Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
10.02 MB
2010-02-17 15:50:44
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
303
2474
Rövid leírás | Teljes leírás (241.33 KB)

Zalai Közlöny 1912. 087-094. szám november

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/
NAGYKANIZSA 191a NOVEMBER 4
51-IK ÉVFOLYAM. 87 SZÁM
HftTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■■iJilinlk héttőn íi ciltirliki*.
£lOfU«U»l árak: Egtii 4vr« 10 korona, ídlív.o 6 koron*, | NouyeJíYto 2 korona 00 Ali. — Egy** «*ám ár a 10 flll. j
K«l*lá» *i*(k«(ai6
Unnl/tn Iwtváa
Kiadja: • nxerkeittSiéi:.
Szirknztiiíi ii kiadóhivatal Diák-tár I
I *l*fon : 112. — Hlrdaláaak dljuabi* aaarlnt.
SZEMLE.
W l elmúlt hét steotáoíóját a városi köz-
ÍV gyűlés képeile befelé és a temető miudenizentek esti kivilágításával egybekötött ábitat kifelé. Mennyi fény, ragyogás és milyeu jnegbató! A földről száz apró lángocska libeg olŐ éa a szomorú, sérga levelű fik alatt az éjbe beleolvadó bágyadt fény, a slearinnak é< a hervadásnalc az a szomorú illata, olyan bánatoK éa finom ! A sirok utai telve emberekkel, sörgőforgó tömeg, h az egyik sirou egy kis gyermek Ol. Talán, inert elláradt, talán, mert gyászol. Nem lehel tudni. A temető főútvonalán egy vil[nuykörtéből összeállított kereszt ragyogott és a sok, kék, zöld, sárga, lila lámpásbuu kigyulladt a fény. Ilyen szomorúan és ünnepélyeseit nézett ki a temető halottak estélyén. A közgyűlés már aokkal kevésbé volt szomorú és még kevésbé ünnepélyes.
Helytelen városi politika.
NagykaniXka, nov. 4
H.
„/. tekinteten városi tanács gondoskodni fog arról, hogy a város belterületén lévő kihasználatlan területek a középosztály részére megnyittassanak ? ■ Szép I Mennyibe fog ez kerülni ? Arra nem méltóztatik gondolni? Azaz gondol a tanács erre is. mert tovább igy indokol: Hogy a/, utcanyitások a város közönségének kiadást ne okozzanak, foglalkozik a v. tanács a telek értékemelkedés — adó(betterment) behozatalával. Ez any-nyit jelent, hogy az itt megnyitandó lakások horribilisán drágák lesznek. Tessék most már tisztelt „középosztály" olcsó munkáslakáso-kat keresni.
Tessék csak megnézni, hogy a „középosztály" milyen lakásokban lakik a Király-utoáb&n, a Csengery-utca egyiiémelyik házában, vagy a város tulajdonát képezó cso-portházban. Persze, a város drága bérért lukakat bocsát a „középosztály" rendelkezésére s ugyanekkor egy ilyen koncileiáns ajánlatot visszautasít, azzal, hogy erre nincs szükség most.
Kedves uraim, ez a .most" a megölöje minden gazdasságoaságnak és baladásnak. Édes isíeneni. csak nem méltóztatik gondolni, hogy Nagykanizsa mához ötven évre is a kisszerüségnek oly kiáltó bizonyítékait fogja
mutatni mint ma? Azt méltóztatik gondolni, hogy Nagykanizsa megmarad ezen a szük körön belül, melyben most vau? Azt tetszik hinni, hogy idővel nem válik szükségessé ennek a mostani tervnek a megvalósítása, és azt tetszik hinni, hogy valamikor nevetni fognak, ugy mint a múltkori közgyűlésen nevettek, egy késóbbi Djváry Géza kijelentésén, hogy a Szentgyőrgyvári hegyen is lehetne utcát nyitni!? Tessék meggondolni, hol volt valamikor a Sugár ul és mindazok az utcák, melyek az utolsó félszázad alatt oly rohamosan épültek I Akkor majd. mikor drága pénzen kell kisajátítani, ha a mostani képviselők fognak határozni, sajnálkozni, ha pedig késóbbi nemzedék csodálkozni fognak azon a naivságon, mellyel egy ily oélszerü tervet sutba dobtak, mert a közérdek és a magánérdek egymással karöltve jártak.
Nem értjök, miért akarja a városi ta náos Kiskanizsát „megnyilani" ésmiképgon-gólja ezt keresztülvinni I ? Hiába van közigazgatásilag egybekapcsolva velünk Kiska nizsa, mégis csak külön község az, mert lakósai önálló gazdasági és társadalmi éle tet élnek.
A gazdasági együttélés, az együttélhetés leszi az egy-várost, nem pedig a térkép. A gazdasági szükséglet kell, hogy vezesse a városfejlesztést Azt pedig el ne...