Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
16.69 MB
2015-06-08 15:40:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
248
1491
Rövid leírás | Teljes leírás (345.3 KB)

Zalai Közlöny 1911. 027-035. szám április

Politikai lap.
Megjelenik hétfőn és csütörtökön.
Felelős szerkesztő: Kertész József
Kiadja: a szerkesztőség

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1911 ÁPRILIS 3.
50 IK ÉVFOLYAM 37. SZÁM
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
y
■•lltlmlk hétlön é< ciitirttköd.
ElOfWaUal Arak: Kg*>i í».c 10 koron*, lílévio 6 korona, Nagyadévra 9 koron« 60 #111. — Egy»» aiám ára 10 011.
Kilelő» tt«i kcttló ; Hitrlrii« Jimmtif.
UUiIJK :
Szirkaiztiiéi éi kiadibiviíal Oiák-tar 1.
TaUfon: lit. — HlrdalAiak dij.nbá. aiarlnl.
Ktfuen-kormány a népért.
Az ország szociális helyzetének javítására az elsó nagy ós monumentális intézkedést vette tervbe a kormány. Meg akarja mozdítani a holtjtézí birtokokat. A kormány a négy uj püspök kinevezése elóit egyenes kérdést intézett hozzájuk, hogy hajlandók volnának-e birtokuk kezelése és az azokon folyó gazdálkodás tekintetében a fóldmive-lósügyi miniszternek nagyobb ingerenoiát biztosítani ? Ehhez a tervhez elvben mind a négy püspök hozzájárult s most már csak a részletek kidolgozása ós a végleges megállapodás van hátra.
A kormány terve a«, hogy hozzájárul a fópapi birtokokon folyó gazdálkodás rendezéséhoz. Serenyi Béla gróf földmívelés-ügyí miniszter a papi birtoknak legalább kélharmadré8zét bérletekre szeretné parcelláztatni. Itt egy akadály van: egy regi jogszokás szerint az egyházi birtokok csak 3 évre adhatók bérbe, hosszabb bérleti szerződéshez a király hozzájárulása szüksé. gos. A s/.á/., vagy ezer részre osztott birtokoknál minden egyes bérlet s/.ámára kieszközölni a király engedelmét, keresztülvihe-tetlen. Így azon gondolkoznak, hogy az egyes egyházi birtokokat bérlószóvetkezetek kapnák, melyek az egész fóldtestnek hosz-szabb idóre való bérbeadásához kikérnék a király hozzájárulását. Az egyes bérleteket azután 25 — 50 évre albérletbe adnák, természetesen haszon nélkül
Az elsó olvasásra is fölismeri a kormány tervében mindenki, hogy ily súlyos jelentőségű és kolosszális hatású szociálpolitikai esemény évtizedek óta nem történt Magyarországon. A földéhség, amely a Magyarország közállapotaiban uralkodó bajoknak inkarnátus megnyilatkozása kielégítéshez jut, a papi javak, az ország ga/.daiágí boldogulásának, a nép inegtilhelési törekvéseinek legkemenyebb akadályai szabad, munkás, a kenyérkereset vágyától izzó kezekbe kerülnek. És megtörténik ez a nagy átalaku
Gíimökór,
köhögés, szamárköhögés, influenza
•MUlbao at orrotok
lás anélkül, hogy bárki — fóleg pedig azok, akik a szekularizáció eszméjét mindenképpen, diszkreditálni igyekszenek — csak egy szóval is mondhatnák, hogy itt valakit is jogsérelem érne.
Országszerte messzeharsogó visszhangot fog kelteni Serényi Béla gróf fóldiuivelés-ügyi miniszter ragyogó gondolata. Alig tudunk elképzelni bácmínó intézkedést, amely-lyel a Ktiuun Hederváry-koriuány pregnánsabban igazolná, mennyire híve minden társadalmi és gazdasagi haladásnak, mennyi energiával es öntudatossaggal vezeti be ismét a liberális kormányzást, mennyire meg tudja érteni a kornak a szellemet ós magáévá tenni a szólasebb néprétegek ósi kívánságait. A kivándorlásnak a kulturátlan-sagnak, a falusi élet ezernyi nyomorúságának, a nép közegészségügyi és közgazda-sagi elseny védésének legigazabb orvosságát jelenti ennek a tervnek a megvalósulása.
harcban már amúgy is majdnem felemésztődött
Íütiy és véráztalls föld ; vér helyet más nedvet, a mnkn verejtékét kiváuja, hogy ennek áldott nyomán helyet foglalhasson a jólét és tudomány.
Nem a zsarnok győzelmének h vad Kalandorok pusztításainak, az élet békéa fejlődésének, az emberi boldogság legtisztább, legmagasztosabb ideáinak zeng dicső zsolozsmát ina a nép,; s a tiszte« ipart magasztalva, a felszabadító s gyümölcsöző munka öt világrésztől összehordott termékeinek versenyre emelnek Pária, London s a legnagyobb világvárosok csarnokot. Királyok kelnek ulra gyönyörködni rajt, mit az ipar össiehalmozo\'t a koszorút nem mint régen csupáu a gladiátoiokuak s bajvívóknak, hauern a józan, becsületes\' munkásoknak is osztogatják .
Ipar, műveltség ma oly kincsek, melyek nélkül a nagy világon nincs számuukra hely.
És népUuk megérté a kor eme jelszavát, megérté városunk iparososztálya is, amikor esztendővel oielótt testületté lümörDlve nemcsak saját érdekei megvédésére, de a helyi ipar fellendítésére ia kezet uyu|toltak egymásnak s oda lejleszletlék városunk iparát, hogy az az orsiág bármely hasonló rangú városainak iparával bármikor féuyeaeu kiállja a vurseuyt K becsületes munkában lefolyt \'JA év utio, amikor ipartestületünk jubilálni késiül, erősen hiastOk, liogy a vezetőség nem fog ci>U|ián az Ores ünneplés sel megelégedni; szép múltjához méltóan olyan maradandó beosü alkotásokat is fog teremteni, melyek ékesszóló bizouyitékai lesznek azok [elvilágosodott szellemének, kik ezen intézunuy-tk letéteméuyeseí megalapítói s akik ekkéut példáuykepül szolgálhatnak ma|dan az ifjabb nemzedéknek s mintegy buzdítván őket, hogy a becsületes munka zászlaját még magasabbra emelve, igyekezzenek még fényesebb, még elismerésre méltóbb babérokat tűzni ama díszei koszorúhoz, mely városunk iparoséinak örök becsű emléke es dicsősége marad uiindeukorra.
Baaikavtok János.
Ipartestületünk 26 éves
fennállását ünnepli.
Ama lázas tevékenység közepett, melyet ma a világ miuden kuliur-állama ipara fejlesztése, tehát ük jut jóléte gyarapítása érdokebuu kifejt, ami édes liazáuk sem maradiul egy percig »em tétlenül. Most sem a szellemi múvelódé», sem a tursadaliní s állami élet tu|lődése nem lenne biztosítva, ha nem lenne meg iparosainkban a józan érzék, komoly szándék s képesség minden lehetőt elkövetni, hogy a különböző iparágak fokozatos tévesztése állal közgazdasági helyzetünket javítva, n becsületes munka verejtékével ama nagy nemzeti ideál megvalósítása felé I törekedjék, melyet auyagi inegerósödésuek vagy nemzeti jólétnek nevezünk.
Meit uem n társadalmat megmételyező hamis jelszavakkal, t>oiil a családot s társadalmat összekötő legszeutebb kapcsok szétrombolásával, hanem igenis a becsületes munka verejtekével juthatunk s formálhatunk csak |ogot ahhoz is, amit egyéui boldogulásnak nevezünk.
Nem vért, neiu zűrzavart kiváu e folytouos
Az uj szombathelyi püspúlc Az összes fővárosi lapok a legkomolyabb formában hozták tegnap azt a hirt, hogy a dr. István Vilmos halálával megüresedett szombalhelyi püspöki szekre gróf Mikes Jauos Székelyudvarhelyi plébános vau kiszemelve. A püspök|elöltról a tudósítások csak annyit lelenteuek, hogy igen kiváló egyházi lérfiu ¿a tauügyi kérdésekben elismert azaktekiutély.
SIROLIN
„Roehe"-t
r*nd«ln«k.
lik vannak a Min „Hoche"-ni utalva?
1. A kik hoanu ld«n kerMctfil kOhögia bintal-maiban atenvednek.
8. Mindazok, kik (UlOJt gA#ahurutban aMurodnak.
« \\
8. Asztmában aienredök ányegea könnjebbfUért éreznek már rövid haainálat után
4. Skrotuláa, mirtgyduiradasoa, nam- it orrkaUr. ruaua Kvermakekuek lon\'oa asora a Htrolln
„Roen»*...
A táplálkozást n»gryb»n előicgill
tÎHaklBprodetlrsomago-láau Slrolln ,Roolie"-t kárfan. minden ulán-tatol vagv pótkíazlt-mánr\' hírűnk a l«gh»-tAro«ot<ai>ban »1«»ta-a tanítani
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co. BASliL (Schweiz) BREMZACH (BADEI.)
*
s.
U Li I KÖZLÖNY
ÁPRILIS S.
Képkiállítás.
— Saját tudósítónktól. —
A lapunkban hirdetett képtárlat tegnap délelőtt csakugyan megnyílt. A vén gimnáziumi rajzterem, talán utószor, újra a művészet hailéka lett. Sa.su Fereuc és neje Farkas Krzsi, meg Faragó Márlou festőművészek álliloiták ki olt fesleményeiket. Kár felhívást intéztek műkedvelőkhöz is, hogy veink együtt mutassák be inuukáikaí, de csak kél műked-velö vesz részt néhány képpel a kiállításon: Petrícs Juliska és Kohn Mariska urleányik. Őszintén szólva, bár nem tagadhatjuk meg a két műkedvelőiéi a festői készséget, mégis stivesebben látjuk, hogy csak a bárom hivatásos művész képei töltötték meg aí ódon falakat. Torkig vagyunk a dilettanlismussal Lehetetleu észre nem veuuQuk, hogy a sok dileltaus miatt a publikum műpárlolása sem megy lul a di-, táns ízlésén. Egy-egy merész múvéati lélek meg-,i lalkozása a limonádéhoz szokott mecaenásokuak nem tetszik, idegenszerDeu hat rájuk és még kriti-k kit is ehhet a móizléshez szabják, addig a való művészet koplalhat miattuk. Mi tehát nem sajnáljuk, hogy csak három festArAI kell tudósításunkban meg-emlékezui.
Sassué Karkas Krisi lila tónusu .Ksli tájképe* (GyArbAI), valamint színes .Csendéletei,* rilka meglátásuak A merész színezés mellett is oly ösz hangzatosan oldja meg feladatát, hogy szinte egyik erAs uldala ez művészeti egyéniségének, a .Kanizsai sétatéri részlet\' és .Udvarunk, kedves alkotások Klllén kiemeltük ugy plaslililásánál valamint sziuezé-séuél fogva kiváló .Akácvirág" Oselidélelét, melynek I halása a szemléiére frappáns.
Faragó Márton visszatért régi szerelméhez: a lestéaietbez Azaz el se hagyta A .szobi állomás", hol kél év óla, míut vasúti tiszt szolgált, ott vau a tárlaton, tehát bizonyosan nem volt olyan jó vasnlas, miül ainilyeu festő. Találó színezésével, az autignitaii jóleső hatását keltik a pécsi zárdaszerQ báslyás tomp-} lom, meg egy pécsi sikátor. Óriási területet tudott ráunni egy nein nagy vászonra a .Dráva" résziéiben .A tél" című képe jeges vidékével, kusza, csupasz fáival karaszteríkus munka .,A mosás", „Parasztházak", „Ötvös-Kónyi részlet\' kaplaiueg figyelmünket nyugodt színezésével és a leifogás kedvességével Faragó igati természetimádó és képeinek hatása magával ragad bennünket is. Amit A szépnek látott azt az A művészetében szépnek látjuk mi is. Kbbeu van művészi hatása.
Hass Ferenc képei között ísmerAsúkre akadunk már azérl is megfog bennünket. Nemcsak Farkas Joláu urleáuyuak és Farkas Ferenc kapitánynak befejezetleu arcképeit értjük, hauem a „Muuka nélkül" című képben két öklére támaszkodó favágóra isroerüuk, akinek fakó arcáról a cucilista gondolatok olvashatók le Olt látjuk az „Éu szeretteiin* képet is, mely a zaürímentes budapesti kiállításon az ősz-szel oly nagy pori vert fel. Kiváló szép alkotás az .Udvarunkon". Derüli, napsütés«*, levegős, kedves udvart ábrázol, hova a (estó éppen megérkezik. Vele vetekedik a „KapoBi udvar". A művész maga is gyönyörűséggel szemléli „Olvasás közben" o. képét Fehér abrosszal leteiitett aszúinál fejét lehajtva, elmerülten ül egy nó (a művész hitvese) és olvas. A nyugalom moly a képen elömlik jólesően álszármazik a szemlélőre is A „Telegráf oainálók" eleven mozgalmas jeleuetet nyújt. Sziute látjuk a sötét alakok ügyea mozgásait a telegráf pózuákon Van olt még kép elég. Mindegyik visszatükrözi Sassék lyrai egyéniségét. A haugulat nála mindig megkapó. Egy-két nagy ecaetvouással tejez ki értelmeket, gondolatokat. Művészi alkotásai fejlődést mulatnak
A megnyílón szép számú közönség volt részt A vároe réstéről Sabján Gyula dr. főjegyző volt je-
len A közönség délután is sürün látogatta a tárlatot és nagy vételkedvet mutatott. Több kép elkelt már. Tekintve, hogy az árak nem magasak, nénioly köz tetszésü kép megvásárlása körül valóságos versengés észlelhető.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik izere-tett férjem elhányta alkalmából réazvétttket nyilvánították köszönetet mond
özv. HERTELENDY BÉLÁNÉ.
HÍREK.
Késő üzenet.
Akkor is ... Kicsukta kelyhét sok kék ibolya, Mikor sétáltunk a fenyves árnyán. Akkor is ...
Halkan zenélt esti erdőzúgás,
hs fél holdfény rezgett a (a lombján
Akkor . . . régen ... Tavaszi nap enyelgő alkonyán, Két gyúlt szív sejtolt jönni álmokat — Tudod, — akkor. ..
Midőn ott szakítánk egymásunk Lila szirmú emlékvirágokat.
Most újra tavasz !. .
Virág! .. Sugó sóhajom száll hozzád — Tudom bár, késői ez üzonot: — Egyszer... tán érzed ...
Valahol... ha majd uein lát senki sem: Hívj vissza óh I... egy eljátszott, haldokló szivet
Táloasy J.
— Thassy Kriztóf halála és temetése.
Közel két esztendő óta reménykedve várta Zalmegye hogy ismét viastakapja sz-retett tiszti főügyészét Thassy Uábort, de hiába a súlyos sorvasztó betegség inárc. 31-én elragadta körünkből Halálával nagy veszteség érte megyénkel, különösen pedig soktagu elAkelA családját, és közolálló barátait és ¡«méréseit. kik őszinte részvéttel osztozkodna« gyászoló rokonainak mély fáidalmában Temetésén, mely tegnap délután volt Zalaegerszegen — részt vett a város egész kö-zöusége és a megye számos uolabílílása.
— Kinevezésele a postán A kereskedelmi miniszter Freyslloger Jóisefué született Seidl Delfin postai kiadót a nagykanizsai postahivatalhoz posta és távíró kezelóvé; Maschler István posta és láviró tiazlet főtisztté; Müller Béla és Kossá Aladár segédtiszteket segédellenőrökké; Pintér Nándoj, Láng Ferenc és Topolics Fcronc s.\'gédtistljelőlteket segédtisztekké nevezte ki
— A Patria gyár megnagyobbítása. Márc. \'¿8 áu az épilési bizottság Knortzer György elnöklete alatt gyűlést tartott, melyen 0 uj épület emelésére adott engedélyt. Ezek között legnagyobb jelentősége auuak a hatalmas szárnyépületünk van, mellyel a Patria pótkávégyár fog bővülni. Mégegy szer akkora helyiaéget építtet hozzá az ígazgalóaág Miül amekkora eddig állt a gyári munka végzésének rendelkezésére. K.z a terjeszkedés bizonyítéka annak a körültekintő vezetésnek, mely « Patria pólkávégyár fellendülésére vezetett. Természetes, hogy ezek utáu
a munkások száma ia szaporodni fog a gyárban amit a népszerűvé vált Patria pólkávégyártmáuyok nagymértékű térhódítás» tesz szükségessé.
—• Sorozás Nagykanizsán. Mini már megírtuk az idei fósorozás f. hó \'29-től május 3-ig, a nagykanizsai járásbeliek sorozása pedig május 4-IŐI 10-ig lartaiik. Nagykanizsa város sorozóbitnU-ságáuak elnöke Plíhál Viktor dr.. orvosa pedig Rátz Kálmán dr. városi tiszti orvos. A járási sorozóbizott-ság elnöke Viosz Ferenc főszolgabíró, orvosa Mayer Ferenc dr. járásorvos. 4
—>■ Szoborsoraj egyek A szabadságbál ou
jelzett corshuzást akadályok miatt el kellett halasztani. f. évi májua 14-re Tudvalevőleg három szohor-mintát sorsol ki a bizottság. A meghívók mellett két-kél sorsjegyei kiküldött a vidéken lakó urakhoz is. Kny-egy jegy ára 50 fillér. Igen kéri a bizottság azokat az urakat, szíveskedjenek, vagy a két tégy árát. az 1 koronát, vagy pedig a két jegyet tdkül-deni Zalaegerszegre, a szoboibizottsághoz, inert euél-kül igen bajos lenne az elszámolás.
— A keszthelyi hévízi villamos sorsa végleg eldőlt. Minthogy a szükséges összeg már együtt van, a Ganz-gyár főmérnöke és a budapesti bauk kouzorciiiu megbízottja Keszthelyen járt az utolsó teeudók megbeszélése céljából. Beszerezték a szükséges statisztikai adatokat és a bizottság végleg megállapodott abban, hogy a villamos építését őszkor megkezdik és 1912. évi ftrdőszezonra teljesen készen lesz. M KA
— Uj távirda állo.«... SHk A pécsi posta-és lávirdaigazgalócág birdelinoBj: "¿\'.érint a Gelse és Zalaapáli községekben eugedé.l\'\'w\'U állami távírdák március 23-áu megnyíltak. Kiírniuk ezen köiül-ményre olvasóink figyelmét.
— A vidéki rendőraég államosítása. Mint értesülünk a magyar városok Budapesten tartott inult h-ti kougresszusán Bárczy István polgái-mester, az ülés elnöke közölte a lauácskozó bizottsággal, hogy a kormány törvénytervezetet készített a rendőrség államosításáról. Az erről szóló törvényjavaslat ré-zletesen foglalkozik a fővárosban székelő központi reudőrígazgatóság szervezéséről, amely annak idején kormányozná a szervezett magyarországi államrendőrséget. A miniszterelnök kijelentése szerint a jövő év folyamán kerül az űgy a parlament elé.
— Tiz pályázó egy rendőr-állásra. Gerencsér János komárvárosi kisbíró a boldog halandó, akit a pénteki tanácsülés havi 50 K fizetéssel közrendórré választott meg A többi majd reiiiényeibeu csalódva voszi át folyamodványát és bizonyosan irigykedve gondol a szerencsés verseuy-larsra, akit a választás éri. Hátha azt ia tudnák, hogy néha uajiján még az 60 koronából le is vonnak ö—10 korona büntetést, ha valami inulaaztásl követ el a reudór. Így a legutolsó tanácsülés is 4 korona pénzbirsággal sújtott egy rendőrt mert a vasúton nem teljesítette kellőkép kötelességét. Egy gazdag ur jelentette fel. Természetesen azt gondolta, hogy csak megdorgálás lesz a büntelés; hogy 4 korona — két napi élés — bánja meg. azt nem hihette ; azt nem akarla. Ne buauljon az a 9 meg nem választott pályázó. A rendőri egyeuruhábau nincs gyöngyélel. Sovány kenyér jár olt a nehéz munkáért
Tavaszi zivatar Azt mondjak, ha Szentgyörgy nap előtt dörög, sok zivaiar várható. Az idei tavaszban szombaton már másodszor zengett az ég Április elsején d. u. 3 órakor záporszerü jégc>és kiférte a korai égi háborút
— Versenytárgyalási eredmény. A nagykanizsai Frigves főherceg laktanya koosiaziujének kibővítésére kitűzött versenytárgyalási pályázatok között a pénteki tanácsülés döntött. A költségvetesben előirányzón 3300 koroua épilési összeg helyett Fuchsz és Orosz zalaegerszegi cég 33 Hzázalék, Oeiszl Viktor li-ö százalék, Fatér Mihály pedig 18 százalék költségtöbbletért hajlandó a szükséges építési munkálatokat teljesítem. így mint legelőnyösebbet a tanács Fatér Mihály ajáulatát fogja a városi képviselőtestületnek ajáulaui.
— Gyári munkások figyelmébe A gyári munkások nyilváulartása és munkakönyveik kiállítása eddig a városi levéltáros hatáskörébe tartozott. A pénteki tauácsülés e leendők végzését ezentúl a rendőrkapitányság tnuukakörébe utalta.
ÁPRILIS 3
ZALA-I KÖZLÖNY
---------
— Lukács tan^r felolvasása. Az Irodatiiü én Művészeti Kör tognap befojezte ez idei felolvasásait. Hogy csak ennél az utolsó felolvasásnál szerepelt az Irodalmi kör is, mintegy karakterizálni akarta végezetni a nexust, moly a kör és a felolvasások között volt A kör dalárdája két énekszámmal szerepelt és a teljes dalárda most is míuÓBzi élvezetet nyújtott énekével Hofrichter Emma úrhölgynek és Loewy Mariska urleánynsk, Fischel Lajosné úrnőnek zongora kisérotóvcl előadott hegedlljátéka oly nagy tetszést aratott, hogy a szttnní nem ukaró tapsolás-uak csak egy ismét nagy sikerrel előadott ráadás vetett véget. Maga a felolvasás méltán sorakozhatik uz idői magas nivóju előadások közé és Lu\'-ács József újra bebizonyította, hogv a tudósnak és művésznek szemeivel végzi vizsgálódásait ós arról nagy elöadótehetségge! tud számot adni. Uranadát mutatta be vetített képükkel. A mór műveltség építési maradványainak műremekeit De bemutatta a forrongó Granadát is, amilyennek ezelőtt két évvel, ott jártában tapasztalta, amikor a Ferrer hivői forrongásba ejtették majdnem egész Hispániát. A szokatlanul nagy közönség hálásan tapsolt az élvezetes felolvasás után Mi pedig elismeréssel adózunk az Irodalmi és Művészeti Körnek, uiely a lolyó évben rendezett felolvasásaival egyedül szolgálta Nagykanizsa kulturális életéi.
— Tanítónő, aki nem tanit. A Világ va
sáruapí száma, ugy lál»\\ik kanizsai tudósítás nyomán, egy hírt közöl Pathy Nagy Júliáról, aki hal év óla Nagykanizsára helyeztetett 7\\le néhány havi tanítás után állandóan szabadságon van THdoinásuuk vau azonbau arról is, hogy Szabó Istváuvnrazgató és Zalavármegye tanfelügyelője erélyes fellépése folytán ueve-zelt lanitóuó már nincs a nagykanizsai ~t»»Wtul kötelékében, sót nyugdíjazása is már befejezett tény.
— Az Uranus mozi szenzációja. Az Uranus mozi holnap kedden és szerdán eseményszámba menő mutatvánnyal kedveskedik látogatóinak. Kkkor mutatja be Johusohn és Jeffrics világbajnokoknak K i-nóbatt lefolyt bonnérkózését. Az izga\'mas küzdelem két kilométer hosszú filmen vau felvéve, melynek Ijemutat.ua két óráig tart. Felhívjuk rá olvasóink Ügyeimét.
— Marhajárvány. A ragadós száj- és kótöm-belegség Nagykanizsán tel|eseu megszűnt. Az istállók és gazdasági udvarok dezinfiuiálását az állalorvo<i hivatal intézkedése folytán a kapitányi hivatál már elrendelte, de több gazda még nem foganatosította Amennyiben elmulasztják ezt megteuui a rendőrkapitányságtól eMndell határidőn bellii, hivatalosan fogják a desinficiálási végezni a gazdák költségére. A járvány Korpavár, Paliubau is megszűnt. Reményünk van, hogy a marhavásárok rövid időn belül megtarthatók leszuek.
— Nadrágszoknyás gazdász A mindenfelé sokat gúnyolt első nadrágszoknya érdekes tréfa keretében jelent meg a minap Magyaróváron. Olt ugyanis a következő érdekes eset történt meg: Gyümölcsoltó boldogasszony üuuep délutánján Magyaróvárolt a templomból jövő közönség előtt megjelent egy nőalak — nadrágszoknyában. Természetesen általános feltűnést keltett. A közönség csodálkozó érdeklő léssel szemlélte a küló iós m divairuhát és sok kritikai megjegyzés halUtlszott. Leginkább persze arra voltak kiváuosiak, hogy ki lehet az, aki legelőször uiurt kilépni a veszélyes lupe culottebeu a nyílt utcára Csak jó sokára tudták felismerni, hogy az illető bátoi*1 divathölgy — Ivánka Liszló gazdász, akadémiai hallgató, aki kimerte gúnyolni az uj inget ló viseletet. A leleplezett tréla után a jókedvű Ivánka Magyaróvárról Mosonba hajtatott, ahol a népes déli korzóu sziutén hasonló nagy hatást kellett.
— Uj községi takarék. Szombathelyi tudósítónk értesii, hogy ott már a közel lövőben községi takarékpénztár fog létesülni Az erről szóló javaslat már a legközelebbi városi közgyűlés elé kerül, hol az elő|elek szerint azt való.sziuüleg el is fogadják.
Szerkesztői üzenet.
Figyelmes Olvasó Helyben. Se csöndes, se zajos látókör niucs, hanem van széles vagy szűk látókör. „Az izr. hitközség uj elnöke-1 c. cikkünkben széles látókör olvasandó. Közönséges nyomdai hiba; semmi egyéb.
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
* Uj Idők Április elsejével uj évnegyedet kezd az Uj Idők, a magyar családok kedvelt lapja, amely hétről-hétre gazdag, előkelő szinvoualu tarla-Iomiiiiíi! keresi fel olvasóközönségét. A szerkesztő, Herceg Ferenc átigntima: a magas tartalom, ötlet és finomság, a lap minden egyes szátnábau érvényre jut. mert az Uj Idők egyfelől tiszteli a hagyományt, másfelől pedig teret enged a szellemi élet moderu megnyilvánulásának. A lap állandó muukalársai között ott találjuk a magyar Írásművészei java képviselőit. A/, áprilisi évnegyedben kezdi inog Holtai Jenő u| regényéi, amely a kiváló írónak egyik legjelesebb alkotása. Az uj eredeti regényen kívül az Uj Idők hasábjain szól hozzá Horkayné, a maga elmés modorában, az aktuális eseményekhez és ugyancsak ¡11 találjuk meg a Jogász naplója pompás liumoiral megírt páratlan uépszerüségü állandó rovatát. Az „Idogeu írók" rovatában a külföldi irodalom jeleseinek kis remekművei! is közli a lap és igy az Uj Idők olvasói egész világirodalommal lépési (arlhalnak. Előfizetési ára negyedévre 6 korona. Kiadóhivatal Budapest V.I , Andrássy-ut 10. Mutatványszám kéiésre ingyen.
* Magyar Lányok Niucs talán nagyobb gond lányos szülőknek, mint hogy milyen olvasmányt adjon serdülő leánygyermekének kezebe. Az izgaló regény káros hálását a fejlődő fautAziára miudnyátaii ösmerjük, a külföldi, seleites ifjúsági lapok és iratuk untatják a leánykákat uoui hogy szórakoztatnák ókul, mert lelkük nem talál bennük elegeudó szellemi táplálékot. Miuden szülő, aki szivén viseli fe||ódó leányának lelki nevelését, a legnagyobb megnyugvással adhatja leánya kezébe a Magyar Láuyok-al, Tutsek Anna kitűnő iljusági lapját. Java magyar irók, |eles tollú pedagógusok szólalnak meg ilt frissen írott munkáikkal, hogy egylelól szórakoztassák a magyar leáuykózónséget, ináslelól az otthon falai közölt is folytassák az iskola nevelő szerepét. így azután a szépirodalmi reszen kívül lelelte becses és tanulságos részei a lapuak az ismeretterjesztő cikkek, továbbá a háztartás, kertészel, konyha, kézimunkák, női foglalkozások atb köribe vágó rovalok. A Magyar Lányok-ból igy lesz a leányvilágnak okos, jókedvű leánypajtása, aki olszórakoztat|a őket és emelteti okos tauácsokkal látja el a jövendő kis háziasszonyait. Előfizetési ára negyedévre 3 korona. Kiadóhivatal Budapest, V., Andrássy-ut 10. Mutatványszám kérésre ingyeu.
* Moliére a Magyar Könyvtárban Radó Autal kitlluó vállalatában, a Magyar Könyvtár-bán Moliéranek, a francia vigiáték nagy mesterének hat vigjátéka volt eddig. Most a sorozat ismét inogbóvült eggyel : a Szeleburdi vagy minden lében kanál eímü pompás ötfelvouásos vigiáiékkal A bájos komikitinu darab Kosztolányi Dezső fordította. A Szeleburdi a Magyar Könyvtár legújabb, most inegielon sorozatából való s a Lampel U (Wodianer F. és fiai) adta ki; ára GO fillér.
A szobás elegáns, részben modern, részben antik
lakásberendezés
lelies felszerelési szőnyegek csillárok és nippekkel együtt összesen vagy részletekben is azonnal eladó Andrássy-ut 3.V, II. 12. Reggel 9-tól este li-ig megtekinthető.
KÖZGAZDASAG.
Gabonaüeletről,
i
Nngykantiaa 1911. ápr. 3.
A mai budapesti tdlofonjelentés szerint az eddig előfordult kötések 5 fillérrel olcsóbb árak mellett köttettek.
Piaci árak:
Haaxnitjou FaiUr-fáU El.afluiflot FalUr-fál* Elsapilalikat, malytk efyedtül k*«»l-tóje Feller V. Jenő udvart (jy ógysz »réa*.
Htubloa, Oantrale 135 as. (Zagrábmegya).
A Keller-féle Kl»afluid saját tapasztalatunk szerint fájdalomcsillapító, gyógyító, gyengesegel msgstün-tetö hatással bír, gyorsan és biztosan gyógyít csuzl, kóxvényt, idcggyengeségel, oldalsiurást, szaggatást, influenzái, tej-, fog- és derékfájást, ¿sábát, bénulást, szemfájást, migrlnt, sok itt meg nem említett betegségtől megszabadítja az embert. A Keller-féle Klaafluidot, rtkedsógt, nátha, mell-és torokfájás és légvonat vagyebdléstól aród5 bajok ellen Is páratlan gyógysikerrel használják. Valódi csak ugy, ha minden Üreg a .Kellet\' nevel viselt. 12 kis vagy U dupla vagy 2 speciális üveg bérmentvo 3 korona.
II. Továbbá tudomására óhajtjuk hozni, hogy az emberek ezrei gyomorbajok, görcs, étvágylalanág, veseégés, hányási inger, rosszullét, felböfdgés, puffadtság, dugulás, aranyeres bántalmak és kültfn-bózfl emésztési zavarok ellen kililnó és Matos sikerrel kasználják a Keller-féle hashajtó Rebarbara-Klsa\'pllulákat U doboz bérmentve 4 koront. Óvakodjunk axonban utánzatoktól és cfmesidnk minden rendel j .1 gondosan *
Fillér V. Janó uyógytziréiznik, Stublca,
Ciatrali IH ll. (2i|rUn«i.)
Buza Rozs Zab . Tengeri
22.40/50 15.40/50 16.—
13. -
Gőzmalom Barcson Az eszéki Unio-gözmalom részvénytársasága Harcson nagyarányú gőzmalom építését vette tervbe. Az őszig valószínűleg fel is épül és 1912-ben az őrlési üzemet megkezdi. Tekintve Barcs szárazföldi és vízí közlekedési kedvező fekvését előrelátható, hogy a Dunántúli gőzmalmok hatalmas versenytársat kapnak az uj gőzmalomban.
Legkitűnőbb formája
a csukomájola|tiak bármely célra a SCOTT-féle Kinulsíó, amely raést-és uátronhipofűszfitokat tartalmaz. Nem tud csukamájolajat bevenni, mert beteggé és gyöngélkedóvé (eszi? Uijougaui fog örömében, ha a SCOTT-féle Kmulsió-t fogja használni I Mondhatunk még valamit az Kmulsió érdekében. . Gyor-ai Emuiiia víwUné sabban és nagyobb eredménnyel
• SCOTT-Ííle «llílá« , , . . , , , ,
v<jj»„(i -1 haliul hat. mint a közönséges csukamáj-
^Jí^SSlSm 0\'"j\' «»«i »
óvakodjunk I
SCOTT-féle Emuisió
képes arra. amire a közönséges csukamájolaj nem képes. Próbálja meg I Egy eredeti üveg ára 2 K 50 f Kapható tnindeu gyógyszertárban.
Hirdetések
felvétetnek
e lap kiadóhivatalában.

4
Z A I, A I KÖZLÖNY
APRILTS 3.
HIRDETMÉNY.
A Kotori Takarékpénztár r. t. 1911. mároius 2fi-án tartolt rendkívüli közgyűlésén elhatározta az alapszabályoknak 12. g-a értelmében, uj részvények kiboosájiása által alaptókéjének
80.000 kor.-ra való felemelését
akként, hogy az eddigi részvényesek minden egyes részvény után, egy-egy részvényre elővételi joggal bir.
Ezen határozat folytán felhivatnak a Kotori Takarékpénztár r. t. eddigi részvényesei, hogy elővételi jogukat ezen uj részvényekre 1911. március 5-töl 1911. április 25-ig bezárólag gyakorolják, mert különben ezen uj részvényekre való előjegyzési jogukat elveszítik. Kotorban, 1911. március hÓ 26-án
az igazgatóság.
Óh j aj I
Megfojt ez az átkozott köhögési
Köhögés, rekedtség ós elnyál-káaodáa ellen gyors és biztos hatásúak
Bfirfforiűelipasztillái
Az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. Doboza 1 ós 2 korona.
—r Próbadoboz 50 fillér :-
Fő és szétküldés! raktár:
NÁDOR
gyógyszertára
Budapest, TI., Viol-kttrnt 17.
Élj
e n!
Eggar matlpasztllla
Ciakbaaar ■ni|é|jll»tt.
Kapható Nagykanizaán: Belus Lajos, Neumann Aladár, Keik Gyula, Szabó Albert gyógyszertárakban, Geltsch és Graef droguákban. ^
Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárában.
t-í
«54.
Aki bútort
BUDAPESTEN HKAR VÁSÁROLNI,
saját érdekében cselekszik, ha vásárlás előtt megtekinti a
.BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET" védnöksége alatt álló
BÚTORCSARNOK ÉS HITELSZÖVETKEZET
árucsarnokait, melyek a következő helyeken vannak: VIII.. József körút 28. sz. (Bérkoosis-utcza sarkán) IV., Ferenciek-tere 1. bz. (a királyi bérbalotában.) Kinn szövetkezet az „Országos Központi Hitelszövetkezet" tagja s ennek felügyelete alatt áll.
, Vásárlási kényszer teljesen kizárva
Stilazerü modern lakberendezések
Jutányos W. Smatossai ani nmm\\.
Az árucsarnokba kizárólag elsőrangú _budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.
Hirfletésöket felvesz
a kiadóhivatal,
és —
Wajdits könyvkereskedés
i^őbb"h«u«a Hashajtó.
NEUSTEIN
FÜLÖP
LABDACSAI
CUKROZOTT! HASHAJTÓ
(Neustein Erzaébet-Pilulái)
elilbrtulja minden ) tekintetben a hasonló kéisitményeke-Kenli »cr montes minden káros alkatrészektől a le g Jobb alkarral baaéoálják at altéit bántalmalnál, könnyít uékletélet ttorei, egy* vérlisatitó gyógyaier lein 4iialni.il» nabb\' -atkalmaiabb a
székrekedés
egyóiéiére, mint a legtöbb betegség okozójára. Culuozott volta miatt, a gyermekek li szIveie" veizik. Kgy dobol 15 pilula tartalommul 30 fillér egy tekerei M doboita-tehát 120 pilulával 2 korona. A pént előre bekuldtie mellett bérmentve.
ftV AMI Utániatoktól óvakodjunk, uv.-mm .N,ut|,|n F0|„p h„htj,ó
ptlulált. telték kérni I Ciak akkor valódi, ha minden doboion a tflrv. hejegyiet Sicnt l.i|>ót védjegy éi Philip Neuiteln gyógyueréu alá-iráia fekete vörös nyomáaban olvaiható, A keiesk. törvény állal védeti csomagjainkon cégünknek rajta kell lennie.
■•■•tilt Falap iré|;iurtára. Ii. LImIIhx
Wien, Plankengaito 8. Kapható Nagykanlzián: Relk Gyula, Balua Lajoa, Práger Bála 4a Biabó Antal gyógysxarásiaknél.

Deák tér
és mindeu hol - és külföld hirdetési iroda.
Hogyan védjük magunkat
GYOMORBAJ ELLEN?
Ilogy mindazon bajokat, melyek az emberiséget a jelenkorban megtámadtak, eredményesen megelőzzük és azokkal erélyesen siembészálljunk, ajánlató« a
Dr. ENGEL-féle Nectár
jókori használata. — Mert
egy erős gyomor és jó emésztés
képezik egy egeszséges test alapját. Aki tehát egészségét legkésőbbi életkoráig meg akarja tartani, hasz-nál|a a kitűnő hatása folytán előnyösen lamei 1
Dr. ENGEL-féle Nectárt.
Ezen Nectár, mely kitűnően bevált gyokerned-vekból és JÓ borból van készítve, hatásos és gondos összetételei folytan at emésztésié különösen jótékonyan . hat; hasonlóan, mint agy jó gyomurlikór vagy gyomor-bor és éppenséggel nincsenek káros következményei. Tehát Nectárt egészséges és beteg, kártékony hatás nélkül egyaránt ihat. Nectár merlékletes használatnál előnyösen hat a>. emésztésre és elósegiti a nedvképzódéat.
Elért ajánlatos a
Dr ENGEL-féle Nectár
mindazoknak, akik jó gyomrot akarnak. Naclár elejét veazi a gyomorhurut, gyomorfájdalom, nah4i emésztés, vagy alnyálkátodianak. Epenugy megakadályozza Nectár a székrekedést, szorítást. bélgBrca-fájdalmakat, szívdobogást, nyugodt alviat 4a 4tvá-gyat Id4z elö és igy meg ment az álmatlanságtól, ke-délybetegségtól fejfájástól és idegea ellankadástól. A népek széles rétegeiben becsülik a Naotlrt, mert vidámságot és életkedvet ad
NaclárV üvegekben\'\' 3 cs 4 K-érl kapható Magyarország összes gyógyszei táraiban. — Direct vásárolhatjuk Nagykanizsa. Kiskanizsa, Becsehely, Tótsientmárton, Ne mesdéd, Nemesvid, Csákány, Kis-komárom, B-szentgyörgy, Szent\'ászló, Tótfalu, Kerka-saentmiklós, Muraszerdahely, Csáktornya, l.etenye, Kotor, Perlak, Vldovec, Alsódomboru, l.égrád, Bükkösd, Murakeresztur, Ihárosberény, Böhönye, Tapsony, Szakácsi, Marcali, Sámson, Kéthely, Vöra, Balatonszentgyörgy, Apáli Keszthely stb. gyógyszertáraiban, úgyszintén Magyarország minden nagyobb és kisebb he-lyiségében iévó\'gyógyszertárban.
óvakodjunk utániatoktól I
Kérjünk határozottan
Dr. ENGEL-féle"Nectárt.
Nectár Nem titkos szer, alkut, eszei: Samos bor 300.0 botszesz 150.0. málna lé. 100 0 berkenyelé cseresznyéié 200.0, cskoró virág 3O.0, borókabogyó 30.0 ürmös 30.00, ánizs, örvény gyökér, encangyökér, kal-musgyökér, pipitér 10 00 — Ezen részek vegyitendók.
APRIL1S13.
ZALAI K ö ZJLJÖ N Y
5
Amennyiben tömör, áljárhatatlan, sötétzöld, tö kéleteseu féregmentes élő sövényre kíván siert tenni, amely olló alatt tartv\'» idővel pompás zöld falat képez, ngy méltóztassék az éghajlatunk alatt kitüuften bevált
Maciura aurantiaca t (osagok narancsa)
ültelui Kzen pompás sövénynövény bőrszerű, zöld levélzet tel bír, férgek, hernyók, vagy tnás parazita nem támadja meg h rendkívüli gyors növéssel is tűnik ki.
Folyó méterenkinl egysorosait (illetve 5, kétso rosau Illtetve 8 drb. csemete szükségeltetik.
Árak Darab
rtraK \' 100 1000 10.000
I. minőség 180 cm. magas 6-— K 4S-— K 425\'— K
II. minőség 100 cm. magas «•— K 35\' - K 325-— K
III. minőség 80 cm. magas 3\'— K 20-— K I80-— K
A szétküldésre kerülő Makhira csemeték kifogástalan míuóségüek
Clletési idö : mároius-április. MÜHLE ÁRPÁD, udvari szállító, kertoeti Ülep, TEMESVÁR.
Üdvözlet Grázból!
Mielőtt szükségletét (edezi, kérje tólem gazdag tartalmú mintagyQjteményepiet, a legiobb stíriai
férfi- és női lodenról
vadász-, erdész-, turista-, rodel és ski-sport és mindazok részére, akik a különféle időjárásoknak kitéve vannak, de klllöuösen az én valódi styriai női loden-ról gyönyörű mintákkal, utazási- és séta-kosztümöknek, valamint összes divat-szövetjeimről, férfi- és gyermek-ruhák, felöltök, ulster a legolcsébblól a legfinomabb minőségben az általánosan elismert lelkiismeretes első és legnagyobb loden^kiviteli cégtől
VINZENZ OBLACK
cs. és kir. udvari pos»tó-a«álliló
Graz,|Murgasse 9. szám.
Mintakönyvek szabómesterek és szabónők részére kívánatra rendelkezésükre állanak.
Szőllőoltvány eladás!
Aki egészséges, olcsó szép szőlőt akar, bizalommal forduljon
VITYÉ MIKLÓS
leUtUsmeretesen vezetett oltvány telepéhez —
Ós-Csiioádon (Tirtitai-m.)
ahol szokvány minőségű I. rendű fás, gyökoros és sima z ö I d o j t v á ii y o k b o r-és csemegefajok valamint amerikai sima és gyökeres szólló vesszők, nemkülönben ugyanazon fajok II rendll osztályzatban a legolcsóbb árban kaphatók Htólőlngosnak külön e célra választolt fajok. — Orpiugton faibarornfi-lenyésztés. Előjegyzések őszi és tavaszi szállításra elfogadtatnak.
Sfüaslcsl«- ii riiiailtiairikkai aa|y láiaizlik.
Faj- éa árjegyzék Ingyen és bérmentvs.
A számos elismerőlevél köztll ilten csak egy: Szeged, 1910. szeptember Üti. T. Vityé Miklóí, urnák
Ös-Osanád.
Válaszolva I. hó 6-ról kell becses sorai, vau szerencséin értesíteni, hogy a szállított oltványokká nagyon meg vagyok elégedve.
Teljes tisztelettel Scháffer Vilmos bankigazgató.
—■
-yrv)
m

Valódi
Aspirint
vásárolunk eredeti
Tablettákban
20 drb K 1.20.
Klndsn Tablettára ii
ASPIRIN sió van —-= rábétyegaive. - \'..
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld o Leverkusen b. Mülheim I KT) « Rhein.

SM
I P nn IPP cigarettapapir
LL UlLIÜL cigarettahüvely
mindenütt kapható.
Um IW9i aranyérem 1 legnagyobb kitüntet««
. WOLF
MRQDEBÜRQ-BÜCKRÜ
MrvtMMiei
Boros Rrtur oki. gépészmérnök,
BUDAPEST, Vl„ Taréi Unit 29.
Járkerekes és helyhez kötött telitett és szabadalmazott
túlhevített gőzzel működő lokomobilok
WOLF eredeti izerkexet* 10-800 ló«rSI|. Az Ipsr éa mazógaidasdg leggazdaságosabb, legtartósabb éa legmegbízhatóbb OzemgópeL O.aigyáMá. 700 000 IAe.8n tel01
Szölő-oltványok,
szőlővesszők és finom értnelléki borok beszerzésére legmelegebben ajánljuk a legiobb hírnévnek örvendő
8ZÜ0S BÁNDOB FIA
ssölöoltvány talapét BIHARDIÓ SZEGEN.
Képes árjegyzéket tanulságos tartalommal ingyen és bérmentve. Ezen árjegyzéknek egyetlen házból sem szabad hiányozni, meri sok mindenkit érdeklő dolgot tartalmaz Tehát senki elue mulassza egy levelező lapon kérni.
lOT Olcsó ár ós pontos kiszolgálás. Több azar alisaari Inéi. Kiszlit 3>llllé.
A Zalai Közlöny
t/arkaizliaé|a éa kladéhlvatala
Deák-tér i. sz. alatt van
VÁJTÁS
a legkedvesebb képes gyermeklap.
Kladótvnhl:
f RANKLIN-TARSULAT
flwiitiii rv. tovUni.sk« 4 íldfititni l/htt a HtMMMlalDtn mlndln tónycivriJtrJHKrn
*Mutalvánijis/,úm ingyen! •
*
Fizessen elő a Vasárnapi Újságra I
A
VASÁRNAPI ÚJSÁG
a legrégibb, legkedveltebb illusztrált hetilap.
ÖTVEN NYOLCZADIK ÉVFOLYAM Szerkeszti HOITSY PÁL.
előfizetési ¿ra: egész évre 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 6 koron«.
Mutatványszám ingyen.
Előfizetéseket elfogad
a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatala
(franklin-tArsulat)
Budapest, IV., Egyetam-utgza *. az.
HANGSZEREKET
ÉS J~
huzóharmonikAkat
Kimerítő árjegyzéket ingyen és bérmentve szállítok.
I-sórendü minőséget ajánlok a következő árak mellett.
Szétküldés utánvéttel. — Kezeskedek arról, hogy csakis jé és az értéknek megfelelő hangszereket szállítok, oiftiélfogva megengedem a kicserélési ha az 3 napon belül az átvétel után történik — Megsértett árukat nem fogadok vissza Az árak darabonként értendők.
Bézfuvihangiztrak.
Minden rézfuvéhaugszer la 3 cilinder géppol van ollátva. Trombita: 32 kor Basstrombita: 49 kor. I\'iston: 32 kor. Vadászkürt: 71 kor. Kuphoníum: 54, 68, 60 kor. Bass: 40 kor.-tói 70 kor.-íg. Trombitákllrt 60, 64, 70 kor. — Bombárdonok K: 60, 68, 79 kor. Bombárdonok 0 vagy B, 110, 120, 132 kor. - Helikon: 108, 110, 132, 144 korona.
Keketo granatilfából ujeztlst billentyűvel 30, 30, lo kor.
Fuvolák.
billeutyükkel : 6 billentyűvel 16 12 billentyűvel 48, 50 kor. 13 Piccolóllóták: 5 20, 5.60, 6 40
kor., 8 billentyűvel 24 kor , 10 billentyűvel 50, öli, tíO kor, — korona.
If], WAJDITS JÓZSEF
hangszerkor eske dósé
NAGYKANIZSÁN Deák-tér 1. szám.
Hegedűk.
IskolahegedUk: 6, 8, 10, 12. 14 kor.-ért. — Zcnckarhegcdük: 18, 22, 24, 30, 40, 60 kor -ért. — Hangverseny és mester-hegedük: 70, 80 egész 200 kor.-íg. — Hegedűk: \'/, ós »/4 nagyságban 4. 6, 8, 10 kor.-ért. — Hcgedüvonók: 1, 1 50, 2, 2"60, 3, 4 kor -ért. IlegedQvonók fernambukfaból nagyon könnyű 6, 8. 10 kor -ért. — Hcgcdütokok 6, 7 6 i kor. és feljebb. — Hcgcdütábak : 4, 10, 12 K és följebb. — Álltartók: 1, 1 40 K és feljebb. — Hurok minden árban és minőségben. — Viola avagy Brácsa és alkatrészoí 10%-kal drágábbak — Cello." Iskolacello: 9ti, 26, 27, 28 és 30 kor. — Zenckarcello: 40 50, 60 és 7o kor. — Cellovonók: közönséges l-60-lól 3 kor.-íg — Oellovonó fernambukfából 5 kor.-tói 12 kor.-ig — Nagybőgők: E/,-es 72 kor. */t-es 76, 80, 90 és 160 kor — Nagybógóvonó: 4, 5, 6, 8 ós 9 korona.
Prímcitora, jávorfa, gépeiét nélkül: 13. 14 kor. — Palízauder-tetővel 20 kor.-tói 30 kor. Prímcítora palizandertotó és gépezettel: 27, 30, 34, 36 kor. — Prímcitora egér.z 64, 70, 80 Koncertcítora a fent felsorolt minőségben is, azonban drbja 4 koronával drágább. — Magyar népcitorák közönsége» kivitelben, egész-kótaa 9 kor., jobb minőségű, fél- v. 10 kor., diófa-tetővel 12 kor., utánz palisándfából 14 korona.
Klarinettok.
Kekete gmnatillából, ujezüst billentyűkkel: 10 billentyűvel 36 kor. 12 billentyűvel 42 korona stb.
Dobok.
Nagy dob réz faabroncscsal 10 csavar 56 kor. — Nagy dob rézabroncs és 10 csavar 90 kor. — Községi dob 14 kor.-tói
40 koronáig
Czimbalmok 70 koronától feljebb.
Hnsóharmonikák.
Huzóhartnouíkt, 10 billentyűvel, dupla hanggal, kétjáratu fúvóval, réz sarkokkal, nagyon szép alkatit, kitűnő hanggal, drbja y, 10, II korona. Ugyanazok háro nszoros hanggal 15, 16, 17 korona Ugyanazok 2 soros, 19 billentyű dupla hangokkal Dur és Moll-bassus, dupla hanggal: 16, 24, 26 korona, 3 soros 31 billentyűvel: 48, 52, 60 koroua.
Czi tórák.
Nyomatott a laptulajdoaus Ifj. Wajdita Jóiaef könyvnyomdájában Nagykanizsán.
nagykanizsa, 1911 április 6.
50-ik évfolyam 28. szám
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
Miijilmlk héttőn ii csütörtökön.
£ifli\\.«U.i Arak: Kgiii «no 10 korona, fílivrc 6 korona, Nagjrcüivii 2 korona 60 Ali. — Egy«» •<*m ara 10 (III.
KolfllA» sseiketzló: Hvrléaa JúxarC.
KImiIJn :
H »arrka>alőar(.
Szirkisztóiig éi kiadóhivatal Diik-tér 1.
lal.fon: 112. — Hlr
AZ MtimtU Boesölt - Államotlid való Mnlorlis korlátozása.
Az Ésitakanaerikai Egyesült-Államok Ellis Islsnd belépő állomásának főnöke (bevándorlási biztos) a nevezett államoknak az 190?. óvi február hó 20-án kiadott ós a 44 599 1907 B. M. számú körrendelettel ismertetett bevándorlási törvénye alapján a bevándorlás korlátozása tekintetében ujabb szigorított intézkedéseket foganatosít, mely intézkedései következtében az 1910. évben több ezer kivándorló lett Amerikában a partraszállásban megakadályozva és hazájába visszautasítva.
Különös gondot fordít a bevándorlási biztos arrn, hogy csak teljesen ép és munkabíró egyénok nyerjenek az Egyesölt-Államokba beboosátást. Az elmebajosokon és az undort gerjesztő vagy ragályos betegségben szenvedőkön kívül nem boosáttatnak be azok sem, akik az amerikai orvosok által a természet rendjén bekövetkezett, vagy korai elórego dés, vagy töródöttség, vagy más testi fogyatkozás miatt a munkára többé kevésbé alkalmatlanoknak osztályoztatnak. Azok a különös testi fogyatkozások, melyeknek meg-1 állapítása esetén a kivándorlók föltétlenül visszautasíttatnak a következők:
3. A végtagok (kar, láb) elsorvadása gyermekkori gerincvelő gyulladás következtében.
4. A központi idegrendszer idült ós haladó természetű betegségei
5. A nyaknyirok mirigyeinek idülí gyulladása.
6. Medenoefioaiuodás a láb megrövidülésével.
7. Kétoldali sérv.
8. Golyva.
9. Gerinovelósorvadás, népiesen: hát-gerinosorvadás.
10. Pikkelyes sömör és bőrfarkas.
11. A szívbillentyűk betegsegei.
12. Feltűnő vivóérlágulatok.
A bevándorlási biztos szigorúan megköveteli továbbá, hogy a kivándorlók a partra szálláskor 25 dollár készpéti/, birtokában legyenek. Kivételt csak a feleségekkel, valamint oly kiskorú gyermekekkel szemben enged, akik eltartását hozzátartozójuk (férj szülő) vagy a gyermeknek más közeli rokona biztosítja. Nem tartja megengedhetőnek ,s bevándorlási biztos, hogy a szükséges pénzt a kivándorló Amerikába érkezésekor kölosön, ajándékozás, vagy gyűjtés utján szerezze meg. Ezt a bevándorlási biztos a törvény kijátszására irányuló törekvésnek minősíti. Azon feltevésből indul ki ugyanis, hogy az ily módon kézhez kapott pénzt a bevándorlási hatóság elót történt felmutatás után a kölcsönzőnek, vagy színleges ajándékozónak
1. Különböző izületek merovsége.
2. A veróerek elmeszesedése
nyomban vissza kell fizetni s az illető kivándorló, mielőtt munkához, keresethet jut, anyagi eszköz hiányában a köznek terhére eshetik.
Számos kivándorlót utasít vissza a bevándorlási hatóság azért, mert a rendeltetési helyükre nézve történő meghallgatásuk alkalmával bizonyos amerikai bankár ozimét mondják be, vagy mutatják fel. Tobb kisebb amerikai bankár gyanusittatik ugyanis azzal, hogy a hajójegyek eladásával kaposolatosan a bevándorlási törvény tilalma ellenére munkásoknak valamely vállalat részére való toborzásával, elóre történő elszerződtetósével, vagy más üzlettel is foglalkozik, mely üzlet a bevándorlást előmozdíthatja Az ilyen bankárokkal öszeköttetésbeu lenni látszó kivándorlók ugy tekintetnek, mint akik a bevándorlási törvény tilalma alá esnek ós ez alapon visszautasíttatnak.
A bevándorlási törvény rendeléséhez képest legtöbb esetben vissza lesznek utasítva azok a 16 éven aluli gyermekek, akik nem szülőikkel, vagy szülőik egyikével vándorolnak ki. A törvényben megadott felhatalmazás alapján a bevándorlási biztos ajánla\'ára a kereskedelmi és munkaügyi minisztérium kivételesen megengedheti ugyan, hogy 16 éven aluli gyermek szülője nélkül vándorolhasson be. de ily engedély a múltban is csak ritkán adatott meg, jövőben pedig rendszerint csak akkor fog megadatni, ha a gyermek oly közeli rokonához megy, aki
Egyedül.
Irts Király Olaella.
A perrouou álltak. Még két perc éa indul a vonat. A férfi az asszony kezét csókolta, az asszo jy . nézte bánatosan. Nagy csizmás parasztemberek szán- | tak be. Egy asszony a vaggon ajtajából beszélgetett egy suhauccal. Nyilván a fia volt U| vonal érkezik s kiáltják: .beszállni!" A férfi én az asszony szorosabban aiinulnak egymáshoz. Majd fölriadnak a kalauz sürgetésére: .beszállni, beszállni!" A férfi felsiet a másodosztályú kocái lépcsó|éu és a becsapódó ajtó\' mögtll uézi az asszonyt. Ez pedig áll, mig a vonatt egy öles .\'ültjei elindul. 8 a vonat lomha teste már messze száguld, üvöltve a vastag é|beu, mikor végre magához tér. Félcsapia prémgallérját, hosszít ruháját idomaihoz csavarja, hogy az ne csapkodja az esti légtói és ködtói csajkos utcát és vontalolt, bágyadt lépésekkel megy.
Utasok jöttek, mentők. Egy férfi meglökte karjával, majd elóre sieletl és folyton vísszatekintgetve uézelt arcába. Megállt. Várt az asszonyra Valamit mormogott, de nem kapott választ és sietve eliramlott
Kiút néhány utas szálliugózott a váróteremben. Az asszony átsietott rajta és kiérve az utcára, ösz-szébb húzta gallérját és botorkálva meut elóro. Az elhaló zajt csend vállja fel. Osak itt-ott záródnak be csapódva a kapuk. Egy-egy koosi ballag hazafelé a bakon bóbioskoló kocsissal.
Az asszony megáll. Valamit kivesz zsebéből. Megcsókolja Azután zsebkendójébo temeti arcát egy pillanatra ... és megy tovább az éjszakába. Egy téreu vezet át az utja. A havas ulak mentén a padok
hidegen csilloglak az előbukkanó hold fényében. A bokrok fehéren meregették ágaikat. Az asszony elhaladt mellettük és gondolataival tépelődött. Istenem, sóhajtott, ha itt töltenem az éjjoll egy padon, ugy sem vár otthon senki . . .
Vastag köd homályosította el a szemhatárt és fátyoléba burkolta a házakat. Az asszony a télről kiérve, meglassította lépteit, majd megállt egy kapu előtt. Csengetett. Nemsokára kinyill a kapu s egy álmos asszony állt olt, kezébe lámpással, mely gyéren világította meg a szánalmas bejáratot. Nesztelenül surrant be és sietett fel s lépcsőn. A konyhába lépve megállt. Nem mert beuyitani a szobába : félt, hogy valami történik. Állt nagyranyított szemekkel, lecsüngő karokkal — sokáig.
Végül rászánta magát. Felvette a még égő lámpát és belépett. Ma|d türelmetlenül vetkőzni kezdeit, mindent halomi» dobálva.
Nyúlánk termetű asszony volt, arca érdekesen sápadt, szenvedő vonásokkal. Most hirtelen mozdulat tal hajához kap. Kibontia. 8 az vastag kigyózással omlik alá termetén.
Igy szerelelt látni, suttogta. A hajamba temette arcái, ha estéukint együtt voltunk, liatumuak minden szála, mintha róla beszélne. Mintha őrjöngő szerelmes szavait kiálltauák felém. Az ó hangja, az ő ¡Hala kél mindenfelől. Mikor itt ttllünk, kéz a kezemben s hajleugerem elborította arcát . . . Istenem I Hogy sírt ilyenkor öntudatlan mámorában1 . . . fiitem, mintha karjai ölelnének, vadul storelmesen . . . Utolsó szavait hallom egyre: ,Ne hagyj elmenni egyedül I Jer velem . , . jer I
A szobában hűvös árnyak gotnolyoguak. A
! felvetett ágy kihívóan domborodott a láinpa fényénél. A rózsaszinti paplan hanyagul odavetve csüng le az ágy széléről s bizarr elleutétet képez a hófehér párnákkal. Oígaretta füst száll a levegőben, kékes | fátyolt borítva mindenre. Az asszony imbolygó járása közben meglöki az asztalt, melyen két félig töltött pohár esengve-bongva ütődik egymáshoz. Ugy hallja, hogy cseug-bong minden nagy zaibongással melybe | néha belevegyül a vonat egy-egy éles füttye és sivítva tör utat magának az éjbe. A padló az asszony lézeugésétől ropog-pattog. A mindenfelé elszórt ciga\' itta-hamu leuge ruhájától őrült táncban kavarog. Most odalép az ágyhoz. A párnán agy fej nyoma s egy kis gyűrődés látszik. Leül ágya szélére a arcát kezeibe temetve, gondolataival követi a vonat futását
. . . Most megáll. Támolyogva száll ki a férfi. A fülke melegétől áthülve, kábultan oíet a fiig-sen eseti hópelyheken . . De egyszerre szélráctja a testét védő meleg buudát! kibontja kabátját ia és födetlen testét Odatartja a hűvös éjszakának. Néha süvítő szél zavarja a fenséges csendet. A fák megmegrezdülnek, leszórva a havat a férfi födetleu fejére. Most felszisszenve, melléhez kap: mintha valami szúrást érezne. Beburkolódzik. Késő. A szél pedig sivít, jajgat rémeaeu . . .
Az asszony valami hirtelen támadt zajtól felriad : — Istenem, ketté pattant a tükör! Meghal valaki . . . Teremtőm ne hagyj el I . . .
A cigarettafüst szürke köddel von be mindent s az asszony zokogva borul párnáira . . .
U I: A I KÖZLÖNY
A PRILI8 6
délelőtt tették le az ünnepélyes esküt « kórház mö-götli kisgyakorló téren, ahol Börzsey Tivadar azent-ferencrendi helyettes-plébános tábori misét mondott Mise után Troiber Kálmán százados síép beszédet intézett a diszbeu kivonult legénységhez.
•— Egy ideális akoló Figyelemreméltó üdvös mozgalmat indított Kaposvárott Elek Gyula pénzügyi titkár. Egy kölcsönös segítő temetkezési-egyletet kiván létesíteni, melynek tagja lehet egyformán köz- és magánhivatalnok Az egylet tagjai, ha a tagtársuk elhalna, két koronát fizetuek be a közös péuztárba A befolyt összeget aztán egészben az eláivult tisztviselócsalád rendelkezésére bocsátják. A mozgalom vezetójo ugy tervezi, hogy az egyletet lehetőleg 500 taggal alapítja meg, ez esetben ezer koronát tenne ki a temetési segélyösszeg. Valóaziuü, hogy több helyUtt a tisztviselők magukévá fogják tenni a uemes akciót.
— Áprilisi hó. Kriasen esett áprilisi hóban aki megmosdik, elveszti a szeplőjél és ráadásul meg is szépül. Van mód benne. Ma virradóra 8 cm. vastag hóréteg volt a háztetőkön ; a földön ugyan a legnagyobbrészt elolvadt, de a gyümölcsfák félig kinyillott gyenge virágainak alighanem halálát okozia a kései hó. Dió és barack már nemsok re-méuuyel bíztat.
Ab őrse. képviselők fizetésemelése A
képviselőház gazdasági bizollsáxában inár régebb idő óta mozgalom indult meg a kéjuiselők fizetésének emelése dolgában. Múzsa Gyula nosaulh-párti képviselő ivet körözött a képviselőházban és pártkülöub-ség nélkül verbuvált híveket a fizetés-emelés eszméjének. De számosan megtagadták hozzájárulásukat A mozgalonivezelöi a fizetésemelés megvalósulását a jövő ülésszakra tervezik. A képviselők fizetéseine-lési kérdése nem egészen uj keletű, már a koalíció alalt fölvetették, de akkor elaludt a mozgalom A képviselők a fizetésemelést az elviselhetetlenül nagy drágasággal indokolják, l\'gy látszik most sem lesz belőle semmi. Tisza István, 8erényi gróf és Lukács László egyértelinüleg annak a nézetnek adlak kifejezést, hogy ainig a tisztviselők fízetéae a régi marad, addig utó se lettet a képviselők illetményeinek emeléséről.
— Letartóztatott dunántuli leányka-reakedők Már egy év óta gyakorta jelentette lapunk is azt a megdöbbentő hírt, hogy a Dunánlul egy lappangó, nagyszabású bűnszövetkezet Űzi a le-áuykereskedés szörnyű munkáját. A tapasztalatlan, csinos magyat leányok százait kerítették meg csábító ígéretekkel a bűnös lélekkufárok. A szerencsétleneket Bécsbe szállították, hol aztáu eladták őket rosszhírű helyekre, vagy messze tougereutuli uagyobb városokba, honnan soha vissza nem jöhetnek elhagyott falujokba. Most végre hurokra akadt a két fóbQuös. A soproni határrendőrség egyik fogalmazója, Horváth József dr. sikeres nyomizala kapcaáu a bécai reud-őrség a minap letartóztatta az elvetemült embereket: Krimi Rudolf I\'tnác salgótarjáni bukott szatócsot é) társát. Sinldek Regi zákányi asszonyt. A két hírhedt alakkal számos ügynök is üzleti összeköttetésben állott, akik főleg a szomszédos Somogy megye falui-bau garázdálkodtak. Pár nap éti egész detektív sereg és a gyékényesi határrendőrség fáradozik kézre-knritéaQkért.
— Tiltott\'! vonal A belügyminiszter a üjinpaguie Génerale Transatlantique Francia ha|ós iái saságnak megtiltotta, hogy magyar utasokat Amerikába szállítás céljából elfogadhasson, mert e társaság uein (elleshette a törvényes előírásokat Oly utasokat léhát, kik Havreba igyekeznek, a határrendőrség feltartóztat, tekintet nélkül arra. vau-e útlevelük vagy uincseu, esetleg meg is büntetik őket. Ezután visszaszállítok őket luzáiukba és a péuzt, melyet a határrendőrség tőlük elszedett, csak otthon kapják vissza. Ovakodniok kell tehát a kivándorlóknak, nehogy lépre menjenek azoknak az ügynököknek, kik őket Havre-ba akarják ctalogalní
erkölcsileg kifogás alá nem esik és kellő vagyoni biztosítékot képes nyújtani arra nézve, hogy a gyermeket eltarthatja, s ezen felül annak neveltetését, iskoláztatását köte-lezóleg magára vállalja. A bovándorlási bit-U8 azonban megköveteli, hogy a 16 éven aluli gyerraok eltartására vállalkozó rokon a gyermek megérkezése idején egy előirt szövegű kötelező nyilatkozatot állítson ki ós szolgáltasson át a bevándorlási hatóságnak.
Az illetékes hatóságnak kötelessége, hogy az tószakatnerika Egyesült-Államokba kivándorolni szándékozók már akkor, mikor az útlevél kiállítására irányuló kérelmöket előterjesztik, a fentiekről tüzetesen tájékoztassák és egyúttal óva intsék, hogy ameny-nyiben aggályuk volna, hogy a nevozett államokba való bevándorlás feltételeinek egyikét, vagy másikát nélkülözik, útra ne keljenek s magukat a hiába való utazás költségeitől, valamint az Amerikából történő visszautasítással járó egyébb hátrányoktól kíméljék meg,
A kivándorolni szándékozók a trnohoma-gyanus ós szembeteg egyének kivándorlása tárgyában kibocsátott 64.&9?>. 1004 B. M számú körrendeletében előirt módon arra is figyelmeztetnek, hogy magukat munkaképességükre és tesli épségükre nézve orvosilag szintén vizsgáltassák meg.
az államMset szoleilüti idejeneR leszállítása.
Kész törvényjavaslat fekszik a pénzügyminisztériumban a tisztviselők szolgálati idejének leszállításáról. A javaslat még ez évben tárgyalás alá kerül, de ha le ia tárgyalják csakis 191 í. év január 1-ével lép életbe
Ismét egy hatalmas lépéssel haladt elóre a kormány a tisztviselők helyzetének javitásábau. A statuazreudezés után most másik életbevágó intézkedéssel segit a kormány a tisztviselők nehéz sorsán
Sokáig folytak illetékes helyen erre vonatkozó tárgyalások, míg végre a napokban dűlőre kerüli a dolog s ma már kész törvényjavaslat fekszik a minisztériumban.
Már a költségvetés kapcsán kijelentette a pénzügyminiszter, hogy a Ktatuszreudezés további fejlesztését az állam péuzűgyi egyensúlyának veszélyeztetése nélkül nem lehet keresztül vezetni, de egyszersmiud itt is kijelentette, hogy a tisztviselők sorsán valami uton segíteni kell.
A megoldás igy történi meg, hogy a szolgálati időt 40 évről leszállítják 35 évre, azon meg-terheltetéssel, hogy a tisztviselő egyullal bizonyos százalékkal hozzájárul a nyugdíjalaphoz. Ezáltal az állam uj terheket uem vesz magára s a tisztviselő pedig szíveseu fizeti meg e csekély hozzájárulási Természetes, ez által a uyugdíjtöi vény is fog bizonyos átalakuláson keresztül menüi.
Sokau köunyünek hiszik az állami hivatalt. Azt goudolják. hogy még a régi jó idókot éljük, a mikor pjtriarchalis módon lehetett hívaialoskodní.
Változtak az idők. A miul a tevékenység más ága (okozatosabb tudást, szorgalmas munkát igényei
ugy az állami hivatalok teendői ía százszorta megszaporodtak. A legkisebb állami hivatal is ma oly fokú tevékenységet igényel, hogy a 40 évi szolgálat a tisztviselőt teljesen tönkre leszi. És vagy idő elótl elpusztul, vagy nyugdíját, mint agyoncsigázolt ember élvezi.
Ezt tudták az illetékes körök és most segíteni akarnak a tisztviselőn. Ha már anyagilag tovább segileui uem lehel, legalább a szolgálatol megkönnyítik.
Az egész lisitvíselőkar hálával tekint a mostani kormányra, mely kormány már oly sok humánus éa szociális iljílást hozott be a közéletbe.
Vígabban fog ezeulul sercegui a tisztviselő kezében a toll, hiszen most már kilátás van arra, hogy legalább rövid ideig élvezheti majd hosszú fáradozásainak gyümölcsét.,
" HÍREK.
— A József Szanatórium egylet közgyűlése Az egyesület ez évi rendes közgyűléséi május 7-én budapesti központi helyiségében tartja meg. A központi vezetőség gondoskodott arról, hogy a vidéken székelő bizottságok tagjai téláru vasuli legykedvezményheu részesül|enok, azonban ebbeli igényüket a közgyűlésen részt venni óhajtó tagok április 16-áig kéretnek beiolenteul Az utazási ou-gedméuyt még megkapják azok ia. akik legkésőbb április 23-ig belépnek az egyesület tagjai sorába.
— A nagykanizsai patronago-egyesület közgyűlése A pafronago-egyesület f hó 9-én, vasárnap délelóll fél II ólakor tartja rendes évi közgyűléséi a városház tanácstermében Tárgysorozat: 1 Titkári jelentés az 1910. évi eredményről. 2. A zárszámadás megvizsgálása és jóváhagyása, a számvizsgáló bizottság jelentése alapián a felmentés megadása. 3. Az 1911. évi költségvetés meghatározása 4. A választmány és a tisztviselők választása, 5. Egyéb indítványok
— Halálozás. Bóhm Gyula kereskedelmi alkalmazott, ki legutóbb Sínger József éa Tsa cégnél volt kondícióban, ma 25 éves korában elhunyt Nagykanizsán
— A rajkl kortesut epilógusa. Bizonyár« még többen emlékeznek arra, mikor a tavalyi jrw képviselőválasztáskor Zichy Aladár gróf korteseit uljókban megtámadták Bakó Gyula rajki kastélyánál. A bonyodalom persze büntető eljárási vont maga után, mely ügyben a nagykanizsai kir. törvényszék a legnap tartott tárgyaláson a további eliárást megszűntnek mondta ki, mert bizonyítékok hiáuyábau az ügyészség a vádat elejtette.
— Eltűnt törvényszéki kezelő A mellőzés és a nyomor a végső kétségbeesésbe üldözöl! egy |obb sorsra érdemes, érzékeny lelkű kis hivatalnokot. A hántolt önérzet fájdalma, a már tarthatatlan rejlegeletl uri szegénység elragadták a menthetetlen, bujdosó életuntak sötét tragédiájába. Most erre a szomorú sortra julolt a nagykanizsai törvényszék egyik érdemes fiatal tisztviselője: Nagy Károly vizsgálóbírói kezelő. A minap szó uélkül eltűri* övéi kőiéből Aggódó ueje hiába várta hazatérlét. Ó uem |ölt; helyette egy bánatot, búsongó levelet kapott tőle, milyheti a szerencsétlen ember inogirta, hogy súlyos gumijaitól a halálba iiuniklll: a Dráva hideg hullám lib.t veti magát. A rendőrség szélos körben nyomozza a boldogtalan ember hollóiéi; táviratilag értesítették a drávameuli községek csendőr-segeil is, de még eddig nem találtak rá.
— Vásárathelyezéa Nova községnek a kereskedelmi milliliter megengedte, hogy a 1. hó 17-re (husvél héttőre) eső országos vásárt a kővetkező napon tarthassa meg.
— Katonai hir. A honvéd póttartalékosok a két hónapi kiképzés ulán f hó l áu Vasárnap
AULKA SUCHARD
Csak
alpesi tej » kakaó é czukorból ¿11 Páratlan különlegesség.
ÁPRILIS 0
ZALAI KÖZLÖNY
3
KÖZGAZDA SAG.
A Triesti Általános Biztosító Társulat
kiemelendők : az alapszabályszerinti iiyerenégtartalék, mely 0.300.000 koronát tesz ki. az értékpapírok árfolyatningadozására alakított tartalék, mely az idei átutalással együtt 17.977,307 kor, IS fillérre rug, továbbá felemlítendő a I (.0.000 koronárt rugó kétes követelések tartaléka és az ingatlan tartalék, mely az idei átutalással 1.867.378 koroua 72 fillért tesz ki. Részvéuyenkínt 700 arany frank osztalék kerül kiftzelésre. A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek elsőrangú értékekben vaunak elhelyezve, az idei álulalások folytán 306 829,741 korona 68 fillérről 393,746.9Öi> koroua 47 fillérre emelkedtek, melyek a következőképpen vannak elhelyezve: I. Ingatlanok és jelzálog követelések 84.633,138 kor. 94 fillér. 3. Életbiztosítási kötvényekre adolt kölwö-uök 32.703,123 koroua 48 fillér. 3. Letéteményezett értékpapírokra adott kölcsönök 4.350.7SÜ korona 18 fillér 4. Értékpapírok 250.330,660 korona 59 fillér. 5. Követelések államoknál és larlományoknál 9.318,773 korona 15 fillér. 6. Tárca váliők 601.700 korona 78 fillér. 7. Készpénz és az iutézet követelései a hitelezők követeléseinek levonásával 5.809,784 korona 35 fillér. Összesseu 392.746.965 koroua 47 fillér. Ezen értékekei 80 millió kor. magyar értékekre esik. Ezen alkalommal arra utalunk, hegy az Asaícura-zioni (ieneráli leguiabb leányintézete a .Minerva" általáuos biztosító részvénytársaság Budapesten a kezességi és óvadék-, valamint az eltulajdonítás, lopás, hűtlen keielés és aikkaszlás elleni biztosítást, uemkölöuben a versenylovak, telívérek és más értékesebb tenyészállatok biztosítását vezette be mint u| ágazatokat hazánkban.
— Általános élelmiszer vizsgálat Nagykanizsán. Székely Salamon állami fóvegyész, az Országos m. kir. Kémiai intézettől kiküldve, tegnapelőtt általáuos élelniiszervizsgálatot tartott városunkban. Munkájában Füredi Jáuos rendőrtiszt segédkezett, kivel megjeleni a piacon és számos üzletben, hol az eladásra szánt árukból összesen ötvenhárom élelmiszer árustól vett mintákat, melyeknek tartalmát majd a központi kémiai intézetben fogják vegyileg olemezni. A körutat járó fóvegyész Nagykanizsáról, még az nap déluláu Szombathelyre utazott.
— A föld története Nem mindennapi ritka tudomáuyos látványosságban lesz része a kanizsai közönségnek. Folyó hó 8 és 9-óu a Polgári Egylet uagytermébeu szilire fog kerülni Király Pál természettudomáuyi iióuak remek alkotása a Föld története 130 sziuea velituit és 1600 méter szines mozgófényképekkel. Vasárnap déluláu f> és este 8 órai kezduttel. Mind a három előadáson maga a kiváló szerző fogja előadni a poétikus, szép tartalmas szöveget.
— Kefeipari szaklap Nagykanizsán
Löffler Fereuc a holybeli Kardos 8ándor és Tsa kefegyár művezetője egv magyar és német nyelvű kefeipari folyóiratot indított meg. A lap címe Osztrák-Magyar Kefeiparí Közlöny (Oesierreiohisch-Ungarlache Bürateuzeituug) Minden hónap l én éa IS-éu jelenik mog egy-egy szám Az első április 1-én jelent ineg 14 oldal terjedelemben. .Olvasóinkhoz" cimü vezető cikkében kiíeiti, hogy ugy n kefegyárosok, — mint a kefekölók és cirokter-tuelók és minden e szakba vágó iparosok a saját károsodásuk nélkül nem nélkülözhetnek egy szaklapot. Minthogy pedig Magyarországon ilyen folyóirat hiányzik Löffler Ferenc dicséretes dolgot cselekedett, hogy az ó külföldön bosszú éveken szerzett tapasztalatait a magyar kefe-, ecaet-, fésű- és ci-rokaeprü ipar fetlódésére fordítja. — A Kardos és Tas Nagykanizsai kefegyár már eddig is messzeföldön, távoli világrészeken is elismerést aze-zell magának gyártmányaival ; most pedig Löffler szerkesztő, aki e téreu szaktekintély, szakirodalmi munkásságával nemcsak a |ól reuomált gyárnak, hanem a magyar iparnak is dicsőséget szerez a kül föld előtt. Üdvözöltük Löffler szerkesztő vállalkozását és meg vagyunk róla győződve, hogy csak-ngyan nélkülözhetetlen aa|tóorganuma lesz a kefe-iparnak, melynek a Kefeipari Közlöny elsó éa még egyetlen szószólója és fejlesztője hazánkbau.
— Triesti általános biztosító társulat (Aasicurazioid Qeul>rtli) Budapest V.. Dorottya-utca1 10. és 12. A .Közgazdaság" rovatában közöltük a Triesti általános biztosító társulat (Assicurazioui Generali) e legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosiió intézetünk mérlegének főbb adatait. Teljes mérleggel a lársulat mindenkinek, aki e célból hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál. Az intézet elfogad: élet , tiiz , szállítmány-, üveg- és betöróa elleni biztosításokat. Közvetít továbbá : jégbiztosításokat a Magyar |ég- és viszontbiztosító r t , baleset és szavatossági biztosításokat az Elsó o. általáuos baleset ellen biztosító társaság, valamint kezességi ás óvadékhiztoshárokit, eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosításokat és versenylovak, lelivérek és egyéb értékesebb tenyészállatok biztosítását a .Minerva" általános biztosító részvénytársaság számára. A nagykanizsai fóügyuök-ség Danneberg J. és Weiss.
A Zalai Közlöny
S/trkmtöiéga ét kladihiiatala
Deák-tér i. sz. alatt va :
(Assicurazioní Generáli) f. évi március bő 18-áu tartott 79-ik közgyűlésén terjesztetlek be az 1910 évi mérlegek. Az ellőttünk fekvő teleülésből látjuk, hogy az 1910. december 31-éu érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek 1.106.056,556 korona és 66 lillérl tettek ki és az év folyamán bevett dijak 48.345,893 koroua és 37 fillérre rúglak. Az életbiztosítási osztály diitartaléka 23 140,304 korona 72 fillérrel 327.285,232 korona 15 fillérre emelkedett. Az életbiztosítónak osztalékalapja 6.348,761 koroua 6J fillért tesz ki. A tüzbiztosílásí ágban, beleértve a lükörflveg biztosítást, a díjbevétel 17,1211.548,78\') korona biztosítási Összeg után 29 243,814 koroua 26 fillér volt, miből 10.31)4,691 korona 19 fillér viszontbiztosításra fordíttatott ugy, hogy a liszla díjbevétel 18.939,133 koroua 07 fillérré rúgott és ez összegből 13.669,865 korona 05 fillér, mint dij-lailalék minden tehertől menten a jövő évre vitetett át A jövő években esedékessé váló dijköteloz-vények összege 137.113,154 korona 31 fillér. A betörésbiztosílási ágban a díjbevétel 1,331,117 koroua 55 fillérre rúgott, miből lovonváu a viszontbiztosítást. a tiszta díjbevétel 713.530 koroua 19 fillért tett ki. A ^szállítmánybiztosítási ágban a tiszti díjbevétel kitett 4.563,7 Lü koroua 13 fillért, mely a viszontbiztosítások levonást tiláu 3.131,936 korona 18 fillérre rúgott. Károkért s társaság 1910-ben 40.729.814 koroua II fillért és alapítása óla l ol8.074.8ll korona 43 fillért fizetett ki E kártérítési összegből ha/Aukra 801,616,368 kor 21 fillér esik A nyereség tartalékok közül, melyek összeseit 26.304.585 korona 84 fillérre rúgnak, különösen
— Országos vásár. A nagykanizsai nagy-
lieti országos vásár f hó 10-én, hétfőn letz. Szarvas-marhafelhajtás még mindig uinca engedélyezve.
|£3T Gyomor betegeknek! ^
Mlntlaioknak, kik • gyomor m«ghBli»o, »«gr tullethelé.e, rotkx. neheien einímhíto, nagyon meleg, vagy hideg «lelek ílveiete il\'a), vagy rendetlen életmód , kavetkeMiben gyomorbetegatget. mini
Gyomorhurut, gyomorgörcs gyomorfájdalom, nehéz emésztés vagy —- nyálkásodást kaptak, ajánlunk egy kitűnő háziszert ,
melynek kltUnii halt» mii ivek óta ki van prúhtlva. Ki a
Hubert Ullrich-fóle növónybor.
Exen növénybor kltünö, gyógyhatásúnak talált füvekből, jó bcrral van készítve él eröaili, életre kelti ex ember emésztő szervezetét. — A növénybor megakadályozta es eméaxtéal - xavarokat éa elömoxditja ax egészséget vér ujjéképzödéaéf. _
A nWényUort idejekorán hauiltlva, gyom irhoteg «égek ínég a cihájukban elfojiatnak. — Sy taplónak mint! Ktif-iját, felhdíögét, gyom<>régé>, felfuvódá« ro««zullét hányással. melyek chronikus Időt gyom >theteg«égeknél uly gyakran előfordulnak, elmúlnak néhányszori ivá* ul&n.
^•ZÁlrrötöH áQ ** «nnnlc kellemetlen kö vetkezményei, mint szorulás, kólika, salv-OZjUJVÍ ÜÜ-ÖLIÜÖ dobogás, álmatlanság, valamint vcitolulái a májban, ejiélion és a nagy ¿tlgsr-éihou (Arany-ér 1»Antalinak) a nö/éiiyboi által gyoisan megszüntetnek. A növénybor megszünteti ai cméizthctlcn^get e. könnyű székeié» álul eltávolíttatnak * gyomorból é« belekből alkalmatlau részek.
Sovány, halovány kinézés, vérszegénység, elerőtlenedés,
legtöhbuör a »ossx emészt é* következményei, hiányos vérképződé* és a máj betege« állapotáé, wágy-hiánynál, idege« hágyadtiág c* rossz kedélyhangulat, továbbá főfájások, álmatlan éjjelek következté* ben ily egyének lassan egéuen elpusztulnak. W Növénybor ax elgyöngült életerőnek uj iQkletéit ad. Jflp Növénybor foxozza ax étvágyat, ax emésztést és táplálkozás elömozdl ja, elősegíti ax anyagcseréi gyorsítja a vérképedéit, megnyugtatja a feldúlt idegedet és clctkcdvet szerez. Szám tálán elismerés éa hálanyilvánitás tgaxolják ext.
Növénybor kapható 3 és 4 koronáért a Nagykanizsai, Kiskamzsai, Becsehelyi, Ujudvari, Ku\'Komáromi, Csákányi, \\ Nemesedi, Tapsonyi, Bóhőnyei, Nagy-Bajomi, Kelső-Segesdi Csurgói, Berzencei, (»ólai, Légrádi, Alsó-Domborui, Kötorií, Muracsányi Kúlkai, l\'odtureni, Szelnicai, Alsólendvai, l\'ákai, Bxkaai, Novai, Bakii, Pólőskei, Pacaai, Alsó-Rajki, Negy-Radai, Kéthelyi, Mar-exalii, Kaposvári, Nagyatádi, Tarányi, Csáktornyai Perlaki, Varasxdi stb. gyógytárakban éa fűszer* üzletekben és Magyarország legtöbb gyógytárában.
A kanizsai gyógyszertárak 3 és több üveg növénybor rendelésnél eredeti árak mellett küldik szét mindenüvé a monarchiában.
19* ütánzáioktél óvatik,
Kérjen csakis
Hubert Ullrich-fóle növónybort.
Hogy mersz nekem más egyebet} hozni, mint a kipróbált
„OTTOINAN" cigarettapapírt vagy hüvelyt!
y otwjf
OTTOMAN-
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 6.
Visszavonhatatlanul csak három előadás á.prilis 8. ós 9-ón, szombat és vasárnap
este 8 órakor.
Vasárnap 2 előadás d. u. ő ós este 8 órai kezdettel
a „Polgári Egylet" nagytermében
A szerző személyes vendégszereplésével szinre
fog kerülni:
A Föld története.
3 felvonásban 130 vctitett és 1600 méter szines mozgó fény képpel.
Szőllöoltvány szükségletét,
mielőtt boszere2né, forduljon bizalommal Hajdú látván Ermelléki szőllöoltvány telepéhez, a hol u legnemesebb fajú szőllőoltványok, amerikai és európai sima és gyökeres szóII6vesszőt, továbbá a világhirü Delawa-rét a legjutányosabb árban lohot beszerezni.
Nagy képes árjegyzékét igen sok tanulságos tartalommal ingyen és bérmentve küldi meg
Hajdú István
szóttőgazdasági és oltváuytolepe Hihardiószog.
Sima\'Delawsre I. oszt. ezre 36 kor., alig észrevehető szépséghibával bíró oltvány ezre 70 kor. — Viszontelárusitóknak 5% engedmény. Késztet több százezer darab. Pontos kiszolgálás.
Amennyiben tömör, átjárhatatlan, sötétzöld, tökéletesen féregmeutes élő sövéuyre kiván szert tenni, amely olló alatt tarifa idóvel pompás zöld falat képez, ngy méltóztassék az éghajlatunk alatt kitUuóen bevált
Maciura aurantiaca t (oaagok narancsa)
ültetni. Kzeu pompás sövéuynövéuy bórszerü, zöld \' levéltettel bir, férgek, hernyók, vagy más parazita nein támadia meg g rendkívüli gyors uövéssel is Uttuik ki.
Folyó a Vj>reukint egysorosau ültetve 5, kétsorosán ültet1 ; tjfeb csemete szükségeltetik. Árak • Darab
\' ^wft 100 iooo to.ooo
I. minőség 180 c ^ .iaKaa 6\'— K 45-- K 428\'— K
II. minfcég 100 cm* inagaa 4-— K 35\' - K 32»\'— K
III. miiióaég 80 cm. maga« 3-— K 20-— K 180"— K
A szétküldésre kerülő Makiura csemeték kifogástalan minőségűek
Cltotóui idó : március-április. MÜHLE ÁRPÁD, udvari szállító. kerUsiaü Ülep, TEMESVÁR.
HBLYÁRAK: Páholyülés 1 kor. 50 fillér. I. Hely 1 korona 20 fillér. II. Hely 80 fillér. Karzati állóhely 40 fillér. Deákjegy
földszinten 40 fillér.
00" Jegyek « előadás napján d. n. 2 órától kezdve előre a pénztárnál válthatók. HM
Üdvözlet Grázból!
Mielőtt szükségletét fedezi, kérje tőlem gazdag tartalmú mi u I ag y II i te mé ny e m e t, a legiobb stiriai
férfi- ós nöi lodenról
vadász-, erdész-, turinla- rodel és aki-sport és mindazok részére, akik a különféle időjárások uak kitéve vminak, de különösen az én valódi styriai női loden-ról gyönyört) miu\'ákkal, utazási- és séts-kosztümökuek valamiül összes divat-szövetjeimről, lérfi- és gyermek ruhák, felöltők, ulster a legolcsóbblól a legfinomabb minőségben az áltahiuosau elismert lelkiismerete« első és legnagyobb lodeu-kivileli régtől
V1NZENZ OBLACK
ca. o kir. udvari posiló-axállitó
Graz, Murgasse 9. szám.
Mintakönyvek szabómesterek ea szabónők részére kívánatra rendelkezésükre állanak
A KÖZTUDATBA MEMT AT,
hogy csakis
KÁLLAI LAJOS motorgyára Budapest, VI., Gyár-u. 28.
eAállitja teljes jótállás mellett a leghiresebb motorcaéplő-kóBzleteket.
Valódi KÁLLAI LAJOS motorkáaslaWk u »Usmert legkitűnőbbek ax oraaáfban.
Kérjen dlszföárlapokatl tn
Flgyeluiextetáe I kállai LAJOS hírneve» motorgyára nein téveazthetö ussze más Kállai navu ------ elegekkel, i---

Valódi
Aspirint
vásárolunk eredeti
Tablettákban
20 drb K 1.20. Kiadta Tabtittára tl AIFIKIK ni van rábályegeave. . ■

Karbcníabrikon vorm. Kiiodr. Bayer & Co., Elberfeld u. Leverkusen b. Mülheim a It h r i n.

Védjegy: „Horgonyt*
_ Linimenl. Capsici coinp., a Horgony-Pain-Expcller
pdtUka
egT rógjúnak bizonyult llázíaur, mely már sok év óla legjobb IwdörzaölóshcV bizouyult kttavtayatl, caáznál ós meghliléaeknel.
Figyelmeit«!*». Silány hamiaitványuk miatt bevásárláskor óvatoeak legyünk és csak olyan eredül i üveget fogadjunk el. mely a „Haratay" vödjegygyel « a Riohttr oá*jegyiéa»«>I ellátóit dobóiba van csomagul*» Ára üvegekben K -.HO, K 1.40 if K 2.— és úgysiólván minden győgysior-tirban kapható. - KórakUr: TŐrOk láuíf gyógjazeitwnel, Badaptal.
ol Ricktcr nrótrucaára u „Artír irtulniiu",
Prágában, Klisabethatnuan 5 non.

Nyomatott a laptitlajdonoa Ifj. WajdiU Jóisof könyvnyomdájában Nagykanizsán.
f
NAGYKANIZSA 1911 ÁPRILIS 10.
50 IK ÉVFOLYAM 29. SZÁM
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
_ __• . ,
Politikai lap.
Miljilinlk hitlön ét caQtfirtfthtin.
EiSfliolíel árak: l-^én tvre 10 koron«, (»lívie 6 korona, Negyedivre 2 korona BO Rll. — fcgyee atárn ára 10 011.
Felelői saei ketalö : Kerténi Jónncf.
K litiljn :
a narrk««ilőaé||.
3zsrke»zio«»fi ét kiadóhivatal Doék-tér t.
Telefon: 112. —. Hlrdel4«*k dljaiabáa eierlnt.
Utcanyitás.
lendületei adni, liánom az idegen forgalmat is nagyban fogja emelni. A városi közlekedést ugy con-templálja, hogy a vasúti állomástól a város fó utvonalait (Teleky-ut vége; Sugár-illőn át a József főherceg laktanyáig, Magyar-utca, Kiskauizsai belefoglalja KI fogja oszlatni a vállalat azt a téves felfogást, mintha az automobil közlekedés csak gazdagem-hernok való volna mintha annak feltétlenül drágának kellene lenni.
Móduukbau volt a beadvány teljes szövegéi megismerni és abból incggyózódtttnk, hogy a vállalat terve szerint a helyi közlekedés olyan hihetetlen olcsóra vau szabva, mintha éppen azokra számítana, iikik eddig gyalog szoktak a vasútra ki és onnan bejárni. Tehát a nagy tömegre számit, llgy, hogy a fiákkor iparnak semmi konkurenciát se okoz, mert akik eddig fiakkeren, vagy saját fogaton járlak, azokat nem igen vonla közlekedési körébe. I)o szívesen adjuk tudomásul, hogy kiskauizsai polgartársaiuk csekély díjért juthatnak vele a vasútra, piacra, vagy a város más távollevő pontjára. Oly csekély díjért, amely okvetlen rá tog|a óket szoktatni arra, h)gy a sok idót pazarló gyalogjárás helyett igénybe vegyék az automobil közlekedési, mellyen még kosaraik, kisebb terheik szállításáról is gondoskodva lesz. Természetes, hogy Keszthely, Lntmiyo stb. irányban is létesít automobil közlekedést, mely a vasúti tarifánál jóval olcsóbb lesz. IJogy ez mit jeleut kereskedőinknek, iparosainknak, de városunk teljes elevenségeinek, annak megítélését a gondolkodó olvasóra hízzuk.
Az automobilok mennyiségét a szükséglet fogja meghatározni. Mindegyik inelletl kél soffőr, szerelő, kalauz lesz. Tehát sok ember megélhetésére is alkalmat nyújt.
Hogy ez hézagpótló vállalkozás, mely a városi hatóságnak orkölcai és anyagi támogatására kiválóan rászolgál, az kézenfekvő dolog. Amint értesülünk a városház előkelőségei, akiknek már tudomásuk vau Dobó Márton Automobil közlekedési vdllalal-M\\, helyes érzékkel azonnal felismerték eunek fontosságát, mely a jövendő Nagykanizsa törvényhatósági városra már elóre kedvező fényt vet éa a legnagyobb sziinpathiával fogadiák a beadványt. Természetes, hogy bizonyos évekig való
Hu valamely város utcát nyit, kell, hogy annak az utoának jogos tulajdonosa is legyen. A város az összeség neveljen adminisztrál, az utca pedig köztulajdon és közvagyon. Az ulcanyitás mindenkor a város kizárólagos joga. Magáuutcák nem léteznek, vagy ha léteznek is, nem csatlakoznak a forgalomnak áladolt utcákhoz.
Ma valamely telektulajdonos utcanyítást és rendezést kérelmez, tartozik az ulcanyitás költségeihez hozzájárulni, még pedig oly arányban, mint a mennyi a háztelek. Az utca re ¡idézés költségeit kvpezik a burkolás, a csatornázás és a világítás. Kzek költségeit a telektulajdonos akkor tartozik megtéríteni, mikor házat épít. Az (trés telek még nem fizet, de u telek eladója szavatol a költségek megtérítéséért, ha a telkére ház épül.
Oly utcák rendezésének terheit sohase viselje a község, hacsak maga a város nem kizárólagos telektulajdonos abban az ulcában. melyet megnyilani szándékozik.
Valamikor a városi adminisztrációnak ilyen ügyekben semmiféle láttávola nem voll, mert valamikor utcákat nyitott anélkül, hogy magának a telektulajdonosok részéről az utoarcndezé8hez költséghozzájárulást biztosított volna.
Ezeket az áldástalan viszonyokat jobb uem bolygatni, mert felszinrehozataluk sok magánérdeket sértene, anélkül, hogy a íen-álló viszonyokon változtatni lehetne, de újból a múltnak hibájába e3ni a képviselőtestületnek nem szabad.
Az építkezésnek fanatikus hívei vagyunk, mert a város épületekből és utcákból áll és velünk a nagyközönség óhajtja, hogy ige-
nis legyenek uj utcáink, szűnjön meg a lakásnyomor, de a telektulajdonosok telkeik ér-tékszaporulaiát osszák meg a közösséggel a közterhekhez való hozzájárulás formájában.
Aki a város fejlődését csökönyös ellenzékieskedésből, vagy irigységből megakadályozni törekszik, az kerékkötő és toronypo-lítíkus. Ilyenekre nincs szükségünk. Élesztő kell nekünk, mely forrongásba hozza a városfejlesztő tevékenységet. A foldinivelő osztályt elleniébe helyezni a merkantil és la-teiner elemmel a szenvedélyes pártoskodásnak sikerülhet ugyan, de a visszavonást csak a város fogja tnegsinlení. Elektra.
Automobil közlekedési
vállalat Nagykanizsán.
A kérvény már beadatott a városhoz.
Sokszor megindult már a tervezgetés, hogy Nagykanizsán villamos vasuli vagy automobil, vagy oiunibii8-közlekedési járatokat létesítsenek. Kár ezek a tervezgetések mind a közszükséglet hatása alatt indultak meg, de a kezdet stádiumán tul ínég ejyik se jutott. A villamos közúti vasútról szinte holt bizonyosan kimulatták a kalkulálók, hogy Nagykanizsán még 25 óv múlva se valósulhal meg oly \'ormán, ltogy az rentábilis vállalat lehessen. Most örömmel adunk róla hírt, hogy egy komoly sót concrét vállalkozásról van szó, mely Nagykanizsán automobil járattal akar fejlődő városuuk közlekedésének lebonyolítására vállalkozni
A kérvény a városi tanácshoz már beadatott f. hó 7 ón. A kérvény beadója Dobó Márton, akinek a városi fogyasztási hivatal vezetésével kifejlett kiváló munkásságáért a hivatalos elöljárók teljes méltánylással adóznak.
A rendelkezésére álló befektetési tőke, ismert gyakorlati érzéke, megszokott Ogybuzgalma elég garancia arra, hogy olyan auloinobiljáratot fog létesíteni, moly nemcsak a helyi forgalomnak fog óriási
Kati
\'\'•*•■ • ii>
(tüdő)
köhögés, szamárköhögés, influenza és a légzőszervek bajainál
az orvosi kar kiváló erod in én nyel alkalmazza a
SIROLIN „fioche"-t.
SIKOLIN .Hoclio* t kellemes Ize és kiváló li lisn olylán aaltesen voa/lk Ax össíoa gyígyazertáraki an endcli SI.\'ttMdN .Hnrhn" rsnma-jolási kír|flnk *s h«t±-rotoltan ei« ll-ti"k vita*« Ili ndnn iwilkíajltitiántl.-
F. HOFFMANN-LA ROCHE A 00. BASEL iSohweiz) GRENZACH (Badem.
i ■■i.wiv\'rwsit.\' !sk tarrzffWBiM
2
ZALAI KÖZLÖNY
Április 19
kitárólagos concessió nélkül és s véros egyébb támogatása nélkül el sem képtelheló ilyen vAlUUt. Ktl-löuben is alárendeli magái a létesítendő vállalat mindama stabályrendeleluek, melyek a köxntí forga-lum és közrendészetí tekintetben városunkban irányadók.
Egy érdekes per befejezése. |
Választott bíróiig dönti«
Városunk közönségének még élénk emlékezetében lehet az az ügy, mely egyrészről Rotschild Jakab dr. és Rapoch Gyula ügyvédek, másrészről Rotschild Samu dr. mint a Frant cég ügyésze kőzött egy ügyletből kifolyólag keletkezett. Rotschild Jakab dr. és Rapoch Gyula ügyvédek ugyanis a volt Franz cég megbízásából hosszabb tárgyalásokat, ügyvédi fáradalma« munkál és utazásokat végeztek oly célból, hogy a Franz cég nagykanizsai gőzmalmát és villamossági üzemét egy fővárosi banknak eladják, illetőleg részvénylársasággájalakitsák át. Fáradozásuk azoubau eredményre nem vezetett, sőt köt-beu más intervenció folytán alakult meg a Franz részvénytársaság.
A megbízott ügyvédek kifejtett munkásságukért a megfelelő honoráriumot kérték, ami azonban többszörös sürgetés mollett is esik a bíztatgatásig jutott, ugy< bógy a két ügyvéd peres útra terelte jogos igényeiuek megítélését. A cég érdekét e perben ugyanax a Rotschild Samu dr. képviselte, aki a két ügyvéd belevonásával a tranzakciót kezdeményezte Ebből keletkezelt egy kellemetlen koufliktus, mely lovagias útra is terelődött és melyet a helybeli lapok hasábjain közölt jegyzőkönyvi nyilatkozatokból a közönség ugy is eléggé ismer.
Az ügynek anyagi peres része azonban tovább folyt, míg végre szombaton, e hó B-án este váratlanul Rapoch Gyula és Rotschild Jakab dr. javára teljesen befejeződött. A Frauz cég ugyanis véget akar-váu vetni a szerinte kétes kimenetelű pernek és egy választolt bíróság döntésének hajlandó volt magát alávetni. Kbbe a két ügyvéd is beleegyezett. Oszler-huber László kir. Ítélőtáblai biró elnöklete alatt Schwarz Adolf dr. ügyvéd és Havas Hugó dr. ügyvéd, mint a felek állal proponált választott birók személyében történt a megegyezés. Említett birák szombaton d. u. 0 órától 8-ig foglalkoztak az ügy-gyei. Átvizsgálták égyütt az egész peranyagot. Etek bői kétségtelenül megállapították, hogy itt ügyvédi megbízásról, hogy itt ügyvédi funkcióról, uem mint másoldalról állíttatott, ügynöki közvetítésről volt szó és azért a két. ügyvéd honoráriumát a választott bíróság egyhangúlag és pedig Rothschild Jakab dr. részére 9JOO, Rapoch Gyula ügyvéd részére pedig 2700 K-ban állapította meg. Minthogy pedigaperet felek előzetes kijelentése szerint az ítéletben való megnyugvást kijeleulették, azért az ítélet jogerős.
Tévedések kikerülése végett megjegyezzük, hogy az egész per uem a jelenlegi Franz Lajos és fiai részvénytár saság, hanem a volt Franz Lajos és fiai cég tagjainak ügye volt.
A modernség\'.
(I.) Igéző hatalommá lett a modern kultura Vívmányai szivünkbe rajtolódlak, megejtette lelkünket teljesen. És CBÖppet se csoda ! Óriási haladási tettünk a mult században A természettudomány átkutatta a kozmoszt, bevilágított a természet mühe-lyeiuek legelrejtettebb zugába A technika rabigáj&a hajtotta a természeti erőket. A gazdasági haladás szembeötlő méreteket öltött. Győzedelmi ünnepet üli a materiális kultura, olyat, aminőt világ még nem látott. Mámorosak, részegek lettünk a diadaltól, elbódultunk, elkábultunk e kultura virágaiuak illatától 8 mély megilletődéssel emeltünk kalapot a iu domány előtt, mely ily mesés eredményt voll képes felmulatni.
De ennek a kulturának míndon áldása mellett is nagy hibája voll: felszabadította a hitetlenség démonát. A modern .tudomány1" delronliálla az Istent, a vallásos világnézetre rápörkölte a gyermekmesék bélyegét, letagadta a metafizikát, sutba dobta az erkölcsi törvényeket s uj erkölcsi lörvényláblát ké-zitelt: minden csak relatív, mindeu meg van engedve, minden fejlődésben vau. Kinevette a vallásos meggyőződést, hivalkodó gőggel lekicsinyelte az Istenbe vetett bizalmat, sárba liporla a legszentebb eszményeket, melyekért hajdan oly sok vér folyt. Istenítette a természetet a léi problémáját a természettudomány, a cliémia és technika tételeivel bo gozta, a lélek létezését tagadta, az ember eredetére vonatkozó hipothesisekel megdönthetetlen igazságnak hirdette, az ombert a legtökéletesebb állatnak nyilvánította, a gondolatot az agyatomok mechauikus mozgásának hirdette.
Eten merő materializmus következméuye volt a test kullurája A sport, a bór ápolása, az arc szépítése : ezek voltak a bálványok. A mezítelenség kultusza orgiákat ült
S mi lett az eredménye ezon testkultúrának ? Csodálatos 1 Az emberi lest meggyöngült, az emberi szervezet megroppant, meri a test mesterkélt dédelgetése melleit elhanyagolták a lelket. — pedig : „Es int die Seele, díe síelt deu Körper baut " Még Zola is kénytelen volt bevallani : .Napjainkban az emberi test bomlásuak indult". A naturalizmus fanatikusai a materiálizmua szóvívói egyértelmüleg konstatálják, hogy az emberi szervezet miuden test-kultura, tudomány és sport dacára csenevész és beteg, betegebb, mint valaha volt.
És e jelenség egészen természetes. A modern kuliura csak külső kultura volt. A lelket, a lélek szükségleteit ignorálták. Az önmegtagadást, ónféke-zést, félszeg örömtelen aszkézisuek minősítették. S e fülfogás csakhamar megérlelte fanyar gyümölcseit. Szinte megijedlüuk a meztelen naturalizmus, vigasztalan pesszimizmus és durva materiálizmua okozta ridegségtől, kietlenségtől, sivárságtól. Szaharában bolyongluuk, lelkünk nem lelt oázist. Busán csüge-tegen néztük a lélek elsatuyulását. Ugy látszik, már a modern kulluremberek agyában is derengeni kezd s a jóhiszeműek beismerik, hogy célt tévesztettek. Mind égetőbb a vágy, mind haugosabb az óhaj: az anyagi kulturán kívül lelki kuliurára is szükségünk vau.
Éh méltán. Szabadságot, békét és életet akarunk, nemcsak test, de lélek szerint is I Lelkünk türelmetlenül követeli a maga jogát : az idealizmus régióiban való szárnyalást, at Istenhez való közle-dést I Lelkünk elhanyagolása mellett ittsziH koldusok vagyunk és erkölcsileg a posváuybati fetrengünk akkor is, ha lizikaílag a repülőgép a felhók közé emel. Szívesen vagyunk a fejlődő és haladó kultur-processzusnak munkásai, de lelkeden gépei uem akarunk lenni.
Megrészegedtünk az anyagi kulturától, de mert egyoldalú volt, meg is csömörlöitünk tóié. Ellaposodott az életünk s most már tartalmai, harmó-uíát keresünk.
Huuitrie ezelőtt egy évtizeddel bejelentette, hogy n modern tudomány csődöt mondott. — Hirdette, hogy boldogabbá leszi az emberiséget és a tudomány miuden lépésére szaporodott a boldogtalanság. Az üres lelkek éleluntsága, fásultsága, uudora.
A modernség még küzd. Még nem adta föl fellegvárait. De csapatja csüggedő s újra az idealizmus foglal tért irodalomban, művészetben, tudományban, társaságban Fiatal társadalmi óriásaiuk nem számítanak Ók messze vannak a modernség áramlatától, akárhogy ágálnak, hogy a haladásnak tartsanak fáklyát.
Oltások az Ehrlich-Hata szerrel.
Eririmiayik a nagykaalztal kizkirházbai.
A kétkedés és ellenségeskedések és az elragadtatás különbözókép nyilvánult meg a világhírűvé lelt Khrlich-Hata szerrel szemben. Ámde hatása ugylátszík legyőz minden elenálláat és hovatovább diadallal veri le ellenfeleit A nagykanizsai közkór-ház tudós doktorai Szekeres József dr. lóorvos Szabó Zsigmond dr. másodorvos és Pollák Ernő dr. kórházi orvos alapos tanulmáuyozás után szintén megkezdték vele a beoltásokat.
A gyógyszer üvegcsében poralakban van, melyet valóságos szaktudással rendkívüli precíz eljárással kell nátron lúgban leloldani, hogy oltásra alkal. inas legyen. Teljesen közömbősnek kell az oldatnak lennie Sem a kék lakrauspapirt vörösre, sem a vöröset kékre nem sxabad festenie: azaz sem savi, sem alji hatású nem lehet, hanem közömbösnek keli [ennie. Egy csepp lúgnak több vagy kevesebb hoz zá adása hasxnálhalatlauá teszi a drága anyagot. A szer prieparálásakor a csésze előzetesen kiégettetík, a keverésre szolgáló Ovegpálca spiritusz lángon ieiinficiál-talik. Egy-egy oltóanyag praeparálása és az előkészü let 40—80 perc Időbe kerül. Ily nagy köröltekiu-téssel készül at oltó anyag; mely azt a privát praxisra nézve szintejlehetetlené testi.
A közkórháznak különben nagy költségébe kerülnek ezek az oltások . Egy egy adag 15 koronába kerül és ha az oltások nagy tömegben történ nének, a kórház lelenlegi napi 1 K 62 fillér ápolási, ellátási dij mellett bizony deficitbe jutua. Már 8 beteget oltottak be. A betegek az oltási könnyen eltűrik, semmi nagyobb fáidalmal nem éretnek utáiina. at eddigi eredmények kielégítők és visszaesés vagy egyébh baj nem észleltetett Az oltások tehát beváltak és valószínű, hogy mind nagyobb mérveket fognak ölteni.
— Saját tudósítónktól. —
A Nagykanizsai Patronage Egyesület vasárnap délelőtt a városház tanácstermében tartotta közgyll
lését Viesey Zsigmond eluöklésével.
Vicsey Zsigmond elnöki megnyílójában ama reményének adott kifejezést, hogy a fiatal, humánus célú egyesület ügyei iránt a társadalom meleg érdeklődébe a jövőben még inkább fokotódni fog. (Éljenzés.)
A tárgysorozat első pontja a titkári jelentés az 1910. évi működésről. A jelofltés bovetető része \'szép szavakkal méltatta a patronago intézmény fontosságát a társadalom szempontjából. Majd részletesen ismertette az egy év úta működő egyesület sterve; z sí munkálatait, melynek eredménye, hogy a nagykanizsai kir. törvényszék területén működő egyesületnek £>a községbon van pártfogói tisztségre vállalkozó pártfogója. A jelentés részletesen felsorolja az egyes eseteket, melyben at egyesület tevékcuykedett, mit h közgyűlés nagy tetszéssel fogadott. A jelentés végén a választmány és különösen Vécsey Zsigmond elnök, Rothschild Jakab dr. társelnök Jureczky Iván kir. ügyész ériékes működéséről emléketett meg u titkári jelentés. Kegyeletes stavakkal parentálta el a jelentés az elhunyt Ilertelendy Béla társelnök és Lénárd Sándor Ernő választmányi tag érdemoit. — Hálával emlékezett meg- a jelentés a helyi sajtó és az egyesület működési területén megjelenő lapok támogatásáról, mint amelyek at egyesület működését megkönnyítették és nagyban elősegítették. Végül a jövő feladatait vázolta, melyben a nagyközönség támogatására nagy szükség lest. A litkári jelentés — mely dr. Gitrtner Antal és Miklós Dezső dr. értékes munkája — nagy hatással volt a közgyűlésre, inoly | kimondta, hogy a nagyközönség közt raló terjesztés végeit kinyomatja.
Gáspár Iléla egyesületi pénztáros az 1910 évi társzámadást a számvizsgáló bizottsági jelentéssel és az 1911. évi költségelőirányzatot terjesztette elő, mit a közgyűlés tudomásul 7ett és a felmontvényt megadta.
A közgyűlés elé terjesztett 1910. évi táró-számadás és az 1911 évi költségvetés kielégítik at egyesület működéséhez fűződő várakozást. Már az 1910. évi csonka működési évben is 430 korona segélyt folyósított at egyesület. At 1911. éri költségelőirányzatban ez a tétel 1620 koronára emelkedett, arai igazolja, hogy az egyesület lelkes vezetősége at idei évben nagy munkát akar végezni A költségelőirányzat segély tótele igy ostlik meg: uti és élel-mozési segély raboknak és kiszabadult raboknak K. 150—, ipart űző rabságból szabadultaknak ipari eszközökre K. 150. —, züllésnek induló gyormekek ós családjaik segélyezés« K. 200 —, elhagyott gyermekek segélyezése K. 120—, állandó havi segélyre elhagyott gyermekeknek K. 600.—, állandó havi segély rabok culádjainak K. 400.— Sajnálattal állapítjuk meg azonban, hogy az egyesületnek bevételei nem fedetik a felsorolt humánus kiadásokat:\' A je-lenlés szerint s költségelőirányzat 1000 korona deficitet mutat
ÁPRILIS 10.
ZALAI KÖZLÖNY
3
Minthogy a költségelőírányral összeállítása az egyesület iránt mindinkább tneguyilváuuló óhajok tekintetbe vételével készült s igy a segélyük mérsékléséről szó sem lohot, de nem is kívánatos, a irsadalomnak kell az egyesület segitésére sietni Közönségünk mindig megmutatta áldozatkészségét, valahányszor kulturális vagy szociális jplenlőségü ügy támogatásáról volt szó A nagykanizsa patrouage egyesület szociális jelentősége pedig annyira ismert, hogy önnek részletosobb fejtegetésébe nem kell bocsátkoznunk
Az egyesület közgyűlése Vécsey Zsigmond elnök indítványára kimondotta, hogy u szokásos és népszerű gyermeknapot az idén megismédi ós az akció inegínditásáral az elnökséget bízza meg.
Végül a tisztikar választás a történt meg egyhangúlag.
A gyűlés az elnök eltelésével fejoződött be.
HÍREK.
Olvasóközönségünkhöz. Lapunk legkö zelebbt száma f hó 16 ón azaz nagyszombaton délután jelenik meg.
— Városházi hirek. Örömmel vettük lu domásitl, Itogy amit a város már régen szorgalmazott, az iparfolügyelóség Zalaegerszegről Nagykanizsára kerül. — Illetékes holyen kapott értesülés alapján most azt közölhetjük, hogy az eszéki folyam-mérn. kettéválasztása már végleg elhatároztatott és egyik része még a folyó évben Nagykanizsára he-lyeztetik. — A kultiirmériiökségnek odahelyezése érdekében Kaposvár óriási erőfeszítéssel dolgozik. —t Természetes, hogy Nagykanizsa küzdőimé som nélkülözi a kellő buzgalmat. Tekintve pedig azokat az okokat, melyeknek alapján városunk a kulturméruök-ség ideholyezéséi kéri, a minisztérium nem zárkózhatok el igényeink jogosultsága olól és igy kilátásaink e tekiuletbeu nagyon megnyugtatók.
— Az uj állatorvos. A Nagykanizsára áthelyezett in. kír. állami állatorvos, Elschláger Ele-mér már megérkozett ós hivatalának átvételével vau elfoglalva. Szombaton jelent meg először a városházán, hogy a város polgármesterénél tisztelegjen. — Vécsey Zsigmond polgármester azonban Budapesten volt hivatalos ügyekben. Meglátogatta Sabián tiyula dr. főjegyzőt és Deák Péter rendőrfőkapitányt hivatalában.
— Az iparfelügyelőség Nagykanizsán Még nem mult el egy hónapja, hogy a gyáriparosok orsz. szövetségének zalamegyei fiókja megalakult Nagykanizsán, tnáris egy módfelett jelentékeny intézménnyel emelte gazdasági életűnk jövőjét. A mult hét csütörtökön a Gyáriparosok Orsz. Szövetségo budapesti központja sürgönyözött nagykanizsai fiókja titkárának: Fleischuer Miksa szeszgyári igazgatónak, hogy a kereskedelemügyi miniszter meggyózó kérelmükre a xalavármegyei kerületi iparfelogyelőséget, melynek vezetője Braun István /parfelügyoló — áthelyezte Nagykanizsára. Kitol a kiváló eredményes teltével, a szövetség valóban magáuak lekötelezte városunk tarlós báláját és kitüuó elismerését. Az áthelyezést jelentő hivatalos leiratot már tegnapelőtt délután meghozta a posta Kálinán keresk miniszteri államtitkártól
— Az izr. hitközségi elöljáróság megalakulása. Tegnap d. u tartotta az izr, hitközség uj elöljárósága alakuló gyűlését Grünhut Henrik elnöklete alatt Elnök üdvözölte az elöljáróság tagjait, Rothschild Jakab dr. pedig az elöljáróság nevében üdvözölte az uj elnököt. Azután az egyes szakosztályok elnökei választattak meg. A gazdasági szak-osziályok elnöke Grünhnt Henrik hitközségi elnök lett, helyettes elnök Halphen Mór. Az iskolaszék elnöksége továbbra is Rothschild Jakab dr kipróbált egyéniségére bizatott, aki az alapszabályok szorint a hitk. elnök akadályoztatása esetén az elóliárósági üléseken is elnököl, így tollát a hitközség alelnöke. Az iskolaszék alelnöke Rosenberg Richárd. Alapítványi elnök Bothsohild 8atnu dr., h. elnök Weiser József. Jótékonysági elnök Fischer Ignác h. elnök, ötrem Vilmos, templomi elnök Betllhoim Győző, h. elnük Rothschild Zsigmond, jogügyi elnök Schwarz Adolf dr., h. elnök Stommer Náthán Az elöljáróság eddigi megállapodás szerint szerdán d. u. fug tisztelegni ülnökénél.
— Istentisztelet Az izr. templomban a húsvét üuuepok alkalmából az esti istentisztelet f. hó
12-én szerdán, 13-án csütörtökön és 14-én péutekeu delulán \'/,7 órakor, — a délelőtti istentisztelet f. hó 13-án catttórtökön és 14-én pétiteken d. e. 10 órakor megkezdődik.
— Az\'izraeliták első szülötteinek szokásos istentisztelete f. hó I a én szerdán, a reggel 7 órakor kezdődő istentisztelet keretébon, a kisteinplom-ban (Csougery-ut 12. az) lesz megtartva
— Diákok tanulmányútja. Holnap indul 10 napi^tanulmányutra a helybeli felső kereskedelmi isk. 18 ¡tanulója Balog Dezső és Domány Ármin tanárok felügyeletével Bosznia Hercegovinába A látni és tapasztalni vágyó ifjaknak inost alkalmuk lesz közvetlen is hasznos ismeretekét szerezni ama szomszédos vidékek sajátságos viszonyairól.
— Feloldva a zárlat alól Nagykanizsán a ragadós száj- és körömfájás megszűnt; a kellő dezinfteiáiás megtörtént és igy a város a zárlat alól hivatalosan ¿feloldatott. Ez még azonban csak azt jel lenti, hogy hasított körmű állatok Nagykanizsáról elszállilhaték, inig a marhavásárok továbbra is a tilalom alatt vannak, mert a szomszédos községek még inficiált területek Igy a mai országoa vásár is marha nélkül tartatott meg.
— Az Ipartestület rendkívüli közgyűlése A nagykanizsai Ipartestület f. hó 2-ára hirdetett rendkívüli közgyűlését határozatképtelenség miatt egy héttel elhalasztva, tegnap délután J órakor tartotta meg saját helyiségében, melyen a kétszeresen
meghívott lagok, most már nagyobb számban jelentek meg. A gyűlést Hamu József elnök nyilotta meg; a jegyzőkönyvet Muraközy Lajos testületi jegyző vezotte. A tárgysorozat sorrendjéton, először az alapszabályok egynémely .szakaszának módosítását eszközölték. Második pontban a házjavitással járó kiadások javaslatát Szuknay Lajos és Szánló Lajos építők küllségtervezetével fogadták el: 2036 korona 73 llllérb-n Végül a lemondás folytén betöltetlen kél alelnöki tisztségre általános szótöbbséggel Schweitzer József ós Krausz Jakab lagokat választották meg.
— Baleset. Ma délelőtt a helybeli vasúti állomáson Nóvák Istváu uapszáinos széusalak kirakása közben kiesett a vasúti kocsiból. Minthogy az esés következtében komoly sérüléseket szenvedett, azért a tiienlökocsin a közkórházba kellett szállítani.
— A körforgó kefélőgép az iparcsar-nokb&n. A fővárosi napi Biytó méltó elismeréssel nyilatkozott a budapesti központi iparcsarnokban kiállított eredeti magyar találmányú, kiválóan elmés és praktikus körforgó kefélőgép nagy fontosságú hasznos hivatásáról. A megjelent Államtitkár és a látogató nagyszámú szakértők egybehangzóan eredményes szép jövőt jolontó véleményüknek adlak ki-fejozést. Mi annál is nagyobb örömmel konstatáljuk a honi iparnak e nagyszerű szenzációját, mert mint ismeretes, a zseniális újdonság feltalálója egy nép-szerü nagykanizsai iparos: Mayer Károly, az Első dunántúli ruhafestógyár és műszaki vogytisztító intézet tulajdonosa Egyben felhívjuk még olvasóink b. ügyeimét laputik mai számában megjelent erre vonatkozó közismertetésre.
NYILTTÉR.
E rovat alalt közöltekért a szerkesztőség \\ nem vállal.
A modern ruhafestés
ós vegytisztítás.
A;/, a rohamos haladás, mely napjainkban oly magas fokra emelte H7, ipar fejlődését, jelentékeny változásokat idézett eló különösen a ruhafestő- és vegytisztitó iparnál. E kedvező tények hatása alatt teljes meggyőződést nyert a nagyközönség arról, hogy a kelmefestő- és vegytisztitó ipar egymással szoros kapcsolatban van s hogy azt különválasztva még elgondolni ís abszurdum. Világos tlolog tehát, hogy a rendszeres, szakszerű vegytísztitást egyedül osakís a ruha-lés kelmefestők értik tüzetes alapossággal \'eszközölni; mert áttapasztalt kémiai ismere-telk alapján csakis a ruhafestők képesek a komplikált vegyszerek alkatrészeit, tulajdonságait. hatását és a különféle szövetek anyagi minőségét szakszerű biztonsággal meghatározni.
Ezen a téren egész országban elismert jóhirnevü szaktekintély: MAYER KAROLY az első dunántuli ruhafestőgyár ós múszaki vegytisztitó intézet tulajdonosa Nagykanizsán. Kinek magas szaktudásáról tesz fényes tanúságot, hogy a modern vegy-I tisztítás sarkalatos problémáját ö oldotta meg: — ó találta föl az eredeti körforgó kefélógépet, melyre általános szabadalmat is nyert.
A körforgó kefélőgép gyökeres ujitást jelent a vegytisztítás és a rokonszakmák terén, úgyszintén nélkülözhetetlen a vasalóintézetekben ; a ruha- és kelmefestőknél; a szűcs és a szabóiparban ; a szőnyeg-, szőrme-és posztógyárakban, szállodákban kórházak ban. Előnyösen hasznos célszerűségénél fogva a körforgó kefélőgép, mind nagyobb teret hódit magának és ma már a legmeszebb vidékekről elárasztják a megrendelések a nagykanizsai zseniális feltalálót.
KÖZGAZDASA6.
Oabonatizletről,
Nkgykaolxia 1911. ápr. 10,
Piaci áruk:
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Zalaegerszegen Csányi-utca 6. sz. alalt
magánmérnökí irodát nyitottunk.
Irodánk foglalkozik földmérési, tagosítási, parcellázási muokálalok végzésével, gazdasági (érképek készítésével, mezei és iparrasutak tervezésével és építésével, talajcsóvezési, híd- és mélyépítési, vízvezetéki és csatornázási tervek készítésével, beton éa vasbeton munkák tervezésével és kivitelével.
Kiváló tisztelettel
Horvát Andor és Nagy Z. Sándor,
okleveles méruökök.
Buza . Rozs Zab . Tengeri
23.— 16.— 18.— 14 -
I 8 éves csiuos szőke (pékmester egyetlen leánya) 400.000 korona vagyonnal, kissé túlságosan fejlett testalkattal mielőbb férjhez óhajt menni lisztes jellemű fiatal emberhez Csakis komoly ajánlkozók kapnak választ. -- Schlesinger, Berlin 1.8
Biztosltórószvénytársaság.
mely a tűz, baleset, szavatossági, betörés ós lóbiztositásokat műveli
Nagykanizsa és Zalame^yere
kiterjedő főügynökséget szándékozik szervezni. Refloktánsok, kik jó összeköttetésekkel bírnak, küldjék jelentkezésükei „EXISZ-TENCIA 4555- jelige alatt Haasenstein és Voglerhoz (Jaulus és társa BUDAPESTRE.
Z A L\' A r KÖZLÖNY
US SS
Április io
HANGSZEREKET
É S
huzóharmonikAkat
I-sórendü minőséget ajánlok a kővetkező árak mellett.
Szétküldés utánvéttel. — Kezeskodok arról, hogy csakis jó és az értéknek megfelelő hangszereket .szállítok, ennélfogva megengedem a kicserélést ha az 3 napon bolül az átvétel után történik. — Megsértett árukat nem fogadok vissza. Az árak darabonként értendők.
Hegedűk.
Iskolahegedük: 6, 8, 10, 18, 14 kor.-ért. — Zenekarhegedük: 18, 88, 84, 30, 40, 60 kor -ért. — Hangverseny és mester-hegedük: 70, 80 egész 800 kor.-ig. — Hegedűk: \'/, és »/4 nagyságban 4, 6, 8, 10 kor.-ért. — Hegedüvonók: 1, 160, 8, 2 60, 3, 4 kor.-ért. Hegedűronók fernarabukfából nagyon könnyű 6, 8, 10 kor.-ért. — Hegedütokok. 6, 7 60 kor. és foljobb. — Hegedülábak : 4, 10, 18 K és feljebb. — Álltartók: 1, 140 K és feljebb. — Hurok minden Árban és minőségben. — Viola avagy Brácsa és alkatrészei 10%-líal drágábbak — Cello. Iskolacello: 80, 86, 87, 88 és 80 kor. — Zenekarcello: 40,60, 60
ós 70 kor. — Cellovonók: közönséges 160-tól 3 kor.-ig — Cellovonó fernambukfából 5 kor.-tól 12 kor.-ig. — Nagybőgők: r/,-es 78 kor. «/«-«s 76, 80, 90 és 160 kor. — Nagybőgővonó : 4, 6, 6, 8 és 9 korona
Ozitorák.
Primcítora, jávorfa, gépeiet nélkül: 13, 14 kor. — Palizander-tetővel 80 kor.-tól 30 kor.-ig. — Primcitora palizandortotő ós gépezettel: 87, 30, 34, 36 kor. — Primcítora egész 64, 70, 80 kor. Koncertcitora a font felsorolt minőségben is, azonban drbja 4 koronával drágább. — Magyar uépcltorák közönséges kivitelben, ogéBB kótás 9 kor., jobb minőségű, fél- v. 10 kor., diófa tetővel 12 kor., utánz pallaándfaból 14 korona.
Rizfuvóhangizerek.
Minden rézfuvóhangszer la 3 cilinder géppel van ellátva. Trombita : 32 kor Basstrombita: 48 kor. Piston: 38 kor. Vadászkürt: 74 kor. Kuphonium: 54, 58, 60 kor. Bass: 40 kor.-tői 70 kor.-ig. Trombitakart 60, 64, 70 kor. — Bombárdouok F: 60, 68, 72 kor. Bombárdonok 0 vagy B, 110, 120, 138 kor. — Helikon: 108, 110, 138, 144 korona.
Fuvolák.
v__^
Fekete granatilfából lyezüat billentyűkkel: 6 billontyüvol 16 kor., 8 billentyűvel 24 kor., 10 billentyűvel 30, 36, 10 kor. 18 billentyűvel 48, 50 kor. 18 billentyűvel ISO, r.tl, 60 kor. —
Piccolóflóták: 5 20, 6.60, 6"40 korona
Klartnettok.
Fekete granatillából, ujezflst billentyűkkel: 10 billentyűvel 36 kor. 12 billentyűvel 42 korona stb.
Dobok.
V
Nagy dob réz faabroucscsal 10 csavar 56 kor. — Nagy dob rézabroncs és 10 csavar 90 kor. — Községi dob 14 kor.-tól
40 koronáig
Czimbalmok 70 koronától feljebb.
Buzóharmonikák.
Huzóharinonika, 10 billentyűvel, dupla hanggal, kétjáratu fúvóval, réz sarkokkal, nagyon szép alkatú, kitűnő hanggal, drbja 9, 10, II kor«na. Ugyanazok háromszoros hanggal 16, 16, 17 korona. Ugyanazok 2 soros, 19 billentyű dupla hangokkal Dur és Moll-bassus, dupla hanggal: 16, 24, 28 korona, 3 soros 31 billentyűvel: 48, 52, 60 korona.
Kimerítő árjegyzéket ingyen és bérmentve szállítok.
if). wajdits józsef
hangszerkereskedóse
NAGYKANIZSÁN Deák-tét 1. szám.
ÁPRILIS 10.
ZALAI KÖZLÖNY
S
a>
!1 1
m
Tisztítsd csak
Globus
iFé m Nsz fi hókivonaQajj
a világ legjobb femliszlitószére
o C cr
C.
0 e-
SS
S
ff
6 szobás elegáns, részben modern, részben antik
lakásberendezés
tel|es felszerelési szőnyegek csillárok és I nippekkel együtt összesen vagy részletekben is azonnal eladó. Andrássy-ut 35., II 12.; Reggel 9-(ól este 6-ig megtekinthető.
A Zalai Közlöny
Szarkaaztaaéga ia kiadóhivatala
Deák-tér i. sz. alatt van
Szöllőoltvány szükségletét,
mielőttJbeszereT.né, forduljon bizalommal Hajdú István Krmelléki szóllóoltvány telepéhez, a hol a legnemesebb fajú szőllőoltványok, amerikai és európai sima és gyökeres szóllővesszöt, továbbá a vllághirU Delawa-rét a legjutányosabb árban lehet beszerelni.
Nagy képes árjegyzékét igen sok tanulságos tartalommal ingyen és bérmentve küldi meg
Hajdú István
szóllógazdasági és oltványtelepe Bihardíószeg.
Sima Delaware I. oszt. ezre 36 kor., alig észrevehető szépséghibával bíró oltvány ezre 70 kor. — Viszontelárusitóknak 5% engedmény. Készlet több százezer darab. Pontos kiszolgálás.
Szőlő - oltványok
Huszouöt legjobb bot- és osemegefajban még negyvenezer darab.
Csabagyöngye!
oltvány éi maii almavaaazik.
Európában a legkorábban érő fajszóló, drágáu fizetett piaci ujdouság. Minden kisebb házikertben is termelhető, lúgosnak is kitűnő faj.
PIROS DELAWARE
Negyven hektoliter terem holdanként, melyért Írásban jótállok. Elgyökereztetve minden szál simavesszó meglakad, erre nézve ulasitás mellékeltelik minden küldeméuyhez.
Május végén is ültethető. — Bővebb leirást, szines képeket és árjegyzéket ingyen küld:
(Bíbarm.) posta, lávirda és telefon állomás.
Nagy Gábor, Kóly
A KÖZTUDATBA MENT ÁT,
hogy csakis kAllai lajos motorgyára Budapest, VI., Gyár-u. 28.
seállitja teljes jótállás mellett a leghíresebb motorcsépiő-kéazleteket.
Valódi KÁLLAI LAJOS motorkéaaUUk a* «Itamart lagkttttn&bbak ax oraaicban.
■f Kérjen dlszfőárlapokatl
Figy»lme*t»té«! KÁLLAI LAJU8 hírneves motorgyára nem tévesztheti
óísze más Kállai nevű •■ ■■ elegekkel. ==
LE DÉLICE
Amennyiben tömör, átjárhatatlan, sötétzöld, tökéletesen féregmentes élő sövényre kiváu szert tenni, amely olló alatt tartva idővel pompás zöld falat képez, ngy méltóztassék az égbiylatunk alatt kitűnően bevált
Maciura aurantiaca t (osagok narancsa)
ültetni Ezen pompás sövénynövény bórszerű, zöld levélzettel bir, férgük, hernyók, vagy más parazita nem táinadia meg s rendkívüli gyors növéssel is tűnik kl.
Folyó méterenkint egysorosán ültetve 6, kétsorosán ültetve 8 drb. csemete szükségeltetik.
Árak • Darab
100 1000 10.000
I. minőség 180 cm. magas 9 — K 48-— K 425-— K
II. minőség 100 cm. magas 4-— K 35-- K 325"— K
III. minőség 80 cm. magas 3-— K 2(1— K 180\'— K
A szétküldésre kerülő Makltira csemeték kifogástalan minőségűek, ültetési idó: március-április.
MÜHLE ÁRPÁD, udvari szállító, kertászsU talap, TEMESVÍi
Hirdetések
felvétetnek
e lap kiadóhivatalában.
mindenütt kapható.
i
Üdvözlet Grázból!
Mielőtt szükségletét fedezi, kérje tőlem gazdag tartalmú mintagyüjteményemet, a logiobb stíriai
férfi- és női lodenról
vadász-, erdész-, turista-, rodel ég aki-sport és mindazok részére, akik a különféle időjárásoknak kitéve vannak, de különösen az én valódi slyriai női loden-ról gyönyörű mintákkal, utazási- és séta-kosztUmökuek, valamint összes dívat-szövetjeimról, férfi- és gyermek-ruhák, felöltők, ulster a legolcsóbbtól a legfinomabb minőségben az általánosan elismert lelkiismeretes első és legnagyobb loden-kiviteli cégtől
VINZENZ OBLACK
cs. és kir. udvari posstó-szállitó
Graz, Murgasae 9. ȇm.
Mintakönyvek szabómesterek és szabónök részére kivánatra rendelkezésükre állanak.
Aki bútort
BUDAPESTEN AKAR VÁSÁROLNI,
saját érdekében oselekszik, ha vásárlás elótt megtekinti a
„BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET" védnöksége alatt álló
BÚTORCSARNOK ÉS HITELSZÖVETKEZET
árucsarnokait, melyek a következő helyeken vannak; VIII. József körút 28. sz. (Bórkoosis-utoza sarkán) IV., Ferenciek-tere 1. sz (a királyi bórbalotában.) Ezen szövetkezet az „Országos Központi Hitelszövetkezet" tagja s ennek felügyelete alatt áll. Vásárlási kényszer teljesen kizárva Stílszerű modern lakberendezések.
JnlUnyos árak! Szavatosság: ara mMséEÉl.
Az árucsamokba kizárólag elsőrangú _budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.
1
A legjobb szén-vasaló
rostély és hamutartóval, takarékos a használatban, nem piszkítja és perzseli a fehérneműt. Csak egyszeri tüzberakás. Nincsen rázás. Teljesen szagtalan. Minden szakbavágó üzletben kapható, ahol nincsen, beszerzési forrást megneveznek
Ch R. Faalen & Co.,
WIEN VI., Dreihufeiseng. 3.
«
zalai közlöny
Április u>.

7343
911.
WOLF
MRQDEBURQ-BÜCKRÜ
K<pvu«Ny« i
Boros Rrtur oki. gépíazmíniBk,
BUDAPEST, VI., Teráz • kárót SB.
Járkerekes és helyhez kótfltt telitett és szabadalmazott
túlhevített gőzzel működő lokomobilok
WOLF ertdeil szerkezete 10-800 lóerőié. Az Ipar ás mezőgazdaság leggazdaságosabb. legtartósabb tt legmegbízhatóbb üzemgépel. AmihI.H. 700 OQO I6«.gn f«IOI~
Versenytárgyalási hirdetés.
A v. képviselőtestület jóváhagyásának fenntartásával versenytárgyalást hirdetek. ,
I. A Rozgonyí-utca felső részének bazalt nyers fólkooka burkolattal ós földalatti betoncsatornával való ellátására.
II. A Rozgonyi-utoa déli oldalának vasrácsos téglakerítéssel való ellátására és:
III. A Rozgonyi-utoai elemi iskola tornatermének felépítésével kapcsolatos többrendbeli munkára és szállításokra.
Az előirányzott összeg az 1. alatti munkákra 19,000 K, a II. alatli munkákra 7000 K, "a III. alattiakra 7200 K.
Az ajánlatok a kiirási művelethez csatolt mintán teendők meg. Csakis szabályszerűen klállilott és pecséttel lezárt sértetlen borítékban elhelyezett közvetlenül a tanácsi iktatóba vagy posta utján beadott ajánlatok vétetnek tárgyalás alá. Az I. alatti munkához alkalmazandó kőanyagról az ajánlattal egyidejűleg mintát kell bemutatni.
Az ajánlatok boritéka a következőleg oimzendó:
A városi tanácsnak Nagykanizsán.
Ajánlat a 7343/1911. számit versenytárgyalási hirdetményben kiirt 1. (II. III.) alatti létesítmények megépítésénél kapcsolatos szállítások és munkálatokra
Az ajánlatok posta utján, vagy közvetlenül a tanácsi iktatóba adandók be.
Benyújtási határidő 1911. évi április hó 24. napjának d. e. 10 órája. Ajánlatot lehet tenni külön a II és külön a III. alatti lélesilme-nyck felépítésével kapcsolatos összes munkálatok és szállításokra, vagy ezen létesítmények egyes szállítási és munkacsoportjaira. Az I alatti munkálatokra és szállításokra csak együtt lehot ajánlatot tenni.
Bánatpénz gyanánt az ajánlati végösszeg 57.-n készpénzben vagy óvadék-képes értékpapír alakjában, vagy 10,000 K-ig terjedő részében a „Nagykanizsai tkpt. r. t.", a „Délzalai tkpt. r. t. Nagykanizsán11, a „Zalamegyei Gazdasági tkpt. r. t. Nagykanizsán", a .Néptakarékpénztár r. t Nagykanizsán", végül a ...Nagykanizsai Bankegyesűlet r. t.", ily összegről szóló betét könyveivel teendó le és az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a versenytárgyalási hirdetés ügyszámára vaió hivatkozással a városi pénztárba a tárgyalás határidejéig befizetendő, vagy oda beküldendő ós az erról szóló letéti nyugta, vagy postai feladóvevény az ajánlathoz csatolandó.
Az ajánlatok az 1911. évi április hó 24-ik napjának d. e. 10 órájakor Nagykanizsa város tanácstermében fel fognak bontatni, moly alkalommal ajánlattevők, vagy igazolt megbízottjai jelon lehetnek.
Az általános szállítási és munkafeltételek a részletes munkafeltételek, költségvetések, tervek és szerződés tervezet a városi mérnöki hivatalban megtokinthetók, ugyanitt az ajánlati minta díjtalanul kapható.
Egy-ajánlattevőnek sincs semmi néven nevezendő igénye arra, hogy az ajánlata elfogadtassék és Nagykanizsa város közönsége szabad rendelkezési jogát minden tekintetben fenntartja.
Az ajánlat egyéb módozataira, valamint ajánlattevők egyób kötelezettségeire nézve az ajánlati minta, általános és részletes feltótelek, költségvetések és a tervek, végűi a szerződés tervezet irányadók.
Nagykanizsán, 1911. évi április hó 7-én,
Dr. Sabján Gyula
h. polgármester.
LUi ItOff i aranyérem i legnagyobb HldiiliM»
Egy erősítő szer | gyengegyomruaknak
cs »»oknak, kik meghűlés, vagy a gyomor túlterhelése, hiány»«, nehezen emészthet/l, nagyon meleg vagy tul-hldeg ételek élvezése folytán
Gyomorgyengélkedést, mint Gyomor hurul, Gyomorgörcs, Gyomorfájások. Felfujódás stb
betegségeket kaptak, minden körülmények között a
Dr. ENGEL-féle
használják.
Baldrlanum a tegtOkéletesehb\'lhalásu gyógy-boinak bizonyult a gyomorgycngescgckncl, különösen ha ezek még kezdetlegesek, mert megakadályozta azok következményeit, mint nr. idegesség, álmatlanéig, ■sádtUáal rohamok, szorulás stb
.összetételénél fogva Bamosbor, Baldrlan oiöpöket, málnaeyrup 4a OHrtnayelavit tartalmai. A Baldrlatzuui igen JO hatással v»n eaák-rekedáenél és határozottan errtsitóleg hat az eráei emberi exervexetre. A dr. Engel félt Baldria num nem tartalmaz eemmlfále károe sitreket é> így gyengék és gyermekek is még hosszabb ideig is ihatják. I.cghatásnishh, hs azt reggel éhgyomorra és este lefekvés elótt szedjük egy likőrös pohárig. Gyeng» egyenek és gyermekek részére a Baldrlannm meleg vízzel hígítandó és egy kevés cukorral édesítendő.
A dr. Engel fél* Baldrianum üvegben 3 és 4 koronáért kapható Magysrszág összes gyógyszertáraiban Direckl vásárolhatjuk : Nagykanizsa, Kiikanlzsa, Becsehely, Tóisieiitmárloti, Nemesded, Némesvld, Csá-kány, Kiskomárom, llánokszentgyOrgy, Szentlászló, Tótfalu, Kerkeszcntmiklós, Muraszerdahely, Csáktornya, l.etenye. Kotor, t\'crlak, Vldovec, Alsódomboru, l.égrád, ItukkOsd, Murake\'esztur, Ihárosberény, Dühónye, Tap-sony, Szakácsi, Marcal*, Sámson, Kcthely, Vors, Balatonszentgyörgy, Apáti, Keszthely stb. gyógyszertáraiban, ogyszintén Magyarország, minden nagyobb és kisebb helységében levő györgyssertárhan, illetve (U-szeruzlcteiben,
Dr. Engel-fále . Beldrlanumot a nagykanizsai gyógyszertárak és tobb üveg megrendelésénél az eredeti áruk mellett Magyarország bármely helyiségébe szállítják.
Óvakodjunk utánzatoktól I
Kérjünk határozottan drlanmnot.
Dr. En(*l-f41e Bal
HIRDESSEM A „ZALA! KÖZLÖNYE-BEM
l.rgolriscSbb ém legjobb hatánu
Hashajtó.
NEUSTEIN
FÜLÖP
LABDACSAI
CUKROZOTTI HASHAJTÓ
(Neusteln Ernébet-Pilulái)
elühnulja minden tekintetlien a hasonló készítményeket Kentí szer mentes minden káros alkatráezektOl a legjobb sikerrel használják az altéit blntalmaliiál, könnyen széklatétel szeret, egy v«ttisztító gyógyszer tem irlalmatla nsbb és alkalmasabb a
székrekedés
egyőzésére, mini a leglólili betegség okozójára. Cuktozoll volta miatt, • gyermekek is stlvosei\' vessik. Kgy dobol IS ptlula tartalomtual 30 fillér egy lekeres H dubozza-tehJt 120 pilulával 2 korona. A pint etilre beküldése mellett bérmentve.
jsa1 AMI Utániatoktól óvakodjunk,
.Neusteln Fülöp hashajtó .p Hutáit* tessék kérniI Csak akkor valódi, ha minden dobozon a törv, hejegyzet Szem l.ipót védjegy és t\'hillp Neusteln gyógyszerész aláirtsa fekete vórös nyomásban olvasható, A keresk. törvény által védett csomagjainkon cégünknek rajta kell lennie.
Illltlll
llMthii
Falap iurtári, Ii.
Wien, t\'lonkongasse 6. Kapható Nagykanizsán: Reik Gyula, Batus Lajos, Práger Béla ás Szabó Antal gyógyszerészeknél.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdite József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
rendkívüli kiadás.
NAGYKANIZSA, ígn ÁPRILIS ia.
50-lK ÉVFOLYAM. 30. SZÁM.
SZERDA
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
Mtgjslanik hétlón ét csütörtökön.
E\'Ollíelá.l árak: l\'.^é.i 4v,r 10 korona, fílíms 6 korona, Ncjyedé»i« 1 korona 60 flll. — Egy«» atám ára 10 flll.
Kcluló. sitci IícíxIó .
Hertrn. Jó »»»•<.
Klitilja : k •arrkeaalőai\'g.
Szsrkatztiiég ét kiadóhivatal Daák-tér t.
Talafon: Ujtt — Hlrd.lá..h dlj.l.bá. «tarlnl.
HÍREK.
Róm. kath. nagyheti ájtatoaságok az alsótemplomban.
A szeniferencrendiek plébánia templomában a nagyheti istentiszteletek ¿8 szer-tarlások a következő napokon tartatnak:
Nagycsütörtökön: reggel U órakor ünnepélyes szent mise; a/, utolsó vacsora kegyelete.
Nagypénteken: reggel 8 órakor keresztleleplezes utána passióval csonka mise, bűnbánatra intő szent beszéd és elmélkedés a Megváltó kínszenvedéséről és haláláról. Egész nap szentségimádáu, Krisztus koporsójának látogatása és csöndes imádságok.
Nagyszombaton: reggel 7 órakor lüzszentelóa, utána húsvéti gyertya- és kereszlkut- megáldás énekes szent misével. Délután négy órakor a felsóteuiplomban, fel <j órakor pedig az alsótemplombau üunepelyes föltámadasi processió. Kéretnek a második kormenetre kivonuló egyletek és társulatok, hogy az indulás elótt fel órával, vagyis 5 órakor a oiulóríuuiban gyülekezzenek,
Húsvét vasárnapján: reggel Ö órától kezdódóleg 8 óráig eleiek szentelése. Delelótl 10 órakor prédikáció az Üdvözítő dicsőséges feltámadásáról, utána hálaadó nagy szent mise. Délután 3 órakor litánia es könyörgés.
Húsvét hétfőn: a reggeli istentiszteletek után, délelőtt 10 órakor szentbeszéd és énekes ünnepi szent mise. Délután 3 órakor ima és litánia.
— Eucharisztikus összejövetel. Miut értesülünk a z Kucharisztia- (liálaadö) társulatiiak Kanizsa vidéken lakó tagjai zalai és toiuogyí laptársaikat május Sára Nagykanizsára eucharisztikus (szvulségimádó) összejövetelre luv|ák egybe. Az össze;övetcl igen látugatotiuuk igéikezik, inert még a szombathelyi egyhatiuegyeuek szomszédos részeiből is számosán lógnak résztveuiií. Az értekezlet tarlását a rendezők nevében Slrausz Aulai zalame-reuyei plébános jelentene be Veszprémbe Hornig Károly báré megyés pUspókuek, ki azl elismerőleg jóváhagyta. A május Sf-ai ertekczlel előli d. e. 9 órakor Csöndes sz mise lesz a lerencreudiek templomában, ulána dr. Szinek Izidor lazarista moud sz. beszédet. A Kránitz Kálmán püspök elnöklete alatt larlandó értekezletei! beszélnek: dr. ilauauer A István, dr. Taubeu Sándor, Kauter Károly pápai prelátus. Délutáu 3 órakor szeulbeszédel tart Kránitz Kálmán |iüspók az slsótemploniliau, utáua litánia, kedvező idő esetén üunepélyes körmenet és Te Deum.
— Köveasy, vagy Szalkay. A rendőrfő-kapitányság átiratot intézeti Köveasy Albert színigazgatóhoz. hogy ameuuyiben a színi engedélyt kolló időben bemutatja, a f nyári szezonra hajlandó nokí a játékengedélyt megadni. Most Szalkay Lajos a székesfehérvári kerlllet színigazgatója beadványt adott a városhoz, hogy „Miután bizios forrásból vagyok érlesOlvo, hogy Kövessy Albert 11)11. évre megszűnik színigazgató lenni, tisztetettel kérem kegyeskedjék a helyhatósági engedélyt l\'Jll. május-juuius és szeptember hónapokra részemre megadni " A beadvány a szinllgyi bizottság oluökéhez Oszter-liuber László kír. íiélótáblai birólioz tétetik ál véleményadás végett. Tekiutvo, hogy Szalkay sógorság-ban vau Kövessyvel, valószínt!, hogy értesülése egészen biztos forrásból stármazik. Így valószínt), hogy a nyári szezonban már nem Köveasy, hanem Szalkay társulatához lesz szerencsénk. Szalkay már nem ismeretlen Kanizsán. Évekkel ezelőtt jáiszott nálunk társulatával, még pedig közmegelégedésre.
— A polgármester Wlenben Vécsey Zsigmond polgármester a lóavató bizottság megtartása érdekében Wienbe mázott, hogy Schönaich hadügyminiszternél kihallgatáson jelenlkezzék. A polgármesternek előnyös összeköttetései valószínűvé teszik, hogy eredményes utazásról számolhat be. A polgármester csak szombaton érkezik meg.
— A nagykanizsai magvizsgáló kérdése Nagykanizsa város megkeresést iutézelt a földmivelésUgyi minisztériumhoz, hogy « Keszthelyen megszüntetett magvizsgáló állomás helyett Nagykanizsán létesítsen egyet. Kbbuu az Ugybeu Degeu Árpád dr. egyetemi m. tanár a budapesti in. kír. j vetőmag vizsgáló állomás igazgatója a következő levelet ¡nlézte Vécsey Zsigmond polgármesterhez: A levél szerint a földmivelésUgyi miniszter márc. 24-én
I luBtí. IX. U. sz. a. kell loiratában elrendelte, hogy egy magvizsgáló állomás kirendeltségének Nagykanizsán való létesítése tárgyában a helyszínre Degeu dr. kiszálljon az érdekeltséggel tárgyalást folytasson és euuek eredményéhez képest javaslatot tegyen, lüzért a polgármester az érdekelteket rövidesen értekezletre hiv|a össze, melyen Degen dr. is részt log venni. Az értekezletnek egyedüli targya volna: megállapítása a magkereskedelmi forgalom azon iészének, amely a magvizsgáló állomás igénybevételét teszi szükségessé (állatni ólomzárolás, az lö\'Jö. XLVI t. o. értelmében kiváu szavatosság). Az érdekeltek lelszóltiltatuak. hogy az értekezleten a szükséges adutokkal felszerelve jelenjenek meg. Az értekezlet jegyzőkönyvének és Degen dr. relerálása alapján fog a miniszter dönteni, hogy lesz-e Nagykanizsán uiagvizsgáló állomás vagy uem. Hisszük, hogy lesz.
— Április 11. A 48-ilti törvéuyek szeutesíié séuek emléknapját csak a hivatalos világ ünnepelte A városházán és állami hivatalokon leugeltek a nemzeti lobogók A városház tisztviselői kara Vécsey polgármester vezotése alatt a Ferencesek templomában tartott ünnepi misén vetlek részt A postahivatal csak korlátolt szolgálatot teljesített. Az állami hivatalokban a munka szünetelt. Az iskolákban már megkezdődött a húsvéti szünet és így nem vettek tudomást a uap jelentőségéről.
— Egyhuzamu munkaidő a városházán.
Régen vauidé ügyet eleveuítenek fel ismét a városházi tisztviselők. Az egyhuzamu munkaidő behozatalát szorgalmazzák, ami már Zalaegerszegen és máa városokban is, nem is említve a fővárost évek óta megvan ; a hivatalos teendők és a közönség károsodása nélkül. Tudjuk, hogy a törvényszéken és az állami hivatalokban, a helybeli középiskolában mindenütt egyhuzamu munkaidő vau. Az igy megváltozott viszonyok már követolóleg lépnek fel azokkal szemben, akiknek áldásaihau rnég nem részesültek. A tisztviselőket egészségi, családi viszonyaik késztetik arra, hogy a jelenlegi szíute tarthalatlau helyzetük megszűnjön és beleilleszkedjenek a város megváltozott társadalmi életrendjébe. Most készítik kérvényüket. melyet a városi tanácshoz lógnak benyujTauL Tudtunkkal a városházán a tervbe telt újításnak a város vezetőségében ellenzője niucs és mert más városok példája sem mutat akadályt megvalósítása elé. azért hisszük, hogy a jónak és célszerűnek lapaszlalt egyhuzamu muukaidő Nagykanizsa városházába is rövidejeu diadallal fog bevonulni.
— Beteg állat teje. A földmivelésQgyi miniszter száj- és körömt^jós állatok lejének forgalomba hozatalát teljesen eltiltotta ós csak forralt állapotban engedte meg. Az ilyen tejet tollát csak a gazdaságban lehet elhasználni. Ajánlatos, hogy az csak erős felforralás utáu történjék. Különben a vészt tovább terjesiteué.
— Vásárok. Kiskomárom, Vasvár, és Keszthely községeket a száj- és körömfájás uiíatt elrendelt zárlat alól feloldották. így a fenti helyeken a legközelebbi heti- és országos vásárokra hasított körmű állatok felhajtása szabad.
— Korytnicai ásványvíz. Amíul értesülünk ezen kiváló gyógyvíz e napokban friss töltésben került a piacra. Nem akarjuk elmulasztani, hogy tisztelt olvasóinknak figyelmét ezen kitUuó, mondhatni hazáukbau páratlan gyógyvízre fel nem hívjuk. A koryluicai ásványvíz különösen jó eredméunyel alkal-mazlatik : idült gyomor és bélhurut, gyomorhányás, gyomor és bélgörcs, máj és lépdagauatok, aranyeres bántalmak és idült székrekedésnél, valamint aárga-ságtiál, cukorbetegség és hugysavaa díalheais ellen. Kgyuttal a legbiztosabb szer a vakbélgyulladás megakadályozására.
— Rendkívül életrevaló, kipróbált, modern intézményi atáuluuk tiszteli olvasóink szíves figyelmébe a Budapesten VIII. Főherceg Sándor-utca .vil ik száma alaii fennálló Magyar Otthon penzióban. Évek óta általános in kedveli, pompásán bevált, család szálló ez, ahol mérsékelt napi áron, (mindössze három koronáért is és fokozatosan feljebb) teljes ellátáshoz és lakáshoz, szépen bútorozott külön bejáratú szobákhoz lehet jutui. Vidékiünk kik rövidebb-hosszabb időt kívánnak a fővárosban tölteni, szórakozás, vagy üzleti ügyek intézése végett, a Magyar Otthon barátságos hajlékaiban nyugalmasan berendezkedhetnek. Csoportos jelentkezőknek, utazóknak, turistáknak, hivatalnokoknak és más hivatásuak-nak még kívételesebb kedvezméuy jár ki. Iskolák vakációs, Wuulmár.yi kirándulásai számára egyenesen megbecsülhetetlen a Magyar Otthon I Villamos világítás I Tükrös szekrények I
ZALA\' KÖZLÖNY
ÄPRIL
IS lí
Hogyan védjük magunkat
GYOMORBAJ ELLEN?
Hogy mindazon bajokéi, melyek u embenseget • Jelenkorban megtámadták, eredményesen megelózsuk és ssokksl erélyesen szembessálljunk, sjiinlalos s
Dr. ENGEL-féle Nectár
Jökon használata. — Mert
egy erős gyomor és jó emésztés
képelik egy egészséges lest alapját. Aki tehát egész-segél legkésőbbi életkoráig meg sksrjs tsruni, hasz-nális a kiiunó hal««» folytán előnyösen ismert
l)r. ENGEL-féle Nectárt.
Esen Nectár, mely kitűnően bevált gyökérned-vekból és jő borból van készítve, hatásos és gondos összetételei folytan ss einésxtésre különösen jólékonysn hal; hasonlóan, mint egy jó gyomorlikór vagy gyomorbor és éppenséggel nincsenek káros következményei. Tehát Nectárt egészséges és beteg, kártékony listás nélkül egyaránt ihat. Nectár mertékleles hssználsinál előnyösen hatsz emésztésre és elősegíti a nedvképződest.
Ezért ajánlatos »
Dr. ENGEL-féle Nectár
mindssoknsk, akik Jó gyomrot akarnak. Nectár elejét veazl s gyomorhurut, gyomorfájdalom, n»ház emésztés, vagy elnyálkásodásnak. Epenugy megakadályozza Nectár « székrekedést, szorítást, bélgdrca-fájdalmakat. szlvdobogáet, nyugodt alvást és étvágyat Idéz elö és így ineg ment az álmatlanságtól, ke-délybetegségtől fejfájástól és ideges ellankaJástúl. A népek széles rétegeiben becsülik a Nectárt, mert vidámságot és életkedvel ad.
Nectár üvegekben 3 és 4 K-ért kapható Magyarország összes gyógyszei táraiban. — Direct vásárolhatjuk Nagykanizsa. Kiskanizsa, Becsehely, Tótszentmárton, Ne\'mesdéd, Nemesvld, Csákány, Kis-korntroin, B-jzenlgyorgy, Szenilászlú, Tótfalu, Kei kaszentmiklós, Muisszeníahely, Csáktornya, l.etenye, Kotor, l\'erlak, Vldovec, Alsódomhoru, 1-egrád, Uukkosd, Murakeresziur, Ihárosberény, liöhonye, Tapsony, Szakácsi, Msrcali, Sámson, Kélhely, Vors, Balatonszeni-gyoigy, Apáti Keszthely slb. gyógyszerlársibsn, úgyszintén Magyarország minden nagyobb és klaebb helyiségében lévő gyógyszertárban.
Óvakodjunk dtárnátoktól I
Kérjünk határozottan
Dr. ENGEL-féle Nectárt.
Nectár Nem titkos szer, alkatrészei: Ssmos bor 300.0 borszesz 150.0. málna lé, 100 0 berkenyelé cse-resinyelé 200.0, cskoró virág 30.0, borokabogyó 30.0 ürmös 30.00, ánizs, órvény gyökér, oncangyökér, kai-musgyókér, pipitér 10 00 — Ezen részek vegyilendők.
W Védjegy: „llorgoujt\' \'
A Liniment. Capsici comp., a Horgony-Pain-Expeller
pótleka
egy rógjünak bizonyult tiáziszer, mely már sok ér óta legjobb lH-.ti>rz&öl<«neli bizonyult kísivíayael. csiuaal n meghűléseknél.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt bevásárláskor ovatouk legyünk éa csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, mety a „Hereoay" visij.-gygy t>l ée a Richter cégjugyzébsel ellátott dobozt« van ixvuiz-tolva. Ars üvgekben K -.SO, K 1.40 6s K 2.- es úgvszolván minden gyógyszertárban kapható. - Kömllár: T6rók láz» et gyógyszerénoél, Budapest.
0[ Riciter giogrs/t tin u „Ann wwUiW.
l\'rágábsu, Klisabcthstivs« 5 neu.


Használjon Feller-féle Eiaefliudot á* Feller-fále Eleapllulákat, melyek egyedüli káeal-töje Feller V. Jeuó udvart gyógyeaeráe*. Btubioa, Oentrale 11» es. (Zágrabmeg\'ye).
A Feller-féle Elssflüid saját tapasztalatunk szerint fájdslomcsillspitó, gyógyító, gyengeséget megszüntető hatással bír, gyorsan és bittosan gyógyít csuzt, kósvényl, ideggyengeségei, oldalssurasl, szaggatást, influenzát, fej-, fog- éa derékfájást, zsábát, bénulást szemfájást, rnigrint, sok itt meg nem cmlitett betegségtói megszabadítja az embert. A Feller-féle Elsafluidot, rekedségt, nátha, mell-és torokfájás és légvonal vagyeh üléalól «redő bajok ellen la páratlan gyógyslkerrel használják. Valódi csak ugy, hs minden üveg s .Feller\' nevel viseli. 12 kis vsgy 0 dupla vagy 2 speciális üveg bérmentve & korons.
II. Továbbá tudomására óhsjtjuk hozlni, hogy a emberek ezrei gyomorbajok, görcs, étvágytslanág, veseégés, hányási inger, rosszulll, felbófogés, puffadtság, dugulás, aranyeres bántaniuk és különbózó emésztési zsvsrok ellen kilünó és biztos sikerrel kesznélják s Feller-féle hoshsjtó Rebarbara-Elsapilulákal 8 doboz bérmentve 4 korona, óvakodjunk azonban utániatoktól és címezzünk minden rendel gondosan
Fillir V. Janó gyóuyszarésznek. Stubica,
Ceetrete 1» it. (U|rákBi|r<.)
szólóvesszók éa fiuoiti urinolléki borok beszerzésére legmelegebben ajánljuk a legiobb hírnévnek örvendó
SZŰCS SÁNDOR FIA
«sölöoUvinytefctpát HIHARDIÓSZEOEN.
Képen árjep: tanulságos tartalommal
ingyen és Hfi^Aatve Emit árjegyzékek egyetlen bálból ^sjjfcszabad hiányozni, mart sok iniinlenkit érdi! p \'dolgot tartalmaz Teluit senki elne mulassza egy levelező lapon kérni.
Olcsó ár és pontos kiszolgálás. Több izar ilitniri Imi Kéizlat 3 mIIIIí.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Zalaege r szege ti Csáuyi-utca 5. hz. alalt
magánmérnöki irodát nyitottunk
Irodánk foglalkozik földmérési, lagositási, par-collázási munkálatok végzésével, gazdasági térképek készítésével, mezei és iparvasutak tervezésével éa építésével, talajcsövezési, Ilid- és mélyépítési, vizveze-léki és caatoruázási tervek készítésével, beton éa vasbeton muiilíák tervezésével és kivitelével.
Kiváló tisztelettel
Horvát Andor ós Nagy l Sándor,
okleveles mérnökök.
HIRDESSEN A ,,ZALM KÖZLÖNY"-BEN
GRAMMOPHONOK
helyszűke miatt
olcsón
kiárusittatnak IFJ. WAJDITS JÓZSEF HANGSZERKERESKEDÉSÉBEN Nagykanizsán. Deák-tér I.
Szollooltvany szükségletét,
miolótt beszerezné, forduljon bizalommal Hajdú István Krmellcki szóllóoltvájiy telepéhez, u hol a legnemesebb l\'aju szóllóoltványok, amerikai és európai sima és gyökered szóllóvesszőt, továbbá a világhírű Delawa-rét a legjutányosabb árban lehet beszorozni.
Nagy képes árjegyzékét igen sok tanulságos tartalommal ingyen ós bérmentve küldi meg
Hajdú István
szóllópzdaságí és oltványtnlepe Kiliardiószeg.
Sima Delaware I. oszt. ezre 36 kor., alig észrevehető szépséghibával bíró oltvány ezre 70 kor. — Víszontelárusitóknak 5% engedmény. Készlet több százezer darab. Fontos kiszolgálás.
A
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, igír ÁPRILIS 16.
50-IK ÉVFOLYAM. 31. SZÁM
VASÁRNAP.
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
Magjalanlk hitfon ás csütörtökén.
ElöfUalAal itali: Eg«„ <,,c 10 korona, lílévie A korona, Negyedévre 2 korona 60 Ali. — fcgyaa (iám irt 10 llll.
Kelelöa »xeikefit<l : Kertén* Jtiaarí.
Klndjn ^
n »rrltraaláaiíg.
Szarkaaztaaág és kiadóhivatal Daak-tár t.
Taláron: 112. — HlrdaUaak dtjaiab*« atarlnl.
Húsvét.
A húsvét az igazságnak, egy nagy hivatás igazolásának, az eszme feltámadásának immár majd kétezretl óriási idóhalánU megfutott szimbóluma. És ha meg is állapit hatjuk, hogy a kereszténység legnagyobb ünnepét, a hódító hit e fényes legendáját soha 0 nagy lusztrumon keresztül nem ostromolta ennyire a kételkedésnek, sót a tagadásnak, a pozitiv valóságokat fürkésző korszelleme, mint e napokban : Krisztus vallásának szikla szilárd talapzatát csak érintik ú korszellemnek e piszkos hullámai, magái Krisztus földre küldetésének legnagyobb világtörténeti jelentőségóL. meg nem másítják. Sót mintha a kis tWclygés hasznúina is a keresztény igazságoknak, meri a jobbak csak annál lelkosebben. odaadóbban választják lelki vigaszul a keresztény humanizmus bölcseletét s bizony a mostani húsvéti harangszó a népeknek nagyob tömegét, millióit hivja a templomba, mint valaha.
És legyünk ellátva bármi tömegével a természettudományos ismeretnek, nem vitte még a kutató emberi szellem odáig, hogy a nagy ismeretlen után, a mi létünk után következik, de magában földi életünk kertjében, ennek ismeretlen ösvényein a vak sors
állal vezetve —, 110 tapadnánk azokhoz az ideálokhoz, melyekre hitünk tanit.
Ez az állandó érzés emel ki az élet sivárságából a mai húsvéti ünnepen. Ninos olyan közömbös lélek, akit valahogyan meg ne ihletne, ne érintene, lelkére hatástalan lenne a húsvétnak a legendája, az a sok szimbólum, amelyet a kálváriát járó igazság feltár. A nagy élethivatásnak e fönséges tragédiáját látva, hiszünk és bízunk a magunk hivatásában és kicsiny aélokért való törekvésünk igazságában, győzelmében.
Minél nehezebb az élet harca, annál nagyobb szüksége van a veritékes homlokkal, Innkudó izmokkal dolgozó embernek a húsvét szimbolikus ünnepért\', arra, amelyet a keresztény hit ekként fejez ki : ..Hiába temetitek el az igazságot és hiába gördittek nagy köveket a koporsója löló" hiába őrzi-tek zsoldosokkal, — az igazság kitör ób eget kér.
A húsvét megtanít arra, hogy kinek-kinek bíznia kell a maga igazságában. Egyesnek és nemzetnek egyaránt s csak arra van szükség, hogy az, aminek végső diadalában törhetetlen lélekkel bízunk, valóban igazság legyen. De még sok másra is megtanít a húsvét. Az önfeláldozásra a közjaváért. S ebben az önző ulilitárius korban főleg ezt
fogjuk nehezen megtanulni, egy élet igazságának vallani. No de hinnünk kell. hogy megjön unnak az igazságnak feltámadása, mely az önzést elsöpri és egyetemes emberi célok lösznek a haladás zászlajára irvu, nem a tülekedés, nem az elnyomás.
Ünnepre szólnak a harangok. Szabadítsuk meg lelkünket legalább ez ünnepekre a szürke életgondoktól, minél küzdelmesebb az elet, annál nagyobb szükség van a kivételes, a normanapokra, amikor az élet sarához a földre tapadt szem feltekinthet az égre és köznapi gondolatainak bilincséből fölszár-nyal és megtisztul.
Mi oly korban élünk, amidőn nagy erkölcsi javak mennek veszendőbe és az atheizmus öli a lelkeket: de bízzunk az igazságban, bízzunk a tisztább, emberibb eszmék feltámadásában: míg a húsvét ünnepének évezredes varázsa megihleti az embe-jreket. — nincs veszve semmi: u tévelygő ember megtalálja a hit igazságát, amely feltámad és eget kér.
Boldog húsvéti ünnepet olvasóinknak I
Két uj törvénytervezet készül. Néhány hét óta a belügyminisztériumban lázasan dolgoznak két ujabb törvénytervezet elkészítésén. Az egyik a közigazgatás államosításáról, a má sík az Általános választójogról szól.
Mezőkövesdi hangulat.
lleszélgotvH a mezőkövesdi matyókkal, megállapítom, hogy a uagy tömeget a kényszerűség hajtja ki Amerikába.
-^Nem szívesen megyünk mi oda, hiszen szereljük a hazánkat és itthon hagyjuk a családunkat ... De ki kell mennünk kénytelenségből. Már én is azon gondolkozom, hogy kimenjek, meri nem lehet itt se boldogulni, se megélni — mondotta egyikük.
Aki ezeket elpanaszolta, az egy igen értelmes kisgazda volt, kinek nyolc holdja van és nyolc gyermeke. Legnagyobb b^j, hogy télen nincs munka. Ott »állnak olyankor a fogadó előtt hosszú sorban a he-vorő legények."
— Ha azok az urak Pestről lejönnének és bo-néznónek hozzánk, sokat mondhatnánk el nekik ...
— Kenyér I. . . Kenyér I. .. Jobban mondva munka I... munka I... Ez hallatszik alulról végig az országon, — végig a magyarságon. Igon okosan, higgadtan, emherségosen beszélnek ók; csak ugy érzik a bajokat, a közállapotokat, mint az órtolmisóg ... Az alaphang bus csüggedés — lemondás .. . Ismerik a bajokat, de nem tudnak magukon segíteni, rajtok pedig nem segítenek „odafenn". Mit csináljon hát a szegénység? Hallgat és kivándorol.
8 éppen a magyarság I Milyen Magyarország lesz az magyar nép uélkül?8 milyen lapja a magyar történetnek, hogy a magyar uralom alatt hagyta ott hazáját a magyarság I
— Csak gyár volna itt, mint Miskolcon van! — vélekedik az egyik.
— Elvégezünk mí már akármilyen munkái, nein válogat többé a magyar ember, — üminög a másik.
Besötétült már, mikor a kövesdi állomáson a vonatomra várakoztam. Egy csomó asszony, meg gyerek ünneplőben várta az urát, az ídes apját, akik éjjel egy órakor fognak megérkezni. Dehogy maradt volna otthon Malyíka; megigórto, el sem alszik, csak vigye ki anya apa elé a vonathoz; nem is alszik, százráncu bő gatyájában, (mert a kövesdi gyerek is azt visel, ha fiu, höndörgöt, ha leány) ott futkos és hancúrozik a többi gyerekkel .,.
Ók még sokáig fognak várakozni, inikor én már régen Budapesten leszek, mert az ón vonatom csakhamar megérkezett. Kgy csomó ísmorőssel találkoztam az egyik lilikében, akik tflsóztak. Víg hangulat ¡1 kocsiban végesvégíg, hangos vitatkozások, a különböző szakaszokban. Nem csoda! Csupa ertelmi ség volt együtt, tisztviselők, nagyiparosok, honatyák, egy-egy építész, egy-egy művész. Amilyen csöndesek,
szűkszavúak voltak a parasztjaim, oly zajosak, követelők az uruk.
Mert ók sincsenek megelégedve semmivel, kivált a jövedelmükkel. Az kevés, igon kevés. 8enki sincs megfizetve érdeme szerint, u állam dehogy is méltányol.
A tisztviselő, aki tizenegykor jár be, hogy egy órakor ismét haza mehessen 8 a közteeső időt kar-társi tereferévol tölti, bosszús, hogy már három éve nem lépett elő.
— Megzápolunk! Sajnálják azt a pár rongyos forintot. Mintha az a költségvetés nem bírná el még egy pár segédtitkárságot.
A hogy a költségvetés szót kiejtette, mindegyiknek akadt kívánsága jobban mondva köz-szükséglete, amit bele kell venni a költségvetésbe. , — Azt mondják : nincs pénz I
„Az nőin ok, hát hadd legyon I Kell lenni I" Ebben az egész szakasz egyetért. A* iparos, aki nagyobb megrendelést sürget gyára számára s kit azzal bíztatlak: „Majd ha pénz lesz!" a képfaragó, aki fel van háborodva, hogy még olyan kevés a szobrunk ; az építész, akinek egy előirányzatát le kellett szállítani, ... mind ... mind elógedetleu ! Mindegyik azt tartja, hogy „ebben az egyben nem szabad fukarkodni, takarékoskodjanak másban "
J
ZALAI KÖZ L 8 N Y
/
I
AFKILÍS 16
Városi családházak.
■»
A városi csaláilházaktiak az volna a rendeltetése, hogy caekély vagyonú, vagy szegénysorai! kanizsai illetőségű polgároknak csekély házbér ellenében lakást adiou, mivel alkalmas, az egészség követelményeinek megfelelő lakást, olcsó bérért nem találhatnak
Sok az olyan szegény, aki még annyit keres, hogy önmagát és osaládját fenlarthatja ugyan de mivel a mai magas lakbérek a szegényebb néposztály jövödelméuek nagy részéi felemésztik, egészségtelen lakásokban összefoglalva, sót ágyrajárókkal egy szobában laknak. Ezek számára volnának családházak építendők. Végül a város lartozik szegényeiről gondoskodni, de tartozik keresetképes, de szegénysorsu polgárainak módot adni arra. hogy emberhez méltó lakásban lakhassanak. Hogy mennyire szerelik a lakók a várost, mint háztulajdonost, azt a csoportház lakói bízonyitják. Nyakra-főre kérik a városi képviselőket, hogy csak ne szavazzanak a csoporlház lebontása melleit, mert olyan olcsón sohasem fognak lakni, mint a városnál és ha egyszer-másszor nem bírnak házbért fiielni, az sem baj, a város nem szorítja ókel.
A város lőleg otl építhetne rsalá\'dí házakat, ahol uj utcákat nyítanuk, és ahol az utca tnegkészi-téséérl és adminisztrálásáért lelkek biirlokába jut, hacsak ezekre a telkekre más szükséges középületeket emelni nein óhajtana.
A házbér |>udíg megfelelne egy. amortizációs kölcsön kamatainak olyképen, hogy a városra nézve uj terhek uem keletkeznének ugyan, csak mini adminisztráló szervezet olcsóbbá lenné a lakbért és nagyot lendítene a lakásínségen a szegényebb néposztály érdekében. Az összes bérösszegek a városi pénztárba folynak A házakat egy liMullság adminisztrálta. Kz a bizottság áll a polgármesterből, a városi orvosokból, a szegényügyi osztály két tagjából és oly két iparosból, kik ogyuttal tagjaj a képviselőtestületnek. A vürosi családházak felügyeletére házgoud-nok van kirendelve
Ilyen vállalat szerény keidben megvalósítaná azt, amit Budapest székesfőváros és I\'ozsouy máris megvalósított nagyszabású mére^kben. A jóléti intézmények létesítését magánvállalkozónak átengedni már azért sem célszerű, mivel a magántőke termé szete nem olyan, hogy a közjótékonyságra felhasználható volna. A magánvállalkozó haszonra dolgozik. A közvagyon a jövödelmezóségi tekintetűit mellőzheti, ha Szociális feladatok megvédését tűzi ki célul.
Üfc Villányi Henrik
Józus.
Oh hányszor megfeszítenek Önző, rossz lelkű emberek. Mit egykor látott a világ-Ma is foly a tragédiád. 8 ma stvS. más a szeretet ára: Elhurcolnak a Golgotára
I\'ilátusok vaunak ma is, Kiknél az arc n a sziv hamis. A megváltás hiába volt, A nép vígan üli a tort Kz a le torod Jézus, látod? S a nép,-— hulló véreden váltott
lla hozzánk jönnél újra most,
Képedet, az alázatost,
Megint leköpné a világ
8 mogujitná trígédiád.\' — — —
Járván e Qeosomáué kertet,
Hejh ! most csalódna még a lelked ! !
Nagy Lajos.
A soproni kereskedelmi ós iparkamara alakuld gyűlése.
Talán a kamara megalakulása óla még nem lörlént, hogy ily későn tartotta volna elsó alakuló közgyűlését A későn megtartott tagválasitáaok és valószínűleg meg » kamara kettéválasztása céljából megindított mozgalom lehet oka, hogy ez évben csak f. hó 18-áu latlandó közgyűlésen alakul meg a kamarai elöljáróság.
Biztosra vesszük, hogy az az üszök, mii Szombathely szeparAlíszlikus törekvése a kamara csendes munkásságába vetelt, a megtartandó közgyűlésen is éreztetni fogja gyújtó hálását Meri a kamara lerülelénck vármegyéi Vasmegye kivételével mind amellett, az aiauyigazság mellett foglalnak majd állást, hogy a tömörülés, az erők concentrálása legbiztosabb alapja bármely egyesületi működésnek és az erők szélforgácsolása csak gyengitóleg, béuiló-lag hathat az eredmények elérésére nézve.
Már lálszik is annak hatása, hogy a kamarában mellőzni óhajtják azokat a bomlasztó elemeket, melyek hatáskörüket esetleg a különválásra való törekvésre használnák fel
A megalakulandó kamara ipari szakosztályának alelilökségét a múlt ciklusban Szombathely kapln
meg a tagok bizalmából Most azonban mozgalom indult meg, hogy mivel Zalamegye a kamarának anyagilag is a legnagyobb oszlopa és mert Nagykanizsa a megyének halárszéli városa, melynek ipari, és kereskedelmi működése Horvátország, Stájerország felé egyaránt kiváló jelentőségű és meit Nagykanizsa Sopronon kivül a kamarának is legszámottevőbb városa, ezért az uj ipari sznkosz\'.ályi elnökségei Sopron, Zalaegerszeg Keszthely városok ipartestületei egyérlelműleg Nagykanizsának ajánlották fel.
Ezt a jelölési magában a kamarában Is szívesen látják, meri Nagykanizsa egyik fő anyagi és 1 szellemi erőforrása e nagyfontosságú testületnek.
Nagykanizsa Ipartestületének elöljárósága e/. alelnöki lisztet • Halvar Frigyesnek ajánlotta fol egyhangúlag és érdekében a szükséges szolidáritási igyekszik megszerezni, hogy lelöltjo diadalra jusson
Nagykanizsán uem kell külön ismertetnünk Halvai Fiigyesnnk «zeniéivél. Itl közismert dolog hogy ¡11) éves pályája az ipar lerén, szakadatlan láncolata az ipar és tpurosvilág érdekében kifejlett hasznos munkálkodásnak. Typusa ó az intelligens magyar iparosnsk. ki erős akarattal le akarja és le is tudja győzni azokat az akadályokat, melyek a kisiparos előli lépten nyomon fel-felütik fejüket.
Miut városi iparbiztos és küttanácsos hasznos szolgálatot tett pályatársainak és az ügynek, melynek képviselőié.
Elért mindenkép rátermell férfiúnak tartjuk ót arra, hogy a kamarában az ipari szakosztály alelnöki tisztségét a lagok bizalma reá ruházza
A keddi gyűlésen ezzel a választással dől el annak a kérdéso is. hogy a kamara elöljáróságában h sieparalisztíkui törekvések, vagy az egységes tovább-működés jut-e diadalra
— Ez aztán kormány !
— Ez aztáu rendszer I
— Ilyen ország!
Vártam, hogy itl hagyják ezt az országot; de nem teszik. Senki sem szándékozik kivándorolni; az nem értelmiségnek való mulatság!
— Szervfní kell állásokat... kreálni... szisztemizálni! .. .
— Akárhogy dübörgött a vonat, túlharsogták ezek az örökké visszatérő szavak: Kreálás... fedezet ... költségvetés .. . rendszeresítés. .. szervezés.
8 én lassankint elálmosodván, elaludtam és álmodtam... ól álmodtam gyönyörűt... A jövő Magyarországot álmodtam meg. Ahol minden foglalkozás és szakma számára lesz rendszeresített állás, a szegénység részére is. \'
Elsőosztályu kisgazda évi 800 korona fizetéssel, 200 korona lakbérrel.
Másodosztályú kisgazda évi 600 korona fizetéssel, 100 koroua lakbérrel.
Elsóosztályu napszámos évi 400 korona fizetéssel és 200 korona utiátalánnyal.
Es igy tovább.
És Magyarországon nom csupán a nép fog fizetni a vasúton mint most, hanem annak is lesz igazolványa.
Es korpótléka, ha uem halad előre elég gyorsan a lajtorján.
És drágasági pótléka.
A kereskedő, az iparos, mind... mind rendszeresítve volt és nyugdíjigénnyel kinevezve ... 8 hogy kí fedezte .mindezt ? Milyen kérdés! Hát a nagyvilág, a világhatal-niBk, melyeknek érdekében volt, hogy Magyarország s a derék jóravaló nemzet meg legyen elégedve Mi egyszerűen beállítottuk az egyes tételeket a költségvetésbe, s fedezettel nem löródlünk, azt egy Hágában székelő nemzetközi bizottság végezte ol, mely havi részletekben szállította be az összegeket a m kir. pénzügyminiszternek.
. . Minek is érkeztem Budapestre? Minek is kellett felébrednem ebből az édes álomból V
, Bérezik Árpád
Phosphor-pép
legjobb irtószer mezei > egerek részére. Kapható:
Drogéria „a Vörös Kareszhez"
Nagykanizsán, vámház-paiiu.
Wilde aforizmáiból.
— Kgy csokorra való. —
Az asszonyok úrra vauuak toromlvo, hogy szeressék, nem pedig hogy megértsék őket
J
A nők a fülükkel szeretnek, mondta valaki, éppen ugy, mint a fői fiuk a szemükkel szerelnek, ha
ugyan egyáltalában szeretnek valaha.
*
Csak a szépségnek nem árthat az idő. Filozófiák szétomolnak, mini a lövéuy, egyik vallás követi a másikat, de a mi szép, az öröme minden kornak,
az az egész örökkévalóságé.
*
Szerencsétlenségeket elviselhet az ember; ezek kívülről jönnek, ezek balesetek. De az embernek a saját hibáiért szenvedni — ah! ez borzasztó az életben. <)
A férfi iiBgyou is korán ismeri meg az életet, a nő nagyon is későn. Ez a különbség férfi és nő között.
A romantika a gazdagok előjoga és nem a kerosotuélkUlioknok való. A szegényeknek praktikusaknak és jirózaiakuak kell lcnniök.
Nagyon csúnya és |ózan korban a művészetek kölcsönvesznek — nem az élettől, hanem egymástól.
Az élet borzasztó 6 uralkodik rajtunk, ucin podíg mi őrajta.

ÁPRILIS Ifi-
ZALAI K 0 ÜLŐN Y
r

Jobb örülni rózsának, mint nagyitóűvogcn ál vizsgálni a gyökerét.
*
Nevetséges az embereket jókra és rosszakra
osztani. Az emberek kedvesek, »agy unalmasak. *
Szörnyűség, hogy manapság mennyit beszélnek, nz emberről a háta mögött és még hozzá csupa ignz I dolgot
*
Férfi és nő között nem lehet barátság. Van szenvedély, gyűlölet, tisztelet, szerelem, de barátság soha
*
Kenne lenni a lárssKágban tisztára nyűg, de
nem lenni benne, az már egyszerűen tragédia *
Csodálatos, milyen elnéző a közönség; mindent megbocsát, knéve h zsenit -
.Mi a kűlömbség zsurnalisztika és irodalom közt\'/ A zsurnalisztika olvashatatlan, az irodalom ol-vasatlan.
*
Ki a cinikus? Aki isméii mindennek sz árát. de nem ismeri semminek a bicsét.
.. *
Az ember el Ind ja hinni a leheletlent, de a valószínűtlent soha.
*
A nagy bolondságokat az embernek mindig a legnemesebb szándékkal követik el.
A gondolkodás a lcgegészségtclonebb dolog a világon és nz ember épugy belehel, mint bármilyen más bolegségbe.
*
Barátainkat jó külsejükért választom, ismerőseimet jó jellemükért, ellenségeimet jó eszükért
Nézze meg
BRÓNYAI L
Kaziuezy u 6 ez alatti nöikalap-üzleténnk kirakatait éa dúsan felszerelt raktárát s meg lesz győződve, hogy a legfrissebb újdonságok
PÁRISI ÉS BÉCSI
111
a legdusaob választékban, méltányos árakon ^^zzzz csakis
Brónyai L.
női-kalapüz-
letében Nagykanizsa
Kazinczy-u. 6.,
szerezhetők be _
Húsvét előtt.
A hűvös hajnali homály még lomhán imbolyog, a házak környén. Hideg, nyers szél csapdos az arcomba; meg-meglóbálja a karcsú vasoszlop csúcsán függő, kialudt elektromos golyót; aztán süvítő zajjal rázza a kifeszített telefondrótokat
Fölhajlom ti felöltő gallérját ás magúmban erős fogadalmakat téve az éjszakázások abban hagyására, hosszú léptekkel sietek — amint mondani szokás — hazafelé. Közben folyton egyetlen „jó" zsebemben kotorászva, a hüvelyk-, a mutató-, és a középső ujjak egyeztető tapintatával keresem, — liogv maradt-e még pár egykoronás nagyságú „dohány" abbul, a húsvétra tartogatott tízkoronás gyűrött bankjegyből. — Mert hiszen kérem manapság, — ámbár több mint valószínű, régente is csak így volt — a finom itlegü városi embert csak akkor fogja el totaliter bármelyik ünnep hagyományos hatása, hit elegendő pénz vau nála. Igaz?. Sajnos,de ... (Semmi sajnosI Az ugy vau: ha az embernek pénze nincs, elmehet fc vasutpartra.j (Szétlő )
A zsebemet szakszerűen átrazziázvn, a keserű tapasztalat érzete, mély, szúró sóhajok alakjában szabadul kí nyikorgó tüdőmből.
Imigyen elandalogva CNik most vettem észre, hogy már a régi gimnázium közelébe járok.
A felllőszhiü Szt-nt-llárWság szobor elé érve, önkéntelenül elakad a libám; a kalapot leveszem ti fejemről — é-s közelebb lépek hozzá, egészen a fekete vaskerítésig. — Kinézem hosszan, szomorúan, amint az ónozott szombati-lámpa halványan pislogó lángja, sárga l\'ényfátyolt borit a hideg, nyirkos kö-ábrázatokra .. . Kes/.ketö ajkam imára nyílik; halkan zsongó szóra — és olt állva egyedül, elbúsulva: eszembe jut minden . . minden . . ami szép és kedves egykor az enyém volt; — de már nincs semmi. Űrökre elvesztek . . .
Most egyszerre éles irombilaharsaitás zavar meg a bús merengés között. Ébresztőt fújnak ti katonáknak, kiket a tizenháromiiapi fegyvergyakorlalra a vén régi gimnáziumba helyeztek el
Azzal onnan tova indulok — hazafelé. Odább, a papkerti hársak alatt egy őrtálló csákós baka, az ügyeletes, jó reggelt mondott.
— Ekkor már itt-ott szállingóztak egyszerű asszonyok és emberek az utcán. Szegény törődött munkások, akik siettek a gyárakba, a vasútra, a magtárakba vagy építésnél léglát, malterl hordani. A fordulónál az utcasarkon néhányan megálltak. Elolvasták a szembetűnő, széleti vörös plakátot, mely a május elsején tartandó szabad munkásünnepet hir-: deti. A boltokat már közönkiitl kinyitolták Sós, ecetes héríngszag áradl szét a párás reggeli légbe.
Szemben velem, a Hertelendy-ház vörös bás-tyája iráni, középen a szukéruton, termetes, barna falusi asszony jött. A vékája le volt takarva piros szegélyű fehér, tiszta vászonabrosszal; a véka felső szélébe bele volt tűzve a hclypénzszedő kék cédulája. Megkérdeztem tőle: a vékája lrisis,-liaial kucsma goni-I hával volt telerakva. Az egyik kezében bordóvörös
keszkenőt tartott, abban szitált, illatos mákot hozott. Itiztosan tudja, hogy Kanizsán eladhatja. Hiszen talán egy ház sincs, hol húsvétkor a piros tojások mellé ne kerülne egy-két szelet édes mákoskalács is. (Egy ház sincs? ej? — dehogy nincs. Van itt olyan is, hol húsvét napján még kenyérből se jut elég az asztalra,) (Szedő.)
— Hatot kürtöltek a sörgyárban. Mindjobban világosodott
A túlsó soron két ismerős varróleány tartott a a varrodába. Ilyenkor nagyon sok postamunkájuk van. — Húsvét napján mindenki nj ruhában szeret menni a templomba. —Átnézlek reám, én köszöntem és ók mosolyogtak rajtam. A partról visszanéztek utánnain. Kn is utánuk tekintettem. Észrevették. Ezért, mintha szégyellem volna magamat.
— Az nccajtó Lárva volt, mikor hazaértem. Az udvaron végigfutottam az ajtómig. Szerencsére nem vett észre senki, hogy megint a reggel vetett haza
Az ajtót gyorsan kicsuktam, aztán csendesen magamra zártam, hogy ne tudjanak bejönni hozzám megnézni, ébren vagyok-e már.
Az ódon politúros almáriomból kivettem egy paríümözölt, selveii. monogram mos patolyatkeszkenót és az asztalra borultam. .. . Istenem, hogy eljötl a húsvét ünnepe, mikor örülni, vigadni kell, — Tarkabarka gondolatok keringtek agyamban; forró, patakzó kényük árjába merült el a szemem.
.... Siratva az üldözött, hontalan szenvedőket, akiket megvet és nem hagy megpihenni a szívtelen önző világ. Táloasy J.
HÍREK.
Imádság!
— Moore. —
Te vagy, óh Isten, létoka
Ereje e csudás világnak,
A nap fénye, éj mosolya.
Arcodról visszaveri sugár csak.
Dicsőséged beszélik mindenek, Mi szép, mi fényes, mind, mind a Tied !
A nap ha buesusugarál Az estnek fellegére hinti, S az aranyos nyíláson át Szemünk a mennybe vél tekinteni, E rózsapir, ez édes esti kép Szolid bubája, Uram, a Tiéd I
S az ég, ha csillagezrivel Föld és ég fölött 8/árnyát kíbouija, Orjás madár, melynek ezer Csillagszemmel behintve tolla; Mind e magasztos, égi szent tüzek Fönsége, bája, Uram a Tied I
Leholleted száll szelíden A tavasz enyhe sóhajába ; Kegyes szemeid fényiben Fakad a nyár minden virága Dicsőséged beszélik mindenek : Mí szép, mi fényes, mind, mind a Tied!
Ford. Jánosi Uuaatáv.
Gümőkór,
köhöt|é8, szamárköhögés, influenza
•••tatban az orvosok oaak
SIROLIN
„Roche,l-t
r«nd*ln*k.
Kik vannak a Sirolin „Rocheu-ra utalva?
1. A kik hoaaiu Időn kmMttl köhögd binUi-maiban monyodnak.
fi. Mindazok, kik üdült gAgehurutban aMnvsdnok.
B Asztmában «»envodfik lényeg«» kflunyobbtllAat Áraznak már rövid haatnálat után.
4. Bkroluláa, mirlgyduizadáso«, az»m- it orrkaUr-ruaoa gyermekeknek
ton\'oa szera
Slrollu
„Uocna". A típlilkoiáat nagyban •löiegiU.
Oaak la ered etioaomago-
láau Stroiln „Rocho\'-t kérjen, minden utánzatot vagy pdtkésiit-mónjrt kérünk a legha-tirosottatiban Tlsaxa-utani tani.
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co. BASEL (Schweiz) 6REIZACH (IADEI.)
(
\\
ZALAI _i_
K ö 7,1 L Ö N V
A CHILIS lö
— Haaahozzák Zrínyi Péter hamvait. Zalavármegye közönsége, Csáktornya társadalma éa a liorvát)k mozgalmat indítottak a Bécsújhelyen, 1671. év április 30-áu kivégzett és a ait. Mihály-templom fala mellett Agy gödörbe dobott magyar vértanu hamvainak hazaszállítása érdekébeu. A horvátok Zágrábban, Zalavármegye közönsége és a csáklornyaiak pedig Csáktornyán akarják ellóldelni a nagy hazafi földi maradványait Kornéljuk, hogy a közeljövőben már caáklornyán az éilns anyaföld keblén peheu örök álmaival
— A kamarai kóagyülés A soproni ke-rUteti kereskedelmi és iparkamura 1911. évi április hé IH-án (kedden) délután 4 érakor a kamara saját gyüleslormébon (Lackuer Kristóf-ntea 3. szám, I emelet) lartia alakuló gyűlését. Tárgysorozat : 1 A kereskedelemügyi m. kir. miniszter urnák a kamara újjáalakítása tárgyában kelt 8i).66fi/VI. 0. számú leirata 2. Klnökvála*«lás. 3. Alelnökök választása
— ÖBZtöndij iparosok részére A zalaegerszegi ipartestületben mozgalom indult meg iparosok részére teendő ösztöudí|akra A pártolásra felhívta at iparkamarákat és ipartestületeket is.
— A munkáebiztositó pénztár köügyii-léae A nagykanizsai kerületi muiikásbiztositó pénztár f évi rendes közgyűlését f hó 17-én. húsvéthétfőit d it. 3. ólakor tartja a városház nagytermében A tárgysorozat egy pontjában módosítani fogjak az alapszabályok 7. §-át, melynél lógva ezutáti ai igazgatóság és felügyelő bízottság lagiait választás utjáu btziák in.ig a tisztséggel Az igazgatóságba a munkaadók részéről négy rendes és hot póttag, a munkások részéről egy rendes és két póttag választandó, a felügyelő bizottságba pedig a munkaadók közlll két rendes és négy póttag, a munkások kózUl uégy jiótlag
— Elhalasztott befizetések A D.-lzalaí Takarékpénztái ral egyesült önsegélyző Szövetkezet a hétfői befizetést at ünnep miatt f hó 21-én, azaz pénteken délelőtt tartja meg.
A nagykanizsai segélyegylet szövetkezel (Oseli-gery-ut. Pesti magy. ker bankpalota) értesíti t. részvényeseit. hogy a húsvét hétfőre eső befizetések a reá következő hétlóii, I\'. hó 21-én fognak megtartatni.
A nagy kanizsai takarékpénztár által alkotott segélyegylet és a (Jazdasági önsegélyző szövetkezet ugyancsak a huavélmásiiapi befizetéseket f. hóüo-ára, aiaz a jövő hét péntekjére lialaszlolta
— Nagykanizsa város cim- ós lakjegyzéke. Füredi János rendőriisztviselő most rendezi s^jtó alá ily cimU müvének at ty népszámlálás adatain kíbóvitett második kiadását Ennek a hasznos könyvnek előnyeit szinte feleslegesnek tartjuk a nagy közönség Ügyeimébe ajánlani, annyira kitűnik a lia-z noRsága. Együtt találja olt az olvasó Nagykanizsa minden lakosának betűrendes névjegyzékét foglalkozási ágak szerint csoportosítva, benne lesznek az egyesületek ós testületek szervezete is. Mindazok a tudnivalók, melyek az sdózó és jogaival élni akaró polgárokra fontosak, benne le z A pót- és fogyasztási adó alapjáról, bérkocsi árszabásról, eselédügyról stb sth. mind felvilágosítással szolgái a Füredi János könyve, mely május első fölében jelenik meg.
— Kivándorlás Németországból A Németországból 1910. évben történt tengerentúli kivándorlásról Írják nekünk, hogy a statisztikai kimutatások szerint némi emelkedés észlelhető az elózó, 1909-iki évvel szemben. Összesen 25.\'i31-en vándoroltak ki Németországból. Kzekból 22773-an mentek áz Egyesült Államokba. 4tíü-an Kanadába, 363 an Hraziliába ás 1724 on Amerika egyéb vidékeire. A többiek Ausztráliába, Afrikába, Nagybritanniába vándoroltak.
— Felvételi pályázat A vallás- és közoktatásügyi m. kir- Miniszter Urunk 26428 sz. rendelete értelmében az 1910 12. iskolai évre a Csáktornyái állami tanítóképző-intézet 1 osztályába összesíti
30 növendék vétetik fel és pedig teljes fizetéses helyre 11, féldijas holtro 8 íngyoues helyre 2 ösztöndíjas helyre 4, segélynélkuli bejárónak 5 növendék A teljes fizetésesek 28, a féldiia-ok 14 K-t fizetnek havonkén i köztaitásdij címén az íntéret pénztárába. Az ösztöndíjas havonként 14 K. ösztöndíjat kap. A kérvényhez a következő okmányok csatolandók: 1 születési bizonyítvány, 2 iskolai bizonyítvány a megelőző évről a f é. lélévi értesítő, 3 tiszti orvosi bizonyítvány a folyamodónak u tauitói pályára való alkalmas voltáról, 4 segélykérés esetében hiteles községi bizonyítvány a szülők vagyoni állapotáról, a kiskorú gyermekek számáról hiteles családi kimutatás. Csak oly épteslll és zenei hallással bíró tanulók vétetnek fel, akik 14 életévöket már betöltötték, de 18 évesnél nem idősebb k. s akik a polgári vagy középiskola 4-ik osztályát sikeresen elvégezték A végleges felvéUil az intézeti orvos véloményétél függ. — A vallás- és közoktatásügyi m. kir Miniszter Úrhoz crltnzell folyamodványokat az előirt okmányokkal együtt 1911 május 31 ig kell a Csáktornyái állami tanítóképző-intézet igazgatóságánál benyújtani a folyamodó lakóhelyének, az utidsó posta és vármegye feltüntetésével Csáktornya, 1911 április 4-éu Zrínyi Károly, igazgató.
— A piroB tojás. (Egy vidéki hölgyíke mitiláu egyik üzletben húsvéti to|ások»i kér elő.)
Minlasegid-. Méltóztassék kérem nagysád parancsolni . . Bíek valami gyönyörű példányok, a legszebb forradalmi színben. Krretiiássan igazán nekem is a vörös a legkedvesebb színem
Hölgyike : (megütközve) Ugy?.\' ... Ha ön szocialista, ne tessék azt hinni, hogy talán éu is az lennék És csak tartsa meg ezeket a konok bont bákat. Nekem mulasson elő kérem finomabb színben
MinUuegéd: Krremássau . . . (gyorsan előhoz egy sereg dobozi) méltóztassék : ez itt sárga, ez kék, ez ezüst, ez zöld, ez krém ez . . . ez brouz, ez lila, ez arauy, ez itten fekete és ez pettyes és . . és..
Hölgyike-. (lelhevülvei Ugyan ... de kérem hagyja már, — ssz nem tud mutatni egyet se hazafias siloben . . Jó napot I — és síelve távozik.
— A balatoni fiirdők emléktárgyai. A Ha laton szövetség elhatározta. Ilogy a balatoni fürdőkben eladásra kerülő emléktárgyak, molyok eddig lórészhen küllöldi ipartermékekbél állottak, a jövőben háziipari utou állítassanak elő s mint ilyenek kerüljenek eladásra. A Halatouvidéken levő községekben tartott különböző háziipari tanfolyamok és a nép téli loglalkozása bő anyagot uyii|that erre, csak népünk megértené az intéző körök erkölcsi és anyagi iiileu-cióját.
— Katonai hir. A nagykanizsai 20-ík honvéd gyalogetered legénysége I. Itó 21, 24 és 2f>-én Kiskauizsa. Szépeinek és llaicsa közt elterülő nagy I gyakorlótéren harcászati céllövészetet tait. A gy» korlatokon mindháron nap éles töltései lövöldöznek, azért a jeltelt időben és helyen taitózkodui életveszélyes.
— A kataszteri ivek helyesbítése Nagykanizsán K hó végép végre várusuukhau is megkezdődnek a kataszternél a valósítási eljárások. Knnek pedig az a hasznos és mindenképpen igazságos )óol dala vau, hogy ezuláu mindéit teleklula|donos pontosan azon iugatlanok uláu fizet adót, amik tényleg birtokában vaunak Ezael megszűnik az a vitás állapot, hogy a kalaszte* adatai nem egyeznek a tényleges birtoklás adataival és így a kataszteri adatok alapján kirótt adókat akárhány esetben nem iiz egyes iugatlauok valóságos lula|donosai Űzetik. A valósítási el|árás foganatosításával, mely húsvét után kezdődik, a polgármester Tantsils lléla kataszteri nyilvántartót hízta meg. Mellé|e bizottsági tiigokul való közreműködésre Kálcsícs János, Mátyás Ferenc, Yiinmer Ferenc. Dolmáuyos György Mátés Józsel, Bull Iván
| József, Kálovics László, Kis Istváu, Plemnier József. Kis Ferus József, Buiicoiii József, Uolf László, Horváth Uszló, Horváth László csizmadia. Győri László. Knausz Kolecz György, Plánder Boldizsár, Sneff László, Horváth György Gáspár, Auer László, il\'j
Auer József, Kajor József, Hegedűs László, Horváth joh. György városi képviselőtestületi tagokat kérte fel a polgármester, miut olyanokat, kik a birtokviszonyokat és a dűlőket ismerik. Az elöljáróság képviseletével pedig Plánder György, Kárlovics József, Fitícs József és Hegedűs György v kültanácsosokai bízta meg Tautsjts Béla részlet»« munkatervet dolgozod ki, amely szerint a valósítási eljárás foganatosítva lesz Az erről szóló felhívás a napokban fog hirdetmény alakjában megjelenni és az tartalmazni fog!«, hogy mely napon. mely dülé kerül valósítási eljárás alá. E munkatervre azért lesz szűkség, hogy az érdokelt adózó kötöuség érdekeinek megvédhetése céljából a helyszínen megjelenhessen. A valósilási eljárás az iugatlauok helystiuéii több heti időt vesz igénybe és a közönség fontos anyagi érdekeinek szempontjából kíváuatos. hogy a valósításnál lehetőleg minden iiigatlauliilaidonos jelen legyen.
— A fümagtermelés meghonosítása Magyarországon Figyelmébe ajánliuk mindazon gazdáknak, kik Magyarországon fllmagleniielésael szándékoznak foglalkozni, hogy e célból Mauthner Ödön cs és kir. udvari inagkereskedó céghez. Budapest. forduljauak. A Mauthner cég. mely a gazdák lóveileliiiéuok uagvobbítása terén már oly gyakran volt úttörő, készséggel liocsajt rendelkezésre egy iégí. tapasztalatokban gazdag fümagtormelöt, ki a szükséges Hibaigazításokkal és szakszerű tanácsosai szolgál. A cég ezt minden költség felszámítása nélkül teszi, sót még a szakember útiköltségeit is viseli Ha figyelembe vesszük, hogy Ausztria-Magyarországba a mull évben is külföldről csupán flluragot 2\'/»— millió korona értékben hoztak he, ugy a Mauthner cég ezen mozgalma a gazdák körében bizonyára nagy tetszéssel fog találkozni
Húsvéti műsor az Uranusban. Húsvétvasárnap és hétfón nagy és érdekes műsorral kedveskedik látogatóínak az Urattus mozi Kiváló érdekes és tanulságos a Francia gyarmatok az olasi lovasság és a Vallási ünnepély Tibetben (teometria felvételek ) Érdekes drámák és kacagtató, humoros darabok is kerülnek bemutatóra. Egy-egy előadás másfél éráig tart. Az előadások d. ti. 3 órától esti 10-ig tartanak
— Eltűnt leány. Zalavármegyo hivatalos lapja közli a következőket: Hermán Mári dömeföldi leány még a mult bó közepén a vidéken szokásos polgári ünnepi ruházatban, munkásígazolványiiyal és ímakönyvvol % kezében Pákára meni a templomba h azóta Dömeföldén lakó szüleihez még máig sem tért vissz\'.. Alapos gyanú van arra, hogy a leány Zalaegerszegre vagy Nagykanizsára távozott, vagy leányl\'eritők kezébe került Személy leírása : 20 éves. r. katli., alacsony termetű, szeine kék, haja szőke — A leánynak teljesen nyoma veszett. ígv nem lehetetlen. hogy csakugyan leánykereskedők kezébe kerüli.
— Balesetek Egyszerre három kisebb munkás-szerencsétlenséget jelentetlek be a rendőrségen
l Sárecz György ideiglenes pályamtiiikás a vasúti teherkocsiba több társával a lerakott talpfákat rendezte, miközben a talpfái akodó csákány balláhsba vágódott és azon mély sebet hasit ott. — Borbél v József vasúti munkás a központi váltómesleri raktárban Ituzal-vezetékek összerakásával volt elfoglalva, ekközben egy rugalmas acéldrót a kötésből kíugorva, a bal szemén vérömleméiiyt éa zuzódást okozott. — Fodor Vilmos kovács, a sörgyárban a működésben levő sztirkológép lavitásánál, a lorró olvadt szurok az arcán és kezein több súlyos sebet ejtett. A rendőrség megindította a vizsgálatot.
A nagykanizsai könyvnyomdászok, könyv és papirkeres-kedók elhatározták, hogy üzleteiket kettős ünnepek alkalmával zárva tartják.
APBILIS Ifi.
ZALAI
K ÖUÖ.NY
_J_
— Húsvét a szegényházban. A feltámadás magasztos ünnepén, amikor a terített asztalok körül az öröm, a boldogság fénye csillog ki a szemekből — ugyan jut-e eszébe azoknak? nem-é feléledik (dgimdolui ? hogy 6 nagy napon vaunak olyan hajlékok, olyan néma kunyhók, inolyeknok szQrke, vizenyős falai között elhagyott, hallgatag emberük szomorkodunk. Ott az alaesouy, földes szobákban Hamvas porlepel borll|a az asztal szinét, s csak egy csorbult vizeakorsó s egy száraz darab kenyér vet arnyat rája. Mi akik önmagunkhoz annyira bókezüek és irgalmasak vagyunk, látogassuk meg ma, a nyomor, a szenvedés tanyáit.
— Nagy oabaréestóly a Saturnta moziban. Húsvétvasárnap eate fél 9 órakor a Satumia mozgóképszínházban nagy kaharé-elóadás lesz 7 mozgóképpel és 7 üzimpadi számmal A kabaré kereté ben fellép Kántor Katica a budapesti Vígszínház tagja Számozott legyek elóre válthatók Króuyaí L. uói kalapüzletebeu és vasárnap déluláu a színház pénztáránál.
— Fényes Samu dr. előadása A nagy-
kanizsán lélesileudó szabadiskola, moly csak az ősszel szeptember hóban kezdi meg rendszeres előadásait, a sikert aratott első előadása utáu most húsvét va sárnapján d. u 5 ólakor a Polgári egylet nagytermében lh11in megnyitó alap-előadását. Kz alkalommal ismét Kényes Samu dr , az iskola tudós megalapítója fog szerepelni, a szabadgondolkodás programját ismertető előadásában. Az előadás teljesen ingyenes.
Csakis Pilseni sört igyunk a „Szarvas szálloda" éttermében, a sörök királya; szénsav nélküli kezelés, a gyomornak kitűnő.
KÖZGAZDASÁG.
öabonaiizletről
HagykanUaa 1011. ápr. 1«.
Piaci árak:
Buza . Rozs . Zab . Tengeri
28/50 15 20/30 18-13/50
Parcellázás. Szigethy Károly dr nanykani-z-ai orvos parcellázási célliól megvette Festetics Taa-siló gróftól a Máriatelep ós a Balaton között elhúzódó fekvő mintegy 23>> holdat tevő legelőterQletet, a vele járó örökös balatoni vízhasználati (filrdől joggal együtt Boríss (iyula m. kir. tolepfelügyeló köriratban értesítette a máriatolepl •birtokosokat, hogy Szigethy doklor őket vételelsőbbségben részesiti, ha legkésőbb 17-éig e célból nála jelentkeznek
A máriat. lepi birtokosok szomorúan tapasztalják, hogy a parcellázásnál ez alkalommal sem a birtokosoknak. haiiAiii a spekulánsok érdekeit tartják a nagybirtokosok intézői szem olótt. Kz a megvett birtokrész nagyon alkalmas arra, hogy a telepi Hzóllótulajdonosokat elzár|a a Balatonból. Az áruba bocsátott limbusos terület csak bivalylegelóuek alkalmas. Majd ha a Balalou néhány száz méterre beljebb vonul és a talaj vízenyósége csókken, akkor lesz alkalmas kellő mennyiségű műtrágya felhasználása utáu rétnek, vagy talán szólótelepnek. Addig azonban sok esztendőnek kell eltelnie. A ináriatelcpi és keresztúri szomszédbirtokosok mégis Go llllér horribilis összeget ajánlanak uégyzotöleukint. Mig a parcellázó Szigethy dr holdankiut 1600 k-t vagyis négyzetóleukint I koronát kér A máriatelepi birtokosok ajánlata is oly magas, hogy az eredeti vételárt többszörösen meghaladta és csakis a jövőre való tekintetből Ígérnek oly kedvező árt érte. Érdoklődés-sel várjuk mikép bouyolittatik le ez a parcellázási akció, mely érthető boszuságot okozott a szoin-izédoa szőlő és föld míves nép között.
Arthur Magyarország angol elleuségei-ról értekezik, leleplezvén a Scotus Viator-féle .történetírás1\'„igazi rugóit. Legif|. Szász Károly Kgy honvéd naplójegyzetei cini alatt megkezdi Szász Károly fiatalkori naplójának közlését A szerkesztő. Herceg Ferenc, ezúttal Békák » kulbau citnü elbeszélést irt. A gazdag tartalmú füzetekben látjuk továbbá Kenedt Géza A pornogratia üldözése c. dolgozatát, melyben kí-mulalja, hogy a pornográfia írása nem az erkölcs vagy a prüdéria, hanoin a nemzeti higiénia elleni követelménye. Alexander Bernát meggyőző érveléssel dönti el az ujabban *okal vitatott kérdést, hogy Kik fedezték föl ígazáu a természetet? Ambrus Zoliáu a Nemzeti Színház utolsó két újdonságát K. O pedig a Levelek Magyarországból ciiliü rovatban Nagyvárad városának kulturális viszonyait ismerteti. A föl|egyzések között találjuk (Jrósz Kmil fejtegetéseit a Harmadik egyetem-ról, H. (iy polémikus cikkét Nietzsche. A magyar veszedelem, Fráter Aladár Mexikói háború Magyarországon citnü elmefuttatásál, végül a tájképfestés és bronchitist ciinü polémiát. A Magyar Figyelő előlizetésí dija negyedévre 6 korona, félévre 12 korona, egész évre 24 korona. Kiadóhivatal Budapest, VI, Andrássy itt 10. szám
* Az Én Újságom. Gyermokok számára alig van megfelelőbb alkalmas ajándék, mint ez a képes mesélő újság, amelyet Pósa Lajos szerkeszt Apák, anyák igazi örömet szereznek vele, ha az apró emberkék kezébe adják. Maradandóbb ajándék ez, mint a legszebb játék mint a legszebb húsvéti piros tojás, mert az ó révén egész esztendőn át kétszeres Ünnepet jelent minden gyermek számára a vasárnap: akkor hozza a posta Az Én Újságomat Hétről hétre egész bokrétáin való mesét, vorsot jókedvű eleven történetet és érdekes regényt találhatnak benne a kis olvasók. A magyar írók szilié java Az Én Újságomba irja legszebb elbeszéléseit, verseit, ahol tányér-talpú koma, a Mackó nemzetség híres-neves ivadéka inost is beszámol mulatságos kalandjairól Klólizntési ára negyedévro 2 korona 50 fillér Kiadóhivatal Budapest, VI. Andriissy ut 10. Mutatványszám kérésre ingyen.
* A Vasárnapi Újság húsvéti száma a szokottnál nagyobb tetje lelemben és gazdagabb tartalommal telent meg. Elsó helyen Mészöly tléza, az elhunyt nagynevű mAvész, egy ismeretlen képét közli Képsorozatok mutálták Ive a besenyői bucsusokal, a fa-lusi kalácszenteléat. Móricz Zsigmond színdarabjának előadását a Nemzeti Színházban Erdély nevezetes várail. Léva várát, a montocarlói motorcsónak-versenyt sth. Szépirodalmi olvasmányok : Vargha Gyula verse, Móricz Zsigmond zsoltár-fordításai, Kaffka Margit novellája, Marcelle Tinayre franciából fordított regényt;. - Egyéb közlemények : Lltkey Aurél és Pőrge (iergelv eredeti rajzai, Horváth Jenő kúriai tanácselnök és Ohyczy Bélu alláboriiagv arcképei, tárcacikk a hétről s a rendes heti rovatok:\' — Irodalom ós művészei, sakkjáték stb. — A .Vasárnapi Újság" előfizetési áia negyedévre öl koroua, .Világkróniká\'-val egyült hat koroua. Megrendelhető a . Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, IV ker., Egvetom-ulca 4. szám) Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap" a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre két korona 40 llllér
Egyszerűbb használt bútorok és egy közép hosszú jó-karban lévő zongora költözködés miatt eladók. Bővebbet Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében.
A közönség köréből.
Tisztelt Szerkesztőség I Abban a reményben kérem soraim közlését, hogy így taláu sikerül a Kossuth Lajos-téri háztulajdonosok beadványát a a városi mérnök ur Íróasztalának fiókjából a munkaasztalra varázsolni. Ket hónapja nyugszik már az ott és ki tudja moddig zárja még el a mérnök ui a szabad levegőtől a mi irásuukat.
Tudvalevő, hogy a Kossuth Lajos-tér a város i-zépérzékéból kifolyólag szépen aarkoaittatott; a;.*z köztudomású, hogy a Sétatérre menő közönség nagy része a Kossuth L-téren keresztül jár; nom is említem a mindennapi temetések közönségét. Ezek a körülmények semmikép se illenek össze azzal a bűzös kátyúkkal, amelyek házaik előtt ont|ák a dögletes levegőt Mi megtettük kötelességünket; aláírásainkkal ellátolt kérvényben arra kértük a várost, készíttessen beton csatornát házaink előtt és mi készek vagyunk a költségek felét viselni. A város is megtette kötelességét, mert belátva a tarthatatlan állapotot, kérvényünkéi áttette a mérnöki kivatalhoz, hogy készítse el az erre vonatkozó tervet és költségvetést. És azóta a mérnök ur buzgalmán akadt meg ez ügy, melyet ugy látszik csak egy kulcsától való félelem fog ez aktualitás napfényére hozni Hogy más utcák is vunnak, melyeknek zöldes rothadásuak indul, vizű árkai csatornázásra várnak azt elhisszük, de azok várjanak, most a mi beadványunkon van a sori Kérjük hozzá a mérnök ur kegyes gráciáját. A közlést megköszönve Nagykanizsa liili. április 14-én, r. s. háztulajdonos.
Aj Hmuliló »it.Ua«!
• SCOTT-KK «l|li»i — • haUail — kííjCk 6»>«Ural. vconl. Uliiu. K.ktOl dvikodjonh I
a csukoinájolainak bármely célra a SÜOTT-féle Emuisió, amely mész-és iiátronhipofoszniokal tartalmaz. Nem tud csukamájolajat bevenni, mert beteggé és gyengélkedővé teszi? Ujjongani fog örömében, ha a 8 0 0 TT-féle Kinulsíó-t fogja használni! Mondhatunk még vala mii az Kmulsió érdekében . Gyorsabban és nagyobb eredménnyel hat, mint a közönséges c»ukamáj-olaj. Más szóval a
SCOTT-féle Emuisió
Legnjabb.
képes arra, amiro a közönséges csukamájolaj nem képes. I\'róbálja meg I Egy eredeti üveg ára 2 K 50 f Kapható miuden gyógyszertárban.
IRODALOM ES MŰVÉSZET.
* Ma jelent meg a Magyar Figyelő 7 ik száma, mellyel a folyóirat második évnegyede kezdődik. A Magyar Figyelő joggal hivalko/.hnlik reá, hogy rövid idő alatt fel tudta kelteui a közvélemény érdeklődését es hogy az Általa propagull eszméknek országszerte viszhangjuk támadt. A legújabb füzetben Tisza István gróf szabadgoudolkodáH ciinü cikkében lándzsái töi a véleményszabadság melleit, melynek veszedelmes ellenségeit éppen olymi emberek sorában lálju. akik szahadgondolkodóanak szerelik magukat nevezni Vj munkáéról nyert a lap Kozma Andor szemelvében, aki A nemzeti egység tényezői cim alatt fölötte érdekesen fejti ki a nemzetiségi kérdésben elfoglalt türelmesség! állásponttal. Yollaml
- Városi közgyűlés A jövő hé( folyamán városi közgyűlés lesz, melynek «gyedlili tárgya » a bizottságok megalakulása lesz
— Küldöttség a Nagykanizsa—Letenyei — Alsólcndvai vasút ügyében. Ismeretes, hogy Hieronymí kereskedelmi miniszter o nagyfontosságú vasútra nézve a további tárgyalásokat megszüntette Az érdekeltség azonban nemrég Nagykanizsán gyűlést tartott és számbeli adatokkal nemcsak u vasút fontosságát, do jövödelmézósógét és kulturális colját is kimutatiu Most küldöttség fogja a kereskedelmi minisztert Vécsey Zsigmond polgármester vezetése al.it! felkérni, hogy helyezze hatályon kii ül n vasútra vonatkozó mellőző rendeletét és vegye fel az érdekeltséggel ujrn a tárgyalás fonalát A deputá-cíólian Arviiy Lajos alispán Fuss Nándor al-ólond-vai. Zalán Gyula dr lelcnyei és Bosnyák Géza nagykanizsai országos képviselők is részt fogunk venni.
Hisszük, hogy a küldöttség n közeli napokban tiszteleg, és dűlőre .viszi végre azt a vasiit.il, mely nemcsak Nagykanizsának, de egy nagy vidéknek gazdasági föllendül\'^\'"1 eredményezné
Legkitűnőbb formája
ZALAI KÖZLÖNY
APKILI8 lti.
Amennyiben töinőr, Atjárhtlallan, sötétzöld, tökéletesen féregiiienlpp élő sövényro kíván szert teuni, amely olló alalt tartva idővel pompát tóid falat kópét, ngy méltóztassék az éghajlatunk alatt kitüoóen bevált
Maciura aurantiaca t (osagok narancsa)
ültetni Kzeu pompás sóvéuynövény bórszerü, zöld levélzettel bir, férgek, hernyók, vagy más parazita nem (á\'Madia meg k rendkívüli gyors növéssel is tűnik ki.
Folyó inéterenkiut egysorosán Illtetve 5, kélso rosau ültetve 8 drb. csemete szükségeltetik.
Árak 0 a r » b
•rl,,1K • 100 1000 10.000
I. mind«egl8U cm. migas Ö-— K — K 425\'— K
II. minóMg 100 cm. m«g«5 •»\'— K 35- K 325\'— K
III. minóség 80 cm. mmgas 3 — K Z\'e— K 180\'— K
A szétküldésre kerülő Makiura csemeték kifogástalan minőségűek
Ültetési idó : március-április.
JfOHLE ÁRPÁD, udvari szállító, kertészeti telep, TEMESVÁR.

A KÖZTUDATBA MEMT ÁT,
hogy csakis KÁLLAI LAJOS motorgyára Budapest, VI., Gyár-u. 28.
szállítja teljes jótállás mellett a leghíresebb motorcsóplő-készle teket.
üdvözlet Grázból!
Mielőtt szükségletét fedezi, kérje tőlem gazdag tartalmú m í n t a g y ü j te. m é n y o in e t, a legjobb stíriai
férfi- és női lodenról
vailász-, erdész-, lurísla-, rodel és ski-sport és mindazok részére, akik a különféle időjárásoknak kitéve vannak, de Különösen az én valódi styriai nöi loden-ról gyönyörű mm\'ákkal, utazási- és séta-kosztümöknek, valsmint összes divat-szövetjeimről, lórii- és gyermek-ruhák, felöltők, ulster a lego ¿sóbblól a legfinomabb minőségben az általánosan elismert lelkiismeretes első és legnagyobb loden-kívíteli cégtől
VINZHNZ OBLACK
c#. és kír. udvari pos£tó>sxi{llitó
Graz, Murgasae 9. szám.
Mintakönyvek sz«b<imc*terek ct sznbónők rcszére kívánatra rcndclkczcsukre ií11a11tik.

Valódi KÁLLAI I.AJOB uiotorkéailotek az aliamert legrkltUnöbbok ai oraiágbau.
w Kérjen diszföarlapokatl W
Figyolwoxtotéa! KÁLLAI LAJ08 hírneves motorgyára nem téveszthető össze más Kállai nevű --—---- czcgekkcl.---:
Szöllöoltvány szükségletét,
mielőtt beszerezné, forduljon bizalommal Hajdú István Krmelléki szöllöoltvány telepéhez, a hol a legnemesebb fajú szóllőoltványok, amerikai és európai sima cs gyökeres szól lő vesszőt, továbbá a világhírű Delawa-rét a legjutányosubb árban lehet beszerezni.
Nagy képes árjegyzékét igen sok tanulságos tartalommal ingyen és bérmentve küldi meg
Ilajdu István
szóllőgazdasitgi és oltványtelepe llihardiószeg.
Sima Dclawsrc I. oszt. ezre 36 kor., alig észrevehető szépséghibával bíró oltvány ezre 70 kor. — Víszontclárusítóknak 5% engedmény. Készlet több százezer darab. Pontos kiszolgálás.

Védjegy: „Horgonyt"
A Linimení. Capsici comp., a Horgony-Pain-Expeller
\', |> )Uák.
°KÍ rógjónak bizonyult háziszer, moly már sol 4v ota legjobb tal6ruolMtiek bizonyult kduvénynel, ciiizaál h intgliUléteknil.
Figyelmezteti«. Silány bunwitYányuk miatt beváiiárlúikor óratoaak legyünk éa caak olyan eredőii üveget fogadjunk el, moly a „Heroony" vedjegygyel & a \' saoT ol látott dobozba
Riobttr
van csoma-
ríva. Ára Uveqokban K -.80, K 1.40 éa 2.- éa úgyszólván minden gyigyator-tirban kapható. — Kóraktir: TtfrOk Itzaaf gyógyuzerfazaél, Budapest.
OL Richter ir&twtrliri iz „Arur orosiiliior,
Prágában, Kli»«beth«tr»s»o 5 neu.
%
fflMSMSil
Szőlő - oltványok
Huszonöt legjobb bot- és csemegefajban még negyvenezer darab.
Csabagyöngye! oltvány éi nnnit »Imavasizök.
Kurópában a legkorábban érő fajszóló, drágáit fizetett piaci újdonság. Minden kisebb házikertben is termelhető, lúgosnak is kitűnő faj.
PIROS D E LAW AR E
Negyven hektoliter terem holdanként, melyért Írásban jótállok Klgyökereztotve minden szál simavesszŐ megiakad, erre nézve ulasitás mellékeltelik minden küldeményhez.
Május végén is flllelhető. — Hóvebb leirásl, színes képeket és árjegyzéket ingyen küld:
Nagy Gábor, Kóly
„Ä, VARASD-TOPLITZ
Horvátország.
Vasút-, posta-, telefon- és távirda-állomás
U] gyógyszálloda villanyvilágításul, htrmvas ridloactiv tartalmú kenas hoforras f &8". — Ajánlva: köszvény, csuz és ischlas stb.-nél Ivókúrák makacs torok-, gege-,
mell-, máj, gyomor át bélbántalmaknál Elektromos massagi. — Iszap-szénsavas és napfllrdok.
Kgééz éven át nyitva. Modern kényelem, Uj szállodák. Mesés környék. Katonazene. Prospektust ingyen küld a
fürdöigazgatóaág.
Valódi
Aspirint
vásárolunk eredeti
Tablettákban
20 drb. K 1*20. Minden Tablettára ax
ASPIRIN 116 van ___- ribétyegoivo.
Karbenfabziken vorm. Klledr. ttayer >V Co., Elberfeld u. Leverkusen b. Mülheim a Uli ein.

ELSŐRANGÚ GVOGYFURDO

BIZTOSAN GYÓGYÍT
rh«umAL.i»chl*«t. Anyagc««) «»varoiut, cvikort*to$BÓg«n. alkati t<a)ok«t. ¿ycr károkat, caonU6rt*ek«t éa tgtadmJknyokat
Idény egész éven át!
HIRDESSEM A „ZALA! KÖZLÖNY\'\'\'BEM
c
Betűs gyürti
M
minden ujra jó, mert kisebbre és nagyobbra szabályozható
Ezüstből,
arauuyal erősen ós tartósai) bevonva
K 1-20
I
14 karátos aranyból K 3 60
Ajándéknak igen alkalmas és nagyon kedves. Egyedüli szállítója és készítőjénél kapható:
Berény József és Fia
ékszerészek. Dunántul legrégibb ékszerüzlete ! 1 !
AP BILIS 16
ZALAI KÖZLÖNY
7
Jancsecz-cipő!
A Zalai Közlöny
i ■
S\'irkBsztosflB« «» kiadóhivatal*
Deák-tér i. sz. alatt van.
§9- a legslkesebb, U0T legelegánsabb,
& legtartósabb.
Nagykanizsa, Deák-tér 12.
Bay a r cukrászda m.ll.tt, |
VT^tT
m
Nyíló virágok,
Cserépben ób levAgoU
dísznövények
Ó 8
a legszebb killöiilogostiégek dim választéka.
Asztalos Béla
»IrágQzlatiban
Nagykanizsa, Ciannan-ut 1.
Mielőtt
lakását festeti,
nézze meg
REISZ ZSIGMOND
clmtábla és uzobafestő M ODKKN FA LMINTA IT Kazlncy-utca I. Tilafen 171
Az első magyar monnyeaet-diaz és dou-bormfigyár íala- óh somogyinegyet képviselője
HCISZ ZSIGMOND.
Gyógyhely
fiLEICHENBERfi
Stájerország.
Idény: május 15-től szeptember 30-ig.
A légzőszervek összes megbetegedéseinél felUlmuhatatlan
értékű.
VILÁGHÍRŰ gyógyforrások. e_t0
Felvilágosítások és prospektusok a fürdóigazgatóság által Glcichcnbcrg.
TAVASZI KIÜLTETÉSRE AJÁNLOK
Gyümölcsfákat: alma. körte, kajszi és francia barack; díszfákat,
díszcserjéket, fenyülákal. Rózsafákat: magastórzsO, bokor ea futó rózsákat — Készlet circa 40IHI darab.
Virágpalántákat: u. in.: Pelargonium, Salvia Kuchsia. Vanília Lobelia, Szónyegvirágok stb. — Virágpaláotákból készlet mintegy 100.000 darab.
Magvakat: Mindenféle vetemény és virágmagot takarmányrépa éa a legfinomabb pázsit fümagkeveréket.
Petermann József
rs-atl\'maslNagykanizsán
BUDAPESTEN hUW VÁSÁROLNI,
Baját érdekében oselokszik, ha vásárlás előtt megtekinti a
..BUDAPESTI ASZTALOS IPAHTKSTÖLET" védnöksége alatt álló
BÚTORCSARNOK ES HITELSZÖVETKEZET
áruca&rnokait, molyok a követkozó helyeken vannak: VIII., József körút 2«. sz. (Bérkoosis-utoza sarkán) IV., Ferenciek-tere 1. sz (a királyi bérbalotában.)
Ezen szövetkezet az „Országos Központi Hitelszövetkezet" tagja s ennek felügyelete alatt áll.
Vásárlási kényszer teljesen kizárva. Stílszerű modern lakberendezések
Jiilare m\\\\ Szavatossae. ára miséiÉl.
Az árucsarnokba kizárólag elsőrangú _budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.
A legjobb szén-vasaló
„BLITZ"
rostély és hamutartóval, takarékos a használatban, nem piszkítja és perzseli a fehérneműt. Csak egyszeri tüzberakás. Nincsen rázás. Teljesen szagtalan. Minden szakbavágó üzletben kapható, ahol nincsen, beszerzési forrást megneveznek
G-. R. Paalen & Co.,
WIEN VI, Dreihufeiseng. 3.
Hogy
ii
mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
OTTONIAN" cigarettapapírt vagy hüvelyt!
•g
5?
«/> N Uj
u b i t: >
XX «
oipost /íifiXNofposl
OTTOMAN--
ff 3 * *
8
7. a lai k ö l l ö n y
április m
Szölöoltvanyok,
sr.A|i\'ivi*»szók ók rmom örmellékí borok beszerzésére legmelegebben a|átiljuk a leg|obb hírnévnek Örvendi
SZŰCS SÁNDOR FIA
■sölSoltvtnjrUUpét BIH ARDIÓSZEOEW.
Képea árjegvteket tanulságos tartalommal Ingyen ós bérmentve Bien árjegy»éknek egyetlen Itázból aem szabad hiányozni, meri sok mindenkit érdeklő dolgot tartalmai Teliét senki élne mulassza egy levelezi lapon kérni.
Olcsó ár és pontos kiszolgálás.
Több azar alismars Imi léizlet 3 millió.
szállít, amerikai sima és gyökeres • at-^**» ■v»\' vernéket külön-
féle faiokban, fajtisztaságírt jótállva legdúsabb választékbau a már évek óla elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismert:
Kűkíllomenll ilio széllooltvánj talap tulajdonos; OASPARI FRIGYE 8
Medgyca 89 ni (Nagyküklllló-megyel.
— Tutik Mm< 4rji|;ukal kárai I
Ai irjegyaékben találhatok oiaaág minden réatéröl érkezett llllairé Imiik, ennélfogva min.lcn »artlíblr-lokoa inegrendeléeének megtelelt elolt isineriSa j«e-mélviaegekldl ugy aao-, mini irishelilcg bunnyiignl aiereihet magának liall iiilálélip filléllia aaaklr kaliiáiáral.
Székrekedés
ItíT Gyomor betegeknek! IgQ
Mlndaioknak, kik • gyouior ineghilt黫\', vagy tultorhelé.c, rom. iiiheieu ouiémhetö, nagyon meleg, vagy hideg íielek élvezete illa), vagy reudelleu életmód következtében gyomuibelegaógel, mint
Gyomorhurut, gyomorgorcs. gyomorfájdalom, nehéz emésztés vagy nyálkásodást kaptak, ajánlunk egy kitunö háziszert
melynek kitlliiö balt» mai «vek öle kl van próbilva. Hl a
Hubert Ullrich-fóle növónybor.
tzen növénybor kitunó. gyogyhaliaunak talált íuvakböl, jó bcrral van kéant.e éa «rOaitl, éleire kelti ai ember améazto szervezetét. — A ndvénybor megakadályozza az imtiiltil - ¿avarokat éa előmozdítja ai egészséges vér ujjaképzódéaél. -
A növéoyburi Mejeaoun haunilvj, gyoium belője« meg a •.\'.liajuki.au eKojlalnak. — SymjuoioAk mint: Kóláját, lolbftfógei, gyomorege«, lelluvó.lái lotizullél bányánál. melyek chronlkiu iUo. g/o®urbelegiégeknél oly gyakran előfordulnak, elmúlnak nébanyizorl ivát után.
él euunk kellemetlen kó tetkeiiuényei, mint azorulái, knlikl, silv-dobogát, álmatlan.ag, valamim vcrtolulii a majbati, epében ci a nagy /.itger-érben (Arany éi bántalmak) a növéoybor által gyonan megwllnlelnek. A itUvényboi meg.illnletl az oiuciithetlen.éget é. könnyű izékelét Utal eltávolíttatnak a gyomorból és beleélő) alkalmatlan részek.
Sovány, halovány kinézés, vérszegénység, elerőtlenedés,
legtöbbször a roasa emésztés kovelkezméiiyol, hiányol véiké|rtödés éi a máj betegei állapotáé, ivagy-hiánynál, Ideges hagyadtiág ét rom kedélyhangulat, további fótájálok, álmatlan éjjelek kövelkeité. ben Ily egyének lasian egétien elpuululnak. (V Növenybor ai elgyöngült életerőnek uj lüktetést ad. fV Növénytár fokozta az étvágyat, aa emeltéit éi táplálkozz.t «Inmozdl ja, elöieglll ai anyagcaerel gyorsítja a vérképződéit, megnyugtatja a trldull idegeket és életkedvei aserea. Stám-talan eltamercs éa hálanyilvánitás igazoljak eit.
Növenybor kapható 3 és 4 koronáért a Nagykannsai, Kiskanizsai, Hecaehelyi, Ujudvari, Kka-Komiromi, Csákányi, Nemesvidi, Tapaonyi, Búhonyei, Nagy-llajomt, t\'olsó-Segesdi Csurgói, berzencei, Golai, Lográdl, Alto-Domborul, Kolorit, Muracsányi Nálkal, l\'odlurenl, Saelnical, Alaólendval, l\'akai, Uakaai, Novai, Bakii, l\'óloakel, 1\'acHl, Alaó-Rajki.\' Nagy-Hadai, Kélhelyi, Mar-cialü, Kapoavari, N\'agyatidi, Tarányl, Caiklornyai Polakl, Varaasdi atb. gyógyiárekban ea fuszer-ualetekben ea Magyaroraiág legtöbb gyogyláriban.
A karnisai gyógyszertárak 3 ea lobb üveg növenybor rendelésnél eredeti irak melleit küldik saél mindenüvé a monarchiában.
HT Utánzásoktól ó v a t 1 k.
Kérjen csakis
^^ Hubert Ullrich-fóle növónybort.
ALAPITASI EV 1832. ^
f ifj mnjvics yóz&ef ^

jól bar«r)elc3«tt
mindennemű nyomdai mankák disces és Ízléses elkészítésére, Jutnyos árak mellett.
r^éüjegtjek, körlapod eljegy3«5Í é$ «5^«t«5Í hártyák n>iodig a legújabb dluat ^¡crloi
ki53ittetr>ek cl. f
- T ST-r-
Falragaszok, gyászjelentések s más sürgős nyomtatványok néhány
óra alatt előállíttatnak.
Nagyon alkalmas intézet kisebb s nagyobb müvek kiállítására.
>\' —fJB^» > > 0-
Butor !
Háló- Mindonneitíft garnitúrák, díványok a legújabb Ebédlő- legmodernebb kivitelben kaphatók :
U1 Dnln^Aii l/Áualu b u t o r k r r e s k e <1 é s é h e n .
riszoba. BalaZSy Karoly Nagykanizsa Csengeri-ut 3
Nyomatott laptulajilono« Ifj. »Vajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán
NAGYKANIZSA, igri ÁPRILIS 20.
50-IK ÉVFOLYAM 3a. SZÁM
CSÜTÖRTÖK.
ZALAI KÖZLÖNY
Folitikai lap.
Mi|]ilinik hétion it csütörtökön.
ElOni.tt.l ár.k: Ku*>i t,ic 10 korona, Klívic 6 korona. N«gyc«Uvr. 2 korona 60 flll. — tgy«. litm ára 10 flll.
KclolA. »Keikctttö
K Intljn
K<
Szirktsztöség ét kladibiiatal Diák-tér 1.
Tataion: 112. — Hlr
Hétköznap és ünnep.
Forrong az elme. Gondolatok erjednek a szellemi kohókban és hogy micsoda procedúrák fogják a tiszta eredményt létrehozni és hogy nii lesz az eredmény, azt még nem is sejthetjük.
A hétköznapok küzdenek ez ünnep ellen ; a «zcllem j arisztokratái indítottak harcot a tömegfelfogás ellen. Az anyag lázat! fel az ideál ellen Míg a sajtó orgánumok a húsvéti béke, az örök szeretet aegise alatt jelentek meg. míg a hit, a vallás sértetlen íentartását sürgetik egyrészről az emberiség boldogulása érdekében : addig egy kisebb de elszánt csapat támadást intéz minden ellen, ami szent, ami magasztos, ami nem a mindennapi kenyérhez vezet.
Mig a milliók kalaplevéve szent áhítattal hnladnak a Megváltó nyomdokain, hol az igazság, a szeretet, a béke, a megelégedés fakad, addig a modernség jelszava alatt szembehelyezkednek egyesek a népmilliók felfogásával ós az ezredévek erkölcsi és társadalmi életének szilárd alapú felfogásával és megtagadják a saját nevelésüket, a saját lelkületüket, a saját énjüket, hogy dokumentálják, hogy a modernek táborához csatlakoznak.
Nem ezeket tartjuk mi apostoloknak: nem a fanatikus rombolók, nem a türelmetlen haroosok előkészítői annak a jövendő kornnk, melyet a mai hibás társadalom helyébe akarnak felépíteni. Hanem azok a szelíd békés munkások, akik a mult állványaira helyezkedve, mélyen beletekintenek az emberi lélekbo és semmit se szakítanak ki onnan durva kézzel, ami eddig is áldása volt az emberiségnek
De gondos kézzel igyekeznek a tudomány, a gondolat igazságával felfegyverkezve lenycsegetni azokat a fattyuliajtásokat. melyeket a hoszu századokban a/, apostolok éltető növényei kö/.ött felburjánoztak.
Világosság I Ez az ólat, ez az igazság ; ez az ellensége minden bűnnek, minden sülyedésnok. (J.sak a sötétségben tenyésznek a penészgombák. A butaság ós sötétség országai meg uem állhatnak; azok összeomlanak elóbbmíut alkotóik. Amin a fóldkorek-ség társadalmi élete felépült az erkölos, a a hit, olyan gránit alapja az álladalmi élet-
nek. melyen még óvézredekíg biztosan és szilárdan fog megállani az emberiség. És ha valamikor ez a gránit is gyengül, akkor uj gránit alap helyettesítheti csak, de nem hamar korhadó, porladó fundamentum.
Az élet nem csupa hétköznapokból áll, árnyék nincs fénysugár nélkül a fáradság az élvezetekben édesül meg. Kell tehát az ünnep a hétköznapok mellett ; az anyag nem nélkülözheti életünkben a/, ideált, Aki az ünnep ellensége, az ellenség" az emberiségnek ; aki szembehelyezkedik az emberiség ideális lelki felfogásával: az ünneprontó Az ünneprontó pedig sohaso alkot, hanem pusztít. A pusztító pedig a társadalomnak nem tartozik hasznos tagjai közé.
A soproni kereskedelmi és iparkamara alakuló közgyűlése.
József eddigi elnök, kereskedelmi szakaleluöknek Spiegel Siegfrid eddigi aleluök. Az ipari szakalelnökre 30 szavazat adatott le. Kbból ogy szavazólap üres volt, 15 llalvax Frigyesre, 14 pedig Tóth Jánosra esett így tehát a zalamegyeiek állásfoglalása Ilalvu melleit eredményre vezetett. Más alkalommal, ha a zalai ipartestületek küzdelmében szövetségünket kérik Nagykanizsára bizton számíthatnak.
A választások megn|tése utáu ugy az elnök, míul az alelnökök néhány szóban köszönetokel fejezték ki a személyük iránt megnyilatkozott bizalomért.
Nagykaoizsáról a gyűlésre minden tag felutazott Névszerinl : uiuépi Elek Lipót keresk. tanácsos, Holtai József, tJnger Ullmann Klek, llalvax Frigyes, Miltéuyi Sándor és Samu József.
A választás eredménye természetes, hogy Szombathelyi ki nem elégíti és a kamara kettéválasztásában látják a gyógyító írt vélt sebeikre.
Folyó hó 18 áu tartotta a soproni kereskedelmi és iparkamara újonnan megválasztott bel és kültagjaival alakuló közgyűlését a kereskedelmi minisztertől kiküldött Heimler Károly dr. közpouti bizottsági elnök elnöklete alatt. A kamarai tagok majdnem lelies számban ¡elentek meg, inert a szakeluökök választása körül élénk küzdelemre volt kilátás. Különösen az ipari szakelnök választása körül volt élénk versengés. Amint a mult számunkban jeleztük ezúttal Nagykanizsa kamarai tagjai közül óhajtott egy rész szakelnökét válasz\'aui éa e pozícióra llalvax Fiigyest jelölte Természetes, hogy az ellentábor, mely féllékenyen küzdött amellett, hogy soproui beltag választassák meg e méltóságra, nagy erófesziléssel igyekezett a küzdelem eredményét megdönteni. Atnde ez esetben a zalamegyei lagok egyöntetű eljárása és a soproni ipartestület barátsága gyózött és Frigyes neve diadall.il került ki az uruából, ha miudjárt csak egy szavazattal is. Kezdetben azt gondolták, hogy közfelkiáltással fog eldőlni a választás. De Zsombor Uéza szombathelyi nyomdatulajdonos és társai a szavazás elrendelését kérték mind az eluök, mind az alelnökök személyére nézve. Kreisiuger magyaróvári szappattgyáios 10 perc szünetet kéri, hogy a vidéki lagok a jelöltekre nézve megállapodásra tilthassanak A szűkebb értekezleten felszólalásában elismerte, hogy az ipíri szakelnökség megilleti a vidéket és llalvax Friegyes elóuyöseu ismert egyéniséget aiáulta és kéri, hogy egyhaugu választást csináljanak
Laschober beltag a felszólaló véleméuyét osztja, de abból a szempontból, hogy az ipari aleluökre gjskrau van a központban szükséges hogy a gyakori oda utazás költséges, helyednek találja, ha soproui tagol választanuk meg. Kzek után Halvái mellett még Tóth János soproui szabómestert jelölték az ipari aleluókségre, mire a szavazás elrendeltetett. Kluökuek ellen jelolt uélkül megválaszlatott Ullciu
A kormány tervel. A míuístleraluők az Ünnepek alatt a kabinet terveiről nyilatkozván, azt moudotla hogy a kormány legközelebb a véderó-reform három leglonlosabb javaslatát terjeszti a Ház elé Kzek: 1. a véderóreformjáról, U a katonai büntető perrendtartásról és 3. a honvédség fejlesztéséről szóló tőrvényjavaslatok. Ha a Ház az idei budgetlel végez, következik a véderóreform plenáris tárgyalása. Aztán kerül a tor a rendőrség államosítására, a vármegyei tisztviselők státusrendezésére, a csendőrség szaporítására, a halárrendőrség reformjára és a választójog reformjára.
Véres szerelmi dráaia Gííáil
Véres szerelmi dráma játszódott le ma reggel Qigéu. Kgy liatal földbirtokos kétszer rálőtt szerelmesére, aztán maga olleu fordilotta a fegyvert és egjetleu lövéssel kioltotta életét. A megrendítő eset-llalvai ról gígei tudósítónk a következőket táviratozta:
Szigethy József gigei földbirtokos már régebb idő óla bizalmas viszonyban élt 8. K. fiatal leánynyal. A szerelmesek házassága előtt azonban leküzdhetetlen akadály állt s igy törvényesen nem lehettek egymásé.
A férfi rokonai ugyania nem uézték jó szemmel a viszonyt s mindet tnódon megragadtak hogy a fiatal emhert letérítaék a céltalan szerelem útjáról. l)o hiába volt tninden. mert Szigethy semmiért sem akart lemondani a leányról. Azt azonban senki rem sem sejtette, hogy az éleiét is kész feláldozni érte.
Tegnap kora reggel isinél találkoztak a szerelmesek Hogy mii beszéltek, mi folyt le közöttük, senki som tudja.
Ugy 8 óra tájban hirtelen több revolverdfir-reuéa hallatiszolt Stigethy kertjéből. A hátbeliek rémes sejtelemmel rohantak a hangok utáu. A kertben borzalmas látvány tárult eléjök.
A lombtalan fák alalt feküdtek közel egymáshoz Szigethy és a leány. Mindkettőjükből patakzott a gőzölgő vér. Szigethy arca a felismerhetetlenségig
2
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILI8 20
eltorzult, mert a sutjába lött golyó teljeseu szétroncsolta a fejét.
Mikor a gyorsan elóhirott orvos a helyszínére ért, a leány méjs élt, de uom lehetett kihallgatni, mert eszméletén kivtll volt. A megejtett orvosi vizsgálat szerint a férfi közvetlen közelból kél lövést intézett a leányra. Mindkettő életveszélyes volt. A leáoy életbenmaradásához nincs semmi remény.
A község lakói közölt mély megdöbbonést okozott a fiatal földbirtokos tragikus halála, akit kedves modoráért miudenki becsült és szeretett.
A véres teltet valami váratlan osemény előzhette meg, mert Szigethy caak három nappal ezelőtt irl uéhány sort egyik kaposvári rokonának, hogy a szíjgyártónál javítás alalt levő nyeigét sürgősen küldjék (ligéro, mert szüksége lesz rá. E uéhány Borból is kitűnik, hogy a véres drámái valami elóre nem sejlett rendkívüli dolog idézte elő, amit majd a vizsgálat lesz hivatva kideritoni.
HÍREK.
— Személyi hir. Vécsey Zsigmond polgármester holnap Zólyomba utazik, honnan csak 4—6 nap múlva érkezik vissza.
— Áthelyezés. A kereskedelmi miniszter Horváth Antal felügyelót, a Csáktornyái posta és távíró hivatal főnökét Szigetvárra helyezte át. Az áthelyezést a főnöknek a választások alatt tanúsított magatartásával, amit tiszttársaiusk is magukévá kellett tenni, hozzák kapcsolatba. Távozása az ottani társadalmi körökben nem kelt visszahatást.
— A költségvetés jóváhagyása Zalavármegye törvényhatósági bizottságának febr. 18-án tariotl gyűlése az állandó választmány javaslata alapján jóváhagyta Nagykanizsa város 1911. évi költ-ég-vetésél.
— A főgimnáziumi államsegély. A Magyar Takarékpénztárak Központi Jelzálog Bankja értesített« Nagykanizsa város polgármesterét, hogy a főgimnázium építősére engedélyezett állami segély fejében kapott 20 071 k. 5 1 f.\'tőkét és 1910. évi jun. 1-tól 1911. évi április 19-éig járó 4\'/,%-os kamatait 209609 k. tőkének 18363 81 k.) a Nagykanizsai Takarékpénztárhoz 4 és 7»Yo\'os községi kötvényekben leszámítolás céljából megküldte. — A Nagykanizsai Takarékpénztár a\' kötvényeket 961/,0/,-kal eskomptálta. Vécsey Zsigmond polgármester a kezeihez jutott 208327 61 k.-át a helybeli 6 bénz-intézetuél gyűmölcsözólog elhelyezte. K kedvező hír után megkérdeztünk egy előkelő urat, kí a gimnázium építésnek uagy híve, hogy mikorra remélhető az építkezés. „Kellő buzgalom és jóindulat mellett az 1912. évbun az építkezés foganatosítható"\' — volt a felelet. Egy másik előkelőség 10 évet adott még, míg a gimnázium a jelenlegi tarthatatlan helyzetéből a saját hajlékába költözhetik.
— A lóavató bizottság tárgyalása. A hadteslparaucsnokság megbízásából Oziegler ezredes vezetése alatt egy katonai bízottság leleut meg ma Vécsey Zsigmond polgármesternél, hogy a lóavató bizottság elhelyezéséről és ennek leltételeiról konfe rál|anak. A bizottságban a városi mérnök is részt vett. Helyszíni szemlét lartoltak az u u. temetői kaszárnya épületénél, mely kellő átalakítás utáu a célnak leljeaen megfelel. A vegyes bizottság a a szemle uláu a városházán jegyzőkönyvbe loglalta
a kölcsönös "feltételeket és kívánalmakat, melyeknek alapján a hadtestparancsnokság döntése várható. Ez a tárgyalás párhuzamosan folyik Zerkovilz Lajos borkereskedővel, aki a lóavató bizottság elhelyezésére nézve szintén letl ajánlatot.
— Városi közgyűlés Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete ma április hó 20-ik napján d. u. 3 órakor a városháza dísztermébon rendes közgyűlést tart. Tárgysorozat : 1. A nagykanizsai 8903 sz. tjkvben »298. hrsz. alatt felvett ingatlan uak a in. kir. kincstár részére*, történt eladása tárgyában tanácsi javaslat 2 A Délzalai és a Nagy kanizsai takarékpénztár részvénytársaságoknak a gőz-fürdőre vonatkozó eladási ajánlata tárgyában tanácsi javaslat. 3. A m. kir kincstártól az uj posia palota telkéből megveendő ingatlan rész tárgyában tanácsi javaslat. 4. A villamos ellenőrző, jogügyi, legelő és erdő-gazdasági, kisdedueveló ügyre felügyelő, közegészségügyi, szegényügyi, ipariskolai felügyelő, számvizsgáló, kórházi, főgimnáziumi. színházi, péliz-ügyi, építésügyi bizottságok, nyugdíj kezelő választmány, tiszteletbeli árvaszéki ülnökök, esküdtekéi összeíró, pénztárvizsgáló és községi segélyalap, véleményező bizottságok megválasztása.
— az ügyvédi kamara közgyűlése A zalaegerszegi ügyvédi kamarának népes közgyűlése volt f. hó 9-én Cinder István dr. elnöklete alatt. A Üsiiujitásnak bennünket érdeklő momentiims az, hogy az elhalt \' Hertelendy Béla alelnök helyett Benlzik Ferenc dr. nagykanizsai városi ügyész és az ugyancsak elhunyt Sebestéuy Latos választmányi tag helyébe Schwarz Adolf dr nagykanizsai ügyvéd választatod meg.
— öyormoknap A szokásos gyermeknap valószínűleg május 7-én vasárnap lessz Eddig az iskolás gyermekek legföljebb csak a gyűjtésnél vettek részt némileg. Az idén azonban valószínű, hogy néhány tanítónő szép programmot állit ösaze, melynek szereplói kizárólag gyermekek lesznek. Egyéb érdekességek is várnak a közönségre, ugy hogy az idei gyermeknap jövedelmezősége messze felül fogja múlni az eddigieket.
— Halálozás. A helyi közkórházban tegnap este meghalt Bárány Imre tapolcai polg iskolai tanár, ki súlyos betegségében csak nein pég. jötl ide gyógyulási keresni. A líatal, 30 éves tanár halálhíre Tapolcán mély részvétet kellett. Az elhunytat innét Csurgóra fogják szállítani, hol az újvárosi temetőben helyezik örök pihenőre.
— Sok évi hűség ós buzgóság. A hivatalos lap közli, hogy a király (¡"agyas Latos nagykanizsai nyugalomba vonuló doháuyhivataluokot sok évi hő és buzgó munkássága elismeréséül a kotonás arany éroeuueresztel tüntette ki.
— Munkáagyülések A nagykanizsai la-muukások f. hó 93-án zárt gyűlést tartanak a Badacsony vendéglőben lévő Munkásotthon helyiségében. A gyűlés célja az, hogy megalakítsák a .Magyarországi latnunké« szövolség" helyi csoport|át. — A Déli Vasúti munkásak május 14-én szándékoznak gyűlést tartaui a Polgári Egyletben, melynek engedélyezéseéri kérvényüket tegusp elölt nyújtották be a rendőrkapitánysághoz.
— Nem érdeklődnek a t tagok. A Nagykanizsai ker. munkásbiztositó pénztár évi reudes közgyűlését, mely f hó 17-éte, húsvéthétfő délután
3 órára volt egybehíva a lagok nem várt távolmaradása miatt nem tartották meg. Emiatt folyó hó 23-án jövő vasárnap délutánra halasztották, amikor határozatképtelenség esetén Íb — és tekintet nélkül arra, hogy akkor ismét gyöuyörü verőféuyes idő leeud — okvetlenül megfogják tartani.
— A sertés áldozata Pénteken délután, az alsólendvai járásban lévő Kólón egy kis gyermek halálos szerencsétlenségének volt okozója egy sertés. Kocet Mihály kóti gazda a feleségével péntekeu déluláu eltávozott hazulról s kis, I éves (jizella uevü leánykájukat egy 6 eves fiu felügyeletére bízták. A kis fiu a leánykát játék közben a földre tetie és nemsokára ott is hagyta. Egyszerre a nyitott ajtón egy hatalmas sertés vetődött a szobába, amely megtámadta a védtelen kisdedet és lábát s karját annyira összorágta, hogy a kis leány másnap a borzasztó sérűlesekbe belehall. A kis hullát az alsólendvai kir. járásbíróság folboncollalla s a szülők ellen gondatlanság miatt eljárást indilolt.
— Kereskedelmi Iskola szervezése Kaposvárott. A kaposvári felsőkereskedelmi iskola intéző-bizottsága Szabó Kálmán elnöklésével ülést tartott. A taggyüjló iveknek kis része érkezeti be még, dacára ennek a bizottság ugy határozott, hogy az igazgatói és tanári állasokra a pályázatokat május S-éu kiírja. A pályázatok junius 10 én járnak la.
— Állandó választmányi gyűlések A törvényhatósági bizottság f. óvi havi reudes közgyü-léséu tárgyalandó 1910. évi házi pénztári számadás és a vármegyei összes alapok ugyana/ou évi számadásai tárgyában a közgyűlés elé lerjeszleituó javaslat elkészítése végett az állandó választmány ülése ma április hó 21-én délelőtt 9 és fél órakor volt. A közgyűlésen felveendő egyéb ügyek közgtülési tárgyalásának előkészítése végett pedig az állaudó választmány 1911. évi május hó l-éu délelőtt 9 és fél órakor Zalaegerszegen, a vármegyeház termébeu tart gyűlést.
— Nagy idők, nagy emberek. Megnehezült az idők járása felöltünk. Alig-alig akad egy-egy nagy fértiank, akinek kezébe nyugodtan tehetjük ennek a pótadós városnak a számláit és nyugtatvá-uyait csak a diadalmas Justh-párt soraiban akadunk még cgy-kettőro, akik nagy tehetségűkkel a koporsóból is kitörnok és eget kérnek Ott is kevesen vaunak, dé legalább felfedezik egymást a homályban, íme most is egy felfedezett, egy közszereplésre hi-va\'Olt férfit óhajt a tömeg a számvizsgáló bizottság soraiban látni De uem beszélünk, hadd szóljon helyettünk maga a kiválóság: „Több oldalrol nyilvánított óhajnak engedve tiszteletlel bejelentem, hogy a számvizsgáló bizottság egyik tagsáigára pályázom, ennélfogva tisztelettel felkérem, hogy a f. hó 9o-áu megtartandó városi közgyűlésen szavazatával mellékelt jegy felhasználásával támogatni kegyeskednék. Hazafias üdvözletlel Kondor Adolf, városi képviselő. Nagykanizsa, 1911. ápr. 18" Mikor e sorok napvilágot Iáinak bizonyára már az áldomásnál ülnek a szavazók.
— Mikor lesz uj postapalota ? Kálmán kereskedelmi minisztériumi államtitkár értesítette a miniszter nevében Nagykanizsa város tanácsát, hogy sz uj postapalota uom a jelenleginek helyén fog felépülni, hanem a üélzalai Takarékpénztártól megvett
Gümökór,
köhögés, szamárköhögés, influenza
•Mt«lb«n «r. orrotok cuk
SIROLIN
„Roche"-*
r*ndalD*k.
Kik vannak i Sirolin Jochs<<-n utalva?
1. A kik hoMau tdfln ImMI köitSffá« binUi-mkibu aoenvednek.
a. MIndátok, lük fldOlt ((¿«»hurutban ■Marodnak.
B. Aaitniibui •xenvftdök lányagM ktanysbbOMat áretnek már rövid haunájat utáo.
4. Skrofuláa, mirlgyduiudiso*, uem- 4« orrkaUr-ro«oa gyermekiknek Ionio« aun a BlroUa
„Rocn»a.
A tiplilkoalet napban elöeegtU.
<Je*k U eredeti oaoowKO-lásu Strolln „Roohe -t kárfan, minden után-i»tot TÊffj pőtkáiilt-mínyt kértok a Hrh»-ttroaottabban vtaa»»-atMltaol
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co. [ BASEL (Schweiz) BREIZACH (IA0EI.)
ÁPRILIS 20.
ZALAI KÖZLÖNY
3
Kazinczy-utcai telken Egyúttal bejolenti, hogy amennyiben anyagi eszközök a kincstárnak rendelkezésén) állanak még 19 2-ben fel fog épiltotni a postapalota Kz a klauzula ugyan szokásos, de nem biztató és ha c.«ak a hivatalnokok fejére rá nem szakad a postai romvér, bizony ínég 10 esztendei késedelemre lehet kilátásunk
— Ros9z gyalogjárók. Az illetékes hatéságnak figyclmébo ajánljuk, hogy a város tulajdonát képezó Nousiedler féle házhoz tartozó gyalogjárók olyan állapotban vannak, amilyenért a magánház-tulajdonosokra rendóri szigorral rá szoktak irni, hogy vagy megcsináltassák, vagy .... Ugyanilyen járhatatlan a Hunyady-utcétól a Miltényi házig terjedó gyalogjáró is A rendörök találnak még máshol is ilyon tárostalau jellegű kövezetet, amelyek sehogyse illenek a leomló törvényhatóság főbb utcáiho».
— Lépre került a hatnia tanu. Néhány hónapja valami peres ügyben l\'óler dábor a szomszédot Óborunk községi lakós, mint tanú sz«repelt a nagykanizsai bíróság elótl Hilc Ádám falujabeli gazda ellen. Később aztán kiderült, hogy Péter tanúvallomása hamis volt, azért a törvényszék körözvéuyl bocsátott ki elfogatására A helyi cseudórszakasz a legnagyobb figyelemmel nyomozta a hamis tanú kilétét , ki bűnössége tudatában rettegett a törvény tiüuteló kezétól, és oly vigyázattal tudott rejtózködni obornoki házában, hogy eddig nem sikerült megcsípni. A minap végre Herényi Dénes kanizsai csen-dórjárásórtneater jó számítással késé éiszaka Péter lakásán megjeleni, mikor az éppen ot\'liou tartózkodót rögtön letartóztatta.
— Végre a megvalósulás felé Mint értesülünk, a kereskedelmi minisztériumban elhatározták a vas—Zala—kőszegi vasútvonal engedélyezési tárgyalását A tárgyaláson, melyet f. hó 8:i-án délelőtt II órakor Rudapesten a kereskedelmi minisztériumban tartanak, a három érdekelt vármegye képviselted magái. Zalából Árvay Lajos, Soprouból Hajós Autal és Vasmegyéhól Herbsl tléza alispán fojt megjelenni.
— Szűnik a ragadós marhabetegség A legutóbb tnepjeleul „Köldinivnlési értesítő" közli, hogy Zalaiiiegyébeu ismét I\'2-vel kevesebb ama községek száma, hol a száj- és köröiulájás járványa uralkodott, s így jelenleg még I I 7 fertőzőit község zár alalt vau Romélhetó hogy a lavasz folyamán meg fog szüuni a veszedelmes kór, kűlöuöseu, ha a gazdák pontosan és a kellő időben megteszik a kötelező istálló fertőtlenítést.
— Oj takarékpénztár Már teljesen befejezett téuy, hogy Pacsáu uj takarékpénztár létesül. fiOOO darab 2<W) koronás részvényt bocsátottak ki, melyek az t\'só 2 napon ¡egyezve lettek. B létesülő uj takarék mozgatói a Nagykanizsai Takarékpénztár vezető emberei A meglevő pacsai hitelszövetkezet felszámol, a váltólárcáját. mely \'/, millió korona, átszámítják. Az uj takarékpénztárnak a pénzügyi körök nagyou szép jövőt jósoluak, tekiutve, hogy Pacsa nagy vidék gócpontja,
— Érdekes ujitás katonáéknal A honvédelmi miniszter ariól értesítette a vármegyék s a városok közönségét, hogy az idéu az őszi fegyvergyakorlatokon kívül má|us 15-től juuius ll-íg is larlaluak fegyvergyakorlalok s megengedi a nem tényleges álloináuyu legénységnek, hogy a behívott koutígens számon kivül keresetéhez, illetőleg foglalkozásához képest a bevonulás ueki megfelelőbb idejét kérelmezhesse.
A gőzgópkeselök és kazanfíltők legkö-zelebbi képesítő vizsgái Sopronban május hé 7. napján délelőtt 9 órakor a Sopron városi villany lelopeu fognak megtartatni. A kellően felszerelt vizsgálati kérvények a in. kir. ker. iparfelügyelóség bez küldendők. Deák-lér 35.
— Lövés az erdőben A szegény embernek, ha hideg a tűzhelye ugy segít a bajon, hogy kiszalad ai erdőbe fái szedni. így telt Jalovícs István sándoroveci lakos is ki a zrínyifalvi gróli erdőben akart fát összerakni, hogy haza vigye Azonban ekközbon raiUkapla S\'.irdi István erdőkerülő, kivel valamiképp veszekedésbe jutva, ez őt fegyverével könnyebben megsebesítette. A vízsgálst megindult.
— A szabad iskola. Az „l\'ttörő" szabad iskola f. hó 16-án vasárnap délután 5 órakor tartotta megnyitó előadását a Polgári Egylet nagytermébeu. A megnyitón Féuyes Samu dr , az .Úttörő" c. lap
szerkesztője ismertette vázlatosan a szabadgoudolko-dás programinját. Beszédében megvilágította a két eltérő világszemlélet értelmi alapját Az emberek egyik csoportja a vallás és a túlvilági sors érzete alalt az ügynevezett kinyilatkoztatások segélyével ért ni -g ac élet és a világ viszonyának egységes harmóniáját. A másik csoport, mely a tudományok lejlódése fol)tán azokból alakult ki: tudományos lapasztalali ulOD magyarázza az életfelfogás rejtélyeit. Kme két kérdés: az erkölcsi és tudományos kérdés okozatos, felderítő megvilágítására terjodt ki a tudós előadó megnyitója, mely uagy hatással volt a nagyszámú hallgatóságra
- Magyar Figyelő, Gróf Tisza Islván és Herceg Ferenc kitűnő tolyóirsta már valósággal átment a köztudatba és a legszélesebb körű érdeklő--lést vívta ki magának. A magyar társadalom ez eleven és harcos folyóiratának most jelent meg nyolcadik száma, amely változatosságban vélekszik a Magyar Figyelő előbbi számaival, érdekes cikket találunk heune Szemlélő tollából a szalonstocialislákról, akik bizonyos okból kultúraellenes elvnek szolgálatába szegődtek. Réz Mihály .Avult ideák\'\' citliinel alapos tanulmányt ir a nemzeti és nemzetközi ideák ró). Legifiahb Szász Károly lolytatm Szász Károly fiatalkori naphijának közlését, amely érdekes dokumentumokban gazdag. Kisbáti Miklós a kitűnő tehetségű iró .A császár titka* rímmel művészi novellát irl. Sebestyén Károly tartalmas kritikai tanulmányban, ainelyuek címe „Regények és regényírók\' Mikszáth Kálmán. Rákosi Viktor és Tormay Cecilé regényeiről ir, Ambrus /ollán pedig a Színház rovatban .A falu a színházban" címmel ir magvas és szép tanulmányt A följegyzések rovata különösen gazdag érdekes és eleven. A Magyar Figyelő előfizetési ára negyedévre tl kotoua, félévre 12 korona Mutatváuy- I számot kérésre iugyeu küld a kiadóhivatal Rudapest VI Audrássy ul 10.
— A vasúti munkás sorsa. Rémes szerencsétlenség történt tegnap a Déli vasul zalaszeut-míhályí állomásán Szabó Józset vastili mindenes, mikor a Bécs felől jövő vonat robogott be az állomásba, elölte át akart menni a pályán, azonban a vonat ott érve elütötte A kerekek jobb kezét tőbon leszelték, ezenkívül a fejéi) és oldalán is súlyos sérüléseket szenvedett. A szerencsétlenül járt vasutast a gyilkos vonat egyik kocsijában elhelyezve, beszállították a nagykanizsai közkórházba
Ai KmuUl« ríulírUl
• scorr ki« tijtiá*
Mjeofl — a h.lá.,1
Legkitűnőbb formája
a csukomáiolajttak bármely célra a SCOTT-féle Emuisió. amely mész-és nátronliipofoszfitokat tartalmaz. Nem tud csukamájolajat bevenni, mert beteggé és gyöngélkedóvé teszi? Uijoiigaui fog örömébou, ha a 8 0 0 TT-féle Kmulsió-1 fogja használui! Mondhatunk még valamit az Kmulsió érdekében. . (Jyor-sshhan és nagyobb eredménnyel hat, miut a közönséges csukamáj-
°i«j. Má» »»évai«
óvakodjunk I
SCOTT-féle Emuisió
képes arra, amire a közönséges csukamájolaj ueuo képes. Próbálja Mneg I Egy eredeti üveg ára 2 K öo f Kapható miudeu gyógyszertárban.
Oeakia Pilseni sört Igyunk a „Szarva* szálloda^ éttermiben, a ■örök királya; »zénsav nélküli késelés, a gyomornak kltünö.
Szabó Ferencz
Központi fehérnamü tisztító it fénymali I n t i z i t i.
Üzlet-áthelyezés.
Van szerencséin a n. é közönséggel tudatni, hogy
Fehérnem ü Tisztító Intézetemet
Február hő l-én
Kazincy-utca 6. dr. Szabó-féle házba helyeztem át s azt
uj gépekkel felszerelve hoztam üzembe.
Legszebben tisztítom a felhérnemQeket és függönyöket s azonkívül a tisztítás ugyanaz, mint a házi mosás, amennyiben a fehérnemű legnagyobb kíméletben részesül.
Tisztelettel 8ZABÓ FERENC
fahíraeuitl tleiUtó.
hiút iái
Haaanátjon Fallar-fóle Blaaflatdot éaFallar-fóla ElaaplluUkat, malyak agyadtlU kéaxt-töja Faltar V. Janö udvari gyógy ataréaa. ■tubloa, Oantrala 13» ai. (ZigrAbmagya).
A Keller-fele Elsatluid »Ját tapaaatalalunk attrint fájdalomcaillapitó, gyógyító, gyengetégel inegtzun-tctó hatással bír, gyoraan én bitloaan gyógyít cauzt, kötvényt, ideggyengeséget, oldaltturátt, szaggatást, influenzát, fej-, fog- ¿a derékfájáat, xsábát, bénulást nemfájátt, migram, aok itt mag nem említett betegségtől megszabadítja ax arnbart. A Keller-fele Klsafluídot, rekedtégi, nátha, mailét torokfájáa és légvonat vagyah üléatól aradó bajok ellen la páratlan gyógyaíkarraf haaxnálják. Valódi csak ugy, ha minden uvog a .Kellet* nevel viseli. 12 kii vagy t) dupla vagy 2 apaciálU üveg bermontve & korona.
, II. Továbbá tudomására óhajtjuk hoitnl, hogy a emberek ezrei gyomorbajok, görca, étvágytalanág, veseégés. hányáti inger, rotttulll, felbofogéa, puffadtság, dugulás, aranyerei bántamak ét külön-bóió emétxléíi zavarok ellen kitűnő éa biitoa sikerrel kastnálják a Keller-féle hashajtó Rebarbara-Kliapilulákat I) doboz bérmentve i korona. Óvakodjunk aionban utániatoktól ét dmetaűnk minden rendel- gondosan
Fallar V. Jenő gyógyazaréiznak, Stiblca,
Clltrall III iz. |Ii|rttai||i )
Hirdetések
felvétetnek
> \'
e lap kiadóhivatalábaea.
4
\'/, A L A t K f> 7, I. 0 N V
Április 20.
■W1 j • • > ••
Betűs gyuru
minden uíra jó, meri kisebbre és nagyobbra szabályozható
Ezüstből,
arannyal erősen és tartósan bevonva
K 120
14 karátos aranyból K 3 60
Ajándéknak igen alkalmas és nagyon kedves. Egyedüli szállítója és készítőjénél kapható:
Bcrény Jóascí cs Fia
ékszerészek. Dunántúl legrégibb ékszerüzlete I I I
wv Phosphor-pep
legjobb irtószer mezei egerek részére. Kapható;
Drogéria „a Körös Kereszhez"
Nagykanizsán, »ároiház-paiota.
Jancsecz-cipő!
a legslkesebb pgf a legelegánsabb, a legtartósabb.
Nagykanizsa, Deák-tér 12.
Bayer cukrászda mellett.
Nyiló virágok.
Cserépben és levágott
dísznövények
Szöllöoltvány szükségletét,
miolótt beszerezné, forduljon bizalommal Hujdu István Krmclléki szöllöoltvány telepéhez, n hol a legnemesebb fajú szóllóoltványok, amerikai cs európai sima cs gyökeres azóUőveaszdt, továbbá a viliiKhirii Dclawa-rét a legjutényosabb Árban lehet beszere/ni Nagy képes árjegyzékét igen sok tanulságos tartalommal ingyen és bérmentve küldi meg
Hajdú István
szóllógazdasági és oltvány telepe Hihardiószeg.
Sima Dclaware I. oszt. c/.rc 36 kor., alig észrevehető szépséghibával biró oltvány ezre 70 kor. — VlMontelárusitóknak 5% engedmény. Készlet több százezer darab. Pontos kiszolgálás.
HIRDESSEN A ,, ZALAI KÖZLÖNY"\'BENÍ
>j
M
f^i Valódi
Aspirint
vásárolunk eredeti
Tablettákban
20 drb. K 1.20.
Vluilin Tablettára a* ASPIRIN ni van ribélyegasva.
Knrbeníabnken voini. Kliedr. Bayer Ji Co., Elberfeld o. Leverkusen b Mülheim ía Ii Ii e l ll.
lli.J,


m
e s
a legszebb különlegességek dtts választéka.
Asztalos Béla
virágüzletiben
Nagykanizsa, ciengeri-ut t.
Amennyiben lömör, ái|árliatitllsn, sötétzöld tökéletesei! féregmeotes élő sövényre kiváu szert tenni, amely olló alatt tartva idóveí pompás zöld falat képez, ngy méltóztassék at éghajlatunk alatt kitUnóen bevált
Maciura aurantiaca t (nsagok narancs»)
Illtetni Szeli pompás sövénynövény bórszerl). zöld levélzeltel bir, férgek, hernyók, vagy más paiazita nein támadta illeg s rondkitüh gyors növéssel is tUtiik ki.
Kolvó méteraukint egysorosán illtetve 5, kétsorosán Ültetve s drb csemete siüksénelletik
Árak 0 \' r
100 1000
I. minóseg ISO cm. mag» (}\' • K IV — K
II. imnóség 100 cm. inagaa V— K 35" K
III. minAseg 80 cm. magas 3 — K \'¿-f — K A szétkllhlesie kertlló Makiura csemeték kiloniislaUii
miniségllek
ültetési idó : március-április. MÖHLE áRPÁD. udvari szállító, karU&zett telep. TEMESVÁR.
Szőlő - oltványok
lluszouöt legjobb bor- és csetnegefajban még negyvenezer d a ra b.
Csabagyöngye!
oltvány ti nemet aimaveiazók.
Kiuópában a lugkorabbau éró faiszólö, drágán fizetett piaci újdonság. Minden kisebb házi-kertben is termelhetó, Itigosuak is killluó faj.
PIROS DE LAWARE
Negyveu hektoliter terein holdanként, molyért irásbau jótállok Klgjokeieztetv.«\' minden szál simavesszó meglakad, erre nézve musitás mellékeltölik minden küldeményhez.
Máius végén is ültethető — Róvebb leirásl, színes képeket és ár|egyzéket ingyen küld: \\t /fi i/\'|,, (Hiharin.l posta, lávirdit
Nagy Ubor, Kuly és tei..f.;„ áiio»>.is
Egy erősítő szer gyengegyomruaknak
cs aioknak, kik meghűlés, vagy a gyomor túlterhelése, hiányos, neiieieii emészthető, nagyon meleg vagy lul-hideg ételek élvezése folytát?
Gyomorgyengélkedést, mint Gyomor hurui. Gyomorgörcs, Gyomorfájások. Felfujódás stb
betegségeket kaplak, minden körülmények kozott a
Dr ENGEL-féle
BALDRIANUMOr
használják.
Baldrlanuin a legtökéletesebb hataau gyógy-hornak bizonyult a gyomorgycngeségekncl, különösen ha etek még kezdetlegesek, mert megakadályozza azok következményeit, mint i\\/. ldagaaaéy, álmatlanéig, aaédtlléat rohamok, asornlfca stb
.Összetételénél fogva Samoabor,\'.* Baldrlan oartpökot, milnaayrop 4a oaaraamnyalavat tartalmaz A Baldrtaaom igen Jé hatással van aaék-rakadáanél éa határozottan eiósitóleg hat az agta* embert smanrasatre. A dr. Engel f*l» Baldrta num nem tartalmaz aammlféla károa aiarakat 9 ea így gyengék és gyermekek la meg hosszabb ideig Is ihatják l.cghaiásoiabh, ha azl reggel éhgyomorra éa este lefekvés előtt szedjük egy likórot pohárig. Gyengi egyének éa gyermekek részére a Baldrlanuui meleg vizzcl hígítandó és egy kevés cukorral édesítendő
A dr. Engal féla Baldrianum üvegben S éa 4 körönéért kapható Magyartzég összes gyógyszertáraiban llneckl vásárolhatjuk: Nagykanizsa, Kiskanizsa, llecsehely, Tóiszenimárlon, Nemcsded, Némesvid, Csákány, Kisknmarom, llánokszentgyorgy, Szentlaszló, Tótlalu, Kerkaszentmiklós, Muraszerdahely, Csáktornya, l.etenye. Kotor, l\'erlak, Vldovec, Alsódomhoru, t.égrád, Hukkosd, Murake esztur, Ihárosberény, Hohonyc, Tap-»ony, Szakácsi, .Marcali, Simson, Kélhely, Vörs, Hala-tonszentgyoigy, Apáti, Keszthely stb gyógyszertáraiban, úgyszintén Magyarország, minden nagyobb és kisebb helységében levő gyórgysiertárban, illetve fú-szeruzleteiben,
Dr. Engal-féla Baldrlanumot a nagykanizsai gyógy-zertárak 3 és tóhb üveg megieiidelésénél az eredeti árak mellett Magyarország bármely helyi-segebe szállítják.
Óvakodjunk utánzatoktól!
Kérjünk határozottan Dr Engal-féla.Bal drlannmot.
MM
Hf I
b
10.0.10 425-- K 3-S*— K 180\' K
! TAVASZI KIÜLTETÉSRE AJÁNLOK
Gyümölcsfákat: alma, k.irle, kajszi és frauiiiu barack; díszfákat,
iltszeserjeket, feli) illákat. Rózsafákat: iiugaslőrzsil. bokor es futó rózsákat —• Készlet eirca 4l)t)tl darab.
Vlrágpalántákat: u ni.: PeUrgouium, Salvia Kuohaia. Vanília Lohelia, Szóntegvirágok stb. — Virágpaláutákból készlet mintegy lilO^inn darali
Magvakat: Mindenfele vetemény és virágmagot, takarmányrépa és a legfinomabb pázsit l\'ümagkeveréket.
Petermann József
Fö-uty\'XL Nagykanizsán.
kertielep: Báthory-u. 33.
Nyomatott a laptulajdonos tfj Sajdíts József kónyvnyoindájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1911 április a4
50-ik évfolyam 33. szám
hétfó
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
iiljilinik hition ét csiitfirtökön.
EiOÍU.Iá.l árak: Kgáu tvic 10 korona, lílévre 6 korona, Nogy».U»i<> 2 korona AO Ali. — Egyaa aiám ára 10 «11.
Kalalö. aaetkesxló . Hrrlraa Jiiaarf.
H tn<l )n
h ■«>rkfa«láaé(.
Szarkaiztöiég Ét kiadóhivatal Diák-tir 1.
Talafon: 112. — Hlrdatáaak rilj.i.bá. aiarlnt.
Városi kötelességek.
A legutóbbi városi közgyűlésről már azért is érdemes kQlön e vezetőhelyen megemlékeznünk, mert a (folytonos admlnisztra-cionális kérdéseken kívül a város gazdasági) tanács javaslata olyan térre vezette a képviseld urakat, amilyenen nem igen szoktak mozogni. Városi vállalkozásról, üzletről volt szó. araitól mindig bizonyos ideges borsózással riadnak vissza a városatyák. Gondosan kerülik ezeket a pontokat, mint a macska a forró kását. Tudják, hogy valami jó van olt. de nem akatja megégetni vele a száját senki se. Mi se akarunk belenyúlni s darázsfészekbe, nem proponálunk hál községi takarékpénztárai, amelyből már Magyarországnak egy osoinó városa látja az adminisztráció költségét és még kulturális kiadásokra is jut belőle. Kzek a városok nagyrészt akkor alapították a városi takarékpénztárakat, mikor az még nemcsak a városnak, de a köznek is szükséglete volt
Nagykanizsán jelenleg ez a helyzet nincs meg. Itt már a (j pénzintézet annyira kielégíti a város és a vidék polgárságának pénzszükségletét, hogy egy városi takarékpénztár csak mint conotirons vállalat szerepelhetne.
De nem is tartjuk egészséges felfogásnak. hogy a városi vállalatok csak a pénzintézeti alkotásokban merüljenok ki. Nagy-kői ősnek például a többek közölt nagy kertészeti exportja van. Más városoknak téglagyára, saját villanyos üzeme ; Temesvárnak városi sörgyára van. Nagykanizsának egyedüli vállata a városi prés. mellyel a háztartásához szükséges adót tudja előteremteni. Ezen a bajon segíteni .kell. Kell pedig nemcsak azért, mert a pótadó emelésének már a gondolata is háiborzongató az adófizetőkre nézve, de azért is, mert szinte képtelenek vagyunk városi kötelességeinknek megfelelni. Pedig nincs csatornázásunk, nincs vízvezetékünk, nincsenek aszfaltjáróink, nincsenek jól kövezett utoáink Szóval a városok rang-
sorjában szeretünk ugyan lenni, sót e tekintetben ambíciónk nagyon diosóretes. de institúcióink meg nem haladják a legkisebb nagyközségnek a jellegét sem. Így szinte pirulva mondjuk, hogy rendezeti tanácsú város vagyunk és röstolkedve hajlunk az önálló törvényhatóság felé. Azért üdvözöljük mi a képviselőtestületnek legutolsó határozatát. mellyel a gőzfürdőt városi kezelésbe akarja venni. Mondjuk, csak akarja Mert bár ellene kettó felszólalásánál több nem akadt, de a nem szavazóknak és a nemmel szavazóknak hangulatából biztosra, vesszük, hogy a fölobbezés e tekintetben elmaradhatatlan lesz. Mutatja azt az is, hogy bár nagy többséggel szavazták meg átvételét, de aki szót emelt volna mellette, olyan nem akadt.
Pedig a városnak ez az első lépése, hogy ugy mondjuk : a nagykorúság felé. Mert ha minden irányú városi kötelességeinek meg akar felelni, ha azt nem akarja, hogy az összes tevékenysége az adminisztrációban merüljön ki. ha komolyan akarja, hogy a vidéket érdekköréb evonja, akkor nem térhet 1 ki olyan gazdasági ténykedés elől, mellyel nem ooncurrenciát akar csinálni adófizető polgárainak, hanem mintegy önálló háztartás, vállalkozásba kap, amellyel polgárainak tesz szolgálatot.
Az a 4000 hold föld, mely most a városnak elenyészően csekély jövödelraet nyújt, biztos alapul szolgál arra. hogy a város elég erővel rendelkezik ilyen vállalat megteremtéséhez. Osak szét kell nézni, osak tapogatózni kell: városunknak sok szerencsés kezű és gondolatú képviselő polgára van, aki helyes útra tudja torelni a város ily célú ténykedéséi. Máskép múlhatatlanul bokövetkezil! a: Fenn az ernyő, nincsen kas féle magyar betegség. Ahol a város fejlesztésre a természetes feltételek ós erők nincsenek meg, ott balfogás a várost játszani, mert itt okvetlenül az aeaopusi béka meséje következik be.
Városi közgyűlés.
Hizollsági tagok választásáról lévén sió, természete«, hogy a városatyák nagy számban jelentek meg a közgyűlésen. A tárgysorozat is pszichológiai alapon rolt összeállítva: legvégOl helyezve a választást Mert ha ez legelejére kerül, akkor a többi tárgyakat megritkult padsorok elólt tárgyalhatták volna. Pedig ingatlanok vételéről volt szó. amihez névszerinti szavazás szükséges. Kétszer olvasta fel a fóiegyzó a képviselők neveit és nem mozdult helyéről egy se, inig a bizottsági tagválasztámál a voksot le uein adta A dohányraktár részére a kincstárnak történt ingatlan eladására és az uj postapalota telkéből megveendő részre vonatkozó tanácsi javaslatra egyszerre történt a névszerinti szavazás. Kgybangu-la* elfogadták az eladást is, a vételt is.
A Nagykanizsai Takarékpénztárnak ós a Uélzala Takarékpénztárnak s Uózl\'Urdő eladására, illetőleg a város részéről történendő megvételre vonatkozó tanácsi javaslat már nem ment oly simán keresztül. Hegedűs László azért ellenezte, mert a városnak szerinte előbbre való teendői és kiadásai vannak. Ilár Vécsey polgármester megnyugtatni igyekezett, de s vén kuruc azért csak olloqe szavazott a gőzfürdő | megvételének.
Hamburger Zsigmond a gőzfürdő mai állapotát nem larlja kielégítőnek, a városuak nagy beruházásokra lesz szüksége, hogy uj gazdájához méltóan bocsássa a közönség rendelkezésére, ezért nem fogadta el a javaslatot. Több szónok aztán nem akadt se pro se coulra. A névszerinti szavazásnál a leien volt 118 képvisolő közül 91 nem élt szavazási jogával: a megmaradt »7 szavazat kötűl 77 igonnel (a tanácsi javaslat mellett) és W nemmel szavazott. K szerint a gőzfürdő megvétolét a képviselőtestület 57 szótöbbséggel elhatározta
Végül következőit a mull számunkban közölt 18 bizottság tagjainak megválasztása. Külön szavazat-szedő bizottságnál adták le szavazatukat a virilisták és külön helyei) a választolt képviselők és az elől-járósági tagok. Ideges futkáror\'.s indult meg azok részéről, akik valamely bizottságba be akartak jutni. Másutt panaszkodtak a 40-es candidáló bizottság ollen, hogy nein tanúsítottak kellő körültekintést a bizottságok összeállításánál. Pl. az ipariskolai felO-
Sirolin
Ar. orrom kar Altwl utánivá.
Oümókór (ttldöbajok), légzőszervi bántalmak, szamárköhögés, influenzánál.

„ Rcehe
kaphat* mlndan *r-
Urbao. Ara (Wafsnkanl 4 korona.
1. A kt hoiaiu Időn karaaatQl köhöféa
bmitalraalbau •■•nvad. fL Mindaaok, kik Ké*ahurutban •••«»adna*, Hirulin .ltocha* állal rövid IdAn belill ogyulnak.
A Aastmában aaanvadók már rövid baea-
Kl használjon SirollntT
nalal után Unyagaa könnyabbQltot
Arainak.
i. 8Wrof\\iláa, mirigyduaaadátos, »aam- 4« orrburulo* gvarmakaknak raodkivAl fontos aaar a Btrolln. A táplálkoaAat nagyba* alöaa*lti.
C»ak eredeti caoinagoliau SIROLIN „Koche"-t kérjünk 4a pótaxereket hatÁroaoi-tan utk\'aiiMink viasza.
P. HOPPMANN-LA ROCHE & Co,
Baael (Svájcz). ———;— Qrenzach (Baden).

2
7, A L A I KÖZLÖNY
Április i
ii«
gyelóbízollságba olyanoku: is tellek, kik soha se érdeklóduek ai ipariskola ügyeiről. Mások szemrehányóan említették, hogy minden bizottságból kihagyták őket Legnagyobb t etetés a pénzügyi bizottságba, számvizsgáló és az építési bizottságba való bejutás körül történt. Mint unikumot felemlitjOk, hogy B»uizik Ferenc dr. a saját nevét kitörölte a pénzügyi bizottság tag|iiuak sorából és másnak a nevét irta oda. Reméljük, nem veszi rossz néven ez indiskre-ciól, mely az elleutétet tünteti fel a más irányban tapasztalt tülekedéssel szembon.
A szavazás összeadása a virilistáknál hamar véget ért, de a másik bizottságnál a sok tarka cédula megnehezítette az összeazámlálást. Az eredmény azonban a candidáló bizottsági listákal juttatta diadalra.
fts most véglegesen be vau fejezve a választás. Kz az epilógus 3 évre újra békességet és nyugalmat teremtett. Az aspirációk addig szunnyadnak és érlelődnek.
A Máriatelepi parcellázás.
A telepesek veszedelme.
A Zalai Közlönynek a Máriatelep melletti földterület parcellázásáról hozott híradása élénk visszhangra talált miudenfelé. A telepesek helyzetének liA kifejezője volt az, szemben azzal a közleménnyel, melyben egyik másik lap, nyilván téves információ alapján, mint a földébe* telepesek érdekeinek elő mozditóját üdvözölte.
Hogy mily helyzetei akar teremteni a Halaién mellett ez a parcellázás és mily általános megdöbbenés uralkodik az áldásos földfelosztás nyomán, azl élénken j.llemzi a Halálon mellékéről lioz-záuk kuldöli következő közlemény :
Harisa a maiialelepi szőlők állami felügyelőin köriratban . tudósította a szőlőbirtokosokat, hogy n Máriatelep hosszában a Halaton partig húzódó fóld-szalag parcellázás alá kerül, siessenek a birtokosok a vétellel, inerl az ó buzgalmának sikerült kieszközölni, hogy az ó elővételi joguk a parcelázásuál biztosíttattak.
Aki nein ismeri e földterületet s nem tudja az oltani viszonyokai, tán örömmel goudol rá, hogy mogiut egy földterület szabadul föl s kerül művelés alá Kz is hozzá fog járulni tán az Amerikába való kivándorlás megakadályozásához. De sajnos nem így van I Kz a lóldterülel az, melyet egyik oldalon a Halaton, a másik oldatán az évtizedekkel ezelőtt Zalából a filokszera által löukroineut és ide telepített szőlőbirtokosok homoki szólólelepie haláról. Kzek az emberek nagy munkával és fáradtsággal a Halaton partját Balaloukereszturtól egész Fonyódig az állam hathatós támogatása mellett gyönyörű szőlőskertté varázsolták. Most már annyira vitték, hogy megélhetnének s teljesen ide (elepedhetnének családjogai, mely Zalában vau még legtöbbjének, ha legalább akkora földterülethez juthatnának, mely lehetővé teuué. hogy egypár állatot tarthatnának, ami a megélhetésüket könnyebbe teuué, szőlőjüket trágyázhatnak, nem mint inost drágán kall niiud-1 ezeket messze vidékről axállilauiok, mert minden oldalról uagy kiterjedésű gióli birtokok veszik körül 8 most iniut meiitúiiugyal |öu közéjük egy uagykauizsai orvos, dr Szigelhy Karoly s oly árou kínaija D kopár, nyáron kiaszott. ősszel es tavasszal
teljesen víz alatt álló földterületei e földéhes tiép-juek, hogy hallatára az embernek a vér megáll ereiben. Tudni kell. hogy e földterületet már évek óla megakarják vonni a .telepesek" a gróftól, s megtettek mindent, hogy megvehessék. ígéretekkel odázták e| a vételt folyton mig végre a tárgyalási e kisemberekkel megszüntették. Ami nekik nem sikerűit, sikerülni fog a nagykanizsai orvosnak. () már megvette a \'240 hold területet Festetics I Tasiilótól állítólag 110 ezer koronáért, tehát hol-daiikint állag 458 koronáért. Most mar 6 kínálja a \\ telepeseknek 6, 7, 8, 9, 10 koronájával négyszögölenként. tehát holdját \'llill >. 11200, 12800. 14400, 16000 koronáért, a most még teljesen értéktelen ós éppen semmire sem használhatót vigasztalásul lüOOO koronáért uagy kegyesen átengedi nekik, e még alig zöldágra vergődött földéhes embereknek, pedig ó csak pár lillérért jutott hozrá.
Azért liaugozta\'om oil a földéhes szót, meri a ZmI« tudósítása szeriül e rettenetes árou is, felének eladása biztosítva van Persze a földéhes emberek ftem goudoliiak arra, hogy a satát fáradtságuk s az állsm támogatásával, eddig szépen fólviiágzolt területüket a nagy áron megvett földdel kockára teszik Meri megvenni meg kell nekik a kínált területet, de ha megveszik tönkreteszi ékel a vételár, aztán kivándorolhatnak Amerikába
Mit szóllak azokról a községekről, melyek e területen vannak, mint pl Halálon keresztúr, mely rohamos fejlődéséi s Hulatounnk köszönheti. Meri hisz ezeknek sincs semmi löldjük: ezek is vissza Ingnak esni teljesen s régi helyzetbe, mert ezek sem tudtak megvenni a drága pénzen fölkínált e földterületei s fürdőjüknek ezzel teljesen vége szakad. A griil eddig méltányos olcsó áron bél beadta nekik e földterületet a Halaton partján, melyei üssze-kuporgatolt pénzükön befánitollak. egy-pár épületei emeltek rá, hogy a fürdőzők — kik eddig ellepték — némi kényelmet la!ál|anak Mindennek most vége Meri ha nem sikerűi a megvétele, ami nem is sikerülhet, mert hisz honnan venne a nyomorult nép
Nézze meg
BRONYAI L Kaeincey-u 6 82. ulattindi kalap-üzletének: kirakatait és dúsan felszerelt raktárát s meg lesz győaődve. hogy a legfrissebb újdonságok
PÁRISI és BÉCSI
a legdúsabb választékban, méltányos árakon ~ csakis ^zzzizz
Brónyai L.
nöi-kalapüe-
letében Nagykauizua
Kazinczy u. 6,
szerezhetők) be
7 hold földéri 118000 koronái I Kivághatja fáit lerombolhatja epületeit 15 — 20 esztendőre sivárrá lesz itl a Halaton partja I K szegény nép hiszi ezt, hogy így kell ennek lenni, hisz az orvos megvette, rendelkezik vele! Kbbeti a hitben megerőaiteui látszik az is, hogy Bariss e azólólelepesok állami felügyelője, ki ezért a hivataláért hatalmas összegei, liuz az államtól, assistál az eladátnál. Mi azouban nem hiaszűk, hogy az állam az alig talpraállolt embereket veszui hagyja, akiknek Darányi miniszter 134 koronáért adolt egy-egy hold beültetett szólót, hogylmost pusztulni engedje a munkás magyart. Nem hisszük, hogy a Halaton szövetség összetett kézzel nézné a balatoni kultusz ilyen arculcsapását és Festetics gróf, kinek nagylelkűségéi eddig százak élvezték, most egyszerre hátai fordítson nekik egyéni spekuláció kedvéért. Vlfyátó.
A mankásbiztositó pénztár közgyilléso.
A f. hó 17-én, húsvéthétfőn hat nappal elhalasztott évi rendes közgyűlését — a kimondott döntő határozathoz híven, a Nagykanizsai ker. mun-kásbiztosiló pénztár tegnap délután ;t órakor, a városháza tanácstermében megtartotta. Most már nem lehet az űrességiől kongó falakról szólni, sőt az élénken érdeklődő tagok sokasága majdcsaknem felülhaladta az elloglalt helyiség sztlktorll köretét. A biztosítottak részéről jelenvolt 40 tag. a munkaadók részéről pedig tizenkilencen; így összesen 69 választó. A kerületéhez tartozó községek közül részttettek a közgyűlésen: Alsóiéin! várói Oszeszli M. Viktor szerkesztő vezetésével öt tag; Csáktornya 3; Letenye és Alsódomboru két-két taggal; Perlak és Becsehely egy-egy kiküldöttel. A gyűlést Hévész Lajos igazgató és II01 váth János alelnök vezette. Több sablonszerű tárgv|>ont elintézése után a lemondás folytán megüresedett igazgatósági és felügyelő bizottsági tisztségek betöltésére került a sor A választás mondhatni egy akarattal credinéuyesOlt; amennyiben a munkaadók fehér- és a biztosítottak rózsaszínű szavazólapján kandidáltak csaknem egyszálig megválasztattak. Leadtak a munkaadók csoportjától 19 szavazólapot; a munkás tagoktól negyvenet —A választás eredménye a következő: Igazgatósági rendes tagok a gyári csoportbau: Pátria-tói I)Qrr Vilmos és Pougor Henrik; a kereskedelmi csoportban: 8chwarz Oltó és Dodovácz Béla. Igazgatósági pót» lagok az ipari csoportban : HolTinauii Henrik, Bazsó József és Darvas János; a gyári csoportban: Bettl-heim Ilyózó és lllau Lajos; a koreskedelmi csoportbau: Neuf<-ld Ödön és Kadnai Jeuó.
Felügyelő-bizottsági rendes tagok az ipari csoportban Krausz Jakab; a kereskedelmi caopoitban HrUck Sándor.
Felügyelő-bizottsági póttagok az ipari csoportban: Pollák Krnő és Bród Ignác; a kereskedelmi csoportban Böhm Kmil; a gyári csoportbau Kardos Sándor. Ili e fent lelsorollakal a munkaadók nyíléról választolták.
A biztosítottak részéről a választás erodinéuyo:
Igazgatósági rendes tag a kereskedelmi cso-portban : Uáspár Béla banktisztviselő.
Igazgatósági póttagok az ipari csoportban:
Fatér Lajos, Tuksa Béla és Llugár Fülöp"; a gyári csoportbau: Péter János és Waldinger Sándor; a kereskedelmi csoportbau : Salgó Imre és Krausz Nándor.
Á Csak * ..
, - * _ alpesi tej
Ml LKA SUCHARD
kakaó
és czukorból áll
Páratlan különlegesség.

Ál\'BIT.IS 24.
ZALAI KÖZLÖNY
Felügyelő bizottsági póttigok iz ipari csoport-ban: Zálosz János és Stósz Frigyes; a gyári csoportban Huzu l\'ál; a kereskedelmi csoportban Schrei-ber Adolf.
A most megválasztott vezetőségi tagok mandátuma kát esztendőre lerjed, mert a tavalyi választás óta a megbízatás egy éve lejárt.
HÍREK.
— Ruzsicska dr ." éa a gyermekvédelem Buzsicska Kálmán dr. kir. tanfelügyelő szombaton Nagykanizsán volt és látogatást tett az ügyészségnél, hogy a fiatalkorú bűnösök ügyében érkezzék. Kelkérésére\'Kiss Ujos dr. ügyész kéazséggel mogi-gérte, hogy a uagykauizsai Unitéi |áráskör gyűlésén, mely máius 18-án lesz, előadást log tartani a palro-, uázf működéséről és hogy miuó szerep jut e fontos társadalmi akcióban a tanítóságnak
— A telepfelügyelő lemondott Geiszl Ella oki. tanítónő, a gyermekmenhely kötelekébe tartozó gyermekek uagykauizsai telepfelűgyelóje ez állásáról leinoudott.
— Halálosáé Már évek óta csendes ma-leányba visszavonult köztiszteletben álló úrinő, özv Kozgonyi Lajosné elhunyta kellett mély részvétet városunk társadalmának felsőbb köreiben Tegnap délután l órakor váltotta meg a halál rövid szenvedései fájdalmától, mélyen lesújtva aggódó övéit és előkelő rokonságát és ismerőseit. Temetése holnap d. u 3. órakor lesz llunyady utca 28. számú gyászházból.
— Egy derék tanitó halála Pénteken d. u. nagy részvét megnyilatkozásával helyezték örök nyugalomra a helybeli izr temetőben Lusl-garteu Izrael tanitót A megboldogult bosszú ¡dón át kiváló tauitói működést fejtett ki t csáktornyai népiskolában Irodalmi munkássága a paedaxogía terén széles körben tették uovól ismertté és linzle-letet szeretlek a különben ia olókelő gondolkodású Uufárfíuuat. Néhány év óla Nagykanizsán lakott ue|ável és gyermekeinek és unokáinak, barátainak szeretete bearanyozta élte végső éveit. 81 áves k illában, boldog házasságának 03. évében tért vissza alkotójához, akiuek hó munkása volt mindvégig. Hirschler József kereskedő nője édesatyját gyászolja a megboldogultban
— Tanácsülés Vécsey Zsigmond polgár-ineater távoliélében Habján ttyula dr. főjegyző elnöklete alatt tartatott meg pénteken a rendes heti tanács Ülés. Számlák és elodázhatatlan adminisztracionális tárgyakon kívül egyébbel nem loglalkozotl.
— Tornafelügyelet. Schuscbuy Henrik dr. fővárosi iskolaorvos és tornafelügyoló, mint miniszteri biztos csütörtóköu meglátogatta a nagykanizsai fógimuáziumot. Végignézte a tori.atanilást, megszemlélte az erre szolgáló eszközöket és a tapasztallak felett elismerésének adotl kifeiezésl.
— Bizottsági megalakulás A városi erdő éa legelóOgyi bízott tág alakuló ülése vasárnap április 23-án volt. Elnök lett Ujváry tiéza, aleluök ujuépi Elek Eruó Több bizottság ma tartja alakuló gyűlését.
— Társas vacsora A uagykauizsai ipar testületnek újonnan megválasztod elöljáróságának, az uj kamarai tagoknak, továbbá Halvai Frigyesnek, mint a soproni kereskedelmi-és iparkamara ipari szakelnökéuek tiszteletére f. hó 26-áu este 8 órakor az Ipartestület helyiaégében társas vacsorát rendez az Ipartestület. Jeleutkezní lehet az ipartestületi jegyzőnél
— Tüz Kotorban Tegnap délután órakor, mikor a falu népe litáuiáu volt, félrevert harangok riasztották ki az embereket a templomból Kiki a sa|át hátához szaladt mert hirtelen senkise tudla. hol ég. A tűzoltóság csakhamar megjelent a tűznél,\' sót a környékbeliek is segítségül meutek Csak így történt, hogy bár Kiél ¡, volt. mindössze I lakóház ós 7 mellék épnlnt hamvadt el.
— Halvax Frigyes üdvözlése. A soproni kereskedők Egyesülete abból az alkalomból hogy Halvax Frigyest kamarai alelnöknek választották meg. a következő távirattal üdvözölto : .A kereskedelmi és 1 iparkamara alelnökévé lörléut megválasztása alkalmával Egyesületünk nevében szivélyesan üdvözöljük. Hisszük,
hogy működése a kereskedelem és ipar érdekeinek összeegyeztetésével a kamarakerület javára fog szolgálni." Spitzer József elnók, Uolgár Ignác titkár. Halvax alelnök hoaszabb levélben köszönte meg nem várt üdvözlést. Neveiében kifejti, hogy az ipar és kereskedelem egymásnak kiegészítő részei lévén, ezek érdekéi mindenkor szivén fogja viselni.
— Magy. kir Osztálysorsjáték A most véget ért XXVII. sorsjáték sorsjegyei ugy ellogytak, hogy az elárusítók sok esetben uom elégíthették ki vevőiket, amikor azok a sorsjáték folyamán kihúzott soriegyeík helyed uj sorsjegyet (polsorsjegyet) óhajtottak hogy tovább játszhassanak. Miuhogy h most befejezést nyert sorsjáték 4 legnagyobb nyereinéuyét: a ÜOO.OOd koronás jutalmai, a 41)0,01)0, 200,000 éa 100,000 koronás fóuyereményekot mind magyarországi (budapesti és vidéki) sorajegyvovók nyerték, igen valószínű, hogy a inost méginduló XXVIIHk sors|áték sorsjegyei is mind tnár az elsó osztály húzása előd elfogynak
— A muukásbiztositó reformja Az Ipar testületek Országos Szövetsége a mindenfelől érkező súlyos panaszok és a választmány legutóbbi ülésében felmerült intiivány alapján állandó bizottságot küldött ki a muukásbiztositás terén legutóbb tapasztalható sérelmek orvoslása és a mai törvényes rend megváltoztatása érdekében Ez a bizottság f hó 3-án tartotta első ülését és Pálfy Dániel társelnök indítványára elhatározta, hogy az országos ipartestületeit (esetleg rendkívüli ipartestületi közgyülé s»k formájában rendezendő) demonstráló gyűlések tartására liivja fel. Kelkéri a bizottság az ipartestületeket, hogy ezekből a gyűlésekből kifolyólag alakítsanak mindenütt külön bizottságot a muukásbiztosi-lási sérelmek és óhajok szemmel tartására és ebhól küldjenek ki egy-egy bizottsági tagol a központit bizottságban való képviseltetós cél|ából. Vonták be a mozgalomba a kereskedőket is és gondoskodjanak a sajtó kellő informálásáról és támogatásának biztosításáról. Kérjék lel az ipartestületeket, küldöttségileg az illető kerület országgyűlési képviselőiét, hogy foglalkozzék a inuukásbizlositás kérdésével és legyen meg mindent arra uézve. hogy a harmadfél év óta készülő novella képviselőházi tárgyalás alá vétessék.
A nagykanizsai Ipartestület legközelebb foglalkozik e nagyfontosságú üggyel és minden lehetőt meglesz, hogy a Muiikásbiztosilónál tapasztalt bajok inegazüntethetók legyenek
— A népgyűlés. Hatalmas, tömött embertömeg hallgatta végig tcgnaji a fényes, déli napsütés alatt, at Erzsébet téren a szocialista szónokot. -r- Amilyen forró, lánghevü sugarak gyiy-tottak viruló hőrózsákat a jelenvoltak figyelő ábrázatára — épp oly tüzes, — izzó szavak olvasztották fel a szivek mélyén szunnyadó közös emberi i önérzésoket. A kivonult munkásság sorai közölt ott álltak számosan a város társadalmának intelligens eleméi közül és különösen feltűnő sokaságban a helybeli elemi- és középiskolák tanítói és tauárai. — A gyűlés szónoka Kábor Oszkár fővárosi tanár, a Népszava muukatáraa volt, kit a kanizsai párt kérelmére a központ küldött ki Szónoklatában főleg az iskolák államosításának indokairól beszélt Hivatkozva arra, hogy a felekezeti és cgveb magánjellegű iskolák nem
felelhetnek meg kitűzött nemes céljaiknak,"mert a körükben működő tanítók különböző viszonyok következtében egyénileg, szellemileg es elvileg le vannak bilincselve; s ígv az önös különérdekek megakadályozzák őket abban, hogy magasztos kultur-hivatásuknak áldozhassák életűket Kö»bon a szenvedélyes érzelmű szónok gyakorta elragadtatta magát és a mértékelhotó skálán tulcxapongva a vallást ós az egyházai Illetőleg csípős, él >s jiaugon nyilatkozott. Különben a gyűlés zavartalanul, rendben folyt le-
— Egy polgár öngyilkossága. Frk János Osengery-uli heulesmester tegnap d. u. a kertjében levő diófára felakasztotta magát. Családja templomban voll, Mikor hazamentek ajtót, kapui bezárva találtak Ekkor a kert felől küldték be az inast, aki az öngyilkosságot észre vette. (Jgy látszik pillanatnyi elmezavarában követte «1 lettét
— A Plcardi-clrkusz Nagykanizsán. A napokban vároaunkba érkezik a Picardi uagy cirkusz, mely elsóreudü, bámulátos előadásaival, már a mult években való ittléte alkalmával meghódította magának a közönséget Most még inkább biztisitva van ujabb fényes sikereket aratni Nagykanizsán, mert időközben elsóreudü rfiűvészi erőket szerződtetett a ki-tönó társulat is így a legsiebb éa legcsodálatoaabb attrakciókat tudja bemutatni az érdeklődő tisztelt pub-likumnak.
KOZGAZD AS AG.
Gabonaüzletről
Nagykatnlxsa 1811. Apr. 24.
l\'iacl árak:
lluza . Rozs . Zab
Tengeri
23
16 50 18 50 13 -
Szerkesztői üzenet.
Kondor Adolf
olcsó kamatú kölcsön közvetítő urnák
Helyben.
Azért méltatjuk önt feleletre, mert városi képviselő. Az ön fonyegetésével nem törődünk, mert uem vagyunk a Bakonyban. Eddig nem bírálhattuk az ön .közszereplését", mert csak akart, nagyon akart közszorepelni Ha ezentúl miut városi képviselőnek módjában losz, — minden előleges engedelme és utólagos jóváhagyása nélkül ia foglalkozunk szereplésével.
Nagykanizsa, 1911. ápr 24-én.
Kertéaz Józaef.
g Japánok Nagykanizsán
Ritka műélvezet kínálkozik a nagykanizsai közönségnek április hó 28-án pénteken este \'(,9 órakor
a „Polgári Egylet" nagytermében
" a toklói császári udvari színház világhírű művésznője és társulatának egyetlen előadásában.
Jegyek elóre válthatók Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében.
n
4
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 24
I Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétotik, hogy miután u Magyar Királyi Pémügyminiazterium elltmór/ö közegei a Magy. íuj\\ Szab. Osztály-sorsjáték (XXVIII. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a fóárusitóknak árusítás végett kiadattak
Az I. osztály húzása 1911. május hó 18. és 20-án tartfttik meg. A húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság, és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a httzási teremben. Sorsjogyok a Magy. kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.
Budapest. 1911. évi április hó 23-án. MAGY. KIR. SZAB. OSZTÁLY SORSJÁTÉK IGAZGATÓSÁGA.
TOLNAY. HAZAY.
A legjobb szén-vasaló
„BLITZ"
rostély és hamutartóval, takarékos a használatban, nem piszkítja és perzseli a fehérneműt. Csak egyszeri tüzberakás. Nincsen rázás. Teljesen szagtalan. Minden szakbavágó üzletben kapható, ahol nincsen beszerzési forrást megneveznek
G. R. Paalen & Co.,
WIEN VI, Dreihufeiseng. 3.
Ruberoid
legjobb fedőanyag
bármily hajlású tetőzetre kátrány- és aszfaltmentes
elhelyezés, fenlarlási máz miú&\\n
minta és prospektus ingyen
Avenarius Müvek, Ligetfalu (Pozsony).
mmmm
W V«dj»(y „Horgonyt\'
A Linimcnt. Capsici comp., a Horgony-Pain-Expeller
pAll.k.
•» rofflónak bifonyull liáiisier, moly már sok 4t óUl k\'Kjolil) lwdarMöli*n«k bizonyult kOMVéaytiH. CliiaAI te »»»Milti.knH MgyelmnU-Wa. Silány hamiait »ánjuk miatt béváaárláakor o.aloaak lágyunk te cMk olyan arodeli uvogal fojtadjunk «1. moly a „swaaay »«(jegygyel Mi a RloMer oágjogytteiiol ellátott doboiba van wunia-
plva Ár» UyMsktxn K .80, K 1.40 Aa
K 9.— te úgyaiolván miadan gyó^yaior-tirban kapható f «raktár: Török lázárt gjófyawteanal, Uadapril
Oí Riciitr irti/ucuri u Jlrni tfiwllinr,
l\'ráfában, Kliaabelbatrasan fi nrni

Szőlő - oltványok
Husionöt legjobb bot- és csemegefajhan még n e g y v e ii e l e r darab.
Csabagyöngye!
oltvány ét nimit 11 m a »s 11 zo k.
Kurópábau a legkorábban éré faisiőlő, drágán fuetett piaci ujdoimág. Minden kisebb hátikertben is termelhető, lilgosuak is kitlluő faj.
P/ROS OELAWARE
Negyven hektoliter terem holdanként, melyért Iránban jótállok Klgyökereitelve minden siál siiuavessiő megtakail, erre uéive utasítás mellékeltelik minden kllldeméuyhet.
Má|us végén is Ollethetö. — Bővebb leirásl, sxiues képeket éa ár|egyiéket ingyen kllld:
(Biharul i posta, távírda éa telefon állomás.
Nagy Gábor, Kúly
Amennyiben tömör, átjárhalallan, sötétiöld. tökéletesen féregmentea élö sövényre kíván siert tenni, amely olló alatt tartva idővel pompás tölil falat képei, ngy méltóztassék ai éghajlatunk alalt kitűnően bevált
j
Maciura aurantiaca t (osagok , narancsa)
illtetni Kién pompás só vénynővény bőraaerll. zöld levélieltel bir, férgek, hernyók, vagy más parazita nem támadta meg h rendkívüli gyors uövésael is | iiiuik ki.
Folyó méternnkinl egysorosán Hitetve fi, kélso- ; losau Ültetve S drb csemete stllkségellelik
Á,„i, Darab
nraK 100 IOOO I0.0O0
I. iiiiiiiS.ck 180 cin. magas 0\'— K 4V - K 4Z5- — K
II. minns«g IOO cm. magas *\'— K 35\' K 325*— K
III. minós«g 80 cm. magas 3 — K 20-— K 180\'— K A síétkuldesre kerlllő Maklura caemeték kifogástalan
minőségűek ültetési ¡dó : március-április.
MÖHLE ÁRPÁD, udvari uállitó. kerUszeü telep. TEMESVÁR
„A köztudatba ment át",
hogy caakie
KÁLLAI LAJOS
motorgyára Budapest, VI., Gyár-u. 28.
8 z á 1 1 1 t j a teljes Jótállás mellett
a leghlreaebb motorcsépi ö-k ész I etek o t.
Valódi KÁLLAI LAJOS niotorkáaal.t.k aa •ltauiart Ugkltttnobbek aa oritáfban.
Kérjen disaföárlapokatl
Flgy elniaatatáa I KÁLLAI LAJOS hlrnavaa motorgyára nam lávasilhaló Satia máa Kállai n«vO »ágakkal. ■
TAVASZI KIÜLTETÉSRE AJÁNLOK
Gyümölcsfákat: alma, körte, kajszi éa francia barack; díszfákat,
díszcserjéket, len villákat. Rózsalakat: magastOrtsll. bokor és futó-rózsákat — Készlet circa 40011 darab.
Virátfpulántukut: u m Pelargoninm. Salvia Kuohsia. Vanília Lobelia, Siőnyegvirágok slb. — Virágpalántákból készlet mintegy lilll.ooo darab
Mugvakat: Mindenféle vetemény és virágmagot lukarniányrépa és a legfinomabb páisil fümagkeveréket.
Petermann József
FÍ-uüCá^m. Nagykanizsán
aa.

Nyomatott a laptulájdonos Ifj. Wiydils József kónyvnyomdájában Nagykanizsán.
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
ligjalanlk bitlón it csütörtökön.
E\'OHt.lásI árak: Kgáu 1<|< 10 korona, fílívio 6 koron Negyedévi« 8 korona 60 HM. — Egyae alám ára 10
felelős »xeikestlö : Kert«1»* .Iwaaef.
HIhiIJI. : n ■irrkrailöarg.
Szarkaaztóasg ti kiadóhivatal Diáh-tir t.
Talafon: 1S2. — Hlr
rlnl.
Bensőségesebb családi életet.
Nyarak jönnek, nyaruk monnek, de a pnnaszkodások nem szűnnek, sót fokozottabb «róvel ujulnak inog ugy, hogy a boldog családi ólot már ritka, mint a fehér holló. Az országos gazdasági helyzet kedvezőtlen-sége még inkább szítja az igényes ember keserűségét s már s/.inle hz elmúlt időket sírja vissza-vissza. A szeles udvarházak családias szentélyétől egyre tűnik a jókedv és a patriarkális élet meleg, ÓSfcinte világa egyre halványodik.
A jajonság annyi szíves jó osalád szott-télyébe befurakodott, hogy szinto keressük az oázist, ahol felmelegedhetünk valami barátságos osalád vendégszeretetében, családok megelégedésében.
Ugy van, hogy a sikos szalonokban hiába káprázatos a bútor, hiába szórja a villany vakító fényét, valami fekete sejtelem üti meg a sziveket a mai lakásban, a mai ess ládokban, mert a szalón fénye üres. sokszor hivalgó nagyzolás példázója.
Érzi mindenki, hogy a régi pörgekala-pos magyar, a kartonruhás úrasszony boldogabb volt, pedig akkor nem beszéltünk any-nyit a .feninizmusról1*, emberi jogokról. No az ékes lakás, az egymást túllicitáló zsurok ós terités művészetének keretében valami bántó idegesség gyótri a jómódot hirdető lelkeket. Űzzük, kergetjük a kérdést s
mégis minduntalan emlékünkbo tér a három-fiókos alinárion), az óreg sétáló óra, a viaszkos vászon kanapé, ahol egyszerű bútorok közt megóreztük minden szóban, minden jelben, minden koointásban, hogy a családokkal foglalkoznak és az emberek élete nem az anyagi erók létrehozásában merül ki. Ma a zsurt fizetó osaládapa váltókat pro-; longál. Reggel sietve szalad kenyeret keresni,\' hogy estére fáradtan, zugó fejjel menjen megenni a mások vaoéoráját Közben elfelejti. hogy családját is meg kellene ajándékozni tartalommal, meleg, bensőséges szívvel. kí kellene békíteni a világgal, társadalommal, a mely siet kellemetlenségeiket, pletykákat, rágalmakat vinni a családba, mely annyi ártatlan lelkét megkeseríti
A nyüzsgó.a létérdekért folytató társadalmi harcban észre sem vesszük talán, hogy gépek ós nem emberek vagyunk, hogy vad. erós harcainkban igyekszünk lenyomni a gyengét és még a legnemesebb filapatrep | célokért egyesülő társaságokban is ott kísért | a gyanakvó kérdés : vájjon nem-e az önző, magán érdeket szolgáló eszmékért egyesül-tek az emberek ?
Hány ember roskadt össze, ebben a rágalmazó, szívtelen az önérdeket szolgáló világban, hány ember vonult félre a hazug, képmutató társadalomtól, hogy egyes-egyedül magának óljen, ne ismerjen egy barátot, rokont, maga pedig meghasonlott lelkével
üres szivével vitte az egyhangú sablonos élet nehéz keresztjét, ugy, hogy az életnek örülni már nem tudott.
Ebben a panaszkodó, tusakodó korban pedig növekszik a jövő geueráoió, kinek megélhetési forrását akarjuk előkészíteni, utjokat rózsákkal behinteni és apai szivünkkel ugy intézni, hogy az élet mentől köny-nyebb, mentől szebb legyen nekik. Óh, vájjon lohotséges munkára vállalkoztunk-e ? Mikor már a kis gyermek is érzi. látja az emberek üres, keserű osaládi életét, a könnyet, melyet a szenvedő emberiség nem tud elrejteni.
Tudjuk azt, hogy az élet kacagó, nyilt és derűs, mint a tavaszi hajnalban felbukkanó napsugár fényében az illatos h»t.4r, de lehet olyan is, mint az ósszegomolyodott ciklotifelhő. Ebben a világban tehát építeni kell, csiszolni kell a jellemeket, hogy szelid szivekkel, jóságos könyörületes lelkekkel ösz-szefoghaisunk a jóért, a szépért, s vége legyen a veszekedő társadalom Uabillonjának. Nagy gondolatokban összulartóaii kell munkálni a haza, a társadalom, a város, a falu és a osaládok jólétét, nehogy a panaszko-dások vihara széjjel tépázza a társadalmat, aki ezután munkára, kulturára sem képes.
A segités, a másokat mngbeosülés evangéliuma hirdesse tömörülésre az embereket, hogy a osaládok meleg őszinte szavainál fólfrissüljön az ember lelke 8 megelégedő -
A mostari „Manar Kultureoesttlet"
A aaijkaaizaal falsé karaakadalnl lakala tanulmányútja.
Irta: FŰR8T ÖDÖN,
Van egy fogalom, amely a maga óriási nagyságával uralkodik felettünk. Borsnak hívják ezt általában. Sors. amelynek rendelkezései szerint éltlnk, amelynek uralma alá iniudnyáiau egyformán alá vagyuuk vetve. Nem ismer különbséget, elölte nincs tekintély, sem protekció. Utat szab minden élőnek s annak ott kell mozogni a sorstól megszabott korlátok között. Igaz, hogy szeszélyes a Bors. De éppen e szeszélyességévyl uralkodik feledünk, ezzel bizonyítja be, hogy uem térhetünk előle kí: mindeuuüvé magával ragad. Szélvészhez lehet hasonlítani. Amiut az kéuye, kedve szeriül sodoria magával a falevelei, ugy sodor bennünket is parányi faleveleket a Sors feltartóztathatatlanul, hol a nagyság, hol a megsemmisülés felé.
Kz a uagy ur ragad el tőlünk sok-sok honfitársat ; el viszi óket messze földre, olt leteszi őket, mondván .1» éljl" S ott kell élnie neki A hatalmas ur parancsszava ellen nincs appelláta 8 az elragadott sajogva érzi magán a sors kíméletlen intézkedését, lud|a hogy nagy vesztosség érte Pislogó méeseskéut tartja azonban benne az erőt egy halvány reinéuysugár, hogy a sors szeszélye visszaviszi még arra az édes földre, amelyet anyjának nevetni még most sem szűnt meg. Krzí, hogy bár a végzőt elragadta ót hazájától, azért mégis ahhoz tarlozik,
elszakíthatatlan kapcsok fűzik oda Hisz megénekelte koszorús dalosunk :
A uagy világon e kívül Nincsen számodra hely, Áldjon vagy verjen sors keze, Itl élned, halnod kell. a
* *
A Bors ragadta el több honfitársunkat Boszniába is. Olt élnek a fezes bosnyákok s a turbános törökök között édes véreink, magyar emberek, akiket ez a löld szült, llgy élnek ottan, mint egy sziget, amelyet az idegen áramlat nyaldosó hullámai a mélységbe akarnak ragadni. Erós kitartó küzdelmet kell folytat-niok, hogy megálhassák heljöket. 8 szívesen küzdenek ők. Hízonyilja ezt az, hogy az elragadoltak érezvén összelartozaudóságukat csoportba verődtek, egyletet alakitoltak, hogy igy vállvetve könyehben vegyék fel a harcot az idegen élet átalakító erejével. Magyarok akarnak maradni Ilyeu egylet a mostari , Magyar Kultúregyesület" is. Nem régen alakult meg: múlt év novemberében. Az ott élő magyarok nemes buz-góságánuk eredménye ez, akik érezték hiányát annak a fonálnak, amely szorosabban fűzze óket össze. Kzl a fonalat az egyesülésben találták meg. Hazai újságokat, szépirodalmi lapokat járatnak, ezekből tudják meg, hogy mi U|ság odahaza, az édes szülőföldön
A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola ez évi tanulmányi kíiáudnlAsában ulba ejlé Mostart is. A Magyar Kultúregyesület kiküldöttje fogadott bennünket az állomáson s az egyesület nevébon fela|án-loita szíves szolgálatait. Mini testvéreket fogadtak bennünket s igazán szívesen tettek meg mindent,
hogy ott tartózkodásunkat kellemessé tegyék. Nem röslelte szíves vezetőnk ai egész délutáni kalauzolásunkkal eltölteui Szíves örömmel vezetett bennünket azokra a helyekre, ahol látui és lauului való volt. S ezt az egyesület kebelében telte, miot ennek tagja fáradolt érettünk. Meghívott beunüuket az egyesület, nevében, hogy töltsük az estét az ő körükben. Örömmel egyeztünk bele, hisz idegenben voltunk bizalmasabb körujezet után vágytunk. Szépen berendezett helyiségei vauuak az egyesületnek. Derék vezéreink szívesen áldozlak szent célunk érdekében. Milyen édes volt nekünk az, liof; fesztelen bizalmassággal közeledtünk egymáshoz itt a rideg idegeuben édes anyanyelvünkön Otthon éreztük magunkat tel-jeseu. Ismerős arcok miud. Talán a szemek örSmtől való csillogása telt bennünket régi ismerőssé, tálát a közös vér. Míudegy A távol idegenbeu belecsöppentünk egy kis Magyarországba, egy parányi kis Magyarországba, amely az 6 paráuyiságábau azonban olyau elragadóan nagyszerű.
Most cseud. Ünnepélyei áhítat vesz rajtunk erőt, felállunk s érzelemtől dagadó keblünkből felemeló lassúsággal tör fel nemzeti imáuk : „Isten áldd inog a magyart I" Mindnyájunkon egy meguevezhe-tetlen mámor vett erőt. leírhatatlan lelkesedés, mely mély meggyőződésével susogta a végső sort : .Megbűnhődte már e nép a multat és jövendőt.*
Mit szólhattak vájjon a karcsú minarettek a szokatlan hangok hallatára ? Ha lélek lett volna henuök, ugy bizonyosan részvéttel bámultak volna meg berniünket, akik itt, messze földön szívből jövő hó imával kérünk Istenünktől jobb jövőt szeretett hazánk részére.
2
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 27
Hűnkben tudjunk nagyratöró munkába indulni; ne kössön le a szürke hétköznapi élőt: régi udvarházak boldogságával hirdessük a lest véri egyetértést és szerotetet.
— Mit szóln&k a nagykanizsai kerület sz\' „.áldemokratát ? Nem egyszer mutattunk rá arra a szeretkezésre, mely a képviselőválasztások idejében a nagykanizsai kerület justh-párti hivei és a szociáldemokraták közölt kirejiédött. Az áltulálios titkos válásztéi jog volt az a kis hamis, melynek mindketten udvaroltak. De mig a szociáldemokrata páit komolyan, hogy ugy mondjuk, házassági célzat-tal. addig a Justhok csak elefántnak használták a válasziojogi titkos ölelkezés!, hogy a függetlenségi hölgy kezének mandátumához annak segítségével h"zzá|iilhassanak. Célt is értek De most láthatják. Imgy be vaunak csapva A Justh párl pártgyülésén. melyen bár kertelve elfogadták a szocialisták fngy-verbarálságát a választójogra nézve, a párt fele meg se jelent. Tauácsosnak látták, hogy a párt egyik fele megtel tózetlenül állion a „hazátlan bitangokkal" — ahogy ók nevezték a szocialistákat — való érintkezéstől És ezek közt az intakt justhpárti képvi- j selök közt vau Eítner Zsigmond sümegi és Bosnyák Qeza nagykanizsai kerületi képviselők is. Igaz, hogy a Juslhék helybeli korifeusai is csak a szociális nógatásnak eugedvo jelentették ki, hogy hivei az általánosnak. A titkosra uem emlékszünk benue volt-e a szerződésben.
Magyar-osztrák mérkőzés.
Sehogy sem tudnak az osztrákok belonyugodni abba, hogy azokból a rengeteg összegekből, amelyeket a delegációk a haditengerészet és a szárazföldi hadsereg fölszerelésére legutóbb megszavaztak, kormányunknak a nemzet érdekeit védő erélyes fellépése folytán egy rész nekfluk, magyaroknak jut azokért a megrendelésekért, amelyeket a hadvezetőség a magyar iparosokuál tesz.
Az osztrákok már a delegációk Ülése előtt fenyegetőztek obstrukcióval és a hadügyi költségvetés csökkentésével, mert akkor már nyilvánvaló tolt,
Majd „Tavasz elmúlt, ..." került a|kainkra, sziutén örömtől lelkesülten. Igen, igeu „Istenünk segíteni fog" Hogyan beleillett ez távol lövő magyar-jaiuk szájába I Azuláu az ott levő késmárki gimuázium-mal egyetemben szavalatokból, mouologokból hirtelen programmot állítottunk össze. Sokáig lartoll, de az idegenben élők szómnál itták a hazai dalnokok szavait, uem tudták volna megunni.
Maid táncra került a sor. íme I Hercegovinában egy kis teremben egy maréknyi magyar férfi és nő csárdást táncol. Csárdást, a mi hagyományos nemzeti-táncunkat I Mily elragadóan szép volt az a bizalmas. kedélyes társalgás, amely hirtelen kifejlődött. Impozáns jelenet volt.
Eközben tapasztalhattuk az egyesület egy másik nagyfontosságú hatását. Sokan az itt lakó magyarok közül már régen hagyták el szülő földjüket a ennek következtében nyelvünket csak törve, vagy uem is beszélik De íme az egyesület áldásos működésével elérte azt, hogy gyengén bár. de haladuak a magyar nyelv u|ra való tanulásában. Az egyesület visszaszerzi az elveszett magyarokat, uiegállítta sülyedó uljukban a gyengéket, visszaadta őket szülőtöknek
8 olyan patriarchális bizalmassággal közeled nek egymáshoz Természetes, hiszen miuilnyátan lestvérek Mi Is testvéreik vagyunk nekik. Örömmel volt teli az idő, amit közöltük töltöttünk. Ugy fájt a búcsúzás, az elszakadás! A piciko Manyararszágból
éjfél után \'/jl-kor Bosznia földiére lépiünk.
* ^ «
Utazó magyarok I Ha utatok egyszer arra felé
visz, adjátok át mostari testvéreinknek testvéri
csókunkat, mondjátok meg nekik, hogy „idehaza*
testvéreik orót, szívósságot kívánnak nekik a küzdelemhez !
hogy a magyar kormány a katonai költségvetést csakis az alatt a föllélel alatt fogadhal ja el, ha a megrendelések a kvóta szerint osztatnak föl. Hosszú huza-vona után azonban mégis csak beadiák a derekukat
A kél kormáuy éa a hadvezetőség közt az a megállapodás, hogy bennünnket a hadseregszállítá-aokhól a kvóta szerinti rész föltétlenül megillet, még pedig oly módon, hogyha a magyar ipar egyes cikkek előállítására berendezve nincs, vagy pedig nem képes kellő mennyiségben előállítani, akkor más iparcikkek megrendelésével kell kárpótolni.
Tajtékzó dühvel rohantak ez ellen az osztrákok Nemcsak az iparosok, de a parlament tagjai is, akik e megállapodások után kénytelenek voltak konstatálni a magyar kormáuy által elfoglalt álláspont diadalát. Azt hittük, hogy a düh csökkenni fog s az igazságba, a inegválloztathatallanba rövidesen majd belenyugszanak
Erre azonban számítani nem lehel. A magyar nyelv jogaiéri folyó küzdelem alatt még mérgesebb lelt a sógor. Látja, hogy amint az egyik téren csatát vesztett, épp ugy fog elvérezni a másik sikou is. Magyar győzzön az osztrák felett I — rettenetes még elképzelni is. Mert eddig ugy volt a divatban, hogy mindig az osztrák nyert, még pedig minden kardcsapás nélkül.
Négy évtlieden át hozzászokott a jó szomszéd ahhoz, hogy a hadsereg számára történt szállításokat ai előző kormány lehetetlensége folytán a maga részére foglalta le s a magyar ipar csak alamizsnát kapott
Ezekuek a tulkapásoknak véget vetett a h\'hiien-Héderváry /kormány s biztosította a magyar ipar számára a megillető részt. Minthogy pedig |órészt az osztrák kapzsiság volt az oka annak. Itogy a magyar ipar uem fojlódhototl, a kikötött rekoupenzációkal életbe léptette azon esetre, ha a magyar ipar egyik vagy tnásik cikk előállítására nem volna képes.
Mikor ezek fölött tárgyalt a kormány, az ellenzék épp ugy kicsinyelte az eredményeket, mint a magyar nyelv jogaiért folyó küzdelmet * ezáltal csak az osztrákok harci kedvét fokozta és fokozza még ma is A miniszterelnök azonban uem tulajdonit semmi fontosságot sem az osztrákok dühöngésének, sem az ellenzék roszmájuskodásáuak. hanem igeuis szigorú ellenőrzést fog gyakorolni a hadsereg számára történő megrendelések a kvóta szerint való felosztása dolgában és nem enged a másik irányban elloglalt álláspontjából sem.
Nekünk küUnheu elég élvezetes dolog látni, mint táncol dühében a hopou-maradt, telhetetlen szomszéd.
HÍREK.
— OLVASÓINKHOZ. A hétfői munkásünnep miatt lapunk legközelebbi száma szombat estve (29-én) fog megjelenni.
— Hanakó A mindennapi eseményekből, a megszokott mindennapiságtól elülő jelenségek annál jobban érdekelnek bouuüukut, minél elülóbbek a fülfogásunktól. Ez a természetünk indít arra, hogy idegen országokat beutaznunk, liogy ezeket, népét,
| szokásait művészetét megismertük. A felkelő nap országának egyik leghivatottabb képviselője llanako, a |aj>áu színésznő. Három évvel ezelőtt játszott Uécsbeu a Rouscher variétében Otake nevű darahban, egy féltékenységi drámában melyben lovagja megöli. A japánok nyelvét nem értjük, csicsergő olóadásuk \'alán kissé idegeuszerüen hal reánk, de olyan reálisan játszani, szenvedni, és meghalni, minlHiuikó egyedül csak l):ise Eleonóra Ind. Aki tehát fogalmat akar szerezni a | ipán színészetről és annak a népnek nagy intelligenciáiéról, az nézze meg llanakoI es megrendülve fo^ távozni az előadásról .
— Tisza István gróf Kaposváron. A dunántúli ref. egyházkerület ez évi tavaszi közgyűlését május hó 3. és 4-én Kaposváron taitja meg. Ez alkalommal Antal fiábor püspök egyházi elnfl-köu kívül Tisza lslváu gróf világi elnök is Kapoa-várra érkezik. Tisza István grófot ez alkalommal Nagy Ferenc a kaposvári kerület^orsz. kézviselője is elkíséri. Kivülo még a következők érkeznek meg Tiszával: Peicel Dezső, a munkapárt elnöke, Sándor János volt államtitkár, Vojnich István báró orsz. képviselők és Heötliy Zsolt egyetemi tanár, mint a pápai ref főiskola gondnoka. Tiszát és kíséretét Márffy Emil főrendiházi tag, a kaposvári kerület munkapártjának elnöke lát|a vendégeiül házánál
— Magántisztviselők figyelmébe. Kreu-Izer Lipót dr., kolozsvári kereskedelmi akadémiai tanár, ismert közgazdasági iró táviratban értesítette a Magántisztviselők egyesületének elnökéi, hogy ma este 0 órakor Nagykanizsára érkezik. Az elnökség felkéri az egyesület taglalt, hogy minél számosabban jelenjenek meg a Polgári Egylet helyíségébeu ugy a vacsoránál, mint az ulánna tartandó előadáson. Az előadás főkép a magántisztviselők nyugdíj ügyéről fog szólni.
— Iskolalátogatás. Záray Ödöu dr.-f a pécsi kereskedelmi és iparkamara titkárát a vallás-és közoktatásügyi miniszter a nagykanizsai felső kereskedelmi iskolához miniszteri iskolalátogatónak nevezte ki. Hivatalos látogatását a f. évben május 2., 3 , 4 -ére jelentette be.
— Blrtokeladás A beleznai 2<i00 holdas birtokot, melyet a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár megbízásából Weisz Ödöu csurgói kereskedő a közismert parcellázó kivzelt eddig, megvette Milkű Endre, szegedi uagyipaios. A vételár I millió öoO ezer korona
— Uj ügyvéd. A nagykaiiizsdi ügyvédi kar egy nagy képzettségű tehetséges, fiatal taggal szaporodott Rotschild Béla dr. a napokban totte le az ügyvédi vizsgát és ügyvédi működését városunkban fogja kifejteni.
— Hanuko drámái. A péntek esti Hanako előadás iránt nagy érleklődés mutatkozik A t h e a-házban és 0 I a k e c. drámákban, melyek előadásra kerülnek a japán izzó szenvedélyok harca kerül felsziure. A két dráma ismertetése lapunk mai számához vau mellékelve. Jegyek elóre Ifi. Wajdits József könyvkereskedésében és holnap esto fél 8 órakor a Polgári Egylet uagytermí pénztáránál válthatók. Kezdete S és fél órakor.
— Istentisztelet. Az izraelita temlombau a péi.tekestí istentisztelet f. hó 28-ától kezdve, további intézkedésig 7 órakor fog kezdódui.
Automobil közlekedési vállalat A Zalai Közlöny hóveu ismertette azt a beadványt, melyet Dobó Márton Nagykauizsa város tanácsához egy automobil közlekedési vállalat létesítése érdekében benyújtóit. A vállalat életrevalóságát és szükséges voltát semmi se mulatja jobban, mint az a nagy érdeklődés, melyet a polgárság különböző rétegében kellett. A kiskanizsaiak várva várják, hogy elenyésző csekély viteldíj ellenében a templomtértől uéhány perc alatt a város másik végére szállítsa őket az autó. Amint értesülünk egy consorciuiu akar a Principális csatornán fürdőtelepet létesíteni és örömmel üdvözli ezt a gyors és olcsó közlekedési vállalatot, mely a fürdőközönséget olcsón odaszállítaná. Igy ez a kél vállalat szinte természetes összekapcsolódásba jut Minthogy az egész város szimfiatíájával találkozik az automobil közlekedési vállalat megindítása és a hivatalos város is szívesen Iái minden olyan mozgalmat, mely a város forgalmának emelé-lését célozza, azért csak rövid idő kérdése, hogy az elsó közforgaltnra való autó Nagykanizsa utcáiu meg Jelenjen.
— Munkásgyülés. Közérdekű népgyűlést tartott tegnap este Nagykanizsa öntudatos munkássága a gőzfürdő vendéglő helyiségében : — Munkásoknak munkanélküliség esetén való biztosítása ; Május elsejei szabad ünnep jelentősége ; A munkásházak mint szövetkezet — napirenddel. Mindhárom pontot Ungár Fülöp párttitkár ism-vrlette szabatos, hathatós előadásban. Különösen a munkanélküliség esetére való segélyezés intézményének megvalósítását haug-sulyozta az előadó, ugy mint Bdgmubau. hol a községek támogatják anyagilag a különféle ini iká-i-jóleti szervezeteket. A gyűlésen Mduár Bila eluJkölt
ÁPRILIS 27.
ZALAI KÖZLÖNY
3
— Aa Ipartestület bankettje. Tegnap este .tartotta tagjainak és a meghívott vendégeinek élénk erdeklódése mellett a nagykauizsai ipartestület lársasvacsoráját az újonnan megválasztott elóljárósági tagok „és Halvái Frigye« városi tanácsos tiszteletére, (akit a sop"roni kerületi kereskedelmi és iparkamara legutóbbi gytllésén kamarai alelnökké választottak A megjelenteket Samu József eluök üdvözölte, a ki után dr. Hajdú oyula az ipartestület ügyésze köszöntötte fel Hal vázol. A kedélyes összejövetelen még számos kölcsönös dikció hangzott el A derűs hangulalu társaság csak a késő hajnali órákban oszlott szét.
— Nagy Károly a Drávába ölte magát. Több újság már a mult héten közölte, hogy az eltűnt Nagykanizsai törvéuyszéki írnok bulláját megtalálták Muranyirád falu mellett, a folyó szélébeu. Azonban most már nyilvánvaló, hogy azok a híresztelések téves információk folytán kerülhetlek az illető lapokba, mert csak tegnap jött az a hír Zá- j kány községből, hogy ott a cirkáló zákányi csendőr-őrjárat a Dráva hullámaitól kivételt embertelemre talált, melyben a körözeti szeinélyleirásból az eltűnt Nagy Károlyra ismerlek. Krre a hírre felesége a délutáni vouattal leutazott Zákányba, hol csaktlgy su a már jelenlevő hivatalos közegükkel biztosan megállapították. hogy a kifogott hulla. Nagy Károly holtteste. A boldogtalan ember, amint konstatálták már az első na|> s hullámok közé vethelte magát, i mert a viz hatása annyira elváltoztatta arcvonásait, hogy az agnoszkálás határozott mogojtése a nála talált ismert tárgyak után volt lehetséges. Temetését ma délulán 0 ómkor tartották Zákányban, melyen gyászoló családján kívül kanizsai ismerősei, barálal és hivatalnok lársai közül számosan részt vettek.
— Bizottsági ülés. Az erdő és legelóügyi városi bizottság I. hó 30áu, vasárnap d. e. \'/,11 órakor gyűlést tart.
— A balatoni körutazási jegyek A Rdatoui Szövetség kérelmére a kereskedelemügyi miniszter elrendelte, hogy a mult évben bevezetett, 8 napig érvényes kórutazási jegyek a folyó évben 11 napig lesznek érvényesek
— Érdekes légköri tünemény Szép légköri tüneménynek vollak szemtanúi f hó 10-éu reggel fi óra 18—\'29 perc közölt Sotnogyszil lakói. Az egész koleti égboltozaton könnyű futyohzerü felhók terültek ezét s a nap sugarai csak megtörten, bágyadt fénnyel szűrődtek át azokou. A naplói jó magasan gyönyörű szivárvány jélent meg, melynek két vége nyugat felé vezetett el. Ettől keletre a nap felé volt a második félkör épp ugy a naptól el nyugatra végződő ivvégekkel. A naptól északra volt a harmadik ív, mely az égbolt legmagasabb pontjából indulva, majdnem egyenes vonalban tartott északkelül felé, csak kissé látszott ivalakunak, melynek középpoutja a nap volt. Ezzel szemközt, a nap túlsó oldalán is egy nagy ív szivárváuy látszott, mely ismét el a naptól déli s keleti irányban végződött. Eső nem esett, de az egész léglenger párateltuek látszott. -
— Osalárd hitegetések. A távol Keleten ogy messze elágazó kivándorlási inda botrányos szélhámossága nagy felháborodást kell. Az iroda vagyontalan munkásokat hamis kecsegtelésekkkel a Havai szigetekre csábit, hogy olt őket ültetvéuye-sekuek, akát a rabszlgákal, eladja. Beszélik, hogy rettenetesek a munkafeltételek, a felügyelők borzasztó mód bántalmazzák, kinozzák a kivándorlókat s a láz is százszámra pusztítja őket tioinlatti Amur-terület kormányzója óvatosságra int. nehogy a munkások hitelt adjanak azoknak az ügynököknek, kik őket csalárd hitegetésekkel a Havai szigetekre akarják csábítani.
— Uj magyar bélyegek A kiucstár uj okmánybélyegeket bocsát ki, amelyek nagyobbak lesznek az eddigieknél. Az it| bélyegek papiria nem olyau lesz, inint a mostaniaké, hogy minél nehezebbéit lehessen hamisítani. A bélyegekhez szükséges uj faita papirost most gvárl|ák. Az uj bélyegek a nyár folyamán jönuek forgalomba
— A kultuszminiszter a tandíjmentes-\' ség kiterjesztéséért Zichy János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter fontos rendelet adott ki a tandíjmentesség kiterjesztése dolgáhao. A miniszter az állami jellegű középiskolákba felsőbb leányiskolákba és felsőbb kereskedelmi iskolákba járó tanítók gyermekei részére már eddig is biztosított kedvezményeket kiterjesztette a vallás- és közoktatásügyi kormányzat alá tartozó valamennyi állami és közalapítványi kinevezett tisztviselők, altisztek és szolgák,] valamint az ilyeu minőségben nyugdíjazottak gyermekei is.
Csakis Pilseni sört igyunk a „Szarvas szálloda" éttermében, a ■örök királya; szénsav ^nélküli kezelés, a gyomornak kitünö.
I 8 éves csinos szőke (pékmester egyetlen leánya) 400.000 korona vagyonnal, kissé túlságosan lejtett testalkattal mielőbb férjhez óhajt menni | lisztes jellemű fiaiul emberhez Csakis komoly ajánlkozók kapnak választ -- Sohlesiuger. Berlin 18.
1389/lk 911.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai klr törvényszék inint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Molnár Ignác végrehajtató-uak Berzsenyi Ferenc és neje Nagy Szidónia végrehajtást szenvedettek elleui 2001) K tőke, ennek 19i)S. évi szeptember hó 12. napiától járó 7°/« kamatai, !>7 K \',10 I per, 26 K 30 f. végrehajtás kérelmi, 3i K 76 f. árverés kérelmi és a még j felmerülendő költség iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir törvényszék területéhez tartozó s a dióskáli 137\'i. sz. ijkvben t SH/a Itrsz ház és udvar 88íl K, 68/b lirsz. szántó a lelek végétien 03 K, becsértékben 1911 6vl juniua hó 30 napjának délelőtt 10 órakor Dióskál község házánál Dr. HochsUtdler Sándor felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöltével megtartandó nyilvános bírói árverésen olaiialni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, melynek kétharmadánál alacsonyabb áron az ingatlan el nem adatik.
Árverezni kiváltók tartoznak a becsár 10°/„-át készpénzben vagy óvadekképes papírban a kiküldött kezéhez leteuui.
A kir. törvényszék míut ikvi hatóság.
Nagykanizsa, 1911. április hó 3.
Gózony s k., kir tszékí bíró.
Htaanáljon FalUr-ftl* Elaafluidot áa Fallar-féle El»»pllulák»t, molyak «syedtill késat-tője Feller V. Jenő udvari gryóg7»«*r*B«. Stubtoa, Gontrale 188 n (Zktribm<ty«).
A Keller-féle Elsaüuid saját tapasztalatunk azerin\' fájdalomcsillapító, gyógyító, gyengeséget megazUn\' letó hatással bír, gyorsan és hiitoaan gyógyít csuzl, kóavényl, idoggyengeséget, oldalszurást, szaggatást, influenzái, (ej-, fog- é • derékfájást z sábát, bénulást «emíajáat, migr Int, »ok Itt meg nem említett betegjogtól megszab adllja ai emberi. A Keller-féle Elsafluidot, reko> l, nátha, melles torokfájás ca légvonat va ihUláatöl »redő bajok- ellen Is páratlan gyógy« rrol használják. Valódi csak ugy, ha inlndon uv a ,Fell»i * nevet viseli. 12 kis vagy 6 dupla vag speciális Üveg bermentve S korona.
II. Továbbá tudomására óhajtjuk hozthi, hogy a emberek ezrei gyoinorbajok, górcs, étvágylalanág, veseegés, hányást inger, rosszulll, felbófógé», puffadtság, dugulás, aranyercs bántamak éa különböző emésztés.! zavarok ellen kltilnö cs biztos sikerrel kaaználják a Keller-féle hathajtó Rebarbara-Elaapilulákal 6 dobot bérmentve 4 korona, Óvakodjunk azonban utániatoktól és címezzünk minden rendel gondosan
Fillar V. Jino nyógysziréimk, Stublca,
Ciitrali IU k. (Zá|rtkBi|)i.)
A Zalai Közlöny
S/irkiiztoiégi is kladíbliatala
Deák-tér i. sz. alatt van.
TAVASZI KIÜLTETÉSRE AJÁNLOK
Gyümölcsfákat: alma, körte, kajszi és francia barack; diszfákal,
díszcserjéket, fenyúlákat. Rózsafákat: magaslörzsü. bokor és futó-rózsákal — Készlet circa 40011 darab.
Virágpalántákat: u. m. : Pelargonium, Salvia Fuchsia, Vanília Lobelia, Szóuyegvirágok sib. — Virágpalántákból készlet mintegy lllO.OÚO darab.
Magvakat: Mindenfele vetemény és virágmagot, takarmányrépa és a legfinomabb pázsit fűmagkeveréket.
Petermann József
r«:utKr^m. Nagykanizsán.
aa.
mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
..OTTOMAN"
cigarettapapírt vagy hüvelyt!
^^tTTtSOR/fjVr
f MWJf OOOJl
OTTOMAN
Z A I. A I K ft Z I, ft N V
ÁPRILIS 27.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC3£
ASPIRIN
Minthogy sürihi eléfordul, hogy a valódi Aspirint utániatokkal holyntto-sitik, kérjük az Aapirint csali is az általunk forgalomba hozott
Aspirin-Tabletta
alakban vásárolni, a melletti lerajzolt eredeti csomagolásban. (1 Ovegcsó 20 Tablettával á 0,5 gr K. 1 20).
Minden Tablettára az Aspirin szó van rábélyegezve.
Csak is ezen Tabletták nyújtanak biztosítékot a készítmény valódiságáéit, és minden más mint nem valódi visszautasítandó
Aspirint kizárólag eredeti tablettáinkban kérjen. EEE
Karbenfabrikation vorm. Kriedr. ltayer & Co., Klbcrfcld und Leverkusen b. Mülheim a Hhein.
loooaoooooaoooaoaoaoooaooooi
Japánok Nagykanizsán
Ritka műélvezet kínálkozik a nagykanizsai közönségnek április hó 28-án pénteken este \',9 órakor
.Polgári Egylet" nagytermében
a
11
" a tokiói császári udvari szinház világhírű művésznője és társulatának egyetlen előadásában. -—-
Jegyek elóre válthatók Iíj. Wajdits József könyvkereskedésében.
WOLF
Llm 19091 aranyérem i legnagyobb kltüntatfa
MRQDEBÜRQ-BÜCKRÜ
MviIMM^I
Boros Rrtur oki. gépészmérnök,
BUDAPEST, VI.. Tarái-kínlt 2».
Járkerckcs és helyhez kötött telitett és szabadalmazott
túlhevített gézzel működő lokomobilok
WOLF trtdeti szerkezet» 10-800 IfcrCIf.
Az Ipar 4t mezőgazdaság laggazdatágotabb, legtartósabb éa legmegbízhatóbb Qztmgápal
it>á,t«. 700000 iá«.«., i.iui~
Tisztítsd csak I
Globus 1
iHt^iiiiSiiiSilSiiil^Bl
a világ legjobb fémliszHfószere
Hirdetések
felvétetnek
e lap kiadóhivatalában.
Hogyan védjük muciinkat
GYOMORBAJ ELLEN?
Hogy mindazon bajokai, melyek az emberiségei a jelenkorban megtámadtak, eredmenyeten megelőzzük éa azokkal erelyesen tzembeaaálljunk, ajánlatna a
nr. ENGEL-féle Nectár
jdkort használata. — Meri
egy erős gyomor és jó emésztés
képetik egy egéizaégea teat alapját. Aki tahát egészségéi legkétőbbl életkoráig mag akarja larlani, használja a kitűnő hatása folytán előnyösen iamarl
Dr. ENGEL-féle Nectárt.
Ezen Neetár, mely kihlnően bevált gyökérned-vekből és jó bnrbóí van kéazitve, hatások és gondot óttzetelelel folytan az emésztésre külonóaen Jótékonyan hal; hasonlóan, mint egy jó gyomorlikőr vagy gyomor-bor éa éppenaeggel nincsenek károa következményei. Tehát Nectárt egészséges és beteg, kártékony hatáa nélkül egyaránt ihat. Nectár mcrlékletes használatnál alőnyoaen hat az emétztéire éa elősegíti a nedvképzódeit. Kxért ajánlatot a
Dr ENGEL-féle Nectár
gyomorhurut, gyomorfáfdalom, naháx vagy alnyálkáeodáanak, Epenugy megaka-
mindazoknak, akik jó gyomrot akarnak. Naclár elejét veazl
• máaztáa. vagy alnyálkátodáanak. dályozza Nectár a azákrakedáat, aiorltáal, bálgórca-fájdalmakat, ttlvdobogáat, nyugodt alváat át átvi-gyat Idáj «ló ét igy mag meni at álmallantáglól, ke-détybetegségtől fejfájástól ét idegta ellankadáttól. A népek izélés rétegeiben becsülik a Naclárl, meri vi-dámtágot és életkedvel ad.
Nectár üvegekben 3 éa 4 K-ért kapható Magyarorazág ótszet gyógytlei táraiban. — Oirect vátárolhatjuk Ntgykamzsa. Kitkanizta, Bectehely, Tóttzenlmárton, Nouiesdéd, Nomotvld, Ctákiny, Kis-komárorw, B-tzenlgyorgy, Szeiilláezló, Tólfatu, Kerka-szentmiklót, Muraazerdahely, Csáktornya, l.etenye, Kotor, l\'erlak, Vldovec, Alsódomboru, l.égrád, Hukkosd, Murakeresztur, Ihárotberény, tldhOnye, Ttptony, Sza-kácai, Marcali, Samton, Kéihely, Vórt, Balatonaient-györgy. Apáti h\'ctzthely tlb. gyógjtzeilártiban, úgyszintén Magyarország minden nagyobb ét klaehb helyiségében lévő gyógytzertárban.
Óvakodjunk utcaiatoktól I
Kérjünk határozottan
Dr. ENGEL-féle Nectárt.
Naclár Nem titkoa tzer, alkatrétzei: Samoa bor 300.0 borateat 160.0. málna lé, 1000 berkenyelá cse-resinyelé ÜOO.O, cakoró virág 30.0, borókabogyó 30.0 urmóa 30.00, ániza. Örvény gyökér, encangyókér, kai-mutgyokér, pipitér 10 00 Éten rétzek vegyitendők.
HIRDESSEN A „ZALAI KÖZLÖNYE-BEN
„A köztudatba ment át",
hogy csakis
KÁLLAI LAJOS
motorgyára Budapest, VI., Qyár-u. 28
s a á 1 1 1 t j a teljea jótálláa mellett
a leghíresebb mot o r cséplő-
készleteket.
Valódi KÁLLAI LAJOS zuotorkóiilatak ai elltmert Ugkltttnöbbak ax óraibban.
*-V Kérjen disafőárlapokatl ~*a
I~tgy ehnaatatái I KÁLLAI LAJOS hlrnavaa motorgyára nam távetzlhalö Ossz* más Kállai nmvO
__.— czágakkal. =====
Nyomatott a laptulajilonos llj. vVajdíts Józsof könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, rgti ÁPRILIS 29.
50 IK ÉVFOLYAM 35. SZÁM

SZOMBAT.
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
N«|]ilinlk hétlön ii csütörtökön.
ElÖftiaUal Arak: Kg4»x évié 10 korona, féltvio 6 koron«, Negyedévre 2 korona 60 flll. — Egr** ára 10 flll.
Gyermeknap.
Megszoktuk már néhány év óta, hogy egy városi ünnepet rendezzünk az elhagyott, a szegény gyermekek érdekéhen. A város elókeló népe kiö/.önlik az utcára, akik más uton, senkitói nem látva, nem sejtve \' adakoznak minden nemes cél érdekében, most kéregetóen terjesztik kezöket a járókelók elé. Fiatal uri leányok, akiket mint a melegházi növényeket a széltól is megóv a szüléi gyöngédség akik minden idegen tekintet elótt pirulva sütik le szemeiket, most bátran belevetik magukat az tiiuberáradat \'forgatagába és apostolaivá szegődnek a szegény gyermekek felnevelésének. Akik még nem is ismerik az élet küzdelmeit, nehézségeit, mostohaságát. azok vállalkoznak a göröngyök egyengetésére. melyekkel a milliók életutjai oly sürün vannak megrakva
Már néhány év tapasztalaira tekinthetünk vissza és így látjuk, hogy ez a nap nagy terhet ró a vállalkozókra; akik egész nap a közönség szeszélyeihez alkalmazkodva igyekéznek eredményeket elérni. De az is fel van jegyezve tapasztalatunk tárában, hogy sohase zárluk le a napot megelégedés nélkül. A gazdag azért nyitja ki erszényét, mert fölöslegéből, melyot a munkás nép verejtéke segített neki megszerezni, bőven jut; a munkás polgárság pedig sohase zárta el filléreit, ha testvéreinek kéró keze nyúlt feléje. Ezen a napon szegénynek, gazdagnak szent kötelessége a jótékonyság. Mert a jó tékonyság busásan térül meg. Ez az adakozás fundamentuma a jövónek, a jóvó társadalmi berendezkedésnek, amelyben majd mindenki dolgozik és mindenki eszik.
Uj reménnyel nézünk hát az idei gyermeknap olé, amelyben az adakozó lelkek jótékony érzülete újból díoséretesen fog megnyilvánulni.
A Nagykanizsai Palronage Egyesület köznyülé-«ébeii ugy határozott, hogy május hó 7-én rendezi a gyermeknapot: e célból a bizottságukat megválasztotta és periig az óhaitaudó siker érdekében a társa-
Keialt\'i» steikesatA Kert黫 Jéaaer.
H IhiIJM :
11 »rrkraatiiaéf.
Szirkstzloiig ii kiadóhivatal Diák-lir I.
r.l.fon: 112. — HlrdaUaak dljaiabia aaarlnt.
dalom minden rétegének bevonásával, hogy igy a felette kívánatos együttműködést lehelévé tegye A bizottságokat a v-ez»ló elnöknók lógják míelóbb egybe hívni, minthogy a haláririó közel van *
A gyermeknapot oly szeles mederben rendezi az egyesület, mint 2 évvel ezelóll és reiuéuyll; hogy a közönség álriozalkésiMéiíe ii|ból a/. IÍ109. évi fényes — országos — siker\' eredményezi
Este színi előadás lesz, helyi műkedvelők előadásával
A Ilyennek nap rendezőségének elnöke Véesey Zsigmond polgármester Társelnökök: l)r Rothschild Jakab, Sommer Náthán, Soós Pongrác, Kafka Józsefné, Kövesdy Boér UusZlávnó, I)r. Szekeres Józsefué, Vidor Samiiné.
Fölitkárok: I)r (lartner Antal, l)r Miklós Dezső.
A különféle bizottságok elnökei a következők :
1. A „Gyermeknap" ilnneprendezö bizottsága.
Elnökök : Dr. Plihál Viktoroé. tirüuhul Henrikné, Dr Schwarz Adolíné, Dr. KAbíán Zsiginoriné, Závodi Albiuué, Karkas Vilma, Dr. Keueriy Imréué, Dr. Berecky Víktorné, Thallmayer Alfrédné, Lajpcig Aulalué, Dr. Neumann Kdéiié, Dr. Tripammer Rezsőné, Kosenfeld Józsotné, Kertész Józsefué, Schwarz Ouszlávné.
Titkár: Dr. Darázs László
2. A „Gyermeknap" urnabizottsága.
Elnökök : Víilor Sainuué. Dr Szekeres Józsefné Kövesdy Hoér Ouszlávné, Véesey Zsígmoudné, Jurecky lvánné, Dr, Rothschild Jakabné, Víosz Kerencné, Dr. Bonlzík Kerencné, Itapoch Gyuláué, Kaffka Józsefué, Deák Petemé, (irUuhut Alfrédué, Steru Sándorné, Beidé K-zsóné. Dr. Kiseher Józsefné, Zerkovitz Lajosné, Sommer Náthánné, Révész Lajosné, Unger Kereucné, Geisl Klla, Klek Krnó, Horváth Uyörgy.
Titkár: lf|. Kaffka József.
3. A „Gyermeknap" gyiijtöbizottsága.
Kínok : Rosenberg Riehárdné, Dr. Kóri Szabó Jeuóné, Grünhut Henrikué, Dreven Laiosné, Remeié Qézáné, Dr Keueriy Imréué, Dr Plihál Viklorné, Dr. Kábián Zsigmodné Dr Fodor Aladárné, Sommer
Iguácné, Korbát Arthurné, Dr. Szigeihy Károlyné, Unger Kerencné.
Titkár: Dr. Rolschild Béla. 4. .4 „Gyermeknap" agitáló bizottsága. Klnökök: l\'nger Kerencné, l\'álli Alajosné, Sommer Ignáeué, Dr. Neumatiu Kdéné, SVuaztl Alajosné, VVeiner Jakabné. Unger Ullmanii Klekné, Hlau Lajosné, Dr Schwarc Adoll Titkár: Balog Dezső.
5. Tözsdebizotiság: Intéző elnök : Kövesdí Boér Gusziávné. Klnökök Kaffka Józsefué, Rauscheuberg Adolfué, Kotschilri Sainuué, Szalay Sándorué. Deák Péterné, Dr. Plihál Viklorné, Szeide Rezsóué, Kouold Kri-gyesué, dr Jurecky lvánné. Lederer Miksáné, Po-redus Antalué, Remete üézáué, Scbnell Alfrédné. Titkár : l\'foifer P. Elek. 6. A „Gyermeknap14 vásárt bizottsága. Klnökök: Dr. Stekeies Józsefué. Kaffka Józsefné, UrUuhut Alfrédné, dr. Plihál Viklorné, dr. Rotachild Sainuué, (irUuhut Henrikué, Rubint Ká-rolyué, Viosz Keroncué Marisé Tiborué. Titkár : Beutzík Kerenc
7. -4 „Gyermeknap" sajtóbizottsága. Klnökök : Szalay Sándor, Kertész József, Nagy Samu, llalis István.
Intéző tagok : Dr. Villáuyi Henrik, Boros János, Uürtler István, (iáspár Béla Titkár: Pfeifer P. Elek.
8. A „Gyermeknap" ijjuságvezető bizottsága.
Elnökök: Remete Gézáué, Böhm Kmilné, Schuell Alfrédná, Szalay Sáudomé, Sartory Uszkárné, Kertész Józsefué, Svastics Klemérné. Titkár : dr Hegedűs György .
9. A „Gyermeknap" számvizsgáló bizottsága.
Elnökök : Tripaminer Gyula, Kbenspanger Leó, Köhler Gyula, Knortzer György, Rothschild Sainuné, Rác Gizella \'
Titkár: dr. Halphen Jenő
10. A „Gyermeknap" pénztárt bizottsága. Kópénzláros: Kperjessy Gábor. Pénztárosok : Lányi László, Kálmán Leó, Len .-
vai Samu, Graff Károly, Wilde Ferenc. Titkár: Dr. Balázs Zsigmond.awaaaku
Zw 4 Wm
(tüdő)
kfihögéa, azamárKöhögéi, influenza és a légzőszervek befalnál
az orvosi kar kiváló eredménnyel alkalmazza a
SIROLIN „Roclie"-t.
SIROLUi .RocU\'-t kallamaa Ica *a kiváló haliaa lolytin antTMon vaailk A* Qaaxaa gyógyaiírtárakhan er»d«ti StllOI.IN .Roche" oaotuag[oliat kiríttak 4a hati-roiottan utasítsunk viaar.a inindan pdtkiazltminyt.
F. HOPFMANN-LA ROCHE & Co.,
Baael (Svíjcz).
Grenzach (Baden).
1
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 20
Kreutzer Lipót dr. Nagykanizsán.
Mull .számunkban jeleztük, hogy n Magántisztviselők országos szövetségén k elnöke Kreutzer Lipót dr. kolozsvári kereskedelmi akailémiai tanár Najtvtanizsára érkezett. Este a Polgári Egylet társalgó termében ez alkalommal a magántisztviselők1 helyi fiókja diszűlést tartott Eperjesy Gábor elnök-1 lete alatt Az elnök megnyitójában üdvözölte a tudósi vendégel és kérte, hogy előadását tartsa meg. Mint-1 egy fél óráig tartó beszédben mutatott rá Kreutzer dr. azokra a sérelmekre, melyekben a magántisztviselőknek éppen az egyetemes szervezetlenség hiánya miatt részök van. A munkásoknak ei a legintelli* gensebb osztálya még fizetés tekintetében is mostoha elbánásban részesíti. De a legnagyobb sérelem az a munkaerő kiuzsorázás, a mely különösen magáncégeknél tapasztalható. Szóit a magántisztviselők nyugdíjügyéről, mely azoknak legvitálisabb érdeke is Az európai látóköri) tudós tartalmas beszédét a legua gyobb figyelemmel hallgatták a nagyszámban össze-1 gylllt tagok. Kifejezésre jutottak ahbau azok a vágjak és törekvések, melyek a tömörülést megkövetelik és megjelöltették az utak és módúk, melyeknek kitartó követése célhoz fog vezetni. Nekünk mint szemlélőnek feltűnt, hogy a magántisztviselőknek éppen az a lesze. kik előkelő pozíciójuknál fogva egyrészt hívatva volnáuak a fiókok vezetésére, másrészt tekintélyes állásuknál és egyéniségük súlyánál fogva leghatbatósabban tudnának az elérendő cél érdekében munkásságot kifejteni, szinte teljesen távol tartják magukat alsóbb tisztviselő társaik mozgalmaitól.
A gyűlés végén Eperjesy elnök indítványára jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak a tapasztalt vezérnek, aki országos munkásságával a legnagyobb hálára kötelezi a magántisztviselői kart. Azután barátságos társas vacsora volt, melyen nemcsak sablonos felköszöntóket, hanem érdekes és értékes fejtegetéseket halottunk annak a kérdésnek fejtegetéséről, vájjon a tisztviselők céljaik elérésénél az agresszív fellépés vagy a békés megalkuvás terére lépjenek-e. Első felköszöntőt Miklós Dezső dr. a helyi fiók ügyésze mondta az illusztris elnökre, egyéniségét nagy szerényen mindig báttérbon hagyva és a szemlélő csak áldásos munkásságát látja. Hamburger Zsigmond egyesületi titkár volt tanárait üdvözli, kik jelen vannak Kreutzer dr. hosszabb tartalmas beszédben rcllektál az elhangzott tósztokra. Rámutat arra az időre, mikor maid a munka keresi a munkást, nom pedig a munkás a munkát. Akkor lesz majd igazán értékelve a munkaerő. Beszéltek ínég Domány Ármin tanár. Révész Lajos a munkásbizto-sitó igazgatója és Eperjesy Gábor elnök Kreutzer Lipót dr a tegnapi gyorsvonattal Iludapestre utazott.
Egy mester emléke.
Volt alkalmunk már mogomlékezni, arról a mozgalomról, melyet néhai Kichberg Adolf igazgató, a nagykanizsai kereskedelmi iskola megalapítója emlékének feutartása órdokébeu indítottak hálás tanítványai. Erről a kiváló tanférfiuról nem l-hut nagyobb dicséretet mondani, mint hogy ilyen kiváló lelkű tanítványai vannafci kik auuyi év utáu is szeretettel zárjak keblökbe Volt oktatojuk és nevelőjük emlékét A régi bölcsek akt mondták : .Tanítód iránti liszte-leted olyan legyeiOnmt Isten tisztelete"! Ez az érzés látszik ki azokból a)levelekből melyek Grtlu hui Henrik úrhoz az nY. hitközség elnökéhez mint az Éiehberg emlékbízottság elnökéhez érkeznek
legutóbb Bedó Héla budapesti gyárostól érkezett ilyen hangú levél, melynek klasszikus felfogásból eredő sorait érdemesnek tartjuk ide iktatni: „Eích-berg Adolf néhai igazgató tanárunk dicső emlékét fény és pompával felújítani felesleges volna, mert puriián egyéniségéhez ezeu gyengék nem tartózlak ; azonban föltéllen holyes, hogy földi maradványai ar enyészel miirkából újólag kiragsdtasssnak és több évtizedes inúkódéaéuek helye egy mellszoborral di-sxittesaék.
Mindnyájan, kik oly szerencsések voltunk, az ó vezetése alatt tanulmányainkat végezni, kilépve az életbe, — hol naponta kell vizsgáznunk — éreztük és tapasztaltuk, hogy zsenge gyermekkorban egy önzetlen, erős akaratú, zseniális és nagy tapasztalattal bíró egyéniség vezette okiatásunkal. Megtanultunk nézni és látni, gondolkozni és megérteni Minthogy minduyájau teljes szívből szerettük, csak arra vall, hogy minket is tiszta lelkével szeretett — néhai Kichberg Adolf.
S ha most egykori tanulóinak nagy száma a kegyelet oltáránál találkozva uj fáklyát gytyt annak, aki annyira bevilágított sejlő, derengő lelkünkbo, fogékonnyá tette azl minden szép és nemes iránt, ugy hálás köszönet illoti a t Bizottságot, ki az esz mét felkarolta s megvalósítja és példái mulat az ilju nemzedéknek "
Az anyagiak is mutálják, hogy megtisztelő emléket őriznek leikökben a volt tanítványok. Eddig H adakozó küldött 800 k. és ezeu felül való adományt; számosan 100 és 300 korona közli összeget, sok 60 koronás adakozó van. Egy szegény házaló is küldött 2 koronát. Egy távoli rokona a néhai igazgatónak a csehországi Táborból ide Kanizsára küldte lH45-ben Hát a kereskedelmi iskolába. Ez a diák most agg fővel, do i\'ju lélekkel vejét a Lauder-Bank prokuristáját Nagykanizsám küldte, hogy he-lyotte nézze meg Kichberg sírját. Kiát pedig a wíeni cs kir. államrendőrség fótauácsosát utasította, hogy helyette szegődjék a kegyeletes Ugy szolgálatába.
Lesz még alkalmuok, hogy euuek az érdekes mozgalomnak epizódjairól máskor is közöljünk az idealísmusuak megnyilatkozásaiból.
HÍREK.
Áprilisi tréfa.
Nyilván csak megtréfálni akarta Bosnyák Géza a parlamentet houmeutó eszméjével, melyet képviselőházi beszédében felszínre vetett: „lgeu figyelemre méltó eszmét aiáulok a t kormánynak moglontolásra Nem louue-u |ó a kivándorlást ugy iráuyílaui. hogy Argentínába menjenek ki azok, akikuek itt megélhetésük biztosítva nincs, mert ott tudvalevőleg arató kézbeu igen nagy hiány vau és fennáll az az óriási előny, hogy Argentínában a gazdasági munka akkor kezdődik, novemberben mikor nálunk már inegszü-nak és viszont végződik áprilisban, mikor nálunk ^ lulajdouképeni gazdasági munka kezdődik. így aszerint amint buza vagy lenaratásra, vagy kukoricaszedesre vállalkoznának, honfitársaink visszatérhetnénk márciusi április, vagy máiushau.* A munkapárt nagy derültséggel fogadta a nagykanizsai képviselő eszméjét. Mim jó hazafi, azt nem akarja, hogy kivándorló honfitársaink végleg elszakadjanak ettől a kenyér-leien hazától Tehát utaztatja őket Argentínába meg vissza. Mert bizony folytouosau útban lennének a munka befejeztével minthogy egy-egy argentínai ut 45 — 60 napig tart.
És bizony egy utazás csekély 3\' 0 K-ba keiül ; így 600 K-ás költség mellett adathatnának magyar véreink az Argentínaiaknak meg uekllnk. De ha három meg hatszáz korona jut az átazásra, akkor uetn kell Augentiuába menniük.
Találhatott volna képviselőnk eunél jobb módozatot is a munkáskezek foglalkoztatására. Állami parcellázás a neve ennek a módnak, de nem parcellázási uzsora, ami most sok helyt végleges kivándorlásra bírja a magyart
— Szobrot Erzsébet királynénak Zotn bor sz. kir. város Magyarország áldott emlékű néhai nagyasszonyának szobrot akar állitau1 A pénzt gyüj-tés ut|áu akarta összeteremteni. Kelltivia azért a hatóságokat, pénzintézeteket, egyesületeket, testületüket, iskolákat, társaságokat, hogy ailskozzaintk a kegyeletes szent célra Adományok Zotnborlia. a Zombori Takarékpénztár címére küldendők 1911. dec. 31-éíg.
—• Kath ünnepség-szertartás ós gyűlés Nagykanizsán Mint már megírtuk, május 2-án vagyis jövő hét keddjén a veszprém ogyház-I megyei papság .Sientaégímádó egyesülete Kránítz i Kálmán felszentelt püspök vezetése alatt Nagykanizsán kongresszust és szeutségiinádó ájtatosaágot tart. A fényes egyházi ünnepség napirendje a kövotkezó : ! 9 órakor csendes sz. mise a ferencrendiek templo-
mában. Tartja Kránítz Kálmán cymaei püspök. Mise után szentbeszéd. Tartja dr. Színek Izidor lazarísta misszionárius \'/»" érakor papi értekezlet a forenc-rendbázában. Tárgysorozat a kővetkező: 1. Elnöki megnyitó. Kránítz Kálmán cymaei püspök, a. Az oltáriszentség a pap életében. Dr. Hanauer István az fiuch.-társ igazgatója. 3 Gyakori szent áldozás és az élet. Dr. Tauber Sándor tlieol. tanár, szem aligazgató. 4. Az oltár egyesületekről. Kanter Károly pápai prelátus, a budapesti közp. oltáregyesület igazgatója. 1 órakor társasebéd a polgári egyesület helyiségében 3 órakor szentbeszéd a foreticrondiok templomában Tartja Kránítz Kálmán cymaoi püspök. Utána szent-ségímádás és litánia, kedvező idő esetén ünnepélyes nyilvános körmonet az Oltáriszontsóggol, melyen testületileg részt fognak venni a hivatalos városi-, állami- ós katonai hivatalok és egyéb helyi egyesületek és az iskolák. Gyülekezés az alsó templom előtti téren fel órával a precesszió előtt. A körmenet délután 4 órakor indul.
— Eljegyzés Heisler Izsó Szabadkáról eljegyezte Hun Ella urleáuyt. Hun Samu felső kereskedelmi iskolai igazgató leányát
— Az Uttörö Iskola előadása A f. hó 30-án vasárnap déluláu 6 órakor a Polgári Egylet nagytermében az Úttörő isko1» előadási lart. Káber Uszkát fővárosi tanár fog előadni. .A tudomány és és vallás harcá\'-ról Belépő dij 40 fillér.
— A mai sorozás eredménye. A uagy-kauizsai állításkoteles fink közül a mai sorozáson megvizsgáltak 160 első és I0J második koroszlálr-belít. Ezek közül ölvenkettót talállak alkalmasnak a katonai szolgálatra.
— Uj állatorvosi kör Zalavármegye közigazgatási bizottsága uj orvosi kört létesített, melyet Zalaapáti, E«zlergál, Zalaszabar, Nagyrada. Kis-raila, Egeraracsa. Nagyhorváihi és Gétye községek kérelmezte. — Minthogy pedig Zalaapáti a legnagyobb és legnépesebb a leüli községek közütt és inert vasúti állomás és közlekedési útjainál fogva legkönnyebben megközelíthető, azért a kür székbe lyéül Zalaapáti község jelültetik ki. E véghatározat ellen 15 uap alatt a közigazgatási bizottság elnökökénél lolebbozéssel lehet élűi.
— Szalkayt elutasították. Tegnap délután léi C-kor a szioügyi bizottság gyűlésezett Oszterhuber László Ítélőtáblai biró elnökleté alatt Tárgyalás alá került Szalkay Lajos színigazgató kérvénye játékengedély megadása iránt. A bízottság azotibau te-kiutettel arra hogy Kövessy Albert igazgatóuak már korábban véleményezte az engedély megadását, Szalkayt elutasította kérésével.
— Előléptetések katonáéknál. 8zivdob-bantó, ragyogó örömmel mennek most látogatásokat tenni a honvéd-és a közös tisztikar ama boldog lag |ai, kiknek a tavaszi csillagrajzásból egy-egy uj aranyvagy ezüst csepp hullott\' a gallérjára. A bouvédség-nél a következő előléptetések történtek: Léderer Miksa századost őrnaggyá; Brunoei Mihály, 8chwarz Jeuó és Tówer Hugó hadnagyokat fóhaduagyokká ; l\'alaskáry Péter ás Kried Henrik hadnagy gazd.-tiszteket fóhaduagyokká; Kaukovszky Lajos, KenedifPál. Vadásszy lstváu zászlósokat hadnagyokká léptették elő Az áthelyezéseket illetőleg a nagykanizsai ¿0-ik honvéd gy. ezredtől SzőU János századosi a nagyszebeni 23. honvéd gy. ezredhez Preszly Eruó fzázadost, a szabadkai 6-ik, Geócze Bertalan lőhad-nagyol a miskolci 10. és Dlabik Karkas hadnagyot a kolosvári 21-ik honvéd gy. etredlól pedig ide helyezték át. — A nagykanizsai cs. és kir. 48-ik gy. ezred tisztikaiánál : V\'erebélyi Marisó Tibor cs. kir. kamarás, századost őrnaggyá; Steioer Oltó íóhaduagyot századossá; Braudmayer János ^had-uagy gazd. lisztet főhadnaggyá és Osemmíeky József zászlóst hadnaggyá léptették eló. Dubszky Adolf zászlóst Nagykanizsáról áthelyezték a cs. és kir. 42. gy -ezredhez Salzburgba.
— Népünnepély Nagykauizsa város öntudatos munkásai hétfőn, május elsején délután \'J órakor gyülekeznek az Eölvös-téreu s onnan tüntető körmenetbeu jelzőtáblák alatt a Kóuton, Csengery-. Nádor- és Kazíncy-utcáu át az Erzsébeltérre s onnan Rozgonyi utcán vonuluak be a Polgári Egylet kert-helyiségébe és olt Uuuepi beszéddel egybekötött népünnepélyt rendeznek.
ÁPRILIS 29.
ZALAI KÖZLÖNY
3
— A Zalavármegyei főügyész választása. A vármegyei törvényhatósági közgyűlésen május 8-áu élénk érdeklődéssel, sót várhatóiig heves mozgalommal fogják megválasztani a mognalt Thassy Kristóf helyébe az uj főügyészt. Két pályázóról tudunk. Egyik dr. Oaák Károly megyei árvaszéki Uluök, a .Zalamegye" szerkesztője, aki a napokban szerzett Qgyvédi doktoiátust is, a másik dr Köves Emil budipesti Ügyvéd, aki Koller István zalai földbirtokosnak a veje, de egyébként ismeretlen a megyében.
— Tulfízetett vasúti fuvardyaknák ós Illetékeknek visszatérítése A magyar, osztrák és bosnyák-hercogovinai vasutigazgatóságról birdet-ményt tettek közzé, mely szerint mindaz u esetekben, ha a fuvardijak é« illetékek kiszámításánál hibák fordultak eló, a fuvardiiak fizetői azon az állomáson, ahol a fuvardíjakat fizették, a díjfizetés napjától számítolt egy éven bellii a vonatkozó fuvarlevelek, illetve egyéb bizonylatok bemutatása mellott kívánhatják, hogy részükre a tulfizetelt összeg visszatéri tessék. Az államások kötelesek a fuvardiiak fizetői vagy azoknak általuk is ismert megbízottai állal támasztott igények helyességéről haladéktalanul meggyőződést szerezni és a tul fizetett összeget rövid utón visszatéríteni Illetékek visszatérítése csupán akkor igényelhető azon állomáson, ahol a fuvardíj fizettetett, ha az illetéket ezen államáson számítottak fel
— Ab utolso előadás. Az Uranus moziban ma este és holnap vasárnap d. u 8 órától lesz« nek az utolsó előadások. A gonddal oiszeállitott műsor méltó befejezője az Uranus működésének, mellyel a közöuség pártfogását kiérdemelte.
*— Rendőjr\\ távirat Ma Székesfehérvár rendőrkapitánysága táviratilag értesítette a nagykanizsai rendőrséget, hogy olt az éjjel Virág Ferenc üzletéből 13nii korona értékű cipót elloptak és a netán erre menekülő tolvajt nyomozza ki és tartóztassa le.
— Álkulcsos tolvaj Klekanizsán A rendőrségnél ma Muczer László Ország-llt (¡4 sz. alatti lakos pmaszt telt, hogy az. utóbbi hároin héten belül valaki álkulccsal kétszer ia a lakásában járt és az első eaetbeu 31 koronát, másodszori látogatás alkalmával pedig 100 koronái vitt el a láda-fiókból. A rendőrség alapos gyanú alapján a panaszos szomszédjának fiát, Polai Ferenc 30 éves legényt előállította és kihallgatása uláu az eljárást folyamatba vette ellőne.
— A Oirkus Picard. napról napra roine-kebb műsorral gyönyörködteti r közönséget Tegnap különösen kitűnt Károlyi I. titkár, mint hasbeszélő. A 3 Leftou testvér mindenkit bámulatra ragadott kitűnő játékával. Ma nagy sporlelóadás lesz 14 attrakcióval. melyek küzül kUineleudók : The Rielfeuach sportjelenelükkel. Záradékul álarcosbál lesz. Kacagtató beszédes jeleuet. előadva io személy által. Uol-nap 2 előadás.
— Mikor a gazda alszik ? Ma reggelre virradóra Dr Szekeres József főorvos, Batthyány-ulcai házának zárt udvarán álló kocsiról egy ériékes lótakarót és egy korbácsot valami ismerelleu éijelí látogató elemelt. Ugyancsak az járhatott Döme János Kisfaludy-utcai háza udvarában is, honnan a flakerről szinlén egy pokrócot és egy korbácsol vitt migával. A roudörség a tett elkövetésével egy hely-nélküli zttlött kocsist gyanúsít, ki uláu a nyomozási megindították.
Hanako estély május hó 3-án lesz ¡megtartva.
— A Delta diadala Nem a Duna, nem a Nílus deltájáról van szó, hanem egy magyar ipartermékről, moly „Dolta" néven kertlít forgalomba és most. ébredező tavasszal, aktuális. A „Delta" korilke-zésre alkalmas olsórendUsodronyl\'onat. Kzt a „Delta" fonatot egy régen elismert hazai cég, Kollerich Pál és fiai gyártják s szállítják A „Delta" egyetlen sZe-gélylyel ellátott bekerítéshez alkalmas anyag, inoly kifeszités után teljesen sima, erős, alakját nein változtatja Azért a legkerosettebb sodrony fonal. Különösen alkalma-s szóló, gyümölcs és konyhakertek, gazdasági udvarok bekerítésére; legbizto abb védelem vadkárok ellen. Két minőségben és 6—8 féle huzal vastagságban kapható különféle szélességekben Kimerítő ismertetésitől ós miniákkal. árjeií.vzékkel készségesen szolgai: Kollerich Pál és fiai első magyar sodronyszövel fonal és szitaárugyára. Budapesten, IV. Ferencz József rakpart ül.
KÖZGAZDASAG.
Oabonaüzletröl
■ i
NagykanUaa 1011. Apr. 90
Az országos e»ó a vidékre jó hatással volt. — A tőzsdén is eboól kiindulva nagy kínálat fejlődött ki és az árak hanyatlottak.
Piaci árak:
\'adatolt le. A kárfizetések 17.635.961 koronát — a I viszontbiztosítók hányadának levonásával 9.343.386 koronát emésztetlek tel. Az elemi ágazatok díjtartalékkal összesen 19.600.682 koronát, illetve a társulat számlájára 10,729 356 koronát tesznek ki. A kamatlábcsökkenési tartalék javára az életosztályban az életoszlályban 700.000 korona, az elemi ágazatok rendkívüli kártartalékának 600.000 korona és a rendelkezésre álló tartalék számlájára \'200.000 korona koronára utaltatotl át. A társulat hivatalnokainak 7 V»0/®"08 nyereség részesedés engedélyeztetett, az osztalék pedig részvényeukiul 320 koronában állapíttatott meg. A társulat tartalékai 1910. végén (a függő károk 4,1 12.744 korona tartalékának kikap-i csolásával) kerek 144 és félmillió koronát tesznek ki éa pedig : életbiztosítási díjtartalék nettó 119,736.623 korona az eleiní ágazatok díjtartaléka nettó 10,728.359 kor. kamallábcsökkeuési-kisegitö-dijUrlalék 2,000.000 korona, — rendkívüli kártarlalék 1,000.000 korona, |— árfolyamiugadozási tartalék 2,066.679 kor.-, — rendelkezésre álló tartalék számlájára 3.U00.000 kor., — életbiztosítások különleges uyereménytartaléka 2.000.000 korona, — általános nyereméuytartalék alap 4,000.000 korona A nyugdíjpénztár és a takarék- és ellátási pénztár vagyona 3.20&.038 koronára | rug. Ezeu közgyűlésen, egyúttal először, az újonnan szervezeti igazgató tauácsba való -választások eszközöltetlek, mely igazgatósági tanács a nemrég megváltoztatott alapszabályok alapján az igazgatóság inel-leli létesíttetett.
liaza Kozs Zab
Tengeri
2a
1 ü 20/30 1« — 13 50
Adriai biztositó-társulat.
Ezeu biztosító társulat idei közgyűlése, melyen az 1910. évűek — a társulat alapítása óta 72-ik üzlelévéuek — zárószámadásai ler|e«ztellek elő, f. é. április hó 22-én meut végbe. Ezekből a számadásokból a következő adatok tüuuek elő ; Az életbiztosítási ágazatban 81,408.860 kor. biztosítási összegről szóló a|áuhtlok nyújtattak be; a kiállított kötvények 74,101.189 kor. tőkeösszegről szólnak, az előző év 67,092 90» kor. összegével szemben. A biztosítási állomány 1910. végével kerek 473 millió koroua biztosítón tőkére és 1.31)7.171 korona biztosilotl évi járadékra rug. Halál- és elérési esetekben, valamiül életjáradékok fejében 9,660.327 korona fizetteted ki. Az életbiztosítási díjtartalék 1910 év végével 132,204.286 koronát, — illetve a viszontbiztosítók részének levonása után 121,736.623 koronit tett ki, az elózó évhez képest tehát 9,179.050 korona többlet mutatkozik. A tlUbiztositási ágazatban a díjbevétel 26,693.229 korona, a szállítmánybiztosítási ágazatban 2,803.764 korona, a betörés elleni biztosítási ágazatban 611 676 kor. volt. Az elemi ágazatokban viszontbiztosítási dijak fe|ében 13,638.087 korona
Üdvözlet Grázbóll
Mielőtt szükségletét fedezi, kérje tőlem gazdag tartalmú m i n t a g y ü j te m é n y e m e t, a legiobh stíriai
férfi- és nöi lodenról
vadász-, erdész-, lurisla-, rodel és aki-sport éa mindazok részére, akik a különféle időjárásoknak kitéve vannak, de klllöuösen az én valódi styriai női loden-ról gyönyörű miniákkal, utazási- és sé(a-kosztllmöknek. valamint összes divat-szövetjeimről, férfi- és gyermek-ruhák, felöltők, ulster a legolcsóbbtól a legfinofnabb minőségben az általánosan elismeri lelkiismeretes ejsó és lognagyobb loden-kiviteli cégtől
VINZENZ OBLACK
ca. ti kir. udvari poaxtó-aaátliló
Graz, Murgasse 9. azám.
Mlnlakonyvalc izabömntarak rt axabrinrik réaxára .kívánatra rendalktxciükrt állanak.
fiLEICHENBEPfi
Stájerország.
Idény: május 15-tól szeptember 30-ig.
A légzőszervek összes megbetegedéseinél felülmuhatatlan
értékű,
VILÁGHÍRŰ GYÓGYFORRÁSOK.
0-10.
Felvilágosítások és prospektusok a, fürdéigazgatóság által Gleichenberg.
yersen való
Mpáratta
4
- V,
ZALAI KÖZLÖNY
APKILIS 2!i.
ELSŐRANGÚ GVOGYFURDO
S2L/IÜÖNM
LlPl
g Japánok Nagykanizsán ^
Ritka műélvezet kínálkozik a nagykanizsai közönségnek április hó 29-én szombaton este órakor
a „Polgári Egylet" nagytermében
JA l\\í Al/fl" a toklólJfcsászári udvari színház világhírű művésznője ,,üíillfll\\U és társulatának egyetlen előadásában.
Jegyek előre válthatók Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében.
dyomor betegeknek! ^
MIndaiokttak, kik • gyouior uieghltKie, vagy lulleiheléie, rotfl. neheien em6>ithrtó, nagyon meleg, vagy hideg «lelek álvetete állal, vigy renilellen életmód kOvelkeilében gyorooihelegaígel, inlnl
Qyomorhurut, gyomorgörcs gyomorfájdulom, nehéz emésztés vagy nyúlkósodást kaptak, ajánlunk egy kitűnő háziszert
nelynek kitUnó balkia már (vek óla kl van próbálva. Ki •
Hubert Ullrich-fóle növónybor.
kien nOványbor kllunfl, gyógyhaláiunak laláll füvekből, jó bcrral van káizilve 4a eróelll, álelre kall. az «mbar amáarló izorvazetát. — A níványbor megakadályozza al ainíuUai - »varokat áe elómoxdltja az egáezaágee vár ujjakápiódáeál. =
A nóvtnyborl idejekorán tiKinilva, gy.nnoibele<<4|jek meg a cárijukban elfojlalnak. — Symplooták mini: Kóláját, felhófógít, gyoutoreget, felfuvódáv lomullet hányátsal. melyek chronikut I.IBt gyomor bolegttgoknál oly gyakian elófoijulnak, elmúlnak nthányuorl Ivit ulán. Clry A Áta «"""k kelloiuellen kó velketmínyel, ntlltl itoiulát, kóllka, >«lv-
ÖZlHÜI t) rvt)U.U O ilobogát, álmAllantág, valamim vértollllái a májban, epében 0» a nagy Ztlger-érben (Atany-ír bántalmak) . növényből által ¿yo.t.n me^tllmeinek. A nóvénybor aiagiidntetl ai eutéiilhellentégel él kónnyl] tiékelét álul eltávolíttatnak a gyomorból éi belekből alkalmatlan léitek.
Sovány, halovány kinézés, vérszegénység, elerőtlenedés,
leglöhüuör a rom einéulét kőtelkeimén/el, hlliiyot vérképzildáz i» a máj betegei állapotáé. ivágy hiánynál, idegei bágyadttág ét rom kedélyhaiigulat, lováhbá (ófájáaok, álmatlan éjjelek kóvelketlé-ben Ily egyének lattan egétten elpuinuliiak W Növénybor ai elgydngillt életeidnek iij lllktelétt ad. JV* Növényin» (okolta az élvágyal, ai emeutiit ét láplálkozá.l elómozdl ja, elóieglti ai anyagcserét gyoraitja a vérképződéit, megnyugtatja * írldult idegeket és életkedvel izeiez. Siáni-lalan elismerés és hálanyilvánitái igazolják eil.
Nttvénybor kapható 3 és 4 koionáéil a Nagykanizsai, Kiikamzaai, llecjehelyi, UJudvari, Ku-Komáiomi, i\'.utkányi, Neraesvidi, ,Tapionyl, Bóhónyel, Sagy-llatomi, Kelul-Segeidl Csurgói, Serzencei, Gólai, l.égraJi, Alió-Domborui, Kolorit, Muiaciányi Katkai, l\'odturenl, Szelnicai, cAlzolendvai, Pákai, Dakaai, Novai, Bakii, l\'oluikei, Haoaai, Alao kajki, Nigy-Radai, Kelhelyi, Marialii, Kapoiváii, Nagyatádi, Tarányi, Csáktornyai Perlaki, Varaszdi >tb. gyogytarakban et luazer-uzlelekben éa Magyarország legtöbb gyógytárában.
A kanizsai gyógyszertárak 3 éa lobb uveg novényhnr rendeleanél eredeti árak mellcll killdlk síéi mindenüvé a monarchiában.
■V Utánzásoktól óvatik. "M
Kérjen csakis
Hubert Ullrich-fóle növónybort
IAIKALJHU1, tót,JÓOOt VIUM fl/.OQ.I
gar* Radioaktív forr6aou U**forrók I
BIZTOSAN 6Y06YIT
rhaumAl, laehtaal, anyageaaraaavarokAl. eukorbMe^af«. alkati bajokat. gyér »alt • kórokat. iKnlUrtaka ét liudinániralui
Urinatra
kloa latyanl
TAVASZI Kl ÜLTETÉSRE AJÁNLOK
Qyümolcsfákat: sima, kórte, kajszi és francia barack; díszfákat,
díszcserjéket, feuyílákal Rózsafákat : magastól zstl, bokor és futó rózsákat — Készlet circa 4000 darab
Vlrágpalántakat: u. ni.: Polargonium, Salvia Kuobaia, Vanília Lobidia, Szón)égvilágok stb. — Virágpalántákból készlet minlegy 100.000 darab
Magvakat: Mindenféle vetemény és virágmagot, takarmányrépa és a legfinomabb pázsit fümagkeverékot.
Fetermann József
rí\'-«»Nagykanizsán
korttclcp: Báthory-u. 22.
„A köztudatba ment át",
hogy csakis
KÁLLAI LAJOS
motorgyára
0
Budapest, VI., Gyár-u. 28-
j
b z á 1 1 i t j a
teljes jótállás mellett
a leghíresebb motorcséplö-készleteket.
Valódi KÁLLAI LAJOS uiotorkóaalatak M altamert lagkItttnóbbek » ornágbin.
0W Kérjen diszfőárlapokatl ~Wm
I\'tgyalmeztatta I KtLLAI LAJOS blrnavaa motorgyára nem táveiithetö önre in ab Kállai novű --i czágekkal.____l.
Phosphor-pép
legjobb irtószer mezei egerek részére. Kapható:
Drogéria a Vörös Kereszhez.

Nagykanizsán, városház-palota.
Szőlő- oltványok
Huszonöt legjobb bor- és cseinegefajbau még negyvenezer darab.
Csabagyöngye!
oltvány ét namit ilmaviitzik.
Kiirópában a legkorábban éró fa|szóló, drágáit fizetett piaci újdonság. Minden kisebb házi-kertben is termelhető, lúgosnak is kittlnó faj.
PIROS O E LAW A R E
Negyven hektollW terem holdanként, melyért Írásban jótállok Klgyokereztetve inillden szál simavesszó megfakad, erre nézve ulasitáa mellékeltelik miudeu killdemétiyhez.
Májita végén (s Illtethető. — Itóvebb leírást, színes képeket és árjegyzéket ingyen küld:
(Bibarm.) po^ln, távírda telefon állomás.
Nagy Gábor, Kóly £
Nyomatott a laptulajdonos Ifj Wajdits .lóist^f könyvnyomdájában Nagykanizsán.