Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.22 MB
2015-06-22 14:46:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
354
1788
Rövid leírás | Teljes leírás (288.62 KB)

Zalai Közlöny 1912. 026-033. szám április

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


5I-IK ÉVFOLYAM a6. SZÁM.
N\'AQYKANIZSA r9la ÁPRILIS x. 5I-iK ÉVFOLYAM 26. SZÁM f HÉTFÓ
ZALAIKÖZLÖNY
Politikai lap.
■•Uiliilk bitlii ét ciltlrtlkii.
EISfWatéal árak: Eg«>• évro 10 korom, lélitie 5 koron*. n„,.,•_
N«gr«<""* * koron. BO «11. — Egy«» .iftm ér» 10 Ml. .>o**«i.
Szirkiiztiiéi ét kiaiéblvaUI liák-tér 1
» mirrke»Uaíi. TaU\'o*: ||t. — HlráoUuk dljttabi* •■•rlnl.
Ipartestületi jelentós.
A nagykanizsai lpurlesitílet Elóljárósá gának a/. 1911. óvról szóló jelentését nóini lényegtelen kihagyással a következőkben adjuk : Ez óv január hó 18-án jutott Ipartestületünk negyedszázados korához Tehát ez alkalommal nevezetes évfordulóról kell említést tennünk.
Huszonöt év mult el, mióta testületünk megalakult s alapszabályos működését meg kezdve, városunk iparának fejlesztését magára vállalta.
E 25 év leforgása alatt testületünk eredményes működésében hány és hány érdemes iparostársunk vett részt, akik közül bizony sokan megszűntek élni e földön.
De a gondviselés a kimerült erók helyére mindenkor küldött uj ós tevékeny erőket, melyek a megkezdett törekvések szolgálatába állva, tehetségüket az egyesület hasznára fordították.
Iparkodtak arra törekedni, hogy az Ipartestület életében az egyetértés, a testvériség és szeretet részére oithont teremtsenek, mert bölcsen belátták, hogy ezen eszközökkel sikeresebb a küzdelem minden támadás ellen.
Az esetról-esetre megválasztott elöljáróság tudatában volt annak, hogy az egyesület eredményes vezetése csakis alapszabályos működésében gyökeredzó rendelkezésekkel biztositható.
Ennélfogva különös tekintettel volt arra, hogy a hozzá fűzött igényeknek teljesítését minden egyes tagjával szemben, különbség nélkül beváltsa.
Szem elótt tartotta, hogy működésében a lehetőség szerint hivatásának megfelelhessen; mert elóre látta, hogy a legcsekélyebb félrelépéseért a tömörülés szentségét a széthúzás ós a kishitűség dúlja föl.
Találkozott is az Ipartestület olyan áramlatokkal, amelyek sehogy sem akartak meghódolni elótte, de az újítás szelleme hamar békót vetett a niaradiságra <%s a oéhek lelkes tagjait a haladás kora magával ragadta és megismertette velük annak szükségét, amely az Ipartestület megalakításával az iparosoknak egy táborba vonásával jár.
így átesve minden akadályon, mind eró-sebben nyilvánult meg a békés munkálkodás vágya. Mind hangosabban jutott kifejezésre az ipartestület eredeti célja.
Az iparosság józanabb része érezte, egyesülésben rejlik érdekeinek megóvása. Törekedtek arra, hogy az egyenetlenség az Ipartestület életéből egyszer ós mindenkorra kik Üszőből tessék.
Az ellentétek teljes elsimulása az iparosságot egymáshoz közelebb hozta és a megváltozott körülmények alapján a rendszeres
együttműködés vert gyökeret. Míg végre jött egy jobb kor, a békés törekvés diadalmaskodott és az Ipartestület biztos lépésben haladhatott hz elébe tűzött cél felé.
S luidón az önzetlenség jegyében működő elöljáróság eredményen tevékenységét a megelégedés betetézte, hz engesztelés ne-felejts színű ege is kiderült fölötte.
De ép egy negyedszázad küzdelmes évei sorakoztak el működése mellett, inig odáig jutoti. hogy az elért eredményekért — melyek a/, iparosság javára szolgállak — a gondviselés elótt háláját kifejezhesse.
Huszonöt évből merített tanulsággal gyarapodott a testület. Oly tanulságokkal, amelyek a késő utódokra nézve is mindig üdvösek lehűlnek.
E tanulságok rövid összefoglalása alapján belátunk a 25 éves múltba, tapasztalas-sal bírunk a jelenben és irányi vethetünk a jövőre is. A mult küzdelmes volt, a jelen az ölöm és lelkesedés napja lett s a jövó ezek sikeres következménye lehel.
De most forduljunk egy maradandó szép emlékhez, mely Ipartestületünk 25 éves fen-állását örökili meg.
Az évi rendes közgyűlés kimondotta, hogy az Ipartestület negyedszázados évfordulóját jubileumi ünnepély keretében megüli és az ünnepély rendezésének előkészítésére az elöljáróságot hatalmazta fel. Az elöljáróság ezen küldetésében egy vigalomrendezó nagybizottság közreműködésével lelkiismeretesen eljárt A jubileumi ünnepély rendezéséről programmot készített, melynek alapján az ünnepély megtartását a legnagyobb sikerek mellett f. évi szeptember hó 17-én végre is hajtotta.
Az ünnepély keretében elhatároztatott, hogy egy iparosotthont létesít, melynek alaptőkéjéhez 8 éven át évi 600 koronával járul; az . ünnepély napján pedig 200 K-t oszt ki az elaggott és munkakep\'olen iparosok között Ezen határozatot a július 16-iki rendkívüli közgyűlés lelkesedéssel tette magáévá. A kö/.gyülés lelkesedését erősen fokozta Samu József elnök azon nyilalko/.ata. hogy a létesítendő iparosotthon alaptőkéjéhez 100 koronával járul hozzá.
Siker koronázta az ünnepély tánoestélyét is, tekintélyes öss/.eg folyt be a belépődíjakból és a felülfizetésekből.
A tiszta bevételek összege 1060 K tett ki, mely összeg a jelzett alap oóljára takarékpénztárba helyeztetett
Mindezekben számot adtunk az Ipartestület 25 éves fenállásának dióhéjba foglalt történetéről és jubileumi ünnepélyének erkölcsi és anyagi eredményéről
Mely után áttérünk a testület egyéb említést érdemlő mozzanatairól.
Az ipartestület belólete és vezetése szükségét érezte hz alapszabályok módosításának. Ugyanis ama kérdés merült fel, hogy az elöljáróságban minden iparág nem képviseltetheti magát. Ez okból január 4-én tartott elóljárósági ülésben Halvux Frigyes városi tanácsos, ipai biztos előterjesztést tett. hogy az eddig érvényben levő alapszabályok módosítása elkerülhetlenül szükséges és hogy az elöljáróságban lehetőleg minden iparág képviselve legyen, az elöljáróság létszámát 30-ra véleményezi kiegészíteni. Továbbá előterjesztette, hogy az alapszabályok mindazon szakaszai, amelyek a mai viszonyoknak nem felelnek meg, szintén módosíttassanak
Az elöljáróság az iparbixtos ezen előterjesztéseit egyhangúlag elfogadta.
A kereskedelemügyi m. kir. Minisztérium néhány szakasz módosításával 90673/911 II. A sz. alatt az alapszabályok példányaira vezetett záradék szerint 1912. junuár 8-án jóváhagyta w
Az 1910. évről adott jelentésünkben bejelentettük a közgyűlésnek, hogy a nagykanizsai Takarékpénztár tartozásban levő 620» K 60 fillér bekeblezett összeget lefizeti s az egyesület pénztárát és vagyonát tehermentesíti. Erre vonatkozólag van szerenosénk a közgyűlés tudomására hozni, hogy ezen összeg október 16-án lefizeletett és a zálogjog telekkönyvileg töröltetett.
Az 1911. évben az elköltözött és meghaltakat levonva, december 31-ón a taglétszám 564 volt. Segédlélszám volt 595.
Az 1911. óv folyamán tanono volt 761, ebből felszabadult 141, a tan viszony felbontatott 84 esetben, maradt az év végén 536 tanono.
Jelentésünk lezárása elótt még foglalkozni kívánunk azon mostoha körülményekkel is, amelyek manapság az iparosság vállaira nehezednek.
A folytonos közgazdasági és politikai válságok a kisipar hanyatlását nagyban fokozzák. Ezen bajok orvoslása osak az uj ipartörvény életbeléptetésével segíthető elő. melyhez járul még a betegsegélyzó törvény módosítása is. Amint a politikai viszonyok ugy alakultak, amelyre a közel jövőben kilátás van, hogy a kereskedelemügyi miniszter ur az ország kisiparosságának érdekeit felölelő ipartörvény revíziójához lát, biztosra vehetjük, hogy meg fognak szűnni azon viszás állapotok, amelyek jelenleg a kisipar pangását idézik eló.
Ami pedig az Ipartestület elöljáróságát illeti, vegyék megnyugvással, miszerint minden időben arra törekszik, hogy az iparosság javára tőle telhető modon közreműködjön.
Nagykanizsán, 1912 január 31.
Muraközy Lajos s. k.
jegyz.l.
* •■}
Samu József s. k.
elnOk.
a
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 1.
A Patronázs közgyűlésé.
A nagykanizsai Patronázs egyesület március 31-én tartotta évi rendes közgyűlését Vécsey ÜBiginond polgármester elnöklete alatt. A legszimpatikusabb egyesületek egyike ei, mert az embertársak lelkét, becsDletét akar|A megmenteni az emberségnek. Csak a művelt államok jutnak oda. hogy a bűn ösvényére tévedt embertársak ineg\'avilására, segélyezésére gondolnak és nem is torakozík más a mentési eszme és akció köré, mint a társadalom legjobbjai, legműveltebbjei Azért nem csodálkozunk azon. ha sokan akadnak olyanok, kik társadalmi állásukból és vagyoni helyzetükből kifolyólag hozzájárulnak ugyan filléreikkel a kitűzött célhoz, de egyébként munkáikkal, nem támogatják » nemes törekvést.
Azért nem kesergtlnk, mert hiszen elegendő, ha az egyesület vezetősége és tisztikarában megvannak azok a qualitások, melyek a nemes munka eredményét megközelítik. Azt pedig tapasztaltuk a tegnapi közgyűlésen is, hogy elnök, titkár, pénztáros és az egész választmány hivatásuk magaslatán állanak. Az elköltözött Jureczky ügyész helyett Fischer Imre ügyészben ugy látszik nem kevéssé lelkes ¿8 körültekintő tagot kapott az egyesület, akinek a gyűlés folyamán egyhangú tetszéssel elfogadott iu-ditványs nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy a Patronázs nagyobb arányokban fejthesse ki működését.
A gyűlés nem volt népes; öt hölgyet láttunk ott, akik különben sehonnan se hiányoznak, a hol a munka tettre szólítja óket: Vidor 8amuné, Boér GusztévnAi ,dr. Rothschild Jakabné, Remete Gézáné és Révész Lajosué uruók voltak jelen. Az urak közül is azok akiknek életfoglalkozása a társadalom szolgálatában telik el.
Vécsej Zsigmond polgármester megnyitó és üdvözlő szavai után a tárgysorozat egyes pontjai napirendre kerülnek. A jegyzőkönyv hitelesítésére Vidor 8amuné urnót és Fischer Imre királyi ügyészt kéri fel. Miklós Dezső dr. titkár plvasta fel az évi jelentést, mely szépen megrajzolt képéi adta az egyesület működésének. Ámbár az egyesülni szabályszerű működését betöltötte, de reményeik nem váltak valóra, mert oly szélet alapon, mint kellett volna uem teljesíthették anyagi eszközök hijáu feladataikat. Bí zonyos visszaesés tapasztalható a Patrouázs működésében az egész országban. Pedig szükséges, hogy a társadalom mentési akciója a biró büntetése mellolt ott logyen. A szegények segélyezési következetesen megiagadta az egyesület, mert ez uem tartozik atapszAbályszerü feladataihoz. Erre valók a uóegyesületok. Elismeréssel emlékezett meg a titkári jelentés Vidor Samuné, Boér Gusztáváé uruók-ról, kik a munkából hathatósan kivették részöket. Megemlékezett a Treucsénbe elhelyezett Jureczky Iván ügyész működéséről, valamint Oszterbuber László kir. Ítélőtáblai biró haláláról, ki mint nemes lelkű biró támogatta az egyesület«!. Véo»ey polgármester eluök indítványára jegyzőkönyvi köszönetet »isvázolt a gyűlés dr. Miklós Dezső titkárnak nemcsak a gondos és szép jelentésért, hauem az évközben kifejtett buzgó munkálkodásért is. Ezutáu Gáspár Béla pénztáros olvasta fel a pénztári jelentést. Az 1911. évben folyósított segélyek összege Ö6V6Ő K E segélyezések a kővetkező címekéit történtek:
Utí és élelmezés segély raboknak és rabságból kiszabadultaknak; rabságból kiszabadult iparosoknak ipari eazközők és anyag beszerzésére; fiatalkora züllésnek indulók és családjaiknak segélyezésére; elhagyott gyermekek támogatására; állandó havi W-gély letartóztatottak családtagjai számára. A befolyt jövedelemből a Népkonyhát 605 46 K-val, az Ors*. Gyermekvédő Ligát 151-36 K.-val segítettek. Közvetlen és közvetett segélyezések összege 1492 K. 38 f. Az IttU. évi költségvetés 1650 K. szükség-lelet állapit meg, mellyel szemben a befolyt tagdíj 400 K.
A mult évi zárószámadás tudomásul vétetett; az 1912 évi költségvetés elfogadtatott és Buu Samu indítványára a felmentvén) megadatott és jegyzőkönyvi köszönet rzavaztatott a pénztárosnak.
Nagy tetszéssel fogadtatott Fischer Imre kir. ügyésznek az az indítványa, hogy keresse meg az egyesület a törvényszék területéhez tartozó községeket, hogy mint erkölo»i testületek lépjenek be tagokul, hiszen az váltaikról veszi le a terheket üdvös működésével. Kéressenek fel a járási főbirák és a körjegyzők, földbirtokosok a belépésre. Vécsey polgármester örömmel járul az indítványhoz, de kirgé-géaziteni kéri azzal, hogy ez akció érdekében kéressék fel Zalamegye alispánja, hogy vesse latba tekintélyét, hogy a felhívásnak meg legyen a kellő eredméuye. Egyhangúlag elfogadtatott.
A megejtett választásnál ugy a tisztikar, mint a választmány az eddigi maradt, csak az eltávozottak helyei töltettek be ujakkal.
A gyűlés elfogadta a választmánynak az elnöktől előadott ama indítványát, hogy f. é. junius első napjaiban Virágnap jelleggel gyermeknap rendeztessék. melynek jövödelmáből a Patronázs az eddigi szokás szerint 6 százalékkal részesedik.
Ezután a polgármester a gyűlést a tagok éljenzése közt bezárja.
NI R E I.
Aktuális strófák.
Nagyböjt.
i.
A jó öreg kathedrából Halljuk a nagy igazságot, Mit a tisztelendő atya, Egész héten jól megrágott.
Ékes szóval, tüze* nyelvvel Dicsőíti a bójtölést S példálódzik, hogy e téren Ki követ el azentaég-törést.
óh a nyáj most jámbor birka, Törvények hú megtartója, Nézd az arcát: a nagyböjti Koplalás ordít le róla.
Hű keresztyéu valamennyi, Dehogy vét a törvéuy elleu I Lón terén a bójtölésnek Mind a hánya — acéljellem.
Sót magát a koplalása» Oly annyira beleéli, Hogy hentessel, mészárossal Már nem is mer szembenézni.
S fogadok egy kiló husbaa (Bár koldussá tesz u ára;), Hogy e népnek még húsvétkor Sem jut hus az asztalára.
Óda a Naphoz! II.
Óh Napi Szeretlek és imádlaki
Te jóltevój* a világnak.
Hol puha aszfaltban.
Térdig jártam heteken át.
Most ily puha aszfaltot
Bármily kutató sas szeme nem lát.
Te vagy a mérnök, a kövező,
Te imádott, te ragyogó Nap I
Ennyi sokoldalúságot
Tenne-e fel valaki rólad?
Oipőm talpáuak ékes beszéde
Himnuszt zengeni hozzád elég-e?
Kneippoltam eddig; most valahára
Megszűnt a náthám ...
8ogáfözönödben a világot
Mintha dicsőbbnek látuám I
Óh Nap I Ne boruljon
Vig arculatodra felleg
8 én hálaképpeu nap-nap utáu
Dics-himnuszokban megénekellek.
A míg te ragyogsz, nem lészen at ég
Sárgyártó csapadék ontó
— 8 nem jelenik meg nálam a nátha
És szünetel a — cipókontól
A kormány reaktivál4«a.
A király a Khuen-Hóderváry kormányt újból kinevezte. A kormánykrizis megszüntetését a kftvetkezó királyi kézirat dokumentálja : Kedves Khuen-Héderváry grófi
Mély sajuálatta\' észleltem törvényadta fejedelmi jogaim tartalmára vonatkozó azt a nézeteltérést, amely önt és miniszteriéi «alt lemondásuk benyújtására indította volt.
Kormányzatomnak az alkotmáuyos élet áldásos helyreállítását követett egész ideje alatt gondosan őrködöm t törvény és az alkotmányos rend épségben tartása felett.
Zavartalan birtokában van a nemzet összes alkotmányos jogainak, ezek között az i^joncmeg^jánlás jogának is és mi sem áll tőlem távolabb, miut ennek érintése vagy csorbítása.
Másrészről azonban ragaszkodnom kell szúd az 1888. évi XVIII törvénycikkben reám ruházott lejedeliui jogaimhoz is, amelyek értelmében behívhatom, vagy beuutarihatom az ezen törvényben megjelölt tartalékosokat és póttartalékosokat, amidőn ezt különös körülmények szükségessé teszik.
A milyen határozott akaratom tiszteletben tartani a nemzet alkotmányos jogalt, éppen olyan határozottsággal kell alkotmányos fejedelmi jogaimat is sértetlenül feulartanom és uralkodói feladatomnak csak akkor Telelhetek meg, ha együttesen tölthetem be ezen kettős hivatásomat.
Április, i.
ZALAI KÖZLÖNY
3
Bizalommal hivom lel a nemzetet, könnyítse meg ezen feladatomnak lelkiismeretemmel összeegyeztethető módon való .tuljesitését és ezzel biztosítsa a király és a nemzet (jgy.etérteqéu alakuló alkotmányos munka folytatását.
Keli Bécsben, 1912. március hó .30-án„ Ferenct József s k. KMteii-Hfáerváry gróf s. k.
■V Olvasóinkhoz. Lapunk legközelebbi száma kétszeres terjedelemben f. hó 6-an szombaton jelenik meg.
— A „Zalai Közlöny" szerkesztősége in. Iió 20-ika óla szaporodott egy szellemi munkással. Ugyani« Nagy Lajos, helybeli állami iskolai tanító, ki a hirlepirán teréfi már régebben is munkálkodott, társsttrkeszlói minőségben belépett » «Zalai Közlöny" munkásai közé. .
— Halálozás. Ö«v. Göltíngei Kelemenné szflletett Csizmadia Amália ugy a baját, míht rokonai nevében fájdalomtoll szivvel tudatta, hogy felejthetetlen férje, Oöttinger Kelemen a kereskedelem-Ügyi minisztériumban beosztott-m. kir. posta és távírda felügyelő folyó évi március hó 29-én d. u. 4 órakor életének 49-ik. példáé házasságának át-ik évében hosszas szentedé« és a halottak «zentségének ájtatos felvétele után Nagykanizsán \'elhunyt A megboldogultat folyó hó 31-én d. :u. 4 órakor helyezték örök nyugalomra a nagykanizsai családi sírboltban.\'-
— Titkárváltozás az Első Magyarnál. Az Első Magyar Altaláuos Biztosító Társaság működése olyan tnélyeu gyökerezik a magyar közgaz-\' gazdasági éleiben, hogy \'minden változás, mely a Társaság személyi vagy ügykezelési ügyolbnn elő lordul, figyelmünkre számithal A Nagykanizsai lóűgy-uökséguél beállott titkári változást; hozta tudomásunkra egy körlevél. As eddigi ti&árok várostonfckan mindig tényezői voltak társadalmi élelmiknek Néhai Sümegi Kálmán titkár nem egyszer kötQtte 1« városunk figyelmét irodalmi érduktotégü felolvasásaival. HívatáH utóda Rezsó Béla titkár \'szintén.- ki*Aló egyéni qnalilásokkal töltötte te hivatalát. Emelteti tanúskodik ai a köiflevél 18, melyben a Tármság tudatja, hogy .Dezső Béla ur nagykanizsai fóügynök-ségünk érdemes titkára egészségi állapotába való te-kinietlol — legnagyobb saiuálatuukia nyugdíjba lép." Dezső Béla titkár nemcsak példás szorgalmú hivatal-főnök volt, hanem szeretettel és szakértelemmel figyelte gazdasági életünket Ez bizonyítja, l|Ogy a Zalavármegyei Gazdasági Egyesületnek- mind máig választmányi tagja Mint etnber, mindig humánus lelkére hallgHtott; rokonszenve«\' egyénigége, barátság gos modora seéles körnek közkedveltségét- szerezték meg neki. Hos zu, becsületes munkával eltöltött működés után hagyja el hivatalát. Kívánjuk neki, hogy a jól megérdemelt nyugalom kedves derült napokat, boldogságot nyújtson neki és családinak még sok esztendőig. A Nag) kanizsai fóűgynökséghez az e&zéli fóügynökség titkára, Lénával Vilmos helyeztetett át. Amint az eszéki lapokból értesülünk Leudvai Vilmos úrban nemcsak a nagykanizsai fóügynökség, hanem a város intelligenciája is értékes férfiút nyert.
— Hivatal átvétel. Ihászi Horváth ktván nagykanizsai állami helyettes anyakönyvezető egy hónapi szabadságáról visszaérkezett és ma átvette hivatalát.
— Tanácsülés. Nagykanizsa város tanácsa szombaton tartotta rendes heti gyűlését, melyen a folyó adiníniszjracionalis_ ügyeket iárgyaltq. le. Éten kívül az aréna építésre vonatkozó engedélyt megadta. A wíeni mészárosok melléktermékeket értékesiló szövetkezetének megengedte, hogy a közvágóhíd melleit csonigyUjtőtelepot létesíthessen.
, — Nagy műsoros estólyre készül a helybelire formátus egyház, templonulapia és a Kálvinenni gyarapítására. A\'z egyház elöljárósága gondoskodott,
hogy a f. hó 28-án tartandó estélyen dr. Balthatár \'ezsó és dr. Antal Gábor püspökök. Miklós Juuó vagy Karkas Imre költök, Kiss Ferénc püspökladányi esperes, gr. Tisza István védnök, részben az estély műsorában mint .sztjfeplők, részben mint sz ünnepély íénvét ei.Uflő vemi^gpk is részt yegyeuek. Védnök-nókül Bosnyák Oéiáné, Szalácsy Farka\'sné és dr. Bálás Itéláné úrnőket kéri fel a prespKerium « egyszersmjnd Bosnyák Zoft&uné, Sándor Erzsi ni. kir. operaénekésuőnek az estély műsorában leendő részvételén is fáradozik Fölkéri elnökükül a város polgármesteréi. a katonai halósápok vezetőit, elnüknőül pedig a helyi nőegyletok elnökeit. A rendezőség a város intelligentiájának vezetf egyéneiből lesz összo-Állítva Eme nagyszabású műélvezetet nyújtó estélyre már előre lelhiviuk közönségüuk érdeklődését.
— Nagykanizsa államsegélye Horváth István sito^llenór ma d. «.\'felte fel a város részére a nagykanizsai kir. adóhivatalnál a 4- milliós államsegélyből Nagykanizsára eső 30 ezer koronát. Az összeg felhasználására nézve a belügyminiszter annyit köt kí, kngy ameriyibeu a város közigazgatási alkalmazottai réskér» kiszolgáltatott, illetmények a 62000 911 sz. a rendelettel megállapított mértékel el nem érnék, a most kiutalt állami segélyösszeget, illetőleg ez összegűek a jeltelt célra tzflkséges réízél a közigazgatási tisztviselők segéd és kezelőszemélyzet fizetésének -és lakáspénzének az említeti körrendelet ben megállapított mértékig való kiegészítésére kell foritiUuii -Az illetmény kiegészítés tárgyában hozandó városi közgyűlési határozat felsőbb hatósági jóváhagyást nem igényel és azt csak felebbezés esetén kell feftwjesztoni.
Az izr templomban a húsvéti ünnepek al kaiméból az esti islontiszlelctet f. hó 1-én, hétfőn és 2-án, kedden d. u. 6-órakor, a délelőtti istentisztelet f. hó 2-ári, keddiMi és -3 áu szerdáit d. e. 10 órakor log .mágkofcftódni.
Az Ipartestületnek vMárn<pra hirdetett közgyűlése az alapszalmlyokban megállapított szému résztvevők hiányában elmaradt és húsvét hétfőjére halaszlatolt, amikor a közgyűlés tekintet uélkül a megjelenő tagok márnára, ukve\'lenül inegtartatik. Az előző közgyűlési tárgysorozattal
— A azooialdemokraták által mult szombat estére hirdetett népgyűlés a Polgári Egylet földszinti éttermében nagy számú érdeklődő kötöuség jelenlétében folyt le Oyenes Detső. elnökletével. Preust Mór a .Typographla\' szerkesztője tartott beszédet ; at általános választójog, a politikai helytet és a munkás sqió kérdése voltak a kitűnő előadó tárgyai.
— Kiütötték a szemét. Horváth Lajos gyomöleak^reskedö és Hasten András .sörgyári ko-
csis tegnap este a RáKÓcty-féle vendéglőben mulaláa közben ¡isszekúlömbözött egymással; gy leány volt kőztük az Eris almiba. A jelenlevő rondőri közeg lecsendesítette a két vetélytársat s színleg kibékülve váltak el egymástól. Azonban az előbb távozó Haszon Iwbeállra megtámadta a később hazafelé induló Horváth Lajost s dulakodás közben kiütötte Hor-vátlmak balsteinét. Igazán drága ár egy leányért.
— Tüz Kiskanizsán. Mult stombaton d. u. 4 órakor a városi tűzoltóságnak munkája akadt Kiskanizsán. A Stt Rókus-utrában egyik gazda pajtája gyuladt ki; terméstelesen a tűz keletkezésének oka ismeretlen.
— Tartalékosok bovonulása. A Nagykanizsán állomásozó cs és kir. 48. gyalogezredhez 1905, {107 és 909-ben besorozottak tartalékosai közül fitiü-an f. hó 11-ére 13 napi fegyrergyakorlatra behívattak. Ujabb 600 pedig ugyancsak 13 napi gyakorlatra ápr. \'J9-ére fog behivutui. Amennyiben elegouiló hely lesz a régi gimnáziumban, ott fogják őket elszállásolni.
— A szép gyermek a mamák büszkesége! Ez a létei lebegett a .Háztartás\' szerkesztősége előtt, amidőn e kitűnő lap előfizetőit a legszebb gyermekek versenyére kérte föl. A marnák a kis baliáik, a nagwnamák unokáik, a nénik picike öcsikéik s hugocskáik arcképét küldik be, ezek megjelennek a .Háztartás* egy későbbi «zámáhan és az olvasók szavazatai döntik el, hogy az Erdős József kiadótulajdonos állni kitűzött sok és értékes díj kinek jussoii. Nagyon helyes, hogy a Kűrthy Emilué népszer!) lapja, — amellett, hogy évenként ezernél több remek ételreceptet közöl, kertészeti, állattenyésztési s egyéb ház\'artási tudnivalóval szolgál és a divat « kézimunka uidonségait is bemutalja, — a gyermekápolás rendkívül fontos kérdését is fölvette programúi-jába Mert nemcsak a legszebb gyermekeket ismerteti, hanem arra is figyelmuzleti olvasóit, hogyan lehessenek e szép gyermekeik egészségesek, jó modorúak s szellemileg is fejlettek. A .Háztartás" előfizetési ára negyedévre 3 K, lélévre fi K, I évre 12 K. Az előfizetési pénzek a kiadóhivatalba (Budapest, VI., Eötvös-utca 36.) küldendők, amely szívesen szolgál mutatványszámokkal is.
—. A Nap a magyar újságírás szenzációja Tessék elolvaoui és leltétlenűl meggyőződik róla, aminthogy azonual konstatálni fogja azt is, hogy A Nsp a magyar közönség legkedvesebb lapja A 48-as eszmék és a magyar nemzeti törekvések egyet len hú és törhetetleu szószólója. Főszerkesztő: Braun Sándor. Felelős szerkesztő: llaosak Géza. Munkatársai: a magyar újságírás kitűnőségei. Példányszáma amerikai ujságsiker : 195.000 példány naponkint. Egy szám 4 fillér. Előfizetési ár: egy évre 16 korona, fél évre 8, negyedévre 4 korona, egy hónapra 1 korona 40 f. Minden jó magyar fizessen elő A Napra I
Aki bútort
BUDAPESTEN AKAR VÁSÁROLNI,
t *
saját érdekében cselekszik, ha vásárlás elótt megtekinti a
„BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET" védnöksége alatt álló
BÚTORCSARNOK ÉS HITELSZÖVETKEZET
árucs&rnokait, melyek a következő helyeken vannak; VIII.. József körút 28. sz. (Bérkoosis-utuza sarkán) IV., Ferenciek-tere 1. sz (a királyi bérbalotában.)
Ezen szövetkezet az .Országos Központi Hitelszövetkezet" tagja s . .. , ennek felügyelete alatt áll.
Vásárlási kényszer teljesen kizárva. Stílszerű modern lakberendezések.
Jfltoos arak! Szavatosság, árn raiísMK
\' --! I l «1
JgV1 Az árucsarnokba kizárólag elsőrangú 1 _budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.
f;
I

f
in
Hirdessen a Zalai Közlönyben
.zsxr
,il \'AtvUM-J ti, ./u^.,

a
ZALAI KÖZLÖNY
APBILIS 11.
I^M^t A magyarországi útviszonyoknak megfelelőbb

Automobilok
a
L AURIÜV-KLEIHE HTT
gyártmányú
)}g«-typusu 1912. évi modelQ 12/14 H. P.. 4 hengeres, 4 üléses kis koosi, melynek ára elegáns torpedo-karrosseriával és komplett felszereléssel K 7800.--
„K" typusu J912. évi modelű 28/40 H P. 4 lura-automobil, melynek ára Prinz Heinrioh kar-rosseriával és komlett felszereléssel
k. 16000-
rT)«gy«ror53Ígi L>cjérkipUl5«let ¿5 raktár
»
BudapestJV , Semmelweis utca 9.

lii i
ii tata. év ót« forgalomban.
Óvakodjunk
attBi*tokt41 éa máa
kéaaltményak baoaam
pinMtiL
E megjelölések
Berger kátrányszapana, Berger glycerin-kátrányszapana és Berger kén-kátrányszapanai, Berger gyógy- és higiénikus szapanai. |
égünk restére mint élóbeli védjegyek éa azonkívül e pótlásokkal: valódi és aradatl védve vannak, Mindén elárusító, ki éten ktiárólég valódi éa aaóbell vádjagyekkel biztosított, 40 év óla kipróbált Berger-félo aiappanok helyen mát kéélllmányt csempéül be, megsérti védjegyjogunkat. A mi étappanétnk a valódiság jeléül \'«nyoinatott védjegyet éa cég aláirást viaalik.
Taasik tehát eten két ismerteti Jélra-ügyalni áa kifejexetten Barger-félesiappanokat kárni, minlakóvetkaió cág gyártmányait: |
G. Hell & Comp. Troppau.
Kaphiló: Magyar.osztrák monarchia áa a külföld gyógy siartáraiban 4a aiakbavágn Űrietekben.
Tisztelt háziasszonyaink
Szíves figyelmébe ajánljuk az
„U J PATRIA" pótkávét
a „BIVALY- gyári jeggye-1
A kávéfőzetet
Egy főzőpróba
I
zamatossabbá és izletesebbó teszi, annak B*ép barna szint kölcsOnöz.
meggyőz annak kiváló minősegéről.
¡5) .lói jegyezd meg: csak Ö^ILQIHátlI"
cigarefta-papirt, vakry hüvelyt hozz és ne engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.

Nyomatott a lajftulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA 1912 ÁPRILIS 6.
51-lK ÉVFOLYAM 27 SZÁM -----
SZOMBAT
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■•■JilMlk híllén éi ciltirtikli.
£l6(U«U«t árak: Kgé.i 6..» 10 karon«, féUvr* 6 karont. N»gr«l*"« 8 koron« 80 (III. — Egy*» nim ári 10 KII.
KelalAi ifttiketaló :
Hf>rt4>N> Jáaanr,
Táraiiarktutó: Nagy l.ajon.
tzirkiiztiiéi éi kladékluUl liAk-tér 1.
T.l.fon: 112 — Hlrd«Ua«k dlj.iabá. aaarlnt.
Húsvétkor.
Míg emberek lesznek ozon a földön, akiknek kételygő lelkéből a hit nem veszett ki egészen: a húsvét fóliámadási ünnepe mindenkor mélyen megfogja indítani. Miért? Mert az a lelkivilágunk, melynek a hit a fundamentuma, hisz az igazság győzelmében És a világtörténetnek legfelségesebben tani tó eseménye, hogy a/, igazság a koporsóból is kitör és eget kér. Ezt a felséges eseményt az Istenember a mai szép ünnepen példázza. Követ hengerítettek a koporsójára, őröket állítottak melléje, — hasztalan. Az igazság kitört sírjából, mert az igazságot nem lehet megölni. A húsvét ezt simbolizálja. Boldogok azok, akik a nagyhét minden áhítatának hivő hittel részesei voltak, ám azok sinose-nek elveszve, akiknek a húsvét simboluma jut csupán enyhülelül ebben a minden tekintélyt, minden tiszta emberi érzelmet gúnyoló hitetlen korban, melyben mihaszna ránk rakódik a szkepszis sötét vigasztalan érzelme.
Kietlenebb, oinikusabb, önmagát és raá-Bokat mardosó lelket, amilyen Voltaire volt, még nem szült édes anya és ez a gonosz nagy elme, akinek az egyházról az volt jelszava: .írtad a gyalázatost," — tisztultabb lelkivilágában élettapasztalatban megerősödve, igy javította ki magát: „Ha a vallást nem találták volna még ki, nekünk jansenis-
hirdetitek, legyen néktek erősségtek, hogy eszmétek nem feszíthető meg. Kikel sírjából is és az egekre kiált.
A húsvét ünnepe tisztítson meg mindenkit. Boldog ember, kinek a hite ép és rendületlen a IniNvét nagy igazságában. De a hit malasztja mindenkire kiterjed, aki a húsvét szép ünnepének nagy eszmei tartalmát. Krisztusi fönségét átérezni akarja.
Ebben a zsendülő tavaszban minden azt mutatja: van feltámadás. Az eszmék forrongásában: hogy az igazság nem halt meg. él. Hiába hengerítenek követ a sírra, hová elföldelni vélik.
Iáknak kellene kitalálni. Nagyon oinikus, nagyon lelketlen, túlságosan meghiggadt bölcsesség, de ebben a hitetlen korban is bátran elfogadhatjuk vezérinotivomul. Nagyon gonosz ember az, aki a maga „felvilágosult\' üres lelkével megháborgatja azoknak a boldogoknak tiszta lelkivilágát, akik hisznek. Oh. hagyjátok, hadd tisztelje Istenét mindenki ugy. ahogy tetszik neki, mondotta Nagy Frigyes ; ezt a mondást talán a vallási közöny értelmetlen divatában így módosítaná: „Hagyjátok a hívőket, hadd emeljék föl leiköket e sivár hétköznap porából.*
Hozsánna! A nép akkor volt nagyobb, araikor ünnepeltévé Názáretit, akinek sooialis tanainál fenségesebbet sem elótte, sem utána nem hirdettek. A szegények felemelóje, a minden eiubornek egyenlősítése Krisztusi eszme s ne higyjétek, hogy a megtámadt dogmákat védőknek szük látóköre emelte ót keresztre: az ó kereszthalála valóban az emberiség megváltása, a kasztokból és rabszolgaságból. Egyenesen azt hirdette, hogy minden ember egyenlő taen elótt; a történelem második fönséges eseménye a francia forradalom, csak a polgári viszonylatban terjesztette ki ezt a keresztény tant. midőn kimondotta: „minden ember egyenlő a törvény előtt."
Megszólalnak az elnémult harangok. És hirdeti: az Ige él. Az igazságot megölni nem lehet Azért mindenek, kik az igazságot
Politikai húsvét.
A béke zsolozsmái, melyek a feltáma-dási körmenetben az emberi lelkekbe férkőztek, nem hozta meg politikai életünknek ait a nyugodt, békés jövendőt, melyre annyira oly régen áhítozik már a magyar polgár. Ami osend köröskörül honol, az nem a békességnek, hanem a visszafojtott lélekzet-nek a csendje, mely a harcra való készülődés előjele, Epoohális események történtek a közel múltban és hogy mit rejt az idők méhe a közel jövőre nézve, azt tudni ugyan nem lehet, de a sejtelem országos küzdel-műkre, átalakulásokra mutat rá.
A magyar politikai élet egyik nagy eseménye volt a Khuen-kormány újból való
A húsvéti locsolkodás.
A mi egészséges magyar népünk még mindig ugy csinálja eit a tok kacaira, jó kedvre fakasztó népszokást, ahogy Poucius Pilátus elkezdette. Mort nyilvánvaló, hogy a húsvéti locsolkodás szokását Ponciua Pilátus indította meg, aki bírói pálcát tört az Isten-ember fölött, de aki osak a vakszeuvedelmQ írástudókra hagyta, hogy beteljék a jövendölés, maga pedig nem akarván erkölcsi felelősséget vállalni: mosta • kezeit.
így esett az:
A kíváncsiság Eva asszonnyal született. Mikor tehát hire futott Jeruzsálemben, hogy akálvárai k.6-sirbolljából kikelt u, aki nem volt e világból való. elbengeredett a kó a koporsóról és fényözön közepette kilépett belőle a Megváltó, a csodaliir nagy kíváncsiságot keltett. Mi ígat belóle? Csak kósza beszéd-e az ? Elvégre azok az együgvü jeruzsálemi assszonyok mit ludtak abból, hogy a Megváltónak az ige hirdetéseért kellett meghalnia és az örök bűn-tól kelletett megváltania az emberiségei. Hogy érthessék ók meg azt a földöntúli , hatalmat, mely a halál után életet ad, mely sírokat nyit ós kápráztató fényben jelenik meg, azt a hatalmat, mely koporsóból kitör és eget kór, mert ó az igazság ?
Mikor tehát hire ment, hogy a keresztrefe»zitetl Jézus halottaiból föltámadt, a jeruzsálemi asszony had
hihetetlen csodálkozása kerekedott felül és vele a a kíváncsiság Már hajnal dereugéséro csapatosau elözönlötték a jeruzsálemi római követségi épületet, ahol Pilátus lakott. Pilátus uagy zsinatra ébredt föl, amit kívül a kapu elótt az asszonyhad támasztott.
— Micsoda lárma ez 1 riad föl.
Mikor aztáu fölvilágosították, micsoda bírt hoztak és miben akarnának at asszonyok megbizonyosodni, Pilátus parancsot adott szolgáinak :
— Zavarjátok el az asszonynépet a kapu alól.
A róiuai légiónak házi reudet végzó parancs
noki pedig tréfás legény lehetett. Mi űzné el legjobban at összeverődött asszouysereget ? Mi más, mint egy cseber hideg viz. Én menten a nyakuk közé zudittltolt vagy egy cseberrel, amire az asszonyok olyik csuronvizessen, de valamennyien akkor heveiiyénzve még szörnyűbb zsinatot csapva, stétreb-beutek. És ezzel a húsvéti locsolkodás népszokása kezdetét vette Bizonyosan megőrizte a stá|hagyo-ináuy, hogy már az első keresztények éllek ezzel a szokással. Ez aztán Idik soráu sok \' »áltozásou ment keresztül és elvezetett a rózsavízig. De bizony ma is az igazi és a jókedv terjesztője, mikor különféle praktikával és örvvel, mikor uem is látja, mikor nem is várja, a kéznél levő locsoló száján kiömlik a viz s megriadt hangon zsörtölődő panasz hangzik föl érte. I)e neiu kell azt és uem lehet azt komolyan 1 venni. Nem viszi el azt senki szárazon. És erre illik az a magyar példasió : ma uekeiu holnap néked.
Sok helyen az is dívik, hogy a gémeskút elé viatik a fehérnépet és a kut hideg vízéből vederszám leöntik Ez egy kicsit több a kelleténél éa nagyon sok áldozatot követelt. Amilyen nyegleségnek tarlom, ha egészséges magyar ember szagos vizekkel öntöz-ködik, ép olyan vad, nyera dolog at i*. amikor kut elébe vonszolják a szegény áldozatot. Ks aminő különös lempóia van most áprilia komának, bizony a hideg fürdő olyan ágybadöntőre is válhat, hogy gyász fakad ulána. Mint míndeu dologbau, ebben la az arany középút a legjobb.
Egyébként az öutözködés. hogy a férfi a uót és megfordítva a nő a férfit hideg vízzel leönti és az aztán jó egészséget kiván, már az indusoknál jóval előbb megvolt, mig a keresztények a jeruzsálemi asszonyokra való emlékezés gyauánt fölkapták. Az indusok szerint a viz az egészség, a termékenység jelképe és akit az indus h:deg vittel leöut, azt kitűnteti, mert szivéből a legjobb jót kívánja népe.
Hogy a kereszténység éppen húsvétkor locsol-kodik, azt csak abból lehet kimagyarázni, hogy Pilátus uagyon felboszankodott a zsinatoló asszonyo-kou. És elég volt a kereszténység első fordulatán szokásba hozni, sok századig és sok locsolkodó nép nem is tudva, hűségesen utána cselekszi, ett a külöu-ben — ha kellő halárok között mozog — ártatlan uépszokásl. (V. L.)
a
ZALAI KÖZLÖ-NY
ÁPRILIS 6.
kinevezése, melyet az ország törvényhatóságainak bizalom megnyilvánulása kisért. De a Justh-párt szomorúan látja elszigeteltségét és tapasztalja, hogy az ország közvéleménye ellene fordult, azért osak annál elkeseredettebben hirdeti az obstrukoiót, melyet a többség akaratának ollene szegez. Ha nem sikerül a makacs kisebbséggel való küzdelem a házszabályok hibás és helytelen értelmezése miatt, akkor elkerülhetetlen lesz az uj választás. A képviselők, kik a ház húsvéti szünetére elszéledtek, leutaztak kerületeikbe, hogy az uj választás esélyeit egyengessék maguknak. Tehát újra ki lesz téve az ország a választás izgalmainak. Nagykanizsára nézve ugy lehet az uj választás meg fogja hozni azt a változást személyben és politikai irányban, mely a jelenleginél inkább fogja szolgálni városunk intencióit Mert lehetetlen az, hogy egy város, melynek közgazdasági érettsége oly magas fokon áll, mint Nagykanizsáé, ahhoz a párthoz szegődjék, mely az ország anyagi és oulturális fejlődésének, megerősödésének oly makacsul gánosot vet.
A második esemény, mely a politikai világot foglalkoztatja az. hogy Horvátországban a parlamenti élet szünetel és Ouvaj horvát bánt királyi biztosul nevezte ki ó Felsége. E kinevezéssel a horvát képvi-selóválasztási készülődés aktualitását elvesztette. Ez a .királyi biztosi kinevezés, irja — Az Újság — a magyar koalioiós kormányzat sikerei közé tartozik.
A fiumei rezoluoiónak a koronája ez, amelyet köztudomás szerint a magyar koalíció vezérlóbizotlsága és a szerb-horvát ellenzéki pártszövetség együttesen készített. Amint a vezérlóbízottsági tagok minisztert székbe jutottak, rögtön átlátták, hogy dráván-tuli szövetségesükben törököt foglak. Minisztertanácsban foglalkoztak azzal, hogy Horvátország élére ne küldessenek-e királyi biztosi, de éppen akkor ünnepelvén „alkotmányvédelmeid" sikereiket, röstelték a király elé terjeszteni a propoziciót. Azóta egymást érik a lián-bukások, folyton kísérletezik a kormány, az immár nyílt pártütésre vetemedett koalíciós politika lavináját egyik se tudta feltartóztatni.
Ezért látta elkerülhetetlennek a magyar kormány a horvát királybiztosi kinevezést. Az ellenzéki lapok magyar bojkottról beszélnek, de a királyi biztoshoz közel álló egyének szerint ez a híresztelés nem egyéb, mint mumus, mely fenyegetésnek a nép, a kereskedők és iparosok között alapja ninos
Egyelőre tehát Horvátországban is csend vaiu de a béke. az majd csak ezután fog beállani.
Utcarendezés.
(N. L.) A fakadó tavasztól sok miu\'ent vár egy közönséges fóldi halandó. így például gyógyulását reméli tóié a beteg kenyerét a földművé« munkás, fa- és világításból származó gondjainak apadását a szűkös anyagi viszonyok között tengódó; kedélyének felfrissülését a melankólikus. Olyan forma szerepet játszik eleiünkben a tavasz, míut egy nagy uyerési esélyekkel kecsegtető, jól megkonstruált sorsjáték: mindenkit bizlat valamelyes jelentékeny nyeremény-kilátással.
Mi szegény városi adófizető polgárok is sok-sok reményűnk teljesülését lessűK attól az epedve várt évszaktól, melyben „minden virág nyilik, orgonától a kis gólyahirw." De hát a tavasz mosolygó istenasszonya sajnos, akkurátosan olyau szeszélyes, mint társnője Fortuna uruó. Reménységünk legtöbbször messze marad a megvalósulás stádiumától. Na igen I Mort ennek a megvalósulásnak sok-sok egyéb akadályai között nagyon is lényeges a városi pénzügyi bizottság felfogásának miként való kialakulása is. Kz az a hatalom, mely a lokális élet fínáncmiuíszteri hatalmát képviseli. S ha ez a fináucminiszteri felfogás nem engedi véleményét semmi néven nevezendő tekintetekkel, érvekkel befolyásolni, csupán a büdzsé összegei irányítják, akkor természetesen hiába a közegészségügyi érvek bármily szépen csoportosított halmaza is. A pénzügyi szempontokkal szemben nagyon alárendelt szerepe Jut a polgárok egészségügyi kérdésének.
Aztán meg nagyon köztudomásu dolog az is, hogy ha valamely városrész vagy utca rendezésének favorizálását a városi képviselőtestületben sem szolgálja senki, — akkor az ilyen város — vagy utcarész érdekelt lakossága éveken keresztül dúdol • hatja azt a nótát, amit a kedvese karjaiba vágyódó szemérmeles leányzónak válaszul a hűtlenségben leledző öcsémuram izenni szokott.
Nos hát igy vagyunk mí Kinizsy-utcaí adóalanyok is a már régen beígért ulcaköveiéaael.
Akii a skorpió már megcsípett, fél a szúnyog-csípéstől is Ne vegye tehát tőlünk senki se zokon, j ha ennek a kérdésnek felvetését szükségesnek találjuk. Osupán konstatálására szorítkozunk annak, hogy néhány utcának (Zrínyi Miklós u., Arauy J.-u., Kinizsy u. és Kisfaludy-u) egy időben és pedig a jelen év lavaszán leendő rendezését, kikövezését kilátásba helyezte a város. Azt hiszem, az érdekelt 1 utcák háztulajdonosai kész örömest belemennek a kilátásba helyezett Bolterment rendszer szerinti rendezési tervezet anyagi terheinek viselésébe, csak végre Ualshára va\'óra váljon azon régi vágyuk, hogy az ! egyes kövezetlen utcákban nyaranta tapasztalható tüdő- és egészséggyilkos portengertól megszabaduljanak. S hisszük, hogy a város vezetősége kellő érték-kol bir a közegészségügynek legalább is annyira nagy fontossága iránt, hogy » pénzügyi szeinpontok-1 nak nem rendeli még továbbra is alája néhány ezer
lakó egyészségügyi érdekét. Jó reménységgel vagyunk a város vezetőségének az utoakövezés ügyében nála járt deputációnak adott válasza iráot s azt értjük, azt hámozzuk kí ebből a válaszból, hogy a régi igéret talán már még som fog továbbra is ígéret maradni. A város humánus cselekedetet vége*, inikor rendezetlen uteáink kövezésének részletekre" osztott munkatervét a megvalósulás stádiumába juttatja.
A valósítási eljárás Mmi
A szombathelyi m. kir. VI. számú helyst\'uelési felügyelőségnek 411/1911. sz. a. átirata folytáu a Nagykanizsa város tanácsának 7077/1011. sz. a. határozatával Táncsics Béla kataszteri nyilvántartó lelt a valósítási eljárással megbizva.
A valósítási eljárást nemcsak az 536\')l. sz. P. M. utasitáH szellemében, hanem saját gyakorlata alapján keszitette el, tudva azt, hogy az utasítás értelmében követendő eljárás ilyen nagy határral, ilyen sok dűlővel és 91000 hisz.-mai biró városban nem sok eredménnyel kecsegtetett volna. E végből a valósítási eljárást a következőkép foganatosította.
Első sorban a város határában levő 113 dűlőt dűlőnként parcelláról-parcellára menve, a helyszínen a 2 bizottsági tag és egy v. külunácsoa jelenlétében valósította.
Kzen munkálatot 1(111. évi április hó 24-én kezdette meg és 1911. évi julius hó 98 napján fejezte be. Ennek végeztével azonnal megkezdette at egyéni kataszteri birtokiveknek a letárgyalását a VI—VII. kerületi városházán a felek és a bizottsági, nemkülönben az elöljáróság képviseletével megbitolt kűltauácsosok jelenlétében.
Ezen munkálattal az S600 drb. egyéni kataszteri birtokivet 1913. évi jan. hó l.-éig letárgyalta, amikor is az alább ismertetett hibákat derítette ki és ¡gátitólto kl 1912. jan. hó 1-től ketdve a kataszteri telekkönyveket kiigazította, a törvénybeu elől irt függeléket pontos bátstám jegyzékei, cirka 8000 kataszteri birtokívet (lyat) elkészítette éa azokba a belyr^u máamtat ba+egywUe. Kual u. 1009. évi V. c.-ben előírt kataazteri átalakítási munkálatokat 1911. évre befejezte. At össtes munkarésteket és az átalakított kataszteri munkálatokat 188/1911. sz. \' a. a VI. sz. m. k. Helystinelési felügyelőséghez felülvizsgálás végett felterjesztette.
Ennek megtörténte után fogja az uj kataatteri munkálatok kiegéstitését a hivatalos órán kívül megkezdeni és azt a törvényben előirt terminusra 1913. évi jan. hó l ére befejetni, amikor az uj munkálat érvénybe lép.
A valósítási el|árást 1911. évi áprltis hó 94-étól nap-nap után a kora reggeli óráktól a késő esti órákig eszközölte. A vasár- és ünnepnapokon is folyt a valósítás. Kivételt Uruap. Szt. lstváu napja és Karácsony első napja képezett, amikor a munka szünetelt.
Az említett módon készült nagy és lelkiismeretes munka meghozta a kívánt eredményt, mert igy
Sirolhv\'Roche"
ezerszeresen bevált
tüctöhurutok ellen
■ friss és idült
köhögés, hörghurutnál tüdögyuladások után.
Egészséges tüdők erős étvágy óvszer a tüdövész ellen.
ÁPRILIS 6.
ZALAI KÖZLÖNY
mind»u néven nevezendő és fajla hiba kípuhaloltatolt és tényleges birtoklásnak megfelelóleg azonnal ai összes munkarészeken kiigaziltatott.
Nagykanizsa r. t. város földadó katasztere olyan elhagyott rossz állapotbau volt, hogy azt feltételezni sem lehetett volna. Ilyen rossz karban levő kataszter az ország legelhanyagoltabb és legkisebb községébon sem található. Találtatolt 864. évi eredeti felvételi hiba 1884. évi valósítási hiba is; de a lényegesebb hibák uagyrószben a kezelés körül találtattak.
Tarlózás.
Valamelyik sajnálatra méltó 6 gyerekei családapa nagy szolgálatot! tett a tanügyi statisztikának. Kimutatta, hogy a helybeli állatni iskolánál ¿Ti napra rug az évi szünnapok száma. Csakhogy ezt a statisztikát is nyomban követi a statisztikák végzete : hasból készült Hát hiszen nőin kívánhatjuk, hogy még a statisztika is tökéletes leg)en. Mert ez esetben ennek a fontos tudománynak honi megszemélyesítőiét. Vargha Gyulát, aligha választották volna be az — Akadémiába.
*
Szegény tanítók I Még sem oly nyomorúságos a helyzetük, mint ők maguk hiszik. Lám, akad náluk is valami irigyelni való. Kz pedig jelen esetben a kivirágzott koldusbot, a koldusbotjuk virága: a vakáció.

Bóra, nemere burána s még tudja Isten mi minden néven nevezett szélviharok összessége szakadt a nyakunkba. Napokon keresztül dühöngött\'egy folytában. Istenemi Mekkora kárt okozott ez a rendellenes időjárás a nemzetgazdasági élet terén. A lelkem\' sír, ha arra gondolok, hogy országszerte hány téli kabát zálftgvállságát kellett pár nap alatt előteremteni. Kz az összeg elég lett volna Alakon néhány lóverseny-dijra.
»
A nemzeti költői irodalom is megsínylette ezt a télies tavaszt. A lírai költészet Titán Lacíjaít összemorzsolta teljesen. Hogyisne? Lantjuk húrjain megfagyott valaménuyi tavaszi vers. Csak a\' versek zöldsége maradt meg; at is azért, hogy a szerkesztői papírkosarakat, a tavaszi versek eme rideg temetőhelyét némi reménység-Btiunel tarkítsák. Pedig hiába I A papírkosarakon is olt lebeg láthatatlan felírással a Dante híres mondása: „Lasciate ognl speranza I"
No tessék 1 i I igazgatói kinevezés egyszorre. A pesszimista aszongya hogy: itt már nem érdem szerint történtek a kinevezések. Az optimista meg ugy vélekedik, hogy: bizony eddig se kellett az efféléhez érdem, hanem legtöbbször — kiliucselés. Középen az igazság. A szolgálati idő figyelembe vétele irányítja a kinevezéseket A kor, a kor I Hejh, háuy laulérfiu és tan leány (.1) engedné el ezt a kitüntetést, ha cserébe visszakapná például a — fiatalságát.

Lapunk társszerkesztőjét inód felelt bántja at, hogy a feleségét igazgatónővé letiék. oliogvu logadia » feleségének stóló gratulóciókat. Valamennyiben a halálos ellenségét látja. Hogyno kérem ? Most már nem csupán a családi életébon. — de hivatalból is alárendelték a feleségének. Kgy szép napon arra virrad, hogy ífj. Wajdits József könyv nyomdáiéban a következő névjégyet kell (őnagysága meghagyásából I) megrendelnie:
Stetter Dorisné
síül. Hagy Lajos
No ha még ez re diadala a feminizmusnak?! Akkor (ilüoklicli Vilma a megmondhaióia. hogy mit akarnak.
Yea.
HÍREK.
Krisztus keresztjén.
Krisztus keresztjén Az vau felírva: Hogy az igazság Nem vesz a sírba! -•• örvendjen, akit Bántalom ér: Ha szive tiszta, Lelke fehér!
Krisztus keresztjén Az vau felirva, Hogy a szeretel Nem vesz a sírba! — Mind e világ bár Eltedre les: Csak te bocsáss meg, Csak te szeress I...
Csak te bocsáss meg A gyűlölőknek ; S oszd szél a szived A szenvedőknek ! —" Megmozdult a kő Sírja felett... Örökkévaló A szeretet!
Szabolcska Mihály
— Húsvéti ájtatosságok A Szent Ferenc-rendiek plébánia templomában a fellámadási körmenet \'//> órakor lesz.
Ilusvél vasárnap reggel 7 órakor, l/,9-kor és 7,10-kor csendes misék lesznek ez, uláu szent beszéd és üunepélyos szent\'mise követkozik.
Húsvét hétfőn ugyaníly időben és sorrendben következnek a csendes misék, szent beszéd és üuuopi szent mise; délután periig litánia.
— Gróf Milces János Kőszegen, Gróf Mikes János megyéspüspök április 14-én és 15-én Kőszegen fogja kiosztani a bérmálás szentségét a Jézus szeut szive templomban. A püspök fogadtatására ugy a város, mint a katholikus egyházközség megteszik az előkészületeket. A bérmálás utáu a püspök látogatásokat tesz, ezenkívül a szent Dömés-rend iskolai ünnepet rendez tísztoletére.
— Református istentisztelet lesz Krisztus feltámadásának emléküuuepén, holnap, vasárnap délelőtt 10 órakor p Baithány-utcai imaházban, hol ez alkalommal Kádár Lajos helybeli lelkész az urvacso-rát is kifogia szolgáltatni a hlvekuek. Délután 3 órakor stintén egyházi beszéddel tarlalik istentisztelet. Hélfón Keszthelyen (art a lelkész ur istentiszteletei úrvacsora kiszolgáltatással.
— Ab izr. templomban.a húsvéti ünnepek utolsó napjai alkalmából az istentiszteletek a következő sorrendben lesznek megtartva: f. hó 7-én, vasárnap d. u. 6 órakor esti istentisztelet I. hó 8-án hétfőn d. e. 10 órakor muszal istentisztelet, d. u. 6 órakor esti istentisztelet. F. hó 9-én, kedden reggel 7 órakor sachrisz istentisztelőt a halottak lelkiüdvéért való imával (Házkáráh), d. e. 10 órakor mnszaf isteni ¡sztélét szintén Házkárával.
— Kitüntetett tanitók. A vall. és küzokt. miniszter Kovács Miklós, id. Szabó István, Itaneko-vich János, Ksan Irma és Nsgyné Stetler Bori* helybeli, Tordaí János csáktornyai, Dngovils Btlti csáktornyai. Steiuauerné Qérics Mária inuracsányi, Nádai Ferenc perlaki, Baján Ferenc, Fazekas Lajos és Tikk László zalaegerszegi, Vértessyné Nagy Mária és (Jeliért Mór sümegi állami elemi iskolai tanítókat illetve tanítónőket az 1907. évi XXVI. I. c. alapján a tuniigy terén tanúsítót! érdemeik elismeréseként egyenként évi S00 korona személyi pótlék engedélyezése mellett igazgatókká illetve igazira tó-nőkké léptelte elő.
— Elöljárósági alakuló gyűlés. A nagykanizsai izr. hitközség újonnan választott elöljárósága f. hó 4-én tartotta alakuló ülését Grünhut Henrik hitközségi elnök távollétében dr. Rothschild Jakab vezetése alatt. Megválasztatlak hitközségi helyettes elnökké! dr. Rothschild Jakab Templomi szakosztályi elnökké: Halpbon Mór helyettes elnökké: Rothschild Zsigmond. Iskolai szakosztályi elnökké: dr. Rothschild Jakab, helyettes elnökké: Heltai József. Alapítványi szakosztályi elnökké: dr. Rothschild 8amu, helyettes elnökké: Weisor József. Jóiékonyügyi szakosztályi elnökké : Fischer Ignác, helyettes elnökké: Strém Vilmos. Gazdasági szakosztályi elnökké: Sommer Ignáo, helyettes elnökké:
, llalphem Mór. Jogügyi szakosztály elnöke : dr. Schwart Adolf, helyettes eluökké: Sommer Náthán. Az egyes szakosztályi tagok kijelölése után végül • különféle kisebb bizottságok alakíttattak meg.
— Egy érdekes előadás A soproni kereskedők egyesületének felkérésére dr. Kirchuopf Gyula soproni koresk. és iparkamarai h titkár mull hó ¡il-éti a l\'itmonia szálló fehér termében előadást tartott a tisztességtelen versenyről. Hogy mennyire érdekes volt az előadás témája, bizonyítja at a nagy és széleskörű érdeklődés, mely az előadás iránt ineguyilváuult Dr. Kiroh.>opf Gyula széles látókörrel s tárgyának nagy szeretetével taglalta att a káró« hatást, mit a tisztességtelen verseny ugy a kereskedelem, mint az ipar terén eredményez. Előadásának köeyedsége, lebilincselő modora olyan spontán megnyilatkozást vállolt ki hallgatóságából, hojy valósággal ünneplés számbau ment az a nagy tetszés, mivel hallgatósága ót houorálta. Ott voltak : Spígel Szigfrid kvmarai aleluök, a kereskedők egyesületének agilis elnöke, Ulleiu Jótsef kamarai elnök, kir. tauácsos, az Oinke elnöke, a gyór—sopron—ebeu-furti vas.it felügyelői, az ipái felügyelő, a kereskedelmi és ipari élet előkelőségei, a társadalom egyéb kitűnőségei stbi. Városunkból llalvax Frigyes kamarai aleluök veit réstt at előadáson, kínéit sikerűit dr. , Kirchuopf Gyulát egy varosuukban tartandó előadásra megnyerni. Halvát Frigyes kamai aleluök
, öntudatosan és nagy buzgalommal felel meg annak a bizalomnak, mellyel a polgártársak kamarai táfeuak a kamara pedig aleluökéuek választolta meg. Elismeréssel adózunk neki, hogy dr. Kirobnopl kamarai titkárt felolvasásának Nagykanizsán való megtartására meghívta. Megvagyunk róla győződve, hogy a felolvasó asztal elótt óriási közönség lest, mely a tisites-ségtelen verseny ellen a magyar kereskedelem és iparos világ reputációja érdekében stivesen felvesti a küzdelmet.
— Halálozás Reicheufeld Sándor bosstas stenvedés után életének 63. évébeu f, bő 6-én Budapesten elhuuyl. Temetése 8-án d. u. 4 órakor lusz a uagykauizsai izr. temető halottas hátából. A megboldogult igazgatósági tagja volt a Délzalai Takarekpéuztárnak. Reichenfeld Kde és lieichenfeld Gyula kereskedők fivéröke! gyászolják at elhunytban.
•- A magyar Delta. A Duna mielőtt a Fekete tengerbe szakad, deltákat alkot. Tudunk a Nílus dőltéiről is, ahol egy esztendőben kétster aratnak; a magyar Deltáról azonban csak azok tudnak, akik már eddig gyümölcsöst, szőlői, vadaskertet kerítenek. ^ magyar Delta, amelyet Kollerich Pál és fiai (Budapest, Ferenc Jótsef rakpart) botiak forgalomba, a legkiválóbb koriiketó anyag, mert olcsó, tarlós és a célnak miudenképeu megfelel. Kollerich Pál és fiai ezzel a sodronyukkal a magyar ipartermelésnek kiváló szolgálatot (ettek. A cég a legelőkelőbb gazdaságoknak srállitia a sodronyt, mely verseuyeu kívül áll. Készséggel küld bárkinek árjegyzékei.
— Ügyvédi iroda A következő értesítést kaptuk: Vau szerencsém értesíteni, hogy ügyvédi irodámat Budapesten,\'V., Lipót-körut 17. szám alatt (MAius 1-tól V., Tátra-utca 4, Lipót-körut 8, mellett.) megnyitottam és a gyakorlatot Dr. llaasz Bertalan karlársainmal együttesen folytatom. Kiváló tisztelettel Dr. Bariba (Blau) Arthur.
— Utóállitás. A f. hó 4-én városunkban tartott katonai utóállitáson a sorozóbizottság katonai szolgálatra alkalmasnak talált keresetképes szülők fiai közül 1 ¿-őt, kerosetképtelen szülőkkel biró hadkötelesek közül 6-ot sorozott be. Az előállított három osztrák honos katouakötolozetl közül egyik sem találtatott szolgálatra alkalmasnak.
— Húsvét a moziban. Az Uranus mozgóképszínház szenzációs, műsorról gondoskodott a húsvéti
a
ZALAI KÖZLÖNY
APBILIS 11.
ünnepekre. A szombati ¿a vasárnapi műsorból kiemeljük Oopperfield Dávid világhírű diáinál 1000 méteres lilineu bemutatva. Nagyon humoros n Nehéi feladat áa u Ifjúkori «terelem Húsvét hétfón eló adásra kerQl A két udvarló, A sterelem gyótelme. Móric és at elvált asstony kacagtató jelenetekkel. Nagy érdekesség!) lest a Kávétermeles Hantosban és A derék matrótinas drámája. 8tombaton 7-tól 1 O-ig; vasárnap ós bétfón d. u. 4-tól kezdve minden órában lest elóadás.
— Elhalasztott befizetések A Déltalai TakarékpéntUtrral egyesüli önsegélytó Siövelkeiet a bétlói befizetéseket az ünnep miatt f. hó 12-én, am pénteken délelótt tartja meg.
A Nagykauiisai Takarékpénztár által alapított önaegélyzó Sióvelketelnól a húsvét hétfői befizetések pénteken azat f. hó 18-én lesznek.
A Gazdasági Takarékpénztárral egyesűit Önsegélyző Szövetkeietében a hétfőre eső befizetések péuteken leliesiteudók
— Ipartestületi jegyzöség A nagykanizsai Ipartestűlet rövid idő óla jegytó nélkül vau és ideiglenesen egy városi írnok végzi ott hivatalos idejéu tul a legszükségesebb teendőket. Minthogy azonban az iparosság érdeke megkivánia, hogy az ipartestületi jegyző délelótt és déluián is rendelkezésűkre álljon, uagyon természetes, hogy az ipartestületi elöljáróság *ton van, hogy minél előbb betöltse azt az állást. A húsvét hétfői közgyűlésnek tesz is erről elóterjesttést még pedig aizal at indítvánnyal, hogy az eddigi mostoha fizetés helyeit némileg lobbal nyújtson a sokszorosan elfoglalt ipai testületi jegy tőnek Eddig 800 K és \'200 K személyi pótléka volt, hogy mennyível emelik, stt at ipartestület vagyoni vístouyai és a közgyűlés belátása fogják eldönteni, de tekintetbe kell veuni, hogy az említett 1000 K-áu kívül kisegítő munkáért is kellett egy bizonyos összeget folyósilaui. A pént-Ogyi kérdéseknél azoubsn sokkal fontosabb a választandó jegyző egyénisége. Mert nemcsak hogy bizonyos értelmi qualifíkációt nem nélkűlőihet hivatalában, de feltétlenül stűkségesnek tartjuk, hogy ugy múltjánál mint jeleménél fogva odaillő legyen arra a helyre, melyre at iparosvilág ól állítja. Pályátalot csak a közgyűlés után fog hirdetni at elól|áró«ág amely bitonyára gondos körüllekiutéssel fogja kivá-
I asz tani azt at egyént, aki tehetségével, rendezett vagyoni vistonyaival at ipartestület bitslmára érdemet lest.
— Téglagyári szemle A múltkor megem-léketlQuk arról, hogy Grünfeld Miksa egy réstvény-társasági alapon létesítendő téglagyárhoz kért a városi tauácstól telepengedélyt. At uj nyárnak Herkules téglagyár r. t. lest a neve és a lazsnaki mauzóleum kötelében leat. A városi tanács elrendelte a lelép-szemlét, mely a napokban történt meg. A siemlé-nél a halóság részéről jelen volt dr. Sab|án Gyula v. főjegytő, Deák Péter főkapitány, dr. Bált Kálmán vároaí orvos és Braun István iparfelűgyeló. A vállalatot Weíst Bódog és Orflnfeld Miksa képviselték A telep közvetlen szomszédai szintéu ott voltak a steiule alkalmával. A telep mintegy 15. kat. hold területet foglal magában és a téglagyártásra alkalmas földanyaggal bir, Megállapiltatott, hogy sem közrendészeti, sem tűzbiztonsági, közegészségi sem városrendotési szempontból, neiu merül tel ok, ami a telepengedélyezésre nézve akadályul szolgálna. A megjelent stomszéd,-knak sem volt Kifogásuk ez ellen A városi lanácsuál csütörtökön fordult meg at Ugy, mely megállapította a munkásvédelmi, köz-liiilonnági és a szomszédok érdekeinek megóvása «■\'íjából szükséges leltételeket és ezok után a kért engedélyt megadta Nem hagyhatjuk megemlité" n«lkOI, hogy a város előzékeny gyorsasággal intézi el hí ipari vállalatuk alapításának ügyeit; mert az a helyes elv dominál a városházán, hogy nőin megnehezíteni, hanem elősegileui kell a vállalkozási kedvet és a vállalatokat. Amint értesülünk a Herkules téglagyár az ősszol már megkezdi működését.
— A kiskanlu&i bicska Hát bítooy ilyen címen a helyi lapok égést nyugodt lelkiismerettel állandó rovatot uyilhatnának Gyakran skadua tárgy a króuikára Most ismét a duhaj virtus egyik sajnálatos eredményéről kell referáluuuk. Csütörtökön este 8 —9 óra kötött a homokkomáromi szőlóuton Horváth Jótsef Jócsa nevű kiskanitsai cigányt, ki Mersdorf János vendéglőssel bőit fejteni járt, egy Kiskanizsa-felé hajló stekéren levő társaság vérben fagyva hagyta az útfélen, a Kiskanizsáhot ÖO—80 lépés lávoTb.iu luvó homokbánya mellett. Mikor az ös*ze>iurkált s |ól elvert cigány után jövő Mersdorf és Sneff György a jajveszékelő cigányhoz értek, a terekedók felugrálva a kocsira, már lova hajttattak. Mersdorf és Sneff egy darabig karon lógta vezették a sebesült cigáoyt; majd a rendőrségre menvén leiefonállaltak a mentókocsiért, mely azután a meg-sturkált embert behozta a városi bérházba. Dr. Szekeres és dr Pollák orvosok vették itt kotelés alá. Stékáis Pál vizsgáló bíró az orvosi kezeléH alatt kihallgatta, mert félő volt, hogy a storencséllen nehéz sérűloseibe belehal De csak annyit tudott mondani, hogy ogyik támadója karóval támadta ineg; többen pedig fe|ét és hasát szúrták meg, mit kítonyii az is. hogy » belel- kilátszottak A tanút kihallgatása alkalmával Mersdorf vendéglős vallotta, hogy a verekedők közül il|. Steszliu Györgyöt és •Sneff György vallomása szerint Mátés Mihályt ismerték lel a verekedők közül, mint olyanokai, kiktől a támadás és b cskázás eredt. A kihallgalottak vallomásaikra megeeketletvén, eme kihallgatás eredményeként Mátási és Hleszlinl előtetős letartóztatásba helyeztettek
— Lugkőmórgezós Szabó Viki sójtöri születésű 10 éves leány, nagykanizsai lak s a Keller-mann féle szatócsüzletben 4 fillérért lűgkövet vett s hazafelé ment belekóstolt alaposait. De mivel a száját összeégette a még megmaradt réstt eldobta Otthon utli 8 óra felé nagy fájdalmai értett s midőn teltét elárulta Deutscbué helystertóuóuek, kinél alkalmazást keresett, a helybeli kórhátba btállitolták, hul még most is betegen lekstik. Azt mondia azért akart meghalni, hogy betegsége miatt helyet nem kaptán sokat éhezett s azért akart meghalni.
— Tiizvoezély Óriási szélvihar tombolása kötbeu a városi tűzoltóság IQtjeltése riastlolU meg Nagykanitsa lakósságát kedden eate 7 óra után A lOtjeltés nem bizonyult vaklármának. A Katiucy-utca és Ertséber-tér sarkán levő Kayser féle hát egyik kéménye gyuiadt ki s okoit* első pillauatbau a méltó ijedtséget. Szereinkére a veszély csak látsiólsgos volt Mert mire a tűzoltóság kivonult uein akadt semmi munkája.
— Tói a tavaséban. At ulán at igatáu szépen indult tavastí időjárás után, mely pár héten át megörvendeitelte a kötönséget s melybeu a gyümölcsfák, kerti és metei vetemények rohamos feilódésnek indultak; bárom nap óta atakadatlanul tartó hideg stélvibar tudult at égést orsiágra. Már eddig is óriási károk okotója lett et at abnormális időjárás A gyümölcstermést erősen megrontotta t csütörtök reggelre virradólag olyan erős fagy csapott
le a földre, hogy a kerti növények kötOl a korábban kifejlett fajtákat majdnem teljeseu tönkre tette.x A már-már nyári pihenőre került téli felöltők újra \\ elnke üllek s dideregve, lehangolt kodéllyel vária a stegéuy földi halandó a tavast egyik leggtebb Quue-pét, a húsvétot.
IÖZ8AZDASÁG.
Az Elad Magyar Biztositó közgyűlése Mult hó ttí-án at Klsó Magyar Altaláuos Bittositó Társaság tartotta Csonkovics Endre gróf v. b. t. tanácsos eluöklete alalt etideí rendes kötgyülésél, melyen ugy a főúri világ, mint a péntUyyi kiválóságok nagyszámmal vettek részt. , Az elnök a közgyűlés határozatképességének megállapítása után meleg részvéttel emlékezik meg Zichy Nándor gróf és Szende Károly igazgatósági tagok elhunytáról. Érdemeiket a mai közgyűlés jegyzökönyvében örökítették meg. At igaigalóság jelentését ormodi Ormódy Vilmos főrend. ♦■•térígaigaló teriesztette eló.
A jelentés szerint annak dacára, hogy a lefolyt év üzleti eredményét a nagymérvű tűzkárok igen erősen befolyásolták, mégis a társaság ötvennégyéves fennállásának tartama alalt a legjobb évi eredményt mulatta. Az évi mérleg 6,907.848 korona 88 fillér tiszta »vereséggel zárult. Az igazgatóság indítványom, hogy a lutalékok levonása és t különféle tartalékalapok dotálása után S.SOO.OoO koronát osttalékul fuesseuek, vagyis réstvényenkiut 800 koronát, amely össteget a részvényeseknek július elseje helyett már e hó 18-tól kezdve fizetnek ki a társaság főpénztáránál. A közgyűlés a jelentést egyhaugulag tudomásul vette, az igatgalóság indítványait elfogtdta és a fel meutvényt ugy at igatgalóságnak, mint a felügyeló-bitoitságnak megadta és Bókay Jáuos részvényes indítváuyára az elnöknek, ormódí Ormódy Vilmos vezérigazgatóuak, a kormányzótanácsnak, a választmánynak. a felügyelőidtőliságuuk és a tisztikarnak jegyzőkönyvi köstönelet szavazott az elért lényes eredményért. Jóváhagyta továbbá a közgyűlés ai igazgatóság és a választmány kötös elhatározásából kifolyólag a közhastnu és jótékouysági intéteUk számára megszavazott adakotások, melyek az eddigi bősége« adakozásokat jóval fölülmúlják. Végűi egyhangúlag beválasztották a választmányba Gaál Jenő drt. Széchenyi Pál grófot. Wenckheim Dénes grófot és Ziohy Aladár grófot. Bttel a közgyűlés véget ért.
Uj vonatoeatlakozAa Zalaegerszeg éa Zalaszentlván közt Mull év végén a Zalaeger stegi Kereskedelmi Kör mozgalmat iuditott a Déli Vasútnak Nagykauitsa folól Zalaszentivánra hajnalban érkező 302. gtámu gyorsvoualához való ui vonalcsatlakozás létesítése érdekében. A kereskedelmi miuistler »vármegye főispánja és a soproni kamara álUI hathatósan támogatott törekvést iudokoltuak találta és elrendelte, kogy a kéri vonatpár a folyó nyár ¡menetrendbe egyenlőre kísérletképpen fölvéteaaók.
— Egy jó házból való fiu, kinek 2—3 középiskoláik van, nyomdász lanoucoak azounal felvétetik Ifj. Wajdits Józsel könyvnyomdájában.
A Varasd-Töplitz K\'
)
Vaiut>, po«ta-, telefon« ét táwirda-állomás.
Qi gyógyszállód» vMUnyvUágitiaeal, hirntv«« radioeti^tartalmu kéme höforráe + 58 C°.
Hjinlva 1 hósvény, eeuzjée\'líechlae stb.-ncLJ Ivókúrák mahaee torok-, gtg«-, mell-, máj-, gyomor-ícaj b«lbint»lmaknál. eitktromoa maeeag«. — Iezap-sztneavae te tupfürdok.
Egész éten át nyitva. Modern kényelem G| szállodák. Mesét környék. Katonazene. Prospektust iugyen küld a
fürdőigazgatóság. Fürdőorvos Dr. LOCHERT J.
&
•a :0
M
\'3
■a
N
4
3
M
■m ?
M
¡5
c
a
>

N
cn
u,
I
<ü Q
ÁPRILIS 6.
ZALAI KÖZLÖNY
6
II A magyar ujiiglráa iziizáclíl II
A NAP
A magyar közönség ligksdviltibb lapja.
A 48-»» mméDT é> «. m»gyur nemzeti t»r*k-váaak agyatlan hü él kérlalhat* tan
aióaxól&Jt.
KiiierkMiiS: Feleli» »lerkeixtö
BRAUN SÁNDOR HACSAK 8ÉZA
Naponkint 155.000 példány!
= Egy uAm: 4 fillér. =
A Hap •töflxatéal ára :
. II.- ( II liiyiléír« .... 4.- I
E|in étri Céléin .
I.- I || E|> kéatpra
1.41 I
FIDIBUSZ
ligkltünsbb magyar élclapl
Páratlan népszerűségi Remek szóvégi Pompás képek I
Mesésen olcsó 1
— Egy »ám: 12 fillér. -
A Fldlbuaa elöflxatéal ára :
BUDAPESTEN AKAR VASAROLNI,
■saját érdekében oselekszik, hu vásárlás elótt megtekinti a
.BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET" védnöksége alatt álló
BÚTORCSARNOK ES HITELSZÖVETKEZET
árucsarnokait, melyek a következő helyeken vannak: VIII. József körút sz. (Bérkoosis-utoza sarkán) IV., Forenciek-tere 1. sz (a királyi bérb&lotában.)
Kinn szövetkezet az „Országo* Központi Hitelszövetkezet" tagja a ennek felügyelete alatt áll. Vásárlási kényszer teljesen kizárva Stílszerű modern lakberendezések.
Jéríos arak! Szavatosság. ín ínbiuíri.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Az át\'ucsarnokba kizárólag elsőrangú — budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak. J
t|éu iirt.....t - ■
Fiiéira.......3-1
liiri\'iiri .... I 60 I E|| kéaapra . - II (
Kutatványaximokat küld a kiadóhivatal:
BlÉpssI VIII. Kitt Míú-m il
AKAR
ön szép és ízléses nyomtatványt?
Ha igen, ugy koresse fel IQ .Wajdlte József könyvnyomdáját
-^tr-
Nyers olaj motor. Világhírűek Gőz- ós motor-cséplőkószletek
. . Magáajáró-
motoraink
kitOnik egyszerű kezelés, olcsó és biztos (Izem által.
mert a
legjobbak
és
legegyszerűbbek
Kísérendő gyártmány, Qzoine oloaó kezeiét egyszeri).
mert a
legolcsóbbak
és
üzemük biztos
Szabadalmazott
Malomjárat
Magánjáró kőtörő
Az országutakon magát vontalja és igen jól tör . KiiUuó gyártmány.
Mielőtt gépet vesz, nézze meg
g\'ópkiállitá.snnkat KELLNER ÉS SCHANZER
Budapest, V., Klmán-utoa 14. Megbízható ügynököket keresünk.
igen célazerttok, mert a malomjárattal egyOll van sikezila szerkesztve. Kevés helyet foglal el, alkalmas rmom líszre és darára.
f)
ZALAI KÖZLÖNY
APRILI8 C.
A magyarországi útviszonyoknak megfelelőbb
Automobilok
i
a
LAURIN-KLEMEHTT
gyártmányú
\'•gw-typusu 1912. övi modelö 12/14 H. F.. 4 hengeres, 4 üléses kis kocsi, melynek áru elegáns lorpedo karrosseriával és komplett felsze-reléssel K 7800.--
„K" typnsu 1912. évi raodela 28/40 H. P.r4 tura-aatomobil, melynek ára Prinz Heinrich kar-rosseriávHl és komlett felszereléssel
k. 16000--
rT)«gyaror5jági üe3ér^épL>Í5«l«t ¿5 raktár
Budapest,IV, Semmelweis utca 9»
Ak UM. iv ót» forgalomban.
Berscer wo- és liiifiiiis szamai.
Óvakodjunk
utániatoktól éa mái kéasltménysk baosam-péaiéaétől.
E megjelölések :
Berger kátrányszapana, Berger glycerln-kátrányszapana és Berger kén-kátrányszapanai, Berger gyógy- és higiénikus szapanai. égünk részére mini tidbeli védjegyek és szonkivül e pótlásokkal: valódi és eredelí védve vannak. Minden elárusító, k\' ezen kizárólag valódi éf szóbeli védjegyekkel billositoU, tO év óla kipróbál! Bergcr-íéle szappanok helyeit mái késsitinényt csempész be, megsérti védjegyjogunkat.

A mi szappanaink a valódiság jeléül az tlt lenyomaton védjegyet és cégaláírási viselik.

roasjk tehát ezen két ismerteió jelre-ugyelni és kifejezetten Bergor-féle szappanokat kérni, minta kóvelkezó cég gyártmányait:
G. Hell & Domp. Troppau.
Kapható: Magyar-osztrák monarchia ás a kdlfóld gyógyszertáraiban és szakbavágó üiletekben.
pt r
Tisztelt háziasszonyaink
Szives figyelmébe ajánljak &z
„UJ PATRIA" pótkávét
a „BIVALY" gyári jeggye-1
A kávófózetet
Egy főzőpróba
zamatossabbá és izletesebbó teszi, annak s?ép barna szint kölcsönöz.
meggyőz annak kiváló minőségéről-
Jól jegyezd meg: csak Qttomáa-
cigaretta-papirt, vagy hüvelyt hozz és ne en-gedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
7
HANGSZEREKET
ÉS
HUZÓHARMONIKÁKAT
I-sórendü minőséget ajánlok a következő árak mellett.
Szétküldés utánvéttel. — Kezoskedek arról, hogy csakis jó és az értéknek megfololő hangszereket széllitok, ennélfogva megengedem a kicserélést ha az 3 napon bellii az átvétel utáii történik — Megsértett árukat nem fogadok vissza. Az ilrak darabonként órlendók.
Hegedűk. -
IükolahegcdUk : fi, 8, 10, 18, 14 kor.-ért. — Zcnekarhcjfedük : 18, 22, 24, 30, 40, tíO kor -ért. — Hangverseny cs mester-hegedük: 70, 80 egész 200 kor.-ig. — He«edUk : \'/» é" \'/» »»g.V«égban 4. fi, 8, 1(1 kor.-ért. — Hegedüvonok: l, 1-50, 2, 260 3, 4 kor.-ért. H«gedüvonók fnrnambukfából nagyon könnyll H, 8, 10 kor-ért. — Hcgedütokok: fi, 7 6 > kor. és feljebb. — He«cdülúbak . 4, 10, 12 K és feljebb. — Alltartók: 1, 1 40 K és följebb. — Hurok minden Arbau és minőségben. — Viola avagy Brácsa és alkatrészei 10"/„-kai drégébbak - ■ Cello. Iskolacello: 2o, 25, 27, 28 és 30 kor. - Zcnekarccllo: 40.50, 60 ™
és 70 kor. — Ccllovonk: krtzönségeS í-60-lól 3 kor.-ig — Oellovonó fernambiikfából 5 kor.-tól 12 kor.-ig — Nagybőgők : 7,-es ^ kor. V*"***4 7,i- 80> H0 150 iíur — Nagybőgő vonó: 4, 6. fi, 8 és 9 koroua.

Czitor&k.
Priinoitora, jávorfa, gépezet nélkül: 13, 14 kor. — Palizander-tetővel 20 kor.-tói 30 kor.-ig. — Primeltora palizandertető és gépezettel: 27, 30, .14, 36 kor. ^"vj\'rimcitora egész 64, 70, 80 kor Koncertcitorn a fent felsorolt minéségben is, uzonban drbja 4 koronával drágább. — Magyar nópcitorák közönséges kivitelben, egésB-kótáe 0 kor., jobb minőségű, fél- v. 10 kor., diófa tetővel 12 kor., utánz. palisándfából 14 korona.
Rizfuvóhangszerek.
Minden rézfuvólmngszor la 3 cilinder géppel van ellátva. Trombita: 32 kor Basatrombita: 42 kor. Piston: 32 kor. Vadászkürt: 71 kor. Buphouium: 54, 68, 60 kor. Hass: 40 kor.-tól 70 kor.-ig. Trombitakart 60, 64, 70 kor. — Bombárdonok P: 60, 68, 72 kor. Bombárdonok 0 vagy B, 110 120 132 kor. - Helikon: 108, 110, 132, 144 korona.
Fuvolák.
Fekete granatilfából ujezQsl hillentyllkkul : 6 billontyOvol 16 kor., 8 billentyűvel 24 kor., 10
billontyilvel 30, »0, 10 kor. 12 billontyllvel 48, 50 kor. 13 billentyűvel 60, 66, 60 kor. —
I\'iccolóttóták: 5 20, 5.60, 640 korona.
Klarinettok.
Fekete granatilfából, ujezQst billen\'yUkkel: 10 billentyűvel 36 kor. 12 billentyűvel 42 korona stb.
Dobok.
Nagy dob réz faabroncwoal 10 csavar 5« kor. — Nagy dob rézabrouca és 10 csavar 90 kor. — Krtzségi dob 14 kor.-tól
40 koronáig.
Czimbalmok 70 koronától feljebb.
Huzóharmonikák.
Iluzóharinonika, 10 billentyűvel, dupla hanggal, kétjárutn fúvóval, réz sarkokkal, nagyon szép alkatú, kitünó hanggal, drbja 9, 10, II korona. Ugyanazok háro nszoros hanggal 15, 16, 17 korona. Ugyanazok 2 soros, 19 billentyű dupla hangokkal Dnr és Moll-bassus, dupla hanggal: 16, 24, 28 korona, 3 soros 31 billentyOvel: 48, 52, 60 koroua.
Kimerítő árjegyzéket ingyen és« bérmentve szállítok.
Ifi WAJDITS JÖZSEF
hangszerkor eske dósé
NAGYKANIZSÁN Deák-tér 1 szám.
a
ZALAI KÖZLÖNY
APBILIS 11.
Elsfi magyar általános biztosító társaság, Budapesten.
I. Töx-, szállítmány-, jáo- betBré«-blzto»ltá»i üzlet.
kinoAMB.
korona fníT
a 700,987 47
984,l«9 «7
1 900,581 44
faa.o» Ml
»5*1.0101 91
K3CTZT1D
BEVÉTELEK.
mi. Ul.
ll.Mt4,7«4 84
11.984,78b «4
«19,708 11 W 589.» 1 45
100,000 -
«9,410 7«
<T.«74 a 9r,086 19
418.988 78
1.781,540 77
18,871 74 8.999,179 »
490000 I 180.9» 44
15.HO 11 891,«« 55
9.H6.084 14
|| 198,857 a 9 945,551 40
99.909,799 88
X. TtublatoaltAe
Kifli,-lelt káruk éj kalWgvk......I{«7» . Iv«
levonva vleionlhliioalláal károk éa koll«ég,>k e."l-.l>\'ll\' KflgitObeu maradt károk tartaléka
H<rr/é«l koll»ég»k é. vlarnnlblitoelioll ré.i utáni twrftul Inon
MvtWntl <uló 4. bélyéglllelékok .........
I\'n.iabérok.................
Atlakuaáaok kSálUMnu eélokra ...
A Miblrloalláal ml, i»l lerbelí Igaj. aUai k«ll.égok ...
lloliajiliaUllan kAtelvléeok leiiáaa .........
A kMeikejA é>rk keupéni díjtartaléka a vlAiontblitoaltotl réej levonáj. után (*• minden inogtorheléJ nílklU . II. Sa411ltm4njrkl»toaltAa. Kifliét.!! károk é. kf.ll.éll.-k l-ÍI.WtrJtt
levonva a vlunnllM.U »Itáal károk éa k-\'ll«egol< IVVVgn) Hlggdben mara.lt káti.k Uii.léka ....
Nrereéat IK.JK kOI!.égu. a viMonlb. réjj utáni bavátcl tavon
A köveik.
viajoulblltoaltotl
«rak ke.jpéni dlJUrtaléka réaj levonáaa után fa mlnden^m^jUrhelé. nelkQI
I \'J84.9BI I»
HL j«(ki>
KiAielrtt káruk é. k.»t-. k
levonva viuoaUii\'ii.-iloli karok éa kOlttégok_
KflguObcn maradt káiok tartalék. .
Szerré.! éa IgaJg. köllaegek á vlaiontb. réej utáni bovélel laron.
Molv.\'glllétékok..................
II.-h jilulatlan kovetrléeok leirá».
A folyó árban lejárt l«bb éve. Jégblll...lUaok oae-lékea un
......ívok keajpéni-dljlartaléka\'........
IV. »•IdréeblatoelUe.
A kov.lkejO (
korona tlll
T.ati,iM! n
590,8131 75
i.tw.an« w
974,«I7 «0
140.R*! .\'<» »ÁM -i.f*>.i\'.a 0«
4,H«j 12 II Udt.THl Ot
KlOlelelt károk é. koluégok U.ltw art
lovon»» vi jiontbtllo.llnll károk é. kOIMwk Mjj U I liggnlMii maradt kálók Urtaléka
nrorjOel iV. lu.ig kOtuégok a viejontb réjj alám bevétal lovon. A ktlvoikoiA évek kéjjpéiM-dUlertaték. a ti.joiilhlitoeltoil (é.r levonáaa után í» minden uívgtorliotéa nálkUI . .
1*1I art nyereaéf
vw.
L TiablatoalUa.
A> IDIii. ívrfil áthoroll kéaapénj dgi.rtalák a vlaumlblltuellott réaj lovonáaa után éa
minden iitogterholéa nélklll TA/luit<»lláaok
lUe-
a»n.»w«o
után bovotl dijak \'\'
tikok...........
levonva l IflrtéMtolt dijak 2.911,783 43
rlaanntblaUH.IU.1 dllák T\'"*.»*\' 83 III HW.WI W Aa 1910. év bon Matton maradi károk lAHaléka
H. VaAlHtmAnyblxtoa Ua. Aj IV10. órrtl álhojolt ké.jj.ínl dljlatl.lék a vljionlblili>.lloU ié.j loronáaa után é.
minden mogtorholée nélkOl......
Haállllmánybljl. után bevell dijak é. 111,\'lékok levonva: Wrloajleit dijak . . . W.&VáT vlaionlbliloaltáai dijak 2*1,1140 81)
•68.S87M «88.8781»
Aa 1910 árbon IbnAlH-n niarmlt ktrok larUlika
TiT Jágbiatoattáa
Aa 1910. évről áthoaott k«up4na dljurulák......
JéKbuuwlUaok után bovott káaapénadljak
tn Illót, kak........... 4.M«.OOI\'tt
Irrouvai MlrloaaU\'U dijak . . . 474,\'«I »
viaaontblátoatUal dijak 8 IOI.ltt.-VI 8.67»,4«0-»6
ronAb
XV. tl atörá ibiatoaítáa
Ai 1910. ívrél áthoxott kéaa|>ána dljurulák a vlaiontblatoaltott róal lovonáaa után éa
ntlndon [o.yt.TliolO« nálkQl......
lk\'t/tr^ablitoaltáaok után bovaU k«aap«na-
dljak I>a llloláank .........
lovonva: tarimitott dijak . . M.»\'>8 K alU - ------
4W.9I8 41
vtaiontbllloalUal dijak HT..W74 Aa 1910. árban ftlgfAbon maradi WAr->k tariaRtr^"^^ [I
V. Iir4k b»»*Ul«k. riíolvánjr-, takarékp.. váltó- 4a *(T<»> kamatok, valamint
árfolyamnyoroaíK oladott 4rtákpapirok .1 ráraaaáfl hiaak tlajta jovodoüno
tb. után
• K 7 W.0Ű0- taral/l dljur;aj«k •Ilontbon.
Mérlegiiamla 1911. december 31-én
TtHCH.
értékpapírok éa pénllotéaaUkoál clhalyaio t tékék .
klllö-i klmuuUa arartnt
TtaitvIavlAk 4. ai.4(tk nyufdljalapjának á<tékal:
iavi.Un kor. KI lilrtokoaok oraaá^ov rtld-
hllelinléaotn O».,-.» aálot|!, vél . á 100 - t iŰO.lWI -ti tlib I-...II Maaal 4la« takarokpélutárt
rvoény.........á l7.tW - TOO.\'» -
Atmaiwtl kamatok..................M W ti
„iirmédl Omiody Amalla alapítványa" értékul:
lO.lCO kor. KlablrtokOMOk or>iá(oa (Old
hlMllntérat 4\',/.oa >álogl. . Atni»Mi>ti kántatok ........
koiona (111.
40 7S»,7It.
s.oaí.i«!
»7 50
49,« r> tntM
Kla« malvar álUlánoa I litoaltd láraaaág latéiovn a ni. k r. állampénatárbau
Almon. II kamatok . ........
U.» mllolt váluUc .........
rtiauá«! háaak Kbltaféte adé.ok
.Tflaoltök aaféljralapja" értékol.
éfblatoalltat oulái kplponli pánakáaaiat
I a) l\'énakéaalct ét maradványok a kéjo ¡»«lAaéfoknél | * b) Maiadváluok Idagan blilo.i.ó tnléaotokBél
mi; " \' \'\'
4«, 714
W,«7 4I9.T&»
¿.«II too
«.«Ot.481
folyóaiárulán
58
l.»\'XUW| 07 7«,t.V. «T 5774,51«

Kéaivénjrálant/tko : Uiljoaon bofliolotl »tl oué«« ré^rvény á «000 korona éa
toljoaén Iwfiaoiotl »") fél réaavény á IOOO korona........
Nvorvménrtartaiék......................
KBIOn tarUIék\'.................... ... .
JénbllbwlUal kOlSn tartalék...................
Ké.ipéiu.lljlarta ék a vlai\'intbUtoaluU réai lavonáaával éa minden nviftorlioléa uélkttl: «) IDabillualláal díjtartalék «I aaállltniányblltoaltáal díjtartalék
11.984.784 «4
100,000-fpa\',.909 7«
ól jékblitoaltáal díjtartalék....................f«>.«0»\'7»
«i WtóréabUloalUal dlJUrtalék........ . 4».UuO
K(lgi|A károk tartaléka:
a) Uliblatoalláai r»|ta4 károk tartaléka «I aiáUltmáaybUtoalUal
(Snd károk tartaléka árok U
•I JégbUtoaltáal 70(1« károk tartaléka «I lK>U)réabliloaltáal Ittagfl károk tartaléka
(«9 841 75 NI ÍM »t 9.»K 38
9.108 0
KlIIOnféla hlwleaók KIAbbl évokrAl midi« fal nam vatt oaatalékok 1 i.iivUolík éa aiolfák nyugdíjalapja** . . Kb.ónféto alapok .
a Kiad magyar álUlánna blatoallá • I Klaí man-ar általánoa blatoaltó
Mail ma«ya --------- ---------
pltváW7 .
1 láraaaág .Fél 14 láraaaá* .1. bt táraaaág .
-évay-alap* Karodévoa alt-
éi Ornmüy VUnoa-alap
ll On>4dl Ormod* Am...........
\' n KJad magyar állaláni>a blltoalU táraaaág .TOaoltók aogély
Améllo alapítványa
8000,000 ««uiooi)
10.S1S.II4
8 000,000 -
11040,«74
WO.OOO--900,CUV —
100,000--100,000--50,588 50
08.857-57
4lol\' ,»U>alUal oaatály folyóaaámlán.........
191 ^ ¿vt nvrrtitétf «•««♦• ••«
• Aa Idal boaaájámláaokkal II MU.IW kor\'. 7« (UlérT* unolkodlk. ** A maUtéinatlkal mtrtegbau .aar.pl« kttl»n alappal, valamint Idol boaaájáruláaaal «.<»0,90« kor. «T fillérre amettadlk.
«99. «91
148,501 • OK
1.042,845
1.0», 4» (.078.474 «,5«0,010 91
IUI
89
58.HI

kupasok.
II. ÉltttbizioaitAal flzlet.
Negyvenkilencedik évi lársiáwila 191\'. január l-tftl december 31-lg.
BEVÉTELEK.
Vlaajav4li0lt kStvénvokért.......
...........tok Ulán kinrolott UrOwao« ......
UJári klliáaa.iu.1 tőkékért
Kínát ami bljto.il««,koAI l,..lal<r—t k0v.uk dljvI^Mériié. KOggAbon levfl károk é. dljvIaaialérttéMk tartalék., KOgvObon I.v5 klhiiaalláai Utkék tartaléka
lUlár.dékokért...........
Uélyegokért................
Irodai bér, poaladljak, aj.unlalványok, nu- éa egyéb kolta
Tlaatl fiJéléaok............
Adóért............
Onriwl dijakért......
hjoraéal éa (UtbAhajll.l kntaagak . . ! ! \'
HrhajlhAlall.il larlioáaok lolráaa .....
Kleoraolt blaloallá.ok tartaléka
Díjtartalék rí év regén.......
Illl. 4rl ayara>4f . . , .-<....... ]
VA
A mull érMI áUiojott díjtartalék........
llofolyt dijak: oi évben kiállított kötvények ulán ... . aa elAbbl évokben kiállított kotvény.k után . . . , a bü loa lton U)ko cmoléeéro fonlllott nyeremények .
III,\'lékek...................
levonval tflrOll kötvények éa dlj-
nyugták........1.540/«4 K «4 f.
TUionlbUIoalUUl dijak
I.W6.I»! „ 58
Kamat jSvodalcm..............
Hull évi fUggOban roll károk «a dljvlaaaatéréaok UtUléka Mull évi mggOben volt klbáaaalUai l«kék tartaléka
korona | TÍÍT | korona lftll.1
199.407,CB9 i«
2.809,491 15
99.660,9n 54
118,0171 1 W
558,908 98
».147,908 19 *
2.54*1,77« a ».«08,911 «i
«.«10,780 40
64«,801 44
27»/« U
1 1
Mérleyszámla 91. december 31-én.
Kilékpaolrok éa péniiotéaaloknél elbelyetall ifik éa kOIOn klmutatáa ajorlnl TAIéléal eaO|M)rtok értékpapírjai l
lt\',700 knr. u. é. magyar klr. 4»/, oa koron
Almoneil kamatok ........
Joljálog-kSloaönAk...........\' \'
Kotvény-ksioasnsk...........
VlaaontbUI. kötvény küloaOnOk.......
A kOjpont lartoaáaa folyóaaámlán .... V^e- éa féfigynOkfrágek éa máaok lartoaáaal . .
|t korona mi
. 1 «1 897.811 18
l.i i.o.on 50
1109.1(17 92
• i 5i5.a« —
. 15 6.1 ah —
1\' 6 97
. : 2u7»,t7t W
. 1 .Vitt. .381 i 41
11 158 rs, 0» 58
DUiartalék ...................
levonva a vl.ionlbljtoaltáal dlJtarUlékol . . . 4.
ll ttoaaágl alan...............
KlháiaaŐáel ISkék nyorontányo.........
raggdbon levó károk éa dljvI.aiaUrlléaak tartaléka FnggAbon levrt klbáaaaltáal tdkék tartaléka Tu létéét a
l»,9&4
kor- 8» kor. SÍ
éet oaouonok aaámlája i fla«l«tt dijak
SISra I
rol nem veti nyeremények 1910. érrdl
Klroraoll bUIoaltáaok tartaléka.......
VlejoutblJIoaltd lniéulak éa máaok kfirétaMaal l»ll. tvi myraaág...........
| korona IUI.
ISI. 188,57« M
\'K í
W 09
A*. 8^8 k)
iao 1«
«,000
214.1U9 70
1.197.872 «7
158.908,908 «0
Aa alanti ágajilok mérlege .jerlnl Aá élétttuioelláel ágajaloa mérlege
40.7M.7I5-84 »1.SÍTÍBIW
K I it-590.927<l
íáloglev.l.k
ál Éttákpaplrokl
KOaaéjrl kötvén,ok.......
Járadékok éa államilag bljtn.ltott raautl kötvények KUdaféle egyéb értékpapho. ...
19S. 188,509-10 9.119,7»-15»74.W8I1
4.467.S40-
b) rénaluléaetaknál .Ihalyaaatt Uk^k
150l«4,47»íl 91. 40«. 46481
BadapaM, 1911. daoémbér hé ll-én.
K 178.590.W7 QJ
■Ij\'l Jmj«, élelbiJtoelláal konyvvareto
Igaagatoaág: Balaban Adolf Haj Aj JOaaof
fenti jár.járulák.l é. mérlegeket n.egviisgálván, atokat a U.r eegédkOuyvekkel Wj.\'.en megepejOktiek laltiluk IludJpoat, 1917.
A féiagyelt blaottaág: Saraarloay Albert. ebard-Bálaváiy
A " f«U i
rramk Kwtk. a Láe.lé Xalgmond Orm
báró Harkányi rrlgyaa, _ _
Ibrvényttan a ai alapaiabál,vokban mogbalárolott elvek aurlni kéunTlalrcek
a kOjponti kaayraaée rOnSke.
ody VUaao«, Oerialy Téécr, Igajgalé
MÓluknak éa aaok agyaa Utal.lt a fi éa
Xoarád. MaiUi Tlluj, Mrd laéváaj^ Ma, kAró Uaoklrtla Kalgmjmd.
Hóvebb felvilágosítással ssolgál _
a nagykanizsai föUgynökaóg Caengery-utca 1.(1
LENDVAI VILMOS titkár BRANDLHOFER ANTAL cégjegyző.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits Joisof köayvnyomdájábaa Nagylcaniisán.
NAGYKANIZSA Igi2 ÁPRILIS
ii.
51-lK ÉVFOLYAM 28 SZÁM.
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
iailtlinlk hition ét csQtirttkftn.
£l0H..lé.l árakt Kg«., {»ic 10 koron., félt,,. 5 koron. N.gjr.dírr. 2 koron* 60 «111. - tg,.. ¿r. |0 fln.
K.I.IA. ticiketilA:
Kerti«« .1 <>«■<•(.
Tárui.rkeutó:
Ni|y litvjs*.
Izirknztiiéi ii klaiiklvaUI lalk-tér I
T.l.\'o»: 111. — Hlrd.iéa.k dljwabá* Mariiit.
Április 11.
Szerencsétlen gondolni volt április tizenegyedikének hivatalos ünneppé való avatása, bármilyen történelmi nagy és fönséges nap is ez tulajdonképpen. Szerencsétlen gondolái azért, mert Ünnepet semmiféle állami törvénnyel megcsinálni nem lehet, ha a közszeretet és becsülés gyökere meg nem fogja Legtöbb ünnepet a legnagyobb szuverén csinált: a pápa, akinek milliók áldoznak alázattal és mi lett e megrendelt ünnepekkel? Munkaszünet; de nem ünnep. Ünnepek a nagy normanapok, amelyekhez a nagy vallásalapító életének legnevezetesebb fázisai fűződnek. Gondoljuk : ezeket l\'éter, az első pápa nem is akklamálla ünnepé; de ugy a jeruzsálemi, mint n római gyülekezet, mini érdekes és jelentóséges évfordulót megünnepelte. Nem akklamálta ünnepé senki minálunk március 16-ikét és 1848. óla nemzeti ünneppé lett. Ünneppé tette a nemzeti közérzés és annak felölelő gondolata, hogy a demokratikus alkotmány innél számítódik. Ami miatt április nem lehet sohasem a nemzet ünnepévé, nem az, mintha ez a forduló kevésbé volna jelentóséges mint a népszuvereniták márciusi ünnepe, hanem — okkal, vagy ok nélkül — nem lehet ünneppé ama sanda és a szivekből ki nem irható gyanú miatt, hogy ez az ünnep az olóbbinek elhomályositására vau kieszelve. Mi azt hisszük, hogy ilyen gondolat távol állott Hánffytól, akinél sovénebb, magyarabb kormányférfi nem ült még a miniszterelnöki bársonyszékben. Április 11 megünnepelése pedig az ó eszméje. Gondoljuk az a gondolat alkotta, hogy ha a demokratikus szellem elsó föllángolását megünnepli a nemzet: ünnepelje azt is, mikor e szellem kivívott győzelmét, alkotásaiban, törvényeiben uralkodói szentesítés érte.
Szép gondolat és egyenesen magyar gondolat; de nein verhetett gyökeret, mert maga a szentesítés ténye nem volt ünnep. Azt tudjuk, hogy március 16-én a rendi alkotmányból modern alkotmány lelt; dehogy az alkotmány sánoaiba bejutott a nemzet, -azt igen kevesen tudják. Pedig bejutott s a mit most a jogkiterjesztés terén akarunk, az csak a haladó idó korrekiiviiina. A nagy elvet, hogy mindnyájan egyenlők vagyunk a törvény elótt, — az április 11-én szentesitett törvények hozták meg a haza mindenrendü fiának.
Azért ha április 11. szürke dolognap marad jövőre is, sohase bántson az senkit. Szinte illik, hogy a demokraoia nagy ünnepnapja dolognap legyen. A demokraoia a munka dicsőségét, érdemét és a vele elérhető legnagyobb sikereket jelenti. Megünne-
pelhetjük ezt munkaköiben is és voltaképpen akkor leszünk stílszerűek, ha munkával ünnepeljük. Azért e nagy történelmi napnak kultusza terjedni fog, mert az iskolák falai közölt a gyermek fogékony lelkében e napon is éppen ugy fel lehet, sőt fel kell gyújtani a hazaszeretet tüzét. E nap azt hirdeti, hogy az a nemzet él, amely jogaihoz törheletlenüi ragaszkodik. A 48-as eszméket egy világ választotta el a királyi felfogástól és a jogát föl nem adó nemzet alkalmas időben kivívta e jogát Az alkalmas időt azonban ki kell várni. Jogot föladni nem szabad; de jogot botorul követelni, mikor az idő nem alkalmas, oly végzetes taktikai hiba, melynek következményei beláthatatlanok.
Kz nemcsak a jelennek, de április 11-ének is nagy tanulsága \'
Höö isrartetö föl a PoronosDora.
Hogy is lehet ilyet kérdozni ina, mikor a • Perono-pora már ide a lova 30 esztendeje befészkelte | in agát a szóleiukbe s a gazdák a Hajét kárukon bizony eléggé megismerkedtek ezzel a kellemetlen vendéggel, mely Amerikából kelt vándorutjára s ma 1 már a magyarországi szőlőmivelésnek is legáltalánosabb kártékony ellensége ? 3 mégis nem ok nélkol vetjük fel ezt a kérdést.
Mimiiért ki is magyarázzuk, hogy mit érlQnk alatta Hogy a l\'eronosporáuak a leveleknek a fonákján kitörd apró, törött sóhoz hasonló fehér ragyogó gyepeikéit megismeri a szőlősgazda, azt tudiuk. Habár nem tagadhaló az sem, hogy még miudig elég nagy számban küldeuek ám a gazdák szólóleve-, lékel a m. kir. Ampelológiai Iutéietbe Budapestre ■ (II., Debrói-ut 15), amelyeken a Perouogporát gyanítják, de bizony nem attól Bienveduek ám azok, liauem a szöszös betegségtől, azaz egy szólóatka szúrása okozza a kérdéses foltokon a levélszőrúkuek a levél al|án való elszaporodását. Ez a példa mutatja, hogy még nem árt ebben a részbeu sem a tájékoztatás.
Dh most tovább célozunk. Azt kérdezzük, hogy iniról ismeri meg a siólósgazia, hogy Peronospora \'már megfészkelte magát a.stólőbon, hogy fertőzte a szólót, akkor amikor még a leveleknek a fooákján nem lehet látni a fehér nyopecakéket ? Ez az a kérdés amire felelni kívánunk mostan s egyben gyakorlatias módon felvilágosítást kívánunk adui a szőlősgazdáknak.
Azt. hogy a szőlőt már megfertőzte a Peronospora. arról lehet megismerni, hogy a szólólevelekon világosabb zöld vagy sárgászöld, fillérnyi vagy nagyobb foltok keletkoznek. amelyek ha a levelet a világosság felé tartjuk ált-tszóek, ugy mint a papír, amelyen olajjal, zsiradékkal pecsétet e|tell!)nk. Ep I ezért az ily világosabb zöld vagy sárgás zöld foltokat .olajfoltoknak* hivjuk. Ktekkel nem igen törődlek eddigelé. A mull évben a m. kir. Ampelológiai
Intézetben azonban eteket a foltokat nagyon róstle-tesen tanulmányoztuk s kísérleteket is végeztünk, hogy fejlődési módjukkal megismerkedhessünk.
Az olajfolt azt jelenti, hogy a l\'eronosporának a ct-i\'ái már behatoltak a levélbe nemcsak, hanem ottan a Peronospora sunyira kifejlődött, megerősödött, bogy már csak a kedvező időre vár, hogy kitörjön a levél fonákjára s bogy ottan milliószámra termelje, ontsa csiráit — amelyek a bajt aztán a legrohamo-sabban terjesztik miudenfelé.
De hát mit érek vele ha ezt tudom ? Már ugy sem ludom megölni a Peronosporát a levélben, mert azt inoudják a „tudósok" hogy a bordói lé meg a többi szer sem megy a levélbe s onuan kipusztítani nem luhet ezt az élósdit. Tehát nem is tehetek már semmit sem ?
Erre azt feleljük, hogy igou is, uagyon sokat ér ám az, ha megtaláltam az olajfoltot. Főleg ba be is tudom bizonyítani, bogy az csakugyan olajfolt-e vagy sem? Ha az csakugyan igazi olajfolt, akkor az a legelaő esőre kitör s elárasztja a szőlőt a osirák-nak millióival. Már most az esőt nem tudom elhárítani, azt mondhatja a gazda erre is. Szentigaz, hogy ezt ueai lehet, de lehet ám tenni valamit I
l)e tartsunk rendet. Ha olajfoltosnak látszó leveleket talál a gazda szedjen belőlük. Még pedig keresse azokat legelőbb, a legkorábban fakadó fajtákon. 8 azután vigye a konyhába mert tavaséul már nem igen fQtenek : s ottan tegye nedves ilatós papírra a leveleket, kisaé precakelje meg vittel őket s azután taka.ja le at egészet egy tányérral. Ha a konybáu elég jó meleg vau 1—3 nap múlva a levelek alján, pontooan a loltokoak megfelelően a levél fonákján kitér a Peronospora s megjelennek a febér ragyogó gyepecskék, melyek aiután még egykét napig mind erísebbek, tömöltebbek lesznek. Ha még tovább igy tartja az ember a leveleket, természetesen a végéu egészen elpenészednek.
Tehát már mostan tisztában levén azzal, hogy azok csakugyan igazi olajfoltok — megtudtuk eleve, hogy a Peronospora beu van a szőlőben I 8 most már csak az elsó esőre kell várai, hogy a szőlójp^ is kitörjön.
Mi tehát a teeodő. 4» t i. hogy a gazda haladéktalanul amiut az olajfoltokat megállapította — hozzá fog a permetezéshez s arra igyekszik minden erejével, hogy lehetőleg még a legközelebbi eső előtt — megpermetezze at égést szőlejét. Kezdi pedig a munkál a legkorábban fakadó fajtákon, vagy pedig egyáltalán atokon a f*|tákon vagy táblákon, amelyeken at olajfoltokat megtalálta.
Ettél termésieteaen nem pusztította ki a beteg levelekből a Peronosporát, de elérte att s ez már nagyon fontos eredmény, hogy a többi levelet, amely még uem beteg, megvédte a moalau at elsó esőre kitörő Peronospora gyepekeu termő csirák általi megfertőzéstől, — amelyek mint ismeretes, azután esőben, harmatban fertőzéseket idétnekeló.
Ha pedig alig egy-két uappal előbb permetezett volna, akkor nem olyan sürgős a dolog — akkor *
a
ZALAI KÖZLÖNY
APBILIS 11.
várhat még, de azért azoknak a tábláknak mégis jó utánuk uézni, amelyeken az olajfoltokat megtalálta 8 nem árt ottau megint permetezni oldalról is. azaz arra törekedve, hogy amonnylre lehet a levelekuek az aljára is jus\'on valami a permetező léből.
Megjegyzendő, hogy »z olajfoltok at egész lenyészeti időszak alatt folyton keletkezhetnek, ezért főleg, mikor hideg 08Ő8 napok után felmelegszik az idő jó lest utánuk nézni s amint megállapíthatók, azouual a permetezés* megismételni. Igy a Peronosporának kártételét nagyon lehet majd korlátozni.
i valósítási Gliárás Wmi
A húsvéti számban közölt valósítási eljárás alatt észlelt hibákat csoportonkint a következőkben ismertetjük :
1. Hatszáznál több olyan hát találtatott, a váios területén, amelyek a kataszterben kitüntetve nem voltak mi állal azok tulajdonosaitól a beépített területek után loglalanul szedetett be az aló Talált fi évtől 25. évig visszamenőleg ilyen épületeket. Knnek részint a felek, részint pedig a kezelők az okai Ilyen volt az évekkel ezelőtt épült járvány kórház is, mely szíutén nem volt kitüutetvc. V
2. Olyan egyéni birlokivet fedezett fel, amelye-lyeken a tulaidouoskint feltüntetett egyéneknek 18*4. év óla nincs ingatlanuk, rég elhaltak és ebből folyó-lag 1884 év óta ezen tételek után nem is adózik senki. Bzen ingatlanok tényleges tulajdonosait kikut lati a.
3. A lényegesebb hibák közé sorolhatók a hibás térfogatú ingatlauok. Vagyis a kataszteri munkálatokban uem az a helyes természetszeriuli térlo-gat vétetett fel. Az 18S4. évi eredeti felvélelí Kilátok az 1884. évi valósítási adatok között eltérés van ami legtöbb esetben tollhiba. A város legutóbb 1864ben méretett fel a kataszter készítésekor, az akkor felmért területek, melyek uem daraboltaltak fel, 1884 évben is akkorák területtel bírtak, sót még most is akkora, mégis az 1884. évi valósításkor amikor mérések nem eszközöltettek egyes területek kisebbnek vétettek fel,( hololt természetbeu sz 1864 évi adatoknak megfelelnek. Osak ebből magyarázható meg at a körülmény, hogy a város területe 1884. évbeu 4—6 katasztrális holddal kisebben érvényesíttetett, mint 1864. évben pedig abból egy D-öl sem hiányzik. Enuek alapján 1884. évlól a különbözet nem vétetett földadó alá, mert területileg tévesen vétetett fel, amég most is érvényben álló kataszteri munkálatokban és igy ugy at állam kincstár, mint a vármegye is at ilyen tételeknél adóban veszített
Az ilyen hibás térfogatú területek kii. kéri.ök állal felmérendők és a felmérésül nyert méruöki bizonyítvány alapján a m. kir. péuzOgyigatg<tlósái< által igazithatók csak ki. jfc^
4. A lényegesebb hibák legurf.* r\'í része a téves birtoklás. Amikor a kataszterbe\'/ uem az az ingatlan vau az adózó uevén, amelyik tényleg az
övé, minél fogva egy más egyén ingatlanától adózik. Az ilyen természetű hibák a helyszínen a tél közbejöttével * léi képek és munkarészek segélyével megállapiltaltak és kiigazlttaUak. Az adók és egyéb terhek megtéríttettek a felek által., Vannak ö évtől 30 éves ilyen természetű hibák.
5. At észlelt hibák közül nem ritka a következő csoportbeli hiba.
Az egyes parcellákból megosztás folytán keletkezeti több parcella számtalan esetben uem a természetbeni nagyság szerint osztatott el. Ebből keletkeztek az igazságtalan megadóztatások, molyekhez járult még a nem természetszer nti sorrend. A munka részokbeu mesgyénkéut feltűntetett egyén a természetben nem szomszéd.
Az ilyen természetű hibák nem csak a mezőn hanem legtöbbször a belsőségben a házaknál lapasz-laltattak
Számtalan esetben csak felméréssel lehetotl gyökereson orvosolni a bajt.
Voltak egyes dűlők, melyekben egyetlen egy ingatlan sem volt helyesen megosztva és csoportosítva.
A helytelen sorrendre nézve legyen szabad a következő felderített hibára utalni.
Zerkovilz Altiért által évekkel ezelőtt a herceg Batthyány Fülöptől megvásárolt es 4 utcára szóló és 5 parcellából álló telek eloszlása és fekvése nem felel meg a valóságnak, mert a Csáuyi László-utca 2. számtól a 18. számig levő házak a kataszter szerint a Kaziuczy-u. vonalára eső parcellákból hasitlattak ki és vistont. Valamint a kataszterben nem azok a szomszédok szerepeltek, akik a természetben. Az ilyen természetű hibából sok volt és különösen a tíz év óta nyitó uj utcákuál észlelhető.
Ellhet hasonló hiba voll a Kiuizsy-utca 41. sz. a. háztól kezdve a 71 sz házaknál, azzal a külóinb-! séggel, hogy a terület uagvaágok is rosszul voltak felvéve ennél az esetnél. Pl. Nagy Károlynak ka\'asz-ter szerint volt 2460 O-öl területi belsősége, mig a természetben 115 D-öl. Móger Károlynak volt kataszter\'szerint 38 O-öl és téuyleg l&Ü D-öl területi) az iugatlaua.
(Vége következik.)
HÍREK.
— Április 11 át 1848. évi törvények szentesítésének évfordulója alkalmával a városháta és az állami hivatalok, iskolák kitűzték a nemzeti lobogót. A Ferenurendűek plébánia templomában Unnepie8 iszeutmise volt, melyeu a városi hatóság ia me jelent. Az Osztrák Magyar Bank és a Pesti Magyar keresk. Bank hivatalai szüneteltek. Az iskolákban előadások neiu taitattak. Iskolai ünnep csak az állami polgári iskolában volt, hogy a tervezett maré. 15-¡ki ünnepélyt a testületben akkor történt haláleset miatt április llére halasztották. A márc. 15. nap jelentőségét Kohu Vilmos 4. o. t. méltatta szépen, értel-
_
Sirolin" Roche
mesen. Mutli Á%na» 4. o. t. Petőfinek A szabadsághoz c. versét, Németh József 4. o t. pedig tögy gondolat bánt engemet c. verséi szivalta. A fin és leányiskolái ¡fiúság pedig a Hymuuszt és tnás hazafias dalokat énekelt
— A főgimnázium elhelyezése. A leendő fógimnátium építésénél még most vagyuuk a kezdet ketdelénél, Ott taitunk.hogy még a régi gimnáziumi telek felhasználása, illeúleg az épűlelekaek a telken való elhelyezése nincs elintézve. A Jámbor é6 Háliut épitócég ugyan már régebben benyújtott egy ilyen tervrajzol melyeu azoubaii a lelek kihastiiálásáuak mód|a nem találkozott az illetékes egyének általános helyeslésével. A Jámbor és Bálint inűépílőcég levelel intézett Vécsey Zsigmond polgármesterhez, hogy az építendő gimnázium végleges elhelyezésének megállapítását szombaton 13-án a reggeli órákban szeretnék megejteni. A polgármester sz időpontot elfogadta, a gimnáziuinépitó bizottságot összehívta, ugy hogy ez a kérdés valószínűleg szombaton d. e. 9 órakor elintézési uyer.
— Napfogyatkozás. Április hó 17-én igen érdekes napfogyatkozás lesz, amely részlegesen Budapesten s egyáltalán egész Magyarországon is látható lesz. Isinerotes dolog, hogy ezeket a fogyatkozásokat a csillagászuk másodpercnyi pontossággal kí tud|ák számítani, előre megtudják mondani, hogy a fogyatkozás mikor fog bekövetkezni s hogy a föld vnh-mely adott helyéről szemlélve, milyen lesz a lefolyása, mikor kozdódik slb. Az április 17-iki napfogyatkozásra az a sziute egyedül álló érdekes oset áll elő, hogy uem lehet teljes bizonyossággal előre eldönteni, hogy s fogyatkozás hol és meddig lesz gyűrűs, illetőleg toljes. K bizonytalanságunk több, a nftp és a hold mozgására és méreteiknek pontosságáru vonatkozó adat hiánya az oka. A csillagászok számítása szeriül a naplogyatkozás középeurópsi idő szerint II óra 0 perc 4ö másodperckor kezdődik Venezuelában. Madeira stigetén teljes lest a napfogyatkozás. A teljesség tartami fí másodperc. Magyarországot! csak részleges napfogyatkozást látunk. A legnagyobb «(sötétedés déli I óra 32 porckor fog beállani, ekkor a nap 0,77 része lesz eltakarva. A fogyatkozás vége 9 óra 61 perc 31! másodperekor fog teljesen beállani.
— Istentisztelet. Az izraelita templomban a péntek esti istentisztelet f. hó 12 étól ki-zdve, további intézkedésig fél 7 órakor fog kezdódni.
— Halálozások. Egy érdemes iparosa halt meg városunknak. Halvax Károly buuyl el húsvét hétfőjén reggel. Iloiszu, közel 90 éves koit ért meg a boldogult s 58 évi házasélete alatt egyik legnagyobb számú családnak lön a megalapítójává. Mint polgár s mint iparos a város társadalmának minden rétegében általános tiszteletnek, becsülésnek volt állandóau részese. Ez a közbecsülés nyilvánult meg kedden délután 4 órakor végliet ment temetése alkalmával is, hol a család minden rangú tisztelői rótlák le a megboldogult iránti kegyelelöket. A
99
ezerszeresen bevált
tüdőhurutok ellen
friss és idült
köhögés, hörghurutnál tüaőgyuladások után.
Egészséges tüdő/f erős étvágy óvszer a tüdővé SZ ellen.
.ÁPRILIS 11.
ZALAI KÖZLÖNY
M
!) fölnőtt gyermeket, 12 unokát és 5 dédunokát hátrahagyott családfőt városunk vezető egyéniségeinek egyike Halvax Frigyes városi tanácsos, iparkamarai alelnök, mint fis gyászolja. Nyugodjék békével a jó öreg Halvas bácsi.
özv. Tálossy Antalné magánzónó, ma hosszú szenvedés után megbalt Nagykanizsáit. Az elhuuyt-ban Tálossy József lapunk volt belmuukalársa édesanyját gyászolja.
Sattler József kereskedő f. bó 10-éu délután 4 órakor, életének 57-ik. boldog házasságuk 27-ik évében elhunyt Tetemei f. hó 12-én, pénteken délután 3 órakor fognak a gyászházból a helybeli izr. sírkertben örök nyugalomra tétetni.
— Tanitók gyűlése. A nagykanizsai tanítói járáskör f. hó 10 én választmányi gyűlést tartott Banekovics János elnöklete alatt. A gyűlés megállapította a tavaszi közgyűlés iilejet (f. é máj. 9.) és helyét (Nagykanizsa). A közgyűlésen Aos József nagykanizsai áll. tanító fog értekezni a tanítók fizetésrendezéséról; Banekovics elnök pedig a nagykanizsai lanitófiuk intemátusának sorsáról fog beszámolni
— Ipartestületi közgyiiléj Hétfőn d. u. 3 órakor tartotta meg a nagykanizsai Ipartestület \'évi közgyűlését Samu József ipartestületi elnök vezetésével. Elnök a megjelenteket Üdvözölvén felkérte a jelenvolt mintegy száz fóból álló testületi tagokat, hogy a már nyomtatásban megjelent elnöki jelentést vegyék tudomásul. Felolvastatott továbbá három előző közgyűlési jegyzókönyv, melynek hitelesítése után a számvizsgáló bizottság jelentését hallgatta meg és vette tudomásul a kö/gyülés. Ezután Vidos Jáuos városi tisztviselő, ruínt a testület ideig-lenes jegyzője terjesztette elő az 11(11. évi zárószá-madást és az 1012 iki költségelőirányzatot. A zárszámadásból kitűnik, hogy az Ipartestület mult évi összes bevétele 15l>31 kor. 29 fill , a kiadás főösz-szexe pedig 14946 kor. 19 fill volt. A kiadási tőöaazeg szokatlan nagysága abból származott, hogy az Ipartestület a tulajdonát képező ház vételárából származó adósságának utolsó részletét, közel 6t)t)0 kzrouát lefizette s az épületen is költséges javításokat végeztetett. Jelenlegi vagyona 223 >8 kor. 10 líllért tesz ki. Jövő évi költxégelólráuyzatáuak ös-zege 5971 K, melynek, fedezetéről kellő módon gondoskodott a vezetőség. Az ipartebtnleti jegyző 800 koronás fizetését a költségelőirányzatban már 1200 koronával állította be a vezetőség Tudomásul vette a közgyűlés a volt jegyző, Muraközy Lajos lemondását, a jogyzói liretés emelését; a választások meg-ejtésével a közgyűlés véget ért. A közfelkiáltással választót\' uj elóljárósági tagok: Muzikái Vince, Bazsó József. Wolrat Sándor. Némolh Ferenc, Vértes Anta\', Totola Lajos, Pilcer Altiért, Hoffmann Henrik, Jack Frigyes. Auialics Ignác, Ország Kál-inán, Horváth Károly, Laskovits Józsel, Bognár litván, Kelemen József, Horváth György (bábsiitój. A régiek közül ÍHinét megválasztanak : Kaulmanu Ferenc, Horváth Maidák József, Besenthál Uéza Póttagok lettek: Müller Károly, Kotm Samu, Kug. ler Antal, Balog Boldizsár. Va|da Jáuos. Számvizsgálók: Kaufer Józsof, Miltéuyi Gyula, Bród I^nác Póttag: Heisz Zsigmond.
— Alakuló gyilléa Az Ipartestület uj tisztikara leguap este tartotta alakuló gyűlését az ipartestületi helyiségben. A gyűlésen megválasztották a háznagyot, könyvtárost, szolgát és megválasztották az ipartestületi jegyzői állásra meghirdetendő pályázat szövegét. Továbbá felszabadítónak 1 i iparos-tuuoncot, valamint néhány uj iparengedélyt adtak ki tij iparosok részér«. Megválasztották az iparügyi, gazdasági bizottságokat, végűi a közelebb Budapesten tartandó uraz. iparügyi kongresszusra megválasz-,
Kiss János péksegéd állandóan bántalmazott, gúnyos megjegyzéseivel inzultált Pók I>a|08 kocsis védelmére kelt a szegény bántalmazott öreg embernek s e nnatt szóváltásba keveredett annak bántilmazójával. A szóváltás vége természetesen a bioski volt, mely elintézte a vitái Pók Lajos kapta meg vele a jutalmát Kis Jánostól. Hjah I A jó tettért nem szoktak hasonlóval fizetni I
- Egy jó házból való flu, kinek 2-3 középiskolám van, nyomdász tanononak azonnal felvétetik Ifj. Wajdits Józsel könyvnyomdájában.
tolták az ipartestület helyi képviselőjét Halvax Frigyes személyében.
— A fürdó kibóvitése. A legutolsó városi közgyűlésen indítvány tétetett a város tulajdonúban levó gózfűrdó modern átalakítása éa kibövitóao tárgyában A fürdó bérlóje Csillag Jenóné ma beadvánnyal járult a tanács elé, melyben a kibővítést és átalakítást sürgeti, mert szerinte a gózfűrdó olyan elhanyagolt állapotban van, hogy összeomlással fenyegeti a közönséget. A beadványhoz egy lerv is van mellékelve, mely szerint az átalakítási költségek 70—80 ezer K-ra rúgnának. Ezzol szemben természetesen magasabb bérösszeget volna hajlandó fizetni
— A magyar Delta A Duna mielőtt a Fekete tengerbe szakad, deltákat alkot. Tudunk \' a Nílus deltáiról is, ahol egy esztendőben kétszer aratnak; a magyar Deltáról azonban csak azok tudnak, akik már eddig gyümölcsöst, szólót vadaskertet keritellek. A magyar Delta, amelyet Kollerich Pál és fiai (Budapest, Ferenc József rakpurti hoitaí forgalomba, a legkiválóbb keríikezó anyag, mort olcsó, tarlós és a célnak mindenképen megfelel. Kollerich Pál és fiai ezzel a sodronyukkal a magyar ipartermelésnek kiváló szolgálatot lettek. A cég a legelőkelőbb gazdaságoknak szállitis a sodronyt, mely versenyen ki.űl áll Készséggel büld bárkinek árjegyzéket
— Lóosztályozás. Zalavármegye alispáni hivAlHláuak 1912. évi március hó li án 4784 szám hin11 kelt rendelete értelmében Nagykanizsán f. hó 22-én reggel 7 órakor a Kossuth La|os-téreu ló-osztályozás lesz. Az elő nem vezetett lovak tulajdonosai, amennyiben ezen mulasztást kellőleg igazolni nem tudják, az 1873. évi XX. t.-o. végrehajtása térgyábau kibocsátolt utasítás 7. §. rendelkezése szeriül lovaiknak esetleg valamely szomszéd községbon való utólagos elővezetésére kötelezendók és a városi szegényalap javára minden ló után 30 koronáig terjedő biisággal büntetendők
— Vendéglők, husipartelepek vizsgálata A rendőrhatóság a városi tisztiorvosok és állatorvosok közbenjöltével most tartja a tavaszi vizsgálatot a vendéglőkben, kávéházakban, hentesüzletekben, mészárszékeken. A vizsgálat kiterjed mindenre-ami a közönség érdekében a köztisztaság és közegész, ség megkövetel. Az eddig teljesített vizsgálatok keretében 5 hentes illetőleg mészészáros és 7 korcsmáros ellen tétetett feljelentés, üzletükbe)) tapasztalt rendellenesség és ki nem elégítő tisztaság miatt. A rendőrhatóság a megkezdett vizsgálatot folytatja.
— Piaoi husárulás a miniszter tulszígoru intézkedése miatt uagyou meg volt nehezítve az utolsó időben. A hust nomcsak hogy állandóan letakarva, de mind lefektetve kellett lartaniók, ami a huarevésl is megnehezítette. Egy most megjelent miniszteri reudelet megengedi, hogy a hm a sátor bolse|ébeu tiszta ruha alatt (elaggatható legyen csak a sátor elején vagy oldaláu tilos ezentúl is a hus, vagy husáruk kíakaszlása.
— A jó sziv jutalma. Hát bizony gyakorta megesik e világi életbuu. hogy a becsületes érzésű emberek éppen elenkezójét nyerik a inak a jutalomnak. a uiiról a vallás órei a hívőket biztositják. Igy toriéul ez llusvet vásárnap délután a legi gimnázium mellett levó hiutáiiál összeverődött társaság egyik tagjával ii. Egy gyámoltalan öreg embert vetett oda a sorsa, kit a társaság egyik rossz lelkű tagja
Irodalom,
"Uj Idők Április elsejével uj évnegyedet kezd az Uj Idők, Herceg Ferenc kltűuö hetilapja, amely hétről-hétre gazdag előkelő színvonalú tartalommal keresi fel\' olvasó közönségét. Ami értékes a magyar irodalom műhelyéből kikerül, mindazt azon mód frissen megszerzi az U| Idők. Munkatársai között a szerkesztő Herceg Fereucen kívül ott találiuk a toll, a rajzon és ecset java reprezentálóii. Regény, novella, vers társadalmi és művészeti cikk, kép és rajz, minden, ami megjelenik hasábjain, az irodalmi finom* jegyében «észül és a szerkesztőség apparátusa az uj évfolyamban is azou működik, hogy minél változatosabb és előkelőbb sziuvoualu lappal lépien az olvasó közönség elé. E cél érdekében a magyar irodalom legjelesebbjeinek munkáiból azoknak színe-javát közli és egyúttal a külföldi szépirodalom minden jelentősebb munkáját is bemutatja. Horkayné a maga elmés modorában az Uj Időkben szól hozzá az aktuális eseményekhez. A magyar és külföldi regényen kivül, amelyeket a lap közöl, közli még Herceg Ferenc nagysikerű uj sziuinűvél, folytatásokban. Mindezeken kivol a világirodalom legérdekesebb regényével is kedveskedik olvasóinak az Uj Idők. Mindenki, aki a lapra előfizet, ingyenkapja Dumas világhírű regényét: Gróf Moute Cristo-t. Előfizetési ára negyedévre 5 K. Kiadóhivatal VI, AndráBsy-ut 10. szám.
* Magyar Figyelő. A magyar értelmiség eleven és magas stivonalu folyóirata, a Magyar Figyelő, melynek élén Tisza Istváu gróf és Herceg Ferenc nevével találkozunk, mint szerkesztőkkel, mostani számáhau érdekes tanulmányt közöl Barabási Kun József tollából Bismarckról és az állaláuos választói jogról. A magvas studiumou kívül Adorján Andor nagy figyelmet érdemlő cikkel irt .Utazások Magyaroszságou a XIX. században\' címmel, Alexán • der Bernát pedig nagy készültségről tanúskodó, eleven tollal megirt tanulmányában a színpadon szereplő gonoszokkal foglalkozik. Szemere György művészi szépségekben gazdag elbeszélése, .A méhek menyasszonya", amelyet az illusztris szerző a Petőfi Társaságban olvasott fel, továbbá l\'alágyi Menyhért kritikai tanulmánya Osvald prédikációiról és a Följegyzések gazdag rovata egészíti ki a lap gazdag és változatos tartalmát. Klófizetési ára negyedévre 6< korona. Kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ul 10.
— A Nap a magyar ujságirás szenzációja. Tessék elolvasni és lellétlenül meggyőződik róla, aminthogy azonnal konstatálui fogja azt is, hogy A Nap a magyar közönség legkedvesebb lapia A 48-as eszmék és a magyar nemzeti törekvések egyetlen hű és törhetetleu siószólója. Főszerkesztő: Brauu 8ánd\' r. Felelős szerkesztő: Hacsak Géza. Munkatársai: a magyar ujságirás kitűnőségei. Példányszáma amerikai ujságsiker : lön.0U0 példány naponkint. Egy szám 4 fillér. Előfizetési ár: egy évre 16 koroua, fél évre 8, negyedévre 4 korona, egy hónapra 1 koroua 40 f. Minden jó magyar ftzesseu elő A Napra I
4
Z A L \\ I KÖZLÖNY
ÁPRILIS II.
II A magyar ujiáglrái szaizáclól !!
A NAP
A magyar kiztaiég lagkitfva\'tabb lapja.
4lu «»»mén v4aak agyat
A 41-u aaanUny él a magyar namaati ttirak-yatlan htt éa kéilalhata tan
•ló.iólója.
FDutiklttll:
BRAUN SÁNDOR
Kolalöi iiokeinö
HACSAK 8ÉZA
Naponkint 155.000 példány!
= Egy szám: 4 fillér.- =
A Wap •löflmaUai Ara :
Elén é»ri FtUirt . .
II.- I I.- I
lllfláiiri .
Eir káiapra
I
1.41 I
FIDIBUSZ
lagkltüaébb magyar ilclapl
Páratlan népszerűségi Remek szóvégi Pompás képek!
Mesésen olcsói
= Egy szám: 12 fillér. =
A Ftdtbusx alöflaatéat Ara :
Efáat éin.....I - I II liuriliri----l.ll I
Fiiéin.......».- I || E|j kéapra . . -.11 I
Mutafrrfcny .»lmokat ktUd a kUdóhlvaUl:
BoHapüst VIII. itt SzilM-oica 13.
PÁLYÁZAT! HIRDETMÉNY.
A nagykanizsai ipartestületnél üresedésbe jött jegyzői ós hivatalszolgai állásokra ezennel pályázatot hirdetünk.
A jegyzói állás javadalma évi 1200 K., a hivatalszolgáé évi 800 K., mely illetmények utólagos havi részletekben vannak folyósítva
A jegyzó az alapszabályok 17. §-a alapján egy évi próbaidő letelte után nyer véglegesítést, mig a hivatalszolga 3 havi kölcsönös felmondás mellett választatik.
A megválasztandó jegyzó 800 K., a hivatalszolga 100 K. biztosítékot készpénzben, vagy óvadékképes papírokban letenni tartozik.
A jegyzólól megkívántatik, hogy a közig, hivatali teendők, könyvelés és levelezésben kellő jártassággal bírjon.
Ezek alapján felhívjuk mindazokat, akik ezen állások valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt kérvényüket 1912. évi április hó 20-ik napjának d e. 12 órájáig az ipartestület Elnökségéhez feltétlen benyújtsák, mert az elkésetten érkezők figyelembe vétetni nem fognak
A választás határnapjának kitűzése érdemében [a pályázati határidő lejárta után az Elnökség fog intézkedni.
A jegyzói állás betöltésénél fenntartja uiagán»k az elöljáróság a jogot, hogy a pályázati feltételeknek meg nem felelő pályázók esetén uj pályázatot ir ki.
Nagykanizsán, 1912 évi április hó 10-én.
Vidos János s. k.
It. jegyző
Samu József s. k
elnök.
380 magyar hold birtok
Zalamegye legjobb részében, a murasziget közvetlen közelében, mely áll:
ftt^, HOLD ELSŐRENDŰ SIK FEKVÉSŰ SZÁNTÓBÓL
HOLD v KITŰNŐ BŐTERMÖ RÉTBŐL
és megfelelő szilárd majorsági épületekkel 7 km. a vasúti állomástól, kiválóan előnyös mitnkásviszonyokkal és számos nepes községekkel körülvéve kedvező fizetési feltételek mellett eladó.
Érdeklődőknek kocsi az állomásra bármikor rendelkezésre áll.
Felvilágosítást nyújt Blookner I. hirdetőiro-ilája Budapest, IV. Semmelweie utca 4.
Aki bútort I
BUDAPESTEN AKAR VÁSÁROLNI, B
saját érdekében oselekszik, ha vásárlás előtt megtekinti a
.BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET" védnöksége alatt álló
BÚTORCSARNOK ÉS HITELSZÖVETKEZET
árucsarnokait, melyek a következő helyeken vannak: VIII.. József körút 2« sz. (Bérkoosis-utoza sarkán) IV., Ferenciek-tere 1. sz (a királyi bérbalotában.)
Kzeu szövetkezet az „Országo* Központi Hitelszövetkezet" tagja s ennek felügyelete alatt áll.
Vásárlási kényszer teljesen kizárva. Stilszerü modern lakberendezések.
Mm ttl Szavatosság, áru iyís»rl.
■V Az ámcsarnokba kizárólag elsőrangú budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.
AKAR
On szép és Ízléses nyomtatványt?
A Zalai Közlöny
Sarkaazttaági ii kiadóhivatala
Ha igen, ugy keresse fel IQ Wajdits József
könyvnyomdáját ( Deák*tér i. sz. alatt van-
Nyomatott a laptulajdonos lfj# Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA i9u ÁPRILIS x5. 5,-iK ÉVFOLYAM ag. SZÁM C.I HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■•íjilMlk bitlön íi caltirtikia.
£lOfli«l*»l árak: Bg4u 4«re 10 korona, (iltvio 6 korona, NagysiMvia 3 korona S0 flll. — E(r«> ««ím ára 10 Ali. \'
K.I.Mi taei ka.tló : Táraaiarkesxló:
Kertéaa Jó«»« f. Jimgy
Iiirkiiztiiéi ii kiadóhivatal laák-tér I
Tala\'on: l||. — Hlrd.t4.ak dljaiabáa aaarlnl.
indul, elszakad, mielőtt a küzdelem megkezdődik.
A valósítási eljárás befejezése.
in.
6. Kordullak eló tzámitási hibák is, amidőn a a kataszteri tinta jövedelem nem helyesen volt kiszámítva, miáltal vagy több, vagy pedig kevesebb adó fizettetett az ingatlan után. Fordultak eló dupla megadóztatás! esetek is Derittettek fel olyan hibát is számtalant, melyet a l\\ U. igazgatóság követett el, adómentesítés körüli munkájában pl. ház, udvar helyett szóló adómenteaíttelett elirt brsz. következtében. Kzen hibák az 1918. évi III. sz. uyilvánUrtási jegyzékben lesznek csak ki Igazíthatók.
7. A valósítási eljárás során tapasztalt és Nagykanizsa r. I. várost közelebbről érdekló tlgyek i következők :
A megtartott helyszíni szemléken konstatálta-tott miszerint több dűlőben a város tulajdonát képezó mezei dQlóutak Jelenben nem olyan szélesek, mint amilyennek a térképek feltüntetik. Tehát mindkét oldalon toglalás történt. Szembeötlő ezen körülmény a Sipadombi marhahajtó útnál, ahol a térkép 16—20 öl (méter) stélosséget is mutat, a leitszükobb szélessége 8—9 öl, míg természetben egyik kocei a másikat Oggyel-btjjal képes csak elkerülni. Alig 8—3 öl a szélessége.
Van a városnak a bodonkuti kanálisi ddlóben 977 P-öl térlogatu parlagon heverő csekély értékű ingatlana 11071 térkép sz., amely ma csaknem lt>4 D-öllel kisebb, mint a városé foglalás következtében Ugyan ezen földjével szemben vau egy drb szántóföldje, amely mellett van egy 84 G-ölea mezei dűlő ut, amelyet dacára annak, hogy tudtára adatott ama körülmény, miszerint az ut a városé, a közlekedést eltiltja, felszántja és beveti azt.
Bander bászló VI—VII. kerületi dékánnak vau a pivárís nyugati dűlőben 14839 térkép az. a. 337 O-öl szántóföldje, a priuoipális kanálist és legelőt összekötő doló ut mellett közvetlenül. Nevezett egyén ahogy az ingatlanát szegélyező árkot újból ásta, a 14985 térkép sz. mezei dülőutból, amely a város tulajdonát képezi ¿4 öl hosszúságban 2 ól szélességben egy drb. fóldaávot a város ingatlanából 108 G-ölet elfoglalt és az uj árkol oly mélyre ásta hogy a legelőtől a kanálisra járó gulya testi épségét fenyegeti. Ai elfoglalt terület és a mellé ásott árok a különben széles dülóutat olyan uagy mértékben inegszüutette, hogy a közlekedést igen gátolja.
k Justh-párt szalmaszála.
Magyarország pártalakulása a kiegyezés óta mindig két elv körül csoportosult. Az egyik a független Magyarország elvének alapján állt. A másik pedig a t)7-es kiegyezéssel vélte megóvni a magyar nemzet fennállását és fejlődését. A többi árnyalat mind ebbe a keretbe tartozott; illetőleg vagy egyik, vagy másikkal volt hol szorosabb, hol lazább viszonyban. Míg a 67-es pártpolitikának köszönhetjük az utolsó fél századnak hatalmas fellendülését mind az anyagiak, mind a szellemiekben, addig nem tagadhatjuk el, hogy a függetlenségi politika idealizmusa mindig bizonyos nimbussal volt körülvéve és még azok is tisztelettel adóztak neki, akik különben a gyakorlat, az élet által igazolt 67-es kiegyezést tartották az adott viszonyok között legcélravezetőbbnek.
E pártok népszerűsége az utolsó évek\' ben lényegesei) megváltozott, sót talán nem tulozunk, ha azt állítjuk, hogy egészen ellentét«» felfogás érvényesült róluk. Vagyia amióta a függetlenségi politika az idealizmus örökzöld berkeit elhagyta és a prózai valóság kormányhatalmára jutott és ott a saját tehetetlenségét lépten-nyomon dokumentálta, azóta a nimbus megtépdesve vonzóerejét elvesztette és a Deák Ferenc politikája értékben, népszerűségben megnövekedetl.
A politika az életet szolgaija, aki tradíció szolgálatába akarja lógni, az kudaroot vall. így látjuk, hogy a régi szabadelvű párt ós a jelenlegi munkapárt egymásután alkották meg azokat a törvényeket, uielye-ket a nemzeti haladás megkövetel ós maholnap az a meglepetés éri a függetlenségi pártot, hogy miudazokat a követeléseket, melyeket programmjukba vettek, a mindenkori kormányok idók folytán valóra váltották.
így szedi ki a haladás a gyékenyeket egyenkint a függetlenségi pártiak alól ugy annyira, hogy ma már szinte csak egy szalmaszál van, amelybe görcsösen kapaszkodnak. Ez a szakadó szalmaszál az általános választói jog. De ez se az övek mar, hiszen ninos parlamentünknek egyetlen partárnyalata sem, amelynek zászlaján ez írva ne volua. A mult választáskor még Nagykanizsait ez az egydtlen jelszó volt, mely a Justh pártiak táborába tereit sokat azok közül, akiknek
felfogása olyan távol állt a függetlenségi ábrándtól, mint Jeruzsálem Makótól. Pedig hogy a választójogi felfogás tekintetében Zichy Aladár Magyarország szupremáoiájá-nak épségben tartása mellett elmegy addig a határig, ameddig az internacionális elveken állókkal szövetkezett Justh-párt, azt bizonyítja Nagykanizsa volt képviselőjének Zichy Aladár grófnak az alkotmányban irt cikke, melyből közöljük a következő részletet:
„A választójogi törvény ujjáalkotásának szükségessége ajtónkon kopog s ez elöl jó lelkiismerettel elzárkózni nem lehet Magában véve a választási eljárás ujjáal-kotása és igy a tisztességes választások lehetősége is már emelni fogja a törvényhozás tekintélyé^ s vele együtt a törvényhozók lelkiismeretének érzékenységét is. Ki kell terjeszteni a választói jogot, mert ezt az igazság követeli s mert semmi sem boszulja meg magát annyira, mint az igazságon ejtett sérelem. Csak ugy fogja a nemzet azonosítani magát a nemzeti követelésekkel, amelyeket a törvényhozásnak diadalra kell vinnie, ha abban magát képviselve érzi. Magyarország történelmi múltjának egyik legszebb jellemvonását abban ismerjük, hogy a jogok birlalói mindig megtalálták az igaz idót ós mértéket, melyben kiváltságaikról le tudtak mondani. Ennek a történelmi múltnak ujabb határkövéhez érkezett a nemzet. Alkossunk uj választási törvényt s erre szedje össze utolsó erejét az országgyűlés. Nagy történelmi hivatás vár erre az országgyűlésre, ezért a hivatásért érdemes bekét kötni a munkára s érdemes egylelói lemondani a pozitív munka útjában álló túlzások akadályairól, másfelől lemondani arról a gondolatról, hogy pártokat erőszakosan letörjenek."
A nemzet tudja ezt, nem lehet már félrevezetni se meggyanusilással, se jelszavakkal. A legutóbb lezajlott Komáromi választás, melyből a munkapárt került ki győztesen, utmutalója a népakaratnak, a nép-felfogásnak, mely meg fog nyilatkozni az országban, ha u Justh-párinak meggyűlölt obstrukciója uj valasztasba kényszeríti a nomzetet.
Az a szalmaszál, melybe a Justh-párt kapaszkodik, mellyel a választási harcba
2
ZALAI KÖZLÖNY
APBILI8 16.
8. A vslósilás körüli eljárás alkalmával 1800 művelési ág, változásra akadtak, mely változá-sok nem leltek a felek réméről a törvényes 30 napon belQl bejelentve, mi által nem a lényleges állapot szerint adatik. Ezen változások jegyeztettek és az 1013. évi ül. számú nyilvántartási jegyiekbe lesznek felveendők és a készDleudö uj mun kánál figyelembe vehetők.
A forgatott és bejeloulett szóló területek adómentesítés végoti nyilvántartásba vétetetUik.
(Vége.)
HÍREK.
A Ferenependiek beadványa a városhoz.
A plébánia templom kibővítése.
A legszélesebb körben szimpátiát keltett a nagykanizsai Fereucrendi szerzetnek az az elbaiáro-záss, hogy a város lojlódését a legszebb helyen megakadályozó barátok kertjét és a cintoriuinot bázlelkek számára felosztás alá bocsátják E hírnek szíves fogadtatását fokozta az a körülmény, hogy őzzel kapcsolatban n Ferencrendiek temploma is meg-nagyobbitlatik, majdnem kétszeresévé a mainak. Hogy erre milyen szüksége van a körülbelül 20 ezer katli. lelket számláló városnak, mi sem bizonyitji lobban, mint hogy a felsó templom u|ra és nagyobbra építése is már évek óta foglalkoztatja a híveket. Természetes, hogy a kérdéses telkek eladása íllelóleg vél ele csak akkor fog folyamaiba tétetni, ba a város már az utcsreudezéshei hozzájárul. Ezért szombaton e hó 13-án a rendház nevében Börzsey Tivadar liáz-fóuök és plébános beterjesztette a városhoz az egy-házhatóságilsg és kultuszminiszlerileg engedélyezett templomtéri és kerti lelekfelosttás tervezetét. A beadványban foglalt kérelem oda irányul, hogy a tanács hagyja jóvá a tervet és a közterületnek felajált G010 ui\' uloai területet rendezze (csatornázza, kövezze, világítsa.)
A parcellázásból befolyó ösnzeg a tomplom meguagyobbitáiiára fordítlalik és mert az eddigi kerthasznától a zárda elesik, ennek életszükségleteinek előteremtése meguehezül Mivel pedig a szent ferencrendü zárda Nagykanizsa kalli. hiv&inek plébániai és lelkészkedési funotióit leijesiti, ununk fejében a mai napig a város pénztárából 69 K. (hatvankilenc) Korona havi segélyt élvez. Minthogy a lu-lljdouképeni jövedelmi forrás, az u. n. slola-illeték az auyaköuyvvezulés államosítása folytán már jelen, leg is 801)0 K. évi összeggel ősökként sót évek mulvs s stóla minimslisra redukálódik, azt a méltánylást érdemló kérési terjesztette elö a hállónök, bo«y « 6« K. havi segélyt a zárda fennállási szűk sóletéire lisvi 200 K-ra emelje. A l (5 ezer K-n jiielimíiiált zárdakibóvitésj költ»éf«£i is némi vá-r\'-i hozzáiárulásért esedezik. ?§S}
Ilii n templnm a terv szerint mejtuaicvohbitta-
lik, akkor a kaiholikus bivók vallásos szükséglete kalló kielégítést nyert ós a felsó templom ujraépi-tésére bosszú esztendőkig nyugodtan folytathatják a gyűjtést, hiszen a jelenleginek síép templomi stíljóról maga Mslonyai Dezső is dicséróleg nyilatkozott.
A Ferencrendüek kérelme szerénységénél fogva 8ein szorul a ss|tó protekciójára; hiszen leghntható-sabbau ajáulja az a míssio, melyet a mély meggyőződésen alapuló vallásosság és a felebaráti szeretet hirdetésében kilejtenok,
— Esküvő Sipos Sándor pécsi kereskedő f. hó 21-éu d. e. fél II órakor köt házasságot Oesterreleher Rózsi urleánnyal Nagykauízsán.
— Mikes püspök Zalaegerszogen Gróf Mikes János szombathelyi megyéd püspök folyó hó 20-áu (szombaton) délután 4—:> órt közölt érkezik Zalaegerszegre. Vásáintp (81-én) reggel 8 órakor fog misézni; mise uián szentbeszédet larl, melynek végeztével az első áldozókat megáldoztatja. A délelőtt folyamán a tisztelgő küldöttségeket fogadia míg délután látogatásokat tesz. Este a kaiholikus legényegylet a főpásztor tiszteletére ünnepséget reudez. Hétfőn reggel 8 órakor lesz s szentmise, mely után a bérmálás következik.
— Kalvineum estély bizottság értekez-lete A gróf Tisza Iatváu főgonduok és dr. Antal Qábor püspök védnöksége aluli Nagykanizsán f hó 28-án B Sándor Krzsi m, kir. operaházi művésznő, dr. Rallazár Dezső tiszántúli ref. püspök, Kiss Ferenc esperes, dr. Miklós Elemér költő és Jánossy Antal énekművész közreműködésével tartandó Kal-vineum-estély rendező bizottsága f. hó IG-án este 6 órakor a /Városház közgyűlési termében értekezletet tart.
— Félszázados rabbijubileum. A csáktornyai izr hitközség hétfőn nagyszabású Uunepségek keretében emlékezett meg rabbijának, Scbwart Árminnak félszázados lelliészi jubileumáról. Ezt a félszázadot a köztiszteletben álló ribbi megszakítás nélkül Csáktornyán töltötte el s maga előtt látta föl-\' nevelkedni a város egéBZ generációját. Az ünnepségeken osztatlanul i észt vett a város egész közönsége. A délelőtti istentiszteleten az ősz jubiláiis fia\'. ki győri főrabbi, mondott imát és beszédet. Az ünuepi beszédet mély hatással a hitközség elnöke, dr. Wollák Rezsó tartotta A hitközség részéről értékes ajándékot nyiiitotlnk itt a jubiláló rabbinak, akit az ország különböző részéből számosan Qdvözöltek. Scbwarz rabbi nevére a hitközség a jubileum alkalmából ezer koronás alapit ványt tett
— Kitüntetés. Dr. BQcbler Sándor keszthelyi főrabbi édes atyjának Büchler Pinkás inoóri rabbinak a király sok évi buzgó és eredményes működése elismeréseül az arany érdemkeresztet adományozta.
— Tantestületek tisztelgése A nugykaui zsai izr. hitközség elöljáróság a legutóbb taitott alakuló nyOlésén Hellai József kir. ker«sk tanácsolt a» iskolai szakosztály elnökének választotta meir.
Sirolin" Roche
ezerszeresen bevált
tüdőhurutok ellen
friss és idült
köhögés, hörghurutnál ^ tüdőgyuladások után.
Egészséges tüdők erős étvágy óvszer a tüdővész ellen.
Ebből az alkalomból az izr. felBŐ kereskedelmi iskola tanártestülete és az izr. népiskola tanítótestülete tisztelegtek az uj aleluökuél, ki mint a felsó kereskedelmi iskolai érettségi vizagálatok miniaiteri biztosa és mint több esztendő óta iskolaszékí tag, mindig érdeklődéssel kisérte az iskolák ügyeit és s tantestü letek tagjainak törekvései benne mindig méltáuyló pártfogót találtak. Ennek s tisztelgés alkalmával a lövőre nézve is kifejezést adott. Hellai alelnök különben mint a helybeli izr. iskolák nagy tehetségű végzett tanulója lépett az életbe és saját egyénisége emelte őt abba ai elókulő pozícióba, melyet Nagykanizsa társadalmi és közéletében elfoglal
— Felvételi pályázat. A vallás- ós közoktatásügyi m. kir. Miniszter Urnák 34296 sz rendelete értelmében az 1912/13 iskolai évre a Csáktornyái állami tanítóképző-inté/.et I. osztályába összesen 30 növendék vétetik fel és pedig teljes fizetéses helyre 11, féldijas helyre 10, ingyenes helyre 2, ösztöndíjas helyre 3, segélynélküli bejárónak 4 növendék A teljes fizetésesek 28, a féldijasok 14 K-át fizetnek havonként kö/.lartás-dij óimén az intézet pénztárába. Az ösztöndíjas havonként 14 K ösztöndijat kap. A kórvényhez a következő okmányok csatolandók. 1. születési bizonyítvány, 2. iskolai bizonyítvány a megelőző évról ós a f. é. értesítő, 3 tiszti orvosi bizonyítvány a folyamodónak a tanitoi pályára alkalmas voltáról, 4. segélykérés esetében hiteles községi bizonyítvány a szülök vagyoni állapotáról s a kiskorú gyermekek számáról hiteles családi kimutatás. Osak oly éptestü és zenei hallással biró tanulók vétetnek fel. akik 14. életévüket már betöltötték, de 18 évnél nom idősebbek s akik a polgári vagy középiskola 4-ik osztályát sikeresen elvégezték. A végleges felvétel az intézeti orvos véleményé-tói s az ének-hallásbeli vizsgálat eredményé-tói függ A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter Úrhoz oimzelt folyamodványokat az elóirt okmányokkal együtt 1912. május 81-ig kell a osákfornyaí állami tanítóképző intézet igazgatóságánál benyújtani a folyamodó lakóhelyének az utolsó posta és vármegye feltüntetéséviil. Csáktornya, 1912. április 5-én. Zrínyi Károly igazgató.
— Borravaló Az állami tanítókat eléggé megbecsüli az iskolafenntartó. Húsvétra borravalót kaplak, pirostojásképpen De csak egyik-egyik. Talán c«sk azok, akik nem utálják a hegy levét. Az im-ininens nyomorúságuk enyhítéséül kiutalt 70 korona, am hetven koroua boldog husvé\'i ünnepeket derített reáiuk, már t. i. a kikre derített. A helybeli állami tanítótestület 41 tagja közül kapott a 70 koronákból vagy 25, — a többi vár. Vár. Persze hiába. Hanem kapott a tantestület egyik, ma már ídeíglenesan nyugdíjazott nólixia is, a ki itteni működésének négy éve alatt összesen öt hónapig volt
99
Április 15.
zalai közlöny
3
iskoláben, a többi idót a jól kiérdemelt állandó eza badságban, annak fáradalmat! semmit tevésében búzta ki. Bizonyára ezért a fárasztó semmittevésért utallak most részére is lakásbél pótlékot. A kik azonban soha tán szabadságon se voltak, hanem \'20 -30 évi működést hagytak maguk uláu, azok, no hát azok várhalnak. A inig bele uem fáradnak.
— Trieszti általános biztosító társulat (Assicurazioni Ueuerali) Budapest, V., DoroUya-utca 10. és 12. A .Közgazdaság* rovatában közöljük a Triesti általános biztosító társulat (Assicurazioni Ueuerali), e legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk mérlegének főbb adatait. Teljes mérleggel a társulat mindenkinek, aki e célból hozzá fordul a legnagyobb készséggel szolgál. Az intézel elfogad: élet-. tUz-, száJtitmáuy-, üveg- és betörés elleni biztosításokat Közvetít továbbá : jégbiztositá sokat a Magyar jég- és viszontbiztosító r. I., balesetés szavatossági biztosításokat az Első o. általános baleset ellen biztosító társaság, valamint kezességi és óvadékbiztositásokat, eltulajdonítás, lopás, liUtleu keielés és sikkasztás elleuí biztosításokat és versenylovak, telívérek és egyéb értékesebb tenyészállatok bíztositását a .Minerva" állaláuos biztosító részvénytársaság számára, A nagykanizsai fóügynökség Danneberg J. és Weisz.
— Nincs Kanizsán kaptafa-iparos A sop oni kereskedelmi és iparkamara felliivta a nagykanizsai ipartestület elnökségét, hogy ajáuljou egy kaplafavágót, aki érdemes volna arra, hogy áííaroi gép és motor kedvezményében részesUljöu. Az ipartestület elnöksége azt az érteaitést küldte, hogy .nagykanizsai ipartestület tagjai között olyau kaptafavágók, kiknek részére s felajánlott állami gépek kiadhatók voluánák — ez ídószeriut nincsenek."
■ - Tanácsülés. A pénteki tauácaülés egyetlen közérdekű tárgya a 30 ezer K. államsegély felosztási kérdése volt. Ez a segély tudvalevőleg már az állandóság jellegével bír és a tisztviselők törvéuy-szabta fizetése teljesen kikerül belőle A tisztviselők jól felfogott érdeke tehát, hogy ez a kiegészítés a várostól élvezett fizetéshez csatolva, rendes havi járandóságul utaltassák ki. és ne kelljeu minden alkalommal közgyűlési határozatot igénybe venni, hogy a jogos fizetés a tisztviselőkhöz jusson. De az is életbevágó fontosságú, hogy az igy megnövekedőit fizetést a nyugdíjigény alapjául tekintsék és természetesen a nyugdíj-illeték is ez összegek után rovatnának ki. Az ügyei áttették a pénzügyi bizottsághoz, hogy ezekről véleményt nyilvánítson
-— Kerületi tornaverseny A nagykanizsai róm. kalh. főgimnázium agilis tornatanára László József tudomására hozta a tanulóifjúságnak, hogy a junius hónap eljén Pécsett tartaudó kerületi torua-versenyen az ó vezetésével részt fog venni a helybeli gimnázium tanuló ifjúsága is. A lornaversenyre való szervezés, jelentkezés, előkészület már folya maiban van. A tanár ur gondoskodik arról is, hogy a versenyre kiránduló csapat részvevői a pécsi utat minél olcsóbban tehessék meg, hogy ez által a szegényesebb viszonyok között élő szülők gyermekei is részt vehessenek a versenyen
— Tavaszi fagy. Vasárnapra, tt-ére virradóra szokatlan tavaszi dér és fagy volt A diófának már jóf kifejlett barkái és levelei megfeketűlve hullanak le a fagy következtében. A gyümölcsben általában nagy a kár. A szőlő és vetés egyelőre nem szenvedett e hideg tavaszi időjárás alatt.
-f A Fr&nz-cég építkezése. A Frauz r, t. épitésí/engedélyt kér egy kétemeletes palola építéséhez. íWkes ez at építkezés azért, inert a Négyéé Kiskanizsát összekötő ut mentén a villamos-üzem és gőzmalom elótt fog emelkedni az uj palota. Valószínű, hogy egy o| épilkezéai környéknek lesz ez a magva, mely alkalmas losz arra, hogy idővel a két
fillér 2. Életbiztosítási kötvényekre adott kölcsönök 36 489,«196 kor. 03 fillér. 3. Leléteményezett értékpapírokra adott kölcsönök 4.961,098 kor. 36, fillér. 4. Értékpapírok 249,064,355 kor. 85 fillér. 5. Követelések államoknál és tartományoknál 19.182,014 kor. 70 fillér. 6. Tárca-váltók 634,457 korona 05 fillér. 7. Készpénz és az intézet követelései a hitelezők követeléseinek levonásával 4,305,309 korona 81 fillér. Összesen 416.840,622 kor. 40 fillér. Ezen értékekből 82 millió korona magyar értékekre esik. Kzen alkalommal arra ulaluuk, hogy az Assicurazioni (ieuerali legújabb leányiutézete, a .Minerva" állaláuos biztosító részvénytársaság Budapesten a kezességi és óvadék- valamiül eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosítási, uem-kulonbeu a versenylovai, telivérek és más értékesebb tenyészállatok biztosítását vezette be, mint uj ágazatokat hazánkban.
városrész teljesen összefüggő egészei képezzen. A Franz-cég ez ly épülete nagyarányu losz. mert ugy a hivatalokat, mint tisztviselői és szolgai lakásokat is magában foglalja.
- A tnagryar Delta A Duua mielőtt a Fekete tengerbe szakad, deltákat alkot. Tudunk a Nílus deltáiról is, ahol egy esztendőben kétszer aratnak ; a magyar Deltáról azonban csak azok tudnak. akik már eddig gyümölcsöst; szőlőt, vadaskertet kerítettek. A magyar Delta, amelyet Kollerich Pál és fiai (Budapest, Ferenc József rakparti hozta* forgalomba, a legkiválóbb keritkezó anyag, mert oli \'.só, tarlós és a célnak mindenképen megfelel, Kollerich Pál és fisi ezzel a sodronyukkal u magyar iparlermelésnek kiváló szolgálatol lőttek. A cég a legelőkelőbb gazdaságoknak szállítja a sodronyt, mely verseuyeu kívül áll Készséggel küld bárkinek árjegyzéket
— Tiiz a vasútnál Vasárnap d. u 1 órakor tüzet jeleztek a Déli Vasútról. A vasul fatelepén fekvő 2—300 impregnált távíró oszlop gyu\'adt meg, dc a gyorsan megjelent tüzérségnek sikerült a tüzet csakhamar elfojtani ugy, hogy esak mintegy 20 darabot rongált meg A lüz keletkezésének oka ¡-meretlen. Nem larlják lehetetlennek, hogy a mozdonyból kiszállt szikra gyújtotta fel az impreguálástól könnyen gyúló faoszlopokat.
Irodalom.
* A Nap a magyar ujságirás szenzációja Tessék elolvasni és feltétlenül meggyőződik róla, aminthogy azonnal konstatálni fogja azt is, hogy A Nap a magyar közönség legkedvesebb lapja. A 48-as eszmék és a magyar nemzeti törekvések egyetlen hú és törhetetlen stóstólója. Főszerkesztő: Braun Sándor. Felelős szerkesztő: Hacsak Qéza. Munkatársai: a magyar ujságirás kitűnőségei. Példányszáma amerikai ujságsiker: 15:\').000 példány naponkint. Egy szám 4 fillér. Előfizetési ár: egy évre 16 korona, fél évre 8, negyedévre 4 korona, egy hónapra 1 korona 40 f. Minden jó magyar fizesson elő A Napra I
KÖZGAZDASÁG.
A Trliitl általános Biztosító Tártalat
(Assicurazioni Generáli) f. évi április hó 4-éu tartott 80-ík közgyűlésén terjesztettek be az 1911. évi mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1911. december 31-én érvéuybeu volt életbiztosítási tőkeösszegek 1,189.790,207 korona és 74 Iliiért tettek ki és az év folyamán bevett dijak 51.905,357 korona és 81 fillé re rúgtak. At életbiztosítási osztály díjtartaléka 21.5b8.447 korona 87 fillérrel 351.843,«80 korona 02 fillérre emelkedett. Az élelbittosilollak osztalékalapja 6.987.470 korooa 49 fillért tesz ki. A tüzbizto-ítási ágban, beleértve a tükörűvegbiztosítást a díjbevétel 18.100,635.8*8 korona biztosítási összeg után 31.117,251 korona 84 fillér volt. miből 10.777,656 koroua 29 fillér vistonlbizlositásra fordíttatott ugy, hogy a tiszta díjbevétel 20.339,596 korona 55 fillérre rúgott és ez összegből 14 714,913 K 09 f, mint díjtartalék minden tehertől menten jövő évre vitetett át. A jövő években esedó knssé váló dijköteletvények összege 148.108,144 kor. | U8 fillér. A betörésbiztositásl ágbau a díjbevétel 1.494 541) korona 7o fillérre rúgott, miből levonván a viszontbiztosítást, a tiszta díjbevétel 816,101 kor. 49 fillért tett ki. A siállilmáuybitiosítási ágban a díjbevétel kitelt 5.133,335 kor. 29 fillért, mely a viszontbiztosítások levonása után 2,339,844 kor. 58 fillérre lugoli. Károkért a társaság l\')ll-beu 45.723,647 korona 90 fillért és\\ alapítása óta 1.063,798,459 kor. 31 lillért fizetett ki. E kártérítési össteghól hazánkra 211.795,053 kor. 79 fill. esik A nyereség-tartalékok közül, melyek összeseu 23.957,883 kor. 5!) fillérre rúgnak, különösen kiemelendók: az alapszabálysterintí nyereségtartalék, mely 6.804,H36 kor. 18 fillért test ki, az értékpapírok árfolynmíngadozásárik alakitól! tartnlék, mely az idei átutalással egy ölt 14.962.lT60 kor. 76 fillérre rug, továbbá felemlítendő a 160.000 koronára rugó kétes követelések tartaléka és az ingatlan tartalék, mely az idei átutalással 2.031,287 kor. 65 fillért tesz ki. Részvényeiként 700 arany frank osztalék kerül kifizetésre. A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek elsőrangú értékekben vattuak elhelyezve, sz idei átutalások folytán 392.746,965 kor. 47 fillérről 416.840,622 kor. 40 fillérre emelkedtek, melyek következőkép vaunak elhelyezve: I. Ingatlanok és jelzálog-követelések 101.703,390 kor. 60
Szerkesztői üzenet.
R Gy. helyben. Oikke elkésve jutott kezünkhöz. A jövő számban helyet aduuk neki.
A
por
halál!
P
c
4)
■ű ■
I
Csak ugy kiméit meg egiaaaigát, bútorait, festményeit, ha ai tdeaí impregnált portörló ruhát haaanátja állandóan.
Az .IDEÁL" impregnált portörlő ruha ruha jó tulajdonságai:
1 Törlés alkalmával a pori teljeseu magába szedi és leköti s igy 2. Nem veri fol a port, mint a közönséges portörló amelynek használatánál ugyau-az a por ismét ollepi a bútorokat s megtámadja a lakásban tartózkodóknak a tüdejét 3 A lörlöt1 bútorokat a por ellen egy rendkívül finom réteggel vonja be, miáltal 4 a por újbóli le-rakodását meggátolta. 5. A bútorokat uem rontja, azokon foltot uem ejt, sót 6. szép fényt ad a törlöil felületeknek 7. Állandó haszuálatánál téliesen pormentesili a lakást s abból á tüdőre legártalmasabb finoman szálló port, mely szemmel alig látható, teljesen .ellávolit|a. Az .IDEÁL" impregnált portörló ruha. rendes haszuálal mellett, hosszú ideig haszuálllaló és közben a szükséghez képest — néhányszor — hiileg vízben szappan nélkül kimosható.
Árak: I. rendű fi drb K. 5.50
II. „ 6 . K. 480
I. „ 12 . K 1I-—
II. , 11 . K 9 60
Rendeléskor a pénz előre bekűldondó, vagy utánvéUel posta, rendelőt terhel, esetrói-oselre 72 fill. Megrendelhető : .IDEÁL" impregnált portörló ruha vállalat iroda :
Budapest, II k. Ranolder-n 30. 1L 22.
„Illái" piálétirli darabja I kirna 10 lllirl Uljfaatljraa talajíiaiá|ylUr, alít u „Illái"
I
II ts
7 a
i
cr
»
3
i
ZALAI KÖZLÖNY
V
ÁPRILIS 15
380 magyar hold birtok
Zalaraegyo legjobb részébon, a murasziget közvetlen közelébe, raely áll:
^ HOLD ELSŐRENDŰ SIK FEKVÉSŰ SZÁNTÓBÓL
HOLD
KITŰNŐ BŐTERMÖ RÉTBŐL
és megfelelő szilárd majorsági épületekkel 7 km. a vasúti állomástól, kiválóan előnyös munkásviszonyokkal és számos nepes községekkel körülvéve kedvező fizetési feltételek mellett eladó.
Érdeklődőknek kocsi az állomásra bármikor rendelkezésre áll.
Felvilágosítást nyújt Blookner I. hirdetöiro-ttaja Budapest, IV. Semmelweia utca 4.
Ml
Aki bútort
BUDAPESTEN AKAR VASAROLNI,
saját érdekébon oselekszik, ha vásárlás elótt megtekinti a
„BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET" védnöksége alatt álló
BÚTORCSARNOK ÉS HITELSZÖVETKEZET
árucsarnokait, melyek a következő helyeken vannak: VIII. József körút 2ti. sz. (Bérkoosis-utoza sarkán) IV., Ferenciek-tere 1. sz (a királyi bérbalotában.)
lízen szövetkezet az .OrHui^oi Központi Hitelszövetkezet* tagja « euuek felügyelete alatt áll.
Vásárlási kényszer teljesen kizárva. Stílszerű modern lakberendezések.
Jéiíos árak l Szabatosság ára iifcfairl.
■V Az árucsarnokba kizárólag elsőrangú _budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.
AKAR
Ön szép és izléHes nyomtatványt?
Ha igen, ugy keresse fel IQ Wajdits József köny vnyomdáj át
A Zalai Közlöny
8 arketztasiB* ét kiadóhivatala
Deák-tér i. sz. alatt var:
Nyers olaj-motor. Világhírűek
\\
Gőz- ós motor-csóplőkószletek
kítttnik egyszcrQ Wt-lés, olcsó es bilios Özem áltat.
mert a
legjobbak
és
legegyszerűbbek
Magánjáró kőtörő
motoraink
KUórmidl) jíyáilmány. lUeinn olcsó kezelós pgy>.z<>rO.
mert a
legolcsóbbak
és
üzemük biztos
Szabadalmazott
Malomjárat
Mielőtt gépet vesz, nézze meg
grépklá,llitá.Bn.nkat KELLNER ÉS SCHANZER
Budapest, V., Kálin n-utoa 14. Megbízható ügynököket keresünk.
— -r A.i.Lür\'1 . , - ___-j V aj . _«
-Nyomatott a\'lalptúlajdonos ttj. Wajdits Jozsof könyvnyomdájában Nagykanizsán
\\i oTHiÁ^iUuVoti magát voutatja >Kn,> ¡"1 tőr. Kuttnft gyártmány.
¡«cii c^lszorUek, meri a malomjáratlal együtt van sikszila szerkesztve. Kevás helyei foglal ol, alkalmas finoin üstre és darára.
NAGYKANIZSA 1912 ÁPRILIS 18.

5X-1K ÉVFOLYAM 30 SZAM
CSÜTÖRTÖK
Politikai lap.
■tlialaaik hitlén ét cifllirtWn.
£ISAl«U«l 4rak: Kglt! tne 10 korona, (élino 8 korona, Nagjr»tl««io 2 korona 60 011. — Egy«. aiám ira 10 Ml.
helelót »seikoitA : Herl««> Jtíaacf.
Táruierkeaiti!: Nmgy I.njon.
tiarkiutiséi át klaJéklvatil laik-tér 1
Tala\'on : III — HlrdaKtak dljaiabia aaarinl.
Egy mozgalom tetszhalála.
(N. L.) Lapunk egyik közelebbi az ¿mában cikket irtunk a Nagykanizsa területén mostanában fellendült építkezésről s akkor elmondottunk azzal kapcsolatosan olyan dolgokat is, a melyek az idegen vállalkozók felkarolása miatt káros kihatásúnak látszanak a mi felfogásunk szerint a helyi épiló- s ezzel közeli kapcsolatban levó egyéb ipari ágakra nézve. Jelen cikkünkben az építkezésben tapasztalt egyik szociális hiányt óhajtjuk szóvá tenni.
Az igazán impozánsnak ígérkező, palotaszert! épületek építési munkálatainak szemlélése közben önkénytelenül is eszünkbe ötlik egy pár év elótli mozgalom emléke. — Magunk is jelen voltunk egyik ilyen üdvösnek igérkezó mozgalomból folyó népgyűlésen, hol a szooiális érzék fellobbanásaként bizonyos tervbe vett munkásházak építésének lehetőségéről, mikéntjéről esett szó s putfo-gott el néhány nagyhangú frázis. Frázisnak keli neveznünk, — mert az azóta lefolyt idő egy jottányival se hozta ezt a valóban üdvös eszmét a megvalósítás határához közelebb. Aki vagy akik a kolompot felkötötték, — annak zörgetésóbe ugy látszik belefáradtak. Nem akarjuk azt a feltevést rájuk fogni, hogy osupán a fórumon való szereplés pero-nyi dicsőségére áhítoztak volna, tíisz ez a dicsőség a komoly jellemeket nem izgatja. S mi ezt a mozgalmat nagyon is komoly jellegűnek hittük. Mert hiszen néhány száz ember anyagi és családi, valamint egész-ségügyí kérdésének kínálkozó megoldásáról lévén szó, — a teljes komolyság színezetét nem nélkülözhette.
Sokat vártunk a tervbe vett munkásházak építésétől. Ismerjük városunk lakásviszonyait. melyeknek anyagi nagy terhű legfőképpen a kis emberek vállaira nehezedik. Épp\' ezért csak sajnálkozni tudunk azon, hogy a munkás lakások építésének megkezdésére irányuló mozgalom megszűnt. Vagy osupán alszik, mint Jaírus leánya? Hiszen a szooiális bajok orvoslására irányuló jó N akarat köztudomás szeriül nagy mértékben
meg van városunk vezető egyéneiben s ezt a jó akaratot mint tőkét talán semmiféle más terv megvalósításával nem lehetne oly hasznosan kamatoztatni, mint a munkás lakások felépítésének megvalósításával. Mert hiszen tagadhatlanul szép dolog az egyes pénzzel rendelkező polgártársainknak azon intenciója hogy tekintélyes összegbe kerülő házak vagy éppen bérpaloták építtetésével Nagykanizsa városának külszépségét és ingatlanértékét ne-, vélik, — de az általuk emeltetett épületek első sorban mégis osak egyéni érdeket s nem kózoélt szolgálnak. S mikor hangsúlyozzuk, hogy mi az egyesek állal eszközölt építkezésekből nem is tőlük várjuk a köz szolgálatát, mert hiszen ezt józan ésszel tó-lük senki nem is kívánja: csak rámutatunk azon körülményre, bogy a fellendült építőipar nagyarányú produktumai között nagyon ! is megnyugtutó lelt volna szemlélni az olyan irányú ós oélu építkezést is, mely a szociális érzék kövételményeinek mogfelelóleg a kis emberek terheinek csökkentésére irányuló munkásházak emelésében nyilatkoznék meg. Vagy csakugyan nem halt meg a leányzó? 1 Igazán óhajtandó volna, hogy csupán lelhar-! giáról legyen szó ez esetben, mely rövidesen j pezsgő életre változik át.
Pénzintézetek fúziója.
Mín\'egy fél évvel ezelőtt * legjobb auspiciumok között létesült a Duuáutuli Parcellázó Bank r. t. Részvényei csakhamar tuljegyextettek és a részvénytőke teljes belizelése hiánytalanul megtörtént. Az iutézet éléu dr. Koltz Sándor cs. és kir. kamarás, pallini földbirtokos állott, ki a közgyüléseu tartott megnyitójában nagy tudásu, széles látókörű uomzet-i gazdász tiaiAs.it keltette. Mivel a Parcellázó Bank a Néptakarékpéuztár alapítása volt, természetesen bizonyos személyi és pénzügyi uexus állott fönn a két intézet kötött. Mielőtt azonbau a Parcellázó Bank üzleti működését megkezdte volna, beálolt a mai közgazdasági válság, amely minden üzleti tevékenységet megbénított. Knuek hatása alatt érlelődött meg az az elhatározás, hogy a Parcellázó liauk egy«sül|öu a Néptakarékpéuzlárral, mely péuzintézet szolíditása
és erőteljes fejlődése alapjáu a legszélesebb körök bizalmának letéteményese már
A tőkében és érdekszlerában így meggyarapodó Néptakarékpénztár eieutul hatványozott mértékben felelhet meg azuknak a várakozásoknak, melyeket a gazdasági élet éa a részvényesek érdeke vele siem-ben támaszt. Mindazok az Üzletágak, melyeket a Parcellázó Bauk programmjába vett, a Néptakarékpénztár által is kultiváltatní foguak. Ezért mind a Néptakarékpéuztár, mind a Parcellázó Bank eddig részvényesei megnyugvással és örömmel fogadják a két intézetnek a Néptakarékpéuztár neve alatt való egyesülését, melynek további üzleti működése olyan perspektívát helyez kilátásba, mely az eddigi fejlődésnek méltó folytatása lesz.
A két intézet egyesülésének módozatai, mint arról illetékes helyen iuformáltak bennünket, a következők :
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság jelenlegi 800,000 koronás alaptőkéjét 1.900,000 koronára emeli fel és e célból 9,500 darab 900 koronás uj réazvéuyt bocsájt ki 916 koronás árban, E részvények a Parcellázó banki részvények kicserélésére fognak szolgálni olyképpen, bogy minden két darab ¡á 100 koronás névértékű Parcellázó banki réaavény-árt 19 koro.ia ráfizetés ellenében 1 darab uj 900 koronás névértékű Néptakarékpéuztári részvény fog cserébe adatni. Ax uj részvények a folyó év végéig &\'/o"OB kamatban foguak részesülni éa a jöró évtől jkezdódóleg fognak a« osztalékban részesedni. Egy-I idejüleg bevonatnak a Néptakarékpénztár régi ÖOO korouás részvényei ia éa azok helyett minden darab után 9\'/i darab 900 koronás uj réaivény adatik cserébe.
Az egyestlléa alkalmával a Parcellázó Bank elnöke: l)r. Kelti Sándor cs. és kir. kamarás, palini l földbirtokos i Néptakarékpéuztár igazgatósági tagjává fog választatni. A beolvadó Bauk igazgatósági éa 1 felügyeiébizottsági tagjaiból pedig megfelelő hatásköri el biró választmányi siervezet fog a Néptakarékpéuztár által alakiitatni.
Az egész egyesülést külöuösen jellemzi ax, hogy bár ily trauaaktiókat rendsxerint a részvényeskisebbség rovására kíméletlen m^jorizálásaal szokás lebonyolítani, a jelen esetben ei korrekt módon kerűltetik ki. Ax érdekelt intézetek vezetőségének méltányosságát bizonyítja, hogy a rendelkezésükre
a ZALAI KÖZLÖNY
APBILIS 11.
álló többséget nem használják ki arra, hogy a részvényeseket a fonti feltételek elfogadására kényszerítsék. E helyett szindikátust alakítottak azon célból, hogy amely Parcellázó banki részvényes részvényeit kicseréltetni nem kívánná, annak részvényeit teljes befizetési árban, darabonkéut 102 koronával megvásárolják.
Authenlíkus értesüléseink szeint, e szindikátus ban a Néptakarékpéuztár sterzó\'iéses anyainlézeto a Magyar országos központi takarékpénztár (Budapest) is jelentékeny részt vesz, amennyiben a már megtevő 250,000 korona névértékű Néptakarék-pénztári részvény érdekeltségén kivül, további 125,ooo korona névértékű részvény átvételére kötelezte magát.
szabású nemzetközi mérkőzésnek lehet szemtanuja. < Ezt azonban megelózi egy inásik. méreteiben nem sokkal kisebb foolball-verseny, mely e hó \'21-én, vasárnap íog lezajlani.
Hódító kórul|án eljött tehát hoziánk is a sport. Jött ós megy tovább. Meny tovább bódítani. A kul-lurélethez fogékony városokat már meghódította, mi [ vagyunk talán az ntolsó. De szerelném hinni, szeretném látni, hon.v minket is meghódított. R. Gy
Sport-élet.
Mikor ai egész ország sport-lázban ég. mikor tt ország fővárosában egymást követik a nevetete-sebbnél-nevezetesebb sport-események, akkor a mi városunkban csak vajúdni kezd még a sport.
Társadalmi életüuk betegségének jellemzó tünet« ez. Nem vesszük figyelembe a nálunk fejlettebb társadalmi éleit! városok utmutatásá^, sót a lóvároxét sem, hanem járunk a magunk intenciói után a saját lábunkon. 8 csak későn vesszük észre, hogy elmaradtunk. Akkor aztán összekapkodva azt araink van, legtöbbnyire azt is amink nincs, szaladunk megkésve, egyedül s minden segitség nélkül a többiek után.
így vagyunk a »porttal Is. Mi csak a fővárosi napilapok hasábos tudósításaiból ismerjük a sportot a akkor, amikor Budapesten 30 ezer ember, a hozzánk közelfekvó városokban, mint Kaposvár, Szombathely, Pécs, sót Nagyatádon is 5 -6 ezer ember néz végig mámoros lelkesedéssel egy-egy footballmalobet, — akkor mi még azt sem tudjuk, mi is ac a footbill.
De ne biftyjük, hogy a footballal kezdődik ós evvel be is fejeződik a sport. Budapest sport-egyletei most rendezik neintolközi úszóversenyeket, melyek mindegyikére angol, német és (rancia ustók rándulnak le, hogy dicsőséget szerezzenek hazájuknak. Mi még tisztességesen meg sem fürödhetünk, a munka közben ránk ragadt szennyet le se moshatjuk magunkról, hiszen valamirevaló fürdőuk sincs. Pedig jár ám köztünk néhány olyan ember, ki nagyszerű anyagot lejt magában. Ha etek nekik megfelelő millióbe kerülnek, hol a bennük lévő erőt fejleszthetik, mű vílhetik, dicsőséget szereznek városunknak.
A «portban való elmaradottságunk egyik főoka a körülmények kedvezóllensége. Az atlétika szabad teret, I footbsll megfelelő pályái kiván. Ezúttal ne wgyttnk példát Budapesttől, hol mintegy 90 »port-telepen nevelik világszerte ismert atlétáíukal^ néztük csak a vidéki városokat. Nagyvárad váróig, tanácsa 68 éter koronát szavazott meg sporttelep »." Vriére. A Duuánlal (árosai mind dicsekedhetne! . Ívvel. Kaposvár, Győr, Székesfehérvár társadalmának, intelligenciájának ünnepét képezi egy-egy foolball- vagy atlétikai mérkótés
Miért?
Mert meg tudnak becsülni, méltányolni tudui\'k egy kullureseményt.
Tudom, bizton remélem hogy Nagykanizsa közönsége mog ludja érteni, fel tudia fogni a nagyobbszabásu sportesemények kulturális jelentőségét. Mert a közönség elismerésére, buzdítására szükségük van a küzdő csapatoknak. Ez az éltető elemük.
Városunk sportélete már megindult a fejlődés utján. A nagykanizsai Tornaegylet fiatal gárdája fáradhatatlanul dolgozik a sport népszerűsítésén. A lázas, lankadatlan munkának ineg van már az eredménye. Közönségünk a közel jö>óben egy uagy-
HÍREK.
A Kalvineum aatélye.
Nem akarunk a prófóla szerepére vállalkozni, de a ltt-An este ti órára összehívott Kalvineuai-estély rendező-bizottságának értekezletén az az impressziónk támadt, hogy Kádár Lajos református lelkész ur nagyon jó taktikusnak s mindenek felett egyháza ügyei buzgó vezetőjének bizonyult, mikor városunk érdemes polgármesterével, Véosey Zsigmond úrral karöltve, bevonta a Kalvineum és a református egyház templom-alapjának gyarapítása oéljából rendezendő műsoros estély rendező-bizottságába Nagykanizsa város társadalmának minden számottevő tagját. Ezzel a taktikával a város külömbö/.ó vallásfelekezethez tartozó elemei között a testvéri együttérzés ápolását is sikerült elérnie, meg egyutlal biztosította az impozánsnak Ígérkező ápr. 28 iki estély anyagi sikerét is
Kedden este ti órára hívta össze Kádár Lajos lelkész ur a rendező-bizottságot, a városház tanáostermében, hol vázolván röviden az estély célját s jelezvén azt, hogy az estély\' védnökei, dr. Autal Gábor duuántuli püspök ós gr. Tisza István egyh. ker. fő-gondnok megígérték megjelenésüket, az értekezlet vezetésére felkérte Véosey Zsigmond rendezóbizotlsági elnököt, ki az elnöki széket elfoglalván, üdvözölte a szép számban megjelent rendezóbizottságol. Majd pontonként előterjesztette az estélyre vonatkozó terveket mogvitatás és jóváhagyás végett. A bizottság elhatározta, hogy az estély műsorát 10 pontban állapítja meg. melynek befejezte után táncmulatság lesz. E óéiból Fischer Imre kir. ügyész urat kéito fel a jelenlegi rendező-bizottságnak tánorondezó-bizollsággal leendő kiegészítésére.
Az estély előkészítésére szükségesnek mutatkozó minden körülményt nagy körültekintéssel megvitatott a bizottság, mely után Véosey elnök ur megköszönvén a megjelenteknek szives farado/.ását, azon kérelemmel zárta be az értekezletet hogy kövessenek el minden lehotőt ez ünnepély sikere érdekében, annál is inkább, mert az estélyen megjelenendő országosan elismeri résztvevők egyéniségét tekintve nem osupán a helyi református egyháznkk, de az egész Nagykanizsa közönségének is ünnepe lesz az április 28-iki estély.
. — Lukács miniszterelnöksége. Kliuen-Héderváry Károly miniszterelnök tegnap ó Felségénél lehallgatáson volt, beadta lemondását, mit a király elfogadóit. Héderváry Lukács l-ásilót ajánlotta ulódjáuBk. Lukács a megbízást elfogadja és rövidesen összeállítja a kabinetet, melyben a Khuen-kormány több tagja is iész vesz. Az uj kormány a jövő bél folyamán már bemutatkozik a parlamentnek.
— A Kalvineum estélyének műsora. A f. hó 16-án megtartott rendeióbizottsági értekozlet,
mint lapunk más helyén megírtuk, megállapította a f. hó 38-án tartandó Kalvineuqgt estély -^űsorát a következőkben: 1 Kádár Lajos Wkész előszava, a. Dr. Balthazár Dozsó \'tlszántiüí egyh ker? püspök ünnepi betzéde. 3. A \'helybeli. írod. és Möyésteli Kör dalárdájának énekszáma. 4 Lájpczig Lolly k. a. szavalala 6. Kvartett: (Zeneszámok ) 6. B Sándor Erzsi, m. kir. operaházi énekművésznő énekszáma. 7. Dr. Miklós Elemér költő költeményeinek a szerző által leendő felolvasása 8. Jánosey Antal énekszámai. 9. Kies Ferenc püspökladányi lelkész, tiszántúli egyh. ker. főjegyző bostéde. 10. írod. éa Művészeti kör dalkörének énekszáma.
— Gyászhír. Lukács Mariska, polgári iskolai tanárjelölt életének \'21. évében hosszas szenvedés után Budapesten elhunyt. A megboldogult nővére volt Lukáos József tanárnak, lapunk nagylehotségü munkatársának.
— A villamos ügy megakadt. A Frant r. t.-nak az a törekvése, bogy a villamos egyenáramot körforgó árammal cserélje fel egyelőre lekerül a napirendről, A cég amint tudjuk azért tervezte n áram változtatást, hogy Nagykanizsának távolabbi környékén levő községeknek is szolgálhasson villám-világítással, illetőleg árammal. A város villamos bizottságának kezdettől fogva az vol\' a felfogása, bogy a cégnek a várostól nyert eddigi coucessiója vnll alapja üzeme fellendülésének, azért ioggal megkívánhatja, bogy ez ujabb engedményből Is bizonyos haszon háromoljon a város közönségére. A részesedés méreteit a várói kötöké is a céggel, mely azon-r ban azokat nem tartotta elfogadhatóknak. A f. hó 15-ón megtartott villamos bizottsági gyüléa a Fraut cégnek a határozatát tudomásul vette, a további tárgyalást erre vonatkozólag a céggel befejezettnek nyilvánító1 ta. Egyben megbízta Király Sándor városi mérnököt, miut a bízottság jegyzőjét, hogy a bizottsági tárgyalások jegyzőaöuyvét szerkessz» meg. óa terjessz« a bizottság elé, milyennek alapján jelentését meg fogja tenni a közgyűlésnek. A tárgyalások tehát taegstakadtak és most már a Franz cég az érvényben levő cterződésben foglalt kötelezettaégei-kell hogy megvalósítsa, mely a kábelfektetésekre vonatkozik és mely munkálatoknak f. é. jul. \'J-ára be kell fejozódniök. Hogy at az idő rövidségénél fogva sziute a lehetetlenséggel határos, azt mondanunk sem kell így mig a vállalatunk egy tervbe vett vállalkozása szenvedett hajótörést merev magatartása miatt, pddlg a tárgyalások alatt eltelt huzamosabb időt elmulasztotta felhaozánlni az emiitett kötelezettség teljesítésére.
— Értékos régi képek. Halis István városi tanácsoshoz megtekintés végeit tl db. érdekes régi történelmi kép érkezett Münchenből. Rosenthih Jakab udvari antiquriustól. Hét darab Kanizsa várára vonatkozó, 4 db. pedig a hozzá közel levő várak képei u. in.: Nembtl (benti), Sala (Zalavár), Stiget (Szigetvár) éa Szerinvár (Kakouya mellett) Sziget eleste, Kanizsa ostroma és Szerinvár elpusztítása úgynevezett röpülő lapok (Flngblft\'ter), melyeken a kép alatt az esemény története is el vkn mondva. A képeket Halis tanácsos bemutatta Véosey Z«ig mond polgármesternek és javaslatot fog tenni a la uác-hoz hogy e képeket a lélesitendő nagy kanizsai történelmi muzeum számára szerezze meg.\'
— Szanatóriumi : közgyűlés. A Jóisel Kir. Herceg Szanatórium Egyesület í»g) kaniz-ai fiókja 1012. április 31-én délután 3 órakor a városháza tanáostermében közgyűlést .tart. Napirend: 1. Elnöki megnyitó. 2. Évi jelentés és beszámoló at egyesület inOködé-óről. 8. Tisztikar és választmány megválasztása. 4. Indítványok. Közgyűlés után
\' I\'skols Józsol neves iró, a József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület főtitkára, a tüdővész elleni védekezésről szabad előadást tart.
V
APB1LI8 18.
ZALAI KÖZLÖNY
— Sztrájk a Merkúr gyárban. A Mer-kur-vssművek munkás viszonyaitól sohaso voltunk elragadtatva. Sióvá ¡8 tettük már uom egyszer, hogy a gyár igazgatója Nikolai ur num alkalmas egyéniség arra, bogy a magyar munkások közölt tapasztalt eliárásával szimpátiát keltst-n maga iránt. Bár a jelenlegi szlrájk közvetlen oka uem ebból a viszonyból indult ki, de a cél mégis csak a tűrhetetlen bérek megváltoztatása. A szlrá|k közvetlen oka az volt, hogy Steiner Pál munkással ki a szakszervezetben ueiu iratkozott be, nem akartak a szervezett munkások egyUU dolgozni, mivel pedig Nikolai igazgató Steiner személyéhez ragiszkodotl, azért a vas- és fémmunkások és segédslkslmazotlsk szakszervezete a sztiájkot rögtön végrehajtani határozta, amit Horváth Boldizsár Qriesler Lajos vasmunkások és Nyerges Ágoston megbizott a rendőrségen szabályszerűen bejelentetett és az is, hogy sztrájktanyául az Eötvös-téri Neizer-féle vendéglőt választotlák. A rendóifó-kapiiáuy a sztrájkra vonatkozó iratokból azt állapította meg, hogy a magyarországi vas- és fémmunkások nagykanizsai helyi szervezote szabálytalan működést fejtett ki és a munka szabadságát veszélyei-tette, azért a helyi csoport működésének felfüggesztését Zalamegye alispánjánál kérelmezte, különben a legmesszebb menő intézkedés tétetett a dolgozót kívánó munkások érdekében. Az ügyet Halvax Frigyes ipát biztos kezeibe tette a város, hogy a munkaadó ét> munkások között békéltető eljárást indítson. — Amint a sztrájktanyán értesült munkatársunk csak megfelelő béremelés után hajlandók a munkások helyeiket ujhól elfoglalni.
— A magyar Delta A Duua mielőtt a Fekete tengerbe szakad, deltákat alkot. Tudunk a Nílus deltáiról is, ahol egy esztendőben kétszer araluak; a magyar Deltáról azonban csak azok tudnak,\' akik már eddig gyümölcsöst, szőlőt vadaskertet kerítettek. A magyar Delta, amelyet Kőllerich Pál és fiai (Budapest, Ferenc József rakpart) hoztak forgalomba, a legkiválóbb keritkezó anyag, mert olcsó, tartós és a célnak míndenképeu megfelel. Kollerioh Pál éb fiai ezzel a sodronyukkal a magyar ipartermelésnek kiváló szolgálatot tettek. A cég a legelőkelőbb gazdaságoknak Hzállit|a a sodronyt, mely versenyen kiflii áll Készséggel küld bárkinek árjegyzéket.
- - Football verseny. Vasárnap délután léi 3 órakor fog lezajlani a katonaréteu a kereskedelmi iskola és a Csáktornyái tanítóképző footballiKatche. A .Zalai Közlöny" sokat irt már a sport szükségességéről. Mai „Sport-élet" című c kkűnkben rámutatunk arra, hogy a kulidra s empontjából mennyire font»8, mennyire hasznos a sport mivelése. A vasárnapi mérkőzés nagyszerű élveietet fog nyújtani a közönségnek, mert erős küzdelemre vau kilátás. A csáktornyaiak csapata erős, szálas legényekből áll, kiknek testi fölényét a kereskedelmisük gyorsaságukkal, fürgeségükkel és precíz labdatecbuíkájukkal ellensúlyozzák. A csáktoruyaiak vasárnap délben két Unárjuk kíséretében érkeznek meg. A verseny védnökségét E\'ek és Balog tanár urak fogadták el. A kereskedelmi iskola igazgatója és tanári kara
örömmel adta beleegyezését az ifjak kérelméhez, sót Elek és Balog tanár urak a rendezőség élén mindent elkövetnek, hogy az ifjúság méltányolni való törekvésének legteljesebb erkölcsi sikert biztosítsanak. 40 fiiléiért minden diák ad belépőjegyet A kereskedelmisek csapalfelállitása a következő: Rajki, Krausz, Biach, Friedleld, Kertész, Neu, Beich, Schlesinger, Hirschler, Rónai és Kelemen.
— Az építő bizottság tegnap gyűlést tartott Knortzer György elnöklete alatt Apróbb átalakítások és építkezések mellett építési engedélyt adotl Irmler Józsefnek egyemeletes házépitéséro a Cson-gerí-utca (Blau-telek) éa Weíss Hugónak egyemeletes házépítésére (Blau-telek) a Kisfaludi Sándor ut cában
— Házvétel. Dr. Kreisler József nagykanit zsai ügyvéd megvette Vidor Samuué úrnőnek Csen-geri-ul 5. sz. alatt levó emeletes házát 80 ezer koronáért az emeleti lakosztályokai salát lakásának és irodájának foglalja el, míg \'a földszintet üzleti helyiségekké fogja átalakítani
1
— Meghivő, tanitógyiilésre. A „Zalamo-gyei Alt. Tanítótestület" nagykanizsai járásküre f. évi május hó 9-éro, Nagykanizsára tflzle ki évi rendes közgyűlését, melyen Acs Jóiief helybeli állami tanító a tauitók fizetésrendozéséről tart előadást. Elnöki megnyitó, jkönyvi hitelesítés, tanítói internátus-ügy, számvizsgálók jeleutése s netáni indítványok lesznek a gyűlés egyéb tárgysoroiatí pontiai
— Hamis bankjegyek. Április l. óla igen sikerült hamis \'20 K-ás bankjegyek vannak lorga-lomban. Ezen bankjegyek photómechanikaí uton állíttatnak e\'ó. A hamisítványok első tekintetre valódi, némileg elmosódott valódi 20 K-ás bankjegyeknek látszanak, figyelmes megtekintés után a hamisítvány szine a valódi bankjegyektől eltér, amennyibeu a valódi bankjegy fakó. halvány szine helyeit a hamisítvány zsíros fénnyel bír. Papírosa vastagabb és puhább, mint a valódié a sorozat és számjelzések pedig finomabbak, inint a valódi bankjegynél. Ezen meglehetősen «sikerült hamis 20 koronások főképen vásárok, továbbá posta és pénzintézeteknél ho<atuak forgalomba. A hamisítók nyomra-vozolói 10, 15 sót 20,000 K jutalomban részüluek. Esetleges észleletek a rendőrkapitányságnál jelentendók.
— Az állami tanítók lakbérpótléka
országszerte ezer sérelem okozója s általános elégü-letlenség felidézője lott az állami iskolai tanítók között. Soha még oly ötletszerűség, oly tervtelenség meg nem nyilvánult valamely járandóság kiutalásában, mint ez esetben. Érzik ezt * helybeli állami iskolai tanítók is <s sérolmeik és elégedetlenségük kifejezésére valamelyes módot keresnek, mikor felhívták a köiös értekezletek elnökét, hogy f hó ío ára hívja össze a három körzet tanítóságát, hogy ott megálla-potjanak azon módban, mellyel a sérelmes lakbérsegély kiutalás miatt panaszaikat hatóságukhoz eljuttassák.
— Husvizsgálók vizsgája F. hó 16-án fejeződött be a husvizsgálók tanfolyama. A vizsgálaton jelen volt Augusztiní Gyula fóállatorvos Zalaegerszegről, I)r. Rátz Kálmán városi orvos, Elschlé-ger Elemér nagykanizsai kir. állatorvos és Kerlész Lipót kőzvágóbídi állatorvos a Unfolyam vezetője. A 6 jelölt közül 6 képesítést kapott a husvizsgálalra. Amint egy tanfolyam megnyitásához újra elegendő jelentkező akad. a tanfolyam ismét megnyílik,
— A Nap a magyar ujságlráa szenzációja Tessék elolvasni és leltétlenül meggyőződik róla, aminthogy azonnal konstatálni fogja alt is, hogy A Nap a magyar közönség legkedvesebb lapja. A 48-as eszmék és a magyar nemzeti törekvések egyetlen hú és törhetetlen szószólója. Főszerkesztő: Braun Sándor. Felelős szerkesztő: Hacsak Géza. Munkatársai: a magyar ujságirás kitűnőségei. Példánysiáma amerikai uiságsiker: 155.000 példány naponkint. Egy szám 4 fillér. Előfizetési ár: egy évre 16 korona, fél évre 8, negyedévre 4 korona, egy hónapra 1 korona 40 f. Minden jó magyar fizessen elő A Napra!
— Egy jó házból való flu, kinek 2—3 középiskoláit! van, nyomdász tanoncnak azonnal felvétetik If|. Wajdits Józsel könyvnyomdájában.
A
por a
halál!
Caak ugy kíméli mog cgéaiaégét, bútorait, loatményoll, ha iw. ideát impregnált portarló ruhát haainálja állandóan.
Az „lUEAL" impregnált portörló ruha ruha jó tulajdonságai:
I Törlés alkalmával a port teljesen magAha szedi és leköti s igy 2. Nem veri fol a port, mint a közönséges portörló. amelynek használatánál ugyau-az a por ismét ellepi a bútorokat s megtámadja a lakásban larlózkodóknak a tüdejét 3 A törlöt\' bútorokat a por ellen egy rendkívül tinóm réteggel vonja be. miáltal 4. a por újbóli lerakodását meggátolia. 5. A bútorokat uem routja, azokon foltot uem ejt, sót 6. szép fényt ad a törlőit felületeknek 7. Állandó használatánál teljesen normeoteaiti a lakást s abból a tüdőre — legártalmasabb finoman szálló port, m, mely szemtnol alig látható, teljesen ~~
P
B
t> *
8
I
M ■a
9 *
a ■
k
oltávolitia. Az .IDEÁL* inpregnált portörló ruha. rendes használat mellett, hosszú Ideig használható és közben a szükséghez képest — néhányszor — hideg vizbeu szappan uélkül kimosható.
Arak: I. rendű 6 drb. K. 5 50
11. . 6 . K. 4-80
I. . 12 „ K. 11\'—
ü. , 11 . K. 9 60
Rendeléskor a pénz előre beküldendő, vagy utánvé\'.tel posta, rendelőt terhel, esetrőlesetre 72 fill. Megrendelhető : .IDEÁL" impregnált portörló ruha vállalat iroda:
IX l Ranolder-u. 30. IL 22.
5
J
a i
IIEll" M\'látirll Sáraija I tiraia Zl Iliért |iá|ial kir
parttrlü.
Iiyaaalyia tilajlatuiial kir. aalat ai „IIEIL
rtl "*
Sir olin" Roche
99
ezerszeresen bevált
tüdőhurutok ellen
friss és idült
köhögés, hörghurutnál tüdőgyuladások után.
Egészséges tüdők erős étvágy óvszer a tüdővé SZ ellen.

4
ZALAI KÖZLÖNY
APRILI8 18.
meghívó.
A Dunántuli parcellázó és finanszirozó bank
részvénytársaság
folyó évi április hó 27-ón, szombaton délulán 4 órakor a Néptakarékpénztár részvénytársaság Nagykanizsán cég helyiségében
rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a tisztelt részvényesek ezennel meghívatnak.
TÁRGYSOROZAT:
1. Igazgatósági és fetOgyeló bizottsági jelentés.
2. A Néptakarékpénztár részvénytársaság Nagykanizsán oég-gel való egyesülés.
Nagykanizsa, 1912. április hó 17-én
Az igazgatóság.
JEGYZET: Ai alapszabályok IG. §» értelmében. > közgyűlésen azon rész vényes bír szavazati joggal, kinek részvénye, illetőleg részvényutalványa a kötgylllés napját megelőzőleg három hónappal már nevére Íratott s részvényét, illetőleg részvény utalványát 3 nappal a közgyűlés előtt a társaság pénztáránál felmutatja.
A részvények felmutatásáról elismervény adatik mely igazolásul szolgál a közgyűlésen való részvételre.
Meghívó.
A NÉPTAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
f évi április hó 28-án. vasárnap d. e. 10 órakor, saját helyiségében
rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a tisztelt részvényesek ezennel meghivatnák.
tárqy&orozat:
1. A Dunántúli parcellázó és finanszírozó bank részvénytársasággal való egyesülés s ezzel kaposolatban az alaptóke felemelése.
2. Választmány szervezése, a választmány létszámának megállapítása s tagjainak megválasztása.
3. Az alapszabályok 9, 10. 11, 17, 18, 19, 30. 35, 37. 44, 45 §§-n»k módosítása és kiegészítése.
4 1 igazgatósági tagnak 3 évre való inegválasz\'ása. Nagykanizsa, 1912. április hó 17-én.
Az Igazgatóság
JEGYZET alapszabályok 17. §-a értelmében, a közgyűlésen azon réaz-vényes bir szavazati jogg I, kinek részvénye a közgyűlés uapját megelőzőleg három hónappal már nevére Íratott a részvényét 3 nappal a közgyűlés előtt a társaság pénztáránál felmutatja.
A részvények felmutatásáról elismervény adatik, mely igazolásul szolgál a közgyűlésen való részvételre.
AKAR
0n szép és ízléses nyomtatványt ?
Ha igen, Ugy keresse fel IQ Wajdtta József könyvnyomdáját
A Zalai Közlöny
S/.irkMztisé|i i> klaiéhlvatala
Deák-tér i. sz. alatt van-
► aS fi £
380 magyar hold birtok
Zalamegye legjobb részeben, a muras/.íget közvetlen közelében, mely áll :
)
HOLD ELSŐRENDŰ SIK FEKVÉSŰ SZÁNTÓBÓL
HOLD
KITŰNŐ BŐTERMÖ RÉTBŐL
és megfelelő szilárd majorsági épületekkel 7 km. a vasúti állomástól, kiválóan előnyös munkásviszonyokkal és számos nepes községekkel körülvéve kedvező fizetési feltételek mellett eladó.
Érdeklődőknek koosi az állomásra bármikor rendelkezésre áll.
Felvilágosítást nyújt Blockner I. hirdetöiro-ilája Budapest, IV. Semmelweis utoa 4.
Aki bútort
BUDAPESTEN AKAR VÁSÁROLNI,
saját érdekében oselekszik, ha vásárlás előtt megtekinti a
„BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET-
védnöksége alatt álló
BÚTORCSARNOK ES HITELSZÖVETKEZET
árucsarnokait, melyek a következő helyeken vannak: VIII. József körút sz. (Bérkoosis-utuza sarkán) IV.. Ferenciek-tere 1. sz (a királyi bérbalotában.)
üzen szövetkezet az .Országú* Központi Hitelszövetkezet" tagja a ennek felügyelete alatt áll.
Vásárlási kényszer teljesen kizárva. StilszerU modern lakberendezések.
JÉ11 os arak l Szavatosság, ám mmiml
Az árucsarnokba kizárólag elsőrangú budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak, jj
Nyouu.m \\ Uptulaj t >.» m (fj. W.íjdtts J >noí kö.tyvuyoiu i tjábaa Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA 191a ÁPRILIS aa.
51 1K ÉVFOLYAM 31 SZÁM
_ \\
HÉTFÓ
r<
Politikai lap.
■•íJaliRtk kittén ét eiltlrtlkin.
£i8fl«*U»l ír*k: Kgín évro 10 koron*, l(ll,ie 6 koron«, N«gjr«M*r* 8 koron* 60 <111. — aiim ár* 10 Ali.
Keltlói tt«t kcitlA : Kcrléni Jóa*el.
TirMttrkMZtö: Xmgy
tzarkuztiiii it kiadóhivatal Diák-tér 1
T.l.fon: 112. - Hlr
Tavasszal.
Poéták dalolják, de minden alkalommal mutogatja az élet azt az igazságot, hogy mikor a klorofil megfesti a fát, kipattantja rűgyét ós virágba szökteti, — valami változás esik meg rajtunk is. Vérünk mintha gyorsabban keringene, gondolataink mintha derültebbek lennének az áprilisi, a májusi illatok érkeztén. Az élni szeretés, az élethez való ragaszkodás tavaszi metumorfozisa ez mintha az a titkos eró, mely a vén fűzfának agaskodó fürtéit meghajlítja, az embert íh érintené tavasszal. Kevesebb a halál és az öngyilkosság. Kevesebb patentet adnak szabadalmakra és tulisded tele lesznek a szerkesztőségi papírkosarak — költeményekkel.
De ezek régi dolgok, kár lenne óket csépelni és az öreg Oarleile haragját felkölteni, a ki élete végéig nem tudta megérteni, hogy miosoda tehetség adódott az az újságírónak, akinek a „muszáj" inspiratió-jár* állandóan — üres szalmát kell osépelnie.
Véleményünk azonban az, hogy nem «gépelünk üres szalmát, mikor tavpszláji legnagyobb tanúságként arról a „va bank"-ról beszélünk, melyben a nemzet minden rétegének megélhetése elrendezve van. Már kaptunk izelitót abból az ijedelmekből, melynek még ebben a tavaszi idóben — sajnos — nem egyszer részesei leszünk. Az áprilisi fagyot értjük, amely a hamar virágba H/.ókó gyümölos egy részét elvitte. Sajnos, u mi középeurópai ingadozó időjárásunk
során lesz még depresszió elég s nemosak a kajszi, de más is el fog fagyni. És majd juniitsbau elég lesz egy juníusi meleg nap, ti rettegett „hőütés" és „oda lesz az emberek vetése". Az egyoldalú mezőgazdálkodásból élő országok existentiája a bizonytalan időjárástól feltételeztotik. Mondhatjuk, hogy ez va bank játék a sorssal, Vau-e belőle kivezető? Felvehetjük-e a küzdelmet az elemekkel? Enyhilhetjük-e az időjárás borzalmas kártevését? Megakadályozhatunk-e egy nemzeti szerencsétlenséget? Ezt nem; de azok a mezőgazdasági államok, ahol ipar is van, a nép existentiája nem olyan kockázatos. Azért kicsi és nagy szerencsétlenség, mely a termőföld áldását részben vagy egészben elviszi, legyen arra jó, hogy mindazok, akik a nemzőt millióinak sorsát irányítják, vessék gondolatukat arra a régi célra., hogy nekünk az egyoldalú mezőgazdasagi államnak ipart kell teremtenünk. Gondoljunk csak rá, hogy egy emberöltő választ el az alföldi aszálytól és apáink ki nem fogynak annak szomorú elbeszéléséből, hogy ez a gazdasági csapás mennyi embert tett tönkre és mennyire visszavetett embertömegeket évtizedekre, közállapotunkat soká zsibbasztotta egy elvesztett csatának minden nyomorúsága felidéződött azért, mert elmaradt a májusi eső, júniusban sem volt csapadék, nem volt mit aratni s a tartós szárazságban megrepedezett a föld. Nincs utálatosabb ember, mint aki a jövő veszedelmét Hióbként felidézi; de ninos könnyelműbb ember, aki olykor az 1863.
év borzalmaira nem gondol abból a óéiból, hogy megenyhítse ezt a csapást, ha rámérot-nék e kor bűnös gyermekére megalázkodás, felocsudás, kijózanodás céljából.
Nincs más remedium, ninosen más kivezető, mint olyan kenyérkereseti ágazatot is u nemzeti erónyerésnek megnyerni, melyek nem függnek esetlegektől, véletlenségtól. felhők járásától, hanem tisztán tudás és munkától, Valami haladás van ezen a téren, ámbár éppen az osztrák fővárosban eldicsekedni vele nem opportunus; de ez kevés. Ne csak állaim intézkedés tejlesszen nálunk ipart; de főleg a nemzeti közszellem, melyet a sajtónak kell irányítania.
Ezek a gondolatok rajzanak agyunkban, „az elosépelt szalma", melyet éppen a magyar közönségnek indolenciájából hányszor kell még a nemzete sorsán aggódó szürke újságírónak végigszántania papirosán.
Kftnp-rellquia.
Muzeális kiállítás Nagykanizsán.
Kgj könyv fekszik elöttQuk, nsgy, vastag, régi könyv. Amint lapozunk boune, önkéntelenül is eszünkbe tolul Kisfaludy Károlynak a Rákosi Bzáutójából: .Hol Mátyás az igazságos? Te láttad ót boldog RákosI" Meri ez a könyv bizonyosan feklldt a nagy magyar király olótt, kinek kiváló mivolt lelkét semmi se igazolja |obbau, mint Ismeri nagy szeretole a könyvek iránt, meg az a törekvése, hogy Budán olyan hatalmas inéretQ főiskolát akart alapitaoi, melyhez
I
Petőfi szülei.
— Egy kis részlet. —
Irt*: FARKAS EMÓD.
Vaobot8ándor belépvén a „Honderű" szerkesztőségébe, ott nagy meglepetésére egy kék mandlis magyar nadrágos, alacsouy, köpcös barua embert és egy selyemkendós asszonyt talált, akik jöttére nagy illeintudáasal keltek fel székeikről.
— Bocsánat, ténsur — mondá az őszbevogyűlt filusi ember én Petrovics vagyok Szalk-Szent-Már-lonból s az anyiukommal együtt Sándor fiamat keresnők.
— örvendek, bátyámuram, csak (essenek he-Ij«1 foglalni, mindjárt itthon lesz Petőfi ur.
— Ha meg nem sérteném kérdésemmel a téusurit, -a szólal meg az öreg Petrovics, zavartan forgatva a kalapját, — hogy viseli magát az én 8ándor fiam?
— Jól, nagyon jól, bátyám, nincs semmi kifogásom ellene.
— Nem korhely, nem maradozik ki éjszakára I
— Nem iszik *z, bátyám, este pedig legfel-i«1\',>, ha tizenegyig marad ki.
Petőfi, kemény dobogással közeledett a szobája
felé.
— Kz Sándor.
Petőfi a szobába nyitva, meglepetésében az •jtó elótt megállt s csak azután futott az édes any-1 jához.
Az öregasszony könnyezve csókolta, ölelte, majd kezébe fogia az arcát, gyönyörködve nézegette, az-láu boldog mosollyal szólt:
— Jó szinbon vagy, liam!
— A rendes, nyugodt élet teszi ezt, édes
apám.
— Mondd csak fiam — jó ember ez a te gazdád.
— Nagyon jó, édes anyám. Kgy kicsit ugyan érezteti velem, hogy segédje vagyok, de azért igazságos és jószívű hozzám.
— Es rendesen fizet, — nem liuz le tőled semmit ?
— Ellenkezőleg, még olóleget is ád, ha kérek; most száz forintot kaptam tőle külön egy munkámért.
— Száz forintot? - ismétolte csodálkozva az anyja? — Hát aztán hova letted azt a rengeteg pénzt?
— Jó helye van annak, édes anyám.
— Tán adósságot fizetsz belőle ? \'* •
— Nincs nekem egy fillér adósságom sem, édes auyám.
— Akkor hát hová tetted a pénzedet?
— Itt van a fiókban, holnap akartam elküldeni édes szüleimuek, de annál jobb, hogy itt vannak, legalább magam adhatom át.
A költő ezzel kivette fiókjából a kétrét hajtott százast és boldogsággal sugárcó arccal nyújtotta át az apjának. Az öreg Petrovics, hci a százasra, hol meg a fiára nézetl. Gyanakvó tekintetlel méregette a fiát, erősen küzködöti magában, végre körülnézett, mintha a falaknak is füle volna s halkan, csaknem ijedten kérdezte:
— Fiu, te, igaz utón jutottál te ebhez a pénzhez ?
Nézte, nézte és könuy gyűlt a szemébe.
<f> I
a
ZALAI KÖZLÖNY
APBILIS 11.
fogható ai égést világon nem volt. (A nagy király halálával nemcsak politikailag, de művelődés szem-pontjából is lejtőre jutottunk )
Hanem hiszen mi egy könyvről nkaruuk szálúi, melyet a címben reliquiáuak nevezünk. Amig Mátyás király bizonyára rdoklódött az akkori budai főiskola iránt ós nem egyszer ellátogatott az ott folyó előadásokra és ki tudja melyik tudós profassort elélt feküdt a híres Thuróczy János: „Chronka Hpnga-romm\'-jt, amelyből, mint az iskola ez ogyetleu példányából tanított« a magyar históriát. Élőszóból tanult akkor a diák, tehát uem nyomorította el a béta szabad goudolkodását. Ilyen látogatásakor láthatta esi a könyvel a Hollós király, mert ez a könyv a budai fiiskola valamelyik előadó professzoráé lehetett.
Az érdokes könyv Thurócy Jáuos krónikája a magyarokról, i-atin munka és valódi cime : Chronica Hungarorum. Augsburgban nyomatott 1488-ban ju-nius 3-án. Tehát a Gutenberg könyvnyomtatási találmánya még bőlcsókorát érte akkor, Budán 1472 ben állította lel Hest András at első nyomdát 06-réb László püspök segítségével. De amint tudjuk Mátyás királynak kényes Ízlését ennek a nyomtatványai nem elégítették ki, azért nagy költséggel inkább lemásoltatta a kiváló munkákat.
A Thuróczy krónikája azonban mint nyomdatermék is kiváló. Az ilyen ősnyomtatványoknak külön irodalma van, mely a munka minden részletéie kiterjed. Azonban egyet-mást mégis megemlítünk róla, minthogy sok olyan körülmény vau, melyek a szakirodalommal nem foglalkozó nagy közönséget is érdeklik. Kametszetu festeti képek vannak benne. A festést abban az időben még uem a könyv sajtón eszközölték, hanem szabadkézzel. — Ezért a festék szine 434 év multán is olyan élénk az egyes képeken, mintha most lesiették volna. A sok illusztráció mind művészi kézből való. A képek meglehetős nagyok és Atirátolják a többek kőzött „a hunok kapitányát" Atillát. Megvan a hét magyar .kapitány" (vezér) képe is: Árpád, Szabolcs, Gyula, Kund, Leel, Werbulchu és Urs. Azután következnek a királyok arcképei, legvégül pedig a tatár pusttitás képe. Mint érdekosséget megemlítjük, hogy a Névtelen jegyző krónikájától elléróleg Thurócy a magyarokat nem a Vereckei szoroson, hanem a termesze" lesebb útvonalon, Erdélyeu keresztül veteti be hazánkba.
Thuróczy krónikájának ez a példánya azért is nevezetes, mert az egyes lapokon széljegyzetek vannak, melyek részben egykorúak, részben későbbiek. E uiéljegyzetek bizonyit|ák — amint már ériuteltük — hogy ett a könyvet oktatás céljára használták s valószínű, hogy már Mátyás idejében használták a budai főiskolában E mű Mátyás király alatt 3 kiadást ért: az elaó Venoziában, a második BrOniibeu, a harmadik Augsburgban uyoinatolt. Befejező sorai ezek: linpressa erliardi ratdoll viri • • \'«rtissinii elírnia iudustria et inira iinprimendi \'\' ? 1 qua nuper vuiieius uunc Auguste excellet noinifit/ftsimus. lm-peUal síquidem Theobaldi feger concivis Budensis. •Minu saiuiifere iucarnationis millesímo quadringeu-ueiino octogesuno octavo tertío nonas Ju. ii. (Magyarul: Nyomtatta UaUioll Erhard a derek ember kiváló szorgalmával, a nyomtatás csodálatos művészetével, mely olóbb Voueziábau, most Augsburgban jelenik meg mindenki előtt ismerve. Keger Theo-
baldus budai polgár költségén az üdvösséget hozó megfeszitésnek 1488. évében, junius 3-áu.)
Csak nemrég hoztunk hírt egy kulturális lépésről. T. i. hogy Vécsey Zsigmond polgármester, Sabján Gyula dr. főjegyző és Halis Istváu v. tanácsos nagy buzgalommal akarják megalapítani a nagykanizsai történelmi muzeumot, melyhez anyag már meglehetősen van, de helyiség még nincs. Természetes, hogy gondoskodni kell, hogy ez a városi mu-teuin minél gazdagabb lei/yen. Tudomásunk van arról, hogy Nagykanizsán sokaknak birtokában vaunak törtéaelmi, irodalmi művek, képek, pénzek, est-tözök, fegyverek, etljiiografiai vonatkozású kézimunkák slb. Tudjuk, hogy Giünhut Alfréd urnák gaz-dag gyűjteménye vau, dr. Krelsler József ügyvéd birtokában is értékes dolgok találhatók. Halis Istvánról. kinek stivességéból ismertethettük a birtoké bau levő Thurócy krónikái, stéles körben tudják, hogy szenvedélyes és tudós gyűjtője a letűnt korok históriai és kulturális megnyilvánulásainak.
De a niiul moudtuk mások birtokában is vannak érdeke* és értéke« tárgyak, melyekről másokuak tudomása sincs. Átért felvetjük att a kérdést, nem volna-e helyes egy muzeális kiállítás rendezése, hol kellő garancia mellett a városunkban levő régiségek és egyéb muteumba illó tárgyak a közönség elé kerülhetnek Ezzel nemcsak azt 4rnók el, hogy sok rejtett érték kerülne napfényre, hanem ajándékozáb és vétel uiján a leendő muzeum gazdagítását tesszük lehetővé és felébresztenék at érdeklődést a művelt közönségben, nemcsak a muzeum, hanem a jelent megtermékenyítő multak iránt is. Szeretnők erről Halis Islván tanácsos ur véleményét ismerni, amire nézve,szívesen bocsátjuk rendelkezésére a Zalai Közlöny hasábjait.
H | ,R E K.
— Szanatóriumi közgyűlés. Tegnap délután 3 órakor, a városház közgyűlési termében tar-lotta * Jóuef kir. herceg szanatórium helyi fiókja évi rendes iMtgyüIését Vidor Samuné és Kövesdi 1 Boér Gusztávné uruék elnöklésével. A közgyűlést ; megelőzőleg Pakots József fővárosi iró, a József kir. ; herceg stanatorium egyesület kötponli főtitkára \' stabad előadásban ismertette a tüdóvész elleni véde-j ketés terén kifejtett társadalmi agilációt, melynek eredménye lett a 7 év előtt megalakult orsz. szanatóriumi egyesület. Ennek megalapítása Lukács György akkori békésmegyei főispán, később közokl. miniszter uevéhez fűződik, ki elsőül látta be a tüdővésznek, mint neuizetpusztitó betegségnek óriási aráuyu veszedelmét. Br. Korányi Krigyes, a hírneves orvosprofesszor pedig attal szerzett e téren najy érdemeket magának, hogy a szanatórium munkaprograminját részletesen kidolgozta, útmutatással szolgálván a társadalomnak eme humánus intézmény működésének minél nagyobb ereJiuények elérésére. Meri sajnos, a legfőbb államhatalom a közegészségügy eme nagyfontosságú kérdését, a pénzügyi helyzetre való utalással a társadalon, kötelességéül hagyta fenn, mint megoldásra váró problémai. Mig Néuietorstágban a legelső működési évben 30 s pái óv múlva üOj szanatórium alakult, uálunk 7 év alatt összeseu keltót tudott teremieui a társadalom. Igen, a társadalom; mert jnég ma is csak a társadalom szolgálja ezt a uagyloutosságu uemteti ügyet. Ujabban a József, kir.
herceg szanatórium egyesület arra törekszik, hogy gyermekházak felállításával az egészségeseket vegye védelmébe a tüdóvész állal inár bizonyos mértékben inficiált családban; érre valók lesznek a gyermekházak, melyeknek rendeltetése az lesz, hogy a még mentheté gyermekeket azokba telepítsék ki olyan családból, ahol már IDdóvészes valamelyik tealádtag. Ilyen gyermekház van létesülóben Hatvanban, hol egy ottani áldozatkész birtokos és a város adománya tette lehetővé annak felállítását. Arra kéri Pakots a helyi fiókot is, hogy az ő et irányú munkásságukat buzgalmával és áldozatkészségével támogatni továbbra is szíveskedjék Vidor Samuné elnöknó megköszönte Pakots József előadását s indítványom, hogy ebbeli köszönetét fejezte ki Pakotsnak a közgyűlés jegyzőkönyvileg is. At indítvány elfogadtatott. Révész Lajos titkár .Mentsük meg a tüdőbetegeket" címmel felolvassa titkári jelentését s kitér abban a helybeli fíókegyeBület munkaprogrammjának, feladatainak ismertelésére is. Signálaltal konstatálja a jelentés, hogy a (iókegyesület nem képes anyagi eatkötének csekélysége miatt att a nagyarányú munkásságot kifejteni, a mit • humánus intétmény védtelen fontossága megkívánhatna. Pakots József köszönetét fejezi ki a kötpont nevében a helyi fiók munkássá-gáért a vezetők és a tagoknak ; majd Kövesdi Boér Gusttávné terjeszti elő az uj tisztikar és vála&timány névsorát, illetve at erre vonatkozó jelölést kéri el-fogadui. A közgyűlés • jelölést egyhangúlag elfogadván, a stép számú női és férfi hallgatóságból álló közgyűlés véget ért.
— Halálozások. Mult pénteken délután 3 órakor egész váratlanul stivszélhOdés következtében balt meg Rosenleld Alajos Kaziocy-utcai szódavíz gyáros. A G6-ik esztendejében elhunyt polgártársunk temetése nagyszámú rokonok és ismerősök jelenlétében vasárnap délután ment végbe.
Ugyancsak szívszélhűdés következtében halt meg életéuok 48-ik évében Kulor János bánokszent-györgyi kántortanító, a nagykiuizsai tanitói Járáskör tagja, ki a mull eaziendóben töltötte be tinilói működésének 26*ík esztendejét. A tegnap déluláu Bánokszentgyörgyön véghez meut temetésén a Uuitói kör is képviseltette magát 8 ennek nevében a sirnál Banekovich János helybeli állami iskolai ig.-tanító búcsúzott el az élete teljes erejében elhunyt kar-társtól.
— Áthelyezés. A vall. és közokt. minisztérium Kováis Mária nagykanizsai állami polgári leányiskolái sedédtauitónói saját kérelmére az újvidéki áll. polgári leányiskolábot helyezte át.
— A József Kir. Heroeg Szanatórium egyesület évi közgyűlése. Az Auguszta kir. hercegnő és József kir. herceg- véduöksége alatt álló József Kir. Herceg Szanatórium egyesület f. é. közgyűlését jun. 9-éu tartja Budapesten. A közgyűlésre at egyesület tagjai és azok, kik május 17-ig lagokul belépnek a Budapestre való utazásra és visszautalásra féláru vasúti jegykedvetménybeu részesülnek. A nagykanizsai fiók elnöksége felkéri tagjait, tudassák vele, hogy a közgyűlésen részt vesznek-e, hogy Budapesten at egyesület kötponli irodájában a vtsuli jegy váltására szolgáló igazolványról idejében gon-doskodbaasek.
— Bankett. Az uj postafóuök, Roth Miksa tiszteletére mult szombaton este a helybeli posta- és távírda lisztek tárxasvacsorát rendeztek a Korona szálló éttermében. A «u—90 számban egybegyűlt
ÁPRILIS 33.
ZALAI KÖZLÖNY
8
társaság őszinte szeretettel halmozta el az uj posta főnököt; ezt a szeretetét kifejezte a posta- éstávirdai ti8ztviselói kar a bankelieu pohárköszöntők alalgéban is, (le kifejezte főleg abban a körülményben, hogy az egész társaság majdnem kivétel nélkül kedélyes társalgás közben egytltl felejtődött. Az első felköszöntőt Pálffy Béla mondotta, melyet követelt még 8—9 talpra eMtt tószt, miudanuyi az »\'} főnök iránti Bzereteiteljee bizalom és a személyéhez fűzött azon reménységnek adván kifejezést, hogy Roth Miksában megtalálta a tisztikar a bizalommal fogadott bivatallónököt fc a nemes szivQ munkatársat.
— Déli vasút, A f. évi május hó l-én életbe lépő menetreud a wr.-neustaill-nagykauizsai vonalon » következő lényegesebb változásokat tartalmazza: A nvrrHcustadt-nagykanizsai vonalon: A 305. sz. személyvonat, mely Wienból reggel 6 ó.-a 40 perekor fog indulni, Wr. Neustadtból a jelenleginél 66 perccel korábban, azaz reggel 8 órakor indul, Sopronba d. e. 9 óra 02 perckor érkezik. 9 óra 12 perckor indul, Szombathelyre d e. 10 óra 43 perckor érkezik, 10 óra 65 perckor ndul és Nagykáni-zsára a jelenleginél 35 perccel korábban, azaz d. u 1 óra 26 perckor érkezik. Az e vonattal Nagykanizsára érkező s onnan Budapest felé utazó közönségnek Nagykanizsán megfelelő ebédidő áll rottdel-kezésre. A 326. sz. vegyesvonat Nagykanizsáról a jelenleginél 12 perccel korábban, azaz d. u. 8 óra 18 perckor fog indulni. A bndapesl■ pragcrhofi vonalon: A 241. sz. személyszállító tehervonat Csáktornyáról a jelenleginél 33 perccel korábban, azaz reggel 6 óra 88 perckor fog indulni és S6 perccei korábban, azaz már reggel 7 óra 41 perckor Nagykanizsára érkezni. A nagykanizsa-barcsi vonalon: A.913. az. személyvouat Nagykanizsáról a jelenleginél 32 perccel későbben, száz este 7 óta 57 perckor indul s Gyékényesre este 8 óra 49 pbrckor, Barcsra pedig este 10 óra 30 perckor érkezik. A (öbbi személyszállító vonat menetrendje csak lényegtelen változásokat szenved. Közelebbi felvilágosítást a fali meneibirdetmény nyújt.
Folyó évi május hó l-én a Budapest-Osiklornya határszéli vonalon fekvő s ezideig csak szetdélyek utípodgyász részére berendezett „Zalaszentjikab" kitérő, mint állomás az ösnforgalomra meg log nyittatni. Ézen állomás mirbarakodóul uiucs engedélyezve és itt olyan áruk, tuelyekuek kezeléséhez homlokrakodó feltétleuOl szükséges, sem fel, sem ki uem adhatók. Az üzletigazgatóság.
— A m. kir. szab osztálysorajáték közismerteit nagy nyerési Mélyei, meg a sorsjátékot jellemző mintaszerű és immár tizenőt esztendeje elismert szolidsága ügyvitel eredményekéül a közönság e sorsjegyeket fennállásuk óta Olyannyira megkedvelte, hogy azok rendszerint már az olsó huzási napot megelőzőleg teljesen elfogynak. A moil sorra kerülő XXX. sorsjáték I. osztályának húzásai foiyó évi május hó 22. és 34. napjain kezdődnek.
— Ujitáa az államvasutaknál. A in. k államvasutak igazgatósági legközelebb azou üdvös
változtatást hozza be, hogy az állami alkalmazottak családtagjainak és megadja sz arcképes igazolvánnyal járó féláru vasúti jegy kedvezményt Kddig tudniillik az volt a gyakorlat, hogy a félárujegyet az állami tisztviselők családtagjai csak esetenként, egyszeri utazásra szóló menetjegy igazolvány alakjában kapták ; ezután pedig egész évre érvéuyes arcképes igazolványnyal lesznek a Családtagok is ellátva. Az erre vonatkozó rendeletet közelebb adja ki a m. kir. államvasutak igazgatósága.
— Baromfitenyésztők figyelmébe. A következő felhívást kaptuk: A földmívelésűgyi Miniszter ur Ó Nagyméltósága állal kiadott reudelel szerint a baromfiállomány javítása és nemesítésére folyó év őszén is száudékozik nemes himbsromfiakat nagyon jutányos feltélelek mellett a kisgazdák közölt kiosztalni. Kiosztásra kerűluek: Orpiugton kakasok, Kuniéul gunátok, Pekingi gácsérok és Bronz-pulyka kakasok. Felhívjuk a baromfitenyésztő kisgazdákat, kik ily himbaroinfiakat óhajtanak tenyésztési célra beszerezni, ebbeli igényeiket bizonyos előleg letétele mellett Tóth István gazdaköii titkárnál legkésőbb május hó 6-ig jelentsék be. Nagykanizsa város és lárási gazdakör elnöksége.
— A magyar Delta. A Duua mielőtt a Fekete tengerbe szakad, deltákat alkot. Tudunk a Nílus deltáiról is, ahol egy esztendőben kétszer aratnak; a magyar Deltáról azonban csak azok tud-uak, akik már eddig gyümölcsöst, szőlői vadaskertet kérhetlek. A nngyar Delta, amelyet Kollerich Pál és fiai (Budapest. Ferenc József rakpart) hoztak forgalomba, a legkiválóbb keritkezó anyag, mert olcsó, tarlós és a célnak mindenképen megfelel. Kollerich Pál ék fiai ezzel a sodronyukkal a magyar ipartermelésnek kiváló szolgálatot lettek. A cég a legelőkelőbb gazdaságoknak szállit|a a sodronyt, moly vorseuyeu kivűl áll. Keszséggel küld bár kinek árjegyzéket.
— Tyukmérgczés.- Acs Istváuné, Honvéd-utcai 45. sz. a. lakos, valkminl Malek .lozsefné szintén Honvéd-utcai lakos panaszt tettek a városi rendőrkapitányságnál, hogy teljesen egészséges tyuk|aik közül egyiknél 12, a másiknál 7 darab elpusztult mérgezés következtében. Kérik a reudórséget, hogy Príncsíc* János ellen, ki keltőjük között lakik, s kit a mérgezéssel vádolnak, okozott káruk megfizetésében marasztalja el s ellene a mérgezés ténye miatt az eljárást indítsa meg.
— Ismét négy őrült van a városban A folvó évben ezzel 17-re emelkedett azoknak a társadalom szerencsétlenjeinek száma, kikről az állam anyagi eszkötök hiányában vagy egyáltalán nem. vagy csak hiányosan goudoskodhatik. A 4 ujabb elmeháborodott kelteje a rendőrhatóság zárkájában, egy a kórházban, egy pedig lakásán vétetett gondozás alá. A rendőrhatóságnak óriási erőfeszítésébe ké-rűl egyre szerencsétlenek goudozásánat Ogye, mert bár sokszor táviratilag kéri azoknak az őrültek házában leendő elhelyezéséi, a válasz legtöbbször megtagadja ennek az elhelyezés és gyógykezelésnek lehetőségét, mert sz intézetek állandóan lul vannak zsúfolva. A tüdőbetegek védelmére, mentésére megindult országszerte a társadalmi akció. De az őrültek szomorú sorsa még uem ébresztette fel se a társa-
dalom, se az államhalalom llgyelmét kellő mértékben eme szintén epideinikus jellegű országos veszedelem iránt. Pedig valóban a 12-ík óra is olérkezett arra, hogy az állam és társadalom karöltve siessen az őrültség szabályszerű járványának gyógyítására, vagy szerencséi lenek gondozása és ápolására. Ezt, ba egyéb nem, a társadalom közbiztonsága is sürgetően követeli.
— Egy jó házból való flu, kinek 2—3 középiskolád van, nyomdász tanoncnak azonnal felvétetik Ifj. Wajdits Józsel könyvnyomdájában.
Irodalom.
* Bemard Shaw és a szooializmua. Bemard Shaw hírneves essayból gondosan összeállított kis gyűjteményt adotl ki Kadó Antal népszerű vállalata, a Magyar Könyvtár legújabb sorozatában. Három féuyes elmeéllel és páratlanul független szellemmel irt tanulmány vau a füzetben. Az egyik a milliomosok stámáta való szocializmusról szól. A másik tanulmány az anarchizmus lehetetlenségeiről szól: szembeállítja az anarchiát a szocializmussal. A harmadik tanulmány végül a szocializmus illúzióit rajzolja meg meleg vonalakkal, hitlel és okos lelkesedéssel. A füzetet Benedek Marcell fordította nagy gonddal és írói készséggel s a Latnpel B (Wodianer F. és Fiai) cég adta ki; ára 60 fillér.
* Lagerlöf Zelma elbeszélései A nagyszerű svéd iióuő minden ujabb müve Európára szóló irodalmi nevezetesség. A Magyar Könyvtár, Kadó Antal kitűnő vál alata most öt novelláját mutat|a be Osvátb Kálmánnak az eredetiből készült kiválóan gondos fordításában. Mind az öl novella valóságos remeke az elbeszélő művészetnek. Az irodalmilag is nagybecsű, szórakoztató olvasmánynak is élvezetes füzetei a Lampel B. (Wodianer F. és Fiai) cég adta ki; ára 30 fillér.
* Szomaházy István legújabb novellái. Szomaházy István két U| novellája jeleut meg Kadó Antal kitűnő vállalata, a Magyar Könyvtár egyik legnjabb fűzeiében. A novellák mindegyikében meg-vauuak azok a tulajdonságok, melyek Szomsbázyt a közönség elótt a legkedveltebb írók egyikévé tették. A füzetet, mely a legjobb szórakoztató olvasmányok Borába tartozik s bizonyára fokozni fogja a kedvelt író eddigi népszerűségét, a Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) cég adta ki; ára »0 fillér.
* A Vasárnapi Újság április 21 iki számának szeu áció|a ez a kiválóan érdekes kép-csoport, mely az elsülyedt Titauic hajót mutatja be, fogalmat nyu|tva roppant arányairól és berendezésének kényelmességéről. A többi képek a bécsi magyar épületeket, a Szépművészeti muzeum metszetkiállílását, stb. mulatják be. Szépirodalmi olvasmányok: Szemere György regénye, Sxóllósi Zsigmond novellája, Jakab Ödön, Farkas Imre és üaáry Elemér versei, Pékár Gyula cikksorozata a provencei troubadourokról tlb. Egyéb közlemények: aktuális arcképek, Tábori Kornél cikke a bécsi magyar házakról, Gíueverné Győry Ilona cikke s a rendes heti rovatok. Irodalom és művészet, sakk|áték stb. A .Vasárnapi Újság* előfizetési ára negyedévre öt koroua, a ■„ Világkróuiká"-»al együtt hat koroua. Megrendelhető a .Vasárnapi Újság* kiadóhivatalában (Budapest, Kgyelem-ulca 4. szám.) Ugyanott megrendelhető a ,Képes Néplsp", a legolcsóbb uiság a magyar nép számára, félévre 2 koroua 40 fillér.
99
Sirolin" Roche
ezerszeresen bevált
tüdőhurutok ellen
friss és idült
köhögés, hörghurutnál tüdő gynladások után.
Egészséges tüdők erős étvágy óvszer a tÜdÖVésZ ellen.
a
ZALAI KÖZLÖNY
APBILIS 11.
| Hirdetmény. $
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután h Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir Szab. Osztály sorsjáték ( XXX." e o r s j á t é fa) (.osztályára szóló sorsjegyeket felftlvizsgálták. azok a fóirusilóknak árusilás végett kiadattak.
Az I. osztály húzása 1912. május hó 22. és 24-én tartatik meg. — A húzások a Magyar királyi állami
ellenőrző hatóság, és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. kir. Szab.
Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.
Budapest. 1912. évi április hó 21-én , . , , .
MAGY. KIR. SZAB. OSZTÁLYSORSJÁTÉK IGAZGATÓSÁGA.
TOLNAY. HAZAY.
,,/X.. Varasd-Töplitz \'"Z
Vasút-, posta-, \'telefon- és tAvirda-állomás.
Uj gyógyezáltoda vilUnyviUgitisaAl, blrmvee radiocttv tartalmú htnte böforria + 58 C°.
Hjánlvai hdivóiy, ceuz ce tschtae etb.-nél. Ivóhuráh inahaca torok-, g«g«-, nwll-, máj-, gyomor- ée bclbintalmahnál.
eiehtromoe maesag«. — Iezap-szcnsavae ce napfúrdöh. Rgész éven itt nyitva. Modern kényelem Uj szállodák. Mesés környék. Katonazene. Prospektust ingyen küld a
fürdőigazgatóság. FUrdóorvos Dr. LOCHERT J.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Kalap-Uridlvat ál\'
Egyenruházati^ulhhsk izlata.
Vsn szerencsém tiszteletiéi értositeni, liogy Nagykanizsán (a Zerknwitz-palota felépítéséig) ideiglenesen Kazincy-utca 10. sz. a.
KALAP , URIDIVAT- ÉS
ttzl< tet uyiluttam.
Legválusziéko-abb rákiért tartok uz e szakmába végo összes cikkekből, a legdivatosabb és logizlésesetb kivitelben
Midén kérem szíves támogatását, blzto silóin előre is 11 legjobb és legpontosabb kiszolgálásról és vagyok
kiváló tisztelettel
ADLER BÉLA.
AKAR
On szép és (zléses
A Zalai Közlöny
Izarkaiztáiáii ál kiadóhivatala
nyomtatványt?
Ha igen, ugy keresse fel IQ Wajdtts József
könyvnyomdáját Deák-tér i. sz. alatt van

380 magyar hold birtok /ittlamegye legjobb részében, a murasziget közvetlen közelében, tue\'y áll: HOLD ELSŐRENDŰ SIK FEKVÉSŰ SZÁNTÓBÓL 66 HOLD KITŰNŐ BŐTERMÖ RÉTBŐL és megfelelő szilárd majorsági épületekkel 7 kin. a vusuti állomástól, kiválóim előnyös mimkiisviszonvokkiil és számos iicpes községekkel körtllvéve kedvező fizetési leltételek mellett eladó. Érdeklődőknek kocsi az állomásra bármikor rendel kezésre áll. Felvilágosítást nyújt Blockner J. hirdetöiro-riája Budapest, IV. Semmelweis utca 4. 1 1 Aki bútort H BUDAPESTEN AKAR VÁSÁROLNI, 1 saját érdekében cselekszik, ha vásárlás előtt megtekinti a „BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET- védnöksége alatt álló BÚTORCSARNOK ES HITELSZOVETKEZET II árucsaruokait, melyek a következő helyeken vannak: VIII. József körút 28. sz. (Bérkoosis-utoza, sarkán) IV., Ferenciek-tere 1. sz (a királyi bérbalolában.) Kzeo szövetkezet az .Országo« Központi Hitelszövetkezet" tagja s ennek felügyelete alatt áll. .\' H Vásárlási kényszer teljesen kizárva. Stilszerü modern lakberendezések. Jutányos mi\\ Szavatosság, áru mbwM Jl
BV~ Az árucsarnokba kizárólag elsőrangú budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak. 3
Nyomatott a lltpluUjdonos lfj. Wajdits J izsef kóityvuyom Ujá\'m Níjy< iiiías in
•NAGYKANIZSA igia APRILÍS 25.
5X-IK ÉVFOLYAM 32. SZÁM
CSÜTÖRTÖK

Politikai lap.
■•ijiliilk héllin ii caltirtikla.
eian<«U«l árak! Kgíii ««re 10 korona, féUvro 5 korona. N«a)red4vro a korona 50 «11. — Efyot »«Am ára 10 flll. \'
K«lfll<5« «««tkeulA Kertm J4ma«r.
Ttruurkcailö. Kaiy Lajea.
Szirkasztiiii ía klaMhlvatal Beák-tár 1
T»l»fon : lit. — HlrdoUaok dljttabáa •«•Hnl.
Zichy János gróf
a tanítók minisztere.
Lukács László kormányának megalakulásánál a tanitóvilág érthető érdeklődéssel, sót bizonyos lázas nyugtalansággal figyelte, hogy ki fog Ziohy János gróf vallás és közoktatásügyi miniszter örökébe lépni.
Vájjon olyan utód lesz-e, aki a lanitót még mindig betűvető lakácsnak és mogyorófa-pálcát suhogtató kiérdemesült csizmadiának tartja-e; vájjon olyair lesz-e Magyarország uj kultuszminisztere, aki 800 K fizetési untig elegendőnek tart a semmire se becsült tanilói munka elienértékeül; vagy olyan férfiú kerül e a magyar népkultura élére, aki a tanítói munkál magas szempontból tekinti, aki tudja, hogy a néplélek alakítása a tanító kezébe vau letéve, aki ismeri azt az átalakító hatást, melyei a tanítók beavat kozása a haza polgárainak felfogására, hazafiságára, erkólosére, vallására gyakorol.
Nos hát a tanítók nyugtalansága megszűnt. a lidércnyomás alól megszabadult, mert Ziohy János gróf miniszter örökébe maga Zichy János gróf fog lépni. A tauiló-világnak hozzáfűzött reménységét látja ez uj misszióból megvalósulni. Az a miniszter, aki hivatalbalépósekor azonnal átlátta szt a lehetetlen helyzetet, hogy egymunkát végező, egy haza polgárait nevelő tanítók közé választófalat állítani nem szabad
Az Apponyi-féle 1907. XXVI. és XXVII. törvénycikkek a tanitóvilágot kasztokra bontották. Az a békés együttműködés, mely az Eötvös féle 18ö8. XXXVIII. t. c. nyomán fakadt, egyszerre megszakadt, lehetetlenné váll. Eddig a megyei tanítóegyesületekben együtt dolgozó állami, községi és felekezeti tanítók sorsa egyforma volt, céljai ugyanazok és küzdelmeit vállvetve egyesűit erővel, testvéries támogatással igyekeztek megvívni. Ez a helyzet Apponyi kegyelméből megszűnt Az állami tanítókat külön kalap alá vonta, tnig a községi és felekezeti tanítók az államnak kitagadott gyerekei lettek, akiknek osak a köteles rész jár ki. Ilyen körülmények között a tanitók egyetemének nincs sok keresni valója az általános tanítóegyesületekben, hanem inkább tömörülnek a községiek is a felekezeti egyesületekbe, hol legalább anyagi bajaik egyformák. Hogy az általános megyei tantestületek mégis fenn-állanak még, az nem Apponyi érdeme, hanem részint a tanítóké, akik még mindig ideális kötelességüknek tartják állami taniiótestvé-reikkel együtt maradni, részint azoknak a biztatásoknak, melyektől az igazságtalan és méltánytalan elbánás megszüntetéséi várják.
Ilyen biztatást kaptuk a tanitók Zichy János gróf minisztertől is, mikor a kultusztárcái elfogadta. Ismert nemes lelke és\' igazságérzete rögtön megérlelte vele, hogy itt az ország tanítói világának nagy töhbsé-gével olyan igazságtalanság történt, amelyét\' a legelső alkalommal orvosolni kell, hogy meg ne bénuljon az a munkakedv, melyre éppen a felekezeti és községi tanitók részéről az állam érdekében oly nagy szükség van.
De Zichy János miniszter Ígéretét bírjuk arra nézve is, hogy a tunitói fizetéseket kiemeli abból a szégyenletes melységből, mely a napszámmunkát végző Írnokokkal egyrungba helyezi a tanítói munkálkodást, ^melyet pedig minden alkalommal abszolút fontosságúnak jelöltek meg a legelőkelőbb nyilatkozatok.
Ziohy János gróf biztatásában hiszünk. Bár a tanítóknak tett Ígéretét eddig be nem vállhatta. do ez nem rajta mull, hanem az ismert áldatlan politikai harcokban, melyet a Ju8lh-párti obstrukoió teremtelt meg és amely a nemzeti haladás vetéseit könyörtelenül letiporta mindenfelé. Szivesen üdvözli ót az ország tanítósága újra azon a helyen, amelyen alkalma lesz meggyőződni a tanítóság kulturális buzgóságáról és alkalma lesz bölcs intézkedéseivel a tanítói status eggyé olvadását újra megteremteni.
Az ujnépi uradalom
állattaiyáiztáiáiak artzágai kltlatatáia.
Az Állattenyésztési Szemle legulolaó szAma egy műmellékletlel jeleut meg, melyen egy Allat-oham-piont mutat bo, miul az orszAgos Allatkiállitás első nyerteséi. A gyönyörű Állat neve .B Alinl* éa az ujnépi uradalom tenyészetéből való.
Miutbogy nem akartunk abba a hibába esni, hogy az idegenbe nézve az ott lalAll kicbiséget is égig magasztaljuk, míg az itthoni érdem olótt szemet hunyjunk, tehát érdeklődtünk Bálint országos rekordjának genesiséről és alábbiakban közöljük azl olvasóinkkal.
Az Országos Magyar Uazda»Agi Egyesület (0. M. 0. K.) a földmivelési miniizleriun és Budapest támogatásával évről-évre rendezni szokott kiállitás-számba menó tenyészállat vásárt az öiszes fajokra nézve. (Az 1911. évbon az egész országban grasz-száló ragadós száj és körömfájás miatt a szokásos állatkiállilás elmaradt.) Ezeken az ország tekintélyes gazdái szokták bemutatni szarvasmirhi, birka, serlés és kecske apaállataikat (Lovakra nézve külön kiállítások rendeztetnek.) De hasznositani is szokták a kiállított állatokat, amennyiben gazdák és községek itt szokták beszerezni a tenyészetükhöz szükséges nemes fajn apaállatokat. A kiállítás céljaira az állom 90 ezer, a fóvAros pedig 9 ozer koronát bocsátolt ren-
delkezésre. A kitüntetésre siáut díjakat értéktárgyakban (festmény, szobor, iparművészeti tárgyak) adják át. Zalavármegyéből kél kiAllitó vett részt a f. évi mArc. 10. és 11-én Budapesten a Tattersall helyiségeiben Borbán János löldin. miuiszteri tanácsos elnöklete alatt megtartoU állatkiállitéson. Kgyik kiállító a keszthelyi gazdasági akadémia, a másik ty-népi Klek Ernő, ujnépi földbirtokos volt.
A gazdasági akadémia csak juhokkal jelent meg, iiiík Elek Ernő 9 darabból álló szimmenthali bika-collectióval és fi drhból álló sertéafalkával. A zsűri figyelmét azonnal megragadt« a bika colleciio gyö nyom állatai és nyomban tisztában voltak azzal, hogy az itt utálható állatok dominálják a helyzetet.
A zsűri sokáig ingadozott, hogy a kél legszebb példány kózlll, Bálint és Szíves közül melyiknek Ítélje oda az Állami nagy dijat és melyiknek az elsó dijat. így e két el»ó dij az ujnépi uradalom tenyészetének már biztosítva volt. Végre a szakvéleiuéuy Báliul mellett nyilatkozott meg és igy ó lelt a 30(10 K.-ás u&gydij nyertese. A 19 hónapos fajtiszta állat 726 kgr. súlyával, kifogástalan termetével igy lett Magyarország állatvilágának országos bajnoka. Mig Szíves 30 hónapjával éa 7t>6 kgr. súlyával mini hatalmas versenytárs az 1 dijat vitte el 000 K. értékben. Azonkívül egy Huszár nevO I éves bikaborju (szimmenthali) elisineró oklevelet kapott.
Ha tekintetbe vesszük, hogy az 1910-ben megtartott országos kiállításon az ujnépi istállóból kikerült Bugris nevű apaállat a 600 K.-ás bikadij nyertese lelt, megállapíthatjuk, hogy itt egy nagy szakértelemmel vezetett tervszert) szarvasmarha tenyészet kultiváitatik, melynek áldásos hatása van egy nagy vidék állattenyésztésére. Ilyen tenyésztési centrumok voltak elóidézói annak, hogy Magyarország szarvasmarha állomáuya a fogyasztók aránytalan megszaporodása és a kivilel nagysága mellett is emelkedést mulat; de az állomány mennyisége métermázsánként számítva, sok percenttel tnuljt felül a régebbi silányabb fajii husmennyiséget.
Hogy az állatok értékéről tájékozást nyujUuuk, megemlítjük, hogy Báliutot az ujnépi uradalom tenyészete magának tartotta meg, mig az 1. dij nyertesét, Szívest az ercsi-i bérgazdaság 4000 K -éri vásárolta meg. Az eladási állag ár pedig az ty\'népi collectióból 2170 K. volt.
Elek Eriié 12 db. részint jrgrksbiri. résziül kondorszórü lincolu-sliire sertéseket is kiállítóit, de versenyen kívül, minthogy zsűri tag volt. El állatok dicsérő oklevéllel lettek kitüntetve. Különben A volt egyike azon kiráudulóknak, kik az 0. M. 0. E. megbízásából annak idqjén Angliában járUk és a kitűnőknek bizonyul\' sertésfajokai bizánkbau meghonosították Ez állatok tenyéaz-malacai 3 hónapos korában 250—300 K. ért kelnek el, uoha -husértékök alig rug 20 K.-ra; és már megszületésük előtt ref-lektáusok foglalják le a tenyészetre szánt ujnépi yorkshire-inalacokat.
Tehát igy került a BAliut fényképe az Állat-
3
ZALAI KÖZI-ÖNT
APRILI8 35
tenyésztési Szemle műmellékletén az egész ország gazdaközöuségéuek figyelme elé.
Szívesen regisztráljuk az ujnépí uradalomnak és veie Elek Ernőnek ezt a kitüntetését, hiszen az uradalom szomszédságukban van és tejterméke Nagykanizsa fogyasztói eléli mint elsőrangú ismeretes. De másrészt Elek Ernő neve Nagykanizsa sót az egész vármegye gazdasági és kulturális mozgalmaiban a legjobb haugzásuak egyike, aki nagy ambícióval és kiváló szakértelemmel működik közre gazdasági életűnk fellendítésén.
Most pedig hadd szóljuuk a dijakról is. Mert nem érdektelen az minthogy amint már említők műtárgyakban kerülnek ezek kiosztásra. Igy nemcsak a díjazás van elérve, hauem • művészet pártolása is elósegiltetík ; sót mert ezzel a művészi izlés, a mű vészét megkedvelése éppen annál a nagybirtokos osztálynál alapoztalik meg, melynek leginkább van módjában, hogy Mecaeuása legyen a honi művészetnek, még miasiót is teljesít ez az intézkedés Az idei 3000 K -ás nagydíj melyet ltáliut szerzett meg tulajdonosának egy Spányi-féle alföldi esti tájkép, nyugodt hangulattal, jókora vásznon kidolgozva. Alul egy rézlemezen ez a bevésés «Ivashaló; T. (enyész) A. (Ilat) V. (ásár). Budapost, 1913. A Magyar Királyi Földmivelési Minisztérium nagydíja a legkiválóbb simmeuthali tenyészbikának " A 600 K.-ás 1. díj, mely Szives érdeme, Zempléni Tivadar M,o -sogatóleány genre-képe ugyauoly felírással, utalás az 1. díjra. Az 1910 ben Bugrislól nyert dj pedig Pálya Oelesztiunek Vásári jeleuet cimü képe kisebb vásznou. Van még több műtárgy is abbau a eollecilóban, mely mind az ujnépi uradalom dicséretének hirdetője, mely siker a modern gazdálkodás titkában rejlik, mely mind azokat a tényezőket felkutatja, kihasználja, melyek a gazdasági élet haladását jelzik.
Ebben az öntudatos szakszerű minta gazdálkodási rendszerben találjuk meg ujnépi Klek Ernő kivívott sok sikerének titkát.
vesszőparipájának nagyon alkalmas s egyelőre ez is elég — eredménynek
Menjünk további
A folytouosan fokozódó drágaság is hozzájárult ahoz, hogy a megélhetési viszonyok állal teremtett súlyos gondokat egy-egy szociális eszme felszínre vetésével, vagy éppen megvalósításával önmagunk vállain könnyítsük Apostolok lámadlak e téren, kik az emberiségnek éhhaláltól való megváltását tűzték feladatul ö.iinaguk elé. .Meg koll teremteni s közös kouyhál!" És röpködtek a gyüjtőives apostolok. Lázban állott a város társadalma. Hejh, milyen boszusága lesz az élelemuzsorának, ha látja, hogy a tejjel-mézzel folyó dus magyar Kanaánban senki se hal éhen, mert a — közös konyha intézméuye ezt meg nem engedi .. Hová lettek azok a gyüitóivek s az azokat utcahosszaL lengető lelkes apostolok ? Tán a drágaság csökkent s könnyebbé, rózsássbbá vált a megélhetést? Istennyilát I Azóta már legalább 30—50 százalékkal emelkedett az élelmi cikkek ára s ma még inkább kí van szolgáltatva a vásárló közönség a kiskanizsai tejhamisitó kol\'aaaszonyságoknak, mint Valaha, — hanem azért az éhhaláltól megváltást igérő eszme csak eszme maradt... és érlelődik.
Már a hatósági husazék fényesebb ksrriért csinált, mert Az meg íi született. S nagy szerencse rá uézve a születés, mert különben alig jut abba a helyzetbe, hogy — meghallhasson. Hál biz ennek a megszüntetés csupán a halálát készítette elő. Eredménynek ez is valami I
Éppen így járt ezelóit 5—6 évvel a néhai emlékozetfl Erzsébet-téri tejszövetkezet is. Szépen berendezett üzemmel, pár hónapig tartó fennállás uláu kimúlt. — végelgyengülésben. Olyan volt az élete, mint .az égbe visszaröppouó sugáré." Csecsemő korábau érte az agónia. Pedig fennállásának legfőbb bázisáról, - a szövetkezeli igazgatói állás betöltéséről kellően gondoskodva volt, Es egyéb uem igen szükséges az elléle vállalkozáshoz. S csodálatos 1 Mégis elérte sorsa, a kikerülhetetlen. Ugy járt, mint a legtöbb szövetkezet.
Az erdélyrészi vármegyékben persze kissé másként, nom oly praklikusau csinálják az Ilyen tej- és vajszövotkezotekel. Összebeszél a pap a tanítóval, kidolgozzák a szövetkezel munkA és üzemtervét s meguyorik annak a lakosságot. A gyámoltalanok még csak az igazgatói állás tekiutélyéról se gondoskodnak, mikor élére állítják tiszteiéiből, — a tiszteletest; sót annyira a bűnös gondatlanság látszatával dolgoznak, hogy még ogy zsiros könyvelői állást se hzervezuek, hanem a tanító nyakába varrják n könyveléssel járó teendőket, — ugyancsak ingyen. 8 a szorvezés vége egy nagy, de nagyon nagy abszurdum: a szövetkezet nem bukik meg. Hajh I Ez már c«akugyau a falusi élellilozófia titka. No meg talán azé a körülményé, hogy az ilyen szövetkezet kimondott célját, a közérdeket nemcsak szem elótt tartják, de bec-iűleteseu szolgálják; s nem a reprezentánsra szervezeit igazgatói és könyvelói állás dus javadalmazásának megteremtéséhez szedik le a tejfölt, hanem meghagyják az* — a szövetkezel reputációja számára. Iljeu ideális bolondjai vaunak a falusi életnek, — a városi élet reális gondolkozású stréberei helyeit. Do persze: valahány ház, annyi szokás.
HÍREK.
Magyar jellemvonás.
(N. L) Térjünk rövideseu a tárgyra. A folytonos tervezgetés, ez a magyar tulajdonság. Nem megyűuk példákért a szomszédba. Van ítihou is elég
Lássunk egy-kettői ezekből a példákból, lit vau mondjuk: a gazdasági szakiskola ügye. Közel két évtizedes tisztességes mult áll a háta mögött, mielőtt megszületett volua. Tehát az embrionális fejlődéshez ennek az ügynek éppeu annyi ¡dó kell, amennyi normális viszonyok között egy intézményt felvirágoztathat, vagy tönkre tehet. Es még fájjndig csak a tervezgetés, vagy mondjuk: a közeli** fíg-valósulás lehetőségének stádiumában áll. Ali, s7/ila-szilárlau Es nincs semmi hajlandósága a megmozdulásra. Mintha élő cáfolata volna annak a fizikai lOrvéuyuek. hogy a természetben nincs abszolút iiy ugatom. Hát vau I (Vak a felállított axióma alapszik tévedésen.
Hogy helyes, célravezető vagy éppen u köz-szükséglet kívánalmainak megtelelő volna-e ennek az örök stagnálás állapotában leledző eszméuek megvalósítása : az persze kérdéses. No de a tervezgetések
— Wlassics Gyula az Izr. óvóban Wlassics Gyulát 60-ik születésnapja alkalmával Búu Samu igazgató üdvözlő levéllel kereste fel, melyre a következőkben válaszolt: .Igen tisztelt igazgató Ur I Mélyen meghalott Igazgató ur üdvözlő levele, mely legkedvesebb emlékeimet idézte fel, midőn legzsen-gébb korom egy kedves korszakára utalt, mely fe-ledheletlenül vésődött szivembe Fogadja igazgató ur szives figyelméért leghálásabb köszönetemet. Kiváló tisztelettel Wlsssícs."
Ezzel kspcsolalban uem lesz érdekleien megemlíteni, hogy Nsgykanizsán az izr. hitközség létesített legolöször kis-dedóvó intézetet Dr. Villányi Henrikuek .A nagykanizsai Izr. Hitk. Tanintézeteinek történeté"-ben olvashatjuk, hogy: „Az izr. hitközség 1864-ben & Danneberg-féle házat (Kazinczy-ut) 11300 frtért vette meg. Ennek kertje a mostani Csengerí és Nádor-utcáig (erjedt, libben az épületben helyezték el a kisdedóvót mindaddig, mig 1867-beu a mostani iskolaépületben egy szárnyat uem építettek. Akkor ebben telepedett le a kisdedóvó inti\'zet (Csengerí-ut), mely Nagykanizsán legelső volt. Ennek vezetésével Triescher Salamon bécsi kisdedovót bízták meg, ki köteles volt segédovónót is alkalmazni * Minthogy Triescher 1860-ig volt a hitközség szolgálatában, bizonyos hogy s volt miniszter, a közigazgatási bíróság elnöke, Wlassics Gyula, hozzá járt a kisdedóvóba, melynek okos iránya melleit tanúskodik a hitközség amaz intézkedése, hogy 1857-től kezdve c»ak 6 éves gyermekeket volt szabad oda felvenni, és a nsp legnagyobb részét já lékkai kellelt tölteni.
— Személyi hír. A székesfehéivári tankerületi főigazgatóság alá tartozó középiskolai igazgatók f. hó 35-éu és 36-án Kárpáti Kelemen főigazgató elnök lésével tankerületi értekezletet tartanak. E gyűlésre Horválh György, nagykanizsai főgimnáziumi igazgató tegnap a délutáui gyorsvonattal utazott és csak szombaton d. u. tér onnan vis«a, .
—■ Eljegyzés. Gellért 8amu dr. ügyvédjelölt, a .Sümeg és Vidéke" szerkesztőségének tagja, eljegyezte özv. Horváth Gáborné leányát, Jankát Sümegen.
— Tanári oklevél. Beutzik Mihály, a nagykanizsai főgimnázium fiatal tanára f. hó 23-én tanári oklevelet szerzett a budapesti tudományegyetemen. Az ambiciózus és tehetségos tauár a jogi szakra is beiratkozott és buzgalommal készül a juniusbau le-leeudó alapvizsgára.
— A pénzügyi bizottság tegnap d. u. ujuépi Elek Lipót eluöklete alatt gyűlést tartolt. Tárgyalás alá került az államsegélynek felosztási módozata, melyet a számvevőség készített. A bízottság a tervezetet elfogadta és a mutatkozó 689 K maradváuyoak a nyugdíjpénztárba leendő beutalását véleményezi. Ajáulja továbbá, hogy a jövőben nyújtott államsogélyt a most bemutatott alapon a városi tanács saját hatáskörében, közgyűlési határozat pélkűl ossza fel. -Javasolja végre a bizottság, hogy kérvény intéztessék a belügyminiszterhez, hogy jövőre az államsegély oly összegben engedélyeztessék, hogy az érdem szerint előléptetett tisztviselők fizetés és lak-bérkiegészítése, melyek most a házipénztári terhelik, tel|es fedezetet nyerjenek. Ezeutul több tisztviselő, bzolga, rendőr és erdőórök fizetésjavitási kérvénye intéztetett el kedvezően.
— Kalvineum-estély. A nagykanizsai ref. egyház a Kalvinenm (orazágos ref. lelkészi árvaház)
APR1LI8 85.
ZALAI KÖZLÖNY
8
é« aajAt templomalapja javára Nagykauíztán, a Polgári Egylet nagytermében 1912. évi ápr. bó \'28-án (vasárnap) Kalvíneum-estélyl rendez. Az estély Icezdete este fél 9 órakor. Helyérak: Pálioly 40 K. Olóliely az I— II. sorban és oidalülés 6 K, III—V. sorbau 5 K, VI—VIII. sorban 4 K, a többi sor 3 K. Belépőjegy 2 K. Karzat l K. Folalfizetésoket, tekintettel a jótékony célra, köszönettől fogadnak s birlapilag nyugtáznak. Jegyek elóre válthatók Alt és Bőbm cég üzletében. A műsort tánc követi. Műsor:
I. Prolog: Irta Moxsouyi Sándot. 8zavai|a Lajpcig Lolly k. a. 8. Elószó: Kádár Lajos ref. lelkész. 3. Pogátschnigg Quido: Dal a dalról. Klóadja a Nagy kanizsai Irodalmi és Művészeti Kör dalárdája. 4. Beszéd: Dr. Baltazár Dezsó tiszántúli ref. püspök. 5. Mozart: Varázsfuvola dalművéből, .A főpap imája." Énekli Jáuossy Antal éuekmüvész, zoug. kiséri Dr. Balla János. G. Vonósnégyes. Szereplői: I. hegedűit: Hoffrichter Emma, II. hegedűn: Dr. Krátky Istváu,
II. mély hegedűn: 8auerinann József, gordonkán: Sauermauu Béla. 7. B. Sándor Erzsi, a m. kir Operaház művésznője énekszáma. Zongorán kiséri Dr. Balla János. 8. Költemények: Irts és előadja Dr. Miklós Elemér főváiosi tanácsjegyző. 9. 8zuhay-Fövenyessy: .Isten hatalma." Euekli Jánossy Antal. Zongorán kiséri Dr. Balla János 10. Záró beszéd: Kiss Ferenc, a Kalvineum elnöke. II. Lányi Ernő: Népdalegyveleg. Előadja a Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör dalárdája.
— Az UranuB hirel. A közönség mindig lesi várja, micrfda uj programmal lepi meg az Uranua mozi. £s\\ valljuk be, hogy kifogyhatatlan az uj szebbnél-szebb műsorok megválogatásában. A közönség méltányolja Is az Urauus tulajdonosának áldozatkészségét és miudeit műsor telt báz elótt — de nem zsúfolt ház előtt — folyik le. Mert publikum-zsufolást nem enged meg a tulajdonos. Kényelmesen élvezik az állandó jellegű látogatók az érdekes előadásokat. Szombaton és vasárnap uj remek műsor lesz, melynek slágere A szélmalom öröme és bánata és A cirkusz gyermeke (dráma). No meg a Móric előadása az alkoholizmusról — muszáj nevetni jelszóval. At előadások szombatou d. u. 6-tól, vasárnap d. u. 4 órától fogva tartatnak. >
— A kórház kibővítése. A kórházi bizottság kedden Tripamtner Gyula elnöklete alatt gyűlést tartott. Előterjesztetett a kórház kibővítés részletetes terve, melyet Sándy Gyula múépitó tanár készített. A bizottság ugy határozott, hogy felkéri a várost, hogy a kórházhoz szükséges területet már most csatolja a kórház területéhez és kerittesse be. Mivel pedig a tervbe vett építkezési programm pénzügyi okokból egyszerre megvalósíttatni nem fog, azért a bizottság azt az előterjesztést teszi, hogy a ragályos betegeknek szánt épület huzassék emeletre, vagy pedig uj pavilon építtessék. Egyszersmind a tüdőbetegek gyógyítására szánt
pavilont is ugyanakkor építtesse meg. Teljesen helyeselhetjük a bízoltságnak e felfogását, mert hiszen az egyes épületrészek a terv szerint egymástól függetlenül is felépíthetők és mivel a két legszükségesebb teendő a tüdőbetegek és ragályosok elkülönítése, tehát első sorban ezeket kell megvalósítani. Ezzel már a kórházi zsúfoltság is megszűnnék, ami pedig egyik legnagyobb mizériája közkórháztinknak.
— Érdekes előadás. Dr Kirchkttopf (iytila a soproni kereskedelmi és iparkamara fogalmazója a nagykauízsai Ipartestület elóljáróságáuak meghívására f. évi május 6-én este 7 órakor .A tisztességtelen versenyről" előadás fog tartani. A tudós előadó a mult liónaphAU Sopronban értekezett e témáról és a hallgatóság nagy tetszéssel fogadta fejtegetéseit. Az előadás valószínűleg s városháza dísztermében fog megtartatni.
— Lóosztályozás. F. hó 22-én tartatott meg a tavaszi lóosztályozás a tűzoltó örtauya bejáratánál. A város részéről jelen volt Vécsey Zsigmond pol gármcster, Csányi Józsel katonai előadó tanácsos és Kálovils József ktlIUuácsos. A hadsereg részérói Zeller Viktor de Zellhoim tllzérfőhadnagy és egy tűzérlizedes A civil lónvaló bizottságból pedig Bo-gentieder József, dr. Szigelhy Károly, lilatkó János és Klschléger Elemér m. kir. állatorvos. Az osztályozás reggel 7 órától d. ti. 4 óláig tartott és az alkalmas lovak besoroztattak.
— Jegyzőválasztás az Ipartestületnél A nagykanizsai Ipartestületnél a lemondás folytán megüresedett jegyzői állásra 10 pályázati kérvény érkezett be Ezek a következők: Baksa István kályhás, Keszthelyről; Bágynni Szabó Ödöu, Merfelcz Ferenc, Kolozsvári Ödöu, Hajós Ferencz, Kisíalutli Márton, Verltás Uusztáv, Lacin Viktor, Tanceuberger József és Matkovíls Lajos. A f. hó 22-én megtartott elóljárósági g)ülés átvizsgálta a kérvényeket és elhatározta, hogy valamennyi választás alá bocsáttatik A megválasztáshoz abszolút többség szükséges. Ha az első szavazásnál senki se kapua abszolút többséget, akkor a három legtöbb szavazattal birók közölt uj szavazás fog dönteni. A szolgai állásra az elöljáróság 4 pályázót hozott javaslatba. Megválasztásuk ugyanigv lörléiiik. mint a jegyzőké. A választás f. hó 28 án esle 8 órakor lesz az ipartestület elóljáró-sági gyűlésén.
- A magyar Delta. A Duna mielőtt a Fekete tengerbe szakad, deltákat alkot. Tudunk a Nílus deltáiról is, ahol egy esztendőben kétszer arainak; a magyar Deltáról azonbau csak szok tudnak, akik már eddig gyümölcsöst, szőlőt vadaskertet kertjeitek. A magyar Delta, amelyet Kollerich Pál és fiai (Budapest, Fereuc József rakpart) hoztak forgalomba, a legkiválóbb keritkezó anyag, mert olcsó, tartós és a célnak mindenképen megfelel. Kollerich Pál és fiai ezzel a sodronyukkal a magyar iparlermelésnek kiváló szolgálatot tettek. A cég a legelőkelőbb gazdaságoknak szállil|a a sodronyt, mely
| versenyeu kivül áll. Készséggel küld bárkinek I árjegyzéket.
— Ipari munkások jutalmazása. A soproni kereskedelmi és iparkamara felhívta a nagykanizsai gyárosokat, közép és kisiparosokat, hogy f. é. május 31-éig közöljék ama munkásaik névsorát, kiket szorgalom és jó magaviselet miáit jutalmazásra érdemesnek tartanak. Összesen hat 100—100 K ás jutalom t>g kiosztalni. de a jutalmazott munkások mindegyike a jutalmazás lényét és indokait feltűntető elismerő oklevelet is kap. A jutalomra való igény előfeltételei a következők: 1 magyat állampolgárság ; 2. lényleges ipari munkában való 15 évi megszakítás nélküli foglalkozás; 8. ba a rendes évi kereset \'2000 K-át meg uem halad. E feltételek hiteles okiratokkal vagy munkakönyvvel bizonyitandók. A beadvány vagy felterjesztés bélyegmentes. Ugyanazon munkás csak egyszer részesülhet jutalmazáabau.
— Borlopás Oserfön. Onuan vesz az ember egy kis jó itókát, ahol van Cserfón vau, hát megdézsmálta valami szomjas ember a Horváth Ferenc kiskanizsai polgártársunk pincéjét. F. hó 82-éu reggel kiment Horváth cserfói pincéjéhez, melyuek ajtaját éppen abban az állapotban találta, ahogy 6 nappal azelőtt gondosai) bezárta. Mikor azonban bonyi. tolt. a présházban mindent felforgatva talált. Ergo valaki járt ott. Minthogy a valaki járt ott Minthogy a valaki a pincébe nem tudott rendes utou behatolni, felment a padlásra, a monyezotet kibontotta és ugy szállt alá a pincébe, honnan 6 pintes üveg jóféle pálinkát meg egy akó bort elvitt. A rendőrség a helyszínén megjelent és megállapította, hogy a tettes a présház ablakán mászott be és hogy az akó bori kiszállíthassa belülről kinyitolta az ajtókat, és azon lelte ki; azután belülről újra belelte, bereteszelte és igy történi, hogy a gazda kívül még nem tudla, hogy betörlek pincéjébe. Érdekes, hogy Cser. főn kél szóllópászlor is vau, kiknek ilyenkor másra nem kell ügyelniük, mint a lakatlan biztonságára. Az éber órökkel azonban uem törődve a tettes nyugodtan lefejtette az akó bort a nagy hordóbólt zavartalanul tette ki az ajtón és vihette el értékes prédáiét. A rendőrség nagy erélylyel nyomoz a szomjas tettes után.
— Lopás Pláuder Fereucué kiskanizsai lakós panaszt tett a rendőrségnél, hogy mezei munkájáról hazatérve, lakását felforgatva találta s szekrényéből 13 korona készpénz, padlásáról pedig egy sonka eltűnt. \'23 koroua összes kárának megtérítése iránt (Joszpou József, mint a lopás gyanúja alatt álló kiskanizsai lakós ellen kéri az eljárást megiuditani.
Ugyancsak kiskauízsaí lakós, Ferk Fereuc szatócsüzlet tulajdonos panaszolta a rendőrségnél, hogy a nyitva levó ablakon keresztül ismeretlen lettes üzletébe bemászott és onuét 40 korona áru doháuyi ellopott. A rendőrség mindkét lopás ügyében megindította a hivatalos eljárást.
— Egy jó házból való flu, kinek 2—3
középiskoláin vrii, nyomdász laiioucuak azonnal felvétetik Ifj. Wa|dits Józsel könyvnyomdájában.
Sir olin" Roche
ezerszeresen bevált
tüdőhurútok ellen
friss és idült
köhögés, hörghurutnál tüa ögyuladások után.
Egészséges tüdők erős étvágy óvszer a tüdővé SZ ellen.
a ZALAI KÖZLÖNY APBILIS 11.
Hegedűk.
tskolahcgcdük : 6, 8, 10, 12. 14 kor.-ért. — Zenekarhegedtik: 18, 28, 24, 30, 40, 60 kor.-ért. — Hangverseny és mester-hegedUk: 70, 80 egész 800 kor.-ig. — Hegedűk: \'/, "/* nagyságban 4, 6, 8, 10 kor.-ért. — HegedUvonok: 1, 1-60, 8, 2\'60 3, 4 kor.-ért. IlegedQvonók fernambukfából nagyon köuuytL6, 8. 10 kor-ért. — HegedUtokok: 6, 7 60 kor. és foljobb. — HcgedUtábak*: 4, 10, 12 K és feljobb. — Álltartók: 1, 140 K és feljebb. — Hurok minden árban ós minőségben. — Viola avagy Brácsa ós alkatrészei 10%-kal drágábbak. — Celto. Iskolacello: 20, 25, 27, 28 ós 30 kor. — Zenekarcctto: 40 50, 60 és 70 kor. — Cellovonk: közönséges 160-tól 3 kor.-ig — Cellovonó fernambukfából 6 kor.-tól 18 kor.-ig — Nagybőgők: 7,-es 78 kor. «/4-e» 76, 80, 90 ós 150 kor. — Nagybőgővonó: 4, 5. 6, 8 ós 9 korona.
Nyouiitott a laptulajdonos lfj. VVajdits József könyvnyomdíjában Nagykanizsán.
HANGSZEREKET
HUZÓHARMONIKÁKAT
NAGYKANIZSÁN Deáktér 1 szám
Ift WAJDITS JÓZSEF
hangszerkereskedóse
I-sőrendü minőséget ajánlok a következő árak mellett.
Szétküldés utánvéttel. — Kezeskedok arról, hogy csakis jó ós az értéknek mogfeleló hangszerokot szállítok, ennélfogva megengedem a kicserélést ha az 3 napon belül az átvétel után történik — Megsértett árukat nem fogadok vissza. Az árak darabonként értendők.
OzltorAk.
Primoitora, jávorfa, gépezet nélkül: 13, 14 kor. — Palizander-tetóvel 20 kor.-tól 30 kor.-ig. — Priincitora palizandertetó és gépezettel: 87, 30, 34, 36 kor. — Primcltora egész 64, 70, 80 kor Koncertoitora a fent felsorolt minőségben is, Azonban drbja 4 koronával drágább. — Magyar nópcitorák közönséges kivitelben, egász-kótáa 9 kor., jobb minőségű, fél- v 10 kor., diófa-tetővel 12 kor., utinz patisándfaból 14 korona.
Fekete granatilfából njezüst billentyűkkel: 6 billentyűvel 16 kor., 8 billentyűvel 24 kor., 10 billentyűvel 30, 36, 10 kor. 18 billontyűvel 18, »0 kor. 13 billontyüvel Ott, 56, 60 kor. — Piccolóflóták: 5 20, 5.60, 6 40 korona.
Klarinettok. 1\' ■■ 1}
Fekete granatilfából, ujezűat billentyűkkel: 10 billentyűvol 36 kor. 18 billentyűvel 48 korona stb.
Dobok.
Nagy dob réz faabronc4sal 10 csavar 56 kor. — Nagy dob rézabroncs és 10 osavar 90 kor. — Községi dob 14 kor.-tól
40 koronáig.
Czimbalmok 70 koronától feljebb.
Hazóharmonikák.
Hiuóharmonikt, 10 billentyűvel, dupla hanggal, kétjáratu fúvóval, réz sarkokkai, nagyon szép alkatú, kitűnő hanggal, drbja 9, 10, II korona. Ugyanazok háro uszoros hanggal 16, 16, 17 korona. Ugyanazok 8 soros, 19 billentyű dupla hangokkal Dur és Moll-bassua, dupla hanggal: 16, 84, 88 korona, 3 soros 31 billentyűvel: 48, 58, 60 korona.
Kimerítő árjegyzéket ingyen és bérmentve szállítok
Rézfuvóhangszerek.
Minden rézfuvóbangszer la 3 cilinder géppel van ellátva. Trombita: 02 kor Basstrombita: 48 kor. Piston: 38 kor. Vadászkürt: 71 kor. Eupbonium: 54, 58, \'60 kor. Bass: 40 kor.-tól 70 kor.-ig. Trombiiaktlrt 60, 64, 70 kor. — Bombárdonok F: 60, 68, 78 kor. Bombárdonok 0 vagy B, 110- 180 138 kqr. - Helikon: 108, 110, 138, 144 korona.
Fuvolák.
NAGYKANIZSA 1912 ÁPRILIS 29.
51-IK ÉVFOLYAM 33. SZÁM
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■•ijilialk hétlii ii ciltirttkii.
fciOtUatáal Arak: Kg*»i ívro 10 korona, Ulívio 8 korona. Ne|y«a««a 2 korona 60 Ali. — Egy«« ttAm irt 10 Ali.
A nők választójoga.
Rengeteg sokat összeírtak inár erról a témáról. Koraolyan is, mosolyogva is; tudományos készültséggel ós lároairói felületességgel. Mikor uz ósszcl Jnstli Gynla a cifra bandériummal bevonult Nagykanizsára, két apostola és tegyOk hozzá, tehetséges apostola a nói választói jognak, szintén lejött hozzánk. De mielőtt okos beszédeik be belekezdtek volna, Justh Gyula és Nedeeky Jenó már elkészítették a talajt a nők választójogi kérdésének ugy, hogy mikor szóba került, már a guny nyilai röpködtek a nói szónokok felé. Lebecsülték óket az alkoholtól dQledt szemű, tudatlan szavazópolgárok, kik bátran beleszólhatnak az ország dolgaiba, meri egyetlen (jualifikáoiójuk meg van hozzá: t. i. férfiak — azaz hímneműek.
Ez a kérdés még nagyon sokáig fog napirenden maradni, mert most, mikor az egész obstrukoio, az egész parlamenti züllés, a gazdasági és kulturális kátyúba rekedés mind az általános választói jog nevében történik, likkor az általánossági fogálomnál a nók iuég mindig szóba se jönnek. Sót még ott vagyunk, hogy maguk a nók, kiknek egyetlen világa — oh nem, nem a család, nem a konyha — a korzó, azok is mosolyognak, lenézik müveltlelkü társnőik küzdelmét. Fáradtak ók a gondolkozásban, nem veszik é8/.re hát, hogy mig a müveltlelkü és agyú tanitónók és tanárnók, orvosnők, gazdag és világlátott képzett művésznők, birtokostlók az alkotmány sinoain kivül vannak, addig az iskolaszolga, kinek egy kis háza is van, a béres, akinek két hold földet adott a takarékosság és az orvosi szolga, ki szintén adófizető, akár országos képviselőnek is megválasztható.
Az Est szombati száma liirt adott arról, hogy egy tudós nő egyetemi magántanárságra pályázik. És az egyetemi tanáos természetesen szívesen megnyitja kapuit a tudomány előtt, ha nói agyból fakad is az. Tehát ha már az iskolák legmagasabbika, a tudomány minden ága és foka megnyilt a nói nem előtt, akkor a politikai jog elzárása valóban nem egyéb, mint aminek a nók tartják: a férfinem zsarnoksága.
Aktuálisnak tartottuk ezeknek elmondását, mikor Justh Gyuláék annyira nagy köri akarnak keríteni az általánosnak, hogy szinte maguk se tudják meddig terjedjen az és hol »/.akadjon vége. És ebbe a nagy általánosságba, melybe talán a magyarság szupre-máoiója ie belefuladhat, a nók nem találhatnak helyet.
Hogy mivel Argumentálnak a feministák a nők azavazatjoga mellett, az ti következő felhívásból teljesen kitűnik :
Kolelöi iieikoulA Kertéi»« JóaieT.
Társszerkesztő : Kmgy I.aJon.
Szirkiiztiség ii kiadóhivatal Diik-tér 1
Taláron: tit. — HlrdaUaak dljaaabáa aiarlnl.
Polgártársak I
Önök az általános és egyenlő választójogért, a népparlaiuent megteremtéaeért, a kiváltságok és az osztályuralom megqpűnte-léseért harcolnak. De:
Igazán általános választójog u az, amely az összes férfiakra vonatkozik, de az összes nóket kizárja?
Igazán egyenlő választójog-e az, amely minden férfinak egyenlően ad jogot és minden nőt továbbra is egyenlő jogtalanságban tart meg?
Igazán népparlament lenne-e a/., amelynek választásából és képviseletéből a nép nagyobbik fele, a nók továbbra is ki volnának zárva?
Igazán megszűnnek-e a kiváltságok, ha az összes férfiaknak kiváltságokat adunk az összes nók fölött? Vy
Igazán megszűnik-e az osztályuralom, ha helyébe korlátlan nemi uralmat létesítünk?
Előbb a férfiak általános jogát kell kivívnunk, mondják sokan.
Polgártársaki He egyszerre osinálták a férfiakra és nőkre egyformán kiterjedő általános adókötelezettséget, ha egyszerre köte lezték a férfit és a nőt, hogy a törvényeknek engedelmeskedjék, ha minden kötelességből egyszerre mértek férfinak ós nőnek — utóbbinak sokból duplán — akkor az általános választójogot is egyszerre kell nekik megszerezni.
Polgártársak I Aki belátja, hogy nem általános választójog az, amely osupán egy osztályt, vagy egy felekezetet, vagy egy nemzetiséget képvisel, annak be kell látnia azt is, hogy még sokkal kevésbbé általános az, amely egy egész nemet kizár.
Magyarországon 4 millió kenyérkereső nő orvos, tanár, tanító, gyógyszerész, tisztviselő, művész, iró, mezőgazdasági és ipari munkás, slb. lartja el önmagát ós a családját. Ezek ós Magyarország többi anyái ós háziasszonyai érdekében tiltakozunk az olyan választójogi reform ellen, atnely a nőt továbbra is kirekeszti az alkotmány sáncaiból es követeljük az igazi, azaz a nónre is kiterjedő általános és egyenlő választójogot.
\' fénypontja lesz az ó beszéde az ottani Kalvineum j ünnepélynek.
— Dr. Baltazár Deznő fogadtatása. A
tiszántúli relormátusok nagyhírű püspökének togadla-Uiséra Nagykanizsa város részéről Vécsey Zsigmond polgármester, dr. Sab|án Uyula fójegyzó Kischer Imre ügyész Deák Péter fékapilány, valamint a helybeli református egyház elöljárósága s n város előkelőségei közül többen jelentek meg tegnap délben a vasulí állomáson, hol sz érkező püspököt Vécsey Zsigmond polgármester a nála megszokott közvetlonséggel üdvözölte. I)r. Bahhazár Dezső megható bőszedben köszönte meg a fogadtatást mely uem neki, hanem az özvegyek és árvák ügyének szól. A püspök ur ómélló-ága ma délután távozott el Negykanizsáról Enyingre, hol holnap este sínét
A világítási ad hoc bizottság
átirata a Fruz Lajta ii Fial villaan ii lozmtlom üzim riszvéijtáriaiá|iak laiykaílztii.
42.19/912., 5773/»!2. sz. a. iktatott beadványát és az utóbbival együtt bemutatott szerződés torvozot vétele kapcsán T. Cimel a következőkről értesítjük :
T. Gim az idézőit beadványban és a bemutatott "zorződés tervezetben f. é. febr. 13-án tartott közös értekezlet alkalmával megbeszélteket a leglényegesebb kérdések tekintetében mellőzte és pedig :
1. A város képviselői a concessió időtartamának meghosszabbítása tekinlotébou nyomatékosan hangsúlyozták hogy ezt a képviselőtestületnek semmi-körűlinények között sem javasolhatják. A cég-képvlselóí ebben megnyugodtak, mégis a cég ezen az 14 73/918-iki beatlványban előterjesztett kívánságát uem vonta visSta, sót azt a bemutatott szerződéstervezetbe bo is illesztette.
2. Magánosok villamos fogyasztási berendezéseinek kicserélése és vozetékeik átalakítása kérdésében a v. képviselői kijoleutetlék, hogy a fogyasztókat u| berendezések átvételére és az értékkülönbségnek pénzzel való megtérítésére nem kötelezhetik, mert senkísem kényszeríthető arra, bogy meglevő használható berendezését ráfizetés mellett ujjal cserélje ki.
Ennek ellenében azt ajánlották, hogy a fogyasztási berendezések az eddigi berendezésekkel egyenértékű e.ekoek megfelelő minőségű és leljesilö képességű berendezésekkel ingyen cseréltessenek ki.
A cég ezen eljárási módot el is logadta. beadványában mégis újból saját korábbi ellogadhatatlan propoziciójával állott elő.
7. A város képviselői a cégnek az ivlámpáktiak 600 gyertyafényű izzólámpákkal való helyettesítésére vonatkozó ajánlatát, mert a kettő között világítási effeklusuak és fentartási költségnek megtelelő ellen értéket megadni nom volt hajlandó — nem fogadta el éa a jelenlegi ívlámpák feütartását kívánta A cég képviselői ezt tudomásul vették, mégis a szerződés tervezetbe a GOO gyertyafényű izzólámpák lettek felvéve.
4 A városi képviselői elfogadták a cégnek a forgóáramra való átmenet alatt követendő elárásra vonatkozó javaslatát, de kikötötték, hogy világítási és motorikus áram, mely időben és tnily feltételek melleit szűntethető be. A beadványban a cég ez utóbbi feltétől elvállalása lekintetébeu nem nyilatkozott.
Ezek volnának a megbeszélt kérdésekre vonatkozó lenyegesebb észrevételeink.
A szerződéstervezet áttanulmányozása során pétiig azt tapasztaltok, hogy abban oly pontok foglaltatnak, melyek a cég ajánlatával homlokegyenest elleniéiben állnak, továbbá hogy a jelenlegi szerződésnek ja forgóáramra való átlórésével egyáltalában nom érintett pontjai lettek egyszerűen kihagyva, igy többek közt.
1. A jelenlegiaszerződés 19. §-ának azon ki-tétele, „ha az összes földalatti kábelek három km. utcahosszal meg nem haladhatnak\' forgóáram cselén nem állhat fenn, mert a cég 14352/912. sz. íyánla-tábau már arra kötelezte magát, hogy a város bel-
a
ZALAI KÖZLÖNY
APBILIS 11.
területén a tápvezetékeket mind földalatti kábelként fogja elkészíteni.
8. A jelenlegi szerződés 24. §-a, mely a con-eeaaió lejárta esetén vállalkotó jogaioak megszűnéséről hzóI, a tervezetből ki lett hagyvt.
A felsoroltakon kivül vr.,nak még oly megállapítások éa változtatások, melyek jelenleg fennálló éa a forgóáramro aló áttérés esetén előálló jogoknak elliomályositására alkalmasak.
A felsorolt körülmények folytán T. cim aján-latail, melyek a jelenlegi szerződésnek oly irányú megválaszthatását célozzák, hogy a forgóárarara való áttérés lehetséges legyeu, a képviselőtestületnek el fogadásra javaslatba uem hozhatjuk, de nem hozhattuk volna még az esetben sem, ha T. cim a megbeszélt kérdésekre nézve azon at állásponton megmaradt volna, melyre a szóbeli megbeszélések folyamán helyezkedett, nem pedig azért, mert akkor, amidőn a város forgóáramra való ¿\'téréssel, mely lakosságának kellemetlenséget okoz, míg a cégnek módot ad arra, hogy üzletét kibóvithesse és jövödelmezóbbé tehesse — nem elégedhetik meg azzal a virtuális haszounal, — a reménynyel, hogy 8) ér múlva az avulás folytán és a várható technikai elóhaladáshoz képest elértékteleuült, nem gazdaságos telephez jut, hanem követelheti a még, hogy az ő segódkozése folytán létrehozott jövedelmi többletből már a con-cessió időtartama alatt is részesüljön
T. cim az ideig bemutatott Írásbeli ajánlataiban az áramváltoztatáBra általunk felállított jogi éa mű-szaki feltételeket magáévá nem tette és. így módunkban állana a városi képviselőtestületnek a tárgyalás sikertelenségét bejelenteni, mégis mielőtt eteti útra térnénk — előzékenységből — közöljük T. cimmel az áramváltoztatásbói és fenlkifejtctt álláspontunkból kifolyó végső feltételeinket.
Ainenuyiben T. cim ezeket el nem fogaduá, kénytelenek lennénk a város képviselőtestületnek azt javasolni, hogy a kérdés felelt térjen napirendre
Feltételeink a következők:
1. A concessio időtartamának meghosszabbítását a képviselőtestületnek javaslatba nem hozzuk.
8. A kazán, csővezeték, meghajtó molorok, áramfejlesztő generátorok, összekötő vetetékek kapcsolótábla, accumulálor és az ezekhez tartozó ósstes segédgépek, vízellátó berendezés, szóval az egész áramtermelő berendezés a zavartalan üzemhez való állapotban ugy állítandó elő, hogy a Nagykanizsa és vidéke áraraszükségletének ellátására szolgáló berendezések a gépháznak a város tulajdonát képező telekre eső részébe építtessenek, inig az emelendő közfalon lul, azon berendezések lesznek elhelyezve, melyek listún a r. t. ir.alomttzemének áramszolgál tatásának vaunak rendelve Nagykanizsa város és vidéke áramellátására szolgáló berendezések, azok el készülte és Özembe vétele után felülvitsgálsndók, f MlArozandók és teljes értékükkel azonnal és ingyen Jfagykanitsa r. I. város tulajdonába adandók át, atok használati joga a szerződés lejártáig azonban a jelen szerződés értelmébeu a részvénytársaságot illeti. Ezen használati jog a jelen szerződés lejártával minden elleuérték nélkül megszűnik.
3. At ös«zcs tápvezetékek és tartozékaik csak akkor létesíthetők, ba at ezek létesítésére és engedélyezésére at egyes községekkel kötött szerződések előzetesen Nagykauizsa r. t. városnak jóváhagyás végett bemulatiatuak. A város ezen szerződések elfogadása iránt 45 napon belül nyilatkozik At ily vezetékek létesítés, fentaitás és háramlás tekintetében ugyanolyan jogi és műszaki elbírálás alá tartoznak, mint a Nagykauizsa város terflletéu létesített többi vetetékek. A jelenlegi steitódés 23 ik §-ának két utolsó bekezdése ezen berendezésekre uézve is változatlanul fenntartatik.
4. A forgóáramra való áttérés körüli eljárás tekintetében elfogadtuk T címnek 1472/912. számú t>e»dváuyával kapcsolatban bemutatóit műszaki leírásban foglaltakat a következő megszorítással: a vilá-giióáram beszüntethető a nappali órákban, ha világosság van. A közvilágítás kezdetét megelőző egy órától az eloltást követő egy óráig a világítóárainot föltétlenül szolgáltatói kell. A motorikus áram csak a fogyasztókkal történt egyetértő megállapodás után és csak a megállapodás idejére szüntethető be.
5. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a város lerOlotén kiépített távvezetéken áramot a város halárán kívüli területre lehessen szállítani, de a város halárán kívüli terQleliól áramot behozni nem szabad
6 A központi telepen fejlesztendő áramból elsősorban Nagykauizsa város és közönsége igénye elégítendő ki.
7. A telepnek és vezetékhálózatnak forgóáramra való átalakítása és kibővítése esetén az elkészítési határidőnek 1913. év október l-ig leendő meghosszabbítását a képviselőtestületnél javaslatba hoztuk. Gten batáridőnek elraalasztása esetén a j-lenlegi szerződésben megállapított pénzbírságok alkalmaztatnak
8. A fogyasztók áramfogyasiló berendezéseinek kicserélésére és vezetékeik átalakítását a és kibővítésére uézve a következőket kötjük ki: Taitozik a cég a jeleulegi villamos áramot fogyasztó berendezéseket, mint izzólámpák, Ívlámpák, vetítők, molorok, vasalók, tudományos célra szolgáló eszközök; stb. stb., és vezetékeket a jeleuleg meglevő terjedelemben és méretben teljesen egyenértékű és teljesítő képességű, jó gyártmányú forgóáram fogyasztó berenderéBekkel minden egyes fogyasztónak díjmentesen kicserélni. A kicseréléssel és átalakítással járó rongálások a cég által iugyeu helyréállilandók, vagy az ezek által okozott károk készpénzben megtérítendők. Amennyiben « csere közül vitás kérdések keletkeznek, ebben a város szakértője dönt, a végleges döntésig, azonban a cég a fogyasztás zavartalanságát biztosítani larlozik.
9. A közvilágításban az Ivláinpavilágitást fenntartjuk és egyeukénli szaporilhatásukat kikötjük.
lt>. Az áramrendszer a következőleg állapilla-tik meg: A telep nagy feszültségQ három fázísos .\'>25 i Voltos, másodpercenkint 50 periodusu áramol fe||eszt, inely a fogyasztó helyeken, kisebb fogyasztó tárgyak esetén, stabil tranalorinátorokbau kis festült-ségre álalakittalik. A kisfeszültségi! hálózat, kivezetett neutrális vezetővel, mint négyvezetékes hálózat létesül, világítási célra a neutrális vezeló és valamely fázisvezető kötött 180 V. űzemfeszűltséggel, inig egyéb célokra a három fázísfeszüllsége 2ln V.
II. A vezetékhálózatra nézve kikötjük a következőket : A tárosnak a jelenlegi szerződés mellékletéi képező térképen fÖltQutetett égést világítási területén a nagyfeszültségű vezetékek csak földalalti kábel alakjában létesíthetők A jelenlegi szerződés 15 tj-ában az elosztó hálózatra vagyis forgóáram esetén a kisfeszültségi! hálózatra kikötött feltételek épségben maradnak. A bemutatott transfoi mator házikók szerkezetük fogyatékus szilárdsága, kis befogadó képo:\'ségük, továbbá dísztelen kinézésük miatt\' nem fogadhatók el. Egyebekben a tervozetet ugy, amint az a 14358/911. számú ajánlat mellékleteiben megállapítva, illetve az I472/iM2. sz ajánlat mellékleteiben módosítva vau nagyjában jónak és elfogadhatónak tartjuk.
18. A vállalat jövedelem többletéből való részesedés fejében kivánluk :
a) a jelenlegi kivilágításnak ingyen való szolgáltatását a koncessió egész ideiére;
b) a város határán kivQl ellogyastlott áramuak a jelenlegi szerződés 89 ik §-ában körülírt áramhoz való hozzá«zámitását;
cl kívánjuk végül, hogy amennyiben a részv. társaság üzemére adómentességet nyerne, köteles lesz mégis az adómentesség tartamára a városnak éveukiut azt az össteget meglizetui, melyet községi pótadóbau fizetnie kellene, akkor, ha az adómentességet nem nyerte volna el, ezen összeget a részvénytársaság keletkezése és az adómentesség eluyerése közötti időben fizetendő községi pótadók átlaga fogja képezni.
Ha I. cim ezen feltételeket elfogadja, köteles z még a jelenlegi szerződést a forgóáramra való által érintett részében a feltételeknek meg-u a várossal egyetérlőleg átalakítani, minek megtörténte után hajlandók vagyunk azt a képviselőtestületnek jóváhagyás végeit elóterieszteni.
Kelt Nagykanizsán, 1918 éri ápr hó 9-éu.
A világítási ad hoc bizottság, Vécaey polgármester, b. elnök, Király v. mérnök, b. jegyző
HÍREK.
— Kalvineum-eatély Ugy auysgí, mint erkölcsi tekíuteib.iu fényesen sikerült vasárnap este a Kalvineum estélye. A cél nemessége és a szereplók egyénisége mind hathatós motívumokképpen hatottak s gyűjtöttek össze a hallgatóságot. Lajpczig Lolly szavalata nyitotta meg az estét Mozsonyi Sándor alkalmi prologusát adta elő édes közvetlenséggel, változatos hangskálával, hatásosan. Kádár Laios az estét méltató előszava hangzott el azután Meleg szavakkal üdvözölte a hallgatóságot és at ünnepre érkező vendégeket. At Irodalmi és Művé-
szeti Kör dalárdája Pogatschnigg Quido Dal a dalról c darabját énekelte. Külön méltatást kellene Írnunk a dalárda eten estélyi szereplésével, mert ez duzzadt az erétől; e nehéz darabok mindegyike, u estélyen Lányi Rrnó Népdalegyvelegéi adlák még elő, nemcsak elismerést, hanem méltányló .dicsérelet is érdemel, melyet babér gyanánt fonhatunk a karmester és dllárdlsták homloka köré. Dr. Dalthatár Dezső, tisiántuli ref. püspök beszéde volt az est fénypontja A szónok országos neve nálunk is tapasztalati igazsággá lett. Hallottuk nemes orgánumát eszméit, költői hasonlatait f> fenséges moudásait, melyek a szeretetről szóllak melynek gyakorlatában nemesül a lélok, nyer tökéletesebb öltötelel a bársonynál. Szép volt ez a beszéd s meghatottság Olt a lelkekre minden szó. minden érv után és ebből fakadó hatalma« tetszés honorálta a püspököt, mikor beszédét befejezte. Hofricliter Emma, Dr. Krátky, Sauermann József és Béla tökéletes játéka következelt. Hajdn (Op. 79.) vonós négyeséi sdlák elő a nűanszok ki-fejlésének legfelsőbb fokú érvényesítésével a \' megolvadt játékok művészete alatta darab minden nehézsége és csak a színes játék művészete maradt meg lebilincselő hatással Jáuossy éneke, Balla János dr. zongora kísérete mellett, egyik művészi gyöngye volt at estélynek. Jánossy meleg tonusn baritonja, skálájának mélysége mindkét előadott darabjában nemeseu érvényesült s szűnni uem akaró tapssal kérlek tőle ráadást, hogy tovább hallják és élvezzék éuekél. Usomasz Dezső szavalata is méltóan sorakozott az est művészi sikeréhez, melyet a dalárda második száma fejezeit be sikeresen.
— Személyi hir. Dr. Schack Béla főigazgató az éjféli gyorsvoniUal ma Budapestről Nagykanizsára érketik a felső keieskudelmi iskola tanulmányi Ogyeiuek megvizsgálására.
— Ezüst lakodalom. Br*ndl Sándor a 8in-ger Oo. -varrógép részvénytársaság osztályfőnöke teguap tartotta szűk családi kőiben ezüstlakodalmát hitvesével stűl Worlmaiin Ottiliával. Az ünneplőket rokonaik éa ismerőseik közül számosan keresték fel és elhalmotlák a figyelemnek sokféle jeleivel és jó kivánataikkal , •
— Halálozások. Ma d. u. helyezték örök nyugalomra széleskörű részvét megnyilatkozásával özv Stéiuer Salamonná szül. Hiraebler Josefiu úrnőt, ki f. hó 98-án életében 79. évében elhunyt. A megboldogult édes anyja volt 8teiner Józsefnek a Central kávéház társtulajdonosának.
Klapper János szíjgyártó mester f. hó 88-iln, életének 78-ík évében hirtelen elhunyt. Temetése 30-án d. u. 5 órakor lest a Hunyadi-utcai gyást-hátból. At elhunytban Klapper Miklós városi tisztviselő édes atyját gyászolja.
— Ipartestületi jegyző. A nagykanizsai
Iparte8tülel elöljárósága szombaton estve gyűlést tartott Samu József elnöklete alaU. Egyedüli tárgy at ipartestületi jegyző és szolga megválasztása volt. Az elöljárósági tagok kettő kivételével mind mtgjelentek. K nagy érdeklődé« a korteskedés kifolyása volt, amit egyik másik pályázó érdekében kifejteltek. Már napokkal at előtt beszélték, hogy a hangulat Hajós Ferenc volt rendórbiztos mellett a legszilárdabb és csakugyt n a 10 pályázó kötOl at első szavazatnál azonnal absolut többséget kapott és így ó a megválasztott jegyző. A beadoU 8D szavazat közQl Hfjós Ferenc 16-ot, Kisfaludi Márton 5 öt, Matkovics Lajos 4-et, Bágyoni Szabó Ödön 3 at kapott. A szolgai állásra Varga Imre cipész választatott meg. A választás 15 nap múlva válik jogerőssé és hk addig felebbezés nem adatik be, akkor Ha|ós Ferenc elfoglalja az Ipartestületnél jegyzői tisztségét.
— Tüntető felvonulás május 1-én. A nagykanizsai szocialdemokiata párt a rendőrkapitányság lói engedélyt kért, hogy május 1-én d. u. 2 órakor tüntető felvonulással egybekapcsolt májusi ünnepélyt Isrthasson a Maschanzker-féle vendéglflbon. A gyülekezés d u fél 8-kor lesz az Eötvös-téron. Inuftn a Deák-tér, Fó-ut és Erzsébet-tér megkerülésével ismét a Fó-uton és Osengeri-uton mennek a vendéglőbe Tekintve, hogy a rendező 100-as bizottság a felelősséget a rendért elvállalta, a rendőrkapitányság az engedélyt megadta. A szokásos vörös zászlók használását, valamint vallás, társadalmi osztály alb. ellen való izgató felkiáltásokat is eltiltotta A menet a közlekedés érdelében idoiglnniinmi atátuattható. Az ünnep befejezésével zárt sorokban vagy máikén csoportosulva menni tilos H*<tv»l « tituláló felvonuláson minden tüntetés tlloa
ÁPRILIS 29.
ZALAI KÖZLÖN?
8
— Borkiállítás Siófokon. A Balatoni Szö-veteég a balaioni borvidék kitűnő borait bemutatandó a f. é. jun. 19-én Siófokon megtartandó orsz. gazda-gyűlés alkalméból nagyarányú borkiállítást, borkóstolót és borvásárt rendez. Aki a borkiállításon részt akar tenni, részére kötelező az, liogy egy-egy bor-falából bárom drb. 7 del -es üveggel beküldjön. Ebból kettő a borkóstolás céljaira szolgál, a harmadik pedig a vendégek asztalára lesz helyezve.\' -Mindéit termelő érdekében való az, hogy az üvegre ragasztott papírlapon följegyezze, hogy a mintabornak megfelelőből menuyi az évi átlagos termése és mí annak az ára. Esetleg azt is, hogy mekkora készlete v»u..A borkiállításon azok is réazt vehetnek boraikkal, aaiknek jelenleg eladó készletük nincs, de bortermésük minőségét azért bemutatni szándékoznak Megfelelő üvegekkor kívánatra a Balatoni-Szövetség szolgál. Mindennemű mielőbbi bejelenlés a Balatoui Szövetséghez Balatonfüredre küldendő
— A magyar Delta. A Duua mielőtt u Keket« tengerbe szakad, deltákat alkot Tudunk a Nílus deltáiról is, ahol egy esztendőben kétszer aratnak; a magyar Deltáról azonban csak azok tudnak, akik már eddig gyümölcsöst, szólót vadaskertet korilellek. A magyar Delta, amelyet Kollerich Pál és.fiai (Budapest, Ferenc József rakpart) hoztuk forgalomba, a legkiválóbb korhkező anyag, mert olcsó, tarlós és a célnak mindenképen megfelel. Kollerich Pál és fiai ezzel a sodronyukkal a magyar iparlermelésnek kiváló Szolgálatot lettek! A cég a legelőkelőbb gazdaságoknak szállit|a a sodronyt, moly verseuyeu ki,lll áll Készséggel küld bárkinek árjegyzéket.
— Egy jó hasból való flu, kinek 2—3 középiskoláin van, nyomdász tanoncnak azonnal fel vétetik (fj Wajdita Józset könyvnyomdájában.
közgazdaság.
. ,.-1"\'- PéiwintéaeteU fúziója.
A Dunántúli parcellázó ,és finanszírozó bauk folyó hó z7-én tartott rendkívüli közgyűlése egyhau-gulag elhatározta a Néptajíarékpénztárral való egyesülést s Dr. Woisz Lajos részvényes indítványára jegyzőkönyvi elismerését uyilvánitolla a Néptakarék-pénztárnak a fúzió feltételeinek megállapít/sa körül tamiBÍtolt méltányos és koujans eljárásáért.
Folyó hó 28-án ugyan ezen ügyben a Népla-karékpénztár is rendkívüli közgyűlést tartott, ame-lyeu az előterjesztőit igazgatósági javaslatok egyhsn-gulag elfogadtattak s a fúzió at általunk már közöli feltélelek mellett \'elhatároztatott.
A .Néptakarékpénztár közgyűlése folyamán a fúzióval, az alaplóke felemelésével 8 a választmány szervezésével kapcsolatos alapszabálymódosilások is egyhangúlag ejtettek meg.
A napirendre tüzölt választások eredményeként az igazgatóság uj tagjává közfelkiáltásul Keltz Sándor cs. és kir kamarás, paliul földbirtokos vá laszti tolt meg.
• Az újonnan szervezeti választmány tagjaivá megválasztattak : Armuth Náthán, Böhtn Jenő, Oboma Ödön (Lelenye), Fendler Hugó, Fischer Gedeon (ZaUtárnok), Konold Frigyes, Poredtts Antal, Soberz Richárd, ötmodiss Viktor (Gelse), Dr. Vajda Béla, Weisz Ernő. Dr. Weísz Liyotl.
Végül Remete Géza indítványára Gellért Henrik ügyvezető igazgatónak e trausakció lebonyolítása s az intézet, fejlebziése körül kifejlett eredményes tevékenységéért a közgyűlés jegyzőkönyvi elismerését nyilvánította.
A közgyűlés ulán megtartott igazgatósági ülé sen Remete Géza elnök bejelentette, hogy Rosenberg Richárd, aki az intézetnek alapítása óta érdemes igazgatósági ingja és helyettes elnöke, volt, elköltöiés folytán ezen utóbbi tisztségről lemondolt.
Az igy megüresedett helyetles elnöki tisztségre Keltz Sándor, cs és kir. kamarás választatod meg.
A helyettes elnöki tisztségtől megvált Roseo-berg Richárdnak ezen állásában kitejtett odaadó és buzgó tevékenységéért, az igazgalóság jegyzőkönyvi elismerését és köszönetét fejezte ki.
Az Adria Biztosító Társulat
idei közgyűlését — melyen az 1911. évűek, a társulat alapilása óta 73-ik üzletévéuek zárószámadásaíl terjesztették elő — folyó évi április hó 23-án tartolta meg. Az igazgatóság üzleti jelentésének általános részéből kiemelendő, hogy a lefolyt év a tűzbiztosításra nézve rendkívül kedvezőtlenül alakult, folyományAkép annak a rendkívül uagy szárazságnak, mely az év legnagyobb részén át Európa majdnem mismenyi országában uralkodott. Egyebekben a záró-szátnadás s következő lényegesebi) adatokat tartalmazza :
Az életbiztosítási (A) ágazatban 84,919 960 koronáról szóló ajánlat nyújtatott be; a kiállított kötvén)ek 72,070 714 kuruua tőkeösszegtől szolnak. A bíztosilási állomány az űzletév végéu kerek 603 millió korona biztosított tőkére és l,t47 298 korona biztosított évi járadékra rug Halál és elélési esetekben, valamint életjáradékok fejében 9 834 228 korona fizettetett ki. Az életbiztosító díjtartalék 191!. év végével 141,980 237 koronát, — illetve a viszontbiztosítók részének levonása tilátt 130,3 17 639 koronát telt ki, az előző évhez képest tehát 8,6*61.916 koroua többlet mutatkozik saját számlára.
Az elemi ágazatok (B) ágazntaibau : a ttíz-biztosilási ágazol díjbevétele 27 9o3 3ts korona, szdlIilmAnybiztositás díjbevétele 3,41\'i 047 korona,a betörés elleni biztosítások díjbevétele (»«7.298 korona. Víszontbíziosí!\'8Í dijak fejébei) 14,299.3(6.,korona adatott le, A kárfizetések 22,217.180 koronát, a viszontbiztosítók hányadának levonásával 12, \'11.066 koronái emésztettek fel. . Az elemi ágazatok dijtarta lékai összeseu 20,693.614 korouát, iíletve a viszontbiztosítás levonásával M,411.860 koronát tesznek ki.
Az alapszabályszel0 átutalások levonása után, beleszámítva a hivatalnoki kar nyereségrészesedését, az ekként feumaradó nyereségegyeulegból a mult évhez hasonló osztalék, azaz 160 korona kerül szét-oszlásr» minden uj kibocsátású részvény ulán.
A társulat alaptőkéje és különféle tartalékai az üzletév végén a következőkép alakuluak: teljesen belizelett alaplóke i0.000.o00 korona, vagyoutarlalék 13,000 000 korona, árfolyamitigadozási larialék 1,472.023 korona, neltodiitartalék 139,809.099 koroua, nettokártartalék 4,713.484 koroua, összesen 16\') millió korona. A nyugdíjpénztár és a társaság alkalmazottainak ellátási pénztára összesen 3,563 8)5 korona felet! rendelkezik.
Pótválasztás ut|án a következő urak hivatlak meg a társaság választmányi tanácsába: Bethlen Pál gróf (Kolozsvár), Brunner Ármin dr. nagyiparos (Bécs), galgóci Hetees Antal dr ügyvéd (Budapest), Neurath Lajos, az O.-iztrák Hitelintézet igapgalója (Bécs) ép van der Straten-Ponthoz Rudolf gróf (Weínein).
Irodalom.
| * A Magyar Figyelő mosl megjeleni II. évfolyamának H. száma kitűnik rendkívül gazdag tartalmával,\' melyből kiemeljük Báliul \' Imre érdekes
cikkét a szerencsejátékokról, amely a bonyolódott kéidést nemzetgazdasági és társadalmi vonatkozásban tárgyalja, Reményi Antal tanulmányát: .A forradalmi mozgalom Kínában", amely „zámos, nálunk ismeretlen adattal világítja meg a távol kelet eseményeit. Balcanicus „A Duna—Adria vasut\'-ról nagyou figyelemreméltó nézetekel mond el, amelyek az álnevű szerző mögött diplomáciánk egy kiváló tagjának személyét sejtetik. A szépirodalmi részben Móricz Zsigmond novelláját találjuk, Adorján Andor pedig folytatja nagy feltűnést kellő cikksorozatát, amely .Utazások Magyarországon a XIX. század első felében" címen egész uj perspektívát nyit kultúrtörténetünknek. A Feljegyzési Rovat ezutlal szokatlanul gazdag és elmés, polemikus és változatos cikkükkel gazdagítja a számot. Előfizetési ára negyedévre 6 Korona. Kiadóhivatal Budapest, VI kerület Andrássy-nt 10
* Magyar Lányok. Lányos szülők számára talán a legnagyobb gond, hogy milyen olvasmányokat ad|anak serdülő leánygyermekeik kezébe. Minden jzűló, aki szivén viseli fejlődő leányának lelki nevelését, a legnagyobb megnyugvással adhatja loánya kezébe a Magyar I<áuyok-at, Tulsek Anua kilűuó I ifjúsági lapját. A magyar leányvilágnak kedves szavú, | okos, eleven barátnője ez az újság, amely b^jos történetekkel kedvelteli meg magái, szórakoztatva, szinte észrevétlenül vezeti be a jövendő kis háziaaszouyo-knt n háztartás ezer és ezer rejtelmeibe és felvidítja őket. Java magyar írók, jeles tollú pedagógusok szólalnak meg a Magyar Láuyok-ban, hagy egyfelől szórakoztassák a magyar, leány világot, máalelól pedig az otthon falai közölt is folytassák az iskola uoveló .szerepét. Így azután a atéplrodalmi részeit kívül fe-| lette becses és tanulságos részei a lapnak az ismeretterjesztő cikkek, a házlattá«, kézimunka, női foglalkozások stb. körébe vágó rovatok, amelyek azután elszórakoztatják és emellett OVos tanácsokkal látják el a jövendő kis háziasszonyait. —- Előfizetési ára negyedévre 3 korona. Kiadóhivatal VI. AndrásBy-ut 10. szám.
- A Nap a magyar ujaáglráa szenzációja Tessék elolvasni és feltétlenül meggyőződik róla, aminthogy azounal konstatálni fogja azt is, hogy A Nap a magyar közönség legkedveaebb lapja. A 48-as eszmék és a magyar nemzeti törekvések egyel-len hú és törheletlen szószólója. Főszerkesztő: Braun Sándor. Felelős szerkesztő: Hacsak Géza. Munkatársai: a magyar ujaágirás kitűnőségei. Példáuyszáma amerikai uiságsiker: 15:\').000 példány naponkínt. Egy szám 4 fillér. Előfizetési ár: egy évre 16 korona, fél évre 8, negyedévre 4 korona, egy hónapra 1 koroua 40 f. Minden jó magyar fizessen elő A Napra I
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán pályázatot hirdet
egy tisztviselői ós egy gyakornoki állásra
A tisztviselői állásra osakis olyan felső kereskedelmi iskolát végzett, hadmentes fiatalemberek pályázhatnak, akik legalább 2—3 évi pénzintézeti gyakorlattal bírnak. Előnyben részesülnek, akik a német nyelvet tökéleteseik birják, gyors- és gépírásbaii jártasak. Javadalmazás megállapodás szerint, dd\',* legfeljebb 2200 korona.
A gyakornoki állásra osakis kereskedelmi képzettséggel, biró fiatalemberek pályázhatnak. Előnyben részesülnek, kiknek pénzintézeti, vagy más irodai gyakorlatuk van, gyors- ós gépírásban jártasak, j Fizetés megállapodás szerint.
Mindkét állás egy évi sikeres próbaidő után vóglegesiltetik és junius l-re okvetlenül betöltendő.
Bizouyitványmásolatokkal felszerelt ajánlatok, a fizetési igények megjelölésével május hó 15-ig nyújtandók be.
Kolt Nagykanizsán, 1912, április 29.
AZ IGAZGATÓSÁG.
4
HANGSZEREKET
ÉS
HUZÓHARMONIKÁKAT
I-sőrendü minőséget ajánlok a következő árak mellett.
Szétküldés utánvéttel. — Kezeskedek arról, hogy csakis jó és az értéknok megfelelő hangszereket. szállítok, önnél fogva megengedem flf kicserélést ha az 3 napon bellii az átvétel után történik — Megsértett árukat nem fogadok vissza. Az árak darabonként ériendók.
/
/
Czitorák.
Primcitora, jávorfa, gépétet nélkül: 13, 14 kor. — Pulizauder-tetóvel 20 kor.-tói 30 kor.-íg. — Primcltora palizundertető és gépezottfil: 27, 30, 34, 36 kor. — Primcitora egé>z 64, 70, 80 kor Konccrtcilora a fent felsorolt minőségben is, azonban drbja 4 koronával drágább. — Magyar népcitorák köaQnsóges kivitelben, egész-kótáa 9 kor., jobb minőségű, fél v. 10 kor., diófa tetővel 12 kor., utínz palisándfaból 14 korona.
Rózfuvóh&ngazerek.
Minden rézfuvóhangszer la 3 cilindor géppel van ellátva. Trombita : 32 kor Basstrombita: 42 kor. Piston: 32 kor. Vadászkürt: 71 kor. Kuphonium: 64, 58, 6C kor. Ba»s: 40 kor.-tól 70 kor.-ig. Trombitakürt 6 i, 64, 70 kor. — Bombárdouok P : 60, 6\'a, 72 kor. Boinbárdonok 0 vagy B, 110 120 132 kor. — Helikon: 108, 110, 132, 144 korona.
Fuvolák.
Fekete granatilfából ujezüst billentyűkkel: 6 billentyűvel 16 kor., 8 billentyűvel 24 kor., 10 billentyűvel 30, 80, 10 kor. 12 billentyűvel 48, 50 kor. 13 billentyűvel 5n, Mi, 60 kor. — Piccolóflóták: 6 20, 5.60, 6 40 korona
Klarinettok.
Fekete granatilfából, ujezüst billentyűkkel: 10 billentyűvel 36 kor 12 billentyűvel 42 korona stb.
Deák-tér 1 szám
Hegedűk.
Iskotahegedük: tí, 8, 10, 12. 14 kor.-ért — Zcnekarhcgedük: 18, 22, 24, 30, 40, 60 kor.-ért. — Hangverseny cs mester-hegedük: 70, 80 egész 200 kor.-ig. — Hegedűk: \'/» és »/, nagyságban 4. 6, 8. 10 kor.-ért. — Hegedüvonok: 1, 1-60, 2, 3\'60 3, 4 kor.-ért. llegedOvouók fernambukfából nagyon könnyű 6 8. lu kor-ért. — Hegcdütokok : 6, 7 6 > kor. és feljebb. — Hcgcdülábak : 4. 10. 12 K és feljebb. — Álltartok : 1. 140 K és feljebb. — Hurok minden árban és minőségben. — Viola avagy Brácsa és alkatrészei 10%-knl drágábbak — Cello. I&kolacello: 20, 25, 27, 28 ós 30 kor. — Zenckarcello: 40 50, 60
és 70 kor. — Cellovonk: közönséges 1 -60-tól 3 kor.-ig — Cellovonó fernambukfából 5 kor.-tól 12 kor.-ig 7,-es 72 kor. l/t-e& 76, 80, 90 és 150 kor. — Nagybógóvonó : 4, 5, 6, 8 ós 9 korona.
Nagybógők:
NAGYKANIZSÁN
Dobok.
Nagy dob réz faabronuH^al |0 csavar 56 kor. — Nagy dob rézabroncs és 10 csavar 90 kor. — Községi dob 14 kor.-tól
40 koronáig.
Czimbalmok 70 koronától feljebb.
Hazóharmonikák.
Kutóharinouiki, 10 billentyűvel, dupla hanggal, kétjáratu fúvóval, réz sarkokkal, nagyon szép alkatú, kitűnő hanggal, drbja 9. 10, II korona. Ugyanazok háronszorot hanggal 15, 16, 17 korona. Ugyanazok 2 soros, 19 billeutyű dupla hangokkal I)nr és Moll-bassus, dupla hanggal: 16, 24, 28 korona, 3 soros 31 billeutyűvel: 48, 52, 60 korona.
Ifj WAJDITS JÖZSEF
i
hangszerkereskedése
Nyomott a U;>tulij Ionos Ifj. VV&jdits Józáof kötiyvuyotu,Ujában Nagykanizsán.