Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
12.7 MB
2009-06-30 10:57:14
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
577
8984
Rövid leírás | Teljes leírás (1.47 MB)

Zalai Közlöny 1939. 249-273. szám november

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
79. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


78a Évfolyam 249. uim.
NafykanlZM, 1938. november 2. csütörtök
An 12 ««•
ZALAI KÖZLÖNY
4» ttadAMntalt FÖat &. i
Felelős szerkesztő: Barbarli* Lajos
Elölixttesl ars: egt bóra I peogö 40 fillér. 9urk«oltee«l é* IciadóbiraUlI teldon > 7S. ax.
Mezőgazdasági társadalombiztosítás
Irta: Vltfa vét Talakl MlUly
íöldmlveléiUgyl miniszter
A társadalombiztosítás elsősorban az ipari államokban fejlődött ki először, azért, mert az iparban a péllZ gyorsabban foft>g. másodsior azért, mert az ipari társad aiombizlositás költségit az iparcikkek árában min-(lenkor át tudják a fogyasztóra hárítani. Ezt nálunk a mezőgazdaság nem tudja megtenni. Ezért a mező-gazdasági társadalombiztosítás nemcsak nálunk, hanem az egész vl\'á-K<m, sokkalta mögötte van az ipari szociális biztositásnak.
Déiamerikábon és Amerika egycs részein, ahol « legnagyobb agrárállamok vannak, mezőgazdasági tár-wid"-lombiztosítás még nincs és Euró pában is akad néhány agráráram, nhoi még nincs mezőgazdasági társadalombiztosítás.
A világháború határvonalat huzotl a társadalombiztosítás szempontja\' böl. A világháború előtt az e >vén korlátlan kiélésének nz clőmozditási Volt a céJ, a világháború után azonban a szolidaritás eszméje mindenütt igyekezett lehetővé tenni ¦} társadalombiztosítás és Így a"mezőgazdasági társadalombiztosításnak fa . minél nagyobb mérvű felkarolását.
Az első társadalombiztosítás, tu* fajdonképpen ipari téren Németországban valósult meg, míg pedig a mult század nyolcvanas éveiben, Magyarország 1891-ben, majd 1907-ben, 1927-ben és 1928-ban ipari téren megalkotta a társadalombiztosítást, sajnos azonban, mig az Ipari munkásság biztosításának kérdéséi megoldottuk, a mezőgazdasági munkásság társadalombiztosítása terén csak kis lépéssel haladtunk előre, őszintén meg kell állapítanom, hogy az elmúlt négy évtized alalt a mezőgazdasági társadalombiztosítás tarén vajmi klevés történt, az utóbbi időben ellenben igenis, nagy lépésekkel haladtunk. Ha visszanézek a múltba, azt látom, hagv Magyiror. szagon a mezőgazdasági társadalombiztosítás terén az c\'sS htézke dés az 1900: XVI. t.-c. volt, amely a gazdasági cselédek balesetbiztosítási kötelezettségét állapította meg. Közbejött a világháború, közbejölt a mezőgazdasági dekonjunktLira és sok egy*L ugy, hogy a mezőgazda Ság; térsadaJombiztosilást nem fej. kszthctléK ki, Közbevetőleg meg kefi w,i|i(],(m, hogy 1912-ten a VIH \'trvényeikkel megvalósítói\'\' ná»jnl- Cf,j örgségi biztosítási rend-szert üu.c.y azonban az önkéntes biztosit e\'vén alapult. Ennek az a köMkciikénye, hogy annak a háború után csak kevés tagja maradi. Taíá-i a propaganda sem vjL elég. Jött a. mezőgazdasági cikkek áié\'éV se, kz agrárolló, a mezőgaz íh sági\' uapszámbérek alacsonyvolta és en-nek következtében a mezőp^zda^jgi munkásságnak nem volt még \' • anyagi ereje, hogy ebbftu. a biztosításban résztvegyen.
A finn-szovjet helyzet súlyosabbá vált Molotov beszéde után
A szovjet követelések nyilvánosságra hozatala miatt csökkentek a megegyezés kilátásai — A gazdaság habom élénk kereskedelmi tárgyalásokat eredményezett egész Európában — Állítólag megkötik az angol-szovjet kereskedelmi egyezményt Is — Mára Ismét elcsendesedett a megélénkült nyugati front — 40.000 hordó petróleum veszett újból a tengerbe
Részletes beszámoló az elmúlt 48 óra diplomáciai ós háborús eseményeiről
Két teljes napig maradt újság né!-kftl n magyar közönség. Ha e két-nap eseményeit összefoglalni akarjuk, a beszámolónkat kétségtelenül Mofotov orosz kormányeínök boVé dévei kcU kezdenünk, amely m.\'llelt
az olasz kormány átalakítási, .1 nyugaton megélénkül...