Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.26 MB
2008-08-18 11:14:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
404
4298
Rövid leírás | Teljes leírás (328.54 KB)

Zalai Közlöny 1909. október

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1808. OKTÓBER 4.
4«-IK ÉVFOLYAM, 78. SZÁM.
BUÉTFÓ*.
ZALAI KÖZLÖNY
¦iljilulk hitlu éi ciKIrtlkli Min.
IIAfli*M«l árU: KgéM <>¦• 10 korona. 1#l*.r» A karónk, ••trxU\'tc 9 korom 60 fii. - í«r« ¦¦!• éra K> UH.
A kivándorló. ~
-- Látogatás a kivándorló házban. —
A magyar társadalmi i>let lioiel egy évlUwle uj lipitol kapotl: a kivándorlói. Valamikor a magyar zacntri alakja toD a köiónliiklAdéH köiéppuulja. A novella, regény én drámaírók innen véllek hónukét. Ma már kérés sxó eflik ezekrAI. Helyűket tij típus, a magyar kivándorló fuglaltu el. A/, rt 87,umé-IvukM foglalbuzuuk legtöbbet a magvar lapok. Az ujabb magyar nxindarabokban a kivándorló alaLja axinti* elmaradliatatlan. A kotígargatáBÍ hatÓHágok is sokai foglalkoznak velük. IlatárriMidórsógek, kivándorlási biitoauk es felügyelik igazgatják a kivándorlók flgyxit. kik uiialt a hatalmas angol hajókolosszusok knlön járatokat tartanak fenn. Törvényeket alkotnak a kivándorlás fontos Ogye. miatt A nagy bankok külön osztályokat szerveznek az iitnorikai. vagy jobban mondvu a kivándorlók pénzforgalmának lebonyolítására K/.cr ós ezer ki>z foglalkozik tMnez uj magyar tipusKal. ennek sok bajával, mert mindenki érzi az ügy rendkívüli fontOMtágát.
Nem kuli nagy megfigyelta annak ki-jelentósóboz. hogy a kivándorláH nem egész-xégi\'s jelensége a maiiyar társadalomnak. A/, a néhány millió dollár, amit a kivándorlók hazaküldenek, korántsem kárpótolhat bennünket ama gazdasági veszteségért, ami
Keidet ti«tk«»lá .
K«rMu Jimmtt. \' „ .
b soli siázeier munkáskéz, bei\'nüiiket.
Sokat IrUk > lapok
elveszésével
már arról mi
tiirtiutitéi ii kliiékliitil liM-tir I
í| HlrdaUiok dljMabit Htrlr.1.
ér Krdekelt a kivándorló ház stotuoruan érdekes közönsége. Nuiu tudtam elképzelni,
okozza a kivándorlást Amerika legnagyobb magyar napilapja a „Szabadság" eg; alka-lominul ini\'gszavaztatta olvasóit, miért vándorollak ki Amerikába Sok érdekes és tanulságos válasz érkezeit be a lap szerkeszló-ségéhez. ez azoubao a bnjon nem segített.
minó kéuel nyújt egy háromezer főnyi tömeg, kikben oly nagy a boldogulás reménye, hogy érette hetekig tartó hajóutra kelnek egy elóttük ismeretlen nyelvű éa szokásu ország felé.
A kivándorlók palotának hívják azt a
p j
különben példás tisztaságban és rendben
azt nem szüntette meg | tarlóit kel emeletes nagy bérkaszárnyaszerü
A kivándorlás él és virágzik. Mónkint épületei. A házhoz vejetó uutákban már lál-
\'K>*egy lávirali tudóailát* érkezett, hogy (Jarpalhia, az I Honin, vagy más angol hajó-
óriás hány magyar kivándorlóval indult Kiuméljól. Két hetenkinl jönnek a láviralok
hatni a járkáló kivándorlókat, kiknek legtöbbje elmegy a kikötóbe. megnézni: —
Melyik hajó megy Kinerikába \'
....,,, ,,,.-, , , .,, , A kivándorló ház bejáratánál hárman
Ily idókóiben indulnak h érkeznek a h*jólc. |áillak utanil)H . „ rtig 8Io) ,
Ar. mdulo hajók tömve életerős, reménnyel rendőr teli utasokkal, az érketók néhány utassal és _ ^j l(,(8Ij^ kérem?
azoknak íh fele heteg, l.,»na. sói aoksior _. „, |Uog H beln(,net.
6rtlll. Mennyi ezenvedes elózhottc meg a, ,.81|k m)g(,aélylvel lehet bemenni,
kivándorlók őrületét I i >.,,„„„„„„„ , ko,.mi„VIÓllAg kivándur.
* lásüffyi előadójának Hegedős miniszteri fogai-
Mikor e Borok irújii a?. idVn nyáron ! maiénak „láiogntási jeiíyóf* mire megszün-Kinuiöban idóíütt ax .Ultonia" érkaxiHt lm\'tek a kénl.\'zóaködéaek Ah a Zalai Közlöny a magyar kikötőbe 25 kivándorlóval Köiülók jinunkalánui buléphetett a kivándorlási hál három az utun megörült.\' négy loiji\'iien pénz\' elÓwarnuhiha.
mHkül, ingyen, vagy helyesebben hatósági Örökké fel ejt kötetlen lesz t*lótU<m a
>n/.tMi H/álli Itatott haza h/ououi ele tamlt ktfp, Tarka níliá/.alu tömeg
Mire a hajó megérkezett már kotel hátomc/or cm brr gyoll öshh\' a kivándorlók házában. Néhány az&i ember mtin is fért rá a hajó óriásra.
p g
zmlioiiKotl ott. A ut-iuzeti vmelet számtalan tipiiNa volt képviselve. Iszonyú lárma, kia- bálán. Az egyik az orvo8viz8gálat ideje iránt érdeklődőit társánál. A maxik mrva pana-
Certosa.
Irt* LUKÁCS JÓUBT.
Mi nu.r iiuiii u. un rúgoii vull. Kv«(aurált inaridváiiy CDUpáil ngj HKimébnii ám ItortxSl, melyoeli volt idtuliimuiia « ez iitHalinimslól trilláit mövéstitip. NévUaleu niiívéfliüijjíytilí lit^yUk >n»lékel.el inasuk utíu f hpljr**ü, m«]j porladó ttstHmrilá>rWg fo« n»gy k
iitgy Htollnmek lnlalmin urAn^ti invt-ncióiról Meri tVrlOBi kihall HXAllunwk tetijsugirrtnik iflfu-gój», mt*Jjrbc-u ixiuli\'ü tokra Mi a muf(fog«iil ttiép é« futiHí^iw. Tdai)(loiuiink h zAriláoak kéttiült, Ital hiázad miilAMt t\'lölt úpitlMto lii-ln«íi> Visooutí. l\'ora ilt livuKBiik s emléke íh i(I él, ki l)Ak«inHé^»v>>l t*#y kursiak iniiv<^itit<Mi<>k h*uiiin»rii<tr4H.U t**IU> iHlu.tóvó, iiu^UTin^ki\'iiyitvit fti«r inúvéo* Ifiket, m«l>Kk az ni kulin *A|Lyriiól ^gvo, annak kn\\*t> kiffl|t<s4iiér« f»«k *i ilk*lm*i várták. — Ptivu és Milauu kiiiült lt*k-Hiik. 6s liaidau n lárdrtt körtlldlcló vidkik taláu mátfltéppeu uóintl ki. Hatalmas faórtAduk dugtak m*-íáh idiiiut>l«k*<l körQlöttt* s tttok Arujréka burult a «hioHlrol örezd \'¦"llrik föIő M-t- vid4k volt, miül ina. » mikor kukoricát UW.Uí köi^tt k.T.\'si a réuu\\»tt> Hifin ai iráujt, at utat a zArda Ulé. 8 ha « ulra Un vAodor ueki váx <vljá<iák, purfflhó »»i.*ti niiud-•<l\'lig, inig bttlévtul a .¦-,1,|rt|r1L h Amilat ttz ébr-d6 helTwre, a <Jtfi-to«4i>« — HAs.xUzor ii-iUmü mórt ¦nt% forró, likkwttó augusiiUMi napon, k«>rQlÖttom w«n?> korúk, föttitliMii liaragoíi költ tltí 1/.10 mpko-ruiiggtl. KIAiEÖr nem ily MAtMii Ultain, liaiinin iih-*«tó Uvasn napsugár niüllflt, hi.\'HtiÁlyi\'fi Áprilisi szép idfiltHii. Mindkét alknlumtual Ht^ptutk k <-9odilalüHiiak láttam, mint az finberi m«llrtin-»l, rnuly létrflxitU. mo({i«rrtmi«ti«. — UMntugvit iiiBgyfk moni áron a purot ulun, in*ly lóbhazArön cttararuditi^l v^rf is
ítörlik, hova éa agy vágyom « miuelr viraont-
jlálásAra fgy tunne»teti HtépatigeibHi. ragyogó or«U-Ignt hagytam el, hogy ezt lássam h benne gyónyör-j kOdjem. Magam megyek egy három negyedórán ut-daraboti h ninbadon vágok neki uemc«ak a kíjelrtlt irányúak. hauKm ábráudiaim birodalmának in. Mert odatartok nuist Kgy ábráudox világbn, liul *i ideuliz !iiU8 tUzo Örök ntikrákban pattaut ki niAvéHt Iclkfk-IhSI n uiuk a mikrék cdodálatob képi\'k. Htobrok h épű lutek lettek. S ma a modern Hinber t<i«k melleit tanul, ti mik rák ft\'nymiél mély cd ttikiulele «uí-zadok múlt történetébe h e mellett még mórtkoiik ím. Azok a zizegd bokrok h maga* fiik in arról be-•tzóliiek. Mert oa Aseik révéu még InLUk OerloH* •\'redeli életöl, azt a niivvt»l » lélekkel tel|n>« életet, mely Hierfleinmel volt l>-lve a munkában k nlombHii, , dt< a uii-ly Bierelmn Abráud|aival iu*in n li^ld g^rdu-\'< gyéhex lapadt, haiiem at ógben keroHta nólia|*i t\'él-|át h Niereit\'te tárgyát. Talán n\\n ih olt hnugtik m.\'g (Vrtoita egykori lakóinak egyetlen luiig»d -tzavu; I inemenlo inori! legalább éa így hallottam ébren x nem is Alomban, At a szelló azért nem *zun \'Lel ott | Hóba. tnnrt m utolüó elköltözött karthauzinak végső I óhaja volt, hogy az öoi fáit ágai kötött raiodig ott i zongien uördkaégb&l kiveri rend utolsó tlldoíötl tagiá-iidk bucMiHzava, mnlly-\'l cellájából aszÁniOziMéxbe indult. 8 az ólitti teljesült. At élt»s platánok levoléiidk iniu-! den rezgése egy huoHJió hang az anyagi életlil a* ! orOkkévitlóságba. Áú. kapa nem c-tt>nd(ll olt kótel-bi>n, mióu az Axi inunkAtok kiírniuk M-rl a föld uépo is mely ott munldíjiU végzi, c*unifs Kióllan-tu^gbau veri tzél n rógol \\t*rmi> ftdildé, u<diogy lár-tnAs iaj]nl zavarja azok Almái, Iftk éltititkbtin. lm hzóI-lak is. > hülálról iMHiélt^k, MitModn egy t>l-<l volt itt a rt-gi gatdAk tttait A (M»ud im a nyiigHlom
Iád sarja, kit a világ vágyaiban ki nem elégiteit h kiuek reménye nagyobb méretű volt, tem.mint a
I frtld minden gyönyöre belóltbelle voloa. ö meri e földflu anuyi vágy h törekvő leat meddft, (J«rto&Anak mindig voltak lakói, kik a csendben akarlak egy éle-let elfelejteui, melynek tovissturámt ellen kerentek itl meuedektit addig in, inig kősiflotértök egyszer
\' utoUót baugtolt a egy remény ttlbuamzoU a (oldröl, hogy oda fenn találja meg, mit e Toldiin lel nem
t lelt.
i A lelki ineguyugvás adott lelet e templomnak
« kolovtoruak. Kit kereste itt ai alapító h erre in Ulált rá márvány szarkofágjában Ma Qren én fttól-
: lau, osák volt (ttinplom én klantrom Az olanz állam
i üzl«ti riMlleme péuzforráiává alakította ál, hol elAbb itigyen Örvuudelt a i>zép niemláletétól aa itnádáa hó-doUiáig t>uielki-deiL lélek *t emberi szellem csotiáK teremt lOeuyeiimk. A kalapot akár fauu in Urthatjuk, ha bclépOuk. Nem u Istfnuok áldoz ill többó az embnr, hanem egy állameHZinének. mely kapuigágA-bau elrabolla még az ég tulajdonát i*. Kokkaat ve-zeló Ali uléuk, ki szolgálat ke ¦*z«égé* az advaritMig mázával fedi.
S azután euuek vezelene melleit neki ioduluok, hogy láflHiink miminnt s lfi»)lüU korok feledésbe borult ntellemuirdl halljunk valamit, kik almket mfl-véxtetokkel hoiiák ide, hogy a lelkűkben megfogant eumenek egy Kioborba, ragy mozaikba való kifoje-zéi*«n egy emberi elet évsoriU tölU«k el. Csodálkozva megyünk vezetőnk után ti a szemlélet mindéit perce a gyönyör édes érzetet varawolja a leiekbe. [Vrugíno, llorgognoue, Bem, Luioi, MonUgna s míg egy nur nevén éti uévtelnu inAvéni. SHbbnél-azebb képek, kioüinyek. uagyok, egyik másikon mar nyomot hagyott az iil\\, tl*< a«>rt még mindig <>ze^, csőd A latot gerjeszt. AtuUu a mozaikokou akad meg a \'a-ZALAI KÖZLÖNY
OKTÖBEB t.
molU, a kivándorlásra nem .Tilt be" a1 folOlvizsgálatnál. A harmadik a hajóinduláatj udakolta, a negyedik, az ebéd litkeztai iilót | és igy tovább Ouk \'egyes szavak, „«lág-l vortok" jutottak ffllemhet. Mindegyik sió magyar volt. A csarnok postája, trafikja/ áruhála, könyvesholtja előtt magyarok tolongtak. Emberek, kik nem voltak raég messzebb .szülőföldjük szop haláránál- ! . .
Egy kalauzt kaptam magam mellé. Végig néztem az épfllct minden helyiségét. A közös nappali társalgót és hálótermet, a kálón hálószobákat, az ebédlót, a fürdó-HT.obát. slb. Mindennlt minta tisztaság.
Kifelé jövet beszédbe elegyedtem két flzabolosraegyei legénynyel és egy leánynyul. Mennyi reményt főztek ai uj hazához
— Ha a koma és ángyi boldogul mi. is megélünk — mondotta az egyik.
— Két év nem nagy idó. Addigra1 pénzt keresek, hazajövök után.
— A mi falunkból némelyik ember már ötször kOnn vult és visszajött. Mindig hozott nuv>\'.vtl pénzt.
Annyi reményteli szót mondottak ki, elóttem, nem tudtam ellenvetést lenni. Minek: lobaszlottam volna le a felcsigázott reinényfl-\' kei. Most már úgyis kiábrándultak. j
Összeszorult a siivem a sok életerős városuuk atámoi kivándorló láttára. Isten hozzádoi mondtam Ifién kimnek a a derék szabolcsiaknak éa sietve elhagytam
Vagr kinjatofctai folkiabáltok A magú ég haragvó latenshez K, lelketek elfojtott dohot erei, Hogy a bQotetéere biábt vártok ?
Slent vértanúink atendergó porából Knirult íerróaaát még ma u ipol A keblelekbeu lak,,i.ó kegyeiéi? Ai uUiiim vágyai nmet gyötörjön ! Oeeiálok atéllyel mindenütt e lőldou A drága rózaát, > uirmol, levelet. . .
Zsarnoki önkény becstelen pribékje Hogy » homokot blléra kiaérte : Kwern ativvel emlékeitek ríja Akii » Mell magtarnak teremtett Kiben nememé formálta a lelket, Kil fiának tart e hónok hálája.
Kgyetleu magjir Holla ne felejlae, l)e ment hagjománként Btivébe reiUa, Hogy ami történt, imiii egy itölét áloml --Ha Ululi at égben blinleti ami gaz S vMóre lalál nála jó é» igái: Nem hall hiába at a titonhárora I
NAGY LAJOS.
— Oki. 4. <"> felségének neveuapja alkalmával
csarnokot.
A kivándorló ház előtt néhány
magyar
kivándorló rozmaringot vett egy utoai árus tói. Emiekei Magyarországból !
HÍREK.
Október 6.
Rmlékeitek még a régi, régi gyámra? Országos búra. zokogó sírásra? Hogy alkotmányunk\' a sárba lemeltfr-k. Hogy ¦ dicsőket »orba megöletlek Hogy sírjaikat ¦ hóhér megásta -~
Bús szivetek mélyén ina in föltámad Kgj borongó Mlió: a houfíbáaat?
magáné)!!, létén nemzeti Uló
ét* mioden középQ-A Szent Perenr-
rendiek templomában d. i> io órakor hálaadó Qnnepi mise volt. melyen a városi hatóság és a helybeli katonai umliUr ín réstl vett. A fógimuáiiumi ifjúság a fel só temploiuban volt résat a míséu. — Ai ÖKNze* iskolák MiUneteltek
- Október 6. Az aradi vértanuk emlékére a lÓgimuniium ifjúsága ez évben iskolai Ünnepel tart d ». <t órakor. Az ifjúság előzőleg részt vesz a gyáxzmiHen Ai ünnepségének zene és szavalatokból fog állaui. Az Ounepi megnyitó beatedet Hezgár Lajos Vili. o. t. tartani. A nap jt VIII o. t fog (
a Gyakorló Iskola elnöke fogja Kiiuttchenbergor liyuli
— A CMtornázás Ugye. A városi lanáus leg-| uiolihi gyoléitéii el hat árnzt utóit, hogy a varom áItalán o« csatornázás éh tiivexeirk elkébzitéaéhez stQk-I séget* talajréteg n)f>K.4ll.ipilásokal ét* Itijlmérésöket egj i napidíja* mérnökre fogják bízni, minthogy a várost mérnöki hivatal egyéb folyó teendői nek elvégzése i mellett e miiukálalokul a közel jövőben ut-Jii tudná.
- Ktfrhá* klbírití.. A péoiogji bUotUác ui a javulalot teri«nt»tle. A várod tauáci «14, hogy a kórház kibovité* tnrv>>tetéD«k elkéstltésére köwtöil flfjrezHi^get Sandjr Ujrula maegyfleini UuArral. A ki-Mvités kötÖnstÁgea betegek atámára 110 ágyra, ragadós b«t»gekre 18 kgfn én elmebetegekre 12 ágyra vonatkozzék.
- A fílldmilvtlUŰgyi magyar királyi Minisztérium megbitásábál a KciiyÓhiM *» RaukfQrud, állami keit^lésb^n tkWo siíllodíkn a 1hhU|>bhIÍ utta-lofwk bútorcsarnok Szövelkcz^tÉ\' rundeztt* be. pnV-tikus lima angol, modern bútorokkal, bobtionyitvi
enel vertjunyképetiíiégUk é* tnegbithatóságukat, __
Ajánljuk t. olvasóinknak eme bizalmat érdemid Szövetkezet kénzitményeiiifk raegtwk in léset e* pártolását. Kozelobbi adatokat mai számunkban megjelmió hír-detéttOnk nyújt
Korona, Király Kink hahóti cimz. kuoook, egeres plébános elnöklete alatt a kanitKai aapereii kernlel papsága ma tartotta városunkban, a 8tt. Perenfiesek kolontorábau évi osii koronáját (kotgjo-lését). A gyűlés a papi egye»nlHt bela6 ügyeivel foglalkozott.
lsra«Uta templomban a sátoron ünnepek utolsó napjai alkabnából at inU»atiazt«letHk a következő Horr6udb«n leaznek megtartva: f. hó 6-án iizerdán reggel Vi^ órakor wliriuz éti ezt követőiBg muHXtf, d. u. \'/,tí órakor outi ima. 7-én csütörtökön reggel 7 órakor azackrlaz, d e. 10 órakor rausiaf, a halottak telki Qdvéért való imával, báikára; d. u. \',,6 órakor stimhui tórái esti liteutiaitelet. 8-áu pénteken d e. 10 órakor munuf. A bitköuég elfiljáróöága mutou is figyelmeBXteli % t, leinplomlátogató közönséget, hogy a Hiokotl templomi rend sziruchaüE tórakor itt szigorúan betartandó. MiudiMiki bclépli jegy nélkül is bemehet ezúttal a templomba, azoübao a földtiiiulre csakis férfiak, a I kartatokra pedig nók. Leánygyermek i« csakis a kariatokon foglalhatnak helyet, fiúgyermekek a földszinten. Hat éven aluli gyermekek azutibau egyáltalában nem borsa tatnak be a templomba
— Szüret. A stentgyörgyvári hegyekben mi kezdték meg a nzOrelet A Kanizsa környéki Htollo-hegyeken is ma kezdték meg a szüretel, mely az elöz6 évnél sokkal gyengébbnek ígérkezik. A balatonmelléki Hária telepen 6 áti kezdenek. A must mennyiség én minőség lekíuletébeu közepesnek numiiható. A próbamérések 18 fokos (klottterueuburgi) cukortartalmat mutatnak A legnagyobb rémét mert eladták a termelők 24-37 fillérjével,
- SzUreti mulatság. Akik a Kuli Legéuy egylet tegnap esti szüreti roulaUAgáa resztvettek, felejthetetlen est emlékét öriík lelkeikbeu- A mulo-lásí l Pl Kl kd
megteli Polgári Kgylet nagyterem a jókedv i nyájtt volt egéiiz a reggeli órákig. A bemülalott | Rákócy körmagyar olyan ujon tetszésben réüttthiiit. ^^^^^^^_^^_______^____^^^^__—_^^^__^^^___^__^______^—______ | hogy a dillellBün művészek kénylelenek voltak a
¦ - , , i . . , , .... ,, , , ,. , . , , , ,. táncot újra eljárni. Az elért anyagi én erkölcsi ered-
kiolet, melynek egyes darabéi készítőik életének t»- [ nák eg**t muutumuk és képtárak, melyekuel ai ein \' mtj „ r^dttióöéguek én kiváló elnökének KperjeHV
mstfti volUk. Kgy emberáldoxat mindegyik darab, | b«r örömmel idóz, mert gyönyört szerez. A kezlyQs (m,ot buziíólkodAnának érdeme
allegorikusán, tnúvébzi kifejezésben. Kiunk |ul az oll | vandalizmus népségükből ezeket sem tudta megfosi-! -________________-.
™mbr? íül«íkl "oll "OkDlk\'k* kÍk \' l6rhl"e";lá"i \'" " *1*1"1 TI16|B "\' ÍH luttl MilHlt"\' kiP Előkelő aegélyző szövetkezet, felette
Minden ott van ugyan, c»»k n léink szállt ki ..... tudta s axok *r*4ttt, kik«-l mlavonszoll az ól"t H>\'l(»öft fók^pvisolÓHÓff vozft^rc. nagy
a templomból. Hidegen kong ott a lépen n iniinJcn lájdalnu. a ütiv gyásta áh a lélek Mvi\'rl állapota ismeretséggel bíró urat keres, fix fiietés tompa fit és keltósmi haugiik a márvány padlótól m Ma t-li>i|«<|t\'ii rom tiOki gyönyör nélkül mindaz, ine.....
arauyozott tetóig Knnyi ti egéez bang mely ma lyt-n o-ak a iiiúvóke íhletéuitégH latszik, de rendelte- jovó* ott hatigzlk Kgy-két töredezett sió » mugyaráxó trsftk tVnyevi\'stMleu eltUnt. ajkáról a kérdés s azutáo lépések tovább. A hajúban Mindig szomorú emlúk t\'tbr.\'d lelkeinbeu. ba!
levő karthauzi priur alakja, mely meglepó élt-thoMég valnminek halálára gondtdok Mert at halál, ha va-gel ábrázolja, az elöljáró lelki i-bersetcét, * in int Imii a leintett mán stádiumába lép S ijiy a i\\-rl«sa \\h társai s a nép áhitatostiága fölött flrködik lekiuMé- Ni-in annak épült, * mi ma. Az élei örök enamoká-vel, bátran könnyes szemmel nézhetne l« .\'Ihagya- nak szánták melyben a fájdalom könnyéből ax öröm ¦ ott templomába, mely m alapító szándékával Ifije koiiuvuteppjéiiek kellntt megHtUlelni étt melyben egy sen ellentétes n-ndeltoléat «iolgál) Ugyancsak siral- flv^Vtegüteli élet után u| életnek kellett támadni maa képei látna a kermlhajóban nyugvó tiileauó íz öntudatra ébredt lélekben. K most nem <> célt Visconli is, ba a gyinyorll síremlékének teteje mi-g. xzolgálja A ki oda megy, uem Iá ^z> onrnui megnyílnék s látnA alt a bántó Ürességet, mely most kóunyebulteii, mini évekkel ezelfttt s » nziv Iájdal-uralja a tomplomot. Orgona wm zug. Imrang s>-m inának súlya nem enylinl már ott Pedig Luioí bájoM kondul, tsolozsma iwm leudul, hol a kereszt « gyertya Madonna képe éppfii olyan, mint a letűnt hajdanbau I tartók mosi csakia a miHosti hagyaték reudeíltitéset s ma a Moutagna MBdouuájáuik lábaiuál a két imi dokuraeutáljuk. muly «|6tt pedig évszázadok emberei Holytró angyal sem fukarabb mosolyában. De a lel-! térdeltek öwzetörvH, megalázva a talpaitoktól, vagy ket elvitték Derlusa templomából, mely az oldalfal-1 hálálkodva, a mint at utóbbiakon a kertiem, vagy kékben bizalommal Millogoll az éU Injairól s mely | hála, a reraénysétf birtoklás viaszgyertyájAl helyezte majd a KzenvedéHrn-k hegilKégi-l váró tekiuletével. el a devocioualé gyanánt. Nemcsak a márváuyburko- majd a hála oiúmniel teljen uété«év»l csOugött azo-lat hidege w, mely itt dermestlóen hit. hanem a kon az ábrázolt arcokon, a nivársAg is. mely f> helyen megöli ..Kv kullust tPtüm marwivAnyából árad stét <V«K* >»>v.u«ik.)
Mindent mfgnénmk Hpróra a templomban. Rr-< ___________
damen ott miaduii a m^gtekiutéxre. Kis uldalkápol-\'
gg ,
és jutalék mellett. - Ajánlatok „Hiztoa j5- j|jí| | kidóhiláb ié
j |ttp kiadóhivataláboz iulé-
k kis gyermek
ELPUSZTUL?
Adlon neki SOOTT-féle osukaraijolaj Bmulalót é» Orommal (ogia tapnkilalni, hugir állapota aionnal jobbra fordul, hogy rsalhamar l»i-k inaiul éa jAkedinve válik.
A SCOTT féle EMULSIÓ
már gyakran vixMmólilotta Htüleikuek Bleretelt gyermekllkel a halál kapujától-
* SCOTT.félo EMULSIO
a li-gkitálóbli, ugy lÍNzULHág. valamint at a. h™u,. ,iu,\'\'mé«thetó1«\'g ét. gyors hftláH t-kiulflébHU. iu* mMuttvtd- Egy eredeti Qveg ára a K. 50 fillér ~i^2."r^S\'*" Kapbitó mluduu gjógytátbau.
OKTÓBEB 4.
- Kuufl Zsigmond dr Nagykanizsán A nagykanizsai stociáldenlokraták vasárnapi non gyűlésén a magyarorstági Hiociálíata párt Jegkéutet-1 lebb vetérembereinek egyike volt at nlóadó Honok: Kund Zsigmond dr. érk«te«ének hírére mintegy i f]oO-an mentek elagyOlésre, de a megjelentek kötött sokkal több volt a atoeiálista párlhot nem tarlotó koi6n«ég. mint pártbeli Kiékel Kuufl siemélte érdekelte, ki neiiio«ak átírt ismert a nagykanimi kötöntiég e!6tt, mert annak idején Künn tannri aflériérol értenlilt a lapokból, hanem mert Kuufi talamegyei umleUisu. ki gimnaiiunii tanulmányait a piarhlák nagykauiiiai iméaiilében vétellé jeles ered-1 mennyel, Tanári diplomájiiuak elnyerése után mini liatal ember a temesvári fíreáliskolauak tanára lelt. amely lisltérol néhány évvel említi lemondott. At eset annak ideién nagy fellnnéal kellett. A f6váro»i lapok hasábokat Írtak at agyról, amely után Kuníi csakhamar odakerült hova láraadalmi felfogás predeat-, Imiin, a a«ociáli»ta pártba. A párt hívta meg 41! éa rábiiU a ,Nép»t»va- Bierkestléaiil. A naiiykauiual uépgylllta kuufija már minden iiébeti sioe.iálisla. A kötépUkolai tanárból i!«alU*Jíé[netUiégi\' maradi meg, klllöaben val6ságoa uépmer. hunli kulaólng i> alkalmatkodoU nj Iialt4het. At érdek«Baég kedvéért jegyellllk fel. Vérpiroa nártjelvéuyuyrl és ugyuere-tell Uaallle kalappal jelent meg a uépgyllléa stiu-helyéu — A társadalmi politikával foglalkoió bestéd unierletéae nem vág lapunk keretébe fsak annyit iPRTtQnk fel róla, hogy et mesai
ALAI K A Z I. fl N Y
Salvator otrás
VASÚTI MENETREND.
Érvényes lí>09. Nagykaim tlNMXAs. l Mi:
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
, A k p0BtiJft, A |()„tra,k„k a bel-
lwk c8ik w „nj^,, Ur|«k » |w»lá»l. lanárnap Mert
„kkor knpjík .....f Ki. En I i-«komi«i í\'.« >«n «
valami ami «kkorj óroiimii\'l ™ oly nagy lurrhmM- C»k annyit[••¦i^P\'l v»rn*n,ik, mmt «l a kedvM. mjjtlull ,. i i barát nkat, aki a Iwpnwbb kpin-ki-t ttTf^eti eléjük, a
ki.naga.lolt a |(Jgkecil,,„(lj|, mAií pm,u ,M> , ^„„.Uu,.
4 nra 05 p. tcrr sí. v. I* ,. Öl .. rc|ui. Kjf. v.
5! . IX \'. J. ii. >x v. i> . ZA . ti. u. Ry. v.
Wien (B<c>) Mi-I . Ili . iciw.1 u- •¦
lí . 4A * d. u. Ry. v. ! . « . J .. •¦ v. Ifi . ftó . éjjel tflem. v.
S,.,ml>alli. Z.En.r... tal<! Balalon-Stl-Gyttrffy falé:
- — -- , lugkedveselfb --------- r -r
atoctáliaU bzokásos uépgjrUlési beaiMekböl. K""i\'! goaabh mesél inun.lja, s hrsiel toilénelekel a régi dr. a legua|i déliiláii gyormoualtal linsiautatolt » m«((J«r világból éa a temiéíietból. A vanárnapi fotániaba \' P0"* • gvermekeknek élvewlet éa stórakiuást liot.
de » atül6k tudják, bogy lu>i ni«(( eunél |iWal töb-
— Kórházi költségvetés. A városi köt- „et, becsesebbel is. Valamit, amit aeiuiui máaaal kórhátnak 1910. évre bzóIÓ kölnéf vetését a vármegyei\' nem lehel pótolni Hui aiinliaiU magyar siót éa •viliin ióvábagyla éa kihirdetés éa lo napi bítekint-1 magyar értést, bot okos uiiulaágut. Mewk es el-íeíéfvégetlTvároahot ,irez.ka,d„„t,.P Ktflá,, ^^%X^"^^"" Ü" -"» belüg-m.h.»iUM.u.ntiuz fel^rjeHiMilf v#glfg«B jóvAlis- rr
KJAh rel]ábol Az ápolási dijak n iy 10. évre b Ul\\*vr-\\ magaiiibb Árral AllapilUlutL int-g ai .\'ddigiek-nil, Itl m**gj«gj«xUk, hogy » vironi Ü\'Otf. «vi kflllH^velétt, mel^t a »i«pteinbt>r 1:1. megyei .öi-gjüiét* jóráhtgjroU, még mimtig nem érkeieli le « Tároshin. Ki oltom lio^y * kwíUet^eí, vérosi linzi-riaelokiifk iiu^hinvkoU drigui«i pótléka még
éves korában éppen stUlíH-\'ge vau
1«P \'. ..
1 korona L>» ti
kisdóliivftUlAliai
Átért vili
.... ____ *ra negyedévre
„. ElAüaetni Miét Az Eh Újságom Kudapetrien VI. Audriiwji-ut 1U
ény
VI . I" . a. u. ny. ¦! . 4f> . J. u u.
\'• .. \'<\'¦< „ CilC »MIH
CMkiotnya htti
<> . . d. u. v.
Harn félé
\'¦ . \'W\'. l«if{fri M. ¦\' . Ii . J. U. U.
¦\'• . Hí , d. u. v.
HlUkoilH*! hlltM *•
U
október 1-től.
¦ állomáii.
KKKKZÍS, HutUpcii felAl
:t .tn r»O p, r«RK »«.
IS P - , d. •. v. i . ;w , d u »*««-H . 42 ,, este tjient
» ,, 4& , e«U ai«ni.
12 . 11 . éjjel fty.
Wien (Béct) Mfll: :| . 42 , rcKRcI «.
\'i . . d U ».
5 , — . d. u *•-» , 117 , f»le iy
ti , 5t> . t«t« 4i*m fttombulh. Z. KXtr.r f»l6l
* 41 1 reggel gjr. v.
. 2<r . d. u. u v.
. ír. . d u. H. v.
. 4ti . éjjel *B«ra v
:i7 . rcRgtl v.
Harca fvlftl lí* . regtf. u.
t3 I d. «. m.
17 . J. u. «« , .\'.7 , éjjel «.
eddig ui\'iu volt foly6t*ilv»
KleaaBuonydijnok a T&roahásán. A
pénli\'ki Utiit-xli^^ii Vei-wy Zsignnimi {inl^ánnenier j«lt<utHltt<, hogy b \\ánHÍ iruilAtmi tlijiiuki niit.6s.ji-b«ii, miül kinfgitA liivnUluo.ot slknlinnTlB IVuIkcIi Ter«i kina8»zoiiy t. Miudt\'noHelre ¦>iilfl<\'f t\'M\'iiiiMiy, Iio(ív a nok|inikép igy»>.ei,i?k liTllimliuni imiuUkórOk-uck én nukóp oáíoljAk nu-g mind ji>I»I»hii a róluk tlkcioti titrlylolcu vi-lmn^ti,l, minlti). liizonyo^ nllá-nokbn in*ni volnának ép u^v ti»s7.imlhai() erők i a férliak. Ko|0hI»*kt-snek (árijuk liogy » potgárn Utr iiriiak v>u t iTHn.frn é* h«l.vt*" fiillogásAt Ix\'li lŐHiliikkcl HZKiikciuiirtliióLi akkor amikor a laniti\'s niAr ugy i» mi\'K^K", •>•• az >\'n1-k«NHtvi\'ii kívlll rí.\' ikt.rt.iuk iitnUUií a nőknek hjíí iij k.-n).\'rker.>Hfl terrénumai-*, mely egy kis K\'pwwfl k^zfteliti hóit. 6ket kinkliuz a jogokhoz nmlyfktkt olyan tttivós kiUrláiwal kUKlnii^k <¦* amt\'lvfkot a Iá ávttzrfdex (rndifiói még mimlig konokul iiit<glngad-uak lóink.
- A vasutasok árvanapja. A uagy-kaniiHHi di\'li viW4iit;iH kciüliU árvju Hiiyttgi frt>dinónyriy\'*l /ánili A na^yk(V/.6n-1 míg iitóltÁi.yullu a liuinanuH mu^^aliiuiL. A axámariáa még ni nos beí^jeivs. dV annyi már konstatálható, lio^y a két nn[> közel liaroinc/.tT korúnál hozót, a vasutas árvák-, nak. Mint iM-ltiHülQok. a nagykanizsai ipari Ah kfirt\'skiMliíliiu vállalatok lutKvr^s/.i1 i adoiiiáuynyal tániotfatta .i vu.sutii-.ok
TianteMtel kérjük vidéki elóÜZHiűinket, hojfy az illető postahivatalnál az előfizetés megújítása iránt lehetőleg gyorsan szíveskedjenek intézkedni, hogy » lap knl-
dÓR(í fcnimkatiHKt ne swiivodjon
loooaaooooac
Szálloda-átvétel.
Vbii KneriMinsíni Nugykanim í« J vidókc n. i1 lió/.őnst\'gínck becsei. I tudomiiHiirti mini. liogv e hó 15-éii \' a nagykniiizsnl
I Arany Szarva* izillodát, *t [ termet ea.kivéhizat átvettem.
A lii-l- és kiilfuliliin »í.er*c\'H Uipasz-IhIhIhíhi remélni enneilik. liugy sikerülni Í<>K e vállMatot u kor s/invonn-lán larlHiiuin és » t. kö7.6nsé({ inejr-elegedéHPl kiérdeiniilni. — Ktkesé.sri\' iibuniiensekel háion kivill i« már iiiont rlfogailok. — Minden voimllmz oinni-jáá i Gnn6bot-t4rr6l. »ie-mélyenkinl 40 filliir, — Napontu hb villásreggoli. o o o Kiváló tlniteleltel
Haai Vlmoi Ariinv S/.!irv;iss/ál!i>ila
loaooaoooQt
••/bájSai™, kflnny«» k.íi.bé U trt.Tulára
otulata íaiutnln, hál-lartaaban jrlotiU-
fríA\'mmnkiiV^.áííI
A Zalai Közlöny
tzirkiizloM|i H kltliklutal*
Deák-tér i. sz. alatt vanUAI KÖÍLŐNT
akar nöittlnl ?
llfllgjnklil («ík kdlíU. ulJMink. IAriényt«liui Herm«kekk«l Imii hibá».l ilb.i ft- 600 000 korona vagyonnal í»i vajunk htialmuvi. «"¦»-felnit férjei keruui. C»iki» uruk ih< figyouuélknliek is), akiknxk komul; iiánclékuk v«i rá gyors háMm •ágboi iktdálj iiinwn, irjamk » címre L. SohlMlnger, Berlin 18 Deutechland
Bükkfaszén
szivóifáimotórok Özeméhez, gyári üzemekhez, vasaiisi czélokra
kapható waKgo kineblt
KRB1
faszénterme
Tomi
Hoi
Aki bútort
BUDAPESTEN AKAR VÁSÁROLNI,
saját erdekében cselekszik. . *^m
ha vásárlás elótl megtekinti a
..BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET"
védnöksége nlalt álló
BÚTORCSARNOK ÉS HITELSZŰVETKEZEI
aniokaii. melyek a kovetkeió bclyeken "nnnak : JÓ28«f körút 2«. sz. (llerko?iii»-uU\'ia sarkán> IV., F«renciek-ter« 1 sz (» királyi bórbalotában. I
fil,Ml «öi>llc,.u.l <l .ür»i«|!o» K»l|.ouli HilolmOielkMer l«KÍl » cuuek felllicyi\'lett* ftlatt Ali.
Vásárlási kényszer teljesen kizárva Stilszerü modern lakberendezések
Jutányos árak! Szavatosság, in wtiuuiíi.
|y Az árucsarnokba kizárólag elsőrangú budapesti asztalosok M kárpitnsnk dolgornak.
HIRDESS
A ZALAI KÖZi
Ok J a J I
Kohogós rekedt elnyátkásodáa elli gyore és blstos ha
Egger mellpas
Ab étvágyat nem ják és kitűnő Dobosa 1 korona korona
Próbadoboe 60 f* éi i
koaott köhöyétl i,,.,ih n„ tt«i-ti
iMlhailziii: tztbi Alkart Mlh liili ii Giáktirifái. Pite
5 z
j
A Linimenl. Capsici comp, a HorgoDy-Pain-ExpcIler
íilk
VT
DMnitl m MfUtéMfctét. lUtéa. Silány bamiaUványuk krliHkur /iratoáai lagtünk fc
tott -iOMllw Hl OtOM-
ibta K W, K 140 fc
__ 2. « úio táihu k4f4utó
0\' Rickir ir&irwtrUi u „Ariií oiouliMtr,
Glóbus
Fémtísztitókivonat
[jobban tisztit I 1 mint mindenfele mis.
Fpmtísztitriszorpk.
l^áT Oyonior beteg\'ek:
">Hc^. V1)|y hlilcK Üelok ítvoicta Vlul. tiiy reailellmi élítimia kOretk*
Oyomorburut. gyouiorgöros gyomorfájdalom, i nyálkaaodást kaptak, ajánlunk egy kitüi
Hubert Ullrich-fóle növ
Ei»n nOy*nrbor kifünfl, gyókyKktitunkk l«láll füvekből, Já be 4Ulr« ktlll u •mbar «>n*sitÖ «i«rv«i.l*t - A ntvinfbor m =^=^ nvvoktl 4i •l.Jmoidírj* »i agiiirtg*! v4r ujj
\\ riiWtiijrlHirí (lojek^iAti hi<i>iiW4^ gf ••ui<r>ioteg*ti«^ Mtg SrM|>i.kMAk mini: KUfájit, falt.öfűg**, gTom..iigi., (olfuvóati rúinullé
Székrekedés ü*;;* ÍSÜSClíi. k»i^t.r*"/.T:
nagy Mgc íilwn (Aranf-ér hi.,ulm*kl • iiftvínyiíot Jtltal ayon»n
uieg.füjiicii ji cmcMlheilenttgol «• kAnnfU ic«kcl«* ilul eliivuliitaii
8ovány, halovány kinéséi, virmgényn
tt\'Ki-^lMiAi a iu»»i »ro*uié* Wofeik«iuiioyel, lil*nyo» »éiki|-iö-l4t t* a I.Uiiynai, i,|*go, 1>j>gf».|ti&g 4* r..,,t kod«l|)unguUl, 1\'>*»l.t>i f,if*Jt*i >"¦¦) Ily íffytnok U«un egMen al|iu«iu]>iak, f^ NAvéuyboc u «lg >\'>¦ fl^ Ndvdujrlmr luxoi\'« »í Ji*ij{f4t, *k om«i<U»l 4* r^jiUlknn \'"vge-ciír, tryoriitjft ¦ »ífk4i)i.\\líit, magnyuKUIja * foMnli idrgíkel cli»ii>ci«t í, htUnylKaaUtt (gátoljak oit,
Vi«*n/bor k*()Mt6 3 i< 4 k.noiiín 4 \\ irfrk.inU.ji lJu.U< Smik. V(,li, lipiuiiyi, lMhaity«t,^.i8)r Bajaiul. t-\'el>:i-S«K«i,tl, t.ur, \\l-«> l\'.i nliorut, Kolurlf, Mura-Cuiijri, Kálhai. I\'u.ll 111 oni, Sj«lnlct*t, Al< Hj.i, l\'Jl.»,k«Í, e«Pi«Í. \\l.i-K^|m, \\\'*tL/-KJil.iiI Keihílyl, Maic.alll, I Viiijci, -ÍL-Geoigenl, Kálinovaci, SovIkííJí, Ki|iruMcai, l\'ortakl, ("*il m-skKtn í. fii,t«ia«l««VI>an éi ki juli*k-.iiH()f*\' munatehta le^töbl. |
A kaiihia; gyigyii.ák J,t. több ilreg ..üvény(»..t rei»le)«tn«l e
¦T Utáni4ioktól óval
Kérjen caakis
-^ Hubert Ullrich-fóle növiNAttTKARIZBA, 1908 OKTÖBEB 7.
48-IK ÉVFOLYAM, 80. 8ZAM.
08ÜTÖBTÖK.
ZALAI KÖZLÖNY
¦•Ijilulk kéllia ii eillirtlkii Mikii.
Babots László.
,,.,,„.....„„,„,.
Kiadja :
Szirkiiztisii éi hlarfébiuUl liák-tir 1
HlrdaUsak díjsiabia aicrlnl,
IS5Í 1909.
Babona Lá»tlo Ügyvéd és író, a régi Nagy-kanhua legérdíkewbb fmbereiuek egyike, a ?iro«i kozkórház kórágyáu ntiudeiikitól elhagyatva meghalt. A liálhory-utcai HittgéiiyuK agglegény lakán nem látja lobiig gatdáiát. ki vigyoubau n milliónál épwn egy millióval hagyott kt>Yewbb«t maga után, de ttiulékttkbeu, élettárt étiéiben tokkal gtidagabb ai e.1-buuyl, miül ttok parveiiü niillJontuH. Életuirténete érdekeit példája, miut élt az olyitu ember, ki a praktikuu élettel ttotu wn\\ toámolt, bár é.Attlátiabau wuvttlIiMigben, olvuo\'lB&gbiui kartácsaival bátran felvehette a verveuyl.
Babow László Ogyvéd én iró volt é* mert u Ügyvédség dokkal jövedelmezőbb, miut az írói foglalkozás, Laci bályáuk cnak addig élt goud nélkül, inig > paragrafusokból éli Hüsikn in volt élte végéig Qgjrvédi hivalináfa, do *i irodalmit mégis többre beeaQlte. Ai irodalomuak tanai i kun barilja é* muvelojA volt. Már kin gyernmk korában a kíluyvnket bújta, z»ebpéuiéból a Bzeot Uailó társulatnak kuldoigetfU, mert ez a caiugókal be buktmuaiakat könyvvel
ifjú tele volt smhictÓTil és csakhamar ttfret talált iMŰkOíltí-sr-rt" a politikában é» kozigár.^atátih&n, mind-kellóuél 87. .¦llfiii.\'ki oldalún ó ^IMeilli\'. liogy I twak az boldogul, ki as uralkodó árnmlsltal umík, i H«l)e»ebbi-n hiólvi, a pnktikui> élet, vagvíx a bol-I dogulrit fellélelttivpl atm lkait cm nwni tudott i BtAmolni A j(ilur((tlraii Irodából Ihkkbii i\'lltlutpk a klifiiiwk, dn ez nem gAtolltt 6t iiiagaturtAsAliai). 1 Hiál>H rigyfliui\'tltflték cnúali barátai, o cnV matvly-gott. Hadakoidt nélkül. tn>kla iiiundaíii, uim\'u él#t. A bírálat at élet (tója, mt>ly nélkol nimdon egyliatigu. S biráll miiidtint éí miiidcukil KépidtM^o cit fiiegköiinyitettp. A biMlat kouyeii infiii és mással A
Ifjúkori élultorléjieléról ea»k nétiáuy régebbi ujttág cikkéből tudhatunk meg egyet-mást. Ott ul-vusuk, hogy együtt lakolt »iállánadójáuál Arvtj L»john*I. Zalamegye j^leulf^i kiválóan képzuil alis-páujival.
UiUileiiebb adatot c«ak Klói kezdve t»láluuk, mikor uéhiny évvel i nyolcvana* érek nlótt miot futai fi.kilu, telepedéit le Nagykanizsáit A fiatal
Amt>ii[|>irt\' elórn oifiit u fit-iúü^ kriiikft gya-korln»ál)aii. annyira fejlWőtt víhhm vagyoni tiitzouyai-bau IVdig ^ iih*g lelielelt volna elégedve, mert Halai koráb«u uiiddmie megvolt. Aionbau verő vittt^ h kritikai ima Ameddig kritizált Hildig mindig jó ttora volt A mikor pIcsfQdetwdett. vÍKtunvonull, akkor már oka Irtt volnn a paoaHira. On\'gifógébvn i-s^-ndfu inugádAsMal türtf «or#At- Kgyt\'UÍx«>gi\'vel tnljHxAn ellfii-\\vles <tletbolc*H*t*gról tanuHkodik ai aláhbi -*<-i, mely ai ulóbtii érékben történt vein. ú maga mesélt*1 ul est mosolyogva egy jMes nagyUnitsii iróaak, kirftl tudta, liogy jóiudulhUal van iránta:
— A napokban, k*idt« Hxlmss bestédét, rnsg-lAtogalolt lakásomon ugy régi ixintrösítiu Szobáin cgyHierü, berendoiewe nagyon meglepto ót.
— Kjnye Ogyvéd ur. híóIi ln>tiám. liAt ily Hi«gény«H kin lakáoban Ukik mo»t ?
— Nemeokán iiitíg kisebbel it» megfogok ttk\'gudui, válantolt KaboNH, a btrrn célotva.
Ai drökkú elégedelleu biiiUt Üreg koriban | élftfiloioruti lett!
OlrasoiUágáról wokal ovaiélliftaok isinvr6nei. Tulaokat olvuott, ideje mid volt otvasáei anyagit in-gkritizálni. amiuek kiuóbb kárát TallotO irodalmi inuveibfu. hol leginkább mások néxtttét citálta. AttS egyéni véleménye hmrijiott onnan.
Irodalmi mukodénét idósttbb korábnn kexdtp, ami nagy bijn rolt, m«rl i>bb<>u a korban gyakorlat iiélkill iifbói mogialálni a utilns kerekdedségél, a kift\'H\'n\'N^k vállozaloitságát, NzépHÚgét.
Li\'gHÍkerültebb miivel közé tartozóak hirltpl cikkei, melft-k a nagykanitxai Kijtóban jelenUík mttg. Kivk lArgyál n napi élet aktualitása i\'k b koiigaig&-, ián kúrából veiu>. K i\'ikkfk jellemtóje tlapos tárgy-i«mi*ret, tartalmán fnlilulgoíAi*, egéttuégen felfogátu kritika. A helyi Inpok mindig Hiireoeu köi^lték KhIiokh cikkeit, Hr a köiöntwg némely rólt>gt» D«m \' UtU »EÍVfKfn. Ki a rést elfogult votl Tőle aiemb»a, amiról iunggyóiódést ttzerestQnk néha aszal, bt cikkeit névtuletiUl közöltük. Ilyenkor eiek ál talán tm tKl»»st aratlak. Mikor Hgyidobmi aZnl»i KozUujr liftfkeu át irt a vároei i-ttend&rség terve elleti, BnbosB lÁaiUS nők tartalmán cikket boMtolt u lérgy-bau reiidttlkttiésOukre A cikkek névt«lt<nQl jeUnlek meg én IfltunéNt kelUHtek tartalinastutgukktl.
Cikkoiuek egy nagy liibája volt a kéliral ol-vavliaUllausiga. A nyomdák xietló memélyzdlM sokat ven Adott a siedéwel. h« Babong kétiral jelent meg a lapban
Öregségére üEereleU volua valami nyugalmai álláhba bejutni. Ai idea a városi katonai nyilviu-tartó állásra pályázott Itiinvröijtii, barátai ttiáuabramal tiésiék a kiltuc«elÓ, egykor ba»zke ellenzéki fiakálnt, d« nem tfhetlek érte Heminit. Nem vál*«ilhalUk m«g a beteg embert ki hivatalát nem tudta volna
Certosa.
(Vige.) Irt* X.VKÁOI JÓUXT.
hió : ni e ment o móri! Népteleu tieuki w»m élue itt l\'edíg itt
eUtillt a huMi: uiiodeti, iiiiutha haugoH az élet.
l>o iu\'iii L in ii hanem a vulliktw belül, liusiuu-uegy karthauzi lakúm fonja korfll a kerenit folyosót. A miut a templomból kilépünk, egy kerestt- \' 8zi>ro«an egymás mellé simulnak, hugy az akarat ét loljrnsóu vagytiiik. Apró mirváiiyuxilnpok tticgik \'cél ugyégiii kivtllról i» kilejetzék. Kro* tölgyla ajtó a kin udvart. Közepén vií.molmiojv Azonban ennek zárja fi miiiilegyiknt a külvilágtól. mely nini lett
hol yi
egy i.lo«oliai« s »gy kis u í«y««ll»il!r,. vall .un. ió l l
vize i- kiMzáradt. miut a tnmpluinbau a köuny for- ¦ nwff «gy kis a\'ila rina. Nem hüfül lóbbé a forrás, kiapadt a fiz*, be. Minden cellán
mint az élet ai ogéai (fertuitáliaii. Siralma* cnei.d \'kertje ín. Belül ______ ____w
oimdeuhul, a pímzIuláH. n feledét, ewendje, melyuek la tt Agy, a térdeplő, az iró ti*ml. mely egy fali uémaKága uyomwzto. S mikor az ebédlőbe lépUuk, szekrény lehtilható *\\U\\* voll Itl éllek .\'gymárt uj érzéx M AII a leiekre. A képzt\'M átvetat a vezetó .mellett szóUhüuI, roendbtfu egy életen át, kiket * KExrerret s az Qre.H helyeket benépeHÜi az elkdltÖiAlt közoo életcél a reudnzabály öxtiztfkólótt, kik egy karthauziak taellAineirel. Mind«u helyén van itt, magukkal hozott mtilt emUkeit zavartaUuul akarlak ónak 6k hiányzanak azok az áiuyékKterD tuvuorranó, útra átúlui a kik egy jövóbe vételt remény hiánytalan alakok, kiket e terem nngy Ünnepek alkalmával öwtte-^ Ifoliltighágin 11 világ ánuAuyni elól elvonulva akar-lior-ott 8 hogy evén alali i» hangozzék szeretetOk; Uk elimiregeui hlgést féuyutéuük *i a tulajdon kis tárgyallak dit\'Hérele egyik a látható nagy foliauaok- j kert volt, mulyb«ii >,zórako*lak. mikor vinigágyaikal
ból nlviwilt az emelkedett ..xiWkeu Heszédiük ítllgon.\'........! \' " \' "" \'..... .......b
Hem liallaUzott, cnak a kouciouator liangia csengett áthatóan. S lm lekiulelét valamelyik felemelte, helyé-bot a templom ÍöIíhjújának egénz pen>pekliváját tátU fitillogó oltáraival, Hzohraival h tnztaló Mmtouna arcaival. Taláu akarattal lervezlék így. Hogy mikor az már megnyílnék a sziv. ugyanakkor a elolt a templom belnejének miuzlikiiH fénye fel->, 11 bizalmai ni emberekről afelé terelje, ki * xebére egyedül tudj* at eiivhnh\'l tjalziamáL •glutui. Oda in lér mindegyik ebéd után * ounftii imnt hauRUlau »zt>lh<uiek ^iiTnnak tovább *
a ruúvéíii sorokat, melyek fűlött annyi hűid aludt ki h melyek sunyi emberi élet energiáját órzik.
Ide jöit a csendélet homálya titán epedŐ Hforta
matté, ki vele s plAltc élt itt. Boldogságról álmodó szive ut«m találta azt fel a világban, t\'ljfttl ide keresni a magányba K mire ott \\h életre, dobbant egy értén, hol Ó nzt elAbb hiába éhisztelte, akkor ó már a világra nézve meghalt s csak a halál gouduUlának <lt h lelkébeu hamuvá égette, a műit minden emlékét, mely a gazdag élet rtroméiból kint -liftiU ide, VI. Orokós teinetóbe. 8 síulán megkezdí-dött egy étet, a szonvedéH élnte Visconli Máriára. Idejölt a leniploinba az * fehér arcu, szurótt litkiiiielti Háta! leány, kinek akarata akkor volt kemény,
tn\'i\\«ilAsAhau ít> fi>l)toiioH köHzOutéí-nkel ttatljnk, azt az órók uii\'iTicnlct, mely mindig t*lkukon cHvudnll, mikor egymás mell ni t sietlek el k melyet mosoly nem feledlelcit n emberi hatig el nem némitott »oha. iniM\'t) uem volt vÍKKzatéri\'8, a ki idetért lelki g>öt relmeibfil a lékk M«» gyóujorére énreiltti fel. Kh aokaii jóitok. Kgy cella xein iQnrH.ll lin-t> Nohn Ua egvn>-k Inkójn a mumetitot tettel lungozlaUa. lezárl alakkal, kihull teMlet s Ujmr.-ui.hu hulló r^dUbOr-gé^.-|. |<Ut helyeit" hu- Hup egy il| «ló, ki f»I.VUtlu Unnak bel se jóbeti a iléllAliy percríj iili\'gHtt.ul
kor ez már a lemondat, az euyéazet, a hervudáh "» a halál m.\'lid ábrándjait Hzótte o»Bze egy lelek oromfDzérévé H n 1110M kezdto kzóiií ábrándjait, mikor ez már nz étet miaden ábrándjára rádobia h feledés rögét k a halál Híörnyü ruvelációjá-ban olvftxln az emberi élet minden örömének teljes
grandé felé, melynek folyóján iniud a hu.zonuégy\' élel,t. S a ,,„l,z,iu. lovábh ieng.,11 s , kU.-z.ku-kartb.nzi ellOnik, mmUn az utolaóuak ajkáról U aok má«alásábau sercegó loll tovább gyárlotu azokat
/*¦
¦ V&lahftiiyíizor horára koudult
harangja, már ott volt a oh iont ro ajtajánál Mária. 8 a cellák Ukói bojiUU^k xorbau egymáx mellett. <le a csuklyák mindeu arcot elmjlettek a kiváucai üzemek etÓI. 3 ó igy járt oda tObb mint hiist évig, hogy Ci*ak egyezer látliAnsa ail, ki magát ó miatta temette el. A mondii szerint a wtkrtmhw «gy Asxunzióliéjáu is ott lenne alakja Oda festtetto magát, gondolva, igy kerül egynier asembe 8íoru
kainpauillo VÍHContitlLil
naa-ton fáil a auniáf o«dmony. fordiláaokkal k.ldlo. íllönöaen .fokai . külföldi éplMnok Ai ep.lé.het pen. kell, meg .tát bitóitól
\' LTT U"VM\'"a\'"n7\' JíSil „\'.„u kik a nikérdo*"! .ogl.lko.lak. K „|é, |.f„|,i«l, bírj. kivárni, ma* donlte . pily.tu
i , , ... j kérdéarol i i« adott ki tobh kla matat Majd a MII- MtH „,^, ,;« ,„„
A. utóbbi években a aét.lér toll alkudó lar- f Ultikból „^^„M é, a leguloM ...kben " \' ? « ,
tó.kodáai hal,. Rgé». nap ou Olt . park kotepen \'.....()| ^ .,,„„ k, mmMjttu „.,,» költik mo-eil ?J ZZl ,\\^J??» o . " "*\'
*yik padon Nagyon lrtn.tl néki . park. Mindig JteAlt, lorditáabau élotraiti é. irodalomtörténet, »>*P k» -kandalom f.|l6,l«t belile mk| képviwli
mondogatt.: .^brot .rdem.lo. Mért a Uyul. • .dalokkal ki,er... 1-gul.W onilli raj,. .S..ll.m.. btulmatUn^go. ...t»„„ MWa, rendirk^Unyn.k
Már min, Trip.mm.r «+. a Bt.pi.. *-¦; >L- ^f.tí:,\'!, "-T ^\'"1? JC | ^^l^Z, TL^L JlS
\' "\'Cdiben .aév„,w„o.i,i.i.,,ekér,^o„ \'^\'^,^^"^\'1^ •\'i^H " »«"\'k " \'""«««" \' ^ -"•" «r*Í Volt KannUn valamikor egy nóvmWaro.ilá»i larsa- „„ig wk „doki l.pn.k. néha lováro.i.kn.k w. l\'« lU»t.k... (..ragun .lakorli m.g a,i .iu,,, rfg Knnek fnteleil koldötg.lte <tél at embereknek f^yidóben a oévmai[y.ro«ilá«i motgalomnak voll, hogy .tok . bitonyoi hái.k be >em dőlhetnek, éa . rimtéaben .1 illeti nemei, v^y idegen hang- \'elkel bive. Ai utóbbi étekben tellej viaamonult „„n „|, Ja<»onyak liogf meg e«, meuiioa.
" TwTn aofte\'rerTeíleílTl\' eredmény., mű- i\'Jj7 kórág*vá"\'lalTlÍa\'\' " ""*\'\'"""\'" kíl1 ór \' \' Legjobb.,, dühöngtek l.le. é» llunr, képvU.-
kMMI II. olLutékie. mVatarU.a raialt kévé. JÓ . lik. akik «fy ktaiclrl un, akartak a lobotU.i colra
baritól .teriell i.. de képtell»éget még ellen«g.i TemelMíl .1 ííjvidi k.r rend..le. mely . me»«.vatlalni Kámul.llak arra a korülmáujr..
i. eliamerlék. Kgy rendkívül érdek™ életpálya feje- haláliwlril gyá.ijeloutéat adoll ki Kavalalár. éli , hogy at i hátuk »em mVa»bh é. diateubb aunál
..... | ^^ virágokból di.tea koxiorut helyeiéit „Haeretott k.r-\'. bitonyo. hálc«.|iorlnál. a mi nekik jó. HOn.k a
A helyi ullónak lelke, b.rilj. toll álla végéig lárauknak. a iiagykani.aai ügyvédi k.r- felir.U.L ,4,0W1,k |, j,i Mi.i H. ,„„,U| lelvi.tik
buldiloua a munkára l,»»égeii megjelent V.caay Z«igmoud polgirmaater. WJ l»boutá. l b.toll.ágot tálMltollak. moly-
Kmlékél ooká iriuOk t» bwaüljük Uugyel Lalo. fijegyii. Halit l.lván lauáooa. Oótony nek fel.d.1. lem iivulaU.I t.rjoatlm.i a.ioigyülé. olo.
, Hándór t»ki bíró, Kay..r Klek albiri. dr. Hlol..r .1] namtedék jött. mely jobb akut lenni 00
l^ailó latki jegytó. Di.n.a 8áu.l..r .tolgtbiró. Hialay „ |, i,,, mer, ,,„!, ,k,rnl kM.
Sándor . .4.l.-_ fo..ork««tóje.^.^7.jl.i^Kötliu^- A mgf 8l^h„uji„„k ^ mUtí, ka,„14j, ,.,.
Hsbou Maitó 1851-ben biUMbU. Atji» |it*ui)dek liaitlarló, fiit uondón n f ^k f
Ai tpi u f»0 — iio-w ^t)*k fogalma Mariul í l b l lll
kar
llea .iámban aiialolu egy eti |ov«delmel . tér.ajn.k. hogy
müveit ember volt. .terelte at irodalmai, melv iránt at ifjú Laci figyelmét i* hamar
HO.S/64 került Nagvkaniu^ra gimuáiialiL— - ,-, _ . _ r _
élet folyt Hl akkor, ami reá nagy h.UM.1 voll Ai n I R t R. ; Pulfura Jánoa.
eiuborekuek, mint o Írja egy vi..iaemlékeié8ébeu.
pengi tarkanlyu. d.rulollaa k.lpag rojlo. lopán LabOBtJált TaTT »m? — Vértanuk emléke. Vároauuk f.llobogótv.
uluoroa nadrág, spenrer toll . viwletjük Kgyaierü ^* ^* .wltfkawtl vi.8ia . .iO eatteudik előtti \'"-^\'*"
__.._ . _r....... f.l Thalia lemplom.l a/r. . h«ljr«, hol
,t at ifjú Laci figyelmei i. hamar felkelnie. g||p| egykor patkány királyok vára állott.
„s/64 került Nagykaniu^ra glmuáiitláuak Magjai H I I F I F.\' .¦ .\' \'
(»l.. .11 .bk^. .mi „i fl..r ti.ti.aal lull Al II I H !¦ Ka \' PU
ft p j ny .wlekaul tndik eo rKd
mesterember Itéky Ferenc kovicNineHler hátábtn V.l.melylk napún Kuiíihr váron tanára, fol-\' A iirn»i tlalón«f( Vécaey Zitigraouil |>ol(;anneiit.r u.r.lkedell. kiuek likáfa alléié diáklány, voll. —! u0|ll>H| k«nolt . rendiraeglil Ki . l.il.lólllái így \' vei.lé.ev.1 megjeleni . Hu Fereuroek líin|iloinab.ii
1 fi.1.1 diák r.julá»al. loinbfl)ré.lelé««el l.nulát- . . , Urloll gyá.imiwn Ai lakolák növendékei i« lemp
kiI loholt* i.laiel de eokhainir aiiroil.lnm • \' lomb. vonullak A figimuáiium if|u«áíl pedig iakolai
irá.1 ketdetl érdeklídni NWk.niu.i«l Otírbe.\' HivukoO*.! . kiUgáwkrol .tólo lörv.ny „„ ^„ , ÍMo,„M \'. h„„nban.t olUrl. H.vt,
majd l\'oiaonyb. kertit, hol jogi l.n„lraán,.il r*,e.le ¦»«•.*¦• 14. fontjlr.. ...nnel ,negbWom f t ^^^ keg,el.lén.k
é. .lénkén re.tt.dl » dlikni.tg.lln.kb.u. IBTCbu. f1"^\'.\'\'-.^1\' " K"r"".i"" 4 S"""h" \' k«»«lj«l lU.le u,ln. a «.ut h.olokrT olyan pól.tó.
mini Halai fi.Uli. NVyk.niIMkn lelepedetl le. 11. evó ^.„kat vW „.UIUKák »gy rombol-, , m ,,„ó „„ k,„g0|,HUÜ,rg9r u,u|.\'Prt„kl„..„
ke.del. érd.kl6dni a tarud.lmi kerdé,ek. .. or.Uno, >»•« le. raer. Mok u«y \'«*«*<*> • \'f; a nap Mlrléurt-ríl ro.id. veló, lrWMw»rD r.Si..t-
» vároai politika iráni A polu.káb.n . loggellen,. ""»\' k...blil.»ri«t wmponlból >»\'>^<>l MJá ,„„ „ ., ^ k ,„ ,"•,,„„ k . "„,, .
.«gl e.imekerl li.reoll. Akkor ,né« » ..e. cklu.u |"°b\' nem "W""* » """"I-k • jíro-k.lík A ^^ ,,. ,„• „ „ j4\',,(i r<í
tiluilollák « ..ruigo,. kepvi,elokel é. ..éri a |ogo» .„...leu.erft ,^i|ó Káb|áu ^,jMMuM ,„,.|.l.i, en.k i.
kerületekben ma|duem állandóan lolyl a kurtMk.de., lanu r«a4trk*plt4jaj. íeue.iAinok lollollék ki . «té|. OuUBpacl([«l.
melyb.li H.boUn.k oW -terepe volt. IBHOh.n Kt ,„,„,„, , ,„, .„„„„„l.ágáb.n n«y _ Halaloíá. Tiwiup .1 u. li.lyettók órok
\\tl!;z sr m"™" ükeieí6:,^.rr: -....."-¦ * .«—¦ «.«• ¦-- ^r. ,„„,.1.,,... ,r,,......,lí «... k,i ..L.,„,.
.leimében Sokai fordull m« vidék.n „ »• igy n^y •*• "«« ge.llikulá,.i,,.al lárgy.lU« Ugye! Ige..... ""l IJnUrh B.MI.. urno 7S eve. kornbu A
i.roerel.égre lelt »ie,t Nemsokára jóforgilmu Ogy ].. «ta,™, bog, a .áro. leg«el,l. leren lly.n épít- ""f^o\'**"11 <KÍ" \'"\'I* \'"" Konl"°)f J\'n*"é \'"
védi irodája leli. Négy .egeddel dolgotoll A vároai melljfhagyu.k meg Iiollliebn.gykwe.ked6 meg \' """"V . „.„h , wrf k.,
ügyekben kunéletlen ellentéki voll, Habócb.y «ll«n ,.....,"k,*i,*l aiánlnll lel enénen »niell.nlll hoívlu ~ A ""í*"\'\'0™11 tüdőbetegekért KI-
Kokat hu,oll Néhány ntlin. ál vinni képvi.elf ......" """*\' "J*""" hl e,gí"1"1 "»I"I(°1"\' "W* |,imok. hogy már m„„ » kMon^g ¦¦,! u órokos
voll. Klle»iekie.kedé.e im.lt rukbamar hanyall.i.i >»*t(k.idik a p.lkáuy fe.uk helyen . .tnihá. éplte- ,-„„„, ,1(,^, ,,„„,,, „,„„„,, ,MH,k,„„.„i . ,M,„.
ketdett ngyved, ,rodá|á„.k forg.lm.. rael, » ..lobbi «1 Hm. enyelgel, ti.r.m, v.n.léglo.. ko.n.yO neki f k ^ f>kó
evekb.\'ii nagyuu ruutul m..... Im.l.lmi múMéaél f.\'laiá.ilai.i Mimi K.....kor igy i< itulja bogy nem . . , ,,, , , . ,, ,.a h.
__________~^______________________________________________|_________________________^________\' BJ . H7.inh.\'ii wljegytf ve H h.lnlll.k, melyei .L illelok II.-
Kri.tufí.l, l>. nem i. élve. Etl i. biáb. vári.. A egyikn-k reménytelen herrtdi.. . mi.ikn.ki.Uli.\'"1 kür\' ""\'* ™-Kt-lí—"¦» Wü"ik Akk"r """>")
k.rlbuiti a lemplomban sem net má.l a íol.lon ki.Ol, lei\'n.\'inliU le.t stéppé. er.lek.~w Kgy élei Takófo.!. mélt«ege. fenekéről »ukad ki sóhajunk é« fell.uulul
mely hí o lem.loje a égi reményeinek termo loldje. lánya. .....Ivi\'l r«orbillall>ii buldugnághan kellell bonntlnk . könromlel, bogy a mii emberi erivej
H bármily »iép i» AnJre. 8ol.ria képén ai leoge vuli.a leélni\' kel emb-mek. ha egy.wrre ébred mind segit^ggel me^leholllut aíl ,¦! ,„¦ mula«uuk, mig
alak angyal al.k,áb.u. melynek .lem.ugar.bau bit- kelliben ai. mi..ek e.alódáa egyiket .gy e!6 lem.libe. ^,, „r w t.i.t...«»uv .«l. .....u lét. .
Utó remény > a vágy.k révbejutá.iuak boldogító . nut.ikal egy élei fájdalmán, kergetle l.len tudj. T \\f, ",,", luaomauy .«l. iu lep a
Ígérete caillog, ail . képet M|,wm látta, kinek mennyi ilvme.él lehe..... u„k,ól ,í»M|tyQHeni klk-i"lr 1O\'\'1\'" *ll"k1"11 "" "\' \'"""*>*: ""* v\'<í\'""k
siánva voll ,,.k ne.e « emléke envként í« idík feledéinek \' montve. Addig állam A. társadalom, egye»-k é« H
Alóla már *uk e. pergelt le ai jdó orMjáu rél.\'ge alall hamvad iu oHMeVg legyen meg mindent, amit a tüdőbetegek
Annak ai angyal .liknak éli mii.lá|. régeu elfonyadl. M.r cuknem e.le tan. mikor .7. ember inn.u \' érdekéb......iegWhel VAr...iuikllo. ánratol klll.lotl a
.•l|,urladl [).i tor.....elei megórille a |elen l> abba., kl.lakol • .ubnlba. bol at olmulá.uak ború. a.jtelm« ./,,„( l:. ..„.,..„ „„.,„ri„m i.uavlúaáa» hmv
. .taggatotl. darabo. m^yrátat...... m.l, a. ott élik kodként s.áll el a l,lekrfl Sielve megyek .1 ul Jfawf klr l"l"e. ™•\'»"»"> W"**"*»•• *W
>|káu egy ..Ihibátolt ««relem .truk Irag.ku.nakéut .télen l.u.l.kodó platánok árnyékában melynek .tél- """ \'""" nM\'*\' \'"*\'»•"¦ " M« \'" \'ntóikedj.k,
leng még ma i«. ügy »irk6 lonuelekel i. láll.m olt ráila ti>Ki.sából ininlbi kiértetek .ullogáo hallal- \'"W » leküldött llre. tarnilyuk meattelte térjenek
Valami nep emlékuek lebel I6rlmar.dváuya e már- .uuék Lombjaik ugy hajolnak O«ai», ininlha fali.nl nsti. . j.ib<kony4g fillóreivel Vánxunk lauilói, t.-
viny d.r.b, melyei »i(.|.»..K.-l,Hli m.gcauíoll at íJö minlerium rejtekhelyét akarnák elftdni at ulókor uilúnoi tauirti a tuiuló világ, a nlllók mindig ^Zl\'^r ^r\'íÓ^r\' iJ^|^-^^H-**.!; ^ottak a kn„>ik ka* ,gy a mo.Un.
r^uiZll^r ^ríÓ^reg, iJ^|ii;!
hünytik „II kikopott a márvány Kg, b,lü van meg A mikor a lemondá. dM.Mn.k e ».inter»ril! ^^ " l\'ÍI"")\'*r* * """" mdmm> "\' \'"* já""
« woból, > keidéi agy a-. m,.|j uláu at anuvit elmegyek, a poro. ulou emlikelrtPin megarauyotu lA gJUJ\'*" okl \'\'\'¦" \'\'" ""\' •¦¦ kM r"8 mn||lor-
ige hátram.radt ré.te. S ha igy v.n. ki másé lehelne . roml.doliV» jelenkori k.pét 8 én . vidékre! tenni
. f.liráli, melyben egy ellnbáioll elw lafténele rendül, viiióslarü.n fénil bontó holdvilágánál > K«i.nil«(>, I VUlamo* vUááritáa a Dlébánia tem-
m.nl azA a r.métiv.MlMn ldin«j li i^........ .!• ____ ... . ; _ ¦ <i _. ,. ¦,. .. . . i . . . .....^^^^. * . " .OÍTÓBBR 7.
tiUl IÖZL0NT
— Ai Uj fögimnillum Fontos Upéasel UmadUk és megverték. A rendSrség liatokág elleni záa volt és még az nap délelőtt > mi delektivnnk
lnladl elóre kz építendő U) főgimnázium Ugye, erőszak bllntelle miatt uiegindilolta ellenök az eljá- mint segéd foglalatoskodott a kiszolgáln asztal mOgOII.
aineiuiyibau, mint megbízható forrásból jeleulik. a rást í)e azért a iliót a jövőre Ke mentik mag az ügyelve az alkalmazottakat. Nébány uapig uu sem
Jámbor és Itálint budapesti rauépito cég a lógimnáziumi állam részére. lortéut. A hét vegén a föuök egyik legrégibb, bizal-
éuolel tervezésére vonatkozó uertodés! aláirta Kz, _ ElgSioK sasion? Tegnap délelőtt l/S rau ""Réde bttállitolt az Ozleli irodába é« tudottá a
az érdemleges lépés azért fontos, mert hl az olké- rj,„. jOM(,r helybeli bérkocsis egy langvizi asszonyt Í6nökkel. hogy az egyik uj segéd lop. -- Mutassa
tinit általános tervet a városi Unárs és a rendkor- , Kóulon elgázolt. Siilyoetn sr\'nlive a kórházba szál- m*t melyik, mondotta a fiuök Kiiasulek az elárusító
máuy elfogadlak, akkor a közoktatásügyi miniszteri HuilUk. A bérkocsis ellen vigráiallan ha|táa miatt osaruokba, ahol a fóuOk nagy rémületére a detek jéváhagyáaa után a réazlelea terv szerint való építési , rendőrség a?, eljárást megindította
— A becsületéé megtaláló. Van ilyei a ultit au kát
uukálatokra vonatkozó árlejtés koretkezik, mely
után . megvalósulás stádiuma már rövidebb idö ^ § uUU w ^ ^^ü,,^ , reüdöraégnek. "" *««*¦ \' hog:y ott felvehenae, aki tulajdoiiiogit kellőkép iga- *"¦
- Egy BiOvetkeBet a Osáoy eiobor- En|m Ul(,ji Nevét nem akarja az illető a nyilvánosnak. Htep és dicséreten mozgalom hírét kiflik ve- ság elé homi, hát mi is ine^nnixllk a tHH\'^QU\'teH Inuk \'/¦alaegor-T.^nM Motgalom indult meg, ho^cv "otKtaláló iukognitójnt.
- A Berger-féle gyógy éa higénlkua asapp&D \\*Vi&. óta vau forgalomba A legtávolabbi országokban baniuáliák mert a »/.appaii nagyon Mint fi\'MAtleuito Hinppmit a lí«rg«r féle Mint uélkuldxhettftlen napi liatiiuálatra a
tiv«t iHmerte fel. A báiitolvajláa aIImi ai HgyedQli ófóhíer at alkalmazottak becstlleteftaégn. Ha at alkalmatotl becsületen ueiu vont sem a Belyein auho-xeiu pedig a bankóropogáa.
a felnaániolatiban Iev6 lalaegerniegi l»gyanztii»i i-»
értekeftitó Hxovelkezet csekély tagyonát adja wla a
Vniny üioboralap javára, ami annál íh inkább helyes,
mert a jelekből ítélve a feUiAmoláni költségek a va- j káirtnyttappaiit használják.
gyónt foleméNztik. A Hzúp hatallaH muzgalom onma-, iiiohó és lUrdA mappául
gát dicüéri.
JegysövfUasttás. A nvAron elhunyt Kn-lie* Ujfula kolori jögjftö helyére egybaugulag Bére-g«lye» KAruly oddigi UolytUtnii ji^yzAt vAla-sitotUk mag \' 1
A magyar kereskedelem kerékkötői. | Nttm biába hit4gt«iikt«dik nApnnk at iitató vigértiktAI. HUi rnng «tai oka van aouak a Mwgíiiy becnapott földmi*«nnek iptriMuak, hogy innu«kül)flu elöl Dk, tkir o»ak a látatlanul ulb«ly<<t«u pftapda elAI. ThI<-- , ordítják a fatDkel. liogy tg* kt>telt>»»«g a magyar | iparlttrinékflk pártolAna, mog ugy ne mcDJ^u ki a> púm a kölíöldrfl, de arra meg uum tOrekeniUBk, bugy a mtgjar kt*rf«k*»d6k megbiitutóttágAt beit*-1 oliiák a Te*6 k&iömttjgbtj. Távol vau tölüuk, hogj at ilyea kuretkvtirM tíluivrékal álliláinxtilmi ikiniúk. a4( tudjuk, liugy i1 léren már nagy lialadáit mutatkozik, de hogy a v»v6 kiUOunég bUDjri b<>ct<apáHAtOl miu idegenkedik uém«ty utató Kere«k«dd arról *ok-itok adatot lt«tietu» feUoroloi.
8t»bó Lajoa a fcíaniwt luUrábau Uvó l\'otyli nialuin tulajdououi pauantt telt a reud6r^gun Varga óa (loileu budapfHli reg kikOldAtt illatúja Varga Uéta elteu Siabú numrég Kauit«ara liuiutt livttet ét. utk(>tb«D lalilkuiult Varga (irtával, a Varga 6) Ooi\'en cég utalójával, ki eg* Hakk«reu épp«u kiakart boiiá ineiiiii, liogy gépulajai íjáuljou u«ki tnAgvétttlrtJ. Mmtbogy ai Ar megfelulÓ volt, reudelt ia egy hordóval. A megretidBlétti auunk rendjH »ie-i jut kiátlitotla, laaHolatot adott fítabóuak, majd
ilerger
ÖRStPS
Mondják, a magáról megfaledkitett ifjút y
ab biitatta a bQDCMtlekinényre. A ufikoek állítólag iihiii tflletl divaloD Helyűm btuira. atanros tiarwoyán. A tlatal «eg<m liordta e .kortókapen- holmikat a ti ital rabjainak, kik hiúságuk kielégiteaért meg a I>l)nl6l hum riadtak viwta. Ha et igax, akkor ei a egy Htomuru érd«keti fejetittA anuak a tár- b«>ti*Kftegoek, melyre még mindig alkalmat- íéki í F
MuNttai «tKgoek, melyre még mindig alkalmat bató et a vígjátéki rím: Fenn at eroyft, uioovuu ku
AnonlmuM
KÖZGAZDASÁG.
(A házttolvaj
kérte tóié én uira trt valamit rá Hiabó tovább (oly \\dcktzn%. - A detektív, mint segéd, (alta útját a várott leié ea egy Qtletben eldic»ekedetl, divat rabjai. ¦- Fenn az ernyő, Mticsen
hogy mom olcsóbban veit egy hordó olajat, mint | l^.. __.
eddig. Mivel ott uem tartották az árt lehetőnek meg- \' m
néilék a meg rendel 6 levelet m bámulva tapautalta
Htabó. lio^y olt iiimu I hordó hanem lo hordó; A lolvajokuak egy inegstokott tipuu kurtili
m«iKr«ud«léaer4l van »z6 e» hugy :i liúuapoukiut, i»"ú» « kaoítnai roudftn krónika lappira : a liáii-kell álveuuie egy-egy hordóval Mivel -i a menityi- j tolvaj. Nem at i.Ihö •¦» nem íh at ulolnó alakja a <iéK u«ki legalább ,() évig volna elegendő é* így ó bDukróitikának Házi tolvaj uokntt tipUH a nudómég iljen Oilelet »einiMÍe(k>lre »w kölhelell. A* nem is elolt Ninca at a foglalkozási ág, hol hálilolva) uem kötött, atiuak a gy.uujának adóit - reiidorrtégntíl! volna. A fovároHÍ lapok rendőri rovata telve >au kilejrtéH\', hogy mikor vi«i7akérle a másolatot »i üy*\'" alakokkal. Kgyawr kereakWó M*ged, iparos l-ntf melle egy u-t irt tw mert hoHtttabliitu irt, "Ikahnaxott. magánliivatalnok, pincér, szolga a háii
Mesögaidasági képek Angolorstigból
i Mag) (inni Kgyexlllet tagjai a múlt ér havába lauulináuyutal tt>tU>k Aiigoloratigba. Ki a tauulmáuyi utatáa féDyesua HÍkerQh, akár a tiien«tt gatdaaági laputtalatokal, akár a veudég>t«r«l6 logadtalánt lekintink, mAlyheu a tagok r^ttttHOltek Uogy a kiértett tanulságokból nocsak a kirindutatban réitil veti tagok okuljaoak, hauem gatdatiraaik in ax O. M. íi K. egy t»úp kiállítású köt«tb«o koitéadja beKtáinolóját. UJDépi Klek Krnö vidékQok e gaidaaági biajttekiotélye, a könyvben kél taitul-mánj. test köué, At egyik ai aagoloratági nerté-hekr61 Htól, a másik a newcaatlesi Koyal Show-ról. Kunok a liatduági t^f-lllelufk; lotevéiiyaégo éc a metÓgatda»ág általános f«|lesttétie. At érdeke* könyv sok sikerült íénvképtit tarlalmas éa as 0. M.
JEGYZETEK A HÉTRÓL S K Miri bi""lá»ál megrendelhet* J \' Kereakeddk gyülíee Ualkányi Kálmán dr.
" ; ai Oinke. titkára Humegeu és Zalasiontgróton el6-
.. , . . | adáot Urtott At Hlad helyeu a kerHukodelem hely-
ellen nehéz <\'<-jIrtoro|, „1B|,el u(m Urt kielegitou.k, a második
(ehát akkor Jegyoite fel, üogy három fiónapoakiut kell átvennie egy-e^y hordó olajot 0 p«dig a * innia-kapott inájtolatot mug MHin uétve vágta titubro Iteut
bottá a tévetléttt kiigatitniii de Varga erre nem volt halandó, öisbó Lajoa err« inagánokirathaniiKi-tanért tett feljelHiitént Varga Uéza kerAnkedo «llt»o
- - A osáktornyal uhlánu* véreugsés At annak idojiin nagy lelháborodáKt keltuti
tolvaj fuglalkotAaa, tnájjjtior a városi vauinkból a bankok péotutn szobáiból előkelő hHlyekrói kerül ki h remt<
uiugyei
helyen az uj mértéktörvépyrol,
Egy érdekes Indítvány 8ági Jáuo«. a Ktibituelyi HirUp agilis nerketiitöji> érdeke* bead-VHiiyt adott be a kwtikedelemugyi ininÍRtteriuraba. 8ági «it indilvnuyuMa, hogy haUruxu <¦! a kere»ke-doiomflgyi minÍHzt«ríiim, hogy a gyárosok, kerettke- J dók i\'» iparosok ii.ogrluiW\'thin nyomtatványokat u tulhalnak postAra oly inegbiu.»üal, hogy azokat a posta kribt\'HÍiói biittnvuH vároHokbaii, búouyoi siáinbau, bizl>llyo^ t-n lek kórben osszák ki Sági indítványát példákkal mugyarázza és azzal indokolja, tiogy ennek m«K>zert.-M\' f- ¦ körlevelük Htelkuldétt* nagy költ-sigel okoz az érde.k<<ltoknak ók ai addigi körlevelek (ai-lklIliUW\' h piislAiiák ia nagv műnkét okozott, inert auvie ¦ B rt\'"Kt\'lt"K án.V«g«t közmigek ttsvriiit kellett cHopor-dua A loM***u\'\' \'ri«J\'\'\'*"\'. • Hiemiilytétnek őröki.«eu a ci-
Ui-ily
j gy
uyai uhlánus Tereli•*<.,», íják fltjí
mint (\'HáktornyAröl ábi hdl
y gy y
írják, moHt folytatjrí a viíMgAlatut a tágrábi hadliiró-sá« A hadbíró at o*k7.«h .-rdek.<lu>k«t kihallgatU
. - AUamt fák. A sudár jegeuyéket, melyek a ilagyar orsiágutak»i oly jailugi<Me*ttw tettek .sokfelé tidöntollók már oh uporfák vagy gyUiuOU-Hfákkal ln>-lyulit>sítt*ltúk A/, utszéli gyUmóh\'tifák aionbau a n<\'
de a házitotvajok ellen neheteu Kiér éa éter alkalmuk van az ilyen emberüknek bUurtn vágyuk kielégi-téüÁre Hasttalan u lóuókoii minden ^l&vigyátata, felügyelete, a bázitolvaj mindig megulália at alkalmat, pillauatot lelte TiigrehaitáMra A kauittMŰ aktu kifolyólag aok hió p»ell a heleo k«re«-
NYILTTÉR.
ália yg
kedői körökben a hniítokaink «llem De biitoH ulleoaterl wnki sem tudott ajánlani sAíi így vau. Míuél nagyobb forgalmasabb valamely utlet. anuAI uágyobb a liAntolvaj nlkaltn*. amely nini ai ni cipeli kdimoudáH mondja, hiqIí a tolvajt.
Az i- rovatban k6zl6ltekért nőm vállal fxlelfeaftgiit
Knuek tanulságon eti«|e a kö*«tknió, melyet egy
\' " . ....... emberétől hallottam: Kgyik
M\'i uti diófákról in a Haba-féle lóg lágy ár niuii-\' legnagyobb magyarorntági áruházban iWukkel ezelőtt kásái, mert amint Hatiár Mrnn-Í álUmi u\'.kotró, ki hl a fóuök é^/reveUu, hogy »ok olyau áru IQuik el. Ottani diólak fi)lUgy>\'lotiWi*l ín meg van biivn, ait; múljunk uíiich meg az (Ízleli könyv»kbnti a kouyve-jeluuti, hogy •- inunkáHok az A tilalma elleiiúrf í» lesi léule A lón dk biialiuaHau \'"megkeresel! egy leverték a diót 8öt mikor erélyvneu fullépeU, rá- d«U»klivet járua a dolog vt<gare. Elneiéu segéd rálto-
u ét izopUtó wixo-nyoknitk
a .Kufeke" tápláló, koniiyHU emelizthiito táplálék bármikor Hlixto én kellemes vállozatotságot ad \'% fabkáaa mellett.ZALAI
A Zalai Köslöny
Siirkiuiiiéii •• kUMkUiUla
Deák-tér i sz. alatt van
IÍ87/1909. végrb
Árverési hirdetmény.
Aluliról) bM»igi irgrehliló u IHK1. évi I.X le 102 ja \'érHlniábeu "m>ur>l kozliirré u™. hogy > nagykanizsai kir lárásbirónáfrnak 1909 m 8p III 400 3. 1144/S. S6S/Ü stámo végzése k«ve|-keilebrr. llr Miklós\' l)*zso, Dr. 8.b)«a (ijula -. IV. Bonltik Kerencz ügyvéd álul Wpnwli UjörlTy Jáuoa «»«. Toch l.ipoliié «» Ninjrk«n«« váron ko. I«D«we javára 19 k 34 I . «li k bl í ¦¦» IHK) kor « Jár. erejéig fívgainlositoll liisloniliw íéKreliBj-
láa iiljáo feHUÍoglalt és J!">•> koronára I.....»nll * ló,
1 .litalljogío. I szekérből álló .ugorok nyllvíll.n árvereaeu eladainak. ...
lávly árverénuek a uagykeiiii»ai klr |árá«l)iro-Káu 1(H>» évi V. Ü54/J »""»» vé«jww íolr\'*" *\' kor .4 f.. 4« • M \' «• 1Ü"" kl"""" i»k««""\'"-
léa h járulékai erejíig Nagjkwiii.ái) a dj-pi l.\'l.-|.....
iMDdo MiktllMre 1909. évi oki. hó 20. napjának (Mlelolt 9 órája határolóul killUHik i\'« "hliul a imiiii KtámKkoaók olj n»gj<.g.UM»*l liiiaUiik meg, ho(!y u irintrtl ingoiágok a> 18*1. evi I.X lorvénycikk 107. «« 108. §» érlHlinóben kebipéniruKléí inellfll. a Ifglitbbel igérón»k becoáron alul is *l fiwoak a.lalni * moiiuyiben ai «Urvr)n>irudt ingA-•ágokal máwk i« le- e» fpl(ll(,.glaluilák és aiokra kwlégilési jogol uierluk volna, wu árinré* al 1SH1 : IX t-e liO. §-a \'» a vb n 2li S-a érMmétwo nmk javára iVrlremlrlIrlik.
Kelt Nsg;kaim»áii. 1909 évi aupUmbvr \'Í4én
lailaitlti ljlr|J
llr llréllll ii|rlli|U
lsCIN Atn 1 (vi\'xc-filosiiltnD.
Berger-iéle
ktííd
ti >lá»i*a. *¦¦*•* MIM I Jkrnvt *l.aln>»mt»
\' inlndoniU\'inU bttrkütegek
«•¦, i»ctiw naii KitniaAiBAt, aUott »¦•«•*, M»*
«• MTW**-. M(H, Wít.( Ub.tia.llM..**. «¦ -Wfcil»».»»
klW * Hora-or-Mt* í*t,É.,,.i»;-; tr. tirtalmuni lo UÉtllf
M iMT-wn kai -I <>• Idill klfk>*4H«(t«MM>
i ia»i^i
ltrri Kor-f< lle bornx-s/nppnn
Ara Hla4*a ll-i"*iill « l-*nar l«lt , attk««*aM , ¦tan *» ***T»atfT- topul 44 N),,!-,,,^.! A ^ •\'"""\'; •"!«¦«-•!/
[llnWii ju.
• l<*M*ti *uM<a. ratli ¦•¦ ip*»b>ai aalMk*)! rutáit Inti tttcd r«M«Mtt lX>M H
i iT«lTtirt«ti ti htuoaU ItlMOH, * Comp, WUd 1., Biboi r«tr. «.

k( >.«r«4.
Bükkfaszén
szivÓKáimotoroí Uiemehei, xyári üzcaiekhez, vasaliisi czélokra
Hpluiió »»«goiir»koiu»i)yoiil(ént, vulamnit kiüi\'bli iiiiTinvÍH^H«Jkben in
KRBMZIR MIKSA
fasjéntcrmclő czégnél BAKOS. Termelő hely Oyulavea
Horvát Hzlavonorstág.
ALKALMI VEIEL!
PompAa mbira lánooal osak K S.80.
Muitliogjr »a+M niuuii)iiiégU órAt v4í*A-llnm. alibt.ii « liPt^inttitMi vagyok. y t»latlli«u>. 1 exUst briUnuia R*\'in ankor 1(> kört\' járó hv«ící órát m.\'|i Uucoal c»nk K 3.90-M Ajánlok továbbá 1 dt> Kkctro-doldin »t> ru Imiiig Anker-Rem flhArangu ttveji-i órát KlfOlro-Uoldiu lánrcal csak K 4 70-ért H^lkOldé« mánv^iLel. Mt*(í nem f«lelö áru kert n pént ilJk
IgnaU Oypros
Kxt>uuliauH KRAKAÜ uernuNat* 49/101.
Szőlő-oltvány,
iMDvenMtrtl H borril o«(iy Uyr, árjegyiékumul
pre insiei -^
s bérraeulVH küldőin Hitig, a ki Ciraét tu4at)a. Ktun jköuytet inog az íh kóiju. a ki reudelui n«tn akar, \' loett ebbdl incgtaiiiiltlalja a hZÖloltilepiltat b eniellutt ltok i>z6l6kt<|) van bfDli* Siolftoltváiiyokból ón mán egypt> i>urópui étt nmt*rilCHÍ híiiib éd gyökeres vesiiftkbol a lilágliim D«l«w«r«bol állaniUan több millió kéailet eladó. oIfm> ár mrllell 1 obb eser aliameró Icvel. kó»l« lolib Iii.io.\'ki \'¦« Kiöli uradalomtól
Cím: Skfio* Sándor fia,, »őlőt«l»pe, Blhardlóaieg
Hordó-eladás.
0j is haatnilt ajtós és ajtóoelküli boros, szeszes, káposztás i» gaida-sági célokra stolgáló hordókat min denfele nagysagb&n. ttlAnjris fité-tési feltételekkel leKoicsoljbft.il szállít esetleg bizományba ad
Hor cs IIoidóFor
\\\'nHalat
\\
SCHWARZ ^ KÁBlAN. BUDAPíST
VII, Kmiihcl-kftrui .15 Tel.\'íon llli-27.
Legolcsóbb besBersósl forrá« termelök
ós vlsBout-elárusitók réssóre.
Közvetítés dijaztatik!
Gyümölcsfacsemeték
Szölőoltványok. {\';
¦i Ha felborul (laliKlk. ue
oo Siesi ki nem folyhat OO
Síestfogyasítáaban Igen takarékoa.
k.|.li.l,i iiiiiiiIhii |obh vasáru é> liáilarlá<i
vzikkckol árusiló Osletekbeu. II. valahol lixni kaplialo >zi<e>ki\'lljék
liotzáuk U.luhii j
Képsi preipvstos isvr«a\\ 4* b*m*aitT«. n
ROPS Féiiru R«v.-Társ. ^
HUPEIT, V , llli.-ttczl-il 7« tt
¦•>jb«u •lixulUk
Whlm-r .1. C llHttlIieim ói llulll. Kosenfald Adoll llai Kohler Testvérek.
SWl
itkít | w B. 3 ||
aa íl
\'m fii Y.
•^ B 3 ¦S.s
izla |.!í 11
¦Mi jj| li 1?
i
Nyersen való evésre
páratlan^
Nyumatuu a Uptul»|Joi\\os 11} Wajdits Jóiaof Ii6oyíayoin.lájibioNAGYKANIZSA, 1000. OKTÓBER 11.
48-IK ÉVFOLYAM, 81. SZÁM.
ZALAI KÖZLÖNY
¦iljilulk kittit ii cillirtikti Mikii.
Kiadj.
ncgroűéxA 9 kort
Ultne 6 koron*. e«ém ár«,K> AH.
éi kiathlitUI liák-tér t
Hlrdaléaak d.Jaiabáa aiarinl.
vadalma
káhoi jutna mindun kérges tenyér a többé! Kgy \'n*"ik felstóTaláii a felelősség torhét nem
vAii.loi-«1«
hazában !
lim meg
"74"v
ki. mint a hányan
i w komaHág elve volt az uralkodó. \\Ki«rt | hogy a felugytilóbiioUságoak se ártják meg
fel.
FelebbBies a levéltáros váluitáaa ellen. Itégen húzódik már ez a i»*IhIjIih/.,-k. iniurli-n farumul b..|árn»k. hogy a leiéli»r,.s megválMlásál,
.....ly a [i.|ebb«tok menni nlxki bilink miau érvény
[. Alt hiw.llk. inosl at utolsó a kózifraigaMsi bíróságnál slioa. hogy a lelelibetók
hiónotiAuik
Inni1.
Aí ipart j
k HiunlíH)i|n-niUr trltiitijTBllámi a vt>l<*t6ilégMt lorllfli, mint aniflv lifl)U\'tt>iiQl járt rí akkor itt, amikor *t iparosokat rsnkui\'m t«lje»«n kiiárla m üiijknieléiból V^Ul ijív tiaUromll <t komyuldx : tűni « \'((•\'ÍÍ^^K. ÍMl"1 » ÍKlQgynl^bnoll»ájí iipui kapott felm.-iitvéiijl, vlleobeu kikUlUlvk *%) Imi Ukgu biiott-wi«i\'t. niflyiifk fflatlatAvA lellek, tiogj a péuitAr AllijMitAl nkióbvr Hi-ig Atviugtlia A lil Al
írnuiknt. Hili<>tA t>i»-k uUu.
l»05. év gyaláiata.\'^\'J^
keszlóje a Tulipán-szövetség évi közgyűléséi hosszasan, alaposan foglalkozott a magyar ipar küzdelmével, melyre szüksége van, hogy az eddigi elszegenyiió kivilel gyarapodás! lekuzdhessnk.
„Nekünk abban kell kozremunkáliiiink, hogy az egyoldalú termeiét* megszüntetésé- leien megdöntsl vei hazánkat a helyes mértékig ipari fórumnál járnak.
álla.....iá alakilstik at. Nagy gondolat, ilr lek\'iMték •¦«"•\'
megvalósítható, hs nemzetünk ideáljává M"!n itth^iHkk*-!11\'^ Irsszük e törekvésünket." \'fiket. l.ogy K ua
Hogy miiy mértékben fokozódott beho-\' túrósághoi tértei tataiunk, mutálják e száraz statisztikai ada- hogy ai ngy végre diilíre kvriil tok: Mig 1882-ben összes behozatalunk1 — Nem lea»nek váróit takarékpéni-87H Iliül korona volt, addig lWU7-ben más- i tárak A városi lakartkpeuzlá.ak. melyuek már fel milliárdnál többet fizettünk a külföldnek io>o évben jövedelmit is akarlak elvetni egyes a behozott eikkekerl. Tehát 2.r> esztendő városok olyan gyoraan unni rrm^ltók. nem fognak alatt 100 */,-kal emelkedett behozatalunk. let.-i.Hlni Négy varom takarékpénztár slabályiati
Még elréluitobbé válik ez a sajnos kö- l»rvi> f.ksiik • belügyminiszter rloit jóváhagyás
rülmény. ha azt a progresszivitást figyeljük végett már hón.pok óla, de » ......iszier s.akus.iályá. * ""\'>»""»* l\'.losszó.etseg kötgyoliWn Un,i
meg mellyel a behozatal évről-évre liövek- bau egyikei s* .rtlék meg tárgyalás alá, mivel Viktor dr titkár arra kefl» a koigyllle.l. hogy • szik. Az ÍUOti-IÓI 1907-re ez a növekedői, elotóleg még ..|>i megállapodásra >«.. .Wkség. A "•l»\'""l\' ™">\'l™ motian.lárol egylormnu erteallstt kerek 100 millió koronát les/.. Ha ennek ¦ város, lak.rékpéu.lárak » régi „Heteteknek ilyen mindkét ko.ttbelyi lapot. Lány, dr. hely*. Í.I..6I.. pitsíliló hatását meg nem .zUnte.lj.ik. gazda- i koruluúujtk ktiMI .gyolore legalább kouknrr.it- l*» .»«»»*« •« Wtonyilj., hogy a lel„.Malo tud.-sági elszegilnyedésüuk múlhatatlanul be- , ciál e.ináln, nem fognak és még ló ido eltelik. \'""»" >•" ••"• "«*í munkának, kövelkezik. A behozott 1002 millióból 1101 amig amk megkeziihellk múkOdnUkel. milliót Hzetank has/.uálaii tárgyakon, melyek
A munkáspénztárak bajai.
II)1 én Hiomoru állapotok vannak a pénitárftk-bau. nit^lyítél cHtik HovAnjr vigui at, bőgj vao kévé* kivétel is. A nagy Átlagnál aiuiüian sok a baj, melyről ii\'-tn tuitni. mikor niQnik mog
k dalosünnep ás a sajti
-- Sajtit ttuióstiöiikffi.
anyagának ei\'téko inajdiii-m semminek tnoud-ható. esakis feldolK.i/.ásiik révén lesznek értékes tárgyakká.
Mi tehát nem az iparcikk belaö lieosel nzeljuk meg, lianeni a ráfordilott inunkat. Ks ez a iiiuukHliér it legenyhébb számítás szerint is tnt\'gliiila.lj.i évente a íiOU millió koronát. Kz » horribilis összeg mind » kQI-fOltl munkásainak jitvára esik és ezt elvonjuk saját véreinktói a magyar munkásoktól Ki szíili közlilk az elégülellenségel. gyára pilja a nemzetközi szonialisták táborát és éppen a legképzettebb, legsiurgiiliuHsalib iimnknsiiMik.il kéuys/.eriti hazájának elhagyására.
Minden legkisebb mulasztás tehát, a mit ezen a téren elkövetünk, elszegényedésünknek é* lassú — a kivándorlás utján való — flvérzésOnknek a szüló anyja!
Hogyha lehal nem akarjuk, Iiokv épen a lf|(Hzorg,ilui»H;ihb elemek vándoroljanak ki, hogyha nem akarjuk, hogy fóldmivoseink legjav.irésze elhujdosson s hazánk szép
virányai lakstlun jiusítákká váljanak, könnyít .....g"
prédaként esré......trlnlekáiil »z i.legenból
jdtt hiénáknak; akkor tömörülnünk kell.
hogy a lái\'Had.iloiu egész erkölcsi súlyával
ránehezedjek a jólelkü. d
ingadozó tagjaira és megt.
magyar ipar termékeinek auan.io iukt»""« Klilk llt[ll4l
szövetkezetét. ságtót lagadia me)í
Az állandó k.\'ienlel ugyanis meglereiii- ki egy hat lagu biintiaAgot lené az egészséges kínálatot s akkor műn- viwgálására.
htt\'|\' Ulilii>|i()nl.)>fit a !<njtóra vAr, inrini vitloNiiiillvt- Ii\'níÍ. Ihijív eildifí tii\'in •>! lúrlénl.
Kunek ai igauii) kcftlln\'tyi erdt>kQ (Igyiifk rwtlle-letfKvbc mo-t bcK-Mitkt\'tom. Nem akarom b. lapjuk ulvMÓIt eiiel untatni, knlÖnWii »eia ei jelen tudóni-
iitnbbii
Atonbnn a határosat érihetetlen eloltom Valamikor i-u Is többet foglalkoila.il birlapiráaMal mint most én ntiliitn ni jiloben ugy történt, tiogy at ogyo-iula.ua lapokat informálUk. melynek
Ha valami nagy fejetlenségre akarnak rámiUnlui. akkor a inunkáspén/lniakra l.ivall mim a le|elleim<>g t.pikut. képviselőjére A* ember alt bil.oUe. hogy ha az orvONkénles remibe ion.
akk.ir végre rend lest a pénllárakiiál Nem ei kit. loIO„,e|,p „ ,.g,Miilel\' Dgyei iránt erdeklodoll. volkeielt be, »ot elleukezóleg. A leglobb vidéki Kérem tehát ujen t. Sierkenito ural, vajion a
pé.itlftr.iill óri««i fejellenaég van A veMóieg panasi , tiunánluli DalosstOveUég f»ak liittára a keail-
kod.k a sok adminiKilrácionális munka miall. melyet n,|ji„|, af;r „w ,.,„., koi,\' ellhet annak a sok
még tetemesen Mapornoll munkaerőkkel «em In.lnak dunántúli italániának, mely a aiilve^\'gel alkotja i»
feldolgoMii. Ai okokat lóbbféle fornuua vetetik ér,|,|,|0,l||,.(ik.e » kulturália egyesület Ogyei iránt u
vis-sia, moly aluliban teljesen mellékes A fó at. a kuifli.j^ jBi uIKly aí egyes dalárdákat pártolja, hogy ölekben a fonlos, szoriális pemlárakiian nagy Imlva, liogy a Zalai Kótlóuy sokstor fuglal-
n DaloHsz.tvetséfr llgyével, relhivom b. ngyel-l.atárotalra.
es A ró at.
iizlurakiian nagy
a fejetleiiHég erre mulat as a s.ik lit.losil.ts, mely hol erről, vagy arról a pénttArról mond szomorú j l)luk,,t ,
bajai-
ill.-n. iiinrk ¦ hibát kiigaiilhuM.
Ti«»telíi« egy dalbarát.
dolgokat
l\'laltbn.l például a szomballielvi pélll
röl sióinak a birlaplnilósilások. A/, otlam
nemrégiben rendkivnli knigyillé>l tartott. m«ly \' Lapunk haráljáuak felstólalásál
riagyou ugalotl liaUKulatbau fol>l le A panaszosat |,ot0|||ik, inert atl bisstllk, hogy ettél az ottaui liignia a kóvetketó linroin lelszóbilás. rendetoséguek szolgálatot tottiQnk Helyesnek tartjuk
Az első felütólaló merósien és balárotottan B f(.|szólaliist, mert tényleg ainkségos. hogy a dal-
szóloll Szerinte a szombathelyi inuukáspéniulrbau ^ ^m ,nulZBI1<vUllrá|, i||„„e az elókéstulelek-
::*íi .„[o;;;!:éK\'7íe,,tí:\'o7.vx *«"*\'\'«»—«¦¦¦;•*»\'¦« i"»k" mh\'mu^A>**-
1908 évi tjirsiiinadási tétel rsak ugy «gr
kOtg) llle.t. l.ogy az igazgató i felmm.lésl. elleni..... kllldjrii
elhalározábában .záinadásai koson ahogy llando fogyaszli
ai Ogy alapo« meg-
nak e dologban sokkal kisebb at érdeke, mini a dalossiórolségé A stovelaégoek van érdekében • lapok állandó informálása Kestlhelyen sok tollfor-galó ember van és bizonyára szivesen tesznek elegftt ily irányit kérénnek. ha ugyau a Mötotség liaitikara uem tudja ott elütni. A Hierk.7, A I, A I K <• Z I
li II.
gyengíti
utAn h \\*>\\\\»*
Scoti-féll csaiomájolaj EmulSÍÓ
n kipróbált u#r.
— Neki m»K í i» október 17-en délután ttáll hivatalnokot a mull evr»n nem egy helyen durván fii BndUMbm t *• la ott akarok lunui a Rákonon fogadták és a gyermekeket eltagadták, felvilágosítás. Rtvésa Oyula ¦*\' "\'"" akarlak •ml««!in ullkozóduli. Hogy enu.k •lejei vefjék, célszerű volna egy.,gy reodírt la delegálni a lnralilii.ik.il, melle.
Blériot budapesti felsiallása Minden jal ut mutatja, hogy K UHUI ni egé.t kontinensen végig vonult a Ulériot láz, eltói Uudapi<tti és kimtlidik meg Oilá.i ai
Klneveaések a tArvenysieknel A király az igatságllgyraiiiiszler elóterje«il*»*re dr. Molnár Jeuó uagyk.uú-ni kir llgjé»il a siékofebir-vári járáabirnaighol járáabiróvá nevezte ki. —
ennélfogva sokan vehetik, a kik más reket nem tudnak bevenni
A SCOTT-félc KMULSIÓ
aionfellll sokkal hatáaoaibb is. A (isita-aág ideália.
A SCOTTÍéle EMULSIÓ
a legkiválóbb.
Kgy eredrti tlvag ára 3 K 50 fillér kapható miudeu gjrógvláibau.
HÍREK.
1 Kbból
r Bad»p«»U l.
Al vgi\'«l viláKon a rnoUl^K rrilekli loitilikább a na(()koiouii^(ífl Ti\'rmi\'iíWli>«. hogy Hmlar^ft tak^N ¦ága. a m-ly muulig • .iivil ulAn indul, akár kalapról, akár Hlvriolról van Mn <iinl.\' falia a r.(>uI.-.-riM Hioló lurvkrl. Krrol Wiívluek a k*véli«il>an oxiIh> kötbeu ^ ai aUÓM ma már uvinrKak gromolioijitl <•»• Kedák Sárival, liánéin Illiiriol-val ii játitiák
^ ItKinoudoin a tuletroát fo a Hlt>riot ul mondta a minap fJHtaka fgjr kiváló iró.
- Ml ai a KUriol ? - kardi a Icibit-
— As, hogy ba alviwxlem est a pártil. maga rópQlui fog.
A rendetAség a kótápiakolák if|iiságának minél kouy-akarván tenui . produkció megtekintenél s tanuló jegyeket ad ki. Lapunk kiadóhivatala
_ ______r,._ tavára rendelendő felszállás érdekélieo
Kzek niin.l tandíj .-lengi-desról szolnak, ^ |ellü ,,r0,u„kból és vidékről lludapestre folulatui leni csak azt lílhslink meg, hogy nieiin) 1, 0|,,j,„k,t |,a |„|,Hl közvetlenül írni . Joliit Kir dvezméuyl ad • 1*10.1 hum.ni/.mns, de azt H, 8lau«lorium KgyesOletnek HndapoM. <VII
in. hogy a .tegény emberek meg mindig mennyire aká,lf,.ul(,, S(M
törik magukat a g.....iáimul ulán A mirUx M,liHá, t^Hpí jegy,! ,r,.
Hiibéremeléaek • váróinál Ai élet Wajdita JóiKf kSnykerrakediatben Nagykiniiu. ¦th ér óla l(i<> percentei drágull meg A bua, . liatl Dtatk l«r ¦ mt|rcndelhet6k a fa. u iparcikkek a munkabérek mind hihetetlen árakat érlek el A háztulajdonosok nem kentek aoká,
iuyban felemeljék . lakbéreket Csak
Egy caalád tragédiája. (Iróf Jakab a kaposvári lieuer.li-biztositó társaság hivatalnoka teg-uapelólt Tapolcára utazott, ahol a feleségének a
A tillliwnoli in ropulénríl lolyik a é* nem . lóversenyről, pedig mont dühöng . gyepeu a toUliiatór.
— Vau-e már jegye Hlériot felszállásából, kérdi egy ui a máaiklól
— Jegyet parancsol V — lep bottá a k.lailt.
— Igen. egy tiz koronán tribnujegvet
— Mit?
— Pardon, a rákom meióre goudoltaiu
— Szakanz legyet adjak * — kérdeti ujr. . k.laui.
— Nem, ad|on egy nyolcas Idluzálló jegyet
— Talán álazállól tetszik érlelli
— Persze, egészen megt.v.r el a lllerktl

Még egy kávébáli történél, 1 mely ízt brzonyija. hogy a kávéi nem babbal, hanem monoplánual isszák Kgy tárnaság pezsgózik Kizelésre kernl a sor. Ai élelmes fópiucer abban a Iliiben, hogy az urak eláztak, háromnfor számlál állilolt kv A lái-sasiig mecetniss nzoubali átlátott a szilán s mint |ó hiiiiniiu ember ezzel a kérdéssel fordull ;i (ópiiicerhez :
— Iliim fele aero|iláu van?
- Kétféle — felelte a frakkos fizeló niucér. aki li.lkes aviatlkus
— f.s pedig V
— Monopláii. biplán Van egy harmadik is
— Triplán. 11 mint <>zl n maLn száuilnrr.l.ilnin bizonyítja.
Mint jelleniió dolgot. megir|uk at alábbi hn>. tóriál. . melynek hitelességét akar korjegytóvel igazolhatjuk.
Kgy szereuiseilen t|peres ellen végrehajtási Illzlek ki. Kllhiiz fiihoz kapkodott, hogy pénzt szerezzen, de hiába. Végre .lm,.1,1 a leiperes ügyvédhez és kóuyórgotl neki. hogy halássz, el nz lineresl A fiskális kóiiyorlele.....aradi
— Mikor ia lesi a» árverés? — k.-r<l.->i, ,1 meggyötört embert.
— Uktóber 17-én déluláu.
— Akkor elhala-tlom
-- Kostóiióm - - hálálkodol! a dehkveas. .1,-nem értem etl a hirtelen fordulni,,!
— Kószolije Ulériot.uak
— Hlériul-uak V
» aí fi IO
- •¦.........-......\'\'"iLtrr,7fx,:^t:^:L^
inar.illak a rngi ul.g vimonyainak mi>gr«l«lo Kaponvtrról Tapolcára, ahol aluliban maga i< rstk-\'k nifllflt Mont <-i a helyiét iiitgsxuoik A nem áldoiatává lett egy v*gi«trtaaierenfn4llt<uHéguek péuillgyi biioltbága noralial mle tartott gytllé Tegnap Melóit volt a kereotlaléni Unuep én at Öreg
lirtr l-ti»" l-l\'««g". l«raent a pincébe niu»t„t tol- hosni Nagyon sokáig maradi as öreg a»Hiuny i>a
raenl , ?lmib*. ó ia elmaradt e. ekkor tlróf Jakab i|edl»n futott le a piocíbe. raognéinl. hogy mi litr- Amikor ellelt Oíháuy pco anélkal. hogy a l kli
vár p
»éu «J korább, koigyilléM halárolat ért«linelwü
minden berb«l„.e,nek b,ro»..,ét a l.l.nleg!
laká» vi.iooyoknak migfelelóen allapitolla illetóleg
lelemrlle
— Megyei virilisták Zalavármegye aliapáui uy p a
hivatala koihirre leaii, liogv a viiniHgve leglóbb l\'alal (Irol i» visaialerl ntlua. a keresiteleai Onue|ir adói fiieló polgárainak lOlil\'-re érvényen névjegyióke \'\'"legylllt kóionaég romai »«|lve. kilódul! a pin.e ai alinpiiii hivatalos liplvi».\'gfkU-n í hó 8-álól a]tóhoi •¦ »gy-kél arÓMbb ttrfi megfelelő óvóimét. I7éig kóMtemlere fugnak \' kilélelm akik a kimu- keilwk után, óvatoun belépall a forráaba lévó mu.i-laláMlliau hibá-an. >«g) egyáltalán lel nem véletUik. lul eiónen MMiaivu levejóiO pincébe é k iái l iá dlll fk6 Ióf lj
g) gy
ebbrli |0K0>iiltKá|lukal oki. lilláig lián kérelmének .- matoliák al igaioló eloti
lul eiónen MMiaivu levejóiO pincébe é> onnan vagy irán- rnotdulatlauul f»k>6 (Iróf l.ajoat, (Írót I..]o«li.-I *» rála»linány llr»l Jakabot a levi>gór« holtak. Uróf I.ajonné ekkur már halod volt én at öreg Oróf I<ajo»l iü aunyira
^- ZTtt \\Zlt^\'t^ jXboT^ ^ betegen vitték be a tapolcai kórbátba éa 11 orvomiik
Nagy
Bosaniaba.
Hlldapevl lelni KgelMI 1.17 újonc
kanizsára hl a kai..11.11 álloinásii.rancauokság mega , ¦ ,, ,: . , .... ,
kerekére a Ka,cag f,-l,. l,kl.,,yáb.u szállá.oltaltak \' k.po.ván Uoneráliblzlo.110 velelótógéhei intézett
\'el Vasárnap a reggeli vonallal tovább utallak \'«"l\' •Mrlul hoaszil időbe k>rlllmig (ftléptl e, ,11
llonzuisl... lionnnu l..ir„IH .....<iu e.ttend.ig i.dogál- u|" "\'W>"»<l> •""Ulál. (Iróf l,a|o» fól»pole«..hei
ják haza sz egész-.,.,., kívánó levelekéi melyekból ki. "" \'•""k reményt az orvosok l.róf Ujosiicl
nem m^jU tisztelet .1 alsó fel.ó ..omsiédoknak V«""L«P U\'mHvek nWy reazvettel nógoruak^^omának Maj-I csak letelik az a három — Kataaateti nyiivántartáa. A vároai
eaztendó is. tanács a kovclketo hiraeleat bocsátotta ki: A
- Leérkeiett költaégvetéa. A valósnak I\'H\'911, Illn\'J. P M. m. utasítás 7 g-a értolniél»o I\'IU\'J. éli koli«egi..|,-.e végre |oválingyólag vissta- Nagykanilia váron Uuácja részéről kltlhirió telelik, érkezeti 1 megjeiól Most Ifi napig kihirdelén alatti ll0Ky • ""»" Jóvedelinl adatokkal kiegósiitell inllu
áll. i«ak aiulán le-z logerós M.......várluk nebnien. •*>> iegyiék a >árosháiáii{ll. eni Sl utó a nyilván.
de al 11100 koronás fitelúteli alul levt városi listt- u"01 bivatilli.ni a mai naplói keldódó M napi
viselők régen ,«,,«k Moat (ogják ugyanis kozlük kotaiemlére isii kitéve. A miveléai ágban vállozoll
a költségvetésien felvelt 4000 K drágasági pótlekot\' loldrósilelek ui sorotána ellen folaiólalásuak \'¦» kioüilani, ami kórolbelnl <—5»\'oiil testi riteuSnOknek.i1"1!?" * neuláu sérelmesuek vélt sorozás ellen,
Csekély OssZi-g de talAn egy évi krumplira elég leai felstólalásukal a kataszteri nyilválltarlóuál élo sióval
- Iakolakerülők O.»«elra.»a A váro.l »W "**«¦ b..iele„l.....ik. A városi tanács Nw
Uliács Kameuár llew is llrli*n .ló«,ef városi hiva- "\'nitsáii. I9.IÜ. i-ii október hó 7-én Veesey
ulnokok.l kaldte ki. hogy naponkint déluláu Írják *««»""\'" polgármeater
ÓSSl
isk.
A szólók és gyámok ngvrlmezUlnek, hogy a szllk- rengés volt érezhetó. A lóldrengé*
séges fellilágosilánokal a kikDldOllekuek lillnteU\'s délnyugolj. irányban haladl Cgy.neblieu »• idólájh.i
terhe mellell készséggel ad|ák m-t Tudomásunk a megyiTlóbli városában és községében is gyeiig.
van arról, bogy a kolon-knlóii iileábau inllk.ldó két fóldrengésl ereitek.
ilnokokal kOMle ki. hogj naponkint déluUu Írják "¦\'*»•"»\'¦ poigariiienier.
sitze a vároa terQletéii levő taukóleles. de bi> nem Földrengés Péntekon i. e. II „óra után
ikolázoll gyermekeket K inunkat ma kezdik meg városunkban I > mámuloerrlg (afló gyenge fold-
déikeleii, majd ilólájhan
Bükkfaszén
szivóKázmotorok Uzemchez, gyári Üzemekhez, vasalási czélokra
l>H|ilmir> waKKunrakoiiiiiiyiinki\'iil. vnlitiiiint
klHI-bll IIIIMHl>ÍHÓgo|íl>l>ll ÍK
KREMZIR MIKSA
faszéntermelö czégnél BARCS.
Termeld hely Qyulaves
Horvát SzlavonorstágÜKfí\'íBKR II.
Zalai h h M y
-A kivándorlás kalamitáaál A kiván dorlásról ntóló 190\'). M I. c ««P< l-#n lepett életbe A korábbau ulUvele-t nmreell k iváudorlók i f- e. meple ni bérben u nagy wAmban keltek ulra amiélknl, hogy utluveluikut tu illető kiállító hatóság hoz táradekoláa végeit előzőleg beumtaiták vutua suk éneiben pedig útleveleiket az úrra haU*kör-rul nem biró köwógi elól|árók jArudékoluik Minthogy ¦i íijfu hiányos útlevél birtokosait it ellenőrié rendőrhatóság uljokUn feltartóztatja én vismauluiilja én ttuel uekik idovetitti-saég é.« tetemes költségek okvsUluak. az ali»piüiKiig fi\'lliivja a koztégi ulM|Aró-kat, Iftbirókat, polgármestereket e* rendőr k a pitányo-kal hogy m I90H. évi »iwpteinber l-e flott utleve-tűket kapott egyéneket a táradéluiliaUn nz(.kHégérn figyelmeztesse t\'H t*i irAnii kérvényeket aoroii kivQt U*rje.íwiék lel ni aliapáni hivatalitól.
— A jó asappant arról Itjhet f«li»merui, bogy viibeu kdnnjen oldódik é«t így » ruha menny-jét ín kduuyen uldja. Rppen aiért a kúimyeii oldódó ,,Sutrva*"-jegyt) .8chichr-i*iapptiiért «ti vénebbet! filcünk egy fillérrel iöbbel, mivel nokkal kiadóiiibb, i miül ai olcjtóbb siappan Kénünk mindig .Hehicbf-! mappául a „S»aita»"-jegyKyel, melynek UMilaaAgáért 2&.0UU koronával siavatolunk
— A Jagysől irodában Kollarim Imre felnékirályíalvi jegyifl valami Ugybou kihallgatásra berendelt* Hft(oit« MillAly M éve* földmiveKt reggeli 8 órára. A d^rék polgár aiouban i\'lösiOr a kurcs-H)*ba iiu\'iit fs r4ak d u .r> óra ífle érkfiftt a nóláriim uram portálára. Atou ródtvgon b*nimil «¦ irodába óh na^yliau^ou lámiázui keidéit. A j*\'ttyi(S n^yclmeilfló Hzavaira uidóiiak. kAloiuÍH<ánik *» kői-wíK HtulKáiHiiak nevette. Mikor ptnlig a |«ftyiA a garntda embert ki akart* a niobából [»»)»<¦ kelni, rávt>t^tt»> magái t\'H toUl-K >>áutnlmaziA A j<\'gyzo ft>ljflt\'iiU»t tfll vlli\'iio éit az üg)éstm?g ImluKAg elleni frÖNuk bUnli\'ileért fog|» ot fi-IflÖHii^gn- viliim.
— Előkelő vendég Nagykanisaa utoátn N«mrég iiifgirluk. hogy h vátoni enlolifti ngy nurvu estlAd í1! uri Hiúdon. A kuturu-A\' éü loherv.lte léif kirándulásukat, l\'gy látniik mi i>rtadá«iok vagy a Urosult loldmÍVt>H«k taklallák n ik-id*^ vadakat, meri péutfktMi d c a him Ivnialadt s im-zon kcr^flitol a várovba. Amint ésin-fftl^k, u*ny ^r>*^ ^yirnn\'k togla llldoiobt!; aki t\'loje kerdlt (ellokt? Megfordult ¦ üotututli Lnjos téreu. majd a tmdappati moekre ttialadl, de a It-jtAu elbukoll é* ai ull lernnstl tóm.\'K oltárla nl|Ál, loteperlék éH l\'^uyi Klek BZUgyéb* dkille ké»él A mngtdrt kihihü álUtot a várovtlátára vitték, bouauu i lialósági bii-NtL\'kbt- ntilink. ltorét m*\\A t\'lárvfr>"iik a váró*hátán Mol iih\'g ¦ starru-K<\'ii) inÍK ll l\'>\'r|U logelgt\'liifk n hervadó cril6l)fii
i-!tott meg k.\'i i.^vm.- férfit, kik «l6tt láuyér é« evöe*tkötök voluk. ji-léill, hogy eaak #at iméut fo-gyastlotUk el « valakitől felsiillilotl «bédet
A i esetről érUwdlt cwndórok feUtóiitótták a padliU titokzsioH lakóit, hogy fegyverüket fenthagyva jöjjenek le é« ad|ák meg magukat. Krre ut fülelték, ha a csendőrök íh fegyver uelk\'fll ionnak ide, akkor feubagyva fegyvereiket, lejönnek A caeudórók W-méH7.i>irn«4ii erre hajlandók n<>m v»lia,k, mert m.\'l-gAUli hiabáljFzaluk, meg a jóin ti ént má»t pMraiivsul Iwméti\'lt inegadAsi lelnxÓlitAsra, a pitdlAn xtájáiiAl álló Hgyik fért) á csendőrök k»zé lóit, de nem U-IMt, mire a i-^udorök ket lóve»l teltek éx ai egyik holtan terült i\'l, a másik pedig oletviwzélyeNen meg-ftebentllt
A »zék«tilt-liéivári wuiidórkernleli hadbíró a déli gyorsvonatul érkewtl KaniiHára m (Így meg-viugálAiiárB. Mind at agyonlőtt ember, mind a aebe-¦Bll további intézkmléatk Nemen l\'ktrón vau A1 Qgy a Kapímvári CH«odor«eghei tarloiik.
NYIÍTTÉR. j;
K rovatban közlőitekért nem Tállal
lala Hieplember Sü-in fejezte b» 1908\'1909. Qslrt-évét A kiuivárgott hírek Kieriot a vállalat mérlef* a Mcokolt jó. A fnrgaloiii nagyjában a múlt éfi keretben mutgutt, ami nagyou nép eredroeur, ha figyelembe vetuatlk, hogy ai öamet* migyax Horgyárah idei forgalma nokkal kisebb a tavalyiaál. A vállalat a |i>vó bo folyamáu tart)a köigyQténe4
Kenyér ób Babssállltáa a honvédőknek
\\ m kir szekPHfeliervAri V boiivédknrQlflt alább megiievezett houvédt-Aapalok restére lítlO e*í |U. 1 lói I \\> 11». dee. 31 -eig lerjedó időre uBktáfM k»uyér é« >ab Hzállitiiutnak bizUiaitásái cé\\tó nylltá-uoi* veraeoytirgyalánok a kovetkeiÖ helyeken A« idő-bwii fogaik uiegUrtatni, Nagykanitsáo (Nagyktoizita és Körmend rémére) oki. wAu, leesett oki. 16-én, l\'Apau llt-eu, Ketttthelyen lU-én. Z«la«geraug«o 3U-án, Sopronban ÍI-.mi (mindig d. e. í> órakor). Az egyes állomáiiok nokttéglete. vtlamiut a nálH-tá«ok réHzle.teit fr-lutelei a kiadod hirdetméuyekbAI ,éa biAIIiIAhí feltélelek fltzeléból megtudhatok, melyek I kerlllet valammt a fei)ine,*»ieti állomások hoovéd-tarai)Of>uok>>AgBÍÍál betekiulhetftk
*M«b*tuknát, 4 húgyhólyag bán talmalnál A* kOaivénynál, iciukor
Csendörök harca..
Agyonlőttek e^y embert.
A „Zala* Szerkesztőségének
lapjukban e hó 7-éu a napi hírek kozöti.1 Ónok, .egy ptőtín\'tő" aláirAsKxl egy hazug é8 rágal-mató levelet kötőitek. — Hild Kérem\', ugyaneieii napon megjelent sierke*ll<légiikben én ai oll |elen lévó Kixrhel urnák áta>lta — Hiíves köi!énQkre — erre voiiitlkotó védelmet, illetőleg ráfolatot, mely a következőkép hangtól I: ;
.Z«la" politikai napilap TtkintatM 8nrkc»tA»égénck H«ly>«n
Ntfjrkaniiu, IUO9. okiAUr hA j-ín.
Brckea lapjuk inai DiAmádan .egy el&Aselonek" .Hogy terjed a ragály" fiinO felhívására vonatkozólag bátor vagyok miut u érintett c.-g tárKfőnókn. ugy a tiniéit .egy olófiietÓt" mint a lek. nzerkeoz-tAiéget ér lenit eni, hogy a neveiéit felhiván tevéit infontiAlióu alapiiik. Ugyanitt a mgalyoH belegKegbeu\' ulhatt egyéueket, a lutoságt orvos tna(Mtá«ára, kflte-levek vagyunk, atoiinal a lemetói hulU-háiba stállí-(auí » u ott Iév6 katafalkou — mimleu díszlet uél-kul — elheljretui ; a temele* alkalmával haazuált koNZtirukat pt-dig a halolttl egylltl eltemetni. — A halottad kocsit, illetőleg a .forgoni\' miodeu egyes : használat iilAn fertótlenil|Qk. \' \'
A tisztelt .egj előlixt-to* bizonyára téves helyen érdeklődött a dolog iránt, lm arról győződött meg, hogy a dinieteket „goliattem dexiiiliciáljuk*,
I mert num <-Htik hogy ferlótleniiiak, de állandóan
1 iiállalinlian i- 1,\'küsnn-k
1 TuhAt nénim <dv igfii „megdöbbentő dolog"
Mntiho(iY miiHlez ideig * tudó vemben elhaltak, iifiu soroltattak a rAgályn* hullák közé, — ba oly lul-buzgó ImrcoHB h kóKi\'géauégilttynek ~ n|mlUljrni »-i ellen az illetékig liHlóhágboi. h ne ígvekeziek minden áron piíMZUn i-Mik a Hild cég ••IjárAxábitii hibát
\' találni, hwz nin<-» h Hild cégnek mounpoliuma a helybeli tndőférizewk temetletéMTc Kiváló tu
{ Hild Ferenc
Kivártuk, hogy ei«o védelmet, illetőleg cáfolatot — egy nirtr %2\'> év ÓU fennálló i\'ég érdekébeu — (elveszik Aitriil.uu Q»tlódtunk ! 8 látjuk, bogy Ounk Htivt\'Hclilii-it loglalkomak pletyka én kósza 1 hírek kozléaéffl. mint ki oly hazug <•* rágalmuó AllitAttokkal iiK\'KlAuiiidoU, líszleiuiégtKen működi, védelmével. Hizon.v <-i iukorrekt. »<ót a lehető leg-mmyábh tlulognak nevetheti \' Aion regv elóAzetó*1 név alá rejtőző i>kv-hI pedig egy kónhiKégeH hitviny. hamg rágalmaióiiitl. tekinljnk !
HiU-féle temetkezési vállalat nevében :
Hild Ferenc, Hild LAulÓ.
HtoiiibattMi d u. a KoiiiogTszt-iiliniklósi örni*gi jdror NftnoMpAtrAbt inejjl" híd fgy bll ménybol kifolyólag lohli polgárnál liAtkniatAst t-*_yik bárnál a knmirúi felkoldték a padlóra, tiAnyia U> a nzi\'-uAt. mihók » ull olrejioiv. silutl letten A kiibiro amint Mmaiit, réi
owlek- tartolt. , hogv gyauu pillán-
KÖZGAZDASÁG.
A Nagykanizeal malátagyár és aer-fŐBÖde r t. variMimkoak einat lutalmts iparr4lla-
1* M» SO.OOO aitTttolltUk koronával
¦ ¦¦
m
\\ V A
IS
* kanyltiban ti házban
u MM ttTTISUippuáitl k. ¦ aaappMi titioUk.B tt folytatott
ll.ai« *• ¦ tlkU bbbI tulnd*n károa k ft«Mal,}a\\]Btol>a«7 kK • trthtAI Uoatd «JLa..<..M •
DQt 1QDQDDC DDOO
mtndentttt kapható.
«ff rAcji\'inak hiionjull háiuaar, m»ly mii •iík *» ít» lo^obb Ix^\'irur.lNinfk biionyuJi
Hinál
y Silány lumHitványok miatt Uivi-.irlir.kur AvU.Bviik t-iny-iuk i> ouk olyan -rmJoli Ú**j{el Io*álljunk •!, mtd; a ajtmamr wUi«r*7\'l *• a WeMar T0Í dU U n owou-
¦Jrtv in firMekbMi K W), K 1.40 to 12. M úfTTiioMti inioden fty\'fnrwM\'-UrU„ kkj.h.i., Krkktii TlrM Maaf
OUlciltr iiöirutrüri u Mn vwmr.
PráfábM. Kltmfcithinai, 6
ZALAI
r, ÓNY
flKTIHIKII i|.
PATHÉFON fk
"""" lumen ("In mar a kolönbnéni-l a PATHÉFON .•.< más honíiMÓ^\'k kftjl V
ni A Pathéfonnál nem ki-ll tor iwrclni.
1.1 A Pathófon ni nélkül jálazik.
cl A Pathélemezek soh\'iieni karcolnak, nem iwis/oliiak. sem nem liorísolódnak. lm 20 vagy 30 amr jáUiutlak veink
dl A Pathélemezek uly jók. lio«y a»ok .....n válnak liB»*navi.|i,.|.-lleiiné.
<•) A Pathólemezek kelletnni. órtilmea. puha luiiftol adnak.
r, a Pathélemezeknél sink;" ""*\' \'¦" """ \'"«*¦
Ki A PathéfOÜ iyv ¦¦I.-Areinln inAréioii\'ii li»/.ilian(t"i"r. n melv riuniliMi íi\'iu\'ki\'ilvelónek olvi\'/i\'toi *s s»éi»koia»t nyujl. A P»th*»li»»temát oukia n \\ila(íliirO Pathe Frírei iv|í Iio7./.a foinalomljn. A liiin)(\\issínailás leren cl»o-nuiKü mily uiiiiilen konkiirri\'iiciál Irlfllinul.
|>prk \'i.\'i kiihiiiHliil Wjclili. -s fin. kflolilalu hw k. .1 ^\'j, cm. krlolilalu Imiim k. :\'.;,")
Kérj* a következő kiváló feltételeket: KráiiT Luraii.1. Kitiki<» «i)(iiiy/.i\'iii\'kar. Uú/.mi I.iijmh »i ¦¦Inó liunvnl-
Kvnlom-ireil /iMinliara. llaiininiin, a Kovitrusi i>rf\'\'iiin Iii|íih. Slt\'iiiliitrill lie/.K. Wi\'lliiiann hi>|í.->lHinnvi-hz. Kíhh Káruly.
Kiwi Mihály rá eu\'iifelftl nn\'tí 2" "\'"\' iiein/.elkftzi frlvéti-lek ¦•IsoiiikKi ii\'iifkftriik é« elókelA iinivÓHzrktöl.
-"::;:.•::.\';• ¦ Pathé Fréres, Wien I., Grabea 15.K ;;::.:.::•"•
Viaionteláruaitók mindenütt kerestetnek.
H/ROESSEM
A ZALAI KÖZLÖNYBEN.
Aki bútort BUDAPESTEN AKAR VASAROLNI,
KAjitt cntfkt\'bfti cnrleltHxik, "^^^
lm vásárlás lOAll moftlekinii ft ^^B
.BUDAPESTI ASZTALOS IPAKTKSTÜLKT\'
alltlt ;illi>
BÚTORCSARNOK ES HITELSZÖVETKEZET
.U\'UL\'-ianMiV>iP. mi\'lvrk a l>íiv.-ik<\'7.ö 11• • Iv.¦ k.• 11 vuiitiuk :
VIII. Jóiaef körút 2H m. (Bérkm\'»i»-hu-ih «arkáui
IV., Ferenciek-tere 1 az. i» királyi livrbnlutáljan.i
Kt.\'ll S7.nV..tk<>t>\'l N7 JlrslAgOJ Kol|iollli MilflHEÚVctkl\'lKl\'\' U|í|« f
n.....k f.\'l»u;i\'li\'l.\' >l»l tll
Vásárlási kén \\ szer teljesen kizárva StilszerU modern lakberendezések
Jutányos ínV. Szavatosság, an
Az arucsarnokba kizárólag elsórungu ti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.
tartós fénytsité. a öörnemüeket puh/t)t és hosszú időre megóvja Mindenhol kapható
Oh J aj I Kohogéu rekeduag *» Éljen!
elnyálktiaodáH ellen gyoru é.s bistos hatásunk
Egger mellpasztillai
< v As étvágyat nem ront-. <f> jik éa kitiind muok \'friií? Doboza 1 korona éa 2 i.**i korona
Próbadoboz 50 ílll^i Fi éa iiilkiKul riklír
„ . „NÁDOR"
Megfojt e«„at- E„lr
kMot^köhöí^LjMMííL L\',-\'^¦¦n ............„¦¦,...,
laphala linkuliiin: Szabó tlbirl. lilm Lajöi. Prágír Ilii.
ütik l)aii ai Ciiktiriita. Pilo Jim
Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
..OTTOMAN"- cigarettapapírt vagy hüvelyt
Nyomatún :i U[iiul.i|.|„iioi líj vV*|.hu -IoíhoI Ifóiiyv.iyniu.lijibiii N«(yk»iiuiián,

5; 2 5;
üöWtirtsoffftvr
\'OTTOMAN -M
NAOTKAlflZBA, 1*09. OKTŐBEH 14.
4S-IK ÍVTOLTAM, 8a. SZÁM.
CSÜTÖRTÖK.
ZALAIKÖZLÖNY
¦•liiliilk MIKI ét ciltlrlltu Ulku.

Ha valaki fog, mert Ul
ezt a munkát mogkozdi. Kikerülni a magyar kiegunlaban iniiuien jó megvan, csak noszogatni én ]\\ lll(íni p,, lelkiismeretes cntbeiok-
vezetni
m-k és iii\'in kitlrtiuioroknat !
Vicinális és reklám.
Aa fltl*fnatt 41«a«r«t.
¦aarltaliia, i\'kiiititi 13
A helyi érdekli vaeutakunk, vagy mint nevetik,
A föld népének helyzete.
A kivándorlás folytonossága, ruég ha intenziv rohamoHságából veszített íh, ujri újra rálercli az ember figyelmét a föld népének, a magyar parasztságnak helyzetére
Hogy nálunk a/, egész földmiveHHégnek ninos kedvező helyzete, sót ogy jó részének helyzete egyenesen kedvezőtlen, azt tudjuk. De mikor ezt konstatáljuk, akkor ne tárjuk le szemünket a revére kép elöl sem. Mert
Magyarországon van bitüny. fóképen ai Al-^vioinálta va.ul.kn.k footosaágát a koigudaaági elet földön tekintélyen, jómódú parasztoszlály íh. laklorai rAgen felismerlek. A városok éa komégek Osak nézzük végig a vidéki városok t»ka-, Osste* inlétoi niiiideiit elkövetnek oiek építése érde-rékpénzlári könyveit. Van ott elég betót kébeu. amii a vicinálisok uag) iieinuiitaidaiiági hasiua pnraszll részről. ;iudokol Nagykaniisa város u uicKstebb larlana, ha
A törpebirtokosok baja uem épen a I érdekkörei nagyobb akciót fejtetlek volna ki a vici-lörpobirlokban rejlik. Azt ugyan nem lehet: nália bálout megteremtése Mekituu. Ma ai a li.ly-állilani. hogy a törpebirtokból meg lehel wt, hogy Nafjktniisa a vidék ama restével vau élni. de nálunk az a baj ina is. hogy sukan cuk könrtleu ősaiekölieié.bi\'ii. melyei a I) V. vu-minden más munka nélkül a törpebirtokból uaJai létetiuUlok Klleuben aiámtalau hely caak ua»y akarnának megélni. I kocsi nagy keroló ulou tart fenn veliink osstekol tatéul
A ki elég siegödraényes munkát kap, a Zalai Kítlouy et év március 4-éu
vagy megfelelő ipart űzhet, annak a törpe- i megjeleni veiércikke helyesen fejtetti\' ki a li ú. v birtok is gazdagHág. De nálunk h hagyó- fonloKságái. Rámutatoit arra, hogy e vasutak révéu uiál))Otl. helylAlmi falfogáa én Aaluslaaágra ¦ .a kerekedi könnyen én koivelleuQl érinlkeiik ve>6-hajlaniló leinperameHtumuilk miatt li/. utóbbi jtuel, *ru)át olcaúu é8 K.vors«u millilliatia ai iparou időkig Hemmi sem történi az ipar fejlnsz- Uj fo«ya«lókal kap, egyrénl oloó m )t munkaerői leséért, l\'edig a téli iparűzéssel kapusolat-, ulál, máaréatl a fotjytailó Uvi.labbról könnyen ét han a törpebirtok is elunhatja gazdáját és , olcsou aiálliiható fogyuitási éa .¦Wnn»i«r«kbiM na-háza népét Hiszen az egyoldalú gazdasági gjobb kiuálxial atembeu. ulcsnbb é» u.lit. cikkeket rends/.er melleit meg a régi .telkes gazdák" U|. - A cikk rámuinoii mi$ «rra ia. meuuyire is válsággal küzdenek. V.i sokáig fog tartani, „„i„ik„dik a vonaliueun Helyeken a Mid ériekn. me-luig ésiliez térnek és a változatos gazdasági |y„t belterjesebben lehet keielés alá vtuui. rendsurre fognak rátérni, a nélkül, hogy1 Aki csak egy kevéssé is roxlalkoiot! « kérdés-! több és több földre kelljen éhezuiök. , ^l ai Iwlátia et állításuk igaiságát Csaki» eiiel
A fölilil IlMli lehel HZaporilani, nllellüeil | manyaráihato u ai orom, amelylyel a ktiouség a egy nagy neuizeli lókét könnyelműen üamar > ,iCi„«Ii« építési birekei fogadja. Hol lauui voliunk el lehet pocsékolni A gazdaHági erók;0|y rseiuek i- mikur már punu elóiuunkálaii enge-
aráliylllgOS foglalknilrWáiia ti delyek mv|;i<terieiiévrl Igyeknttek egyesek maguknak egyetlen tarlós Segítség. ! dicsőséget és el6legi-n<tl tapaokal siereim. l\'edig at
Az is ignz. hogy a kisgazda aránytalan előmunkálati migcdély megsuriosc formauig. Ki teherrel vau sújtva Kzeken a terheken eny- ketdo, uajiyou keidó lépés a viciuális épiies felé. hileui kellene i>« ez már ma közllldal. Meg- Akaduak olyanok, kik spekulálnak a nagy kö-
alapozni a megélhetés biztOH módját: ez ma lönwg viciuális éhségére, hogy euul a kilejetéssel a gaidasági jelszó es ha ezt megvalósítani B|jOu|, Hón.pokkal etalolt lírtéul. hogy egy cig tudják, egészen más viszonyuk fognak be-ikkor siortell néhány vicinális engedélyt, mikor köszönteni a kisgiizdáknál. nagyon érdekébeu állott, liogy a kóiliau/iulat l«tsú-
Iie azt sem felejtsük el. hogy a kis-; ,»,„| ulálkouou Ai eloiuui.kálaii ,.nBeilélyi kellteu gazdákba ulyan féujüzési vágy és elegedet- bebarangolták ai érdekeltség emberei. Világgá kllr-leimég van beoltva, mely elérhetetlen r.élok-\' inlc\'.k ai engedélyt sieník kiváló kotgaidasáni ér ból áll. Vétkes ebben az egész tárHadnlom. IekrL KiinulalUk amai érdemre, amil ai engedélyi kivétel nélkül. Most lehal ki kell gyógyi- „orI0k „ereitek a város és vidék gaidasági életé-tani nem ossk anyagi, hanem lelki bajából is. be„ m; ,„,, ,kkür ,,r|uUuuk t„|», |,„g, „ égési
Az elégedell..... HzereueHehnjszolÓ ma- lármában, sukkal tobh a lialáavailáaiási cél. mint a
gyár kisgazda Amerikában tanulja meg komoly épitéii t«rv Sajnos f»lt»vé<unket ai ered-igazában, hogy a szegény ember milyen menyek igalolUk. Ai elómunkálali eugedély tulajpária ott Sokra nézve kéaón kövelke/.ik be douosii siri nemiben lauuak Ai eldegeielt lapso-a kiábrándulás. Épen elért helyes a kíván- kat már elraklároiták i* ai épilés • jelekl.61 ítélve dorlási törvény legszigorúbb végrehajtása; ugyancsak pihen
mellette azonban szükséges azt a munkál is Kiért mondottuk cikkaukban, hogy aokm spe-
niegkezdeni végre valabára, a mely a ma- kuláloak a publikum vicinálii éhaégára. A koiOniég gyár kisgazdák itthoni boldOKIllánára vezet.\' nagyon helyesen tenné, lia érdekMue ai elneudc.
tiirkiiiliiii •• klUikluUl Ilik-tér I
Hlrdallaak DIjataDto •¦•rlnl.
scitctt eMinéuyek iránt ée megmagyaráíná u eog«-•iély lulajdenogokuak. hogy a ticiuálitj caajt náluk reklám, t nagyköionaegnél aiouban élelaiQkaéglat. Ai előlegeiéit dipavnekeket, ha utólag ia, m«g kell érdemelni. A kótooség CMk a .valódi" vininá-liaukat méreti. A rekláui vicioáliat nem. A kOlöDaAg itléwi sokkal helyeaebb, miut uoké, kik a vicináliabu «tk • kóibangulat raegny«réa«n»k eaikóiél látják.
Kalaposmesterek mozgalma.
Az Iparirstuletek Orsz. Szövftsegr elitéit a ntozgaimai.
(Htját tudóeilónktnl.) OrnAgos in tárni ¦t i. tnotgaloiii, moljft Halvái Krl^jriw uaujkanitsAi tcMlapuMineHt^r ltci(1**inéijjeni(tért\' Zili wt Homogjr* mtigjrt* ktUpOHnifitarei megiudüotuk. Kt a moigmlom tul*jdonkn|-|wn o>,nk vím«halá«a tootk ¦ kirtoHnek. niHl;t*l budt^Hsti ktdp in kaUpkullbJf gyárosok kO-tűitek olv (••AltxSI, hagy » tidém rArukok kaltpoaftiotk ^fty^K*^ <>H tagjuk boui, drági áron adtiuunik •! kalaf>Arukal. í* iáig >gj m^drígitjái a vidéki kftlt-potwk liruit, addig a biidapeuli kerojiktHlÖk kMt oIi-hó kalapjukkal vtísiedelmwt küakurreociál nyit-uak a vidéki Itat apósoknak IVdig lia at *DJ*tf drága, akkor a budapeitiukuek i» kuli, hogy drigt Ingyen, ha pedig c«ak a vidéki mesUrttkuek drágít-jak meg a b*Hi«rié«l, akkor viek mtiköd^M «>xm1 ítíhtfletiouué van tért? é« D«mo*ak a vidéki iptronok, ilf a vidéki kalapipar itt tt)nkr« rnugj általa.
KbbAI a fo 11^*^1 kiindulva a kaliponmuU-rfk a balybéli lpari»*atQltítt«u taá|u» hivában érte-kfiltítet Urtottak, hogy mi te volt kgynuek a budm-ptisti kalaposuk knrUtl Íjéval it te rabén. A biiultMgilag niegállapilutt móduiatokat I. é. uzepl 8-iu tartóit g^Qléuu atutáD elfogadták áh felhívás alakjában u vgém óraiig ktitpo8iaeol«reiv6l kötőitek mttgállapo-d*Hiikat Klhaláruxták a feuti gjrQléMU, hogy abuda-pewli kalapkellék oagjikertwkeddk kartellje™! sMmbM Ak íh Mtovwlkemuk én p«dig akkéul, hogy árusiQk-Íknl direkt a gyárouoktól, tt iraeunyibeu ei módjukban nem állan* bécsi kerutikedöktol Btureiik be. Kgybtm eltiatároilák ai is. hogy ugy köipouti áru-bfiHieriéii) .sióvelketetet alapítanak, nmlyuek wak kalapos kisiparos Iwliot tagja. Ki. a \'\'alároiatot 30 kalipOHmeoler huila.
Tern.BNWtea, bog; a budkpwti kartellea kaiapot nagy iparovok meghökkeulek e bojkott miatt ét «rtgititéfiért ai IpartontDl^t^k OrHiágoB SioveUegéhM fordultak Ki nem itt kémtll, hogy k sarokba aiort-toit karl^llistákuak oldalára Alliun. K. <¦. oki. 4 éa lioKstabb leiratot intetett Thwk Kndre fluök ét Döcii titkár jogyifi aláírásával »tlAtva, raeljtwn rédflmébi* fogadja a budape»ti gyárosokat, kik auHtlriai gvároHokkal kartellbe léptfk, hogy egyaégea magú árakon aduauák el gyártmányaikat. A Isirat hatigsulyotia, hogy tn csak megállapodás a gyárosok részéről, de nem kartell, mert »eni áremelést uem tarUhuiix, som a veraeuyl uem korlátolta (?) A boj-kottáló kÍHiparosokat három p>>ntbau igyeknik fel-világosítani I. Hogy oídch ok a megtorlásra, mert ha Áremelés voloa ia ff gyárosok egyeuégeíbeo, iudukoltlá t«Hii eit ai anyag é* mnnksbéremelktMlés.ZALAI KftZLÖNT
OKTÖBKS 14.
2. Van-e kilátás, hogy a bojkott «nd»éaynyel jár. mert bisum ai oattrák gyárosok mm térhfttoek «J
a kótös mugillapudAfttól. 8. Ha a mnigaloin eredményre uem «U mii bal, jó, ragy rowti. helye* vagy helytelen eredményt fog-t- elérni. Mert mig a ina gyár gyárakat bojkotUljAk, addig » kartell ¦mitrák f".iii minden anyagi elóuy nélkül Unogaláubao
A különben ih siorull helyseiben levA gy»r kö&gaidanág érdekei! Hiem elÓI tévettiteui m *iabad. fis ha e motgalmat a nagy kan Í»ai ipartestület folytatja, - - mondja a leirat — könnyen olyan ftt.nbe lerftlbetne, minlha erkölcsi erejét én nevét magyar kfttgatdaaági érdekek megkárosítására adta Tolna ín la
ftrdeklódéasel rárjuk n Ogj lovábbi fejleményeit. Stinttt elWpielhetetlen, hogy mi kési lel le a biidipHiti gyárosokat a bérnikkel kartellh* lépni A legnagyobb valósiiulWg ammellelt mól, hogy a budapesti gyarotoknak sem a gyártmány mintWge wmáráral uem .entenyeihetell abéoniekével Mivel pedig így kuiparonaiuk mindtn hatafiság mellett i* abécHiek-lél nerették be a kalap kellékeit utrt a budapii* liek inkább leieméit, de egységenen mpgállapitotl ár mellett léptek egyeaégbe a béc*i gyáronokkal. így remélvén, hogy ai egyforma kartell ár tekinltilbe vAtvIérel, tuiaflu iparosaink inkább a budapesti piacol loglik felkeresni a bée*i helyeit
atgilleli Ai ón pedig Iumj, selymea íugisial vég lel<Ml pAkbálókat ereget slá • felhők siurks louA
ek ne volunntk emlékei — kUlÖnOiteD fiitti emlékei Klkesdve u ór*k> faluaí kúriától, ahol gyermekéveinket toltöltok KukorioBToailia, nDrel Hind fali emlékek. Mikoi n granArium megtelt, a selymeit hám-* kiw-c átásott, erő*, nyert, nedve* illa-tárai. Faltai leányok Bitek a nagy garmadákon ég vígan hangiott a nóta;
inoriKoltik timrepeiket Tapsnak hire
I lL ilidn t/<tll ¦ kilt*9 A 1____:-. - i. ¦
C«.íkí,.l .,
ll
, galambm
HÍREK.
Eg> őszi nap ...
Kgr ftsii nap tépett lombon K*m>K madár dalolni keid ... Te. kiK dalon, hallgatu> rwlm : Kégibb nótAt teng) ét* un etl!
Ait dalold cl. Mt Anekel.l, Hogy Nterelem t>* imádom. A kiben van itl e I Öl dón ReméuyBégem, boldogságom
Kit a nótái dalold népen Ki harnofljon fel it égig, Hogy megtudja s hö hit-reline Hadd ha«fiou el a KtÍTeig\'
Kihallgat a té^>etl lombon Késed madár. HMigó euek; 8 e, tiemajuig arra taníl, Ma Dftn Hiernlembót élnek
NeniMtkára uj nóUt keid N ii ftiAII Tel a magv égig. UaloN madár u| nolát teng, <** >ern tudja már a régit.
Aki píron c*övet talált, ai eaökot kapott. A
i leányok reudeiteu ugy intették a nnrt hogy a leg-Htemrevalóbb legény keiébe jutwon a piros pimV Kgy kía akarMuxkodás, egy kin ni k (ingán De végre Íh megkapta a legény a kötelei cnókoi. Ki&értetes meséket i» ilyenkor mt»<Wliel legssivesebben. Htiute lóltwelt mugborzougani a fosttokuak.
A hold halaváujau. re«iketve KiarÓdiMI ál a hamvad, fati IVIho\'köu iV a Htél megrásta at olant
|jegea)ék hervadó ágait. A levél hullt, hullt h puha.
, KiiHOgó. Niomoru st6nyeg takarta be a nyirkoa Tőidet *
Ktek a hervadt, sárgult levelek a földön. — Ol)«n éppen mint egy htHcgielt. kifoattott élet. A levegő ív minlha haDgUlan vulua ilyenkor "lyan nxomoru, báityadt miudeu ebben a nagy 6mi otön-deiwégbcu. Hull, hull a levél IVdig cnak elí-bb íh milyeu gúri\'Mis er&vel rvb>Ikodutl a galyhoi De a galyal megráila a *iél é» lehullt a levél. Miuthogy leráiu magáról egy mép, ttteatélyeit anttsony a megunt xaeretót KripUk illatál hotsa felénk a eryMulhenium én eaioakbe jutnak kedven halottak A* meghalt emléket .. LAljuk a multai, boldog idő-keL Ív* ugy * éljük, mindig uagyou MiUktnarku volt at élet Kiveheti « buldog.mj éa ugy »t«relnéi.k
Királyi hála A mew# Keletről, l\'aruiá\' bol a minap cjwimagot hoiott a posta egy budapesti orvosnak. A csomagol dr. Kovécn Iiho orvon, ti ismert vérgy&gyáttt (HninopaU) kapta, még pedig nem köiönsóges helyről, a perxsa uh udvarából. A c*oinng remek tiiép. uagyértékQ eiQ»t káréké«tlfttel, a pertu ölvömuuuka remekét tártai matt a i« a perua kabiuHiiroda francia levelet ih citatolt hoiii, érU»nére adra a magyar orvonaak. hogy ac atóU elhunyt MudialVr Kddtu penwa Hih hagyoraAuyotla réntére e kémletei. hálából, inert l!»O(Mól 1902-ig rérbeleg-négébol kigyogyitotta Krdeke. meffemli(»ni. hogy ex a hagyoináuyotAs még mAnfel évvel etelfttt tör-téut én a mimUüi pereita beliavarok okoilák, hogy a CM mag csak moat érketeit ineu roudelteléHe helyére.
— Ingyenes népkönyvtár Ai ingyaoea népkönyvtár megnyílt, líóuyvekei Uet váltani min-
kotponli elemi népiskolában.
- Egy kapc«betyá.r T*ge. Multstámunk. btn miigirluk, kogy Nemes Pálróhan a rsendoröknl egy háibau meglámidUk. mire eiek fegyvereikéi liumállák és egyik Uraadó tolvajt agyonlóllék. Hogy ki volt at illeti csak másnap lehotell megállapítani A kanitBsi rendőrségnek koiel 30 esttendeig volt dolga ée mondjuk hoitá, kemeoy munláj. etiel a
emberi
egyre kopit. végre semmi Mm msrad belől... I ^„^ mllmáihm klM) J,, ^ [^\'"l
Kiéri VI évi í,.giháiil mért rá a kauitsai kir.
— Bknkffyttlás Z&l&sgaruegen Ai oklo tvaiék Kilenc évet le i« oll belőle Hiiproubaii akkor ber hó 17-én tartandó baiikttyilTeare st elökesiuletek | fellételeaeu saabadlábra helyeitek. De nem javított sereuyeu folytuk. Á rendelési Thway mbor dr , iu» se s boloudok háu, hol » ével töltött raiul foorvoi, a ulsegeraiegi 48-as párt elnökének vete atimulália elmebeleg. Volt a l.ipólmetou és s llékés lése sllstt álló bitolMg vállalu magára. Minden\' caabaí vlmegyógyinUtetbeu i- lumiian megaiivkoll é» Iehel6t megtennék srrs nétve. hogy a népgyuléseu ki Imljs merre kóborolt A tavaaaial ó lopta el
megjoleuo ké|\'VÍí.elók é^ vendégek minél irapoiin Mbbau fogsdlsüssnak Várják Van- éx SomogymegTe |koldolU«gét in. A KVIlléseu étidéig Holló Lljoa. "\' *" \' d d N D Cii Kd
Varga Jóiaef kiakanitsai gatdansk két lovát, kocaiiát Kotuyek Jóisef somogysteiiliniklósi nolóriualóliolo láraatágábau. Valami nagyobb lopásbsn volt iamél luds^. A uyoiuolás a stentmiklÓHÍ <-Miiidóróket Neinea
Kartusai. Ligát hervadiakor.
Al 6»t 1si»síi, lisllnii veau át birodalmát — Minlha InH\'aámlol kéme. bog, ,n,r liibntlaukodik. Valahol kumi aar«a-piro» lomliok liailandoinsk a vároa felé. .Kjnye. e|„ye, hál már megint bucaiit-kmlin kell\'- A régi vernek órái bekowonloltek A luldokló erdó éa liuc.utó nyár kedte» kii románra néhány pillanslra meg a vén kátébáli rókákat
, Riluer Zsigmond, dr Nsgy Detnó. Cuiimalia Kndre.
Markos Gyula, Lovár-ty MArton. Haloghy KrnA, PAtróbau liaiuer Jóiaef rovott mullu egyéu háaábot 1 Laehue Hugó klb. Mh. vetette. Itt tortént amit i mull siAiuuukbau megír-
- Zalamegyel Kor megalakuláaa A ülk\' n(\'K< • \'Modorok egyik t.tlvajt lelőnék, s A ,lluda)iesli Kalaiuegyei Kor. f. hó <i-én lartolta masikat súlyosan megsebeailellék. A meglllt Torok alakuló koigyulésél melyeai ;ago> felUlul nagy stám- "J"n \'°l> >kl \'\' lóvéit kapott. Ai ótodik fejól rou-\' Imi jelenlek meg. A vetMég tag)"i»« a kovetketók \'\'"""• "él Ue jellemio. hogy egy lajsió m hagvla válsMlaltsk meg: Kínok Rostás Iguác. alelnökök el ajakai Híg cimborá|a Kolnyek Jóssef u el>ó l\'ollák Keisó. l^ugyol Jótsef. vigalmiéinak Nleiner l">é»uél, mely jobb csuklóját érte. jaigsliu ketdell < Ujos. liátnagy Kenyvea Ferenc, titkár Lengyel éa konyórgóll hogy slOnlesaék meg t lódoiAsl ( JAudrás, fójegyii Keuyó Detso, jegyt6k Loke Kmil, ""gadja magái, meg is telte. Ksposvárról két orvoa Kiotl Jwno, pémuiroa. köuyvláros Kardos /.oltáu. nll<tl1 a liolltesl fslbouoolására, meg egy cseodor-bitollaági tagok: Aulai lláspár. Dnkáat Lajos, Krdla hadnagy Htékesfehérvárról pedig egy liadbiró. aiáts-Jóisef, Havas Vilmos. HulTmtnn Aladár. Jellioek llo> a lielyaiioi aiemle megUrlA srs A hsdbiro Lajos, MQller Jótio\'t. Spitter Lajob Hommer Imre, Htátados megállapította, hogy a caendörök jogosan 8iego Jenő. Htrém Utváu, Huskovilt. A megalakulás I lianmAllák fegyvereikel. Osatesen 21 lövéal tellek, után at elünk kóttouelel mond s tikllikar nevében \'Török (lyurit pedig eltemellék Nemes Hálróu \\lin a biialoinérl. a la^nk érdeklódéaét uem ateretné uell> tiHl g^asián u embenséguek. de kiváló oro-sulmalAugnak tartam, hanem reméli, hogy al égést ">ere a kanitsai redörségnek, melynek aok borsul év folyamán megmar4il törött gi orra alA Kequiescsl in pácé.
i - Kövesy Pécsett A síinliAt iireaaégéuek - Oé\\t Vasutasok mozgalma. A Déli
mindig meg van a maga oka. Vagy s katóuxégben Vaaulssok a kittel jftvooen felállilsintó nyngliér péntlár y a stintársulalliau rejlik st Koveay kanilaai Hzékeafehérváron gyalésl tsrtoltak, melyen a kanilaai stetoujsl slalt sokan kólónségonkel hibáttallak at tasutssok ia képviselte tollak. •réua ürességéén. Moal lipuuk egy bsrál|a l\'ocaetl Nem támadt fel Török Gyuri. A
járt e» ellálogilolt a siinhálbs. A .llivatsluok aármelléki cseudirseg lávirsloiolt tegusp s helybeli ,urak"-al adták. Kuveay is felépeit ami nálunk egy- reudórséguek, hogy oll Török Uyuril elfoglak éa maga is kótóiiaéget t.\'remto jelenség éa ime a pécsi\' kérdetik ideatállilsék-e Hál perste, hogy ide Ai kongott at llrreuégtol. s aiinéstek uuollsu. volt ugyania a gyuu. hogy talán a uemeapálrói
AULKA SUCHARD
Csak
alpe&i tej ¦
kakaó
* czukorból áll Páratlan kiilonleqesséq.OETÓRKR U
ZALAI K T» Z I, A N Y
tárnaág egy harmadik dintagja lehet at elfogott\' tiigjtswnée céljából ugyancsak alkalmán terrénum aki magát Török Qyuriuak nevette. Mert abollvolna, de a váron jó levegőjére inin<lene*e.lre károi
agjoulfiuék. olt három atmnélyre. való evókértletet találtak. Blhották tehát a teguap "Mi *t»mély vonal -tal <*8 csakugyan Török (iyuri volt. Csakhogy Bgy vasmegyei félkegyelmO, flmelörAdött öreg vándorló, (i klj itt dók állítták
hatású. A Zriuyi Miklós utcának »t a réme. mely at itr ÍHkolatól koletínlé njuliV, •igfanilyim karekteri). l)»i ott vau a Kisfaludy Sándor utca, mellnek Iejt4n restén itáron időbeu valóságon flllalkinzánnak vannak a teherhuió lovak kitéve.
g léb«
lAn « lavaUl*" Ih|iI.bii inegji-ltMit tftr-\'k MMiimitmomiu, lugabli vagy mig való rfillálaláaávaJ együU a ategéOT jö6 iét dó dók
híve
R H
kfllseje miatt a cseudórók megállították Sármelléken én mikor a közv.tiuelytw népszerűségi); Fedig ha |ól tudjak, a Zrínyi Miklo*-utca ki-
\'[utók (iyuri nevet mondta b.>, raara verték és | kövezése bataltkockával éa cnatornátáha már li ér Kamuéra átállították Itt attáu xzsbadon boeaátotlák óta el vau határozva a vároouál Hot a tervezete el
— A Divat Ujaág miiideu hónapban kétater > kértOlt. Miért kenik ez auuyua. A>l.lig min iljeu jeleuik meg. Klflnzeté«i ára nagyon olcsó uegyed-\' elokflfl hi\'lyekeu leledto ateph.g hibái vuiuak váro-évre pontán való stétkuldésMl, két korvua huniíllér. «u«tknak, uj utcákról tuó ee emlitietwék.
KIAÚzetni legvétttzerllbbeD a kiadóhi vatalbd intézett poHlautalváuyon lehet. A Divat (.\']Rág kiadóhivatala RiidapeMen. VIII Hökk 8iiMrd-uU-n \\. számú hátban vau
— Elfogott kivándorló hadfi /sniderica Bálim vízistentgyörgyi hadkótelen. aonak rendje én mód|a azerint a uagykanizsHi ni. kir. \'io. bouféd-gyalngetrcdbet benorozlatoit. A mini elérketett a bevotiulán ideié, annyira megiietlt a komnizkeuyér nzagálól, hogy ellt<uk«zó irány ha talált felülni a berouuláK elól a vonatra, miért a Csáktornyái határ-reiidórttég %i ollaoi kir. járáxbirÓHágnál elóállitnita
¦ Elfogott oaokott KoldizKár kotori kötbégi rendói
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
furli nzökötl kaU>uát, kit beKzállitotlak a nagykanitHai\'ban
parancsnokság börtönébe. elóatláUval
Jon a Ml. k\'e.11 a (éli kabát; inindeuki I téei ára
• Ui Idók Heroii*tf K\'iviir lapjn október elwjfti ui óviiHg)fd«t keid. A mmlvru m^ir mt-p-irodainiiinnk l<>KkivAlóbbjal Hornki>tnak n lap kftrOl és inunki»if>étíiik Icftjnva u V] UU>k tiawit»j»m jflfiiik nipg clöítxör \\t iij nraegyed er^Mi tfn^uje Szikra tullábol »tárm«nk. A kiváló irou* műiért t dr^uc inilii-uiét, ¦ niigyii aHsttukrAi-iH iutirn vilájfál. A
katona KiilAdi r»nlilolt r.^enr igui amenUi hut...... mulat !>••
-«v klagi\'ii ! igui,, irtKialmi kidolgozásban Morkavné mindeu
pjív SnkHitet Daulitjki katuuai élet ilnrOlt iilntiaija az olvasol Ai l\'j IdAk *-\\M\\iv YriL-vr- 4 kuroiM Muiatvátiyxzámol tnln i ltudapt>4>>D VI.
KÖZGAZDASÁG.
Mi-meliwe. itlvtv* amint a ki-i liléih
b
tt\'aiálliiánti tartotú
; ^
olt vi>Ht. ahol vehet. Pinieizel (iéta például Haláisy \' kiváoalra az l\'| Idők kiadéh Károly bulorkcreakedo lakásáról vilte el. Ott lógott, Aodráitayut 10) kQld. a kabát, moft o i« ott dol|t<n|tatott öuienokuk, < ^ . hál (naftával tÍIím a gazda tudla w* eugíHiftni*- Dóikul !>» a rondoraéfi lofolelte, .\'lí.-ltf tőle a m"li>g jótiUgot ó« iultább a tiQvöHrt* Wtt«k, t. i. í\'imm.\'l UtiiH »i Dgyésu^gi fofjhátba. : -
A Bzeasgyár köigyülése A hunAntuli á Szeaigy áronok SitMiliuoimlú lí.\'«vnny- NaftjikauitHa ifraigalÓHiga köinyülei.1 Invult A gylW^Hfii hittArozni lobnak a rt*!«ivénvt6kf tll tárnyábaii, anienm
Mt\'^inyárak lt*rm«)é»i | jm ^ t>eOkk>-iiik
! A» ernyő gyár Alitólt\'udváii hármn «-v« jmaködik ¦ tluiifrárn Hátai Krnyogyár r t A vállalatot at ottani péotint^zxtek alapiiolták olyau tá|ban. Imikor a közélet vimtzhuiifitott ai if>nr}iárlulaiti jel-I Maciktól Kok reményt IDitek at alapitáhtioi, a \' ftvArlináiiyok ín jnlt voltak, at Uili-u i-rfdinéuy rm\'-g B«m tull kívle^ilö At fgyik ftbi-u a netmi péiti vikionyokat oyögiu a válíalat, a ináeik évbeo hiáuy-toll a vállalat éltető mlemM : at *«A Majd n egyik aJapiló, ki ugyu-zelA igaigalú \\ult hagyta faképnél |a \\állalatot, nielyoi>k nyomáo sok íl \\ult a gtáruak Vajioti kiheverlf-t* erdnntf» vAllalal a régi bajukat ne ] M\'-in lartjAk harmadik évi rt-udeN ^y
: tárgyHorotalbaii ucm Hiervpul a nyertig fulosttáni inditvány, amiliAl ugy sejtjük hogy id
| I lk
a jobb aor^ra tudjuk Október kÖz^ylIléHét. A i fl
A közönség köréből.
Ab uj adótörvények Kormos Alfréd könyve Ai ni adótörvéuyek hieitte>iiént< óta * könyvpiacon lulonmzámra megjet»nt, ai adótörvényeket iitiuerlfttó, kinubbnagyobb tunedulinll louukákal biionyoa Kzkeftyttfwel fogadta a közönig, rn^rt c lUttán r.4ak vAwin munkának niiiiftüitliftÖ kd
Idegenek Nagykanizsán TÍKtt*lt Sterktwtloifég \'
A Zalai Közlöny e-gyik i>lóxd ittÁmábau fenti cimeu ai volt hióvá téve. hogy lárohunknak rttak agy-kel nli\'ája én te.re vaü relideive hm várOblioi illőm tiHztán tartva. A vároH kaU6 ut<-ái i-ll»nben aároaak, pisikoHak. tiAr ez U>ljenei> Ml at igazhágot,\' mégia, ha megvogttdi a HzerkeottÖHég, i^gy kinsé. megtoldom at öuók észrevételét atzal, lingy ihui kell a váro« végére, at ugy ne teteti eldugott utcákba menuunk, hogy at elítéld kritikát gyakorolhassuk Itt vau a Zrinyi Miklós-utca a váró* kellő közepén A miut a vaüuion |övQuk be., ctiel lalálkozunk a baloldalon ttlónzör K« kérem et at uirn a kamiuólól fogta a Kiraly-utraig nmen osalornáívn, iiuu-n kiko-vetvfl. Kktelen portengor én renekeilen r-áik\'liger )t*lleinti már, amint KiArnzNA^ban vitgv ¦\'"Óh iilMtcii vUz a sor* ki-n-szlQl A liáiak mellen mél> árok melyWu a m><g|ioitliadt \\u hn/óNNége xtAII b<< .i 1 ¦ i —. levvgoert kiuyitott ablakon kfresiiul Fedig <-i m utca marhahajtó útvonal, ami a ineiógatdákuak
Gyümölcsfacsemeték
gy g
agyomtanyargatott. jöt6 aoru iréot aggódó adóiok obuluetira vetik ki hálójukat. Ktekkel imiuWo annát nagyobb örömmel Tagadta mindM aukeinb«r Kormos Alfréd et irány ti munkáját, mert aouak uiiii-doo sora att bitonyilja, hogy Kornoe Alfréd moeuni kétiköajvével multjáhoi UijeMD kOr»tk«wtM maradt. Kösludoroáflu. hogv eddigi adór#od»wrtokét az uj adótörvények jelentékenypn mugváltottatják, fgyfH adónemfk elejtettek, mattok pfrybe.olva»itatlak, de egétann u| adóuenwk ia kuletketiak. Rhh»tjárui, hogy a létminimum w* progre»Htió tolytán u|, eddig nt>m ittniftrt reudelkezéimk életbttléptetése vált «0k-aégexsé. mig mánfelól at adók kivetéw, a kiretétf elleui jugorroHlatok, at adóel«Dged*s én lairáa tokin-tétében is jgeu lényeges váltogatásokat hotoak at uj adótörvények. At adótörvények itmerteiésehrt ÍUiódö eme kérdéM>kn«k kíván megfelelni é» tényleg meg in M«l Kormon munkája. A köuyv sUowrban közli «i uj adótörvények teljes, hiteles iicöva-gél és atláu minden törvény pontnál magadja a I Mtlkeégeg magyarázatot én gyakorlati példákat ¦Aioiiüal konstatálhatok t«hál a régi én uj intéike-•ié»ek költ lenforgó elléffáaek, valamint at eltéréaek, jillftve nj rendelketéxek m-lukn i*. mely eelból kö-tölve vaunak a péuzug;mini»itt>r indoklásának fooat-! kotó rétiéi, a pénzügyi bizottság m«gokoláaa éa a plenárht lárgvaláa alkiilmával elhangiott bettédak \'•tűn restéi, melyek a kérdé*! kolló.>n magvilágitiák. (lyakorlaii becaOvé válik Kormoa Alfréd munkája azáltal ín, hogy számon útbaigazít ált, «6t mintákat i* tartalmat azokra a t««id6kre aétre, melyeket at oj adórendnter keretében ai adótoknak magukuak kell lelieaiteoiök. Ily«nek : k iin utatá aok Hinrkeiiztéae valló máioklélfU itb Kü-lönönen a nyilvánoH Rtáinadáara köteletett vállalalokat. iparoankal, kerenkAdoket, háztulajdonosokat, föld-birtnkiMokat én magántisttvianlóket érdeklő adók tüietex iiiegininefitttéaére lorditott oagy figyelmet a könyv atertóje. Figyelembe vette neveteteaen ut, hogy az egyénen adókra netve at eddigi rendsxert ugyaucHak felforgató fontos ujitáaok lépnek életbe, ftót az általáuou jövedelemadóról vtóló törvény egy leljenmi uj adónemet létesít. Kteu adókuak tDtetea luagyaráula kiválóau havtoosaá testi akOujvet, mely adúlörtéuelmi Mtmponlból in ardefkel bir, ameuuyi-b«n minden eg^us torveuy imiierteféttét, at lllotó adónem keletkezéséi r* fftjlódtkét tárgyaló rövid bevezulév etAii meg A raú ára kötve öt korona, ami tekiutve a könyv terjedelméé voltát és a nagy gonddal végzett kidolgotaM valóban csekélynek mondható. Megrendelheti at Apolló irodalmi és nyomdai résivéuytársaságnál, HudapesUn, V , Sa»-uti-a \\:\\ hi
A keszthelyi magvlugáló állomás,
mely az ottani gatdaaági akadémia keretében mnkö-dik állítólag pénzngyi okokból megninnik. K (err ellen a kftuzlhelyiek motgalmat inditoltak.
A gőagépkeielök *• kasánfOtök leg-köielobbi képeaitö vitagái Soproabao november bó 7. napján délelőtt l> órakor a Roproo városi villany-telopea fognak megtartatni A kellóeu felaterelt tizagálati kérvéuyek a in. kir k^r. iparfelügyelftség-bet küldendők. Stent-Ujorgy-utca 30-
Szölöoltványok.
\'ciikolcik és • zölboUi>unytelepek
a kiadahlvaUJ,
-- *t —
Wajdils kiiDy\\ kereskedés
-----DtákUt-----
... niimloD bel- it kllfoldi lilrileUai irodr7, A I.
I. Ö N Y
OKTÓBKR 14.
oltrájotti
azállil. amerikai
Mimi tsa nyökor«n
«aQeJb>- VJF— veMjíkrt kulftu-tílc fajokban. rajtia«taai(en jiiallva I«K<I\'<-«ll>li vala»ll<\'kbal> > ,„*, evek óla r|.,inrk n legaiegbiiliatóbbiiiik iemtrl
lliklkllliaiitl ilii iziliilliáij !•!•¦ tulajdonos: 0A8PABI FEIOTEB
Medgyt. 89. •< (NsíjklIknIlfi-iiieftVH
Imii li»l ár|a||lélal M™»----------
Ai trj>cyi*kl»" t«Ulh»l.ik «¦ oi>U| mindin téKtrrfi •ck<«» Illiairé Imlll. ani»lfi>|va mind«n .lílíbl\' tohot m«|c*aatU«éntk nnauKU eljlt •¦ iwncr.ít •¦•-malyiaégcktA! ugy »«ó-, nnnl ir«*h<!<lcg hiinnyságot ¦••tilhil m.i.nil Illll llWtill) lllltllH aiftll laltieiaril.
Bükkfaszén
síivótfázmotorok üreméheí. gyári Üzemekhez, vasalási czélokrn
kapható waggonrakomiityonkánt, valamint kim>l)l> nxMinymégi\'kbfn is
KRBMZIR MIKSA
faszéntermeifi czégnel IAR08. Termelő hely Qyulavee liorvril Sílnvonon-iá^í
ALKALMI VÉTEL!
Pompaa saabóra lánooal oaak K 3.90.
Miulhoflv naK.v moiinyiaégu óntl rullam. abban a M;»lhru vagyok. liwj ela.lhatoL I M«»t brilannia Reili auker 3t; kfirt» jriró hvoící órái ur|> Unf.\'al raak K SHO-árt Ajüulok továbbá I ,1b. Klfctro-Uulriin ült rn bini» Ankrr-K>m fliírangu »ifici 6ral Klrclro-llnlilin lánrcal raak K 4 70-»rl Siílknliléí ulAnvétl^l. Miy nem íelplo Aruk.Tl a p^m
vie«taa(latik.
lyoati Oypres Kxporitiauk K R A K A U. rioriuiernasio m/llil.
Ssőlő - oltvány.
Miért vesz géppel gyártott — czipőt, —
íii i ko r in A r in v g g y 6 / d <l o 11 arról, b o k y a kési gyártmány legyőzi **t.
Miltényi-cipő
kéxi mnnka, alafána klé.111 táaban, tart4»áfban otol«r-¦ heUtlra.
a láb anatómiájának •• hyogla-nlájának mayfalelőan kissttl, minden dlvatoi formában raktáron i» me^rendel«»re. Minden p*r aajit gyártmány,
kézimunka. Óriási válaaztakban rak tároa.

»¦ Miitenyi Sándor es Ma
Nagykanizsán a városh
Mértékül egy viselt olpő ____- la elég _____
Árjegyzék ingyen
í . k, cinét md.ti. kim,
a ki rrml^liii nem akar, AIW l
kflnvtvt ,n»g at i
mt>rl pbtiiM meKlainillutja a KiAIAl«<l>-|iiliW n MiiMlflI aok BiAlAkt\'p vau b<-nn>\' SeAliVoltvAuyokbót é* mis Agy^b MirÁpai ** aninrikni HÍma t*K aTyrtVi\'ri.H v,".K7.Akl<^t, a viláyliirll DeUwareból Állandón, több millió ¦éulet eladó, ull-hó Ár iik\'IIhII robb ezer eliaraeró levél. k<>tlf tobh )i«<u\'<»[i .^ <r»li uiailaloml,)!
Cím: Bsüoi Sándor fia,
Blhardlóeieg
ROPS
Biztonsági gyorsföző.
Tiiwenily Kizárva.
aa Ha felborul alalisik. oa
oo Saees ki uem folyhat, rjo
SiesifogyaaBtásban Igen takarékos
Ka|,hal6 min^^n )ubb vawtru <>n liA7.la,l^i
czikkrkat árnml,, Oil.l,.kli,.|,
liouitnk l,.r<lu|ni Ktpaa proap«etaa la«T» «a bérmaatra.
ROPS Krma.ru Részv.-Társ.
IM.FEST. « , Illu-ticil-il 74 II
¦aljbtU alinaltek
Ailoll liai Kiililer \'r.-slvi.|t-k
Nagykanizsán, a városházban.
IWJT Oyomor beteg-éknek!
Mli.d.iok.uk. kik ¦ ur.iiniir me.-l.ill*..,, *uf lultwti«l4M. iu»i. n.hwtn •mit meUu. »i()T hl.lig ttdUk *Ueí*ie il\'»l, v.(y ieu.l«tlati éUtmóU ka»«k«il*boii gyoinÖibMej)(i4|
Oyomorhurut gyomorgoros gyomorfájdalom, nehös emésités vagy . nyálkieodáat kaptak, ajánlunk egy kitűnő hásiaswt
Hubert Ullrich-féle növénybor.
fcitft növinybor kitunO, (ro(rhBláiunak Utill fűvakbOl. JÖ bcrrttt van k4«iílv« •• trOnli, 4Utr* kalll ti tmbír amlsna ntrvgialét. A növénykor magakadélyoKft u am*»il*»l -¦¦ —i ttvcrokat 4i •IdmoidKjA ai «(4««»ég«t tér uJJ4képi6daial. ¦¦
.lobog*., *im*JI«ii»*t,, valamim *ctt»lult« a májtjan,\' 0|>*1.6« e% .
ntny /viger-*,l^n (Ai..!/-*( I.Ml*ltn«k) a uX\'<»rti>»r Mul gjroiim meK**Unietneh. A i.(ir4nrhor u.c^.tünHMl ii e»ímhet1«n*é|i«t ét kftnnTd w«kclé. -Ui*l altivotitum«k a gyumuiból *¦ h«lakl>ül
..Ikniu.Miax ríwck
8oviny, Luüovány klaéiés, TérsKeffényséf, elerőtlenedés,
lcKtúh).,i,ii .( ,,,!„ c,ii«.,its ko.eHto;iiii^rcl. hUnyui víikcjmiUc-. í, .1 naj t,eledet hIIj|k.|»í. t*t,y huny.ul, il<g«i Ugraiit*.*.* ti «>«. ktHKlrtungjUi, i->v*tiln f..iijt,,,k, .lm.il.in ticti H)r_ a^yanaV Utian «i;í(íoii al|iuululuik. ^/^ SAvénybor *i fl()-Oiigall ílonsioue* uj lühleltti «\'i. |^ NAvtnjrbor fnkoiia ni in-igyal, 11 omé.UíU é* Ii(\'!í1kot*.i olümoíJI j», el3i«|[lfl «( • iiyiKccríi, gjruitiija * »*rkt|iiiiil*iif mC)(iiyiiKi*tj» ¦ ftlilull lilegekei ti éleikaiUai usiet. Síkmulan olUiiiírís t. haUnyiUalilU* (g«l<ilj*k ad.
Niíínybuf k«i>h*lú I éH koronán a \\íg/k«nhi*i UjutitaH, KU-Kotuáiumi, <>ftk4iiy| Ncmei-Vi.ll, T^»un7l, B«M»jr«l. «*IX B4j,»ml, KeKü-S«g«.,li. (Nu.^il, liei.en»i, 061.1. LigUdl\' Al.o-llunhu.ui, Kolurif, ttvira-CUnri, Kálkal, l\\i.llu(..,l, Si.lnk.al, AU«1au.U>l, Pik.f, H.Vi.t, N..yal IUU, t>AlA.k«l. PftCMl, AliO-KaJkl, Nagjr-K.^l, Kíihdyi, M.rc/alil, K^.u.rtH, Nng^uJI T„áuvi\' Verj«1. St.-t^orfMl, IUIIhwkI. N«.vlgt.dl. K^ruactl. H.rUkt, LUktoriiy.l, Vali ) llu*kbl<t ét RliwtUUUkhM ét •» u*il(ik-nugyi.r monarchia legtöbb íyÓKjrli.dUn
A kanliMi gyójjfliiíV 3 ** t.M.h dveg ti^vénjrlxir ten-telímtl cie>leli ii*k mslUll kllUlk miu.lcunvt * mi>aarchUi»u.
¦^ Utániatoktól óvatik, "Ml
Körjen caakía
^»- Hubert Ullrich-féle növénybort. -^
NyoauUoU
líj Waj.ÜU .lóisof köiiyvnyorudájibauÜAOTKAHIZBA, 1909. OKTÓBER 18.
4S-EK ^VFOLTAM, 83. SZÁM.
H^TTtT.
zaTaTkOzlöny
cillrliki.
|mtoutiií|
I l.r
KlóltOnk leksz.k a Zalavájim-gyfi lliva-lalos Lap. Ulvabbuk belőle Árvay Lajos ulispánuak felszólításai .a főszolgabíró én l>ulgármesler uraknak-, felhívja a tószulga-iiro cg polgái mester urakat, bogy a József Kir. Herceg Szanatórium Kgyesüleltól hoz-zajok küldendő laibolyokat a községi elól-jaróságok remére osszák ki un az iidunuUy-gyűjtést liatóságuk területén f. u. október au-tttul novcnibii U áig lehetóleg láisa.li<hni utón luganaluBilsak
A jövodeleni lele része a József Kir. Herceg Szanatóriumnak fug Ijeszolgálialui. a másik Ho a zalavarmegyei tüdóvész elle-nes egyesülete lesz. Nem is kuli okusszolául kilejteni uia mar. hogy adakozásra késztes-eQk a polgárokat erre it célra, mert alig vau waiád alig van rokon, melynek leikébe kilOrülheietlen It^dalimimal oda nem irlu volna novél a reilwieteu betegség. És mégis oly kevé» intézkedés egyetlen téren se tőr-lenik, luiut a lüdúvesz elleni védukejesben.
i><aua(oi*iuui alig van néhány az or-szágban, melyek a betegeknek csak egy csekély bányádat tudják befogadni. Valósa-gos kflzdolnu folyik ez intézetek vezetőségei előtt az iránt, kit vegyenek fel előbb az egyetlen reményt nyújtó inti;zetbe. Nincs az az áldozat, meljru a bejuthalásert készen
nen> vo\'n* * beteg vagy hozzátartozói és nincs u/. a protekoió, melyet mozgásba ne hoznának, bogy a baléira sí untuk elóosar- llul"\'"llli \'i*Pui megnyíljanak » szegény reménykedő •¦lön. így éppen azok rekednek \'\'• »kikuek szamára ez intézetek létesültek ; » szegénysorai, tüdőbetegek. Uiazun ezek- m\'k v"" ll\'glil!V»sebb. leggyengébb szálú protekciói cs nzek tudnak legkevésbé üzemi " f«\'lvrttelórt. Már pedig a szanatórium ren- «•\'\'"« P«>"u" k\'\'f>l "» \'K>\' » IW betegekre * közönség áldozatra kesísége incllelt is
Mi volna hát a ntlrgoi, lenni való? Talmi a diszpauzérek feliiliitása városoukint ? Szu siuos róla. ez is némi halndás, de mind|obban megmutatja a tapasztalat, hogy ez az inle/inény nem éid.inli meg a rea-
fúrd.....I költségei. Az orvosik legkiválúbbjni
nem loglalnak mellette állást A szegény- sorsú tüdőbetegeknek a községek azzal te- li.lnek legnagvoüb szolgnlalol, ha killun. tndóbeteg osztályt létesilnni\'k a kórházban, 1 Hgészséges helyen, a lobbi betegektől el- különitve iw felfegyverkezve az orvosi tu- domány Inftujahb fegyvereivel é« óvóintéz- kedéseivel. Kz a nézete Szekeréé József dr. nagykanizsai kórházi főorvosnak is. Ilyen érte- lemben óhatja ó kórházunkat kibővíteni. Ez iranyu javaslatát már he is terjesztette a városhoz. A vAros foglalkozik is már a terv kivitelével. Ii(az. hony mint ei<yéb
városi agy ez is csigalassúsággal eier forumot megtevő jut a megvalósulás stá diuinabi., de jelezni akartuk, liogy az intéi- kádén ulun van. Addig íh azonban, mig városi alkotásunk nélkalózhetővé teszi a vidéki szanatóriumok segitségét, c*ak Inrné- telheljnk Árvay alispáu urnák felszólítását, l.ogy ebben az idóbeu, mikor a szuló a gyermek porladó haloltaira gondol, áldoz-zunk az (ilííkért. kiket szeretnénk a hideg sir sölétsóuélól m«gnientfini. ... - .., -. ^—--¦ - -¦-
Itlllít(\\ tÉDDÁüZ Oh »íok • r«»«r«*U»ok.
¦" ""•\' \' «»»k*«bl»t»aH*k»»»«al.
* «n|i»nM«iim««l4li •« W»r««k.\'.l..lmi aikilmi- miuk i.-»tulnfi. unnak L.l-\'j1\'" eiéljfueu l»pt«k föl • raunkMiiuuniló péuMrtk íélm«ií in mpliáutiilu eljár*-, vllnu. liuíy > beteg mXi*uii.inÍBel6k- nfk •¦» •Ikilmauiliknik arra ai irtftae. inig • liwtniiikíi kapiAk. m^tagadUk a láppém kifiM- léaét. Ki ai akiió, meljri a NatiykauiMai Mag«iit«iivi««l(>k Kgy»»nl»t« kfide.nu-iiyeieii •ml- memiyal járt, mart rao»t mir döuií« vau arról, liogy ha a> alkalmaioii iKtnuv^n ala\'t fiMtéat Imi, -i • Upi>»ui kmolgáluu^t nem b.ifolyá»ol lialja. ügy™ munkaadók iiouban mm tu.1nafc bele- nyugodui «i>t>« a terméKiutaa helytHtba ód itt-ott kicsikart revemilinikkal akarták a iua|iii« rásiére
Irt* LCKAoI JÓ!
Hurgoulul indultam e hely i^Im Htái én kiíi eiuUr várja vttlmii egyiltt ki iniui (iyu,tni>ua>ot. innly ni ut <:él|a Itilé rüpit. IdHgvn nyelv uougába. nia-UdgáJa*, hivatalon láiiiit n toluugáh kúiiHl robog Imi ( a omiduuy. Burgua vn Madrid kóioil Iwguagyubb h I lurgtluiD, igy uem kUlüuöB, hogy miudeuki (oluiig,\' hogy helyét buloftitrt. magának az ijiíiakára. Muri1 az ul, a nitTro Urlok *u. » i.lt\'göu h velfin nly fcukwi Hpxuvuluk, t>gy ú^el nyugtlntAiiftk f-Irt hiúival kivéiijí Mikor iiululiitik, a ná[i maguHii Ali r jó ditribot fuLmeg mégalktiiiyatig. Már uiiiulenkialn*lyrii Forró >iilt4.*\'k.\'.i (urU-Ulnk át. Minden h.-ly Irlv-ik • stiik kuc«iki)«o. Piros tttlaiu
várutifilakkal tAinogalvu, n inerrti i\'llialiiiunk. Huj-doüUDk ai »li»gulakl)aii, sdlól r-jntakáljól .-^vszcrrc vakító iiaptBuyn* juttmk.
UrOiiuiiul ii^sfk niiudf-iiOvi- lsnnT«lt*\'i) lájék
iitíin jArt ülj Ali iiiegy.\'k w t-n a kíváncsiság niutni
ligjávtJ u«geieu. iHkuiUU-m « fm4a4ú vidék inin-den rúitlletérv, nmly nit\'gka}tó vált*
dukció váltja fel. N«h*ny perc mindösue, melyei fltri\'ii lóll ul hí ember, mijí Hionixiédjait inegn^li m\'iI, kivi-l Dl BiHiiiben s ki Ul iiit>lli-t(u h axiiüiii ni^jí" |iróljál|n h ttt\'l) bŐB^gt\'-t liitUmilnni S7.*\'-Iu>l)eii a IiohniA-bii> Y.ny Narnkl\'a iPrmti\'m |pj><m h pgy-két pero mulva ntli\'|<tikavalÓMkgbol «t Alom himdtlmrtldi Cfttk koritItHtt\'in tug iiimiifii aizal hí, euylmtijyu robogáii-ttal, inig itl-ntl valami chimgettm, valami trombilAlAit ri Hjtuofia^kuitát jelzi, liogy állurnrisou va^yuuk. y mikor iuneti mogiurlul a nők kot\'hi Immi lökéssel, mimlfii kt-i^k tnrdulAKiiAI mc^HinkniI egy nzAI. m«ly a valÓKHglhu fül s tieniNokáiH isiu^t abban be iává uirvHuában elüuk, liol a valóság töíisfi belyutt a kepitflul iúekAü HZKdik Utka áloinkc|jck UtumMbaii. Aiulán r^plllntik h világUrboi! e^uL lilInmAxról a maiikra, nem lálva, tivm hallva.
(iuudotat <*B ct\\ egy Olt térnek tíhhir a valóságba. Kelutftm fejt*m h prAszakoKau nyitom l*gra MBeineí-met. Mintha bajualoiliu-k h az úíjfl butMiituék a
lyéb^ axai ólmu» sziuAiiiyalat niftlt K. mulytiAl Iimu alakd1 Ahsal a derfU|(ú<, u pirkailAx limad ki. Még nem igen látni h inkább flliivel t<l az ember h hallja a reggel, az ébredés csendjét. Azt a ktllónrts bngáat,
öU>ú, hatan. Velem ulitárMiu, ki rjjy niaimkÁu át KDDglu mellettem a Bierniiidul AliuaJuiln)L kút lurotu Imtig Uliuial(\'K variációjában
Ai i\'geti pályaudvar egy jókora őrházhoz ha-Hiuilil A váróleriMnbi\'ii akarom OKOmagt*))) elhelyezni, mert Hpauyol»r«zágbtn sehol míiici ruhatár. A emun águl a várólurwn, vagy AllomiU k^ielójéuök adják, ki a tiivaUlo»> $ia ina**iifHasával mén régig, ki elélu* áll. h atulán uyugodLaű iul honj a csomagot pártfogásába ve*>zi. Ai átvételről KHinniiíélö nyug-tatvátiyt Mi\'tii dl Ha ilyent kf>r valaki. tfn.-itriUn.eu méri v*^gig tekintetével, hogy bt>nnn kételkedni mer s ott hagyja l\'aképnél (¦«omagoiu,.l. Azután járhat málhájával akár egtwi uap, mert a ilologkernlökböl alakult magán hurdárgárda megbiihatMga mellett Hemmiféle. paragrafuM nem uzavalol.
I.M »Tbbeu a muukábau fára^Tom , gyjnjorkíd-tetem magún. 011 állok n ablak eltll. mig a sötét-Mg el nem takarj, homályával .lőttem » >pai.;ol
I6ld eaeméoydua tereit 8 mikor már mit...... Iátok
beleié („rdulok » comagommal o^erehlnk helyet. \' UtiUtr»ain. nézem meg, kik roit.d.unyUn az oUtók internarJonális s.oklu.inak hódolva, foglalják el helyüket. Hiába, az embír mindenhol egyforma. A leuálló osl mindenkit helyér, lavar a a kocái belsejének képe az alkonyattal együtt fáltotik mag. A kiváuceisigot, valami unalum, valami álom féle iutro-
Nigy ií«k«i.™ jelzi. \\,m Nmet meg- "I*"*1 >**)<»* Kr6tes«,t.»»el ipái kódom magamról Ixráiui a> éjsiakából megmaradt z.ibbadl liangulalol. Vailag kapiUliaU útitársam i, kiUelye.kedik éü.li kényelméből « «n Di|| woritóbol kikerülve állítom magamban talpra a, .letel.
Kaeoriál! hanglik tompán a kalauz hangja, Tehát egy éjszakai útnak ismét vége. M»gérk.zltlnk. Itt vagyunk atou a pályaudvaron, aion a perrouon, a hova indultunk Nem nokau stálluuk ki; talán
\'!i*b« "" °"°cl«" ">«kv.«.m. h„K» o»om. gom „ állom««on hagyom. Az állomá.o» cS.k két ember tolt éhren : az tlgyeletos tuti í« valami ngéd- ,JM, wk kik „ertartáso. kDlaótel aduk tudtomra, h»«." hiv\'láíuk u«m \' «»""«»\'i"l Azoubau a. M,„mik«p»eu Mm mutatkozott, kin.k ln.Htch.iz t.r- i„IoU »„!„» bizalmamnak igénybevétele. Ki tudja, h"\' »"« • »oldoB«tg pilléit álmában, bi»eu .\'«k níg, óra kornl iárt az id«.
Megindullam m^am comagiáv.l a kijárlt f„|é. Kg, anlnmobil állt olt. Uta»k.l -ár. fe. I. ebbe ültem. mer. uUla. emberi má«l ..hol sem latiam. Termetes »..m»jedo,u mellett vollam umel. I) ugyanabban a helyzetben, ugyauaiial a hanggal, mellyel a kupéban i«<kewU leltllmulu, a kerekek dübörgését. Kgy stlllodáb. menl. míg én «,«»- sen oda, hova Uaigea allláraim, B«derJl.r kOldöll egj napra: « IMconílboi.
(KntyuuUa kuntaulk.)ULil If.IlJUT - OKTÓHKR
roagkaparu.m • botén alkalauiotuiak Imto »i»r,-ny vállou\'oeaáfii íatltd aok .iái migfcfital •» W>- világ, amely elíU leereokedelt, hagy vég-
laroogatánl (gy ily énei attelmlbol ei állami iuuu-! nibuei.
kép leuáU; majdnem a M»roll tttet ériutó.
káabinoaitáai biviul iéfr» i< haiároioii elvi k^.-i^u- A .Hléiiot feiuilláehoi" leiiriai>il koileiedol naAer hihelen isméi felenelkedik magánabbra,
lém un A haiároiai i|» uól iilUmo< kouik mind megleli lálilái honion. Zofo-; miit «J6bb volt. T»|jh. aljén, hravu u öröm-
.A munkaidő aaon ai alapoa. bugy eltalmaioll-, Iáiig lelvi toll minden Jellemafcul említjük, bogy Iának liixteeel b«leg»*K alatt ia kiadl. aa illeló >nt-|r|(y uagykaoilall táraasag a Kálvin-léiról toailoll róatore belegaég hm-Uii kijáró lappéoiuek aiMik |udoU v{|lullDaoll kimenni a felbialláahoa.
nek mioden félő megayikikozása elejnentária lelkesedés adj» tudtára a levegA urának az elismerést, a csodálkozást. Majd a lovas
bi»»l > péDiUrt, hogy .i 1907 M XIX t <• 6/1. ki. ¦ többiek minii tiuununuk »d. - honntn
5-« ett«lmfbt.» ¦ lippám • munkud6n>k n»k uly kiiodollik (« onn.n loiább! H. ¦ budipFtli liet\'Si
loltilel mxIUll HiKlbalo ki. In t lappéin felvetőiért honén indokolt t.l.mdi p.pir irfindíkfdéw, un; jit blÍk bb I U* k
lii«éa\'óknek"beieg!^iik*ta\'ri\'ajiÉa alaui kiaiolgáliauna koe.ira (31, perc iillamo« ui vi»ia> éa onnan lóttek, nem érintette a bravúrosan repBIÓ Blériot.
ellenében al tkel belegaég éneién megilleló lappéul- vlaxia a Kálvin lérre él .1 Plioi-ulou ál a Rákos- l\'onlhan 4 Órakor volt a felszállás 10
rol a munkaadó |avára lemondanak, loghaláljlyal lm!IAre ! 8 hogy nem voltak egyedül, kik így lellek percig maradt a levegőben és 5 szór kerülte nem bír. Folyó évi jubua M 18-án^ ;m^ •lim_\'j_\'11 mulatja u, bogy a nyugon pályaudvar végállomá. meg a hatalmas teret. Hozzávetőleges kal-
72 kilométeres egy órai sebességgel haladt. 20 perc szünet után újra felszállt. 30 m. magaságig, majd 7,5 kor harmadszor éa
jogoaiioti bele«gyeiik abba, bogv a láppéni . munka- § Tj||,rao,t,r,^gok pspinai aiok utoljára röpködte körűi az einberkeritésee
ldÓDenálá.\'"\'ba"u\'e\'k a MiT\'flMtéa n™iat"l" a beiig\' NagykaniieaiaJ. aokan n«t«k végig a feleialláai, ráko«i síkságot. Külön kell megemlékeznünk
aeg ideje alall. ™ai ideien lórvényaiaka.1 világoi ""\'J «aerene»ere leljeaen simán folyt le A buiia- [a le«zj,UáWról. Monedékes. kis stógben. de reodelketéaénél fogva a láppéni még a jogoailolt !\'"»<\' mentik óriáai ellkéaialetet tuttek i> napra \\ biztosan rajiul a föld felé és mint » madár, beleagyeiéaétel aeiu fitelbeló ki a munkaadónak Mint a lapuk koiollék. kivonult H orvoa, 70 mentó, hogy hegyére ne easék, odább szalad földet Kőtelkemképpen U. <i.-nek aion nyilalkoiau, mely kít „nomobillal 4 menW i< egy merkotaival A \' crt lábaival llgy a repülőgép ia fóldra _„i.. .. », ¦..„íil.a "-Jéniról B6 ™JJj»* lapok aaonb.n. nehogy , publikum félelmét eltidéuék. | érven o,,áb gurul. Mikor legelőször leszállt
__________ ......... ai ideien lóV.éuy S7 """ kö«6llík. I"W • l"l""«» •"*•"« \'• kirendelték, ¦» deákvilág lelkesedésnek hatalmas és érde-
j-ra, érvénylelea a a láppéni nen K Za.-uek. hanem melynek aierenc^r. rrnk egy .vendége- akadt I k(B megnyilvánulása volt. hogy mintegy I U O.-aak (raeteodS kl.v Kgy embert a IcUaálláa heliéu a kiitazélbadéa meg-: jc|Szóm nelíliramodott néhány száz lépetról
olle. Nagyobb oalewt non. voll. mindoaew néhány | ,!„ és feltartóihaUllanul körülvették a repü-*)"\'*-- :lógépet. Krre a déli oldalon álló tömeg is
A rend.imeg ¦» óriau .p.iaiu»»al vnnuli ki. inn^muzrliilt n c-lnmentáris erűvel törteiéit Több Mái gyalogon éa lovasremlór tarlolla fenn a „ majdnem I km lávolságban levő gep felé. ren.M. mely «ikerali i» néki A publikum oaa\' ai ^ lovasreudórség. a katonaság csak nagy elaú lelaiálli. iiláui lenálláauál lorte át a kordont ,.róllieKfes«ilés8el tudták ókét megállásra _u.... ........... 1,^^ |L1V<I% ,|lik |ltm,r rri„|„| teremteti l,irni 4, j0 |,|0 te|t ,,| m\\g nemileg előbb
Hlériol Lajos, a I.a Manche osatorua \'" 4rikor •»«» "°" " r.l~iállA»i aktusnak A |„.|j6kre leheléit őket szorítani. A lovai
hóse vasárnap Budapesten óriási sikert publikum haa..nlo fáradalmak kiiv.t, mini a kivunuMa- r,.ndóróknek ei a kis hadlIMtn maga is araloll. Közel fél millió ember nézle végig k"r Vl\'""1\' llal" • íeluálhWol. mely ai impri>»xátió- gyönyörű, érdekes látványt nyujlntt. a felsiállást az Üllói-ut végén Itvó katonai ""k -1\'1" iiivedelmet hozoti Nagy ai ívom » .lói»ef Prugrainiiiba volt véve, hogy előadás
gyakorló léren. Félmillió ember leste, ügyelte főherceg «ianau>rium egve«nloinél. melynek aiinién után « Hlériot pár automobilon körül jár a a levegő hősének bravúrosan Bikerfllt fel- az»p mazegei\'jiiiiainak a bmnanua célra • iiao l«- közönség •¦lőtt. háláját kifejezendő, de a szállását, mely örökké felejthetetlen lesz a vételéből. K kuMeégek elreiertláaa után álüon itl a közönség türelmetlenül özönlött 5 órakoi\' jelenvoltaknak. legérilekeaebli mitóaitúi réw. j, fóheroegi páholy felé. A fenséges család
A felszállásról éa az ezt megelőzi eae- T<1filH7ÍÍ.l]ÁH ekkor autiiuiobilon távozott, majd nemsokára
menyekről a következő tudósítást adjuk: WlB/itVUttD. Is i(|(,rj0, |1Hr ÍH „ihagyla diosőségének szin
Három órafelé a közönség már nagy- helvet A budapi\'Hli felszálláa fényes Blériot Blériot láz Budapesten. rcMl elfoglalta helyeit, mely a Kákosmező; repülőgépének ujabb fényéa sikerét jelenti
Koaautli Lajoit temei«ae óla uagyobb loniegei egész területéi kőiúlvette. Minden szem,! . ... —-.^ ___ -^___
aem mozgatott meg aemmi, mini Klériul vahárnapi minden messzeláló a fóheroegi páholy felé f ~ Hadkötelesek öMseiraea. A Nagyka-
felalálláaa Maiduem egéai Hudapeat kivándorolt teg- irányult, mely sötét és világos bordó bár- j niixa lerllletéli lartóikodó eH 1111U. évben ujonc-
nap ai Cllóiuli gyakorló térre. Ott voll a vidék i» sonuyal. sárga pnbZOinannllal voll bevonva, l állilá»ra m«gl«l«iiiii tartoló haiikotelnwk — akár
aiép aiámmal A vonalok már kél nap óla vitték lel ékesitv". bárom órakor érkezeit meg József jjjjj""\' \'" -^ \'r."\'„\'u"a"vá\'r \'T\'kailnai* o"°őá™aTr
ai uuuwkal ai orMág minden reáléból Tegnap reg- kir. herceg és fensége családja. Sátra mellett voll1 bJ*\'\'m„n"kIkr0,*,v7X\'ig^^^^
gel állilólag már minden Málló megleli ulawkkal. a remise, melyben u repülőgép volt elhelyezve biiouvitváuyuval ellátva iolenlkeuenek. A jelentke-
kikel a Blériot Iái hoioll lel. Magas rúdon felier lobogót húztak fel, léa elmulaailaaa a vMlorvény 5r> >iakaaia éneimé.
A vaaárnapi Kudapeat egéalen Hlériol baUaa mely a megállapított programul nzeríllt l>ou 1U--W" korona biraággal hnntelletik.
alaii állou. Ai imák lele voliak a frlramluló ulege szeles kedvezőtlen időt jelentelt. A deák \' Jóváh««»oM saániidaa. A Nagykt-
uekkel. Ai uio.i áruuik. rikkancok miixl valami közönség mikor fél 4 felé megunta a vára- "i«aa váro»i gvámpénltáruak l\'jo»-ról alóló náio.-
Blériotra emléke-.u,io dolgot árullak Tiaámap meg kozást türelmetlenségének hangos éljenzéssel <U»a a bologymiiiiaiterlol jóválugyáaaal viaauérkeuu a Koaauth I.ajoe utcából ia kiezorult a politika, oii adott kifejezést, ekkor felhúzták a piros kék —««*
ia Blériol urálit a kedélyeket lobogót, mely azt jelenti, bogy nemsokára RŰRRA IOKAT
Budapest vendéglónoi. kávéaai, bérkor»i»ai, fel fog szállni. A várakozási láz tetőpontra DUnDHUUI\\H I,
villamouláraaaágai nem feledik a tegnapi napol Klek hágott, mikor hirtelen a vörös lobogói pillán- Ijórkioli\'-Heki\'l, daganatokat é* aebeket. a melyekel
mind fénye» Utletel caináltak. Kdlönoaen a telsiálláa- totta meg a rengeteg tömegű népgyürü.\' véraaegényaeiDOl erednek éa nem akarnak gyó-
boi veieió ui mentén levók. hol délelóuól keidve Közel ötszázezer lélek öszponloault ugyan- gyulm, a délulán egy negyed < óráig tartott kifelé a nép- anyi pár szemben és a felszállás felé voll nn/Mimmi t-it. i-r-v-T r-i-rX
vándorú. irányozva. A SCOTT-féle BMULioIO
Ki aioubau nem menl oly könnyen, mim ait Most hirtelen megmozdul a gép egy
¦ni itt leírjuk. Hokau vollak, kulonöaeu ai állóhely kis előre gördülés után. mintha a golyó aL ^"\'^\'„"k"", „3yelí\'i\'ilele, modonkony-
publikum komi. kik a délelőtti órákbao kimentek nekiszaladását látnák a fílrópOlés előtt és JHk „,„,, emé»ttheló krémmé egyesületnek a
már a aiinhelyre. A nagy tömeg ebéd után >é( Hleriot kis bajlásu szög alatt a levegóhe 4MI\' kiváló SCOTT fek eljtria által, a
óra tálban mozdult meg. emelkedett Egetyeró éljen, bravó hangzik WtK crriTT fii CMIII clA
Kbben at idoléiban a Kálvin-tér éa ai Tllói- Uákos mezején. Ks Blériot repülőgépe, mim !¦ •5LU1 •¦lele HMULblU-t
ul látványosság ttámba meal. Ai utteti két gyalog- egy óriási gém, mikor kiterjesztett szárnyak- V^^ a legkiválóbbÁ leitek éa keuúgbevoaba-
iárójáu tiieirekigyekeitaka Kákoameióre. Akouiuion kai úszik a levegőben, szeli az októberi forró *t&\' ut>an birnevei biztoaiioitak aiámára
Budapenl ó»»ie» felealegea éa tartalék villámok ko- levegői. Uvőnyórüség volt látni biztos fordu- íiir,"."VoiV ""•kn"1 * bajoknál.
wij. ihaipuaioMili e torgalui útvonalon (m vollak láaát, majd hirtelen közeledik a földhöz 20 tL„Tu\\~C?;, Egy era)«i oireg ára a K 50 aller.
majdnem ai usaiea bérkooaik, omoibustuk A kép méter maga&ságból. már azl hiszi & deák- *)(^U.„I\'^>" Kapliaiú miuileo
/¦!«¦UKTÓBIB 18.
ÜL1I K ö Z I. A N Y
jegyFetek a hétről
hsszák mögött. — A vici. pécsi Nnuzeli Színház 1i
Hókat irUk mir i lipok ai iparpárlolá*
Eladó-e a
¦iky Jeu6 a kolddluégek köupette • inbunon el- ösaze a nagykanizsai rendinAggel. Al inles-
Lilák, helyiket A lenek.r iátaioii ai em.l- ka(1^ ^y, , bankrablók elleni védekezée.
(Az ,parPártMs. - Iparveü, a *\'&.^?S^J^ttLX *°° kik" »»>»< »\'" »-«•k Browninggal, ha-
Hoanyák Uéia meg)e, ih„ függetlenig, <""» vészjelzővel fogadnának a pénzmléMlek
párt elnök inegnyitolti > gjnl.\'ni f\\i,omli„ a meg- alkalmazotlai. A felszerelési munkálatok
jeleni k«pvi»..líket A foiapínt éa kuldoiuegeket é« S z o ni in e r Náthán posta és tAvirda f6-
má. vendégeket Hrmui.lt. a polgárokuk . meg felügyelő tervei szerint készültek. A raunkála-
«,, „agyon ,«-.e,y n. « na*.. e„ ...... ... •» . - J^ ,, ^ b,Ilk„blAl(l _probi|. „„a,,.
„gy iparunk «,kk.l lue.iebb t.r..,,. min. ahol ,.,, \'„„,, ^^„„^ Klmoudl. \', T(1„k, ,«* _ Tifu„jírvi , , „,,„„„„ „.
At ,p.rpárlolá»l,.k .peciáh. neme . helyi ,p.r pár- M pull„„ki Mur B„,a,.llv Kru0 „b kjm»n„|. " .7Á i , iV i . „i*„ k™
lolá* Mindenki, ki ..l.melv .ár., polgárának vallj, fék tavolm.rada.ok.. M.,J l-lkérl. if, i;.ukk.:ter *. "• " * "Utlt>. lllr\'"Jei" »] » »»roibin.
magát kell hogy köteledének ,.m«ri,- .nnak a. U|o. pártjegyioi , h.Uroi.ii ,...>!., W„l,^»ár. huK.v Nagykanizsán a tífusz járványszerOen
marnak uártolá«át melv a varo» lutluági helyietét Bestédekei inouduk Ha.li Kovác Jauo». 80- fellépett Kompetens helyről szerzett informá-
ip.nuk pártolá.át, „,ei, a ,»ro» gutiuag, neiyww , mM. v.|m>> ^ ^ ^^ ^^ ,k, cio alapján jekntbetjük. hogy a hir csak
.. . . „ . . .. . . !, , ^ kik _. od.otlerti i> áiadta Táviratot küld »nn»iban igaz. hogy az orvosok a niegszo-
eló-git, H^no. miudk,-akadnak olyaok. ki. eme ,.k Koi.ull, Ker,„cnek Ju„ ,iy„,.u,k e, „.„„,,„, ^ ^^ ^megbetege(|él(1 éM,^6k.
munkának g
iniudl» a^lnü alitnok. g el«gM trnn. nem «k«rn«k.
mi«án«rdekMI. • li\'ljli ipar kárát idnik «I5 - A uiinriennipi .\'l>\'l Meináujrei igmoljAk c-ifii kijeleale-
Ontí
sllnk igalUgát. A helyi ipupárlolán kuliaai »ok rowoakaratu. lervamm tám«tá« kénül néha t bely. ipw ellen, olyanok réwéról ia, kik kolonnán . belyi ipa/ veiárekánt, alapítóiként noktak . köteleiben .terepeiéi Al ilyen iparveiérek ..lóban megérdemelnék, hogy a Hajló előránt*, ókét a kulieulák uiOgal. leglJább . publikum ia láluá, hogyan u f»«t ujaii .beálliláabao" — i(y knliaaubeli ipar.Mér
ífifadioak
ioak
A gjolén rkxnrák Uéu nluók kí-.íi,4 .u... f-t «»\'« ik h dlád é k M^ Offyi bi
gj rekr>ilik he A dalárdi é> irn>kar
József dr. a kőugéuaég-
uiáu ngyi bizottság elnöke d u. fél 6-rt gyO-. 4000 fónyi tömeg nif caeuilbeu aiéioailoti lésre hívta össze a tagokat Kgyedali tárgya
A Háránybao minteg, mi) leritéko bankét » gyűlésnek a tífusz elleni fédekezés. Az
elnöknek az intézkedéséi a Kzöiiség raeg-
felkö««niíi Tba»y »áb,,r dr mond,. . "JugvaMal fogadhalja. meri remélheti, hogj képviaelftkre e. f<-lolvaaaa Holló ljajoi. a gyors véi \'iratát: lA.va.ti Márton a lárawl.lom ve- akadályozza \'Kire. Kiluer Zaigiuond . i.lam.-gyei fllg
Vilml\' ¦ r
lionleáoyoli példaképen. It.ltliyány n ítfMI\' "¦ * Pálnj fM^\\*^Jlföá^f**1 M;rkk7 f*JjjJj alá Vmunkáhan\' tat* Mi etuUstak ilSít?
ariüt
.zonbaii gvakraii As . vtjrv »aiam*»lr b*>-V cs kimerfllti^K knlftnWi* mlti*rl. lt*rrlakal v* nAket egy* al a világliirtl Klektro VittliKtr. mely dÍM»l-
Ami
év^bfii Uoham«Un Iskola r
A vicinálih, ngj miot nuiditvf monduii stokUk a firi i gudauági t^rdekfii kivnl v vi««li|iok
érd.kél »kU «.l«Al.i. A, «Mi. éleitórté.,^. h., Hal41o.»- T^..,P .1. ., k».rl«k Artk „,«„ járj. b,\'u WgUBt vil^,. Ak
M.Ud , «ó. a vinuAI.Hoku alkahnaiü.. M.yu» 4W,4Mi , r4-, fc2 ,,BrtAh,, f-Udi rirMih.. «*« ak.rj. nyerni. ,,, n-i, ,1 . ".Modern
koluti rovatbui tápUlkomak ai éldapok A Ztlftll \' \' l^on kérni, mflv.-l u Kkklro \\ itahter (trvun Rm*
KtalOny rafllArtöki Hiámálian .>lvKnüm: a n.únálU a, llolT J""" ^".\'^TT \' \' « w*iio«« meg (M). ||i|ife| |H;ldfipM„ Kán.lv kArul » 1,
reklám .-óljait U i.iolgilji A .iriiiAli* migedAíjrek!\' l>"1 *lflt""\'lí.....
mcgMt*n*?í«jT«l rtp«>kulálnak a |mMikiiii. lapnára N»-KTOO érdeke** auk u ttlcró vicioálix niktrek, ouk u » kár, hogy non olitó tik^rfknek a publikum iatnt nif(í a lev#t, mert • moináliH rfklámhól
T.lsU-uton
htMna a L*tduAg.
K U]> mdlArtóki
! fl é» u] U-xIaniHulumról «6I
roldoa ulvo hallftalj*
föMÖD Olu> írnak, rajtolunk, mint ax aixt) miK < r^ffi török utkoUkbin !)•* in a Telwki -utuu ütioayo
atám. be.iám,.l
¦holta oiffi
bArkiuck ingy.>u és ...¦riiientvi\' ni«*fckold
— A városi Ue«tvUo.ok lakbér*. M«k-
irtuk, bugy ¦ várnx a lakás fs Imlllx-rek fflemel*-
mklioft) ^¦ > gycrnmk »«vul pjtak beU-illtwikedvtt abba a viPtuuyt>a, mely laniló »kutáaál A Naf^kanitHáu már Imtwubb \\M> úla kialakult. Vaa ¦ionban ebben nt általánon lakt>Prenifl^H.)t*n fniiáktág a várunuak iáját tmiivikk-löirf nvivf rsyanin mikor « rárua miül IfghiiináHUiiabb háuur belát la. hoftf
tiftionyukat lekJul*<ibt* vtivt) éa mikor igj
Miintiáinak U a nagykuiiHai kOiönnéfC «» oka, vagy tán a pwiti tAmudalom A kérd^ mir iiitgAbiu foghíja a frlfltttct i«. A rovat krúniká«ának e téma ról niiirH mit tiiDiidaiiii. legfeljebb mjnAlja. hofj a
doiia. Ha a utinliíi ai uvú vuloa, ugjr un>ni a pácait .» elakartiá a>lni, imát a oyároit a kanitul tréaAt
.»krAI
Emiért oein Qlintlk Ak«t padbaf KIohkV aiérl, ronrt \' atiici pad nia>i<MJ8Xur, mert a |ia<1 bciw férne ; lé*«»
I wjy kin teretnbt* aonii svvnnek ós»t«i»ufi)lva, boity - . ni
* , , , , V , tflftu ar» -:.« ttKiUnidosi HmIi*hi rflii«i«er mellett meg
UümtoI oln..k ,.«y Horban é* m^ >|[> ih -jo-au a inj|ii||([ a4(| kurö)|á. ]ljUá. l>kL(irrí, Kddig folt ol(»é
föltira kerül lek TeH^k <>U lauHaui. a fmk. Kmk) l^á* a váriifliáiáu, mudi t>i i» mettdráxnlt. — Hol
írnak, ra|Eulmk .\' Hul vau a uiyduru lakul ai liigMUit kapnak a ti«tviiwl^k i4ú koruuAit lakánt ? A lakáa-
Mi( alól ellhet a tároa. tnwT Nem c«ukalj» uh »«k U»rmé«»l^n a nHaláJbui. ai álláal.oa, n .
iakoláaik oaafolt r»rmff1aiiTAi y Kolönbi>n a 7^^\'/
HÍREK.
A lalacgermzegl bunkgyüléa Saját tudóaltónktól -
¦iflmeujcknek m.-tf^lelAufk kell lonnit. a belyitilM a [»>iii(i(íti bnottaás; én fáioK. ke|ivit.elAtHHlültit figyelmébe
Hűtlen atolga Hu>iuer Ármin p^kmetler pananit tett a r«ndőrségen haay molgája. Nagy JáDon, ki vvii\'lfglökbt*, iuB)(áiioHokhiii a MHemeoyt
I f«lf pedif( deluUn jár fM u Lakolába. KM>6( UKrmi baj oiokta Ki^llior.iam. iinulejji 100 koronái bekuaiilrs nem háramlik a perekre. \\^U\\,U keve^bb idt*ig "i^gBiokölt A t>udor^g keroni. cin miudeddig ne«
ett
köipouti mkolábtii in «uuyi h Kyurui«k \'\'« »•> kovétt ía Uuitó. liuyy pl a barioadik oitilálybau 1 id (tyerek I jutott egy tanítóra ügy segitfttek a bajon, hogy i mivel <-gysa«rté nem férnek b# fttinter^mb^, fflf d «•..
| élteti u Lkola levegőjét éa ttbbet ugrálbtl lle mi lei>i l,a moHl a váró. felbaJHiollatj. a még h*
Tegnap folyl le a uUvármegyei luggetleneé«i| u»ra iakoláioll gy.-nnekeket A|ául|uk a goDdnokaág 4K-a» páruol Hterveiell btiikgyoléi. 7.alae«eraugeli rigtelmébe A vároal kora reggl íuk ál b hák fl
•kidt rá
p gy «augeli
A vároal kora reggel íruekar lárla be, a hátak fel-
Délaalai takarékptnitár r t
rol erk»s6 képvi^loket ai áltómAHon nagy kotfW*. **"" "llMlt\'r"í11 *l»l«k«tUiU. Ai <>**•» iiumkálatot várU. ólokon a polgárimmUirreI A li urakor érketA kaniiBai ipirtn*ok vn^^xt^k- Ai iroda reotikírDl kelle-vi-uUbul kihiálló kfpviat>lokft li-lkfs. tiataHtw b*. in ex b^nyomiNl i-^i • hieinlé(6rt>
"tí1"1- lÜLlíortlíl Kár°\'l ***rm**t ^\'Wli*.. Egy Iparos sikere. Uiut velook kötlik.
a Wpthwlok rUUhyiny foupAnnal «|tyuU foKatokra j |UT(.r vIIIM. , ha^onuevö oagykaiuiM! cukrisida Oli\'h ¦- hoMiu ,i*Kyt,fc ftlg.tü kiti-maurral vuuullak I ,llBfX»ltp,ió|a OilcUt átadU Báyer körDlbelOl egy
ifwlt*rn, j(VfifvH ineiute vidékre melyből tmut
gy tgtu kiof
"j.,elól bauder.umuul. *a ulcál ember T
el Hegedő, A Klek iala-.i.<ullór.....i lai.Uo üti ..m-
bérével
Touult fel Al i.npoiáoK bevouu-
Káyer
evtiwdig voteiie üt let ét, melyet i rukráidává tf|le«l.»U At Qilet júu.-v. nljutotl *<h így nagy furiralma volt,
hírlik Hayer tekiiitélyen likét Hurwlt- A kamuiai ipar eteo sikere igaún Arreadetea, de MJnon
! luintlenuapi.
Iá* • f&Mpáa lakáaésál állott meg. hova a képvueldk •UláaregKelirH meotek Kepviaelve volt Alsóleodva. Nagykauiua. Vamnegye, Hiombatbely. H.miiúií;
Areüat A képvuwlok. éjQkon a menye foispAnia \' Mt*«irtuk tiiinal. idrtjén. lio^y az öühech Oróf Batihyiuy Hál, Ür Kurbai putgármeater, No-! n»gykattiuw páuiíutóieteket Vóaijellövel kötik
A Linimenl. Capsici comp., a Horgony-Pain-Expclltr
I a L a I K0ZL6NY
OKTÓMB 18.
nvtaMáUt iUlavárm«fjr« délnyugati réoiébeti inár árak oU uralkodik a traclioma. Ai állam #* a íármagye mtnd.\'nt .\'Ikoíettfk a hrtt-gttóg kiirütutára, de a né[> n.\'mtoró.lntns.-g.\'n. int\'g.hNHát.ia-tatltn kftnylniÖM-gen megtorolt ax igy*k.>iil K ••rohama (Otorjwié^i k«r» még jobban kit«rjwlt n ujahb faii*M«ok«t állapHotUk m«« Ki a korf.lm.-in arra indította (Wtáji Kirolyt. iUlavánmoxvf volt alispánját, hogy a kotígaigtUiti hitotuág 1,-gulóbbi Olri-uM) javaalatba hoiia. mUn-rmt a kormánvt a Ira-(-tioma kAtoloiA gyógy kfH\'ltWnpk i\'lrendelt1*\' iránt Ixtiralilag köreik ium« A UiigaitfUi-ti bimtuág ai iiiitilrányt egyhangúlag: magáivá iftli-. A *aroni Uniti orvosok i \'napokban tartottak Nagykaniti>a i» kóláiban sitmiviingálatol. ilt* i*gy«\'llrn traohum. ftwt-lel M>ni Ulilkiktiak Ki annAl orvendotf^blt. m*rt íiikoUinkhan mi. umrakoti gyernifk tamil é* mert a Murakoti«-l kaniif* folyUm >-lúuk <Wi*\'k&th>li;* Iwn v.n *» Mtirmkurvnlur m.-g Kilyvháia a Iraflmmátúl nagy mArtekru\'n ran inm-iilUa
- DJ bérkocsi dlj»«*bily A i^udAr^í moHi csitulta Mtjt a bérkuofi tulajdouANok krttfttl at u| diiiiahályt. amit *fk a koMÍKlii ki(DgK«*i«i-tunt tartóinak Magyar «« nt-n.ft nyflvfii >4ii in«\'g-iiMrkk*«ttTt< Mindfu lap .-«jHi»rMmiii\'. |>anant l*p, nmlyrt* ai utabok ewtlfg ptumtiaikal a ln*rkm**i rllfii fuli^yhihetik A« akár |>oülán, akár * Ingeid
K
I hol Itftahoitailák TaUluk nála «gy arauygyörat, egy i nwbórát mog púDtt !
Rég\\ péam Antal Péter talaujlaki takó» ic^apii NidlIfjtTbttn Hgy dirab Hátyáa karab«li arany-I p«ait talált Mátyáif arrkápf *•» rirnrn* látható rajta r. felirátwal: K>*i Mathiw. Aranyért^ II K JO f Btt»iolgáItatta a nagykauitita )Mmí Ktolfíibirui hivatalba, nif-ly »il * muit»om igtigatóságáhui kdldU> el. lla ott nem tartják meg, vÍHüzak<*rQt a inAgtalálohiti. ,
A .HAiiorvo*\' oimO i.i\'poiHid Mgwm^g-ngyi folyoirut uI.iImi Htáinai »it>uRitciÓ4 laitiiluiiiiual )t>li>nu^k meg. l\'gy a ki*pU\'iiibt>r.. miül *l uktóti**ii Kiám (mely a ÍöIi-IAk Mierk«aildt tírt maládi gyáHi miatt talamitfl kenőbb |flent meg) ugyanu fíüyfsi-n ] \'** in<*gg>óio trvukkel rtnitikáln k.\'IIA érl«ki>r« att a uagyhangon bir.ti-lptt ** reklámoxott mudasierl t? !) a .(\'ónjaiul\', ni.-llvfl a liiatekfiiy i-mbt>rin«g f«jé( akarják el^i.\'dilfi.i Aki xuk*> a rikkt>kr>l flolvanta, ai méllAn U-itAlnii van aiial, hogy ¦! t*gt»i>i comaiu-kiTtlf!> elviem ni lám-vállalat hí mmihuí egyt^bb A rHátioni.^* októberi Htáinábaii l»r Kúr-t K«igmuDi1-oak t>gr vdlfki lelkest tgawn utfghalu K-ii>li>rt< irt váImiiii kívül l>r OkolKt^utí K\'ultiy |h>uA kir. UuArtop. fg>*<lfiiti iriagMulauáriiak európai InrO UpaMlalaUinok h tudóvcnirol l>r Koiáfx Aladár
kii. unái\'Mi", a luiilapuiilt inviitdk igaigató l6i>rvot>á-n.k h kontrol ^ llr Siáutó Maiiuu.li a pálya vát*hii«»r(j| n(b n<>\\ó nagv\'bl) cikkfiu kitol a\' \'
(SU
I k JÓ I . háromne » k. miüd^i. kövotk
oa|i M k Bdrkwai a vuulboi vagv .Usia I K Öli f. (4 utvtnély) podgyáMtért \'J&-kg tul nagyobb xullyal daraboukiot \'.\'0 f. K iskaoll^ra t-h t i«*t» \'/( Arai várakotáaMl I k Komogy»ientin iklonra \'i K 60 T Tárháukbot, Jtorgjárhoi, pólkái^gyárboa •>* «imu \';» váráwal \'J K. Sáncba óm viwia l K Paltaba ^ itaau 2 k\' t.o í Hiinhátba bálba l K wla vagy Ttut.. KvkottWiv kfrx*tilMl^r<>, tem^tinrH «•. iwmi \'1 k Siabadh<>gyrt>. KtvbtgoUra ^ vima .* K litóhegyr Ura i* viatia .i k. Körhíticre, Cterlore «n vl Y, 6ra Tárásul I kV Ha a vendég ai ulnuka<*tr» bánit koMlval at útját rn«gniakit|a t*» a kof»i»l (árakoitalja. u«tgyMlAr«nkMil 40 fillorl furt A kocmfl a íilcIJijtl nlor** i» ko^tollifli
- Mindnyájunkna.k kell u«ha <•& ^A.ito Hicr, meri a folyluno* munka íáriwiló KilQnu erÓNltd K^iuck biiuDVuIl a „HciMl-f.i|v Kmtil^ió". iim muktiníj olajból Ml. cM>khu^y igen |ó itö i>o a gj^ügobh gyomor i» kóuuyvii ein黫itl)fli A . lél«- KmuUiu* iiiiud«n gyógylárban kaphatu
A klakulual UU HHnivkon i H óra d-ié Kiakauiuátt Heg<«daa (iyórgy íácm ktl lauáoktMt pajláiánál tQi fi lőtt ki Kpptm akkor mi>nt arra Hleiner Ottó főhadnagy a pólUrlalpku»okkal a Ifyakortó tfrr»^8 ai egéai aláudula lOtliöi Vfinn-ll.-A ra«g4rkf>irlt tOtoltónággal egjOlt nagy •lakértf-Iniuiin-I fh butgu«áKgal oltolták a tütnl. melyei rnakhamaf lokatitáluT A rt-udor má* paraitt-KUokaághoi Átiratot
- Ab ö»fti nedvM Időjárás
iiiiii<l«ukiiiak ajánlatw.. liogv óvja lábát nrilvew^jftól, inelv ellen legjobban a|aulható a Sít IVtérvári >árri|Hi Kí.\'k a aáretpók uto|i>rli«\'tli>Di\'k a tafióuágbau. A vn-árláxitál iigvi\'ljüuk a liár<jiu»Logl. "^•fy^ Kgy««1ol kapható NÍilteuíi Sáodur n> t\'ia ri^roél Nagykaniiu, VAro«hAr. <-pnl<*t
- A pótUi*Ul«ko6 foleaég© Nuvákovi.*
m«gUlútfajiaa ai urát, ki mint pMtartaléko* moi*l a raáaiár k»ny*r4l ••ni Mikor ai urát * kólflt-M^g fUxólitoiU lolc, at .HNiony a jua«*ra im*ut ** ugy-látónk gyakorlott m^M^r«^t»,ti.-l I.>«..(I , t i má^k twb«<ib^n kotorártolt N<*bAnytiál sikurOlt in. •!•• mikor
«Hiti a kt\'tx, fstrevfiu a l«K>-ny. »i" u..... mioIi
liaii-m m«^li^T>*lt0 a mitnym-itk^i Igy lelt ^miamija, mikor Su-in*>r t\'álu- i*-h|,>bAI i- kibutta ni ••¦WiiU További itu\'iku«lt-^b«i( ai ^rl*HnU*U iwidői *kadi.lvwla meg aki a lolvai iQHuy^ikél a r«ud&riwgi>- kisérlf,
ii f«h>lí« a mini \' ><l»ra«iiy« elUnliilUii ni • fnl<o||áaáial. awil a nyomda vállalat igatga-
UKaagarol Ifiuouil.
Halottak napja ét a magyar Ipar ÍKiiu>t lialottak napja, a kefryi«l«b>t Qnno|M. Ai OlU*U*k kirakatai tMc vannak gyertyával, inft\'iwa-wl A kt^iónii^i; baiatta kuloltwiwget loljntit, tu bt>ynNárláitainál magyar yvortyát kér, lla a kegyelt* napján a inágyar ipar tiinofratáMÍra tíondol. A ma-|{yur KY"rtva/yiirak ,,, miiiús<>frft árut késiilunuk, uirlfi\'rdi\'mlik a kozonsi-g IHiiiogatHüát
Ksnyér *• labsiállitáa A wpruni c«. éa
kir kaltxiai ólflini\'li\'oi raktár Hrlrjli*»l hirdtil a Siombillwlv .•« kuniamul állomásokon .>l>iálláic>lt katonaNMK réüiórt* Miftkm\'Xt-* k**nyer er. NafrykinifM Ha kódex állomátok kálonH>«}fa ri\'Hiúru Hiakúgea kenyér én lal) nienuyiM\'gre. Uúvebli MviláKoaititt kpunk mai liirdoleHi rovata u)t|jt.
Salpkagyir 8>ombathelyen A jouevo .lat-oln (T\'lti ritian>tla-|>itpirKt*ár S7.oiiiballi<<lren |>apir-nipka «rar»l nándekoiik f.\'lallilaui A xyár eicyeD lire (Ml munkáKl fuft tofilalkoilalni
A magyar gyufa. A magyar xyufaxyárt-Hiányoknak iFgeró^-bb verunylárM ai o«lrák Kyufa, > liUl.n iniiiileti urolkodN. « mtnyar nyula, amely niinÓM\'x l>-kiiit..|..|)..n Ulran kiállja a lersanyt u <Milrák i;yárlmánvi>k Mrmi\'lvikével. nem liulja ki-xiorilanl .1 »r>iá|ih(SI u <i«ilrák K) iifaniárak tor mrkfiit VilúaiyU. bo(y ennek egrik oka a gyuU-kartel i«, de hármikep|ieu álljon i» ¦ dolog, aunyi bllouyo.- llogy legfőbb idije (ulna liiár al o»llrák ¦vuragvártmAuvok nagy kelend&tégéiK\'k liaUrl aiabni (ijablian n péu\'illgji hálúi>á|riik ligyelmo in kiterjedi ai orntrák verneny kiiinnWin-. » mint orl..«nlonk a dobánylóudék ait n liiialma> folliiváal ka|»ák ¦ lgi liatÓHAgoklól. ho|(> lolielAleg iungyar gyu-Ul ariiMil».iiuk. » ne .-oureueuek be okitrák lermH-ki>t eláruxiliín céljaira Ki et nitétkiidi\'M liiioiiyára
(ttp liaüinálui u magyar gyufaiparnák
Lemondás ai lgaigatóaigl _ _ . Hii-liUr Sándor, a „Zala" hírlapkiadó és ny-nnd.. r t igaigalóxági tagja Imooudott lagcágárúl A UmoiidáN okíiról jól érln»i|ll Imlyrfil • krtvnlketöki-1
ii-leuó ,/ala* ,\'iuiü napilap i>gy nagykanit»ai ipar vállalatról t.lj .rossiiudulatula^ ierj««itett hiruket* köiölt, ami hivIi\'h kor b* n megOlkótéat kvllelt Kp*- rjeny Uilbor, a .Zala1 r I, oluuko, ki egyúttal a lurgláinadoll iparvAllalaluak i* igatgatósági n nyomda r t igaxgató.sÁgit üt ügy Un g)Q|i>Hrv hívta osm", melyen tárg)alánra lUttu ki a lap amli-l«tt Inrfimk Ugy^t Ai igaigatóf4g klj»<lniitt-tt,<, hogy a lap eniliMt tiirát D*<m trotzi magáévá, df magit ax OgvtM a itinrkttHttAi^g Qgyéni\'k tnkinti. A hala rotatnak i-i a r&iie a jvlukból il«U« ltom volt ai K^ti iKaagatÓMkguak Viileináuy*. Krrf mulat Hiritriiler
ni-ly Hionnt ..¦li>nn\'*nye at, hogy ai igáig alantig a lállalatuak naiucnak anyagi, haucui vrkOlrai Ditffiert
Ba un bizonyítva.
ho|> ic utca. (»!¦•».!*,,k*l k«vc> amb*! ulvaat*. idkI ulk* «.nb*i lo.lh*ti •* >.Uj«t utc*l plakát »lvauM«l. A kullur ttlamoh-ban « ujiit a (.\'• hi.JttA, «*sh>>i On <>Ic»> |>«ni«rl tiit.Ulh«t 7.1.m<Kyc UKi«
Kibti uit.tuii.Li, . SaiaJ Kfttl6.trbM.OKTOBKB
EU1I
JUOO|tk. 1909
Árverési hirdetmény.
A ugrkuibai kir lórxiiijaiiik, mint ikii hatóság koibirre le.u, bőgj if|u Wíjdiu JÍ.1MÍ uagtkaoiuai brjagrutt »K \'égreliajlatónak ifju Hegedon üjorilj vegi*hajláat ninoifdntl «lli>ni ni kor. 10 III tók« »nu«k 1904. «»i október hí 8-ik t.pjétól járó 5 \'/, kimitii, a kor. \'iO 011. pár, 10 kar. m tll. vegrehajtí. kmlmi IX kor 80 611 trverél kérelmi élt i még fMliDrrntflDdd kolUegek iránli ít^rahijüU! Opelen ¦ nap)kanitbai kir tor-veojaujk teraletehei lartosó s ¦ nagykaafeeai 6409 ¦ltkrb«ii t X\'JTl hrriUkm nxamó ws rél JaHában ifi. UMHtQi Gjörgyöt illelA Mé retie SÍI koroui b«ci-érukboa 1909 évi november hó 8 napjának UélelőU 10 órakor n«n l«lekkouv»l haUiaánnál ár Málck Unió l»lp«e»i HflvviM, lágy hf>ly«luu» közbejöttével megtartandó uvilvinoa bírói árferéaen eladaloi (oi
KikiaHáai ár a fentebb kitett bemar, mrlyoek kétbarniadáuál alaeaoniabb árou ai lugallau «l Dum •dalik.
Ai árvi*r»sui kuioók tarlóinak a bccaAr 10*;t-At k«aip*Dlbfo »ag; oiadíkképo. papirbau a klkoldílt
k«líb«I InUODi.
A kir. tarv^DyHivk mint lalekkfinyri hatÓDig. . lütlil úti Juliul bó 16. uapjin. Qyenet Sándor
kit. utkí bli*.
»onn/ik IU09
Póthirdetmény.
A aw kauixitai kir. Inrvi\'DjMK\'k. nini tkvi lialórág kotbirr»t tfaii. n)iat<vinl oategv Oivitkovira\' Kttrenrné t>tfpetD«ki lakói vi^gr^hatutónak Hugedna ilrörgy áh Úrul kinkanJuAi lakóaok vagretiaitial nteoVttdultsk «lliinl nm kor tiu 1111. éa jár. iriuli <«grtaajláai IgjralHiii M9C. >tan alaU kifeociiálolt, iirroréni hiriieliaéojrbeii a uagykanitsai 3B8I hsíui iikvbt*ii A i r>9fi\'J brntamii utAulúfold a alokolai .lolitwo if)o Hdfeilgi Oiíriíjol Itlaio fol« rauara ü\'i kor. ai u o. 4317 atáln l|kvb«]i t SlöB/o. ewrloi piurenek lUgadOR «;órg;(ll illolA 7/J4 r4»i» 80 kor. u n. o 4HS0 atiin l|kiben t Htftl/b. brattni malomki\'rti r*t«\'k Ki-KiHllla CljdrgTOÍ illa|> IvIk rrMrrr IV\'i kor. SnS\'r. hraiamu aitrtti niollt-(j m-k uKjan ati itlato fal* réNi«rr Imi kor :il.\'i;f/k, hr»i«niu raerfn Hi6loD«k ugyau att illetd fele réaiéra írni kor HMH liraiimu ki.kiniiiai hii é> bnlaoaeg-1 urk u alt illeló Mt rmlén 6»:< kor. 3153/d brmamii OtMtrffti ftotóiifk lityin att illetó ft*l« io-»t«r>* n>h kor 641r> biam Ijkvbfii | HIAS/a \' hraximu eserfo puKtlai tttolÓD>-k ugyan ót iIIhió fel« rttfúrM luii kor. a uagykaiiiisal VH30 itám tjkvbt\'n 301)7 brrttam gjr«ki*[iy<>si 1 dnlói r^t Ml kor. filiH hmi. csatiaméi riit ;40i> kor 3M&8/a i t«lt>k-kuli aiíntó MH kor 7 Vili/1 hraiám jakabkuli ttáutó I."i7 kor. 1417 lirním malomi koiíp oolíl ¦tlotó 43f. kor. «4:\'iH hr» iláviilillllAi uáoló ii ret l ftj kor. kikülU^i árban a Ikvi halóiiáK bivaUloa; belyiaágél* 1909 évi november hó 5 napjának d. e iá órájakor kiloiotl áni-réa ai 1881. l.X I. c 176 {j-a alapján ül Wajdits Jótanl Ttgrohajltti írdekebvn in 86 kor >o fill lók« kitételéi > járulékai kielégitéae végett roflglarUlbi fog.
A kir. törvénynek. mlDt lelekkonjvi batóaág.
Na(!lkaoils*n IllOII. július hó Ili. uipjáo. Gyenes Sándor Ut. uaal MM.
utóbbiak
larnil infgaMreibet&k — foglaltatoak. Sopron. 1909. évi október havában
ti. ii kir. Uteial íMmzétl riklirlil.
RM atánu I\'JÜÍ október bo r\\\'r" )<-l<nl m»|
Klek,
Kiírni*. Molnár ftnaM,
AJto.1 r««r I ^ Miín
S4.Sk Liomoml. , IM4 Anlal
tw g)«rtiniuj«im raktárt létAmtttltHiQ, melynek
Pásztor Miksa
<Nidor-uica lu.) kinfl k leg-finomabb g kMfill toiftorák pkniook * lgjty itafeb gT*ri ároii kap-hatft Kltfinff tartós,
sougoráim felől eddig meg minden •ukertö a lobb liAetnel
ggy nyílatkoMHt
JÓ PAJTÁ8 í JÓ PAJTA8
.kiiiiui
i BnUl, Am&or, Lantpárth (Uta.
ibboél u«tib ««rwh«i
. A
¦ uta JalM Irik Inak <l ! JÓ PAJTÁ8
b«*a4l*Mk«t. iii«««kM. r* I k<|.»it
l|ét>yf>k«t. <xtkkok*l \' jalti maváaMk rajfoljik
niiadfn pftMÍrttttp
Al «M tlAlu rpinéii^ainak inaf faJtAI k&l6tl IlMrinllirJC iuulm»t »..rxolunk ki. uialytk •!¦«}« \'JOO kor., má
•odika UU kor, banuadika M kor. aiWko. KIAIIanlAiil tr: •«.•¦ ..t. 10 kor. HU<r< S k..r. n^jtJlvr. J koi r«l BIU, K»,« iiiu In Ml DlUt.
fc tó PAJTÁS KIAQÚHIVAUIA
Röslar Gusztáv %LLLLL
uam 1 (otrmaiiuotu
Saőlöoltviny,
«*lí».\'»»ioról ii borról na^y kep™ árjenviekvnwl («- II.IEN -^Q
éa berm^iilv« kQlilom inejt, a ki Címét tudatja. KHO kouyvrt iiirg u ja kérjp. a ki r.-n.l-hii nem akar, nwil fljl.i\'il iimulaoulbalja a »iílíi.\'lr|>ili\'sl ¦ nmellelt tok Kiólók^p vau bennt*. NcoliVllvAnyokból én mán ngy.-b fUtópai eb amiirikai aiiua út, |fvokeri*H v*H»iókbol. a vila^lnrn IXUwarebol Allamlóaii több millió kéuM Medo olfW. ár mpllflt TSbb ein ellamerS kvél. kotlf lolib bcrrt\'gi ¦\'» grút\\ uradalomtól Cím: Sstto* 8«vndor fla, »iőlőt«l«pe, Blhardiósí eg
rnnr D»ik tér-----:
m mmdBD bel- éa kolfeldi hirdetési iroda.
Aki bútort
BUDAPESTEN kUW VÁSÁROLNI.
bajai i-rilrkebei) csflfk^zik, ^>^^a
ha vásárlás elölt megtekinti u ^^W
.BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET" \' viMiiöks^ge uUlt álló
BÚTORCSARNOK ES HITELSZÖVETKEZET
árucfiarnok&it. im>lvikk a küvetkczó ht\'lycki\'n vannak
VIII.. József kórut 28. ti. (Bérkout>Í8-utuia tarkám
IV., Ferenciek-tere 1. sz (» királyi bérhalotában.)
Rtea uovatkeiet ax .Oraaágoa KAiponti HitelKiovetkezel" tagja .^
t-nufk felOgjelete alatt áll. Vásárlási kényszer teljesen kizárva Stilszerü modern lakberendezések
öél
Jutányos árun1 Szavatosság, ara
MT Az árucsarnokba kizárólag elsőrangú budapesti asztalosok rs kárpitosok dolgoznak.ti U I KÍ1ZL0NY
OKTÓBER lí.
Bükkfaszén
S2ivógázmotorok Üzeméhez, gyári Üzemekhez, vasalási czélokra
Gyümölcsfacsemeték
ltUtflit Dluciirjii Tíliulitk. l*HI*Hiiur<>
j
iiirii)iMíitink tik
Szölöoltványok. " L7
l •• ¦¦•rlkit •!¦¦ ti íjHirn muhi
(Mtilt illfár|i|flik kltiiti
kapható wajígonriikoiiiHiiyoiikont. valamint kÍHt\'ljlj inimnvVÍ8(>gekben is
KRBMZIR MIKSA
fasíéntermelfl czégnél BARCS.
Termelő hal; Qyulaveo
Hun\'át-SillvouuruzaiE.
Oh J aj I Köhögés, rekedtaóg és
e)nyálká*odás ellen gyors óh biatoe hatásúak
Egger mellpasztillái
Ab étvágyat nem ront-
Kljenl
Dobosa 1 korona éa 2
korona
Próbadobol SO fillér
Fi " IHlllHiil r.llár
„N A D O B
M.rfojt« « •»- K y ó g y . , . r t A r E||ir aiillaaaitllla
kOZOtt kohOg^tl |.<|,.|I. II, <ti|.»ril II tuttiaif ¦lll,il|llal
hátaié l«ir«»alz«»a: luki Alkart, lilia U|ai, Práaar lila. ¦aM lyula ii Ci«kl»rn|(»» Pala Jana giimi^artariibaa
-jmpirt, vatry hüvelyt hozz és ne cn- maciul hasonló kintízásü silány minőség utánzatoktól tévútra vozetni. i
PATPFON
UniH-i Un uiár a kul&ibségpt a PATHÉFON r. mas beszélőgépek közt?
a) A PathÓfbnnál nem ki-11 tül oserélni.
b) A Pathéfon tn nélkOl jáw«k.
<) A PathéleiUSZek sobsemkaruolnak.ti«ni csiszolnak, sem nem uoruolódnak, ha 20 vagy 80 8*or játszottak veink-,1) A PathélemeZek oly jok. hogy azok nem válnak hamnavehetetlenné. <¦) A PathÓleineZek k.-ll«in«n, éru-lmes, puha hangot adnak.
íi a Pathélemezeknél S|ink:»fülél be nem f°a»-
i\' i A PatllélOIl i\'gy liluórendu múvészies bázihangszer, a mely minden zenekedvelőnek élvezetet és siórakozást nyújt. A PathéHiazUmit csakis a világhírű Pathi Fréras oég hozza forgalomba. A hangvisszaadás terén elsír ninKu. iiiclv iniutlt\'ii konkui\'riMiciát foltilniul.
Irfpek i."i kuninátiil le|jelili. Z8 cm. kétoldalú lemez K. 5- \'tt\\ fin. kétoldalú lemez k. ?J,"i
Kírje a köv»tk«i6 kiváló féltétalakat: Fráter Lóránd, Berkes cigányzenekar, Rózsa Lajos, ar. első honvéd-Kvalogeired zenekara, Hauiiiaiin, a Kóvárosi Orfeum tagja, Hteinhardt (iéza, Weltmann hegedilnii\'irést, Kiss Károly,
red zn, iain, óárosi Orfeum tagja, Htcin
Kiss Mihály és p/.mifclül még 20,00(1 nemietkftzi felvételek
glniiést, Kiss tn.mtliarok és elókeló raúcésiektfil.
Pathé Fréres, Wien I., Graben 15.
Viizontalanultók mlndaafltt karutotnsk.
Nyomatutt a laptuU|<lunon Ifj. Wajdita József könyrayomiUjibkn Nagykanitsán.NAOTKA.NIZBA, 1*08. OKTÓBEB 21.
46-IK iVFOLTAM, 84. 8Z.AM.
CSÜTÖRTÖK.
ZALAI KÖZLÖNY
¦•Ijiliilk hellén éi cifttftrtlkii étton
tlM(«t«»Í Arak: Kgét. i.ie 10 korona, ftltvie 6 korom, N*«r«>U*r« 9 korona 60 flll. - Egret aiám ara 10 flil.
Közegészségügyünk mizériái.
A Uelíón lauuu kuzeguaziiégugyi \'J17\'ylt-Hág Huk miudont vetett feluzinre, ami azt bizunyitja, hogy szinte szükség van egy kis epidémiára, hogy a közegeazségugyre forduljon a városi eouipelenu forumok figyelme. Szekerei* Józuef doktor, ki bizonyárn jól van iniíonnálva. a/.l h megdoubentó megjegyzést tette, tiogy mióta ifttenben boldogult Plofuizer városi mérnök lehunyta szemeit, a váron oaaloriiáinak állaláiioa IÍN/,logataiiáról uinoa ludoniáiin Ki. iiiindeueHelre huIvoh inulaAzlaa. oh ha a doktor tir a volt varowi mérnök elhunytának idejét említi, akkor a mulasztás felelAaaége a jelenlegi mérnököt terheli.
Az igaz, liogy egy-egy óriási zápornak. felliONZakndáHnak erdeméül szoktuk betudni, hogy csatornáinkat kiöblíti, de hogy nem lehel az »Ih|ioh Imztogaláa. mulatja az a rettenetes buz. int-lt a Sugár-uton és egyebütt is egyik másik osatornanyiliUoii kiözönlik Azt vettük észre, hogy a bizoltság minden tagjának tudoiuáta volt erről és intézkedés még sem történt. Miért? Mert nem történi hivatalos feljelentés. Ez copf egyrészről, másrészt pedig olyan színezetet lul n dolognak, mintha némely hivatalos fó ot>ak a feljelentésre kezdene funkcionálni.
A hatóságnak nem kell mindenben a feljelentőkre várnia. Van a városi uraknak ia ép értékük, van elég rendőrsége, mely
raltlna ¦a«ika»(tn
Kerten J*..ef.
ku4j. :
Iztrkuitiiii ii klUtkluUl liik-lír I
|i Hlrd.Ua.li dlj.iabaa aiarlnl.
lt Egy társadalmi kötelességről.
hogy flletiórzó. fegyolmi es fonyitó köteles-\'Hegének kelló módon meglVlelhesen.
Az so utolsó dolog, .unit egyik kisded-;óvó higiéniai állapotáról jelentett egyik | bizottsági tag. A padlózat hiányos, széles
lotkoíflli lobbe ni
•klUt\'IIVtrk i\'aoUt-Mltífá.lL\'k l.rttlialÓ»
m a buuiöiiÍ8»km>k*folyluuo8 síi- llléi d d
goritabit tartlik. Ai elrettentééi reudüier caMöi irtoudoti. Amig emberek laknak loldOukön, a bQo-CKetekményeket ttotiaaem fogiuk ugyan leljesen kiír-vaunak eaiköiok, amelyekkel ttoménak at l ért nyomorai, bauem a bQn-
repedésein olyan por tnÁ\\\\ fel, hogy a játék- emberiség Hit\'u y
kÓ7.ben táguló kis lüdök az egénzséges levegó\' ••M\'lt\'kni.iiiyek htamát in lialliIlonái. f«okki*uteDÍ lehel. k ^ ik bk k léJbh S
helyett a hueilutiokkal megfertőzöd portó-meget szívják be. Tessék akkor tuberkulózis elleni vAdekw.essol tetokilrtólhi a világot mikor a kisdedóvók es népiskolai valóságok melegágyai ennek neiiuetirto betegségnek. |
larlotik egyebek köti a legKtéltwbh 1 b>n.t>en telt iimgeli.ifiti.ek «ociáIpolitikai ttempoul-I ból oly uagyjelHutonégl) agerL iiiunkakdre é» ebből, | ami bHuuuuki\'t etutial kolonoiwH \'oftlalkottat, a kt*d-u bfljti-tbun lev& ellt4Kvali>(l társadalmi oat-L ói ni u állandó rrkolrHi ffMMtelHmt»>u élök-
_____..... hagytuk, de h-gelösidr kertllt: "f*1 p*rtfogá»li
napirendre n „varrodák" egésxhdgi kérdése. ¦ "wtwtiegi Azok a mosolygó. osinúMan de egyszerűen óllöiött leányok, kik jóltedvil.\'n uietnek dél-: ben liaza. hogy már egy órakor újra gör-
linoni nilink.\'ltnok felett és
étel.
imk u.\'ve nem lalilunk
k a parltog" tevekeiiyiiiígnisk intik mmdaddig, míg n munka xaa elfogadóit |ó magyar ki-Md lartoiik tubát a legttwle-
nkIiI) erlelttiubeti vt>lt gyi\'riiii-kvtKleleiu. *i elliagya-tolt árva bUiilwléíl.kct ti)llö mUlóktól Htirmaió Mb. futélyetteiitlt kórujusetbeu élö, fiatalkorúak ii\', lovábbA a lavitó én letarlóilaló iuleielekbol Lloiuk UmogatiÍHa. Kit a munkát uemraak a otemjioulból kólelesKéglluk tueltáuyolui, miol :nnyi(Agiiak annyi matt teréu végtett Míintén muuká|át, pl. a kereM-tképtulen aggok lá-
uyedjenek
josinálják a meiiyKHMJioiivi óm gyáuzruhákat. rendessen olynn azobákbim Ginek egész naP-1 ,.|l,»»( ^ amelyek nem a legogtarm-gesebbek. Atonki-j4i,|K(| vfil egy más mellett sOi/ttn elhelyezve, rójják a jótek ttgyinásután hz öltéseket éri ha esak egy ni\'mi>* VHti koztak. akinek kilélegr.*se ártuhuaH » \'"..gataitai.
. , . .... , . .1/ Iunzi inleutihOge abból all, huwy
tultsufolt s/.obftkban » bpiegseg terjedése. t,jAkfi| ^J t U()»Ui( ^j^j ,:tt^ Mlániirí,
átszármaxásA etkenillietetlen. Nem bisszdk, |t,.*abbá. bog) megóvja at *g*»i itiroadalmnt, miud-tiogy ezt csnk most vettek észre, de meg; annyiunkat -~ inert tticz vaVueuii)iUnk ttllen elkd-vagyunk róla győződve, hogy ezentúl is\'»filit-iA * btim-»«iekmtiu)ek egéu uonsiu M>ra. — iay marad puj*Mi i\'Ooiwli«kiiiiíiij*kk«l w^mbeu
* » A |atiló uerf)|éau«k ttt a siabadsagvoattwt bQu-
. ti-lémiek lócélia korunkban, hogy «t illut6t Umadal-
Escorial.
Töfójtvi n li,rt*llOnk volna
lé, miutlia
li,rt*llOnk volna KArnlOUfii. «i <l| ivi-ndjn, homályával íny bilink Km-orisl >1» Arriba ticl>Ki»((bn Mikor itt vagyunk, akkor látom, hogy «\'i egy kin váron. iiihIv fdiiig tévt<H VflUlftben tilt ¦>mlfkeletem tAlilájáu. Anitán megállunk. Ki) eliuilulok u M»ita«tHriu t\\« Sw Lorenio M-i, mely n tuUjtloukAppi\'iii Kf\'l V ltt le
nyurü y, gy
kibukkanva Hiemxnibt- (ithk gy
tOfljpitt ai Kworial. Hi»bál»ua ni\'gjHidgt) Wr ifrOf cl K.-t ohUIrtii körQliárum. nu>rt n maxik oldalán i park miatt horiáfarhetpllfii bámulok M intgan gránit Ulára, 8t>mm Kgy lepett Hfiu k»pp lllt Á
í b Ht
tiyö-
ial iifVf alatt mmorpleH. Migu házak köEölt ór»k egy t^r^gre lálráuy, a mim egy sikátor éjjeli itöl^ij^höl kanva Hiemxnibt- (ithk » bágyadt f^lhomrtly \'gjdt) W KÓpi
várum.
iu p . Hm.t-
xavar
ltern, mÁg i maiiarak l.* l.«Olök a bojárat v\\i rincipal hatalmaH b (\' d
rum. mig a portico |>rincipal hatalma*. Htárnyu megnyilnak Velem Htembeu a Oasa dii la (lom-paiia palota. Ablakai lerollótva komoran nétnek rAiu. Olykor egy-Hny urAnit darabka hull le. melyet at ido mar lemeiett ai >gg falakról. Öreg augilsttinus v<n*>(om késóbb flftyetmeatetett ¦¦ dologrn AltalAno.* bil, hogy unni jól válamtotUk meg ai anvagol nemtwH gránit erfitlen at idoiarAn vixioi.tagsAi. •Mmhen. Maliik, porladónk. Ugy telstetl, mintha ftltki dtdiAU volna reAm. Oly HürOn hullottak at elvéit darabok
NitfiiHokira a r*ond << aiimt\'oiiiájába harang kongat regyOl. Tömöreu, xugra mpDluek
toronyról a végig remt^nek at alfo városou Még eitak ót felé |ár at idö. A mini magányoMu. Ütök a halottak « vérn elölt, elvonul BlAltem at Rucorial ögej)i története. Tehát a művelódón tortéiintnek et in rgyik legHMnttbb UAj* — Már j>IOr« látom a félre i»m»rt király ilakiM. kinek akaratára létre
1 |ölt k t-uoda. l\'edig o már num in él, i^ak hamvai
\' pibeuuek itt évtttázadoM Klómban 11. KüiiVp et. l.\'>ftí-ben a franciak fólött diadali aratott miroge a Hpauyol xtánnatásu Sx. l-únuc Ttjrtanu napjáu. 8
\' muri a caapatok hadi célból a Hzmit «gy templomát lerombolták, Fülöp fogadalommal kótnieitu magát gy6telem nseléu egy u] teni[ilom építésére. Ki as Rm-orial Neve latin enni ¦¦ló, Kg; régi kom vau-bánya maradványából (m\'«riaM)Htármatik.
A fogadalom alkalma* helyét Madridtól iieiu mewte jelölték ki. Juau <le Toledo a Jüan de UerreiA épitetlék i-*akumn lurminc éven át. 8 mert hz Lórine Idxeit rostéiyoii »teiivedte el a vérU»uná-got. at egóai épület a roüt tonniiil Örökítette meg
| II Ktlló|> ugyanit! tiumoak Itiniplomot épitloU»tl. hanem egy hatalmat, kolostori irt, mely a templomot
1 kórUloleh. K torvébi>n taliiu V. Károly éleiének követt\'KévnI akart mt3gáiiok lielyet kwailuui, hogy mikúut at a Irólirúl lumoixtva kolostorban Injetle be éleiét h uttel korának c«od.iUtit keltette fel, ugy A in koloütorbaü tóllse att. !>•> a kolostor hatalmú palota lett At aiigUMitiuuKok at épl.lol r«ak egy réntét foglalják el. körülbelül uyolrvKiian, inig a M-
1 kapun tul elterülő rémben a rolegio é» pa\'aríó reált* *ie m léi hété. A palota m*ti»p i* a királyi rmlád nyári tarlózkodiíii helyi1, miként a san-nt\'bastuni vArkaHtély.
kőiben ól óra im elmúlik « a felkeld nap Hugár őnmébeu, a réxtletek guidagsagábau uétom at
Kfccunak Nag> aráuyukuu akadl meg a tekiutel. A tV.bfjHt.it felt-tl meglepi) a tílflil neg) méter magaa jMobra. Nag>s(.K* flveai az épület óruU múretéu. At >\'gehi épulelról bet lorouy m egy hatalmai kupola néi le. Timuöt kapuu ki köilvk»dik » «wr-I niáztit ablakou lialól be a lorró t>pauyulonitágí I |H*rxn«|ii nap ttugara. R^iak-okizorKtági reuaiiuiai.CA (•tilben épült at Karorial. egy valláiwa (e^delmi lélek logadalmának ör<>k»ép iuuradván>nképpeu. KüliÓ dttt alig eketiili Taláu et u j»U\'tui akarta ail a komoly é» zárkózott iellumet, mely II. Fülöpnek tulajdona volt, h mely annyi ham in történeti kritikának lett lorráHa
Mar ^akiiéin má*fel órát lóltötlem i plau del UoiiayltTioii, járva minden oldalán tt meguélfH iniudetifnlol at Kw-ohalt, neliogy Ulr, kózbeu lt erÓHiakotaii elűzött álom lep|en ineg. Ki\'tdek tOrel-nietleiikoilui, szeretuék már behatolni titkaiba.
Heluhól c.Ho«togó járaot hallok Kopogok a portico pruu-ipale kivert Htárnyaiu rtéwoitn eróiWB nsmliaiíjííaiiak, mire lárcnikorgftB, kulr«forduláM h a metci.yill kapun kiváiicsiau kaudikál ki egy auguai-Uuuí- Italer Or.-g mar a ntegéuy, régóta jérja e gráuit járdHknl, Ke|ét letarolta at irio a itt-ott eg)-k<>i >-M>nn> Imi rajta. m«lyeu p<-dig ai éh>t hava gyUlemUat írn-g — l,át|a railam tn idegent. Melletlem pakiáskáin. vállaiinon gallér lóg, nug hónon alall (eloltom xiorougaloni. Háromttior m végig mért tan ró., tMkiutelévid, míg végre kö«ióut,>sem vimonoiU h udvaria.san ludlomra adta, hogv i-Mak hat órakor liyitjak ki a kapui idugenek ntámára. Már betenni k.Mi lik elótiMiitrat aitót. hogy a lerminimtól hiánftó félórán ni még kívülről uétem az Kxporialt, mikor i)damuu<i»m nnki. hogy én i* ai eklétsia miHiaDi Ug|a vagyok Krru at «reg arca elnyúlik ; A ugyaaisALII K e 7, I, 0 fj T
OKTÓBBR 31.
g g
b«u k.\'liA, iatal.iív.l J«lhMi. • "* "tiá
ui a>atváitoiiatáat rtiflyal koiibiiau ««•»
kolni okUMsiöi rtrtak. A h,.lyi knalasttéa, a
tiii. a
kjpH
"!!S
hogy tiattesaégea munkával onraijm ía/thaina fenő\'jelenteni, hogjr h ninlórség legénységéi 6 mind terhesebb len Nevetséges silány llze-magái Amim Herceg .A kiiáintarn\'eiinii miivé ..m^nJ szaporítani lógják Hisz nem olyan tésért végzik Biek az emberek a közbiztou-..ii - t~ ....*.. t-n ^^ ^ |^ tuOii«lják a pénzügyi bizottság- *ág ezeruidalu kötoli>z.ettségérwk szolgálatát, bán. a gondviselés eildig is megóvta a Az irlegénység vagy nevetséges kis szántban várost a reiidellenkedóktől éa bűnösöktől és őrködik a város nagy területén, vagy sok-meg fogja óvni a jövőben Is. &> « tuiatl a[sz.or egyáltalán nem őrködik és egy-egy
feleli igényi,\'.
. tjazáu «kb«u alk.lmawii a*«ly.
moltáu
yláalj felfogó, n,iatt az jdí,, is megérhetjük, hogy kább, jdj sikertelenségének
y inkább
részeg ember bekiaérésére szorítkozik, mezítlábas ifjúság nagy örömére, hololt
aantii ti mi kaim imta- \'""y esetleges indítvány .. .
^"lesznek "in\'a m\'eg\'f\'iileló\'eatkozok"""\' " " gyasílorát iiiegülheljilk. llogyiuögi polili város nsgy kiterjedése még néhány lovas-Aki ezekkel a dolgokkal foglalkotik tudja kálikkal lulán lul érjilk el. hogy házlájé- rendőr működését is szükségessé teszi. A kivált a tél beálltával, hány tucat falaikon! keres kunk közbiztonsága ingatag és sok kihágás régi-módi tevékenységében a rendőrség meg munkát éa ha hirtelen nem lalál, hányan követnek észrevétlenül marad A hőskódést a közgyu- nem maradhat többé és ezt az intézményt .1 nyomorból ébaé.ból bűncselekményi »<>\'g°>>"|. |fa,.n mindinkább megunják és ma-holnap a nmradiság bástyájával köríllsámjolni nem kapnak^oglaíkoiást Klsóaorbau e\'űk\'u VtTaminP\'u \'"*r l"fl" \'e8\'\' •*"\'\'¦ "^ m idegenkedjék li\'het. Azért emelünk szót ez intézmény ér-ioléieiekbol szabadult olyan egyénekén kell aegiteui. valamely kérdés fölvetésétől. dekében kőzrendészeli és közbiztonsági okok -
akik ónként is erós elhatározással a muuka útjára Nem akarjuk evvel azt állítani, hogy e ból egyaránt
akarnak áttérni. | kérdés elől a városi tanáoa teljesen elzár-
Ha a táraadalora elzárkózik előlük, ninca ua,:^ vairv Iioltv iiíhhk tudatában a város -t
kílaég. büncaelekményl fognak elkövetni már caak .\'..*¦ ""•*., .. „7 ,, V - - Erettaígi vlaagák megeBilntotése
a mmdenuapi megelheló. atempontiából ., Kll;r,\' szükségleteinek. \\ élemenyflnk sierlnt <Hwk a r»váro>i lapuk jeleulik. l...gy a közoktatásügy, kell lámogaliii miudenkinek a l\'a!ionag"i\'gyeallle. azért késik ily irányit javaslat előterjesztésé- miniatler kereskedelemngyi miniszterrel egyclérlóleit lakat. Ny. H vei, mert nem lalál kibontakozást a költség- kimondotta, hogy a feM kereskedelmi iakoiák három\'
™—, ---„-^.™___ volés nagyobbodó terheinek bonyodalmaiból. »v"" tanfolyamát négy éveno váltotutia. de egy.
A lények logikája azonban erősebb "°"™\'"d,j,n"f|,|J,\'\'t*K, ,",!Íf°íL ".emclak\'*a"áatak\'
ama törekvésnél. Maga a rendőrség konsta \' üórokcf hű?m VnagykáJnaégH """"
tálja, hogy a rendőrség ügyforgalma a..... * * *
bűnügyi nyomozás én az uj kihágást eljárás
következtében az. előbbi évekhez, viszonyítva.
LL UCLIul citrarettabüvsl
pp cigarettaDüvely.
mindenütt kapható.
II I n t K.
W^ ,n^uyug,á.i mltl »l. nt.n trról vm n«, liogr a kimkedidnu i»kolai ifjunágoak montaoi lulierbeMn kounvitaeuek \'\'" " "M" ké|iiiwt niegi. (okoiutk. A r«ud..M
"UII!ín h"\'rí"\'1 \'?»olaX »•» «mt- ,V<«J \'» ?»}, \' tamilok, kik jeteuleg novendeki-i a te hó koreakedeUn i<l(0|á,„k Jr „,,7 ,„,„„„,, ^ Mo]„mo[
óg«[ii Ki «lk ai uj..uan belépő lanulékra kőié- ó é lb hi óák
állandóan szaporodik.
Az Ogydarabok szama - mondja a
rendőrség -- annyira leiszaporodik, hogy a g«[ K «lk ai ujuan belépő lanulékr
munkakört a rendőri tisztviselők kelliképen l«tó A négrérea tatiloljamban a heii óiák Máni
betölteni nem tudják és már iwak a inul- \'\'••\' ao leni. mezeknek elvégiéaére hal uuár
Ihatlan szOkséges elintézésekre sz.oritkoznak. "•""•\'l!"\'\'- \'•!\'•\' \'KlH «>bb, iniot jelenleg.
Azuiikival uj utcák keletkeznek, gyárak. - Itkola ftla»ató ünnep. A
lívről-évre inegismellódnek az iudil-\' iparvállalatuk épültek; a lakosság w siapo "l*rni épi»kola >i j épületét í hó u
ványbk a rendórlegénység sz.aporiiása tár- rodik nem epei. kívánatos elemekkel, a S"url>T°Hf"l"\'i"\'ű!i J1"""\'!\'"4*»""»\'?!" \' k°\'"!-
,: - i ! „i. ¦ i.i ]¦ . i , iii ii! ,. . keio: l) Heggel fel » órakor gTülekeMH at l^kola
gyában a városi költségvetés tárgyalása melyek leggyakrabbun adnak okol a rendin *.,n«l»tl termében 2i ü órakor aúnt mm a plébánia alkalmával. Sok szót pazaroltunk már erre beavatkozásr éá K fá é
a renaor.
raegi áll. fogiák
k
p
a témára. Kgy forgáosot mégis sikerült lk k fáólli ki
p
templomban i) Hiae ntan ai épület egtliáii megál- ta A) Vilái o ) Ui b Lkib
p ) p
A rendőrségre folyton •<jabb és nagyobb \'tana. A) Világi onasp: a) UimnnBt.
"*\' ltkái lök béd
gy g g g y j gy
lenvesnünk a közöny fájáról: egv elvi ki- kötelességeket rónak, a rendőri szolgálat
g
g p ) Lukoniob
"*\'"\'r [lr¦ «»i"tn»kiági elnök be.íéde ,•) Kui«ir>ka
Kálmán ilr kir. lauár>ua l.iif>.lllB)rl4 bvnié.le d)
«......• l.*«rk, u,.,ó, ^i„.» I......,e,„ » ,.IU,,l..,ínié,.,kü olU,k,pekl,.l. A kU|,„lá,,l 6»,-f0gg6 „,olo
merev állá.pomján tömérdek .i«Wel,el knzelii rt,. M...M1 m«í« l.iie. liu.rd.no .reakói keltenek Orok kám fele, míg nekem «erelelt,-l lel|e« mo.ollv.l i«odálatol ki lu.lná megmondani, melyik > legén mutálja at utal a l\'ati,. ,Ih Io» Ke;e«-«ii kcresilül « léke«bb, melyik >ikerOlt lngiobbau ? Mind Iwnédni templó (¦¦>\' Iteini vagjiok lehal ai K-crialbau éa kifejeló illuio. illolrakbol a uuivé.s\'1 atelleme-Hátam mOKtMt rxikorogTa fordul isuiit a kuhs iák lél d
ai emelotea szaruvkapu h>>iáró<tik Miiuleu Ifkinlelw az épületé im>M már tVomagMii hú kei óii/.e alatt u;ugaiik s n.-iii ki.ll lartaumn lóle. hogv liiha kél, míg en unndki\'l ni\'iu mérem hoaatában a felfelé Zarl helyen vagyok li ái
„X .» .buí. Z ró Ik A, ünnepe,
l.aarl„rll,1;|)M. u\' rilM kü,uli \'
\'"dytermelwn l»r»a» eben ko>ell
iumel az K^.....ial falai!
o«m ériem a Hierra de
j r . A koiegésMogügyi bliotUág ÜI*S»
luvenriojáiiak melységével s gatdag niiiiárnyaUlával Kúlui jó, de megijedni nem kell Nme* la rá ok. tekint le. lly^n ruirugAitiial é* telim, nyugodt liaitgulaltal fog A t\'apilla mavm t>an (tiafomn \'l\'reiiouak bírna Utkozotl héllóii e^te a kOtegrtaiKégQgyi hiiottaág relabl,.|»n neiea ol«»i mütwoek aiobrai gfmiynr- Nigykauitsa ené«aégtlg«i viar.miy«ivál. A tárgy, melj tndieini\'k A fAoliArlól johbra a balra a királ>i napirendre volt IQtve. a lifuai elleui vodekeiéa toll. caaláil oraloriilllla felett V Károly ón II. Kulóp Stekerea .lólael dr. eluok felkéréaúre Kati Kálmán
y g e, aiobor caoportoiataiial l\'ompeo l.noui itta be ui\'tél a dr váro*i liatliorvoa leli jelentéat arról, bog; a
liuaderrama l,i|liini átsio\'A íjifli tul hidegéi, mely m>ivé>.uttörlénel halh>lallao|aiiiak >or*ha vároabau liany lifuaibo.lnKi\'déa Urtenl. Minthogy
mialélóráu kereaztul inelHielt ál a hideg honougásaal i ^ moat egy ajtó ulótl állunk Két egyenruha* nt. t\'IÓUirjealtelt Málnádat a uormália loenujiaéget
iárt végig rajtam. Néi»m aiok munkáját, kik egy\'udtari alkalmunlt fogad itt. Kél pemláérl k\'iiilyokal mughaUdta. átért tartja aillkaegmuuk at eln^k a
kor regedua emlékét liagyták bálra miinkájukliau megyünk né/.ni kiknek liirodnlinábau a nap aohatoin , |ireventiv védnketést éa ha n vhius eg,>amegi viaio-
óévükkel egylllt, akik atonlun atóla régen «i enyé- nyugodott le. M.i »«uí, lárodaluuk egy márvány i uj.iliau valami helyre Dini való vau. att meiileu
axel ölébe hullottak » nem maradi meg U-lóltlk máj alarkolág Csendben liyugazauak egy máa melletl m,.gt,.gye. Hát ill atláu kitudódoll, bog)\' bizony
a folddn a név halhalatlanaágán kivül | eltdok » teuaéges utódok, kik haló poraikban a ezeu a téren nemcsak leuuivaló. de .....laulá^ ia
A Patio de loa fteyeM ni Kai\'ohal le^iugyobb legigaxahb egyeulóaég orok törvényének hódolnak, vau elég A tennivalókra uézve életre való, gyakor-
vara Iiiiihu Melen lápraakim megiek fel a inouaa- l\'orladnak ók i». h.i M.in i» lelteién „irlian. hanem utnls iudilváuya voll Viimi Kvreuc lóazolgabirónak.
rio ló ékességébe, a templomba Veilihuliimii.\'\'aMIiig" uiiirváuv knjtlAliau Ki a világ ItjgléiiyeHebb tiogy u tanára rendAri közegekkel minden házat ill rko l ói i\'éthilikáél pnlhenj bal dhl Mith á i k b
udvai
lerio ni eaessegeite. a lempioinna * eMinuliimu . ".iii.\'k" miii.nuv sn|.iiii}au PiZ a vnag lugleliyeseuii hogy
mintha rokon lenne a római sz i\'étei bazilikáéval. panlhe,.n|a bálian mondhatom Mintha egy máivány vizsgáltassa meg niui-s-e olt a kut szemétdomb.
Hatalmas oszlop és pillérei mély I.,nju.ii<»! lesznek aialcmbaii járnánk imUi végig megjUuk raila, hol árnyékstek olyaii közeKégbeu. ami ártalmára lehet
a szeiulelóre Tágas tere a déli uip forró óráiban a caak leliralok bénulnék múló élelról elliervadl ,, lakosoknak Kz alkalommal egyszersmind értelmes
város lakóinak lldnlóhelynl stolgál Stáz éa száz dicsóaégról Meiflidlóaii fejezi ki az él,-t és dic^óiég felvilágosítással is szolgálhalnak az egysierlíbb ué[H<k-
ember keres és lalál menedékei az K-rorial IiQvos ""d* ériekéi ll„n Jüan de Auatlria sir felirala. u^| |,„„, „ élelmólba.....ikep kell védekezni a
folvosóján s (óképpen a templom előcsarnokában a .....lyben at élet jeleulékteleuségéuek hangja c.endül: iiru\'n elleti. Ai iakolák lanilói is leikéretnek hogy
nap ereje ellen Stinle veszedelmes ilt felölló oélklll Vnid uobis profuil sitperbia aut divitiaium iarlautia (,n a tanulók véittikeaiW^re kioktatást kapjanak A iárni. Mintha építőjének rideg szelleme kiseitene 111 q\'"d eo.iluln uobis > \'l\'iaiiaieruiil omnia illa lam^uam kj,i1us hmak letáraudók Klek Kruó a csaloruák állandóan e hidegségben Mihelyt a szabadba megyünk, "mbra! A g.nidlorle fiatal liAs siiiralAuak ..Ivasláu iiuutáaára hívja (el a figyelmei A bitottaág felhi<|a
olvadni késtől at ember. K.....i pedig naknem a «ialn memelenik rokonszenves alakja mely leliulll a városi tauárs ligyehuél arra, hogy Kauizaának
Wdeg láz gyötör caillagkéul hauyalloll alá a korai éjbe. pedig dienó „lajdueui minden nyomdája slinterraiu liolyiaéglieu
A balkapuii lépünk a lemph.mba. A lemplom fényével egy világot akart megvilágítani; ki azért múkodik, ami okvetlenül egészségtelen munkahelyi-
előcsarnokának löbe|árala csak az uralkndóhái tagjai törteiéit a ha\'hatallanság hi.na felé. meri panaszos „ég r^gyaz«ramind rigyeluléb.. alául|a az épitéai
i a lóptpok elf.lt nyílik meg Az elao hálás nagy "\'avai aierlnl a lobion egy tenyérnyi hely sem volt biiollságnak. hogy az épilés.....gedéljek megadásá-
smét a at. Pelerbazilikáé A « óvé. j ia4al figyeljen arra. hogy a hitzaknak niegfeleló nagy
f-1,1.1.,! k,„.Ui.lk) ,aágo udvaruk legyen, hogy a kuli kellő távolságba
Jutbaaaon az árlalmaa helyeklól Agyülés inindféguj. folyt
axeru K ismeretben
templom Irotepén uégjt magas pilléren nyúlik — égfele a lateruával me|(toldott gránil kupola. Meréaz ll hirtelen
lörl-u a tntguba. Kz n l.-mplom poatji, buuuau ufgyvttnujuloultárt látltitutik ni
ívón
ut^y
g v agy mik róla bajt sikerül eiirijibumlfujUut t U
bírállak hogy t d^kklOKTÓBBR 21
— Ninot tifuaijárvány A* Uotvfiitér 20. «z. ház kutjábó! a vároii tinli orvon viwt IcOldAlt
- |h| ai őrsi. uakittrufógiu inlé/otnek megvii»gálán viseli. Kuuek i hátnak t lakói {kozul ugrani Uib-Iikii megbAtegddtek annak idején A vizsgálat fogja mt^iiititalni. hogy a vit volt >> az okozója • meg-beteg.>ilé.Hii«k Kgyébkéul akozóinég megnyuglaMtára ji-leiiilietjok, hogy \'¦i nap ou epvi\'llvp ujabb iifu«ion megbetegedés nem toriéul.
- Mohamedán iskola a Teleki-uton Hv cirnQ hirtlnkre KzaUr Sándor és l\'uredua Aulai igazatok MatÍMtikjti adatukul kotöllek, melyeknél lógva a* PinlítcU inkolnnak egy oKztáljábtn sem Síikéi a Unniuk márna a törvénye* niaximumot a HO-at. Mi nem is flllilotluk annak ellttnkezAJét. hanem u illető termet (jrtoihiL. kiosini-k a léuzámhoi képeM Autuk pedig örvciKJQnk, hogy mak hét gyermek ni egy-egy padban tifl—tio i\'io. távolság-dán. lÜHi ez kanaátii állapot. Igaz, hogy igy 420 rm-tm p«fiok tannak olt elbelveive, de minden iKlieUégex. Ail atoubau elismerik, hogy a harmadik t^zlAly iiuvi>iid(\'ki-it kél ré*zh<tben litnilják. Különben pedig Örömünknek intwik kifejezést, hogy ni igazgató urak a kunijai HknU viszonyokkal meg vannak elégedve.
— Eaküdszéki főtárgyalás Zalaeger ¦¦egén. ftalaeger-iegi itidóaiiónk irja : Ukt 1h An kertm lárgvilátira, Mindeké* emberölés bliD(flt<-n»k kÍHérlrtével t\'tt kuIvoh tpulisertes bOnMlével vadult fogva levA Hórán (íyitla Hadacaouy (Abdi hegyi lakos boungye. flofáu Uyula apó*a Kim KAruly lábdi lakón, ixiákoH, rerekedA, kötekedő ember leltwégél, leányát UóoAnue\'l h annak gyermekeit, vnjét, (.tórán (iyillát mindig ölölle, kergette a haltól. A citalAd-nak nyugta nem volt 1 hur karAraony uapjiu Kímn Kárnlv Möiitöll a garatra n h«)8iolla a cnaládjál h rA|t\'l. aki «gy kapuyelet ragadva Kísh Károly iobb kezére *u|tott ugy, liogy ai eltörölt Kol>ó evijuliutt ft-éu (Jóéia üyula munkából linzajovet anyúaAt «n CMaUdjAl nem tatAlta Krri* & pincébe ment tfuSsáhoi, akit kértlóre w>ut, aki kAiotnkud\\a adla meg a vála»Lt, mire (lócAii Gyula revorv^rt rAntva k^Uier apówira lolt. aki niftllen karjAu talAlva ooHixfHett Kzon bQnétirl m fhLüdick igaziDondáhti alapba a lórvéuy-Nii\'k 7 liavi börtönre ilétlc vtidluttal melyből 3 tiómput kilöltötluek veit.
Okt. l!>-éu gyujtogalán bauleltúvi\'l vádolt fogva Ii-vft Odor OyArgy talaszenllAKzlói lakót* bnni)g>t-k.-rllll tárg.YalHMn. O.lur (Ivörgy Ah Tóth K-m-nc közönén kulat csinállak. Tútli KireiM- iiiHgt-ngfdte litigy Novak Márton ús családja onnét liordliat tiiel Odor ezl nt-in jó hinmmel wiW., lulylon perlekedett Novákkal \\\'\'»\'> Apr. ^1-én imnút perlekedtek é« Oilnr t»|távoiH- k>1|l»>n m»>grenyH|[e| te Nm (tkot Odor lAvoilu utrtii \'i (i.Tcre Novak it(tál|ó|Hiiak ttarka klgyuladt n liiiirt puNrt i-iívlt A lí^tüi Odurra itá-
ZALAI KÖZLÖNY
iiyult. aki r^tugségut niulelve. már a
ik\'tte a IQzet olllion Qlt. 8ok tanú terhelő vallomása
dacAra az oakuhiék ík«imonriása alapján vádlottat
MiiK-nb-Uf.
— Beszédes számok. A közönség tn a hivatulnok tárMtttaloni. nu uio% m. iijnú«-cikkck fgyrt\' piinas7.ki)(tn<ik a városban uralkodó drágaság miatt. Minden t>it\'liuin7.er (irágii jí ho/.záórtók állilásü szerint valÓHáKg"\' fúvárusí árakért vásárolja akó/öimÓK n nn\'g-el liftes In1/, flzOkséf(»H dolgokat. A liimilrá^H-uágltHii vozí\'IÓ Híorepí-t kapott a váioh. Krre s/.áimid;ilAÍnk vjinimk. A/, i>mgo. je|.>nt<kue hzi\'rint a htmárak a vidéki [uaoukun i^v alakultak oklóber 14-én kilónkont fíllérokboii:
A Bór- «• Llthlon-unaJmvl
Salvator-forrás
kttlind Mkan*l hMinllUUk
v«a«ba]oknál, > hdgyhólyag báit
| talmalitál *¦ krtiivénynél,.ciukor-
k«teg«*gn*l, *« entéaitátl ** Ulsg-
xáifiiervak hurutjainál.
Hügyhtjtó hatáirtl
; marha borju iterlt*M
1. 11. 1 II 1. II. . Arad 130 IÜU ItiU MU I6U 140
iujh 120 ii2 r>s nu i2o 112
Halaaoagyannil 100 88 180 l«4 Ui — Debrrii-.\'ii 128 L2u 1 (iü 12u 108 162
&it>k 138 108 IllU 140 144 13(1
(iyor 1G0 J3(i 1H0 ItíO 180 144
1 KapoftiAr 141 136 \\W 13$ MG 14U
^KasHa 140 120 180 170 1Ö0 \\M
Uva 120 \\U ino 140 141 Iflti
Loituui- 120 11J 114 I ít* U4 13t>
Mixkolr 1W 104 Hio l:,% Itíu lüi
N agy becük erek 112 9Ü ltio 144 130 120 NftgykaniiM 190 120 ,1,0 130 150 140 NagynitMilmikl t U 06 144 — 112 112 Nagyvárad 1U lUÜ 16U 120 LÜO 140
ÖyiregyhAzn 129 tt\'i 124 I lo 12* 126
vitra 120 l.H )44 Utí 1(4 136
l\'auniova 1)2 104 lt>o 140 144 ISti
l\'ápa 146 16.\' J\'li) (Hu |(i4 H(j
Hátoraljau]h(*l 112 101 1.VJ 144 1&2 IIÜ
Koprou 1HO 140 140 IÖO 200 1 tiü
Uutiuár UK 104 141 136 152 I U
Sioluok 194 — m - 148
Temesvár 128 — ISO — 150 —
Ujarad 101 »t> lilfi 120 18G 120
, Vurwic (44 l»fi lUu — 13t> —
, /ialaeg»»ieg \\\\ 2 104 Uu 120 140 120
Zuuta HM 8H 14(1 Uü 140 1:16
K Hzáinadtitok imgyon 8iuiuuru ljiion,y-»águt szolgáltainak. Megtudjuk belolt*, hogy ilc vidéki varos kenui NagykaiiJ/,Haii legdrágább tu 0Í8Ói*mhIü nmrlia-hun. Nagy ipari gócpontokon, uuiii Ar.ni, Tenu-bvir, Nagyvárad, hol u drága-ság a legnagyobb H/.okoU Umidí, uU\'-suMi a hus, luiut Niigykuiii/.HAii. A várud nagy uiarha-keroHkiHlelniü olleitiíre in uiagtui árakat kell fiZHtoünk, Mi imnek ax oka? K kenlé.s oly köiérilokil, oly íontob inollyrl fog|jilko/-ni» k.tilt a város hivatalod kón>ine,k Ilii iiiíiicIhu-Ijcii ballorböii vagyunk inán vtro^iolcnál. miért lugyttu a liUKdragiuiágbun i^Ihó ludycii. Ut\'l>i,sun itMiuek voxctó köreink, ha <¦ lúrgy-ban ankétul hívnának öaa/.o, uuti n lakÓBuág iin-gélb(Hóuént.\'k kórdt>»u legalább oly l\'ontofl. mini bárniinó kó/Jgazgalá.si tikiaosunio.
- A fák, rózsák, cserjék- óa oatses tanén iü oaemeték ültetóse ősszel. Sokszor raodAlalofi, lu%) ad <\'iiibur mily í-íim.süi ragamkodik tiag)uiniiuyii)lioit «h nzokv»ailiul « iMintlelt feWilAgoüi-uifuk i\'s litfgyila^on ukuituiok dacHi.t, mily ndiruMj ¦^ku uíukknl r. baralkuiik meg mitiUukkaL Kzi az t-setvl kuiuuuneti h IAk, rozsrik, coer|i-k alb. tlltetéaé nul kuiisluUllialjuk Meg miiedig tuiouk QlU\'üt\'tik idtuhbzal! Munuyi jóakarat, meuiiji |«lke»udt\'wwl ini\'gkoiiielt kiTlBuitili levfkeujsög jut t> iá Ital sátunyn !
Ha a töriaósitít osawl píheuore (ér 1 »lt t fák é* térjék a rntdrkeriogéfft beudDteÜk, ba a DöT«nyt)k lombot tiullaloak na bekövstkeieudA homu téli alvóra títiükeíiületeket t^v« 1 növéssel fo btjtis-hmI fttlbagynak. már a keidA kertéatkodA i» megert-lifti. liogy a a piluméx őzen állapotában ax QlteUxt i>h Atultetéxt öíMzeliaitonlitbatatlaiml nagyobb eredmények kitérik, mintha ezt tavaszai végeinök. A n üdv koringéit már jauuárbaii indul meg, a oap melege már akkor ingerlt megu|uló életiiniködónre a rQgye-ket >>•, gyókernket. uagyfuutushágu tehát átültetést öaaael végeatetul, bog) .a ni, re«rj« vagy rót&a a k<Uetkczt)iidA kihajtani zavartatau piliotiesbun olóké-r>/.uliHt>Hék. Ha hz Ülttitébt tavahtra bagyjuk, a mikor már iniaiii\'ii ha|t vagv rOgyez, akkor bzUkségazerOleg a nedvkeringés batalman visniasiorítása kftvetkeiik be. a liajtAs megznvarlatik, az lUetniiiködéM hosmabb idAre megköttetik, ez által pedig it^hhiákkal gyengit-jük a uövény életképeitetígát. Viszont óbszmI a la, ctierie vagy rózsa teljeseit pihenő Állapotban jó u] rendelte-lést helyére, ai 6»si á< téli nedvesség k»llol»>g lehet a frifHen falásolt talajba, a nörénv gyökereivel ennek kdvntkezU-beu leülepedik » mi)it>lyt a januárbaa mintliukább magaisilibra törekvfi nap melege a növény életbeu éüireveltetövé válik, a már osssipI Oltetstt fák is csenek rUgyei mt^gdagadnak, életmflködéHDket uiból akadálytalanul kifoithetik. A tavui ebredéaével at ó»im«I üllt\'lelt fák frt»)t löld iombdisil mulatnak, a Ufuuul illlelettek ellenben soksior májún végéig KÍnylödnek h o-ak lawtan én fokoiatoaan lábbadnak Mnhle Aipád, az inmert tHin«svári diskolaiulajdouos kiterjedt vetokoret évek honsm sora ÓU lankadatll-uul mrkuuLi az Ahzí Qltutéare b a kertbaiátok érdekében i»metélten fáradozik az Aati IllteUs előnyeinek ÍKtnorteLéKtíbe.M. A1011 általánonau itnnert év méltányolt aikerek, melyek a tttrnesvári faiskoláiból nármató fákkal, rúznákkal »tb-vei elérMlek, oroxzlAnréNzbeu rz Ahzí UlletéHiok tulajdonitandók KcynuliU Hole. * tilághiru aituol róinalvnyétixlA, iiiAh ntaklekmtélyekkel elleuLélbeu. kik a (a- éti róiu UlletésrAI egéitz köteteket írtak, miut a faultetén alpbájíl és ómegáját ónak u kel latba e»6 unit; ,(r)lHHaetek novemberben" hirdette buráiainak K bölex mondat lapidiria rövid-aégében fdfeltétvle a fialal lllletvéuyek egéHZségeH é» ur6l<-lje« uovHkedé»eue.k.
— Álom 6a valóiág A nagyvárosok bOnAa világa Hiikott i»Hzitir« buiui olyan moiiNtre bnn-Ogyut. iniiiAt Uxtftiu Urgyalt a nagykanizsai kir. lörvényuzék büutflú lauáca* \' At eih\'t Hzonvudó höw Kraucaia MitrImi Koproni dinznókpreitked^, ki augiiis-lus 4-t\'j a iiagykatiitaai pályaudtnr 111. osztálya vArótenni\'bitn rútid álom után arra a valóságra ébredt, iiogy ellopták Hino korona kénzpéuiét. A rendőri uyoinoiá* hamar kétrekeritettA Horváth Lajou \\A évea facér kAiniveRhegédwl, mint tolvajt, továbbá a huasegedeket é« az orgazdákat, kik krtiölt a csibész és perdila világ \\h képviselve, volt. A tör-vényxzék Horváth Lajost egy évi, Horváth Mélát H havi. Hudur Vilmát én Kit (léiát (i havi börtönre, /akóiu Jóisulnt Andrá» Lajost. Czethoffer Margitot és Uilholnr Ódont 3—3 havi fogház Knorr Kerencet iitoIc napi «lutin«ra ilétte Az ítéletnek Zakoco Jó-isefre én t\'it>lhoffi<r Margitra vonatkozó réne jtigerAg\'
-- TŰZ A mull éjjfl (iarni ut 13. hz. alatt luz Utíltl ki. Htt\'kiTeN Vnihlelnek zttllppiedeln háil i\'h két pailája leégeti A Hu keletkezésének oki is-mi-retleu. Az éptiletek bittoNÍtva voluk.
KÖZOAZDASÁO. "
Egy uj szeszgyár. l>r LAkc Kuni nngy-knuizcNÍ Ugyvi\'il tiihiinktn^ili birtukán uj modero lierundi-zéHi) Hifur.gyiir épül.. A gyír ruatlHkozolt a diiüáuhili gHidasági hipNigyári\'Hok azeHtfiuoinilA rémi vény lársuMáglioz
Városi takarékpénztár Zaloegemzegen. A zalaeg»ThZ<\'}>i b\'pok liaMibokou ál itirgyalják ai ottani váro>t ugy<-*z beudváuyát egy /ialaege^zegea léteHÍlendA Urusi Ukarékpéuztár tárgyAbau. A1 egyik lap az alapMabály U*rvi>zeti\'t is közúltu, melyben att olvassuk, hogy a várható Qzlvli nycn-tHÚgbúI ax
Nyersen való evésre
páratlan.ZALAI K A l L 0 N Y
OKTÓRKR \'
íntéiet kulturinléiménjeket fog fentarUui és látási-tani. Kt nagyon Hiép dolog í#y almélultwii. Iht akkur mínak vto otl i nyereiwég f«loniti»i paragrafusai. hogy i liuta nynrfi*éf(ból at igaigalÓKág Ki, ¦ veztr •gr-^ató 8, ¦ föln^yelfitjiioUsA^i (igok í°,, jutalékul k*poak Mi tit tartjuk hi\'lywnek. hol iáro»Hakan\'»li-p^uztárl leneiuek, olt ai iljri\'ii álladóknak lisztelfibt)li*k-u«k kuli lunui, inxrt igazgatÓKági jutalék kifu*l«wr* iiHm ntükséget* vároni takarék pttattár.
PUetéaképtelenség (iottlicb Henrik iala n(tnri*iegt fQBMrkt> rétiket! 6 fiwtA«kéj>l«leutó(iet jfleűtfll. (toUlÍ0bu«k -\\f>b\\> Bu«HU8zsatMuliiivuhQilMti; j»lfli légi üzletéi liieur koruuáirt v*tln.
Akar nő.ttlnl*
Hölfcyoklot ("tok kAiotl olyanok, lnrv^nyt«lrit Kyrmi\'kfkkitl tt>Hi hibával i>ln.i 6 60Q 000 korona vagyonnal IVI vagyunk hatalmazva, m**íí¦ M»\\ft lt>rjM kfrcxiii. (Wki<> urak l ha vagV(>n>i>\'>lkuht-k hl, aliknt\'k komoly MAmt^kuk van »•« gyore háaas-ftághoz akadály iiinc\'-ii, >r|«nak i- ci)iirn. L.. Scnleeinger, Berlin 18 Deutechland 1
8896 nán./tl. 1909.
Árverési hirdetmény.
A oagykanizaai kir. lörvényaz^k. miot teleV-köiiyri hatóiig kozhirre U-sti, hogy öztpgy l!zviik» vii\'a Kerencne végrHhajtalónak HegodlU Ustló. He Itndas JíWÍ é* HegedO.8 (iyörgy végrehajtani szén-T«iell.»k elleni Hlü kor tili Ali. hnlralékoN lokf, nuu*k IVOH máivm* h» H uapjától járó (in,„ kamu lal, 12 kor árven* kérelmi é* a még Miin-riilendó koluégftk iránti végrehajtási OgyébeH a nagvkaiiiL«ai kir. lorféuvnzék it\'rfllt\'téhi\'Z tarinzó * a nagykai»E»ai 7647 BztjkvbtMi t I.Ü4ÍI lir»B. titokoldotiibi dltloí ¦záiitó 2W kor. u azon (jkvbeii t "IU hr»i ki»-kauiuai rét 43rt kor a ukautwai 6057 szL|kfbvi> f 7Í15IÍ brit. ház, udvar ft* kert kiakauiiaáu I7U* kor. a likaahuti 7í>H!i »ztkvben t Mll/i hrKt. lm doukuii rét l:t3 kor. u. azon tjkvben 1 H^n/l bru. kiikauiz*ai rét 811 kor. a ukanittuu 3tí81 hí Ijkvbfii t t>l»«i\'J hruz. vzokoldotnbi nzáutónak Ilf>gedn> Oyormut illoto íelur^nw 9J kor. a ukanizi>ai 4íi2Ü aztjkvbeu t 6n&7/b. mklomk«rti rétnek u. azt illvtA feJaréw I8D kor. 311.8 c. hm. o*frfoi Mollnimk itgjan ut íllftA [elérnie 106 kor. XlbH/b. lirnr Merfo Hz6löuek ugyan att ill«to feliTékze 10R kor H\'iAtí hrttt. kÍBk«üii»aí ház ét licldónegiiek n ot íllelA (elorme tlltH kor. 3 löH/d hrni (wríói M<Mdrn»k ugyau azt illet6 ífli- írsicre IO<i kor a okauitMÍ 4317 tztjkvben 1 Hl^a\'a hm. .-wrfúi\' |>ii><-én<-k Hegedd* Oyórgydl illető 7/^4-fd t*»i<- t>u kor a ukamuai tíHU »iljbtl»\'n | .ili3/a lirtü. cKertúi tizölonek ugyan azt illftn reJ**rómt* luti k»r a nagy-kaiiiuai 7M3O pztikvbea .r>0()7 Iiihz. gyéki-ujehi 1 dOlíi rét 21)4 kor. «2tlH hint. i-«á»zirreli m .1OU kor. .1yí>H a \'i lelnkkuti xzánló -\'Hh kor. 75»O\'a hrsz. jakabkuii hzántó 167 kor. 1417 hrt-z. malomi kotép duldi Htáutó 4:1O kor. 64i>* Iitm dáiiddnlöi .láuto és rét Ib\'i kor « uka»u»ai OUII Nzt|kvben t 637(i hrnz. malom kuli r.záii(óuak MegudlU Jözxf-C«l illető (fleré»z<> lií> kor. u. azon IjLvben .í7.M li tirsz. pép*1* kfrt\'hiü Ik-mzii Toldi hzáulóimk 11. nzl íllelo foleréüZM 17() kt,i a nkauimai itfdii Nit|ktbi-n U664 brsi. kinmezoi máim- 114 kor <;:i^V tiixí dQloréti rwt 3*6 kor "ui.J Iirnz kÍNtnezAi hihiiIó 157 kor. 7iil4 lifi temetAi kvlnii Hzánt6 l.iu kor HtíUO bmz. péptis kvrfHZti Nzántó ^84 kor (Ifitíl\'a I hru. kisii^töi Hzáuto 24 kur tí&üln y ii.mt-iAi siántó ,24 korona :^f)^;a 1. bmz. telekkuti Hzáutó 24K kor. V35O tirn. báz udvar <-« kert kifkamzsán 1963 kor. 47:il Iitki rel ¦ táror. réten leluli 2 dQlöbeit liO kor ti Ti fi a hroz. MÍntófold a kiNinción t>3 kor. 473\'J/a hm. váru.rtituii felüli 2 dulótien rét 11H kor a lioinokkoiiiároiiii h2t) Bztjkvbt>i). t>;-t4 brnz középhegyi MÍ16 .-* jireoház 3ÖI> kor. a\' hoiiiokkoniáromi 7yt. Mtjkl^n f K4 \'\', hrsz. uagy-hcgy ke Ifi 1 doloi MÖIo «-» küAzAlú 770 kor a palim i:U NztiktUn f I4.r> hn.z. lorhém- hogyi hzóIÓ ?» piiiivn^k Ht>ged(tb Uxtlot illelo Ifle lenít-it\' I2HO kor bt-cHt\'rlekhiMi n\\>^ |i«dig a uagykaui/.-ai ingatlaDok 1909 évi november hó 5 napjármk d «. 10 órakor ezen tkvi hatóságnál ¦ homokkomáromi ingatlanok 1909 november hó 6-án d e. 10 órakor a homokkomáromi köiaégházánál es m palim ingatlanok pedig ugyanazon napon délután a órakor Korpttvár Palin kosséghásánál dr. Kned Ódon |t>l|iere» llgyvéd vagy holve.Uese \' közbejollevel ni.-gtartamlu uyiívAuu« birói árveréwn cladat 111 (og
KikiáltáM át a f»nt«bb kitHt bocttár. melynek Méu>-\\ alacMiiyahh áron a 7t)bi>/b H23H éi H3DO lirst. ingtilanok kút harmadánál aUcaouyabh Áron pwli(( a többi lugitlauok el uom adhatik.
A kir. lLrv*nyNzék mint tkvi haluoág.
GÓBony. Nyoma toll « Ikvpln
A Zalai Közlöny
tzirtuzlliiii II
Deák-tér\' 1. s/. alatt van
« Berger-fóle
SVóSy-húírony^zappan,
merikai
uia \'\'(* gyokt>rt<N sNiAkft különféle l>|i>kbHii. fajtiBiUsigért jótállva \\»fU\\-HKhb vAlHszl^khail n már évtik úla rUfau-V r,
IcgniCglllzIlHlÓbllIIHk IHllitTl
IlihlklIliRiitl ilti KiléiMiáif tilip tulüj\'lunos: OASPAmi FU0TE8
Medgyes 89 az (NagykQkfillo-m^yi\'
Tinik ktfii áriaifiákat kérall -.....
A* árje|iyi<hbtn UUIhatok ti omitlg niindan rwtetól érkasall •lllMtrÜ Itllili, •nntUngva minJan tsótfbir-lokot m«gre«del«a«ne^ maftilelt elAlt «i itm»rAi ti«-mályiMMRtól Ugjf iíó-, mini iráab«ltleg bii<inyM|nl ¦••f<ihtt mtcinak (al|| (I»JltllM Illlállai ¦•fali ¦atéiaiarál.
SVSy
<•••.! Ukir.!*),.* tlUi llAnlt*. HurtfNI l«tm
* iiiIndonneuiU börkiltovek
ROPS

j>>o hi»*» Iliim T« nil#r BiMBaAlaU ¦ imliÉwal •arjUll. A tlurlianál haUrwatUn H*<L>rt«l* >llil v>«ftut ét bwai^Mpuiil
g y 0 r s fő / ö.
Tűzveszély kiiína.
nMMi), a »)>4«c a«»fa«lM aMbék-lt t,a.uálaü iWlUl
úT\'ai HWll JÍ0Ómp„ WUo L, Biböralr. «V
lli—T>r «¦ ti ti*. (rl«||. , J- Hl*l*k, H aMRilir rr*^- D i1>|> >«l. tktMtlB* N*- ^;
¦¦ Ha felborul «lalislk. mn
c» SsesB ki nem folyhat 00 SfleüBfogyasstáaban igon takarékos.
kai\'lmlo minden jnbb vautrn *¦* há«Urtá%i
czikkfket ámmlo ml*-U\'kl^n Hu valnhnl m>m kaplitló HEivp^kndj^k
Imr/riiik fordulni. KApaa proaptotma Imgfu ém béram«atr«.
ROPS Frmnra lirs/v. Tiii-s.
lüDtPEST. « , Illié-Vácil ni 74 ti
HO7b.ll daruitok
\\Vei~-i I <\' IMIIIieim •- llulli Ko<.\'iir.\'ll A1I0II llai. Kólilrr \'IVxlrHrfik
Bükkfaszén
szivó^ázmotnrük Uxcmekhcz, VHN
lási czélokra
kaplinlú wiiK^oiirakumányonlíóiil, valamint ki«cl>b iiitüirijiaÓKfkbpn ia
KREMZIR MIKSA
faBiéntermeló czégnél BAROS* Termelő hsly OyulaveB
Hcrviil .SiliiwiontáK
I
Az őszi szezon
twkóHzontótt A kHrtMtkudok «• iparoitok Arurafiira difatoa, jó áruval frUz«-rxlv«< várja « revét. Az Qzlt-ti HÍksrt ne aratja, nki jobban (nd|a a vov/t IÍfCy»lmHt maxira vonni Ktirifk U-it-(vlravftulAbl) f*ikon« az njftáfihirde-I^h Kfr^HM* I\'hI liirdi\'tA^r^l a .Zalm Kozlóityl" Zalamö^V)- taráitibl» ujsáií ját. Olcxo lnnlH.\'Hi larila K^r|-n áraién la! üt
uH líj Wajdiu Jóisef köiiyviiyaiadájábiau Nagykauixaáu.ltAOTKAlflZSA, 1808. OKTÓBER 35.
48-IK ÉVFOLYAM, 85. SZÁM.
H^TFÓ*.
ZALAI KÖZLÖNY
¦•¦Jaltáik káliéi ii cillirllkli lélkii. hiltWl „„k„.„,:
tlftftia.tll Irak: Kgbi (... 10 korona, lílí.ro S korona, ! Kf,rtfoa JitBtt. nWaJhra 2 korona >0 Ml. inn .lám ara 10 Ali.
IzirkMiliiii ii kltitkluUl Ilik-tér I
] Hlrdal*««k dljaiabáa aiarlnl.
Csak egy virágszálat.
K világon minden emberi .Ikotán, minden munka eredménye, mondhatnám minden legkisebb tárgy további feularlásra Halottak napja közeledése alkalmából, szorul. Ha virágot ültetünk — gondozzuk is m»: Őréi vat OÁaouA. ••\'• Ápoljuk, öntözzük s ha sorvadni kend.
a napr. visszük vagy ablakaink közzé tesz-
Sokaknak közülünk bizonyára volt marjaiul!, hogy érje a világosság. Káinkai uyes-alkalma egy tüdóvészes beteg lassú elhalá-sllk, megpáluázziik. vadhajtásaikat olmetszuk. sát közelebbről is szemlélni. Ninos ennél B hernyóktól megtiszliijuk. Házunkat, ha szomonibb és szánalomra méltóbb lálvány megrongálódott, javítgatjuk, tatarozzuk; kérés sajnos, a legtöbb áldozat a fiatal életek tank kerítését kifokluzzuk; jószágainkat tömegéből kerül ki azon lömegból. mely minden nyavalyától óvjuk, ha ragály (U ki jogot és Igényt tarthat az életre, annak; valahol, beoltjuk óket 8 kiki módja szerint minden teremló alkotására és erejére —; elkülöníti azokat. Megengedem, hogy mind-elótle állván egy ember élet egész jövője. | ennek rugója az egyéni hnazonn*k, az egyéni Pedig hányan vannak ók, akiket e kegyet-I érdeknek kifolyása. De váljon az ösMeinberi-len betegség megfoszt ezen természeti jogok-j 8^g hasznára szánt áldozatniuk és faraduzá-tól — ezen természeti igényektói I Viruló,„aiuk nem-e érintik ugyanonak ai egyesek fiatal leányok — gyakran a szülök egyetlen érdekeit és nem-e kell tehát kétszeres eróiel napfénye — elfonnyadnak, rlhervaduak idó-! közreműködnünk, hogy az nagyjában sértet-elótl és a halál fagyos lehellele megderiueszti lenni fennálljon\'! ,
üennök a tavasz virágfakadásál. I.assu Al d,,,^,.^ legóriásibb. legkiszámil-
gyötró elhalásra vannak kárhoztatva fiatal, hala,|anabb kára pedig akkor és ott van, családapák, kik a betegség magvát már is ,,a u ,Uta| él(1| ,;„ munkaerők, uieddón tovább hintették a jövó nemzedékbe. Hány „..„„..„„i, óll i,|ft ,,|oU Jnlnek ki osopoitos-menyuszonyt visznek esküvóje helyett a|lu| ^„„„im. p,,,tjg mennyire módunkban louietóbe. hitvesek, anyák hányan \'~\'
JKGYZKTEK A HÉTRŐL.
*
/ Furcsaságok a városi ügyekben. Túlzott óvatosság, i
.lói
kAvttliAii oItWmiI. kenlfii líilüiilt. », hogy b régi rögiiniiázium p flf flemi UVoltt remiHiiink bt*, mikor |f IhIi-zó ••pUlt\'lljfil a jíimimnumol ugystólvia kóltMUk aunik tdfjt\'ii? \\ kii,ifB bolyé* mftg-fy ili. VAIkhi hflyctt mi % kOTblkfifi kérdé-
H*\'ket Kttjuk olvtaúnkituk: 1 Miert Tult dQled«t4, k^iv.\'.^^lyeH pillét a rároHÍ csopurtliát akkor, midőn hí l).«t(^((i p|i8lM voli *« mtárt ni\'in m\\>$\\, mikor u Urn-i (iilajduit ? Í Mi.-rt uhui fAlflt m«g % rá(t ItunvvillukUiiii a katouiMin celláinak i»s niierl jó M (íHDtiÁtiun.itnlí V 3, Miért vt\'htély«»(Btl« a régi gim-I UHimm t*pUltit |hIiuII6 vakolttá atmak idején % diák-I Mkg U\'hli éptvftét í» uiiért ii«m vi*sielji\'/.lctt ai oU : bfBiáJlájwlni nokolt ka(ona»át( ttwli hpn^él ? 4. Hiérl u«m leliet jó a r^í gmniáiium flemi iskola* : tiak, mikor at a kUouut^c résutrf jó, tia mind járt jkCiuutáEiumiiak ti^in n voll jó? ft. Miért jn at agylk Ititfkr-uli ópülfi UkoláDtk. mikor ail » kalootdkg üKw<ioUn hwk ló isUllóotk afrn taUlU tlkalma*-unk ? — Kérjdk Untéit olvaitónkat felöljön a |e»*nkkor mi in igyek«iui fo^uuk válaatt ftdui. •
- dí
hányan sorvadnak, pusztulnak el egymás után, anélkül, hogy az emberiség nagy
zöme. mely együtt véve, olyan óriási hatalmai képvisel, csak egy vékony meutó deszkát is nyújtana feléjök.
Napról-napra látjuk és halljuk, hogy hazánkban mennyire szaporodnak a szobrok.
Majd minden hónapban, valamelyik város- --¦ , ,-.,., ,
ban hull I, ii IniTel egy-ogy álUunfriiiu. < wrlialmárB vi„.0nk, koveiielil. v,r*Kbol fonva.
volna ezt niognkiiiUlyozni. lm cgyüntetüou közi\'tfniűköUih\'nlí hIiIihii. ln>gy a tndóv^sjt ruliaiitus tcrjftltisol luitgakaaszulc.
A József Kir. Herceg Szanatórium ezt tflzte ki céljául és ezért fordult most is, halottak napjii elótt aT. ország küzönségéhez „csak egy virágszálért".
Legyen a/ a koszorú, melyet szeretteink
kódunk,
k
buigúa mig at kfrvHik sikerül
egy-egy kölló. inúvés/., hós. ,»gv kiv»ló é,vbe öntött alakjáról. Meuiiyi «r»uv. l d d
egy bevégzett pályaf örökre kihűlt S7.iv. egv »oha vissza
lógván i. tiMiiiii^lion vagy a családi Lnplubtui ojíV uiéoem\'l keveKebb: ti lialultak iránti ke-
de »At HU7.nlnr-, tök fel-1
1|0|Ui matiidt mécseit pedig tegyük le u liyiiome-11 ¦¦¦ ¦ ¦ : -¦¦ iinbttrszeretot ol-
gMdasz é,vbe öntött alakjáról. Meuiiyi «r»uv. W,
uienuvi holt eapiUlis egv tömb rideg, hideg.\' KJ«letet ez nem fogja osökkentem. néma\'eréébe öntve. Mennyi kegvelel. mennyi\' U»»L tf""lnl. f"WR- A >*"e\'-oiiilcl.ó. vi elismerés. egy bevégzett pályafutás, egy, ">» •ir»gH«»l»li»t eí « kigyult teme.
mamdt mécseit ped.g tegyftk le a le
g
téró szellem iránt. Pedig ni élet tovább:sel\'\'\' ull»rulí "p**™- <"¦ furog; viszi, sodorja magával a,, u| eróket. i t»r»"»lí Amolyan., hogy vir.ger.io sorvasztja, hervasztja ókat mint ősz, szél h
ék ll
i
«oh« el
nójjón oltható
Mikor S»k»r»o Jóiwl dr. a gggy ottbúg clu^ku ¦ Üfun ni leni tédvkpiM ttgy*b« bizoltt^jíol úmiMliivta. akadtak olyanok, kik ut iniotUik. liogy óz (ultotl úvatiwBá^ból tortéut. Kt lfiiuft a mi vUtonyaiukra. (>rt}ltÖst<i) «íi>ii pauasi* n^ty mily knreti^u tuljeHiiik uAltiuk Biivfueu ülHU^gUukel. 8 mikor akadunk Sk kik (iitiiokft li\'lkii«merelei*ent kik muukájukkal uvm varnak adilitj eti NüruÖH, akkur a kákán t\'Moniót iKyokomik at erdt>m<>H kne^leti mukOd^ wliiamAlyimitani azzal a kijdentóssel, hogy ei luliott óvaioMág. Pedig iia«yoa jól ludliatiak, hogy a iltnsi ulUnii védtkeitiH uuliwcin Ivhtti oly gyors én radikilu,, nini tulzoltitak moudliató, lililümWii iuhii Na«J-kuuiutAii, hol lia vnlamiuA \\knhuy kiUt, at(6l hónapokig nem stabadul mt^g a város
^ A kivándorlás tultftngóie A kiriodor-
lak hz ulóbbi iJAbtin istuút uajcyuu lábra kapóit AniHrika Télé, ntf bogy a >\'««ku>riiyai liaiárreudAr-w((i kir»adeltttúgi.úl egy reudŐrUmi it«m kúp«« i u-tiiitlúk halmata miatt a lauiérdek ook dolgot «l-vugftui k ei»rl a tiszti U(uAiu»t (\'Hákturujráa oaj H^iutlugalnutóvKl tiuporilták. Ai vliuult bétau \\m kiváudurlót UrtósUltu I*.
iiöV*nyelt"\'leveWÍ"7raind"\'8arnbbeT\' takarja >"á>;ly«ta/. élessze melegével. Csak egy virág
be az enyészet leplével azokat, akik egész m»l»t- c"ak \'W sirhaiil-mécsel kerek.
ségért. eróérl. életért kiálltának segélyt az
emberise^ (elé. \'• : --• - ----—»—
I Hirdetmény. I
Kzzennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ollenórzó kötegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjálék (XXV. aoraj* lék) I. osztályára s/óln sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a föáruaitóknak árusitii végett kiadattak.
Az I. osztály húzása 1909. november hó 18. és 20-án tartntik meg. A húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatoeAojt és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan törtéunek. u huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Saab Os/lálysuisjálék valamennyi árusítóinál kaphatók
UudapeHl. 1UOV*. évi október hó 24-én. , .
MAQY. KIR. SZAB. OSZTALYSORtjATtK IQAZGATÓsAflA.
Lukáca.
HazayEAL1I I <"> l L 0 N T
LEGMAKACSABB KÖHÖGÉS
leg-
HuatooOt 4v a nyomdában A
puttUlóbb JevegAbeo a nyomda gyllkoa
koittt, atakad.liaa maakál>aii lolioll buatouól avel
koidA iitipoolja Iw 10 jao. I r». arairól ai orrotok,
\'11""""*\'11 " «»4«tI.r*.Mk érleulaudík.
N*gy éT«. Untoljraro •
. A.t.loka-I. mim
Scott-fili
Eiaulsio
állal Nékány kéve. adag lelje, uiegelé-gedéart lopja eat ("lőnek n bebuonetlaai.
scorr feic kmui.sk\'>
utolerbelellen baláaa alkalréeieiaek világ-htio \'irHiaágáa ée ereién alapeiik. w i SOOTT-Nto l«k«M-n«i eljárá. Ulti •> > leggjeagtbb gjomorra oétve is megeméeilbelové létetik
A SCOTTféle EMULSIÓ a legkiválóbb
KtTT aradati O»ag ára a K 50 Rllér k\'aphaló rolódra gvógyüubaa.
10 Waklila Joiael (*l« k.M.T.eyoiode gepmatiere A \'J\'. •taUudtbol 17 ével Wltóll |.Uol-t:i illatéban Ki maga feoyea bllaavilekt aiaktwereleuek ea
-*****. 11. ^
nMoirelerrel .^reláftoleg a fel.ó kere.k«rf»ltji ..kólák bánm é>r> lanfoliomát aégj íreen. válloilalje A latárnei lapuk Inrtdáea tjomín u a Int Urted! el.
eégéuek Iáimat*, ti I kflrulmény ,.. hogy . munka, mentieteknél kuk éveu ai lullDII Iw bitalmi allaxikal Jelenleg h a Muukáaliittoaitó pémtár felogvelö btioUttgtutk tant miül 1 N;umdáai
11 é. H* f..,(i MitliiMiiú
, „„,,„,„ |11(1<j|lll ,,„,„ „„„„ „M,m, , |e||>[|| Ui.ul6k niar Dám larlotutk elfágeioi a aagyeJik évfolyamot, melyet három ev múlva fognak Magnviliit - Mt*y«j királyi wabadaimuott oaatálytorajáték Mini már lamrreln. a ma^ir
HÍREI.
UniilU aa bauonM éve. pályáján a jtveolegi a 4-ik raokodeti belje PeoMe Ifjo Wtfdkt Jóim\', miadig oagrrabanllH megkttkMó gépmtelerél áe tatai U kifejeli eUtm.réeél, aogj ajo>aett|áoek é. llilelének aMmélytiitéaak korébea lubilemin lakomával fogj. magúim Klrchknopf gépiih\'aler pályá|áotk 15 évfordulóját A .Zal.i Koilooy- 4H évfolyamából 17 el at ó kötremAkodéte aegiletle a magjalaatare. A
Kleu raokkenlé. állal a fielárutltok glakrui nem tollak abban a nelytaUxa. bogy a — kOIoaoeea koiroldril kaato aaaffcaaa mt(re<KUIéwket lel jeiiilMk. miután a torajegyek koivetlenbl at alaA uailály butáaa el6U már ki voltak ároailva. A moal keidódö ifi aorjálékuál iámét eaak 110,000 drb. aorjegy kerOl eláruaitáara A aor.jegyek ára da a aytramáaytarfatei la ugyanai marad, mini a lefolyt
- Pröhlich dr -t TtaaaahalyaaMk Nagy
Kríl.li.-b Vilmoe dl . re éa ku iDrta-urvoel. ki mini etredorvoa már Nagykammáii állo-máatftoll, a ea te. kir. 4U-ik gyalogatred Nagy-katniaáu átloaaitoaó tatslóaljáboi itaaubelyetlek Krtbllrb novembar altajéa foglalj, el u állomáaál BankgyiUAa
uagjraberalllék korrekt el|árá>ál éa ttl a goadoe-tágo\', mellyel a .Zalai KdlIOuy" oinoa, liléeea kiálMláaau lárulotoll. Mi jeleulegi .i«rk«iitok Kirrbkaopf károly darák muok^árauoknak ot/yra-beeaaláatnkel ét ko>i*aeUiikel nyilvániliuk éa taaiale
fonyeremeuyekre 111 ,\',-kal kedveaaajk, inlnl ai előió aurajálekokuál a melyekuel aaéf ISS.UOO Hurjegy kerDIt elárualláara.
UtÓállltá*. A f bó JO áll megejtett ulo-álliláaoo megtiitgtlát alá kerüli IA apa kik komi
| | |; K j
lartoll at ouálló baut (ritrkatwD ii^pilTnlxl A |;OlM Iiti dr. ü|i;>«d ¦•i«ll«. ki t Itujllll tlikaulláaaawk Ulkta ina>raloja roll Ha|«t l«yTtddal tftlU IMI lolltl UallbiátT Fái ,nl rtiapto. Htubtáii Jtattf gróf. ütútutit. tmin. Mtrkot (ijula. ltooruiirt Milat ta uát kt>f>wlok aiulfabirák ea miuiaur SOO ííoli ktttatág A giDlaa miodt^gm t la«l<lktu<bb bugulalbtii ful;l ~ Kacorial cimU tárcánk véne a calltanAki Boámban fog megjelenni.
— Qy*rnaakmenhalyl trukailat A aAomballialTl RT^rniekinfliliHlr urvuaal én vm<-iAi a TÍdaki kprDltli tat«porToa«k b«t*tiuái«áral vanárnap erbikatMM tartoltak mfli-u Nagyktun>trul Brhvari Káról/ dr vrlt reatl. mint a kanitaai l«li>p or«oaa. III umliljük. hogr a kaaiaati Ultfwi noel már minlag? 91)0 (tjirm»k fia albttrnn
— Háiaatáf Lritorr Jollu ¦>. Ádám IMWcl f. bo Jl-ío Na|ttk>iiii»tn háuaaágul kOInvk
— Tanári gylliéa At oratágoa polgári iakulai laaáragjeaQl«l itlaan^jci ktit* ma tartja ^11 rtndM ¦ftafiQlét*! SOmtgto Ki alkaloaaial Kold^a Hikloa najrfkaniiaai tanár . A polgán laknia ** at pli*nn oktalák\' <\'imi>n ^rirki-t^*! :art
- Athelyeiaa a Landwabrhu •Iritadvlla. liuti; Ni-ljiu.il.-i Krragr 20 » alortdet a lf..p|»aui 1^ m Laadwthr laaflefM állománjaba átbelji-ilMetk.
Blériot Tldékl körútja? Al.l>,.| ., alk.lomUI \\,afj BlériM l.ajoa a La Miurli- l,í«. a minap Htumbaltwlvr* ultloll, al a hír UtrMl »>l a vár»i4>u. hntfy Illírtől rvpalA^priritl a Tidéki varoaok ball ItiJaaáll A lur ofomáli iTdi<klodtllok ai Ogri rátslKvi iráül i*a mnKludtuk. linttTT t^nylty folytak tárflialáaok llt.-n.ill.l -g; <i,l»ki kuriit lárKráhaii Ugr Utrvailiik. tiOK.T a loa)trarori*táKi ua^yolib goi--poulokou rend«i a iilágbirü ember («leull«..ikal Aa»ubaii a lárKTaláauk reglegM eredmc.iTri* uem *»l«IUk. m<rl a madMiAk ¦*« aok reaaáovt fltD»k abboi. boftjr enj ilrea tldvki icócpunlon a megMtile aiánu koi6na»«i-l otaa>lud|tk I1..1111 lg; k«<éa kilá láa fan arra. bőgj at Hllarjfdl Imck valóra váluak
— KiraUm Zaiavármvgya holgvalhu Aaaat tjatjábaa nagvaumu g*oiioitttk<M kaidon ki
a Ckatat aaobo^biiuiuÁK ZaliiaimiiK 1.......- hol
greibet. hogf na|il r» gvll|l«ui]o ailoiuáii;okal kold jaae* bo A kiküMAII M-k aUmáhot mírlni, kéve. iv Mkewll nuia Tiialelellel folkín .nu.l a bitoll-aá|t tt illfló ii.\'|iii.n ativa én hataltaa liol)(V«ktfl. akik nny nem koMolték tiaata ai n<-ki*t. htivttakad-J*ii«k at oaii lionapokbali bárnnlv cwtkálv uataaejgel it UHI.l1.01 ai ivókét /,ala>K«rm<^re a Otány atobor-biti>ll*ágnak ciiumu.
- Baláluaáa Hir^lil.T MórnA n: ,<» - Pályásat öaatóndijra Zalamagye Ur-
korábaa Zagrálibao elbuntl Ilirx-bler Sándor a véoylialoaágt a na^vkaniiati illrlre kMitlielyi fogim-
Nagrktnuuti HaukegjeaOlM iftaigalója adea tuvull, nátiumbt |ár6 e«i:-eg; ulamegjal tauulo retuVa
Marox tiuatUv a VVeuer J (\' g«Mr;ár llaalviatloK • Magv állam etrrevea Uaaálláaáuak emlékére
uajtyan*|At gyáatolia ai elbuojt urnoba«. leie^letl 4UO--4OU k oettoiidijal raak lalamegjM
A Ufuaa lUr t lároai liatli orvoa pónle ttolalráa airxéuyaorau. kiváló elomeuelnlo kaniiaal
kea a IIui.ii.Ii ul.-a II >Kmu hátból tft ujtbb ill«l»l\'g kiullhelvi itunuáliuim Unulii urorholi el ea
llfut niFKhelrfrnlrNl lelenlell be. járiáavrpl be»i»l- élveiben kólepiak lanolmáiivaliiak b.íe|elU«g A
i.Ouk uMg aem lebel Ualálnwl o«f aern roll e. at kervénjek a uagrkauitaal, ki»tlh«lji IftKimu igal«t-
orvoeok íiUrta kltdolmt •> a lakóa^ ukeiero r« loUKánál oiujUodók be. de SUlamegje trvhaloaági
dekeiew 1 k.liee éMm«ddt< e. luv\'taánial r.iráiá- buollaágáUoi i-imtendík Mellekleiidók a atalel
ban fojt|a el a ve«le<l«liniu lielegnegrt hn.iluelj.l, \'«*>""\' állapéiról atóló lialó^il-. alDlelFal " at
atiulra rémilgeli a laki>a>ágot a lifual Kapoevárotl \'l»0H— l\'.IÜO »H ijkolai bllonvilvánjrok. Henvu|lá«i
u> Ivllépvlt aturványoaaii. e&t baláleael ia Urteot, buándó f é uov. \'iiv
melynek kapteán egyik ullaai lap a koveikvtö uáluok in ligyeleinra mello aorokal ina: .Amikor egf áv
Kla Hiaranotija nagyi A m kir atab. oaatályaorajálék raülortoki befejeta liiitáaán a noo 000
brli
eloll Humbalhelvrn al urtlágoa ftllOoáal kalló kocooá. fonveri-meiiyl a ilOOTI etámu 8\'K-hnl puattiló llfuaiiánáuy lollepell, olt I. ugvuiljau jelek \' eladoll «orajegl(iyel lainel a hirnevee Km. kár..ll mutatkottak A jariáaj duboniiéaél megaloisea tit iu Táru bank r-n. UraaUd (llu.lape.1. koMulli brlen ál raak egy egj baUlewl fordult M. de ailáo l.a|o» u 13 1 .lereureée levői uyerlík. bol liuuit/ .gy.iene eg«i aolél. g.áaua r.meaea(ravel eaaaoll neg.ej.le, nyerték ateej a 00 IIKW korouáa foayere-le a >ár..aia a puatlibt.\' rombalú laaMaVUai. Mi miayl. aem biáaa aMa4|t a touuadáa .(laa ate nem lillunk még rémképekéi, da rellagve nadoluok | reon>é|e uagr \'" \'
arra hogy egy pillanalbao nálunk ia faíUahel I A caalédttgy reodaa«aa Heák Héler
•mmlialhelii kil>«Kli>eilA .ieiiiá.10 megiamMoJaae \' \' rKiiilórfokapilánv a nagyobb láruauk rendoika|iil«n<i - Nagyároalaa portáUk Al egén lefolyt I l„.il.laib.,l lue||kere^eál mteieU. Uogj aiiieiiiiyib.0 belén ruportoauláask vollak a IM-2*lai Ukarekpéat- hatonát-t |»rOletéa batóaági r-lnlateriú, fonlalkotáal lár epllrleaél foljo porUI épileaek elotl. Weitt kotvelitS lotétel vagy rwleduunun >ol»a euuek Uikaa itlval- rófo. éa ronfertiu kere.ke,ió. akinek .lerveietérfti aiólo .labalyreu.l.lel rf\\ pel.láuyál kirakatai mindig Ulv«nro>M(( aiambi raeunek é« koldje nieji K«f«ter<mind Induailáal kpr arra néive IVrank Vilmoa rubak.reakedi •«> lóvároti reg«rl ia, bog; ti iulénueny bevall « olyan portálét r-lluillaUak. mely inelló fellOué*! kellel! a váriuban nieK ai iparin >iakktlrokben ia
Mariáiy lépraiiel .1.....l.uru luen a beérőknél et a
bomloktat dekotáriula .xla illáié le»iik ett al alkutánl akármelyik Oilelm-gy".!!.,. A ,l>.-l /.alai epillel kony nyed kan-»u*á|ia é» leituióbti leirielt r.-iioválá^a klf><»l\';ae botlájarul a Itala* eiiiele.ebel
Vajdaksiaa a bankrablók allan A
baf:ikaMU->al rea4orae|í >t4>mtialon .lelelttl IwfyMini tarmlél UtU.lt a >é..i,l,J,,.| ellálull aeatluleulek ael abMI a eaempmitl„il bogy e«y eaellegen bank ral\'lao alka!malit\'>l iniuA iniéakeilé*! kell tenni a 1 ueuekulo rabluk meunhuleai ullának eliáráaára A bali.nui >ieinleii li.. ak Péler reud«rfoka|i<tanv leteltwével reattreltrk K 11 re.li ** J u l a ü y r-Mi.tir tiallek ea al or«relelú r.tu.l&rJk A VMiieltftk be ktpetakita a rHMdunieKhei már megtftrtáat
OJ gyógyaiarkonyv a belO(rnnnn»il.r lelbivlt valameiiiiyi tfln,.nylia!<»*K»l. bony nmei ai Mddia-i II kie<U»u try.>iíN~r.-rk.iliyt elatull. mteiked jék. bug; inm.leü ou«ll.. aok-. lián m kén <i..u>-asertár lula|iluu<><> >-|í»-¦•»(» |>el.láuy lnrl .kAba |umm>u II k elleuében A kooyv ervéavéuek
OKTÓRKR 36
KALAI K 0 I U N Y
— HlrdetÖ OBilopok Nemsokára lekerOl-\' Akár a komától, rokontól, de még ai ^upiálól\'nek IU aionbtu valamelyik érdekHÜ M a heg** u«k Kaniua épuleltiirAi a plakAUoaalányok, melyek m ellopja hát ha lehel valamit, hogy pwnit méret- krttaégi kotgyolAa ily IrAnyn határoialál magára vag| a jó nlM uton-utlélen N^rdk- A tauáo pénteki tit-»w*n Németi Imre uagyri*c»ei lakon panauolta a koi«rd*kr* nétv>- Nérrlmevnuk UlilnA ugy 0 ölénél) f<*glalkocoit a .uyilvAnoa iitntrtonekrf móló f| a birónAl. bngy a twtk butáját, mit fi vetőre, iH\'U «n XII !.-•¦ u 5 » •rtfllaébaa
birdel^ai paviioimk, táblák «a nailopuk MAIIitá^aak j biAhI,
kerdédévft Ki Hgjfre foiialkoió xiabályreiideltit l«g- réfaei aornaytAI mag
j, tlvllt-k.
igT lotsot l..pUk fi KI .
1 I»tvaan4\' 10J. 5 Abaa
hUóaáfokho* fordulhat
k6z*l>\'M> a kitpTiatflAtHHUllet elé keinl" Olt logMk U njoiaoilák li^gy blliil«Üerl .-lóflatn \' paraaiUe| artol ih dflDh>af, bőgj • hirdetem helyeket b«rt)tf\'nyflk a utifKck. akik atonban nem valititUk
a riroa. vag? aátilag ketflje tloodonkodm hogy hova IKt^k fog a várva arráj ix. h«gy ki>inkAlraia«g«l tért A. . _ ragy bármily iréojru iigaláiira alkalmán plakátok oda ,
n« kerDlbaieinek, akárki fogja u ketelui a hirdetni NJ V I í \'FTKI?
oulppokat. 11 IIL1 H.IV
Munkáagyülei A Deli Vaaut muokáwi K r„VKl|.an kelőliekért a«m vállal okt Hl ere a Lieningi sorrMruok b«lyiaég»b«>o nép-gyQléit akarnak larlaui, melynek tárgyául a . l>éli Vanula>Hik uyugdijpéiittAra és a na)tó" van kitfltvt* A gylilem engedély egyelAre nipg ninra ethatáro
Kapoavár váro«a 6a a *ajto A fA TAro»i lapok in megeinlekeiLtek kapóit rá r (Aro» pvl jArmenlcrének ainat iiil»ik*dé»*rAI. mellyel meg tiltotta a rAroahAti lixittiaflAknek a hijI.i tuíurmálá-•At aAl «rre a reudAni^gHl \\» felkérte Kteii absturd iatéikMéH nem ejtette kétséghti at ottani najtó nunkAHait. m-rt — mint a Somogy vár megye iria --.KaptuvAroo a aajtó legUbbator ¦ero a reudArMg tév*n erleaQlt eddig a vároabao toriéul aajittm épp megfordítva : a rendortég a lapokból ludU. hogy 1111 in tArléut a tArosbau*
— 8aArenoaéttan*ég Browninggal Koafl At hét* mar, hogy Hurg JfiiA huilT<x1hailnagyot a ka •oavari Koroni-atAlló kávétiAtában NiarvaMT IViko at*-km> fehér vári »iátado« hadbittr* Hrnwoingjá*«l i<-ietl<>nOl mellbe lAtlc Al élettextélyeaen aoiKedliadnagyot negt liélen Al a kapontAr kAibau ApoltAk. Ouuaii javult Allapi>tbau ai-i\'l hot at a boUTediÁgi kórhátbaii a t*»U>.<n ItvA |ulit>l r^utgflietéMfl h)egker>*nlek e« a minap •|M-rA.inal eltávolították
Falun keresd, mi Badp aa Mt L>rA*a *aMirÍi.<Uen Kaplaiie* Márk aeiali háta este a korcsmából UlAita jóim beatélgftéaben YUj matert Mivel ók i.wi huagoi kovául, h.tgy n A háta elfll pt-dig Vugruiar raak aiert odább Iftiie A m*ga«it«l
K\'- Ingatlan árverés At M K L. ir)» t kovet-
ketA ingallan Arverén hírt Tburn-Taiia Mikaa í\'-goa ht-rc^g ellen aiMagvar nratágiM kótpooli lakarékpeni* tár a pakodi »«.*> m t|kvbrn felvett mgatlaaokrt AwteM\'U llu.575 K kik ár mellett okt. 87-éai
KÖZGAZDASÁG.
i-.u ,-16 ,
nyagodlan llátáliut érnt olt riut\'i- J^i^f ko*ien ik, hAl Í-Uiolilon. a iu»ajt>i) fi. Mikor intradl. /aplatioa giaM •rr** k«ai iAu ¦ f«j«a •• • nyakán m«g ¦
- Hatlan tMTáaárló Só* 1^ lojéUer^-kwlA n\'l.nt.-.t Imi a rHiiJórt^.-ü, hogj AndriWti Marinak liitut knrouál hlott At lojA*. btrAnArlAiira, a púnit aitmlian fi aajAl rttljaira lia*ioálU (VI
- Falvai legánjek [ruktolvailáx. gabona li>pA». di.mó tlUajU* llj.n i4&Ujl krtdAdik a falun M-tt Mi A UifcAu/fkiH-k k*ií* t (MBfttk, a Ihwmu Mi*>k«-n p^lig Mtaelkol ••» i^wi I**W kori*amát:ii.
SaAieeer korunia kérelem A i<A|i)kaiii\'»*-reiirgiW h e vamit flAmunkAUtaiiiak fiigcttnifiivf1"\' Kraitl l^k|of> fit Kiai ríg a k^i-l |»vAb<>R fog boitk-}Arulá>t k#rm at t<rdfk»tt kAi>-iicklAI A tárwfhaa f|tiT)fdl Inrt-V Mifnul Naajkainisa T*ro»Alol *iiii*ii\'r korona fTtékn t6riav«ir«0T j»gvtMH»t (ogtt • ciift Urvliuetai
A héviii vlllamoa Taaat Kt a vaui UtdvalcfAiMg Hevu flniit koiu« tett* KaMlh^lylyel meg a lUlttoiuiil A mull eitwu fel««-lt>tt mtvi-ii)-UrMMági ^tiii^i if^v a jfgytr*#k rarkfly vdIUdAI fogva dugába dóit Miwt a (iant cég. a Keiactil-raalád. mAly a Hívli Wrlfl],. ^ KcithMv várou akarja mt^pMtnálni Ki (tgybvu Nagy UttAn rároi-buw a aull b*4M trtatrt\'rt-T urtott a k^privHA-icHlUlri lagiahal en Irttd. totnlf(b«ll n>-*i>uta«ft\'b (iul^Arral. liul ¦ ti*rvfmicl t* tiAliNi*gvetfHt • liaiu r«f frtliUArja Kipka K»r*<n< dr l«r)to./i>-ti«< el.\'< Ki prtfkt\'ilfi a torv.>ti<tKt AlialáBoatáfrbaa Hlfondbalok-aak tartja ftfrl a (ítár fólilkira a Ufndtíuu !>•> njuitta a \\Aru«nAI. mely Mi nap mulfa kíiQii a lArityalATa A<lill|( biinltMtn éh KtakfinWrrk fogták ai Dgvet tanulinAuvotni ttt>(aflb«tA l*lMt. li»gy a njártm már villannia kötlek*)** Í**i • Balaton t>»
\\ A Mercur gyár éa a taogelykartell wpfom kamara id*i j«U>otésA%tii a Marcur \\a«iuiW<
Litineif. Capsici conp Horgony-Pain-Expelltr
r ítJionmfliaaiiiaalai
Utoll dnUiKt vnn («..m« 4ti.l bwi K m, K l U)m
uitaii k*|-tut<> rv>r«lltr Tfrlt Mtatf
A
iv*k
iiagykauiuai ?*% panaatkodull a Wug*lykart*ll fél obiIAm imáit meliufk kotetl)nt*b«ii a vt*rM\'iiy ai Arakat lenyomta l^het, hogt et a gyAr lulajdoiin wiiuak anyattilag iiiih-h eldijrAr*, aionhan a gyár maga a túli »okkal több tengflyt Aliit elA Mini fetnuk kotlik a M-rrur gyAr aiAmUlanator klllún órAktian foglalkoilatja a inuuk^avkat lfriiiH*t«lf
m*u kolrtn mtin!:adi|<*r( - m«Á a ren<t<"> inuukatilo b«*ii a g>ar ti.in tu-t m«gfi*lelpi a rmulfleitoknek
Oalatátadaa ÜvaénlulMk egyik li>Krágibh
ei. |eKÍRiiiiTlebb ~ri-----Ytjh gaolál i-mt^Ii
llaruay Kaintau t.o -»e faatállo nil^W ela-lt. Mftrinky .luthfl kAvágóAriti «ármtiáMi fiatul vas-ker>>*ked4nf>k. ki at Ötletet m|r cklober elaA napjaiban At i>« vette lUmay KAlajAn t-iulnu kitArólax mint at .Állami |)uin«y mivaum\' it(ai#ató)a a , inuiium l)g)f>ivel v regéitt\'ijl kultaUtokkal ótwjt ; fuglalkutiii eVl* tali nx\'g rV^f fóhirtl lltlvtétol.
A hatrykOLuét{ek Bianadásai A m kir b**lQ|tym(nii>Klf r itu^iii t ^Ia¦ nc*n 1 >> 1 v*rmn(t*<*i é< vAro>i törvenvhalósinol, Ii.i^t a lf«»koíM-,(«kimk a U#KykAts*gi kM\'H^lAI m-t(állaptto(l >>vi kAtUt^veU^ *\'L» fárÓHtántadása fel>óbb i<MAtiagyA»t nem igéuyxl-
\' kolöu-
fajukban. f«]ttHUaágén jóiállva legdu-b rAlamtfkhau a mAr ^\\>k óla flaAnek ai
lliklkllléaiitl Hu t/ilnllni; Ulip h,ift|.l.....^ 0A8FABI FRIGYE*
M«day*« flg ti (Nagy\\Okull^-m*try« .
lM(M kin* **(MI\'**«\' tlnd ,
Ai •rJ«a7»**b«*1 Ul*IK»li>k M otm«| mindan r«uit&l tfk»«u aHlMri Itfflaa, •mwllofv. mtnim l i
yg fv *i<i-, mint irMtt«lü«g btum^ájol
••«*lh«1 tnai«nik tlltt IfUtltttf (llUtltl ¦•ftll
Tuitaaan BO.OOfl koronáTal
•tavatoltaUk. *
A kMyiábM ai
laaHwUkM ¦
umssuppuiftl
•f*dB*Bj*. Hüidirtji rtnJkltttlI, MST
UmU te mm( Műd)* hárM k«i»r«aUl. U
QDDDDoaaoaoaa
Hogy mersi nekem más egyebet hozni, mint u hlprébált
„OTTOMÁN"- ciginttapipirt »« hüvelyt
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBKB lik
PATHÉFON
Ismeri Ön már a
Pathéfonn41 nem Ull tat C8«r«lni. PathéfOIl tú nélkül jáuiik. PathÓlemezek noh\'semkaraolnali.ii
oly jók. bogy aiuk nem
PATHÉFOH> «á» b«»7.éló|rt>«k kfclV
»i A
l>) A
ni A
.l| A Psthélemezek oly jók. bogy aiuk nem válnak auuaT«hrt«tleun«.
>) A Pathélemezek kellemeH. érlelmcK. puliit hangol adnak.
fi a Pathélemezeknól "«¦"\'• •fűlél \'"¦ \'"\'IU íuw»
K i A PatnOlOli "(ív i\'Uúrfniln mjúvAíií™ bátihanitszcr. a uiely minden zenekedvelőnek élvom-tei fa Hiórakotást nyiijt. A PathéaiUsUmat utalna a világhírű Pathé Frérat) Wg boita íorgalombn. A liangvimmailiüi Icri^n eUó rAngu. mely niindvii konknrreimiát felolmnl
litpek lő korunálill ffljfhh.
kiiolilaiu Iffflf/ k. 5.-
ÜV|, cm. kfldWalu Iciufz k. l\'ú
K4ij* a kővatkasS klTéJó falUUUktt: Kráicr LorinH Horkm <vigáuy/.<Miokar KAua Ujos. a« hUA Iiuiit.VJ-
lívslugeirod leneksra. IUuiiihiui. a Kóváiiim Orfeum tagja, üleinhardi (H;.i Wi>Uin»nn hi>|(e<IQiiiAvit»i. Kim Károly. KÍH8 Mihály én i\'utnfelnl rai\'K 2ü.(((10 iivnuotkAii f«lvM«leli nlitór.Mi\'M teiidkarot éx elókelA mAvé8«>lcl6l.
b 4 r m • K I • I.
Pathé Fréres, Wien I., Graben 15.
Vi*EonUláru»lt4k nünd*natt k«r*iUtn«k.
í f In»y»n|l "a* IT InfjrMil
1 A Kn lit.r (\'¦!¦
t 1 1 Horgony—Nöépitöszekrények 1 4a ¦¦pbabv IliáatltaaiakrááiaAb
1 i m ¦¦rfiiy-Hiiipiiiiniriiyii 1 u} k^pen ár}«ttjték« éppen hkmi ]«l*>m ni.-tí K.\'ii-
1 1 tus UjtíkoitatA utón HtQlAk niiinAr* n kik
1 1 x.yiTíuek^ikit*k a ti irt\'« eredatl gyártmányt
1 1 bmiurmii akarják. A t*knlclá» liermoiitvt\' ^m-
1 MafeBaMafl f ÉAiAliHi.k Kichlnr V Ad e° Ta. kir udr <¦"
f kamarai nálhtók által. ll«-\'. I. O|.**ritK IC
A Horgouy-Ki^pitAHiHkréiivk talainfimin \\*u\\
Hrufltlelltfii kLfliÍHWn vaunak. bíuiiIumi csaki*
. Horgonnyal * cI|mU>(I Arckrfin-ki-t I"(í»mÍ|iiIí »¦!
Aki bútort
BUDAPESTEN AKHB VÁSÁROLNI.
ha vá-sarla* tiiótt meglekinii u
„BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET-
v...liM,kHí>Kr alall álló
BÚTORCSARNOK- ES HITELSZÖVETKEZET
aru«*ruok«li. melyek a kövHketA helyeken vannak .
VIII József körút 2H sz (IlérkiK\'siH-uteza oarkáni
IV., Ferenciek tere 1 «z (a királyi Mrljalolában. i
Ktfii KtAvtki\'tel at .OtKtAfw Kóipouti HitHlszövAtkt-xel*1 i«j(|a -<
••lltiek relllnyi\'lrl^ >!>!> >ll
Vásiírláai kénvszcr_,teIÍMcn kizárva StilszerU modern lakberendezések
mi1 Szavatosság, ára mmöság,B8rt.
¦V Az arucsarnokba kizárólag elaörangu budapesti asztalosok rs kárpitosok dolgoznak.
a kiadóhivatal.
és
Wujdikkönyikfrfskfdts
- — Deák tér
.¦» mind.\'U liel í« knUóIdi hirdetési irodi
¦
o SS
s
¦ bOrtpuhán líi •oészjntart «.
Oh 1 aj I Kohöiréa rekedtaég és elnyálkúodás ellen gyors éa blitOB ha\'ásuak
Egger mellpasztillai
Ab étvágyat nem rontják és kitűnő liuek Doboaa 1 korona és a korona
Próbadoboa SO Bllér li ta intltKéil ritlir
Éljenl
Megfojt «i az át-kosott
„NADO B"
i E||ir ¦illnizlllli
UfU\\> linfkiilztái: !!»•• Ilkarl. Ilin Uju. Pripr léla. Ilik l|ili •• Ciáktirifái. Patt Jiii |jé|i>zarlirakkii
Nyuuiaiuii u k|>inU|ii\'iiiüM ll| iV»J.liu
N^ykaniuan.NAGYKANIZSA. 1909. OKTÓBER 28. 48-IK. ÉVFOLYAM, 86. 8Z.AM.
08DTÖBTÖK.
ZALAI KÖZLÖNY
¦ilJiliRik httfoi ii ctltlrtUli tilbti.
KI«4J» :
Ili arak: K,f44i évié 10 korona, <4lén< ne 2 korona 60 flll. - Egy** atárr
6 koron*, éra 10 flll.
Kert*** J**mt>(.
1 fzirkitztttéi ét klarféMvitil liáh-Ur 1
Önamitas vagy közszükseglet.
A a«Iiiháik4rdcSirol éa mtg t»bb málfftl. llllkllllll, uklttbtr V
Ha egy Nagykanizsától távol lakó
Városi háztartásunk pénzügyi része évról-évn1 nehezebb Uv«/. A/. adósságok és terhek lassan, iln balosait emelkednek. A H7.emóly7.eli kiadások tétele a/ utóbbi évek-lj.-ii lényegesen szaporodott, szintúgy a köz-1 r-. - -., - - --- - szükségleii kiadásoké A kiadá-suk szaporo-
ber olvassa, a kanizsai lapok sziuházkérdés- ,|A,,a mellett folyton ujabb és ujabb kivánal-ról iroll uikkeil, ugy liáirHii hihetne, hogy i inak hallatszanak a közönség koróból. A Magyarországon nincs boldogabb város, rendőrség létszámának szaporítása elodázha-Nagykanizsánál. Si>hol annyi újságcikk nőm tallnn. A legénység fizetésének kérdési- elől jelen un\'g c kérdésről, mint nálunk. Ahány \\ is ni\'hé;. elzárkózni. A városi kórház bovi-példa. érv, tervezgelés usak előszedhető.! iWn> n«gv összeg kell. ami különben köt-
í I ...1 íhI. -_MI_J _. . . \'
szükséglet.
azt niinil felvonultatják az ólombetűk világában a közélet színterére. A t)l.llva,olta|, véleménye szerint a
A sajtónak ezen ftkoiójál nsak diosérni gyakori jan.anyokban nagy része van aj lehet, de tagadhatatlan, hogy e lulbuzgój íiros m„tozeil„n .minden rendszer és terv1 akoio erőltetett ea nem » kózsiükséglet ki- llé|k0| loM^m-foltozott <>--,-!! cwalorna rond-íejezése. jHwrének. Égelíí szük8((gli\'l lem egy teljesen
A Zalai Köilony alkalomaiilán mi- uj, moileru Oblitó rend»/.errel éuült usniurna-vesen kü/.dölt a szinházOgyért. Mi is valljuk | hi|07ftt kiípiií,,,, niclylyel egvidejnleg aktu-én álliljnk. hogy a siinbáz kulturszukwglet,1 aill| lo8l ,,gy oniö!,ö vizveaeték létesitcse. mé.g ha oly viszonyok közt Midiik ú> uíha, ] K, |ltó|)1)j fgybca hivatva lesz a város ita-hogy az egvik szinigazgató (nagy w.égye-, biztUiiHitg4t javítani, meri ez a mostani ko nutikre) nré.nájál akarta az idén eladni »*\'T(s, viíkésílet és gyatra beszerzési mód úres színházi penzlár nii.lt Kzek ellenére is szívesen támogat<ink a uingunk réazéról .„inden oly tervei, mely a színházépítés Ogyét esakis a nieglevó iókitk felhasználáaá é jbb
gy „u,„,,tt „Ky8Mrttíll kifejezve : botrányos.
A humanttuiu. kötelességünkké t«.»
A humanttuiu. kötelességünkké t«.». " szege.nyHK.ynek ih szemébe néattuk. **r»»> "««K*«iy- "» aggok-házanak épi- A lkh
Ogyét esakis a nieglevó iókitk felhasználáaá
vhI. de a közönség és a varos ujabb meg- K«V K
terhelése nélkül akarja nap rendre hozni ! "**" ™\'|U<" vAro81
t)e tillakozni fogunk es kn/düuk a terv; Az iskolák épüloteinek folépiléseugyan-
elli\'ii minden erőnkkel, lia jelen viszonyaink esak sok terhet fog róni á k
mellett a sziiihúzügy miatt jbb hk iklk üéél
itkamuk róni a kö/.óiiséitre.
pg
n vszonyaink sak sok erhet fog városru. ki.
jabb terheket iskolák ügyénél utrtvs. említenünk k*>ll a felsó kereskedelmi inkola Qgyét is Kunok állaiuo
sitására a jelekból ítélve ninos sok reményünk. Az iskolát fentartó zsidó hitközségre pedig ez iskola annyi terhet ró. hogy » városnak, — melynek elsőrendű érdeke e jónevü é« város kereskedelmét elómoiditó iskolának fentarlisa — elóbb-ulóbb indilol kell majd találni ezen iskola városivá való fejlesztésére. j
Az itt felemlítet! városf ügyek csak egy kis osoportját teszik a közel jövőben beálló aktuális kérdéseknek.
A kérdések azonban oly fontosak, any-nvirn egybeforrottak a városi közhangulattal, hogy ezek elól nagyon nehéz lesz elzárkózni a város képviselőtestületének.
Mikor tehát a közszükségleti kiadások évról-évre emelkednek, mikor minden évben el kell készülnünk a pótadó emelésére és mikor a városfejlesztés legelemibb feltételei még ninosenek kielégítve, akkor folyton a 1 szinházkérdést előre tolni a kőtélét szinterére, mint valami sllrgúe ügyet, a laikus előtt lehet tetszetős, a hozzáértők előtt azonban nem más. mint önáiultáa.
Ne kívánjunk kultúrpalotát, mikor a város számtalan utcája porban fuldoklik. N" kívánjunk a ultiznának hajlékot, mikor a jár ványl lerjeszló baeillusok milliárdnyi menyi-ségijen tanyáinak lakóházaink köznlében\\ Minek ott díszes középület, hol a város/1 szegényháza oly állapotban van. miről a szenzációra éhes riporterek hetekig tudnak cikksorozatot közölni, szégyenérc annak. hogy Nagykanijxál ugy hivják: r. t. vároe.
Bscorial
Irta LDKAoa JÓZIEF.
HiiKUtxliliUAnk t\'gt^HE ni*n>Kév"l iHliilkoznin rirftniöiurti NMknlsk n.\'in lAll.itlnék ininilnnt. »ini .r.lA... is inívimi li,.f«il K^y íln\'K púI.T Ali in..|liim. TiiiMk
.....Ix\'i MtylAttizik •>k\';»k Uwyúii hrtgy otHrz»te»i
b»ti\'li\'ssi\'|i<\'ii k i v 01 iiiímiI.mi iili\'lu > kSnvvIiré UKJoitgva ina^yiirAz inindenl h l«gA|trólAliuMHlih i*>KzM*ltÍK. \'l\'ud^a nlt\'l.viMi jiír iniiiiTiuibei), ni-ni IVInlKles. (\'MHkliiimar in^i^iiiitn\'iii u xilrda li^imlHkóit. Nt\'n) niKrail Hiinuiii Hrtiu <>lr.tliuu zárva. Hnva Ak lievihtitiiuk, Iju U veZHlnt\'k iniitii\'-ii Iii-!)t» A fojo-rlnlmi paletii btilHG|t\'tt)iMi Utlli M diiul^laga\'la-t ^i iKmonriAHt magitHZlos fH^lllék/\'rt, a mai mouialtiklH világban \\M n\\k az ideáli* lélokin\'b. Kgvnnrll utllá-kal zAr magáljaii a (Iínzch monastl^ria, inolvbi>n ftak az HZi>p ^h fi-iiN^N mit az Lstuunitk h a luilomanyliak nontulk\'k í,\'l A l\'ibbi. az miuil sin-! ttnjn í» Umoiidásról beszfl,
A Hi>kri\'HlyiibL>ii Claudu Cokiin graiidiozua oltái\'kó|»\'r«l talalkiMiuik. A Santa Kurniát nlirázolja, lk M
mi>lvn*\'k i
l
apat b
liriinl folyton, hogy a lábbal tiport labm-anibi>rl, kiengMitnlji\'k az einbi\'rí tórea Ilit fanatiziilil«HÍrt. l\'Kjanis niiiint harcosai taposlak meg I.V2.VI>cn a holland (Inrktimban a koinzitkráll o.ttyát. mely m\'t-/.ftl, niiiiiniitroiiiHzAzadiliil olöbb a ki>lk<>dó tiÁiiifl |ih|i holzoiiai inisttjMifii a korporálé. A ri-lablóliall van a nifglapoHoll kini-szekráll nslya a oz a tjanta
Korina. m*i\\j at Kacurialnak nem kiaebb kineMt. mint Orvicto liiren dómjának korporaléja.
Az alxó kerB8ll-foljfonAn. a Patio de loa Evao-KeliHtaii piirtzpanKr-HerjéH, NZökobntakkal ókitMtt udvarán át mi\'gynnk a f^itídrtlnii rftl.\'pi\'nolioz Vrm kóiban .luan Itatliita d« \'i\'olndi. .1 1\'n-tilio és l.ucaa Iliordano alkotlak hallialatian rnn.-t-l Órákig Irhtftno rajtuk csodálni a szingazdagságál, a fonna-
érzek tökól«t<\'>K%ól » >¦(() kor .....gf"sti<tt lortauati
ré»zl«ti)it, mflji\'k últstru krluttk a gzi>m ulótt. Iwljebb nwpyllnk a I»I»S ki\'rn»it-folyóaon. — AzKsoorial köiivvlAra világliinl H<\'btr, nzir. ehald In arali kod\'.-iei a tudománynak niltvn orzim kinpi-i. - Kg>-inásulltn medik l« \'az ajtókról a kil.W lakatokat l*»nn vagyunk. Tudó" embor niagyarázala liwlloll uízok itt mindnnl. M<Tt «ro(( kiwromuuk ez a könyvtár a birodalma. Itt lakik <"<akn»m államtóau, ilj h ni gyougylialánzat uredmúnyérol adva aiámot » tudomány * niAlysúgíb.M. A mint az ókor 6aliaj danában az orakulnmoklioz. így -i^nnk most 0 hozzá távol világok lildó<ai is. kik valamilwiz határozott anyagot akarnak kapui. Hogy az otnl)i<riüÚK. tudo-mányoH kízkinmínot «zHit Itgyíl .Oobbru vigyík. 8 ó, miül a Ihuokratíkus kor Mózosu a sziklában a vizut, liaaouli biztoasággal iimlatja iniiidfii kutatónak a tudáa e aziklavárábau a forrást kérdések nu.g-fuiláseb\'z. korok liomálvba borult lilrtóuilúuuk nmg-magyarazásáhoc. Kgy >or uiKlIukMoliálian dolgoznak most ia lejárt korú kutatók a könyvtár mollal!, kiköt QldAz a hajszol a tudásvágya. «*gv«s nxe^fnilel-lou kórdiisek bouiályoaságának oluailtláaa - A kouyvuk iniiid fédrusfii azttkró iiyfkbi-u állanak gazdag arany-m-tsz.\'sllkki\'l kir«l« nwlyek\'ii a kiliiyv rimel olvashatók. A terem köznpón porflr és jasipÍHZ aslUloüon
iiyugHzanak a bircs koduxok aubadon. vagy Qveg alatt, mutatva a tllrolmet, a tudást, a roAvéizetal, molyek egyénit Hreje létet adott a tudomány i* meKbfcaQlliHlattL\'u ereklyéiuek.
A könyvtár mnnyftz«tén madaillonokbau R széles mnzokben Pictor Tivaldua froakói, milhologili a világirodalmi képei mutálják nwateruk tnAvéaietét A (\'oro állóban haraog fel a horák magmtaló haDgja az aUKUszlinnsok ajkáról. N«m közönséges faragó műrészei hagyatéka a atallumsor Az oltártól a baloldalon az utolsó aUllum volt II. Kalop bolyt, ki a lepauUii diadal Ilirét is itt vette, a mint szerzettisni között imádkozott. A kórust Lukaa tliordatio freskói díszítik, inig értéket nem kevéabbé növeli az a hatalmas Jl!l chorália könyv, melyhez baaoulókat csak a burgoai katbedralis rejájának érc-rácsa imdlotl Itibul látni. A Cliorua egy kis luellék-kápolnájában van Heuvmiuto Celtininek hiies márvány feszületje, miityel Madridtól ide emberekkel hozatott el Fülöp. Napóleon katonái e műremeket ! is elvitték volna iuueu. lia az imperálor hatalma kelleléuél olúMi l« M.\'in hauyallik A Patio de los 1 Reyra-en felállított tábor <¦ kápolnából hallgatja a \' sz. misét. Kkkor a feazülettel szemben levő két-száruyu ablakot kinyitják s a lentállók mintegy égi leletté* gloriolájában látják rtenvenuto rueater caoilás alkotását.
Itt bucsut vetzxk öreg toliuácjiomtól. ki ezután tudósokat megy lauilaui kéziratokból a kodeiekból. Azonban mellém ad egyhozzám hasonlókorú auguszti-nus pátert, kivel hamarosan óanzebarálkozva a királyi kollégium termeit, múzeumait nézzük meg. UoDd-hatom nemcaak neve királyi, hanem berendezése ia. Külön cikkel érdeinelue a kollégium magábau. Meg- iinom
OKTÓBIB 98
De nem hiionyittink Nem akarjuk\' Szóval semmi iigaloin és sietség. A lolyoak le. A példa rtgadóa é, „»„i fgv.ter meg-öfcsiea gyengéinket bizonyilani a nagy nyil-! repnlést már Hlériot feltalálta, tul eltol el- történik, hogy olyanok ia bevonatnak a kompániába vánosság Hóit. Ismeri e bajt a Táros vezeló- késiünk. Maradjunk mi iwak a higgadt 4i .bwgranak. kik aemcsak a kártyái nem értik, de aége és a város minden polgára Nem is előrelátó városfejlesztési irányulnál, melyben esiok ágában nem volt jáuuui. Különben p„dig olt aiért irtuk eien ószinte tónusban tartott, nincs ugyan onáiniláa, do atillái Wbb benne"" Budapest példája Ott ¦ rendőrség leg.relyea.bb leplezetlenül szókimondó oikkünket. mintha a k«zua.aéglet. ¦ eMMiOkkel aldOii a kátébáti hiiárdfirokei, de arról
ai elmondottakkal bárkit ia okolni akarnánk De Igenis irtuk mért. hogy a rároai Agyuk-ben ne kapjon terel az öuámitás politikája Ne legyen a példa ragadós, ne essünk a városi nagyiási mániába. Lássuk be azt. mi még nem Úriunk olt és pénzügyi helyzetünk sem engedi, hogy oly intézményeket, létesítsünk, aminó feltuuésl kellene, mondjuk például a városok kongresszusán 1.együnk mi osak szerények. Elégedjünk meg a jól. aiervet«lt és díjazott, megfeleli létszámú | rendőrséggel, modern csalorna és öntöző vízvezeték hálózattal, a kÓKSzílkségletnek megfelelő kórházzal, szegényházzal, iskolákkal. Ha ez mind meglesz, akkor majd
HÍREN.
¦ mé$ nem olvutaii., bogy i Nnmieli Kaax.a6b.ui, ¦ Upót Knuébai, Ker«n«vároa uKjr I\'oiUi KMiioóbia
éh iK; lo.ább — tartottak volu* fitagalalol III i uifcjkmiuiii reurtdrség mán tolíugaa itteriut itiUii-ked^tt bitonyára Imi Talimi jogi ilipja. Kit nem vitatom. IntétiH el Dg^miiuMl i rendöriég át it órdfkblt egjetiDlttt. I>« hogj a kávéim éa at egy,,. nületi haiárdjátékokit uitm lehet «gy kilap ilá Tanúi att hiawra inÍDdaoki elbírni, legfal)ftbb a uem, kik kőiül ttgjnk-másik sok piiikipéuit6l r.1 iMélt Pét*r rókipitáu; Arél;«« Mléptí** óla
Kgy
Kávéház é. erymtUat.
atkluili* füelbol kifolyóiig nuk hko *wk i kávéhatak és fgjritsOlriUtk kártya*
______v„_ építeni — oh nem a szinhazitl. tatvkiirúl. Au-lkül, hogj m űgjbeu ál.a«l rogalnáuk K*rem
hanem az árvaházal, a napközi otthont, a koiőljük u iMbbj hoiiáuk erk«u*U sorokat: Telj>-, **"^
foglalkoztató műhelyt, az ingytinea várost , mmi rosiu titou jAiimk, átok, kik ¦ kávéháti Kaiard-1
könyvtárt, az ingyen lej, Ihtph <Sb kmiv^r, jálfkomik mag remin libáljoiiUAt takarják öwittbaiiou
oöxtó intéttítt\'t Uh &i ih meglesz, ttkkor, liiaui at vgjenOletck liaránliAlrkai ttlten t«tt iiilei- hulji ittlnporvonok
A .Zalai KÖElOny\' legkfeelebbt i a hétfői ünnep miatt kedden délben jelen meg. - Ssamélyi hir (!»ik»w)uümrei Uxallió íred***, keraluii cxeuitórpiraumuok Nagj-árki*wtt, hogy it ltUai fwinUrlIoMtSly •egri ingatja. Gyermek m Mihelyt érteke elet Mt^ir-
g
sorra kerQlhetnok a iniii)ká«ház^pit^8«k (így \' kedé^kkel Már egymaga Imi 11. hogy ¦ káréhát kbb l llk d lk
Artek.nlwU»t tarloiuk. raeljw nnttffU a nigykinitaai telep orvona is Most atl
keresebb lesz a kültelki nedves lakáa é# iijiMiim h«l)i»tfg «« at egjiM.t.leJk tárt kort\'jrJálí 8«mba,M,ról hogy ai ertekulet mun a vele együtt a luilové*tz) «tn. atb. Közben alkotnak, kitárják » ösMRliasonluái. lebetfa*gét Ha |í!-? „í^hÍT-T. .IL. . .. !!.!?"\' * \'2° tt>lt\'p0"0"
I . Jlll\' I* áitJfcUl nílIIU UBBlt* **^H(y Toll a OSSl .
; lehet majd gondoskodnunk u| es a modern , uie^rigielie mAr vahiki a* 11>.11 liaurdkompínuikai Naurrkaolual mafántlutvladők
városi háztartáíioknak megfeleló bevételek m láiia. liogr mit; •¦ rgTi-aoMekbeu tóbbayira fokozásáról, de nem városi péladú euinlésael, Irnyd.inn mrodilmi i!l««ii .,nb.\'r«k karolnak 6ui«. hisz ezt Meszesgyörókön is értik, hanem | kiknél • j*lfk lubhau «torikou». miül n;<tre«k«tt>i
egyeaiiletónek a NagTkanuHai ió b ki d
Ogyii-ietó
biui kurotiit aduminjotott u iotélvt llirscblei Báudor i\'dra auyjáuak
városi irallalkozásokkal Hogy melyek ezek: .ik-i, addig 1 kavéliiiak hatardjáiákmai lessék bi\'tekiiileni a német és aumlriai vá-, sAhégiwlib nlemekbil veiéinek öaau. A rosok háztartásába.
| Kihunyta alkalmából, kuiurupólló idomaurkép IrárVbiii\' ~ Háaaatág. Klem Mór dili -•.un fóro.r
h«ard koinpaniakban miudig vau uljao jalaaoa ia, ,é, tjpitter Karol,n urMurnral, a nuikauiiL No igen. majd elfeledtük, közben a kiuel a k«rl;a máuHlik ken;érksr«aeli íorráa Ai itraelila lemplombau
Bziuházat is frlepiiliutjilk az KrzBébel téren \' ilyeimkuel «int« kerMeiaierDleg lórtíuik a liazárd - Sainhái • pénaügyi blaotUágban.
Addigra ott áll majd ai llj Igazságügyi és |»i,.k mó.e A kav.lián Iniardialík már atert i»\'A l<éu>ll«Ji b\'«>«»«g \'»«r o«t">k 6u Uléaotik. hogT posta palota is és leez vízvezetékünk, ami- »e.,ed»lr»e, é. 01,16., . oWi.i.itaai r.ndír^. " ""\'" "\' köl.u"i\'v\'"*"1 .\'»«?»"\'PÍ\'»« A kcdd.i, vei megszerezzük a színház tűzbiztonságát ! nirit at ilyen lai.iniak a n^.í nyil><ncMa«K ,l/.ti
liUlik rajta mmdeiilien a jolál < a gudagaág. mely- iu((va. törtetve Ki ai K«conál m«f(aiimlalhaUllai
nok viruniiuyo«ai ill »iedik M -t; élni rugéknnr atok\'>kuljáuak kiaiabadull vim. Velem ai«l mindé
koráD ál a ludá> éa mii»«IU*K lelki kmmul „UH, „nK eg,Bt«r a fold alá aiala.l » tollár ll.bokb
Régi knrok lt*tQnt id«|e tMMiél a kirtlyi palota lorvx burnuiik Ntiki már itl iiídoh at«rep« i< IDudé,
ntk eiDUkaibon. Kelodelmi termek lioa>m aoráu k-ribva, inalji a Oaaita ilel prinripél kAmreii Aj liai kediwrl
m»gjonk at. (loya, r«nuíera ¦ mi.ok kartonjai mán ege.i birodtlomuak beüli parkban atinle. meglupo dekiU a aiinhiii alapból. A pémligyi biioll»«({ errt
aiill gobnliuek takarják miudeuhol a falat, llaak at a kia oátia. mely iKénylel«u külaaiu l»|ed«hDi ugy. határolóit, lio«y ha a kollaeKveléa toljea miy.
;llud«rHk ! alUpiláaakor lénregoa póladó flmulkvdóa nem Iwti.
g gp
tarlóit pynléaen Véraoy polKiruieater aunak a lenek adott kifejHtéal, tiogy a caoporlhátak már na-
It.vo.....ffíértvk a lebonláari. Hogy pedig a lelioalia
alul buálló jovddelflincaokkenfla a bodtaet ne tatárja, már niosl jó l«az uiuak jövddelmét a kiaajátiláai alaplioi kapcsolói. Trípainiii*r (lynla erre azl ajánlja, hogy mivel a c»oportházakat úgyis ai «pit«ndA azin-lurexte meg. eitalolji auuak bérboza.
Iul6lag<» pilantáal vrtouk ill raiudoure Ai apróié- ki> liátáial eaodáa títáal gyakorol Miullia II koa megtekiuléa napokat veuue igénybe. A íold.nu éa törpék »léktlely»n tolnánk bota ily feWt
Kolöp lakát! Ott lbó
ilaobb erők
iroi.n.L. bcinllAk Oaste « niép»égel és há|l moly kűlöüu^u iioké Ct ki áb l lé é é
akkor n c»oportbátak tiatla
HlinllAti, lordilUaaék
fele |>edig
|6vodfllmén*k Tele Mtttgéiiyháti ilipra
KinevezAB a honvídaégnol A i
Ufll IxrDl el II ___.......r-.„..
kfiutilára. globu>a. láburló|a, hirea Maduiioaképr, a Caaita kia noMibairTep" irie„. ulo, i, morénál ¦lóval minden. 1111 ivlláiáUu körujeite. K|i)i.urD ill, rmiláa l.armoliiibau. Kainállam volna, ha atindákom
mmden wmmi aeui inul.,), a kiialyi lenyQtol K^y I memalósii...... megunva u lioitá voteli ut hoaatu- ber elnoji katonai nillagbulláa a kövelkeló elolé|,...
ember lakáaa. kit íelrei.uieitek korlar.ai > kil liibásau aágál, >i.atalordiilok. lejeket lioita a nagykauiwi -illik honvéd gyalog-
11*1 meg ....el.knletemak uagy r««iel)eu uu is a Kél emelílm inatfa< a (Juiu, de alobáioak elrednek Kóhadnanyok Wlek a kívelketó hadnagyok :
lurtéMlem rtwkájáWI a l.....l-l-.....» lehel Iáim S . rl.f.,u,,baii eaakuein megakad ai ember f»|« oly Krejlag liéta. KoMUIbfalvi éa udvirdi Ko,»ulh
rapllla mayor f.le („rdulia halt meg ill keiében alae-.ony. Valamikor, ugj két atltuddal elóbb laláu Klek, llerteleudy lUla éa llroker I.a»tl6. lluluagy
ug,anai..l a kere«Elt»l mellyel V Károly, .1 K.....ml ,g, Káro y ue.ll herceg varáiulta id. a Ca.ilad-1 lelt Srhutli liéta zá«llóa.
*|,llole IMiBI azj-pt. 13 án Labradort Arjnjue/ból a oi . Cita d»l prmcipo O«ak egy vlrágsiálat. A Jólwf kir
Már .lelfele jár aL ni*, vagy lul i> rajU. mikor Igát paradirwmi ki, Unya. tele rakva 1 luüveamt,\' herceg Stanalóriuin II lar.olyl kaidon Nagykániua
a klralll paloUI el ,w,,m Korro, penwlo ui|, a, ,tlé», , képtelo,l.» «l«r meg etor .mlékével. : náruaibol. hogjr a alanalérimn ,-éljaira oki Sll-álól alórja .ugarai a fol,l,e rrirlietetleu, li*gya.lló llóaég üarravaggio. Uomeuichino, l.uca (liordauo, nov. li Alg gyll|le«t e,tkte)lj„,i A lar.,.lvokat a
verte lábamról ílegkere.em a gromorcaalahol »t»k- Anliibale Canawi ériéke, fealmónyéu kivOl, ai városi kllllauáesosok f..g,ák báirólliátra vinui
a«g«a n«iiiiluni,.kal Annán lamél ii»ialér»k S eg,ko,i hirea Kelirogyár porcellán vátái a ai - Ai Blaő Magyar egy tüaoltónak
, ,r- L * \'*"\'"\' " *M""U h0" "i-nyékaban elefáneaout ineNtnU-k kellenek cjoililalot. A alukkok. \' Uiete Sándor lüíollol Na«ypée,ely kótségbeii f í
MOlul hu program.íerÜHU tartok a MU» cafitulare, ek featményHk. reliefek pedig egéaz pűmpoii atiluMt aduak \' wignaztua elaejéu lóriéul tDieael alkalmából «/. oltáM
ele rii rsn ,le után nymák ki Tulajdonképpen a Caolának így iiéihele.11 ki éppen egy porapeji filla munkálat kiltbeu aulyuabb .érül™ érte Amiül at
liárom lerembó ill, melyekben uem egy értéke, belaeje. miel«lt a Vetuv ég6 hamu éa láulOmege ,)IUui ludó»ilóuk jelenti, at M»iS Magvar Auláno.
íeppel »terepeliiek \\«Uu|w-i. HH.era, Tináii. L elborilolla Mikor ki|»\'Ok belíle. báromtior u viaaia- Itltto.ití, Támaaág mely „él a leégett Ui biitoMlva
l.iorrtano, ln,l„retl„ e, má.ok. neveaek a uévleleuek uéiek ra. a alipuek a ro«glepínek oly Mm eullé \' volt. lellerjeatt.tle íl a belQ|jvminiailerh«i hogy a uL a 1 \'k*\'"\' •ározom lile. totóitól segély alapból neki 100 Ka aeíé\'lvl utal
. er.J^ !™ \'|01 .""! ?.Í*J *,lm.ülfItai * " Alkonyra bijlik • nau. Viwtilérek a monu-: ványoiion ki. Amit a belug,miui«l«r a napokban
• laü, del prmeip, (;„. rléluUn látbaló e, i, UjyJuriohoi A jo luguazlinu, fráter örilelébíl álveatem foljóailott ia » lapolca, kir adóbiiaulBál R,l a
ha minden Iáim akarunk, egy n.po, Ml.ll.nlll k.ll eletlele,, ü,iUr«i«, a ü.mWká.. l»Rgv. haladunk a .O.oltoi »egél,.I.J„t at KM U«.TÁÍÍ Itittóait\'
»«e,lelno»k .1 Worull».k. Tdán .„,. v.n w, |e,l6„ MM-„ 4l|„,„áan,k Kgy nap l.paa.UI.Ul a Táraasig l^\'.ben alapilotl. 0 FeL>e 1 Keré c
bTii.rk.YTr.. "\'"\'""r11\' ""«• ed,., emlékét vi,t»m magammal Madrid (elé. Ide. Jonef 4» lel.ége. liilve», „ébai Kn.élwt kinll.ué
dinekriííiál - \'l>é"."lj.,Itlr,l*|Strif,ri ét kír"i""> *" """^ a"M"\' U9<" """\' ""¦"\'""\'\' "\' \'\'"\' ra\'"d"U "°*1 mH°\'\'kl"\' ""lék«\'"
t6l. mig boEtáérQnk. Rv.laudoii fák árnyéka borul lélek k*r«*i » i u emberre, míg ai ut meuléu forráa [iie auládOKTÓBBft 36.
ZALA! KÓELÖNY
nal megkereste a rendőrséget ez ogybeu ét auuakaj — A tlfuu. A múlt Nzámuukban közöli
gyanúnak adott kifejeiest, hogr a lefosztott luják Hunyadi utc*i tifutueseL óit megbelegedéit a polgái-ftssiHÍOfliíértben vannak a iniudeoiizeiiteki kontoru- ság köróbun nem történi. Ki mc^nyugtatólag bat krtltWkkfl. A piacon csakugyan rábukkanlak a luj* ugyan, de a József fólierceg ali houvédkutároyábnu gályáiból konzult koszomkra és a kéKiilA|ún<>l hát* (ÖsazeHen 4 Ufumenetel k»u*tatáluk A betgeket a kutatás tartva, ott ngy utakkal találtak in*K gálya- jközfcórház elkülöníted osztályába HiAllilotlák. Ki az kat. A rendÓraAg Horváth Jánoi.. a sétatér pusztítója e»et arra intheti a vároui ti»iÜ orvosokat, hogy a ellen a legszigorúbb büntetést fogja kiszabni, hogy\' legizigorubban kerexztulvitl óvónitézkHdeiiekH kell elrelleutwm mindenkit hasonló iHlkelIenségtól. \'megtennie, melyeknek alft|a, hogy a kuUk kimérését
_l, .. „, , . , . , . itmiut azt Keszthelyen i» li-llék) kötelezőiéit elrendelik.
Ékítsük ,i ot.hon . A ki ueni; ^ e»U»tn.u,lU. A k.Mi
jirt Iltoben «n nt-m volt alUlma iii«gt«kin- kll(ldl,íll(.k ,„„ kora,„ ,„ „,m „((iMikú.t (k,íi te in a gyönyörű inodurn hyi(i«niliiM lak is-, kaaál „n,, tarHn :iu ,i,r,l,„i láiogU .Un lenni bernndoílós i^H lakáfHÜHKités kiftlliláait, autiak I Mift-I t iíjfltín miuduDQII lertitiii.lt HinitraMk nyomai alig lehet foiralina a modorn lakijiberendraiis I lauuoik, «rt««iiBii»k • rnnJ6r»rKH. m-ljr «i «ví-leljemSgéról é* a ki otthonit „.tgi* kínyel-,""1-"1\' \'f*!"11\' M"»l "\'l»1\'1\'1 K.iról». kMiv«.
J n, , . , ,. , . .. . l hfz Miegtitdando, hogy rtnkugYan onnau valök-e bm
meaen akarta beroniloxin vagy Átalakítani. (,„„,1^%,,,!^^,,;,; ^rnltek-^ lelrul^\' tulijdo. az mindeddig nélkülözni volt kiMiyl-\'T-n n ll0sAhOI:
hosiárirtö niüvószi tanácsadót. K^Uégkivftl\' _ Saent Pétervár diadala As Ótizi uud-
clJsmHréHro miSltú érdoniQl tudható be anmik,, von idójárAn közeledtével » i«gkt!resetiHbb cikk a n ki az uj „lllustriertpr Album für Inuen-\' •*reipft, mely im»Kóvja a lAbat n<
dekoralion" (inagvatul is megjelent) oimu munkát kiadla. mely beosoH m kimurito ut-mulatáHul Hr.olgál, a kinek nr.ánd(^ka otthonát yt\'g uj darabbal, legyen ai akár Hz6ny<\'K<
tol. A vánárlAtiuAI azonbati ügyi-Inunk kell, liogy csak kipróbált jó minftnégn gyártmányt vegyünk. Ai elökelft közönség körébeu nagy niípazitrQiHgre telt \'i ÍHinert jó minónégn wircípó
a LAruniaiAgn *ú<tj«t|t;grHl
-4kUr.
Miltéiiyi Váruiti
függöny, takaró stb. gazdagítani. Körülbelül (^"dor é" p\'» (\'«tt Ozleiáben
őt uhlalon 10U képpel cl van ebben a niA- P*loU ....,,¦. ...
. , . i -., ám aröoat A luiia<J<> katasztnn muxkála
ben mondva minden, a mi tckinh\'tbH jöhet ¦ |ok Hloinbtlh((lyMll m0H, ,MI„k foiyammi,™ Az
i a mi a fó : ezt az albumot bárki ingyen arAIUU> házadókataitzter készite^v.<l megbizoti köz«g.
rnnd«lk>-7.>iHl alapján az adó-Az adótönéuy idó
kapbatja meg, a ki cimét az egén/, kontiriflii- n adótörvény .
sen elismert legjelentékenyebb ezégnfik : kaiul** épOh«iHk sorába v^ie m
S. Schetn cs. és k. udvari és kamara \\ a"úüt* c*lk "()kal * ítll«ll*»k»t
szállítónak, Wien, L, liaucrnmarkL 12, egy levelező lapun megirja A c«Sg a laka* belttó berendezése dolgában nziveseu ád iilbnig»zi-tábt dijtalfinul, kúld berinenlve mintát <;h kidolgoz küllttógvelési\'kel.
— A magyar nyelv védelme. A Szarva* ¦lállóbu a napokbaa egy Kabarét táraaaág produkálta magát. (így II óra után egy el okuló iparikból álló lárs&Kág in betért ¦¦« helyet foglalt egy
"SstUliiál. Kovid idö múlva az egyik rmöv*n* minlha csak a becsi praterbeu lett volna, német dÍHznó»Ago kat nknrl a köíAnnéguitk mfiél vezet Öl beadni Az entlitelt tárnsHág erm „le vele\' .abi-iif(a kiAlláHHal tiltakozott e konmtkodán hIIhii Az artista ur azon ban nem akart lágitaui óh valóságos kabaret-párbeHzéd lotyt a lárKanág ős a magyartalau imUétii között, míg végro kénytelen volt a deszkáról lelépni. Az igái magyar énelmt) polgárok akcióját a városban mindnn felé tetszései fogadták. Knlönbxu mcgie-gyeziük, hogy a 8zarva* szálló luUjdouou IIuuí VilraoM is tiltakozott rögtön á germán piece, ellen.
— Ai uj vaiuti hld. A Déli Vwm ... zékeliyHége egy szép vasbeton-hidat verteit a budi-prt«li vafliili ^tapir fölött a t-*mclói betáróhot A IhIhó réitie már teljesen i\'lkéuzQlt. még a pill< vaunak apróbb munkálatok A kút oldalon Ky*U>K|áró vaNkorlátja azonban nagyon nyitott hogy twHlpften Hzer>\'nrt(i\'tleiiHt^ek «lkor(llé.st>
a váron megkeretilt* a DéJi Va^uUl, hogy »tt líálózalot alkalmazzon A koze.1 jóvóben inr^U teherpróbát, mely ulan a hidat átadják a forral
A „Borásaatt Lapok". Magyai
nifii ihimTt maklapja egy „UlivHnyteli-pi-k\'\' i\'im cikkben l\'óiottit elismerőleg logUllíuíik a Caspa Frigy*, tulajdonai képező kiitkDknllAiiitfiiii elsó hzóU idtvány li\'lxppel, MmtgyeKen (Krdúly) én több fényképfelvételt mutat be, nifly létiyképek >t7.eu lelép olt-váuyaiuak pompán f<<|lóilé](ét igazolia. A telepet melyünk gyouyórO ár|egyzéke elAUUnk fokunk én a mely ezeu Árjegyzéket iugymi »n béimHiitvti meg< kQldi, logjobb mttggyóiódésflel a legmelegebben ajánlhatjuk.
leit<lbiúge alól a g a grá«i .törgyár
melyek ik. \\i Tebal a
súrgyár muriban magára tállalm
oh vagy a vár-ena iula|don|oga adót ih sorgyárra n hajlaiuló ezt a
K0ZOAZDA8ÁO.
Nem HBáseier, hanem hárornsBásesar. Lapuuit legutóbbi mániában megírtuk, hogy a n*ny-kauizHa sürgői ti e tanút nigudmeiiyeitM a Kraru La|«tH fiai rég, a városban <-llerjedl biruk szerint Nagykanizna vAroHától nzAzezer korona névértékű tórzurésivény jegyzénét fogja kéri-liiiHini Kme hiresz-telének óriáti mérleklii-n tévedtek, mert Kranz cég úp kttttdszáx koronával kér tubb.it, mint a hiradáHok jelezlek, vagjix a <iég hármniizátezfr koronát kért j«gvetni. A tervezeti va»ut egy extiUp hiradána muriul niinclöhste 2\\ kilóméter é* így min-leit egy kilométernyi voual bosHiuságra mintegy liienuégy-t\'ierhároiiisiiáf koroua tégelyt kérnek Nagykanizsától. még lenz alkalmunk foglalkozni.
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
* A legkedveltebb családi lap. Ma, mikor a budapöttti napilapok lumua oly uagyra emelkadett,
bogy alig van világ faros, a hol aránylag annyi ujitág jvleuik niMg, a goodoa családapának nagyon uehéi i vAluttás a Nok eUArangu lap kötött, bt olyan lapot akar vála^ilani, mely neincoak tartal-ináDál és uivó|áuál fogva minden igényt trí»légitMD, haliam arra In alkalma* legymi, bogy a család miden tagia olvanhuu. K lekíutelben fíatáiik legrégibb napiU|ija, a Pesti Ntpló ugynólváu «gy«dtll áll. MiudHi) párttól való ia|jms függetlenség^, nyílt sió-kimundáu. kilQnó érUtttflltaégo, gaidag ói váltoiatoa tartalma, melynél a siarkecitAijég nagy nujt belyftt arra. bogy a cttalád minden tagja meglalAlja a lapban ii»\'ki való olvasmányt: miodotekuek a lulajdon-MAgoknak kimtonlieli a Pesti Napló, bogy ma u okhzhh lapok kóiölt a legtöbb etdtlttttóje van a elft-fÍul<Mnnk tábora még Avról-érre nörukitiik. K0löao« órUk«t kAlcwlnúz a I\'iwti Naplónak -IMitHÖi awioé-U»a a Pvati Napló karácsonyi ajáoMka; miadw Kvbitti egy remek, diszköU>aQ, raAvé«ű éa UtKUlmi órtékO album, melyuttk értókn egymaga felér a lap eloflzHtétii árával. A Peitti Naptó kiadóbivaUla u idén kQlÓuÖiMjn értéken diazmQvel kéoztll meglepni elAtlti-(Ait tn.\'lyut miudeo mont belopó ii) elóít^ló íh megkap karáoüouyra, lia addig legalább egy félivi MAfií^l.-Ki dijat offiHlvtt éa «gy nAaik Uléne magát kot«leti. K rnA, a .Jókai Album" elaAraagu diNzmuuka le»z, a mely múvé«u kiállításával, nagy képgytijlütnéuyével a (wnies pompáa beköt étével a ktiiArHnuyi kouyvpiac ateuzAoiójáuak igérkeiik A Jókai-Albumban Jókai Mór életét, muokáuágát, diadalát lelett írók én mtstvlikimok egtiai sor Uoul-uiAnyban éa elbeaiélö cikkben ir|ák le Érd#kős kfpul febluuek a laguagyubb magyar elb^iélö ileté-, ui-k megkapó regÓDytíröl a ártól a diadalutrM, a I melyen Jókai a mi magyar világunkban ea kint a i Dagyilágban a dio*ö*W loagutigira etjutolt A \' Jókai-Atbum ntáxaál több finom illuaitricióbao mutatja • be Jókai életének kurOlméiiyuit, dokumentumait, bemutatja egént »or «rdekeH kéziratát, rnAkiucaeit, amléklárgyaii A Jókai-Albumnak AZHuzációja lesi Jókai eredeti fe8lmé,uyeinflk, rajzainak é* maga 1 faragta itzobraiuak bemuUtátia. R képek egy riaiét nit\'lvésii Bokszi»Q máHolalban mulatja be. Nagyban em»li a dimmuuka művészi *« kóuyvéoieti értékét az a Hz goktiziuu kén, a m.ily á kölüt nagy illuurá-I ctó tárát megtoldja K képnk közt elsÓraogu möféawk ol)an kópéi íh vannak, a melyeknek Jókai • bftae. Hadd emlilsok meg kőmlok Munkácsy Mihály, Barabás Miklóa, llorovitt Lipót. Ferraris Arlar képeit, fo Jókai erdőket Ujképeit iB> a melyek trról tauuakodaak, bogy a nagy író uigy femóvó ii lett volna, ba a testMMtiiek aientvlie volna magit. — At előfizetési íeltótelekíól én a albumról nitMM kllld bóVHlib folvilágooiUUl, valamiül a lapból iimUl-UnyHziimot * IVbti Napló kiadóhivatala Budapesten,
* Magyar lányok. Kítal lányoknak a leg-ih-li.-íviplt Niép és jó olvasmányt adni, én nem iemerOnk xiAmiikra jobb én megfelelőbb olvanniányt. miut a Magyar lányokat. Tutwk Aunt lapja vslónágo« kis Iaiij kolléga. rt)vídrubái4, jókedvű, okot) pajtása a lányoknak, aki igazi derűt boz «lehér leányazobákba. Metrói-hétre. IYíhn, kedvem tortétietukkel. regénnyel, v«rHKel, cikke\' szórakoztatja el ki* olvasóit. Hzépiro-dalnií rénie. elmésen szórakoilat, irt morc Merjetiztó cikkei a kertéaiet, kézimunka m a többi biiiiamtire-t<\'k koréból vett köztainénye:<el pedig okos tanácsadói a (iiveudó kÍM gazdaa»ttzoij.*iiiak. Ötlet, derO, liiniiDhág, inagaH irodalmi Hzinvonal és bölr« korOl-txkintés jellt\'mzi a Magyar Lányok minden egyw siáinát, amely Iug«l6kelöbb íróinak én mnvonitfinek kózrxmllködéHével készUl. A Magyar Lányok el6fii«-téai árt iiegyadétTtt 3 korona. Kiadóbivaial Kudapas-teu VI. Audrissy-ut 10.
7AÍLKA SUCHARD
alpesi tej kakaó
; czukorból áll Páratlan Kulönleqesséq.A I, A 1 KÖZLÖNY
DKTÓRKR Hl
Zwiymef.J. fioelniéliei
Pásztor Miksa
un*. (Nádorutca 1l>.) ruhiUUm kiüti! n Ünoiiubb uigoi kfifllU ionn*)r«k pisuiiKilt n lfgjnliiit>o «»bti nyári *i\'ul\' *"•?\' .utók. Kitűnő tartós,
gy öny orühangu______
songorálm felől eddig még minden
azakértö a legnagyobb elismeréssel
nyilatkozott
Rösler Gusztáv l^T-^SE
lllklttlIÖBIltl Ilit izlllllllálj
iul;ij.l<»r<>.i: OABPARI FBIOTE8
Medgyes 89 8z I Ntujklllnllí-.....K) ¦¦
Iliiét téM> irllllttlll tirill
Ai iiiegyttlbon UliltiuDk at oisxin minJen isxAöl tikocll Illllirl Illlllk, tnntiroji. minJan .«il4bl,-t-.Uőa madfaaiílelctcnek meKWlala eMtl aa tamer*a aíe-mélyucitel(l<ll vikv ssu-, mint iiáahelilag biionysásol ...laihal :».K\'«-l Illll lltlatlllf Illlillll •l|lll tllllálaril.
Bükkfaszén
szivógAzmotorok üzeméhez, Ky^ri üzemekhez, vasalási czélokra
kB|>linló wa(í^"iirakoiii;»iivuiikéiil. valmuiiit ll-.lilj Ili. iilisisi\'Ki\'klii\'ll i*
KR.BMZIR MIKSA
fasíénterfnelő czégnél BARCS.
Tpnúelö hely Qyulavea /^ Morvái 8ilii,in.ir«íilii
Kinti copf ml rtlliimu. t.»gy a x«>
ki\'n\'skmló a«m ...nUliul KnlfíiliMi, u \\ag
johh cAt(ok i* liir<iuln><k Hirduss.m Ón
megy** lojtrttyltb lapjábdii a Zalaí KözlOny-ltmi,
i.llli allall IrllHÍÍÍ ti lllft litlil illimai lijllilU ii|i|ri
f Gyümölcsfacsemeték | ^JjJ
o :
a
Szőlő oltványok. (l "*\' í=S
¦r*M\' *¦ ¦¦¦riktl liai ét ifHtrtl miigt ~
(Iklilf dlirár|i|TiÉk fcltiiitri li|i«sl. ca
iskolák és szölooUudnijtelepek
u lügíinomubb
Miiii\'Vc^lprn, óriási viüns/trUit.n kii|ili.iló !íj Waj.liu JiWf
köiiVvkcn\'.slifdi\'Mtlmii, Deák tér l. stAm
ROPS
Bi/tOIlMJÍiii
# y o r s fő z ö.
Tűzveszély kizárva.
¦¦ Ha falborai elaluik. aa
oó Ssess ki nem folyhat uo Siesifogyasstásban igán takarékos
Kapható ininilon )i.lil> vHHlini hh liAllitrláHl
ivikk<-kft Árusiló Dzli\'tfkliuu lln txUlol ni.ni k>|<!>aU> Mli.\'hk. ,l|rk
In.umk li.i.l.itm Kapaa praapaatua Ufjn éa barmaatra.
ROFS Frniími Keszv.-Társ.
IUD.PEIT. Y, Illio-liczl it 74 51
¦alyball alánulMk
W\'rmi .1. (\' KpIIIIu-íiii .- (liilli KawiifuM
SzőlÖ-oltvVny,
pgr INGYEN -^^
>¦» l\'.i.....jjlv.- klllitóiii ir>Lt>:, a kk Címét ludat|« Kt^u
kmiytri ini-j; a/. i<« ki>rjn. « ki rtiii.ii«tiii nem akar, iih\'it eliltAI ilh\'ítUlllllhílja * rtz/rlAh-.i\'|>ítűnt » oii»\'llul( ^i»k S7,ólóí.ó|i vuii bouiM. Siólioitviittyolíijiil iím in ih
» vil^hiil. Delawaréból Altttiniúmi több millió késztet eladó. hIi\'m\'i ttr im-llflt 1 Öbb ezer eliamerÖ levél l\'\'/.!,¦ W>Uh lit-i \'-Ki i\'-.s ttf\'ili uradalo.....>l
(\'xn Bxftoa Sándor fla, szÖlŐUlepe,
Bihardiószeg
H.
. _ ÜZLET ALAPIT Aí 1877,
A MILTENYI-cipő
inni I.....nn, ci|i,",n..| i.iljb. a láb anatómiája
nak megfelelően Itésaül kiüniliin k>\'/.i iiiunkn, elegáns kiállításán U>Ii\'»míkIiiui nlolurlj.iUil-l b llW kól jrt
KéHKilúnk minden fajta orthopádikuti óe különleges cipőket és lábbeliket Amerikai, rmgol, francia és minden divatOH formában raktáron ób mogrondelésre
SÁNDOR és FIA
NAGYKANIZSA
¦I........»i>|árl i. MM.nhiMU clpék él ultMáb.
Sporl-lábbad kaiOnl«B«nág«k. -r-^^.
Királyi • liimer*.. . „. .. Min,.rl.ri .Ii.m«r4c. — Siámoi kitUlltáii 4rtmmtl kltQnKNs.---------
•fi «¦••¦< clf>0
ARJCOYZÉK INGYEN.
MILTÉNVI-cipo, H.b.i Ilüball, MILTCNYl.cIpo, Hlbáa llbball. MILrtNYI.cipo.
Eien rajtokon bemutatjuk a helyes és helytelen lábbeli viselet közötti különbséget
:*
Nyomaluü u lapiulijioiLos Ilj. vVnj.Jiu ionní koiiy»nyjiu l»j»ln:i N^