Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
12.14 MB
2009-04-10 10:52:11
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
616
8882
Rövid leírás | Teljes leírás (1.49 MB)

Zalai Közlöny 1939. 147-172. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

7a|a 2»lo!y«« »47, ixtm
Nagykáttltia, 1089. !alias 1. szombat
Ara 12 fiit.
_ mm
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
BbffaTtrJfWt;
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElStUetétl ám: egy hóra I petigt 40 «Mr. SurkentWsl ía kladóliivalali telefon i 78. U.
Kiabarakokból!
•Tűrhetetlen, hogy nagy városainkban és főként az ország szí vében állandó lakóhelyet ne találjon a szegény né]) máshol, mint a város szélén összetákolt fabódékban, ideiglenes célt szolgáló barakokban. Az ilyen légkörben felnövekedő gyermeksereg tele szivja magát a betegséged mlazmáival, nélkülözi a kultúra legelemibb szükségleteit, gyakran\'a .rossz táplálkozás,\'levegőtlen hajlék, ősszezsufoltság folytan olyan degenorálödás liiil lámvonalába esik, hogy abból egész életében nem tud kijutni.-Nem tudjuk eléggé dicsérni és helyeselni a kormány törvényjavaslatát, amivel egyszersniin-denkorra gátat akar vetni annak, hogy a családok százai ebben az embertelen életkörülményben vegotáljanak.
KISEPERNI TEHÁT \'
minél előbb a barakokat és lebontani azokat örök időkre s az ott meghúzódó családok szá-. raárn emborhez méltó lakásokat kell építeni. Ez az első szempont, amely azt diktálja a kormány számára, hogy lakásokat építtessen. A másik, .ezzel karöltve jár, mert a nagyarányú építkezések folytán olyan munkaalkalmakat tudunk teremteni, hogy azokból a kézművesipar minden ága részesedhet. Fontos szociális és közgazdasági, de főként a nemzet érdeke, a családvédelem követeli meg. hogy mihamarabb törvényerőre emelkedjen a kormány javaslata s meginduljanak a házépítések. A munkásság igen nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy az építkezések a kormány állal megadott tempóban valóban meginduljanak. Az építőipar kulcsiparnak nevezhető, amelyhez 20—30 különféle iparág kapcsolódik. Ehhez kell hozzászámítanunk még azt a fontos szociális szempontot is, hogy az építkezésekre fordított költségek legnagyobb részéi, közel 60-70 százalékát a munkabérek emésztik fel. Most arról van szó, hogy
NÉGYEZER KISLAKÁS
építése indul meg a fővárosban. Mi, akik vidéki szemmel nézzük ezt a nagy szociális tervet, egy pillanatra sem lámád fel bennünk az ellenzés érzete, nem irigykedünk és nem sajnáljuk azokat a költségeket, amelyeket a kormány ilyen célra kíván fordítani. Nem sajnáljuk főként azért, mert magas nemzeti szempontot lálunk abban, hogy a fővárost és országunk nagy városait maradandóan ne övezze olyan proletár barakgytírü, a melyben nemcsak fizikadag, de relkíck szempontjából is a legtöbb cselben káros miazmák tenyésznek. Elsősorbán nemzeti ér
francia sajtó híreket közöl Danzig küszöbön álló megszállásáról
Parisban számolnak Moszkva ujabb követeléseivel és azzal, hogy . Anglia azokat Is teljesíteni fogja
Paris, június 30 A francia sajtó ma riasztó híreket közöl a danzigi helyzettel kapcsolatban. Danzig körül, a melyet a világ ideg-gócpontjár nak tartanak, a döntés Juiszö, bőn áll. Hirek szerint Danzig^ ban é.s körülötte történt intézkedések nrra mutatnak, hogy küszöbön áll Danzignak Nemetországhoz való csatlakozása. A Pelit Párisién azt irja, hogy ha ez megtörténik, a német—lengyel összeütközés elkerülhetetlen .s ez $n műkőd illeg élclbelép-tetné a kölcsönös segélynyújtási (egyezmények rendszerét.
Az esti francia lapok szerint a danzigi szenátus előkészületeket telt a csatlakozás végrehajtására.
A Journal szerint minden egyoldalú német kísérlet, ha az danzigi kezdeményezés formaijában történne is, okvetlenül támadásnak tekintendő.
A hivatalos jellegű Dnnzigoi* Vorposl hazugságnak minősíti azokat a híreket, mintha Dan-zigban birodalmi kntonaságlen-ne, de a külföld értse meg, hogy Danzig sem maradhat közömbös, amikor Lengyelország felől háborús fenyegetéseket hangoztatnak.
A Temps varsói tudósítójának jelentése szerint lengyel katonai körökben az a vélemény, hogy nem kell hadászati jelentőséget tulajdonítani a német csapatok danzigi utjának, hanem csak nyugtalanilásról van szó.
Halifax beszéde éles és fenyegető volt
London, június 30 Halifax külügyminiszter a külügyi társaságban beszédet mondott. Hali fax hangoztatta, hogy Anglia kész további kötelezettségeket vállalni, mert ha más országok biztonsága megszűnik, veszedelembe kerül Anglia biztonsága is. Németország önmagát szigetelte el a gazdasági önellátás politikájával és állandó aggodalmai okoz niá-s nemzetek kultúrájának faji politikájával. Egy ország sem nyo-rószk ed hetik \'más országnak a rovására. Anglia hajlandó a gazdasági együttműködés előnyeit minden országra kiterjeszteni, de nem hajlandó elfogadni erőszakos megoldásokat. Az ati-
dekcl lálunk abban, hogy a szegény családok gyermekei a kor igényeihez inerten, egészséges lakásokban nőjjenek fel, birtokába juthassanak azoknak a higé-nikus eszközöknek, amelyeket ma már nem nélkülözhet társadalmunk legelesettebb tagja sem. A jó levegőjű, világos, napfény-derűs, szellőztethető lakások, a melyekben könnyen vízhez, világításhoz és fűtőanyaghoz juthat az ember, ma már nemcsak azok nak lehet osztályrésze, akik anyagilag jobb sorsban élnek, hanem főként és elsősorban azoké is legyen, akik épilik a házakat, talicskázzák az épilöanyn gol .ássák a fundamentumot, fel emelik a falakat, felrakják a tetőgerendákat, bevezetik a vízvezetékei és a villany huzalokat a lakásokba. ,
gol politika alapjfh: — szembe* szállni minden erőszakkal, de együttműködni minden nemzetiéi a béke felépítése érdekében.
Berlin, június 30 A Deutscher Diensl I Iáiifax beszédéről írva megállapít jaj hogy a beszédnek valóságos inflációja van és ennek során sok cselben halljuk, hogy a brill politika megálljt parancsol a támadásnak, dc luí feszilik alutrt a semleges államok függetlenségének védelmezésébcn és politikai üzleti tárgyalásokra használják azt fel. Amit London hónapok óta elhamarkodottan lett a német birodalom ellen, az a
megelőző háború célzatának\' minden jelét magán viselt.
Róma, június 30 Az olasz lapok véleménye szerint Halifax beszéde minden más volt, csak nem békeközveti-tés, a hang éles és fenyegető volt \'
Moszkvában elérkezett a döntés pillanata
Moszkva, június 30 A Moszkvában folytatott angol— francia—orosz tárgyalások a döntő pillanathoz közelednek.
Paris, június 30 Parisban igen rossz benyomást keltett ltalovnak, a szovjet-kormány tagjának és Stalín ióbaráfjáiiak a Pravda hasálrt-jain megjelent cikke, amelyben éles támadást intézeti Angjía/és Franciaország ellen.
Az Epjo.qiue a iáiiKÚIásl súlyosnak minősili. Az Ouyrevszc-rínt számolnak azzal, hogy szovjet-részről ujabb követelésekkel lépnek fel és Anglia azokat mindenben leljesilcni fogja. ¦
Behívtak 246.000 angol újoncot
\'London, jimius 30 Ma küldik szét a J^hlvőkül iu aíigol liadsotX\'gbe besorozott 215.000 hMte-6\\es ujoncuak. A behívó jtitiiis 15-rfl szi>l ós hat hónapi szolgálatra.
A dollár és az európai bonyodalom
Newyork.Jmiius 30 A szenátus határozata megtagadta
A NÉP l\'iliDEKE
a legfőbb (örvény. Ez a szociális gondolat vezeti a kormányt, amikor egy csapásra lerombolja e törvényjavaslatával korunk szégyenfoltjait, ezekéi az eldohosodoll külvárosi odúkat. Még csak a törvényjavaslat tárgyalásánál tartunk, de mármost hangot adunk a közvélemény szavának, hogy a felépülő házak J>an elsősorban is a többgyermekes családok nyerjenek elhelyezést. Ne legyen akadálya ,-a gyerek se a szülőnek, se a társadalomnak. Naponta felháborodva jutnak hozzánk hírek arról, hogy szegény embert lakáskere-sésekor elsősorban az a feltett kérdés érinti, hogy.
VAN-E GYERMEKE
és ha van, vagy sok van, nehéz az ilyen embernek megfelelő lakáshoz jutnia. A kormány és az egész nemzet érde\'ke állandóan azt sürgeti, hogy szaporod jon a hép, szülessenek magyar gyermekek és amikor ezek megszületnek, megszületnek az alig leküzdhető gondok is. De ez csak eddig volt Így, A kormány elszántan és cltántorilhulutlanut programjába tűzte a nemzet szo eíális igényeinek kielégítését és ezek közölt elsősorban a családvédelmet. Ilt van már egy fontos tőrvényjavaslata a nemzet elölt. Es jönni Tog a többi, e téren nem lesz megállás, mert mi nem csak hirdetjük, de szolgálni is fogjuk minden erőkifejtésünkkel azt a gondolatot, hogy népünket boldoggá kell tenni.
_ ÉAüAl KÓZtatW ;¦ - „. ......
A keresztény kuliura fejlesztésével a nemzeti megújhodás szolgálata,
ez a program/a Barta Istvánnak, az Irodalmi és Művészeti Körű/ elnökének
Szellős férfiingek f 2"95-tol
szomolAnyinAl
az (4aök píiiHiliíói\'l^ktílOsi jogiiiiakunoíí IwssMblMtAsát. Ujabb érlckiwiclcii lw-\\Xs vilii ulrtu klCfO\'^nlitő java.slűt<»t fogailtnl el (1 szflvnriitt-.it i olícii. Enw-rlnt ax ülnök risMlfaapja j.^.ii, hogy a. dollárt i> oouttél fnlAérléfccijej n Jcorf. muiiy íeiliatntniüz^si kap oaistvúSiU\'-liisra, Roosowdt rtoén eiltfek n jognak biítosihísa nélkiiloxhi\'lolk\'i) fegy-V**" az Kgycsüll Alkotok k<TC>kcdclmi érdekeinek megvédésére nz őseiben, ha európai boiiyoduiinuk »z mucrikaj vaiutút v*szüy ríclnék.
Meltg mrttettal Ud-vtfz5lte a Ház ¦ bahi-voH falvidéki éa kárpátaljai képviaaI6kat
Budapest, június 30 Ünnepi ÜJéSjt lantolt ina a" jláz. A képviselők és a miniszle-rek magyar zsinóros fekete ruhában, a karzat is zsúfolva. Ma vonullak be a kárpálaljai és a felvidéki képviselők, i Az ülést negyed 12-kor nyir totta meg Darányi elnök. Amikor felolvasta a beliivotlak neveit, PutnoJkj Móric háznagy egy másután vezette helyeikre a behívóit képviselőket a Ház viharos, lelkes ünneplése közben.
A hehivott képviselőket Darányi Kálmán elnök üdvözölte. Király József válaszában megköszönte a lelkes fogadtatást, majd imádságos lélekkel hálát adott a Jóistennek, akiben az elnyomatás alatt is bíztuk. Lelkes ünneplés közben mondott köszönetet Horthy Miklós kormányzónak, majd a Háznak. Ugy érzi, a nem zel hívta ide őket. A keresztény, jobboldali, nemzeti munkában ki akarják venni a részüket.
Kodtesz Antul a szlovák anyanyelvű képviselők nevében köszönte meg " fogadtatást. Arról az évsiázados közösségről beszélt, amely u magyart és szlovákot összefűzi és arról u hazug-
ságról, ninOly a szlovákot a cSebszlűt vák állam részeseivé akörtft lenni, Hangoztatta, hogy u szlovákság i>s.ik a magyar állam egységében lAldlhnljn meg boldogul AsiU.
i A kárpátaljai képviselők nevében Ij\'rótly András szélt rn^gtltetödve. Utalt u kárpátaljai nép hűségére. A mugyiif-orosz nép sujiU clluitarozásából tért vissza ai anyaországba, mert érzi, hogy egy ujabb ezenesitendös boldogulást csak itt tud megérni, ö is 1110-leg szavakkal emlékcietl meg a Kor-niányzói^ju_atíSesztiárol, a Hájról, a magyar) sajtiról, köszönetet mondva mindegyeknek a Iwizalérés erdekében kifejteti >nuukásságáért. A Ház ülése lapzártakor még tart.
Éveken át székszorul A sban szenvedő egyének gyakran meglepő lövid idö alatt rend bejönnek, ha reggelenként felkeléskor és esetleg este lefekvés előtt Is egy-egy félpohár természetes „Ferenc József" keiertlvixet Isznak. Kérdezze meg orvosit t
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kor Kelemen Ferenc társelnök elnökiedével tartotta meg 44-ik évi rendes, egyben eLökválasz ó közgyűlését. Megjelent azon dr. Villányi Henrik ny. felsőkére, kedclmi iskolai igazgató, a Kör egyik alapítója is, akit az elnöki megnyitó a jeleiwol-lak lelkes ünneplése közben melegen üdvözölt. Olt volt dr. Hegyi Lijos főjegyző, társelnök és sokan a Kör tagjai közül.
~ Kelemen Ferenc meleg szavakban emlékezett me< az egy éve elhelyezett Szakáll Gyula elnök érdemeiről, a Kárpátalja és Felvidék visszatéréséről, majd üdvözölte Barbarils Lijos főtitkárt az országos sajtókamara választmányába tör.ént megválasztása alkalmából.
A főtitkár előadta ezután jelentését az elmúlt esztendőről. Utalt az Őszi és tavaszi nemzeti fontosságú eseményekre, amelyek megakadályozlak a Kort a szokott rrdndenheli előadások rendezésében. Igy csak négy mü oros rendezése volt a Körnek, ezek mindegyike összefüggésben volt a Felvidék visszaiérésével, a magyar integritás gondolatával.
A közgyűlés Őszinte sajnálattal vette tudomásul Kálmán Leó társelnök és dr. Eiclmer Árpád pénztáros^ lemondását. M ndkelten régi, lelkes, a Körrel összeforrott vezeföségi ta-g; k voltak; értékes becsületes szolgálatokat teljesítettek az egyesületi éleinek tartalommal való megtöltése érdekében s ezért érdemeiket a közgyűlés jegyzőkönyvében megörökítetlek.
Az elnök választás lelkes egyhangúsággal történt: — Bartha Istvánt, a piarista gimnázium\' Igazgatóját a közgyűlés közfelkiáltással véglegesítette az elnöki székben. Egyhangúan válasitották meg pénztárosnak Qarzó Pál banktisztviselőt is. Egyéb változás sem az elnökségben sem a választmányban és felügyelő bizottságban nem történt.
Kelemen Ferenc üdvözülle az uj elnököt. Hangsúly zta, hogy a Kör vezetőinek kullurálií érzékével több mint 40 éven át egyesíteni lud\'a ennek a városnak minden értékét a kanizsai művelődés szolgálatában. A mai vajúdó korban az egyesületi életben is bizonyos egyensúly-keresés mulatkozik. Ilyen válságos időkben fokozott szükség van olyan vezetőkre, akik a társadalom külünbözö rétegeiben elhelyezkedő értékeket össze tudják fogni a kulturális fejlődés gondolatában. Bartha Istvánban ezt a vezetőt találtuk meg, a megfelelő embert a megfelelő helyre, aki egyben az évtizedes kapcsolatokat is biztosítja a nemes piarista rend és a Kör szelleme közöU.
Barlha István hosszú, lelkes, sze reielteljes ünneplés közben foglalta el az elnöki széket. Székfoglalójában utalt arra, hogy azéit vállalta Igen sokrétű elfoglaltsága mellett Is a Kör elnökségét, mert szeretné, ha az évszázados magyar piarista kultúra és eszmevilág a Kör évlsze .alatt még mélyebb gyökerei vem: Nagykanizsán, folytatva a kiváló elődök állal hagyományként adott irányt. Őszinte, áldozattól sem visszariadó munkát igérl a maga részéről. ;
— A magyar kuliura fejlesztésére irányuló munka egyik célja, mondta az uj elnök, a hagyományok, a tiszteletreméltó mull értéke.nek ápolása, másik célja pedig a szebb magyar jövő szolgálata. A nemzeti megújhodás csak a keresztény kuliura áldozatos építésével vezethet eredményre. Szeretném, ha ezekben a gondolatokban mindnyájan egyet értenénk.
Felcsattanó taps és helyeslés bizonyította, hogy az uj elnök a kir tagjainak egyetértő lelkesedésével erősbítve indulhat el programjának valóra vállá sára.
Dr. Dómján Oyula háznagynak a könyvtár-rendezésre vonaikozó indítványa után a közgyűlés véget ért.
Délnyugati széf, kissé felhő sebb Idő, északon néhány helyen zivatar, a meleg tovább tart,
A Meteorológiai Intézet nngjknnlwal megttgyeloallomaaa jele&tl i
HOmónéJüet tegoap ette 9 órakor : +209, ma reggel +208. délben +290.
OuDidókOO
Napttri Július 1. szombat, ttom. kat. Jézus az. v. Protestáns Tfbold. Izrael. Thamusz hé 14.
(lőzfih-drt nyitva reggel 6 Órától «te 8 Óráig (hótrt, nerda, péntek doh tán kedden egész nap nőknek).
..... július i. .
Gulyás Gellért ferences-atya papi jubileuma
A nagykanizsai rercncies-zái*-dábnn a legnagyobb csendben üti meg 25 éves papi jubileumát Gulyás Gellert ferertcesntya, rendi kormánytanácsos; az 01-táregylct igazgatója.- I*. Gulyíí* (lellérl egyszer már voli Nngyka nizsán, most második alkalom-* mai. jár 1c n hároméves megbízatása. P. Gulyás Gellért igazi pnp, Krisztusnak legnemesebb ériéiemberi yelt szolgája, Szent Ferenc alázatos fia, aki nagykanizsai lelkipásztorkodása alatt nemcsak a város közönségének osztatlan nagyrabecsülését, szeretetét és ragaszkodását érdemelte ki. P. Gulyás Gellért, a Povcrcllo hűséges fia, azok közé a papok közé tartozik, akik csak jól cselekszenek, akik tele van-, nak az Ur erejével és szeretetével és az Ur áldását és kegyelmeit árasszák az emberek között. P. Gulyás Gellért a csendé-sen, zajtalan működ fi nagy papi és szerzetes lelkek közül való, a ki a sziv jóságának kincseivel munkálkodik az Ur szőlejébeií és papi erényeivel a legszebb példái szolgáltatja. P. Gulyás Gellért a mai napon nyugodt lel kiismerd, a becsületesen teljesített munka érzetével tekinthet vissza 25 éves papi és szerzetesi munkásságára. Hiveí a szeretet; és őszinte injecbecsülés minden jeleivel olt állanak körülötte. A\' nagykanizsai Oltáregylet Péter-Pál\' ünnepén a Ichértcrcmbcn melegen \'ünnepelte igazgatóját és átnyújtotta neki ajándékát: egy gyönyörű kelyhet, teljes felszereléssel. Rendtársai, a papság, a város számos előkelősége, a Fk. egyházközség, a polgármester, a hilbuzgalmi egyesülőtök ebből az alkalomból melej* gen köszöntötték. P. Gulyásj Gellért vasárnap délelőtt lartja. meg ezüst miséjét a györmegyci Kóny községben, ahol" hozzátartozói élnek, A nagykanizsai rend házat P. Czirfusz\'Viktorin ple-bános-gvárdián és P. SimiczaSo bestyén ájdozár képviselik, inig az ünnepi beszédet P. Bcndes Valérián volt tartományfőnök! mondja. t
Uram, mit akarsz? í
Uram I Mit akarsz velem ?
Nézd, milyen sáros a kezem!
Agyagot gyúrtam... agyagot, agyagot
És ezer kaján kékülve kacagott,
Mikor formálásához kimertem a tengert.
Uram, add lelkedet
És én megalkotom Neked,
Amit Te akartál:
Én megalkotom újra az Embert!
A gyengék könnyében — eit akartad?
Durva röhejjel járjanak a gazok
És álkozsanak ? És gúnyolják hatalmadat ?
Hogy éltüket (oly könnyen osztogattad)
Egymástól orvul elvegyék?
Hogy mindarra, mit Magadnak alkottál
A sátán vörös bélyegét tegyék ?
Hogy hitet, vattást a vénekre hagyjanak ?
Hogy dőzsöljenek a gazdagok
(Ma ók az Igazak, ők a jók)
És rothadjanak meg milliók és milliók?
...És jtMattoltam az égre:
Uram, mit akarja vetem ? I
Én hang vagyok csak,
Egy a milliókból, szolga...
Te Ur vagy s én meghajtom fejem...
Pthér Sándor
Nép MozgÓa Péntek, szombat, vasárnapi Szenzációs bOnOrjyi film i
A zöld császár
A repülőgépről eltllnt bankár titokzatos történeti\'.
Főszereplők: Quata Dieasl, Oarola Htthn. Remek kiaérfi mliior. Magyar Híradó.
Előadás; köznap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5,7 es 9-kor.
noma— -i
1939. IhIIub i,_
Amiről az értesítők beszélnek
Az Iskolák (Ires lolyosói, Imiler-mel feleli már átvctle uralmát a csend. A csengő sem csilingel fel óráról-órára, hoiy nyomában felszabadult diák-sóhajok törjenek fel. Kint a mezőn, Isten szabad ege alatt most indul a munka, csendül a kasza: kezdődik az sratás III benn, a város poros köfiiiai között az iskolákban már megvolt s az aratás eredménye, szürke kis füzetekben H\'.\' sorakozik előliünk.
A kereskedelmi Iskola
A flu felső kereskedelmi Iskola értesítőjének az első oldalát vitéz Szabadi Béla, az Iskola egykori diákjának a képe diszlti, aki ma már bösl balolt. Az iskolának a világháborúban 48 haloltja volt, ezeknek a számát gyarapította azral, hogy ifjú éleiét feláldozta a kárpátaljai harcokban.
A kereskedelmi 82 éves múltra tekinthet vissza s egykori diákjainak fővárosi és külföldi vezérigazgatók, különböző bankigazgatók karrierjei bizonyítják az Iskola jóhirnevél.
Az Iskola jelenlegi igazgatója Balog Dezső.
Az érlesltó külön hangsúlyozza, hogy diákjait gyakorlati pályákra nevelik, hogy ne mindenki az államtól várja a megélhetéséi. Fócél a diákokba önbizalmat önteni és látókörüket szélesíteni, hogy könnyebben érvényesüljenek. Ezért tanítják rend-kivull tárgynak a német társalgást is, mert ez a gyakorlati életben nagy jelentőséggel bir. Oklatóliimek (petróleum, rizstermelés, sörgyártás, légi és tengeri kikötök stb.) az ifjúsági könyvtár számára vásárolt uj könyvek (Széchenyi: Hitel, Chol-noky: Felvidék stb.) mind ugy vJt összeválogatva, hogy a gyakorlati életben való boldogulást segítse etö.
Lapozgatás közben feltűnik, hogy az I. osttályban egy jeles sincs, a má6ik három. évfolyamban összesen 8 jeleB tanuló van. Ellenben^ annál több 3-as osztályzatot látunkJuliánból, Ennek a megfigyelése azért jutott eszünkbe, mert egy kis diákot láttunk, amint fejét vakargatva, tépett ki az Iskolából a bizonyítványával s keservesen megjegyezte:
— Na, amilyen pofont én ma kapok, félévkor még egyesem volf hillanbóL
A IV. osztálynak kél jeles tanulója volt, viszont az érettségit 3 lelte le jelesen. Javitóérettségfrc 6 jelöltet utasítottak. A végzeit 27 érettségizett közül 1 papi, 1 katonai, 12 ipari, kereskedelmi pályára készül, a többlek pályaválasztása megoszlik különböző tisztviselői pályán.
A legfiatalabb diák 1924-ben, a legidősebb 1917-ben született. A diákok legnagyobb része helybeli, de Zala és Somogy megyén kívül Vas, Baranya, Tolna megyei, sőt Jugoszláviából és Triesztből Is volt tanuló.
Teljes tandíj mentességet 4 tanuló kapott.
A magyar írásbeli tételei valószínű nehéznek bizonyullak, mert a jeles tanulókén kívül másé nem volt egyes, elleniéiben a többi tétellel, amikben akadt feles er-.-d-mény, a Jó, sőt az elégséges tanulók fogalmazásában Is. A tételek a következők voltak:
1. Hazafias érzés a magyar lírában.
2. MII tehet az állam a munkásság érdekében,
3. Magyarország és Németország
együllmíiködése a történelem folyamán.
A női kereskedelmi szaklanlo-lyamnak 20 hallgatója vob, 6 tanuló végzett jelesen s ezek közül\' is 4 vidéki voll. Bukni egy sem bukóit A tanulók közül 14 voll helybeli és 6 vidéki.
Az érlesllöböl kitűnik, hogy a tantestület figyelme még a vidéki tanulók elhelyezésére is kiierjed, Bőt arra is, hogy nemzetgazdasági szempontból csak magyar iskolaszerek használatát engedélyeit.
A zeneiskola
A Nagykanizsai Városi Zeneiskola most fejezte be a XIII. évfolyamol. Az Intézet igazgatója Vannay János Ez az értesítő az első oldalon dr. Síb|án Gyula ny. polgármesler, m. kir. kormányfőlanácsos emlékének adózik kegyeletes szavakkal, az ő érdeme volt, hogy városunk itt a trianoni végeken a zenekultúra szempontjából ilyen fontos intézethez jutott. Az emlékezés ut\'n hálás köszönetét fejezi kl az értesítő dr. Králky István polgármesler, m. klr. kormányfőlanácsos, dr. Hegyi Lajos polgármesler helyettes fSJegyzö.Hem-imrl Károly m. kir. számvevőségi főtanácsos és Barbarils Lajos, a Zalai K\'zlöny főszerkesztőjének, akik az iskola művészi céliait megérlellek és munkásságukkal támogatták.
Az intézet 7 tanerös, ezek közül Vannay János igazgató zeneelmé-
letet, zeneszerzést, zenetörlénelmet, Fábián Mlksáné Zongorát, kamarazenét, Kerekes Irén zongorát, Baksa Oézáné zongorát, Ivánkovlts Ferenc hegedül, Wllzenetz Jolán magánéneket, dr. Fendler Károíyné gordonkái, zene alapismereteket és solfégei lanil.
Az elmúlt tanévnek összesen 112 növendéke volt, 43 férfi és 69 nő. Ezek közül zongorára 71, hegedűre 19, gordonkára 2, magánénekre 11, zeneszerzésre 9 tanuló Iratkozott be. Egykor talán Ismerni fogjuk neveiket.
S hogy a tehetség nem áltól függ, hogy kinek hol ringott a bölcsője, bizonyltja az is, hogy a földbirtokos családok gyermekei melleit Iparos és iparostanonc növendékei ispánnak. Itt az éleikor sem számit, mert ép ugy találunk 5 éves tanulót, mint 30 éven fe\'Ulit.
Érdekes megemlíteni, hogy Vannay János művei közül Barbarils Lajos versére, irt Koldustlllnkó c. itala Bárd Ferenc és Fia kiadásában jelent meg Budapesten s kompozíciói különböző haral és külföldi hangversenyek műsoraiban szerepellek, Igy pld. több dala Kad\'o Monté Cenerl (Svájc) műsorában is előadásra keiült. Tehát a zeneiskola értesítőjében olyan nevekkel találkozunk, amelyek már külföldön Is sikert arattak. Érdemes nekünk is tudni.
(Folytatjuk)
Uwr-llllfflaiiiiEiüIiltS
vaikarMkfldiae — Nagykanizsa
Kincsem tűzhelyek, The Best kerékpárak, Hungária kerítés fonatoli nagy raktára. —
Vízbe fúlt egy volt osztrák \' miniszter
Rio do Janeiro,, jnnlus 30 Pahler András, volt osztrák földmu-veiesflgyj miniszter, ukl u brazíliai tiroli teicjíCsok vezetője voit„ a tfilep kÖielé|)cii a vúbe fúlt.
8UDAPEST I.
C45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 lUrek. — 10.15 Ifjúsági rádió. 10.45 Mit nózMink meg? — 12.10 A rádió sznloiircnekora. — 12.40 Hírek.
— 13.20 Időjelzés, időjárásjolcntés. — 13,30 HanglCmOBCk. — 14.30 Ilinek,
— 14.15 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfolyamhirok. — 16.15 Sfltő Erzsébet mesél. - 10.45 Időjelzés, hirek.
Hirek szlovák ós ruStln nyelven.
— 17.J0 Timkó Margit magyar nótákat énekel. — 17.30 A ni. kii-, posta
\'műszaki tanácsadója. — 18 Besikárt-zenekar. — 19.15 Hírek". — li\\25 Dr. Bartos Dezső előadása. — 10,45 Silav-ko Popov zongorázik. — 20.10 A rádió tarkn estje. — 21.40 Illrc-k, időjárás-jelentés. — 22 Tándcmezck. — 23 Farkas Jenő cigányzenekara — 0.05 Hirek. -
BUDApfSST II. i
17 Missziós iircnct.— 17.30 Debussy i A tenger — \' színi ronikiiis költemény.
— 18.15 Dr. Ortutai Gyula előadása.
— 18,45 Mezőgazdasági félóra.\' — 20 II írok. — 20.20 Szirmay Reginaid énekel. — 20.50 Rácz Zsiga cigányicno-knra. — 21.50 Időjárás jelentés. BSCS.
8.30 Könnyű zene. — 12 Szórakoztató zcno, — 15.30 Lányok éneke és mcsójo. — 1Ü Daios, zenés délután.
18.40 KarintiíM népszokások. — 10 Vidám hétvégi zene.
Alkoholisták, akik gyomorhurutban szenvednek, elvesztett étvágyukat napi kb. 150 gramm természetes „Ferenc József" keserűvíz használata következtében gyakran meglepő rövid idő alatt visszanyerik. Kérdezze meg orvosát I
Megint halálos autószerencsétlenség történt a balatoni mttuton
Meghalt Varga ímréné, a legfőbb állami számvevőszék | elnökének felesége
Székesfehérvár, június 30 Csütörtökön délután autószerencsétlenség érte ii balatoni mü ulon, Polgárdi közelében Varga Imrét, a legfőbb állami számvevőszék elnökét és feleségét. Varga Imre és felesége autója belefutott egy váratlanul-megállt bu-
dapesti gépkocsiba. Varga Imréinél a székesfehérvári kórházba szál latollak, ahol azonban\' a[ in ütőasztalon meghal t. Varga Imre könnyebb sérüléseket szenvedett a fején, belső sérülései nincsenek. Öt is azonnal Fehérvárra szállították.
Egyetlen autótulajdonos sem nélkülözheti autófára vonatkozóan a szavatossági biztosítást l
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek
Frottier törülközők legolcsóbban
Pizsama -anyagok
HAMM MffilMM
1939, lullu» 1
FIGYELEM i
Díjmentesen
festek bárkinek
privát házak, kávéházak, vendéglők
részére gyönyörű
tájképeket
falra, kaualjakra, folyosókra, kerthelylsógekre.
Budahegyl Benedek
rajztanár. (Közponf-szálló.)
Cserkésztábora Pogány sz* Péteren
Képeoskők a táborból
Pogányszeqtpéler gyönyörű, vadic. gényCs vidékén vagyunk. Cserkész jelek, táblák mutatják az utat a táborhoz, Madárda\'l-kórus, susogó cser- és bükkfát, bólongató cserjék kísérnek az erdő ménéire. lígyszenc vidám nevetés, kiáltások, nótázás távoli tuja állit meg bennünket. Jó helyen vagyunk. A boldogság 1 lángja mind crö-sCbb ós erősebb: Már látszanak is a sátrak. A tábor dőlt állunk.
(iyőnyörü ez 0 lwly. Százados fák Matt fi nagy és 7 kis sátor. Köröskörül nyirfaágakból kerítés, szép díszkapu. Mind cserkészni un ka. A kapu elolt .szigorú ör, aki t-sak a parwsUsit engedélyével uyjtja mog u táborba az iit»l. Kiss István László uárancsnokkaM oé-tán liejjóKíiuli iniudou rólorba, (Kiid, rsin, tisztaság s ami u ICgfOfllosabb, jókedély iniudemitl. A labor közepén nyírfa kereszt hatalmas cserkossorüval,
majd a táborzászló.
Benézünk a konyhatábori a is. Külön elkerített rész oí külön kapuval. A szakácsok ós a szolgálatot adó ftrs kivételével ide belépni nem lehel. Bizony itt Dlttca mód a kóstolgatásra^ ti szakácsok kemény szivének meg-puhitásáru egy kis darab zsíros ko-nyérért. IJO nincs is szükség erre. Naponta ötször hangzik u kürt étke. zésro. f>s ugyancsak bőven mérnek mindent.
Á jó levegő, a jó clelmozés igazán meglátszik a fiuk arcán, Scnkiseni panaszkodik, Napbarnított*, fiuk vidám kedéllyel élik a bár ,iát>orszab;\\ly okhoz kötöll, de mégis szabad nyaralásit-kat. A játékok, a naponta kétszeri fürdőzések, A csónakázás, a/, esti tábortüzek mind-mind felejthetetlen gazdag élményei a gyermekeknek. Meg is kérdezünk egy-két tvadcmlwrkét,\' hogy miért szereli u tábort? A legrövidebb választ egy apród adju.
—- Szerelem, meri nagyon jó.
— fin |)Cdig már azért is szerelem\' a táborozást, — mondja Cgy jó táplált cserkész — mórt én vagyok a dr. Pocak.
A többiek nagy hahota "közt magyarázzák meg, hogy azért kapta ezt a nevet, mert szereti a hasát. De meg is bitszik rajta a jő étvágy, Valóban ott a |ioi ak.
A másik sátor népe büszkén magyarázza, hogy vizipólóbau legyőzték a parancsnok ur csapatát, i\'cdig (í !1-io a parancsuokság győzött.
— persze, o parancsnok ur is játszott! — szólt közi* valaki.
Q
Van ám olyan is, aki panaszkodik,
Egy kis apród. Most van előszór táborban,
— Miudcuncl megelégszem. Nagyon jól érzem magam — mondja. — Csak abba nem tudok beletörődni, hogy már hajnali két órakor pont a sátrunk (Öleti lármáz fel egy kakuk.
1)0 ez ellen már a pantBacvnok ur sciu tclrtl iCiumit.

— Sorakozó ebédhoz!
E| Bztin pompás esemény a táborban! A gyerniekluul tréfás kiáltásokkal és nótákkid sürgeti az ebédkioszlásl,
. Bbos a banda. Korog n gyomor. Kaját!.
Csakúgy zeng rí ordö. Dehogy is haragszanak Czért a szakácsok. A főszakács, Kúszik Mihály mosolyra lmz-za a száját. Jól tudja azt,; hogy llz éhes gyomor a degjobb szakács. Kúszik Mihály oi r-rccs. test vérekkel és Zidán JózsClffel ma is remekeltek az ebéd cl kész i lésében. Nagys/erü boraó? lefest, ráulolt husi ós salátát csináltak.
Muraszcmcnye, július 30 (Saját (udÖsitónktótt Nagytüz pusztított ?1 herceg Eszlernázy l\'ál hltbizoinányhóz tartozó áligi vári uradalomban. Az úgynevezett Vertácsa dülőrészben csépellek. Eközben, a reggeli órákban kigyullad tc gy hatalmas kazal. A lángok pillanatok aluli elborították a szomszédos bibor-kazlakal is cís nyaldoslak mára közöl Ifik álló cséplőgépet is. Az első Igyekezet az voll, hogy a cséplőgépet megmentsék, A láng-tengerből bátor erőfeszítéssel sikerült nz olt dolgozóknak a cséplőgépet kivontatniuk, de a kazlak mentéséről szó sem lehetett. Fokozta a hajt. hogy Szakács Mihály aligváti gazdának, aki a gép-voutalásnál segilell a
SzóIIa, június 30 Bulgáriában, Sevlievo városát az éjszaka az elmúlt napok hatalmas esőzései következtében árviz borította el. Egv Kis patak, amely a város halárában kanyarog, zúdította az árvizet a városra. Egyes hirek szerint 70, későbbi hír szerint 200 ház rombadölt. Eddig 16 hatottat
Csendes foglalkozás.\' Elnémulja tábor. Sátrakba, fák alá hazudnak a cserkészek. Csak az ör áll ft kupu elcU meg a konyhnszolgálatos ör-s mosogat. A többiek pihennek. Kgyik-másik ugyanosak iuutzft a csendest. Levetet írnak. Tele lnddog, megelégedeti sorokkal. Naplójegyzetek kerülnek a sima papírra. Karcolotokat rajzol egyik-másik a tábori étotböt. Többen az esti tábortűzi előadásra készülnek.
Az Cstí tábortüzet már nem nézhetjük meg, Levéllel megrakodva indulunk. Meleg kézszorítással biicsnzmik a tábor lejétől, Kiss István László parancsnoktól, aki szívvel-lécekkel, nagy cserkészeti |iedagógiá\\nl irányítja ennek a 40 gyermeknek n boldogságát. Fárasztó munka, de nemes. Jutalom a sok kipirult Bfej a jó kedély és a megnyilvánuló boldogság. Búcsúzunk a tábor másik lelkes veiotőjétől, Balogh Józser cserkészfiszttöl. Szívből gratulálunk mindehhez és u fiuk .Huj,, huj, liajrá kiállása melleit vissz*\', térfnik a városba.
A-íí.
kerekeket forgatni, a kezeszára az egyik kerék alá szorult és a nehéz alkotmány összetörlc n jobb karjai, közben pedig a lángok belekaplak a "ruhájába is. Azonnal kihívlak a nagykanizsai mentőket, akik kórházba szállították. A tűz pedig égeti tovább, a kazlak egymás titán hamvadlak cl. Kivonult ugyan a környékbeli tűzoltóság és a lakosság és munkások is megleltek mindent, de nem voll vizük az Oltáshoz, igy el kellett hagyni égni a kazlakat. Szerencséreépü let nem volt a közelségben. A kár igy is 6.000 pengőn i\'elul van. A tűzet valószínűleg a cséplőgép gőzgépéből kipattant szikra okozta. A vizsgálat megindult.
húztak kt a romok alól, 50 eltűnést jelenleltek bc.
A Közép-Balkán felett átvonult viharok száznál több halálos áldozatot követeltek.
— SotorklilliUuuuüut tekintse me» minden vótelkényaxer nélkül. Kopsteln butorArubA«-
János vitéz
Zimonyl Mária felléptével
,A szabadtéri előadásunk hirdetett János vitézi csütörtök este a színházban tartották meg. A nézőtér, sajnos, még itt is üresen tátongott. Kacsóh Pongrác örökszép melódiáira n kanizsai közönség nem volt kíváncsi, pedig c/ok a dallamok olyan BcépOk, hogy századszor is igaz élvezetet adnak mindenkinek, aki szereti a színházat és n muzsikát Kanizsán ugy-látszik a szinhuzkedvolök lassau Iába Inak.
Jluska szerepeljen Zimonyl Mártiit láttuk és hullottuk. Már első kanizsai fellépése- alkalmával szivébe zárta üzt a kétíves, zcngöhangu színé-szn-jt a közönség. Ezúttal is csupa báj, finomság és kedvesség volt, szépen »cngö beszédhangja és pompásan szárnyaló énekhangja mellett játékban is mélyen-érzően gondos volt: ~ tökéletes elevenítette meg Ihiskát.
János vitáz suoropében meglepően jó volt Nagy Gábor, oki talán ezídén legjobb alakításai adta. Ezultfll éneke sem hagyott maga után kívánnivalót. A francia királykisasszony s/orcpét J, Fejér Krzsók játszotta, Gondos játéka melleit széj) énekhangját otuUal is élveztük. A iogragyogól>b alakítási hi-Egry Berta adta. Maszkja, öltözete", Játéka és beszéde egyaránt olyat) pompás volt, hogy aliglm van az ország bun még egy színésznő, uki ilyen jó boszorkányt tudna alakítani, (\'gyolcsuk kitűnő volt ErdŐdy Kálmán meseszerűen stilizált francia királya, ukí eredményeién képviselte a. liumort. Bánó Mihály Bagója gyenge volt, az Egy rózsássá! jelenet mégis sokuknak csalt könnyet a szemébe. A kUüuö-hangu Kniélyi Oynla strázsamcslore külön dicséi elet érdemel. Jó volt még Szakács csös-O, de a /többiek é>s a kar
is k^etto o réjsjét a Uj>soVUól, Nagy Csilla szé|) táncbetétjét élvewltel néztük, mcgénk-melte az újrázó sikert.
A katonákkal kibővített zenekar, Bakonyi Ödön karnaggyal teljos ós töké-tOtOS munkát végzcll. Condos, szép volt a ícndezés és kiállítás Is, az előadás Kit házal érdemelt volua.
A színházi Iroda hirel:
(¦) ERZSÉBET, Iluszka Jenő, a Cül baba, Bob herceg, LlH bárónő országoshirü zeneszerzőjének legújabb óriási sikert aralott claljálékii körül póntekeu, szombaton és vasárnap elö-adásra, A darab gyönyörű legendát sző a nagy magyar királyné sí.emélyo köré. Cselekménye a kiegyezés korában Játszódik, tengelyében N«S\'-mélyl Kálmán magyar nemes ifjú és Lulkóczy Ida udvaihölgy sicretmo fonja l>o a legendát. Az olöadás vendége Zimonyl Márta, ki az udvarhölgy szerepét löO-suer alakította u Magyar Sziuházbau. A sziidiáz, tekintettel a buc-suclöadasokra, igon mérsékelt hely árakat állupitolt meg ez alkalomrí\'. ^Homéllietőlcg Nagykanizsa közönsége méltányolni fogja a színház törekvését és mindhárom estén megtölti a nézőterei, hogy ezáltal is kimutassa sre-rctclél és megbecsülését saját színháza és kedvenc színészei iránt.
Az utolsó három satl előadás a jó időre, való teklnUtte! a strand parki szabadszlnpadon lesz megtartva.
(•) KATINKA,. " nagysikerű Imszár-oporett szombaton déluhty kerül utoljára színié réllielyárak meilett.
(¦) MINDIG A NÖK IKZDIK va-sániají délután szórakoztatja a kőzön-séget. Az utolsó délutáni oh\'íadás kezdete <l-kor. Kelleu egy Jeggyel.
MEGÉRKEZETT
u vitamindús szicíliai gyümölcsből készült axBrp
NARANCS *• CITROM iiben
I flweg 36 fillér.
Egyedtrusltát:
•TEUTSCH GUSZTÁV fűszer- éa cserneKekereskedésében.
Nagy tűz az aligyári áradatomban
A cséplőgép nie«té«e kőiben egy ember szerencsétlenül Jatt
Biztosítson tűzkár ellen, Icára megtérüli
Kétszáz házat összedöntött az árviz egy bolgár városban
1939, julim 1
Hősi naptár
178» június 30-án történt, Ijpgy nz akkor íelvidéki búrcu (utoIjárA székcs-
__fehárj in.) lúiszárczrvd
ll789.VI.80.hö-tt "-törökök
*-\'ellen viselt liálmru alall,
Moldvaoi\'üzt\'tgltaii PutttO mellett egy kb. 3000 lovasból álló torok csapaton rajtaütött, melyet fer^eVgcs rolnimmal széjje hígra Sitotl.

A galíciai Ifaljestúl közvetlenül keletre is cBzakkolelrv Sneinikovcn, Tnsz
_tán és Korosztkuv falvak
1910. VI.30 I tcrrtUsléu végrehajtóit |a. -madásuuk alait kitüntették magukat: Szilágyi Karoly volt nagyváradi A. honvéd gyalogézredbcli tizedes, aki raja élén és milscm tö-r6di« az oroszok pusztító tüzével, lia Iáit meg™ tö elszántsággal átrohant a Gnila Lipán átvczotö vasúti liidon, majd a túlsó partra érve,, előzte »i ott befészkelődött oroszokat, .amiállal a hid közvetlen pásztázásit megszüntette. Utána a közeli faluba tört, hoí az oroszok hátába férkőzvén, meglepő és kiválóan liatásos tüz*ol hátrálásra kényszerítene aj. ellenséget éppenséggel ott, ahol az a saját küzdőinket már nagyon Is szorongatta;
Vnncza János volt dési 32. honvéd gyalogezredben őrmesternek nagy érdeme volt abbant hogy "A küzdőknél támadt lőszer válftágot gyorsan áthidalta, mert személyein rohant hátra és hozta cdöro a fesaerl a Fe.ttcbbcn emiitett s mindvégig legpusztítóbb tüzérségi és géppuskatűz alatt állt vas-uti hídon át.
Scliupíier (/»yőzo volt marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogozrcdbeli tartalékos főhadnagy- pedig a hatalmas tüzérségi Ifi* ellenére vitézül és bátran, honvédéi élén haladva, nyakig érő vízben átvezette századját a Gníla Lipán,, majd a túlsó partra ór\\o lendületes rolíaiumat- visszavétellé a partot yédfl oroszokat. Ezzel az ezred többi résiCi számára utat tört és azok át-jutását lényegesen megkönnyítette.
A íelsoroHak méltó olisincrósben részesüllek. Schupiler főluulnagyot a káf. toiiai érdeméremmel, n többieket pedig a kisezfisl vitézségi éremmel tüntetlek ki. _
— (A rendőrségről)
Dr, CsClényi László rendőrkapitány, akit Rimaszombatról ltolycziek Nagykanizsára, megérkezett és dr, Arvü József ivn(l<)ft\'og;diii;uót<>( átvette a-hi n ügyi osztály vezetését,
— (Doktorrá avatás)
Tersztcnyák Lászlót, a nagykanizsai Notrc Damo leányginmáziinn hitlaná-rát szerdán avatták a hit (adományok doktorává « bécsi Pnzmnneumon.
— (Érettségi a leánygimnáziumban)
A nagykanizsai Nolre Dnmc leánygimnáziumban a június 15—17-én meg tartott éroltségi vizsgálatokon Maron István tanügyi Főtanácsos,, a székesfehérvári Arpádházi Boldog ..Margit leánygimnázium igazgatója elnökölt. A kormányt vitéz Veszprémi Dezső tanügyi főtanácsos, az Angolkisasszonyok egri érseki katli. leánygimnáziumának igazgatója képviselte. A Vili. osztálynak 22 tanulója volt s e^ok vala*ncnyl-nyien sikerrel tették 1c az érettségi vizsgálatot, Az eredmény: kitüntetéssel érett Öt, jelesen érett három, jól érett tlz ós érőit,négy tanuló.
— A cMlIxidó én kultúra
előfeltétele az ogéezeég. Az egéazaég legideálisabb őrzője a Super-Lysoform s óz,! pengő.
PONTOS ÓRA*
raeíblsható ékszer, alkalmi- és nászajándékok, alpacoa evőeszközük, sport- és versonydljak
•ZOlld Atbmi
Bárány
Jofuán ékszerésznél, Horlhy
liliali M.-!(t3. Pillivi iiimb.«.
tXVM ItOZLOtW
hilius 6-án kezdődnek a tlenclnt angol-japán tárgyalások
Gázbombikat dobtak le oroszok a mandzsu határon
A I-uesau ellen intézett japán támadás során 3 bomba ért egy umo. rikai hivatni épületét. Az épület to-éfiCU.
Külsíi-Mon gól iái ion orosz repülőgépek a mandzsu határon mérges gá*. bombákat dobtak le.
Japán részről azt állítják, hogy május 20 tói, az első sznvjol-betörés napjától 251 orosz repülőgépet lőttek le a mandzsu hutáron.
Tokió, jtmius !30 1A japán sajtó értesülése szerint a tíencini vita elintézését célzó angol-japáu tárgyalások július fi.au kezdődnek.
Fticsau körül a japánok 20 liadiha-jót vonlak öss;.c és ezzel az ostrom}, gyflrn. bezárult. Ilir SíCrint két anxol liadihij., is belekerült nz oslroimár gyürüjél.c.
— (Kádár Mihályról,)
a nagykflimsnt városi zcnciskolri niegszüntetclt ruvös tanszakának volt .tanáráról most \\CsSzök a hirt, hogy /fiatal házas, három hónapja nősült hicg Budapesten, Kgyóbként a fővárosi Szekeres-féle zeneiskola hutára és nincs ofca megbánnia, hogy elkerült Nagykanizsáról.
— (Cserkés s kerületi gyűlés)
A szombathelyi \\\\\\, cserkész kerület, melyhez Nagykanizsa is tartozik, esü-, törlőkön tartotta évi közgyűlését " Cserkész Szókházban. Nagykanizsáról Németh Jenő, Kiss islviínbászló parancsnokok és Kcmcnesy István Sz, T. tagok \\ettck részt a közgyülésen. A tankerülclct üaloglt Ányos főigazgató h. képviselte, mig a Szövetség részó-röl Lékay Nándor orsz. ellenőrző h. TOlt jelen. A közgyűlés évi l>cs*áinoló-Jából megtudjuk, hogy a kerületnek 3171 cserkésze von, Zala megyében 18, Vas megyében 31, mig Sopron megyében 30 cserkészcsapat működik. A tisztek száma: csapattiszt 70, cserkészt 100, segédtiszt 110. A kcrüleliiek 2 csapattisztje országgyűlési képviselő ((lács János és Zsidó Sándor dr.), akik a mostani választások alkalmával kerültek l>e a \'parlamentbe és a cser-készszcllemct oda is levitték, cser-k ész képviselőtársaikkal együtt. A szokásos tárgysorozat melleit részleges tisztújítás is volt, melynek során Nagy kanizsáról a Kerületi Intéző Bizottságba Gazdag l\'ereuc és Kiss István .László cserkész parancsnokokat választották meg.
Krómacól és alpacca evűBszküz
nagy választékban
Májon Testvéreknél.
Olcsó árak!
— (Tűzoltó gyakorlat)
A nagy kan izsai lüvaláso" és önkéntes tüzollöloslület július 2-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a kir, adöhivainl Krzsé-^ ;"ÍÍ\\ Lel téri épületén tárna-madási gyakorlatot, utána nz Igazságügyi palotával szeml e i bah-oltási gyakorlatot mutat be. Délután •I ómkor lesz n nagy kan i/.sai járás tűzoltóinak \\-Crscnye a Zrinyi sportpályán. Hossz idő esetén » gj\'akorlat elmarad. •
— (Katonai menetek és a közönség)
A kanizsai utcán járókelő közönségnek egy része Iwsszantó és ildomtalan magatartási laniisll \'•*/- uícán elvonuló katonai csapatokkal szemben. Sokan átszaladgálnak az ut egj-ik feléi-öt a másikra a menetelő csajial-rószck kő. zölt. I\'igjeiuiüileljűl; a közönsége^ hogy u k-.iloiiai mcuelck ilyetén zavarása tilos és azt a rendőrség ezután a legszigorúbban ellenőrzi.
m TeklaiM mrx a Kopstoln Bútor-árubáz állandó bnturklAüítA. Ai ízléses és olcsó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
Szolnok—Nagykanizsa usző- és vízipóló-mérkőzés
1939. július 1-én, szombaton délután 5 órakor kezdődik meg nz idei uszóóvad, á mikor úszóink és vi-zipólózóink Szolnok válogatott csapatával mérkőznek.
Tavaly náluk szerepcllimk és az idén ők a vendégeink. Még igen kétséges, hogy akéí csapat közül melyik lesz a győztes, mivel mindkeltőnek meg kevés idő állott rendelkezésére az elöké-szfdclekbcn.
Versenyszámok : 100 m gyors, 100 m hát, 200 m mell, 400 nf gyors, vegyes-, gyors váltóúszás, valamint vizipóló. Indulnak legjobb úszóink (Kovács, Bitterfl, Czulek, Gerencsér, Caál, Králky, Szabó), csak — sajnos Kelemen Lászlót nélkülözzük, aki még nem érkezeti meg Kanizsára. . f
E fentebb emlitell számokon kívül lesznek még gyerek-, fitt-, valamint hölgyszámok is.
Jegyek ára :\' Fürdözőknek : álló 20\'f., illő 10 f. Csak versenyt-lálogatóknak állóhely 32 f., ülőhely .52 f.
Mindönkii tisztelődéi meghív a Rendezőség
Mérkőzés a táborban
A nagykanizsai polgáii iskola cserkésztáborátak Iiitballciapafa csíl tortokon mérkőzött a pogányszent-péterick „mgycsapafóval". Az ercd-niényS";> a polgáristák javára.
Letenye leventéi nyerték el a járási vándor-zaszlót
Letenye, jtmius 30 (Saját tudósítónktól) A lele-nyei levente-sportpályán tegnap tartották meg a járási leventeversenyt. Az összesilett ponlszá-mok eredménye alapján 10pont lat Lclenyc nyerte el a járási.le-
Bzombitton én vasárnap
a larkó-vendég^ben
Kitűnő cigányzenei
Szíves pártfogást kér • vsad«flSs.
vehte vándor-zászlói. A helyezésben második leli Tótszerdahely levente csapnia 8 ponttal.
A verseny alapos és gondos megrendezése, azon a letenyei leventék kitűnő szereplése dr.Vi-da Ferenc főszolgabíró és (Juz-mics Lajos letenyei igazgató,-taniló, levente-főoklaló fáradhatatlan, lelkes munkásságának; eredménye.
A szarvasmarha- és sertés-értékesítésre !s kiterjesztik a kamarai ellenőrzési rendszert
Idejében gondoakodjók a kormány a bortermelés intervenciós felvásárlóról
Az Alsódnuántuli Mezőgazdasági Kamara tavaszi rendes közgyűlése a kaposvári városháza nagytermét színültig megtöltő, és a gazdatársadalom mindenre legét képviselő közönség jelen-létében folyt le dr. Mí>bach Antal báró elnöklésével. Llnökmcg nyitó beszédében kiemelle, hogy a szarvasmarhaértékesilésl illetőleg a krízisen tul vagyunk. Bejelenlelte, hogy a marna- ésser-lésértékesilésnél is — a kamara í\\llásfoglíi!ásának eredményei ként —- bevezetik a kamarai ellenőrzési, vagyis a vételi jegyrendszert, mm a^ lóexportnal Kitűnően bevált és ami az AIsóV dunáiiliili Mezőgazdasági Kamara kezdeményezése volt. Kérte a kedvezményes lucernamag-akció kiterjesztését, valamint azt, hogy a kormány a bortermés intervenciós felvásárlásáról idejében gondoskodjék és a szöíöcxportot is szervezze meg. . i
Dr. Moyer Károly "miiiiszl&i osztálytanácsos, a földművelésügyi miniszter képviselőjének üd vö\'zlö szavai után Tolnay Kue-fély Ödön az erőteljes agrársaj-lö mellett szállt sikra, majd a kamara 1938. évi működéséről szóló és Asztalos Lajos h. igaz. gató állal mindenre kiterjedő! gondossággal összeállított jclen-lésl egyhangú helyesléssel .imv. gáévá tette a közgyűlés, amelynek kapcsán teljes bizalmáról hizlosilotta dr. Mirbach Antal báró elnököt és gyógykezelési szabadságon külföldön tartózko-
Motorvezetők figyelmébe!
Vezetői igazolványok kicseréléséhez szükséges Mnyképa-hat az előirt méretben olosón és gyorsan készítek,
VASTAGH BÉLA fényképész, Nagykanizsa
1939, jullui 1.
dó Kiss Elemér igazgatót.
Madarász Zsigmond hangod* tattá annak szítkscgességiil, liocy a katonai- rílra igtMiybcvci\'iulÖ lovak árát azok értéke szerint állapítsák inog.
. Eltogactta a közgyűlés Szálai Ferenc indítványai az örökösö-tltssi eljárás egyszerűsítése óá ¦olcjsóbbá tétele, valamint 1>öi\'j nt\'czy József indítványát a mérsékeli \'áru gazdacement kis léteiben való bes/.erezbelése és a közérdeket szolgáló vegyvizsgálatok vizsgálati dijának elengedése tárgyában,
A közgyűlés keretében számos értékes, a gazdnközönség minden problémájára kiterjedő felszólalás hangzott el, amelyekre di1. Mirbaeh Antal báró elnök és Asztalos Lajos h. igazgató ad ták meg a szakszerű válaszokat.
Nagykanizsa msgyei vánj polgármesterétől.
16.487/1939.
Tárgy: Külföld részére lóváiárldr.
Hirdetmény.
A LúértékesiiÖ Szövetkezet lóvá-sárló bizottsága f. évi július 3-án déli 12 órakor Nagykanizsára érkezik és a vásártéren az oda felhajtandó lovak vásárlását megkezdi. Mindenfalta 3 és fél évestől 8 éves korú, 160—174 szalag cm. magas lovakat vásárol a Szövetkezel.
Melegvérű kancák a feltételek értelmében át nem vehetők, tehát azok elővezetése felesleges,
Nagykanizsa, 1939. június 29. imi Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16558/193a
Táigy: Úszóverseny tailása n varost ifrandlUrdőn.
Hirdetmény
Közhírré teszem, lipgy a városi strandfürdőn f. évi július hó 1-én d. u. 5 órai kezdettel Szolnok—Nagykanizsa városok között úszóverseny lesz.
Ezen a napon a rendes belépő-és íürdöjegyekcn kivül póljegyek váltandók cs pedig: fllrdöjegyhez ülőhelyre Jogosító
pótjegy dija ......... 30 fill.
belépőjegyhez ütőhelyre jogosító
pótjegy díja ......... 40 fill.
fürdő- és belépőjegyhez állóhelyre
jogosító pótjegy dija ... 20 fill.
A póljegyek, amennyiben a fürdőzök a versenyt megtekinteni nem óhajtják, és a strandfürdő lerülclét a verseny megkezdése előtt, de leg-később V.5 órakor elhagyják, vissza-i vállalnak.
¦\' Nagykanizsa, 1939. évi június hó 30-án.
1,21 Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármcstcré\'ől.
15064/3^1^\'
Kirdztmény.
A Nagykanizsa m. városban f. évi Június hó 10-én megállspított ragadós száj- és körömfájást a mai nappal megszűntté nyllvánltot\'am, a megállapításkor elrendelt óvintézkedéseket halályon kívül helyczlem s igy a városban tartott állalvásárokra mindenféle állat felhajtható.
Nagykanizsa, 1939. |unlus 26. in. Polgármester.
DIWIJ.
Alulírott hivatal a Zalasícnlbalázs községben épilendó Igaigaló-lanilói laka\' épilésl munkáinak biztosítására f. évi július hő 17-én versenytárgyalást lail.
Bővebb felvilágosllás aluliról! hivatalnál nyerhető.
Zalaegerszeg, 1939. Június 26. M. kir. államépltészell hivatal im Zalaegerszeg.
aáfiamczíkati szérakozhalik
Csillárok,
falikaroky
6jjellszehr6ny-l<impűK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLBYI.nél
Sugái-ut 2. „„
NL6M62
csereakció!!!
Régi megunt lemezeit drbankint 1 P becserélem.
Aliány lemezt vesz, annyi régi lemezt veszek cserére át.
Csak rövid üdéig!
Szabó Antal sportüzlete, Nagykanizsa, Fő-nt 5.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Padmaniozky-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehetfi Igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Hiidssssn o Zoioi Közlönyben
APRÓHIRDETÉSEK
ehlrdetéi dl|a va\'iirnap íj önnw nau 10 ttUa 60 Fillér, minden további tio 6 (Illír, fi«lkflinap in iiólg 60 fillér, minden további led 4 fllltr.
ÁLLÁS
Női meltény-horgolásban gyakorlott horaolá-nfik kérésiéinek. Fillérei Divat-
üzlet, Erzsébet tér.
1807
Helybeli nagykereikedő cég keres azonnali belépéire Irodai munkában Jártas, gyors- íi géplrátt tudó tlavtvUalfinM.
Kézírásos a|ánlatok „Nagykereskedő" |ei-ígérc a kiadóba adandók be. 1801
Urlaaabo-faiiono felvételik; Megyl-morecz, Kinlisy a. 27. *
P4n*ba«Karf<S vagy ehhez hasonló rtiiAst keresek. Érdeklődni Szálfnsemél, Eötvös-tér 31. *
Klfnidleány aionnnl felvétetik. Divatszalon, Bljza-u. 2/a. *
Képzett vaaaaxtargAIyoa, aki hen-gerrovátkoláibsn la láruu, azonnal felvételik. Bővebbel Hlrschler-trafik, l\'ö-ut. 1808
¦•jArantft kereaek. Szemere. Fő-ut 13.
1797
TanutólaAnyokatt felvesz Schultz divatszalon, Eötvös-tér 3.
ADÁS VÉTEL
Tanyásam an, kétéves és háromhó-napos, fekete, kiváló testalkatú; amia: nonluiz, anyja: angol telivér, eladó. Plébánia, NcmcBvId, 1802
Jókaiban Ievőn6I karoknai-t vennék. Fazekas János kantinos, Honvédkóihiz 1804
é».»............. •1 -,-, -,-, vi-irw»Vr>i\'ii\'<f i/u ij >j uu juj
VadAsapuakAt csóoznek keresek, fegyver bemntalható Unger éa Tólhnil, Tógazdaság Somogysztntmlklói. 1800
l\'akásüzlethelyiség
HAromsxabAs utcai Ösazkomfcrlos. katasobáa alSaxobA* udvari lakai Eötvös-tér 2.; kataxobAa udvari lakás Klrály-u. 2. azonnal, vagy aug. l-re kiadó. Szegő Mór. 4
Kiadó egy udvari agyaxobAa lakás
Szekerei Jözstf-utca 38. 1805
BÚTOROZOTT SZOBA
Karínba]Aratu elegánsan bútorozod utcai szoba kiadó. Labor, Caengery-ut 22. *
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladd PaUnban Ihász János 34. számú háza 3.500 P-ért. 1808
HAxalaalAa. Petfiflul 21, szám alatti ház stabadkéiból eladó. 1800
KÜLÖNFÉLE
Motor vaxatfik flayalmAba I Vezetői Igazolványok klcseréléiéhei szükséges fényképeket ax előirt méretben olción éa gyorsan kéiz\'tek. Vastagh Béla, lényképész, Negykanlasa.
I Csányl józse! ny. detektív mae|4ii-Myuktioaanl, meglfgyeléat, informálást vállal. Cnányl-u. 26. •
Mindennapi levelezésből Ö^aJtegyÖJtört bAlyaaat, régi vagy uj tömegeket, magyart éa killtöldli, feloszlatott gyUJtemé-nyéket bármikor megvételre keresek. — Baibarlts - Lajos, a Zalai Köilörw I. szerkesztője. Érdeklődni lehet telefon 78. ix. vagy BzéraélycBen mindennap d. u. 6—7 óra között.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPI LAP.
Kiadja: „Közgazdasági R. T, Nagykanlm". Fololös kiadó; Zalai Károly. Nyomatotti a „Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
nyomdájában Nagykanizsán. (Nyomdaért lolel: Zalai Károly.)
79a Bvfolyajn 148. Mára.
Nagykanliu, 1839. jm,,, 2. vasárnap
Ara 12 HU:
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajoa
ElöHictést *r«: ta hón V. pmgí 40 aller. Sxerkeszt6tégl é» kUdóhtwUU telefoni 78. «.
á magyar föld ünnepe
Irta: Kelemen Ferenc
Péter és Pál napján szétterült n magyar glóbusz felett u buíuérledö nyári nap perzselő arany zuhataga, llajnalpirkadástól napnyugtáig ömlött Uz églzöl íi kalászos iJolu\\k fölé a Törni sugárkéve, hogy áldó melegóvol be-érloljo a knsza]>ciigctésrc váró dus magyar -életet..
Az évenként isnié!l(~Klíi ősi magyar é|K>sz utolsó éneke oz. a nyári nap-iii^lcfí ritmusán köszöntő mitikus Aratás,
Sorsunk, boldogulásunk Q magjvai föld, molyiiok lermőerojo táplálja cn-lick a hazának fiait. (
Kora tavasztól nyár elejéig aggódó létekkel járja a Tóid gyermeki\' ezeket a vérrel szerzett rögöket, kérge* ténye, révei ís sorsának Istentől rendolt társával) robotoló jöszágjával mun. kalja földjét s nap-nap után aggódó lélekkel figyeli a feje felett elvonul\') leUiőkel, az északi sarkról jdeárumló fagyos tavaszi rohamokat, majd u jégesővel fenyegető terhes nyárclojl borulásokat, összeszorult szívvel jár-kcl u termékeny barázdák kalászba szökő zöld hullámúi hozott s lesi^ kémleli nem pusztitjao gazdug igórelél az időjárás elmaradhatatlan csapásain kívül még valami kártékony mezői egér, vagy gyilkos rovar.
Kemény, izmokat feszítő i\'obolos munka és sokszor leikot emésztő aggodalom oz a magyar onil>cr sorsa C/erév óla itt a magyar Duna-medence ölén.
.Mint harcos, vitéz hódító nép vonult lic valamikor szekéren és lóháton u vcrerkci szoroson. Keleti lelkével elmélázott a magyar puszta végtelen
rónáin elhelyezett sátrai elolt lybogó pásztortü.ek felett. A föld ősi s/.elleiiic körű Hebegte kalandokra termelt lelkét, valami misztikus mágnes idevontptla a fekete föld termékeny keble fclét de öt etlcnálfial.ltlajnil sodorta tovább még évtizedekig nyugtalan kclcb bar. COS vére a nyugat ismeietlen világa leié, amelynek kiueseit szerette volna összehordani uj Imája falépitésérc.
Országépitö Szent István, kinok nemzeti ereklyeként megmaradt s/.cni jobbját a tavalyi eucharisztikus évl>cu szOuilöl szembe áldhatta a magyar föld népe országos zarándok útja közben, — szoktatta állandó településre és Folytonos munkára Árpád népét. Az ö bölcs kormányzása idején kötött örök frigyet a Lobédiából ideszánna-zotl magyar fújta a Nagy Magyar Alföld termékeny, de akkor még legnagyobb részt löiellcn ősi humuszával.
S azóta, ezer esztendőn át ez a Föld, oí a mi sorsunk.
Ekénket évről-évre belevágjuk az ősi rögöbbo s ha századok alatt fiaink az ekeszarvát fel-fel cserélték a mindig tündöklő, Soha meg nem rozsdásodó magyar kardjJhL, a hősi halál és katona virtus órái után áhítattal tértünk meg a gazdag rónák közé.
Így megy ez századok óta Szent Istvántól Horthy Miklósig s Jgy lészen fiz Időknek végeztéig.
A magyarok ísieno ezt a helyet jelölte ki számunkra, c/t a sorsot rendelte nekünk s a mi feladatunk nem lehet más, mint a Végzet aka. rátába való megnyugvással őseink szcilcméln\'n szolgálni az örök magyar rendelést.
Ez a .sorstudat él a magyar lélek mélyén, P\' , , i
Forrponton o helyzet Donzii KörQl
Paris ugy tudja, hogy Varsó enged menyekre hajlandó — London szerint a csatlakozás már a közeli órákban megtörténik — Lázas munkában az európai diplomácia
Paris, július 1 Parisban nagy figyelmet szentelnek a danzigi kérdés megoldásának. A francia stíjtó6* a helyzet pillanatnyi enyhüléséről
számol he. Egyes párisi lapok szerint a kérdés megoldása nem áll küszöbön és július bávában még nem dftl el Danzig sorsa. Ennek ellenére ugy vélik Parisban, hogy a danzigi kérdésben a helyzet fenyegető és a nyugati demokráciáknak fokozott mérjJ tőkben kell Őrködniük, mert a danzigi jogok mindennemű megsértése súlyos bonyodalomra vezethet.
A Petit Párisién szerint a helyzet olyan, hogy az összetűzés veszélye továbbra is fennáll. Leszögezi a továbbiakban a la pl; hogy az utóbbi napok kijelentései után kélség nem fér ahhoz,
hogy a két nagyhalalom leljesüi a magára vállalt kötelezettségeket, r
Paris, július i A Jour a danzigi kérdésről írva azt jelenti, hogy 1»
Lengyelország rétzérói mesz-szemenö enged menyeket hajlandók adni.
Igy például Lengyelország nem ellenzi a szabadváros szabályzatának olyan módosítását, amely sértetlenül hagyná a jelenlegi vámrendszert és a lengyel jogokat. Hajlandó lemondani Dani-zig diplomáeiai képviseletéről és beleegyezik a népszövetségi fő bizU)sság megszüntetésébe is. Ellenzi azonban Varsó a szabad város olyan bekebelezését, amely komolyan veszélyezleli a folyosó függetlenségét és a lengyelek jogait.
London küszöbön álló államcsínyről tud
belülről akarják megoldani. A német terv szerint — ifja London — a belső megoldással akar ják kényszerileni Lengyelországol arra, hogy a csatlakozással szemben ellenállást fejtsen ki Így czl Berlin, a Danzig, tehát már egy német város ellen irá-nemzetiszocialis- i nyulo támadásnak tekintené.
Mértékadó körökben ezzel kapcsolatban az a felfogás alakult ki, hogy Anglia éa Franolaortzág ebben az esetben nem avatkozna be és ráveszi Lengyelországot, hogy tekintse befejezett ténynek az eseményeket.
London, július 1 A párisi hírekkel elleniéiben a londoni lapok a danzigi kérdésben a ncmzeliszocíalislák küszöbönálló államcsinjéröl közölnek híreket.
A Daily Mail és Daily Herald szerint tegnap késő esle olyan hirek érkeztek Londonba és Pá risba, hogv a ták
szombat este vagy vasárnap reggel kikiáltják Danzig csatlakozását
a német birodalomhoz. Az angol fővárosban egyébként már napokkal előbb olyan hirek terjedlek el, hogy a danzigi kérdést
(•> sugárzik ki a nemzet ősi lelkiségét reprezentáló ralusi milliók his-torjai izzásában, abban a mágikus röldszeretclbcn, a magyar röghöz való atavisztikus ragaszkodásb»n4 a földdel, annak lelkével való együttélésben/ mi\'ly egyik legjellemzőbb vonása u népi léleknek.
Ez a lélek űóha ol-el kalandozik más népek horizontjai fölé, megtelik idegen virágok mézéve], magába szí vjp más kultúrák mérgét,, do aztán visszatér, viss?*- a magyar Sors ősi forrásához : " magyar földhöz, melynek kiáradó történelmi szelleme ujbö! megtisztítja minden idegen salaktól.
L\\ föld o/ volt s ez ínai\'ad a nuigy\'r predosti náció.
Ez a forrása minden magyar életerőnek.
A magvar föld az a gránát sziki", amelyen nemzeti életünk nyugszik s oz ősi magtár, amelyből nz <élel> fakad.
Mily csodálatosan kifejező ez a magyar terminológiai Standard terményünk, a Huza, mint <fílct.. lígyot-Soh Idegen nyelv sem közelíti meg ennyire n buza szimbolikus jelentősé-gét, mint a magyar.
Csoda-e, Iia ilyenkor Péter-Pál után, a tcrmésórlolő nyári napmeleg arany zuhatagát o* Aratás mámoros őrömének felszakadó himnuszával köszönti a magyar lélek t
Csoda e, ha ezekhen ünnepi percekben minden magyar szem a sár-gulő kalászok arany fc\'ngercí relé leveti, ha a mezők rólötl röpköd minden magyar gondolat s testvéri érzéssel nyúlik minden magyar kar az arató munkások kérges keze felé?
A magyar élet egyévi sorsa most zengő kaszák, dolgos sarlók, daloló arató magyarok nyomán teljesedik be.
Az ég különös "kegyelméből \'Oz a sors ma igazán biziatónuk látszik. Hivatalos termés eredmények bőséges
Hitler július közepén Danzigba megy ?
Arról is irnak a lapok, hogy a danzigi szenátus meghívta Hitlert. Hitler a meghívást elfogadta és július közepe felé egy német hadihajón látogat el a szabad városba. A londoni lapok lehetségesnek tartják, hogy Hitler látogatása alatt, július 20-án hajtják végre a danzigi államcsíny t.
Lengyelország és a nugyhatal inak magatartására vonatkozóan
i hirek ellentmondók.
Iügycs lapok szerint a fenti jelentésekkel ellenlétben arról is irnak, hogy Lengyelország ellen áll és a szavatosság azonnal éict-belép.
London, július 1 (MTI) London ismét boriidnak látja az északkeleti látóhatárt. London szerint a danzigi kérdés egyoldalú megoldása még mindig komoly bonyodalomra vezethet.
A varsói angol nagykövet egyébként Londonba utazik jelen léstételre Ugyan csak vls-szaulfl/lk Condotilw lleudorson berlini angol nagykövet, valamint •> bukaresti angol nagykövet is. A Daily Express értesülése szerint Ilenderson lúizaiitaztakor valószínűleg
az angol kormány személyes üzenetét viszi Hitlernek.
Az nngol kormány egyébként a legnagyobb gondot arra fordítja, hogy moggyőzro a liatalmnkal, hogy Anglia szükség esetén \'teljesiti a vállalt kötelezettségeket.
magyar .életről\' számolnak bo, do a magyar föld más tcrmóso is kielégítőnek, sőt egyik-másik gazdagnak látszik. Jó vulim Idnni, hogy az elmúlt; évek sok kosen-os csapása, nélkülözése után most talán ránk köszönt a bibliai rliét bőséges esztendő, szériája.
A magyar rónának óbbon a dus termékenységében, a hullámzó magyar aranymezőknek ezekben a guzdag rin-gásában áldozatos lélekkel, hálás magyar szivvcl emeli fel minden magyar embor sugárzó tekintetét oz Eg felé, amelynek eltelő sugarai kicsalták, majd megerösitclték, végül hcírlclték a magyar sors ősi reménységét: az áldott magyar mtzttkalászl.
Péter és Pál felhőtlen forró uyári napjának melege belesfitöU a magyar •izivekbo s elöidilollu a .magyar sorsot — remélhetőleg — a hét bőséfces esztendő fejé, , . . . . i
B ÄJJAI «ozuotni
1939. július 2.
telis férfiingek
J P2-95«töI
SZOMOlÁNYINÁL
A japánok meg szigorltot lók az angol ostromzárat
\\ , Tokiód július 1
A japán katonai hatóságok — függetlenül a tárgyalásoktól — megs/i#>. ritolták a UcncJni nngol ostromairól, ami abb&n leli magyunizatál, hogy pi angolok még mindig nerii változtatták meg magatai\'lásukal a japánokkal szemben. \'
BUDAPEST J.
Hirck szlovák és ruszin nyelven,
— \'17.10 Tinikéi Margit magyar nótákat énekel. — 17.30 A m. kii*, posla műszaki tanácsadója. - 18 lloszkárt-zcnekar. — 19.15 liirck. — 19.25 Dr. IJartos Dezső előadása. — 19.48 SzUv-ko Pojwv zongorázik. — 20.10 A nídió tarkti eslje. — 21.40 Hirck, időjárás-jelentés, — 22 Tánc le mezek, — 23 Farkas Jenő cigány zenekara — 0.05 Hirck,
BUDAPEST IL
17 Missziós QrCnct. — 17.30 Debussy! A tenger — szimfonikus költemény.
— iH.15. I)r. Ortulai Gyula előadása.
— 18.45 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hírek. _ 20.20 Szinnay negluald éno-k»l. — 20.50 llácz Lsigu dgányteuc-kara. — 21.50 Időjárás jelentés. BP.CS.
18.10 Kurinliai népszokások. — 19 Vidám hétvégi zeno.
Vasárnap
BUDAPEST I-,
8 Szózat. — [\'tana Hanglemezek.
— 8.45 Hírek. — io Református istentisztelet. — tl Kgyháá ének és .szentbeszéd. _ 12.20 Időjelzés, időjárás-jelenlés. — 12.30 Operaházi zenekar. ~- 13.05 Egészségügyi kalendárium.
— 14 Hanglemezek. — 15 Sulyok Balázs előadása, — 15.45 A rádió .szalonzenekara. — 111.30 Dr. Molnár Imre előadása. — 17 Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17,10 Murai Elek ct-gáuyzenekara. — 18.15 Felolvasás. — 18.15 Vásárhevi Magda zongorázik. — 19.15 Hirck. — 19.25 Liszt: XI Vg magyar rapszódia. — 19.40 Laczkó GÖza ellK\'Szélé-se. - 20.10 Balatoni est. — 21.40 Hirck, időjárás jelentés, -ri 22. Táncleinozek. — 23 Karina Simi cigányzenekara, — 0.05 Hirck,
BUDAPEST iL
* 11.15 Hcjidörzenekar. — 15.05 A rádió szalonzenekara, — 18.45 Dr. Tóth László előadása. — 20 Hirck.
— 20.20 Hj. Szarvas Béla olöadása. —\'20.50 Hanglemezek, — 22 Időjárás-jelentés.
B8CS.
8.30 Vidám lemezek. — 9.30 Bruckner; Ivmoll mise. — 11 Térzene. — 12 Berlin déli zenéje. — 14.15 Német és orosz dalok. — 19 Szudéta-vidéki népdalok és népzene. — 20.15 Opera-és operettrészlctek. — 22.30. Frankfurt.
Az Öregemberek betegségeinél és a neureszténlások bajainál,
kiváltkép, ha azok renyhe bélmUkö-déssel és megzavart anyaficserefor-galomma! állanak összefüggésben, akkor reggelenként e«y-egy pohár természetes „Ferenc Jozsei" keserűvíz sokszor Igazi jótétemény I Kérdezze meg orvosát I V*
Politizálásról, a záróra rendeletről, újfajta tanonc-képzésről és a mestervizsgák reformjáról
tárgyalt a kereskedelmi és iparkamara közgyűlése
Sopron, július 1 A soproni kereskedelmi érf iparkamara középes érdeklődés mellett tartotta meg közgyűlését. Szó nélkül tagadták el az előterjesztéseket. Csak
Unger-Ullmann Etek kereskedelmi tanácsos (Nagykanizsa) beszédű váltott ki élénk érdeklődést. Ungci-Ullmann a kereskedőre nehezedő súlyos szo eiális terhekről beszélt, majd kérle, hogy a kamara tegyen felterjesztést a kereskedelem ügyi miniszterhez és az tiltsa meg a politizálást a kereskedelmi testületeknek. A továbbiakban azt sürgette, hogy az ármegállapitó bizottságokba ne csak laikusokat rendeljenek ki nz árkor-mányhizlos mellé, hanem kereskedők is vegyenek részt a bizottságban. A javaslatot a kamara általános helyesléssel fogad la. ,
leteti 1\'lreieh János, a szombathelyi ipartestület elnöke. Rámutatott arra. hogy
a tanonotartás
mennyi kellemetlenséggel, veg-zalurával jár. Iskolába, mindenhova viszik a tanoncol, ugy, hogy valósággal elvonják a szakma megtanulásától. De különben is méltánytalan — mondta -— hogy a tanonc a mester pénzén tanuljon. Végezze el az iskolákat a saját anyagi erejéből, mini ahogyan az orvos, Ogy}* véd a saját pénzén szerzi meg oklevelét, épen ezért, mig törvény ki nem mondja, hogy esak -1 középiskolával lehet tanoncnak menni, addig létesüljön tanoncképző iskola, amelybe egy évig járjanak azok, akik tanoncnak akarnak menni s ill végezzék el azokat a tanulmányokat, amelyek iparuk szellemi tudása hoz szükségesek, hogy a mester
Legszebb nyári anyagok
nagy választékban
^J!Í" °\'"an Bart«.
Dr. Iliás Gyula főtitkár a záróra rendelet
tervezet kérdésében isinerlelle a kamara álláspontjai. Eszerint ki vánalos volna, ha a mezőgazdasági helyeken, kis- és nagyközségekben korábban kezdődne és késbbre nyúlna a záróra kötelezettség a vásárló közönség érdekében. Ünnepnapokon és március lő-én is minden üzlet csak délig maradhasson nyitva. Kívánatos volna, hogy a vegycske-reskedések és szatócsüzleteknél az elsöfokiUparhalóság állapítsa meg, jfíelyik a túlnyomóan élelmiszerrel foglalkozó üzlet . Ezt a kérdést a nagy- és kisközségekben a II. fokú iparhatóság döntse el. Az ebédszünet alól lel mentési javasol a kamara a hetivásárok napjaira ; szükséges-!nck tartja, hogy a nagykép reskedések zárórája ugyanaz legyen, mint a detailkereskedése-kje. Kívánatos volna, ha a gyógy- és üdülőhelyekén a nyaralási idő alatt ugyancsak meg. hosszabbítási adnának az üzletek nyitvatartásira.
Érdekes elgondolást ismerté-
nél a technikai, gyakorlati tudás elsajátítására maradjon idejük, mert ma az a helyzet, hogy veszélyben forog a jövő szakképzett iparosnemzedék nevelése. Rámutatott még arra, hogyvisz-s>:ásságok vannak .
a mestervizsga
körül is. Ugyanis ha egyik bizottság elölt elbukik a vizsgázó, akkor másik, városba másik bizottsághoz megy és olt megkapja a mesteri címei. Azt kéri, hogy csuk 35—40 ezer lakosúvá rosokban legyenek mestervizs-gáztaló bizottságok, mert feltehető, hogy oll képzeltebb iparosok vannak, akik többet kivannak meg a vizsgázótól.
Az elnök felszólította Ulreich Jánost, hogy javaslalát adja be írásban és a kamara megfelelő módon foglalkozni fog vele.
Ezzel a közgyűlés végétért.
Nép Mozgó. Péntek, szombat, vasárnapi Szenzációs bUnUgyi film I
A asöld császár
A repülőgépről eltűnt bankár titokzatos Ilidének.
Főszereplők: űusta Dieaal, Carola HShn. Remek kiséró műsor. Magyar Hiradó.
Előadás: köznap S, 7, 9, vasárnap 3, 5,7 és 9 kor.
ÓVJA SZEMET! 1555
ét váiiroljon bitalommal tgy Jól 1116 uiteiídWtísaí IAfM«.r-M«kUitl«tamb«rt.
ZSOLDOS GYULA
irfentslír, ihtaríH is láUurinaester,
1\'űiittU (a Koronn-Hillodival tiamban). Etcdtll Zctn-tfitcifh, iiilmlciilajla Uvlliiok. Suniotvoil itc«pl«fc tíkéuíutt.
Az öregkereskedelmisták közgyűlése
A Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzetlek Szövetsége vasárnap tarlolla évi közgyűlését az iskola dísztermében. Megjeleni azon dr. Králkv István polgármester, dr. Hegyi Lajos főjegyző az iskolái fenn-^ tarló város képviseletében.
A Magyar Hiszekegy után Miklós Gyula elnök megnyitójában üdvözölte a megjelenteket, köztük nagy taps-fergeteg közben dr. Villányi Henriket, az iskola volt igazgatóját.
Balogh Dezső igazgaAő, a Szövetség ügyvezető elnöke, nemes veretű mondatokban mondta cl emelkedett gondolatait a diákszövetségi élefieT kapcsolatban. Őszinte eszmei célok megvalósítására irányuló akarat ad tartalmat — mondta — ennek a diákszövetségnek. A közősség-, ben rejlő erőről éppen ma ndm szabad lemondani, amikor a történelmet átformáló események sodrában anélkül könnyen és sokszor válhatna úrrá az emberen a csüggedés és cl kedvet len e-dés. A szövclség legfőbb célkitűzéseinek egyike legyen a küzdelem ez ellen az elkcsereklés ellen, küzdelem a tetterő fokozása érdekében. Az ország higgadt ité-lelü nagyjai is az erők összefogásában látják a nemzet jobb sorsának biztosítékát. A napi politika útvesztőiben a legszebb eszmék is sokszor törpülnek egyéni érdekeket szolgáló jelszavakká. De ebben a szövetségben az önzetlen barátság, a közös emlékek, az egymáson való őszinte segíteni akarás ma is csökkenteni tudja a társadalmi és vallási ellentéleket és ki tudja termelni az összefogásban rejlő értékekei. A mostoha idők belli ló hatását megérzik ugyan a legszebb eszmék is, de a szövetségnek mindent cl kell követnie, hogy jobb időkre át lehessen menteni értékeinket.
Köszöntötte a továbbiakban Balogh Dezső az iskolát alapító izraelita hitközséget, az iskolát fenntartó várost és dr. Villányi volt igazgatót. Megható, hazaszeretettel tele mondatokban adózott a szövetség hősi halolt tagja, vitéz Szabadi Béla emlékének, aki helyett édesapja jelent meg a közgyűlésen, a márvány lemléktábOa alatit, aanelyen vé kárpátaljai harcok hősének frissen bevésett neve is ott ragyog már. "\\
Skopál LászlóyíBalalonbog-lár) a 10 eves találkozóra összejöttek nevében mondott beszédet és az ő koszonijuk is odakerült az iskola hősi halottainak emléke alá.
l\'rühwirlh Ferenc az idén vég zellek nevében kérle felvételüket a szövetségbe.
Dr. Boda Károly főtitkár irodalmi lendületű, lelkes hanguj hazafias érzésekkel telített évi jelentéséi olvasta feK* \'ezután. Megemlékezett a Felvidék és Kár pálalja visszatéréséről, dr.
19S9, Inllm 2,
Ismét unrtaluol Bdaibetttak a
Magas Tátrában
Kitünö vmuU é8 autó-ösazekötletés Szobafoglalás. Vízum, Felvilágosítás i
TAIral I U r d A le VM«rkapv!s«I*ta
Krátky polgármester kormánv-főtanácsosi kinevezéséről. A szövetség budapesti csoportjának működése egyelőre szünetel, de reménylik feltámadását. Beszámolt a jelentés a szövetség szó-clális segítő munkásságáról, az évi működésről és Francsics Zsiga bácsinak, az iskola altisztjének 40 évi szolgálat után való nyugalomba vonulásáról is.
Dr. Villányi Henrik lelkes tap\' sok közben áll! fel szólásra. Szeretetteljes szavakkal Üdvözölte a tanárokat, a szövetség vezetőit és tagjait, akik megmutatták, hogy a mai válságos időkben is lehet ideális célokért munkálkodni. Nem csüggedő hittel hiszi, hogy ez a munka nem lesz hiábavaló.
Bíró EmÖ pénztáros jelentései után dr. Villányi indítványára a vezetőséget újból egyhangúan megválasztották. Miklós Gyula elnök köszönetét mondott a bizalomért. Isten segítségét! kérte a további munkára, hogy minden tag hazafias kötelesség-teljesilésével megérhessék Magyarország teljes feltámadását, bzzcl a közgyűlés véget éri.
Göcseji népművészeti kiállítás Nagykanizsán
Gyönyörű napsütéses időben nyitották meg a göcseji népművészeti kiállítási a nagykanizsai polgári leányiskola udvarán. A belépőt színes, tarka, göcseji népviseletit öltözött leánysereg fogadta, a kózlmunkatanfolyam clsíí úttörőinek, első hallgatóinak színes fest/M csoportju. A sok, sok üdo szin-folt friss mezői virágcsokor benyomását keltette a nézőben.
De mielötl rátérnénk a kiállítás ismer telesére, talán nem lesz érdektelen, ha előbb néhány szóval Göcsejt s o szép mozgalom elindítóját mulatjuk be. Göcsej a,mi megyénkben van. A Zala, Kerkű és o Válicka folyók között s körüliéin! száz, ogész pici, apró községből áll. A hepo-hutpás, gírbo-görbe, apró kis falvak lakói mindmáig megőrizték népi sajátságai, kat, furcsa építkezésük Somiadén más\', tóti eltérő nyelvjárásuk, csak az ciO-detj, élénk, színos néj)visclet kezd le-kopni nólukx már-már alig látni a nyomait, tatán anyagiak, talán a betolakodóit divat, vagy ki Untja, miért merült feledésbe e szép viseletük! hímzés módjuk? Tény, hogy mikor NémetUy Katalin polgóri iskolai tn. nániö Lentibe került, sem időt, sem fáradságot nem sajnált, begy a feledés és a közömbösség, vastag, szürke -porából szálról-szálra, nyomról-nyomrn ki-hámozza úgyszólván a semmiből a göcseji nópiluunzést s ezzel a ma. gyar népinftvészotnok szinte fclbcesül-lictcUen szolgálatot tolt. Tavaly volt Lentiben az első kiállítás, városon a mienk az első, de reméljük, hogy Néinothy Katalin tanárnő folytatja ozt az tittörő munkát, hogy mentől szó-lesohb ős nagyobb rétegben ismerjék, szeressék meg népnnlvészctüiikuek felbecsülhetetlen értékű igazgyöngysze. mét: a göcseji népművészetet. Né-methy Katalin nnmkája annál értékesebb, mert hiszen nem is keztmun* ka szakos tanárnő.
A kiállítás ünncpies megnyitásán jelen volt mind, aki segített, hozzá-járult valamivel a mozgalom elindításához, Vopler Gusztáv szombathelyi háziipari folügyolő, a város vezető emberei, élükön dr. Krátky István IwlgármOator, a polgári iskola ígazgö-tója cs tanári kara, a MANSz és a Keresztény Jótékony Nőegylet tagjai és számos más érdeklődő.
A tanfolyam résztvevői valameny-nyien göcseji ruhában voltak s mégse volt kettő sem egyforma. A megjelent vendégek és pártfogók közül Takács Ilonka virágcsokorral köszöntötte Vopler Gusztáv liaziipori fel figyel öl, lUago-jcvk-s Lili egy szép s4vpá,niát és virágcsokrot nyújtott át dr. Krátky Istvánnénak, vitéz Cselo Antalnét líőrfalvi Margit üdvözölte ogy him-zett slrnndtás kával ós vlrágosokorral, Polónyi György (K)lgári iskoüit igaz-gatót Ungár EdiUi köszöntötte virágcsokorral ós végül Vannay János zene-iskolai igazgató egy gyönyörű Iróniflp-pút kapott a nóveuilékektól bálából,
amiért a tanítás idojéro egy termet kaphatlak a zeneiskolában.
Az üdv óz lések nbín dr. Krátky István emelkedett szólásra. Lelkes szavakkal ismertette háziipari népművészetünket, ami népművészeti, szociális és közgazdasági szempontból ís \'meg-érdemel minden támogatási. Örömét é.s köszönetét fejezte ki Némelhy Katalinnak, hogy Nagykanizsán rendozhcl^ tük o/t a kiállítási és hogy a kanizsai lányok utlörö munkája mutatta meg, hogyan kell felkarolni ilyen szép és nemes gondolatot.
A ]x>lgárin«ster megnyitó szavai után megnéztük a rajzteremben kiállított kézimunkák szép és változatos tömegét. Láthattunk itt szebbnéls*el,b ruhákat, kendőket, abrosz, párna, gallér, Qlbum, irómappa, ágy- és asztal-teritök százféle változatát. Mind. más volt és mégis mind egyforma, mind göcseji,, ami most indul hótlitó útjára. Hisszük, ha Oz u lelkes gárda továbbra is önzetlen pártfogókra, lelkes művelőkre talál, akkor hamarosan olyan közismert lesz, mint u kalolu. szegi, buísáki és a többi világhírű társa luiiároii innen és tul is s akkor o/, a dicsőség visszahull reánk, kanizsaiakra js.
F. Z.
Niptin Juliim 2, vasárnap. Rom. kat. Sarlós B. A. Protestáns Ottokár. Izr. Thamuaz hó 15. — Július 3. hóUő. Róm. kat. M. ezt. pápa. Piotestáns Kornél. Izr. Thamusz hó 10.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától est* Ű óráig (hötM, Bserda, péntek délután kedden egész nap nöknak).
8 ,
Minek a hosszas leszappanoxás, dörzsölés és kefélés, amikor Henko éjjelen át 26 fillérért egyedül kioldja a piszkot a ruhából! Ha már sok millió háziasszony tudja, hogy Henkoval áztatni sokkal egészségesebb és sokkal jobbat tesz a ruhának! Reggelre a 1 mosás félig kész és alig pár fillérbe került az egész ..,
Megsemmisítették gróf Pálííy Fádéi mandátumát
Budapeet Juliim 1 A májusvégi választásokon Pálífy Fídél grófot a győrmegyei lalstromos listán országgyűlési képviselővé választották. Á belügyminiszter a választás ellen érvényességi kifogást emelt a közigazgatási bíróságnál, miután nem lehet képviselő az, akit nemzetgyalázás miatt jogerősen el-
itéltek. Pálffy Fidélt a Kurla nemrég nemzetgyalázás elmén 400 pengőre ítélte, bár az ítélet végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette.
A közigazgatási bíróság ma tárgyalta a panaszt, helyt adott a kifogásnak és Pálffy Fidé! gróf (nyilas) mandátumát megsemmisítette.
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek
Frottier törülközők legolcsóbban
Pizsama -anyagok
i9ao. juiitts á
Táborba szálltak a gimnázium cserkészei
Kedden reggel cserkészcsapat vonult végig a kanizsai utcákon. A piarista gimnázium cserkészei indullak el 3 hetes táborukba Murányi Károly parancsnok, Fazekas József és Szikrai Ferenc tanárok, (ládányi Elemér cserkész\'tiszt vezetésével a Dőrgicse—Akaii és Zánka Kö-veskál között [cvö Ság pusziára, a. kegyesrend birtokára. A kai* nt/.sai állomásról a sok papa és mama főtanácsai közben indult ki a »40 ember, ti ló: számára készült luxuskocsi. Az ul Tapolcáig a terv szerint ment. Azonban Tapolcán nem kapcsolták ál . kocsinkat n,hhoz a vonathoz, a melyikkel tovább kellett volna mennünk. Persze mi bementünk a forgalmi irodába érdeklődni, mert ennél a vonalnál váriak minket a kocsik Zánkán, A Máv főtiszt, aki ott teljesíteti szolgálatot, érdeklődésünkre azt felelte, hogy nincs jogunk felvilágosítást kérni ; sőt arra a kérésünkre, hogy legalább telefonon szóljon be Xánkára, azt felelte, >nincs telefon.\': Nagy vnsulállö. más, ahol nincs telefon ! (iyenge vicc ez manapság. Hasonlóan jártunk a tapolcai poslán, ahol ugyanebben az ügyben táviratot adtunk fel, legalább háromnegyed órái vártunk, pedig csak mí voltunk egyedül ott. Valahogy furcsa ellenlét ez a mai világban, mikor az ifjúság katonás neveléséről beszélünk: Amikor az állami hatóságok minden erejükéi az ifjúság katonás nevelésén fáradoznak, ill az uj honvédelmi törvény, akkor van még állami tisztviselő, aki dajka mesébe illő kijelentéssel zárkőzik el minden iámogalás elöl és pont a cserkészekkel, a miniszterelnök kedvenceivel sy.cinbqn.
Végre I órakor megérkeztünk. Gyors rakodás után felszállították szerelékünket a táborhelyre és hamarosan állt a tábor.
Jgen szép helyen vagyunk. Fenyvesben. Jó levegőn, szabadban, a cserkészek álmai megvalósulásának a helyén, a táborban. A mamák, papák nyugodtak lehelnek, minden fin egészséges és jól érzi magái. Hogy mi lyen jól 7 Arról legközelebb.
A tábort krónikás.
PONTOS ÓRA,
megbízható ékszer, alkalmi- óh 1 násza]ándókok, alpacoa ovőwz-J közük, sport- és veraenydljak
síull.i árban
Biíány István ft"*^ H°rthy
I M.-U13. Po»táy»l Hímben.
Jóslat:
Felhősödés, az ország nyugati ós éBzakl részén esö és zivatar, a meleg az ország nyugati felében csökken, keleten tovább tart.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai mefrtgyelósUlomisa jelenti t
HOmŐrséklet tegnap este 9 órakor: +22-0, ma reggel +22*4, délbea +300.
Csapadék 0 0-t.
Megjött az engedély: — augusztusban Nagykanizsán lesz a szabadfogású birkózás európai bajnoksága
Jelenlétté a Zalai Közlöny, hogy lehetőség mutatkozott a szabadfogású birkózás európai bnjncksigín ik \\ igyk tnizsín való lebonyolítására. Károlyi László, a jelenlegi Kurópa-baj-nok kanizsai lévén, rajta keresztül az eleinte merésznek látszó elgondolás sikerült. Sipos Istr ván, a birkozó-sport lelkes nagykanizsai vezetője ma megkapla a hivatalos megbízatási l\'árís-bóll, u XemzeJtközi l\'rol\'e.ssy.úv nisia Birkózó Szövetségtől, hogy 1930. augusztus 13., II. és 15-én
Nagykanizsán rendezze meg a szabadfogású birkózás Európa* bajnokságai. A hatalmas aránya) rendezés világ-érdeklődés közép ponljába állilja Nagykanizsát.
Országos segédmotoros csÜIagtura
lesz július 23-án, Budapesl céllal. Nyolc útvonalon indul a túra és behálózza csillag-alakban az egész országol. Zalái és So-mogyol a II. tilvonal szeli ál,ebben Nagykanizsa és Keszthelyiig] benne v;pi. Nagykanizsa íllditó állomás lesz, Keszthely ellenőrző\' állomás, onnét a Balaton somogyi pariján halad a II. útvonal ; a következő ellenőrző állomások : llalatonföldvár és Székesfehérvár ; cél Budapest, ftsz-szesen 211 km. Nevezési dij 1 pengő, nevezési baláridö július 10. Rendezőség: Magyar Kerékpáros Szövetség kisinotoros alosztálya, Bpesl 72., poslafiók í)(i.
íviOVK lövész-blr
A MOVE nagykanizsai főosztálya által rendezett kerületi lövészverseny július 9-én, vasárnap lesz. A rendezőség kéri, hogy a felajánlott tiszleletdijakal szíveskedjenek GoTcnszky üzlelébe k ül dení.
Országos atlétikai-verseny a Zrínyi-pályán
A Zrinyi Torna Egylet fém,-jelzell atlétái nagyszabású versenyre készülődnek, amely az idei nyári sport-idény eseménye lesz. Országos jellegű kerületi atlétikai verseny lesz július 9-én, vasárnap délután 3 órakor a Zrínyi pályán, amelyen részt vesz a rendező dr. Kis marloni Károly kerületi előadó is. A kerületi versenyen a Dunántúl márkás atlétái adnak egy
másnak találkát. Igy löbbek közölt szerepelnek a székesfehérvári, szómba I helyi, kaposvári, tapolcai, pécsi, szigetvári, barcsi stb. alléták, a kitűnő női tornászgárdák, amelyeknek szereplése már egymagában is sport-ünneppé avatja a kerületi versenyt,
A kanizsai alléták teljes felkészültséggel várják a versenyt.
Vidám szinész-meccs
lesz bolnap, vasárnap úéJeUHI 11 órakor a nagykanizsai Zrinyl-pályán. A szinésiAk inéJ\'kÖzii\'-\'ií az érc-tlségi/«\'llok csapatával. Kezdődik zsiikuahitással, folytatódik tréfás rolyonulással, utána •> iui))allnu\'i"k\\izésse|, ami Igen érdekés lesz, inert pl. a bíró, Harl>«rils Lajos föszerkositfl életéhón nem látott még fotliallabdál közelről. A culpnlbiin Bánó, l-rdódy, Erdélyi (iynszt. S-a-kecs Árpád, Marái, deliért Vili, slb. szerepelnek. Az énutségizciUik közt Ángyén, dr. Elcluier, Töke, Welluk,
llrand, Szabó, Kaix)si, st!>. Ta<s|>iró Egry Berta, Pénztáros Ifamary Lili. Kezdő-rugók\' Ujvárosy Kasri és Hallat Anna. ,.
HOTEL CORVIN
.BUDAPEST 1010
VIII., Csokonay-u. 14. Nemzotl Színháznál Családi szálloda ¦¦< varoi szivében, Ujoniitiii berendezve, központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz,
Egyátryaa szoba P , kétágyas P 8*—
— teklntm meg a Kopateln líutor-áruház állandó bútor kiállítását. ízléses ée oloaó bútorokat kedvező fizetési lel tétalekkel vásárolhat.
MEGÉRKEZETT Ijjj
a vitamindús szicíliai gyQmMcsbSI készült sxSrp
NARANCS <- CITROM ízben
I üveg 36 fillér.
Egyedárualtás:
•TEUTSCH GUSZTÁV tflszer- és csemegékére skedésében.
VÉKÁST TESTVÉREK
órás, ékszerész, látszcrísz ne i n Arany- és ezüst-vésnök "U-iit a.
Óra, ékszer, szemllvog legolcsóbb árban
Javítást, vésést szakszccllen késziltliik
Amiről az értesítők beszélnek
A nagykanizsai gróf Zrínyi Ilona polgári leányiskola 47 éves múltra tekinthet vissza, akkor 3 osztállyal és 129 növendékkel indult és a polg. fin iskola egy régi szárnyépületében kapott helyet. Az idén 5> osztállyal és 370 tanulóval zárta be kapuit az iskola.
Az intézet jelenlegi igazgatója Polonyi György.
Az értesítő az első fejezetben az elmúlt iskolaév történetét ismerteti. Az egykori fitt polgáriban meghúzódott leányiskola ina már a legmodernebb pedagógiai szerekkel rendelkezik. így pl. van filmgépje, ami nagyszerű segítőtársnak bizonyult a szemléltető tanításban. Egy-egy földrajzóra keretében láthatták a növendékek a Felvidéket, sóbá-nyászatot, Itáliát, forróégövi tájakat, Grönlandot. Történelemórán Athént, Rómát, Pompeit, Vezúvot stb.
Az iskola valamennyi osztályában ott látjuk Pintér Jenő Magyar Nyelvvédő Könyvét, hogy a növendékek a magyaros kifejezésekhez szokjanak.
Az iskolának ez a tanéve a hazafias örömünnepek és gondolatok jegyében atclt el. A kis növendékek boldogan gyíljtötték filléreiket a legkülönbözőbb jótékonysági célokra egész éven át: Horthy Miklósné téli akciójára, magyar a magyarért, felvidéki magyar házakra, replllö-alapra, zászlók, könyvek, meleg ruhákra, amik mind, mind a Felvidékre mentek. A hála nem is maradt el, meleg magyar szivekből fakadó köszönet érkezett mindenhonnan a csomagokért, zászlókért.
Közben az iskola a saját kötelességeiről sem feledkezett meg. A testnevelés tanítása mindenben megfelel a modem kor követelményeinek s a szokásos tornavlzsgák, már nemcsak az intézetnek, hanem az egész városnak ünnepe. Az osztályok tisztántartása, jólevcgŐről való gondoskodása az ifjúsági vöröskereszt tagjainak a gondja volt.
A felszabadulás örömünnepei után az iskola kétnapos tanulmányi kirándulást rendezett Komáromba.
A tantestület nemcsak a növendékek tanításával foglalkozott, hanem a tanárok is megragadtak minden alkalmat, hogy tovább képezhessék Önmagukat, igy pl. résztvettek valamennyien a zsinorirást előmozdító átképző tanfolyamon. Az iskola a hitoktatókkal együtt ösz-szesen 19 tanerös, lelkes munkájukat legszebben bizonyítja, hogy 43 tiszta kitűnő tanuló neve disziti az értesítőt.
A nagykanizsai gróf Zrínyi Miklós polgári fiúiskola, az egykori ,Polgári Tanoda" 67 éves. Az iskola jelenlegi igazgatója Németh Dezső.
Az értesítő előszava Kerezsy Géza vádirata, ami az iskoláját féltő tanár lelkéből száll felénk. „A polgári fiúiskola Ünnepélyein soha síncsenek notabilitások. A város vezetői, társadalmi rétege nem veszi észre, hogy a nemzet gerince tulajdonképen itt nevelődik. A mi ünne-
\\m. július a
pélyefnken csak ml vagyunk jelen, szegénysorsu /gyermekeinkkel és egyszerű szegény szülőkkel" — Pedig az érdeklődésnek nevelő ériéke van. — Magában az iskolában nem lehet az ok, mert mint az értesítő adatai blzonyilják, valóban jól végzett munka eredményére tekinthet vissza, tanár és diák egyaránt. Viszont arra még kevéshbé szabad gondolni, hogy az iskola polgári mivoltában lenne az ok. De tény, hogy közömbösségtől körülvéve sokkal nehezebb 400-500 gyermeket nevelni, buzdítani, mint a megérdemelt érdeklődés előterében.
Az Iskolát év elején átadták a katonáknak, emiatt a tanítást csak délutánonklnt lehetett folytatni, akkor is a leányiskolában. De a taná-ritestület még ezt a zökkenőt Is arra használta, hogy a hazafias érzést még jobban kimélyítse a tanulók lelkében.
Az iskolában igen nagy gondot fordítanak a nyelvtisztaságra s ezért a rossz helyesírókat heti két órában díjtalanul oktatta egész éven át Kovács J. András tanár.
A Kis i. László tanár vezetése alatt álló cserkészek gondosan ápolják a lengyel—magyar barátságot. 4 tanuló meg a testvéri bolgár nemzetről Irt pályamunkát 3 ezt lefordítva, diszkötésben eljuttatták a bolgár néphez.
A magyar dal szépségét és szeretetét Ketting Ferenc tanár, az énekoktalás tanulmányi felügyelője hinti cl és ápolja a tanulók lelkében.
Nemzeti és különféle jótékonysági célokra itt is sokat áldoztak a növendékek.
Érdekes megemlíteni, hogy az iskolának 22 folyóirat\' jár: Megtaláljuk köztük a legkülönbözőbb ifjúsági, oktatói, magyaros, nyelvvédő, külpolitikát ismertető, földrajzi, kertészeti lapokat; amikből mind okulhatnak, tanulhatnak a növendékek és leszűrhetik az életnek egyetlen igazságát, amit minden diák lelkébe csöpögtettek, hogy — küzdj és bízva bízzál 1
iFolytatjuk)
Megszökött kéttolonc, az egyiket agyonlőtték
Budapest, július 1 Ma reggel a budapesti toloncház-ból két őrlzetes megszökött. A szökést észrevette Györffy István rend-őrtörzsőrmester és megállásra szólította fel őket. Az egyik futásnak eredjtt a másik pedig fenyegetően lépett fel a rendőrrel szemben, amire a rendőr fegyverét használta. A golyó eltalálta az egyik szökevényt,, Koronik Tódort, aki azonnal meghalt. A másik, Jcdllcska Ferenc péksegéd megszökött, körözik.
Az USA semlegessége
Washington, július 1 A képviselőház elfogadta a semlegességről szóló javaslatot. A törvényjavaslat most a szenátus elé kerül.
Erzsébet
Szabadtéri bemutató
Nagyon megérezte az idők válságai az idei nyáron a nagykanizsai színház. Vitéz Jakab-\' fi\'y Dezső társulata mindent megkíséreli, becsületes igyekezel lel, emberféléid\' munkával, drága vendégek szerződ telesével, elsősorban pedig állandó lagjai nak lelkes, odaadó, művészi ér. lékű munkájával. Sajnos, —minden hiába volt. A legnagyobb nevű vendégeknél sem volt egyetlen egy leli ház és l\'él háznál nagyobb nem jőll Össze az első szabadiéri előadásra sem.
Pedíg a gyönyörű, holdas cslén ugy halott a strand-park szögletébe épített színpad, mini mesebeli álom-palota1!*Pedig az Erzsébetet mulatták be, amely a legjobb sorozatot fulolla Budapesten. Pedig vendég is volt:—, a kitűnő Zimonyi .Mária. Még a szúnyogokra se leheléi! panaszkodni, meri ellűslöllék őket az előadás elöli. Az árak is egészen alacsonyra szabollrk.
Az Erzsébet magyar Ízű, magyar tárgyú, kedves, szép operett. Tartalmú is van; meséje épkézláb ; muzsikája jiagyon ,szép ; komoly és vidám részJelek kellő adagolásban. A magyarok legendás Erzsébel királynéja a röszerei>lö. Minden magyar szívnek meg kell dobbanni a törlé-nelmi lauulságokal is rejlő, sokszor elgondolkodtató jeleneié--, ken. jÜdilő sziget az Erzsébet a sok linglí-lnngli modern operett közöli.
Gondos, a kor levegőjét figyelő kiállításban, elsőrangú szereposztásban, sikerüli rendezésben (Erdődy Kálmán munkája) került a szabadiéri színpadra az Erzsébet.
A királyné alakjai Fehér Er-zsók elcvcnilclle meg, a lovaglóruhás jeleneiében, de a löbbiben is sok lapsol kapoU. Zimonyi Mária a nemesi udvarhölgy szerepében még közelebb jutott a kanizsai közönség szivéhez. Gyönyörű zengésű hangja, lélekkel lelt, finom játéka szabadtércnis pompásan érvényesüli, lláinory
Lili gyönyörű, csupa ízlés ruháival, a lényéből sugárzó üde, friss derűvel,\'bájos megjelenésével, játékának könnyed biztonságával ezúttal is a siker egyik kő zéppontja volt. Egry Berta ai komikum és a stílusos öltőzv köd és nagymesterének Waldcck grófnője remek volt. Ujvárossy Kató, Katona Iimmi is kivetlek részükéi az együllcs sikeréből. Erdélyi Gyula Neszmélyi Kálmán alakításának férfias szépségével újra meggyőzőit bennünket arról, hogy hivatás vár rá a honviván-szerepköröíiy. amire gyönyörű, értékes hanganyaga elsősorbán képesíti. Erdődy Kálmán ízig-vérig művésze a mes-lerségének, humorának mesterkéletlen, bő áradása, széles skálája, frissesége, ötletessége ezúttal is teljes síkért araloll. Xagys/.erű kabinel-alakilás volt Bende Lászlóé Andrássy gróf. szerepében. Nagy Gábor, Gellért Vilmos, Szakács Árpád, Kés-márky, Bánó kisebb szerepeikben is becsületes művészi felké-szűllséggel vetlek ki részüket « bemutató sikeréből. Bakonyi karmester és zenekara egyenrangú tényezője volt a művészi egvűttcs ériékes teljesítményének. , (bl) ¦ •
Az „Erzsébet\' előadására fíiimory LM óriási sikert aratott ruháit Komlósné női-divatszalonja (Erzsébet-tér II) készítette. ()
A szinháílt Iroda hírei:
(•) KltZSríUl-T, Muszka Jcnfl, a CiiU Imim, Bob herceg, l.ili bárónő orKzágQshiru K!noszcrzőjcnok legújabb óriási sikert uratnll daljátéka karúi ma szombaton és holnap, vasárnap olő adásra. A darab gyönyörű legendát sző a nagy magyar királyné személye köré. Cselekménye u kiegyezés korában játszódik, tengelyélx\'il N\'cst-mélyi Kálmán magyar nemes ifjú és LatKócxy Ida udvarhölgy storelme fonja he a legendát.\' Az előadás vendégé Zimonyi Márta, ki az udvarhölgy szerepét 150-SzCr alakilolia a Magyar Színházban. A szinház, tekintettet a
bui\'sucKiadásokra, igen mérsékelt hely-árukat állapított meg oz alkalomra, (\') MINDIG A NÖK KEZDIK vasárnap délután szórakoztatja a közönséget. Az utolsó délutáni előadás kezdető ¦i-kor. Kelten egy Jeggyel.
0 0
ÁRA EGY PENGŐ
Megnyílt a gyönyörű keszthelyi Booskay-kerl
Aki nyaralt már Kcsztliclyen, vagy csak kirándulóban is megfordult ott, mindenki arra a .megállapításra jut, hogy lehet a túlsó part akármilyen elegáns és drága, a Balatoniért legideálisabb nyaralóhelye mégis csak) Keszthely, a Magyar Tenger gyönyörű kis fővárosa. A hatalmi nyaralás minden szépsége és jósága olyan egyült-yaióságban sehol sincs inog4 mint Keszthelyen, ulud a nomád jjarti, nyaralástól a fényűzésig, a .Jcgjav&rtalnu nabb csendtől a városi élet-igényekig mindent egy liclybcn talál a nyaraló,
libben a keszthelyi paradicsomban is egyik legszebb Szöglet Bocskay József szállodája, éttermei és tündérszép kertje, amely ujja fonná\'Ivn, az Idei dus nyár teljes pompájában nyílt meg I\'étcr.pál napján, Zsúfolásig tele volt n magyaros ízléssel átalakított, hangulatos világításra lerendezett, nagyszerű, szükség őseién fedett táuc-hellycl, domb és virág közt mcgluizódó pá boly-sorokkal körülvett kerlIíelyLség a megnyitáskor és azóta Is minden délután és este, A vendégek valósággal el voltak ragadtatva Q kert szépségé-tő^ de nem kevésbbé a messze földön hlrcs Bocskay-koiiylui és Bocskay-pincé kitűnőségeitől és olcsóságától, a pompás, valóban hangulatot keltő zenétől. Kanizsai vendégek Is minden nyáron sokan szokták felkeresni Bocs-küyókat, uklk ti9a^0J^j^ polgári szorgalom mintaképei, hanem alelkiisnic-reles kiszolgálásé és az ü.ácl hirne-véro, a Balaton jó inrére vigyázó keszthelyi vendéglátó iparé is. (í)
A prosttttu megbetegedéseinek kezelésében a rendkívül enyhén haló természetes „Ferenc József keserűvíz — reggel éhgyomorra egy kis pohárral — gyakran nagyfontosságú szolgálatot tesz azzal, hogy Igen könnyű, lágy székleteiét biztosit és az egész anyagcserét efómoz-dilja. Kérdezze meg orvosát I
— ButerkuUUtisaalut tekintse meg minden vételkönyszer nélkül. Kopsteln butoriruh&x.
JiilgoitaJow M0u\\u
Hegyen-völgyön át a legjobb
Zfindapp 1339
motorkerékpárok
Árai:
Zitndopp DB 200 . . . . P 990-—
Ziindapp DB 250 . . . . P 1250-
Zündapp DS 350 . . . . P 1700—
Zündapp K 500 .... P 2230-—
Kedvező fizetési feltételek!
Kiirzetképviselet:
SZABÓ ANTAL sportszaküzlete
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
1939, [altat 3.
— (A szerkeszt ós ég ból)
Rarrxirits Lajos, a ZWai Közlöny i«telŐs srerkositöje hétfőn megkezdi nyári szabadságát.
— (Szabadságon)
Dr. Hennig Alfréd törvényszéki elnök, dr. Knausz László és dr. Cséry Mém kir. törvényszéki birok, dr. Lu-Toács Béla és dr.\' Wéber Ek>k kir. já-rósbirók megkezdték hathetes "nyári szabadságukat. Dr. Ilcnnig ebiök" távolléte alatt Makáry Vilmos lanács-elnök, a törvényszéki elnök állandó helyettese vezeti a nagykanizsai kir, törvényszék ügyeit.
— (Áthelyezések a piaristáknál)
A rnogyar piaristák rendfőnöke a nagykanizsai rendházból Kola János spirituálist, az intézeti konvlktns prefektusát a váci rendházba n novi-ciusok lel ki vezetőjévé, Ifent-x János és Gulyás (Godiiia) Lajos tanárokat a sátoraljaújhelyi piarista gimnáziumihoz, dr. Szűcs Lajos tanárt a -szegedi piarista gimnáziumhoz áthelyezte.
— (A bíróságról)
Az jgazságflgyminJ! - dr. Mntschen baeher Viktor járásM\'-ot saját kérelmiére Bácsabnásról n koszthelyi kir. járásbírósághoz, dr. Sturr József abád-szalóki járásbirót saját kérelmére a nagykanizsai kir. já rá bírósághoz he. lyezto át. . { j
"A Cenfrdlban ni zenekar a kitűnő vlg /lukkal. (:)
— (Kanizsaiak a bírói egyesület kassal közgyűlésén)
Az Országos Birói és OgyészJ Egyesület nagykanizsai osztálya ülést tartott a törvényszék kistermében, amelyen kimondták, hogy az egyesület országos közgyűlésén, amit szeptember 17-én tartanuk a kassai megyeházán, a kanizsaiakat dr. Bertin Ágoston és dr. Szabady Lőrinc ny. törvényszéki tanácselnökök fogják képviselni. Kívülük többen vesznek rés/t Zalából, igy Szabó Győző\' ny. járásbíróság^ elnök is nejével. .
— (Főzö-tanfolyam)
A nagykanizai MANSz szeptember 17-től október 2«-ig tarló fözötanfolya. mot rendez. Jelentkezni dr. Krátky Istvánnénál, petermann Józsernónál, Szőnyi Sándornénál, Pálesjcs Főrend-nénél lehet. Részvételi dij a* egész tanfolyamra 10 i>engö. Részletes felvilágosításokat a nevezett hölgyek adnak. (>)
— StlovákUbi aUxék vUumát (vidékieknek utánvéttel) és minden Itlrdö-űgyét soronkim Intézi el a Tátra Iroda, Budapest, V., VIgadó-ucca 4,
A VIDÉKI URIKÖZÖNSÉO
kedvenc hotelje az
ESPLANADE
NAGYSZÁLLODA
Bndapeit, III., Zsigmond-utca 38/40.
Telefonok: 151-735-, 151-738-, 157-299.
Szemben a világhírű LukácsIUrdÓvel, a Rózsadomb alján.
Teljes komfort, folyó melegvíz, központi fűtés.
A Nyugati pályaudvartól 1 klaszakasz távolságra.
A szálloda teljesen újjáalakítva, uj vezetés alatt áll.
Eit&ranfU Caf* ResUmut,
polgári árak.
Olcsó szobák pensIÓval, vagy anélkül.
Hosszabb tartózkodásnál ne külön •ngtdaatMyak.
Pár év múlva nem lesz szúnyog és^kis-kagyló a Balaton-vidéken
A hnlaloni nyaralók valószínű örömmel üdvözlik azl a hírl, hogy sznnyogvízsgáló ínlézelel, álltának fel Tihanyban,, a Biológiai Intézet keretein belül.
A fürdővendégek örökös pa-i násza volt, hogy a szunyogltad-lóí, alkonyattól kezdve, lehelellen a Balaton pariján tartózkodni. Fzl a r^gi panaszt akarják most megszüntetni. Dr, Mihály Ferenc, aki már évek óla foglalkozik a szunyogkérdéssel, már meg is kezdle a mnnkájál 6s munkatársaival együtt körűijárja a Balaton környékét szúnyoglárvákat gyűjteni, kísérletezni és a védekezési eljárási ki-
dolgozni. Fz az uj sziinyogkiséi leli állomás megadja a reményi, hogy néhány év múlva hirmon dója sem lesz a szúnyognak a Halálon pariján.
Kipusztítják a Balaton másik közellenségét is, a balatoni fÖ vény elesneju kagylóit, ami szín lén nagyon elszaporodott az Utóbbi években, annyira, hogy a nyaralók csak vastagtalpu fürdő cipőben merészkedtek a vizbe. A Biológiai Intézet érdekes megállapítása szerint ezek a csigák a Volga vizéből kerüllek a J)uná-ba és a Sión keresztül a Babilonba.
A diplomácia a Szealalyát tartja legalkalmasabbnak az európai aranyhíd felépítésére
Roosewelt elnök lép fel közvetítőként az európai válságban
. * , London, július 1
A diplomáciai közvetítők ngy érzik, hogy a de.no kráck-k és a tengelyhatalmak közötti problémában csak egy liarmadik hatalom lenne képes egy áthidaló aranyhidat építeni és erre
csak a Szcntatyút vagy pedig a belga királyt tartják alkalmasnak.
N\'Cwyork^ juJins t Roosewelt elnök lép fel közdűlőként az európai válságig.
Az amerikai képviselőház 70 szavazattöbbséggel elfogadta a bizottságok áthidaló javaslatát
Washington, július 3 Az amerikai képviselőház 230 szavazattal lüü ellenében elfogadta a két Ház vegycsbizollsá-gának áthidaló javaslatai, amely visszaadta a hatalmai az elnöknek a dollár értékesítésére, nemkülönben a külföldi ezüst megvásárlására vonatkozólag és két évvel mechosszabbilolla aslabi-lizációs-alapot. ? <
A javaslatot azonnal átküldték a szenátushoz.
Ezzel a június 30-án lejárt pénzügyi felhatalmazás érvényél veszli.
,Azt hiszik, hogy a Szenátusa jövő héten helyreállítja a slabi-lizációs alapot a dollár értékesítésére és külföldi ezüst megvételére szóló hatalmai jicdig alig adják meg isinél az elnöknek. ¦
— (Országzászló-avatások)
Osko község országzászlaju elkészült és azt hohrap, vasárnap ünnepélyes keretek között fogják felavatni. As líreklyés Országzászló Nagybizottság megbízásából annak kanizsai tagja,, dr. Roda Károly fogja az avatóbeszédet mondani. — Gelsén július iién óvatják fel az országzászlót ünnepi keretben, amely előtt tálíori mise, utána lársasCbéd lesz, délután jx\'dig zenés őrségváltás.
— (A tűzoltó-verseny)
amelyről tegnapi számunkban megemlékeztünk, holnap, vasárnap délelölt II órakor lesz a kir. afló-hivatal épületénél és a Törvényház előtt; a \\Crscny délutáni része em i, hanem 2 órakor kez-. zrjnyi sportpályán,
— (A honvéd-zenekar,)
mielőtt egy \'hónapi nyári szünetre megy, bncsn-térzenét ad ina, s/oml»a-ton li órakor az országzászló\' mögötti fasorban, Kzuttal lekötetlen a leghálásabb elismeréssel nem szólni a közönség neveljen a honvéd-zenekarunk-ról és Hering knnnosterröl^ akik fárasztó szolgálatuk inellelt\' is olyan sok kellemes őrát, sok zenei élvezetet szereztek u kanizsai közönségnek.
A Cenirálban uj zenekar a kitiinö vlg fiukkal. (:)
— (Csak egy nól nap a strandon)
IzzadságcsCpi)ck jelzik a nyár komoly <feL!épését/i a strand is napról-napra néi>c.sobb lesz. Mindössze női najxjkkor volt kevés az érdeklődés, igy a strandbizoltság ha. tái\'ozata értehnélwu c.eu-tul csak egy női nap lesz, a keddi délelőtt, mig a többi naj)okon délelőtt is közösen látogathatják a strandot férfiak és nők.
A Cenirálban uj zenekar a kitűnő vlg fiukkal. (:)
— A Hngyaroiaa
című nyelvvédő folyóiratot évi 1 pengőért bárki megrendelheti B kiadóhivatal utján; Magyar Tudományos
Akadémia, Budapest, V., Akadémia u. I. A kitűnő folyóirat uj szánm a politika szótárának magyarosításáról, alárendelt mondatok szerkesztéséről, a .strand,, a «pucol, > stb. Szavakról, az utca jelző táblákról, stb.\'közöl rengeteg érdekes és hasznos tudnivalót.
FiOYELEM !
Díjmentesen
feslok bárkinek
privát házak, kávéházak, vendéglők
részére gyönyörű
tájképeket
falra, kaualjakra, folyosókra, kerthelylsógekre.
Budahegyi Benedek
rajztanár. (Központ-szálló.)
(Nyaralni utazók figyelmébe!)
Felkérjük nyaralásra menő igen tisztelt fogyasztóinkat, \' hogy távollétük tartamára lakásukban az áram számlálót kikapcsoltától szíveskedj enok, mert kötöiil>en távollétük •/^"ioi* alatt lörlénö esetleges fo. r gyasztásérl nincs módunkban felelősséget vá-** lalni. EztCl ka peso Latban díjtalan ki vagy bekapcsolás iránti kérelmet bemutató üzlelUeiyiségünk]>cn legalább •IS órával előzetesen IfitU bejelenleni. Drávavölgyi Villamos Aram szolga Ita ló Részvényt arsa ság. (:)
Erdei öl
(125 cm. magas)
bükkhasáb tűzifa házhoz szállítva kapható ölenklnt............ Í5-- P
bükkfalorgács ürmötcrenklnt I - F tölgyfaforgács tlrm éteren kint 5-— P Forgács házhoz szállitva 1 P-vcl drágább
Holczer Imre fakeroskodö
iut Magyar-ulca 42. Telefon 13. az.
— (Anyakönyvi hírek)
Az elmúlt bélen Nagykanizsán 8 gyermek született; 1 fiú és 7 leány: Dani Ferenc földműves Rozsouic-s Máriának rk. fia, Vastagít István műtermi alkalmazott és Rédey Teréziának rk, leánya., Ivanies Antal fögépész és Fehér Jolánnak rk, Je;inya, Macsek József cipész mester és Józsa Ilonának rk. leánya, Boros Ferenc m, kir, posta -altiszl és Szombathelyi Honának rk. leánya, Szépligcti József füszerkeres-kedö és Boros Teréziának rk. kánya, Kotsis Józser pályamuuksls és Véber Máriának rk, leánya, Lúgos István Ödön Pál tfizórfohudnngy és Krátky Mária Margitnak rk. leánya. — Halálozás hat volt: özv, Horváth Józsofné Torma Anna rk. 81 éves„ Kunics László földműves rk. 02 eves,, Stix Terézia v. szegény rk.iSíl éves, Németh .Lajosáé Kiss Erzsébet rk. 30 éves. Szálai László korcsmáros rk, 18 éves, Godiua János földműves rk. 72 éves.
— Házasságot kötött két pár: PalflU.es János (özvegy)\' kovács segéd rk. és Galamb Rozália rk„ Klein Imre mérnök izr, és Wortmann Margit cukorka* kereskedö izr.
Motorvezetők figyelmébe!
Vezetői Igazolványok kicseréléséhez szükséges fényképe-kel az előirt mérelben olcsón és gyorsan készilek,
VASTAGH BÉLA fényképész, Nagykanizsa
1939. július 2.
BAUAI KÖZLÖNY
Jól érett
cseresznyét, meggyet
pálinkafőzés oéljára vásárolunk.
limiíiiiiiili iiiiíiliisíüíi SzeszQyárosak SzeszflDomltú RtlizvÉnytáTiaiága
Nagykanixau, Erxaébct felrálynA-ter 12.
Nincs száj- és körömfájás
limit felhajthatók illatok * kanlual vásárokra
Dr. Krátky István polgármester, kir. kormányfőtanácsos a mult napokban feloldotta az állatfclhajtási zárlatot, amit az elszórt esetekben újból mutatkozott száj- és körömfájás gyanúja miatt elrendelt. Eszerint most már mindennemű állat újból szabadon felhajtható a nagykanizsai vásárokra.
íbílHtaiiil Futai!
Vargánál
Kiváló munkai Olcsó árak!
Horthy M.-ut 8. Hunyady-u. 19.
Felhívás a védett birtokosokhoz!
Felkérem ama védett birtokos gazdatársaimat, akiknek védettségük kapcsán akár ügyük rendezetlensége, akár a hitelezőkkel való kiegyezés meg nem történte, esetleg még teherhatárfelemclési ügytik el-intézetlensége folytán bármiféle okból bármilyen formában nehézségeik vannak, hogy nevükéi és lakhelyüket nekem mielőbb jelentsék be. Szamos gazdatársammal cgyet-értöleg ugyanis az a célom, hogy fenti védett birtokosokat közös és egyforma érdekeink megvédésére gyűlésre hívjuk össze, ahol ügynn-ket és azok érdekében követendő eljárást megbeszélve, ha szükségesnek látszik, küldöttségileg képviseljük a kormányzat előtt. Kérem az érdekelt gazdatársaimat, hogy mozgalmunkban való részvételüket mielőbb jelentsek be nekem, mire én az összes jelentkezettekkel tudatni fogom fentjelzett gyűlésünk időpontját.
Pusztakovácsi, 1939. június 26. Gazdáiért, üdvüzlettel vdrbogyay Bogyay Ferenc
földbirtokos, a marcali járás mezőgazdasági bizottság elnöke,
7S magyar hold nagy gyümölcsössel vidéken eladó.
UJlcirhéncen szőlőbirtok eladó. _üofár, Csengery-ut 66.
Jiizta, \\m íDlptar
íinötfocnÉiizLttKN
Nagy választék! Olcsó árak!
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16573/1939.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen eladok:
1 drb tOlgyszálfát és 245 halom keveri lílzlfát összesen 93"50 P becsértékben 0\'5 éB 1\'— halmos tételesben.
Feltételek: azonnali készpénzfizetés, elszállítás 2 hét alatt.
Az árverés ideje és helye: 1939. évi július hó 6-án, CBÜlörlükön reggel 9 órakor azalsónylresl erdőben.
Találkozás: az alBónyiresl erdő ésrakl sarkánál a bsjesai ulon.
Az árverezendő tárgyak részletes jegyzéke a hivatalos órák alatt betekinthető : a városi kiadóhivatalban, a ki6kanizsai városházi ügyelelnél, továbbá a tárgyak is az illetékes védkcrUleti erdöőrné!.;
Nagykanizsa, 1939. juniuB 30. ,a« Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16284/1939.
Áriejtési hirdetmény.
Iskolák részére az 1939/1940. évi futási Idényre kb. 300 q. szenet szerzek be. Zárt, Írásbeli ajánlatok folyó évi Július hó 6. nap|ának déli 12 órájáig adandók be a v, iktaló hivatalba,
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1939. június 27. uw Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.487/1939.
Tirgy: Kllllökl réizírc tóviilrlái.
Hirdetmény.
A Lóérlékesilő Szövetkezel fóvá-sárló blzollsága f. évi július 3-án déli 12 órakor Nagykanizsára érkezik és a vásártéren az oda felhajtandó lovak vásárlását megkezdi MIndenía|la 3 és fél éveslól 8 éves korú, 160—174 szalag cm. magas lovakat vásárol a Szövetkezel.
Melegvérű kancák a felfelelek ér-lelmében ál nem vehetők, tehát azok clővezelése felesleges.
NagykanlzBa, 1939. június 29. isai Polgármester.
14233/1939.
Áriejtési hirdetmény.
A városi adóhivatal behajtáii osztálya részére 4 drb complett kerékpárt szerzek be. Zárt Írásbeli ajánlatok folyó évi július hó 4. napjának déli 12 órájáig adhatók be a v. iktató hivatalba.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1939. június 22.
un Polgármester.
16143/1939.
Az Iskolák és óvodák szünidei tatarozásával kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadod címzéssel f, évi július hó-10-
én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiírás! müvelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra tovmt a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1939. Június 30. ,13a Polgármester.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
2834/1939.
Tárey: Oazdaaagl munkavillalék haláleset! aígélye.
Hirdetmény.
A gazdasági munkavállalók kőtelező öregség! biztosításáról szóló 1938: XII. l.-c 10. S-a, Illetve 15. . §-a alapján az 1939. évi január hó 1-ét követően meghalt gazdasági munkavállalók után az alábbi esetekben lehet az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézettől a haláleset! segély folyósítását kérelmezni :
1. Ha a meghall személy az elhalálozás Ideiében az Intézettől öregségi járadékot élvezeit.
2. Ha a meghalt személy biztosítási könyvvel rendelkezelt és • tizenöt évi várakozási Időt már cl-töllötle. (A várakozási időbe azok a naptári évek számítanak, amelyekben az elhunyt személy nfán legalább tizenöt bélre Járulékol leróttak.)
3. Ha a meghalt személy biztosítás! könyvvel rendelkezett s utána a halálát megelőző öt év alatt, legalább két naptári évben, éveuklnt tizenöt hélre, Járulékot leróttak.
Ezenfelül, öt éven bellii (1943. december 31-ig):
4. Ha a meghall személy az 1934. január 1-töl 1938. december hó 31-!g terjedő időben, legalább két napiári évben, tizenöt-tizenöt hetet liilllill el gazdasági munka- (szolgálati) viszonyban.
5. Ha a meghall személy biztosítás! könyvvel rendelkezelt s utána legalább egy naptári évben, Hzenöt hélre, járulékot lerótlak.
A haláleset! segély összege ese-lenklnf 30—60 pengő.
A halálesett segély folyósítását a halálesettől számított két év alatl a meghaitnak az a hozzátartozója kérheti, aki a temetésről gondoskodott.
Ha a temetésről nem az elhunyt hozzátartozója, hanem más személy gondolkodott, ez a halálesettől számított bárom hónap alatt, a haláleseti segély összegének keretén beim, a valóban leimerült kétség megtérítését kérheti.
Nagykanizsa, 1939. június 1. im Polgármester.
13.406/1939.
Tárgy: Oazdasigl munkaváltilók kCletuó Cregiégl blztoaltaaa.
Hirdetmény
Felhívom az öregségi járadékot élvező gazdasági munkavállalókat, hogy lakhelyüknek megváltoztatásai minden esetben jelentsek be nálam, hogy a Járadék az uj lakhelyükre is folyósítható legyen.
Nagykanizsa, 1939. június 1. i7si * Polgármester.
—- MUSpiHl «—|
mladenU a lu.lji konskedéknél I 6a IparotokzuU ntnna twl I
1166?2
ZALAI KÖZL0NY1
1939, Julius 2.
M. kir. minisztérium 990/1939. M. E. szánni rendeletében előirt
biinr
kapható
lapunk Ifi
Jóniiuőségfi
férfi esőkabát 14.50 P
Gyermekrnhák
nagy viílatratékbau, legolosóbb áron
Grepdesin blmzett leánykámba 3.20 P-tsi
Férfi selyeming
4.20 P.toi
BRÓNYAI Divatház
Hoilhy Mlklós-ut 1.
Mainárak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
ru/rdeZeált
EREDMÉNYT
APRÓHIRDETÉSEK
npröliIrJílíi dlj» vBiirmp «1 Qnnepnoii 10 tiílg W iftlír. nilnden lovAbbl »ió 0 Iliiéi, jiilkftii)»p 10 tiólg 60 ttlltr, mlndan tovibbl *& 4 Hllfr.
ÁLLAS
Nöl melleny-borgoláiban gyakorlott horgoló, nöh kérésiéinek. Flilérís Divatüzlet, Erzsébettér. 1807
Jól féiÓ mindenest Eölvöi-tér 28., emelet.
15 őre felvesz 1644
Ursiági anakAosínSt keresünk pusi-tira. Jelentkeiés hétfőtől Pnlioséknál, Erzsébet-tér 18. 1850
Lakatos- és szerelőisnoncot, valamint eumllsvlló lanonool fel»eea:ek. —
Czvelko, FfiUl 4. 1860
ADÁS-VÉTEL
Eladd teljes baroksttltl háló, ebédlő-szekrény, 3 méleres üvegfal és 1000 ?¦öl szőlő Klsbagolán. Bővebbet Kazlnczy-u. 29 1820
GvarmakAgy matraccal eladó. Vss. Klrály-u. 18. 1808
a000-et futott, 200 as Méray-Puoh
azonnal eladó. Clm a kiadóhivatalban. 1731
Jókatban levő nöl kerékpárt vennék. Fazekas János kantinos, Honvidkórhii.
1804
Közlöny
tűzhely es suto
használata megkönnyíti a háztartási munkát..
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÖLGY.-nél
Sugár-ut 2. Jm
Páratlan kedvezuieny a Zalai KMouv olvasóinak
A főváros egyik clsörangu^szállodájával, a csendes és központi fekvésit
István király Szálloda
(íll.i Podmanicxky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konlortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lifl slb.)
berendezelt ragyogó liszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Tanydaamdtl, kétéves és M»mM-napos, íekete, kiváló teatalkalu ; »n|a: nonlusz, anyja: angol telivér, eladó. Plébánia, Nemesvld, 1802
lókarban levo aBÄpIÖ-yurnllur»
eladó Palinban, 77. «z. 1848
Dupla noanilé 120 P-ért. Perl, Er-zsébel-lír U., udvar. 1857
lakAsüzlethelyiséo
HAromaxabaa ulcal öiazkomícrloa. kdtaxobda ataaaabaa udvari lakai Eötvö3-lér 2.; kétaaobaa udvari lakás Király-u, 2. aionnal, vagy aug. l-re kiadó. Szegő Mór. 4
pdkadg kiad* Csengery-ut 58. alatt. __"___1793
10X4 ni világos udvari halylaeg műhelynek, raktárnak azonnal kiadó. — Király ulca 32.
Gaangary>iit 27/a. számú házban a míaodlk emeleten aaaa ndgyaxobaa daaibomfortok lakát auguazlua l-ra kiadó. Házmester. Ebídlóbutor eladó.
iaíáwk 1855\'
KatlaaxobAa éa ötszobis kiadók, neulich, Deák-tér.
BÚTOROZOTT SZOBA
KOIInbaJAralu szoba fürdőszoba-használattal kiadó. Sugár-ut 16/b., emelet.
1845
Qarsanlakaa, ómkomfortos, aug. l-re kiadó. Horválli éa Vai, Csengerv-ul 17. 1858
KaitSaaobda összkomfortos u| lakás aug, l-re kiadó. Bővebbet Kisfaludy u. 20.
1854
UAZ ÉS INGATLAN
Addmantea magán- és borbálákat, szólót, lóidét, rétet olcsón, esetleg részletre la koivelll. Papp István, Teleki.ut 8.
Teleidül 45. ssámu hdx szabadkézből áladé. 1819
Kiadó Pullulimi Ihász János 34. szárau háza 3.500 P-étt. 1803
HA*>ladaa. Pelőliut 21. ház szabadkésból eladó.
szám alatti
1800
Egy szép snagAnhA* elköltözés miatt eladó. Cím a kiadóban. 1848
Árpád utca 16. sz. haa vebbet ugyanolt.__
eladd. Hó-
1852
Eladó szentgyörgyvári negyedik hegy-hálon Bdenkerlhez Tiözel kis szólóbltlok pincével, nyaraláshoz nagyon alkalmsa. Kut a bútokon. ÉrdeklódnF Jótsel löher-ceg ut 100. 1853
KÜLÖNFÉLE
MotorvojcejtAk figyelmébe I Vezetői Igazolványok kicseréléséhez szükséges fényképeket az clőiit mételben olcsón és gyorsan kéiz\'tek, Vastagh Béla, fényképész, Nagykanizsa.
Havlzre kényelmes csukott autó kirándulásra megrendelhető: Kaulman Manó. Telefon: 222. 1552
Modern, szép mintákkal as ob afa alesi
olcsón Hockman szobafestő- és mázoló-mesteirel csináltasson. Rákóczi\'u. 54.
KutyAkat háznál géppel nyirok. Magyar-utca 2. szám, 3. ajtű. 1851
Urlhalyan elhelyetnék az Iskolaívre egy negyedik elemista kisfiat és első gimnszlsta kisleányt. Választ Símig Jenő földbirtokos Kámináza, p. Páka. 1859
Mindennapi leveleiésból összegyűjtőn bélyeget, rési vagy uj tömegeket, magyart és külföldit, feloszlatott gyűjteményekéi bármikor msgvéfctid keresek. — Barbaritr Lajos, a Zalai KÖslöny I. szerkesztője. BrdeklÓdnl lehet telefon 78. sz. vagy személyesen mindennap d. u. 8—7 óra köiCtt.
Zftt-SI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KVigazdasigl w. T, HacyVanhia", Fcloiűs kiadó: Zn\'al Karaiy. Nyomatott: a „KSiqaittnsipl R. T. Hafjyknrr\'na" nyQinil.íJíljiiri K.tgykBiil.sen.
(Nj-oimltiórt tülúl: Zalai Király.)
06?8
79« E*loly«m 149. Mám. mmmmmmmm,,............i.................
Nwiinliia, 1989. jHilK, 4. kedd
A" 12
ZALAI KÖZLÖNY
ét kádóhimlaít Fönt 5. [uAut b&k&uup ihiluüii.
P O l I T IKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóllzctési ir»: egy Mm * pmgft *0 filler. Sicrkesilőlégl <| flidóhlvaUU telefoni 78. «r.
VI. GYÖRGY umgot király a közeljövőben a londoni diplomáciai kö-> rökbeu elterjedt hirek s/jcrlntEgyiptomba utazik-
PAN1K TÖRI\' KI Angliában a vasárnapi sorozatos bomJ>a, pokolgépes merényletek ós tüzeset miatt- 8 helyen robbant bomba, pokolgép és két nagyobb tüzeset volt. Igy akar. ják a hatóságokat kényszeríteni azb nacionalisták, hogy bocfiássák szabadon az eH\'élt ir foglyokat.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT és lezuhantkél olasz repülőgép. A két pilóta és a hélfőnyl legénység életét veszteit?.
LORD ROTHERMERE meghivoll 15 sárospataki diákot Angliába. A diákok a sárospataki ősi kollégium angol főiskolájának a hallgatói-
HAT HUNGARISTA Irt egy cik-* ket Szálas! Ferenc egyéniségének méltatásáról, jnind a hatot kü-kél hónapi fogházra Kélték nemzetgyalázás és az állam erőszakos fetfoif-gatására irányuló vétség miatt.
TIZ ÉV ÓTA nem volt Ilyen baracktermés, mint az idén: 1200 vajai barack értékesítésével számolnak a kecskémé\'! gazdák és keres, kedök. i
LEFEJEZÉS általi halálra Iléit a/, innsbrucki törvényszék Ötnapos tárgyalás pjtón két volt Heimwehr ka. Itmát.
HOLLANDIA erélyesen lillnkozlk a szovjet s/avalossága ellen és ellenségének tekinll. aki fölkeres nélkül holland lerülclre lép — írják .egyöntetűen a holland lapok.
A FfiLELEM MEGÖLT egy pécsi bányászt, mikor észrevette, hogy a bán\'válwn, ahol dolgozott, kisebb be-omlás történt. A ráomlő kőzet és szén alatt szivbénulásl kapott,
111 IDA PESTEN is nyomoztak a LouvrO-ból ellopott Watleau kép után. A rendőrség névtelen feljelentés alapján kezdett dolgozni ,<le ki/jorüll, hogy nincs alapja a feljelentésnek.
PARISBAN aláirtak két hónapi tár-gyolás után a német-francia kereskedelmi szerződést. Az egyezmény értelmében nagyobb árucsere forgatom várható a\'kél ország között.
A NÉMET HÁTAKOKON nem lehet áttörni, mert ez a kísérlet elképzelhetetlen katasztrófái jelentene a támadónak ~- jelentette ki Hess Rudolf; Hitler állandó helycltcss;-,, aki a fron. fia határvidéken nagy beszédet turlott.
JAROSS ANDOHT több ezer főnyi magyar és rutén tömeg fogadta és ünnepelte Beregszászon, aki beszédében kijelentette, hogy a proliiéinak még nincsenek maradéktalanul megoldv-i.
MILLIÁRDOK pusztultak el a londoni és ncwyorki tőzsdén, ahol a vállalatok érdekelve voltak a danzlgh Ueiieiai és moszkvai problémákban.
HORTHY MIKLÓS kormányzó ur személyes . részvéte mellett rendezik meg. a szegedi ellenforradalmi únno-pcloot, ahonnan 20 évvel ezelőtt indult cl.
VI. GYÖRGY angol király nagy beszédet mondott tegnap délután a HydC portóban az első önkéntes katonai alakulatok seregszemléjén. -- Célunk nem háborút provokálni, hanem ii békét védeni — mondta.
Nem fenyeget pillanatnyilag bonyodalommal a danzigi kérdés megoldása
Hitler állítólag uj tervet dolgozott ki a danzigi ügyben — London, Párls ós Varsó továbbra is együttműködést hirdet - Enyhülést hozott a hétvégi lázas diplomáciai munka
Vasárnap rendkívül élénk diplomáciai szá\'ak füzlék össze Londoni, Párisi és Varsói. Halira!? külügyminiszter csaknem az egész vasárnapot a külügyi hivatalban UMtÖtte a lw. érkezeti kábel jelei ité>ck tanúimé; nyozásával. (
Bonnef francia külügymtnj-zler a angol nagykövettől tanácskozót;. Parisba utazott Jelentéstételre a londoni franpla nagykövet is-
Varsóban a lengyel kü\'ügyminbz-léri\'jmban Beck tanácskozott az angol ügyvivővel, valamint a londoni lengyel nagykövettel.
Charoberlein: Anglia teljesiti vállalt kötelezettségét
London, július 3 Chamberlain vasárnap nagy rádióbeszédet mondott, amelyben leszögezte, hogy Airgfia e kritikus é> veszélyes időben Is békés szándékká] akarja megoldani az ügyeket esnem tör .semmiféle .erőszakos megoldási.
A beszéddel foglalkozva az angol sajtó hangsúlyozza, hogy a beszéd utolsó mondata világosan megmutatta az angol kormány szándékát és meggyőzhetett .mindenkit annak komolyságáról, hogy AngSüt teljpsHl vállalt kölc;czetpégéil.
A Times szeriül Beck lengyel külügyminiszter közölte az angol kormánnyal. h»gy Lengyelország nem engedi magát a Jdhivá-ok állal meggondolatlan lettekre rag.idtalnl, de ha kbér\'clet teszitek arra, hogy Daii-zlgot a német birodalomhoz csalói, ják, akkor a lengyelek ezt n fOggct-leuségüket veszélyeztető lépésnek tó kintik, A fap szerint Paris és London biztosította Varsói, hogy az angol és francia kormány is jgyönjgy gondolkodik.
A nagyhatalmuk azonnal megsegítenék Varsót"
Paris, Július 3 A francia diplomácia aránylag nyugodtan löltöt:e a hétvéget Itt általános a meggyőződés, hogy a danzigi kérdésben nem lényeget közvel-len veszély, de ennék ellenére afran cia kormány minden szükséges intézkedést megtesz. A két nfngyhata-lom diplomáciája főképp arra .irányuk hogy mbiden eszközzel meggyőzze Németországot, ho^|y való* bfan habozás nélkül fegyvert fog Lengyelország érdekében.
A Petii PíaiMt-n a helyzettel foglalkozva figyehr.cztólést intéz Néaicl országhoz, amelyben arra mutat rá, hogy Németországunk tudnia kell, hogy a nagyhatalmak minden erejű-kel serpenyőbe vetik, ha Lengyelország érdekelt veszély fenyegetné.
A Jtrjr szerint Párls és London nyl latko/.ital rjtán ujabb iépé^ek várha-
tók a szavatosság terén. Egyes hirek szerint Varsó máris ujabb igéieteket kiapolt arrunézve, hogy a két nagyhatalom azonnal .\'egilségéie siet*
Varsó óvóhelyeket építtet
| Varsó, jjüus 3 A lengyel -"kormány í*?ud«Ic;ei adott ki, amelynek értelmében az összes ház tu la Ionosok köleleseH még augusztus elseje elölt megépíteni a légvédelmi óvóhelyeket é:; minden házban a légvédelmi berendezésekéi elhelyezni
A danzigi lengyel főbiztos Varsó* ba érkezeit. Beck külügyminiszter azonnal hosszas kihallgatáson fogadta a fömcgbizoltat. aki a szabadva-rosban fennálló jolenlegl helyzetről tájékozaltta a lengyel küliigyminlsz-terl I
Hitler uj megoldási terve (?): Danzlg megmarad a birodalomon kívül, de lakói németek lesznek
London, július .1 Az angol sajté igyekszik magynráV zatot találni a dnmigi eseményekkel kapcsolatban világot láloit lürokro, A bét végén volt a legválságosabb\' a helyzet — Írják a lapok, — pia már nem áll fenti közvetlen veszély. London szerint a német kormány az utolsó pillanatban meggondolta magái és megváltoztatta a döntésre vonatkozó tervét.
A üaily Thelegraph varsói tudósi-\'tójának jelentése szerint Lengyelország katonai intézkedésekre gondolt
Danzlg ellen, (fgyanlnnét származó hír szerint a lengyel kormány jegyzéket intéz a danzigi szenátusihoz, ti jcgyzéknek&dlfmálum jelleg*- lesz — mondja a jelentés,
Ugyancsak a Daily TltciegMpli je lenti, hogy Miller\'kancellárnak a da«-zigi kérdés megoldására vonatkozóan uj ótleic támadt. Eszerint nem gondol arra, hogy Danzlgot erőszakkal elfoglalja, hancin a danzigi polgárokat egy-szénien német állampolgárokká .les/i. Ezzel eleget tesz a "kívánságoknak^
mert Danziti, bár német lesz, területi-
leg megmarad a német birodalomou kivül. \\
.Danzlg területileg Is már német" — írja az olasz sajtó
, Danzlg, július 3 Förster birodalmi körzelvczetö var sárnap nagy beszédet mondott Da\'n-zigban. Hangvjlyozla )>cszédc során, hogy a nagyhatalmak bekerítő poli-kája arra irányul, hogy a népek önrendelkezési Jogát meghazudtolva a jog ne legyen jog. hanem jogtalanság. Leszögezte beszédében, hogy Danzlg német és az Is akar marad-\' ni ós a Vezér szavának ezerszer nagyobb wjlya van, mint a világ háborús rlkongatásá\'iak. A „vezérért készek minden áldozatra nemcsak anya glakunu, I, \'nciii vér és élehíldazat-ban is. ;
\' \'¦ 1 i Róma, Július 3 Az olasz lapok a danzigi szenátus szómba1] nyilatkozatára utalva hang--sjlyozzák, hogy Danzlg tulajdonképpen c nyilatkozattal már német ts-rüJelileg is, Danzig viszonyába töbj bé Tehát nem szólhat l>ele „senki, mert az Németország bclügys lett. •
Ujabb heves harcok Tévolkeleten
Todió, július 3 A Quantungi főparancsnokság jelentése szerint az egyesült japán csapatok megtámadták a litiir tó körüli mongol csapatokat. A támadás azért váll szükségessé, mórt a külsőinongotiai (¦••¦a[>a-tok már belek óta veszélyeztetik a batárt.
t\'jatib jelentés szerint a Kulu Tolyó mentén n japáni csapatok lioves üt-kőzetei, vívnak a mongóliai csapatokkal.
A japánok bekerítették a szovjet-mongol csapatokat
Totóó, július 3 A japán csapatoknak sikerült a bo-liatolt szovjet-mongol csapatokat bo-keri-tcui és a 00 méternyi széles Kala folyóig őket visszaütni. A japán csapatok Csiaiigesíiigtöl 20 kiloméletrö nyugatra 20 szovjet harcikoesit zsákmányollak,
Zogu Svédországban telepszik le
Hukarcst, július 3 Istambutl,ól jövet Zogn király u Rcsszarábia gőzösön kijelentette, hogy ideiglenesen utazik Parisba, véglegesen Svédországban akar Letelepedni a párisi látogatás után.
BÁI3A1 KO&lOnv
1839. |uilu« 4;
Pzeilos férfiingek
J P 2\'95-toi
SZOIVIO LÁNYINÁL
LeojJabbIF
Amerika 293 millió dollárral felemelte hadügyi költségvetését
Washington, július 3 Roosevelt elnök aláirta a hadügyi költségvetésnek repülőgép céljíürjtí 293 millió dollárral való felemelései. A fegyverkezési összeg : 1783 millió dollár. j
A magyar zarándokok hazautaztak Rómából
\\ Róma, jrjliuj 3 Vasárnap délután fél 2 órakor ula-zott el Rómából hazafelé a magyar zarándokok 600 főnyi csoportja dr-Serédi heroegprimás vezeié*1 alatt.
Befejeiötvött az Erdélyi Katolikus Naggyülé3
Csíkszereda, juüus 3 Az Országos Katolikus Naggyülés vasárnap befejeződöd. Márton Aron dr. erdéJy! püspök mondott záróbeszédet, amelyben n gyermeknevelés fontosságáról beszélt- V
BUDAPEST U
0.45 Torna. — Utána hanglcmozck.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás, — 12.1» Simonyiné Grón Klára hegedül. -- 12.10 llirck.
— 13.20 Időjelzés, id ó járásjelentés. — 13.30 Csor)>a Dezső i-igáuy zene kara.
— 14.30 Hírek. —14.45 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Arfolyam-liirck. — 10.10 Arányi Mária előadása.
— 10.15 Időjelzés, hirek.
17 llirck szlovák és ruszin nyelven.
— 17.10 Hanglemezek. — 18.10 Liszt Nándor csevegése. -- 18.10 Tárogató harmónium ós hárfa együttes. — 10.15 Hirek. 10.25 Felolvasás. ~ 10.53 Ilangszcrkubaró. ~- 20.55 Rádió a rádióról. — 21.10 Lcndval .lóska ct-gányzcjíckűra. — 21,10 llirck, időjárás-jelentós.*— 22 A rádió szalonzenekara.
— 23 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST IL
18.40 Mezőgazdasági félóra. — 10.15 Hanglemezek. — 20 Hirek. — 20.20 Dr. Gárdonyi Józser előadása, — 21 A rádió szatoiucnekara. — 21.50 Idö-járásjoleniés.
Becs.
8 Lemezek, — 8.30 SrhniinincUenc.
— 12 hi\'-ii zene. ~ 11.10 Tarka *cne.
— 10 Dohrindt-zcnckar,
18.15 Varga Gyula Liszt-müveket zongorázik. — 10 HriirknCr: II. szim-íónia. — 20.25 StuUgart. — 22.35 Smetanu: E-moll vonósnégyes. — 23.10 Könnyű és táiiL\'zetftj.
Gyomor- és bélbajoknál, a máj és az epeutak megbetegedéseinél* reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz, különösen kortyonként elfogyasztva, igazin remek hashajló I Kérdezze meg orvosát I
Égő emeletes ház és lángtengerben átló olajmező oltása
A nagykanizsai tűzoltóság bemutató gyakorlatai
Hosszrj. Idők után a nagykanizsai tűzoltóság ísmél a nyilvánosság elé lépelt, h.»gy ludasát ,és felkészültségét bemulassa a nagyközönségek és meggyőzze a város pol^áfsák\'ái.hngy tüzo!lóságában bizhat és segítségére mindenícor számíthat. Nagy megnyugvás egy ilyen tüz.illóbemulaló a va\'rós közönségére miuí biztonsági) mint nyugalmi szempontból. Tudjuk ezt abl>ól az időből, amikor a kanizsai tűzoltóság minden évben bemutatta gyakorlatát, elöh\'iladásál), újításai\', a lechnika fejlődését, stb.
A vasárnapi lüzoltógyakorlal n régi postaépület tájékán zajlott le dr-Prack István főrjarancwiokságruilall, Vecseru Antaí hivatásos lüzoltótiszl vezényletével. Otl láttuk Hel[/. ezredest, a honvédtiszlikar tagjait, dr. Lontay Alán járási főszolgabírót, Mi-hálovies Géza váiTnegyci lüzrendé-szeti föfelügyelöhelyetlest, dr. Fülöp László Zalaegerszeg lanúcsno..-kot, több vidéki tűzoltó paranesno. kot és nagyszámú érdeklődő közön-, ségel. A hfivatásos tűzoltóság mfcfti lelt olt volt a teljés önkéntes gárda vezetőikkel együtt- , i
Az első feladat volt: megtámadni és eloltani a pénzügyőrség kigyulladt emeletes épületét-
A tűzoltóság a megfelelő felszcrc-léssel két irányból támadta még az
j »égő« tetőt. Először a Király utcai, majd az Erzsébet téri részről éspo\'r-eek aialt bőséges, nagyeiejü viz-sugárral lokalizálta a tüzel.
Itt — mi Ingadás - több lendületet szelhettünk volna látni.
A második feladat: Egy égő ólaj-mie/ö oltása. A törvényház előtti tér közepén először olajjal Öntötték le a gyakorlatra kiszemelt |erületet,in íjd hogy a tűz fokozódjé.k benzint öntöttek rá- Ezt gyujI\'Hiá\'\' meg. A lángok villanásszerűen törlek fel. ligeti az >oIajmezö«\' Miután olajat vízzel köztudomás .szerint nem lehet oltani, haboltó készülékel. alkalmaztak tűzoltóink, ezúttal első Ízben Nagykanizsán- E vegyi anyag hab-szerü sürü rélcgb^n rakódik le az olaj tetején és elzárja a loyábhbi égé-nez szükség.-s levegőt. A kísérlet most is nagyszerüeo bevall. Pil-lanalok alatl sikerült a tüzet ártalmatlanná tenni.
A tűzoltóság a jólsikerüU gyakorlatod után bevonult a laktanyába. A megjelent elölik őségen dr. Prack főparancsnok vezelése alatl megtekintették a légoltalmi berendezéséket, majd délután 2 órakor a Zrínyi pályán megkezdődölt a tüzoltó-veir seny-
Errö\' holnap számolunk be rész. Jeleven. ¦ ,. 1 ; ;
Halottakkal köttetett adásvételi szerződéseket a zalavári főjegyző
A főjegyzőt 4 hónapi fogházra Ítélték, 16 vádioltat felmentettek
Cíid, vagy lizenhatodrészí kaptak a különböző dűlőkben lévő kisebb-nagyobb szánlókból, rétekből szőlőkből- összesen öl szerződést kö-löllek, valamennyiem aláírták az elhalt nevét Is, de egyéb szabálytalan* súgok is történtek, bár a vételárat mindegyik kifizette é> Ijiajdonkép-pen nem károsodolt .senki, meri az örökösök is megkaplak n maguk részét. |
AvfötdváMírló földművesek isvád-lotlkénl szerepeinek. Valamennyi azt vallja, hogy a jegyző biztatására ír-Iák,alá a szerződéseket-
- Egyszerű falusi nép vagyunk mi, kérem ! mondja az egyik bőbeszédű — mink nem tjdjuk mit szabad, 6 mii nem. A jegyző rjr a jogi ember. S hogy ö mondta: nem\' lesz .semmi baj, no csak irgyák alá ! - mi aláirtuk- I <
Olyan tanú is akad, aki azt vallja, hogy a jegyző kényszeriletle Cik(,t az atáiráspa, mert mindenáron fel akarta venni az adásvételi szerződés elkészítéséért járó pénzt és nem akarta a hagyatéki tárgyalás leföly-
A törvényház második emeleti folyosóján minden pad foglalt- Csupa falusi atyafi és néne, mintha a fél falu bevonult volna. Csakhamar ki. derül, hogy nem önszántukból jöttek, mert közülük 16-an vádlottak, a töb. bi Innu b Míikáry-tanács előtt folyó bűnügyijén. A tizenhetedik, B fővádlóit : Fehér József zalavári vezeiő-jegyzö, akli különböző szabálytalanságok wiatt már január elején fel-függeszletlek állásútól HétrendbCÜ okitólfiámísitás és lizrendbeli sikkasz tásSai vádolja az ügyész a jegyzőt. |
Egy halott neve öt szerződésen
Még 1936-ban történt, h >gy viujjy tizen beállítottak a zfllavárl jegyzőhöz : Fehér Józsefhez azzal a kéréssel, hogy egy adásvételi szerződést kössenek meg. Lulz Ferenc zn-lavári földműves birtokát akarták megvenni a gazdák, de miután Lulz Ferenc elhalt, részben az örökösök tudta nélkül nővére. Pap Károlyné, szüleiéit Lutz Anna kötötte meg az üzletet és ö is irta alá Qz elhalt gazda nevét. A gazdák egy-egy nyol
MEGÉRKEZETT ~V|
a vitamindús szicíliai gyümölcsből készült-szörp
NARANCS <¦* CITROM iiben
I üveg 36 fillér.
Egyedarusltás:
•TEUTSCH GUSZTÁV IQszer- és csemegekereskertésében.
tatásai, amely eseflVon Ő nem részesüli volna semmiben.
Fehér jegyző tagadja, hogy ökény szeri tetté volna az embereket a szerződések aláirás:íra. Lehel, hogy mond IÁ) hogy nem lesz baj belőle, mert meggyőzödbe, ho^y jóhtsze. miién járlak el- j
Hogyan „adta el" az Itthoni földjét az Amerikában szerencsétlenül járt magyar?
A másik esel falán még érdekesebb-
Szabó Gábor zalavári gazda még a háború elölt kivándorol! Amerikába és földjét Balog Ernő sógorára bfizla, hogy kzeelje és ennek fejében tartsa elédesanyjál. Így is tör-téllt. 1935 körül Balog szerette volna megvenni a földel, irt is Aanerikába a sógoi-nak, aki hajlandó volt 501) pengéért eladni, miután tudta,hogy már aligha Jön haza.
A levélbeni megegyezéskor meg-irla Szabó Gábor azt is, hogy most jó\' megy sora, a pénzre nincs szüksége, ne fizesse ki egyelőié, majd ha szüksége lesz a pénzre, kéri. Biilog használta is tovább a földet, most már mini sajátját, bár ielekkÖnyvi-leg nem volt a nevén és nem is volt kifizetve. I
Az ügyiét lclevelezé e titán kétévié Szabó Gábort Amerikában baleset érte és meghalt. Felesége öl kis ár. vávai maradt hátra, s m^Ului* most már kelleti a pénz, özvegy Szabónó (Űrt haza Zalavárra Balognak, hogy küldje meg a vételárat.
Balog elmentTtehér jegyzőhöz, elmondta néki az esetet, s tanácsot kért tö\'e, miképp lehal ne a yétcl.i árat kífutla\'ní, mert postán nem lehel feladni pénzt Amerikába. Fehér jegyző ¦— Balog szerint — azt tanácsolta, hogy legegyszerűbb, ha utólag megkötik az adásvételi szerződést és ennek alapján futtatják el a pénzt. [ i
A szerződést valóban meg Is kötötték és a zalavári jegyzőirodában isméi egy évekkel előbb Amerikában elhunyt gazda nevét hamisították rá az okmányra.
Balog gazda jóképű magyar ember, ö Irta alá hólt emitör nevét, de csak a jegyző biztatására.
— Még azt is mondta, kérem, hogy ha kell, ö majd felelni fog ér-le ! — vallja a gazda a vádlottak padjánál.
A jegyző igy Védekezett:
— Kérem én ludlam, hogy ez szabálytalan, de olvastam a leveled, hogy Szabóék nyomorognak Amerikában és kell nekik a pénz- Ezvolf a legegyszerűbb m&$>ldás< Neani akartam hosszú évekig húzódó eljárási Indítani] én csak az árvák érdekét néztem és ha nem igy csinálom, nem kapják meg olyan gyorsan az amerikai magyarok a vételárat, igy Is csak részletekben utalta át dollárban a Kivándorlókat VédöSzö vétség. . ( -i
A jegyző leszögezte, hogy itlsom károsodolt senki, sőt az öt kisSzntiö-lány az özveggyel csuk jól járt. f
A halott ajándékozási okiratot W .irt alá"
Hasonlóképp nem károsodott senki Tóth Mihályné ajándékozási esetében sem, amikor a 81 éves asszony unokáinak adtO birtokát- Itt alú is irat fok az ajándékozási okiratot az asszonnyal, az azonban rossz volt és mire a jót megcsinálták, az asszony meghall. Igy az árvák érdekében az elrontott okiratról átírják n má> elhalt asszony nevét az uj okmányra.
Fehér József «jegyzÖ elmondja még, hogy az okmányhamisitásokat
1939. jgjto 4.
jóhiszeműen a felek érdekéién kö. vette el, hisz semmi \'érdeke nem volt. A hét szerződésért mindössze kb. 60 pengőt kapott. A ti/, sikkasz-hbi ügy onnan ered, hogy különböző szerződések elké-sz[léséért felvett a gazdiktól kbebb-nagyobb össze, geket, de a szerződéseket különböző okokból nem tudta elékszUenl addig, míg a csendőri nyomozás folyt-Ma már ezek k&zcn vannak és így sikkasztás nem áM fenn.
A tanúkihallgatások egész nap folynak. Vacoi-a idő van, mire a vél dőbeszédekre kerüi a sor. A nagy perben végüHs este fél 9 órakor hirdet ltéíclet a tanács: Fehér Józsefei a hétrendbeli oaklrnthamisilásért t hónapi fogházbüuletésiv Üéli. a sikkasztások vádja alól felnienlf. Ugy ni csak felmenti a többi 16 vádlottá* is. Az elitéit i-s, az ügyész is fellebbezett. I
Napközi otthonnal bővülve megnyílik a tOrjel óvoda
A Djunánlu\'i Közművelődési Egyesület lavalyi közgyűlését Nagykanizsán rendezle Szik\'-ay János Író, kormányfő tan ácsos elnöklésével és személyes közreműködésével az utána következeti, emlékeze\'.es sikerű iroJ dalmi é-s zenei műsoron. Ezt a hangversenyt a türjei óvoda céljaira rendezték. A Dunántúli Közművelődési Egyesület ugyanis a kulturális célkitűzéseinek elérésére irányuló mmi-kában fáradhatatlan, a folytonosCf?e-1 lekvés ütemében maga az ősz elnök, Sziklay János, a magyar Írógárda doyenje jár lejgelől Jópélij dávai. Ennek a munkának egyik állomása z^alában van, a lürjei óvoda épi\'ése. Ma már ott tart a Duná»;uU Közművelődési Egyesület, hogy mód jában áUt az óvoda eredeti terveit kibővíteni és azt ugy megépíteni^ hogy benne napközi otthon is legyon A bővült terveket már a minisztérium Is Jóváhagyta, az ulapszabáty-ts/ér\'ü formául ásókat pn-fdig Ja \'Duf nántuH Közművelődési Egyesületnek ezldén Székesfehérvárolt megtartott közgyűlése Intézte el- Az építkezés Türjén már májusban megkezdődött és az ősszel befejeződik, ugy hogy a türjei óvoda és napközi otthon szép lem bérben vagy októberben, már meg is nyílik- Az óvoda belső berendezéseié szükséges anyagiakat Is a Dunáidul! Közművelődési Egyesület teremti elő. Erre a célra augusz. tusban Balatonfüreden nagyszabású hangversenyt és irodalmi estet rendez, amelynek műsorán Barbarjls Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője is szerepei költeményeivel.
Élénk nyugati szél, gyorsan változó felhőset, ujabb záporesők, .a hő tovább osökkon.
í
A Meteorológiai Intézet naj^kanlwaJ megUgyelŐAlloMiAöu Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9 érakor +18-0, ma «*gel +170, délben +22 0.
Csapadék Oí) «L.
— Saját fedokébea és örömére szol-fáié meghívásnak tesz eleget, ha a
Koptéin Bútoráruház ő»l uiübutor-klAl-UUtát megtekinti, vátelkőnyczer oéiitU.
¦aüa3 HOHXHt*
Zalaapáti, a szegény, de megelégedeti emberek taazá|a
¦ I; 1 fogódó l tan veszem kcleuüV a tollal, amikor Zalaapálíről keli iriiom, őrről az Isloiiadta, szépen [ejKidő zala. menti községről, melynek bárom osz-ICiideig lakója voltam.
A bencés-mid papjai adtak kénye-iet akkor, amikor annyira vort «Z Isten, hogy majd megnasonlotlnm magammal, amikor protekció htján — rongyos meneküli — hiába kopogtattam másuk ajtaján; lőlük kaptam akkora, kenyérkarajt, hogy ne haljak ében, meleg szobát, hogy ne fagyjak meg télen vagy télvíz idején,
A 2215 lelket számláló község élete, [ejKWéso elválaszthatatlan a lieiués-rend magyarországi működésétől; a bencések telepítették a kézség német eredetit lakóit CöUwcigböl, illetve Mósaburgból; Szent István lOlSt-ken alapította a Zalavái\'i Apátságot, olBsz űs német bencések tanítóitok földmü-\\e|ésro, kultúrára a harcászait\'!, |w-lászaltal, \\adászall«l foglalkozó uiomád magyarokat. Néhai Füssy Tamás, a tudós bencés szerzetei dolgozta fel
kronológiai munkájá]>an a Zalavári Apátság történetét; tőíe tudjuk, hogy még Szent István elölt PrlVéná szláv, de keresztény fejedelem építette meg Zalavái\'át, séíl templomot is építtetett jóval Szent István uralkodása elölt Zálavárotl s minden bizonnyal
ott van eltemetve a köt neves hittérítő is: Oyrll ós Metód.
Tök tudjuk, hogy Zalaapátinak már 1001-ben vo.lt temploma, a Szent Uí-rinc templom, melyet a különböző háborús idők fergetege, külőnüs.-n |>e-Uig a törökdnlás pusztított el.
Ma is álló szép templomát, melynek kriptájában a bencés papok hamvai mellett olt enyésznek
Jellasloh tábornok hamvai
is, (alighanem a bán családfájához tartozik a néhai magyar láboniok) 1700 körül építették, Mindmegannyi történelmi emléket lehel a község határához, környékéhei tartozó zalavölgyi dúsan termő, zsíros földterület,
A szóló rák és a bölömbika hazájában
A bocsolal hegy aljában valamikor római település volt, csak nemrég is Szentkirályi István földbirtokos birtokán Hadrianus császár Idejéből származó, gyönyörűen cizellált edényeket, pénzt talállak, and egyáltalán nem meglepő, hiszen itt kanyargód évezredekkel ezelőtt a rómaiak Keszthely— pécsi budiutja, ifi kerülto meg a Kishala tonl, mely annakidején egész a község nyugati halárán húzódó zalai hegyláncig terjedt, A Zala Cholnoky Jenő megállapítása szeriül akkor még más irányban folyt, csak azóta folyik a mai medrében, mióta valahol Turjánét\'áttörte a gátat; a jégkorszak időjén pedig a Rábának ogyik mellek folyója volt.
Hégl időkben egyébkent 0 zalai rák akkorára mognött, hogy u hagyomár nyok szerint egy-egy ember számára elegendő volt egy rák. Nem is a zala-ment! magyarok fogyasztói Iák, hanem drága pénzért Bécsbe szállilolták, hiszen « ma is használatos szóló rák, szóló krCps eredeti neve zala.rák, zala-kieps volt. A nénielek ferdítették el b nevét a maguk iszájaizo szerint.
A Kishalaton közelsége tcrmósiclc-sen a környék faunájában is megnyilvánul. .Még megszólal a ;környéken á bölömbika u naprói-napra kisebbedő Klsbolaton Iáján, kanalasgém csapatok nyújtogatják nyakukat a bakiira iléll táp vizén s mint ritka,, de annál értékesebb vendégek, majd mlnde.ii esztendőben a kócsagok is megjelennek. Az Ecscdl láp leesapoiásn óta Magyarországon már csak a (Fertő tó vidékén akad bolölük még egypár; költeni a
Fekete-tenger környékén lévő vizenyős lápos Dobrudzsába mennek. Lassan teljesen kipusztulnak a Klsbolaton környékéről. Még szerencse, hogy a Zalavári Apátság és a keszthelyi Festetics herceg tulajdonában áll a láp, a két uradalom aggodalom mai látja a \\Oszeudö tó annyira fellelt madárlakóinak gy ér ülését. Az államnak kel-lene kisajátítás utján rezervAUii a Kiv balatont ugyanúgy, mint ahogy " nőmet kormány cselekszik hasonló érté kes faunája, ílóráju tavaival.
Németországion az ily tavak, lá]>ok mind rezervátumokat kéi^vnCk s a külföldi oniitológusok, más tudósok O/rei keresik fel óveiiként. Dacára a Klsbolaton mostani elhanyagolt állapotának, igy is több német, angoL francia ludós keresi fel, mint akár Budapestet.
Ahogy a keszthelyi niíiul mentén a zalamcatl völgyben, a község gyepfts vásárterén megállok, ugy érzem magamat, mintha az óbudai akvinkutri Onyhe emelkedésű hegyek koszorúzta völgyében állnék, Északról, nyugatról, délről hegyek kekknek, csak keletről a Balaton leié szabad az ut. \\ laikus szemlélő is megérti,, hogy tl régi rómaiak, majd később B szláv törzsek letelepedésre, röldmüvelésre, állatié, nyésztősre, vagy gal>onakidturára aikal-masabb helyet alig lelhetlek itt, a Balaton nyugati csücskén, mely gazdag halállományánál fogva ucmesak élelmiszerrel látta el ölűüt, hanem Kelet felöl termeszeié* védőbástyául is szolgált.
Ahol magyarrá érett a német és a azláv vér
iA község derék, szorgalmas lakói a sok évszázados vér kereszteződés alatt nemcsak lelkileg, hanem etnográfiailag
is szuimagyarokká kitek, — másképp nem ís beszélnek, mint magyarul — csak neveik németes, vagy szlávos hangzása emlékeztet u régimill történelmi Időkre s a Túllőj iíistütU\'!f>í,
Durgó nevek maradtak meg a százöt-\\Ou éves török hódoltság cmlékeiböL.
Bienner Ferenc, gyógyszerész, a nagy tudású botanikus, a Kisbalatoti lelkes rajongója többek közöli még u törö-
kök állal telepített nagy fákká nőtt törökmogyoróról, fákká lialalmasodolt tujabokrokról lesz említést.
IÁ község legszebb pontján*, a hegylánc keleti nyúlványán* a Kauász-dombon állok, Keletről a Bataton Kína ragdfénycs tükrét látom, káprázatos, délibábszerü fluidumtüktrébou a badacsonyi hegy fürdeti lábát; lia délre nézek, a pogányvár! hogy bornászöld tónusán pihen meg a lekiUitolem. Ezt a KanászdomlKit lalán a jóislon is arra tétemtette, hogy villákat, függő-
Motorvezetfik figyelmébe!
Vezetői Igazolványok kicseréléséhez szükséges fénykapu-, kai az előirt méretben olcsón és gyorsan készítek,
VASTAGH BÉLA fényképész, Nagykanizsa
legy nyaraiul ?!
Vegyen
„Idea.;\' cipűfl
Főút 22. szám.
kerteket építsenek majdan rá, ne pedig a község dhuióosordáját legeltessék zöldelö pázsitján. A mugasLalot a szépen megépített, karbantartott Keszthely —zalaegcrsDCgi müut Öleli át hegy-nckkai)aszkodó kflnyarodójában, jobb. ról-balról gyönyörű szép gyfunölcsfák-kal, apró püieókkel, hegyi lakótlázak-kai telitüzdolt szőlőkertek, romantikus Iwkros, fás, cserjés szakadékok övezik. A hegy alján apró patak csörgedez, a vízimalom duzzasztójából kiönüő vlz zúgása felhallatszik a hegy telejéxc.
Legtetején kis, mintegy négy holdnyi szőlőbirtokán áll Kun Imre bátyám fehérre meszelt IwUa, oda ko. l>aszkodom fel. Itégi ismerősöm, valamikor sokáig ott laktam nála. .J^agyr termetű, szilu\\r magyar, ugy tudom\'j hogy az ötvennegyedik évét tiporja, írni, olvasni alig tud, de oly jó szívvel s természetes ésszel áldotta meg as Isten, ami sok Iskolázottabb embertársának is becsületére válna, fídesanyjá-val és feleségével él a licgytetőn, gyermekei nincsenek.
~ Imre bátyám\', hogy vannak, mint vannak? — szólítom m«g a viszontlátás örömében. ;
— Köszönöm, megvagyunk, lassaa-lassan meg\\-agyunk. Ülünk, csak élünk. Igényeink nincsenek, szegények, de megelégedettek vagyunk]
így beszel Kinn Imro zalaapátl-1 magyar s aliogy napsütötte "rcába, őszinte szemébe, nyugodt lokluletébo néiCk, elhiszem, tudom, hogy nem a vagyon, nem a pénz ja*, ami boldoggá lesz bennünket, liánom a megelégedettség, a szerénység kincse, mely csak fcovés ember lelke mélyén ül. Oly. tiszta, oly nyílt ennek a szorgalmas, Koca tCggeltÖi késő estig dolgozó embernek a tekintete, mint a csendes \\Iialaton tükro, \'moly itt ragyog most elötlüuk.
Egy és negyed hold a földátlag és mégis...
* A zalaüpáti-1 polgárok lUlalában szegények, de megelégedetlek. Mindössze kétezer négyszögöl föld (szántó, vagy szőlő) esik egy-egy lakóra, u földek minőségO azonban kitűnő — és szorgalmas kezek müvelik.
Dr. Arató Sándorral, a község agilis, munkás körjegyzőjével beszélgetek. Erős kozekbeu tartja községe szekerének a gyeplőjét, nagyra tartják, megbecsülik a község derék lakói.
Kovács Sándor tanító, akinek bzemó-lyéicl, munkálkodásával külön cikkben kell majd foglalkoznom,, a kő\\etkezó-ket mondja:
— Boldogulnia, fejlődnie kell annak b községnek, melynek életét a község plébánosa, jegyzője- .tanitöja egybetartott k»zokkéí, .--megértesse!, szeretettől vezetik.
Hetven iparosa
van a kéiozcregynéháiiy lakóju községnek s mindegyik megél az iparából. Legtöblíjénclí földje, háza is van s ezok az iparosok nem) a félszeg falusi; hanem a szélesebb látóköi\'íi, számoló, latolgató városi iparosokauik atüpusai, érdekes, hogy a kulturált község mennyi
művészi tehetséget
termel." Kenyeres József kőzs. irodaliszt sok szop költeményéből párat ol is hoztam magáimnál, Váwonyi György kisgazdának, a Baklou-környék nótu-kóltöjének legújabb munkái a napokban kérőinek--kiadásra, Szaky Gyula fiatal levonlofostö öslclielség, okít iskoláztatni kűllcnO.
A község liannonlkusan Ósszeiarló intolligeni-iája Jatenerci alig, hogy leteszik kezükbői a tollal,
kugllpartira
Indulnak, Együtt tekézuok a hölgyök.
A brüsszeli rendőrség őrizetbe vett egy nagykanizsai fiatalembert
A nagykanizsai lendőrséghcz diplomáciai jlon mcgkeioés érkezeti, amelyben értesítik, b.>gy a brüsz-szél| rendőrség oyizeibe \\-oll "* egy fiatalembert, aki kih-Ugdá a nlkal-mávai elmondtO] hogy Nic\'as Etlé. nyi, nagykanlz.-a( szülclé-sü és ftt is laknak szülei. Arra kérik a kanizsai rendőrséget, hogy adjon bővebb félj világosítást Etlényiről, egyben mcl-lékel\'e fényképét.1 Hogy miért vették a belgák őrizeti*, nem jelezték.
A nagykanizsai delekllvek cs ikha. mar niegátlapltotlák. hogy EUényi Miklósiul vau szó, néhai dr. EHényi Deák-Iéri ügyvéd fiáról, akj évekkel ezelőtt elment hazulról, külföldön kereste boldogulását, időközben édes atyja ftlh ni elhunyt. Idegenbe ment fiáról sokáig nem lehetett semmit hallani, mig most a brüsszeli rend-Öi\'ég kérte az adatait.
A nagykanizsai knplláuyság már továbbította nyomozásinak eredményét. [
Lefejeztette magát a vonatta! egy 15 éves gálosfat fia
_*_
«1,
koL Nagy Magda urleény a szemem láttára ütött kilencet egy csapásra.
Színtársulat érkezeit a faluba,
A kézség iutelligeiu\'iiíja természete, sen pártfogolja a színészekéi, estéről estéro teljes Számban megjelenik az előadásokon.
Kovács Sándor tanító szavaival te. jczom be\'cikkemet:
— Holdoguhiiu keli annak a község, nck, melynek intelligenciája összetart!
KUNGL LAJOS
lílrffflilÉÉéilij
vtiskcraskoíJásífi — Naflykaalzta
Kincsem tűzhelyek, The\' Best\' kerékpárak, Hunfc.iríaj kerítés Untátok nagy raktára. —1
Visszaállították a három női délelőttöt a strandon
Jelentettük, h>gy a strandbizottság legutóbbi ülésén tekintettel aj .kevés szánra látogatóra, a nöl dé!elöitök számát egyre korlátozni- A ha-
tározat után számos kérés érkezeit a városhoz a több női nap visszaállítása érdekében, különös tekintettet a középiskolás leány-Ifjúságra, akik tudvalevően csakis női oajppken fürödhctnvk a slrati-j don- - , i
A straiiüblz dtiág ujabb ülésé.i helyt adott a kéné&ck \'Jbgo^tágáiiak s nem akarva büntetni Dzoaut a leányokat) akik itthon kényleTciiek nyai rahil, vissziálii\'oili a három n5tdélelőttöt. A mai naplói kezdve léhát Ismét három női délelőtt tesz, éspedig kedden, szerdán cs pénteken, a mikor kizárólag esők leányok és hölgyek látogathatlak a kanizai strandot. (
Reméljük, hogy a bőlgyközöuség és a középiskolás leányok szülei figyelembe veszik a BlraudbjzotUág előzékenységét ós a jövőben valóban kl is használják ezeket a kedd, szerda és péntek délelőtti uől-napq kai.
LEGÚJABB
Házkutatás a pozsonyi Egyesült Magyar Párt helyiségében
Pozsony, július 3 Szombat dél\'.en detektívek jelenlek taiejj a [wisonyl Egyesült Magyar Párt helyiségeiben és házkutatást tartottak. Három embert előállítottak, akikol később szabadon engeitek. Eszlei\'házy János gróf ezzel kapcsolatban kije-leiitclte, Iwgy a do\'oguak nem kell nagvor/b joico/öséget tulajdoniWni,
Az agy, a tüdő vagy a szív felé Irányuló vertódulások sok esetben elháríthatok, ba reggelenként éhgyomorra egy kin pohár természetes „Ferenc József" keterüvlzet Iszunk. Kérdeize mvg orvosát I
— B«tor«kbMr a Kopateta-eég vezet Modern mlntatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .Ize-téti teltételek mellett
\'Kaposvár, Július 3 A symogymegyei Gálos fa állomás szemé\'yzc.:e tegnap este megdöbbentő felfedezést lett. Néhány méterre az állomástól egy fiatal legény lefejezett holttestére okadipk a sínek mellett, A kihívott csendőrök hamarosan megállapílotlák, hogy a holttest RIpi János 15 éves gálosfai
fiuvai azonos, aki minden valószínűség szerint szerelmi bánatainál követett el öngyilkosságot. A fiidal legény jómódú szülök gyermeke s mint utóbb megállapították, a sötét állomás mel\'ett ugy feküdi a sluck-i«. hogy a vonat töböl levágta a fejét. |
1939. juttas 4
Krómaoél és alpacca. evúexzküz
nagy választékban
¦álon Ttíslvévekuel.
Olcsó -arakl
Hősi naptár
A volt nagykanizsai 20. honvéd gyalogezrednek
Krasznik környékén Wola PonikLOws-káuál folyt harcai ülutt Kisfaludy Sáu-
_idor t&edes önként jelent.
1915. TJX 2.\'k^11 orru« hogy az oro--szok szembenfekvő állását, különösen pedig a drótakadályok pontos helyét, a géppuskák elhelyezését és az egyéb, u támadás s&onx-pontjáhól fontos részleteket felderítse. Ezért tehát basoncsiiSzva észrovélle-nül megközelítette uz orosz védelmi vonalat, amelynek közvet\'en közelében pontos vázlatot készítve az akadályok helyét és mincmüségét,- tovbbáá u géppuskák tüzelő;!liásail egészen pontosan lerajzolta. Euuek pedig annyiban volt haszna, hogLy e vázait Qlüfh ján szabatos tüz alá vehettük uz erősen kellemetlenkedő orosz géppuskákat és végeredményben leküzdhettük azokat. MKcl )*dig Kisfaludy tizedes ízzel nagy szolgálatot tett zászlóaljának, egyébként pedig harctéri -szol-gülaffei alatt már kétszer is megsebesült, ez alkalonunal lauusilotl derekas maga tartásáért u uagyCzÜst vitézségi éremmé! tüntetlek ki.
i-iukus Károly volt pécsi iii. honvéd
gyulogezredlteli tUfidea, aki már clö-. zőileg is többször kitün. [1915. YU.3 1 Wfe niagát kiváló bátorságával, ezen a napon a I.embcrg környéki hamuimnál önként jelentkezeti egy igen veszélyes [e\'dcritű* feladatra, amelynek végrehajtása közben — abból u colból, hogy. Járőre embereit az oroszok élőnk tüzelése folytán várlmlő esetleges veszteségek.-tői megkímélje —- teljesen egyedül kúszott at oroszok közvetlen közeiéig, hol azt a reánk nézve nagyon Is fontos tényt állapította meg, hogy az oroszok visszavonulásukat már megkezdették és hÓgV az eddigi vonalunkban mároak leplező járőreik maradtak vissza. Utval pedig ez a uvcgáUapilúsv az üldözés gyors folyó matbatéielo szeni|Mjntjából kézenfekvő Jelen löségKel bírt, Farkas tizodost a bátor személyes maga tar tá sáv-öl kieszközölt inegúllupi. tásanak julalmaképcn a kisezüst vitézségi éremmel tüntették ki.
— (Kl lesz az uj veszprémi püspök ?)
Egyik kaposvári laptársunk irjaj A tragikusan elhunyt dr. Tóth Tiliamér veszprémi megyéspüspök oLhuutávat megüresedett püspöki szék rövidesen betöltésre kerül. Ilir szerint a legkomolyabb jelölt báró Apor Vilmos gyulai plébános. A kinevezés álUólag már a közeli napokban várható.
— (Bucsu Kiskanlzsán)
Sarlós Boldogasszony — a kisliani-zsai templom védszentjénck — ünnepe volt vasárnap KlskBalzoán. Ez. alkalommal ünnepélyes szentmiw volt, melyet P, Andresca Ftollcián mondott. Az ünnepi szentbeszédet P. Bakos Ágoston rerences lelkész mondta, Kis-kanízsa méltóképpen ünnepelte meg a nagy napját .melyen megjelent a város |>olgárinCsterc, dr. Králky István kir, kormanyfőtapácsos is, ¦ ,
A megvadult lavak halálra gázoltak egy gyenesdiási asszonyt a balatoni műúton
A kanizsai Ügyészség indítványára elrendelték a holttest felboncolását
Keszthely, Július 3 (Saját tudósítónktól) Végzetes sze-reneí\'élenség történt Vonyarcvashegy köz-ég mellett a müuion.
Pélerfl Ferenc 35 éves kisgörböi gazdasági ese\'éd nádat szállított szekéren hazaftfé. A lejtős uton hal idt, amikor a\'febakolt nagymeenyi égü nád előr-\'C i\'jszva a lovakat megosik-landozta, ugy hogy azok megvadul-tak. Pélerfl az lzg»lmus hajrában nem birt velük- szabadon engedte a lovakat, amelyek vad vágtatásbanro bogiak Keszthely felé. Az ut Iwtol-dahm épp akkjor halú\'dlt arra Vig Jó-zsefné 53 éves gyeii-esdlási assz:ny, aki a vágtató lovak elöl mér rwin tudott kitérni: a lovak és a kucs| keresztül gázoltak rajta. A lovak tovább száguldottak. Csak ké-söbb si-
| került őket \'lefogni.
A szere ácsét len asszony véresen 1« rüit el az uton, kihívták a keszthelyi mentőket Is, de-kórházba száUilása után rövidesen belehalt sérüléseibe. Jelentetlek az ecetet a kaiüzsaj ügyészségnek, amelynek indítványa-1 ra a kesz\'jbJölyl kir. járásbíróság el., rendslle Vig Józ-efné holttestének: felboncolását.
A csendőrség szigorú nyomozást Indított a halálos gázolás ügyében.
— Nvpttri Július 4. kedd. Rom. kat. l!lrlk4pk. Proteatáne Ulrik. - Izrael. Thamusz hó 17.
OSzfQrdö nyitva reggel ti órától eatt Í rtrAlfcf fhniíi. azerds. pAnt«k déli tán kedden ogéaz nap nékrtek).
A ff 0 F OÁ L CM L Z
Régi megunt lemezeit dr bankint 1 P becserélem.
Ahány lemezt vesz, annyi régi lemezt veszek cserére át.
Csak rövid ideig!
Szabó Antal sportüzlete, Nagykanizsa, Fö-nt 8.
július 4
— íEfsŐ mise)
Hab László í^Bin^qegyliru^iegvoi pap most mondta «I első bó&toSiacjét Zalaitjlakon. Manudoktora xúgy Virgil mlháldi plébános, szónoka, dr. Pleiloi János booti magyar lelkész volt. Az ujmisés első szentmiséjel uz ó-l«melö k^pouuíjában mondotta fii, az őskeresztények régi, katakombás áldoza. taira emlékeztetve, \\ vendégek kőzött oli volt Itcrkovics Imre kerületi esperes Zákányból, Krciitzcr Ferenc gn-lamboki, Kozma György nagyrécsei, Leber Miklós zalamercnyci plébános;)!; valamint a vidék káplánjai fanttói és\' inUlligenci :ja igen n^y számban, akik résztvetlek a 100 terítékes .ünnepi ebéden js. /
— (Eljegyzés)
Pollák Klári és Weilter István jegje sek. (Minden külön értesítés helyett.)
— (Meghalt Btau Ottó)
A régi Kanizsának, a gazdaságii.^ virágzó egykori Nagykaiüzsánuk emlékeként járt közöttünk Hlau Ottó, aki tegnap, H8 éves kwábö\'n, hosszú hn-lállusa ulán elbunyl. A Uhui-család hosszú időn át tényező volt ennek a városnak gazdasági Ós társadalmi éle. tében egyaránt s ezeknek a hagyomáf nyoknak volt magányos, széltében tiszteli hordozója a mindig deerüs kefVvü/ késÖ öregségében is mozgékony életet élő -Ottó bácsL^ Halála voi NagykuuL-zsa múltjának egy jellegzetes Uinujú-vai leti kevesebb.
— (Pesti cserkészek tanulmányútja Göcsejben)
\'A budapesti piarista cserkészek egy kis csoportja tegnap Nagykanizsára érkezett, ahol a piarista rend vendégei voltak. A [>esti cserkészek göcseji tanulmányútra jöttek lo s Hánokszent györgyön fognak táborozni.
*** Országos >egLdmotoroa kerékpár calila giura
Budapest™ 1939. július 23-án. Értékes tiszteletdíjak. Részvételre vonatkozó felvilágosítás minden kerékpár szakkereskedőnél. Nevezési zárlat lt*39. Julius io. Rendezi a Magyar Kerékpáros Szövetség klsmotoroa alosztálya. (!)
— (A letenyel levente-verseny)
minapi beszámolójával kapcsolatban közöljük, hogy a versenyt a katonai [egyelem szentpontjáböl a niuraszé-nienyei leventék nyerlek meg —ezúttal már másodszor, A pompás kiállású csapat ezúttal is hazavitte-\'az értékes ezüstserleget, amely — lia jövőre is sikerül győzniük — végleges tulajdonuk lesz, \\
— (Halálos cséplés! baleset)
Az aratási, cséplést munkákkal egyfltl megkezdődtek a sorozatos balesetek is. Most az egyik pusztumagyii-rödi birtokon történt Iwláloí sioren-cséuenség. Horváth limo napszámos mint etető dolgozott a t^pló^opeu. Munkaközien Horváth a gép dobjába fyirK s a gép ("összeroncsolta a karját. Mire kórházi* szállították, már elvérzett.
— (ujabb tűzeset Zalában)
Ismét nagy tüz pusztított Zala ine. gyében. Itogycsdcn két ház U\'tt a tüz martaléka. Először l\'Cr. ger József szalmatetős háza gyúlt kí /lo n tüz « nagy széll)en tovább terjedt, átcsapott a szomszéd házra is s i)Orcok alatt mind ft kettő, *iz össze* \'melléképfihjtekkel együtt leégett. Az istállókból az állatokat sem tudták kimenteni, ózok is mind benn églek.
BIZTOSÍTSON TOZKAR ELLEN, KARA MEGTÉRÜL !
— ButorkUülUnalutt tekintse meg minden vételkénytzer nölkBJ. Kopstelo butoriruháa.
JoliöÉssjBiiiiptor
flÍnÖÍÍGB<rinÍZL^B<N
m
\\m\\w\\
VEZET
Nagy választék! Olcsó árak !
Jólsikeríilt versennyel nyitották meg úszóink az idei évadot
A Szolnok-Kanizsa városközi úszóverseny: 24:19 aránnyal végződölt
Szombat délután 5 órai kezdettel adlak vlsz.i a szolnoki \'aszók lavnlyi látogatásunkat. A hétköznapi idő ellenére is szépszánva előkelő közön-Rég szurkolt fiatol úszóinknak, akik a korai idény ellenére máris megközelítették legjobb formájukat.
A verseny a Himnusz elhangzása alán a sporlszeietö Krátky István polgármester magasszinovnal j megnyílójával kezdödöll. Majd zá>zló-és csokoi-cseic után kezdetét vette a verseny.
Ha visszagondolunk n lez ijlolr, küzdelmekre, valóban büszkék lehelünk fiainkra, akik ungyré-zl tartalékolva s betegen kiállva, a rjégi kanizsai virtussal a szivükben, kemény, fej-fej melletti küzdelemben Drf„ gedték csuk ál az elsőséget a régibb rjszókuHurával rendelkező alföldi ellenfeleiknek.
A verseny kiemelkedő száma volt Gaát győzelme a 200 in melWszás-ban, amelyen 8.19-es idővel helyi rekordot állított be- A. 100 m gyors. ÍWH11 CzrJek, a háton Kovács és
Krátky szerepeltek Jól, de uz elsői végei mindkél helyen a szolnokiak vitték el. I
A Halálok közül Kelemen II. há. ton, Mohos a gyorsban, BQnin mellúszásban szerzett győzelmet. A, pontverseny szerint a városköziuszó-versenyt végeredményben 21 :19 arányban a szolnoki aszók nyerték-Ugyanők nyerlek a vízipóló! is 2:3-as kanizsai vezetés atán 9:3 arányban. { |
A szép verseny részletes eredményeit és a bírálatokat holnap] számunkban közöljük.
— (Nyaralni utazók figyelmébe!)
Felkérjük nyaralásra menő igen tisztelt fogyasztóinkat, hogy Uvollélük tartamára lakásukban az
áramszámláiét kikapcsoltaim szíveskedjenek, mert kOlAnben távollétük SjTíyjSl alatt történő esetleges fa. I** gyasztásérl nincs mó-
\' dunkban felelősséget vá-
lalnl, Ezzel kapcsolatban díjtalan ki yagy bekapcsolás iránti kérelmet bemutaló üzlethelyiségünkben legalább •IK órával elö/eíescn kell l>ejolcnloni. Drávavúlgyi Villamos Áramszolgáltató Részvénytársaság, (0
Á Ferencváros bravúros győzelme
F«r«Bo*áros—Sparta 2i0 (OiO) Prága: 30.000 néző, Vezette: Datillo (olasz). Qóltövök: Sárosi dr. és Klsze\'y. Ehhez a szűkszavú bevezetéshez csak annyit füzünk, hogy a Fradi Ismét csodálatos bravúrra! vágta ki a rezet I Hogy tud győzni, ha akar és tud jobb lenni a Jó ellenfelénél Is. Hogy czekután a Fradit esélyesnek tartjuk a KK elnyerésére, ennél mi sem természetesebb I
BTSE—Pécsi VSK4:0 (0:0)
Baja. Verette: Antallcs. Alsíövet-ségl dönlö. Gyatra csatárjátékkal vesz\'eltek a pécsi vasutasok és meg-étdemelten kaptak ki. Ezt a hátrányt nem valószínű, hogy Pécsett behozzák a revánsmérközésen.
Az Olasz—Magyar atlétikai viadal
Ohmortzig—Mazyarorssif 98:84
Első napon (szombat) gyengén szerepelt a magyar atléla gárda, csupán két győzelmet szereztek (Várszegi: gerely és Csaplár: 5000 méleren) és általában a második helyezések tömege is az olaszoknak Jutott. Vasárnap már több értékes győzelem volt Torinóban, de Így se tudtuk behozni az olaszokat. A magasugrást Cserna (szolnolii fiu) nyerte 185 cm,-el, mig a 110-es gáton Szabó E. csak második lelt. A 100-as síkfutást csúnyán elveszítettük és a súlylökésben is csak harmadik Darányi dr. Szabó Miklós jó idővel lett első az 1500-on, mig IglÓi mögötte végzett. Ugyancsak második Aradi Is 800 m-en. Elvesztettük a 4Xl00-as stafétát és a hármasugrást is, de a 400 as gáton Polgár magyar elsőséget szerez, valamint a Jó formában levő Csaplár a 10.000-en.
(gen értékes tiszteletdijak
Részvételre vonatkozó felvilágosítás minden kerékpár szakkereskedőnél.
Beméri tárlat 1839. JaUm iC
Rendezi a Magyar Kerékpár Szövetség kismotora* alosztálya*
— A Katolikus Sxamle
most megjelent júliusi számában N. Csiba (-álwr alapos érékkel száll szeinlK) a .turáni fajiság, hirdetőnél s kiinuüilju, hogy az efnjla elméletek milyen veszedelmet rejlenek magukban a magyar jöWíro. Mom*-. Kálmán egyetemi lajiár az rj választójogi törvény hiányosságajt tárja tel. Nagy érdeklődésre tartliat számot Kontor Lajos tanulmánya a jezsuita.rend szabályairól. Sok más tanulmány, bő kritikai rovat, változatos srfSmlék c-s ki\'d-földi tudósítások olvaslialók még a kitiiuö folyóiralban, amelyet a Szent István \'társulat mcgbizásáM Mihetics Vid szerkoszt. ElöTizetési ára egy évre 10 i»cjigö.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16284/1939,
Ârlejtési
hirdetmény.
Iskolák részére az 1939/1940. évi fűtési idényre kb. 300 q. szenet szerzek be. Zárt, Írásbeli ajánlatok folyó évi Július hó 6. napjának déli 12 órájáig adandók be a v. iktató hivatalba.
Bóvebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nflgykanlisa, 1939. >..ius 27.
iiso Polgárnuster.
M. kir. minisztérium 9913/1939. M. E. számú rendeletében előirt
lel
kapható
niUIüiUlÜlíll MilUI tillallt MENETRENDJE
érvénye, 1839. május 15-tól.
E|.xa4b«t-tAt^-VaautátlomáB
435
B-25 70! 7m BSD 11-M 13» 14-10 16-2» 1800 2010 222« 23\'20
u
lfltanyei menetrend
l.u.,,(-jMí.j 1-40 Kinktiiiiái.lik.7SS
««jV«u.irtl U. 1408 LalnjlraM. 1H0
Jolpíais, i« iptas!"
Zalai Köülön"
Zalai Közlöny
Zamatos, lúizD kMt
introx kauefozán
készíthetünk.
Kapható:
f
V4—V2-l—1V2 literes nagyságban kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGY.-nél
Sugár-ut 2. „n
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állít ki a Jelentkező olvasók részére.
1939. Július 4.
APRÓHIRDETÉSEK
.flp\'AhlrdeUi dl), v.tarn.p él Dnn\'.pn.p 10 nóla 60 (lllér, minden lovibbl sió 6 fillér. helkflin.p 10 sióin 60 \'"íér. minden tovibbl sió 4 llller.
ÁLLÁS
UrIsszabé-tanono [elvétetik; Megyl-morecz, Kinlzsy-u, 27. *
Egy takarítónőt [elvennék, Rákócil-atcs 93. Spiegel. *
Egy megbízható, jé kooslaS keresek. Bíthory-u. 22. 1867
ADÁS VÉTEL
Tanjpéaxmén. kétéves és háromfió-nspos, fekete, kiváló testalkatú; apja: nonlasz, anyja: angol telivér, elsdó. Plébánia, Nemesvld, 1802
Jókéiban levő oaé|jl 8-garnitúra
eladó Psllnban, 77. sx. 1846
Elsős hr.sraafea.fa! m lata könyvek elsdók Örhái-alca 3. alatt. *
jő állapotban levő Jó gyárimár-u rövid, kereazthnros ar.aaa.ara eladó. Cim a kiadóban- *
Első gimnazista könyvek eladók, első
golgárlita (kiét veszek. Ktnlzsl-ulca 16., itct *
Hulladák tUzIfa HIÚ kilónként 1*50, eladó : Sugár-ut 16.
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
HAromasobAa utcai öii^komli rios, kaiaxohAs alasa-obAa udvari lakát Eölvös-tér 2.; ketsatobaa udvari lakai Klrály-u. 2. atonnal, vagy aug l-re kiadó. Szegő Mór. 4
10X4 m. világos udvari tmlylaéa műhelynek, raktárnak azonnal kiadó, — Király-utca 32.
KaltSaaabAa és ölszobáa kiadók. DeuUch, Deák-tér.
lakások
1855
KétsxobAa összkomfortos lakait keresek mielőbbi beköltözésre. Dr, Cietényl László rendőrkapitány. _ 1865
KattSaaobAa utcai laké* Babochayu. 3. Mübtlyhelyileg Ktiály-u. 16. azonnal klii.iók, üzletberíndezéi eladó. 1868
KettoaxobAa lakás kiadó aug. 1-rc
Hunyady-u. 39.
bútorozott szoba
KCiIffnbajAraim szoba fürdőszoba-használattal kiadó. Sugár-ut 167b,, emelet.
1845
Teljesen szeparált bútorozott utcai szoba klsdó. Csengery-ut 38. 1870
ház és ingatlan
Eladó I\'aHnban íbisz János 34. számú háza 3.500 P-ért. 1803
Klrály-ntca 5. azámu öllakásos kertei-hiz alasló. Bővebbet ugyanott. *
különféle
Motorvaxatffk Mayáiméba I Vesetői Igazolványok klcseíeléiehes szükséges lényképekel az előirt méretben olcsón éa gyorsan késznek. Vaslagh Béla, íeny-képeax, Nigykanlm.
Elvaaastt egy háromnégy hónapos angol ártány KrtesVb Kérem megtalálóját, legyen szíves lesdal Magyar-u. 32. sz. alatt vagy a rendőrségen. 186ü
zflt-ai közlöny
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KÖznizdasógl R. T. Nagykanizsa\'\'. Felelős klndó: Zalai Káruly.
Nyomatott í
a ,,ií(ií(:;inl«;.;if|i R. T. Magykanlisa" nyoiíHl.íjíüian Nn(|ykfinl/s.\\ii.
(Nyomdáért telel: Zalai Károly,}
06?8
79. Évfolyam 160. Síim.
nasjrkaaiaa, im». jutlHi 5. szerda
ar« 12 811.
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
ét UMUMnWt Fönt 5. uim. haitSznap diluita.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előlliclesi irt : m Mrl 1 pengő 40 üllér. Sierte>.t5«égl és kiadóhivatal! telefoni 78. «.
13 HAZ és a hozzátartozó összes gazdasági épület leégett a feyörrnv gyel Koity községben az állalokkal együtt. 8 község sictett a nádiede cs házakból álló fai\'u mentésére-
PETRÓLEUMMAL leöntötte a m-háját és meggyújtotta mn^át Móricz Jánösné botpalád! asszony- Mire a szomszédok feltörték és behatoltuk! a lakásba, már halálra égett.
AZ INDIÁI\'ALKIRÁLY fe\'cése Budapesten utazik keresztül* A rC" pölőtéren ünnepélyes fogadtatást rendeznek tiszteleteié.
OLASZORSZÁGI klráiidilásáról ma este érkezik haza az u száz lagu magyar m\'inkáscsoport, akik az olasz DopoTavoro vendégei voltak. A magyar munkásokat végig egész Olaszországon mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták-
ÖTVENEZER. PENGŐ készpénzt vitték et-^ajregyik budapesti papír-\' ^kereskedés kasszájából. A kasszufj-rók a ház pincéjéből menyezet bon-, tássat jutottak az üzletbe és olt a legmodernebb villany fúrókkal dolgoztak-
AGYONOTÖ\'ITE kapával a szomszédját Budapesten Kat\'z Miklós Zi\'a telepi jegyszodö. A férfit a fc-le.-ége bujtotta fel, mindkettő jük\'oi letartóztatlak. # ,
SOK NÉMET DlAK érkezeit Budapestié. A magyar, néniéi diákcsere lésztvevői egy hónapig maradnak Magyarországon és innen a magyar diákokkal együtl utaznak hazu.
KUNDER ANTALT a vendéglátó finnek végig az egész országon lel-keten ünneplik. Ahova csak ellát;>-gahmagyar nemzcll\'-zhni vlrágsrdő é-s magyar nyelvű felköszöntök fogadják* ;
TÍZ EMBERT ÖLT MEG egyseit villámcsapás Bjeljlnú boszniai város, ban, mert n villám a lóverseny közönségének a somiba cwipotl le. Többen s-jiyosan megsebesültek-
ÉHSÉGSZTRÁJKOT kezdick az életfogytiglan elitéit ír nacionális, lak. Az elítéltük minden engedelmes séget megtagadtak. Ezeknek a sza-badonbocsátás\'a érdekében gyjjlo-galnak és lázonganak az angliai ir nacionalisták. , .
SZÍRIÁBAN egyre növekszik a írancia ellenes hangulat az alexan. dreticl szandzsák ejcsatolésa miatt. Az arab nacionalisták ellen szigoi\'j intézkedéseket foganatosítóitok.
NAGY ARVIZ prszlll a franciaországi GrCnoWe környékén. Az Ise\'re Inlyó, klönljölt, vasatok, uiak teljesen hasznavehetetlenek, •. ,
Csütörtökön aláírják az angol-szovjet megegyezést
Az angol és francia sajtó a moszkvai kifogások ellenére reménykedik a megegyezésben
London, jiilius 1 Londoni szovjetorosz körökben nz a . vélemény, liogy a szövetségi \' tárgyalások ismét kedvező shidinmba jutottak. A szovjet követség egyik ve-zctíi tisztviselője kijelentette az Uni. tctl press tudósítója előtt, hogy azok az angol-francin javaslatok, amelyeket a megbízottak szombaton nyuitotlak át Molotov külügyi népbiztosnak, «kl-mondoltan kedvezők.. Ki jelen tcite azt is, hogy minden valószínűség szerbit Ínég a hét vége dőlt létrejön u vég-SCgcs megegj-ezés.
London, július i Ujabb hirok szorint a szovjetkormány válasza csupán kérdést tartalmaz arranéz\\o, tiogy Angiit és Franciaország hajlamló-o megkötni a húr. masegyezhiényt vagy sem. A válasz után tehát további eszmecserék várhatók. Lehetséges azonban, hogy Moszkva végleges váluszt ad.
! Párti, JuUus\'í Mulotov külügyi népbiztos újból
hosszasan tanácskozott a francia és hngol javaslatról a nagyhaláínuik megblzottalval. Alljtolag Moszkva ujabb \'ellenvetésekéi tett a javaslatra. ; [
Parisban és Londonban a lapok a moszkvai kifogások ellenére remélik, hogy a megegyezés holnap létrejön és csülörlökön már aláírásra kerülhet a hárnuecgyezmény. 1
Enyhült az európai légkör.
de London, Paris és Varsó továbbra is élénk diplomáciai tevékenységet fejt ki a danzigi helyzettel kapcsolatban
í " London, július 1 h lengyel nagykövet hélfőu hosz-szasan tanácskozott Halifax angol külügyminiszerrel. A megbaszéléa kilerjí\'dl az Anglia állal Lengyebír-szágnak nyújtandó fegyverkezési kölcsönie. hadÍanyag.->záHitó«ra és a» angol lengyel kö;c önös segély nyújtás egyéb kérdésibe Is-
, megbeszélések után ma a hn-gyei nagykövei Var-óba repüli,hogy beszámoljon li lengyel kormánynak tanácskozásairól. A nagykövei pén-
teken tér vbsza Londonba-
A varsói angol ügyvivő is szoros (érintkezésből- áll. a küigyel tan hiánnyal. Ezzel kapcsolatbui Loiw donban ugy tudják, hagy a lengyel kormány kérni fogja a danzlgl- szénái- jst, hagy vessen véget a mÜlta. rítta tevékenységnek, utalással a szabad város alkotmányára.
A választ Varsó közölni fogja Lon donnái é- ha az nem lesz kielégítő, London, Párls és Varsó újból.tanácsi koznak a kövck\'"dö lépésről-
Londonba rendelték a berlini angol nagyköveiét
London, július -I A bejlini angol nagykövééi li visz sznrendrlték Londonba, hogy Halifaxnak je\'eu\'é-t tegyen. Londonban lehetségesnek tartják, h.gy az am gol nagykövei nem is lói- vissza Berlinbe, mert »orvc*ai uein lartják tana csos na k«.
A Times egyik cikkéten újból fi, gyeJmezleli Németországot, hogy a danzlgl probléma egyoldalj mikí. oldása esetén Anglia azoim il Lengyelország mellé áll- Ezt a fij^ysl-meztefé-t az angol ügyvivő fogja Berlinben a külügyi hivatalhoz el-fuUatni.
A Daily Thelograph a danzlgl helyzetről Írva hangsúlyozza, hogy Anglia helyesli a lengyel kormánynak mindazon\' lépé -ét, amelyei füg-getlemége megóvása érdekében lett
Ma délután fontos minisztertanács Londonban
\' London, Július A j; Az angol k«mnány külügyi bizottsága ma délután fontos nünlsz-tertanáe*ot tart, amelyen a danzlgl kérdé>en kivüt angol-lengyel pénzügyi megbe-zélésekről, a moszkvai tárgyalások eredményéről és a lien-ciiil Incidensről is szó lesz.
Varsó nem intéz tiltakozó Jegyzéket Danzlghoz
Pilris, Julius 4 A francia főváros is állandó élénk diplomáciai összeköttetésben volt legnai) Londonnal és Varsóval, honnét kihallgatáson fogadta a varsói francia nagykövetei, aki a kihallgatás után ínég hétfőn viss/a is repült Varsóba, Megbeszélésekéi folytatóit Itonni\'t a párisi angol és n lengyel nagykövein, ket is. ]¦; megbeszéléseken kölcsönösen biztosították Varsói, Hogy I\'áris és London dlploniáciailag is támogatja a lengjél törekvésekéi.
Az Ouvie értesülést- s/crinl Varsó
egyelőin! nem intéz tiltakozó jegyzéket Danzlghoz, noha a lengyel kormány nem ejtette cl véglegesen ezt a ter-\\ct. A jelen pillanatban azonban feleslegesnek tartja Varsó c" jegyzék elküldését, mert ez ¦ estik kiélezné a lieiyzelcl. A lengje! kormány ugyanis világosan leszögezte már, hogy a IJftn. zig ellen irányuló német lépést saját függetlensége ellen irányuló támadásnak tekinti és ez etetben a lengyel haderő azonnal a cselekvés me.ojéro lép. Köztudomású az is, l«>gj\' a köt-csönös segélynyújtással kapcsólaibnö
tejjes megegyezés jött létre Varsó és u nagyhatalmak kőzött a gyakorlati segélynyújtás téklntelébcrí is. "
Varsó — szögezik le a lapok —\'minden cselben nyugati szövetségesei\\el teljes egjetértéslieii jár cl.
A párisi sújtó a lielyzeltol foglal,, kozva egyébként megállapítja^ hojíy az euröpal légkörijén enyiiülés állt Ijo. az utóbbi\' 24 órában, legalábbis Senhiri olyan lépés ncni történi, ainé?y közeli bonyodalomra adluitua okot.
A közigazgatási bíróság elutasította a pétervásári mandátum ellen benyújtott panaszbeadványt
Budapest, július 1 A közfgzagatásl bíróság ma,1 délelőtt három választás ellen licuttotf panavt tárgyalt.
így a pélervásári kcrülctlicn nu\'gvá-iasztoll BCnlczky Elemér cIIcd benyújtott p;in:is/l alaki okokb.tl e|()ta. Kitolta és kótclcztc a pctieionálökat a költség megrízelésére. ,
Jurcsek Béla sárbogárdi ós Nyilas\' Ferenc onódi kópviseUik ellen be-. adott panaszt még tárgyalják.
Elutazott Berlinbe a vezérkari főnök
Budapest, július f Ismeretes, hogy ja magyar hadsereg vezérkari főnökét meghivlák Berlinbe a német hadsereg liagygya-koilataira. A vezérkari főnők és kísérete ma reggel elutaztak Berlinije, ahová este érkeznek meg-
. |ullm fi
r
zello\'s férfiingek
P 2\'95-tol
SZOMO LÁNYINÁL
al
Kedd
BUDAPEST L
17 Hírek szlovák és rusiiu nyelven.
— 17.10 Hanglemezek. -- 18.10 Liszt Nándor csevegése. — 18.10 Tárogató harmónium és hárfa együttes. — 19.15 Hírek. — 19.29 Felolvasás. — 19.55 Hangszer ka boré. — 20.65 Rádió a rádióról. — 21.10 Lcndvai Jóska vi-.\'fányzenekara. — 21.10 Hírek, időjárás-jelentés. — 22 A rádió szalon zenekara.
— 23 A 2. honvéd gyalogezred zene-kara. — 0.05 Hűek. BUDAPEST II.
18.40 Mezőgazdasági félóra. — 19.15 Hanglemezek. - 20 Hírek. - 20.20 l)r. Gárdonyi József előadása. — 21 A rádió szalonzenekara. — 21.50 Idő-járásjelentés.
Becs.
18,15 Varga Gyula Líszt-mmeket zongorázik. — lf) Bniekner: II. szimfónia. — 20.25 Stuttgart. — 22.35 Smctaim: E-moll vonósnégyes, — 23.10 Könnyű és tánczeno.
Szerda
BUDAPEST 1.
0.15 Torna, — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.45 Feloivusás, — 12.10 Szmirnov Szergcj balalajka zenekara. — 12.40 Hirek. — 13,20 Időjelzés, idöjárásje-leutés. — 13.30 Hanglemezek. — 11.30 Hirek. — 14.45 A rádió müsoránok ismertetése, — 15 Árfolyamúinak. — 10.15 Diákfélóra, ~ 16.45 Időjelzés, hiif»k.
17 IlirfSk szlovák és ruszin nyelven,
— 17.10 Hadícs Béla eigányzejiokara. -- 18 A magyar rádió mikrofonja a lengyel fővárosban. — 18.40 A rádió szalon zenekara. — 10.15 Hirek. — 10.35 iA mátyásmadár.. Hangjelek három felvonásban. — 20.10 Operaházi zenekar. — 21.40 Hirek, idöjárásjo-jentés. — 22 Tánclemezek. — 23 Báez Zsiga cigány i«nokurü, — 0.05 Hírek.
BUDAPEST m
10.15 íiricg; e-moll szonáta. — 20 Hirek, — 20.20 li. Héthy Pál sakk-előadása. — 20.50 Toki-llorvátb Gyula cigányzenekara. — 21.30 ldöjárásje-lentés,
BSCS.
8 Lemezek, — 8.30 Könnyű cCOO.
— 10 GottaoheJ dalok, — 12 indulók és kerúigök. — 13.15 Szórakoztató zene. — 14.10 Mii vészlemezek. — 16 Lipcse.
18.20 Haydn és tihiekiáriák. _ 18.45 DfOOS, zenes tarka est. — 20.15 Lipcse és Bées közös estje. — 22.30 Könnyű bécsi zeue.
A gyomor és a bél megbetegedéseinél, különösen ha azok ma-
fékrekedéssel és az eraészíö-iban végbemenő nagyfokú és bomlási folyamatokkal egybekötve, akkor reggel kor egy pobár természetes „Ferenc József keserüvizet kitűnő hatással Ihatunk, Kérdezze meg orvosát!
— Niptiit Julius 5. ezerda. Rom. kai Zak. Antal. Protestáns Eneso. Izrael. Ttuonusz hó 18.
QőzJtrdÖ nyitva reggel 6 órától ette 6 óráig (hötH, azerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
A Rómából hazaérkező hercegprímás a Zalai Közlöny utján fizent az ország katoI!knsságának
Tíz percig Magyarország hercegprímásával a nagykanizsai vasúti állomáson a zarándokvonat III. osztályú fülkéjében
Jelentettük az elmúlt héten, hogy 1500 utassal Indult a Szentatyához Budapestről az a zarándokvonat, a melyet dr. Serédi JuszUnlán biboros-heicegprimás vezetett, hogy lerój ja háláját azért a meleg szeretetért, a melyet XII. Pia* pápa (akkor még mint Pacelll bíboros-államtitkár) tanúsított a Budapesten megtartott Eucharisztikus Világkongresszus alkalmával a magyar nemzet Iránt- A zarándoklat egyik kü lőniszerel vénye, amelyben 600 főnyi utassal dr. Serédi é> kísérete is helyet foglalt, vasárnap délután utazott haza nz örök városból és hétfőn délutón 7-02órakor kellett volna beérkeznie a nagykanizsai határállomásra. Miután b zarándoklattal több kanizsai ós zalamegyei is alázott, szépszámú érdeklődő jeleni meg a kanizsai állomé, son az érkező vonatnál. A papság is képviselve volt. A különvonat 19 percnyi késéssel futott be. A vasúti állomáson ezalatt nagy volt a sürgés-forgás. Fehérváry József MÁV felügyelő) állomásfőnök minden intézkedést megtett a különvonat szabad befutásának biztosítására. Ott volt a vonalfelügyclöséjz főnöke, valamint a legtöbb vasúti tiszt, a rend-* őrség közegei, stb- a rend biztosítására. Órákkal előbb érkezett Posfcl-miábói egy sürgöny a vasúti vendéglős elmére, amelyben felkérik, hogy a különvonattal utazó hercegprímás és kísérete számára hét -személyre hideg vacsorát készítsen. Az Öreg Hoffer bácsi ki Is telt magóért, mert mire a zarándokvonal befutott, már ott tornyosait a sok ennivaló az asztalokon a sínek mcnlón. Asze-relvény utasai éljenzés«l és kézln-té-vset köszöntötték a kanizsalakat, a kiknek tekintete végigsiklott a szereivény 18 kocsiján ós n szalonkocsin, hogy meglássák a heroegjjri-másl, Sajnos, a heiüvgpriniüs nem mutatkozott. Sokan fi hozzácsatolt szalon kocsihoz mentek, de a felhúzott ablakok mögött l^t sem jelent
meg senki. I
Ezalatt 11 kanizsaiak, zalalak és vasmegyeiek, akik Innen más vonalon folytatják útjukat hazafelé, kiszálllak a vonalból- Kiszálltak a többi zarándokok li, nagy szómban papok, szerzetesnök, sok intézeti növendék- De voltak előkelőségek Is, mellettük a nép egyszeri! gyermekei, munkások, az előkélő dámáty fiatal rjrl hölgyek mellett gyárj munkások, gazdanép. A kereszt IgazJ demokráciája. A zarándokok legtöbbje az élelmiszer-asztalok feléiéi-dúlt, melynek hegyei rohamosan leapadtak.
A hercegprímás azonban sehol. Nincs a vonalon, csak később jön a másik szerelvénnyel, - Vélték egyesek. OH, ott elöl abban a kocsiban van a hercegprímás, mutat felénk egy vas-jlas. Végigmegyünk Fehérváry óllomásfönökkel a hosszú szerelvény mellett, dc sehol egy ablakon sem látjuk a magyar egyházfő jóságos mosolygó arcát felbukkanni\'
A következő pillanatban hzonbon. már fenn vagyunk a szerelvényen. Mert nekünk okvetlen látnunk kell a magyar egyházfőt. Cak egy mondától akarunk Tőle hallani itt a trianoni határon, hogy közvetíthessük kedves olvasóinknak.
Végig megyünk a kocsikon, már* szinte Igaznak véljük, hogy a bllmr-nok c--ak a másik szerelvénnyel érkezik, amikor a 11. sz. vasúti kocsiban, egy III. osztályú fülkében hir-telcr. olt látjuk hivei körében ölnb kedves családi meghiltségben- A katolikus család tagjai és édesatyjuk, gondoljuk, de a következő pillanatban már a fülke utasainak nagyámu latára iUö reverendávaj megkérjük Scrédl Jasztiniáid, hogy lenne kegyes innen a magyar határról a Szentatyáról történt látogatásáról hazaérkezve, üzenni valamit a keresztény és nemzeti Irányú Zalai Közlöny utján a magyar katolikusságnak, i 1 v
A hercegprímás Üzenete
Sered! hercegprímás kedves mo-< sollyal néz reánk aranykeretes szemüvegén keresztül. Körültekint hivcln, mjínlha szabadkozna. Mintha a fájf í-adságos ut kimerültsége mutatkozna jóságos arcán. ;
- Mit szól majd ehhez a Vida, — mondja felénk (úgylátszik a >YJda« öemincaciája sajtótudósítója).
- Csak egy mondatol, Eminenciás Uram, - kérem — én olyan szerény vagyok, egyetlen mondattal is megelégszem. Méltózlatik yisszaemlé-t keznl arra a meleg szeretetre, amcly-j lyel annak idején Nagykanizsa város közönsége osztály és felekezeti különbség nélkül várta és ünnepelte itt az állomáson, amikor a Szentatya Magyarország hercegprimásí székéfi
be emelte ? Mert ml nagykanizsalak nagyon szeretjük a magyar egyházfejedelmet.,. - i
Mosollyal hallgat végig, miközben jobbjával végig siklik » masszív, finom müvü arany ke reszten, nyakláncán, majd ismétli: ;
- Egy mondatot ? Jól vau, de c^k egy mondatot. n ;
es diktálja: i
- üzenem, vajha minden magyar katolikus ugy ragaszkodna a szent hitéhez, mint azok a zarándokok, akiket most szerencsém volt a Szent-atyához vezetni...
- A 89-ik zarándoklatot vezettem mostan Rómába. - mondja és ked-
Legszebb nyári anyagok
nagy választékban igen olcsón
Bazár-udvar.
¦ke
Bt^am.
ves közvetlenséggel elmesél e^ kedves, derűs epizódot egyik pápai kihallgatásáról. Beszélget meg néhány! percig, ugy mint egy jóságos édesatya gyermekével, majd kijelenti:
- De erről, amit njosl elmeséltem, nem kell Íi-jU. Csak azt, amit előbb üzentem. Itt varrnak a tanuk, hogy csak arra adtam engedélyt...
Mosolyogva köszönjük meg a líé-hány perces audienciát, itt a vasúti állomáson, egy zarándokvonat IU. osztályú fülkéjében és főhajtással csókoljuk meg főpapi gyűrűjét.
Az ajtóban megjelenik a szolgál tt-levő, jelenti, hogy felhozlak a hideg Vacsorát. i
Még egy tekintet, mintha magunkba akarnók vésni a magyar katolí-k\'jsság édesatyjának fenköit személyét és - ismét lenn vagyunk a pá. lyateslen- l
32 percnyi várakozás alán a sze., relvény tovább Indult Budapest felé- A kanizsaiak áldása kísérte...
(B. H,)
MM.
Amiről az értesítők beszélnek
A nagykanizsai szakirányú flués leány \' I : • ; |
Iparostanonciskola
53- évének Küronya István volt nz Igazgatója. Az iskola fenntartója a város. A tantestület u hilokjUtókkiil együtt 25 tagbóu áll.
Az értesitőbői kitűnik, hogy 1933 ~3I. tanév óta a növendékek létszáma állandóan enueikedőbc\'n van. Az elmúlt tanévnek 424 flu és Hl leány tanulója voli összesen. A; tanítási tf.t sem folytathatták a saját hclyisjé. gelkben, mert nz iskolát átengedték a hadgyakorlatokra bevonuló katonaságnak. A zökkenőt ez évben növelte még, hagy csökkentett tanerővel taníthattak, mert « tantestület több tagját szolgalatai rendelték be, sőt a tanulók közül is vonultak be, igy a kapcsolat a tanár és a tanuló között még szorosabbá vóM- Az (sao-la óraadói rendszere sem bizonyul jó pedagógiai eszköznek, mert minden évben előfordul, hogy egy-két óraadó biztosabb elhelyezkedés reményében megválik az iskolától, a ml ismét mind zökkenővel jár. Ezenkívül még egy frjlyos akadály nehezíti a tantestület munkáját : a sok mulasztás. Ezekért legtöbb esetben a munkaadó ftíelos. AZ Igazgatóság 62 esetben kénytelen volt feljientést tenni az Igazolatlan mulasztú^kéxt A flu tanulók 11 osztályba voltak beosztva. A 121 fiu tanonc összesen 60 fé\'.e iparágat tanait. Legtöbben a szabóságot, 53-an, utána a cipész 38, kőműves 30, asztalos 23 tanulóval következik. De nagyon sok Iparág van, amit csak egy-egy tanonc képvisel, pl, mükökéflzltő, aranyműves, nyomdász, hangszerkészítő, stb.
A 111 leány 8 iparág** képvisel. Itt is a szabóipar vezet 90 tanulóval, utána a fodrász következik 23 tanú* lóval. Érdekes megfigyelni, hogy a fhknái a cipész, csizmadia, fodrászipar tanulása é,vről-évre csökken- A leányoknál meg állandó emelkedést mutat a fodrászipar tanulása-
A fiuknál kereskedelmi c>«ltséglje 13, gtmn. éretlségije 6, mérnöki ós tanítói oklevele l-l Utnrjlóniak van. A leányok közül líceumi érettségije 4, kereskedelmi tanfolyamot meg 6 növendék végzett- A jövő iparos nemzetség szellemi színvonalára jellemző, hogy IV-, vagy több középiskolát végzett tanulók száma egyre emelkedik, örvendetes kép, hogy az Ifjúság fokozottabb figyelenunjel for.
im jaijus 5
dul m ipari pályák felé.-bár nem szabad ^gycbrx\'ii kívül hagyni, hcfgy az ipari páiyák iránti nagyobb éittek iődes a. közcbiKilt; b^lpolilAkui eseményeinek a hutása alatt tür.énl- Az rjj ipari löA\'-Miy giincloikodOtl
arról. hi>gy cíiiáii csak VI. elemi osztállyal vehetők fel tanonciskolába és éz\'helyes ls\\ mert szellemi lelkészi! Ibiig nélkül még\'fizikai m-.inkái sem lehet végezni. t.. J
A kttrzetl Vetíti népiskolák
fennállásuknak 10. évfordulóját ünnepellek az idén. A mgykaizs;i| Iskolák 3 körútit\' voltak .felosztva-Az. I. koYzel igazgatója Zsigmond .ló--zsef, 0 il.-ntilí Ft\'ó Ferenc, a Id körzetnek KoVág? Illés volt ftz igazgatója. A három kör/elnek Összesen 1286 flj |ÖS 1207 leány tanulója vol|.
Az. elmúlt tanévben a gyermekek me voll, hogy, az első körzetben felállított VII- osztály léisznma örvendetesen növek-iíelt fi a Vili. osztály eiedményes munkája nieggyőzhelic a szülőkéi arról, h;>gy helyesen cselekedtek, amikor gyermekeik tovább képzését csekély, vagy minden anyagi áldozatok nélkül bizlo.íth;it:ák.
Az elnvuli lanévbcn a gyermekek egészségi állapota nem voll kielégítő- Influenzajárvány miatt szüneteli a tanítás Ls, meg a gyermekek leg. nagyobb része átesett a szokásos gyermekbeteg í^seken is- Ki* halottakat Is búcsúztat az értesítő- Baranyai Borbála III. oszt, Nagy Sándor VI- oszt,, Hoffnuann István VII. oszt., Varga Jjlía l. oszt. és Kunics Mária II- oszt, tanulók haltak meg ez évben-
Az áll- elemi uéplsk >láknál összesen 3 Igazgató és 19 tanító (25 férfi és 21 nö) múködötl.
Az isko\'a iej llzórnljáhiz azOMK., Ker. Jótékony Nét/gylet, fkóiháyjí irgalmas nővérek, Zóldkereszles tejakció Jóvoltából jutottak a tumflók, mig a szegenysoi-Nj tanulók Mituf-j házasához valamennyi kanAx&íjCgye-\' sQlet hozzájárult. Csak ilyenkor. ;i száraz statisztikai adutok olv.isás;i közben derül ki, hogy hány fázó é. éhező szegény kis gyermek éVélte. szik cl visel he lőve városunk nemes? szivü adnkozól- Szebb és nemesebb adakozást, jótékonykodást el >cm lehet képzelni, nihil megóvni valikit, legalább mig gyermek, az élet szomorú nlncste\'enségélöl- S ezt a ne-messzivü munkát vállallak s végzik váro»unk egyesiVetei szinte nemes vertCnyíe kelve egymással, hogy ki tud több, nagyobb Jótékonykodást gyakorolni. Ugyanakkor !1 kis tanuló kai Is ránevelik az áldozülhozásru, beleönlik\' lelkükbe a huzasze-i-cletet és uzt a gondolatot, hogy a luiza csak áldozatok árán tudja megvalósítod nagy céljait. A gyermek lelke fogékony talaj s tít Összegyűjtött fillérek súlyos százasokká nőve ment a Felvidékre, nyomorék, vak gyermekek javára. Rajtuk segítettek, hogy ók Is segíthessenek.
íl-olyl. köv.)
Qyengóbb légáramlás, Jobbára daruit Idő, a kuloti megyékben felhőátvonulás, helyenként eső.
A vasárnapi járási tflzoltóverseny eredménye
Sormás és Nagybakónak tűzoltói nyerték a versenyt
A Meteorológiai Intézet nagyként***} weKíigyeKíálioiitáiiíi Jelenti 1
HéniérséJüet tegosp este 9 érakor: +106, ma regjEel -fl5\'4, délben +24*0,
CsanadékOO V
A nagykanizsai tűzoltók pompás bemutató gyakorlatúiról már tegnap megemlékeztünk. Megírtuk azt ts, hogy délután a Zrínyi pulyán volt a
falusi tűzoltók versenye.
A verseny Mihalovlch Géza vármegyei tűzrendészei] feltigyclöhelyet-lyeftes, mint az alispán áita] kinevezeti verenybiró-ság c\'nökénck veze-té e mellett folyt le. Verseny bírósági tagok voltak : Fülöp László dr. éi Fodor István járási tűzrendészet! fol-Iblügydö, Ffciál Gergely tűzoltóparancsnok, jegyző Bemátzky Rezsó.
A jáiTál versenyre a 9cs szeré, létszámba íi, !1/. 5-ös szerelési számiba 3 község tűzoltósági nevezett 1«.
A verseny ei*dménye a kövc:kezö volt:
ö-es szerelésben 1- Sormás 7, 2. Garabonc 7. 3- \'Nagyh.ikónak 8, -I.
Zataszentjakab 8. 5. Eszteregnye 8,
6- Kiskomárom 10, 7. Zalajjlak 13 és
8- Újudvar 16 hibaponttal. >
5-ös szeix\'lésben t- Nagybakónak 5, 2. Kiskomárom 6, 3. Újudvar 15 hibaponttnl.
A verseny eredményének klhirde-lé c után a dijak kiosztása következett- Az 5-ös és 9-es szerelésben az e\'sö csapatok l-\'gj\'l nagy zcüst. második csapa\'ok tagjai kis ezüst és a harmadik csapatok tagjai bronz érmet nyerlek. Az érmek kiosztása után a versenybíróság elnöke Intézett elitnnerö és buzdító szavukat a csapatokhoz, majd a közigazgatást hatóság kép vlse\'e lében dr. Fodor László szolgabíró üdvözölte a csapa tokát s végűt Bubics Tivadar vnv lü/.rend. felügyelő mondott buzdító beszédet, amelyben n csapatokot to-vábbi munkára serkentette-
A beszédek után a csapatok disz-elvoivulásával fejeződött bc a verjj seny.
Kéthónapi fogházra ítélték a vasvillás egyed utai legényt,
aki rátámadt a csendőrökre és megakadályozta az árverést
Egyeduta községben lakik özvegy Pusztainé és annak felnőtt fia Pusztai István gazda. Mindketten egy házban, egy kenyéren. Nemrég özv. Puszlainé kutyija megharapott egy cigányasszonyt. Ebből per keletkezett és az özvegyasszonynak végül is fizetnie kellelt. Nem.volt sok az összeg, de Puszlainé ezt sem fizette meg, Így árverés alá vonták. Már háromszor ment ki Letcnyéről Egyed-utára Boldizsár bírósági végrehajtó özv. Pusztainé házához s a múlt tapasztalatai alapján negyedízben már két csendőrrel s az esküdtekkel jelent meg, hogy ezek fedezete mellett végre foganatosíthassa a végrenejlá6t. Egy üszőt kellett árvereznie. Amikor a hatóság emb rci megjelentek, a végrehajtást szenvedő özvegy Puszlainé Ha, Pusztai István gazda az Istállóban dolgozott, kezében vasvillával. Németh Kálmán csendőrfötörz6Őrmestcr felszólította a végrehajtó láttára izgatottá lett Pusztait, hogy tegye le a vasvillát.
— Nem teszem I — volt Pusztai kemény válasza.
— Tegye le a v.svilláí és menjen ki az istállóból I — szólt most
már erélyesen a főtörzsőrmester Pusztaira, aki azonban azt felelte:
— Itt halál lesz, nem árverés I
Mivel Pusztai a vasvillát a két csendőr felé tartolta, Németh utasította a vele jött esendői társát, hogy csavarja ki kezéből a veszedelmes szerszámot Pusztai ellenkezett, amire Németh főtörzsőrmester rákiáltott.:
—Akkor le van tartoztatva. Maga fogoly I —¦ és utasította a csendőrt, hogy bilincselje meg Pusztait,
Pusztai azonban nem engedte magát megbifinceliil- hanem az állatok közé a jászolhoz ugrott s dulakodás közben kétszer Ls hasbarúgta a csendőrt, A csendőr ebük akkor használta szuronyai) amikor még egy rúgást kapott az arcába. Az egyik szúrás Pusztai combját éríe, azonban Pusztainak sebesülése ellenére sikerűit kiugrani nz isi állóból. A mezőn sikerült csak elfogni s akkor -mint megírtuk — behozták a nagykanizsai ügyészségre.
Pusztait később szabadlábra helyezek 8 ügyéten most volt a főtár. gya\'ás a nagykanizsai törvényszék Makáry-lanácsa előtt-A bíróság előtt nagyon csendes
ÖVJA SZEMÉT) >M
tfs viiárollon blMlommil m júl SIS uaeniUvssoí látoMr-uakUslatwnbati.
ZSOLDOS GYULA
iríiHHlir, tlaabi ii iáUxeréJinestor,
l\'ö-uta. (a Koionft-iiallodávftl nemben). K.-ídíil Zciü-kiictíh, mlndtnltfla litlUfok. Sumoivoi- rtCtpUÜ igSilUie,
ember íe\'t Pusziul. Megbánta lettét, igykezelt cselekményét enyhíteni, de a kihallgatott tanuk, Boldizsár veigre hajtó, dr. Lakó Imre ügyvéd, Né. melh Kálmán c^eiidőrfőtörzsörmes-ter, Horváth Béla csendőr és a többiek vallomása eldöntötte a pert-A vád és védöbeszédek után a bíróság bűnösnek mondotta ki Pusztul Istvánt hatósági közeg elleni erőszak véiségében és őt ezért két hónapi fogházra és egy évi hivataivesz tésre Héltc. Betudta a büntetésbe a letartóztatásban töltött hét napot is. Az ité\'el még nem jogerős-
Látogatás a polgárlsták cserkésztáborában
A pogányszcntpélerí korcsma falán fWlfodcznlk a cserkésztáborba vivő utat jelző láblát., líndán már sarun egymásután találjuk n csorkőszkOíek által pingált láblákut, amelyek a túltört keresőket igazítják el, A tSnppoSj szűkudrarn házak közül liamarosan kikerfdOnk az ordőbo s n ],iedáltflposáp és némi gyaloglás után örömmel olvassuk a táblán: 7 \'pere. Ez ugyan fürge cserWszlábaklioE mért idő, de egy-két pero különbség az árnyas fák alttt már Igezéai nOin n világ.
Már látjuk villogni a sátrakat s elénk tárul hamarosan az égési tábor képo. Nem vasárnapi látogató. időben jöttünk, így igazán azt az életot látjuk, nmit a cserkészek élnek s már előre hnnciitkás gondolatnbik vflnnak, bizonyára a szakácsokat ts valami gyenge hétköznapi ebéd föíésénéi CSlp-júk cl. Nem így lett.
A napi program
Az egész tábjOT legénysége négyszögben sorakozva áll,, hogy a napos tiszt utasításait meghallgass" s aszerint töltse el az egész napot, A parancsnok szívélyesen üdvözöl ljennünkct, kedvesen fogadnak a segédtisztek, (te már megy Is tovább minden. A foglalkozás elrendelésénél halljuk, hogy egy Örs alaki kiképzésen vesz részt, a másik a jeladásokat gyakorolja, a harmadik ismét más foglalkozást kap. A cao-DOtlÓk egymást váltják, mind a három csoport riszt vesz mind a három félő foglalkozáson. I\'elliangzik a foglalkozás kezdetét jelentő sípszó, letárol a tábor s amint körftbiézönk, már látjuk az egyik csoportot — csupa barnára sült keménykötésű kis magyar — amint a puakafogásokat gyakorolja. Amott zászlóval, síppal adnak és vesznek
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek Frottier törülközők Pizsama -anyagok
mmmwm^m
nekünk tudatlanoknak titokzatos jeleket, mnikot ezek u kis emberkék azonban ugylátszik nagyszerűen megértenek.
Séta a sátrak közt...
Ez alatt elkarhmmk van á labort ainjxise:. Bzcmogyro venni. Fclhöjllnk a sátrak ponyváját, kritikus szeműkkel nézzük, hogy vájjon várntlan Wtor gatásunk nem érte* készületlenül a kis társasagot. Hiába minden szemlélődés, a sátrak gyönyörűen lüiidben, a ruhák, cipők elrendezne, amint Ozj a táborparancsnok elrendelte, a csaj1-kák kimosva sütkéreznek egy ágasfán, inig abban a bizonyos ><tüz-viz< kulacsban is valóban van víz, pedig Ozt nehéz minden nap idehordani
...és a „Kozmavár* ban
-Kozmavár.. Nagy kíváncsian ino. gyünk l)C ebbe az clkülönitclt konyha,-részbe. Cserkész tudománnyal kltÜnflea megépitolt tűzhelyen már egy faiokut találunk. Természetesen felemeljük a iedotétM cukorborsó úszkál a vliben; ebből cukorborsó leves, \'esz. Körülöltünk a napos örs,lcgényci sürögnek-forognak, kettő húst april, mondják, hogy ebből pörkölt lesz ,amotl tisztítják hozzá az ujkrumplit. A nevek mindenesetre biztatók, majd meglátjuk^ mi alakul ki belőle, mert már estig ilt maradunk. Az egyik cserkész derékig nekivetkőzve valóban csterkéss-kitartással (-¦ "•relémmel egy kis kézU rürésszel, aini\'yent akertóSíek a fák tisztításához használnak, fát főrészei a konyha számára. Elnézem egy darabig, mikor liagyja el a türelem, mikor kezd el már mérgelődni, hogy egy ilyen liliputi szerszámmal kell dolgoznia. Hiába várok, rám mosolyog az öcskös s vidáman fűrésrcl tovább, n«ki most ezt a munkát kell elvégeznie, ha uem is alkalmas e szerszám, hát tovább dolgozik, de a munkának mennie kell. f
Hadijáték a táborban
A nézelődés közben lt óra telt. A foglalkozásunk vége, most hadijáték lesz. A védő és a támadó Tél elvonul, hogy végrehajtsa a maga feladatát, A feltevésből, a támadók és védők viselkedéséből látjuk, hogy ez a játék valóban komolyan megy. Az egyik raj most küldi előre lercpkulntóil, 0 parancsnok egy járőrt Igazit el. Fedezés, icjtö/és, torepkilias/.nálás, iiiszen ez egy szabályszerű hálKiru lesz. Már közvetlenül a védöállások elöli szorongatják kezükben a fftpusMU a vakmerő és szerencsés támadók. A sebesültek a tálrarbau részesülnek első segélyben. Felharsan ;l kürt, a hmli-játék végeiéit. Hallom a parancsolt
— fUÖk, sebesültek, halottak külön csoportban sorakozol
Kedves játék ez. De a megbeszélés1-nél, ami ezután kövolkc/.ik, újra meg kell állapítani, hogy o/.ck a játékos fiuk jó magyar katonák lesznek^
Kész az ebéd
Vége a megbeszélésnek, elcsitulnak a harci szenvedélyek, a parancsnok elsimítja a háború kellette izgalmukat, imához sorakoznak a harcosok, s aztán mindenki n csajkájával Sorakozik a/, ebédhez. A szakácsok bőségesen merítenek a nagykanállal. No most meglátjuk, mivé alakult át a cukorborsó,, a husi Már ugy látszik mi kritikusok mindenütt kudarcot vallunk, mert a leves valóbon jó, a pörkölt pedig igazán megérdemli a dicséretet. Nekünk vendégeknek külön asztalnál terítenek. A parancsnok engedelmet kér, ö mindig a cserkészei között szokott étkezni, most js oda-megy. Mi helyeseljük s különösen most már meg is mondhatjuk, igen tetszett t7- nekünk. Az is nagy megelégedésünkre szolgált, hogy a parancsnoki sátorban sem redeztünk lel sem-mi különleges dolgot, söt egyáltalában sCnuuüféte élelmet, infcrl n parancsnoknak is jó az, ami a cserkésznek. .Szép világ oz!
Pihen a tábor
Ebéd után pihenés, csend, csak a mosogató őrsnél hallatszik ül-olt u
konyhán edéiiycsörömpÖJés.
(Jjra kibújnak a buksi fejek n sátrakból, kezdődik a munka, lábor-rendezés, inert ma szombat van, holnap ncru lesz ilyen munka, meg \\cndégok is Jönnek, bad találjanak mindent rendben, Leni 0 halaslóban csak a szolgálatba lépő örs lubickol vidáman, uagy tengeri háborút nyert meg éppen az egyik fél, olsülycsztve a csónakot, amelyik legalább is torpedóromboló, ha nem épiieu u nagy flolU vCzérlinjója. 1
Megírtuk már tegnap, hogy szombaton lálla vendégül a fiatal kanizsai uszógárda a szolnoki úszókat, akik pompás versenyekkel 24 (19 arányban megnyerték a Városközi úszóversenyl,
A pompásan sikerült verseny, részletes c:e,lményeit és a bírálatokat uz alábbiakban adjuk:
100 m. gyors: 1,\'Gombos (Sí) 1 :12. 2. Dczséry (Sz) 1 f 12.02. 3. Czulok (K) I : 12. 2.
A három versenyző a nap IcgbgaU masabb versenyét -úszta. Mindvégig fej-fej mellelfi küzdelemben csak jobb Ijciivulásukkid győzlek a szolnokiak a tartalékként beállított, de megl0[>ö>.\'n jól úszó Ou\'ek ollcii,
¦100 m. háti í. Kékesi (Sz) 1:22.0.
2. Kovács (K) 1 :21.7. 3. Krátky (K) 1 :27.
A legszebb verseny. A beleden kiálló Kovács biztató kOzdée után u közepén cllariylmtt s n végén fizikuma uem birta az erős hajrát. Krátky verseny-edzés nélkül Is meglepő-szép hajrával fi gyeiéin remél tó időt ért ©! Ha edzésijén marad, benne látjuk Kanizsa egyik reménységét.
200 m. 1. Gaál (K) 3: lu -{helyi csúcs I>eállit\\-a). 2. lleréuvi (Sz) 3:20.
3. Honin (K) 3 r 21. ¦
Gaál élete legszebb vcrsenyélien, ellenállhatatlan hajrával utasította ma. ga mögé ellenfeleit az erős mezőnyben. A fiatal Honin ideje szinlén nagyon jó.
3.\\Gu és fél m. vOgyesváltó: 1. Szolnok 2 : 3Ü.5. 2. Nagykanizsa 2 ! 30,0.
Kovács, Gerencsér, Czulck felállítási!, erősen tartalékos kanizsai csapat, igen erős küzdelemben csak karcsa. pásnyi különbséggel engedte át a gyü-tehnet vendégeiknek,
Ixüfl kétharmad m. gyorsváltó: 1. Nagykanizsa 3 :3.1 2. 2. Szolnok 3 : 3.
Szuhó, Gaál, Mohos, Czulck felálli-tásu tartalékos csapatunk igen izgil-mas versenyben hódította el a sza-bálytahiiiH. versenyző szolnokiaktól uz első -helyet.
33 egyharmad m. uöi mell: 1. Zöl-der Paimt (K). 2. Hamuictinaycr E. (K). 3. Hasznos (Sz).
A kanizsai lányok kilőttek magukért.
06 kétlinnund m. fin gyors: 1. Mohos (K) 47.0 mp. 2. Honti II. ifiz, 47.7.02 mp. 3. Hasznos (Sz) 51 mp.
A 13 éves Molios ideje nagyon jó.
üti kétharmad m. Üu háti l. Kelé-
És minden csendben, haragos kifakadások, szidás, korhoiás nélkül.
Elbúcsúzunk, A táborkapubaii Tlz egyik őr keményen puskával tiszteleg, nehezen tudom megállni, hogy egy vidám barackot no nyomjak a buksi fejére, de Ő olyan komoly, én se lehetek -komolytalan, isten vclotck ti vidám kis fiuk, ti komoly magyar jövőt ígérő palánták, vigyétek magatokkal felnőtt korotokon is czl a szellemet, nmi itt a vén rák közölt elrejteti táborokban uralkodik.
K0HONYA ISTVÁN
mén (K) 50.C mp. 2- Hasznos (Sz) 57 ni]). 3. Kirschner (K) 57.4«
Kelemen H. izgalmas versenyben jobb hajrájával lett első.
00 kétharmad in. riu mell: 1. Boniu (K) 57 mp, 2. Iíorényi (Sz) 58 mp. 3. Bozsó II. (Sz) 59.8 mp.
Boiiin a kétszázas versenytől fáradtan Is fölényesen verte szolnoki ellenfeleit.
33 egyharmad m. kezdő mell; 1. Klugcr 20 mp. 2. Várfalvi 35.3 mp. 3. Luurcnesik 30 mp,
33 egyharmad m, kezdő háti 1.* Bosnyák (Sz) 28.0. 2. Brossánvl (K) 31.5. 3. Vár Falvi 51.8.
33 egyharmad kozdö gyors: í. Bosnyák (Sz) 2-1 mp. 2. Huszár (K) 21). 3. Fülöp (K) 29.
33 egyharmad haladó gyors: í. Ölts 24.4. 2. SáfTáu II. 20. 3. Bogtjnriedcr 28 mp.
Vízipóló:
Szolnok—Kanizsa 9:3 (2:3) Kanizsai Tarnál — Blttera, Begldsán — Gaál — Kovács, Czulck, Krátky (Szülni) felállításban játszott. A mérkőzést a mulatott jálék alapján Is két félidőre lehel osztani. Az elsőben Kanizsa határozott fölényben volt. Na. szoii Slép összjálékkal mindjárt az élőjén sarokba szoritotla ellenfelét. A nagyszerűen helyezkedő Krátky már az első porcben hálóba lőtte a labdát. A közönség biztatására \'uszonyokat, kapó fiaink fellelkesülve tőlük rég tátotl szép összjátékkal Czulck révén belőtték csakhamar a második, majd a harmadik góljukat, igy Télidőben ogy gólos előnnyel szálllak ki a vlxből azokkal a/ ellenfeleikkel szemben, kiktől tavaly még 11 : 0 ra elvére/.lek.
A második félidőben azonban Krát\'ty
nélkül felálló fiaink a szolnoki bírótól nyomva, Czulck luírompcrccs ¦¦ kiállítása miatt legjobb emberüket nélkülözve a nagyobb fizikummal rendelkező szolnokiakkal szemben összerop-pantak,
SZERIXVMELY1
— TsklnUa m»g a Kopateln Bútoráruház állandó butorklálutását ízléses éa olosó bútorokat kedvező fizetési teltételekkel vásárolhat.
I9M. tengj 3
MM FBttnnl
Vargánál
KIwAló munkai Oloao Arak!
Horthy H.-ut 8. Hisyady-H. 19.
Hozzászólás a Dayka-esthez
Mélyen tisztelt Főszerkesztő Ur í Ugy gondolom, hogy- :©k színház-látogató óhajának teszek eleget, a mikor arra kiérem, szíveskedjék szerény soraimnak b. lapjában helyet adui-
Nagykanizsa város közönségének szinház-bnrát része szereli a müvó.-szetet és minden komoly művészi munkát értékel és elismer- Láttuk ezt legutóbb Zimonyi, Páger, Szűcs László országos hirü művészek vendégjátékainál, amikor ls majdnem minden felvonás végén toniboíóiaps vihar közepette sokszor szólította v-as függöny elé a "magyar színésztet büszkeségeit. . \'
Sajnos ezt az ^ismerést részben meg kell tagadnunk Dayka Margittól, a kiváló művésznőtől, aki egy-álfalán nem nyújtotta azi, amit a közönség jogosan várt volna- Meri amit Dayka Margit a kjanízsal sziu. padon csinált, az egyáltalán nem IV lett egy országos hirü művésznőhöz. A játéka pompás volt, de a viselkedése a szhipadon, a folytonos stjg-dosása, rehdezkedése nyílt színen szinte kibírhatatlan volt.
A művészi név kötelez- Mindenkitől annyit várunk, mint amennyit Qz ö hírnevétől és tehetségétől Jogosan [elvárhatunk. Kfélszeresen kötxílezvci van erre az országos hirü Dayka, u kinek a nevéhez méltóan kellett vol-r na viselkednie. Városunk színészei\' e\'ég tehetségesek, méltánytalanság és koHégláflnnság saját színésztárs\'aU annyira lenézni és nevetségessé tenni őket, hogy előadás közben súgja; sőt rendezze végig azokat. Az ügyes bohózatból egy nevetséges burleszk lett és ennek lett a következménye, hogy mindennapos sziház-látoghtókj felvonás közben elhagyták a sziu. házat; mert mér nem bírták idegek-kei.
Ne felejtse cl mélyen tisztelt művésznő, ml, kanizsaiak nagyon hálásak tudunk boni, amikor művészi teljesítményt látunk színházunk dobogóin, He nagyon hálátlanok, sőt kíméletlenek is tudunk lenni, ha valaki hozzá nem méltó Játékot produkál, külőnö\'iképpeii, ha valaki olyan hires névnek a viselője, mint ön. \' I . J
Soraim közlését köszönve, vagyok mély Ijszletotel Schless Gyula
Erdei öl
(125 cm. magas)
bUkkhasáb tűzifa háihoz szállítva kapható Ölenkfnt............ «•— P
bükkfaforgács ürméterenklnt 8 - P tölgy Faforgács tlrméterenkint 5\'— P Forgács házhoz azáilliy.n i P-veldrágább Holczer Imre fakereskodo ih< Magyar-utca 42. Telefon 13. sz. 1 ¦"......¦.....¦\'......."ÍV ""
Paula Wesely uj filmjét nézhetik meg az e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két Ingyen mozilegyet sorsol kl előfizetői közölt.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygott: Ooszpod Sándor, Klrdly-ulca 25. \' \' Fariam János, Csengtry-ut 6.
E heti nyerteseink a Városi Mozgó szezonnyitó nagy filmjét, .Az élet ltlkré"-t nézhetik meg, amelyben Paula Wesely, a leghíresebb bécsi film8zinésznő ad remek alakítást. A rendkívül Izgalmas legnagyobbrészt a. hegyek között lejátszódó lörlénel (öbbi alakjait Attila Hörblger és Péter Petersen elevenítik meg.
Az Ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor jogosullak a nyereménylegyekre, ha előflzelésükkel hátralékban nincsenek,
A Szolnok—Nagykanizsa szezonnyité úszóverseny részletes eredményei
Jjjgg, fullus 5
Hősi naptár
Igen ügyes és batár Járftrvállalko-zftst linjloit végre ezen a napon Krasz-
__.nik környékén Illés lst-
1915. T1I.4. | vaj! volt <lési 32. honvéd
-gyalogezredben hadapród,
aki önként jelentkezvén arra, hogy uz oroszok helyzetét felderíti, az orosz tábori őrsök vonalán álférköz\\c1, tény. leg igen értékes megállapításokat eszközölt az ellenség háláljon, majd visz. szalértébcn rajtaütött egy orosz járőrön, amelyet megsemmisített. Végül rendkívül ügyesen az orosz előőrsök közötti hézagon át haza vezette járőrét, ugy hogy annak egyetlen embernyi vesztesége sem volt. Jutalmul a kiseznsL vitézségi éremmel tüntettek ki. •
Kimagasló bátorságával tant ki ezen a napon Varga József volt Szombat-hclyi 83. gyalogezredben pótUirlalékos tizedes,, aki a Szeret folyó menti [lat-kuvnál végrehajtott éjjeli vállalkozást megelőzően, Igen ügyesen megköieü-tette az oroszok drótakadályait.és azok alatt robbanótóllolokcl lielyezctl el, majd az éjjel, a vállalkozás végrehajtása alatt, illetve a drólnkodályok fel-robbantása után rohamroja ólén elsőnek rontott az oroszok kózé,\\ hol mindazokat, akik eilcnáUtnk pillanatok alatt leküzdötte és ezzel szakaszának gyors felzárkózását lehetővé tette. Az orosz árok fejgöngyölítéso közben azután egymaga még körülbelül husz oroszt telt harckép teleimé, illetve űzött el.és azok géppuskáját kerítette kézbe, amelyet raja egyik emberével azután a csatlakozó árokrészekl>on megkapaszkodott oroszok élénk tüzében .Lzsákmányként el is liozolt. Varga tizedes, aki már 36 hónapja volt a lmrctérCri,-loéiszer " is megsebesült és már elözö alkalmakkor is kitüntette magát, Illetve a nagy- és u klsczüst, valamint a bronz vitézségi énnel már kiérdemelte, o legutóbbi alkalommal tanúsított kimagasló magatartása élig. incréseképen az arany vitézségi érmet kapta jutalmul.
- (MÉP-értekezlet)
A Magyar PJei Pártjának nagykanizsai pártv^előségc dr. Tholway Zsigmond ny. jmslaigazgató elnökletével tegnap, hétfőn értekezletet tartott, a mcjyon a folyó ügyeken \'kívül a városi közgyűlés elé kerülő ügyeket is le. birgyalták. A pártvezelőség elhatárolta, hogy a nyár folyamán több érlekoz-letot nem tart, do a páruiupru von"tr kozó előkészületek folynak. Ugyancsak változatlanul megmarad » szerda, péntek és vasárnapi pártirodai szolgálat, amely idő alatt a\'párt vezetői minden ügyes-bajos dologban készséggel állnak « nagyközönség rendelkezőére,
— (a rendőrségről)
\'A vidéki fökapHány Kovács László, Mariié István, Fenyvest József, Varga István, Németh IV. Lajos és Gerencsér László nagykanizsai próbaicnd-öröket tényleges rendőrökké nevezte ki,
Jól beérett
KajsziQtiarackot
KFzdénkbe beszállítva mázsánklnt 13. pengőért vásárolunk
caak iarmalöktől
IJiiMilulí Gaz.ai.gl tmmml
(tegykMlKMi Eruék.l htrál,né-tát- II.
ROZLONW
ninÖiÍGBÍfltiiZL^BÍN
KCPS1EIR
BOTOR.™
Nagy választék! Olcsó árak!
— (Nyári miserend a felső-templomban)
Vasárnaptól a szentmisék sorrendje a folsötemplomban megváltozott., A nyári miserend szerint hétköznap íiá-romncgyed hét és háromnegyed 8 ómkor van rsCndcs-misc, vasár és ünnepnap ról 8, fél !), fél 10-kor ctcndCK. mise, fél n-kor szentbeszéd tfs ti.kor nagy mise. Nem lesz (elült a nyáron báromnegyed 12-cs csendes-mise,
— (A ferences káptalan ülése)
A magyarországi ferences rendtartomány káptalanja holnap, szerdán iJu-dapc\'sicn összeül, amikor megválasztják az uj tarlományrőnóköl, miután a jelenleginek megbízatása most lejárt. A káplaluu ülésén Nagykanizsáról I\'. Czlrfusx Viktorin plébáiws-liázífö-nök és P. fiulyás ficllért rendi kormánytanácsos vesznek rés/l.
— (Előléptetések á vasútnál)
A MAV Igazgatósága i-vhérváry Jó-zsef föinléíöt, nagykanizsai állomás. főnököl felügyelővé, Keieszb-ssy László hclycllesfőnök és i.aboivzy Károly főtisztekéi Intézőkké léptette ebi. Mindhárom kanizsai vasúti liszlviselö elsőrendű munkásságával rászolgált t\'IG léptetésére.
— (Utolsó nyári közgyűlés)
Nagykanizsa város képviselőtestülete n jövő héten torija utolsó nyári közgyűlését. A közgyűlés "bili a jMilgár. im\'sler megkezdi nyári szabadságát.
— (Az evangélikusok orgonája)
Már jelentettük, hogy « nagykanizsai evangélikusok nagy áldozatkészséggel templomuk számára uj orgonát szereznek be. Az orgona most van épilés alatt. A 2 manuálos, 9 válUjr-zalu, pneumatikus orgona Juliász István r:f kV\'n tor direkliv;ii ::zcrinl ké szül és fényes egyhá/i keretek között szeptember 3-án kerül felavatási*.
— Batorkláüitárnokai tekintse meg minden vételkőnyizer nóáLBl. Kopatelo butorarunAa.
Jogerős az egerszegi tűzoltóparancsnok letartóztatása
Jelentettük tnár, hogy Mó>e> László zalaegerszegi tflzollóparancsnókol hiv*-tali sikkasztás és lopás büntetlenek a vádja miatt előzetes letartóztatásba helyezlek. Mózes a lelartöziatást elrea. dőlő végzés ellen felfolyamodással élt. Az ügy most került a győri táblához. A tábla jogerőre emelte a törvényszék döntését, így tehát Mózes László a fö-tárgyalásig az ügyészség foglya marad. Tárgyalásra már csak az Ősz folyamán kerül sor.
— (Áramszünet)
Holnap, folyó lió 5-én Kiskanlzsán a Ili. kerületben teljes áramszünet icsz reggel 0 órától este 20 óráig, kábel át szerelési munkálalok miatt, — iírávavölgyi Ht ())
— (Nyaralni utazók figyelmébe!)
Felkérjük nyaralásra menő igen tisztelt fogyasztóinkat, hogy távollétük . tartamára lakásukban az áram számlálót tdkapcsol-
M. ___ látni szíveskedjenek,
meri kiilöuhen távollétük alatt történő esetleges fo-gyasztásért nincs nió-d útikban felelősséget vá. lalni. tízzel kapcsolatban díjtalan ki vagy beköpcsolas iránti kérelmet 1«-nuitató üzletilelyiségünkbcn legalább •18 órával előzetesen kell liejcientetii. Drávavölgyi Villamos Áramszolgáltató Részvénytársaság. . , (:)
- (Elveszett)
tegnap, hétfőn délután hat óra tájban a Néptakarék Csengeti uti épületétől a Zrínyi Miklós "utón át a postáig husz pengő. Miután s/z-gény mun-káscnibor károsodott vet*, kérjük a becsületes mCfdalálól, adja le a talált pénzt a s)Crkesztöségl>eii vagy a rendőrségen.
— (A Szanatórium Egyesület)
nagykanizsai tüdöheteggondozó ínló-zete június hónaplMin ti ívmlelöi na. pon 1)0 régi és lő uj beteget kezéig Év eleje óta összesen 715 betegat ko-zvlnck, A \'gondozónő 103 látogatást tett. Röntgen vizsgálat 2-1 esetben volt. Segélyezésben június hóban 25 beteg részesült; akik között ü!K> Hlw tejet osztottak ki. í
— (Súlyos szerencsétlenség)
tőrtént az Jnkc melletti Csődpusztán, Kiss Vendel (11 éves uradalmi, gazda vizet merített a génwskutbói,\' amikor hirtelen a rozoga kut gémje eltörölt és rászakadt Kissro, A szerencsétlen ember inedcnoeeisoatját törte. Kihívták hozzá a kwiizwai mentőkéi, akik a sérült embert autón beszállították u nagykanizsai kórházba. Állapota súlyos.
- A T&kSr
júliusi számába (íyalőkay Jenő Bein apóra, a szabadságiul re legendás hadvezérére emlékezik. Fejős PA- a Jávaszigeti Uorobudur-ról, a nyolcadik világcsodáról ir. Hóvay József megmutatja, hogy o reklám nem ujkclelű, az ókori hírverés számos-bizonyjtékát sorolja fel, A rengeteg kép melletl a könyv-, krónika-, film-, fényképezés-, sakk-rovat teszi most is érdekessé a Tükör legújabb szamát.
Szenvedő beteg asszonyok
gyakran már egy kis pohár termé-szeteV ^Ferenc József keserüviz-zel Is nagyon könnyű, lágy bílkiürülést érh.tnek el, ami igen sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg szeivekre. Kérdezze meg orvosát 1
A bolgár miniszterelnök Belgrádban
lí*lgrád, július \'I Kiosszeivanov bolgár miniszterelnök Berlinbe utaxtábon Belgrádba érkezett. 3 óra múlva folytatta utjál Berlin felé.
Nagykanizsa megyei város polgármesteréiül.
16658/1939.
Hirdetmény.
Nagykanizsa m. városban a mai napon a sertésorbánc szórványosan megállapltlalolt. Ex alkalomból figyelmeztetem a gazdaközönséget, hogy mindenki köteles állatainak elhullását vagy gyanús megbetegedését a várost állatorvosnál bejelenleni. Kiskanlzsán a bejelentéit Qozdán József közrendészeti altisztnél Is meg lehet tenni.
Nagykanizsa, 1939. július 3. isrr Polgármester.
Motorvezetők figyelmébe!
Vezetői igazolványok kicseréléséhez szükséges fenyképa-kat az előirt méretben otoaón és gyorsan készítek,
v VASTAGH BÉLA fényképász, Nagykanizsa
714442
nM\'.u mm&mm
1939. lullu» 5.
A földbirtokreformról szóló törvényjavaslat a jövő hónapban kerül a Ház elé
A Ház az aratási ezabadeáű alán limét Stszeül — A felsőház elfogadlu a matyar—japán etyezminyt — Elkészült a honvédelmi törvény vitrehajtási utasítása
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15308/1939.
Tárgy: 1939. ívl trigyatelepikeld.
Hirdetmény
A földmivelésílgyi minisztérium a Irágyalelep létesítésére segélyt ad akkor, ha kisgazdák a Irágyatelepel az előírás szerint építik meg.
Bővebb felvilágosítást ad a kaposvári meiőgazdasági kamara nagykanizsai Intézője, a m. kir. gazdasági felügyelő és a városi gazdasági hivatal.
Nagykanizsa, 1939. július 1. hm Polgármester.
Avverasi hirdetmény.
Kouiteln Lipót cég ét Ortiafrot Rubatali Cikkek l.ilí/el KI Invili» (kópv, ¦Ir.
Mrifj Igolc és dr. Deitinyl Viktor liuy-védek) 800 I\'-1-31 I\' 50 I. kovtieléi ét |ir. ereiéig 193». évi Jullru hó 12-én délután 5 órakor Naiykanliian, Mirla-otca 6. ti. alatt a nagykanlxaal klr. Járásbíróság fen II sa. végzetével elrendelt végrehajtat aorln lefoglalt 1627 P bece-írléka alábbi Ingóaágok : bútorok, ló, koca! Btb. bíróilag elirvereatctnek. Nagykanlm, 1939. Június bó 5 én.
limili Oyula s. k.
1IT1 klr. blról végrehajtó.
M. kir. minisztérium 090/1939. M. E. számú rendeletében előirt
iil\'SS llÉÉt
niEitulmiUitl Mttuz Hllilil MENETRENDJE érvényei 1839. má|ul 15-tól.
EriaébaH-tér—
Vatulállomátra Eritebet-térre
4« S\'2S 70» 75» 9 20 11-os J 13" -— 1800 wio 2215 2320 M 3 S i * a ¦ 3 1 8 e m l a >
Letanye! menetrend WwyWl U, 8-48 N.otuittlr. i*. 7 S8 rtat,kMluiril i i. i-iuil Ltwjáttírt. 18-10
Bjdapesi, július I Megbízható értesülés verint ¦ Ház az íiralásl szabadság rátán, július 28-tól migusztus 16-ig újból összeül- Ez a\'ati a házszabály-"eviziót tárgynl-ják, valaminI »>r kerül lobi) fontos jaynsbil benyújtáson.- Így többek kö zótt a földbirtok, a Horlhy Miklós repiiiö-alüp. stb. lőrvényjavaslat.ikra Utána ;i Ház i-mét egy hónapi szabadságra megy. Szcpíenil>er közepén ismét összeül, amikor a költségvetés kerül a Ház elé.
A Ház ma dé\'i 1 órakor ült ösz-sze. Legközelebbi ülés julius 28-án flcs^. (
A felsőház mai illésén elfogadta a magyar—japán szerző*lésről szóló torvényjavaslatot, valamint a Horthy Miklós\' repoldalapról való javaslatot,
Szilágyi [.ftjos volt az egyetlen felszólnia. Utána Húrt ha honvédelmi ml* nlszter válaszolt. A bon védelmi tőrvény végrebajtási ulasilása elkészíilt és Cgy.két hónap múlva megjelenik. Azután megválasztották a 30-08 bizolt. ság tagjait.
lyiolnárpk figyelmébe I
Vámfeljegpási
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában
APRÓHIRDETÉSEK
nprdlilíJatís <ilju vatirnvp «iQnnepnap 10 ntla BO 11ll*f, mlndan további m) 6 flllír, Mtkí,m«p 10 ürlljj 60 flllír, mlndan további txó 4 llllér.
ÁLLÁS
Caéaléal aiianart keres baki Bér-Budisig azonnali belépésre. Bak, telefon 1._ 1875
Magánoshoz ajánlkozik tUtal nő házvezetőnőnek eves bizonyítvánnyal vlaMb* ra. Hunyidy-u. 18. 1570
ADÁS VÉTEL
Cl-Úrfi teljes baroksUIÜ háló, ebédifi. Biekrény, 3 méterei üveglal es 1000 ? öl szőlő Klibagolán. Bővebbet Kazinczy-u 29 1820
LAKÁS ÜZLETHELYISÉO
HapomtiiobAa utcaL összkomt rtos. kataaobaa elfiaxabéa udvari lakás fiőtvos-lér 2.; katavobéa udvari lakás fílrály-u. 2. azonnal, vagy ing l-re kiadó. Szegő Mór. 4
Kétaxobáa összkomfortos lakait keresek mielőbbi beköltözésre. Dr, Cselényi László rendőrkapitány. 1865
Ka Ita «sobata lakás kiadó zug. l-re Hunyady-u. 39. 1873
HÁZ ÉS INGATLAN
Arfómentea magán- él bérházakat, szőlőt, tőidet, rétet olcsón, esetleg részletre Is közvetít. Pspp István, Telctd-ut 8.
Eladd Palluban Ihász János 34. számú háza 3.500 P-ért. 1803
Elaal* Sugár-ut 45 izép családi biz kétszobás udvarival, Böczy. Széchenyi, tér 4. 187!
KÜLÖNFÉLE
Molorvaacatak flpyalrnébel Vezetői igazolványok klcseiéléiéhcx szükséges fényképeket az előirt méretben olcsón és gyonan kesztek. Vastagh Béla, fényképész, Nagykanlzu.
Hév Ura kényelmes csukott autó kirándulásra megrendelhető: Kaufman Manó. Telefon . 222. 1552
Modern, szép mintákkal astobafeaSaat
ole Bén Hockman szobafeitÖ- es mázolő-mestcirel csináltasson. Rákócii-u. 54.
Jelpto, lo» MmW
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KOignzriniáBl R, T. Narjyhaat\'íS*,,1 Felelőé kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: r „KQigazdaaagl R. T. NanykanUsa" nyonulijában NnttykanlzaáB.
(Nyomdáért telel i Zattti Xdraiy.)
BST- MEGÉRKEZETT "W
a vllamlndús szicíliai gylImölcsbSI készDIt azBrp
NARANCS *• CITROM ízben
I üveg 3B fillér.
Efíycdarusltás :
TEUTSCH GUSZTÁV
fűszer- és csemegekereskedésében. ,
Ulllomos hűztortűsl készDlék
mindenkinek örömet szerez!
Teahannák
Vasalók
Kenyérpirítók
Gyorafózök
KéwéfSxSk
íróasztali lámpák Hangulafiámpák Modera falikarok Olvartó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
Sugár-ut 2.
Melyik ?
iiCililöfi
Resent\'
a legjobb
férfi-is ni kerékpár.
Olcsón reazletflzetéare la kapható ¦
Szflbót. tAntfil
Hagykanizaa, Fö-ul B.
79. fivloljrwn 151. ffiffl. Nig.kauiliM, 1089. Julim 6. csütörtök
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
*Wt«g^ tati
BUMdca betkftuiap cUlotao.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
\\ EtíHaeteVi ira: egy hdra 1 gengó 40 filler. SierkeJiloifgl (s ktailólilvaUir telelőm 78. sí.
Egy látogatás margójára
Gróf Teleki Púi m In isz lei elnök ,1 szegcdi tanya világot járva, elbeszél, getett a napokban választópolgár a i-va\', azokkal a tanyai gazdákkal, a kik löbb órányira laknak a varastól s egész életük a tanyai szántó-vető munkában telik el. Ez n miniszterelnöki lálogatás azonban nemcsak a tanyavilág" népe számára volt ritka ünnepi alkalom, de amint gróf Teleki Pál megnylla\'kozésából kitűnik, reá is Igen nagy Hatást gyakorolt Ismét találkoztunk azzal a magyar történtemben jól ismert esetlel, a mikor a nemzet .\'orsát Irányító nagy férílajnk leszállnak a mágus vár fokáról) a minisztérium ós a politikai világ hivatni szobáinak párnázott ajtói közűi s V&nennck a nép közé, hogy szemtól-szemben állva, szemé-mélyes taposztalntokut szerezzenek az «lvé*gzctt munka megítélése és a jövő feladatok érdekében szerzendő benyomások tekintetében. Ezt lette most gróf TeTcki Pál miniszterelnök Is. akiről valóban nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy á legmodernebb ér. telemben vett nép-barát ember, aki ha váro-l munkással, vagy szántóvető emberid áll .szemben, akkor sem változtat modorán és gorídblkb* da>án, akkor is az az ember, u,kit hivatali szobájában ismernek munka-tár-\'ai és a politikai világ Intéző faktorai. De mintha a nép körében megjelenő miniszterelnök mégis rokonszenvesebb yohia előttünk. Ahogyan bes/.é.. az egyszerű eml»crrel, amit mond nekik eö ahogyan őszinte megnyilatkozása felbátorítja őket, mutat-ja* hogy ez az rímber vér A magyar nép véréből, a mí testünk és telkünk embere. Legfőbb Jellemvonása, hogy távolait tö]e minden mester kéltség, vu egyszerű embert lekezelő, mindent csak hűvös, filozofikus magaslatról szethlé.ó modor, -tényleg nyugodtan állíthatjuk, hogy ha nem tudnánk rólu, hogy ő Magyarország felelős miniszíerrlnöke s nem ismernénk fel karuklcrtszlikuj ¦arcvonásait s beszélgetésbe bocsátkozna velünk, az volna a véleményünk, hogy közülünk való, Igen boJcs és okos emberrel állunk szemben, akinek megszívleljük mJuden\' szavát, akinek tanácsait elfogadjuk t, talán még dorgálását .sem vesszük rossznéven, mert mindezt neqi Önös érdekből) nem saját maga személyének felszhiredobásából leszi, hanem azért, meri jót akar. önzetlenül, minden,Qgyóni érdek .nélkül akarja embertársai és nemzelc javát-Még\'azokból a rövid hírlapi tudósításokból is. amelyek gróf Tjekft Pál szegedi tanyai -útjáról napvilágot láttak, ezeket a mélyéitékü nvgf állapításai szűrjük Ahogyan
gróf l\'e\'eld Pál megmagyarázta a szegedi tanyai népnek :«zt, h>gy miért nem tekinti ö a ipurlament munkáját lör-vény-gyániak, aztnemf-csak hogy megértette a legegyszerűbb ember is, de őszintén helyeseljük minden szavát- Helytelen or. \'szíígvezetés volna az, amelyik leg. főbb hivatását abb^n keresné, hogy
Ujabb Két Kut ontja azt olajat jCispéxi
A zalai olajtermelés a két uj kúttal napi 45 vagonra emelkedett és ezzel Magyarország olajszükségletének háromnegyed részét tudja
ellátni
UspeszentAdorjáríj J.*j1lus 5 (A Zalai Közlöny tudósítójának le-lefon Jelen A\' Uspckörnyéki olaj, kutatási munkálatokkal kapco\'atban a Zalai Közlöny jelen\'.ettc nemrég, hogy a XVII. és XVtlf. kutaknál is lázasan folyik a fúrás. A szoig.ilmnn munka eredménye nem is késett soká, mert mind a kél kútnál, alig fejezték be a fúrási;
feltört az olaj t
A XVI számú kut --- amely közvetlen Kercttye közeiébea vau már tegnapelőtt ontotta az olajat, még pedig olyan uujgy mennyiségben, amilyenre a Magyar AmerlkáJ Olajtpari Részvénytársaság emberei sem számítottak- Ez az olajkút "igymiis túltesz uz összes eddigi ku« takon és
napi hót, hót ós fól vaggon olajat ad I
A XVII. olajkút tehát a zalai olajtelep legjobb kut ja, amely lcgbösé-gesfcbbsn ontjh a zalai föld kbic-:él : a folyékony aranyat. \'
Pár kilométerre van csak a XVII-telttől a XVIII. számú olajkút, amely nek fúrási munká\'aíail egy nappal később fejezték be. Itt tegnap je\'eul meg az olaj. Érdekes azonban, hogy ^ ennek a kútnak olaj-hozama c:ak napi 8-1 vagon. Minősége valamennyinek egyformán kitűnő-
Á k&tjuj kut tehát " ..\' j
napi tíz vagonnal megnövelte a zalai olajtermelést,
amely Így most már Magyarország olajszükségletének háromnegyed részét üadja ellátni; A két uj kúttal -ugyanis a lispel napi termelés mcny-i nyisége 11-46 vagonra emelkedett. A mostani kulák eredménye azért
is Jelentős, mert c két kutat már 11:1» gyobbre*ítt magyarok fúrták és
az ogész furát! munkálatok egy hónapot vettek igénybe.
Kezdetben ugyanis 1-5 hónapig tartott egy-egy bút fúrási munkájú, míg most ezaj kutak a fúrási munkák kezdetétől számított 30 -36- napon már olajat is adnak !
Ez a gyors munku\'empó a legjobb bizonyítéka annak, hogy a Magyar Amerikai CWajipaH Rt- még ez évben könnyen e\' tudja végezni u szerződésben megszabott és mégJ hátra\'evő furásolcal és ezzel &z
óv vógóre Magyarország egász olajszükségletét fedezni tudja
a LIsposzeutadorján és környékén el terülő zalai olaj-medence.
A ma déli angol minisztertanács dönt,
hogy közös lépést tesz-e Berlinben London, Párls és Varsó a danzlgi ügyben, vagy megvárják a tárgyalásra irányuló német kezdeményező lépést
London, július 5 Az angol kormány ma minisztertanácsot tart. A minisztertanácsot szo katlanul korára, délelőtt fél 11-re hívták össze- A tanácskozások még nem értek véget, de beavatottak tudják, hogy a minisztertanács elsősorban a danzigi kérdéssel foglalkozik é-s döntenie kell a kabinéi külügyi bizottságának javaslata fe-
leli. E Javaslat-azt kéri, hogy jelentse ki ftz angol kormány, hogy Dau-, zig jogi helyzetének Kgyoldal-j megváltoztatására irányuló bármilyen kísérletei Lengyelország fCyígetleiise> ge ellen irányuló lépésnek U\'kinl és azonnal életbelépteti a LengyeloN szagnak adott kezességet-
Politikai körökben lehetségesnek tartják, hogy Chamberlain ezügyben
a törvényhozási, mint áUandó\'n örlö malmot okkal és ok nélkül folyton, foiyvásl törvényhozói munkában tartaná. S tenné ezt akkor ls, ha arra semmi szükség nincs. Mert mi a (örvény ? Egy nemzeti éleligény, a mely megkönnyíti a közösség éleiét, elösegiíi széfes néprétegek boldogulását, tilalmakat állit és jogokat oszt, kötelességeket szab és jogokat csorbít ha kell s teszi ezt mindazért, hogy szé\'esebb dimenziókban legye elviselhetőbbé, Jobbá, bpldognbá t* szelencsésebbé az emberi életet- Ez a legfőbb állami feladat De mit eV az olyan (örvény, amelynek nincs népi éí nemzeti jgényalupja. amelyet talán meghozunk\', de végrehaj-tani nem tudunk. Mit ér az a törvény, amelynek\'végrehajtása au^ gyobb anyagi é> erkölcsi áldozatot igényel, mit azzal egyáltalán elérhetünk. Mégis azt mpndja gróf!
i\'c\'eki Pál, hogy az or-zággyillést aü elközelgő időszakban erőteljesebben foglal kozlalni kívánja. Erre mutat az is, hogy a multak szokásaitól cltérő-leg ez évben nem lesz huzamosabb nyári szabadság\' n parlamentnek, mert vannak törvényalkotási kötetes-fiégek, amelyek) mJLnt restioncisVí sürgősen elvégzendők- Valóban a legutóbbi háromnegyed esztendő nagy magyar e-cméiyei. a magyar* lakta területek visszacsatolása ós Kárpátalja bekebelczd-o, lekötötte munkánkat i a féiretehetö probléH mákat bizony iratszekrényekben tartottuk- De most már elő hál velük -s pezsdüljön a parlamenti munka, nem azért, inert mindenáron törvényeket akarunk gyártani, hmem azért, mert a mngyiar ékít e törvény alkotásokat tőlünk megköveteli. Szólott aaután a miniszteivuiök a jól
törvényekről is. Aa ilyen lörvénye-
nyilalkoziitot\' tesz az angol alsóházban é-s eimek alapján Paris, London és Varsó diplomáciai képviselete-utján közös lépési tesz Berlinben- Ez azonban csak a Danzig elkui Irányuló egyoldalú lépésre vonatkozik ós nem zárja ki. hogy a kérdést Lengyelország bevonásával tárgyalások ¦utján békésen intézzék cl. Ez cset-
ket és rendeleleket nem lehet aj; Íróasztal mellett kiagyalni- Az élet mutatja meg azt hagy mire van szükség s azt is, h\'gy miként kell azokat megcsinálni. A magyar életei pedig másként nem ismerheti nu-g senki, minthogy abban maga is Intenziven, szívvel, lélekkel részlvesz-Ezért van nagy jelentősége Unnak, hogy polliital saluk és magu a mli-z terclnök is felkeiesi nemcsak a városi és n falíjsl népet, de kiszáll a tanyavilág elszórt házacskái közé is, ahol összegyűl a dolgos nép h kiönti, ami o szivét nyomja s erre közvetlenül választ ud az ország ügyeiért felelős legfőbb poiitjkol személy-, Ezek, az érintkezések téri mellk ki azokat a gondolatokat, amc lyek testet öltve, égy rész kormányzati feíndaiokat támasztanak, más-> ré-szt a közélelt munkának1 olyan irányt adunk, amelyik az élet Iránya.
isas. luiiiü-é
zellös férfiingek
P 2\'95-tuI
SZOMOtÁNYINÁL
ben azonban a kezdeményező lépést a nagyhatalmak Berlintől vérjók.
Chamberlain megbuktatásáért húzza a szovjet a moszkvai tárgyalásokat
Az angol minisztertanács foglalkozik mai ülésén a moszkvai tárgyalásokkal is. A Daily Mail ezzel kapcsolatban (tudni véli, hogy illetékes kormánykörök is meggyőződtek már arról, hogy a szovjet kormány szándékosan hizza-halassza a tárgyalásokat. E halogató politikával nyilván valóan az n célja Moszkvának, — irja a lap - hogy Chamberlain helyzetét aláássa. A kormány szovjetbarát miniszterei is megelégelték már a moszkvai tárgyalások körül mutat-ko/,ö huzavonái, bár némely oldalról még mindig reménykednek az utolsó akadályok elhárításáról.
Egyik lap értesülése szedni a kor mány engedve a nyoma "¦: k, rövidcsen ChorchwiHc nrjnkáSjíárti képviselőt nevezi ki a tengernagyi hivatal első lordjává. ,\'., ¦ ; •
Helyi viszályként kezelik a tlenclnl ügyet
¦ London, július 6 Foglalkozik az angol minisztertanács a tiencini helyzettel is.
Mint jelentik, a tokiói angol nagy-* köret -ugyanis kijelentette, hogy a tanácskozások során a tfencini eseményeket csak mini helyi viszály! kezelik. [ , . I
Teljes megegyezést várnak a tárgyalásokon
; í Tokió, július 5, A Slefanj-iroda jelenti; Ajs angol-nagykövet ma az jjságirók uiölt azon óhajának adott kifejezést, hogy teljes megegyezés jön létre a tárgyalásokon-
A SZLOVÁK MINISZTERTANÁCS
foglalkozott a szlovákjai ünnepekkel és több régi ünnepet eltörölt így nem lesz többé ünnep július fi, llus/l János ünnepe, szeptember 28, Szent Vencel napja ős október 28, a eseti, szlovák átlam-üiincp. Ugyancsak rcn. deleliU\'g megtiltó 1^1 a konmv-iy a/Tátrában a kőszáli sas vadásiását és a havasi gyopár szedését. Az intézkedést a Tátra szépségének megóvása és az idegéénrorgaltni érdekvk megvédése érdekében Iwzlák.
Vesekő- és hólyagköbetegek, valamint azok, akik hugysavas sók tulszaporodásában, oxaluriA-ban vagy phosphaturíában szenvednek, a régóta bevált, tisztán természetes „Ferenc József keserűvíz használata áltat bélmQködésUk elrendezését, anyagcseréjük előmozdítását és emésztésük javulását érhetik el. Kérdezze meg orvosát I
Mtím, Ion diptasi
Hamis tanuzásra való rábírás miatt a vádlottak padjára került egy zalamegyei adóügyi jegyző
Egész napi tárgyalás után 400 pengő pénzbüntetésre Ítélték
Érdekes bűnügyet tárgyialt a nugykoitlzsal tör vényszók Mokáry-taná* csa. Kovács Lőrinci nyu-gaimazoit szentpétjBrüid adóügyi jegyző és Ttunkéi Lajos kovácsmester kerültek a vádlottak padjára. A kir. ügyészség mindkettőt hamistarrjzásra való rábírás gyanúja miatt fogta perbe. A kir. törvényszék a főtárgyai ós ra számos tanút idézett be. A Törvényszék a védő kérelmeié a sajtót eltiltotta a nyilvános tárgyalás anyagiénak
közlésétől, az llélet ózonban közölhető. ¦ |
Az esti órákban ért véget a tárgya iás, amikor is Makóry Vilmos tanács elnök, törvényszéki elnökhelyettes ki hirdette a biróság ítéletét- A törvényszék bűnösnek mondotta ki Kovács Lórincet kétrendbeli vétségben és ezért -100 pengő pénzbünlc-tósre, \'Punkéi Lajost egyrendb|e]R vétségben és ezért 80 pengő pénzbüntetésre Ítélte-
Az iiélet nem jogerős.
A bitófától szabadalt zsMarosi legény még e bénapban ojból birái elé kerül
Beszámoltunk nemrég Ábrahám József 21 éves sávoiyi tehcnCs ügyéről, akit röglöuitélöblróság elé álli-tűttak, mert Zalakaroson valóságos embervadászatot rendezett. Egy lopott fegyverrel négy emberre lőtt rá, s/.tíiencsére azonban egyik lövés serrí talált. A .rögtönltéiő blróságtár-gyalása alatt már készenlétben volt az »ílélel végrehaj tó* is, hogy halálos itélel csőién rendelkezésié álljon\' A sUitárió\'is bíróság azonban méltányosnak találta Ábrahámot rendes bíróság elé utalni. Ábrahám megszabadult a biló\'óJ é-s a kanizsai törvényszék fogházában várja ügyének főtárgyalósát, amit Makáry Vilmos
törvényszéki elnökhlilyctles jul^tsí második felére tűzött ki.
Milye! alapos a gyanú, hogy Ábrahám különböző lopásokat is e|kö, vetett, ma délelőtt akis-komáromi csendőrség járőre a fogházból ki-kérte a lövöldöző legényt. Szombat" helyre szállítják, ahol az ottani csendőrség helyszíni szemlét tart ve\'c és szembcsili n károsul lakkal. A, csendőrség most igyekszik össgeál^ Jitani Ábrahám Józ.-ef egyéb bűneit, hogy ezekért is feleljen a még július hóban összeülő büntelőtanács
előtt- . i i
Példásan megbüntettek egy kanizsai kereskedőt, mert vasárnap foglalkoztatta alkalmazottját
Mint ismeretes, külön rendelet intézkedik az üzletek vasárnapi Zárva* tartásáról és előírja, hogy ez alatt az alkalmazottak foglalkoztatása is tilos. A rendelkezés pontos betartását az Ipari ellenőr és a rendöröf-szemek szigorúan ellenőrzik s minden kihágást nyomban Jelentenek- ,
Pjéldás itélel^f hozott ilyen esetben nemrégen a nagykanizsai rendőrkapitányságon dr. Németh József fogalmazó, rendőri buntclöbiró-
Ugyanis Wachsler Izsó Erzsébet lér 17- szám alatti nyerstennényke-re-skedö alkalmazásában állott jorU. dán István kocsis. Wachler egyik vasárnap — a fennálló rendelet ellenél-e - Jordánt üzletében foglalkoztatta. Egy rendőrőrszem észrevei te és jekaité-sl tett az esetről a klhágósi ügyosztálynak. Mikor Wachsler meg tudta, hogy ezért eljárás folyik ellene, felmondott alkalmazottjának,
mert azl hitte, Jordán István jelen, telte fel. ,
A rendörbirÓMígí tárgyaláson Wachsler beismerte, hogy a kérdéses alkalomkor, vasárnap foglalkoztatta kocsisát az üzletében. Kihallgatlak Jordánt is, aki\'természetesen csak megerősítene a feljelentésben foglaltukat. Dr. Németh fogalmazó Wachslert bűnösnek mondotta kl és 20 napi elzárást helyettesítő 200 P pénzbüntetésre Ítélte. Wachsler fellebbezett az l\'élet ellen. A vidéki fő kapitányság most foglalkozott az üggyel és az első fokrj 200 pengős büntetést 100 pengőre szállította le, figyelembe véve az elitéit anyagi viszonyait.
Intő példa a munkaadók számára I
— BaUrkláUtUaukjit tekintse meg minden vételkényner nélkül. Kopateir bútorán há*.
MEGÉRKEZETT
a vitamindús szicíliai gyllmOlcibAI készüli uSpp
NARANCSCITROM ízben
I Oweg 36 fillér.
Egyedárusllas:
•TEUTSCH GUSZTÁV fűszer- és csemegekereskedésében,
Ti
~5| «í - — Q
4000 MUNKÁS sztrájkol a pestkörnyéki gyárakban. A bérkérdésen tul az egészségi és szociális berendezések javítását kívánják.
A DUNA Ott VÉNYÉBE került fürdés közben a pécsi gimnázium csor-készcsapatának egyik tagja, /sabo-kovszky Ferenc VI. gimn. t. Mohácson. A holttestet az örvény elvitte;
FELVÁGTA EREIT 15 helyen Linrt-ncr Uéla, egy fővárosi bank idegbajos cégvezetője. Súlyos állapotban számították a kórházba,
SZERELMI BÁNATÁBAN 03 éves korában lett öngyilkos Morle FflrenC nyugdíjas pécsi bányász. Féltékeny-ségélA\'n előbb szivén szúrta Micheldi-jies Károlyné fút éves asszonyt, aztán felakasztotta magát. ¦¦ JÁTSZOTT A KASZÁVAL egy H ó\\e.s kiskoiibalasi kislány. Dudás János 18 é\\Cs legény kiakarta venni a (jegéből, de a kasza meglendült és ngy felhasította Dudás hasát, hogy szörnyei halt.
ÖH1ASI VIHAR pusztított Mohács környékén. A hegyekről lezúduló víztömeg a töltéseket elmosta^ a házakat megrongálta. A villám sok helyen le-csapolt és fClgyujjtotla a learatottJ, keresztbe rakó lt gabonái.
ÜNNEPÉLYES fogad tatásban részesítenék Berlinben a magyar honvédség vezérkön főnökét. Fogadására megjelentek a pályaudva^n-a német hadsereg vezérkari tisztjei és u magyar kö\\Ctség teljes számban.
A LONDONI CITYBEN ujabb füz pusrtltott. Egyik londoni könyvnyomda gyulladt ki, 12 kocsival vonattak ki a tűzoltók az oltáshoz, (iyujtoga-tást gyanítanak. ^
A TIENCINI blokádot ismét nrCg-szigoi\'i tolták. -Már könnyen romló élelmiszert sem leltet korlátlan mennyiségben szállítani, megakadályozzák u szénszállításokat is a japánok
A THETIS katasztrófáját súlyos gondatlanságok okozták. A rendes létszám helyett több mint 100 ember tartózkodóit a bajjón s jgy a -18 óra helyett csak*" 22 órára von elég a levegő mennyiség,
TÖRÖKORSZÁG nen> tartozik habival Franciaországnak "* alejfandretg, szandzsák átengedéséért és nem csatlakozik az angol—francia blokkiioz -Írják a török lupok,
A TRIESZT bérbeadásáról szóló angol bir csak alaptalan kitalálás volt. Sző sincs arról, hogy Olaszország tíz évre bérbe adná Németországnak Trieszt kikötőjét.
VI. GYÖRGY angol király és (elesége elfogadta a belga király mejgf. hívását és október közepén 3 uöjmjs látogatásra Brüsszelbe utazik.
KIUTASÍTOTTAK Olaszországból a francia újságíróik külföldi főtitkárát, a Jour cimÜ francia lap olaszországi tudósítóját.
XII. Pll\'SZ pápa kihallgatáson fogadta a vatikáni francia nagykövetet és vele a nemzetközi helyzetről tárgyalt.
AZ ANGOL badügyminiszter párisi tartózkodása ajatl két ízben is hosszú megbeszélést folytatóit íjomelinnel a francia hadsereg vezérkar főnökével.
JUGOSZLÁVIA ÉS BULGÁRIA felfogása teljesen uzonps a balkáni béke fenntartása éj-dekébeu — jelentette ki Bulgária mbtfsztorelnoke Markovié, jugoszláv külügylíiiiüs*tmel fulytatolt megbeszélés után.
193?, lollm 6
ggjjjj wotusm
I híradás a korszert hadseregben
A Híradás- Wlja «« összeköttetés megteremte^* a hadsciegen télül- A tervszerű harc vezetésnek fcicngi\'dhc-tellen feltétele, hagy a parancsnokságok egymással érintkezni tudjanak. A hirkÖzvctilés épp oly régi, mint maga a háború. Eszközei a harc eszközeivel együtt tökélete ed-tek. A régi háborúk »hlriíökci«, a »máglyaraká;ok«, a »kcndöj\\\'tzcsek< helyébe korszerű eszközön lép\'ek. A távbeszélés, a lávlrá-s, a fényjelzés és a rádió. Ezek mclletl persze megmaradtak a hirváltás személyi esz. közel 1*. A gyalogos és lovas hírvivő ket korszerű kerékpárosok, motorkerékpárosok, futárgépkocsik és ösz-szekötő repülőgépek egészítik ki és felhasználják a jelentések és par;;u-csok közrotUé^sére az idomitotl jelentő-kutyákat és a berepült posta-galambokat is. I:
A híradás külön szakképzett csapatnem feladata. A hadseregek hir-adócsnpataiiink koi-szerüségo a siker egyik alapvető feltétele-
A korszerű híradás előterébe a rádió került. A rádió nagy hatóké-pességc, gyors üzembe helyezhető-sége, valamint vezetéktől való füg-gerlen^ge teszi elsősorban alkffiV mássá arra, hogy a harcban alkalmazzuk- Bizonyos technikai hátrányok (mint könnyű lehallgatás, a légköri zavarokkal szemben v.iló érzékenység, slb.) azonban nem biztosíthatnak neki egyedaraimat. így a hadsereg hlmdása - épp ugy, mint az állnmvezclésé — .ma még a vezetékes Mradóeszköz\'ölkre, a távíróig és a távbeszélőre van alapozva. A; hadrnkelt teneg híradásának föesz-\'kőze az állami hlnendszer vezetékes hálózata. Ezért rendkívül fontos, hogy az állami vezetékes hálózat honvédelmi szempontból Is megfeleljen. Nem célszerű pl., ha egy ország, vagy országrész összes vezetékes vonalul egy városban fu\'n kösz-sze, mert könnyen mégsemmlsithe-tök. A honvédelmi érdek: a decentralizált állami hálózat- Amíg nagy viszonyokban az állami veze\'é-kek kihasználására épít a hadvezetés, asercglestck és csapatok himdá-s<ít lábnri felszéreTé-sükkcl biztosítják- t ¦
A hadseregek fels/eielé-ében ncmj csak veze\'ék nélküli híradóeszközök\', fényjelzők és rádiók vannak, hanem tábori távbeszélők és távírók Is.
A honvédség híradó fe\'szereléso egyik legmodernebb hadcie^ felszeretése a világnak.
A. híradó alakulatok legtöbbje ló-fogatolásij, vngy motorizált. A fény-szóróSi a rádiós é.s a postagalamb gépkocsik külön e célra épített ti-pusjármüvek- c --t I
A c-^apatok híradó fe\'sze re lésének minőségét és mennyiségét a szükség letek szerint állapították meg. A rádiók kategorizálva vannak. A\' kis járörrádfók hatótávolsága alig 1--2 kilométer. A\'hadtestek nagy rádióié korlátlan. Különleges típus rácüókatj szerkesztettek a repülök és a páncéljármüvek számára is-
A\' híradás tévői az ellenségtől könnyebb, közel íiehóz- AZ összeköttetésnek pedig ei kell futni az első-vonalba is. A hiradócsapabiflk tehát sokszor igen felelősségteljes és veszélyes feladat jut osztályrészül, ha harcközben kell. műszaki eszközöket előre vinni, rádió^é-s távbeszélő állomásokat telepíteni, megrongált ve-, zetékeket helyreállítani, vagy a\'csn*. patokon belül tüzön-vizén át személyes összeköttetést létesíteni. , \',
Szinhiz - - Füa - - - Szúrakozás -
Budapesti levél
Örömmel jelentjük,
bőgj\' mégis nioginilul a mafíyar filmgyártás a Hunniában. ElsŐ Wtxt-ként u nemrégiben megalakult jMu-gyor írók Filmgyártó Társasága csinálja n.eg Bókoy János Kurosszék cinin legényének filmváltozatai Balogh Béla rendezéseién. E*t kö\\előleg n filmgyártási invnetrt\'nd, — na temml zavaró momentum nem jón közbe és a beígéri támogatások tényleg valóra válunk — u következő:
A Délibáb rilin kit. készíti Hékofy István a Miniszter barátja clmfl darabjából az l\'fa számára magyar nyel. \\en a kővetkező filmet, maid ezt kör \\Ctölcg a Takács nini gyárija a a bét boldogságot, amelyben Kiss i-\'c-lenr egy betörői játszik, Esútán jönne az Almában is hazudik dmü Tamás István icgény filmváltozata. E témával knpesolatban az előzetes cenzúra máris nehézségeket támasztott,, ume-lyckct Bán Frigyesnek, a fjlm rendezőjének, — aki oize.1 a forgatással debütál — még ál koll Indulni. A további tervek szerint Hamm Akós gyártja Aszlányi postlunmis könyvét, a Tökéletes családot, amely uz annak idején nagy sikert aratóit amerikai filmnek — a Finom kis családnak — zsáncrében készülő vígjáték. Végül a MCslor_nltn Öl életrajz filméi készií. Az első Dankó Pistáról szól,, a második Semmohvelsröl, ti harmadik Pilvaxról, inig a további két film szü-zséjét még Utókban tnrtják. A nemrégiben alakult Turul film vállalat viszont elkészíti Jókai nagy regényét, Egy magyar nábobot és Kárpátby Zoltánt. Ezeknek a filmeknek bárom bónuiwn beliil keUeuo elkészüli!lök.
A pesszimisták
ircrsze nem látják ilyen rózsásnak lielyzetel és azt mondják, hogy terv eddig js akadt olég, de Végeredmény-lyon a magyal- filmgyártás veszteséges üzlet s e/ért csak mesterségesen tartható fenn mindaddig, amíg Szlovákia, Jugoszlávia és Románia — .szóval u magyar film természetes piacai — nem engedik be. Mintán pedig szerintük írem lesz elegendő magyar filin, viszont a vidéki mozik ragaszkodnak a magyar szóhoz, inog kell honosítani uz Olaszországban már régen kötelező-leg bevezetett szinkronizálást, Ma már ez az eljárás annyira tökéletes, hogy ha az idegen nyelvű szöveget magyar beszéddel helyettesi tik be, a Szájmozgás is pontosan egyezik. Eddig uz volt a hiba, hogy n legrosszabb külföldi filmeknek ukartak szinkronizálással piacot teremteni, ám1 a legújabb tervek szerint a legjobb svéd, lengyel, spanyol filmeket fogják magyarra szinkronizálni, amelyek eddig el sem jutottak hozzánk. Vigyázni kell ugyanis arra, hogy a világhírű színészek, nkiknek a hangját u közönség Ismeri, no beszéljenek magyarul, mert ha például Garbó magyarul szólalna meg, ugy az ne\\f tségesnek lm ina n -vásznon. Sajnos, még Iia meg is valósulnának a szinkronizálási tervek, akkor is alig. lui lehel már pótolni n magyar nyelvű filmekben mutatkozó hiányt, Hisieu az idei gyártási időszakból o:l|JÍg a lcg-értékcseebb bárom hónap esclt ki.
Mindenki férjhez megy
Lassanként nz összes magyar fibn-nttivák férjhez mennek. A fiataloknál általában az a [ijedelem, hogy nem nagyon luisz-jiál, lia u közönség tudja, hogy feleségek s épen őzért •— amig lehet — titokban tartják\'a házasságot. A naíva fronlon ma már nyíltan beszélik, hogy Szeleczky Zita férjhez megy, Szörényi Gv* menyasszony lís most kiderült Simor Erzsiről is, hogy a telesig-társadalom tagja. Sz«_ pes Lia nemrég ment férjlicz s ma már egyetlen nüiváuk sincs párUVbauy hiszen a legnépszerűbb filmiutlva* Turay Ida már régen Iiékefy István foleségo. (
• \' *t
Imrédy a filmszakmában
A magyar fi lm szakmában nagy fel. tünést kellett a Magyar írók -Filnir gyártó Társaságának megalakulás, a mely mögött financiális szakemberként u bcavatoltak szerint Imrédy Béla ?11. A vállalkozás tényleg egyesíti minduzo-katA akiknek az üj magyar fihngyártis megteremtésében szerepük leliol és rc-méthetö, hogy ez az. alakulat máf súlyánál fogva is ráirányítja végio üz illetékesek figyelmét a magyar film égető problémáira, firdekes, hogy ezt az alakulást nom niFilmkaniura égísie alatt hozták öss-o, sőt a vállalkozás tiilajcloiiké|>em megszervezője, Mutolay Géza, a kitűnő Író és újságíró, bizonyos lekjuletben szemben áll a Kamarával .amely már első fibnjéuclo elkészítését meg akarta akadályozni azzal, hogy nem vctlc fel a gyárlás-vezetőb csoi>ortjába. Mutolay már akkor és most is ól a kamarai törvény urna rendelkezésével, hogy Oz illetékes miniszter bárkinek külön engedélyt adbat egy-egy film gyártására. Ma-Jtolny az első, aki miniszteri külön engedélyekkel késziti filmjeit.
Magyar repűlfl-film
Lévav Béta filmproducer inog akarja teremteni az első magyar repülő fii. mel. Hír szerint az illetékes körök u legmesszebbmenőén támogatják a vállalkozást, amely még ősz elölt készülne el.
*
Az Idegenforgalom.
küiönősképen a IkjIsx\'í vándorforr galom érdekében egy egész estét betöltő nagy magyar játékfilm készül az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal égisze alatt, A film meséje a Szegcdi Szabadtéri Játékok színterén, továbbá a debreceni Szabad-egyetemen, Mecsekun, I-ifafiircden, u liaiatonon és a Kárpálalján jálszódik. A forgatókönyvet most írják és icinél-hető, hogy oz aifilni, amely független n filmgyártás jelenlegi helyzetétől, rövidcsen elkészül. Hir Sserjpt a mulatságos és romonUlous vígjáték fös/o rC|icit a legnevesebb magyar sztárok fogja1.; alakítani.
Baj van Qál Franoi birtokával 1
Dajkovích István, tluál Franciska férje, hir szerint rövidesen hazajön, hogy megkísérelje reJcségc birtokát
Városi Mozgó. BC Szerdán és c»0t8rtCk6nl Megnyitó e!6«dAsl Paula Weaaely vlMgNImje!
A kuruzsló és az orvos harca
(AZ ÉLET TÜKRE) Szenzációs és Izgalmas történet
Szerepel még: Hörbí||e>* Attila és Péter Petersen.
Előadások kezdete: hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor. JU 5 órel eldedá»oh flllófak í
saját nevére iralnl. A birtokol ugyanis annak idején (iaál Franciska nevére írták és a telekkönyvblea a tulajdonoM nem túlzottan széj>en (tangzó családi nevén — Silberspití Fanuy — szerepel. Franciskának ez bút a valódi uuve 5 Így könnyen érthető, hu u készülő földbírlokíofenn elölt szeteUiék a 1«. lekköuyvl átlri,; ¦ nyélbctttnl - Ua lehet.
. \' .:
Cyrano orra filmen
Egy magyar szerző, Kolozsvári Andor, nagyon eredeti francia film szü-zséjé\\cl készült el. A film Cyranóról szól és azt tárgyalja, mi történi volna \\Olo, hu idejében megoperáltatja az orrát. A bűbájos és rendkívül szellő-mes históriát most kezdik forgatni Parisban.
Haraányl Rezső,
oz Ismert szülész, aki lavaly az titok ciuiii katolikus filmet késziteltev az idén is koszit egy fibnet Fodor László Hólesődül cimü darabjának Jz ötletéből.

Magyar Rapszódia
elmen uj francia film készül Parisban a lengyel Milakovsky produkeló-jában. Hajdouában ő gyártotta Németországban a Mesék Oz Írógépről c|mu Szomüházi filmet, amely üzleti sikerével megdöntötte az összes német filmek rokordját.
DIV/ÖT:
a
lovatvezető: Dr. Dtvolssi, Eráls BSaks
Nyári kalapdivat
Az ember ma, ha kUép a kapun, annyi érdekes látványosságban ré-í szesül, hogy egy perceg sem unat-kozhatlk. TeiTiíészcteseii a divatra gondolok, ami bennünket, asszonyo--Vat nagyon érdekel és egy-«így újdonság láttán el-eltünödünk, belehe, lyetlesitjük magunkat, hogy vájjon hogy néznénk ki benne és esetleg rohanunk egyenesen a szabónőtrk-höz, vagy kalaposnőnkhöz, hogy a pillanatnyi benyomást aze miéi tetőén előadhassuk- I
Egyszóval Hölgyeim ezekről azap-: róságokról óhajtok most csevegni.
A legérdekesebbek a kalapok. Ha már éppen kalapoknak lehel nevezni ezeket a turbán, csúcsos fedőlappal ellátott csodabogarakat. Többféletur bánszerü jcleiuségcl kü!öid>özletmeg az 1939. évi kalapdivat. 1
1. tetőnélkül, megcsavarva homlok-körül, J $
2. ugyanez, de fátyollal beborítva, 3- ugyanez, de fátyol n&kul,ellenben ké( fültől hátrafelé a hát közepéig érő ugyanolyan anyagú lebernyeggel, mint maga a (rjrbán,
I- ugyanez, dc a turbán anyagából bal fül mellő\' egy széles szalag csüng alá, amelyet váltakozva viselnek, vagy áU alatf átvetik a másik oldalra, vagy ha nem akar az illető valakit látni, egyszerűen béborjtjá vele az arcát, á Iá háiemhölgy.
Szóval roppant érdekes megoldások és lehetőségek ía\'dódnflk. Így például meglehet a turbánt oldani hegyes, vagy lapos tetővel, ahogy az ember szereti, mert nem előírás, hogy telő nélküj kell viselni. Egy biztos, hogy a tető nélküli kalapok, tehát nemcsak turbánt értek alatta, óriási módon előtérbe törtek\'- Egyszerű angolos, rendes karimájú kalapok tetején is van egy kis »szellőz-telő«. i
hinta e -
Kfémctcél és alpacca Kvűc«zküz
nagy választékban
Hájon Testvéreknél.
Olcsó árak!
Ezen ryrbaiidlval hozta létre az Idén azután a túrákon használatos fejkendőcsavarást is turbánszeruetii.\' összecsavarják, mint egy turkál és » fej kóré fogva hárul, oldali, vagy elöl megkötik. Aki ügye\'-, egyénisége szerint variálhatja. Lényeg, hrfgy turbán legyen. \\
Kalapnak nevezik nn mér azokat a három virágsziromból ós egy kétujjnyi pántból összeállított fejdisze-ket issami állítólag mindenkinek jól áll és tÖL évet fiatalít. (Én ugyan láttam a napokban egy ilyen fejdl-szel ékeskedő 70 éves hölgyei, de becsületszavamig mondom, egy Jottányival sem nézett fiatalabbnak ki; az igaz viszont, hogy mindenki megnézte...) Tfcfrát ezen legújabb k;*i lapdivat receptje : Végy három nagyobb, szép, egészséges virágot, ttVzd a homlokod fölé, ezután végy egy keskeny színes rlpsz-szahigot, ezzel kerítsd körút a fejedet és ha meg. van, az egészet vond be egy színes fátyollal. (Lekötésnél vigyázz, nehogy a fejed túlságosan »dunszto-lódjék.,) •
dtvatposta
/íi? lány. Fehér Chnntung ruhát öjánlok körül hólozva, o\'.öl végig gombolva, baloldalon egy zseb, kőzépkék monogrammal, bnbigallérml, Odvözlct,
F, Sl.-né. Ne haragudjék, hogy levelére mindezideig nem válaszoltam, de borzalmasan elvoltam foglalva és részben vagyok is. A beküldött drappbarna kötött kabátjához nagyon szép volna egy tiszta sima barna püssébo kötött szoknya, üdvözlet,
íí/ő/lre/ö SO, Nagyon szép volna egy fekete rakott szoknya, fehér lenn-kaháttal, Ugyanilyen szinu fehér angol kalappal. A kabát kihajtójára tehet egy szép nagy hord\'-) szekföt. llluz nem fontos n kabát alá. Cdvözlet.
Magasan van a tengerszem...
Magasan van a tengerszem, mégis mély-Mélyebb azért mégsem lehet a szívnél. Meri mlg a szív elnyeli a sugarat, A tengerszem hidegsége megmarad.
Kies a völgy, ellenben a bérc kopár... Napra/orgót nem érti meg a gyopárt Meg aztán ha értené Is, hiába, Mindegyik egy más szerelem virága.
Várhegyi Emil.
pelkeleti. légáramlás, kevé3 fel-hSzal, strappati felmelegedés lassan folyatódik.
A Meteorológiai Intézet nagykantz**! mötóílgyelííAIltniiAnti jelenti t
Hőmérséklet tegnap *rt> 9 órakor : +17\'4, ma regiét +17 0, délben +260.
OMpadftkOO ¦-.
— H«pt«n Juliim 6. esUtört- Rom kat. Izatáfl pr. Protestáns Ézajáa. ~ Izrael. Thamuuz hó 19.
UÖJttiinirt nyitva reggel 8 órától eatt tl óráig \'.héti-\'), eserda. pántol dél. tán kedden egész aap nőknek).
Elutasították Téglás! Bela MÉP-képvIselö ellen beadott petíciót
Budapest, juUus 5 A közigazgatási bíróság ma két petíciót tűzött kl tárgyalásra. Aflí egyik Leuigyet Mihály és társainak beadványa volt Téglás! Béla MÉP képviselő megválasztás ellen. A birokig rövid tanácskozás jlán végzést hozott, amely szerint a Téglást Bé\'a étien beadott petíciót visszautasítja. Az indokolás szerint a panaszt
Szerda
BUDAPEST L
17 Hinak szlovák és ruszin nyelven.
— 17.10 Radica Béta eigáuyzenokoru.
— 18 A magyar rádió mikrofonja a lengyel fővárosban. — 18.40 A rádió szatu monekara. — 19.15 Hírek. — 10.35 < A mátyásniadár.. Hangjáték három [elvonásLon. — 20.40 Operaházi zenekar. — 31.40 Hitek, idöjárásjc-lentés. — 22 Tánelemezek. — 23 Ráez Zsiga eigáiiyzenckara. — 0.OŐ Hírek.
BUDAPEST n.
19.15 (írieg: c-moll szonáta. — 20 Hírek. - 20.20 (1. Réthy Pál sakk-elöadása, — 20.50 Toki-Horváth Gyula cigány eoneka ra, ~~ 21.30 I döjó rásjelentés. H6CS.
18.20 Haydn ós (iluekiáriák. — 18.45 Dalos, zenés tarka est, — 20.15 Lipcse és BOCS közös Ostje. — 22.30 Könnyű bécal zene.
Csütörtök BUDAPEST 1.
0,45 Torna, — Utána hanglemezek.
— 10 Ilitek. - 10.20 Felolvasás. — 10.15 Felolvasás, — 12.10 Dahyl Jó-zser cigányzenekara. — 12.10 Hírek.
— 13,20 Időjelzés, idöjárásjclenlés. — 13.30 Országos Poslá szene kar. — 14.30 Iliiek. — 14. lő A rádió műsorának is-mertetése. — IS Arfolyambliek. — lö.tü Flsolioff (ivutáné előadása, —
10.15 Időjelzés, idöjárásjelentés.
17 Iliiek szlovák és mszin nyelven.
— 17.10 Nosz Gyula előadása. — 17.10 Tánclemezek. — 18.20 Sebenker Zoltán előadása. — 18.50 Csuka Héla viola da gamba számai. — 10.15 Iliiek. — 19.25 Hat hónap története.
iiangicivétei. — 20.35 a lengyelországi hangverseny Ismertetése, — 21 .Nyári
este Chopin szülőháza elölt.. — 21.40 Hírek, idöjárásjelentés. - 22 I-rancia oiiercttrészlelck. — 22.35 Weidinger Bue szalonzenekara. — 23.30 Fátyol Jancsi cigányzenekara, — 0.03 Hűek,
BUDAPEST IL
10.30 Felolvasás. - 20 Minsk. -20.20 A rádió szalonzenekara, — 20.50 Kosztolányi Dezsőné elbeszélései — 21.40 IdőjárásjcietUés. BECS,
8 Lemezek. — 8.30 Könnyű zene.
— 10 Népdalok. - 12 Déli \'zcno. -14.10 Szórakoztató lemezek, — 10.30 A Winklcr-uövérck dallemezei. — Ifl Szórakoztató zene.
18 Tarka virágcsokor. — 18.30 Ka. tonatene. — 20.15 Bűnügyi játék pályadíjjal. — 21.30 Szaloimégycs. — 22,30 Stuttgart.
nem Irta ulá megfelelő szánni választó, csuk egy példányban készttették el, az aláírásokat nem hitelesítették, a választól névjegyzékei nem csatolták és a költségeket sem tették Je elörC A másik petíció a sármezei volt, ehhez íuj beadvány érkezeit, IgyttJ tárgyalási napot tűznek kj. , . I
VlLAGGA FUTOTT
egy 400 lóból álló bugaci ménes, aoiOlyel egy ]>ctézö bögö!y-raj támadt meg. A csípésektől megvadult állatok egy része Kecskemétre szaladt be, almi nagy riadalmat okozott. Az álakat lezárták és így Kceskcniétcu 84-ct, Kőrcsöuybeu 70-ct, Ja kunszálláson üű-nt és Oi\'dováuybtm 04-el sikerült elfogni. A hiányzó lovukul még keresik.
Az egerszegi Move jubileuma
A Müve Zalaegerszegi Sport Egylet most ünnepelte fennállásának 25 éves jubileumát. Az ünnepély zenés ébresztővel kezdődött. Utána szentmisén és istentiszteleten veitek részt a tagok. A hálaadások után a Move pályán dlszf el vonulást rendeztek. Elől ment az elnökség, majd a zászló alpit dr, Zsldő Sándor vezetésével^ lövészek, utánuk a különféle szakosztályok dresszben, a futballisták, céllövök, atléták, temuszc-zők. A felvonulás nagy sikert aratott. A jubileumi közgyűlést a felvirágzott tribünön tartották meg. Ott voltak dr. Brand Sándor alispán, a ho-.védség képviselői, egvházak vezetői, hivatalok kiküldöttei slb. Az elnöki megnyitót vitéz Hoiváth Bertalan, az ünnepi beszédet dr, Árvay László mondta. Utána a kitüntetések, ezüst érdemplakettek, ezüst ér mek szélosztására került sor.
Óriási érdeklődés a vasárnap! atlétikai verseny Iránt
Vasárnap délután 3 órakor kezdődik a kerületi atlétikai verseny, amelynek országos jellege van és u sportközÖíV-ség szempontjából a« idei évad kimagasló eseménye. Nemcsak egész Dunántúl legjobb atlétáit fogják látni és u legszebb versenyszámokban fog-nuk gyönyörködni, de kimagaslik mindenből a márkás női tornász-csapatok t bemutatója, A szüueteklea a leven lé. zenekar szórakoztatja a közönséget. Hogy minél többen részt vehessenek az aüétikai versenyen, filléres belépőjegyek lesznek,.
A vasárnapi nagy sportesemény iránt óriási érdeklődés nyilvánul meg nemcsak Nagykanizsán, de egész Dunántúlon,
Motorvezetők figyelmébe!
Vezetői igazolványok kicseréléséhez szükséges fényképe-kert az eléírt méretben olcsón és gyorsan készifek,
. VASTAGH BÉLA fényképész, Nagykanizsa
Hősi naptár
Drégely vára elestének és vitéz védőjének, Szondi György várkapitány hősi halálának napja. Ali budai basa
_ugyanis a törölt terjes/.
1552.TII 5, kedés folyamán 10.000 fö
——"-|-nyl török hadával az
Ipoly völgyén át a felvidéki bányavárosokba vezető utat védelmező — I]iolyság környéki — Drégely vára alá vonult, amelyet Szondi György várkapitány mindössze csak 110 főnyi véd őrségével védelmezett. A törökök július első napjaiban kezdték oz ostromot és mindjárt másnap roirAntj lőtték a gyenge kis erősség főtomyátM ntüly ZoUai János hadnagyot és a torony védőit maga aki temette. I)o máshol is réseket lőttek n törökök u gycugo várfalakba, aminek láttára Alj basa bámulva u hősiességet, amellyel a vitéz várparancsnok és katonái « teljesen kilátástalan küzdelemben állhatatosan kitartottak és sajnálva a derék vitézeket, akik ekéjien előbb-utóbb elpusztulnak, a szomszédos Nagyoroszi Márton nevű papját, mint Szondi jó barátját, azzal az üzenettel köldótic a várba, hogy Szondi adja fel a különben is roiphiá lőtt részkel s egyúttal hitérc fogadja, hogy az ösz-sz«s várbeliek minden vagyonukkal szabadon elvonuHintnak. Ainde Szonki a gondjaira és becsületére bízott erősséget semmi áron Mm akarta fel-adni, miért is azzal válaszolt, hogy kegyelmet ptm fogad el, a várban akar meghalni és ezt már igy is határozta el. Az ostrom ennélfogva tovább folyt. A falak omladoztak^ u roliamok megujultak, u várbeliek pedig alig viszonozhatták a füzei, mert elegendő löszerük sem volt. így tehát Szondi azt a kőt árva riut, akikéi még az előző évben magához vett és akikből derék vitézeket akart nevelni, két török fogoly kíséretében díszbe ől-töztelvo Alihoz küldte azzal az üjzc-r.cttel, hogy a várat az utolsó leheletéig oltalmazni fogja, de hü elesik, legalább holttestét vitézi módon temettesse el, kedves aprődjaluak pedig viselje gondját és vitézekké neveljo őket. Amikor pedig ezeket elindította,, minden jószágát és a vár minden kész letét "írnak udvarára hordatta, hol elégett© azokat és a lovakat is leölette, nehogy azokon a török még a magyar ellen harcolhasson. Utána pedig a résekhez sietett, amelyeken ke.-csztüi u törökök ekkor már sürü tömegekben benyomultak a várba és\'lelkesen buzdítva katonáit, maga Is hősi elszánt, sággai harcolt. Eközben tórdéu súlyos t.c)xt kapott, mely lábszárát is összeroncsolta, amiic féhérdre ereszkedve folytatta a harcot mindaddig, amíg közvetlen közelről le nem lőtték. Ekkor a nekivadult törökök,\' akkori Szokásukhoz hiven, levágták a fejét, majd a hős védő még életben maradt maroknyi csapatát majdnem egy szóiig kardélre hányták. Ezzel Drégely várának sorsa ezen a napon megpecsételődött, AH basa tisztelvén a hőst, Szondi Györgyöt a várral átellenben fekvő, úgynevezett Kccskchcgycn, temettette el és sírhelyére a vitézeklet megillető zászlós kopját tüzelte kL hadd tudja meg uíiUjdeukl, hogy ott igazi, derék vitéz hamvai nyugosznak, Szondi György bösi Iwlálát és emlékét kortársa a lantos Tinódi Sebestyén énekelte meg egyik elbeszélő költeményében, míg néhai Shnor János csztorgomí Iierecgprimás 18854*0 azon a lielycu építtetett kápolnát Szondi emlékére ahová a hős várkapitány teleinél Ali hasa állítólag eltemetteti^ I)e őrzi ezt a hősi nevet a ni. kir.
1S35. juliua 6
«ÄL\'AJ RÖ2LÖNW
7. honvéd tüzérosztály is. F.z az osztály annak a liadícslnclí a V.telékél* tartozik, amelynek területén Drégely várának Tomjai állanak. A 7. honvéd tüzérosztály léhát arról a vidékről is ¦sípja legénységét, untely egykor la-nnja voit Szondi György Iiösi harcainak,, öiiMiiidbzőim hnmnas küzdelmének és még a halálban is dicsőséges elmúlásának,
— (Pénteken kezdődik iemét a -nagy kilenced")
A ferenrick plébánia templomában csütőrlök délután í\\ órakor Szem ,.m h-sz Ol táriszehtségki tétellel. Pénteken kezdődik ismét a .nagy szcnl kilen-cedi Jézus szentséges Szive liszté. leiére (minden hó első péntekén folytatva). Vegyünk hűnél többen részt a Jézus sien^éges Szive kultuszának eme ragyogó megnyilvánulásán.
— Dr, Langmar Lipót Nagykanizsán)
A képviselővé megválasztott Ifoss József dr. apát püspöki frodaigazgató helyére újonnan kinevezett dr. Leng-már Lipót Igazgató vidéki látogatása alkalmával Nagykanizsára is ellátogatott és íelkoresle a\'Ferenciek plébániáját, valamint a7, egyházközséget, majd utána kiment Lispene, ahol megtekintene az olajfúró teleiét.
— (Blről és Ügyvédi vizsga)
Dr. Gerencsér Józsefi, nagykanizsai kir, törvényszéki aljegyző a napokban nagy sikerrel tette le az ügyvédi és bírói együttes vizsgát Budapesten,
— (A zului orvosok közgyűlése Hévízen)
A Magyar Orvosszövetség zAlamcgyei riókszövetsége vasárnap tartja idei rendes évi közgyűlését dr, Jancsó Benedek zalaegerszegi igazgató-főorvos elnöklete alatt Hévízen. A közgyűlésen kari kérdések kerülnek tárgyalás alá. Nagykanizsáról is Szép számmal vesznek részt az. orvosok a közgyűlésen.
— (Nemes szivek példája)
Bizonyára sokan ismorik azt a telje, són árva tisztvisclönőL aki hét év óta betegen fekszik és nmnkátalan* ságra van kárhoztatva. Sok megértő léWk, főleg a Keresztény Tisztviselü-nők igyekeztek rajta segíteni. Dr. Kesztlcr István főorvos több mint egy esztendeje gyógykezelte ingyen. Most állapota annyira juvitll, hogy sürgősen -szükségessé volt még egy (fíFdő.buia. Berlin úiróTÍa állami ta-jiitónö, Zala N\'olli izankíiszWiselönö gyűjtést indítottak a beteg leány érdé-kében és sikerült is 120 pengőt összegyűjteni, amely lehetővé fogja tenni, hogy a szcrencsélicn teremtés ^egészségi állapota helyrecaÜljon, Számosan járultak hozzá 1, 2 sőt 5 pengő adományukkal, de voltak a bibliai filléres asszony köv*töi is. A város" 10 pengőt \' udott. Az évek óta beleg tisztvisoLőuö lcftsegltésén! megmozdult a város nemes szívű közönségének embertestvéri érzése és hisszük, hogy ez lehetővé teszi a teljes felgyógyulásl. A nemes lelkek fogadják a nyilvánosság előtt egy hálás sziv köszönetét. A jó Isten minden egyes névtelen adakozói ezerszeresen megjutalmaz,
~ (Tűz Klskanlz&áu)
Kedden délután ismét felhangzott a város utcáin a tüzollóság szirénája.
Ktskiuiízsán a Varosdi utca l-l. szám alatt lakú Tímár János gazda udvarán az istálló-pajtája hirtelen kigyulladt. A tűzoltók percek alatt megjelentek a helyszínen és sikerüti is nekik a tüzel lokalizálni, A tüz Így szerencsére a házra nem terjedt át, azonban nz Istálló-pajta nagyrésze Joégelt és a benno levő gazdasági felszerelés, kocsi, széna a tüz martaléka .lett, A tQí keletkezésének okát a folyamatba.tett vizsgálat deríti majd ki.
BIZTOSÍTSON TÜZKAR ELLEN, KARA MEGTÖRÜL 1
ZALA! KIS HÍREK
I)r. SzCiecz hiire keszthelyi prem. gimnáziumi Igragató és Horvátit Antyj gimn. tanár most minepeHék pappá-szentel Ősüknek 25 éves évfordulóját.
Itatás István zalaegerszegi tb. főszolgabírót lluszlra árvaszéki elnökké
nevezték kl,
Ilári János pórszombati Un gyü-
mölessze<lés közben leesett a fáról. Súlyos állapotban szállítotlák a zalaegerszegi kórházba.
László Gáborné* a balatonfüredi hl-lolszövclkxvct igazgatója iwik [intal felesége a vonat elé Vetette magát)) A kerekek leszelték az öngyilkos asz-szony fejét.
— {Anyakönyvi hírek)
Az elmúlt héten Nagykanizsán !) gyermek született, n fin és :i leány: VUbelm József kcicskcdö ,sCgé<I és Vida Honának
rk. fia, Kassai Gyula gyári tűzoltó és Tóth Máriának rk, fia, Szokol István földműves és Horváth Máriának rk. leánya, I.ntár JózseJ nyug. katona és Németh Jidiaimánah\' rk. fin, ska-ncez István bádogos 6* vízvezeték szerelő segéd és Virág Máriának rk. fia, Kovács István Máv váltókee/elö és Bor Lídiának kellő ref. leánya. Házasságon kívül született 2 fíu. _ Halálozás három volt: Kőszegi György né Karikás Anna rk. 53 éves,, id. Gálba István eltartott rk. 83 éves< özv, Róth Iicrmnnné Tóth Rótt rk. 66 é\\es. — Házasságot négy pár kötöll; Falus Péter (elváH) borbély rk, (Érsekújvár) és Kállay Mária női
fodrász segéd rk., Tamás István Itt\', kir. |x)slaaltiszt rk. (Budapest) és Fekete Anna Ilozália rk„ Ozoini ]>e-renc városi, tisztviselő rk. és Piisoftzkl Erzsébet rk., Kovács Ijijos szabó se. géd rk. és Kovács Ilona rk,
— (Letartóztatott merénylő)
Garobone községben ogy fiatal legény durván rátámadt és > sitlyosnu in-znlíáll egy 15 éves leányi. Feljelentésre n csendőrség erélyes nyomozási folytatott te, amelynek eredményeként
gyamiba került Tólb Ferenc 21 éves hentes legény ,aki néhány nap/óta Nagykanizsán, a Teleki utcában Cgyjk hentes mesternél volt alkalma, zásban. Tóth Ferenc (Dénest) tagadja a terhére roll bűncselekményi, dc u
csendőrség nyomozási adata] alapján behozták a nagykanizsai ugycszségro. l)r. Almássy Gyula vizsgálóbíró letartóztatásba helyezte.
- (Letartóztatott betörők)
Varga György halatouiijluki föld-mfnes feljelentést loll a csendőrségen, hogy ismeretlen let le.jck beh.nl illa\'; a lakásába és elvitlék 300 pengd. I. A csendőrség liumarosan kinyomozta a letteseket Dódizs József és Lucz János személyében, akiket sikerült is elfogni, A lopást mindketten beismer, ték, de a pénztunár nem Indiák viasszá adni, mert azon megosztoztak,-Bódlza menyasszonyi ruhát vásárolt a jegyesének, a másik felél meg Lucz elmulatta. Mindkettőjüket\' letartóztatták.
— Bútorokban a Kopsteln-cég vezot. Modern minta termeiben a legfőbbet a legolcsóbban mutatja be, kedvező .Iza-in Teltételek mellett
Rendetlen bélműködésnél és az ezzef kapcsolatos emésztési zavaroknál, vértődulazoknál, főfájásoknál és szédüléseknél igyunk egy ideig reggel éhgyomorra és esetleg esle lefekvés előtt is egy félpohár természetes Ferenc József keserüvizet. Kérdezze meg orvosát 1
Pár szó a gyümölcsértékesítés lehetővé tételéről
Az idén roskadásig rakta meg terméssel gyümölcsfáinkat a Gondviselés jóságos keze, Olcsó is a gyümölcs, különösen a falvakban. De még milyen olcsói — A határszéli Murakereszlur állomása mellett pél dául egy-egy tele sapka cseresznyét, meggyet stb-t 6 - 8 fillérért vásárol nak ai ide átjáró jugoszláv kalauzok. Veszik is szorgalmasan és fogyasztják már kora reggel a friss gyümölcsöt. És jól van ez igy. Hiszen a helyi gyümölcsforga\'omnak túlnyomó réize ugyls az állomáson bonyolódik le. Csak hadd vegyék és egyék hál és hadd vigyék el az izes magyar gyümölcs jóságának és olcsóságának hírét a kalauzok, minél mesz-szebbl így tán eljut annak híre oda is, ahol keresik és jól fizetik az Ízletes, friss gyümölcsül.
Csillárok,
falikarok,
éljeliszehrény-lőmpiih
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. m
ru/nhfcíiiit U
NAM
eredményt
Igaz, hogy ez nagyobb mértékben csak a fuvardíjak tetemes csökkentése esetén valósuthat meg. De hát legalább kifelé, az export érdekében Ián ilyesmire Is hajlandók lesznek az illetékes fórumok, meri hiszen a kicsi haszon, de nagy forgalom elvét ma már az egész világ Józan kereskedelmi fölfogása magáévá tette... Csak minálunk ne értenék meg?
A belföldi forgalomban ugy is megbénítja még mindig a gyümölcsértékesítést a hihetetlenül magas szállítási ár és ennek kapcsán a vételkedv csökkenése. Ugy annyira, hogy kicsinyenkiut ott tartunk, ahol évszázadokkal ezelőtt tartottunk, vagyis, hogy gyümölcsét csupán az a gazda tudja csak értékesíteni, aki saját szekerén a városba szállítja, vagy akinek családtagjai szétkosarazzák azt — Ezt a jelenséget széltében - hosszában Így látjuk már ma is.
És nem csodálkozhatunk rajta. Én legalább is cseppet sem lepődöm meg miatta, pláne, ha számba veszem azt, hogy mennyit fizettem magam is a postán, egy kosár gyü-mölcs után portóképpen. Pedig nem volt nagy a csomag. A kosárral együ t nem is egészen 11 és fél kg. Nem küldtem Jeruzsálembe, de még csak Makóra se, csupán Budapestre. És a kosárka gyümölcs portója mégis 1-50 P volt, tehát több, mint amennyit az egész szállítmány ér, ha pusztán csak az anyagi ériéket számítjuk.
Igaz, hogy más szemüvegei nézi Á.s látja a dolgokat a szálliló és máson a szállíttató, de azért én mégis felteszem a kérdést: nem sok ez egy kissé? És kérdem, nem tekinthetnénk át közösen egy és ugyanazon szemüvegen ezt a kérdést? Egy olyan szemüvegen, amely se a szállítónak, se a szállitlatónak nem mutatna se rózsaszint, se feketéi, de amelyen végre meglátnánk a sok-sok városi és ezek révén a falusi kisegzisztenciák érdekelt is — ezen a téren is?
A .világért sem tételezem fel a segíteni akarás hiányát, de ha az tényleg megvan, miéit krajcároskod-nak és miért nem teszik lehetővé hát, hogy friss levegő, u| ás szociálisabb szellem és általuk pezsgőbb élet induljon meg a gyümölcs-értékesítési lehetőségek terén is! ?
Miért kell megnyúzni a vállalkozó szellemű — és vele az „egyszer volt Budán kutyavásár" mondáshoz hasonlóan, a témának megfelelően azt mondani, hogy — egyszer küldtem Pestre csomagot...?
Tekintetes M, Kir. Posla I
És Tekintetes M. Kir. Va::\'it I
Uj díjszabást kérünk I K. A
¦M3A1 !
im, iuiiuB e.
A ZALAI KÖZLÖNY MENETRENDJE
Érvényűt. ¦ 1038. májusi l5-t8..
Ruykuliia állomásra érkoxö is u ouuiw Induló lonatokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p.u._
Voo.l A Vonat KMlai- KhiOwíj Sazlir BfJ.llr. Vomi A vonal Bpft.UAt Ml. K.lllh.lj|{Kknllti.
neme lUht ,. 1,1 ^ Ifkízlk •úm neme W;i 1,1. \'518 rtl Indulj r« *rk. \' 5-5C1 7-24
(!!07 Qrv. 5\'44 é-5Ó á-57 9 4Ü 1240\' Szem. V
22371 Slnauló 6011 7-54 _ 1212 Szem. v 6-45 1113 11-26 1303
22273 Slnauló 808 9-20 957 — 2202 Oyv. 7-20 10(0 10 05 11-15
1219 Szem. v »44 10-55 11-39 1600 1202« Oyv. 8 10 — ! 11-25
224J» Motor v 11-35 — 13-38 19-45 1222 Szem. v. 8b0 13-37 14 00 II1528
1203\' Oyv. 13-55 16011 15-13 18 10 2234\' Slnauló 15-22 16O0 17-36
1221 Szem. v. 1430 1602 lli-14 20-46 !204» Gyv. 14-10 16-51 17-05 18 10
1211 Siem.v. 15-45 I7\'01 17.46 2115 1214 Szem. V. 14-65 1832 18 55 20-20
12411 Motor v. 17-50 — 20 44 _ 2238a Sinautó — 20-22 10-33 22 08
1101» Oyv. 18-30 __ _ 21-45 1208 Oyv. 2015 22-55 23-05 0-04
2201 Oyv. 1841 1649 19-56 22-40 1220 Szem. v 22-25 2-49 — <-42
1219 Szem. v. 23-45 1 15 1-38 6-15 1
\' Közlekedik Nagykanizsa-Slólok közölt VI. 25.—IX. 10-Ik.
\' Közlekedik Nrgykanlzsa-Balalonbogtár közölt VI. 25-IX 10-lg
a Közlekedik Nagykanizsa—Bnlalonazenlgyörgy, Szcnlgyörgytöl Székesfehérvárig 2223 sz. személyvonalra átszállással és Székesfehérvár 1231 sz. személyvonatra átszállással VI. 25.—IX. 10-lg.
• Közlekedik V. 29-én és VI. 25-1X. 10-lg NagykanlzBU-BpesI déli p. u. közötl.
6 Csak Balatonboglárig közlekedik.
a Roma—Velence—Nagykanizsa Budapesl nemzetközi vonat, csak Nagykanizsa, Batatonazentgyörgy, Székesfehérvár, Budapesten áll meg.
7 Közlekedik Balatonboglár-Nagykanizsa között.
a Keszthely-Balatonszentgyörgy közt csak VI. 25-IX. 10-lg közlekedik, Nagykanizsa- Bpest közöli V. 27-én és VI. 24—IX. 9-lg.
Nagykanizsa—Szombathely—Sopron
«...Ina \' Eg.rií. SlOMb.t- 1 Sop\'o.b. Sopron- Siombil- (,.,.,. K.nlr.l-
rűl In*. trk. k.ljr.í.k írk. ból hd. h.l.\'il Ind. Indul >. Irk.
_ 1410\' Oyv. \' 38 _ 3-37 1409\' űyv. I\'87 _ 3-14
14122 Sz v. -.57 6-45 717 901 1447 Molor .,- \'— 5-50 7-25
14223 Sz, v. ?40 714 7-56 9-23 1417 Sz.v. 5-30 7-25 8-15 9 39
1442" «¦,1«. 7-27 8-33 | 9-50 — 1415 Sz. V. 10 04 11-37 1216 13 45
140» Gv. mot. 945 10-54 1 11-25 12-32 1423 Sz.v. — 13-40 14-18 15-11
1414 Sz, V. 11-30 1301 1339 15-48 1433 Sz. v. 13-49 1514 — —
1444 Sí V. 13 59 15-26 — 1401" Qv.mot. 15-33 16-31 16-38 18 07
1416 Szv. 15-52 17-36 18-10 2004 1411 Sz-v 19-25 21-51 22 00 23-26
1428« Szv. 2026 21-40 22-36 _ 143« Motor 001 1-11 — —
14387 Motor — — 22-45 23.55
1 Egyelőre nem közlekedik.
> Közlekedik VI. 14-ig és IX. 16-tól Nagykanizsa-Wien Slidbf. közölt, a Közlekedik VI. 15-101 IX. )5-Ig Nagykanizsn-Wien Südbf. í-özölt * Közlekedik Nagykanizsa Zalaegerszeg között héttőn és szerdán, Zalaegerszeg— Szombathely között naponta.
b Közlekedik Pécs—Sopron közölt.
o Közlekedik VI. 25-IX. 8-ig Sió fok-Nagykan iz*a~ Szombathely között ( \' Csatlakozás az 1410, 1409 sz. vonalokhoz VI. 25-IX. 8. közt Szombathely— Sopron között.
Nagykanizsa—Barcs—-Pécs
I «.„k..J. ii.íril Indul írk. Plcir. írk.
2120 5z.v. II" 4-Ü7 652 H5I
2439 Motor - 12-63 14-30
2414 Sz. v. | 1354 16 21 1748
2406 Gy, mot. 1815 19-49 20 53
2418 Sz. V. | 2023 22-17 23 43
2406 és 2407 vonatokhoz közvetlen kocsi Becsig, a Sicgfricd helyett. " Csatlakozás Bpest Keleti p. u. felé Gyékényesen.
Nagykanizsa—Qyékényes—Kaposvár—Budapest Keleti pu.
tutiba w. ir» Iltw.ll Bpoat «. || «. j kp. írk. \\ 1 Bpest kp. Ind W. int. !»t KHliUn M.
21101 2420 2442 2-128; Oyv. Sz.v. Sz.v. Oyv. 3-:o 4-57 11-48 23-38 3-50 [ -11 -5-42 II 7-38.1 1408 12-41 14-251 20 21 0-03 |: 5-SSl 9-49 24091! Oyv. 2447 1 Sz. V. 2407a Jtyvr 23-00 1900 5-08 22-50 1-02 7-27 4-50 1-33 803 5-20
\' Egyelőre nem közlekedik. ! Közlekedik VI. 15—IX. 14-ig.
Nagykanizsa—Mnmkereszlur—Tileszt
1208 1292 1202 1296
iyorB Vegyes Oyora Vegves (lyoni
0 24 !
6-40 | 11-33 15-50 23-38
H. 026 707 11-44 16-20 2351
Iriest
élk.
a IH
20-10
1 9-04
\' Csak\' VI. IB—IX. 14-ig közlekedik.
1207 Oyora II 2103 II 5 17 1395 1 Vegyes I - II 1200 1201 Oyora i 9 37 II 18-08
5-30 12.12 18-211
Itt
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A Ifiváros egyik elsfirangu szállodájával, a csendes ás központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern kontortlal (hideg-meleg folyoviz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Hegyen-völgyön át a legjobb motorkerékpárok
Arsi :
P 9B0-— P I2S0-— P I780>-P 22B0-—
Zündapp DB 200 . .
ZOndapp DB 250 . .
ZOndapp DS 350 . .
ZUndapp K 500 .
Kedvező fizetési feltételek I
Körzetképviselet:
SZABÓ ANTAL sportszaküzlete
Nagykanizsa, Fö-ut 5.
Geltel körjegyzőségtől.
1587/1939.
toiiilátmii ii
Oclae kfizség elöljárósága egy 3.000 kg-oi hídmérleg számlására, Oelsén való felállítására, leijeién flzemképes állapotba való liclytzé-sére nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet Részletes írásbeli ajánlatok „Körjegyzőség Oelse" címre f. évi július 21-lg bezárólag nyújtandók be zárt borítékban, feltüntetve azon, hogy az árajánlat mire vonatkozik. A beérkezett ajánlatok fölöli a község képviselőtestülete luüiis 22-án délelölt 8 órakor tartandó képviselőtestületi gyűlésen dOnt, mlkoi is az ajánlattevők megjelenhetnek. Ugyanekkor a szállítással megbízottal a község a szerződési megkOII.
Oelse, 1939. július 1.
Hajdú Pál s. k. 1870 körjegyiö.
Otcsene&jjSt
szémkozhalik
M. kir. minisztérium 990/1939. M. E, számú rendeletében előirt
kapható
jiiiltiiíis, dog? Élptosl
APRÓHIRDETÉSEK
10 Molo CO miir, nilndtn lovíbbl \\tt> 4 fillér.
. ÁLLÁS
¦•Járákiat felveszek. Magyar-u. ll/a. *
FéíflMabÓaéghoz Itut tamoMü* Jk felvessek. Bazár-udvar, I. em., 4. J *
Megbízható, tisztességes h»|Ar黫 keresek aionnalra.. KUfaiűdy-u. 6. 1881
TaNuIéUAttyt felvesz Brónyaí Divatház, Horthy Miklós ut 1. *
Ügyes, tiszti ¦•IAr«H«i tó Hxetéml [•trestlnk, Cim a kiadóban. 1887
ADÁS VÉTEL
Etaói k«raak«rfelmlata könyvek eladók Örhi*-utca 3. alatt. •
Ananász, rózsa, fcijszin kaitok dunszf-ba kapható termelőnél, Cteagery-ut 19. *
Jókaiban levő oyarmakkoouit veszek. Cím a kiadóban. 1878*
Harmadtkas polgári éa hatodikai (dnv naxltla ta.nkflnyv«k eladók. Só-u. 7. *
ElflMoba-kurkolMt tükörrel eladó. Klnüsy-u. 8. \'-\' *
... Kevetct hasznait férfirakAk eladók. Magyar-u. 2 , Báron-varroda. , f
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
fliramuobAai utcai Otszkomtortos. kAt«x«hAti aiöasoíite udvari lakát EdtvBs-tir 2.; fc-Mstavkaai udvari Ukái Király-u. 2. aionnal, vagy ang l*re kiadó. Szegfi Mór. 4
HÁZ ÉS INGATLAN
iHaidé Pallnban Ihisz János 34. szlmu hiza 3.500 P-ért. 1803
Khily-ntca 5. tzámu «llakl>ot kertet-hiz oladó. UÓvcbbct ugyanott. •
KOLÖNFÉLfi
M«V^praK*lflk flgyalmábol Vesetói igazolványok kicserélétihei siflkse\'-ges fá^vbéptket ai előirt méretben olcsón é» gyorííin ke«z tek. Vastagtl Béla, f*ny-kípesL, N»gykanlm.
ZAtLitl tí&X.LQ\'M
!\' (ÍI.IT IK f; i NAPILAP.
Kiadja: „KOxaaitusiul \'*¦ t. NapykaBhsa". Falclőa kiadó: Zalai Káraly. Nyomatott: a ,,i(tí/\'ir!itlits.iiji R. T. Naoykanlzia"
nyomdílibin KtigykantilaR. (Nyomii&^rt felel: Zalai Kirsly.)
00?8
78. Bvtoiyw lSii. stán.
NaCykuliM, 19». jtdltu 7. péntek
Ara 12 MII.
ZALAI KÖZLÖNY
L3*32 i
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarita Lajos
Hogyan került potom pénzért
„felvidéki áru" a Balaton-parti üzletekből a Teleki-térre
Gangszter-regény a kanizsai törvényszék előtt számtalan fejezetben
Néha valóban gondolkodói* esnek uz emberek, liogy miképpen tudnak kitűnő cipőket, ruliáfcat alig pár jien-.ri i adni u luizálói ügynökök, amikor uz üzlctcklteii uzok rendes forgalmi értőké az alkalmi árnak többszöröse. Hogy hogyan van ez, arra világos példát m 111; 11 (11 í a nagy kan U zsai törvényszék minapi bűnügyi főtárgyalasa, amely rendkívül tanulságos azokra nézve is, akik az ilyen olcsó árukét megveszik.
A vádlottak jxaclján, mint föbünös Varga Kálmán budapesti kovács segéd ült, aki rövid pár hónap alatt nem hevesebb, mint 22 betörést és lopást követett «1 Dunaföld vártól Szé-/ kesjteh^rváron és a Balaton [>arton vé-^gígwesztlwlyÁg.
Mellctlc még bul vádlott ül: liánnun mint bűnrészesek Szuronyos fegyőrök között, liárman jjciiig szabadlábon: ők vetlek meg a lopott liolmikut és ök értékcsi lelték.
Falbontás Fehérváron
A 30 óv körüli fiatatember részletesen bevallja, hogy Duna földváron hogyan fosztott ki még decemberben egy cipészmühelyt és egy kefckőtöl. A hét űriéiből 345 jicngö értékű árut vitt el és ezeket\' pótom áron részben Ő, részben pedig Slozák Lipót ncvfl barátja értékesitettc.
Székes fehér vúrolt négy üzletbe tört be egy kis falbontással. Itt zsákszámra dohánynem üt, papírárut és élelmiszert szerzett. A zsákmányt minden csell>cn Budapestre vitte Szusz Béla Teleki téri henteshez, ahol egész kis Terakntot rendezett be.1 -Szösz Béla alkalmazottja volt Slczák Lipót .-\'"ki tudta, liogy Varga honnan szerzi áru-mégis clrogadla, sőt ő volt a fő üzletszerző, mert a Iopott\\l»olmik nagy részét Ő adta cl.
A fötárgyatási terem valóságos pos tahivatathoz hasonlít. Negyvennél több I.iseli11 ii.i11yt.hl > csomag 4 fekszik ott sorban, mindegyikben lopott áru. Hgy töredéke annak, amit Varga .szertett,\' hisz nagyrészt nem lehetett már fel-kutatni, hová kerültek a láuekcrcske-deremben a lopott holmik.
Varga kicsit gondolkodik az egyes lietöréseken, de nom keveri össze fiket, emlékszik mindenre és hibátlanul elmondja, mit honnan vitt el. Ha több vau a vádiraüKin, iniut ¦\'mennyit elvili, élénken tiltakozik, de van, hogy olyat is bejelenti amiről nem is tudlak eddig még a károsultak sem.
Amikor a falbontási cselekre kerül a sor, csendesen legyint:
— Olyan rozoga és gyenge volt kérem mindenütt a mi, liogy Igazán gyerekjáték volt! — mondja az elnök csodálkozó kérdésérc.
A világ legpontosabb betörője, aki még a feszitövasat is betöréssel szerezte
Ha nem volt szerszáma, betöréssel szerzett azt is. így járl Demeter líéla székesfehérvári lakatosnál, ahol különböző fúrókat, reszelő két, forrasz-tókal vell tnagátioz és ezekkel még ugyanazon éjjel megfúrta u L*ufer-cég irodájának péuztúrszekrényét. Járt Solton Vörősvári Istvánnál, majd u következő napokban Soroksáron YVei-ter Ferenc üzletéi fosztotta ki. A biró ¦•\'\'¦"a győzi olvasni a hosszú listát: 1*0 pár gyermek harisnya, IWÍ pár férfi-harisnya, 90 ü\\eg kölni, 14 férfi se. iyem iug, 2li női ing,\' :tl kombiné, 150 pár női selyem harisnya, 17 svájci «*pk«, 187 darab szappan és igy tovább.
Varga itt is helyesbiti néhol a szamokat, de az öss/cg végeredményben h;ü) pengői tesz ki.
Hasonló\'nagy fogást csinált Slciner Józsefnél Adonyban, ahol százszámra szcre]>cl m .harisnya, cipőpaszta, pót-kávé, szappan, fogkrém, fésű, de
akad cérna, ci|>öfüző, bélyeg éfl készpénz in a listán. Ugyanezen éjszaka járt Gévui István üzleteljen is, uhon-nét cukrot, rsokoládét vilt el kiló-szám.
10 üveg lekvárral is gyanusiljr.íkí de ö erre szemérmesen megjegyzi:
— Ülnök ur kérem, a lekvárokat nem én vittem cl, de az uhuikban volt cgv tál kocsonya, azt megettem, mert igen éhes voltam.
S kisvártatva hozzá leszi:
— Kérem, irják liozzá: Két zsemlét Is ettem vclcl
Valóban -rendes betörő,, ci kelt ismerni. Rendelésre is szállítóit. Pesten orgazdái a/t mondták neki, cipő kellene, leutazott Adonylwi Simon István cipészmüholyéI>c és nemcsak cipőket, csizmákat, bakancsokat vitt H. hanem olvillc az egyik varrógép egész fejét, különböző himzőkészülékekkcl. A kár itt is (128 pengő.
Favágó lett egy teljesén kifosztott akarattyai kereskedő
Sümegen Lehner Zsigmond szabót látogatta meg egyik éjjel niár czév elején. 10 öltöny Juha, egy felöltő és pár nadrág* került innét a Teleki térre. Javarészét olcsón tovább adták az orgazdák, pedig B kár 517 j>engő.
Balatonkenesén kerékpárt lopott
Varga és azzal Polgard.il>\'1 tirent Simon István üzlete sínylette meg c*t a látogatási 850 pengd erejéig,-annyi vég vásznat, fürdőruhát, inget, ruhát, stn. vilt cL "legnagyobb fogást nzon-l>nn talán HalaÍon»kartiltyán csinálta,
uhol februárban tíndresi Sándor üz-
letét vaiősággul kiürítette. A becsatolt fénykéijeken látszik, hogy a kis hala. Ion mellé ki vegyeskereskedő üzletében az állványok üresen tátonglak a betörés után, áz áru zsákszám mont u Teleki térre. *
Kndresz Sándor el is panaszolja, hogy a betörés teljesen tönkretette^ fát és jeget vágott egész télen, Kát ki kelleti vermi a fginináziuhiból, mert nem volt pénze és \'üres volt a boltja.
\'Az akaratlyai nagy zsákmány nem sokáig lartlialott, mert március 8-án
már Akaiiban jár Varga, ahof két bőrönd re való nőj selyem liol mit, harisnyát, kesztyűt, mrdőtríkót, köpenyt, sapkákat és egyéb holmikat vitt el, A szappanok száma rtl sem egyezik. Varga csak 17 darabot vállal, de arra is megjegyzi:
— De ezen nem is érdemes vitatkozni, rossz volt kérem az a szappan mindi
Hosszú volna felsorolni, merre járt
és mit vitt el i......lenül! ez a megrög-
zött tolvaj, hisz Akaiit köpette a Nagyvázsonyi I^bbelikészitők Szövetkezete, ahonnét 21 pár cipővel lépett ir.eg, majd Balatonszentgyörgy, Kesit-Itcly, Vonyarcvashegy, ahol a Hangyát látogatta meg, majd megint Keszthely, almi Markó Gyula szabóhoz vasrácsos altlakon ment be.
— Hogyan tudott azon a 20 icnti széles és 30 centi magas vasrAcs-lukon ál bemásznif — csodálkozik az elnök.
Varga itt Is szerényen legyint:
— Nem nehéz ux, biró ur, hu valaki gyakorolja.
Két hetes házas korában került hurokra a pesti orgazda
Varga után Szusz Ilélát hallgatjuk ki, Uár a lerttceauásokhoz ő adott útiköltséget Vargának és az áruk nagy részét potom áron ö \\ctle ál^ tagadja, hogy tudta volna az\'áruk lopott származását. Arrnnézvc azonban, hogy ö mint hentes, miért kereskedett n\'ii selyem holmik kai, cipőkkel és ruhákkal, nem tud elfogadható magy-U\'á~ tatot adni. Doxa órákat 7 [tengőért, cipőket 1—8 |)cngöért veti meg Szusz Vargától és jó haszonnal tovább adta.
—• Hát hn nem tudta, hogy Varga lop, mit gondul, ltonnau szerezle ez a kovács regéd ezt a rengeteg árut, selymeket, ruhákat, cipőket? — kérdi az elnök. ¦ , :
— Azt hitlein, szegény szülök gyermekű és vagyont akar gyűjteni, -~ Imngzik a furcsa válasz.
Slczúk Lipót, Szusz ulkalmazntljn iio.ii tagadja, hogy részese volt uz .üzletnek, tudta, hogy lojx>U liolmi. kat árul. 0 írum mondta gazdájának^ hogy Varga tolvaJiásMI él, do tudniu kelleti, hisz éjszakánként a <muríká-
boL műidig Szuszhoz ment u zsákmányt lerakni.
Szusz göndör feketehajú fiataleni-ber, liangosan rimánkodik e vaUomA-Ksykru és cli>auaszolja, hogy kétlívles házas volt, amikor őrífctlje veuék, de esküszik, liogy nem tudott séminkről, ö csak — mint a Teleki léron szokás - jó üzleteket a kari kötni ós nem érdeklődőit az áru eredete után. ,
Tagadja bűnösségét Hujdók [slván is, aki /--ni. ím).--, vujügyiiök utján vette olcsón a Bftlftton-nertján szer-zelL de .felvidéki- áruként eladott ruhákat és szóseleket.
Hajdók t(8 é\\es, bünlelve soha volt, valamikor őnáUö válla|koz.\'i vott, csak miután tönkrement, nyitod kis üzleiel l^estszenterzsébcteo.
Zsidi Ujos vajügynók Vargával a toloncházban ismerkedett meg. 0 Is jó üzleteket csinált, inert mi.\'-i nélkül vellc Vargától az árut, busás haszonnal eladta és csak azután fizctelt Var. gúnak.
A zsidókra panaszkodik a betörő, jakik „lefölözték a hasznot"
Kupsza János és Bóka Julianna ¦«ninak még orgazdasággal Vádolva.
Rengeteg a sértclt, akik-mind rendre ohnojodják, hogy vetlek észre a betörést, mit vittek el stb.
Varga az utolsó sió jógiin chnondju, liogy ő járt tulajdonképpen legrosz-szabbul, mert kb. (Í000 i>ctigő érlékü árut lopott össze, de ö müidöss/e cxik
500 i^ngől kajMill értük, azt is csak resztetekben tudta megszerezni, fele ráment utikőltscgre, élni igy is csak szűkösen tudott.
A rendőrségi kihallgatáson Is már azt ]Kiuaszolta:
— Nem üzlet ei kérem, az ember rengetegei összckjp, aztán itt is a zsidók fölözik le ariutsznot.
A törvényszék Ítélete
A hatalmas anyagú bűnügyben egész napi tárgyalás után este hálóra után hangzik el\'az Ítélet. Varga Kálmánt 22 rendbeli lopás bűntettéért ötévi szigorított dologlzázra, Szusz Bétát héthónapi\' börtönre, Slezák Lipótot .egyé^ Izörtönre, Zsidi I^tjost liathöoapi börtönre, Hajdók IstVánl |>edig H luinajíi fogházra, ítélte a bíróság orgazdaságért. Kupsza Júuost és Bóka Juliajiu.il fel-
mentették.
Slezák ós Zsidi megnyugodtak az Ítéletben, igy az^ö büntetésük jogerőssé vált. Varga sokai ta a büntetést; fellebbezett, hasonlókép fellebbezett az ügyész Is. \'.
A tárgyalás ulán a rengeteg lopott holmit kiadták a károsultaknak, de az osztozkodás még órákig eltartott.
,.......
DABAl KÖZLŐNK
TELEKI PAL gróf nilolMlcicliKV köt szerdán délben mósfélórás ki-Mlg.iliWm fogadta a Kormányzó. A miniszterelnök az Időszerű kormányzati kérdésekről számoll be
A SVÁJCI KÖVET vlllásreggelii adott Csdky István gróf külügyminiszter tiszteletére. , i
BUVARHARANGBAN a föld ésviz alatt dolgoznak uz yj \'li^zahid munkásai. 18 méter mélyre kell leverni a cölöpöket a víz alatt a sziliig tá> lajbnu. 1911-i« készül el a tiszii. polgári uj hid. ,
20 EZER MA2SA ká\\é(. 256 ezer mázsa déligyümölcsöt és 1977 mázsa könyvet hoztunk 1« az elmúlt évben külföldről.
VILÁGKÖRÜLI repülőuija urán Budapestre érkezeit Öarfl Adáms holland tanítónő. Innen Bankogba utazik.
WERTH HENRIK gyalogsági tábornokot, aki a némel hadgyakorlat meg ekhdésére Berlinbe érkezett Hitler birodalmi vezér szerdáu délben kihallgat ásón fogadta.
FEL AKAtSZTO TT A nwttfat Pap Ferenc budapesti nyugalmazott ezredes. A házvezetőnőjén, amikor fcl-fedezte a lakásban a lógó holttestet, kitört az elmebaj és dühöngeni kezdett. A szerencséÜen asszonyt nz \' angyalföldi elmegyógyintézetbe szál* Utol Iák. 1
A BELGRÁDI DERBYT magyar lo vas, a világhírű Schejbál József zsoké nyerte hamm hosszal előzve a szerb zsokét. Egész Belgrád ünnepelte a magyar lovasokat.
70.000 VÁLASZTÓ nem szavazott pünkösdkor Budapesten. Aki kellően nem igazolja a szavazástól való tá. .olmnríidásal, súlyos pénzbüntetésre Ítélik- |
5k%
LEZUHANT egy olasz vkl repülőgép Nápoly mellett és a gép öt főnyi te-géuysLge szörnyethalt.
KiHALYi sajtófőnököt nevetett
ki VI. tíyflrgy «ngol király. Ez ar. első ilyen állas Anglia törléne lében. Amerikai utjának u tapasztalatai bírták rá erre az elhatározásra u királyt.
ELTŰNT ljeugy«4or,izágban két német kératvra\'tő. Egyik Lolzban, a másik Leoiibvrgbom Vasárnap óta egyiket sem találják.
SPANYOLORSZÁG már megkezdte az előkészületeket Ciano fogadtatására, A lapok részletesen ködik az ünnepélyek programjait
ami- kik u;.\\ \\ a nagy hőség miatt nem hajlandók dolgozni a szenátus tagjai. \\\\ .Kii,,ir;i,.i.i,.iii elviselhetetlenül forró a nyár. KooMiweiUiek még ez is) nehezeit a tervély hegy a semlegesééi) törvény módosításai teli. alá tióttat a nyári szünet előtt. jL
UJ MlvNlX>KtíSZ0Lf:Kl-;iKlí.tí4-.*mea tudják mcnlcgoi az ojassojLltf ulsúlyedt toiujeTulattjáróiknt. A pWhi hadikikötőben most próbáltak ki uz uj találmányt és nagyszerűen bevált,^
A GYÚJTOGATÁSOK és robbanások még mimlig tartanak Azifáiában. Egy Juuttuuyag raktár, iBgy gyarmatáru liagyraktár és egy íoldalatti vflsut állomái a kit a 1üzvéf>i áldozata isinél,
A vesék megbetegedéseinek kezelésében a tisztán természetes .Feremj*József" keserűvíz, mint
Sors, biztos és rendkivQl enyhén tó hashajtó, gyskran rendkívül fontos segédeszköz. Kérdezze meg orvosit t
Ilovszky János országgyűlési képviselő pénteken délben érkezik Kanizsára
A párthSlylségben fogadja a poJgár*ágot ügyes-bajos dolgaikban
1639. lullm 1
Hovsjky János országgyűlési képviselő, a Baross SxAvelség országos vezére holiiltp. pénteken délben ér. kc/ik Nagykanizsait h .gy « válnsz-
lóközonség rendclkeaénérc álljon.
A vas-Ili állomáson dr- Tholw.iy Zsigmond, a ker0lol«zet<5 helyette-sc fogadja, majd azonnal o Magyar
lílcl PdrIJa helyi-igébe Ind-jlnak, o h>n ll,iv»zky János képviselő a legnagyobb készséggel \'I" berkinek rendelkezésére ügyes-bajos dalgiiibnn.
Ilovszky János képviselő pénteken este " fél 7 órás gyorsvonuttal rjta. zlk vissza Budapestre.
Az iparosság nemtörődömsége veszélyezteti az iparosnyugdíj kérdésének megoldását
Nagykanizsán Samu Lajos, ¦tnngy-kanksaif\'Jparteslfilet elnöke vet.e kezébe a magyar ip,ir.>s]iyjgdij-kér\'. dé^ét és fáradhatatlan munkásságának kö-szöiihetö, hogy végiv uzlPOK is napirendit; tüzle a legfontosabb ipan>sprohiéma megoldási tervét. Samu Lajos javaslatai alapján megkezdték az elömjnkálalokat a kor. mányhoz benyujiandó inem>>randuin hoz é-s javaslathoz. f
Első dolga voll uz IPOK-iW\'k, hogy megküldte a statisztikai kérdőíveket az összes IpaitestüIüU\'knek,hogy uz lagjaiv.ü kitöltesse és kitöltés l\'s aláírás fjtán feldolgozátsru visszaküldje. Csak így kaphatnak való képet az ország iparosságának helyzetéről, minden egye:, tagjának személyi viszonyáról. I
A 380 magyar iparic.stülctböl a mai napig 108 még csak válaszra sem órdemesiiette az országos központot, amelynek állandó nyngdijbi-; zotlsága szeretné mielőbb niegbUanji a uyagdijkérdé-s ügyét. A többi Ipartestületek is nagyrészt ugy küldték
be az egyszerű adatokat, hogy azokat csak nehezen lehet felhasználni s a nagy cén-a feldolgozni. Ilyen körülmények közölt maga az Iparosság az, amely megnehezíti érdekképviseletének munkáját. A legkomolyabban tehát maguk az iparosolt vészé* lyezlellk qftját ügyük rrwgoldámt és helyzetük ji\'blirafordulásál. Az országos nyugdij-blzoltsátf épp ezért elhatározta, hogy mindaddig nem ül u|ból össze tárgyalni, amig az Ipa-nisság nem küldi bű az összes sta. üszlikai kérdőíveket.
Iga/a is v;in ! Ha az iparosság nem törődik a maga wrfcávai, h« csak pa-ríeszkodal, sopdnkodl tud, de nem akar eleget tenni wzetöi kéréséiaík, nem akarja kivenni ré.zét a közö.i munkából, ükkor nem ís várhatni soha sorsának jobbra fordulását.
Sajnos az Iparosság többi kérdésének is csaknem inhidenüit ugyanez az ok késlelteti a megoldását Ha összefognának és a nagy tömeg egy emberként követelné bajai orvoslását, már régen céit értek volna.
A Zrínyi Miklós-úti zaj lehetetlenné teszi a posta uj készülékeinek működését
Az utca sürgős aszfaltozására van szükség
Megemlékeztünk arról, hogy a pé-i postaigazgatóság V-ik épüé4 osztályai amelynek vezetö-niérnö-ke Mándoky József Nagykanizsára helyezte át. • -.
A hivatal íjj fonóké, Heraszlos Fe-reaq felügyelő és Máadoky mémök azonnal nagyszabású modernizál ásókat hajlottak végre a postánál. Az ujitások elsősorban a távlrdát érintették, ahol a végi, már elavult rendszerű »szulag-vélel« helyett az ugy"
nevezett ^kopogés-reiidszerU (fcV nikus vételt; vezették be. Ez sokkal elönyösebb, biztosabb és célszerüb a közönség és a tisztviselő szempont; jábói egyaránt. Mínden nngyobhj postnhivalainál már ez az uj rendszer működik a legnagyobb megelégedésre-
Sajnos, a nagykanizsai 1- &z. posta hivatal aligha fogja hidni sokáig ezt a i-ejníszerljÉiiiilartani tó kénytelen ksznsméTÍTlégi, kevésbé alkalmas
rendszerre visszatérni, hacsak a hajókat nem orvosolják siirgöawi- Jelenleg ugyanis a Zrínyi Miklós utca zaja teljesen leheietleimé teszi az>rjj rendszerű készülék használatát- A köve) burkolt uton a kocsik annyira zörögnek, hogy nem lehet imighal-lani aziu-j leadó halk jelzéNeit ós a tisztviselő nem tudja a közönséget azzal a pontossággal kbwoljgáliii> mint ahogyan a dolog lermévete. megkívánja. Így a jelenlegi helyzet nem tartható ftmn tovább és sütfi gös változtatást Igényel.
Harasztos Ferenc hivatalfönők ez-ügyben ma beadványt nyújtott be a polgármesterhez és a képviselöies-tfilelhez, amelyben \'rámatat a mostani leheletlen helyzetre, amely nőm csak a lávhóvételt teszi lehelet len-né, hanem a távbeszélő készülék működését is megneheziU, szerkezelét rongálja- Arra kéri a postafö-nök a város képviselöíestületét, négy
Legszebb nyári anyagok 11
knagy választékban ^
igen olcsón k Baiár-udvar. rJSi i mi an in......I, i______
BorttMI.
fzellös férfiingek
szomolAnyinAl
intézkedjék a ZrJnyi Miklós -itca ezen szakaszának aszfaltozása vagy egyéb zajlalanltása Iránt. Nemcsak a posta érdeke ez, hanem a város nagy közönségé Is.
Miután a Blau-lelek, Futtira-telek felépítésével kapcsolatban a Zrinyl fjlca ezen szakasza úgyis aszfaltozás ulá kell hogy kerüljön, semmi akadálya nem lehet a postáföiinkl ^Ó, relme teljesítésének.
Csütörtök
BUDAPEST U
17 Miiek szlovák és ru-Síin nyelven.
— 17.10 Nosz Cyula clőadáüa. — 17.10 Tánvtemozek. -- \\H:>{) Sebenker Zoltán előadása. ~ 18.50 Csuka Béla viola da gami» számai. — lO.lá Hírek. — 10.25 Unt hóiwp története. Hűngielvétel. -- 20.3.r> A lengj-elorszáKi hangverseny ismerteié.^. — 21 .Nyári este Chopin llöWhárt elölt.; - 21.40 Hirvk, idöjárásjcUmtéü. — 22 Fmnria opcrctlréazVrtek. — 22.38 Weldlnger Ede szalonicnekara. — 23.80 Fátyol Jancsi ngányienekarn. — 0.0.r> Hírek.
BUDAPEST IL
ltUO Felolvasás. — 20 Ilirek. — 20.20 A rádió szalonix\'neknra. — 20.50
Kosztolányi D*setaé etbeszéléset. —
21.10 ldöjárásjelentés. BfiCS,
18 Tarka virágcsokor. — 18.30 Katonazene. — 20.15 llünugyi játék pályadíjjal. — \'i 22.30 Stuttgart.
Péntek
BUDAPESTÉI.
0.15 Tárna. — tíhlnn lianglemezek.
— 10 llirck. — 10.20 FeJolvasás. --10.15 Felolvasás, — 12.10 Konszné Demény Magda zongorátik. — 12.40 tlüvk. — t2.50 Zsurka Péter
dül. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelen-tés. — 13.30 Sthyinmel .Miklós tánc-zenekara. — 14.30 llirck. — 14^15 A rádió műsorának ismertetése. —• 15 ArfolyamhJrea, — 16.16 Dlákréhiru.
— 10.45 Időjelzés, lurek.
17 Hírek szlovák és rusttn nyelven.
— 17.10 A rádfÓ szalonixiiekara. — 17.10 S[K)rtkozteménj-ek. - 18.05 A Dunakeszi MA\\\'. Mngj-arság fórflkíu*.
— 18.40 Külügyi negyedem. ~- Í8.55 Dukas; La l\'eri, Wncköllemény. -~ Hl.25 Az én rádlémflsorom. Dr. S*iklay Lászléné, ltoliringcr Erzsébet díjnyertes pályaművé. — 20.25 Séta Délba. ranyában. Ilcsrélö Hudlns/.ky Sándor.
— 2l.lt) Budapesti Kangveraűnv /.e«c. kar. — 21.40 Hírek, ldÖjárásj«k\'ntés.
— 23 Pertla Pali cigányzniiekorO. —
0.05 Hírek.\'
B8C3. I
10,30 I>r. SzAde<-iky.Kardos Tibor
előadása. — 20 llirck. ... 20.20 Hang.
letnezek. — 21.30 Időjéráajetenlés.
SUDAPEST i.
7 Vidám lemezek. — 8 LemO/ck.
— 8.30 Könnyű zene. — 12 Déli zene-.
— 14.10 ll-ii zenész 18 liai)g>zcrcn. ~ 15.90 Lremczck a tagánybárólMiL — 10 Délutáni tene,
is Kéjtck és jotcitciok .i llcx-tboveiir kori Béeabflt — 18.55 Haagképek.
— 20.15 Iti-uckner: VIII. szimfónia.
— 22.30 Szórakoztnlö zene.
— Bat*rktillltAnu>kmt teklntM meg minden vételkényazar nétitl. Kopirt«tJl butorámháa.
1939. |ullu* 7.
¦
vai gondoskodott a felsőbb leányue-veté-röl-
Az értesítő kegyeletes szavakkal emlékezik meg XI. Plus, RottNitt. dor, dr. Tóth Tlhamérröl. Gyászolta, siratta 8z intézet viLimeunyil, do a fájdalom És az elmúlás gyásza m.g-í-i Salga Lilike- a köztük, velük no-relödöll kis társuk elvesztésekor ülölte legjobban azlMBU az iskola tagjait. Salgi LtÜke VlU.Hu Svolt Szelíd nio-olyu képét gyászkeret díszíti. Tél vége felé. mikor már az érettségi láza ült az osztály felelt, lépett ki társai sorából, tngy pótul-hatatMn ürt hagyjon hozzátartozói, tanárai, lár&aj szivében. A gynSz, a könnyek áradata ugy szakad) fel a koporsója körül, mintha Li\'i\'él valóban sz\'jjvioiTjság ér\'e volna, mikor az Úristen jjtatomkép tiszta, nemes lelkét maga mellé szólította,
Az értesítő a gyászt íctörlö öröm hangján köszön4) XII- Pbs pápái és Ismerteti rendkívüli pályafutását is a köréje szőtt legendákkal együtt.
Az inlézel jelenlegi igazgatója Kábos M. Petra. Az Iskola 17 lati. erös. A He.*um gazdag egyesületi életei él. Van Mária kbüngregáclója, Jé/.j. Szive Szövetség, cserkészet, önképző-, gyors- és sportköre Vü\\ rőkeies/.t. Rendkívüli tárgynak latin, Bernét, francia társalgást,\' r.*jzjl és gyorsírást tanítják-
Az intézetnek síz eiutult tanévben 157 növendéke volt, ezek közül 21
v^g^tt kitűnő eredménnyel.
A könyv és szertárak oly gazdagon vannak felszerelve, mintha nem érek, hanem évtizedes mull állna az intézel háta mögötl, ugyanilyen kl-fogás\'ainiral van berendezve az hilé-. zet tnternátusa is. |
Az érettségi vizsgálatra 22 tanuló jelentkezett. Érdekes mcgemllteíi^ hogy a magyar Írásbeliből két tételt kaptak : J. történelmi multunk Arany János elbeszélő költészetében,\' 2\\ elektromosság az orvostudományban, A növendékek közül 21-en az irodai* ml tételt választónak ós csak egy növendék dolgozta ki n fizikai dolgozatot- Kár, hogy nem tudjuk en. nék az egy bátor é.s nehezebbik részt választó jelöltnek a nevét
Az iskola komoly hétköznapi é> ünnep) ruháját fényképen láthatjuk-Az Intézet szigorú fegyelmi szabályaiban meglepődve olvassuk, hogy cukrászdák látogatása épp ugy tilos, mint ii vasúton való bejárás. Rövid harisnyát, ékszert hordani, közös strandra járul szintén tilos. Talán elég is ennyi- Mindez élénken bizonyltja az iskola erkölcsi, szellemi felfogását. A Ityro Dmrve falai között eltöltött évek kitörölhetetlen nyomói kell hagyjanak a tanulók lel-, kében s talán a most még szigorúnak vélt szabályok őrzik meg majd az egykor! növendékekéi attól, hogy az é\'et szennyes árja valamikor rájuk tapadjon. j
Tizenkét évi fegyházra Ítélték a badacsonytomaji éjjeliőr fejszés gyilkosát
Szandálokat, Szandaietteket, Tertnltfzcipőket, iw»vhs«, Gyermekcipőkéi
az „IDEÁL" cipőüzletbcn W-HH.
Amiről az értesítők beszélnek
A nagykanizsai Kr-gyes-T-inHóivn di rom. ktt\'h.
gimnázium
múltját vlsza tudja vezetni egész Mái la Terézia \'uralkodásáig- Már olt* kor VI. osztállyal és 360 fáívulóxal kezdte a tanítást. A rendház akkor még oly szegény volt, hogy a szükséges butorl is iószivü adakozók adták össze. Történetében sok szomoi\'j panaszról olvashatunk. A nyomom-ság, szegénység miatt egész a legújabb korig e\'lvi élhetetlen, volt a tanárok é\'ete. Sok-sok bajuk volt a rozoga épü\'e\'ek feí in tartásával és a maguk ellátásával is. Közben a tanulók létszámú állandóan nőit- Már a második évben majduem 500 diákot okiattak a lehetetlen körülmények dacára is B piiristák. Csak II. Józfef \'uralkodása alatti a háborús időkben kezdett e-ókkeiuil a tanulók létszáma s 1788-ban leszállt 38-ra-Az Iskolának eaek a névtelen úttörői egyengették az utat évszázadokon ke resztül a mai szép, tágas lendház, konvlktus felé.
A kanizsai piaristák keze alól ks-rült kl Virág Benedek, a »nomzeli lélek tüzes ébresztője.. Deák Ferenc, n »haz,a bölc**, Donászy Ferenc Iffuságl Író, Gusparlch Márk, a s/abad^ágh\'arc vértanúja, dr. WUis-sics Gyula vall. és közök, miniszter, stb. f
Az Iskola 21 tanerős, élükön Barin István igazgatóval.
Az elmúlt tanév legszebb napja talán az volt, amikor Mécs László meglátogatta az Intézetet és a legszebb költeményeiből szavall a d-nulókuak.
Az értesítő kifejti, h >gy aknnvisz-évek alatt legnehezebb a diák.ág lelkéhez: férkőzni- Ezl a cinikus, fiatalkori fásult közönyt az elmúlt tanévben kettőzött odaadássai ir\'.otlák a tanulók lelkéből. Az eredmény nem Is maradi el. Az Euchi-riwdta szeretete még a legclfásuí. tabb diák lelkében ls kivlrágzdt.
Az elmúlt tanévnek ö SzeSCn 331 lanvilója volt, ezek közül 17 lett kitűnő. Az érettségire 31 tanuló je-lentkezett s valamennyinél? sikerült. Kitüntetéssel érett -i, felesen 3, jól 12, érett 11. í
A tanulók között vanHak, akik németül, franciául, angolul, tótul, horvátul vagy szerbül is beszélnek-
Sok szép kirándulást tettek a növendékek az elmúlt évben- Llspe, Pécs, Keszthely é* egy kisebb c*o. port olaszoísjulgi koraija volt a résztvevőknek, talán egy egész éleire szóló feledhetetlen emlék Róma, Veleuoe, Nápoly, Palermo, Genova, Milánó, Toarmlna, Postumíából hozóit emlékek, fczines naplójegyzetek, talán még hosszú évtizedek múlva Is feledhetetlen élmény lesz a Mussolini országát járt diákok lelkében.
A nagykanizsai Notre Damc leánygimnázium
a város legfiatalabb intézete- Még 10 éves sincs, de régi, évtizede5 hiányt pótolt a város akkor, mikor semmi fáradságot, anyagi áldozatot nem kiméire a Uccum inegnyilásá-
Zalaegerszeg, július 6 fjflb A zalaegerszegi kir. tör* vényázék Pénzes-tanácsa ^nJL- most tárgyalt;i Koncz Jrc9e^> Antal badacsonytomaji **"—^ lakos bűnügyét- Azzal vádol(ák, hogy május 22-én fejszével olyan súlyos sérülést] ejtett Nagy István falubeli éJJeUj őrön, hogy az a t-Upolc\'d kórházban hamarosan meghalt.
Koncz Antai klhaltgdási soránet-moudla, hogy Pái Béla lakodalma, ¦bari ii(ulal.itt/s Miínan reggclfelé betért a Grósz-korcsmába pálinkázui. Nagy is olt volt s figyelmeztette, hogy ne igyék, mert már elegei fogyasztott a lakodalomban, majd még ugy be talál rúgni, hogy haza >elud menni, Kikérte magának a figyel, meztetést, mire szóváltás támadt közöttük. Később uzutcán találkoztak és ekkor - a vádtól! előadása szerint - Nagy köret dobálta img
és kést ts fogolt rá. önvédelemből emelte a fejszét nz éjjellöne, nem volt szándékában megölni A lanuk NagymU nem látlak kést. sem köret; azért kötött feléje Koncz, mert figyelmeztette, hogy ne igyék sokat-Koncz izgága viselkedésű, többekkel nézolellérére\'támadt az eset előtt s azon a napon Is- / ; l
A bíróság bűnösnek mondta kl Koncz An\'aU szándékos emberölés bűntettében és 12 évi fegyházra. vaM lamiiít 10 évi hivatalresztésre ítélte nem Jogerősen. ( i
— NapUn .lulliiíi í. péntek. Rom.kat. Cirill és Met Protestáns Cirill. Izrael. Thamusz hó 20.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától ette I éráig (iuMí\'J, ......m.1«, péntek .léi, ián
kedden egéu nap nőknek).
Népvándorlás
a városok felé
(V. V.) Újra é-s megint visszatérő pi-obléma Európa-szerte a mezőgazdasági muukásságuak ós kisparasztnak beáramlása a ,ván«oki»a. Nójueít országban pl. nllg találunk szaklapot, mely hetenkint ne foglalkozna ezzel a kérdéssel és nwga « Nó/nl;t Munkafi-ont Is hivatalosan foglalkozik vele, A Deutsche Arbeils-Korres-podenz legutóbbi száma megállapítja, hogy a mezőgazdasági élelmiszer termesztés emberanyagának 20 százaléka vándorait a városokba. A magassági pont most jelentkezik, eddig még nincsen baj, de ennek a Jelen-- legi helyzetnek kell a ku Imi nációnak lenni, lízérot mbidenképpen súlyt, helyeznek arrafÍjOgy alkalmas eszközökkel megállítsák ezt a folyamatot, mert egyes vidékeken olyan tömegű munkáskéz eseti ki a mezőgazdaság terűidéről, hogy az feltétlen közbelépé-st igényel., A munkáskéz hiánya hovatovább lehetetlenné tes7.i a földek kellő\' gondos müveié-sót, amire pedig a német államnak annyira szüksége avn. hogy iparának rovására Ls kell erről gondoskodnia. A, statisztika szerint a legutolsó B évben közei 700.000 mezőgazda nágt munkáskéz helyezkedett el az Iparban Ós éppen n leghasználhatóbb évi járatokbóu. Természetes, hogy a német gazdagság alapját képező Ipar leépítene nem lehetséges ez okból, ezért a normalizált beáramlás mellett elsősorban a mezőgazdaság teljes motorizálása szükséges és pedig minél előbb. Figyelembe kell venni azonban azt Is, hogy a mechanlzálés aránytalanul nagyobb nehézségekbe ütközik a kisbirtokokon, mint a nagy birtokon. A mechanizált migybirtoak racionálisan termel, Így magasabb béreket fizel és jobb munkaboosz-lást tesz lehetővé. Ennek következtéién éppen a kisbirtokoknál nagyobb és súlyosabb a muuikáshiáuiy. A kérdés megoldására még nem találtak általános érvényű receptet. Egyelőm a munkahely változtatását nehezítik meg, azaz a mezőgazdasági munkásnak a városba való költözését. Ez természetesen csak akkor jogszerű,-hn a munkásnak a megélhetése « vH déken is biztosilva van, erről azonban a liérrendeletek gondoskodnak. Ott, ahoi erre szükség van, a na. gyobb iiiunkák idején n Relchs-arbeltsdlensli>ek, a katonaságnak, sőt végső esetben az Ipari munkásságnak a bevonását is tervezik, pl. aratás idejére. , . ;
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek
Frottier tÖrÜlkÖZŐk legolcsóbban
Pizsama-anyagok
bahaj mtmsosm
IDD*, lulint r
ItatlilliBl
Vargánál
Kiváló munka ! Otosó árak 1
Horthy M.-Bt 8. Hunymiy-u. 19.
P. Vínkovioa Viktor m ferencesek uj tartományfőnöke
Budapest, július c
A most őss/eidl magyarországi ferences rendtartomány káptalaaja, ¦» melyen részt veit a kaaltsa] rendház kép viseli-télien P. Czirfusz Viktorul gvárdiáu is, P. Yinkovics Viktort, a zalai születésű szomMtbslyl házfönö-köt választotta tartomány főnökké. Tar-tományör lett dr. Takács Ince theolo-gini tanár, miig a icudi kormány tagjai P. Németh Ilus, p. HabeUer Ipoly, P. líulykny AnUil, P. Csiilen Kolos lettek.
A szokásos átlielyezésck ?8 változások feletti di.SK|KjíXci,)k most folynak és csak a jövő héten korúinak nyilvánosságra.
Németország nem adja ki a szlovákok arányát
i Pozsoy, július 6 Bóják, a Berlinben járt szlovák kíildőiliég vezetője hazaérkezése
után kijelentette, hogy tárgyalásaik nem jártak sikerrel. A szlovák küldöttség a csehországi arany egy-Pöszének ktszolgál\'alását kérte Berlinijén, ahot azonban megtagadták a\' kéiés teljesítését.
A tapolcai és a kanizsai vasutasok
Testedző Egyesülcicinek futballcsapata vasárnap dé\' utón méri össze tudását Nagykanizsán- A mérkőzés szép küzdelmet Ígér s Így bizonyára sok néző akad. A két vasutas ésa. pat mérkőzé-e a vasutas pályán Ívsz délután 1 órai kezdettel.
A MOVE lövészversenye
vasárnap reggel kezdődik Nagykanizsán a József főherceg <uli kis-lőlq-ren. A hadi-puska verseny reggel 7 órakor kezdődik, a kls-p-j&ka ver seny dé\'előtt 11 órakor. A Mo\\e értékes dijakat gyűjtött össze a vér. senyie, amelyekGolcnszkyFerencFő* ull divatáru üzletében I áthatok *
A jaHus 9-i Move lövészverseny bárca-vei enyére bárki beiievCzhet a vet-eny előtt a helySzuieni nevezési díj 50 fillér. A versenyre a közönséget szeretettéi hivja és várja a Move. (:)
Emésztési kiatéaek a bőrön sok esetben hamar elmúlnak, ha bélmükődéiünket reggelenként éb-gvomoira egy-egy pohár természetes BFcrenc tozsef keserüvizzel elrendezzük. Kérdezze meg orvosit I
_ Saját artUUben és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kof»*UÜi B»lorAmtá> Sni MUbator-kUl-
liUtét megtekinti, vételkényazer nélkti,
volt elnök élesen támadja Boosewelt politikáját
Newyork, július 6 Az Amerikai Magazin legutóbbi számában Hiwwari »z Egyesült Államok volt elnöke éle- cikkben támadja Roo*«elt politikáját.
A volt elnök cikke szerint ¦a. Egyesült Államok békcjél három nagy veszély fenyegeti. Az első uz a nagy külföldi propaganda, amely.
be akarja vonni Amerikái a nemzetközt bonyodalmakba. Amúso\'dlk azok a hivatalos nyilatkozatok, amelyek támogatják ezt a propagandát- A harmadik a kormány egyéb intézkedései, amely nem tartja szem előtt azt a meggondolást, hog^ Amerika kockázat nélkül nem szólhat bele a világ ügyeibe. i ¦ i
Ma nyilatkozik Chamberlain az angol alsóházban a danzigi kérdésről
London, július 6 Ismeretes, hogy n/. angol kormány szerdán délben nagyfon\'ossagu minisztertanácsot tarléit. A két ós félórás minisztertanácson elsősorban a danzigi kérdéssel foglalkoztak. Az angol kormány - a hírek szerint — leszögezte, hogy .teljesen egyetért a fnmeia é> a lengyel konníusnyala
danzigi kérdé4 illetőleg. Beavatott körökben ugy tudják, h»gy Chamberlain minisz\'uielnök rövidesen, de, lehetséges, hogy még ma nyilatkozatot tesz az alsóházb m és közli uz angoi kormány eltökélt szándékát, a mely szerint szükség esetén azonnal teljesíti a Lengyelországgal szemben vállalt kötelezettségeket. . \' ¦ <
Tőbbszáz darab, sorozatból visszamaradt ! S mm igon olcüó árban Iliig kapható
Divatc&arnoU
Fö-uí ©. NagylcanMxaa.
Halifax személyesen ntazlk Moszkvába
a tárgyalások meggyorsítására — ValószInDleg csak hármas védelmi szerződést kötnek a szavatosság helyett
London, július o A sierdui angol miniszter tanács részletesen foglalkozott a moszkvai tár-^válásokról érkező jelentésekkel. Miután a balti államok a szavatosságot elutasították, Hollandia, Svájc és l.iKcinburg szavatossága cUenébefl köl-csönöa segélynyújtási kötelezettség vállalását kérik Lengyelországtól és Törökországtól.
Valószínűnek tartják, hogy Anglia
b\'rauciaország és Oroszország előbb kölcsönös védelmi szerződést köt és csak azután kerülni\' sor a hosszabb tárgyalásokat igénylő biztonsági rend-Bíer kiépítésére.
A Daily F.xptess ezzel kajicsolatl>uu ugy éltesül, hogy maga Halifax külügyminiszter fog rövidesen Moszkvába utazni a tárgyalások meggyorsítására.
London, július il
A szerdai r.:ig«l minisztertanács a továbbiakban a szövelségcseknck nyújtandó Ili tel ügyek kel foglalkuzotl. A
kormány rövidesen javaslatol terjesül
a parlament elé, amelybea felbatalma. zást kér at állandó kiviteli liitel biz. lositásáru. A fegyverkezés és u Iwdi-célokra nynrjlnudó kölcsönből első-sorban Lengyel-, Törők, és (iörögor-szág részesülne.
Észtország tiltakozik
London, július 0 lAz esd követ ujabb látogatási tett a külügyi nimfáiban és Isméi tiltakozott kormánya nevében bármilyen formában megnyilvánuló annol-francia szavatosság ellen.
Párls még reménykedik
Paris, július\' 0 Az Exsclsior még bizjk u moszkvai tárgyalások sikerében, ámbár elismeri, hogy lépten-nyomon ujabb nehézségek merülnek fel. A lap szerint Lengye-t* oi\'s/j\'ig és Románia vonakodik egy világnézeti csoporthót kötui jövöjéi.
Mozgalom József-falva felépítésére
Pócs( július ö Ismeretes, hogy a bukovinai Józseí-faha község teljesen a tüz martaléka lett. Most Pécsett nagy mozgalom indult a leégett fnlu újjáépítésére, és a szükséges összeg előteremtéséhez nemcsak a tehetősek, de a szegények is hozzájárulnak ntléreikkel.
Városi MozgO. B
Megnyitó elftadáe I Paula Weeaely vllagfilmje!
A kuruzsló és az orvos harca
(AZ ÉLET TÜKRE] Szenzációs és Izgalmas történet. Szerepel még: Hörbiger Attila és Péter Peteraen.
Előadások kezdete: hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor. JU 5 órai ej&adiaok fHlaraaak I
Hősi naptár
Janku erdélyi oláh felkelő vezér bandái, a kolozsmcgycl MaruccUuél
_meglepően Ijokeritették és
1849-TIL 6 válságos helyzetbe «o-
-tlották egy s/ük liegyt
szorosban Buzgó László őniugy 600 emberből és ;i ágyúból álló kis honvédcsapatát, melynek íjagyrósze a hősi
büzdelemben efelett Csak kevésen voltak, akik ehbŐl az Öldöklő harcból kimenekülhettek. Ekkor balt hősi halált egyébként u .Rákóczi, honvédcsapat fiatal és lelkna parancsnoka: Vasvári Pál lioiivédömagy is. s
A dunántúli 33. Itódosztálynak a keretgaÜciai Zlocsuvtöl kelotno volt
...... állásai ellen intézett orose
1917 VII 6 I támadások közben uz oro
1-:-^szok Balkuvnál betörtek
tt volt szombathelyi 83. gyalogezred egyik árokrészébe, amire a volt gy$rl 10. gyalogezred tarialéMKiu volt ro-liamszíikns/át, Farkas tartalékos hadnagy\' parancsnoksága alatt, uz oroszok kivetése céljából, a betörés helyéhez iráuyitották. De alig kezdte meg támadását ez a szakasz, amikor Farkas hadnagy lialálos sebet kajMitt és « helyszínen hösl hatált hjált4 amire t:sel» l^ijofi sutl<Bs»«zetö, mint a szA-kosz legidősebb tisztese tüstént át-vette a.parancsnokságot, majd vitézül Wtetvén katonáit, az oroszokat elkeseredett kézilusálKiu ki is vcrlo uz állásból, l\'tána elfogyván u szakasz kézigl\'ánátkószlele, a visszafoglalt úr-kok védelmére szoritkorolt, amíg cm-sitések éfkeztok, amelyekkel egj\'elcm1-ben üíiiilán teljesen mcgtisztilottu árkainkat az oroszoktól. Bfl noliu ekőz-ben maga is incgsel>esüit,p liŐs\'jO\'.eo ki-turtolt, amig feladatának teljes egészében elegei nem telt. Cseh szakaszvezető eme példás magatartását jutalmazták elöljárói, amikor clismcréské-pen uz arany vitézségi éremmel tüntetlek ki. ¦
— (A postárél)
IA jKístajgazgulóság Verséuyl ftezső ptiNtufelügyelőt a nagykanizsai I. számú ra, fclr, iwsta és Uvirdal hivatal állandó főnöklKxlyctlesévé ne\\\'crto ki,
— (Oods Lipót dr. — az orvos-szflvetség diBztsgja)
Jeleztük, liogy vasárnap tarlja évi közgjülését Hévben a Magyar Orvos-szöxetség zabunegyci nöktizövelBéí,*. A kózgjülésiiek egyjk ünnepi pontja lesz a korábban megválasztott örökös tagoknak diszdipüoma áladásu. Miiifí-ajwk, akik több mint 10 év óla tagjai a Szövetségnek, olismerósül disztogyá választattak és ennek emlékére gyönyörű díszoktovelcet ka|mak. i-\'.-v.k között az érdemes férfiak közölt szerepel Nagykanizsáról dr. Goda LÍjkíI nyug. városi tiszti föonos, /^Uiogerszegről pedig dr. Tliassy Gábor egészségügyi főtanácsost vármegyei tiszti főorvos, dr. Hosentlial Jenő ós dr. I\'ürst Béta zalaegerszegi orvosok.
— (A leányglmnázlstik figyelmébe t)
Pénteken, Július 7-én Perért Szent Péter, a rend alapitójának ünnjjpén a Notre Damo kény gimnázium ká-poJuájában tuztfspélyea szentmise lesz, A szentmisére, amely fél kUenc órakor kezdődik, az igazgatóság meghívja a növendékeket és a szülőkét,
— Megtámadta a rendűrt)
TSgnap este a FŐ uton egy ittas társaság zajongta vonult végig. A rendőrőrszem csendre intette őket, amire Szépltegyi Sándor ktskanusai lakos megfogta a rendőrt és dulakodni kezdett vele. A társaság tagjait később előállították a rendőrségié. Szabadlábon vonnak, de uz eljárás folyik ellenük.
l&S, Julim 1
ZALAI KIS HÍREK
Nagy Pál adaegcisíoui 7\' é^iigaz-ilátkodót fellökte égy tó\'icn «** "KV öKssetapuvla, liogy Mnlyó> mmti sérülésekkel ttfrházlw s/állituUák.
A s/\'lovákiiu Magyar Házak épUé-sének hazafias megmozdulásához csot-lakuwtl Zalaegerszeg is,
Kováos hnne WWágóŐrsl "ács segédnek mtmkn közlőn egy rozsdás s/eg furódotl n bals*emél#. A sieren csépen ember elves/lette a szemevltágát.
A Balaton szőlőtermő vidékein mim* káshiány mutatkozik, bár u munka, inírck mindenütt emelkedtek.
— (Vasárnap Ingyenes OTiklrándulás)
A« OTI vasárnap újból megkeli a tavaly oiy nagy sikernek örvendő vasárnapi kirándulásait fiaiHikoni biztosítottjaival. Az első csoport vasárnap réggel 8 órakor indul az OTI székhái elül. A kirándulásra fiuk és leányok egyaránt jelen tkczheinck \\>én. lek déli 12 orflg az OTI székháziam u ,1. számú ablaknál. \\t első kirándulás Bajosára vezet
— (Tanítók tanfolyama a Balatonon)
A kíltustmtalMtéVíum a vármegyék iskoláira v(iU népinüvclési bizotlságai-vnl karöltve nyolcnapos tanfolyamokat rendez tani luk és tanítónők részire. Az első ilyen iskolán kívüli népmüve-lésre t!ló\'készítő lan folyam, amelyen l(Ki tanítónő vett részi "most ért véget Balaton telién s ugyanakkor, megkezdő. dÖU o férfi-tanítók tanfolyami1. Mint a férfi, mint a női hallgatok közólt :U1—:*0 lelvidéki jtaíűtá illetve tanítónő van akik most clsö ízben éhezik a Balatont Ugyancsak sok felvidéki is-kolásgyermeí vau Leilén, akiket a rovass nyaraltai lasebb-nagyobb \' csa»
1 ;it(.!.h;ni. ,
— (Friss viz a strandmedencében)
A nyári melegben nagy látogatottságnak örvendő strand viz*!\'az utóbb] hetekben a maszatos le-L rakodásoktól egész zőUl-J szlnü lett és Így Szütáfé-^Jfr gessé vált n slrandnie-jg^-mm,,^ doncc vizének kicserélése. Cm3s7 a tisztogatási munkákat ¦ ™ ma, csütörtökön végzik el, igy ma csak napozni és tiisolkodni lolielctt. A medence uj feltöltését még ma megkezdik s holnap, a péntek délelőtti nöi napon már fellel fürödni a medencében, péntek délutánra pellg mar teljes vizzel várja a inedciue a íítrdőzöket.
— (Tábort bontottak a polgárist* cserkészek)
Két hetes pogány szentpéteri táborozás után tegnap lauajőUek a 75-ös számú Árpád poigárista cserkesíc-sa|iat tagjai, A táborozásiban 18 cserkész \\ctl részt Kiss István László cserkész-parancsnok vezetése alatt. Valameny* nyien meghízva, nupl>arnitottan jöttek vissza Pogánysnentpéier g>\'önyórii évszázados fái alól, ahol 0 nagy és 7 kis sátorban lakva élvezték két hétig a nomád élet szabadságát és a táborozás örömeit, í
— (Nyár) egyenruhát kaptak a rendőrök)
Sokáig tartott, de végre mégis csak megérkezett: a rendőrök nyári, egyenruhája. A forró napon, égető nap. sugarak alatt álló posztó-zubonyos, magas zárt gallérti rendűrőrsremek szinte már né/ill is rossz volt nyáron, bár derék rendőreink igy is becsüáetlcl \'állták a vártát. Most végre megérkezzen a nyári ruha; fehér könnyű\' «u-bony, könnyű fakele nadrág, könnyű fehér, sisak. Az uj nyári ruha neinf-csak csinosabb, de kényeimi szempontból össze sem hasonlítható a nehéz posztó ruházattak Az Őrsrémek már uj, nyári egyenruliájukbao őrdödnek az utcasarkokon.
— TtklatM m*x a Kopateln Bútoráruház állandó buturkiállítását. ízlése* é« olcsó bátorokat kedvező fizetési fel-tételekkel vásárolhat
K0MI1
Nagy választék! Olcsó árak Z
bolgár revízió flgye a világsajtóban
London, július 6 A Times a bolgár miniszterelnök! berlini útjával foglalkozva azl írja, hogy n berlini tárgyalások során áttekintették ft bolgár köve.eléSeket és Berlin elismerte Bulgária követeléseinek Jogosságát Romániával és Törökországgal üzemben.
i Milánó, július 6 A Gazéit a Popolo hosszabb cikkben foglalkozik a bolgár miniszter, elnök berlini látogatásával és leszö-
gezi, h-)gy Bulgária, Jugoszlávia és. más balkáni államok nem ok nélkTil éreznek aggodalmat a londoni Ígéretek mialt. |
A Stampa Bulgária Jelenlegi súlyos helyzetére mulat rá és hangsúlyozza, hogy Szolga tudatában ü\\ a helyzet nehézségének, tartózkodását tehát megérti. Bulgária magattr. lása - irja még a lap — nagyban hozzájárult a üunurnedence helyzetének egyensúlyban tartásához. i
Halálra zúzta magát dobrii
Toronyiszentmlklós, július 6 (Saját tudósítónktól) Végzetes Szerencs ét lenség történt tegnap DobrJ községben.^Özv. Fala Ján.isiú- született Gazdag Agues 80 éves assz-my az Istálló padlására ment fel, hogy szénát hozzon le állatai részére. Az idős asszony azonban megcsúszott a lépcsőn és oly szerencséi lenül esett
egy padlásról leesett asszony
le fejjel a földre, hogy azonnal szörnyethalt.
Az esetet jelentetlek a csendőrömnek, amely ki.zállolí a Ihelyszinre. Senkit gondatlanság v-agy felelősség nem terhel. A nagykanizsai klr. ügyészség megadta az engedélyi a holttest eltemettetésére.
MEGÉRKEZETT "W*
a vitamindús sxlcillal gyümölcsből készalt »Srp
NARANCS - CITROM ízben
I üveg 38 fillér.
EgyedárualUs :
•TEUTSCH GUSZTÁV faszer- él esemegekerezkedésében.
LEGÚJABB
Afrikából nagy számban hazavándorolnak az olaszok
Nápoly, július ti uránból és Algírból nagyszámban érkeznek viiua olaszok, akik végicg OlasMirs* ágban Toghak k-lelvpednl, mert n#in akarnak francia fUiajiiuoL-gárok tenni,
A német sajtó a magyar vezérkari főnökről
Berlin, július G A német sajtó rendkivftl szívélyesen lr WVrth nttgyitr gyalogsági tábornok, vezérkari főnökről, akiről nagy lapok mint a legnagyobb haditudásról emlékeznek meg.
A japán miniszterelnök a császárnál
, t Tokío, jiillus 8
A miniszterelnök és, a terigérésieti miniszter ma a császárnak jelentést tellek a helyzetről.
Nem sikerült a holland kormányalakítás
i Hága, július 6 Colin meghízott miniszterelnök bejelentette Vilma királynőnek, hogy visszaadja megbizataaáL, mert nem tud kormányi alakítani.
Svájc semleges marad a demokráciák szirénhangjaival szemben
: Bern, jtÜJU" 6 Itteni komoly tényezők kijelenté1* szerint Svájc item csatlakozhatit olyan egyezményhez, mint amilyen az angol-francia—szovjet szövetség.
Letartóztatott magyarok Pozsonyban
Pozsoy, JuÜus 6 A Szlovákiai Magyar Párt pozsonyi székházában történt házkutatások kedden este végetértek. Ezzel kapcsolatban a rendőrség a Magyar Párt számos tagját előállította, de U hallgatásuk után nagyrészüket szabadon bocsátotta. A még mindig letartóztatásban lévők között van Der szlnyák Gusztáv, a párt titkára is. .
M. kir. minisztérium 990/1939. M.E. számú rendeletében előirt
JiPI-ÉSáiÉÉI
kapható
52?166
mam
tECUfABB?
A zsidóiörvény végrehajtási utasításában foglalt rendelkezések kizárják a törvény kijátszásai vagy félremagyarázását
. | :_
A a.gyk.nlza.1 Uf. Iirá.blró,iig. mlrit teleikonrvl hatóságtól.
9712/1039. Ik. u.
IrtBülílnlitiai-lílNMt.
Benkovica József végrerieltatór>sk Matek Jóisel te neje Qrabant Miila véjreha|(lit szenvedők alku Indított végTCbaltisI ilgvé-ben a tkvt hatosig a ,lo**u kérelme következtében az 1881 :LX. I.-C. 176 S-a élteimében a végtehs|li>i irverést 550 P tőkekövetelés, annak 1987. évi október hit 10. nsplálól |író 50A> kamata. 135 P 20 I. eddig megállapított per- éa végre-bajláal és aa árverést kérvényeit ezúttal megállepltotl 18 l> költség, továbbá a csatlskozottsknak kimondott a a aaepetnekt 1894 , 849. és a rlgyácl 204. >it|kvben íi pedig a két első Orabant Mária éa a Malik J.\'nef nevén álló Illetőségekre ozv.
Ki......1. lózsefné 139 P 99 I, 85 P 30 I.,
dr. Beck Bezső 75 P 30 I. dr. Saller latvln 30 P, Petrekovlfj János 200 P. Pspocal Andrea 58 P, Plschl Oyörgy 538 P 80 I. tőkekövetelés tt Járulékai behe|-tiea végett a Ssepetnek éa Rlgyic községben lekvö éa a aiepetnekl 694. sztjkv-ben 573/c. hrsi. slsl\' foplalt rét a csere-rétl drlISben Ingatlanra 84 P. éa A. II. 16. sorsz. alatt loglall legelőllletőségra a 347. utlkvben levő közös legelőből 210 P, a aaepttnekl 1232. Izljkvben 229, 230. éa 281. hrailmok alatt loglall biz. 92/a. éa 92/b. az alatt éa kert a bélietekben a természetben öaszelüggő egységes egéaztt képező Ingatlannak Malek Józscl nevén étté tele részére 900 P, a azepetnekl 1894. sztjkvben 1700/a. hric alatt foglalt szinté a Téglaezln dUlóben Ingatlanra 604 P éa a rlgyicl 204 aat|kvben 745. tusi. alatt íoglsít ssólö éa pince az Imrehegyen In-gallannak Matek József nevén illó fele réasérc 350 P klklIIUsI álban elrendelte.
Az árverés nem érinti a szepetnekl 649. 1894 aitlkvben C. 1. és C. 3. sorszámok ¦lat! 3197/lk. 1933. sz. végzéiael Kreznár Kataltn Qrabant (lyőrgyné lávára bekebelezett klkölményl fogót, mégis azzal, hogy ha az Illetőség a klkötményl |og lenntar-tásával aa azt megelőző Jelzálogos teher fedezetére ezennel megállapított 2500 P-ért el nem adbató, az árverés hatálytalanná válik és aa lllclóiég a klkótményl |og fenntartása nélkül kerül ugyanazon határnapon árverés aJA.
A telekkönyvi halóeág aa átveréanek Szépeinek községházánál megtartásán! 193(1. évi túlim hó 21. napliruik d. e. 9 óráját és Rlgyác községházánál ugyanaznap d. u. 2 óráját illil kl éa az ir-veréel leltéleieket azl881:LX. I.-C. 15a (i-a alapján megállaplt]a.
Az árveréai leltélelek a hivatalos órák alatt a tavi hatótagnál : Törvényház, tzzlnt 1. ajtó és Szepetnek és Rlgyác község elöl-(áiózigánál tekinthetők meg. (1881 :1_X. t.-c. 147. §.g.pont)
A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a leiekkönyvi Iroda az árveréa elrendelését > uepelnekt 694, 1232, 649, 1894. és a rtgyácl 204. sztjkvben Jegyezze fel.
A Ikvl hatóság e hirdetmény egy példányát kifüggesztés, egy példányát pedig az ár-vetési fellételek megieílntbelóie végett Szepetnek és Rlgyác község elóllálóságinsk, továbbá egy-egy példányát szabályszerű kötzététel végett Sormás, Bajosa. Palin községek elól|áróságának megküldi, végül az árverési hirdetmény törvényszerű kivonatát s Zalsl Közlöny dmfl helyi Ispban egyszeri közzététel végeit a vegrehajlstó kep.lselólének kiadta. 11881 tlX bc 152. §, 1908: XLI. t-e. 23. §,)
Ai árverési lellélelek a következők :
1. Aa árveréa alá esö ingatlant a házal a kiklktálláal ár leiénél, a többit kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 110O8 r XLI. bc. 26. §.)
I. As árverés alá keruló ingatlant, ha az árveréa megtartását a végrehajtatok közül a szep/.raekl 649. szllkvben foglslt illeló-ségíie, ba özv. Kreznár Józtefné 139 P 99 1 követelésére kéil 1400 P. ha rischl György kéri 17O0 l>, ha Pelrekovlcs János kerl 2300 P, hs Ozv. Kremlt J-zselné 65 P 30 I. követelésire kéri 2600 P, hs Ben-ki \' I.. Jóasel kéri 2700 P, ha dr. Beck Dessó kéri 3300 Pr hs dvSullér István kéri 3400 P, h« Vt^aíAníMUiK 3800 P.
II. vételárnál alacsonyabbiáron eladni nem lehel I5.tt!0/I931. M. B. ,} „i 21. §-a.) A tigyácl 204. azllkvben \\ foglalt Illetőségre : ha özv. Kreznir Józsetné 65 P 30 I. kivételeiére kért 1000 P, ha Pétre, kovfea Jánoa kéri 1100 P, ha Benkovlca Jóasel kéri 1300 P, ha dt. Beck Dezső kéri 1700 P, ha dt. Saller István kéri 2000 P, ha Papócsl András kéil 2100 P.
Nsgykinlxas, 1989. évi Június hó 12 ón. ör. Baatzlk s. k klr. Járátbltósigl elnök, A kiadmány hiteléül! Kiss s. k.
m> ktsáá.
Budapest. Július 6 Teleki Pól gróf rotiihztereliHik a HA/ szilnek\' alalt Is tl ilgozlk « készülő törvényjavaslat,ikon.
Ezek közölt síérepel első helyen a zsidótörvény végrt\'hijtásl uta-sildsa-tiak elökos/llése, .ih.il olyan intézkedések koszitlnek. anvelyek elew kizárják a törvény kijátszását vagyán nak féli-oin.igynntzásál.
A sajtó leién az őszkor kezdődik meg a zsldótörvénylioii előirt iuléz-kedé.-ek végrehajtásai III a törvény-
ben előirt aninyszámot a legvégső batáridő alatt kell végrehajtani. Majd sor kerül nz egyes foglalkozási agakban való kei-eszlulvllelre.
A llrlz nj romljém\'k súlypontja a bizottságokba terelődik. \\ Ildi bar. mely törvényjnviislatm kintontlluitja a ix\'iulklvi\'illséget és akkor nulr n bc-nvtijtus nupjiin ktírrtl a bizottsághoz lál-gyalusni. iiluillnét Icgjcési\'ibl. kél nnp
múlva nnii* n plénum elé inulfaky A licszéiliitö ineghaturoiásáríVt is vun szó.
1MB. Julim 7.
Egyes helyeken, főleg a nyugati éa északi megyékben zlvatsr, s s hő északon és nyugaton kissé oaökken, délen és keleten ellenben emelkedik.
A Meteorológiai Intézet iu-.kvk».....i,.i
inogrigyelőálloroArui jelentli
Hőméraéklet tagnap esté 9 órHkor : +19 0. ma rotoréi -4-184. dólben +27 0.
OsapadékkOO \'¦-
Árverési hirdetmény.
Kopsteln Lipót cég és Országos Ruhásai! Cikkek Intézet Rt. Javára (képv. dr. Mczö Ignác éa dr. Oéuényt Viktor Ügyvédek) 800 P + 31 P 50 I. követeiéi éa Jár. ereiéig 1939. évi Juliim hó 12-én délután 5 ólakor Nagykanizsán, Wárls-utca a u. slatt a nagyknntssal klr. Járáa-bíróság fenti ai. végzésivel elrendelt végrebajtáa során lefoglalt 1627 P becséi lém alábbi Ingóságok: bulorok, ló, kocsi slb. bíróilag elátveieilcliiek.
Nagykanizsa, 1939. lunlue bő 5 én.
Haán Oyula s. k. tass klr. bárói végrehajtó.
Cséplés.
mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KSxIBny nyomdájában
Nagyksnlzss, FS-ut 5.
APRÓHIRDETÉSEK
np\'dhlrdaMl dl|a Vasérnap él ÚlMPM* 10 HÍIg U iillíi, minden további 11A 0 lillif, nethömip 10 Mólg 60 fillér, mlnrlen további lio * lllléf.
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
H*rom*M«l»A« utcai ötsxkomfúrtoa. k4t«M*bA« «iú»»abáu udvart Uhai Eötvös-tér 2,; k4tametfAs udvail tikái KIrály-u, 2. iioniuű, v*gy *ug 1-ra kiadó. Szcg6 Mór. 4
HÁZ ÉS INGATLAN
KlWa PatUnban íbisz János 34, uAmu h4z« 3,500 P-ért. 1808
KÜLÖNFÉLE
¦otorvwMtSk flflyalfnébel Vesetél Igaiolványok ktcstuét^iéhu uttksé-kcs féuyképekei u ttfilrt tuóretbeu olctön és gyorsan kéax\'tek. Vtutsgh Béla, fény-képoli Nü(iyki)ii)*svzt.
HévixiHi kényelmes csukott autó kirándulásra megrendelhető : Kauíman Manó. Telelőn : 222. 1552
Modern, ejtép mintákkal autabafaslésl
olcsón 1 lo.-knJii.il siobaleitö- éa mázoló-mestetre 1 calnáltssson, Rákdcit-u. 54.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Kttisaidasáai R. T. Maoykiiltu". Fololös kiadó: Zatsl Károly. Nyomatott! ¦ „KAigaidssáal R. T. Nsgykantus\'1
nyondéjábss Nagykanlnán. (Nyomdáért telel i Zalai Károly.)
Motorvezetők figyelmébe!
Vezetői igazolványok kicseréléséhez szükséges fán«/kápa>-kal az előirt méretben oloaón és ggorsan készilek,
VASTAGH BÉLA fényképész, Nagykanizsa
zimas
tűzhely és sütő
i ii ii ii111iiiiiiiiiiM ni iiiiiiii iriwiisniiwwiiiwnTrMriWiiw i
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVŰLGYI-nél
Sugár-ut 2. „íz
Melyik ?
„Cllilon" Jteíéiir
a legjobb
férfi- és női kerékpár.
Oloaón ráazletflxatéai-a la kapható i
Szabó Antal ;
portOxIalébert —.....-
N«gyfcanlx»»f Fő-ut 5.
79a E»l°ly«* 153. nam. Nagjrkanliia, 1889. JMlllU 8 szombat
Art 12 MII.
ZALAI KÖZLÖNY
,..1,1.1 Ifl.f I
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
KieibcUal in: egf hisn\'l i*a,5 40 II Síerkc.ilí.tni «1 kUdlhlTaUII téldoni 71
A napokban mái* megkezdik a XIX. ós XX. Ilspel olajkutak fúrását
A MAORT és az EUROGASCO vezére! személyesen tekintették meg a kitűnő eredményű uj kutakat
A 5Zalui Közlöny olsőnek jelentette minap, hogy u Lispeszentadorján környéken elterülő zalai olaj medencében "almost borejezett XVII. és XVIII. butáknál is feltört az olaj. A két kut olajtermelése a feltörés óla semmit sem csökkent és továbbra is nu|>l 10—11 vagon olajat ad..
A nagyszerű eredményt termeszeié., sen azonnal jelenteitek Budapestié a Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársasig központjaim, ahonnét a társaság vezérei tegnap áronnal leutaztak Kanizsára, majd kimentek Kc-rctlyérc, Iwgy az uj olajkutakat személyesen megtekintsék ós a beküldött jelentés adatait cUenőruaék.
\' Az olajtelepre érkezeit vezérkar közt van a Magyar Amerikai Olajipari nt magyarországi elnöke: Panl Rucdc,-mann, aki csak nemrég érkezett vissza Amerikából, Ralph Bolton, az liuro-peon Gas and Electric Company ctiriv"? pal vezérigazgatója, Eduárd Eastn. br«ok és Gcorges Bcenensloiiií a társaság igazgatói, valamint dr. papp Simon fögeologus, a liiipckőrnyékl olajkutatások lelke és több más szakember,
A Magyar Amerikai Olftjlp«ri Rt. és anyavállalatának, az Eurogasconak vezérei rövid kanizsai tartózkodás után azonnal kiutaztak Lispére. Három na.
not töltenek itt, természetesen Nagykanizsán laknak, de naponta kijárnak a lispokörnyókl olajtelepekre.
•A most bcFejczctt kutak fúrótornyait egyébként már bontják, sőt már áll o XIX. fúrótorony, ahol a napokban már megkezdik a fúrást. Ugyancsak hamarosan felállításra kerül a \\x. fúrótorony is és igy két kútnál kezdik meg a Túrás! in un kóla tokát, hogy mielőbb elérjék a magyarországi olajl-szükséglct teljes rcdezését az olnjho-zambnn.
Erre, mint jelentettök —\' n muí munkutctnpó mellett — még ez óv végű előtt sor kerülhet.
Anglia újból meghátrált Moszkvában
A szavatosság helyett hármas szövetség készül az uj londoni terv szerint -„Tiencui az egész klnal helyzet kulcsa; megoldása Angliától íflgg"
Ixmdon, juiHus 7 Az angol Ju|wk értesülései szerint Paris és London Itcrcjczlo értekozé-sóit a moszkvai tanácskozásik ügyében. Ennek értehnélieu valószínűleg még ma elküldik Moszkvába az uj utasitásokat. Az uj utasítás szerint Anglia elejti azt a követelését, hogy a szovjet szavatolja Hollandra, Svájc és Luxemburg területét és ennek elto. nében uzí kívánja, l»ogy ne követeljen Moszkva kölcsőnö-s kövességet U\'ngjcl-országtól és Törökországtól.
Paris és London megvizsgálta a következő megoldási tcnel ís: Anglia, Franciaország ós Oroszország kössön haladéktalanul három oldalú katonai szövetséget, vagy pedig Anglia vegye
rá Lengyel- és Törökországot, liogy cgjvzzék bele a szovjet által kért kezesség megadásába.)
Tokió, fjlius 7 M\'ito tábornok, a ttencbii japán helyőrség parancsnoka Tokióba érkezett, hogy résztvegyen a tienciui tigyireti folyó ungol -japán tárgyalásokon. ^ *. v ¦ A tábornoKf a tiencuil helyzetűi kapcsolation kijelentette, hogy a kérdés megoldása Anglia magatartásán fordul meg. \'l\'icncín az egész
cin! helyzet megoldallan marad, akkor megoldailan a/, ugész kinn) ügy.
2500 /repülőgép, 62 hadihajó
Tokió, jJl|Us 7 A kétéves japán kinal hábuiuCred menyeit most tette közzé a Japán vezérkar. A jelentés szeriül a kétéves hálKUij alatt Jiipón 2500 ellenséges repülőgépet lőtt te és 62 különböző nemze i-séga hadihajói fegyverzett le. Jelenleg a japán hadihajók mái- 1000 kilomé.er hosszúság ban tartanak ellenőrzést a kinai partokon és az összes vizijlakat elzárlak. , , , i ,
kiital probléma kulcsa és ha nticu-
Felosztjuk Dnnzliot imíwl- b Hémetorszíi kőzett?
Uj tervet dolgoztak ki a danzigi kérdés megoldására — Elmarad a berlini és a
varsói demars
London, Jultus 7 Danzig ügyének megoldására 4 háromoldalú angol francia—lengyel tárgyalásit befejeződlek A tárgyalások teljes megértéssel értek véget. A tanácskozások során e\'ejtették azt a tervet, hogy Párts és Londoa közös demnrsot Intéz Berlinben, Lengyelország pedig Oanzighoz intéz tiltakozó jegyzéket. i
Miután c terveket elvetélték) Chnml>ertain az uj angol álláspontot rővideftui nyilvánosságra b«za az angol alsóházban elmondásra kerülő nyl\'alkozatátriiu. Ez a nyilatkozat még Halifax beszédénél is jóval ha-tározottabb lesz és nem hagy kétséget aziránt, h.\'gy Angiin teljes mér-
téken eleget tesz a vállalt kötelezettségeknek-
A Daily Thelegraph értesülése szerint a londoni Üegycl nagykövet ma repül vl>öza Londonba. Varsói tartó* kodása alatt több Ízben tárgyali bock külügy miniszterrel és közölte vc\'e is az angol üzenetet, amely szcriiil Anglia teljesíti a vállalt kö. tck\'/elt>égekct, de óvalcsságo! ajánl Varsónak- ,
London, Paris és Varsó egyűtU-s feliépé e irja a lap — elhárította az egyoldalú erőszakos lépés köz-vetlcii veszélyét, dtí lxng>e!oi szagnak tartózkodnia kell minden olyan lépégül, tmeiy !»vábbi bniynda\'oiu-ra adhat okot. , , . i
Ugyancsak a Daily Thelegraph irja, hogy Varsó, PárLs és London dön tölt a danzigi kérdéssel kapcsolatos egyéb intézkedésekről is, amelyeket azonban egyelőre telJe-en titokb-m tartanak. A top varsói értesülése szerint a hclyzel enyhülésére mulat, hogy Moscicky elnök a kabinet meghallgatása után Varsóból vidéki nyaialó-kasíélyába utazott A lengyel köztársasági elnök pihenése, megerődíti a hiri, hogy nlnc-s közvetlen veszély.
; London, július 7
A loncl/mi lapok érlCMilcse -szerint a danzigi kérdés mcgoldásáia uj tervet dolgoztok ki. Eszerint Danzigte-rü\'etél ícloszUuiák Németoiszág és
Lenríyolország \'között.
Némclország kapná magái Danzig szabad városát és a tengerpart egy részét, mig Lengyelország Gdinlál ko l«\'czné be ugyaniak kisebb tengerparttal. Ezzel a megoldással meg-\' -szűnne a mandátumos Wület és a* jugl vjszonyt is könnyebben lehL\'liuí jendezni. <
A veszélyes idö elmúlt
i Varsó, július 7
Moscicky elnök Spolába való Ciuta zása előtt fontos politikai ósszejöve-íelcn veit részt. Ugy hirlik, hogy a •veszélyes idö* lejárt.
TELEKI PAL gróí miniszterelnök elrendelte a Magyar S/cnt Komnálios visszacsatolt Kárpátaljának siatlszUkal adalainuk «z összeírását.
PERBNY1 ZSítiMONl) báró nagy ünnepségek kőzött átvette Kárpátalja kormánybiztosi Llsztségét és ezzel megszűnt a katonai közigazgatás a \\-c(. vidéken.
WKHTII gj-alogsági lálKirnok níinct-országi látogatása olkulmával vala_ mcimyi német lii|> vaslagbctüs eím alatt IsmorMi Werth pályafulását, kiváló egyéniségét és Fényképét meleghangú eíkkek kíséretében közlik.
TELEKI PAL gróf inlnlszloreluök csütörtök este a tanári kur eh\'iadás-sorozatanak kerelél)Cii előadást tartott Székesfehérváron Magyar föld — nemzett földrajz címmel.
JAROSS ANDOR felvidéki minisztert és gróf Teleki Pál nüuiszleialnö-köt Komálom díszpolgárává választotta. 1 •
RENDŐRÖK akadályozták meg az összetűzést a kisnc-sli TextUgvár sztrájkoló munkásai és a sztrájktörők között. A gyárvozetőség kérte a segítséget, míre egy szakasz rendőr érkezett riadóuutón a gyárbu, 11 ón\\ig maradtak ott.
KITÖRT A S/TR.UK a tokodi üveg-gyárban is. Salgótarjánban már két hete nem dolgoznak a\'munkások. Az iparügyi minisztérium Összehívta a béregyeztetö bizottságot.
DORDY HI\'LIiA, az Operaház primadonnája életveszélyes fenyegetés címén rcljclculésl telt Maehay Károly ellen, uki régebben föltűni szerepet vitt u nyilas mozgalomban, dc később sorra beperelte HubnyL Szálasit, Mos-kút, hog>\' eltulájdonnótUk u politikai gondolatait,
RIBBENTROP birodalmi miidsEter vacsHirát adott a bolgár miniszterelnök tiszteletére. Mindkeiten melegluuigu poliárköszöntöt mondtak.
EGYIPTOM külügyminisztere, aki lwlkáni kömton van, Szófiából Belgrádba utazott.
iBULGÁRIA nyíltan csatlakozik a tengelyhez irják az olasí lapok és nagv fontosságot tiiliíjdoniianak a 1»1-gár miuisztcrelnők liéiuclországi u\'já-nak. i
r.M-.M mmmv
1839. júliusra
llovszky János
A képviselő mai fogadónapján megtekintette a MAMSz szövohézát és fogadta a vidékről Is nagy számban megjelent híveit
ZsigmondiH? ügyvezető elnöknö- Pál-cslcs Fereuehé é-s Petctmann JÓ4 /.sefné vezetőségi tagok kíséretében is kalauzolása rhellcll meglekinleüe :» szörOszékeket, a kévzíilö szép ma.
gyáros moiivumu munkákat, szőtteseket és kedvesen ell**szélg.\'tett a munkáslcányokkal- Sok szép kézimunka megiels/.ett a képvisel örek.a ki nyomban néhány darabot meg is rendelt.
llovszky képviselő leglelje.\'cbb megelégedését és dicséretét fejezte ki a vezetőségnek azért a munkáért, ami itl a legnagyobb eendben. de iitin;ii nagyobb eredménnyel folyik-
llovszky János, Nagykanizsa város országgyűlési képviselője tcf>ap délután arról értesítette dr. Thol-fl wny Zsigmond ny posla-lávjrd-il hl-valallgazgaiót, a nagykanizsai Magyar Llet Pártjának kerületvc/etö-helyetlesét. hogy nem vonaton, hanem autón érkezik le feleségével és sógornőjével, Némethy Ella operu,-énekesnövel, valainiiit a központból Domonkos László ny. miniszteri osztály txinécsossal, az Országos Baross Szövetség főlitkárával. Dr. Tholvvny ennek alapján megtette intézkedéseit. |
Hovszkyék gépkocsin minlegy 11 órakor érkeztek Nagykanizsára és egyenesen a Pannonia-száUodabcl! szállásukra hajtattak. Rövid. párper-ces olt tartózkodás után llovszky képviselő és szűkebb kiséret? a pártheJyiségbc mentek. ah>l a párt vezetőség tagjai, élén dr. \'Inohvay Zsigmond kerülct\\ezető-helyettessel meleg szeretettel fogadták- A város; országgyűlési kép\\1selője, mint Jls-mercles, azért jött le Kanizsára, h/>gy korábbi igézetéhez képest rendelkezésére álljon a
llovszky János ezrjtőn kísérőiével visszament a párlhelylséglic, ahol ad digna már számosait variak reá, hogy iegi\'sef(él kérjék ügyes-bajos dolgaikban. Sokan voltak » kerület ki- községeiből é-s Nagykanizsáról, sőt nem kis számban olyanok Is, a kik nem |s tartoznak a Magyar Klet Pártjához-
llovszky János mindenkit szerelet? le\' \'Mgadolt, mindenkinek a kérését szeretettei és megértés*! meghallgatta, feljegyezte és Igéi-etet adott, hogy amit csuk emberileg el lehel követni, azt meg fogja tenni a cél érdekében, i
Az emlK\'rek megelégedve hallga I-Iák a Baross-vezér jóságos savait és a legjobb reményekkel, nbban a tudatban távoztak, hogy ügyük a legjobb kezekben van- ¦ ¦¦,
llovszky JánoS ma, pénteken ula-zik vNszn Budnpeslre-
á jövő hónapban teljesen elkészül m uf. rendőrségi palota
A kapitányság szeptember első napjaiban költözködik át uj székházába
Valósággal i2(Ms tempóban fólyiK l munka az uj rendőrségi palotában, áros polgáiság.ín.ik |* a Király ulca eleién már hetek óta
minden ügyes-bajos dolgalb-\'n a hí> első péntekén-
llovszky képviselő kíséretével mindenekelőtt átment a MANSz Deák téri szővőlelepére, hogy behatóan megszemlélje azt a* csendes, de annál Intenzivebb háziipari munkát, a mely dr. Krátky Istvátmé elnökasz. szony és fáradhatatlan lelkes hölgy-gárdájának vezeté-e alatt folyik és mind több & több női kéznek ad biztos és állandó kenyeret-
Az illusztris vendéget itt dr-Tholway Zslgmondné ügyvezető elnökasszony köszöntötte keresetlen szavakkai és a képviselő jóindulata támogatását és a szóvötelep további kiépítéséhez közbenjárását kérte az iparügyi kormánynál- I
llovszky képviselő megköszönte a hölgyek meleg üdvözlését, majd kijelentette, hogy felhívta a Háziipari Központ vezetőségének figyelmét a MANSz szövöliazára, amely máris ily figyelemreméltó tevékenységet fejt kl az itteni határvidéken. A Háziipari Központ főleg halármcuti községeken akar segilenl, hogy ai:i~ kosság megélhetését megfelelő háziipari munkával megkőiuiylUc. Misz-szlót teljesít ez a központ, meri feladatává tette, hogy « kézimunka is minél magyarabb legyen. Ebben a magyar missziós munkában különösen Keresztcs-Fiseher Fenencné, a belügyminiszter felesége feji ki meg íjec-sölhetétlen tevékenységet.
Szakónyiné Bencze Marja szövőmester) 0 telep vezetője az értékesh tés ügyét tette szóvá és megkérte llovszky képviselőt, hogy scgiis* a kész munka elhelyűzését é< a piac. teremtést.
llovszky kijelentette, hogy Nagykanizsán is megalakítják rövidesen a Baross női tábort, amely majd a MANSz-szai karöltve oda fog hatni, hogy a magyar asszonyokat Itt a határvidéken megszervezz.! és tömörítse. Reméli, hogy akkor erőteljesen megindul a piacszerzés és az Kikészült magyar kézünunkák exportálása külföldre- Mert igenis szükség van ma arrtf, hogy a magyar asszony is mellékkeresethez jussun. hogy könnyebben fe\' tudja nevelni gyermekeit.
\\ ppyszVy János ezután dr. iliolway
teljes szépségéből olt á\'l egyszerű nemes homlokzatával az uj épület és kiemelkedik L> Király utca\' többi házai közül. A kőművesmunka agyszólván már teljesen befejeződött. Mod a villanyszerelés, «z asztalosmunka, vizvezelékszcrelés utolsó munkáit vég/jk az iparosok. |gy a jövő hónnpban bekőliözkööésre és átadásra kész lesz a rendőrségi palota. I !
Az épület előtt álló transformálor tornyot ma kezdték lebontani, miután a traiisformátort már áthelyezték az uj épülel pincéjéig\'.
Az uj rendőrségi épület belső beosztása egyébként a következő :
Az alagsorban nyernek elhelyezést a legénységi iskolalcrem. *\' házmes-teri lakás, gázvédclmi kamrák, óvóhelyek, fogoly-cellák, stb. ,
A földszinten lesznek a legénységi szobák, központi ügyelel éi a bejelentő-hivatal.
Első emeleten a kapitányság vezetője, közigazgatás, autókörlet, bűnügyi osztály, detektívek, büntető bíró nyer elhelyezést, mlg a második emeleten Irodák, irattár, vendégszoba (é-s a segédhivatal-
Az uj rendőrségi palota épülete nemoak n tervező kanizsai származású budapes.i építészmérnököt, ha, nem a kivitelező vállalkozó és az iparosok és munkásuk együttes munkáját dicséri. ; , I .
Veszélyben a „Stefánia" nagykanizsai bölcsődéiének további fennmaradása
Mindent el kell követni az Intézmény megmentése érdekében
Az Országos Stefánia Anya és Gse* csemövédö nagykanizsai intézete^az esztendők folyamán olyan t^cíásos tevékenységet fejtett ki, hogy azt ilyen rövid cikk keretében nem lehet eléggé méltatni. Ennek az áldásos munkának köszönhető, hogy a gyermekhalandóság erősen csökkent, a mit legutóbb számszerűleg is kimutattunk. A Stefánia hálózatának további* kiépítése során többi intézményei mellett egy liölcsödét is Jétesj. lett. A bölcsőde később a szombathelyi gyermekmonhellyel szerződést kötött és a gyermekmenhely által leküldött apróságokat gondozását>a vélte, Rendeien mintegy 16- 20 gyer meket kapott és vett u bölcsőde gondozásába, kiké>t a menhely megfelelő összeget fizetett. A bölcsőde oly takarékosan gazdálkodott, hogy a gyermckmenhclyi gyermekek mel-
lett még 5-8 kanizsai szegény szülő gyermekét is ludla gondozid-a bölcsődéjében. Nagy jótétemény volt ez sok szegény édesanyának és gyermekének. Az évek során sok szegény gyermeket sikerült így félne, vélni a magyar hazának és egészségesen adni a teim/elö munkának és a magyar életnek. | .
Sajnos a helyzet ma az, ho"gy a Stefánia-intézet bölcsődéjének további fennállása a legkomolyabb ve-szélyl>eii van. A menhely évről-évre kevesebb gyermeket ad ál a nagy-, kanizsai iHJlcsödének és igy a vezetőség nem képes többé szegény kanizsai gyermekeket gondozásra felvenni. Ez egyaránt nagy kára u nagykanizsai gyermek egészségügynek, a gyermekgondozásnak éi a szegé nyű gy nck-
A Stefánia lelkes vezetősége min-
IRik, pénle kan eate
nagy halvacsora"
a Kis Royalban.
Friss balatoni fogas, halászlé és rántott ponty. Szives pártfogást kér Pénzes Antal vendéglős.
rz
zellős férfiingek
P 2\'95-tÔI
szomolányinál
dent elkövetett, h>gy ne kelljen l>e-szüntclm\' az intézet bi\'tlcsödéjét. A lK)icsöde ma. még fennáll, de ki segítés nem érkezik, sokáig már nem1 tartható fenn. Ez a segítés pedig nem állana íuá-hól, minthogy a szombathelyi gyermekmenhely továbbra is a kanizsai Slefónia btJcső-. déjél>e ulalja a gondozásra szoruló gyermekeit. i
Meg vagyunk róla győződve, hogy illetékes tényezők mindent el fogak követni és a legmagasabb helyen js eljárnak annak érdekéi*, hogy a Stefánia bölcsődéje tovább is fenn. maradhasson Kanizsán-
Nem l>aj, ha kevesebbet beszélőnk a gyetinek- és családvédelemről, fő, hogy annál többet : cselekedjünk.
Most - csclckediíünk kelt!
Hal*las4s
Súlyos csnpá-s érte dr. Balázs Zsig. mond nagj-kanizsai ügyvédet. Neje, dr. Balázs Zsigmondné S*üX GUtH Józsa ina délelőtt várütlauul Ixiköveti-kozetl silvgyengéség követkcztéMii el-kőltözűll az élők loráböL Temetése iránt a rsjilad még nem intézlot\'dett. A rnegboldógult példás családanya volt, nemes szívű urihölgy, aki a jótékonyság terén is maradandó emléket állított magának. Hü Lila mindenütt nagy i»cgdőbl>enést és mély részvétet váltoll ki.
dfllkosság vagy öngyilkosság ?
Rejtélyes térti-hullát veteti partra a Balaton
, Keszthe,y, f^Uus 7 BaJutonjjhely ko/*.\'!óJ>eii egy 40 év körüli Mrtihulilestot veiéit pnrt™ a Balaton. A csendőrség megvizsgál-la a holttestei s azon olyan sérüléseket Laláit, :imi arra enged következtetni, hogy az illatöt \'jgy lőtték agyon. A hulla fején pengő nagyági tátongó, seb va.n s a denekíuiegy vastag rézdrótra erojsltett, icitalniias kő lóg. A esendőség megindította a nyomozást azlrányban. hogy az ismeretlen férfi vájjon öngyilkos lett-tí vagy rjgy gyilkoltak meg s csaknz-ritdn kötötték a követ a derekára, hogy az n viz métyére trjzza. Ahoít-teslet előbb felboncoljék s csíü; az-Utáll adjék kl » hfi|ósag<+ a temetési engedélyt. A nyomozásba beieknp-coslódott a kaposvári csendőrség is.
A máj és az epeutak megbete gedéselaél az első feladat rendue-rint ai, hogy a termétzetw .Ferenc Jözset" keseravlz haunálita által
— reggelenként éhgyomorra egy pohárra\', esetleg kevés fonó víz hozzáadásával — megfelelő bélütli-lésről gondoskodunk. Kérdezze meg orvosát I
jouira, iw wimtor
o
1939. jolius 8.
siiiiíM M«N
Városi Mazgá. Péntek, szombat, vasárnap. Budapesttel egy Időben!
Az év legnagyobb zenés vigjátéka, Eleanor POWOII legszenzációsabb szerepe
Soha nem látott szépségek halmaza
H Q «NI C3 L U L LI
A urai káprázik, a axáj tátva marad I
Partner: Róbert Yaung. Az első előadások filléresek! Nagyon érdekes kisérd műsorI
Előadattok ¦ hétköznapokon S, 7 éa 8 órakor, vasárnap S, S, Téli órakor.
Hogy játszották ki a zalai levélírók a cenzorokat az abszolutizmus korában?
T
^ Nemesi címerrel ellátott pecsétes levél van elöltem. 185:i-ból kcltc/ett. Megfakult sorok bár, de örökké élö és tanulságos gondolatok vannak ben ne. ügyben korának, a szigorú abszolutizmus magyar, ellenes idők alegú-rikus hangadója. Almokat, látomásokat, értlteleUeunek látszó kifejezéseket olvasunk benne. Pedig ezek igazi magyar tórekivéick, elgondolások, érzések, vádolások sorai, A cenzúra tovább engedte a levelet a óbnzetlueki esetleg egy-laét kifejezés után ítélve vagy gyöngo c^vegé-st, vagy abnor-mitást látott. Podig nem volt ez,
1» térjünk a levét tartalmának Ismertetésére.
A levél kettős szempontból értékes. Az első rés* Kanizsával kapcsolatos, ft második általános kortörténeti érdekességet nyújt.
„Kék szemem van* — nincs köldön
azért
A tevéi írója: II, D. zalaegerszegi lakos. Találmányához a ntigykHnizsuik. tól pénzt kér kölcsön. .. ..ín akartam — írja — a publicumnml,, mint magyar, saját találmányom szerJut hamvntíau,, s más neméig ipur- rnüvü gyertyákkal szolgálni,- Pénzt nem kap. Bár a törvény irta biztosíték megvan, mégsem adnuk, rírdekes Önindoklása, hogy mi is az igazi ok, amiért nem-adnak kölcsönt. «...incrl bizony nékem kék szemcin van, ennek az az oka. 1
Furcsának találjuk ezt iu okot, de itt az idéxöjelcs •kék szem > alatt mást kell érteni, Ez a kjlétot a cenzoroknak szól. Ikirátja ,kihez a levelet irtai L. J. kunizsai kereskedő, jól tudja az igazi értelmet. Annyit jelent, mint .megjegyzett magyar, nemkívánatos elem,\'
• _ Nem baj, hogy nem adtak kölcsönt — nyugszik meg a határozatban, — «...do a kanizsai lelkes bazafiaitól többet reményleltem, — no de csak igaz marad az: hogy az aranyat a tüzbéo kell megpróbálni!
Egy furcsa álom...
El a csalódás vonatkozik Kanizsára. A második részben Jönnek az álom-látások, melyben valószinü öniudok. lást mond, bog)\' miért is nem kaphat ö kölcsönt.
<A niult éjjel álmomban török fiatul nővel török öltönyben társalogtam H bele szeretvén, nöüt magamnak eljegyeztem. Mindjárt gyanítottam\', hogy talán ezen török nő miatt, mivel más hiten van, nem adnak kölcsönt. No de nem baj az: csak hogy én axon török nőt igen szerelem... a kis kaliba is pompás palotává vállik,-
¦•-és magyarázata
Nevetséges sorok lennének, he nem értenénk igazi tartalmát. A levelire nagy Kossuth Lajos párti, aki nem tud beletörődni az osztrák elnyomók hatalmába. Az álom csak burkolata Kossuth törekvésének,\'\'aki hiszi, hogy egy török—magyar barátság, általában az oláhokkal, a szerbekkel és a nyugati nagy nemzetekkel való szövetkezés felrobbantója lehet öz önkényuralomnak, Aü álom leírása tehát oii-ruik a valóságnak a ónegmondásu^ hogy ö igenis hive Kossutjh poUtif-kajának, uiely a kojibát, az elnyomott
Magyarországot palotává fogja emelni.
¦A látomás folytatódik: -Három pipere arszlán egymásnak a/.zul dicsekedik, hogy most nagyon boldogok1, Miértf Erre a levélíró adja meg u feleletet. Azért, mert apjuk és maguk csak rablásból éllek. >, ..semmit sem dolgozván ugyan, nehezen éltek, hanem most már nagy vagyont össze szerezvén, (satöbbi), majd ezt máskor leíróm,*
Hogy kik lehetnek e sorok mögöttj az ezt követő levél hiányában nem tudjuk megállapítani, bár -érdemes volna megtudni.
Egy bölcs mondás
A tevéi második része ezzel 1« is [éleződik. Nagy eszmék, gondolatok, fájdalmak, vádolások képletes leírása igy történi. Nemcsak a nagy költök, hanem az írástudó magyarok egymás-közt is, a cenzúrát ügyesen kijátszva, mogmondták yami u szivükön feküdt, fis ez tartotta fenn a/ elnyomás nehéz éveiben a magyarságot. Ismertetésem borcjezésére hadd idé-en a levél örök-értékű, sorait: «... barátom, egy szilárd férfiul a sors meg görbeszthetij uo meg nem törheti, a sorssal meg vívni illő uz erősnek, a gyáva változékony, elébb utóbb a Dovetíség tér-gya lesz.
Végül köszönet Agfa Ede barátomnak, aki megengedte a birtokábuu levő nagyon értékes tevéi ismertetését.
KOVATS J. ANDRÁS
„Segítség! Elsikkasztották a Szózatot"
Egy b natkozó debreceni kislány azzal a kérdéssel fordult a ívstí Hírlap szerkesztőségéhez, hogy világosítsák fel, hogy a Himnusz egyik sora hogyan helyes, ugy-e, ahogy ő az iskolában tanulta: ... itt élned, lialnod kell,- vagy ahogy énekeliki úti élned és meghalnod kell,\'
Ezekre és a hasonló irodalmi kérdésekre nem kisebb személy, mint egyik fcgkózkcdvellobb írónk, Harsányt Zsolt szokott válaszolni az egyik pesti lap hasábjain. Erre a levélre 18 készségesen, sőt szokatlanul hosszan felelt és |>cdíg ekeppon:
•Ez « kérdés r.e.n uJ. Felelni igen könnyű, Kölcsey len nesze tősen uz első formában irta a költeményt, annak a szövege ugy a helyes. I)c más a költemény szó vege és más a /Himnusz megzenésített szövege. Erkei Ferenc zenei gondolata nam fedte a költemény
erodetl szatagijeosttiis.lt, ö tehát önkényesen megtotdolla az utolsó sort két szötuggal. Általában az Erkel szerzemény, lui gyönyórii is és most már mindnyájunk előtt a legtiszteltebb^ /One, nem minden ült simult szerencsésen a
szöveghez. Egyes helyeken bántó volt u piozodlája, a tuokásos ismétlés körül [*dig uz egész or. szagban zagyva rendetlenség uralkodott. Ezétl nz Országos Irodalmi Művészeti Tanács vette kezét*, a dolgot s a Tanács meg. bízásából Dohnányi Ernő végette el a művön a tehetséges csiszolásokat, amelyek mosl már véglegesek. De a szerzemény szötag számát már 6 sem tudta megváltoztatni.
Eddig a levél s másnap már nem csak az az unatkozó kislány olvasliatta, hanem más is, aki még iiüli is jhIiIj.mi unatkozott*, t. i. valahogy az az érzésünk, hogy a szerkesztői üzeneteket az illetékeseken kisül csak az olvassa el, akinek nem akad jobb dolga.
Jeten esetben egy alföldi úriember is elolvasta a választ egyszer, Oztán mégegyszer, Iva szemüveges volt az illető, gondolom olvasás közben még a i»á[>asícmét is megtörölte, liogy jobban lásson, aztán mikor végérvényesen meggyőződött, hogy Jól lát, akkor ö ís leült az íróasztalból és Imi kezdett. Itá néhány napra egyik alföldi Iapl>au a következei cím
alatt látott napvilágot agy cikk: SEt;lTSfiGl...
ELSIKKASZTOTTAK A SZÓZATOT!...
T. I. az idézett verssor nem a Himnuszban fordul elő, hanem a Szózatban s igy nem is Kölcsey,) liánom Vörösmarty irta,
Írók, szórakozottságok obit
Serenata
Hiába bántasz.
Hiába mondod, hogy megvert
az Isten vetem.
Azért, ha százszor bür. és
ezerszer nem szabad,
mégis Te vagy a mindenem.
Hiába kerülöd a szemem.
Hiába lopod el szerény telkemtől
az ellető napol;
hűen Őrizem mindtn sugarát
s a könnyes hajnalokon minden régi
csókod a) fénnyel ragyog.
Hiába szerelnél messze tudni, tdeköt a legszebb emlék, Itt maradok örökre Nálad.
Égő szerelmes tztvem talán majd melegebbé leszi hajszolt napjaid, sok fájó éjtszakddai.
Monostori Józff
Élénk nyugat-északnyugati izél, az ország több helyén zivatar, helyenként a meleg osökkon, nyugaton a hő nem változik.
A Meteorológiai Intését naeyktniMal megfigyeléél! omása Jelend t
Hőmérséklet tegnap eate 9 ómkor: +198, ma recgel +189. délben +280.
Om*D«d*knü
— bttrkiillltáMMlut tekintse meg minden vAtetkénysxer nélktl. Kopottja bátoraiknál.
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek ,
Frottier tÖrÜlkÖZŐk legolcsóbban
Pizsama-Hanyagok
dacai urnám
IPg, Julim 8
Megint Indiáé {á^a
Sass TrtJWh&xl is kánya
tűével ttwoukt tondúi akódéhu* UweiU
Ezelőtt 63 esztendővel, valahol Azsfe mélyén egy 12 évvs kis pász-lorttn letette a tudó* papok előtt a szellemi vizsga\', hamarosan. Londoni , ba kérőit, ott királyfiakkal együtt nevelkedett, mindenben első lett közöttük é* 18 éves korában visszatolt Indiába, kormányzója leit BorodMál-lamár&k, amely azután boszorkányos gyorsasággal fejlődött India egyik iegkalt-uráltabb országává-
Az egykori pásztorfí i: ma Genck-ivar maharadzsa. • |
Ez a maharadzsa megismerkedett, Indiában két kanizsai festömüvésznő-vei, Sa.vs Brjnnei-iFerencivével és leányával, akik - mini tav.ily be.-zá-moltunk róla - éppen a hálx>ruval fenyegető Őszi napokban - Itthon jártak Nagykanizsán, cs;ik egy napi ugrásra Londonból, ahol éppen a klállüá^Jk volt. A londoni kiállításon találkoztak másodszor a borodai ínu-¦\'haradzsávai, aki művészetért rajongó lelkével mindennapos vedégju, volt az India lelkét festő magyar művészek tárlaténak, vendégül látta őket londoni palotájában is. Nagy, tervek szüléitek. A maharadzs t wék-hetyén, Boroda városában művészeti akadémiát akart létesíteni és annak igazgatójául a jelenleg Sümegen ó\'-ö Sass Ferenc kanizsai feslőmüvé.szí; kérte fel. Igy a Sass-család yjraköf zös fészket rakható\'t volna messze Indiában és a három művészi k;ir. rier végre egy eredőben beteljesedhetett volna. i , Volna...
Mert a son? beleszólt-
A londoni kiállás zú-Kjt Iával és a háborúi fcszüilség müncheni leesápoUsn után a mahaiadzs.\', SassnÓés leánya olasz luxushajón vissza kiindultak Indiába. A hajón a legelőbb nemzetközi társaság utazott-Sa:« Bnltfl többször lépett fel a hajó szalonjában indiai táncokkd és magyar ruhában magyar táncokkal. Az egyik jelmezversenyt is Sa^s Baba mngyar rjhája nyerle meg.
A maharadzsa azonban a hajón ioegl>etegedett. Bombaybau kórhiz-ba kellett szállítani és a borodat mese-palotába Sassné és leánya már csak maguk érkeztek meg- Fogadtatásuk ke\'ct fejedelmi pmipájával történt. Gyönyörű parkban volt a műtermük, a tervezett akadémia he* lyl-égei. A két magyar művésznő beutazta az egé-z tartományt udvari autón, udvari kísérettel és szervezték, gyűjtötték az akadémia művészi anyagát. l A.yftnharadzsa azonban nem látta ^tö\'rfoé viszont birodalma*, 75 éves korában, 3 hónapi kórhá/i kezeié; után, február 6-én Bombaybau meghalt. Halálával szélfoszlottak az akadémia tervel Is- ;
Sa-ssné és leánya mái>*«ak agyász szertartás hiitíth-p^trípSÍnliaii látták viszont atyai jóbarátlakat, akinek elli.i ravasz tásán is ott vWak. Kél hétig tartott a temetés) gyászüimepség >k sorozata. A trónt periig az elhunyt rjiu\'kodó unokája foglalta ej.
Az ifjú uralkodó a gyász-hetek rjtájit első napon látogatást tett ki-séie!é\\x-i nagyatyja dédelgetett ked Vencelnek, a magyar művésznőknek mütennélK\'i). A megismerkedés rendkívül szívélyes volt és az fuj
maharadzsa ott marasztalta elődje kedves vendégeit, sőt teljes disz* ben modellt ült Sass Babának. A kél müvés/, ott is maradt a koronázásra, ami április 26-án vélt. Az ifjú
uralkodó miudenáron meg nkurpi valósítani a nugyalyja, által tervezeti akadémia\', de Sassék nem miru\'d-hallak tovább, mert ekkor már a hőség számukra kibírhatatlan volt. A koi-onázüs káprázatos ünnepségének ideié alatt nyílt meg reprezentatív kiállHásuk, amelynek fő helyét az uj maharadzsa portréja dlizftettc. Sass Baba arcképfe^ő művészetének egyik legsikerültebb ntkutasa. Félszáz maharadzsa, tizezernyl vendég fordul) meg ezekben n napokban Boröda fóvárosban. A\'Ig volt kőztük, aki ne csodálta volná mvg a ma-
gyar müvé.znők kiállításai. Felejthetetlen volt a sikerük. *Á koronázás után n két magyar vándor Rabindninaih Tagore, egykori indiai házigazdájuk meghivá-J Sára DarJceÜngbe utazlak, onnét Jáva szigetére és csak novemberben, mhe a hr>eg csökken, mennek vissza újra Boiodába.
*
Tíz éve járják a világ országutjíiit és b saját-lelkük titokzatos utjain hajszolják a világ lelkének ismeretlen, csodálatos kékinadarát. AmHt alkotlak, az erő, amivel bolyongásuk bansoha el nem fáradnak, azt bizonyltja, hogy a művészi megismerés boldogságának kékmnckU\'a nem elérhetetlen. I .
Bár tudjuk, arannyal nem mérhető lelki gazdaságot gyűjtötök éi ezt a gyűjtést nem egykönnyen lehet abbahagyni, mégis szivesen szám.il-uánk már be arról egyszer, faagy vi-lágokat bebarangoló testvéreink elindultak végleges ulra : - háza, Nagykanizsára.
Felére csökkent az átmenő idegenforgatom Nagykanizsán
Az utóbbi években érezhető gazdasági előnyt jelenlett Nagykanizsa életében a nyári átmenő ídeg,uifor. galtnn. Nemcsak a szállodák forgalma lendült fel, de a kereskedő, a borbély, az autós, a benzines is szerény keiesel-több\'ethcz jutóit, amely nem volt megvetendő. Az idők folyamán Nagykanizsa már beállította gazdasági éVének kereseti rovatába az á:menö Idegenforgalmat. Hiszen volt idő, amikor egyik szállodában sem lehetett szobát kapni, annyiidegen kereste fel átutazóban Nagykanizsát. A statisztika nemrég még 601)0 rövid Ideig ill tartózkodó vagy átutazó idegent tudott kimutatni.
Sajnos o külpolitikai helyzet é> egyéb jelenségek az idén rendkívül megcsappantolták az idegenforgnl-mai. A külföldi turista és utazóirodák Kanizsára érkezeit értesítései arról szólnak, higy a máskor tömegekben jövő külföldiekre az idén nem lehel számítani, Lrz| ezt a Ba-latouvidék. érzi ezt Budapest fürdőváros éi érzi ezt a hatáfVaros Nagykanizsa is, amely már megörült az átvonuló és itt megpihenő külföldieknek, turistáknak, utazóknak.
Érdekes, hogy az átmenő idegenforgalomban Nagykanizsán a frun* ciák vezettek. Utána az \'angolok, amerikaiak következnek. Voltak gas* dag yenkik, akik autójukat hajóra telték és a szárazföldön saját gép-kosijukon tették meg a további túrái. Járl Kanizsán az elmúlt évben indiai hercegi gazdag antwerpeni gyémánlkö-szörüs, maharadzsa, de nagyobb számban voltak szőke svédek, gyorsbeszédü szlávok, festett arcú, körzetet hordó ronuV/i férfiak és \'fö\'ényes, Icnnhaju gemiánok-1938-bau csak qZ egyik kanizsai szállodában több mint 1500 Úílföldi forchU meg. Hogy mit jefáiü ez anyagilag, gazdaságilag Nagykanizsának Is, felesleges hangsúlyozni.
Ezrei szemben az idén alig látni autóenrt, társas gépkocsikat Nagykanizsán. Eddig mindössze néhány-olasz (fjtóoar járt Kanizsán keresztül. Gyenge az átmenő magán Idegenforgalom is és hu jönnek ís külföldi kocsik, azok megállás nélkül ro bognak át a városon* A szakértők szerint legalább 50 százalékban visz. szaesclt Nagykanizsán az idegenforgalom, ami «z egész vonalon érez. hetö- |
Művészi vagy ipari munkát végzett a színtársulat díszlet festője ?
Érdekes ipari kontárkodást per a rendőrbiró előtt
Amikor a Jakabffy bzJUi társulat közel két hónappal ezelőtt Kanlzára érkezeit, velük jött Budahegyi Benedek belgrádi szüleléisü festőmű-
vész is, aki a társulat dlszletfestejekén t szerepelt\' A szezon alatt később megvált BudahegyI a tái«ulat-tól, de már előzőleg is különböző
Többszáz darab, sorozatból visszamaradt
Mrlimiy l*«n olcsó Árban IVW 111 llg kapható
Divatcsarnok
t\\a(/yKantxaa.
magánm unkákat vAUatt, mégpedig mint \'utólag kiderült, nemcsak arckép és tájképfesléacket. hanem olyan falfestéseket is, amely tnár lpyn| nrunkámik számit. Mert sajnos Kanizsán még mindig nem tartja be a közönség azt az Íratlan törvényt, hogy elsősorban csakis kttnizsai Ipa-i-ossal szabad dolgoztatni, aki itt él, Itt fizet iidót és akinek megélheiésé-ért nehéz küzdelmet kell folytatid.
B>Jdnhegyi Benedekét te.-mészele-neii a nagykanizsai Ipartestület festő-ipari szakcsoportja feljelentette u íalfesiésekért, miután szerinte ez kimeri 1 a Jogtalan iparűzést. A kontár ellenőr kezel között lévő adatok alapján dr- Németh László városi rendőri büníelöbiró elé került »lpa-ii ki>u!árkodással« vádollan Budahc-gyl Benedek-
Budahegyl Benedek azzal védőket zelt, hogy ő festőművész, arcképfes-tö, müvés/i nnukát végzett s írerrf Ipari\', léhát nem köVTethetclt el kontárkodást, illetve Jogosulatlan iparj ftzést. j
Ezzel szemben a kihallgat->lt szak értök, a szuVcsoport kiküldötte meg-« állapitolták, hogy Biudahegyi Benedek festőművész teljesen ipari aVaui kát végzett. így Bán Lajos, a szakosztály képviselője, Fekete Lászlfl iparművész, szakértő, Czocek Inint szakértő, de Budahegyl saját ellenőrző szakértője, NoH József gimnáziumi ianár szerint is : Budahegyl munkája Ipari munkáltak Számit, mert a fcstö iparos ugyanezt a munkát végzi. Tehát Budahegyl Jogosulatlanul űzött Jpart Nagykanizsán és érzékeny kárt okozóit ezzel a helyi festőknek. ;
Dr. Németh rendőrbiró a száké/tök vallomása alapján bűnösnek mon-dolla kl Badiihegylt és 100 pengő pénzbüntelésr* Ítélte, de annak végrehajtását egy évi próbaidőre feltf függesztette-
Krómacél és alpacca evőeszktiz
nagy választékban
Iájon Testvéreknél.
Olcsó árak!
Hősi naptár
II. Hákóczi Ferenc fejedelmünk még csak 2000 gyalogosból és -100 lovas-
_ból álló kuruc hadu el-
1703VII. 7. indult a vercekei szoros
1- környéki zavudkal bibor-
bó); hogv hazánk függetlenségének és alkotmányos jogainak kiharcolása érdekében megindított szabadságharcát megkezdhesse,

Ezen a uajiou Máthé (iynla volt lngosi 4. huszáreiredbeli tartalékom
_zásrlós, az 1. lovjes had-
1916. VII 7.1 osztály Követ környéki
-1 visszavonulása \'közben
önként visszamaradt ós a kimerülés íolytáu lemaradt huszárokat összc-gyüjtve, azokkal a lulerőbeu lániadó oroszokat sikeresen rellartóziatta. Ennek i>cdig annál is inkább volt nagy jelentősége, nüvel dajidárának in^véd-jét nz oroszok széjjdrebbeillették s igy az utóvéd nélkül maradi ezredek immár a/, ö általa nyújtott biztosítás oltalma alatt , zavartalanul folytathatták a visszavonulást, Máthé zászlóst ezért a bátor és sikeres, valamint példás kólek-sségtudástől ösztökélt eredményes magatartásáért nz arany vitézségi éremmé/ tüntették ki.
— Rntor«kkjui a Kopttela-cég vezet Modern mtntatermalben a legjobbat a (egolosébban mutatja tx>, kedvelő .i««-t««l leltételek mellett
vaskereikjdíse — Naaykanlm
1...... — i-im..,.......I............ .1.
Kincsem IBzhefyek, The Best kerékpárak, Hungária kerítés fonaték oagy raktára. —
Péntek
BUDAPEST U
17 Hirek^szlovák ós rusitii nyelven.
— 17.10 A rádió szmoiiraneknru. -17.40 SpOlttözlomónyck, - !,ü,,05 A
Dunakeszi ,\\uv. Magyarság férfikara
— 18.40 Külügyi negyedóra. - 18.55 Dukus; E* peri, tiíuckóitemény. — li>u2.r> Az él) rádióműsorom. l)r. Stlkky Lásziön\'é, Hohringer Erzsébet díjnyertes pályaműve, — 20125 Séta Déíba. ranyaböa. Beszélő Btidinsiky Sándor, --,.21.10 Budapesti Hangverseny Zene. torvV- 21.40 Hirek, idftjárásjelentés.
— 23 Pcrtis Pali cigány zenekara. — 0.05 Ilinek.
BUDAPEST IL
10.30 I)r. Szádeczky-Kardos Tibor előadása. — 20 Hitek. - 20.20 Hong. lemezek. — 21.30 Időjárás jelen lés.
BBCS,
18 Képe11 és jólétietek a Beethovent kori Bécsből — taflS Hongképvk.
— 20.15 Bruckner: Vlil. szhnfón\'a. ¦— 22.30 Szórakoztató zene.
Szombat BUDAPEST • 1.
0,45 Torna. — ftána liflngk>,nez*k.
— 10 Miiek. — 10.20 Felolvasás. -10.43 Felolvasás. — 12.10 At 1. honvéd gyalogezred zenekara, — 12.4(1 Hírek. — n.20 Időjelzés, időjánís-jt\'lentés. 13.30 Hanglemezek. — 14.:«) Hitek. — 11.15 A rádió niüso-rának Ismertelése. — 15 Arfolvainhi-rek. — 10.15 BonlS Mária mttél ~ 10.15 Időjelzés, hírek.
17 llirck szlovák ésTU*tin nyelven.
— 17.10 A rádió postája. - 17.10 Tánclemezek. — 18 l)r. lovag Wohl-berích Károly előadása. — 18.45 Dr. Horsody István előadása. — 19.15 Ilinek. — 10.25 B. Fehér Miklós és Nagy Olivér hegedű és hn rmon inni számol. — 10.50 Farkas Zoltán előadása. — 20.10 .Dalol a nyár., Zenés vígjáték 4 felvonásban, — Az I. felv. után kb. 21 Ilinek. — A II. feM után kb. 21.35 Hírek, irf.\'(járásjelentés.
— A III. felv. után kb. 22.40 Hírek német, olasz, angol és francia nyelven. ~ -AZ előadás után kb, 23.30 Halázs Kálmán cigányzenekara. — 0.05 Hírei*
BUDAPEST 11«\'
1G.55 Berlin—Bécs—Budapest nyolc, evezősének városközi mérkőzése.\' Iie-szél Pluhár István. —\'18.15 Srirókayné Mándy Teréz előadása. — 10.30 Mezőgazdasági félóra, - 20 llirck. — 20*20 Országos Postászeucknr. —,2135 Idő járásjelentés. — 21.40 A rádió szalonzene knru.
Becs,
8 Lemezek. — 8.30 Damlngi rádió-zenekar. — 12 Szimfonikusok. — 14.10 Kedvelt lemezek. 16 Tarka délután.
10 Vidám hétvégi zene. — 20,15 Tantest lemezekkel. - 22.30 München
Lehangolt, étvágytalan, eldu gult embereknél reggel felkelőékor egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz megszabadítja az emésztő csatornát a felgyülemlett erjedő és rothadó anyagoktól 8 ax ernészlö szervek további működését elöinn*ditja. Kérdezze meg orvosát 1
MfcAl KQZCÖN«
- (A Kanizsára helyezett piaristák)
Jelentetiák már, liogy a piarista rendfőnök Nagykanizsáról Gulyás Jánost és Henez Jánost Sátoraljaujheiy-re, Síflcs Lajost Szegedre, Kolla Jánost pedig Vádra helyezte ál. Helyökre Nagykanizsára három Baléi tanúr ke ifit egyenesen a Kulazantiumból, név-ízerlnt Kender Jóttef, Medvigy Mihály és Szőnyi László, valamint Takács LOzsö Vácról.
— (ElkészDIt is egek szegi pénzügyi palota)
A zaldcgcrsrcgí iij pénzügyi palota építése annyira előre haladt, hogy u pénzügyi közigazgatás szervéi aug. első és második felében már át is költöznek az uj palotába. Az épület felavatása is augusztusban les/, s erre megiiivták BeniényL-SchneÜer Lajos pénzügyminiszteri, Fabinyí • Tihamér ny. pénzügyin in ísilerl^ a vármegye ve-zetöjt és oi országgyűlési képviselőket is.
— (Iparos gyógyfürdő Hajdúszoboszlón)
Az ónálló ijwrosok és hozzátartozóik gyógyellátását célzó gyógyfürdők száma eggyel Ismét szaporodott. Ez-iilkulommal a világhírűvé vált Hajdú-SZbbOSilói gyógyfürdőt veheti igény-be az iparosság. Addig i\\ inig Qz
ottan) Iparos gyógyház elkészül, pen-
ztókbnn nyernek elhelyezést mindazok az iparosok, akik icunin, csua vugy idcgbáutalmakbau szenvednek. A napi ellátás — 12 napi olt tartózkodás melleit — 3.90 pengő, ainclyljen lakás, élelmezés, kiszolgálás, fürdő, sót az üdülödij is beonfogkülatlk. A leutalások már folyó hó. 16-ától megkezdődnek. Jelentkezni ár Ipartestület-ben\' lehet, oliol a tagok nz egyéb szükséges felvilágosításokat Is megtudhatják, (i)
- (A fürdés áldozata)
A somogymegyei Lábod melletti lm. laslóbau fürdúlt llurgpr Sándor 30 éves róldinüves. A vízben ¦dvbénulált kapott és belefulladt a tial»stól>a.
— (Hat pengő — hat hónap)
Egy darab G pengő értékű beton gombvasat lopod Zalaegerszegen Háti József napszámos. Mivel már néhányszor volt büntetve, ezérl a bíróság ti hónapi börtönre és 5 évi jogvesztésre büntette. Az Ítélet jogerős.
— (Kifosztották a vépl uradalom pénztarát)
A vépi uradalom gazdasági Irodáját vakmerő betörök kifosztották, Az iroda ajtaját álkulccsal felnyitották és a falba beépített téglából készült és páncéllemez ajtóval ellátott pénztár, szekrényt kifosztották. - Elvittek 2370 pengőt. A csendőri jelentés szerint a páncélszekrény vasajtaját fejszével feszítették ki és a betörés arra mutatj hogy nem szakemberek követték ol a vakmerő betörési. A nyomozásba belekapcsolódott a szombathelyi rendőrség is.
— (Elfogták a legveszedelmesebb cigánynő-tolvajt)
Tegnap délután Kaposváron betörésen értek egy cigányasszonyt. Elfo-gatáskor hamis nevet mondott, de a rendőrségen kiderült, Iwigy Kolompár Máriának hívják és a legvcszedchnc. sebb cigányuők egyike, akit 37 betöréses-lopás miatt köröznek. Zalában i>» sok lopást követett cl. A fogdában dk őrsiem észrevette, liogy a cigánynő a kendőjére fölakasztotta magát, ile oly lazán, liogy áiulást színlelve, nyugodtan üldögélt, ínig észrevették. Kórházba szállították, ahol kiderült, hogy szlmulánssal van dolguk, aki így akart a rendőrségről elkerülni. A veszedelmes és ravasz cigánynöt termesze lesen visszavitték a ruhásba.
— Mit kell a «tr»ndolókn«k tudnlok? Azt, liugy slrandfortözésekel elhárítja a Snper Lysofonn 3 százalékos oldata. | ,
N»ptííi Július 8. szombat. Rom. kat. Erzsébet. Protestáns Teréz. — Izrael. Tbamusz hó 21.
UŐzronlD nyitva reggel 6 órától este í ócátg (hétn, szerda, péntek dél; tán kedden egész nap nóknek).
Az idei zivataros időjárás tanulságai
Óriási jégkárokat szenvedtek a gazdák és sajnos még mindig nem vették kellő mértékben igénybe a biztosítási Intézményt
A tavasz kezdetén foglalkoztunk u várható Időjárással és nunulallunk arra, hogy a folyó évben még zivatarosabb nyáira lehet kilátásunk és a lágvcrési esetek is szaporodni rognak, Kzl jósolták a/, időjósok is, akik ösz-szehasonlitásl mimkélalokat végezlek s«)k évtizedre visszamenőleg az időjárásról és most at, egyszer meg kell állapítani, liogy ezeknek aí időjósoknak teljes egészükben Igazuk voll.
¦A magiiuk részéről igyekeztünk a gazdatársadalmat óvni bajtól, igv Úgyszólván naponta köiöltimk felhi. vásoknl, hogy (terményeit biztosítsa jégkárra. • Szotgátűtnl véltünk teljesí-
teni gazdátilvasóinkiiük és nminl tudjuk, nagyon sokan ezt a figyclim.\'/lö-tésünkcl meg ís -szívlellek. így különösen a kisebb gazdák snkkal nagyobb inertekben vették igénybe az ídén a jégkár elleni biztosítási intéz-niéuyt, mint Bz OÍŐző években vetlek.
Azok a* óriási zivatarok, omeuyek »Z ország nűnilen részébén előfordullak, mérhelclten károkat okoztak a gazdáknak. TeHnésMtesm axok, akik óvatosak voltak, liizlosiloUak, azoknak a kára megtérült, de még mindig sok millióra rug at a ki\'ir, amelyet a magyar társadalom elszenved azáltal, liogy nem törődik még a figyelmezte;.
Terményeittüzkárellen átalány biztosítás keretében biztosítsa
BŐRÖND • RETfKÖL
ÚTITÁSKA LEGOLCSÓBBAN
HAMBURG
BÖKÖNÜÖSNfil. Horlby-ut 1.
léssel sem, tisztán n, jó Istenre bízza, Iwtgy terményeit épen belakórilliassa. Már pedig áll az o, közmondás,! hogy segit\'i magadon, ftz isfen Is megsegít. Ilyen segítség lett volji-^ az idén na. gyon sokaknak\' a jégkár-biztosítás, hogyha ezt az áldásos intézményt Igénybe venni cl nem mulasztják.
Még mindig sok olyan terménye vau a gazdának, amely kí van téve a jégverés esélyeinek, ilyen a szőlő, a dohány, a tengeri slb. biztosítása. A forró nyár magában hordja a zivataros időjárásnak tehetőségét, ezért még mindig helyesen \'járnak el uzok, akik az előfordulható jégkár ellen blztositás utján védekeznek,
¦ A jégkár-bfztositáü fontosságát auy. iiyira .szükségesnek taríja magi a kormányzat Js, hogy gróf Teleki Mihály fötilmfnelésíigyi miniszter legutóbb kijelentette, hogy megfontolás tárgyúvá teszi azt is, hogy a jövőben elökó-szitse a jégkár ellent biztosításnak kötelező bevCietését.
Mindeneseire fontos volna egy ilyen intézkedés, amely azután végleg kizárná, liogy mérhetetlen nemzeti vagyonok pusztuljanak cl at által, liogy a gazdatársadalom saját érdekelt sem tartja annyira szem előtt, liogy azt a kézenfekvő védekezést, amely a jégbiztosítás lehetőségében* rejlik^ a maga javára kellőleg kihasználja.
Incidens a francia engedmé nyes terület határán
Hongkong, füius 7 Hanka\'jban pénteken reggel kinoi incidens zajlott le a francia engedményes terület határán. A, kínaiak és japánok a háború évfordulója alkalmával felvonulást- rendeztek- A franciák azonban nem engedték őket kei«sztül, sőt riadót fúvattak- A japán csapatokat készenlétbe helyezték. Később a franciák és japánok között tanácskozás indult és az incidens békésen bitéződött el. ,
Az oláhok ujabb magyar áldozatai
| h Kolozsvár, július 7
A román katonai törvényszék há--rom magyar áldozatot Ítélt el súlyosan. Így Horváth Istvánt 10 é>l börtönt, Balog János 3 évi börtönt és Kocsis Zsigmond 6 hónapi fogházat kapott >kémkedésért*.
Borah szenátor az amerikai semlegesség nullett
Washington, július 7 Borah szenátor nagy beszédben szállt síkra Amerika legteljesebb elszigetelődése érdekében. Hangsúlyozta, liogy a szenátorokat ní*n befolyásol-botja semmi, csakis Amerika érdekeit tarthatják szem előtt, minden kérdésben csak az amerikai nép érdtekeii kell figyelembe venni.
Mire fordítja Románia az angol fegyverkezési hitelt?
London, Július 7 Itteni beavatott körök agy tudják, hogy Románia uzt a fegyverkezési hitelt, amit Angliától kap, jórészt a magyar—román határ megerösitésém foíditja, ; j
SASAI RftSU**"
1839. Julim 8.
Magyar pisztoly-világbajnokság Luzernben
\\ Luzern, július v Az itt folyó világversenyen a 6 aklos pisztoly világbajnokságot a magyar csapat nyerte meg- ;
Cséplési mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KBzIBny
ayaviMUMaiiáa
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Ofcsjóndsjjíf mtiamozíbm szctxikozhalik
UltiHairtK! Mita Hlltlil
menetrendje
érvényes 1939. május 15-től.
L«-xftikat-tér WaaHlAlluMMáM
Vasútállomásra
ása
706 758
gm ír"
is ss 14-10 ibm
1800
»fl\'io 22-21 2320
M
1
t:
o
N
Letcmyel mnnatvend
LstMjUl Ind. S-48 HísyVifiliii.. írt. 7-58 KijukMlnáfíl M. Utoaytn*rk. 10-18
Mnliniáruk figyelmébe.!
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdájában
Jelpfiss, tan Hpihur
Motorvezetők figyelmébe!
Vezetői Igazolványok kicseréléséhez szükséges fénjrképe-kal az elOIrt mérelben oloaón és 0»oraan készllek.
VASTAGH BÉLA fényképész, Nagykanizsa
Bar- MEGÉRKEZETT ~%M
a vitamindús szicíliai gyümölcsből készült aucflpp
NARANCS <• CITROM ízben
I üveg 36 fillér.
Egyedárusltás:
•TEUTSCH GUSZTÁV faszer- ía csemegékéreskedésében.
Zamatos, löizö kúuéi
Sintrax kávéfőzőn
készíthetünk.
Kapható: */4—\'/a-i—l\'/a literes nagyságban kedvező részletfizetésre
DRÁVAVÖLDYl-nél
Sugár-ut 2. un
személykocsik árai:
Adler Jim Adler Jon Adler 2 Ii
káaapéazéi hlt.lár
lior Roadster . P 3640 P 3680
lior Coach..... 3880 „ 3930
lit. Sedan.....5410 „ 5480
Adler 27, lit Sedan . . „7180 „ 7280
18 hóig terjedő részletfizetési kedvezmény.
Díjtalan bemutatás a körzetképviseletnél:
SZABÓ ANTAL sportüzlete
Nagykanizsa, Ffl ut 5.
|*Wom. Upofefidb a ZALAI KÖZLÖK
APRÓHIRDETÉSEK
Hp>úhlrdet4l dlj* VSttirntp él Onntpnap 10 Háln bo \'Illír, minden toríbb. uó 8 Tlllir, nltköinap 1U- uólfl 60 fillér, minden további ut> 4 fillér.
AllAs
«gjér4n0t azonnal fatvasaak. Sic. merc-u. l/t. 1888
YaaMlólaáayt szerződéaiel felvesz Fekete Divatszalon Hunyady-u. 7. •
Najara takarítónőt azounalra felveszek ¦;iií<íi ni 41/s, Haba. I8!9
Ka.aaak köxépkoiu Intelligens magános asszonyt, kl hiiUitajonm vezeti és
Serraekelmet gondoszs. — Clm a kladó-n. 1893
Fiilnlaa.a.e (elvétetik Batthyány, utca 26. 1890
Yaaulálaényt lelvesz Brónyal Divatház, Horthy Miklósul 1.
adásvétel
Harmadlkas polgári é> hatodikai gim-lázlila ta*kön<"/ak eladók. So-u. 7. *
Jókaiban levó aji»i.m»kk<MJ»H veszek. Clm a kiadóban. |878>
Hiillaaäk tOilfa 100 kilónként ISO, eladó: Sugar-ul 18.
Ananász, rózsa, kajízln karaok dunszt-ba kapható termelőnél, Clengery-ut 19.
Oalatl ailoáaf eladó. Horthy M.-ut
6, hatol az udvarban. •
Keresek bérbe vagy megvételre kis Bv«rMak-k*p4kaári. Lukacs, Királyutca 40. %
Jókaiban levó használt HNikédal megvételre keresek. Berény ékszerész. •
¦ajaalaaaraak kapható. Vida, Horthy Mlklós-ut 47. lobbrt. *
lakAs-üzlfthelyiség
sSáronsaKOkáa utcai öiszkomlcrtos. kátaaabaa alttaaakáa udvari lakéi Eötvös-tér 2.; kálaaobáa udvail lakéi Klrály-u. 2. azonnal, vagy aug l-re kiadó. Szegó Mór. 4
Emeleti fltaxekáa összkomfortos lakes november l-re kiadó Eötvös-tér 30. •
áLaraaakaa konyhái lakás kiadó. Te-lekl-ut 65.
bútorozott szoba
Kiadó csinosan karaadaaalt szoba KIrály-ulca ia *
HÁZ és ingatlan
Elatfa elhelyezés mlait adómentes lOrdószobii csalédiház. Horválh, Sugár-ut 42 *
kOlOnféle
14 évea grézl gimnazista urlleány osars-asHBiláaal menne vakádóia lehetőleg Balatonon nyaraló Jobb családhoz. Cseré-be 12—14 évea kislányt fogadnának vendégül némeiezóra, kinek oda-vlssu költségét megilletik. Clm: Pulz Olzells, aráz, Stubenberg-gasee 6. 1892
¦ttonsasUk llgyalméka I Ve-
setól Igazolványok klcieréléséhes szükséges fényképeket az előirt méretben olosón és gyorsan .észtek. Vsslagh Béla, fényképész, Nagykanizsa.
zalai közlőnv
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Korgaid.iágl R. T. Na«ykaaltta,,l Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a „KSraard.siBl 8- T. Hsgykanlria"
nyomdájában Nagyk.nlllan. INyomdiérl letol: Zalai Ks.rlly.)
Evlolyaaa ím. uám
NagyluudiM, 198». Julim 9. vasárnap
Ara 12 Btl.
ZALAI KÖZLÖNY
]__POLITIKAI N «1* I L A P
é* UadóhJvaial: Fö*d 5. «zia.
Felelős szerkesztő: Barbarli» Lajos
Előfizet**! ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér. Sícíkcíitőaígi ín kiadóhivatal! telefoni 78. az.
TELEKI miiijsztet-clirök egykori nevelője, Zahoránszky kanonok 71 éves koréban Nagykárolyban meghalt. I •
SZENDY KAROLY, Budapes( poi-gármeslpie Fiechler müncheni fő/-t polgármester meghívására München-l>e utazik, ahol resztvesz a német művészeti napokon. : .{
ECKHARDT TIBOR, a magyar parlamenti élet közismert ellenzéki vezére több napi tartózkodásra Angliába utazott - "• . [
ELÍTÉLTÉK Okid A^a grófnőt, mert Magyart Kossá volt nyilas pártelnök lakásán megrágalmazta Horthy ilstván miniszteri tanácsost, a Kor. mányzó fiát. Az egy hónapi fogházbüntetést 8 évi próbaidőre felfüggesztették- | l ; - *
FÉMAZSA suiyu és két méter hosszú óriási harcsát fogott Tóth Ferenc csongrádi haJ&zrnesíer a Kőrösben- .; . J
EL\'FOGTA a rendőnég a uagy. arányra kasszafurások tettcselt, ak[k az elmúlt hónapban 10 nagy Cégnél fúrtak kasszát. Hupka László rovott-muhu phioér és a bátyja követték cl a vakmerő betöréseket.
KIUGROTT a robogó vontból és szörnyelhalt Lőrinc Hilda budapesti leány Pásztó közelében. ;
2000 SZÁMLÁLÓBIZTOS állítja össze a visszatért Kárpátalja statisz-" tikal adatait Tanítók és magyar-orosz diákok végzik a számlálóbiztosi teendőket " . i
ANGLIÁNAK nagy teidntólyveszteséget okozott a moszkvai tárgyalások huza-vonája, - Írják \'cgyönt^ tüen a svéd lapok- . J; I
FORMOZA szigetén 3000 ember-bői álló tömeg ajigolelkmcs tüntetési rendezett, utána jegyzéket nyújtották át az otUnl angol konzulnak.
BUKAREST a magyar-román botár megerősítésére fordltja azt a fegyverkezési hitelt, amit Angliától kap. | j
ÖSSZENŐTT IKREI szüléitek egy leftmcritxi asszonynak. Az Ikerpár a mellén és a hasán van összenőve-Orvosok, vé\'eményc szerint talán sij kcrüi operáció utján szétválasztani őket. ; 1 i- \',.
13 MILLIÓ iei kárt okozott RomáJ nUVuak az a katasztrofális jégverés-sorozat, ami hetek óta elárasztja az országot. ;
LEMONDOTT és ilHakozó jegyzó ket küldött a szíriai kormány a francia köztársság elnökéhez -»z ajexaiidrclti szandzsák átengedése miatt.
London szerint a danzlgl helyzet annyira " enyhült, hogy rövidesen Varsó és Berlin közvetlenül tárgyalhat
1 I London, jjllus 8
Az angol sajtó a Danziggal kapcsolatos légkör némi enyhüléséről számol be. A lapok szerint Chamberlain várt nyilatkozata is azért maradt el, mert a miniszterelnök kerülni akart minden olyan kijelentést, ami csökkentené a probléma békés elintézésének kilátásait.
A Daily Thelcgraph diplomaci t levelezője szerint Anglia általában,
kezdi belátni, hogy a d&nzlgl hurok tulfe\'.zitésc általános európai hálom hoz vezethet. Megállapítja azt fs, hogy ha tovább tart ez az engedé-
¦kenységi hangulat, lassan elérkez-: nek ahhoz a fokhoz, hogy Varsó Ismét felveheti a közvetlen tárgyalásokat Berlinnel. i
Lengyelország hű marad elveihez
Varsó, július H Felelős politikai körökben koholtak, nak tartják azokat a minap megjelent híreket, amelyeket a nyugati államok sajtójában láttak napvilágot a danzlgl
kérdéssel kapcsolatban.
— Lengyelország hÜ marad iiollüköi éheihez, így a szabad-várossal v«ló cgyiillinükódéslicz is — hangoztatják.
H néniét sajtó értesülése szerint létrejött m megegyezés a szerbek és horvátok között
Állítólag már csak az egyezmény aláírása van hátra
» | Berlin, július 8
Ismeretes, hogy Macsek, a horvát nép vezére már régebben megkezdte tárgyalásit Cvetkovlcs |ugo-tzi&x mlnbztercUlökkel a szerb év horvát nép kibékülés érdekében. A tanácskozások közben többször megszakadtak, most azonban ugyfátszik iiu\'gls csak sikerül megegyezni a két nép vezérének.
A némcí >ajló belgrádi jólértesüU körökből Jgyauls azt a hírt kapja, hogy Cvelkovícs miniszterelnök Ós Mac-ek a nemrég megszakadt tá-iiá0»kozásokAÍ il közeljövőben befejezik. A tudósító belgrádi kormány körökből agy érlesül, h >gy a meg. eg>Cté^ tulajdonképpen már létti is jö^t és már csak az egyezmény aláírása van hátra. ; , . j
MegMösi!i az egyezménytől szóló hirl a> a tény U, hogy péntekén Belgrádból hároniN\'gye\'.cmt tanár u\'azott Biedbe, ahol jeleMVg Cvetkovlcs miniszterelnök a belgrádi kor. mány több miniszterével tartózkodik. Mindhárom egye;etni lattár jogi szakértő és minden valószínűség szerint az egyezmény végleges szövegére vonatkozóan adnak felvilágosítást a kormánynak. {
„Ha ujabb nehézség nem merül fel..."
Paris és London még reménykedik a moszkvai megegyezésben a 13 hét óta folyó tanácskozásokban
„Utolsó kísérlet"
| London, jjllus 8
Mint a Reutcr-iiroda Moszkvából (elönti, Sir William Seeds angol 6i Naggiard francia nagykövei megkapták kormányaik ujabb utasításait és William Stranggd, az angol külügyi hivatal középcuróp\'l osztályának főnökével pénteken dobtár: az angol ivagykövelsógen tanácskozásra ültek össze é-s szombaton valószínűleg kihallgatást kérnek Molotovtól-"1 T\' Paris, j-jlius 8
A párisi reggeli Iap;>k a moszkv. I tárgyalásokkal kapcsolatban azt Ír-
ják, hogy pénteken est" a francia nagykövet: égen Moszkvában ho&z-sznbb tárgyalások voltak a francia é\' angol nagykövei, valamintStmng angoi ügyvivő közöd. Hír szerint a megbízottakat Molötov ma vagy holnap fogadja ujabb kihallgatáson.
A pári-l lapok leszögezik, hogy eí a nagyhdalmJk utolsó megegyezési klséHe\'e és ha ujabb nehézség nem merül fcl( sikerül létrehozni az nn-gol-francia- szovjet egyezmény!, a melynek érdekében már 13 hét ó!a folynak a -|onácskozások.
Japán az engedményes területek kérdését is rendezni kívánja?
; .| Tokió, fíilhis 8-A japánok tegnap, a hősök ünne. pén nagy tüntető felvonmdásokit rendeztek az ftngöJ é,» francia ne-
gyedekben, majd utána az angol kövebég elé voivuHak. A tüntetők lit hangoztatták; hogy AngUn japánéi lenes magatartása veszélyezteti a tá-
volkeleti békét A japán nép ugyanis lámogal/a u kinaj törekvéseket : ! Tokió,\'jjllus 8 A tleucini japián csapatok képviselői megérkeztek Tokióba, hogy a hadügyminisztériumban a vezérkarral ós a külügyminiszteriéi megbeszéléseket .tartsanak a japán-angol tárgyalások előtt. Az ÖSSzfts japán ki küldöttek közös rnegbeszélése után minisztertanács lesz- Ezzel Iriapcso-la t ba n h a n\'g»j 1 yo zzá k Japánban, hogy a kormány és « hadsereg min-deuben egye\'ért.
\'Muto tábornok, kijelentette, hogy a. megbeszélések eredmény (elének maradnak, ht csak a Ueueini helyi k\'ér-des kerül szóba. Le kelt "ugyanis tárgyalni a nemzetközi engedmények kérdéséi is, mert az elmúlt két év alatt iá-ezek hátráltatták n kínai hadmüveletek gyors lefolytatásét-
1989. faltul 9.
KISKANIZSAI ÉLET
Az aratás hónapja
(kul) A puszták szellője simogatja az arató Izzadt, fáradt arcot. A legszentebb, a Iegélefkérd&C!etbímun-ka gyümölcse a sárga kalászenger zizegve súrlódik össze, mikor a fényes kaszapcnga beícsjhan. Ez n várva várt hónapja a földművelőnek. Milyen tjkkuszló, elernyesztő •napokat számlál ez a hömp, de n csüggedés helyett csengő dalt hátiunk a mlígyar nép ajkúról, az öröm hozsannáját, a köszönetet ezért a forró kánikulai hónapért. Mert ez a hónap nem lesz másl, mint acélos, érett (óságóból sclyemhnngu kalász-zenét hízeleg a lelkünkre és kalászai nak telt, h-jlyoa alázatéból k-iktasnk fehéi eii. omló illatát, a gazdug ma-
gyar Jövendő sejtelmeit pcigell -felénk. A magyar kenyér ünnepi hónapja e/, midőn mikszor ind-jlunk rilm a jövőért és fet afc írjuk lebben -teni ró\'a egy hosszú vallomással ;i furc-a magányt, a magyar porosz) meiengé-ének csAj.de«, •zconorj remekét : a tűnődő ajkakon szinte bujdosva b.igó nótát, a magyar leányok könnyű, tiszta nyári estélt, melyekéi a csillagok emlékekkel é-i ábrándokkal szóiiek tele. Ezé.-l Montjuk ezt a boldog és áldott Júliust, mely c-il\'ogó szinpompájában rejtelme en ringa\'ja fe\'énk gtzd;tgságát, Szépségét, bókoló rilmuniu a magyar nyárba.
Készül a két uj kishanizsai híd
A Kiskanlzsát és a városi Összekötő töltés két hidját őseink nagyon szűkre mérték. Az a h-dalm^s forga-ioni, ami ezen az ötön lebonyolódik, szükségessé tette a hid kiszélesítő, sét. A város közgyűlése, a polgári ¦mester javaslatára, hozzájárult ennek\' az clkésziléséhsz. A" munka a közel napokban befejezést nyer és igy Kiskanizsa, valamint a vidék forgalmának lebonyolítása jóvá] bizton, ságixsabb lesz az uj hidakon- Nem tudjuk azonban, hogy a lőltésen lévő gyalogjárónak téglává, való kiépítését miért hagyták félbe ? Ezt még ebben az évben cl kellene végezni. Ezenkívül magi a tölté-s is nagy rendezé.st kivan, különösei, a Kiskanizsa elején lévő kanyar esetleges kiszélesítése. Ha a hid széle, sedlk észak fe\'é, akkor az elölte me-
redező hatalmas árokra aiiicsen semmi szükség! i |
Az utak és Árkok rendezése
Azt az órvendcles munkatempót, amit az utcák, utak és egyéb közúti munkálatoknál tapasztalunk\', azelőtt soha sem észleltük. Mindenütt igyekeznek a város munkásai, h így kiskanizsa ne \'egyen sár tenger, a városnak egy elhagyatott résre, h nom a kiskanizsai nép méltó olthni. Sajnos, sz\\ csak a jelenlegi polgármester a\'alt és csak az utóbbi időkben tapasztalj jk. Hej, pedig milyen jó leti volna, In elődjei csalr egy ici-pici gondot is fordítottak volna Klskanizsáfa ! Szerencsére, nr>stinér megértették, h»gy haladni keli ókorral, még na Kísknuzsát falunaklartJ ják is.
Augusztusban Ruszinföldre utaznak a kiskanizsai leventék
Szépudvary László v- íöoktató, a kbkanlz.sai leien\'ék közkedvelt ve-zetője nagyszerű utazást tervezett a kiskanizsai levcn\'ék számára\'- ö, ukl a kárpátaljai Inrcokbau, mini tartalékos főhadnagy, dicseietes módon vett neszt, minden erejével azon dolgozott, hogy a kiskanizsai leventék dísz-százada Is végigvonuljon \'á visszacsatolt m«gy u- földön, egészen fel a test vér nemzet Lengyelország! határéig. A khkaniz»at leventék kö-
rében nagy öiömöt vallott ki éz az elhatározás és nagyon sokan jelentkeztek erre llz r4l*a és a legutóbbi gyü\'é en már mintegy 30 - KI levente vol| a jelentkező. Az ut auguzlus közepén veszi kezdetéi és mintegy 3 1 héiig tart. Bizonyosra vesszük, li »gy a fegyelméről orzág-zerte l<-mert Sáska levente század fegyelmezett: égét, szeretetét és mély hn-zaflasságát viszi m\'jd fel a ruszin testvéreink közé- , .
A hires sáska-bucsukról
Surlósboldogasszony napján von kiskanizsai hucsu, de cH nom mindig a napján, inkább a legközehbbi \\a sárnap tartják, hisz hétköznapokon tikkor van a leaiagyohb munka idő, ui aiatás. Ila Bt év más napján nem isi; őzen a napon óriási forgalom van kiskanizsa n. Ai árusok itt igazán .aratnak, mert n\'nes ai ¦ kiskaulzxui legény, «ki valamivel ne* kedvcskeáno a s»Jv« választoltjának.
f.vckkel ezelőtt a S.cnl Flórián téren tartatták ezc\'<et u s/okásos bti-caukatt de most thelysiúkei miatt a llunyadiJLQ sportpályám került. IU nSírjTTbb-^ter van a ríuglspllcknck, a lÖvészsátuaknuk, a szejencsejá tikoknak, u móieskidács és a lobb) árusok sátrainak. T-Vutész<tes aL igazi bin-su délután, litánia után kezdődik, amikor » tömeg (botnzAmUva a városi népet és « vidéket is) Icgliatalniiisa))!), Bit az időszakot igyekeznek az árusok\' is kihasniální. Megkeidődik ilyenkor a minden wnelwrt lepipáló furcsa or. (\'I.vszter: enj\'ik árus dalol, a másik szájluirmoniká\'ik, a lianuaiiik áruit kínálja, termeszeié en nem Bultógva, mert a ringispikk rcuéje, u másod-
percek alatt durrogó lövések zaja és » tömeg zsongása Dil ugyancsak elnyomná. Jó [degek keltenek ebhez és érdekes — Kiskanizsánuk mégse kello-mcllen, Késő estig nem akar távozni a tömeg, Egyik gyerek az anyját unszolja:
— Azt á trombitát seoretnóml Máshol a legény könyörög a szép
leány ideáljának:
— No Togadd ol már Murit
Végül a jó 0.0,4 nap siet eltűnni a sormás! erdő felett, hogy holnap is maradjon \\ttlami az erejéből\' és a déJulai vigságnak is végo szakad, Kinél aíonbau még nem ért. véget a kiskanizsai buesu, mert a legényeknek
még csak ezután jón at igazi vígság, i\\ korcsmák hangosak a cigányzenétől cs a tlullöl egész éjteakáii át1 Most már csak dalszó és wmnil más! Nem igy volt valutáikor. A híres < Nagy korcsmai falai (most Levente-Ottlmii) sok mindent el tudnának mesélni, ha megszólíilnának. Olyan kiskanizsai Initsu ivein mnlott el, ahol 8- -10 \\e ekedés, termésielosen véres hicská/ás és olykor-olykor egy haláleset elő nom fordult volna, Az obisz *I araszlbecsfilettít. mintha sióról-azór* átvetlek volna. Jaj volt annak, aki buisn napján valakinek -haragosa, volt. Ilyen Telek kőzött aztán már hónapokkal, előbb cz volt u jelszó: .Búcsúkor tatálkozimkl- fis űi a fenyegetés ritka esetben maiadt véres bicskázás nélkftl a bucsu éjszakáján. Ma már azonban ennek nyoma sincs. Sehol egész éjjel ínég egy szóváltás sincs! Kart-karöltve dalolnak a legények, egész hajnalig 03 mikor a keleti nap biborpirbun felszökik a látóba, tárra, a dolgos és szorgalmas sáska az uj nap küszöbén ismét liálá\\al köszönti az Egek Urát a csendes reggeli harangszóra. 1
Egyesületi ólét
t A róm. itaíii egyh&zkOzség
Nagyon fontos szerepe vau az cgy-házközségnek, hisz tagjai \' Kiskanizsa legkomolyabb, legérettebb Ős intolli-gcnset)b "férfiai. Ez évben különösen liflgy felállat várt hz egyházközségre, Inert a teln|)lom sok apró-CSoprŐ gond ji\'m a múlt év tatarozást költségein kívül ez évre esett a bérmálás és u iiagybarang .meghozatala, valami ni a felszentelése. Emick a nagy sikeréből már külön beszámoltunk ,dc ismét dicsérettel kell megemlékeznünk az egyházközség fáradságos munkájáról. Tudomásunk van róla, hogy ez ai egyesület nem pihen soha és p. Hajinál Zénó vezetése mellett ismét nagyobb szabású \'/mink-ába fogott, hogy az lsten-luba, a kiskanizsaiak temploma minél díszesebb, szebb legyen a hivők nujr, örömére. Kiskanizsa népe csak örrthet, hogy vaunak 1\'. Hajnal Zénói, Í5zomolányi Gyulái, Kovács Illései, Horváth i^réncei slb., akik munkát és fáradságot nem kímélve dolgoznak Kiskanizsának cgj-ik legszentebb és legfontosabb közügyeiért.
2. A kiskanizsai mlsszlósleányok
Ez au egyesület példás és dicsérelio méltó módon\' kujicsolódolt bele Kiskanizsa közélctélje. A liisráe uluii
otthonukban, amely a legnagyobb ízléssel van berendezve, nagyon sok, neveléstani szempontból is fontos előadást tarlót\' a I,cányegyesület vezető-ségc. Az előadók a helybeli Szociális Missziótársulat nővéreiből kerül ki nnnden esetben. Ezenkívül a tél és a tavasz folyamán rengeteg tanulságos színdarabot,* főképp népszínművel adtak elő, de más mulatságokat ís reil-de,tek a misszióslcányok. Természetes, hogy mindezeken felül minden kiskanizsai \\allási megmozdutásban az első helyen kell őket megemlíteni.
Közgazdaság
A termelő Kiskanizsa 90%-ban látja el a helyi piacot
Az Őstermelő kiskanbsál nép az időjárás viszontagságai, az évszakok megkülönböztetése nélkül miiuten áldott nap hozza a terményeket^ piaci
azár-udvar
Fehér—Szandál Piros - Vltend
kosarakban, szekéren, sít,, hogy a helyi piacon értékesilse. Mondanunk som kell, hogy a vjáros a lerméuyckcl, mint fogj\'aszló teljesen feheszi, sőt még a bolgár kertészek áruja sem negy idegen piacra. Kiskanizsa mintegy UO százalékát teszi ki az eladóknak, míg a 10 százalék megoszlik u\' kertészek és a- vidék között. A két hetivásári (szerda és péntek) napon Kiskanizsáről átlagban mintegy 500 ussKony hozza lel az áruit, ami ekkor körülbelül i és tél vagonnak felel meg. .Más mi|>okon — különösn nyáron — lényegesen kevesebb az ám és az eladó,
1830-Len « cukorborsó későn Jött ¦a. kanizsai piacra, de az uborkával és a kuriiollal még a kertészeket is im\\i; előzték a \'kiskanlisaiak. A lejnek nagyobb része szintén Kiskuuizsáról származik, de a többi tejtermékekben a környező falvak veretnek. Az áiak természetesen változók. A május-június hónap a legdrágább inímtcn a piacon, amikor a/, árak,még a fővárost is tuIlicitálják, EbLca alkét hónapban van a vásárló közönség részéről a legtöbb panasz. Aratás után azonban annyira csökken a piaci ár Kanizsán, Mini a vidék egyetlen városában sines n.eg és amit a piaci kiskereskedők sícuvednek meg a legjobban. Je:cn-i\'űj a kelkáposzta, karfiol és az uborka dicséri a kiskanizsai lertnelök oz évi ügyességét.
HONOLULU
A Városi Mozi újból meguyltolln kapuit, hogy a kanizsai közönség nyáron maradjon szórakozás nélkül. Jobbára csak az év legnagyobb sikerű slágereit uJUja fel a nyárt szezonban, de rj) filmeket !¦> bemutat. A megnyitó Paula Wieszely film-ugyan kicsit gyöi^fécske volt, de an-nát pompa abb a most müsoton lévő E\'eauor Pow«U film, a Honolulu.
Az alapöllel itt is az aranyos Róbert Yung kettős szerepén vau, hasonlóan a Szervusz Péler-h^z, do >ajnos, ei kell Ismerni, hogy az ötlet kiaknázása itt mindenképp Jobban !-lkenilt. Róbert Yung egyik szc-repélwu mint közkedvelt hjlly-woodl flhnsztár önmagával, inbJl honolrjl-ui farmerrel játszik a színen - egyszerre. Az ebből származó bonyodalmat nem lehel clmuncM, azt látni kell mlndazokuik, akik jól akar nulatni. Mindegeiken lMOJi pedig olt van E\'eanor Powell, n táncnak ez •» különleges művésze, n kl négy táncával mosl is elkápráztat. A néger síepp-tánc és s honolr^. !ii hula-hu\'11 tánc külön szenzáció-Puzzei rx\'ndezése minden dlc-séie:cl megérdemel, mert neme nk vjdajui ság, sok ,ötlct és kodély vau e fUm-ben, bancín dm, szépség és nvüvó-. szet is. Hn mindezekhez hozzávcsz-szük a film kjiüuö szert\'plőlt, a ragyogó kiá\'litást és a klsérömüsorban a new-zelandi szhues ullfilnict, cl kell Ismernünk, hogy a raÜSor első-, rendfl, élvezetes szórak<»zjísl ad. Érdemes nvegtiézni.
i ,..... , - ge -
1939. lullui 6,
Jgjgg
Ilovszky János szeptember lén érkezik legközelebb Nagykanizsára
Ilovszky János, a nagykanizsaike-rü\'et országgyűlési képviselője az adott ázó embere. Megmondta, hogy minden hónap első péiniekjén válasz lóinak rendelkezéseié áll Nagykanizsán s ezt meg is tartotta. A mostani kánücjláUan \' ő «W Is családja köréJ>en nyári pihenőjét tölti, megszakítva nyaralásai tegnap egész, nap Nagykanizsán és a kerületben lartózkodott, Aagusziusbau a kÖpví-] selői fogadás áz általános szabadság
szezon miatt elmarad, ugy hogy Ilovszky János legközelebb szcplc.n-ber 1-én érkezik Nagykanizsáira. t
Kérelmeket
és panaszokat senki ne küldjön közvetlenül Ilovszky János ciméro. Mindent a párlirodóban dr. Tholway Zsigmond pártve/elöiiél kell írásban vagy szóban átadni é.s községekben is a párlvezctökhöz kell a kérelmeket eljuttatni.
A jövő évre halasztódott az uj kanizsai adóhivatal és pénzügyőri épület felépítése
\'Annak a nagyszabású prngramnik, amelyet dr. Krátky István kir. kor. mányfőtanácsos, polgármester maga elé tűzött, egyik ré«ze volt, h.igy a törvényház, rendőrpalota rjtán kö. vetkezzék az aj adóhivabi.éspénzügyőrségi épület építkezése. Hossz i tárgyalások eiedményekéut sikerült elérni, hogy a miniszter hozzája -jll a polgármesk\'ii javaslathoz és anyn-
Szandálokaf, Szandaletteket, Tennlszcipőket,
i.setciibbM vih.t Gyermekcipőket
az „IDEÁL" clpöüzletben fí-ll12.
gi\'ag Is lehetővé tette a scgélyozést és in\'z épület kivitelezését. A tej-vek és költségvetés Is elkészült már* most azonban \'j/abb nehézségek merüllek fel az idei épitkezé:: elé- \\
Dr. Krláky poJgármesler ugyanis a lié\'en isméi fenn járt ez ügylien a minís/.\'éiijmlmn, ahol közöllek, Kogy a lervezclt\'jj adóHvat ti é; pénzügy. Őr égi épü\'et idei megvalósulása hi-lasztást szenvedett. A minisztérium mindenképp modern épületei kíván építtetni a Jelzett célra, de az arra szükséges összeget csak a jövő évi költségvetésbe tudják beállítani- Az épület megvalósulására a tavasszal mindenkeppen sor kerül- v
Épül már a Zárda-utcábaD a gyümölcscsomagoló telep
Megindult a gyümölcs-export erőteljes megszervezése Is Augusztusban már Üzemben lesz a kanizsai telep
Hossza esztendők óta nagy gond Nagykanizsán a kani/S\'í és a környékbeli gyümölcs összegyűjtése és értékesítésé. Etórcn n múltban egyes kereskedők végeztek uttörÖ munkál, akik éutÓval vagy kocsival végigjárták «z Összes községeket és házról-házra ösz-srcszcdték a gyümölcsöt. Az így begyűjtöd gyümölcsöt magánvállalkozás\' lmn válogatták szét, csomagoltak és szállították a Ic\'.röUrí piacra, i\'le szép mennyb-ég ment évente Bécsbe és Stájerországba, süt nem ritkán még távolabbi vidékekre.
Később dr. Somogyi szolgabíró vctly kezébe a gyümőlcs-oxport megaservo, zéséuck ügyét, szép tervel dolgozott kij do sajnos a vármegyei központba való helyezése megakasztotta a terv
kivitel;;). Pedig a nagykanizsai és n kaiiizsakörnyéki gyümölcs ma már olyan fokon áll, hogy sok más ví-idékről kikerülő exportgyümölccsel \\o. jtekedhet, mint szépségre, mint minőségre, Sajnos sokáig nem akadt megfelelő szakember, uki kezébe vette volna a zalai gyümölcsexport meg-s;ervc/ését, pedig e-, nemesid; az országra nézve lelt volna jelentős export, hanem sok délzalai gazdacsalád megélhetésén is nagyot Könnyített volna, Hála isten, ma már eljutottunk addig, hogy a nagykanizsai gyümóics-csomagolö épül. Az érdem dr. Krátky István polgármesteré, aki mcgle.em-tette a Ichelöségokel, valamint a föld. müvelésügyl kormányé, amely az anya giak elő te rom lésében sietett ;i város
VQJJOII
a ruhánál
Mi tagadás; a kefélés és dörzsölés semmiképen sem használ. De nincs is szükség rá. A Persil egyszeri, rövid ideig tartó főzés alatt tökéletesen kioldja a piszkot a fehérneműből. A ruhának pedig nem ártt
segítségére ?9 n Mezőgazdasági Kamaráé, főkép Nagy Jenő kamarai Inté-zöérf obi a szaktudást adta.
Az uj gyümölcs tároló és csomagoló telep, mini jelentettük n Zrínyi Miklós utca és a Zárda utca sarkán leszrf ott ahol a Varga féle vá roS-nendezésl terv a vásárcsarnokot akarta
felépíteni. Az építési munkákat hétfőn\'
kezdték meg s máris magasan ál\'nak a téglafalak. Az epilke/és valósággal százhuszas tempóban folyik s igy a lelép már augusztusban lelje on elkészül. Ekkor azonnal át adják rendel le lésének, hogy a pompás, izle\'.cs és zamatos znlní gyümölcs már áz idén külföldre kerülbesíCn. Tonné.sze. tasen az építkezési munkáktól függetlenül megindult a gyümölcs cxj>orl erő teljes mcgszer\\0/ése is.
«- Saját érdekében és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a
topánba Batorárahái Sasi mfibnh>r-klaj-
Utásit meffteklaü, vételkéayszer nélkll.
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek
Frottier törülközők legolcsóbban
Pizsama-anyagok
c
50 öv után lesz végre harangjuk a Kürtös-pusztaiaknak
Ilovszky János gyűjtése a Barossban
Megható hiri kaptunk Budapestről,
a Baross Szövetség gyönyörű palotájából, a keresztény magyar közgazdasági élet fellegvárából.
Minap összejövetel volt a Baroza*
székházban. Uovszky János országos elnök felolvasott ott egy levelet, nmtt. íyet neki a kürtöspusztaiak Írlak, n kanizsai választó kerület apró kis pusztájáról. A kürlősick elpanaszolták^ hbgy Ötven év óla nem tudnak egy haranghoz Jutni, ami nekik is hirdetné n katolikus egyház szokása szerint n déli imádságot, az esti ui\'angyulát.
Ilovszky János a levél felolvasása után a jelenvolt Baross-tagokat adakozásra kérte fel és tíz perc alatt együtt volt annyi pénz, hogy szeptemberben szólni Tog már a harang Kürj-töspuszta katolikus magyarjainak is.
Naptári Július 9. vasárnap. Rom. kat. Veronika. Protestáns Lukrécia. Izrael. Thamusz hó 22. — Július 10. hétfő. Rom. kat. Amália. P;-o:estápi Amália. Izrael. Thamusz hó 23.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 8 óráit (hétfí, txerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Oyomorbélhurutok és sut ezekkel járó erős bomlási és erjedési folyamatok a gyomorbei-huzamban, bélbaktérium- és gyo-morsuvtultengős a régóta bevált, tisztán természetes „Ferrnc Jóssel* keserűvíz használata által - reggelenként felkeléskor egy pohárral bévé ve — Igen gyakran rövidesen megszűnnek. Kérdezze meg orvosai J
tíAím MM
188». lullm\'O.
Városi Mozgó. Péntek, szombat, vasárnap. Budapesttel egyldfiben 1
Az év legnagyobb zenés vigjátéka, Eleanor Powell legszenzációsabb szerepe
Soha nem látott f"! IWI W*\\ 1 A szem káprázik,
¦Képéének halmaza fi %mtfr Mii ImJ Lm ILrl La |*»|| ¦ tátva marad I
Partner: Róbert Young. Az első előadások filléresek 1 Nagyon érdekes kísérő műsor 1
Előadásuk i hétköznapokon 5, 7 6* 9 órakor, waeárnnp 3, 5, 7 él 8 órakor.
Súlyos autószerencsétlenség a balatoni műúton Keszthely és Fenékpuszta közölt
Keszlhcly, július 8 (A Zalai Közlöny tudósi lója lói) Megdöbbentő szeiencsépcnség történt péntek este 9 óia (ájb&n Koszthely lés Fenékpuszta közölt a műúton. , -
Ba\'a\'onlercnybSl Keszthely . felé tartott személyanlójával Némclh Jenő eperje I Ja kos, aki Hévízre akart jutni. Autójában kívüle még dr Jeszonyák orvos, valamint egy diákfiú ölt. Az autó a rendes sebességgel haladt. , ¦
Ugyané;cn -íz u\'ori h iadl egy szekér is, amely bort szállítóit. A szekér Pákozdy Gya\'a tulajdona volt; Ő Is hajtolta, mlg mellette Acs János ült. A szekér nem vall kivilágítva, igy Némelh nem láthatta az előtte\' föladó kétlovas szekeret. Súlyosbította a\'helyzetet, hogy n szekér és az autóval szemben jölt Keztyfw György marcali lakos maga vezette személyautóján Kezlyüs autójának:
lámpája rendkívül erős fényt vetélt, így egyik fél :cm tudla kivenni, na! köze\'edik az luton. i
A kövelkezö pillanatban már meg is történt a szeicncsétlenség. j . Néme\'h Jenő autójával belefutott Pákozdy székeiébe. A szekér felhőiül!, majd lefordul! az árokba. Ac* János a lefordult s;elíéren egy hor. dó és egy szekér alkatrész közé szo-ía\'t éi gerinctörést, egyéb csőn dörejeket éaVjlyos agyrázkódást seeh. vedeli. A kihívott mentők i-eudkivül yjlyós állapotban beszámították a keszthelyi kórházba-
A szerenc é\'.\'enség színhelyén caak hamar megjelent a eenőőrség egy járóié, nme.y tényvázlatot veti fel é;; kihallgatta a szereplőket- Ácson kívül a többieknek komolyabb bajfjk nem (örlént, cak kisebb sérüléseket szenvedtek-, ¦\' ( I
Szigorú nyomozás folyik- Az e-e-lel nyomban jelentették íelefonon n | nagykanizsai kir. ügyészségnek is.
Egyetlen autótulajdonos sem nélkülözheti autójára vonatkozóan a szavatossági biztosítást!
Kell-e Klskanlzsán hivatásos tűzoltó Ós modern felszerelés ?
Erre mindenki igfön&ei felel. A város és vezetősége ls - ígérettel- De miért csak ígérettel, mikor Ktskaní-zsún van a városban a tüzeselek 90 százaléka ? Feliét lenül szükség lenne KIskanjzsán egy motorizált t;;z-ollóf cl szerelésre és egy vagy kél hl-va\'ásos tűzoltóra. Ez természetesen nem khehbilése akar lenni az önkéntes tűzoltóinknak. De Q távolsággal járó természetes tény, hogy miié ölt kiérnek a tűzhöz, arra bizony, jó néhány -értést -mVg lehetne perzselni a lángok közt- Ezt már számtalan tüzeset is bizonyította. Feltétlenül szükség van Klskanlzsán hivatásos tűzoltóra és modern fel. szere\'éire, mert bizony a jelenlegit még Sormáson sem igen mernék tüzoltófelszerelés;. nevezni-
Szellős férfiingek P 2\'95-töl
S2QMOLÁNYINÁL
30 napi elzárásra ítéltek egy rendbontó leventét
Az uj törvény módot ad a legszigorúbb eljárásra a fegyelmezetlen magatartású fiatalokkal szemben
. Nehéz feladatuk voll eddig u levcn-teoklalóknak azokkal a leventékkel szemben, akik sehogyan sem értik meg, lK>gy « levcntc.munko elvégzése komoly és fontos feladni egy nagy nemzeti cél s«jlgálatál>an. Nehéz volt a helyzetük az oktatóknak azért is, mert nem volt módjuk és eszkö/űk, hogy n garázda legényekkel sManl.en megfelelően eljárhassanak és in<-\'g)mu-lelhessék őket. K/ca fc^il most gyö-kercsen az uj törvény, amely megfelelő büntetéseket szab ki mindazokra, akik még most Is Jegelnie.cl\'e i vagy nem illő magatartással, sőt ellenállás
sal veszélyeztetik a tevenlemun,ka komoly célkjtüzeseit.
Ilyen eset zajlott le ma délcl\'ilt a nagy kanizsai kapitánysás léndőr) bőn rctöblrája, dr. \'Xémelh Jőzscr fogalmazó előtt. A lcvcrttefóokíaW retjei n. te.se alapján a rendőrségié került egy 17 éves leventeköteles röldmüv-s legény, aki sehogy sem tudott beleilleszkedni n le\\«nto.rendl>c és fegyelembe, Hazulról sokfiíor\'chnent a leventébe, de igen kevésszer .érketetl oila.- Amikor részt veit a levenlcniunkában( akkor sem volt benne köszönet, Így eddig 27-szer kellett már fegyelmíleg megbüntetni. Most azért állott e icnd-örbiró elölt, mert legutóbb botrányos magatartást tanúsítóit fooktalójával é-s társaival Slfembeh.
\' Dr. Németh József reudörfogalmníó, rendőri büntetóbiró példás Itéleict bp-íott a renitens leventével* Szemben: harmincnapi elzárásra itóllcj
Ezentúl minden fegyelmezel len, tiszteiében vagy szófogadatlan, ai oldatok parancsainak nem engedetmeskedŐ le. von tik ellen ilyen szigorú eljárás in-duL
Az Adria Biztosító és a Nemzeti Repülőalap
A* Adria Biztosító 100 éves jubileumát ünnepli a magyar gazdasági é\'eí. Az Adria ezt az "évfordulót mint egyik legnagyobb magyar bte-losiió Intézet éríc ei és Czalknlom-mai nagy kiUuiteté;iiértc. A\'Hoithy Miklós Nemz.\'ti Repülőalap hlzlosi-tá alt az Adri i éi leányvállalata, a NemVetkÓzi Baleket és Kárbiztosjtó Táraság oltalmába ajánlóira. \'Az Adria pé dá adó huzaflas áldozatkész; -éggel Önzetlenül, minden anyagi érdeket félretéve kötötte meg a mintegy 100.000 pengős dijai Jelentő biztosítást, amely magában foglalja az Alap, az Aero Szövetség és az összes tagegyesületek minden repülőgépének tűz, Szavatossági és i> deset-bízlosilását és a gépeken repülő sza mélyek biztosítását. Olyan nemes és nemzed szempontból nagy jelentőségű geszl\'js volt ez a jubiláló Ad. rlától, ami megérdemli, hogy a nyilvánosság elölt is megkapja érts az elismerést. ,
BUDAPEST I.
17 Hírek szlovák és \'rusvjii nyelven.
- 17.10 A rádió postája. — 17.40 Tánclemezek. — 18 Dr, lovag wohl-
• berjeh Károly előadása. — 18,45 Dr. Ilorsodv István előadása. — 19.15 llirck. — 19.25 B. Fehéf Miklós és Nagy Olivér hegedű és harmonium számai. -- 19.50 farkas Zoltán előadása. -- 20.10 -Dalol a nyár.. Zenés vígjáték I lelvoiiáslmn, — Az I. felv. Után kb. 21 llirck. — A II. felvt. után kb, 21.35 Ilinek, időjárás jelentés.
— A III. felv. után kb. 22.10 llirck néntet, olasz, angol és francia nycl-\\en. — Az előadás után kb. 23.30 Balázs Kálmán cigányzenekara, _ 0.05 Hírek;
BUDAFEST 0.
10.55 Berlin—Bécs—Budapest nyolc-evezősének városközi mérkőzése. BO-szél l\'luhár István. — 18.15 SMrókayné Mándy Teréz előadása. — 19.30 Mezőgazdasági félóra, — 20 Ilinek. —
20.20 Országos PoStászenekar. —,21.35 Időjárás jelentés. — 21.40 A rádió szalon zenekora.
BECS,
10 Villám hétvégi zene. — 20.15 Táncest lemezekkel. — 22.30 München.
Vasárnap
BUDAPEST 1«
g Szóíal. — Utána hanglemezek.
— 8.15 Hírek. - í0 Egyházi ének és szentbeszéd; — 11.15 Evangélikus Istentisztelet. — 12,20 Időjelzés, idő-járásjelentés, — 12,30 Operaházi, zene-kar, — 13.25 Lánczy Margit gyermekekről szóló verseket mond el. -— 14 Hanglemezek. — 15 S*Őls Sándor előadása. — 15.45 Bura Sándor cigány; énekóra. — íü.SO Horn József előadása. — 17 Hírek szlovák és ruszin nyelven. — ¦ 17.10 Farkas Jenő csevegése, — 17.10 Tánciemozck. — 17.55 Bcogradski—Újpest Középeurópai Kupa labdarugó mérkőzés II. félidejének közvetítése Belgrádból, I!o-szél l\'luhár István. — 18.45 Németh Antal dr. előadása. — 19.15 Hírek. ~~ 19.25 Liszt: Maicppa — szimfonikus költemény. — 19.45 «A pozsonyi dóm harangjának szavát hallottam,. Hangképek a mult századból. — 20.15 Or-eretl rész letek. — ^J.40 Hírek, Idő-Járásjelentés, sporteredmények. — 21.50 Hiiek szlovák és magyaroropr. nyelven. — 22.10 Lakatos Flóris cigányzenekara. — 23 Ar. 1. honvéd
gyalogezred zenekara, — 0.05 Hírek.
BUDAPEST n.
11.15 Hanglemezek. — 15.03 Diósgyőri Polgári Dalkör. — 17.50 A rádió szalomcneksua. _ 19.30 Habán Mihály, Puszta Sándor és Takács Gyula verscikt>Ől adnak elő. — 20 llirck,
— 20.10 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 20.20 .Schumann: .Davidsbündlcr,, Tánze. — 20.50 belől vasas. -- 21.15 Hanglemezeek. — 21.55 Időjár ás jelentés.
9BC5.
0 HaJó:Cné. — 8.30 Vidám lemezek, — 15 Sportesemények. — 19 Pongau vidéki népdalok és népzene,
— 20.15 Strauss János: Májusi bor, operett. — 22.30 Frankfurt könnyű és tánczenéje. - 24 Berlin éjféli hangversenye.
ÓVJA SZEMÉT I ,5M
ét vlilfűljoo bliilommil tgy 161 1116 BManiUvoaai látea*r-»iiakUiil«1*mlran.
ZSOLDOS OYUL*
titailü, fkíííilu fa litueríMBtiler,
Fd-.IS. {. Koion.-ti.tlodtval nemben). Eted.IL 7tUi-l.dc.ilt, mlud.nf.)!. J.vlll.ok. Sf.moivöH rcc.pl.k «IIi...1Ui«._
Múrnékult «él, u délutáni órákban nöhány heiyan zápor át zivatar, a melag fokozódik,
A Metoorö^&lal Intexet nagykanlzMű
aieglI^yelfiátlomáM ielentli
lIdiirfi»óM,,l (,>.«,mi: Ht. 9 lírakor : +20-4, ma nwfrtl +20-Í. dalban +290,
OMnad«k (!(\'"..
— BalwkUllitinukal taklntaa mai tufádén vétalkénytxar nélkfll. Kopatela bitaránkiz,
Többszáz darab, sorozatból visszamaradt
férfiing lgenk0Xörban Divaícsarnolc
FO-uí 6. NagyKantxsa.
1939, luHui 0
A MAGYAR FÖLD MUNKÁSA
mobt uralja egész évi munkájánalí kalászát. Kora hajnaltól napfizAl-Ialtg folvik a verítéke* munka.
Jó erőben tartja Ilyenkor a meg-fossltott munkától ernyedt testet, ha esténként le pihenés előtt, vaiíy hajnalban munka induláskor bedörzsöljük hátunkat, knr- és Iftblt-malu-kat egy tenyérnvi valódi
Diana sósborszesszel
Az egész ezervezet föléled a vér felpezsdül, az Izmok megfeszülnek, az Idegek niegnyugHzanaK. Vigyen magával munkahelyére egy Uveg Diati a-sósborszeszt, ára megtérül a nagyobb munka tel jcuitmény ben én a megvédett ogénznegben,
Pi6b|>tl«k (4llUr KaifeMlMSltOH** Kb pitiá 1.10p«t* HajypíUo. 5.90^
MlndenUtt kaphatót
XX. század Móra László versel
Megjelent Móra László uj ver: os kötele, a *XX. század.. A címlapon egy cseréj) virág lutl-vány körvonalai álmodnak tülkölő gyári szirénák, roliogő vonat hasító füttye, repölögép-berregés és kaszárnyn-stilusu hérluhak rideg vonalai között. Kemény vonalak és hideg szinck nyomasztó tömegében kicsike cserép piros virág.:. Mbitha csak odatévedt volna. Mintha helyét is ntig Ichié közöttök.
Igen! Ez Móra Lászlói F.z az égőpíros magyar virág az ö poéta-lelte. IdO tévedt a XX. század szörnyű háng-zürza varába, az uj életformák sivító tülekedésébe és megmaradt mégis annak, aminek születelt: — magyar álmokat csilingelő harangvirágnak. Felveszi a versenyt autótülókkel, sintal-l>as társzokerck dübörgésével, rohanással — és beleharangozza mindebbe B magyar azivl a -magyar szó kincseit. Hitet ad a XX. .\'század agyonzaklatottj fáradt emberének. Hitet a szépben füst és korom között. Hilet a lélek erejében a kattogó daruk és rolionó gépek világában. Hitet a csodákat érlelő csendben a nagyváros idegtépő zajlása közepeit. Hitel a szív bársonyos, meleg világában az utcán rohanva élők sodrában. Hitet a magyar vlrágnyilásban a mindent elsöprő bátrában, ami egyre kuszábbra kávaija az egész világot.
Móra László uj kötetén végigvonul ez az egész forrongó,, átalakuló inal élet. Ott lüktetnek benne a Felvidék visszatérésének lázas magyar leményei, égre tórő öröme. Olt dobognak benne a ma égető, nagy sors-kérdései, a haza sorsáé csak ugy, mint az egyéni emberé. Ott kalapál, cseng-bong a rímekben a szociális ember igazság-keresése. Ott dereng a Imik, finom mftvü sorok közötl a ma magyarjának minden gondja, reménye, a holnap áhítatos várása és türelmetlen sürgetése.
A magyar ma kcresztmctszclc ku-pott hangot Móra László uj irásau hnn. A, szubjektív lírájában pedig még áhítatosabban elmélyült, még művészibb tudatossággal megtestesült, még szebb, "még csipteszerflbb formába öntött minden Móra-vers, mint az eddigiek voltak; A keresztény ma-gyar lélek nri ízlésével, emelkedett köl töiséggcl nyul minden témához és szinte imádsággá válnak a rímel, ami. kor a családi élet boldogságát zengi
gyönyörűen, fűzött magyar szavaival.
1 Móra László uj verset alkalmasak arra, hogy u költészet nagy dekadenciájának és háttérbeszorulásánnk idején visszaadja hitünket a tiszta t őszinte,. \\y.u magyar költészetben.
(01)
Rendőrségi védelmet az állatoknak
Kaptuk a kővetkező levelet: Igen tisztelt Szerkesztő Ur ! Még csak néhány hónapja lakom, Nagykanizsán. Felvidéki ember vagyok és azért ütötte meg már az első napokban fülemet az állatkínzás zaja. Fei voltam háborodva, amikor lá\'lam, hogyan bánnak n kocsisoka lovakkal, hogyan ütik-verik durva és vad kegyet.\'cnséggcl a védtelen állatokat, amelyeket a legjobb esetben agyon is terhelnek- Néhány kocsis valóságos kegyetlen sportot üz a szegény áln\'ok kínzásával- A marha felhajtásoknál ugyanez az eset. Nem is szólva arról, amikor- a szerencsétlen áfátokéi a vágóhidra >tnizzák« vagy >verik«- (Ugy van, ahogy írom !) Érző embernek fáj, ha azt a lelkcllemégel, állati vadságot és ér-i.ékefJcnségtíl látja, amellyel siegény házláda\'ainkat kezelik. Ugy tudjuk, volt Idő, amikor a ren\'dőrőrszomély-zet orrevonaikozA\'ag hitározott rjta-sitást kapott. Most Is azt kérjük;
Minden durvaságot1 azonnal Mimi, je\'enteni, megbüntetni, ha kll munkakönyv, h*t kell ipar jogosítvány megvonással Is. Több emberi érzést, több megértést, jobb bánosmódot az áUafokkalyszemben!
Sajnos ázt sem lehet elhallgatni, hogy bántó és idegekre megy a rendöri\'eg üldözendő (durva káromkodás, a trógár-be&zéd, ami sajnos; egyre gyakrabban, hallható a kanizsai utcákon. \' í
A rendőrségié ilt is nagyon hálós szerep vár. \\ \\ , : | •
Embertelen a piacról a baromfiaké nák hazahozatala is. Előkelő nrlasz-szonyok, cselédek fejjel köreié lóbálva cipelik haza n megveti baromfit Nem ¦lehelne ezeket a háziasszonyokat a rendörökn).\'.kl a piaci ellenőrök nek i\'lőcn felkérni, hogy még ha a konyha részére vannak is szánva, vigyék haza azokat rendesen, kínzás nélkül. Legyünk a piacon Is kultur-lények : nemesek, szívvel,megértés-j sel érző emberek.
Mondják, hogy volt valamikor Kanizsán egy állatvédő egyesület. Ér-derrf.\'s lenne feltámasztani, mert fontos éi lemcs sz-arcp várna rá. mindenesetre a hatóság tegye meg a kellő Intézkedésekéi és \\«gye jóindulatú pártfogása alá a szegény védte\'cn állatokat. Ajánljuk őket a rendőr: ég és főleg az Őrszemek különös figyelmei* és jóindulatába. Ne hagyják kinézni bántalmazni n véd\'e\'en állatokat és büntessék meg a durva lelkű embereket! -. \\
Szerény soraim közzótéldéért elö-i-e is hálás köszöneteméi kifejezvén, vagyok Szerkesztő Urnák
hálás tisztelettel: : Felvidéki hivatalfőnök
Legújabb 1.3 litere*
HANOMAG
Olajfék szerk. és alvázolajozásl berendezőé. Benzinfogyasztás: 8,5 1. Sebcsségo 115 km.
Oyoi-h, tartós és Üzembiztos
Ara: p 4320"—
] Bi l VtzérUpvlMUU i
TICHT TESTVÉREK
Budipttt, VI. Andrást? ut 2S. TtL IW-ÍWX
Uborkaszezon a határ-forgalomban
Mürakcresztur, JulSuS 8 (Saját tudósítónktól) A mui-ake-reszlrjrl határállomáson a kivi.el kóMrárom hét óta telje.en vissza-, esett, sőt c-akitcm szünetei. Beálit aj teljes nyári »u bor ka-szezon«. Jelen, leg mindössze egy-egy vagon haza, a diósgyőri vasgyárból néhány kocsi vascső és egyeli készítmények, egészségügyi berendezések hagyják
ei az országhatári Olaszország felé. A hónap végén már Ismét megindul az uj búza exportja és megkezdődik fokozató On a munka. Jmport: Nagy tételekben Jflm bo
a rizs Olaszországból, napi 16-20 vagonnal, budapesti rendel tetessél, azonkívül néha egy-egy vagon cit. rom, jugoszláviai f;i- A többi oly kicsiny tétel, hogy említésre sem érdemes- (
A bolgár revízió körűi
Varsó, julhis 8 A bulgár miniszterelnök berlini útjával kapcsolatban a varsói lapok
hangsúlyozzák, hogy a német propaganda ugy állítja 1«, mintha Bulgária n revízió érdekében csatlakozott volna a tengelyhez. A lapok szerint a németek csupán gazdasági befolyásúkat akarják nagyobbítani * Halkánon a barátsággal,
London, július 8
A Manchester Gvardian vezércikkben
ír a iKilgár miniszterelnök útjáról és leszögc/j, hogy Bulgária épp ugy, mint Magyarország revizionista ország és az a meggyőződése, hogy elveszteti területeit csak Németország -scgitségéxct "szerezlicti vissza. |-;zl n mejggyoZődést ir.egi-rösitelte az angol és francia ke. zesség. Anglia sajnos elhanyagolta — írja a lap — a katonailag is fontos helyen lévő Hulgária támogatását. Még nem késő a mulasztást pótolni és bizonyos, lwgy Bulgária Biivfcsen fo gariná n nyugati demokrácia érdeklő dósét.
Amerika—Európa: 24 óra!
JIewyork, Július 8 Ma, szombaton indult el Amerikából az első rendszeres személyszállító repülőgép Európába «z "északi útvonalon. A gép az. ólat 24 óra 31 perc alatt teszi sheg éi 11 főnyi személyzetén kívül egyszerre 22 utast vihet magával. t- í
az ur fertőtlenítő"
2.UJ
Ara egy pengő
ZALAI KIS HÍREK
Buzaszárral megszúrta a szemét Kovács József ltoktilltősi gazdasági cseléd. A szúrástól fekély kclolkCrett a szemén, körliázlin szállították, valószínűleg elveszti látását.
Szemenyén alig egy hete, hogy leégett kél ház, most ujru két ház Jeti a tüz martaléka. P«p Ferenc zsup-pos háza gyuH ki és leégett a Ston> szédos házzal együtt.
Tihany község gazdasági és kulturális fejlesztése érdckéltfn uj séudiely, autópark, jegyzői kirendeltség, kultúrház épül. Szépitészcli bizottságot is alakítanak.
A\'zalaegerszegi Movc széleskörű név. magyarosllásí mozgalmat biditott. Az eredmény máris mutatkozik, egyre többen kérik fel Seregélyes ttéhtl, a mozgalom \\C/ctójét, hegy továbbilsa kérésüket.
,v«pr( Néhány . beültetett
rrt ff
szolo
ét
gyümölcsös
parcella Nagyrécse-Gáspárhegyen
jutányos áron és kedvszö fizetési te!téíelek\\el
még kapható.
Felvilágosítást készséggel nyújt a
1.1.
Csengery-ut 4. sz. T.l.lon: "Í88. é> 20.
?6793
mona amnsm*
»939, fnttu« ö.
VÉKASY TESTVÉREK
órás, ékszerest, látszerísí na i n Arany- és ezüst-vésnök rü\'ul á.
óra, ékszer, siemliveg legolcsóbb árban
Javítást, vésést szakszerűen készítünk
Hősi naptár
A volt székely udvarhelyi 82. -Székely, gyalogezred CiOn a napon OZ
_orosz lengyelországi I-ub-
11015 VH 8 Hn-környéki állásaiban 1-több egymást követő lépcsőben támadó orosz erők előretörését verte vissza.
— {A rendőrségről)
A vidéki főkapitány I.ugosi (I.eircr) Jenő itagykítiiizsni rendőrségi iroda-tisztet Uzsokra vezényelte az ottani rendőrséghez. I.ugosi már el is foglalta uj állomáshelyéi.
— (Gret Ernő 15. előadása * rádrötwn)
A rádió igazgatósága most értesilcttc fíraf líniöt, a zalai Közlöny segédszerkesztőjét, húgy a hreuiejii Hölcher-strasseról szóló legközelebbi előadását augusztus 10-én délelölt 10 óra 45 percre tüzlc műsorra. Az előadás ciine: *A világ legérdekesebb utcája.. Ez íesz ílnot Ernő tizenötödik előadása a magyar rádióban.
— (Kádár Mihály sikere)
Sokan emlékeznek Nagykanizsán Kádár Mihályra, n nagykanizsai zene, iskola azóta megszüntetett fúvós lan-szftkának (sajnos inegsiünlcletl, szűk-ség volna a fiatal leventék lovább-képzésérc) volt tanáram, aki már kanizsai lanároskodásn uhül l-cbiioiiyi-totta, hogy nemcsak a fúvósokhoz órt« de a kuruugyi teendőket is nagyszerűen ellátja. Kziráuyu sikereire jel. lemző, hogy július tl-én, kedden este Budapesten ö vezényli a Székesfővárosi Zenekart a fővárosi képtár kertjében megtartandó esti szabadtéri haugversenyeii, amelyet o széktv»K.vá-ros uépmü\\elésl bizottsága rendez. A műsoron (iluck, liíset, I^ortzing ós Hossini művel szcrejiclnok, valamint Beethoven Vll. szimfóniája. Kádár Mihály sikeréit*/ csak grutuláhii tudunk,
— (Némethy Blla hangversenye Ncgykanlzsán)
Jelentettük tegnap, hogy Nómothy KUa.) a kiváló opera énekesnő, llovszky János országgyűlési képviselő sógornője tegnap Nagykanizsán járt. Ezt az alkAlmnt használta fel dr. Tbolwuy ZSlgmond arra, hogy u Nagykanizsai Zenebarátok Társasága nevébon fel-kérjo a népszerű művésznőt egy kani. zsai hangverseny tartására. Némethy KII* vállalta a kanizsai vendégszereplést és hangversenyére még az ősz folyamár^sdr \'
HOTEL CORVIN
BUDAPEST m*
Viti., liaukünay - ». 14. Németi Színháznál
Csalidt síilloda a város szivében. Ujonnin berendezve, központi fittes, hideg-meleg folyévix. .
Egyágyas nobfl P »¦—, kétigyis P S*~-
— (A zeneiskola körűi)
nem egyszer voltak már viták Nagykanizsán. Fciljg, hogy a nagykanizsai városi zeneiskola szervezete menynyire jó és munkássága inennyjüjB elismert, arni mi sem jellemzőbb, in|iul hogy a miuisztécium nündeu uj városi zeneiskolát a nagykunU&ul mintájára szervei meg, így legutóbb Baján, ahol eddig magán ké/ben volt a zeneiskola, városi iskolává nyilv.\'mí-tol\'ák az Inlézetet, mig most az egyesített Komárombán állítanak fel uj városi zeneiskolát. Mindkét helyről a minisztérium utasítására a nagykhiU Zsal városi zeneiskola igazgat\'iságáboz fordullak fclvilágositásérl ós a kanizsai zeneiskola .szervezési szabályai sze rínt kezdi meg működéséi iskola már szeptemberben.
íhntkét
Hűség
A hűség, szeretet ós a barátság oly szép emberi tulajdonságok, hogy Illik elismerni annak, akire vonatkozik.
A Szít Szappangyár o\'lsmerl vovfii hflsógót és éppen ezért mindon darab 8zit szappan bal sarkába ogy színes kőből készített Laci-pénzt tesa. A ta karókos háziasszony összegyűjti ezeket a „Laof-kar, mert 10 db Laoi-pónzért l db i/a kg-os, Illetve I db 1/4 kg-os Szít szappant kap hÜBégo jutalmaként a fűszeresétől. , iLit
íme, Így lesz a hűség elismeréséből okoa takarékosság. twi
— (Boncolás Zslaapáttbsn)
A nagykanizsai törvényszék vizsgáló-bírája ma délután Zalaapátiba száll ki, ahol.egy gyanús körülmények között elhunyt csecsemő hulláját boncolják fel.
— Amit mutdtbkiflflk tudniu k«U ^
A nyár melegágya a baktériumok .„aporodáBának. A Supor-Iiysofőrm bevált mogelőzöje minden fertőzésnek.
BŐRÖND • RETIKÜL
ÚTITÁSKA LEGOLCSÓBBAN
HAMBURG
BŐRÖNDŐSNÉL Hortby-ntl.
Kis csIrkeDgybŐI - hat hónapi bőr tőn)
Balázs Istvánná 20 é\\o. babóti fia. talasszony a férjének segített szántani a mezőn. Űunkakőzben észre\\-et:e,
hogy a szomszédos Isliván család ba. romfiai az ö liOvelelt földjén kotorásznak. Ene átsíóltuk a szomszédnak, hogy zárják "cl a boroml\'íakat, lstiván válasz helyeit hangos vesicke-
dés, majd verekedésbe ke/jott s az egész családjává! együtt rárohantak
Italázsékra s vasvillával a tehenükéi akarta leszúrni. BalAssné Ijedt tiltakozásba kezdett, mire IStlvánék kupával és vasvillával támadlak a riululisz-
szouyiM és ugy elverték, hogy kórházi
segélynyújtásba kellolt részcsilcni. A család másik része meg Balázs gazdára támadt és azt verte cl. A nagykőnIzsaj törvényszék most tárgyába C:t ttz
ügyet és lstiván Jenőit liat és féi hónapi börtönre, lstiván Jen "inét, lstiván
Jánost és lstiván Márl.ut pedig egy-egy hónapi börtönre ítélte. Az ilélel nem jogerős.
Székrekedésben szenvedőknél léggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József" kcsertlviz a belek eldugulását gyorsan meg-szöntell, a gyomor működéséi elO-mordilja, az anyagcserét megélénkíti a vért felfriiBlil, az Idegeket meg-nyuglatja s igy kellemes közérzetet éi> fokozott munkakedvet teremt. Kérdezze meg orvosát 1
Jól beérett
ffojszlnbarackof
főzdonkbo beszállítva mázsánktól 13. j.....: ; i\'i.\'1 l t vásárolunk
csak termelőktől
Mollili MitM Szeszgyárosuk Szeizllioiim fiéiziÉijtáisaiája
Nouyaanlaaa,
Er.a.Dot klrályna-tar 12.
Nagykanizsa m. vároB polgármesterétől.
Tárgy : Oazdaságl munkavállalók
ím<"
2834/1939
halAtcieti segélye,
Hirdetmény.
A gazdasági munkavállalók kötelező Öregségi biztosításáról szóló 1938:XII. t.-c. 10. § a, Illetve 15. §-a alapján az 1939. évi |anulr hó 1 ét követően meghűli gazdisági munkavállalók után az alábbi esetekben lehet ez Országos Mezőgazdasági BÍ2tosiló Intézettől a halálesett segély folyósításit kérelmezni :
1. Ha a meghalt személy az elhalálozás ideiében az Intézd ől Öregségi járadékot élvez-.it.
2. Ha a meghalt személy biztosítási könyvvel rendelkezelt és a tizenöt évi várakozási időt már eltöltötte. (A várakozási Időbe azok a naptári évek számítanak, amelyekben az elhunyt személy után legalább tizenöt hétre |«rulékol leróttak.)
3. Ha a meghalt személy biztosítási könyvvel rendelkezett s utána a halálát megelőző öt év alatt, legalább két naptári évben, évenklnt tizenöt hehe, fárulékot leróttak.
Ezenfelül, öt éven belül (1943. december 3I-lg):
4. Ha a meghalt személy az 1934. lanuár 1-tCI 1938. december hó 31-lg ter,cdő IdCben, legalább kél naptári évben, lízenOt-lizenöl hetet öllötl cl gazdasági munka- (szolgálati) vlszclyban.
5. 111 a meghalt személy biztosi-lási könyvvel rendelkezel s ulána legalább egy naptári évben, tizenöt" hitre, lárulékot leróttak.
A íz alá leseti segély összege ese-\'enklnt 30-60 pengő.
A halá\'escli segély folyósításit- a halálesettől számított két év alatt a meghaltnak az a hozzátartozója kérheti, aki a temetésről gondoskodott.
Ha a temetésről nem az elhunyt hozzátartozója, hanem más személy gondolkodott, ez a halálesettől számítolt három hónap alatt, a lial.lt-isctl segély összegének keretén belül, a valóban fílmerult költség megtérítését kérheti.
Nagykanizsa, 1939. június 1. „K Polgármester.
K 1211/1938. bz.
Árverési hirdetmény
a köztartozások írjében lefoglalt ingóságoknak az 1927. 600. P. M. sz. H. ö. 63-71. § ai értelmében eszközlendő nyllvánoselái vereteséről.
A végrehajtást szenvedő neve: Fenyvesi Oyörgy.
Lakása : Nagykanizsa, Fő-ut 10. sz.
Az cleö árverés helye: Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. sz.
Az első árverés Ideje (nap és óra): 1939. évi július hó 14-én délelőtt 9 óra.
A második árverés helye: Nagy -Kanizsa, Erzsébet-tér 10. sz.
A második árverés Ideje (nap és óra): 1939. évi Július hó 22-én d.e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként: 20 pár nagy női fülbevaló 100 P, 17 pár gyermek fülbevaló 68 P, 6 ilrb pecsétgyűrű 30 P becsértékben.
Arrafei MKtololi:
1. Az elad árverésen az eeyes ingótá-
?ok caak akkor fosnak e\'adalnTT lui a becs-rtéknek tetzalább niromnegyed része megígértetik.
.\'. \'. második árverésen ixmban n ingóságok a becsérték háromnegyedén alul la, a legtöbbet tgétének mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő áltat tlretendé a forgalmi ado és az esetleges fényűzést adó la.
Kelt Nigykanlzta, 1939. Július hó 3. nípján.
Jávor István
10(13 megb. v. végrehajtó.
Erdei öl
(125 cm. magas)
bDkkhasáb tűzifa házhoz szállítva kapható Olenklnt............ 45-- P
bukkfaforgáca tlrméterenklnt !11\' tolgytatorgács Urméterenkint 5-— P Porgács házhoz szállítva 1 P-vcl drágább
Holczer Imre fakereske-dS
1M« Magyar-ulca 42. Telefon 13, Bz.
i)i. Balázs Zsigmond a saját, gyermekei: Orosz Tlborné sz. Balázs Aranka és dr. Balázs Pál, úgy (lutli Arnold, az
alulirt és sok egyéb gy.lazoló rokonság nevében fájdalomtól megtörve jelentik, hogy a lcg|obb feleség, anya és gyermek
Dr. Balázs Zsigmondit
szül. Guth Jóxsm
éleiének 48-ik és boldog házasságának 26 ik évében Nagykanizsán 1939. július hó 7-én hirtelen elhunyt.
Végtisztességét f. hó 9-én déli 12 órakor a nagykanizsai izr. hitközség temetőjének gyászházában fogjuk megadni.
Nagykanizsa, 1939. Július hó 7.
őav. B«rg>!ela Llpétné sztll. Gsth Hamisa anyós. Gnwx Marlka unoka Kéjlnir (tétáni szül. Guth Margit, Guth Károly testvérei, Fittből EnSai szUI. Borfitoia lrmo uógornöjo, GroaTUMr VŐje.
1939. |ullu» 9.
KMM KÖZLÖNY
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
13 406/1939.
Tárgy: Oazdaaágl munkavállalók köteleié oregiégl biztosítása.
Hirdetmény
Felhívom az öregségi járadíkot élvező gazdasági munkavállalókat, hogy lakhelyüknek megváltozlalásál minden es:tben Jelentsék be nálam, hogy a láradék az u] lakhelyükre is folyósítható legven.
Nagykanizsa, 1939. június 1. . na] Polgármester.
-7-
17227/1939.
ferayipi iiiitós.
A sokgyermekes családi ikerházak Jakabkullu. 124. sz. leiekkel szem bení teralelen való építésével kap csolalos számlásokra és munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalási hirdetek.
Ai ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel t. évi július 28-án "dé\'t 12 óráig a polgármesteri hivatal Iktatójába kell b.nyujtaní, vígy postán beküldeni.
A kiírási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra kflzOtl a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beazerezhető.
Nagykanizsa, 1939. július 6. mi * Polgármester.
17.295/1939.
Kostulh-tér 14. sz. városi bérházban 2 drb fürdő létesítésével kapc. olatos^kőmives-, vízvezetéksze-relö-, asztalos-, lakaloB- és mázolómunkáitokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megado\'t clmiéssel folyó évi július 21-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal Iktatójába kell benyújtani vagy postán beküldeni.
A kiírási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra közüli a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető. Az összeget Nagykanizsa város 56.607. az. pt. csekkszámlájára a rendeltetés megjelölésével kell befizetni ésaz erről szóló elismervényt a v. mérnöki hivatalnak kell beküldeni.
Nagykanizsa, 1939. július 7. ion Polgármester.
17.320/1939.
Tárgy: A városi hátak gytlmüciíAI termeiének eladása.
Árverési hirdetmény.
A városi házakban levő gyümölcsfák termetéi eladom. Az árverés a helyszínen folyó hó 10-én, hétfőn délelőtt lesz és pedig:
D. e. 10 óra: Kölcsey-u. 9. D. e. 10 óra 10 p : Kölcsey-u. 11. D. e. 10 óra 20 p.: Kölcsey-u. 15. D.e. 10 óra 30 p.: Hunyady-u. 7. D.e, 10óra40p.: Hunyadi u. 18. D.,. 10 óra 50 p. Husztl-lér 5. D.e. 11 óra 15p.: Telekl-ul 74. D. e. 11 óra 40 p.: Zárda-u. 14. D. e. 12 óra: Á\'pád-u. 22.
Nagykanizsa, 1939. Juliul 7.
ioio Polgármester.
ninöKGB<nnizL<:sB<N
BOTOR wm
111*1161» lllilf Illírt! Nagy választék! Olcsó árak !
ni Közlöny Zalai Közlöny KAlöny Zalai Közlöny Kiöli)\' Zalai Közlöny fzlöny Zalai Kjtzlöjiy "?11 v Zalai I\\Jy<")iv
7i»,
Zalai Közlöny
Zalai Közlöny
Zalai Közlöny
Z/5\'i Közlöny
Zalai KüzUjtry Zalai Köwny Zalai KcMany Zalai K*dönv Ifözlöny i flőzlöny Zajai Közlöny Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlönj Zalai Iyizlöjf Zalai ffUi 4t!aijv<)zl,#y íiy
Zalai Köilöriy Zalai Közlöny
Zalai Közlöny Zalai Közlöny
B»tr MEGÉRKEZETT ~W«
a vitamindús szicíliai gyümölcsből készült azöt-p
NARANCS *° CITROM liben
I üveg 36 fillér.
Egyednrusltás:
•TEUTSLh GUSZTÁV tQszer- és cseinefiekoreskedésében.
Nagykanizsa m:gyei város polgármeslerétöl.
17393/1939.
HsYfJraiíméirtf „
Közhírré teszem, hogy a m. klr. Földművelésügyi Miniszter Ur holnap, vasárnap a mezőgazdasági munkálatok végzését engedélyezte,
Nagykanizsa, 1939. július 8. nu Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
1660r/1939.
Árverési hirdetmény.
Nyilvános szóbeli árverésen eladok:
5 drb akácizálfát, 1.75 balom keveri tűzifát, 94 Orra. cserhasáb, valamint cser-, gyertyán-, bükk- és tölgydorong tűzifát összesen 972-50 P becsértékben, utóbbit 1 és 2 flr-méteres tételekben. A szálfa és bevert tűzifa az alsóerdet közlegelőről, mlg a lüzifa az 1938/1939. évi vágáslerületröl való.
Fellételek: azonnali készpénzfizetés, elszállítás 4 bét alatt.
Az árverés Ideje és helye: 1939. évi július hó 10-én, hétfőn reggel 9 órakor a Szedres sarkán, mikor !¦ a szálfa és a halomfa értékesíttetik, utána VilO órakor pedig az alsónylresl vágáslerületen lesz a tűzifa árverezése megtartva.
Az árverezendő tárgyak részletes jegyzéke a hivatalos órák alalt betekinthető : a városi kiadóhivatalban, a klskanlzsai városházi ügyeletnél, továbbá a tárgyak ls az illetékes védkerülett erdőőrnél.!
Nagykanizsa, 1939, július 0. iioo Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16866/1939.
Tárgy: Közintézmények tüxtfa aprításának vállalatba idán.
Árlejtés, hirdetmény.
A városi közintézmények részére megállapított kb. 1694 ürméler Kiáltanak aprítás! munkálatait folyó évi július hó 12-én déli 1! órakor a v. gazdasági hivatalban tartandó nyilvános szóbeli versenytárgyalás utján vállalatba adom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1939. július 4. rm - Polgármester.
Molnárok iiigfBSlirrtihss li
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
njliól beszerezhető
lapnak nyomdáiéban
balai közlőn*
1939.
APRÓHIRDETÉSEK
ftp\'4hlrtUUi dija Mtírciip li Onntptiap 10 udJg 80 filler, mlndBn továbbluo ö nili(, híUrÖin.p 10 u<Mg « flllír, minden lovibbl *kJ 4 fllltr.
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
fláiwmMOBái utcai öisxkomlrrtos, kátaxabáa a!SaMi,r>áa udvari lakát Eötvös-tér 2.; fcálasobáa udvari luhrii Ktrály-u. 2. azonnal, vagy aug I-re kiadó. Sxegö Mór. 4
ötasobáa flasskamforitva lakáa
Cteagery-ut 4 tx. hátban augutztus I-n, taácnraxobáa fürdőasobáa lakáa
Klnirsy-u. ?.. at. házban, aáayaxobái. «malati lakáa ét Irodának vagy mii-helynek U alkalmai nagy Uslethe\'yl-
aég Kltály-u. 26. sz. hátban (volt Vaskapu- vendég tó) azonnal Is blattá* Pel-vllágoailátl ad a Néplakarékpíntlár. 1626
10X4 ui. világos udvari hafylaag műhelynek, raktárnak azonnal kiadó. — Király-utca 32.
P Kélaxobáa udvari lakát Horthy Mikié* utca 5 szil m alatt (postával szemben) h uf> h sx lu s 1 re kiadó, 1884
¦átasabáa összkomfortos u] Inkái aug. I-re kiadó. Bővebbet KfaJaludy-iitca 20.
1902
Kátaxabáa ötaakomfortoa lakait ke icHck mielőbbi beköltözésre. Dr. Cieténvl rendőrkapitány. 1865
¦latfé egy Mttzobás ulcal lakai Klnl-ztl-utca 43 1905
Utcai tiszta kalr—baVa vízvezetékei lakásomat elcserél* -i., hatonlé udvarival Qnt.i kiadóban.\' lOOrj
Káovaaabáa ulcal lakát ét kattS-ajtabáTa udvari lakát augusxtut l-re kiadó Batthyány-utca 22. 1917
BÚTOROZOTT SZOBA
KaifinbojaraSu utcai bútorozott bxo-ba fürdöazoba-használattal augusztusra kiadó Sugár-ut 64. 1904
MBa nfttaáljaa lehetőleg különbejá-tatn butorozoft atobában telje* ellátást keret nyugdíjas csatádnál vagy nyugdijat Özvegynél. — Címeket kérek e lap kiadóhivatalába. 1911
HÁZ ÉS INGATLAN
Adomantea magán- ét bérházakat, azőlfit, tőidet, rétet olcsón, etetleg részletre Is közvetít Papp litván, Telekl-ut í.
Eladó Sugár-ut 45 szép családi ház kétszobái udvarival, Bőczy, Széchenyi-tér 4. 1871
Keszthely mellett Oyenesdláson nyaraiételepen lakáhájtataat, széliével ét
gyümölcsössel, pince és présbázzal eladom. Övebbel Angyal Denesnél, Oyenesdlás.
1847
Telekl-ut 45 számú háa szabadkézbél eladó. 18S9
Szemere 9. ház szabadkézből alaáó. Bővebbet ütő Sándornál Vágó lllatazer-tárban. 1908
A.kaltnI wáCal i Krtirll hegyen azép tzőlöblrtok nagy termő gylintölcaöisel télies, íeltxereléisel olcsón eladó. I.Bák, Schutz áruház. 1912
_KÜLÖNFÉLE
Náalxra kényelmea ciukolt autó kirándulásra megrendelhető\': Kaufman Manó. Teleion: 222. 1552
Modern, szép mintákkal axobafaatáat
olcsón Hockman szobateitő- ét mázoló-mesterrel csináltasson. Rákócilu. 54,
14 éves grázt gimnazista urlleány oaara-wandágül menne vakációra lehetőleg Balatonon nyaraló jobb csatádhoz, derébe 12-14 éves kislányt fogadnának vendégül németsxéra, kinek oda-vlai .a költségét meglUellk.CIm: Putz OIztlla, Oráz, Stubenberggaaie 8. 1892
Malőr vázat* k flgyalinába I Vezetői Igazolványok Ide*ételeiéhez azUksé-ges ténykípeket az előirt méretben olc\'tón éa gyortan késx\'tek. Vaatagh Béla, fény-képest, Nagyi—\'—
i Sorvezetők figyelmébe!
Vezetői Igazolványok kicseréléséhez szükséges fényképe-kert az elCIrl mérelben olcsón és oyoraan készllek,
VASTAGH BÉLA fényképész, Nagykanizsa
Szabó
BOX
fényképező gépek
3 tekercs filmmel
10 pengő. Antal fotószaküzlet-laboratórium
Nagykanizsa, Hi-ut 5.
Megtanítom fényképezni, fia nálam vesz fényképezőgépet.
IIionos háztartási készülék
mindenkinek Krímet szerez!
Teakannák
Vasalók
Kenyérpirilók
OyorafözSk
KávéfAzSk
íróasztali iAmpék Hangulatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
M agy wá las áriákban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVŰLGYI-nél
Sugár-ut 2. un
Páratlan kedvezmény a Zalai Eôjlflny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvéstl
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobait. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Hirdessen o Zoloi Közlönyben
július 9
Azonnelt belépésre keres somoiry-megyel nagy textllvállalat fiatal kéri szréoy n.rnS.K vagy IparUko lát végzett «mI.i.ii.uu». * "°
Ajánlatokat a kiadóhivatalhoz kórunk „ToxUlvállalat" iellgóro. Bizonyítvány mtUolatok óa eddigi működést igazoló Írótok másolatai csatolandók. Fizetési Igény megjelölendő
A VIDÉKI URIKÖZÖNSÉG
kedvenc hotelje az
ESPLANADE
NAGYSZÁLLODA
BnilapMt, 111., Zsigmond-utca 38/40.
Telefonok: 151-735., 151-738., 157-299.
Szemben a vllághhti LukacsIUrdéveTT a Rózsadomb alján.
Teljes komíort, folyó melegvíz, központi fűtés.
A Nyugati pályaudvartól 1 klsszakasz távolságra.
A szálloda teljesen újjáalakítva, uj vezetés alatt áll. (-ttla&aagu Cafe RotUm-iit,
polgári *\'»k. Olcsó szobák penslóval, vagy anélkül.
Hosszabb tartózkodásnál ages külön •ageáHáayek.
Cséplési mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KSzIBny nyomdájában
Nagykanizsa, FS-ul 5.
BilrtiitoUttl ülilm I
MENETRENDJE
érvénye. 1839. május 15-töi. ená 4 b • t>téT-\' V¦ «Ht. i i • M. A *
Vftfutiltomltra
4m
b« 7-0» 1U 0 HU 1106 13«
u-n
18\'!»
I UHU
20to 22« 23«
Enaébet-térre
M
S s
=> N
11
¦ i
N
Latanyai inanatrand
L.,i»„,í,;il;;j, (1-411 |i,,,;„,l„fci,l, y»8 K.,)l.J„[,\',M I. ;.Uil lM>,,i,»!,:. liilll
POLiriKAl NA.IUir<. Kiadja: „Kari«l»l,m.T. N.gyka.lu.". Felelős kiadó í Zalai Karoly. Nyomatott! i ,,Körflai(tisafll H: T. H.ffykanln*"
nyomdéjában N.gykanliakn. (Nyomdéórt telel i Z«l>l Kír.ly.)
51111
7jBa, fivtoiy»» 155. uáin. mi i iw <.....¦..............»..........11 —
NagykanlzM, IBM. jüllM* 11. kedd
Atm 12 «11.
ZALAI KÖZLÖNY
S«,lesritot* é» IdxkUiiTiüJi roat 5. «zi», tktfek** minden Wlktaup délután.
\' o LI t i k « i NAPILAP
Felelős szerkesztő: aarbarits Lajos
Kárpátalja hűséges
a Szent Koronához vbszalórt ruszinokhoz a szetelet sziaVáyBi fordilt a vlsssatér^s első pilla\'natálban u már gyar államfő s »z első szó már fi-Iáimat, ajándékot jelenteit\' A Kormányzó megnyjglalta Kárpátijané ¦ pé?, hogy a magyar kóniiányylzat iiemcwk szeretettel fog gondos kodul a gens fldcl{sslma népéről, de Uzlo-sHja számár" ez é;e.éves alkotmány kereteiben az önkormányzatot
A kormányzót be jelen lés ma már a megvalósulás sládiumálw lépett. E napokban szflnt meg Kárpátalján a katonai közigazgatás s fiz ideiglenes ajtonomiszljkus polgári igazgatást átvette Perényi Zsigmond br. kormányzói biztos. Ungvárolt a csehek\'egykori kormányzói palotájában me\'eg és díszes ünnepséggel köszön-tötte Kárpátajla népe politikai, kalo-nai, egyházi öj társadalmi vezetőivel az élén a kormányzói biztosi, aki nagyszabású beszédben köszönte meg uz üdvöz\'ést és fejtette ki programját, i
Nem politizálni jöttem ide, hangoztatta Perényi ZMgmotid br., hanem eljöttem azért, h\'-igy Istenadta vezérünk\', (főméltóság.. Kormányzó umik megingásából megelégedést, jó létei teremtsek. f \'
Perényi Zsigmond br. az az ember, aki icndelkezlk mindazokkal ;tz adóitagokkal, amelyek szükségesek a kormányzói blz\'osrn váró feladu. tok megoldásához- Ismeri Kárpátalját. Odavaló, Mint maga Is hangoztatta, Kárpátalja földjében pihennek ŐJ-el, QZ ö maga bölcsőjü is ott ringott -s Kárpálalján töltve el fiatalságát,\' olt volt szoalgabiró, "képviselő s fiz eszLondeig Máramtlros megye főispánja, ismeri Kárpátalját, Isiik-. ri népét, tudja, hogy és mint kell dogloznl annak a közigazgatásnak, n mely Intézi a rútén nép sorsát Nagy politikai tudása, bőséges élettipasz-lív\'atai s az a bizalom, amely e nagy feladatokra küldte el, találkozik magának a népnek a bizalmával ésszo-retelévef. 1
Ismeri Kárpálalja kormánymzöl biztosa a gondjaira bízott népet s tudja, hog>\' hiába volt itt hin-z éven keresztül minden erőszak, hazugság é.i rigalom, a ujtén "ép hü maradt a hazához, nem feledkezett meg régi megszentelt hagyományokról, arról, hogy századokon keresztül m:-gyarol: és ruszinok együttműködtek a keto z\'énységérl, a szabadságért, a közös boldogulásért. HangozUth is első kárpá\'atjaj megnyilatkozásában, hogy a testvéri egyetértést most már nem eagediük többé megbolygatni. Szereletel igért mindenki számára, a ki nagy munkájáWn támogatására siet, de kérlelhetetlen szigorral szá\'l szembe azokkal, nfcik elten\'élet próbáinak- szi.ani Kárpátalja nejnzethé-gci közöli.
, A Kormányzó <ur - mondolta 1«-szédéaek lefe/ezö részében - ó* á, magyar kormány azért küldőit, ide, hogy rendetj megelégedet jólétet
Előfizetési ára: i Sxérkesztöiégl **
Mosikva három javaslat kőiül választhat
Ha most sem elég a oyugatl hatalmak engedménye, végleg elhalasztják a moszkvai tárgyalásokat
\'!\' \' j \', JLo.ndon, július 10 Moszkvai jelentés szerint az tmgol és francia megbízottak vasárnap közei három órás megbeszélést folytatlak Mo\'otov szovjet külügyi népbiztossal-
Az angol sajtó ezzel kapcsolatban ugy sejti, hogy a hármas szövetséget elvben már elhatározták1.
í Paris, július 10 A moszkvai tárgyalásokkal élénken foglalkozik a párisi sajtó is- A Figaró hangvilyozZ", hogy Mcszkva három tervezet közül választhat, fii egyik javaslatot sem fogadná el a szovjet, akkor a tárgyalásokat végérvényesen elhalasztják- , \'
Clano útban Spanyolország felé
Útközben tisztelgett a Baleárl öböl hősei előtt — Ma délután ölkor érkezik Barcelonába
Róma, július 10 Ciano gróf olasz kulflgymlntsitiOr va. sárnap reggel !) órakor Áz ossiai repülőtérről (iastnba repftH; liogy ott hajóra szálljon és Spanyolországba utazzék, line su/.tatására a rcpülöléieu megjelent báni Villant Frigyes kviri-náli magyar követ -Wnmint Német ország, Spanyolország és Japán nagykövetei.
Az\'\'olasz külügyminiszter Ga-slában délután szállt az. Eugenio eli Savoya cii\'káléra. Kíséretében a kűlügyminisz\'-téiiuni több uiagasrangu tUztvjaelŐje volt, akik szintén elkísérik Spanyol-országba,
Ciano gróf hajóját a hetedik olasz flottilla kíséri. Ma délelőtt u Baka ri szigeteknél a lmjó néhiny pereié megállt és
Ciano gróf 3 babérkoszorút dobott a tengerbo.
Egyiknek szalagján a király, a másl-
kou Mussolini, a harmadikon saját neve volt olvasható. Mint ismeretes, két évvel ezelőtt az olasz flotta és ropülőrflj itl vívta hősi csatáját u vörösök m\'giiségérc sletö orosz és francia Mekkai. Az akkor hősi li"lált halt olaszok ulőtt tisztelgett most a külügy min iszlcr, *
Most dől el a FÖldkSz] tengeri kérdés
Barcelona, július 10 Clano gróf hajóját ma délután ót órára várják Barcelonába ,ahol már megtftlék a szükséges Intézkedéseket az ünnepélyes fogadtatásfa, ügyes biivk szerint
a tanáoskozásokat még ms este megkezdik.
A tanácskozások azért foulosak, mórt most dói ol a Földközi tenger jövőjének kérdése.
Tárgyalások ntján rendezzék a danzigl kérdést
— e ntelletí száll síkra Chamberlain ma délutáni oyllal-kozatában — Újból megindulnak az angol-lengyel pénzügyi tárgyalások
!B» hóra C penzó 40 «liti. (lidohivaUU telefoni 7S. u.
il il imi mi ith
London, jJius 10 A lengyel nagykövei ma visz elkezelt Varsóból Londonba, A\' nagykövet, mint ismeretes, Varsóban kormányával tanácskozott és most <
a lengyel kormány utolsó határozatát hozta Londonba
a danzigl kérdéssel kapcsolatban. A nagykövet jelentését U;>1if <x külügy-
miniszternek lette meg, de ez befo-lyásoaljB CívimbeHaln miniszterelnök l»cszédét, amiie valószínűleg ma déíjlán kerül sor- j
A sajtó áHalábait nagy érdcktŐH dé-sel rárja Chumlxírlain délutáni nyilatkozatát. Ugy tudják, hogy Chamberlain leszögezi a dauzfgi kérdésben foglalt álláspontját és ílkra-száll amellett, hogy
teremtek- Azt tartom feladatomnak, hogy elérjük azt, ami régen volt, á mikor testvéri szeretetben éltünk együtt magyarok és idegenajka pol-gárok.
OH vo\'-t ezen az Qnnepélyc> fogadtál ;W>n Kárpátalja társadalmának minden rétege s az a viharos taps és
h\'jlycslés, amely fogadta a kormányzói bjzíos közA\'elleri, meleg szavait, mutatta, hogy első nu\'gjeicnésévcl Is már megnyerte ennek a jóak ím. li, derék népnek a szivét S a lel-ke.eclés, teimészetesen, csak nöwk.-delt, amikor szép iK-szédét néhány rulén mondaltaJ fejezte bé-
a danzigl ügyet békés tárgyalások utján rendezzék.
Lord Itoll.eriiK\'ro lapjában szintén nyilatkozott és leszögezi, hogy vélc-inénje szerint
Danzlg miatt nem lasz háború,
mert az érdekelt felek megtalálják u knézető utat, Sicrinlo niries olyan határvita, ttii-elyct ne teltetnc l>ékés(n clintéínl. Van még néhány halárvita, — mondja a nyilatkozat, -- amelyekről még nem leltet beszélni, de u melyeket ugyancsak békés utón kell, hogy megoldjanak.
Lotkfan, július 10
A Varsóból vlvszaérkcző lengyel uagy-kö\\etl.\'l érkezeit Coiu: uzre<ies, a |»éuz-iigyi bizottság \\uzetoj« ,akí folytatja B tárgjalásokut az angol—lengyel gazdasági együttműködésre, vonalközii.au. Lengyelország nagyobb rcgy\\crkezéséro
20 millió font köiosönt kér
és ennek fejél.en millióval nagyobb tarl.
Hfenderson visszatér Berlinbe
Pária, július 10 llendersoii berlini angol nagykövet néliány napi londoni tárgyalás után Bérűdbe utazott, rtjál Parisban mint magiuieinbcr megszakítótta. Vántttanul történt visszaulazásánuk uz okát a l>ok néni ismertetik.
vállalja, hogy egy-föttyi katonaságot
KUNDER ANTAL kéieskcdeeimi m* nhzter njrmországi jlja során tegH nap ló-ztvett a Svédországba *ezctó tornloi hld ünnepélyes felavaiásán-
ELLENFORRADALMI kegyetek megemlékezések voltak legnapCse-pe\'en, Sáii és Tengelic községien a hőslhnloltak tiszteleteié.
A MAGYAR ROMÁN guzda.agl tárgyalásukul, amelyek a súlyos pt)-Ulikai feszüllség mfatt félbeszakadlak, a jövő hél folyamán JUkurest-ben folytatják.
A KOLOZSVÁRI magyar d/.Iu,,-vei-enyt tegnap keltett volna megtartani, de az jtoisó pillanatban a román rendőr ég visszavonta az engedélyt.
KIGYULLADT Csepelen egy anyagraktár, afiföJ nagy mennyi1 égü petróleum és l«nziu voll felrakta, rozva, A tűzoltók g<\\zmaszkkal vo. njltak a pincéklie a diz fézkéb- és olt többen gázmérgezé^t szenved.ek-
ABLAKOT TORT, üvegeerepeket
A kormányzói biztos megkezdte működésé\', s már az cfsö pillanatban olyan hangot ütött meg, olpn gesztusokat használt, amelyek Mztosltják, hogy ez a kormányzó bizio-l iiiirkl-dés hasznos és áldásos lesz az égy.-lemos nCmzeli érdekek samipiíiiljá-bói és a rai.én nép érdekei szerint fi.-
19». |ullui 11
zeüös férfiingek
P 2\'95-töl
SZOMOLÁNYINAL
nyelt és megtámadta a rendőrtisztet kihallgnláiu közben " Nyugati pálya udvaron Je tartóz tatait és elfogott Huszár Imre rovoltimriru letörő-
600 KÜLFOLDJ ri^ztvtívő érkezett a mezőgazdasági Iparok kon giesszrasára. A külföldi vendégek tiszteiétéKuiHuy Miklós vacsorát adott ¦» Gellért szálló íerr.iszán.
HARAKIRIT köveiéit el egy disz-nöötö késsel Szappané* Imre fővárosi géplakatos, mert összeveszett a családjával. Állapota reménytelen,
269 VILLÁMCSAPÁS voIt egy hét leforgása alatt hazánkban o viharos időjárások alati a kárstatisztika megállapítása szerint. t ( i LEVÁGTA A VONAT Komjá.hy András 25 éves géplakatos lábát, a ki, miután nem volt jegye, a budapesti-ajkai vonalon egy teherkocsi ütközőjére ült. j \\ [
ÉJSZAKAI TŰZHARC volt a riz-ziázó rendőrök é-s a kispesti erdőien elbújt betörök között- Ha elfogják a lövöldöző betörőket, stntáriáUs bíróság elé kerülnek. \';• í \' > , i
LEÉGETT Svájcban BOrff közelében lévő nagy rádióállomás. A tüz mindent elpusztított. ; ,
CHURCH1L ÉS EDEN egyelőre nem lép be az angol kormányba, — Írják az angoi lapok cáfolatul az elterjedt Wrekrc. , \\ , ,. i. ,i l
MINDEN IRÁNYRA ki.erjcdőan-gol-török szerződés készül, — Je-, léutette ki Ankarában a török külügyminiszter. ( ] i ;
AZ ÍR TERRORISTÁK ujabb ine-rényietciiek a tervelt megtalálta a londoni rendőrség, névtelen lcve\'jek Lés házkutatások alapján- , ,
PARAjSZTSZTRAJK töri ki Belgiumban, mert a lukossag nem tudja értékesíteni « tejtermékeit a túltermelés minit, j | , , v.:
ZOG EXKIRALYT Varsóban hiva-oltosnn. fogadták, ami hivatalos körökben nagy feltűnést keltett. A,szál-ioda fejedelmi lakosztályában Kh> purfl és felesége, Eggert Márta la. kott, helyüket azonban aengedttéka fejedelmi vendégek-részéi*-
A BOLGÁR niinjs/ieívliwik és 0, Jugoszláv külügyminiszter tegnap hosszan tanácskoztak Bledbeu-
A T1ENC1N1 ügyien tervezett angol. Jkipáa tanácskozások - japán körökből származó kijelentések szerint — Csak a JÖvö héten kvzdödnck.
VARSÓBAN a lukosság a liáborus lünckre fi-1halmozta üt ezüst aprópénzt. Az iRirópéiuhiáiiy miatt a nemzeti bank valószínűleg kénytelen Wi uj pénzeket veretni.
^^^^fí^tnégís az ennek kö-vetkeztében fellépd emésztési ne-hé*u>égek\\ gyomorfájás, tnájduz-zadtság, Ingerlékenység és álmát-tanság esetén ax emésztCciatornát reggel felkeléskor egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz alaposan kitisztítja és így a gyomrot és a beleket fertötleniti, továbbá a vérkeringést helyes útra tereli és az egész szervezetet fcifrlssiU, — gérdezze meg orvosát 1
Megdöbbentő halálos szsíiencséllen ség történt szombat délután a Magyar utca 10 szám Mait lévő Pc-t rendy é- Buváry-féV lakntosmíüVIy. ben. Buváry meder nagyin cl volt foglalva munkája melleit, mig a szomszéd helyiségben ftft\'al fmoncn, Molnár László egy ivl.lauyfúrógéppel dolgozott, Buvárynnk később feltűnt, hagy a gép b\'iga-ál nem hallja, átment megnézni, ml \'törtint-Meglepetten látta, hogy tanonca baloldalára fordulva, a földön el erűivé, mozdulatlanul fekszik. Azon hiszem -ben, hagy a fiu a nigy mcegbAi elájult, fel akarta emelni, hogy leve. gőre vigye, de abban a pillanatban, amint !1 fiúhoz éri, erős vl lunár.im-ü!és érte. Buváry nyomban tisztában volt, hogy vlHamáram üté; érte n flut é-s csak a gondviselésnek kö. gönhstő, Hogy az ülés következtében nem történt magának is komoly bfija, Buváry nyomban Intézkedett,\' hogy az esetei je\'entsék a k ipitány-ságnak. I ;
Vitéz Czégényi" Károly rendőrfő-felfigyelő, az Ügyetclcs rendőrtiszt, valamint dr. Desscő Mihály városi tlszUfőorvos azonnal megjelentek a helyszínen és megállapították, hogy a fiatal tanoncot a 220 voltos áram ülése érte. Miután állapota vAlsaV
MunkakOzben agyonsújtott a villanyáram egy fiafal lakatostanoncot a Magyar-utcában
gos volt, httézkedésűkív/ a \' mentők1 autón leszállították Molnári akórtJ házbtii !|hoi percek mulav meghalt.
A rendőr ég szigorj nyomozá d folytat, történt-e valaki részéről gondatlanság és mi okozta a halálon áramüté-t- j
Alkalmunk volt Buváry mederrel beszélni, aki elmondotta, hogy Molnár László 18 éves tanonca n igyré-csei lakos \\-olt, Rjécsén \'»kó édesapja ljognái-mcster ?5 ft Vitézi Szék Uigja. A fiatal Molnár rendkívül szolid é; szorgalmas fiu, valóságos minta, tanonc \\t)lt, akivel sohrt nem \' wlf baj. Közei három éve dolgozott már nála. Mindennap hizamcnt Récsére szüleihez ahdni é) reggel jötl )>e isméi munkába*
- Nem tudom elképzelni, — mondotta Buváry - mi lehetett oka a halálos szerencsé.tenségnélt\', hiszen annyira vigyázó, komoly fiu volt-Molnár. Szegény szüleit masl értc-si tettem-
A műhely többi emberei Is mind csak dicsérni t-udják n fla[at áldozatot.
A rendőrség a mai napon bekérts a szakértőket, akikkel kimennek a helyszínre é-s az ö vélemény ük\'alapján történik meg a további intézkedés. | j |
Lelkiismeretes gyáros (iparos) saját érdekét és alkalmazottja javát is szolgálja, ha szavatossági biztosítást köt!
Társai szemeláttára fürdés közben a Murába fulladt egy szemenyei kisfiú
Felsőszemenyc, július 10 (Saját l jdósintónktol) A Mura folyó az idén Is megkövetelte első áldozatát egy 9 éves muraszemenyci fiu személyében. | \\ ; < \\ • Kovács Károly szemenyei gazda feleségével és 9 éves Károly rievtt kisfiával szombaton uralni ment a mezőre. A gyermeket később vizéri küldték. A kis Károly meg is hozla a vizet, majd eltűnt a mezőről- A izüIei azt hilték, haza ment, pedig n kisfia le merészkedett a \' Murah^-Idősebb pajtásul ott fürödtek, Ö H lcvelkőzölt hát és belement a vízbe. A megengedettnél azonbot) mélyebb re úszott, ahol valószínűleg görcsöt kapott és elmerült. Társai azt hitték bravjrtiskodni akar és azért merüli viz alá, csak mikor sokáig nem bukkant fei, akkor kczdlék kireani. Közlen értesítették A mezőn dolgozó szüleit is, estére sikerült csáklyával mcgtalálljii a Mura feneekén a szc-i-enc^lleaül járt fiu holttestét-A csendőrség az esetet \'azonnal
jelentette a nagykanizsai ügyészségnek. A vizsgálat szerinl gondatlanság senkit nem lerh^u, a temetési engedélyt megadlak. ¦ ;
nyugati, északnyugati szél. több helyen eső, főleg keleten zivatar, a meleg keleten szQnlk, nyugaton a lehűlés nem folytatódik.
A Ueteorologial Intézet nagykantual möKÍÍKyolÖAHmuftim jelenti i
Hőmöraéklet tegnap ette 9 órakor : +234, ma resgel 19 4, -(- délben +26 6. O«u»dék00 V
— Napttrt Julius 11. kedd. Rom. kat. I. Plus p. Protestáns Lili. — Izraol. Thimusz hó 24,
Többszáz darab, sorozatból visszamaradt
férfiing ,gen k;:rn
Divatcsarnok
NttQyJüantxHa.
mi
yovatvczotö: Dr. Dévaluá, firdSa BSak»
STRANDDIVAT 1939.
Minden évien azt-hisszük, h-igy g, bz idén a legszebb n í strand-\'dlvat, ez rem i; csoda, hiszen mindig v.i-\'ami újdonság tör e!ö, a
CtStQf m* nekünk mlnd.n ese;-ben tetszik. Persze hisz Ugy, cak az idén |jaz hl\'emre Állíthatom, hogy még soha Ilyen pompázó, Ilyen gyönyörű é. ilyen elcgám nem volt. I
Kezdjük rögönafürdiirikón Egyre jobban megkedvelik 0 nem trikó anyögból ké.izült dresszeket, hanem a rr.lntiW plké, vászon, angolkartons amit legelsősorbun kellett voín t Oíil-; _ H\'encm : a krepsalint. Tul ijdonkép pen (t krepsaliu fürdőtrikó külön cikket érdemelne és én azt tanácsolom, hogy akinek jó (dnkjn van, bűnt kő-vet el, ha nem ilyet csináltat. Ez-ugy sinvjl az alakhoz vlzbsn éi ha az ember kint van a vjzból, mintha «z >• bor volna éa saját fénye hlzelgése adja meg a díszt, mert ezeken semmi más nincs, mint jobb vagy baloldalon végig egy zippzár- Fekete, bnrufl és sötétkék színekben fordul elő. A mintás, főleg imprimé, piké és vászon fürdölrikók ugyancsak zippziirraJ csflkodnak, ternvszelesca mellavrrással, akinek env szüksége van- | i I !
Most azrulán beszé\'iem kell a szebbaél-íízebb egészen hosszai és efté-szen rövid, mintás angol-karion stpandkabátokról. Akiiek jó lábi és alakja van, az rövidet, akiiek vau mit takarni, az hosszút csináltat. Mindkét esetben csípőtől lefelé erő-, seu gloknls és a h-isnál e^ • » .t.-bal záródik. Két oldalról kV \' gy öv, sajátjából, amit elől megkötünk-Két rever, pfjffos ujjak és két nagy zseb a hosszú sti-andkabát »jelleg-zetfcs tulajdonságai*. Strand turt<K( zék még a turbánszerü] megkötött, a fürdötrlkóhoz jHö fejkendő, vagy a fürdőtrlkóbun vagy a strand kabátban, előforduló egy-egy hipoi virág A hajban, továbbá megfelelő szlnü szandál és straudtáskn, ugyancsak megfelelő szinü monogimminál. ¦
Meg kell emUtenem még a sortokat, ezek készülhetnek olyan anyag-ból, amilyen a stmndkabát, hátaélé küi ,elŐl kis bub igallérral és egészen rölvd kis, egyeies nadrággal.
A nadrágról jut eszembe, hogy a szürke flanelt hosszú nadrág divatosabb, mint valaha volt, a legédesebb mintájú angot blúzokkal viselik. Lehet R .bliuz peltyes, csíkos, vagy imprimé, de niiuden esetben rövid augo uljjal, bubig.dlérml és c\'-Öl végig npró gombokkal készül- Ha csj. kos az anyag, akkor lehet ugy csinálni, hogy u csikók külön beállításával kis mellénykét képezzen. .
Ezzei azt hiszem nagyjából kime-ri\'ettcm az idei strand-divatot é.s aki fenti recept szerint jelenik meg a strandol), biztos, hogy semmi hibát nem kövei el. • | . :
Dlvatposta
n, éiftí. Mustárszüiü chontimg anyag
bői csináltasson kórul lerakóit angol ruhát kis bubi gallérral, elót végig gombolva éí baloldalon kis zsebbel, melyre barna mouogrounnot tetessen. A kabát rendes kosztom hosszúságú.
1939. hgg U,
ti.
1 gm
Váíf\'öüS Nlazgd. Hétfőn, kedden és szerdán. I műsorban 2 magyar film 3 órás műsor! utóbbi idők leghatalmasabb műsora. Romantika. Humor. Magyarország legnagyobb fllmsztárai
cif^ici i^c^v^^f DUKAPART! RANDEl/U
Szörényi Éva, Jávor Pál, Svéd Sándor.
Kabos Gyula, Rádal Imre, Perczel Zita, Csortos.
legyar levegő, magyar szív- Előadások naponta 5 és 9 órakor* 5 órakor {filléres helyárak I
vcii, betartott liáltal, elöl 1 gombiba! és ,3 zsebbel. Üdvözlet. /\' Nyár !939. A Wrt rubatárából hiány zik egy melegebb ruhu, orrc u célra ajánlok ói.uok líiiriyi jersey kosztüm ruhát: Egyenes szoknya, elől gombos iuniper, hosszú ujjal, lóét reveiről és két kis zsebbel. A klluijtóbn színes sálat legyen. Egy jó pulóver elenged-hetetlen a szürke nadrágjához. Legjobban ajánlok egy élénk csikós pulo. ^ert rövid ujjakkal, Üdvözlet.
Cttirdcn Party. Legszebb volna egy halvány kék alapú fehér pettyes or-gandi ruha, egészen bő húzott szoknyával váll nélkül, spieies mellkivá-gással, a saját övében piros rózsa csokorral. Piros eipö és egy kis piros virág a hajban egészíti ki ezt a toalettel. Cdvözlet. V
Cseresznyések cseresznyét szedtek: közben leégett a házuk
Cseresznyés Józsefué zjalaiárnokfo szegény asszony a mbiap kiment családjával a hegyre, hogy leszedje a szeresznyéjét. Késő délután, mikor fáradtan hazaéVtek, lakásuk helyéií csak egy füstölgő romhalmazt talál-, tak. Távollétükben kigyulladt a hé-, zuk és a melléképületekkel együtt teljesen leégett A szomszédok csak egy-két apróJ)b holmit tudtak meg. menteni, de a Bútorok\', ruhafélék, élelmiszerek mind a lángok martaléka lelt. A kár körülbelül 3000 P Valószínűleg gondatlanság miatt pusztult el a szegény asszony kis vagyona- , ¦ t \' i
— B«torkUUii/mnLUt tekintse meg minden Tételkényszer né-lkai. Kopstela bu< órásában.
Egy este bét súlyos autószerencsétlenség a balatoni muston
A\'Zalal Közlöny vasárnapi számá-ip»^í<I ban beszámolt arj ról a sulyvs autö-szerencsétíe nség-röl, amely a bilatoni imVjIon Keszthely és Fenékpuszta közölt tönént. Mint a vizsgálat azóta megállapította, Jegs\'ulyosabbuii^a szekér utasa, Acs József Eérült n\'ieg- Eltörölt a\' gerince íes a bal karja, azonkívül s-j-lyos belső sérüléseket szc-medelt. Dr, Jeszenák Viktor és 13 éves kisfia, az Drutó ulasii a jobb hbiántékukon szén védtek sérülést. A lovaskocsi és a rakománya kb- 1000 P-ős kárt szeiv-védett, az autónak az eleje tört ösz-sze többsisáz pengő értékben. 1
Ugyancsak aznap es\'e Kcszlhely másik, felén, Tündérlak közelében ls s.i\'yos gázolás törWait- Dr. Horváth József aJsópáhoki ügyvéd hazkifcuj tartott gépkocsiján Badacsonyból- Az országúton szintén Keszthely í^id egy ember haladt s azt elütötte. Azi. elgázolt cml>ert súlyos állapotban, eszmé\'ellenül szállították kórházba-A gépkocsi ls erőijei, megrongáló-dott A nyomozás megállapította, hogy az elgázolt ember Nóvák János, 17 éves géplakatos és koponyaalapi törést, agyrázkódást és lábtörést szenvedett. Állapota válságos. Hogy a gázolásért kit terhel felelősség, még nem sikerült tisztázni-
Egyetlen autótulajdonos sem nélkülözheti autójára vonatkozóan a szavatossági biztosítást I >
Pompásan sikerült a I0YE kerületi lövészversenye
Csaknem valamennyi számot a kanizsaiak nyerték
Vasárnap tartotta meg a nagykanizsai MOVE kerületi lövcszversenyét, amely a várakozáson felülien, pompában sikerült. A kanizsai szincknek oly sok dicsőséget szerzett MOVE
verfcnyére az országos központ részéről Kőrmendy Géza, a volt ni\', kir. kolozsvári 21. houvcdgyalogez-red legendás hirü nygalmazolt ozic, dtei« érkezett még Kanizsára. Kört-\'
inendy Gézát a pályaudvaron dr, fholway Zsigmond ny. postajgazga-tó, ^örmendy egykori fegyvertársa! és Pinty Árpád erdőmester, a MOVH föJÖvészmestei-e fogadta. \\ ; ;
A verseny eíső rószo, a hadipuska verseny a nagy lőtéren folyt lo, mlg a kispfjsíía \\-erseny a József főher., ceg \'ull kis lőtéren zajlott le- A; versenyzők Igen nagy felkészültségről (eltek taivuságol, amit az elért ered--meny ís bizonyít. Kitűnően szerepeltek ismét a kanizsai lövészek Is, akik! minden számban nagyszerű helyezéseket éi-lek el. t |- ¦ | j
A verswny részletes cicdményét helyszűke miatt csak holnapi számunkban közölhetjük.
Kincsem tűzhelyek, The Best kerékpárak, Hungária kerítés fona-tok nagy raktára. —
a szem gyulladásos megbetegedéseinek kezelésében a gyorsan és biztosan s amellett rendkívül enyhén ható természetes Ferenc József keserűvíz használata gyakran kitűnő segédeszköznek bizonyul. Kérdezze meg orvosát I
Oözifirdö nyitva reggel 6 érától esta 6 óráig (hétfí, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Elemi iskolai emlékek
irta: mm CsflI
Valahányszor iskola mellett megyek el, eszembe jutnak aziiskbláim, a tanítóim, «z osztálytársaim egyike-másika, aki\\el bensőbb barátságiin voltam később is. Most pedig óv vége felé, amikor nagyobb a zajlás oz iskolák kórnyékén, ismerős gyerekek vizsgára mennek, az én emlékeim visszaszállnak abba a Mura folyótól nem messze fekvő községbe, ahol a szellemi fény első lépcsőjén elindultam az ismeretek nem mindig könnyű utján.
Első osztály
A tanító ür még él, aki az irásolva-sás művészetére tanított. Csak arra emlékszem, hogy a földszinten volt az első osztály, a taniló ur a térdén; fektetett szép, nutfy képeskönyvből .mesélt és mutogatott nekünk, Ez az egész, amire az első osztályból vissza, emlékezni tudok. Hogy hogyan tanultam meg IrnJ és olvasni, nem tudom. Jóakaróim szerint ínég ma Sem tudok irnf, de ez ncni gátol meg abban, hogy
gondolataimat papírra vtessem1. Második osztály Ezt már ogy nagyobb helyim, ugy mondhatnám városban Jártam, Tanító ur tanított, aki szinten \'ól s akivel ha találkozunk, gyakran emlegetjük a régi dolgokat.
Emlegetjük Anholezcr Sáráig mint n 2. OSZtály legjobb siámlaiűstójaL de aklno emiatt tankjáéra volt irigy, vagy hogy ez a gyakori emberi gyengeség még nem nyert lápot a 7—8 éves kis gyermekszivekbe 11. Mintha ma is látnám, a vörösesluiju, kvrckunu, SZOp lós kis z-sidólcáuyt, amint kivágta a nézet, illetve a számot, ho valamelyikünk megakadt a számolásban. Ilyenkor csak odanéztünk Sára "felé, tudtuk, hogy most ő kö\\clkezik és ugy ls volt
— 1\'gyc a Sárai Az aztán tudott) — mondja most is néha a tanító ur, ha az osztályunkról beszélgetünk
Később Sáráék kimentek Amerikába, ahol Sára állítólag valami nagy szerencsét csinált. Jól tudóit számolni, bár nem mindig azok járnak jól a* életben, akik az iskolában kitfmö számolók voltak.
Még arra emlékszem, hogy a másodikban kezdtünk nemeiül tanulni. Szép képeskönyv volt a nénictkönyv, azért is szerettem l>clöle olvasgatni, fis emlékszem, hogy » .magyur nyelvben elért előmeneteléért • kaptam év végén egy ezüst forintot,
p.s urna ís om lékjein, hogy mikor kép viselő választások voltak, akkor on-nau, a második osztály ablakaiból ordítoztunk mi ludalmus éjjeneket, amikor a zöld, vagy pirostollas választók jöttek szavazni. Már amilyen érzelműek vollunk. Ilyenkor az iskola volt a szavazóiwly és persze nem
volt tanítás, Ezért is érdemes volt éljenezni, J
De ettől függetlenül tudom, hogy mindig szerettem iskolába járni, siia. nettem tanulni, néha feliem a tanítóimtól, do soha mi gyerekek a tani-tóinkra bírálatot nem mértünk mondani.
Harmadik osztály
Szintén ez emeleten volt. Az első osztályom tanítója (aiiitotl. Tiz órakor mint egy Örült sísera had rohantunk le az udvarra. A folyosón nem voltak figyel mez le ló táblák, hogy: .110 lármázz,\' -ne szemetelje .ocndliCn járj.. Ml bizony hangos szóval robogtunk le a lépcsőkon, I>e sokan nem is robogtunk. Egyszerűen leereszkedtünk a földszintre. Fénnt ugyanis felültünk a lépcsőkorláira s ugy csúsztunk lo egymás után négyen-öten Óvszerre, linóm volt! próbálnák ezt meg niü nz iskolások | Aztán az udvaron neki a kútnak. Egyik húzta, ml többiek ittunk egymás után, ki a tenyeréből, de a legtöbb odatapasztotta száját u kut csövéhez s ugy élvezte a friss vizel, Seuk\'iseiii mondta, hogy baeil-lust kaphatunk, vagy hogy nem szabad. Aztán ollóst vagy fogócskát játszottunk a szűk udvar gesztenye fát alatt, kergelődztünk jobbraJwiim. Né, ha az irodaabiakbój kiszólt vagy kinézett valamelyik tanító ,uzián a Uz-pero elmultával az öreg iskolaszolga, Szeruccz bácsi kéfi csengővel csengo-
totl s mi megint nagy dübörgéssel vonultunk l>o helyeinkre,
fís íommi sem uj a unj> alatt. ^\\ cserkészek közt najijainkbau divat u eseacaelés, Akkor még nem volt user-késíet, de mi már akkor ls cserebu-réltüuk. Leginkább kenyeret. ,I-eketét, IchéiVt. Mi szegényebb iparos^/Verekok rozs vagy knkorienkenyeret hoztunk az iskolába s ennek fejében zsemlyét ví.gy kiflit kaptunk. Jókora darab kukoricás kenyeret szoktam adni egy kis Krortzer iámnak, ö meg a pad alatt oda.susztatla a maga kiflijét vagy zsemlyéjét. Azlj lelmzós képekel cseréltünk, meg hajba v«Ió selyem szalagért lelkesedtünk. Borzasztóan szo reltük Vargha hitlauár unit, aki mindig kedves, jó volt hoznánk. Solui senkit nem wrt meg, ha valaki R hittant nem tudta, legfeljebb kiállította a .dobogó melló és a fal Toló fordítva. Ez a jó hittanái\'uuk később még vagy kétszer visszakerüli liozzánk. Jó magyar \\o!t. Mikor a megszállás első nap Játban úgynevezett mugyar mise volt, mert a uenizetiségeknelí liároin miséjük volt vasánuiponkénl,-,\',nekünk, a magyar föld magyarjainak \'csak ogy, (és ozt nevezik manapság a kisebbségek sérelmeinek, na, liu az ember ugy szive szerint megmond Itatná) akkor n mi volt hillnnárunk igen hungosaii Imádkozott magyarul az oltárnál s u szokottnál liangosabbau bimgsulyoztn: .do szabadíts meg minket a gonosztól.\' Persze a beözőulöttok ls eUeptók
HADAI MKtftW*
Két gólkülönbséggel kikapott a két magyar KK csapat
Krómacél és alpacca evőeszköz
ii«*y választékban
atajos Testvéreknél
Olcsó árak!
BUDAPEST I.
6.45 Torna. — l_\'táua hanglemezek
— 10 Hírek. ~ 10.20 Felolvasás. — 10.J5 Felolvasás, — 12.10 Hanglemezek, — 12^0 Hírek. — 13.20 Időjelzés, Időjárásjelcntés. — 13.30 A rádió szaloincuekara, — 11.30 Ilirck, — 14,43 A rádió műsorénak ismertetése.
— Í5 Árfolyam In ick. — 10.13 Szcnt-iványl Jenő elbeszélései, — 16.13 Időjelzés, hirek.
17 Hirek szlovák és magynroroSz nyelven. — 17.10 Pertis Pali cigányzenekara, Paczck-Hujka Márkus táró. gatózik, — 17.45 f)r. (lonthon István előadása. — 18.15 Az én rádióműsorom. — 10.15 lllrek. — 19.23 Mcgycry Ella előadás* ~ 20.15 Bisztriczky Tibor HegCdü-. -- 20.40 Mikrofonnál a cirkusz kulisszái mögött. — 21.10 Hirek, Időjárásjelcntés. - 21.50 llliek szlovák és magyarorosz nyelven, — 22 Szimfonikus zenekari hangverseny,
— 23 Tánclcinczek. _ 0.05 Birok.
BUDAPEST h.
17.55 Pertfs Pali cigitnyzenekara. — 18.25 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hírek* — 20.10 Hirek szlovák és magyar-orosz nyelven. ~- 20.20 Dr. Kósa János Clöadásu. — 20.50 Zsögön Lcnko éne. kcl. — 21.15 Szimfonikus zenekari hangverseny. — 21.50 Idöjárásjeleutés. BECS.
18,20 Síulbcrghl tenorénckos, — 19 Népszerű zeno. — 20.15 Dalos, zenés hangképek Innsbruckról, — 21.15 Bécsi szimfoidkiusok. — 22.15 Táuiv.ene Kölnből. — 24 Berlin éj Téli luuig-vor senye.
EltHrai rSSkSS" barack
dunsztba kapható, ickvifiiok megrendelhető termeidtől: mg Csengettyűül: 10.
n templomot, mi pedig a , fülükbo mondtuk hangoson a Miatyánkot, Ekkor már magam is tanítottam, de valami fájó előérzetem volt, hogy ott már nem sokáig. így is történt,
negyedik osztály
Ez semmi bfllphös emléket nem Idéz fel, hacsak ad nem, hogy ugyan olt volt egy tanteremben a harmat dikkid s így nem hatolt az újdonság ingerévé!. Arra is cnilékszeih,\' hogy a vizsgán én szavaltam el a .Megfagyott gyermek .-et és Uonka mamája elsírta magát. Otthon is elszavaltam, de sen-kisem sjtt és ezért meg voltam sértődve. Ilonka volt negyedik osztálytői ¦v-ífczdve n legkedvesebb barátnőm, akivel hosszú Évekig n legteljesebb, legőszintébb, Igazi jő baráti viszonyban voltunk. Soha egymást meg nem bán. toltuk. Igen szereitok egymást. Az édesanyja mintaképe volt az Igazi, finom uriasszonynuk,* j\'i. feleségnek, példás családanyának. * fis Ilonka is azzá lett: jó (cleeség, jő anya, de n halál korán clszólttöUa a/,* életből, rjínilékc örökké a szivemben él s. háláival gondolok az édcsatyjára is, ki jótevő taliárom volt,
ÖÖdlk osttály
Ez már eseményszámba ment} tngrt okkor lekerültünk iik emeletről a föl<L szintre. Már ir\'ni leheléit a korláton leereszkedni s komolyabban ¦ kelle\'u
A Középeurópai Kupa elődöntője-len, mint ismeretes, két magyar csapat, az JJjpest és u Fcténcváros küzd a döntőbejutáiért. Vasárnap mindkét csapatunk idegenben kellett játszania, ugy hogy a Ferencváros 8:1 (0:1) arányban kikapott az olasz Bolognától, mig az Ujpesl •í:2 (2:1) arányban szenvedett meg
Vasárnap déVitán a komi kezdés miatt nagy me\'cgben játszott a két csapat a Baíaton-kojnokságért\'a Vas-hitas pályán, meglehetősen gyatrán-Azonban Erdélyi és Fasch kiváló teljesiiménye eldöntötte a níérkőzés
viselkedni; mert a lanttá urak és nénik uiagáílak minket. Már nagyobb lányoknak számítottunk. Kézimunka ta-nitónőnk, aki ma is ét még, komoly munkára, varrásra fogolt Lcunünket. Egész nagy darabokat varrtunk, lw-ir.eztimk. Külön óraadóink voltak. Az Igazgató ur, szép körszakállas bécsi, tanította a gazdaságtant. Agglegény volt. Később, pár év múlva, hirlc\'.en halállal halt meg. Akkor azt mondták, hu felesége letl volna, no.n halt volna volna ir.eg, letl volna, aki vigyázzon rá. De lehet, hogy ez csak olyan szóbeszéd \'volt, a nőtlen férfiak riasztására szolgáló s/CÜd példázat.
Hatodik ostfdly
likkor már igen \' kibővült a tudásunk. Alkotmánytani tanultunk, átlani-polgári kötelesség és hűség és más egyéb törvényekkel ismerkedtünk m*g, libben az időben nagyon szerettem majdnem azt mondhatni, imádtam! J termeszei rajz tanítónőmet. De az egész osztály imádta. Volt vaüimi a lényÖ-ben, a külső magatartásában, "mi tisztelelet parancsolt.
Soha rossz, vagy fenyíti Száva ii\'in volt hozzánk. Mindig balkan, finoman leszólt velünk, előadatta nyugodt, határozott volt. Imponált nekünk s a kedvéért tanultunk, bár nem mindnyájan kedveltük a hüllők és pondrók jf\'Jclél s neüi mindig érdekellek a porzók és termők, de magoltunk azért tt mosolyért, ami kijárt a jó feleletért
érdemelt vereségei a Beogrujskitól Belgrádban. Természetesen ezek az előnyök nem behozhat^tlanok a bj_ dapestl mérkőzéseken. Különösen a Fradinak nem, aki a második félidő 20-lk percéig vezetett &z otthonában játszó Bologna ellen és csak 3 szé-dű\'etcs pDtyagól\'ai kapott kl
sorsa1- A tapolcai együttes nagyot) gyenge benyomást keltett- A\'gólokat. \'Fusch (6), Göczi (2), Erdélyi és Horváth lőtték- A vendége* apnt gólját a jobbszé\'söj-ük szerezte, i ¦-. ¦
s bifláztunk hálából az ő jóságáért, mert Wa ma azt mondtuk, hogy a város végén a szetlerrasorbOn, vagy a patak partján a gesztenye fákon láttunk egy kis Ismeretlen madarat szálldogálni vagy énekelni, akkor a ter-mészetrajz tanítónője nem sajnálta a fáradságot odasétálni, megnézni s aztán nékünk elmagyarázni, hogy milyen madár is az.
Szegény, ö már nem\' él. A megszállás első évében halt meg. Mi volt tanítványai körfilálltuk koporsóját előzetes megbeszélés szerint, n&lojU a pap a megszálló nemzetiség nvelvéo elkezd-heteit volna imádkozni, ml magyarul belevágtunk: .Miatyánk kl vagy a mennyekben .. Azt\' akartuk, hogy utolsó útjára n magyar nyelv kísérje, melynek nemzetiségi vidéken ím harcosa volt.
*
Az én régi elemi iskolámból később adóhivatal letl. Ha néha valami hivatalos dolgom akadt ott, meghatott léptekkel men\'.em végig a folyosóján, csendben fel a lépcsőkön, ugy érte-zve, hogy ez**l rovom lö hálámat, tiszteletemet azbk iránt, akik itt velem fáradoztok, , •
Aztán megértem azt, liogy egy CSU-nyü, sáros decemberi napon kisszámú Jde^en katonaság jelent me.í a városién. Szemtanúja voltam annak, ami-kör a régi iskolám faláról levéllek és
198». tDWtn 11 AlszövelttéRl döntők
A PVSK bravúros áfákkal \\ :o (3 :0) arányban1 győzött a bajelak cl len és így harmadik mérkőzés fogja eldönteni, hogy kl kerül az NBB-be. A másodosztályú alosztály döntőn a Nagyatád 6:8 (6:0) arányban győzött a ftnrjnfcdtk (!) mérkőzésen a meceksznbolcsiak elten és Így az NTSE szerepei jövőre a délnyugati alosztályban. !
Megszorít a száj- és körömfájás Nagykanizsán
A polgármester feloldotta az elszórt esetekben újból mutatkozó száj- és körömfájás gyanúja miatt elrendelt állat-felhajtásí zárlatot és most már mindennemű állat újból szabadon felbajtL ható u nagykanizsai vásárokra. .
A buga-, rozs- és lisztkQI-demények vasúti díjkedvezménye
A MAV Igazga^sága. közli, hogy a búza- és rozskuldomóayek szállítására engedélyezett vasuU díjkedvezmény június 30-án lejárt, azonban a kereskedelem és közlekedésügyi minisztérium egyelőre július 3í-ig meglWsszabbi-tolta. Hasonlókép Budapestre szállítandó 1 Iszik uldcméoyokrc ls fennáll a dijkedvezniényok & a július 31. való meghosszabbítása.
m TekfctM w*x a stépstem Bator-
áruház államié butorklAllttaaát. Ixlőaee és otosö bútorokat kedvoxő -fizeted teltételekkel vásárolhat.
Jil8llto,telTÍ1^nlH"
a sárba dobták a,magyar elmert. Sírva mentem haza, nem volt\'karácsonyom, nem állitdtam karácsonyfát, A magyar elmer napokig ott feküdt a tárban ,én napokig kerülgettem, hogy felemeljem ,de a ssuronyos katona őrt állt az ajtóban s a címert m-m leheteti elhozni, likkor egyik volt tanárum eljött hoz/ám es azt mondta, ne bántsam a címert, semmi szükség arra, hogy csetteg az őrt álló katona bántalmazzon engem, mert ebből sem nekem, sem a hazának haszna u*m lenne. A hazáért nemcsak sienvedni feltet, mondotta jó tanárom, hanem dolgozni is. Szót fogadtam. A diner avtán pár nap múlva eltűnt ai utcáról, elvitték. Kinek a kezdeményezésére, hová, nem -tudtam meg.
i:c évekig: volt fájó seb s ma is "\'jog, Ito-rágondolok az iskolám sárba tiport éhnerére.
Mostanában lulki Istennek már visz-szflkerfdi sok magyar cimer, sok ron-gyar iskila és más épület falára. Talán egyszer visszakerül az\\ én Iskolám homlokzatára Is. Be azt szeretném, hogy aki leveszi u mostani címert, ne dobja a sárija, mert az esetleg valakinek \\ogy valalíU^nek fájni fogni. Vegyék le, tegyék el. A magyar címer pedig hirdesse mindenütt a magyar igazság győzelmét.
Gólzáporral győzött a Vasút Tapolca ellen
NVTE-TVSE 10 s I (5:0)
Két kitűnő magyar filmet nézhetnek meg az e heti mozijegy-nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két Ingyen mozijegyei sorsol ki előfizetői között.
A szerencse ezen a héjén a következőkre mosolygóit:
Stampf Zsigmond, Fő-ut 5. sz. ? Stabi Lajtn, 7>feM-af 40. sz.
E heti nyerieselnk különösen szerencsések, mert egyszerre két kilünö magyar filmet nézhetnek meg. Egyik a .Mária nővér", amely elsőrendű zenei élvezettel is szolgai (Svéd Sándor), — a másik a .Dunaparti randevú", amelyben, Kabos és a régi gárda kacagtatja a közönséget. — A filmet hétfőn, kedden és szerdán 5 és 9 órai kezdettel játsza a Városi Mozgó.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 őrá között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor jogosullak a nyereményjegyekre, ha V előfizetésükkel hátralékban nincsenek.
\' ¦ V
1039. július ll
— (Helyszíni szemle)
r>r. Krátky István polgármester, Ve-cscy Unnia műszaki tarilcsn >k, Kovács Nagy Piít főtanácsos és vitéz Czégényl Károly föl)elugyel6 az uj rendőrségi palota épületében helyszíni szemlét tartottak,
— (Dr. Csetényl László - a kapitányság vezetője)
Jelentettük, hogy Kovács Nagy Pál főtanácsos, a kapitányság \\e rclöjejick szabadságidejére tir. Hussay kaposvári rendörtanácsosI rendellek ki n kupi-t\'myság wzclésérc. Dr. Hussay tnn.i-csos három heti kanizsai tartózkodása útin vlsszuuiűzoit állomáshelyére. Kovács Nagy Pál rendőr rőtön ácsos további szabadságideje alatt dr. Oelényt László rendőrkapitány, a bűnügyi osztály vezetője a kaniisa) rendörkupi-linysdg belfigynn\'niszterilca megbízott \\e*tŐje.
— (Szabadságon)
Vitéz Czégényl Károly rCnrlórfőfcL-íigyclő, a kapitányság örssemétyzeU ]>arancsnoka a mai napon megkezdte nyári szabadságát. Távollétében Nagy Viktor főfelügyelő liclyclteslti.
— (Eljegyzés)
Lukacs Klári (Komárváros) és Hamburg Miklós (Nagykanizsa) eljegyezték egymást. (Minden kidén értedlés ífélkaL)
— (OrszŐgitászló-szentelés Gelsén)
Olsc \' kézség vasárnap délelőtt nvatlA fel szép ünnepség kenőiében országiászU\'tját. az avatási ünnepségen Nagykanizsáról is többen kint voltak és közreműködött azon a nagykanizsai leventék kitűnő zenekara is, ai avatási beszédet n* Frcklyés Országzászló Nagybizoltság megbúásábil dr. lloila Károly nagykanizsai ügyvéd, ftt BONB nagykanizsai tagja mondta.
— (Ma jönnek haza a k(Hcaerkészek)
iA 377. számú kiscserkészek vidám baktonl lálwrozása is veget ért. a kis plemlslák l-\'lió cFreuc igazgat\') felfigyclclo mellett két betel töltöttek Fenyvesen, nliol jegy pesti gyáros villájában tanyáztak. a villát Filó Ferenc igazgató kérésére a gyáros nagy szere-tctlcl teljesen ingyen bocsátotta a kia-cserkészek rendelkezésére, a kiscserkészek ma, hétfőn este 8 óru 2"» perekor érkeznek haza, a parancsnokság kéri a szülőket, Itogy at állomáson várják gyermekeiket.
— (Mulatság Klskanlzsán)
Vüsárjwp kisbui-s u volt Kiskfcnlzsan és ezrei kapcsolatban az intelligencia bolt rendezett (U Olvasókörben. Nagyszerű IvuiguUit, Jó cigányzene dicséri » rendezőket, akik közíil|ki kell emCft-Iliink dr. Szabó Istvánt és Horváth Józsefet.
JMguiiu, kiír Minimí
e*LAI KÖZLŐN*
KP
ninöjícB<nei ízl<:sb<n I I mm%
r
kftlIEIfi
BUTOPnzn
Nagy választék! Olcsó árak!
ZALAI KIS HÍREK
Keszthely lest vér községévé fogadta a máramarosinegyei 2161 lakosú Lipcsemezőt.
Kelemen Géza nyugalma/ott volt ne. mcsvilai plébános pap pá szen telesének 50. évfordulóján most mutatta be Keszthelye:! a karmeliták templomában az arany miséje*. 1^»
A zalaegerszegi jx>staal tisztek vasár-
nap tartották sásuóanntelésl ünnepélyüket. Az ünnepi beszéde: dr. Zsidó Sándor képviselő mondta.
Szűcs Jánosaié 07 ó\\Ci keszthelyi öregasszony elgondolkozva nekiment egy autónak. A fején Szenvedett köny-nyebb sérüléseket.
Selley József lg éves zalalstvándi önveszélyes elmebetegei Kes/tlwlyen a csendőrök mentették ki n Italaloiiból, mert öngyilkos akart lenni,
A keszthelyi cjgánynaxiía sarán 5
egyént fogtak el és ítéllek el munkáké rü lésért.
— (Ismét 16 nyilast bocsátottak el a toloncházböl)
A nagykanizsai rendőrségi íutciuílő-tálxjr (ápoltjai • napról-napra ke.rs-bednek. A jelek szerint rövidesen ki-teszik a .sárga kultúrházra- a fehér zászlót, Ugyanis alig imiUk cl nap, hogy egy-két internáltál ne helyeznének szabadlábra. Most ujabban 10 nyilas került szabadlábra, Már cl is ltügyták a kanizsai lolomházat.
— bátorokban a Kopstehi-oég vezet. Hodorn mutatermelbea a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .beeteti feltételek mellett
— (Meghalt a cséplőgép áldozata)
Megírtuk, liogy Horváth György puszlainogj-arodi nmtőmunkést csép. lésnél súlyos ba/ejel érte. A gépet ctclle 8 n dob lőböl leszakította a balkarját. A\'súlyosan sérüli munkást
azonnal n zalaegerszegi .kórházba szál-
Ut-itiák, de a leggondosabb orvosi ápolás HOn hulla megmenteni. A ss.c i-cucséULiiül járt cinbe - fájdalmas szen védések között meghalt,
— (Szabadlábra helyezték a merénylő henteslegényt)
Megírtuk, hogy n vizsgálóbíró le-larlóztat\'a Tóth Ferenc (Dénesi) gura. bonéi hentes legényl, inert egy 15 é\\Ci leánykát durván megtámadott. 1A fclrolyaniodása folytán a pécsi tábla most •zabalábna Helyette Tóthot, picrt vagyoiui van és szökésétől nem kell tartani. Az eljárás tcnnészciescn tovább folyik ellene.
— (Egy évi bőrtön a szurhálás vége)
Horváth Pál bambásszogi munkás a békáspusztai gütdaságban dolgozott, mint részes-munkás. Ju-
/nius közepén több társával az egyik korcsmáién mulatlak s az Ivás vége szokás szerint veszekedés lett. Mészáros késsel kezdett szurkálni, mire Horváth kicsn-\\larta iHirálja kerétíői a kéat s azznl ugy liasbaszurla Mészárost, hogy atí
még most is kórházban ápolják, a pécsi törvényszék most tárgyalt b* ügy l,«.i és Horváth Páll szándékos emberölés kísértetének büntette miatt jogerősen egy évi börtöne ítélte.
— (Egy lavór vízbe fojtotta újszülöttjét)
Vadállati módon pusztította el uj-s\'zuíölfjél Kövfeskál köiségben cjy fiatal Özvegyasszony, a fiatal életet születése után azonnal egy lavór vízbe [ojtotta és eltüntette. a dolog kiderült, az CiClet jelentették a csendörségnek, amely a borzalmas bűntény elkövetőjét átadta u bűnügyi ludó-ságnak.
Franciaország bekebelezte Szíriát
\' PAris, július 10
Nagy híitist kcllcit a damaszkuszi francia főbiztos liolárowita, amely egy. értelmi! Szíria fuggellciiségéiie\'í eltörlésével. A mandatumos állam bekébe, teztű S/iriat, amely francia gyamjait;! alakult «1.
A szirlat lakosság azonban czyalta-lán még nem tartja véglegesen rendé, zetlnek a kérdést.
Véres harcok és angolellenes tüntetettek távolkeleten
Tokto, Jullua 10 A mongol—mandzsu határon történ\' legutóbbi Japán—szovjet összetűzésnél a japánok 300 repUlugépet lOttek le. A meg-megismétlődő támadások, miatt a Japánok ötezer ífiiiyi csapatot doblak harcba, mig végül sikert! t a napokon át tartó\' véris harcot megnyerni. A harcok során 300 harcikocslt lellek harcképtelenné, lllelve ejtetlek fogságba. A Bujlr tó fclelll harcokban 40 szov-Jelgép veit részt a hircban. Ezek közül húszat lelőttek a Jipánok. A Japán veszteség egy gép.
Tokto, Július 10 Tegnap újból nagy angolellenes tüntetések folytak Tokióban és más japán váosokban. a iünlelök határozatai! meglávlralozlák Chamber-lalnnak és Hallfaxnak Is.
Felrobbant egy lőszerraktár: 30 halolt
Sslamanoa, Ju^ua 10 Tegnap egyik spanyolországi faluban [ellobbant egy löporraklár. A robbanás következtében az egész falu elpusztult. Eddig 30 halottat ta\'állak meg. 99 ember eltűnt és 200 súlyos sebesülés történi. Franco 200 ezer pezelta gyorssegélyt küldölt megmenekültek segítségére! A robbanás oka Ismeretlen.
330 magyar vasutas Berlinben
Berlin, Jullu, 10 Ma délelölt 330 magyar vasutas érkezeit Berlinbe. A pályaudvaron ünnepélyesen fogadiák ökel. A magyar vasutasak fogadására a közlekedési miniszter Is megjeleni a birodalmi vasutak mis magasrangu személyiségeivel. A magyar vendegek a délelőtt folyamán a hősök emlékművét koszorúzlak meg.
BABAI MUM
1939. pjllUB 11.
Újudvar köziig elöljáróságától.
696/1939. ~^
Hirdetmény.
Újudvar köisfg elöljárósága ha izouMrbe adja 1939. aug. 3-án d. e. 10 Araikor Újudvaron a községi bírt) ii i -ui.d tartandó nyllvá-rtoa átverésen Újudvar *:özseg te rűldén gyakorolható vadászati Jogát Kikiáltási ár 150 P. Bánatpénz 15 P. \'Árverési fellélelek a korpavári körjegyzőségnél hétköznap déielöh megtekinthetők.
Kell Újudvaron, 1939. évi Június hó 30 ín.
,.„ Községi elöljáróság.
Cséplési
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KSsIBny
nyomdájában
Nagykanizsa, I ci-ut 6.
Nagykanizsa megyei város polgármesteréből.
16866/1939.
Tárgy: KOzlalézraényck tűzifa ap-ilttsínak vallilatba adása.
Áriejtés, hirdetmény.
A városi közintézmények részére megállapított kb. 1694 Orméter tűzifának aprítást munkálatait folyó évi Július hó 12-én déli II órakor a v. gazdasági hivatalban larlandó nyilvános szóbeli versenytárgyalás utján vállalatba adom.
Bfivebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1939. Július 4. int Polgármester.
iniknluiiisttl iitikui (illtlil menetrendje érvényes 1839. május 15-tól.
triiltll.llr VMtaUllun*.
Vasútállomásra Eiziibet-térre
4«» 5-SÍ 7 05 7 íí tn ll-M 13 ja 14-to 16 2» 1800 2010 222» 2»ío Jst ! If ü N * M
Letenyei minetrind
uiMjirfluJ. 6-48 KiukMlzttfifch.t-58 k-,,.,1. ..... .-u 1. 1400 i i Irt. 11-10
jilpzt.», buuv ttptoi\'
Motorvezetők figyelmébe!
Vexetji Igazolványok kicseréléséhez szükséges fénykapukat az cl ni méretben oloaón és gyorsan készítek.
VASTAGH BÉLA fényképész, Nagykanizsa
WT MEGÉRKEZETT ~Wm
a vitamindús szicíliai gyQmÖlcsből hészDU szörp
NARANCS *• CITROM fiben
I üveg 36 fillér.
Egyedárusitái:
•TEUTSCH GUSZTÁV fűszer- es csemegckcreikedésébcn
GDAN0F0HL6HCZ
zzzzz^ csereahcióü!
Régi megunt lemezeit drbankint 1 P becserélem.
Ahány lemezt vesz, annyi régi lemezt veszek cserére át.
Csak rövid ideig!
Szabó Antal sportüzlete, Nagykanizsa, Fö-ut ö.
Csillárokfalikarok,
ÉiielíszeKrény-lnmpnk
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVA VÖLGY I-nél
Sugár-ut 2. „„
|ôeam>H. Lopofeujb a ZALAI UÖZLÖW
APRÓHIRDETÉSEK
,-| ...\'.:,],.\'.;.\'. . dl). ... -i.n. :-\' MII-, , ,,!„.!. I...A! I.l 10 Uóla tO Mil-.. I......I
...il.M hó i mis\'.
AllAs
Miadtnzi •»«»éo»«A Itlyétetlk azon. nil Vagy 15-ib. KlnÜyu 10. •
¦UhitéflM
cégnél.
felvételik Kelemen Rezsó
ADAS vétel
Eladó i két félti nváll juha, zománcozott fllitlökíd, teher tzektény, mosdó, él-Jell szekrény, ászul pad, vlllányégők. Vasaló és egy tábori agy. Sugáí üt 25/0. •
Iraaazttal eladó, megtekinthető 11— 2 lg Klafáluzty-u. 35. •
Elsőrendű kajtuzfnbaraak mázsán-kint él kllogrammonklnt\' eladó. Eölvós-t*r 18. 1920
Fiatal almaszóru fexlt kelesek megyéiéire. Sagtr-nt 134 •
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
HArentaaobAa utcai öiazkomlcrtoí. StélajtobAa alSaactbAa udvari lakás
Eötvösiéi 2. ; hálaaobáa udvart lakia Klrály-u. 2. azonnal, vagy aug l-re kiadó. Szegi Mói. 4
figsaaahA* konyhái lakás kiadó. Ieíl-Mm
Te-
JHM.. t^<jHffiaaȇa jizveiet(kij
Cini > Miiiiiili\'i\'l.
laWBOiiiaT eiaerOném^\'iaaoiilo udvarival.
lOOii
HttroNaaxabae konyhás, tflrdószobás lakáa József iohercegut 63. alatt azonnal kiadó. \'\'" *
BÚTOROZOTT SZOBA
Kiadó cslnojan baraadistatl szoba Klrály-utcá la *
StUtSnbalAralH utcai bútorozott szoba kiadó IfunyadfU. 21. az. \' *
_KÜLÖNFÉLE
öras Bvagakat vaaaak. uaaikaraakadô.\'-
zelöt Igazolványok kicseréléseim* szükséges fényképeket aj előirt fairéiben olcsón és gyorsan kész\'tek. Vaatagh Béla, képéaz, Nagyfcahliit. T
téay-
Endll«4at, géphlmzeat, lolnlziat vállal Husstlné, Klnüul-ulca *>\\- •
OaAtaanlrtS, (Araolrit), SSrlal-asal anajiblattaid- •
Málnának
figyelmébe I«
Vámfeljegyzési
v»«y
Váimserekönyv
újból beszerezhető
tepmk nyo](tidá]ábaii.
ZrlMtl NéZLÖm
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja : „KOrijitiilimgi R. T. HafjyVatilin". Felelés kluda: Zalai Károly. Nyomatott:
a „Kömaztlasárji R. T. HagyknnUia."
i ni s-1 -s í * ¦¦> :i i\'.ijvl. \'.iü; . .u
(Nyomdáért lelel: Zalai Károly.)
79a tMatprn m. mám.
Nagjkinlua, IBM. Julim 12. szerda
Ara f 2 HM.
SmkaulUx é» ku.Ufci.aljj! PM &. uiu. M^Wi BilfidaH b&fcAuup díJuUii.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
ElollKtéal ira: tn hóra 2 pengó 40 fillér. :>mk< .ílGségl él kiadolifvalall letelon, Vil. li.
Enyhülés...
/Irta: Kelomea F*r*no Nem a kánikulai meleg, hanem a külpolitikai TeszüUség enyhüléséről van szó. Ezt felenlik " nemzetkö/l helyzet Jól informált »iw;tcorolág.r-sei.\' • 1 - { ;
Az cmlieihég idegrendszere a2 elmúlt napokban megint vftusíáncot járt. A danzlgi probléma megoldásának izgalma már-már a forrpon\'lg futott, a lapok tele voltak vésztjósló (tábófius előkészületekkel,, s íme a bét végére leállt az >enyhülés«. Az agyongyötört világ megkapta a hétvégi pihenőjét. Mert valóban csak erről lehet szó.
Az ellentétek, amelyek Európát, sőt az egész világot két ellenség?* táborra osztják, sokkaJ súlyosabbak, mintsem hogy azok egy nyilatkozattal, vagy egy elmaradt demarssnl áthidalhatók lennének. Éppen az a hogy egy alapjában jelentéktelen diplomáciai lépés elmaradása Is lényeges enyhülést képes előidézni, mutat/a, mily kritikus a helyzet.
Valóban puskaporral telt hordó felett táncol a világ, egy gyufaszál elég ahhoz, hoggy kirobbanjon egy u} világkatasztrófa. De épp ezért meggondoltabb, óvatosabb, körültekintőbb minden lépés, melyet a világ -felelős lurial a nagy bizonytalanság felé tesznek. Mussolini nemrég még kihívó hangon állllolta fel területi követeléseit Franciaország^ d szemben s a pascló \'népének ajkáról vésztjóslóan dübörgőit a fenyegető >Tunls, Tuujs, Tunls* jelszó- Hillci< hetekkel ezelőtt határozott hangon jelentette ki, hogy a danzlgi kérdést pár napon belül cl kell Intézni i íme, ina aieknek a súlyos problémáknak megoldás nélkül ls •enyhülést* jelent a diplomáciai inete-irológla- |i \' I
igaz, a világ lelki ura megfeszüelt erővel dolgozik a kulisszák mögÖtl a világbéke megmentésén. Krisztiül szelleme Szent PéU-r földi utódjának lelkilsmeretéweP száll országról-oií.
Ki"\', hogy megvilágítsa a felelős tényezők értelmét és tekintetét a háború szemléletébűi a Béke gondolata felé terelje. -Nem tudjuk, hogy a hétvégi enyhülés mennyiben köszönhető a Szentszék óvatos, de ónnál értékesebb béke kísérletének. De az bizonyos, hogy egy másik lélektani intéző Is nagy szerepet játszik « helyzet ilyetén kialakulásában.
Huszonöt évvel w&lóTt ugyanilyen forró kánikulai júliusi űOpokbsn szín tén te\'c volt a íiemzctközl helyzet; elektromos feszült egekkel, melyek akkor a világhálwnu kitörésében rob bántak. j ;
Ez a hónap a kísértelek hónapja.
A világháború milliónyi halottjának emléke ezekbon a napokban kiemelkedik a feledés sírjából s eleven érövei dönget a népek felelős vezetőinek lelkiismeretén. Egy múló pillantás vissza t914 Júliusába s minden államférfi érzi, h.>gy kezét, a mellyel kardja niarkoUához nyull,
A Sientatya nyári pihenője alatt is folytatja békeakcióját
I London, juUus 11
A Vatikán városból érkező megbízható értesülések szerint XII- Pius pápa a múlt hónapban megkezdett nagy békeakcióját nem hngyla abba, hanem azt továbbra |s folytaiul kí-
vánja. A lapok értesülése szerint a Szentatya tegnap n londoni, belgrádi és bukaresti vatikáni követeket fogadia kihallgatáson és azokkal hosz-szabb Ideig tárgyalt. XII- Pius pápa ugyan rövidesen el-
hagyja Rómái és nyári pihcnöjéic, Castelgandolfoba megy, azonban itt sem pihenéssel tölli idejét,honéin minden erejével a béke érdekében fog dolgozni- . i
Az egész világpolitikára kiható jelentőséget talajdoilinak k, Rómában Ciano gróf spanyolországi utjának
¦ Barcelona, július it A spanyol kikötövárosiKiu hatalmas ünnepséggel foganták C.ianu gróf olasz kritúgyunuis/tc-rt. Százezer fallanxisla tartott Franco és Ciaho előtt fclvoqu-lást este, de a kivilágított városban egész, éjszaka folytak az ünnepségek, mindenütt a PuCet, Francot és Cinnot ellették.
Berlin, Julius 11 A Deutsche DiplomaUscho PoliÜ.
schcs Corfespodenz Clanp gróf spanyolországi útjával k«|>esi>laibim megvédi Német- és Olaszországot az ellen a vád ellen, mintha Clauo azért utazott volna Spanyolországba, hogy ellenszolgáltatási kőveleljttn I-\'i\'aiuolól
a háborúban nyújtott scgilségért, A tengelyhatalmak nem akarnak mást — irja a laj> — mint visszaállítani Spanyolország teljes függetlenségét és nagyhatalmi helyzetét.
j Róma, július n
Az olasz fővájasbaji CLmo külügyminiszter spanyolországi aljának fon tos jelentőséget tulajdonítanak. Beavatottak szerint ez az rjl a tengely* poliljka fontos mozzanata és döntő kihatással lesz a világpolitika egyéb távlataira. Az íit ezenkívül rendezi a Földközi tenger nyugati részénél? kérdését is- ,
***"*""-*T"i*rv.JiJv"rrijY^
Lázas diplomáciai tevékenység Indul a danzlgi kérdés békés elintézése érdekében
Vegyes hatást váltott ki a Chamberlain-nyilatkozat
\\ London, július 11
Hétfőn dé\'utáu az alsóházban elhangzott Chamberlain minísztcui/-nök nagy érdeklődéssel várt kor. mánynyüatkozata a danzigl kérdésben. Chamberlain h mgoztntta, hogy Anglia teljest! a LCngyelországgd szemben vállalt gar-mcla-kötclczCtfi séget, \'ugyanakkor azonban kije\'en-
íettc, hogy a jelenlegi danzlgi állapot bék\'és tárgyalások utján még ja-vllható. Bízik abban, hogy uz érdekeltek nem engedik, hogy a Danzlg"-gai kapcsolatos incidensek Európa békéjét fenyegethetnék.
Chamberlain nyilatkozatához elö-zele.-cn megkapta Franciaország és Lengyelország hozzájárulását. •
London : „Németországot illeti a szót"
Az angol sajtó CbMmberlafa beszédével" kapcsolatban megállapítja, hogy a l>eszédben az angol minisz-(ei elnök nyíltan egyesítette a békülékeny hangot a határozottsággal. Nem zárta be az ajtót a tárgyalások előtt, de nem hagyott kibúvót sem.
A lapok szerint a megoldásra vo-
natkozó kezdeményező lépésben mest Németországot illeti a szó. A iondoni lengyel nagykövet magi js közölte Hallfaxxiil, hogy Varsó nem tesz kezdeményező lépést, de örömmel fogadná Németország kezdeményező javaslatát. , t
Paris: „Ujabb München készül*4
A francia sajtó is élénken foglal, kőzik Chamberlain nyilatkozatával. A kommunista és marxista lapok azzal vádolják az angol múflszíeiel-i nököt, hogy túlságosan erény telenéá
Berlin: „Chamberlain beszéde a helyzetet elmérgesíti"
mérsékelt hangot használt- Szerinv, tflk\' a nagyhatalmak az ilyen nyilatkozatokkal a danzigi kérdésben ujabb Münchent készítenek elő.
A német sajtó bíráló hbig>n foglalkozik Chamberlain beszédével. A lapok Bzriht Chamberlain teljesen a lengyel álláspontot védi és ezzel megakadályozza a nyugodt légkör ki alakulását. Egyes lapok szerint a
beszéd káros hálása máris megállapítható, mert a helyzet azt a célt szolgálja, amit Anglia akar : elmér-gesi eni a helyzetet Némearszág és Lengyelország közölt. Leszögezik a lapok, hogy az Ilyen Itf.széd csak cl
valami Ismeretlen hatalom lefogja. A világháború ki érlelcli örködnek a béke felelt- , , , , \\ , . •
A hétvégi »ényhülést« részben ennek kös/önheli a kánikula forró lávájától szenvedő emberiség... \\
akarja honiályo-ilani a történelem előtti felelősséget. A válasz csak egy lehet rá : a felelősség szigorú megi állapilása.

1 London, juljus 11
A Daily Mail danzlgi értesülése szerint Donzjgban Lsmét lázasldip^ íomáciai tevékenység indult meg a kérdés békés elintézése térdeidben.
A lap szerint cgyégként Franciaország, Anglia és Lengyelország rö-vldeuen közös tanácskozást folytainak Danzig militarizálása állal lelve\'.ett kérdé.ekkeJ knpcsolatb.ni.
A KORMAflVZO jelenléiébCnnyiJ tották meg a 6 nemzetközi mezőgazdasági kongresszust. 38 nemzet 631 képvbeiöje vesz részt a tanácskozásokon-
KUNDER ANTAL finnországi láto-i gátasa során tegnap Svédországiéi is ellátogatott é> megtekintette H-ipa-randát.
HÖMAN BÁLINT kruliuszmintsz-i tert a Porosz Tudományos Akadémia kiváló érdemi; > elismeréséül tiszi teletbcli tagjává választolta-
TELEKI PÁL gróf minlszieieliiők Bors és Honi megyékbe látogatóit el. Yerebéiyeii, Léván és Ipolyságai*
•zellős férfiingek
J P 2*95-tól
SZOMOLÁNYINÁL
járt. Mindenütt lelke, és ünnepélyes fogadtatásban részesült
WOLF m AT VAS pak-si gazdálkodó villany köriét csavart be, az áram halálra sújtott". Felesége a holttestnél öngyilkosságot kísérelt meg
SZERELMI BÁNATÁBAN a gyors vonni elé vetette nr\'gál NásgOk Erzsébet 20 éves pesti munkásnő- A vonat mindkét lábát levágta. Fájdalmába], ebnebaj tört ki lányon és hangosan énekelve hall meg.
FELGYÚJTOTTA a villám Ljptár varmegyei községet. 8 ház, 19 pajta és sok más gazdasági épület leégett. Többen súlyos égési sebeket szenvedtek- i
KIUGROTT a robogó gyorsvonat, bói, mert ru:sz vonatra szállt Halász Sándor karcagi cipész. Éleiveszélyes állapotban szállították körházba. Állapota reménytelen.
A MAGYAR VASUTAS csoport németországi látogatása során ma Potsdamba utazott, holnap Berlinbe, azután a\' Keleti tengerhez mcjin^k. , ELÜTÖTTE az autó Szomlmthely mellett Erdész Gerű kereskedőt, súlyos koponyaalapi lőrést, agyrázkódás^ borda, lábtörést és egyéb kül-sö-belsö rérulésckét szenvedett A» gázoló autó elmenekült- ,
CÁFOLJAK az olasz lapok az Exelslornak azt u hírét, mintha Hit-i ler és Mussolini jun- 28-án egy olasz faluban találkoztak volna- Olyan nevű falu nincs Is, amilyent a francia lapok megneveztek a találkozás szinr helyéül- (
200 ANGOL REPÜLŐGÉP indult Franciaországba gyakorló repülésre. A francia repülőgépek ugyanekkor Angliában végeznek kiképző raj-repülést. , (
150 HALOTTJA és 600 súlyos sebesültje van a Salamönka melletti iőporraktár robbanásnak. 100 épü» let és több gyár még mindig lángokban áll. Vízhiány miatt nem tudnak oltani- ; i [\\
SÚLYOS vasúti szerencsétlenség tórtént Müánó mellett Eddig i ha-t lottat és több súlyos sebesültet talali tak. A t
HALÁLRA, ÍTÉLTÉK \'és kivégezték a cseka titkos földalatti börtöneinek a tervezőjét, egy jugoszláv építészt.
A SZLOVÁK KORMÁNY uj ha:ár-megáHapitó bizottsága területet követet vissza Lengyelországtól.
A REGENSBURGI gyorsvonat belerohant egy-tehervonatija, mindkét mozdony kisiklott, eddig 2 halottat és 10 sebesültet találtak-
KÉT AUTÓ teljes sebességei egymásba rohant Alsó-Ausztriában Melk város mellett. 3 utas szörnyethalt, 2 a kórházban é-s négynek az állapota reménytelen- [ ;
Aki bőségesen táplálkozik és amellett kényelmes életmódot folytát, a régóta kipróbált, tisztán természetes „Ferenc József keBe-rüvii használata által — reggel felkeléskor egy pohárra! hevévé — alapos bélürüléat, jó gyomoreméfz-tést és kielégítő anyagcserél érhfI yl, Kérdezze meg orvQ8á(J ¦ >
Hárem orsaágba szállítónk Maiiei állatokat
A közigazgatási bizottság ülése
Zu\\u vármegye közigazgatási bizolt, sáija dr. Uraiul Sándor alispán elnökletével most tartotta üléséi.
Az esemény-jelentést dr. Szűcs Andor
másod főjegyző Ismertette. A köz-biztonsági állapotok az egész vármcnyé-Len kiclégitők. Júniusban 10 tűzeset volt a megyéljen ax.noo pengő kárral, amiből 21.000 pengő megtéríti bfzto-sit.is utján.
I)r. Trcmkó Ferenc föáilatorros az állatcgészségüxyi betétről számolt be. A száj- körúiníájás teljesen megszánt, scrlésjjeslis !52, serlésorbáne lö fordult cl.\'i. A nagy len gyei i, zalacsányi és bucsiiszeiitlászlói körállatorvosi állások betöltetlenek, xémetauszhiába jiminsl>an 2!)ii szarvasmarhát, 521 ser-lést és 11 loval, Olaszországba 353 szarvasuiarhát és 27 lovat, Svájcba ll lovat szállítottak ki zala megyéből.
I)r, Still Ernő kir. ügyészségi dn\'»k a zalaegcrs<egi és nagykanizsai fogházak állapotáról, S-el.\' József helyettes árvaszéki elnök a* árvaszék munkájáról adtak lájékoztalást. Svastics János dr. kir. tisztiorvos Jelentése szerfal a köusgészségügyi viszonyok kielégítők a megyéién, csupán a kanyaró é\'< «?8. márköhögéscs megbetegedé-sek emelkedtek. Közegészségügyi célokra 12.500 pengő állam segéivl knpoU a megye a belügyminisztertől.
Várkony Rezsó miniszteri tanácsos, pénz ügy igazgató jelenteste, libák a vár.
megyében a tényleges adóhátralék
3,887.300 peagft ami 73 százalékos bátra tiknak felel meg. A mezőgazdasági helyzctjcio.itéssel
kapcsolatban dr. Farka* Tibor " réz-gálicbiányt tette szóvá és kérte, irjon ícl a bizottság a kormányhoz a ]>n-naszok orvoslására, javaslH.il clfo-gadták.
(iyöinörey Sándor azt kérte, osszanak ki EHa burgonyát a vármegye szegény gardái kozöt(. Szabolcsból vajiy Somogybol lehelne M—10 vagon vetŐinirgonyát hozatni. A gálickérdés-ben osztja Farkas Tibor felfogását. Ezután arról beszélt, hogy suk helyen 8—í) hónapja híznak á Németország részérc beáüitotl állnlok, kondíciójuk egyre romlik, a kiszállításuk késik.
I)r. Hrand Sándor alispán válaszában hangsiilyozta, hogy a mull évben volt burgonyaakoió, de nem volt elég
igénylő. Az áliatérlckcsitf-src nézve nicgjcgjcztc, hogy mosl összeírják az egész vármegyében a kivitelre lörU-nö átlnthizlalásitkal. Kérlo, hogy n konkrét adatokat közöljék vele, mert « múlt héten is elintézcit néhány Síálli-tásl. (jenesekét tesz n kidkerc^k^Iolmi lúvatalbán a bajok orvoslása céljából. A jegyzőkbe már kiment a felhívás az állatok összcirására. Fontos,
hogy Zala megye is megkapja az öt megllktQ kontingcst. Az augusztusi illésen tájékoztatót ad a hizlalásra beállított állalokról ŐS eljár Budapesten a kivitel biztosítása céljából.
Farkas Tibor nem hive az Ella bur gonya termesztésének. Dr. Plibál Viktor kérle, legyek lehetővé, hogy — Ugy, mint a galionakereskedelem — a 1-titiira is adjon előleget a gazdáidnak a gabonára.
150 család éhezik a tapolcakörnyéki bauxit-telepen
A Zalai Közlöny foglalkozott már több izben a tapolcakörnyékén folyó bauxit bányászattal és a munkások helyzetével- Most, mint a Függetlenség tudósítója írja, az elkseeredésés az Izgalom a bányászok körében folyton "ö. A munkások, ti$ztvi>elök, gépkocsivezetők már 5 heti ílle,tmé_ nyüket nem kapták meg- 160 munkás a családjával együtt a szó szaros értelmében éheznek, mert már senki sem hltetez nekik.
Ezen a vidéken Korányi István1 több bányát bérel és nem csak a fi-f zetésekkei marad adós, bfinpm egyáltalán nem is mutatkozik a kömyé* ken. Ezért a munkások panaszukkal a föszolgabirósághoz fordultak s ott előadták, hogy Korányi júniusban 48 ezer pengőt kapott az elszállított bauxit éreért s ebből alig pár ezret
adott az üzem fenntartásához- Aj munkásoknak 10 ezer pcngovpl, az OTl-nak pedig 16 ezer pangővej tartozik a bérlő- , i {
Az illetékes hatóságok most mindent meglesznek a gyors segítség érdekében. A bányakapitányság mér felszólította a bérlőket, h.)gy azon. nai fizessék ki a bányászokat, mert különben elvonják tőlük a bányajo-gositványt. , ! 1 | I ; .
Ntptlri Július 12. szerda. Rom. kat. Gual. JánoB. Proteatána Izabella. Izr, Tharausz hó 25. r\'
(iöv.ülrttö nyitva reggel 6 órától est« 8 éráig (héti), sxerdn, péntek dáh tán kedden egész nap nőknek).
— BatsekUUnásáakat tekintse raeg minden vételkéDyuer nélkfll. tCopsteln bulturiinjhflii.
Q. július 11
IfárOSi Mozgd. Mé« hedden\'es szerdánt
Hagy magyar duplampsorI 3 órái előadási!
Máiria. nővér
SzOrényl Éva, Jávor Pál, Svéd Sáodor.
DUNAPARTI RANDEVÚ
Kabos Gyula, Kádal Imre, Perczel Zita, Csortos. Előadások S éa 8 órakor. 5 órai elfiadás fillóra* I
- Fila Szórakozás
Budapesti levél —
Indul valami?
így látszik, állandó rovat Uisz a magyar filnigyártás ujjátereintésének kérdése, iAn*ly — sajnos — míg most is kisért, mert egyelőié semmi sem történt a gyártás megkezdése érdekében. A Hunnia Filmgyár kölcsönző-osztálya már behintette ugyan az elkés/ití\'ndő Ifi filmet, de azt még <eakt sem tudlttitja, hog^\' mikor kezdhetnek a forgatáshoz. Tény, a kölcsönzőt rcllialalmttxták arra\', hogy a New-York jűlotában 13 szobás helyi, séfet béreljen. "Egyébként változatlanul tartja magiH a ihar, hogy a kuliszf szák mögött nagy beíolyások éi\'véuye-sülnek, miszerint a HumiiH a Magyar Film irodának adják ]>érbo, flmely ennek ellenében mentesítené az államot a Hunnia -rfnianszirozásávnl kapcsolatos gondoktól, sőt átvenné a tar. tozásokal is. Arról is szól a fámfl, hogy a Hunnia vezérigazgatója, dr. BirJgert János leszerződött a Film Irodához és továbbra Is ő vehetné a gyárat, amelyet szinte a scinmib.il iejliSzlolt a mai nivóra. IÜngerl l>e. kapcsolása mindenesetre szimi>aliku-sabbsi tenné a tronsakciót, mert sze-mélyéhoz az egész szakma osztatlanul ragaszkoilik s a filinjaac szereplői nagyon clkeserednénCA, lia a Hunnia átailása IIingert János távozását is jelenlené.

Tröszt-hlr
A Magyar Film iroda — mint már ir.egirtuk — ijgéJiZ sor moziengedélyt kajK)tt — többek kózötf n ltoyal Apollót is — és most nagyban szervezkedik, liogy trösztjéhez megfelelő \\*iv«Wik álljanak rendel ke / és re, Törcy Zoltán dr.-nak, a vállalat vezénga.i-galójáirnk kívánságára a mfltcrembeli hivatali helyiséget felcserélik a Megjár Távirati Iroda székházában szerzett központi helyiséggel. A mozi park köZ|íonli vezetésére a napokban -ío. szerzödtellék havi 3000 pengős \'fizetéssel Kenard Bélát, az Uránia színház (t.\'fa) igazgatóját. Bár Ucnajü a szak-piában csak az uj irányzattal kapcsolatban Ix-zdett nagyobb szerephez jutni, kinevezését mégis nagy -Szimpátiával fogadják a mozlfrontou, mert nemcsak rátermett szakember, hanem rokonszenves, kvalitásos motseniber
Film helyeit textil
(Krö István tehát kivonult a ltoyal Apollóból, viszont az a hir, hogy textites lelt, csak annyiban fejel meg B valóságnak, hogy sógorának oemré-gil/eu fi7.etésképtclenni; vált texülcegét szanálni igyekszik.
I .
Lázas készülődés
tA Hunnia gyártelep irodáiban lázasan készülnek arra, hogy a gyártást elkezdhessék. Késien áll eLsősorlxui Kokas Klára a Karosszék dmrt Hók-\\v-film előkészületeivel, továbbá Hanna ikos a Miniszter bánit ja cimü és az l\'fa számára gyártandó film előkészítésével. Jellemző a lifilyzctre, hogy míg az Ufa sem tudja a gyárláshoz szükséges műtermi hitelt megkapni, pedig az l\'fa bonitásálioz igazán nem íérhet kétség, \\
Személyi hlr
Az tlfánál egyébként jelentős változások várnátok, Most már bbo-nyosra veheti), hogy n vállalat jelenlegi vezetője, Hubrich Virgil távozik állásából, helyén- azonban nem dr. Nagy Sándor, a Hunnia aligazgatója kerűí, — akivel az L\'fa nem tudott megegyezni, — liancm Németorsiág-liól jön egy szakiember, aki odakinn már hónapok óta tanul magyarul, (
1939. lulln» 12
¦mg i
iTilft1\'«*.
7%
Kedd
BUDAPEST" U
17 Ilinek szlovák és .nagyaroro&z nyelven. - 17.10 PerUa Pali cigányzenekara, Paczek-Bujku\' Márkus tárái gatózik. — 17.45 I)r. (ientlion István előadása, — 18.15 Az én rádióműsorom. -- 10.15 Ilinek. — l!).2ő Mcgycry lílla előadása. — 20.15 Bt»ZtriCzky Tibor bégedül. — 20.10 Mikrofonnál a cirkusz kulisszái mögött. — 21.10 Hitek, időjárás jelentés. — 21.50 Hliek szlovák\' és nmgyarorosz nyelven, —-22 Szimfonikus renekarl hangverseny.
— 23 Táuclcmezek, — 0.05 Hírek.
BUDAPEST H.
17.55 Pertis Pali cjgányzenckura. — 18.25 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hl-rek. — 20,10 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 20.20 Dr. Kósa János előadása. — 20.50 Zsőgön Lenke éuo-ket. -— 21.15 Szimfonikus zenekari hangverseny. — 21,50 Idöjárásjelentés.
BfíCS.
18.20 Sinil>crghi lenoréncke-s. — 19 Népszerű zene. — 20.15 Dalos, zenés hangképek Innsbruckról. — 21.15 Bécsi szimfonikusok, — 22.45 Tánczene Kölnből. - 21 Berlin éjíéli hangversenye.
Szerda
BUDAPEST í,
6.45 Torpa. — Utána hanglemezek.
— 10 Hírek, - 10.20 Felolvasás. -10.45 Felolvasás. - 12.10 Mezriczky Uijos zongorázik. — 12.40 Hirck. — 12.55 Jenev Klára énekel. - 13.20 idő-jelzés, idöjárásjelentés. — 13.30 MW-hc-sz tánoen«kor. — 14.30 Ilirek. — 14.15 A rádíó műsorának ismertetése. ~ 15 Arrolynmlwrek. — lti.15 Dlák-félóra. — 15.15 Időjelzés, lÖrek.
17 Hiiek szlovák és magyar-oroPz nyelven. — 17.10 Hochstrasse Forenc fuvolázik. — 17.25 Ambrózy Pál előadása. ~~ 17.50 Rendörzenekttr. — 18.40 Vojnits Aladár előadása. \'¦— 19.15 Ilinek, ~ 19.25 Lcudvai Jóska cigányzenekara. — 19.55 Felolvasás.
— 20.30 Puccini: .Bohémélet. i\\ ojfcrája hanglemezről. — 21.25 ilhck, időjár ás jelen lés, ~- 21.35 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. -— 23 Wcidlngcr Fde szalonzenekara. — 0.05 Hinok.
BUDAPEST 11«
18.50 Uendőrzcncknr. — 19.30 Dr. Dobák Ixrcne előadása. — 20 Hliek,
— 20.10 Híre k s l lo vá k és magya r-orosz nyelven. — 20.20 Hanglome^ok.
— 20,45 l)r. Kemény Gábor előadása.
— 21,15 Toki-iiorváth Gyula cigány-zeirekura, -- 22 Időjárás jelen lés.
BSCS.
10 Könnyű zene. — 18.20 Rádió-zenekar, — 20.15 Respiglú est — 21.15 Tarka est. — \'22.30 Szórakoztató zene. — 24 Stuítgart éjíéJi hangversenye.
IDd
Jóslat:
Még élénk éuakl éi északnyugati uél, felhőátvonulás, egyes helyeken, fSleg délután éi ette a nappali hSaég alig változik, az éjszakai lehűlés klsaé fokozódik.
A Meteorológiai Intését nagykaaltuü raeaflgyeloallomaim Jelenti t
Hóméraéklet tegnap eate 9 érakor: +154, ma reggel 170, + délben +23-4.
Oseoadek 16-2 "L
— Bajit -Srd«kéb«b é, llramére balgáié \' meghívásnak tea* eleget, ha a KojMUU BhIotíi tikín («1 mfibnUr-ktil-
Iluust megtekinti, véteuténjawf sélkil.
Meghalt a kórházban balatoni autógázolás áldozata
fl nagykanizsai ügyészség indítványára ma boncolták fel Nóvák János holttestét Keszthelyen
A keszthelyi csendőrség kiszállta helyszínre és tényvázlatot és fé»y-képet készített a szeiencsétlenségi színhelyéről és azl beterjesztette a kir. ügyészségnek. I
DK Vadéy Sándor kir. ügyész Nóvák János holttestének íellioncolását indítványozta, amil a keszthelyi kir. Járásbíróság vlzsgálóblrája, dr. HA-mory ei Is rendelt. (
A (rendőrség szigorú nyomozást folytat le a Ir.ilálos gázolás ügyelőn-
Tegnapi szánunkban jélentcltüb, azt a sjlyos aulógúzolást, ame\'y Gyencsdiás határában a butatonl mólon történt. Dr. Horváth József n\'-sópáhokl ügyvéd ajtójával elütötte Nóvák János géplakatust, akit súlyos sérüléseivel a mentők beszállították a keszthelyi kórházit. Ma telefon, értesítés érkezett a nagyaknlzsal kir. ügyészségre, amelyben a csendőrőrs közli, hogy a s-jlyosan sérült eml>er a kórházban meghalt.
Egyetlen autótulajdonos sem nélkülözheti autójára vonatkozóan a szavatossági biztosítást t
Másodízben is megnyerte a kanizsai Ntove az országos vándordíjat
A vasárnapi lövészverseny részletes eredményei
Mint már Jelentettük\', vasárnap tartotta a nagykanizsai MOVE lövészegyesület a MOVE III. korületi bajnoki hadipuska és kispuska céllövő versenyéi. A \\erscnyen részt veit a zalrcger-szegi MOVE Lövész-egyesü\'el is. Az eredmény a nagykanizsai MOVE lövészesapnt fölényes győzclmé\\el végződött.
Eredmények a következők: j
Hadipuska versenyben
első a nagykanizsai MOVE lövész-csapat 116 ponttal, 2- n zalaegersze^ gl MOVE lövészcsapilt 337 ponttal-A győztes csapat tagjai : Tóth Fc-i<ne, Pirlty Árpád, Tanczcnbergty;
Lajos, Parragi György, Popovlcs Lajos. , Hadipuska egyéni vcnsenybqn 1,. Tóth Ferenc Nagykanizsa 101 ponttal, 2. dr. Bárkányi Zoltán Zalaegerszeg 95 ponttal, 3. Plrity Árpád Nagykanizsa 87 ponttal, 4i Tanczcn-berger Lajos Nagykanizsa 85 pulttal, 5- Popovlcs Lajos Nagykanizsa 73 ponttal, 6- Parragi György Nagykanizsa 70 ponttal. , ,
Kispuska versenyben
első a nagykanizsai MOVE lövész-csapat 1252 ponttal, 2. a zalaegerszegi MOVE lövészcsapat 1171 ponttal. A győztes csapat tagjai: Tam
czenlicrger Lajos, Plrity Árpád, Horváth Gyula, Sipos István, Kapási Islván. I l
Kispuska egyéni \\erscny uIsöcso-portban 1. TanczenbergCr Lajos Nagykanizsa 258 ponttal, 2. Plrity Árpád Nagykanizsa 267 ponttal, 8. Horváth Gyula Nagykanizsa 267 ponttal, 1- dr. Bezaicza Pál zilacger-szeg 250 ponttal, 6. Sipos István Nagykanizsa 2-tl ponttal.
Kispuska egyéni verseny második csoportban 1. dr. BárkánykZoItán Zalaegerszeg 263 ponttal, 2- Pőczq Nagykanizsa 232 ponttal, 3- Lukács Sándor Zalaegerszeg 213 pontiul-
A versny ciedményoképpen anngy kanizsai MOVE lővészcsapata mosl másodlzlien nyerte cl az országos MOVE Lövész Llgil vándordíját
Mini megírtak*, a versenyen az un szagos MOVE Lövész Ligát Kör-mendy Géza m. kir. ezredes, országos főlovászmester képviselte, aki a Légvédelmi Liga országos propaganda vezetője és ez alkalommal a helyi légvédelmi szervezetet is megtekintette. ( ¦
A MOVE Lövé.-zegyesiVet vezetősége ezúton is hálás köszönetet mond a m. kir. Honvéd Allolnáspanincs-nokságnak, aki a "verseny megrende-
Néhány beültetett
»»___S«g 00
Qyuffloicsos
parcella Nagyrécse-Gáspárhogyen
Jutányos áron és kedvező fizetési feltételekkel
még kapható.
Felvilágosítást készséggel nyúlt a
—,—
1.1.
Csengory-ut 4. ss. Telefon: 126. 6s 20.
zé-sét hathatós támogatásával lehetővé lelte és megkönnyítette. További mindazoknak, akik a v\'ersenyiC tisz-; le\'eldijat adtak. Nóvszerint: Nagy-kainzsa m- város, Vécsey Bumabás Városi tanácsnok, Unger-UUmanni Elek vaskereskedő, OM\'I\'K tejszöv., Nagykanizsai Bankegycsület, Zala-t megyei Gazdasági Takarék, Danán-\' fcjU Gazdasági Szeszgyárosok Szesz-finomító R- T., Nagykanizsai Kaszl-. nó( Siuger Aiuház, Schütz Áruház és végül mindazoknak, akik a versd nyen mcgje^e-nlek \'&s köziemüködó-sükkei a verseny rendezésében részti \\et|ck. ! \\ \' (:)
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek ,
Frottier tÖrÜlkÖZŐk legolcsóbban
Pizsama -anyagok
C9926$D
198». |ullu» 12
.A zsidó-törvény be nem tartása miatt megbüntettek ega kanizsai vállalkozót és egy kanizsai ügyvédet
IldíllltaaiiliffiÉ
VMkereikfliléte — MigyltMIlM
Kincsem lüzhelyek, The Best kerékpárak, Hungária kerlléslona-tok nagy raktára. —
Kinevezések és előléptetések Nagykanizsán
A különböző ininlsztériJinok által történt mostani kjiievozé. ek Ps\'agyki-lllzsál ls érintik. Így
a városnál
n m. klr, állami számvevőségnél Acs Józ elet és Lumpért Imrct számol-lenőrökké, Pok-cz Lajost szamtlszt-té és Szerdalk-lyl Zslgnimdot szdin-gy.ikornokká nevezték kl.
A bíróságnál
dr. Ge\'uncsér József törvényszéki aljegyzőt törvényszéki jegyzővé, dr. Béics Sáudnrt já\'íísblróságl aljegyzővé, dr. Gód"r Jánosi és dr. Nagy Lászlót tőrvényszéki joggyakornn-kokká, Járányl Annát j.arásbirósugt kezelővé, Sitghy Gyulát tői vényszéki
1. oszt. altisztié, Znmhó Jánosi törvényszéki II. o. altisztté »evez:c kl. Illetve lépteüe e\'ö a miniszter.
A rendőrségen
dr. Arvu Józsefet, dr. Németh Lászlót és vitéz dis Zscdényl Kálmánt scgcdfugalmUzókkil, Beko Ferences vl\'éz Paliéi\' József detektlvgyakorno k«kal delckthekké nevezlek kl.
A ni. klr. adóhivatalnál
SerriKiiin Antatt v.dóság.a tanácsossá, Kalumar Mátyásnál segédtisztté és Wrana Dezsőt kezelővé.
A vámhivatalnál
Dolmányos ForencOl nevezték kl vámszaki felügyelővé.
A postahivataloknál
Miklós János c. hivatalig izgatót, a
2. sz. postahlvat .1 főnökét tényleges posta és távirdal hlvntiitlgszgnlóvá nevezték ki. Továbbá , kinesezték Göndöcs Istvánt felügyelővé, M-izi. kár Sándort, Kézdl Józselct, Lakatos Ferencet és Lehöczky Antalt I.oszt. lisztekké ; Perlaki Feicnccl II. oszt. postatisztté, Haspel Páll posbclleii-örré, Molnár Istvóiinét segédtisztié, Csikós Jánosnél és Kövér Szllárdnét kezelőkké, KMlnger Lászlót ll.nszl. postaaltlsztlé, továbbá Tóth Bébit forgalmi gyakornokká, Vaskl Gy-jlát gyakornokká, Perlaky Gyalát II. o tisztté, Bognár Jánost és Slklóssy Jánosi I. osz. vimalfelvigyázókká, Kafhy Győrgyöt I. oszt. altisztté és-Somogyváry Feienoet 11. oszt. al> tiszté.
A tHllltÖSÍHII.il
Sikalionyl Rezső és Béres János él. Inml taiiltók a VII. fizetési osztályba léptek elő.
EpekOrohamok után hosszabb Ideig reggel éhgyomorra egy pohár termésMtes .Ferenc Jóaset" kese ) rftvlzet Iszunk, mert «z a bélmükö-déat ízabályoiza él az epeltfolyásl igen híthatóian etőmozdll|a. Kérdezze meg orvosát!
Jelöltön, .idtMnuW
A szellemi kormánybiztosság fel. jelenlé\'-érc u nagykuilzsai rendörka-. pili.nysng hünletőbirüju, dr. Németh László i-endörfogalmizó Ismét kéb nagykanizsai ügyét tárgyalt,,, ame-lyen a komiány biztosság kiküldötte, dr. Vörös Imre budapesti törvényszéki aljegyző Is részt vett
A feljelen!é-s szerint az egyik is. inert nagykanizsai vállalkozó elfelejtene fe?eségét liejelculeul a kör-münyliizlusságuak, hololt felesége lendos Irodai teendőket végez. A vál lalkozó azzal védekezett, h >gy nem tudta, hogy a fe\'c.\'égel is köteles be-jelenteni. Amikor a &«lai Közlönyben olvasta a feleségekre vonalkozó bejelentéi kötelezettségei, pótlólag eleget lett a törvénynek. Bc is mulatta a Zabl Közöny vonatkozó cikkét.
A rendőrbiró elfogadta enuck alap-
A nagykanizsai Zrínyi allétiknl szakosztálya vasárnap tartotta ke-rü\'eli atlétikai versenyét ingysze.ü rendezésien, nagy mezőnnyel és átlagon fclüU jó eredményekkel. A verseny a Zrínyi pályán dr- Kismartoni kcrü\'eti szakfelügyelő vezetésével zajlott le. A ver.cny, sajnos, a közüir ég nagyfokú közönye és rész-vé.lensége mellett folyt le, ami, sajnos, lassan megöli egészen a kanizsai atlétikai életei. Szeidicse, h>gy még akadnak ngilis emliack, akik közölt első helyen kell említeni Mohácsi Kálmánl.nkl egynmgi.teljesen magái-iih\'igyottan készítette elő ezt az erkölc-l eiedményékben bővelkedő atlétikai versenyt. f
A verseny rjtáa a gazdag éieimli-jakat és jutalmakat dr, Hegyi Lajus polgánnestorhelycttcs adta át anyer-tc.eknCk lelkes, buzdító szavak ki-séielében-
Részletes eredmények
00 in. női: 1. Frigjcsi PEAC «.«,
2. Bíró I. PEAC 8.7, 3> Biró u. PEAC 0.2 mp.
100 m,i i. Karácsony PEAC 11.0, 2. Knlni SzMAY 12.3, 3. MaJroi AHAK 12.0 mp.
100 m. levente: 1. Joö Zrínyi 12.3. 2. Kelc /,. 12.1, 3. Töke 7„ 12 01
3000 ni.: 1. Vas PAC »30,7, 2. Csonka SzMAV 0.30.2.
3000 m. levente: l. Gorza \'/.. 10.15.2, 2, Molnár /. 10.15.1.
100 m. levente: |, !<«!«• .%.">.«.
800 m. leventét 1. Pozsonyi /. 2.10, 2, Körösi z. 2.17.2.
ján a lefékezését és Jóhiszeműségét enyhítő körülményniek tudta be, csak 100 pengőre büntette. A vállalkozó fellebbezett, de fel.ebbczett a kormánybiztos kiküldötte is.
A másik eset egy Ismert kanizsai ügyvéddel történt. Az ügyvéd két férfi és egy női alkolm \'zotlat tar. tolt. A két férfi keresztény, a nő -zsidó. Azegyik férfi nemrégíen kivált az Irodából é-> a régi arány 2:1 helyett 1 : i lett. Már pedig ez bele-iilközlk az egyeiiNuIytÖrvéiiy rűndul-kezésélic. Az ügyvéd azonban nem vette figyelembe a vonatkozó szigorú rendelkezéseket és igy került a rendőrbiró elé. i
Az arányszám 1« nom (a\'rlása miatt 10» pengőre ítélték- A kormánybiztosság kiküldötte súlyosbításért fellebbezett |
Magas noi: 1. Harios PEAC 12.0, 2. llirö I. PBAC 12.0.
Diszkosi: t. Józsa PEAC 15.02.
Disíkosi ifj.: 1. Slk PAC 4330, % Zölomi l\'AC 37.51.
100 m,t l. Kiitni Sz.MAV 50.1, 2. Zámbó Barcs 57.4
Snly DŐi: 1. Bíró Magda PEAC 0.15 ker. esiies, 2. llan«s PEAC 8.30, X I-\'rigjes PEAC 7.00.
200 Dl. levente: 1. Joö 21.8, 2. Relé 2t.il, ;i. Síölqo 21.0.
Magas; 1. SeUrv ARAK t72, 2. .lózsa PEAC 172, 3. Knrucz PAC 172. ••
200 in.: 1. KorAesony PAC 23.5, 2. Kntni SkMAV 24.8, 3. pajor ARAK 25 mp.
Sntyi 1. .lózsa PKAC 11.80, 2. Pajor ARAK 0.00.
Snly levente: 1. Csányl /,. 10.35, 2. Acs Z, 0.75.
Suly Ifj. 1. Zóloml PAC 12.10, 2. Sik PAC 11.50. V
Távol: 1. Karácsony PAC 013. 2. Cnzsvárv PAC 623, 3, Sik PAC 008.
Távol tornite: l. Tők» Z. 580.
ÓVJA ÖZEMÉT I íw
ét yiüntica bliilocnntal *ty JÓI 1114 ^amUvsaöí lát»*«<-M«kU«l,UmlMn
ZSOLDOS QYULA
áfíitssilíf, taiJi b látiierégimestor,
rfl-ittH- (s Korona HélloJával nőmben). Credei! ZeWlene»*»;, initijciiit|u UvIUkíí. Sumotvotl iccapltk elkénltm.
Távol női: 1. Biró II. III, 2- Bíró I. 383. *
A vasárnapi verseny íegj >bb k«nl-\' z-^-nl szeicplöi, Körös Károly, Ijelri Józ ef és loó József 16-án részt-\\esznck a pécsi l^jnokl versenyeken s i-eméljük, hogy ott is dicsöség\'t hoznak a kanizsai és a\' Zrínyi szl-nekic. , ;
A nagykanizsai Stafánla b6lc«6déjén«k magsegttése
érdekeljen a naiwkl>nn eikket irtunk és beszámoltunk arról, hogy ezt" a minden tekintetben kitnhö Intézményt a megszöntetés ve-szély/í),, fenyegeti. Rámutattunk a bajok okára Is, amely főképp abban áll, ltogy a szombaV Iwiyl gyermekmenhely n*m utalja többé a kanizsai liölesődébc a gj-cr-niekeket és igy ulnes a böleSőde abban az anyagi helyzetben, hogy a kanizsai szegény gyermekekéi továbbra is kezelje, r.löiö cikkünkben 5—ü ilyen gyermekről Irtunk, készséggel állapítjuk meg azonban, hogy ivem ennyi, hanem 15—10 szegény gyermek kap
Ingyenes otthont a kanizsai Stcfán\'a böl csőd éjéi icn, igy teliát annak meg-.segitévo kólszeres énlek. Reméljük, hogy a íogitos nem is késik soká.
— (TOrvénykezésl nyári szflnet)
A nagykanizsai törvényszéken beállott a törvénykezési nyári uQnct, amely egész augusztus végéig tart. Ezen Idő alatt csak foglyok MmOgyelt tárgyalja a törvényszék nyári (szünelit tanácsa. Hétrőu a seokáisos büuleUi tárgyaló napon főtárgyalás nuyr nem is volt.
— (Halálozás)
A nagykanizsai iparosság \' egyik igen értékes tagja dőlt ki az élük sorából. Zoplclál Simon fodrásZmfeBtor, ar. Ipari mozgalinok egyik .kitűnősége, aki korálion a s^akosiUilyán\'Ut is ve. zetöje volt, hosszabb szcavoűés után megholt. Az li>arűssi\\g egyik becsületes és önzetlen Iwreos katonáját ve. szitelle benne. \'leemelésén ott lest az egész Ipartestület*
— (Életunt klsHu)
Schilink Gyula 12 éves sántosi kls-m íiu szülei távollétében, inig ¦afi [ egyedül volt otthon, felákasz-(j l tolta magát, mire észrevették, « J már meghalt. A kisfiú őn-* I gyilkossága teljesen értholet-¦ len a megdöbbent sznlők elolt.
Kar- MEGÉRKEZETT "Vg
a vltamlBdúi szicíliai gyBmOlcibfil készült uBr|i
NARANCS CITROM iiban
I üveg SS fillér.
Egyedárusltia :
TEUTSCH GUSZTÁV
fűszer- éa csemegekeretkedésében.
Többszáz darab, sorozatból visszamaradt
X^_XiSMM leen olcsó árban
férfiing kapható Divatcsarnok
NanyUauXiCfitM.
Kitűnően sikerült és szép eredményeket hozott a Zrínyi atlétikai versenye
A verseny, részletes eredményei
1939. juîtus 12
EAÍUAI Rö2t;0NW
ZALAI KIS HÍREK
A keartojeM országzfozMt n pro-inontrei rt«dház elölt foglak felállítani, gvasltts Géza oki. építésinél nók és Lnngiuár Fpreuf Wm\'üvesinc-ster ingjon vállalták n rájuk eső inunkat,
lAwsett n cf^rosznyeiiiiöl Nagy László zalalövöi szabó inas. Súlyos l>cl:-ö sérülésekkel a zalaegerszegi kórházba száltitóliák,
A kcsztlielyi állomás kibővítésére ós átépítésére megjött a miniszteri engedély.
Badacsony egyre jobban fejlődik. A viisuti megállót magyaros stílusban átépítik és őszre viltanyvllágitást is kap a fürdőhely.
— Elismerés a nagykanizsai Légoltalmi Ligának
A vosártmpi Move-lüvészverKeiinvcl kapcsolatban, mint jelentettük, Nagykanizsán Járt Kőnncndy Gém, a volt kolozsvári 2t. gy. e. legendás hírit hős ny. ezredese, obi nemr.snk a Mové országos elnökségének tagja, de az Országos Légoltalmi Limának is köz-]»onti \\«>.ctöségi tagja és propagandaszerverője. Könnendy Géza kanizsai tartózkodását ficlhasmiUta arra Is. Iiogy régi fegyvertársával, dr. Tholwny Zsigmond ny. posta hivatali igazgatóval, a kanizsai Légoltalmi Liga ügy-vczclö elnökével megtekints;\' a helyt LL szervezetéi éS működésé!. A látottak és tapasztalatok irtán Könnendy Géza a legnagyobb elismerését ós köszönetéi fejezte ki vitéz Czégényi Károly icndörfőfelügyelönck és vecscia Antal liizoltőfclügyelőnek, valamint n helyi LL vezetőségének. Különösen jólesett hallania Körmén dy Gézának, Iiogy a Liga a hatóságokkal és az összes egyesületekkel, le-stülelekkei mennyire harmonikusan müködüí
együtt.
— (Folytatják a tapolcai tavasbarlang feltárását)
\' Foglalkoztunk már azzal a hírrel, hogy\' a tapolcai bmT.ingtou tatást a Budapesti ligycteiui Turista Egyesület barlangkutató szakosztálya szerelné folytatni. .Mint most értesülünk, nz engedélyt a község megadta, A geológusok és mu;.eumi archeológusok már megérkeztek Tapolcára és megkezdték a barlang teljes felkutatását,
— (Felboncolták a vlllanysuj-totta fiatalember holttestét)
iWszáinoUuuk tegnap arról a meg-döbbentő halálos szerencsétleuségröl, amely a Magyar utcai Duváry féle JakútO\'ifí\'iüIielylMai lőrlént s amelynek során a 220 voltos villany megölte Molnár László 18 éves lakat >s tanoncot Az ügyészség indítványára n\'liolt-testet felboncolták, a boncolási jegyzökönyvet pedig még ma Ixjlerjesztik. A szerencsétlenség körülményeinek tisz tázásána a lendőri nyomozás még folyik.
— (Vihar, jég Füreden)
Nagy vihar tombolt Füreden, nz utcákat teljesen elöntőibe a vlz. A nSgy jégverés a szőlőkben é\'i gyümölcső-só kiben súlyos károkat okozott, A villám több helven a villanyvezetékbe sújtott. A szántóföldön a keresztbe rakott gabonákat hamvasztotta el,
— (Elfogott betörő)
Törökbálinton elfogták Kervarics János rovotlmultu nnpszá-saost, aki a balatonfüredi állampénztárt kifosztotta. Kervarics a haitni fegyházból szökött meg és , 23.000 jjengőt lopkodott össze az ország különböző részeiben,
— Tekintse üss a Kopstoiu Bútor áruház állandó butorklállltásAt ízléses éa olosó bútorokat kődvexö fizetési tel tételekkel vásárolhat.
JilÉlíSt,atlNílpíiisl
BUTOR veut
Nagy választék!
Zalavármegye mezőgazdasági helyzetéről
a gazdaság) felügyelő az alábbi jelentést közli:
Zala vármegye mezőgazdasági helyzetéről a gazdasági rclügvolő az alábbi Jelentési közli:
A repce iK-éiett, aratását be is fejezték, cséplése folyik. — A btiza a hónap folyamán beérett, aratása kedvező időjárás mel\'ett in.egkc,dí|lölt. KÖzcj>cs termés várható, — A rozs már a májusi esős időben megdöf t s r r.c-gke vei e jelt, a június 1 Liki zivaV taros eső még Jobban lenyomta. Bo-. énett, aratása folyik. Közepes termés remélhető. — Az őszi árpa uralása megtörténi. A kepék megáztak ugyan, de az eső nem okozott bennük (tárt, A tavaszi árpa az utolsó llln&phan jól rejlődön és be is érett. Rendié való aratása Tolyik. Köjjepes termés vár. luitó. — a zab helyenként kissé alacsony és gazos, itugáját kihányta. KöuOpés termésre vau kilálás.
A tengeri a csapadékban túlságosan ík\'Helkedö május utbi e. li.\'iutp folyamán erőteljes fejlődésnek imlull. Különösen a korábbiak érlek cl szép fejlődést és keltő magasságot. Ápolási munkálatait az időjárás a hónap második felében kissé hátráltatta, Ka. palását, ritkítását befejezték. Helyenként feltöltőitek, a burgonya egész idő alatt jól fejlődött. A későbbiek még virágzásban vannak. A koraiak szedését, mint csemegéi, megkezdték. - takarmány- és cukorrépa a kellő talajnedvesség mellett Igen jól fejlődik,
A kp\'ti veteménye!: kellő gondozás mellett jól fejlődtek.
A mesterséges takarmányok közül a Júniusban lekaszált lóhere jól takarult, a lucerna kielégítő második kaszálást
adott. A lóhere sarjuhozaíná jónak mondható. A magnak meghagyott biborherét lekaszálták, helyeiként ei. csépelték j terméshozama nagyon változó, de általában csak közepes,
A gyümölcsök közül a cseresznye és a meggy a hónap folyamán beérett és tulnyoinórészbeji már él Is fogyott. BŐ termést adott. A korai barack most vau érésben. Ebből is jó termésre van kilálás. A többi gyümölcsfák (helyenként a dió kivételével) terméshozama jó közcr.esrc letető.
A gazdasági munkás viszonyok — n mennyi bo ii a beérkcícll jegyzői jelentések szerint csaknem valamennyi munkás elhelyezkedeti aratási-.\'scplési, illetve havi munkára — kielégítőknek mondhatók. A munkabéick a múlt évinél magasabbak. A legkisebb nap-számliérek inegáltapitása helyenként és esetenként, ahol ana szükség volt, megtörtént.
Aratók: itt az ujkaszai
Égy uj kasza formával próbakaszálást rontatott be az Egészségpolitikai TársaSág a budapesti Kertészképiő In-tézetben, amelynek lényege ftz, hogy más szöglien áll a kn-s-npenge nyél-Iiez és a kaszálás (\'nem mélyen meglia jolva, derékesavárással, hAnem egye. ntesebben állva, kurniunkúvai megy, ami sokkal könnyebb. Ez az uj kasza nem veszt el a munkás keresetét, Ulöniegtakoriiást nem: jelent, csupán magának a munkásnak megkönnyíti
az aratást, ami tudvalevőleg a legnehezebb munka n világon. Csak\' nz aratómunkas tudja, hogy mit jelent aratás ideién naponta ll.Ouo laaszavá-gást elinalni és kőiben 22.000 derék-csavarást tenni. Epén ezért hisszük, Eliogy a gazdakózönség és az arató-munkások örömmel veszik ezt az újítási és hamarosan kicserélik regi ka-szájukot az uJ <rcformkuszávnl és reméljük, hogy sok BZáuBZertiyi magyar arató hálája fogja kisérni az up(ó ThomU Zoltán nCvét.
A vasutak mentén lábonálló és\'learatott gabona megvédésére
újból közhírré tették a belügyminiszter vonatkozó rendeletét, amely szerint a beavatott terményeket n vasútvonaltól legalább 100 méter távolságra kell összerakni. Akinek a birtokán a termény ilyen távolságra nem ItetyCzhető el, azok terményeiket a legrövidebb IdŐ alatt elhordani kötelesek, A pálya-menti gazda közönség a tarlót legalább százméter szélességben az aralók nyomán haladéktalanul felgereblyézlclni és az első kcresztsorról 5—10 méter távolságiján, a vasút felöl legalább $ méter szélességű védőszánlást vő-gozni tartozik. Az egyes bírtok részek védöszá utasainak egy vonalba kell es.
rilök.
Felhívjuk az érdekelt gazdákat, hotty fenti rendelkezéseket a saját érdekükben szigorúim tartsák he.
izmiam??
Heves léfflharc szovjet bombavetők ós Japán vadászgépek között
Visszavetették a azovjet-mongol ősapátokat
i \' | HaJiar, JulJus 11
Hétfőn délután heves léglharo folyt le 6 kilométernyire n japán légi tábortól, ahol jelenleg több külföldi hírlaptudósító tadózkodijk. HJhtclenf 8 szovjct-iepfilő tilnt fel a hithatá. ron, melyek buinbiizógépek voltak;. A szovjet repülőgépek a japán csapatoktól Jó távolra bombákat dobtak le, mire a japánok üldözői* vették őket. Csakhamar segítségükre .sietett több szovjet vadászgép, amelyeknek fedezete mellett slkerüU elmenekül-! uiük a lámadó szovjet íepülőgépek-nek. \\ I <
Japán hírforrás szerint ft japánok eddig 59 szovjelgépet szedtek U>-
Valamennyi a halámn harcoló szovjel-mongoi csapatot a Japánok vi-szil ve lettek a Koía folyó partjára. A jszovjet tüzérség lóti.e a folyó bal-píirtját, íi tüzelést Crőse-n viszonozlak a japán ütegek. ;
Tokió, Július ít
IA inaiiilzsu-mongtd határon ujftbl) heves harcok voltak a^japánok ás az oroszok közölt. A harc során a japánok 70 rcpülőgéi>et lcWltok.
CJungi\'i\'ibnn nagy angtüclUnes tüntetések voltakj az angol fökunoibUus épületéi, a biankókat és u postát kövekkel dobálták meg. A tüntetőket a katonaság oszlatta szét.
Betörtek a kassal nagytemplomba
Kassa, július 11 A kassni iiagyteni])lolnba nv> éjjel Ismeretlen Lejtések betörtek és mintegy 00.000 |M?ngő értékű kegyszert zsákmányoltak. a rendőrség szigora nyomozást folytat a tettesek kéirekerL téséno. . | I
¦MIAI I
im Julius 12.
Amerika bezárta a szövetségi színházakat
Newyork, julius 11 A szövetségi sxinhazakal, amelyek mintegy 5000 zenészt és szjjtészl foglalkoztattak, bezárták. 5000 ember ma. Vád foglalkozás nélkül. A szövetségi szinházflN bezárása aira \\ezctbeto visz-,zat hogy tagjai nagyrészt kommunista tovékcuységet fejtett ki.
Tlso nyaral a klstapolcsányl kastélyban
: Nyi.tra, julius 11
A kislapolcsányi kastélyt, amely valamikor József főherceg tulajdona volt, most tatarozzak Tiso elnök részére, (iki a nytírfat & kislapok-sanyi kaslély--ban fogja tőlteDi.
Cséplési
f immimmmmmmmmá
mázsakonyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kepnató a Zalai KBxISny nyomdájában
Nagykanlzaa, Fí-ut S.
llüSiÍBlíiMliil Sitiiül 1 MENETRENDJE
írvinycs 1839. május 15-151.
Ernlltl-tér VaauUlln>il>
Vasútállomásra
««
b-25 705 75s 1)211
H-M 13*8 H-m 15» 1800 2010 22m 23M
1
I a
I
3
T3 B B
latanyai manetrend
ii.jjl.Jl.irli l-l I4.OO l.l.:i,!,oM. IMO
Molnárok figyelmébe 1
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapuk nyomdájában.
ö/.v. Zapletál Slmonné szül. Ooltlleb Sarolta
a saját, valamint a nagyszámú gyászoló rokonság nevében fájdalomtól megtörve jelenti, hogy a legjobb Férj, sógor és rokon
Zapletál Simon
életének 56-ik, boldog házasságának 30-ik évében Nagykanizsán 1939. julius hó 10-én elhunyt.
Végtisztességét folyó hó 12-én délután 6 órakor a nagykanizsai izr. hitközség temetőjének gyászházából fogjuk megadni.
Nagykanizsa, 1939. julius 11.
lotorvezetők figyelmébe!
Vezetői Igazolványok kicseréléséhez szükséges fényképeket az cl\'lrt méretben oloaón és gyorsan készítek,
VASTAGH BÉLA fényképész. Nagykanizsa
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát.
Bérelhető akár 1 hónapra is a
DRÁVAVÜLGYI-nél
Sugár-ut 2. un
Melyik ?
f .Obion Refient"
a legjobb
férfi- és Rfii kerékpár.
Oloaón réazlatfizatéars ia kaphatói
Szabó Antal ;
parlOzlatébsn . ¦agykanlztaa, Fö-ut 5.
8omonyii«ntmllU4t kifliig elöljáróságától.
MEGHÍVÓ.
Szentgyörgyvári hegyblrtokosokat 1939. julius 16 in délelőtt 9 órám somogyszenlmiklóbl körjegyzői irodában tartandó, a hegyközség megalakulásával kapcsolatos értekezletre meghívja az Elöljáróság.
APRÓHIRDETÉSEK
10 Műig frO Nllír, minden további tió -\\ fillér.
ÁLLÁS
Asonnell belépőére keres eomogy-megyel nagy textilvállalat liatal ku rfh/.tíny mócíiöíiSi vagy Ipariskolát végzett taohnlku**.
Ajánlatokat a kiadóhivatalhoz kérünk „Toxtll vállalat" jeligére. Bizonyítvány másolatok éa eddigi működést Igazoló Iratok másolatai csatolandók. Fizetési Igény meg] elölendő.
ADÁS VÉTEL
Télies ebédlő- éi bálóssoba-bnlor, íróasztal ét vitrin, villanylámpák és\' függő nyök, ingaóra eladtak. Megtekinthetők: Deutsct. Bódognál, Magyar-u. 19. \' 1925
LAKÁS ÜZLETHELYISÉG
MareniBsoba* ulcat össtkomli rtos. hélsmctbáB •IftuobAsi udvari lakai Eötvöa-té.: 2.; k4tMt.be« udvari lakát Klrály-a, 2, azonnal, vagy aug l-re kiadó. Szegő Mór. 4
Katuobaa udvari lakll Horthy Miklós utca 5 szám alatt (postával szemben) auguszlui l-re kltdó, 1884
HÁZ ÉS INGATLAN
Ariomeat-js magán- és bérházakat, azóiőt, löktél, rétet olcsón, esetleg részletre Is kÖsveUI. Fapp latrán, TeleH-nt 8.
különféle
Motorwox«(6k figyelmébe: Veiétől fgaxolványok klcacielétélaei szHksé*
fes fényképeket az előirt méretben olcsón ¦ gyorsan kész tek. Vastagh Béla, fényképész, NtgykarUaaa.
Héwlstr* kényelmes csukott autó kirándulásra megrendelhető\': Kaufmau Manó. Teleion: 222. 1552
Modern, szép mintákkal m«bafaats)at
olcsón Hockman szobafestő- és mázoló-mesterrel csinálUsson. Rákócil-u, 54,
KJ
NAhY
Z*LM KÖZLÖNY
politikai napilap.
Kiadja: ..Köxgazdaaágl R.T. Nagyítani na", Feloiós klndó: Zalai Károly. Nyomatott: a „KOzgazdaságl R. T, Nagykanizsa"
iiyomdajátita NaBykaslitin. (Nyomdáért felel > Zalai Kársly.)
79a Kvloly»» 157. mám.
Na^jluuilita, 1989. jaltai 13. csütörtök
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
___ **ojt.itu»i ««Mur \'
h> Uadóanaial; CM 5. naia. * - hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
IíIÖIIícIííI ára : egy bora t pengő 40 Hller. Sierkesxtöaegl és kiadóhivatal! tek-foti. 78. sz.
A tlszMselőtársadalom,
a közalkiUmazottak anyagi helyzs-lének Javítását, « l^csfile;icscn végzett munka eUsmcrését és jutalmát jelenlik azok a hosszú névsorok, a melyek pár nap óta jelennek meg a napilapok hasábjain-
A juHusi kinevezések és előléptetések jegyzéke a kormány kiegyensúlyozott költségvetését igazolja, umj lehetőséget nyújt arra, h:>gy tömeges kinevezések történhessenek- A megérdemelt klnevezé ek és előlép-tetéíek igen nagy száma annuk abi-zonyi^ka, hogy az államháztartás megengedi a közszolgálat terén végzett nrinka magasabb dotálását-Mert hiába van jog, hiába szolgaiunkéra a közalkalmazottak fl»tésük emelésére, magasaim kategóriába vá. ló lépésre, h!a «z anyagi fedezet hlányzjk, nincs mód arra, hogy » munka jutalmát - az erkölcsi elismerés melleit - anyagi Javakhau is élvezhesse az arra rászolgált alkalmazott. \\ •
Az előlépés lehetőségeinek a -rátermettség, a végzett munka rfieny-nyhége melleit alapfeltétele az anyagi lehetőség is. Éneikül ném válhatna valóra a köz érdekében lelkes nfirikát kifejtő tisztviselők reménye, nem volna, ami kézzel foghutó buzdításul szolgáljon a munkáraj nem halna lelkesítőén az a tudat, hogy a felelősségteljes, nehéz munka elismeréseként \'természetszerűen u mindenki érmehelhez méltóan következni foga jobb ajiy;gi helyzetté falás. A bölcs államvezetés, az okos pénzügyi poljlika ügyel arra, hogy a lisztviselő ne veszítse cl munkakedvét, hogy biztos számíthasson -teljesítménye révén — jobb körülmények közé való jutásra.
Család veddel ml szempontból . [s óriási szociális jelentősége vaniezek-nek az előléptetéseknek. Megnyugtató az a tudat, hogy a családtagok\' imának emelkedésével és a gyermekek növekedésével lépést tart a családfő jövedelme- A magyar köz-a\'kalmázolt nyugodtan alapíthat családot, ha tudja, hogy az állami élet legfőbb Irányitól, a pénzügyi p»l^ fika vezetői -agy szabják míg az államháztartás keieteil, olyan irányba terelik a gazdasági életet, h>gy módot nyújtson az emberibb életie, lehetővé \'legye a gyermekek tisztessé, ges felncwlését és becsületes kenyér kei-esethez való juttatását.
Gazdasági téren is mutatja jótékony hatását a nigyszártíu kinevezés és előlép\'.etés, ami egyébként nemcsak a közszolgálati pályán mükö: dőknek okoz őrömet. A felemelt fi-zet&i ugyanis nem kerül a bankok páncél szekrényeibe. Ennek minden fillére ta, gazdasági életbe áramlik, mintegy frissebb \\tfrkerlngest, elo-i vénebb lüklc\'é.t okozva- Nyomáén emelkedik a magyar keie;kedő és és iparos forgalma, növekedik a belföldi fogyasztás s a gazda, a nyu, gyav falvak dolgos népe, a városokban jobban tudja értékesíteni terményeit, vagy legalább is többet adhat eí bjsiőiftk. A \'tisztviselő a k>g-í |
Fel akarták robbantani a Windsor! kastélyt az Ír terroristák
elő a Themse-vÖJgye ellen a wlndsorí kastély körül
télyt. Ugyancsak e terv szerint boní-báznl akarták a Thenue völgyét Is-» A\' rendőrség most a wind>»ri fcas«t tély körül szigor., rendőri intézkedéseket foganatosított, a kastély minden látogatóját előzőleg gondosan megmotozzák, stb. |
Bombatámadást készítettek — Szigorú Intézkedések
| London, julius 12
Az angol kormány a sorozatos ir merényletekkel kapcsolatban a legszigorúbb intézkedéseket hozta- A rendőrségnek ugyanis egy terv került a kéziébe, amelynek értelmében az ir köziárasági terroristák levegőbe akarták röpíteni a wlndsori kas-
la njból megkezdődtek Cvetkovlcs és Hacsek között a tanácskozások
Egy héten belül várják a horvát kérdés megoldását
belgrádi és három zágrábi egyetemi tanár utazott lilédbe, hogy jogi s/etn-potitból öss;0 győzte *sék a megegye, zcst a sierb alkotmánnyal.
Gvctkovks egyik nyilatkozatában na-nak u reményének adott kifejezést, hogy e^y hét alatt létrejön a ir.ctOzye-zés. Cvetkovirs és Macsck ugyanis ma, szerdán újból megkezdték lauáeskozá-saikat. \\]
Pál kormányzóherceg kastélyából irányítja a fontos niegbeszélősekot.
«#ks^Mt|s^ss<|ss^^
llclgrád, julius 12 Cvetkovlcs jugosiíIáT miniszlcrolnök elutazott Ulcilbe, ahol egy hetet szándékozik tölteni, A mtttis/tcrehíök utazásának háttereién — mint bcava, tott belgrádi korokból Jelenük — a horvát kérdés megoldása áll.
Cvetkovlcs\'miniszterelnök és Maack iiek, a horvát pnraszpárl vezérének legutóbbi tanácskozása ugyanis egy ló|)éss«l előbbre vitte a megoldást és ennek credmőnyo volt, hogy három |
korlabbak az angoleltenes tünetesek, a vár<». okban az angol lakosuk házai nak falalt (elerogasztotlák plakátokká\', amelyben a Japán Hazaifas ir.mt felhívását közlik • 1 ;
•Angolok, távozzatok az újvilág--ból, Japánból!« - mondja a falra-* gasz szövege. !1 *
Végetért a kilencnapos orosz-Japán háború
1500 halott, többszáz orosz fogoly. 520 lelőtt repülőgép és 320 megsemmisített tank az eredmény
Tokió, julius 1U A kilenc napig tarló mandzsu-mongol batáron lefolyt vétcs harcban az egyesített Japán csapatoknak sikerült a légi haderő ós a tüzérség gépesített egysegeivel megsemmisítő győzelmet uralni a mongol-szovjet csapatok fc. lett.
A mandzsu-japán és mongul.s/ov-jet határon a harcok Korán sikerüli visszaverni az ellenséget a Kai" folyó túlsó parijára,
A kilencnapos vére* csatában az orosz-mongol csapatok 1500 halottat" veszítettek, <Ic oH\'ukivül sok tiszt és többszáz legénységi állományú katonát ejtettek foglyin a japánok, A légiharcok során fj20 repülőgépet löt. tek ív és 320 harcikocsit pusztítottak cl azonkívül a japán haderő egyes
1 Egyre erőaebb angol* ellenes hangulpt Japánban
Tokio, Julius 12 A Nisi-nlsl climi tokiói japán lap azt Írja, hogy a-, angolok túlságosba nagyra l.e.súlik a szovjet hadi-cicjét. Hánuitat a laj> arra( bogy kúlönötcn a légierejét becsüli lui London, podig etércn éppen a legutóbbi Itarcok során bizonyította l.c a japán hadsereg Moszkva gyengeségét,
A japán sajtó egyébként egyfrm. guun köve\'.eli, hogy\'a-japán koi% máuy azonnal sz.ikllsu félbe a tien-cinl ügy tisztázására meghidult un-gol-japán tanácskozásokat, ha Anglia nem fogadja el a japán Jovasla. tokát. I
¦ ,\'i\'okióba egyébfként egyi-e gyiir"
jobb fogyiasztó- így tei-mészetszerü, hogy az előlÓp:eté:.ck igen előnyösen halnak oz egész ország gazdasági életére.
Erkölcsi eiejc abban rejlik a kinc-vezjésjeknok, h.)gy a jogkereső közönség nyugodtan fordulhat a ma-\' gyar köztisztviselői karhoz, nwrf tisztában lehet azzf.il, hogy a mindig ponlo\'ian és Hz ország pénzügyi hely zeíe által megengedett keiciek kö-
zölt fizetett tlsztivseiök lelkiismeretes buzgalommal, törvénytisztelcttel, pontosan és klfogástiünnul látják el jiehéz m\'JnV\'ájukat és Intézik minden kisember ügyelt, j
A. Iömege.s előléptetés tehiit szociális jeliege mellett jótékonyan hat az ország gazd sági éleléie és növeli a nagy közönségig » hlvafcBlnofk^^ osztály Iránt érzeti tiszteletei és bizalmat. , t . ,
A LEANYCSERKÉSZJAMBOREE-ra, a Pax-\'llngeie uJ bélyegsorozn. tot bocsát ki a posja, amely Julius 20-íói dec. 31-ig lesz forgalomban.
A BELÜGYMINISZTÉRIUMBAN már meg.ették az intézkedéseket a felvidéki választások előkészületeire. Az érié vonatkozó törvényjavaslat a té\'en kerül a Ház elé s a választásokat jövő év Julius 30 ig kell meg-turtanl. , . *i ;
i A TEXtlLGYARÁK sorozatos, sztrájkjajlvai kapcsolat bán a Jtotf; mány rendezte a\'mlnlmálls nruulia-béreket és az erre vonatkozó kor. mányreude\'et még ma nvegjelenik.
ORVUL LEGYILKOLTAK a románok Sós Mózes bergeuyei gazdát, a székely lakosság egyik vezető t\'g-ját. Súlyosan niegsébeslteUék \' míg 3 másik székelyt. Az orgyllkoMik. hangoztatták már régebben, hogy rendet teremtenek a székelyek közölt.
38 M1LLIÖ PENGŰ kiviteli löbb-letünk volt az év első felében, mint tavaly ilyenkor, a statisztika kimutatása szerint. I
RADTON KÖRÖZIK Magyar Erzsébet 18 éves szininővendéket. Az a feltevés, hogy leány kereskedők hálójába került.
30 EZER PENGŐ értékű ékszert loptak el az éjszaka Polgár LujoM csornai ékszerész üzletéből-
TELEKI PAL gróf miniszterelnök a Sándor -j\'cfll p;flotában tegnap fogadéestét adott tí mizőgazdaságl ktnigresszus részl\\evŐínek ysztole-i téi-e- i
ma
BOMBABIZTOS olajpljolő telepeket épi\' az angol kormány Angiit nyugati partvidékein-
50 HALOTTJA van az\' amerikai szokatlan nagy hőhullámnak. New-york lakosságának ngy része szabad ég alatt tölti az éjszakát, mert a la- -kasokban nem lehet kibírni-
HALÁLOS AUTÓSZERENCSÉTLENSÉG érle a szovjet kinai követét Kuatlslbefi. Meghalt a követ, a felesége és a soffőrjük is. (
VESZTEGZÁRRAL fenyegf-\'tlk japánok Sangtrijt és a francia engedményes területet K
TENGERBE ZUHANT . csukoll
• BACAI \'HOtOm . . , . \' _1839.,Jullui 13
zellós férfiingek
P 2\'95-tol
szomolAnyinAl
Egy táborba tömörítik a nagykanizsai
Ilovszky János országgyűlés! képviselő közbenjárása a kanizsai háziipar fejlesztése és megsegítése érdekében
utóban ea elpusztult egy négytagú dublini család. Az autó á tenger fe-> nekére merült.
LEÉGETT LONDON legnagyobb, ötemeletes komlóraktárn. A füstölgő komlótól cwik gázálarcepl tudtak oltani. Három kjs suhanc csiny tevése okozta az óriási tüzet- ,
30 ÉVI FEGYHÁZRA ítélték Madridban Besterio spanyol szocialista vezért, aki tagja volt a köztársasági juntának.
r 12 BOMBABIZTOS óriási vfaj.\' tartályt épilenek Londonban. Egy tartály 900.000 Jiter vizet képes befogadni. , , , | | ,
LENGYELORSZÁG kevesli a la íniUlós angol köJcscsit és rjjra tárgyalások indulnak meg, hogy többet kapjanak.
Már a nyugati nagyhatalmak Is csak a „szerencsés véletlen"-bon bíznak a moszkvai tárgyalásokkal kapcsolatban
; i PárJs, július 12
A Petit Párisién szerint most már bebizonyosodott, hogy Moszkva különleges katonai egyezmény megköt tését akarja előbb és csak azután; hajlandó politikai egyezményekről tárgyalni. , { ;
Hir szerint épp ezért rövidesen tnugasrangu francia katomitisztetk utaznak Moszkvába.
A Jotur értesülése szerint Bonnet nem túlságos biztató kijelenlésí tett tt moszkvai tárgyalésokkal Jtapcsolat-ban. A lap szerint Moszkvának azta javaslatát, hogy Lengyelországgal, Romániával és Törökországgal előzőleg kössenek katonai egyezményt, bizonyos államok aligha fogadnák el.
Ugyancsak a Jour Írja a moszkvai sikertelen tárgyalásokkal kapcsolat^ ban : Most már London és Pérls is belátja, hogy valóban csak Szeren, oaéa véletlennek köszönhető", hn; mégis megkötik a moszkvai egyez* ményt. \\ \\
Más lapok vélemény1* szerbit már nz utolsó remény is füstbe ment. Olyan hírek Is érkeztek Moszkvából, hogy a szovjet a tárgyalásoknak néhány hétre való megszakítását javasolja az angol és francia feftkül-dötteknek. . , ifi
Az arcbőrt elcsnfltö számos tisztátalanság, mint gyu\'Iadásoi pirossrgok, pörsenések és psltaná sok, amelyek elégtelen béimüködés és emésztési zavarok következtében támadnak, a természetes „Ferenc József keserűvíz használata által — reggelenként egy pohárral — rendszerint rövidesen ellünnek. — Kérdezze meg orvosát I
„Multai, ím doutai"
Nagykanizsa rövidesen érdekes megmozdulások színhelye lesz. Mint ismeretes, a Baioss-Sző vétség női tá bora az egész országban, de főleg a magyar fővárosban dicseiéire méltó tevékenységet fejt ki vitéz dr. Bodor Aladárné fáradhatatlan agilitása foly tán. Ilovszky János, Nagykanizsa országgyűlési képviselőjének, országos Baross-vezérnek intézkedésérc dr. ; .Bodorné. és vezérkara egész Zab* megyében, de főleg NagykUjUzán -mint a zálal centrumban - hatni-mas erővel megszervezi a nöMábort-Az a cél, hogy a MANSz-szal kap. öltve egy egységes női tábort alakítsanak ki, amely minden hazafias, n&-. mes ós emberbaráti mozgalom kiinduló pontja, állandó .szervező köz-1 pontja legyen. Nagy dolog ez : cgy-i ségbe tömöríteni a hatalmas kanizsai, női tábort, annak nagy értékét, lángoló hazaszeie:ctét, fáradhatatlan, lel kes munkásságát, óriási munkabírását és emberszeretetét, kiapadhatatlan humanitását - beállítani a magasabb közös céi szolgábítáb\'i a Baross-zászló alatt, hogy minél több áldás, béke és jóság fakadjon a súlyosan megpróbált trianoni határváros falai
I közölt, annak lakosaina.
Ezzei kapcsolatban megindul Hovszky János orszgy. képviselő köz benjárásána a kanizsai háziipar erős hamu fejlesztése. így több család jut mellékkeresethez, többnek Jut több és nagyobb darabka kenyér.
Az első lépés lesz a kaWzsat MANSz hálózatának kiépité.e, >4 szakosztályok alakítása, főleg azonban sző vö-üzemének kiépitésií-Ilovszky képviselő gondoskodása árpa irányul, hogy több szövőszék beállításával, a szövő-üzem megnagyobbításával és hálózatának kiszélesítésével minél több munkáskezet foglalkoztassanak, így a há&jjjpurfl munka népszerűsítésével nagy hézh ipari központtá fejleszthetik kl a kanizsai MANSz üzemét. Szó (vjanj ujabb háziipart ágak be\\«zc;é;iéröl, ami ismét lehetővé teszi számos csa-> Iád foglalkoztatását, a munkakedv fokozását és mellékkeresethez való Jjtást. j
igazi Boross-munka ez és hisszük, hogy Nagykanizsa és vidéke mindenen csak támogatni fogja ezt a munkát. i\' i i
Cipészek
kiselejtezett kaptafát
vehetnek délután 3-6 óra között Mlltényl üzletben.
fi U» APUST 1.
17 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 17.10 Hocristrosse Ferenc fuvolázik. — 17.25 Ambrözy Pál előadása. — 17.Ő0 Ilendörzeneknr. — 18.-10 Yojuits Aladár előadása. 19.15 Hírek. — 10.25 Lcndvai Jóska cigány zene lanti. — 10.55 Felolvasás.
— 20.30 Pucolni: .Bohémélet. a operája Iwngle mezről. — 2L25 lliiek, időjárás jelentés. — 21..\'(5 Hírek Szlovák és magyar-orosz nyelven. — 23 VVeidingcr Ede szalónisnekara. — 0.05 Hűek.
BUDAPEST IL
18.50 Rendőr zenekor. — 19.30 l)r. Dobák Ferenc, előadása. — 20 lliiek.
— 20.10 Hírek szlovák és magyar, orosz nyelven. — 20.20 Hanglemezek.
— 20.45 Dr. Kemény Gábor előadása,
— 21.15 Toki-Horváth Gyula cigányzene ka rá. — 22 I döj árá sje len tés.
ultt\'.h,
10 Könnyű zene. ~ 18.20 Rádió-zenekar, — 20.15 Respighl est. — 21.15 Tarka est. —\'23.30 Szórakoztató zene, — 21 Stuttgart éjtféii hangversenye. ,
Krómacél és alpacca evőeszköz
nagy választékban
Májon Testvéreknél.
Olcsó árakl
Csütörtök
BUDAFEST I.
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Ilinek. — 10.20 Felolvasás. — 10.15 Felolvasás. — 12.10 A Ifi}- honvéd gyalogezred zenekara. — 12.10 Hírek. ~- 13.20\' Időjelzés, időjárás-jelentés. — 13.30 Farkas Iléla cigányzenekara. — 11.30 Hírek. — 14J45 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Árfolyam hl iek, —. 16.15 Dr. Papp I\'e-reno előadása. — 16.43 Időjelzés, hírek.
17 Hírek szlovák és mngyar-orojaz nyelven. — 17.10 Fclolvasá*. — 17.40 Hanglemezek. — 18 Beszélgetés KtiUű Sándor helsinki olimpiai attasénkkal,
— 18.45 Halász Gyula előadása. --10.15 lliiek. — 10.25 Hosvay ének. együttes. — 19.55 Schalktaáx Lipót PetÖfl- és Ady-verseket,szaval. — 20.15 A Budapesti Hangverseny Zenekar, — 2t Külügyi negyedóra, -- 21.40 Hírek, Időjárás jelen lés. — 21.50 Hírek szlovák és nmgyar-oroHz nyelven. — 22 Sjcgcdi Ernő (zongora), Dömötör Tibor (hegedül), Erist Antal (gordonka) hármas. — 23 Knrina Sjml cigányzenekara. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST IU 1
tO Hanglemezek, — 19.35 Firbás NándeT előadása. — 20 Hírek. — 20.10 Ilinek szlovák és magyar-orosz nyelven, — 20.20 Felolvasás. — 20.45 Tánelemezek. — 21.45 ldöjárásjcteulés,
BftCS.
10 Dobrbidt zenekor. — 18 Mozart: Vonósőtös. — 18.50 KaHpUai dalok.
— 20.15 Saarbniuken zenés estje. — 20.30 A cseh hllmrmonjkusok és a prágai rádiőzeivekar a prágai Ncimeti Szinliázból. - 22.30 Stuttgart.
Már havi ezer vagon fölött van a magyar ásványolajtermelés
Az Iparügyi minisztérium most közzélelt htvaialos kimutatása szerint májusban Magyarországon az ásványolajtermelés ujabb rekordmagasságot (árt el. Az év ötödik hónapjában összesen 100-922 mázsa ásvány olajat termeltünk. A termelés meny-nyisége első izben haladta t-t w havi ezer vagont, öt hónap olatl a termelés összesen 410-8627 \' mázsa •olt. Az előző év első öt hónapj&l ban a termeié* még csak 03075 mázsa volt, tehát luvaly Öt hónap alatt kevesebb ásványolajat termeltünk, mint amennyit az jdén , májusban-Ezek az adatok meggyőző képet mu-* tatnak a magyar ásyanyoIajtenneleV röl, s laz ujabb kútfúrások eredmóa nyerői. Néhány nappal ezelőtt adtunk hirt arról, hogy a HspeJ olaj-mezőn már a XVII. és a XVIII. számú olajkuiakból is megindult a termelés. A magyar ásványolajiennclós mennyisége ilycnmódon tovább emelkedik, s fclanelálhatóan azemel-j kedés az egész év végéig állandóim tort, ügy hogy az ev végére a hazai, termelés a hazai szükségletet már fedezni fogja. ,
Az iparügyi minisztérium kimuta-tása szerint a magyar vasércbányák öt hónap alatt 27 millió méterrná-" zsát termeltek a tavalyi 1.2 millió métermázsával szemlén, p vasérc,-\'
behozatal öt hónap alatt kereken 2 mi\'lló méiermázsa volt, rjgyuminnyL1 mint taavly. A nyersvi&lermelés öt hónap alatt 1.78 millió métermáz-sót ért ei a tavalyi 1.41 millió métenná-, zsával szemWn. A nyersvas behozni tat pedig kereken 69 ezer mázsa volt a tavalyi 12 ezer mázsával szemben. A bauxit termelés május hónapban lényegesen emelkedett az előző hó*! napokkai szemben. Ebben a hónup-j ban kereken 492 ezer mázsa bauxitot termeltek az áprilisi 322 oxer, a mór ciusl 139 ezer, a februári 48 ezer és \\ a januári 167 ezer mázsával szenti ben, Az idén ót hónap alatt kereken 21 ez«r mázsával termeltek többel, mint tavaly, Viszont a bauxitbányák eladása kereken 1 mil\'ió mélcnná-zsávai volt több, mint luvaly. Május hónapban a magyar antimojiércbá-nyák lermelé.sc hanyatlott, viszont az arany-, ezüst-, érc- és ólombányák termelése némi emelkedést mutat. 1
N.ptír. Julius 13. CBülOrl. Rom. kid. Anaklét p. Protestáns Jonő.. — Izr. Thamusz hő 26,
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától eetc 6 órilf (hétM, tierda, péntek délután kedden egóas nap nőknek).
MEGÉRKEZETT -*jg
• vitamindús szicíliai gyOmOlcibOl lií»/Ult azBrp
NARANCS *• CITROM fiben
i Bweg 3B fillér.
Egyedárusltá. :
•TEUTSCH GUSZTÁV fűszer- és csemegékéreikedésében.
1939, (allus 13,
"i-i i muwimatm \'
Amiről az újságok irnak
Magyar film Romániában
Köztudomású, hogy a magyar film:, gyártás válságának egyik legsúlyosabb ölül az a körülmény, hogy lloniáuin és Jugoszlávia neui engedik be a ma. gyár nlmet, sőt Csehszlovákia felszámolása óta Tólfóldre sem méheinek be filmjeink, Bpen ezért inftgy hord-ereje vau annak a hímek, hogy ,* Szegény gazdagok cíinii, filmi t a ro-. inánok — bár nagyou kis ősszegért — megvásárolták. Az összegei a román követség garantálta.
Bukott ten/ek
Állandóan kisérlenek idegen verziójú filmek gyáriásj tervei. Jelenleg egy angol |)rodukeió egy Mont Illauc. cjiuft filmet akar Uudajwstcii forgatni. Persze ez" xigy értendő, hogy a külső lelvéleleVet .késien, hoznák magukkal és csak a belső felvételek készülnének a.Hiumía műtermábcu. Az cfajta tervek, sajnos, uagyrésziK-n a Ncuuéti Beink szigorú állás pontján hiúsulnak meg. A rendkívül rigorózizáson bukott n-.eg \' a Varieté csillagának amerikai eladása is. Ezt.a filmet ugyanis u Metró megvásárol 1(1 s u vétel, amelyhez a. Hunniának ign jelentős érdé. kei fűződnek, aion fordult meg, liogy a Nemzeti Bauk nem adott engedélyt arra, liogy a Metró az Itt levő pengőiből fii esse. kí a" film vételárát, ¦ ¦ •
Nyugdíjas batttrÓ
A Hunniában olökésziuctbcn levő fiinak között szerepel Kiss Ferenc cégének, n Takács-filmnek követkéző filmje is, amely ismét bűnügyi film és ti hét boldogság losz a olme. Egy betörőről sz\'ól, aki Önmagát nyugdíjaz-za^ Á fösici\'cpet Kiss Perjie alakítja.
Visszatérő sztárok
Marlene Diettrlch francia, filmre szer zödótt. Hosszú lialigatás ulán Isméi kísérleteznek liát a gyönyörű Marle. nev-el, aki az utóbbi időben nébáuy gyenge amerikai filmje miatt erősen veszteit népszerűségéből. Hasonló a helyzet Chcvollicr-val Is, aki szintén kész|t egy francia filmet, efcüttal azon-íj,ni drámai szerepben próbálja visz. szaszereznl régebbi liatárlalan népsze. rűségét.
Német filmgyártás Pattan
Ha\'a magyar ftlmgyártás rövidesen nem indul meg, német flhnokcl forgat-nak .majd a-Hunniában. Németországban ugyanis a terűiéi mcgnagj\'ohbodá-sával kőzet hatezerie o-nclk\'odoH a .iirozgőszinhá\'zak száma — szemben a 400 magyar mozival — és gő; erővel folytatják a gyártást, de még igy sem képesek a piacot ellátni. Ennek következtében a it berlini möterem állandóan foglalt, de nincs már Hely a müncheni, a bécsi, sőt a (prágai műtermekben sem, úgy hogy a hatalmas berlini sportcsarnokot, a Dcutsoh-lands Haltét is fjlmmliteremmé alakították át. Miután arról értesültek, hogy a budapesti műte\'\'em űrc ou áu és GöbbelS miniszter legutóbbi pesti tartózkodása során a műtermet meglátogatta és azt kifogástalannak találta, engedélyt adott bizonyos mái\'kaőssze-(,ek. tiaiiszfcrá\'ására, bogv a német filmek (jesti gyártása elkezdődhessék, A német megbízottak a napokban Budapesten, jártak és a, \'rakácS-film kít-val állapodlak meg — egyelőre elvben atekintotfcén, hogy amenhyl-ben a magyar fUmek gyártása rövidé-teu nem indulnak meg, ugy további Intézkedésig három német filmet készítenének nálunk,
Magyar kulturftlm
Megírtuk már, hogy a sárospataki angol kollégiumról kullurfilin készül. V külsői felvételeket a napokig máiéi is készitoMék Sárospatakon. A filtn eime az eredeti terekkel szemben nem Magyar Cambridge, hanem Diákélet Sáros|«itakou lesz, •
1. Tiendn
Nem először fordul most u világ szeme Tlcncin felé. Ez a távol kc\'eii város bosszu évszázadukon keresztül a rendülök és lázadók föfészke. Volt idő, mikor a kínai kormány ellen dolgozó zendülök vették birtokukba, majd azok leverői s Így istnéUödÖtt ez Isten balja hányszor, Anglia, Franciaország, Japán ép ugy küzdöttek már a múltban is ezért az északkinai városért, mint ma. Sőt — talán kevesen tudják — az Osztrák—Magyar Monarcbin időjében nekünk is volt engedményes területünk olt, ép ugy, mint a többi nagy hatalmaknak. Állandó helyőrséget is larlottiiuk Tieiic.iibcn. Ilyen engedményes területe Angliának, Franciaországnak, »/ Egyesült Államoknak, Olaszországbank és llci-giumnak volt. Ml lüül-beii, a lürcs boxcrlázailás leverne után jutottunk hozzá.
Annak a kinui—japán \'incidens-ne|y ami már két éve tart, csak-az egyik epizódja volt, hogy a ja-|)ánok l«:,7-l>en megszállt lk Tlcn-eint és azóta is a* övék. Akkor talán keveset hallottunk róla, de most, mióta 1 kínai katonaszökevény miatt (az ok, vagy ürügy u lavina el indításai józ ez volt) a japánok ostromzár alatt tartják egykori szövetségesüknek, az angoloknak az engedményes területét, újra akarva, nem akarva Eszakkin* felé fordult a rfgyclnmnk. S elgondolkozva keressük az okot, miért ütközőpont Ticncin, ez a másfél milliós lakosú város, ahol az érdekek és hatalmi törekvések már annyiszor találkoztak.
Belső Kinn politikailag XVIII, tartományra oszlik. A II., « Ho-pc nevű tartomány fontos kikötővárosa Ticucin, a Palno folyó t >rkolatánál a Császár csatorna melleit. fiszuk. kinának legfontosabb tengeri légikikötője, élénk kercskeJclnii gócpontja s egész Kína kultúrájának egyik tőfészko. A városban és környékén nem kevesebb, mint 2200 iskola van. Iliio-i egyetemei vaunak, keresi ¦ keileluii, jogi, lecluiíkai slb, katona, iskolái, liyárái szintén relbeesülbe-tellcn értékűek, gyapot, bőr, gyufa, Szappan, dobáuy, vasgyárak. ol">-malmok, szőnyeg és gépgyártások gazdagítják TicucJnt. S ha mindehhez hozzávesszük, liogy harcászat szempontjából is színié felbocsülhé. tétlen értékkel bir, akkor könnyen mcgértbeljük, hogy miért sietclt Japán oly gyorsan hatalmába kenteid Ttcncint. Legfeljebb azon csodálkozhatunk, hogy il>en sokáig is cuciul volt, hisz könnyen elképzelhetők, hogj- a régi kiuai és ni aj Japán lakosok és az. engedményes
területek sokféle lakói mennyire szerethették egymást. Mindenki nün-denÜben ellenséget láthatott, voltak elnyomók és elnyomottak, fehérek, sárgák és mégis csend volt, de csak vihar elölti! Elég voll l szegény menekülő kinai kuli, akiket ai angolok befogadtak, Hogy az egész világ
lélegzetvisszafojtva felfigyeljen, ha \'Igenein nevét hallja. .
2. Danzig
Mint mindenütt, ugy Danzig történelmeién is találkozunk magyar vonatkozású dolgokkal. Báthory István, akit a lengyelek legnagyobb királyuknak neveznek, sokáig ostromolta ezt a várost, de Danzig a végsőkig ellenállt. Később II. Rákóczi Ferenc hosszabb időt töltött a falai közölt, mielőtt Franciaországba utazott. YY/Í
Danzig szabadállam, *r veröaUksi béke t-)rzsiiülőtte s ismerve az akkori eseményeket, nem nagy létjogosultságot tulajdoiűtliaUuik neki. Még rélmilHó lakosa sincs ennek a kis állam városnak s az is csak ¦1 százalékban lengyel, Danzig t)Ö százalékban német s a vcrsaíllesl békeszerződés Németország tesléröl szakitolta le, hogy független szabad áüiunmá alakítsa. Lengyelország igy szabad kijárathoz jutott a tengerhez s ezt ki is hasznáHa, mert Gdynía kikötőt nagyszerűen kifejlesztette és forgalmát megsokszoroz^ ta. (Gdyniáról irtuk most az újságok, hogy Danzig felosztása cselén Lengyelország kapná,) Lengyelország Danzigban közlekedési, vám és más kedvezmóuyékct éhoí. Viszont a danzig! vasutak mind Lengyelország tulajdona, a kél állani között mégis állandó gazdasági és kultúrharcok folynak, Danzig város a tengerparttól alig pár kilométerre van. Jellegzetes Hansaváros, léte régi, gothikus épületekkel. Számos egyetem, közép és szakiskolája, hiies múzeumai van nak, Hajó és gépgyárai közismertek, mezőgazdasági ipara fejlelt.
A tlauzigi korridort, azaz a lengyel folyosót szintén Németország testéből szakitolták kj, hogy Ijeugyclor-szág szabad utat nyerjen n Keleti tengerhez, Ennek a kihasított területitek is kétharmad\' része nemét
Danzig a múltban ép ugy volt már Lengyelországé, mint ahogy független állam is volt már. 1300 körül a német lovagrendek volték birtokukba s amikor Igy nem tudtak békében meglenni, Lengyelországból csatlakoztak, majd Poroszországhoz. Később Napóleon függettenitette, majd ismét Poroszországhoz csatolták (Ugy látszik nem csuk emberek, de néha városok és államok Is szoktak a .sors szeszélye* játéksze révé válni, hogy az kénye-kedve szerint dobálja őket.) Es végül a vcrsniUesi szerződés a lakosság ha. tározóit akarata ellenére leszakította Németország testéről.
\'Azóta 20 esztendő telt el s Európa térképe ismét sokat változott. Ma még Danzig szabad és íüggetlen állam, de ki tudja?, .. Holnap mire a rotációs gépek, a redakdóbuii uj lapokat osztanak, talán már újra kell rajzolni Európa térképét.
F. Z.
NAGY MELEGBEN
tiilKuúíolt liclyliótfokiiou, rossi leTOtffiben, utnztU kOzbon, ha szMUlés, éjulás, roanullét környékeit, gyom ol»a segíUé-línt IiyÚJt nvL-ilu (Miiborlftr-i,iirikn;ik. ha \'¦¦ VOU S -a-lód]
Diana sósborszeszt
A homiuk bt a linldutfk cuylio b«dHrzaQl«te hlgltntlnn Dlnna-hóhIkh íi/.c.-i.i./.L-l nZDimnl nipff-uümiyultliliir- ¦[ HEOTOZ, i>ArAt-nak auKolffatána iiu\'lv H\\og-xotvötollol, n nyinknlitírlyákra &a a !t\'\'n/rt,/nv,\'!,r.i Igen kcllc-im.hat, az orrlikak kitágulnak, n f,.J kl\'.lnislul, aa ímclygea elmúlik.
Frebapalack . . st Ollér Kla palark . . . 1.10 pengff küiet) t>a!ack . 3.11 pengfl nacy ímtark . S.i0 penro mlqdeauii i..¦mhntól
i nagykanizsai magasabb lakbér Ugye
« KANSz július 27-lkl elnöki «lése elfftt
A iiiigykanlzsiil maga&nbb Inkbtfr-oszttUyba sorozás tó«Iése kedvező mederbe jut. Mint illetékes helyiül eVíew\'ülünk, vitéz Imrédy Béla ny. mlnl^zteieijiok, aki teljesen ^nagiié-vá tette a nagykanizsai közalkalma-zoltak jogos és méltányos kéréséi a magasabb lakbérosztiilyba sorozősni\' vonalkozóan, legkompete.\'cbb helyen1 eljárt a Jtaitjzsapk érdekében. De a KANSz elnöksége, nmely ismételten\' szóvá tette a kormány tagjai előtt a kanizsai lukbér-figyet, most isinétj napirendié tüzl azt, hogy iinnak megvalósiti\\sát megsürííesse a legilletékesebb helyen. Jüius 27-éa ül össze ugyanis a KANSz clnökségo ölésié, hogy a közalkalmazotti fizetések visszaállítása agyét sürgessék. Ugyanakkor kerül sorra ismét a nagy kanizsai köz: ilkiilmazottak kérése a III, Hl. Il-lk lakMrosztályba valói sorozás éidekélien.
Ahogy komoly helyről értesítenek, a nagykanizsai magasabb fakbérso-ixizás ügye oly kedvező mederbe jj-tott, hogy lOIOiöl kezd\\e már várható annak a költségvetést tételbe való beállítása.
A j-jüus 27-i KANSz elnökségi ülé en a nagykanizsai KANSz főcsoport távbetétében dr. Tbohny. Zsigmond helyi elnök vesz részt és emel szót a kanizsaiak ügyének sür^ gős elintézése érdekében.
A vakbélgyulladás veszélye elleni védekezés egyik hatásos módszere abban áll, hogy sz ember a belelt hetenként legalább egyszer a lermésieles .Ferenc Jőzsel* kese-rtlvizzel — reggel éhgyomorra egy pohárral — alaposan hltigziliju. — Kérdezze meg orvosát I
— Batorokb.q a Kopsteln-oég vez«t. Modora mlntaterraelboa a legjobijat a lesoleaébban mutatja be, kedvese* .lv.a-(éji föltételek mellett
Városi Mozgó. SSf" Még csak ma szerdán I Huny magyar duplamfiaorl 3 órás előadási
Mária nővér
Szörényi Éva, Jávor Pál, Svéd Sándor.
DUNAPARTI RANDEVÚ
Kabou Gyula, Rádal Imre, Perczel Zita, Csortos. ElBadáBOk Iis< órakor. S 6ral alBadáa fllléraaj
ama wwuew*
Sorozatos balesetek a környéken
A nagy nyári munka alalt minden évben megvan a sok súlyos cséplés! szerencsétlenség. Az Idén is akad Ilyen bőségesen. Így egyetlen napon, kedden, a kanizsai mentők négy ilyen sebesültet szállítottak be a kanizsai kórházba.
:tí\' \' •*•
Marovics István 45 éves berzencel gazda künn dolgozott a mezőn. Vígan folyt a cséplés, amikor Maró vics a magas kazalról oly szerencsétlenül esett le, hogy teljesen összetörte magát. Súlyos sérülésekkel szállilotlák a közkórfaázba.
Rákár József 55 éves beleznal gazda a mezőröl hazafelé tartott szekerén. Az egyik zökkenőnél a gazda leesett a rohand szekérről és súlyos bordatörést szenvedett. Dr Csorba orvos nyuj\'otla neki az első segélyt, majd Intézkedett, hogy a mentők szálll\'sák a kanizsai kér-házba.
a
Kovács Istvánná született Kuhár Anna 60 éves beleznal asszony, földműves felesége cseresznyét meni szedni a házuk udvarán levő fára. \\z ág ellö\'ötl alatta és Kovácsné lezuhant. Láblöréssel került a kanizsai kórházba. .

Varga Lajosné Simor Mária 25 éves gazdasági cseléd a Becsehely. ujmajorból kerékpáron ment a földekre, de ulközben hatalmas Ivren lerepüli a nyeregből és elterült az ut kövezetén. Őt is a mentők F.zál-litollák a kórházba.

Minden esetben folyik a nyomozás, nem történt-e gondatlanság s terhel-e valakit felelősség a szeren-cséllenség vagy balesetért?
Az Aida első magyarországi szabadtéri előadása
A magyar színpadi kuliurának és idegenforgalomnak kétségkívül legnagyobb és legje\'entőset b nyári eseménye: a Szegedi Szabadtéri játékok. A Dóm-téri előadások tengelyében ez évben az Aida első magyar szabadiéri előadása álU—Az euópai hlrü magyar opera-remiező : Nádasdy Kálmán meglepetéBt keltő rendezésben állítja Verdi halhatatlan müvét a szegedi Dóm térre: 700 ember működik közre az előadáson, közte 110 tagu zenekar, 100 tagu kó un. Többszáz főnyi statisztéria mellett az Opera balettkara, Szalay Karolával az élen, cd|a azt a keretet, amelyben Németh Mária, Né-methy Ella, Halmos Jtnos, Losonczy Qyörgy és Kóréh Endre világszerte ismert. művészete F.rencslk János vezénylete mellett szólaltalja meg a legjellegzetesebb olasz operát. Az Aida díszlete külön szenzáció, mert minden változás megszüntetésével, egy szintéren oldja meg a díszletet az Opera zseniális tervezője: Fülöp Zoltán. (:)
— Hv,!orM4IIIU,Kinliot tekintae mei minden vételkonyrar nolklll. Kopstoln
liiiii.rArnli.* ;
Tűz pusztított ma délelőtt Kiskanizsán
Ma délelőtt tiz éra tájban a kis-kanizsai eleiül iskolából telefonul, ki. hivlilk n tűzoltók., t Kiskanirsáiu. A Jakubkuti ut 36. • szára alatt levő Gödinek fele ház udvarán a nagy és ¦hosszú pajtn gyulladt ki és cwikh11-inar hatalmas lángokban égett. A gaz-da, Gödinek (Juda) József és háia-népe kinin dolgozott o inezőn, mialatt a tűzoltóság a hl et oVolt*. Sajnos, dacára a tűzoltóság nagy fáradozásá-
nak, a jmjta uagyrészo a beuno levő szénával és gazdasági felszerclc\'s.\'-.el a tílzvész martaléka lett. Sikerült azonban a tűzoltóságnál, a iü* tovaterjedését megakadályozni.
A rendőrkapitányság részéről \'Nagy Viktor főfelügyelő ment ki a hely-szlme. A nyomozás fogja megállapítani, mi okozta a könnyen végzetessé válható ujabb kiskauizsal tüzesetet.
Biztosítson tűzkár ellen, kára megtérül!
A nagykanizsai iskola-orvosi intézmény további célkitűzései a szegény beteg gyermekek megmentése érdekében
Amióta Nagykanizsán a Rozgonyl utcai Iskolában felállítottuk az likola orvosi intézményt és Morandinlné dr. Fodor Erzsébet orvosnő meleg szeretettel és asszonyi megértéssé] végzi szép misszióját, az egész 11* körzetben örvendetesen megváltoztak a gyermekek egészségügyi viszonyai. Mintegy 850 gyermek tartozik a II. iskola körzet alá, Morandinlné dr. Fodor Erzsébet mégis egyenkint foglalkozik a gyermekek egészségügyével. Orvosi elfoglalIsiíga mellett van ideje ezt a nagyszámú gyermek sereget megvizsgálni, ellenőrizni, ss-güenl, a szülőket meghal lg: itnl, rendelkezésükre állani. Egész embert kíván az iskolaorvosi Intézmény. És Morandinlné dr. Fodor Erzsébet A női szív minden melegségével -szolgálja ezt a nemes és Igizi magyar ügyet. A jövő magyar generációért dolgozik, a Jövő magyar anyáiért és a jövő magyar katonáiért.
A Rozgonyl utcai iskolaorvoshoz bejutni nem kell külön engedély. Minden gyermek, minden anya felkeresheti é* elmondhatja buját, buját. Mert sokszor bizony lelkíögyek-kei is szoros Összefüggésben vau a gyermek egé zsége. És dr. Fodor Érzőéi*! mindenkit a női szív megértésévei hallgat m;g és az innal\'segít
Hogy milyen munkát végez ? Egykét példa: j
Az egyik tanító észreveszi, hogy egyik növendékének szorgalma csökken, valami nincs rendjén a gyermekkel. Szól és figyelmezteti az Iskolaorvost És ekkor a magasabb nemzeti szempontok szolgálatában álló nöi iskolaorvos védőszárnyai alá veszi a gyermeket, telkéhez féi és ezen keresztül a beteg testhez, vagy fordiív\'a. A gyermekek bizalommal közelednek az iskolaorvoshoz, mert tudják, hogy ott megértést és szeretetet kapnak. ;
Az egyik apró Iskolás keze gyanúsan vörössé vált. A tanítója észrevette, fi gyei mez te tie az iskolaorvost és
— az orvos megkímélte az iskolát egy járvány kitörésétől. j
Sajnos a szegény gyermekek közölt sok a tbc-beleg. A gyennok, vagy a szülő nem Is tudja, de az\'or-vosl szem azonnal meglátja. Nem sj lyos, de kllndulója ,a komoly beteg-régeknek. Itt van az iskolaorvos fő-mlsszlója. A baj tovaterjedését megakadályozni, kigyógyítani, vlszaadni a kis emberbimbót a magyar vlrág.;s kertnek, szüleinek, a hazának-
E\'ég\' gyakori a gyermekeknél u hát gerinc-elferdülés Is, Dr. Fodor eij. zsebet itt is negll, bár a gyógyulási folyamat Itt hossza időt vesz igénybe. A főiskolát végzett testnevelési tanár segitségjével tornával Igyekszik a ferdült gerincű gyermeken segíteni. Máris szép sjkerteket könyvelhet el ezen a téren is. !
Mint értesülünk, az uj iskolai évad ban az eddiginél Is nirgyobb lendületlel Indul meg az Iskotaorvooj munkája a szegény beteg gyermekek megmentése és segítése érdekében, így főleg a tbc-s és az urrd hajlamos .nincs\'elén gyermekeknek a szentgotthárdi szanaiónumb-n való elhelyezésének lehetővé té\'c\'e, azed digl gondozás ki\'erjeszté-sc és szélesebb mederbe való juttatása a kitűzött cet\' ;
Vajha\' a nagykanizsai társadalom is azzai a szere\'.ettel é-s megértéssel viseltetnék az iskolaorvosi intézmény és eredményei Iránt, mint ainjlycn szeieettci és megértéssel vlselfetnek az arra legjobban rászorult szegény be\'eg iskolás gyermekekkel szemben a kanizsai úttörők : FÜÓ Feiencigaz-ga*ó és MorUndininé dr. Fodor er. zsebet. • • í "
A Bfáli Hapsit tásbeu
ragyognak a fogai, ha Diana-fogkrémet hsBznát Eredeti tubus 48 i\'iüfir, családi tubus 72 fillér.
HotorvezetSk figyelmébe!
Vezetői Igazolványok kicseréléséhez szükséges fénykúpokat az előirt méretben olosÓn és gyoraan készítek,
VASTAGH BÉLA fényképész, Nagykanizsa
1888. fehttt 13
CSIGA
Egyszer egy gyermek Sok szép játékot kapott. Unatkozott...
A sors mogunta kényes Játékait, Mert vaskozében Összetörtek. Csigát faragott És ostort iont a szenvedésből Reám emelte, sújtott vadul-As uton, amely girbe-görbe, Azóta futok kerge körbe. Tompán csattant az ostor rajtam, Lassul a forgás-- röpköd a forgács. Nem törtem el, csak koptam, koptam És sok mindenről álmodoztam...
Egyszer egy gyermek ott hagy az uton Piszokban, sárban egy csigát...
Fehir Sándor
Súlyosan elitéltek és örökre kitiltottak tizen-két kémet Magyar-országból
ü\' N Budapest, július U
A magyar királyi budapesti hni-véd tőrvény szék a mai napon 12 egyént ítélt el Mcgtenffctfiainok javát rttt elköve\'ett kémkedés és hazuíru. lás büntette miatt l
Pánkod Káltoánné Szollián Rózsa román áHnnipolgárt I évi fegyházra, Paiikóci FeiCnc román állampolgárt 1 \'évi és 6 hónapi fegyházai, Qtprosz Györgyöt 6 évi fegyházni, Horváth János Bélát IS évi fegyházra, Tóth István román állampolgárt 1 évi fegyházra, Tóth Gyula] román állampolgárt A évi, Steíner Imrét 3 évi, Merényi Miksát 4 évi, Slhák Győrgyöt 8 évi, Kőnig Andort és Szeicsányl Józsefet 6-5 évf és Lantos Józsefet 3 évi fegyházra Ítélte. Az elítéllek nagy részétörök Időkre k| Ik tátotta Magyarországból. Valamennyi í\'élet jogerős. l
AZ ANGOL KORMÁNY
elhatározta, hogy a fegyverkezés során 19-ÍO-ig 940 repülőgépet és-40 ÚJ hadihajót építtet.
ROOSIÍWELT
nyilatkozatot teli, amelybea kijelentette, hogy minél előbb tető alá kell hozni ai uj nemlegességi törvényjavas. latol. Ha sokáig lialosztást sienvcd az a vád érheti Amerikát, hogy tulajdonképpen \'nem is semleges, A megkötése annál is fontosabb, inert a jövő tavaszra európai válság fenyeget
ÖSSZEÜTKÖZÖTT
gyakorlatozás közben húrom román repülőgép Kolozsvár közelében. Mind. három gép és vezoctöje elpusztult.
Jóslat:
Mérsékelt nyugati, északnyugati légáramlás, felhíitvonuléa, néhány helyen, főleg a Felvidéken kisebb eső, a nappali hőmérséklet klaaé emelkedik.
A Meteorológiai Intézet oafykaolsud megflgyelOállomaea jelenti i
Hőmérséklet tegnap ette 0 órakor: +178, ma réttel 18-2. + délben +24-8.
Caii-.lék 0 0%..
tósa. Julia» 13
— (A rendőrségről)
Dr, lUiJiössy-Knthy Lajos rendőrfő-tanácsos n vidéki róTcapi lányságtól kél napi hivatalos tartózkodásra Nagykanizsára érkezett.
— (Egyházmegyei áthelyezések)
Dr. Simon György káptalani luoly-nök Horváth Árpad nagykanizsai hittanárt lialatonlcllére helyezte üt, Helyére Nagykanizsám Orbán Jóiscf hittanár jön pápáról. Az egyéb környék-lieli áthelyezések során; Németh Antiit Murakercszlurrü liclyezték, inig az ujmísések közfll Eta Istvánt Szentl>a-lázsra, Fonyódi Vilmost KtskomáronV-ba, Lévai Istvánt Lálrányba, Török Lajost lukira, Vörös Gyulát Gclséro és Habi) Lászlót Zalaszcittbnlázsra icu-delték ki.
— (Szabadságon)
Dr. Dosseö Mihály városi tiszti főorvos tegnapi nappal \'megkezdte nyári szabadságát, amit Balatonszepezden tóH.
— (Áthelyezés)
Dr, Fonyó Miklós budflnestl rendőrségi számtiszlcl a iiagykajiizsai rendÖT-ségi LntcrniUóIálmrhoz helyérték át,
— (A kinevezések)
tegnapi listáján csuk a. kanizsaiakat soroltuk fel, pedig az eUUéptalésCk olyanokat is érintettek, akik ugyan már nincsenek Nagykanizssán, de kanizsaiaknak számítanak, Így kinevezte\'k dr. Dómján Lászlót a budapesti törvényszék jegyzőjévé.
— (Pénzügyi bizottsági ülés)
Ma délután O.ónakor n város képvisel öleslületének pénzügyi bizottsága ftlést tart a városháza tanácstennében, amelyen a legközelebbi közgyűlés tárgy pontjait tárgyalják.
— (Szombaton két órakor zárnak a vaskereskedők)
¦A nagykanizsai vas kereskedők elhatározlak, hogy július i .vétől augusztus ll)-ig szombatonként üzleteiket déli két órakor zárják, felkérik tetuit a köxöiv séget, hogy vásárlásait legkésőbb szombat délelőtt eszközölje, mert az üzletek szombat déU 2 órától hót fő leggclig egyfolytában zárva lesznek, (i)
— (Az OTI fiatalkorúak vasárnapi üdültetése)
Jelentős intézkedés a* OTI részéről P7, a mu\'t évben Kanizsán is jól Jjo-vált rendszer, hogy a nyári hónapok alatt fiatalkora tagjait vasárnap díjtalanul kirándulni viszi. A cél; mindkét nembeli ifjúságnak nemcsak egy kellemes vasárnapot, de lelki ós testi felüdülést szerezni és igy őket munka-biróbakká tenni. Mcgszerelték Ifjaiuk, fiuk és leányok egyaránt ezeket a vasárnapi OTI-kinindulásokat, annál is inkább, hiszen tt múlt évben ott volt az OTI-ügyvezető és tisztviselői kísértet mellett I*. dr. Horváth Atlmnáz is, a fiatalok lánglelkü papja, valamint a lányoknál az egyik Intézet tuuárkisasszonya. Mind kedveltebbé vá lik az OTI-uak ez a vasárnapi kirándulása és üdültetése. Most vasárnap is ujabb kirándulást nendcza uagy-kanizsai OTI veielősége. Munkaadók, szülök tegyék lehetővé gyermekeiknek és engedjék elföket erre a szép kirándulásra, Fiatalkorú OTMagok jelentkezőnek mielőbb az intézet Horthy Miklós uti székházában elöjegyzós vételi.
— (Papp Boldizsár ugye)
Miután tegnap íeejárt Papp Boldizsár városi jövedéki ellenőr letartózr-tatási iilojc, az ügy a törvénys/ók elé került, amely mcgliosszabhitotta Papp letartóztatását. A nagykanizsai törvényszék igy még ebben a hónapban fogja tárgyalni Papp Boldizsár bűnügyét.
\'............. _ tíáM goZLQHW_ \\\\
Elkobozták szerszámait és lezárták műhelyét
az egyik nagykanizsai |ogosula.lan IparDzÓnek
Meg kell állapitűni, 1h>gy a koní* zttti ipartestiVet Jelenlegi ipari-ellen-Öi-e páratlanon működik. Nincs nip, hogy ne üssön rajta valamely ipari kihágáson vagy I jogosulatlan ipar-0z<3n, A városi (rendőri bün.etöbiió-ságon garmada viii kerülnek tetárgyft-lásra az Jp-iri- és koiitárügyek. A statisztika szerint valósággal hajíóvar dászat indul mindazok elten, akik az ipari érdekek ellen vétenek. Igy remélhetőleg lassan teljéién eltűnnek majd a jogos-jlallan iparüzök 6> kényszerítve lesznek legális működésre : vizsgnté\'.elie, iparígbzoivány váltásra, hogy ök is kivegyék a részüket az Iparosság közterheiből-
Most ismét érdekes ügy került az Iparhatóság elé. Erdélyi Imre Ma-
ffUetMt saabMUtyío, tntay MdosiUa lakását UtbwsikáA etten!
gyár -jlc-i 20- *z. alatt lakó zsibárus nem elégedett meg foglalkozásával, hanem iniég lakulosmü helyt is tartott fenn, ahol mindennemű vasipari szakba vágó mankót végzett, noha cne ip a r jogosítványa nen\\voH. Az éber ipartestületi ipar-ellenőr azonbáp rajtaütött lés feljelentetten •délelőtt zsibárus, délután lakatos* Erdélyit. |
Miután Erdélyi már nem először folytatott kontármunkát, a hatóság nemcsak elkobozta a\'KZBrszámait.ha-; nem lepecé:ellc és lezárta \' műhelyét. Ezzel is bebizonyította az iparügyi hatóság, hogy a legeréJyicseb-ben eljár minden jogosulatlan ipar-üzö ellen- i |
— (Anyakönyvi hírek)
Az olmult héten Nagykanizsán 11 gyermek születelt, 5 flu és 6 leányi Szerdahelyi György napszámos és Farkas Viktóriának rk. leánya, Horváth Lajos napszámos és Polai Katalinnak rk, leánya, Hayer Ferenc szabó segéd és Lampetcr Józsánnk rk. fia, Farkas József piaci ái\'us és VuucKura Annának rk, fia, Kruppa! József müasztalos és Gerencsér Matildnak rk. fia, Baranyai Jenő népzenési és Uikatos Annának rk. leánya, Kertész János lakács segéd ós Ozsvát Karolinának rcf. leánya, Oszold Ferenc piaci árus ós Lőcfci Rozáliának rk. fia, Hátét Ferenc földműves és Toniasiis Máriának rk. leánya, Nyertei József hentes és mészáros és Fi\'k Ágnesnek rk. leánya. Házasságon kívül születőt! 1 fin. -- Halálozás í) volt: Németh\'Lajos napszáj-mos rk. 21) évBs, Blau Ottó magánzó jzr. 88 éves, öz.v. Lejtncr Józsefit é. Itilschcr Szidónia i*r. 7« éves, Göber Zoltán rk. 7 hónapos, Szulinrda Ferenc nyug. MáV műszaki s. tiszt rk. 74 éves, Jakabfi János rk\'. 7 hónapos, Borbély Józtx;f rk. 3 liónapos, Gerencsér Pollié Adamcsik Irén rk, 44 éves, dr. Balázs Zslgmondnó Guth Józsa izr. -18 éves. — Házasságkötés nem volt.
— Sajái óíd«kéb«,u és Örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopatelc Batoráxakái Sul milbul^-ulé!-lluUát megteklntl.9i rételkényax nélkSl
- (Hirtelen halál)
Ileizler Ignác vásári kereskedő tegnap a zalaegerszegi vásáron volt. Az egyik kocsi melleit üldögélt, mikor hirtelen rosszul lett. Mii© a körülötte lévő vásározók észrevették\', már lebukott a földre és azonnal meghűlt. Halálát valószínű szívszélhűdés okozta.
- (35 fürdőruhát lopott)
ITj. Török József balaton bogi ári lakos Ilnlntonbogláron és Lellén össze-teu 33 fürdőruhát lopott, a csendőr,, ség elfogta a veszedelmes tolvajt és a kaposvári fogházba vitték.
— (KaszakŐvet vágtak a fejéhez)
ács János nagybajom 1 gazdasági cseléd arat) munkál végzett a falu halárában. A rekkenő hőségben lársai folyton öt küldték vízért, tag eleget is teli a kérésnek, de mikor ifszie-vette, hogy közbcon u munkája elmarad, mert nem segítenek neki, luü nem meni többet. Erre veszekedni kezdtek vele és Abrusit-s Ferenc egy kaszakövet agy vágott Acs űjéhez, hogy az vérző fejjel, eszmélet lenül terüli el a földön. Kórházba Itáíli* tolták, a vizsgálat megindult,
— (A mu\'atság vége)
líiiklültösön nagyobb táncmulatságot rendeztek az egyik korcsmában, fijfél-tájban u faluUli .és u vidéki legények féltékenykedni kezdtek egymásra s u táncoló lányok elkérésével kezdték n veszekedést, majd kint az utcán, haza-felé menet folytatták s a logénjek-
Hegyen-völgyön át a legjobb
2Hiitclapi» 1939
motorkerékpárok
Arai!
Zfindapp DB 200 . . . . P 980—
ZOndapp DB 250 . . . . P I2B0-
ZUndapp DS 350 . . . . P I780-—
ZOndapp K 500 .... P2850-—
Kedvező fizetési feltételek I
Körzetképviselet\': "
SZABÓ ANTAL sportszaküzlete
Nagykanizsa, I\'íí-iit 5.
Cséplési mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai Köxlöny nyomd éjéban
Nagykanizsa, Fö-ut 6.
leányok ugj\' összeverekedtek, liogy a sérülteket a sőjtöri körorvos részesítette első sogélyben. Legsúlyosabban Kis Imre baktflttösi legényt verték el, do a többinek is kijutott az ütlegekből. A veszekedök ellen súlyos testisértós miatt eljárás indult. — Ugyanokkor még egy verekedés vijlt Bflktüttősön, Siiws Károlynét ugy elverte az egyik luiragos rokona, hogy azt is a küiivott sójtóri körorvos részesítette első so. gélybeiu
Kuttder Antal útban hazafelé
I. I l ¦ 1 Rigfa, IsÜut 12
Kunder Antal miniszter és kísérete repülőgépen Rigába érkezett, majd innen hazafelé repült. { , V
(»randi lett az uj olasz igazságOgymlolflzter
, , • ¦ 1 Róma, julitiíi 12
Grandi iondoni olasz nagykövetet igazságügyminiszterré nevezték \'U-
A román fegyverkezési kOlcsöii
i London, július 12 A román pénzügyi bizottság szerdán visszautazott ploestiba. A tárgyalás e Romániának igórt 6-6 millió fontos fegy\\«rkezésl hitel hova-foi-ditásáró* és felhasználásáról folyt.
Súlyos vasúti összeütközés
^jkaresf, július 18 Egy román személyvonat, amely 800 katonakötelest szállított, összeütközött egy teher vonal tal. Az Össze Ütközésnek eddig 10 halálos áldozata van. Vizsgálat indult.
Romlott hus okozta a kumapusztal tömeges mérgezéseket
Budapest július 12 A Kuma-pusztai tömegmérgezések ügvél/en — melynek lutt euiber cselt halálos áldozatul — kiderült, bogy » súlyos mérgezéseket luisinérgoiés okozta. A munkaadó\' gazda ellen megindult az eljárás. _
Véres szerelmi dráma
] i j Sarkad, Julius 12
Maroso János aarkádi gazda tí pályaudvaron szeHelerriféltésből két-szer rálőtt felese^óro, majd szivem lőtte miigát. Az Oiszoiiyt halálos sérülésekkel szaUitorták kcVházba, térti u helysztűen inje^halt. , , ]
«tau
>m.lBl\'m 13
1 ZflUU KÖZLÖNY MENETRENDJE
Érvéujraai IS3B. május «HtW. WiiKvaaulsmi illomaira értimő is un ooaai IMt toaitukrol.
Nagykanizsa—Budapest déli p.
A vonat K mi Unt 1 Bp#.ii* Votul JA von«
neme KWW. 1 ,,. «tkuik uím | neme
íwi Off- «¦44 6-5Í bsi 9 45" Í2-I0J Szem. v
22371 Slnauló SCO - 7-54 — 1212 Szem. v
2227« Slnautó 808 9-20 9-57 ~i ! 2202 Oyv.
1214 Síéin, v (1-44 10-55 II-39 16-00 1202« Oyv.
22433 Motoi v 11-35 - 13-38 19-45 1222 Szem. v
1203« Oyv. 13-55 15O0 15-13 1810 22341 SInaulö
!221 Szem. v. 14-30 1602 16-14 20-46 120)« 1 Oyv.
1211 Szem.v. 15-45 17.46 21 15 1214 Szem. v
12415 Motor v. 17-50 - 20 44 — 22381 Slnautó
1201» Oyv. 18-30 - — 21-45 1208 Oyv.
2201 Oy». 18-41 1949 19-56 22-40 1220 Szem. v
12!9 Szem. v. 23-45 115 1-38 ! 6-15 ~-
I»\'J|j»* P*
ftMUatigyialMa.
- IntVrl ra
518 6-45 111-13 7-20 |l0i0 ¦10
-bO II13-37 15-22
14-10 14-55
2015 22-25
5-50 11-26 1005
1400 16-00 17-05 18 55
16-51 18-32
20-22 120-33 122-55 [23-05 2-
7-24 13 03 II 15 11-25 15 28 17-36 1810 20-20 2208 0-04 4-42
> Közlekedik Nagykanizsa-Siófok kSzSIt VI. 25.—IX. 10 lg.
" Közlekedik Nsgykanlzsa-Bilalonboglár között VI. 25-IX 10-ig .....
« Közlekedik Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy, SzcntgyörgytSl SzékeBfcherváng
............keslclicr
2Í23 az, azcnialyvonalra átszállással és Székesfehérvár 1281 az. Bzemélyvonalra át ezallassal VI. 25.-IX. IO-lg. „ , ,. „,.
< Közlekedik V. 29-én és VI. 25—IX. lOIg Nagykanlzaa-Bpea! déli p. u. közöli.
s Caak Balatonboglárlg közlekedik.
« Roma--Velence— Nagykanizsa Budapeal nemzelközl vonít, caak Na; ykanlzsa, Balatonarenlgyörgy, Síékeafehérvir, Budapcelcn áll meg.
\' Közlekedik Balatonboglir-Nagyknnlzaa közöli. .....; „
......10-lg közieké.\'.:\', Nagy-
lagyki
8 Keazthedy—Balatonszentgyörgy közt csak VI. 25-eanlzea-Bpest között V. 27-én éa VI. n IX. 9-lg.
Nagykanizsa—Szombathely—Sopron
¦ K. ,l,.t 5 rálM.| t\'aw.i. ! S»»b»t-t*. l]Wy»*rk karat* (A. Wl 1*4. Mltslká. Eaten, Mal K..I1.I. »18c.
1410\' Oyv. 138 "Z 3-37 _ 1409\' Oyv. „ 1\'87 — 3-14
1412a Sz. v. 4 57 6-45 717 901 1447 Molor — — 5-50 7-25
1422« Sz-v. 5-40 714 7-56 9-23 1417 Sz.v. 530 7-25 8-15 9 39
1442« Hol« 7-27 8-33 9-50 _ 1415 Ss. v. 1004 11-37 1216 13 45
14025 By. Ml. 945 1054 11-25 12-32 1423 Sz.v. — 13-40 14-18 15-41
1414 1444 Sz. V. 11-30 13 01 13 39 15-43 1433 Sz.v. 13-49 1514 — —
Sz v. 1359 15-26 _ .— 1401« Gj.mot. 15-33 16-31 16-38 1807
1416 Szv. 15-52 17-38 1810 2004 1411 Sz.v 19-25 21-51 2200 23-26
1428« Szv. 2026 21-46 22-36 — 1435\' Motoi 001 I\'ll — —
14381 Kol», - - 22-45 23.55
1 Egyelőre nem közlekedik. • Közlekedik VI. 14-lg éa IX. 18-tól Nagykanlzsa-WIen Slldbf. közöli, a Közlekedik VI. 15-181 IX. 15-lg Nagykanizsa—Wien Südbl. lözölt « Közlekedik Nagykanizsa—Zalaegenzeg közölt héttön é« szerdin, Zalaegerszeg-Szombathely között naponta.
a Közlekedik Pécs—Sopron közölt.
« Közlekedik VI. !5-lX. 8-ig Siólok-Nagykanizta—Szombathely között. \' Csatlakozás az 1410, 1409 sz. vonalokhoz VI. 25-IX. 8. közt Szombathely-Sopron közöli.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
I ¦•Okul. B.tcfâ Pliirt Ptctftl But*») N*K,k..l-
. 1 »1,411*1.1 trie. M, 2427\' 1*4. M nlí* dk
2420 Si»v. 457 652 "M "STvT — 4-4o" 658
2439 Motor _ 12-58 14-30 2407 Sy. moI. 723 816 9-35
2414 Sz. v. 1351 16 21 1 17-48 2413* Sz.v. 12 04 1342 15-42
2406 aj. est, 1815 19-49 1 2053 2431\' Vegy. 18-16 2004 22 35
2418 Sz. v. 20 23 22-17 2348
2406 és 2407 vonalokhoz közvetlen kocsi Becsig, a Sleglrlcd helyeit. * Csatlakozás Bpeat Keleti p. u. felé Oyékényesen.
Nagykanizsa—Gyékényes—Kaposvár—Budapest Keleti pa.
iHlntril t|f 1 Bpaal kp. érk. Bpcsi kp. Imi tauun M.
24101 2420 2442 24C81 Oyv. I 3-19 Sz. v. I 4-57 Sz.v. 11-13 Oyv. 23-38 3-50 !1 -5-42 7-38 12-41 1425 O03 1 5-531 1408 2021 9-49 24091 2447 2407a Oyv. Sz. v. Oyv. 23-00 1900 - 1 1-02 508 7-21 22-50 4-50 1-33 803 5-20
\' Egyelőre nem közlekedik. 1 Közlekedik VI. 15-1X. 14-ig.
Nagykanizsa—Murakeresztur—Ti testi
TW
1292 1202 1296 1408\'
luliikU
Íiyt-k \'Ml
Vegyes I 6-40
Oyora II 11-33
Vegves II 15-50
Oyora
707 11-44
16-20 23-38 I! 2351
Trlest I érk. . .
~m l^lWtöyor» J 1295 ¦¦ 1201
2010 9-04
Vegyes Oyora
Trlest Hwa*. imul*!
L !«"¦ . «. ».
" 21 03 5)7 4-30
1200 12-32
1 937 1808 18 20
i Csak VI. 16-lX 14-lg közlekedik.
>tjM|J|L#»sMa^
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi lekvésü
István király Szálloda
\\ (VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi (ütés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobái!. A szatzalfkos kedvezmény Igstolvány alapján veheti igénybe, melyataZaisi Közlöny kiadóhivatala állit ki a Jelentkező olvasók részére.
Zamatos, Jóízű Ht
Sintrax kóvéffizOn
készíthetünk.
Kapható: V4—V2—1—1\'/2 literes nagyságban kedvező részletfizetésre
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. „„\'
A nagykanizsai atr, Jarasbiróaág, mint telexkényvl hatóságtól.
4093/1939. tk. sz.
lliliitlíuiMtii-klTeMt.
Néptakarékpénztir Rt. Nlgykanltaáu nagykanlzsil be], cég végrehajtafónak Nemein Qyörgy ét neje Kiss Mlila éa Kiss Qiborní az. Méhes Katalin nagybakónak! lakotok végrthajtltt szenvedők ellen Indított űgvében a tkvl hatóság a végtehaj-taló kéiclme kövelkeilében az 18811l.X t.-c. 144, 148, 147 Sf-at éttelmébca a vegreba|ll>i árverést 2610 P töktkövete-lés éa Járulékai beha|Uaa végeit a nagy-bakónukl 1378. aatjkvben A-f I, 2. aorta. *j 1893/3., 1893/2. \'.írsz. alti! leivel! Ingalla- \' nokia és pedig az 1893/3 hrtz. 1893/2 erdöic 600 V, aa 11. o. 1959 íztjkvben A-f-1. törsz. 1893/1. a. hiaz. erdőre 800 P, aa u. o. 1832 szljkvben A 4-1. sorsz. 1666. h-sz. legelőre 180 P, az u. 0. 1858 szt;kv\'>én A 4-1. aorsz. 1854. hzaz. azán tóra, ni,ia 1000 P, az n. o. 1436. •ztlkv-beaA+2. aomz. 1757/2. hrtz legelőre 20 P, az 11. 0. 1393. sztjkvben A+l. törsz. 1307. hraz. tlttt felvet! Ingalltn lllelősíg azlntóra 150 P, az 11. 0. 122 ízllkvben A-f 9. eorsz. 1892. hrat. erdőre «*» I\', a« 11. o. 1689. ízllkvben A-f I sorts. 1646/62. hrsz erdőre 900 P, az a. o 276. sztlkvben A-f 5. törsz 1875. brsz ¦Unióra 200 P, az n. 0. 1105. astjkyben A-fl 2,3,5. sortz. 1874. hrat. írok, sió:ó e 720 P, 1260 hrtz. keitre 100 P, 2139 hrtz. szőlőre 250 P, 1873/b. 2. hrsz szőlőre 800 P kikiáltási a. 0.111 elrendelte
Az érveiét nem érinti özv. Turnaner Józselné sz. Stelner Reil Javéra az 1378 szljkvben bek. haszonélvezeti és szolgalmi logol, valamint as 1639. ailjkvben beiegy-yelt vizmeilléal azolgalma).
A telekkönyvi hatóság aa éiveréanek Nagybak.-:sak községházánál megtartására 1IÖ9. évi ang. hé 8. napjának d. e, 10 óráját lllzl Iii líaaaátveréaflcllételckel az mai) IX, l.-c, 150. s-n alapjánmegallapllja.
Aa átverés alá eaő Ingatlanokat, ha at Iiverés megtartását a vegreha|tatók kötul a Néplakerikpénitái Rt. kéli a kikiáltási ár kciliBiinadánál, ha Horválh Islván ét ne|c kérik 3.000 P, ha dr. Oyulal Béla kéri 3050 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (5610/1931. M. E. az r. 21. |.)
Bánatpénz a klklálláil ár liw/„.ii, melyet a magasabb Igézet ugyanannyi stázaté-káig kell kiegészíteni.
Nsgykanlzaa, 1939. évi április hó 23án. l)r. Benlzik a. k. klr. Jiritblróságl elnök.
A kiadmány hiteléül: Klea s. k.
Jelgtitiss, Ii« riulguüliiisül"
APRÓHIRDETÉSEK
tő luMa 60 (lila,, mlndm lovAbbl nS 4 Iliié,.
Állás
Oyakorloli aa»uáuj„ia(u vagv lelek, könyvben Jáitaa segéderő, ügyvédi irodába felvételik Zrlnyl-u. 2. az. a. 1934
Tasaláksl, flu éa leányokat llzeléa-tel lelveazOnk. Ideál KOtőjylí. 1938
HáHittaatet-é ausuiitus elsejére lal-veszek. Steinbergar, Széchenyi-tér 4 *
Tégláé család (elvitetik Bucausient-lászlórs. Jelentkezni Jóaaef thgul 9. •
ADÁS VÉTEL
Jó állapotban levő gobleln butatu klttb-sarnllttra atatallal eladó. Clm a kiadóban. 1S33*
gery-ut 8. iöldsiIníT
Szép fcsJaMainbsraok eladó Józset líliciceK-.il 44X 1929
200-2500 köbcenlls, Jé állapotban Itvó aMSlttr-bsráfcaaárt vennék. Baron gépműhelye, Hrzaébat-tér 18 (935
Kajaslttkarsok kapható kiló és mi-ztánkeot Hunyadl-u. 20. •
EUdó4dibaag*ls*lás Arpid-n. 12. •
BÚTOROZOTT SZOBA
atálőakejápatti bútorozott szoba tolyóvizzel azonnalra kiadó Klafalydy-ulca 20. az. •
KÜLÖNFÉLE
¦sisraeseltik Htyssimákal Vezetői Igazolványok klcteríléiéhez szllkaé-ees fényképeket az előirt méretben olcsón ét syorsan kélz\'lek. Vaatagb Béla, fényképezz, Nlgykanlaaa.
Klassasll így hosszúszárú női bőr-ketalyu. Kérem a bccaUlelea meglalilól Jutalom ellenében Szent Imre hercegn. 4. alatt leadni. «
ZALJil KÖZLÖHV
SOUiriKAI NAIMIAP. KlailjHI ,,K8z|azááaáSI R. T. Naqykanlisa".
IVh-lu.. kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a „Kozgaidaságl 8. T. Hagykanliaa"
nyomdájában Nagykanlzaán. (Nyomdáért lolel i Zalai Király.) j
78a Bvlolysua 158. mám.
Nagylunlna, 1839. JkIIm 14. péntek
Ara 12 üli.
ZALAI KÖZLÖNY
é» tiadeefouli Föwt 5. ttám. adódta hetkfiziup (UluUa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: BarbaiiU Lajos
líiöli/ttí.ii Irt: egy bora 8 penco 40 Ilii, Szukesztfoée! <• küulóhivatall telelőm 78. •
Mezőgazdaság! Iparnak a világ szeme előtt
Jetentöségéhon és értékében igen nagy "u\'yt Jelent a magyar mezőgazdasági ipar számum m a tény, hogy á nemzetközi mezőgazdasági ipari Világ A gyönyörű fövárowjnk-ban rendezi meg hatódik kongresz-szJ-sát. Ha számba vesszük azt, hogy a zs\'jfolt programú, tiz napra lenézett kongiesszrisra 38 nemzet küldötte fel képviselőjét, \'már magáWn-vévc azt Jelenti, hogy a legtöbb külföldi ország érdemesnek tartotta elküldeni Magyarországra mezőgazdasági Ipari értékeink tanulmányozása ós fontos mezőgazdasági ipari kérdé>ek lendczésc céljából kor-mányférflnit, tadós\'¦professzorait és a nagy iparvállalatok megbízottait\'\'\' A mikor Budapesten összeült e kon. gresszrjs 5(H): külföldi ¦ legalább ugyanannyi magyarországi résztvevője, lehetetlen volt nem éreznünk e nemzetközi tanulmányozás óriási jc-lentőMÍgét. Nem éreztünk Itt egyetlen nemzet kiküldötte részéről sem\' gyűlölködést és politikai ellenszenvet, acnirkodást és egymás lekiseb-bitését. Ez a -szellem valóban nem volt tapasztulhntó a kontgresszhivíl tagok kőzött. A konggre«z-js szelte-, me annál inkább kidomborítja a né-pek egymásrautaltságát, a haladottabbak nagy vívmányai elismerését, méltánylását 6s a tőlük való tanulás lágyát. í
Nyugodtan állíthatjuk, hogy u Nemzelközl Mezőgazdasági Ipari K\'iiigrc;srus gazdasági kérdések elintézése mellett legalább oly mérték ben szolgáljnanemzctek közötti béke gondolatát, mint-bármllyen más, hasonló, előkelő együttes- AlUtjUH. h\'a.f\'1 világ a szorosan veit politikái a nemzetközi ériutkezéíCk során ki tudná kapcsolni a tárgy altisok anyagából, jobban boldogilhatnók azem-beii-cgel. Mert amikor a budapesti Nemzetközt Mezőgazdasági fynig K\'mgi-essz\'json olyan témákat fejte-: gélnek, amelyek az emberi produktu mok kiválóságait elemzik és összemérik az előiehaladáa tüneteit, a legkifejezettebben emberi célt fzőI-gálnak.
Bennünket nagy megtisztelte lés ért azáltal, hogy ez a nagy, nemzet-, közi célt szolgáló kongressz\'i* tan nácakosásl színhelyéül Budapestet választotta. Ebben »z elhatározásban benne van a* ü, hogy Magyarország területileg és népesség sjftmpontjá-ból bár nem vetekedhetik sok nagy európai ói tengerentúli állammal, de népünk nagyszerű mezőgazdaság) rátermettsége és a mezőgazdasági termékek ipari feldolgozása terén laivjsltott nagy előrehaladása foly^ tán kiváló és-megkülönböztetett hej lyet foglat ej a népek konszernlében, t Ehhez hozzá kell számítanánk még egy istenadta nagy értéket s ez: a magyar föld- Az a magyar föld é\\ éghajlat, amelyben ugyanaz n mezőgazdasági termék egészen megkülönböztetett Ízi és zamatot kap. Ez u
magyar mezőgazdasági termékek egyik legnagyobb értéke, mert hiába törekszik utánzására a világ sok-sok országa, azt a speciális izt, amit a magyar gyümölcs, a magyar zöldvégfélék, stb- tartalmaznak, alig H\'-het feltalálni. Nem beszélve a buzá-ról, amelynek sikértartalma Ismét a
legjobb hírnévnek örvend a világon s ezen a téren olyan fejlődési eiéd-ményt tudunk felmutatni a világ, háború utón, amelyet a Nemzetközi Mezőgazdasági Ipar] Kóngiesszua, tagjai előtt részletesen fel is fogunk tárni. A "kongresszus jelentőségére mutat az a körülmény Is, hogy meg nyitó ülésén rész ^ veti az ország, koi mányzója, Horthy Miklós ói a kormány több tagja is. Ugyancsak ezt igazolja gróf Teleki Pál mllllsz-tcielitök előadása is, aki a > vitamindús é\'elmiszergyártás«-ról maga is
előadást tartott.
Ennél az előadásnál egy pillanatra meg ke\'í áPanunk s anélkül, hogy annak lényegél érintenénk, egy fontos szempontra kell felfigyelnünk-Nem tudjuk e\'éggé helyeselni gróf Te\'cki Pál miniszterelnök rendkívül fontos és nagyjelentőségű magatartását, amikor immár visszatérően azt tapasztaljak; hogy miközben az ország nehéz kormányzati 0gyeit fáradhatatlan odaadással és nagy eiqd-ményekkei irányítja, azalatt minden tényével nemzetpedagógiai munkát végez. Az ország legelső katedrájáról ok\'at, nevel, irányit és ha csak teheti, folytatja ezt a nemes, nemzet nevelő arankát politikamentesen.
Nem akarjuk mi a politika mély-lartalm-j értelmét és lényegét- elvitatni, de oly néjmzet előtt, mint a magyar, amely egyébként is hajla-
Roitiánia hátat fordít Angliának és a bekerítő politikának?\'
Berlin, július 13
Az Essenben megjelenő Nazi:>ual Zeitung rendkívül érdekes és nagy feltűnést keltő cikket közöl- A cikkben a londoni román követ Haljfux külügyminiszternél let! lépésével foglalkozik a lap. A román követ a lap szerint - azt jelenlétté ki a külügyi hivatalban, hogy Románia nem hajlandó csatlakozni o London j-Páris és Moszkva között tervezett egyezményhez. , i
A lap ebből azt kö\\Ct^ezletést vonja le, hogy Románia u balti álla-
mok, Hollandia és Svájc rután hátat fordít a bekerítő politikának és cserbenhagyja Angliát. A lap emlékeztet ezzel kapcsolatban arra,hogy néhány héttel ezelőtt Anglia kény szeri tett* rá Romániára a garancia elfogadását, amely ellen Románia nem tiltakozott, se nem is lelkesedett.
A lap rámutat arra, hogy Romó-" illára nézve lendkivü\' nagyjelentőségű ez a lépés, külóntk*u ha tekintetbe vesszük Jugoszláviával és Bulgáriával való szomszédságát.
Németország is, Lengyelország ls cáfolja, hogy csapatokat küldött volna ttanzlgba
i Berlin, Július 1$ Egyes párisi lapok azt u hirt közölték, hogy a spanyolországi Karcokbán nagy síkénél szerepelt és Spanyo/orsziigból nemrég visszatért német, úgynevezett Condor légió 120Ü tagja Danzigbn \'utazót- A né. inét sajtó ezt a hírt most a leghatározottabban cáfolj i. A lapok ráun-tatuak arra, hogy ez a hlr már csak azért is alaptalan, mert a Condor-i.églót haziVérkfezéte után fcloszl.alU tök-Varsó, július t3 A danzigi Vorposten azt a hirt közli, hogy Lengyelországból katcH nákkaJ teli vonat érkezett a szabad városba. •
A hirrei kapcsolatban a varsói sajtó élesen kikel a d»nz[gl leállítás ellen és a hiri hamisnak mondja-Az egészből nUiidössze annyi igaz,
- Írják a varsói lapok — hogy a gdlnial lengyel ifjúság utazott haza.
Moszkvában alnos még semmi eredmény
j London, július 13 A francia és az angol lapok egy része azt a hirt közli, hogy a francia ós angot kormány megegyezett abban, hogy a közeljövőben Moszkvába kíddl Colson francia tábornokot. |
A párM Matin ezzel kapcsolatban azt állapítja meg, hagy a fenti hír korai, m*rt a Moszkvában időző angol-francia bizottság Ujabb utasításokat kapott. Egyébként a moszkvai tárgyalásokban még mindig nincs semmi eredmény és egyre reménytelenebb lesz a megegyezés lehetősége. 1
mos árra, hogy vérmérsékletéből fakadóan derókig beuiic járjon a politika vizének napi hullámzásában és régi, évszázados hagyományok és emlékek alapján\' mindent politikai, igen sokszor pártpolitikai szem-\' pontból néz, most gróf Teleki Pá* Iránymutatása alapján kezd rájönni arra, hogy a malom alatti poÚlizáJ lásnál sokkal értékesebb m-unkát végez akkor, ha mezőgazdasági terményeiknek művelésében, minőségileg fokról-fokra jobbat produkál. Ezzel anyagi eiején is segít, mert egyéni\' Jeg jobban bodogul, de a köz azái mára Is nagyobb hasznot hajt, mert kötelességeinek könnyebben tud eleget tenni, miáltal i\'Z államháztartás is simábban és zavartalanabbul prosperálhat.
így kapcsolódik bele az egyéni érték, az egyéni boldogulás és jobb sors a nemzet egyetemes ételébe. Honalapító nagy királyunk boldognak tartotta azt az országot, amelyben sok az Idegen- Ennek az óhajnak történelmi jelentőségét lemértük már s Ismerjük súlyát- De ma, ha boldog nemzetről beszélünk, ott az egyedeket szinte külön-külön is számon kell vennünk. Botdog az az ország, amelyben nincsen elesett, nyomorait, koldusszegény ember. Minél kevesebben szorulnak rá a közellátásra, kevesebben tartják markukat akár az egyén, akár aZáli lam felé alamizsnakérően, annál hol dogabbuk vagyunk. Ezt a nagy emJ berl célt békés, nyugalmas munkával lehet csak megközelíteni. Az ilyen alkalmak, mint amilyen most a Nemzetközi Mezőgazdasági Ipari Kongresszus kiváló alkalmat szolgáltat a magyar nemzetnek ar+Jt nézve, hogy anyagi ereje körél^ení nagy lel kiismerd vizsga laton essen át, hogy tlszláu lássa Idegeinek fuogitélése szem szögié bői ls pzU hogy miként sáfárkodik az Isten által rendelkezéseié bocsátott anyagi eszközökkel. |
Nemes büszkeséggel telik meg lelkünk, amikor végigjárjuk a kongresszus alkalmával rendezett mezőgazdasági ipari kiállítást, ahol azt látjuk ,h>gy a tizenkét nagy magyar cukorgyár a legkiválóbb ipari gyártmányt bocsát/a a fogyasztók rendel* kezesére, a keményítő, koksz, csokoládé .cukoripar, a gabona és liszt-] feldolgozó telepeink, a magyar méz, a tápszerek, a fűszer, a paprika, a, gyümölcs, a zöldsép a főzelékféle dolgozó iparok, a konzervipar, a tel-, ipar.a gyógy ipar, a selyem, a szőlő,\' ia bor, a hus1 s a h,ütőlpar s ki tudná felsorolni e szükreszábött helyen mindazt a sok mezőgazdasági Ipari területet és terméket, amikkel a külföldi szakemberek és komiányférfi--ak elé áUithatuunk, mondván : ezt csinálta a magyar mezőgazdaság a maga Iparával és tette ezt a nfigyfc szerű fejlődést olyan időkben, amikor húsz esztendő át \'Valósággjalt bénult tagokkal kel;e|t tartanunk az eke szarvát és a mezőgazdasági gyárak lendítő kerekeit A111 lássák, és reméljük értékelni ls fogják mezőgazdasági jparuiik elöiehalatíásá,t. [
ZALAI KÖZLÖNY
ÖSSZEÜTKÖZÖTT egy teher- és egy személyvonat Erdélyben Dés és Nagy. bánya "között. Két utas azonnal mcg-Iialt, húsznak állapota életveszélyes.
KONDÉR ANTAL miniszter kétheti észt- és finnországi útjáról kiséietévcl tegnap délután repülőgépen visszaérkezett Budapestié,
FÉLTÉKENYSÉGBŐL lelőtte a feleségét Marcskó István a sarkadi pályaudvaron, aztán önmagát lőtte szíven. A férfi azonnal meghalt, az 4sz-szonv haldoklik,
MÓRA FERENCNEK szobrot e.n I. lek Szegetlen, a leleplezési ünnepély u szegedi szabadtéri játékok alatt lesz.
GÖDRÖT ÁSOTT Szegedi i-rnö lá éves magyarbolyi tauoncfiu gazdája földjén. A föld beomlott és maga alá temette a szerencsétlen fiút. Megfulladt.
A \'MIMANYZó gróf Csáki István küliiyvn.miszlert bizta meg a honvédelmi minisztérium ideiglenei etetésével, amíg Bariba Károly honvédelmi miniszter szabadságon lesz.
25 TAGÚ NEMET ÜJSAGlrtÚ csoport érkezik hosszabb tanulmányulia a napbkbaji Budapestre.
NÉMET LAPOK feltűnő helyen közlik és hangoztatják, hogy Hóman Bálint az első külföldi tudós, akit tudományos szolgálataiért a porosz tudományos akadémia tiszteletbeli lúgjává választott,
KIUTASÍTOTTAK Franciaországból a Stampa ciinü olasz lap munkatársát, mert az. állani biztonsagára veszélyes elemnek tekintetlek.
ROMÁNIA ÉS PALESZTINA között UJ gazdasági egyezmény jött létre. Románia gymuólcsládát, Palesztina na-rancsot szállít. Megállapodtok az áll\'t-kivitel és behozatalban is,
KÉT SÚLYOS rcpiilögépszercncsét-lenség toriéul Spanyolországiján. Le. zuhant két katonai lepülögép, ti-, tiszt életét vesztette*
20-20 BV1 FEGYHÁZRA ítéllek kél ir állampolgárt Angliában, akiknek lakásán nagymennyiségű robbanó anyagot találtak.
K SPANYOL \\czérkari tiszt küiröldi tanulmányútra induH. Némc[országiján •10, Olaszországban 20 napot töltenek,
N EGK IN volt spanyol köztársasági ehiók rövid amerikai tartózkodás után elindult Franciaországba,
ELINDULTUK a -Japán repülőgépek, liogy Japán és Kanada közöli áliepüljék a Csendes óceánt
PARISBA érkczt\'k az angol királyi gárdisták, hogy részt \\egyenek Franciaország nemzeti lumcpéti, i TÍZEZER HOLD erdő ég a dél-dakotai Fekete legyekben. Több falu fclhamviaílt s a Uiz a rekkenő hőségben és szélben még most is terjed. 3000 ember olt. A tüz terjedéséről repülő-géjjckrói flgyeJmezteUk 41 lakosságot.
XIH. ALFONZ spanyol exkjrály to ezer pesetát küldött a peoa randái lőszergyár robbanás áldozatainak.
Alkoholisták, akik gyomorhu-rutban szenvednek, elvestlelt ét vágyukat napi kb. 150 gramm természetes „Ferenc József" keserűvíz használata következtében gyakran meglepő rövid idö alatt visszanyerik. Kérdezze meg orvosát!
P. Gulyás Geiiért Nagykar
A kanizsai feri\'iiccsicndház uj
Most hirdetlek ki Budapesten a fereneiek icndházában a káptalan ien-dclkezését az idei áthelyezésekre vonatkozólag. A diszpozíciók különösen erősen érintenek lentiünkéi nagykanizsaiakat, mari alapos változást okoznak a helylieli rendházban.
A káptalan P. Czirfnsz Viklorín eddigi házfőnököt és plébánost Székesfehérvárra helyezte az oltani rendház főnökévé, 1934-ben ugyancsak\' rabit gvárdián onnét került .Nagykanizsára, P. Czirfnsz iiiindeiikor a l>éke cml-e.e volt. Minden intézkedésével « békét szolgálta, igaz lelkű szerzetes és nemes sziyü paj>, akit Kanizsán csuk kedvelni tudott m in de u ki.
Nagykanizsa uj plébánosa I*. Gulyás GOllérl, üz OUáregylel igazgatója, aki ismételten volt már Kanizsán és a város közönségének osztatlan nagyrabecsülését vívta ki munkásságával, A káptalan rendelkezésére folytán ismét megosztották a plébánosi és házfőnöki tisztel, ugy hogy a plébános most inár nem egyszersmind a icndház főnöke, Ezt a tisztséget P. Simiezu Sebestyénre ruházták. 0 szintén hosz-szabb idö óta vfth Nagykanizsán, is-Imcri a kanizsai viszonyokat és a ku-tolikus ügyekért való bátor kiállása, geriuivssége ismeretes. Alázatos szerzetesi lelkületével valóban méltán
tizsa uj plébánosa
főnöke: P. Slmlcza Sebestyén
szolgált rá erre n bizalomra, amely őt gvárdiáni székbe emelte,
Kisknnizsa szintén uj lelkészeket ka. ]>ott. P. Hajnal Zénó kiskünlzsni lelkészt ugyanis o nagyatádi rendház főnökévé new-ték ki, míg P. Andreska Fellclán kiskanizsai lelkész nagyatádi hitoktató balt.
Kiskanizsai lelkész lett: Bánócs Gyula, az andocsl rendhez tagja és ;p. Zmertych Oklávián,
Helyettes házlöuök marad továhhia is Horváth Adorján,
Nagykanizsára kerül: p, dr. Pirhlcr Emil theológíai tanár, budapesti vikárius, aki szintén íll működött a theo-gián é\\e!ikel c..e;ötl. O le« a sekres-tvcigazgató.
" P. Miholcsek Miklós, a volt kiskuni, z-sai páter a tartomány legnagyobb leudházának és fiúnevelő intéseiének, az esztergominak lelt gvárdiánja, ahol .nagyszerű képessége: t legjobban fogja tudni érvényesíteni.
1». Bakos Akos, P, dr. Horváth Athanáz, 1». Király Lórim\', P. Jahnda Mansvél továbbra ís megmaradnak eddigi Iji.\'.iszlásiilbaii.
"A távozó V. Ciríusz Viktoriu plébános búcsúztatása pénteken délután ti órakor lesz a fehérteremben.
Érdekes és fontos városi ügyek a pénzügyi bizottság elölt
Szerdán .délután ült össze a városi képviselőtestület pénzügyi bizottsággá Szabó üyözö euiöklete alatt, hogy « legközelebbi napokban össze üiő városi közgyűlés elé kerülő ügyekjet letárgyalja. Az ülésen a biZotlságii tagokon kívül ott volt dr. Krótky István polgármester és az összes előadók. ; | ,
Az altisztek tekepályája
Vécsey Bánta műszaki tanácsnok ismertette elsőnek a polgármestert javaslatát, a Huszli téri ifjúsági,sport és tekepálya ügyét- Apálya 1800 P adósággal van megterhelve. A, város hajlandó 1000 pengőért megvásárol, ni a pályát az altiszti kar részére. Molnár László és Papp Oszkár hoz-i zászólása után a bizottság hozzája-) rui a vételhez és az átalakításhoz.
A leánygimnázium segélye
A Notre Dame leánygimnáziumot a Rend az idén tovább akark) fejleszteni és át akarja ulaJíUoiii. Aj Rend 3000 pengővel járul hozzá nz átalakításokhoz s 3000 pengői kér a várostót az üveges és mázoló munkákra- ,
Dr- Krátky polgármester pártolja az apácák kérését, azonban utat a város helyzetért; és kijelenti, hogy a továbbiakbaji nem áU módjóban a városnak hozzájárulni n leanygjmtt názi\'jin támogatásához. [ I
A Notre Dante-ügyhöz többen szól lak hozzá, végül egyha\'ngulug 6\\i
fogadták az 1000 pengős segély-hozzájárulást. . ; , [ , i , l
Kassa- és Munkács-utca
A Wlasics és Hajcsár jtqák közöti nyiU uj utcát »Ka\\ssa« utcának, a kiskanizsai rjj utcát »Munkács« álcának való elnevezését javasolja a polgármester";
- »A Felvidék visszaér kezesének örömére és örök emiékére.* ( t
A színház segélye
Dr. Hegyi Lajos főjegyző vitéz Ju-kabífy Dezső sziiügazgató f*gélyké. reimót terjesztette elő- , ,,
Amikor Jakabffyék Kanizsára jöttek, az igazgató utalt az előző {illó-mások kedvezőtlen idényére, a >ok utazási költségre és 600 pengő segélyt kért a városból, amit meg is kapott. Mikor a kanizsai szbii-idény véget ért, Jnkabffy kivételeién ismét támogatási kért a várostól, mert nem tudlak volna Kanizsáról elutazni. A város a világítási se-, gélyre előirányzott 700 pengőből 300 pengőt adott nékik isméi segély kép. Őszesen tehát 800 pengőt kapott a Jakabffy-társulat, amely magyar mjbísz^ót végtzett, s bár rossz1 műsor politikát folytatott, a közönség nagyobbmérvü pártolását érdemelte volna- ; . i 1 1
Szabó Gyula 0 színházi segéllyel kapcsolatban a Munkácsra készülő kaidzsal lexeuték ügyét lette szóvá-Fontos, hogy a mi leventéink részt vegyenek a munkácsi és felvidéki
A RT A
azár-udvar
<tea..fuiiut u
laton, hogy a Felvidék igaz magyarságot, törhetetlen ragaszkodását és az ottani ,e:,tvérek(\'t megismerjék és tairuljajuk tőlük igaz, hűséges ma-gyáruknak lenni- A Várostól ehhez az áthoz 500 pengő degélyt két. \' 0r\'. Krátky polgármester nemes, nek és szépnek látja Szabó közbejárását, a város ilyen kérést nem js tagadott meg sofcn, azonban a kérés a színész-segélynél nem Időszerű. A testnevelési vezető tegyen erre vonatkozólag megfelelő előterjeszted, akkor a bizottság érdemben tárgyalhat és magáévá teszi mindazzá mit Szabó Gyula mondott-
Papp Oszkár elismeréssel l«szét vitéz Jakabi^yről, tmüvészj tadsf-.Ua« tárói éi annak ;iz átlagon felüli mű-vé-izi teljes!iméjiyeiről- Dr. Gúrtner Antal vára-i tiszliügyész szintén melegen szól a szintársalat érdekébon. A bizottság tudomásul vei te és jóváhagyta a szineszeknek adót; sog^tyt.
Trachoma orvosi megbízatás
A trachomás betegek száma Nagykanizsán és vidékén a tisztiorvos jelentése szerbit nem csökkeni, söt növekedett. Szükség van tehát egy külön trachoma-orvosra, amely a szokásos orvosi ós ellenőrző munkát végzi. A városi tisztiorvos erre az orvosi megbízatásra dr. , K;iáli Nagy Gizella gyakorlóorvost, tracho-ma-specialistát ajánlja. A traehoma-prvos tartozik u polgármester alasi-tására az összes trachoma lieícgeket összeirni, iiyllvántartani, az eselek. röl lendszeros jelenté>t tenni a polgármesternek. A megbízatása egyelőre eg^ évre szól. Díjazása )uv| 50 pengő- "I !
Hangok : Nem lehebié ezt is az államra áthárítani ? | .
Polgármester; Dr. Johann államtitkár az ősszel lejön Nagykanizsára, akkor ezt a kérdést is eléje, terjesztem. |
A bizottság hozzájárul a trachomu-orvös megbízatásához. , t
Uj erdőőri állás szervezése
Dr. Hegyi főjegyző előterjeszti a hetedik városi crdöőri állás megszer vezésének ügyét. Nagykanizsa városnak 3600 hold erdőgazdasága vau-Az erdőörök létszáma hat, de kevés orra a területre, mert ezek sokkal jobban va^mik igéiiybevó\\e, mint a magángazdaságban. Az erdőség három tagban van, közel u városh<jz, tehát az őrzés is nagyobb gondot igényel. A város azonkívül házilag termeli ki a fáját és igy sokkal nagyobb és erösebb munka adódik az, erdöörök szamára /agy hogy |üét aiapibéres erdőszolgát is aűcalmazh ni kell segitségükre. Ezért kivonatos még egy erdőőri állás szervezése, a mely megszünteti az egyik erdöszol gai állást, miután ezek t^yike kerül be erdőőrnek. , j j
Molnár László az erdőségben ta-pasztaltakai teszi szóvá. Saabó Győző a polgármester szociális gondoskodására mutat, rá- , ¦ 1
A.bizottság hozzájárul a javjislat-hoz.
Az uj Dgyesz tiszteletdíja
Di>. Gártner Ajital nagykanizsai ügyvédet, mijit ismej-otes, a főispán kvűrosl tiszti ügyésszé nevezte ki. Miután elődje is havi 100 P tisztelet-dijat élvezett irodai kiadásai fejdezé-é-sie, a biz<Jttság dr. Gflrtner ré-széro is megszavazta a tiszteiéi dijat
A Felvidéken hösj hJÜált hiait vitéz Szabady Béla holttestének hozahoza-tási költségei fedezésére édesapjául téz Szabady Károly segélyt kért a várostó\'. A polgármester 350 pengőt jtt-vaisol. Molnár László kegyeletlfel|
J939. luUua 14.
MINDIG FRISS CL BEFŐTT
befözópor ra
eszelt az eleseti hösrö\' és 100 pengős hozzájárulást Javasol- A bizottság hozzájárul a javaslathoz-
Szalró Gyu\'a • Adja meg\' az Angol -Magyar Bank a még hiányzó 350 pengőt! ; \' I . \'
A számvevők pótlllettnénye
Hemmert Károly számvevőségi főtanácsos, főnök á\'lnmositá.sa előtt évi 1350 P különmunka átalányt élvezett, dr. Mohos József számvevőségi tanácsos, helyetlcsfönök évi 750 P különmunka átalányt. Az államosítás Után mindkettő ezt az illetményt el-vesziletle. Miután miniszteri rendelet módot ad a tisztviselőnek, hogy liégi illetményeit megkaphassa, ia. polgármester javasolta, hogy adasw sók meg mindkét érdemes tlszlvíse-lónekeriégl Illetmény, símelyegyébként is Imj van állítva a költségvetésije. 1 [
Papp Oszkár : Ha az állam nem teszi magáévá, miért akkor az autonómia ?
Krátky polgármester: Embervelen lenne, valamit elvenni, ami volt és amit tecsfllet\'.cl kiérdemellek\'.
Szabó Gyula szerint kevés olyan főszám vevője van ennek az országnak, mint Hemmert Károly. \\
A bizottság egyhangúlag hozzájárul az előterjesztéshez.
A Mária- utcai csatornázás
A Mária utcai vizvezíeték már régen készen van- Most a csatornázásra kerül sor. A terveire} is készültek, a kivitelezéshez 52Öü\\pciigö kell. Megszavazták. A Márti ucta lapkői tehát rövidesen élvezhetik a osaj toraázás előnyeit.
A gyümölcs csomagoló
í Több ldsebb lárgypont let&gyai. láaa után dr. Krátky polgármester bejelenti, hogy a földművelésügyi miniszter az Aisódrjnántuli Mezőgazdasági Kmnara utján 6000 pen. gővel jár"jit hozzá a nngyknnl&fcty gyümölcs-csomagbló .létesítéséhez; A) város ezzel szemben telket, zsindelyt ad és megcsináltatja az odavezető utat. A bízottság egyhangúlag hozzájárul a szolga Itatásokhoz.
Este 8 óra volt, amikor a pénzügyi bizottság ülése véget ért.
I : :• (B. R.)
ZALA? KÖZLÖNY
Ma -még északnyugati szál, fel-hósebb Idö, némely helyen zápor, zivatar, holnap derültebb idó és melegebb.
A Meteorológiai Intését nagykanizsai megtlgyelőallomíS»u Jelentii
HŐménéUet tegnap *"te 9 érakor : +182, ma recarel 182, + délbea +250.
Csapadék 00 %m
70.000 pengős közmunkával
még ebben a hónapban megkezdik a posta légvezetékinek kábel rendszerre való kicserélését — Befejezést nyert a nagykanizsai I. sz. postahivatal modernizálásá-i nak első része
Annakidején beszámoltunk arról, hogy a nagykanizsai I. bz. posla- és lávlrdahlvalal épületén, valamint (Izemén különböző modernizálásokat határozlak el.
örömmel jelenthetjük, hogv ennek a nagyszabású modernizálási terv-nek — amely voltaképpen három részből áli — első fázisa befejezést nyert: a helyiségeket átalakították. Az idehelyezett épitési osztály Irodáit és a mérnök lakását, valamiül a vezető műszerész lakását az eddigi Irodahelyiségekből alakították át. Áttértek azonkivtll a morse-rend szerről a szalag-rendszerre.
Most a modernizálás második részére kerül sor: a telefonhálózafnak, — amely edd\'g a házak lelett húzódik — tOldalalll kábelekre való kicserélésére, műszaki nyelven: a légvezetéses rendszer helyett kábelrendszerre tér\' ál a kanizsai posla. Ez a munka még ebben a hónap-
ban kezdődik, ha a mütanrend-örl bejárás nem talált semmi\' kifogásolni valót a hálózat utvonalain. A bizottságban részt veitek a város, a rendőrség, a posta, vízművek és a villanymü kiküldöttel. A munkák mintegy 70—75.000 pengőbe kerülnek. Az átépítés során kb. száz munkást foglalkoztatnak mintegy öt hónapon át. Az összegnek nagyobbik része munkabér, kisebbik része anyagbeszerzés és a vállalkozói részesedés.
A modernizálási terv harmadik része: a telefonközpont automatizálása teljesen budapesti mintára. Ez a nagyszabású munka, amely hosz-szabb időt vesz igénybe, már csak tavasszal kezdődik meg,
A nagykanizsai posta modernlzási munkál Mándoky József mérnök személyes vezetése és felügyelete alatf történnek.
Két gyermek sebesült meg a zalaegerszegi szeméttelepen történi robbanásnál
Zalaegerszeg, Július 13 A zalaegerszegi seismétteiepen játszolt az clmitll délután\'két kis leány, Spongier Mária és Irénke, egy vasutasnak a gyermekei, Játék közben egy dobozt találtak s azt ki akarták nyitni, liogy megnézzék a tartalmát. A doboz nehezen nyílt s érért egy tégludurá}/-bai kezdték ütögetni, de alig Ütöttek a dobozra, hatalmas robbanás resjj-ketlelte meg a !evegó\\t s utána öt-hal méter magas fekete füstoszlop,vágó-
dolt a magasba. A közelben tartózkodók gyorsan a gyermekek mentésére sietlek, .Mindkettő erősen vérzett, Spengicr Máriának a jobb keze uny-nyira összerouesolődotL hogy kél ujját te.kellett vágni, de u száján és a homlokán ls siilyosan megsérült. A kisebbik leánykát csak Ikorzsolások érlek. A rendőri bizottság luunaro,-sau a helyszínre érkezeti s ott meg^ állapították, bogv\' ü gyermekek ekra. zitos dobóit laldllak és uz robbant feL
52.000 pengő államsegélyt kapott V 12 zalai iskola
A vallás- és közoktatásügyi miniszter a kiskulasi állami Iskola építésére 12.000 P, a raposkal r. k. Iskolának 3000, az alsózsldl r. k, iskolának 12.000. a szilvágyi községi iskolának 12.000, a dióskáli r. k. Iskolának 2.500, a boclöldel r. k. iskolának 5000, a kerkabarabási közs. Iskolának 2.000, a tallándörögdi r. k. Is-
kolának 700, a kisváaárhelyl r. k. Iskolának 1.500, az ormándlaki r. k. iskolának 3,000, a murskereszturl rk. Iskolának 7.500, a nagykutas! közs. Iskolának pedig 3.2O0 P építési, illetve tatarozás! államsegélyt engedélyezett, A kiskulasi áll. ei. iskola részére építési államsegély engedélyezésével egyidejűen az állami elemi Iskola megszervezését Is kimondotta.
Néhány beültetett
gyümölcsös
parcella Nagyrécse-Gáspárhegyen
Jutányos áron és kedvező fizetési feltótelekkel
még kapható.
Felvilágosítást készséggel nyújt a
—i—
II.
Csengery-ut 4. sz. Teltfon: 128. és 20.
Nyáron Is üzemben a pártlroda
Dacára n nyári\'Időszaknak, a- nauel munkának és nyári szabadságoknak, a Magyar íílet Pártja nagykanizsai irodájában nap-nap után folyik a munka a polgárság megsegité-sc erdőkében. ])r. Tliolway Zsigmond kvrü-letvezetöhóz mindennap érkeznek levetek, inegloorosések, kérvények a vidékről, de nines nap, liogy egy-egy polgár síOinéiyescu is ne korCsné fel és ne kémé a MfíP közbenjárását ügyes-bajos dolgaiban, I)r. Tliolway mindenkit meghallgat, átveszi a kérvényeket, intézkedik, vagy Felküldi at
ügyeket [lovtzky János ortiággy Ölési
képviselőnek,
A Magyar f,let Pártjának irodája a nyáron is mindenkinek készséggel áll rendelkezéseié bármilyen ügyben.
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek 9
Frottier törülközők legolcsóbban
Pizsama -anyagok
B$2C
60793
ZALAI KÖZLÖNY
1»8». faggi 14
Városi Mozgó. WALLACE BEERV CsUtartUktől-vasárnaplg.
a világ legnagyobb, utolérhetetlen jellemszlnészének nagy filmje:
i örök csavargó
Partnere a Fiuk városa hőse: Mickey Rooney.
Ahluália híradó.— Előadások kezdeté: hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. A hétköznapi S órai elfiadáa fillére* I — A vasárnapi 3 Arai előadás „Ketten egy Jeggyel" I
Jól beérett
lilHlllIClOf
Hzdénkbo beszállítva mázflánklnt la pengóért vteárolunk
ciak termal Aktől
IWitull Salassili Siesiuvárüsük ímnmn liminiiimm
NwaybanlKsa, Erx««b«t klrélyné.lér 19.
Kirakatokban elhelyezett plakátok hirdetőinek figyelmébe 1
iA Magyar Hirdető Iroda Rt. nagykanizsai kirendeltsége -ezúton IsmcV telten köz.H a t. hirdclőJelckkci, egyesületekkel és kereskedőkkel, liogy Nagykanizsa m. város pulgánnost "re 2O.33Ő/103íf, sz. alatti átiratában meg. állapította, hogy a város hirdetési szabályixndeMéne\'i I. §. d) alpontja szerint a boll kim kálókban közszemléié kiteli mindenféle hirdetés — kivevő az üzlettulajdonos saját üzleteié vonatkozókat — dijüzás alá esik és a Nagykanizsa ni. várossal kötött szerződésben megállapított díjszabás szerint a hirdetés diját a kirakatban való kitétel eltilt, a Magyar Hirdető iroda Kt. Nagykanizsát Kirendeltségé, nél l\'ö ut 5. meg kell fizetni. (:)
A megalkotandó uj föld-reformtörvény
tervezetének i."> nappal a parlamenti tárgyalás etölt a Mezögn/.dusági Kamaráknak véleményadásra való megküldése tárgyában a m, klr. földművelésügyi minisztériumhoz, felterjesztést in-téietl az Alsóduuántuli Mezőgazdasági Kamata jnnius 28-1 közgyűlésének határozata alapján. A kamara közgyűlése fontosnak tartja, liogy a gazda, közönség eme tétkérdést jelentő problémáját illetőleg a kamara közgii/da. sági szakosztálya niegfe\'ellcíi nyilaikóz hasson és hogy annak tüzetes megtárgyalására elég IdŐ álljon rendelkc. zósére és erősen reméli, l»gy a föld-muÁelésügyl kormányzat e/t a kéiel-ruet indokoltnak tartja és a véleniínyf. adás lehetőségét a kamaráknak a jövőben minden a niezo^azdaságot érintő kérdésien biztosítja.
Á. cigányok lótarlúsának --y megvonása
illetők^ a cigányok lótaftáfcára vonatkozó i errici kezeseknek az illetékes ha. tóságok állal való szigorú alkalmazása tekintetében is erélyes és végleges intézkedéseket kér !i\' Alsödunánlull Me. zöga/dasági Kamara a földmüvelés-Ügyl ininis/.téiiiimlioz intézett felterjesztésébe il,
Termény betakarítás után ne maradjon egyetlen gazda sem biztosítás nélkül
Fillérekért biztosíthatja Összes épületeit, terményeit, állatállományát és gazdasági eszközeit átalány biztosítás keretében
Nincsen borzalmasabb esemény, mint amikor falu helyen aratási idolon a férfiak, asszonyok kiút vannak ó földeken a legnagyobb munkában és
egyszerre csak leheverik u harangokat. Hozza a szél ilyenkor u szaggatót! segély kiáltást és percek alatt, mielőtt felocsúdnának áz em berek a rémülettől, már száll az ég felé u hatalmas füst. Hiába hagyják ott az aratást, rohannak haza oltani a tü-el, mire beérnek/, már i.omesak a kigyulladt ház ég, hanem a kánikulai hőségben terjed a tűz, mintha csak lába volna.
Egyik ház a másik után lesz a tűz
martaléka. Néha kis gyermekek vigyázatlan ját.
szadosása idézi elő a szerencsétlen*\'
SégBt, máskor villámcsapás okozta a tüzel és
ebben az esztendőién tömegesen fordultak elő tüzkáreselek, nme-Ivet villámcsapás okozem és óriási vagyonuk váltak u láng martaié., kává
és eíek között sajnos még mindig számtalan olyan érték pusztult ol tüzeset folytán, amely biztosítva nem volt.
Sokszor u\'t hiszi a gazda, hogy liu cseréppel fedte az épületeit, már ninesen szüksége bUtositásra és csak a tűzkárnál látja, hogy még menthetetlenebb igy «/, épülete, mert az átforrósodott cserép pot-togzík és nem tudnak hozzáférni uz oltással,
A villáracsapás nem igen nézi, hogy milyen tetővel van fedve az. épület. Hiszen egymás után égtek to a folyó évien villámcsapás folytán csere! e.i épületek, istállók, amelyekben a mar.
haáliomány is bénnpusttuU, A cseréptető csak arra jő, hogy a gazda olcsóbb dij mellett biztosíthat,
mert hiszen az Ilyen épftlelekuek a biztosítási dija alig néhány íillério keiül. Igazán nem lehet áldozatnak )ie\\«zni a/t a i sekély öss.e^et, melyéri a gazda nemcsak épületeit, h \'nem összes gazdasági eszközeit és állatállományát, valamiül terményeit a tűzkár elten biztosíthatja,
Kire való a biztosító intézetek állal bevezetett átalánybiztositás.
Ezt kell a gazdatúrsad"lommik igénybe unni, nem pedig az, asztag.
biztosítást. Hiszen
mnjdr.em azért a* ősszegért, a mellyel csak az asz tagját egy pár hónapra biztosítja, már átalány keretében biztosíthatja épületeit, összes terményeit és állatállományát, valamint gazdasági eszközeit is tűzkár ollen. Magyarországon sok millióra mg az. a kár, amelyet a gazdatársadalom sieüved
azáltal, Iwgy nem veszi kellőleg igénybe a biztositásnak ezt a kiváló j formáját, amelyet az átalánybiztositás nyújt Ez peüg oemosak egye.ok\'uck a kára, Itanem
nemzetgazdasági szempontból is óriási veszteség.
Ezért van az, hogy egyes országokban kötelezik a gazdákat az ilyen biztosításra.
De hányszor találkozunk kóuyörado-mányi gyűjtőkkel, akik a tűzkár r/oly. tán. tönkuonunt falvak felsegélyezésére gyűjtenek, holott egy kis gondossági-gid a tönk nemen és löl mentheti meg magát a gazda, aki előreláthatólag minden néven nevezendő épületéit, terményeit, ingóságalt és állatállományát átalány bíz Mii ás keretében biztosítja.
Mog kíl tanulni a magyar gazdának", liogy ne a maga kárán ta. uu\'yon, hanem tanuljon azoknak v \'sokaknak a kárán, akiket sokszor a tönk szélére juttatott egy. egy tűzkár csel. Az álaláuybizlosi-tásnál a (örmények már akkor biz. tositva vannak, amikor a kaszát belevágták a termésbe, mlg az úgynevezett asttagbtztosltásnál csak akkor kezdődik a biztositá-s, amikor azt összeraktilk és megszűnik a biztosítás, amely pillanatban a cséplés megtörtént, hol-otl bieg a magtárban is eléri a tüzkatasztrófa a terményeket, különösen nálunk, fthol nagyon sok helyen még padlásra rakják u
készleteket. Akiknek nincs tűzbiztosítása, azok Sürgősen keressék u biztosítási kéj)-vííolőkkel az összeköttetést, leltelöl-g általános biztosításra kérjenek ajánlatot és inog fognak győződni arról, hogy azt a csekély összegei, amelybe az. átalánybiztositás részükre kerül, megéri már csak azért is, mert a Jól kőtótl átalány biztosítás cse-tén nyugodton hajthatják álomra fejüket. (:)
K«r MEGÉRKEZETT ~VM
a vitamindús szicíliai gyOmOlcibSI Készüli ulrp
NARANCS - CITROM iiben
I üveg 3B fillér.
Egyed arusllla:
•TEUTSCH GUSZTÁV fűszer- és csemegekereskedéoében.
Csütörtök
BUDAPEST 1.
17 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 17.10 Felolvasás. — 17.10 Hanglemezek. — 18 Beszélgetés Kuhii Sándor helsinki olimpiai attasénkkal.
— 18.48 Halász Gyula előadása, — 111.15 Hirek. — ii).2:> llosvay ének. együttes. — 10.55 Schalkház Lipót IVtöfí- és Ady-\\erseket szaval. — 20.15 A Budapesti Hangverseny Zenekar. — 21 Külügyi negyedóra. — 21.40 HtVfljf, Időjárások-illés. — 21.50 Hrrck szio. vák és magyar-orosz nyelven, —- 22 SiegedI tiniö (zongora), Dömötör Tibor (hegedül), Friss Antul (gordonka) luirmus. — 23 Kurina Siuii cigányzenekara, — 0.05 Hírek. BUDAPEST II,
11) Hang\'emczck. — 19.35 Firbás Nándor előadása. — 20 Hírek. — 20.10 Hhek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 20.20 Felolvasás. _ 20.45 Tánclemczek. — 21.45 Idöjárásje\'entés.
BfiCS-
10 Dobrindt zenekar. — 18 Mozart; Vonósötös. — 18.50 Karintiai dalok.
— 20.15 Saarbrückeu zenés estje. — 20,:t0 A cseh fiUuirmonikusok ós a prágai rádiózenekar a prágai Neimeti Színházból. — 22.30 Stuttgart.
zellős férfiingek
P 2\'95-töi
SZOMOLÁNY1NÁL
Péntek
SUDAPKST h
0.15 Torna. — Utána lianglemezek. ~ 10 Hhek. — 10.20 Felolvasás. — 1 10.45 Felolvasás. — 12.10 Lakatos Gyula és Lakatos Vince cigányzenekara. - 12.40 Hitek. - 13.20 Időjelzés, időjárásaiéntés. — 13.30 Ors.á-gos I\'ostászenekar. — 14.30 Hirek. —
— 14.45 A rádió műsorának ismertetése. — lő Arrolyamhtrek. — 10.15 Diákfélóra. — 18.45 Időjelzés, lűrek.
17 Hírek szlovák és magyar-orosz, nyelven. — 17.10 líalcczky Bertalan magyar-orosz nyelvű előadása. — 17.40 Veress Károly cigányzenekara. — 18.10 Sportközlcinények\'. — 18.45 Felolvasás. — 10.15 Hírek. — 19.25 Jakab Torka zenekara. — 20.10 .Bálványos vára, Székely történelmi színmű 5 részben. — 21.40 Hírek, idöjárásjc-lentés, — 21.50 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven- — 22 Operaházi zenekar, — 23 Tánclemcek, — 0.05 Hűek.
BUDAPEST H#
18.45 Hanglemezek. — 20 Hirek.
— 20-10 Hirek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 20.20 Jakab Terka zenekara. — 20,50 Dj*. Szilád; Zoltán előadása, — 21.20 Operaházi zenekar, -i 21.55 Időjárás jelentés.
HllCS,
1
IŰ Danzig icnéje. _ 18 Tarka hang-képek zenével. — 18.45 A német föld dalban, zenében. — 20.15 K^elt résztetek operettekl>ől. — 22.30 Pintér Margit zongorázik.
Ite Julius U
— (P. Clrfuut Vlktorln búcsúztatása)
A távozó plébános-házföiiök bncsnz-latására - - az idő rendkívüli rövidsége miatt —i c/utüii hivja müg ne egyház, lió/síg vezetősége a/, «ivházkozség képviselőtestületének tagjait, a vallásos os hilbuzgalmi egyesületével, a ka. tolikus hncket holnap, pin leken dél-utiin 0 órám a feliért* re mbc. \' (•)
— (A toloncház a] gondnoka)
DT./FonyÖ Miklós, a\'\'Budapestről Nagykanizsára helye/ctt rendőrségi sziínítiszl le\'l a nagykanizsai rendőr-sép/ tolouehéz (internálótábor) uj gónü noka, aki a tegnapi n ippal ét is vette idvatahit.
— (Ksolgablrök találkozása Keszthelyen)
Zata vármegye aljegyzői és stolga-Ural az ország össze* vármegyéiben működő kortársaikat meghívták Keszthelyié, ahol augusztus 5-én közös \\a. esoViU és ismerkedő estét tendcin\'k n Hullám szállóban.
— (Szombaton két órakor zárnak a vaskereskedők)
A nagykanizsai vuskereskedők •IhS-tározlák, liogy juÜus lö-étől nugusitus ]l)-ig szómba ton kéut üzleteiket déli két órakor zárják, felkérik tehát a kózóiv-séget, liogy vásárlásait legkésőbb szombat délelőtt eszközölje, mert az üzletek szombat déü 2 óratói hétfő leggelífl egyfolytában zárva Icsijiok. (i)
~ (A Zrínyi utca zajtalan(táeára)
illetve asz foltozás Ara vonatkozó ké-lelmct -— amiről lapunk egyik legutóbbi számában megemlékeztünk — Hnrasztos Ferenc posta és távirdai telögye\'ő, az t. sz. postahivatal főnöke és Máudoky József postamérnök, az épilési osztály .kanizsai kiicnileltséV
gének vezetője ma délelőtt beterjesú-
tellék szóbelileg is dr, Krátky István polgármesternek, miután clőzö.c^ !rás-Mileg is Ijc terjesztet lék a kérelmei n város képviselőtestületéhez, Dr. Krátky
polgármester a legnagyobb előzékenységgel fogadia a postahivatal vezető* ségét és kijeién lei te, hogy a kérelmit teljesen magáévá teszi. Az 1. sz. posla és lávirdahivatal kérelme annyira szolgálja Nagykanizsa város közönségének
érdekeit, hogy annak teljesítése nem leliet vitás. Ügy tudjuk, hogy az ügy legközelebb má.c a bizottságok cié keri)l. ;
— (A Balaton szépségéért)
iAz Országos Természetvédelmi Tunees legutóbbi ülésén eUiatározUi, hogy a bnlutoukörnycki he-4&?tWU^ gyeket úgynevezett te. ^7 restos bányászassa!
"^i/^T^y megmentik az őket ei.
esufitö kóbanyászástél. líz a kérdés különösön Idegenforgalom szempontjából Igen fontos. Már többször akarták vedelt területé nyilvánítani ezt a\'vidéket, de üxlcil szempouV bél nem lelvctett, mert ez a vidék U.bbszáz bányásznak ad kenyeret a , a bánya IcAUilásával sztrájk töri ki, A bányászok követeléséi méltányolta a Tanács, hisz a bányászok mcgéllie. téséről voll szó, czérl inosl teraszos bányászassa! próbálják inegttlCntclÜ a termeszei szépségéi,
— HixiftMXMtyok, i.i\'in kc-rtll pénzbe! A dr. Oetkorcég Ingyen kUtdl önöknek színes rooeptkönyvónek uj kiállását.
— (Baleset tópatkolás kOzben)
Hegedűs János aUófakospusztai gaz- . dasági cteléd lovat patkoHatott a rnlu \' kovái sniühelyél)eu. Patkolás közben al Jő inegvadu-t és ugy a fallioz szórt- 1 totta HegedOst, l»gy a kulcs-csontja eltöröli. A zalaegerszegi kórházba szál- ; JitoUák,
2ALAJ közlöny
cm
BUTDlQvizii
Nagy választék! Olcsó árak !
Borzalmas szerencsétlenség Sevillában
Égő repülőgép zuhant egy vegyészei! gyárra — s nincs víz
Az \'utasszállító repülőgép valamennyi utasa azonnal szörnyethal!, hogy hányan voltak a gépben, pontosan még nem tudják. A gyárban is nagy pusztítást végzeit a robbanájji és a tüz, az oltási munkálatok foly: nak, de a vízhiány .endkivül meg-nehezíti a tüz megfékezését.
; Sevilla, július 13 Sevillában ma dé\'elölt borzalmas iepülöszerCnesetlenség történt- A| sevillai légi kikötő közelében közvetlen indulás után kigyulladt és lezuhant egy ntasszáHi;ó icpülögép. Az égő lepülögép egy /vegyészeti gyárm e ett. A gyár meggyjlkidl és a tüz nagy robbuiá.t idézeti elő- j
A Japánnal való együttműködés leszöge-zését követeli Angliától Tokió a szombati tárgyalásokon
Tokió, Július 13
A japán kormány icndkivüli minisztertanácsot tartolt és azon kétórás meg Leszélés után döntöttek ai angol—-ja. pán tárgyalásokon tanúsítandó japán álláspontról, A határozatot most a mikádó elé terjesztik,
¦Ariin japán külügyminiszter később magához hivatiu az angol nagykövetet, akivel a licucíni kérdésekről la. nácskozik, Ha az előzetes megbeizélé-sök sikerrel járnak, Szombat in megkezdődnek a végleL»i tárgyalások,
Ilir szerint az alapvető Japán kö. vcielések a köxclkczők:
Anglia hagyjon Tol a japáncUeues és CsangkaifCkt t támogató politikájával, v
Anglia működjék együtt Japánnal Tiencinben a gazdasági, politikai és
rendfenntartási kenlc.sekl.an.
A tárgyalások során határozott le. szögc\'-ést köveiéinek Anglia szándékairól,
Kiújultak a japán-orosz határharcok
i Tokió, július 13 Szerdán újból kiújullak a szovjetorosz határhflrúok. Egy kétszáz csa-takoéslból álló mongol-szovjet hn-cí-raj támadást intézőit a Japán-mandL zsu csapatok ellen és át akart kelni a Kain folyón. A jíipáu-nrandzsu csapatok azonbui sikeresen clleintáil/i tak és visszaszorították a támadókat a folyó túlsó partjára..
Terményeit tűzkárellen átalány biztosítás keretében biztosítsa
Éveken át székszorulásban szenvedő egyének gyakran meglepő rövid Idő alitt rendbelönuck, lm reggelenként felkeléskor és esetleg csto lefekvés clötl is egy-egy félpohár te .mcizehs .Ferenc jozael" kcBertiviiet isznak. Kérdezze meg orvos\'tl
— (Épül az egerszegi kórház)
A zalaegerszegi körházépitkezések már javában folynak. A főépület mellé nj szárnyat építettek s ide a műtöket ambuláns rendelőket helyezik el, .Az nj fcrtőzöosztály lelje>e i önálló épü-jJct, 11 szobából áll ós tH) ágyat 1*%*?*-íiek el benne. Az építkezések már be. rejezés elölt állnak s néhány hét múlva átadják a lendeltelesüknek.
— Teklatu attg a Kopsteln Bútoráruház állandó butorklAlUtasát ízléses éa oIcíó bútorokat kedvező llzotéal feltétetekkel vásárolhat
NaptArt Július 14. péntek. Rom. kat. Bonavent Protestáns Eőrs. — Izrael. Thamusz hó 27.
Gőzfürdő nyitva reggel S órától este fl óráig (móí.í\'.í, sxerds, póntak délután kedden egész nsp nőknek}.
A szenátus, a semlegesség és a nyaralás
* Newyork, julius 13
ltoofewelt rövideden ujabb lépést lesz B senileyOiségi törvény érdekében. Valószín üteg rádlőnyllatko tatot vagy üzenetet mond, de lehetséges, hogy a nyári szünetet is ellialasitatja addig, míg a szenátus meg nem szavazza a javaslatot.
Északlrország miniszterelnöke Anglia mellett
London, július 13 Bszakirország miniszterelnöke nagy licszédel mondott, amelyben kijeién, lelte, hogy a i)c Vnlera* á\'tnl észajc Írország Ím?kebele\'ésére vonatkozó nján Int arcátlan, mert ir tőrlénelmi nom1-zetről beszél, amely nincs is. Rszak. Írország törlictellenül kitart Anglia mellcll és akár Imrcok ániu is megakadályozza, liogy 1,\'lster házairól le. tegyék az angol lobogót.
Hatóságilag engedélyeseit
„Okultus" mester,
a kő/hhd, országllag ismeri
grafológus
érkezett Nagykanizsára néhány napn. Tá|ékozlat|a önt mulljéról. Jelen helyzetéről és jUvö sorsirAl.
Síelni kell, mert Nagykanizsán csak e hő 20-Alg (csütörtök
estig) lesz Fogad: jejjgol R-tól otte 9-lg. Telahi-ul 7.
HllülJIl!
20°/o-ofl kedvezményes
WJllí,
melynek ellenében a s. » \'-i • • 7. ssám alatt működó .trafotógus 20°M-o« kedvezményt nyújt.
35?1
ZALAI KÖZLÖNY
1939. hillus 14.
MeginduBf«k a lengyel-német tárgyalások?
London, július 13 Chamberlain legutolsó nyilatkozata után megbeszélést kivan \'folytatni Né-metorszá"3al Daniig jogi álláspontján járói. Nem liajlandó azonban ugy tárgyalni, hogy fegyveres erővel álljon szemben.
Varsóba" Őrömmel üdvözölték ezt, A lengyelek készek arra, hogy kivonják a népszövetségi főbiztost a városból, ha garanciát kapnak nrra, hogy tiszteletben tartják Daniig jogalt.
A lengyelek már tárgyalnak a németek kel.
Az oláhok Ismét embertelen módon sanyargatják a magyarságot
t : LŐkÖsháza, július 13
Sok román katonaszökevéy :neircJ küit át magyar terültre. Sok köztük a magyar, aromán, adobWcfz>nÍ bulgár. A menekültek borzalmas dolgokat mondának el arról, hogyan sanyargatják az oláhok á magyar őslakosságot. K.muszemvunkára viszik Őket, 5 napi élelmet kell magukkal ¦vinniük és ha ez elfogy, alig kápt-j nak már valamit enni. A magyarság vegzálásn kibírhatatlan, rjgy hogy az üldözött magyarok elkescredésö rendkívül nagy- ->
Azt hiszik, hogy Oláhország rövidesen Csehország sorsára fog jutni-
Kidolgozás alatt a kormány további szociális alkotásat
l V Budapest, július 13
A Ház rövid nyári szünete alatt aa egyes nünisztériumokban lázas munJ ka folyik. A rendeletek, javaslatok egész sora van most kidolgozás alatt. így elsősorban szociális természetűek, főleg a földművelő lakosság és ipari munkásság jobbhely zet teremtésére Irányulnak. ; . ¦
Mussolini meghívta Rómába
Francot
San Sebasttou, jVjUus 13 Ciano olasz külügyminiszter két;
óttl hosszáígi tartott tárgyalá-H
íjtán, melyet Fnuicovnl folytatott, át adta Mussolini meghívását. A Duce szeptemberre meghívta Rómába, ;
Szoros fcuigár-jugosziáv gazdasági kapcsolat
London, július 13 - Szófiai hűek szerint bolgár körök sokat Le-szélnek u bulgár - -szerb gazdasági kapcsolat kimélyitéséről, nme. Ij-ek a két ország gazdasági helyzetét u nagyhatalmakkal szemben megerősu tanék és aláuimasztflnnk.
Jilsuliu,b{iblpbass!"
özv. Gulyás Károlyné sz. Xudlch Paula ugy a maga, mint gyermekei, menye, veje, unokái, valamint az egész rokonság nevétlen a Mindenható magas rendelésében alázalos lélekkel megnyugodva jelenti, hogy (orron szeretelt drága |ó (érje, a legjobb édesapa, após, nagyapa, Illetve rokon
Gulyás Károly
nyua. famoadaayvaaalo, m koronás Magyar árdamkaraaat éa ¦ porosa ártfamraaá imlajdonoaa
áldásos éleiének 73-lk, boldog házasságának 50-ik évében rövid szenvedés után folyó hó 13-án reggel 6 órakor vlBszsadta jóságos le\'két Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 14-én d. u. Vi6 órakor helyezzük örök nyugalomra a róm. kath. lemetó halottasházából a sírkertben lévő családi sírboltba.
Az engesztelő szentmise-áldozatot folyó hó 15-én d, e. 9 órakor a szenlferencrcndlek plébánia templomában mulatjuk be a Mindenhalónak. — Nagykanizsa, 1939. július hó 13.
Jóságos, nemes lelked örökké velünk maradi
Hódosl Káiolyoé sz. Gulyái Hariit, Gatya. Géza gyermekei, Gnlyi. GtUmi sz. Jávor Hona menye, Hódost Károly veje. Hódost Margit, Gulya. Káról? o. lulto unokát és a gyászoló Kudlcli, HaxaagoKO 4. Polyao*. csa\'ádok.
NotorwezetSk figyelmébe! f
Vezetői Igazolványok kicseréléséhez szükséges fényképe- |
kat az előirt méretben oloaón és gvopaan készítek, |
VASTAGH BÉLA fényképész, Nagykanizsa I
PüIoíuos hÉztnrtfisl készülék
mindenkinek Mine! szerez!
Teakannák Vasalók
Kenyérpirítók.
Gyorafózeok
KAwefoxök
íróasztali lámpák Hangiilatlámpák Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló lámpák
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÖLGYI-nél
Sugár-uí 2. Hn
személykocsik árai:
kéaspéasár
Adler Junior Roadster Adler Junior Coach . . Adler 2 lit. Sedan . . Adler 27, lit. Sedan .
P 3640 P 3680 „ 3880 „ 3930 „5410 „ 5480 „7180 „ 7280
18 hóig terjedő részleifizetési kedvezmény.
Díjtalan bemutatás a körzetképviseletnél: \' ¦
SZABÓ ANTAL sportüzlete
Nagykanizsa, Fö-ul S.
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KttzIBny mamdajábaai
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Pk. 885671936. 1936V458. vígr. tz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Balázs Zilgmond nagykanlzul ügy. véd lírára 113 P léke is tobb követelés járulékai ereiéig a nagykanizsai klr. já-ráiblróilg I03S évi 299(1 aisma végzésével clicnilell kielégítési végreh.llái folytán végrehalUst aienvedölél 1936. évi ol-16btr Ii6 27-in lefoglalt 9600 P-re becsült ingóságokra a nagysanlzial klr. Já-ráiblróiág fenti azámu végzésével as érveié, elrendeltetvén, annak végr. srenv. lakásán, Pstréte él Fei.lrojk községben az ur.dalomhan Igcodé megtartására határ. Idólll 1939. évi Jullua hó 19. napiának <l. n. !t érája tuiellk kl, amikor • bíróilag lefoglalt iiarvairauba-. setéa- éa csikó-állomány s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Igéiének kéTipénillzotes mellett, esetleg becsáton alul Is, el fogom m,nl.
Nigykanlzsa, 1939. évi június hé 5 én.
Elek Láixló | »10 klr. blr. vífcídi.Jló. mint blrúiigi klkQldBII.
CfcSJDiídsjjot
oattamoz&m szátaküzhalik
»<%a^>aayVtfa>aa^t>»\\aW>^
APRÓHIRDETÉSEK
ftjíióhli.ltti. dili vaiámap ét onnaunap 10 níln •0 filler, minden további sió 0 llllír, holkOjnep 10 siólfj 60 miét, mlndan loribbl u& 4 Hilar.
ADÁS VÉTEL
200—250 köbcentis, jó állapotban levő motorkerékpárt vennék. Boron gép* műhelye, Eiznábet-tét 18. 1935
_K0l^NFÉLL
Hotor vesétek tlgpalmábo I Vezetői Igazolványok kicatrcléiéhci uflksé-aes fényképükéi ai előirt méielben olcsón és gyorsan késx\'tek. Vastagh Béla, fényképen, NigyluinliM.
Hewh.ro kényelmei ctukott auté kirándulásra megfcnüiltittö.: Knufman Manó. Teleion: 222. 1552
Modern, szép mintákkal •eefcefeeMeS
olcsón Hocknun siobaíettő- és mázoló-meeterrel csináltasson. Rlkócii-u. 54.
— BsUfkUUiuUnQka, tekintse meg minden vételkénytzer nőikül. Kopsteln bntorártihá-8.
i\'.tlLftl KÖZLÖNY politikai napilap.
Kiadja: „Kttigardisáelrl.T. NatjyVanliia". Felelős kiadó. Zalai Karely. Nyomatott i a „Köigaidaság! R. T. NagykanUia"
nyomdájában Nagy kan lista. (Nyomdáért teleti Zalai Karoly.)
79a Bv!o!«aa 15S. tiara
NagfkmnUsa, 1*11«« 15. szombat
Ara 12 >U1.
ZALAI KÖZLÖNY
és IdaJÖMtvalal: Fövi 5, axaak
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési ars: egy hóra B pengő 40 fillir. Szerkesztőségi éa kladóhivaUU teídoni 7& a*.
IMltríDY imu\\ volt miniszterelnök soproni nyaralása közben torokgyulladást kapott. Pár napja fekszik.
GYERMEKlttRALIZIS ntötle .fel a fejét Dcbreienken. Eddig két halálos áldozata van. A hatóságok szigorúan zár alá vették a veszélyeztetett területet.
HOHTHY ISTVÁN miniszteri tanácsos másik rágnhnii7/iját, Mró Urfly István jogliaUgalót is clilólték. A fl heti fogház végnelm>li.sát u bíróság íl évi próbaidőre felfüggesztette.
FINNORSZÁG minisztere In ókét, uki crdőrnéniöki egyetemi tanár, n József nádor műegyetem díszdoktorává választották a finn—magyar művelődési kapcsolat khnélyitéséért végzett munkásságáért
UÖl\'SZTtATAS kó/boii mcgriiglJ a.ló Somogy László 13 é\\cs Ssegedi fin fejét, eszméletlenül a Tiszába fordult, Ixjlt! lulladt
24 NÉMET ÚJSÁGÍRÓ magyarországi látogatása során ina Debreceni* s a Ho^tobágyrn látogattak cl, majd tovább utaztak Kárpátaljára.
KÉNYSZERMUNKÁIVÁ hiircc-lják a románok a Iiatármcnü magyar lakosságot A kosztjuk oly silány, hogy teljesen kióltezve sorra álsxöknOk íi a natánon nemcsak u magyarok, hanem 0 bolgár lakosok is_ i ÁTVÁGTA A TORKÁT és a két karján is felvágta az,crckel Kánya Árun-ka 30 é\\os tüdőbeteg nő az egyik pesti kórházhnn. Mire felfedo/ték, már halott volt.
722 EZER OLASZ PÉRPI szolgál Jelenleg az olasz fasiszta milícia köretében, a legújabb kiadóit hivatalos jelentés szerint.
A SZENTATYA ina utazik több hónapi nyaiű\'iísni O\'slclg.indoiruba, de « nyári szabadsága alatt i* állandó fogadások lesznek nála.
KIN A volt prágai követét Kinn bu-k;ue4i követévé nevezte ki, Lianglooii uz ulhö kínai követ Romániában.
WASHINGTON papol fcunciusa Rómába érkezeti. Meg nem erósih\'lt hír s/eriut Rooscwelt Xucjietét vitle n Szentatyának, atn«lyl>cn arra kéri Hoosewéit a papái, hogy foTy lássa békcakclóját.
FRANCO kijelentette egy portugál újságírónak, Jiogy szerint^ nem tesz háború, inert nines olyan kérdés, amit tárgyalóasztalnál meg n«\'lehelne oldani, do ha mégis sor kend rá, ükkor Spanyolország szigorúan scmls. ges marad. Nekik most Bpitcní keU, nem émek rá háboiuskodni, l NEM IvEHET BJZiNl B szovjet szándékok becsületességében — írják ke-tíorö liangon nz angol ki[>ok,
ÖT RV1 BÖRTÖNRE itéUék, mert a vatikáni rádió -linziig Inieit hallgatta egy moszkvai ember; A Szovjetunió területén tilos a vatikáni rádió műsorának a l»Ugulása,
Franco tábornok Róma után Berlinbe is ellátogat
Clano spanyolországi látogatása végig diadalul
> . \\ San Selxa.stian, Július U Spanyolországban továbbra is lelkes ünnepségek közben folytatja körútját Ctano gróf olasz külügyminiszter. Tegap résztvett Madridban a polgárháborúban ele\'Ctt nemzeti repülők emlékeié rendezett ünnepségen, majd cirkálóm szállt és San
Sebastlanb-.t utazott.
San Sel>astl inban Frbnco tábornok díszvacsorát adott tiszteletére. E vacsorán Ciauo gróf Mussolini nevelten meghívta Francot Rómába. A meghívást\'Franco et ls fog&dta, dc az olaszországi \'utazás időpontját még nem közölték. !
: Berlin, július 11 A német sajtó éiieafdése szeret franco tábornokot Hitler kancellár már korábban meghívta "Németországba. Franco római lAtjogtitása után BerUul* is ellátogat.
Anglia hallandó 75.000 isidét befogadni Palesitinába*
de már annyian beszöktek, hogy 1940-ig betelt a beutazási létszám
London, július 11 MacDiinald angol jgyaj mitügyl ml-niszler az angol alsóiiázban nagy l«szédet mondott és kijelentette, h^igy az angol kormány hajlandó 1944 áprl\'háig 75-000 európai zMdó ineneküitnekengedélyt adnipalc.vztl-niai Ijeváiidorlá-m. Az angol korJ mány főképp azért szánta rá magát ene, hogy elősegítse u kŐZjép^iróp4U
menekültek letelepedhet.
Hang \'ulyozla azonban e miniszter, h így állandóan jugy záiaban cseni ptfszlk Iki a zsidcdJal Pa^sittnaM engedély nélkül és ezzel kljátszjáki a bevándnriái törvényt. Főképp lengyelországi és romániai z.-idók ju-totlak l>e az utóbbi Időben nagy »zánibaii jogosulatlanul Palesztináét ba. E Jogosulatlan bevándorlók már
Is oly nagy számban vannak, hogy 1910 márciusáig kimerítették a be-vándoHá i létszámot, eddig tehát be utazái engedélyeket nem ls ad. nuk ki. (
1910 után h csak az esetben adnak ki jjabb be\\ándorlási engedélyt, ha addig a iKJcempészi\'tt z-idók száma nem szapoixidik el t álságosán* .*
jyijxaa-mxrűwxru-u-l v.~ji.\\ v,xwu-jiAirina^\'inrn"."i*i "r~"n"i— t*":,"*i;*""*\'TT"*V1"
60 millió fontra emelte fel Anglia a kiviteli hitelt
Bulgária és Jugoszlávia ls kaphat kölcsönt, ha teljesitik az angol feltételedet
! London, július II Beavatott politikai körökben agy értesülnek, higy az »ngol kormány felemeli a kiviteli hitel jelenlegi öwfi szegét. A felemelt hilel 60 millió font Icaz és ebből Bulgária és Jugo-
szlávia Is i-észesülhet- Természfptc^ sen e két állam csak az esetben kap az angol fontukból, ha előzőleg tel. jc-iti az angol kormány bizonyos feltételeit.
Őszre halasztják a moszkvai tárgyalások folytatását
Paris, július li A déli lapok ugy tudják, hogy Molotov néhány nap múlva többhe;es pihenésié utazik. Ezjol kapcsolatban a lapok megjegyzik, h >gy a moszk^ vai tárgyalásokat a lehelő \'eggyar. Öabban be kell fejezni, hicsak nem akarják őszre elh-ihisztanl, amikor la mindent elölről kellene kezdeni-
Török kikötő — angol hajóknak
Szmlrna, jjlíus 1 í Szmlrna közelében Cssezna kikö-Szmirna "közelében Oezna klkö-\' tő\\^ építik ki, E kikötőt háború e e-ttSu az angol b<dihajók használhatják
támpontnuk-
A kikötőtől délre ezenkívül -természetesen szintén angol pénzből -a partvidéken 201) kilométer Jv»szan ei"őditniény-lánc épül.
Behívtak 30000 angol újoncot
London, július li Mint isineietes, Anglia elrefldcliO
a húszévesek katonai kötelezetisé.
gét. Az első behívások most "történ.
tek meg. összesen 30.000 húszéves
uj\'Micot hívtak 1«. A nagygyakori dókon n haderő 130
egy-égc vesz részt, Asszcsen 801*00
főnyi legény \'éggel. A nagygyakorla-V
tokon azonklvü\' résztvesz a légi és a tengeri haderő 150-OOt) fővel, valamint a niilici ták 80000-en.
tiagy tüntetés Tokióban az angol követség előtt y
| Tokió, J\'jlius 11 Csütörtökön itt nagy tttntetéa volt az angol kövebég előtt, ahol mintegy 16000 főnyi tömeg jelent meg és azt követellek a japán kormány* tój, hogy heniiniféle engedményt ne* tegyen Angliának. Vasárnapra nagyobb tüntetési várnak Ismét.
A gabona-értékesítés a minisztertanács előtt
(Budapest, július 11
\'A kormány ma délelőtt miniszter tanácsot tarlóit, amelyen töbfjek kőzött a gabenaertékssltéssel foglnikoft lak, A kormány minden iiilézkudé^l megtett, Ivogy a uiaKyar gazda n kclló Otienérl^ket kaobassa g»bouájáérlf
2 Aj. AI kOZLÖNV_
•tei 1u
ellős férfiingek
P 2\'95-UÜ
SZOMOLÁNYINÁL
Péntek
HUUAJPB3T 1.
17 Hinek szlovák és mugyar-orost nyelven. — 17.10 Baleczky DOTtaUin niagyar-oros/. nyelvű előadása. — 17.40 Veress Károly cigány zenekara. — 18.10 SiKiiIkflzioiiiénvek. — 18.15 Felolvasás, - 19.15 Hírek. - líi.üö \'Jakab ¦rerko. zenekara, — 20.10 (Bálványos vára.. Székely történelmi síinmíi ő részben. - 21.10 Hírek, időjárás jc-lentés, - 21.50 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 22 Operaházi zenekar, — 23 Tandemetek. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST iu
18.-15 Hanglemezek, — 20 Hirek. — 20,10 Hirek szlovák és magyar, orosz nyelven. - 20.20 Jakab Tcrka zenekara. — 20.50 l)r. Szilády Zoltán előadása. — 21.20 Operatuúi zene. kar; _ 21.55 Időjárásjeleutés.
BSCS.
Hl Danzig zenéje. ¦
18 Tarka hang-
képek zenéve!. — 18.43 A német főid dalban, zenében. — 20.15 Kedvelt részletek opeiettekböl. — 22,30 Pintér Margit zongorázik,
Szombat
BUDAPEST Í
0.45 Torna. ~ Utána Ivauglcmezck — 10 Ilinek. — 10.20 Felolvasás. — 10,43 Mit nézzünk mogi — 12.10 Eu-gen Ste|>at bolaluika-zenckani. — 12.10 Hirek, — 13,20 időjelzés, idöjárásjelentés. — 13.30 Hanglemezek. — 14.30 Ilinek, — 14.45 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Árfolyam hi iek. — 10.15 Harsányl Gizi, Théo Mária és Dévényi Gyuri mesélnek. — 16.45 Időjelzés, hirek,
17 Hirek szlovák és tnagyar-oroSz nyelven. — 17.10 Csiszár Béla előadása. — 17.40 A 2, honvéd gyalogezred Miioküra. — 18.25 JJIscIíiís Tibor előadása. — 18.50 lz«belle Norval zongorázik. - 10.15 Hirek, — 19.25 finekel Fazekas Mária és Kubányi (ly., kiséri Farkas Jenő cigány zenekara. — 20.25 Táray Ferenc \\ierscket mond. — 21.05 Tánetemezck. — 21,10 Hirek, idíSjárásjclcntés. ¦- 21.50 Hirek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 22.30 Budapesti Hangverseny Zenekar, — 0.05 Ilinek. >
BUDAPEST IL
18,50 Mezőgazdasági félóra. — 10.30 Dr. Husrti Dénes előadása. — 20 Hirek. — 20.10 Hirek szlovák és magyarorosz nyelven. — 20.20 Mangione e!<. -- 21 Ferényi (röbriella énekel. — 21.25 A 2. honvéd gyalogezred zenekara, — 22 Idöjárásjclcntés. BfiCS.
18 Frankfurt táuezcnéje. — 18.30 Schumann! Három ábránd ós i-sclló-és zongoraverseny. ~- 19 Vidám zene,
15 Dalos, zenés tarka est. ~ Szónakortnló zene bérsi dalok\'. 24 Berlin éjféli hangversenye.
A forrÓégOvl betegségek kezelésében, különösen napizuráená!, bélburutnál és vérhasnál, valamint olyan gyomor-, máj- ét lépba jóknál, amelyek malária kíséretében lépnek fel, a termeszeié* „Ferenc Józsel" keserűvíz gyakran azmlGlött értékes hatást fejtő. Kérdezze meg orvosát I
„Béke, szeretet, Intenzív hitélet, a népért való szociális munka\'
Nagykanizsa uj plébánosának munkaprogramja
Igaimák kim^Iyitése. Bens&seg<e.scb-: L!0, meghittebbé tenni a hívék, «z egyén, a társadalom életét n súlyos trianoni keiCsztuton, amely alatt mindegyikünk még görnyed.
Néhány mondat mindössze, decb-l*ert benne van egy hatalmas pi\\>g. ram, nagyszabású munkaterv, nagy áldozatkészség és dolgozuiakjtrás,kiállás a legnagyobb és legfontosabb ugyekért: egy mindnyájunkért... *.
Ahogy végigslklik tekintetünk az Íróasztalon, ott látjuk a Vatikánváros egy sürgönyét. Maglómé bíboros-államtitkár kflldle a Szentatya megbízáséból és nevében P- Gulyás Gellértnek 25 éves papi Jubileuma at. kaiméval, amit a minap ült meg sae i-ényen Kóny győrhiegyel községben övéi között. -Külöi^ös meleg szere-tettei* küldi a Szentatya áldását •kedveit fkpjtaak* ezüKtmiséje «1-kalmál)ól. Nincsenek sokán a jubilánsok között, akik ilyen sürgönnyel dicsekedhetnek, p. Gellért sosem mondta volna senkinek, ha véletlenül nem látj-jk meg iratai között Íróasztalán, uz olasz szövegű táviratot, j rí, ¦ i j
A hossza, komor zárdafolyosó végén utolsónak v«n beékelve P- Gulyás (Gellért, ferences-atya, Nagykanizsa város uj plébánosának cellája. Fran-ciskánus-cclla. Egy egyszerű ágy, katonapokróccal letakarva, hárpm szék, mosdó, Íróasztal, kis könyvszekrény azegy házi könyveivel, imazsámoly, melynek térdepelője már fakó a tuulajdonos gyakori használatától, egy szép feszület - a kis szerzetesi cella centrumiacVtctőlelko - az uj plébános, Nagykanizsa 28 ezer katolikus hivője legfőbb lelkivezetőjének lakása, szobája. »Cella«. A szegénység fogadalmának hűséges kifejezője. És mégis van ebben a kis szerzetesi cellában friss, vidám élet, lüktető munka, derűs mosoly, nagy-nagy munkakedv, csupa melegség és eleven szin, nniilyentcsak az Ölet tud produkálni, nagy-íiagy megértő szív és bensöség sok ezer katolikus magyar ügyes-bajos doj* gainák átérzésére, segitő készségére, sebek gyógyítására. Az Ur melegsége és embertestvér szereieíe áradt szét ebben ix kis cellában, végig a zárdán, a városon, mindenüvé, ahol Kriszfius-hivő lelkek léinek és Össze-vannak kapcsolva a nagy katolikus csa\'ád szent kötelékével, M ebben a világtól teljesen eldugott kis franciskánus cellában talánonk rá az egy napos,pjj kanizsai pJébonósi-a, aki nem uj ember a kanizsaiak előtt, évek dőtt itt dolgozott már és most is több esztendeje, hogy a hivek lelkipásztor kod ásán munkálkodik. A rendi kormányzat tagja, tanácsosa, a Rend bizalmi embere volt eddig is, most a káptalan Nagykanizsa város pléliáiiosi székébe emelte- 28.000 ember lelklgondozója, irányitója, a katolikusság legitim képvlselőjo, * a hivők atyja.
Rendlestvéi-c, dr. Horváth Athanáz atya elsőnek gratulál, amikor belépünk hozzá. Elfogódott mjég, amikor arra kérjük, hogy nyilatkozzon munkaprogramjáról, amit maga elé tűzött. Nehezen akar beszélni magáról, ríj munkaköréről, céljairól, uj tevékenységéről. Oly és annyira ~ alázatos szerzetes, franciskánus az uj plébános. j
- A szeretetnek áldozatosságűval készséggel kivánom szolgálniaieám bizott lelkek örök üdvét, mondja csendesen. Krisztusban békés, bői\', dog polgárokat nevelni a magyar hazának. Program ? Béke, szeretet, amely Krisztusban gyökeredzik, intenzív hitélet a templomban és n templomon kivid, a közéletben, mint családokban és u hit mindent átal-, járó etejévoj boldogságot, megnyugvást a felzaklatott emberi lelkeknek. A\' népért, a szegénységért való szociális munka, hogy mindenki ojezze, hogy testvei ék vagyunk valameny-nyien Krisztusban. Az emberi méltóság megbecsülés^ a szerétét-mozf-
P. Gulyás Gellért 1889-ben született a sopron?n!egyci Szil közseglwii. A rendbe lépett 1917-ben, pappá szenteltetett 1914--bLn. Állomásai a rendi .leletben: h$toktialó Nagyatád don, majd házlóüókhelyettcs a pesti rendházban. A háború alatt plébános és házfőnök FeJsőíBgesden, aholne-mes papi tevékenységét különösen bonthati.a ki hívei között. Hl lelkipásztori munkája mellett óriási szociális munkát, szegénygondozást kei-le/.í végeznie, a bevonult janitok helyett az iskolában tanítania, igaz/ édt<atyja volt híveinek, népének, u kik még mostis nagy hálával és sze* reletlei emlékeznek vissza papjukra. Mikor a patkány-forradalom kitört, P. Gellért bátor kiállással lelket öntött híveibe, nylU hitvallást tett; a hűséges magyarsága mellett és féltői gonddal őrködött hívei felc^, hogy a vörös métely hozzájuk ne férkőzhessek. Ezt megtudták Klcln-Korvln, pribékjei, akik jiyakám küldték a hírhedt Fáber Oszkárt, aki megfi-gyeltetle p. Gellértet emteneiyel, majd amikor látta nyílt ellenforradalmi fehér tevékenységét, maga elé állította ós megfenyegette, hogy a franciskánus kordájánál fogva fogv ja Öt a lámpavasra felakasztatinl, ha, nem hagyja abba hazafias és papi tevékenységét. P. Gellért nem ijedt meg a vörösember fenyegetéseitől, hanem tovább folytatta áldásos tevékenységét. Hdvetf Őrizték és jafj\' lett volna annak, aki hozzája nyuU volna. Asóval-kapával voltak papjuk mellett a derék emberek. Már félő volt, hogy a vörös vésztörvényszék elé kerül, hogy odaáluttatja becsű, ietes, hűséges magyarságáéit a vö-
•T MEGÉRKEZETT "«bj
a vitamindús szicíliai gyümölcsből készült ulrp
NARANCS *• CITROM izben
I 0«eg 36 fillér.
Egyedérusltí. :
•TEUTSCH GUSZTÁV fülitr- él csemegekereskedésében.
1936, Mg IS.
rösembcr, de hirtelen megbukott a véres vőröVItitrnevfll, széu-ebbeutefe odvalkba a kumiiuin véi«bel és p. Gellírl felszabadalt népével egyiilt.
A kommün tokiisn után megkezdődött a községekben ts az rj) ciei. P. G-jlyits Itt is tevékenyen vette kt résoét az rjjjíéplto murrkálrél. Felső-segesdr*ős Andocsra került. Tevékenysége itt csupa áldás volt. Majd később Nagyatádon házfőnök tett, a hot nagy szociális tevékenyléget fejtett kl, llt naponta az uradalmak he-? vonásával a nigy szárazság idején 150 embert táplált. A képvlsclötes. tület külön rendkívüli közgy(űléson méltatia p. Gulyás érdemelt éshá. Irtja jeléül a közgy!ülé>en elismerj fét és köszönetét nyilvánította nwnJ kásságáért. Később Nagyí\'kJljiizSánte^ vékenyriedett art Varsía Teodöittf gvárdlánsága alatt. ÉH n nemea mfinkát legjobban ismerik a kanizsaiak. Később a rendtársai bizol. mából a rendi kormány tagja letl és mint Jlyen, nagyban hozzájár\'inVi a magyar ferences-család képitéséhea, fejlesztéséhez. 1986-tól ujböl Nagy. kairisrsán van ós vezeti a plébánia ügyelt. Mint ol|áregyleil igazgjató, nagy réze van abban a szép rnurr, kálran, amit a lell.es gárda kifejt. Mindenki bátran hozzáfortf-jlhfrtolü, P. Gellért mindig a szív, w együtt érzés és a segiteniakarás flapja volt.
Most, hölgy a srrlyos felelősséget jelentő városi pWréirosi -tisziébo emelte a rendi káptah\'n bizalma, a váms kózörisjége a legnagyobb bli-l zalommal és Bzer«tcttel fordul feléje, vallás és oszMlykülönbség nélkül. Nagykanizsa 28,000 főnyi katolikus tábora méltó vezért kapóit, igazi édentyát. P. Czlrfusz Vlklorln méltó -utódot. P. Gulyás Gellért, Nagykanizsa aj plébánosa a szív embere.
.Béke, szer-etet, a népért valószo-elálls munka, visszhangzik még sokáig bensőnkben az aj plébános mankapi-ogramja, amikor végigmegyünk a nagy francAskáivus-kaptár Irékés, rryugwdt folyosóján, mely fölött a nagy szeráfi rendalapitó szelleme áldólag végigvonrul..;
i (B. II.)
Nagyarányú utazási kedvezmények a szegedi ünnepi Játékokra.
Mint Ismeretes, az idei ünnepi előadások Július 28-tól augusztus 15 lg tartanak és tizenhét előadás^ ban szlnrehozzák a Magyar Passiót, Az ember tragédiáját, a Bizáncot, a Turandot-ot és az Aidát. Az ünnepi előadásokra rendkívül nagyarányú kedvezményekel biztosítottak mindazok lészére. akik akár az ország területéről, akár külföldről utaznak Szegedre. Az egész ország területéről ötven\'\' százalékos menetdíj kedvezménnyel lehet a Szegedi Szabadtéri Játékokra utazni, nemcsak a Magyar Államvasutak, de a kisebb vasutak vonalain és a DOT és a MFTR ha|6ln Is. Ezenkívül az egyes előadásokra az ország valamennyi nagyobb városából hetvenöt százalékos filléres Ünnepi vonatokat Indil az Államvasút. Minden felvilágosítással készséggel szolgál az IBUSZ központja (Budapest, Vigadó), valamennyi IBUSZ fiók és a Szegcdi Szabadtéri Játékok központi Irodája (Szeged, Aradi u. 8. Tel.: 29-93.)
— Batorokk.n a Kopsteln-oeg vezet. Modora mlntatermelben a legjobtat . ImialiMébbiui uiutatju be, kadvMi .tatéul feltételek mellett
ZALAJ KÖZLÖNY.
Látottam m f«lvMékl
tí«ei\'ké>©Kek balatoni táborában
A somogyi cfcerkc\'i.ack elnöke, Slopífeit\'h Pál alispán iffeii szép ch iicinzjeíf szeinpontból inegbwíilhe-lelten órlékű tervet valósított meg.
A szomszéd megye cM-ek&zel ez-évUttii köaso* táborba gyűltek össze jiHus 6-én Balatonföldváron és _ üti irttják vendégül a nemrég visszatéri Felvidék 160 c:jerkészét, akik Július 20-ig élvezik a Magyar Tenger szépségeit.
A\' .vendéglátó c orkészek, mintha csík éreznék, hogy nem ők, hanem rajtuk koieszxüi egész Magyarország a vendéglátó, ;> Balaton partján 500 cserkész részére Hatalmas tábbrt rcn-\' dczlck be a várttíegye és mások bö-kezüHígéW "jgy,- hogy ott minden igény kielégíthető.
Vigyáz TTKiga az óieg Balaton Is c& ¦«ak akkor zavarog, amikor nem keresztezi a fiuk programját. A tábor" l>eiendozé?et felszereié;o, az élőimen res kérdésének megoldása, azegész-ségógyl megoldás mlncf kiváló-Olyan kiválóan felszerelt tábort kórház áU Z orvofüal a cserkészek rendelkezéséi-e, hogy meglrlgyelhtnó bárki.. . ... i \'
A\'.megye legjobb vezetői vetélkednek abban, hogy minden, rcndelke-zésérpe álljon a felvidéki testve iek-nck, akiknek eddigelé" c^alí a? Volt n panaszuk, h<»gy csak a munkából nem! hagyták, hogy rjgjr vegyék kl a részüket, mint a töl)blck.
És ezen tényleg nehéz is segíteni, mert olyan testvéri szereletlu\'n forrtak össze a tábor lakói, hogy otl küi lönbséget tenni a felvidéki ós itteni cserkészek között nem lehet. A somogyink ugy dédelgetik a cseh elnyomás alatt sokat szenvedett magyal- fiukat, hogy az egyéneeu megható.
Minap, Keszthely re hajóz>itt a tár bor. Kesrthely ii«\\ezelestégeit él Héviw*1 tekintelek meg a c*erké-szek, megf\'ürödtek a hévízi melegvízben s visfteafcb} a^keszthelyl hn-< lászcsárdában oZsonnéztSk meg. Lel •< kezdve kívánták, hogy a legközelebbi nagytáborban\'már a Jövő évben a nvagyur Brassóban találkozzanak. ;
Nem lehet eléggé hangoztatni, mit jelent egyetemes magyar szomp\'mt-l>Ói a somogyiak munkája.
20 éven kc reszt új Idegeiben élö, illetve legnagyobb részben már Idegenben születeti fiuk érzik ezen ke resztül az itt élö magyarság test. véri ölelését, látják, hogy törődik velük, szeietet\'el gondol rájuk min. denkl, érzik, hogy tagjai a nagy ina gyar soisközö-sségue^, l<öeelcbb jut nak és mielőbb ícljtsm egybeolvad nak velük.
Ajánlatos és kiváV»tos, hogy a *o niygyiak uvjunkáját mindenki köves >e. A Balaton Zala megyéé is, ml lyen szép volna, ha a \'ml megyénk l\'yeu fonnában is kivenné n részét most visszatért mugyitrság teljes l>c-lénkolvadasának (ryönyörü munkájából.
Dr. Papp Andor
Szómos nÓl bajnál gyakran igen nagy megkonnyehb.it lést szerez reggel éhgyomorra egy fé\'pohátnyl természetes „Ferenc József" keserűvíz aiallal, hogy a belek tartalmai gyorsan felhigltja ea akadálytalanul Kfűiili, azonkívül pedig az emészlő-»«rvok működését lényegesen e!ő-rowdltla. Kéédewe m.cg oryosátl
Megalakul Nagykanizsán Is a Torai Bajtársi Szövetség
A nagykanizsai hazafias Ifjú magyarság figyelemreméltó megmozdulásra halározla el magái. A nemzeli Ideálok ápolására, a hazafias érzés fejlesztésire, a keresztény és nemzeti gondolat ébrentartására, saját érdekelnek védelmére, miként a többi városokban, Nagykanizsán Is a Turul Bajtársi Szüvetség zászlaja alá tömörül ez az Ifjúság. A lövő héten már klbonlja zászlaját és eleven, pezsgő magyar életet akar élni s élénken résst akar vrnnl a város társadalmának minden megmozdulásában.
A .Turul" Bajtársi Szövetséget nem kell bemutatni a kanizsai közönségnek. Fémjelezte Izzó, törhetetlen, [hűséges magyarságú múltja és eddigi tevékenysége. A főiskolások lendületes Ifiusági élele, az egyetemi önkéntes munkatáborok, az iflu magyarságnak a nemzet épitö-tnunkájában való komoly belekap-csolódás. mind a .Tu\'ul" nevéhez lüződík. Srép feladat vár tehát Nagykanizsán is a zalai ifjú magyarságra.
amely a Turul zászlaja alá sorakozva meg akarja valósítani tiszta magyar célkitűzéseit a nemzet szolgálatában. Ezért alakítja meg Nagykanizsán a Turul Szövetség nagykanizsai bajtársi törzsét.
A helyi szervező bizottság előkészítő ülése július 22-én, szombaton este 6 órakor lesz a nagykanizsai Baross-kerület helyiségében.
Az ülésre Nagykanizsára érkezik az országos központ kiküldötte : Sinira László propaganda-fönök, aki a Turul céljait lsmerletl majd, hogy mielőbb megkezdődhessék a helyi szervező-munka.
A Turul nagykanizsai megmozdulását a Baross-kerület a legteljesebb mértékben támogatja. Ez a megmozdulás, miképp minden olyan mozgalom, amely a magyarság erősítését, a keresztény és nemzeti gondolat megszilárdítását és a magyar ifjúság érdekelt szolgálja — megérdemli a magyar közönség legteljesebb támogatását.
RepUlöbizottságok ellenőrzik a balatoni fürdőhelyek árait és szállodáit
Egy komoly lépés az Idegenforgalom érdekében
Várakozáson felül jol alakult at idén a balatoni szezon. A legtöbb üdülőhely megtelt. A lAdflfftt^\' \'" sío-oii most arra - jX-T. / készteti a/, idegenrbr-gahnl hivatalt, hogy mindenképen gondoskodjék a közönség kényelméről. Ép őzéit a kereskedelmi minisztérium jóváhagyásával repülöbizottságot sior-
~U--—
vüztck. A ter\\ok szerint a bizottság szigora inkognilölyan este érkezik a kiszemelt fürdőhelyre s ott próbaaL-vást, evést slb. rendez, azonkívül megvizsgálja, hogy u higiéniai szempontok incgíclclnck© a kö\\«t-\'lm\'énycknek. Ter meszelés, a/, ái\'akat is ellenőrzik. Célja az egésznek az, hogy az ide^-forgalmi ipar magas nívóját mindenképpen biztosítsák.
UUdusUsa tokosát Mmédkm ette* ! Két súlyos szerencsétlenség
fafOrészelés közben KlskanJzsán ép őriéti közben Tflskeszentpéteren
Súlyos s/ercenrsétlen érte Klskani-zsán Nlczinger József :if> éves fürész-gépkezelőt l\'a aprítás kősben egy gyö-kérfa lepattant a Inrésznd, onnan a lenditökei\'ékhcz csapódott s a kerékről egyenesen Nlczinger gyomráhot vágódott. Az ütés oly erős vol|, hogy a gépkezelő azonnal elvesztette az esz. mélctÓI és kórházba kellett síállitani. Niczingor ál\'ajxtta súlyos, valósiinü g.vomorfahcpedést szenvedett. Ma délelőtt már megkezdőd ölt a kihallgatás és a nyomozáp unnak a megállapítása védeti, hogy terhelő felelősség vala. kit a síei^n\'-séilenségért.
A tüskeszentpéterl malomban tegnap délután súlyos szerencsétleenség tör. tént. A malom egyik alkalmazottját, líelcdl Lajos molnár segédet elkapta az egyik hatalmas kerék sxlja s a szerencsétlen embert valósággal tölte, kttrte. .Mire a gó|>eket letillitották és sikerült leszedni róla a molnár -<eg&!et, addig az már súlyos külső és !>elsö sérnléíCkct szentedéit, Azonnal I^szál-Utptták a zalaegerstegi kőrházbia, ahol niegállapi tolták, bbgy a csont törésein kivftl olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, l»ogy w életben nraradásá-lioz in\'ncs ncméy.
Városi HlOZgÓ. Még péntek, szombat, vasárnap W@HÍaoe B««ryf a nagy jellentszlnész csodafilmje:
Az örök csavargó
Partner a „Fiuk városa" hőse Mlckey Rotfney. Híradó. A filmvilág kedvenceinek szívderítő sxerepe és alakítása.
Előadások: köznap S, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9\'órakor. Köznap 5 órakor lllléres, vasárnap 3 kor .Ketten egy jeggyel"
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a utat-KíSrtyvárl 4-lk hagsliálim a
„KISÉDEi
megnyitottam.
Szives pártfogást kér Somogyi Bela
SÍIÉ - Fili - \\Mi\\\\\\
Budapesti levél ~ Változások az Ufánál
Az általunk már hetekkel ezelőtt közölt változások az Ufánál bekövetkeztek.— A napokban Budapesten járt a vállalat egyik elnöke, Thcobald Krone vezérigazgatóval és ngyszőlván egyik percről a másikra váltotta le az Uía Itteni Igazgatóját, Hubrlch Virgilt, akinek távozásáról először akkor adtunk hirl, amikor — mint külföldi állampolgárt — nem vették fel a Filmkamarába és igy valószínűnek látszott, hogy miután nem tagja a Kamarának, nem tehet filmvállalat vezetője. Ugy látszik azonban, hogy távozásának más okai vannak, mert hiszen az Ufa ismét egy Idegen vezetőt hoz külföldről, miután azok a hirek, mintha Renard Bélát nevezték volna ki Hubrich utódjául, nem felelnek meg a tényeknek. Valószínűnek látszik, hogy az Ufa budapesti vezetője a feloszlatott varsó fiók vezetője tesz. Tekintettel arra, hogy Lengyelországban most nem játszanak német filmeket, az Ufa onnan kivonul és a fiók eddigi vezetőjét el keli he-lyeznlök. Mas verziók szerint viszont a központnál már hónapok óta ki van szemelve az uj Igazgató, aki azóta már tanul is magyarul. Hubrich viszont, ha nem Is volt magyar, annak vallotta magát, hiszen fivére a magyar hadseregben volt aktív tiszt, mielőtt egy londoni fllmválla-lat vezetője tett- Épen ezért Hubrich Igyekezett Is bizonyos magyar szempontokat érvényesíteni és forszírozta, hogy a magyarországi Ufa vállalat támogassa a magyar filmgyártást és* magyar filmeket Is hozzon forgalomba. Igaz, hogy ezek a kísérletei ráfizetéssel végződtek, viszont erősen népszerűsítették az Ufát a magyarországi mozgószlnházak körében. Most Is a legtöbb differencia e körül a kérdés körül támadt.
• ¦
Füstbe ment terv
Mint erről már a múltkoriban hírt adtunk, egy magyar filmgyártó cég alakuj Délibáb Film Kft. céggel, amely az Ufa számára akarta épen a napokban elkezdeni Békefy István\' a Minisztuf barátja cimü darabjának filmváltozatát- Hubrich távozásával egyidejűleg az Ufa lefújta ezt a tervet, ugy, hogy a gyártók a film forgatásának megkezdése előtt néhány nappal szereztek tudomást arról, hogy a szükséges anyagi eszközöket nem bocsájtják rendelkezésükre. Az Ufa ugyanis arra az álláspontra helyezkedik, hogy nem hoz több magyar filmet forgalomba, mert arra ráfizet. És ha az amerikai filmgyárak itteni képviseletei le íudják bonyolítani Üzletüket anélkül, hogy magyar filmért áldozatot hozzanak,\'— ami eléggé helyleien — akkor ezt az Ufa Is megteheti. A rossz példa ragadós.
Kész magyar Hímek
A Délibáb Film Kft. ennek dacára meg fogja találni a lehetőségét an-
ZALAI KÖZLÖNY
nak, hogy a filmet egy más kölcsönző vállalatnak készítse el, legfeljebb halasztást szenved a film elkészítése. Ugy látszik, Matolay Géza ügyessége megtörte az ellenállást, mert keresztülvitte, hogy három hónapos szünet után újra élet van » Hunniában. Készül uj filmje, a Karosszék is.
A szezont a legtöbb magyar filmmel a Standard fiimvállalat kezdi, amelynek két kész magyar filmje van: a Tökéletes férfi és az utolsó Vereckei, amelyet n napokban fejeztek be a Vereckei szorosban. Mindkét filmet Zalabéri János irta, rendezte és produkálta.
Uj magyar filmtervek
Most már — ucylátszik — gyors egymásutánban készülnek el a már előkészített magyar fllméki\'-Sorrend-ben valószínűleg a TakáfcVfilrn Kiss Ferenc filmje, a Hat hét boldogság következik, ezt követi majd Bajusz Péter vállalkozásában az Álmában is hazudik, a Mester film vígjátéka : Az asszony sincsen fából, amelyet Kalmár László irt és rendez, azután a két Jókai film : Egy magyar nábob és Kárpáthy Zoltán és a többi fflm-terv, amelyekről már a múltban megemlékezte
Miért késik a „Cavaloade" ?
A legnagyobb magyar filmterv, a Magyar Cavalcadeon kívül a Szarajevó, amelyet Márai Sándor fivére irt és e magyar filmben mutatkozna be hosszú évek után először Petro-vics Szvctiszláv. A másik két főszerepet Kiss Ferenc és Tasnádi Fekete Mária játsszanak.
A Magyar Cavalcade megszületése viszont azon múlik, hogy mikor valósítja meg igéretét Fabinyi Tihamér, a Hitelbank elnöke, aki vállalta,\' hogy kamatmentes pénzt bocsát a produkció rendelkezésére.

Üzlet-üzlet.
Megemlékeztünk arról, Rennard Béla, az Uránia igazgatója, szerződést kötött a Magyar Film Irodával, amelynek értelmében mai jövedelmének ötszöröséért a Film Iroda most megszerzett moziparkját irányltja. Időközben azonban az Uíánái olyan ígéreteket kapott, hogy ezt, a reá nézve rendkívül előnyös szerződést lemondotta. A Film Iroda a Royal Apolló vezetésé\'el — ugy halijuk — Hcrrer Caesart bízta meg, aki Oerő István mellett már évek óta áil ezen a poszton.
*
Bingerl az OFSzT tagja
Dr- Bingert János, a Hunnia igazgatójának kinevezése az Országos Film- és Színművészeti Tanács tagjává, általános örömet keltett a filmszakmában. Annakidején a kamarai választásoknál egészen méltánytalanul hagyták ki az alelnöki székből Bíngertet, aki tudvalevőleg a magyar filmgyártás megteremtője. Most, hogy a Kamara felettes hatóságának tagja lett, némi elégtételül szolgai ez neki is és mindazoknak, akik a korábbi gesztióban méltánytalanságot láttak.
Naptin Július 15. lomhát. Kom. kai. Honrlk ce. Protestáns Henrik. — Izrael. Thamusz hó \'?8.
aÖ7.1ilr(Ií} nyitva regffol 6 órától fut* f, órAta (hétf,, i7cn!a, pintek doh tán kedden egén?, nap nőknek).
— ButorkfAllitiignkat tekints* meg minden vótrlkériy^zdr nélkHI. KopiWn bu<>!rsrubA>,
ismert meg Simigail
Okultus mester, a világhírű grafológus néhány napig Nagykanizsán tárja fel az emberek múltját és jövőjét
Ritka ŐS érdokes vendége érkezett Kanizsának Okultus mester, m orszá-goshirfi és külföldet járt grafológus személyében. A grafológia ma már a* egyik legközkedveltebb tudományos ág, de olyan, amit nem leltet csak tanulással elsajátít a ni, hanem bizonyos telepátiái érzék kell hozzá. Okidliis mester rendelkezik mindazokkal a sajátságokkal, ami szükséges ahhoz, hogy a hozzáfordulók bizalmát, incglcprlé-sét és elismeréséi kiérdemelje. Anu-Üzisl írásból kés/it, horoszkópot a c*ÍI-lagjárás utján állítja elő,
Az ember még önmagát sem i«m»n, pedig egy-egy leplezetlen lclkitükörbe-nézéa néha döntő befolyást gyakorolhat az egész jövőnkre. Nem is beszélve arról, hogy életünknek egy egy döntő pillanatában mennyire nélkü-lö/hclctlcn egy elfogulatlan önbírálat önmagunkról. Ehhez az. önmegismerés, hez .\'-égit hozzá Okultus mester, akinek külföldi elismerései, rendőrségnek tett szolgálatai bizonyítják, hogy ugy a magunk mint a mások írásaival jó helyre kopogtatunk bc hozzá.
Okultus mester Teleki ut 7. száiií alatt fogad reggel 8-löl este U.ig és azért keresett privát helyen szállást, hogy több bizalommal fordulhassunk hozzá. liste íl-töl a í\'anuonla szállóban fogad, tohát mindenki könnyen választhal, kinek hol kényelmesebb. Okultus mester csak folyó hó 20-ig marad városunkban, olaszországi és jugoszláviai ui uul mányid ját ilt rövid időre mvegszakitoíta és innen folytatja utjai Svédországba, ahol szintén tudományos kutatást fog végezni e téren,
Okultus mester tekintettel a mai gazdasági helyzetre rendkívül csekély díjazásért készít el egy-egy jellemrajzot s a bevételének 20 százalékát a Misi. sziósháznak adja jótékony célra, Tehát hármas célt szolgaiunk, ha [elkéressük Okultus mestert, megismerjük Önmagunkat (ami mindenki megismerésénél fontowibb), lillérciukből még jótékony célra is jut és végül liozzásegilünk egy fiatul tudósi, liogy mielőbb folytathassa luuulmányulját Svédországban. (!)
DIUS"
a
Rovatvezető: Dr. uívnl.jö, Erd*. W.k.
Mit kössDnk nyáron?
Nem hiszem, hogy nagyanyáink korában az asszonyok olyan szorgalmasak lettek yolna, mint nap fáinkban. Ezelőtt az volt, a baj, hogy semmit sem kézimunkáztunk, ma pedig mint mindent, ezt is túlzásba vlssiük és éjt nappallá téve görnyedünk kötésünk fölé. Most viszont ez a baj. A férjek dühönge-nek és azt mondják: „ha nem hagyod abba végre, összevágom azt a a kötést". A kávéházi pincérek\' pedig egyenesen gyilkolni tudnának, ha a hölgyeknél a Jellegzetes „kötőzacskót" megpillanljík, mert ez azt jeler.ti, hogy a fogyni akaró hölgy reggek 10-101 este 8-ig egy fekete mellett köt és köt és köt Naiv emberek azt hiszik, hogy ez csak télen van. Milyen boldogok, akik hinni tudnak!
Jk nyár is meghozta a maga kötési lehetőségeit és most az a kérdés, mit kötünk?
Elsősorban természetesen fürdőtrikót. Az ember előveízi tavalyi Iri-kójít és azután készíti az ujat. Vannak erre a célra külön fonalak, a melyekel ketles tűvel kell kölni, hogy |ó szoros legyen és csak akkor jó a kötís, ha a tűket napjában túszer kell kiegyenesíteni Egy másik figura: a régi egyszínű flldö-trlkónkat .beimprlmézzük," vagyis magyarul különböző virágokat hímezünk rá. Leg6zebb és leg-gysze-rübb a margaréta. Rábimezzük a fehér szirmokat, a közepét pedig sárgával töltjük ki. Pár fillér csak és kész az uj fürdőfrlkó.
A: fürdőtrikónk Imprimé, akkor vegyünk vászon fürdöcipöt és erre
ugyanilyen minlákat hímezzünk, sö\' tovább megyünk, kössünk erős spár-gafonalbol (lehet horgolni Is) fürd?-táskát, amit ugyancsak mintánknak megfelelően hímezzünk tele. De nagyon szép, ha csak egy elütő szinü nagy monogrammal látjuk el.
Nyáron Is el kel, a hüvüsebb időre számítva, a kölött kabát és ezért a legdivatosabb a vastag fehér fonalból készült, úgynevezett tiroli kabátka. Roppant egyszerű és könnyű a készítése, mert vastag fonalból és vastag tűvel készül éB sima. De legszebb valami kiugró mintás minta. Nyakkörül vagy kétoldalt mellnél lefelé színes, egészen tarka minlákat hímezünk bele, lehet pettyes, apró elszórt virágok, vagy egybefolyó vl-rágszalag Is.
Legutoljára hagytam, bár legelejére kellett volna tenni, hogy sürgősen fogjunk neki a téli kosztümnek vagy ruhának, vagy pulóvernek, hiszen annyi a kötnlvalonk, hogy csak a jó Isten tudja, mikor készülünk el vele.
Divatposta
Bak/ta. A beküldött iinprimé miivtu nagyon *z<í|>, csináltasson, harangos szoknyával mellig begyes kivágással, a kivágás vígétól jövő hatul kötődd övvel, apró kis ujjakkal, nagy fehér virággal a kivágásiéin. Fekete hossszu kabátját nagysKoriíeu viscllioti hoizó,
üdvözlet
/Jr. //. L.né. Nagyon szép volna egy barna ciianlnug ruha bt\'igo szinu fliantung rövid kaljátlal.-Nyers szinn
Motorvezetők figyelmébe!
Vezetői igazolványok kicseréléséhez szükséges fényképe-kevt az előirt méretben olcaón és gyorsan készítek,
VASTAGH BÉLA fényképész, Nagykanizsa
lasi. Julin* is
vaskereskedéaB — Nagykanizsa
Kincsem tűzhelyek, The Best kerékpárak, Hungária kerítés fona-íok nagy raktára.—
kalapot barna szalaggal és barna cl. pöt viseljen hozni. Üdvözlöm.
Margit. Fehér pikó ruhájára ajánlom a következő fazont: A szoknya legyen körül bevasalt berakásos, a bluz elöl sötétkék gombokkal végig gombolt kis zseb sötétkék monogrammal, fehér sötétkék öv és sölétkókker* szegözöU bubi gallér. Üdvözlőin.
t;P*
Wallace Beery és Mlckey Rooney együttes filmje
Szándékoson nem a film eimét irtuk dinnek, hanem a szereplő két nagy művész nevét, mert hisz az»tí játékuk teszi kiemelkedő film-élménnyé ezt az egyébként ís minden izében mozgalmas, érdekesL;és szép filmet
A történet egy híres versenyló körül játszódik Iq és át meg ál van szőve izgalmas lóversenyJe\'enetekkel. libben a keiéiben egy csavargóvá leadott állatorvos és egy árva lovászfiú kőny-nyekig megható édcs-bus történetét kapjuk sok sziv\\el, lélek ábrázolással két igazi nagy művész, mesteri játékán keresztül. Szinté nehéz is megmondani, hogy Wallace Beery dörmögő, Jellegzetesen egyéni arrfiutorokat ős inoz-dutatokat vágó csavargója, vagy pedig Mlckey Rooney termőszeles kamaszos kölyke nagyszerűbb színészi alakítás. A keltő együtt feltétlen megérdemli, hogy sürgősen megnézzék. Sam Wood rendezése is mesteri s a film minden jelenete pergő, étvezetés és érdekes. 1 { ¦ ^
Krómacél ás alpacca evűeszkfiz
nagy választékban
Hájon Testvéreknél
Olcsó árak!
Kirakatokban elhelyezett plakátok hirdetőinek figyelmébe I
A Magyar Hirdető Iroda Rt. nagykanizsai kbendeltsége .ezúton Ismételten közlti a t. hiixletöfelekkel, egyesületekkel és kereskedőkkel, hogy Nagykanizsa m. város polgármesteri: 20.330/1938. sz. alatti átiratában megállapította, hogy a város hirdetési szabály rendele lének 1. §. d) alpontja Biérint a holt kirakatokban közszemléié kiteli mindenfé\'.e hirdetés — kivéve az ü/lcttulajdonos saját Üzletére vonatkozókat -~ díjazás alá esik és a Nagykanizsa ut. várossal kötött szerződésben megállapított díjszabás szerint a hirdetés díját a kirakatban való kitétel előtt, o Magyar Hirdető iroda Rt NagytóÖllzsal Kirendeltségénél FŐ ut 5- meg kell fizetni. (0
1Ő39. július 15
— (Szabadságon)
Ilarasrtos Ferenc posta és lávirdni felfigyelő, az 1. számit postahivatal főnöke a tegnapi nappal megkezdte nyeri szabadságát. Távolléte alatt Verseny! Hozsíl felügyelő ve eli a posta, hivatalt.
— (lh: Mulschenbacher bankett)
Iránt nagytokú érdeklődés nyilvánult meg a város társadalmának minden rétegéiül. A július 29-én a Kis Hoyal. l>an megtariaadó bankettre a Katii. I-egényegylctten felfektetett részvételi iveken lehet még jelentkezni. A rendezőség egyébként az összes lévaiatoknak küldött Iveket, a banketten való részvételi ezeken is be leliet jelenteni.
(0.
— (Szünet a tüdőbeteg szanatórium rendelésében)
!A Jőzsor tudöbeleg-srflnatőrhiiii na;íy konizsai rendel őintóíetébcíi a rendelések július 15-töl kezdve egész augusz. tus 15-ig szünetelnek. LO^Vöxdebbi rcu delés augusztus lC-án,
— (Nyugalombavonulás)
Molnár János kesztlielyi posta fel. . figyelő 40 éves szoigábit után nyugalomba vonult, Ezalknlombóí a keszt-belyi posta tiszti ós altiszti kara nic* leg Hangulatú bucsucstélyt rendezett a távozó felügyelő tiszteletére, amelyen Zsóvár Józser postaTőnök adia át a postások ajándékát, egy értékes arany pecsétgyűrűt az. ünnepeltnek,
— (A ni. klr. poslaszemélyzet) jóléti alapítványa az októl#rben
iiiegjelcuő hivatalos lelefon-névsorial kapcsolatban szaknévsort, illetve ugy-r.evezctt útmutatói nd ki. l-.r. útmutató-val kupesolatos mindennemű felvilágosítást, a telefonkönyvben történő külön beiktatásoktól kezdve a hirdetések fölvételének módjáig készséggel megad a kanizsai postahivatal la a/ érdeklő-dáknak,
— (Polgári fiúiskola Keszthelyen)
Hégi vágya a kesztl*elyickixk egy polgári fiuwlíoh., amelynek lüányábön az iskolaévi*a naponta 30—40 keszthelyi fiu kémytelen vonaton bejárni Tapolcára vagy Marcaliba, hogy tanulmányait folytathassa, dizen a viszás helyzeten akar segíteni a keszthelyi llaross Szövetség, amikor mozgalmat indított a keszthelyi polgárt fiúiskola megnyitása érdekélten. Miután nemf-csak keszthelyiek, do a kö;cli vidékiek is nagy számban vannak (érdekelve remény vnn rá, Iiogy az első osztály már szeptemberben mcgnyitliutó lesz.
— (Mi történt a búzaföldön?)
Dömötör István zalai orntónumkás Andrásfa községben dolgozott. Tegnap az. esti órákban a társai észrevették,, liogy a melléből csurog a vér, aztán liangosan Jajgatva összeesett. Azonnal beszáUitotlák a zalaegerszegi kórházba, nhol a/, orvosi segélynyújtás után azt mondta, ltogy az egyik zarkaházai munkás szándékosan viigta meg a* éles sarlójával. Dömötör állapota nagyon sfilyos, A hclySKinro rsendörsóg szállt ki, liogy nsCgáUapTTsa, mi lör-tönl n hiizaföldön. ,
— Ovii
Az utóbbi Időben gyakran találkozunk a valódi piana-aÓBbentzeaz ellány utánzataival, óva intünk mindenkit, hogy vásárlás alkalmával gondosan ellenőrizze, vájjon valódi IÍIanaaós-bomeszt kap-e?
2ALAJ KÖZLÖMV
Árokba fordult egy autó a kiskanlzsai határban w
Könnyen végzetessé válható autóbaleset történt csütörtökön délután a klskanlzsa-sormást uton. Oróf Blllolh lazsnak! földbirtokos autóján egy négytagú társaság sétakocst-zasra ment. Amint Sormásrói hazafelé jöttek, az autó eddig még meg nem állapított módon az árokba fordult. Az autóban a gróf solförje larusek Qyula éB menyasszonya Zab Julia, valamint ka kiskanlzsai fiatalember Szerecz László és Varga Jó-
zsef (illek. Szerencsére egyiküknek sem történt komolyabb baja, csak kis horz8o!ásokat szenvedtek, mert az autó nem ment sebesen. Az autó összetörött.
A jelek szerint az aulót a társaság egyik, hajtási igarolvánnyal nem rendelkező tagja vezette. A nyomozás folyik annak megállapítására, hogy miképpen történt az autóbaleset és terhel-e valakit tele-?
Bimmiím cuUéiát íméd kemk -Mm, (tála tmeflmül!
ötös Ikrei születtek egy mexikói újságíró feleségének
Mexikó, július 11 Mexikónak nagy szenzációja van. Avoro Obregon nevű városkában egy Carlxmell nevfi újságíró fe\'cségének Ötös ikrei születtek.
Az. ötös ikiek közül három fiúgyermek, kettő pedig leány, őz újszülöttek
egészségesek, ,jól érzik\' magukat, öz anya azonban nagyon gyenge.
Az, iij ötösikreket tennésíC[e*n azon nnl gondos orvosi ápolás alá vették,
LE4tMBB/f
Több mint egymillió pengő a kassal dómból ellopott műkincsek értéke
Budapest, július 11
Ma reggei a budapesti rendőrség-belekapcsolódott abba a nagy bün-figylte, amelyben a külföldi rendőrség la Bzéleskórben nyomoz éa amit vakmerő beiörök a kassai világhíres dómban elkövettek, akik\' óriási tékű műkincseket loplak el a dómból. Az egyházi műkincsek egyedül-állőak. A jelek azt mutatják, hogy a
tolvajok műértők lehetnek, mert megnézték n műkincseket és csak a legértékesebbjét vitték el, a kevésbé értékesebbet otthagyták. Több mint 1 millió az ellopott műkincsek értéke, i , ,
A budapesti főkapitányság cádió-körözé.st adott ki a valcmerő tolvajok elfogására. ., . ; ¦ ,1
Az oláhok a dobrudsai lakosságot is embertelenül sanyargatják
Szófia, július 14 A bolgár—román lialárszélcn az oláhok egyre lobban kegyetlenkednek u dobruclzsni lakossággal; A nép elkeseredése rendkívül nagy. A határsávban az őslakosság csak oláh karhatalmi őrizet mellett végezlicti a nagy dologidőben a mezei munkát. A dohrud/sai lakosság .sanyargatása az oláhok éliaj, egyenesei! embertelen. Még a templom-
l>a menő népet is oláh fegyveresek kísérik és a mise alatt is karhatalmi szervek vigyáznak az ájtaloskodókru, «V lakosság mind nagyobb Számban menekül az oláh fennhatóság alalt álló területről. Számtalan jegyzőkönyv bizonyltja az oláhok embertelenségót a lakossággal atemben. A bolgárok diplomáciai uton tiltakoztak az oláhok \'kegyetlenkedése elUn.
Páratlan kedvezmény a Zalai Kézlflny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI.; Podmanioxky-utoa 8.) ,
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kölnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforilal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. a százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
— (Szqmbaton két órakor zárnak a vaskereskedűk)
A nagykanizsai vaskereskedök •lh"-\'. tárolták, hogy július lS-éXől augusztus lll-ig szombatonként üzleteiket déli\'két óruk<,r zárják, felkérik tehát a közönséget, hogy vásárlásait legkésőbb szombat délelőtt cszkö*lje, mert az üzletek szombat déU 2 órától liéirö "(igeiig egylolyIában zárva lesrnek, (:) ™ A n&k és « uykr
A nőknek nyáron fokozottabban koll testük byglénéfére ügyelni, mint a többi évszakban — Minden nő számára a Super-LyBOtorm 2 százalékos oldata valósággal nélkülözhetetlen, mert minden szagot megszüntet és megelőzi a a baktériumok kifejlődését. Ara 1 P.
Perbefogtak 300 volt szlovák politikust
1 Pozsony, július 14
iAz r; rendszer emberei megvesztő, getés óidéit perbefogják a volt szlovák politikusok nagy részét, számsze. rint mintegy háromszázat. A perbefogott politikusok között van -Hodzsa Milán volt miniszterelnök is, valamint Zsrobár, az első Szlovák miniszterei-nők is,
A liáromszéz politikus névsorát már át is adták u vizsgálóbírónak.
Forrong a szlovák Ifjúság?
( Pozsony, Július 14
A szlovák rendőrség a .forradalmi ifjúság, mozgalmával kapcsolation Itázkutatásókat tartóit 6s fix diákot, akiknél a mai rendszer ellen szóló röpiratot találtak, letartóztat üde, A diákok ezenkívül is több kormányellenes röplapot terjesztettek,
Bevezetik a kétnyelvűséget a protektorátusban
Prága, július 14 A eteh-német bizottság határozata értelmében rövidesen megkezdik a protektorátus területén a kétnyelvűség be-vezetését. Az utcák névtábláit is ki-\\\\serélik német és cseh nyelvitekre, ugyanígy a nyomtatványok, liirdetmé-n\\ck cseh és német nyelven jelennek meg, sőt a hatóságokkal Szemben is jógiiban lesz a lakosságnak n két nyelv bármelyikét használni.
Küiiilttu ,ii lii,
hogy a nyári melegben mellőzheti a meleg levesekel vagy he-lyeltesllheli gytimölcs-levesekkel, melyek hidegen is élvezhetők. Fontos, hogy a habaráshoz friss tejfelt használjon.
... hogy nagyon egészséges a gyümölcsös rizs Is. Készítheti darálói is — egész nyáron van gyümölcs, válogathat benne kedve szerint.
¦ —. 4 - ¦ i ¦
./ f .. hogy a nyári hőségben nem okos dolog jeges italokat fogyasztani. HUsllő hatásuk csak látszólagos, azonkívül számtalan betegségnek válhatnak okozójává.

... hogy a napsugár éllel, jó hatással van a c&ontképzfdésre, de a szívnek és a tüdőnek árthat a mértéktelen napozás. Jól leszi, ha a napozást orvosával megbeszéli. *
... hogy a tejet frissen eltarthatja, ha naponta kétszer felforralja.
II- ¦ • •• «*• .
... hogy Állott étel ártalmas az egészségre. Fogyasszon friss ételeket! És nem okvetlenül szükséges állandóan Imát énnl. Sok zöldfőzelékei és gyümölcsöt egyékI
ZALAI KÖZLÖNY
1939. juila» 15
Nagykanizsa megyei varos polgártteateréiól.
16874/1939. ,
Hirdetmény.
¦ Közhírre íesiem, hogy ai 1907. évi V. t.-c. 16. §a szezint kötelező időszakos mértékhitelesilést Nagykanizsa m. varoi térdeién f. évben július hó 18, 20, 22. 24, 25. 27. 28. továbbá augusztus 3, 4. 5, 7, 8, 10, 11, 12, november 20, 2!, 23, 24, 25, 27, 28, 29-én tarlla meg a m. klr. Mértékhitelesltó Hivatal hivatalos helyiségében (Csányl Lászlóu\'ca 8.) Mindenki, akl mérlékel, Illetve mérőeszközöket közforgalomban basznál, (kereskedő, gazdálkodó, piaci árus, lejárna, korcsmáros) köteles azokat hitelesítésre bemulatni. Aki ezt elmulasztja, azt a mérőeszközök elkobzásán klvtll, még magas pinzblraág-gal is blinlellli.
Azon feleit, akik a hivatal névjegyzékében már szerepelnek* egyenként kapnak felhívást éi éttesllést a hitelesítés ideiéről s a.ánimoa, hogy ezen batáridöf pontosan tartsák be, mert csak ezesetben vehetnek részt a legkevesebb időveszteséggel a hitelesítésben. Akik a hivatal névjegyzékében még nincsenek felvéve, így ktllön felhivást nem kapnak, azok felhívás nélkül kötelesek mérőeszközeiket hitelesítésre bemulatni.
A hitelesitéere vonatkozó egyéb tudnivalókat a városban kifüggesztett tájékoztalak tartalmazzak.
A legutolsó hitelesítés alkalmával kladoll dllszelvényt mindenki kOleles a hilelesilés alkalmával beszolgál-taln".
Nagykanizsa, 1939. július 6. "»\' Polgármester.
3092/1939. lk. sr.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Orszégoe Magyar Jeliáloglntértt R. T. Wlnter X éa Társa Első Siegedl Mechanikai Ketegyár R. T. végrehi|lalínak Tóth
Ferenc végrehajtást aicnv. ellen Indított végrehajtási ügyében a tkvl hatóság a végrehajtási árveréif 28 P 75 t. lőkekövelelés él Járu-
léka! behajolta végett a Bucsuta község-ben íekvő s a bucaotal 240. sztlkvben 27I/b. hrsz. szántónak a Felekdtllőben D.6. a. végrehajtást ssenvedő nevén álló Illetőségére 5 P, az u. o. 262. aztikvben 29/a. hnu. háznak 81. ei. a. udvar kerttel a Batstclekben B. 7. alall végrehal Hit nel-vedó nevén álló lllclóiégre 1S4 P kikiáltást álban elrendelte.
Aa árverés nem érinti a 260/lk. 1921. az. végzéssel özv. Tóth Perencné sz. Uc-rencsér Katalin Javára bekebelezett Özvegyi haazonéhrczeU |ogot.
A tkvl hatóaág az árverésnek Bttcauta községházánál megtartására 1939. évi aug. hó 3. naptáruk délután 3 óráját lllsl kl éa az árverést teltételeket aa 18:11 :1.x. L-t 150. § a alapián megállapítja.
1. Aa árverés alá kerülő ingatlanokat, ha az árverés megtartását a végrehajtatok közül a Magyar Zománc és Fémárugyár R T. csatlakozott végrehajtató kéri a kl-kiállási ár 195»;« ánál. ha Oeiencsér Zoltán csatlakozott végrehajtató kéri a kikiáltás! ár 23iA>4nál, ha Kóaa János csallakozott végrebajtató kéri a kikiáltási ár 241°/o-ánál, hu a végreba|tató kéri a klkllllásl ár 262°/o ánál alacsonyabb áron eladni nem lehel. ((5010/1031. M. E. az, rendetet 21 § a.)
Bánatpénz a kikiáltás! ár 10 °/o-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi °/o ára kell klegéutttia. / 1 rUuyi, 1939. évi május hó 1-en, l)f. t/orpoaa a. k. klr. |blió. A kiadmány hiteléül:
) Balassa s. k.
IMS t.t.kkflnjvv.ntS.
Csillárok,
falikarok,
éjjeliszehTény-lámpóK
egyszerű és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVA VÖLGYI-nél
Sugár-ut 2. Mn
Zalai Koilón
Közlöny
GRAMiOFONiLCHCZ
Régi megunt lemezeit drbonkint 1 P becserélem.
Ahány lemezt vesz, annyi régi lemezt veszek cserére át.
Csak rövid ideig!
Szabó Antal sportüzlete, Nagykanizsa, Fő-ut
Jóslat:
Délnyugati szél, ax ország kaiéi i faléban kávés fetfiflzet, nyugaton felhdátvonuláa, néhány halyen záporeső éa zivatar, a meleg fokozódik.
A Meteorológiai Intését nagykunba*! megflgyeló\'állomáaa Jelenti t
HOméraéklet tegnap eetc 9 órakor; + 102 ma reggel 19-2, + délbea +29-6.
(fewadékuu V
mftamvxitoan
szémkoznalik
APRÓHIRDETÉSEK
10 u.lfl 60 flMár. min... loviLbl *i. 4 Mll.r.
Állás
Muahéasok, munkásnők a .Viktória" téBlairyárban íetvéletntk. Jelentkesés szombat délután. \\ •
ADÁS VÉTEL
Eladó 4 drb amgol allM Arpátl-u. 12. •
Jó állapotban levő eobleln hruatu Maik. arnlturja asztallal eladó. Citn a kisdó-1933"
tirarais
ban.
Sírása altatakAk, atrandlabdák, napszemüvegek, napolajok nagy választékban Vágó lllalsxcilátiun. *
LAKÁS ÜZLETHELY1SÉO
Kétszobás ftttdoezobás és heromszobáa utcai lak*> kiadó. LénArtböikercakedéa. *
Kavttf«Ka)BUses utca! lakás augusztusra klsdó Klnlzay utca 31. •
BUTOKOZOTT SZOBA
Biatoroxott utcai szoba fürdőszoba használattal kiadó Szent Imre h. u. 9. *
HÁZ ÉS INGATLAN
IMitfeslfoturt üzletházat culldl éa bérházakat eladásra kőavcHllek Horváth Sugár-ut 42. *
KÜLÖNFÉLE
K«mAr«*ra>al vasull vendéglőben badacsonyi pogányvár! fajborokst Jégbehulött söit Ihat. •
¦áU>l«r.M«Uk itlmlaaiék* l Veiétől Igazolványok Hcsetélézéfcez azllksé-ges fényképeket az előirt méretben olcsón és gyorsan kéaztck. Vastagh Béla, fényképész, Nagykanizsa.
Lndli««>t, géphlmzéat, rolnlláat vállal HussUné, Klrdzst-uu -i 70. ¦ •
Csányl József ny. detektív r«atjen-BB-osstoarstst, megltgyelésl, Inlormáláal válUI. Cátnyl-u, 36. \'
ZSUU KÖZLÖNY
COLITIKAI ^A-i.lAP. Kladjn: „Kisgazdaság! R. T. Nsgyksjiltaa". Felölő, kiadó: Zalai károly. Nyomatott i a „Közgazdaság! II. T, Nagykanizsa14
nyomdájában Nagykanizsán. (Nyomdáért tolel l Zalai Károly.)
79. Bviolyaa 160. Mára
riag^kaitUM, 1989. JmIIm 16. vasárnap
Ara 12 mi.
ALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Ste-taouüUlV fcs kUdohloül: Forrt 5. i
: raííjdoa bttkAi\'^p delntáa.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elótlictéal Ara : egy hóra S pungo 40 flJKV. Szerlresitöaégl éa ktadóhlvatail telefoni 78. ax.
á lerohanó hadviselésről
Itta : -ü.\'.-. air»! Nárky AaUt
vkezt. ezredes
/
Elmérge.edelt politikai ellentétek, végső fokon, háborúhoz vezetnek. Mindegyik hadviselő fél, saját gvö-zeime érdekében, -az erősrak alkalmazásában fölényre törekszik\'. Azt pedig « legkönnyebben akkor éri el, ha haderejével át ellenfél ellenszegülését már csírafában elfojtja Ez a törekvés vezcte[l a lerohanás gondolat Alioz.
i A lerohanó fű légi haderejé.-eJ meglepetésszerűen, azaz hadüzenet nélkül, megtámadja az ellenfél or. szagának Idegközpontját, fővárosit!, IpOTi és közlekedési gócpontjait, hogy ezáltal vezetését ntegl>énilsan az or&Zág lakosságát megrémítsék, a hadsereg mozgósítását éa fel vonal á-M\'it \'meghiúsítsák, ipari felkészülését és tölibterinclését megakadályozzák. Ilyen viszonyok mellett gyorsanmoz gó seregtcstjelkkel, motoros alakulatokkal végzett betöréssel a légi támadásokkal megbénított országot vagy országrészt birtokba veszik, de legalább is a felkészülőben lévő hadsereg szétszórása áráii, eHeiiállíásá-nak nyugodt inegszeivozési lehetőségétől fi«ztji.k meg.
A lerohanás tehát cgyidőből a levegőből és a földön történik. Előbbinek végrehajtói a mér békében kitűnően kiképzett hatalmas légi erők, utóbbit motoros mozgatási lehető-seggei bli-ó és harckocsikkal bőven ellátott önálló gyors seregtestek végzik. Emiatt a repülő erőket Ónálló hadműveletekre képes légi seiegtes-tekbe szervezik. Olyanokba, amelyek feladatuk megadása Kőiben nz ellenig légi erőivel a harcot kedved ző feltételek mellett fclwhetik és feladataikat is csorbíthatatlan ul oldhatják meg. Korlátlaiuibb szervezést lehetőségekkel bíró gazdag államok-ban ezért őket önálló vezetés és vezérlet alá helyezik. A! gyors seregtestek gépkocsin KzáUlíott gyalogzászlóaljakból, harckocsikból, mofeH ros tüzérségből, néhol lovasságból és Sjépvontatésj scgedcsapatokból állü nak. i : I 1 :l
Bár a lerohanó hudvl éléstől nagy eredményt lehet elvárni ojt, ahol a légvédelem és a lég-\'Halóin uz egész ország tcrü\'etén a lehető legnagyobb szaliatovssjigg.ii nem működik, ahol a
(lerohanó légierők és gyors sereg, testek \'útját számbavehotö, vagy ha-soíjló értékű erők nem állják, ahol . oz ország erődítésére kellő mé-iék-1-en anyagi eszközök nem állanak rendelkezésre, mégis komoly hálw>-rura készülő nemzettel széniben a lerohanással járó nagy hutás valószínűleg elmarad-
Az olasz.- abesszin háború megmu-tnlia, hogy az ellenállás még hatalmas légi fölény birtokában sem törik meg azonnal, a spanyol polgárháború sem a nemzetlek légi fölényének kizárólagos következménye-képpen végződött Francoék diada-lával.
Ott azonban, ahol n nemzet hábo-
5000 magyar ifjú vonult ba ma a munkatáborokba
A munkanélküliséget Is csökkentik a három hónapos munkatáborok, amelyek alól nincs felmentés - Fábry Dánlel nyilatkozna táborok céljáról és szervezetéről
Budapest, július 15 Mint Ismeretes, az Uj bmvéd^l-* ml törvény értelmében minden magyar férfí - katona kötele;. Vagy
fegyverrel .szolgálja a h.>záját, mint .katona, vagy ásóval kezé.Wn a nvun. katáborok honvédje lesz. A tő/vény értelmében az első munkaszolgálatosok ina vonultak be, Jelenleg az 1916-os korosztály kapott behívót- A budapestiek a soroksári uti rokkant telepen gyülekeztek, a vidékiek akii lönbözŐ álIomásparJ-ncsnokságsz^ helyein- . [
A munkaszolgálatosok lehívásával
homok, a nvunka szolgálatitok legfőbb parancsnoka nyilatkozott a sajtónak a tál>or céljáról éa szervezetéről.
A nyilatkozat értelmeién a munka szolgálatosok közérdekű munkát végeznek, igy az egé:;z nemzetnek nyel reség ez a munka. A mügéngazdasági é\'eíet nem érinti a munkaszolgálatosok munkája, mert csak olyan inunkat végeznek, amire vállalkozó nincs és amelyet a vállalkozók átengedtek a nvu nka szolga latosoknak1. A munkatábor az egyénié nézve |s értéket jelent, mert megfelelő kU képzésben, egészséges életmódban
részesül. Egy-egy csoportban kb. 50(X) ifjút hfvnak 1«, helyeiket elfoglak hatják mások, így a munkanélküliség csökkenését ls elősegíti a munka
szolgálat.
i.\\ behívások előzetes orvosi vizsga után törlénLck és a most IndiivoIttak szeptember végéig marudnak a táborokban, ahol a szellemi és fizikai niun kasok közösen vannak elhelyezve, A napi n órás munka u\'ól felmentést íonki nem kapluit. »-
A nagykanizsai huszonhárom óv esők is lm vonultak n mai nappal a munkai,
táborokba, nagyobbrészt Pápára,
kapcsolatban vitéz Fábry Dániel tá-
Százezres sztrájkok, tüntetések és véres összetűzések Amerikában
Xcwyork, JulIUs 13 Amerikában, mint ismeretes, belek óta mind nagyobb és nagyobb méno-leket öltőit a sztrájk. ca< üzemek egymás után álllak le és oz utóbbi napok*-ban már száiezres tömegek sztrAjkJ.iV-ról érkeztek, birek. A sztrájk — mint
ujabb Jelentések mondják — annyira eirajiilt, hogy össze tfuések re került sor a lendőrség ós a sztrájkolok között.
Miiincajx)Íisbau például tt rendőrség kénytelen volt konnygázbombékat basz nálnl a tüntető sztrájkolok felosda*áf
sara. A sztrájkolok erre közáport zúdítottak a rendőrségre. Többen meg. íebesulteek.
Hasonló ősszeliizések voltak más városokban is.
Még az sem biztos, megkezdődnek-e a tokiói angol-Japán tárgyalások
Az előzetes megbeszéléseket kedden folytatják — Éles angol-ellenes hangulat japánban
I \'¦ Tokiói július 15 Az angol japán laigyalásokatelő-készltő megbeszélések ma megkezdődtek. Ariin japán külügyminiszter hivatalos látogatásra meghívta magához az angol nagykövetet, hogy a JÖVŐ héten meginduló tárgyalásikat előzetesen megbeszéljék\' A mai tárgyalások szigorán négyszemközt foly tak le. A .tárgyalás menetiére azon. baji jellemző a Japán miniszterelnök nyilatkozata, amely szerint a japánokat a tárgyalás alatt u szilárdság szelleme hatja át.
A tokiói külügyi hivatal hivatalos jelentése szerint az angol nagykövet és Aiila japán külügyminiszter ma azokról a kérdésekről tárgyalt, amely a tiencini ügy hátaiét alkotja.
a japán követelések
\' Tokió, július 15 A tárgyalásokkal élénken foglalkozik a japán sajtó is. A kormány fél? hivatalosa szerint a tárgyalások során öt követelés tcljesilését kívánják Angliától. Ezek a következük:
1- Valamennyi terrorista gyanús egyént azonnal szolgáltassák kl.
2- Anglia működjék együtt az északíiinai kormány valutapolitikájával. [ ;
3. A tiencini Ahgoi Bank szolgáltassa kl az ott letéti* helyezett! ezüst készletet. I
4. Annak megengedése, hogy az északidnál kormány fcIügyCletctgy.i korolha-sson a kinai angol bankok felett, t ; - 6. Annak megcngedée, hogy a barátságtalan, ói veszedelmes egyénekkel az angol negyedekben lscl-Járhassanuk.
Az angol lakosság készül az elutazásra
megkezdöduek-e az angol—japánta-nácskozások, amelynek eredniényó-ben egyébként sem remélnek tjlsá-gosah. |
Cs-ungtaubíhi már meg Is telték a
London, juUus 15 Az angol sajtó az angol-)ap:,n,elŐ zcle.i megi>eszélésekkel kapcsolatban azt írja, hogy t;ilajdonk.éppCji csak hétfőn dől el, hogy egyáltalában
HuS akarata nem elég erős, ahol a nemzeti célkitűzések nem egységc-sek, ahol a küzdökész néplélek balsors idején a veszedelem arányáluz inért -nagy lelki erőt eszi lésekre képtelen, ottalcrohanás sikerrel kcc>eg-> tet. ItiváUképpen akkor, hu az ellenfél lehengerelő katonai túlsúlya is kézen fekvő. \\ \'. . i > i
Az ellenséges Icixílianás döntő sikerével azonban nem\' kell számolni; annak a hadvezclécnek, amelynek" tömegeiben a mindenáron való ellenállásának gondolata (á, ahol a len rohanások hatá\'ytalannilására minden katonai i«n\'tfszabály r gyakorlatban is jól működik. Minden való-,
szlnüség szerint tehát a. iheglepetés-i l«n lejJő erkölcsi hatás óhnai-nd. \'
Széthullóban lévő álUamszervezt-t ellen azonban a lerohanás azzal a nagy eredménnyel járhat, hogy ahá-Bopu komollyá való fajulás;lt előzheti meg, ezért gondos hadvezetés P( lerohanás elvégzésére hivatott senefi ícslekszcn*ezéséröl nem mondhat le.
ZALA? KOZLONV
1939. július 16
fzellôs férfiingek I P 2\'95-töl
SZOMOLÁNYINÁL
szükséges intézkedéseket és felszó-ÜtottAk az angol butaságot, hogy
készüljön el az esetleges azmn diel-rjtazásra. A helyzetet sulyoshiljv iU>gy az angsúcllencs tüntetések egyre tovább tmtau.ik.
[ Tokió, j-iUu-s 15 Ma 0 délelőtti órákban hivatalos jelentést adtak k|, lunety szerint uz angol nagykövet &t a külügyminiszter ju\'ius tö-án, keddQq ujabb ta-nácskozásra ülnek össze.
Ujabb ártatlanul szenvedő romániai magyarok
Kolozsvár, július 15 A román botoságúk rendeleteié letartóztatott erdélyi\' gazdák egy része most került törvényszék elé. Az volt n vád ellenük, Iiogy át akartak szökni a határon Magvai országm és másokat is rá altattak beszólni u szökésre.
törvényszék bűnösnek mondotta kJ okét és Hodolyák Józsefei kétévi, Hangi Balázst 7 hónapi, Hangi (lé/át
és lc!cségét ugyancsak 7—7 hónapi börtönre és még két magyar fiatat
embert 1—1 hónapi iogházru Ítélte.
Le akarják csapolni a Skutari tavat
Belgrád, juUus\'15 Az albán-Jugoszláv határon lévő, SkutaH tó lecsOpoláBárn aZótász kor-f mány 20(l millió dlnáros ajápíato)tf tett Belgrádnak- A 355 négyzclkib-méteres tó küünő termőterületet; biztosítana és nagy tömegielepitésrc* lenne alkalmas. i 1
30 ember a bányában
Npwyörk, július 15 Kantueky Közelében az egyik bánya. Uan bánya robbanás törlént. A törnie-lékek :I0 ember elöf eltorlaszolták a tárna kijáratát, megmentésükhöz kevés a remény.
Magyar-szlovák gazdasági tárgyalások ^~
\'Pozsony, július 15 A szlovák sajtó Szerint a szlovák-magyar kereskedő!mi tárgyalások július 2(i-án indulnak meg Budapesten,
A VIDÉKI UR1KÖZŐNSÉO
kedvenc hotelje az
ESPLANADE
NAGYSZÁLLODA
Badajmt, 111., Zsigmond-utca 33/40.
Telefonok; 151-735., 151-738., 157-299.
Szemben a világhhü Lukácslürdővel, a Rózsadomb alján.
Teljes komfort, folyó melegvíz, központi fűtés.
A Nyugati-pályaudvartól ! kisszakasz távolságra.
A szálloda teljesen újjáalakítva, uj vezetés alatt ált.
EUSranga Cafe ReiUaranl,
polgári érik,
Olcsó szobák pensióval, vagy anélkül.
Hosszabb tartózkodásnál 29t5 külön engedmények.
Nagybanlzsaközönsége meleg szeretettel bicsDzott távozó plébánosától
P. Gulyás Gellért az uj plébános első plébános! miséje és székfoglalója vasárnap délelőtt 10 órakor
ltogy mindenki "szerelte a Székes* fehérvárra \'\'áthelyezett P, C.zirfuszVik\'-lorin plébánost Nagykanizsán, azt megmutatta n péntek délutáni bucsuz-tatása. OH voli aiTehértercmben a ta* toiikusok nagy családja, " rk, egyiiáz-község, az összes kat dikus szervezőtek, egycsutelek nagy küldöttségeik a sokan mások, A város egész társadalmit képviselve volt rangkülönbség n.\'l-kül. Meg kell liagySü, u szivek beszéltek. Az érzelmek spontán megnyilatkozásai faltuk, amikor nemcsak a megjeleni előkeld hölgyek és a nép egyszerű asszonyai szemeljen ,dc meglelt férfiak arcán olt rezgett-csillogott It meghat ittság, a melegség, a szo cM kristálytiszta könnycseppje, A plébános, a Iclkialya, B hivők rajongva szereiét papjának mcgindilő búcsúztatása volt ez.
Küldöttség Indul a plébánosért
Délután (í óra után dr. Hegyi Lajos és p. (iulyás Gellért vezetésével küldöttség meni p. Czirfust Viktor in plébánosért, hogy lekísérjék a fehér-terembe és ünnepélyes kéretek közölt búcsúzzanak el ntlöl a férriutól, "ki szivének minden metogével és fen költ papi lelkének minden szeretetével vezetője vo\'t nagyszámú ti\'iveinek. Szűnni nem akaró telkes taps köszöntötte u teremben Viklorin atyát, aki láthatóan meghatva nézett végig az egybegyűllek sorain, ahonnan csak licíjsöséges ragaszkodás sugárzott feléje.
Dr, Hegyi Lajos egyházközségi elnök Nagykanizsa közönségének nagyral^csü lését és tiszteletét tolmácsolta ragyogóiul felépített beszédében, amely szívből fakadt és szí vitet szólott.
Dr. Hegyi Lajos egyházközségi elnök beszéde
— A szerzetes mindig olt teljesít] kötelességéi, — mondotta többek közöli dr. Hegyi elnök - allbvá elöljárói bizalma állilja. Plébános Urat öt év előtt a tartomány főnök bizalmú küldte le Nagykanizsára, hogy liékét és megértési hirdessen, hogy vissza, állítsa azl a hagyományos jőviSxonyt, umi Szent Ferenc fiait a luitóságokkal oly melegen összekapcsolta. Meg k«ll állapítani, Hogy a plébános ur ezt a föladatot maradéktalanul leljcsllcltc. Lelkipásztor és hívek összeforrtak egy nagy és szent egységbe. l)o ha ezt nem is esclekcdte volna, akkor is folejttet telienné lette volna magát. .Mert oly közitytigalmat teremtett, oly közlicrsü-lési vállolt ki tevékenységével, mncly-lycl örök időkre beírta nevét a kanizsai rk, egyházközség történelébe. A hitélet felendiié e, a hilhu/gídml egye. sülelek pez&gO é\'cic, a Credo megf. szervezése és kiépítése, ». lelkek össze-forrása — mind uz ö érdeme. I)c koronáját lelte iá munkásságára, hogy évtizedek mulasztását pótolja, amikor 0 Katolikus Kultúrház, megteremtő, sáré mcgindilolta erőteljes mozgalmát, Iiogy ebben az intézményben összpontosíts;! a katolikus mozgalmakat és megteremtse n kotoUkuSság várát, linc a célra eddig több mint 30,000 pengő van már együtt, fis ha távozása folytán nem is tudja már befejezni akcióját, a megvalósulás az ö nevéhez fűződik. Azért eljöttünk ide, ltogy elmondjuk, hogy Fötiszlo-iendő Plébános Ur ötesztendeí tntin-kásságál egyházra, közületre, hivökic
egyaránt oly hasznosnak tartjuk, hogy ezt az egyház annaleseibcn megörökít;-(0k.
Amikor uj örltelvére indul, Nagykanizsa város közönségének szeretőiéi, háláiét és köszönetét tolmácsoljuk és munkásságának emlékét mindenkor nagyrabecsüléssel fogjuk megőrizni, línnek zálogául az. egyházközség, a kongregációk, az Otláregylel, a III. rend, a Credo nevében dr. Hegyi átnyújt a könnyekig meghatolt P, Cz-irfuszítak azok ajándékát: egy finom ezüst s/ivardobozl megfelelő de:Ijká-
dóval.
Az oltártestvér — az oltár-¦ testvérhez
P. (iulyás (teliért, uz uj plébános
mondóit ezután meleg búcsúbeszédet elődjéhez. Mély nyomokat hagyott hálni P. Czirfusi Viktorul plébános ur nagykanizsai munkálkodása, hangoztatta. Munkatársainak nevében bu-csuztalja öt, köszönetet mondott azért a szerétéiért, amelyet belevitt minden ténykedésébe. Az az áldozat ts szeretet, amely alapja a pap] \'életnek. Sterustes társai, a többi papság és a piarista papság névében is beszél és hálát mond neki, az. elöljárónak, mint a lelkipásztornak. Isten áldása kisérje uj munkahelyére, hogy hagyományod lelkiségének kiáradó sugaraival férkőzzön uj állomáshelyén a telkekhez és forrassza őket ösgszv, akiket uz isten gondjaira bízott.
A világi papság köszönete
Gazdag Ferenc püspöki tanácsos kö* szőnie meg ezután attávozó plébános-
Szandálokai, Szandálotokét, TennlszctpŐket,
i.joicóbbii v<ihM Gyermekcipőket az„IŰEÁIL» clpöuzlelbeti Mil 12.
nak jóságát, a világi papsággal szemben tanúsított megbecsülést. Minden szilvát a szeretet, a mások megbecsülése vetette — mondta. Meszünkről köszönet: Istentől áldás érte! Kívánja, hogy az. Ur szőlejében másutt is oly eredménnyel dolgozhasson,
„Muzsikáljatok az embereknek melegséget!...*
P. Cxiríuss neliczen tudta meghatói, dását visszafojtani. ^- Mikor öt év előtt jött Kanizsára, mondotta válaszában az elhangzott beszédökre, Szent Ferenc atya követeként jött ide, uki azt hangoztatta: .Menjetek és muzsikáljatok az embereknek melegséget, szervtelet és boldogságot!- Eszet a programmal érkezett Nagykanizsára, ezt igveke.clt megvalósítunk Köszöni 0 megértési. Soha senkinek készakarva nem ok, zott szomorúságot és nem bántót! meg senkit. Szeretettel zárja szivébe hiveit... Tovább már nem tudta folytatni beszédét, inert könnyek tódultak szemébe és a megjelentek nagy-része ugyancsak könnyezett. Itt a szivek beszéltek egymáshoz...
Majd egyenként bucsuzott el mindenki a y\\ lelkipásztortól, az igazi. Krisztus szive szerinti paptól. Valóban kevés távozó plébánosnak jutott ennyi melegség, ennyi könnyes szeretet osztályrészül. .
Pl rairfitsz Viktorlu ma, szombaton délután B budapesti gyorsvonattal hagyja cl Nagykanizsát, hogy uj Őr. helyére, Székesfehérvárra utazzék, ahol egykori hivei már nagy fogadtatással várják öt a székesfehérvári állomáson.
Az uj plébános ünnepélyes székfoglalója a templomban
P, Gulyás Gellért, Nagykanizsa plébánosának ünnepi miséje é-s székfoglalója holnap, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a plébánia.)templomban, amikor I\'. Gellért mini plébános clsö-izljcn szól híveihez.
A róni. kattí. egyházközség világi elnöke, dr. Hegyi Lajos — az idő rövidsége miatt — ezúton felkéri
a hatóságokai és testületekét, a közhivatalokat és egyesületeket, a hitközség képviselőtestületét és minden tagjai, hogy az uj plébános ünnepélyes bevonulásán, első plébátiosi miséjén ás szék foglal óján minél nagyobb Szambán megjelenni .szíveskedjenek. Legyünk ott mindannyian!
(B. it.)
A kisgyűlés jóváhagyta a zeneiskola áthelyezésével és a polgármesteri lakással; járó építkezéseket
Zala vánnegye kisgyüU-se dr. Brand Sándor alispán cinökle téve I e havi ülésén 76 ügyet tárgyalt le rövid háromnegyed óra alatt
A tárgysorozaton több kanizsai ügy is szerepelt. így tudomásul vették, hogy Nagykaiiizsu város a felsőkereskedelmi iskolában az óraadó testnevelési tanári állási rendes ta* nári állása szervezj át. Hozzjáirjltak ahhoz, hogy Nagykanizsa a zeneiskola helyén hittudoinányj főiskolát lé-te it, inig a zeneiskola a magyar rok kantscgélyző és nyugdljegylcttöl megvásárolt házba költözik és \' ott. kap lakást a polgármester is. JÓváffi hagyták; ltogy a város 60.000 pengő
Ifdarta
\' aaaBTarar-udvar
kölcsönt vesz fel ezekre a licrjh:iz\'á-
sokra-
A tül)bl határozat során tidoniilsul vettük, h.igy KLikomárom 15 000 pen gcírl ingatlant vásárolt Jegyzölak céljaira. Ilozzájáollak a keszthelyi harjnadlk segédjegyzöi állás meg-szer\\eze.séhrz. Komárváros aLjkiles ft;\'e ingatlaut íne^-ctle 15000 pen-gíért községháza céljaira, t-jdoniáail \\-ellek, H«zzájárjl|ak ahhoz Is hogy az alispán 30 napos szabadságva* megy.
A gyomor és a bél megbetegedéseinél, különösen ha azok\' makacs székreltedéssel és\' az emészlö-Cfalornában végbemenő nagyfokú erjedési és bomlási folyanutoskal vannak egybekötve, akkor reggel kikeléskor egy pohár teiindszeles „Ferenc Jőzsel" keserUvlzcl kllllnö hatással ftlalunk. Kérdezze meg orvosát I
1939. fatfal 16,
I UT.
l AJTÓS.\'
1.UIT. 4CLE5Ei,z^Ta;.«Worr
ífíSís.z/vrrf,,
CSvkott
KQBl I T K í Pv IS I l I ff
Polgár He 1
Jóslat:
Élénk délnyugati, déli szél, este vagy éjjel egyes helyeken zápor ós zivatar, a meleg fokozódik.
A Meteorológiai Intézet nagykanizsai nitMrügyeIWl(oroastt iolenüi
Hőmérséklet tegnap \'este 9 órakor: +196. ma reggel 2JS.+ délben +3Q-8.
(^DadékOOiL.
2ALA3 közlöny
Szombat
BUDAPEST U ,
17 Ilinek szkMk és magyar-orosz nyelven; — 17.Í.O Csiszár Béla elfl-adása. — 17.40 \'A 2. honvéd gyalogezred renekaru. — 18.23 Btschits Ti-bor előadása. — 18,50 Izabella Norval zongorázik, — 10.15 Hírek. — 1025 Énekel Fazekas Mária és Kubányi (<y., kiséri Farkas Jenő cigányzenekara, — 20,25 Táray Ferenc verseket inond. — 21.05 Tánt-lciuczck. — 21 40 Hírek, iilőjárásjeterítés. — 21.50 Hírek szlovák és magyar-orosz nyelven, — 22.30 Budapesti Hangverseny Zenekar, — 0.05 Hirek. i
BUDAPEST JU
18.50 Mezőgazdasági, félóra. — 10.30 Dr. Huszti pames előadása. — 20 Hírek. — 20.10 Hirek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 20.20 Hanglemezek.
— 21 Perónyi Gabriella énekel. — 21.25 A 2. honvéd gyalogezred reuo-kara, — 22 Időjárásjelentés.
BÉCS.
10 Frankfurt tánczenéje, — 18.30 Schumann: Három ábránd és cselló-és zongoraverseny. — 10 Vidám reno. -— 20.15 Dalos, zenés tarka est. — 22.30 Szórakoztató zene bécsi dalokkal. — 24 Berlin éjféli hangversenye,
Vasárnap BUDAPEST 1, lü
8 Szózat. —¦ Utána lianglcmezek, — 8.45 Hirek. —, 0 Uőrőgkaiolikus Istentisztelet. — 10 Református isiciüiszto-let. — 11 Egyházi ének és szentbeszéd.
— 12.20 Időjelzés, idő járásjelentés. — 12.30 Operaházi ¦zenekar. ~- 13.M Felolvasás. — 14 Hanglemezek, — 15 Kolbal Károly előadása. — 15.45 Cliappy tánczenekar. — 10.30 I)r. lift-kisy-Nagy József eíöadása. —I 17 Hírek szlovák és magyar-orosz, nyervén,
— 17.10 Willant Hezsö előadása. — 17.50 Balázs Kálmán cigányzenekara,
— 18.40 Felolvasás. — 10.15 Hirek* 10.25 »A ballerimt.\' Operett 3 felvonásban. — 21.40 Hírek, sporlcrcdmé-menyek, idő járás jelentós, birok szlovák cs inqgyar-orosz nyelven. — 22,05 Lászlólíy Margit zongorázik. — 23 Csorba Gyula cigányzenekara. — Ö.05 Hirek,
BUDAPEST IL
11.20 Budapesti Polgári Dalkör. — 15.05 cliappy tánczenekar. — 18.10 Fehértej! Tibor útleírása. - 10.30 Kállai Ernő előadása, — 20 Hírek. — 21.30 Idöjárásjcluiiés. — 21.35 Tánc-lemezek,
B8cs. 1 u - :^ íjíi <ia
8.30 Vidám lemezek. -\\fl A Ilitler-iijttság ünnepélye Münchenből. — 9.30 Látogatás nemét költőknél és zencsjcr-zííknél, — 12 Déli liangvcrsciiy Berlinből. — II Lemezek. — 15.10 Hr-
Termószetesen csak HENKO, a régi, bevált, olcsó ós jó háziszer! 26 fillérbe kerül az áxtatás, ez a kis befektetés sokszorosán megtérül pénz- és munkamegtakarításban. Mert ha Henko-ban ázik a ruha, nem kell erőt és időt pazarolni a fáradságos dörzsölésre és a káros kefélésre. A nagymosás legdurvább részét elvégzi helyettünk.
-26 fillérért
dély havasai köy.t, uliképck lcmwck-kel. — 1(1 Helyszint Kimentés a bécsi uuifíyjir-iiémft uszoiuérkőiésrfll, — 19 Népi 2011«. — 20.15 Vidám est. — 22.30 TátKMno. — 24 Kölnből éjsm-kílt 20IIC,
N.ptlri Július 10. vasárnap. Rom. kat. Karra. B. A. Protestáns Valter. Izrael. Tharnusz hó 29. — Július 17. héttő\', ttom. kat. Elek hv. Protestáns Klók. Izruel. Ab hó I.
tioziiinid nyitva reggel 6 óraiéi Mt. « órábj (héttí, .zerda, péntek délután
kedden egész nap nóknok).
A magyar sajtó a leesett Józseffalváért
A megszállott lerOlclek niugyar sajtója derekasan kllt\'it a IeégettJó-Hseffiüvtt m:igyjir népének inogseül-tísélKin. Így u kolozsvári Keleti Újság 601)0110, ¦ nagyváradi mogyán; lopok 704KOOO, n kolozsvári Ellenzélc 300.000, a BríSBÓI Lopok 10(10 KXMt lelt gyüjtiMlek a józscffaivulak meg. segítésére. ;
>->V
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek
Frottier törülközők legolcsóbban
Pizsania-anyagok
C
2ALA1 KŐZLÓMV...... _ím I"11"\' 16 ¦
KISKANIZSAI ÉLET
A Csesxkó-szenti fa legendája
4
Jól beérett
hcjszInbarocKoí
lőzdénkbo beszállítva mázsánklnt 13. pengéért vásárolunk
csak termelőktől
Miitull MM ImmhmA SzmllNiltí RétztéBytirsaiága
E.V*«éb«t klrátyn*-Í.r 12.
Nagyarányú utazási kedvezmények a szegedi Qnnepi játékokra.
Mint ismeretes, az idei ünnepi előadások július 28-tól augusztus 15 ig tartanak és tizenkét clőadás-ban< szfnrehozzák a Magyar Passiót, Az ember tragédiáját, a Bizáncot, a Turandot-ot és az Aidát. Az ünnepi előadásokra rendkivUl nagyarányú kedvezményeket biztosítottak mindazok lészére, akik akár az ország területéről, akár külföldről utaznak Szegedre. Az egész ország terűidéről Ötven százalékos meneldlj kedvezménnyel lehet a Szegedi Szabadtéri játékokra utazni, nemcsak a Magyar Államvasutak, de a kisebb vasutak vonalain és a DOT és a MFTR hajóin la. Ezenkívül az egyes előadásokra az ország valamennyi nagyobb városából hetvenöt száza< lékos filléres ünnepi vonatokat indít az Államvasút. Minden felvilágosítással készséfigei szolgál az IBUSZ központja (Budapest, Vigadó), valamennyi IBUSZ fiók és a Szegedi Szabadtéri Játékok központi irodája (Szeged, Aradi u. 8. Tel : 29 93.)
vékAsy testvérek
órás, ékszerész, látszerész ne ..t n Arany- éa ezüst vésnök rü\'lll a» Óra, ékszer, szemüveg legolcsóbb árban Javitiit, vésett szakszeittcn készítünk
Kirakatokban elhelyezett plakátok hirdetőinek figyelmébe I
A Magyar Hirdető Iroda nt. nagykanizsai kirendeltsége teuton ismételten közli a t. hirtleUVtclekkei, egye-stíletekkel és kereskedőkkel, hogy Nagykanizsa m, város polgármestere 20.33(1/(93«. SZ, alatti átiratálxin megállapította, hogy a város hirdetési szabályrendeletének ). §. d) alpontja szerint a l.nll kírakatokl>an közszemlére kitelt mindenféle hirdetés — kivéve az üzlettulajdonos saját üzletére vonatkozókat — díjazás alá esik ds « Nagykanizsa m. várossal kötötl s*cr-zödésbeu megállapított díjszabás szerint a hirdetés diját a Jdrflkatban való kitétel előtt, a Magyar \' Hirdető Iroda HtTTTagykanizsai Kirendeltségé, nél Fő ut 5. meg kell flzelul. (:)
Szenvedd1 beteg asszonyok gyákrííTTífár egy kis pohár termé-iietes „Farcnc Józsel" keserüviz-zel is nagyon könnyű, lágy bélki-ürUIést érhetnek el, ami igen sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg szervekre. Kérdezie meg orvosat 1
JilSita, tan Élplis!"
Nagyon sokan emlékeznek még arra a hatalmas, évszázados tölgyre, amely a katonai lőtér épülete elölt állt, n Honiokkninámni felé vezető *jt mellett. Ez a tölgy 1925 szeptember 10-én Ismeretien okból kigyúl lnd| és leégeti. A tölgy Dunántúl egyik leghatalmasabb, legrégibb fája volt, amely alatt talán a XVI XVII-századbeli török portyázok is mégpiJ hentek. Ez a fa végigélt- a kumc-j a betyárvilágbf, a 18-as szabadság1-harcoknt Ős így lett a klskmiizsaiik egyik kedvenc fája.
Kiskanlzsa legidősebb embereivel )>e szél ge ttunk erről a fáról.
Gyermekkorom élénk emlékezeté-l«n még ma ís él a fa hatalmas koronájának körvonala, óriási odval, a hol még a kígyóktól viAltf félelmünk ellenére is sokszor találtunk bagolyfészket tulajdonosával együtí, amit azután mgy büszkén és diadallal mutogattunk játszötársairfkhaW. Láttam « fa odvában egy érdekes szentet is, melyről az öregek külön-, hozóképpen vélekednek-
Az egyik szerint a szejit egy el-pu^ztultfnküieszlről yaló, amely még a török iga alól való felszabadulásnak és a fa körüli győzelmes harcnak az em\'éke. Ebben lehet Is valami valószínűség, de a további legenda már c^ak mese. Később ugyani*, amikor a fa nőni kezdett, illelxe terebélye cdc;t, az alatta lévő keie^ztet a gyökérzet féloldalt
A kanjai gyümölcspiacon kevés kiskanizsai elárusítót fedezünk fel. A város gyümölcsszükségletét bizony a távoli falvaknak kell ellátni, vagy pedig messzi vidékről, szállítós utján- [
Mi ennek az oka ? j
Természetesen először a nemtörődömség, másodszor a gyümölcsfák kezeléséhez szükséges tudásnak a teljes hiánya. Nem tudjuk elhinni, hogy Kiskanízsn népe egyszerűen •dacból* nem akarna foglalkozni ezzel a fontos kérdéssel, amely egyébként Is: - a létfenntartásához szükséges haszonnal járna | De talán hibásak az illetékes tényezők is. H* nem Is egészen szakszerű, legalább mindenki számára érthető egyszerű
Múltkor örömmel állapítottukmeg", hogy a kiskanizsai strandfürdő milyen nagyszerűen bevált és mennyin re kielégíti a fürdőzők vágyait. Ez igaz. De nem elégíti ki a sáska gazdaközönséget, akiknek az árok két oldalán, földjeiig van elültetve a mindennapi kenyér. Sok -ugyanis a
billentene és ennélfogva a keresztet jó néhány niéleriei odébb állítottak fel. Ez igaz, azonban a legenda szerint a szent leszállt a keresztről és reggelre a fa tövében talállak. Egy másik szájlingyomány szerint egy lézeges alak fejszével akarta le. vngdutni a kéteszíet, mire 0 szent a fa odvában keresett menedéket- A harmadik í/aerint a kiskanizsai Cseszkó család négy szentet Is állíttatott a fa odvaibii s ínnéyt a íieve isi
Nem tudjuk, melyik mondának higyjünk, annyi azmban igaz, hogy mig a fa áUt, addig egy szent volt benne- Ez a szent jelenleg Is meg, van a OjcsI (Steszljn) kápolnában-Sajnos bizony, mint valami régt, nvjzeális tárgy, amit nem kezelnek kellőképpen, ez is lassan az enyészeté lesz. I j
A fa elpusztult, de megmaradt a nie>"é,«. Olyan ez, mint napjaink az idő láthatatlan fáján- Mindig frissen levelezik elő az ősz é-s tél komorsái ga után. Látjuk reájuk Írva húszon-jiégyóráink, hónapjaink, éveink történetét, melyek lassan tovaalkonyodnak tőlünk a uj életöszühk számára készítik tegnapjaink örök jelenét. Aj napok el fogy hatatlanok, folyton -ut-l>auvann,ik felénk, hiába kérdezzük, miért mentek el, mit vittek el, az -uj reggelek erink Így köszöntenek: kezdődik az rjj nap, uj vágy, uj öröm\' Az Élet me-éje e... S a ma elmegy, de a mese tovább tart- -k-n I-
előadásokkal rneg lehetne magyarázni, hogy milyen fajta gyümölcsfa megfelelő, i kiskanizsai talajnak, vagy ezeinck esetleges kezelésével Iwgy jimn ki legolcsóbban, legjob-ban a gazda ? Mert, hogy alkalmas a kiskanizsai talaj bizonyos fajta gyümölcsök termelésére, az néni is vitatható, nem bBszéívO a környező szőlőhegyekről, ahol a sáska földműves nagyon sokat tartózkodik és ahol >ok gyümölcsöt lehetne (er» melnl. \' ! -
Ha a klskaiiizsal gazda megkapja a kellő szakszerű Irányítást és \' rászánja magát, hogy a koratavaszi és késööszl \'ldejélrtjl egy icipicit elvegyen, akkor nem kell idegenből gyüiaölcs a kanizsai piacra- ,
neveletlen, rosszakaratú fürdőző Is, aki a gazdák terményeit szántszándékkai letiporja, kirugdalja, Mintha a partrész nem volna elég nekik a hancurozásra, usgyé, bele a földek-Ize. fis anindezek tetejében ha vala. melyik gazda szólni merészel, akkor megtámadják és fenyegetik. A\'rend-
őrség hatáskörébe tartozik a gazdák vagyonának megvédése, kérjük tehát a kiskanizsai gazdák érdelében is a rendőrkapitányságot, áOllsorV őrszemet e partrészne és csipje nya-i kon a garázdái kódokat. ;\' \' j
Egyesületi élet
A Kiskanizsai Levente Egyesület
Ijevcntc. Ennek a szónak magának varázsa van. Fiatalságot, ügyességet, katonai szellemet, duzzadó fiatat életerőt jelent. A Kiskanizsai Levente Egyesület működése kél évtized alatt joggal rászolgál a fenti jelzőkre és dicséretre. Amennyire Idegenkedtek először ettől az intézménytől Sásko-orazágban, ma annyim srerciik és be-csflllk, hiszen majd minden családnak egy-egy tagját ott látjuk vasárnaponként a .tteteulében• korcsma,és duhaj-kodas helyett, vjujy a,hosszú téli estékjén o Levente OtUionban, ahol a-srórakozrísok sokféle ncmeibeu %\'álo. gathnt a sáska-levente.
Áttol a fiatalság, ott összpontosul az élet. Ez a mondat u Kisk-mi/sai Levente Egycsűleire vonatkozik. Annyi Mzonyos, hogy a ktniente Ifjúság Kls-kauizsa közönségének szórakozására ar előadások, a mulatságok, a sportesemények, a táliortüzek ós egyéb ünnepélyek és mindenféle közéleti szerep. Ié*ck 80 százalékát adja a többi egyesületekkel szemben. Az. egyesületnek külön Önképzőköre, TutlKillszakosztii-íyn, repütöszokosztálya, sakk-köre v*n és ezek mind fáradhatallun ambiclóVal Igyekeznek mindig a legjobbat nyujt-lani az oktötói karral egyetemben. Aa
okyitói kar élén Szépudvftry László \\ozetö tőoklató áll, ukt liosszu két évtized a\'atl a logdiesérelessobb munkát végezte mint neveléstani, mint sok más szempontból is. Meg kell emlékeznünk még az egyre fejlődő lcvento zenekarról, amelyet Wcki Gellért karnagy vezet ,
Még egyszer a Varazsdl-utca szomorú helyzetéről
Mégcgyszer és lm kell még többszór is meg kelt iinunk cime-k az utcának a lehetetlen állapotát. Miért van cny. nyíre elhanyagolva, mikor Kiskanizsái-nak*az autóforgalmat leszámítva ez a legforgalmasabb utcájaf A kórnyék falvai, a kisluuüzsai nép szidja folyton a várost, hogy miért \'ixm csinál válft. mit ezzel az utcával és joggal. Mert félő, liogy az uj «kavicsozás< és a licngerczés megint gyatra lesz és pár hónap múlva ott vagyunk, ahol Voltunk. A Vnrjasdl utca közepén lévő árok is szúnyog és bacillustelcn. Cs mert érihetetlen módon csak mélyítik, sokáig megáll benne á vlz és hetekig bűzlik itt a legforgalmasabb helyen. Miért nem lehet okosan levezetni nz utcai árkok vizét? ilizoiiy a város legy kissé több gondol Coi\'ditliatna erre az elhanyagolt uteára.
ÁRVERÉS.
A LANCSÁK-féle kiskanizsai üzletház
a Törvényházban
1939. évi július hö aa-*n
délelőtt 10 órakor
földszint, 8. ajtó sz. alatt nyilvános bírói árverésre kerül.
Uárosi MpxgÓ. Mé(t csak szombat éB vasárnap Wallaoe Beery, a nagy Jellemszlnész csodafilmje:
Az örök csavargó
Partner a „Fiuk városa" h6se Mickey Rooney. Hiradé. A filmvilág kedvenceinek szívderítő szerepe és alakítása.
ElöadftsoV: kOznap 5, 7, 9, vasárnap 3. 5, 7, 9 órakor. KOinap 5 órakor filléres, vaüárnap 3 kor „Ketten egy Jeggyel",
Miért gyenge Kishanizsa gyümölcstermelése ?
A kiskanizsai strandélet és ami mögötte van
1939. július 16
DOLGOZÓ EMBER
__líVlO pútuliitttulluu vvailo-
*6g, ha —- k (11 öli tinón a nagy nyári melegben — munkakedve sllnnkuil, wiiiní olernycduek k\'..<urlllUicjz\'o menvAtolln
Hu karlimalakkt, fojUnkot,
nyiikunknt, homlok mikut a lifl-
i.l!.,. m- ,il<.
Diana sósborszesszel
kouocctjtlk, verejtékező Uw-tUnk lohfll, petyhüdt limatuk megfo*a ülnek, vérkor! n sóst) uk Mólónkul, munkii bírásunk
iiegdupldzódlk.
KtfísüBÍKÓt fíitö ember aoba-loin mojty munkáim Dlnna-NÓttbomzcüx nólkfíl.
Próbapalaek . . «4 tlHír KI* palaek . . . 1.11 penga Küxep palack . 1.11 peng* N»tfy Palack . 5.H Jftngö Mindenütt kapbatól
amiről a kassaüpolg. fin-lskola értesítője beszél
A polgári iskola ina mér több mint bél évtizedes múltjával bebizonyította létjogosultságát. A nemzet kispolgári rétegének sok százezrét emeli a magjai\' művelődés öntudatos alkotó részévé. Ez az iskola faj a tQzprőbát a megszállás alatt mutatta meg, A legmagyarabb kuruc városnak, Kassának a felszabadulás clsö évében megjelelt értesítője éppen erről beszél. Nérii érdektelen, lm lapozgatunk benne,
A MAGYAR TÖMEGEK ISKOLÁJA
¦ Az a réteg, amely n húsz éves elnyomás alatt a nyomorúságban is megmaradt magyarmik, — írja Keresz-tesy Ferenc igazgató ~{ a kassai polgári iskolákból került ki.. A magyar szellem —fejtegette -tovább — Kassa valamennyi iskolájában százszázaléklg megvolt, csakhogy a közép- és szakiskolák növendékei, mikor tanulmányaikat befejezték, elenyésző számban maradtak Kassán. LeglöblVn a csonka hazában kerestek megélhetést. «Az i|>arost és kereskedőt valamint a munkást családi fészke, kicsí\'há/a, rokoni kapcsolatai kötötték ide, továbbá azon körülmény, hogy az uralmon lévő csehszlovák hatósággal függő viszonyban nem voltak..
A MAGYAR ISKOLA TERVSZERŰ VISSZAFEJLESZTÉSE
A cseh hatóságok látva az. öntudatot, a m agyar nem ze ti rrilvoi to t ad ó iskolának az értékét, tudatosan és tervszerű aknamunkával Igyekeztek azt
megszűntetni.
A |Hilgári iskola vezetője cseh tesz.
A magyar tagozatot felállítja ugyan, de egy osztályban csak 2á tanulót engedélyez, ....hogy a szlovák clsajá Utasát eredményesen lehessen keresztül vlnni.t (Kormányleirat.)
1020/21. évben már a rsehtagoznt részére párbummos osztályokat állit, ugyanukkor n magyarságnidí csak a III- és IV. osztályt nyitja zeg.
U)2i/22-be*i megszűnik a m, osztály Js,
1022/23-ban hfitejezüdik a magyar tagozat*
Az így kihalásra italt magyar tagozat az iskola akkori igazgatójának a javaslatára történik, akit már 1920. október 20-án u pozsonyi Iskolaügyi referensnek a következőket irju:
2ALAÍ köZlÖNY
.... Ií;AZI MAGYAROK A NÉP KfitZOTT NINCSENEK.. ..
¦ A loyálisabb nézet a nép közölt terjed s gyermekeiket u szlovák iskolába ndják. igazi magyarok a nép között nincsenek, de vannak elma. gyarosodotl szlovákok, akik mcgfclcd-ke.*.t-\'k származásukról.^
A SZOLOK SZÖVETSÉGE
1021-ben aztán létesüli az önálló ma gyar polgári iskola. Egyelőre étele nemes harc, tengődés, aztán megindul a rohamos fejlődés, fjs ebben nagy szerep Jutott a lelkes vehetők mellett a Szúlök Szövetségének. Az értesítő igy jellemzi Cít a fontos szervet;
t Nemcsak az volt a fél, hogy nz iskolát és a szülőt közelebb !iozz.uk, még valami. Megmenteni a magyar iskolái az elnéptelenedéstől. Az államvédelmi és rendtörvények Dcmoklcs kurdja olt függött a magyar tanító és taniár feje felett, A magyar iskolák tanárai, tanítói, vezetői összevágott fogakkal nézték, mint szűnik meg valamelyik iskolánál egy-egy osztály, vagy az egész iskola. Oköll>cszoritott kéziéi kelleti hallgatnunk, ha azt akartuk,
hogy-családunk máról-holnapra kenyér nélkül ne maradion. I>e volt mégis egy szerv az iskola mellett, amely — ha kellett — belekiáltotta a közvcle. menybe a* kirívó igazságtalanságokat, amely — lm kellett --¦ közbcléiwtt, interveniált, ujságrikkeJCU s nem en. gedtí\' meg, Iiogy sérelem\' essék a magyar iskolákon..
Ez a múlt nagyon rövid összefoglalásban. Egy kis tükör a cseh iskolain) Üti kából, a magyar elnyomásból. F,s ím nincs garinop magyar Öntudat, nincicnek magyarságot ve;Otő Jaros-sok, líszterházyak. Szomorúbb lényekről beszélnének a lapok.\'
A JELEN
tA jelenből csupán annyit, hogy ina két tagozat van: magyar és szlovák. A felszalKidulás első óvo végén ü magyar tagozatban osztályzatot nyert 771 tanuló, a szlovák tagozatban pedig 381; Összesen 100ő tanuló. Beszéljenek pzék a számok bt]\'Ennek n nagy gárdának a nevelését Jjeresztesy Ferenc igazgató 28 tanárral végzi.
Legyen áldás nehéz, apóst dl munkájukon I
Kis.
3 évi fegyházra, 10.000 pengő pénzbüntetésre és örök kitiltásra Ítélték
a nagykanizsai állomáson elfogott román valuta-slbolót
Néhány hónappal ezelőtt - mint annakidején a Zalai Közlöny részié-te-fiii megírta - bizalmas feljelenlés érkezett .% valutaügyészségre, hogy Heller Lipót bukaresti nagykereskedő jiagyösszegii idegen vidra tát és aranyat "kar W&sempészni az ország ból. A nagykanizsai határállomáson a detektívek igazolásra szólították fel L>f vonaton Utazó Heller Lipótot átkutatták böröndjejt, azonban semmit sem találtak. A vonat átkutatása során azután az egyik fűtőtestben négy csomagban különféle külföldi valutát, aranydrachmát, tórökfontot én Napóleon-aranyat találtak. A kereskedő tagadta,\' hogy köze tenne ehhez a hatalmas összegű valutához, a rendelkezésre álló egyéb ter-
helő adatok alapján azonban a kirá-tyi ügyészség fizetési eszközökkel elkövetett visszaélés büntette miatt vádat emelt ellene.
A büntető tör vény szék a megtartott tárgyaláson Heller Lipótot bűnösnek mondotta ki a vádirat énehnéJjen és ezért 3 évi fegyházra és 10 00« P péiizhüntetésic ítélte, kötelezték egyúttal 601)0 pengő vagyoni elégtétel megfizetéseié is. Az itélet ezenkívül örökre kitiltotta Hellert Magyaróra szág területéről.
A bejelentett semmiségi panaszok folytán a királyi K\'uria szünet! tanácsa most foglalkozott az üggyel és a törvényszék jtélelél helybenhagyta. | ;
Nagykanizsai kereskedők értekezlete i meginduló Kanizsa-vidéki gyümölcs" export kérdésében
Péntek délelőtt élénken látogatott értekezlet volj a kanizsai Baross. kenVet helyiségében vitéz Tóth Béla elnöklete alatt, Oit volt a Kamara ré-zérői Nagy Jenő intéző, előadóé; G. Szalió Gyula felügyelő is. Az értekezlet célja: megbeszélés a inast meginduló Kanizsa-viuéki gyü-mőlcexpm-ttnl, a márkázó és cso-maguló-telep építésével kapcsolatiban.
Nagy Jenő kamarai intéző előadásában ránrjtato)! a gyümölcstermesztés és Czport jelentőségére. Az idén különösen sok a gyümölcs- A márkázó, szárító és csomagoló-telep
már építkezés alatt áll és a jövő .hónapban megkezdi működését. A gyü-m öle Kérté késit és Nagykanizsán nincs, íinegs2ei-vi\'zve- ZaJaszentgróton szőf-vet kezdi alapon jnüködik már egy gyümölc>\'értékesitö, amely összevásárolja a termelőtől az egyöntetű gyümölcsöt és értékesül. Itt az lenne a teendő: kimenni a falvakba és összevásárolni, majd lehozni ateru mést. Kilátás van flrra, hogy uz öm állósítást Alapból hitcK kaphasson a teyümölcskereskedö is. Nagykanizsán nagyon szép eredményt lehetne elérni kisebb tőkével és vállalkozó üzleti szellemmel. Rengetegen ke-
Terményeit tűzkár ellen átalány biztosítás keretében biztosítsa
aiuj fertőtlenít 1
Ara egy fengO
restek lel, mondja Nagy Jenő, "kik! a gyümölc^csoinagoló telep. építkezés kapcsán állást kérlek tőle. Iit nagy tévedés van. Ez az intézmény nem tud >Allé-st« adni, hanem arról vau szó, hbgy önálló keréskédőkv akik üzleti érzékkel és vállalkozó szellemmel rendelkeznek, széped boldogulhatnak egy kis tökével y> gyümölcsexport terén. Majd szóba-került a telep bozftinak bérlete fs, döntésre azonban még nem került sor, mert etóbb meg kell állapítani a bérleli összeget.
Nagy Jenő további besziédc során nagyobb mozgékonyságot kér a magyar keresztény kereskedőtök Ki kell mennie a falvaktia, megnézni a gyümölcsöt, minóségéröl, fajújáról tájékozódni. A Kamara nagykanizsai intézösége a LöszoIgabIróság«>njnin-\\ denkinek örömmel áll rendelkezésére. | ;
Vitéz Tóth Béla elnök rjtfü arra, h"gy M Baniss-kerültnek már niegL vannak a megfelelő, hitelképes, űzi let! érzékkel rcndeleezöés megbízható, komoly kereskedői- Szerinte a legfontosabb a piac kérdése- Ezen van a hangsúly: piacot teremteni.
Nagy Jenő hangsúlyozta, hogy. megfelelő, márkázott, egyöntetűmig nőségü árunak meglesz a piaca. Az önáHósitási Alapból lehet remélni hitelt. Állandó kereseti lehetőségről van szó a komoly üzletembernek.
Vitéz Tóth a Baross-kerűJefen ke-i-esztCU való 1*kapcsolódást tartjaU-vánatosnak. Megfelelő pénzügyji tranzakciót tart szükségeajoek az ei<d ii lényhez. j
Az egyes kérdésekhez szilmosait szóltak hozzá, majd a megjelentek a helyszínen az épités alatt álló gyü-mö\'cs-telepct tekintették meg. ,
(- •) Qyümöiosóitékevltésl bajoknt
akkor ludjuk leküzdeni, lui icrmesiv té-ninkel a kereskedelem igényei szerint rendezzük be. Hof és mit termesszünk, a gyümölcsöt miképpen ér. tékesilsük és dolgozzuk fel, mit legyünk a szőlőben, gyümölcsősben, a baromfiudvaron és a méhesben Stb. stb. IviTöl ir .A Magyar Gyümölcs., legújabb száma, melyből lapunkra való hivatkozással egy al,knloniuia! ingyen mutatványszámot küld a kiadó-hivatal! Budapest, V., Vilmos császár ut 7Ü. szám.
Jliíftni,tnjíftli9ita!"
ZALAI KÖZLÖNY
j 939. |nila« 16
Hősi naptár
Az önfeláldozó kötelességteljesítés fényes példáját adta Ujvárosy István _.volt dési 32. honvéd gya-
|l818.YU.16.|1°gBtrcdl>c» lirtí,ies. ,lki pzen a napon B : Knismik környéki UriBduvuál fekvő magaslat ellen intézeti támadásunk alatt, össze-kötöjáröro élén, a küzdök vonalában oly hézagot \\ett estre, mely akkor, lut az oroszok annak meglétét felismerték és kihasználtál; volna, halomra dönthette volna a zászlóalj uni úgyis szorult helyzetét. Ezt Ujvárosy tizedes igen helyesei] felismerte ós legsürgősebben jelentette, úgyhogy a szükséges ellcnrcndszabályokat még idejében meg leltetctt tenni. Alig küldte el azonban e kiválóan derék tisztesünk a jelentést, amikor súlyosan megsebesült, de még ekkor is az volt a legfőbb gondja, hogy a jelentós gyorsan ós biztosan zászlóalj imi\'Oaesno kához jusson, ne. hogy B késedelemből baj származzék, Sajnos, Ujvárosy tizedes súlyos sebe sínese folytán még aznap hősi halált halt, amire elöljárói, tekintettel ami, hogy már négy hónapja volt a harctéren és ezalatt Oz idő alatt máskor is derekasan mc \'\'ottfl helyéi, a kín-ezüst vitézségi éJwp! odaítélésével rótták le elismerésük: és kegyeletük adóját \' \' \' ¦ r ( •
A felvidéki 39. honvéd hadosztálynak a Zainoscs kornyékén vivott harcai aUtt Juliász UyÓrgy volt kassai. 9. Ivonvéd gyf-logezix-dbeli tizodes, fedezékek építése közben, az egyik harc-já.rtfr jck-ntése révén arról értesült, hogy egy idősebb orosz osztag u védelmi berendezkedéssel elfoglalt századot már néhány száz lépésnyire megközelítette és nyilvánvalóan megleptt. (ésszerű1 előretörésre készülődik Erre Juhász túodes B jelentést sietve század paranesno kához továbbitotlu s cgylien engedélyt kért arra, hogy a szakaszával clüzliesso az oroszokat. Az engedélyt azonban bc vem várva máris öntevékenyen maga köré gyűjtötte embereit, \' akikkel az oroszok elé ment, majd lesből végrehajtott ügyes rajtaütéssel megfutamította azokat. Ezután egy lisztet és 25 oroszt foglyul ejtve, addig biztosította századát, míg nnV\' osztag felváltotta és erre a \'munka,-hülyére visszatérhelett. Juhász tizedes eme példásan öntevékenyen és sikeresen Végrehajtott fegyvertényét a kis-ezüst vitézségi érem adományozásával jutalmazták;
A takarékosság
dicséretes erénye a háziasszonynak, „Fillérből lesz a pengő" közmondást mindep háziasszony ismert étt követi. Éppen ezért felhívjuk a takarékos háziasszonyok figyelmét hogy a Szít m\'osö-bzappangyár minden 1/3 kg-os Szít szappan bal sarkába egy borvörös és minden \'.1 kg-os Szít szappan bal sarkába egy zöld Laci-pénzt présel. Ezeket a Laci-pénzeket össze kell g-yüj onl. mert
10 db Laci-pénzért 1 db 1/2 k-os, illetve
I db 1/4 kg-os szappant ad — hűsége
Jutalmaként — a Illszeres.
— (Kinevezés)
Palik 1-ajosl szám vevöségi ilijuoknak nevezték ki a nagykanizsai rendőrségi tolonrházba.\' |
— (iBmét szabadonbocsátottak
11 nyilast)
A nagykanizsai rendőrségi internáló. tálKirból a tegnapi nap folyamán ismét
II nyilast bócsájlóttak szabadon, "kik már et is hagyták a tolóm-házat. Alig \\-an mái" nyilas a kanizsai toloncház-bon s azok is rövidesen szabadlábra kerülnek.
— Buta* kiá 111 tAíuiikat tekintse meg minden vételkónywer nefktl. köpatelp butorArahfiM,
Nagykanizsa is képviselve lesz a 20.000 munkásifju találkozóján Rómában
Mint Ismeretes, ez év szepipmlicr\' hó 1-1Ó. kőzött a kátpükris világ-munkásifjuság római izámádoklatot, illet\\* olaszországi tanulmány tat rendez. Eddig a világ miniden részéről 20.000-nél többen jelenlétiek be részvételüket c nagyszabású megmozdulásra. Nagykanizsa nruukás-ifjusága is képviselve lesz a katolikus vJ\'ágmunkásífiúság közös tár-
gyalásain és megbeszélésein Rómában, amelynek programja cgyfor-* mán felöleli a munkásifjuság anyagi és erkölcsi érdekelnek megvitatását.
Két kedvezményes jegy és tely van még a kanizsaiak részére. Érdeklődök sürgősen jelentkezőnekto vábbi rafasitás v égett a plébAinla W* vatall)an. f
Két súlyos szerencsétlenség
gabonahordás közben
Kanizsai György 18 éves molnári legény gabonát szállított haza a. földjükről- Kanizsai fenni ült a ga-!>onávai megrakott szekér (elején, de-amikor a lovak befordutak az udvarukra, megcsúszott és lezuhant. A lovak eiro megijedtek s a kerekek közé került embert 5-6 méterre magukkal vonszolták- K\'nlzsai súlyos sérüléseket szenvedeti. A kihívóit mentők behozták a kanizsai kórházba. Állapota súlyos. I
Ugyancsak kocsiról e;ett le Török Sándor náprádfai földműves, öt js haz:tfe\'é menet érte a haletci- A,mai
gas kocsiról oly szeiencsé.tlemil ztu-hiant Je, hogy a jobb combját eltörte. Beszállítóit ák a zfalaegerszegi-kórházba. \'
jtr .««00. «»< 4. »05 -m [!Mo]
>> ti nt en kuli «
ickffi kaihíh biidímst.\'viii, vasú tj
rendőrség nyomában van n a kassal dóm! betörőinek
Teljesen uj alapon folyik a nyomozás
i Kassa, július 15 A kassai Dómban elkövetett vakmerő letörés ügyében ma több detektív Budapestről Kassára utazót* Teljesen uj alapon indult meg a nyomozás. Ugyanis megállapjttlák, hogy nem műértő W törőkről van szó, hanem olyanokról, akik a hely-1 zelet alaposan ismerlek. Ugyanis a
tolvajok fő\'eg a sz;áv feliratú kely-hekie és egyéb szláv felírású kegy-szerre vetetlek magukat, ami va-iószinüsili, hogy a tetiesek zsákmányukkal már Szlovákiáién vannak\'.
A kassai rendőrkapitányság 21 órán belül közölni fogja & tettcs,il-lct\\e tettetek nevét. , 1
A haldokló orosz földműves borzalmas vallomása
Varsó, július 15 ÍA Dnyeszter partján Dubosáu községien Edvodov orosz földműves halála elöli megdöbl)eutö vallomást telt körríypzelének. IlCvalloUa, hogy test,-véne tíz óvig foglalkozott einbcrcscmí-pészellel. Csónakon vitte á\' az embtí-reket a Driyeszleren és ha látta, hogy
voltak köztük tehetősebbek, jobbmór duttk, kifosztotta őket és megölte.. Mintegy 50-rc tehető halálos áldozatainak száma. Meg is nevezte, Iwivá rejtette 0! n holttteslektl, ahol a haló| ság emberei meg is találták cSotrtváf-zaikat.
Fényképezőgépek,
filmek, lemezek
legnagyobb választékban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
I tek. 6x3 márkás film (friss) 1\'— pengő,
Hirdessen o Zolái Közlönyben
HOTEL GORVil
budapítst »»
VIII., CíQkonay-u. 14. nomibtl 8zlnhftzná1
Családi szálloda a város szivében. Újonnan berendezve, központi Ifi-tét, hideg-meleg folyóvíz.
Egyáijyaa ttobá P S*~, kélígyaa P 8-—
— (1200 büntetőparancs permé tezés elmulasztása miatt)
Ismeretes, hogy n permetezé\'d hatóságilag rendelték cl. Sokan azonban mégis elmulasztották. A város rendőri büntetőbírósága most kézbesittetl ki a büntetőparancsokat a |>ennetezést elmulasztók ellen. Több mint 1*200 büntetöparancs ment ki az elmúlt napokban. ,
— (Beszárnithatatlaíi *• Buzek Tibor)
Huiok Tibor neve nem először kerül a zalai Közlöny hasábjaira, l^g. utóbb, mint Ismeretes, Keszthelyen a tábori püspök luuuís ajánlólevelével csalta *rjeg u Itereegi titkárt, akinél könyöradományt kért. Buzek Tibort az elineorvosszakéTtök megvizsgálták és kimondották, liogy íjeszámitliatat. lan. Igj- büntetőjogilag nem vonható felel ősségre. liuzeket így ismét felszállítják az clmcgyógyintézct))C,
— (Nagy clgányraizla Nagykanizsán)
l)r. Árva * József rendőrfogalmazó vezetése alatt tegnap nagy cigányrazzia volt a városban. Mhiden cigánytfelhajtó ttak és igazoltatlak a mostani cigány-statisztika összeáll itassál kapcsolatban, tjgyiátszik n cigánykérdés rendezése most már k^uiíoly utón van.
— (Hamis\' pénzek)
Zalolövön hamis két pengős került forgalomba. A hamis két pengőst Lukács István beszolgáltatni a csendőrségen, hogy kitől kapta, nem tudja, csak arra emlékszik, liogy B vásáron jutott hozzá. A csendőráég megindította ¦ a nyomozást, a péjugyártók kézrekeritésére. Somogy megyében hamis 20, ő0 filléreseket, 1 ós 5 pengősöket találtak nagyobb mennyiségben, legsikerültebbek nz 5 pengősök, alig lehet a valóditól megkülönböztetni. A pécsi Ügyészség széleskörű nyomozást rendelt el.
— Ugráscxerilon etaelkfrdetr « mugytr gépkocsik uánt« "
ti vám leszállítás óla. Júniusban 1100 uj személyautó került forgalomba. Ebben- az OPEL 453 autóval szerepel, tehát az ÖSsreeS eladott kocsik több, mint ÍÖ százalékával.\'A közönség tehát a hazai nehéz útviszonyoknak megfelelő erős épitésü, de mindamellett kís üzemköltsógfl OPEL gépkocsikat keresi és jjedlg az 1.1 iiteies Kailettd, amelynek standard typusa 1 üléses csukott kfvitelben mór 25.r>0 pengőéit kapható, további az Olymplát, a K.0-pltánt és az Admirált.
— Bntordkbmn a Kopirteln-^oóg vezet ¦fodern mlntatermeiben\' a legjobbat a legolceébnan mutatja be, kedvező \'.lze> téti teltételek mellett\' \'
Hitelositve kaprhatö a Zalai Közffiny nyomrjajátnln
Nagykanizsa^ Fő-ut 5. ^
1939, lullus 16
Gyümölcsöt a szegény gyermekeknek 1
Kaptuk a következő le\\e*ot;
Igen tiszteli Szerkesztő t\'r!
Szeretném valanukép felhívni a nagyközönség fitívelniét úrra, hogy es idei gazdag és lm gyt"miöl<slciim\'-s ide-
• jén ne feledkezzünk mku a szegények-röl íem. A gyümölcsfák roskadoznak a terheik alatt « mégis sok szegény családnak elérhetetlen, hogy asrtaXSra, vtigy1 gyermekei közéin friss gyOmŐles, lukvár kerüljön. Xckünk, kiknek jutóit, hogy megvegyük, vagy kertünkben leszedhessük a gyümölcsöt, kell jut lassúnk a ¦szegényeknek Is, akiknek éji oly Jól, sőt, mivel elérhetetlen csemege, még sokkal jobban esne. .Iiitf-tassuk cl felesleges gyümölcsünket u Mi.ssziősliá/ba, vagy-ÉetÖtéS alkalmával egy-egy kis ö\\eggel legyünk félre, hogy majd tálon, városunk szegény kis nap-közista gyermekei kenyérér*\', tésztájára legyen mii legyenek, u kedves nöV véiek. A Missz.iósház minden bizouy-nval készségcsen elfogad bármilyen csekély kis ajándékot, amit u szeretelünk és a jószivűnk,megsokszoroz.
Soraim köziedéért elöre is hatás
köszönetet mondok a kedves Szerkesztő Urnák és maradok továbbra is kiváló tisztelettel
(aláírás)
Nagyszabású úszóverseny lesz vasárnap Nagykanizsán
E hó. 16-án, vasárnap débt.in 5 órakor rendezi meg az NTE a kerület ifjúsági versenyét A\' versenyt tarkítják az idősebbek számai is és e napon felvonul a délnyugati kerület minden számottevő aszója- In-duhiak többek között: Abay Nemes Oszkár dr. PÁC, dr. Csongor PAC 100 m-es gyorsúszásban, Kenézt, Kovács 100 m-es hátúszásban, 100 m-es mellúszásban KrAsznay KTSE, Billcs PAC, Virág PAC, BitteraNTE, 1600 m-en vitéz Laczkó KTSE, stb-Az Ifjúsági versenyen is msgjelen-nek a jövő tehetségei: Rozgonyi, Anti, Krátky, Kelemen, Bánhidi, stb.
A verseny annál is inkább érdekes lesz, mivel útmutatásul U szolga\' a délnyugati kerület felállítására vonatkozólag az olaszokkal szemlén.
Az úszószámok utón vizj póló mérkőzés is lesz a három váios iegjobb-jaiból való válogatás alapján-
Remélhetőleg minden kanizsai sportoló és érdeklődő megragadja az alkalmat, mivel otyau üZdehiu-k-l>en lesz részié, amely nem mindig adódik. | ¦ !
A helyárait rendesek- (:)
Útc&j&nÁsjM mfamcxibaii ízémkozhalik
HALAI KOZHONV.
in.Ö^GB<nEi ÍZL<SB<N
I Clvlflt
BUTCR vizit
Nagy választéki Olwtiű árai 1
Melyik ?
„Cililon"
vary
Resent
a legjobb
férfi-fc női kerékpár.
Olcsón részletfizetésre is kapható
Siabő Ante! ;
Nagykanizsa, FŐ-ut 5.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmnnloxky-utoa 8.)
Igazgatósásával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modem konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi (ütés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a Jelentkező olvasók részére.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóhsrílaink és ismerőseink kik felejlhelcUen drága |ó férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk, íllefve rokonunk
rjialyás Kérsly
ny»l. \'!nioidonyve«l6
temetésén megjelenésükké! vagy bármi más módon mélységes fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton Is hálás köszönetünk kifejezését.
,„ „, , „f.s\'fVf,1\'14 ¦<>•**!*«.¦.
Nagykarilzsa megyei város polgármesterétől.
^VMVVbM%r*f%**v*a^aW^*a^>*^^*^^a^*a^^^**»aa%v*rta*#<M#v»aV^^M^^t^
16874/1939.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az 1907. évi V. t.-c. 16. S-a szerint kötele?? időszakos mérleghitelesítést Nagykanizsa m. város területén f. évben július hó 18,20, 22. 24, 25. 27, 28, továbbá augutztui 3, 4, S, 7, 8, 10, 1!, 12. november 20. 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29-én tartla meg a m. klr. Mértékhitelesítő Hivatal hivatalos helyiségében (Csányl László-utca 8.) Mindenki, aki mértéket, illetve mérőeszközöket közforgalomban használ, (kereBkedö, gazdálkodó, piaci árus. tejártiB, korcsmáros) köteles azokat hitelesítésre bemutatni Aki ezt elmulasztja, azt a mérőeszközök elkobzásán kívül, még magas pénzbírsággal Is büntetik.
Azon felek, akik a hivatal névjegyzékébea már szerepelnek, egyenként kapnak felhívási és értesítést a hitelesítés ideiéről s ajánlatos, hogy ezen határidőt pontosan tartsák be, mert csak ezesetben vehetnek részt a legkevesebb Időveszteséggel a hi-teL\'sTtésben. Akik a hivatal névjegyzékében még nincsenek felvéve, így külön felhívást nem kaonak, azok felhívás nélkül kötelesek méröeszkö-. zelket hitelesítésre bemutatni.
A hitelesítésre vonatkozó egyéb tudnivalókat a városban kifüggesztett tájékoztatók tartalmazzák.
A legutolsó hilelesltéB alkalmival kiadóit dijszelvényt mindenki köteles a hitelesítés alkalmival beszolgáltatni.
Nagykanizsa, 1939. július 6. IM1 Polgármester.
17875/1939.
Tárgy : Úszóverseny tartása a városi strandfürdőn.
Hirdetmény,,
Közhírré teszem, hogy a városi strandfürdő és sport-uszodában f. évi július hó 16-án d. u. 5 órai kezdettel, Délnyugat Kerületi ifjúsági bajnokságokéri, úszóverseny és vlzipóiómérkőzés lesz.
Ezen a napon a rendes fürdője-gyeken és belépőjegyeken felül pótjegyek váitandók és pedig:
Belépőjegyhez ülőhelyre jogosító pótlegy dija ......... 40 fillér.
Fürdöje,;yriez ülőhelyre logoslló pótjegy dija ......... 30 fillér.
Fürdő- és belépőjegyhez állóhelyre jogosító pótjegy dija 20 f.
A pőtjegyek, amennyiben a fürdőzök a versenyt megtekinteni nem óhajtják és .a strandfürdő területét a verseny megkezdése elölt, de legkésőbb • Vaö órakor elhagyják — visszaváltatnak.
Nagykanizsa, 1939. július 13.
» Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY
1989. Juliim 16.
Nagytanlua megyei vám polgitmeslerélol.
17.43571939.
Tárgy: A ¦:. házak gyUmöltitál termeiének eladása, t
Hirdetmény
A varos! hazakban levő gytlmolcs-fák termését eladom. Az árverés a helyszínen folyó hó 17-én, hétfőn délelőtt lesz és pedig: Kölciey-u. 11. d. e. 10 óra, Kölc«ey-u. 15. d. e. 10 óra 10 p. Hnnyadl-u. 18. de. 10 óra 20 p.\', Huszll-tér 5. d. e. lü óra 30 p, Teleii-ut 74. d. e. 10 óra 45 p. Arpád-u. 22. d. e. 11 óra 15 p Nagykanizsa, 1939. július 12. i»» Polginnester,
16.236/1939.
Hirdetmény.
Közhitre teszem, hogy a soproni kereskedelmi és Iparkamara az (ízleli hirdetések korlátozásiról szóló 1933. évi XVII. t.-c. 9. S-a alapján az Idényét vagy dlvatjátmull, raktáron maradt slb. árak alkalmi kl-árusltásl idejét 1939. évi július hó 24-tól augusztus 3-álg terjedő Időben állapította meg.
Nagykanizsa, 1939. június 23. iboí Polgármester.
17.696/1939.
Hirdetmény. \'
A LóérlékéslIS Szövetkezel július 22-éu délután 2 órakor az állni, vásártéren mindenfajta. 3 és fél évestől 8 éves korú, 160—174 cm, magas lovat vásárol. Melegvérű kancákat nem vásárolnak, Igy azok elővezetése felesleges.
Nagykanizsa, 1939. július 13. m, Polgármester.
Motorvezetők figyelmébe
Vezetői igazolványok kicseréléséhez szükséges fényképa-ka>t az előirt méretben oloaón és gyorsan készítek,
VASTAGH BÉLA fényképész, Nagykanizsa
íilíitüiiirliíil Mm HIlllll
menetrendje
érvényes 1931 ). május 15-16!.
l,».»li.t-t4r V..ut.llo»i».
Vasútállomásra Erzsébet-leire

5 2» M
70S 1
T« N c
t\'IO 0 B
ll-oa h
18» ¦ "5
14-10 3 s
15 2» 1 j
taw 1 a
201» L i
22ÜI fi \'á
2320 11 a
a
>
Latensei menetrend
i ju:.jíiíi t.i. 8-48 «t<)kiabir.m.7-SI
bizjkmli ririi ii. 14-00 l.ii.,,i,.i„, lein
mindenki a helyi kerekjüknél é* n»n\\xäokm\\i szerexxe ha 1
Jiizlassjoij IB"
A letenyel klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatosig.
32(6/1959. tk. sz.
Árverési hirdetmény-kivonat.
, Letenyel Takarékpétutár R. T, végre-bajtalónak Megla Istvánná sí. Matola Mária, Lőrinc Imrén* sx. Matola Anna. özv. Hor-válh litvánná sz Andróczl Mária, Pryer Kirotyná az. Tkaleci Anna, Albek Oyiiliné az. Tfcalccz Borbála, Kardos Iatvánné az. Matola Anna éa az Ismeretlen helyen tartózkodó Androcil István (képv. dr. PIHer Arlhurlűgygondnok, végrehajláit azenvedök ellen Indított végrehajtási ügyében a tkvl hatóiig a végrehajtási árveréit 1480 P tókc-követeiéi ós iátulékal behajtása végeit a Scmlénháza él Molnári községben íekvó s a umlénházal 51. sztlkvben 1197. hrsz. rétnek a Cser alatti dilidben éa az 1196. hnz. rétnek a Cser alatti dilidben B. 18-25 alatt végrehaftáat szenve-ddk nevén álló llletóségre 100 P, az u. 0 195 izljkvben 238. hrsz. azántóra a Malom mezó dutóbeu 280 P. az u. o. 195. sztjkvben 394/b. hrsz. szántóra az Ibrlkó alatti dtllóben 60 P, az u. 0. 195. sztlkvben 395/c. bnz. siántóra az lbilkó alatti dtllóben 50 P, az ti. o. 195. sallkvben 928. hrsz. szántóra a loscsikl dOlóben.270 P, az n. o. 195. szljkvben 1018. httz. szán-
tóra a loaeaikl v. Cser alatti dilidben 260 P, az u. o. 603. sztlkvben 645/]. hrsz. szántóra az Ibrlkó mezői tllllöben 170 P, a molnárt 319. iiijkvoen 379«6. hrsz. izólő és kaszálóra a Qyurgyáncon 250 P klkláltáil árban elrendelte.
Atkvl hatóság az árverésnek Semjéntiása közlégházánál miglaitásár.1 1939. éri nul. hó 8. napjának délután 3 óráját és Molnári köiségházánál megtartására 1930 inig. hó 8. napiénak .1. n. 5 óráját tllzl kl és az ái veri jl feltételeket az 1881; IX t.-c. 150. § a alapján megállapítja.
As árverés alá kerülő Ingatlanokat, ha az árverés megtartását a végrehajtatok közül Szilágyi Lajoi csatlakozott végrehajtató kéri a kiállási ár kellöirarmadiníl, ha a Letenyel Takarékpénztár II. T. végre-bajlald kéri a kikiáltani ár kallóharmi. dánll, ha Kardos litvánná sz. Kafola Anna csatlakozott végrehajtató kéri a kikiáltási ár 150 °/c-ánál, ha a Vármegyei Bank és Takarékpénztár R. T. csatlakozott végrehajtató kéri a kikiáltási ér 178 \'Va-ánál ha Kardos litván csatlakozott végrehal-faló kért a klkláltáil ár 200°/o.ánál, ha dr. Csempész DÉnea csatlakozol! végrehajtató kéri a klkláltáil ár 225"/o-ánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Kardos Iilván csatlakozott végrehajtató kérelmére megtartandó árverés esetén a molnári 319. izijkv
Villamos
tűzhely és sütő
használata megkönnyíti a háztartási munkát*
Bérelhető akár 1 hónapra Is a
DRÁVAVÖLGYI.nél
Sugár-ut 2. Mn
Hegyen-völgyön át a legjobb
Züitdapp 1939
motorkerékpárok
ZUndapp DB 200 ZOndapp DB 250 ZUndapp DS 350 ZUndapp K 500
Árait
P 880-
r 82ÖÖ-
P 1780-P 28B0-
Kedvező fizetési feltételek I
Körzetképviselet:
SZABÓ ANTAL sportszaküzlete
Nagykanizsa, Ffl-ut 5.
ben 379/86. hisz. Ingatlan árverésre nem bocsátható.
Bánl\'péu s kiklállásl ár 10 \'!«¦•, amelyet a magaasbb Ígéret ugyanannyi °/o-ára kell kiegészíteni.
Lelenje, 1939. évi má|ns hó 12-én. Dr. Csík Uszlo s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül:
Balassa s. k.
IMS t.l.kkönyvv.Ktő.
APRÓHIRDETÉSEK
/\\(>«jiiln!alti dija VíUrrttsp 4a flniicü ihj 10 Hűid ¦0 fillér, minden lovibbl ml 0 (illír. hílkOzn.p 10 miig tO tllUr. rnlndtn loyábM hó 4 iltür.
ÁLLÁS
Gyakorlott aaywédjstfill vagy telek, könyvben Jártai icgóderó, ügyvédi Irodába felvétetik Zrlnyl-u. 2, ai, a, 1934
Feien, vtnJü bejárónőt fdveszek aaon-nal. Sugár-th 18, földulnt 5. 1964
adás vétel
ÁgytoKet, hastnáltat la, állandóan vásárolok. Rltschcr Mátyás, Király-utca 35 1053
Napon tu Man blrkahaa kapható Erzsébet-téri éi Magyar-utca 4. sí. alatti mészárizékemben. Deutsch Dánlel. 1902
lakás-üzlethelyiség
10X4 tn. világos udvari hslylsén raflheiynek, raktárnak azonnal kiadó. — Király-utca 33.
bútorozott szoba
ButupoKoH szoba fürdőszoba-hisi-itálaftal azonnal kiadó. Batlhyány-u. 5 24/a.
ház és inoatlan
Adóm aal» magán- él Mi házakat, axőlöt, tőidet, rétet olcsón, esetleg réaz-lilM Is koaveUt. Papp litván, Tdekl-nt 8.
Eladó vagy bérbeadó ötsaobás, komfortos, kertes oealAdlhéx. Cím a Fefcete-sai gyógyuertárban. 1955
kerttel és 883 négysiögöl clsoo\'sztáiyu I. Bővebbet ugyanoti. 1959
Rózsa utcs 33 sz. hál 400 négyazögöl :rttel és 883 :\' szántóval mlmúá.]
Elast« Nagykanfiián Teleki-ut 54. ». ház sisbadkézböl, juUnyoi feltétellel; teher átvehetó. Levélbeli méskeresést Calp-pán litván Budapest, Heiter Ferenc-utca 61. szám. 1953
Eladó belieiűleten Összkomfortoi, még 15 évig adómentes csajádibás kedvező fizetésid. Megállóit Horváth, Sugár-ut 42.
1965
kOlOnfélb_
Metarvaaatflk figyelmébe! Ve-
xefól igazolványok ktcserélétóhea uükné-ges fényképeket ai dólrt mérelben olcsón é> gyormn kéix tek. Vastagh Béla, íínv-képész, Na-gykanlssa.
Haelara kényelmes caukoit autó kl-ránduUsra mcgretidellietö\': Kaafniaa Manó. Telefon: 222. 1552
Modern, szép mintákká\' aaobai<sbt4et
olcsón Hock man sxobsfeiiö- éa mázoló-mesterrel csináltasson. Rákócilu. 54.
HsilAaa- és horgási-hlrsat felveszek. Simon István hentes, haláaibérló, Piac.
1966
ZALAI KtiZLŐNY
politikai napiiap.
Kiadja: „KSiaazdnteilj- T. Nagykanlua". Fololóa kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a „KOzgazdasí^l R. T. Nigykanliaa"
nyomdá|ában ttagykanlisán. (Nyomdáért telelt Zalai Károly,)
79a Eviotyu 161. uám.
NagykftoliM, 1989. Julim 18. kedd
Ara 12 »11.
ZALAI KOZLO
POLITIKAI NAMLAI
é» UadóUvauü: Pina 5. nácm.
Felelős szerkesztő: Barbarli»"Lajos
Előfizetési ir* : egy hóra 8 pengő 40 Bllér. Sxcrk«ztö*égl H luadóhivaüüí telefotti 78. ax.
FELROBBANT egy csomag a pécsi postán. A postás s-jlyos égési sebeket szenvedett. A csomagban patkányirtó volt.
A BUDAPESTEN tartózkodó német újságírók megtekintették János vitéz szabadtéri előadásét. i KUNDER ANTAL kereskedelmi miniszter ma este búcsúvacsora! rendez a Nemzetközi Mező gazdaság] Ipari kongresszus résztvevőinek tlsz teletére. \' i
FELAVATTAK a berlini Magyar Házat, amit a berlini Magyar Nemzeti Front alapítóit a németországi magyarság összefogása céljából-
PERÉNYf ZSIGMOND báró, Kár. pataija kormánybiztosa Kasztra látogatóit, hogy felülvizsgálja a magyar-oroszok helyzetét.
HAMIS PÉNZEKKEL árasztották el egész Dunántúlt. Legtöbb hamispénz Baranya, Somogy és Tolna vár-, megyében került forgalomba.
SZIVENSZURTA az anyját zsebkéssel Pető János tiszaföldvári legény,
mert húst kért vacsorára, mikor munkából hakrinent és a szegény asszony nem tudott azt adni-
EGGER\'I\' MARTA énekelt a IrOii" cia nemzeti ünnepen a Paris Soír pporipalota díszhangversenyén- A| lapo1< egyöntetűen lengyel énekesi nőnek emlegetik. 1
BOMBAMERÉNYLETEI\' követtek el egy román községi bíró ellen és letartóztattuk 6 ártatlan magyart, köztük a fala lelkészét is, holoil v i. lamemiyieu igazoltak nz ártatlanságukat.
A BELGRÁDI fij tanítóképzőben felállították\' az első magyarnyelvű osztályt. Ez az első eset, hogy jugoszláv fillaml Iskolában magyar szekciót állítottak fel.
ELREKVIRAUA a román kormány a határmenti magyar gazdák-tó! az elcsépelt gabonái és nz or* szág belsejébe szállítják. A magyar gazda nem is szállíthatja haza á gaJ lionáját, hanem egyenesen a község-; házára kell vinnie.
XII. P1US PAPA Ismét elhalás* totla a éaslelgaiydolfl nyaralását, mert érdekes exottkus vendége érkezik a Vatikánnak Annán császár személyeben.
A PÁRISI kémleUiruW.atá ok egy-\'e nagyobb méríeket öltenek. Ujabban letartóztattak egy angol \'újságírót is a Vét párisi újságíró után-Vád, hogy Németország javára kö. vcllek cl kémkedést.
VÉRES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK Ismétlődnek megnap-nnprutan Dobrud ísában a román teíeriesek é,s az ős-
Kormánybiztost állítottak a szakszervezetek élére
.Budapest, július 17 A belngymjiiisztértmi tlletakas: oszláiya a Szakszervezeti Tanács.vfl-liunint a vele kapcsolatos szakszervezetek ellen elrendelt vizsgálatokat mcgszüntetle. A vizsgálatok a szak-
szervezetekben több rendellenessé- betartásénak ellenőrzésére a szak-
get és szabálytalanságot találtak. A szervezetek élére korniánybiztostne-
szabálylalimságok azonnali tnegszőn vezett ki a miniszter BarakdvlchU
tetősére a szakszervezetek szigora Bács László belügyminisztert osztá\'y
utasítást kaptak a l>eIúgyjniniszteN tanácsos személyében. • i tői. A belügyminiszleri rendeletiek —
TBmeiescn szöknek Ira az erdélyi iiipral
A határmegerősltési munkákhoz hurcolt magyarok helyett katonák aratnak — Két mázta a búza fejkvótája - Megszűnik az egyéni szabadság, zendütéstől kelt tartant
Gyoma, július n Már az elmúlt hiHen Is egyre nagyobb számtan szöktek át az erdélyi magyarok \'Magyarországra. Must a maroskör nyéki határon ismétlőd.1 tek meg c sorozatos szökések. Az átszökötl erdélyi magyarok egyöntetűen azt vallják, hogy-az" dllap;)t Romániában egyre tűrhetetlenebb lesz.
Az egyéni sz«l>adság, különösení a magyar falvakban, a legutóbbina-pokbait kiadott szigorú kormányfn-tézkedétek Oltat úgyszólván teljej.; sen megszűnt. A lakosság alig hagyhatja et házalt meri a csendörök, ha hárman Itfszélgetnek, már .szétoszlatják a magyarokat. A hatóságok az esküvőket, illetve a lakodalmakat\' sem1 engedélyezik, mert semmjfé\'o csoportosulást nem tűrnek. i
Borosjenőn nagy aggodafmat keltett az a hir, hogy az 50 éven alrjlj lakosságot a batárra vezényelik határmegerősítő munkákra, a termeit
pedig a katonaság takaritju he. A hatánnenti községeklKii "ugyanis máris elrendelték, hogy minden gazda aratás után tartozik gabonáját a községi szérfikl* hordani és ott hatósági felügyelet melleit klcsépcltet-nl. Azért nem sztibad fcizuvinnl, mert a kicipelt brazábói csak\'kéá mázsa fejkvótát hagynak iheg c gazdának, a többit az állam elrek-vlrálja. Most, ha a gazda helyett a katonák fognak aratni, félő, hogy még ezt a fejkvótát kupjákmeg az erdélyi magyarok.
A Magyarországra menekült erdélyi magyarok elmondották azt is,
hogy Arad környékén a gazdasági élet teljesen megbénult- A szjg-jru intézkedések nagyon elkeseritcUéka lakosságot és ha a helyzet nom enyhül, a pánikhangulat tovább tart Ls a lerrorcfelekményck «em szünnpW meg, zendüléstöl kcjJ tartani-
Kolozsvár, július 17 A magyar köztisztviselőkéi, akiket még megtartóik, a határmentéről már régeliben Erdély belsejébe te. lepKetlék át a román hatóságok!-Most innét is áttelepítik a magyan Hisz t viselő kel az ókirályság terüle>-tére. i
Véres csendőrsortDz a bolgárokra Dobrudzsában
Bukarest, július 17 Déldobnudzsábsxn, Alcahal községijén a iCvizionlsta törekvések ellensúlyozására odatelepitc{í románok és a bolgárok közt véres összetűzés támadt A román telepesek a revízió
és a bolgárok ellen tüntcitek, amit a bolgárok természetesen nem tűr-tek szótlanul. !Afe összei üzexlve a csend) Őrök is beleaavtkozfcik, akik valóságos sortüzet adtak a !>olgárokra. A sebesültek számáról még nem érkezett jelentés. , . " ;
Újból megkezdődtek a moszkvai tárgyalások
Megegyezett az angol-francia és lengyel vezérkar a főparancsnokság kérdésében Ezen a héten lesz a francia és angol légiflotta vendégrepülése
Lolidojn, július 17 IA brltt és a lengyel katonai hatóságok ínegállapodlak abban, hogy ^ lengyel hadsereg háború cselén függet len fővezérséget kap. Az. angol és francia hadsereg háború esetén (ia-melin rrancia vezérkari tábornok ve.e. téso és parancsnoksága alá kerül, inig az angol-francia légierő N\'awcli angol légügyi tábornagy " \'
vezetése alá kerül,
de szintén franciaországi ÍÖhadiszáL lássa),
London, július 17 Az angol légibaderő a héten 2000
mérföldes felderítő távrepülésre indul
Franciaország főié. Ugyanekkor a francia légierő AugoL
országban a Mygland partvidéken tesz
látogatásokat:
Döntő tanácskozások
\'.Moszkva, július 17 A moszkvai angol és francia nagykövetek megkapták .utasításaikat kormányaiktól a moszkvai Uirgyalások folytatására vonatkozóim. Ma délután ennek érteimében megjelennek Molotov külügyi népbiztosnál és folytatják a megbeszéléseket.
lakó bulgárok között. A románok minden alkalmat megragadnak, hogy izgassák az öslakókut, s ha azok nem tűrik szó nélkül, sortüzei adnak le rájuk- t
HITLER nagy beszédet mondott Münchenien az irányított művészet kiállításán. Hflngoztaila, hogy csak felülről jövő rendezés utján tudja a művész hivatását betölteni a mai gyorsan fejlődő világban-
CIANO gróf tegnap megtekintette M<»scardó tábornok legendás hlni iaíkazári fellegvárát é.s hosszan efo
beszélgetett a legénységgel- Utána repülőgépen Sevillába repült, hogy résztvegyen a részére rendezett ün-\' népségeken. i
TENGERBE ZUHANT egy betegszállító repülőgép Amerikában-Hárman vlzbef-jltadtak, öt utast Sikerült kimenteni. . \\ i
UJ VILÁGREKORDOT futot[ a német Harbfg a milánói oUsz-né-j met atlélikai versenyen- A 80Ó rnótei rcn az amerikai Wooderson 1-Í8. t-e$ világrekordját 1- Ifl-ra javította. , (
ELÉGETT Havannában báromazái-ezer kilogramm dohány szárítás közben. A [elraktározott dohányból semmit som tudtak megmenteni,
Síit LE Y TEMPLÉ1WL már nz ogóss fííflgyar sajtót bejárta az a juj-, hogy Ö \'\'ic magyar, édesanyja E/délyből vándorolt ki 12 évvel ezelőtt s a rokoí-nainak azóbi is állandóan küld dollárt haza,
BUKARESTBEN váratlaiml behívták a román tartalékos repüld és tenge-resztlsztckel. A lakosság ugy tudja, liogy a doprudzsaí ügy a behívás hájlere.
......, ZAt;AjI KOZtOMV
Nagykanizsa város nem vállalhat ujabb terheket színészéi támogatására
A polgármester állásfoglalása a Színész Kamara uj helyzetevei szemben
\'zellös férfiingei
1 P 2\'95-töl
szomolAnyinAl
Ilgycs körökben n mn délutáni tiír. gyslá sokat az angol—francia-szovjet vérződé mcgkütteéro dönlrt Iwt.i.it-nak lek in Uk,
Varsó, Július 17 A lengyel lapok elégedetlen Iwngon állapítják meg, hogy a szovjcl csak játszik Moszkvában és fittyet hány Angliára és oinos ab\'nön a lielyzctben, hogy hadat viseljen.
Hét vége wlőtt nem várnak döntést a tokiul tárgyalások Ügyébein
Tokió, jtillus 17 Az angol—japán viszály ügyében tegnap a Iok!oj külügyi hivatalban fontos megbcszéJós volt. Ariin japán külügynüniszter és az angol nagykőül második megbeszélését készítették elö u nKJubeszéU.-stikui, Az angol uagykó\\el egyébként lavinát! kérdést intézett az angol kor-tnányho* ru angol álláspont tokinle. léten, miután a válasz csak a Itét v/gér» érkezik ineg, tukioi körökben nem várnak előbb nóntésl az ügyben.
Mandzsuké belsején* csaptak át a jagsán-orosx határharoofc
Mint Ismeretes, a szinmüvészeti kamara rjj tervet dolgozóit ki a vidéki színészet ügyének megreformálására. A tenezet szerint megszün-ne az eddigi Igazgatói rendszer és helyette olasz minláju (stnggjoiie) társulatok Játszanának az egyes vidéki városokban. A tervezet tárgyalására á minap értekezlet vójl a nil-j Hisztériámban, amelyen részt veitek az (Y-szes polgármesterek. Nagykanizsát dr. Krátky István polgármester, klr- kormány főtan ácsos ¦képviseltei. Az értekezlet liehaioan tárgyalta a tervezetet, amely a vidéki városokai n szinítgy szempontjából hamm kategóriába sorozza. Az elsőbe tirlo?í-na Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécf ¦ Ezek a városok évi 35-000 pengővel támogatnák a falaik közüli járó ope rett és prózai társulatokat, a második kategóriába tarázna Kaposvár, Székesfehérvár, Sopron, Győr, Kecskemét, Szóinhatiiely, Nagykanizsa, stb. varosok, nmeinknek évi 10-16 ezer pengővel kelleni- hozzájárulnia tárhatok fennlarlásához.
Az értekezleten részt vevő összos polgármesterek ellenezték az ujabb terheket. Elvben helyesnek mondották kl a staggione rendszert, de az anyagi tehervállalásba nem voltak hajlandók belemenni. Dr. Krátky István polgármester felszólalásában uta\'t a város anyagi helyzetére. A1
színészei i\'y mérvű támogatása csak a pótadó emelése árén lenne lehetséges, már pedig Nagykanizsa városa nem mehet l>e a pótadó emclé-l&ébe, polgársága közterhek tekintetében igyís erősen igénybe van véve. Az bj rendszeri elvben roaJ gfiévá teszi, de a terheket nlnos módjábair vállalni. [
Dr. Krátky polgármesterhez hasonlóan l>eszélt a kaposvári, « győri, a szombathelyi polgármester is. A1 mai viszonyokra hivatkozva valamennyien elzárkóztak 0 további te-hervállaiósótl.
Az értekezlet határozatának meg-feletően a Kamara uj tervezete! koszit és azt újból bemutatja a váró?, sok polgármestercinek egy* ujabb értekezleten-
A Kamara tervezetével knpcwlat-hnii kérdést intéztünk dr. Krátky István polgármesterhez, akt kjjelenlétié, hogy ő muga is szükségei 13 k tartja a szintársulatok és a vidéki színjátszás eddigi i^idjszerének megváltoztatását, de ez ne történjék oly módon, hogy ennek terhelt is > ad >"imugy is erősen igényije vett vidéki városok viseljék. Nagykanizsa a lehetőséghez képest maidig tetterősen támogatta társulaídt, dc az uj tervezet olyan tértekéi róna városra, hogy nzokht nem lehet elfogadni- j |
«639. lullut Ifi
tak. Az örvendetes Jelentés ellenőrzésié mint érntesülítnk — most küldték ki az illetékes szhkértöl bizottságot.
Ujabban ugyancsak próbafúrásokat kezdenek az iparügyi minisztérium ellenőrzése mellett Csanád, Aíradí és Békés vámiegyékl>en is. Az előkó*zi-tő geológiai felvételeket és mérése, ket az illeni olajmedence feltárására már elvégezték. -t \' i l
P. Gulyás Gellért plébános székfoglalója
P. Grjlyás Gellért, Nagykanizsa vá-jí>s raj fei-ences-plébájiosának yaafyj nap dé\'ehytt volt az ünnepélyes plébános! miséje és székfoglalója. A. plébániatemplom zrjfoiásig megteli. A szentélyben-otl volíak n katolikus, -ság élharcosai, « város, a különböző egyesületek, hivatalok, szervozelek és testületek nagy száma képviselői-
10 ónttkor lépett a szószékre p. Gulyás Gellért, hogy mint Nagykanizsa város plébánosa elmondjaegy-i házszónoklatát és székfoglalóját.
Rámutatott a Diai kor nagy1 társadalmi egyenlőtlenségére 6 a Jegne-me:jebb, az igazi, n krisztusi domoi; jkratizmust hjrdeile. Szükség vajia mai ellentétek kiegyensúlyozására, -mondta - mert mindenkinek joga van az élethez, a megélhetéshez, a kenyérhez, a boldoguláshoz- Beszélt a nagy kulturális feladatokról. Mindent ei akar követni hivői boldogulása érdekében és ehhez a hivek támogatását és imáit kéríe. Szeretet volt minden *zava; szeretet-- a prognarajS. j , . f , j j ( j
Az ünnepélyes nagy mise-áldozatot fényes papi segédletté* mutatta be-az ruj plébános, majd utána fogadta az egyházközség, az egyesületek, testületek tisztelgő látogatását-
Dr. Hegyi Lajos poigánm^toiheh lyeties Nagykanizsa váró* Közönsége neveién meleg szavakkal köszöntötte a város uj plébánosát, majd nz egyházközség szeretetét és hűségét tolmácsolta lelkipásztorával szemben. Dr. Wtfber Elek klr. járásbiró, ft Credo-szervezet elnöke a katolj,-knisság harcos csapatának munkásságát ajánlotta fel rjj egyházi vezető* jenek, dr. Hegyi Lüjosjié az Urasz. szonyok Kongregációjáak preffckláp ja a kot. női tábor üdvözletéi toknál c-solta és pártfogósát kérte. Schlűgl Bözsike, az Ur!eányok Kongregációi jának prefektája a kat. leányok hói dolatát tolmácsolta , prózesüknek, Gazdag István kántor az Egyházi Yegyeskar nevében, dr- \'líolway, Zsigmond a kanizsai társadalmi egyesületek, a KANSZ és a levcnttJ egyesületek üdvözletéi adia.át. Az uj plébános keresetlen szavakkul köszönte meg hifinek szeiptclét. Isten áldását kérve hivejre és a város min den lakójára. ( ( i i I \'
P. Gulyás Gellért egyébként azüd-vőzlé-sek, levelek és táviratok egész sorát kapta. így Ilovszky János, Nagykanizsa orszaggyülósj képvisc-. lője, dr. Krátky Jutván potgárhies|er, a város és a megye számos előkelő-; sége, n kerületi papság, stb- köszöntötlék szivélyeseji táviration és leveliién az u/ plébánoirt. \' | i t
A MANSz. nagykanizsai szervezetének küldöttsége dr, Krátky Istvén-né és dr. Thbivvay Zsigmojidué ve.\' zeté-sévei nui, hétfőn tisztelgett az rjj piébáuoi.\'nák \\ {\' ; { \\ j (¦¦
Tokk), július 17 Japánban nagy feltűnést kelteit a kviaulungi liodseregrüi»anun^iioksá(inRk hz a Jelentése, amely szerint a szovjej és a külső mongol c^ai^tok repjulŐ-gépcu im\'gtámadUik a llnrbinlól 300 kilométernyire északnyugatra lővt\'í l-\'u-íarki vasuli gócpontot, Ez a támadás « külsömongol liatáividéktöl 800 kilométerre játszódott le, toltál azt jo-lenti, hogy a liatúrszélrol a harcok Maudzsukó belsejébe Is átcsaplak és arra irányul, ltogy az északnyugnt tcló irányúié Japán vasútvonalat tönkne-legyék és a szállítást megncliedtsék, i Mandzsukó Moszkválühi szlgortli tiltakozást jelentett be, ha a táimv{ dás mcgisinétlódik, a legszigorúbb ellenintézkedést rendelik cl. | j
Miről tárgyalt Clano Spanyolországban ?
London, Július 17
A Sanday Times hosbzabu cikkben fogtalkozik Clano gróf spanyol-ozszági útjával. A lap rámutat arra, hogy a tanácskozások ujabb bizonyítékot szolgáltattak a két ország szoros együttműködésére. A lap kiemeli, hogy a tárgyalások során bizonyára szó volt a Földközi tengeri, a tangeri és a spanyol Gibraltár kérdéséről.
Ha folytonos bélpangásaltól és tulsok gyomorsavától okvetlen meg akar szabadulni, ugy ne mulassza el reggelenként felkeléskor egynegyed, esetlet; félpohár természetes „Ferenc József" keserüvizel inni. Kérdezze meg orvosát!\'
Négy uj helyen kezdik meg az olajkutató-munkát Magyarországon
A Magyar Közgazdaság irja :
Emlékezetes, hogy évekkel ezelőtt a hortobágyi csárda közelében mélyfúrásokat indítottak meg, melyek eiedménycképpen nagymennyiségű földgáz tört elő.
Ezekből a kutakból szakértői megállapítás szerint csak diffundált gáz ömlik. Minthogy azonban már több év óta tart ez a gázömlés, va\'ószinü, hogy a kutak közeiéiben valami nagyobb medencében \'hatalmas tömegű földgáz lehet. Annak idején a fúráshoz szükséges gépeket máshová rendelték és jgy a gtíz nyomábfta Ömlő finom homok és iszap teljesen eltömte a kulai, illetve « megkezdett fúrást. i
Azóta alispei kutak nagy űredmé-: nyel fokozottan felhívlak a hivatalos körök figyelmét a földgáz jelentőségére, az egész országban lázas kutatás indult meg- így többek kö-« zött a Mátrában is folytattak próbafúrásokat, azonban nem lyigyered-ménnyel-
Értesülésünk szerint az illetékes körök most ujm elhatározták, hogy a felszabaduló fúrógépek igénybe-
vételével rjjra megkezdik « hortobágyi gázfurásokat. Mindenekelőtt. Debrecen város energiaszükségletét akarják a hortobágyi földgázzal biz-> tositani és errt a célra 50.000 köb--jniétcniyi gázmejúiyltóg is teJj^ese(nl elegendő volna. Teljesen elkészültek a tervek, amelyek szerint a gázt) mintegy ,J50 kilométeres vezetéken vezetnék Debrecenbe. Minden remény megvan rá, hogy ezek a hori tobágyi munkálatok mos* már a legrövidebb időn belül .megkeztlődH nek. i • : ! (
A Lispe-környéki ohíjmezók feli tárása óta a kormányzat arra törekszik, h.»gy az ország minden számlKijöhetó vidékeié k|terjes?ízék\\ nz olajkutatást. így Kőrösmezőn é.s az Alföldöüi is megkezdték a próba? fúrásokat. v, \'I
Az íjj kutatások során az első biztató olaj nyomokra Kőrösmező környékén bukkantak- Mint annakidején jelentettük, itt megkezdték az olajmedence feltárását ést most n legutóbb befutó jelentések szerint Magyarország egyik legértékesebbnek Ígérkező olaj medencéjére talál-
Fényképezőgépek,
filmek! lemezek
legnagyobb választékban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
I tefc. 6x8 marké* film (friss) I\'— psngS,
1B.
ZALA3 KÖZLÖNY
Tüntessék cl a Deák-téri bftcfis kadHustctepetl
Kaptuk a következő levelét:
Tekintetes Szerkesztőség! Sziws. kcdjeiiek b. Japf^ikban helyet adni a következő pana&zrjiaknuk ós kérésünknek :
A Deák térnek az Országzászló és a hősi emiékmti közötti szak:iKzán,n mely egyébként most már a város legszebb helyei közé tartozna, a bérkocsi-állomás van elhelyezve. Ez ellcjiőrzé- nélkül van és egész éven át, de különö eu a jelenlegi mc:eg nyári napokban olyan bűzt terjeszt, h<)gy amiatt az ene nyíló ah-ukokat nem lehet nyitva tart:m[. Az/uiklvül ez a. mindent átható kellemetlen szag elárasztja u kő/nyóJcbeU üzlet* helyhégcket is, iihol nemesül u betérő vásárlóknak kel\'cmetlen, de szinte elviselhetetlen az cgé*z napon át ezen helyi egekben tartózkodó tisztviselők és alkaiuudMfcik azá-j mára. , j
Felkérjük az illetékes hivatalt, s\'zK-eskedJék intézkedni í«jránt,h-\'gjt ez a bűzös bacihjsteíop foeilő elten* őrzéssel szagtalairiLohsék, vagy ha kellően nődben tartanai laem kíhet, tclcpltlessek át más helyre- Avárax-nak csak szégyene és o környék lakóinak, üzlettulajdonosainak és
oM,aljiri/-i)tlaiii;|k wko/.tjl ;tlhi.,(Ittlu\'i
lemetlexi^6gen kivula gyönyörű, árnyas Deák tér! fasort Is élvezhetetlenné teszi, - telepíttessék át más helyi*.
Tlszteleltet : (Aláírások)
Krómacél és alpacca evőeszköz
nagy választékban
Májon Testvéreknél.
Olcsó ftrakl
BUDAPEST I.
HAS Torna. — Utána hauglemozek.
— 10 Uirek. — 10.20 Felolvasás, - -10.« Felolvasás. - 12 10 Állástalan
zenészek Szimfonikus Zfttrtai*. —
12.«) llirek. _ 13.20 [ílöjelzés, Mö-járasíelcntés. — llt.üO Hanglemezek.
— 14.30 Hirck. --- 11.(5 A radio műsorának isinertelcsc. — 15 Arfolyamlú-rok. — 10.15 Móra Panka meséje. — 10.15 Időjelzés, hirck.
17 Ilinek szlovdk ós magyar-orosz uyoln\'o. — 17.10 felolvasás. — 17.40 l.\'ruy Anna magyar nótAkal énekei, kiséel Oláh Kálniúu cigüiiyzem\'k\'aro.
— 18.50 Hangfelvétel. 10.15 Illrck.
— 1B.2S BulclMr Ágnes és Hubert ¦JBjos zongora gordonka sxonátakal ad «">. — 20 Szélli.il,,.,\', ttnaisíuf.\' Vidám zenés liangjóték 3 íelvouásban.
— 21.10 Hírek, idöJiWsjclentéa. —
22 A\' I» llottved gyak.ge.red zenekara.
23 farkas nála cigányzenekara. >— 0.03. Hirck.
BUDAPEST H,
10.30 Mezőgazdasági félóra. — 20 lüntk. _ 20,20 Olasz dalok. — 20.40 Dr, farkas Mszló előadása. - 2X10
Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. -
21.55 Idnjúnisjclentés.
BECS.
0.30 Iteglieli zene. - 8 Lomezek.
— 8.30 Szórakoztató zene — 12 Dell
hangverseny. ~. 13.15 Hangverseny.
— 11.10 lemezek. — 10 Szórakoztató és tánczene,
1K. II) Hangverseny. — 20.15 Beot-llovcn-iinnepvly lladvukcn. — \' 22.35 Szórakoztató és -tánczene, — 21 Éjszakai zene.
vMkcmluditl — Ntsyluslm
Kincsem tűzhelyek, The Best kerébparak, Hungária kcrlIÍM fona-tok nagy raktára. —
1
Hét kanizsai fiatalember tanul repülni a siófoki és a szentesi repülőtáborokban
Még az ősszel megindul a repülöélet Nagykanizsán
Az NTE repüiöszakosztálya, mint ismeretes, hosszú évek küzdelmes uvmkája után szerzett egy vitorlázó y repülőgépet, azonban
megfelelő kiképző "^C- hiányában a repülöv é>et nem mdilbatoll meg eddig- Most végié elérkezett az az Idő Is, amikor liiár hét kanizsai ffabaemMr tanulja a repülés piteterséget az ország különböző lepülötábVr rúdban-
A szentesi repülök kiképzőtanfo-lyamárii két kaniL*a| fiatuleinherl küldött ki az egyesülei, akik leve* leikben clrngíiduitássai Írnak a re-> pülőélct nagyszerűségéről és már Ón állóan kis rjgró repüléseket Is végeznek. Siófokon a KMAC rendez négyhetes rcpülőkiképzö tanfolyamot. Ide ót fiufolembert küldött h
az egyesület, akik a tanfolyam alatt a vitorlázórepülés A és B vizsgált is leteszik. Az ősíízel tehál már komolyan megindulhat a vitorlázórepülőélet Nagykanizsán, mert hét vizsgát tett lag lesz, akik már műit segjéd-oktatók Is sze.epelbetnek.
A siófoki repütőtáborba a kanizsai repülőgépet Is elvitték. A zabteger-szegl géppel együtt történt szállítása közben egy kis baleset Is történt. Aj Sugár uton egy falusi szekér neki-1 ment az egyik szárnynak és felhasította az egerszegi gép szárnyál, agy hogy az kisebb javításra szorul. A kanizsai gépnek semmi baja nem1 történi és reméljük, hogy az öt kanizsai fii kiképzése alatt sem történik sem a fiuknak, sem a gépnek komolyabb baja.
rtUetfitt s&auadisáaia m&0, tudósíts* lakását kimhUtás dtm !
A Mindenki gyanús c. filmet nézhetik meg e heti nyerteseink
A Zalai Közlöny minden héten két ingyen mozijegyet sorsol ki előfizetői közöli.
A szerencse ezen a héten a következőkre mosolygott: FUlpovIcs László, Cstngety ut 2. Grllnthwm Miksa, Magyar alca 11.
E heti nyerteseink egy pompás, kacagialó, kalandos detektív vígjátékot nézhetnek meg, amelynek elme: Mindenki gyanuB. A vígjáték egy kártyás gavallér kalandjait meséli el s nagyszert! szórakozást nyújt. Bemutatásra kerül kedden és szerdán a Városi Moziban.
Az ingyenes mozijegy-utalványok a Zalai Közlöny szerkesztőségében d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óra, között átvehetők.
Az előfizetők csak akkor jogosullak a nyereményjegyekre, !ia előfizetésükkel hátralékban nincsenek.
AM OFÖÍI LCff CZ
cscrsfliítcid ! í f
Régi megunt lemezeit drbankmt 1 P becserélem.
Ahány lemezt vesz, annyi régi lemezt veszek cserére át.
Csak rövid ideig I
Szabó Antal sportüzlete, Nagykanizsa, Fő-ut ö.
Tiagikomédia
az étteremben
Néha ez élet apró, váratlan öfó-inókkel ajándékoz még bennünket > ezek az ajándékórömek annál éltéke-.sebtfck, kmeaesebbek, minél vámtUt-nubbul érnek beimüiiket S hogy u másik végletbe térjek\'át, nRyanigy v*v gyünk a fájdabiiakkol is; minél vár*t-Ituuddml érkeznek, unnál nic0dübben-töbliek, annál Ura|{ikusnbbiiD sújtanak berniünket. Mgycgj\' várntlunut érkezett távirut sok embert aOmlál mesgyéjéie állit, vagy -,:¦-< •¦¦a a luttállw küld, mert nincs ereje lov«z<*üii, megemésjí-tcnil a <>iiir,iiif>.t|i;i:>érkevett fájdalmat, pedig nincs oly rájdabjni, amely no lenne elviscliiető.
Uog>lut niitif ii.ni.iimi műfajt t.tt-ii--gatom, ek\'ineztcni a komédiát éá u lm gédiát, meg keli áliajntanoin, tKigy ui.v¦ minden koméo^uutk a • ¦« uti!in órőm a uütöanyja, míg e trugádia szomornfüzgyókofoi a váratlou ncrs-csapások, fajdalának hádeszi aivilár-gába nyúlnak le, alkovu nom i U-\'i.-ji szállít bciinüuket lassu evWOoélpAsokkal Styx huhaszagu vizén, luuiem egy csBppanonK bele, mint cigány u n,.; szesgődórbe.
\\ két véglet kózt papirfuluiu áll, a nevei lrugik(>média. Olyan ez u kártyu.. vár, inhit az üde, juuiiwrcu alm-^ nwlvet most szakítottál le fájáról * lu* u piros leJét nézed: Lva, inindftuayi-unk P.vájának az arca mosolyog rád, ha meg vksz&árga felére . .,• • \'i kíváncsi tekintetedet, az enyési^t katakombáját látod; de ha\'ugy veszed 1«. nyeredre, liogy egyszerre tekinthess mindkét orcájáiu: mosolyognod, ne-\\tsdned kell.
Mhuiiülbni ^ry étteremben el>éd«l-tem feleségemmel. A feketekávé után újságot kértein, a pincér kezembe adta n /:ilii! Közlöny Iqnijabb szimat, mrty |>cu történetesen uSfenye járási szélc. lielyi uuffykftzfícgről, anník U">rlénclml imiítjáról, rejlödésépöl, fáoHális hriy- ¦ rétéről irt kéziratom látóitnánvilAgot líikczdteni olvasni tut, amit Írtam, Olvitstam, olvOslam, majd a feléig jutottam, mire Mettém kezemből a fcliértcritélies asztalra az njságot, tlgy Is tudtam, hoiry mi kütelkezik utána, minek olvassam további
A szomsiéd asztalnál hangos ¦ -¦ a .j¦ -ság tereferélt jókedvűen; közömbös, kii-s-itiyO-s témáklföi szőtték Ijes/éige-tésfik fonalát, mini ahogy már szokásos uz eliéti utáid sziesztán a könyj-njetí csevegés, ami akár a feketekávé, hozzátartozik a jó ebédhez, A szavuk könnyedén, gyöngy szerűen bufígyanf-tok ajkaikról; természetes fbJolögiai folyamat az, a jó emésztésnek egyik kelléke.
A társaság egyik tagja a pfneérhez fordul s iij-\'.:i(.;uí. kér. A pincér •¦!..\'¦! előlem «z újságot I odaadja neki, Aijiuz Leiél>e veszi, lassan laiKizgatjit, böngészni MmJ lienne, én pedig csW-•cmén szótok feleségeinltext \' — Nézze szivem, ezek az urak itt a szomszéd asztalnál mind Ictenyeiek. Hogy hbnnan tudom? A csevegésük, hol, amit akaratlanul végig kellett hallgatnom. Az Bz ur, aki kezéheu tartja most az njságut, ItofQ\'ha még egyet lapoz, az én Ivclenyéről "irt eik-keiiK\'t fogja 4)lvasiii. l-ig>-cijük csak meg őket, vájjon mily emöt-iókat vált ki belőlük u cikkem olvasásai . Váratlan örömet akartam <»kozni fe-leségemuek, mert el voltam készülve rá, hogy szívesen, iii«górtós*el olvassák ruiiijiikr«il h-t cikkemet, elvégre majd ezer es/tendö félig nwedMig elfelejtett távkiálta nyúltam tullamm-U, amikor a község tórlénetj múltjával foglalkoztam, no .meg — most már szégyenkezés nélkül bcvullliau>ni ugyláUzik a lelkemet megszállta u hiúság csábo* órdügot kérkedni akar. tam tálún uemc«ak saját magam, hanem n feleségem előtt is.
Mily nagyszerű ebéd ulini csemege lesz számunkra, — gondoltam ludat alatt — ltogylia a bárom ismeretien n eikk • i.iU.iután egyszi-rn* . luagasztaliii kezdi az Írót, eiismerő ez«u \\-akka), esetleg tUcshbműszókkal illet,
A joviális, dandy lünézésü ur jó
ZALAI KÖZLÖNY
ti* percig megvárakoitatott bennünket,
míg végül megnyálazta mutatóujját I
elfojtotta az újság lapjrtt.
— Ni ni, lyfltenycl\' - mondta, c, Az us i Hí n -..i uig másik két tagja
feláll az asztal mellől, állvu könyököt nek ne mi- .1 üi-ihiti.iiiii-n. u#v ol
vessék szüli.....1 iu újságot.
lézengni kérdtem, lüie\'invtleiiül vAt tam, búm megszőtaljoii valamelyik, de csak bújták, bujlák a sorokat! amin én n másodperceket számolgattam. Végno megszólalt a dandy:
— Hú, de marliat Hü, de nagy murim!
Az Illusztris táWság másik kot tagja helyeslően bólintott i tovább otvena « cikket, én pedig elmélkedni kezdtem: vtijjou ki, illetőleg mi leltet a marha, akiről beszélnek, hisreu ha jól tudom, nem emlékeztem meg a letcnyei .szaruismurhákről M Írásomban.
Hülyét — mondta a másik a a lelkemet gonosz sejtelmek siálUák meg, elfordítottam felöltik lekiulcKinet
¦ legsziveseht.en rüleimet is befogtam volna — s fek\'ségem píparsplrosra pirult arcába tekintettem. Sejteni kezdtem, sőt most már biztosra vettem, hogy a cikk iröját Illetik e nem éppen kecsegtető jelzőkkel.
Agyon kellene ütni, le kelten*; bniiköziii! Agyonütni, agyonütni!! Más sorsot nem érdemel az, akt ennyi hazugságot kitalál s papírra vct| — kiáltotta szinte kéjelegve, véri ien forgó szemekkel most mar uz égési társaság. Ittii-ospoharaikul magusni emelték s nagyot ittak u* én dicstekm bal álomra.
Hirtetcnélieeii azt <,eut tudtam, Itogy íiu vagyok e, vagy leány, a szék. az asztal forogni kezdett ve\'oni, szégyen-teljes- mcgt)öbl«nés*m1*>n majd a feleségem szoknyájába kajtasikodtam, hogy cl ne süíyedjok u szégyentől.
Hát keltelt ez nekem?
Cikkemet a legalaposabb munkáv-d, hiteles krónikái udatok utapján készi-letletn el. fis mégis!.. .
Az asztallá rsaság tagjai r nagy *c«e-Innia után iliailaliltasan tekintenek Asztalunk felé, uligluinem «it várják tőlem, Itogy én is pokolba kivánjttiu a etkk Íróját > amikor zavammbaii rigai ellát witem elő ¦ hjába ta|x>gttt-tani sorra zsebeméi, nem tuláltaiu a gyufámat, — pCtlig két skatulya gyufa is volt nálam a dandy tnjof. solyogva oda jött Itozrám, elővette melléiwíscWlMil ezüst öngyújtóját s engedelmet kó>"\\c, udvuriasan tűzzel kiuált.
Csak be ne mutatkozzék, meri akkor nekem is meg kell mondanom néki U nevemet.
Nem, nem mondom ntel — vlŰérak lott agyanil>a u utentő ötlet; álnevet fogok használni! Miért siégycljék ők is magukat? Nem elég az én szégyenemí
A dundy-io oly megvető, szúró, átható tekintettel néztem, amint lílate támadó, durvu hangon köszönetet mondtam néki a tüzért, laigy elfelejt. telt Itemutulkoziü. Csuk most jöttem rá, ahogy visszaidöVem a történteket, hogy ez a porig k-ahUó, becsmérlő tekintet szorosan hozzátartozik tragikomédia mluiz.
Mit cselekedjek, mi itt a lonuivalót ~- töprengtem faágamban,
Ezek ui urak akaratukon kívül véne sértetlek engemet, az írót, de nunt
emberrel « tagudvatta«abban jártuk
el; unélkíil, hogy ismertem vobia őket, udvariasan tüzet swdgAltattak. Talán tisztelőim, barátaim lennének, hogyha soha uam tudnák meg, u>gy egyéb elfoglaltságom mellett a tollat is forgalom. Duellumra hivjam ükét? / Alighanem l>ocsánatol kémének tő-tenr> én miiuku bizonnyal mcglto-Tjlauék nékik, mint ahogy már meg iKicsájtottam,
l)e az bift is, hogy többé soha sem kiiaik bem uicsekszem a* írásaimmal.
Inkább letagadom őket. Vagy he kell, megtagadom magamat I
KUNGL LAJOS
ili-iim. ím itliailuss r
Két magyar csapat a KK döntőben
Az Újpest és a Ferencváros klverekedte a továbbjutást
A magyar futballt uj dicsőség érte- A két legjobb-csapata, a Ferencváros és az Újpest már-már vesz telinek hitt mérkőzések sorsát for-dilotlák a magjk javára igazi ma. gyar vírussal. Az Újpest szombaton Zseugellór kiváló egyéni Játékával 7:1 (1:1) anlnybá«n győzött a jugoszláv Beogradskl ellcn, mig vasár, nap a FeiCncváros t :1 (1 : 1) arány Iwiii \\ertc az olasz bajnok Bolognát-Itt a tartalék sorban tévő Toldi játszotta é\'e\'.e egyik legjobb játékát, s ezenkívül 1 gólt íi r;ig>tt, ami a (o-ábbjutástei edményezte. Jövő vasárnap ami eddig sohi nem volt — két magyar csapat küzd a Kózép-
ojrópii Kupáért. (Az ölöm mellett mégis valami keserűsége is van a magynr sporttursadoJoinnak. Mindr két cMipatjnk kiverte ugy az olasz lmjnok, vaJiimiivt « kupagyőztevsif. Miért nem tudunk a válogatott mér-kőzéen győzni ellonük??)
Pécsi VSK az NBB-ben
A PVSK, mint Ismeietos, Baján kikapott négy níjllra. Oilhon I : 0-ás győzelmet arattak, a dombóvári mérkőzésen 2:1 (0:1) arányban meg\\erték a BTSE-ét s így sikerült, nekjk az NBB-osztátyába jutni-
Délnyugati kerület ifjúsági uszóbajnokságai Nagykanizsán
Nagy mezőny — Jó eredmények
g Kánikulai meleg, szép* M számú közönség, jó ver >euyek ez a .vasárnap 5^ déiutánl iiszóvetsenynck tfg&T Jeltomzöi- Nagyon komoly \\er^nynek tartolta a Magyar U zó SzrV vetég a N«gykanlzsán megrendezett; délnyugati kerület Ifju-ágl uszóbaj-nokságált, mert dr. Bárány Islvánor szagos uszókupltényt küdie le annak megtekintésére. Olt láttuk a délnyugati uszóé\'et egész vezetőségéi dr. Várnagy Ehnér kerületi ügyvezetővet az éten- \' ,
Két nagykanizsai csucsciedmény Is születeti a \\ersenycn. Ennek az a tanulsága, hogy a tegnapihoz hasonló versenyeken kell a n:igyk I-e*al uszólfjuságot minél gyakrabban szciejtetni és ez biztos zákiga Jesz a további fejlödé;.ének.
A \\er>«uy eredméivyel u kövelkc-zők:
100 tú, férn gyors: 1. pap PAC 1 p- 03 mp. % Dr, Csongor PAC 1 p. 7.4 nip. 3- Kekmen I- NTE 1 p. 0.6 tnp. kanizsai OSuc*.
100 m. fiit gyorsi l. Mohos NTE 1 p. 1» mp. jó Idő. % Komor KTSK 1 p. 20,2 mp. \'X llaiiaz K\'fSlv 1 p. 2^ 100 m. hat férfi:, 1. Kenezy PAC 1 p. ttí.8 mp. 2. Kovács NTE 1 p.N19.8 mp, kanizsai c«uk$V •
100 m. hát Rut 1. Anti KTtSE 1 p. 22.4 mp. 2. Clutak NTE 1 p. Ö0Ü mp. 8. KTátky N\'ITV t p, 27.H mp.
UH) in. moll fin; t. piritv KTSK 1 p. :i7 mp. 2, Horváth KTSK 1 p, 3U.2 mp. 3. Nagj-martoui 1 p. 10.2.
100 m. mell férfi: |, liiUcs PAC 1 p. 20,6 mp. 2. Virág PAG I p. 31 mp. 3. Kmsziwii KTJS0 t p, 2-Lll mp.
¦100 in. ifj. gyors: t. SzalíÓ PAC
3 p. tn.8 rnp. 2. Kelemen KTSE ft p.
03.8 mp. 3. lMuhidy K\'1-SE 0 n- SlMí.
1Ő0O m. rérfi gyors: t. Daday 1MC 23 p. 20.8 mp. 2. Luczkó K\'Í*SIÍ |23 p. -11.8 mp.
3x200 m. gyors váltó verseny: 1. PAC 8 p. 111.8 mp. 2. KTSE yt *p. 8 p. 3Í.8 mp-
100—200—100 \\eg>«s váltó: 1, PAC 5 p. SU mp. 2. N\'ITÍi (1 p. 15 míp.
PAC csapata: Kenézy, líilies, dr. Alf.y-Nemes, NTE cMiputu: Kováos, H/ítcra, Kelemen I.
33 egyharmad m. gyors fin: l. Das NTE 22.2 mp. 2. \'i^rnay NTE 22.8 mp. 3. Knapp NTE \'23.2 mtpk
tűi kétharmad m. hát fiu: 1. Kelemen II, NTE 58.2 n*p. 2. Kiss KTS1-H 1 p. 0(1 mp. 3- Anti 11. KTSE 1 p. 00.4 mp. V f
00 kétlairmud m. mell fiu: 1. Tóth N i\'K 58 mp. 2. Kecskés NTE 58-8 mp. 3. GeilHnivöI(íyi l,p. 2 in^f. | 100 m. ii.u flu: 1. s.iss KTSEj 1 p. 35.8 mp. jó verseny. 2. Kelemen II. 1 p. 30.8 mp-
33 cgylmrmtid hölgy kezdő verseny: 1. Uőzter 30.6 mp. tehetség. 2. Szitár 311.8 mp. 3. Filipovits 38.8 mfp-
66 kétharmad gyors fin: 1. Mohos NTE 47 mp. jó idő. 2. Várkonyj NTE 48 rnp. 3. Varadl 53.S mp.
33 egyharmad mell; l. Kluger NTE 32 mp. 2-3. Sárráu NTE 33.8 m\'p^ Várfalvi 33.8 mp. Iwlhersenj\'.
33 cgyliarniad hát: 1. (iaramVölgyi NTE 20.6 mp. 2. Kiugor NTE 32,4 mp. 3, Brassányi NTE 33.8 mp.
Vízipóló délnyugati kerületi bajnokság
PAC-NTE 9:4 (6:1) - V«*«» vlUz Adarlán
__ Az NTE fiatal, «r»t«i»
„CrSfc-tatíalétos osupaia nehéz ett^íge Wsui\'M <"i»\'i » kerftleíl to|nokcsnp.ihmk. D-igó-doWk PAC ríszéról: dr
Aluiy-Neniis I, dr. Csongor 2, Bl. Ucs 2, Pap 1, ll]etve Czulek 3, Kele-. nien 1-
PAC csapata: Blllcs - Daday, Vi-nigh - Pap — SzaiKi, dr. Abay-
HotorvezefSk figyelmébe!
Veietfil Igizolványok kicseréléséhez szükséges fényképa-k*t az elOirt roérelben olosAn és gyorsan készítek,
VASTAGH BÉLA fényképész, Nagykanizsa
198», fuHtti 18
Cséplési mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KBxIdny nyomdájában
Nagykanizsa, FO-ut 5.
Nemes, dr. Csongor. \'
NTE csapata: Czulek i. Kelemen II., Blttera Kelemen 1. — Krátky, Czulek II., Kovács.
Az Összes uszó számat elvesztettek Bécsben
Vízipóló i Magyaromig—Német-orsz«g 3:1 (2:0)
Szombaton és vasárnap volt a magyar német uszöviadal Bécsien, melyet a németek 29:15 arányban fölényeién megnyerlek. Volt egykét szép eredmény (Arirend 1500- \'ti 20.81, Vörös 20.17, Fischor a 10Q-on 69-6\'i egyébként a világ egyik legjobb úszóit nagyobb enJkyejtésnj nem késztették a magyar úszók, t
A Zrínyi atlétái a pécsi bajnoki versenyeken
A kanizsai atléták Pécsett a délnyugati bajnokságon vasárnap délután rettenetes roriVvságlmu és nagy mezőnyben vették fel a küzdelmet a kerület legjobbjaival s mégis moginu-tatták atlétáink, hogy a bujnokságb-\'n hetj-ezóst kapiuik. Mint kezdők b"»lük toilietöicg mimben tudásukkal igyokez-tok az egyesület stlneit újból dte-sö-ségno növelni. Meg kell OJiili^ni, hogy utlétáink a kerület bajnokaival és ro* . líorderjeivel mérték náist ésszo or*-\'-jökttt.
800 ni. sikfutásbíin 4 helyezést ért 01 Kőrös Károly 2p. 10 mp.-cL EkW legjobb idejét futotta ezen a ver-milyen. 1500 in. sikrutásban Körös Károly 2, helyezett lett 4 p. 17 mp. el, * ami szintén sróp teljesitntény, Gonta Mihály \'3. tett 4 p, 51) mp^el, hossza távfutó létérc nála ez nagy fejlődést jelent. . 5000 m. síkfutásban 3. lett Körös Károly 17 p. 10 mp..et. Nagyon jó teljesitmény éle\'.o első 5000 méter*\'* futása. Ncgj-edlk lett Gorxa Mihály 17 p. 50 mp. el. Gorzátiil sokkal többet várunk, sok munkám van méri szük-lége. A kámzsái atléták aránylag\' jól sienepertek a \\o^ny<u. Tudásuk egy-re jobb tesz. Fontos volna az eredmény szempontjából is, hogy minél több versenyen velwjwscm\'k részt. A Zrínyi atlétika! szakosztály tőle tellw-töcn el is küldi Őket a vidéki verse-\' nyékre és reméljük, hogy azokon meg is álljak ¦ helyüket
BélféregDzőkurák megindításánál egy-két iioháí termétuetes .Ferenc József keBcrflvíx, mint gyorsan, biztosan éa igeit alaposan ható hnha)tó, régi iddk óta egész kittiudeu bevált! — Kérdezze meg orvofit I
jjjjjj. július 18
salai közlöny
issijr
Hősi naptár
A keletgallclai Zlota Llpa folyó menü Markowa-nál lefolyt harcok
__alalt. Kásás Árpád, volt
\'l8i5.YU.18.1 nagyszebeni 23. hdrívég gyalogezredbe!! tartalékos hadapród, önként jelentkezett arra, hogy szakaszával az oroszok állal megszállt faluba behatol és abból kiveti az ellenségei. Ennek pedig\'bátran éa Ügyesen letl eleget, mert minden ellenállást leküzdve végrehajtotta merész tervét, A fala innenső részéből lendületes rohamokkal kiverte az oroszokat, majd a templom közelében történi felzár. kózás után a folyó partjáig tört előre, ahol azután addig tartotta magát, amíg a szakaszát követő század zOme beérkezett és a folyópart csatlakozó részeit is birtokába vette. Amikor pedig ez megtörténi, Kásás Árpád hadapród szakasza élén ujabb lendületes iramban átgázolt a folyón és a falu immár tulsópaifl részét Is elfoglalta. Ezzel Kásás hadapród legteljesebb mertikben bevallotta azt, amire vállalkozott: a faluból kivetette az oroszokat és pedig példás lendülettel, gyorsan és ami különös érdeme volt, de egyúttal az ügyes vezetést Is bizonyltja, szinte veszteségek nélkül. Ezért tehát méltányolván kiváló fegyvertényét és viléz személyes magatartását, ez alkalomból a kisezüst vitézségi éremmel tüntették ki. _
Kong az üreaeégtől
Tátrniomnic, Poatyén, Trene-séntep-
lic... ezt olvassuk ar lUViágirék tátrai beszámolóidban. Hihetetlennek tűnik, amikor a magyar magaslati íurdií- és nyaralólielyekejl valóságos kőrelliare folyik egy-egy siobáért. Ez a kis össtclinsonlitiis egész világosan rámutat arra, mi voJfefl a ter-mészcles érdeke Tátrulonmienak, Pöstyéunek, Tncnesénteplknck, mcj az egesí Tá.trnvldélaiek.
- (A Magyar Élet Partjának)
zalavármegyei főtitkára, vitéz dr.
Hiró Ignáe ny. aWrede« vasárnap hivatalos mlnőséglien Ismét Nagykanizsán járt ca hosszasan tanácskozott dr. Thohvay Zsigmond ny, tiostaigazgPtó, kerülel-vezelü helyettessel. Meg-Waaüloí » j>orlírtekc^» tek nyári szünetét ,ai eszi munkaprogram egyes részeit és n pártiroda ftntotartásánl vonatkozó kérdéseket. VI. réz Biró a legnagyobb elismeréssel szólt a [tárt \'.roelé-sérot és tapasztalatairól a síübadságárót visstatérö gróf Teleki Béla főispánná* is beszámol.
- (Ma hétlőrt deíutati «0z«yQIé«)
Ma délután 3 ónjrtor a vita képvl-
setőtestülaW rendkívüli közgyűlést tort, anwlyeu a pénzügyi bizottság áltól n (miit na|K>klKUi letárgyalt ügyeket <ár-gyúlják.
- (A nyugdijbiaottság ülése)
\'A vámsl nyitgdljlrizoltság inu délijén a polgármester elnökiele alatt ültet tartott, amelyen ez eH»i»yl (\'r-Sáliján cyula polgármester után özvegyének járó nyugdijai állapították meg.
- s«l*> kUMa és örömére szol-(áló meghívásnak leB eleget, ha > Kertiebi Bsl.iir.ki» («1 nUsttw-klit-UUsát megtekinti, vttalkóumer nalkll.
BUTCR
vizet
Ma Irti illírt i
Nagy választék! Olcsó árak !
- (Halálozás)
Súlyos csapás érte Schermann Antal nagykanizsai állampénztárt tOn.iesőst. Ferenc neví. V. osztályt) gininázisla fia hosszabb Sicnvedé, ulán az éjszak-i Oz örök liaiálKi költözött. Kedden i délután B ómkor kísérik jtihenöhelyére a rom kath. sírkert .szerlartásbjnnéböl. A taélyen sújtott család iránt, az egész varosban nagy részvét nyilvánult meg,
- (A gimnazisták figyelmébe)
tA gimnázium igazgatás ága ezúton bivja fel a tauuióifjuság figyelmét, liogy Schcnnami Ferenc ollumyt diák-társuk kit ki üdvéért az engeszteld sicnt-inise.ildozatot kedden regivel fél 8 órakor mutatják be az intézet kápoU nájábnn. Ezen. valamint a délutáni temetésen a helybeliek minél nagyobb számban jelenjenek meg, A temetésre gyülekezés kedden délután egynegyed (Mg nz jskolálmn. t
- (A Zala-Io.yó áldozata)
Barjg János 28 A\\01 zalavári Mkos barátjává) a Zolán halászott. Halászás közlien Haris át akart iiv-nni a Z»Ia túlsó parijára, do örvénybe kerüli lés a mély viz azonnal elnyelte, \'l\'ársa gyorsan segítségére sieletl, tizoiiDan majdnem őt is elnyelte n viz. A, szc-rencsétlenül járt halasi holUestél két másik zalavári ember fogta k\' 11 viiböl,
_ (Autógázolás)
Argentína biainpesli követének az autója SíJC:nenye
- (Leesett a hídról)
Sárdi János tapolcai ácsiucdcr /ala-hülápou a faluvégi fahi<iat javította. Munka közl*n a roluinó csille a szó szoros\' érte li nói te u losej>erie a .f 5 méter magas faludról, Sárdi az ütés és eséstííl súlyos sérüléseket szOnve-delt. Bitorolt mind u kél csuklója, azonkívül mellkas és ko|x>ny«zuzódást szcn\\-edctl. Sulyos állajmtlyan szálli-tolták a tapOlWl kórliázbn.
határában elütótte CséW József 75 éves gizdát. í\'Mw csíik kuebb sérüléseket szcuvcdclt, A követ fájdjalomdl. jal aíkit! a kóii)i>*blH\'n sónilt gazdának, aztán tovább utazott.
— Nsptirt Július 18. kedd. Rom. kat. Kamill hv. ProtestánB Frigyes. Izrael. Ab hó 2.
OozIOrdo nyitva reggel 6 órától esti, S Óráig (áótfS, sxerda, péntek délitio kedden egóei nap aűkaek).
— BútorkUllilájatikat tekintse meí minden vótelkényszer nólkol. Kopsíeln butorinihAi.
Teleki miniszterelnök a Felvidéken
Rimaszombat, július 17
Teleki Pál gróf miniszterelnök Rimaszombatra látogatott el vasárnap, ahol niegtekinteite a munka-és cserkésztáborokat. Rimaszombatról Losoncra ment a miniszterelnök. Felvidéki kurtítja során közvetlen érintkezésbe lépett mindenktt a lakossággal és tárgyalt a vezetőkkel.
Biztosítson tűzkár ellen, kára megtérüli:
A csendőrség elfogott egy gyermekrablót
Székesfehérvár, Július 17 Kisláng községben a csendőrség elfogta Rigó Árpád nevű c^vargot, a ki három gyermeket rabolt eU és kény szeri te tle őket, hogy koldulj nak. A gyennekckSit visszaadták\' szüleiknek, a gyemiekr&blót beszái-litották n székesfehérvári fogházba.
írek bombamerénylete egy pályaudvar ellen
Ixtudon, juüus 17 A wolwerluimptoni i)ályaudvaron több l>omb:t rohtyml, nmely a pályi*-uúvac egy részéi romba döntötte. A jctok szerint a naerényktet írek követték el.
Z%Iddcsempésző szervezetet lepleztek le
Pnetorta, juüustl A délafrikai iciidürség Ütkos szerve/etet leplenett k, amely autón zsidókat csempészen be.
jóslat i
Nyugati izél, lasiu falfi0tfidés, több halyen, főleg a Falvldtken teapor óa xlvatar, hóoaökkanas.
A Meteorológiai Intézet nagykanlMHI
megligyelíJAlloniáes leien ti !
Höraéreéklöt tegnap este 9 órakor : +0 2, ma reggel 218. + délbeu. +318,
0«UMicl8kOO
Közlöny Za|ai Közlöny "iklöny Zalai Közlöny Klöny Zttli Közlöny íözlöny ZauSCfizlöny Ti Közlöny gti Közlöny iözlönv
ir..,:!uiTyl/" l.\'tl flflMwi.y
Közlftny Zajul Kdzlönj\'
S!ALAJ KÖZLÖNY
1939, pjlltU 18.
A ZULUI KÖZLÖNY MENETRENDIÉ
Érvényes ¦ 1830. méjua IB-lfit. SíifkanUia áUoBáira ér-kenő és as outi induld foulokrol.
Nagykanizsa—Budapest dili p. a.
»17.« II2I-IS !2044
i, - II21\'45 119-56 22-40 1-38 II 6-15
.\' ifflSSÍS ffWanliM-Slólok kOiöK VI. 25.-1X. 10-ig.
¦ rassza N.gykan iM-Bilalonbogllr közöli VI. 25—13? 10-lg
í JgfttSSi&iá^ ^k-nlzsa-Bpe., déU p. , közölt.
l «. fí , ik if ¦\'¦\'onboglár-N.gyk.nliaa közöli?
Nagykanízsa—Szombathely—Sopron
K.«iz*í||E,!.rw. 8l.Hfc.t- k^ramb. E-.HZ. Kul\'.f-
.íllnd. Irk. iik. tói ind. i..i,..-i Ind. Indul r« írk.
l<".-ll Oyv. Sz.v. 1-38 3-37 _\' 14091 Oyv. _ 1\'87 5-50 3-14
i il.. 4 57 a-45 717 9-01 1447 Molor 7-25 7-25
U-f! Sz.v. 5-40 7ÍI 7-56 9-23 1417 Sz.v. 530 8-15 939
1442« Hol.r 7-27 833 9-50 —. 1415 S..V. 1004 11-37 1216 1345
1402s Gy. mot. 945 10-54 11*29 !2-32 1423 Sz. v. — 13-40 14-18 15-41
1414 Slv. 11-30 1301 1339 15-48 1433 Sz.v. 13-49 15-14 — 1807
1444 Sí v. 13-59 15-26 _ — UHS Gy.mol. 15-33 16-31 16-38
1416 Szv. 15-52 17-36 18-10 20-04 1411 Sz.v. 1925 21-51 2200 23-26
14280 Szv. 2026 21-46 22-36 - — 1435\' Motor 001 in — —
14381 kolor — —, 22-45 23.55
1 Egyelőre nem közlekedik. • Közlekedik VI. 14-ig és IX. 16-tól Nagykanizsa-Wien Slldbl. közölt, s Közlekedik VI. 15-töl IX. 15-lg Nagykanlzsa-WIen Stldbf. kOzöll. i Közlekedik Nagykanizsa- Zalsegenzeg közölt hétfőn é« szcrdín, Zalaegerszeg-Szombathely között naponta.
5 Közlekedik Pécs-Sopron között.
a Közlekedik VI. 25-1X. 8-lg Siófok-Nagykanizsa--Szoniball.ily közölt, r Csatlakozás az 1410, 1409 az. vonalokhoz VI. 25—IX. 8. közt Szombathely-Sopron között.
Nagykanizsa—Barcs—Pics
»l„k»l-l.liil Indul Suoi. Pkw. ifi. " !.. rr Strenui Ind. Nigykinl-tiir. tik.
5H5 Sz.v. 4-57 652 «31 Sz. V. - 4 45 6 58
2439 Motor _ ! 12-68 14-30 2407 Gy. nwl. 7-23 816 9-35
2414 Sz-v. 1351 1 1621 17-48 2413\'i Sz. V. 12 04 1342 15-42
2406 By, mei. 18-15 19-49 20 53 2431*! Vegy. 1816 2004 22 35
2418 Sz.v. 2023 I 22-17 23 43
2406 éfl 2407 vonatokhoz közvetlen kocsi Bícsíg, a Slegfried helyett, " Csatlakozás Bpest Keleti p. u. felé Gyékénycsen.
Nagykanizsa—Gyékényes—Kaposvár—Budapest Keleti pa.
haedrii Ud. * *w.t Bpeal «¦ |kp. érk. Bpcsl kp. Ind Ti tf Kuli,., fcfc
21101 2420 2442 24081 Oyv. Sz. v, Sz.v. Oyv. 3-19 .4-57 11-48 23-38 3-50 5-42 12-41 0-03 7-3*11 14-08 14-25/ 20 21/ 5-031 9-49 24091 2447 Z407i Oyv. Sz. V. Oyv. 23-00 1900 508 22-50 1-02 7-27 4-50 1-33 8-03 6-20
1 Bgyelöre nem közlekedik. > Közlekedik VI. 15—IX. 14-ig.
1290 Lliw
1208 II Űyora 1293 1207.
Nagykanizsa—Murakeresziur—Trieszt
bruirti ii kW.
02411 0"48~ Vegyes I 6-40 II 7-07 Ovore I 11-33 11-44 Vegyes | 15 50 ii 16-20 Oyors | 23-38 f 23 51 Csak VI. 1B—IX. 14-
Trleat érk.
004
904 közlekedik.
II Trlcit Ind.
1207 Oyora ii 2103 1295 II Vegyes — 1201 I Oyors I 9 37
5 17 121» 18-08
5-:«
12-32
m-m
-fcWivtoM. UpoUJb a ZALAI UÖZLOm
"*****-*—"*--,---.V Aliit
Hirdessen n Zoloi Közlönyben
Zamatos. JóIzD Uitt
Sintrax kuvéfőzőu
készíthetünk.
Kapható: •A-\'/a-l-l\'/a literes nagyságban kedvező részleifizetésre
D RÁ V A VŰ LG Y I-nél
Sugár-uS 2. i47i
SlSítaMáíU lltihDl HIIUl! MENETRENDJE
érvényes 1939. májua 15-töl.
Er«silMI-Ul>-U«..uiaili>ro*a,
4M
6-25
7;pg TU li-zn H-M 13 M H-10 16-28 18"° 2019 2J28 23-M
a i
e: 0 »
¦
I
3
i
03 I
5
Letenyel monntrand
UUayMIM. M8 Hífíteluin M. t-m i;ii i--,í í i i. 14-08 IMtojtnMu "IMS
Otcsjénijjőt nafta moziban széfjakoxhatik
SW állmára Ik ¦fwymhnéhtt I.
Vámfeljegyzési
\' vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
tepsik MfoiüiláláteM.
HOTEL CORVIN
BUDAPEST
VIII„ tjiakl.....y-ii. l-l. Nenzetl S:diili.ii„íl
Családi i\'..llliul.-. a v.lm.1 szivében. Újonnan berendezve, központi fü-^s, hideg.sneleg iolyoviz.
lágyai izoba P »•—i kíligyas V »•—
APRÓHIRDETÉSEK
10 •.--.\'.[,] SO mii;.-, mlndttn lovibbl u& \'
ADÁS VÉTEL
Frasiela- é» haijMlnbarsiok kapható. Wt.il, Jóxset fflhcrceg-ut 56. •
Vennék használt, de klttlnfi állapolban levő varijáénál vagy zilogcédulst varrógépről. Címeket kérem Vágó lllatazer-tárban leadni. 1963
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉG
Szoba alflaxebás) l^kás lugusstai l-re kiadó, Szemcre-u. 2/c •
HÁZ ÉS INGATLAN
50 holdas tanyás birtokomat fel és-vagy haszonbérbe kUdoám. RAkód-a. 29. *
Eladó 2 hold szántofOld a váios kd-z«!ében. Balogh, Hunyidl-u. 21. *
kOlOnfblb
Motarvaxatdk ffBMlas4b« t Vesétől igazolványok klcseréléiéhes Hflksé-ges fényképeket az clólrt méretben olcsón és gyorsan kész\'tek. Vastagh BéJs, fényképész, Nsgykaníiuu
Komárvároal vasúti vendéglőben badacsonyi pogányvár! fajborokat JégbehUtött sört Ihat. *
HyakkondS fordítás. Javítás, mustop-polis. ttveg, ^porcelUnragasstás Msgyar-u. 18. Fllssár «alile.
politikai napilap.
Kiadja: „XözgsrtlssádlR.T. Nagykanizsa". Felelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a „Köraazdasáal ft. T. Nagykanizsa"
nyom..\' 1 ! Nagykanliaáa. (Nyomdáért íoleli Zalai Károly,)
flui, Ettolyoi 162. tián
NagytmnlM*, ím. jttiiu 19. szerda
A>« 12 fltL
ZALAI KOZLO
és titdótiivalal: Póal 5. i
POLITIKAI NAPILAP
l;elelös szerkesztő: Barbarli» Lajos
lilŐfUetési Ara: egy bóra 8 pengő 40 (liter. Szerkesztőségi é» kíxdőti InUll leleton: 78. ta.
Hétről... hétre...
Irta: Kelemen Ferenc
A nemzetközi helyzet seizniógraf-ja az lutóbbi napokban csak kjsebbl fokt\'j tektonikus rezgéseket jelez. A kilengések grafikonja allgmutatpár míHímóteiCs eltérésekéi B hónapokkal ezelőtt mélyen lesüllyedt vonaltól. .1
A béke klJátásai nem javultuk, de nem Is rosszabbodtak. A • beteg Európa szervezetében felszívód tal\'V a heveny gyulladás kórokozói s ma már többé-kevésbé a krónikus baj szhnptomői mutatkoznak- A beleg-ségnek ebben a stádiumában kevesebb az .életveszély, de sokkai hosz-•fzadaimasabb a kezelés.
Tagadhatatlan, hogy a pár héllet ezelőtt még akutnak tartotfháborus veszély helyett ma egy lappangó, permanens yeetiély lehetőségével állunk szemben.
A \'danzigi probléma, amely nemrég még egy uj világháború küszöbönálló kitörlésével fenycgtetetl, ma már sokat vesztett éléből s ejőneláti hatóJag a zöld asztal mellett tahit megnyugtató megoldást- De ugyanakkor kiéleződtek az angol--olasz, olasz-francia és német—angol vl-szonyolc s ezzel ujabb gyújtó anyag került a danzigi helyzetlel már-már megnyugodott emirópnl közvéleménybe. Állandó prftiri tüzek gyúlnak ki a vén kontinens különböző részein, amelyeknek füstje ujabb ós és ujabb könnyeket csal ki a világiaké után kutaló emberiség szemeiből. [
Oly sok a feszitő erő a két (á. Iwrra szakadt nemzetközi helyzet-ben, hugy valósággal csak hétről-hét re prolongáljuk, mint valami rossz váltót a világbékét...
A helyzet matematikái képiele ma a következő: 9:1 a háború Jávára. Kilenc a hábomis konfliktusok léleki tani, gazdasági, katonai é.s külpolilh kai tényezője, az ezzel szemben álló. egy, a képlet másik tényezője semmi egyéb, mint kozmikus irtózás a háborútól. Az önmagáért és családjáért rettegő egyénben a háború s:>-ha>«m volt népszerű megoldás, bár nagy eszményi célokért, a szabadságért, a hazáért v;iló hősi halál a nép fiának lelkét is magával ragadja, érthető, h:>gy a tömeg most sem lelkesedik a nugy nemzetközi kérdések ilyetén megoldásáért, de ezúttal a népek sorsának hordozói, az államok felelős tényezői irtóznak a háborútól. .( [
A nagy világé^ fantomjai itt keringenek körülöttünk. Pár nap múlva lesz 25 éve, h >gy a Monarchia megüzente a háborút a kis Szerbiának, (akkor ez niég kötelező diplomáciai szokás volt) s ezzel elindítót -ta az emberiséget a muga végzetes útjára. Ennek az útnak következményeit még mindig nem hevertük ki, söt azóta a viliig valójában még mindig a világháború hatása alatt, ált. Sem gazdasági, sem kujturá,^ téren nem tudunk megszabadulni at tói a szörnyű gránátnyoniástói,
ötévi fegyházra Ítélték a bitófától szabadult sávolyt tehénpásztort
Rögtönitélő bíróság után a rendes büntető-tanács most Ítélkezett a zalakarosi lövöldöző felett
Több emberen elkövetett szándé-J kos emberölés büntetlenek kísérlete miatt most került a nagy kanizsai törvényszék elé Ábrahám József 2t éves sávoly! legény, \'akbiok üg*e a legutóbbi statárlá\'is tárgyalásról jól ismert. Ábrahám ez Év márciusában szabadult a fogházból, ahol kisebb büntetéséi töltötte\'le. Már több Ízben volt büntetve ez a hányatott életű fiatalember, aki gyermekkorán ban nem éiezte a szülő kezének áldott melegét. Nem i» becsülte meg magát sehol. Hányatott életének legutóbbi állomása Zalakaros volt, ahol - mint (a, statáriális tárgyalásról közölt beszámolónkból ismeretes -puskával rálőtt Béda isivánnéru, majd a fclcége segítségére érkező férjre, nemkülönben egy kerékpárosra a községi tanítóra és egy másik üldözőre. Szerencsére a lövések senkil*!]i nem tettek kárt. Az egyik gazda házálra csalta, ott szóval far-totta, mlg a csendőrök megérkeztek és ártabnatlaimá tették. Egyébként több lopási eset is terheli íetkilsmc-i rétét.
Tettéért a rögtönitéld ötőstanács elé állították. Már a hóhér is ilt volt Kanizsán, íazobm a statáriális bíróság mérlegelvén az összes körülményeket, ncni mondott felelte ité?c!et, |
mert ez csak halál vagy felmentés leheteti volna é-s azérl a rendes bün-tetötanác\'s elé utalta.
Ábrahám ma dé-\'elött Jelelj tehát ujbói bírál előtt- Ma Is niagy volt az érdeklődés. Számos tanút hallgattak kJ, akiknek valloniásalt a Zalai Közlöny már korábban ismertette. Ábrahám azzal védekezett, hogy nem akart ölni. Azért lőtt, mért félt ab, tói, hogy elfogják- Üldözőit olüarta távol tartani magától- Béda István, néra nem lőtt, a puskája véletlenül sült el, mondja, elleniéiben, előző vallomásaival. A bíróság ezután felolvasna az előző statáriális tárgyalás "kihílílgatotl butulnak valloniásaitaz egyes tanuk előtt, amit azok most csak megerősítenek. Ábrahám tehJ fe*en flegmíitiikusJiji viselkedik", mintha nem lenne tbztál>an bün-cselekménye s-ulyosságának. A valló\' mások jobbára terhelők- 1
A bizonyítási eljárás , befejezés; után a bíróság bűnösnek iiKMidot.a ki Ábrahám Józ efet és ezért ossz. büntetéstti öt eszicjidei fegyházzal és Ifz esztendei jogfosztással sújtotta. Ábrahám és védője megfelleb-liezte az ítéletet enyhítésért, de fe Üebbezett dr. Vaday ügyész Is büntetés s-ulyosbiiásáérf.
Mussolini személyes üzenetet küldött Hitlernek a danzlgl kérdésben?
Egy meg nem erősített francia hír szerint ennek alapján csak 1945-ben kebelezik be Danzlgot - Lengyelország akkor Is fegyverrel védi meg Danzlgot, ha egyedül marad
| Paris, jjl|us 18 Rydz Smigly a Petit párisién varsói munkatársa előtt igen érdekjes nyilatkozatot adott A lengyel főparancsnok kijelentette, hogy.Lein gyclország az esetben ls fegyverig sen akadályozza meg, hogy Danzlgot a német birodalomhoz csatolják, ha leljcu\'n egyedül maradni- A lengyel tábornagy nylkttkozalának további részéhen azt hangsúlyoz! j, hogy üanzig mennylie létjogosultsága Len gyeiországnak. 1
A francia félhivatalos Petii Párisién a lengyel marsall nyilatkozatához hozzáfűzi, hogy ez tulajdonképpen Válasz akar lenni az angol sajtóba ii elhangzott azton W jelentése Írre, amelyek tudni vétik, hogy német
mely a vén Európa testét <\'bbm a küzdelemben megrenditette.
A nagy emlékek a közeledő évforduló áVkaimából újból éleöfcz^ nck s fokozott felelősséggel telitik
lengyel körök megegyezést készi-tcnCk elő a danzigi kertesben. ( ; Parin, Julius 18
A Funiier hírszolgálati iroda jelentéé szerint a közeljövőben tárgyalások Indjlnak meg Németország és Lengyelország között, hogy békésen Intézzék el a danzigi kérdést-A fiirszulgálati Iroda szerint Forster danzigi fttafegb&btt Hitler kancellárnál tett látogatása, valamint A\'-fierí olasz miniszter személyes köz-lielépé-c segítette elő Nómetország-nuk e lépését, Állítólag Mussolini az olasz miniszter utján személyes üzenetet küldőit Hitlernek. Ennek értel-,mél)Cn a jelenlegi h^lyz;-! m\'r\'d ér-vény,l>en és csak ót év mulvi kerülne sor a danzigi kérdés olyan értel-
meg a népek sorsának intézőit. j A háború véd meg bennünket az
aj hálK>rutól. Ezért prohmgáljuk hétrö|-hétre a
békét... I
mO megoldására, amelyben aZ "érj dekelt felek már elő\'e niegegyea-nek. A hirszolgálaU iroda értesülése szerint a Németországrja nézve kedvező helyzet 1916-Iien h^pne érvény l>e, míg most csak kfcebb változások történnének r>unzigl>an. -
A hírszolgálati lro<L> fenti értesfH léseit hivatalos helyről még nemi erősítették meg. ; ; i
HÓMAN BÁLINT vallás & közoktatási miniszter hosszabb üdülési* Balatoniáredte érkezett. , .
GERALD1N exkirályné meg nem) erősített birek szerint fiimprodukte-i rekkel tárgyal. A királyné már régebb kapott ajánlatot HoliyvoodbóJ s most a megrendült anyagi helyzetük készteti az ajánlatok tárgyalá,-sáfia. >. [
KÉT HALO\'ITJA é> 5 súlyos sérültje van a Budapest halárában történt súlyos motorkei-ékpárszei^icsét letrégriek. Egy motorkerékpár teljes sebességgel belerohant egy autóba-
PÉCSEIT a belvárosi templom átalakítása során tórökkoruheli dzsáni-ra bukkantíik, ez a templom a lörökl világban a vallás] élet központja volt.-
MEQFÖTT A FORRÓVlZBENRa-dácsl Borbála, egy szászfai földműves 3 éves kislánya, aki u főldtetett: forróvizzei teli edénybe extl. I
HORTHY MIKLÓS kormányzú éde>anyjának emlékén- Dévaványáu egészségház\'ut építenek. Az eiujedély megadására küldöttség kereke fel a K\'innányzót, aki hosszan ell>eszélge-tetl a küidólfég tagjaiavl.
PARAPÖKRA -SZEDVE szállították Amerikába öv nemzetközt baroin-fiklállités Itthon készült pavillonjáb A clevelandi kjállitás magyar pavil-lonja egy élethű alföldi tunyát ábra-
<0X
HITLER táviratban üdvözölte Francot a nemzeti- Spanyolország újjászületésének az évfordulóján- , • •DANZIG német volt és.az islesz* írja egy német újságíró a Berlin, Rónia, Tokió cimü nagy folyóirat, ban.
GÖBBELS német hírodalml ml-iaXttf és Alfieri olasz népmüvelésj Üitiij^szter miuicheni tárgy;iIás?Uv.4| getértek. A két miniszter közölt több fontos megállapodás Jött létre a két ország kulturális együttműködése terén- , • f
QA.NO Sevillából Malagába re-l pult, ott mcgkoszörazla a feősók,eiu-.
Hipp?
í
ZAl.AT KÖZLÖNV
«939. jullu« 19
fiellős íérfiiogek
J p2\'9S-töl
SZOIMO LÁNYINÁL
lékmüvét, ezután hajóra szállt ós ¦ két másik hadihajó kíséretében, dlsa-lövé*k közepette visszaindult Ola*z-"i / íj;i>.i- s
10 SZLOVÁK katona a Nyltrábu ijlhult katonai gyakorlatozás közben. A szerencsétlenséget egy rossz vicc okozta- Egy katona elkiáltotta Imagát, hogy befolyik a viz !1 hajóba, erre n katonák nómülteu a vizbe, ¦ugrottak. 1 í .*
A SZAJNÁBA zjhant egy gépkocsi Evreux közelében- A "kocsi 7 ¦utasa vizbfáiilatft. ( [ , ; - t [ RIBBENTROP német kmügyml-ill^zter hivatalos látogatásra a bolgár fővárosba utazik. A Játogatás idő--pontját még nem állapították meg-EGYMASBA ROHAJvT *ö kiránduló vonat Varsó mellett. A1 sze-rencsótleusegnek két halálos áldozata és 200 sebesültje aVn. •
AZ ALEXANDRE\'iTl szandzsák ügyét nem lehet hallgatással clinléz-íd, mert vau a Földközi tengeren egy másik igazságot osztó tényező, is; az olasz nép, - Írják az olasz lapok. »
A jugoszláv kormányzóherceg és a bolgár parlamenti elnök londoni utja
Berlin, július t« A német sajtó Pál jugoszláv kor. nnínyzölkireeg kmdoui útjával foglal, kozva liaugsulyozzu, hogy a hercegi pár látogatása kizárólag magánjellegű. Pál her«yg és Olgu hercegnő cisösor-bau a kenti ihirívgí párt, valamin\' Angliában tanuló legidősebb fiukul látogatták meg. Hozzáteszik uzoub«ii a tudósításokhoz a lapok, hogy Pál herceg látogatása során Chambcr)uhm*H és lialiraxx.al is fog tanácskozni. , London, juhos 18
llusanov, a bolgár parlament elnöke megorkeiett Londonba. A bJBgbeszéié-sek során ux angol—bolgár visirouy kerül megvitatásra, euuek is fiiképp gazdasági jellegű kérdései.
Benes uj cseh léglót akar szervezni?
Itómn, julins 18 Az olasz lapok varsói jelentésekéi kózöhiek Itenes európai utjának céljáról. A lapok szerint Benes volt cseh elnök úrért jött vissza Amerikából, J mert amint Angliában partot ér, egye. __nfijáíó Moszkvába akar repülni, hogy
A vesék megbetegedéseinek keieleiében a tiazlán terraéizeles Ferenc József" keserűvíz, mini yor», biztos és rendkívül, enyhén ni* hasha|(ó, gyakran rendkívül loeloi segédeszköz. Kérdezze meg orvolál I
hai
Nagykanizsa város országzászlót állit a testvérévé fogadott fancslka községnek
A városi képviselőtestület melegen búcsúzott el az eltávozott P. Cziriusztól
\'i.vengc érdeklődés melletl, tikkasztó hőségben nyitotta meg a város rendkívüli közgyűlését hétfői! délután :i óra-kor dr. Krátky István pálgdrntester, aki napirend előtt meleg szeretettel mondott Islcnhozzádot u Székesfehérvárra áthelyezett 1*. Cdrftisi Vlktorln .gvárdiáij.plébánosnak, öt esztendei ka. in ---i áldásos levékvnységeérl. Ismer-; telte és a legteljesebb elismerés szavaival adózott u fárad hatatlan tevékenységű, apostoli lelkületű és nagy szociális ér/ósü ferences-plébánosnak, aki itteni munkásságú alatt mindenkor ti közlzékét, a nyugalmht\', a lelkek üdvét szolgálta. Őszintén érezzük — moh-dothi a polgármester —, bog)\' V. Czlrfusi Viktorul távozásával nemcsak a nagykunizssai katollkiisságol, de a város közönségét is veszteség érte. Benne egy Igazi pspdt, egy nemes emberi, egyházának hűséges fiát, egy tiszta karaktert, Szent Ferenc alázatos fiát tanultunk meg tisztelni, őszinte szeretetünk kíséri további utján. [sleQ jutalmazta és áldja meg az 0 nemes, szép, törekvéseit, fen költ papi munkáját. Javasolja, liogy a közgyűlés ezen meleg búcsúztatását az áthelyezel! p. Czirfusz plébános.házrönöktöl, hozzák a rend ill. bázrönökség tudomására.
A képviselőtestület erre. hosszan és melegen ünnepelt* és éljeüezio p« Czirfusz Viktorint.
Btirtán a napirendre tértek át.
Hozzájárultak, hogy « mozi vigalmi adója továbbra is az eddigtekbeu álla-pitUissék meg. A Szeszfőzde kisebb ulapszabálymódositását elfogudták EL fogadták\'« pénzügyi bizottság előterjesztését a gyümőlcs-csomagoló építésének a város által való hozzájárulását. Magukévá tették a legelöbővL tésl lcr\\«ket. A közgyűlés arra kéri a pénzügymülisztért, hogy az átalakítási és latarozási munkálatokra ¦ régi adér-kedvezményt adja meg továbbra is: szociális sicmpnntbül. Megszüntették a Deák tér déli oldalán levő tégla, csatornát és azt bctöuiettették. Költség erre 850 pengő. Dr. Krátky iwlgár-mesternek megadták a szokásos nyári szalKidsagot. Jóváhagyták dr. (iártner Antal városi tiszti ügyós* havi 100 pengő tiszteletdíját. Kgyliaiiguan tudomásul vették llennnerl Károly és dr. Mohos József különmunka átalánya uak visszaállítását. Dr. Suliján Gyula
n.vng. |wilgármestcr elhalálozása folytán özvegyének megszavazlak 0 tör. vényben előirt nyugdíjat.
Hosszabb vita folyt dr. Németh László városi fogalmazó ügye körül, rtkl a törvény állal megkövetelt közigazgatási továbbképző szaktan folyi-mol nem végezte el és ezért " polgármester ügyéi a plénum elé hozta döntés végeit. Számos felszólalás után e közgyűlés dr. Németh Lászlónak október 30-ig határidőt adott a szakvizsga letételére.
l)r. kaáli Nagy Gizella trachoma. orvost egy évre a város megbizla, l\'gyanrsak elfogadták a pénzügyi bízottság előterjesztését vitéz Szabady Béki temetési költségéhez való nozzá-jíírnlás kérdésében. A város -lOO pengőt, a többi tekintetében a polgár, mester Járjon el a /munkaadó Angol — Magyar Bank és a kincsbirnál. Tudomásul vették a színtársulat segélyezését. Elfogadták a 7-ik crdööri állás megszervezését is.
Hosszabban időzött a képviselőtestület l\'ancsiko kárpátfiijai községnek testvérré való fogadásának ügyénél. Ugyanis Fancslka különösen szivéhez van nőve Zrínyi Miklós városának, Honvédeinket — zalai fiainkat ez u község kükmös melegséggel fogadta, olyan magaviseletet tanúsított " kanizsai háziezred iránt, hogy az különös figyelmet érdemel. A község Uikossága olyan zamatos mngy»rsággal beszélt a busz évi golgotajárás és elnyomatás darám és egyébként is olyan magyar érzelmű volt, hogy Nagykanizsa mindezeket figyelembe véve Fancsikát fogadta testvéréül. A község elég jóntódi) és azért nem is kíván .semmit Nagykanizsától,, viszont Kanizsa közönsége a testvégévé, való fogudás emlékére országiászlót átüt fel a községln\'n, amihez 1000 peengöt szavazott meg a i.épvlsclötestület. A közgyűlés lelkesen tüntetett és éljenezte a testvérévé fogadott I\'iuirsika magyarságát és bon-szeretetét. Moigalom indul meg, liogy az országzászló leleplezési ünnepélynél
filléres gyorsvonat indulhasson Kanizsáról I\'aiu\'sikára, bogi minél többen részt \\cliessenek esSn a szép hazafias
ünnepen.
Majd a többi kisebb tárgypontokra került sor, amelyekről a pénzügyi bizottság ülése kapcsán már tömöm, beszámoltunk.
Szervezés alatt a Turul kanizsai Bajtársi Törzse
A dorninus- és a mozgalmi-törzset is megszervezik — Péntek délig kell jelentkezni a szombaton megalakuló kanizsai Turul-tőrzsbe
Mint már közöltük, a délzalal keresztény magyar ifjúság egyhangú óhajára az országos Fővezérség irányításává1 :i »TuruU Szö vétség nagykanizsai Bajtársi Törzsének szCrve.-Zési munkálutai megindultak. Már eddig is úgyszólván minden évjárat nagy számmal jelentette l>e csútlá-i kozását. Az ifjúság Idősebb korost* fiUyának bevonásóra külön domi-insz törzs szervezése is folyamatban vau. A volt tfjru\'isiák hatékonyabb
közreműködéseié már most a szervezés folyamán és később a Bajtársi Törzs irányításában is külön ősképen számítanak. A mozgalmi törzs szervezése Is megindult. A »Tuml« Szövetség ezen törzsének tagjai lehelnek azok a keresztény magyar fla-taJemberek és leányok, akik nem egyetemisták vagy főiskolások Ós sem érettségivclj sem tanítói képe-sitéssei nem rendelkeznek. Természetes, hogy a »\'l>jrul« Szövetségben
•A.RlTsfli
azár-udvar
való ré-zvétd nem ütközik semmiféle törvénye • midelkczéül>e.
A nagykanizsai Bajtársi Törzs ösz-szes tisztségei jeJertlog még belöl-letlenek. A iiwgbl&kfii|ást kimondó, tisztikart választó tábor e hó 22-én este8órai kezdettel" Barw-s Stów-ség S-Jgár uton lévő helyiségében Shnmi László országos vezér Irányítása vaj lesz megtartva. A; lehetősé, gekhez mérten n >T.mul« hölgytálxi-ra a megválasztandó tis^tlkarbnn autonóm jogokban ré-zesül- EzOnaz nlak-jló gyméseii kizárólag csak azok vehetnek reszt, akik előzetesen a Bajtársi Törzshöz való csatlakozásukat bejelentették.
Azok, akik a >\'l>jrulc Szövelég nagykanizsai Bajtársi Törzsének tagjai akarnak lenni akár Nagykanizsáról, akár Délzal 1 egyéb helyeiről, lehetőleg péntek déli 12 óráig po^-Ur utján vagy egyéb mód m jelentsék be ezirányu óhajukat n szervezés ideiglenes wzetőinél: Wél»er Étk egyetemi hallgatónál (Kinizsi rjtca 31.1, vagy Horváth József főiskolai hallgatónál (Ország ut 89-).
Mentós közbein a Balatonba fulladt egy budapesti fiatalember
Budapestről egy nagyobb klrántj duló társaság érkezett ^f^ár^if BaJatonlellére. Bár ^Jjmgy\' egyikük sem tuddt *s^c" ^ úszni, mégis -azonnal csónakot béreltek és, beeveztek a Balatonba. Mikormárjo mélyen voltak, két ílapd nő és az, egyik férfi a csónak szélét fogva, bei leereszkedtek a vizbe. Fürdés közben íiz egyik nő észrevette, hogy u lába nem éri a talajt, erre- ugy megijedt, hogy elengedte a csónak szélét és fuldokolni kezdett. Az egyik fkttajembct a fuldokló segítségére síelőit, díe imivei ő sem tudott uszn ni, csakhamar elmerült. Közben a nőket valahogy kimentették a viz^ bői, de a szerencsétlen fíabdember, alig pár anéterre a csónaktól, bele^ fulladt a vízbe.
A holttestet a Balaton még nem vetette ki. ; , . |
Kétévi börtönre ítélték Weisz Gyula lenti marhakereskedőt
Weisz Gyula lenti marliakcrcskedö és tnészái\'os ellen a múlt évben négy-rcudlkli kózokindhmnisl-sítás és t3 rendbeli csalás miatt eljárás indult. Weisz különféle menipu-lácJókkal számos gazdálkodót és kisembert ineg-i\\z ügj\'észség vádat emelt zalaegerszegi törvényszi\'rk kétévi börtönbüntetéssel sújtotta a\'kereskedőt. Fellebbezés foiytáu az ügy a győri tábla elé került ,uhol a fellebbviteli tárgyaláson Itelybonhagyták az elsőfokú Ítéletet. \\\\"eisz .(iyula semmiségi panasszal ált a Kúriához, amely Jogerőre emelte a kétévi börtönbüntetést. Az Ítéletet most hirdették ki a zalaegerszegi törvényszéken a kereskedő elölt.
Mftptfcn Július 19. szerda. Rom. kai. P. sz. Vince. Protestálta Emília, Izrael. Ab hó 3.
QósltlrdŐ nyitva reggel 6 Órától este 8 óráig (hétfő, bieraa, pestek délután kedden egéas nap nőknek).
— B«t«rkiáBJtámak*t tekintm me( minden Titelkényssex aelkai. Koeeteb) bníoíAvahá-a.
Zenét kér a kanizsai
irtai liiliiége
pár szó a kanizsai strandról, meg-hlusult zenijéről, a sapka nélküli fürdésről és egyéb panaszokról
Slrfis mesternek Igaza volt A ju-IftlR kőzene zaeghozta a kánikulai időt. A höiiiéjő 30 és 10 fok közt váltakozik, \'de\' közelebb v»n néha a negyvenhez, mit a-harminchoz. A kanizsaiak közfll, aki c ak teheti, özönlik a strandra. (Akik még inkább tehetik, aaiík már .ég a Balatonon ivan-nak !) A szép kif» kaid-z^ai strand be is aépe-. s-mí" minden rwp alaposan. Volt nap, hegy
ezernél több fürdővendég
élvezte n strandol ás örömei!, főképp a napozás* és ¦ tusolkodást. A fürdést csak akkor, ha jutott hely számára a irtedeueélífta. |
.Vasárnap a danátuU uszóbujm^kj ságtói függetlenül 778 fÜrdÖvendéga volt a kanasaj strandnak. Ezenkívül igen sokan csak az úszóversenyeket jöttek meg\'nézui- Az ottnvaradtfün dőzökkei pár hijján 60« fizető nézője Volt a versenyeknek-
A verenyek alatt Igen
Jó szolgálatot tett a hangszóró,
amelyen át "az" eredményeket és az egye* szamokat közölték. A szünetekben a zeneszámokát is szívesen hallgatta a közömig- Sajnos, hogya strandit tenezert zene meghiúsult-Pedig néha ,v (
any kis muzalka Igazán elkelne a strandra, már csak azért is hogy az egyéblár-mát elnyomja. AhlréAreklámbemon\' dákokkal kapcsolatos hanglemezmü-sor terve a\' Magyar HirdetöKoda kap z^iságáji bukott el, miután napi 5 peiigőt kér az engedélyért. Egé>z mezonra váló bérlésnél ugyan hajlandó" fetcie leszállítani a bér diját, deazegyéb kíadúsokk d így sejn volj na sokkul «lcsóbb az egynapi üzem-ben tartás, pedig mindössze napi kél óráról lett voma szó- \'«
A-eaak zenei műsor könnyehhen kivihetőbb ós itt i
i városnak kellene gavallérabb-.-.< lenni.
mint a strandfürdő gazdájának. Nem kívánható ugyanis a magáncégektől, hV\'gy ingyen szolgált-as^mak zene* A közönség Megérdemelné ezt akis áldozatot és ugy tudjuk, nem is volnának áthldalh-.datlan akadályai a tervnek. Csinálják meg minél előbb! így a .
telefonhoz hívás nehéz problémája is egyszerre megoldódna, nem börzéivé az egyéb elönyökföl.
Még egy, a közönség részéről elhangzó panaszt kelt szóvátenni a közönség elten. Nagyon sokan vannak még mattiig (hölgyek is!!) akik
fördösspka nélkül fürödnek. Kérjük a strand vezetőségét, szigorúbban ellenőrizze ezt és könyörtelenül figye.meztesse azokat, akik íurdr>apk:i nélkül uszkálmk Termé szefeseji a kopaszokat nem kell ;izérí kikergetni a vizböl-
Egyébként.- ugy halljuk - még ezen a héten
teljesen kicserélik a vizet. AHitolug hűvösebb napok következnek. nenkuIjAk a ífrapd vezetősége ezalatt sürgősen elvégeztél! ezt a már szükségessé vált vlze«erét.
ZALAI KÖZLŐN V
Amiről az újságok irnak
Franciaország nemzeti ünnepe: Június 14.
Talán még sohasem ünnepelték oly fényes külsőségekkel 1-raucm-ország ujjásiületésének az emlékét, mint az idén, Bastille lerombolásán mik 150. évfordulója alkalmával A mai polgári Pianetaontzág ugyan is c nap rnunkájától számítja s*ü-leláséL
Hustillc régi párisi börtön volt. Leromboláskor már IIHI esztendős. Valamikor az 1300-as óvok vége felé építette V. Károly. A kőz vélő. mény líastil!el>an a gyűlölt zsarnokság jelképét lálta, ami nem is csoda, mert valóságos rémregónvek jártak szájnU-szájra, a Talál kősó került ártatlan áklozalok kiniásiV-ról. Aki kegyvesztett lett, királyi parancsra került ide és legtöbbször eaJtfl végéig, még azt sem tudta meg, hogy miért? Igor, sokszor a király nem is tudott ezekről a .királyi panmesokről,. Kiég volt Ogy-egy ad, vari ember, miniszter, államférfi
gyüiölkóSéso, irigysége, hpgy agy
másik hoz/á hasonló nagyurat őrökre cluycljen BatttiUe lehetetlen látogató
szája.
A börtön foglyai legritkább esetben kerültek birói eljárás elé, sokszor még a legszűkebb hozzátartozók sem tudták, hogy az, elítéltet liastllto vér é-s könnyektől áztatott falai őrzik. Volt itl a közönséges tolvajoktól kezdve mugasrangn államférfiakig nujidenféle rendű és
raugii ember. Voltaire, a nagy csúfolkodó egy-egy gunyverse miatt k,\'-t. szer is volt u börtön vendégiy Iviehulieu, IfjiikoiálHi\'n gáláns ka-kmdjai miaÚ háromszor ült itt. Rohan bíboros is éh Bastille falai közt és végül itt élte le éleiét (a.
titokzatos vasáiaroós lovag, akiről annyi nsgenyt yhgnljwsebb talán
Dumosé) intak s ftkjröi a történelem még ma iem tudta klderileni, hogy ki is volt liiktjdonképiícuf Ép ezért foglalkoztatja még ma is a nép fantáziáját.
Ha nagy volt az adóteher, Paris polgárai BastHlet szidták, ha a király ténviizo élebnóVíjáról, a|kényes
csöveivel találkozott a tekintetük, Mária Afitomclteről, -az osztrák pá-váréJ ludlottak, yttgy Pária ágyu-esöveivcl találkozott a tekín\'etük, akkor is. Rt a börtön volt til elnyomatás szimbóluma, Nem csoda le-hát, hofljfc amikor fexyvcrliez \'jutót-tak, első ntjuk HasUllc felé vezeted, annak falait lerombolni s a bőrtön konm\'uiyzójának a fejét lándzsán körülhordozni.
Azóta másfél század tolt el! A
hirhedt börlón helyén ma Ifetalmas emlékoszlop ált. Aki látta müvésziet-lennek tartja, persze esek idegen, mert a rnmela örül, lelkesedik, lia rátekint, különösen így évforduló alkalmával, amikor a gyűlölt önkényuralom leverését ünnej.elik. Aj!
idei ünnepségeken míg az angol
királyi gárdisták is resztvettek, uj:
angol belügyminiszterrel együtt ós I.ebi\'un volt az ünnepi szónok. Nálunk a ftancia követség ünnepeim meg bensőséges keretek közt I\'ran-cjaorsiág újjászületését.
iA törlénetem Intő példája ez a nap. A fényűző Lajosok korát vér. zivataros guillotine aratás kóveU, mert a reakció, a visszaütés, Jz íratlan törvények szerint, mindig nagyobb.
F. 2.
Félholtra verte feleségét, majd öngyilkos lett egy somogyi gazda
Cslgeti József somogyhatvani földműves a feleségével meggyet szedett. A férfi felmászott a fa téted jére és a kötényében szedte a megy-J gyet, az asszony meg a létrán állt-Munkaközien észtével te az asszony, hogy a férje nem dolgozik, csuk ül a faágon és fogja a fejét- Erre meg-
kérdezte töle, hogy ml baja ? Csjge-tlt ugy feldü nősítette felesége kéit dezősködése, hogy leugrott a niagjas fáról, a létrát meg kiránlolt\'i a ÍClc-f sége alól s a földön fekvő asszonyt véresre verte- Mikor az asszony már mozdulni sem tudott, berohant a lakásba és föbelőtte magát. Azoimal
meghalt. [., | . ¦
Csigetiók nagyon szép. ós boldog házaséletet éltek s\'igy a férfi tettének csak az az egy magyarázata lehet, hogy hirtelen támadt elnteWí yarábái) követte oi caelekirnényét \' Az ügyészség az öngyilkos temetésére kiadta.az engedélyt í *
Nagykanizsán Ismét összeült az nzsora-blróság
Tegnap délben lEjrfőtflfiaWöltakaJ nizsai törvényszék pjzsorjablrósága. Al gyanúsított Cseh Ferenc hévlzszent--andrási hentesincster volt, aki üzletében a inrjlt esztendő szeptemberében a husu«k kUognunját 1.60, 1.80 ós 2 pengőért, a zsirt pedig 2 pengőért árusította. Feljelentés folytán Cseh árdrágítás gyanúja miatt a bíróság elé került. [ [
A tárgyaláson Bablcs Lajos hentes mester ülnöke volt a hlróságnaty törvényszéki szakértő Hochreller De-j zső jósziíglgazgvató, míg ellenőrző szakértő Adier Miksa.
Cseh Ferenc azzat védekezett, hogy szeptemberben nagy volt a kereslet áruban és ennek következtében felment az ár. ö azonban nem követelt ei árdrágító visszaélést, meri kén süldőt vett, amelyeknek élő súlyban 97 fillér volt ktlogr;tmja. Könyvek-bői hitelesen kjbtfitejjfc, hogy az cie< deti étö súly 180 kg. volt, levágás -j\'tán ez. 122 kllognunra összezsugo\' rodott A két süldőnél összhaszi-a mindössze 1 pengő volt, mondotta-
Cseh vallomását mbideiiben meg-í erósitetlék és niátámasztoták szakértői véleményükkel a hites sz;dt-i értő és ellenőrző szíikértft.
Rövid tanácskozás után a bíróság kimondta a verdiktjét: bíuvc!*IckJ mény hiányában felmentette Oeti hentesmestert az ellene emelt vád éS kó vetkeznie nyel alól. Indokolásában Is hangsúlyozta az uzsorahflróság;,
hogy a hentes-mester haszna csak a szokásos haszoii volt, \' bűncselekményt tehát nem követett el
Dr. Vaday kjr. ügyész senniiiségl panasza jelentett be a KrjrláboZ a felmentő Ítélet miatt.
Olcsó MiMit = Kellemei nyarain? !
ScL> Utx-Aru&úx.
ZALAI KÖZLÖNY
Jól beérett
hnlszSnbaracKot
föz-ilőnkbn beszállítva mázaánklot 13. pengőért vásárolunk
csak termelőktől
üiiáílill Gaiiaxági tasiisSro*
NagyhsmlMSif Ersaéhat fc Irály né-tér 12.
BUDAPEST I.
17 Himk szlovák és magyar-oross nyelven. — 17.10 Felolvasás. — 17.10 t\'ray Anna -magyar nótákat énekei, klsórl Oláh Kálmán cigány zenekara.
— 18.50 Hangfelvétel. - W.15 Hírek,
— 19.2") Butcher Agues ás Hubert Lajos zongora-gordonka :zouálákat ad elő. — 20 --Szélhámos társaság.. Vidám zené-: \',. mgjálék !1 fclvonásban.
— 21.10 i:;.ek, időjárásJelentéi. —
22 Az 1, honvéd gyalogezred zenekara.
23 Farkas Béla cigányzenekara. — 0.05 Hírek,
BUDAPEST IL
10.30 Mezőgazdasági félóra, — 20 Hlnok, - 20.20 Olasz dalok, — 20.10 l)r. Farkas László előadása. — 21.10 Az 1. honvéd gyalokexreií. zeuokara. — 21.55 Időjárás jelentés. BECS.
¦ 18.40 Hangverseny. — 20.18 Beethoven -fmnepély Haclvnljcn, — 22.35 Szórakoztató és tánczene. — 21 fijsza-kai zene.
Szerda
BUDAPEST I,
0.15 Torna. — l\'láini hanglemezek,
— 10 Ilinek, - io.20 Felolvasás. — 10.45 I-lstolvasas. — 12.10 Ráoz József cigány zene kara. — 12.10 Hírek. — 13.20 Időjelzés, Időjárásjelentcs. — 14.30 HUek, — 14.15 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Árfolyam,-hlrck. - 10.15 DJákTéJóra. - 10.45 Időjelzés, hírek,
17 Hírek szlovák és magyaivoroSz nyelven. — 17.10 I-elolvasás. — 17.40 Rfldosné Beck Hilda schrommeldaíokat énekel, zenekarral.. — 18.10 Csőrös Lajos előadása, — 18.40 Jakab Tcrka zongorázik. — 19.15 lihek. — 19.30 Vitéz levelűi Korina Miklós eszperantó \' nyelvre fordított előadása. — 20.10 Operellrészlclok. - 21.40 Iliiok, idő-járásjelentés, hírek szlovák és magyar-orosz nyelven- -- 22 Mozart: 11-diir zongorfl.ltegedii üzonáta. — 22.25 Per. tls Jenő cigányzenekara. — 23.30 Hang lemezek. — 0.05 lihek.
BUDAPEST n,
18.55 Dr, Tlüe.-^jniaao Tivadar clő-ndásá. — 19.15 Szwlrnov S*orgej ba. lalajkn zenekara. _ 20 ilirek magyar, szlovák és magyar-orosz nyelven; — 20.20 Szítnyay Jenő előadása. _ 20.50 Hanglemezek. — 21.30 Időjárás jelentés.
BSC5.
(1.30 Reggeli zene. --, s Lemezek. — 8.30 Hangverseny. 12 Hangverseny.
— 13.15 Déli hangverseny. — 14.10 Schrammelzcnc Kölnből.- — 10 Délutáni icne.
18.20 Lemezek. ~ 19 Barokk non-gorainÖvek. — 21 L:me;ek. — 22.30 Bécsi zene. — i»i Bjszakal zene.
Emésztési kiütések a bőrön aok esetben hamar elmúlnak, ha bélmükődésunket reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes „Ferenc József" kescrűvlzze! elrendezzük. Kérdezze meg orvosai I
Drága vagy olcsó a kanizsai piac?
Piaci árszemle Munkácstól Sopronig és Kassától Pécsig körül az országban
Magunk ugyan keveset járunk " piacon, de aton útfélen hulljuk : drága a piac! Nem ritkán elfognak licnnünket:
- Ezt írja meg, Szerkesztő jr: io fillér egy zöldpaprika!
Minap a szerkesztőségbe is be, állftotiak a panaszosok, leieve elénk a »let;e-ekel« két fonnyadt, árt\' tan zöldpaprika alakjában-
\'Ugyanekkor nem szalud elfeledkezni arról, hogy a termelő azon sopánkodik, hogy ífchérekért kényj te!en áruját odaadni! Kinek vau hát igaza? A ín-tga szempontjától kétségtelenül mindegyiknek-
De mindezeken felül hogy áll valóban a k;nizsai piac drágaság kér-dée? Tudjuk, hogy nem hálós mesterségre vállalkoztunk, "mikor nemi .kis fáradsággal ^került összeszcdl-nünk az ország különböző városainak piaci árait. Nem Is célunk bírói\' lilélclcla\'i \'hozni az árak teklnteté-ben, inkább feltárjuk sorba nz ország különböző vidékein tapasztalj ható árakat és: - Kéljen maga a közön-\'ég: drága, avagy olcsó a kanizsai p|ac ?
Tej llt. Teltei llt. Tojás drb Burgonya Uborka kg III. i Paprika db Zöldbab kg Alma kg Körte kg Barack, sárga Barack, őszi Marhahús kg Borjúhús kg Sertéshús kg Zsir kg
I Mint az alábbi árlista mulatja, az egyes termények árai a különböző városokban Igen különbözők- Néhol valósággal megdöbbentőek a kiV lónhségek. Mhideütt pontosan (a.\' középárakat vettük, de még Így Is vannak ötszörös különbségek (Debrecenben az uborka darabja átlag 1 fillér, Székesfehérvárott 5 !)- Igen nagy különbségek vannak a zöldbabnál is, amely Nagykanizsán ugyancsak drága. Gyümölcsben aránylag az olcsóbb helyek között van Nagykanizsa, ugyanígy a húsáruban is, egyébként a drága ós olcsóbb városok között a középhelyet foglalja e]- Érdekes, hogy ű felt-vidéki visszatért városok, Kassa, Munkács, olcsóbbak, mint sok (M nánfrjIJ város. Igaz viszont, hugy a mennyivel olcsóbb Kassán B hus, lo< Jás, tej, mint Szombathelyen vagy Székesfehérvárott, amiyivui drágább a gyümölcs, amely náhnk lényegesen olcsóbb-
De beszéljenek maguk B szám ok-E hivatalos középárakból mindenki megállapíthatja, hogy viszonylag q többi váró: okhoz: -.ml drága és ml olcsó a kanizsai piacon-
g s m a x
1 é r e k b a n
10 23 __ 19 _ 17 19 17 22 15 20 25 __ 22 23
M 120 __ •15 _ 125 90 130 95 90 110 90 ICO 110 110
7 8 7 » __ - 8 — 7 7 7-7 7 7 6
13 12 4 23 10 10 9 — 13 8 13 — 16 — .7
16 1 2 2 10 3 5 14 20 26 9 26 12 14
4 4 3 2 2 4 — 2 6 3 -5 7 5 »•
30 60 22 _ 12 25 — 46 16 ¦ 16 14 — 17 —
20 25 24 _ 26 12 80 12 44 — 45 lfl 40 32 26
12 16 24 20 30 16 — 12 36 - 35 20 45 25 24
16 15 25 24 16 16 30 16 32 — 36 15 3(1 30 25
50 35 50 - - 65 - 90 45 55 — 50
150 _ 110 120 _ 150 120 130 124 160 140 130 —. 140
160 _ 200 170 _ 190 140 200 160 170 170 200 — 190 170
150 __ 200 170 _ 180 160 170 170 160 190 160 170 165
110 — 160 160 — 180 - - 168 - 180 150 — .— 160
Egyazon helyen két izben pusztított tüz ¦ ma délelőtt Kiskanizsán
A jelek szerint gyújtogatás történt
Mft délelőtt rét 9 óra tájban fcl-hangíotl a tűzoltók s/.irénája KanU . zsán. Telefonon jc\'C/.-
t&* lék a tűzoltóságnak, I liogy a Jakabkitti nl 51. szánni házban tüz ütött kJ. A tűzoltóság azonnal kivonult teljes felszerelésiéi, ám nme Khtkanlzsara értek, a ház né|>c éfi a szomszédok már lokalizálták a tűzet. AZ odaérkezett tűzoltóság az istállóban már csak a tüz nyomait találta.
Alig mállott cl egy íélóra, {tinikor ismét kilüvlák a tűzoltókat a Jaktib-kutl útra, ugyanarra a helyre, a ház
a Dávidovics testvének tulajdona. Mire a tűzoltók kiérlek már égett az Istálló, a pajta hatalmas lángokban. A tűzoltóság esakliamar nagy lendülettel hozzáfogott n munkához és sikerült is nagyobb katasrlröfáUsl megóvni Dáviűovicsékat. Az istálló, a pajta azonban elégett és a tüz martaléka letl a gazdásági rcls/cre\'.es, a széna ós mindaz, ami a |>aj lábán volt, A kár jelég, érzékeny;
lAsapos a gyanú, hogy a tűzet gyuj. togalás okozliatta. A lüzoltóságnak^ez a feltevése. Szigorú nyomozás indult a tüz keletkezésének kiderítésére.
VáPOSi Mozgó. 99" Kedden és szerdán. Csupa szellemesség! Kacagtató detektív-vlgjatéfe!
MINDENKI GYANÚS
Egy jóvágású, téha, kártyás gavallér kalandja. Híradó. Kísérő műsor: A táncoló ifjuaóg.
Előadások: köznap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor, KOznap 5 órakor filléres, jvasárnap 3-kor .Ketten egy jeggyel".
fnHta 19
A Sportrepülő EgyesQtet részesíti a kanizsai fiukat repulő-klképzésben
A Zalai Közlöny tegnapi számában megírtuk, hogy a nagykanizsai n-pülö-élet lassan kezd egyenesbe kerülni, ¦ i¦ i í máris hét kanizsai fiatalember ianal napolni a siófoki,-Illetve a szentesi rsjpö löhi borokban. Tegnapi közleményünkben azonban tévesét] irtuk, liogy a kg. nizaal fiukat az NTE ie-pülőszakosztálya küldle ki a tanfolyamokra, hLsz a szakosztály már ónálló egyesületté alakult Nagykanizsai Sport, repülő Egyesület ueven. Az Egyesület bár nehéz anyagi melyzctbcn van, nem kiméivé költséget lehetővé telte a hét kanizsai fiatalembernek a lepűh\'i -kiképzést, sőt ixjméuy van, hogy a nyár folyamiul még több kanizsai fiatalember is résresülhet kikCp^ésLen.
A tanfolyamra utazott pilfilavjelölleket egyébként az Egyesület legutóbbi ülésén Vécsey Barnabás alelnök búcsúztatta meleg javakkal.
Hősi naptár
A. magyar lűiszárvirtus kimagasló példáját adta ez\'n a na-11915.VH.19.! pon Szarvas Iime volt
-:-\'kassal 12. huszárezredbeU
örmesler, aki I főnyi felűerilőjárönti óléu Zaraóscs környéki Boneza faluhoz érve, egy nagyobb minden Hz*. tositáS nélkül pihenő orosz osztást íett észre, ainire Szarvas öniwwtcr nem sokjtt fontolgatott, banein nyoni-)>:v.\\ kihasználva a ritka alkabnUl, annyira Tergetcfjes rohamban vetette magát oz oroszokra, hogy azok a meglepetés kábulatában rövid ellenállás után megadlak magukat. Ekkor derült ki, hogy a.jnllanatok alatt lefegyverzett orosz osztag nem kevesebb, mint 1Ő0 orosz gyalogosból és 20 kozákból állott. Ezenkívül azonban Szarvas őrmester még l(i konyhakocsjt, .10 lovat és 19 nagy iratcsomagot is zsákmányolt, amelyeket azután fegyver térije bizonyságaként csapatálioz vitt. Szarvas őrmestert eme kiválóan bátor ós izig.vérig huszáros szilemtől áthatolt kimagasló fegyvertényéért az ar-\'uy vitézségi éremmel tűntették ki.
Tejakció
során igyekszik a konnány buzdítani a népet több lej fogyászlására. Különösen a falusi nép körében tartják rontosnak a propagandái, meri bizony éppen n falusi uépréteg a/, amely a legkevesebbet fogyaszt ebből a nagy tápértékü élchnlcikkb<il. Kívánatos volna, hogy ci a fontos pi\'<>l>ugan(la minél átülöbb sikert arasson. (¦
— TakbitM m+f a Köpetein Butor-áruhás állandó batorkiálUtását lülésos és olcsó bútorokat kedvező fizetési tölteteinkkel vásárolhat.
zalai közlöny
- (A rendőrségről)
A\'vííiékT fökaj^ttóny vitéz dr.^ZséV (ierjyi Kálmán rendörfogalinuzót a nagykanizsai, kapitányságtól Ungvárit lnityerto át. A kapitányság uutékör-leténck elófldója dr. Kindl Károly s, fogalmazó lett GrábuV Lajos xendor. ¦.égi irodafŐUdztet\'az iateniálótáborííól a kapitánysághoz vezényelték vissza.
— (Hsrangszente\'és)
A keszthelyi plébániához tartozó Vonva re vas hegy uj harangot szerzett IjO templomába. A harangot most szentelte meg Stefatcs Aludúr apát. Ugyancsak az apát Szentelte meg a Keszthelyi kápol&úbuu vasárnap fel. állított két harangot is.
- (Halálozás)
A nagykanizsai Szent Vince leányai szerzetcsnóknek nagy gyászuk van. Egyik lelkes ós buzgó rentltagjuk, Kanipa Ágnes Skolasztika nővér életének 01. éveljen elsjendenltt öz^ijr-ben. 40 évig szolgálta a* Urat, gyakorolta a lemondás és fclel>arálí szeretet, a szegény beteg cnibertcstvérek szolgálatának erényeit. Példás volt u kötelességteljesítés tertn. Névtelen liós a kórház betegágyai ¦\'mellel^ " szenvedők megscgitésélien, vígaszudá-sába, gyógyítása Ixm. Szerdán délután fi ómkor kisérik ki pihenőhelyére a rk. sírkert irgalmas nővérek sírbolt, lába, i i Lkkl"| : .. I , . i\'.f :
— (Köhldára szállítják Fata Istvánt)
Tegnap Irirdették ki Fata István szándékos emberölés miatt 10 évi fegyházra itólt rab\'előtt a Kúria ítéletét. A Kurta, mint megírtuk, jogerőre emelte a 10 évi icgyjiázbünietést. Fala Istvánt, aki egy tegezés miatt szúrta Je zalai társát most Kohidára szállítják,! ott tölti ki büntetését.
— (Bakter Vendel Ügye a táblán)
Bakter Vendel keszthelyi lakost a kanizsai törvényszék, inínt ismeretes, egy évi börtönre ítélteimért útközben autójára vett, majd megtámadott egy munkát kereső leányi. A pécsi tábla az elsőfokú bíróság Ítéletéi most hagyta jóvá. A tábla ítéletéi már ki is Un delták H fogoly Bakter Vendel elölt.
- (Zalai tüz)
Zalanóraetarluban kigyulladt Horváth György zsuppfedetej istállója és jjajtája. A nagy szárazságban a tüz gyorsan terjedi s eSökltftmar lángokban állt az istálló melletti kovács-mii. Iwjty is. A tüz tovább terjedését hoSc-87.il és fáradságos küxdeiem útin sikerült megakadályozni s mint utólag megállapították, a kovácsműhely bői kipattant kis szikra okozta a tüzel.
biztosítson tűzkár ellen, kara megterül i
— (Szégyenében öngyilkos lett)
Szégyenében öngyilkos lett Légér Jánosáé, egy rezU gazdasági munkás felesége. A fiatalasszony tyúkokat lo-)Mitt néhány hónappal ezelőtt s & bíróságon most lett volna u tárgyalása. Aj: asszony nagyon szégye.tJ az esetet, a bünletóstöt is félt s eiérl szomszédijának pajtájában felakasztotta magát. Mire rátaláltak, már meghalt. Férje hónapok óta egy fehérvári ura. dalomban dolgozik, a felesége bal.ílá-ról táviratban értesítették.
KaiszlnbDnckot
a töldm. miniszter rendelete értelmében telj oson ífett, egészséges minőségben
100 lilíiUil 13 EiBSŐlI
vásárol iois
Városi Szeszfőzde
Nsgyksnizsfl, Báthory-u. 4.
Nag3 A \\ * 1 Olcsó árak!
Rosszul bántak az öreg gazdával, elkeseredésében felgyújtotta házát
Hat havi börtönnel fizetett a gyújtogatás! kísérletért egy főrhénci gazda
A förhénei hegyen lakik Mészáros András gazda. Mészáros gazda másodszor nősült. Mostoha leánya férjhez ment és az mostifialal férjével együtt szintén abban a liajlékban lakik, amit öreg Mészáros András gazduram szer-zetl. Ugylátstlk, a veiével való lakás nem vált előnyére Mészárosnak, mert az ismélcllcn panaszkodott mostoha sorsáról ismerőseinek. Durván bántak vele, szidalmazták — panaszolta a gazda. Most is a borospincében, n hordók között lakott,, Ehhez járult, hogy veszekedtek vele a .birtok miatt,- mint aliogy ez polgárctaládok-mU gyakran elő szokott fordulni, inig az öreg szülök nem adják oda mindenüket, amit egy életen át szc. roztek.
Mészáros András gazdát cí az álla. pot nagyon elkeserítette. így tirtént, hogy egy kisebb .jelenet ¦ után felment feleségé* •! közös hajlékának padlására, petróleummal leöntötte n
gerendát és gyertyával meggyújtotta. Cppeu abban a pillanatban ment utána felesége, aki azonnal látta, nd történt, eloltotta a keletkező tüzet,
ugy imgy flllémyj kár sem szánmizott a dologból. Később azonban lenn
elmondotta, mit csinált a férje. Mészáros Andrásnak nem volt szerencséje, mert a gyujlogatást a.csendőrség is megtudta. A csendőrök gyujtogaLá: miatt őrizetbe is veitek a Iwmogtainn gazdát, boltozták Kanizsám és átadták a fogháznak.
Most felelt Mészáros gazda bánéért, A szegény ember elmondotta itt is családi bánatát, uz ö külön egyéni trianonját. Azonban nem azért állították őt törvény elé, hogy bírája Jegyen\'azoknak,\' akik öt sanyargatják. Mészárost a törvényszék hat hónapi börtönre ós liárom évi jogfosztásra itéllc. Az ítélet jogerős,
Mészáros András gazdának sehogyan sem volt szercucs^.
ZALAI KIS HÍREK
Fényképezőgépek,
filmek, lemezek
legnagyobb választékban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
I lek. 8x9 márkám film (friss) I\'— pangó.
e&lhcly késség iskolaszéke s^lmu ig Sulyok"Józssjf helyet** Wait-V-isztolta iiíCjI község; tottttóJttk,
.estelies (i/^-rgy ben*.* hoiaájáruit,
hogy budapesti palotaiból muzeumot •sináljonak.\'
Németh Mária zakiEz«aunihályi leányt Uz elmúlt este megtámadták fc utcán. A lánynak sikerült elmenekülnie, de a támadóS/d felismerte, s azonnal fel jelentette.
/#tluegerszegroi Öt fiatal píljtajelölt ..ázott el Balaton kílítibc, a pilótaképző feni folyamra. Juhász Andor oktalös-pilóta is vélQk utazott.
— (Leesett a kocsiról)
Betéred habirában Súlyos Sietencxét-k\'nség törlént. Németh Irén 30 éves leány a mezőről hazatérőben kocsin ült, de az ut egyik zökkenőjénél Csetl és a kerekek,alá került. A leány nagyon sntyos külső és bsáSŐ sérüléseket szenvedett, A zalaegerszegi kórházba szállították.
— (Elitéltek a zalai baromfi-tolvaj cigányokat)
A zalaegerszegi törvényszék most hozott ítéletet abban a nagyarányú ba-ronifilopásbon, amely hónapok óta üiriolt a göcseji falvakban. A Iujkís, orgazdaság tettesei sárhidai cigányok voltak. A tárgyalás két napig tartott, mert a törvényszéken valamennyi vádlott visszavonta előbbi vallomását s ázzál védekeztek, liogy a csendőrségen csak azért tettek beismerő vallomást, mert veréssel kényszert lelték Őket, A bíróság végül kénytelen volt a imgy-tengyeli, zelsAáreold, tfdobesnyői körjegyzőket kihallgatni és csak azután hozott ítéletet. Az egyik fiatalkorul két évi fogházra,; ;> imislkat 15 napra, Kolompár I-X\'rencct pe.tig 3 évi fegyleízra Ítélte u törvényszék.
— Kéff tudja hol fe« gyárai*!?
rjk^juft mür mindenki tudja, hogy legjobban ugy jár, lm Uiana-fogkiénu-t basznál, mely kitűnően tisztítja é\' biztosan rcrtöU.enÍ,ti, fogait s azonfelül Rcllemes száJUt ad. Ereded tubus Í8 fítiéi\', családi tubus 72 fillér.
— S*JAt áí-dekéWi és őrömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopstota B«lt*rár«)»6x &od te>8&*t©í-kUl-
Utását meatekinti. vételit ónyszer nétkftl.
Zalai Közlöny Zalai Közlönv Zalai )í u>»s
önyTTOUi M.\'CT*ny KOatöny Zálol Közlöny
Ujabb Incidensek éa vérlázító kegyetlenkedéiek a román-magyar határon
Kolozsvár, július 18 A Tolnán -magyar hatájilm ujabb Mimzatos összetűzéseit történtek a lakosság és a hatóságok között A kegye ttenkedéis egyébként ls egyre elvi-elhetetienehbó váük. Abékéthln detö ishnáuok a határ mentén lázasan építik az erödltéweket, még a határvoiialtói 100 kl]améiene is.
A ntagyamk elnyoimitása még sohasem volt ityem szégyen teljes, mint; fcnost, - mojicfJAJí a IapjrClciitéseJí. A tavasz óta tnrtó lehívások még mindig folytatódnak. A falj népét nem engedik haza é>s állataikat scní adják ki. A románok azt hangoztatják, hogy adott eweibcn kiirtják a magyarokat & « holgárokat A bol* gár határ mentén ugyanis szintén hasonló valóságos <:stromáll -put vau-
Robbanás egy német gőzösön: 15 halott
Svfcndmmdo, július 18 A oAnet portoktól 17 niérfóldro robbanás történt o Berlin nevrt 17.000 tonnás gőzösön. A robbanás ko\\«t-tertelten a hfajó legénysóg»snek IS tugja életét vesztette, 18-an sulyosan iiuegNelKwiutek,
Cáfolják a danzigi szenátus elnökének letartóztatását
Doniig, július 18 Ablxil az alkalomból, hogy l\'örster danzigi körtotvezetÖ látogatást Ml Ilitlemel n külföldi sajtó egy része art irta, lwgy f.roisprt, o dantlgi szenátus elnökét eltávolították lielyM\'il és gyűjtőtáborba vitték, tíuel ka|>csolat-lűn niiagá alapit fék, hogy í.reiser továbbra is helvéu van és nem hagyta el állumáslkclyót.
A kassal műkincsek
elrablása ügyében ma délután két házkutatást tart a kassal rendőrség a Dómhoz közelálló két egyénnél. Tort Barnabás prelátus püspöke utasítására egyelőre nem jön haza.
Élénk nyugati szól, egyes helyeken zápor ás zivatar, étjei hő-osökkenás, holnap túlnyomóan derült IdÖ, a meleg fokozódik.
A Meteorológiai Intézet nagyktausoa] m«sttgy«lőállomása Jelenti t
Hőmérséklet tegoKp eate 9 órakor: •f234, ma reggel 18*0. + délben -f-27-8
0 1» UH Tw.
Ofcsjén&jót cwfamczíbM
szómkozhalik
Rosenberg Benedek mini férj és az alulirt rokonság mélységes fájdalommal ludatják, hogy torrén szerelelt hitvese, Illetve tcslvértlk és rokonuk
Roseiiber
(itedekité
szül. Welss Juliska
hosszú, kinos szenvedés után, életének 62., legboldogabb házasságának 37. évében folyó hő 16án Budapesten visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.
Drága halollunkal hazaszállítjuk és folyó hó 19-én, szerdán délután \'/,6 óiakor fogjuk a nagykanizsai Izr. temelö halottasházából Örök nyugalomra helyezni.
Nagykanizsa, 1939. Július 18. Emiikét soha el nem múló szeretettel és kegyelettel fogjuk megőrizni I
őz*. Ft>ir Zslgmondná őzv. Balgir Ezasaá Oxv. UkTa. Gyuláaul
(sz. w.u. B.i» w.t.z aika>< r«M» latváa
W.U. Wbu lógóméi,
testvérei.
Laufar Vara és a kiterjedt rokonság.
Belgáz latváa
unokahuga és unokaöccse!.
Motorvezetők figyelmébe
Veietö! Igazolványok kicseréléséhez szükséges fénfképe-ka* az előirt méretben olcsón és gyoirMn készítek,
VASTAGH BÉLA fényképész, Nagykanizsa
(liliomos tiíztortísl készülék
mindenkinek örömet szerei 1
Teakannak
Vasalók
Kenyérpirítók
Kávéfőzők
íróasztali lámpák Hangulatlámpók Modern falikarok Olvasó lámpák Tanuló Iámnak
Nagy választékban
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVÜLGYI.nél
Sugár-ut 2. un
személykocsik á
lti.if4i.iir UUIir
Adler Junior Roadster . P 3640 P 3680
Adler Junior Coach..... 3680 „ 3930
Adler- 2 lit. Sedan.....5410 „ 5480
Adler 27, lit Sedan . . „ 7180 „ 7280
18 hóig terjedő r éazlet fizeti «1 kedvezmény.
Díjtalan bemutatás a körzetképviseletnél:
SZABÓ ANTAL sportüzlete
Nagykanizsa, FS-ut 5.
APRÓHIRDETÉSEK
10 udlfl «0 nillr, mind.n to.4t.bl uo 4 ItlUr.
ÁLLÁS
Mezőgazdasági aaLaklakeiat Jelesen végzett gazda nagyobb gazdasági gyakor-lattal gazdal vagy Ispánf Illáit kétes. Vlg Józael, Hahót. 1974
Taaaiakat, Hukit <s leányokat, tel. veszünk. Ideál KBIOgyár. 1972
KM kthrtsf Isi tetvesz Balaton SítMe, Petfill-at 1T. 1970
ADÁSVÉTEL
ásrtaillal, használtat In, állandóan vásárotok. Rltzcber Mátyás, Királyutca 35 1933
LAKÁS-ÜZLETHELYISÉO
10X4 in. világos udvari kalyisay műhelynek, raktárnak azonnal trutdó. — Király-utca 32.
Utcai katsaakáe lakán verandával, vízvezetékkel augusztusra kiadó. Sugárút 367a. 1975
HÁZ ÉS INGATLAN
Adémonlea magán- él bérházakat, azólot, földet, rétet olcaón, ezetleg rész-létre la közvetít. Papp litván, Tclelt!-»t 8.
KÜLÖNFÉLE
Malarnatatak llBfalméka I Ve-
zetól Igazolványok klca«élé»éhez uukaé-ges fényképeket az eléírt máretben olcaón éa gyontan keax tck. Vastagh Béla, fényképezz, Nagykanlata.
Hévlat* kényelmei ezukott autó kirándulásra megrendelhető1: Kaufman Manó. Teleion : 222. 1552
Modern, szép mintákkal sMzabwzentaaz
olcsóa Hockman izobalcaté- él mázoló-ruesteirel calnáltassou. Rákóczl-u, 54.
Mtím, km Winter
ZALAI KÖZLÖNY
poMTiKai NAPtútr. Klaája: „rSaziízdsiiölR.T. Naoyksnbss". Felelős kiadó: Zaltl Kár«ly. Nyomatott! a „KBtaftrduáQl R. T. Nagykanlits"
Nysmds]Abait Nsgyksnlisái. (Nyomdáért falai: Zsisl Karoly.)
79- Briotyaa 163. »t\\m
Naerkanlita, 1989. Jtüliu 20. csütörtök
An 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
BmtwrlWt *• UadokitmliJi PM 5. orjüo. Morirai i - ¦
¦áadca fcetkfinup dilidjo.
POLITIKAI NAPILAP
Peleifis szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizeti*! ira.\' « bon a pewS 4B Mr. Szerkezztóaegl ís kUddhiralzll telelőm ;a. az.
& hadsereg anyagi ellátása
Milliós tömegei, anyagi ellátású külön szervezetekét lés országos dő-gondosko\'dást kíván. A hadsereg háJ borús és béke ellátása tehát orsz&J gou kérdés- Békében. egyszerűbb1, háborúban nehezebb-
A háborús anyagellátást békéhím kell előkészíteni. 11
Az előkészítés -i tennelés és gazdálkodás mozgósításából, nyers-anyagl késztetek felhalmozásából, kész cikkek tárolásából, a termelés Irányitásáboli a gyárak teljesitöké-l pewiégének iió\\«Jéséböl, a szállitcesz közök megszten\'e^éséiyöl, stb. tevődik tv.•,/.«• i i i
A hadsereg anyagi ellátásának ieg^ fontosabb tételei: az élelem, a ifc szer, ai flegyverzet az egészségügyi anyag^ a rjházat, a jármüvek é-s az üzemanyag ellátás- ÁZ ellátás központi irányító szerve a Honvédelmi Minisztérium. Végrehajtói a hadsereg minden egységeben helyet foglaló szakközegek és . szakcsapatok, az úgynevezett »sz<ilgálati ágak*.
A szolgálati águk hivatása a had--erő anintffcnncmü anyagi szüks.égV tónek biztosítása, IiarckészségétiOk fenntartása lés az utánszállít ás lebonyolítássá, j
A hadműveleteket a hadseregnek anyagilag is meg kell tervezni és elő kélll készíteni. Annak a sikerét nemcsak elegendő emberrel, hanem1 elegendő anyaggal Is biztosítani kell. Külé\'nö>fin vonatkozik ez az cjetemre, a lőszerre, az iizemanyugJ níi és az egészségügyi ellátásra.
Élehnezéat Illetően a harcoló csapatok ellátásai elvileg a helyszint beszervezésre épiUk. A\' harcterület segélyforrásait, készleteit a h-idseneg lefoglalja é,s Igénybe vészi. Csak annyit hagy meg; amennyi a polgári lakosság ellátására szükséges. Ahely színen fei nem található -myagokal, elsősorban a löszért, valamint a kiegészítő cikkeket (kávét, cukrol, do., hányt, stl>.> a csapotok a hátország-, (>ól kapják utánszállltáVai. Az utánszállítást a fővezérség szervezi me#. Az anyag vasúton, vagy gépkocsi-oszlopokon jut előre az egyes egységekhez az- úgynevezett >felvélc.\'e-ző helyekig*. Ap felvételező helyek) rőt az Anyagot a csapat a saját jármüveivei szállítja előre a h/ireoló részekhez és oszt jaei kőzött ük. Hogy ez az ratónszéJUtás milyen nagy anyngmozgjtást ifelent, jellemzi az, hogy egy-egy dandár „api lőszer szükséglete "kb. 26 vagon és élelmi szükséglete is -ugyanamiyi- Az anyagi ellátás lebonyolítására minden zászlóaljnak és ezrednek gazdásüa-tl, élelmező és lőszer tisztje van-Mindení-eregtestnek, dandárnakhírt, testnek hadbizlosvágu és az anyagi szolgálatot irányiíő külön anyagi vezérkari osztálya. ¦
Hogy ellátád nehézségek jts adódhassanak, (minden csapat a .\'cgszük-i ségesfihb iéielenvmél, egészségügyi ós\' üzemanyaggal, lőszerrel, tapflaWkl
Az amerikai szenátus nem hajlandó letárgyalni Roosewelt semlegességi Javaslatát
Az amerikai elnök és [külügyminiszter szerint az európai helyzet sokkal veszedelmesebb,, mint általában hiszik
Ismeretes, hogy Roosewelt elnök, Hull külügyminiszter nagy erőfeszítéseket lesz az amerikai ^em\'cg!c«sé-gl törvény megváltoztatására. Legutóbb bárom óra hosszat tanácskoztak több demokrata és közlánsasági szenátorral. A tanácskozások után a titkár felolvasta Bartleynek, a szer; nátus kormánypárti elnöké-ivek nyilatkozatai, amelynek értelmében a szenátorok túlnyomó többségó\'vekaz a vé\'eménye, hogy a semlegességi törvényjavaslatot már ném lehet a Jelenlegi ülésszakban letárgyalni- A\' szenátorok természetesen a kövctkeJ
ző ülésszakban hajlandók letárgyal-n t a kérdést. (" {
í A nyilatkozat ellenéi-c Rooseweie elnök és Hull külügymbüszter tcH vábbra is ragaszkodtak a javaslatmi előbbi letárgyalásáboz. SzcrintiíV •ugyanis, ha ezt elmulasztják, ezzel gyengítik azt a vezetőszerepet, u melyet az Egyesült Államok a béke fenntartása éisrjekében latba üthetne, ha <uj válság tör ki Európában- l AZ európai válságra vonatkozóan különbözők a vélemények Amerikában. Roosewelt elnök és a külügyminiszter szerbit az európai válság
lehetősége fennáll és a semlegességi tőrvény (megváltoztatása nélkül a \\nt-ság könnyebben robbanhat ki- , | A lapok "közlése szerbit a ianácsj fcozásokoan «»z elnök és a külügyi4 miniszter erélyesen védte állás-* pontját és Igyekezett meggyőzni a szenátus tagfajl, higy « hangulat Európában háborús és a háború lehetősége fennáll- Rooseweit n nyu. gatlállamokban körútja sorén anép e\'é terjeszti a semlegesség ügyét * mindenütt kiemeli, hogy az európai helyzet sokkal veszeaehne-ebb, rittnt általáhan gyanítják. [
Nincs már semmi remény 2
Végleges kudarc fenyegeti a moszkvai angol-szovjet tárgyalásokat, mert Molotov négy hétre elutazik — Tokióban ls kétséges a tárgyalások kimenetele — Varsóban angol-lengyel tanácskozások kezdődnek
Paris*, j\'ulius 19 A Jour értesülése szejrhit Molou tov szovjet külügyi népbiztos é.s az angol é.s francia nagykövetek tegnapi moszkvai tanácskozása arraen-ged következtetni, hagy a két fél álláspontja közöt! álhldalh datlan ftr van.
Mint moszkvai jelentestek hiundJ ják, Molotov szovjet külügyi népbiz-t tos szombaton négy hétre Kaiikázjus-ba akar lutaznf. A Moszkvában tar-tózkodó angol és francia illetékesek mindent elkövetnek, hogy ezt meg-előzcten niegkóssék az angoUszovjet egyezményt, \'tfo erre semmi nemény nines. I i \'
I Berlin, Julius ,19
A moszkvai német nagykövet a jő-< vő héten Moszkváiul visszaütnik Berlinbe, hogy jeientéAt tegyeji a német kormánynak n Moszkvában folyó angol-szovjet tárgyalásokról, v.alamint a német-szovjet kenaske-ddml tárgyalások lehetőségeiről-
London, jiiÜus lí>
Az lángol sajtó részletesen fogl-.il-i kőzik Ironwood iangbi láhornokvarsói tutjávai. Megállapítják a lapok.
hogy a iárgyaláMjknak fontos p<»U-tlkal hátiere van.
A Lapok Írnak » moszkvai tárgyalásokról is és hangsúlyozzák, hogy AngHa must már nem tehet további engedményeket Moszkvának-, A tokiói Umácskozásnkról írva azt kövelelik a lapok, hogy utisitsa a kormány toklói követéi, hogy rzö-gezze le a tokiói kormánynál, u\\\\\\ szerint Japán és A"l7\'i;l egyútlmíí-ködísérőJ a távolkcieti helyze^ ben szó sem lehet- { , 1
Ma: fontos mlnlsctertanáca
London, Július 10 Az angoi kormány m« délután fon to.s miiilsztertunác^ot tart. A minisztertanácson az angol-szovjet, angol-japán és angol—lengyel megbeszélések és tárgyalások Is szóbakerülnek.
Ez utóbbiban Halifos külügyminiszter hosszabb tanácskozást folyVi tatolt a londoni lengyel nagykövettel. Állítólag már meg is egyezlek a fegyverkezési kölcsön Összegébenj mindössze a fegyverszállítások he; lyérfli keli dönteni még. j
Nincs megegyezés a tokiói tárgyalások alapfeltételeiben
i Tokió, július t9_ Adta japán külügyminiszter és ti tokiói angol nagykövet ma d&elÖU ismét tanácskozásra üljek össze a tárgyalások előkészítéseié. A tokiói lapok tudni vél^k, hogy még senáj miféle megegyezés nem lött létre a tárgyalások kiindulópontjára nézjve.
A japánoknak a \'tárgyalások megin-dulása előfeltételéül két klváiiságuk van :
1- Anglia ismerje el hadműveletnek Japán kiná; műveleteit,
2- Tanúsítson semlegességét azenJ gedményes területeken fa. 1 J
alkatrészekkel, stb. eleve fel voa_ szeretve. Ezeket a csapat magával viszi. Magánál az egyes ombemélis egy napi lőszer és egy tartalék élelmi adag van, konzerv alakjában- A századon belül lét napi ellátás van biztosítva. Ujabb 1-2 napi anyagi felszerelése van a seregtestek\' »vonaiá nak« jármüvein, kocsijain é.s gépkocsijain, Ekkénl, ha az .ytáliszállitás valami okból el ls akad ds a halyJ szint beszerzés nCm is indalhatmeg, a csapat első szükséglete 3 | napra minden .körülmények közt biztosítva van. A felhasznált anyagot a háti
országból jövő utánszalUtas tölts fel a maga raktáraiból, vágóállatte-lepelbö\', műhelyeiből ,stb-
Ezek az intézetek, raktárak, lőszer telepek, flavitómühelyek háborúba^ mozgékonyan va^jton, gépkocsin, lé pésröl-lépésre kő\\tetIkA3nÜködő h^cV sereget és az arcvonal mögött települnek. Békében erre természetesen nincs szükség". Békeviszonyok közt a hadsereg élelmi szükségleteit na* gyohbrészt készpénzzel történő hely? színi.bevásárlás utján kapja. Egyéb-jkiónt ía központ clláló szervei utal-j ják azt kl uekí. A honvédség niüu^
den liéke hadtestének terü\'eiénéleH mező és lőszerraktárak, valamiül fegyverjavitó műhelyek működnek. A ruházatot, a gépkocsi, híradó és műszaki anyagot egv^-egy központi raktárból kapják a cápátok.
A Kárpátalja .felszabadulásakor a leszegényedett és klfosziott lakosság életemmel való ellátását a katonai vezetés.a »H«ngya« Szövetkezielljc-kapcsolásával végezte, akként hogy bizonyos felvételezési gó^raHaiv* gya-készleteket, lisztet,\' zsírt, cukr.it, petróleumot, stb. iráiiyllott.
2AUU KÖZLÖNY
Í9SS, [ullii» ző; I
fzellős férfiingek 1 P 2-95-181
SZOMOLÁNYINÁL
Kikészüli a zsidótörvény végrehajtási utasítása
Budapest, július 19 Az Jgazságiu^minisztériumban hosszas munka utrtji elkészítették a zsidótörvény végrehajtási utasításának nyers tervezetét. A tervezetet most u különböző mhiisztérl-jinok-t l«i küldik üt tanulmányozás végett, majd augusztus közepén kiadásra kerül. ¦¦{.:, !
A vitézségi érmek története
1780 július 19-én alapította II. Jó. xsef császár és magyar kir.íly a vitézségi érmeket, amelyek eredetileg csak az arany és egy fokozata ezüst emlékéremből állottak. A vitézségi érem meg jeleit Csak 1800-ben kapták." Kzek-kew- vitézségi érmekkel kezdetiül fog-vsi csakis altiszteket ís náluk fiatalabb rendfokozatu leegénységet Ielí«-tett kitüntetni, ha azok *•< ellenség előtt tanúsított kiváló személyes vitézségükkel, vagy valamelyik elszánt báréi cselekményükkel, a Imre lefolyású vAgy kimeneteié szempontjairól háss-notliajtóoii kitüntették magukat.
18-10. augusztus 10-én I. Ferenc József királyunk azután még egy további fokozatot alapítod, amely e.-gy kisebb méretű ezüst vitézségi éremből állt.\'Ez volt uz u x. 2. osztályú, illetve* .kisezüsti vitézségi érem 1841), június 5-ig, vagyis u vitézségi érem alapításától számított G0 esztendőn keresztül, ugyanaz a katona mindig csak egy vitézségi érmet viselheted. Azaz, ha az akkori idők hosszú szolgálat** ulatl netán ujabb fegyverténye vagy valamely ujabb vitézi magatartása alapján magasabb fokozatú vitézségi érmet kajrolt volna, ugy tnárcsak az utóbbit, vagyis a mindenkoron legmagasabb fokozatút viselhette. Ezen azonban Ferenc Józseí királyunk az utóbb emiitett idöpontljan olyképen változtatott, liogy eltöi kezdve minden érdekelt valamennyi vitézségi énnét egyidejűleg víselliette. Mint ujabb, ill. 4. fokozatú érmet Ferenc József királyunk 1015 február 14-én a bromT vitézségi érmet alapította. 1015. nb-vember 10-vei pedig rnegeagedte, liogy mindegyik fokozatot egyenként négy. szer lehessen adományozni, ugy liogy végeredményben ugyanaz a vita ösz-szesen. lö-Szor kupiialta u vitézségi érmeket Az Ismételt adományozás megfelelő pántok odaítélése, illetve viselése által Jut kifejezésre.
1017. szeptember 15-én Károly királyunk kifejezetten tisztek számára is\' külön tiszti arany és tiszti ezüst vitézségi érmet alapitolt oly kimagaslóan vitéz cselekmények, illetve legy ver tények jutalmazása céljából, a melyek kenetében az illető tisztek, rendfokozatra és szolgálati beosztásra való tekintet nélkül, kimagasló személyes vitézséget tanúsítottak éS azzal tüntették ki magukat. A tiszti vitózt-ségi érmek adományozási jogát Őfelsége kifejezetten saját magának\' tartotta fenn.* i i \\
a helytelen életmód következtében beálló bélmüködési és gyomoréra ész téél zavarok a tisztán természetes .Ferenc Józseí" keserűvíz használata állal — reggelenként egy-egy kis pohárral — lényegesen csökkenthelök. Kérdezze meg orvosát I 0
á kívánkozó szociális tételek bővítették a város költségvetésének jövő évi kereteit
Elkoszolt a város Jövő évi költségelőirányzatának Összeállítása — 50 százalékos pótadókuícsot Javasol a számvevőség
A városháza ügyosztályainak feladása és összeállítása a;apján teljesen elkészült Nagykanizsa város 1910. én költ Négelöirányzata. He-m-mert Károly, .az államosított városi számvevőség főnöke, számvevőségi főtanácsos nagy gonddal\'és alapossággal állította ósszs a költségvetést, szem előtt tartotta egyrészt a n város hivatalos szükségletelt, másrészt az adózó közönségnek súlyos anyagi helyzetét. A jövő évi költség előirányzat már sajtó alatt van és mihelyt elkészül, szétküldik a pénzügyi bizottság, valamint a kép. viselóiestület tagjainak.
- A költségvetési keret — mondja Illetékes informátorunk -\'a folyó
l évivel szemben kissé bővül- Főleg a szociális telelek emejkédlek, amelyek az előirányzatot is bövilik. Mind azonáltaí o pótadókuícsot 50 száza-léklKin kérte megállapít ml a számvevőség. Ez a pótadófceher lerjnéi.{ szelesen meg se közelit! a szomszéd testvérvárosok poladóterhcU, afiol sokkal magasabb volt eddig is apótadó. ;
A polgármesternek (s több cícrv-gedheteUenül szükséges telelt kellett előirányoznia, íbnelyek Sorsa persze a pénzügyi bizottság és a plénum tárgyalásainak eredményétől függ. A költségvetés elörcláíhaJ tédag c:»ik augusztusban kerül ki q sajtó alól és akkor rögtön a pénzügyi Jflzóttíág elé kerül Icjárgya-lásra-
Ipartestületi kimntatások készülnek az d] zsidótörvény alapján
A nagykanizsai Ipartestületben 13 százalék a zsidóiparos
Illetékei helyről értesülünk, hogy a zsidótörvény végrehaj fásával kapcsolatban az ipar ügyi inhilsztérium felszólitoí\'a az ipartestületeket,hogy; készítsenek részletes kimutatást arról, hogy az rjj zsidótörvény érteH méhen mlképen oszlik meg taglétszámuk. A felszólítás niár több Ipar. testűiéihez meg is érkezeit, *öt 0 tnrunku is megkjezdüidött- A nagy(-í kanizsai és kanizsai járási J/partestiV. léthez « [minisztérium felhívása még nem érkezett meg máig, Így itt eb-, ben u tekintetben még semmiféle lépést nem teltek. , |
A minisztérium által kívánt kimutatás Úszta képet fog adui arról,
hogy a magyar kis- és kézműipar, miként tagozódik a zsidókérdés tekintetében. A \'miniszter aritiis utasította « testületekéi, hogy tüntessék fel, hogy uz Ipartestület vezetősége-ben milyen a kereszté ny-zsldó inegi-oszlás. [ i
Érdeklődtünk ebben a lté>désbkn a nagykanizsai Ipartestületen, ahol azt a felvilágosítást kaptuk, hogy az elnökségben 1, az elöljáróságban 5 fő, a testületi tagok között pedig mintegy 13 százalék a zsidó- Mihelyt megérkezik Kanizsára -a miniszter felhivásn, nyomban íeltcrjesztikezc-ket az adatokat. \\ ¦ ¦ | \'j
A jövő hónapban megkezdik az Ördögárok helyébe a betoncsatorna munkálatait
A mérnöki hivatal csak a tervek jóváhagyását várja
Hónapokkal ezelőtt foglalkozóit már a vízmű és csatornamű eltenőr-ző bizottsága az ördögárok Ismeretes ügyével, amely 0 lakosság régi kívánságát Igyekezett megvalósítani. Már a közgyűlés is hozzájárult az ördögárok ellüiileié.séhez és modein betoncsatorna léiesltéséhez.
A tervezet szerint a Rákóczi \'utca 26. szánvu háztói kezdődőig a Petőfi utcáig betömésre kerül az ördögárok lés részben a Rákóczi álcában, részint a kertekben lesz lefektetve a földalatt az rjj zárt beton csatorna, amelynek munkálatai mgntegy 30i
ezer pengőt feleidének a városnak.
Miután nagy méretű csatornaműről van szó, Waligunszky Bó;a, a városi közmüvek ügyvezető mérnöka megvizsgáltat la a terület talaját és talajvizét atekiuietliOji, hogy nincsen-e Iximlasztó hatása a betonra. Most érkezett meg a budapesti Kémiai és Közegészségügyi Intézettől a vegyvlzsgálat eredménye, amely szerint a talajvíznek bizonyos anyag-bomlasztó hatása von és azért megfelelő óvintézkedések kelk*nck a csatomaépitkezesnél. A talaj ezzel szemben jó, bár kissé iszapos. Ez|
Fényképezőgépek,
filmek, lemezek
legnagyobb választékban kaphatók
TEUTSCH drogériában.
I tek. 8x9 márkás film (friss) I\'— pengő,
elten azonban s^níml kifogás nerrí merüli fel.
A c atornázási tervek már eli;é-szültek és most terjesztik M azóM kat jiz Iparügyi minisztériumhoz jóváhagyás végett. A munkákra ajó-váhagyás megérkezése után kerül sor.
A jelek szerint már augusztusban de legkésőbben nz ősszel minden körülmények között megkezdik vég re az annyim várt csatornázási muu-káknt, amelyek az ördögárkot vég. leg eltüntetik. . j \\
Az uj gépjárművezetői igazolványokat a kapl-tánysághlvaUtfból küldi meg mindenkinek
Mint ismeretes, a régi gépjármüve, zetői igazolványok kicserélése uj igazolványokra most van folyamaiban r\\ a nagykanizsní ¦J^ nutókőrlcibcn. A rójji igazolványokat " tudvalevően június :(0-ig ke\'lett beadni 2 pengő lefizetése mellett. Aki ezt lekéste, az már 0 pengőt tartozik fizetni. Aki pedig április 1-vel vizsgázott, sírnak vedtől igazolványát díjmentesen cserélik ki. Néhány nap óta nagy számban jelentkeznek a kapitány, ságon az uj igazolványokért. Az autó\', körlcí vezetője, dr. KÍnm Károly rcn 1-örfogalmazó lelhivja n közönség figyelmét, hogy tekintettel az Igazolványok technikai Idái Utasának ielxmya1, litísára,^ keressék fc" az ügyosztályt, be sürgessék az igazolványok kiadását, mert mindenki a Jelentketés sorrendjében megkapja azokat. A kapitányság hivatalból küldi meg mindenkin \'k az igazolványokat. Míg uí uj vezetői igazolványokat meg nem kapjak, addig a régiek maiadnW-t érvénycs.\'k. \'¦
Aklfc december 3t-ig nem\' jelent-l-.c.\'iu/; az igazolvány kicserélése vé-gétt, nzoknnflí űjból kell vezetői vizsgát tenniük. A régi igazolványok ls év vígéig maradnak érvényben.
Önálló lelkészt kapott Pölöskefó
Pöiüskcfö község lakóinak évtizedes Vágya teljesült most azzal, hogy papot kaptak. A lelkészség anyagi Iwízisá-nak megteremtője dr. Simon fiyÖTgy prelátus-kanon ok volt, aki fejedelmi adományával; inegvctelte alapját ,lz önálló lelkészségnek. Az uj kínsvezett lelkész Tomozcr Lajos) zabiszenlba-lázsi káplán lett, aki már féléve működött a pölöskjcfőiek között. A hívek igen meleg és "ünnepélyei fogadtatást készítetlek elő nz uj papjuk számára. Díszfogaton, lovnsbandérium ós kerékpáros osztagok kíséretében érkezett Tomozer PöJöskefőre s olt Pálffy László földbirtokos fogadta.
Az ünnepélyes szentmise után r>0 terítékes bankett volt, amit a falu földbirtokosai és polgárai rendeztek páratlan bőkezűséggel. Itt bücstuott el híveitől Kiss István cspercs.plébános, aki :!0 évig volt a község lelkipásztora, A Iwíikelt sorozatos fe»zólalásalt flz uj lelkész zárószaval fejezték l>c, Tomozer köszönetet mondott n községnek azért a fogadtatásért, amiben a fa\'u népe első papját részesitcllc. A hívek iiodig készségcsen megígérték, hogy továbbra is minden áldozatra készek, hogy a lelkészséget mk\'löbb plébániává fejleszthessék.
T. I„
Nsptiii Július 20. cstltőr!. Rom. kat. Jeromos hv. Protestáns Illés. — Izrael. Ab hó 4.
CíőzUtrdrt nyitva reggel 6 órától «•<• 6 éráig (héttt, tserds, péntek déli-tán kedden egész nap nőknek).
— BuUwÜulUUiaak.t tekintse meg oxladen Tétstkénysser nélktL Kopstsla botorárBkás.
1939. telim 20.
ZALAJ KÖZLÖNY
»
VÁROSI MOZGÓ.
Csütörtöktől
Julius 20, 21, 22, 23.
A nyár legnagyobb eseményei
Mark Twain örökbecsű alkotása i
UCKLEBERRY FINN KALANDJA
Mindenkinek a iegszebb ós legmeghatóbb élmény.
Szerdán még a detektiv-vigjáték: MINDENKI GYANÚS I
Szerdf.
BUDAPEST h
17 Ilinek szlovák ós magyarvoroez nyelén, — 17.10 Felolvasás. — 17.40 Radosnó Iíeck Hilda scbrammcldalokat énekel, zenekarrpl.. — 18.10 Csűrös Lajos előadása. — 18.40 Jakab Tarka zongorázik. — 10,15 Hirek. — 19-30 , Vitáz levelűi Kozma Miklós eszperantó nyelvre forditolt előadása. — 2ai0 Operettrészletek. — 21.40 Hírek, időjárás jelentós, hírek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 22 Mozart; B-dur zongora-hegedű szonáta. — 22.25 Per. tis Jenő cigány zenekara. — 23.30 Hang lemezek. ~ 0.ÓÍT HUek.
BUDAPEST 1L
18.55 Dr. Thiciicinann Tivadar előadása. — 10.15 Szmirnov Srergcj ba. lalajka zonckára. — 20 Hírek magyar, szlovák és magyar-orosz nyelven. — 20.20 Szilnyay Jeníí előadása. — 20.50 Hanglemezek. — 21.30 Időjárás jelen-
*
eeca.
18.20 Ixmczek. — li) Barokk zongoraművek, — 21 Lemezek! — 22.30 Bécsi zene. — 24 Éjszakai zene.
Csütörtök
BUDAPEST L
íí.45 Torna. — Utána liangiomczck,
— 10 Hűek. — 10.20 Felolvasás. — 10,45 Dr. Kovács Irén előadása. — í 12,10 Höfler Márm énekel. — 12.40 Hírek. — 13.20 Időjelzés, időjárás-iak\'iités. — 13.30 ihiiizky László szalonzenekara. — 14.30 Hírek. — 14.45 A rádió műsorának ismertetése. — 15 Árfolyam liirek. — 10.15 Saeelláry (.yörgyná előadása. — 10.45\'Időjelzés,
hírek.
17 Hiiok szlovák ós magyar-orosz nyelven. — 17.10 l)r. Flglcr Andor előadása. 17.40 Lakatos Flóris cigányzenekara, kőiben Dottos Inna tú-roga túszainál, — 18.50 Tisza Vince előadása, ~ 10.15 lllrek. — 19*25 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — lü.40 Külügyi negyedóra. — 20.10 <A diadalmas ásó.- Hangjáték négy részben a magyar mmikatáborok életéitől.
— 21.40 Hinok, idő járás jelen tás, lúrek szlovák és magyar-orosz nyelven. — 22 Orosz srerzők tnüvei. — 23 Mursi Klek cigányzenekara. — 0.05 Hiiek.
BUDAPEST IU
19.30 Dr. Jeszenszky Sándor előadása. — 20 Hírek. — 20.20 Tántí-lemezek. — 21 Dr. Kampis Antal előadása. — 21.30 A 2. houvód gyalogezred lenekara. - 21.35 Idöjárásjü-lentés.
fiitCS.
8.30 Reggeli zene. — 8.30 Szórakoztató zene. — 12 Déli liangvcrseny. —\' 13 Hangversenye — 14.10 Torka zebe. — io Délutáni zen*.
18.30 Vidám est hanglemezekkel. —- 20.15 BraJuhs-hasigverseny. — 21 Hangjáték. — 22.20 Nép- és szórakoztató «ne. — 21 Éjszakai zene.
— ToklzitM BMf a Kopatein Bútoráruház állandó botorklállitáaü Itléae* és olcsó bátorokat kedvesé fizetési lel-(ételskkel vásárolhat.
Százpengos bankjegyek a lepedő alatt
A nagykanizsai állomáson a trieszti gyors hálókocsijában lógtak el egy valutaslboló hölgyet
Csak minap számolt,be a Zalai Közlöny arról, hogy a nagykanizsai határon elfogott Heljer Lipól bukaresti nagykereskedőt, - aki a vonat fűtőtestében akart kicsempészni az országból 80.000 pengő értékű aranyat - bárom évi fegyházra ésörök kitiltásra ítélték a 10.000 pengő* pénzbüntetés mjelleit.
Helter és a többiek esete ugylát-zlk nem volt e\'ég bitő példa, mert még mindig akadnak, a kik ki akarják játszani a hatóságok rendelkezéseit és meg nem engedett módon akarják kicsempészni Magyarországról a pengőket. A nagykanizsai vasutálb-má>on az ügyeletes vaVutade;ekliyck nek ugyanis ismét sikerült elcslpnj egy hölgyet, aki 15.000 pengőt akart kisiboiiil az országból- ,
A hölgy a római gyors hálókocsijában utazott. Pár perccel éjfél előtt zörgettek ni a detektívek. Természetesen tiltakozott a gy;inrjsitás ellen, a detektlveknck azonban biztos értesülésük volt és ennek alapján átkutatták a halófülkét. A^ bőröndökben nem is találtak semmit, de amikor a hölgyet felkeltették\', a fekvőhelyen a lepedő alatt szépen sorjában kiteiegctve megtalálták a százas bank jegyeket. Összesen 15 ezer pengőt talállak a lepedő alatt-
Ezekután természetesen minden szabadjkozás felesleges volt, a höV gyet, aki Svájcba akart utazni azonJ uai felöltöztették és még Kanizsán, leszállították a vonalról. A jegyző^ könyvek felvétele (után a következő vonattal Pestre kisérték az őrizetbe vett siiK)ló-nöt. További sorsáról a budapesti valutaügyészség dönt. (
Mietiti mrjémísáfm tnetyf, UzdusUva lakását íktmémkm elten !
Július 21-én életbelépnek a Szegedi Szabadtéri Játékok utazási kedvezményei
i A Szegedi Szabadtéri Játqkok; idejére miiftl a kormány hatóságok, mind az Államvasutak és az összes közlekedési vállalatok nagy Utazási kedvezményeket biztosítottak a Szegedre utazók részére. ATífilföldiak számára érvényes rendkívüli kedvez menyek már juUus 21-én életltelép-nek.
Az orság egész területéről a (alföldiek részeié július 26-án lép életbe a felára utazási kedvezmény, a mellyel augusztus 15-^g lehet Szq_ gedre utazni. Az ötven százalékos mcnetdljkcdvezniény visszautazásra érvényes juHus 28 tói augusztufs 17-ig. ötven százalékos kedvezi, ményt nyújtanak a MAV-on klvűI a Szeged Csanádi Vasutak, a Győr-Sopron- Ébenfurti va^ut, a Mohács— Pécsi vasút, a Debrecen-Nyírbátori
vasat és a Kecskeméti Gazdasági Vasút, ezenkívül feláron lehet Szegedre utazni a MFTR |Q> a DGThajóin. A Mávaut a Budapest, Csongrád, Kiskunhalas, Baja-Szeged autó buszvonalakon (menettérti viszonylatban 10-20 százalékos kedvezményt ad. A felára utazáshoz szükséges igazolvány ára Szegedtől 100 km-s körzetben 1 p, 150 km-s köri. zetben 1.50 P, ezen felüli távolságon 2 pengő.
A szegedi ünnepi játékok július 28-án kezdődnek- Öt darab és egy hangverseny szerepei 18 előadáson-Magyar Passió (Voinovlch Gézaköl-\' tői Inüve Liszt Ferenc kísérőzenéjével) szhirte kerül SjJ|uS 28f-ári( augusztus Snén é> 14-én. - Az ein-l>er tragédiája: július 30, ^ugusztujs 6 és 12-, a Bizánc: Jylius 29 ép
VárOSi MoacgÓ. WBkV Még ma szerdán
Csupa szellemesség! Kacagtató detektiv-vigjáték!
MINDENKI GYANÚS
Egy jóvágású, léha, kártyás gavallér kalandja. Híradó. ^ Kísérő műsor; A tánooló ifjúság.
Előadások: köznap 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Köznap 5 érakor filléres, vasárnap 3hor .Ketten egy jeggyel"
augusztus 11., - fl Turandot: «Urf gusztus 10 ós 15., - az Aid« (ezj tesz Verdi klasszikrus rcmekmuvé-i nek első magyarországi szaoadtejrf bemutatása) augusztus : .\'-n és lS-aa kerül "sílnre. Augusztus 7-én nagyszabású szabad\'érl zenekari hang-1 versenyt rendeznek a Dóm-téren, a Budapesti Hang\\«nscjiyzenekar Ra-, bányi Vilmos vezényletévei, operád és nagyoperettek népszerű részleteit adja elő az operaelőadások vUéghH rü szólistáinak közreműködésével.
Cséplést és aratási szerencsétlenségek
A nyárt morei munkák minden év-bed megkövetelik u inaguk áldozatait. Az aratás, cséplés, belakaritás Örömteli munkáit majdnem mindenütt ntf\'gko- -serit! egy-egy gondatlanságból, fáradságból chűdézett szerencsétlenség, bal-eset. i
Kisbucsán cséples közben tőrtént súlyos szerencséüenség. Ruta&ov Miklós gazdasági r/»léd Véletlenül a aobesen forgó^ doblta léitttt, A gyorsan pergő dobsLuek pillanatok alatt összeroncsolták a ballábát. Mire a gépet sikerült leállítani, Ruzanov már oly súlyos sérüléseket Hzco.vedett, Iiogy azonnal a zalaegerszegi kórházba kelleti számtani.
Tóth Józselnó pusutamagyaródi lakos luizafclé menet oly sjereucsétlenút pselt le a gabonával mugrukoti szekérről, hogy a ballábát eltörte. A zalaegerszegi kórháxlKt szállították.
Ugyancsak a búzával megrakott kocsiról esett hí I>jki Józxer 11 éves somogysárdi IdlfJu. lísés közben a balkurja eltörött és tóbb belyeu sulyo*f ziuódást szenvedett.
Végh József soiiM)gysárdi kisfiút a nagyanyjához vitték a szülei, inig Ők munkában voltak. Főzés közlren a forró tésztalével lelt farkat tetették!
»JaUlro. A kisfiú invgboUott ós h--i-.; eáfrt « forró lésztalóbtf. Az; arcán ós a\'karjáu súlyos égési sebeket ssCtt^ védett.
MINDENKI GYANÚS
Francia bűnügyi vígjáték. A mc;o nem túlságosan lionyoluU, az ékszeti rablás tetieseii a néző elöne t^idj^ mégltí élvezetes a film, mert fiján^ elás szellemességgé,! játszanak a színészek és az cg^z btmügyetköny nyed franciás humorral hozta vá_ szonra a rendező. A damb hóse kétségtelenül a kfc csetlő-botló debai^. \'iv, aki látszólagos cgyügyüsóge ellenére mindent kibogoz. Remek kzí-í nesz játsza, akit már nem egyszen Játtunk hasonló pompás szerepben, A rendezés Is ügyes, a többi szp-replők,is jók, különösen a kislány aranyos. A mészáros képű bártralaj-donost még a Bűnös utcából Jtsmer-jük.
Remek a ldséi*őmiVsor! Kitűnően fényképezve, élvezetes tatalésban, gondos ivll(i»vr..i,l|i a fiatal némefi bailerbiák nyújtanak Igaz elvezetet. A könnyed, vidám műsort a ká-i nikulában is lehel éjv-eznl.
i ... ¦
_*v ZAUAl KOZLONV ...... buh
r^k: 6 naoio CURLÉE íIRKUSZ
Kaposvárról érkezik különvonatta! Nagykmüzsára a vásártérre. Megnyitó ilAldái ™M#f lIS ™élt*^!-^^t?
féÍ9 órakor. - 3000 személyes vízmentes, amerikai két árbocos erős, vihart álló l^>?^tor^ ^ sz^ély. ^fpf^rt lóv
24 exotikus idomított vadállat, ölefánt, ptiposteve. — Világvárosi műsor, fényes világítás. Olcsó helyárak. — Az előadás bármilyen rossz időben is meg lesz tartva. - A vadállatok egész, nap megtekinthetők. — Szives pártfogást kór
és külföldi artisták. Sa|t ^ekar,
ionaert Bonifác tífl
Felhívás Délzala ifjúságához Irta: Hott-Áih Jó»ef fölük hallgató
á nagy itenr\'x-li ujjáébivdés diadalmas ,u*tpjajbuu zászlót. bontunk Nögy-JcMnizsán. ISfim a magyar nacionalizmussal cgyiittjáró politikai lumgulat, do tH\'iu is a^Militlkiú reakcionariznuis alkonya állít bemiiüikcl a közeiét porondjára, fmlit IrOimilnkcl a Tu-rulttrtá Esztiin, u magyar u4o4oöaíi*. nuisnak és u szociális igazságoknak minden politikán XcJíiIálió közel köt intiwHlefi Síoigátuta. ludit bennünket uz ezeréves magyar földnek ós u dolgozó magyar népuuUióknak nijongó saenetcle. Hív berniünket u Zrínyiek városa, oz u délnyugati magyar vég-vár, liogy egy roppant egységbe .fogva j n ina míg szinmyadó fiatal erőket,; itt is és a kömyokeu is magyarra legyük mindazt, ami még.nem magyar.
Magyar Ifjúság! To a magyar jö-\\«ndö tetétottiéiiywo vagy iís a a*m-zet élő lelkiismerete kell, liog>\' légy. Neked tradicionális locidoHetesed, Imgy zásrióvivöjo és győzedelmes, hurcosa •égy azoknak a németi 8Zaiu|K>ntu kezdeményezéseknek és az ezeréves történelmi folytonosságon alapútól de
korszerű irányelveknek, amelyek egyedül alkalmasak ezt a nem/elet meg. elégedetté, boldoggá, naggyá, hatalmassá toiini, \\<\'ked\'l«igyoinányos küldetésed, hogy bármely oldalról ható reakciós törekvésekkel siembcn törhetetlen liarcosává légy annak uz «i-6lossiiodit.il nagy magyar uknruL. nak, mnely a mugyarságtól távot álló vérmérséklet közéleti |>osvanyál locsa-polva, uj fittet tcroml a Kárpálok mnkiiKÓjóben.
Mindez-szent és üllörölhoteilen tradíció, amelyet a magyar ifjúság lelkesedetté os koIui meg nem alkuvó törhetetlen alMtmla oimok ,«z egész tiMgyar étoMónv kiterjedő, kizárólag hazafias ÓS szocuílLs írjutági mozga-lomnak, a .Turul- Szövetségnek a szolgálatába állit.
Magyar i Ifjúsági Mi uom engedhet }ük kirekeszteni a nemzeti munkából a mi e-aelekvö akaratunkat. Mert óbbon a - hazában, mely ezer, esztendő óta a márciusi ifjak nemzőiének, u küszködő magyarságnak a bölcsője, mi uj honfoglalásra indulunk, hogy a mi Összefonódott németi erőnk öntudatos ukaralábiil, akadályt uom ismerve, lm kelt a legteljesebb áldozatok árán is hozzuk a magyar fei-támadási. No huz^a soukl sc félio a száját, ee nem politika, hanem tör. tértúlnii [elclöKíjógériyetöiikiiok sürgető parancsa. Magyar parancs. N\'omzeti köwlolés, aiueiycl mog keil hallania a tegsüketebb fiilcknck, meg kell fip. a icgközöinliösobb embiTekmk a hívó szóra bolekapasikodni a zetadut lolictílségeklie, körei két icdes dinamikus lfflr«iba» megitta elkedő tui\'ulísta lobogóba. Az ország fhitalsiigi\'mak sxiiw.lava, uz egyt-tenii és főiskolai ifjúság, tujii-túk és áiottségittiltek, leányok és fia. talomlwek, a mozgalmi torzak muu-kusltjiiságji ,kb. laOOO életerőtől, uemzeti hillöl, srociiilis akarattól duz-zadó fiatal hamis marsol a tiCmM\'U meguiliodás diadalmas utján,
Dél/aliii Maialság! Nagy-uagy nem. DCtl hiíakodással, a magyar fiatalság lelkesedéseié, idealizmusába vetett ha. tárlalau leménykedésst!! kérdezi Töletl a turul: ki az, «ki nűm( lép a kiboiV-tuti Jotaogó alá, az, uki uom akar részt \\siini a nagy aemiOÜ újjászületés gigantikus harcában, ki az, aki nem érzi magában dübörögni a nagy márciusi ifjúság roppant nemzeti Ui-
itamikájál, ki az, akí ölbeletl klekkel, jwtópáhis k én jt\'lemmel nézi a meddő szahnacséplést és nem akarja é-szrommi, lwigy kómlőttünk halii\'ra-ilélt, ixnig megalázott aépOk a nonhV, réti eszme ucólszaruyairi 1« omelketK\'e diadalmas léptekkel haladnak a lör-lénclem országútján ?|
Tcstvérckl Mugyarok! líhredjolek! i ¦¦:;wíi már voge a .kokárdás, hazafiságnak, a közönynek, a nem töröd öiuf-söguok. Legyen már vé^e az elííkelös-dit jálszó fél levon lilásnak, vagy a gerinctelen meghunyászkodásnak. Álljanak csatasorba a "hősök, az o^er viharral dacoló reuditholcKen harcos
magyarok! Lépjen a porondra a tit-rulista ifjú: az ősi njugyar liudivirtuí. rcJtfcsztöJc, az ősi magyar katon*-esziuény kigyullas/tója, I)iadalm*iskod-jék a névtelen magyar katona hősi világsiA-iulejclo. S oz a diadal jeUutse cgvlivii az ősi magyar\' Ukcri olv diadalmas győzelmét a reudíUkapitAliz-nius százfeju liidrájával ssi-mJlcn. fis uz ogésioct ö\\e/.zO át a misztika es u iculítás i\'sodálatos liannóniájával mu. ga az Kvangéliumbim kinyilatkozta, tott gj-űkorlali keresztényöég.
Mint irányit\'i motívum n loondö turulista Jelkúbcu lángoljon u mm gyarság váglictetleu éiuiakarúsu, amely
Isgilmas tárgyalás Msbeo, a tárgyaló-teremban tarlóstattak le agy tanai
Érdekes és Izffiilnias tárgyalásnak volt színhelye a Iííijüzhmí töi-víny. szék szüneti tanác^áníak (enne. Maga nokirathfimlsitás gyanjja miatt Tóth Lajos g^raboncl kereskedő loe-ríllt a vádlottak padjára. A*z volt ellene a vád, hogy arra a keae.-.ségi okiratra, amit ö K*afmaim Kárvly nagyMiUzsd keieskedöniek átadott áruhitelezés fejében, bátyjának ne-, vét multak fcrtfta és l*eleegyez^is/.( nélkül Irta rá. Magyarán : hainísi-, tott.
Tóth Lajos *tszai védekezett a bii rós-ig előtt, hogy Kaufmanii Károly felszólította Ői -arra,, hogy a kezes-*egi okiratra Írja ni bátyja névéi, nem lesz a dologból semmi, hiszen ö ügyi* törleszteni fogja mfljd lassanként az adósságát.
Míjkor en(e a táigyfllásvzt-etö b|J ró eléje túrj a, hygy^n követhe;elt el ilyesmit, Tóth ktjelonti:
- Kérem, nem Igen értek éti az üzlethez. I
- Hát afckor ez etóg* szolk>nu ? — váloszolto reá a tárgyalási elnök, iakl iiyoniatckosian flgyelurerteli a .vádolt kere-skedöt, hogy ne vidoljjcm hamisan síenMt.
Vádlott egyszerre csfck klbókf : t
- KaafniiUm ur hullotta, hogy bátyám azt moittíotia, hngynem^ ir atá semmit! { j
- No lán^a, njfSga jiiógis alá; irta. Képzelje\' el, ha elárvettztök volna a bátyja ingutlanalt, mi telt volna, akkor ?
Tótli Lajos megmaradt ameilel;^ hogy K;Hafn>Uim Károly szólt -^eki, hogy írja bátyja nevét. (
Einök a szemébe mondj:\' a vádlottnak, hogy a csen\'dőrsicg előtt bevallotta azt, hogy ö homi:*ilotta rá a kötetezvónyre a bátyja nevét.
- A,Lt hitiem, válaszol/a ;iz, hogy nem lesz baj, hogy ki tudom fizetni az adósságot.
Tóth János, a védlotl bátyja ki-jeienti, hogy soha nem bízta m^g testvérét, hagy nevét aJairja. Nem
Is szóit,.neki, hogy.ullHm |ót érle, Nem tud iairróVhogy. KAufmaun Károly mondbtta volna öccsínek, hogy Írja alá az ö nevét. fc
Kaniftnaim Károly elmondotta, hogy mintegy 800 pengőt ht;clezeít a vád-\'ottnak, aki azt mondotta, hogy Vagyon-a van- Keneskfekiőtérsa >&~ gyeimeztetésére azonb^\'n kézvsuégi levelet kért Tólhlól- Tóth ltésaenalá írva hozott néki egy kezességlevej let. Rövidesen rá a vádlott bályíi* érdeklődött nála, hogy a kezességi levélen rajtul van-A) azí ö ne\\"e is-Szemenszedett valótlanságnak mondotta, hogy ő feisaóUioita voliiat a vádlottat -arra, hogy irja alá a bátyja nevét. ií,
iigaimas szembesltjés következed ezután, nwjd a fciuuk klhalJgötáMfa került sor. ; |
Tóth Henrik a védelem tanúja volt. Mikor Tóthot kihallgatták, dV Vaday Sántíor kir. ügyésznek gyi-na^iak tűnt «z emlier \'no\\-e, az,ért kiment a Wrgyaló^eremböl és utána nézett az irodában. Csakhamar visz-szajött jés bejelentette az ehiökjiek, hogy Tóth Henriket, az eLö uml a hévízi csendőrség kö/özl. Tóth Hejirlk ldő-kőxben azonban már kihagyta a tárgyalótermet. Dr. Va\'day az egyik WíVJkéait szeiicpiö vidéki csenciörőrmiestcrt küldte ,,itána|hogy vegye őrizeti* Tóth Henriket és állítsa azonnal elő. I ,
Nem telt bele fél óra, az Idegen c^endörőrmestor már oííaóUitotta a pulpitus elé Tóth Henrik tamil, akit a c^ndőr az ügyész purauosára ott a lereml)en Őrizetbe vett és azoimai le is vitt avfogházba. l Dr. Yaday ügyé^ azomiai értesitelte a nyoinozólevelet kil«>csátó csendőr-őrsöt Tóth Henrik örlzeibevételéröl.
A tör\\-enyífzék T\'óth Lajos gyétn-u-sitotl ügyében nem hozott itólotot, mert szükségesnek Ifttla a blzonyi-lás kiegészítéséi, ajabb tanuk beidé* zé^ét és azért » tárgyalást elnapolta.
Motorvezetők figyelmébe!
Vezetői Igazolványok kicseréléséhez szakséges\' fényképa-. kel az elPiit méretben olcaon és giortan készítek,
V»STA6H BÉLA fényképésze-Nagykanizsa
érlelje ranallkunimá a hitel, hog>\' a magyarok Jsteac azért-*«fít«^jj|t ezt u nemzetet egy évozml ^ÖÍÍ*«1^ inert nagy feladatot szánt neki, ,\\ másik motivum legyen á mag>\'áis;ig kiuia. gasló géaiusíuinak ké^p, akik nem üres szófersérléstol, i«;in-,-\'ilitlkat-nor-hintéSNcl, hanem a nt^P\'\'\'\'bá^ftíso-a siCMvodéíWken k%\'n^\'tiUí« aagj-nuigj\'ar mogujliodás elöhaicotai- voltak.
Magyar Ifjúság! TéfiBd* \'(h\'i^ W\\n köt ezer és o.or szál a kölönféie érde. kwllaégekliü/. ;\\ Tű ielkettlKxi a iieiinet oem elvont íogaíonr, luinom , éli\'i hit és. valóság, uiui^ly energiákat, torvuit és a magyar munka, uUgy . közótt&égéj-beu .Össtekováosöjja u szétluizii oJ,\'ökot. M«gyar Ifjúság! Neked ui\'iu lftlxl auímélyi cUentélcken .lovuguinod, í,\'e-kod íKim lel.<.-t apró híVmélyi sárelmekkel, . JieJylclenül alkutolt | egyéni bulhjedolmekkel és a, , niaj.i ¦ -urtglúL jtik üres szólamával s«itAui ». luagyar sréthuuls örök turáni álkát, .N«ked nem szalwd olfojuj^ied, lujgy mi nuigj^arok tiestvértcicu vándorai, .vagyunk a törléiio\'cmuek.
Ks lia oz a. neinwt önuiagúvai is jix\'ghasoulolt, lia ^aját fiaiban Sem akarja mcgUilálnl 11 magyar felemélke-. dés zálogát, a magyar reunuiu^dás, a nenueli Juillwtatlunsdg bb-tos igére, tcit, akkor oz u neímct Lerejezte tör. ténehni rnUyufulásált s n vén kontinens imperialista erői üz enyésict szfirko luumijáva* hintik majd be «gykor oly dk-aö időket élt &filgjfar, lliroda. lom emlékét.-Es iákkor majd wvggvó-törlen,..ósszerosk«ulva, a iH\'nueti lelkiismeret vádjától kínozva álljanak oda a történelem Ítélőszéke elé a közönyösek, az elökeJfisdit játszók, a kényeiéin vagy a dorbézolás kotnib;-polila nyársjKíJgárai, álljanak oda ;i gyászuiAgyai\'ok, akik a nenueti élei elhivatott .pillanataiban Személyi kérdések iniatl nem voltak Uajlundök részheiuil a nomzetépitö mualiában. Alliajuik udu a történelem Uél(ísz,\'kf elé és viUIftlják u felelöRséget! ¦
A válaszút fan uKgrujiulödoU. Az uj honfoglMlúsuak es egy vcgzeles Mo-hácsiuxk a lehetőségei egyaránt adva \\annak. A \'Turul. Szövetség.kihordj1* tt zászlajái\' nólwüa \\f/usií^a előtt és fanutikus hitlet .várja . a magyar Llet sok-sok kis áiloutásuelyéröl u fiatal odagyűr ,«rök lelkes reűorukozi\\sát, a ningyar ólniakarás; uuadaluias oröpró-báját.
Lehet, hogy kompComissEtiUiok között szüleiünk meg; telwt, hogy a,(lát-stut hirdetőit és gyukortaUJug W nK\'((-rtüósitotL elveink étien vuU, de. hiszen ha-nemríjgy ionne,iákkor .mi lennénk a törtéooliui\'.homonkuius cmxIuJh-Mindez áronban csak a \'ketd* ti uehéí-séfiűk leküzdésének az idűj*i> s a uiozí-guToin niegerösödösósel egyenes \'arány-b-\'iji a kompromisszum ki fog esni luirci cszkózehik fegy\\ortárából. Mint lénj\'eg azonban már most is töudö-köIjÖK PelttUa ifjúsága eiött u .Tn\'id\' Sző\\«tség diadalmas vüágnérete: a;ko. resztény m;mxeti és AzociáUx Magyarország megvalósítandó képe.
Es Tje magyar fin, To luogyar iaiiny, Ivx szivxxHH\'n a luua és .néped iránti szerétéinek- egy .parányi tüio világit, akkor feldübörög benned. n *Tmub törléuehni dinamikája. Kötelességedet imuHíd kell, amidőn, most íelviharzik tv nouiati vezényszó; .Magyar Ifjúság! — Sorakozol
isaa. Imiül íö
1I1U1 - Mi
Budapesti levél — Hobbz a francia filmekben
Aki a íi lm szakmában szórnullcvŐ, az jelenleg mind Parisban alkuszik a legújabb francia filmekre, amelyeknek szokallanu! nagy keletje lelt mindenütt a világon és Így nálunk is. Tekintettel azonban arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank csak máuél-milüfl fíavikot rezervált francia filmek vásárlására, ezeknek az ára pedig igen erősen emelkedett, nagy a verseny, hogy ki részesüljön és milyen arányban ebben a behozatalban. — Valószínűnek látszik, hogy az igazságos eloszlás céljából Itt le egykéz fog létesülni. Tekintve ugyanis, hogy a legutolsó, most készülő Marlene Dietrich, Dániellé Darleux képekért 120.000 frank licencet kérnek és legalább 50-60 francia filmre lenne szükség, nagyon megnehezíti a helyzetet az elszaporodott közvetítők szerepe, akik bizonyos lánckereskedés-sel még külön is drágítják a filmeket.
• tí
Folyik a versengés
Az amerikai Columbia cég nagysikerű filmjéről, az You cant ta*e it willi youról már megemlékeztünk. Most a legnagyobb versengés folyik a pesti cégek között, hogy ki szerzi meg Magyarországra a filmet, amelyért a gyár igen súlyos feltételeket kér.
Franola másolat
Martunffy Emil a következő napokon egy filmet rendez. R ndezés-röl ugyan kevéssé lesz sző ennél a filmnél, mert egyszerű másolata a Fanfaré d\'amour cimü francia film-f nek, amelynek egyes részleteit átveszik az eredeti francia filmből, a másik részét pedig magyar színészekkel utánoztatják. Tavaly ilyen alapon készült.^a Nehéz apának lenni.cimü film. A filmet az Atelle gyártatja. Ezt követő filmjük Hur nyady Sándor Erdélyi kastélya lesz-*
Első magyar léfll-fllm
A honvédelmi minisztérium film-osztálya a Palatínus fllmvállalat\'al karöltve elkészül áz első magyar légügyi filmet, amelyben hat vasúti kocsit és egy hidat robbantanak majd fel. f
Nesze semmi, fogd meg !611
A magyar filmgyártás megindull anélkül azonban, hogy a fennálló problémák megoldása érdekében bármi tö;lént volna.
Az illetékes minisztériumokban még most is garmadával fekszenek a tervek, amelyek alkalmíeak arra, hogy a magyar filmgyártást alátá masszák. Egyelőre azonban az a helyzet, hogy minden ott tart, ahol három hónappal ezelőtt tartott. Ha léhát akkor le kellelt állítani a gyártást, ugy mosf sem szabadna vagy lehetne folytatni. Ha pedig lehet igy folytatni, akkor miért kellett ez a három havi szünet? Időközben ugyanis 8;mmi más nem történt, csak az, hogy Teleki Pál miniszterelnök átmeneti segélyként nyolcvanezer pengőt kiutaltatott
Hogy azonban mégis történjék valami, a filmgyártással kapcsolatban álló nyolc szakma (gyártók, kölcsönzők, laboratóriumi munkásig stb.) reprezentánsai: Sza\'ontal Kiss Miklós és dr. Baria László kezdeményezésére kérvénnyel fordultak a Kabinetiroda utján a Kormányzó Úrhoz és ebben a magyar filmszakma megsegítésé! kérték.
ZALAI KöJÍLöNV
Hősi naptár
¦--_II. Lajos királyunk kb.
lj526.VII.20. 3Q00 emberből álló had . ~ élen cezen a napon indult cl Budáról Mohács felé, hogy a hazánk földjére tört Szolimán szultán utjál állja.

,L-_Az orosiok megtámadták
H916.YH20.|t\' bukovinai Kirllbabánfil
fekvő Capul magaslati állásainkat, de a 40. honvéd hadosztály visszaverte támadást.
— (A polgárrrr der szabadságon)
I)r. Krátky István polgármester, klr. kormányfőtanácsol kedden megkezdte hat heti nyári szal>artságá!, amit csa. tátijával «z idén is Balatuiberéoybcn tüll. Távolléte ólad dr. Hegyi LajÖB IHilgármcsIcrheljxHlcö-föjVgyzö vezeti u város ügyeit.
— (Kinevezés)
Hiba Sándor volt nagykanizsai OTI tisztviselőt a pestcrzsél.cU államosított városi számvevőséghez számtisztté nevelték ki.
—(Abalatoni Idegenforgalomért)
és a közönség fokozottabb kényelméért a Imlatonfenyvesi fftrdőegyosü-Ipl legutóbbi ülésén foglalkoztak a strand továbbeTjlcsztésével és clliatá-rozták, hogy a .strandokon közkuta-kat furatnak, gyermekjátszóUTcl rendeznek be, kugÜpályákat létesítenek és toiliaszcrekket látják el a fűrdözőlic-
lyeket, továbbá fokozottabb gondot fordítanak a strandok karbantartására és tisztán tartására.
Krómacol és alpacca evőeszköz
nagy választékban
Bájon Testvéreknél.
Olcsó árak !
— (.Vasárnap: OTI klrándu\'ás)
Vasárnap újból megrendezi a nagykanizsai OTI ingyenees kirándulását fiatalkori biztosítottal részére. Ezúttal Homokkomáromba viszik ki ingyenesen az Ujakat. Jeknlke-és péntek déli 12 óráig az OTI székhá:\'l>an a 3. sz. ablaknál.
— (Ezer bányász a Balatonon)
A dorogi bányászoknak, mint ismeretes, Fenyvesen van szép nyári otthonuk, ahol állandóan sokszáz bá-iiyászgyemiek élvezheti a balatoni nyaralás minden ölömét és kényelmét. Időnként különvonatokat is inlítanak Dorogról Fenyvesre. Most volt az idei első ilyen különvonat, amely e^er bányászt és hány áss-csu Iád lugol ho. zott egy napra a Magyar Tenger partjára, köztük olyanokat is, akik még soha nem látták a Balatont. A dorogi bányászok ki linuxen érezték magukat a szép Balaton pariján!
— Saját érdekebM és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopfitotn Butoráraháx Sasi mfibator-kiil-UUaát meateklnU. vételkényner nélksl.
Halál
Jár a de vízu csalikra Obi szór százan, ba külföldi állampolgárokkal játszanak össic \'bűnös fizehiu-ík c.kivetésénél. De az eddiginél tokkal ¦ szigorúbban büntetik a többi dovbn_ csalót in. Azért említjük meg nz olasz mtóíkedéseket, mért többször hangoztattuk vélemény miket, hogy a devizabűnrselekmény nem más,
mint hazaárulás, amelynek megtorlása sosem lehet elég szigorú.
— (Megnyílt fenyvesi kaszinó)
A balatoufenyvesi fürdővendégek tíem kis örömére megnyílt az egyik bérbe vett penzióban a fenyvesi kaszinó. A megnyitóünnepségen Kacsko-%cs I-ajos ny. alispán, a kaszinó alapító elnöke köszöntötte a vendége, kel, majd dr. Zsögőn Géza remlörta-nácsos méltatta az alapító elnök érdemeit, Le is leplezték azon Diai az alapító eluök arcképét. A megnyitó után 70 terítékes bankéit volt. A kaszinó, ahol l-l keresztény napilap, árnyas kerthelyiség, sakk, dominó, kártya stb. találhatói máris nagy népr szerűségnek, örvend.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán at -címűit héten 8 gyermek született, 4 fiu és 4 leány: Líráin Ferenc földműves ós Horváth Juliannának rk .leánya, Jutási Bél* Máv lakatjs és VYOlsz Ernának rk. leánya, Horváth István napszámos és Farsang Máriának rk. fia, Bcnczc István napszámos és Teperios Erzsébetnek rk. leánya, Horváth György csizmadia és Gerencsér Márkinak rk. fia, Tóth lajos Máv altiszt és Imrei Juliannának rk. fia. Házasságon kívül Jizüíetott 1 fiu és 1 leány. — Halálozás 1) volt: Kertész Anna rk. 28 napos, Zapsetál Simon borbélymcster izr. 55 éves, Szabó György fóld-müvecs rk. 8(i éves, l\'a-nantal Gyula ácsmester j, \' it -*» rk. 09 éves, özv. Fischi r&> ö*S Győrgyné Kreznár Mária <^sr*83L rk. 71 éve;, Gulyás Károly nyug. Máv műszaki segédtiszt, rk. 72 éves, özv. Takács Jánosáé Nagy Anna rk. 70 éa\'V Hedt Lajosné Kmmec Terézia rk. 07 éves, Zákonyi \'Lajos v. szegény rk. 88 éves. — Házasságot kötött :( pár; Bnankce Fcienc szabó segéd rk, és Stoflovies Anna rk., Gödinek Lajos napszámos rk. és ötvös Mária rk., Illés György ni. kír. rendőr rk. éW Szabó Gizella rk.
FEHÉR RETIKfMl
most szezonvégi árban
HAMBURG
Ilt\'ÍKÖtmÖSNÉt. Mo.ll.y-i.t 1.
Éltesebb embereknél, akik gyakran lel vannak luvódva, ugy
az alliasl pangást, mini az emésztés renyheségéi a természetes ,Ferenc József keserűvíz rendszerint hamar mérsékli, a rekeszizom emelkedését csökkenti és magas vérnyomási sok cselben lényegesen leszállítja. Kérdezze meg orvosátl
Világhírű horoszkóp és grafológusnő! MADAME! SIBILLE»
kl most tért vissza keletázslal, alrlkal és Indiai tanulmányútjáról, beszól hét nyelvet,, a híres Damhtah\' \'
3 hindu taklr tanítványa. N. f.l.Jta* «I f6lb«r«t.ai, ha aat akarja, hatf aaraál aoia.gulA.haK vaa.aa.1
S^yad i regnél 9-től oste 8-lg Xiatuy-d, !)., Jl. mivu...
A BETEGSZOBA LEVEGŐJE
klltüutiitua iiyAil moJcgbün tf/.vi még az eg&euógefl bérre is nyomuaitó. líon Jé eiolgAlalot í-.. .• ilyenkor valódi
Diana sósborszesz
mely boaogoSon tartalmú ha-sttö éti könnyen Illanó aroma-tlkus hatóanyagokat. Ua "uy tenyérnyi Dlaaft-s6tbor*fte»t BBÓlpermetexUnk a aftobiban, u áporodott levoefi mairtiot-tol, Ude, friM Illat terjed el b botog-ftgy körül ea a beteg: U meg-ktlnnyobbaivo ralvjg be m üáltü aó«bometspAr&kaL
TŰrMÜnk 6a végtagjaink be-Jijnaöleeo perook alatt folfrl*-¦1U tnorvowttlDket, felvillanyozni ok-rnyedl Ucnut lakat, KTOrsabb tevekenyaegre ser-kenU veikeringéeUnket, bO«It ée tnegaragtat. Prtbapulcch .. H flIMr KU palaek . .. 1.1« pesgS KO»ép palaek . 8,» p«agS Nagy palack . 5.H pengS Ulndenfltt fcaplxatot
400 lengyel utazik ina át Nagykanizsán
Ma, sie.\'dán délután 0 óra 30 ikrekor egy lengyel" különvonat fut át Nagjkunizsán. A különvtaiatnn négy-szilz lengyelországi kiránduló utazik Fnaueiaorsziigltu. A vonat Buditpesten át érkezik Nagykanizsára és rövid itt-tartózkodás után azonnal Indul tovább. A pályaudvaron semmiféle fogadtatás ne":n lesz. ... . -
— (Ujabb Áldozata van a Balatonnak)
Tegnapi számunkban megírtuk, hogy Üalatonleltén vízl>cfulladt egy nagyobb budapesti társaság egyik tagja. A szerencsétlenül Járt fiatalember holttestét 4cgnaj) kifogták a Balatonból és sikerült u személyazonosságát is megállapítani. Urlj/ft AMámak hívják, 24 éves budakeszi lakos. A holttestei a balatmlc\'lei hullaházba Síállitották. — Minap egyébkent még egy áldozatot követelt a Balaton. Este, fürdés közben vlzbefuHadt Selrhecty Béla baia-tonzamárdi-i 27 éve^ fiatalember.
— (Meghalt a sarlós támadás áldozata)
A Zalai Közlöny egyik legutóbbi számában megírta inár, hogy Dömötör Sándor luidrásfai uninkást az egyik társa sarlóval megvágta."\'Dömötört ¦» zalaegerszegi kórházba szállították, de hamarosan visszavitték, miutáu ax orvosok láiták, hogy nem lehet segíteni mjta. A szerencsétlen ember már útközben meghalt, még mielőtt visszaért volna a falujába. A merénylőt let«r-tóílatták. , , r
zalai kozlonv
1*39. luHta 20
Az Osztálysorsjáték húzása
Budapest, Július 19 60 ezer pengői nyeri a mai húzáson a 32852 számú sorsjegy, 20 ezer pengői 23094-es, 10—10 ezer pengőt 35625,45154, meg a 73948-as számú sorsjegy, 2—2 ezer pengőt pedig az 1673. és a 8068-as számú sorsjegy nyert.
Bűnügyi vizsgálat egy szakszervezetnél
Budáját, július 10 A szállítómunkások szakszervezeténél a miniszteri biztos feljelentést telt a ^ezetőség etasn, mert különböző pénzügyi visszaéléseknek jött nyomara. Megállapították, hogy a ítészedéit útdíjakat nem arra a célra fordítottak, mait amit kimutattak. A bűnügyi vizsgalat niíris folyik.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbarátalaáiiak, ismerőseinknek, e glinudzlftm tanári karának és tanulóinak, okik drága Jó gyermekünk, Illetve twtvérflnk elhunyta alkalmával mélységes fájdalmunkat a temetésen való megjelenésükkel vagy bármi módon enyhltonl Igyekeztek, ez nton mondunk hálás köszönetet
fjarataa Antal én oenlAslJa.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbarálaink és Ismerő-| sernk, kik lelellbetellen drága Jó térjem, Illetve rokonunk
Zaatalal Simon
temetésén megjelenésükkel vagy blr-ini más módon mélységes fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton Is hálás köszönetünk kifejezését.
0«». Zaplatal Simonná éa a gyéaaota oaalad.
Nagykanizsa megyei város polgármeslerélöl.
17946/1939.
Hirdetmény.
A ni. klr. honvéd központi lövá-sitló bizottság Július 21-én délután 5 órakor Nagykanizsán az illatvásártéren lovakat vásárol. A bizottság 4—8 ínat, katonai célra alkalmas .melegvéttl lovakat óhajt vásárolni 400—800 pengős áron. Ajánlatos, ha az eladók a ló marhalevelén kívül annak esetleges származási laplát (fedeztetés! Jegyét) Is magukkal hozzák.
Nagykanizsa, 1939. július 17. \'"• Polgármester.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdáiéban.
Zalai Közlöny
Csillárok,
falikarok,
|li|lll|ilililMI)fl««ü»^
éjjellszehrény-lámpáh
egyszeri, és díszes kivitelben
kedvező részletfizetésre is
DRÁVAVáLGYI-nél
Sugár-ut 2. „„
Melyik ?
y)Cililon
vagy
Rs$6nt
a legjobb
férfi- És női
feölíÉfepÉlí.
Olcsón résslBtflzstásr>s is kapható >
Szabó Antal
¦poHtüatlatáibeii
Nagykanizsát, F*ö-ut B.
(W»^fWf>YMWtf»»^^
Hirdessen o Zalai Közlönyben
Jóslat:
Déli, dálnyuoatl szél, néhány hs-lyon, tóiét) • Felvidéken esó, zivatar, a hó tovább fokozódik.
A notanaliwM InUUet najjrj¦l-."iiivr.-,-.l megrJgyelőátlomáM Jnlentli
flőüiéreeklet tegnap «te 9 órakor: +19 2. ma BWgel 21-2. + délben +300
Dunádét 00 ft.
Cséplés] mázsakönyv
ára 1-40 P
Hitelesítve kapható a Zalai KBxlöny nyomdájában
Nagykanizsa, Ffi-ut 5.
Ofcsénhjjot aáftamczfrM
iwmiím esdik
APRÓHIRDETÉSEK
Hi".VIi1i1b13í dl). VMém.p t« Bnn.pn.p 10 (iSIg 90 llllér, mlnd.n tovibbl nó S lllllr, I.ítkömtp 10 Bilfl 60 lUHr. wlnd.n további izó * MiISf.
állás
YaMunlkat, llukat és leányokat, fel-vesiüak. Ideál KOlőgyár. - 1972
Belátó kiaaaaaanyt keretek léi nipra liányka mellé. Deák-tér 7., I. em, \'
ADÁSVÉTEL
Hi!1„>toa><ia«o« figyelőébe! Qöz (vegyi) Üíucrhoi, segédeszközök eredeti méretben, staniel, Itató, selyem papír gyári ároa beszerezhető Mali Mayvkereske-déeben.
Venaék |ó állapotban levő afi kerák-pArt. Petényi szappanos. 1983
Vl-sa gimnazista kSayoak eladók. Hajcsárul 17. az. •
HÁZ és INGATLAN
SO.alodl h»«, príma építkezés, 3 + 1 szoba, teljes komlóit, eladó. Bővebbel Sugár ut 41/«. Hiba.
_kOlOntélh_
¦etanaaaUk flgyalmébo I Vezetőt Igszolványok kicserélésénél szaksé-ges íénvképeket ax előirt méretben olcsón es gyorssn kész tek. Vastagb Béla, fényképész, Nigykanjása,
ZfsLáil KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KDigszdaságl li. T. Nlgyksalita". Felelő" kiadó: Zalai Kárely. Nyomatott: s „KSzgazdasdgl R. T. Nagykanizsa"
aySMdájában Nagykaalisáa. (Nyomuáórl tolel: Zalai Káraty.)
79a BíiolysM 164. uám
Na*yk«nlii«, 1089. JHllai 21. péntek
Ara 12 fili-
ZALAI KÖZLÖNY
H Ui«lolii«íUI: FM ». Barn. WtMttup dilutin
POLITIKAI HIPIUr
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
iilőliícléíi ira : egy bori a pengi 40 Mis. SicikCJiló.ííí í« kuuiólii.alali le&oai V»
Vannak-e Németországnak nem egyenes szándékai Magyarországgal szemben?
Csáky István gróf külügyminiszter érdekes nyilatkozata a magyarországi német eilenes suttogó-prbpagandáról
1 1 \' \' Budapest, július 20 Magyar*>rsjrigon az utóbbi hetoik-ben utón útfélén megindult egy suttogó propaganda," amely burkoltan vngy nyíltan Németország ellen irányul és a német-magyar i>arát-ság szá\'alt akarja szétszakít a ni. Ezu németellenes propaganda ej jutóit a legfelsőbb helyekre Is és erre válaszolt most gróf Csáky István külügyminiszter a Magyar Távirati Iroda utján. 1 |
— Sajnálattal látom, — mondotta a küiügyiiduiszter többek közt - hogy a (magyar közvéleményt több oídal-
rói németellenes propagandával igyc kéznek befolyásolni. Két utat vál>sz-t<ittak erre: először igyekeznek be. hizonyitaiii, hogy Németországnak nincsenek egyenes szándékai Ma-gyaorszagg.il szemben, " másodszor azt híresztelik hogy háború esetén a néniét birodalom meliotl alul fo. gfjnk núiradnt.
~ E kétirányú erőfeszítést-a Icg-határozottabban elítélem. Teszem ezt ugy is, mint magyar ember és ugyj is, mint a külügyek felelős irányító* ja és védelmezője, mint magyar kií> Ügyminiszter. Baráti kötelességem az
ilyen hírek terjesztése ellen fellépni akkor is, ha azok külföldön, de magyar nyeuen látnak napvilágot. Nem zeti érdekböt, önvédelenibőf és baráti kötelességül Is e súlyos, m?g. tévesztő híresztelésekkel saartbcíi, a melyeke\' Magyarországon is terjesztetek, a megtorlás műiden törve-nyes eszközével küzktetü fogunk. Egyelőre cSak kérem o magyar társadalmat és e, a magyar-német jó-barátság elrontására törekvő felélői -len hlrlerjcsztőket, hogy a vészé, lyeztetql magyar érdekek védclinét hízza a felelős magyar kormányra.
Tokióban meddő volt minden megegyezési kísérlet
Japán is, Anglia Is mereven ragaszkodik álláspontjához — A sikertelen tanácskozásokat pénteken folytatják
, | ; Tokió, július 20
Arltá japán külügyminiszter és Cralgie tokiói angol nagykövet szerdán déMán folytatta tanácskozását a tleiicini kérdésről. A megbeszélés mintegy négy óra hosszat tartott- A japán hivatalos közlés ugy szól, hogy a szerdai angoi-japán megbeszélések csak általános kérdések körül forogtak. A megbeszéléseket pénteken folytatják. . |
A japán félhivatalos Domel Iroda mértékadó helyről ugy értesül Adt" külügyminiszter és Sir Róbert Cralgie toklói angol nagykövet szerda délutáni tanácskozásaival kapcsolat
ban, hogy a megbeszélések légköre nem változott. A nagykővet világosan megmagyarázta a külügy in iszler nék Anglia merev álláspontját- Tekintettet a békülékeny magatartásra, nincs ok a csüggedésre. A nagykövet délután is békülékeny magatar. fást jkajrisgott, de erélyesen kiUirri tott az angol követelések mellett A tanácskozások eddig nem hoztuk\'ha-ladást; vérmes bizakodásra nlnes ok, de írem lehet mondáid, hogy nincs remény. 1 1 ,\' Tokió, július 20
A japán miniszterelnök, a hadügy- > miniszter és a külügyminiszter ma |
délelőtt tárgyalásra üllek össze; hogy Arifa külügyminiszter és az an gol \'nagykövet megbeszélései után foglalkozzanak a helyzettel. Az angol -nagykövet táviratban tett jelen tést és kért\'utasítást a pénteken folytatuidó tanácskozásokhoz.
A szigorú titkolódzás ereiiére |t annyi kiszivárgott, hogy a tanácskozásoknak semmi eredménye nincs, meddő volt mindén inMgegyezé.ti kbérlet. AZ angol nagykövet egyébként is csupán arra szorítkozott, hogy kijelentette : nincs módjában túllépni a tiencbii ügy keretét-
Pesszimista hangulat Londonban a moszkvai tárgyalások sikertelensége miatt
„Az engedékenység terén Is vannak határok" — mondja London
l London, július 20 A moszkvai tárgyidások ügye Anglia és Fr-vnciaország minden eröfci szitése ellenére is csak nem akar előbbre menni. Szerdán ismétélénk diplomáciai tevékenység volt ezft ügyben Paris fe-Lontf>n között, «őt a moszkvai küldöttségnek is ujabb ubiMtásokat küldtek.; -
Az lángol minisztertanács tegnapi megállapításai sem túlságosan opti-
misták, sőt Chamberlain tegnapi alsóházi kijelentései után egyenesen, pesszimista hangulat le;t úrrá ez angol parlament folyosóin.
Hangsúlyozzák egyébként beavatott körök, hogy az uj utasítások arra figyelmeztetik a moszkvai tárgya-, lókat, hogy nz engedékenység terén is vannak határok és azokat nem lepheti tul Nagybrltánla. ;
Angol-lengyel tárgyalások a fegyverkezési kölcsönről és a segélynyújtásról
Varsó,\' július 20 A Varsóban tartózkodó Ironaide angol tábornok tegnap Ryds Stnigly rnár-saUal és Bcck külügyminiszterrel ta-nácskrjTgU két óra hosszat. Megtár-nyaltál? az angol és lengyel haderő
együttműködésének kérdését bábom esetére. Ugyancsak megvitatták a francia-angol • lengyel légierők együttműködését, valamint a luirom hatalom katonai \' találmányainak és müszhki .újításainak kfljfSÖnös kicserélését.
Ennek érdekeljen Londonban Rözös iro<Iát állítanak fot. A niegticszélések\' értelmében egyébként Eengyelorsszág-ban ar, angol és francia légirwderő részére légttánipontokat építenek.
\'A tárgyalások a fegyverkezési köl-,\'A tárgyalások a fegyverkezési köí-^ődtek be. Lengyelország a kölcsön egy rősitét aranyban kéri, hogy Amerikából is rendelhessen mielőbb fegyvereket, viszont Anglia és Franciaország a kölcsönök fcjélien bizonyos ellenőrzést kövelet magának.
A Daily Herald jelentése szerint Angliának 1 rövidesen módjában les* nagyobb mennyiségű ágyút, harrikocslt és fegyvert szállítani I-engyetországnak és ezzel ez a kérdés is megoldást nyerne, ; j
A KASSAI DÓM ogyik sekrestyését előzetes Jelartózlatáslia helyezték. Egyre s/aporodnak a kulcsok, amelyekkel he lehet jutni a kassal dóm kincstárába.
DOHOS KIROHANÁSOKAT hitetnek a román lapok Magyarország ellen, de nem tudják megcáfolni *» tenort híreket, amelyek a szigorú cenzúra, telefon és határellenőrzés dacára Is kiszivárogtak az országból, A lázas katonai készülődés tovább tart.
A MA(lYAB—SZLOVÁK gazdasági tárgyalások a Felvidék és Kárpátalja függő kérdósolDek ktárgyalására és a Sik>vákiába Irányuló importunk meg-besiéléséro, hlr szerint, a jövő héten kezdődnek liudapesten.
\'A HATALMAS barackfelesleg feldolgozására Szeged városa szeszfőzők sürgős üzembe helyezését kéri a kormánytól.
30.000 NEMET postagalambot bocsátanak fel Kelenföldön. A postagalambok 51 Ui-...ImI álló külön vonaton érkeznek Magyarországra és 10 kisérő houa Őket.
\' HERCZEG Ferenc, Jaross Andor és dr. Vargha József államtitkár mond lxjszédet az első 3 szabadtéri ünnepi előadás előtt Szegeden,
RAGADŐS\' száj és körömfájás miatt 14 somogyi községijén vásártilaloni van. Lépfenével 3 járás van fertőivé,
Ui /. is LABNI LKl i.i lioltlestut húztak ki a csónakázók Szegeden a Tiszából- A Mtiést niát teljesen osztásnak indult. Valószínű bűntényről van szó.
500 MÁZSA GABONA égett lo Kenéz Béla vásárltclyi földbirtokos tanyáján. A tüz kefetkezésénck az okát még nem tudják.
LEFEJEZTE A VON AT,Tóth Gábor kecskeméti 12 éves kisfiút, aki elaludt a \\ a mi ti síneken.
A DOPOLAVORÓ Budapesten tartózkodó 450 tagja tegnap megkosszo-rUzta a HŐsók Emlékművét. Lászlókkal és zenekarral vonullak a Hősök terére.
ZOG EXKIRALY Varsóbán 120 c/cr pengő értékű ruhaneműt vásárolt csal