Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
12.03 MB
2009-07-03 16:55:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
591
9728
Rövid leírás | Teljes leírás (1.5 MB)

Zalai Közlöny 1940 250-274. szám november

Zalai Közlöny
Politikai napilap
80. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


80. Évfolyam 230 szám.
Nagykanizsa, 1940. november 2. szombat
ára 12 ML
ZALAI KÖZLÖNY
Mussolini Albániába utazik
Küszöbén egy nagyfontosságú német-otasz-francta találkozó — Az olaszok eddig 79 kfiznéget foglaltak el és bekerítették Jantnát — Gftrögország még semmiféle angol segítséget nem kapott — Törökország az angol szövetség mellett döntött, de nem segíti a görögöket — Tráclában fellázadtak a macedónok, angolellenes tüntetések A\'Jhenben — 13 angol hajót elsMyesztettek a német bombázók
Nyílt levél egy bécsiszelethez
<bl) Több évtizedes jóbarálsá-gunk jogosít feí arra, hogy e&rttal, kedves Bécsiszclet, ne a villáml-u, harföml a tollhegyemre tűzzelek és elmondjam neked, milyen érdemel -Ifii barátaid is vaimak essen a [,!!!0-nyára számodra sem leányéíomkze-rü mai világon. Intézhettem vo\'-na talán ezt a levetemfet ahhoz az Úrhoz is, akihez hasonlóval imjír[ne-iu eggyel taláikozlofm, Bmióla « twzn legfőbb gazdája ;ez éleiejmtnck s jgy odahagyva a m.«g-j;m asztá\'íít, ido-gcii konyhák főztjéu huzOm egyre szorosabbra az övet a dekámon. Csakhogy az az ur -és a hozni hasonló egynéhány távoli ismerősöm, akiket látok és hallok illett a szianszéd aszla\'oknál, mígányosság-gai iztclenitetl táplálkozási tényke-déscmil közben, még Heged sem nyársalnának fel olyan anPhó SzCn-védélyességget, taRtit eng^m* ha velük nkarnáni! snégértetnj, hogy 111.3 inas világ van, mint tegnap volt, s hogy vannak az ember éjeiében a jólápoU pocaknál döntőbb és fonto-sabb dolgok is. Félek, hogy ök ezt mégsem jőrígöék s .cléren több a bizodalmam benned, kedves: BécSi1 szelel, akit ugyan xvxm hizlaltak hazafias támlásokkal, de azért, ugy érzőm, előbb tudom veled megértetni, lynil mondandó vagyok, mint azokkal, akikről itt szó\'csik. Mert én ugyan válogatós egyáltalán nőni) vagyok, de a falra szórt borsót nflm| szereiéin*.
i • . • \' I \' Tudod, Ugye, kedves Bécsiszelet, hogy a régi jó világban valamisütő" port, vagy mii a szöszt, ugy reklámoztak, "egy jóllakott dagadt férfit ábrázoló öles falragaszokon, hogy »a szcreleim1 utjaagyoínton visz ál*. Én inlég akkor igen gyerek voltam, de ezen a reklámon mindig eltűnőd* lom és mindig bosszankodtam. Egy* reszt annyira gyerek voltam, hogy a szerelem\'rő* egészen más é* tenné, szelesen gyönyörű, eszményi képzeteim\' voltak; másrészt annyira gyérek fmiégSem voltam, hogy nemi Ösielönös izlés ne élt volna bermfíml. Ez a két tényező egyaránt tiltakozott bennem az ellen, hogy az ember legnagyobb. legszebb érzéskincseit ilyen barbár (módon emésztési kérdéssé fokozzák le.
Most aztán ugy Iátoun, hogy még mindig gyerek vagyok \'és négy évtized alatt se nőtt be annyira a fe-ftmlőgya, hogy meg tudnám bocsátani az órabéreknek azt a gyerekko-l\'i falragaszt, amely ki okjirt engem toránditni - hála Istennek, sikertelenül a szeretemből. A Éejtím-%yának ez a velomszütelctl hibá-jí\' Késztet tokost is,orra, hogy nwwt 1*8 egy másik nagy érzés, egy még; ^gyöbb és [még szentebb: - a ha~ wszeretoi nevében szálljak had)* !l »minden csak gyomor-kérdés* sivár euivéletével. - Ezért kérlek, wdws Bécsiszelet, ne haragudj ""wai, amiért azt szerelném bebizo-
Az eímiuU tóöt wjságnélküM napon a világpolitikában különösebb ese-im\'-.iy nem történt, de a közeljövőben ujabb fontos és az egész világhelyzetre Jingy kihatással lévő ese-xiVények várhatók. Ezek közül leg. fonlösabb az a róuriai hir, amely szerint Franciaországgal kapcsolatban ujabb megbeszélések következnek. ¦ Egyes hinek szerint [maga
a Duce találkozik Petofnnai Ezt a hirl (még nem erősítették meg. Más hinek, igy a Pest rólmJai tudósítása is arról tud, hogy a közeljövőben küszöbön áh egy olasz-német -francia imcgbeszélés, amelyen.
Laval, Ribbe...