Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
10.95 MB
2009-08-13 15:24:22
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
595
8862
Rövid leírás | Teljes leírás (1.52 MB)

Zalai Közlöny 1942 049-073. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

82> évfolyam, 49 tiám.
Ntflyktntm, 1842. mírolus 2 hétfő
Ara 12 HUár.
ZALAI KÖZLÖNY
MllIIMI HOPILAP
PefcUW nokoztfi: Barbarlt» Lajos
i au: aar ywg 20 ^jí "* "*
A m plakátok
A hét elején az uraáff egész lerüietén «jabb hatósági árjegyzéket lüggesztüuek ki. A közel-látási miniszter intézkedésére e kékszínű plakátokon miutegv száz olyan iparcikk t«gnuMtshb irat tüntetik fel, umeUuc tokéul a mezőgazdasági lakosság szSmáVa nélkülözhetetlenek.
A magyar árpolitika volta-képen líw\'9. augusztus 2G-án kezdte meg az árak irányítását, biíonvos árrögzitéssel. Az első őrr*gz.res nem Kötötte meg teljesen az árakat, mert kóroslett vohv az égése közgazdasági elitre\'a fcétaéldtefc mogmereritéfo A.cói elsősorban-az volt, hogy a háborús pánik árdrágító halasit visszaszorítsa, másrészt padig az, hogy kiinduló alap legyen az áralakulások irányítására. Ekkor kezdődött meg a magyar irányított árrendszer kiépítése, amelynek igen nehéz feladatai\'voltaié, mert hiszen figyelembe -kellett venni az jejft\'é-ni, helyf\'és minőségi különbözőségekéi. Az árukat lés árakat e szempontok szerűit csoportos! lani kellett s a gazdasági élet elkerülhetetlen nyomása alatt a rögzített egyéni, árakhoz úgynevezett felárakat kellett engedélyezni-
Hozváezy Lajos közellátásügyi minisztériumi államtitkár a mezőgazdasági termelés folytvasához szükséges eszközök ár megállapításáról szólva hangsu-lyoztu hogy az első időben lm-iolt árrögnitö jogszabályok tulajdonképen csak elvi jelentö-sépüek voltak. Az árszabályozó rendeleteket bonyolultságuk miatt jóformán csak a szakemberek értették meg, meri minden rendelet javarészt ¦ ár. kiszámítási -képletek, könyvelésied, ni kai nondelkezések, kalkulációs sémák sorozata voll. Mégis ez intézkedésekkel sikerült mefiakadólyozni a háborús vi-szonyok között is a nagyobbiár-i\'meikodóseloet, a veszedelmes drágulást. Emlékezetes még, hogy a múlt év őszen a lég* "tágasabb arak.kiplakálirözösá-vat fékezték mög a drágulást. Valainemiyi piacon, minden élelnűszerárusitó üzletben frü-\'ö» plakátokat függesztettek, ki nűnlegy száziközszuköégloticiUk \'egmagasabb érának teítünteté-s&el. K plakátoknak köszönhetőin, valamint a közönség fe-fjyelmezettségének és a mag\\-ar kereskedelem becsületességéül; HfltlMgévol sikerült .halaiyosan e\'wtőrasni az árukat, üldözni a jogtalan és lelkiismeret Jen ár~ drágítást.
A közellátási miniszter harca a drágaság ellen folyamatos "Hinta, amily most ujalib fejletéhez érkezik. A/.árplakál
A Jáván partraszállt japán haderők délfelé törnek előre
Ujabb változások tesztek az angol kormányban ? — A csapatok elfoglaltak Suebangot él 60 kilométerre vannak hadügyminiszter kiválik az Egyesült Államok
Vasárnap délelőtt több távirat jelentette, hogy a japán csapatok partraszálllak Jáva szigetén. A déli órákban inár az angol hírszolgálat batáviai jelentése is elismerte, az ujabb japán győzelmes előretörést. Egy hol-landindiai jelentésből kiderül, hogy a japánok március l-re virradó éjjelen három különböző helyen szálltak partra Jáva szigetének északi részén. Az egyik partraszállás Bantan tár-tományban Batáviátóí nyugatra történt, a másik Indramayu közolében, lialáviátót mintegy 2flft kilométerre keletre és Chxy ribontöl nyugatra mintegy\' t!0 kilométerre. A harmadik\' csoport pedig Soorabajától mintegy 00 \'kilométerre Szamamng irányába. Ez a logutóbbi pon-ton történt partraszállás legfon-tosabb, >mort. itt Tjeputólészak-ra van Holland-India utolsó
nlajmczöje, amely még holland kézen van. A partraszállt csapatok nagyságaról egyelőre nincs pontos jelentés. Mint az angol hírszolgálat Bandoengböl különjtilon lésben köziig a japánoknak körülbelül 50 szálliló-hajót sikerült Jáváig eljuttatni. A Jáva-szigetén partraszállót! japán csapátok száma becslés szórtul párezer ember és \\ hadosztály között ingadozik.
Honolulut bombázta a japán leni erő
Amsterdam, március 2 A Német Távirali Iroda idéz az angol hírszolgálati iroda je lonléséhöl, amely szerint Honoluluban legunp 12!-peréigtartó légiriadó volt. Ez a második légíriadó a íhult év december 7-én a Mawai-szigctok ellen intézett légitámadás óta.
.A iertgelyhxtalmahnafc politikai és gazdasági téren kell megnyerniük a dontŐ csalát"
Itőmu, március 2 Ansaldo, a Telegrnpho cimü olasz lap t\'öszcrfeéfizlöjc nagyobb cikkben foglalkozik az általános háborús helyzettel és a jövő \'kilátásaival.
Immár bizonyos - - irju Ansaldo —, hogy a tengely az erő. sebh fél a keleti arcvonalon éppúgy, mint Libiáhmi. Sztálin az ¦•egész tél forvamán hiába küldött hadosztiilyl hadosztály után rohamra és hiába igyekezett kihasználni az évtizedek .óla leghidegebb oroszországi idöjá-rásteiftnyeit, a német ellenállási vonalakat -nem tudták áttörni. Ugyanakkor az angolok hiába vonták öaz-szo Esxaknf ríkában minden rondolkozáHÜkro allé erőjüket, törtóiiotmílk ogylk lagna-oyobb-kudarcot vallották.
Mosl pedig már mindkél Uoly.eU kör.ciedik az az évszak, amikor a iengclyhalalnmk teljesen ke-zükhe \\:ehetik a kezdeményezést, Mi nem bocsátkozunk könnyelmű jóslásokba és nem ringaljuk magunkat abban a hitben, hogy egykcllörc meg tudjuk semmisíteni a boJse\\isla liadeiöket vagy egy csapásra el-elérjük Egyiptoiíiol. Mindaz, a mit tudunk a tengely hatalmas katonai előkészületeiről felhatalmaznak arra, hogy reméljük, hogy a hatalmas orosz sík sáp belátható időn belül el lesz zárva minden további, segítés elöl, Északafcikából teljesen kizárjuk az angolokat, a FÖlriközHcngerenrpcdig lehetet*
Jáván előnyomuló japán Bantíoengtöl — Stlmson kormányából?
lenné tesszük sKáinukra a hajózást. Tehát észszerűen blthttutik bennei hooy a tan-golyhíitnlmalt tatJaBpn uralmuk alatt tartják maid az ourópai sziraztöldat Eazakafriktyal együtt
Ami a Tá^\'oikeletet illeti, a helyzet az, liogy Japán ott lesz partra csapatosat, aliol akarés ak4aor, anijkor akar. Japán teljesen pra a helyzetm*Jí. Vaióbanv nem könnyelműség azt állilani,/ hocv a japánok belátható időn belül teljesén urai lesznek Ke-let-Azsiánák, Ilél-Azsiának és a szigelvilágnak.
Lássuk most már. miben reménykednek nz angolok ? \'A\' helyzet egyjee inkább .azt mu-lalja. hogv Roosevelt halalpias számadatai az amerikai haderőről, erősén túlzottak, A valóság\' más mutat, mint amit az amerikaiak elképzelnek maguknak.. Katonai téren legfeljebb azzal lehet számolni, hogy az amerikaiak biztosítani tudják Angliát és a dólajnerikai partokat és legléljflbb idejében erüket tudnak összegyűjteni Ausztrália megmentésére. Minden más angol-amerikai háborús kezdeményezés valószínűtlennek tűnik fel. Az, angolok ós amerikaiak beszédét olvasva, láthatjuk, hogy mindig hosszú, igen hosszú háborúról beszélnek. Látszik tehát, hogy nem • katonai téren gondoljuk• kivívni a győzelmet, hanoin abban reménykednek, hogy a. bábom el húzódása folytán a tengelyhatalmaknak és Japánnak ném lesz ereje biztosítani Európa, illetve a távol keleti " lér öletek eg\\\'ségét és termelést. Az amerikaiak és angdlók tehát politikai és gazdásági téreii, neln pedig katonai téren rcniéllk kicsikarni a végső győzelmet. A tengely hatalmaknál; is eíércn
rendszer sikere indokolttá tes-zí e rendszer további kiépítését, Ezutfal elsősorban azoknak az iparcikkeknek árrög-titéséröl van szó, amelyek a mezőgazda sági népesség számára nélkülözhetetlenek. Amint az államtitkár jelezte, körrendelet ment a közigazgatás valamennyi szervéhez, arról intézkedve, hogy az
orsvrág egész területén ujabb hatósági árjegyzéket\' kell kifüggeszteni.\' Az uj" árjegyzék száz cikke között szerepel ;i csizma és javításának ára, tfpus cipők, mezőgazdasági szerszámok, műtrágyák, növényvédő-szerek, különféle vaseszközökcs zománcedénvek, sU), EgyiClője\' százezer plakát kerül kifüggesz-
tésre, de az árhivatal máris gondoskodott további -plakátok kibocsátásáról.
Bizonyos, hogy mezőgazdasági lakosaágunk nje^iiyug^\'ás-sal. fogadjfi a kékszínű .plakiito kai, amefyeknük ; segítségével maga elléiiöiizTietí a\'niégáfíapi-totí árak1 becsületf\'s\'betár-tását.
kell m«mnwriti « dönti! csatái. KMséfltoW hogy N*m«lomw(ig-
iuk és Olasíorraágnak aj f\\\\rí>-
pai szára?í\'ülduu nr-litv felad aU van. Az elvégzett munka azonban azt mutatja, hogy Európa erkölcsi egysége már a megvalósulás utján van. Xehéz feladat vár Japánra is. de biztosra vehető, hogy a japán politikai bók-spség cs akarat meg tudja teremteni a/, uj ázsiai rendet. Az eddigi eredmények jiiindeaképpen lel jogosítanak úrrá . u bizonysiigra, hogy uz angolszászok reménykedései e téren is szétfoszlottak majd, — íejezi be fejtegetéseit Ansaldo, a TeJegrupho főszerkesztője.
A Jáván partrauxáiií japán csapatok elfoglalták Suulbangot
Amsterdam, március 2" A Jáva szigetén folyó harcokról ludósil a brit hírszolgálat. tCszerint Btuidoengban hivatalosan közöllek, hogy 4U mérföldnyire, északra lévő SuebaJig helység-már japán kézen van. A \'helységet az uidranuiyunál pari rászállt japán csapátok foglalták el.
Tokió, március 2 A japán főhadiszállás hivatalosan is megerősíti, hogy a japán hadsereg válogatott egységei tegnap a kora reggeli órákban a haditengerészet erőivel szorosan együtt uni köd ve t parira szálltuk Jáva keleti, északi és nyugati részén. Az ellenség heves ellenállási fejtett ki. A japán csapatok tovább terjesztik ki vonalukat. Japán részről I hajót vesztettek, 3 ináüík hajó zátonyra futott, de emberéletben nem eseti kár.
Tovább folyik a jávai japán etónyomuláa dél tele
Sanghaj, március 2 Jáva szigetéről érkező hirck alapján közli a StofonMroda, hogy több helyütt heves harcok folynak. A japánok f)0 hajóval szállítottak partra csapatokt. Ezenkívül harckocsikat, gépjármüvekéi cs labort ütegekéi is partratel lek Jávában. Suebaug helység elfoglalása után a ja-[tanok folytatlak cJÖnyomiilásu-kat déli irányba, azon az útvonalon, amely a sziget álszrlé-sé\\*el a déli partvidékre vezet. Az angol ós holíund csapatok minden ellenállása hiábavaló.
Hir szerint ujabb nagy japán partraszállások történlek Jáva szigetén.
Ujabb japán csapatok szálltak partra Jáván
Tokió, március 2 Ügy japán támaszpontról jelentik, hogy a japán légihaderő hathatósan támogatja a Jáván pai\'lraszálll csapatokat anélkül, hogy az eilenséges légierő vagy légclhAritás ellenáilásába ütköznék, A japán haderők foly-(foiytattá u í>. oldalon)
1912, mátcim •)
A Jézus Szive egyházközség folyó évi költségvetése
a szombat délután összeült egyházköMétf tanács elölt
A nagykanizsai Jézus Szive rom kai. egyházközség képviselt, t,c sí ületének tanácsa szombaton délulán G órakor ülésl tartóit, amelynek lúrgy pontja volt a legközelebbi közgyűlés clökészilése. Az ülésen megjelent dr, Kiátky István kir. kormányfő tanácsos. polgdrmes-ler is.
I>r. Solymár István esperrs-plébános megnyílójában rövid tájékoztatást nyújtott. Ovrtry Józsci pénztáros terjesztette be jelentését az első év zárszámadásáról, amelyből megállapítható volt, hogy a 8759 pengő ki-yctélt ndóbóFbeíolyt G007 P. erre március l-ig befizettek még 11 W pengőt, vagyis a tényleges hátralék IG01 pengő, ami\'must
befizetés alatt van. A pénztári maradvány l9l5H*e 851 pengő. A költségvetés u folyó évre 10360 pengő, a legreálisabb összeállításban. A tanácsülés a jelentést tudomásul vette és hozzájárult kóltségvetésliez. a mit ii folyó hóban összeülő közgyűlés elé terjeszt.
I)r. Solymár esperes ezután részleles tájékoztatást adott a szép hitéleti munkáról, ami uz egyházközség (plébánia; területén folyik A papság a plébánián kívül n kórházi misézésnél és egyébül is kisegít. Különösen Örvendetes volt a jelentés a hivők gyakori szentség vételéről..
A zárszámadás közszemlén van kitéve.
Közgyűlés a hó közepe lájúu
A közellátási miniszter — a közellátási kérdésekről
ii,\\ nrtiv-üfUjDtl Sándor kófttllátás-ilgyi miniszter tijtywztttójfibíin ttsö.-iortiaii * k*nyímiagvuk Ivejj-zetet Is. merteti*. Kwnluj 50 ,jr.-ai lcJBvej«bbf) yilnuk át « közfogyasztás ciMja&nt. HAroiti lojO\'asxLÓÍ kategória vau, akik-r<U gondoskodni kelt. Ebben az ellú-lottságbaii mindenki \'?00 gr.-ot kap, azonban «l « mennységet j>óUékolíkai egészítik ki. A kormányzat liigronto-s-jbt) törekvése, hogy a megMvö ««¦>>)¦ iwkészJetek a küvetkezó\' l*mié-ii{ az elldiut\'.wi aUjssáíf waksígleiének le. il*7#sír* eJeg«ndök legyenek.
a kik tnwJUdtók, vugv »,kik u mUuuV króyéradagjAl rveut* i*rmé-szetlx-ji fctp jak mejj, azok nem tarlómat ide. Vannak leJkj ismeretlen emberek, akii eladojjiljak fejadaídiuJcaí. kzl i*rmé» srfl« «n mry.ikadalyoroni.
\\ ^avarhtmn 1
burgonyaallátit
máris Iji/tosilva van. \\ laJ«rtuáity-hiány uüail \'.i gu/dusAgok sok burgonyát teletettek. Ezt i* átvészeltük s most n biirgotiyael^tasiteríti baj ifim lesn, az a jóvo ívig bjzlosttva -\\ju\\.
\\ sertés ejegendő, nzonlwi Uikar-miuiy aíwes, A takarmány krízis eurri-p:ii jelenség. Sok lielyeji n\\u is 17U 200 tg.o, ^ic-seket -liizlalinftk, pedig ennek sOmmj rrlcUn* sincsen. A l.M) kg.-os vertes éppen megérett ;»rra, liogy l"bb t;ik«niiá)iyt ne kapjon, riienbeo /¦•irhán (".s hiislwi minda/l megadjii, amit m«gwrtíl.
A zslrellátást
il>li.ea ma már lényegesen nagyobb késdelünlt «W. i:\'ur«láthaiónn gon-rirtskodtunk a szükségirt Fetteiesérnt, uiokra áj. időkre, amikor a nyár deifkVtn és ósz elején jetentkiezni fogjiak a /siiellálási wChéz&figtói. V.i a mennyiség aíonlsoi méfl mijidm nBm elejftn<|(i. A szflkségiet «g>* része még lüzóban \\*n, anw. a/, állatban %-un. Komoly elgondolások vannak arra néz\\« is, hogy « /sirjegyi* kel) venni a vajai ibs egyéb zsimdékot is. A tojást
il.einicg uz icWi pendlúvúii hideg idfi-j;ir;is és a lo.-gaimi akadályok a lo-já-sforgulombacn i* átineDtli lci«.sésl okoziaif, A feXhotany iiflpról-aapr.i ja\\ul s jg^v c tér«n -"1111111 Ojgoduioku^ lünis ok. Megtörtént a tojasarak seca-
bályazása is.......
A7, ifiari knzeUfttásnál
1 népruházati akció
keie.éJ.«a si.-Uímk u dolaoíó nép *eg-segiléiére. Az eLso luilUmb-ui kiadott ;t millió hu. siövel- is paitfaUriit, Januárban, a má,soiUk hitflAmbau 1 millió |>eugő értékű kitszöv-MI ám, s 7.x* tt tt\\ mfíe>i - ha ,isti va t é rmtt >gi t i\\ Irikó ,stb. lűeiíilt torgaknnha. A januári kiboi-.sáli-nai oka az volt, hogy a fonalat eiobb kjollstt ddt^ozui. Qak dicséreite: eoitókrzlietwu fneg gj\'á-rainkiól. amelyek kiváló iniuikát végeztek és . íöszönetttfl emlokvzlielviu még a magyar toUntósoJtrot\', atik még a kaui ,oayi i\'mnqitk nihilt ÍS do\'goZ-lak, Ikdgy immkávtársaík ,r6s-zé.r? u kot sző! ott holmik mielőbb kjfaeajeank. A másodüi bullámban raég kb. 8-10 millió pengú érléJiü \'Unyag ke,-ul kiosz-lásra, amriyiick XébOAVOUtása most van [olynmatbun. itl már kon t\'ckcÁóná/t árut is kapunk: nadrágot, taUitot, bekecset, slb. Csak pár adatot emütve egy ruha (nadrág és tanai) Ara \'VI pengi* vo*, egy nadrágot pédj^ 7.80 l*en;(i>é.rt adtunk. Kzt a konlekcionáH ánit -iizért küldtük szét, hogy lássák milyen oiiVm hidunk ámt eioállitani. Ilym olcsón í»«<Ik>1 másutt n»m iehci ruhához julni, Jövóit! «zt az akciót ki fogom bővíteni, még pedig iig>-. liogy a váttálatoknál dolgozó i\\»ri munkás és a mezőgazdaságban dől-Hozó munkás részére a munkaadó \\r.s7.i meg az árukat, iftoatve t*>zerz*-sükre a nmnkaadó ad hitelt. Tudom art, hogy a munkásnak » ruhalmszer-xéi céljára a lcykjev»*cbb pénzí vun, a-íonban jövőre a népruharaii ciklcek a konfekciónak abba a nSzéb* tartoznak majd, amelyet »ddig búzában kai»:t. A buta •gyrfazéi tehát WOil-ániban fogja megkapni. Jó minőségei, olcsón - s e-zifj 11140\' szonahs te., adatot fogtink m*fivu4ósitani.
A harmadik huUám knárdusban zaj. lik le. llt könnj*bb áruk jönnek ki, tóként az asszonyokiés gyermekiek ní-.szAre. RzzeJ párhuzamosan szabát<-miritákat adunk ki és a különböző noi tir&adalmi szvi-%-f/.et«k belcapcso-lasávai rnegüaifljuk a legegyszerűbb n«j*szU.%sionyt is arra, hogy saját, valanviiU a gyerekMk ruháját maga varrja,
Ten«l kivitettünk, anHÜyn*k etapján programúiba v*ll uj gyártás mür
BÚTORT
fxakDllfllbon,
aABOR műatztalotnti
Nn.vltt.rlUo». Varo.fina.pnlotB j^j
16 napos rolesó k5ny»«á«*pl
70-80* ,-oa árlaasálliUs M.ro., ¦mié>rt i. SOHLESS TESTVÉREKNÉL
Myütaiim van. Ennek a iéjQQrSga a kó\\*lke3Ü hagyjuk tópusílitin, , luxiul és n>rrsan>-a2ut rsak az.ikiuli a cikkeknek előállítására adunk, -jím. t>-ek a nép réuér* Küük>J^*sek,
Unoek a Hmwk * vágrebajtáüi a L..-i/i-ij(.a\'t)l)Vii lelál i;ásm k«rú!r> :t-v til KőXpDSi .fogja (ebonyolitani.
A Löbboli Központtal kerekeu 5,200.000 pár Cipöl gyárts
kj e^- évben, Ebből v monnyisighúi
4,200.000 pAr ltílje,«u bőrből és bór. talppttl készül, 730.000 pár múlajiUil a többi pedig moztúktolp íeilijisjiiúlá.^, val. Eimi leiül 0,200.000 pör »jpii lehel fejeltetni. jttvitaní féltalpa Iá oai. El kereloen 11,100.000 párt Ui, kJ. Arra törekszem, Itogy a apóhely,cf*n laupő gyártásivoi és széteskörhen \\itl6 eiterjeatísévei ,s*gitv»-k. HzeJkel a iaci. pókel elsi\'isorlian a bányászoknál, ai erdei, is meaiigazdosAgi nuuikásoa)-ná\\ \\*z«tjiik be. IteiCndezzük u fUtipök tömeges gyártásat é& gondolkodunk ariiil, hogy u fogyasztók a ^papucshoz igen olcsó áron jussanak hozz*.
A miniszter a végén kóxölts, t)ogy rrftvidesen sor k«n"it a sz*ppankérdés i«ndezéséi« U. \\
lennyl fizetéses szabadság Jár az Idén a magántisztviselőknek ós munkásoknak?
A rendkívüli viszonyokra való tekintettel • munkaadók ai Idén nem kötelesek alkalmazottaiknak a fizetéses szabadságot kiadni, de ebben az esetben meg kell fizetniök a törvény szerint járó fizetéses szabadság idc|ere csö illetményeket. Éppen ezért Igen fontos, hogy mindenki tudja: mennyi fizetéses szabadságra tarthat igényt a törvény értelmében ? A fizetései szabadság Időtartama szempontjából kétféle alkalmazotti csoportot lemérnek a rendeletek.
1. Aki már 1937. január elsején is lelenlegi munkaadójánál volt alkalmazásban.
2. Aki jelenlegi munkaadójához 1937. január elseje után lépett bt.
Az első csoportba tartozók fizetéses szabadsaga a) iparossegédeknek és mindenféle munkásnak 8 nap, b) művezetőnek és olyan alkalmazottnak, aki husz munkás munkáját irányítja, 12 nap, c) tisztviselőknek 14 nap. Ha azonban szerződés, megállapodás, vagy szokás ennél többet biztosit az alkalmazottnak, akkor a többet kell kiadni.
Az 1937. január elseje után belépetteknél a kitoltott munkaévek szabják meg az 1942. évi fizetéses szabadság Idejét.
a) Segédeknek és munkásoknak 4 kitöltőit munkaévig 6 nap.
b) Művezetőknek és huss munkást Irányítóknak 8 nap (ez csak at őlődlk betöltött szolgálati év után ugrik fel 12 napra.)
c) Tisztviselőknek két betöltöll év után 6 nap, 3 betöltött szolgálali év után 13 nap fizetéses szabadság jár.
A haromkadáat !»«•» é« a Mrwanr Matattl
Kelet gazdasági progrm|a
Berlin, március 2 A megszállt szovjelterüJoto-ken foganatosított gazdasági uj-j;ireudezés alapelvei és metódusát éléJik megvilágositást nyelnek illetékes német körök ösz-szcíoglaló jelentéséből, amely képét ad a megszálló hatóságok eddigi munkájáról és a még megvalósításra váró feladatokról. A német intézkedéseknek a még meglevő szovjel formákból kellett kiinüulniók. Ezek az adottságok a következők ; a Szovjetunió az ország természetellenes iparosilását forszírozta. Amig 1931-ben a\'lakosságnak csak 18.5 százaléka dol-jtozott iparban, 1039-ben már 32.8 százalékra emelkedett ez uz arányszám. Az ii>arositással lépést tartott a városok fejlesz-lése. A földmunkások egyszerűen elhagyták a falut. Az élelmiszer és nyersanyagtermelés lehanyatlott. Csupán annyi gondol fordítottak rá, amennyit az ipari élet megkövetelt. A szovjel ipar termelőerejét ezenkívül elsősorban a katonai felszerelés, szolgálatába állították és fegyvereket, repülőgépekel, tankokat, slb. készítettek. Emellett az élelmiszeripar természetesen háttérbe szorult.
Német részen elsősorban ezen ellolódás kiegyensúlyozását vélték tervbe. Az ujj árendezés alap elveit a következő négy pontban foglalhatjuk össze:
1. Helyre kell állítani a magántulajdont és a tulajdonos felelősségtudatának ismét helyet kell adni. Ez nemcsak a földművesekre, hanem a kézművesekre és vállalkozásokra is áll.
2. A túlhajtott iparosítást le kell épilení. Az ipart Európa, elsősorban pedig Középeurópa ipari bercndezetlsógévoi összhangba kell hozni.
3. Az élelmiszeripar háttérbe fogja szorítani a hadfelszerelést. Az országban szükséges élelmiszereket Keletnek magának kell elő teremtenie.
I. Oroszországnak ismét Kurópa élelmiszer- és nyersanyagszállítójának szerepét kell betöltenie, mert Kelet i pari szükségleteit a többi állam fogja szolgáltatni. Ezen feladat kc-retélH\'n a földmunkásokat is~
külön asztalokon
maradék árakon
árusítunk
áruház
ZftUAI KÜZLONff
inéi vissza fogják telepíteni régi otthonukba. *
A magántulajdon visszaállítása természetesen csak lépésről- , lépésre történhet. Kolel hirodal- | un biztosa a balti államokban, ahol csak két évig uralkodhatott a bolsevista terror, már eddig is jelentős eredményeket hl. dolt elérni. Ami a föld és a ház magántulajdont illeti, ismét visszakerüli jogos tulajdonosuk birtokába. Az állam tulajdonai képező nagy-üzemek birodalmi biztosokat kaptak, Német miniara megszervezték a mezőgazdasági [erveket, amelyek a Hipaban székelő mezőgazdasági kamara hatáskörébe tartoznak
A lulajdonképeni szovjetterü-lelcken is hasonló intézkedések várnak iiicgvidósitásra. A busz éves bolsevista uralom nyomai azonban akadályozzák a gyors és alapos változást. Plakolclio-sok továbbra is megmaradtak, ól ük re azon ba n gazd asági ve-zetöket állilollak. A mezőgazsági termények árát emellek, a
Festessen Tisztíttasson
Pálcsics
múl
szükséges élebniszereket «löte- i hasonló érteloinben foglalko
remteltók, amelyek végoredS j zott a közeljövő eseményeivel,
menyben egv oly líazdaságifoi*- i Az értekezlet állásfoglalását üri-
... ____ai____ „.^l ~»1____<„!+,\'1,
ma relvirágozását vezették be, amely az uj feltételeknek minden körülmények között megfelel. Emellett nem feledkeztek meg a gazdasági élet fökellékét képező közlekedési hálózat tökéletesítéséről, amelynek kelel —nyugat irányú kiépítése a legfontosabb feladatok egyikét ké-l>ezí.
(UPD)
A keszthelyi Oboi megmentése érdekében
Rcisehl Hichárd volt országgyűlési képviselő emlékirntol szerkesztett, amelybon a keszthelyi öböl eliszaposodásának veszélyében kapcsolatban rámutatott arra, hogy az alsó Zala völgyének, illetve a Kis Balatonnak mai vízszabályozási rendszere nem felel mug sem az ármentesitell községek, sem a keszthelyi öböl partján lévő emberi telejnilések, sem a babiloni halászat, sem a madárvédelem és az állattenyésztés, érdekeinek.
A valósággal mesterségesen ki lúgozott árterületeken ma telje sen hasznavehetetlen, takarmányozásra alkalmatlan vadsás terem, az egykori nagyértékü nádasokban csak silány minőségű, csupán tetőfedésre való nád A természetes halászohclvek és a különleges madárvilág már csak foltokban találhatók, a gyermeknyaral tat ás szempontjából pedig annyira kiváló fö-
venypartokon megjelent az iszap, u hinar, a sás é< a nád.
Reischl szerint a Balaton közgazdasági katasztrófáját csak ugy lehet elkerülni, ha néhai Rieger Antalnak 30 év előtt készült tervét megfontolás alá veszik, vagvis a Zala folyó vizét előbb a kis Balaton árterében kell tárolni és csak az iszaptól megtisztult vizet szabad a Balatonba bocsátani.
Szükségesnek tartja líeischl szakemberekből álló országos bizottság összehívását, amely a kérdést minden oldalról megvizsgálja és a sürgős teendők felöl határoz.
Javasolja, hogy a keszthelyi | öbölben, a hercegi strandfürdő táján az iszap északra való hullámzásának megakadályozására 300-100 méter hosszú mólót épílsenek, a jelenlegi hajókikötő beívelt pedig állami mólót építsenek a vasútállomással szemközt lévő kotroll öböl nvomán.
Elméletien barcot a suttogó propaganda és a szabotázs ellen!
A Nemzeti Munkaközpoat ?a Hlvatásszervezet felhívása a magyar munkásokhoz
A Nemzeti Munkaközpontban, valamint a Hivatásszerve-zetben tömörült magyar munkásság a fővárosban tartott vezetői értekezletén állást foglalt a közeljövő nagy eseményeivel kapcsolatban.
A Nemzeti Munkaközponlbn tömörült munkásság felhívással fordult az ország nemzeti érzelmű munkásságához és ebben hangőztatja, hogy a boiseviz-uuis ellen most folyó harc nem csak Kurópa, de Magyarország függetlenségéért is folyik. A bolsevizmus el akarta söpörni Magyarországot és ha ebben a szövetségesek és a magyar haderő meg is akadályozta, mindaddig, amíg a bolsevista rendszer teljesen meg nem sommásul, fennáll annak a lehetősége,
hogy a kommunista világrend a maga irtózatos nyomorával elárasztja a mi földünket is. Ez ellen küzdeni minden magyar embernek szent kötelessége. A magyar munkásság egyszer már végig szenvedto a bolsevizmus átkait, most újból bátor katonája akar lenni a belső harc vonalnak ós lelkes küzdőtársa a tűzvonalban álló magyar ví. lézeknek, A Nemzeti Munka-központ százezres hatalmas tábora egy em)>erként áll helyt ebben a küzdelemben. A felhívás végül a suttogó propaganda, és a szabotálás elleni kíméletlen harcra hívja fel a munkásságot.
A füvatásszervezetben tömörült magyar munkásságnak mintegy 300 vidéki kiküldöttje
nepélyes nyilatkozatban tették közzé, amely hangoztatja, hogy elérkezett a szociális népi megújulás és a szentistváni birodn-lomépités órája. A nyilatkozni ugyancsak utal a bolsevista veszt-delemre és hangoztatja, hogy a Hivatásszervezet tábora készen áll kötelességének teljesig lésére, nemcsak azért, hogy a civilizáció ellenségét megtörjék, hanem azért is, hogy a béke bekövetkeztével megvalósuljon a szociális igazság, nz arányos jövedelemelosztás, valamint a munka és a család\'életjogainak . diadala.
Ahogy a humorista látja:
Az is baj,
ha nagy a választék
Tanácsért kéréseit fel tegnap egy fiatalember. Helyzete kétségbeejtő. Öt év óta kérvényez Jobbra-balra, öl év óta választ se kap s tegnap kinevezték.
Ez magában még nem lenne két-ségbeejlö, elvégre öt év óta várja. A bökkenő csak az, hogy egyszerre két helyen fogadták el ajánlatát és két helyre nevezték ki. Rahóra és Sepsiszentgyörgyre. Minthogy mindkét állást elfoglalni kissé körülményes, azt kérdi tőlem, mit tanácsolok? Mindkét állás egyformán kitűnő, mindkét helyen lakás, fűtés, világítás, kedvezményes koszt, jó fizetés, angyali főnök, tündéri előmenetel — hát melyiket, de melyiket szeresse?
Miután ő nagyon okos embernek tart (mármint engemet), mindenekelőtt felöltöHem a legbölcsebb áb-rázatomat. Szabad óráimban tükör előtt gyakorolom ezt a pózt, amit nagyságaink fényképezésnél öltenek és már sikerült elsajátítanom a magatartást, ami tanácsol kérő kisember szemében a leghatásosabb. Két ujjal megtámasztottam nemes Ívelésű homlokom és arcomon a gondok redői ültek.
De nem jutott eszembe semmi.
Erre térképet vettem elö. Kikerestem Rahót ?8 Sepszlszentgyörgyö*. Miu\'án megállapítottam, hogy pont egy araszra vannak egymástól, behatóan tanulmányoztam a léptekel. Figyelmemet az sem kerülted, hogy a mű a Térképészeti Intézetben készült és Kókal Lajos a főbizományos,
Azonban eltol sem lettem okosabb és végre is feletnem kellett.
— Hát kedves barátom — köhintettem két nagyoriintelligenB köhin-tést — ez^nÖgy ugy mondjam, kissé Izé. Majd gondolkodom a dolgon.
Azzal elbocsátottam és azóta gondolkodom.
Nincs nagyobb csapás, mini lia valamiben választék van.
Ha az ember bemegy a vendéglőbe és eléje löknek egy adag teg-
napi pörköltet, mert mái nincs, az fól esik, mivel éhes. Ha ellenben rostélyos Is van éa a szomszéd asztalra azt hoztak esz a méreg, ho^y miért nem azt rendeltem én is. (Ugyanakkor a szomszéd egész idö alatt az i,i pörköltemet gu^ztáija és magában dühöngve á\'lapítja meg, hogy bizonyosan az a jobb.)
Ha egy nyakkendő volna a boltban, nem htnir gond a választás, de miután megvettem a piro pö\'y-työit, Klóra múlva mir tudom, hagy a kéíccsikos százsior divatosabb.
Na csak egy szürke kalap lenne, egy pillahat alatt megnyugtató döntésre jutnék, igy azonban, amikor megvettem és másnap elmegyek a kirakat elöíl, nem hagy nyugodni az érzés, hogy az a zöld ott, amit tegnap könnyelműen mellőztem, sokkal elegánsabb.
Amikor Pesten vonatra szállok és óriási szerencsivel csak egyetlen egy kis ülőneliccskéhez jutok, jólcoö megelégedés (ölti el egész valómat. Ha azonban üresen találom !1 vonatot és gueztá\'hntok az ülőhelyek között, nem tudo\'< választani. (Letelepszem végre, de fit perc múlva felugrók, másik helyei foglalok és ne-gyedórán belül rájövök, hot, imaz volt a jobb. Persze, hazáig twdsnn-kodom, mert ismét hely átcserélni már szégyenlek.)
!gy áll a helyzet a választékkal.
Tanácsom tehát a következő:
Egészen mindegy, — jámbor ifjú, hogy a két állás közül melyiket foglalod el. Ha Raliön ülsz tanyát, fél év ae lelik bele, rájött, hogy jobb lelt volna Sepsziszentgyörgy és ha SepszíswnGyörgyöt választod, ugyan ennyi idB multán keserű lesz a Te cMlőctáBod. Öleled végéig Rahöra fogni vágyakozni. Kiss József
Miahüó v.HWr,i*Mr.U MlUfeM*aitoa
RatUpttt 1. nlMflh
0 411 Pbrtsgtr,. lom*. --- von Mim, kMlCimMivei.. «nfnd. ImilufenMWii •-Ut Oli !Í!W» - 11.10 \\e-<r tltffti fl* JtlwlstoIgál«t - - 12.00 IMIi bann* smb. - 1 -iii llirak - 1320 Jdnjelíés. Mújárák ti viiallasieientés. - 14.30 fltfek. — 14.45 A rídíómnSor iirh«íto-
ttta — is.no áíroiyumWte*. pfari
arili éieUtlliWAratl [«.Jf> liMfefchK ttjfl] ára -.jel* ii t*í, tür,.k - 17.00 Min* wtovAk vantiti nyaiw*ti. — Itt.ítu
Hi re- utAftfar, íu.ni\'t í- njliltlü iiyt\'l
nto. ¦¦noi: Hírek iHudupoM ii.i -il 40 tlirek, l\'i.tjaránjclnites. L KDtl turiti. bemet, oluxa, Uigol fii ;ran-l4 űtairta - 74.pt) Hrirvk ",-----*
17.1.) r«flis Jcnd lífpuiyteuekar*, 17.35 a Kóz*l\'áiüM SralgUat köziemé-ftye.- ¦ I8.0.> (\'rrgváry l.A<íiI6 ren«)ket ftförid. - !H.3,*i SVetozáoMs kttstfts. kök-ttftttés ca> nyomda nWeboi. Verni Dövényi Nagy i.ajo*. i0.2o Nőhet íren Atebel. 10.40 A Mag>*;- Noi K aHianwene ka r h Bn irt * ni onyc. A kZAneUien kb, :o.lü Dr. Tóth Dénes előadása. 22.11) Kangképok Dunán-lul ökölvívó bajnok^ASiinaJí döntő mór-közeiéről. Közvetítés a 3Z*R*«iwné.-. \\án vAfoti tomaoíwnoWjtí. Baseftl WuhAr István. 22.30 Fariét" Béta iitkTÁliv/enrkarii, KÜmiír Pál énekel.
Kedd
BU1MF&ÍT I.
lO.íj szomko/latö zent*, ii.üu OlA\'ra^iiszieck. U.I0 l-eiuN-ivás.
12.10 Mimi litvk cigány ?enekJ.ii.
13.30 llonvú^ítok ozdiuek. - 13.20 It.TlVitrt Mé^e.eimXTseny. 15.411 1-eWvilsK Sz|rXti>i liiflns
nionflorázlk. T0.IS r;yTmi*Wrtr]ián 17.1,") Sitivi niu Moldva, sziitltOli\'ku\'. Ur.llcmAjy. 17.λ Dr. Ctoiaoky
.ienö eiÖaditsn. 17.50 Sovin-xky !.. s«ilon;en«karíi. 18.20 (iitspár .lem\'i clljcs7(y(:.íe. \'|8.45 Szabd Kalmiln .rnzzrrtrmats*. 16.30 Tamy I-\'orenc Arany .lanos uáHlrditibó] ml rio. ItMft haetti: ,\\<dur ttúnnos. jll.20 Viragosboll\'. Idill. 20.t,i [tadiorena-kar, -- 22.10 Odspár I.ajo-í ityányzOnC ItHro. - 22.*í Tánczene. - O.I5 Üzen ;i/. oitlton.
A magjar és külföldi orvosi szaklapok bettnio rísz"1*íséjötel rORlnl-komak a |«*r^.i «fryeiem Ry6:y*Ttr-tanj tniírzeie «jryrk Culaio orvtwnfiji-iiok, dr. Mt4nKld G*» p«)»utz<ir lelaítséfles iwillv&nyúnak, dr. l,án-wo. AiULiinak t\'nleke- ki*e,í©:e4\\\'ei, ntnt>?iyc| nie^rej^lU\' su jli/jéri Tmj íísííülnének litkál.
Ilr. \'l\'iiuzoN Anna vilimiink.iLil.i-.ai k"izi,en jó\'t ni aria, Ito\'-iy lulajMon-ki|i|*n mi is a/, öszul\'ús. Tudjuk, hoay rcslíkunyag, .piynCut >zine/.i a h.íjszálakai.\'A Itn-aljblaldísi "/.ón-han már a fiidoDlAny Mfcrí rmnnj liiílosal. Van ludósí aki atl -á^itja. lioto1 a hajiig\'inában kipz3tire n piginCttl s vau/ákj siCrint maguk-ima a hajszálakban. Tíiiy, hogy n pigment képzMés nregszoaeVe okozza az lisziilést, tte mar a plg-meni képződé* ntegWEftné» 11«*» egj-. szem. it.tokiiirheUi folyamat.
f>r. Lánezoi Vmn it/znl ki+éA-ie-zett, IwiO\' szoktatás rnoHert oikul. inazkíKtat iiid^" n szeneWet a viia-min liiányos l.ipli\'tlkocáéhoz, vítgj* seni.- Itiiw-n és Icltérkjanyúf^n láttott tra rom final íyíyul\'c 11 tuiiBteWW. Ml. kor az Aitatole má • Hanoii üemnílrt-lak, áti.eiii\'iilc^ minritK tcjí\\«^ ko-zl-r.i fORlu dke(. Egj 1t*ei.- tyiikot -í>k:U({ wterüli ily«i váltosto o;eit*. vei (t!-j11)Oi tiriani. ve^iul l*thóna|>ON vil.iiiiinliÚMiyos ulr^/.tk-ít is kibirl, S ekkor (tajalo* váUozáal i-s/jc]l rajlo. \'A töbW bilioni ti cföbb pusz-tuli cl a bcriberiL-cu, M>nitiog>\' ilyes, mi mutatMKliatŐtl voflna rajta. l\\r.
A/ok közölt a lúuyewjk k.,41tt, nto-i\\ ck Déldunúulul gazdasági é;etébcu ve.zCtos«t«p*t Uíltenek b»\'-, oWktió hol\\et i:>i| ím a patinás múltú Nagy-kanlzsui Takarokpí-nzlár R. T... amely kiluuö üzleti «r^kt\'vci, scbiinerl telj*. âlm40}\'ei\\-el lisz^ae!i«tBAIIű a-\'vrt rivoli ki macának. A szombat délubhi megiaiioil 07-ik 6vi köZgJTölusén olt táltuk a \\-áros ke ¦e^kwtchrii. ipart puHVlgyi ^teWi>ek jo**it. TötiMt *Ö-i/.lt a Neniieii Bank kwp\\i«teíéb<ii Mdrttesy li0kr-«..klií:lyeite*t, ott vo*t (iyoinöwiy ktváa tvoRNugflyftMki **p-
VJmUo. a ;v./\';.i,:\':ivl;j, \\{, T. L$a.g*lú-sági cluölp.\' Mb., dr. Kiátks\' litván poljtánhcsiCr, yttáü BenUik l.aji>s kir. \' kijrni;myi<iKi4i.ii sos. dr. l.t-aárd -látiON I tirreni lilkár, t». Glllyás (WéTt pie. ]
*(rDA«HT n.
I7.:t0 Ruszin hal Iga lóinknak. — 18 MectöfluzdaAÚgi tefóra. - 1«.30 O\'asz nyehnaMáv. 1U SzuW K**nwn j;iy//,.lMirniaau. ¦¦ 19.20 A máVyáslöhiJ Sailáffii Kranéhel közst-gi j:olflári leány¦ iskoki ínckkaxa p.s !1 Magj;ar kir. FVKúipariskola énekkaia. ¦- Ií*- IÓ A Honvédelmi MmtszTfcrtani [.é^\'Wterf r^opoHfötaökse^ének közlero*nye. -20-10 f:hoptn f-nuili zönf{or0ver»«iiy. -20.40 Dr. Pipim /aitili eiöactáMi. -21,10 Lovászi leronc ligányzenekara.
a rc-kr* tvuk, «i»rte|i. ha** elsőt*
I1VIUI Vl,C.7t>J|h\' IO] Olink v,; llrti szí-
ítél. Makö MI én s/,,rko A m^-őszüli állal ezután erűleijttt, vita-niiiijus t\': eteket ka poti és varsza-K-kec-Mi.
Kg) nétnei szaklap s/C(iot mely a renil klsorlew ís k.^zil, ainetlkál és norvég hulú-sok Js totítiikiKn\'ik liiiwntló lamiiinAnyokknl. Ilzii\'trx\'iká-Ut t:\\ rehér-icketc lUlWnyokal li Hjel\'ek n.CK ilyen szempontból. EnJ ludös meg r> áli^pitolla. angv sor-cli-sjiü iidi^c4asá\\-ttl az állat \'k saflö rcnek Blsrinicteivcdésél nu-x teliét, aleadáhozni. A hálást az -SJeszííí rízla.laímávai niagj\'ará/1 \'. L\'mczos Viun viszont iiúnd>ont a vHiunjaakra vezot vjisza, ifo\' az Ltawt&lam is a
\\immilli i\'rléke.li.
I\'jrk mán a tnpaszialalok után már moti dr. LAliCzos Ann J toH nz első, nkt tnituW»il emleri lerö-l.\'IN\' j\\ dlvilte. Sajtit luknak listíM\' M akartii incf|nkaw;t iü. Napt öt \';[.niiui 130-stt\'res törilcsO fteztö-kós/.iliitAii>l kezdell >xodni. líz a mennybéli napi 750 gran Ai» friss úlcszlönek ftaírt iiie«. Kftzouségis rnrmáhan ez per.sze nem je.t volna ktilönüs t\'ivcz* i cikk. a gyomor (¦-11 bi\'-lwHhrtír 1^ IMtMknwtt voSaa elione, a kiMioenireturn tiszoat t*n-mikí-pj cn -eoi volt ket\'nmM\'en. Ka kétíves knnrtás után K ndjunkiuxnií uzl \\*t|c i\'szre. hog\\\' aVaJ> a ler-mészcieí lovábbö-izulús holvell — visszafrke oilelt,
bános, «Ir, Hegyi Lajos fojcn\\/ö. Rubint Károly \\\\\\X iniis/.iki fötinános, Mdbirt»kos, Ttotech üu.sz*áv nagj\'-k»\'it;sko,lö, Kozma György nagyréc-ei plébános, dr. Kaansz I.ász\'o kir. lör-m-iiv wciü bíró, DobtOYicS .Wihui v. orsziya.viili.si hípviseio, dr. borili Hajdú Ojula kdr. konnáriyíölaoácsos, dr. iMalei László ÖJJTTrcd, a temnirti na^vkamrasai UiRoi-etírniJ; rtiiöke. dr. ,\\terWj -Bctas Józzef BTAnyxzerésx. föed tnrlokos. Miklós dyuto Ixmlor^pocaatú. Jelinek ..Miklós banki^ozBatú, TteVnry /.si^uuxuJ dr. uy. pottaUÁvii-ü&i híva tali igiuftBtó. dr. PiÚöp Gvónry ugj\'vúri
slb., !-Uí.
Uuliinl KároÍA\' \'giífiatosá^i lag nj-ttípi Klek Géza attínök \'l^ulléWaii n>i:o1la ine" lc« tiito\'.e, s^frritfcii) «
UTORT
I 1ETTEIIIBE
mérrkia bulore*aloajában vényen vbííi* nemWttn , fi—jiiy-ntU
l;n/iO\'"Wsl «n udvu/.oitr a iiitin;at;, ir.kct. ]ve.li\'m"n lenini ÉjrUjHí r-zalü,, Iwaerjesztelte irodiümi s/iiramaJn jf, leniedet az otínuU eutcadii lacmV nveirtfi úzlaieitahncoj\'énil, KiMri a\' je/lonlás a vi-siizatcTt Mu,-.iköz jeleo. toáegéie. Na^kanizsának mietei jtvl^it Minikor viszont gawftwafli i-eatr^;|| laMha mag N^ff-\'lamaJrsAb^o. A taka. rt\'ki.t\'-itJitL ¦¦ száiuara is nafCV^anttu^, esemény Mumköz visszuléreje. c\'.űái-loruyAvnl át AJtúuiunaköz n4pv«el it\\ lizcijik- óta ii teg^rouhl* úiloii Jaiu.
r.\'ointot larliitta fon». Mosi uuiulrn
töreki\'**; oUairányni hogy Mucakö* népét réilluilAlos hiteí|mliiik;iv;i\' tánio gassa, litlár az üzleti re*rn& az átta\'á nos lauthuagl javotáaia. A pptteiú-,.
jok száz*/ab*«VkW nagv-ot.l) vis««;ifi* I (¦ • e kei ta ti közöl lek. yi\\-,i l ékmi v;-,, rmcU«tnt a OBXdab**éteJc úmiuiáMi. M<\'[;(\'iti!ék<v:nU Ujnépi T\'.i^k tié/.i a)r . oiikrit, oki ii-j^vwin .\'v ctölt kc. üli a/ ittazfialiVsinba #8 uki te-v^ékOuj-cai veit az intez^t feieióWirWlj>-\'i muoka-jábait. A Í0 élt* jubüeum atkainri-ból 2000 pengőn JilojrirvAn\\*i tett¦m tlszj riseWl kar részére. A íMhajynlrJR láróa liiflR íidS-öxölie. Az intézet WMsvexet, állományoi fcsrentfSoonjea emelkettrl iiftS\'szinlrii a Iwstétálinumáay t-. « jin*. delnWlünén. A s/ép¦nrfdjuwiv 1 a io-\\c szAnria.ii]U«l kibovit-teovill ós k&lön. Iiözü 11/.leli villaIknzaspJf íuiaiieimiú. Návat Mkeruh elemi. A N\'^rernény-kölcsön Jeienttikcny öxaaaget a közép\' oszléh rftcfiei között haajaaiék •!. Sojtil lárróra 20.000 penifftt. Az ttért nyereség 80306 peniííi, 1.20 penjji oszlalé.kot li/i\'-iiu\'k a 30 pengik rész ióiv mán. jótókorryoulu miniminy^kc 2000 iKtaRi*. léWl van beAUitifa.* Salinger iöxser a felúA>«löbiiolUú|t ja. Icnlcsét terjewteite cio. A közgyűlés a jelentéseket Ludo utasul s<Hte ^s « relmButrenyL inegaUta. Az ouiókt 10 endök cltálá.siin óltalnáos éljourf-kölhen dr. Ivéuárd .Uiiuxs liCrtegi lil-kárt hvi.il. meg. olii nte#(ő«únte kozgyflUs biealraAt. KózMkfá*táM4i megválaszt attak hKtzgaU)Viaji tagokui Mruztiy l\'erenc, SIeni (ijiiln ós S/S-Unger József. rWü©,etöbi7otbiitíi ltotail BSttuchay (íyörjy, B*M" fc*W!ó, tAdéuyi <>yórg>\' é-s QnaAg Jóu^t. Vi. laszlmáliyi tagok: llelomai Jjiu», tir. löoda Károly, IhHsos liyöflay, dr, i\'útóp tiyévgy, illusi .lózsoi. iNáty Jáuoi:, Sátrán Heraae, \'l*í>áii Panne libati Lajos. sz#i«c7 Pál. dr, vtt i*o.w, Woll l-ajfw.
A llT.ik -éri kóegyötéA é* « *efo*yl iizleiov eiBdnténre legn&ben juttalw kifejecétM, mihrn i^-eicuiiquiólUi munka folyik a Na^iylcanijem Tluae*-pénztárnál, Kelemen FeiCnc ifí-"^\'*\' augyronalii v.wu\'-m\' aJatt.
N. B. eredmények
|-*roocvir0»~MAV4E 2:1 1:0 l\'jpesl - l^iiu|»art 2 0 (1 :0. WMI-C Szeged 2:1 {2:-. 11. Szóluok—SalBTC 4 !2 C3t0). i..(iiiin:i l.icidnibi.is ti :0 {2 :*0 ¦ S;iíD\'vnmd~Ke4o*svár 5:2 (S:2-. " DiMAVAt; UjvtMk 1 1 (t :(r. Kispest saVSE 4:1 (2:1).
UNGER-ULLMAMN JELEK És TáTN
VASKEftCSKÜDÉSE — NAÜVKANIZSA,
Hüíhürr-SclKantz - Ctayton Shtrttleurortti
Maíjyif "Qépgyáíi.lIWlVck Rl. NnííyttanlMn dR lfTírrryílci líípviselelc.
Egy magyar orvosnő megfejtette az őszülés titkát
A Nagykanizsai Takarékpénztár B.-T. 97.-ik évi közgyűlése
1942. marciti» 1.
N.APIRKND:
],4,|<:*ri iti.»!«\'i ni flip,
l,yú|0\'S\'*l"llil"\' •©•W I «k«lt
S"a, Pú ui ti. szánr.
Kisk»nUsúo uz oltani Kyöüy szertár aUnrulo úy> e.aios szoigútatot. tart.
Naptár: Március 2. Itóilü. Rom. kai Slmple p. Proloatáaa Lujza. Ixr. Ad&r l3
- (Dr. Petrányi Gyula főkapitány -helyettes Nagykanizsán)
. pr, Petrányi György fiikapítúuyhe. lyéltes, l-.erflu-ti szemlélő, löbb napos Mvatulos sz*mié:*»re Nagykanizsára ír. ;.»i*.t. Az állomáson tlr, Zágon LLVmér tanácsa*, o kapitányság h«4yeiie> ve-rflMf fogadta. <
- (A Szanatórium Egyesület)
elnökség* IWkéri Hz igeu tiizieit választmány tagjait, hogy roiyd hú 3-án .kedden) déJuláu ti órakor u vú-roihaza tanácstermében tartandó ülé-sna itattÖMg leljdi számban m^mni
szíveskedjenek. (-.)
- (UJ elöljáróságot választott
Fonyód)
l\'J elöljáróságot választott a napoki. ban Fonyód község. A h*tyb*ii katolikus i .kólában ejietok me^ a vá\'u>z-iáit. A tanterem zsuKAásig inegieit közönsége i\'iud nyitotta meg a vji^/-Jit dr. Szeudrödy Gábor járati fos/ol-lebíró, A Oégy buAhiutú-U kijelölés*: ulán KOtaki István községi hiró bele-gcskedésént hivatkozva, kérte a j*iö-~ lésoéJ \\alo laeüózésél. Dr .Szeudrödy r.ábor főszolgabíró ezulán [eJolyfbttt ¦ jelölik neveit, kik közül fcözHégi tárónak Szenipáli Jánost, bejjette* bi-róoak TckJJcs Fe,cat*t, •iküd.lvkue\'k\' AiiAni Jánosi, Tóth Gyulái, Ki« Györgyöt tS ("zár Istvánt, közgyknuiuk felső Van Lajost egyhangú leik»sedés»»l választották uKg községi elöljárókká.
- (Oyáu-hlrj
A Zalai Közlöny .szombat délutáni fámának gyászjetepléatóöl értesüli » nyilvánosság arról, hogy ÓZV, Grunrx Károhi^ ss. i-ajkí Rajky Anna éJetfi-wk 81. évében pötrétén elhunyt é> 1 csadád állal kiadott gyászjelentés uftint már a t*matés is megtörtént uorobaton déteiöil a pölrétei örök lühenohehtto. A jobbiéür szenderült uafty&sszony nemcsak születéaénéi én ravéoéL, han*m leikénél, jet^nen-SI togva is nemes képviselője volt a intgyar asszonynak, a magyar urhCtjyi ;if-. u emberséges crubímck. Halála nemcsak csaladját, hantm megyesxeiie liatelőlnek szétei körét Rs gyászba fwritotta.
- (400.000 pengős Iparostanonc-¦>>01a épül Szombataslyen)
Szombat hety«n március" végen k»z-^ ti építeni azt a borsze.-ü \'iparos., \'"nontiskoiát, amelynek érjliéséhaz a ^nany 200.000 pongö államsegéllyé: Í*nűt,-A város képvisríötrtiiüieic most ll" ki a imuikátatok-vi a március kö-lejáró s#i^y tárgyalási, m&9\' **** \'\'Wöntéra után nyomban inegkBz-J\'L «z épitéi. A 80 méter** twrulolr-inindeti Wkinntbau moi^ni két-^Mies i.loola 6pii4sr kóllséf* 400.000
.UHM ttÓZtXiN?
Az értelmiségi HJaság hivatásáról beszélt Bárdossy miniszterelnök
Budapest, március 2 Bárdossy László miniszterelnök nagy beszédei mondott vasárnap a Darányi-ház felavatási ünnepségén Beszédében a magyar értelmiségi ifjúság hivatásáról szóll A rcunlszterelnök egyebek közt a következőket mondta :
— Az ifjúság az örökké megújuló nemzet. S ezért valami-képen benne Iestesül meg n nemzet maga. Kló lánc a jelen és a jövő között. De az ifjúság csak addig igazán az egész nem-\' zelé, untig a jövővel mérkőző kedvével egyetlen pillanatra sem szakad ki az örök mngyur sors közösségéből. Amig vállalja ezt a közös sorsot, aniig magyarnak érzi és tudja magát. Es magyarként akarja elvégezni azt, amit majd feladatként mngn elé tüz. A nemzet életében csak annak az ifjúságnak lehel épilö szerepe, amely szenvedélyesen szerel mindent, ami magyar. Szereti a népet, amelynek véréből .vér, a földművelőt, a kétikézi és szellemi munkást s mindazrrkat, akik b Annii ven formában és módon szolgálják nemzetünk ügyét. Szereli a nem zel mullját,. százaitokon ál megszentelt, de az ősi szellemben folyton megújuló életformáit. A múlt tükör, amelyben a nemzet önmagát látja." Jaj annak a nemzedéknek, amely tul sokat néz ebbe a tükörbe. De jaj au: nak is, amely sohasem tekint bele, Csak" az a nemzedék lehet naggyá, mely nem feledkezik meg a magyar múlt nagy. ságáról. de nem is merül el benne.
— Csak annak az ifjúságnak lehel szava és része a nemzet életében, amely hinni tud. Hinni lud a magyarságban és a
nemzet jövendőjében, hinni egy magasabb igazságban, azokban az esz mén vekben, amelyek cselekvésre serkentik. Hinni abban, hogy eszményei megvalósíthatók ü hinni önmagában, a maga erejében. De nem hit az, amely hamarosan kiég. Ahogyan nem szeret az. amely rövid idő alatt kittpad. A nemzetnek nincsen semmi haszna azokból, akik önmaguktól folyton búcsúzkodva mindig Uj és még ujabb eszmények után fúlnak. Állhatatosság a lélek ereje ós állhatatosság a munka eredményének biztosítéka.
- * Kell n hit és kell a meggyőződés, de nem kell az ennek képébe öltözött fanatizmus, a mely mögött legtöbbször hiu mngnbizás, vak és konok csökönyösség lappang.
— Miüden kicsi dologban, a magunkéban is közösséget szol-
6áljuk. Szolgáljuk hát hűséggel, ecsülelteh önzetlenül, de önérzettel és sohasem, a magunk megbecsülésének árán. Sohasem ügy, hogy szolgálatunk becsületességen \' és önzetlenségen folt vagy árnyék essék !
- Ilyen szolgálat és nem agitáció az eszmények megvalósításának igazi uljn és módja. Akármilyen tclszelös gondolatokért se hagyjuk el a józan okossá-gol, amely móriakéi tart és számol azzal, hogy a lehetőségek sokszor szük korlátai közölt mozgunk. ,\' ..
— Mi az, amit mindezen tul a nemzet elvár a magyar ifju-ságlól 11 Legfőképpen azt, hogy legyen a nemzeti egység kovásza s hozza meg a tár.sadálnu különbségek és ellentétek fájdalmas diszharmóniájából a kiegyenlilödésl.
Székkel verte agyon feleségét egy szentbalázsi gazda
>.l Az Ügyészség a holttest felboncolását Indítványozta
Rövid telefonjetentős érkezeti vasárnap déielötl a nagykanizsai kir. ügyészségre a gelsei csendőr őrstől.
A néhányszavas jelentés csak arról szólott, hogy- Zalaszont-balázs községben Héder Balázs gazdaember összeszólalkozott a feleségével és ennek folyamán a férfj annyira indulatba jölt, hogy felkapott egy székel* és azzal feleségét agyonverte.
Dr. Lengyel Károly kir. ügyészségi elnök megfelelően
utasította a csend őrséget, majd a holttest felboncolását indítványozta, amit a tőrvényszék vjzsgálóbirája el is rendéit.
Dr. Almássy Gyula-törvényszéki\' tanácselnök, vizsgálóbíró, a törvényszéki orvosok délulán Zalaszentbalázs községbe utaztak, ahol a törvényszéki boncolást megejtették,
A csendőrség a bímítgyben folytatja a nyomozást.
NÉMET KATONA-
Indulóit (Erika, Rosemarie, EngolUnd stb.) grnmofonlemeael
|ouiuKm. loupotcúb a ZALAI KÖZLÖNY
(Folytaié* a 2. oldatról)
Utják •lönynmulásulínt a szigeten.
A japánok megadátra uolUot-táh fel at ellenségen kereskedelmi Halókat
Tokió, március 2 l\'jnbb jelentés\' szerint a japán haditengerészet szóvivője felszólította a jávai tengeren bajózó kcreskcdeliiu hajókat, hogy adják meg magukat a japán haderőnek, mert ellenkező esetben viselniük kell a hadi-rcndsznbáiyok kővetkezményftit. Február 27-e és március l-e közöli Jáva partja előtt a japánok ő szövetséges cirkálót és 10 rombolót süllyesztettek el, 4 másik cirkálót pedig megrongállak. A kereskedelmi hajók ezért nem sok védelemben ró-szesülhetnek mór. A japán szóvivő közölte az ellenséges kereskedelmi hajókkal, hogy öngyilkosság minden menekülési kisérlel, ha viszont megadják magukat a japán hatóságoknak, akkor emberséges bánásmódot várhatnak.
„« «á«olkelelí ellenaégem hajóhad macjsammlaOléa előtt Ali**
Tokió, március \'i Tokiói körökben megállapítják -jiM\'nii a I loaic\'.-iroíl.i —, hogy a holland-kv:ciin diai vizeken tebruár hó 27-ikc óta folyó tengeri hnrookboa az rllenséfjei hajóhad wpi mcíp»unnl»*u-lés clfltt át!. VCízieiógei anjj^U naft\'ob-l«ik, mi\\fll n csatában a tóggj-órsabb hajóegységek \\« tek részt, amriyek mind a cirkálók, mtnd a rotnrbotók harci tulajdonságait egyedllk m«íuk-lmn. A holtat)\'l-kL:c; indiai vizeken dulö lcnj,-cri bánok az első k5z>-etvn lilkiiictct je\'^nUk az oilonségei fö erők é.s a japán t»T)s*részet között. A har-lok folyamán újból meyiiyi\', várni! I Japán vilatha\'aUan fölénye. A helyz*t álut\'-a után itt\'ilw, az Onqo1 é>s bulláiul li:ijó)i«diiak -- mint a Domei-lroda jt\'lcnii -- alncfCi már leliítöségp nrra sem, Iw^\' legalább résgUttfl bl-!-lonságot kcrCi.son a maga názoára. A japán hiiditrrtgeróuet addig Oddpzí az ellenség maradványait, amig t«;jr*n inq nem -tviiiiiisiü azokat
A aaovjet nagy ve&zteaégeket ezen-vadatt aa olasz expedlolón hadtest ellen Intézett 4A-
madAaokbun
Róma, március 2 A Stefani-iroda helyzetképei kólöf a kde-"i arcwnairól
A .szovjci crök a le.íirlóbb etStAave. licit nagy vc-ziesógek ciionére roly-tutlák lámodásukat az ola^z eipedl-dos hudtest ellen. Február 27-ón haj-iiaiban jelentós bobovi-ti örök inegbi-madták n .Torino-lüdo.-ztáry- állásait. A szovjet gondosan elkészített támadása mindennek elieaéi* 2 órai harc után összeomlott. Valamivel később a bol>cvislák megisméMitók lá-niadásuknt, de az e-,tig tartó hareok-bau az állások vsUtozafanok maradtak, A bolsevisták több száz embert veszítettek, ezenkívül sok fogoly és hadianyag kerüli az otasz expedíciós hadtest kezébe. \'
liankok, március 2 (Stefani.iroda Auszttáüai jvleoté-sek elismerik, hogy a japán jepQiögép4c láxnádásn Moresby kikötője ellen ja. leulékfiny károkat oioíott.
Ujabb váltoiáa at angol kormányban ?
Lisszabon, unir, hü 2 Londoni jt-Jeuié-ek szerint Churchill ujabb kormány átalakít-isra ké-zu\'. A banyaügyi, « tepüSögripgyártási níl-
lftjl m*rdi). 2.
niszt«r, vatamint az üt»uianyag|llí(4sj iniuhilor lCvi.l;ÍMi .cUürf^es. Allilóba, Sinilajr helvét ís imivvU töllik U.
Ainsztt-nlaiu.jiiürxiiis 2
\\ londoni rádió síx-.ini az Kgvesutt
.Ulamok korniiuyíl t]i^uwvUi TX* <\\a\\\\\\. 1c if*KénJ9gfili Ka\'.e.tónia [ceti,
60 hlloméierru vannak B^néeongU! a Javén előttirö japán campatok
Amsterdam,\'március 2 Winliinftloiii jeT«nU\'". siorint az Cflj\'ik aiijerikiii WrttözW lyry ludja, hogy « Jávw kulöubözó poutjain uartraszállt jap^n lúulsvrcg iclsriuiia 60.000 ÍÖt l«« kj. A védd hadicroá 200.000 ím-l*r))i-! Ült.
saugliáj, március 2 A jajniuok 1)0 küornólOrrO vaunak UMdoouiiUO, attoJ \\Vaw»l (<,iiu,iivZ-ii-ttsa wm.
KtaétoAiM étlapot lridiáb»r«
London, március 2 (Buti Tud.) India területén kihirdették a kivételes állapotul. Hangúimban kihirdették a hadijogul. Rangoon bekeritéseegyéb kénl veszedelmes arányokat öl" téti.
StüntonHadSéyntMtxUrkiválik az ÜSAltarménybóI?
Stockholm, március 2 (Bud. Tud.") Amerikai lapok Stíluson és Knox eltávolítását követelik. Hír szerint a hadügyminiszter kiválik a kormányból és \'helyéhe Wilkie kerül, a kormány töhhi tagja azonban valószínűleg marad.
— (Beszakadt egy bulaton-fenyeesi szálloda teteje)
íjcBPrcncsí-s \'kíi»úi)0.ulu IkülüuI lör-léiit Hftnyv* en » napoUMn< a Martat gyfmgy*- ssáHodH bArMJteoli lAtaog* cTf-K-.i/ii t io a« tájban Áthaladva az épütbl nagy haliján, nlíg lette In- ina^a uhui uz ujlól, ii hull I;^mis teiujp rtriiisi robajjal bcsiakadl. A le«utrtt>trt hóvihar oty nagy rncnnylsófli. Ivivai hordóit a tetiíre. A nagy suly a\'a|l a fagcrendAk faaitélórtek ós bBuakadt az c$bsL lctn\\2Cfke)*)|. S/Oionrsítc u haHbw. nem tartózkodott ¦.f^i és
Így emberéMben iwm történi kár,
— (Agyvérzésben meghalt az erdőn)
Az aUópábokd fedőben minap meg-ball egy reisöpátioki röUlmíhOi, mikor dí\'liitilti ,">--ií ór» között Tombor Lajos föWmav*s sjonlgyőrgyvád pínci-jéböl hunifclö tartott. Az alsÓjiAIiuki orttön lioladl ke.o-ztül, műikor laüJI-koxott Németi) Vilmos 14 c\\*V rotső-
| náhoU fiával, fcldaek paüftwkodoLI,
I hogy rosszul 6rtl maflát. Tombor a*
¦ cnJöl.eu leült, majd OlPöWWt s miVctf-\\m a íiu (cl afcar.a ;o;ittmi, u $zftiirt-Iá! tára műglraJt. A hatósági hulla. stenAo alkalmával « járási tiszüotvos n.o^áliaiiilotlft, liogy Tombor 1-ajo.sl
| ngyyérxés érlo, amiben résifl volt
I koliojtsttt\' voltának is.
Egy uémet előőrehaló (Folo It. D. V.)
DRÁVAVDLGYI
tflLUMOS ARflMSZQ! QáLTflTÚ R. T.
¦ llktierO fo I vi I áypa) léa mindem villámai kérdésben Csengeryut B1, fiaton 2»4.
Áramajukmktk flnléu, raklamiolóh, hlbabajelentéask. Sugár.ut 2, I. emelet, telefon 213.
Hirdessen o Zalai Közlönyben
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok oyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége Ás kladóMvatala
WésatüUnk:
mindenfíle ker«kedelmi, ipari, pénzintézeli, UgjvMi, gazdasási, egyháji és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müvekéi, meghívókat, i Ijegyzési cs esketesi érlesilése-kcl, gyászjelenlcíeket, névjegyei, falragaszo-kal, körlevelekéi, röplapokat és mindenfele ízléses kiállítású nyomlatvílnyokat.
"I TELEFON: 78. |
Gyártunk a
üzleii könyvekel, (Igyvédi naplókat, jegyzökönyvekel, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzlüzeleket és tömböket, minU-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dob;>zokatjstb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5, szám alatti
O». Kov-ttfl AbU!b4 eifll. WnméM Atua uav a saját, mint gyermekei Nail éa Autl ts at egészrokonsás nevében mily fajdalommal Jelenti, hogy izeratett ló férje, atya, (eslvér éa rokon
KOVÁTS ANTAL
íolyó hó 1-én délután i/i5 órakor éleiének 49-lk, boldog házasságnak 18-lk évében viaazaadla nemet lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 3-án délután 4 órakor fogjuk a róm. kat. temető halottas* házából OrÖk nyugalomra helyeztetni.
Az engeiztelö uenlmlse-Aldozatot folyó hó détaMHt S órakor tog-|uk ax alaóteffiplombaa az Egek Úrénak bemutarWnl. N»gy)«ulMn, ma. tnánciua 3.
Enlékaif örBkkó él ailvüakhin! Nytiaoiíjál hökftbert t
tatovtm..
Unott »*t>eo<mW v«tt»i*\'ii«eyol* mtimylsístan. A Zulut KSilsny Uíii-btriUU.
keveset bwnílt teher npoit rjy«. Hieb, koosl eladó Telckt-nt 7, 947
LAjOtkOZUmtEi-YlSÉO
Hivomoiolnio osizkomleitoj lakil klndo ml|u> I«, Wllsiki-u. 3. 5)7
HÁZ 6.9 tNOATUW
5fX) G-M hálhety «I«M, Clm • kiadó-b.n. 5K>
Eladó Utóllegyet), « varaste* lílóu lirll, MM plncArtl*! nitlM};
tielyliézekkel. Clm I kiállóban. 573
H.íKllíy" gml6»luek Klfüty-u. !7.
llltl\'fSS**. 5(9
MHtdtn htetortásbm akad felesleges holmi, amit jó lerine eladni, ha volna kinek I — Biztos vevőt házhoz szóim egy párfilléres aprőttitfflés a Zalai Közlönyben.
Zftl_»l UOZLÚHY
fOUTiKAl HÄ>Yt».
íltrjja:\'„xbze\'azlai«\'iiTt\'T. N.ay\'\'»«1"1 relelóa kiadó: *«!>! Svoinatnu f .,KSi(raio«OBl R. T. M.\'oyVtBlw"
ayűmü.i.ibEU Mli\'uyk.niii.\'i\' (N»uieilUrl t«i»41 ZUM ureVJ
83» évWytm, CO ttjjw.
Nagykanizsa, 1942. mérolut 3 kedd
Am 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Fetetóe szétosztó : Barbarli* Lajos
MmMm 7 pengő 20 DUér.
& kormányfő a muokös-akademlán
Magyarország miniszterelnöki; a közeli napokban immár másodszor tolt látogatást az Országos- Szociálpolitikai Ittlétet kebelében lólesilelt munkásakadémián. E látogatás szerves folytatása annak az öntudatos népi politikának, amelyet Bárdossy László és kormánya teljes határozottsággal és céltudatossággal folytat és amelynek egyik igen érdekes és rokonszenves gesztusa volt az a látogatás, amelyet a miniszterelnök nemrégiben az érdi népfőiskolán telt. A mezőgazdasági, valamint az ipari munkásság sorsa iránit érdeklődés mutatkozott meg a miniszterelnök vidéki és fővárosi utjain, bizonyítva az( a szellemet, amellyel a magyar kormányzat a nagy népi löuie-gek szociális ós kulturális helyzetét állandóan figyelemmel ki-, siíri.
A munkásakadémia .....fiatal
alakulat, u magyar ipari munkásság azonban máris megsze-rcllc s nagy tömegekben rendszeresen látogatja. A szent-királyuloai székház előadóterme cstóníl-cstérc meglelik a különböző szakmákat képviseld munkásokkal, akik erkölcsi és hazafias szempontból nagyszerű tanrend szerint ismerik meg, vitatják meg a munkássá-(jut érintő valamennyi probléma kulturális, szociális és gazdasági vonatkozásait. A munkásakadémia munkarendjén minden harmadik csütörtökön vilacstek .szerepelnek. Ezeken 1 as ügynevezett 1 fórumokon a legidőszerűbb kérdéseket taglalják s kiváló szakomberek elő ; adása ulán minden hallgató fcl-i szólal. Kérdéseket lehelnek fel, kifejtik a maguk nézeteit s végül a vita anyagát röviden és taaulságosan összefoglalják. A tanrend egyik igen fonlos pontja a szónok iskola. Ennek hal!-fiaiéi adják estéről-estére az ülés vezetőit. Felette gondosan siervezték még a munkásakadémiát s gondoltak azokra is, akik bármely ok miatt szeme-\'vesen nem vehetnek részt az miseken, előadásokon. Ezért nyomtatásban kapják meg a munkásakadémia előadásainak anyagát, ugy hogy a legíávo-aljb vidéken lakó munkás is alkalmat nyer az önképzés e szórakoztató ós felette hasznos Jiodiára, Az akadémiának már ^zel tízezer köteles munkás-konyylára van s igen nagy népsűrűségnek örvend a miinkás-klwb. ahol a hallgatóknak alkal-"J3 van a hallottak megvitatásra, de emellett folyóiralok, "lufink is rendelkezésükre államik,
Fegyveres felkelés
A burmalak magatartása miatt az angolok kiürítik a nagyobb városokat — Ujabb nagy Japán csapatszállltó-hijákaraván 300.000 katonával közeledik Jáva falé — A Japán haderők már közelről fenyegetik Bandoenget — A válságos burmai helyzet miatt újra Wavelre bízták az Indiai főparancsnokságot
Bekerítés fenyegeti Dél-Burmát .
, Tokió, március 3 A Domei-iroda jelentése szerint Uorneo szigetén Szintagtól délre a japánok teljesen fel-morzsolták az utolsó ellenállási, ugy hogy Uorneo szigete most már teljes egészében a japánok uralnia alá kerüli.
Elkeseredés Burmában at angolok pusztításai miatt
Tokió, március 3 A Tokió Asahi Simbun jelenti a burmai harctérről, hogy Rangoon városa lobogó lánggal ég. Az angolok lekinlellc! a köz-vellen küszöbönálló japán támadásra, állítólag ill is a fcl-
perzselés módszeréhez folyamodtak. A városból menekülő burmaiak elárasztják az utakat és lehetetlenné lesznek minden rendszeres forgalmat. A japán lap tudósítója szerint a burmaiak között mindinkább terjed a függetlenségi mozgalom és a burmaiak cl vannak keseredve az angolok pusztító módszerei miatt.
Vakrémület Jáván
Tokió, március 3 Japán lapértesülés szerint Jáva szigetén vakrémíilel uralkodik. A/ amerikai polgárok Ausztráliába próbálnak eljutni.
Tokio: r
„Jáva elfoglalása biztosítja Nagy-Kelet-Azsia gazdasági terét..
Tokió, március 3 Tokiói politikai körökben a sikeres jávai partraszállást olyan katonai tevékenység lezárásának lekinlik, amely rövid 3 hónap alatt kin la kitolta az uj ¦Nagy-Kelet -Ázsia körvonalai!. Általános meggy őzöd ős Tokióban, hogy Jáva elfoglalása biz-losilja N\'tigy-Kelül-Ázsia gazdasági terel az ellenség katonai megzavaró kísérletei ellen. A baláviai és soérubojui tengeri csatákról tengerészeti körökben hangsúlyozzák, hogy ezekben az ütközetekben az ellenséges hadvezetés teljesen ötödöt mondott.
Bárhol tűntek tel ellenséges hajórajok, azokat legtöbbször a számbeli lólényben lévő japán haderők megverték. Az ellenséges hajoltad maradványai számára a helyzet egyre súlyosabbá válik, különösen Hawai és Szingapúr támaszpontjainak kikapcsolása ulán. Döntő fontosságú a harcok szempontjából — mondották tokiói tengerészeti körökben -, hogy u japán hajóhad iiagyrésze, de. különösen a nagy egységek még egyáltalán nem kerüllek ülközetbe, ezzel szemben az amerikaiak és angolok elvesztették esendesöccá-ni és keletázsiai hajóhaduk harc
képes hajóinak nagy részét. Az angol és, amerikai harci erők csekélysége világosan kitűnik a jávai partraszállás tényébŐI.Az ilt partraszállt japán erőket I hadosztályra becsülik
Ismét Wavelt blzttk meg az Indiai *Bpananoanok-
Amslerdam, márqius 3 A Londonban kiadott hivatalos közlcipényl ismerteti a Nemei Távirali Iroda arról az intézkedésről, amellyel a holland-indiai szövetséges haderők főparancsnokságát a hollandokra ruházlak és ismét Wavelre biz-lák az indiai főparancsnokságot. A hivatalos közlemény ezt az intézkedési azzal indokolja, hogy a malájföld clvcsztóso, továbbá a szumatrai partraszállás Burmát elvágta Ilolland-Kelet-Indiálöl. Ilyen körülmények közöli a Holland-Indiában lévő szárazföldi, tengeri és légi haderők főparancsnokságát a hollandokra kelleti ruházni, inig" Wavel ismét India főparancsnoka lelLés ö lesz hivatva arra, hogy vezesse a burmai hadműveleteket és a Kínával való szoros együttműködési.
Viohyi vélemény De Gaulle ujkaledónlal fel Séf logér ól
Vichy. március 3 Viohyi hivatalos körökben még nem foglaltak állást a de-gaulleistáknak a rádióban ter-
A hazafias érzésű magyar munkásság nagy örömmel és elégtétellel látta sorai közt a munkásakadémián immár másodszor Rárdossy László minisz lerclnököt, akii\' legutóbbi ottléte alkalmából melegen és hálásait ünnepeltek A vitarendező ezutlal egy géplakatos volt, aki megnyitó beszédében a munkás ság nevében kifejezésre juttatta ezt a hálát és megtiszteltetést. A viln során elsősorban a magyar föld különböző problémáival foglalkoztak, de igen érdekesen mutálták rá az agrár és ipari
munkásság szükségszerű kapcsolataira s természetes érdekközösségén1. Nagy figyelmet kelteit az ipari munkáshullga-lók hozzászólása ís, mert e megnyilatkozások feltárták, hogy* az ipari munkásság miként látja ;t mezőgazdaság szociális, közgazdasági és kulturális kérdéséit,
Rárdossy László miniszterelnök mielőtt eltávozol! volna, a vilaest szünetében közvetlen beszélgetési folytatótI ;i munkásokkal, akik látva a korinány-cltiök szeretel teljes érdeklődésé^ megtisztelő közvetlenségét,
nviltan beszélgettek vele a saját gondjaikról, problémáikról, terveikről, vágyaikról. A miniszterelnök látogatása bizonnyal az egész magyar munkásság kőré-| ben széles visszhangot keltett, bizonysából adva ujhöL^Ps újból arról a megértésről, céllu-dalos tnuiikáróLj^mellyet a miniszterelnök é^kormáiiya az uj népt polijika, az általános népi jóiéi és kultúra felemelésén, megerösilésén meggyőződéssel és programszerűen munkálkodik
BÚTORT
ucküxlelben,
GÁBOR műasstaloanál
nOf» IW rcaddjru.
j esz teli azzal u liiresiíleléséviel szemben, amely szeTinl az Egyesüli Államuk állítólag elhatároz ták, bog)1 elismerik I)r (inulle felségjogait Uj-Kaledónia és a t\'.sendfis-iiceiii francia birtokai telelt. Ez a inog nem erősített hír francia körökben nagy feltűnést kelteti. Yichyben csodjij-kuznak azon, hogy hogyan lehetséges, hogy az Egyesült Államok, amelyek rendes diplo-, máciui kapcsolatokat tart fenn Pelaiií tábornagy kormányával, ugyanakkor elismeri a De GauL le-pórt lüveit, akik a francia birodalom bizonyos részeiben megvetették lábukat. Vichyben hangsúlyozzák, hogy Uj-Kaledónia földrajzi helyzete nüalt a francia kormány hatékony t\' leuörzést nem gyakorolhat « legy ver szünet óla a távollévő birtok feleli. Az elszigetelődés azonban az angol záriul eredménye és annak semmi másoka nincs. Az Egyesült Államok kormány a^cgy éhként - mint vichyi politikai körökben hangoztatják — formálisan elismerte a íran-cin birodalom sértetlenségét és kötelezte magúi annak tiszteletben tartására,
A franola belügymíniaz-
térim* nyilartfcoxatai a kemmuníataéa roanboló c«*l áriamé nőkről
-Vichy, március ii A franciaországi kommunista és terrorista tevékenység elnyomására irányuló intézkedésekről nyilatkozott a vichyi belügyminisztérium igazgatója asajló képviselői elölt. Hám utalóit arra, hogy a franciaországi koin-munista tevékenység különösen a német- szovjet ellenségeskedések megindulása után erősbödött. Eleinte széleskörű propagandában nyilvánull meg ez a tevékenység, majd pedig arra irányult,\' hogy merényletekké! és szándékos rombolásokkal támogassa a Szovjetet. Céljai közé tartozoll, hogy megbénítsa a francia kormány tevékenységét és infignchczitse annak kapcsolatait a német halóságokkal A francia rendőrség elhárító munkájának ereményci igy alakulnak : A mull évben kommunista hírverés és romboló cselekmények miall Franciaország (Potytatáa ez b. oldalon)
SÖetó ÓRÁT, i\'iy ÉKSZEHT, \'* "!Jfi SZEMÜVEGET «*^ffim ZSOLDOS GYULA
A közigazgatás államosítását kívánja a zalai, jegyzők többsége
Zalaegerszeg, március 3 A Zalai Magyar Élet Írja : A Községi Közlöny minden .szervezett állásban JévÖ jegyzőnek szavazólapot küldöli arra vonatkozóan, a további önkor ntúnyzatj igazgatási- kivánják-e, vagy pedig kinevezési rendszerre}! az nilaiiiosjtoll községi igazgatási. A február -Véig beérkezeti szavazólapokai már összeszámlálták. Ebből kitűnik, Hogy1 Zala megyében 77 jegyző az államosítás, ö-l pedig az önkor
mún/zati igazgatás fenntartása mellett foglalt állást Az országban csupán a jegyzők fele nyilvánított véleményt s ez alapon 1215 szavazattal kisebbségben maradtak az önkormány-/ali közigazgatás hírei. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a inegszavazlulás csak szakirodái-
mi adatgyűjtés céljából történt, mert ilyen nagy kérdésben csupán a jegyzők országos egyesülete van hivuLyvi állást foglalni.
A kenyér-, zsír-, bnrgonya-frootról
nyilatkozott Györffy-Bengyel Sándor közellátásügyi miniszter
A!yorl(y.Hengy*l Súiidor köz*Uálás-ügyi miniszter részletei tájékozjatást adott az éWine/ési k>-,ze;Játás egyes időszerű kérdéseiről.
- l.egetsósorb?n is a kflnyénnagvak helyzetét kívánom ismerieioi -- mondotta a niinisz.er. -- Ki a legutóbbi időkben bizonyos c*ókke»ié*t voluuu kéuy(c«to eiteiuKni, ami azl jcieati, hogy ezentúl 50 gr,-ai kflve#ebbi4 adunk át u közfogyasztás céljaira. Három logyaszlói kntegória¦van, "kik rol goudnstodxu keli. ubben az cl Iá-lottsagbnn . mindenki 200 gr..l kap, azonban e/l a mennyiséget pótlékokkal egósxilik ki, amely a |e,ii munkás eróUBti igényeinek is meg)••le.;. A kohó-munkás péliiáu\' a maximumot kupjü. ;k"iU gr. |m>llékot. a kévésbbé ltmlo> munkás pedig 150 gr. i»óilékot. \\izi a kél léiéit váito^iaJIul lia&viiik, mert abból imitálunk ki, hogy aki erősen idénybe vau véve, megkapja niiuiia/.l, utuifs.\' ¦ szüksége van. Csak 0(0\' kis összehasonlítást akarok tenni a katona fejadagja napi ."ioo gr., víazoiiI a neiiéz lLsUmunká$ emiól .>n gr.-ai lobbet kap. a c-sókKentós annak a következménye, liogy a kormányzat )cg. föillosúnb törekvésű a#, miszerint a i meglévő i>;,i>ojuikés7.ic(u?kei ugy gazdálkodjék, liogy azok u következő termésig ¦ ulháborús viszonyok meg.
követette takarékosság szem elöh la.-tásúval - uz eiiutal ait lakosság Múk-ségli-lének le lezéséie eieg*ndok le-gj-enek.
Mvguzunik a jegy-üzérkedés
.^eg ken azt is ál.apiUuwm. hogy itt J/okról ae euilie,eL-rul lje.aé.«>?, akik a kíVMiúiús szemjpóntjaból ellri-latnuiok, lehal akikről n\'tmU Kfljl ^oüdoskodiú. Akik ómuiulök, vagy akik a \'tuuguk tceuyéraiuigjái éveoia tenuéaielLeu kupják. meg, azok uom tartoznak ide, uiexl biaunyoi uiaeó-guzuiisagi inunkaSkategonuK mi
kapják iiic.^ i\'JJ.insuuil ,koji>«\'Liuó lor-majaban, s igy bonmmleei ueiu ten.»l-nt\'k. .Sajnála.ta\' inp^l i.ii-i.n, hogy vannak ieJküsnieieten cmb.-iCk, uku Qluuogatják ivjudugjaik4. l.zt >onne-szt:ttiACii iiio^ikadaiio/.\'in, mert a r.n-dulOi (éija >u voJl, bog> a \'kés/.n*l [ele-gemio legjim ux wj tennoüig és ne i.viiji-ü ¦ ,i ni ni ii 10/ husouíöuii keii)órte.en ii.(|^>kat, vagy Iteiekel feiulsteiOaiieni. ugy niüntai, liogy most könnyebben nélkniozCuiiv 5iucjufr, mhii muí seuyérieien napokat keij^-u U\'v\'¦ ziliu. A iCaiieltl va\'to/altujuu meg. ||:tti>1:1 a JiszWejadagoL s ugyallH«ili vúllozatbinui hagyia a bányászok itdag
A nyakló nélküli ötrlés-hklaius is pazarlás
A miniszter ezután a Im^onyaefiá-lásról beszéli.
— Hosszú és suiyos leiünk volt, amely a/, viiálás sxempontjáhn meg. haludla minduzokal .1 iiHinnyisé^kei és késrleickei, amelyek [nrialókova vollak. A lióíuvások meijett súlyos akadályok jelentkeztek a\'szallilú.sban annak, L\'lieiiéie, Ijogy je.euteki.iiy m«ny nyiségu púicézelt hiu^onyakószli\'ieink
voltak, l-.zt a burgonyái azonban :\\% időjárási viszontagságuk kozépiile fel-hozni nem lehetett, mert a kisérkiuk azi blzonyitotlák, liogy a burgonya inegfagyoit, ngy hogy a lagypH bur-\' gonyál egyenesen a Inugony^nzuzóba kelie.t adni. Most; hogy m időjárás-megOnyhiiU, a lelhozjlini is nu-g.ndn,l -. ig> a zavartalan burgony.vdiát.is máris bi/losjt\\.i van. Az IgaZsiíg kedvéért meg keli állapítanom, hogy a lakarmányhiány miatt a gazd.iságok
.sok burgonyát ícletenek. Kzt i? alvó-szol luk s 1110U már kijvxnilivlin. a Inirgojtyaeiáias leién baj iidn ifi^í, a/, a jövő évig biztOütvtt \',if»n.
Minden gramm zairra vigyázzunk
(.yiirny-hengjel Sándor ezután a bCrtoshelyzetröi szólt.
Ta\\-ary a sírlésluány okozott nagy bajoknl, az idén éppen lorditoü a hi-.iyze,, a sertés e-égcjidö, azonlian takarmány nincs. A tukannauyKíizai európai je.cusi-g. A kevés lákannány ar.-a kényazorn beauiiuikfil, liogj\' a meglévő kósaiOLokct minél g-\'zdiv.á),o. sabban használjuk [el, .s\'Cul siuo;iu tobzódni\'a laxarinánnyat, .TudomáMMn vaii arról, liogj1 sok lic\'j*n ma is 170-200 kg..os sertéseket hizlalnak, pedig fnnek semmi értetne mjicjkíi,
./««*!**. VARQSI HOZ<SO ^f„Wj,„
és 4-én ^^^^„^—^^^ és szerdán Nagy filmet írt az élet t HÍV A HAZA
Főszereplők : Kari Badatx, Hannes Stel^er, Fritz Kempars
AkttuUt* magu.ar vtldghiraW
BlOadúaok kezdete 5, 7 ie 9 órakor
BAZAR UDVAR,
a^\'.-\'ij.\'.ftia.TeittoB j-m.; hu Legszebbet :: legolcsóbban I
hiszen a/ J.t\'ii id\'M a takarmányi cV-jj fogyasztja, a níükúi, ¦hogj* Oz gazd.isi go> ienne, a no--iso kg-os seriéü bixiaiásá^l c értiutk mindeiit, amii a inkarmaiiyoól ki i«)vBt hoomi. Minden
lováldii IdzUlás .,-ak nóvejl az állal stiiyát u uéikiil, hogy a feleteteti takarmány teljes eredményéi icarallwl-nánk. a 1511 kg.-os sertés épen meg. érett Url«, liogy lóltb lakurmanyt w kapjon, ellenbe,) zsjrbau és hunban nüiuloxt inegndja, a«u. I nwgmeii.
l-lgyik legueheífub kérdénnik a zsiieliálás. A legutolsó s.tjlóé.ieke,r.ei alkalmával már númilatüun ama, hogy milyen nehézségek 111 ti (átkoztak ennél a kéntésnét. Azóta két hónap teli q és őrömmel k<./, .lln\'i<tn. hocv ina már lényegeven nagyobb kéafeiunk van, mini akkor volt. K\'őieláilialótii gondos kodlimk a szükségk4 fedCiósé1 rói, ajwkr.i a/, időkre, amikor a nyár dvi-ekán s ósz^elején -- jaidiu> kezni [ognak a zsinoUatási, nchéz.>ó|EVk. A legkisebb faJul^-is^swrjjabnaírta. gyÖjtöttük a zsirl az tiöjrt 0 Ós t\\kg.ol( líCszolgáilatásj\'tval, lízekei a .mennyisé, geksil gyiijtőliel>t<ki« száUjloltuk, hi-géiiiktuAn sierilizaltuk, igy niktározluk e.L addig az időig, ómig azt a logya^ lás eóljaim r--jul-.!j^;/i\'.,ir ívm boo»4l-jnk, lizzcl párbuzafiiosim rekviralikso-kat is végeztünk, tiáii laienu«k, el. 11 tondltáljuk, hogy vannak b&xvBí ké-szleleink. Ml a mennyiség azonbaa még mindig mim c.cgeuiJő. A szid^ég\' lel cgv rés/e még líjzólKUi van, »*« 1 az iUkilbaii van. , \' \'
a zsirkérttés igen nehéz Wrdfs voh és nem kis hürakaségge\' nioiai-luuom, hogy mimkatán>9Jimi tegilségé. ^et a megoldás már jól előre balod. De nagyon vigyázunk majd minden grammra, hzéri s/úuteit<tati mog y kd-Uös e.táiottsagot a zaip\'áiiój*flJ\' t*«-vezelesiyRU, ami cbak na\\ontu W *r*-gon mcgiakMjitást jelOaleit ltudap«jUa. Karácsonykor HözőUem, bogy i-iegendO készlet esetén országos vlszunyiatbaa is midsje.e.siloni fogjuk a jegylead. szeri. Ez nem következett 1». <t« alwi Bűn van ó> a jegyekiet bÍKtoj*»ii be lu-doni válloei, ott sor kerül ¦¦< jegynod. szer bcveyeiósére. Komoly «igondoláwk vannak arra nézve is, hogy a zsirjegyn kell venni a vnjat és egyéb zsiradékokat h.
Cipőt
asak .fel, ERKSTOt
(Dermata), ft-it 13. a.
1942 mlrclut 3
Z«U*1 KÜZMW*
*
f-jtfe MÉRLEG Marán "»\'•»
étbmwllui SukmrtliTlUi I SCHOLCZ JÁNOS I
mérl«lké»*ltö-m«st«r
j NagyltanlMa, Egtvggjér 30. bzApi. |
Száz Ipari cikk legmagasabb ára
Szerte az országban e hét elején függesztett ék ki az úgynevezett kék plakátokat, umolyok feltüntetik száz mezőgazdasági célokat szolgáló ipari cikk legmagasabb árat. A plakátokon bizonyos vasáruknál nem nyomtatottak az árak, hanem a helyi hatóságok lóltöllék ki. Azért volt szükség erre a megoldásra, mert egynémely vas. árunál igen különböző ;i" szállítási költség, aminek megállapítását csak helyi vonatkozásban jellel elérni. Az alapárak természetesen az egész országban cgycuiöek, csak a szállítási költség filléres különbözelei jele.ii-le, ek némi változást. !•>, a rendszer mindenesetre megakadályozza azt az aránytalanságot, hogy pl :\' fejsze az ország egyik részén 10 százalékkal drágább legyen, mint az ország másík részén.
A kékszínű plakál legmagasabb árai száz iparcikknél egyébkénl a következők:
Vegyes oikkek
Világító petróleum egy liter OáI, motalkó (kútból) egy liter 1)77. denaturált szesz üvegben 91.5 százalékos 1 lit. 1.91, gázolaj, lesieti mezőgazdasági száz kítogram .\'18.20. nehéz benzin, mezőgazdasági (730 750 l\'aj-uilyu) 100 kilogram 50.70, nehéz benzin mezőgazdasági (755
7(55 fajsúlyú 100 kilogram 10.60, benzin, pelróleumkevc-rék, mezőgazdasági 100 kilo-grain 38.30, káli műtrágya. 10 százalékos 100 kilogram 17.30, káli műtrágya. 90 százalékos 1UC kilogram 22,22, szunerfosz-íál műtrágya, 17 százalékos 100 kilogram 21.70, péti só, 17 százalékos, papirzsákban 100 kilogram 20.20, mészsalétrommü-Irágvn. 15.5 százalékos, papírosakban 100 kilogram 20,50, réz Káliéi kilogram 1.21. mosószappan I kilogram 2.10, pipere szappan 1 kilogram —. borotvaszappan kocka 1 kilogram —. ecet, 10 százalékos 1 liter 0.82, rum, 10 százalékos 1 deciliter 0 72. élesztő 1 dekagram 0,03.
Cipő,, ciiima- «• javítási Arak. Típus kóBzdpÖk
l\'érfi zsírosbor munkás bakancs I pár 31.90, fiu zsirosbör "\'"nkás. bakancs I pár 27.60, <«Ti bbx magasszáru cipő 1 }>ur 38.-. férfi box félcipő 35.70 ii> Tüzős magasszáru, fekete iox 31-34 sz. 27.60. fin fűzős félcipő 33--38 sz. 32.80. női mii" Snsszáru, fekete lósevró 35-42 « 30, női félcipő, fekete 1 >-
Náv- ém sxatetéanapokra
filkalm! ajándéknak
cserepes ós levágott virágokat, csokrokat o«i\'hz öven át vehet ¦ régi Petermann kertészeiden
__ Btutofr-Ktf u. im*
sevró 35—12 sz. 28.60, lodnyfü-zös. fekete lósovró 31—31 sz. 1 pár 25.20, leány fűzős, fekete lósevró 35-38 sz 1 pár 30 P. Gyermek fűzős, fekele lósevró 23—26 sz. 1 pár 17.50. gvermek füzŐs, fokele lósevró 27--30 sz, I pár 10.10. 1\'.
Qizdaotizma és javításai
Férfi zsíros csizma, béleletlen szárral 39- 17 sz. I pár 53.70, női zsiáros csizma, béleletlen szárral 35—12 sz. I pár 11.90, fiu és leáhvcsizmn. béleletlen szárral 30 - Ili) sz. I pár 13,gyer mek zsíros csizma. béleletlen szárral 31-35 sz. I pár 3220, férfi zsíros csizma fejelés, szeges I pár 21. férfi zsíros csizma fejelés, szeges, rogyóval. I pár 28 80, férfi zsíros csizma cigány fejelés, szeges 1 pár 17.50. uő| csizma fejelés, szeges l pár 22. nőj csizma íejeles, szenes, rogyóval 1 pár 20,80. női csizma, cigány fej cl és, szeges 1 pár 15.50. csizma talpalás és sarkalás (sze ges) l pár 8.00, 1 pár II kilogram sulyu lószerszám. farhám nélkül 350, l pár Ki kilogram körüli sulvu lószerszám1, fai-hámmal 110 P.
Zománoedények
l-\'azék barna kereskedelmi 1 üt. 1.60. fazék barna kereskedelmi 3 üt. 2.70, fazék barna kereskedelmi 5 lit. 3.80, serpenyő barna kereskedelmi 1 lit. 1.50, serpenyő barna kereskedelmi 3 Üt, 270. serpenyő barna
kereskedelmi 5 lit. 3.80, tejser penyő -ltup alakú barna kereskedelmi 1 lit 1.70, tejscrpényŐ barna kereskedelmi másfél lit. 220. morökiuiál barua kereskedelmi 7 cm. 0.70, merőkanál barna kereskedelmi 8 cm. 0.00, merőkanál barna kereskedelmi ft cm. I pengő. Medence barna kereskedelmi 38 cm. 7.30. medence bafna kereskedelmi 10 cm. 8.30, medence barna kereskedelmi 12 cm. 0.10, vizvedor szegedi forma, barna kereskedelmi 28 cm. 6.20. paraszttal különleges, mély. barna kereskedelmi 16 cm. 1.10, paraszttól különleges, mélv, barna kereskedelmi 21 cm.\'2.80. paraszttá) különleges, mély, kereskedelmi 2*. cm 3.90, paraszltál kűlÓnlcues mély. barna kereskedelmi 32 cní, 4.70, mosdótál kerek barna kereskedelmi 36 cm. 3.60. mosdótál kerek barna kereskedelmi ¦12 cm. 5. lejkannu hengeralnktt foga\'nlyuval, barna kereskedelmi 1 lit. 3.10. lejknnna henger-niaku fogantyúval, barna kereskedelmi 2 Hl. 1.20, zsirbödön egész fedővel, barna kereskedelmi 10 Hl. 0.60. zsirbödön egész fedővel, barna kereskedelmi 15 lít. 13.20, zsirbödön egész fedővel, barna kereskedelmi 20 Hl. 17.20. munkásfazék barna kereskedelmi 1 Itt. 2.30. munkás-fazék barna kereskedelmi másfél Hl. 2.80 pengő.
(s o-)
Beszakadt a Csáktornyái katolikus kultúrház tetőzete
A próbán résztvevő fiataloknak nem történt bajuk
Csáktornya március 3 Csak a jó Isten vigyázott arra a kis gárdára, amely a minap a csáktornyai katolikus kultúrházban egy előadás próbáján vett részt P. dr. Horváth Athanáz szentferencrendi szerzetes vezetésével. A KIOE ifjú műkedvelő csapata éppen gyülekezett a próbára az esti órákban. A próba előtt megbeszélő gyűlést tartottak a kultúrház kistermében ferences vezetőjük elnöklésével. P. Horváth Athanáz már át is ment a nagyterembe és onnét szólt be az
utolsó szereplő a kistermet, amikor annak tapos tetőzete az utolsó hetekben rárakódott vastag hóréteg súlya alatt beszakadt. így senkinek az ott tartózkodók közül baja nem esett.
A csáktornyai kórház
épületét is megrongálta a liólömeg és a hirtelen olvadás. Az enyhe februárvégí napok egyikén a kórház tetején levő hatalmas hóréteg megindult, lezúdult a tetőről olyan erővel, hogy a kórház-épület orom
ifjaknak, hogy menjenek át és a . párkárlyzatát lizegynéhány méteren színpadon kezdjék meg a készülő 1 F ¦
előadás egyik kis darabjának próbáját. A fiatalok erre átvonultak a szinpad-terembe. Alig hagyta el az
leszakította, Szerencsére a lezuhanó faldarabok emberéletben kárt nem tettek.
Életbe léptek a biztosítási törvények Muraköz területére
A 850/10-12. B. M. rendelet 1942. március 1-vel a magyar betegségi, öregségi, bulesetí biztosítási törvényeket léptette életbe a visszacsatolt Muraköz területén.
Ezzel kapcsolatban a Muraköz területén lévő összes munka vállalókat tekintet nélkül arra, hogy már be vannak-e jelentve, vagy nincsenek, ujböl a tőrvényben olőirt nyomtatványon
be kell jelenteni.
A bejelentéseket 1912. március hó 20-ig kell a nagykanizsai ker. pénztárhoz, akár a Csáktornyái hivatalos helyiségben, tikár postán benyújtani.
A nagykanizsai kerületi pénztár minden munkaadóhoz el-jultal megfelelő mennyiségű bo-jclentö lapot s egy értesilöt, a melyben a bejelentő lapok kitöltésére vonalközé összes tud-
15 napos olcsó könyvvásár!
70-80° 0-os árleszállítás
H.Hhy wfctd-m a. 80HLESS TESTVÉREKHÉL
nivalók boune vannak. De ellátja a kor. pénztár megfelelő nyomtatványokkal a községi elöljáróságokat is, ugy, hogy aki nyomtatványt .nem kapna, kérjen nyomtatványt ;iz illetékes községi elöljáróságoktól, vagy a esáktornvai ¦kirendelt ségiöl. j
A bejelentéssel kapcsolatban hirdetmények is jelennek meg, amelyben az összes tudnivalók bennfoglaltatnak.
Kedd
AtUnrfó KtaomAmok hiiUflm-pókon Bndapoat I, taStorin
6.40 ÉfcTKlIrt, torna. — 7.00 Hlí«t, kÖtltmények, i\'trwtrf, hanglemeteti —
10.00 Ilink. - 11.10 Namsetkaa Vi*.
jttxduolgalat - 1100 Dili (Mi-ana-bió - 12.40 Ilink - 1320 tdojelxes, ktöjArAs- ét vtiállAsje-ienlíi. - 14.30 Hírek — 14.15 A rádióműsor Ismerte. Mai. — 15.00 Arrolyamlilrek, piaci árok, élaimisierirak. — lfl.45 Idrtjc liés, WMlArésjetenléa, ha>k. - n.OO Hlr«at tslovák és maxin nyelWfi. _ tíi.OO Hirtk magyar, német és román nyel-vtu. — 20.00 Hirek (Budapest II.) — ».40 Hbak. Hojárás)*t<nt6i. - 2300 Hírek német, oUsa, angol (•* fi-aneU njelvan. - 24.00 Hirek.
17.15 SnicU\'uu Moldva, udjufunikus kölloinéttj\'. 17.:«) l)r. Chotaoky Jenő elaadasu. 17.5*) Sovin-zky t.. Malom enokara. 18.2(1 Gáspár Jem\'i eiWviílíta, 18.45 Swibó Kúlin&n ja/./.liániiAM<. w.20 TAnay peianc. Arany Jí\'iuus bullád úiból ml fiu. 10.43 l\'iwtti \\-itur hamiib. - 20.20 viníK<ish<tli.. leim. 20.45 Itadidane.
kar. 22.\'10 ííAsiiá,- l.iijos i-iKúnyzcn*-kar*. ¦ 22.45 Táiicwti*. - 0 1\') lí/*i az o\'ttiou.
BUDAPIiST II,
17.30 ItusKÍii liuliuiilumkiiuk. 18 ¦Mciö^zdasiSgi rélöm. - 18.W (Uusz iiyoivoktalüs. lí) Sííüió Kálniitu jazz-llártnasil. \' 10.2O A niAiyásfoUU Szilágyi Ir/sótKü közst\'nt |\'<i\'i;.in leányiskola óiflkkara 6s u MoÍo\'i"\' kif. IVlM>i|);irhkol» énekkara. — 19.45 A MoiivéUolitu M aisiti-riui)) i.e^^btinu (Isojtorltőiiuk^tiftiaiek közlotnéJij*. •JO.tO Cliopbi f-moli conguravenftny, 20. to Dr. Plpiut /otuüi előadása. 2i,ui l.ovásíi Fqnnc rigAnynnekara,
Szerda
BUDAPEST I.
10.13 Szórukojilatri zou\', 11-20 Kerlész !,tijo> fickót. 11.40 K«lbl\\a-sils. 12.10 Hádtózttiolwr. - l3:to HoiuéilcJDk ludinek. tt Szaion-ölÓs. - 15.20 Légierőit lMivAsxOnokur.i. - 145.15 Marleó Árpád <a3adáab
17.15 (tádiórenekflr. 17..r>r» I^iloi-vasás.- 18.20 Henvédmusor, — 1020 Horvát Zoltán vtöadása. - 10.35 Magyar nóták. Sándor Anna és Iloliay Béla (\'-iicket, kíséri f-at-kas J*űü rinán>-icnckata. - lit.Ó.\'i Kulím>i oag>*dó«. -- 20..10 Vjkár Itéla ewYftft&e. 20.55 uitv-, daieaalBB ck t\'nek.iiH\'k. 21.2.» Vábi-NöW (\'vr.i véneiből ad elii Kovriií Emil. 22.10 A lipcsei kAntoreMiliid. A kumiira^-noUrt Nagy Olivér vezényli. 23.25 Masjar m.ták .Sárkí\'íZi t.yul.i citíáuyzenelíora, SoHi Károly öaekel, — 0.15 l\'aw <*\'¦ altlton,
BUDAPBST H.
18.30 1-rancia nj\'oboklatés, 10 OrtfoniUdio. [0.30 Dr. Nóvák Sándor cV-adása. - 20.20 Az 1. honvéd gyalogezred laocaara. - (21.30 Uuitola Ede iftin\'i©nek«nL
Ne kárnmkocljl
1
ime. marej«->
A oagykanissal í—II. kerflleil Levente Egyesület évi kdzgyfllése
Megválasztották az uj tisztikart
A N«gykaui*.Mii Leven N: Kgye-ujU vasárnap lartotla liszbijilő közgyftlé-sél. A kó/gy ütést niCBOlózó\'c j nr. Összes n*aykaui%süj leventék ós az egyesüli t tagjai fél in lírakor szentmisén vetlek rés/A a pihi\'tü templomban. A szentmise után felvonultak a ltozgouyi utcai toninlf.t\'inhe, almi ir.eglartotlák a tisrtujátó kíizftVfOAsl,
A Levente-bizottság elnöke, a polgár-mester képvist-\'eléb. 11 me.ij *-l;»l a k<>-gyűlésen dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, !1 l.evaiii\'.liizollsiig alelnök^ a nagykanizsai dandárjai lailCnokság képviseletében vitéz llánky Bertalan, (lenetek Miklós városi és járást ka-lonai parancsnok, Polöiiyi Hyi\'^w I"\'-gárl leáuyisko\'ai tg.izgu\'.i. vitéz l\'ilci Feiene rilenii iskolai Igazító, Németh Jenfi qfcmi iskolai tanító, P, fittlyás (lenért le ciin-s plébános, dr, So-ymár Islviüi éspeic.s.pl\'bános, Baijgli \',\\/-pád jpariskol.ii igazgató, KnorUer György, a nagykanizsai Vö/ö\'-keieszt vezetője, valamint a/ cgyemk-\'t összes ingjál és >okan a város előkokiségci közül.
A Uizgyulés a Hiszekeggyel kezdő, dőlt, amit a na\'iykjHiitsaJ levénte-zenc kar játszott. A Hiszekegy elhangzása ulán dr. Tliolvvay Zsigmond cgyCíűU\'li elnök megnyilotla a közgyúl .\'-.sl. Min-ilenek elöt űdvöiftlú » ¦Uv\\nla-tiiíoi.t ság megjelent ate!uókét. dr. Hegyi Lajos városi Főjegyzőt, aki az elfog, lallsága miatt megjelenni nfnr tudó ixilyánnesicit a bizottság enök,;| Is képviselte.
Dr. Tholway Zsigmond ehink be. srétte bevezető részében kitárt a l vcirte*#ntézméjkv 30 évi^s fennállására, ismertette a Wvidékt. -kárpátaljai, or-délyi ét \\y déli le.rüMek visszacsaló-lásál, a*ok jelentőségét, rímelt hangon mtituioil rá a Weni«-intéoiiény tonlos súgár-i, uemzc:iK»vló háctsár*, Kú\'ónő «»i uagv jeh-nUiségifei liirt 11 levente. üilónuény akkor mondotta —, a,„i-kor-a t.kmoni béke^rződé* megoson-kiiotla hazánkat é.s csak isekélyszn-mu katonaság tartását engedélyezte, nos czcliv.cn, a ti»zii létszámol l\'J."t(l ós a legénységi \'elszámol :iá.00Ó íöbi\'n áltópilotta meg. Nagy Jelentőség? ekfcoi domborodoll ki döszőr a Icvénie-intéz-menynek, meri a levon lejiiképzés ke. relében olyan hasznos, szükséges ís-mcfs>ktd "szo.i\'ztck. leventéink, hogy pár lieli katonai kiképzés után már mehetek is a .]>ersüiel mezejére lioiigsulvozta dr. •Tholv.-nv Zsigmond etnók.
l)r. Tholway Zsigmond elnöki meg. nyitója után Nagy MikSós Icvenle-h\'ioktató felolvasta Utkári jv..€nt?sét az 1041-ik évről. Jelentette, liogy a nagykanizsai leventék kél szop zászlói ado-máiivo/lak a visszacsal terültek levCnléinck, aut.dyj&vt vitéz Báuky Bertalan és d.\\ Tholway Zsigmond wzeiésevel íreentJ-küldattség vttta Munkácséra, nhol*z,iUdás úQOepelyCi kereiefc kőzett történt.
A titkári lK-siwmoló ulán M-7éu>i BéU «án>si aí«ám\\cvo olvíwta [Cl pénztárosi jeleneséi « mult évről, majd rtmertette az 1012. övi konaég-vetési,
tlUuto a kózgyfiWc. megadta a fél. mctoivenyt.
Dr. Tholway Zsigmond eioők okkor leléyM az imóki eme\'rt*nyröl és fel. k*rtv di. mx-i l.ajoi városi lőjtgy-zől, az egyesület \'inök,\'-l hogy vejjyí
mérleget
itemi
iiiki iKiin
mie,
(chinisi- meg raktárunlmt I
JaTitásokatjoMIMssalviHalank.
Mi rihntt Eöiiua-ler Va
él a ko/gyuiés vénCté^SI ai nj lluzfh kar rm^v;ilas/ii\'is,-iimk Utlaniani.
Dr. IIeg,vi 1 bizo(t«iIg( nl-\'lnok cltkor atvollc u Wnóktésl ós n koz. gvulés e.g)\'lutngu.iii 02 at.il.In lis/.lik\'rl vitlllKZtOtttl meg: t
ICblÓk dr. Thoiway Zsigini nd. litka, KOronya IslvVht, jegyzo I^Alfip l.ajds, jHlnzlaro\\ Meréoyj lh«ki, \'¦itcnór (>.t neky Itela, guado Nagy MlkJós. kOnyv-liros jukab htvill\'tis Hom\'itli Józsff. orvos tir. Bt\'t\'.ra Zotlmi. ligyéz dr. Vii Jcn-nc.
VaUtszItiianyi tagok Dr. Kenvnes Islvan. Sió JiVzkttf, N\'aiiy l,;I.s/.k\'n Szé-lig l.ajos, leventék KAzOl: Tonwsl (lyu-lo, hefiei Laszló. Hetl-i I->ren(-, Vass Jemi, SMrtdnSI Islvan (lanpjlr Kltdie, viléz Németh .lózs.\'f, vitéz Itoikisi József. F\'óltagok Koviirs Agosl >u, (\'•onlUs ,|imos, iozsef. H«jmasi
lieta, Ife^edus Islvan, K\'jpner Lftsz!ó.
Szamviz^galó-bizoU\'Siigi lagok W\'ie ncr Miklós, vitéz MAhnj .lówT. I.ehei t.as*ló. l\'óllagok Ketemeu Siuidor és Tcme<d (Jyaló,
Cuzda.liroM\'a^i lag.ik dr. Tholway /sigmond, Krtrvinya IslvAn. Merfnyi HuX Cesttnekj l\'téki. Nagy Mikló\\ Szarjas |s|vuu. t.ukats Miktós, Ho,\'-viith Jó/s*-f, Sluitncr Jó/ref.
MimkuOuzo tsagi Lignk KOnxivo Istilln, Szarjas MVaa l.ukils M«cl.W, Shdlner .tózACf, lloi-vath ,M* ef. (ie-rentsé- I\';il, Mollo JaaoS, Krorlzor OyAlRy, Sra.-jas IMvun. Sii©: l^\'.\'H, tUnumóezy Titor. Heller Juan*, N\'emetti Jiiuos, lokcU- Lussili, w 1:jsc.;iW
ak.
.Sziikos/iály-sezi\'lrik Ifjiisági osztály elnöke Szarjas István, vigalmi oszt. vc/.elö és n-mliző l.ukiUs MíMás, irodalmi szidNOs/táty \\ezeto Slnihuv .lózser, műszaki szakoszl. v-e^i tl<>r-válli .lúzsí\'t. lalidanigó s*akofczt veztlő üeteiif-sé.- I\'dl, atlétikai watcosit. eezetö Holló János, VöröskViO-zl s»ikoszt. wzeiö Kuortzer tiyörgy, jálékwzeiö Szarjns [stván. ökölvívó szakoszt, vfc-zető Si|»os István, birkózó szakoszt. \\ezCtő VMaszák 1 h\'-zli. uszó szakoszt, vezető I lol\'ú János, lövész snhoszt. vezető Hiiuanóizy \'l\'ilor. zeuszukoszt. wretö Iteiter János, óuek szokoszt. ve. zető .Németh Jáno*, rejn\'tVi szakoszt. vczciö Fekete László.
Az uj tisztikar nugvál iszlásu után dr. Ilcgyl lnjos föjegj-a") iiieteg szavukkal üdvözólle dr. Tholway Zsjg-mondnl, az újból megválasztott elnököl. Kjeiiie^te, tmg>- mihen odaadó munkássáfcol folytai már 18 é.v öhi. mini a Le\\«utc (igye^ütel elnöke. Dr. Hegyi Lajos üdvozólic az egjvsü\'el lisztiknráiuik többi lakait is és -n Isten áldását kérte munkájnkia, hogy (ovúbbnt is olyan to\'.ko.sede*se!, szc-reicttct és luzafiussággai végezzék mnnkájukal, mint eddig.
Dr. Tholwny etnók inCgköszim c a
Festessen Tisztíttasson
Pdlcsicsndi
hizollsági alelnök szép ós me\'.eg sZa. i«il és keit" Öt, hogy a láml\'evö pol-gárniesie.uck |s adja át az ö é« az egész egycsüL\'t ildvöz\'etél. \'ovábbá
mcgkűsiönié a Mjegyzöiipk a pol-.-ar-ntcsier nevélK*ii telt azt az igéi\'Ptét, liogv a oagyltaolawl ievenlék uj ntt-lionl kapnak.
FjEUlin SznrjiLs István li vivilo oknoó üdvözölte levente.láiwj nei-euen a meg vii la szl oli tisztikart ós kiemelte, liogy dr. Tholway Zsigmond ei«ök a h\'vcii:e-ióvészi\'t érdek\\\'-b«n \\ áudo ¦ er. lege! aiapitotL amelyei az a ev\'nlo kapja, aki 0 legszebb eredményi éri el\' a lövészei terén. Felemliietie, hogy a Kormányzó 17 Ofőniéjlósága dr. Tholway Zsigmond e-gye-tfleti «n«>kót hazafias munkásBágáéTl a Nemzetve-leírni • Kereszttel tün\'etbJ ki, aniit az -iss/t*;. Ievenlék örömmel Jogadtuk. Lz-ulán ígéretet leit a leventék nevében, liogy mindeu ifryckezelfael azon {(Mtnek; bog,\\ az elöljanSk i>ai«nc;ait m\'nden-kor hűen icijcsjiVk,
Dr. Tnot««ty Zsigmond válaszolt Szarjas István Icvcnte-oktatő üdvözié-üéie és megköszönte az iránta megnyit vánull szcietetet és arra laéne a Nycu-léketj hogy mindig becsületes. Aititi* üa;os\' pul\'jür.ii legyének a hazán >k és hivalkozolt Zrínyi fohászá.M. amily íizi mondja, hogy a vitézi., kalou\'i erényeket és n katonai riiirttal (irtsuk széniünk WúTt és azok intnl mindeukoi lt«leictlc\' vÍM-|ievs»;ík.
Az, elnök javaslalára e/után " kö/.-g>illés jegyzökóvíyvi köszönetei mondóit Háry lórsóf vol\\ L-vmU\'-ft oktatónak, Szabó Ferenc oktatónak. Futón Lajosnak, aki már lg év óla szolgálja a Levente FgyesuW érdekelt, Knortzer tlyörgynek, a nagykanizsai Vó.-oskt!. reszt vezetőjének odaadó és UttaaHas uiunkáMágukérl, amelyet a levente-iuléuuúny és 0 |LVtatQ l^ytisólel érdekében Irlfejtettok bosszn év\'keu ál. Az elnök indítványára a kuzgyn\'és li%zletetlicJi lúgokká választotta ilr. Krátky l«.tván potgániicstert, i|r. Hegyi Lajost ós vitéz l-Tló Ferenc leltini iskolai iguzaa\'öL olrtk « a-Tente-inlé/. mény érdekéhen hasznos munkásságot fejtettek ki. tüsmcréséi tej ZÍo lu íi/ok hant, aki a levOnte-inlózmény fennáUiisa úbi annak vezetői Voltok; Megemlékezett ae ehnuít ét* U*vcnla sjwrteiedmenyeiről, a oagykn:iÍz ai bir loózók és bokszolok muiteiínu. Kiemelie, hogy milyen fusíp-ers-tainhiyl
A két csáktornyai sportegyesület egyesítése
A Csáktornyái Sport Club reutlkivíiH iTilns^tmányi ülést tartott, amelynek egyetlen tárgy |tontjn volt a kél Csáktornyái spOlikUtb «gyesilévsr.
Több felszólalás után a vá-laszhnány ki mondott !1, hogy öl-lagu bizottságot alakit, inely a /-rinvi sport-klubbal az egyesilés részleteit intigbes/.éli. Az illös bizottság tagjai Kiiiui>aui-nicr JánoSj liehojnik Miliály,
IJ-
I.ászló és Sáfran Oszkár.
A választmány elhatározta, hoffy az uj, egyesített sporL upscHulctnek t;-sáktoruyaiZrínyi .\'l\'ormi FCgylet legyen a"iievc,B7i-ne pedig piros-fehér. Eg>lk cyvleluck sincs adóssága, sót készpénze van. az egész leltár az uj i\'gylel tulajdonába megy ál A végleges cgyesilésröl nltu-pdkbaii döntenek, "í
érlek1 cl a kanizsai levcubjjjí \\^,,¦& Wtiszik t^za a dóluj-ugaii I ujnoVV(, második lielyezelljf tett. \\ Sv^^ zsán rentle/eit országos levente.vts, iívcii liajnokságot .szerzett ||nba |-i ván, második helyezést-ért et \\\\vini,, gor József, honnadik bKflyízé.st Vrkipj Lajos, negyedik httyezési Mőtsi (iju, *\'ki NngykamxMa város serlogél mini a legjobban luziadó uagvlomiM Hatol birkózó. SsJgBtvárott, a /rLuvi váios bajnok-ságou is ^sxép erednjujaj, kel értek el a nagj- kanizsai bfekftiál A détnj-ugati bajnokság Ifjúsági Wf sfinén Mózsi Lajos -délnyugati l|,,. sági iKijnok. cfanel nyert. Váron L jos a délnyugati be^iKiteafibai] naio dlk, l\'oiineu József harmad k heln. zósl ért ct. A na.gykitniz.-ai liokW^ is szép eredményt érlek cl az otkós^ Ifjúsági \\<rscnycn, Levik Gyula nuw dik leit. Az ököh-ivók ndndCDStt mt|. áhlák he^vulcel, éppúgy, mini a Ui. kórok. Kzek a sZep eirdmén^k m»; Wlaszák Ciézn és Sípo* István Wifca... Illetve bokszoló szakosztály-i\'BzeifttjKt k4\')szónhelő.
Pr. Tholway Zsigmond egv,«tU!r, elnök cniiáu berckfcsiWlo a kéijL. lést, amely a Himnusszal ért véj-rt.
Hol helyezik el a német telepeseket
BGrtto, mirtíu) Ujabb adüok szerint öisickj 500 000 némelei lílepltallek le I ii-leli leiben. E«MI Kl.OOO el Wm. helanrJ véllTil, akik közül Itgiobs Woltilnlából ts Oalicíábd! íiiimitl nemei ís a BalUkumbAI vlmaltlt-pllell virul etem, valamim a rejt Kelet-Lengyelorizáfl földműves un-lárvából származó német. Beisuii bla nímetbégének legnagyobb resti a darulgl kérőiéiben talán oltbol Kisebb csoportokat Felsoszlltulíii is Kelcrporoszorszigban lieljaiil el. Á lelepesek egyrésze meg mi ii taborokb.n él et varja végleges Lii6-helyinek rnegnalározását.
« káromkodást irnUn e.» MWénybllsttetil
kBIOti asiUlokon
maradék árakon
árusítunk
áruhái
885172
19*2. mirciin .\'i
NAPIREND:
S/C.[|\'i Imilaiui nap.
GvyK>Si«rl4ri OgjfMI: M« Ig\'zsjg,
Kiskanlzsun »z oi\'wii gyógyszertár ifljn"- «muJfai«t ion
;iyy»* szölgúÍBlot igrt
Naptár: Március 8. Kedd. Rom. kat. KuolRucdti. Proteatáua Kornélia. Izr. Adar 14.
- (Három éve papa Xil. Pius)
llétffin, március 2-án volt három tw Ml. Pilis pá|>a infáVála-zLUs.jnik. Hí a nap ígybetvik a Sz<uatya iH). iijjktósnttpiAya1 is. A. Vatikán lapja lutigo/tutju, hogy t kettős évforduló likuiinábdl w egé>z keresztény viljg tz*ie.eucl és Italával ford.u» az ungyuli pásztor felé L• isméi telhajigzik az Őst Meráni kiáltás; .fjeiét ós győzelmet a Sznitfllyának:. A Szentatya egyéJ>. kínl influenzás megl)*tfgetlést\' miatt ntm jelwjholett meg » Jegutóbbi nagy. bíijtí djtaiossagpkon. Szobájából azonban szemelj* eii irányitja «z «td-Iiúz ugyejt.
- (vannay-míi a rádióban)
Szerdán déleíÖlt tl óra 20 perckor lludapcst (. míroriii Vazmay János Itóisauiiiizéa c. dalai éoeWi K<ilé>Z lajos.
- \'A szegény tüdőbetegeknek)
Nagykanizsai ingyenes i-endclőjíUn az Országos Tüdőbeteg Szanatórium kgjrsfdei* hténi Pókja a» eliuull.. február hónapban IS ncndc-IéM napon ia b-.\'te^ft kezelt. Ezek közű\' újonnan jrjvnlkczö volt 18, év rbrüjéb&i 110 a k»\'z«.tek s/áma. Februárban M ninlgya > izsgáUttol CszkoZoltc-li. A uó folyamán 20 -rászoruU beteg közölt itiO li.cr tejet osztottt\\k ki.
- (A CjuWlorayal Iparoskör mflvttxi szereplése Nagykanizsán)
Mint inúr Jetestül, a csaVtaiayai ilJrosság kóréiul szcrv«z«U kitűnő uiüked velőgárda március 8.án, vasárnap est-\' 8 órakor az Iparoskór oiugy. termében humoios tarka-estet rendvz az elaggó;!, szegény csáttomjai ipaiw-tok («\\teg6<yáié*é>e. A mükeő^lögárcfa naaywerüen őSszeáA4lOtl lllŰSOrt uyujt, wért már most felhívjuk a nagykanizsai közönség figyelmét a /.aJych«r-•JOgcn is oly kitűnően szerep** csák-luipyai. nmkvdvolök vasa, napi estjére. Jrgj~eit elővételben kupiutók u Nagy-UuUssii Takarékpénztárban és *t ir^rtcstiuei irodéjiíban.
- iKotori hirek)
iudósUónk Írja: Kotor- iu^\'köa^éL vezető jegyzőjévé Oorbakői Tibor i-i\'iklornyai úoáBő hatáskörö kozttf*/-Katisi jegyzőtneveztek ki. -- A perlaki jaj-as löszolgQbiráJH Vracsics Kewnc kosárfonó mestert nevezte ki Kotor nagyközség bírójává. - Kotor képvtia. lót«sií\\iLtc a községi "aidörók [iielesét Ittvl Ü0 pengőben údlapttotra meg
ÓVJA SZEMÉT I
IAtaa*r-saa!
ZSOLDOS fiVULa ¦Sat Mméi tt Uttasar esiDABter,
I Effitti faja iaaajfc lawrt*. UimmL min-
Ejtőernyősök Leningrád elölt
.Légi rohamosztagok"
Rerlín, március 3 Az ejtőernyősök szereplését, akik valóban kiérdemelték a »levegő roliatnoszttifjiii büszke jelzőt, a Yőlkischer ííeobachler egyik cikke alapján uj megvilágításban ismerhetjük meg Eddig általában az ejtőernyősök levegőből végrehajtott támadásairól: hallottunk. Oslo, Stavan-
Ser, Dombas, Narvik* Hotter-tiin, Dortrocht, Korinthus és végűi Kréta a német ejtőernyősök öltökké felejthetetlen dicső tetteinek állomásai. Annál érdekesebb most uj szereplésük, Leningrád eiölt gyalogosokként
vesznek részt a harcokban. A levegő rohamosztagainak sokoldalú kiképzése, modern felszerelése a szárazföldi harcokban is nagyszerűen érvényesül, Feladatukat mjndig tökéletesen kereszlülvitték, jóllehet »cm. mindig támadó, hanem sok eset: ben védelmi szerepet kellelt vállalniuk. A Szovjet naponként többször megismétlődő támadásait, páncélkocsikkal támogatott áttörési kísérleteit hősies magatartásukkal még a leningrádi német gyűrű elölt szétugrasztották és visszaverlek.
(Polylatáa a 2. oldalról)
ban Ö390 embert tartóztatlak le és közei 13000 esalbeu tartottak házkutatást. Az elkövetőit
összesen 74 merényiéi vagy rombolási cselekmény- elkövetőit mind letartóztatták.
Fegyveres felkelés tört kl Burmában
Stockholm, március 3 (Uud. Tud.) Az egyik new-yorki lap külöuludósitójn azt jelenti Mandalayból, hogy a burmaiak körében fegyveres felkelés tört ki az angolok ellen. A felkelők sok helyen meg1-támadlak a fegyvertelen angolokat és legyilkolták őket. Ahol csak lehetséges, a lakosság a japánok segítségére, siet. Egész csoportok mentek át a japánokhoz. A lakosság magatartása következtében az angolok megkezdték a nagyobb városok, köz lük Mandalay kiürítését. A Burmában letelepült angolok, így a
női lakosság egyes részei Kínába vagy Indiába menekülnek. Hungoonbun nagy az élelmiszer hiány és városban benszülölt rablóbandák fosztogatnak. Az amerikai lap tudósítója azl hiszi, hogy a japánok valószínűleg nem Burma északi részét akarják meghódítani, hanem; egyenesen az indiai határok felé, tülekszenek. A burmai katonai események hatása alatt Hartley tábornok, indiai angol főpa* rancsnok elrendelte Kalkutta megerősítését, amely 150 kilométernyire fekszik a burmai halárlói.
Az ausztrállal haditanács segérykjállása Churchlllhez ea Roosevelthez
Stockholm, március 3 (Bud. Tud.) A Jávából crkjOr zö hirek nagy aggodalmat kelletlek Ausztráliában. Az ausztráliai haditanács ülést tartott, amelyen részt vettek Anglia és az Egyesült Államok képviselői is és a haditanácsról távirati
utón segélykiállási intéztek ChurehÜlhoz ós Roosevelthez. Az ausztráliai kormány katonai akciók megindítását és előkészítéséi kívánja a csendesóceáni japán támaszpontok ellen, hogy ezáltal elhárítsa az Ausztráliát fenyegető veszélyt.
Bekerítés fenyegeti Dél-Burmát
Bern, március 3 , Bangáli-öbölig bekerítsék és hu
(Bud. Tud.) A burmai halóságok nj székhelyéről, Mandalayból érkező hírek arról számolnak be, hogy Burma déli réuét a bekerítés veszélye fenyegeti. \\ japánok erős csnpat-koBÜngensoket vetnek a küzdelembe és ezek a Pegutól fíO kilométerre északkeléire fekvő ShwegyLn felé közelednek. Itteni vélemény síerint a japánod nyilván arra törekednek, hogy. Búvnia déli részét egészen n
talmukba vegyék. Ha ez a tervbe vett hadművelet sikerül, akkor Hangoon és Mandalay között minden összeköttetés megszakad.
fisziik-Iíurmaban, ahol kínai csapatokat vonultattak fel, a helyzet a jelentések szerint nyugodtabb. A raugooui brit főparancsnokság körében is elismerik, hogy a Síltang folyó n*n-tén nagy csata van folyamatban és ennek kimenetelétől
H
asznalt kerékpargnmlt
átcserél újra
LÜKÁTS LÁSZLÓ
C»engtry-ut 2. (TflttO fotó-Oilet)
BÚTORT HETYEIIHU márkás butoraiaionjában vegyen vagy rendelje^ , Cwejpnjj 1«
függ Hangoon és a burmai ut
déli részének sorsa.
Ujabb nagy japán OMMt* szállító flotta koaalfcdlfe Javai falé
Budapest, március 3 Londoni jelentós szorint a szövetségesek repülőgépei Jáva szigetétől északra ujabb nagy japán csapatszálUtó-flottát vértek észre, amelyet nagyszámú hadihajó kisért.
A Jávából; érkező jelenJések,. arról számolnál^ be, hogy a sziget északi irányában áthaladt, szövetséges .csapatok kőzött angol esapalokat is barcbavetet-tek. ,
A Daüy, Mail távolkeleti haditudósítója szerint számoljaikéi! a japán láu^di^ sikerével, Jáya szigeten a harcok; kereken 600... kilométer szélességű területen folynak. ,
A fmpdnok 50 kilométerre vannatt Batáviátái
Budapest, március \'\'3 Sanghaji jelentés szerint a japán, csapatok hétfőn nagy gyorsasággal folytatták elönyö-inutásukai Jáva nyugati és keleti részén, a védelmi központok •ellen. Már közvetlenül fenyegetik Baiídoeng városát, WavélíÖ-badiszállásánk eddigi - székhelyét. A japán csapatok 50 kilométernyire megközeiitetlők Ba-táviát. a sziget fővárosát.
Jáva) m4r oajails „esytrtW
Aiiisztcrdaiu, március :i (.NST) Az angol ^lirszoJ^^Ull tt hadi-ht\\lyz«.röl kózö.t [e}tcbetéséb*"n kény-leiOn 4-lÍMiivini, lu*i>- a Im.ituti jupáji támadás olyan m«rvtoke.i :öilöU, *wjy már ncmcMik -a bmtnai ao#m c&»p*.. lókat, "hanem India c^ész licjyzulél íeni\'OgeU. Az an^ol lUrszoij{á!ut t-zze! n körúuuénnyvi mau^aiáizu afig. uz indiai fdj>arane.snok-ág visszaIwaáezéfiél WöMpl tábornok kezei közé, Wa>^ ¦ •¦ állapítja m<y uz m#>l lürszoiaákit - -iulyoH K\'ieiösfiége. \\>-tl át u vúhi;íai)s pil.;uuiltian. i
A jávai lumokkui knpcsoUULaii az angol hlrsiolgálól mcgjcgyíi, hogy, Jáva most már egyedül küzd. Jáva már n«in ugródc-zkn többé, aboouan cl-Dcntámddást icbotn: indítani, ahogyan azt remeitek, amikor wavei a srigelon álwtte a Topáram >noksrtgot. Wavet ezért clliatílrozla, Uogy a s*á\\<l>éae!i fűparaiicsuokiágol rdoszlatja, a szövet-ségfttfk azonlxm továbbra i* liajlandók \\va\\xftnek segftaéget nyújtani, istoudojk
it
HIL
temet, exhun)4l. MáJUt. Derualits József
»., l»kMi Itt.
1942. mfirclus 3.
«4 ktf] kerülni Jáva szigetén olyan er«. süssek MfoaUrnoxását, melyekre nvÜs ItadszinlcielJtm surgos szükség Van.
Elsüllyedt egy amerikai teherhajó
Aniszlerdain, március 3 íNST A londoni rádióállomás mc-rint a Mami novü amerikai teherhajót az utianlióiíóni par\'ok mentén megtorpedózták.
Batávia és Soerebafa megtámadása küszöbön áll
llóma, március .1
A Mós>asffOrü jelenlése szerint Tokióban még nem toldjitik otfoglojlnak Jáva bigéiét. Tokióbon biztosra veszik, hogy ez«n a területen még kemény harcok lesznek. A Jávát védő sereg máinál 100.000 főre bocsülik.
A I*opolo di Róma szeiinl a japánok eddig Jávö szigetén liO.OOO embert leltek partra. Az aj japán liajókmu. vánban, amely már elindult Jáva felé, mintegy 300.000 katona utazik.
Róma, március 3
(Slelani-iroda) Batávia és Soerabaja megtámadása küszöbön áll. A támadás egyidejűleg indul meg keletről és nyugatról. Wavel tábornok főhadiszállását már egészen közelről fenyegetik. Jáva szigelét gyakorlatilag már kettévágták, meri a japán előőrsök hamarosan elérik a . déli partokát, — irja n Popolo di Róma. — A lap a jávai tengeri csatával kapcsolatban megemlíti, hogy a nagyszerű japán győzelem, annak a jupán tengernagynak köszönhető, aki az éjjel leszálltával, miután nem tudta hatásoson folytatni a küzdelmet, nagy merészséggel hitrcba-vclctte a forpedónaszádoknt, a melyek kivívták a győzelmet.
Tokió, március 3
:\'NST) Valamennyi reggeli lap lelkes Örömmel üdvözli a japán hajóhadnak Soerabajánál és Batáviánál aratott győzelmét.
— uiuigiiM -—i
Mindenki a helyi kenaketMkaél I 4a Iparotoknál amw bal jj
- (Hitt saarka) /
m*. Gyubzí Bóta nagykanizsai íigy-véd flozgonyi uleai hátinak udvarán mini napszámos foglalatoskodott Ilíich-lcr Vjlmos kntiizsai napszámos. Hüch-W egy ulko^omma\' egy inv.s zsákkal állilotl be az udvarra. ICmcnl a p\'u-céhe, ahol a zárt felfeszítene ós fát és almát zsákmányot. A lopot^ dolgokat azután eltCjietp\' egv Sugár ulj házban. Az almákat ela\'ta. Uüchter u lopás után elment a gazdájához és jelentette nckj. hogy valaki KltCszi-telte a [)inrc zárát . IV.s/o csakhamar olt termen a mndór, aki u téuyáUá.st fclveite. Büehler perze nem tudia,
liogy dr. (iyuldiék hizlilitisl alkalma, zoilja lát\'a. amikor BÜchJCr a z-sákka| lement a piocélie és így tagadá\'a hiábavalónak bizonyult. A gyors.tolt eljárás alapján dr. Almássy tiyula tor. vényszéki lauacsclnök, egyesbiró «\'i<« kerillt, aki Hüchic,i figyelemmel az enyhilö kőrulményekn\' -• nyo\'c napi fogliáziíi iiélle. Kz voM a p.me.k.irm\'-canásna\' Q vége.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
4749/1942.
Tiigy: Szemere K halótágllag ín-Kedélyeiéit zálogkölcsön Inlézete kérelme a ki nem váltott zálogtárgyak elirverezéie hint,
Hirdetmény.
Az 1881. évi XIV. t. c. 16. §-a alapján közhitre teszem, hogy Szemere K. hal. eng. zálogkölcsön intézetében elzálogosított és 1942. évi február hé 16 lg lejárt és nem rendezett zálogtárgyak 1942. márc. 17-én d. e. 9 órai kezdettel a zálogüzlct Fő-ul 8. szám alallf he\'yiségében hatóaági kiküldött Jelenteiében elárvereztetnek.
Ezu\'on fulhivom az érdekelteket, hü.>y a Icjari tárgyakat az átvereti meglarlásáig rendezzék.
Az átveréi alá kerülő tárgyak jegyzéke a hivatalos órák alalt az árverés elölt 15 napon át a városi irattárban, vah-mmi az intézet helyiségében betekinthető.
Nagykanizsa, 1942. március 2. iut Polgármester.
M Nagy összeget takarít meg, III ™ ha most vásárol nálunk I 11
Még van néhány szobánk
leltári árusításunkból. - KOPSTBIN BÚTORÜZLET
M NAGYKANIZSA.
IkPIÓHIlDETtSR
Kifutotta telvetoiik Ladcctky hinf. surllxlclben. Hotthy M-ut 593
MunháaitSket felveszek. \\\'6 ut ig, Cser keleüzem. 5k>
Gyakorlott laknritólednyt vagy itt-aionyl keretek azonnali belépésre öre(> háziipar mellé. Fflzíit nem klvinuitt. Csangeiy-ut 23. L81
&DA&VT&TKL
Mosott gópronoyot veizllnk nagyobb mennyiségben. A Zalai KöilOny kiadó-
DRAVAVDLGYI
UILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ R.T.
• iikiierO felvilágosítás minden villamos kérdéaben C»engery-ut Sí, telefon 294.
Áramszámlák flzoléae, reklamációk, hibabejelentések
Sugér-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, Üzleti könyvek és^dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk:
mindenféle kereskedelmi, .ipari, pénzintézeti, ügyvédi, g azd asági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket,. meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körteveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
"| TELEFON: 78. |°
Gyártunk ¦
(Ízleli könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeleket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat slb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
az apróhirdetés. Hajnaltól estélig ezer és ezer ember olvassa! Fillérekbe kerül csak és Ön helyeit elvégez mindent: járja a várost, a falut, bemegy minden házba s megszerzi önnek a kivúnt munkát vagy állási!
\\ BÚTOROZOTT SZOIA "
Cllnoua butoro«oll iioba luriifi-noba haiiollilul március 15 u kla» . Sugd-ul 46. "»
LAKAS-OZUTHEIYISÉO
Háronwabá. ömkomfoitoi likéi klado mS|oi l-re. Wt»Mlt»-ü. 3. 537
Ketuobaa, owikomlorlos Ilkái aion. nalta koipoiilban kiadó. Clm a kladóbm.
579
tffcflWPJU
HaiRltay |ralol«|a« Klrélf a. 37.
• latt togad. 5<8
Szentképek
nagy választókban — .tegoleaóbb
Horváthnál,HH°.\'.\'.Y23.
Qáfiamvzwm szétakozhalik.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „KBifluduágtR T. Maiyknluu". Fololö. kiadó: Zalaiitirtiy. Nyomatott * a HKliaudaaa|l R. T. NagyfcanliM* ¦yomdájibiB Nzgykaniziaii.
(Ny«aa4t*r( taíel> Uiei tUr*4>)
335991
A KorményzóhelyeHes áfaette hivatalát
L2> évfolyam, Sí mum.
Nagyjsaiiuat, 1P<42, március 4 szerda Ami !2 fHIJta
ZALAI KÖZLÖNY
ül fw 4. M*at
FiüfWn tzerlcentö: Bar|>arit» Lajos
in: ma c/an&ii 2 HMi M MIK. BB.VM «M« : bjitünnp BlUaMMMli Btt.
A mnnkásság és a belső arcvonal
A Nemzeti Muukaközponlba tömörült magyar munkásság és a Magyar DíTígyzók Országos Hivalasszervezcte - a nemzeti alapokra helyezkedett munkásság kél alakulata — ünnepélyes nyilatkozatot adott ki a napok-í)im> Mindkét nyilatkozat, illetve felhívás ujabb bizonyíték a mellett, hogy a kormány a munkásságot a magyar nemzet egyik elsőrendű alkolólényezö-jéuck tekinti, s minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik a sorsán javítani. A munkásság érzésben és gondolatvilágban egybeforr a nemzeltel s vele együtt végsőkig menő harcot hirdet az Istentagadó bolsevizmus ellen.
A Hivatásszervez el vasnum-kás alclnöko az országos vezetőségi értekezleten hangoztatta, hogy a munkásság tudatában van azoknak az áldozatoknak, amelyeket a haza most megkíván, s hivó szavának a nagy nemzeti események előestéjen elegei is tesz. A hivatalos nyilatkozat is rámutat arra, hogy a munkásság — mert fol akar emelkedni — tovékeny részt vesz a kommunista veszély cl-hárilásábnn. Vállalja a helytállást és az áldozatot s híven teljesili nemzeti közösségét, hogy a veszély kiküszöbölésével részt vehessen az uj szociális Magyarország felépítésében.
A Nemzeti Munkaközpont relhivása emlékeztet arra, hogy a magyar munkások egyszer már saját bőrükön tapasztalták a bolsevista rendszer áldásait.\' s. amikor a rendszer ránk-eröszakolói elbuktak, magukra hagyták a munkásságot, de elvitték az országszerte összerabolt kincseket és értékeket. Ebből a nemzetközi megváltásból nem kér többet a magvarmunkás. Ellenkezőleg! A Kor szellemét megértő es magyar faj-Iája iránti kötelességét tisztán látó és lelkesen teljesítő munkásság époly hü bajtársa a tűzvonalban harcoló honvédnek, •"int amilyen elszánt küzdötár-sa a belső arcvonal épségére vt-íö\'ájó. felelős vezetőknek. Nem cngíídik mcgbcuilani a belső front elienálío erejét, mert aki Cít meg akarja lazítani, az a magyarság, ellensége és a munkásság árulója.
A két tekintélyes mnnkásala-kwlaLállásígglalasa igazi magyar nemzeti érzésre vall. Mindkettőnek reodiivOJi jelentősége yan, hiszen kiviláglik belőlük. IwRJ\' « bolseviki veszéllyel a
Port Szaidot és a SzuezUcsatQmát bombázták a német repülők
Bandoeng közvetlen közelébe értek a japán csapatok — A párisi német hatóságok súlyos retorziót alkalmaznak egy német őrszem megölése miatt.
Az angol repülők Parist bombázták
Az Egyesüli Államok h,adügy: minisztériuma megcrösilctlc, hogy n Japánok a Eülöp-szíge-tekhez tartozó Mindanao szigetén csapatokat tettek parira. 1 száJlíióhajóval érkeztek a japánok. Egy cirkáló védte a karavánt A japánok a Eülöp-szige-lek több kisebb szigelél lüz alá vették.
Japán lapértesülés szerint a jávai japán haderük. előőrse még hötfőu este elért egy meg nem nevezett-pontot, ahonnan Haudoeng már szabadszemmel látható.
A finnek iiibb. azavjut járőrt mv/ísemmisítettok
Helsinki, március 4 A legutóbbi finn hudijelcntés szerint a szárazföldi arcvonalon gyenge zavaró tüzérségi tüz volt. Hellénként gyalogsági tűzpárbaj és elénk járörlevékeny-ség. Különösen vonatkozik ez az Aiuusz földszorosra, ahol a finnek több bolsevista járőrt megsemmisítettek. Kzek a járőrök legfeljebb 10 emberből állottak. A karéliai arcvonal déli szakaszán a finnek meghiusrtot ták egy bolsevista .különítménynek azt a kísérletét, hogy kél szakasznyi erővel előnyomuljon •egy tavon\'keresztül.
Súlyos harcok a keleti fronton — Német repülök; levegőbe röpítetlek egy szovjet lőszervonatot
Berlin, március i A Nemet Véderő Főparancsnokságának közlése szerint a német csapatok a Krím-félszigeten március 2án elkeseredett harcQkhiui erösehb ellenséges támadást hárítottak el. A szebasztopoli körülzáró arcvonalon a lámndások a sötétség beálltáig tartottak és az ellenség nagy vérveszteségeivel értek végei, Az egyik német ellentámadás kemény harcok vitán helyi sikerrel járt. A keresi félszigeten indított ellenséges támadásokat erős tüzérségi tüz vezctlo be. A bolsevisták a német állások elleni akciójuk során egyetlen hadműveleti szakaszon mint egy 10.000 gránátot lőttek ki, nagyszámú harckocsit vetettek harcba és támadásukat tűzfegy-
verekkel támogatlak. A nemetek mindenütt megtartották áK lásaikat. A lámadó ellenséget részben elszánt ellentámadással visszaverték.
Sok fogoly os zsákmány jutott n nómotok közére.
Súlyos elhárító harcokat jelentenek a DÖitec vidékéről is. Itt i.s szívós ellenállási tanusj-tottajk a német csapatok. E harcok — részben a néniét ellentámadásuk révén ¦ ¦ helyi sikerekre vezettek. A német állások elöli sok szovjet katona elesett, A német légierő kötelékei hatásosan támogatták a hadsereg elhárító harcait. Német harci- és zuhanóhpmbázógópck ismólol-len támadták az ellenséges állásokat és oszlopokat. Sok har-
cikocsit felgyújtottak vngv megrongáltak. A keresi..Kikötő és\'a város elleni iégilámadások a bolsevistákra nézve hagy rombolásokkal jártak. Több nagy tüz keletkezett rakodó berendezésekben és anyagraktárakban. Egy lőszervonat a levegőbe repüli. I,é-giharcokbnn német vadászrepülők lelőttek 7 szovjet gépet.
Német Ütegek angol hajókra tüzeltek
Rerlin. március t A Német Véderő Főparancsnokságának jelentése szerint a német haditengerészet ütegei tegnap dél tájban tüz alá vclfek angol hajókat ós azokat Visszafordulásra kény szeri tették,
A japánok merj «x állták m ftamdaertf) &n> Hatévié
köaöW MWtomtM,
Tokió, március <t A tokiói rádió jélentfse szőriül a japán csapatok teljesen\' mégszálllák a Harnvia és Kandóéiig közötti vasútvonalat"cs ezzel elvágták az ősszefóttclést az ellenség arcvonalai között.
Amsterdam, március I A Német Távirali Iroda ismerteti a londoni rádió jelentését,, amely .szerint a jávai Ban-docng ellen hatvannál több japán bombázó és vadászrepülőgép légitámadást intézett,
P. Morenbyt bombázták a Japán repülök
tqkíó, március 4 Japán repülőgépek tegnap
nemzet minden rétege tisztában van s egyarinl hirdet ellene harcol az ország kormánya ép-tig^y, mint a munkásság s mint minden becsületes magyar ember, aki előtt Magyarország fiif;-getlenségénok és önálló nenueli államiságának a megvédése szent feladat.
Erről a magyar sorsközösségben részi vállaló, nemzeti szel-Iqroű magyar " munkásságról mondotta legutóbb Rárdossy László miniszterelnök, hogy a
[ niegpróbáltafások idején is de-i rekasan teljesiti nemzeti köte-i IcsséRCit. s ezzol megmutatja, hogy egy a nemzet \'lestévei és vei1 a iiojiizel véréből.
Amíg a magyar munkásság szervezeteinek elitje a mostaniakhoz hasonlóan nyilatkozik meg, s umig n munkások fegyelmezetten teljesítik hazafias kötelességeikéi- vállalják az áldozatul es a lemondást, a fokozott munkát, amig fenntartás néjlfül veszik ki részüket a nemzet
nagy feladatainak a megoldásáért folyó küzdelemből, addig* a magyar egységet nem fenyegeti veszély s a belső arcvonal szilárdsága és megiugathatatlansá-ga erőt ad a messzi harctereJt«u kiude vercuikiiík. hogy hatal üias szövetségcsejuk \' oldaián harcolva, végleg megmentsék Európát s ezzel Magyarországol is a mindnyájunk létét ve-s/éh-e/frlií IkSIst\'v izinúslÓI
1942. rtiárcnig 4,
¦ liHulán nagy magasságból bom-luikut dobtak 11 br.it I\'} (juincán lévő Pnrl Mnrrsin re.
Maori-hadosztályt állit fel UfZeland
\' Sanghaj, március 1 Az újzélandi kormány ciha liirozttt, hogy maori behszűJÖI lekből külön hadnsztálvl állit fel.
Rendszabályok a brazíliai Japánok ellen
Hio <lc Janeiro, március I A brazíliai sujló jelentései szerint az államrendőrség Őrizetbe vett sok japánt. inert olyan utak mentén laktak, a melyeket hndiszemponlból fon* tus "utaknak nyilvánítottak. A brazíliai hatóságok az egész országban betiltottuk az időjárás-jelentések és az időjárási jóslatuk közléséi.
Az USA és Uj-Kaledónta
Amsterdam, március I A washingtoni külügyminisztérium közölte, hogy az K gyesül! Államok el lökéit szándéka, hogy minden támogatási meg. adjon a degaulleistaknak Uj-Kaiedőnjáhau.
Diplomáciai szakítás Vichy és Teherán között
Isztambul, niúiX\'iUs l Vichy és Irán között megszakadtak a diplomáciai kapcsolatok, ¦ jelentette a teheráni rádió.
Tüz pusztított a barcelonai dokkokban
Barcelona, március l A barcelonai dokkokban nagy tíiz támadt. Az egyik raktárépület, amelyben nagymeny-nyiségü kókuszolajal és más növényi zsírokat halmoztak Tel, teljesen elpusztult.
Páriában meggyilkoltak egy német katonát
Paris, március 4 A párisi nénicl megszálló halóságok közlése szerint március elsején alattomos merénylettel meggyilkoltak egy német őrszemet. Megtorlásul 20 olyan koniimiiüsUti és zsidói akik ugyanabba a kőrhe tartoznak, amelybe n merénylet értelmi szerzői kivégeznek. 20 továbbiI pedig akkor végeznek ki, ha a tel lesek március Hí ig nem lesznek kikutathatok
I.XST)
Parist bombázták az angol repülők
Boriin, március l .Mini katonai helyről közlik, angol bombázórepúiogéir-k kedden éjszaka robbanó- és gyújtó bombákat dobtak ie Nagy-Paris területére. A bombázások kó. vet kéziében a lakosság köréhen sok a halolt é.s sebesüli.
Német repülők támadása a Szaezt csatorna ellen
Berlin, március t (XST) Miül a véderöföpa-rancsnokság közli, német harci-repülőgépek az elmúlt éjjel nagyobb támadást intéztek a íszuezi-csatorna IcrüJeléii lévő katonai berendezések ellen. A támadásokkal teljesen mogíep-(folytatas ai &. oldalon)
A MÉP belyi szervezetének értekezlete
A MEP nagykuuizs; zete március 2-án
szerve-vezetőségi
értekezletet tartott.
Az elnök üdvözölte a jelenlévőkéi és megemlékezett arról a nemzeti megnyilvánulásról, a melyei az Krdclyí Párl a Nein-zeii\' Kgység szolgálatában kife. jezésre juttatott akkor, amíkor a párl szövelségre lépeti ¦ a Mi:I\'pel Az lírdélyi Párl tír-d élvben ugyanazt a szerepel tölti be. mint amit a MÉP a/, anyaországban, - hangsúlyozta az elnök. Az Urdélyi Párt kérte a többi pari vezetőségét, hogy szüntessenek be minden politikai-vitát, mert a mai világtörténelmi idők nem alkalmasak arra, hogy azzal foglalkozzunk. .Musi mindenkinek arra kell törekednie, bog)\' egységbe tömö-
rülve legyen segítségére ennek a sokai szenvedett magyar hazának, itt meg kell emlékeznünk az Erdélyi Pari országos elnökéről, gróf Teleki Béláról, n ki 1940-ben ezl mondotta Ko-luzsvárott • l-.rös. rüggellen Magyarországul akarunk. a merj nek minden intézményéi igaz nemzeti-szociális és keres/lény szellem halja ál i Az Krdélyi Párl ezen megnyilatkozásából látjuk, hogy nz erdélyiekre mindenkor számi Ihatunk. - mondotta a/ elnök.
Kzulan Czulek József szervezési tilkái\' a szervezésről adott 11 tbajgazit ásókat a párl szervezőknek, majd ezután hosszabban tárgyalták a közellátással kapcsolatos kérdéseket és a folyó ügyeket.
A dolgozók rnba-, cipő-ellátásáért szakítani kell a luxusigényekkel
Gyórffy-Bengyel Sándor közellátási miniszter nyilatkozata
GyArffy.Beugyel Sándor közellátás. Igyi miniszter a* inán közebátás pioh-énuUv&J kapcsolation a követező n>i-hilkoxatol lene.
Annak idején már beszámoltam arról, la>gy a doigozo néj) mhapólia-sáról Len a e^jobban gondoskodnunk.
K dolgozó szenved a &0tóbbat a r*gy. lói, a hidegtől, é|»i»cii ezérl a uepnihá-zali ukiio kereiél>eii siettünk a duu-kozó aép tneu>«giiéséie, Ax akció során kówtke/o fázisok zaj.dtlas le. Az íi hullámban kiadó.1 5 un i10 faj.
líei- es imiuutáriil. 1/ a mtYUiyiség Hangya és a kisiim\' .kcl.il utján kendi szétosztásra. Januárban, " második huliátnli.ui l mü aj ; e-n^n irtékíi \'.ulszin.nt áru, szvetter, met.gh,m>iiyat rmolegho, trikó slb. kerfttl lorgaioin-m. \\ második liiili.iiiih.ui még, kl>.
in millió pt-ugu értékű anyag) ke. ni ktoszlásra, amelynek leltójnyolitusn most van foiyaiuatiMn, 1U már kon-i.u,.inti .hi111 j.s sumiiiii-. hadrágol, kabátot, bekecset. sll>. Csak pár adatol tol említve, rgy ruha ,nniljá# r.s kabát} ára 12 pengő. voll, egy nadrágot i>edig 7.80 peugóért ailtimk. Lzl a konivk.
cionáll árul azért küldtük szét, tiogy lássák, milyen olcsón tudunk árut eJiiáUitnni. Ilyen olfsóil .sehul másutt nem lehet ruhához, jutni. Jövőre ezt az akciói ki fogom bdvitenj, \'ínég j»edig ugy, hogy a vulLaiatokiiáj dul. gwzú i|kin inunk-is é-s a mezőgazdaságban dolgozó munkás részére a munkaadó veszi meg uz árukat, illetve bejaerzésúkj-e a munkaadó ud,hiteit. Tudom azt, hogy a mutikósuak a ru-habeszerzés céljára u lenkt-s-e-sebu pénze van. a.«otihaii jövőre a oépru-házati cikkek u kon\\enoióu>>k ahba a rés/él>e tagoznak majd, amolyei eddig bu/ábiu*. i"\'].<),!. A buza eg)\'ré.szét lehat i\'Mjkitiih.m MKJa m^gkapui.
A Imriiutilik lud\'ám in.\'iirinsiwui z^i\'úk le, |,t Hinuivetih aruk jöniuk ki, fokéul az ais/xmyok és gyermekek részére. Kzzet párhuzumosau szohib.-minlákai adunk ki é.s a különböző noi lársadalini Szen^zelek bekapcüo. lásávai megianiljuk a legegj\'.sztTüiib paraszlasszonyt is aria, hogy saját, vakimint a gvt\'Kkok ruháját maga varrja, ,
Csak a nép réizére szükséges cikkek gyártására van nyersanyag
A levUlfrtinton- nr. ipanigvi mi-uiszterrf*i és h neki aiércnde.t anyag* gazdálkodási s/rrs-ekkei le,-\\-el kés/i-nitk. amei_\\ iiek alapjait az olt iini\'_ nniha \\e,t uj syá, lás m,ii fnlya-turn van. Ktinek a Jvuy\'ii»* kt»-,e/n hagj*juk kipusztulni üimiM n\\fr»anya)tni csak\' azoknak a cikkeknek élőállitására adunk\', amelyek nép rés/érv s/úksége^ek. l.gviut.il akartuk használni a tömeggyártás ínyéit is, hogy az ár minél olrsóbb iehes-en. lizérl az egésjs U^iüs/akmá a \\ legieijéhl) hm) limishnn ;«ló -meg art » krreielj ameJvie\' a Us/.i\\vtek, Ksapjiis/o\\-en-k. kol-"ilt áruk, karpito» is .inatuk, valamint a :•¦-(! ,,it. ,m.i ¦ii ruvida ink ki. gyárláui lieKiiles/lluin. \\ kitűzőit céü teljes mértékben elértük. Nem kisebb dologról van ilt s/o, hogy sikerült például a pamutbzó^dékek e,so|x>rtjá-Imui mindóssn\' 1 ;i iipussai,a gyapjú-zM\'í\'ieknél ÜpusMU, » köLszó*tt raknál jydi« s itpuvw kiaiég.tejii sziikségleiet. ]./ mindössze még ciak
iü típus, ugj iwgy inívrn van hely a
meRsValKilt kí\'reilvn n löl>bi lexliüíl-nak is.
Pontrendszer nem lesz
l-\'nnek a/ flonye a/, hop a leiide.kezésr- áHő anyagól oly nagy mértékben ki tudom ha^náim, hogy abból egy <-v alatt to millió fm,-i állilhatoK el.,, mégi)>edig pamttláruliól liavoma ;i milliót, le/apjus/dveiből havonta l\'.i(l izrei, kólszAvótt ánikbót
pvttig 1 es féi mülió damimi. Knock jelenidséga feibecAulheteiieo, meri ii;eü
111111 li.11 a ii-nyii ii i<\'mH\'ik.-/csiv alio nyersiuiyugbW nemcsak egy evi, lianvni azt meghaladó szukiségK\'u-i is ki lu-I dunk gyártani. Ex a megoldás majd \' leluili azoknak a hisztériRusoknuk a kvdvvt, akik núiideoáron azl szentnek, hogj- ponIrendszer tegyen, JvijeUiiUie-lein, Hogy pontrendszer nem ltjsz. llO(0\' a iiixuseéiokra ini kcjl, az óngem nem érdeket, mert csukis uz érdBiBQI, hogj\' mi kwli 11 népn-\'k. öszmléu bc-vaUom, hogy ünnep \\/.áinotara e7. a nap, amikor is,»v.i közólhetttn a nagy nyilvimovsagKni. a jövőben n\'hát csak sUüidaruizull ánik gyárihatók és gou-
lUTORT
BHETIÉI IMRE márkás bulorsza (ónjában vegyen vlry rendeljen ; Cunnn ery-u t U
IB napos olcsó könyvvásár I
70-80\'/,-os érlsssállitAs herthf ¦mu-ui a. «OHLE0S TESTVatREKHÉl.
doskiidlunk arról, liogj\' a gjámk mári-álóiljanak err* a voaalm. Ennék u lennek a végrehajtásai a közelfi(^-ő. ben relállltásm kerillö Textil Központ fogja tebouyoiitflni.
Szerepet kap a csalán Is
Van annyi anyagom, hogy roy éviién iu millió fm. .sUindardwáit árul tudjunk elüauitüíii. A nj-er.sanyag után-pólusra is van kjalalcuít lerrem. Meg. szerezzük a c^alongyüjlést. mert a csalán rosliábó\' állítjuk ehi azt uz a lupa nyákot - a kotoniut —, amely, nek músVjyeinnieJ vuló kevi.yé.,a Ulján gyártjuk majd ki a texlUÍAkat. iljla Istennek az országiján annyi csaLln van, boy ezt nem kell detázid. kilöz. ni, v-uíO\' jegyre (Klagolaí, A bektle u>ert knl,¦oin képezi lehal u jövií llliájának legfontasabb alapanyagát.
— A jövöbep az\'eihaszaáit katona, níliákat is 1\'eUiasználjuk, mert ezek összezúzva álnpanyágát íogják képezni ;uijiak a hiiliacióknnyognak, amely tex. Ijlgyártási n-ndszerunkbeji olyan fontoi szere|>ei játszik, A stonihiruizalás j,-. léutősége kailőiiöscn akkor fog kidoui. bórodni, ha márdiLs végével megje. lennek a piacon az áruk. A icgoir.sí\'.hb gyapjúszövet ára lü.jwngő lesz, a leg. drágáhhé pedig U jténgŐ.
5-2 millió pár cipő, hetenként 6000 par faclpő"
- I.egu((íbl)í tájékoztatás alkalma, vaj azt mondottam, hogy a le^ui rs a ,bőrhelA\'z«ien áhnnk, vagy bukunk, A Lábbeli Központtal keiukmn 5 inilió 2tíO.WlO jwr cipőt gyáitonk egy évben. KliWil a. mennyiséiíWli 4,200.1)00 pár teljesen börbő» é.s bőrtaippal késefil, 75O.0UO pár muLflpból, a többi p<dig mozaiktalp fenmsznátáÁVvtti, Kz.nle\'i\'á 0,200.000 )>ár tipöt lehet íejeltelni, javítani féllaijjalássál. l\\z kereken 11 millió 100.000 jiárl te^ ki. Még nem az a szám, amelynek elérésére törekszem, dc sajnos ninrs több bőr. Az első hónapra elóirányiott mennyiség már ké-zoi van s rövideden kiosKiá^m Iwrút. Minden erőinnteJ azon le^zeV, hogy teljes lervswrfinéggei legyártsuk minden Itónuplian a megfeK\'ló mWiy-uyiséget. A gyártási munkába bevonlak a kisipart és a nagyi |»rt egyaránt, meri a közellátásügyi miniszternek mindkettőt egyformán keli szerelni*\'. A gyártást fokozni sajnos nem tehet, mert nincs több bői. Itt vis majorral állunk .szemben. Arra törekszem ózonban, hogy a rfptuwJ5-ze.cn facipo íiár-lásávai és szélesloőrben való e terjes/-lésévél sejtsek, [izeket a laripöta\'l elsősorban « bányászoknál, a/. r,nlej. és mezőgazdasági munkásoknál vezet-jük he. l;e,fiidczzúk a facipök tömege gyárlávil és gondoskodunk anól, hogy a fogyasztók a :lftpapUcaboz igen o1cm» áion, ;t.8U jHngiiért jussanak, hozzá. Minden erummel arra lórckszcvim lio©\' ezi a tarípűt elterjesszem, divailn* lio/zum t^s megszfireltcssídit. A lováb-luakban a len*m az, bog)\' a faöpő elóáliliásával foglalkozó kisembereket és kisiuítiiir.kei anyagilag inegsegit^tív, meri a lemunléwl Ijeljmként 5000 iw^a kívánom felfokozni.
Rend lesz a mütalp fionton
- Őszintén megmondhutoni, hoBy\' a mülaljiu tipők a ^--ikoriatb.in n*\'ai váltak tje, mert ellenük tartósság és kivitől szempontjából igen sok panasz érkezett, Kzen a térra lürhet«Ü*n á\'l«-jkitota voltak. I.ehe[etlen«ég, hogy ™* lakj itifitaipu ci|n\'it vegyen s azl a;ig két napi viselet után már eklohj:\', meri a cipó talpa teij<-*fi lúnLem\'nt. li/i-p az állapoton sürgősön váitoztaiai kuii, mert nem lehet n*«gengtxlni iut, hogy a mülulpu lábbeükikei a vásir-lók*t károsodás érje, amikmr a vásár, lók nagy rész* ^egéoy ember. Wért az addig kiadott müial\'pgj\'árlási
V
1942-március 4
(ttlvduK ujfcói -Mftk^Mpáljidt. \'A k>vd--bni csak azok&ak .i műanyagoknak a -flj\'árUisút engedélyez zilk lalppótlns a, fiuiiclyoi ü Lábbeli Központ anyagvi/s-\'
.$10 \'osztálya erre aikalmts t\'iiál\' s .1 \',ndvi5rl ii kereskedő a vevővel «.zC,„.
l^ii\'Íegálúbb 3 havi étcllnrl. uiii-u ini-,-
urli garanciái vállai.
Következik: a szappan
\\ miiiiszlcr tájékostalisa véjjén ko-mMlc, liogy rofldaVsoa^pckvrul » vap-uuiikérüés rendezésére is.
|)H. BAKSA GEZA.
a nagykanizsai 111 kir. lö-posta föiiökheiyeltcsc szép elismerést kapott a minap. A déli országrészek visszacsatolásával kapcsolatban a honvédvezérkar főnöke különleges szolgálatban, nehéz körülmények kőzött, példás kötclcssögteljcsitésselj teljes odaadással végzett, kiválóan ériékes munkásságáért, a szolgáiul nevében legteljesebb elismerését és köszönetét fejezte ki dr. líaksa Gézának, •
NAGYKANIZSAI TAKAK.EK-1\'í-xmitNAL
az. igazgatóság Gurzó Pál és Plalzkó Mária föUsztvi.selökct cég vezetőkké, nevezte ki. Az .igazgatóság ezzel a két kitűnő .tisztviselő kiváló\' munkásságát, fáradhatatlan Jtgybuzgúságál és liéldás tevékenységéi kivanta honorálni.

DR. SZiXÉNYI ISTVÁN.
OTl-segódtitkár, a nagykanizsai O.\'I Irkej\'űlel ugwozetöje, betegségéből teljesen, felépült és a mai nappal ismét átvette az ÜTI vezetéséi.
*
KESZTHELYEN,
11 gáti csárdánál egy fiú-csecsemőt találtak, akii a kórházban megkereszteltek (iá ti Gyúl a névre. Kél ségk i vü I egy lelketlen anya tehette ki a kis apróságot átéli hóba. Most egy zalai orvospár jelentkezett, hogy a fiúcskát őrökbe fogadja es nevére íratja. A monnyországból még az angyalok is lemosolyognak erre a derék zalai magyar házaspárra.

DR. BOHY GUSZTÁV
áUatoryust, .4iki a . tejierani kormány meghívására vállalt előkelő állást, az angolok iráni -bevonulása után,->tőbbt magyar\' honfüájraával .#gyütt, Basrában őrizetbe vették.
VAGV0LT5YI PIPIRE nmég,-sokan yiasaaemtékozuek Kanizsán. Vágvólgyi László Ín4 lézö.aranyos Kis leánykájára, a IV. elemi* íl éves növendékére, aki táncművészeiével a kanizsai közönséget is gyönyörködtetik. Váűvőjgyi pipi most a MANSZ MAY északi csoportjának szeretetvendégségein szerepelt és annyira lázba hozta a közönséget,\'hogy ifjú Horthy Istvánn\'-, korma nyzóhelyetlesné maga elé hivatta, megcsókolta és elismerése jeléül babérkoszorúval lepte meg.
2*iíAr küzijonpp
Ifagybakónakon 46 ezfistkaiászos gazdát avattak vasárnap
N-i^kniiiísúlól 11 km.-ri\' a fizŐM-IwgyaMol bofxoruiott vólRykaliniuwn íelavfi NogylMlUVualcünk unm\'pe voli vasárnap. A i iu. szánni in, ki.- gaz-disagi tanfolyam 1l> htUlfpUijAI itvllllük ezüstkalászos gazdává, Két liossiu lóli hónapon át, ainl>j -1 hóvih\'-irok du-liöngtek és « k6íH-H -> kiilvUáuiol cl voli zárva, Ix-nnt i falub»»\' kmnoly niuuk.1 -foiyl. Kstéukéul inegéioukM-irk « utcák. mől«rcs hóban •¦mUv\'k túrtok mai n . kozséjí i>kolöj:» felé, ahol S,z ilnj János oki. JJKPl, lan-rolyaiuvezetú tartotta eló\'Mfivut Kósa Sándor főjegyző, dr.. kajflár István küro.vos (* l>u*gor Kruo Igázi(;ilú-Ía-iiiló kommúködésévC].
Mosi a szokásos visáni;i|K)ktúl tllé-n«U% IWRyotó)\' VOHt 1 síirué-s-forgás,
A község 11.11 >; ni L. « - ;* up .tiii.ib m Tu
Deumos augyroisét o&IcurUI Sulyok
¦Dcisd. plébános, unwly.-n 11 I\'iingor bjazgató !iH.ii betanítóit tanfolyami .OUCfckur imil.itkoioll 1)6. lián i átvonullak a lau\'ob\'amhftllgnlók az foko. lália. Az iskolhkIvaron korszerű m.i-tkm X\'^d\'iAuiii gépek fis eszközök, .*z «fpik tfrenilwii a li illatok hArJlnilri-és lunuény kiállítása .szolgált mfgíepe. léssel. A IrUHilAs Zsiga János mCfpei .«azili^fli l»Í7oltsítií\'\' 1U« «WtavatpUsi.
gát é-s.jó ixiesét üiwin. iio«v is lette-Irti «uuyi iiúiulciil ily»ii jó\' c\'.r>nJczve összchonl.ini 1 \\\'iinnJk\' ili ^abonúlót küzdve minitcufclt 111:41-, inéz- I or-mintak, n.v»mi"/lest>k kerti leiiuljnyclt, szálas (tikarmánymlat\'tk, Mit. Korokoz-nak tel, MJinCstié léve .1 kiiíHil("»-us7lT. lokut. AeuIAji-lc<z(li)itoti a vizitga, 21 ówsun m 6vosiK. a ICirtú ifjú
gazdától kozdvo az öaxbeborult, lompos nyuKO\'II inam-irfg, inindcnbl otj-an magabiroflii várta .sorrn keratékét. Alkalmunk volt tfohbaál-szebb felőle-Itikbcn ¦ ro-önyórkódnt. A niUUsxten >iw<P»blz(os, (mre Saador k-jposváii m. kir. Ioli HuzdUságÍ iskolai iiíaj^ptó clíjjeucl^n luíctt mindén fo\'ulöl után. Azután a/ ón képzi\' fptzd\'»köri di.szg>-fí-tós kövclkeicil. I.iikiirs.v (labor n nip-Ta#orgólom)esztt«ről l irtott RzabadoW-adási. Kovái-s Károly ffazda verset SZttvult, Tóljor István .\'djallcjivésziesi úlokérdóst vozüieti. \' .
[izmán a vi/.sK ibiztos kioszlolfi "z oldevcekri ós a kivOny^k feitüzé^éwl, kézíoKással .ivaiti fel a földművelés-(Uryi miniszter iitegbizíisábóf az uj czösikalii.síos gazdákut
Majd liuisiizás kö\'i«lkezctt. \\ lan-foly«m liailgDlósáiía növeljen Kovács János liatlíí\'iló nicRkoszonlo Szalui János in. kir, gazd isiígi -s. tctu(í>*eW, lünfolyaumczclo ráradhabtUán mun-kiissánát. Beszéde ut in á miuJszlcri blz\'os «ineHe ki nzi a nagy osszefor-lásl, amit a lunrolyum liaiigatói ús \\«z«löj« k<"»zíitl tapasn;*, amikor « bucsuzámál mind a gazdák, mind a vezcifi azemöben könny cvlütogott. Ki-vonta, Iwjty vz az ina/ e^yniásrata-lái.\'is, ami nálunk in^aroknál «ny-uyira rilki, bár inui:temiapiv.i válhu.
Szép volt a iKisohakonaki «ziist-Lalászos jja/.diuivülá.s, ott voü, aki lehet li- nündi-nki a mogiúvottak közül s a?z;U az emtOkkci távozott, Iwgy sok ilyen ezöslkalászos gazila urat fist kíván >okal sxonVcdttt nép"fiuknak.
Sz. J.
A tábla leimentette Qyergyák Pál borkereskedőt,
«kit az uzsorablróság árdrágításért hat hóuapl börtönre Ítélt
\' \'.veruyák Pál iia^ykanizsai borkereskedőt, akinek az Er-zsélKít-téren vau az üzlete, fel -jelentették árdrágító visszaélés gyaintja miatt, mert állítólag a ¦ vízhatlan lő tükör elnevezésű bőr négyszögét a megállapilotl árnál magasabban adla el. (iyergyak a nagykanizsai lői*-vényszék uzsora-eg]v\'ésbirósága elé kerüli. A bizonyítási eljárás befejezése után a bíróság bűnösnek mondotta ki Gyergyák
Pált árdrágító .visszaélésben és öt ezért 6 hónapi börtönre, 100 pengő mellékbüntetésre és 200 pengő vagyoni elégtél eladásra i Ielle.
(iyergyak és védője a bűnösség kimondása miatt fellebbezlek. A pécsi tábla a minap foglalkozott (jyergyák Pál ügyével és felmentette a vád és következményei alól.
Gyergyák fel mentése jogerős.
"Melegen üdvözölték az Alsólendvára hazaérkezett Országh Pál országgyűlési képviselőt
AlsóJcudya. március -J (Saját tudósi tón ktőfl) A Budapestről hazaérkezett- dr. Oi*-szágh Pál országgyűlési képviselőt az alsólendvai társadalom vezetői meleg, családias ünnep ségbon. részesítették a kaszinó lorinében. lársa&vncsora keretében. A jelenlévők között ott volt dr.Apálhy József főbíró is.
A képviselőt legelőször Szél) János igazgatóit tini tó üdvözöl-
te, mint legidősebb jelenlévő al-sólendvai polgár, a képviselő boldogult édesatyjának alsólendvai tanilólársa, aki gyerekkorától ismeri Országh Pált. Nálánál hivatoltabbra \'nem es-helelt volna ez a tisztség, — mondotta Szép János. —(.Ha a 22 évben nem is volt itt, lelkileg velünk együtl szenvedett és imádkozott- felszabadulásunkéri, mert a szive mindig lendvaí
UN6ER-ULLMAMN ELEK Ls TÓTH
VASKBRBSKEBÉSE - NAGYKANIZSA. im
§m j.— -„ nLL Magyar Köalaj RéaavénytárMftáo naiy-yy9V0HPö Iwniatal káavltelatoaabutamanyl raktára
Kedvezményes adótétel! mwtígazdaségioiajok.
külön asztalokon
maradék árakon
árusítunk
áruház
maradi, 0 volt az első. aki visz szajöll letelepedni Alsólendvára azok közül, akik kénytelenek voltak a jugoszlávok elöl innen elköltözni. Kérte 11 képviselőt, hogy legyen továbbra is szeretettéi szülővárosa és a járás iráni, vívja ki annak szebb jövendőjét.
Majd Bérvurics Elemér városbíró üdvözölte a képviselőt Alsólcndva lakosságának nevében, kéne az ő jóakaratú támogatását Alsólcndva felvirágoztatásához.
Majd Thury Akos uy. vasúti ellenőr, a kaszinó háznagya kedves, tréfás szavakkal kö-szönlölte a szeretettel körülvett képviselőt, aki keresetlen szilvákkal, meghatódva köszönte meg u felszólalók jókívánságait, a jelenlévő jóbarátok szerete-161, ígérte, hogy mindent meglesz, uiiiil csak tehet Alsóiend-váérl ős a járásért, mert bát^-iiová vesse a sors, a szive mindi" Alsóle\'ndváé marad.
Hív a haza
Az uj német filmnek éppúgy, mint .1 rétit\'bbioknek is. loinolivmna a íjáéit iránli koUICssétf leijei lés, Öurolrt\'doz\'áK. n Iwzzá való minden korűlményok közfilU ni^-iszkoilá--. A • 11ív ;1 b;t*i a hazaszereict. - a haza iránti \' luiség valóságos apoteózisa. A (Uni uu*séjo 11 jelenlegi háború kilőréséaél k<-zcbi-illk, cfromUnak eldttftnk a (Hazával, saembekerftll államokban élő Mvrrv\'il! bazafiak -orai, titkos i^joTtokok. űgflol provoca leu rok, Az ollensúges kömyc-zutbcu, a lilkos szol^lil cseisZövis.-i küzOjnah1 is mi\'nmnradüulc bú hazafinak ;i kint rekedt némeiek, ;e«*iiifél>\' igérgelés, ajánlat ucm tudja ökel olló-rileni WcsühHes szándékítkiói, haza. fini kók\'K-sséiíiiktiíi. Minden erejük inegíeszltéséTOl w.\\ iM.\'k-s/envk, ho«> kakerüljenek uz í!\'«i\'i^\'» kániyezelből os a tmza liivó szávaiak oagcilve, ItíUsi ig)X!kezzant!k, nem törődve a böedelitiekjtf^ nehéz^vkkel, Kz sikerül i^-ileiiik: hm ti\'ike/.nek és b;\'áll-(^8*^1 hazát véikimOzök táboraid.
A, sziné-sz^\'k kilünö játékot nyujlol-Iflk: HannCi Stolzor, Kan Itadatz és , IMlz Kmipers játéka f(i)ejlb»i«|l 11 élniénykéul vésődött belénk. \\«gj*-sri\'ríi a rUin rendezése, meseszövéso. csak nullánv jdonoirézt^n Idssé tan loti .1 <é\'on.
(P. 1,) ¦¦
1
Igg. márejuj 4.
Miért verte agyon a zalaszentbalázsi gazda a feleségét? ,
A szerencsétlen asszony elmebeteg férjének áldozata
Z.uüszenlbalázs község még teljesen a szomorú dráma hala sa alatl áll Valóságos búcsújárás indult Meder Balázs háza. hoz, ahol a gazda égy székkel agyonverte feleségét.
Nagykanizsáról dr Alniássy t-.iyula törvényszéki t;niái:selnök, dr. tloda Lipót ny. városi tiszti-főorvos, dr. Hit Ura Zoltán hatósági orvos és Várady István lörvényszéki tisztviselő szálltak ki ii községbe, hogy az elrendelt törvényszéki boncolást a temető hidegházában foganatosítsák.
A szerencsétlen lemntés feje borzalmasan össze voll roncsolva, fléder oly hatalmas ütéseket inért az asszony fejére a súlyos székkel, hogy az agyveleje is\'kiloccsant és gyors halál! okozott.
Mikor llcderl dr. Alniássy tanácselnök elé vezették és az megkérdezte a gyilkos férjet, miért követte ei leUVV miért hánlolla felesénél. Háttér flegmatikusán válaszolt:
— Kérem, mosl háború van. Mosl uiindejíki verekszik. gon-dollam, hadd háborúzzék az :isszony is. Mái fogtam egy székel és a lejéhez váglam. Mosl ludja. mi a háború...
A hivatalos urak összenézlek.
lléder lekínlele is.elárulta, hogy elmebeteg áll elöltük.
A csendőrök megállapítása szerinl lléder esle jötl haza. -I deci bort megivott és így a bor is dolgozod benne I*elesége már lefeküdt Kizavarta az ágyból azzal : vv
..... No. asszony, tudod-e* mi
a háhoru ? Meri az asszonyoknak is kell háborúzni, nemcsak a Térfiaknak !
A megriadt nő kiugrott ágyából, a férje felkapod egy keze-Ügyébe eső nehéz széket és azzal teljes erejével lejhevágla feleségéi, aki azonnal összeró-»¦»1.1.
A boncolás titán dl* Alniássy I tanácselnök intézkedett, hogy .a \' űvllkos Férfit Őrizetbe vegyék. I)e mivel kétségkívül elmebeteg, polgári ápolókkid behozatta Nagykanizsára. hogy ill megvizsgálják elmeállapotát.
Valószínű, hogy büntetőjogi: Ing felelősségre nem vonható. Igy elmegyógyintézetbe fogják szállítani
A szerencsétlen áldozat iráni, akii nz egész község dolgos, szorgalmas asszonynak ismert, á Hala nos rész vél nyilvánult meg.
Elitélték a csatári Katolikus Legényegylet és Leányklub rágalmazóit
Zalaegerszeg, március 4 A mult év márciusában Paál Gergely csatári kántortanító helyzetjelentést küldött a főispánon keresztül Teleki Pál gróf miniszterelnök-nek, amelyben súlyos vádakat emelt az alig két hónap óta működő Katolikus Legt\'nyegyesulei és a vele kapcsolatos Katolikus Leányklub ellen. Nevezetesen: hogy mióta a KALOT Csatárban működik, az emberi élet ott nincs biztonságban, a nyilasok a KALOT védelme a alt ura\'omra juto\'.tak, felsőbbséget, tekintélyt, kort a KALOT-ls\'ák nem tisztelnek, sötétben, sőt nappal is útonállási hajtanak végre leütéssel, sőt lelövéssel fenyegetik azokat, akik nem közéjük tartoznak. Meg-
gyanúsította a legényeket és leányokat, hogy együtt szórakoznak éjjel 11 órakor is alb. Eit a helyzetjelen tést hat emberrel aláíratta.
A tárgyalást most tartották meg a zalaegerszegi járásbíróságon Három órai tárgyalás után háromnegyed I órakor hirdette ki a járásbíróság az Ítéletet, amellyel Paál Gergely kár-lortamlót a legfőbb hatóságok előtti rágalmazásért 300 pengő pénzbüntetésre, meg ne\'m flzetét esetén 20 napi fogházra, Mátyás Károlyt, vitéz Szőke Józsefet, Olasz Mihályt, Zim borás Ferencet és Bhó Jánost egyenként 60—60 pengő pénzbüntetésre vaey 10 napi fogházra, inig Bali Jánost 10 napi fogházra Ítélte, A vádlottak az Ítéletet megfellebbezték.
1945-től szakképzettség nélkül senki sem kapbat Iparjogosltványt
A régi Iparjo^osllványoh érvéayben maradnak
Budapestről jelenti a Magyar Vidéki Sajtótudósitó) hogy az ország ipari és kereskedelmi társadalmának vezető körei ;i legteljesebb\' .elismeréssel fogadlak a kereskedelmi miniszter állal a parlament elé lerjeszletl tij törvény javaslatot,^"a mely egy évek hosszú sora óta » vajúdó problémái jullul a megoldás útidra. A kereskedelem képesítés hi*z kötéséről van szó. amely az ni kereskedő nemzedék nevető sének egyik előfeltétele.
A kereskedelem képesítés bei1 kötéséről és a- kereskedők sze mély/eléről szóló törvényju-vtixfnl kiterjed minden kercske d"iv és nz áruk kereskedelmi
forgalmát közvetítő minden ügynökre, utazóra. üzletszerzőre, képviselőre Nem terjed kí viszont a. törvény azokra. :ikik saját erdő-, vagy- mezögnzdasági terményeikel árusítjuk, továbbá :i rioháityártiKokru. a lej-, ke nyer- és gyflinolcsámsoknt. ul c.tí és piaci árusokra, házaló kereskedőkre s végül azokra.mi kik a pénzügyi hatóság engeyté Ke alapján kizárólag a jogosítványukban megjelölt cikkekel ;n usilják
\\ lörvcnyjavaslal szeriül ke leskcilelenigyatíorlására Ipar, jogosítványt csak az kaphat, aki a/, iparűzésnek a/ ipari és egyéb törvényekben megúllupj ;
Festessen Tisztittasson
Pálcsics-núi
toll általános feltételein felül igazolja, hogy a jelen törvényben megállapilolt szakképzettséggel rendelkezik.
A szakképzettség igazolása a kereskedés terjedelmére és az alkalmazottak számára tekintet nélkül kötelező, azonban nem terjed ki ez a rendelkezés azokra, akik ezer lélekszámon aluli községekben segédszemélyzet nélkül kivannak kereskedést űzni.
Jogi személyek i részvénytársaságok, szövetkezetek és korlátolt felelősségű társaságok; a szakképzettséget üzletvezetőjük, míg közkereseli és beléli társaságok üzlel vezetésére jogosított tagjaik egyikének személyében kötelesek igazolni.
A szakképzettség kimondásához szükséges kereskedői gya-korlalol egyrészt segédlevéllel kell igazolni, másrészt olyan munkakönyvvel, amely bizonyttja, hogy az illető a segédvizsga lelelele után 2évig, mint kereskedösrgéd. szakmába vágó üzletben dolgozott. Érettségi bizonyítva n nyal rendelkezők munkakönyvében bal hónapos szakmába vágó munka igazolandó. Aki egyik szakma üzé-séröl iiem rokon más szakma üzésére léi- át : az uj szakmában legalább hal hónapig szak-bavágó gyükorlítlotVartozik igazolni. Ha munkakönyvet nem Imi felmutatni: kereskedői szak vizsga letételével igazolhatja szakképzettségéi.
Nem lehet követelni a segéd vizsga letételét azoktól, akik a Ifi]1 vény életbeléptetése elötl a tan időt kitöltőt lék. Akik ipar-jogositványt kaptak, a kereskedői szakképzettség igazolása nélkül is folvlnthatják iparú kai.
A vásári vándorkercskedők csak erre szóló iparengedély alapján dolgozhatnak s ilyen engedélyi csak az kaphat, aki a megállapított szakképzettséggel rendelkezik. A vándorkereske-dök házalással nem foglalkozhatnak
Arra is kitér a törvényjavaslat, hogy a kereskedők 1*8. életévüket be nem töltött egyént, a mig a tanidől szabályszerűen be nem fejezi, csak tanoncként foglalkoztathatnak! A segédek löl és tanoncoktól legalább hal elemi népiskolai végzet Isésel kivannak meg. A kereskedőtanonc i.midejc nem lehel több három évnél, s nem lehel rövidebb két évnél A tanoncok Ki. életévük belől lése előtt nem foglalkoztathatók áruk hazaszállításával és ez után is csak napi kél órát tölthetnek ezzel a munkával A próbaidő lelöllése nlán a kereskedők kötelesek ta-iioncniknt megtartani és u Imiid ff .teiölle után legalább hat hónapon ál segédként kötelesek t Foglalkoztatni. K s/.abálv alól I
esak a zsidó tanoncok kivételek.
A törvényjavaslat szerint a törvény hatálybalépésének idő-ponlja a vásári vándorkereske-dökre nézve 1913 januffr l.tuio a szakképzettség igazolására nézve 1915. január 1.
I mezűgazűasáQfejIeszrési program
líitiTtntóBB íz Oraiaooi Mfiagatdulal Kiállításon
A gazdaközönség érdeklődésének előterében ma az agrárkérdések kőzd) kétségtelenül a földművelésügyi kormány milliárdos termésfejlesztési terve áll. Ez a törvényjavaslat 10 évre előre megszabja a magyar mezőgazdasági termelés útját és feladatait, sorsdöntő tényező tehát abban a tekintetben, hogy a törvény rendelkezései az egymilliárdos beruházási program keretén belül mezőgazdaságunk annyira kívánatos fejlődését nagy lépésekkel vigye elöte.
Az Országos Mezőgazdasági Kamara kapott a földmüvelésügyi minisztériumtól megbízást arra, hogy a mezőgazdasági kiállítás széleskörű nyilvánossága elölt kiállítási csarnokában ezt a mezőgazdaság fejlesztését szo\'gáló programot Ismertesse. Az előkészítő murikálatokat a kamara már megindította éi a mezőgazdasági élet széles területeire kl-teijedő feladatok kiállítási anyaggá történő feldolgozása a törvényjavai lat szellemében már folyamaiban van.
A mezőgazdaságié) lesztés kiállítása tehát a legidőszerűbb kérdéseket fogja az Országos Mezőgazdasági Kamara csarnokában egybefoglalni, ábrázolni fogja a 10 éves terv részleteit és bőséges anyagának bemu tatásával nemcsak megjelöli majd mezőgazda-águnk fejlődésének eszközeit, de oktató és tanulságos ís lesz. (:)
Lótenyésztő szakosztály alakult Zalamegyében
A foldmfrvelésügyi miniszter. HofTv az ország lótenyésztése egysé^ss*S v.l> jék. a ló-enyésztö egyesül Me-lMt s g*\'-ilusáai fg>CMi1etnck rendelte alá. ine-l igy a/ OMGE egysége en irányithitM azt, ¦ • ;
A Zai ivármegyci <íazdas,1gi F.«y«*U-lel rendkívüli küzgyúlé.s kflr.tét>ea nl¦\'• kilülia meg a Wlenyésztcsi s/akosz tályt. A jövőben ez a süjkoszlály végzi majd ,i ir.r/.skOiiyvei\'.é t é> J lólemészléssei jiinj iniiuleiinniiii fel-adatol.
A közyyáir-s vitéz gróf \'tefc\'ki líél-\'
BÚTORT
szaküzletben,
GÁBOR műaaa-talosnál
HÍM k(iz|.O.Vt
A Kormányzóhelyettes elfoglalta hivatalát a Várban
Budapest, március I (Budapesti Erlesilö) Magyarország kornirmyzóhelvcttose kedden reggel jeleni racg először uj hivatali helyiségében, a királyi várban. A l\'öméltósá-gu Ur uj hivatala a vár főhercegi lakosztályában van. A liormánvzóhcíveltes délelőtt 10 órakor érkezett uj helyére. Ott üdvözölte u megjelenteket és
nyomban megkezdte a kihallgatásokat. Az első hivatali napon kihallgatáson togadbi viléz Lukács Bélát és Kölcsey Istvánt, a MLT> vezetőit, vitéz Szombathelyi Ferencet, a vezérkar főnökét. Baranyai Lipótot, n Nemzeti Bank elnökét és Popov Mihályt, egyházi adminisztrátort.
ítélt az uzsorabiróság
Egy tojái- és hagymadráglló asszonyt állítottak elő
1342. március 4. | _
i„j>pitt javaslatára di. taráiéi perrn, ,,i !1 jiJ«tasáiJl «gy<Mild altokéi vá. lá^iotra * izakoaztély «lvr», a\'thiúk
„ főispán és a* sútspim.
K SIakosrtályon beiül megfakult i hidegvérű «s melegvérű lóUiiyé\'ztók jjkosilrUya Nyáry Kálmán, illetve gtteté:lj Ferenc elnökletével. Az intézd tuzoitság mgja lett Tubo*y Aladár, U^lba Miklós, liékássy István, Kui.
István, Péter István, Kuátos KSl-pjiB, Harcsa \'László, Háry Dezső, dr. toller István, Pfeifer András, Skublics Alajos, dr, Nóvák Béla és Horváth
ÜlYOi.
A1ÍJiud6 tnUaorsiiuioB. b«tk6xnn|>uliu>
Badaptvat 1. aaSsoria
Mi) ríbrtaatö, torna. — 7-00 Hirak, tóiiemínyak. étrend, hanglemeeek. — ,0oo llirtk. — 11-10 Nemzetközi riz-fiUösiolgál-\'t. - 12.00 Déli harang. \\\\t>, - 12.40 Hirtk. - 1320 ldőjeiaés, ¦díjárát ís vízállásaiéntéa. - 14.30 Hírek - 14.45 A rádióműsor Ismerte. itst - 15.00 Ariolywmtilrtk, piaci iruk éialnusaerárak. ~ 16.45 Időjíizés, riSjarásjelcntés, birek. - 17.00 Hírek iilovik és ruszin nyelven. — 19.00 Hírek magyar, német és román nyel-i mi. - 20.00 Hírek (Budapest 11.) -11.40 Hírek, WöJárlsjeU\'ntéa. — 2300 llirtk némát, olasaj, angol éa francia cjsjvac. - 24.00 Hírek.
; flflOAPEST 1.
j 17.15 nádiózenckar. -- 17.55 leiol-; yi-ái. , 18.20 Honvédmüsor. — íu.UO Ijorvál Zoltán előadása. ¦- 10.35 Magár nólák. Sándor Anna és Hohay j iféi\'t fnekei, kíséri Farkas jenö rigám-\\ jítirkani. 19.55 Külügyi riftgjedina ! - 20.30 Vlkár lifla csevcgé¦*. , \'.íjjj Itires dnlénekB ek t\'nokcinek. ?1.25 Vályi-Nagy Géza verseiből ad r..i Kovrig Kinn. ¦ 22.10 A lipcsei Unlon-salAd. A kamarazenekart Nagy Olivér véz\'ényli, 23.25 Magja,- nóták. Sírkőzi Uyuln cigányzeoekwra, Sohi Károly énekei. . - o. 15 Őzen a/, oílhon.
BUDAPEST II.
18.30 Francia nyelvoktatás. — 19 Orgonaxroe. — 19.30 Dr. Nóvák sAn. dór eladása. — 20.20 -Az 1. honvéd gyalogezred, zenekara. - 21.30 Buitoia Kik táiiczeneioara.
j , Csütörtök
10.15 Könnyű zen«, könnyű dal. — 11.20 Srinltonikus zenekar. - 11.40 Kelolvasás, -- Í2.10 felkart-zenekar.
13,30 Hon.vod.cink ftzeiuiok. li \\>»\\iz% Kálmán tigányzenelwra. 13-20 Ifj. Monlág Lajos nagybőgőn Játszik. 15.40\' Dr. paiasóvszky Üí-ia táadása. 15.50 Fúzy Maliid éne-W. - 16.15 Ruszin hallga Kiraknak.
17.15 Melles Bé,a zenekar, - 17.45 lír. Maaaioger Rezső előadása. - 18 10 1 omeowtli Mária és Szotyori Nagy Jota kélzongorás műsora. - 18.40 1 elolvasás. - 19.20 »A mosolygó, mu. nitt vándora.. Közreműködik Oláhné
, Vajda Juha ós Hősler End.-e. - 20.20
; Mifti Sándor oíóadása. — 20.40 Zsiga Imó cigányzenekara, - 20.35 * A ié-**abázban<. Derűs jálék egy fclvo-
: nliban. - 21.20 Zsjga Ernő cigány. w»kara. 22.10 A Magyar Revü /-mekar. 22.35 Ráriiózenckar, -
(ízen uz o.thon. BUDAPEST II,
17.50 Melles néia-zenekar. lS.35 \'\'.\'"riiróianlofo-am. 19 liéí/y Par-
; Mtás /\'\'neka\'rának müsoislhóL - 10.30 "Operaház előadása, ihlgaio ruiza,-Vigopena kél teK-onisbao, négy\' wpben, - az i. leiT. uláü kb. 21.U5 Iwek. Majd kb. 22.40 Az opfraeló-
"ás totyiatáia.
jjg atéromhooj 1
A nagykanizsai piacon tojásl í\'s hnp\'inát árusított Vajda Jó-/.serne kigkunizsni asszony. Az egyik vevőnek 5 tojást adott el üarnbonkénl 20 fillérért, valamint 39 deka hagymái 20 ftl-lérórt, amikor a hagyma meg-állapitolt kg-kónli ára 21 fillér. A piacon szolgálatol teljesiló rendőrőrszem figyelte a Kiskar nizsai asszonyi és megáliapitot-la, hogy a megállapított árnál magosabban árusítja a kélköz-szükséfíleli cikkel, azért elöálli-
lolla a kapitányságra, majd onnan a kir. ügyészségi*, melynek intézkedésére fél órán belül dr. Hévffy Andor kir. törvényszéki biró, mint uzsorn-egyesbiró elé került. »
Miután a yád bebizonyítást nyeri, a bíróság Vajda Józsefnél árdrágításban mondotta kí bűnösnek és ezért öt 50 pengő pénzbüntetésre ítélte (nemfizetés cselén 10 napi fogház). Az ilélet jogerős.
_Ís]
{Praytalá* a 2. oldalról)
lék.u briteket. Az egyik repülőtér csarnokiul több telitaláMat érte. az erős bombázások következtében messzire világító tüzek keletkeztek. 2 nagy anyagraktár telitalálatok által tűzvész kövctkezlében elpusztult. Éjfél után bombákat dobtak le Port Szuid kikőlöbei-endezéseire is. A Nílus deltájának egyik repülőtere e\'len is nagy támadást intéztek. {
Nómet-Sböl felett lelőttek egy brit repülőgépet
íkrün, március 4 lür szerint a miül éjszukfi n NéanOb-óból íelett lelőttek egy angol bombázói. A hatékony légeiháritás elűzte uz angol bombázókial, amelyek cJ»k egy bombát tudlak irdobni, amily túny-nyebbeo megrongált egy magánházul.
A keleti front északi aute> kaaián hét támadást wer-tek vieeaca a nómetak
Berlin, március 4 Mint német katonai részről közlik, a Szovjet március 2-án u keleti arcvonal északi szakaszán egymás után hétszer kísérelt meg támadást egy- a nejnél csapatok állal elfoglalt támaszpont ellen. Minden támadás összeomlott a német elhárítás tüzében. A harctéren a csata uláli ;iöO elesett szovjet katonát számláltak meg. Ugyan ezen a harci szakaszon folyamaiban van egy bolsevista cso* port megsemmisítése. ^ ^
— (A Ludas Matyi Alsólendván)
Tudósilónk irja: Az alsólendv« járási kóznvúvelódési cgyesűM IterttéLeaj iiz aásóiendvul műkedvelő gárdu egy csoportja Horváth Sándor agilis tanlió lenuezósé-vei szombat éi,vasárnap tió-adta >Ludas Matyiit. A nauiozés és a szereplők jók voltuk, különösen ki. váll G.iái Mancika biró leánya, Háry István Ludas MaatyL ünnényi íatváa a kisbíró i52*repében. A tiszta jövedel* mei az alsóiendvai ohtzágz:iszlójilap juvára lordliiák.
- (Két szekér alatt beazakadt a Mura jege)
A MuraszéVlaheiy melletti komp-liljáró hetién d jégeo, a szokásob ás cgyt-dűi biztosaik tartott átkelő-i he-li«i kezlekvdl«k !1 muravidéki luV<*-fOMik. Dciiájli.in iuoabunru jég any-nyira megotvadt, liogy két sxénoci megrakplt szekér a nagy MirymegLerhe-Jós köveikcztében a parlmeaU i*J» jegei megtórvo \'Jesxaak>dt. Szi\'tencsénB a vízmélység már nnm nagy s így a jolensevő euifogalok igény be vételé vej 11 und kél szvkcret sikvrúlt kuntmlviii.
Nagykanizsa láthatja, milyen szépen fast
Moi, fast, tliillt, Imprtgnii 6» *u«l |6I osak Ön Jir. üyir: Huayarfl-Mtoa li. Filial» 1 Horlhj MkMa-al a.
Teleloo: MO. su
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik telelthetetlaa drága jó Bzoroteti Édesanyánk özv. Palkovlch Ignácné elhunyta alkalmából ]oleaő ráaa-vólükkol éa a temutáaOQ való ránt-vétltkkel mórhütotlou íájdalmuo-kat enyhlteul Igyekoitek, atutea tájénak ki háláa köatőnotönket. Gyászoló gyermeket.
NAP1KEND:
Csütörtök; scries- marliahuMiup.
(ijóg>szertári agyejat: \\\\a ur-m^-al ti} ógyszertiir Deák l*r 10.
kltkániesúfl uz oUhiií gyúgysmtúr áU\'indó ugye.e\'es szolgáfalot lai\'t.
Naptár: Márciusi. Szerda. Rom. kat. Kázmér, i\'roit\'htánn Kázmér. Izr. Adar 15.
— (Az utöólendval MÉP ragaszkodását fejezte ki a Kormányzóhelyettes iráni)
Tudósítónk jeleli: Az alSoleiidvftJ MftP Járási választmánya üléséről " következő táviratot küldte vitéz Lukacs Ítéli országos elnöknek: .Alsó-Hsidvti járási szcrt-czeiímk választmányi lilévé alkalmából niélyséjes Üsz. letétiéi (ortlulunk Na^méltósagodhoa azzal •< kéróiset, hogy u Kormányzó, helyeiies i.\'r úfőrnéltósilgának lórhe. Ift.en luiségúnket és ragasxkoilásiuikat lolmácsoJni kegyeskedjék..
- (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán *z etmaH héh\'n ¦ :i ház.issAgkőlés történt: Takács István napszámos és Pék \'MagUcktá rk., Csii-key islván bt. c. őrme.ilcr és ^zalió Mária rk., Borbély Gyúlu borbély se. gé<l és Andreide-s Irón rk. Meghatlak
lG-*n; Törő Jmr° vaskereskedő uuumr rk. Hl éves, Kneskó Miklt\'isné ltuayák Margil rk. 55 é\\«s, Hajdú\'Ferenc róld-máv«s rk. &2 éves, llercpi Ijtastó alkalmi munkás xzokwbuiista Iti é\\«s, Hársra Péter alkalmi munkás rk. éves, Wajdiis József ¦ magánzó rk. ó\\cs, Vajda l,ajos nyug. i^ndör rk. ,"i4 éves, Neuni lyer József napszámos rk. 33 (¦vcs, özv. tiudlin/ Györgynó Csondor Anna rk. 78 éves, Tornyos László /VI ijos rk, I hónapos, — Szüle. kVtl) 2 fiu és 1 leány; Kurap Imre m. kir. vámszaki liszt rof. és I\'onnágyi Lieoitóráuak rk. hu, Marion János alkalmi napszámos- Nag>\' injnjimutk rk. (id, Nagy ;\\nial MAV óittbéics futó ós Berglwíter Margitnak ri. leá-nya. Halva szűíeiett 1 fiu. Házasságon kívül szüleictf 1 fiu ós 1 leány.
— (.Gazdasági iskolát akar Zalaegerszeg)
A Magyar lilel Pártjának zalaatger. szegi szurvez*le citialározia, hogy "iáidén igj-ekezt-ltel azon u-,sz, liogj\' 2aia. euCrszeg gazdasági iskolát kapjon.
- .összeírjak a hôai halait halt [ tüzoitókat>
A Magyar Országos Tűzoltó szövet-ség arra Itérie a törvény hatósági tűz. oltószó vétségekéi, állapítsák meg, van-e | a törvényhatóság lerújfolén hősi haiált liait tűzoltó s lia igen, kérte annak ! ki nyomozását, milyenek a hősi halált , h.ili tfironó családi ós vagyoni visz*)-j nyáj. Az összeírás nzt n colt szolgálja, i hogy uz arra rászoruló háLramaradot-j takat »z országos szóveuéK NCgéáyeznj j fogja.
Március 3-án és 4-én
VÁROSI flOZQO
Nagy filmet írt az élet 1 ./ HÍV A HAZA
íőezereplűk: Kari Radatz, Hannee Stelzer, Fritz Kamperz
Aktuillis magyzr ulldghtradt_
Előadások kezdete -B, 1 4a 9 órakor
IM2. mirtíut 4.
meghívó.
á Zalamegyel Gazdasági Takarékpénztár Bészvénylársaság Nagykanizsán
(érdekközösségben a Magyar Általános Hitéibankkal)
IiSKbV. évi rendes köz;
1949. *.i marolxs hó 22-An dóIelBO II órakor aajál helyiségében (Fő-nt I.) lartja meg, melyre a 1. részvényeseket tisztelettel meghívj,
-----.í^\'j. v, --
A közgyűlés tárgyul:
dök ellátásával megbízóit igazgatósági tag 1941. évi Illetményének megállapítása.
3. Elnök, alelnök, igazgatósági, felügyelöbizoitsági és választmányi tagok választása az alapszabályok 19., 24. és 27. §-aÍ alapján. 4 Alapszabályszerűen benyújtandó Indítványok tárgyalása.
1. Az igazgatóság és IcIUgyeiÖbizottság jelentése az 1941. ilzlet-évről, az 1941. évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása,\' a nyereség (elosztása iránti határozathozatal és a felmentvény megadása. w
2. Az alapszabályok 21. §-a alapján az Ügyvezetői igazgatói teen
,s.„ J,«aiy»«*\' Az alapszabályok \\1. íj-a szei rísívínyl vagy részvényeket le nem |árl Bzctvenyekkel eglí elismervény (gazolásul szolgál n ktllgytttíien való részvételi
Waüvan......,.,
Nagykanizsa, 1942. március 3-án. nl a körevuléseii részi vehetnek és szavazhatnak azok a részvényesek, kik legalább 5 nappal a Mzgytile. megtarMM elüt . egiuilafinlczei pínzlíriní vagy a MaKyai Általános Hitelbanknál, Budapntcn kiesznek. A lelett részvényekről kiállított
MÉRLEG- SZÁMLA Teher
péiiztáikesiíct .................................
Olróíiámtán és pénzintézeteknél fcntiíUú követelések
Értékpapírok .................................
víltólirca ....................................
adótok ... ,...... -.............................
állami könyvidómig ..........................
Átalakítóit törleízlísei kölcsönük ...............
ingatlanok.....................................
Ilcííiule/és ... ni n............................
Egyéb vagyonlételek ...........................
Almcnő leletek.................................
Óvadékok éa kczeiiígek............ 1» 44.051.—
1
57 094 70
ül. 654 49
8t.24e 83
1 801.27« 38
516 058 tl
2.605 44
8.710 20
124.181 18
1.788 02
1.308 27
Részvénytőke .................................
Tőketartalék....................................
Tartalékalap.....................................
ÉrtékkulflnbÖMtl larlnlék ........................
Nyugdíjalap....................................
Beruházási hozzájárulás fflggő számla............
„ ,,, . takarékbetét...........................
Hetitek. Fotyúszdmlabctét........................
Vlsszleszámllolt váltók .......................
Hitelezők ....................................
Fel nem vett osztalék ........................
Egyéb tehertételek..............................
Átmenő télelek.................................
Óvadék, kezesaégek................ V 44.051 —
.. . , mull évi álhozat.....................
Nyereség, (o|yó ív[ ,)s|la liye[CSÍg ............
ö s a z c g
l\'t.tsí JA Penzió 1
300.000 —
103.048 5B1
17.000 420.048 5»
24.498 75
80.858 47
10.412 99
856.138 21
517.780 27 1,372.888 4B
888.905 100 000 -\'
1.054 —
8.820 BO
18034 20
8917 20
2B.882 »7 33.878 87
Veszteség
eredméNy-szAmla
Hyoremég
Kamatkiadások ~ ..." ".. \'......
Tlull Itzetésck és i!vn>\'tUj,ik
Üzleti költségek ............
AdOk és Illetékek ............
TCBR iiyVgdtlpénztáil holzájái
mull évi álhozat
folyó évi tiszta nyereség
PengÖ ! f |] Pengő j f
84.69« 37.34B 16 334 24.742
Nyereiíg álhozat Kamatbevételek
Jutalék .........
ingatlanjövedcleni
Ö li !! IC t! K
Pengő I f
U 917 144.63S b 372 16.178
Nagykanizsa, 1941. december hé 31-én Megvizsgálta és helyesnek találta
Ax Igazgatóság. A FelOiyetŐtalzottiág.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
áfl2n,\'l94Z
Tárgy: Tflzéraógi éleslövészet
Hirdetmény.
Ktiíhlrrő teszem. tiORy n in. klr. 0. honvéd tüzérosztály folyó hó b én, óén éa 7>én Dugolnsánc. Fakospiuzta, Saad, AlsószentpAll erdő, Portányazont-péfer. Nagy Magoa-puazta Által körül-határolt torülaton tüzérségi öleslövó-azetot tart
A tüzérségi lőgyakorlatok a fend napokon 9 íiétól 17 órAlg tartanak, ainlkor a lőtérro belépni tilos éa élet* veazélyoa.
A lőgyakorlatok ldelo fttntt « lőtér területen n Nagykanizsa—kaposvári mitóiniH/.vAUabii menetrendszerű autó-bugfic* tflzéroaatály a Nbr\\-ktnii/mi-Iharnaborényi utoak a lőtéren átvezotó ttzakaazéu togla BUiiednl
fa uhtK&kaaz lorArAeArn katonai Örök loejnek AUltva, éa a lövéaxet nnplaln ptrootehör zánlők leaznok kitűzve. Mjj a ziWlók bavoQva ülncwnek, a>
lőtér területeié lépni nom uzsbad. A katoual blzottsAi;! Őrök utasításainak mindenki .tartozik eleget lenni,,
Anienn>Ibon egyes személyek gyalog,\'lármúvel vHgy állattal az őrök lelAilitésl bntyét lueRkerUlve a Küír területére . belépnek, ugy az ebből eredő baietíetekói\'t a hOnvídklncstár lelelŐMéRet nem vAllal.
A kincstár a lövő csapat Által okozott károkat moptórlti. A kAr bejolen-lésének helye: TuzcrottztAly parancn-nokeág, Nagykanizsa, Ideje: március március hő iU-ón délig.
Nagykanizsa. 1912. mArclUí 4. 5oi PotgArmestei.
smakozhalik
mtwmm
btaikoi*lall lakarltótcínyt vagy ¦>>¦-sionyt keretek azonnali belépésre öreg liá/aipAr mellé. 1\'őíOst nem kívánunk.
Caengeiy-ut 23. 581
ADA» VÍTKL
Olcsó kompót alma kapható, lílng Katalin tUizerkeieikcdő. EriBébet-tér 13. 584
LAKÁS OZUTTHELYISÉO
kétaacaltaa, ŐflSckotnfortoa Inkán azon-naha kOipontbsn kiadó. Clm a kiadóban.
579
tígy- vagy kétsmbií koinlo-toi lakást — esetleg aioitntira — karaask. Má-(uabah egéiz évre kltlzetcm. Clm i klsdó hivatalban. üS\'i
BÚTOROZOTT SZOBA
Csinosan kartorawell szoba iiirdü-uoba haiznAlatlal miiclna 15 ic klsdú Sugar-ut 46. *"
ÉMBnbaJWrártH utcai bútorozott tícto* tüid«*ioba baaznélirtlaMdadó Sugái-ul-H
HÁZ ÉS ENOATLAN
Cfadl6 ösflikomfotlou adómenlei, ívl hatezer pengőt [övedélaftíö béfhái, -négyszobás adómentes magánház. Bóvtb-b^Jloryáihmegbi oltnál, Sugáf-ut42- 5»
ZrXIM MÚZtŰHÍ politikai haaikaf*. &lad|s „KOisaidaaáol r. T. NagykiRliia\'-Felelő* VtAdó: Zalai Kirah Nyötuatotl • „miasiüanuai H. T. Hagykanii**"
ayauátfjtiBai^Kiagykaai***!!-(Nyaiadaart taWi Uiti Uth^
89« évfolyam, 52. nam.
Ntgykinlm, »42. máreius S osUtörtök
Ám 12 lUUr.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
.....- tMa n. m.
aitimll 1« 4a kj*dókí,«u)i ft
o.,.__,_____. _ . . . bumm ám: «r I
Fatetős neiteato: Barbarlta Lajos MimTmB
ÜKy««áü?Mtl[aup Ufllí,
A dologigazltók
A cselekvő államnak nevezte íi közigazgatást Bárdossy E\'ászló miniszterelnök a Közigazgatási Továbbképző Tnnrolynmon. A beszéd, amellyel a miniszterelnök a tanfolyamot megnyitotta, rövid, de tömör is sokatmondó volt s mint ahogy a miniszterelnök minden megnyilatkozása, ugv ez a menyitó beszéde is a közigazgatás tisztviselőin keresztül szóll minden közfunk-ciouáriusnak s az egész nemzetnek.
A dolgozó magyar né]) iránti határtalan szeretet irányította a miniszterelnök szavait," amikor kifejezte azt a kívánságát, hogy a közigazgatás tisztviselői — találó erdélyi kifejezéssel élve -\'dologigazitókc legvenck, vagyis olyan kiváló közalkalmazottak, akik feladataikat gyorsan, jól és eredményesen végzik el. Ez a nyitja a köztisztviselők nep-szerűségének és a miniszterelnök azt szeretné, ha ezt-a tisztes jelzőt valamennyi közigazgatási ember kiérdemelné. Szeretni kell a népet — mondotta egy más alkalommal —, a földművelőt, a fizikai és szellemi munkást, a vérünkből való vért. Hogy ő mennyire szereti fajtáját, árrá jellemző beszédénekaz a része, amelyben a munkásakadémia egyik vitaestjén szerzett tapasztalatait említette fél. Rámutatott arra, hogy? milyen lelki hatása van annak, ahogyan az ügyes-bajos dolgaiban eljáró emberekkel a hivatalokban bánnak Napjainkban, a nehéz háborús időkben a közigazgalus rendkívüli, majdnem emberféléin munkateljesítményt ró a lisztviselőkre s ez a sokoldalú munka, különösen faluhelyen, ha próbára is teszi a lelkiismeretes lisztviselők idegéit és türelmét, akkor is. a bonyolult hivatalos teendők ellátása köz-ben is érezzenek együtt a kis-iigveikben futkozó* felekkel, a pondoktól terhes, fáradt kisemberekkel és mindig hagyják magukban szóhoz jutni az igazán együttéreö embert.
Krisztusi türelemmel végzett munkát vár a nemzet a kőz. igazgatás szerveitől. Amint arra vitéz Bartha Károly honvédelmi miniszter is rámutatott a tanfolyam megnyitóján mondóit beszédében, a közigazgatás kötelessége mindent megtenni az ország nvugabnáért és a lelki cs.vséfí biztosításáért. Ezért a közigazgatás tisztviselőjének nem szabad elvesznie a paragrafusok útvesztőiben, nem szabad merev hivatalnoknak lennie, akik csak !1 rendeletek szövgét, a betűket tartja szem yiött. hanem annak szelleme és \'\'\'KJ\'^lih nieggvözödése szerint
650-re emelkedett a párisi bombázások halálos áldozatainak száma
Franciaország tiltakozott Washingtonban Üj-Kaledónla megszállása miatt -Jáva megmentése lehetetlen
Tokió, március 5 A Domei-iroda a jávai helyzetről a következőket jelenti: A japán légierő, amely a földön harcoló csapatokat\'hatáso-san támogatja, bombaledobás-sa! megrongált 15 . ellenséges páncélkocsit, amely támadást akart intézni a japán csapatok kezén lévő egyik repűlőtáinasz-pont ellen. A japán légierő rajai ezenkívül Bnndocngtó) nyugatra lelőttek egy amerikai minta" ju ellenséges repülőgépet. A japán légikötelékek egész nap támogattak a partraszállt japán csapatok mozdulatait anélkül, hogy ellenséges repülőgép mutatkozott volna.
A Celebesz déli részen harcoló japán csapatok tovább nyomullak előre a szigel belseje felé. Makassar, a jelentős kikq: tő város megszállása után u japán tengerészeli katonák nyomon követték a visszavonuló ellenségei és megszállták a Ma-rosztöl 30 kilométerre keletre lÖyö iTaimSnh, hadászatilag fontos helységet, Marosz fontos hely, 22 kilométerre Mn-kassartól északra. A japánok a holland csapatok ellenállását több helyütt megtörték.
A brUíett a rangoonkb\'rnyéki repülőterek Japán kéxre fatálától tartanak,
Amsterdam, március 5 Burmából keltezett angol közlés alapján jelenti a Német Távirati Iroda, hogy a Bangoont fenyegető veszély a japánoknak a Stttang folyón történt átkelése után komolyabb, mint bármikor. Brit részről különösen attól tartanak, hogy a japánok kezére jutnak a város környét. kén lévő kitűnő repülőterek. Ezeknek birtoklása ugyanis katonai szempontból azt jelentené, hogy a japánok rendkívül kedvező\' helyzetbe kerülnének nemcsak a burmai hadművele-
tek szempontjából, hanem azért is. meri akkor állandóan támadhatnák a Kelet-India vidékén és a Bengáíi-öböiben tartózkodó hajó\\kat.
Nagy tüzet okoztak a német repülők Alexandriában
Berlin, március 5 Mini a Nemet Távirati Iroda katonai helyről értesüli némel harci repülőgépek a tegnapra virradó éjszakán megtámadták az alexandriai brit kikötőt és
haditengerészeti támaszpontot. Az ellenség erős fényszórókkal igyekezett megvilágítani a több hullámban közeledő német re-pülőgéi>cket. A német repülők áttörték a felhőket és nagyméretű bombáikat ledobták a kikötő katonai berendezéseire. A könnyű és nehéz légvédebni ütegek heves tüzében a német repülök sikeresen elvégezték feladatukat. A kikötő egyes-helycin nagy tüzek és rouiholások keletkeztek.
Francia tiltakozás Washingtonban Uj-Kaledónia megszállása miatt
Yichy, máreius
Tegnap csle Vichynen a következő hivatalos közleményt tették közzé.:
Washingtonból származó értesülések szerint az Egyesült Államok kormánya tárgyalásokba bocsátkozott Uj-Kaledónia disszidens kormányzójával, franciu hivatalos személyiségek kizárásával. Mértékadó francia körökben eswlálkozással fogadlak a hirt. mivel az Egyesült Államok kormánya rendes diplomáciái kapcsolatokat tart fenn Franciaországgal és ezzel elismeri a francia kormány fennhatóságát mind az anyaország, mini a gyarmatbirodalom felett. A washingtoni külügymi:. niszlériumbnn tiltakozó lépéseket teltek l\'j-Kaledónia ügyeben,
Roosevelt Amerika parti hajó\' zónának védelmére a délameri\' kai hajókat U fel akarja használni
Amsterdam, március 5 Mint a londoni Daily Telegraph jelenti Washingtonbői, Roosevelt azzal a tervvel foglalkozik, hogy felkéri a délamé-rikai államokat, hogy állítsák hadihajóikat az észak-, közép-és délainerikai hajók védelmé-
nek szolgálalába. Erre a tervre az amerikai partok mentén kifejtett rendkívül erős német tengeralattjáró-tevékenység vezel-U) Rooseveltet, aki a sajtóértekezleten kifejtette, hogy az USA atlantióceáni hajóhada egymagában nem elégséges az amerikai partmenti hajóforgalom oltalmazására.
Marahall nyilatkozata m támadáahox azdkaégea erögyÜjtéarÖl
Bóma, március 5 Marshall lábornok, az amerikai vezérkar főnöke kijelen-letle. hogy az amerikai főparancsnokság átszervezése után elérkezik az idő a támadásra. Hozzáfűzte, hogy a támadáshoz erő kell, miért is az Egyesült Államoknak több hajót és repülőgépet kell gyártaniuk az ágyuk mellett.
Tekintettel az eisüllyeszlésck gyors ütemére, a Marshull-féte len szerinti támadás alighanem örök időre chnarad. (Stefani)
Vicky:
A Madagaszkárra vonatkozó híresztelések angol eredetűek
Vichy, március 5 Hivatalos francia helyen a
kell cselekednie. A közlisztviselő egy- ült érző társa, segi t ö keze kell. hogy legyen a háborús ler-heket viselő, s a történelmi idők áldozatait meghozó embereknek. Kőként a közigazgatáson múlik a belső arcvonal győzelme s jórészt a közigazgatásnak kell megvívnia a szellemi had-járalol is. Ezért -kell a küzliszl-selönek "szívvel és lélekkel dol-
goznia s ezért hivla fel a miniszterelnök a tisztviselői kari arra, hogy a hivatalokban eléje kerülő ügyekét, ha jól akarja el intézni, ugy kell intéznie, hogy minden tisztviselő éppen olyan gondosan és lelkiismeretesen lássa el a munkakörébe tartozó ügyeket,, mintha a saját személyes ügyeit intézné. Csak ezzel a felfogással állhal a közigazga-
las hivatása magae3Tdán s a dologigazilók csak igy lehetnek a nemzet^jBKi társadalom igazi, becsülercs szolgái.
A . dologigazitokon múlik, hogy az állam cselekvő tevékenysége minél kifogástalanul) bul szolgálja a nemzet és a nemzeti közösségbe tartozók érdekeit,
0 -0 ¦}
ZrtDKI KOZLOIV*
íU2. matciiis s
BÚTORT HETTEIICRE márjtás butorsza ionjában vegyen vagy rendeljen .Ciaaayy ni H
> következő nyilatkozatot lelték közzé ¦
Külföldi lapuk és rádiók tilyaii híreket I erjesztelek, hogy Japán és Franciaország közöli tárgyalásuk kezdődlek .Madagaszkárra vonatkozólag. Megállapítják, hogy ezek az alaptalan és célzatos liiresztelesek minden valószínűség szerint rabból az érdeklődésből származnak, a melyet Anglia az Indiába vezető egyetlen használható ni iránt lanusil.
Tengeri és légierő fedezete mellett szállítják el Gibraltárból a lakosságot
La Linea. máreius ~» ilibrallárból jelentik, hogy az erődítmény főparancsnoksága elrendelte a lakosok második csoportjának személyszállítóba-jón való eltávolítását. \\z erőd körüli vizén tengeri haderőket vonnak össze és a légi buti erő is élénk tevékenységei fejt ki,
(Stefaiii)
Uj repülőtámadás érte Honotalat
Amsterdam, március Az angol hírszolgálat New-yurkből szerzett értesülése szerint szerdán, a kora reggeli órákban bombák hullották Honolulura. (NST)
„Jdwo megmentése tehetetlen"
Stockholm, mái\'cius Ö A Dagens Dadbladet londoni tudósítójának jelentése szerint llalfrich holland tengernagy Lemondott a csendrsóccáni szövetséges erők paracsnojti tisztjéről, mert a japánok mcgállí-taxára eddig történi erőfeszítések igen súlyos ember- és anyagveszteségbe kerüllek és teljesen hiábavalónak bizgnvuM tak.
Egy másik Londonban tartózkodó holland kalonai személyiség kijelentette, hogy .láva megmentése teljesen Icheletlen.
650 a párisi halálos áldozatok száma
Yiehy, március Ő Und Tud.; A párisi bombá-7,ásípk áldozatait szórdán sikerült a romok alól kiemelni. A halálos áldozatok számát hivatalosan meg nem tették közzé. - Ilii\' szerint ez a szám 650. A bombázások következtében igen sokhelyütt megrongálódtuk a gáz-, viz- és villanyvezetékek, ugy hogy Paris egy része e miatt sötétségbe borult. A támadás következtében sokezer ember vált hajléktalanná.
Ha káromkodj 1
J
Cipőt Toleloa:498. csak ELEKESTŐL
(Dermata) FHI13.il
A Tüdőbetegelkölönltő Intézet megvalósulása felé
Az elnökség kérése a város megértő társadalmához
A nagykanizsai Tüdőbeteg-gondozó Intézel választmánya ülést tartott, melynek legfontosabb tárgya a Tüdőbetegei különítő Intézel felállítása volt .Mint mái\' többször emiileltük, a TüdÜbeleggoiidozó elnöksége, dr. Králky Istvánné polgármes-leniével az élén. egy tüdőbeteg-elkülönilö intézet létesítését határozta el. Erre az .intézetre feltétlenül szükség vau. A ludö-vész, különösen utolsó stádiumában, igen fertőző A súlyos betegei feltétlenül ki kell venni családja köréből, el kell különíteni . az egészséges emberektől. Csuk igy védhetjük meg magunkat, családunkat, fiainkat e borzalmas betegségtől. Az elkülönítő intézet felállítása a legjobb ulon halad. Mindinkább közeledik a megvalósulás- felé. l\'j épületet építeni a jelen körülmények között lehetetlen. De nincs is rá szükség. A lazsuaki parkban kész épület várja ;iz intézetet.
A rclszerelés kérdése még meg oldatlan, bár a társadalom ál. dozatkészfiége már itt is segítségére van az elnökségnek. Dc mi ez a szükséglethez képest 1 Egy •lő ágyas intézet felszereléséhez igen suk dologra van szükség.
A Tüdöbeteggondozú Intézel lelkes hölgyei vállalkoztak arra, hogy a városi végigjárva össze-gvujtsék á szíves adományokat. Nagyon kéri az Intézet vezetősége :i mélyen tiszteli közönségei, hogy az elkülönítő intézet ügyéi fokozott áldozatkészséggel támogassa. Szívesen fogad pénzbeli adományokat, de lenné-szetbeniekel is. Hálásán venné, ha a háziasszonyok átkutatnák szekrényeikel. Sok-sok régi, divatjamúlt, kitiölt ruhát, a kamrában, padláson pedig sok-sok még használható, de nekik már felesleges felszerelési lárgyat találnának. Egy újonnan 1 elállítandó, intézet mindennek, ami még használható állapotban van. nagy\' használ veszi. Szüksége van ágyneműre, bútorra, fehérneműre, konyhafelszerelésre, kerti .szerszámokra, stb-A társadalom jószívűségéhez fordul az elnökség és kéri a szíves adományokat. Összegyűjtésére a Szanatórium pecsétjével lepecsételi igazolvánnyal ellátott cserkészekéi fog küldeni.
Kéri tehát az elnökség, hogy a gyűjtő hölgyeket fogadják szívesen, adjon kiki, amit adhat. Az Isién áldása kiséri a jószívű embereket.
Rejtélyes haláleset a nagykapornaki hegyen
Tegnap legfel a iiRftyk.i] omaki hegyi ösvényen halva luíá.ták Szitkk-s József odavaló gazdát. A ornitH>rsA# a rejtélyes halálesetről jvlentesl l\'\'H j \'\'?ai*. egefRíegi úgyészwégiK\'k.
Az ugyésjsség BnlitviÁnyiir.i tegnap délután felbontatták u lioHlCífteL A boncolávná\' megalapítást nyert, hogy a gazda HttaMt ajtyrpnejwtós és k«. ponyalftrés idézte *4ő. Minden valószínűség szerűn botokkal\' és doronggal
rtko\\«;etl vöfé-s Rvi/fiossdfí történt.
Az ügyészség a .rejlátye* gyilkossági ügyben :i lo^zéUsebbkörii nyomozási rendelte el. N\'agyk-\'po mákon most hallgatta ki » esenilörség az áldozat liozzdturtűzöít, hogy a-gyilkosság okát és körűJinényeíl tisztázaSk.
ügyelör* még az a körülmény is tkitáiMtlftii, hogy rablogyllkosság, bosx-szu, vagy éjszakai verekedés áldoxaig hll-e Sztdács József.
Csendőrkézre került a vasi gyilkos,
aki beismerte, hogy 6 gyilkolta meg Rabold Ádámot
l>bruár ti-ín borztTmai nvjtkimság történt -ii szomszéd vasmegyei Vas., kcre&ztcten lubb fej&zccsapási>al ii\\r$-üllek lláboid Ádám szö^hirtíkosl. A fí, r I kos ki r.tl>oHa áldozat it |, íel tör \\ e
Eekrenteicet\'és\'töbh, mini r/t- p*\'n. gii készpénzt, valamint t!!y revoivcrl és egy aranyórát vili el. Több, mini\' kélheti nyomozás után mosl sikerüli olfogni ii gyl\'kosl P-Mikovies nyula, flfltaq legény személyéi**]. pa.il»virs a ujj ilkosság ólán emlazoll P*S|i*. hot két nóvum él. Al egyik novéféE«Sl kapott sxáUSül is részlten \'•l\'ál.isi. Kél heti budapesU i»rióik»dás után most szombaton eltűnt " fővárosból. A fO\'il-ko, nfívérém\'k fizo*gá*»t»6rija e/jsej
•gyiitohen ;izl \\-etlr és/ív, liogj1 !< la. kás«H több holmi hiányzik. Gy-ünij» röglön a filial Ponkovicsra leiclotlűtt é^ telefonon leihivt i a \\-.isk\'.reszlvsi «Uiljár<is;igol, hogy l\'.iukovics mt-Rér. kezCtt-e Wiskereszl*^^. l-^yith-U g>u-nujál ii ko/61le, !1 lol.v&j nCrn Jeiivl más, müil ;i vaskKiesztesI legényke. Puukovlctf tiyuita vtKAmap valóban mejtérK*feU VásketC •ziesn- fa :i (sond-órök hétfőn ivggel már valiutórp tog-Iák, de Paukovícs eleintf tDgttdoU, majd Uireiielnies vAl^otnáait lelt, amelyben beismerlf, hogy 8 gyilko\'li meg llAbold Ádámot. A g>\'ilko$t ezután kivitték a helyszínre és olt Lejátszanak a gyukotságol. .\\ twlyszinen, a Pnikn
Március 5-tól VÁROSI MOZQÓ CsUtörtöktől-március 8 ig vasárnapig
Budapesttel egi^idóben I RÉQI KERINGŐ Főszereplők : Sxörényi Sva, Zsllleyjtargit, Lánossv Marsit, Síilassy László, FOldínyi Ldealó, Btlieei Tivadar ée Pdger Antal
Előadások kezdete köznapokon S, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 ée 9 órakor
J-gfe MÉRLEG
JKHBal m Sukuer? javttái I SCHOLCZ JÁNOS I
mórlagkOaxItö-rnoBtor
| Nagytanlzaa, EütYüa-tor 30. nzAm, |
mentén, a Krancaf-fól* wntWglÖbeo inegtnláMúk eiásoU 800 pengőt, a* iirnnyúrál é-. " rovolvi>rl, a csenilör. ségnek már nem "ok nycknpzni valója van, marosak nz cseUegfs baatánAk kinyomozása van hálm, r\'mett kűnnyen Mietietö, hogy n?.m is ludoli a Jo^j, rút, eseiteg felbujtója is ehi\'teti j legénynek, aki esők l- Itúnarj u^,n Inlli Ih- a lll-ik évei.
Mini u nyomozás Során kiik\'nilt, paukovics dyitla kerékpáron biíracnt SzombíltKelyrC és «z egyik veiídógio-ln\'ii megyacsorázolt. A voudégU, hu/i. szolgája, akivíl paukovies a gyilkos, ság után borozgatott, cinvoudoua, hugj\' ;i gyilkosság mán pár nápnail érKz\'etl tiozzájuk iMukovks kerékpáron és kérlc üt, hogy kerékpárját más-n.ip Uutóbusszal küldje vissza Vus. k>\'ie«;e.i-c. puilkovics ?1/ e&b sz nirtv. voaattal ei is uttuwlt. Pár nap niuíva p.iukovits visszajoit 6s azi mondta, l.ogy lesiCn farVagult. A Iuí/ls/d\'^i ekkor ejmondta ueiu á vask*\'ie.\'Ot\'\'si gyilkosság történetéi, amit paukovies baziszolgi szerinl - zasttitain lwl|. galotl. \'f\'iükovics eln\'ii kezdve nem ívolt é5 megkérte •! xxoaját, hogy ifOiiuigját autóbuszon knlujfi Viufko. ¦msztesre, <» "tujd kurókparrMi mtgy lw«a. A kerékpárt ugyanis a nagy akadályok mia.i nem tudta u háziszolga V;iskírCsziesre Kú\'Geni, amiot paukovies meghagyta neki.
paukovies ekkor ment vissza Vas. kejesxíésre, ahol a eseodőrúk már várták.
többnyire izikrektditbM li tzokUk íicnvednl. Vleyamnk ilyenkor ¦ r»fldei emíiilílfí.
Btugitgbtn tffíCTSSV
A káromkodás elten
kereszt:*,* háborút hirdetett az Akció Kalolíka.^jNagykanizsa is kiveszi belőle részét. Ez a harc méltán kereszteshadiárat, mert minden egyes káromló sző a keresztre feszitett Jézuscllen el-kőyelctl bün. A tempiompk kapujára már kifüggesztették ennek a harcnak mozgósítási szövegét. Kél mondat az egész; -Miért bántjátok 1 Ne káromkodj ! A kél mondat között ott a keresztre feszi leit üdvözítő halálba dicsőült arcával. N\'eiu lehet lélekkel biró ember, aki magába roskadó megdöbbenéssel ne lattana gyors lelkiisme-rctvizsgálatot a kép előtt: Vájjon nem hozzá szól-e a könyörtelen és felelelet váró kérdés,
Miérl bántjátok 1
fts ha valaki rádöbben szőr* nyű vétkére, hogy. Ő is azoknak a sorába tartozik, akik talán naponta káropdó szóval illetik a legszentebbet, a Királyok Királyai, szálljon magába, bűnbánóan tegyen fogadalmat, hogy soha többé nem káromkodik.
Sokan azzal mentegetőznek, hogy a káromkodás magyar szokás.
Hogy lehelne az V
Magyarország az égi Királynő virágos kertje. Az égi Királynő szeljd arca ránk mosolyog háromszínű zászlónkról.
Első szent királyunk az ö oltalmába ajánlotta birodalmát. A r pád li á zi End re és Sze n t László Jézus keresztjével amei-
\\942 március 5
Ztítíkl KXTKhOm
A Knrla jogerőre emelte Drózdy Győző büntetését az llovszky-perben
ítéleteken Kimondotta, hogy Dróidy célja csupán az volt, hogy llovtzkyt társa tiporja és Kipellengérezze ...
A Kuriii Soókv József dr. pl nöklé.sével kedden 1árgy:dta a sajtópert, amelyei Ilovszkv János országgyűlési képviselő, a Barciss Szövetség elnöki- indi-loll Drózdy Győző ellen. Drózdy a M anyai\' Gazda dm fi lapban súlyos sérlésckel tartalmazó eikkel irl.
El síi fokon a pestvidéki tnr-vénvszék tárgyaiul az figyel. A bíróság megállapította Drózdy bűnösségét és sajté ulján el-köveiéil rágalmazás vétsége mitttl 500 pengő pénzbüntetésre ítélte. Ezt az ítéletet n budapesti lábln .helybenhagyta,
Semmiségí panasz bejelentése rolytftn kerüli az Agy a Kúria elé, nliol az iratokat dr. Méhes Igníie kúriái biró ismerteit" Tr.7.l követöleg dr. Kovács Péter ko-ronaügyészhclyettes felszólalá-sában hangsúlyozta, hogy az al-sóbirőságok helycsen mellőzlek az ügyben a bizonyítási eljárási, meri a cikk tartalmából is nyilván való, hogy Drózdy Győzöl cikkének megirásáiiál nem a közérdek, sót még a jogos magénérdek szolgálata sem vezette, hanem az, hogy [lovszky Jánost, mini a képviselőválasztások alkalmával győztes ellen-
jelöltjei becsmérelje. Dr. Baján Eerene, mini Ilovszkv János jogi képviselője, alsóbirósúgok Ítéletének helybenhagyását, il\' letve a védelem részéről beje-lenied semmisségi panaszok elutasításai kérte Rövid tanácskozás után Soóky elnök kihir-detle a legfelsőbb bíróság itéle-lijt, jncly szerint a semmisségi panaszok elutasításával az nlsó-biröságok Ítéletét jogerőre emelte. A Kúria különben érdemben foglalkozott a büuügy-gyel és ugy találta, hogy Dróz-dyl nem a közérdek és a jogos magánérdek szolgálata vezette, hanem célja az volt. hogy I Ilovszkyl, mint közéleti cgyéni-1 ségel. sárbatiporjo. és kipellengérezze.
Ezzel az ítéletiéi Drózdy Győző megkapta méltó büntetését. Most már Nagykanizsán, llovszky János kerületében senki sincs, aki ne tudná, hogy ez a per miért indult meg Ilovszkv és Drózdy között. Ez a per nem csak Ilovszky János, hanem egy-uItal a Baross Szövetség ellen is irányult. amelynek az az Ilovszkv János az elnöke, aki n keresztény gazdasági átállítás egyik nagy előharcosa.
Dr. Haász Isván tábori püspök Nagykanizsán
Befejeződtek a honvédség lelkigyakorlatai
Ktökoto vcinlcic v n Nagykanizsa-nuk. Tegnap érkezeit Zrínyi Miklós városútai dr. H-Visz Islván tábori püspök, ii magyar honvédség kivid\'\', íőpapja. Fogadására mCfíi«".ont m i\'dUi-má*on< :iz :illi)iinís|)anii;\'Niioks:\'iK kcp-visclciébcn Balázs Vilmos százados, a helyi papság képviseltében I\'. Sírni-cz.i Sebestyén ícrviiecs házfőnök és dr. Solymár Isi váll esperes.plcbános, A lálwri püspök dr. Wiirtcr lábol\'í esjicres kísérel él>cn érkezett meg, majd !1 rercncick zárdájába hajlatot I. almi mcgslál\'olt. Röviden reá l\'jlaky Jenő daiidárpuruiKsiiok Usztetgell a főnász-lornáí.
Ma reggel fejeződtek 1»*\' » honvéd-seanek telkigj-ikorlátai, melyeket dr. Edelényl AchUlCs körzet .lelkén vezeteti, Öröm volt nézői i sok honvédet, aminl nagv áhítattal járultak a lelkigyakorlatokhoz és ma a közös szent áldozáshoz i ferenciek templomában, A -szent ténykedést itr. Iliász István püspök végezte pipi asszisztejiri\'i mellett. Magyar és horvát íiyc+vü önnepi beszédben u honvédség főpásztor* ittállutia a tolkigyakorlatok jelentőségei. HUmVségre, mm magyar haza-.zc. retetro Inizdilohi a lionvédséget.
Dr. Haász püspök holnap Pécsre foly l:itja utjál.
A felszabadulás évfordnlójáa állítják fel Alsólendván az országzászlót
BÚTORT
szaküzletben.
GÁBOR műasztalosnál
vvgycit vaar raadaljaa. Na8yk»nt«n«, VAro«hdn.pnlot» U31
Z)
A képviselőtestület elhatározta, hogy .. Zalaegerszeg] MOVK álla\' fciaján\'ott országzászlól a rolszaládiilés évfor-dnlóján megfelelő helyen helyen majd «11 és a talapzatot minél előbb megcsináltatja. Ebből a télből Öttagú bizolt ságol választanak; amelybe meglitvják a katolikus és az evangélikus nöt\'gv-lotek olnöknőit is, liogy a bizottság intézze az országzászló ügyét
Csütörtök
ÍUDAPE57 U
17.15 Melle* (léin zenekar. - 17.45 Dr, Mnnninger Rezső előadása. - I8.1U Comensofl Mária én Szolyori Nagy Jolin kétzongorás mosóra. IS.40 Felolvasás. 111.21) >A mosolygó nui. zsika vándorai. Közreműködik Oláhné Vajda Jutta é.s llósler Kíidi*. -- 20.20 Máraí Sándor előadása. - 20.40 Zsiga Emő cigányzcnokura. — 20.55 .A r<. vészházban*. Darus jüték agy lelvo-násban. — 21.20 Zsiga Emö .cigányzenekara. 22.10 A Magyar Revü Zenekar. 22.35 Hádiöztmekur. -0.13 Üzen a/ olthqn.
Péntek
DUDAPEST I.
10.15 egyvelegek. - 11.20 Anday Piroska éneket. -- 11.1(1 Felolvasás. -12.10 Kiss Ferenc sx ilonzenekrirn. 111.30 llonvéderak fi/.t-\'nnok. - II Rá-diózenek. ir. 15.20 Síékosíö városi Tűzoltózenekar. — 16.15 ltádió|>osti.
17.15 !>r, Ispanovils Sándor irtiejrása. 17.15 a Magyar Nenueii Unnk I\'énzjeiíi,nvoindá>;inak férfikara. 18.10 Nemet hallgatóinkiiak. - 18.30
Honáth Etémer cigányzenekara, Lúgosa? látván tárogiiózik. IU.20 Mai-rsiner Bél 1 jazz-zoegoroszámal. líí.io ,\\ l\'illi.irmóniai \'l\'ársasjg hung-versenye. - A szunelbetl kjj. 20.;k\'i Sporlkóztcmémok. — 22.10 A közönség kedveli hanglemezei. — 23.25 Varga Imre énekel, kisen Sárai Elemér ci-fiányrnekiM. - 0.15 tízen az otthon. BUDAPEST II.
10.15 OiKMrésztoek I8:t0 Dr. Geréb László előadása.\' in Horváth llk\'mór cigányzcnokura, l.ugossy Isi. ván lárogatóztk. — 19.30 l\'clolvasás. - 20.10 Johann Strauss niü\\«lhél. 20.10 1 Aranyos órUh-ek.. Szánini eg\\-feávonásbao. — 2t.t5 Sárai Elemér ri-gáuyzt*n«kara.
lükön indultak a kereazteshad-járalra. Hunyadi János és Ka-piszti\'Aii János Jézus katonái úevével az ajkukon zúdullak !1 (örök hordákra. Magyarország a kereszténység bástyája ilt ;i Kelet kapujában. A keresztény civilizáció védelmében vérünk tengerárja ömlötl erre n földre
Most. amikor a vörös bolsevizmus ellen kereszteshadjárnl ra Indult Európa népe. !1 magyar honvéd az elsők közöli fogott fegyvert a kereszt védelmében. Magyarország minden időkre elkötelezte magái a kereszt mellett-
Hogy IclieLne lehal iuagyar szokás ?
A káromkodás csúnya is. büu is és nem méltó a magyarhoz. A kereszténység és a nemzeti ér-j\'és clválaszthatatlamil egymáshoz tartozik. Ennek igazságai ;f nemzet az átvészeli koimminíz-mus alalt saját bőrén lapasz-. lalhalta. Kereszténynek és ma-gyárunk lenni nemcsak büszke érzés, de kötelességekéi jelentő rcladat. I
Soha nem volt időszerűbb az Akció Katolikn mozgósítása a káromkodás ellen, mint éppen most. amikor a nagy belső ál-;i|;tkulás munkáját végezzük a magyar élet minden megnyilvánulásában.
A vörös bolsevizmus kiirtása után úrrá kell tenni a keresz-lény civilizációt egész Európában. Ennek a törekvésünknek azonban esak a kereszt adhat sikert és biztonságot. Ezt a keresztény és nemzeti biztonságúi -gyengil\'i minden káromló szó.
Ezért hangzik el a figyelmeztető szó : N\'e káromkodjunk \'
A keresztény magyar kultúra áltlásál már mindenfelé érzik !1 városban csakúgy, mint ,11 legeldugottabb faluban. Az Istenkáromlás kegyetlen durvaság. 1 magyar népnek szellemi felcmel-kedettsége, ízlése és ilélöképes-; sége ki fogja gyomlálni az élel-I hői ezt a leiket mérgező lövisl
A káromkodás elleni küzdelem megértésre talált mindenül!, Legújabban az ipari, kereskedelmi vállalatok, valamint-a gyárak és műhelyek lépték sorompóba a káromkodás ellen, kifejezvén, hogy amikor véreink messze idegenben küzdenek a boldogabb, szebb Magyarországért, tűrhetetlen, hogy a liát-nrszágbaii Isten ellen nyíljanak szólásra az ajkak.
N\'e káromkodjunk !...
Eli fiizlösiti iÉztt
(vezető banknál) keres
nagy Összeköttetésekkel rendelkező, a szakmában teljes jártassággal bíró leresztény
VEZETŐ
lintvlielttt
nagykanizsai föügynökségé-tiez flxfizeléssel, köl\'íég-niegtéritássel és iulalékkal. észlelés ajánlatot •Előlépési lehetőség" Íc!lRÍre a kiadó továtbit.
ALsÖlendvo n*gvkőzség márdiis\'2-án lartott képvivcWtestü\'cti úlé--éa napirend előtt ndvözölie és meíegeo üimc pelto dr. OnszáKh Pál országgyűlési képviselői, községi képviselőtestületi tagot
A gyűlésen alhaiározták, hogy " község 750 négyszögöl telket ad ine-gyeszékház épitésérc. FJhfltároz-lák lo-
vábbá ti nagyközség megszcmvzésól, ami « vidék szöWtermolcsérc való lekintetlol nag>-on fontos. Ebből a ról-hól lenbe vették szeszhizde WálUtá-sál, amiből u kőzséjt jövedelmet remél. A *képviseiÖlovti"ilel elhatánwt*, hogy intézkedést kér méitoghilelesllő folállilására, mert már 22 éve mim volt Alsóicndvának mérjegliitelesitője.
külön aszíalokon
Nagy összeget takarít meg, III ha most vásárol nálunk I 11
Még van néhány szobánk
leltári árusításunkból.
KOPSTEIN BÚTORÜZLET
- NA0VKANIZSA.
597
atte» Kütumi
A kanizsai rendőrség kormÉnyieiórtés gyannja miatt őrizetbe vett barom bada-pesti (tnternalt) nyilast
A .kávégyár" lakólt a klr. Bgyétzség átkísértette a pácul törvényszék fogházába
Festessen Tisztittasson
jPdlcsics-ndi
A budapesti főkapitányság mái\' korábbiin eljárási indított Kurticz Lajos építőmester.. huda .pest) Inkos. Udvnrdi l.evaitdov-szkv\'j Kercuc és Szenliványí : Bilinkievics\' Rudolf budapesti lakosok, nyilas hírlapírók (V ellen, amelynek credménye-ként a nagykanizsai inlernálőlá-borbu utálta nkel. lobbi társaikkal együtt.
A kanizsai kávé-gyárban i>v :i régiek maradtak Követ kezelesek Csakhogy \' elfelejtették, hogy a kanizsai rendőrség éber s/eim* rajtuk így történt, hogy mull napokban egy szép napon
Berlin, március ."> Az angolszász hajózás és a hi-il hadiflotta elleni német sikerek Ik*rlinl>en az érdeklődés középpontjában állatiak, Krrc nemcsak az uj credményjelenliV-sek. 11,1 ne ni a hajőlcrhiány miatt panaszkodó,különféle angolszász hangok is okol szolgáltainak. Berlint elsősorban érdekli a bril admiralitás első lordjának. Alexandernek nyilatkozatit, továbbá több haditengerészeti szakértő mellett Acwort kapitánynak a Daily .Mail -hun megjelenő cikke A-sf általános tengeri helyzetet Berlin politikai köreibén a követ-
az Jnternálőtáboi- sok hígjai hallgatták ki napokon át. A kihallgatást maga Kovács Nagy l\'ál főtan ácsos, a kapitányság vezetője személyesen t\'oganalo lotla és ennek eredményeként a fenti három nvilas budapesti! kormányzósértés gyanúja ntiatl őrizetbe vették és \' átadták ti nagykanizsai kir Ügyészségnek. I)r Lengyel Károly ügyészségi elnök intézkedésére a három kávé-gyárit átkísérték a tábla székhelyén lévő pécsi kir törvényszék fogházába.
A pécsi törvényszék ötöslniiá-csa elé kerülnek.
kezö poni okban foglalják ösz sze :
1. Német tenger.daltjáróknak Amerika palijai előtti síkereinek tárgyalásánál eddig általában elhanyagolták azl a lényt, hogv 18 nap alatt Őt hajó. ösz-szesen 121.500 BRT került a tenger lenekére. Ez a siker a néniéi tengeralattjáró fegyvernem eddigi legjobb eredményének felel meg. Az el süllyesztési szám növekedése lényegében a brit hajótér fokozatos összezsugorodására vezethető viasza. Amerika hn\'dhulépésévcl azonban az ellenséges hajótér oly mérték, ben niegnövekedell. hogy a ne-
mei l\'-hnjók azonnal bebizonyíthatták, mennyire nem játszanak fontos szerepet az ellenséges védelmi intézkedések, muri a kemény elhárítás ellenéin is rekordtóljesilnVéuyl tudnak produkálni.
2 Feltűnő és jellemző, hogy az amerikai partok elötl ulxüly-lyészlelt kereskedelmi egységek általában nagvobb hajók voltak, A lengerfenékre küldött fii hajó átlagos térfogata 7000 BRT. Közöli ü k felt ünőén sok a lank-hujó, Kzl a tényt is az amerikai flotta belépésével előállott uj elsüllyeszlési lehetőségekre vc-zelhetjük vissza.
íl. Meg kell emlilenünk és nem szabad lebecsülnünk, hogy a háború kitörése óta hajökara-vánok kisíórctére és partvéde-lenire még soha ily erős mértékben be nem osztott hadihajók sorában ugyancsak sok. escll nótnet tengeralattjárók ál-dozalául. Berlinben rámutatnak, ebben a tényben is menynyire megnyilatkozik a néni cl l\'-hajók laktika változtatása Mindenesetre meg kell álhipitt-nunk. hogy az európai vizeken elsősorban brit hadihajók, az amrrikai partoknál |>cdig az HSA kereskedelmi hajói ellen tordilotlák erejüket.
I. Az általános tengeri sirató giai helyzet alapvető változása Amerika hadbal epésével a német tengeralattjárók számáru a másik világrész hosszú partvonalával áll öxszefüggéslren. Az ellenséges partok és hajóutak növekedése természetesen egyre
lobb lehetőségül tártuk fel n tengeralattjárók\' előtt, mig az ellenségnek a német IMiujók le-küzdésére nyilvaálló kilátásai! nagyban csökkentette. Berlin ben emlékeztetnek Anglia és Amerika ama törekvésére, hogy az t\'SA hatalmi körének íz-lantiig való kiterjesztésével és amerikai hadihajóknak ununk idején megszervezett őrszolgálatával a bril hajózás tengeri útjait lehetőség szerint megrövidítsék, Amerika hadbalépésével most mindazon lehetőség eleseti, amelyet Roosevelt intéz, kedésci Anglia számára korábban megnyitottak. A hajóutak most sokszorosan megnövekedtek, a külső jelek pedig egyre jobban mulatják, hogy a vitán kél legnagyobb tengeri hatalmának egyesüli flottája sem elegendő a kereskedelmi hajózás szükséges védelmére.
A fcai lunaorffl Savam em m tcVwéaw Miniarti 1
temet, exhumál, síálllt.
Oajjfaatjtaaw:
Dervallts Jéieef
mm T«U*mi SH- Mata. 18S.
Uawoált kereapargomlt
II átoaarél ujm
LUKÁTS LÁSZLÓ "S"
Cwngtry-ut 2. (TOtS fotó-flilel)
Ahol az USA elszámította magát
tzUilatsasziliiktiuiKiilata
Dr. Varaaa> Uwdé piarista litno. tanár előadat* a alant. Sztllok lakolélabaa
A család ma<flmlos hivatásáról n szfüok |sl«U.ói rftwle.t kóle\'csségnrol már h*U.\'otftk nem .%1\'n itt <sgv e|«-adási dr. IVhni .lö/sef /aöa.Cftei-Mse«i prelátus-plehám^ «r ujk,.irül. Az én teiaila oai. hogv az Inktttj és a család kani «nla\'iirói beszél jók.
Cgy gondolom neke.11 i. mina\'n k.t| kiindulnom, ahonnan -,\\ c.s dád ineg-fogalmazása indáit k . Amuil i szítlók isU\'.ni yagy ha ngy tatszik lerinészí\'li jog és kötelesség alapján ke:, Iiorv I neveljék gy érmekéi kei, ngy a/ iskola is közvetve természeti löi*vény alapján köteles oktatni és nevelni u szülőktől lábizolt jivemickek-\'t.
A modern liL-saiiaüini élei kial.iku á-a folytán az ligyház. és állom irányítják az iskola\'\'Innitasi és nive\'ést. Azonban mi tanítók és ne.velók la nem i> közvetlenül, dy közvetve isi .ni piirilius luhlúil vt<;tyillik köL\'lt\'zv.\' a ránk hízóit iljuságot a/ l-\'ie-liá/. é* haza szamára ívkiil ij\'Vit, ;»/é; .-inik\'X \' ikile^ iestiVr ueVr\'-ni, Mi p* tristák Ku:-ix*m i sivnt Józ\'vl példájára tvr,-. i kAleLy-zeitségr*) még kálón syt- /.i-.vm lojnifi. ;<>,nurai is köle.e//.nk nuig.uiWat.
I.eay\'í\'nek" l--lial im\'íL^\'óiUjJv -ir..ii, hogy amikír i ím iskobiiikbiMkv.\'U-ják nyfrmvki-ik.l. amiko- ..11,-pík z,)ti t ki>. ií> .¦rnii\'ki v a pia islá iskola kii-
s//iIk-i éi. i\'távesvjk, a pi <n>t i. iskolái.
egy?nsapkáját, itmeiyeni Isten nnyjíí-liak nuinngritiMnji látható, akkor küzósséglH\' kenll\'.fk fiaik és a/nkun kérésziül önök is, ameljrtek t igjai :H)0 év ól i iiei-cük » magyar ifjusánot, a ludomáityra és » jámborságm. I c-gyenek meggyitafidw arról. Ito^- In :iz i\'iHök fiai liire. i\'mln-.\' kié váln\'k, ha jó -hazafiak, lm szentek, ladösok, hősök, onze.lün [xilittkiisok. derék |M)lgárok, Ixildig enibe.cJdui [•¦-••znek az tkum csak a/ <>nok hüszkL\'négi:, hanem a mienk is, az i-kóláé is. fis ha az önók íjai Wziii;euak az u mi szégyenünk i-. Az é.l--i mimtnyájunfk t •xt aa>.i*(viliin korhíUM k.v/v S7.jrtto1l s jmig iVnÓk u inludtniupiVilvi w.r gondjaival tfutödnek, ,»Jd)!g mi iskol i falai közöU formáljuk azt m irjusiignl, anielj aztán hivatva lüw n szellemi ürókHégei egy későbbi nemrr-déknek átnyújtani. \'
Ha ebbiá a szeinpoalWl nézik az islaíliil. akkor azt lús/cni n K\'^clso kó-wikCíinénym-k mcgteVHék, Mi önök-ln-ii tiszteljük a s/.iilöi méltóságot. ¦ -nők [H\'.lig ln\'amiiikcl, ut Kgyhá/tól !i-ikeiii newttit tekintsék, li t etíbo! a szomponlból nézik az iskutál. adkoi Ix-iinünk m\'iu gyermekeik k\'m%óil lógják látni és ikMi reile(leiik e^vmásl, iU\' ne n is fogn ik ráttá/udiii gyermekeik-e. in-in lé:>-zö i\'i\'ényebet, ;em I\'\'-mai nevezik ki ök.i .szüU-l \'ti /. eaifc-nek, bjiK\'m ni/iiiii\'ii megmondják i>\\/.-u*vé,4i.eik\\\'l, p oliifiuáik il láza lo inni" I iiH\'gt; Ugatják a ml UipuszMoiaMkk\'H
és Igj- ii «e\\-cif\'.s nehéz munkáját valalioitv kázösen végc/z:ik. -
Nyilvánviló, boy :i szülői-ház é> az iskola lunelói numVájáji kívül igen ¦ok tényez ü lit a gyenuek 1 iki fej\'ö-tléséie, Azl is tudom. Iwgy sajnos minden mo^reszilelt érülteidé/* mf\'l.e\'i is töriénuek Uajótóié-sek ét csillag, hullasok, anielyekert tuán <«m a szulo sem a tanár nem fc-lös, de Ije lovll vallanunk, hogy fu;elusaúgiüik oly in nagy,\' I\'okj mmUn jóalfranitrá és ló-ivlivéKie szükség vgi a (?1 oléréaj^aVu.
Sok-zor isiziüiirn- jut, amiko\'- diákjaim közöl jótok és vigyázok rájuk és amikor tanítom tikét, ;%n*ko,- «n* gL\'iil édc>anyám elvit ttvinl kis diákol a gimnázium eisó ofzlályál>a. ,\\U:ye-n szorongó éretek fogtak el. mennyire nK\'ghalotl i üininázium óriási épiif-iv. mekor.-.i lisztoicitei lekint\'.\'ttom fel la-lUir.iini.-u, lís .miikor prúbúli4iv ösz-sztlrjsonlitiiul magamnt \\mnl kis diákot suk kii gimnazistás-rl, néha-nébu valami niegdöblzcnés féle log el. fis lei U\'szem urigaiiuiak a kérdési n mii diákságból már kivész a p!e\'.ás, kih.tlóhiiu v-sn a tiiughatóilotlság \' Ilyenkor hál i MCnnek, mindig (alá lok magam\' elöli olyaji riukat, akik iiiegt álolják a pi\'s\'ziiniziműsl, biz.il-mai öntenek tielém. Anti gondolok. h i«v a nitti éV| ,Mik H lassit ill a ivii val|;"w»s isUláöokoa, «z éel Inna -ok sí-be ml i-l szál|ii és nekünk ezi\'kel gyógyít \'in. ápolni ftv\'li líiibcn a gyóg^íló mmtluibaaii a Tt-ghatóko-
nyabb orvossztt-r a vdüásoi. élei br. gjelmt ureje, amely i-gyoJal kertes sétát veini az i*Wbb ernbar őszldnci> nek, amely . luegnyugutó f?\'«!ei«i ad az anyagi é.s erkölcsi világ káoszából, imicly kimeríthetetlen Jd.-aiiituasi. op-limiumiíwt nynjt a Viket kis^iklroizla cinizmus eU©n. Cppan ezért lag}» szabad felhívnom 11 méere» tiszteli szülök tigyelmél arra, hogy igyekezzenek gyermekeikkel cgyüit hallgatni 1 vasárnapi szentmisét, együU jái-ulpnak a izenlségelitwi, mert ez a péli» * Mfl határosabb. A tanulok nagy résae, Icüiónóscn " I ki*bb diákok órommel száinolnik be űz1 iskolában történO fcis«bb4iag,vobb csCményekróM. tíz termésaMes és he. lyes. Legyea szibad ezzel topcaoiai-ban a következükre fiilhivni u n\'ff\'e\' mftkvt, Soha u\'\' engedjé-k meg, egy pil Unaiiu se tűrjék «, ho»\' gyerirraUft lanaraikLÓl leldesinvlillag, jani>olórhn njilitkozzaunk, ^-u^- u©- emlegessék őket per x.. Y. Itöataa javitsak ki. bog,v limar ur. Ezt tartsák igen renio, kötelességüknek. Amisi ini is köie-b\'sséKszerúen kij ívitauok art u tanulói, aki szeletről olyanformán beszel ne. hogy az ör.\'gem azt mondU, \\*fí :i Mutterem nem itikar bea5fgj«oiÍ stb. Ila önök U-K^voezneik a tonili tokin lóh ¦rombolásába^ kős\\«*\\^\' bol«iíry,;»-lek a saját tekintélyük MiVakaiz isnbij, i.iiiimizisla gyermekük dÍiic-* arM rei-jogostlvi, hogy tanáraik, vag> sziflfU i-scikgvs hibáit knlIxáljaH. Kzl
IMj, marcili» 5.
7MM KrtÜÍ.OfVT
N APIKEND:
Pan lek : liusUflfto nap.
liyójP\'Sitrtiíri üg>\'*^)i; Ma Megváltó gyógy wert ir ErzséL>t li-r 21.
Ki^lftíizsua az elioni gyógyszertár íUjbJó i)k;yö!bl«i szcJgáfaloi lari.
- (A löispóu Budapestről hazaérkezeit)
Víléi liróí Teleki HUH főispán u ;ip li hudapcli gyorsvonat |al |..u\'éiketc | a röVármból.
- (Holnap városi közgyűlés)
A polgármester IvoJmp délután négy ofi\'ci hívta Összj; u város képvist-íite-s. lukiét közgyűlésre, melynek tilrtfy-uru-uiái múr ismertettük, ?*s (A Szociális Missziótársulat)
nagykanizsai szervezetének tagjait ez uioti ts szeretettel meghívj i » verető-sr.i lende* havi L-r eki-zteté e máriins irán. Jézus Szive ívűtekén a Missziós-házba, liyötéi ke/deie fi \'ám. \'.\' ;;>
- (Haiáloaáa)
"ld. peirics odnn Inláiáy*! a nágy-4
üiiíz.n1\'! iparosságnak nagyon énk-mfn, li;iszrios iagj« dőlt ki az é-ök sorából. italául ni Lm Un kiben mély récéét vállolt ki. Id. Iftrics odön halálai nigy család iVi küfrjetll rokonság j:\\.i\\zolj.i.
- (A Csáktornya! Iparoskör művészi szereplése Nagykanizsán)
Mini már jeleztük, ¦ c»ák:oi-uyai [pamlag köréből Sz*rv*ze\',t kilünti makidvelő^árda mánius S.án, vasár-nap r-ste léi i) óroko.- ;|? Iparaskör nagy. ifnuéhcii humoros tarka-estei lenifcz ii rtaggoil, szejjéiiy (.sákilonayai iparosok lel e^é véreiére. A múkediMogárda (UjüisrtríiVn összeállított inüsurl nyújt, "éri múr most kihívjuk a uagyka-u\'.vi, közönség figyelmei a /alae^er-vzr^en i< oly kilünöen szerepeit rsák-lomyai műkedvelők vasárnapiestjére. Jrgyek dóvéirn>oi kaphatók a Nagy-kanizsai Takarékpénzlárban és az 1|n»rlf.tiü«l irodájában. . (:)
A pápa levele a hercegprímáshoz
ipokban érkezett meg i-.srtiT-j;omba XII. I\'ius pápának az u levele, atnelvlrín me.lrg habion köszöni »\\f< *zi az üdvözletet, amelyet Serédi Jusz-I inján bíboros Iw-ríc^primás kirác^ony ünnepe alkalmából u Szen.otv-álioz küldőit. A páp i laiin nyelvű é> sajál-lezü\'eg itláirl ieve e így hangzik
S/eie.ni fiunk, üdvól és iljpoitoli áldást, A k^gye* jók Iván ttokat, melye, kei Nekünk .17. t\'r születé-snapja alkui-inából szhes ifve.vdben küldő lé , ig n hálásan fogadtuk. Hiszen olyanok v 11 -uk, hogy nemeink a ie é- u liéidmk ¦m. Apostoli Szék irÓJit való hűségét es enged t-h 11 e.sségó: erősít \'tték meg, hanem újból kitellek ",tt a buzgó lórokvevt is. amellyel 0 katolikus ós polgári ügyek közös j tvál szolgálatok. Az elméknek különösen * n v-*l\'ád ügyekben való o-yun nagy lájékozat. ljutágábün, " leikék á!lha;ttflaii yúgyu.
kozásánnk ilyen zavttriban ígax.n nem várliatjuk »z igazság fényét mashun-n.in, ininl az ézi víútozlviutt^ui tanításból, mely magából Péter Szőkelíől hangzik el. semmifele mvgiiség setn hathatós, e-ok a Mindenható Istené, aki .halottá tesz ós é\'ővé, Visz |e az idviUágba és hoz vissza önnél-. (Wr. | 1. 2. 0.\' Fzért az LVtóí AU\'haiűtoJill I vsdjúk. hogy ami; <tz Lgyház gyíize. delinéén é- ;irt, nm[| az igazságos békének 11 földkerekségen v^\'ó visszai-állításáért kívánsz, »1 1k>zzi meg * té-getl és .1 magyarok szevcétt nemzetéi a kegyehnek hő jóságával árassiM el. Knnek .z é..i jóíágn»k é> olaióiunak legyen k.izl éu hirdetője a/ upo\\toh Aulás, meivói Nekí-d. -szer-teli liunk, valamint tt gotidjnidrn hlzotl itápság-luk és híveidnek, luiinkúlónln\'n ai t-^ési magyar neni/eiuck kiáradó >^e-ivietiei nyujiun.*. j% Lruan,.
Hogyan jutott az értékes női arany karkötő birtokába a bndapesti posta-soííör
A kanizsai kapitányság é.dekes nyomozása — A buda pestt rendőrség Is bekapcsolódott a kanizsai rendörsig munkájába
firíjekcs úgj\'ben folytai nyomozást a nagykanizsai rendin-s6k Ugyunis Budapestről Nagy-kauizsáru jött Kulocsui György Örkényi .születésű, budapesti lakos, postai gépkocsivezető. Kgy alkalommal egy nagyon ériékes női arany karkötőt vetlek észre nála, ami sehogyan sem leheléit n szegény altiszt birtoka. Faggatni kezdték az ékszer hova valóságáról, azonban Kalocsai zavart feleleteket adott, ami gyanút ébresztett és azért a rendőrség segítségét vették igénybe. Kalocsait előállították. A rendőrségen is egyre-másra változtatta, vallomásait kihallgatása alkalmával. Eleinte azt moiultu, hogy találta a női arany karkötői Budapesten egy másik ékszerrel együtt, a másikat feleségének adta, ezt meg-
tartotta. I)c csakhamar azzal állott elő. hogy az ékszerek rablásból származnak. Mikor tovább íaggalták, isinél mást mondott. .Miután a Kalocsainál talált mintegy 3000—4000 pengő értékű noi arany karkötő :.ügye. nagyon bonyolultnak és különösnek líftszik, a kanizsai rendőrség szükségesnek látta nyomozásába a budapesti főkapitányságot is belevonni. Azért telefonon megkereste, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg Budapesten és eredményéről nyomban értesítse a kanizsai kapitányságot:
Naptár Március 5. üatltOitOk. Kom. kat. özaéb. Protost&iiB AdorjAn. Izr. Adar Ki.
- <A» árdekképvíieUtek, -szövetségek)
általában az erkölcsi t*«W letek na folyt.thassannk a Jövolxn deinnlitéte gazdásági tevékenységet — a öv-l-dmn ujinAk a feliratnak, amit ltuda. ]m".sl kózgyi\'ilAsénck Ititámzata alapján n r.i.l&innesicr a k«;renked*::onuigyi ós iparügyi niinlsxicrhez intézeti. A tővú-ró* ^zoiinl tnc^«ngedlict«\'lton vcwouyt j<íenl nz erkőicai tc$lö!etek üz\'etel&e, ItoavAfot! helyen ugy tudják, lioiíy ti kél szakminisztérium róvideAec in-téz-ke.lit a fclmorúH ú<yb*li, még pedig ^.MCiúttiitóUig olyan módon.. hoRy a/, erkölcsi le tükt-k reszéte A fonábbj években kiszolgált totl ln*rjogO\'dtYA-nyok hatálynkflt veszítsék. Ar ker«-kedn- és ip iroslársftdalom minden IA zonny.\'l őrömmel üdvózji rní\'Jd «1 ai. Intézkedést, «tnely meg^úntcli aa| n lulyze;cl. hogy bizonyos érdekkóp-vktelelek -s.iját lagjaiknAk cakááljaannk üzleti l-onkiir.¦ ii. i.\'it.
- {Fiatal leány, mint kirakat-losztoffafó)
Mostnnáaan divatba jöttek a kimkat foszlog. tások. Szombfitlieis-oii oem mai-lik el hét ujabban egy.kót kímkM kifosztási nélkül, MostMi/iliítn történt Kaposvárolt, hogy ott 1-s tíraJtat\'*jh»J dolgozót. Kgy lrógén-keiOskedő klra-k.itát éjnek -idején ké\'..szer egytnásutan feltörték s abbói Írógépet, irotláskát, stíi. vit\'.ek el, Kiderült, no^- a kapott-vári ki.-ika|.fosztogató egy 10 éves pácai leány voH, aki már javító iaté-zeihcn is volt s mosi.uában egyik pestkörnyéki fogliázból, büntetése ki. lóliése után érkezeit Kaposvárra egy térli isim-ntséher. Ext a látogatáüt használté fel u.kliakat-betői-öste. Nyolc hónapi l>ór[ónr kapott ezért.
- (Kilőtte m hajtó azemétt
Halászt tajoa neaiewlédi lakó* a község határában lévő vadáMteni\'eieii vadászó t. Hajlónak ina^ás^ sitt* a faluból Szabó Gertit, Kocsin mente* ki, Halászi L fenj szállt, hanem a ko-cs\'iról főit a Szabó által meghajtott nyúlra. Eközben «z «gyik lövés alku].\' mával a iiyui helyeit a hajtól értek a söré ek, ugy hogy Szabó (ICfö az egyik szcmevilágál elvetraVt\'e. A lőr-vényszék gondatlanság minit Halászit 300 pengő péar.bfiniet6sre Itélle.
- A TflWt
márciusi száma baiót jpizdag és loz tos tartalommal jut ar olvasók keiéhez, A*\'eleven\' szin-s rovatokon kisül számos fénykép ó. rijz diszili r Tükör márciasi Ktámát. A szép kiállításit fobó\'rat Révay Jói cf sLCr. kcszlésébcn éi a Fninkliíi.Táisukit ki-ndá&áhan jeloiuk meg..
komoly formában értésáre kell adótok e«nncki"iknck. KD^üéi&eiket szeie-irttei hallgassák meg, de ne fogadják el száz szézaléklian, ne vegyék »*t altszoluf i^azsiignak. A-gyennek halxir éksszemü kritikus\' sokszor nig>\'oai leied ítéleteiben. Tehát soha ne- adj-»-ojk lovat gyermekük-alá, me,t később ímókkel Is lóhátról hoíié\'oek. Ez nem akar részemről a tekintély féltééi V*nni, én nem fékein tekintélyeimet a iiiikj;iimtóL, de meg vagyok-arró\' győ-i<«l\\e, hogy ökci kemény kéziéi keU lojoii, t.irt.ini, irányítani, Szístjcii eüs-mertm dlákjaJtn lechnlkai fftlónyéi, de a lapiurtaHal, az érettebb ilé>-t\' ¦lapján •> st-zeóit a szú\'onok. a twiár-tuk kiát bölcaeo irányítani és nem <* liatal gimnazistának, az ifjú órúis. nak.
legyen subád azt is kénvem, hogy "nők se Legyenek s«ereteüea, igazságta. lan, ideges kritikusok és vigyáxzíiu-*k savaikra, a szó addig van hfllolinuJc-l^\'n, amíg ki nem mondták. pflQi Kel1 ímeiketlni kicsöij-es sériödéwken, wufall nekünk tanároknak yeni >zabaű \'negsértödní, h.i egyik-másik tjnitvá-aj\'lUlk nevejcik-n hangot ül meg. Egyik ¦endlársamtol lialiottain i Egy diák nem sérthet meg így tanárt, mert ez Wobbl nnnyira magaÍAn áü. Igaza von. kölcsönös jóindulatot keli feltételezni ts lúbálut meg keii tudnunk bor-sa-laui. ŰlzatUnk keli a rosszra luijló dnberi tennészetbm rejlő jóra való leitkvéshen és a iavuiáiban.
a gimnazisták egy érdekei közössé-get alkotnak egy-egy osztátyban. A
\'tl)-50-G0 diák hi nem is minden-b<-n éri egyet, de a tömeg1! jel emzíi ilpikus jelenségek meglátsz nák rajtuk Szinte rájuk is inC/iném :.lkatjTv<zni a római író liircs; mondás.it a lörvény-Iwzó testűiéiről sen ito.es ijouí * iii, senalus antem hc.lta.
A mi kis diákj ilnk ii knlöii.Jtölön helyes gyerekek, iW együtt ördögök. A legkülönbözőbb lelki ilkaiu fílik ke. rfilnek össze egy-egy oszlályíw, de akárcsak az ételben, itl vem n legderekabbak vezetnek. A\'HuiAb.tn néni a jó tanulók a hangadók. Egy-egy demagóg lermészetü diák ro&ilor Wr-roiizábn luil egy egész osztályl, A jobb tanulók különösen féSiink a spltlí vagy besúgó megbétyegzéatőf és initibb ej. szenvednek ig.izságtalansópjkat, de jogos pniaszukkal nem mernek ianá.aik-llOZ rordublf. Akárcsak a feinó.t tó-megcknéi, l.l is az egyén sokszor oJ. veszíti ftíelösség érzetei. Elkezd morogni, dübörög, megjegyzéseket létfz, csciiog lázit, a lépcsőkön rohan, meg* Lasztija ¦\' másikai, mindezt abban a tudatban, hogy ugy sem jönnek rá. Ha azu!án "z ügyes j)euagógus kitagad egy Uyón hősi a tömogböi, az egyetem kacagás tárgya lesz, a \\-it6i egyén (J«-dig oz egérfogób-\'i korúit fogoiylKiz hasonlil. A közös életmegnyllváuulás szöloségszerv s-elcjárója a dUkéA-lnek. Soktl lanuí ebbő- a naiv diák, egy kicsit szenved ts bek, A baj o;i kez-
dődik, amikor a minbokbi szándékos és erkölcsi íérro megy át. A níhézsíg abban van, liogj- »z iskola a jelen-leei ovzlályiétszám me lelt n.|m tud eléggé ogyéníeg\' nevelni, i\'zl az egyéni netcésl a szedőkstek. a i saladnak kél] elvégezni. Az 6tlc.s4nyan.1k ő- édes-idyának tehát ludola koU, hogj" fi« kikkel h:irölkőzik, milyen olvasmányokat tejte-et t-ónywi közölt, Iiéhiian mikor, hová megy. Mert ; kittkor a ta_ uulö elhagyja nz iskolái, a mi s/.e. mylnk már nom eKenörizhelib. Nagj\'on szépen kérem a kedves szülőkel, kér. dezzék nie^ gyermekeikéi, !1:0^ ttZjvCr-cekben hogy szoktál vlsellocdni. Nézzék meg g^ennekeik ruháját és ha a jó ruhán piszok vagy szakadás \\-an, ne sajnálják lenyerüket. Sz\'iruyü bar. bárság tapasztalható ezen a téren, [tarbárság és vandalizmus, amll a padok és iskol íszdck rongálásánál la. pnsztaltam. Mintha kedvüket találnák abban, hogy •> |>adokat befirkálják, a falakat nicgmgdaiják, az ajtókat l>c. vágják. Ez valóban műveletlenség és hlgyjék el, hogy nagyon elszomorító dolog.
Engedjék meg, hogj ezzel kapcso-i.iiimii két péklál említsek meg. ,\\; agyik akkor jálszódótl le egy kis dunántúli faluban, amikor a német csapatok azon egy óve lesz, liogy átvonullak. A teherautók cgj-rnásulan robogtak és az egyik kis faluban «jíyik kanyarulatnál rossz Irányba téri ki a falusi g>zda kocsijával, A kaloiu,
aki n teherautót \\<a«;tte onk ugy tudti a szeiencséileuséget meg-ikadá-lyozni, hogy bclejárt az árokba. Szegény fíiiusl bácsi ijedtében axt « tudta, mii\' f -in;U,("m). A hatalmas szál német k toni leugrott a voián me\'.lól, megveregete az Ijedt embert; ráinO-\'Olygo t és olyasfélét mnndol|: Nin.s IkiJ. A másiknak magwní is tanúja voltam és minila/xjk, :.„jk látták hogy a német kutonák milyen szépen kisöpörve adták At az iskolái, amikor (i vonultak.
Diákjaink munkája egészen bizonyos, liogy egyhangú, fárasztó. Nem az emberek l--psai és eUsiueréae kisóá /iket, lument az iskola szürke, fatai. Ez bizony egyszerű, hétkózoipl munka. I)e beléjük kell neve ni a munka- sze-letetetet, ai idő n-egl»ecsfilésél. A mun. k<i örömei, niCgolégedést, élvezetei is jelent. Sok>zor kell öktt figj^meztebji arra, liog)\' ifjúságunknak eze.ket a« értékei; napjait \'otm lobbá nem lehet visszahozni, ,
Nehéz munkt asinai neveifí mnn-kája. Egész-rmjner, kíván. De bizonyos, hogj- so^WTÍinmti jár. Amikor h-aa-jöttem icirácsonyi vakációmból, asz,, talomon >oit egy szop kis karácsouyiu. Aáalta az a fóUrás volt: Az ötödik oüztáls-. Amikor gyönyő rVődtonv a karácsonyfában ; ugy éreztení, hogy rpuo-kám ncqi s*sa«;t kárpaés i&mtfrk láttam a hat* Wdcséziiek, Deák Ferencnek szavait; Szeretet csá^ szjertnéenck rehOt jutalma. . ,Q
Atullrollak mélységes lálda\'ommat. de Isten megváltoztathatatlan akaratában való alázatna megnvufvá*sal tudatják, hogy a forrón szereted drága Jó édesapa, após. nagyapa, lestvér
ld. Pefrlcs Ödön
életinek fiO-lk, boldog házasságának .12-Ik évében rövid szenvedés után f.tlvrS lió fi-én visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága hatottunk földi maxadvánvall folvó hó 6-án (pénteken) rf. u. \'/z4 órakor fogluk a temető halnlra-iházá-ból a rém. kai. egyház szertartása azerínt beszcnlcltclnl és a családi slrbollba érők nyugalomra helye/ni
Az engesztelő szentmise-áldozat a mer bo1dnBull lelkltldvéérl folvó lió 6-án délelóll 9 órakor fon a srent-fcrencrendlek plébánia-templomában a Mindenhatónak hemulallntni.
Nagykanizsa. IÍM.2. március hó 4. Áldott emlekadot noha ol nem muló szorotettsl megrőrlxsOk I Id. Petrlea ödíin.ií SZ Paborllna jii!i*nt» neje; Pr. PeUI Ődíiü, Vll.no. gyermekei; Ifj. Petrlct ödOnná az. VÖoM. Erníbet, Petrl Vilmámé sí. Marti ncsavi Is Ilona
menyei ; ödíu, Alaxaadra, Vil.....i
unokái, 1\'oUlci (lyH\'My testvére és a gyisxolá rokoniig.
Nagykaniz&a megyei város polgármesterétől.
Tárgy: A vetőnmgvnk és a velőgumók lelhnuználá-sáuak eiabályozónn.
Hirdetmény.
Az 1320/1942. M. E sz. rendelet értelmében a volÖmnRvnknt ós vetőgu-mökat. amiket n gnzŐH Állami akció* ¦órán Ingyen kapott, vagy hatósági Bogedeltyel váaájrolt, klíárátag esakia vetés céljára nznbad ftHh asznál nl Ugyanez Aji a katonai beázerzé oszlások altit! foganatosított uhuámnltatáé során volési oólra meghagyott velő-magvakra ós vetőguniókra is. A rendelet megturtását h loldailvoIöbIIiry 1 miniszter halóaáal közogokkol el Ion-órl/.ioil n az érdekelt gazdi gazdiuiá-gát. raktárait, gazdnnugi éplliatelt, szAmndáHftit é« egyéb Iratait meg-lehet vizsgálni. A rendelet megszegőit 8 hónapig; terjedhető olzáróiwul hlintelik.
Nagykanizsa, 1942. március 3-An. 59i Polgármcate\',
Nagykanizsa megyei víros poi fcárnicíd erétől
Tárgy: A marha,- és berjuhuiárak ujabb megállapítása.
Határozat.
Zal&vármegyo Alispánja a S17 nl. l\'.iU. az. vénhat árosa tavai a Znlavár-megye területén lévő megyei városokban az élőmnrha alapárát kg.-klnt l-35 P-ben, az ólőborju alapárát pedig kg.-kint 1-40 P-ben Alhipitottii mog.
Ez alapon a 120.0 0/11141. A. K rendelet 40. § a ártt-lmeben NngyknnlzsB. mogyol varon területére nézve I. évi március hó 4-tŐI kezdődő hatállyal n marba- éa borjuhusárakat az alábbiak szerint állapítom meg\'.
1. 1 rendű marbahiis-hátul]a részének Ara kg.-klnt 2 93 P.
2. I. rendO marhahús elelo réazóuok Ara kg-kint 2*2 P.
3. A tisztított vesepecsenye Ara az 1 rendű hus Aránál togleljebb 40%-kal lehet magasabb.
4. Marhamáj kg.-Ja 1 80 P.
b. MarhuHziv éa voro kg.-ja P50. P. fi Marhavoló kg.-la 2 — P. 7. MarhutUdŐ, pacal, orr, tőgy kg,-la -\' «0 P
8 Marhacsont, tohór kg-ja 1 -10 P. Marhacsont, vöröa kg.-]a 1*10 P.
A másodrendű marhahús fogyasztói árakg.-kénl2Ü llllérret olcsóbb. A hunok fenti árakon caak külön nyomatok hozzáadása nélkül árusíthatok.
10. Kicsontozott borjúcomb, hunra-ezenktnt vagy egyben. logtntigaaabb tojrynaztól ára kg-kfnt SS0.
n. Klceoctotott bor|uconit>, szolelok-
15 nnpoe atomo h8nyirif*aárl
70-8070-o» árleszállítás h«*i., am.^, n. SCHLESS TESTVÉREKKEL
ban, legmagasabb fogyasztói Áru kg.-klnt 390 P.
12, Ror)umá| locningnHabh fogvnsztól ára kg.-klnt 3-50 P.
13 A kicsontozott lapocka leetnaga-snhb fogyaaztél Ara kg-kint 3-20 P.
14. RorJukaraJ éa vesén flohheny nól-klll h henho bwó csontiul), valamint BaontnAlkOH lábszár kej-)n 2*0 P.
Ifi. Szelntn\'l hnriuknraj JpgmngiiNitbb [Ogyamtál ára kg.-klnt .310 P
Ifi. Bor] ¦ 11 = 11 J:i fnvi,!,¦;¦\' mell, pörköltnek való Ima \'OfrmBgnitabb fogynaztö] ára ke.-klnt 2-7(1 P.
17. ftorjunyelv kg.-klnt -^-^0 P
18. Borlufe] velővel és nyelvvel, iftf-ningnuabh fogviis^lrtl Ara ke.-klnt IMI P
10. Rorfuvfilő drb.-klnl 140 P. :\'.o. Rm-jufodnr és pacal darabonklnt ¦«0 P.
21. BorJutaJhua kg.-kini rin P.
22. RőrnélkdH borjúláb dnrahonklnt -•18 P.
Nagyknnlzfla, 1042, márclu-t 4. ni Polgármester.
Nagykanizaa megvei váro> nolpírmea terétől.
Tárgy: Méhetetéa céljára cukor Igénylése
Hirdetmény.
Azok a uéhétzek, akiknek móhállo-mAnyji őnhlháliiknti klvlll. klxárólag — kfdvczŐIIon Időjárási viszonyok kővel- [ ku/.tében nem ludla nz fltnnll óvhen a léll táplálknzáano* sz.Dkségea méz- I mpnnylaéget ÖBazpgyöJtent, méhcaalá- j donklnl 2 kg. cukrot kaphatóak. Ais 1 •gónvokot legkórtóh mArchiH 91-tg n J Körcllátáal Hlvatiillmn kell MóterJoB/. tenl; n hivatal a lelUlvIzaffAtt Igénvl.\'-sek alapján legkéeőbb Aprilia hó lő tg |
klaznlgáltatfa n vásárlás) nngedAlyokot Atí Így vett cukrot rendeltetési eAIJA-tnl AltérŐleg - ¦ i1 i.ii ¦ A i. 11 mán személyeknek átndnl. kőlmőn vdnl, eladni víirrv egyébként forgahmihuhoznl, vairy átvenni lllni A cukorért a rendes áron tolul kg-ként t P oukorfogyaaz* láal ndól kell Mzelnl. A kiadandó vá-«Ai IAhI engedélyekre n nukrot Június HOlg lőhet ofNZflreznl. Kél kg-nál ki nobb niennvlKéget nem lehet Igényelni, de »kl tőhhet Igényel, hu kórl. több nprőhh (é\'ethen )n megkaoltatja « vá-sárMfl nngedélyt. A rendeld mepsze-eflít 0 hónapig lerjedbető elzárá-sal büntetik.
Nagykanizsa, 1943. március 3. vm Polgármester.
Hirdetmény.
Sormitsi Erdtb!rtoko8s4g erén-nel köihirré tmü, hogy a sormás! községház mcilékáptlleteiiiek (mosókonyha, istálló, kocsiszín slb.) felépítését vállalatba adja. Fellélelek az elnöknél megtudhatók. Pályázati halárldó 1942. március 14-1g.
ElnCk.
1942. március 5.
Hirdetmény.
Sormás! Erdőbirtokossal! ezennel közhírré leszi, hogy a volt nagykocsma épületnél Ievö istálló éspaja-éptllel lebontását vállalatba ad|a. Feltételek az elnöknél megtudhatók. Pályázati hatíridö március 14-lg.
Elnök.
Ar \'jr adta, ar Ur elvette — Lesben áldott uent nave I
Berger űusztáv nyuy. fómozdonyvezető ugy maga. mint gyermekei Ilonka férj, Handelsmann Ferencné (Eperjes) Rózsi férj. Rein Andorné, Anna és Irén férj Blumenstein Sándor né
(Érsekujvr\'ir). unokái: Plstuka, Évtke és az egész rokonság nevében fájdalomtól megtört szivvel jelenti, hogy rajongásig szeretett drága jó felesége, a legjobb anya, nagyanya, testvér és rokon
Berger Gusitávné
azíll. Flelner Gizella
éleiének 58-ik, boldog házasságának 38-ik évében március 3-án Budapesten hosszú szenvedés után befejezte áldásos éietét.
Temetése március 6-án délután 4 ómkor lesz a helybeli ízr. sírkertben.
Emléke őrökké élni fog; szivünkben!
DRAVAVDLGYI
viuaMQS Áramszolgáltató r.t.
ixaktierű felvllágoaitás minden v illamoa kérdésben Csengery-ut 51, telefen 294.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibabejelentések
Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Bejárónfi (elvétetik. Vlda fDlKrttltl
_________L___J*"
öikerciitény 18 éves kaasIS íri.dliuíná állási vállalni. „Uéptlck" Jeligére, 604
ADÁSVÉTEL
ÜDaoll aápFonayot veitBnk aagyobd mennyiségben. A Zalai Kö«l0ny kiadó, hivatala.
Hannáit nagy bSrtlndtSI vagy haló-ládát vennék. Címet kiadóba kérek. 602
BÚTOROZOTT SZOBA
KOIOnbaJAratu utcai bútorozott notn lüidőaioba hasíiiálattal kiadó Sugái-ut ül
567
LAKÁS OZUJTHELYlSÉa
Egy- vagy kétaiobát komlodoa lakást — esetleg aionnslra — karaaah. í.U
Juaban egész évre kiűzetem. Clm a IdidA hlv.itnlhsn 58«
HÁZ ÉS INGATLAN
Ronfs belterületén Sienlmlklóil-léle syO-mőlcsős nemes gyllmölcilákkal ¦laafé, Or. Bcgldiin Eitill ügyvéd, Nagyksnlui 181
NagylotRalmu útvonalon n*latháa azsbadkézból eladó. Érdeklődni lehel I13H-vendéglőben. 603
KÚL&fíPtUL
Hacgltay ip-nloló.us Kli-óly-u, 37.
nlalt fogad. Ut
Szentképek
nagy választékban — legolcsöbb
Horváthnál. 23.
Qfcsjőnesjjot cw7tamczÚ>an
szópjaiicxfiaiik
m sok pénzt takaril meg, ha
nyomtatva, ny-azOkségletét éa kBnyveit lapunk
nyomdájábaiti F6-ut 8. alatt rendeli meg
POLITIKAI NAPILAP. *l&<l|a „Ka/fl.idB.aflt B. T. N.nyfc"l\'u* Felelte kiadó: Z.l.l K.r.1) Nyomatott « „Kliaitsmgl fi T. H.aykí.iM-
.vcwuajab.. K.oyKl»\'IM» (Ny»»iíMft llkli J«IH ""W
82« «vfslyam, 63 «um.
N\'tUtlWlZM, »48. marciva 6. péntak
Ara 12 filler.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI M A P I L A
PoeMa «zerketztrj : Barbarita Lajoa
¦MaraM ira: mt tranci X Marat I aagnrarn T parai 20 Mlér. Birra •UaTVMUsnap Í2 ML, ¦
inhi(! kitűnik, hogy a politikai és kiitonai kérdések mellett iííiz-
a döntés"jegyében
Berlin, március ó Hitler Adolfunk a nemzetiszocialista pártprogram kihirdetése évfordulóján küldött üii-nele politikai körökben különösei azon ptíntban keltett érdeklődési, amelyben távolmaradásai a vezéri főhadiszálláson folyamatban lévő nagyszabású Jjü kész öletek kel igazolja. A nagy hidegnek már vége. Déloroszországban olvadni kezd, leháT elérkezett a nagy leszámolás hajnala." Hitler üzenetének megállapifásai nyomán ismét előtérbe nyomult a nagy német offenzíva kérdése, amelynek időszerűsége a tél elmultával egyre aktuálisabb lesz.
Alapos előkészületek és tervek egységes képe tőkéiét csen kidomborodik előttünk, ha meg gondoljuk, hogy Berlinben ugyanezen a napon ülésezett a háromhatalmi egyezmény államainak bizottsága. A megbeszéléseken nemcsak a német kül-ügyminiszter, továbbá a japán és olasz követ vettek részt, hanem a háromhatalmi egyezmény különféle konnnisszíóinak kiküldötte is. Ebből egyszers-
eJT mi
dusági problémák is megvilálú r.i kerültek.
Ezzel kapcsolatban mégegy-szer megemlékezhetünk arról, hogy a Wilhelmstrasse szócsöve a Birodalom politikai és katonai vezetőinek, valamint a vetkezett hatalmak vezető állam férfiainak látogatását a küszöbűn álló dönlés erőösszponlosi-tásának jegyében jelölte meg. Ez áll a magyar—német ka$>-esolat elmélyítésére, továbbá Reile! tábornagy pozsonyi látogatására, de nem utolsó sorban a magyar vezérkar főnökének süéfini útjára is. .Jelek szerint nem téves az a megállapítás, hegy a szövetségesek közötti megbeszélések sorozata még nem záródott le.
A megbeszélések iránya és tárgya, ha közleményeket nem is lesznek közzé, minden bizonnyal katonai és politikai téren mozog. Közben az angol-amerikai hadvezetőség nyilvánuló gondjaiból is vonhatunk le értékes következtetéseket,
Roosevelt beszéde, továbbá Churchill alsóházi és Lord Cranbprn felsőházi beszámolója Berlinben általános érdek lö-\'lésre talált, mert aggodalmukat érdekes módon majdnem ugyan ?w>n formában juttatlak kife Je?.ésre. A Wilheuuslrasseuniár "fgállapitolták, hogy Hoosevelt sajái leállása szerint, képtelen vou a többi hadszíntér teher-""\'nlesitésére Európába és fXzakurriKálw áttenni a küzd e-
A iapánok elfoglalták Batáviát
A Szovjet súlyos veszteségei a ^Kurszk körmi lurcokban — Az amerikai partok mentén 12 hajót süllyesztettek el a német tengeralattjárók 82.000 tonnatartalommal
Moszkvát bombázta a német légierő
Berlin, március ti A német véderőföparancsnok ság jelenti, hogy a német harci repülögépkölelékek a Szovjet készenléti állásai és csapatgyü-kezései ellen is harcba indullak. A német zuhanóbombázók az ellenséges légelh ári ló-ütegek heves tüzelése ellenére bombázták a Szovjet készeniéti állásait. 10 páncélost telitalálat ért. sok más páncélkocsi megrongálódod. Több., mint 0*1)1) különféle fajtájú jármú megsemmisült, igen sok pedig súlyosan megrongáló-doll A bolsevisták által megszállt helységekben és sátortáborokban telitalálatok következ-
tében súlyos rombolások keletkeztek. Néhány helyen lőszerraktárak repüllek a levegőbe és több benzintartály kigyulladt
A Német Távirali Iroda jelenti, hogy a német hadsereg ülegeí szerdán tüz alá vették a kronstadli és leningrádi célpontokat. Kronstadtnál a tüzelés kél kaszárnya és lőszerraktárak ellen irányult. A cél pontokul igen sok találatok érték. Azokat a szovjet ütegeket, amelyek viszonozni próbálták a német tüzet, a legsúlyosabb tűzharcban elhallgattatták Leningrádban szintén kaszárnyát és hajógyárat ért a német tüzérség tüze
A németek megsemmisítettek egy német egyenruhába öltözött orosz csapategységet
Berlin, március (5 Egy német gyalogos század a keleti arcvonal középső szakaszán március 3-án egy harcsze-rüen felfejlődött egységet pillantott meg. A német század felé közeledő katonák német egyen ruhát viseltek és Így német részről eleinte semmiféle gyanúi sem tápláltak. Néhányszáz méter távolságból azonban messze-látón keresztül, már észre vették, hogy a közeledő egység idegen fegyvereket visel. Azonnal állásba mentek, heves tűzharc fejlődött és ennek során az álcázott bolsevista egység teljesen felmorzsolódott Néhány foglyul ejtett bolseviki elmondotta, hogy elesett és elfogott német katonák egyenruháját húzták fel és így akarták
í) óra
Batáviát. Jáva fővárosai
észrevétlenül megközelíteni a német állásokat:
A iapánok elfoglalták Batáviát
Tokió, március 6 A japán haderők tegnap este :t0 perckor elfoglalták \' " "(OVI) Tokió, március tí Mini a japán császári főhadiszállás közli, az előretörő
Daily Ex*****:
Jáván megismétlődik
Amsterdam, március 5 I A Daily Express cimü angol lap foglalkozik a jávai harcok- j kai. A lap megállapítja, hogy az i ügy komoly fordulathoz órke- I
japán csapatok az ellenség makacs ellenállását megtörve foglallak el Jáva fővárosát.
Egy sanfraneáscoí hír ismag-erösítrtlc Batávia elestél. (OKI)
Amerikai csapatok szállták meg m Selinát szigetekel
Managua, március 0 A nicaraguai kórmánv képviselője közölte, hogy a Panama-csatorna közelében lévő Srli-nát szigeteket repülőgépen ér-,; kezelt amerikai csapatok szállták inegrAz amerikai kormány a megszánlást Panama-csatorna védelme szempontjából látja indokoltnak. A nicaraguai kormány szóvivője szerint az Egyesűit államok erős védelmi müveket kivannak felépíteni a szigeteken.
18 repülőgépei semmisítettek mag m iapánok a bandoengt repülőtéren
Tokió, március fi A japán császári főhadiszállás közölte, hogy a japán haditengerészeti repülök szerdán nagyarányú támadást intézlek a jávai Bnndocng repülőtere elleti és lelőttek, illetve szétromboltak 18 ellenséges repülőgépei
Szingapúr tragédiája"
zell a szövetségesekre nézve. Hiába a holland és brit csapatok minden ellenállása, a japánokat nem tudják feltartóztatni.
iFnl-tataa U 5. olrinJon)
lem súlypontját, most pedig minden erejét arra fekteti, hogv Kína. a Szovjetunió és Közeikelet felé .irányuló utánpótlási utvonalakat megmentse. Berlinben ama meggyőződésnek adnak kifejezést, hogy a három1-hatabni egyezmény stratégiai sikert az ellenséges erők szét forgácsolásában legutóbb félrema-g\\ arázhalatlanul megnyilvánult.
Churchill beszéde ugyancsak az angolszász hatalmak erejének megoszlása körül mozgott. Az el süllyesztési számok fokozatos emelkedése és ezzel kapcsolatban az angolszász hajóiéi-szükséglet német vélemény sze-rinl az angol-amerikai problémák középpontját alkotják Ebben a megvilágításban az ellen-
fél maga is ¦ nehéznek és kínosnak bélyegezte meg sajál helyzetét. Lord Cranborne pedig azzal vigasztalta magát, hogy a jelenlegi állapot még nem teljesen lehangoló*.
Churchill beszámolójában elismerni kényszerült, hogy nagymennyiségű hadianyagot kellelt Távolkeletre küldenie, amely azonban a többi hadszíntér ei-lálásának. sőt magának a sziget országnak biztonságát vészé tyezietj. Churchill beísmei német részen a háromhatalmi egyezmény államainak stratégiai győzelmeként emlegetik.
Az ellenfél önvigasztulását Roosevelt\' ama reményére épi-lette. hogy az l\'SA erőforrásai kimeríthetetlenek. . Churchill
pedig a szovjet ellenáH.ls idején akarta kipihenni magát. Német felfogás szerint mindkét argumentum tárgytalan. Az angolszász hatalmak pillanatnyi anyaglartalékát illelöleg német részen a szállítási nehézségekre mutatnak rá.
, A szovjet ellenálláshoz fűzött remények a nagy tavaszi offen-zivák**küszöbén ugyancsak nem | sóikat Ígérnek.
Éppen ezért az angolszász nyilatkozatok is tulajdonképpen a háromhatalmi egyezmény ál^ latnainak terveit tárgyalják és kifejezik, hogy a fejleményeké egyre jobban közelednek a nagy drámai döntés felé.
!í*t5AI Ktul fi vt
1942. máiciun (,
BÚTORT
¦zaküzletbeu, GÁBOR műaBziaiosnál
vemen »«7 Tcqjeijtii. HlOtlniM*, VAro»r.A»-BBlot» 3331
& Bárdost rizsadag klnralása
A taizdlúlá^ujij\'i uiiuiwtti tlrroücMt, • március h»vi Ji/.-miciui>LS«g kiutul*-sál. A vidéki n.".!iituu> elszAUi. lása J budapesti rizshiulotó m*tmok-LiiM [oiyamatban »au. A kiuUll tmeny-nyiséjj megfejel j rettrw hó ío\\j*raÁn ;i nagykereskedők rAwérv kisialgiMlJ»-Uill aiennyisejfiiek. K tíz- szétosztisit a tuLüwííitJií kijftuit i\'ukornttgykeres¦ kecfök és cukorkWkeneskciUllt végűik. Mimi a uH^vkrrfskedők, uiiütí\' a kis-kémkedő kútrte^ j*i úlUUa egy-et^y hiiujipUiiii n k«>kere»keduk, iv-ive a logvasiló regiéi* kis2ul^ílt>Üatú riu-meuriyisegei; miiideii bésrüeHn Détku] egyszerre kiadni.
Az igazságos si4to«arUs érdekében u \\*sárlAsi \'L.uiiyvc.\'.kuj- \\uCó I*»)egy. zc-> melleit legff jebb 1ÍU tlelOiHrnniqií rizsi >w>ltí4>uth>to»k ki. MTI
100 P-ás jutalmat kap m a levente,
aki 38|di költségén megtanulja a gépkocsi vezetését
A korszerűsített leventeintézmény ujabb diadalát jelönijük: a Levente intézmény felkérte az állami gép ¦ járművezető tanfolyam igazgatóságát, 1,\'Jgy a leventék gépjárművezető kiképzését kezdje meg. A tanfolyam költsége kb. MO P lesz. Az a levente, aki a tanfolyamot saját költ-, ségén elvégzi 8 igy személy- és te-lictgépkocai vezetésére jogosító igazolványt terjeszt lel: 100 P-ős (na csak személy-gépkocsi vagy csak tehergépkocsi vezetést igazolványt nyer, 70 P-ős) jutalmat kap. A tanfolyamnak csak olyan hallgatója lehat, akit a folyó évben soroznak, karpaszomány viselésére nem jogosult, nagyszülőkig tiszta keresztény származású, irnj, olvasni tud, s általában mint. .gépjárművezetésére alkalmast ott a leventepatancsnok-ságok kijelölik.
A tanfolyam hallgatói a kötelező heti leventeképzéa elól mentesülnek és külön gépjárművezetői iskolai leventecaapatol alkotnak.
A tanfolyamok kéthetenként kezdődnek éá hat-hat kétig tartanak. Most szólították fel sürgős jelentkezésre Budapest és Nagybudapest területén az idén sor alá kerülő le-ventelégényeket. A budapesti tanfolyamok folyó évi március hó 16-án, március 30-án, íprilis 13-án, április 27-én kezdődnek. Májusban Kassán, Miskolcon, Debrecenben, Kolozsvárott, Szegeden, Szolnokon, Pécsett, Győrött és Székesfehérvárott is megindulnak a tanfolyamov, kellő érdeklődés esetén kisebb vidéki városokban vén-dortanlolyamokat állítanak fel. Előreláthatólag ezévben legalább 2500 leventét képeznek ki és igy nyújt módot a levenfelnlézmé.iy a honvédség gépesitetl alakulataihoz törekvő leventéknek a lényleges szolgálat megkezdése előtt, a gépkocsivezetés .elsajátítására.
Itt emiitjak meg, hogy a legelső levente kismotoros nagydíjat március hó 22-én rendezik a budaptsll Népliget kiakőrében, amely a magyar motorsport világában uj fejezetet nyit. A versennyel kezdődik az országol levente kismotoros szakoktatás.
Az fldvöElések tömegét kapja a Kormányióhelyettes Ur,
amelytsől szeretet és ragaszkodás árad
\\ itőz nagybányai Horthy Isi-váu Kormányzóhelyettes I r megválasztása óla naponta ezrével kapja az ország minden részéből az üdvözlő táviratokat és leveleket. A beérkezett üdvözlések hangja a magyar társadalom valamennyi rétegének őszinte örömét fejezi ki Némelyikben megható egyszerűséggel nyilatkozik meg a Kormányzóhoz és a Kormányzóhelyet leshez való ragaszkodás.
Az első üdvözlések közölt érkezeti meg a tatabányai munkásnők, a budapesti hóhányó munkások, továbbá a Uédán dolgozó K1U kubikus hódoló távinila. Türökszentuiiklósról a földművelői kör gyűlésén ösz-szegyült ő00 magyar gazdu intézett leikeshangu táviratot a Kormányzóhelvettes Úrhoz. Sal gótarjánból a keresztény szocialista munkásság s az ország legkülönbözőbb részeiből a Nemzeti Munkaközpoulba tömörüli munkásság szintén az elsők közölt rótta le tiszteletéi Tábori tposlán küldte bajtársi üdvözletéi a keleti arcvonalon küzdő honvédség sok alakulatának le-céuvsége. Sok levél érkezeti a MÁV pályamunkásoktól és különféle kisiparosoktól.
A Korminyzótwslycltes Úrhoz érkező nagyszámú üdvözlő le vél között suk olyan van. amelyet nem lehel megindultság nélkül olvasni. Asszonyi kéz irta ezeket a sorokat. Horthy István "koi\'tnányzóhelyeltes úrhoz :
fis Kértem a .Mindenható Egek Urál, hogy Kormányzó Helyettes csak Kizárólag István Főméitóságu Kegyelmes Uram legyen, eszi kérte egy Világháborúból megsebesült ithol az anyaföldben porlakozik egy örsvezető Honvéd, és annak Özvegye irja ezen pár egyszerű sorokat, mikor a Jíádióban Délelőtt meghalott a. hogy Képviselő Házban egy Hangulag megválasztották mind Kormányzó Helyettes Urnák...
Bizonyára munkához szokott kéz rótta a belüket, de azok a szív melegségét hirdetik.
Egy kiszolgált öreg katona a biltunncgyei Okány községből ezekkel a szivbemarknló szavakkal köszöntötte levélben vitéz Horthy Istvánt kormányzó-helyettessé történt megválasztása alkalmával.
Eben a püanatban Amikor a Rádió elölt ültem és meg hallottam, hogy Kilel Magyar Hazánk Kormányzó helyet lese a szivem Elszorult és az örömtől Megitatva a könyeim Hultak. Ugy Nékem mint feleségemnek és Gyermekeimnek Különösen két fiju levente gyermekem ősz-szetett kezel Imódkozot az igaz-istenhez Hogy fő Méltóságodat mint Hazánk ifj kormányzó-helyettesek A magyarok igaz Istene Sok Éveit keresztül Tárcsa meg....
vzóhelyetles Ur a étkező távi.
A Kormán; lobbi közölt rátol kapta :
Kicsi vagyok, sokai nem tudhatok, csak az Istent arra kérem. Horthy István soká éljen A szllbereki római I B oszt. tanulók.
K. László győri 1 o l elemista bizonyára nagy táradt-sággal rajzolta meg levelének betűit, amelyekben síivé égés* melegével- köszönti a Kormány-zóhelyettes Urat. A-levélre ki-
magyar címert rajzolt. A folyók pirosuk, a kettős kereszt kékszínű rajta. A címer felett hv begÖ Szent Korona pedig piros, sárga, zöld és kék szinü.
Csaknem kél hét mult el ;i választás ótu. de vitéz iiwybu-hvai Horthy István konnánv-zó-hclyeltes ur napi postája még mindig egyre nóvekszki. A sok levélből különösen azok érdekesek, amelyek vidékről, egyszerűbb emberek kórébői érkeznek. Ezek verébíejü betűkkel megirt levelek, amelyekben sokszor lepréselt virág is van. megkapom! mutatják, hogy a kormányzóhelyetles megválasztásának * milyen őszinte és meleg visszhangja támadt :t nép körében.
szmes ceruzával gyönyörű
A Vörös Kereszt választmányi ülésén adták át a magas kormányzói kitüntetést
dr. Krátky István polgármesternek, dr. Lontay Alán főszolgabírónak és Knortzcr György szakaszparancsnoknak
A nagykanizsai Vörös Kereszt választmánya dr, Krátky István kir. kormaiivfötanácsos, polgármester elnöklete alatt ülést tárlóit élén érdeklődés mellett, a melyen dr, Krátky részletes képéi adla a nagykanizsai Vöröskereszt-fiók lelkes tevékenységének és pezsgő munkásságának, ííeszámoll mindarról, amit a választmány létesített, ugy kórházi téren, mini országúti segélyhelyek felállítása tekintetéjben, tanfolyamok], ápolónő-képzések terén. stb. Köszönetei mondott a tanfolyamvezető dr. Takács Zoltán igazgató főorvosnak, az előadó dr. Bittera Zoltán, dr. Kreiner Zsigmond, Mo-randininé dr. Fodor Erzsébet, stb. orvosoknak. Bejelentette, liogy a lenézett kórház 80 százalekig össze van állítva. Megköszönte a Zalamegyei Gazdásági Takarékpénztár 7ÖQ, a N.én takarékpénztár 750, a Nagykanizsai Takarékpénztár 730 pengős adományát.
Majd vitéz Hcntzik Fajos kir. kormány főtanácsos ünnepélyes keretek "között adta át a Vörös Kereszt magyarországi vezérének képviseletében a kormányzói kitüntetést, a Vörös Kereszt liszti keresztjét dr. Krátky Ist-
ván polgármesternek, dr. Loulay Alán járási főszolgabírónak és ifjú Knortzer György szakaszparancsnoknak, amellyel legmagasabb helyen is méltatták az| az áldásos munkásságot, amit a három kitüntetett az esztendők folyamán a magyar Vörös Kereszt szolgálatában és célkitü-zéscinek előmozdításánál oly [ lelkes buzgósággal és ügyszeretettel kifejtett. Vitéz Beutzik ünnepi beszédében örömének adott kifejezést, hogy a Vörös Kereszt vezérének megbízásából adhatja át a legmagasabb ki-lünlctést azoknak az érdemes férfiaknak, akik fáradhatatlan tevékenységükkel oly szép munkál végezlek a magyar Vörös Kereszt szol gálaiában. Az ülés résztvevői melegen ünnepelték a három kitüntetett férfiul.
Dr. Krátky záróbeszédében megköszönte vitéz Bentzik Lajos meleg szavait, majd.kiemelte a lelkes \'hölgygárdát, igy különösen dr. Bentzik Ferencné Pálffy Jolán járásbirósági elnök nejét. Somogyi Marillái és Ofenbeck Máriát, akik tevékenységükkel a legmesszebbmenő elismerést és dicséretet érdemeitek ki.
A főkapitány is helybenhagyta a rádiók bevonását
Megírtuk, hogy u. nagykanizsai rendőrség ismételten bevont több rádíól olyan tulajdonostól, aki otthon. másokkal együtt lehallgatta a tengellyel hadiállapotban lévő államok rádióállomásainak hireit ós azokat jegyezték, vagy továbbadták, terjesztették. Egyben meg indult ellenük a kihágás! eljárás.
Egyesek megfellebbezték a rendőrség határozatát a vidéki főkapitányhoz, aki a mult napokban hozta meg döntését
15 napos oEjosó k0ny vvátvár-1
70-aOV<M érlesxálHtA*
H.r»ar»ljaaa-»i «. S.CHtLETO TESTŰÉNEK V1É4L
A főkapitány teljesen helybenhagyta a kanizsai kapitányság határozatát r a rádiók he-vonását.
Magyar ember és magvai- hazafi engedelmeskedik a hatóságok rendelkezéseinek. Már pedig n magyar hatóságok --ugy, miként a tengelvállamok többi hatóságai - tiltják a velünk hadiállapotba!, lévő államok rá dióleadásának hallgatását. A magyar becsület és együttérzés diktálja ezt a magyar embernek minden külön tilalom vagy parancs nélkül is.
Magyar ernber nem hallgat ellenséges rádiólendást \'
Tartozunnk ezzel a fronton küzdő, száz halállal szembenéző hős honvéd-fiainknak Is I...
liH2 március 6
Név- és MflUtéanapokra
alkalmi a|áad6knok
cserepes 4a lavágott virágokat, oaokrokat
o(íchz éven Al vehet ¦ rágl
Petermann kertészetben
Rithory-uttB 12. 1p1i
Muraköz jön el hoziánk vasárnap este
i-.sáktomyai miptjTír műkedvelők, hogy niűgmulusauk, hogy 22 évi trianoni üldözés é^ rabság dacára iiivgwa-rttdf.uk igaz i!i"^\\arokii«k ás a magyar kultúra belülről való harcosainak. Muraközi magyar lestvéreink hozzánk jönnek, liogy megfogják a nagy kan usaiak íc. léjük nyújtott jobbját és egy kemény magyar lesvén kézfogáaaal örökre <i-kötelezzék magukat Nagykanizsa i-> Muraköz. N*gykanuv»a ös Csáktornya Nagykanizsa város közönsége taj tűzik azzal u e.sáklomyaj leslvéieicnok, hojty u, vasártiup csie\'fcl Ü óiftkor kczdiklö cslélven, amalyuei progisiiulnja egy gondosan összeállított és sokat nyújtó iihVot az Iparoskörbcn, részt vesz és támogatja törekvéseit: a szegény, be. kv;, munkanélküli agg muraközi iparosok felve^élyezé>él. Mezt eZ! rélozz-i a/, esi hevetek. A bewietést Kefémen
Ferenc igazgató monilja, Az elí*lá»ra
kcifilö számok mindegyike oly n hogy már egyedül ezért érdemes >\'*ínenni. legyünk olt mJavlaiinyjaiv n, va«átnnpi esáMomyuj előadáson. A magyar szivek ieit\\érúlé\'Ctidk ünnepén\' )
15000 szóból álló távirat
(íonf. március ti A cseitdesóceáni háború ki lőrése óta !1 Vörös Kereszt nemzetközi szervezete valamennyi hadviselő állammal érintkezésbe lépett, hogy az ujabban internált polgári személyek névsorát megszerezze. Miután Angliából. Kanadába\' és Ausztráliából már mogérke /élt ti hivalalos v;íl;ts/„ most ; washingtoni korinam* is meg küldölte az USA teríiíetön lolar-lóztulotl német, olasz és japúi alattvalók névsorát és iulermi lási helyét. Iiz :i távirat 2fÍ7 ol-dili terjedelmű és 15.000 szóból áll.
Kzcn egyetlen itdal élénk fényt vethet !1 genfi hadifogoly-rontrálé !1 háború folyamán már eddig is kifejteit működé sere. Már Japán is megküklölle az internált polgári személyek névjegyzékéi.
sémiéi
külön asztalokon
maradék árakon
árusítunk
áruház
A rendőrség a budapesti posta-soífört átkísértette a lilr. ügyészségre,
amaly Kalocsai Györgyöt azonnal snabadláfcra hslyezte
Jelentettük, hogy a rendőrség őrizetbe vette Kalocsai György budapesti posta-soffőtt, mert nála egy naRyérlékü nÖi aranykarkötöt talált, amelynek eredetéről nem tudott biztos válatzt adni. A rendőrség való-szInQaiteite. hogy az értékes ékszer nem kerülhetett rendes utón a szegény posta-altiszt kezébe és azért széleskörű nyomozást folytatolt le. Mlg egyik közegét felküldte Budapestre és a sotför szülőfalujába nyomozni, addig Kalocsait álklsérlellc a kir. Ügyészségre,
Kalocsai klkallgatása alkalmával
Itt is azzal védekezett, hogy az ékszert Budapesten találta, egy cso-. magban, amelyben még egy másik ékszer is volt, amit feleségének adott. Miután Kalocsainak rendes foglalkozása, családja és lakása van, a kir. ügyészs.\'g azonnal azab-d lábra helyezte őt. Kalccsai már vissza is utazott Budapestre.
Időközben a kanizsai detektív visszaérkezett fővárosi és vidéki nyomozóuliáról és eredményéről részletes jelentést tett a bűnügyi osztály vezetőjének.
Halálos gyermek-tragédia Muraközben
Egy 4 éves fiúcska halálra forrázta magét
Csáktornya, március fi
Szomorú gyermek-t ragédia játszódott le isméi a Muraközben lévő Vashegy en. Romsies Ignác 1 éves fiúcska otthon, szülei lakásán játszadozott pajtásával. Az élénk kisgyermek játszás közben felboritotta a forróvizes edényt, melynek\'tartalma annyira összeégette, hogy súlyos égési sebekkel szúllitot-
lák be a csáktornyai kórházba. Azonban az, orvosi tudomány már nem tudott rajta segítem. Rövid órák alutt súlyos sérüléseibe belehalt.
A nagykanizsai kir, ügyészség az orvosrendöri hullaszemlu megejtését indítványozta.
A . csendőrség az iráni nyomoz, nem terhel-e valakit gondatlanság n kisfiú haláláért.
A kútba ugrott egy asszony,
de a vclerántott veder megmentette
\\ min ip értesítették 0 kaposvári mentőket, hogy a Nádor ut"1 egyik házában öngyilkossági kisérlci történt. Az öngyilkosságot elkövetni akaró asz-tzouy a ház udvarán lévő kuli* ugróit. A mentők az ériesiiés után azon-\'nul a helyszínre siettek. Legnagyobb me.f;Íepolésükre a Isiit vedre le volt eresztve. A mentéshez azonnal hozzá-hittak és megállapították, hogy az ön. gyll kosjel óit minden valósziuüsúg szc-ríni ugrás köztien magával rántotta a vedreit, amit zuhanás kötlxw meglát.
polt és ez let\' a szerencséje. Antikor leesett ré-iig a vizben lógva, boleto-paszkodoll a vedCrtíe ó* scgttségéft kiáltozva várta, amig a menlök m,eg. érkeznek. Később niOgáU ipllollák, hogy az asszony mintegy 3 órán keresztül volt ebbcii a kelleniétlen holyzetb*u. Az Ijedtségén kívül más senuna baja nem történi.
A rendőrség inCgáiUipilotia, hogy a/ öngyilkosjelölt ¦> kaposvári kórház egyik bo.egje volt. akii hoz-zálariozói kórésér-\' engedtek ki i korházból
a vizsgálóbíró letartóztatta a zalaszentbalázsi asszony-gyilkos gazdát
Óriási részvét mellett temették el a szerencsétlen áldozatot
A zalaszentbalázai családi dráma szerencsétlen áldozatai, Héder Balázsáéi — miután a kir. ügyészség megadta a temetési engedélyt — az egész község részvételével temették el.
A gyilkos férjei dr. Almássy Gyula törvényszéki tanácselnök, vizsgálóbíró ismételten kihall-
gatta. Egy alkalommal, amikor a vizsgálóbíró megkérdezte tőle, iniérl követte el teliét, Héder azl válaszolta, hogy az éjjel
álmában látomása volt.
ügy hang azl tanácsolta neki, hogy keljen fel öije meg feleségéi. 0 felkelt és eleget tetl nz
Március 5-től VÁROSI MOZ<3Ó Csűtőrtőktőt-március Qlg vasárnapig
Budapesttel egyidóben !
RÉGI KERINGŐ Főszereplők : SaÖrényt Éva, ZsilleyMargit, Ldnosy Margit, Szilasey László, Főidényi László, Bilicsi Tivadar és Páger Antal
Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
ismeretiéül, titokzatos hangnak.
A jelek amellett szólnak, hogy Héder nem lehot normális, de lehet) hogy csak szimulálja az elmebeteget.
l)r Alrnássy hosszabb kihallgatás után letartóztatásba helyezte Héder Balázsi házastárson elkövetett szándékos eiuber" ölés hunteltének gyanúja címén. Héder és védője megfellebbezték a vizsgálóbíró határozatát, a pécsi tábla azonban helyben hagyta, indokaival együtt.
valószínű, hogy elrendelik Meder elmeállapotának megfigyeléséi.
Péntek
Alla»44 MStwmiaok bátkSnaBokoB
Baáavaat I. aiflMráa
840 fio««M, torna. — 700 lllrak, kösleményak, étrend, haiiglemeaek. — IÖ.00 Ilink. — 11.10 Nenurtko* ria-JatsóKzolHaliit. - 12.00 Déli harang. <aó. - rz.411 Hirak - 13W Idójalzés, idöjáráv- és vizilUsiatontéa. - 14.30 Hirak. — 14.45 A rádióműsor iamarte-tessj. — 15.00 Arrolyamlürek. paid árak, élalruiaz«rának ¦-- 1Q.45 IdAjcUsa, Időjárás jelen tea, hírek. - 17.00 HlrcM szlovák és ruasin nyelven - ri.od Hlrak magyar, német és román nyelven. — 20.00 Hírek (Budapejt II.) — 21.40 Hirak, Idő járás jelentés. - 2300 Hirak námat, olaai, angol éa francia nytlrtjn. - 24.00 11 Írek
BDfiaPEST L
17;I5 Dr. Ispuuovjls sándoi vUleiraw. 17.45 A Magyar Nemzeti iuiuk !\'étuj<.!g.vnyoindájiUiak férfikara. I8.li* Német hallgatóin kii a k. — 18.30 Horváth Elemér ligányzenekiara, I.u-gossy István tapogatózik. - - 10.20 Mul-e.siuer Hála jai/-zongora szántai. 10.41) A I;fllnnnóiiiai Társaság luug-iersenye. — A szünetben klí. 20.3."> S|<orlkj"izV-inén.vek, - 22.10 A köz<avx\\g kedveli liaiiglomezei. — 23.2.1 Vara» Imre ónekiet. Idséri Sárai l>uiór o<-gáiiyzx\'nOLira. - 0,15 UzOn nz ottlton BUDAPEST II.
10,15 Opera részié lek. 1830 Dr., Geréb László előadása. in Horváth Eaamér cigányzenektira, Lugossy István lárogitózik. 10.30 I\'eWrasás.
— 20.10 Joliann Slrauss müiedböT, 20.10 -Aranyos örogok Szinmü egy reivonAsbiin. — 21.15 Sárai gfehiér ci-ganyzwnekarn.
Szombat
.".NAPEST L
10.15 Sz/ir.ikoztat.h zeur. II 20Hókat Kovács Antal hegedül. - II.Ili IV-oivasás. — 12.10 HOjulórzenekar 13.30 llojm\'ilohik uiOiuick. II Alii-vószáemc-zek. — 15.20 Buri Sándor cigányzenek-irfl. — 1 ti. 10 Ifjúsági rádió
17.15 l\'Airi i-láni4em«zek. — lg Df. llaliinyl liyörgy előadása. - 18.20 Né-mclhy BUa énekel. - 18.35\' Ádám Jenó néi«hilfélórája. — 10,20 Dr. Somogyi lóz-a\'f atfiadáta.^L to.45 Rádlézeneaar,
— 22.10 Sovinszky lA*ziü szik>nzene. J«ti«, Giuseppe Moretti én.-kel. — 2335 Német és olisz tánczene. - D.15 üzen az ottlion.
BUDAPEST II.
17.30 Atezögazdw.sjigi lélóra. 18 A Hujkózenekar muzsikál ós Huiiuos István magyar nótákul énekei. is.40 Némcthy Vili énekel. ~ IU Szórakoz. Ulto zen». - 20.20 A Waldltauer Kerpely vomisnégyeh. — 21.10 I\'ei-olvaüiü. — 21.35 Tánczene
A katromkodáavt lartatn és ¦ tBrvény bünteti 1
IW. maretta 6
Kétlábú csikót ellett egy somogyi gazda lova
IVlda m-ikul alt,\'. t>ci c\'OflóJiir» lamak .Itila knzségbcn. Az tii\'lcnl lIRVailis. hot»\' «gyik Jn\'i" gazdu lova kéUnbu esilio! \'cpcit. Kó>« I\'mI. !1 falli egyik \'Cgmódov\'bb gorzda!k<Kk,Vja-uak egyik lov« kiscslkól viirt. i\'cgwup hajnau>in fliinak re,idj« es ini\'iilja ardili a kiscsiku in*\'g is leti, "¦zonbaii\' Kos i PAI nugifóhhenvc l.Ula, liogy !1 kis itiliiitMk rs»k kél l:il« vnn. A/, et;--ven, elei eros.\' KyfrnvoaH\'u fejfvtl csilVi-nak is»k kél liaW» laba voli, niijj a Mi «Ut» bilia Wljevwi litiinyiioll. Az
ívlsíi liib\'ii helyén bór u;*»:l kétulimil-egy alma nagysága cv)ok.il . f ehetett érzékelni. *, \' -
\\z esdnek pillanatok n\'ail !nr«\' jutott :i faluban t-s az egész fülű iísszc-szalndt iMiiliUaiára. Kosa l\'ál tanács-laliiiuu i\\l « tcniikívüli c.etM -zeniben s azt s«m India, mii. keddjén vhiIo. Tőlibuk liülaraápa a .sxi\'nw\'SoV\'^i) kis áll itot Ivotólték, gondolva orra. hogy kél lábán az állatul ugy\' sem tudják febiv.veloi. Kosa l\'iil a csikó bőréi kitömeti.
Nagy felhajtás és óriási kereslet volt a kanizsai országos vásáron
A mostani kanizsai országos vásáron, mint a beérkezett jelentés megemlíti, nagy volt a felhajtás. Szarvasmarhák száma több mint 1300 ra tehetik, roig a lovakból több mint 800-at hajtottak fel. Ez-zel szemben azonban óriási volt a keres\'et, főleg a gazdakőzftnség ré-
széről és itt elsősorban a muraköri falvak nazdakö őnségét kell meg emlitcni, akik a kanizsai vásátra jöttek álatszükséglelakel beszerezni. Több mint 18 vagon szarvasmaihát szíllilollak el Kanizsáról. Az állal árak tartottak voltak, de vice felé, mln\'ha az árfronl kissé lanyhult volna.
Pár napon belül megjelenik a xöldhitel\'rendelet
\\ kormány rmiib iiósága n\'ali imi -ktlilo Or-zágos l\'oliliatvi IntéiCI / elimill cvIrHi n -»iiyaor-i/\'tit*, váVumjut ji visszalőtt o,s/il«róKzek eazdái reszort-hasznos bemháziwikra a lit#!tó pengő kruO|ili\'jiir Un im-/i>K;i/.il;t-.,iw lite! I folytisitótl 0- HZ ujabb jel\'nlkc/.ésvk lUixi\'U\'mbt\'vi\'U\'lév*\'! szaino\'ni kitel az-
z \'1. hogy a* »1 tenueltH évben is nagyobb ov.zCi.ckvl lu-iiik imv-guzda. sági h is/nos iMTiibii/itsok (üljaim, ln-t«lck loriiiújáh m. Ienti?Ikezésrv lmcs;i. Inni.
A ki\'«éjil*\'jánitn mc/i\'igaz-|as,igj hitelnyújtás icnné-zel mii tieni li.\'folyá--olj I a kűlóithö/ü Tóvidlvtjá.alu miVíi-KiudOhági cél.hlli\'lakciiik további (oly.
k » li Hifiül c;,ck
lidásál. mclycífiíck kcroiüh\' bi\'i/ü ii\'liiiiiaittiilolck, liTir.fi sll>. tirioiaalív- --— ...........____
\\ korniúnv ntay Mily! helyez »na. hor-y ,i iH-nijnlvxi\'tvk »/. ország mező. gazdasági luk»stiii;,in ik a rövIillejjiKilu líjlfli\'k imijliiviij.il is rt\'inli\'Ikc/L-si- • iilljanuk, A vidéki |i,-jizíii1ílük min, de« ;tiikészilk>l-1 inc^l-\'iifk -ir.M. lto,:ív :iz tiJ tcrmeiéii evl.cn » huzttuinémvkel kjtlOKilsék.
lííiitősH-riui lejjkvtvícin\'bb i /(.Id-bllcl. amciyre a Kuzdiiknuk nmls;.criu( inVin íiivh ut vin «ftksij,^k. Az ujnbb znldtiili\'ltCmie.fl kiubWáiU rövid*>to •or kernt.
Bendkivflli tenyészdllatbeszerzésl kedvezmények a Mezőgazdasági Kiállításon
A március "Jl-én iiu\'finyiló Als-on-ojjyctlik orszún;)s Icnyósíáll tvúhára a bűzni él\'íiiál\'omány minusOfiénvk to-váhbfcjlCík\'c s»eni|M>utjá1)A\' ismét kivtucikclö jc\'-*!iitőw-j{ü szerepeit fon jáLszniii, mert a ie^kivúióbb lenyes/elek^ évnil-évii\' itt érltikositik eladó tiiiyTtitukiiar.\' lír« váló tekintett\'\'\' a !i»1 dinfiv<*k*s0ftyi niintszlériemj é* i renrtextibUo t ú« a kiállltiison a ic. iijésiállilUSiLCrzést nnyyé.iekfi tendki-víili kedvexmiiu)vklKn résífiük, ann-ly.-k i kővcikejtök
A kiábilá\'on váMlro\'t íenyéiííúíb\'ok b tzaszál1i\';i\';inak \\as\'i,.t lu^rdijjl le;, jcs e^é zél.cn a rx-mtezö-ség fűíjja vi-&alni és csjk a ruvmdijon kivái loi-men\'ilö ki-.cbb köMüégek ,állto,-\\usi iljj, tsC Icjí t kijiérő dija iiz.tcndók. lí rendkívüli sxállitá-ii kedvezménv, ,v-vín i !»\'jilávoi\'\'bb \'su \\idf\'\'kiík i> v\'.vsá-
mlbiinak u kláltilás ffJZilají ér é\'lövf.s anyagából, meri « vétciá.ai nem Wr. brlik :t yzallilás cseriként je\'rtilős k.\'.llsí\'<ei.
K/«nklvfil kcdveziiiénvbeii résse^ui. iiek ,i kőz Ciisíjsztés réMtíi\'C a lorvény-lulúsiigok, kn/.si>r>ek közbirtvikiiiisá^\'ik 0-s lcjtcl|eté>i társulatok á ta! ¦szku/\'. It\'iltlii vásárlá\'ok, Jim\'unyibeji J tőid-inrtvdrÁsflpyi miuiszlériuia u f(a/.das;i^i rt\'liinj ciiiséffck kt>zb.\'n}olté\\el lóriéin\'\' \\;is:trlás.\'ikn,;i elí\'ni\' ir.ejálta|i;,ot kcrcl lit\'ii :/ \'ipuál alok \\OUI;ir,ilii\'i l.\'i s/iza-!ékii{ icrjcdliető r.-uilkiviiU árkedv z-menyi enkCdéKczt-tt. K kcd^zmén.V itíénylx\'vé\'c ének bUtosilás i eú\'jából
I ajánlatos, liogy aa kiáiplison lenytbz-
j állatot vásárolni v.áiidéko/.ó k: z-i\'lfiel.
I vezetöbúgei minél vJűbb lépjm\'k ós/.1, szekulielesl.e áz iltoléke> m. kir. gW.
! diligi [t\'l»Hyeiö>vBgel.
Uj állami ojtóanyaglntéret
liozdakt\'irökhen i\'-vek lioss/aí M.ii-áii. ,\'H sok bir.il Ihm W-z-iitei|ék »/, .)¦¦ 1 ili ojltVUiv v^váiak ái-poiiÜkáját é-s city i\'s ..¦ bdyvkriii ismé\'e t li e h\'iigTOll \\vrsCiíyv;il\' tlrtt Vlvsiié éw! t ,invil(Vui .:>¦/. óhaj, hogy »/. álUinuiiik m ¦m«\'.eit» kvi.viif li<< ti^záúii I ¦*/ iir .iaiiuit-slm. 1 / az ob\'j mosi 1 Ir\'súu. Mii)i a Ma-Bjar Si\'léki S \'jLiludosilú e.le^üi, aj.
j állam mcgvásárolia az egyik legna, jjyolm iíjláanya^-iyárál. ;i (.alwrulntitim ni.-!. \\ \\é;clár i,il0.\'0ui) |iongu volt, A réy.véiiyfk ,it s/áziléka a loldiuu-vriésuiiyi iniiits/lérmm lii.loWib i ju-ioll. li) s*;í/.(,ékáii pedi-í " Maugya. .1 U-\'cvar Me/ógazdiili Szn-eikvz t- i-. a i.a/dák litfutiló Sii\'ivi\'lki/.eU\' ..v/.jnz. yiáiSasi\'iR uj íh\'V \'M.iiíya;- t).|,V leriiK\'io tuU-íCl Hl. *
Festessen
Tisztíttasson
PálC&MCS-nál
Az Alflódunáfltull Mezőgazdasági Kamara növény-tcrm«1éal srakotztálya
űlesl tirloU Maiiniiige.- G. Adolf herceg] iúszágigtzgaió elnökiéióA-e|, a szak osziályl tirfok S7i\'-p énlfklMéíC mellett. A irzakoszlíly a mWögMdftfaft\'\' tejleNziési trirvéiiyjav.islüi Icvézellet foitlitkozot növéuytermtVé-i szeni|»:m-lokliól. A vEikosztály ál .isi logttlt a mintagitzdasáKok i5- kísérlett bV|t>. kok mígrlakílás;i Aftyébea. további a l;it»jor<"ifciuitartós. laiajmeizivét kéi"-dö-seilieu. A lemielésrejK\'wtéí b iláwis eszkózéliek larljT\' a yza".oszlály aü á\'-lami vcli\'inagak; iók további b\'nniar-tásál akként, hogy a/ egy*, vármctiyék icrAletén kiosziásii kcwb\'i vclőmujwk ti\'beiíilcg iiaymuzon Mlnneg?"* tíru\'e-lén teniiC.ipls*Ttek meg. Kérte -1 sz;,k-oszlálv az állami kisOrieti inlézniényck évi kótifé){et!i,t;i\'si osstCgének foein.-lé. síit, valamint o|l niegielilíi *zá*ai i szak;, liszt viselő\' allíMlniazasiit; A tazlusiigi fikt.ttórilniek tíj\'árláMíl a s^tkuszbUv fonliis fiüidatnak ickfnli az áila\'áno-t szaklmlás cmoiéíiérc. Kéit\' b ilároratá. val, Itovy minden fí-*t lusáci iskobi. ijpi\'sri vonUk )/.<i;iii a lunilásbau néi, tífitöztioici\'cn okt ilíVfiliii-sorozai ik ké\' s\'zité-e inJQiőbb vegyi* kezdtél. Az; egvfts kOnlé-ek lút-gv\' i.is:in i\' nivós vili fejtíktóll k>. itiiiPlv iibin AVt le-i«>tr. \\C(t\\e.szmé\'iii\'k\' ¦•/ániuill he :i.kamara ItilajbaktiTiológiat lab-o\'uUH\'itr mállik munka szituiról, a l>:titfi a ;il\'al kljoiiytiülptl ál mii Irújtyuic\'ep, - gü.é és sjk\'iiktiiikriVl, lamek ^i-án Alvi-diimiiiliilon 1CÍ.\'» kisbirl.itftis hagy lU-ícp-épilési, ;r> íilóépit^i Os 110 kishirlokuN leszedni: göiééiulé^i segeiybcii.
A háa hely szerzés előmozdítására Irányuló eljárás sürgős fnep;índltá*At
kúrle az Ailsódmnuilu\'i Mezúgazditsiigi Kamura a ftVídmiivrlúsjagyj minis/1.*,-. hez üiléMtl MterJeszté^élKn. A kis-haszonhérh\'ick aiokitásáitiik, kislii, l.i-kok és búzbvíyck szerz>én-\'k c\'ömoz-djlásárrtl még a mult év trw.ijii^iilf***u jeleni me.í u li*iitltiiüv»lésbgyi nini zlvi tHl.OOO.\'lílll. !•\', M sz renrietrle. Oiftin-niel :<r^;tti(a a niü/tigü/.tlaMi^i íalwssúg írdekeii réte^;- a unnlvJel nicgjc.ciié-él abban a mcgg,v^iz<idé^lH¦•n Voc ennek níapján Iwinftrosarj iuetp>zei«zheti az igényejhcin házhelyet. A kimaró a loldinavelésuityl mintszterhez intéziii fűlicrje.,rlésében súigiis iotóike.lést kért iUekinreáMo, liot>\' il kAziégi j\'^zíisé-i.ek záró-, tialáddún ! elfl! n\'itsák meg mimimiiu a ti«/,belys7.erié>st\'i kapcso-l.ilos eljárást é^ javas ai;tikul |C,jcsz-szék elö.
I tViszeiúaek l.irtaaá a kamara a gazdáéi [elii^voiúsógckci is leiluvni arra; ho.o\' a hozzájuk ju taioh jnva-.. iüiok alapján a legviirgotebbeu l gyük meg !1 ovahbi InlOzkedésCkel.
Récl keringő
A legjobban sikerillt magyar vigjálékok közé tartozik ez uz uj film. A dicséret vonatkozik a misérc, a szereplők játékára és a rendezési-e egyaránt. A mese lölib helyen játszódik : vidéki kastély, pesti elókeló\' kávéház és ég)\'szei\'ü mulató a mese történésének helyei. A mese. a ren. dezés és a szereplök játékának összehangolása révéit a film leí-jes művészi élményt adott. A komoly, mély érzelmi motívum és burleszkszcrü helyzetek égy-ni.ást váltogatják, kiegészítik és tartalmat, illetve élénkséget, szellemességet adnak a filmnek. A film egyik férfi főszereplője. I\'áger Antal eddigi komikusszc Vejicinék a légjÖbbiál nyujlotla most. 0 volt a vígjáték legjobb komikusa. A jó komikus-szereplő. Hilicsi Tivadar ezúttal sem maradi mögötte eddigi alakilá saiuak. Szörényi Éva és Szilassy László, ifj u hős szereim esünk, nagyon értik szerelmes szerepükéi, amelyet tatán senki sem tudott volna jobban játszani. A jó színésznőnek ígérkező Zsillev Margit: Főidényi László és Láu-ezy Margit kitűnőek voltak szerepükben. (V. l->
Sonanlo — Sonanko
Szingapúr uj nevének jelentése
MX> A majrynr «jirt fu htrt adott ar\'ól, hogy a császári föhadiszálUli Sznuaiiur szigetének névét Sonantom, a kikölii nevét pedig Souítakom vitt-lozttpa. a névi-áltoitaiá.s sZbnboQkJK jvlenlöségét azonban wak kevs»ek fo-merik. A kei uj név ebo szotigjf arra emléloDztet, hogy a jeJeui\'-g or-szágltS Tenoo uralkodást IcoiczaU a Söwa-korszák, íuarz a vilúgiló békí1 kor>tz ikaiiak névéi vistai. A .íum- s«i-lag déli irányt. 3 \'o szj{fel«t. a >lto pedig kikötőt jelint. Az uj né>i-adás n-lial .1 jclenk\'gi japán kormányzali rendszemek dél felé irányuló békéi hozó misszióját akarja kifejezni.
•tji
1
I mik
UNGER-ULLNIANH ELEK É» TÓTH
VASKERCSKEDÉSE - NAGYKANIZSA. iá
Hofherr-Sdinntz - Clayton - Shuttleworth
Mapyar Oépgyíri Mfivik Rt. Nagykanizsa és környéki képviselete.
i!U2. március rí
N APIKEND:
S\'OiiibiMoo. és vásárnap srrlés-, Lorju-, marha, és juhhús.
íivógyezertárl agvarat- Ma Sz. Moria gyógyszertár Király », jo.,
KisWnlzsán ai ottani gyógyszertár állandó Qgye>:«s szo\'gátaiot lan.
MiptAr Március 6. Péntek. Ram. knt. i\'crpetim. - Protestáns Üottlieb; - l»r, Adar 17.
-- (A főispán a keszthelyi MÉP-szervezet értekezletén)
Tegnap Keszthelyen " MÉP-tisat-,égvls*\'lflk és a szerverük bfVonásáMJi értekezlet voM. a melyen. mégjé«nl yjtéz íjróí Teleki Béla koanány biztos, fols-pán, a MF.P vármegyei elnök*\' is. A túispán :\'j. értekezleten az időszerű bei. é> ktil|;oli!ikai, valamint a gazdasági kérdéseket isineitette.
- (Körjegyzőválasitls)
l)r. llnr-sics [Ktváii vaspöri li*t>*tles körjegyzőt u nenie>a|iáü körjegyzőséghez körjegyzővé vAl isztotlák meg ejiy-bnngulág.
- (Vatikánt lött a bajcsal erdőben Barthoa Gyula fö-erdömester)
Barlhos fiyula liercegi röei»lön»eíler lepnp jól kifejlett, körülbelül egy i\\v\\ vidkam lőtt Itnjc* község lialá-iában, herceg Haithyány^Strattmaun László erdejében. A vadkant ugytttt/ik megviselte az erö-s té.i, mert elég *o-vány és v JósziuiUKg óagjGui ulán ke-,i*s\\ e kerüli Nagyk inizsa imtáráhu, minden valószínűség sz«rint Horvátor-szag terftletérői vagy Muraközből jó-belett, mert erre Mé vadban n*n -ao-kőit tanyázni;
-*¦ (A nagybakónak! ezüskafáazos gazdák)
Március 1-én Nagybakóinkon a következőket avatlak ezüstkJatlAszioi gazdákká: lfj. líéda Imi*, Boros Antal, Dotazsár Fencnc, (kiál János, Galamb rál, üiavák András, (ioór György, íioöi János, Harangozó József, Hegedűs Ke-lene, Hegedűs (iálior, Hegedős István, Hegedős Málé, Horváth Ferenc, Horváth István 1., Horváth Istvtlxt II., Kalamár I\'eienc, ifj. Kovács István, Kovács János, Kovács József, Kovác* Károly, Könczö\' Boldizsár, Kőocajil János, Léder Imi* Lukács József, Lukácsi Boldizsár, Lukácsi Gábor, Lukácsi hnok, Lukácsi Ittés, Uikáosi László, Magyftr Pei«ttc. Mihaíics Sándor, Nagy József L, Nagy József U„ Nemes Lmö, Nénieih János, Szabó József, Szljjjárló Imi*, ifj. Takács János, Tóber István, Tóth János, Tóin Károly, Zab István. Zolim János és /-sjga János.
- (A keszthelyi Baross Nöl-táaor}
műsoros niagyamiha^lwniuuitú estei rendezeit a Hungária szálló nagytér, mébtn. Az esten ott volt Keszthely egész társadalma. CAŰt Jotan, a Baross Nöilábor einóke a magyaros óHözkp-tlésről tartott eWMást. IsmartP-tJ «« öltözködés történetéi, összehasonlítási telt a nemzelközi di,v*t és a magyaros viselet között. Eüjadisft végén [elhívást! intézeti a magyar jUflciismerethez a magyaros rtihdziaxlás éndHcében.
UTORT
HETTEIIIBE
márkás butorazkloajában vegyen vagy rendeljen . Cseagary g 14
Gazdasági tanintézetek egész sora épül az ország minden részében
A?, iparügyi miniszter az anyagbeszerzési nehézségek ellenére, biztosítani ludta azoknak a fontosabb épitkrzéséknek keresztülvitelét is, amelyekel más tárcák keretében irányozlak elö az országban. Kimagasló helyet foglalnak el köztük a földművelésügyi minisztérium pro gramjába tailozó uj gazdasági tanintézetek, amelyek építését részben mír megkezdték, részben pedig most a tavasszal ktzdik el.
Nagylipusu középfokú gazdasági tanintézetet és tejipari szakiskolát kap Marosvásárhely, ami a szükséges kisérleli intézményekkel egyült 3 millió p.ngöí építkezést .jelent, Közíploku gazdasági tanintézet és hozzákapcsolódó internátus épül Sepsiszen\'györgyon, 600.000 pengő höltséggel. Debrecenben az idei év májusara már el is készül a középfokú gazdasági tanintézet internátust is magában foglaló nyolc-tantermes
épülete. Az illeni munkálatok, amelyek a tanintézet mellett berendezendő tangazdaság gazdasási épületeire is kiterjednek, keretien egymillió pengő beruházást kívánlak. Nagytipusu téli gazdasági Iskolák épülnek tanulóotthonnal és rhező-gazdasági bzaklanácsadó állomással együtt. Nagykanizsán, Baján, Móron, Tatán, Ipolyságon Ki szom borban, Orosházán, Nagyszalontán, Gyergyó-szentmtklóson, Szatmárnémetiben, Törökszentmlklóson, Tolnatamásln, KUvárdán, Bánffyhunyadon és izé-kelyhldon. Ezek áz építkezések egyenkint 400-450.000 pengőbe kerülnek.
Téli gazdasági iskolát kap Tiszalök, Tiszafüred, Csorna és Üyor, egyenkint 250,000 pengős költséggel. Végül kibtipusu téli gazdasági iskolák ép ilnek Enylngen és Celldömölkön. Uióbbiak költségei egyenkint 80.000 pengőt tesznek ki.
(rolyiati* az 1. oldalról!
A szövetségesek máris elvesztet
lék repülőgépállom Anyuk nagy részel. A japánok most már ef-vilathnlatlnnul 11 rak a Jáva Tc-k\'lli léfíi iérben. Az elmúlt napokban a japánoknak még nehéz harckocsikat is sikerült .lá-
ván parivá lenniük és ezekkel uvutkozlak bele a harcokba. Az OHgoi lítp szerint Jávában megismétlődik Szingapúr tragédiája A japánok olt is elöszörlégi erejükkel gyűrlek le a védőket.
A japánok elvágták a rangoon-lashloi vasutvonalat
Amsterdam, március U
Az i\'g>ik londoni újság ludó-silója Burmából küld helyíel-jeientésl lapjának.\' A jelentés szerint most már a brunial brit kormányzó is clnionqkűll Port* líurmábúl és Maminlaybu érkezeit A japánok ttz eíninlt napokban oly gyorsan törtek ulíí-
A német tengeralattjárók az amerikai
Boriin, március fi Különjelentés:
A Führcr főhadiszállásáról jelentik a Német Távirati\'Irodának :
i\\ Véderő Főparancsnoksága közli:
Német lengernlatljárók az észak- és középamerikni vizeken ismét elsüllyesztettek 12 cl-leiiiicgcs hajót, összesen N2.000 tonna tartalommal, köztük hét
re Burmában, hogy az angolok a Etattgoonlól északra fokvő egyik rojíülőterct már ki sem Indiák üríteni.
Bangkok, március fi llangooni jelentés szerint a jnpánOK tegnap elvágták avasulvonulat Hangoon és Lashio ku/.ött.
12 hajót süllyesztettek el partok előtt
nagy tartályhajót. K támadás során elsüllyedt még Ogy nagy amerikai romboló is, kél hajót peditf torpedóval megrongállak.
(Wk)
Ufabb csapatok érkeztek Jávára
Saigon, március 6 A bauduciigi rádió szerint ujabb japán csapaterősítések szállhii. partra Jáva szigetén.
rüli bombáikai ledobni A bombák káli okoztok.
4 japánok már köatvatlan támadással fenyegetik Soarabajat
Tokió, niárchis li A Domei-iroda jelentése sze-rinl a jajián csapatok közvetlen támadásukkal most már erősen fenyegetik n Jáva-sziget keleti részén lévő Soerabajat. Socra-baja és a sziget nyugati része kö/.öll megszakadt ;i vasúti ösz-szeköllctés. Surakartán kivül a japánok még 11 más várost
foglaltak cl a sziget középső részén. 1
Moaztkvát támaalla * némát léajihadarft
Isztambul, március 6 Ankarába érkezett szovjet je-Icniések szerinl péntekre- virradó éjszaka Moszkvát támadta a német légierő. Az erős védelmi tűz és a vadászok elhárítása ellenére a német géjicknek sike
A Japánok megszállták a szamátrat olajmesők 60—70 százalékát
Tokió, március 6 A IJomei-iroda jelentése szerint a délszumátrai nlnjmezök-nek mintegy 00—70 százaléka jutni, a japánok birtokába.
(NST)
Német refiütCfetderités ax angol partok felett
Berlin, március 6 Német harci repülőgépi március 5-^n sikeres fegyveres felderítést végeztek a brit szigetország nagykiterjedésű partvidékei felelt. A német repülők megtámadtak eg\\- délparti helységet. (NST)
Wavell fa CsanskaM Laűhioban
« Bankok, március 6 Wavell tábornok, indiai an-gol főparancsnok és Cs^ngkai-sek tábornok, csungMnjji Kormányéi nök Lasthiopá érkeztek megbeszélés végett.
A Kuraak kijrtíli Mrüok-
ban m bolae«l»ták nasiy veazcteaégékat aaenwadtak
Berlin, március ;6 A Kurszktól kSletre íöhíó ^arcokban a .nioiet csapatod C hét alatt küJóuböAő pontúkon 8 bolsevista hadosztályt vertek vissza és a tjibbi között zSáJtT mányoltak 14 páncélost, 42 ágyút, 53 nehéz .gyalogsági fegyvert, 30 tehergépkocsin, 1ÜU szánt, több ezer lovat és nagymennyiségű gyalogsági fegyvert X bolsevisták több ezer halottat és foglyot vesztettek.
Essar birodalmi államtitkár Qdvozlö tstvlrata w Varsa mlnlaxterhaz
Budapest, március 8
i;ss-T IM\'nnaiyi álüiinlititir, a néknjK birod.dmi idi^cnfürgahni Úgyek Kg. több vezetője, akt\' VAcga József keies. kedehni- ós Jíöz4ok(-dó>ügyi in|nis«bar meghivásárá három napot Uudaposten töltőit, hazatértében a haiárnót a kó-wtkezö távir.itot intézte Varga JÖB,e( miniszterhez: í I
>V«ndégszerelttúk \'ok megújuló meg nyil dkozásától megindultan és öröm. meá el.e.w abb% a tiie^o>ö\\lérvu«)Q hagyom cl Ml>gy«rorszAgol, hogy továbbra is eredményein ionunk egyűit-múködui.t
A túlságosan ravasz betörő
Amikor C. grófnő, egy alexandriai villa tulajdonosnője utazásáról hazatért, kellcrnetlen meglepetés fogadta. Hálószobája Lilába beepitéti páncélszekrénye, mely értékes ékszeréket és értékpapírokat tartalmazott, üresen tátongott. A Ueiybeli rendőrség a friss hóban talált lábnyomok alapján nygállapi-tolta, hogy a betörést az olözö éjjel követték el, további fáradozásait azonban nem koronázta siker. A Turlnból hozatott detektívek azután a nyomókat pontosabb vizsgálat aJá. vel](ók és arra a hiheteÜciuiok J.útszó eredményre jutottak, hogy a nyomokat csak magának u grófnőnek cipője hagyhatta hátra. Mivel a grófnő a kérdéses éjjelt valóban más városban töllötíe, nyilvánvaló volt, hogy a betörő túlságos ravaszságból a grófnő cipőjével akarta a. figyelmet magáról elterelni. Ajint hogy egyéb nyomókból .Jade-rfdi. hogy n betörőnek fArfifjak kellett lennie, a gyanú hamarosan a jniróliiii cipészére tcrölő-döttjf-aki a bizonyítékok súlya ,láít bovallotla, hogy a grófiiő javításra adott cipőjében őUcó^-vélte el a betörési. A .ápőiier-més/.ölesen lujságomin konvojt neki., azuluxul noiu azért volt cipész, ,Uojíy zav,arb^a jó/j&n : hü\\*lykXnj5nak és sarkának a cipőn külön lyukát vágoll,
1942, március tj.
— (A Csáktornya! IparoakÖr művészi szereplése Nagy-kanlEssn)
Miut már jctaatük, ¦ caálrtornyai tuam«ieg köiéliíA ot*rv*;aU kitünö , mülaedT«lógáraa március 8-in, vasár- | aup esie föl 9órakor :i*e [pároskor nagy- | tar-nél^n humoros tarka-estei rendez ¦ U rtuűgolt, si«ceny rsilctorny»Í ip*ro-sok WLe^Iyazé-íore, A múkadvelőfarrfa aKfO\'^zeróeta össmáUilott műsort nyujt, átfért már most feQhivjiik u naavka. Mlssai közönség figyelmét a Zalzé^v-sae&ea is oly latimösn sieiepeit csak. tonayai műkedvelők vasáruZpi estjére. Jegyek elővételben kaphatók a Nagy-kanfesai Takarékpénztárban é* *c Ipartestulat irodájában. [:)
— (Az Idén ünnepli 75 éves Jubileumit az Írógép)
Az Írógép, mely inpjayjkljan már nélkülőzheteveunó vált, a? i.iéi fin-oeiái fennállásának 75 éves jubileumai MilterlioflCi- Péler, egy fiatal német ács, miután mint vándoriparos bejária Európa nagyobb országait, hazatérve elkésiiieite az írógép őséi, amely fáitól készült és melynek modellje mi is látható a^ innsbrucki múzeumban. Az első írógép beiüi finom tüklxíi állót-lak, melyek a vakaráshoz hasonlóan leüléskor l>clenielycdtek a papírba. Egy évre rá aztiláu elkészítette ugyan azt az írógépet, de töl^eleseub\'formában. A lálálmáuyt ¦ . éesi technikai intéz** 151) forintért vásárolta meg. A feltaláló keményen dolgozott tovább " találmányán, de azt csak halála ulán, 1893-ban ismerlek el. Amikor ugyanis az Írógépet « bécsi technikai in (ezét megvásárol la, egy amerikai végezte olt tanulmányait, aki egy nyomdásszal kar öltve tanulmányozna és tök&ciesítcILc Mllterhoffer írógépét, amelyei azti|ún a Itemington gyár hozol! íbrgatombn és ,>z uj írógép óriásj rvklámmaj, rö. vid időn belör az cKé.z világon is-nierlté vall.
— (Svájc Is ittért a mesterséges gumi gyártására)
A zürichi Ulo-ChomLrészvénytársa, ság elő kész üic;eket telt egy .szinttel ikus gumi előáll hasával foglalkozó gyár (el-állítására, A gyártás állítólag uj tenne lé.-i módszeren fog alapulni, mely azokat a költséges leWtnikai hervnilti-zés-ekei, melyek eddig Svájcban a mos. tersét,** gmni gyártásán ik utjálum ál. toltak, fölöslegessé tesel
— (Nád mint állati takarmány)
A stockholmi központi élelmiszer, bizolfság helyi kirendeltségeit adat-szolgáltatásra szólították fel azon nád-készlvick mennyrét-ét illetőleg, melyek\' ről feltehető, hogy a léi folyamán hirlokos.dk felhasználásukról iH\'m fognak gondoskodni. Az utóbbi esetre az élchnisicrbizo tség késznek nyilat, kozolt a készleick teiakaritásához szűk séges* raunkierőli rendtikezésre való Irtcsátásárn. Az intézkedés a lojka,--mányellátás nehézségeinek euyhitésél cőlozz-i. A léién vágott.nád különösen a kora lavaszi hónapokbaxi kitűnő la. kormányt szolgáltat. \' ;
— (Levél helyett zárt levelező lap a német tábori postai forgalomban)
A tábori postai forgalom hatalma;, arányai a német .evélbofilék.szükség-lelet annyira felfokozlak, hogy fede-zésérc a l.ékeboü színvonalon maradi termelés már nem c\'egcndő. tric való tekintettől a német papireüálás k^z-ponti hivatala most akciót kcxdCmó. nyczc 11 oz ugynevezet t zárt l\'Atáoző-lapok gyártásának ujbó\' való bevOze-lésérc. Az Crio a colra szolgáló papir-kontingenseknek a gyárak ;zániára való kiutalása már megtörtént. A zárt lem> lezőlap már a világháborúban is olyan népszerű¦\'egr* tett szert, hogy egyes kórok a békében is ki.-MoiUű nicl-lette, az uj taktwékoskodá\'-i inlezkcttó\'; sikerét lehűl bizloin <ohc( wnni
— (KffltrókahHa a svéd piacon)
A svéd hiispincon az ?v elejéi*\' az ezüstrókahus fs forvnlomba kciu\'iU. A napokban maiink a sloeknoliul vendéglősök is több.tonm ejüsirókahnsl vásárollak. Az ezüst ró ka husi rtnislló kereskedőket icmMet kóio\'o/i. hony n lóhiisl tarló Aztelekltcz hasonlóan kólón frlra^a.zon hívják r«l a körön, ség figyelmei árujukra.
— \'Fogházat kaptak az éjjeli őröket dobáló kerkakutasl legén ve 10
Néhány héttel ezelőtt Kerkv>kuta.«on egy nváádnái lakodalom volt. Sz&hó Vendel és Kísmuk János éjieli őrök belértck a lakodalmas húz udvarába, meri a rtnáutotást luihongosnak talállak s i-zt fondollftk, ltogv renizavarás lórténik o|l. ()rá\\er7 Ferx-«c kálácfnl és Pálfl János kerkikuiasi legén vek
észtert ték é\' doroagokM inefahiliAI-Iák őket. Az éjjoii örök feljelentési let telj éttenök és a löh\'én.vsiék cjr>-<\'s-blrájn halósági közeg elleni erőszak vétsége (imón iogeniseo 2—2 Iwtl fogházra ítélte Őket,
MEQHIVÓ.
, A néhai Elli fltfáa emlékére alapított Tometke* sí Ecylet érlcsiii (apfait, hogy 1942. március hó 7-én, szombaton d. u.
i 3 órakor a Rozgonyi-u. iskola
. tornatermében tartja
XVI. évi rendes közgyűlését,
melyre tagfait tisztelettel meghívja.
Tárgysorszat:
1. Rlnökl megnyitó.
2. Titkári jelentés.
3. Ténztárl jelentés.
4. AlapszabálymédonltáH pénzügyminiszteri rendelet értőimében.
5. Lfljérl megbízatások hülyéit uj válasz táa.
0 Indítványok.
Határozatképtelenség esetén 1942. inArclu* hó 15-áa d. u. S érakor ugyanott én . ugyanaron tárgysorozattal u] közgylllés lesz, nmlknr n mogjolent ta-irok számára való tekintet nélkül a közgyülóa határoznlképcs losz.
Blaikafg.
A kétségbeesés eredményezte a Papén elleni merényletet
(MM A Papén kövei és felesége ellen Ankarában elkövetett incréiiylcíct kéKéí-ti lonü\' a kéi-éal:es-sés diktálta. I>, egyél»ként igen jitiemzö » mond. ják a \\Vílhelmsü*sse környékén \'NénK\'tonzng ellenségelie. A |)0lilikai gyilkoWig a le^ajja>abb hálmrus moll-szer, melye! k\'giukóbb c ik nz vesz igényi*-, aki már cUe.zMte b|xn\'niá| abban, loty K-gitiin fe»yvcn.\'Utfi i; győzni Intl. Az romolok és szöyi\'tséte. s»ik I\'apen személyéi "ni Jáiják n k-i-nngyoltb akadályai onitak hogy éz-idáig inindeu ki.serloieaiésök Törtkor, szi\'tguak a iiábonibu való l>evi.nisára zátonyra fttoll. l\'ajA>n .számlájai-u ji/tk a nemei--török b"r.Usái4 szCr/mté"-tétrejíttét, továbbá u kél nenjgol közötti bJráiság mind crösebb és erösebb kámél.vüié-é\'. IH\' őneki tulujdonlLjúk azt a körülményi is. hogy Néinetor-
szAgbun ol> hairuro-au á 1 tak uz angol-orosz kompkitton. Hogv kik vól. tak ennek a merényíktitek a icrvozől, az ezek után nem tíéivéges, Gs [rtjeseu mcTékci, Im>^>\' a Serre!e Service vagy
a (ipu \\-oli az. amelyik a kózveten keic^ziülvilelröl és a finanszírozásról gondoskotlfllt Hogy az angolok szive. •«n fognák a merényletet szövetsége\'. •Aikio, ez nbból is kitűnik. Itogy Hz ankaiai an-.ol nagj\'kóvcl néhány uap-p:d a merényiéi előtt metil scibad-ságra.
Ofcsetiesjol
\'szémkozhaiik
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
478(719«.
Tárgy : A martin- éa btrjuhuiárak ujabb megállapítása.
HataYozat.
/nlavánneiryo Alispánja n 817/nl. ÍM1. íz. véghntározatával a Zalavármegye terüWn lévS menyet várótokban az élőmarhn alapárát kg-kint 1-35 P-ben, az élflborju alapárát pedig kg.-klnt un P-ban állnpltotta meg.
F,7 nlapnn n 120.0"0/HMt. A. K ren-do\'üt 40. fi a ártolmébun Nagykanizsa megyei vároa tarületére nézve f. évi március hé 4 101 kezdődő hatállyal a marha- éa bnrjuhtteArakat az alábbiak szerint állapítom meg:
1. I rendtl marhAhiis-hátulja részének Ara kg.-klnt 2 98 r.
2. I. rendi marhahús eloje részének ám kg-kint 242 P.
3. A tisztított vesepenaenyo ára az 1 rendd hun áránál legfeljebb 40»/o-kal lehet magasabb.
4. Marhanáj kg.-ja 180 P.
b, Marhot7.lv é&veae kg,-ja 1*50. P.
6. Marhavető kg.-ja 2-— l\\
7. Mnrhattldő, pacal, orr, tőgy kg.-jn 80 P
8. Marhacaont. fehér kg-ja Mfl P.
9. Marhacsant, vörös kg.-jn --10 P. A méflodrendtl marhahús fogyasztói
ára kg.-ként 20 fillérrel olcsóbb. A húsok fend árakon csak ktlüin nyomaték hozzáadása nélkül árusíthatók.
10. Kicsontozott borjúcomb, husré-szenklnt vagy egyben, legmagasabb fogynaKtál ára kg.-klnt 3-fiO.
11- Kicsontozott borjúcomb, szeletek-ben.legmagasabb fogyasztói ára kg.-klnt 390 p.
12. Borjúmé] legmagasabb fogyasztói Ara kg.-klnt 3-50 P.
13. A kicsontozott lapocka legmagasabb logyasztél ára kg-kint 3-20 P.
14. Borjukiraf és vesés (lobbeiy nélkül a benne levő csonttal), valamint csontnélkUU lábszár kgj-lA 2-80 P.
Ki. Szeletelt borjukara] legmagasabb fogyasztói ára kg.-klnt 310 P.
lö. Borjutarja (nyaka) mell, pörköltnek való hus legmagasabb fagyasztói ára kg.-klnt 220 P.
1T. Borlunyelv kg.-klnt 2*80 p. II. Bórjutsl velővel és nyelvvel, leg-manOBubb logyasstól ára kg.-kint —-fa p
19. Borjuvelő drb.-ktnt WO P.
20. Borjutodor és fíacal darobonklnt -80 P.
21. Borl»t«]hua kg.-klnt 140 P.
32. BŐrnélküll bor]uláb darabonklnt -¦18 P. -Nagykanizsa, 1942. március 4.
cei Polgármester.
uJLfm_i~*jT n-*-r*"ii"* — " • j ji
APBÓIIIDETSSn
<¦«"*"" \' ^..H--1------.--..„
AIXAS-VLT1LL
¦osott géprougyoS veizUnk nagyobb mennyiségben. A Zalai KöilOny Madá-hlvstall.
DRAVAVOLGYI
jfjüjMOS wRAWSZOLGOLTATÚ r. t.
szakszerű ffaIY11ágo•i t á« mindem villamna kéi*déaben Csengeryut &1, talofan 294.
Aramaaémlák fíxetóse, raklamaolókf hlbabejelentéaak Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Egy Jóksrbin levő gyermek sportkocil olndo. "-
. Msgysr-u. 17.
Keveset hasznilt férfiruha eladó Csengery-u. 74, niait. 611
HÁZ ÉS INGATLAN >
Honin belterületén Szent ml kléil-féle gyn-mölcsös nemei gyUmfllcilikkal atasfá. Dr. Betfdsln Emil ügyvid, Nagykanlzii DI5
Nsgylorgiuna uttenslon DalathAa szjibadkíRtil eladó. Etdcklodni lehet Hid-vendéglőben. 603
Bithoiy-ulcn I. Stámu emeletes hiz •ladá, érdeklődni leket ott, házluUido-noinil. dIU
CIvasuaaH Telcki-utOR vagy Pctfll-uton lokele lakk táska és ksiéra. BcciQIt-tes mtgtaliló a oéazt laitia meg. Iratoka\' éi érit titkában levő elmrs kérem eljuttatni. 018
KI;
MALY
W «l,ía
la sok pénzt takarít meg, ha
nyomtatvAny-esOkaégletét éa könyveit lapunk
nyomdájában, F6-nt 5. ala« rendeli meg.
ZALHI KÚZLOMV
POLITIKAI NAPILAP-
Kiadja: „KfiiguAtkáal R. T. tUovkuliu-. Felelte kiadó: Z.UI K.r.iy Nyomaton ¦ ..XlíBUflasagl R- T. Manyitaatiat*
¦yaMaalaaaa W.oylt..it.a" (Nr«oiJA»lt Uitl i lalal aarafc)
82 • évfolyam, 64 »IOm,
K«gyk«nliM, 1942. mártjlu* 7 izombat
árm 16 fllléfr.
ZALAI KÖZLÖNY
hihihi mriLír
i»« MIM»M> IIIBIi \' B*7<* KiaTMtktaip n tilt, »¦»>»*« N ra.
á pártszövetség
Pál nap még és az ország-gyülé;. megkezdi uj ülésszakát, amely elé hatalmas program-í mai lép a kormány. A parlamenti élet megindulása igen kedvezjí elep lek között tor nik. Nemcsak pártszeinpombol, de a nemzet egyetemes érdekei szempontjából is igen nagy jelentőségű az az elhatározás, a mely az Erdélyi Párt és a Magyar Klet Pártja között megteremtette a pártszövetséget.
Az Erdélyi Párt elnöki tanácsi és országgyűlési kép\\iselőí csoportja az újonnan behívó t-tak részvételével, mint ismeretei, ülést tartott!, megtárgyalva az ország kül- és belpolitikai helyzetét. Az elnöki tanács azt a megállapítási tette, hogy az ország jelenlegi külpolitikai hely-zete, azok az erőfeszítések1,amelyek hazánkra a tengely oldalán a közeljövőben várnak, kormányzó urunk és a kormányzat körüli szorosabb tömörülést teszi szükségessé. E meggondolások alapján mondotta ki a kormányzó-párttal való szövetségei és azt, hogy magára nézve is elismeri\' Bárdossy László tniuisz-leiclnök pár Ive? őrségét, A jövőben tehát a két párt törvényhozói az egy elemes magyar kérdéseket és a parlament elé kerülő törvényjavaslatokat közősei! tárgyalják meg. hogy biztosítsák\' az egységes állásfoglalást
Az. Erdélyi Párt e nemzeti szempontból páratlan értékű döntése mellett fenntartotta magának a jogot, hogy a sajátos erdélyi kérdésekben önállóan jár el, amit természetszerűleg honorál a Magyar Elei Pártja, éppen ezért a pártszövetség tartama alatt a MÉP nem fojí a felszabadult keleti országrészen pártszervezetet létesíteni.
Felfigyel az egész nemzeli közvélemény erre a döntésre és liagy érdeklődéssel, megértéssel fogadta az Erdélyi (.árt felhívását a többi politikai párthoz. Ez a felhívás az elöltünk álló erőpróbára való tekintettet akként szól, hogy függesszék lel :i pártharcokat a háború tartamára, hogy a nemzet teljes erejét abba a küzdelembe vethesse, amely a magyarság jobb jövőjét van hivatva biztosítani.
Komoly, hatalmas lépési je leni ez a pártszövetség a teljes magyar egység felé. Magyarország és Erdély ezzel uj politikai unióra lépett s bizonyos, hogy ez a kemény és szeretetteljes kézfogás egyik alappillére lesz a holnap szebb, jobb,, boldogabb Magyarországának. ,
A Papen-ügy fejleményeként az ankarai szovjet nagykövet hirtelen Moszkvába utazott
A Papén elleni merénylettel kapcsolatban eddig 60 embert tartóztattak le — A japánok megkezdték Baodoeng ostromát — Ausztrália nem várhat segítséget Angliától
hadműveletekről. Batávin eleste után - mondotta -- már-csák rövid idő kérdése az egész sziget elfoglalása.\' Azután pedig Ausztrália következik, amely csapatainak és repülőgépeinek-más országokba való küldésével valójában lehetetlenné tette a védekezést. A japán sajtótájékoztató ezután megállapította, hogy sajnálatos Holland India helyzete Japán annak idején csak gazdasági együttműködést követelt tőle. de a holland gyarmat az angol amerikai imperializmus eszközéül-engedte magái felhasználni Ezzel mindörökre elszakadt az anyaországtól, mert Japán nem szándékozik valaha is visszaadni Hollandiának. A továbbiakban a japán sajtótájékoztató utalt arra, hogy
Ausztrália wmmiíéle segítse-get aem várhat angol réazről.
Az ausztráliai kormány felelőtlenül viselkedett saját népével szemben. A tájékoztató végül utalt a további japán támadások lehetőségére. A mind hosz-szabbá váló utánpótlási utak bizonyos akadályt jelentenek, de ez\' az akadály sem túlságosan nagy. tekintettel az ellenséges buvárnaszádok tétlenségére. A Maláj-félsziget, a Fülöp-szigc*-lek és Holland-India számára a
Az ankarai szovjet nagykövei elutazott Moszkvába. Mint a Német Távirati Iroda értesül, ankarai, beavatott körökben ugy tudják, hogy a szovjet nagykövet váratlan elutazása összefüggésben áll a Papén némel nagykövet elleni merénylet hátterének felderitésével. Mint ismeretes, az isztambuli szovjet fö-kouzuhiluson csütörtökön este és pénteken reggel erős rendőrségi készültséggel házkutatást tartottak. Ujabb hírek szerint pedig a török rendőrség több szovjet állampolgárt letartóztatlak.
Tengttyetkerek a keleti Harctéren
Berlin, március 7 Mint a Német Távirati Iroda katonai helyről értesül, a keleti arcvonalon a német légierő kö-
telékei továbbra is fáradhatatlanul avatkoznak bele a földön folyó küzdelembe. A középső arcvonalszakaszon zuhanóbom-gázó-rcpülŐgépck elpusztítottak páncélos kocsikat és lövegeket és bombákkal árasztottak el támadásra készen álló páncélkocsikat, A bombázások következtében több, mint 100 jármű elpusztult. A bombák porba döntöttek 5 falut, amotyekot » allén-lég ellenállási fészkekké épített ki.
Elkeseredett légiharcok során lelőttek 2ő bolsevista repülőgépet, ezenkivül sok repülőgépet a földön pusztítottak el. Az egyik magyar légelháritó-szaka-szon az egyik bolsevista repülőgépei -— amely a magyar állást akarta megtámadni - a magyar légelhárító tüzérség lelőtte.
Stampa:
Az angol-szászok nem tudják megállítani a Japán elönyomulást
Kóma, március 7 A japán csapatok villáinsike-i-ei arról tesznek tanúságot. — írja a Stampa. bog)- a legfőbb japán hadvezetőség minden I előre látott és mindenre felkészült. Az angolszászok képtelenek olyan védelmi vonalat fel-átlitaní. amely hacsak kis időre is. útját állná a japán előnyomul ásnak, Anglia és Ameri
Churchill:
| ka az elölt a végzetes választás ! előtt áll vagy védelmezni a i Csendes- és az Indiai-óceánt és akkor ennek érdekében oda j-összpMiilos.ilja tengeri erőit, viszont ezzel átengedi az Atlanti-óceánt és a Földközi-tengert a tengelyhatalmaknak, vagy visz-szatarlja tengeri erőit az Atlanti óceánon, ekkor pedig elveszti a Csendes- és az Indiai-óceánt.
Anglia tudta, hogy Batávla eleste csak Idő kérdése volt
Kötelességünk\' Ausztrália megvédése mondót la Churchill, majd kijelentette, hogy egyedül Roosevelt elnök az. a"ki a harcok lefogásáért magára vállalta a teljes (felelősséget.
Amsterdam, március 7 A Német Távirati Iroda Londonnál érkezeti távira! alapján ismertetőt ad Churchílinek n tegnupi sajtóértekezleten telt kijelentéseiből. A Churchill részé röl elhangzóit kijelentésekéi a batáviai rádióállomás is közölte. Churchill szerint Anglia Indta. hogy Batávia eleste csak idő kérdése volt A .láva szintién folyó harcok további ki* menet eléért bizonyos literiekig felelősek vagyunk. mondói la az angol miniszterelnök. Jáva megtartásáért azonban nem áldozhatjuk fel a magunk orszá fiát Némelország és \'Olaszország részéről heves támadások elé nézhetünk és a burmai ja-•pán csapatok is lényegesen erö-sebliek, mint a jávai csapniuk.
Ausztrália rendkívüli megbízottat küld ax USA-ba
Camborra, március 7 Vz ausztráliai kormány azt tervezi, hogy rendkívüli meg bízottat küld az Egyesüli Álla mokba. A megbízóit- - akinek a nevét még nem közölték --¦ hir szerint rövidesen elutazik
„Jáva után A-iazlrélia következik 1»
Tokió, március 7 A japán hadsereg sajtótájékoztatója nyilatkozott a jávai
tapasztalat szerint gyenge megszálló csapat is elegendői\\Jjugy hogy Japán uj támadást is végrehajthat kyzdő csapataival a nélkül, hogy hazulról kellene tartalékokat hozni, A japán had sereg ütőerejét a hajóépitö-űze-inek nagy teljesítménye a legnagyszerűbbre növelte -- mondotta befejezésül a japán sajtótájékoztató.
Bern. március 7 ,Bud. Tud.) Londoni hivatalos jelentós szerint Jávára ujabb csapaterősítések érkeztek, mégpedig nemcsak gyalogság, hanem nehéztüzérség is, ami rend kívüli mértékben fokozza a japánok számbeli fölényét.
II Papait állani morén*lettel kapcsolatban eddig 50 embert tartóztattak la
¦¦ Isztambul, március 7 A Nómot Távirali Iroda jól-érlesüll török helyről kapott felvilágosítás alapján közli, hogy a német nagykövet elleni
(Poljtatái a ti. oldalon)
ZACAI K07L0NW
BÚTORT
oakfiztelben. GÁBOR műaaxtaloinál
Szombat
AlUad« MflaortUmak fa«tlt8ua»«ko» Bndap«it I. mű torán
H40 Bbr*.itA. torai. - 7 00 Hírek MiIímAny«k, eUvnd. hanfflemesek -10 00 Hirtk, -i 1110 N«mteUrA* tit JWi/Utoigaiut - 12.00 Déli hárma «*V » 12.40* Hir»k — 1920 Idrtjeliés •Mjírti. *»\' vitái la sfclentrt. - 14.30 Hirtk — 14.45 A rídiómilwr iimerttv téa). — 15.00 Arfnlynmhirtk. pÜH 4rak: éMrmi.teriiak - 16.41 Mn>iíé* tdnIMRj«t«nt4t. hhvk - 17.00 Hlr«k Kilovák és msxln ttyalm. — 19.0c
HltakíttWgyar. nétaol és.romín nyel van. — 20.00 Hirtk íBuda|»csl 11.) -3140 Hírek. Idftjáráíjeicnlés. - 23O0 Htrak uímft. olaia, *naol <S» franci* ny»lv«o —\'24.00 Hírek
17.15 Pátrii.l.iiuíemCiCk. 18 I>r. BaJanvJ f.yftrjry <lóadá^. 18.20 Ní-m«thy fcllá ínckct. - 1&35 Adttm .foti<i ilé|Hlatré!óníjJ. - 10.20 Dr. Somop; .lAzwf előadása. Iíi.*.VR.I(U6;enrki\'ir
— 22.10 Sovfnszky \\á*A6 KUlonzene. kar«, (Üuv«ppo Moi«ti enc-kel. - 25.;i5 Kémei és olisi túncíOiie. ~ 0.15 ()*.*n na trilidii.
BI\'DAPlíST II.
17.30 -Meí/i«.»z.l»MÍja félóra. ¦ 18 A Hi>jkd»eiickar mti/jjkát A* HaJniai.] Klvén iiiau>:*r nótától finckel. --\' 18.40, Némrlhy Klla énekel. 10 Szórnkoí. laté rene. - 20.20 A \\V;iMl«uer - ; Kerjieiv voiiós\'ucttyes. - 21,10 1"\' Qlvásifo. — 21.35. Táiu-zcue.
Vasárnap BUDAPEST L
• ¦a\'Fobásj:. SznrU>»W>gRe\\i wt- • *;4X Hírek. íi I\'nitimm istfnlisztöloi.
— 10 Hóm. kot, is*fiiliv.lfi>et. - 11.15 Kvwgélikiis- istentiszt* el. 12.15 l.v-\\*IU« fi lón. 12.15 OVbán Sándor magyar no Iá kai én >ket. kiséil Oláh Kálmán riipn.vjtfn.ekur». 1,1 Kádió-krÓJüki. 15,15 JdójWzés, hi.ek. -14 MúvéM-lem^.ek. 15 Rédly\'Gyula rViailásJ. . 15.45 Síwrflknzmtó zciic.
10 Felolvasás. - 10.10 Dr Kisléslii Saffi-Denc-s 17 Hírek. -
17.20 h\'eJák Sári nnlsoms détulánja.
18.20 Sportközvetítés; Ve«tl plnhár István. - 18 10 Cort-n ümfíorázik. — 10.20 fj magyar fihiiriaitstko. - 20.55 Syiorlered menyek. 20.45 \'A-\'német hhodalmi íidló kainnetianavers-eTivéi-ek közveiücs.\' Bécsből. -- 21.40 Hírek. -22.10 Lekenik :n\\iW.cnek h*. - 22-15 Magján [ni\'ro tenicroi. 23.25 S/aiiö Kálmán jazr-ti armada,
BUDAPEST II.
11.15 l(^/kárl-/.-neLir. 12.15 kor ¦ Dvor/.\'vák As/.dlir Virtióf-üeuyi\'-s- 15 AíMltx\'j-.diá/ előadásinak ICoeveUlénc. •Ikuik bán. 0dmü hiírom felvonás. l).m. II Vdiik Sári iih\'i*o(mn dtíulánji. 10.25 I\'\'«Io!víiwin, - 20 Htrefc, 20.20 Az pr»*á|to< ni. kir. l.iszl IVr^m /nmnCivó\'/i\'l. l-\'iij-sko:. \\lo/.nt-!i Ilim* .U\'n.vf.
„Junghans"
i Bárány ékszerésznél
Horthy Miklósul 5 (Postával szemben.)
A Mijii-i Ti-\'fl\'iii Min......si> tt kíJi, Ht. pnnloi
Nagykanizsa magyarsága a városi
Horthy István kormányíóhelyettest
A képviselötestölet a polgármeiter minden javaslatát megszavazta
N;ij{,vkanizs:i város krpviscli\'v, testületé tegnap délután rendes közgyűlést tartott dr Krátky István kir. kormányfőijnácsos. polgármester elnöklete alatt.aki napirend elöli ünnepi liangula tónak és az öröm érzelénck tidoll ragyogó szavakban kifeji-zésl a felelt, hogy az isteni Gondviselés kegyes jósága folytán Magyarország a felcinclke-dés aljára lépett, Ügy olyan férfin áll a nemzet élén. hangsúlyozta, aki országlásának nagyszerű eredményeivel inéi Ián rászolgált az országgyara-pitó nevére, fsleií bőséges ál dását kiváhla Hcá. Majd foglalkozol! a korma nyzóliclycltes iiie»v:ihiszlásóval Méltatta ifju Horthy István rátermettségét, kiváló képessegeit. Az orszáp, gyűlés mindkét háza kormá-ny-zóhelyclicssé megválasztotta fíl \':iz ország örömujjongása közepette" Horthy István édesania nyomdokain fog haladni, mini kormányzóhelyettes, a nemzet brzaloininal tekint Horthy kíván leié. mondotta a polgiírnir*\' ler. majd indilványozla. hogy Nagykanizsa város közönsége n mai lin/e>úlcsböt hódoló távi-ralot intézzen a kormányzóin-lynllesheZt aj.nil a közgyűlés nagy lel keséd essél és éljenzés közepette magáévá lelt.
A napirend
első lárgyponlja volt a legelő-vétel fígy\'e, uniti a Zaiai Közlöny iv pénzügyi bizottságról való. referátumában már ismertetett. A képviselőtestület egyhangúlag, megszavazta. Hasonlón ti a nagyrécsei erdő további I Ifi négyszögölnyi terület vételét S.\'SÜÍl pengős áron. A polgármester itt a kényszerhelv/.etre mulatod rá. ügyhangulag hozzá, járultak a Jézus Szive egyházközség segélye két évi előlegének kiutalásához.
Bizottságok; kiegészítése
lir Hegyi főjegyző bejeién telte ezután az egyes bizottsá gokb.ua tőrt ént kiegészítésekéi Igy uj tagok lellek a jogügyi bi zottsagbaii Köö János..az épil.i-si bizottságban dr. fiáiszer- János Yiczenly Árpád, a pénzűéi bizottságban dr. Pliháí Viktor, dr. Hoda Károly, a közművelődési bizottságban dr. I\'etrics József, dr. Tamás .lánns, a kő/, kórházi bizottságban Horváth Géza. iBabics Lajos*, a szCRén\\ ügyi bizollságban Rivrr Vinci:, Kopoli l-\'erenc, w gimnáziumi bi
zottsagbaii dr Kfilöp Gvörgy, a nyugdíj választ mányi liizolt-sághan Szabó Antal, a szánnizs-gáló biziítlságban Miller András, a hadigondozó bizottságban Tibid t Lajos, a viz- és csatornamű inti bizollságban Yiczenly Árpád, az iitségakciól ellenőrző bi-zollságbim l\'ichler József. OIH tigvekben állásfoglrtiásni híva-Inti bizollságban farkas Miklós, Horváth Sri 11 la János. Molnár 1\'ertMic. Ipaj\'oslauoiiciskdlai felfigyelő bi/nllságban ülnök Samu Lajos, IngoK Hojtoi- ,UV zsel. Dedoválz Héla, Kovács l-\'erenc. vitéz Tólh Méla. l\'ngev I Hni.niit Klek.
Személyi Ogyek W 1"V
|)r. Gnórlner Antal városi tis/ii üfívész tiszt eleid Íjának fel emeléséhez egyhangúlag hozzájárullak. Dr. (inertnél* meg is érdemli Sokat dolgozik » város erdőkében,
A mérnökgyakornok | állás helyébe1 megszervezett műszaki tisztviselői állásba Katoesai Imrét helyezték be iíprilis l-löl
Szomjas József see;édnyilván (ártónak megadták az egy évi rizelésiiélkűli szabadságol Átl.i sóhii Varga Lajos kezelöt he lyetesilelték be
,1 á rai Jakul>eez I st vá u sz;i I lásinesler szabadságát nieglios/-sziihbilnllák, Szabó Jáims nkl gazda vizmü-könyvelőnek egy évi rizetésnélküli szabadsagfil iidtuk. Ilelvére Szentiröi István irnokol be\'helyettesitették. Mig SzemIröi hclvtre \'l-inezns l.)c zsö került.
19*2. roirdui 7,
Köszönet a dandárparáncsnok s*(T*isk
A ha rak kokban HÍ iiíséghr kás részén*, lörtén/i azonnali át-alakilásokra 3000 pengő költséget szavazlak meg A polgár nieslerill a város közönsége nevében legmelegebb köszönetei
aaa*awaaaaáaata»jartarta>j^
BflZP-RUDYflRj?
T«lefoo 3-95. na
Legszebbet ::Slegolcsóbban I
fejezi;- ki a dandárparancsnok sóguak a taimsitotl uiegérlésérl és készségért a. szegények re szere való lakások megtömnie seben;.
Megszavazták Holló Jáifosta nárnak a strandfürdő vezetésiért az évi 800 pengőt, mini külön Mnunkóntalányt, \\ strand I fürdő felügyélete fejében Szántó Lajosiié lakást kap :l belyszj neiu.
A vórufi fatelep hérh-tél Szabó Gyulának adlak 10 évre. aki évi 1200 pengő bért iVzeiés kölclezle magát, hogy 10(HM) pengővel fűrésztelepei épít
Majd a többi kisebb tárgy pontokra került sor, amikéi a képviselőtestület mind eljoga-dolt. Végül a behelvettcsitetl tisztviselők lelelték az esküi. A liolgánnester meleg szavakban üdvözölte okel és nyomatékkal hangsúlyozta, hogy \'a felekkel, főleg a szegény lakossággal váló érintkezésben a magyar sors-közösség legyen mindenkor szőniük előtt.
A rendőrség internálta Paur József kiskanizsai molnársegédet,
mert az Internáló-táborban Is nyilas propaR«ndét folytatott
Paur József kiskanizsai molli ársegéd nyilas érzelmű. Fanatizmusa miatl már- egy Ízben dolga akadl a rendőrséggel. Azonban ugyláls/ik nem okult még eleget. Most a kanizsai in-leriKÍIÓt óborban igyekezet I a rendőrség örizete .tfittt álló fér
Március 5-től március 8 ig
VAROSt MQZGÓ
Csütörtöktől -vasárnapig
Budapesttel egyidőben !
RÉGI KERINGŐ főszereplők : Szörényi Éva, Zsí lley Margit, Lánczy Margi tSzilassy László, Főidényi László, Bilicsi Tivadar és Páger Antal
Előadások kezdő te köznapokon 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
fiakai a nyilas gondolatok búv-körébe hozni és olyan tevékeny séget fejtett ki, ami zavart kellett az internáltuk közöli A zöld igehirdetés azonban most is csődöt mondott A tábor parancsnoksága csakhamar tudomást szerzett az álpröfcla machinációjáról és jelentési leli a kapitányságnak, ahol Kovács .Vagy l\'ál rend őr főtanácsos személyesL\'ii vette kezébe az ügyel és napokon át kihall gatla az inleruallakal l\'aur igehirdetői tevékenysége tekinteté ben Az ¦eredmény az lelt. hogy L tur Józsefei int ru dl i! M is hirdették előlié a kupílum sáí hal irozalót. Jogerőre emelkedé se után más laborba szállítják l\'aur édesapja és fivére ár-, d rágj lés miatt reájuk kiszabod Ininlelésükel löllik a logházhan,
1942 március 7
közlőn*
BÚTORT HETYEIIMRE márkás bútora* alonjaban vegyen Tigy rendeljen , Cwtiwy ul 14
A Zalai Egészségvédelmi Szövetség közgyűlése , Zalaegerszegen
\\i Országos Kgc>/*vuvé Mini \\r,,. \\t[sé4 Zalnvánnegyel I-\'nik wiv.lst-nc loivi érti már.iui liti 14-én delebili II órakor Z^aegerszegk\'n a v\'«í,n:eg,v<>.-Im/ kozjy ölési \'^rmyi.tti v.\'it i.<zl mányi, majd tzt kOvelf\'en kí.zgyfttést Uri. [Vi ke rem mind il vál:isz-)iu.-u)>\'. nuul pedig a rióksjtrn-Olbégi "lakkal, ti így .i gyűléseken mégjrtenni *tsiiv<Nkertjc. iitk,
\\ választmányi gyűlés t irgyso a 1, [leszámoló ai ioti, évi munkáról
u»42. évi munfeuery fi\'te^Mk-e .1 ] 1>41 évi zársz űiii.nlá,* vló.e.jeszl,-s.-. i, 1912 evi MlségveUV i«lárgyj|á*a. ... Ügyészi tisztség betóV6%t. i;. |-:sr|t«> ü\'fs Indítványok,
\\ kóZgyftlés tárgya: li rVívéilii v.i-lisZlasa. 2, 19-1.1 ési zar-z imádás meg. \\usgaUs3. :t. 1U42 rvi munkaterv m«%. ..ii.ipjiásu. i. i!M2 évi k«V.t.é«vfié« n\'Vái\' ipilásu. ."i. V v-jilasL|iiiiin> ki e/észité-e. Ksftk\'tes indilváiiyok, /alae^ers/cu. l\'.H- iiijiri-iu\'* lió
vltéi gróf Teleki Béla s. k, ctnük.
Fe J-
es dcráklijji, idegessct), emelygoi. tiSIlaloUn leint gyaku\'i ciak di emésztési zavaroknak következménye.
Il kall i
Dti. nr:ssó i.as/uv
rcf. százndoslelkész I i. ;il.i teljesítményeiért és szolgál a ért a Kormányzó Urlöl a Sig-im.ni I.andist kapta.
:» "
KKUYKK VKXOIÍ\'C
érkezeti Szögedről .Nagykanizsára ismerősei látogatására. Dr. Jelen ri Jeliének Szilárd rendőrfő felügyelő., őrszemély-/eli parancsnok, aki éveken át Kanizsán teljesít el t szolgálatul rs gyermekei is ilt jártak iskolába. ItrYvid tartózkodás tilán . visszatéri állomáshelyére. •
CI-.GJKfiV/.OI KUH JHI\'TKTlr
si-:k :
A Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság igazgatósága a nagykanizsai fiókjánál bonyhádi Porrzel Attila és zi-liln Malollsv József fiiüszlvi selöket cégjegyzöklíé léptette elő. Az előléptetés a két kitűnő tisztviselő érdemes munkásságának legszebb elismerése.
KOM AHYAIIOSIIAN
megnyilí a földművelésügyi iiiüiisztéVíuni női gazdasági és házlartási tanfolyama, amelyet *ok ieánv látogat. A tanfolyam vezeiöi füss Szilvia és Hánya) Teréz in. kii*, gazdasági szak. tanárnők.
MeskezdödUkra Jézus Szive (felső) templom befejező inunkaiatai
Az áldozatkészség \'megható példáját
Ma káromkodj I
Suba rosszabb idői nem le heteit volna választani a l.-mp-lomépilési\'c mondjuk sokan Igazuk V4iii De még mindig rosszabb lenne, ha csuk sopánkodnánk Jgy legalább átl a templom \\lighogy kisütött a tavaszligérö napsugár, a leinp-lomnál máris megindull a munka Természetesen ebben a hónapban a fagyveszély miatt vakolni még nem lehet Az ácsok, bádogosok, tetőfedők és kőművesek azonban már serényen dolgoznak a templomon.
Ils az anyagiak 1 Ha szabad még-kérni a közönségtől, akkor most igazán nagyon-nagy szűkség vau a pénzre Hiszen fizetni kell az iparosokat, homokot, meszel, deszkái kell venni stb Kődig 107 OIJO pengőt fizettünk ki. Minden tartalékunk már kimerüli.
A s/erelel. áldozat és a lelkesedés az isteni lloudviselés segítségével még a háborús nehézségeket is leküzdi. Milyen lelkesítő és buzdító hatással van az emberre annak a névtelen kanizsai n ri asszonynak a példája, aki az elniull héten házassági
évfordulóján remegő kézzel elhuny! férje jegygyűrűjét és egy .vadonatúj imakönyvel adull ál a miséző papnak a templom cél iáira \\i/ igazán áldozat
.volt
lig-v másik kanizsai holg\\ nzl a szép gotldoial.il vetélte lel. hogy a mellékoltár Magyarok \\ag> asszonya szobrának az árát a kanizsai hölgyeknek kellene összehozni ifiszen Nagykanizsán, mint katolikus város bar nagyon virágzó a Boldog ságo> Szűz tisztelete és hány uö visel- ,i Mária nevel \'
A/ e.uiult hónapban a következő 5u pengőnél nagyobb adományok folytak be: Pintér !¦<•-rem piarista tanár a szülei emlékére egy kórusablakra HÓI) pengői keiiedy-család. Ilillner tüzeli,i ny áll" tanítónő, Salamon l-\'ereiic. Tarján Ferenc foualfésl ügy áros, özv Cser Ká rolyne egy egy padra 210 pengőt, Magvar Jánosnioziigazgaló 100 pengőt X. X . Piarista fiún-názium cserkészcsapata ,\'iü- .V) pengőt.
Isten fizesse meg !
Lonyauer Imre
A i nagykanizsai katolikus nő-gyülés és telkigyakorlatok végleges programja
Kuzütlük, iwgy a nagykanizsai S* >-
i iiilis MLssz.óiíirsni I rendezétéken mái < iii-.li.in n-i^ k-iioiikii\'. nfigyn* :és és leik^rydltorlaiQk ,i«dcnt*k .\\"K>-
kanizsáu. A vénK\'lífts pn)|jratiim u kO-\\f\\ken,:
Marciu» 2."i-én, (iytiiuukio\'tó Hol dugasszony ünnepén (|ú.ni;\'ui t> óiakui
ii \\*AiOshaz4 disíU\'nii^l.en katttikus nagynyfllés n\'\'k részéit-, A nv-iiU,-> s/ú-iiokiii, Mejpiyüúl mond df. Szig-\'tliy Károly né, ónitcpi lieszéilei P. Oávossy Ivlemér jéznslái-sasági liáEftVlük, t\'Ui-adásokat Uuianak d>. lle^yi Lajasné uijogyzó neje, Rertl Gizella Aliami ta-niirtno, dr. Wéber fvle.k kir, jiirásbin\'^
sili. A kdolÜrus nuk pagyg>*aiéséröl f(t>eiieii k;ito>ikus niin-k sem száiml biáinoznia\'
Másnap, mán ius 2li.án vaJwuitll 27, t-s 2S-áu initiilni naji re^ae; fé1 0 urakor •< piarista IrmplómlKUI "szent, mise i.íaii koiiieii-ii(i.iix-M«i|, di\'lni.ii) pedig i és \\\\ úr tkor. lietej*\\zés é-s kir/iis s/.rnlááli)/.iis VjráKV.isá.H-\'p \'*((-K\'lén. \\ ít.klayjkorlatokat I*. Csivossj Ivleniér vPzeli.
v kaioakii-i iiO.lársudalnnuiAb uafry vs.\'iiiénye cz:
llii\\e|pl»ot .1 SluciAtis Mlss/iú ntivé-rt\'inél.
Hogyan biztosítlak a polgári lakosság lábbeli-ellátását
A liitNuus \\wlytf lei e^ryaitjártí > -k léif linnyiiliiil [elüdat eg>ik •iegneli>r\' z«\'bbike, ii lábbeli epáUis Wzlo*ÍÍása. ruy:uii%, «mlóia a liálmm lutali m<"s-sznnl ;i knefedelini lorxalum a Icn-(,*\'ifnliiU lUlsinmkkal, mi s^rt lialiink kuibildrnl biíijiviTsinvagol hehoKlli, ti|t_v.makkor |»*.lin " dfílgok |emiésze-u\'-iit-i fo/v.i eriísrn iióvekuilelt » tapi, imi inli-/méii>vk éi ithikubitok ln\'ir-!oxy is/lá^1 s r/ M szíiksi\'^ei terűié-sWlPfCii miniteli masi nvejAifiz, \\ sn_ Ijes felidai (rliúl az, hoff " ptilgiirí fo^v.ezlásra renilctkezéare álló bor-ineniiyiséttei a >iu losh\'-nlnv. knp\'sl i^azvíiRnsiiti é-s célszerűen n*szák szé\' s az CjfAs/ orsxagru kitrrjedo iáliht\'b-iervg;izd»lkot»ssni iimtyi, olyan railin-¦í-ii lábKÜI (s mi késxitsenrk, iintlol ,iz, a lonséK/Cnilih (\'¦•> » lakosság rílii-
ia-.il legjobban bi/tisiiia. K/t vt, Ueai Ixiiiyiiliilc és ni\'héz (ejadaiot kuióu ailJ"W((((tU»láWiOdílsÍ l>izoltiá|| végzi. Más részi a lábbeli.|e<-im*-\'é**l közponu sxciy itájiyilj.i, mé^ix\'dig >\' ncniié^ilien r<l-lilliloil Lálilieli Kozpjnl.
A LúlitiCli Isiizpoal h :t loskiidiik
s/iik-tv". üiiyagok elóieremléaérdl, ep osjtljii a/^kai a/ ipurnsok ki\'i/iilt, iiá-nyilj I a iHir.ík é.s e^éb .my.»M-k ni|y--(l,is;iíí<is atbasaiáliisiii. mt-^hiuÚM/zii. liO^y mii\\<*n ineiiie,\'iséí*fi (\'ss n^innségti .nlilx\'iji kés/ilem, ii]«-^vi/-.(í;i j i
a kiilóntiuzo iHn^iiya^okai, iiHf{áUa-pilja, hogy a/. iirszúgtKUi hol, me-unyi iábbtdiro van siük^ és *** orsZilf) nun di-n ip.irvuliaiaiái, ípftiOüát. kcreskodt>-jét és [ogyautórélcijél tOloMlű nyilván-larláMk -\'Lapján gondiHiko\'dMk * sxuko-sfai reii(lelk<-/i\'sn- Allo kéw!\'\'|ek helyes
KERESZTÉNY
UNGER-ULIuMAiJil ELEK És TUTU,,
VASKERESKEDÉSE — NAGYKANIZSA. ,n
Hotherr- Schrintz - Clinton - Shuttleworth
Magyar Oépgyári Müvek Rt. Nagykanlua tt környéki WprUelete.
(^ZONBORATfRME uo.«ÍVItMÓsCSASlAR(lT66.
^/élos/.iá^ártil r s ulyiipot\'aiú.Vil.
A l.úbbe\'í K6zpont etKÓM>rb.i|i nem Uia|u]ru>k\'jkbO\', Insueni ip»n é.s ke. tttskedelraí iz ikí-niberCkJjv\' álí, ukik u le^korsze, ubb uzemgyzd-iKá^i mód^M>> lekkel. liú,okra<Íi ueJkiU. léliál Ifhelő-le.j gyorvin inlézik »z úg>-ekel. K l.áb-Ix-ii Kózpont \'muakáj.1 ^/-uüwn igeu lonjotun és n igyon neliéz, bi\'-*xeu l..\',n iji-ikjj; Utrlutl, amig M. iirszágliwt
Ifvfi kittekről *• Mük*éntrtek.xa megbizbuUi é-s tiszta képei Irlnfetj. iivetui, (¦ /Ciikivu. míjuleo ki.sip< u> imljj, )n>fO\' •\' Itöripari tronékek Itt-,\'*, nuh-en \'okléJ\' mioöségbeji.^lonbMav, v.hi s igy ez«r meg ez«r kiH\\iufé*e szem pontra kvii tekmlettal Jeiuii, In uzl akarják, hogy *i intézkedései, elérjék réftjukai.
K tirlyzet az, liogy hMánk tlpóeflá-tusi helyzete nem fedi t\'\'ije>an\'a szuk-séttleiei.\' Min*ln7xmálU»l a ke U\'i bíi>sítis é.s a tervszerű tennoLés fok nehé/sé^ u úLsej(itbeU j rogyawiót. K gyárúis etore niegAllítpitotl tehvoek inegie-yöeu é.s u gyakoiiuUJtt lüftlflkull szi\\kví-gie4 szerint folyik % így mjiden rcfflény inegv m úrra, hogy a helyzet nmi roii\'l\'iii, li-\'jyin javulni fog. I jnpi f"a mes.srtmenöen én\'énye-súl a s/onuiis gayita.sagpoUlikn is, ameunyiben a kisipar igen .nagy .szerephjrz Juloli a> oruág lábbeli i-llátásub.m. Az 1042. év. ben rendelkezésre áUó ósszft» a,tiyag. meimyiségue\'k kélliarmadrészél a kjs-ipír dolgozta f«-i, amely lertn&rrif.srn részt vesz mind a kozszáUitátokban. múul a tipusUhbcJi ké.szité\'^bVD.
\\ hosszantartó habom* helyzSI uj megobtáwlail követel, JvUnl " közelij. tikvi miniszter a nQpoklwu már bejeliu-lette, \\zukseg van arru. hogy a uiuor k;»ssjg lij/onyus rétegei, kulúnuaképeii l \'Miü a bányászok, >l mc^<>gaZ(i>.-Siigi munkások és a gyári munkásság "jeJ**n-lós részei, iiiuulcájuk Liléjén faeipVit hordjanak, I)e szűkség"* ""i Iiiiay a Mndlpn Ublieli nyáron a |>o,garí \\ir. saih\'loiii egyéb réie«eil>cii is fokmnlt mrrtéklien etierjcdjen. V l.abbeü Köjí-\\m\\i nz emben lelietóség haláram bein" máris gondos loidjlk arnil, luiuy jiajléknny [aiaJppaj eilálull, bde.es. kininyn ps kellemes viseletet hi/losiió nói sz. mlálok á\'lj\'*nwli nyüridiöre re,), ililktvésre, v.duminl gondus kilbott arrt\'d is. hogy * facirxi-gyártis * szélesebb keretek kö/óU niegáMtuljon s !•<> mindenki hozzájusson h&azuab haló, lartös UbheJihez. igézi fonnts. hogy a magj-ur (ogyusztökozönseg a maga rfezéról lelássa ennek stüksé-gességél é- lámog isvi a saját érdeket stnl^á\'ó kó/e|Ulási nné/Vftl^Lri
©i-a-)
THr»a»aatat régi czOst-
magas napi áron veszek
Báis4Íif.AHaíaH.
\'lumi RT>j!i.n"*e
1942. marciti* \'i
KISKAN1ZSAI ÉLET
Klskanizaa vasárnapi Nagyböjtl-napja
Vasárnap nagy e\\*\'uéiiyn*k igírkraik a MANSJt fegujabu rendézé*éb"q fcorr» kentta NagyljÖjIioiWp. •IMlufán Tét iiégs órakor kezdődik »* «toadJK uiolvii k főeseménye. P. Báni\'. A. (iyuji ki.sk«-nizsái plfbáao-f előada-a. R Bánás A stm>*.lö Kris;tus és j oök\' eimmrt lari *lo*i.(iÍM. A/ riua.láNl kií^s/in llatiez» 2>uzv.iku vagliala, aki *y értékes .Míts >*,*•*( ail elő, va la mm t Spingár Manáka st una, aki Poltáiii iki .lenó Krivilns Király toVrzój i i mm költeményéi utcaija, A Nagyböjti na-l>ol u Polgári (Ih-ttsókót\' nagytermei Pa tartják ós ei iikn>k>mmaJ összes kisiihizsai fjtye.suSa;ek>, képv.se l«iik\' magukat, U tjiaJasM a vjo>bó> is érketuiek vendégek, igy tir. Krá ky Kívánóé poljárinr-teme. « MANSZ etnöluiszonyu is lávii Vesz oz «u-uUá\'.on.
A plébánia híre)
A kiskaiiizsai téli missziósnál tik alali nagy nép-szeruségve >*e.l lett I\'. Kelemen \\>áo undowí plébános Mit IriJuuniot, amely GyúfioiJicK&ltó It \'i-<logisszon\\ n«pján k*v.dödjik.
t*. Bánás a. Clyul > rdehanos vi r mi Ilomnkkomáromh w k«"[;o\'l ;i n \'[»>s meghívást. Március u\\ i3. é- H-én
Március \'i\'J. é- lil-én 1«« a kis. kanizsai leventék !e:ki<yakor.»t*. majd ¦Ja-éo közös sítuial lozá.s ünnepélyes leven:emisévet. Kz alkaiomint*! » kis. kantismi -iavenfe/PiieYiir is sz".»p«i.
Egyéb hírek
Március Idusát esd* 8 órai lottdrth* ünnepli a polgári i>lv*sók*V. Az ünnepi btsaátl* p. Bánds v fiyula
iifíi..iiio- lUUJldJM. SZ^ytlIllMk iUii>)il> ni Aulai és K. Nagy Lá-Vó. Az ünnepé-
lyvan h kjskstjizsaj levente zenekar szl-
\\t\\tt\' löbb értákVN in igya r számműi Már llipok ól** la l a kétlieuN -i-Uiu/V\'i \\öru> Kr.es/ir>. ápolón-ii Un \'lív.im. niriyuck mintegy ,"/0 risztve-•->!\'• viii. \\ Mntulyani övs/f luitKil.an ujgy érdem? vjo d . Králky Mvánné lioigérmesiernéuek, aki legutóbb vemé »inegjitteoé-é*e!. v c-\'mui" ér-u>k"> ki\'/temükódé év/ s/,c / *li hiv-kél .i Magyar Vö,-..s Keresi! árwi.öiinj i\\oo >itjaii ik.
Bármilyen lassú ts u o: vadas, mégis ifleme> károk u tiki-zili Kisk«n.*sAo. I dilin likóbaxakat ugtau nem lényege-tett árvíz, -le m ug>-nevO*et| Kél.i ok-köiel, b-\'rki rítek t és földek *l, v»-lunini " MajLöt- lel^e en i-lonlötte. A I\'rin ipális-es-ttOi-n* t\'>bb helyen ki-lé|*.t .. ine.lréböl. A ne éká.kos -zin-iái elöotóHék i környeiö nfiek i é1 t.iu.U\'k«.. A sz ikértök *iie<int « kár |é. liuiéWóy. A város vent\'isége mindent elkm*. u naiiyubb veszély m-\'gaJt»tu-Isozására. l\'.ti.U; 1» &>kM kOzdt>llrk a szes*él>^ |\'rini\'ipáu.s ieBvs é, bóvo-mökk.ii megje.t vizévé:.
A Levente Egyesfllet hlrel
Vasárnap u kiskan\'zsui levente egye. sólet dé\'e:ött ünnepli Múrriut Idusát, melynek\' ér:ék«* műsori t inti s/-»\\«-la t ", ünnepi 1 e%/é Ide; Bmllll a zenek r szá:i;>iva! bóvftl.
A jiiléksz ikoulály rendezőében hionI lulviuk a levente ásna j-lems/ Itajllókság kúzdcflniei.
A kiskanizswu taagiezeuekar még • inárctuü iu>u 111 egyik vasáinapján énekes rmiMjrr 1 lárztnél "d * kiskRnr/Kiti ^lOnségoeli t
--k a-á-
Egy nagykanizsai fiatal ember izgalmas kalandja
Revolveres merénylet
A minap lörténl. hogy Kot vurs János 22 éves .fiatalember, aki Huszti-tér ö szám alatt lakik, megjelent a kórházban és kezén levő vérző sebének bekötését kérte. A keze ugyanis revolverrel át volt lőve. Az orvos kénlésére a fiatal Kovács előadta, hogy u Vasúi-utcában valaki megtámadta és revolvert szegezett rá 0 védekezésül kezét villámgyorsan feltartotta, mire az ismeretlen hiuuido keresztül lőlte tenyerel.
Bemondása folytan a kórház jelen telte az esetet a rendőrségnek, amelynek egyik tisztviselő* je kiszállott a kórliázbu és ki-hallgat la Kovácsot, aki megismételte előtte is. hogy* revolveres merényiéi lórién).
A ilelrklivnek felhint, hogy a
vagy Öncsonkítás?
lelt .színhelyének szomszédságúban dolgozó munkások nem láttak, nem hallottak semmit az egész merényletről, sül még Kovács Állítólagos segélykiállá-sill sem és azért oly irányban folytatják a nyomozási, hogy az egész merénylet és lAmadás nem-e csak egy gyengén telepitől! mese, mely mögött őn-fsonkUási szándék húzódik meg V
Kovács János, ahogy értesültünk, még mindig a kórházban van állőll tenyerével.
A rendőrség erélyesen loiy-lalja a nyomozási a való lényállás kiderítésére.
NEMET KATONA-
Indulók (Erika, Roscmnrie, Kngelland stb.) .aratwofonlamstaal
érkMtek Grünhut Elemér ""k« 2.
Horváth Lajos
üveg- és porcetián kis- és nagykereskedő
mlntítermében ,„
= nagy választék várja önti =
H»rtky M..ut IS. T.l.l.n : «47.
Festessen Tisztíttasson
\\
Pálcsics-núi
Hóban, hidegben megindultak a tavaszi építkezések
A iiag>kaiiizs.ii utcákon és udvarokon uníg magasan állanak a hótömbolrsitzonban a mull napok nielegeob időjárása és a nap sülése arra készlet-le ?1 néhány kanizsai kőzépilke-/és vállalkozóit, hogy megkezdjék a munkál .Már amit a jelenlegi időben a szabadban dolgozni lehet A királyulcai pénzügyi székház falai egyre magasabbra lörnek lel. mindjobban kibontakozik az egész épület, a munkások nagy szorgalommal végzik munkáikat. Hasonló a liclyzel n líorlhy-uton lévő uj gazdasági iskola palotánál Végig síjvjl a metsző szél a nyitott éptihi helyiségeken, ile ;i munkások nem hagyják magukat za-
vartatni Gőzerővel folyik a munka\'. l-\'.gyre-másra készülnek el az uj helyiségek, lennek, szobák, az i[tarosok i& végzik a különböző belső munkákat, Nem is említve a l\'elsnlemploiu gyors lolylatásál.
Tégla téglára kerül, Emelkednek a falak. Nagyobbodik az épület. A derék magvar munkások kileszuek magukért. Csak hogy inin\'él előbb ott álljon készen a város külső szépségéi nagyban emelő uj épület. Miit lati a mérnöki irodákban ujabb [ervek készülnek ujabb nagy építkezésekre. Mert fut, rohan az élet 120-as tempóban és diadalmasan tör előre.
Az élei
Csepelen fogta
a kanizsai törvényszék
Annak ideién csalás gyanúja j inlall bűnvádi eljárás indull ! Varga Istváii ellen. Nem tud\'-Iák megtalálni, ugy. hogy a kn-nizsai törvényszék nyomozóle-velel borsaioli ki Varga ellen, Varga István időközben Csepelre Költözött. A minap az egyik rendőr a nyomozólovél adatai
el a rendőrség
nyomozólevele alapján
és személyiéi rá s;i alapjá\'u l\'elis-iiuTle. igazoítafta, majd elöálli-tolla. Varga bevallotta, hogy ö az a férfi, akit Nagykanizsa hün ügyi hatóságai keresnek. I^e-szállilollák egy fogházőrrel Nagykanizsára és átadták a nagykanizsai ügyészségnek.
Borügynökök és összevásárlók inváziója a zalai vidéken
A pénzügyőrség rendet teremt az Illegális Idegen borOsszcváaárlók közölt
Akik nyílott szemmel kisérik a je. tenségeket, egy idő óti >r.t lapas/tai. ják, hogy a messzi vidékrul jö.t Ixir-úgjnökök valóságon ellepik Zalát. A pénzügyőrség már ltosszabb idö óta éber ligvecnunel kiséri »«\'. !1 j*:cn é-get és lorte.-niő körökben iigj- magyarázzák a szok-Ukui idölxn v»V\\ útiy. nök-inváziól, hogy vilaml készCihvtj, ha annyira Mke,esik a vidéket. Ter. inésseiesen a Nohát is. A liaiőság cm. l>eicmck már tnpí\'sztalaliik van eieh a téren. Vannak ugyflnis szciszmográr-szerü .c.s;dtia[aT.aji;. je;ensé,^ek.
Sujnoi, sok az ith-gális. minden engedély cs jogvisitvány uélkíd össit. vásárló elem, akik mod a bana vetik magukat nag>\' mohósé^gal. A péiuügj-nrökön .izonbfiii nem Imlnak kifogni, meri már annyira l.c^^koriotiak ezvk-Ix-n n dolgnld>un, Sokszur keröi gyanús Iwr iiz ellenőrzés «:atl kezeik közé,
amely «zulan rendszere e\'i a vegyvizsgáló áüoiiiásri vándoroí, fajiVnAk meg. iUlapilásj\'iru. Vaimaií ugy\'atus összevá-^íh lók. ,íkik Kanizsíi-vidékén ossza-vásárolják .1 Nnhál, H»d:irs. nv ál o-niásig iitlják KI. mondj:\' illetékei !n-lormátfinink éi "intui uj ruvatlevéi:e: lováhbitják .1 lem leltei ési állomásra, persze a mosl már l>aiuirsrvn\\í iKirr.i vé.llí\'U Nohát 1. Sok ,1 lüenniis e eni. «n»e.ty mbiden
MÉRLEG
¦lata míretbei I Suiinru imitai
SCHOLCZ JÁNOS I mén»gk*ail1ö-m«at«r I
N«gyk»nla»a, B«lv0»-lór 30 8ztm. I
A német VlctorUnak keidőtklüie, a „V" belli, amely ma mai ott lefgedeiik a párisi Ellfel-toronylól vé^lK Európa mindtn városának lás la|án es ei a „V" betli r üy°gi> be neonlénnyel a békéén áhitoió emberiség é|8üata|at
A ,,V" betua jelvényt minden európai kultúrember viseli aki hisz az igazság diadalában.
Kapható Bárány ékszerésznél.
iJHIf. március ?¦
ZACAÍ KO/I.ONT
WE-T ÖRAT, J,\'ty ÉKSZERT, ,^ SZEMŰVEGET \'^S.*-^1 ZSOLDOS GYULA HiMtt. ftnata fa llhmtaiiűiil
if ->*"\'f»
g. (« KoronMiítloáitei tiemh«»)
jfogedó\'v »•\'»?\' Joiisilvday nélkiii pró-\':.,->.*\'¦¦ rnoé. e dol^jzik, Jinin wsínk
!i\\ijkrfe«nír*\' ne.n i.-rp a pénzügyőr.
i Meg kí*l\' hagyni a iri-\\ ka i , :M !,<njíii-\'>>\'(i biííf! I.\'o\'nján Jin:w lu-h.i/io.\'v.ü élén. nagyon s.4.» b-vAknivsé ijti léjt\'ki e: knifib a állimioJn\' n ^wc.niiif\' kiséri a delibai l.o.-p « ¦ „/WV ovs/erasiiis r>mell és k.s.o-[íilja fJkfl.
, re pia *i \'s *-7Úksé3 uz i legén ágy-luAín-\'á/ióri, uiiiikor mar Kanizsának Déli Ián\'k meg *"«n a muga mt>. [liifHiló. é. kipróbált le^ni. gárdája.
; i, |:élW«4.Vor-
IC it >fnitt
i lé.en
|jy iljárús imitiI S; Tn MlklÓ¦ kis. ¦ ..ivi * en akti most mér
;rj(li.\'teii értek telten enjí\'-d lynéifcúü
ioikuíveiiléwn. Ugyél á\'-idták a kupi-i táuyw*>8 <k, Stimarti Ignác pestszent-Iwé\'t\'i l\'ko- Ui.-ából mintái ve\'irk
j péningyhrAk é» fajtájánik megálla. jjliásár. iKkflWték " vegyvizsgáló m-llífcll.e/, Jígy Inrmailik li egá\'is..l.or-
„•v/vvá\'-árl¦\'> \'"len \'mt-vnáViSi j.ivas\'ul ha» [olv<iiuatI.an il.i-lé.e; Ire ven. f;s í(.v negj ¦ * tovább, j DoiUvii\'.elo, tzőiósgiudft, ,egáli> ke j\'wskelii vagy kózveits c «\'c h.Ivééin! i-, Or *-tl lui tudji az; a Ihzutó\'niun.
ül, .nm\'i a nugytranízsai ítéiuúgyörségi
tffúir. ezen a léén kiujt. Mrg k--\'ll tintinni a ma, Lorpi-j-^t
Ji iirpá:is íi*gea elemektől1
Szép Ixlésas
csillár csillár 0,OBa csillár
GrOnhut Elemér
vilUmeiliQl sraküiletflben Ősik tér 2.
i A sakkverseny legújabb fordulója
Vasárnap, máreins fián sz első osz-háh\'lnn a kővetkező etlin\'e-\'k ki-rrtl-írek szc.nbe egymással Kaán Néine li !.. Wíl,er- Holmi, Iti\'z -Szekálja, K. S"ag> - l.ásrK Gáspár Kel.iYiu-mn >fr.cih II. Pintér.
\\ iná-otl-jszl.dyb n t\'.arha.ils lia. Mlws, Mithcr MarhárU, líuuni Kód huin Túra - nenístli. SzPndrő - l;óg-iftr, Ko.nlósi- [lelrích.
eladó
még néhány hold föld áss rét
kizárólag helybeli törpebirtokos kisgazdáknak.
Érdeklődés :
Or. Tami* ügyvédnél Roigonyi-u. 3
3000 holdnyi területet borított el a kiáradt/ Zala
\\ liirtilm beallo\'.l uVidas rndkivu1 iive#dtazn.sx\'ottu a /ala f>lyól, die en nrk fi-Anér-.\' «em olitoti vo\'.n i ki ha lielvenkénl nani ké|>z Sdn; k jéjlori i-szok, V tiifyo elos2ór Zainviini amdl tu. V hUInal"!képzddVilt jég-uri.-.\'isz k elzarlak a viz u;j.il és az \\r jré^> ti\'\' i en 4 lÓr\\* a lólpt niin;e<> ha,«un f/er boi Invi le-Vik\'ie\'- baritutt e],
Z;.taapalinai legunpelóll ia-ieli ki inrdrébnl a lolyo, ,<x i\\*k a rétekét iViasZloil" l\'I. II.. S/u.s Andor lb. m»\' yrl lóje^zó és az iU amépi:é leti In va.*: k.kui loti iiiéruókének ianyita. sav.l megiinlu\'l\'k a-i iiniieniedtrt mun kiililok. Még éjz\'ka i. robbahrot|nk a jeget, hogv szilwilda leyék a yiz uiiut, itubbmlas kitzben niaidnem ita-li-"-. szrreni>ét eosért is tó.léit. A ioli baiiló lu-tiiiest»r ug,vaj»i» bai-e^\'tl •>
vizLe. Szeren^ér«- azonban, mire a víz másodszor Mdidjla. u csónak ojlaért ós vikecót kíinvntttil. A bátor tóznu-s. ter szánz ruliáW óliózve tovább fiíly-latin « robl.aniást.
\\z ársi/tiontolt i IcríiJala\'gol a Kc zt lu\'lyröt hizaiéVi ví éz gróf \']\'e;ck. Uóu löi.pán U iiuí; ektiLftií-As ell-\'nör\'zte i> munkál itok\'-M. \\ t.<jspán napk.Vzben is illuidó le.e\'onériiilkezásben v:>it * védőmunkái i o « uányilóivHi.
!)r. K. n i Sánd-K *Uispán is Uula-/oll Z.ib\'apáULa, hog)\' a h»ilyszin\'\'n elleimru/r íz áruién eiilö munkálalo lökd.
A Zulu ma rrgge. /a\'aszenllvániiál is kjáradl és nagy iPriUeieket borit>)lt el. Az árviz á>l d e.ldig ok. z ,n anyagi kár nem jtfenlŐs. Háarkbau h longiló dás csekély.
A nagykanizsai internáló-táborból megszökött,
Balassagyarmaton a rendőrség elfogta az újpesti kereskedőt
Sleiifie József újpesti kereskedői annak idején n nagykanizsai httermilóláhdrba szalu-Idillik. Steitge keresíe az iilknl-in.it. luigy lerfizzti in;tg:íriil n kiínizsat kúvé--fiyár szilk ke-rcleil. Egy ÖS\'utlan piilartalbun inegszökó\'tt. Heteken keresztül jurta n városukat, inig most a U\'gnunclíilti orsz:\\gt)s v:\\saroii Halussagyariualoii Feli unt az
e^yik rendorürszemnek egy íir\'tisiló. aki fugeseppekel arusi-toll. Igazoltatln őt és akkor de-Pöll ki. hogy kitűnő fogást csinál L A kanizsai kávé-g.vár szökevénye. Slenge .lózsef kerüli rendőrkézre.
Hővidesen ismét viszont fogja Iáltii a hucsu nélkül faképnél | hagyott „ki.inizsuí kávé-gyi\'tntl...
Wég o»ajh pár napig tart aa oleate* kdnywwá»*r
70 80 -ós Arlo»*lliMai H»-thy a»ifci<ta-»t a. 80HLESS TESTVÉREKNÉL
mm
Sok állam ad utazási kedvezményt a Mezőgazdasági Kiállítás alkalmából
Utazási kedvazmúnyeh a Mezőgazdasági Kiállításra
A március ti.--28, nipjaio Dudn-icsicii rnlezendo országos nitrőgaz iiasági kiállítás és tcnyészállotvásár iráni a n-nlkiviili viszonyok ellenére orvende.es é*ckk1.|lés iiíutilkozik a l.iiUóid részéről. A lendezöbizoit^ág h kiáUiiás kálfőldj látogatói idemaiásá nak menkonn>ilésére az étlek-.l. kid-földi áilijiuókliun 2á 5ti szá/aékig .erjelő utazási kedvezményi e zk.jiól^ ki. anuheke: a kiállítási ígazo.\'ványok dápján bárki iuénylic vchel,
A kiáUiiás a lka Imáiról ¦> ina-ivar kiilképvisv eii hatóságokn.il e óxeleseo megvált nido liCiiiazisi vizuniínn\' lehet UuilapCjilrv jóiuii. A l.irlózkodá-\'i ni-^\'éiye\'v:, HiK\'iyek diijtalanok, már Hnla|h\'sen keli |M^zer»vni.
A kullödiek nW.;rC ki .doti kiáiü. láii igazolvánnyal uz osszos mogvor v.isu "kon é. bajókon március U-to) 2\'J-ig Und íjrTsIre hniá.lói lé\'áiu me notje^g\\c. k\'fiel ui\'zni és uuyancsak lé;á:u n.ene ,ejg.vei leltei Hudapeitröl vissza bármely más ii-.uiyb^t és halai-állomáson ál elulazni inárcius ai-Irti április H-J\'t. Ivz a kedvezmény bármely vonnlncm é.s\' kotsiosz\'áb/ WszuátaUi-nál |;;énylifveltelő. Az uttzásl n kfll. fóhli igazolván*1 "\'apján idt-\'Jőve , »a lumini Yi^szanicnel eo\'J\'gy wbe-i m*g*j lehat s* «Ulani.
Az utazási ked\\«zmenyek igénybevf
leiére jogosító igazolvánvokal a ma^yai kűlkípvtseieréknél. követségeknél és konzulátusoknál a külföldi menetjegy és ulazási iro Iákban. « V\\agg..as |Jts képviselő eáiéi é> a kiál itás cg>éb kép viseleeinél lehel Inszcrc/ni. Az igazol-vány egyben a kiáUiiás egyszeri dljfa lan nieg:ckinlrsére és Mniryniországon hároot ke Ivczményes itlazás megtéle. lén* jogusíl. A kiállítással knpe&olntlian bármelj kérdésié ké zséggel nyújt fet-vílágositásl a lemlezöség (|lud>\'peil, IX., K"/f--iek útra 8. .
HARISNYA
Műselyem és hernyóselyem összes mlnösagbcn "" Kérje minden Üzletben Vigyázzon a márkára:
MOR-COC
Bárdossy miniszterelnök gyengélkedik
Budapesi, ináreiu\'s 7 A [tudapesii eruttiti jenen tése sztrini Rardossy László mininzlerUiak gjeiv gélkedik és ezért orvisai t«nát-«án« cn.ve.ora nem járhil l:e hivau*l,iba,
Cipőt Tol«loi:49S. csak ELEKESTŐL
(Dermala) FM113. H
Mi újság a Budapesti Élelmi-szernagy vAsárleUpcn ? -
\\ Magyar Vidéki Sajlóliidl\')siló fővárosi jelemé e sr\'r ut 11)42 február 27-ldl márous őlg az élő- &• vagoli-baroinli, vulwuiiil a. lojásiuaeon váito-zailunu\' a bivaialosan megállapított legmagasabb árak voltak érvényben. -A zöldség- é> rözviékléék piacán, a vó-EÖshágyuia iiagykeie.ke.lelmi aia luii március 1-től kezdŐds^«g 27.03 pengő méb\'nuázsánként. A többi árucikkejc kozut a zel:er áru 6, a ke.káposzta, 12, a fejessalála 2ö, a paraj ára pedig \'w fillérrel csökkent. — A gj\'umölcspUaon a 37 százalékoi világos diól*;et tftr-ndtnuzó héjasdió iegmagasabb oagy-keresk\'edelini ára ui Arkormánybistos. ság 131.21)0.1141. számú rem le len- ér-leimében inárcius t.tői 207.40 --1I11).40 jri-ngi", nié-errnájLsánkéul. A lobbi árucikkek körút a -.árgaltélü narancs ára j liUérrei eme kedell, visioni a manciarin és * nemecrujláju ainu ára 10 lillérrel tsökkent kilónként.
A karomkodááVt tmtmn éa> m tÖrvAny bOntatl!
e
¦atom «iwiiwr»
NA PI Ii END:
U\'éífö marhahús nap.
Gyógyszériú\'rl ügyelet. Ma, izomba, ion a l-vkcic $0s\'gyógyszertár Fű üt ü.. holri ip. vasárnap az Igazság gyógy-•¦zcrlár FŐ nt 12,
, líískaulzsup az ol\'ani gyógyszertár állandó ilsj-o;«Íos szolgaíatot tárt
Naptár: Március 7. Szombat. Rom. kai. Aqu. Tamás. Protewtáns Tamás Izr. Adur 18. — Március S. Vasárnap. Rom. km. O.ouli. - Protestáns "/ottan - .Izr. A dar 19,
Vasárnapi istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: 1-7, Vi8( \'/jö, \'.\'slO, \'/ti I (nagymisc), 12, ,d- u-6-kor litánia.
Felsőtemplom: 7, 8, 9, V* 10, V,íl, 8/4l2, d. ti. 6-kor litánia.
Kórházi kápolna: "tQ, 8, 9.-1:11, d. u. Vj3-kor litánia
Piarista templom: 7;" ¦?8, 1 *9, \' >/|10.
4 Kiskanizsa: 7, 8, 9, II (nagymise), 3 kor litánia. Református: d. c. 10. d, u. 3. Evangélikus: d. e. 10, d.)u. 6 izraelita: péntek d. a, »/jL szombat d. e. 10.
— (Credo gyűlés)
Szíves figyelmébe ajánljuk a Credo tagoknál;, bogy holnap f«i 12 árakor ,i fi\'lir-r.cie.nb.n rendes havi gyűlés Ií\'az. Kiiiadó dr. Solymár Niván espe. rvs-plebános-. Megjelenési kér az elnökség. (:)
— (Vonatközlekedés)
\\z átomásfönöks\'cg értesítése sre.inl :i csak vnsáriiajjonkénl kúzWkodő .1201, és 1202. számú sebosvon ttok nem Hu-dapcsl-(>ák-iomya, luinCm csOk Hu-dapest--Nflgykimir-B kózötl kozlekcdl-nek.
— (A MáNSz) ,
szokásos havj összejövetele hétfőn, tl-én délután ¦"> órakor lesz. Klnök. {¦)
— Modetlkalapak Goidánninúl.
— (A rádió közvetíti a nlnlsztcr-elnök márciust szózatát
az Ifjúsághoz)
A budapesti Hősök terén gyűl ősr-ze március |*>.én déíelóU « fövátos ifjúsága. Középiskolai tiinu\'ók. eg> i\'lcnU hallgatók, a katonai akadémiák és liadüpródjskolák now-n- lékei, a fóvá. rosi és vidéki leventék népes küldöttségei, Jok.MikCier ifjú és leány tölti m«g a hainlmas teret, a magyar Hiúság nagy márciusi ünnepéről « rádió március lő-én, vasárnap délclólt 12 óra lő perckor Budapejl J. niő-mán hangképekbeu szántól 1« és ugyanak kor közvetíti liáKtossy László minisz. ifiehiöknek az egész ország ifjusagálioi intézeti s/ÖMát, ;
Ékszer átalakítást, javitást és felújítást
szakszerűen végzek. BÁRÁNY ékszerész
I Horthy Mlkloc-ut S. (Pwilv-l ntmb-ti.)
— (A Nagykanizsai Fűtőház! Kisegítő Fiitők önsegélyző Egylete)
március hó 8-áu 10 órai kezdettel zárszámadási közgyűlést tart Király nlca 25. szám Watt; a Goszpod-féie vendéglő külön helyiségében, ame\'yre a la^ok szíves megjelenését kéri n vezetőség. , .
= Női kalapok Oozddnnéndl.
— (A Csáktornyái Iparoskor művészi szereplése Nagykanizsán)
Mint már toltatok, a csáklomyai iparosság köréből- saervaMtt "kitűnő iniikedvslögárda március 8.an. vasáruul) esl» fél\'J órakor *z Iparoskor nagy-tanúéban humoros Urka-estet raudez az elaggoít, szegény csáktornyai iparosok fel ,egó vetésére. A mükadv*lufárda ¦agyszerűén úf>-.zeál\'ilotl műsort nyújt, •zérl már nio.t falliivjuk u nagykanizsai közönség figyelmét u. Zalae^er-szegen is oly kitűnően szerepelt tsák-tornyai múkJedVt^Ök\'vasárnapi "tjére Jegyek eldvéieiban kaphatók a -Nagyv kanizsai Takarékpénztárban t» az Ipartestület irodájában. \\.)
= Egyes kézimunka kalapok
0 vidáménál.
— Levente-est a Városi Színházban)
,A közeljövőben" o\'yan újszerű. ¦\'Sorakoztató és nívós szin|>udi ilménylton iesz része a város közönségének, " milyet eddig egyeUcn v^léki város sem tudod produkálni. A nagykanizsai leventék szakítanak a megunt és agyon csépelt iniikedvclösdivol és olyant lógnak nyújtani, amely méltó a ievejdék-tioí, mint magyar jrjnságnoz. Az est változatos inü -órának kjalilkilásában j.lunttis\' szerep*? van » J-\'vente zene. karnak úgyis mint katonazene, úgyis mint szaionzenc, nz ipariskolai levx\'jilc énekkar, n városi zCnc^ká-ii tanárok belanitásában/ uzoukivül ugyancsak a zencistoolának e^>* kiváló növendéke lógja előadni az; az uj, iiiundbaliu magyar nólál, oinelyct ma mindenki örömmel hall ti pnnnikál. l\'jszerö és válloratos *>z ^\'z » Levente líst oly-aunyira, hogy az <-gyes motorszámok öszszeröén és kózveilí-níti követik egj-mást, n konferansz liézi^póllo l«vé-In-nységc is uj és uj mugáaszántokká módosul, tebál az egész est A függöny széthúzásától a Ieere,-.zli\'sséig v«tolwn ébnóny *e!sz- (:)
= Ptle-i angóra- nyulszér-kalapok Oozddnnénál, Bazár-udvar,
— (Rövidesen megkezdőéinek
a kútfúrások Muraizcrdaheiyeu)
Már -líirl íidlunk\'-nrről, hogy Murfi. szenlahelyén * bányák hunit * falu egyik részéből teije-r<\'n ellünt az ivóvíz, ugy íiogy a lukosság a mosáshoz szükséges vizei ,i Mura folyőböi. ivóvizei isiiig sokszor kilúmélerékröi kénj\'lt\'ien szállilnii. A miir-iszehlalic:yi i<l:c:c{icn \\izá|í ipolok sTlrgÖs orvos, lakán meg " télen tervbevelték- kél mélyfúrású kózkul létesjlé\'vét. Síjnns, a liosszuru nyúlt léi miatt in.ípdlrnálg nem lehetéll megk? ¦Zileni a minikát. Most azonban már útban vannak a furószerszámok ó-s még e hójiap közepe iáján megkezdődiaek a kntftuásl munkál dok,
Bárdoany Lászlót
Ilnden magyar embernek kőt kötelessége van: karcolni és termelni
Budapest, inúrciiis \'4 Uárdossy László niiiiiszterel-nök a Magyar Miinkás-ban eik kei irt. amelvbcn a ntagyar itiuukíiskcrdésset Foglalkozik, A világ, legnagyobb háborújaI éljük — Írja egyebek \'között. Mir-uvnrország részi vesz u harcok- \\ hitit és minden magvar ember eltilt két kötelesség van : liareol-ni és lennel ni. Egészséges társadalomban a munkás nem szá-nUláslólel, nem osztály^ vagy niegbizhaiatlait politikai elem. hanem a katonával ég\\*enranJ guan megbecsült testvér. -Mindebből következik, hogy a magyar munkás készséggé*! vállalja azt a kötelességei, amely reá eb beji a háborúban hárul*.
Legszebb
tavaszi újdonságok
Nliltényi-hez
Arkextak.
Nagykanizsa láthatja,
milyen szépen lest VARGA.!
Mos, fest, tisztit, impregnál ös ezzel jól csak ön jár.
Qyár: Hunyadi-utoa 19. PéOltéf; Horthy WibUo-ni 2,
Trfelon: 64C . »
- (Uj székhízba költözött a lentit lőizolgabfróság)
.Március 1-én fog).lt|a el uj •a.kházál a. lenti ÍÖsiofgnJiirót hivolai. A jugo-láy megszállás idejélK-ji Alsöl-ndváröl menekfilni kényszerűit hivat"! elölib Zala ha ksan, majd Lentiben szükség, belj isécekbCn működött. *.\\ ti.ilárvadá-szok elköltözés? után korszerűen úli|a. kilőtték a laktanyát és a vármegye most ott adott végleges helyet « főbírói hivatalnak. Kz/el kapcíoalban az öse-szes szobákban elhelyeclék a ker^szial.
kölön asztalokon
maradék árakon
árusltunk
áruház
Nagy összeköt takarít rneg, I I I < ha most vasáról nálunk I I •
Még van néhány szobánk
leltári árusításunkból.
KOPSTEIN BÚTORÜZLET
NAGYKANIZSA.
^mkmumwtmmmmmtmtmmmmmmmmm
tPolytataa a a*. i. oldalról!
uiejvnylel ügyének vizsgálata.y kiadoli hivatalos köziemén nyel még nem fejeződött be. Ujuib hivatalos közlemény várható n közeli napokban, aínely fe-lvüj. gositást ad majd a tíierénvlei tervezőiről és a kulisszák ínö-göll tevékenykedőkről. Ankarában tisztában vannak unnak hord erejével, hogy az eddig le-tartóztatott személyek, u vuli Jugoszláviából* kivándoroll kom muuislák csupán eszközölt voltak egy külföldi halálom szol-gála Iában.
Isztambul, máreius / A l\'apen elleni merényietlel kap.esolatban eddig Ö(J e\'niberl tartóztatlak le, A szovjet fő-konzulálus, ahol csütörtökén este és pénteken reggel házkutatási tarloltak, szombaton reggel h felügyelői alatt állott.
Használhatatlanok Jáva klhötól
Amsterdam, március 7 A londoni rádió a jávai harcokról közöl le, hogy a szövetségesek kétségbeesett erőfeszítése-kel tesznek a japánoknak rjm docng elölt való fnllartózUitásá-ra. A városban ., szakatlullamil larl a légiriadó. A japánok teljesen urai a légiiérnek és a ja- 1 pán légitámadások következtében :tz összes jávai kikötők használhatatlanok.
KÜlönltt-gea pepQlŐgép-anyahaját rongáltak meg a Japánok
\'l\'okió\', március 7 A japán főhadiszállás közli, hogy az az ellenséges ropüjó-gépanyahajó. amelyei a japiii haditeugerészeti repfilögépek február 22-én Uj-Guineálöl északkeletre megrongáltak, elsüllyedt. A feldéri tő repülök iényképfclvéieleiböl megállapit-haló, hogy az elsüllycszlntt hajó uj rendszerű, középwigysátíti reptilögépanyahajó voll.
Tokió, március 7 A japán főhadiszállás jelenti, hogy japán haditengerészeti repülőgépek február 27-én a java-szigeti Soerabaja elölt lezajlóit lengerj csatában egy különleges repülögéphordozó hajót támadtak meg és azon fi Iclitalálatnl érlek eí. A hajón lévő 30 repülőgép kigyulladt. A jó eredmény után a repülögépanyahajö erő* sen oldalra l\'ordull.
A japánok ostrom alá vették Bandoengot
Sanghaj, március " A hollandindi-ii főhadiszállás közölte, hogy a japánok meg; kozdlék Randoeugnak, a főhadiszállás székhelyének ostromai. A japánok nagyszámú páncélos harckocsit vetettek harcba.
1942. március 7.
ZALAI ROZIIN V
KösiÖnetnyllvínltás.
Mindazoknak, kik felejtbsiellon if, férjem. Weiva édesapánk elhunyta é* ¦ temetése alkalmain! moly gyászunkban osztozni kegyesük voltak, az Ipartestületnek, szak túriaknak, a polgári Iskola tanán karának éa növendékeinek, « hadl-r,,kknntak egyeaüJolénok éa mjn-deoklnek ezúton mondunk húlft.-; kÖsEÖMtot.
i özv. Kovatfi Antalnc
cs gyermeket.
Pontos ára,
megbízható ékszer, alkalmi-és nászajándékok szolid árban Bárány ékszeresénél
Horthy Mikloi-ut 5. (poslával szemben). Javító- ét kéultá ütem.
Pályázati hirdetmény.
Az Orttáf<Ki TüdÖbeteegondnzó-Sza-nstérlutn Egyesület nagykanizsai tüdő-betoggondnzé Intézetének vezatő orvosi állására pályázatot hlrtlelok.
A vezotő orvost állás havi tiszteletdíja az oIkő próbaév tartamára 120. azaz egyszázhúsz pengő,
Az Ors/ágoB Tüdőbeteg firnnatórlum Rnyewtllettiaz (Budapest, IV„ Sommot-wels-u. 25, az ) clmt*mre tolyó évi április hó 15 lg bezárólag beküldendő pályázati kérvényhez eredődben vagy. hllatca másolatban a. következő okmányokat kell csatolni: \'a) Születési anyakönyvi kivonatot,
hí hatósági erkölcsi, valamint a családi állapotot igazoló bizonyítványt,
c) a mngyar honosságot Igazoló bi zonyttványt.
d) az 10311. évi IV. t-e. Imtározmá nysi szerint az árja származásra vonatkozó okmányokat,
0) az ország területén orvosi gyakorlatra Jogosító oklevelet.
1) egyetemi leckekönyvöt, kórházi szolgálati könyvecskét éa szigorlati bizonyítványokat,
g) rUmokéroH megbetegedések szakorvost képesítését Igazoló okmányokat,
b) rövid életlelrást (curriculum vllao)
Budapúit, 1942. évi inárcliis hó 4-én. báré Láng Boldíxsár ». k
az Országos Tlidóbeteg-Szana-iu lórlum EgyesUlel elnöke.
Veraenytár(;ynk, alkalmi ajándékok szolid Árban
Bárány ékszerésznél
Horthy M.-ut 3. (Postával szemben)
HILB
temet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos:
Dervalits József
geo Telefeai 269.. lakási 1».
Nagykaniztia mepyel város polgáfineal erétől.
Tárgy : Az arzónporral való gyümölcsfa-permetezés clllltáaa.
Hirdetmény.
Tudom ásómra Jutott, hogy egyes gnz-JAk a gyümölcslék viráRzdsu Idején la használnak arzénea pori permetezésre, Í6llehet a virágnyilóstól a pztrn raliul Iáiig történő arzénea permetezés a ménesekben nagy kárt okoz. Közhírré tettem, hogy az arzénnal való pormute l« a virágzás Idején tilos és a 4500/ 1932. h, M. az rondelet alapján elzárással bUntetendo kihágást képez.
Nagykanlzs, 1942. február is tv, Polgármester.
Alullrollak mély fájdalommal, d« Isten incgiállnitaihiiatUn akariiiban való alsiatos megnyugvással tudatják, hogy a fonón sterelaudréva.Jó férj édesapa, leslvár, apói, nagyapa, illetve rokon
Teke Dénes
u»dl ág. h ov. Ulkéss
eletének 64-ik, boldog ház««Mn»k 37-ik évében, rövid izenvedés után I hó fi-án hajnalban visszaadta Jóságos lelkét leremtó.ének.
!:¦)..-. :-.i:¦ 1:.i íi f hó (vasárnap) d. u. 3 órakor Ionjuk a helybeli temetőben Örök nyugvóhelyéreklsérni.
Nagykanizsa, 1012. március hó ti .Én tudom, hopy az in MssváHém él és utoljára az én porom felett megáll.\'* (jób ip. r)
öiv. Tako Dío.iné IZ, Sxabé HáHa ne|e ; Ai.ul, litván, Mária, Gy8T|V, Ilona, Katalin gyermekei ; Siákaly Irama, Parányi Katalin, Slml.r Anna menyei; Hlídebraad Klak. Fiiékor Jfixief vejei ; T»ka Janka, Teke Sál dor,T«kaLá«ilá,T«kb Irma testvért unokái és íi gyászoló rokonság.
ÓH ÁT, «X« ÉKSZERT,
»i*jíu!j>.i] btaaJMiauJ nulla ár!>»n
VEKÁSY QYULA
ísaui a*""*\'*. j&jjtib:
MáA r»™">*í<l««** 41*4 *rt>«a K^Mlliak ABAMVAT ,i Mkaa ti ím*, rtfg bimutm
tmy
EREDMÉNYT
t/f ejt ^ /
sxérahozTialik
Hirdetmény.
Sormátl Erdöblrtok03«íf ezen-nel hftzhirrí teszi, liogy a volt nagykocsma épületnél levő istiltó és paja-éplllüt lebontását vállalatba ad|a. f:elteti:lek az elnnknél mcRtudhatók. IMlyázall határidő iiiArrlna I4-I( m Elnök.
ÓVJA SZEMÉTI
...mll..t.t l„.,.,-...l,5íl.t.mh.n.
ZSO LDOS QTULA
ti«ir«ter, ékszerész ít l.itsy.orfig/mestor.
IV. ..I 9. (¦ K*i.ni.t(|1l*íí*»! iftn*«n) Prclrll Zílii.1.n.-(t, h/.mírAV, llimíiftír. min->lrnli;ll lnv.lAlf.,: S-(l-iíilv..itIct,[.H*»lkílllim
Hirdetmény.
Sormásl Erdoblrlokosság ezennel ko.\'lilrré teszi hogy a sotmási közséüliáz m ¦ léképlllcteinek (mosókonyha, istálló, kocsiszín stb.) fel-ípltését vállalaiha ad|a. Teltételek az cinokrié! mejítudha ók. Pályázati határidő 1942. március 14 lg. ^ ElnSk.
lehintse meg raklarunk.il
T«i,fon Pranlr m*rl\'«I1í«b. 6e9 í rdUH Eölv6a-tér 2/a
»lndenkl a helyi keroakedofcaM éa lpa^eeoaaat ejereasa be I

u»«Jb aHALAI kÖZLÖHY
Használt keréfcpárgnmlt áteisrél újra
LÜKÁTS LÁSZLÓ k""p,ír
Csengery ul 2. iTntló (otó-Bílel)
DRÁVAVDLGYI
VILLfiMOS <RHMSZOLGáLTATÚ RT.
SiafctierŰ fwlwilntjossltóa
minden w i M a m u ¦ kérdáaben Csengery-ut Sí, telefon 294.
Áramazámlatk fiaetéwe, reklamációk, hibabejelentések Sugár-ut a, I. emelet, telafen 213.
Natíykaniz»a megyei várói
Hirdetmény.
A vároai kortésztelepen kt>. 1 hohl területet márelus tl én d. e 11!2 órakor n helvaxlneo nyilvános Arveréeen bérbeadok. \\
Nagykanizsa, IflfJ-tebr-jár 24.
¦t Polgármester.
Nagykanizsa megyéi várói poi^ármesietétói.
Hirdetmény.
A (laray-utcal 11. sz. n. réüi bika-Istállói márclui hó H-6n d. e. 11 óra kor a helysziooo nyilvános átvaréaen bérbeadóm.
Nagykanizsa, 1012. február 24.
i Poleárineste\'-.
NanyHanirRa rrte?ycí vá\'ni polífármesterétol.
Hirdetmény.
A helyőrség cnapntal folyó évi március hé 16-Atól március 31-lg bozéróau mindennap rsagel 7 órától eale 19 órátg a nagykanizsai harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak.
A lövészet rohhnnó lőszerrel la folyik, mtért Is a tel nem robbant lőszerhez nvulnl élslveszélyes. Rhhől eredő károkért a kincstár lelelöaséget nem Tállal.
Nagykanizsa, 1942. március ^ [„ Polffár\'mester.
TAmy : Dlóla ktvágáaánnk engedélyezése.
Hirdetmény.
Közhírré tettem már, hosy diófát kivágni usaktft az un Illetékes bntósá-gok engedélyével szabad. Az engsdé-lyőzéire illetékes hatósáRok mind mos/. ¦ szire s?ékelntk Naityknniztiátói a az engsdélyt hstvszlnl szemle alapján adják csnk meg. A ktazAlláa költségeit az érdekeli KH\'dának előlegeznie kell. Most láván az ideje a diófák klvágá-sánnk, fníhtviim mindazokat a gazdikat, akik itlóMt szándékoznak kivágni, lioi.\'v I napon holUI Jslentkez-zanwk a Közellátási Hivatalban, ahol közös kárvényt fognak szerkeszteni így égy kiszállás lesz csak azüknógea a ennuk a költségeit in széloaztbatjuk az i\'i-s/cs érdekeltek költ.
Nagykanizsa. 1042. február 13. m Polgármester.
Hirdetmény.
A közvágóhídon folyó évi április hó 1-tól szeptember hó 30 lg terjedő Idő bon összegyillenilő trágyát eladnm Az érverés határidejéül I hó Hl. napjának d. e. 10 óráját a helyszínre kitűzöm.
Bövehb felvilágosítást a v. gazdaiágl hivatal ad
Nagykanizsa, 1042. március 3. «0 PolgaTmeater.
Tárgy: Szerbltívls-irtás.
Hirdetmény.
Felhívom nz Összes birtokosokut, hogy a legplfljttkön találtató szerb- és egyéb tüvjrtt haladéktalanul, de mlndéDeeelre még virágzás ulótt Irtsák ki, meri n mulniztók ellen u -klhágáHi eljárási kénj teleti leszek meglndllanl.
.^Hgykanlzsa. 1942, márclua 2. íi, ..... ^ Polgármester.
51
4211
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat
Gyártunk s
üzieti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömbökét, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
AriÖHIlRRtStl
¦agalahaté löiőnilndeneit keretek Cai* tornyára. Jelenlkezd : Nagykanizsa. JóiííI rohetoegut 12. 117
Bajáré mindenéét kerewk. Pollik Egoune, Cscngerf-ut 3. 634
¦ejápA 1akaHtó«& kivetítik. KI* (aludr-u 13. «38
¦ettll«énv*iak elmenne IB évet jó-mag|elené<ü, aioigatmas kti lány. Clm a kiadóhivatalban. 809
pajmlluale mtndeneat keteaek vidékre — öltözködésnél segltsegie szoruló — egyedülálló tdftiebb urtnó mellé. Jelenlke tét Csányi-ulca 6/a. alalt, 024
Megblaheté. egészsége* mindenen. nót azonnal (etveizck. ~ Postahivatal Oritágut 7. 845
Ti«*.teeeéaee, (őzéihez étto intintene 15 ere fMmiek. Jelentkezel vasárnap délulin 4-töl 6-lg. Suglr-ut 38. 644
(lycimektr.lr.ii noi, fiatal tiohlleitö háameaUrt álltai váltat. Clm: SehUtz-udvar, 6. ipe. 641
ADjU VÜTTL
géproasgyet vénünk nagyobb ivliégben. A Zalát Közlöny kiadó-
Aeattaliaehety él nagykapu osilo pókkal cladö. Hunyadl-u. 22. «12
Jókaiban levo, nagy iiinióhelyiiégben alkalmazható kályha eladó. Khily-u. 9.
BÚTOROZOTT SZOBA
Egy aatereaett szoba éi egy taklitr
¦Udo. Mtiiory.uici io, 625
lakAs-Ozijrthelyiséo
KAtexobáe öiizkomfarlo* lakéi azonsat kiadó a köipontban 60 pengééit. Clm a kiadóban. 635
Egy- vagy kéteaobáe komfortos la-kait kerti inAjus l-re MAORT tisztviselő. Clm a kladóblvitaiban. 627
az apróhirdetés. Hajnaltól estéiig ezer és ezer ember olvassa.\'Fillérekbe kerül csak és Ön helyett elvégez mindent: járja a várost, a falut, bemegy minden házba s megszerzi Önnek a kívánt munkát vagy állást!
Hdiomlagu csjlíil kél—háromutobá* la-káat keiéi május vagy augusztus 1-ére. Miila-utca 4. 628
1\' Elegáni ftlrdluobái garaLaenlakáa
májúi yiit kiadó. Clm a kiadóban. 632
HÁZ ÉS INGATLAN
Botila belterületén Szentmlklóil-féle ayll-mölcsös nemes gjűmölcilákkal eladé. Dr. Bcgldián Emil Dgyvéd, Nagykanlzaa.
Ct5
KledA Látóhagyen, a várostól félóra láiia, 2400 f] öl azölő pincével sí mellék helyiségekkel. Clm a kiadóban. 573
Nagylorgalma nt rónaion Balalháx szabadkízbll eladó, érdeklődni lehel Hárl-vendéglőben. 603
Báthoiy-utca 3. námu emeletes hii eladé, érdeklődni leket olt, házlulajdo-noinil. 610
100 «i 40 kai. bold szántó épületekkel •fádé. Papp, Teleki ul 8. 013
Tél hold földet vagy kertet beibe vénnek. Imrei Anna, Síigetl-u. 14 615
Eladó bérházakat, tlslell házakai, cu-tádihlzakat, házhelyeket, (old- izőlóingat-lanokat közvetít Horváth, Sagát-ut4i. 1)40
Kcizthelyen Hellkon-ltgelben szép helyen kétazai négyszögöt házhely eledé. Clm a kiadóhivatalban. 643
KŰkAkWtUL
Hatgltay grafelé|ue Királya. 37.
alatt fogad. 548
Képeit
logoloeobbnn keretezi Horváth Lajos, HM°,.,uh,
23.
Ennyi ugye nem sok I Pedig csak ennyibe kerül egy apróhirdetés a Zalai Közlönyben és egész nap, jó időben, rossz időben 30.000 embernek kínálja a hirdető áruját és üzletét! — Nem tenne Ön is egy próbát?
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napilap. Cl»<1|a\' „K>lg.id.lá|l R. T. N*pyk««l, Kilelő, kiadó: Zal.l Ka,.., Nl\'olualuu « „Klig.iiUsagi fi. T. N,(iy,.nUM
.yond.|kbi, N.gyk.nlt,.. IhTWMUAArt I.!\'.\' < í.l.l
197?29?411
Holland-India faltétel nélkül megadta magát
83» **jb*m> 55 »\'»"\'¦ Nagykanizsa, 1948. március 9 hétfë Ara VI fillér.
ZALAI KÓZLÓNY
POLITIKAI iiphii
III lillirifl tn IWlóilv.ltJi Mm l M» Iflajjltfrutr nfnfflm kNUMp MMfcL
ratmM szefxeazto :
Barbarlts Lajos iimiiii i ml
tgjm ¦daTkMktnap taUL,
A Japánok elfoglalták Rangoont
A liullatidliidlal haderők fegyverszünetet kérlek — Soerabajat megszállták a Japán ciapatok — A Japán légierő támadást Intézeti „Pearl Harboui" ellen — UJ Guineában japán csapatok szálltak partra
Az angol repülök tegnap újra támadták Parist
A legutóbbi 21 úrdbuu jelen-[ős események törlénlek a világ harcterein.
A Burmában küzdő japán csapatok — megtörve az angol védelmei — benyomultak Ratv goonba, Burma fővárosába.
Kelel-Azsiában tovább bővült a hadműveleti terület a japánok nnk Új-Guineában lőrlént partraszállása révén. Ezzel a harcok már Ausztrália közvetlen közelségében folynak, amely egyre fenvégététtebbnek őrzi magát.
A nyugaleurőpai front ki-
emelkedő eseménye az angol repülök ujabb támadása Paris ellen.
A japánoknak Rangoonha tör lent benyomulásáról eddig kél jelentésünk van :
Az egyik NST-közlés a saigoni rádió jelentéséről, amely szerint a japánok - miután Burmában. Pegu tartományban erős angol egységekéi megverlek — tegnap delelőtl bevonultak Han-goonba, líunnn fővárosába.
A másik a japán császári tö-hadiszállás jelentése. amely szerint
a japán ősapátok helyt időszámítás szerint vasárnap dólolőlt 0 órakor maflkaxdték Rangoon, Burma fővárosának monazálláBat.
A Melbournen keresztül érkezeit uj guineai japán partraszállásról szóló, jelentést az ausztráliai kormány közölte. E szerint
a japánok Uj Oulnes északi partján Satamauanél szálltak partra, ax ogykori Vilmos o*asxftr..oldört.
Salaimmá 650 kilométerre északra van a York-foktól, a melv a legközelebb esik Ausztráliához. A York-fok és Pori Darwin között a távolság körülbelül 1500 kilométer.
Az ujguinrni japán partraszállás után az ausztráliai háborús kormányt azonnal tanács kozásra hívták össze, hogy megvitassák azokat az intézkedése-kel,a melyek a japánok ujgutneai partraszállása következtében szükségesek.
Az angol bombázók Paris elleni támadásai NST-jeieiilés és OI\'T-közlés adta birül.
Az NST-jelcntós szerinl a Paris ellen végrehajtott angol bombatámadás áldozatainak te-I melési szertartásit alatt .
néhány angol repülőgép tegnap Ismét megtámadta Párlat.
A francia hírszolgálati iroda jelentése azeriut angol bomba* zók tegnap délután fél fi órakor ismét megjelentek Paris és környéke felett és bombákat doblak te. A támadásnak lóbb áldozata\'van.
Fegyverszünetet kért IMland-Indla?
(Stcfani) Meg nem erősített hirek szerint a hollandintliai katonai parancsnokság az ellenségeskedések beszüntetést1! kerti1 Holland-India valamennyi arcvonalán. Egy vezérkari tiszt jelent meg a japán parancsnokság székhelyén, hogy clöterjesz-"C a fegyverszüneti kérelmet.
Tokió, március 9
Hivatalosan meg nem erŐsi-l(lH liftek szerint a hóllandin-"ií>i hadsereg szombaton fegyverszünetet kért. amely szerinl bizonyos teltételek melleit kész megadni magái Erre vonatkozóan már megindultak" a tárgyalok, de rVttAg .nem ftjezödtek I" Tokióban ngv Indiák, hug>
japán részről mini már Szingapúr esetében is - feltételnél-kiili megadási követelnek
ÍXST)
Ainslerdam. március 9 A lökiói rádió jelentése szerinl japán repülőrajok még szombaton Bandocngtól északra megsemmisitetlck több ellenséges szárazföldi alakulatot Más japán repülőrajok támadást intézlek a soerabajui repülőtér ellen
.lupán bombázók mintegy 10 ellenséges hajót elsüllyesztettek A h.indocngi vasútvonal ellen intézett támadás során a japán repülök több mozdonyt kisiklattak.
Lőszerhiány Málta szigetén
Berlin, március 9 A NéinaV Távirali Iroda je lenti. hogyAldlta szigetén a szakadatlan légitámadások következtében már bizonyos méretű lőszerhiány nnttatktwik. Krre\' következtetnek abból a lenvböl
is hogy a szigeten állomásozó angol légvédelmi tüzérség il legutóbbi német bombatámadást már nem Fogadta olyan heves tüzeléssel, mint korábban.
Az USA londoni nagykövete Newyrkba repült
Amsterdam, március fl A Német Távirati Iroda jé. Ieníése szerint az Egyesüli Államok londoni nagykövete repülőgépen Xewyorkba érkezeit
Salazara Mozambiaaeba menő csapatok díszszemléién
Lisszabon, inárcius 9 Salazár portugál miniszterelnök tegnap had ügy miniszteri minőségében megjelent a Mo-zambiqtieba induló portugál csap f-t kötelékek diszfelvonulá sán.
Elsüllyedt egy mwvég hafá
Amsterdam, március 9 .\'. Xémet Távirali Iroda jelentése szerint egy angolszász szolgálatban álló norvég motoroshajó elsüllyedt az Atlanti-óceánon. .
Holland-India kormányra!* Ausztráliába ménakBIt
Melbourne, március 0 Holland-India kormányzója a hollandi nemzeti tanács 14 tájijával együtt repülőgépen Jáva szigetéről, Bandoeng városból a dél ausztráliai Adelaldebe érkezeti.
Tegnftp délelőtt 10 Arakor befeJezMött RtHgoon megszállása
Tokió, március 9 A japán császári főhadiszállás közli, hogy a japán csapatok helyi időszámítás szerint tegnap délelőtt 10 órakor befejezték Ilunnn fővárosának, Itan-goonnak megszállásai. A város környékén tartózkodó ellenséges főerők el a japánok teljesen u.egsemmisi trlté.k. A Rangoon-tól .V) mérföldnyire északra lévő Pegu városát a japánok még szombaton délután elfoglalták. Várcuts -Ián kényszerítenek ki a jaj án csapatok az átkelést a Sitimig folyón és még az nap megindul! a támadás Burma fővárosa ellen.
A főhadiszállás közleménye megállapítja, hogv a japán csapatok Rangoon. elfoglalásával el érlek a burmai arcvonalon kitűzöl! föcéll A japán csapatok - miután Pegu városát elfoglalták - harapófogószerüen nyomultak előre Rangoon ellen. Az általános táraadás vasárnap reggel 9 órakor indult meg és 10 órára már — vagyis 1 óra alatt teljesen megszánlak a fővárosi. A Sitlang folyón történi átkelés után a japánok azonnal elvágták a vasútvonalat, azt, amely Rangoont Man-dalay-vel köti össze Ezután nyugat felé követték a vasútvonalai és behatoltak a hegyes vidékre A Pegu város megszállásával megtöri angol ellenállás után a japánok kél hadoszlop-ra oszlottak és a bal szárny egy ívpülolér elfoglalása után behatolt a Rangoont védelmező állásokba, u jobb szárny a Viktória lónál lő ide meg a/ angol
védelmei és ellenkező oldalról támadta Burma fővárosul.
ffadthafék fedezete mellett StálHak partra a japánok VI Guineában
Tokió, március H Tegnap a kora reggeli órákban japán tengeri erők és szál-lilólntjók jelentek meg I.\'j-Gui* neánál Salamaua közelében. A tengeri erők csapatokat tettek partra ezenkívül más helyekon is. A partraszállási műveleteket cirkálók és lorpedórombolóik fedezték, ágyulüzzel árasztva el Wilh városát, amelynek közeié ben szinten partraszáJHak Egyidejűleg a japán légierő is bombatámadást intézelt több nj-auiucai város eltel. Salamauá-nál a partraszállást motorcsónakokon hajtották végre, amelyeket hadihajók eresztettek vízre. Ugyanezek a hadihajók záró tüzel nyitottak az tlj-Güi-iicán partraszállt japán erők védelmére.
A fapánők március le és 8 a közölt 52 hafát süllyesztettek el Kelet-Ázsiában
fokán, inárcius fl \\ (.Sászári lohartistaltás jelenti, hogy japán hijóegj fJSgek március 1-c és Sjkfl közéit *z liirti«ti-, a HoíiandS Iniiiai., valamint a iIsemdM-ovvái¦ >,, \\2 aüiíuséyea h»jót suHywatttettek e), ftsszesen \'Jun.ooo imu\\uij«4AonmM<. Az .¦K.it|v-vtP|t lutj.ik részhnt \'menekít 1.1,
(folytatás ttL 5 uldalon)
BÚTORT
¦uküzlelben.
OABOR mfiasxtalo.nál
Finnország számokban
L\'tleír,=>\' jkban sokszor olvashatjuk 11/ HMD ló országj el nevezési Kz azonban még túlságosan szerény megállapítás, inert a tinit tavak ^zárnál altu-íóban 7U0üü"tf leszik Finnország mezőgazdasága állami önállósága kel éviizedében Í1918 otít\'1 jelentós Fejlődési éri el. Miivel! területek 192l>!ól 2miJ-Uórói 2.G00 0O0 lia-ra emelkedett. 1917-ben 220 000 tonna rozsot arattak, most pedig 431.000 tonnát takarítottak be A búzatermés ugyanezen időben megháromszorozódott A finn gazdasági lennénvek összértéke 19-íÜ-ben "ö88!millió finn markára növekedett. Finnország területének majdnem 75 százalékát erdő borítja, amely mint zöld arany a fehér szén mellett az ország legfontosabb (gazdasági alapjai képezi. A finn kivitel 82 százaléka fa és /^er-mény. Az utóbbi négy évszázad 400 évéből nem kevesebbet, mint 110-fll kellett Finnországnak háborúban átélnie. A 110-ből 73 éven át Oroszország ellen hurcolt.
Alt-adó ¦iitmiaih hitUü.a^okos Bndaput 1, mQcoráu
6.40 fíbrwito, tom>. — 7.00 HLrek, kosloiuönT«lt, étrend, hungleraeaek — 10.00 Hirek. - 11.10 NemictkOcs tIi. jatsjOinlgtlai. — 12.00 Déli lutrang-¦aö. - 12.40 llirak - 13 20 Jdrtjelaés, idftJártU- éa vtKá]lásj«!6uléa. — 14.30 ffJrak. — 14.45 a rádióműsor i*m*rte-taai.,— 15.00 ArfolyaiGbirak, piaci árak, élelmiszerárak - tii.t:> Időietxas, ktőjárásjelanlés, hirck — 17.00 ÍIir«a1 rüovák ás ruufan nyálra. — 19.00 Hirek magra*, uémfl és román nyélig*. — 20.00 Hirek (Budapest 11.) -31,40 Hirek, Időjárás jelentés. — 23 00 Hírek német, otasa, angol éa francia arai ven, - 24.00 Hsrek
ail»APEST 1, i
10.1.*) SiórnkoíiWUi zen*. 1*1.20 Tliorny .loz1*! í-xiRorá/ik. .11.10 CriíV Béla elöJrtusa 12.10 Orszá^m l"ostáwenek^r. t:i.;in Honolunk
iiz*no*k. M .s/.üonnlo-.. I.Y20 Opera részi etek és hangs^r-íM.k. IH.I5 Diákféírtr-i.
17.1.r> VoraMii.iri.v Katust) ri"íMasfl. 17.30 Szórakr./.iaii. zen*. !820 .luii*r I\'e.ftK Moattása. IH.4."i Kobula l.ajos lianimniku vam^i. 111.20 Az t. Iiouvéd p\'aioKezred /e,neka.a. •M.ÖS r.ittyUs Pi\' őrseiből vrf elő. — 20.1,*t Operaházi /énekor. 22.10 Hor. válh Klemér cigány/rnekír*. 22.40 Ja/tf.zoiigmas/ámok. l?:t23 Kivs"l-e. renc s/alortreuek-Jra tl I.\', t\'ani «z ott Imit.
BHUAPIST II.
1S.;«I Német iivSJ.vok-b.las l\'J
I leuiSEtjunn Nandui lánczeatLu-ra, -20,10 Várass hároiy <ia)4>iy/njr\'k:ira. -20,40 Nagy ianka elfiada*. - 21.10 Szórakoztató «aa«.
1942. mircíua 9
MárclQs Idnsa jegyében zajlott le a Credo márolos-havl taggyűlése
Dr. Solymár litván esperes és dr. Wéber Elek járás-bíró előadása
Vasárnaj) délelőtt tartotta március havi taggyűlését u nagykanizsai Credo, a nagykanizsai kalolikusság legnagynbh és legtevékenyebb élszervezele }\' Gulyás Gellért l\'erencesple-bános. egyházi elnök elnökiéit alatt. A megjelentek soraiban Olt láttuk dr. Hegyi Lajos városi főjegyzői, dr Almássy Gyula törvényszéki tanácselnököt. Szabó Győző ny. járásbírósága elnököt. "P. Farkas Horváth Valér III -rendi igazgatót, stb.
P. Gulyás elnöki megnyitójában rámutatott a Credo célja, rn : u ihagasabbrendü ember kiéjiitésérc a katolikus örök igazságok szolgálatára, az egyház védelmére és a katolikus Ilit uyilt. öntudatos és bátor megvallás áru, törhetetlen inti-gyarhüségre és mindenek felett álló hazaszeretetre.
Dr, Sólymát\' István estjeres, a Jézus Szive egyházközség lelkipásztora tartotta meg ezután előadását arról, ainil a keres/l beszél. Mindenekelőtt kiiért a nagykanizsai Credo munkájára, mozgalmaira, annak eredmé n veire H árun tatolt a városházán lévő kereszt-ki függeszt és re. amely nemcsak külső hitvallás kell. hogy legyen, hanem sokkal töbl) erincí A kereszt igazsága járja át a katolikus férfi bensejél. A kifüggesztett keresztről ;i katolikus férfi olvas. A kereszl beszéde emeli a katolikus férfi ériékét és növeli lelki szinvonalat. Majd megkapó böjti gondolalokbati kifejletté a kereszl tanulságai Mit hirdet a leifeszitett Krisztus keresztje Dr Solymár esperes előadása a lelkek mélyéig hatolt és magával ragadta hallgatóságát.
Tekintve, hogy március 15-én a Credo nem tart gyűlést, mostani taggyűlését arra használta fel. hogy ennek kerelében áldozzon Március Idusának. Azért dr. Wéber FJek kir. járásbiró ünnepi beszédben méltatta a. magyar márciust A szabadság-eszmét. Március I .Vél, 91 év elölt is ilyenborus volt a nap és ilyen feszült volt a helyzet. A sok dicsőséges magyar győzelem után jött az orosz túlerő .. fis most 91 év multán ismét az ¦ orosz az ellenség. - A vörös ember . A kereszténység és keresztéin civilizáció tatárjar::-ja. -Magyarország szintén részt vesz a vörös nihil elleni kercsz-leshadjáratban a kereszténységért, a szabad ságéri, a magyar föld, a kis otthon, a meleg családi tűzhely védelmében. Meri
erről van szó \' F.s mi katolikusuk most Kelet felé tekintünk ahol fiaink a felszabadult pokolin] küzdenek fis mi katolikusok, mi credisták igenis cselekvő katolikusok akarunk lenni, ha hitünkről, ha hazánkról,
ha meleg családi fészkünkről van szó. Mindenkor otl leszünk, ha a Magyar Haza hiv. Kletünket és vérünkéi a keresztért, a magyar szent főidért és szabadságáért !
Dr. Wéber gyújtó beszéde könnyeket csalt ki hallgatóságának szemeiből.
Majd rámutatott Horváth Ernő kiskanizsai katolikus testvér megindító esetére, akit hiába várt haza kis lelesége, aprcVszö-szike leánykája ... akik most a
legnagyobb ínségben várják a llolnupot.. Indítványára uznn na) gyűjtés indult, amelynek összegét március lá-én, mint a kanizsai katolikus férfiak szeretet-ajándékát át fogják adnj a kis családnak.
Ez lesz a Credo igazi Március 15-e. Méltó a katolikus gondolathoz, méltó Március Idusához !...
P Gulyás plébános ezután I jeszámo II a ker esz t- ki függesz lések örvendetes előrehaladása ról. a káromkodás elleni mozgalom eredményéről és eltérje késéről és arra kérle a katolikus férfiakat, hogy a március 19-én este 7 órakor a ferences-plébániatemplomban kezdődő férfi lelkigyakorlatokon jnjué! nagyobb számban vegyenek részt. Ez lesz az idén az eg\\v dűli térii-ielkigyakorlut, amit az országos hirít P. Kéz Márián salgótarjáni ferences házfőnök vezet.
A taggyűlés P. Gulyás lelkes zái\'ósznvaivíil ért végei
Jogerős a gyermekrablás miatt hat hónapi börtönre Hélt Megyesi Kálmán büntetése
Egy Izgalmas gyermekrablás bonyodalmas bűnügyének záróakkordja
Dobos .1 uIia 24 éves nagy-kanizsái lakosnak van egy kis leánykája, akinek természetes apja Póka Ferenc, ugyancsak kanizsai lakos Dobos Júlia a kis gyermeket gondozásra és tartásra kiadta Megyesi Kálmán Magyar utca 20 sz. alatti lakosnak, Egy alkalommal Megyesi üzenetet küldött Dobos Júliának, hogy vigye el a gyermekét. Ál Utólag ennek az volt a hitleriben, hogy Póka aiTÓI ériestül, hogy Dobos Júliának komoly udvarlója van. Dobos Júlia el is ment gyermekéért, el is vitte, de az úton egyszerre elébe állottak Megyesi és Póka. Utóbbi a jegyzőkönyv tanúsága szerint ütlegelni kezdte a gyanútlan nőt. mjg Megyesi ezalatt elvette a gyermeket és magával vitte. Póka megfenyegette a nőt. majd Megyesi után futott.
Dobos nem hagyta gyermekét, utánuk futott, hogy- megtudja; hová viszik a leánykáját, de Póka ismét megfenyegette, mig Megyesi a gyermekkel az éj sötétségében eltűnt Dobos Júlia [elszólította Megyesit. adja ki neki u gyermekét, de az kategó rikusan kijelentelte. hogy a gyermek npja Póka Ferenc és ö megtiltotta, hogy kiadja neki a leánykát.
Dobos Júlia a rendőrség segítségét vette igénybe. Az ügy a törvényszék elé került, amely gyermekrablásban mondta ki bűnösnek Megyesi Kálmánt és ezért G hónapi börtönre ítélte, amihez a tábla is hozzájárult. A kir lúiria most jogerore. emelte az Ítéletet, amit a törvényszék Makáry-lanáesn hirdeted ki Megyesi Kálmán előtt.
A vaskeresztesi birtokos gyilkosának megrázó vallomása
Napok óta készOlt a rablógyllkosségra
Beszámoltunk arról a kegy ellen rablógyilkosságról. amit Paukovics Gyula 19 éves föld-müveslegény követeti el Rabold Ádám 70 éves vaskeresztest\' tekintélyes szőlősgazda ellen, akit fejszével agyonsújtott és azután
Március 9-én VÁROSI MOZGÓ
Hétfőn csak egy nap!
Fé Ihely ár tikkal !
Hagy magyar vtgjátéksiker
SOK HÖ-HÓ EMUIÉRT
Főszereplők : Saelecsky Zita, Vizuáry Mariska, Jávor Pál* Csortos Gyula
Slőadások kezdete S, 7 4a 9 órakor
kirabolt.
A fiatal rablógyilkos kihallgatása alkalmával elmondotta, hogy már napok óta foglalkozol! a gyilkosság gondolatával. Elmondotta, hogy tudta azt, hogy Hábold Adam egyedül él villájában, gazdag ember és sok pénzt tart magánál. így azután magához vette fejszéjét és reggel elindult a villába és beállított Ráboldhoz. Bort kért tőle, .miit Rabold készségesen telje-Hlelt A pincéből felhozott neki kél üveg bort. Mikor Hábold betette » pince ajtaját, mögéje ugróit, előkapta fejszéjét és teljes erejével fejére sujtotl vele.
A 70 évaa őrag ambor azonnal Összerogyott.
De ő még hal csapást mért fejére. Mikor meglátta a vértan-
Ita rotrdM» 9
ieri.
v.td Indplat fOHla el. B».
„ml " laMsba, ágytakarókat, terjtókíl, rAjMt&nyöket hozoll ki d eiekkal Írttakarta a liolltes-,,.| Maj<i bement a szobába, felforgatott mindent, amifgpónz-,í akadt Sikmllt mintegy I Ilii) pengői, valamint n meggyilkolt b,«(I:i aranyóráját H ldnc.1t macához venni. Délután 2 nfóiű nmrodl inig olt a lakásban, azután buzarla az ajtókat, a kulcsukat petliK a hoha dobta. I«v ninil haza.
A véres pínzüöl 2IHI poncot édesapjának aclolt és a többi nínzni másnap Budapestreula-loll. ahol kit nővére szolnál Az egyiknél néhány napol töllött. líiinek gazdája észrevette, Iiorv lóbb ruhadarab eltűnt, azért ovanakmlott a legényre és telefonon érdeklődött a voskerasz-tcsi csentlőrőrsnél a legény előélete felől, ükkor azonban az 5rs már gyanút fogott. Valói szlllűsltette, hogy Paukovics a gyilkos.
Másnap a legény hazaérkezett. A csendőrség már várta és bilincsbe verle.
A csendőrségi nyomozás lo-rfblj folyilf.
A község népe még teljesen a kcityctten rablógyilknsság iz->;:ilinának hatása alatt áll.
Harc a tankhajókért
Berlin, március !t Néniét lengernlaltjáróknak Amerika partjain 6fi a Karib-tengeren való megjelenése bci-líiii felfogás szeriül olyan amerikai reakciót válloll ki. amely világosan mutálja, milyen sü-Ivos e-sapás érle Amerika ellátásai. Elsősorban Gszakámerikn erőien iparízÁlt vidékének olaj-ellátása kerüli veszélybe, amelyei a Mexikói-öböl kikötőiből szállítottak. Amerikai jelenlés s/erinl az clsúllyeszlell hajók öl) százalékú tankhajó. NlfyhlDkok az Atlantlk partjai* Az amerikai sajtó egy hónap iilall 17 tankhajó nevét közölte, amelyek német tengerül atl járóknak eslelt áldozatul. Közülük kettő 10.000 tonnánál nagyobb óriás. Egyik a 11.800 tonnás Ncc.hes¦\', a másik pe<lig a maga nemében a legmodernebb tartályhajó, a 11.615 lonnás E. Ií. Bliini\'. Azonban a többi térfogata is 6000—90000 BRT kőzött mozog. Az Athuilik partjain tengerfenékre küldött 17 tankhajó összesen lőO.OOOIiRT-ra rug. Ebbe a listába még nem foglalták.be a Kárlb-tengercn elsüllyesztett, tt tartályhajót. Az angolszász ellátás nehézségei "lindjobban napvilágra jutnak, amelyek okát elsősorban az itt leisorolt veszteségben kell keresnünk,
lekes USA belügyminiszter 1911 nyarán Roosevelt rendelkezéséi-e 50 tartályhajót bocsá-lotl Nagybritanniii rendelkezésre. Ugyanezen év őszénazonban már 10-ct vissza kellett kö-velchiiv Ezek szerint tehát már akkor is korlátolt mennyiség-pen álli rendelkezésre ez a ha-lálinus, amelvnek hiányát nem W;ilí az Egyesült Államok, ha-iieni N\'agybritannia is érezte. A L\'nli 51) tankbajónak több. mint leiéi pár hét leforgása alatl meg sl-\'\'mnisiUltü ,n német huiólimJ.
itatni kozww*
Ickes belügyminiszter nyDatko-zatu szerint Pszakamcrika keleti államaiban 15 százalékkal kell csökkenleiú a benziufogyasz-lásl
Sprcláltankok n Knrlb-teng\'rtn
A Karib-tengeren clsüllyesz-lell tártályhajókról kiadoll amerikai jelentések szeriül csupán 2500\'-1000 tonnás hajókról van jszó. Ezzel tulajdonképpen az amerikai közvélemény! akarták megnyugtatni. Valójában azonban különU\'gw, építésű speciáltankokról van szó. amelyekből az USA-nak csak 25 van. Venezuela olaját, amelyet a MaraeaibÓi öbölből Áruba és Curacao finomítóiba szál-litoltak, csak kisebb spcciállan-kokon tudlak elhajózni, mert a mély óceánjáró tartályhajók nem tudtak bejulni Venezuela homokzálonvos kikötőjébe. 2500- 1000 tonnás kis hajókat
Festessen Tisztíttasson
ndl
kelteit konstruálni, amelyeknek mélysége, alig telt ki 1 métert Az amerikaiak sajál bevallása szcrínl ezen hajóknak körülbelül fele már elpusztult. Ezen tartályhajók kiesése nemcsak Áruba és Curacao olajellátását veszélyczleli, hanem az angliai és északamerikai szállításokat is kínosan érinti.
Izgalmas életmentés az árvíztől megduzzadt malomkerti árok vizében
Két ló elpusztult, a fuvarost kimentették
Minap <Mt h!\\romnp)0"itl 8 « aknr nagy zaj és kiabálás serie fe; a Cigány utca, v&tnmml a Iloni.ik!krrni\\-oni fe\'ó \\cxciö utcák környékéi. A inak>miU\\-tL Itcáyo-ebbeii ,i némelvki árok eien » napon erös olvadástól inc^.i/z-iiü ál kgépctt !i medreiről. A vizár-Más eflönlóltf »z egész KismezÖ uíc«l térségei, ;i Homokkomátatn és Zslgárd
felé ^<vell^ iiltiLerH?,/(Mo(Ié\'W. Az áW-(lAs közvetlen a Cigány útra végén !s nagy Voi!, hisziu :> inalotnkerti árok iti egy részen közveikníit az ui mellett folyik és >zámtalan CietbCp kiont, Iw az árok \\ir.c felduzzad.. Az útra végett egyszerű kj- nhi.1 korlál !ir- kSil van uz. ufO\'iKvczeU Korcrz kKrtíés vegén. Kzi .t f«hid«t i-. elöntdtto a \\-uiradins, hogy\' nem is látszott ki n vizbC.
[.ancsák Kannán I\'ivári iitc-ú"fuvaros Iát !uv:iroz:>tl a7 egyik Ctgény .utca véKén lak»í bíráljanak. Mwlön ©sic iavs kocsival hi\'ziir«k\'\' Indult, nem lüskanlzsa lielsoje- felé, lmn^m meg-kOrühi\' .i Kismetzu utefli tér>éfiet a Homok kuni érotni utráii keresztül akart liiunjuln], Itar :> rf^ry s/>tétsé« olKiiérc is látt\'i, hog>\' i> iiiiitdiiikj-rii árok vize kitSnlöU - niéKis a vízen keresztút igyekezett haz*.
Mikor a liid MC porwwWHok u lovak, a n-.\\^\\ sZiléb^ban és a még n.ifíyoblt vi/Um iiOm il laludra, linuenn mellé lépeil ;i2 egyik \'ó. \'<moly a/ián súlyánál fogyj « m:\\sik lovat ős a^D-Word is belerántotta 11 megduzzadt árokba.
A fuvaros is betakaróit ai árok sebes folyáséba ét segítségért
kiáltott.
Nem luiloM iiszni és hossni |)fricU«i ál a kocslb", majd a lovukba kapaszkodott, min Horvát ti Isiváii munkás Cigány utca iri. .szám aiálli tokos ni-hant a üzeicncsól kai ség színhelyére; liorválli a nagy söléUiéglHt] kényl\'eJcb \\oll vihariámpéért haza rolutnni é>s\' csak azuiftn nánoli a vjzlje, hngv iheg-kerCsse -i fuldokló scgiiséjtéfl kiabáló Laursákol. Az imir Kórcsői ka-j>ott ós mikor Horváth én* itssotl csak legnagyobb erófttszitéssei sikerült öt partra vonszolni. A szercnrsé"wiül
járt onilrOrt bevitték az egyik házba. A kél ló az úrokbu fulladt. A kocsit kivetlek, [.ancsák úJiujioia su^vos, a derék éldinenld Horváth Isiv.\'uuiak siemmi baja ne*n törlént.
Horváth Istvánt, az cg>\'Kzeni munkást a le^uiugyobb dicseiéi illeti, oki mikor kjjft\'lt n vizbttl, egészségét, talán éleiét vc^zéiyczlciw, s tjnálkozva jc U\'jiicilc ki, lio.y sitjn-is, 11 lovakat már nem iudt.i me^menumi...
A Csáktornyái műkedvelők bemotatkozása Nagykanizsán
A kanizsai közÖnHég szivébe zárta a csáktornyai gárdát
Nagy várakozásiai lokintott N^fO\'-k-.iiiLisa közönsége a bekonferáli Csáktornyái Iparos miik«f)\\*hl-gárda bc mutátkozávi tié. \\cmcsak azért, mc.i első szereplése volt a 23 éves meg. .szál\'ás után a testvér Nagykanizsán és igy fokozol! érd*Uö(Sv*s*i voltak a nagy k**nitsai»k, akik nemosak igénye, sek éf múéri«>k, hanem m^guk is eJso-rendú mVikedn«lö gándáv.ü ren[:l«)kee-nek, mint legutóbb a Keresztény Tiszt-
\\lsolönök gárdájának szinfliVadíísal bi-zonyitották, amel>ek i-io.tdás teklntolé-l»en" nem m u-adlak miögötle a sidléki hivatásos sziniársutatok játékának, hanem azeri is, mert a csákloroyni test. vérek Nagykanizsára jöv©:ete végleges iir«gi)d7ié;<»rése volt ano«k a lerttrérl viszonynak, amrty a 23 éves szerb megszabás (inárttríism. óta újból fel-éledt. amikor Nagy ktn izsa keMé re ulelie a mástk Zrínyi--vároM és ve;e
UMGER-ULLMANN ELEK És TÓTH
VASKERESKEDÉSE - NAOYKANIZSA. ,m
Stagnali Mayar Kéotaj R«Hv«qrUraMé« Mty-aSSai MmI k«#vtMM> «• MMH«t»yt rtkUr.
Kedvezményes adótéttffl mezOgazSaságioIsjok.
egész ,\\\\iir,ik<*./ uéjiéi és szeretetének kikjC/úvéúl ő> a muraközi loslvénk inTigyaHiüségél jutalmazandó ország zászlói ajándékozott /rinvi testvér-néiiének. Ünnepe \\xA*. <z Nagykapuinak, a régi /.rinyí-városiiaJi •mely sztvémk minden szeretetével log ietta
1 a kedv-Os csákloniyakikat. az Iparos-gárda mükvdyetoil, akik a szerb meg-
, szjiiiás alai laUUSá^OI és hitel icttfk arról, lwjgy Hungária édesanyán1: tyi-séges gyennekiii. Mert íi$ fogta fel a osáklofnyaiak kanizsai k-jövetoiét, Te-st. vérek taLálkoziLsakénl. A visszatért, a ntegtaUli l0s|vér fölötti ómn» \'étiw \' halottá ál minden koiilz^u magytu-szivél és rr lollAlte az Iparoskor diszlcrmét vasárnap e>1c. A djszes közönség -óraiban -»ll láttuk dr. Králkv Istvánoé nolgármest^niét, l\'j\'aky Jenu dandiirparuiicsiiobjl, a lerencet. pia-rista és vTtágl papságot, dr. Hegyi I.a-jos várusi főjegyzőt és a kOflIzsOJ lársatlalom \\ezciolagjait s/ép számban,
Arturaköz! CsAklonryni voli a jelszó, amely varázsszóvá fonniUÓUoll ós ünnepi ¦ hangulatot leremtett. fis meg kei\' hagyni ;| esákioniyaiaic*
deiCk.isau kiteltek magukén. Tudnak. Ipaios mfiknhelö gárdáiéi ezt és Így
kthozní, imii a műkedvelői gárda produkál! valóban ulji-sílmény. Nyújtottak. \\z egész estet betoíű
proemi mii -•>/...!¦¦ és változafes vo4l, anieloti et(\\ inertig -vni érOltfk, lloiry míiU\'dMili.k vonnak « tanpadpu.-Stu. széni voli i dekoráció, a függöny ft Zrínyi várni -Oáklomya vissza, lért. ft1irát>sal. |1| gondoutágot évs sze-reictel lá|titnk. Ilá,ki legyen is B fo-rendező kllanÓ és érdemes munkát végzett. A irei mnllság rutinra vaJI. Il* kiválaszloil a «arda anyaga maga is.
Az estélyi Kehemen Peréiic pénzkilá-zeli ig izgató, Muraköz hűsége* ixe. rvini(¦..\'¦ii,-i. prológusa \\ez>tte i-c aki éneiméinek hurj >it |M\'ndiici(e meg Kanizsa MuwkÁz szervétét tolmá-oolla a közönség lelkes tapsai kó-zepeiie.
KOtiriU János ein >k, » ts.iktomynj gárda w/.ci.ije kedves, tömő,- kóayVl. lenséfínL-i ;i isákiorn\\aj;ik üdvözletét adta ál. Majd kezielét vette a műsor. Itoslás Sáinl .r a konferanszié s/cieinit löilölle Imi «ok humorérzékkel é* szx\'J. lemességget. Az fiso szám mar meghó-ditotta a lú.zönségei. Az i|>aji>s.gárda zeneknra egyvekag s/ómávai olyan tel-jesitméuyi nyuj,tolt szerző (Viktor-nyail , amil a közönség vastapsra készieile. .\\ isáktorny ii Iparosság büszke lehel zenekarára. I\'lán.i (.saki l.i\'ike (a kedves csákiomyaiak roeu&Ó Ká|lor BorUkdJának HAmu köw.tkozeil. oki lánc és éoekozánzai^*! va<osiggai frap-jdrozti a közönségei. MCgUlsZott rajta a balell és szini iskolázottsága, Mozdulatainak kecsessége, ritmus éraéke, IflzrÖ) pillant l\'niiibie páiosu\'va egyéni bájával és fi\'tak\\g.innk öttesó-gével: minden szárnál émáuuyé -ivatla. legtöbbjei ntOR ke3*elt ÍMiH4e!ilie. Kél-ségkivfll <> voi! az est kieinelkvdó szeioplöje. akinok mjnilcti egy«N szárnál szűnni iifin kiíró lups és ujrázás jul;dmazia. Mcieg lófmsli\', ér/elmes kn. lonn-dalaival óriási sikert tiralo tt- Noli tiobozniáljon. Majd a jegenye ||nm-l>am«r László. HataN Annus Hunyák Angell.i, raiárovics Manci. Artnyossv Ltoeáó és Puchs Anltu jeleskedtek. Játékok a miiked\\-e4ói keretet túlszárnyalta. Harsanyi /soli Tik-lik lnhó-zaIában Ananyossy l^ásztó, Hazafi Annus, Hampame* László szerepelek lő-rólinetsplt. zamatossággai és kedves
közvetlenséggel, ügyesem összeájliioti icvü voli János gazda iMnitazása, a
/a
T&m EOZLQV»
rasty 12 Wpbe» eímawb benuilatU» aj égje* onzágok és népek rgyegy jet-(«in»5 sajálassAgát, il\'.ftve láncai Ara. r»o«sy László mio\'. János p>/d» ismer-tetesébcn ás bemoodásáb m. Külön-külön minden tgyes tablót vagy lámoi és %ere|,-li)ii iueg Lvl| ilu-scmink, nagyon szép műnk-* ps Kljcsjtii.éuy volt mindi n égj-*) szereplő .és/éroi. Nagyon kedae>fk voltak a u\'úuy-sze-repiAk. Igy Hizali Annus, Hunyák Angela, Saír*n*c* Mária, Talrtiovics Manci, Praioiaiyak Anuria, Uroh Hilda, L\'rch Mari i, Anmyossv László Fuctttt Antal, Horváth Lajos. Horváth \\uizd, Ilanipanter Láttád, I.OgolSár János,
Kartovcsecz Kámiy, Ma«*k IMván. Nóvák 1 ©reur, Novak Vfttor «S Hunjait Koméi. A iiagylercni «&ak ugy vKsxhangaoti a Mik lapátol.
fis Mllstfrueii fejeződött be a Gyú-tl> Ani vagy M-\'uvurors/ai; i inni dal eléneklé- évei.
A n így erkölcsi kikér {hallell u ite-mes célnak a* crii<jj{oU Mégéav oák. tornyai Iparosok feTseurVyezr\'oin\'k is jutott, \\ közönség aaij\'thi jól szóra, kor.itt. Az eslot o n "(.•}\'kan iz ai Iparoskor i(3idezé-m\'l^*n .id.ák HKt,
\\agyk<WiizsJ szívelje zári a ;i i s,ik. tornya] testvei *kei..
(L. W.»
KéirekerHették Sznktcs József nagykapornak! gazda gyilkosát
Mepirluk. hogv. Misen és Na^yk*. pornak koxűli */ idoa s\\jr/onv*rl*n
Eftlá\'IUk zi SsuMtf .ló/\'el ti nA földművé, 0tpNZállHJiirft, akit i«m*ivt-fen egyének dorongokkal ós karókkal támadtak meg,
V i\'víinlur- ófi k.-Ul ipos 11\\ mm >z.is idán eltogti » teiie>«k*t Néuietlt Károly, Csecs József és Tukik Lajos misefái lebenyek személyében. B*íb. merlek, hojiy a korcsmában vgyütl
voltuk Szuklcctal, aki szerintük Az uion hazafelé -szidni és gyaJárui kczd.i őket, eiért kiírókkal a&vónvetiék.
A csendörséfi kinyomiiii.i **t is, hogy a legények rési haragjai vidlak Sxuktcsnak. Más források s»er.n! Sün kies József is kolOkodö természetű ember volt. ;iki ciiiiatt sók lulragnM st«rz«it magának. A gyilkos legények t a törvényszék vizsgálobirája elözfllis UUrtólbiliilttí hclyerta.
Lugkővel öntötte le anyósát egy zalai menyecske.
ikl családi viszály miatt már egyszer Öngyilkos akart lenni
Igazi családi pukulba enged betekintési az az akta, ami a kanizsai kir ügyészségen feküdt és átkerült a büntető tör vényszékhez, hogy felelősségre vonja vitéz Kerekes Józsefné, máhon-fui erdöör feleségét, aki férjének második felesége. A fiatal menyecske még a mull év novemberében összetűzöd Toronyiszentmiklós határában lévő erdészlakban az anyósával és ennek hevében lugkőoldatos üveget fogott és annak tartalmával arculöntőlte anyósát, aki 8 napon belül gyógyuló\' sérülésekel szenvede11 Miért a kir. ügyészség a Btk. 309. §-ábn ütköző mérgezés vétségvei vádolta.
Vitéz Kerekes jozsefné - aki uj életet vár - a bíróság előtt
elmondotta, hogy nagyon nehéz a helyzete a feszüli viszony miatt! ami közle- és auyósa között fennáll. Ezért már egy alkatommal öngyilkosságot akarl elkövetni. A kérdéses napon ismét összezördültek, anyósa festéket nem türő. minősíthetetlen jelzőkéi használt vele szemben —- mondotta - és a lépcsőről le akarta öt taszítani. Anyósa eljárása annyira indulatba hozta, hogy egy üveg Itigkőoldatot az arcába öntőit.,.
Izgalmas tanúkihallgatás következett. A bizonyítási eljárás befejezése után a törvényszék — figyelemmel a fennforgó körülményekre a vádlott menyecskét 6 heti fogházra Ítélte.
Az Ítélet jogerős.
msm
Sokoldalú, bőséges anyaga lesz az idei Mezőgazdasági Kiállításnak
A Mezőgazdasági Kiállítás rcndezöbizottságáriak gyűlés •
Ajc országos uvezőgAzdas-ágí kiállna* és lenyészálUtvásor r«adczöbízolUág* a még szük-éfies uoK, intézkedések m*g)j»e*zélé»* végit;! vitéz prof Te**ki Uéi.i fojspáa chiok.eiéve ijytdé.l ksr. ioti. A* etiiök uronuuei kj)>/iit«, liogy inig a hálwrus \\iSXOn>\'i>k nuau múü oltiiinokh-vii a luiioalú je^tegu rapre. mtutiv bnaieÜ kiáVtuUokaJ ox övben
rtani tartják luCj, a niag>^. ko máoy inejUiá\'ta .< nujdj.it \'Utuak. I.ogv *v. a hozat n.i-("i is ügé&| guMki-
sigj éuttoak kaonpoatjáaál faaio* bi-
valásl belolUi niUiiiwr i\'bljc.i a/ év. lx-a ii mo^tvii.l zlwlii t-^vra.
A kótel jövőben n.e^juyiV) kiúüitás ós ien>éuiVllilv.\'eiar ciókéwito iiutnkti. ki iáiról, a/ ffj\\ s isop,,i„k ttnyuaarúl. vaMtiiilii a várhuló vás.i.i Uir^iil ,in
As Utogalott^ág kedv«xö kilátásairól Konkoly Tn**v Sándor dV. OMGE fólitkir -azémott be. lt^ig>uiyozia, hogy a komoly időknek ni.\'j;|(iu\'H««i &Z Oz ovi kíAUit.\'is kjCretébeji inudvn onnsspi és szóra kozta |ó jd Cgü nxgnyils\'ánuiást mellőznek és a ih\'uxmiIy u kiáílitá,snak a inozógazdasngi teniKáe>t fejlesztő és c/t a ceti szolgáló tWiutó ,jc legén lesz. KtAlc n csoportok »zonl>«i «r. óvt«n is teijes érlékü au>\'->f(gai fognak szereiioáil éi ennek m<v;Nv,\\!, <• i hii
kégiet fogank adtai a n a^var mezőgazdaság tenuelő erejéről V-s tmnak «1«* inén.veir(>t.
\\ Ifiij.rzáll\'iU-\'op.irlb\'o m>k**íC\' ki-váló mintVségti és QifB\'értékd lenyéaz-!ill.it ro«j;i kű|)Slbélll| 11 niri-uat\'y ililw. lío\'l őrsiig icjlcii üli iilenyésité\'ét. Az (éjija\'ok iil;íu Hélve, i V\'<nlos vásárlási k%lv«rméay«k met\'ett é éuk élftdfei forg.iloinrM tehcl számiunti.
\\ röldmuve\'ésiúgv\'i niiue/. i\'rnihi
sxeailálitiioaa rogja mc^KuarUtui a
niiHiánlos inozogi/iivsájtlejicrzlu |»r >¦ gr.unm cétUtúzés«JI é-> az ezek sn»<aá-tiláb^in liivatoll CszkOzókd. Az okMtó é.s irániiló h.tlast fogják".si^lg;itiii P gazdasági RzakokataSi és kisórtatagyi inlézinényck, ni Orwtásjoa Mez«ig.iz<!u. sani K.imana év a s/íimfttle/eli küzjon-lok kUtli|á«a, a zóldmezo. a növény.
temuhsrtési és növényiiitnzaJtzni eg>éb kiátllások, amf.yok anyaga a imilt évi jubiláris kiállítás unyagrihoz tvL\'ontóftu vánojatos és í*tdng lesz.
\\ i<iideröl>izotlság alhatároria, huH>-ebben az évben .sem l«»r űnnapéi\\-tv, megnyitás, A bir.üitok ktopootját ;» kovák, halak és lMromfiak csoportjában márciua 214fla a többi U\'íi\\,.v. iilt.itcsoportban i>c<iig március 23^>a lúzte ki.
A i«ndtzóbizo!tság ó/ömmel luc\'otnásal, hagy n kUiHáa clökésznu-.
leit a kunnáuy illetékes tóuvezui. a Székesfőváros, az .Uiamvasu.sik, \\-aia. mini a lóhlii tii^iUiáos tényezők b tokozott niCKériésyol tániogttják, a»,^. nek eiedméjiyekcpi>en mdí a isiidju-\\nli viszonyok közöli is lehelövé vü. lik a kiallilis slke(es mejpwd^ése.
Életbelép az értéktőzsde reformja
\\\'ugyjelenli*éAü lemlc eb\'t lxKsá|(ÍII kl a konnány -*r íVlékpapirljrgftltim sz.»bárj\'Olá\'<áro*, P.i * hábnrus gazda, \'áui inlézkeilés azt a réti szolcáljn, Iway elejéi s«nyeínlaran káms spekü, lácjjoaik é* védelme nyújtson ¦ ma. >í>.ir ilolgwó lársádaioin íitia meg* lakarihiti és édákpaptrokba lekieiett lökének. A reiulesjet - .számos kú\'fóldt államban érvényben óvö iutéikadeshéi hu.sont(Van kúlónövn kél fontos Intézkedést raWst\' ri»*g. Az egs-lk az, hogy .tz egy kézben lévő n"gy.d>h ré.szvénvinennyisé\'.el el, ;tz ug}tir\\vz\',|l (kikeltekéi !>;¦ kel\' j^enteni- A be\'e\'.ii lé\'i határidő IQVi mánlus 31. A ke* jeimiést ,i i\'énzinióíeii Koxponthnc k<-lt in\'émi. Réje^ntést köte e>e|t*ég abl e%ik a lŐzHlén lajstromuzoh és Arjegyieij részvények közül az a\'meny-nylség, iinetynek uévérléke » ié>*siány-
I társaság alaptőkéjének két százalékai. [ vagy ha azok árfot.vftoiérlékc a két-) száiezer pengői ineglkaUdja. IW k*l\\ \' jelenteni a lóz-sdén ueiu laj^lroi|)r>Iul| i vag_v t*jstn>inozott, de nem árjeajzetl ré-1 vényeké I is, In a 10k névértéke inagli tUdja az alaptőke két százalékai és u ré-szíénylársaság aíaptöloéje több mint 300 ezer pengő. Aki a bvjcfaité. sekei clmuli&ztja, nem gysaWr.illu^su ré^zvcnj-oai jogait.
A rendelet másik tcgjcnyegt-i-.abb m téxkedésa az, hoaj- a tö^sdau aajstro moi itt és árjetO\'zCtt értékpapírok a,|«s \\étele ii töz-sdén k»v«i ICos. Véyúl u,u o> közerdeket szolgái a konuánsuak az ti raidelkezése, hogy erö-s Qijeaf., firzés lieíjczik mindazokat, akik :i löz.sdén értékpapírok vételére é, cli/dás.irn jogosultak.
Hallotta már...?
...ItogN\' az ókori színházak és sladionok óriási tömegű nézőközönség iMífogattására .épüllek ? Az efezusi stadion \'7(3.000 ember számára iiyujVílt helyet. Az athéni staeíoii nézőközönségé rendszerint 43—47 ezer embert telt ki, de az óriási építmény szükség cselén 70.000 embert ís befogadhatott. Az athéni Dionysios-szinházat 17.000 nézőre méretezték, de később y0.000 ember befogadásáru bö-vilelték ki. Athén stadionjában és színházában együttvéve ilyen formán a sáros és Attika egész férfilakossága számára julotl hely.
¦-hogy a népszámlálás nem a mi korunk találmánya, hu* nejn már az ókorban is szokásos volt ? Az ókori népszámlálás azonban távolról sem volt olyan kényelmes és egyszerűiéi adat, mint korunkban. A régi római polgár például maga volt kénytelen a fórumon ülö összeírok elölt megjelenni, hogy családi adatait bejelentse. Azok azonban, akik szívesen kerülték a hatóságokkal való találkozást, ennek a nehézkes népszámlálási módszernek mindenesetre örültek.

hogy a szalmakalap divata Európában majdnem egy évez-mtes múltra tekinthet vissza 1 A szászok nemzeti viselete a 10. században a szalmakalap volt. Nagy vagy l. Oltó német császár .93o • 073) erre való célzással a francia Ilugues gróf
Még osmh pég Wfdksj tant mm olcaA Mstare>wé»ár 70~80%-o* AHeMéllités k, Bgégtf a. SGNL.ES8 TESTVÉREKNÉL
dlefekvéseire azzal a megállti-lással válaszolt, hogy- több szalmakalap felelt uralkodik, mint amennyit a gróf egész életében látott. •
...hogy a brémai múzeum egy pörgőit árpaszemet őriz, melynek korát -a tudósok mintegy\'8000 évre becsülik V Európa akkori őslakói tehát ugylál-szik már ismerték az árpakávét.
..hogy Németország legrégibb vendégfogadója, a milten-bergí rKiese< már 600 éve van üzemben ?
*
...hogy N érnelor.szát learé-
Íibb harangja az 1200 eves lerzfeld városka birtokában van és már több, mint 900
éves ".\'
• -
¦ hogy a konyhasóoldalnak fertőtlenítő hatása van ? Már a
Ina mliai
kaiOn aszlatokoa
maradék árakon
aruilluok
áruház
1márciuB
\'MLA1 RAZLONÍ
UTORT
HETTEIISIRE
!•# márkái butorsz«10n|ában vogycn vagy reodel|en . C**Bx*ryut u
híres ókori orvos, Hippokrates is megfigyelte, hogy a halászok sérülései genny esed és nélkül tokiak begyógyulni és ezt a tengervíz sótartalmára vezette vissza. A 10 százalékos konyha-sóoldattal a sebek kezelésében a modern orvostudomány is kedvező tapaszt álatokra telt szert.
...hogy míg az emberi szem csekély vilígitás esetén, igy például holdfénynél a színek iránt teljesen érzéketlen és mindent egyhangú szürke színben lát, a modern fényképezési technika olyan színes éjjeli felvételeket Imi előállítani, amelyek u nappali felvételek szül pompája mó-jjütt semmivel sem maradnak
. hogy India lakosságának csak H százaléka tud Írni és olvasni \'.\'
*
...hogy a varjut nam sok zenei élvezetet nyújtó károgásn ellenére az ornithológusok az éacklömndaruk közé számítják \'.\'
A Kormányzó Homonnay Tivadart nevezte kl Budapest főpolgármesterévé
A Kormányzó - min\' a Budapesti közlöny v\'isúroap reggeli v..un^ kodi - a bfllűgynirniszlítr eJűteijcsz léséi e ilr. Kumliálh JenÖ Utkos tanácsost, Hudapesl sjtákesfőváros fö|x>lgAnnes. terít eltol az. állásától saját kéielmé e felmentette s u.kióz érdvLébon önzetlenül és fáradlAtaUm ^uzgosáaval lelje. sitrs.1 szodgálatáárt eiismerésál fejezte ki. A Kormányzó * fős*áro« uj főpolgármesterévé dr. Homonn*»y Tivadar országgyűlési képviselői nevtsrtf ki.
A bapomkosJéat Isten éa ¦ törvény bünteti I
h
AJ*
N. B. eredmények
Fei*«cvdrírt--K<>loisvir 5;1 (3:1).
SnUuk-UJpeit 2:1 (1 !; 0).
FMtioinos-MAVMi 2 1 .1 :1). WMFC-MMAVAO (1.3 fii2). s»D«cl-N«(tyvírad 3:2 \'3:1). LftapMt—Kispest 3:2 13:1). SHBTC— MuuM 1:1 (2 : (l. l\'jviilík-SzVSE 3:1 ,3 : ü).
K.raaak magvatalra
ui Nagylunizti" belterüleién
cca500 öles telket.
Alánlatokat rcailetes lehassál .Váflifl ar" Jeligére a Magyar Kenuét kladóhtvatalioa,
Budaptat, vt.( Vllmou caáazár-ut 65.
A nagykanizsai vonatban felejtette megtakarított pénzét a balatonbogiári fiatal leány
A kanizsai és kaposvári rendőrség megindította a nyomozást
Horváth Mária balatonbogiári háztartási alkalmazott Boglárról Kaposvár felé utazott a reggeli azemély-venattal a nagykaniziai vonaton. Mikor Fonyódnál átszállott, észrevéve, hogy reliküljét, amelyben bevásárlási könyvecskéje és hosszú hónapoiion át megtakarított pénzecskéje volt, a vonalban felejtene.
Jelenteit-: a kaposvári rendőrségen, ahol felvették a tényállást. Elmondotta, hofy Balatonboglártól Fo-
nyódig két boglári lakos utazott, a Kik az átszállásnál még a vonatban maradlak és tovább utaztak Nagykanizsa íe\'é.
A szegény leányt a pénz elvesztése annál Inkább erősen érinti, mert édesanyját akart-i belőle segélyezni.
A kaposvári és kanizsai rendőrség mindent elkövet, hogy a szegény leány megkaphassa pénzét.
íruiymth* az i. uidairúli részben eföslléxekal K/alUló hajúk voltuk.
Paarl Hairbourt támadta a japán légihaderö
Tokió, martius ;i Hivatalosan kjzhk, h)(jy a japán lüklilrimerésie: légi kötelékei még caü-lónökrr virradóra tncglepelésszerü támadást intézlek pcart nV-hour e>r>n és .saját veszteség nélkül több luina robbanóunya^ni dobiak hz ottani haditengerésze,i szeriárra, amit a deiembct)! tömegtainudás után bhíél fel akartuk építeni. A japán repülők a szertáron laui\'. több fontos katonai Ijojemlnzést is szélrombol.uk, .\\z amerikai légvédelmi tüzérség ké,)ic:«[i voll ¦\' támadás eredményéi e^kkenleni.
Angol bombázók németországi várótokat támadtak
Berlin, március 9 Mini a Német Távirati Iroda jelenti, brit bombázógépek mára virradóra támadási intézlek több nyugat német országi helység ellen. A támadásnak a polgári lakosság kóréhói néhány áldozata van; Katonai károk nem keletkeztek.
A japánok megszállták Soerebáfát
Sanghaj, március 9 A saigoni rádió közölte, hogy japán rohamcsapatok elérték és megszállták Snerabajá..
Metantn nem tér vissza Toktóba
Budapest, március 9 Az egyik tokiói lap értesülése szerint a nemrégiben elutazott Mctanin tokiói szovjet nagykövet nem tér vissza állomáshelyére. Mást küldenek helyei te.
A tegnapi angol légitámadás legiobban VersaUtest érte
Berlin, március 9 Az angol légibadei önek Paris ellen intézett ujabb támadásáról a nőmet fővárosban még nincsenek részletes hirek. Any-iiyil lehet csak megállapítani, hogy a támadás legjobban Versailles ellen irányult. Még az áldozatok számát .sem sikerült megállapítani.
Londoni vélemény szerint a fapánok Ausztrália megtámadását Port Darwlnnel kezdik
Stockholm, március -9 Londoni katonai szakértők azon a véleményen vannak, hogy a japánok elsősorban Port Darwin ausztráliai támaszpontot lógják megszállni és azután hatalmas erőkkel mind a száraz fóld, mind a tenger felöl fognak támadni Ausztrália ellen.
NAPIREND:
Kedd**] 1iii.UT.iu aap. . Gyógyszertári i< Ma örangfrai
g< ógy.iertár teák tár 10.
Ki8k»nizs;in az ottani gyógyszertár állandó QgyeWíes szoigátaiot tart.
— (A főispán a keszthelyi föizo Iga bíróságon)
Vitéz gról ¦Teleki Hé\'a főispán fia. laton Elemér vármegyei szábxVevoségi tanácsos és dr. Rezoicza pát tiszicici-Ik-Ií főszolgabíró, főispáni titkár kisére. lében túvaudvizsgákaot tartott a keszthelyi ffi.szo[fflbiróságyn. i
— (A Vatikánváros Dnnepe)
Többszörös jubileumi ünnepség szin-hetj* teiz « Vaiikón. A napokban lesz ugyanis XII. í\'iuí pópa raüTeíésnapJa, aztán pápává válasz lá\'aak és pápává koronázásának évfordulója. \\ Szentatya most volt (ifi éve. és március Ilién lesz megkoronázásának évfordulója. A háromszoros jubileum alkalmából » Vajkán tolwgődisilje öltő. züii, de olasz és pápai zisziö leng ifcCn sok római áUanu kózépfticien is.
— (A Szociális Missziótársulat havi taggyűlése)
A Szociális Missziótársulat-m;>si ta.--tolta meg márciusi -toggyülásét Be,x> Cecília nővér elnfiklo\'c alatt, A tag. gyűlésen vég^g teszögczlók a március Li-i Ko:olikus Női-nap és női lelklgya. korlatok részletei úgyrendjéti ainii a Z^dai\'Közióuy már ismcr.c.ett. KJtnon-dotlák, bog)\' « Szentiitya jubileumára a kanizsai Misszió is küld Ilómába unj\'nevezet t • lel ki-csokrot..
— (Értesítjük)
a Itusáparosokat, hogy évi közgyűlésünket u hó 10-éu. keddien e,ste 8 óra-kor az l|>ariestúl*!t lie^yi^élgébcn tail. ¦ juk meg. Kérjük « szuklárst* uiegje-Vnéséi. Isinőkséx. (:)
— (A MANSz nagysikerű nagyböjti napja)
Vasárnap délután tftrlotla előadó-sál a kislüunizsai MANSZ. mely alku-lotnmal ismét nagy tömeg jc.cnl meg » icmplomléri iskola nagyic.mében. Olt iolt dr. Krátky Istviuiné polgár.
mcsiemé, a mansz etaökasajonya,
dr. Tholway Zsiiuuondkiú v<uCtöKég! li»g kiséretében. Az táblást dr. Szabó Ishánaé, a MANSZ helyi cinükusszo-nya nyi\'.olia inog, Haticxa Zsuzsika uiély álérzássei "dta elő Máes László a nagy magyar pupkölLŐnek e<ryik érlékos v«r>ét. Kilimfi volt Spingár Mancikrt é.s Kriszliáu (tozika szavalata is. A nagyböjti n\'ip cioa lója I>. íiá-nás A. t.yula plebájjoi volt. Szép f*»i-ópllósü előadásában a katolikus ma. g)-ar nő életútjára mutatott rá híl lórtónclem íjemléleUn keresztút. B*. szádébeit a tisztulóikú, vaüásos mogyat nő Isieoiöl rendeli hivatására mulatott\'
rá. Beszelt a családi élt fontosAbb szerepéről, « gyermak édosanyai Ír*-nvitásáról, jó uaQambea ra\'ó neve
lé\'sérői é\' u kntoljkus céklád Uaata éWtérő*. Előadás után dr. Krátky 1«-vánné szólt a XozÖnségbra a i«eg«oy tüdőbetegek felfiegltása érdlekéban.
— (A csatarendek! nők hazafias megmozdulása)
A jótékony te^ékerrykedAséirúl koz-famert csabrendekj ^vetkezati asa. .szony<sj)porl dr. vitéz Karácsony Gyu-láné etnókiiű irányllásiVv*Íi vu »uú»t Bog) ny Jánusjté és András Gezáné Inogó támogautsáva\'1 példaatfó szociális tevékenységre vállal koa-dt. Az asszonymoport min len tngja\' szívesen vállalkozik arra, lutgy a luirlkivíi\'i viszonyok közölt csellé^ magara maradt asszonyoknak a kijáiásba\'helyezett lw-lóságl támogatáson kivül erkóJcu \'és anyagi léién segítségére siet. Az asz-szonyoMiport ezzel a nemes eih&táro-zás.sal aVyékazik részlvenni a hazafiad magyar épitő muukdban.
— (A Dalosszövetség jubileumi pályázata)
A Magyar DnWgyeiö letek Orwágoa Szövetsége et)b!*i a7. évb*n ünnepU fennállásának 75 éve; torduiójáL Ebből a?, alkalomból pályázatot Idntét vegyes* kani és férfikari müvekre, amelyek magyar szövegic írandók. Csak emelkedett hangú, fenköll tárgyú szövegre irl müveké; vesznek figyelembe. Kívánatos, hogy a szöveg a magyar dalt, vagy állatában az éocktlósl dicsérő irodalmi költemény legyen,\'ojrnplynek etö. adástariamn, 4-8 iKrc A pál)-adSj cgyjigy műre 200 pengő. A pályásat titkos, a jeligés levéltél dCribilt pátya. müsek julhis 15-ig küldendfik be « szóvetsógltez. Már megjelent vagy előadóit müvekkot pályázni nem lehet. A szövetség fenni "ríja magának a jo-gol, hogy a\'pályodijit nem nyert müvek közül egye ek*\'t 100 i*ngöe>t megvásároljon. \',MT,i
— (A szentllonai kápolna talajdönioga)
A esák\'omyavidéki körjegysöség köz ségcinok- képvisdöesiüHe a azenti\'o-uAj clcini iskolában ünnepélyes köe-gyülésl tartott, amelyen jogerőre emellek u .szttnliloiutt Zrínyi sírhelynek a hozzáiariozó telekkel együtt n Vitézt ItCitd Csáktornyái Zrínyi Csoportjának tulajdonába adását, Kákosey Uyőaő k.irjCfD\'zó Ismeriette azi uz áldozatkész. séget, amellyel a községek a ,nemes rét megvniősilá\'sáhot hozzá Járultak. A Zrínyi ("..sojKirl nevében Nagy Károly polgári iskolai igazgató vette át M adományi és liejojonleír5, Iwgy a csoport a központtal karöltve méltó módon kivonja rendbehozni a kegyeletes helyet. Nagyszerű emléknulvct állita-nak fel és a kdpolnát heiyreallitják. Okresa Rókus szentilonai községbiró ígéretei leit, Iwgy » község lakossága erőjéhez mérten icruiészolben és munkában Ls Iwzzá kíván Járulni a ki-I-ohi.i midberjözasához.
Magyarország egyik legnagyobb koszerv-gyara keres
a lagykaalzial és.pÉcil körzetre.
A körzethez a következő nagyobb helységek tartoznak:
Tapolca, Keszthely, Sümeg, Zalaegerazeg, Nagykanizsa, Pécs, Siklás, Mohaca éa a Muraköz.
A gyár (Aielék-, gvflmolce- és nui* konzervekéi, valami .t szántott főzelékei Kunit. Ajánlatokat kérjtik „Kou^nárl ¦*«-n8k- Jeligére HuHtit*!. éa Vagl*\' r. t. hirdetólrodába ut Budipttt, V., Dorottya-u. 8. küldeni.
122349
Lapzártakor érkezeti
Holland-India bH.vOntette ¦x BlUnáMA-t
Tokió, márriiis U A Donte|.Írm)a jelenté-* --rvint at cx*« liollaoiHiidiai i]i>i^rfij( növ%l<Ie>l fl óra után Le-Ntiuilctl-" •« efllenállAM ív. nlfogadlir a fíülélel nélküli meg. Másra\' vonalközé jap.Vn kóveielésL
Tenyészállatvósárl igazolványok az IBUSz-nál í)Ü°:Voa kedvezmény Bude pai tre
Ae Idd IcnyészáMatvásárt március 21—29. közölt lariják meg az Országos Mazógazuaüágl Kiállítás kerelében. A kedvezménye, uia/ás] igazolvány fe1-ufzasni márciui l5-20.ónek 12 órájáig, vKsgautazaSf* március 21-énrk Ifi érájától április Ufl Lezáróig éfvé-iD\\*j. Az i«a>oíványok I.3Í1 pengős áron\'az lltl\'SZ összes fiókjainál és bizoii:útiM>sainál knplit ók.
Parauilermelés Magyarországon
a ifii ce reni uli p.iiiiulicmi>1ö orszá. t.ok elzáródávi már 0 mull viJághábo. rubZo ráterelte » fittyeimet a problé-rtiáM, miként lehelne ennek a nauv. jelentőségű nyersanyagnak termelétét Magyarországon meghonosítani, fivek wrán ál több kísérlet is történi «*¦ irdnyban. sajnos. nagyon esekdly ered. mennyel. Mon egy uj kezdeményezés történt az Angol-Magyar l\\»niapyár Itt. kisérlelképj>en né\'iány holdon ko. Töéro gyapotialániál iilj<*tc.l 0). Ha a kísértei beválik, n vel(\'-sleml-*ict meg. tejelőképpen megnagyobbítják. ;MVS)
Hirdetmény.
Sormást Erdőbirtokosain ezennel közhírré teszi, hogy a volt nagy-kocsma épületnél levő istálló és pa|a-épalet lebontását vállalatba adja. Fettételek az elnöknél megtudhatók. Pályázati hatlridö március 14-1«.
«w_ElnOk-
Hirdetmény.
Sormáil Erdőblrtokosaág ezennel kóitilrré teszi, hogy a sormási közaégház me\'léképületeinek (mosókonyha, istálló, kocsiszín atb.) felépítését vállalatba adja. Feltételek az émöknél megtudfia\'ók. Pályázati határidő 1942. március 14 lg.
«0 ülnök.
1042, mircluB 3.
MEGHÍVÓ.
A Lctenyel Takarékpénztár Részvénytársaság Letenyén, 1942. *vt marclut hé 19-én délután 4 órakor fái helyi égében
49. évi reÉs közoyiléséí
tart|a, melyre a f. részvényesekéi ezennel meghívja az Igazgatóság. Tárgysorozat:
1. Az ijtaigatósáK és fctU^yelóbizoltság ári jelentést.
2. A nnpihlztosnk mőkOcténl dijának megállapítása. Hitározal az 1941 évi záró-azámadáaról, a tiszta nvera«ég feloszlásáról ea a felmentvény megadásiról.
3. Feltlgyelöbizollsáít választása 1 ívre
(3 tag
4. Esetlegei Indítványok.
JokvioI Aki siavnzali jogával ótni akar, köleles részvényét legalább 3 nappal a kózgvlllés (¦::,!; a társaság pénztáránál, vagy a Nagykanizsai Takarék pénztárnál leiétbe helyezni,
MÉRLEG-SZÁMLA 1041. december hó 3J-*n: VAGYON : Pénzkészlet és bankári követelések P 65.253*15, Értékpapírok P 3.2WK5. Váltók P 386.264 62. Adóaok 1» 45.221-32. Alatakltott lörl. kölcsönök P 2.I3III, Hell kölcsönök P 708-90, Ingatlanok P 29 770 84, fterendezés P 040—, Elóre llzelell kamalok P 851-72, Összesen: P 531 Wl.
TgHtÍK: Részvénytöke P 75000-—, Tartalékalap P 6.102-30, Tőketartalék P
2.818-20, Beruházási hoizilárulái üggfl számla P ?.154-54, ^akarák betétek P an9573\'-42 Folyószám .t belétek P 4-534 77, Vissrleszám. váltók P 2M\'iW\'--. Engedményezett kölcsönök P 2 138-81 Fel nem vett osztalék P 67 40, ElÖre befolyt kamatok P 2.603-95, Nyereség P 2.028-82. Osz-szesen: I\' 534.149-21
EREDMÉNY-SZÁMLA IP41. december 31-én VESZTESÉG: Fízetell kamtok P 14.520-03, Üzlcli költségek P 3J2520 Tiszli fizetísek P 9 533.07, Adókél lllelé-kek P 2.31078. Nyereség P 2.02882, Osz szssen: P 31.717*09.
NVERESÉG: Áthoz, nyereség P 83.78, Kamalhevélelek P 28 Vf\'4 —, Jutalékok és dllak P I.80K6, Ingatlanok tiszta jövedelme P I.0T0 13. ÖSKesen: P 31.717-99
l.elenye, 1941. december hó 31-én,
as Ig«agBtésá|.
Megvizsgálta és helyesnek lalátia (1, . Fe-tflBT«lSbÍuittaÍf.
Ofcsvndsjjof Gaüamczíbfín ttérakozhalik
Joíicztass, un áolBBzlLass i"
.hí JEÍ (jiV crt^ooJ, wa^elozA. a
jotuabo.2At.AI VOZLQW
DRÁVAVDLGYI
VILLAMOS ÚRQMSZQLGáLTATÚ R.T.
azakazerfl f«1wl I ago aI * ás minden villamos kérdésben Caengery-ut 61, telefen 294.
AremsacémlAk fiacetése, reklsmáolék, hibabejelentések Sucár-ut X, I. emelet, fola-ron 213.
Könyvnyomda, könyvkötésiéi, vonatozó intézet, Üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
KóflucilUnk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, t Ijegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körlevelekel, röplapokat és mindenféle Ízléses kiallilásu nyomlalványokat.
*| TELEFON: 78.1"
Gyártunk a
üzleii könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, hcvásárlási könyveket, rajzfüzeleket és lömböket, mintazacskókat, zsákcédulakat, naptártömböket, fali-napiárakat, dob zokat slb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb áiakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
(PBÓHIlDETtSII
Nöl ¦xabó-anaádat felvttz Belllhclm [|0», Ciengery-ut 27/«, Öo*-,
Ko«áo«-*«a4«l felvételik. — Kbuí, UJos. Otl»e. 6i7
AJDJU- vétel
mennyiségben. A Zalai Köilöny kiadó-hivatala.
uuas-ünjmiELYisÉo
KálaMobáa Oiizkomfortoa lakás azon nal kiadó a köípontban 60 pengéért. Cim a kiadóban. 635
2—3 szobát komfortos larkAal keresek máiUBra. Clm a klmiúbaii tH7
Két- vagy hárornsrobii önzkomfoitoi lakaVtil asonnilra vagy május cIscjík karaeak. Cini a kiadóban. 648
HÁZ ÉS INGATLAN
Vöröimaity-u 44. azilum kélgiobii hál alactó. Érdeklődni lehet Pipp, Teleki u.8.
Eladó nagy gyllmölciös-kades három-Bzobái hallói magánház. Nyolcvanöt hold löki ptdlg bérbeadandó. Hoivith, Sugir-iii 42 Ut
Minden hdztartósbnn akad felesleges holmi, amit jó lenne eladni, h* volna kinek I — Biztos vevőt házhoz száHit egy párfilléres apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
NAgy
BRBDMétiYT
I
2ALMI KÚZLONY
rVLiriKAI MAfILAP. íiadja „XBigaidaiágl H T. Naflykaaim\' FeleE&a kiadó\' Zalai Káraly. Nynmatíitl ¦ „Klitaidaiátjl R. T, H«5yknnli»a1\' ¦yemúa|ábuvf*i|ykssusaa.
464642
8091
Mg megnyílt « képviaalfihá* neqyadik Oleaazaka
82« évtoly-m, 56 iz«m.
NasykanlxM, te*^5i. maroiuí 10. kedd
Ára 12 t»U«V.
ZALAI KÖZLÖNY
ssa
m kUdíllviiloIi fiat l au,
étiUWnM SS.
Pfidoa nertetzU: Barbmrlts Lajos
MCrottr» T paát. 20 tlllír.
Bolsevlfel hekatombak
Irtai Kilián F«ne
A német hadijelenlések szinte nap-nap után beszámolnak azokról u borzalmas veszteségekről, amelyek az immár harmadik hónapja tartó szivó> de eredménytelen orosz offenzivu támadó ember-hullámait érik. A számok valóban megdöbbentők, !\\lár az a körülmény, hogy a halottak száma majdnem minden cselben meghaladja a foglyok számit, azt mutatja, hogy itt az emberéletnek olyan lelkiismeretlen pazarlásával állunk szemben, amilyet a hadtörtén* lem nlig ismer. Annál elszomorítóbb ez a jelenség, meri hiszen ez a második világháború eddig a technikai háború legyében s az embervér céltudatos kímélésére való törekvés szellemében folvl s a német hadvezetés ismételten is rámutatott arra, hogy fél Európának villámháborúval való meghódítása\' alig kívánt nagyobb áldozatot emberéletben, mint az clso Világháború valamelyik nagy támadó kísérlete.
Az uj bolsevista Oroszország is technikai háborúra készült fel. sőt mint ez az eddigi harcokban felhasználásra került hadigépek tömegéből kitűnik, a világ egyik leghatalmasabb lankhudseregét állította fel titokban a németek ellon. Az ,»\'.í tonnás, sőt még ennél nagyobb tankóriások meg is indultak a német támadások elhárítására, de a műszaki fölénv és az emberanyag katonai értéke egy-kellöre megküzdött ezzel a nem-várt hatalmas akadállyal. Az orosz lechnikni fölény igy rövid pár hónap alatt elveszeti s az orosz hadvezetésnek nem maradt más hátra, mini a kimeríthetetlen emberanyag kíméletlen báróba vetése." Mégi orosz stratégiai rendszer ez, melyet már az első világháború folyamán is alkalmazlak az oroszok, nemrég pedig Finnországgal szemben küldték vágóhídra mélyen tagozott ember-hullámaikat, araikor technikai eszközökkel nem tudtak behatolni •i kitűnően kiépilett finn védelmi rendszer vonalaiba.
Az cmbertömegekkol való ez fl kíméletlen operálás sajátosan orosz hadviselési módszer. Minden más hadviselő fél a legnagyobb ""értéknek emberanyagát t*irtja ,x épp ezért katonai elhatározásainál az emberélet legmesszebbmenő kíméletére gondol, az oroszoknál azonban az emberélet nem számit. Igaz, szinte kimeríthetetlen ember-tartalék felett rendelkeznek.de az a hadvezetés, mely figyel- I ttien kivul hagyja az embert s ! ;,/l minden lelKÍismeretfunl |
Bárdossy László miniszterelnök benyújtotta lemondását
A Kormányzó Ur az u] kormány megalakításával Kállay Miklóst
bízta meg
líudapesl. március 10 A Budapesti lírlesitö jelenti : .
Bárdossy László miniszterelnök és külügyminiszter megrendült egészségi állapotára való tekintettel felajánlotta a Kormányzó Urnák lemondását. A Kormányzó Ur a lemondást elfogadta. Az alkotmányos szor kasnak megfelelően ekkor a
kormány többi tagjai is benyújtották lemondásukat A Kormányzó l\'r Őfőméltósága az uj kormány megalakításával Kállay Miklós m. kir. litkos lana-esosi bízta meg. Kállay Miklós kormányalakításra vonatkozó tárgyalásait befejezte és előterjesztést telt, amelyet a Kormányzó Ur őfőméltósága elfo-
gadón. Az uj kormány változatlan marad azzal a különbséggel, hogy Bárdossy László helyébe Kállay Miklós lépett, aki egy-ullnl megbízási kapott a külügyminiszteri leendők ellátására is. A Kállay-kormány délután 4 órnkor tcszí le a Kormányzó Ur Őfőméltósága kezébe a hivatali esküt.
Churchill rendkívüli követet küld Indiába
az Indiai szabadságra vonatkozó terv kidolgozása végett
------------Nagyjelentfltéga less a japán parlament esBtOrtftki ülése-----
Berlin, március 10 Mint a Német Távirati Iroda katonai helyről értesül, német harci és zuhanóbombázó repülő
Í;épck az Innen lólól délre kü-ö nősen súlyos veszteségeket okoztak a szovjet csapatoknak. A repülők több tonnányi rol>-banóanyngol doblak az" ellenséges állasokra. Ezekkel a támadásokkal egyidejűleg támadták az ellenség hadműveleteinek végrehajtását, ugy hogy az ellenség ezen a frontszakaszon sehol sem tudóit támadásra felfejlődni. Telitalálatokkal több tüzérségi állást teltek harcképtelenné. A német csapatok sikeres ellentámadásra használták fel a harci repülőgépek támadásai!. Több helységet meg-lisztitottak az ellenségtől. Német vadász- és liarcircp ülőgépek ugyanokkor mély támadásokat intéztek szovjet tábori repül. Ő-lerek ellen és megsemmisítenék azokat az otl veszteglő repülőgépeket, amelyek be akartak
avatkozni a harcba. Az ellenséges utánpótlási utak és vasutvonalak elleni légitámadások során inegnelu-zitették az ellenségnek, hogy ezen az arcvonal-szakaszon erősítéseket és hadianyagot juttassanak az első vo-
nalakba
A Német Távirati Iroda értesülése . szerint a keleti harciéi\' több szakaszán német harci és zuhanóbombázó repülőgépek bombákkal árasztották el a Szovjet tüzérségi állásait.
. Telitalálatokkal szétrombollak egy légelhárító-Meget, 56 járművet ós több mint 70 házat, amelyokot ellenállási fészkekké é* anyagraktárakká építettek ki.
A vasúti berendezések ellen in* I ráköti tehervonatot rongáltak lézelt sikeres támadások során | meg. Ezenkívül sikeres tárna-német repülőgépek egy kétvá- I dásl inléztek a német repülök gányu vasútvonalon 36 hadi- egy nagyobb rendező páiyaud-anyaggal és csapatokkal meg- \' var ellen is.
Tokio:
Holland-India eleste uj korszakot nyit meg
Tokió, március 10 Holland-India eleste nemcsak következménye volt az angolszászok eddigi vereségeinek, hanem egyben ujabb kudarcok
előjátéka is mondották japán katonai körökben. A jávai ellenállás megtörése, amely a tá-volkelcti háború kezdete után 3 hónap múlva következeti be, a
nélkül, mini valami ócska rongyot áldozza fel a háború mo-lochjának. a legnagyobb mértékben erkölcstelen s az öntudatraébredd tömegek véres hosszújának fenyegetéséi hordja magában.
A háború nem bandázzsal vivőit páros kardviadal, ember emberről szemben, sőt ember gépekkel szemben minden védőpáncél nélkül áll ki a porondra A háláinak tchál bő aratása lehet, de bármily olcsó is az emberélet a háborúban, a hadvezetés elemi kötelessége az embervér lehelő légkörű Kuk in-
tőbb védelme. A hadvezetésnek ezl az erkölcsi tételéi a szovjet hadvezetés felelős tényezői nem isinerik, Az orosz katona nem ember, csak szám., amellyel ugy játszhatunk, mint arlogarit-mustáblán. fcrzi ezl az orosz katona is s épp ezért hiányzik belőle az az erkölcsi erő. amit az ember megbecsülésének tudata kölcsönöz minden más nép katonájának
A boiseviki hekatombak a végtelen orosz hómezökön nem csak .az erőltetett téli támadások eredménytelenségéi és céltalanságát, hanem ,i szociális
igazság eszményeit hirdető, de az emberi élet értékél megcsúfoló és bipokratii szovjet rendszer teljes erkölcsi csődjét is jelentik.
A tél vége felé közeledik, a tavasz már ilt kopog az -újlakunkon, s jól tudjuk, hogy ez a tavasz meg fogja vallani a világot a ¦ szovjet világfertözö rendszerétől.
A boiseviki hekatombak felen rövidesen egy uj viiág nap ja fog .felragyogni, mely nemcsak német győzelmei, hanem az igazi orosz nép felszabadulásai is fogja jelenteni.
SLftMi KOÍLÖVÍ
1U4U. mlrciua In
UTORT
BGTYfil L\'IRS
maik is butore/npmlaban vegyen
csendesóceáni háború tragédiájának negyedik felvonásai zárja le
A japánok köt hétnél rövidebb idő alatt stlogtalták azokat a hadállásokat, amelyeket az európaiak három évszázadon át tartottak.
.lupán katonai körök Ausztrália helyzetéi vizsgálva, ugy vélik, hogy som Ausztrália védelme, sem az amerikai segítség nem tartóztathatja fel a japánok eh> reuyomulúsát. Az ausztráliui körítés megoldása; mint Tokió-hun mondják, attól függ. hogy a japánok miképpen luuják és akarják megoldani a Jáva elestével és Hangooii elfoglalásával időszerűvé vált indiai kérdést Tokióban a háborút világ-politikai szempontból itélik meg. A jóvű japán hadműveletek nemcsak a japán- tervektől függenek, .hanem a tengely általános terveitől is. Tokiói körök szerint Holland India eleste uj korszakot nyit meg, amelyben nemcsak Japán játszik szerepel. (N\'ST)
A Ugtráuebb támadás Máim «tUn
Amsterdam, március |<) Az Kxchange hírszolgálati iroda máltai tudósítójától! a követ kezö lürt kapta:
A bombázások vasárnap egész napon ál éjl\'éltilámg tartottak. A legerőteljesebb támadásról van szó, amelyet az olasz--nénjei légierők a háború kezdete óta Málta szigete ellen intéztek.
¦ CNST)
BefajaaödŐH m Fapem-Ügy ¦••ndór-i ttizfsgatau*
Isztambul, március 10 A Papén ankarai német nagykövet elleni merénylet ügyében megindított rendőri vizsgálatot befejezték. A vizsgálat eredményéről szóló hivatalos jelehtér kiadását a legközelebbi időben várják. A jelentés valószínűleg beszámol arról, hogy\' a merényletet előkészítő terrorista társaság valamennyi tagját elfogták. .Mindeddig nem közölték az isztambuli szovjet konzulátuson és u városban az el mull napokban el fogottak nevét. Azt liiszik azonban, hogy ezek közül néhány külföldi kommunista. A vádlottakat ma Ankarába szállítják. A rendőrség tegnap átadta u bíróságnak a vizsgálati jegyzökönyvet, A török álltuuf polgárságu vádlottakat egy külföldi állam javára az állam biz-iFoiruiia a 6 oldalon)
\'si&s órát, iíaa ékszert,
M SZEMÜVEGET rt"tJrMíS\' ZaVOtáDt>S OYU1A
Zala megye hódolata a Kormányzó Ur előtt
Zalaegerszeg, március lü I Kormányzó Ur 22 éves bölcs és
Zala vánuagye közigazgatási áldásos kormányzásáról, vala-
bizotlságának hétfői ülésén ,„!„1 a kormányzóhelyetles meg gról Teleki Béla főispán indít-
ványára hódoló táviratban üdvözölték a Kormányzó Urat. A távirat megemlékezik a
választásáról és a vármegye tántoríthatatlan hűségét és hódolatát juttatja kifejezésre.
A főispán nyilatkozata a zalai árvízről:
A belyzet állandóan javai — lakott részen nincsenek veszélyeztetve
Az alispán kijelentése szerint a Muránál nincs veszély
léz gróf Teleki. Béla kortíiánv-bizlos-röispáu Kijelentetle, hogy Keszthelyen voll éppen hivutal-vlzsgálnton, amikor az értést tésl kapta a gátszakadásról. Dr. Búzás IJéla főszolgabíróval és Gastelli Árpád mérnökkel együtt rögtön kiszállottam a helyszínre, bejártam az árvízveszélynek kileli területeket és ellenőriztem a védelmi munkálatokat A helyzetről azonnal jelentést lettem az árvízvédelmi kormánybiztosnak mondotta a főispán. A helyzet állandóan javul, a sok robbantás után a jégtömeg levonult, ugy hogy minden remóJiy meg van arra, hogy a veszedelmet elkerültük. A lakott részek nincsenek veszélyeztetve, reméljük, hogy az elárasztott területekről is rövidesen vissza lehel vezetni a vizet, Dr. lirand Sándor alispán kí-\' jelentése szerint a Zala folyónál megnyugtató módon foly-¦ nak a védelmi munkálatok. A Muránál pedig ezidöszerint f nincs veszély. Amilyen gyorsan ; emelkedett á-Müra vizének ma-\' gassága, éppolyan gyorsan le is t apadt. f
A napokban már megírtuk, hogy a Zala folyó az olvadás következtében olyan nagymértékbe nmegduzzn\'dt, hogy több helyen áttörte u gátat és mintegy 31)00 holdnyi területet elöntött. A folyó baloldalán, a sármelléki határban szakdl át eloszol\' a gát, ezután a jobboldalon Zalavár és Zalasznbar közelében törte át a víz a gátat és visszafelé zúdult. így a víz legmagasabb állásáról másfél méterre csökkent Robbantással és csáklyák segítségével sikerüli a veszélyesebb jégtorlódást megelőzni".
A munkaiatokul dr. Szűcs Andor tb. vármegyei főjegyző és X. Szabó Lajos államépitészcti hivatali mérnök irányították. A visszafelé hömpölygő vla,_ fce-resztülcsapotl a\' zalaapáti keszthelyi országúton, de nem rongálta meg. Néhány órai. munka után az ul szabaddá vált és sikerült "a vizel az árterületre visszavezetni.
Az elöntött lordiot körülbelül 6000 holdra emelkedett.
Az árvízzel kapcsolatban vi-
Ilovszky János országos mozgalma a balatoni nyaralás erflekóben
Megoldás előtt a balatoni nyaralók élelmezésének kérdése
A balatoni szállodákat, vendéglőkéi és általában a Balaton körül érdekelt viilalulujdoiioso-kai és nyaralókat is erősen foglalkoztatja a Balaton többféle élelmezési kérdése. A Balatoni Kgyesülelck Csuesszö vétsége több ülésén foglalkozott a közellátás egyes problémáival és legutóbbi ülésén ezekről Kiss. Jenő uy. MAY igazgató. alllH elnöksége nevében elég Örvendetes nyilatkozatot tett.
Kifejtette, hogy az egyes hatóságokkal, elsősorban a közellátási miniszterrel folytatót) tárgyalás alapján sikerült az
egész nyári évadra biztosítani a teljes cukor- és lisztellátást. Kedvező nyilatkozatot tett a közellátási miniszter a zsíreüá-tásra nézve is. Hogy az egész [ta laton körül megkaphassák az elsőrendű élelmezési cikkeket, belevonják a vonalokat és a hajókat is a rendszeres szállítás végeit az akciókba. Ugy \'tervezik, hogy- Budapestről a sebesvonat már reggel 7 órakor a Balatonnál legyen, egyes kisebb helyekre pedig a sűrűbben közlekedő hajókra átrakva szállítják az árut és ugy osztják szél. Valószínű, hogy n nyaral-
Mércius
// én
VÁROSI MÖZQO M
....... és szerdán
Fojtott szenvedélyek, csókok, két szerelmes asszony öBBxetsapdea ez a
PERZSELŐ SZERELEM
FBs*0repb*n : Ivojine Prtmtepa ás Pterre Frasnay
Aktuálit magyar vllda-hlradó Előadások kende te S, 7 éa 9 urakor
BAZÁR UDVAR,
Télutón 3 9$, Mt
Legszebbet :: legolcsóbban 1
tiltási évad elejére zsír jegy is lesz. Kzuttnl a távolból, például Kolozsvárról vagy; Kassáról érkezők élelmiszer-Jegyeit is beváltják. A Balatoni intéző Bizottság kellő időben értesíti a szállodásokat, penziósokat és vendéglősöket az élelmiszerei! á-lás módszereinek részleteiről.
A Balatoni Egyesületek 8zö> velségének legutóbbi ülésén dr. Tövíssy Krnö ügyvezető alelnök felkérésére Ilovszky János országgyűlési képviselő kifejtette, hogy a vezetéseralutt álló Baross Szövetség idén nagy propagandát fog indítani a Balaton érdekéhen, hogy minél többen menjenek oda nyaralni.
Az akció súlyát biztosítja az. hogy a Baross :Szövétségnek 50 ezer tagja s alkalmazottakkal együtt egymillió érdekeltje*van. - lle szükség is lesz a\' -külön propagandára, meri az erdélyi és a felvidéki üdülőhelyek nemes versenyt támasztanak. Az érdekek viszont nem ellenkeznek, hiszen a Balaton egyedül áll a maga nemében.
Lelkigyakorlatok a gimnáziumban
A gímnámtmi Szulök Iskolája he-
íejerfóéfli ;| gimnáziumi kápolnában
március 12-én. csütörtökön 13-án pénteken és i i^n, szombaton konferea-eia-lx-szedck lesznek esle fé-f 7 ómkor, amelyre kédk - a szüléknek mioél na. gyobb .szambán s-ai6 nWgjele iiéaál.
A konrereneiavbwédaaei dr. Tihanyt Tibor budapesti piarista röiskokat tanai-tartja, aki a retsoos-rtalyosok teikiuya-korlsiail is \\exeti.
mti
iiuí,
tcklntac meg raktárunkul!
áavittaokat játállásaal TáUalaak.
ita mtoiu» IO
Kesxffiel? nen Ind osendárliktanyát építeni
II [rt "dlunk róla, hogy az OT( 50.0(1(1 pengő kölcsönt ehgedéjyetftl jjBvzIbcfynck CíOiiddrtukluiiya éptlr\',. •írf.
Sajuos, ennek u kölcsönnek már Ujurs gyakorlati értéke, meri ebből az ^szegből ui«\' már ndiuj [ehet ctwmbjr. étkianyái építeni. Lube«Mt vonta U3U-Leu, amikor a kóz-ség a köfcsóni jértv. A-kóűM^gUu^msolUosJüleie u;wt [ogWkríZolt ezMMzüggyel .s ugy luu taroiid\', ltortv " kölcsönt csak abban
eveiben ic/i i«i:ii,virf, hog> ba.az -ejtesz éptt**1\' -\'összegei kóicsún kapja, ami «i. KtO.tKW uougöt |c»z- ki s ol>u0 hWksszegei, *mjl blztokilja, a koluWu amo.liiáúújál. Nagy saL&iutta\' m md-r« ki a képvtstliilCjlü e- ezt a.luMáio. i»lol, de cigyultal »\'t is elliatá,Mzli hogy-hajlandó a csettttVJrmMaiiya oe|! jajra megfetaiö iiigyonicikei-adni, ha a.iakianyai a luiaíbttérium-megépítteti.
AlU-dó »aeere*4«ik L*tkö,».poho-
¦ajeaaat I. «t*a.i»
S40 Ébreaitö, torna. - 7.00 hlrak, közlemények, étrend, tiungltmezev —
1000 Hirek. — 11.10 Nemaetköii »1* jauoifoloálat - 12.00 néll harang. «6. - 12.40 Kirak. - 1320 Időjelzés, idöJáráV és vízállásjelentés. - I4,3fj Hlrak — 14.45 A rádióműsor ismerteiért - 1SJX1 Arroly.nnhiiek. phvl árak, élalmLsaerarak. - 16.45 Időjelzés, ktö|á.rá*jelentéi, havk - 17.00 Mura n!ovík és nisíln n vei ven _ |9,p| Hlrak magyar, nemei és -romait nyel-v«n. _ 20.00 Hirek \'Bud»pe»t ti) -¦J140 Hlrtk.- MöléT*iJ«Wn«éa. -• 33.00 Hlrak neinel, olnss, angol éa1 frauota ejttvan. - 24iOO Hirek aunapBST. i,
i7.i."> \\ liiiiimls.tancza^k-\'i 17.43 Ktlolv»sés. 18 1.) Suiúiliuí-vlli^ -r Kmö orgonál * Terezrárosi -.-templom-búi. iti-iu Láloa*tá*i u stiiblmgyi Cs*lagvn»gálö Intézetben A Jíözvelitést Wtld\'uwta. Sándor. - dtJjW Maaya,-né|Hiiuzwkti. Kaawiiükodik Szi-.(;>ody Iróu t\'vs ^aápthy Sándor- tt\'nekart. ki-H-n-iiv.. 20.15.-attnosaiK. 20-60 Syiril.dóaael eü>oá*lo!-c. 21.10 •M-iiiu««uk.ir. 22.3js**rlis Jcnö figatiy-oenokera. 2*2* sbaluns: ll-dur vo-nűshuios. u.i.\'i ibstft-ax otthon. BU»APliST II.
17.13 IUwzin-4rtila*4cuula»»k. , 17*13 s lliluíns-iaiu^vúttes játM.k. -18.13 Mt-uit»z*UMwgiJtétórfl. - .18,40 .ttádió-¦énekor. .in.;w UáíLs/i tv^okjanis.
20.10 Ihvs conftlitfuu&vMaekvutiUtO-rabol. 2 I K An lo r Itt11" se rs jkcl mond.
Szerda
flttuawist t.
10.1.1 Hádióaaaakur. 1120 Hoch-^•1^fi-4h»fió--8ordoak«íik. ... tl.40 WeMwK tílO thn\'ezky I,áv.>ó aateaeeaaaaia. i»30-Honvcdejnk izeimé 1í. \\4 .^-Müs-omáeiriezek. \'V-.si \\ -_>. honvéd-a>-sáoa«ttred zene-**r». - -UV.1S BiáWél«r«.
17.1.S in-. tféthty AeAui előadása. ¦ iiaiini /oltún és-ttnkisa Kaló DóUkai ^neko|,. kiséri tiá*pá\'- \'l+r3* d||áriyT)en*kartt. 18:20 Monvédmdsor.
IÜ.;m AztVperMiár láíkidása. sOr. k« ¦ l\'átzlorniese három Mvonásban. - ál I. Mv. Irtón 4tb. 20ftS Külügyi Kftvc-JoM. A II. Wv. nlán kb i\\ Hfrezc^ Heteuo<eUadisa. - 21.20 MelH-e lléla^eiwkar. \'¦ 23,23- BuMola liáv iám-zenekara. - 0,15 Üwn az otthon,
budapest II.
loi liaugbuiozek. 10.10 Kramia nj*liaoklatás. - 19.3j l>r. lúoUay.
kasínjer jqqc előadása. - 20.20 »a
MLte kJUaas.. .itaaqgattft. 21.18 « o|ptríittöadás Iol>-iaUsa.
Állapota javulóban van
Vakitó kbci 1 táj. \\ rozranl muszka-bá\'.ak piszkos ai^taWernci ttágyadlan liunj-oroAiiak a r„skitu>j;ó leióa hókucMtiái al\'.i. Mén n kdta* ois»v. lovak l-. ilidt-i\'-jtv.\' kupko^lják l-oz-^ntos írsülkcjkci a ji„<^ utón.
Az uknwjnni inagyur incgstállá usH]ia!ok parancsnoka csesz díáetrdt dob>iizoll tOnükosvi a U-rképCk tö. löll.
.ilinle sroborsíonj vojt « két ku. moly förfiarr.
taktikai jolck, számok, szavak, tömör sorok, vázlatok iöj(ritiiték ;> kél egymást megértd lokintcl inlálko záMlt, luietkedéaok molcttek, [eladatok megoldáha lionlakozoli ki n ¦Apirla-xik-iii.
S fát m«íí>\' (\'i Ittinden nap, mcí-t otüwni toK-\'iiiiak rvodkfc-ftl
uagy.lcrulcick.es livoltéáflok uiéicl\'i között keli nou>i isktniíu iniiv-tönról,
\\ liolnapi intézkudósck lehal l.ó «zek. \\
\\ sezéjőriiugy inosi a szobájába megy is egy ölnyi rigarrlladolnzt *| ét patancn.1rtj.szljöiwk. Srine% boa>k4*n r»u|>a kQloaJeaesaéAcl.
- Vxl bc. keli pm>inafj illalni! lil-visszilk a tábori kórliázba. Ma is megláioRutjuk sí>-ü\'i és boieg hon. vAleinkioi.
*
El Is ig>- lóitcnik liélr«.l-béliT. Az itt tevő magyar csapatok meleg, szivü parancsnoka - - (árasztó, de luiadliaiatlanu- vé^rclt — napi munkája után sem ismor pihené-sl. Stün-i<-.«mui .jóíju uj alájanjodoil s elér.
m. kir. honvéd fiadUutlóiitú szAxai köxlése)
liclö csiipalok szállásait, miúzmé-uycit eV. j U-ggj«n^éilcM> szc,«t«l(0! u lálto.i k,rli;ítat.
Nem e óda, ba a/. <>it ápolt honvédek üZÁ\'mo ntegesOiön, tuHteiyi niealdlják rátadluitation gond(vlso]ti júkcl.
De ol)*aakor m-n a vozordroagvuti
SZV4IIC 1 \'/.l.\':i 11:1\'; OKiUunC\', aillik>J(
úgyiól-ágyra lepw, itt is ot( i\'zl liallbaua a kezoysors-oslól
.m\'vul... ez is javul. . álla. ¦«)t-\' jnvt\'löbun van ...
i.Uhi.i kórházunkai fis több más liilwri »vésiségiVjvi intó\'.mónyi\'ir.kcl ugyebkénl iuml.\'^iía-.; kitog-\'ti.i meg Ukrajna némel vezetőid lál;orno< ka Is.
S a Icijuvziidébb climnerés Itaiig-tán nyjUpuo«9tl 11 láloltakiól és !1 legtókéleie ebbeknek mondta i-zokei a korszerű magyar [nlczményeket. •
Mindig Ciítentbv jutnak e/.ek a dolgok, niianyszor a vörösk»i*eszics ládiöszolgáial kö/AvtUóseit liuilga. lom s elliaiigilk "gy-ogy OtonOt: Kovács János hoiívcd \\-ngj\' g(sK András llzet&s meaiytigtatju lk>/zá-tarlozöit, áUapoia jiivulölian vm fn
nenvsokúi-u gyógy ultan hagyja «i 0 kórliázat.
Nem is lehel másküit, nierl * h"za flg>\'é.t s mindnyájunk bi/tons.i-Kát a mérbetenon orosz maiszeaéfj lieil szjotgáló,lionvódro a magyar tn-dás&al páro-su\'l lolkdamoiclossóg, a kónllölie tevdk bajtársi sronotvto é* szerctteinekx Imája vigj\'áz;
Betörő Járt Légrádl Sngár-ntl mészáros üzletében
Érdekes,.ügyben nyomoz a kanizsai iteuaÓLsig bűnügyi osz-túlya. Ugyaais amikor Légrédi Fái méseárusuMíster sugárúti üíilotét reggel fel akarta nyitni, meglepetve tapasztalta, hogy\' távolléte alatl idegen járt üzletében, ahol a vnsfogasról le-
akasztott egy húsdarabot és egyebet, anélkül, hogy a pétiz-larfiókhoz nyúlt vuliia. működésének terepét ulIh-agyla. I.ég-rádi jelentette az esetet a rcntl-örséguCk. amely megindilntta a nyomozási 11 gyors kiszolgálás h iveitek kúzrekeri lésére.
A levente próbarendszer korszakalkotó ujitás a magyar ifjúság nevelésében
A leven teke prés » szemünk «-Joli megy ét a rejlOdés kti^nbôad fokn. tatain. A leionteuio/gatom megbldu* lásAnak iiaj)jáló> máh eiieil idő óriási .váUoiábokiit uiuiin. Ijealényeaew-bb ^ailozást -abban a ntidhuerbon éxouel-ioiiibru. kftii kcnisiii n Maini, uiuety a^Jdképaésaek uy. anyagai ú- módját hakéro/.ta rueg.
jít a rmdittcr és szellem t\'gt>bzen loi ítiew Istrutti átidakitj.i ut«jd a «porlról v-íllnit. islda^i feib>gás m, hj. aoen » le\\<ctkteképz4ls állal minden ma. gyjf Ifjú, tob.it .v. Is, aki adcvuitekon uián.eUiaxyla, de ^hii.h továbbra is fouáalkozik, - érmek m uj noiielésj moil-w-xriick a hatá-sa alt kerül.
Kddjg. aazul törteitek, hogy 11 ver. e.senytúk misei nagyobb caucaOrod auenyl érjeiiek ok^unnl úkcnéro eatko-/iikkci cs lávol&ágmci-o Cszkóiókke| haiároziuk meg.- Ma már, éopiii a le-Tentokikéjkzé-s tarén "z u FvUogás lo\'ul niiiuljoiili-\'n l\'intócIiL-, liogy nem uz egyei emberek kúnaffislö- Oreaauenyol jelenük áz értéket, hanem a nagy !0. meg jó eredménye. Nom egyeseket, latnem a lómeget akarják Ikonvódveiu «ientponlho> l«stileg és le\'kileg *.J*r-
kiválöbb^ta kjké|>eziti.
(Czi aj eredményi « levent^prúbák rendszere áltat kivánják és tudják is elérni.
¦Knock a rendszernek ti ténygi- a kové(kezd;
A le\\enuikci négy korcsoportba oszt-jak. Az eisö korcwjportba a 13 óv elöllí leventék tartoznak. Az ol-sö prólv* határnapja a 15. éves kor, a m;K)dik próbáé a 18. év s a harmadik vagy bonvedprób-\' a kBtou;d bevonulás napja.
Minden korcso|>orlt)an azonos prd-bák»ai keli kiáj!atiiok a leventéknek, csupán azzal a külön t>scggel, hogy koruknak megfelelően Tokozatosaa nagyobb és nagyobb leljCsilinönyeM kii] relmuiatniok. A próbák unyagábau lu-tás, ugrás, dobás, mászás, úszás, ügyes séii. kitartás, bálúrsiig szerc|>cj.
Hogy a fejlődés tökál bCi\'uulassuk, «g> próbál emelünk ki. l\'éJdAul « kitartás próbája Oz újonc évben 2 km. gyaloglás 10 perc niait, vagy Uvssu fulá-s 2 pt-rcig. Az elsd próba .\'1 km.
gyaloglás t óm 2n perc alatt, vaja
:.isnii síkfutás 3 percig. A uiúwdik
próba anyaga 300 m. köteptávfulás
Még MÉh pai» tisiplq imri mm olaao kanyw-váaAr
70-80%-os ArlattxAllitáa Harth, anmé>-Mt a. SCHLESS TESTVÉREKNÉL
BÚTORT
•zakOzletbcs, GÁBOR mfiaaztaloanál
vefCjtn vu\\:r r«na*I|en. nüayhaniibn, VArornhaa-paitta ,">i
7 p. 1 ni|i. nlatl, vagy 10 km, gyalog-lós 2 ői-a 20 oerc diait. A honved próba anyain pedid 20 km. ^alogiás kétszer 1(1 km. résziéiben :t óra telje. miósí idö alatt.
Ezeknek " pnShákuak az anyagát lejjé* részirt sséeir*\'l Balássy András lesina^ésfluyj t> eidadé dolgozta ki a l.even\'c T<i in s-cé^i próbák Rend. szere i\'lmQ könyvben. A könyv líltmi-ia|ás;d alapján végzett leventc-n<-\\«lés
méltán novotliotö korszakalkotó nittás. uak s brzonyárn tel fogja kelleni a UgyclniBi «z ország halárain hu rs
A S. larla lagglore ¦laottáaának leaendála
l\'zm a ié!on bavazoll Rómában és Ojnl rilkn.sá«száml»á tnegv. hótakaró \' toritól!* cl az nr.ik Várost, A remi-kjvüli Időjárás omlékczcilw idtózeit crv más, még c-sotlálaidsaljb .lecendfis hhvazási, amely nitguszlnR közepén cjteite áiniilntljn\' Róma lakosságát- A códAlatos havazás azonban nkkor. hét ovszázáddnl ezeiöit. szök heívre korlátozódott, 0*». atiot most teljes pompájában éli a soata Maria álaggioro bazilikíi.
lízl a k-ircndál incgörökilcit* (iione. chitio Belli is, u híres költő, tiki vor-veil római laj szót fisban irta. A legenda jzérüll egy római patrícius Kr, u. 3Ö0. trfni ulbatémztn. hogy öröbóse nem lévén, minden vágyónál cgv olyan műre áldozza, amely Isten dicsőségét fogja hirdetni az embereknek. A Szent Szűzhöz konyörgölt, liogy adja értésére, hogy1 milyen Eatflne* nlkoláslta fekiet\'\'- vagyonát. A boldogságos Szflz megbnflpa-iia t;éié--ét. megjeleni árni;í. Iian és megparonesotta, hogs1 é;iÍt,tc-sson -egy ICnipVnnol ott, 8ho\' mdsnnp majd hasat talál. Augusztus 15-lke volt, tehát olyan időszak, amikor nemcsak Itáliában, de még az Alpcsekben - sem szokott huUani u bó. A \' legenda - még »zl is meséli, tioíy \\igyanilycn álma "voll Liborio pápának is. ivzéri másöap rCggül elámulva ós meghökkenve lial-lolia, hogy votoban havazol 1 a/. Esqul^ Unott, ii-.nlosuii azon 0 ItolyOn. ahol mosl a .Sonrd Maria Muggiore cmtűbo--dik. A l>azitika Oszl.ipc-nniokában Et-, üppo Hossuli 6s (inddo GaVttU frcsöU-Örökítik meg a csodál.
A Itar\'ljmhodai\'at belén \'¦¦¦<. -> vöi\'srí\'íii 1\' hQnteiî I
külön asztalokon
maradék árakon
áruoituak
aruhaz
tft*A iniidut 10,
Egy asszony borzalmas rémtette
Fejszével összevagdalta fiát, izután felakasztotta magát
Mégrázó esemény játszódott le a nem nuu&ie fekvő fíndány községben. Markos Mária asz-szony Férjétől külön vállán él gyerekeivé), akik közül a legkisebbik elmebeteg, ami sokszo-moruságol okozod az asszonynak, majd most kétségbeesett leltre késztette. Ugyanis a minap az asszony Tel akarta kelteni beteg Hát. aki nem akarla elhagyni ágyát. Mikor a szép sző nem hnsznájt, az asszony ütlegekhez folyamodott Hiába volt ez is Markos Mária akkor odakiáltott ingerültségében fiának : |
Ma nem kelsz lel azonnal, akkor elvágom a nyakadat !
,\\ k övetkezö percben szinte önkívületben félkapta a másik
fia heretvájál az asztalról és az elmebeteg fin nyakal elmet, szelte, majd a melléi, karjai vag-dalln össze, hogy az ágy valóságos vérlcnger leli A vértől szinte megőrült asszony erre egy dorongol kapott fel és azzal ülötle n gyermekéi Az nsz-szonv abban n hitben, hogy a fia meghalt, kifnloll az istállóba, ahol egy bőrszíjjal az isiálló gerendájára akasztotta fel magát, kirúgta maga alól a székel, mikor benyitottak az istállóba a szomszédok és levágták az asszonyt A fiul kórházba szállilollák Állapota válságos Anyját u csendőrök vették őrizetbe.
A hullák !1 kir ügyészségnek.
Börtön és pénzbüntetés táncolásért és árdrágításért
Az alsólendvai járásban a cipölalppal a Muraköz visszacsatolása titán gonddá! kiépített lánckereskedelem \'dolgozott, a kilónkéul 12 pengő 72 fiitérben megállapitolt lalpbör ái\'ál lő pengő 00 fillérre tartót tál: x
Alsólcndván most vonla felelősségre az uzsorabiróság az árdrágítókat. A vádlottak közül ¦
Cipót Ignác bán tornyai lakosi 8 hónapi.
Lilrop Islván és Csiziuazia István bánlornyai lakosokai IS— i> havi börtönre,
Szita Károly bánlornyai lakosi :i00 pengő,
l\'éterka Ignác ballyánfalv ó lakosi |>edig 100 pengő pénz-büntelésrc iiélték
A pénzbünlelés Ítéletek jogerősek, de a börtönbüntetések miatt a védelem és a vád Képviselője fellebbezést jelenléti be
Ugyanezen a napon tárgyalta az uzsorabiróság I.ilrop Istvánná és (.el! Mártonné bánlornyai gazdaaszonyok hagymád rágll-í-si bűnperét is A két asszonyi 10-10 napi fogházra vállozlil-haló KM)--100 pengő pénzbüntetésre ítélte jogerősen az mzso-rabiróság,
Milyen az élet a háborús Moszkvában?
Milyenek a moszkvai viszo„ nyok V :- már a háború elötl is olyan kérdés volt, melyre az is alig induli megbízható feleletet adni, akinek véletlenül alkalma voll Moszkvában sniál Inpaszlalatokal is szerezni. Ha ma, a keleten tomboló bábom kellős közepén vetődne fel ez a kérdés. Európában valószínűleg még a Icglájékozntlanubh rémhirlerjesztö is Oroszország hermetikus elzárkózol t ságára nlalna. Amerikában azonban, á korlállnn lehetőségek hazájában, természet csen más a hely-zel. Mint a stockholmi sajtó jelenti, az egyik amerikai sajtóügynökség a mai moszkvai életről, olyan híreket terjeszt, hogy uinsl. amikor a newyorki szabadságszobor légiriadótól rel-legö és különböző racionalizálási, elsötéíitési és más modern háborús problémákkal küzdő emberekre tekint le. lalán még a dollárban dúskáló olaj-. fog-
Hév- r*. azfllcrtétuiapokrai
alkalmi ajándéknak
cserepes és levágott virágokat, csokrokat
egész öven át vehet m régi
Petermann kertészetben
KálJii.iy-ultí v. ikh
paszta-, cipőfűző- slb. király is a Kreml idillikus árnyékába kívánkozik.
Azok a ludósilások. amelyeket az amerikai sajtó a moszkvai paradicsomról közöl, mindenesetre kellőképpen indokolnák ezt a vágyakozást A szovjet főváros kulturális élete isméi a régi mederben zajlik . A szovjet művészek uj kiállítások és rendkívüli értekezletek előkészítésével foglalatoskodnak. A Szépművészeti akadémia ünnepélyes keretek közölt megkezdte a-legjobb tanítványok kitüntetését. Leningrádban á bizottságok előkészületeket tesznek a legjobb tudományos lel. jesitmények jutalmazására ki-irí Sztaiin-(lij szétosztására. A moszkvai sakk-klub újból megrendezte a szokásos bajnokságokat
Mindeneseire kár. de meglehetősen feltűnő, hogy a moszkvai rádióadó, melv különben
Festessen Tisztittasson
\\
Pálcsics-núi
Oly találékony szokott lenni, egy adattal sem tud a kitűnő képzelő erő vei rendelkező amerikai hírszolgálati ügynökség színes tudósításának kiegészítésére szolgálni Az amerikai kép-/.eleiben élő kulturális idillel és ünnepélyes keretekkel bizony nehezen lehel összeegyeztetni éppen a moszkvai rádiónak lakonikus rövidségü hlrél: A\' központi bizottság és a Szovjet Unió népbiztosainak tanácsa elhatározta, hogy Lenin halálának lg éves évfordulóját ez alkalommal inunkunapnak minöv
silik . Am az egyébkén! jőlér-tcsüll amerikai ügynökségtől természetesen mégsem vehetjük zokon ezi a kis tévedést, hiszen köztudomású, hogy a Kreml urai. bizonyára nem kollö ok nélkül, Moszkvából minden külföldi ludósitól eltanácsolták, Ami pedig a derék moszkvai munkásságot illeli. Ui-Ián azzal is megelégszenek, hogy szomorú rabszolgaéletüknek legalább az amerikai sajtó hasábjain békés és vidám színezet jul osztályrészül. (Szi
Fesletlcs-emlékterem a lezégazdaságl Elállításon
Az idei tavaszi mezőganftviáBÍ kiállítás offjk rölálvűitYossfiga K>« a l\'ea-Iciics-emtékkiiUlUAs, mely Keszthely földesurainak nagy érjeioeil mulatja be\' a magyar mezőgazdaság leréii a Geoi-glt-oii "lapihisíiió1- kezdve, a umi napJft l
A Fe.sieiiis-omlékkiiitlihis icrvfzeta már Műjében kekszen áll s a7. anyflggyoj lés Is jóformán l»e fejeződ (->tt. A terve-ücíci ííorömbey szobrászművész keszl-letle, ;<W egyike a (legnevesebb kiaiii-lási tervezőknek. A kJjJseu kész tervel a ICrvezö-művész é-s a fóldiivinjír-lósügyi minisztérium mrgbizoUja, dr. Gárdonyi JózmT gazdasági I3n:ir Pl. bozlák\' Keszthelyre s ill bemutatlak.
A keszthelyi vonatkozású kiiWi\'tús egy \'il m. hosszú ós 18 m. széles leiemben nyer tltrotyczésl. A falakai hatalmas festmények diszitik m\'ml-egyik kép a FCsK-Ucs-ek egyik alkotását
mulatja be.
A taneszközüket, oklevelekéi ás ;i szemléiictü anyagot vitrinekben helye. iil. el.
Relief.kjépben megürókiUk a i^te* llcs-csaUUl fejeli a kis GyArjgy hertje-get is), az cUo György grófról és !1 tavaly elhunyt György hcncgról U- j*\\ nagyságú mellszobor készéit.
A Festeticsek birtokait, gazdálkodni ág»Ü, ulkolás*it s(b. fehiagyHoU fényképek mulatják be.
A miiihzUViiimi kiküldött s a in. vezö-raüvész ittlétük alkalmává, íiwi-lopnák a szükséges levéltári anyain s "zl magukkal vitték, ugvaziiuén elvitték " Georgiám taneszközeit, melyek*] Ixjklogull Hercegur a ^-^\'\'-^ií1 akiiili\'tiiiíin helyezett el leletbe.
A l-\'ecsteiics-terem a uiejwfSkzdasátli kiállítás egyik legszebb és .\'ogtuniiKá-KűsUbb része lesz.
A textlIhuHadékgyöjlés fokozása
Texiany^rsanyügelláiásuiik sternuonl Jábol etryie folatzódé fontossaRrJ lesz sz*rt a |extBhuHadékfCVujló\\\'Omit lile. lékcs k/vrcink a mull év vé){e felé szcrve/.ick mca. MegaiakuU a T«xlit-Imtlatlék B«izer/(i Hl., omoly a gyújtc* r<*iids»eics.séRe ér*>\'-kél;on az orscag>>l hét kerületiv ós ea»ken beiúl j0 kor. tétre osztt>tta fel. .icimie^ tioo fryüjtó ös mwo cayéli alknhiiaziou daiffjzik az emliici! knrzctektn^i. \\z rt. whu\\ >s-bulik ar,-ul is, hogy munkuiái>*j nitfc-teleiö szakJuípzetu^e\' saerasnnak, ezérl s/ak(uiiiolyaínykíit i-ondea, a tc\\-IllhuliOtlék m-vzorzo houtskör«be tar* lOzik a kéAzU-UiyitviVtilartá-s Ls. tekinl\\«
bogy ntindun 10 kg.-on fetali lexiii-hu Iáidé kii*unyiv«;K liejafientéV<i kötele. zellKeg aia <-iik. A leslilhulkadék át-réteil !ir.il elcg niu^^in nlUpilodák meu, ugy l.o^y vtiia is k im(,u.i,-kií> u |.
Használt kerékpárgnmlt átcserél újra
LUKÁTS LÁSZTiÓ "tSÍ"
Caengery-ut 2. (TOttö fotó-BzIet)
lés fokozódását remélik. Aitauiban lik. lékes fielyen mindent edkíVvolnek. hogy *z akciél komotv e*«dménv kísérje, •mitől texti lel látásunk jelentós kony-nyebbcílíse várható. (MVSl
A rézRálic pótlására
rézniészfiorl osztanak ki a sxoMosflac üákjiak. Bánrfy Dánjel báfó (ö<<Umi ^lésuxyi miiuczier a fao^öagVaak részeié kiszolAaHathaló rézgálicmetui>i-béftci Ui. holdanktSul l\'J ki>ograimub«ii ;il!nj)itoiia meg. Minthogy cz a mennyi\'
sé({ a jiciouuszfKjra eUcui vé<lekviésie isak kedvezd idtójántó eseién U\'sz ele-Kt-ndo, a fóldínúvcleuigyi mioisclN M>nd\'iskudutt mcgfalalfi mconyiaéfol
réziii(\'sz| or gy\'áltásáról is, mert vt ¦* védekazü szer, mcxh\'ie\'tk\'ji a|ka.uiazvu a ré/i*úlie poÚusára aukahiuts. A km-inú\\etákúgyl inlnJwier raodeMv s\'f tini téimészpoi- is r.\'.ii. uialváoj Alánján bzoiflaltatbáló\' ki a wvou^k. A s/i.Uisg.izdák részére kisooig.Ul.il-haió 1. /iin-s/|h]i nniuytMU\'-i kiU, h-.i-
Ci|)jlt Telefon: 498 csak ELEKESTŐL
(Dermata) ffit 13. a
MÉRLEG
liadea mérelheu 1 SaaksxerÜ Javítás
SCHOLCZ JÁNOS I
Miutvúniaa*! .WWhfrtár 3Q. szám, |
takrnl I kilo«.aiTiniI>Hn AllR5.it >l|úk L. a réirncs»|!«f-ui«*ain.v..k idldí^ i*vlcí»>«n megtörténik. MbvJm ^y^Jzdanak sajál frdieke, hogy uz
¦íJhinv Wvál|A.s;Uól Mejébcn gon-jwtodjék. MVS.
Értékes juhállományt mulatnak be a Mezógazda-ság! Kiállításon
Ai 10«. évi inezöfraz iasagi UáUitás ubaszati |>avir".onja már a KtmtíMvnni ívuiliO\'sááS mailen vámoltén* UAjtu ii i* fogja mutatni. A rütómeget au «i alföldi ?1 dunúnkili tájakról jimiUí,, merioók fogjak adni, de i.m Jép koJ>*kclo kéuvi «;i a bác^tji iíjljál, nerrikokiobín a pürgexzarv.i bortoÚayi f,J* m«K«tt * Saékelyföld ^aaimik rackáit i. bemululjak,
\\ kiál-itásra felltootl k0 ok az 0r. míí legjobb löreSJtthásZataln&A Kg. .jtrrutcbb Ivadékai, Ilivaia\'o« e.ien. önéivel iii*gúUapiloll, az ortsigos ,,t n •fit ma#U*ll meghaladó termfWóloéjjm-^lü ujtf- ^ anyaállatok ivadékai ke-nÜDfk ill eladásra. Nem csoda, hu ü:í mar minden cóiludUiu-siin tl< >JJ^t/i1 jghtrn.MrJló a kiállítást husztvtljM i«l ietuiiksóKklének fe< lettesére s jgv mfdl j ttímcsilés legtn^fiblzlialobí) lomhából.
I) mkció lesz « jubkiáljilas k.\'rdé. lm \' ko*>k irtama. Az eköFuogu Ifezsjultáuatok legjobb •fy-Wt »e-nvkiko-i kerül majd kalapács ajH. tti wbai *r. árverésen lésktvesx is nfin ralién viv-ssa némi úldotáltól, aj tiitos leh«: a r*4ó"l, liogy e it<MeityésZ-»nja»,Tiak jul birtokul™.
Katolikus nőgyBléa
éa lelkigyakorlatok
A Sioriáüs Mttuiölánrutat áJtal ren. iXtMI nagy szabiin Katolikus Nogyü-<i ininl óriási c/deiWí\'dás nyilvánul mai etf-w városiam. A gyűlés Gyü-itifllcwItótxiIdngaNSzDny (mrwpéu, már-(itts JWn délután | onl ló\' S órakor Ltídnitik a városháza disitienníl»en. V,öi lelkigyakorlatok március 20., 27. é> & napjain-a pi«tisu templomban itggel l) órai sJtQiaibe után. Dó-uiau t ft> ü órakor Urvábbj ko"|ei«ueiabc. ntó*k. Virágvasárnap kóíos sasfeiál. aoiisyti lOjP/urtjiex bC a !eikigys*or-v»»k. Jegt«í( h ^kigy**ort«*©kt*tw-«gy l«góér; -i AUsszióshárnwi megvalt-Mók. ( :)
Bovili táviratok
MEXIKÓBAN » diákság (Ontel\'it a iorniány politikája eJ-Hn. AmíLo/ * «doriég szói akarta o-.zU.oi a loméin, véies őüSzctürósre kvrítii sor. -A lorminy közüle, hogy a diJkak if-n-dttüse u komimuihták nKftv*.
AHfiKN TINÁBAN «i uj vaU-szlis 1 kormány gyöx\\4iu6vai s\'árult.
OTTAWA BOI. jvlenlik, hogy a ka-°**ai népszavazási áprtüs 27^n -larl-meg. Mint isrwmes, arról k<-Jl \'i\'.nU\'ni-\' a kanadai népnek, jogiban a kormánynak lenge^enliili kai^-Mi szolgAUira hiviu-be a kati>nftía#ol *Wrfi igéreievei szemben.
HIIaiD
k\'iin:if exbuiiiAI, aoálitt.
Cáglula|rionas :
Oeryalita József
M Tataftsii M9., UkuUi IN.
__?.Al:AT KOÜLONt__
Beléndeklevet Hatott egy asszony az anyósával
Régi bün került napfényre
Hón>|>okktfl f/íiuii történi, hogy a szomszéd Somogy C.MWiMrd község mtll*lti rjMupusxtán ine^liaii özvegy liéfts Pábié. Az Blhnnyi lia é menye -iiriíik rendje szerint el is temették. Al itlóbbi napokban a^mban nirjj LnduU a ¦fa\'u vaája hogy az özvegy auzony ryin liunyi el uitnaVtzeles haiüla\'. A lur eljutüU a osfludíiröTkr* is, ahol nyom be in megindult a nyouai zás, Kunek szenzációs e rei menye leu. A mintegy év «ioti eHemetfH asszony holttestét *xhum4«*k. a vizagáiat meg. -u -..p.iiotiH, hogy az av>zonvt m» y.n.\'-. geclék. VaUatoi* fogták a Hata] Bét*n
házaspárt, akü; :i bixonyitekok meg-dftnllieieHon suiya alatt hevaUottáji, iíogy beiéndeklev^\' főzlek és ezt arrták be lemében és Inrb^n az asszonynak. Maga az elhunyt asswny lia volt az. aki a mezím gyüjlölie "a heUsdeket édchanyju [>iej{gyilkotásártoz. inig a fia. 1*1 menyecske elkáKzitette a r.n«w.
KilWlgatásuk Hlkalinával azzal vede. keitek, lu>gy ózvegy Bé-rvoié ^zájDara már nagyon leríni voll az éael é-> ettftl akarták ineg>«abadilani.
A két gyanúsítottat le tartóz tatásba helyezték.
Balatonfenyvesen megmunkálják az összes parlagon heverő területeket
A lialatonfeqyvesi I^ündÖ-egyesülct igazgatója értesítette és ezúton is értesíti, a baluton-fenyvesi állandó lakosokul és vili a tulajdonosokat, hogy a miitlegy 120 kut. holdat kitevő ós kb. 1600 parcellából álló és 13 év óta parlagon fekvő, beke-ritellcn területeket tuiudeii díjazás nélkül megmunkálás alá vehetik a folyó évben konyhakerti vetemények, kapásnövé-nyek, kalászosok vagy olajos, magvak részére ha a megmunkálás ellen a tulajdonosok nem tiltakoznak, Ugyancsak megmunkálás alá vehelík azokat a köztereket is. melyek még parkírozva nincsenek
A mai gazda-sági viszonyok küzótt ugyanis nemcsak helyi, hanem országos értlek,
minden területet megmunkáljunk és a termelés szolgálatába állítsunk. Ez som a kóz, scju a fürdőközönség, aeui a tulajdonosok érdekeit nem sérti,-sót a tulajdonosok hazafias kötelességet teljesítenek, ha a megmun káláshoz szívesen hozzájárulnak.
A balulonmolléki feketehomokos, töret Ion ugaron, lug-alább az \'.\'Un évben minden trátgyázás nélkül is, iuég a ieg-igényesebb vetemények is gazdagon •teremnek.
A termelési vállalóknak a lürdöigazgalóságon a fürdő titkárnál kell szándékukat bejelenteni és a megmunkálni szándékolt területekre" kiutalást kérni.
hogy
NAPIREND:
S/*nl* Imitatati nap.
(lyógyT/ertárl tffiUM Ma Mfgválti gyógyszertár Rrzzel.* (ér ili.
Kiek«niKsnn az oUetü gyégyazoi-tár íibn.iö agyeiet*" KsolgáArtot tart.
Nnpur "Mároftis 10 Kedd. Ront. knt. 4(i vértanú. Protestáns Olympia. Izr.
Aitar-». _
- (Dr. Solymár lelkigyakorlatot vezet-BOflAroa)
Or.¦ Solymár Istv.m esp^w, a Jézn» Szíve egyhátköziéfi plébánosa HaÍ*on
io.iár<Mi háiomnaiJOí Ir.kigyakn^ia.o-kai tari a Szociális Mi^ö leányai
- (Klnevezéa)
A i>éiuúgyiaúaúiswr King Mária nu,_v kiiAiasUi ,i>k.,,\', a ni, Lír. udóhivuialhoz
rüjnok»ak klnevecte.
- (Halálozás)
wajdiis ! .i.-.i.¦. voli !1.11\'1, könyv-fceteíkedii 117 íH*\' korában Budr»pes"ien aajMnyt Az elhunytnak kiterjedt io-J^.,i,,(|í-i voli Nugykanirván. Sokan is. BMrlék. ¦./.«¦(<¦::,-.,.. ó- bovaókák a szép Lm i megóri keroskedót, "ki *-gy hosarj Bkftberoli"ji á( !¦\'<¦ iiu-\'ji\' i(.,fH
feji cu ki.
— (A Jásui SíIvvogytiáfkOiiég) ti»«. rWi-*ett*u»k oHa|afjH>- ri
asazzOJi. KO/vwriiió,-- március"24m ki s*ii léve az eayliázko/ség irodijlbBu (ftaák tér 4, «,). Megtekinthaat" hélkóz-
taip 0-12 óráig.
— (A gazdasági iakola látogn-tiaa ¦ Városi Muaeumbaii)
A .i-(rt»ki 11 ¦ vizsajárj kt\'-szöVWnek » na^ kanizsai téli :(n/tlii--:i:.:i iek«4a tió-vendékei. A kiváló gazdüjeiéltjaáiik hélfón délulán testíP*li:ei mea\'Ato?it-lák a nagykeniizsoi várwu muzvum >t Lukács Józ** f ami tó v« jotésével, A mYvmdókek nagy érdelrtMAsI Uuiu-si!o|lak a múzeum WmrumkorszeA, va-laminl badí emlékei iránt. K. N*gy lJUztó luuicunu lUxtviM^ kxUóii «iŐ-adásokban tsmerl«lte egyes kotok tór. léneii tárgyait. A fCjlkló néprajzi osztály emlékei me\\iiy»rték \'» noViidékeJt leisxését. Mócsy Uéla leli gauUUági iskolai igazító köszönetét fojeztc Ki a váiosi imizOum ve/©iüjónek, Gnsjber Józsefnek *t ebiaékeny fogad*lásért.
. KÖHZOntttnylIvániléa.
Mindazon Jóbarátatnk éa uTme-róscluk, ktk relejthulfttlen dráca Jó férjem, édesapánk, apósuok. nngyapáok, teatvérem, Illetve io-kouuuk tometaaéu uiohjelenésükkel vagy bármi máa módon möly-ü\'yr i láldatmunkat enyhíteni azl-veaek voltak, logaáják ezúton ia bálás koaióoetUnk kllejezésál.
özv. Petrlci Odéoné
és a gyászoló család.
- (A téli gazdasági Iskola záróvizsgája)
A uagyknniztai tn. kir. téli flaj^ia-sági Iskola ós mezőgazdasági bzaJüanáctauiú állomás március 14-íu, snaaltatuanléJ-rtíiti 10 órakor u váxofirukca kozgy(U4s» tenRében tartju füLsÓ évfo\'y-amaaak camelli feVávi tryUvánoso«arovus^l&t u mmiulinuiii -UkuMottéatk kcUbasi-jeaaávei.
ÓVJA SZEMktTl
kiHiHBvvial l*1»tr-«**k**l>iamtM>i.
ZSÜtOOS SYULíA k»»iilst, ttutftii li 1-aiixcwtóiafiSlar,
ti 1. i- ftuluo* ,jíiit)Jí . ai un: il^-íl)
— A nagykaslzsal Ipartcatfllet éa Iparoskér)
folyó évi március hó r, Mtákhá-zának oaio termében délulán fi ói*i i-tv :r ,-, ;; i,j . unori>é)yt tari Miikor l. Húunu^z kncJJj */ iparpayi.
I\'.OII i .i-t \\ UH.Ü. 2. Sík njlllll.j
Andocsi Miiiál«>z c. vers*, ssavsajá badázs Ikma 11!/U o. tanuló. 3 Unue]á beszéd. Mondja Kttruay* hHván a*»,,./ k»delnii köi6rúsko»ai *nár. Uej,; Uogyba elmegyünk a &a^y <-salábu. finekli a bzomctskoM vegyeakar. 5. Krúger Aladár: Mozdonyok benzéJgei-oeki c. vOr.sol szavuija Ilegodvts István lll/b. o. tanuLÓ. 0, &xót»t. liac«4 a ranomuktila •ve^yeskafa. jaájgat i djjta-i-\'ii. Az .ústncpéiy iényabiek «unniéV vég/eli miné\' nagyobb •iáiogMoUtágot kér :haauAHs un. ^ iyn.iki.fg. (:j
~ <Kaazap litván szMttéftvatátl Ogye)
Hét " asztendiVfel eseiött hunytat 19 éves korában a slaéfccvdeliérvilri stWa-lésú Kasaap i^irán jézUHUtaa%tá0M>o-riciu^. HaUla ulán IjanuuoMU) raeg-índuli a nuaz^xiom st«zitlóavalárir-.«ija-ia*Ai.». Küiuii biro.ág Itt aJakult «z 0,0\'lui/iiiOgyM Lctr-lóban biVAV s-a ,k»-nooi aabályok ór.eirnébOt] mindeook cloli az eiuunyt uián uuuadt iráaobU gyujlóUck ós-sao. Az ir^tokMt Uéanaba küldik. Az egyházmegyei birÓNágoti kívül lártadnlmi !*zerf«z«t i.s aiokuU .Ra-uup István Ssenttéavatázat aeoafal. láazó biiolitág\' oosTn. t-onv-Jt *u64.= h»»-lM: Üéndor uék»wejiérvári. i-rfUJ ¦ uM*l«r. Legújabban ikauap l\'-ivúa l-.«|.j». uniiin\'Í bLtbutkakn* éita^ió b
Indilli.
wem mstw**
i$42. március in
fp-otyífltáa m 1. eldalró!) tonsága ellen elkövetett büntettél vádoljak. (NST)
Mfefani:
„Chur\'whill A* RooseWttlt heiiJw<tx«té»l taa-wénak oafitfjo pAcmííbm"
Rónia, március 10 Kelet-Ázsiában olvan harciá-sxati is hadvezetési győzelmei, kot vivtak ki a japánok, amc-lyeknek súlyos katonai, sót talán meg politikai következményei is lesznek, Jáva meghódításai nagyszerű légi és haditengerészeti győzetem előzte meg. Ez tette lehetővé a japánoknak, hogy egyszerre több ponton partraszállónak és minden oldalról körülvegyék azt a csapdát, amelyei előzetes hir szerint Wavel személyesen készített elő Uandungban A legutóbbi ja~ pin közlések szerint í>3 000 holland katona hódolt meg. Anglia, az Egyesült Államok és Ausztrália Jávába mindössze 5000 katonát küldött Roosevelt és Churchill kihívásai ilyen szá* nalmas eredményre vezettek tehát és Japán újból bebizonyította, hogy milyen nagy katonai hatalom. A hadvezetési tervnek amelyet az atlanlióceáni találkozón Churchill és Roosevelt dolgozott ki — ez a csődje olyan, amelynek hiába próbálná" valaki párját keresni a nemzetek politikai ós katonai történetében. (Stefani)
Az. uláalnemi Moreekyt támadta a fapán UglerU
.Amsterdam, március 10 A londoni rádió jelentési! szerint a japánok újból légitámadást intéztek az ujguineoi Moresby ellen. (NST)
Teljes rendben történt a holland-Indlml fegyverletétel
Sanghaj, március 10 Jávából jelentik, hogy a csaknem 100.000 főnyi holland, ausztráliai, brit és nmerikai katonából álló hadsereg minden zavaró mozzanat nélkül tette le a fegyvert. A japán csapatok délnyugati irányból bevonultak Szurabajába [lapunk tegnapi számában mar megírtuk) és a város valamennyi középületére kitűzték a japán lobogót
Az angolok Laahlo ellen lapén támadást várnak
Róma, március 10 A londoni Times a burmai helyzettel foglalkozva, megállapítja, hogy Rangún eleste után az angolok egyik legsürgősebb feladata, hogy megakadályozzák Lashionak a japánok kezére való kerülését. Lashioban ugyan is rendkívül nagymennyiségű hadianyagot halmoztak fel, a melyet Kínának szántak. Londonban attól tartanak, hogy a japánok támadási indítanak most Lashio ellen, hogy ezzel ujabb csapást mérjenek az angol hadászati tervekre. A lap a Burma és India közötti közlekedés tekintetében nagyon borúlátó, mivel a burmai utat a japánok elvágták. (Stefani)
Nyagatnémetországi városokat bombáztak az angolok
Berlin, március 10 Brit repülőgépek mára virradó éjszaka kedvezőtlen látási viszonyok melleit robbanó- ós
megnyílt a képviselőház negyedik ülésszaka
Budapest, március 10 A képviselőház -Hk ülésszakának első ülését Tusnádi Nagy András elnök ma délelőtt no-
S-ed 1 órakor nyitolta meg Kel _ vasta a Kormányzó Ur legfelsőbb kéziratát, amellyel bo-rekeszlelte a harmadik ülésszakot és a negyedike! mára összehívta Az elnök ezután elparentálta Schlantel .Idám délvidéki képviselőt, aki tegnap elhunyt. Rámutatott az elhuuyl két évtizedes érdemeire és javaslatára
a Máz jegyzőkönyvben öröki-tetle meg emlékét Az elnök azután közölte, hogy Ivádv Béla mondotl az Országos ííonvá delmi Bizollság-i tagságáról. Majd az elnök napirendi indítványt lelt. amelyet u képviselőház elfogadóit. A legközelebbi ölés holnap lesz Napirenden szerepel a kél alelnök, a Jegyzők, a háznagy megválasztása. A megválasztandó jegyzők számát 11-re állapították meg. Az ülés fél 1 óra tájban éri véget.
gyújtóbombákat dobtak letvyjj-gat-Németország néhány helységére A támadás részleteiről és a német elhárítás eredményéről még nem érkezeit jelenlés. Eddig csak annyi vált ismeretessé, hogy a lakónegyedekre ledobott bombák több \' polgári személyt megöltek vagy megsebesítettek.
Svéd hatóba ÜtkSzStt egy brit repülőgép és at tengerbe esett
Stockholmi március 10 F.gy Bktcsoiij«D >zÍX\\ii l\'idl r<-|iű\'»">Ké[> * Itulii-iencetTO heK^tkörölt eg> svéd krresk«<Wi»i hajéba, amely Néjmpt. országból jóit ís i\'töieboroiiu tailolt. \\ repülőgép kigyulladl ós a Ku\'_uíU-zuhanl. A gép repülőit megmeri lettek. A svéd hajó nem szenvedni kari.
A japán miniszterelnök nagy faasaédban Ismerteti a hadmQveletek eddigi lefolyását
Toki*\'), március 10 Március 12-én ovszehivíák u japán parktnicuiei, liogy megbf&gassa Tox-o miniszterelnök besiéclét. Az ü\'ó en " miniszterelnökön ki> ül a hadügy és a tenserésielügyi tefinlszler % Mszókit ós Jeierilést l«sr a Itaitmuveklék eddigi WfolyásArAl, Tekinioileí Tozao mi-niszlere\'.uöknek »z országgyűlés legutóbbi üiósón elmondott be-zédéio, amelyben a -Japán ármánynak Hof. laiid-lndSá\\ai, Auszlrálüva! ós L\'j-/AlanddM\' ssemben e!fonloli magatartásai körvonalazta, a nian&ztwvhiöknek ( m\'iIúilókon elmooJandü |>cbéliének nagy jelentőséget Ui&sjdomiauak.
London rendkívüli kivétet küld Indiába
Amsterdam, március 10 Churchill angol miniszterelnök tervbe vette, hogy rendkívüli követet küld Indiába. A követ feladata az lesz, hogy kidolgozza az Indiának adandó nagyobb politikai szabadságra vonatkozó ajánlat részleteit. Londoni körök véleménye szerint az uj kövei tisztségének betöltésénél Siuclaire melleit Cripps is számba jöhet.
Nagykanizsa megyei város polgArmes\'erétfll.
Kukoricakészletek bejelentése
A kukorloavetőmBg blztoaltáaa végeit a kormány etrondelte. hogy mindenki, akinek 5 maisánál több kakortoa van a birtokában, köteles a készletét bejelenteni. A bejelentést legkésőbb mar-alus i6-lkále kell megtenni. Ab 5 ét 10 mázs* közti kAstletoket « birtokos élőszóval a Közellátási Hivatalban |Hu-nvadl uloa 16.) köteles Jelenteni, a 10 in Azért n l.\'liill készleteket pedig ajánlott levélben „Vármegyei m. kír. gazda-ságt fel dny eleség, Zalaegerszeg* címre kell Jelenten).
A bejelentett készletekből n rátáira alkalmasat a HOMBÁR Igény beveheti, de holyette ugyanannyi takarmányozásra alkalmsa kukoricát sd s az ár-kűrönhrtselel megtéríti.
A bejelentést mindenki kötele* megtenni, akinek 5 marsánál több készlete van, tekintet nélkül arra, hogy készletét már korábban is bejelentette, vsgy hogy gazdaságát a kMonal beszerző* o«zlag már mPRszámollatts.
A rendelet megszegőit 6 hónapig terjedhető elzárással büntetik.
Nagyksnlisa, 194?. március 9. ui Polgármester.
Tárgy: Mezégazdasági munka ellátásának biztosítása.
Hirdetmény.
A m. klr. minisztérium 790/1942. M. E. az. rendelete alapján felhívom mindazokat, akik egészen vagy túlnyomó réazhen mtnt mezőgazdasági munkások tartják fenn magukat, hogy aroeny-nylben folyó hé lö-lg nem kötöttek munkavállalókként legalább olyan időtartamú szerződést, mint az 194i. év-hen, kQtelesek a városi gazdasági munkaközvetítő hivatalnál (városház, II. lépeső, I. emelet. 29 ajtó) 1942. március nó 31-ig Jelentkezői.
Aki alapos ok nélkül nem köt munkavállalói szerződést vagy a jelentkezést elmulasztja, a közigazgatási hatosán a 26110VI9JI. M. B. az rendelkezései azo-rlnt honvédelmi munka elmén klren-doll gazdasági munkálatok kötelezd végzésére
amennyiben szükséges lesz, ugy alkalmazni fogom a 4860/1941. M. f, az. rendeletet, amely lehetővé teezl a lend-őrhstoeágt őiizet alá helyezettek ks-
Nagy összeget takarít meg, III ha most vásárol nálunk 111
Még van néhány szobánk
leltári árusításunkból.
KOPSTEIN BÚTORÜZLET
NAOYKAN1ZSA.
tonal vezetés alatti munkára B/.oríu^, Figyelmeztetem a munkavállaló,, hogy az aratási szerződ éneknek . munkavállalás tekintetében a tavait! keretek között kell mozognia; ertesá! lem olyan lelenaéuekról. hoiv az ít« táol munkát vállalók olyan kikötíséht! akarnak tenni, hogy csak ¦< thbimíi loaratáaát vállallak, mlg a u,i,hi kason mezőgazdasági munka élvégit, séro nem akarnak szerződni. !
Külön felhívom az érdekellek ftvyel mát arra. hogy a mul Időkben kcr«. I setre utalt munkaképes egyén műnk. nélkül nem lehet éa hn noni "zorotan 1 vett mezőgazdasági munkás osoUeg . sznkképtüttségének mecfelolfl ntnnkli nem k«p. kittek seége lesz mezőgiiídi sági munkát vállalni. * U|
Araennyiben a cselekmény solyotabb büntető rendelkezés alá nom ealk, klhi-gást követ el és 2 hónapig, hábotu esetén f> hónapig terjedhető elzárásul bOntetendŐ az, aki a Jelentkezési i{. ¦ telezettségének Igazolatlanul nem i^-eleget.
Nagykantzsa. 1942, március 5, tű % PoIgármeRtr, I
iPRdHiBDmsn
Kát sniisuiaréw-teiHOBie (elvétetik Ugyanolt egy mdszcrest- vagv egy lakstot-¦egéd. Safran Károly, Fő ut 3 m
Háamofstor-S keresek aionnilí belt-pésre. Ggvbázl esküvő kötelező. KómOrt-sek előnyben. Siemere-u. 4/b \'én
Jól fdxnlliidé leányt belárónrinek 1*1-vesiek. Pcrlsz Dezső, Erzstbcl-tet 1.,« | Ozktbcn. 670
¦•lepénlt azonnalra felveszek. Sflrlrl vaskereskedő, Zrínyi M. u. 99. ti5i .
Sxebaleáiayt keresek kisebb culid-hoz, azonnali vagy tlrenötodtkl belépestt. Föxnltudás nem kívántatik. Cscngtrv-ot 23. 666
Moaotl gépf ónozol vesztlnk nagyobb mennyiségben. A Zalai Közlöny kiadóhivatala.
LAKÁS-OzurniELYisÉo
Kát- vagy háromszobás ömkomloilci ¦¦káal aionnalra vagy májua elstjtic hortsBoh. Clm a kiadóban. 048
HÁZ ÉS 1NOATLAN
** Bátbory-utca 3. tsámu emcleles hü oladó, érdeklődni tehet ott, hiziuiajdo-noinál. 610
Vennék kisebb saOIOl bagolel vagv szentgyörgvviri hegyen. OgvnOkök kizárva. Cim a kiadóban. 671
Fajlluta, lekele, egy évea migyai puli vidékre, Jó helyre átadó. Bövebeei Stimpf faszernZlet 661
Hargltay gfaío1ó?ue Királya. 37.
alatt fogad, 5*4
Szentképek
nagy vniueztekban — legolcsóbb
Horváthnál, »23.
Jilsiitiss, kw t^úiü
ZALAI IkOZtLŰMV
POLITIKAI NAPtLAP.
Kiadja ..K&tgaidiiágt R T. «»gyV«»i(m Felelőé kiadó: Zalai Kerti* Nyomatott i „ftlr<iitidas*Ol *. T; Hafytaal.m11
ayauuajabu. **avka«iii»* (jKrejaiaért tai#li uui *M*Hhi
§A évfolytm, 67. «Mm.
Nagykinlut, »42. március 11 szerda
Am 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
tarkeMtsaéf *¦ kutd6.ir.Ulj Ntf k. ***«•. Ciaortffi*\' UaYaaatnm tatsSaa «Tarn
•OUTI II I NAPILAP
FeteUW sxerieesztó : Barbarita Lajoa
ffftft—léd an: «gy eée^pra X eearé a* lata*
W«4#>ra 7 neat* 20 tiller. Ko--* Mű : hétköznap SfllL, nom baton Ml Bat
is nj miniszterelnök
Dr. Káluiy Miklús\'1887-V.ea -ríl e e|t v.\'virt\'jrylwüáii. Itómtii knloi\'tkus, m. kir. l\'lffei Wnácsos. földbirtokos uy. föld\'-(nuvetísúnvi mmi-íier. »z Otszúgos úaiózésűgyi lÜvOtoa oatóke. .lugi tanul-inán budapesti, párisi, dX? \';ti
is genii egyeemen végezte. Aza:án iiabul.\'s vármegye sznlgl\'uUiUi ..epeit, de tOIK-ban min! tbzte:ej.beU\' fős;o!ga-biré megvált « közigazgatási pályától ü gazdálkodni kswíeit. W^keny rfr*l vi|l » varmegye közéJ-nében. iíö2-l.«ii Srulx>Ti^ é> l\'ng vármegye topánjává nevezlek ki. 1024.ben a Tiszántúli Mezőgazdasági Kama.a 01. nOke toll.
Érdeméi cHsnter&téfti 8 Koisniinyzó lKO-ban » Magyar firdcmrcnd közép-leif-ztjít * csillaggal adomány >zla wki.
A ihágyar gazdasági erdekek képvi-*l*:éheu számos küllőidi konferencián veit részt, még főispán korában; Túbbek közüli egy Kómában és egy, BraiiHábon tartott szimat kdzi ériekez. \'.r;m képviselte Magyarországul.
IÖ20 októberében kereiki\'dcfnu á\'-. iimliitór lett. Nc\'» sokkal később a lemeoei választóké rílk\'l cgysogespárti pmgruimnál egyhangúim képviselőjévé ttittsífoibi. 0 voM »z első pojilikid iftmlUkSár, aki Huri János miniszler lá\\oUélél>en, mint unnak lmlyoite.se, > kotlségv-etési viUibnn a tárcát képvi-sdlc. 1931-ben a székíisfősárosi és/uki vilajztókjerntetltcn és Kemecsán kapóit mandátumot, d]\' az utóbbit tartotta <neg.
\\ Heihlen.kormány lemondása a|-Ulmá^i a Kormányaié ráradbalullan buzgaloinnrai és odaadással teljfsilr11 ttrigáiaainak elismerése metV\'tt inén-Kde [el.
Később a (iőml)ös.konnány [óUtiatV idésügyi minisztere lelt. Nevéhez, rftékeajsékéliez rüzöihjk " gazdasági íi kcfCke.iclun kapcsotalak kiépítési lítib külrftldl állammá), vafténínt n j fmiciési és értékesitési kérdések nu\'g-! *tfl5a, a gaz.raadósságok icn^czése, \'i erdőtőrvénv, a mezőgazdasági m-ju-Uvok hehzc.ét javító iniézkedé ék, 1 Alíőid lásitáJ, a Tiszu (első folyó. dn*k hajózhatóvá télele.
1933-lian a Kormányzó a Magyar írdemtend nugykerosztjév 1 lunirilc. kj ül) januárjában lemondott tárta-NI 6^ parányi Kálmánnak ftrUa át Wyél, Az uj választásokon pádanfr-programmai újra Kctarfccsc mail-tttumat nve-le él, t!>aii-ban a Kor-¦áayzó titkos tanácsossá nevű/t,e ki.
1937 ánguszliiSábnn a Knnnányz\'i \'* Ofirágos ftntfizesűgyl Hivatal emö-*é nevezte ki. 1038 uugusztnf. 18-án JAlfóldl llizoiiság szolnoki nagygyu-«éo, ahol a Kormányzó szózata az wiöiés jelen u\'isögárdi elhangzott, dr. Mwj Miklós limcficiie az diit&zéái Biutttla-ok in 6vOs pDgraminljál. ^ ^ Országos nutözési Hhniáti el.
hatalmas mimkaprogreirtknol lo-íwiloil le. Az önióz..iKiiz1ialkodlis cid. fJ-WtilAsáról szóló tói vény javasat egy.
uiuozési uiapót \'élesített, más-*" leiétlitotla az riuiitzésrtgyi 1U*-"-\'l- A lörvényjasflslat alapján llldil • meg az tigyttevéialt *1óké,szilő \'"ikaiJiok. kózlük a \'hs/.ain.ednél «**ili »zivan\\nte:cpli»l kiinduló mt. wortiomn.hálózat, a hódmezoVásfir-\'Ji »tiio/.ii siMonw, n Hámias-Kór«,s do.-tobágv és Ilékés&rrt»UindráN-k.lr-r\'« r"Hio-natiíHózai len+inek és elő-\' **Vl,,,;»"Ak ••\'vég/.ése. V míg.\' .é"
Eden brit külügyminiszter
utazik í
Gibraltár bombázásával torolják meg a franciák az angolok Párls elleni támadását? — Nagy amerikai előkészületek Ausztrália, megvédésére — Majszki, londoni szovjet nagykövet hatékonyabb támogatást követelt az angol-szászoktól
Berlin, március 11 A Német Yéderöíoparrmrs-nokság közli, hogy a Tagonrofi-tói és Sztálinotól keletre eso arcvonalon, valamint e vonalaktól északra eső tlonccvidékt területen a szovjet, csapatok hétfőn nem támadtak olyan tömegesen, mint az előző iiujhui
A németek valamennyi bolsevista támadást viaszaverték súlyos elhárító harcokban.
Iv/.ek a harcok részben még tartanak. Kddigi megnllapitns szvrint"írz ellenség veszteséfic eRvedül a niííreitis 8-i eiliáritó harcokban 32t)Ö ember volt halottakban.
A námaíek 45 angol repülőgépei paaztiiottak el március 8. és 10-t. közölt
Boriin; március 11 .Mint illetékes néniét részről közlik, március 8-ára virradó éjszaka és március 10-c\' között az angolok összesen 15 repülőgépet vesztettek. Ebből 22 gép á La Muiu-he-csíitornu vidéke és a néniéi birodalom területe feleli pusztull el :t lorpedóv\'ctö-repülögépet a magas északon a német haditengerészet semmi-silclt meg. A földközit nigeri vizek feleit 20 angol repülőgépet pusztítottak el.
Vlchy cáfolja, hogy Franciaország hajékát enged át Németországnak
Yieliy, március 11
Illetékes francia körökben cáfolják azt a szovjet állítást, amely szerint a francia kormány áldhged Németországnak mintegy 10 hajót. Vichyi körökben ezl a szovjet állítást a képzelet szüleményének minősítik. (NST)
Stockholm, március 11
itoosevell elnök a . tegnapi sajtóértekezleten kijelentette ¦ jelenti az angol hírszolgálati iroda. . hogv nem kapott semmiféle értesülést arról a kid-földi eredetű sajtóhírről, nnti szerint ti francia liajórajnak mintegv 10 egységét átengedik Németországnak. (NST)
.\\z angol-szászok nem tudják visszahódítani a Csendes-óceán délnyugati részén elvesztett területeket"
Államok ellen \' jelenlétié ki :
Ul /apán partraszállás Vi Guineában
Tokió, március 11 A japán csapatok parlraszáll-lak t\'j-íiiiinea l-\'isrhhafen kikötőjében. (Stefani)
Stimanti hadügyminiszter sicml\'ett fon
linenos Aít\'cs. március 11 Slíhisoii amerikai hadfigymi-niszler tegnap Kalbonhá érkezeti; hogy megszemlélje a Panama-csatorna és a karibi védelmi övezel háborús herende-
Tokió, március 11 Japánnak most már a Xagy-Kelct-Azsia felállilásáért megiii-ditoll hadműveletek második szakaszának befejezése után meg kell szilárdítania támaszpontjait, mielőtt dönln harcol indítana Anglia és az Kgyesull
japán hadügyminisztérium hadműveleti osztályának vezetője. Hangozta!ta. hogy Japán Szingapúr és a hollandindiai szigetek elfoglalásává! olyan mérhetetlen természeti erőforráshoz jntoll. amely lehelővé leszi szá-
mára, liogy\' együtt működésben Németországgal\' és Olaszországgal, végső csapást mérjen Nagybrilanniára. Az angolszász hadviselésről szólva, az osztályvezető kijeién lette, hogy a demokráciák arra törekednek] hogy a Japán elleni támadás súlypontjául Szibériában tá-nia\'szponloknl szerezzenek. Ennek a tervnek azonban semmiféle esélye nincs, meri a nyugaton védekezésre szoruló Szov-jrlnroszország nem óhajt a demokráciák játékszerévé válni. Bármi lŐrlcujék azonban.
Japán készen áll arra, hogy északon is szembenézzen a helyzet bármilyen alakulásával
Az angolszászoknak egyáltalán semmiféle reményük sem lehet arra, hogy visszahódítsák a Csendes-óceán délnyugati részé-ben elvesztőit területeket.
Három hétig tart a bombázott francia helységek romjainak eltakarítása
Paris, március 11 Az angol bombázásoktól .értőbbel szenvedeti francia helységekben attól tartanak, hogv esclIrgNííég :t0 1(1 holttest van a romok alatt. A mentési munkálatokat mindmáig nagy óvatossággal végezték, mert azl remélték, hogy életben maradót-\' lakra találnak még Most. liogy ezzel a reménnyel fel kellett fagyni, igen serényen folytatják a munkálatokat. I\'gy vélik, hogy körüll>elül :t hét alatt végeznek a romok eltakarításával. A villanyhálózat\'helyreállitása már meglehetősen előrehaladt. A mentési munkálatoknál 2000 embert foglalkoztatnak.
Az angol repülök Nyugat-Németországot támadták
Berlin, március 11 A Német Véderő főparancsnoksága közli :
Mára virradó éjszaka brit
letesse;ae-1 elkésiii^t munkapo^min Kiilláy Mik ós ir;i»yilás,ib.in gyors uU\'inb-\'n valósult meg.
1037 pmiusáb-\'n a/ All\'oidi lli.o I .«4 elnökének válaszolták mes.
A liéi.ess/Pntamlfási duzwiszlómü, a lis/alu.^di oiilózóiondszor iélieho/a ». .i horlobágvi kisérleli őnl.tz-sfl^. le.-J a|M,.,s., ./e,vee„ eb.kesz.l ".......•
! eicilménye, an:elye| racionáli ai rgé/ii i k\\ az ftntófési gazdálkorWs elUVjo.lését
i eiitmozdiló tevékwiys\'cg.
\\ Koimnuyzó ll);(7-b u te.soli.iz ¦ , é¦\'•lho^sZl^^:m ven lúgjává m\'iozlc ki. j \\cf\'u élénk munkát icjieli ki é. tol !.i j I ma is n fctsöháK birollsánaab.ui és a • jtli-ninultJ\'n \\ eábisrtá\'ok nlán ul|iá-l .1.0 ii-n1 ívk-diáz pénzügyi inz.iis.ig;», 1
kulugy i, fó\'d imi vO\'.ési>gyi és kórjogi hiiollság" lagjául választntla.
1030 juliinában Ká\'lay Miklós a V|. Ni\'mzeikozi MezOg\'.tz\'daságl Ipa.i Kon. gre-sszijs elnöki lisztéi ló Hói to U- s iniikóőésévcl a/ e.\\;i-gyoit nem/.efkoil szakéiul e.ek V.n t-!\\ol>l. elísttu^iéséd vállolta ki.
ttom kpzlON*
Zala vármegye állapota a megyei közigazgatási bizottság ülésén
Kapunk legnupi számában már megírtuk, hogy Zala vármegye közigazgatási bizottsága hétfői ülésén hódoló táviratban köszöntötte vitéz nagybányai Horthy Miklós. Magyarország kormányzóját országlásának 22-jk évfordulója alkaloidból; Az ülés lobbi tárgyáról technikai okok iniall csak most áll módunkban beszámolni. A főispáni megnyitó után esemény-jelen lések következtek A jelen-
48*59 százalék az adóhátralék
lések szerint a február hóban ;.|ü[ordull tüzesetek 123.\') pengő
kárt okozlak, amelyből biztosi-lás révén 101(1 pengő térüli iueg. , .
A vármegyében a mull evi helvesbitetl \'adóhátralék I millió \'770.510 pengő, a folyó évi belvesbjtett előírás Ü.őlö. I7fi P. Az" esedékessé vált tényleges hátralék 3.1 Üti. 180 pengő, vagyis -18.50 százalék.
Az orvosi jelenlés szerint
a kitütóses tífusz elleni védekezés a legnagyobb eréllyel folyik az egész megyében.
1
BÚTORT
szak II zl etlien,
GÁBOR műaaztaloanál
./, Vfíren vafj \'«nití1 jen. N*gyk«nlia*. Vá.o«hi.-p«l»u iXü
bombázógépek repüllek be Ny ugat-Németország fölé A za; varó célzatú lápiadásök katonai szempontból éredménvlelenck vollak. A ledobóII bombák csak néhány helység épületében tellek kárt Az\'eddig beérkezett jelentések szerinl sikerüli 3 brit gépel lelőni.
A csendesóceáni brit birtokok nem kaphatnak segítséget a. demokráciáktót
Tolüö. március 11 Japán katonai körök szerint » hollandindiai szigeiek elfoglalása ulán u japán arcvonal Burmától majdnem Ausztráliáig terjed. A japán támadási vonalban senimiféle \'megszakadás nincs, mert valamennyi fontos hadászati pont a japánok kezében van. Ausztrália helyzete \'Ágeiv válságossá vált. mert az angol birodalomnak a Csendes-óceáii délvidékén fekvő domi-niumai és birtokai nem kaphatják már meg a demokrata hatalmak segítségéi. A háború folyamán most fenyegeti először komoly veszély Ausztráliát, -állapitolták meg tokiói katonai körökben.
Azt USA elökéaxUletekal teaz Ausztrália megvédésére
Stockholm, március II Az Egyesült Állaniok mozgósítják valamennyi hajójukat és jH\'pülögépjfiket. hogy Ausztráliát megóvják Jáva és Burma sorsától — jelenlik Newyorkböl. A Csendes-óceán délnyugati Vészén amerikai *liadl hajó kőt elé: kek működnek és nagy karavánok szállítják a fegyverekéi a szövetségesek u vidéken tartózkodó előőrsei számára. Már meglehetős nagy létszámú amerikai Csapatokat is szállítottak . hajókaravánokon a Csendes-óceán délnyugati részére. A hajókaravánokat a I\'carl H a rb muciién végrehajtott japán támadás ulán állították össze. Ezek a tengeri és légierők az Egyesült Államok különleges rohamcsa-palaival együttműködve, valószínűleg kisérlelet lesznek.arra, hogy a szövetséges csapatok védekező hadműveleteit támadónkká változtassák át. (XST)
Ax angol külügyminiszter Ankarába utazik
Kóma; március 11 Egy olaszországi hírszolgálati iroda jelenti Stockholmból, hogy megbizhaló értesülések szerint a brit külügyminiszter a legközelebbi időben" Ankarába utazik. ,NSTj
Majszki londoni szovjet nagykövet tevékeny támogatást kert az angolszászoktól
Stockholm, március 11 Majszki, Szovjet Oroszország londoni nagykövete Edennel és Cripssal folytatott megbeszélés (Folytatás a 6 oldalon)
A vármegye visszacsatolt részeiben azonban nagy nehézséget okoz ebbsn a tekintetben az orvosliiány. Zöld keresztes gyér mekét.keztetés jelenleg 10 községben van folyamatban.
Tanitóhiány miatt több községben szünetel a lanílás. ezenkívül 10 iskolánál nincs betöltve a második és harmadik lani-
I-\'urman Mária, ncmesrádúí szülclésü. 30 éves leány neve nem ismeretlen u halóságok elölt. A nagykanizsai rendőrség kitiltotta három évre a város területéről. A rendőrség tudja liüért I illót la ki. Valószínűleg közbiztonsági okokból. I-\'urman Máriának azonban ugylátszik
tói állás.
\' Ezután az állatorvosi jelentést terjesztették elő. amellyel kapcsolatban a bizottság elhatározta, hogy a földművelésügyi miniszterhez feliratot intéz és kéri. hogy a sertésbe indástól mentes községekben a szabadforgalmai tegye lehelövé.
annyira meglel szett Nagykanizsa városa, hogy dacára u kitiltásnak, most már negyedszer jött vissza. A rendőrőrszem felismerte és bekísérte a kapitányságra. Tiltott visszatérés Imialt / napi elzárásra ítélték. Büntetésének kitöltése után visszatoloncolják szülőfalujába.
1S42. fhárcim 11
tanácsos felküldte Budapestre és egy vidéki községbe, hogy n|[ nyomozzon Kalocsai Gyürm ulán. Egyben átkísértette gvanus embert a kir. ügyészségre, ahol újból kihallgatták kalocsai az ügyészségén most már határozottan azt mondotta, íiogy a nála talált és lefoglalj aranv női karkötőt, melvnek értéke kb 1000 nengö lehel. ü* utcán találta. Mivel Kalocsának rendes alkalmazása van. családos és állandó lakás felelj rendelkezik,
a kir. ügyészség szabadlábra
helyezte Kalocsai Györgyöt aki Nagykanizsáról azonnal Budapestre utazott vissza, családjához.
Időközben a nagykanizsai delekliv nagyszerű munkát végzett Sikerült megállapítania, hogy az ékszereket Steinbera Izidor ungvári ékszerész küldte postán Hóna Sándor debreceni ékszerésznek. Steinberg eleinlc fel akarta tüntetni az ékszer ériékél egy* börbuzatos kis csomagon, de mivel a posta nem vélte íel a 1000 pengő érlékú jelzés alall elküldött kis csomagol, mert a maximális érték megjelölése 1000 pengő, a küldönc visszavitte az ékszer-csomagot a feladó ékszerészhez, a ki elutazás előtt állván, sürgősen intézkedett, hogy a három darab drága, művészi kivitelű ékszerből álló csomag most mint diszmü és expressz levél keni adassék postára
Az ungvári ékszerészcég kül dönce főnökének üzenetével jött a postára, hogy az ékszere kel exprussz-levélkénl továbbit sák t)ebrecenl>e Valószínű, hogy e/l hallhatta meg valaki és
Igy tudta mag, hogy értékas ékszerek vannak a oaomagbsn
A rendőrség sikeres nyomozása fényt derített a budapesti postaaltisztnél talált rejtélyes ékszerek származására
Egy ungvári ékszerész küldte egy debreceni cégnek az eltűnt aranynemüt
visel. Kalocsai Györgyöt kihallgatták a rendörségen, ahol eleinte azt mondotta, hogy rablásból származik, majd később visszavonta vallomását és azt hangoztatta, hogy egy caomagot talált az utcán Budapesten",
Hóvideji megírtuk, hogy Nagykanizsán gyanút kellelt egy Kalocsai György nevű budapesti posta-altiszt, gépkocsivezetőnél észrevett drága mflvü ékszer, arany karkötő, amelynek értéke l óbb ezer pengőt kép-
amclyben két ékszer volt. Az egyik egy szélfs női sirany kar kölö (ami! nála meglátlak és egy női arany karkötő óra. Az utöbbit feleségének adta. Miután,alapos volt a gyanú, hogy
Kalocsai csak bűnös ulon jut. halott a drága ékszerekhez és feltételezlek, hogy a keze benne van a dologban, az egyik ki-lünö detektívet a kapitányság vezetője. Kovács Nagy Páí fö-
Március 10
11Á VÁROSI MOZGÓ AA
11-én - és szerdán
Fojtott szenvedélyek, csókok, két szerelmes asszony összecsapása ez a
PERZSELŐ SZERELEM
Főszerepben : Ivonne Prtmtepa és Pierre Fresnay
Aktuális magyar világhtradó Előadások kezdete 6, 7 ég 9 órakor
és módot ejteti arra, hogy a dobozt megkaparinthassa. " Hogy ki lehetett az, mulatja a rendőrségi kutatás és unnak, .eredménye.
Tény az. hogy a postáról el. lünl ékszerdobozka ^express*. levél, tartalmának egy- darabját; a 700 pengő értékű arany karkötő órai tényleg Kalocsaiaktól hozta cl a kanizsai detektív. Megkerült »- feladott és eltűnt ékszerdobozka tartalmának harmadik darabja is, egy másik arany karkötő, ugy, hogy a három eltűnt arany-ékszer a kanizsai rendőrség birtokába jutott, amely beszolgáltatta mint büntárgyat !1 nagykanizsai kir. ügyészségre. Az ungvári éksze-rcszészcegnek így nem származik kára. Sértetlenül megkapja a három ékszerdarabot, amelynek összértéke megközelíti az öOOO pengőt.
A Budapestre küldöli kanizsai detekliv nagyon szép eredménnyel dolgozott, meri sikerült olyan fénykorul menyeket megállapítani, amelyek kétség-leienné teszik a bűnös kilétét*
A kanizsai rendőrség incgfi1-lidöleg intézkedett,
A tettest a cselekmény elkövetésének helyén illetékes ki\'\'-törvényszék fogja felelősségei! vonni.
á% karomkoataat latan és « tttrwéftv Matert! 1
Negyedszer tért vissza a Kanizsáról kitiltott nemesrádói leány
Büntetésének kitöltése után újból visszatoloncolják szülőfalujába
1942 március ti
Lelkigyakorlatok a gimnáziumban
s. (prnnáiiitmi Száluk Iskolája lm. (piafftsfiil a gimnáziumi kápolnába* március li-ért, csulórtókon i;i.án pt»n. Iflítrt Äs tt-éJi, szombaton konreittj. da.ltfszédék lesznek *stn r*r 7 órakor, amd.vr* kérik a szülőknek minél na. grobb számban való mát/jelenését.
K konferencia-beszédekéi dr. Tihanyi Tibor budapesti piarista fÖiakOl« limar tartja, aki a frlséosztályosok I» kigj-a-(iorUlíil is vaaeti.
Szírda
Aliud* «lUrn*M«k bilkfroapoLon Badarxn* I- mfioorío
ß40 ebtasato, tomt. — 700 Hlrak, kAilemények, étrend, tiangtenwaek — 1000 Hin*. - 11.10 N«m>etkdn tí* j*lfi«iolgálat — 12.00 Dell harang 46. - 12.40 Hirak - 1320 Időjelzés, uNJáriU- és vizái lá s jelen tf.i. ~ 14.38 Klrák. — 14.45 A rádióműsor ismerte. Usa — 1500 ArTolyamhirtk, piaci Irak, e»lmis«erar*k. — 16.45 Időjilxéa, időjárásjotantos, liuvk. - 17.00 HU** szlovák és ruszin nyalren. — m.ou fllrak magyar, néma* és román nyel-\\m- - 20.00 Hirek (Budapest II.) -21 40 Hlrak, időjárás jelentés. — 23.00 Hlrak némát, olaaa, angol ón franda oyilvan. — 24.00 Hlrefc
BUDAPEST 1.
17.15 l)r. Réthlj- AutaJ előadása. -17,30 Bálinl Zoltán és nak^a Kató nótákat énekei, kiséri Gáspár I-flJos ueánvren©knrn. — 18.20 itonvédtnűsor.
10.30. Az Operaház előadási. -Orréi)-. Fászlonnese három rel vonásit, - Az I. frtv. után kti. 20.05 Külügyi negyedóra. - A Jj. Mv. után kt> t l\\ H«Tcze(í\'l-fireniV"ciöíUiásu. - 21.20 Melles BélujenckBí. - 23.2.") Bultola Kde ulmzOiickara. -¦ 0.15,0«n *z qtilion,
BUDAPEST II. 18.20 H*ngterrrOzek. fHM0 .-randa - nyelvoktatás. - 19.35 IhY KcJlay-K«szlnvr Je0ö előadás*. - 20.20 »A fekete kakas.. Hangjáték. - 21.15 ,Vz operaelőadás folytatása.
Csütörtök
tt\'DAPKST 1-
lli.l.\'i Sovinszkv László szalnizni.\'-kJ». II .20 Népszerű ária k. 11 10 Krlnivasás. 12.10 nemiíirzOnekur. 13.30 Honvédőink üzennek. II Ko-fényi AUdár cigányzenék*" a. 15.20 .Hádiózcnekar. 10,15 Ruszin hallga, lóinknak.
17.15 \\vaÄnor Boívgó hollandi, nyl-láns. 17.30 t)r. Koós Tibor eV»-*<ta\\a. - 17.55 A kassal rádió mfi-so-ráhat. 18.20 pozsonyi László c|ó. ^ilása. 18.15 A Véctay jaMegyiitlCs játszik. - 19.20 Srtleczky Zita sze-relmcs ver-ckei mond. - !10.35 Csip-taáUre . Ope.etl három felvonásban
hót képben. - 22.10 A Péci Nt\'m-«Ii Színház Csipkeáiare c. ope-eiijémk III. felvonása, -. 22.35 A Kajkőteoe-kar. a Sthymmel jazzOgyüttes ós Ma-iiKl de Biaoco énekei - 0.15 Oz"n ** otthon. BUDAPEST II.
\'7.30 A Hírlapterjesztő Munkások W\'ki\'itylcu-m\'k Dalárdája. I7JS6 |i.vo.sirói:iiifí>ij,-uiU, 18.20 /.siga firuö <Uiíny/vncku,-u. 10,1)5 A Vécséy jazz-e^ul|c, játszik, |)r. Itierbn.u«r
VifKtl f Kiadása. 20.10 Sárvárv l)*z-sö eló»dása, 20.30 V berlini. állami "F.t zenetanra. 21,05 [\'\'elolvasás kauBU-.m\'zekk«l.
a Kormányzó urat és a Kormányzóhelyettest
Az Ilovszky-Drézdy fley, a Baross-közcyü.és és pártügyek a MÉP vezetésig! ülésén ¦
\\ Magyur ön Parija nagykunizsa] \\c^eti"wéj;o rendkívül lútogu »it vézBlil. sóai filósi tarlóit dr. niolwuy Zsigmond párti-erain ciióklcl*\' alatt, aki Arúménvk udolt ktléjtuéM i( nagy-számban való im\'ftjeiúaés tc\'ell. Ishser-lette a kormány^óhetynttes váluszbisál ós ltojelen «tli\'. bonv "tá\\iriitiliin kérték ine* a MEI\' orszátí\'is vhifikét, viii-z I.uktic.s Bélát, ltoaj\' a nn^-kaiiizsm MCI\'-válaszlókerúIot ncvobon, il»1 a válásxlmany uevólwn i- jwh-nls^ « Konnányzóbviycticu t\'r (Jfiiiuóliósá^i-n«k » nagykaniL<ntuk iiuiísm-ris ragutiz kodásál ós hilsvuót,
A párt\\«zt\'Í0séf! í« » USzMkyr óriási éljvnzé.S.S*! fogai]Ih ti KnniláiiVíóliOyot-l«s I\'r muxváiiiszlását ó.s pcrt<ckb| rij\'-nezic viléz Horthy [slváot, t\'Kjhvn a I.C}{V1mí Mágyiir Umberre, aki h m\'nizc. lei a 4- s/éicfol mentali» mf\'n é. aki már 22 óv ól-1 konnány<tCLa im>idolt hazánkai Isim áldásai kórb" és egósz családjára.
Kogla||[ozoll cintali « pá.lvact.) a Kűri* Jogerős lléKié^l \'a Drázdy Movszkv (é|e perttcn, amik .r » magyar hifósáfl a leg&zebb éieglétell .s/.ol((ál-tatta a uvcjíniflalinazott Ibivsiks\' Jánosnak, Najpka.iix-a nrsíágyytilési kép \\1selűjo és orszilgis Baross.vezéniek, amikor Drózdy llyözől ráuaimazás miatt clilélic
A Pád ebbfll ^ alka\'omliél íldvö-Költe népszerű képviselőt-
A Baross SzöwlséK országos kon-grMszusál az i<lén március 17.. 18. és lilén fogj» tartani Muteum u. 17.
számú orszá({i>s ,székh:iziibmi. Március 17-én «sic 7 órakor ur. évi .országos kóznyulés mt\'jínyiuis-i !1 i:aioss.s/ókli.iz díszlerméhen. Mán ius 18-án eslc 7 Orsikor u kninirt-sszusj biiuitfsáKuk la. nái skiozitsa. Március Hl-ón osto 7 ólakor országos közgyűlés és konjnx\'ssz-js unncj«y\\es zárdfllése « Pesli Vigotiti iiímyU\'rméliOn, "boi a kopnany képviselőieken dr. Var«;t JVTz\'cf niinis/l-r mond náKj\' IwszédVI. K/un a kezelésen ünneplik üovszky jttrkiS lizévcs urtzágus elnóksénéi és országos nnikú-dósét. l!r«\' a közRj\'ülő^rí\' Nagykant-zsánil is srámosau telulnznak lluilu-|*slrO UR>\' a Míigyar i-;lel Parija, mint « kanizsai Baross.kcrü!o| ró\\/.é>-rói. (t\'tazás 50 Százalékos kedvezmény « mez\'j^i/dasáKi kiállít .issa1 ku|icso. laibau.)
PártvíiCló nic\'cífil üdvózóllo a jc. \'enievö uj párl.vezelőséfii \'^gol, Vékásy Károlyt, "ki iRéreíCl idi hogy minden ígyckczelévd " j>árl érdekeit fogja mUnlcnkor sz iigátnt. Vékásyl e\'ki*en megéljenezték. \'
A pjirl\\«z*tőscK erulán hosszabban tárgyalt pártszs\'r\\«/é-i 111 ungila tokról, amihez hozzászóltál; vitéz [:i!ó i-\'erene, Sátrán IVtcoc, Molnár Fenoné, Barabás Ká\'mán, Cadányi Miksa, pjander Józ-^f, dr. Szi\'vay .lózser, slb.
A hozzászólásaikra dr. Thotway Zsigmond vainszoll, majd í\'zuíck JóZsof k*\'nii«li páHUlkár ljoszé\'.t a szervexésl iiiimkiiia\'okról.
A párt vezetőségi értokezlei o^to 10 óri ulán ért véget,
Nagy megértésre talált a városban
......a polgármesternő akciója
a betép szegény gyermekek érdekében
Segítsük az otthont berendezni régi bútorzattal éi nélkülözhető tárgyakkal
Ismétel leu foglal közlünk azzal !1 nemes, emberbaráti mozgalommal, amit dr. Králky Istvánul\'1 polgármesterné. 11 Szanatórium (igyesölet fárudliutat-Inll elnökasszonya imlitoll ineg egy tüdőbeteg gyermekeket elkülönítő és á|M)ló. gyógyít éj (»11-Jion felállitására a lazsnaki kastélyban Nagykanizsa város kö-zftnsége a legnagyobb megértéssel és támogató készséggel fogadta és kísérte az emberbaráti vállalkozást, amely most testet fog ölteni. A tüdőbeteg szegény gyermekek otthona már legközelebb megnyílik, de szükség lenne, ha a város közönsége szíves hozzájárulásával és áldozatkészségével segítené bebnloroz-ni. berendezni. Sok otthonban, sok házban van nélkülözhető bútor, szekrény, asztal. ágy. székek, stb., esetleg rtgyncmfi-
féle. Ámít már nem használnak, de ami a gyógyintézet bebútorozásánál nagyon jő szolgálatot lenne, mert át lehetne alakítani, javítani, használhatóvá lenni, Dr Králky polgármesterné szeretettel kéri a város iieiiiesszivü közönségét, legyií lehetővé a szegény tüdőbeteg gyermekek megmentését, az otthon felállításai annak bebútorozásával és berendezésével "^líg von ház, vag,v otthon, ahol ltom lenne egy-egy nélkülözhelö vagy használóiból kivont bútordarab, a mi a létesítendő otthonban kitűnő szolgálatot tenne. Ajánlják fel és értesítsék erről a Szanatórium Egyesületet (Király Pál utca) vagy a polgánncstérnét, hogy inegfelelőleg intézkedni tudjanak. Minden ilynemű adományt a Zalai Közlöny, nyilvánosan nyugtázni fog.
¦e káromkodj I
UNGER-ULLIMNN ELEK És TÓTH
VASKERE9KEDÉSE — NAGYKANIZSA. ,«
Hofherr-Schrantz - Clav ton - Shuttleworth
_M«gyar Oépgyári MOvek Rt. Nag>kanli«a és kSmyéki képviselete.
UTORT
HETTEI IHRE
mirkás butoreialonlában vegyen vagy rendel|eo . C«engory at 14
4 Tenno tengerészpllótál
A japán tengerészrepülők fel tünéstkeltő és nagyszabású stratégiai eredményei, amelyeket az amerikai és a \'brit flotta \'elleni húréban kikfizilöllek. az egész világ érdeklődését a Telt nő teu-gerészpilótái felé irányítják. Étidig ezen a téren kevéssé ismertük a japánokot.
Yamamoto admirális, a japán haditengerészel jelenlegi főnöke a tengeri repülés tulajdonképpeni megteremtője, Togo admirális tanítványa, akivel együtt harcolta végig a csvizimai tengeri ütközetet. Yamamoto sokszor bizonyságul teli alapos szakismeretéről, amely 11 haditengerészeti technikával és politikával bármiképpen összefüggésben volt. Amikor 1022-bena londoni flottakonferencián nem sikerült Japán számára biztosiinnia a paritást. elhatározta, hogy a légi fegyvernemei oly módon építi ki. amely az ellenség számbelileg nagyobb erejét a japánok minőségileg kiválóbb fegyvereivel tudja ellensúlyozni.
A Paeifik 11 agy kiterjedést", távolságai és a szinte mérhetetlen tengerpart szükségessé tette, hogy a japán tengeri légihad-erőt közvetlenül a hadiflottának vessék alá, amint hogy a szárazföldi repülök a hadseregnek állottak rendelkezésére. Japán nem ismeri az európai fogalmak szeriül önállöanoperálö légi fegyvernemet. Japánban nem vitatkoznak hadihajó és repülőgép harcának különböző szakkifejezéseiről, mert a kettő távolkéleieii tulajdonképpen szerves egységet jelent
Minden japán hadihajó. * lehal csatahajó, könnyű- és ie-hézcirkáló. de tengeralaltjáró-kiséröhajó. síit nem egyszer búvárhajó is hordoz 1— 1 repülőgépei és katapultál fedélzetén, Különösen sok repülö-gépszállitő cs repülŐgépanyu-hajőt találunk, amelyek nélkül a nagy tengeri távolságok okozta súlyos feladatok megoldása elképzelhetetlen lenne. A repülőgépeket ezek a i-ajóóriások szállítják el a küzdelem színterére, tehát u gépeknek nem kell nagy távolságok berepüléséhez szükséges üzemanyagot fel vénülök, hanem ehelyett hadianyagot\' szállíthatnak A japán Holta jelenleg hat repfllógépszálliió hajót tart számon, ametvek nagysága 6—26.000 tonna között mozog. A kisebbek 21—10, a nagyobbak 00 -.«S0 repülőgépet tudnak felvenni Itt vadász.-, bombavető- torpedó- és felde-rilögépeket kell értenünk,
Ezek a repülőgépanvahajók telték lehelövé a vilaghirüvélett pearlbarbouri támadást,, amely az ellenség paciliki ftotláját megseminisitette, A repülőgéjr szállító hajókat természetesen Notlaegvségek védelmezték, ahonnan minden bizonnyal nem hiányzott a csatahajó sem. A repülögépanyahajó egyedül nem tud operálni, mert esetleges rossz időjárás akadályoz-
1942. tniVclu* II
hatja a-gépek felszállását. Csata hajók, rt^ulögépszállilök ósdi-kálók komoly együttműködése teremti meg a modern flolln mai feladatának alapjai
tízen kivftl még ütnél több tHrnűlögcpanyulmjója van a japán tengerészeinek, amelyek daruk segítségével emelik fel a vizreszál II gépmartnrakai. A start hajilógőp segítségévül lön-létlik. lí\'zl a számol 1 íf 11 őszén további hat egység egészítette ki. amelyekéi szallilöhnjókhó] építettek ál repülőgépanyaha-jókká Amint látjuk, a japán haditengerészet nagy snlyi fekte! a tengeri repiilőrloltarn, a molvuek legénvsége már I\'.Miiben- 15.1)01) emberből állolt Kz a szám azóta megsokszorozódhatott, mert japán jelentések szerint a lengőri haderő re-
pülögépeinck száma már egy évvel ezelötl megtiahicíta a négyezret. A repülőgépekéi kivétel nélkül mind Japánban építették.
Mini az eredmények mulatják, a .In\'rpedóropülőgéprk alkalmazása kiválóan megfelel a japán katona lei-meszeiének. Határozottság,\' gyors akeióké-peNség. sebesség, fordulatosság és szinte emberféléili áldozatkészség lehetővé leszi, hogy a japán katona kischh eszközzel is nagy halasi érjen el Mini ismeretes, ttppen ez a stratégiai siker és ideát alapja. A mull év deeeinber 8-án és 10 én Ifibb japán pilőla önmagát is feláldozta, amikor gépével együtt rá-vétellé magái az ellenségre
ilyen áldozalkészség ellen aligha lehel eszkőzi találni
Festessen Tisztíttasson
Hogyan védekezzünk a kiütéses tífusz ellen?
Tudnivalók minden háború legrettenetesebb betegségiéről
A háborúk állandó kísérője és legrettenetesebb megbetegedése a kiütéses tífusz, Lízl a betegséget a középkorban hazánkon átvonuló zsoldos katonák szértehurcolták Európában, innen kapla a morbus hu liga ri-li u*> elnevezési. Napjainkban a kiütéses tífusznak Európában fészkei vannak. amelyekben évenként bizonyos számú meg-belegedés állandóan előfordul, ile a Mrgség szélhureolása ezekről a helyekről aránylag ritka. Ilyen helyek : Írország, Oroszország, főleg Ukrajna, 1 .cngyelország és Olaszország egves részei. A járvány széthur-eolása rcndíftennt nagyobb nóp-\' mozgalmak, főleg háborúk idején lörténik. A kiüléses (ifusz a mostani háborús időben reánk nézve is idös/erü kérdéssé vált. Fertőző betegség, amelyei a lotti terjeszt. A betegség rendszeriül 2 lieti lapnangási idő nlán tör ki. Az első napokban lejfájás, szédülés. általános
rossz közérzet, néha hidegrázás jelentkezik. A betegség -1—5. napián a láz már elérheti a .\'(!) - 10 Tokot, ez a magas láz kisebb ingadozásokkal 10—11 napig is elhúzódhat; rendszerint a 12-ik nap után 2—1 napin tarló lázeséssel szűnik a betegség, amelyhez néha tüdőgyulladás is társul. A kiüléses tífusz lünete a 1-5. napon je-lenlkezö halvány, piros, lencsé-nyi tijjnvomásra ellftuö kiölés, amely rcnds-zerinl a vállon és :i liason keztlödik és innen l.\'i-jed a végtagokra.
A kiölés a belegség folyamán megnagyobbodik és bevérzik. a mintl a betegség ohnullávul a kiütés helyén foltok maradhatnak vissza. Súlyos komplikációja az idegrendszer részéről jelentkező zavar, amely abból áll, hogy az elesei! átlapolni néha a/ őrjöngésig fokozódó nyűg lalanság vallja fel, a beleg ;">n-és közveszélyes lehel A második hét múlva beálló lá/.esökke-
nés nlán a lábadozás még 2 -:i hétig elhúzódhat. A belegség halálozási arányszáma átlagosan magas, ite^a í20 éveli alul ritkán éri el az Si^százalékol, Legyengüli, ki fárad I embereknél inegközvlili a 8(1 százalékot A íerlözés csak a letvek állal vihelö ál. tcliál ahol letíl nincs, olt a megbetegedés a betegekről sem leiijedhet tovább
A kiüléses lifuszl a ruha- és fejlelü lerjeszli A beteg ember-böl szivotl vérrel fertőződik a lelő cs bélhámjában elszaporodik a kórokozó, maga a telít is megbetegszik >S 10 nap múlva cs rendszerint 1 I napon belül elpusztul A kiütéses lifusz elleni védekezés legfontosabb része I li In jdonkép]>en a let vet leni lés és a lelü elleni védekezés A lelü a lázas emberen és a kihull hullán nem marad meg. hanem normális hőmérsékletű ember nlán kutat. A fe.rlözés rendszeriül csípés révén jön léire, vagy pedig ugy. hogy vakaródzás közben a fertőzőit leiül, vagy annak szintén fertőzőit ürüléket a vakarózó, a bőrbe dörzsöli
A véík\'kczés tulajdonképpen telünie/ilcsilés. amely személyeknél hajnyírássai. vagy fej-nio.í.ássál, fürdéssel, különleges szappanok és vegyszerek használatával vau összckőlvo. amelyek a serkél és a tetveket el-puszlilják A ruházat letvellcni-tése rccndszcrint gözfertötleni-léssel lőrlénik. A lelü és serkéje fiO fokos melegvízben egy másodpere alatt elpusztul, ugy
hogy a ruhákat elég ha ."> percig 70 fokos vízben áztatjuk. Használhatunk a tclümenlesilésre ben/.inl. gözl. vagy cián! is Ezeknek a hátránya egyrészt -költséges voltuk, másrészt ve. szcívessegük Ujabban a totü-meiilcsilcsrc a leghasználhatóbb eljárásnak az áramló száraz levegői használnak. Áramló öt) 70 fokos levegő 1 másodpere alall elpusztítja a lelüt.
Volt oroszországi hadifoglyaink rém regényeket ludiuk mesélni arról a pusztításról, a melyet a kiütéses lifusz különböző fogojyláborokban végzett, A trianoni Magyarországon évi állagban 25— líü volt a kiüléses lifuszmegbelepedések száma, ezek a megbetegedések-majdnem mind cigányaik közül fordultak elő. A niai Magyarországon " keleti tetves vidékekkel mégn V vekedetl a kiüléses lifusz meg-betegedések száma is és ez fokozottabb., védekezésre kés/lel bennünket Első teendők az ország északkeleti és délkeleti felében elterjedt lelvesség leküzdése, az Oroszországból visz-sznlérük lelvetlenílése és megfigyelése, másrész! az esetleg kirobbant mcgbelígedések. szign-ru elhatárolása.
A belügyi kormányzal ilyen irányban hatalmas apparátussal inegkczdelt munkáját anyagi áldozatot nem kiméivé, a MAY is támogatja a vasúti kocsik tet-vellenilésére szolgáló különleges készülékek megépítésévé! és üzcinhehelyezésévcl.
IflnaCárl...
Ma : Tagaea L«jm
I.
A cari ieayiiholH a vörös lábvy...
Telemül eíésell-\' s> hamvait a végte. len mezőkön VéjaVhüvőttö szc:okn\',k s-/éd\'i oda.
Néni adu vissza a hamvakal az örök nyugvást adó anyaföldttek.
Kósza nyű fi szcttök, büvö-s Őszi szelek, zord. i.vttUitf Itató tóü orkánok hurvöfiák nr> i; 3 vagnéikaii valutar, uion, KnfivrtnV.teiifieriR, határt Ai-im. láőg!
l:iJjkodól u1ó4 nem éM rdyau szór-liyil vég,.rata\' a niindenoiühzok tárjál:
Tudjuk, hogy sok boné Volt, *Hs. merjük, hogy a kezétől Irányított kan-
¦ Mika Ryóifyltliaiatínan «ei*eK«i ötölt az orosz fedek ssáxeziean, őrén mégis, v 1x>**hi szörnyű voti\'...
l-.inbvrí méliósáuot. emben AnoH, hóu*wwéi,ai, énraiézoákViei kultúrát, iiiluden utfinos unii ¦ i.iuhUhimi; >i ndul kivigyorgó ganoszicli voU.
v gtiztág íSkAvOiffl tudták «/.[. \\\\oj\\ • \'\'a,- sirju ^erftndoklrtly :cu vilna,
¦ ¦ .ii\'i\'-n bone, iniurfen ¦•olk-c le c tta.
Indiák; lioít*\' >•/ \' íj - H-kunUr.\'lel\'in akiMwiv len «>ln» k.»/lúk ós *a/ <i,o » m-|i lelki- kÖiMt.
leinti, \\tOgy C^rytui akid;ily, ¦"
•uni. gyávv-mód einósiároU (unott 0/ ¦iIuImí muzsiknuk is ktjui.-ii r^amk si-m lelii\'ii\'ll lij.-ioktivi lkdl;< nlán.
\\ lOtitv.n.ube ii>i|1ó unsi iksuguL^i
nyargalászó Sjpelek llángja azila sokkal hOiTUtosel)!), Iwrznlnias.ib1) ós orjrtuaoli volt, mini \'\'niiakudiitte. A |>a: dák há-zak és nyomone-ágoK viskók (dduVaíl éjek idején rokk-fl MidRIib cóvt-f ueiiók " szelek, mhtl annakeMitf.
S a pelolák. IwlzaV ós kunyhók lakóinak szívói a róHÚiéi sokkal na. gyobh rélelcm szorttolla óssze vihar, /nni\'ros éjszakákon\'
A oámak nem «iliak u> uuvóln\'ryci. Pllienéífó vágyó, fáradt hamvait az a.l.e szórlak.
WAta n\' Irgszi-ajabb szél-paripákon, koromsötét, vitwrok liönthólésólöi pokoli éjeken egy fai-adliaiatlun lovas vágtázik az o.-ívz síkokon hegyeken dódfii érákig, keletid nyilgatlg. tvn i.vrlól-iengeriK és onnan mindií> vi-sz;i
ó1. ujim tovább!
II.
v szöt u-i vOiérei, inélveu a «lá cpitV|i.hvi)l»c.\\vn Irnfl.mas, lé.-kó. jM-kkcl ós i>o\'okk»i ZMifdtaji meoni koll a-si a körül tunáe-skiíilurk.
l elie.uvk ugy liusz\'Mt,
V kuzi-l k|\'-is/azmjiliu^ uc|iui\'k ntm d\'iili-\'ir, nagyságaj votluk az ><. »v u.ak l-ilih. mini l,i-i |j\\u/.-(|i*ii át,
l .omlk.iiu. art tik -iir .>>>knr még lel i sfttdnó, de ma rakóvá lóitvK\'leiiné • ziijilittl \'•/.enigul) óik. >ii liUn lelwt l.olu >p mtlél iiis:.il;U-
\\ i< \'lt-oí«mil. olt «*(.,llen |.ii |a lunili-iii xavgtin.
Vl.iide^vlk flOngjáttól kió .\'/li\'-li. 3
NllH \'
Vili ük
¦ Vége miinlcniick:.,.
Itt nem ségltltei m-.i - nini Angi \'i, ¦ein Amerika!...
De még magi az Klen ken!,.. Az ulólibi szavak riasztó liakisfl liíiNzik «z arcokon.
Több mini ltusz éic, bouy ebben a környezetien nem hangzóit el senki
ajkiin az IsICn .
s niotl a.^íóek egyike « lóbbiii\'z ba>onUho a,diiyiuM im\'-« *léy fiaint nó|ibizlos ejtette azt ki uLurnlbuiul. ósztónóíeh, vagy laWn vóiet\'enú\'.
\\ rar Hadseregében « vttághábohi alali zás/ióv voU. ¦
l-jatul, M-lylir.iz,i állu. szőke, álmo iloió szemű gjeonek vall akkor még.
MoU kótsúgiwe eli, (juácslaiao te-kjnieifl, fakó a.-eu bukott v-^zér, kineÜ szem« már <*ak a naaneköK-s uij,U u-,ed s ki itobiap korán raegiftri ;ir-g»siyán le*a,
\\\'é«C ni;ii-.i".i i -- .. KujluK \\tilAI an má senki sem se. glutei.
\\kil.-l Ii\'MIhUós svKiiMg\'-l vártuk, inasuk i. stiiKidozitak ón .\'óitmldn.-ii k ón magukon i-.zi\'. « lialai Mi*\'U-.!él akkor, amidőn a inÓK larialckl.au ma* radi uiúiunkai lui>e.|uirg\\-u >ÍeUégt,ol igyvktfiaek regyv-\'rn\'\' kovács Ini. hojf> az/új u >.ttjai, iiymi; > usajo-Tt-liikcl ideülhessék meg.
\\/. ös/loiiús-n. vUgy VtUs\'IK\'Jiúl le idó/.-u eifeis >bl» léuytvn u dm de-l.tig\' -ie. »//)k H\'g.ist\'-gó.e, kik ké\' óv-ii/>i|i-| mi\'gliU.id.\'i lil.l titilli isak nyúlták, szhtaliituziúN N i\'annzslk liitj-
lókokl,v» pMkhcndi OibiZatknUbllsíl^ifal. ok nélkül <ziintfizlék 01!., Vígé mmdoanok!...
Alod kim, az egykori vUágvárbdian ft\'lóvöUenclg a légvétléiini szi.enák.
Mógnáílí, baláifélcVnilöl lesíkeiö p»-nu\'g.-k \'zóllanui lapunak meg itz.a!-kalonisziMi, öszlönús <ry >rsaságga> keieeii óvóliclyi\'kcn, mig a váios Teleit csuitognak-|>aiiuHnak ni isten-ilóloi csariásai,
I cm, a pillan,tiuyilag liii\'os. yéd.á!. mcl nyújtó ós üri kényetejigaaei benon-df/i\'li övóhtíyeu össz*\'ne2iiok a vezór uruk s néma bóihzlásMd bozíák meg «z egyliangii véghatározutot:
— Mindennek vége!,..
II).
Kopili. po.U-ple ot«j bútorok között kJspolítári«s iKMemtozcsö szobában, olojtámptt njnyénél, a megvert Faovjoi hads^ic- egy fiu a*1 tisztje, jár ful s ala.
Kiölte hosszú Időn ke,vsziú\' senki uem j.í.-i cblMiii h lüka*Wit.
\\nni atoll ...../ iliii.il, ledől Inni
jak. caó^ ic.toiH\'ii meg-nK\'g reszkei.
Mélyekéi sólmjl.\'
Ib\'no viv miiiikiííÍv-\'I a jeli uhCI i-* iu-.il tal.
Mosi luilwópiivli kn Mcekrényké-be/ [ép s előzőleg » |m>> ne*. v*slagon tvi\'e I i.tV^zU) egyik uőkjúlKi" elökeie s«l! kuUl-si\'i kiuyilja amuk ajtaj.il.
v.niit! -o njló kitárul, a logulkoi túr [vk.\'.e poszlóvd bzejgéty xv\'l kopt* j;\'Umk nuig ötölte.
stikólg nézi « ké|n-l s ekózbui I <n j\'ui.ii. ívszkeiéic megszónik, \'\'gé\'* le
mârciu» Il
NigykanUaa láthatja,
milyu\'i »i»pan teat V4HGA.
Mos, fett, tisztit, Impregnál as ezzel jól csak Ön jár. Oyir: Hunyadl-uioa 19. Folutet: Horthy fflfklóo-ut 2.
Teltion: 640 mo
ZA ÍJA! KÔJÎLONr
Egy csomó álkolcsot találtak a házkutatás alkalmával egy Vörösmarty-utcai napszámosnál
Kihallgatása alkalmával eddig egy lopást Ismert be
Perzselő szerelem
A XIV. í.ajos utáni francia korhói műtőt be néhány alakot, érdekeveié, ményt « " francia fUm. Mákjai résib*u — valóban étiek: Adrienné l.eiűuvrcur éi 8*11!!/ Móric hero*(j sipjeíniéi a történelem feljegyezi* az itlúkor számára. XIV. Lajos korának liirfs drámaírója. Natine díajTabjyil játsszák a francia színházak, paris nagy szülésznője, Adrienné l.etoiw*ur élfli\'l játszik !1 színpadon. Saját éleiéi. ¦A film révén inegistnerjuk "z akkor kor szinjálsxó stílusul, sziup&di szoká-sál és \'fruiúavságál\'. Adriennt l,e-(Ouvreuri Yvnnnc PHitléinps személye, sileite meg, művészi játékot nyújtva olyant, ainilycnl riandato! &/. eddigi szokásnak meglepően iné\'Ián el.
. viirliaiiunk. Pierre Fre.soay éi Marcel i: jlcrhier éppúgy a -.egjobbját adták * sziinS/i képességnek, mini Y.v.ónue Prinlcmps. F-gye* jccn^ieket kissé hi-jicntzcnliiiieiiii\'iiisuuk éiextunk. Ya.lás-tvL.jUsi.eg sub spéci* aetomiralis In. liázUMjuk 11 lilin végkj|ejüé,séiiek egyik jeleneiéi, "mikor, is a -földi db\'gok\', jr>n ereiben » színészet, fölébe kére. kitinek az örökérvényűéi; uek. Az <"m-ber végc-i lény, a jöldi létbut vaáú emlvozfiskor rugaszkodik talán a leg. jobban az éWstl»ez, ráismerve annak ériekére vagy ér|ékte.tu-,$géJc, de a dolgoknak Ilyen beáliilásu a magasabb-rendül dcgrAdálja és A fóüill juttatja
Jveic szemben gydz^amre.
(P. I.)
A nagykanizsai rendőrségnek tu domására jutott, hogy Balázs Ferenc 34 éves nagykanizsai napszámos, nös, Vörösmarly- utcai lakos gyanús álkutrsok birtokában van és azért házkutatást tartott lakásán. A ver.dörség kezébe kerüli mintegy nyolc álkulcs, Wertli.im kulcs, villamos tolvaj lámpa slb., amelyeknek eredetiről Balázs nem tudott kl-ilégiiö választ adni. Előállították a nagykanizsai kapitányságra. Kihallgatása alkalmával bevallotta, hogy
Murarátka községben egy Írógépet topott. Más bűncselekményről nem akart tudni, A rendőrség valószínű-sitt, hogy Baázs Ferenc lelkiísme re ét más cselekmény is terhelheti, hogy az áiku!csokkal céljai kell hogy legyenek, átkísértette a kír. ügyészségre Szerepének tisztázására azonban tovább folyik a nyomozás. Társa a budapesti toloncházban van Őrizetben. Valószínűleg szembesítik a keltöt.
NAPIREND:
Csütörtök serles- és marhahusnap.
(Jyógysaerlári l»gy*öst; M* Sz. Mária gyógyszertár Király 11. 40.,
Ki^k"tii/.s:in az ottani gyógynzcrtár áUaodé il;jyo.o;c-. szoifláíalot lari.
A [.oZTTimíl nyitva vaai iCggfi ti orálni este li óráig. Hétfü, szerda, péntek délután é; kedjen egész nap nőknek, telefon 300.
MiptAr Március II. Szerda. Kom. kat. Szilárd Protestáns Aladár. Iir. Adar 22.
— (A pápa állapota)
mini a fiiomaie d\'Ilaria je.enfi annyira javuU, hojry szerdán, már. cius ii-én már a* áUalános kihallga-tusokat inegkeidle. A pápa eituka-lommál már rövid beszédft is in-lézt\'U a bivcklie/.
— nic; angora- nyúlszőr-
kalapok Üvidannenal, tímar-udvar.
nyél nyugoduág erzóso tölti el. sá-padtságát is lennéitews ariSiin váltja (el. KHünoek "rcárót a reátok is,
Mosi körülnéz " szobában.
Majd «z oínjpáinpát kezébe vCszi, bejárja ,1 ház valamennyi, helyiségéi, máidéul megnéz, mUioJen egyes butor-diirab elölt megáll i amikor egy kézi [Hragásokktt disziiell kis bóJcsőltÖz ér, hangoaűn Mzokng.
Édesanyja ebben " kii bölcsőben ringatta* ől valamikor.
Übben a bölcsőben kezdocloll ci iti az olct, ¦ meiynek útvesztőinél oly sokszor hiány/«il a szereiéitől vezely "nini kéz!...
Keodorovics Aic\\oj, a szovjet bad-sereg hadaagya, ma visszatért szülőinek, már-már e}fe>*dcii, miir-uuár )K>r-lól egészen boter/ll hajlékába, ott ¦\' -\'i-osaíi kisírta magát s után\'a umy érezte, hogy az a máz, meáyut a szovjet neveitl krtézet fuUi kózött kenlek i*á, most teljesen lehullt róla.
l-.üzébe jutott a régi Imádság, nielyie kicsiny gyermekkorában íiZÖke-haju "nyja lauiiptta; odabonő az egyik ói«tí scenikep "Iá * a kdnuyektői LiULárU mosott kilkL oscbuIbü úiíuimui niéljü\' el... ugy mini egykor., régen... mikor «z ima sxövCgál letterari u édnsanyja mondta előtle...
- * f "1
Keodoiovics Alenej \' szeme •lt.it eb
vonubiuk a imitt képei. Apró, s/őkje-t«jíi fiucaka >vll, miiid-
össre 4—5 é»as. ,
ilázukba egy asléo t*rnor katonák
nyomultuk 1*, apjái olt a helyszínen róglftn "gjorrtöiték ,..
...Ni csak ilt a padb\'i sz ,n vegén s mugáii a padlón mosi ii láthuiők * sulél síinüvé vált véi-nyoinok.
öl éí i\'nyjái lávoli, isinOiCllin v.(. rosba hurcollak cl, hot egy kis ideig un\'\'.\'-: \'\'i{.vti[| marH.|rak, iizuián szétvá-Usztoltak <>ket.
Anyjál soltasem láll« többé...
Már katona volt, nükör \'megtudta, hog> .vzoke-huju éde>anyju Ls oda kerüli a többi mártír kuzé: vidaineiyik lömegslrba...
Kemény réteg vonla be <vulán a szivét s tobfre nem érzeti, w.n 1,0.1. dolkodoll...
Most ez a réteg levá\'1 u szivéről 61 oly hosszú idd ulán ciO-szor eizi arcán a könnyek simogató malegét.
Moit éi«z gyolö!e,el is eto-szór:
Lehányja inagárót a7. egyenruhái, begyomószúU » lozsdávai bevont oiey kály hál>a s azután tüzei gj-ujt alája...
Kinl vad szelek kon/előznek - váfj. láznak .. .
Kioik-másik nagy érövei nekniiodik az ajilaknak •> dflliúMv meg.áz\'a azl. ligj -egy, ínég ép\'*n m»radl anlakszOm usörömpötve hűli « szol* padlőjara.
frodniDVics Aiexej nz üviegtotoi M>-lakltuz Mp, kitekiul a mJi-tw,, koromsötét éjbe é. LsAl tüdővei beleordítja:
— ion « Cár s a hozzá pártolok kozt első UMzak úi!,,.
- (Országol elnöki értekezlet ez Actlo Calhollcában)
Az Actio cajiiqíjca országos elnöksége Serédi Juszllnián biltorus Iwrteg-primás elnöMésértl értekczkiet tartóit. A herre^primAs megnyíló szavai után jakabffy Károly telte meg pénzügyi joícnlését. Dr. Cz«pik liyula püspök a liiin- és szinliácalosztály ejyéri\'i mun-kájárói ós jövő évi programmjárói számolt be. (ióviw Wulf Nándor a kulturális szakosztály évi jelentéséi mutatta 1h\\ a szervezé i szakosztály inunksíjáiói és progT«rnin|Íáról /sem-beiy István l)c,zélt. Mihalovicx Zsig-moiut " néprnoz^unrraná nőtt károm-kodás ed.eni küzdelme! ismírtelte. Az íilós a hereegprimás /órószavajvai ért vénet,
= ModeUkafopoh Qozdánninát.
- (Értesítés)
A\' Nagyknnizsai Keiesztény Társas Ternoikezési Kgyel vertlóségo ezúton értesíti l*gjaii, hogy folyó évi március hó 19-én déhilAn 3 őr"kor a Kozgonyt utcai elemi iskola tornateniiében larlja X\\II. évi rendéi kózgyuk\'^ét. Hotáro-zaiképielenség e e\'én ugyanoft március hó 2tí-oii délután 3 órakor [e,z meg. Uirlvti. I-^nókKég. {:)
- (A lalaagerazegi Mária Magdolna egyházközség köz-gyfllése)
A zalaegerszegi Már;a \'Magdnma egj--liá/ko/.sé.K vasárnap larioita közg\\\'fité-sót, unielyon a m.ok az igaz<>!á> ulán tetetlek "z eskfli és megala kitol Iák a Usztikflrl.
- (Kisiklott a gyékényes! személyvonat)
Ar államvasutak igazgolóságabi! kapod érlesités szerint »z \'1020. szánni t\'jdoinbóvár-Pécs-nyékenyed Bte. méiystmat Enl és Stázhatombaita állomások között slnlórés miatt kisiklott-Sérülés nem löriént, a vizsgálat meg. indult.
= N4i kalapok Gozddnnéndi.
- (Anyakönyvi-hírek)
Nagykanizsát) fli elmull héten az alábbi anyakő-nyvi bejegyzések történtek Szüeieli 7 fiu és ti leány: Tóth József MAV mozdonyvezető ós Hirt Máriának rk. fia, Iloda Sándor fökl-mitvcs és Dani AmuVnuk rk. leánya, Kotcsmár Jőzs^I roldmQves és Varga Zsófiának ág. h. cv. lejnya, Kuznia llemus vegyeskereskedő é.s Matota Atá-riá)iak rk. fia, luucr I-"e.cmc banktUzt-vivelft és Szerecz Arankának rk. leánya, Molz György fóidmü\\Os ós Madvanics Máriának rk. leánya. Född István $dp-kocsisezeiő és Vida MinjiljUiáuak rk. fia, Simon Fcr«ac magánliszlvLselŐ és pankász Máriának rk. fia, Neumayer István földműves ós Tolnai ürzséuet-aelt rk, leány", Nagy József sörgyári
muukU^ é> .Szalui Teréziáim* rk. I*. Varga István mugáo\'i^lvhMó éti Hajós firasábatntk rk. fia. HáuMsiSoa kivüi saWeteit 2 laány. - Házasaágoi kölött 2 pár: BartoJ Fer«ao dpiVa iegéd rK7>i, E\'ekes Margit ág. h. ev.. Kiss Ferenc m. kir. lionvédörmesier rk. éi Farkas F tel ka rk, - Halálozás lórlénl 11 esatben; Kovács .Vntai csíz-madia mwl*r rk. 48 in-*-, ózv. paiko-vicz Igriát-ni Peohnllzar Mária rk. C8 éves, K«mvei József föktmCivea-nap-izainoi rk. 73 éves, Málé Isiván faá-d«iágl cseléd rk. 46 é*es, őzv. liolozar Ignácnó Schwa\'n llermln izr. 00 év*s, ózv. Snefl Mzsefné Kunic-s Rozália rk. 78 éves, L«nkoTtCS Anlái r|t. 11 hónapos, Kovác> Józsefné Kis Julia rk. 34 éves, patrio.-; Ödön rnagáoaó rk, 70 éves. Teke Dénes Mkásc úg. 1l ev. Ü3 évii, Eüchenbaum Sauiuná Lóuaxuteiu Itaziua Izr. G6 óve-.
= Egyes kézimunka-kalapok
Qotddnnéndt.
UsCJl\\
Az Idei tavaszi divat
Az idöjáráü bizony még eftég bttrát-sagtaoj), vivzoul a naptár Rzerim rövid kél Ívéi és ilt a hivatalon tavasa A hivatalos tava-vz lolszólíónléte idósze. ruvé ie-i/i a (ava.szi fronlun történő portyázást, luig>\' hiri adhassunk, mit is ht./ a divat OfiUy hóJgrj\'eenk azá-inára.
EUÖ meg»rjetésfd l*iomil * dfvatt* a zöld szín.
A kék, drapp és szürke ra*tWt nagj-szeiepe jut a zöldnek. Az idén tehát nem cv*k a természet fog iílzoxdetü, hKneru hölgyeink is. Fz a azJui Igaa gaztlug ánnttlalu s uundien únijuAnt" liordh-ilö icsz. .Mégis -e^dAvalusMbbaaz az árnyala, Ígérkezik, meiyai
A pávaadld elnevezés ll.el.
A már euili.etl szilieken P*Jút d*v«t maiiad^a nap níJmUni îstaJukra a rekau sok fehérről.
Ujr« va érdelzódéj. eióleiábo kerül a koaziüm, mely ezen a tavaszon ismét hódító útra indul. Praktikus é* elökojjö vis**i, nem lilába, I\'árísbazi W népsterQ viselet. Hírek szerint küiróldön
a,rövid kosztümkíbitok kerülnek div-mw.
Anyagban a lisria wiy*Oi santuna jutott vezető széeeplKZ. i bi*n foajMi» idén a koszlümúk kósznlni á> pedfg ugy, lujxy egyszerié tőbb ruhát deánek mryanalihoz a kabáUkoz, persae, akik b*ják.
Mintában a koekás, pettye, a cajf kov^i keveri a i%v divul.
L\'J dolog \\
az átgombolható azoknya.
Ezl a ruhadarabol uiizufkét oldaJon
vivflliu tehet, tehát egy darab lasitös Kce,e.jei Játazlxat.
\\»gy di>«t leiz ,
az Imprimé.
A muii idők nugy virágos, leilíuv^n óV-xUc \'szinü unpruuéit eziddu u bwva-nyobb pa^teliszinek váltják fai.
rrUfeólóiünk sjo-int *z anya»jkérüés nem fog különösebb g..juíoi okozni a hoIgyekuelL Ul vaaiuik a uóibziya^, eceJa közül » tejsaóval, mdy ka^aui»-soa lágy, Riinu\'ó. eddig u legjobba* váll be ás ár* sahn olyan. ho©r^b«z»r-zése különösebb problémát okoza*. .
19)42. márdui 11,
során határozott Tonnában azt követette, hogy ;tz angolszászok nvujtsának azonnali tevékeny támogatást a Szovjetuniónak.
A japánok eleüUys itritek egy amerikai ée agy hoVund hmfét
Tokió, március 11 A császári főhadiszállás közli : Egy japán etrkrtlókötelék március 2-án az Indiai-óceánon •IsüTlyeszlelte a Marlhelead nevű északamerikai cirkálni, n mely Ausztrália felé akart menekülni. A hajó 7000 tonnás volt. A Ixmtbok-szorosbanezcn-Icívül a japán repülök elsüly-IveszTeltek egy holland aknasze-dft-hajót. Egy japán haditengerészeti egység március 7-én tfiz alá vette a brit Karácsonvi-szi-ujelet és súlyos károkat okozótI a sziget katonai berendezésében
Uj moszkvai japán nagyhfSvet Tokió, március 11 Japán uj szovjetuniói nagykövetévé Naotag Satol nevezték ki Az uj nagykövet szerdán el is utazott állomáshelyérc.
Gibrattármn (ormiját meg
a tramdák Pétié tonrftjWtfialf?
Madrid, március 11 Gibraltár felelt kedden délben ismeretlen nemzetiségű felderítő-repülőgép jelent meg. Gibraltárban azt hiszik, hogy a felderítö-repülögép francia volt és arra szómilanak. hogy a frauciák megtorló támadási intéznek Gibraltár ellen a oáris-kérnyéki angol bombázások miatt.
Ac angol Impmk Japán meg-támadására bittat iák Amerikát
Bem. március 11 Svájci lapértesülés sz*rlnl az «nflol sajió felhívta s»i iCgve-üit államokat hogy induson támadást Japán ellen Alaszkán ó.s Szibérián kérésziül. \'
Tanácskozások Rooseveltnél
Stockholm, március 11 Washingtoni jelentós .szerint King \' tengernagy, Haul tengernagy Ós Knov. haditengerészeti miniszter tegnap meg.\' Ixtsxólést folytatott Roosevelttel a Fehér Házban. A megbeszélés tárgyát nem köröttek.
Kállay miniszterelnök átvette hivatalát
A Ház nagy megelégedéssel fogadta az uj miniszterelnököt
Jenő és Törzs Tibor személyében. Háznagv ismét l\'ulito\'ki Móric lelt. Ezenkívül még II jegyzői választoltak. Az elnök ezután a képviselőházat a 10-gyedik ülésszakára megalakultnak jelenteik- ki A legközelebbi ülést holnap délelőtt tartják.
A képviselőház mai üíé\'én az -,¦) tmmszie,c.ní>k kinevezéséi iiügy meg. I *\'.\'ó^o;iús- el és felk-iseiiístefl fogadlak. I A képvisOlfík részérő! is ó iluk érdet. I iikléssel lekjcitruek a/ t,j mintszb\'.el. I iiók múkddóse elé. A
Budapest, március 11 Kállay Miklós miniszterelnök ma megjeleni a miniszterelnökségen és át vei le hivatala vezetését.
Budapesl. március 12 A képviselőház mai üléséi Tnsnádi-Nágy András elnök nyitotta meg, felolvasta a. Kormányzó t\'r kéziratát az uj miniszterelnök kinevezéséi-öl. Ezután megválasztották a Ház két alelnökéi, újra Szinnyei-Merse
As USA nem küld élelmiszert
Francia-Észak-Afrikába
Amsterdam, március 11 Sumner Welles, sz Kgyendl Atltunok beíveltei kűíügyminlszter* inegerösi. telle. Logy "z clmull hónap eleje óla semmiféle elobiisxefrakominy vagy egyéb küldemény nem vntenl an Kgy«\'-sait Al\'\'ántokb4l Froada-Rszakufrikába. Wel.es kü\'í\'iiiui\'n mini az anuol Ili szolgálat jc\'Ciili értéére adta I:i-ajKiaor>zágnak, hogy a jóvöben sem számit hat liasonló küldeményekre, a mig Vichy viszonya — mini Weljcs mondotta - nem tisztázódik.
Ujabb portagál csapatok mentek az Azori-szigetekre
Lisszabon, március tt Te.ii.tp a [.ima nevü hajón ujabb csHpO\'.ok indullak az Azori-szigetek ic az oliani helyőrség iiiegerósiléVé\'rc,
Hirdetmény.
A nchal HUd István emlékére alapított Temetkezési Egylet vezetősége ért-siti tagjait, hogy a Zalai Közlöny március 6-iki -zámában hirdetett közgyűlés nem folyó évi március 15-én, hanem folyó évi március hó 22-én délután 3 órakor lesz megtartva, melyre tagjait tisztelettel meghívja is a VöXütfjuéf/.
Of csonkját
\'vétakoxhalik
DRAVAVDLGYI
VILLhMOS flRflMSZQLGftLTflTÓ RT.
axakazarll f e I wl Iáfloa.1 tit mlnaan villamos kérdésben
C»»ng«ry-ut Sí, telefen 294.
Áramszámlák flxetése, raklamáolóik, htbabajalentésak Su»ér-ut T, I. emelet, telefan 213.
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
KéatzitOnk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, Ugyt-édt, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müvekel, meghívókat, t (Jegyzést és eskelési értesítésekét, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Izlésea kiállítású nyomlatványokal.
"| TELEFON: 78\\
Gyártunk s
. üzleli könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzoleket és tömbökéi, mintazacskókat, zsákcédulákal, naptárlömbökef, fali naptárakat, dob zokat slb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nagykanltta megyei város polgArrfíttlerétöl.
Kukoricakészletek bejelentése
A kukorlenvetőmng biztosítása vágóit a kormány elrendelte, hogy mindenki aklnok 5 marsánál több kukorica vnn a birtokában, köteles a keszletét hője lentenl, A bejelentést legkésőbb már-olua 16-lkálg kell moutennl. Az 5 in 10 mázsa kflsttl készleteket a birtokon élőszóval a Közellátási Hivatalban (Hu tivtidl ulea 16.) köWet Jolentr-ni, a in máxeán felült keaalctekot pedig njAo-lott levélben .Vármegyei m. klr. gszda-ságl felüíiyelőaóg, Zalaegerszeg* címre kell Jelenteni.
A bejelentett készletekből a volóVe alkalmasat a HOMBÁR Igénybevchoii. de helyelte ugyanannyi takarmánjo-zásra alkalmas kukoricát ad s az ár különbözetet megtéríti.
A bejelentést mindenki kötnie* nien-tenni, akinek 5 mázsánál ttibb keszlete van. tekintet nélkül arra. hogy kész letét már korábban Is bejelentette, vagy hogy gazdaságét a katonai he- * szerző osztag már megazámollatti. I
A rendelet megszegőit ü hónapig ter-1 Jcdhotfl nlzárással büntetik. [
nngyktiiiiíhii, 1042. március P. r
mi Polgármester,}
Ki
nam
EREDMÉNYT
itt iX i^^^^j^j^^j^^ /
Kél M«u«r4si\'tanoao felvitetik. Ugyanolt egy musxeresz- vagv egy lakaloi-ieged. Sátrán Károly, Ffl ut 3. 664
Megbízható tiojéeóttűa keresek azon-nalra. Sugár-ut ll/a., (Oldsilnt. 679
ADÁzVvtrm.
Hoaott géproMnol vcszllnk nagyobb mennyiségben. A zalai KőilOny kiadó-
BBkktalpfaffora*oav ksphutó a vasútállomáson Holzet Imre (akereakedóaél, Magyar u. 42., telelőn 13. bo3
Konck\'orba kapctolhaló villanyrnailor
olcsón eladó. Baké, Magyar-u. 131- 680
LAXAS-OZUmíELYlSÉQ
Ktt- vagy hitomsiobá) oiszkomlottoi lakmBit atonnaba vagv mijus clsrjíie karasati. Clm a kiadúbatt. 946
A várói belterületén újonnan épUll csa-lidlbizban h*roitiaw«báai hallos, ve-•andáo, fliszkomtortot lakát míjub 1-tre kiadó, érdeklődni Uönlg Sándornál, Erisé-bebter 1. 675
- HA2 ÉS INGATLAN
Szekeret Jóisef-ulca 20. számú híz •Iáidé. Érdeklődni tehet ugyanott. 674
Száp idómentet maa^aháa eladó,
Bővabbet Király-utca 8. Telefon 239. 677
ZM.M VfiZLOHT
politikai napilap.
Hadja ; ..KStgudmáBi R. T. Nanykaaiua" Fatelőa kiadó: Zalai kiraiy Nyomaton a „KStraiüasagl fi. T. miayhinitm\'1
¦yoaiilajhbiui Htg> kinn Ind (N/ö«u«xl tau»> Zriid lUfsthO
82* évfolyam, 58 uram.
Negykanlm, 1942. márolui 12 osütörtök
Ára 12 flUéf,
ZALAI KÖZLÖNY
tmlllll *l kta4V>U»tali tut k .Jj ---1 MtMnap eU.Ua.
\'•LIIIUI NAPILAP
Fttelo« uerkeaao: Barbarlta Lajoa
oospi«»»!» T Wl6 20 tlllíi.
Dr. Kállay Miklós
Kormányzó Urunk és egyben n magyar Kormányzópárt bizalma Knlfity Miklóst állította ;i magyar kormányzat élére. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy az uj kormányelnököl a riemzut bizalma is\' fogadja. Kúíhiy Miklóst kiforrott, átfogó egyénisége valóban alkalmassá leszi arra,, hogy ruganyos, egész-séfjtss. korszerű, haladó, jobboldali magyar politikájával :i magyar erők egyesítését elődjének szellemébon továbbvezesse: Mert valóban semmi más tic.ni toriéul a magyar politikában, uijnt hogy BárdossyLászló — Teleki Pál méltó nagy utóda -f inegbé legedéit, s helyette egyik első híve és barátja vette líl !1 gyeplöt. A kormány ugyanaz maradt, a kormánytöbbség a régi. de főleg a kormány programja is ugyanaz. Csak a kormányéi nök személye változott, az irány változatlan. Az uj miniszterelnök töretlenül azt az utal fogja járni, amelyet (iöni-böstöl Bardossyig elődei oly tu dalosán felismerlek és történelmi tradícióvá emeltek : a magyar történelmi .szükségszerűség útját, a tengely oldalán hűségesen menetelő magyarság európai ulját. Európai küklelés és magyar öncélúság — ez a magyar élet két legfőbb törvénye," e kél tőrvény kiegyensúlyozott, harmonikus betartásában rejlik a magyarság lút-programjn. Aki akar az egyikei, akár a másikat elli anyagólja s csak az egyik végiéibe lendül, az vél a magyarság léllörvé-nye ellen, az kockára leszi a nemzet jövőjét, az történelmi kalandokba sodródik és Sodorja népet. Európaiaknak kell lennünk anélkül, hogy nemzeti közönnyé züllö nemzetköziség fertőzné meg lelkünket. vagy más népek szolgai utánzóivá süllyednénk, s magyaroknak kell maradnunk anélkül, hogy keleti elzárkózottságba gubóz-nók be lelkünket, anélkül, hogy a korszerű. megtermékenyítő nyugati eszmék elöl elzárkóznánk. Keleti lélek és nyugati műveltség : ez az igazi magyar szintézis. Európai magyarság és magyar európaiság: ez a magyar realizmus programja, amit Teleki Pál örökül hagyott ránk s ami lényegében imnl örök nemzeti lörvény, mint ezeréves magyar fanulság húzódik meg Szent István óta a magyar sorsfordulók mögött. Ezt a kiegyen Milyózott magyar politikai realizmust képviselte Bárdossy Uszló s ezt az örökségei veszi | jj teljes egészeben Kállay Mik—; lós- Maradék nélkül és zökkenő • nélkül: -I
Ha a változás .ilyenformán .1 ne«i tárgyi és nem programa i
Angolszász akció Madagaszkár ellen?
Fényes német tengeralattjáró-siker Észak- és Közép-Amerika vizein Ostromállapot Brazíliában
Hadüzenet előtt Brazília?
Berlin, március 12 A Xémel Távirati Iroda katonai helyről a következőkről értesül :
A szovjet hadserégnek a ke-leli téli háborúban elszenvedett embervesztesége megoldh: taUnn feladatok rlé állítja a szovjet vezetőket. Kujbiscvböl érkezett hírek iszerint a szovjet főparancsnokság minden gondja a légiorn és a páncélos fegyvernem tisztjeiben és altisztjeiben és különleges kiképzésű műszaki katonáiban mutatkozó hiányokra irányul. Ezek a hiányok nemcsak a harcoló csapatokban in utálkoznak. hanem különösen érezhetők az újoncok kiképzéséhez szükséges altiszti karban is. A Vörös Csillag,, a szovjet hadsereg lápja egészen nyíltan írja.\' hogy a csunullesteket a lehelő leggyorsabban ki kell egészíteni lisztekkel és altisztekkel, mert az elkövetkező idő sorsdöntő lesz.
Ezzel szoros összefüggésben áll az a XST-közlés, amely is-merteti a .News Ghronicle nmii angol lap véleményét, amely szeriül a szovielMvh offenzíva eddigi folyása kiábrándító és az eredmény nem elegendő Németország megbénítására.
Vícny :
,,Madagaazkér azigatén egyatlenagy japán ainoa"
Vichy. március ) 2 Viehyi illetékes körökben tegnap este a leghatározottabban megcáfolták azokat az angol, amerikai, degaulleista. szovjet-orosz rádió által terjesztett híreszteléseket, mint ha japán csapatok szálltuk volna partra Madagaszkár szigetén, illetőleg olt partraszállási készítetlek elő. ugyanilyen határozottan megcáfolták azokat a híreszlr-
léseket is. amelyek szerint bizonyos idő óta japán katonai bizottság, illelve álcázott gazdasági bizottság larlózkodik Madagaszkár szigetén, hogy kedvező helyekéi készítsen a japán partraszállásnak. Viehyi körökben nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy Madagaszkár szigetén egyetlenegy japán sincs
Törökorazáftból hintnnUíáh
a fofltalhozás nélküli balháni állampotíárohat
A Papén ankarai német nagy-
követ elleni merénylettel kapcsolatban a letartóztatottak száma .17-re emelkedett. Valószínű, hogy további letartóztatások már nem történnek, de kiutasítják egyes balkáni államok állampolgárait, akiknek Törökországban nincs állandó foglalkozásuk. Felülvizsgálják azoknak az idegen rredetü egyéneknek iratait, akik később szerezték meg a török állampolgárságot.
Tozao japán miniszterelnök : *>
.Most India és Ausztrália állanak közvetlenéi szemben a japán haderőkkel1\'
/
¦ Tokirt. március VI Tozsu jaj.ián miniszterelnök tegnap megtartótI beszédében hangsúlyozta, hogy Jávának március ír-én toriéul leljes elfoglalásával Holla iul~Kelel-lordja sorsa megpecsételődött liur mában teljesen elvágták az úgynevezett burmai utal azzal, hogy elfoglallak H ingunl. Anglia egyik legfontosabb keletázsiai támaszpont ját A japán miniszterelnök hangsúlyozta, hogy országa rokonszenvvel ki sérí a hollandjudiui és burmai népei, amely hosszú évszázadokon át kényleien volt cl hír ni Nagybrilaunia és Hollandia uralmát Kifejezte azt a reményét, hogy ezek a népek uj tényezőkként részt vesznek majd Nagy Kelet-Ázsia felépítésében saját egészséges fejlődésük és jólét ük érdekében. Mosl India és Ausztrália állanak közvetlenül s:cmbcn a császári haderőkkel ~- mondotta Tozso ihir itiszlcreluök, Az ausztráliaiaknak tisztában kelt lenniük azzal, hogy tekintettel. Ausztrália gyér lakosságára és az Egyesűit
Államok lót. valamin! Nagy-bi\'itanniától Való nagy távolságára, lehet ellen védekeznie a japán haderővel szemben. Nem kétséges lehal, hogy Ausztrália* link olyan ínagalartást kell tanúsítania, amely biztosítja népe. jólétét IIa néni változtatja meg magatartását, elkerülhetetlenül osztozni fog Holland-Kelet-India sorsában. Ami az indiai népet illeti. mondotta Tozso — Japánnak a legtávolabbról sincs szándékában vele szemben ellen séges magatartást tanúsítani,de semmiképpen sem változik mog Japánnak az az ellökélt >szándé-ka. hogy végolvessen.az amerikai és angol befolyásnak Rendkívül örvendetes az :i körül-, meny. hogy európai szövetségeseink, különösen Németország és Olaszország állandó nagy győzelmeké) aratnak és ezek párhuzamosan haladnak a mi katonai hadműveleteinkkel Velük való együtt működésünket még jobban meg akarjuk erősíteni, hogy ily módon ezekkel az országokkal egyfil(haladva el
íPi»Wr:itA« a 6 oldalon)
Ijkus. sőt mondhatjuk. hogy nem is személyi., hanem kizárólag egészségügyi okokból toriéul, levédnek azok. akik a mostani események mögött a kormánytöbbség iránytűiének elhajlásáról szerelnének mesékéi költeni A kél szélsőség egyformán téved. A magyar realizmus kiegyensúlyozott politika ja. amelyét a nemzet zöme a ma gáéu.ik vall. hűségesen és .következetesen halad a innen eszmei utján.
Megnyugtató érzés, hogy amikor olyan nagy egyéniségtől kell buesut vennünk, amilyen Bárdossy László, a dunántúli épilö magyar egyik legszebb inkar nációja volt, ugyanakkor az ösi liszai magyarságnak, a keleti magyarnak eszmei nu\'^testesi-toje veszi ál a nemzet vezetéséi Amiképpen Bárdossy László minden sravában, lelke minden rezdülésében az Ízig-vérig úr és lelölftl-tnlpig magyar ember lllégny íl vánulásal érczlük s
ugyanily leljes és maradéktalan ösi magyarságot hord minden véreseppjéhen Kállay Miklós, a honfoglaló magyar vezér leszármazottja.
Kállay széles politikai műveltségén télül ez az ősi örökség, a níélymagynrsága eggyel több ok arra. hogy minden igaz magyar őszinte bizalommal és bizó várakozással tekintsen nagy.\'missziója elé...
lUTORT
BHETTEI IMRE márkái botorazgionjában vegyen __V*gy reod«J|en . Cttegsry-Nt 14
A Zalai Egészségvédelmi Szövetség kfizgyfltése Zalaegerszegen
Ai Orsiágo* Kge\'szségvé\'lettiti Sro-vctség Zalavarmegyei Kióbttóv rtsége lory-j évi március hó H-éii defluii 11 urakor /"líregar.sze-ten • vármegye, hál kólgj ule.i termében vjij szí mányi, majd t?i követően közgyűlési tari, pei kérem mimi u vú1a«zlkuiáiiyi, maid )->¦•]u liuks/úv*i.segi tagokul. hogy a gy illése ken megjeleníti Íred Je-
nek.
A viil.iszlmamj j)m- tirgysorJ I. Bészáinolá a/ 1941. évi munkáról \'2. 1842. évi mimk-ilrrv eiote.-jfs/U\'-e :i. lüll t>\\¦ /úrszOjuat.UJ\'\' riiiierjes/tés\'1. 4. IH42 évi kuliségvelí- letárgyalása. f>. I gyészi ii^/tség lietöí é.f. (1. Ks*|iv_ g*s Indítványok,
A ko/gyulés lárgw I. l-\'tivédu\' választás-*, j. Itili évi lárutáutadás meg. vizsgál Jsa. •> IW2 évi munkaterv meg-állapítása. 4. 1942 évi. kéli -érvelés megállapítása. ,V A \\u lasztin ai" ki egászitése. li. lisellfges indítványok
/*lu«|trszag, ItM\'J múriiii* hú T.
vitéz gróf Teleki Béta s. k. elnök.
A D.íinini i;utánozzak. Üflyclian, mert mindon tablettán a „DAKMOL" tzonak ét T alakú bevágásnak kall Ianni. Kimondoltan nadeli ciemagban kérje
Anglia bflne
Az angolok ét GÖrögoruzág
Bécs, március 12 Aliién horcogérsekének íelhi-vástt ulén Görögországban állatában mindenki várta, hogy a brit kormány a szükségben szenvedő görög lakosság számára elotrányzoll 8000 Ion na egyiptomi galHMiál minden nka dáiy nélkül átengedi Gürögop-szagba szállilaui. Megállapítási nyeri, hogy Anglia nem csak húg)* ezt nem lette meg. hanem London egyszerűen clhallgalla a kérdést, mint ahogy\' Gflrogoiv szag szén- és ben Ziticl Iái ásóról is teljesen inegfeledkczelt Görögországban mindenki India, mi az oka az általános ínségnek. A görögök még nem felejtenék el. hogy a visszavonuló brit csapatok minden loghaló tengeri és szárazföldi s/.állitö-eszközt magukkal hurcoltak, söl még a lo közlekedő ittakal is használhatatlanná lelték A tengelyhatalmak estik nehéz munkával tudtuk az agyonsanyargatott Lakosság számára elviselhetőbb életkörülményekéi teremteni. Rámutatnak arra is. hogy a görög nép mép soha annyit nem szenvedeti hideg miatt, miül a mostam télen, mert az angol intézkedések meg akadályozlak a széntranszpor-lol is. Görögországban mindenki elöli világos, hogy az általános szükségért Anglia felelős
Intézett a Kormányzóbelyettesbez
M» kéroirtfctodjT
Zala vő rni egy e k i sgy ülés c legna|> délelült ülésezeit vitéz gróf Teleki Béla főispán elnöklőié mellett.
A kisgyűlés a főispán indítványára lavi ral bau üdvözölte vitéz nagybányai Horthy Istváné konnányzóheívellesl meg választása alkalmából.
A Invimi a kővelkezö.k éppen hangzik
Zala vármegye törvényhatósági bizottságának kis-gy ülése mai üléséből kifolyólag hódolattal. Őszinte örömmel és reménységgel köszönti
Kőméi lóságodat kormányzó-helyettessé lóriéul megválasztása alkalmából. Isten áldásai kéri Férnél (óságodnak a nemzői javát szolgáló felelősség-leljes munkájára A kisgyűlés ezután alteri a napi rendre, amelyeit kisebb .jelentőségű ügyek szerepellek.
Zalaegerszeg városnak 21) határozata szerepeli a tárgysoron Napirenden szerepeli a lobbi közöli Nagykanizsa város kölcsönfelvételi ügye a gróf Károlyi Ferenctől vásárolt erdólur-lok vételárának kifizetésére.
A Zrínyi Miklós Irodalmi Kör március 15-i hazafias ünnepélye a városháza dísztermében
Március idusán egy húznál sem szabad hiányoznia a magyar nemzeti zászlónak 1
az Iparoskor «incieli disz lenn él **u " nagykufllzsaj iparoslábnr hatalmas ha. zarjas ünnepét) e le./, a me yn\'k szónoka Káronyu Islváu keie.ku.leJmi is. kuk\'i tanár, az ismeri eioudó. üzen. kivfll külön luiin\'póyi tari a iHloss-U\'Hi\'Ct, a Magyar i:|ei Pártja, » kis-kanlzsui magyarság, slb.
A le.ciueek pl^bánlA-ieiimlomábaii és a lobbi vallásfelekezetek templomaiban úiuippéiyCs |úv*lu;os" i.ivulisz. Ir.et ip\'Z.
Vasárnap Nttjyk.miz-su zúszJódiszlie iillu/ik, ügy házról sem szaimd liiú-nyoznia ur.emzc.i i.Uo Uóniak. A vá-
.Mint mindéi) évben, az idén is Ira-djciöihoz híven /rinvi Miklós városa lilédé módon unm-pli és l"in ékvz-ik meg Március Idusáról. Ülsónck a kii. loHk.iis Fértiuk t-\'.rvdn szervezet*-\' ádú-/oli •> diaiialiims iiiiiis-iiisi eaaiiékju\'k vasárnapi taggyűlésen. Az összes is-kólákban, I anime/etekben é> a leven-lék i-. megrCndeJtik hazafias * Cm-nepségűket. Vasárnap délután li óia. kor a városháza diszlcnnélfen a /nn>i Miklós Irodalmi és Muvúsz»\'U hur u«gj szabású ha/alias üiinupclyl ren. ilei, ameynek luinepi szónok:! szónyi László pia risia gimnáziumi tnai.ir, n kiinnu eioudó, "ki a guiunázium Szülök\' Iskolájában bjrioll elíkufas;ivnl ÖÍ> B«gy siU-n aratott, a müsorkm ének ós kollenién.v-számok i-, szeiepelt) k. i:z \'tsz a város magyurságának uagy március-ünnepség*. Ué\'ulan tl órukor
*sa»l>áiyruide;ei mcgr,feÍiiro""inte/-kedik, Kilmgást kövei akj elmu-i»s\'zlja a szent inngyar j«lvény k»tü-
Amiről ma mindenki beszél
Honnan származik Ukrajna „fekete földje"
l k.ajua .ir-kr-lf toUij* alupjában véve 1Ó-.Z, a legiennékenyvlib ta aj faji a egyike, amelyei tre le!t,*j{, mini sipp-lioinnkol, y •.zt1\' honlol¦ erre a vidékre. \\ disz "gyogo* lermé&wlü. S/nie «.árga. .\\ nagy kcieieuropal lösz-lerakodás leisö, par renUinélerlo méterig ifrjedb, réiegéb" Immusi kövéreden, ameiyl.il a tnid lek^b* színéi nyert*, Innen származik a retate hdtb tMunezés. lluinu&zkevt\'tea\'ús u\'iáii «
lns/ta;aj még lonnéktüiyehb " e*a. li/, a laatjovtieiétci egazéesebb sávban húzódik * Krtm^féiszigeitiil é-, Syugai-kaiikázuslói észak,a. A vi.lók K-ndfóvul ivi\'iiickcfiy-tége áj exlt\'nsiv rótdmíive.éa ínigyázás néikul is ejieittvé leszi. In-ini/n kiii|u i iermúize;e^ a le\'srie fiUitiin iv ÚAlMégussé l**zi " atti-Inigyn havználaiál. Ily<n estijén irt. tiuiioto.son jó ifiiníst lehei eé\'ni,
Az etsrí áVaniulukuta\' n vidék nyugat, részen fejlüdóll ki. kr, u u \'.> II) százHilbatn skandináviai normann leif-pések inegalaptlotlák a/ >>-i Kíevi
Hlrodaimal. A imyviter mei éki szlávok luimbnCseirt\' hiár" \'.....rtfWnok
megérkezé-ckor iiiAgUs kuMura»»; len-del kéziek, de *i uJ omsz néry\'k r.s«.k a normann át.auisit\'rrf/.ei által luipiak üuliiékol fokozottabb U\'rjCizkedlusre és fejlődésre. A i\'ekele lengcrtói délre egymAsi követlek 11 liáboruk és pu>z-tiió hailjáralok. Kszukra a nugy *rái-vidékekei finn törzsek \'laíktilk, a Voif,a lelsó és kozépsfi lolyása uzonban iv-ret adott a szlávok lerjeszkedé^énc.
A K\'keie föld biiodi\'lma , a tulajdonképpeni "si On)--2<)rsj:ág, ké&Öbb 1\'kr.ijua n<\\c: kajtotl. A 17. századnati -> kozák lit\'liiianuk idujén id.eig>eii\'.\\s>.\'ii luggil.enilétte mugál l,«ngyc,országlól. Népv a k^sóbb kjniakuii má»ouik Oios/.ns/ág lakóili\'d uijniUg ée.*en kft. \'>iill)i>/id|. Saját pyclvél, ji\' Icmvoiia.
saii, sót tipikus lestnllkaiút.is megőrizte Oroszország einr\\exés » \'l8. századig europa) értelemben írni Mo«kvájru \\ona|ki>zoll, hanem Ukrajnát kel.cll aiutta értenünk. Amikor Nagy l\'éu\'r
Március 12-től március 15-ig
A „Hófehérke
VÁROSI MOZGÓ
Csütörtöktőt-vasárnapig
testvérfilmje PINOCCHIO
Az egész világot bámulatba hozta a legcsodálatosabb színes trükkfilm
„UFA" aktuális viláQhiradó_
KlŐaddaok kexdet* köznapokon 5, 7 és 9, vamdrnap 3, S, 7\'«f« 9 6rakor
tgfj. mát-cius Íj
oi.isz tárnak uevezletle ma.iái, u Ii-anda kormán, pi. tiltakozását je\'eii. lette bc. meri tnuieki iiK\'gok.íUis wtr. ríni álüiól.tg olyan ország n^vél bii<i. mija, Amely nem i. tartozik ura 01.1 aiá. Moszkva a\'sk.n még nem voli Oioszország., hanem l\'k«ijnil ne. \\<:lék így. Az ukrán függeilenség ¦« lí. •házadban azonban in\'in v.ill lios/., szu éleiü. Sdn a moszkvai, sem a lengyel államnak nem állon énle^é-ben, hogy egj\' erös né|i*j állam éjn szomszédsi\'igáltan. Végű\' i-- Nyugat, uki-ajriu lAligy*\'országhoz került, a kelcii ré>z pe lig moszkvai prólektorá. lus leil. II. Katalin cárnön«k l.engypi.-ország fetosztása után végül is sikerüli Ukr«jn» uyugaii részéi is biroJalina. hoz, csatolnia Az orosz luHalom iéég. szervizésének alapját vé;cn\'dmonyl*7j a .ft-kcie rö\'di vidékének incgsw:,zé>v koszié, li kciiö együiivévíí K\'kot)a a keieieuröjKii síkság légoagyobb részéi.
Ukrajnát a termeszül nemoai já lennöfotddei áldotta mej, hMefnl K\'r-mészetl kinoseklieo is nagyon tgazda^. Dé^en Uonee-medeneélxit széubáu*á kai, u Dnyeper mellékén pedig gaz. dug érclvlepeket találhatunk, Péleo mangánén- nu\'líOlt íoszfál cs pcirn. leum is Clüfordui. Alindozekf\'l csak kiegésziu a .fekete lóid orszHgAniik. kedvezó éghajlaü viszonya, A lakos, súg háronmegve.l része ukrán. A f"-
termény buzá. Rozsot kc«^«bl>ci te.-, mernek. A tutaj ciikot-répatenne^^\' kiváié. A Iwli rész csupán erdőkben szegény, » nagy mocsúi\'vjdék é> a Kárpálok közeléltcu azonban « is bösé^cseii inegluláltiuiú,
lapáo lakájokat akar épllenl
Tokió, március 12 A japán Irnnszpoil- és kereskedelmi Holla nagy feladatúira való tekintettel Japánban lenel dolgoztak ki, amelyek alapján nagyszámú fahajót épi-lenok. Az uj lipushajó tervrajza már teljesen készen van. Most már csak a minisztérium végső rendelkezésére van szükség, amely a szükséges etetőanyag előteremtésérő] fog gondoskodni, l-\'ahajó épilésc köny-nyebb. gyorsabb és sokkal olcsóbb, mint az acélhajóé. A háborús helyzetre való tekintenél uj hajógyárak fölállítása lehel ellen, éppen e/érl a kor niány a jelenlegi hajóQZcmoK ki U-rjes/.lésél vélte ler\\4>e. Sanghaj és Csingtau hajógyárai mái-most a\'iapanok it\'ndelkezésére állanak.
Kilátásba helyezték, hogy n megszállI területek gyárait minden ült az uj haióepitési program szol gúla lába állítják.
lata márciüi 12
MÉRLEG
; nindea mérelbn _l 8í«ksierS |a»itú«
SCHOLCZ JÁNOS I
mérl«Bk*sxltÔ>m«st«r j
Njauvkanlsaa, EdtTfla-tér 30. mám, j
Anglia ós az indiai
Berlin, március 12 Az indiai helyzet alakulását, .„jiclv Hosc hindu nacionalisla vezér kiállványa után uj stádiumba lupéit. Berlinben nagy érdeklődéssel kísérik. Ugyanez •Ül a felhívásnak a hindu nép körében kiváltott hatására és visszhangjára, továbbá London iiicslerkedéselre. amelyekkel a britek az utolsó pillanatban is megegyezést akarnak teremte-ni Az angol alsóházban leg-utóbb bojcl elítélték, hogy Bur-Miajmmolv helyzetére való le-khilellel (Ihurchíll miniszlerél-nök rövidesen beszámol az in-ili;ii kérdésről. Anglia Indiával szemben tanúsított magatartásának motívumait és célkitűzéseit határozottan megismerhetjük irányadó angol szomélvisé-gck nyilalkozalujhól. Ezen lej-legelésckböl kitűnik, hogy Anglia szükséghelyzetben érzi ma-jifii és indiai pozíciójának komoly, veszélyeztetésével* ¦ \'.számul! amelynek kellemetlen kö-velkezményeil, saját bevallása szerint is. csupán a hindu néj» fegyveres támogatásával tudná megakadályozni.
Az angol felsőházban ezl a lény állást nyilvánosan elismerlek! Japán elten egy Indiából kiinduló lámadás. állapitol Iák meg Londonban, csak akkor lenne lehetséges, ha Nagy-In-ilannia mögött Indiában egy fel fegyverzeti nép állana, amely akarná és képes is lenne haza-.:íi az angolok oldalán vállvetve védelmezni fíppen ezért Indiában olyan belső helyzetet kell lerenileni. amely lehetővé teszi, hogy az ország belsejében lévő brit ntegszálló esapalokal u haláron lehel elhelyezni. A felsőház több tagja ellenkezésbe került az eddig vallott brit felfogással, amely az indusok felfegyverzéséi hirdette. Ma aszaltad ember jelvénye a fegyver - mondják . amellyel hazáját védelmezi. A felfegyverzett hindu tömegek a kínaiakhoz hasonlóan hajlandók lennének a japánok ellen harcolni. Straf-kml Cripps, aki Moszkvából visszalérvc az indiai kérdéssel lta|H\'solalban egészen uj han-íol kezdeti megülni, fclszólilot-la a hindukat egy \'észszerű, és méltányos kompromisszum* megkötésére, majd kijelentette, kegy minden eszközt megragad i! probléma megoldásának elő-»lli lésére.
¦V brit nvilutkozalokból né-l|U\'t megállapítás szerint egyértelműen kitűnik, hogy az i»-\'\'\'•\'i probléma megoldására irányuló angol törekvés teljesen \'"flkölözi egy brit uralom alall 5l»o nagy kultúrnép szabadságkereteiének erkölcsi elismerési és kizárólag az angol hadvezetés érdekei és szükséghelv-«te diktálják. A Londontól ter-Vl\'\'j\'ll kompromisszum ellcn-^\'feállatásaképpCn a hinduk
fegyveres támogatást nyújtanának; tehát végeredményben AngliaJiű maradna önmagához, meri ilt is lobbei kapna, mint adna Német lapok megállani? tásn szerbi! mindez azt a ki-látáslajarn kísérletet szolgálja, a mely a régi l\'cgyházör egykori h-d duunik utolsó híisily-ljat hindu vérrel akarja lámogatni.i A német sajtó ezzel kapcsolatban enilékezlel*a világháborús időkre, amikor a hindu népei a nagyhangú igéi-etek beváltása helyeit oly gatád módon be csaplak, hogy az elégedetlenség vénül is véres harcokhoz vezetett. India népe bizonyosan nem felejtelte el akkori tapasztalatait és ma példaként állhal a
brit iga fllóí felszabadulni akaró népek előtt.
Német részen ama meggyőződésnek adnak kifejezést, hogv az indiai kérdés félmegoldásának és kompromisszumokkal való elhalasztásának ideje lejárt.
India határvidékéről már most olyan hírek érkeznek, hogy Bosc kiállványa éppen konipromisszumellenes magatartása és végleges döntést igérö jellemvonása miatt nagy lelkesedést vallott ki. Hindu körök azon meggyőződésűknek adnak kifejezési, hogy a felhívás a hindu történelemnek uj fejezetéi nyitotta meg, amely a brit uralom végleges lezárásához fog vezetni.
;l\'.».;,.,.<i.».\'.|\'.í-\'fM.>.-.i»\'v{l^
Zalában elmnlt az árvízveszély
A hatóságok a Zala további klándásának mindenütt elejét vették
11 hl adtunk arról, hogy az olvadás és a megakadt jéglor-laszok injait a Zala több helyen kilépett medréből.és mintegy .Mtltll) holdnyi területet eiönlötl. Az áilaiuépilészeti hivatal és a megyei hatóságok a Zala további kiáradásánuk mindenütt elejéi vették és betöltötték az eddigi gátszakadásokat. úgyhogy ujabb víztömegek nem áradhattak ki:
Jelenleg az a helyzet! hogy semmi veszély sem fenyeget sem n hidakra, satu az utakra vonal j kozólag. meri\' a kétnapos fagy 1
megakasztotta az olvadási, az idóolvadás pedig már helyei talál a Zala .medrében.
Azokon a területeken, ahol még künn van a víz. • Zala-vár és Zalaapáli közölt - most árinentesllö munka folyik,bogy n rétekről és szántókról minél hamarább levezessék a vizet.
Bárczay János földművelésügyi államtitkár, országos árvízvédelmi kormánybiztos legutóbbi jelenlése is a Zalát illetőleg már az árvízveszély éL, multáról szól.
Zalaegerszeg a téli gazdasági iskola létesítése mellett
Zaliii.\'gif,s/Cfí jo^- Os jn-imlgyi biz-ill-Sugúiiitk legutóbbi ülésén a tut>b< * k0-/.<ili szönymr^ kerftU a zúlii«fccr>zci(cu I t\'.i\'Mit\' mit\'i leli na-idíWiai is ton íinye. Zalncj^CNüíjj júvii fcjiöilésgoinnont. jalxii bangMilyozla a bj/uti.sií{{i ft\'lés iia»v jciüntosénű volna aj, h.i le jc-síiLiic ;i n-.tv.óf,u/dasúgi í-ioltér k"Z|i*mt.
jAliUn fekvő város évlizcilcs kívánsága : Ioli K>zdaségi iskolái kajmii. \'jckínU-e, lioiiy « folilm ihi-lúsíiev\'i, koonányzat kél ilyen i-kol \' é.cÜé^él \\vl\\c K/vbO, H egyikei tWi\\felol«yáru, a másik isko-¦ liil Za:a«.\'Mii-szc;í ré>/.él\'« k*\'ll mt^szc-lezni, baiánozra oi :i l>iZ;ilL«ifjil űíd-S.
A nagy téli bldegbeo, nyitott pajtában szállásolta el a 81 éves öregasszonyt a keresztúri házaspár
A szegény asszony szokatlan szállásín a hideg éjszakában megfagyott
A januári nagy hideg idöalalt történt, hogy Balatonkereszt-, úron Kovács József és felesége az ö ellátásukban lévő Kovács Lászlóuét. egy 81 éves öregasz-szoiivt, kitették az udvaron lévő nyitóit pajtába és arra kény-szeri tettek, hogy ott aludjon. Kovácsok annyira embertelenek voltak — a per iratai szerint hogv még arról sem gondoskod-lak,\' hogy legyen mivel betaka
lésnek így kellett aludnia, inig azután egy éjszaka — megfagyott
A házaspár ellen megindult a bűnvádi eljárás, amelyből kifolyólag most kerültek a törvényszék büntelötanácsa elé, a mely a bizonyítási eljárás befejezése után bűnösnek mondotta ki Kovácséknt elhagyás vétségében és ezért Kovács Józsefet 1 hónapi, feleségét pedig
\\" szerencsétlen terem- 1 t I napi fogházra .ítélték.
H
asznáit kerókpárgnmit
átcserél újra
LLJKÂTS LÁSZLÓ *S&r
Csengery-ut 2. (TOttö fotó-Ozlet)
BÚTORT
azakOxletban, GÁBOR műaaztaloanál
vcjívtn va%y rendeljen. <
NMTkanliM, Viio»h*».p«lola U33
Tndós, aki tizenkétszer meghalt
Dr. Minovici Miklós, a bukaresti Törvényszéki Orvostani Intézel igazgatóia, joggal mondhatja magáról, hogy ismeri a baiali. Több ezer öngyilkost vizsgált meg. Közben az a gon* dolala támadt, hogy önmagán is megkísérli a phvs\'iológiai halál lefolyását v
lízen célból eddig nem kevesebbszer, mint Ili-szer akasztatta fel és fojlatta meg \'magát. Minden kísérletéi önludatájuak elvesztéséig l\'oiytatla Első alkalommal mondja dr. Minovici — ágyban haliam meg. Hár ton ¦ feküdtem, szememet a inennyezelré irányilotlam és kezemmel elszoritoll.mi nyakam ütőerét. Mintegy 5 másodperc mit Iva rózsaszínű fátyol borull szememre, amely végül is teljesen fekete leli. Összefüggéstelen képek vibráltak előttem, likkor hirtelen kellemetlen érzés fogolt el, amelyet elektromos rázáshoz tudnék hasonlr* tani. Most egyszerre minden elsötétült előliem elveszítettem öntudatomat.,.
Dr. Minovici laboratori innának ¦mennyezetére vühonos lel\' vonókészülékei szereltetett.-Időről időre ezen szellemes masina segítségével 2 méter magasra huzallá fel magát, inig vé^ül is elves/Melle eszméletét. "Llöször is akaratlanul lezárult a szemem. l\'Tilem zúgni kezdett. Rövidesen nem ballollam ász-szisztensem hangjai sem. aki a müveiéinél segédkezeit A felhúzás hevessége szeriül gyakran már 5-10 másodperc után öntudatlauságba nierüll. Legutóbbi kisérlele után 2(i másodpere múlva\' tért magához dr. Minovici.
Ilyen módon 12-szer kísérelte meg a kutató orvos, mit érez. az ember a halál közelségé ben. Kérdés azonban. vájjon igazi halálfélelmet érzell-e ? Szervezel i szempontból kétségkívül ez volt a helyzet. A lelki körülmények azonban nündei? bizonnyal különböznek áz qsi-gyilkos* lelkiújlapolálól, \' mért dr. Minovici mindig bizonyos volt affelöl. bogy idejében megszabadítják a halál ölelő karjából.,
Ezzel kapcsolatban a kutató mindenesetre megállapítja,hogy kísérleteinél közvetlenül öntudatának elvesztése elölt az az érzése támadt, hogy ezúttal valóban meg kell halnia, mert a segítő közbelépés későn fog érkezni. _
A karomkodrjut lutati é» a tçrv-îj...\' bünteti!
CIPŐI Telelőn: 498.
csak ELEKEDTŐL
(Bennata) fi-ut 13. u.
ZttVAi XXrttXÍNH
1942. nrirclut 12,
Hat éti fegyházra Ítélték az erdőőrt,
Aki fegyverével letf\'te Németh Istvánt
A mull ív iiowinltor végén, mini lapunk nkkort számúbí\'*i már megírtuk, Tapoleu község közeiéi*\'!! a \'!\'«¦ polcai Eiiiö- és légC\'őmave\'úsl Társulni PÓO lioldi\'s erdőjében IroJilbs kimen*\', leld tragédia játszódott H\\
A társulat erdészeti alknjmuzóilai novcmlíCr \'J8-án "diák ki rajárundUsn-guk-Ó a favágóknak. A favágást niuti-knban részi veit Németh hlvViu és testvére, Kcienc is \'akik u társukunak egyébként idiéii pásztorai is voltak. A kél testvér is megkapta a ritkításból ei«dö járandóságul és" a rajukul Tel. raklak ökrös szekei-úkie. Nagy (Jijos, a la.-siiUn egyik ordööre é-zre v--lte, bogi- (\'.-d<i másik részén is raknak le,, mi. Az eitl(Hír nyomban hozzájuk sieieu és [elszólított11 ök«t a kipoll la kMíkására, Ekkor szóváltás keelkczel| az oitlöőr és Németh István között. Németh István testvére, Fercm- szó nélkül kezdte U\'rulsai w fát. Amíg ó a íál vLsszUruklH u földre, az ordöőr u \\cle vitatkozó Németh Isivául vtidász-i\'!itwe,úvci luilulrói ícjb.-lölle, »kí azonnal meghalt.
A törvényszék januárban tárgyaim az ügyet, de akkor ilotetct nem hjzotl, mert a vád«|t védijérrok kérésér- el-nndcilc ae tiréoőr eunoóllapolánik
\'megvizsgálásai. Az új lárn.va|ásl a h>r. vényszék mostanra tíule ki, amt\'lyCu *z orvosszakénök meglelték nyiiatko-zUliikai. Az o visi vélemény szeriül a vádlott, inui-aszléniás és gyomorbajos Ugyani de épelméjű ós Igy linnlelöjoci K\'ieiösséggt\' iUitoiik cse\'a\'ke !«;één. Az eninór ezen « lArgynlásini is éppúgy, mini az elűzött, önvédtf\'cmiv íiivalko-zott. Állítása szerint ugyanis Néim\'lh István iehajoll a fö\'ih-e. íál kt/e-M, hogy <>i meglátnád has sa. (j akkor loM reá, d^ a lövési mint mond »|l«
l.sUk iiaszlásink s/i\'yiia. Uről ó lieui leltet - hiiigzott a vád\' tl vallomása
, Imgy Némelh ckk „¦ te<iii;r«ill és J lövedék «II» :i m. Védtoke/éiél a b\'gv. ser-zakérlii megcáfolta a/zal, Imgy olyifii gyor-an nem lehel feUtgOtui, ahogyan a lövedék it\'púl. A vádíntl állítását megcáfolta, a szCmicsi?) lenül já,l ember lestvére és az ot-v.isi véle. meny Is,* meri Iii«/. « ha . u\'ftiaidő szándéka lel| volna NémeMi hivánnak, akkor elölről éric volna « 1,\'tVtH
\\ Ifirvéuyszék e/tfk alapján bfluös.. iti\'li [i:on bilia ki Nagy l^tjos iVoVíürt szándékos eiiiUvüles lton ei\'ó en és «zeri li évi légyházra ó, pi évi ;og v« . ,u ílélle.
,v Ítélet még ucni jogerős.
Ahol a zöld tábori lapokat irányítják .¦haza Magyarországra
Mit írnak haza honvédőink?
Nélláúy nup óla vidám napsugár ragyog le á liavas l\'kjajnaru. Ma délben már e.sak egy fok voli a hide.g. A hó olvadozni kezd és n városka, hozatnak ereszéről csöpögnek a jéii-csapok.
Ez a koraiavaszi napiéin\' kicsalja a házakból ai\'ukráü lakossag.d s reg. gei óla forgaitnUs kis piac siirőg a vá-roska s/éJén. Az ukiau >k örveudeaiok, l|ogv a moslnsil piauik ismét visszamérlek huszon.d év elöiii kéiofccikei s liicgmi |>ítwér1 ^elie! vásárolni. V szovjet uralom a\'áll anfyunjs péozforga. lom csupán a *zóvj(\'l lmunkban vull ¦mi\'lvek mini tudjuk uRynev*z-t| állami 1 ollók vollnk -, míg a vásárokon és piacokon csuk csciejkereskedésl leheieti folytütni, meri a sz.njet !u. kosság lubiyoiúó résztVuek nem volt soha re!csiehc> peiize, liismi
jövodalmeből megélni i« alig tudott.
Pénzzel áll-\' ál>on c>ak a szovjrl liszt* viselők és népliizlosok [izeitek, a kisvárosi vagy falusi lakosság petaJi csere, kci-eskedésie kényszerüli. A szovjet uralom aló fel szabaditól t. loidelck. n azonban a szösel\'ég*. csapatik min-ilcnl készpénzzel fiíetnok s igy a in-kosság a vörösök, d>at iü hagyat s elhurtolásra mér nem keruli tertm\'-. nyetéft pénzhez jut. Van js keletje\' a német márkának és a nwgya\'r pengő neki
A lidvséa szó\'éti iehál úl. a vásár, de ben! a városkában b mi\'géJénkidl az ók\'l. Az Iti állomásozó magvar zászlóalj zotgi aiinenics «mt>or\'i jó-kodvúeji cicáznak az nkrán Icfmyokkai s igyekeznek magukat megérlelni Szál. lás-adóiki öívgjeivel is.
V zászki\'ilj pa,«icaaok»ág egvik ku\'-dome mosl lépegei J láb.ni |HtstaJn-v-atai telé. ainu\'y a Mreml>cévö rn"l.ék-nkJ mrltáa uluiK 1°\' ^zal-.a.sal [_ Hlihoui tog-óniak sze.int p\'rs/p tur-rs» hiva.ul •/ ¦
• tábori posta.
Nlli.s.ntk övey.sz\'11. lolo\'l.ak.s „uui k.i|:elyOi, mim a/ otlluoi puétaUifn., aloknak, niicsviek ívdönyó-s nöaszU*. lai és nem liljiik a szokás»> tíga/jii lelfSMokoi se, |»e mindezekre nincs ts ih szflkiúg. A |Mi«tahivu|al cg) fé«i ben e-ii/U-il-en van. ame|yi v\'n kö/vpén
.....> . (M. kir. honvéti fiaűUudóstlá
.század közlese)
még oli áll az egj\'korí kis/o Káló-uszlal, melsciie n bnsvágólóke és A falakon oli vaniwk a körlreftlbi kujjipikk és fo. gavok.
A munka uai^vjáhau mégis u-yaiiaz, mini :\'z ott Ioni postuli Jva (ajokihau. Kél láboií postaiíszstvíselo dolgozd; beniK". i.ányilják a hazulról érkezeti jwislái, «uro. cMimagokat ós a Inizalclé meno iái«in lapokiut. (lyors\' uli\'inben zubog a \'bély\'.\'íízö a lapnkru. akárisak odniiaza. A* csapatuknál má<- c;!i\'ii. óiizléki a lapok tártulmiil, nolcigy vé-leiiv-uü o\'yan aiianik 1e<veaek öijiuk, aiiieivek cl cnség \\iigy kéin-k knzélc jiiiviii ^aionai kövvlkezieiésekri* s/-,i. ^álh-is-anSk alapú . Min a la! ori p siti lisziviselői mondják, a ;c^i-lkább c-c-lekben kenii a kozftkb\'-\' olyan lap. amelyen az c| cnőrzés-d n;cgbizo.| liszi kényU\'lCn voli vaUimil kihúzni. [I ni. védeink igazán \'\'lisiüerösreméltó érzék, kei mellőznek mimici) olyan jclzé-l, a mety. uimpoiiiul szolgálhatna a hadin íivekvek kel kapi\'so latos kiiv.lkcvziv-lésekrc. s ez isemcSak a lelkiismeretes isko\'á/.á-ngk, hanem fia u.1 hiiivédeink lisziánláló érlelni e sséitének is köszön-belo. S h« az ember hete .belenéz czcklrf a iapokl>a, Öi-vonrtezö szb\'vt\'l úllapil hatja meg, hogy
katonáink szelleme milyen bizakodóé* kadvo milyen derű*.
C\'.ak találomra kúpunk ki néhány rész\'eiei, K részletek közlésével nett* seriünk IcvélÜlkot, hiszen a hadtfla-álló katona levce teljesen uygt, azi elöljárói is á\'.iik s te a néhány
Festessen Tisztíttasson
Pdlcsics-ndi
olv:
véÜió. akinek lapjaibó idézünk diiséii\'lie mé\'ló gotidr)|koziisrt imiuságol Soraiban, It\'oftv bijoiiyani ö.ömiiiei olvassák odahaza ajfiik is, uki!; iteni is isimvik ::czck\'\'l « derék
lesz iváru
Cllll.l
eke
Az a iiiji, amely linkbe, valamelyik lakuWló1 jött be neg idáig i-
döször kenii a ke-lávo i; kibelycveil hosszú irtai M\'li még a muM bél
eOjéii u.aikodoll nagy hidj-.\'g íVjélin kell. lígyebék köz.ill u/t i.ja Iteiine .leiadója, (iajdos Péli\' » s>\'m náliak Szokntian az időjárás. Meri ili biz »y ál\'ag ;g| tobui felü jár a hőmérő, t!«" voi; egyszer tlí fok i"\',-.V.egisuwk.\'d-lunk hál "Z iuuzi orósZ té\'le ntPlí » liomezokkci, Különben jól érzem m«. íi»im, nézete c.n a S/ovjel-pa.-a.lbi-iiiol-, mii szívIku liván ik. liogv Ma. gyurország in: kóstnlja 111C4 soha.
I\'a.ka. hiván honvél <-zt Írjat éd s. anyjának fis ne pánuszfco Ijanak n\'i% kom annyit, hogy Igy meg ugv-. Inkább | örüljenek, hog> a 1 is kiveszi a lés/él cUbSI a háborúból- l.o\'iyeiick erte bii-zk»-k s inkább di» ^\'.edá-U-\'k wlv és legyeit-k mc^ Hiúidéul odahaza is, Iwgy a b,[>ikai megseirüi^Lsiihcs. ¦¦ük.
Iloiválli liáhiir lionvé I ig> ir .lózsc[
nevi! :us|vérének Kulóut-on \'gówí. ges vagyok, nin en semmi liajom s hálásak vagyiui!» baaáiikn\'ak, 1.ogy ivV gondoskodik fiairól, n Itmiyöiekröl.\', ¦ tioiiibai Nagy Dezső örvezelo igv ir egyik kedves ismerősének : öi\'oin. mcl\' vcileni kézhez legnUp .szivtis év le!kc-i!ö -orail. Jókiváiisúgail ki.sin. nőm, » diiséis\'lie urtatt nem is -zo|. gátiunk ni, meri az amit ilt leszünk iniijyar t:onvé;!ek, ez nem érdkfn ba. nem köl.-;e\\\'ég. lgJ»«, sokul vágyakn. zunk «/. otthon Iti-kéje ós nyuralica uláii, de ha széliiéztiuk ili azt k íj iiioiulummk, h.>vy inkább lizs/e ¦ amiu ideig l« ziluk távol szoiutts\'iiikiö, mint jCiii a háború elérje a mi ,ulio. nunka;. Ezi a lapot már mm km..ict ines.szcbbri.1 jrom. mini a/, előzőt. Az iliejii nép nyoni.itságál é";tz cgvkon szovje! szcnw lés szArnyusereiI Vimi nem lehel..
Nincs időnk iovúbb olvasni, zsákba záiolják a pislál, mert hamarosan,* Jhdjljiik a legközelebbi vasulá\'lomáv.u. Ih* a/,i ci a néhány szemelvény is éi-zékcl.eij, liogy h .m védeink ILszta szemmel, bizakodó lé tikkel és d-Mis kedvvel végzik kólélességükéi a \\é,c le.é ko/Olgó uMjiwi lé\'licn.
k húsipari szakosztály liszlujitó évi közgyűlése
BaWfs Lnjos tlz éve elnöke a szakosztálynak
. A nagykanizsai I parleslület húsipari szako.s/.lálya It.ahits Lajos elnöklete aíall lís/.lujiló évi :kíízgyüléséi larlnlla az f\'jiar-leslüiel laiiáesli-rtuébeii. aiiie-lyen\'a tagok luajdiiein teljesen számban jelenlek inejí. Babi Is elnök inejjnyilóbeszéilébí\'ii vís/.-s/.ajiíllanlá.sl vei el I a leiolyl es/.-leudt\'i muiiUásságára, amelyb.-n a vezetőség inindenl elkövetett a tafíok érdekeinek védelmében, (iyöryydeák Károly tilliár \'szép összefoglalójában részi eleseit istncrlelle a szakosztály éjü* é\\í lénykedését. amely mindenüll nll volt. amikor érdekeiért síkra kellett szállani Hámulatolt arra. hogy Babits Lajos most már 10 év óla elnöke -a-szuk-osztálynak és érdemes munkásságól fej teli ki. Majd a zárszá-
Nagy összeget takarít meg. III ha most vásárol nálunk I I X
Még van néhány szobánk
leltári árusitásunkból.
KOPSTEIN BÚTORÜZLET
NAGYKANIZSA.
inadás és költségvetés heterjes/.-lése következeit .VJi.s;zJikar ez lilán beuyujj()||a lemoiidiisál, mi 11 Ián niíindáliiuin lejári A közgyűlés1 egyhangúlag. nagy lelkesedéssel ísniél (negyedszer\' liabils Lajost választotta inrg elnökül Alelnökök Czigtrr, fiyörgy és Horváth József, ül- 1 kár (iyörgydeák Károly, pénz táros Hizzer István. A közgyűlés jegyzőkönyvi köszönélel szavazóit liabils elnöknek és (Iyörgydeák lilkárnak önzelK-u munkásságukért Babits lendü* ieles szavakban köszönte meg a tisztikar nevében a szakosztály egységes bizalmai
Labdarúgó-mérkőzés
Már in. r>.én Vasulas spori pályán féJ .1 órai Líli\'.n-; a [Jurcsi LENSTE !.. «lotte léi 1 ór.b tafzdelP •> Kereskedelmi i-\'seuu--\\asUt.is *v aie ht|vi;inigó inérj.ö-zéseíi lesznek- A !>é\' ni. M«../é, ivi.. u:ii időben huíafi«> uepsésfCi .Cü.lczu.ik és p-\'Hiivjuk a néznki,/üiisé|,vi. hogv a ||lm,.,i zl S/ó^aio! éilekülje1 e<ivull a játékosok
\'ZAUí KA2L0NY
Beáapaal 1. hIwvAb
e4U ßbrtelw, tonf«. - 700 Hl rei. uMnénjak, étrend, liangk-mcwk írtOO Hirtk. - It.10 Nemzetközi vii mfotoWM ~ 12-uu Déti h*t*11« (T . ij.io Hir«k - 1320 Időjelzés, suri* és vWlUijelente«. - l<30 pik 14.45 A rádióműsor ismerte-
15.00 Arfolyiimhlrek, ptaei
?5 íttiniisi-erárek - 16.45 Időjelzés, IdMánlsjeleriiés, lilrek. — 17.00 Hirek jJ^li e» ruszin nyelven. — 19.QO Hírek i»»gy*r, német es román nyel _ a).0« Hirek Budaiiest U.) -11W Hirtk, tdőjájisteientet. - 23 00 Hirek német. ólat*, angol 6« frenr-Ji
. 24.00 Hirek
icpirbst b
17 1;, \\v03ner Bolygó bulino N 17.J0 Dr, kuós Tibor
latt). j.iúsu
17.
A U»s
rád.C
rlbúl. *tósa. jálsíik.
A zalai államépitészéti hivatal munkássága
a közigazgatási bizottság jelentésének tükrében
18,20 Pozsonyi l.ász\'ó e;y. 18.4.\'» A Vír/iey jazzezyutlés iü.20 Szelecsky /ila szf. ¦ekei mond. 19,35 t\'.sip-()|.e eli I1.110.11 |é.vuuásbaii lu.i képben. -J-J.il» A l\'é .i Nem. ;rii Krínháx t\'.slpk*Alare e. operettjének Hl. levonása. ¦ 22.35 A Hnjkózcnr--i*r, a Slhymmej jazzCgyulh*j és Manuel iic libino énekei. . 0.15 ÜZOn u ol|h»n. BUDAPEST II.
I7.:U1 \\ IIÍri«plctjciit(í Munkások Siakegjle.ének Dalárdái*. 17.55 i,;o.mf.»iajifi>l\\titii. - 18.20 Z*ig* Ernő iijáiiyzenckaru. 19.00 A Yécsey j«zz-qjrült«í játwik. iy.25 Dr. Bierbauer ! Virgil ekiadása. - 20,10 Sárváry Dezső rlóadasa. « 20.30 A beHüii állami j o|íitj zenekara, 21,05 Eelo\'vasát hsogieioezekkei.
Péntek
BUDAPEST L
111.15 S1 ékesfovárosi TözoH ómenek* r, l|,2U./«iv8k4ri inin-ek. -- li.40 Eri-oMvib. 12,10 Szórako\'zlató zene.. i;i.:iu lloits-édeínk üzennek. 11
\\\\eklmi;»". I-d-\' szaiunieireluiru, 15.20 Heríii Aladár hárfázik. ~ 1.V40 Ee;. ohftsás. l.V.\'rf) Saltale PAI énekel HU.\'. ItádiApostn.
17.15 IVrhs pali cjgányzciielaiia 17.50 SporlkozkméiiJ\'flk; 18 Tleha-ridi /.deúk>i zongorázik. 18.30 l.e. ketáy Árpád verseket mond, IÍI.2U Nemei hallgatóinknak.. 10.40 Kél m»g>ar rgjK\'Uonávís. .1. Szivárvány . F»IB| jelenei. 2. Nyári zápor.. Csa-Udi jeiene,. 20.10 Tán;, «V , szer.\'-*m. Közreműködik itácz V»Ü, W«y-S*nd \'íilgjr ós a Hádióxnnekjir. ?1.10 Chouiaky .Jeni előadása. 11.35 Magyar, német és oa.z indulók. ¦ 22.Hl Itesz kárt-zenekar. 23.25 V^lK» Imre magyar nólákal énesoi, kiséri Sárai Elemér cigány íCneka: a. 0.1"> Üzen a( otthon. BUDAPKST 11.
18 Felolvasás. i 18.30 Kádiózmc-L,< Í9.25 Az Operaház előadása-
n»k kóx\\«tjtés«. >Cosi hm tutte . [Mind
**>¦ eAináiják., Vlgopcra kél fívJüAs. fen. \\í I. felv. után kb 20.55 Ili-«•¦*• Majd kb. 22.30 Az Operaház
rkörlásiinok folyiaiásu.
Szabó jenö műszaki főtanácsos, az államépitészéti hivatal lönOke, a közigazgatási bizottság elé terjesztette a vezetése alatt álló hivatal februári tevékenységéről szóló lementését.
Az elmúlt hónapban — mondja a jelentés — az időjárás a közutak állapotára nagyon rossz ha Ass.il volt. A hó első felében nagy hó-viljarok voltak és ennek kövcikez-tében nagy hófúvások keletkeztek. A közlekedés a hófúvások miatt, bár azok eltakarítására a hivatal minden lehetőt elkövetett, több helyen napokig szüneteit.
Felsorolja ezután a jelentés az útszakaszokat, amelyeken hóakndátyok voltak. Csekély kivétellel az összes közutak szerepelnek a fe)eorolás3an.
A február második felében beállott olvadás által az utak megrongálódlak.
A jelentés a továbbiakban a következőket tartalmazza:
Ulépitéíek: A kútfej—lovászi bek ulon, a pzentgyörgyvölgyi bek. uto.i, a vitenyéd—azenipá i bek. ulon és a teskánd—kávási bek. (uton köz-szállltás volt folyamaiban.\' A hengereiéül munkák szünetelnek. Hídépítések: A szécslszigeti tvh. kiágazás 0 386 km. szakaszán a piihid szé.bontása volt folyamaiban.
Javítások: A 76. sz. jánosháza— sümegi áll. ut M.0O0-W50O km. szakaszám a 14. sz. 1 m. ny, kőboltozott hídon a f3gy állal okozott
kárt padióval ideiglenesen helyreállítónak. A szécslszlgeli tvh ki-ágazás 0,400—0.600 km. uakatzán levő 4 sz. 11.10 m. ny. fahidat újra padlózlak.
Magasépltészet: a) felülvizsgálatot tartollak a tapjlcai m. klr. áll. polgári fiúiskola átalakítási és tata* rozási munkáira, l>) u\'ófelülvizsgá-latol tartottak a sümegi és csabren-deki m. kir. áll. napközi olthonos óvodák 2 éves jólállásu átalakítási munkáira, c) folyamatban voltak: a rédícsi r. k. iskola melléképülelének épilésl és a tantermek padlózata, a balatonszepezdi r. k, Iskola, a bala-tonhenyei r. k. iskolánál melléképület és kerilés, a sormást községi elemi iskola és lanitói lakás, a ne-mesrádói r k. elemi Iskolánál 1 tanterem építése, a vaapör-velcnce-pusztaí áll. el. iskola és tanítói lakás álalakilásl ét helyreállítási munkái, a zalaszentbalázsi orvoslakás épiiése. a nagykanizsai kir. törvényszéki fogház helyreábitási munkai az ortaházai körjegyzői épület, a sümegcsehi körjegyzői épület, a lentikápolnai r. k. el. iskola és lanitói lakás, a lesencelomaji r. k, iskola, a karmacsl r. k. iskola, 1 murahelyi áll. el. iskola, a kerka teskándi r. k. iskola, a sármelléki orvoslakás, a becsehelyi orvoslakás, a szentadorjáni körjegyzői épület, a borsfai kö\'jegyzöi épület és segéd jegyzői ldkás, a báib-kereltyei pász torház és bikaistálló építése stb.

A budapesti Mezőgazdasági Kiállítás felentősége a termelés és a közellátás szempontjából
BILD
lernet, exhumál, szállít.
Céfftulajdonoe :
Dervalit» József
tt> Telefeai Hí. laka*. ÍM.
A fo<dmQvelél0gyl miniszléiuaii\' ró-dióeló-idns.\'OiirtiihU.aji éfldetas cio-adiisl larion Héd-y Cynla m. kir. ganlusagi Wtimiitvos, omiii-: lóidkir,
az (irszug\'is mezognzda.s,lei kinllMus reiidez\'diizoltsiigiin^k egyik veividjo, Mindenckoiitti réinul\'Motl ana. Itogy «z miézinény niuiiét 1 50, juhileurnit aikmmdbó! mindni iflCiékes lényezó részérói fi.c f.; e ismeédi-n iVjsiesfllt, je\'éu! «nnak, ho^j- hi\\o as;inak min-denko.- kliQnóen megrehjjt é* hogy »z ói.a.u-nyé>zié\'. w«A.iiinf a nie/tignz)u-siigi lenni\'é- fej:c>zlés-,; ¦* éil nllóró és hUszhos minik.il vég«\'H. AZ -iVi kiAi:itas év tcnyétzadalvas.ir rt iileilicz nivt\'ii ugv»ncsak ieljo> egé\'izéb-\'n, lamini minden rétzieiébeii ngyanezs\'ket a nax>\' róloka1 kiviinja szolga ni és mnek me^felvJrtieH lóként <*z ismeei. tcrje.«Ui, óktató és ne\\-©WI vszkuzók é.\'véJi>-sIlé^re veti a sulyl. Az idei miW"K-\'zdasagi Milliii.1:on is feivonul-nak a nivzogazdiisugj termclés legkU-ióllhózóbl) aguit Mó!cW> szo*trso|yir-lok, siti a k\'jivészéljiikialUl.is !?..11. nnyiignnnk sziimti inég ez «Idigrfkél i4 lutszjtmyajju.
A ki;li;il;is okialó rs-ipo.ijai »jsz<,rii brilliilasban miitaljilk t>e. az idószeiii kérdéseket feiólc\'ci anyagukai. h\\iwl <\\g u kióllilits viisérnU v*u ósszekurAV, kényeliii*-\'. Ichc.óségei nyujt nerae^ak tenyrsZiiiiaiokiiuk, liwjicm egyben me. zoga/dasagi (,H\'|ieknek, eszkyzókne\'^ és\' egyéli, " le.nieés folyiulAsaluiz szuk-séges :in\\w,jo)<ina>i a beszerzésére is.
Az uhi ktalllas igaroloijugja, Iwg)
ti szakérlelem és o,laar*i igyekezet még a nini nityoi viszonyok kózepeite is bJZtoiitaili ludja a leji.idé-si e minőségi butiulúsl. • " -
- Kii\'ónó-. idősz,\'rűségul é1» jelentősé gei il;Ci* «z ide, 1 untiin« zug.\'/. In sugi ki.d.i.ás a lóiduiüsuióüugyi ini-iiiszler nag^-sznbásn mezőgaiduság icj-leszlő lórvényjavas.aiúvHj kupcsolai-bau, Ennek is e^vik ieglonlosubb <él-kiiu/é-i- a mozógaclUíuig, szakismeret szé^\'skóiii iej.e%zlé.ve, "melynek révén a mezőgazdasági icrmoléa es állatte-iiyesZlés iej>uszié-éí bizto&itaai "kivánjfM
a törvkvéi b mezögazloságl kiátli-ban olyan intézmény! talál, amely jy muMjávul, tapasztalataival 6~. gyakor\'síl e:eJméjiyei\\<e\'. a mezőgtazuV-ság-lejiejio programmiuik egyik seg-haiásos»bb éi né^külozbetetton tényezője, r.v izc.lek lapiusziAiatai bizooyit-ják ugyanis, hogy a mezőgazdasági szaktudás 61 oí áliaitenyéVartto tejlew;-lésének a íntdnposli inea^zdbBagl ki-áilitás és tenyészállat vásár voli míodig e^uk legjobban ííeváll e»zk<>ze, a sxvmtélieiö okta(ássai és .1 gyukorleiU é.etl.cn, különösen a/tzokamtott átaít-ten\\észiési munkával c.árt eredmények lioniul«lása révén. Különösen, nagy nevető és serkentő hAlásu a lonyésxállat-l\'átárrul kupcsoluios birálut és dijaxAs. A tcnyésxáUaivásáron elérhető Jmk is <>sztönzö lénycziőí a lwJadásn-ak.
A budapcsü inczóguzdSwági ktáAttbis lobbi .szakcsoportjának m0Fizerv«íé-sétien é>s ó^táiiiiáaiibdii Li mindejduor az a -\\ezCio gondolat, hogy a -szernlé\'-[elő okUi|á.s esiköz*l\\-ei igi\'etoeznrft rá-\\«zetni a gaazdákat u-nnelésúk imtiy-nyltégének é. iiiiintaégétiek fcjiee**. sére.
lontns és ItliUzvrfl a nieaügnadpaági kiá\'liiás sjeerDpe és je^iitőaérgt) aOz-eilálúsunk juvilásn teklutelében \' fa, amennyiben a termelés fokozását pro-pu^álju és ezállal elouioiőiiju a .^ük-ségleiek Jobb kieiégitesét. Az. ut «l. udásra l^-ruki jóininősé^ü npaáltaiok. után is jobb.n tejeio, jobb Xiir- és hiistermeio, vágy nagyobb gyapiiiliox*-mot adó ugyedek vá/uAtók.
Rédly Gyul« eladási összefoglalása-ki-iit mcga\'iiapiiotta, ltogy a háború győzelmei tefetesosAwk mie.fjbbi éré\'éiKii, anietjuck afyíK legfőbb bte-icuiicka u icnneési ts**tn m«gny«ie-«\' a im-z\'^bat* ági kiáM.iAs -zukismc.eu.--ki\'i íejiesztó, iránydó és oktabí ioun-. kaja xutgy jejealóségű é-s ]>óioUiftlaUan hivftiást lóit. I.
HINGEN K Oíl,.CX, .A sP. P | N MINO ENKO " VE \'
NAPIRKM):
l\'nl|l«L !lii\\l.Cill ll*i>.
Cyöpsrti-Uri ögv«w \\\\* Kaken»
¦H-n-ló űt\'y»»t«s szoitfátatot fort,
A Goitl-OHDO uyllv« ««o ,eg.>ri ij ó.adii .,t» Ü Óráig. Hölfo, soM-ilH. panlak délután éi keblen agé-sz nap «Ökoek. Telefon: .160.
N«Wr MároiUH 1?. Csütörtök. Kom. kai. 1. Gergely p, Prolet, uibb Gergely
l/r. A.tar 23.
— (A tavaaii püspöki kon(erancla)
A latin éi görög Szértarl«s\\i római k»toilkus püspöki Var szerda reggel kazdie meg ezévt tavaszi konfr.em iáját
* budai prímád palotában, Sered,\' Jusz uuján bíboros.hertognriinás eiuók:«ie akit.
— ÍKroller apát 75 esztendős papi jubileuma)
Kroíler Miksa kormány föl anác-os, zabvári bencés opdt. ../aiaapáti »z Idein ünnepli iendl.e;é|>e-é«e.k 7.V e-sz-tcnd«jét> Kroller Upátur u |)anilonlUUnd
Sívjii Benedek Rendnek JetftrJ&ebb l*rtja. Április 14-én !«z 93 $vcs,
— (Kinevezés)
Vitéz gróf Teleki Bél" röimáii Nagy-kanhwn megyei város Közjóléti Szövetkeze.« f^úgsvlöbizoltságáiiuk elnökivé dr. Hölécsy Miklós rnáihitorv.>st nevezte ki.
— (Pénzügyi kinevezések Zalában)
A pénzOgyilUaÍSZt«r Uulogh Kálmán laíabuk-sai községi díjnok »1 a novai, Tbasf Sándor [turádi községi ki.scgtlöt
i*Mig a sümegi atióiiivuiaiboz tsUdttíva: luli gyakornokká, llanzalics perenc. leányéi Jukosl Ijel.DyOiC. Putuky József .sümegi lakosi Sumegic, Porkoláb K\'asélxl t*i»tc*í lakosb lapojeára, somogyi (iiretiu zataeget-szegl Lakost pi\'úig /.Biia^erízegie pénzügyi dijnokká n<-vei;o ki.
— (Értesítés)
A Nagykanizsai Keresztény Társas I*m«tknzAsi Kgyiel vfz«!üsége ezúton értesíti t*gj«it, hogy folyó évi március hó l»-en dekjlán 3 órakor * Kozgonyj utc*i elemi iskola tomatennohen tartja XXII. évi rendes közgyükét. Határo-xatkeptelenség e « én .ugyanott március hó 20-én dé\'ulAn 3 órakor tesz megtarts*. Elnökség. . (:)
— (Az Oltéregyesölet lelkigyakorlata)
Az í>\'Ureg\\esii\'.et most tartja nagy. bőjli taikúo\'akoraittl. \\ lelkigyakorlat báiom napig ia<1. A .-zord beszed mind
• három nap. csütörtökön, pénteken és saoinhaton esto 7 ómkor kezdődik.
— (Lelkigyakorlat Balatongyörökön)
A b*tolongyóröki hi\\«k meghívására
— "Lik gyakori áldozatkészségükkel már tóbb ízben tanújelét udták u fc-rcmCiekltez v**o ragaszkodásuknak . . a N\'agykunlzsán is jó\' ismert p. \'Kocsis odón sümegi gvártían március 10-21-cig telkigyakoilaiot tart balalongyoi ü
kön. 1, ss
— (A rendőrség felhívása as autótulajdonosokhoz)
A nagykaciztni rendőrkapitányság felhívja a nagykanizsai gcpjéiiiiü-kerülethez tartozó személy ¦ííepjániiü.vekt azon tulajdonosait, akiknek a lioivvéd-ség « gépjárműm, a hoiivélolmt ira\\-gátátás alól 1013 február hó végéig nicuwsiieiic, hogy a montadtfersU *zo*ó eredeti határozatot rutiad/Skula-nu> küjdjdk bn " nagykanizsai rendőr, kapitánvságríor. (
Átállítják a sertéshizlalást
Az uj hizlalás! eljárással "000 mázsa tengeri 32 mázsa zslrtöbbletet, ad
A Magyar Tudósító jelenti A takarmányokkal való okszerűbb gazdálkodás érdekében illetékes körök elhatározták a sertéshizlalás álállitását olyan irányban, hoify a serléseket, illetve malacokat rögtön elválasztásuk után. 10—16 hetes korukban hizóba fogják és a leggyorsabb ütemben 1 10 kilogrammig felhizlalják A kózépsiilyra való hizlalásra való áttérési magáévá tette az a szükebbkörű bizottság is, amelyet a hízott sertés súlyhatárának megállapítására aíaki-küottak. A szakérlök ezzel kap-
csolatban rámutatnak arra, hogy a közellátás érdekeit nem szolgálja az idős és nehéz ser-léseknek 200 kilogrammnál nagyobb súlyra való hizlalása. Sokkal kedvezőbb a takarmány ért ékes illése és sokkal többzsir termelődik, ha a hizlalás egészen fjatal korból indul ki és az legkésőbb 12 hónapos korra 110 kilogramm stilvnál befejeződik. A serléshizlalás átállítása azt jelenti, hogy ezzel az eljárással lUfl^niázsa feleteleti tengerinél .\'12 máXsa zsJrlübble-lel lehet elérni
(folTtaiu az 1. old Álról 1
érjük ennek a háborúnak célját. Japánnak továbbra is fényes győzelmeket kell aratnia és folyiatnia kell a hadműveleteket, hogy az Egyesült Államokat és N\'agybritanniát alaposan leverje és ezzel megerÖsilse Xagy-Kelet-Azsía uj rendjét és biztosítsa a világbékél.
Hőina. március 12 A Popolo di Itóuui \'l\'ozso japán miniszterelnök beszéltével kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a japán csapatok további előnydnmlásának irama Ausztrália\' és India. Kiemeli a lap az
emberséges rokonszenv érzelmeit, amelyeket a japán kor-mánvelnök\'az indusok és a kínaiak irányában hangoztatott, akik zsarnokaik érdekeiért kény leiének harcolni. A tokiói kormány hajlhatatlansága csupán az jgazí ellenségeknek Angliának és az Egyesült Államoknak szól. amely államok egyszersmind Olaszország és Németország ellenségei is. Ez a tejobh módja a háromhatalmi egyezmény évfordulója megünneplésének - irja az olasz lap.
Angolszász akció Madagaszkár ellen?
Snngbáj, március l\'i A Pöpóló di itónta jelenti, hogy washtiiiíUmló\' érkezeti hiick szerint a szóvet-évC-ek vülós/inü\'oií expedii iós bailM-iC.ci kíVdcW\'k Mmlag-a zkár nicj-Üásj\'iM. \\ |romÍ4iors/át;li;iZ ta|-,/ó sziget megszállását "Zzaí n \'ok 1 ják, Isogv a -zlge; é\'eil.evilgnim 1 n\'o\'% n*. anjioi íMmTik\\ii icngcri szá; lá^>k biz-lodtúsa ^wniponljálMil.
Ausztrália különbenit ajánl Japánnak?
Hltcitos AirO\'. mán ius 12 Kgy amerikai rádió kcrjicn nzi ál|i-lo;ta. Iwigy az ausztráliai kormány kft. kmliéke.jamsiaio\'l tc-z JttpániUik.
Hadüzenet előtt Brazília ?
IKiit, inán ius l\'i Ihul. Tud. Itio <lc Jaiuióbói jc lentik, hogy a brazil kormány utasítási adolt nyilt tengCi«n lévít \\-a anicmiyi brazíliai hajónak, hogy itzfmwM ftissii. nak bc \\-iilamciyik legközelebbi uineri-kai \\«gy semoge.i kikó(ÖI>e,
A kózt4r.u,sági elnök l\'fiési Huizi:ia terüieiéie kt\'erjesziet\'e K randkh\'öli-állapotot, l\'gy véik, hogy ez az intéz, kedés megkönnyíti az e cllrgc, hadiV.c net kimondását.
Német tengeralattjáró-siker az amerikai vizeken
Berlin, március 12 A l-\'t\'.hrer főhadiszállásáról jelenti,1, a Nemei Távirali Irodáim ky!
A Véderő l-uparanesuoksága közlí ;
Xénicl tengeralattjárók az észak- és középamerikai vizeken végrehajtott hadműveleteik során ujabb nagv eredményt értek el. Elsüllyesztenek 17 ellenséges kereskedelmi hajót ósz-szesen 109.000 tonnalartalonv-inal. valamint egy nagy őrhajót és egy lenge r.i lati járóvadászt ís. ICgy tengeralattjáró benyomult a Santa Lucia brit szigeten lévő Port Cnsh\'ies kikötőjébe és cl-süllyesztelt kél nagy hajót, a meiyek a rakpartnál álllak. Egy harmadik nagy hajót a sziget előtti lengerreszen süli vesz térlek cl.
Japán hajóhad tart Moresby felé
Stockholm, március 12 Az uj guineai Pori Moresby
DRÁVAVDLGYI
villamos Áramszolgáltató r,t.
• •¦klltrt feIv i lágo¦1iA> minden vilUmot kérdésben C«Bngery-ut Sí, telof»n 294.
Áramesámlék flseléae, reklemáolóli, hibabejelentések
Sugár-ut 2, I. «melat. telefon 213.
Iftt2. mirctni 11
felé tarló japán hajóhadai pH. lanotttak meg. Aí auszlraliji rcpülók megldinadtdk a japj,, hajóhadai, hogy 11 késifllö part. rtisidlIAsI niegukmlAlyoKzAk
•N\'ST
Tokió, március 12 A japán, császári fóhadisíiü lás nicfiorósili. hiiftv inamig, IK\'ii Bri(-l!jj(íuiu<San, Alaainn-nól ós I.acnal japán rsapalok szálllak parira.
Jelenti lováhhá a luliadis/;ii. lás. hogy a japán ősapáink n ujgiiineai invgszAIII lerfilcl cl. len iiilózoM ellenséges légilínia* dás során — amikor az cllcasfr ees kölelókrk tiO repttlSgéppel iá .ii.idlak . I gépel Iclöllck. a lobbii elűzlek.
A Ház Oláse
Ituda|>esl, niá.rlu\' r.* A képviselőház m» (lé!eldl(i u\'fíi Salnyei-Merse Jend alelnök nyi\'oda meg. A megválaszláséd iárs;ü nevébai ki\'iszóiie:ei moilllott. Kzuh\'m újra m»> vátOsziollák a? cgvpi bizottságok üij. jajt, azok elnökei és hetyelteteil. ,\\ Máz iegkózcebl>i Alésél inárcim l\'.i-én, csülórlókón tartja, az enc vondkoíó napiitnnli jnriisia\'ol a Máz e\'.r-igadt Kzan 3 :ci>kúroV.bi>) Ülésen hatui\'oinak a további leendők felöl. Az e\'nók IjC. jelentette, hogy eseti uz ú1é>cu fog az uj kormáiiy brruut.uk\'intu.
iPRóRitsmsn
Hásmestort Ltrciek SZOanali bclf-. pesre. Eevbázt eiküvó kdlelezé. Kőművesek előnyben. Szemére u. 4/b 661
¦•Járdnél izonnalrs felveszek. SOilel vaikereskedé, Zrm/r M.-u. 95. 687
Ov-korlott lakat-ltónBl kétesek reggel 7—10-1«. Csengery-u. 5., emelet. 686
Vnrrdfaanyt felvese Plala-sialon. 635
Négy koieplikolát végzett flut éréa-tanMlónak lel veszek. Báríny, H ;rthv Miklós ut 3. 600
ISStt gépronnyot vcizünk nagyobj ¦ylségbeii. A Zalát Közlöny kiadó tala.
Érett trágya «lad* Magysr-utca 30.
«84
_ BÚTOROZOTT SZOBA r
Elegánsan hHtoraatatl uil szoba lür-döwoba bisznilaltsl április elsejére kiad) Kailnciy-u 25. 633
HÁZ ÉS INGATLAN
Vennék kisebb aaölöt gylimölcsöisel bagolsl vagy izenlgyörgyvirl hegyen. — Ügynökök kizárva. Cim i kiadóban. 671
Képeit
logolosóbban korotozl
Horvóth Lajoa, HM°^V
ZALKI kÜZLŰfdY
POLITIKAI NAPILAr, &tkdj*.\' „XSteudaiáglR.T. Ntnyh*-\'\'*** K\'ilokW klsde: Zalai Kiniy
Nyomatott
> „XIZ!)ki4»Sb|l lt. T. Hiov-»!l"M" »yo.uJ,.;r.ti.i Hnyv<i"ni!i..\'i
INi-mlMktk I«l»i UJaJ <tw»(*-)
82» »vfoly«m, 69 iiám,
1842. miralu* 13 pintek
ám 12 IIIMt.
ZALAI KÖZLÖNY
ti Író nrakoak szabad?
(A kiromkodás elleni moznalom mnroújnra) Irta: Barbarite Lajos
Akkor még nom voliak olt nujuHnüll j hivatalokban, középülelek folyosóm, nyilvános helyinek P118*" a leire-/ -jeti Krisztusi ábrázoló rairngaNz .\'. a
fi^eliiiezieiés\'el, liogy ne ká......
Lodj! Akku még iieut vyll törvény-izolíia niüil ?1/ istenkáromiók megbüntetéséi*- Akkor méí rsak ti jow.es neréb*n és :l\' iijwtídrólpll gyenge fegyverével rutfiszlo Iliim szOmb- a Jf«tp. Mjljgassul, a jelentéWe\'oiW\'íí -»«\'k kj-jáii\'i kezleg\\-itilc\'Ci>kel. l-\'el^kezeti béke. bontással is megvádollak, meri katoh-kiis bitem ne.vélieji merész Hct-iv felhn-törődni \'\'/öli, liogy ZiUihy I^jos .Sül » nap\' limü da ralijában a/. egyik sre. rfpiő ajt mondja ,n így indul atálnm .u isb-nii a parasztjának!
Míg >ajá! nyájam is ,os.sz névoit (elír azidiítaji, hogy habar a tag. jolili szándékkal, mégsem kellett vo\'na egy ke,eszlény irdl kipélKngórozm. Jlisz ebl>eii v^n Is valami igazig! I)e előbb lássuk, liogy az az író ke rvwlény: Már pedig azl nem \'álom abboi, hogy károm kod ásoat cifráz Ke az irodalom b.\'O
Hason léképpen jártam, amikor egy. szer, ha jót emlékszem, « mnzip;<nzlár. nái egy tolongásban csokorba szedett, káromkodásokkai kapcsoialban le mer. lem irni, liogy akinek — más hiten lévén ¦ nem szenlsó-í a/, ón Oltári, aentségcin, uc legye a7.t káromló szó-vai az ajkaim. Micsoda fcizudfu ás t")\\fikeze]t! Sem nyilvánosain, gyv-ntekek, sírdfilö leányok urt irésfi emberek tömkelegében rn^gewszieii, durva káromkodás miatt. 01», m**.u! It-ncm azért, mivel megírtam, hogy a mosdatlan szájú »ur« más vallású roll. Ilogy milyen hiten volt "z illető, nem is irtain\' m.eg, mégis, de sokon éifzt^k ingüknek!;
Aiúti nagyot fordult a világ. Azóta a tovoiviti veszkődő kocsist megbím-.lilik, ha káromkodó szóval HPNSO-g*lja állatait az utéún. A piacon a korának is öt pengőjébe kerül le.g-"ább. ha elkeríti mérgében valakinek H i-.-re meg úrra nemjóját ós közibe emlegeti az isteoti nívét is. Azóta a : világi (örvény sz.ivávfd is tilos a káromkodás. Pár hónap öH az Acti\'* l>: | tholica fnb-agaszai orezAgszcritf oze" ; i«g rzc póUtánybin Alinak mind/Tiki liiaiomfájaként\' - *Ne káromkodj\'\'
.Mindenkinek hála. akit illet, hogy cljuio|iunk idáig, érzi Is mindenki *tl a hálát,.aki hivő lélek, mindenki, aki számára vannak szent fogalmak; \'** éreznie kell még ^nuak is, aki el. rugaszkodott ezektől a fogalmaktól. Ereniie kelj\'a puszta kuituTCmbcr-izliJi Wiélcn. Meri nem igaz, hogy nióg * vallástalan ember ii oc érezze, ha l>Jk szikrája is maradt leikében a láérzésnek - hogy önmagái a\'lacso. ?J\'ílja ír. az emberi méltóságot gyo. ,
meg. aki a benne berzejikodö in-•lui3-ok*n csak uí> ludja lovezeuii. M an hempergett meg a sárban. íilív \'"ásóknak j legszon ebl».
H* "ionban (debuissft p/idcm" iulotlurtk végrv odáig, hbgj a károm-fásért hünietés jár már a fóldfin, *»kor inielííii e^eticnegy sóró-kje-si>t 4Í(Q hitttásKigényi mOgbünleiiiek, száz izoros bunteiéssei keb sujtani azt az \'¦ál, Jk. a nyoiiit\'lott l^lú ezcr»zcrv.> Wttgján ve./j ajkiru goromba szövni nevét.
W\' i-t /.si^uioiubiak P.ii cinm "
O L I T 1 K A I NAPILAP
PdeUs szerkesztő i Barbarlta Lajos
UéQsetM ism; «t7 hfagta t MStssi
aet7e4err« T pesuo 30 fi Iléi
BaOTWftiWMWillíiani lisjmaií
A. japánok elfoglalták Basseint
Tárgyalások kezdődtek Japán és Ausztrália közölt? — A polgári lakosságot eltávolítják Ceylon szigetéről — Németellenes tüntetések Brazíliában
Berlin, inúi\'cius III A keleti tii\'cvonnloii folyó elkeseredett harcoknak, mint u vé(ton\') t<\'iji;ir;uicsn<)ksú(/a közli, teljes sikerük van. A TOganrog -Sütatluo-vonnltól kdeire liu-zútli\'i vonalon a Szovjet lém adásai az elszenvedett veszteségek miatt lanyhullak, de az éltül északra elterülő Donec-vid-ken Itibh linlseviki hadosztály, kii-löno.sci) páncélosok és tüzérkég támogatilsiival újra támidtak. A német csapatok ellen lám adásokkal visszaverlek a bolsevi-kiekcl Az cllensé}r maradványai
Siofmnii
nagy részt rendetlenül kelet felé hátráltak. A német légi fegj-vciv lícm erős harci kötelékei szerdán a kcleli arcvonal közéjisö részén főképpen páncélosok gyülekezési helyei és csapat-mozdulatok ellen intézlek támadásokat A szovjet páncélosok közül 2(V-ot el puszii toltak vttov súlyosan megrongállak. NY\'inel zulianórépÖlok bombázlak az ellenséges ülegálláso-kat és már az első támadás alkalmával elhallgallattak 2 mv-liéztltcgel s a közelben felhalmozót! lőszer ;i levegőbe repüli.
Brazília Intézkedése a tengely állampolgárai ellen a latinamerlkai hagyományokba ütközik
I ford Crtpjis legközelebb a por í 1 ngál fővárosba érkezik. Cripps ! Lisszabonból Kairón ál nlazik I Indiába.
IJsszahon. március 13 Lisszabonból a jövő bélen ujabb 500 katona indul az Azori-szigetek megerősítésére,
Paláin tábornagy Totttonban
Vicby. március 13 I\'ctain láhornagy rövid ideig - mint ismeretes vidéki birtokán tartózkodóit. Államfői ki-hallgatásnil itt is folytatta és fo-gadta Weygand lábórnokot, Lajos monacói herceget. A fel. gyógyult Piaion gyarmat ügyi államtitkár felkereste a tábornagyot és vele együtt utazóit Tou\'lonba (tl Jlarlan lenger-nagy kiséwífebeh megtekinleltc a kikötőben horgonyzó Dunki-r-que csa tana jót. A \' .tábornagy Toulonból nsszautazotl Vicbv-bc.
Szövi a t rémuralom Iránban
Isztambul, március \' 13 Teheráni hir szerint amilyen
Róma, március 13 Vargas hraziliai elnöknek az az elhalározása. hogy* a pártáméul részéről ráruházotl kivételes halalomnál fogva elkoboztatja azopisz és némel cégek és a lengelyhalalmak állampolgárainak birtokában lévő vagyon egy részét, beleütközik a lati i-nmerikai bag\\\'ományokba, nemkülönben az emberség és igazság szempontjaiba. Az európai népek csodálkozással és szomorúsággal szemlélik a brazíliai kormánynak ezl a brutalitását. Az európai bevándorlók, akik vérükkel elősegített ék Brazília modern felépítését, mindent- el tudtak volna képzelni, csak ezt nem Gyerekes dolog arra hivatkozni, liogy ezt az intézkedési n brazilul h i|ok elsüllyesz tése lenné indokolttá, mert ezek a hajók angol zsoldban állanak. SLcfani).
Crlpp* rhvidesen Lisszabonba érkezik
Lisszabon, március Lt Az Indiába küldöli sir Stár-
mértékben az angolok elveszetik befolyásukat Iránban, u\'gy nyer tért a bolsevizálás. Mindenütt a GPU uralkodik. Az elhurcolt és megölt emberek\'számát GOO-ra becsülik. Kzck leg-nagyobbrfiSzt kaukázusi m\'oba-incdán\'ok, akik az orosz forrav dalom idején Iránba inenckül-küllck és ott állampolgárságot szereztek. Ujabban a szovjet rémuralom az irániak ellen közvetlenül is irányul, akik hacsak lehet, a szomszédos Irakba menekülnek. A Szovjet ctnbci*oi gyakran angol egyen ruhában járnak cl és ez ellen az angol hatóságok Moszkvában többiz-ben eredmény nélkül tiltakoztak. Teljes a zűrzavar a török határ menti Azerbajdzsánban, a hol fosztogatások kövelik egymást és sem katonai, sem polgári ellenőrzés nincsen.
Aaszirália minden reménye az Egyesült Államok
Kóma. március 13 A Xewyork Herald Tribüné ausztráliai külön tudósi lójának jelentése nagy feltűnési keltett az Egyesült Államokban. Ha az Egyesült Államok --- mondja a jelentés,,- 30 napon bélül nem küld megfelelő számú repülőgépei Ausztráliába, ugy vJ*z ausztráliai szárazföld sorsa meg pecsételtnek tekinthető Pillanatnyi veszetni való idő sincs. A japánoknak Ausztrália északnyugati partjain többezer négyzetkilométernyi területen van módjukban berendezkedni és előkészíteni a szárazföld virágzó délkeleti része ellen irányuló támadást. Az ausztráliai csapatok létszáma és fegyverzetenein felel meg a követelményeknek. Az ausztráliaiak minden reménységüket az Egyesült Álla-
(FniytatA» nz 5 olrlrtlnn)\' > .
g6iyé\' oivístatn mtn\'p. Jó egynéhány. -«v felszisszeni bennem 3 létek, n-.e t ^uko.M találkoztam a koim-l»m Imph ncvdnck du.v.i emiegeiésévól.
Az isUini ilyen doiuuitak\' mondja jvióricz /sünnznid egyik legény ItdMJ a 1oldalon, lildbb is mornb > már nem egy>wi csflk akko\' v.<--. nnn jem ít cm fel
A 201. oldaton csak iHg lei i. d.\' félre nem érthető károm kod ásl pjlát \\t oiii... imigj\'eit
\\t lsien -vrc ... arra .
Ileietozi « 2<G. o\'rtalin nniiko.* ?,+ l.el a .z.nak.ii adja egyik s/e.vpbVp\'
szájábJ
N\'-s/C. ne kojdaij. az Ulenrdei!
Ide \\áz a/ i*. boffi- a/ édfösanya,-nn ^/«n^ Mórirz Zsigmond írói ^niiajJ /.elóll. A 181. oldaion Így o.-djl rá Cg> illákgyű.e:; \' máííkW Menj ?1 anyádba\'
Htáb" védekezik a/ . nzzai, liog* i/ >s rrgényhosórtek \\]1agáluu igj\' H.*-szémek uj-. .emheiek. persze, hog>* m\\ ís l>eszillaek! De vájjon leirltal^e ;»/ iio muidtnii id$ulé> iiQ.kni, .\'mii uz. cmbei\'ek btszéruekí Nagyon s;ik egye.
Ili\'l i. iiioiul^ilt; Af í.sS inidClljei, !iiiUi esze ág.ilM sem jj,| n--<ii^.u it
l>eiübe rögztfent, inert mujt intond.mj szokták, nem bí.ja"-\'! a nyoiníTufestéket típpen i\'sak az Isten nes-c kó.-úi nem é.-ez ilym erkölcsi és iz\'ósheij Ual\'ásl kL í,-ó»
Nyírd Józsoi Is szemrebbenés De\'kiil Írja le az l*-z íl^iicc 10:1. oldatán
Istened ne\'legyen\' \\ forróság miau nieg icy lakudi ki » I7i. olila\'on
Hogv a Krisztus... k.u-nmkod"i\'
:<z ember.
Uácskal ballada \'élm«a a ilui 1942 feln-uár srániábin oK-osiam Ko-luaiomi Jozs-i Siiadoi eg>"ik vlbesxó-
\'?k\\3kl KtfíLÖMí
A Zrínyi Irodafmi Kör hazafias ünnepsége vasárnap délután 6 órakor a városháza dísztermében
Ünnepi szónok Szönyl László piarista gimnáziumi tanár
Nagykanizsa város hazafias magyarsága mindenkor kiveti.-reszel. Ii;t latin ságol kellel\' len-uie hazafias érzéséről. Xngykn nizsn az itten is eleinek tradícióihoz Iiiven méltóképen kívánja megünnepelni Március Idusát. A legimpozánsabb már-ciusi ünnepély vasárnap dél-, ulán ti órakor a városháza dísztermében zajlik lé a Zrínyi Miklós Irodalmi és MflVeszeli Kór fém jelzésű rend ízesében. Az ünnepélyl a Zrínyi Irodalmi Kór kiratydíjas Vegyesknrának Hiszekegye vezeti be\' Majd Pagony Hubert VU. o. gimit luo, vitéz Csikós: Itégj husz-usok ci-míi versét adja elő, Liszt L\'n-nepi dalát a Vegyeskur énekli.
Az ünnepi beszédet Szunyt László pjurjslu gimnáziumi tanár, a kiváló előadó mondja. Juhász József IV évi", kereskedelmi iskolai tanuló Siklósi : Magyarország cimii költeményei adja elő. Az ünnepély a Szózal -tal fejeződik be. amit a Vegyeskor énekel A belépés díjtalan.
Legyünk oll mindannyian Március Idusán és nterilsünk erűt, hitel, hazaszerel elet és bizodalmat...
Lobogózzuk lel házainkul ! Lgyctlen kanizsai házról síim szabad hiányoznia a magyar nemzeti zászlónak március l.Vén. a magyar nemzet nagy ünnepén !
feredi hercegprímás:
„...Hl magyarok vágynak ós azok ls akarunk maradni!"
Magyarország bíboros-hercegprímásának nagyszabású beszéde a Szent István Társulat közgyűlésen
Név- és •xMletésnapokr*
alkalmi aláodéknak cserepes is levágott virágokat, csokrokat
egész éven át vettet » -ági Petermann kertészetben
lését. Kbböl vale a kóveiiiecu Hé/el • Kjuve " Krisztusodat; hál nem
irieisi ¦
lljyes (Jyu-" « Puszták népé-len egy haldokló bájaiul adja a kövei kézó ká romkodásl
De az istenieket, mgem ne abo\'-játok kp
Ostornak is, \'elieileutó bizonyságnak is csikorogva irja ie a ioli ezeket a \'.ebiében ossz*k*polt idózetekrl, arne-Ivekhez hasonlókká lépten-nyomon la. \'aJkozunk magyar szepirudAoinb.ui. He le kelen imi. hogy akik átsiklottak rajt, eJhigyjék és tel ügye Jenek é* ne Lsak ai ulea sarában; piac lániiájkib u. VerilékszJüju muhe:yekjj«u, várótermei; áporodott levegőjében, sóulések gólé. lieti állítsanak tilalomfát* káromkodás elé, hanem, a magyar szé pi rotini ani legjobbjainak irógépei meU* is julta-.-sAk et « panun-oi - Ne káromkodj!*
A napokban hozlak meg a törvényt a széniek és nemzeti nagyjaink n-inek védelméről. Üzulán ;iitós a #íj&Í7-. tény egyház valamely szentjére Kinevezni a tyúkszem tapaszt. Tilos nagy királyaink nevére keneszU\'litf a liasháy, lói, meg a\'M]inlővá.sznBl. Tilos « magyar történelem Italhaialiánjain ik ne. „gév«i népszeruségel keresni a bajusz-kotönek, meg a patent iekvárosüwR-nek. Szépiróínk [Kdjg még- niimfig leiloiMiiíiTlfiinia as nélküli, sót a nuü-véÁzi szép. nevében 1 ma k le |si#u ír-vével ciirnzo ll népi zamatukul. I
pedig az iró felelőssége sokkaj nagyobb, mini a káromkodó iwrsiso; meri a kocsis durva szavait sokszor1 esala a »ova Indi ja, meg a rendőr-aki-leiirja, míg az iró szaval ezer meg ezer példányion Uiezrek olvassák s az "iró még pénzt ls kap ezekén a szavaiért.
.\\zérl is nagyobb az iró fe>lössége, mert az irodalomban egy nemzeUiek, de az egyeiemtvs embernek i% a lelke nyilatkozik meg s«i» megoyilalk >zós a művészet köntösében és annak Iute-, lével jelentkezik. Hogyan küzdjön eredményesen «z ideákon, hivatalokban elhelyezett fairagasz a káromkodás el. len, ha az iró. akiben a szellem, a szépség, \'i kudura letéteményeséi tiszteljük, a káromkodás nlszéli hangjlnt emeli a széliem* a szépséu. " kubu.a művészi lahipzMUSra ?
Az iró kifejezője, nevelője eszményeknek, papja és tanítója a lársad i-lomnak. szobrásza a kozielkület «rea; uak. Az iró. szellemiségek mágvelője, akire .százezrek hallgatnak, itti után tömegek igazodnak\'/Kkkora feJélosség mdiett szabad-e az írónak az, ami a bakakápiámak iiios : Ilyen magasiendü hivatás mellett szabadi az Írónak nz, amién « szeoCscniherí a törvény -büntetessél, a közvélemény megvetéssel sujlja-í
Irók, akiknek müvril a/ iskolákban gvx\'rmekemk tanulják, irók. nkiknek könyvei koieiezo olvasmányok. irófe, Iliiknek szavára áhítattal figyelnek or. szagok, kiiion törvényes rí\'ndej kezesek nélkül is kóteiesek t lennénfik fékei tenni a nyelvükre, loüukra. liz\'l páran-e sói ja számukra a vallás törvényén kisül az egészen egy.szerú mnvcll em. bori izlé-s irailan lórvónj*. Kz.t parun-esolja a hivatás tudata és becsülése. l--s anicivik >ró ezt a [tarancioi önmagában nem érzi. az ellen lépjen f*l a lörvény hatalma. Az iró buzttetéséjAl iizonban nem elég a káromkodó mar-. Iiahajfjsárra fciróll ól iienjíö. Az irőt, aki a iiyomliiiolt lietü nyi^ánovságávai káromkodik, >mcHókbüjiieiésiil< a nyii. vanasság pelieogérén ke i áladul a kóz-vé>einény ntélló ilóJetének.
A kérőm kori ás t Istem ém m f rwéwy hflnUtl I
A Szeul István Társulat -iiagyszámu és elrtkielö közönség je\'enlétélrm iar-tolla meg 87-ik rendes ktwgyülését. A kozgyúféven Serédi,Júszlioián lier. cegprimús, » Társuial fővédnök"\' mondón eJiióki méhnyitó l»e.szídlct. . ..Hr^zédiUrfu . kirejieiU\' a... .kultúra-fenntariásiVnak és továbblejléiztésének egyik ronltis" lényezője, liogy műiden egyes.embei\'t, mind-n egye* netmizet.\'i telve-ai éri ékeljenek. Áz eml^erck és a iieni>.e;ek inéltósi\'ig szeniipontjálud egy fonnák, egyenióki de az vgyenAöség mellei|" egyéb ériékek szem]K»íjából különbségek vannak. AlapveliS iit\'my-eJe,-\'hogy mlnd)Ui\'\'l viiibUjtozáslian (
többet ér a lélek, mint a tett.
fe a lelke; !I elí az irányítás, az nrn. lom.
1-^eklKii « löi-véri>ekl»i következik a munkához és a tulajdonhoz, \\-ai». mint 3 köz életére a helyes Jrvfoyns gyakorlásaIkiz való jog és szabadság, Kgyébkúnl minden emberi és mindien uemzeiei aszerint ksll ériékemi és meg. Iwcsüini, Bmini alapértékén kivúl sajátos leiki, tedi s-agj- egyéb vmatko-\'zásokbfn jó, \'
A nemzeiek lelkét, szelleméi kölni, brizó korokban, különböző essmei áramlatok befolyásolják.
A nemzeteknek a más nem-
zetektől oiak azt azabad átvenniük, ami nekik is megfelel.
és aMúi is csak azl, amit muguk ji\'i-sZánlúl>ói "kuniak.
Anii a magyarokai i\'leli, noics is szukségüitk idegen eszmék álvé;e\'ére. inert-" -
van évezreden keresztül kipróbált és sajátos eszménk, a szentistvéni nemzeti és állameszménk.
Az egyház egyébként e lekintetbeii nem k^iii hiveil venuni fóle ineghaléio-zoll szervizeihez vagy kormány formához, csupán azt kívánja tönlk, ho^ 0>van szerseze:ek».\'l vagy konnányfor. mát ne inozdit-s^nak eló. amelynek prpgrammju cümléllxw áll uz Isten iörvényeivel, valamint » polgáruk igazi érdekeivei. Itész&vtcn kifejteit\', ltogy
minden embert és nemzetet értékének megfelelő helyre kell állítani.
AUuéi .iikúbb lusszük Istent, annál inkább tudjuk mindezeket megvalósítani és megfelelő Iw\'yr*\' áilitüoi a iK\'inzc ekei és eml*ickcl, nevvzoicseii magyar leshéieinkel és m»gyar nem-zelúnkct, meri mi magyarok vagyunk és azok Is ukarunk murndni.
_ \' 1&4^. március 13.
A dfilő fa halálrasujtott egy ötéves fiúcskát
¦ Halálos gyermektragédia a réten
A minap történt, hogy Németh I lilás Közben az egyik fa hí.leien Ferenc Jómódú kulasi gazda n\'gy kidőlt és a közelben tartózkodó Né-munkásával együtt a lakóházához \\ meth Feilkére esett olyan szeren-közel etO réten akácfát irtott. Kora- i esetlenül, hogy azonnal meghalt, lőttük jálszadozott Németh Ferenc Szigorú vizsgálat indult, nem torgazda Ferike nevű 5\' éves kisfia. 1 lént-e gondatlanság.
UNGER-ULLMANN ELEK És TÓTH
VASKIItESKEBÉSE - NAGYKANIZSA. Iu
..SttlflUa\'l M,«"r K*,l,i RtevinyUraaaéo naty-¦ 10 sva Ma kanliMl k*fvfttl.t» ét blioményl raktára
Kedvezményes adótételt! meztigazdaságioiajok.
A család
ni,ii küzdelmes sorsában és sokszor válságában aagyjelentőségű XII. Pius pápa nyilatkozata-amelyet az elölte megjeleni fia\', lal házaspárok elült lett. A legszerencsétlenebb házasélet ^ - mondotta többek között XII* Pius pápa — amelyben az Isten törvényéi megsértik. A családi szerencséi lenségek leggyászosabb forrásai az ilyen bűnök. Most inkább azokra a háziig társukra gondolunk, akik hűségesek és rendezettek lényeges házassági kötelezettségeik lel-jesilé.sében. de más okok mjatt nem boldogok a házasságukban és kényelmetlenségei, eltávolo-dásl. elhidegülés!, összeülközcst éreznek. Kié a felelősség és ;| bűn a közös élet e megzavaró-dásában és vigasztalanságá-ban \'! Az bizlos es kétségtelen,! hogy a családi luzhely boldog- ¦¦ ságáérl többel lehet a nő. mini á férfi A férjé a családtagok és a ház megélhetésének és jövőjének a biztosítása , az asz-szonyé az az ezer részleges, de éber gondoskodás, azok u lei nem mérhető mindennapi figyelmességek és gondoskodások, amelyek egy család belső légkörének az elemei s amik amint jól működnek, vagy hiányosak, aszerint leszik a házaséletel egészségessé, frissé és vigasztolóvá, vagy nehézzé. sérülné és kibírhatatlanná. \\ esaládi falak között az asszony munkájának mindig az erős asszony munkájának kell lenni. Azért -toltál, akár akarjuk, akár nem, akár a férfi, akár a nő szániára, ha egyszer házasságot kolöltek és vállalni akarják úi lapolbeli kötelességeiket; a|-boldogság épülete nem emelkcdhe-lik fel máson, mint a családi élet bizlos alapján. De hol találtok igazi családi életei házi tüzlicly, egy látható és valóságos együttélési központ nélkül, ahol az az élőt összetart és összegyűjt, megalapoz és fcniv larl elmélyít, kifejleszt és virágzik .\' Xe mondjátok, hogy fizikailag megvan ez a tűzhely. A boldogság fel ki éifütelélu\'z nem elég a fizikai lüzhely. l-\'el kell emelni az anyagot iuag.r \'kt»bb légkörbe az a földi tűzből az uj család élő és eltelő lángjai kell kicsiholni, liz nem egy nap munkája, különösen, ha nem előző nemzedékek által készíteti fészekbe szállnak a fiatalok, hanem — mini jz.ma._ a leggyakrabban, különösen a városokban történik — így út- ., meneti, egyszerűen béreli lakásba. Ki fogja akkor lassaa-Hnl napról-napra az igazi lelki tűzhelyei megteremteni, ha nem 1 nionosképpen annak a tmtn-\' k.\'ju aki a ház úrnője ;ell .\' Ha nom az, akiben megbízik az ő férjének a szive 1 Gyakran, megesik, hogy, a férj akár munkás, akár földműves, akár iparos, akár a tudomány, vagy irodalom embere, akár művész, hivatalnok, vagy alkalmazott, hivatását kénytelen a nap legnagyobb részében a házon kivül gyakorolni ; vagy ha a családi lakásban, sokat .kvll Íróasztalának csendjében töltenie, ami Iái ki van rekesztve a családi éle. le. Az ő számára a családi tűzhely lesz az a hely, ahol nun> deonani munkája végeztével íel-frissitheli fizikai és erkölcsi
IB43 mildut 13
BÚTORT
Bzaküzletben, QÁBOR műaaztaloanál
rtsrcn v»([j rendelje*. mpXnliili VáiMháa.—I»U U31
cfiiil. nyugalomban és pihcnés-és benső örömben. Az nsz-SZniiy számára viszont reiidő-
sen
családi Lúzliülv It
sz íz íi
jofoghilknzásánnk lerülel fészke" Az a\' munka, amelylöl fokról-fokra a pihenés helyé-a boldog és nyugodlegyüttélés ollhona áll elő, amely meg fog szépülni nem stílustalan szállodai bútorokkal és tárgyakkal, nem egyéni, de kil\'eje-üéslelen ékítményekkel, hanem emlékekkel, amelyek a közösen ?11 élei eseményeiI nyomják rá ;t bútorokra, vagy függcszlil; fel a falakra, a közös ízlés, gou ilptnl, öröm és szenvedés emlékeit, ezeket a néha látható, néha felfoghatatlan nyomokat és jeleket, amelyekkel azonban az idők szárnyán a családi lüz-\' heh felemeli a lelkei. fis mindezek lelke az asszony keze és művészeié lesz. amellyel a ház minden sarkal vonzóvá teszt, ha iiz nem is volna más, mini gondosság, rend. liszla-ság. mindennek kcszenlartásával, felajánlásával a szükségnek és a pillanatnak megfelelően. A nőnek jobban megadta mint a férfinak az Isten a szépség és telszi^-lösség érzékével azt. hogy a leg egyszerűbb dolgokat ís kedvessé és kellemessé legye. éppen iizérl. inert a férfihoz hasonlónak, de mint segítőtársa terem-lelett a család megalkotása vejjel l s így arra szüleiéit, hogy férje tűzhelye körül nemességei és édességet varázsoljon és igy a kél élet összeférjen, termékeny legyen és kivirilson a maga valódi fejlődésében fis ¦műkor az I\'r jóságában meg-;idj:i az anya méltóságát a hóleső melleit. j\\y, újszülött nyö-szörgése nem fogja elhomályo-silani. vagy szétrombolni a családi lüzhely boldogságát: sőt ellenkezőleg, megnöveli és Tél-ilhigiiszkisilja abba az- isteni fénysugárba, ahol az égi angyalok fénylenek és ahonnan leszáll az éleinek az a sugara, mely legyőzi a lermészetcl és az emberek lény anyaság fenségei íme. ez a házasélel szentsége\' íme. ez a keresztény anyaság fensége! íme, ez a házas asszony üdvössége, ügy bölcső megszenteli a családját: és löbb |>öh;sö megszenteli és fel-majjaszlosilja öt a férj és a gyermekek, az Egyház és a haza elölt."Ostobák., ludulhiuok és szcrencsélleiiek azok az anyiK. ükik keseregnek, ha uj gyermek simul ölükbe és táplálékot kér keblük forrásánál ! A családi liizhely boldogságának clieusé-"linden kesergés az Isten. iíldás ellen, mely azl körülveszi ^ v>.rapilja. Az anyaság hö-w\'ssége előnye és dicsősége a keresztény asszonynak.
Kállay miniszterelnök Gömbös 95 pontja alapján áll
„A ml sorsunk az orosz harcmezőkön döl el...\'
* kormén, .1.5 fel-Ma . b.l...l«mu. .Il.nl küzdelem
Kállay Miklós miniszterelnök.
akit legnapi hivnlalbalépése al-kahnáhól tisztviselői nevében bárezyházi Kárczv Islván ál. laintitkár üdvözölt, a Magyar filcl Pártja csütörtöki pátiér-lekezlelén nagyvonalú beszédet mondott : Az a körülmény mondotta . hogy hiánylalanul a régi kabinettel jelenik még, hiánytalanul jeltiiili a régi kabinéi irányzatát is. A külügyminiszteri székel netu töltötte be .mondotta inert mindvégig reménykedik és mindent elkövet, hogy ¦ felgyógyulása után a külügyminiszteri székel az arra legméltóbb llárdossy László tölt. se he. aki az alatt a rövid idő alatt, amil a magyar életben mi liiszlerelnökkéul eltöltött, tüneményesen emelkedett. Hz lesz a legbiztosabb záloga anuukjiogv nem lesz változás a magyar külpolitikában, hanem töretlenül áMunk azon a vonalon, amelyen becsület es. magyar emberkéid meg kell állnunk, meri nem állhatunk másutt, mint Németország és Olaszország mellett, azon a vonalon, amelyen soha bizonytalanság a magyar kormányzatban, de a magyar köz-elet hen sem volt. Helyűnkről \'már tikkor döntöltünk, amikor Németország és OlaszoxszVig még nem voUak szövetségesek, amikor még N\'éifietország nem volt a világ legnagyobb hatalma. Olaszország pitiig esak indulóban volt a diadalmas Liseíz-uins utján, Nem lennénk magyarok és nem lennénk niéllö utódai az európai kultúrába beolvadt-, de mindig független elődeinknek, ha nem állnánk olt. ahol a küzdelem a keleti barbarizmus ellen Tolyik. ahol meg kell védeni a kereszténységei és almi a nagy magyar ideálok beteljesülését várhaljuk A mi sorsunk mondotta Kállay Miklós miniszterelnök — a szovjetorosz harcmezőkön döl cl. Ériünk harcol ott minden katona. Olt kell léhát lennünk nekünk is. mert magyar becsü-lelünk nem engedheti, hogy-ériünk, nélkülünk mások harcoljanak. A kormányzat első feladata, hogy munkáját, politikáját a bolsevizmus elleni küzdelem szolgálalába állítsa.
Áttérve a belpolitikai kérdésekre, kijelenlellc. a miniszterelnök, hogy Gömbös Gyula magyarságának, világnézetének és almainak /-arcosa kivan lenni. Ma is Gömbös Gyula 9ö pontjá-
nak alapján áll. amelyek kidolgozásában maga is részt vc\\t I-\'zl tekinti poiitikai hitvallásának Feltétlen híve a parlamentáris kormányzásnak és intik i-déséhen a párt bizalmára támaszkodik. Egyik fonlos fel-adu Iának tekinti a közrend feunlarlásál. amit azonban nem lehel csupán rendészeti ténykedéssel biztosítani", hanem mindent el kell követni a szociális haladás terén is A szociális leendők közé sorozza a miniszterelnök a zsidókérdést is. A zsidóság asszoeiális lény úgyis, mini tömeg, úgyis, mint egyén. Atiérve a zsidó földbirtokok kérdésére, kijelentette, hogy egyik első feladatának tekinti a zsidó birtokok azonnali és maradék nélküli kisajátítását és
-x-
minthogy ennek végrehajtásai rt fennálló nehézkes eljárási sza hályok akadályozzák, már a jövő héten törvény javaslatot nyújt he, hogy a hálálva aláeső ingatlanok a Regrövidebb időn belül keresztény kézre legyenek juttathatók.
A továbbiak során hangoztat t.i Kállay Miklós, hogy :i kor inány tagjaival már) megbeszélte tárcájuk fontosítbb ügyeit. Megvannak a tervei és elhatározásai, ez alkalommal azonban rövid az idő ahhoz, hogy sorra vegye azokat. 11a pedig egyes kérdéseket raga/inn ki. ez a lobbi éppen olyan fonlos kérdés elhanyagolását jelentené.
Ami képességei az Úristen adott, atntt.a szülői házból magammal hoztam, amit egy éle-len ál lállitm és tanultam, azt. mind a nemzet szolgáiuláhít ál Illőm. Nem akartam, nem kerestem\' ezt a helyet, behívót kaptam, a frontra kelj állnom ílü-séüct esküszöm és tőletek azl í kérem, jöjjetek velem \'—- fe-j jezle be beszédét a miniszter, elnök, akii .melegen üunejiellek.
Dr. Németh László bűnügyében a vizsgálat befejeződött
Dr. Németh László, a MAOHT jogügyi osztályának tisztviselője ellen lefolytatott bűnvádi eljárás ujabb fázishoz ért.nmeny-nytben a lejárt vizsgálati fogságot egy hónappal uieghosz-szabbitolták. Dr. Németh december 3-tól van vizsgátali fog-
ságban. Dr. IIiunoryLás\'.\'ő tőr* -; dötl.
vényszéki bíró, vizsgálóbírót minőségben kiszállt Lovászi községbe, ahol a bűnügyben az utolsó kihallgatásokat lefolytatta és n vallomásokról jegyzökönyvei veit feli *s
¦Ezzel a di\\ Némelli Lásfílóellen elrendelt vizsgálat befejező-
Zalaegerszeg az Ur nevéért és az Ur nagyságáért
A naey katolikus. Zala vármegye székhelye, Zalaegerszeg, folyó hó 22-én kapcsolódik bele abba az országos mozgalomba, amelynek célja: az ocsmány káromkodással szemben tisztelet adassék az Isten nagv nevének : a jellegükből mindinkább kivetkőztetett vasárnapokat és ünnepeket szenteljük meg.
Egyszerre, délután 5 órakor bí-
rom helyen lesz a városban gyűlés: a vármegyeházán, a Kultúrházban és a NotreDame zárdában. Előadók egyházi és világi szónokok. A kísérő műsort a vármegyén a kereskedelmi, a Kultúrházban az áll. polgári leányiskola, a zárdában a tanítónőképző énekkara szolgáltatja. Az előkészületek serényen folynak. Bravó, Zalaegerszegi...
" A budapesti rendőrség elfogta a postaaltisztet,
akit a nagykanizsai ügyészség szabadlábra helyezett
[leszámoltunk a nagykanizsai kapitányság delektivjénck szenzációs nyomozásáról a titokzatos női arany-ékszerek ügyében, amelyre most már teljes világosságot sikerült derítenie.
Március 12-től március 15 lg
A „Hófehérke\'1
VÁROSI mozgó
Csütörtöktőlvasárnapig
testuérfilmje PINOCCHIO
4b egész világot bámulatba hozta a legcsodálatosabb színes trükkfilm „UFA44 aktuális világhíradó
Előadások kezdete köznapokon S, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 é» 9 Órakor
A kanizsai rendőrség közölte a főkapitánysággal a kanizsai nyo mo/.ás eredményét l\'gylálszik azonban, hogy a postaigazgatóság házi nyomozása is érdekes adatokhoz jut halolt. mert az igazgatóság fcljelenlelle a budapesti főkapitányságon a gyanúsított posta altiszt el, Kalocsai György posln-soffört, akit a nagykanizsai ügyészség szabadlábra helyezett. Az igazgatóság íeljelentése alapján a rend őrség őrizetbe vette Kalocsai Györgyöt, majd átkísérte a hu dapesLÍ kir. ügyészségre.
Kalocsai György kihal Igát á sáliak jegyzökönyveit, valamin) a hünlnrgyal képező ékszerekéi Kiküldik Budapestre, ahol a bűnvádi eljárás (olyik ti laga-dásbuii lévő postaaltiszt ellen.
1942. mtrclut la
Magyarország osak a keleti oadműveletekben vesz részt
Szófia, március 13 A Zura közli vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes nyilatkozatát, amelyet a honvéd vezérkar főnöke a lap budapesti tudósítójának adott.
A nyilatkozatban vitéz Szombathelyi Fen ne fvezérezredes a következőket mondotta:
A bolgár katonai vezetőkkel folytatott megbeszéléseim során m \'g-vizigáltunk minden olyan kérdés\', ame\'y érdekli a Balkánt és a Duna-medence államait, azonban anélkül, hogy ezt meghatározol! ellenfélre való tekintettet tettük volna. A bolgár és magyar hadsereg
Péntek
V.l*nil<i ,uujuiilra(k holkúinnyahun
B«4»pMl I. miwrtii
d 441 líbrfcftó, torai. - 7 00 Hlr»k. közlemények, étrend, hanglemezek. -\'.0 00 Hírek, . 11.10 NetrujelfcóM »U-jVUÓKZoigáint - 12.00 Déli harang «ó - 1140 Ilirtk. - 1320 Időjelzei, \'dójára*- ís vizái Iái jelentéé, — 14.30 Hlrék 14,45 A rádióműsor Umerte-teee. — 15.00 Arfolyamhirek. pia, i trak. élelmiszerárak. - 10.45 Idfijelzéi, i«Y* járás jelentéé, hüvk ~ 17.00 ilir«i «alovák és ruszin nyelven. — 10.00 Ilire* magyar, uémel és román nyel-ven - 20.00 Ilirek (Budapest II.; — 21.40 Hírek, Időjárásjelentés. - 2300 Hhek uémel, olasa, angol ós fiein-D ojilveu - 34.00 Hírek
BUDAPEST t
17.15 PerüN l\'aii rJgányzeiteku\'a. 17,30 Si»i1kÍKlcmen.vek, - lg riyha. rii h Kdén ka zongorázik. 18.30 be. hoiay A.ipád versekéi iMúttdL 111/20 Néinei hallga lóinknak, 19.40 Rét mZ-ryar egyfelvonásos, l. Szivárvány . Falusi jelenei. 2. Nyári záixír . ("mi-iáilt jelenei. 20.10 Tán.-, dfl . sze.f. lem. közreműködik llácz Vali, \\vey-a*nd Tibor ás a |tádiózc*ckar. 21.10 l)r. Cliohwky Jen > előadás 31,33 Magyar, nemei ós oa.z indulok. - 22.10 Desz kárt •zenekar. - 23,2\'» Varga Imre magyar uóláknl énekei, ki-ióhi Sárai Ktemé\'r cigányzene kai*. 0.13 tízen a/ otthon. Bl\'OAPKST H.
ifi leolvasás. 18.30 RádiózCne-kar. ¦¦ 10.23 Az Operaház el, adása-puk közvetité c. lom fan tulte . Mind igy Csinálják.\' Vlgopera kél [e\'v.mts.\' b«n. Az |. lelv. alán kii 20.33 111-ick. M«jd kb, 22.30 Az ()|>cralulz címadásának loly.aiása.
Szombat •HBárRsT i.
Iiíté Sió.Jkoztaió zen.\'. 11.20 Mihnkovirh CemmJ énekel. n io l->!olv4sá\\. 12.10 Melles Qéla-zcne. kar. 13.30 Hoincdt-ink üzennek, 11 Művész lemezek. 1,3.20 Suráityt llurti i\'ígáuvzt\'tit\'k.i n. likul Hjuvigi Vádló.
17.i:< Itieziu hallga\'ójikn ik. 17.13 liéizy lla.ilHbás zenekara. 18.13 l\'es/i> Masii eiöadá a. 18.33 llo-leVzv \\||e jMíz-egyúlte-e. 10.20
UTORT
HETTEI IBIBE
márka!* butnnziil\'Mi\'Ah.iq Végyon indQlitt\'i Ctetiir«rv,>*t 14
közliegyütlmfiködés eszméje továbbra is a két nép közli jól ismeri régi és hagyományos baráti kapcsolatokon alapul,
Viléz Szomhalhe\'yi Ferenc vezérezredes ezután kijClenicttc, hogy a magyar hadsereg a keleti arcvonalon kivül nem vesz részi semmiféle más liadmílv. leiben és teljesen va tollait az az állitis, hogy Bulgária és Magyarország közös akciót tervez egy harmadik állam ellen, mi mind Bulgária, mind Magyaország békében kíván élni barátaival és szomszédaival. (MTI)
Innen oiiniin. Haiiíkvpuk. . li) 10 A Vii,-zi Head /rinvi-csoportja j\'wdit\'illi (¦¦~ inüvégzésijének közve.iléSi- a Magyar Mim\'lódés Házalni; 2ó;iH> lté>z Ii\'U\'k a l.itCi mtigvtit* o(\'Ci\'et\'ékhól, Kóz rvinfikodik orosz Julia, Nni;ypál I.áv/ió és a Sick\'SiöváiOíi Zenekar 6. l-nek-ejyiVtCs. 22:li> Hn,si Stingo.- ng.\'my-zcneka,«. - 22.33 Patria tanHiiiiezek.
a Hi t\'zcn a\' oHii-n. -¦¦¦\'y\': \'.. Bt; HA PEST II.
17.13 l-a.kos Kdi! mi-sz-ós aiiipiió limők isszony előadása. 1 «..!*> .Vav.,.. gazdasági telóni. fit ranov.iv\'. 20.20 llisz\'riczky Tibor he-,c Irti, 20.IO leolvasás. - - 21.10 H ilh.veiV ólós zonil-irár.1, olH>ára; IJ.irinéira, lauta- és.. pigólra. — 21.33 Dr. lindo-i.sas Hciu-s eli.adása.
Festessen
Tisztíttasson
mm
r
TanuiságQ&Jesz a Mezőgazdasági Kiállítás erdészeti és faípnri csoportja
Még mindenki élénk eni ékezetében él a Hófehérke kedvessége, még mindenki emlékszik leheti, t-szerü könnyedségére, finomsága\'a, légiességére. Mindenkiben, aki látta, maradandó nyomot hagyott ez a film, amely mindenütt mcghöditolla u közönséget.
A Hófehérke ulán Walt Disney most uj rajzfilmmel OtvendczUletl meg bennünket — a: Huocchioval. E filmben épp olyan kivJlö rajz-művésznek I tjük \\Wt Dj^ieyi, mint a Hófehérkében. Ebörindü rajz-Icchnikai képessége, jelenei: brázoló ereje uj filmj ben tovább bővlll, fejlődik, kiegészltödlk a lhuniemku-san, szinte fejezetszcrüen egymás ulán következő j-- énetekkel, ami a filmnek folyamatosságot, élénkségei, rugalmasságot ad.
Az életrekell csodála\'os fabábu élelfolyá\'a, é dekes ka\'andja elgyö-nyörködletik a gyermekei és n felnőttet egyaránt, Az egyes bábfigurák mind-mind egy egy gondolatot, eszmét, szellemerkölcsi alapelvet testesítenek meg, mint gyermekkorunk lanitómeíéi. — Az életet kapott bábu- megtestesi\'ője vala menyiünknek, akik a lelket keresetik és ha a birtokában vagyunk, ha felébroaz toltuk magunkban, az élet adottságai, körülményei közepette elfeledkezünk róla, engedjük, hogy elgyen-g:iljön, i Ihalványutjon és a ielkl-ismetclet a magunkkal, másokkal, a világgal szembeni ítélőképesség hiánya váltsa fel. A nagyszabású film sok örfimtM és derül szerez aézöldjzönségér.ck. (/\' I)
Az iilej tavaszi mez.lcaxdn-sátíi Málülás ékesen l\'ooj.i bjzo-d> ilani. h\'i\'iy a inagvar nemcsak fegyverrel Ititi küzdeni haza jáérl. hanem a mtinka arevopatáh is lielvlál! Kz a ki-állilás inind.enkil iniíi«gv.izbel a belső arcvonal szilán Iá ság.-\'irál és felkészüUségérö 1, A bel .ö arcvonal kfizdehneibiMi a magyar erdész az első sorokban harcol. :!\'/! mutálja majd az ez é-vi erdészeii.és faipari kiállilás is. amely a .tavaszí vásár kiV lönös érdekessége lesz.
A götlölli\'ü in. kiiv állami- és. koronaurtdalmi en h\'iiiíázga lóság állal rendezi\'il éi\'tfészell ?s faipari kiállilás hazánk nir-iii.i-gyobbii^ásának jegvél viseli ina-gán. lízei.v a kíálliláson a ma* f!y;.v erdész lelépi magáriil á t\'á-l\'-\'-nyszerilell Irtanoní koldus-gúnya rongyait és szenlislyáiii I;ónlj3sl olive lép a porondra. A moslajii erdészeti kiállilásoti az oi\'szággyarapodás folylán r¦ • 1 -cmclketlell uj magyar erdész inulalkozik be az újjáéledő szeliíjslyani birodalomnak. A ki\' bovi lelt pavil|ntd)an lelemónves ujszeruséggel múl al ja be munkájának sokoldalúságai. fel-adatait és küzdelmeit. majd meglepő egyszerűséggel szendél-leli a fa mechanikai és kémiai leidolgozásának fonlos-il)!) íiriz-zaualail.
ív/ a kiállilás olyan lesz, niiitl egy oktatófilm. Szórakoztah a lauíl. emellell olyan élvezetei nyiijl; mint egy film. Kztnr a kíálliláson minden élni és mozogni log. e/.érl nem lesz unalmas Ismeretlen világba vezel anélkül, hogv kifárasztana Antii beniulal. az .egyszerű \' és ál le-ki tilhetö lesz. Megértése nem
kivan szakértelmei és magasabb jskolázollságol. pedig c/é szén kiilönieges szakdnlgokal, inulal be.
Kz a kiállilás laikusoknak\' készül, de szakszerűségénél fogva ..a szakember is .élvezheti, inaid. Nem untai grafikonokkal, táblázatokkal, számokkal, mégis ál fogó képel ad a magyar erdész munkájáról és a fafeldolgozó ipar jeleiilöségéröl-
Kz a kiállilás gondolatokul szül ez-.M-l nevelő hatású éssu-ly.i is van. Azok részére, akikben, .gondol,dokal ébreszt, megfelelő komolysággal nuilat rá* it«*tki*rra nagy ÍMtrfierThrií\'iírv-\' nős feladalókra, amelyek a darabokra lépell ország \'helyiv-állitásáyal a visszatért Icülel ken- a magvar erdészekre vár-, mik.
Ujabb rendelet a házasságkötés előtti orvost vizsgálatról
\\z igaz-ágü^vmiaiszl,"\' ID.\'lOli. sz.nn itlait ujabb rvnde c\'cl «dt»tl ki u hiv.i-lalo \'Hpban, Rim\'lynpk érlelmébei az a házasuló, nkini\'k ál\'anló \'ak<\'dinlve küMoldón vi\'ji azl 1\'oj.v spin fe,|o/ó rfiinokőihan. Vein fi\'rlőző ininiiliel "H\' séí\'K\'n nem szcinv I. akár a inul\' évi it\'iide\'einck nívgic.oVi, akár hal hó.iip-nái nem légibb keelú olyan bizmyil-vány !i;-mulátásával iniUo!balja. ;imf-lyi-t lakóhc yéne . á\'bimában niiik nl\'> hatósági orvot, vagy oil mükoilo m,i-gjinorvos áhiloil ki.
Magánon os bizonyítványaink lít-mu laiasa azonban csak nkk ><" megfeleli\'*, ha uikóhelvéiiek állnmában a hatósági o.Vosi s/oigálaioi nem s/e.vczU^k mén va^y a halósági on\';jsÍ bizonyitvány njégszei-zé c e-jyél\' ókból nebéz-éjb" ütközik. A bizonvilvánvl k álÜió ktil-róldl orvos aiáinVsát ne\'m ksíi) hiuaesi-leni, Az igazságú^vmiaisziC,\' .iljopi\'i\'\' n-.ej, mely külföliti áüimokban lakn hú/Hsti(óknak nem kerl luilúsátti orvosi lii/ons ilványt Iwmuiatni.
IIU2. tiidrciiis 13
Mindössze négy ts/iciioVje iiiuiiik, Jgy Magyarország visszmiyene pénz-l^í önállóságát s vizel tulajdonkép-nolilikai o^tekvnk*pe«egé\' is ••). ÍJttdhetl* minden léren az éviizele. ^ ^szá/ados hiányok pótlását, A fel-ujat ó.Wsi volt, lüszen az ónállóvá itli Magyarország ekkor goudol látott dúiihen ift-\'.\'án nagyszabású ós évii-ifciekff MÓ\'ó lie ruház.isi UTs-ckre a? ruropJi helyiét viharretHöi pedig azt ni ráncollak, hogy minién mis ország JnunkaiiaiiuhiL1\' gJ"oiAliban kezdjük mejj a nemzet feUegy-verzesét katonai, ganlíhügi é> s.ouáüs téren.
Hatalmas fele íAss\'éj hárul) négy es?-:muum-i \'\'-ze\'ólt H*-\'ményi-Schne;!er la-^.fü, az aronyiflg fiatal magyar pénz-íigjmínis\'ílerre, aki a-muM Jól kev&l npnzú^\'l módszeren felül a céekvás ?4 .iz inkoius szinie einije.feS\'lii köie. tesséjlél vette ái hivatalává\' együtt. Vouak nem U keve 011 -- kéfr\'dök, akik nem buták abban, hogy Magva-, ország !l i»ihi*.i széCeinlol inspirjit jitruiigyi ötletességnek\' é> e,-öfeszijés. ntk-ariu « mértékére képes, amelyei inas országukban pénzügyi csodának nívviiek el. Mások még mindig tid-gtciigének ilé\'té\' ;»<t országot és gazda ¦ági leije-ilftképeiségé: arra, hojü a uHiészcn emelkedő ulra léplie^sen,
A magyar pénzügyi csoda mégis brbóii\'ikézell. Az v,e ,eiii*;g cgynülijnr. ilo>.a\' tcrvűz«|l beruházási programm (.saknem megól\'zOrózödöll. Zpikkenö nélkül csatollak vissza n Mvidéki, kirpál-tljiii, keleti és dé i országrész*-, kel s a gazdasági előrelátás, a terv. szfrüMig és mindig -felelősön érző irú-nyitás olyan arányú orszagópilést vé;. 1*11, amely nem négy eizl-\'ndó, de így egész század lőrtéJi&ébeu i-. ritfct Adórendszerünk átalakult, « fireó ek és al.aitli rvildezé*\' magasaid) f,ijs 6. ileJnii szvinponlok.il érvénye.íl éi.suk ?jélet :\'|óii nyitolia me.í a kapukat. Termelésünk a háború* viszaiyok cl-filéti\' rugalmasan a\'kalmár, kod ik a -foJozcJi * szükségletekhez s a .háború. fiaansiiTÖ/ásít - étieméiben az c;mult t(lághál-oruban köveiéit udósságt.si-allé MóilszTrOkkel egalább i* f Je-réviljen .ttlébevú.cJekbol tórlénik, uml kezeskedik a benső vrök megőrzéséről és az é\'i kialakult rendjének szilárd-ságárói.\' N\'.igv kölcsónmüvclc.ck zaj. toltak ;c, amti yek ti eredménye e.i-ben szolgálják am«guag\\nbl>odoll ország korszcrúNi léséi. Adami köilségie-lesünkben milliárdos összi-gCl jeL\'iile. n*k a szotúiiis megújulási és muflon-alkalmai tcremlo lélcok. S n példái-"níl nagy pénzügyi erőfeszítések mcl-a-ll frlékál.atuló, szilárd pénzünk van,
a ¦ pénzügyi esodf- M»iiVág len s m* már külföldön is mindenütt fml.--geiik iN\\»gyaroruág „ |>éidájál, mint oijr»n országét, amely egészséges óssz-Mngba tudja hozni a rendkívüli crö-Iruilést a/ ái\'undósággal és bix-on-lággzi,
Ileményi-Sclmellcr Ijijo* magjaj P^uüg>tniniszU-rnek nemcsak ludasát tth-tségél hirdetik ezek a -tények, hanem mélyen gyökerezd liilél és politikai Inlvalóisát is.
h
Labdarugó-mérkőzés
Már. in > Ti-cn 11 Vasutas sporlpályáo ll urai kn-zdeitel u Barcsi LE KVTl-M., elölte fél 1 órai kez-lelf-\'l Kereskedelmi levente-kiutas :ev.zjte *bdamgó mórközések lesznek. A kél "Érkózós közötti idöbeo hascituc un "•"P^étret reodozOnk és f*jhivjuk * ¦aWkózönséteii Imgj- a Himmi zt éi totót énekelje egj-ült a játékosok-Veze:5s*g. \' ;
NAPIKKNI) :
Szombalon é^ vásárnap serlés-lorju., marha- és juhhús.
iiyógys.zertitt\'l u-j\\«\'el Mu igazság gyógyszertár lö ui \\2,
Kiskatiién, ,tl 0ttoiii gyégyszerlájs áü\'Dilú íii:y,e;e:es szoigátitot\' lari.
Cio/l\'illDO nyitva van («ígei li órúlói e de li óráLj. II ét ró, szerda, péntek dé-uián é. ked\'len e^é>z naji lu-\'k. Te (e lo li jijo.
Mamár ; Március Kt. fontuk. Kom. it Szabi li vi l\'roleatánH KrHztián. Izr. Adni 2-i
— (Jegyzői tiszti értekezlet)
nagykanizsai járás jegyzői ma dék-ióll a vftrosházn tanácStennében lisziiérlckezicici, Un tollak dr. Lontay Alán lószolgahiró c\'tiök.e.o ntitl,
— (Kinevezés)
A m. kir. iR\'lügyminisz cr Ózom-1 \\ntai kotori wzeiöjogyzö kinevezését visszavonla és helyébe CvCibak-iy Tibor csákloniyiii közigazgatási jí\'gyZijl nevezic ki.
I vitéz Hoiló» Lajoa |
volt cs. és kjr. 4&. gyaiogc/.icd bajlársi kön- mély fájtlaloiiiiníil tu. datja a nog>-kunizsaJ és vidéki bajlár. sakkal, liogj- vitéz.\'* Hollós Lajos ni. kir, oicziedes, lóhb harctéri a* külföldi kiiuuK\'iés tulajdonosa, « hónap !U;n Rüdá\'i^siep ti\', éve. korában elhuny), Szc,i\\ett ús felcjtbe.eten baj. társunk k-.iicUséu, o hó 1-l-én délután Farkastéii lumeiolKUi, körünk lestü-Jeii.Cg vesz részi és dicső emiékél mindenkoron -kegsc cl lej fogja megőrizni. " 1,:)
— (Nemzetvédelmi Kereszttel kltflrfteieltek)
A Idvain\'jjs lap tegnapi közéit* szerint w Nemzetvédelmi Kérészit1\'! az aiábhi kanizsaiakat lünleiték ki. Dr. liérke .lózsei áU:tm\\OSiiii lilsar, Csabai ttyiirgy c^-ndorlöloizsónnesler, Mlhoi-ka Kíván M\\V Intézd, Swefl (iyurgy ¦uimü\\«\'í, Svágell Viktor ny. MAV ••. cl.eiitn- (Isák.omya , dr, szeuil. el ha-loty ügyvéd, Vérekéi \'Fórvau posla-lelügycio Csáktornya, /.ábö Jiiz-ol MAV íed\'igyelo.
— iMlalsiterl »egeiy a Koiorl Sport-Egyesflletaek;
A in. kjr. vallás- ós kozoklal.isug.vi miniszter a Koloil .Siwrl i.gye>üM*t reuóne Mi pengu segélyt után kl
— (Be kell CBerélnl a nikkel érméaet)
Miuhül "z 50. 20 és II) Idlé.e. nik-bci ermékeí magánosok maniu-s e.seje óta lizelési eszk*>zül cilogadiu nem kóif.e i\'is, ininilenhinek érdjdkélien a.\', liogy -ze.^e. " nlkkei érmékéi luiiadós-la.ajuii it é;t-iniékiv csei\'étje ál, mcjl «z ál uüii és egyéb luizpénxlárak is csak u:a,.ui. végéig logadják «i eze-bvi luu.ési c>/k,.Lüi.
Osservatore Romano:
Mig a hadviselő felek azért harcolnak, hogy megnyerlek a hábornt, a pápa egyetlen célja, hogy megnyerje a békát
Kóma, március 13 Az Usserviilore Romuno v 11 I\'ius pápa Irónralépésének har-inatlik évrordul*jával foglalkozva, megmagyarázzu a pÁpünak a jelenlegi háborúval kapcsolatban folytatóit polilikéiál. .Míg a hadviselő Telek azért harcolnak, hogy megnyerjél; a háborút, a [lapu egyel Ion célja, hogy megnyerje a békél, Állapítja még a vatikáni lap. A papa legfőbb óhaja, hogy ez a béke igaz ságps és tartós legyen és IüsI-véri együllniüküiiésben hozza össze az emberekel. Sokan azt szereinek, hogy a pépa egyik vagy a iníisik fél olilaliira álljon ebbéli a háborúban. A pápa
azonban ha igy cselekednék, megtagadná a maga hivatását, hogy az igazságot és az igazságosságot szolgálja. Az igazság és igazságosság pedig pártatlan. A Szentatya föladata az, hogy a hnrcbaúálló felek a harcizaj ke> zepelle is meghallhassák az igazság és igazságosság elveit az 6 ajkáról. A pápának meg kell maradnia a háborútól magát nem lávoRurto7~3ő a-háborún kjvúl áílu legmagasabb erkölcsi lekiiilélyitek, hogy a háború végén a kísértések órájában- itdn-den gyanakváson és pártfogáson l el ü l :i 11 va érvény esitsnt tudja az igazság elveit és igy niogiuenlhesse a világot.
(Foiytalái az 1. oldnlróll
He kAroml\'-Oíijl
inokba vetik és tudják, hogy néni várhatnak semmit Angliáiul, amely maga is "segítségre szorul.
Elsüllyedt két hafó a Karibi-tengeren
Amsterdam, március Washingtoni jelentés szerint ii Karibi-tengeren cl süllyesztettének egy brit hajót és egy szövetséges szolgálatban álló teherhajót. A két Iiajó nevel nem Közüllék. X.NST) ....
K4t hónap alatt több, mint 500.000 ember költözött el Kalhattábói
Hangkok. március \\\',\\ Január és február havában a 2,100 0(1» lakosú Kaikul Iából ál 1.000 ember költözött el vasúton, l\'jból felszólították mind azokat, akikel nem kői fontos\' dolog a városhoz, hogv hagyják el Kalkutlát.
A* Ilmen-tónát a német vada szók tegnap 10 szovjet repülőgépet lőttek le
Berlin, március Mini a Német¦ Távirali Iroda értesül, néinel vadászok március 12-én az llmcii-tótól kis. leire elkeseredett légi harcokban ujabb győzelmet aratlak a bolsevista léjíi haderő felett, A bombázó gépeket kísérő vadászok 10 ellenséges gépet bitiek le. Í.NST)
Brit repülők az éstaknémet-országi partvidéket támadták
Berlin, március 13 Brit vadászrepülőgépek mára virradó éjiszaka bombákat doblak le az északnémet partvidékre. A bombák kisebb méretű károkat idézlek elő lakónegyedekben. A támadásnak a polgári lakosság köréből néhány halolt
és sebesüli áldozata van. Az eddig beérkezel! jelenlések- ízö-rint \\1 brit bombázót sikerüli lelőni. (NST) ?r*
Az argentin kormány ülése
Buenos Aires, március 13 Az argentin kormány hosz-szabb szünet után csütörtökön délben ülést tartóit. Az ülés titán C.aslillo alelnök közöllc, hogy uz ülésen a külügyminiszter beszámolt a riodejanei-•röi értekezletről, valamint Argon (in Amik az értekezleten lur riúsitolt maga tartásáról. \\,.\\\'SÍ\'j
A washingtoni ausztráliai követ sürgős kihallgatáson Rooseveltnél
Amsterdam, március 13 Mint Washingtonból jcierr-tik, Chast ausztráliai követ sürgős kihallgatáson jelent ineg Rooseveltnél, hogy átadja neki Curtin ausztráliai mini»z-tcrclnök uj üzenetét. A követ hosszabb megbeszélést folytatott az elnökkel a Fehér Házban. A megbeszélések ;tlin uz újságírók az üzenet tartalma iránt érdeklődtek, CUtasj^: azonban nem volt hajlandó a részleteket ismertetni. (NST)
Németellenes tüntetések Rio de Janelróban
Rio de Janeiro, március 13 Rio de Janeirjban tegnap súlyos tüntetések zajlottak le a lengelyállamok polgárai iránt. A lünietö tömeg csaknem valamennyi német üzlet kirakatát beverte, a német házat megrohanta. A tüntetők több némeUH üldözőbe veitek és bántalmazták őket. Az egyik német könyv kereskedésben az egész berendezést összetörték. A tüntetők egy német éltermel és több vendéglői is megtámadtak. Amikor a lönieg egy német hajózási ügynökség megrohanására készülődött, a rendőrség megszállta az épületet és kitűzte a br\'izil lobogót. Délután még jobban fokozódtak u tüntetések, agy hogy a rendőrség kénytelen volt könnyfakasztó gázt iiasznál rú a tüntetők elleu. Mintegy,
1942. marctut 13,
2500 rendőrt kellett felvonultatni, hogy helyreállítsák a város
központjaiban és a tienici negyedekben a nyugalmat
Tárgyalások Japán és Ausztrália között?
Tokió, március la Mini a japán kormány mó^ívő k közölte, u,iVxlr:VcnÍ ré gW mcjí .unn érkvoii vAUsz a japán máii-zle\'eluök. n«k .Vu\'^r.ili.il.u/. iutézett felhívására, azonban azt \\árják, |i:>gy ez a v.\'iltisz ogy-ké.l najoo Itflö! inoiíó\'-keiik. Nem enVi\'eilék ni*; :*z( 11 hiit amely src. rinl .laj-iín éi Ausztrália közöli már mejkezdüd o\'v !1 lárnyalá-ok. I(tf szerint JapAn azi követei te Ausztráliáiul, hogy ne engedje meg ezenlu\', hogy Anglia é^ az I\\g.-e>uit Államok hnd-maveieii iám«szpontul használhassák AUsxtrálSfl lerű\'.eléi. \'(NST.i
Japán repBlők etaüllyesiteitek egy brit aknaszedőha/ót
Tokió, március m
A csás-zári főhadiszállás je\'onti Azok ii japán l«.ikö;elékeík, nmeink tóbb izbon megtámadták Port Morc;-byt, március ll-ig 16 etiehségci repü\'ií* gépei lőttek lo, vagy gyújtottak tel, JOpiii Lombázó március .">-ón Jávánál eisüpye z elt egy brit nknos»e<töhajót, (NST)
Ranguntál délnyugatra japán csapatok szálltak partra
Amszterdam, március 13 A bril hírszolgálat jelenti .--jy itan-Runlói délnyugatra japán csapatok szálltak partra. Ilangkoki japán katonai
kóiök •.ít-rinl » Hangunlói nyugalra tartózkodó brit wipufik kísérlete: (eltek iirru, hogv h ijón imliálwi in\'in-kütjenek. A j«p?ln tengeri erfík n Ilon. gáli-öhöilien fSsülye zcllek 2 br\'i csá-l^luiil\'üóliajót. "A
A japánok elfoglalták Bassetnt
Amszterdam. rnctrHu* IX A lluriiiAbiíi órkvző le^tikibbt ;ceit-ló^\'k \'zeriul IWsschil az tm^ol>k ki-ürficilék. Bns\'Cn 110 kjloméio "nyíre fekszik naniamt"! nyuiíU" 1 :i. llirek s^e. rint Cev\'oiilió! tiliiv>li!j;ik a |M)lg,W
\'ftkosságot.
Sanghaj, u\'iárcius Legújabb jelentések szerint a japán csapolok már bevonull-ij< Hasseiha és ezzel mosl üár egész Dél-Burmát hatál: Hikh.iii tartják. A hrit csapatok ,».>:ep-líui\'iuáb.i vonultuk vissza.
A lelett fronton 18 helységet foglallak vtssza a németek
Berlin, nmircius 13 Mint egy német jele.iVs
¦ mondja, a keleti front .íó/ó.) ,í i szakaszán a néniét csapatok.13
¦ helységet foglaltak vissza a bolsevistáktól,
insstrálla eredménytelen segélykiáltása
BeVs, március 13 Az au%zirdliai luiborus knbiuct is.
mételtao sürgős segélykéréssel fordult Angliához ós a-/. t\'SA-b z umopyel mhiU\'fO* kifejezési* -jutiaita a/| a kri-likus helyzetéi, amely a/ országlwiu egyre jobban megnyiialkőzik. Kzzel kfipcsolalban német részen megjegyzik, hogy Ausztrália maga késziletto elő jo:e»:cji nehéz helyzetit. Megemlítik, hogy Menziös voU ausztráliai miniszter, elnök még 0 habom korábbi fázisában kijelentet le, Iiogy Ausztrália hutára a Uajmiuili és az mi^ol szigeted ke\'eli padjain húzódik. Ausztráliának mosl keservéén Jtéli me.jiiretnie elhibázol! politikájúi, mert a je.ok szerint saját országában kell inegvédcnis- halárait, amelyhez viszont a u\'ihbi hadszíntéren elvérzeti csapatni na^s\'oo hiányoznak. Angliától és ar l.\\SA-lól pétiig még • keserve* segély kiállással sem kap se. gitségei.
p—* äiusaiiBii -—i
Btlndeakl a Iselyl kereskedflkael I «e tparMokftál saarasu bel \\
- /RémhlrtejesítŐket kísértek Csáktornyára)
Légrádról a napokban több ottani nf ml.PiO z c\'-nv lakost kisi\'-rt In\' n csend íirség r.Silkkirnynru. Azwil gvimtisitj ík ..ke. hogv liltött ráilio:o:idfVoka) hull. gauak é\\ nz Igv szerzett hamis birvkel tovább lerjeizleitók.
- (A rendőrRég felhívása az autótulajdonosakhoz)
A nagykanizsai renrt0rka|iilánysitg reiliivj\'i a nagykanizsai flépjdfiiiO-kerfl. leihez lurloitó személy-gcpjdmiüseíí azim tulajdonosait, ukíknck a honvédség u gépjémifivetl n Itoiivéledni -iz\')l-
giütatiis a\'ó\' líMlt fcbniár hó végéig ineatestielte, tiogj* a m*irieiiié,s,oi szóló eratleti liutározat\'ji haladékta\'u-nui küldjék l>e " nagykaniz\'ai lendőr. kapitanysiighoz. I
Nagykanizsa megyei város poleármenterétől.
Tárgyi Babooliay Gyfirgy-utca csntornAKás&nak átadása n közhasználatnak.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Oahochay flyörgy-ntca McsatornAJa 1941. december hó 23 An elkészült és üzembe he-ty&uiiicit.
Felhívom az érdekelt háztulajdonosokat, hogy hAzuk összekötését ar. utcai trSHtfirnnbAlóziittrtl halndéktatanut tel-jesllsék. A csatornadíjakat tentt Idő-nODttól kuli fizetőt tekintet nélkül arra, hogy a kotclezA bekapcsolás megtörtént e vagy sem.
Nagykanizsa, 19-12. m&rcls hó 4-én. m Polgacmeater.
DRÁVAVDLGYI
gUjMOS wRflMSZQLGULTflTÓ R.-T.
liiklierü fe Iv ! I ágosi *úm minden villamos k<írdéflbon
Csengery-ut 81, t.lef.n 284.
Arantsxaml.il fixelése, reklamációk, hibnbejelentáank
Sucár-ut g, I. emelet, telefon 213.
Könyvnyomda, könyvkötésiét, vonalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
KésxilUnk :
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, Ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékekel, müveket, meghívókat, tljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON: 78.1
Gyártunk s
Uzlcli könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekéi, tajzlüzctcket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákal, naplártömböket, fali naptárakat, dob -zok.it stb, elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám alatt.
- (Meghalt a Murvkőrnyék legöregebb embere)
Ijenitvuvnsarliclycn luosl ttni\'li.k e; Skrilccs.lván tevAcs mcicit, a Muro. kónnék IvgulCgebl) cnbiTél. !I8 fiit, s-ólt.
- (A fQstfefen napon)
a zAl.it lovászi község íevcutéi Ifíoo cigorcliát és !."> csomag dohányt. Kut. fej község icvenléi fiOOft t>jpi«|lá| inttL lőttek a liouvéilekiick. I-\'hhoz j;ífiii| Szcnl\'jyórgxTÖiryí .lúno- t!.)h;inyki;i\'ns gyűjtése 820 darab cigarettával.
Ukrán munkások a Birodalomban
IWHin márkid-. i:i A iiiejc-zAIII ke\'eti IcniKTokriM nio^l ;\'iili|:in:iro immknba munkaerőket a B|. mdaiomlwui. I\'lső-orban ukránokról v\\ fehéroroszokról van szó. A uémei megszálló hatóságok u mCgsznllt nr. szátiré-síek különböző leiAleleio lobir. zó irotlákai iltlltnltak fel. A lakosság mindenfitl nagy ArdflWíVlésl tanúsít. Kíl\'ónöscn vznkmunkásókca furditmat; nagy gondii. akikel némel gyá.aki;ati és iianyákb\'n fognak alkahiiuni. Kri. vo.| Rag bány.Sini\'k nnmká*ai már meg is érkcz\'ek Néme:országba. i.zi a Rubr-vidéken fogtiak állást kapni. Női hítmbuerfikei etsöorban a mezőgazdaságban tagnak elhelyezni. N\'ókét a kisüzemeklien, férfi munkaerőket pedig a nagyinarbaa. inezőgaz<<isági I nagyüreniekben fogják alkalmazni^
«Uli«
Vaprálaányl felvesz Fisla-sidlon. öS5
lttrekcdt magyar\'születési! amerikai 116 hAx«»«l8nSn«h elmenne aionniliA Clffl : Csengery ut 50. 691
¦•jér4nlt azonnalra (elvesz: Kli-fnludy-u. 17/a.. II. emelet. m
Iroda IstharllasAra egy órai nini elfoglaltsággal lelvenek Ügye* leányt vacv asstonyl. C(m a kraddhlvata\'bsn. 6»
aöiaVVÍTKIL
Mosott géprangyol veiztlnk nagyobb mtnnylségoín. A Zalai Köilöny kiadó-hivatala.
Httdecls keierüvlzen Uvea ehet itti tóm. Kelemen René cég. 691
IjUCAS-ÜZXETHELYISÉG
Háremlagu csaUld két—háromszobás lakást keiéi május vagy augusztus 1-éie, Míiia-utca 4 623
2—3 siobás konloiloa lukast keresek májusra. Clm a kiadóban B47
Egyedülálló urlleány komlortoi lakádba hasonló lakotérsaitft keres. — Clm t klidéhivatslban. 691
BÚTOROZOTT SZOBA \'
aoiSnbsjáralM butoroiott utcai aiobi 2 ággyal kiadó. Telekl-ut 39. M2
HÁZ ÉS INGATLAN
Egy nagykanizsai éa egy blskanUui családi hái alsdd. Pelvllágoiltást an: Dr. Rapoch flgyvéd, Ciengeryut 7. 695
ZM..M ¦\'¦ UZLti\'Jet
\'¦ol.tikai HAflUke.
fiiatlja ..KBipitdsiaqi f!. T, MioyhsaiíM* Keleios kiadó: X*t«i Kiir.iy N>(i:tinli.! a „KÍJjiídaizgi «. T. NajrySanu.*"
ayuaiauJaDis MaflyKanii»»« (^«\'iMtaArt ifisJi Í»\'»J Ufty
989077
22* évfolyam, 60 tum.
N«flylunl*ta, 1942. marolu« 14 szombat
ára 16 HIMf.
ZALAI KÖZLÖNY
ituwHlH «I UaMIUratali Mm i. «w

Politikai napilap
Feieio» amtearao : Barbarita Lajos
al ara: «t7 rillkjil - I ¦enwwn 7 peate 2€
tWTMtktaup ttölL, »
Március 15.
Irta: t- gályát Gellért ferences plébános
n napot cl som lehet képzelni .\'ilfürrósult arcú. szikrázó, tüzes tekintetű fiatalság nélkül. Gvüjk ló szikra a szavuk, lobogóiéiig !1 szónoklatuk, magával sodró erő, bilincseket szétpattanta a versük, — a Talpra magyar. Arcukon a mámoros életet fakasztó, tavasznak megálmodott nyilasa ; szemeikben sugaras pap fényözön lése egy imádóit esemének: !1 szabadságnak . í8-ban a szabadság kivivői ifjak voltak : a márciusi ifjak. Nem csak szó. nem csak elnevezésük ez, hanem niogaszlnlásuk, dicséi-elük, történelmi hírnevük is. A bátrak, a vakmerők ós ereje töri ki március Idusán az ifjúságban, hogy jogokat követeljen nemzetnek, egyénnek egyaránt.
S mi bennük ez az őserő ? Nem rögeszme, nem légvár — hanem a bálrak géniusza : magasba ragadó szelleme. A 1v-.11 zet múltjából nierilell heroikus Int. párosulva a bennük öntu* datosilolt elhivatottság cmclkj-dell átélésével. Szinte lálnoki küldetéssel megáldva . érzik amire jut a múlt. az Ősök történelme.., Az ősökről papírra vclcit történelmet ök ércbevésett igéknek vették. így,mini ínagaslángu máglyáknál látlak Nkjnultat, ismerték meg benne, mihl lehet nagyjaink áldozatos-ságaban hinni és bízni, a nemzet) csapások között is remélni A csapásokból az ősök is rege ncráló\\erÖl mentettek
Ok is
fis nem iteljek-0 helyesen ? A lechmezei vereség, a rémes augsbUrgi csata és a megmaradt gyászmagyarok keserves végzete —¦ épp ugy nem döntötte sírba a nemzetet, mint a Moliimisztát követő. —- e hazán fiók összességét pusztulással fenyegető — Latárdulás. A löt\' éves (örök rabiga emlékeiben is kínokat kiváltó pusztítások csak kardjukat élesítette : a mérőiéiben, időtartamában nemzed é keket a rabszíjra fűző lörök-világ után is : 5Él a Nemzet, áll Buda még \'
fis a kuruc-labanc világ tü ncményes vitézeiben : Vak-Bottyán generálisban. Ocskay brigadérosban, vagy a rongyos csinompaikö csínom jankó
karabélyosokban — és a buj-
dosó
nagy Rákócziban
\'"ast láltak, mint az eszme szabadság verhetetlen bőseit \' .\'
A lörténelem ez a nagy lanitóniosler nágyjainkban. dicsőségükben avagy végzetük-, ben. országuk hányaliulásnib.i;) nemzeti nagv létünk géniusz íl ídlitolta elibük Sozek lát.ivi
Megtorpedózták a 81.000 tonnás Queen Mary brit óceánjárót
Angol berepOlés francia Washingtonba megy —
Hucnos Aires, március 14 A rgen tin tengerészeti kö rö k szerint a 81.000 tonnás Queen Máry brit óceánjárót megtör pedózták. Az óceánjáról néhány nappal ezelőtt Rio. . de Janeiroból 10.000 északamerikai katonával fedélzetén isnte-retlen cél fele indult. A meglop nedózott Queen Máry a Kalk-land-szigetekcn lévő egyik brit kikötőbe menekült. A megtorpedózás körülményeiről további részletek még nem érkeztek.
"(Slcfani,
Egy amerikai és egv norvég hajó elsüllyedt a Karibi-
Washington, március 14 A had i tengerészet ügyi minisztérium éjiszaka kiadoil jelentése szerint a Karibi-tengeren megtorpedóztak egy kisebb amerikai, valamint rgv kisebb norvég lohergözösl. (OrT)
Curttn ausztráliai miniszterelnök beszéde az USA-hoz
Stockholm, március 11 A brit rádió jelentése szerint Curtin ausztráliai miniszterelnök az ügyesül! Államok lakos ságához intézett beszédéhen ki jelentette : Ausztrália igyekezni fog szilárd kapcsolatokat létesíteni az Egyesüli Államokkal Nagybritannia arra kötelezte magát, hogy megad Szovjel-Oroszországnak minden elkép-helö segítséget. Ezérl magától érlelődik mondotta az ausztráliai miniszterelnök --, hogy egyidejűleg nem segíthet a Csendes-óceánon. (,NST>
Védelmi munkálatok Indiában
Sanghaj, március 14 A fenvegetö veszélyre való le kintetleí az indiai kormány elrendelte, hogy az ország vedel
és holland terület fölé — Az ausztrállal külügyminiszter Nagy riadalmat öltözött Newyorkban egy elsült légvédelmi ágyú
¦inére irányuló munkálatokat szakadatlanul folytatni kell és hogy az ilyen helyeken a munkások\' megszakítás nélkül dolgozzanak.
6 000 bolsevista halott az 53 Ik német hadosztály szakaszán
Herlin, március M A német véderő főparancsnokságának jelentése szerint az 53-|k német gyaloghadosztály az utóbbi időben különösen súlyos támadásokat hárított el. A bolsevisták a hadosztály szakaszán egy hét alatt az erők kíméletlen li.treha\\elesével !)1 támadást hajlottak végre és a sok nehéz fegyvernémen kívül páncélosokat és mélyrepülésben támadó repülőgépeket is felhasználtak a bolsevista gvalogság támogatására. A németek gyakran elkeseredett közelharcokban\' az ellenség minden- támadásét cl\' hárították. A bolsevisták ismételten, de eredménytelenül végrehajtott lámadásaik során rend kívül nagy veszteségekéi szenvedtek. V. héten a bolsevisták vesztesége (1000 halott és sebesült volt. A német hadosztály ezenkívül 150 foglyot ejteti és
I 1 szovjet páncélost megsemmi-sitcll.
A spanyol vezérkari főnök Berlinben
Berlin, március 14 A spanyol léfiihaderö vezérkari főnöke több vezérkari tiszt kisérelében Herlinbe érkezett, A spanyol katonai vennVgfk h német légi erőnél leszilök látogatást. A spanyol vezérkari főnök és kísérete jelen lesz az egyik német repülüotthonban azoknak a spanyol repülőknek ünnepélyes eskütételén, akik azután a \'keleti arcvonalra men-mennek. -
¦ \' /
Légiriadó Parikban
Paris, március 11 Parisban tegnap cslc. lOóra-kor megszólaltak a légoltalmi szirénák. A légiriadó éjfélkor ért végei. Az angol repülőgépek fisz ak-Franciaország fölé rc*-niillek be. Német vadászrepülők légi harcokban 4 Spitfire mintájú repülőgépet lőttek Ic.
l\'gyancsak a németek Hollandia felelt is lelőttek egy egyedül haladó Spitfirc-rüpíilÖgépet.
Északamerlkai csapatok Venezuelában
Oarneas, március t I A venezuelai kormány közölte, hogy északamerikni kato-natjszleket oszlanak be oktatókként a venezuelai hadseregbe Venezuelába egyébként állandóan érkeznek észnkamerikai csapatok a haderő megerősítésére
A németek több hajót süllyesztettek el, mint amennyit az USA építeni tad
Vinsztertlam, márcni* 11 A newyorki rádió jelenlésc sz^rim K&YcsűII Államok hajózást bjzottsújta
tollon illésen tanánkoíitt azokról a súlyos veszteségekről, amelyekei az Egyesüli Aliamolt kere^erklini liajo-l*Mla s-ten vedeli » nemet t("iifc*,\'alatt-jánSk tevékenység köveifcoitében. Mim a newyorki railió megállapította, a németek löbli hajói sADyeszteUek ei, mint t^niennvit ai Egyesüli Államok éplKni tnrtnak.
Riadóimat okozott egy elsült légvédelmi ágya Newyorkban
N\'ewyork, március 11 Tegnap este u Broadway utcáin mentőautók ós rendőrségi gépkocsik rohanlak végig, nap\' riuilaiinat kelts-e
(PnlvlatAii a 7 óldelon)
nál bálrak. merészek, vitézid »1 állók lettek ! Méltók a höV»k nevére, fiielük nem egyéni ügy szolgálata. hanem egy felni.i j\'aszlosult közösségnek, a
nemzetnek rajongó szeretele iv.slelkilségel nem ismerick, megalkudni nem tudlak. i\'lÜ.fn és bi/.nifudásuk miatt az ifjú víg \'"serejének jgézetes tavaszi rugylakádásai. s bimbóba !c, lui ok! -
.. llierész kiállást, a ke/deüié
•ive/.csl diisérjük bennük \'
\' lie a bátrak hareát is! !\'!m-lékrtk. nevük egybeforrt a szabadság fenséges eszméjének Ltroával.
A kor. melyben éllek. nagy eszmékéi hordozott. Iv/.ek sze-riimesci ők ! Miudeiii-kiololl a legs\'zebii. a legimigaszlosahh eszméké : a szabadságjogoké \\ szólás ¦ a sajtó a\' gondol a I-s/.abudság. az emberi egyenlőség eszméi . S talán a legfájdal-
inasabban húsbavágó — a jobbágyság megkötőitségének felszabadításáé...
Jogok ezek. melyik világokat, embereknek méltó életet vannak hívatva teremteni minden időkben.. Nem volt-e méltatlan például az. hogy a jobbágyvilág ¦— országunk lakóinak no százalékát - megkötöttségben lar tolla V ! A jobbágynak még köz segél, k ozségéhen lelkét, vihartól agyontépáz..ll szalmafedeles
Zumi KOZLOWi
1942. ntftdui 14
UTORT
HETTEIIMRE
márkáa biiiorBialonjiban vegyen vagy rendel (mi Otngery nt 14
viskóját som volt szabad elhagynia. Az ország .sorsának irányításából a priori ki volt zárva. Bármily tehetséggel, bármekkora istenadta képességekkel volt is megáldva a jobbágy, le volt kötve a kerethez, melyben szüleiéit. Kigondolható ennek t oly Ián gazdasági, erkölcsi, társadalmi, szellemben való elmaradottsága. Mennyi természetes tehetség, erő, akarás volt guzsgakötve a nemzet c 80 százalékában \' \'} Mennyi jobbsorsra termelt emberfia volt kénytelen elsenyvedni a megkötöttségben, sokszor oroszláni erőinek le-láncoltságábnn... Hasonlóan guzsbakötve az értelmiségi és a nemesi osztály legjobbjainak nemzetet nemesítő terve, szándéka — süt imája is!
Lukat volt az ajkon, lakat a tollon, bilincs a kezeken.
A nemzetnek egyoLeme ezen igazságtalan, idejétmúlt állapotot rossznak, lerontásra megérettnek ismerte fel. fis a márciusi ifjak szabadságot bontó kiállása egy szép napon ; 1848 március l.Vén minden korlátol lerontott. Boldogan egymásra lalált ur és szegény, nemes és jobbágy... Leomlottak a válaszfalak, szabad lett a szó, szabid a gondolat megszűnt a ceu zura — lehullott a bilincs.
Hiszen a jogot nem csak a? elmélet, nem estik a tankönyvek — hanem a mindennapi :;l.l számára terenij-elte az Alkotó.
Mi az élet (relén levők nagy. apáinktól tudjuk hogy • -i lestvér korlálnélküli. mámoros örömévei. miként borult egymás nyakába.ur és jobbágy, polgári és nemes rendű Pestnek utcáin és szerte az országban eme fölséges napon, ünnep volt ez, szép. gyönyörű ünnep, álmok, eszmék testei öi.-se. valóra válása...
A márciusi ifjak uj életformát adlak a nemzetnek. A sza-badságjogokal kivívták és a népet lelsznbadiioilák. Uj alapokat raktak le egy szebb kor kibontakozásához.
Lám mily hősei ök. mily katonái az eszmének. Kell nekünk \' március 15. Tanít ez minket. A nemzeti csapások, a haza-esonkitások vérveszteséges, erőt szabdaló aléltságok idején, az elnemcsüggedésnek felkenlU i ők. Életcélt hirdetnek, önfeláldozást tanítanak.\' Km lékükéi önfeláldozó példájukat lörlé.iel-müilkhö) semmi ki nem lói hiheti
A magyar inegneiuálkuvás már\\án\\oltáránál nevük dicséretében évről-évre értük imádkozva áldozunk emléküknek Mint phares világítanak minden magyar generációnak.
tízért ünnepeljünk március 13 én.
ÚVJA S/EMÉTI
i* viíftioljan blulnnmial rgy |ol Ilid • itmUütKt l*tai4r-a*nbUit«1amban. ¦
ZSOLDOS GYULA
trisiutn, tbnrtu h lát szer és k mester,
Fo-hI tt. (j Koron*-ii.ílloJ»*4i *tr inban). hr.lrll .\'.U.l,i,..v.. i,-.m,..A. H,,„fiA*. Hiúidul!.tU iJVilituk. lwrlllOt>.iHI|.tnllfk*l>J>flU»
70.000 pengő államsegélyt kapott Nagykanizsa a lazsnakl tfldobeleg-ottbon létesítésére
A polgármester budapesti tárgyalásainak eredménye
Annak idején megírtuk, hogy dr. Krátky István polgármester megvásárolta a lazsnaki kastélyt és a hozzávaló 22 hold ingatlant, parkot, slh, hogy ott egy nagyobb szociális telepet lé-losilscn, amelynek kereléhcu a szegény-ügy, \' közegészségügyi intézmények és szociális alkotások nverjenek megfelelő megoldást. "
A dolgot nemrégen a belügyminisztérium is jóváhagyta, llgy hogy mosl sor kerülhet az ügy gyakorlati megvalósulására.
A tárgyalások folyamán felvetődött annak a gondolata, hogy a fenyves és parkos lerű-lei tüdőbeteg-otthon céljaira használtassuk fel. amely szakértők véleménye szerint erre igen alkalmas
Miután a fennálló anyagi nehézségek miatt egy nagyohhsza-hásu tüdőbeteg-otthon épitése nem valósítható meg, egv olyan megoldást kellell keresni, amely a megtevő épületek megfelelő átalakításával az épületeknek a jelzett célra való kihasználásai addig is lehetővé teszi, amíg a nagyobbszabásu végleges terv megvalósítható lesz.
A kastély-épület átalakítással és a személvzeli .épület felhasználásával alkalmas egy 10—15 ágyas tüdőbeteg-otthon létesítésére, amelynek tervezetét és költségvetését a nagykanizsai Tüdőbeteg Szanatórium Egyesület vezetősége kidolgozta\' és a város vezetősége támogatását adta hozzá. Az átalakításhoz és berendezéshez kb. 70.000 i>en-göre lenne szükség, amelynek felhasználásával IŐ ágyas lüdö-
beleg-olthon már a nyár Tolva mán felállítható, illetve üzembe helyezhető lenne.
Dr, Králky Islván kir Ijor máuyrőtanácsos, polgármester a mull" napokban éhben az ügyben személyesen eljárt a belügy minisztériumban és tárgyalásokat folytatóit dr. Johnn Béla államtitkárral és Sajó Lajos miniszteri tanácsossal, a Közegészségügyi intézel pénzügyi vezetőjével, amelynek eredményekéül — amennyiben a város a kastélyt és a szcméhzvt-i^épüK\'-tet használatra átengedi - a belügyminisztérium közegészség ügyi osztálya 70,000 pengi segély! ad erre a célra
Lekötötte a polgármester, hogy az Országos Tüdőbeteg Szanatórium Kgvesülrl veszi ál kezelésbe a kanizsai otthont,
Kzzei Nagykanizsa ismét egy u.i közegészségi intézményi kapóit, ami különösen ezen a vidéken bír nagy jelentőséggel; ahol a fehér halál a tüdőbetegség - - évente számos áldozatot szexi.
l.\'gy tudjuk, hogy a polgármester már a legközelebbi közgyűlés elé viszi az uj tüdőbeteg\' otthon ügyéi, fis mivel már a helügyiuiniszler szóbeli\' jóváhagyását hirja. rövidesen kiírja a munkál, ügy hogy mielőbb testet ölthessen a gyönyörű, gondolat, az emhersegilés ragyogó-háza - - a tüdőbeteg-ólt. bon.
A lüdöhcle^-ollhon javára egy hölgy n/Vtclenül 100 pengőt adományozott. Kz az áldozat készség ¦•\'példa kén l szolgálhatna mások részérc is.
A város Öröklakások céljaira megvásárolja a Vaskaput
i30 házigénylési kérvény érkezett be eddig a Közjóléti Srövetkezet III. ONCS* vezetőcégéhez
Isinélellen foglalkoztunk az Ü&GSÁ és a Közjóléti Szóvei-kezet áldásos tevékenységével a nincstelen lakosság felsegilése és egzisztencia tereintése érdekében. Hogy milyen nagy az ér-érdcklödés a kanizsaiak részéről, bizonyítja, hogy eddig,csak házépítési\' igényléseknél: több, mint 130 kérvény -érkezett be. (Legalább 100 igényjogosultat állapitoltak meg. Az eddig Kis-kanizsáu épilelt sokgyermekes családi házak lakások\' akciója
tovább folyik. Megkezdődlek további I családi ház munkálatai. 3 Nagykanizsán és 1 Kiska-jiizsán. Szó van a Vaskapu ki-rihulcái házinak mu-viteléről is Ott 13 szegény (-salad nyeri elhelyezést. A Vaskaput a múltkor egy pénzintézet vásárolta meg. Az ONCSA most ezt szerelné örök lakások céljaira a szegény családok számára 10 ezer pengőért megvásárolni és 10.000 pengővel átalakítani A terv illeiékes helyen is kedvező
Március 12-től március 15 ig
VÁROSI flOZQÓ
Csütörtöktől— vasárnapig
A „Hófehérke" testvérfilmje PINOCCHIO
Az egész világot bámulatba hozta a legcsodálatosabb színes trükkfilm _„UFA" aktuális \'világhiradő_
Előadások kezdete köznapokon S, 7 és 9, vasárnap 3, S, 7 ét 9 órakor
Telefon 3 — 95. ¦ »»
Legszebbet :: legolcsóbban!
fogadtatásra talált.
Eddig 5 tehenei. 2 lovat, ll házlalarozásl. 10 kisipari kölcsön l bonyolított le a Közjóiéli Szövetkezet, amely a rendelkezéseié álló pénzösszeg erejéifc tovább folytalja áldásos leve-kenvségét. \' - - ¦
Talpra magyar!
irta: Pető// Sándor
Talpra magyar, hf a háza \' Itl az idő. most vagy soh.t \' Rabok legyünk vagy szabadok > Ez a kérdés, válasszatok \' A magyarok Istenérc Esküszünk.
Esküszünk, hogy zabok tovább Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig, Kárhozottak ősapáink. Kik szabadon eltek, haltán, Szo/gafö/dbcn nem ziyughatnak A magyarok Istenére Esküszünk.
Esküszünk, hogy raook tovább Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember.
Ki most, ha kell. hatni nem mer.
Kznek drágább rongy élete.
Mint a haza becsű ele.
A magyarok Istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy zabok tovább Nem leszünk!
Eéziyesebb a láncnál a kard.
Jobban ékesíti a kart,
cs mi mégis táncot hordunk\'
Ide veled, régi kardunk.\'
A magyarok Isteziére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk \'
A magyar nev megint szép les/. Méltó régi, nagy híréhez; Mit rákentek a századok, Lemossuk a gyalázatot\' A magyarok \'stenére Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk!^
Hot sírjaink domborulnak. Unokáink leborulziak r?í áldó Imádság mellett Mtmü/ák el szent zjrvemket A magyarok Istenére I skuszunk.
Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk/
CÍpŐt \'Melón: 498. csak ELEKESTŐL
(Dermata) Ff-at 11. «.
IM2 március U
—r- --------
A Zrínyi Irodalmi Kör hazafias ünnepélye vasárnap délután 6 órakor a városháza dísztermében
Ünnepi szónok Szónyl László piarista gimnáziumi tanár
Nagykanizsa város hazafias, móivorsiga mindenkor kiveti s ré\'siít ha tanúságot kellett lenije hazafias érzéséről. S\'ngyka-nizsa az Idén is eleinek Iradi-cjéihoz hiven méltóképen ki-viinia megünnepelni Március uusal A legimpozánsabb márciusi ünnepély vasárnap ilél-ulin ü órakor a városháza dísztermében zajlik le a Zrínyi Miklós irodalmi és Művészeti K5r fémjelzésü rendezésében. Az ünnepélyt a Zrínyi Irodalmi Kor királvdljus Vegyéskarának Hiszekegye vezeti be Majd l\'a-(Ony Hubert VII. o. gimn. tan. "iléz Csikós : Hégi húszasok ci nlú versét adja elő. Liszt Gjl. nepi dalét a Vegyeskiír énekli.
Az ünnepi beszédei Szöuyi Lészló piarista gimnáziumi tanár, a kiváló elüadó mondja Juliász József IV. évi\', kereske-delnii iskolai tanuló Siklósi Magyarország cl mit költeményei adja elő. Az ünnepély a .Szózat -lal fejeződik be, amit a Yegyeskur énekel. A belépés díjtalan.
Legyünk ott mindannyian Március Idusán és mentsünk erót, hitel, hazaszeretetei és bizodalma!...
Lobogózzuk fel házainkul \' ügyetlen kanizsai házról sem szabad hiányoznia a magyar nemzeti zászlónak március I.Vén. a magyar i ünnepén \'
nagy
Dr. Tihanyi budapesti piarista főiskolai tanár konferencia-beszédei
a kanizsai gimn. Szőlők Iskolájának befejezésén — Férfi lelkigyakorlatok a ferenceseknél, női lelkigyakorlatok a piarista templomban, katolikus női nagygyűlés
A piiirisla gimnázium állal budu-pesli ininiára megrendezett Szülök Iskolájának mélló befejezése vo t a le;kig)\'*koival a szátok részé\'*. A kon-Irreaiiu í>eszéilek moglartására sike-nilt ilr. Tihanyi Tibor hodnpesti pia. rivw löiskolai tanárt megmerni. A szóink U\\kigyakor.ulán szép számú kö-lónség gyűlt össze, L\'jszerü volt és u piarista szellemnek inegfvieTŐ; icJkigya. ui:i:i| a piarista gimnáziumi növ<n(tekék szülői részére. Cél; a szüLö és iskola szúrósabb ósfl*e kapcsolású a gyer. rnek érdekében, A konferencia beszé. itek inind«n nűp esle fél 7 órakor kezdődlek a piurisia-lcmplomban és holnap, vasárnap a lói y órai diák misén közös szcnlú\'dozússul befejeződ-ntk. Szúiók és\' növendékek együttes amtáldozásávai. mert ugyancsak pu. raJjei a szülök exeriitiumávad a növendékeknek is [ártottak letkigyakorlatol. Az atvooszuSlyosok részére m*dvigy Mihály piarista tanár, a felsőbb oszia-íjosok részére dr. Tihanyi.
Dr, Tihanyi nagyszerű, felkészültség-g*i végezic missziója:. Ueszéjdeinek ve-ré.\'fonaiáix\'d a piarista iskoiu szcJeme jj le,kisége csillámlott ki. Helyesebben: a purista iskolák külön szelleme, W á ixndalapiló nagy kohizaiiü J"-zsíI halárotl meg. Amely az egyház-títk, u hazának, n mindennapi étetnek ne^e-i a ieii bitolt gyvrnie.kekci. taszéd a szerzetesi isko.ák. elonyéiól, J kalazaiili isko.ák umáraiiiak szere, perui. .\\ srurzeiesi ishoiák egységes rendszerérői, vilugnéteiéröi. A kaia. z*aii und kizárólag luiUlással foglal-^oziü. Lgész bci*ndezóm\' a lauiiás, «rfiés. A magyar ku.azánli-ieud több mifll háromszáz esztendeje végzi ne. wioi, oktatói feladatát. A piarista i->-•o\'ában uiiniUm növendjé-k egy kis WaöTli a Irnuár számmá, nboi a. kimé. ktien munkaerkóicaire növelik az ;fju-lijot. MJjd kiiért « piarista vallásos Mic-és módszerére. A piarista vallásos n*ie ^ nem érzélm<*k»dik, a jövőre *pií- Igy szereli fel az éietre wz ífju\'i hogy >i megállja bc.yél benne. Majd 1 gyakorlati neveié* lapnszlai.iiáinak, linársainak és útmutatásainak arzenál. |4l vonuHfllta fel hal Igatósága elöli. Dr, lihanyi konferencia-heszédei komoly ig;wságkei«sÖk és eme.kedeil
* taat-ornrkoetfiat l»ten törvény Mintati I
szellCmö elkfk s/áinárfi élhVénvl Mcn U|lek.
ItarU István iga zgaló. ház Ionok ér-dvinc-i fimnáziuUl Szii\'ók Iskolájának szépen sikerült megreodezése és mfito iH-iejezése,

tvgj-ldeju eg végette lelkigyakorlatát az önálló Oitáregyefüiet lolkos gárdája, amit (\'. (iulyás túléri fe:en(es-pK\'bá. uos scze.eil, aki IwszéiU\'tben íötrg az oHúregyeütV.eii tag lelki lökéUie>edéxél b;,ngmiiyoz.a.
Nílgy érdeklődés nyilvánul meg az egé.sy városban "z országos hirü [fnn-ct\'s.cgyhíizszönok ós missziónáriils, |». Itéz Márián, salgótarjáni házfőnök ál. lal niá.iius l\'J-i kezdenél vezetni férfi lelkigyakorlatok Iránt, annál is inkább, nicrl aj i,i^n cz le-z az egyedüli-férfi-excrlitium Nagykajnz^An. Zsuloll |emp lomot ígér. Hég ót* nem volt oíy ^g)\'-húzszonok Nagykanizsán, mint p. fléz.
A nói le|kigjakor\'ali>k a (eienciok templomában ¦ holnap, yasániup ftd*
ii órakor kezdődnek, Vezeti dr. Kauzii liyula e,peres, tt\'nevea zalai eikipász-lor és egyliázszóttok. Nagykanizsa ka-10-lkuS nólársadaipiál nagy szertieile1 látják a noi lelkigyakorlatokon mindkét og\\ há/kózség ie|kipá^/lomi.

Ügyre tohb a ^inilkezú a SzOiiális Atisszió lütai március 2ú.t 27. és 284n n\'iidezeti nói lelkigyakorlatokhoz, u inc\'ynek vezelőjti a hinteves 1». Oá-vossy lilémé.- jézuslár&asági atya, (», Itanghu Méki szelMni orókose utóda, I\'. í\'.siivossy nev« ma egy fogalom. A jc.eiilkezo hölgyek között sz.icpr;. nek az össz«.> katolikus noi szervezőiek, alakulatok, kn önösen az urinók kongívjiáüóiiiak lagjui. A rendezőség mindönki számára óto hejyel bizlo.-»l •ezért ajániaios minél c t*M> je>ntk«ziii a Missziósliázlmu. itészvéielt jfigy inegváuasa 1 pengd. A le.kjgyukorlaink rcggei pontosan a g óiás sxenlniiM
ulan kezdődnek, tlé\'után |X*IÍ.í I Ós li órakor.
A Gyumóicsollöboidogasszony i«ni<^ pén. március 2S-én déulán ó órakor h városliáza disztermóóCn rendrWiuld katolikus nöi-nagygj\'ülés «z utóbbi idók egyik icgnjgy.szenibb katolikus nói megmozdulása .esz, nmelyról efiy-ei-ien k-uolims nunek -eiu szabad hiányozni. Az előkészüljek nagy •rány-b«n folynak, .;
i
cdciÁőfia éé a ciofiátuj\'
t.ijuik kívül pedig még néhány árúcikk, mint például a nemei gyömberpálínkj es a kincsei érö török festékfú — csupa olyan poitckz volt, amely nagy szerepel j.itsiolt a. holbnJiak tengerentúli . kereskedelmében. Ez * jellegzetesen gyarmzloí»n(p még hosszú évtizedekkel .1 szárazföldi blokád megszűnte utat) is. Vitt* mennyi kereskedelmi szerződésében minden alkalommal Külön kihangsúlyozta ezeket az árucikkekéi: a gyömbér pálinka és a festékfú Hollandia kivitelében, a cikória ellenben\'az orizag be* hozatalában került clsó helyre, l\'cdig a hollandiak igazán j. i értettek a kávéiul minden fajtájához 1
De nemcsak Hollandiában szerelték meg ezt a linóm í . , sötétbarna, zamatos italt, melyet a CICHORIUM INTYBUs illatos gyökeréből főitek. Mihelyt a szárazföldi blokád korlr végkép lehullottak, akkor kezdődött meií csak igazában a ci!;ó-ria diadalútja. Hiszen maga Anglia, azonkívül, hogy a >.;. o földjén is termelni kezdte ezt a növényt, iicmkevfscbb :n.-t 15.0l>0 métermázsányit importált. Franciaország pedig éi>f. i« seggel 120.000 mázsányit. Nem hiába nevették el ezt a baicá nalt akkoriban, amikor feltalálták: „kontinentális kávénak": csakugyan az egész európai szárazföld kávénala lelt. Sót egyucri. ben nagyot fordul! a kocka: Amerika, a legnagyobb kávértr-meló állam is felfigyelt és ugyancsak jelentós tömegekben kezdte importálni a cikóriát. —
Ebben az időben alakult az a vállalat is. zrrTely tFranth* cikóriákávet gyártja. Mcgilapilásában nagy része volt a v.íll.iUt ama jogos Öntudatának, hogy meg van hozzá az ereje és a tudása is, hogy if>azán a: egész világ számára jó és ízlítcs éíve* zeri cikket készítsen. Ez idő óta pedig — 1828 óta — tár.ior \'• hatatlanul, nagy szakértelemmel és kitartóan munkálkodik fo\\^. ton ennek a pompás kávépótszernek a feljavításán, tÖkéletc\'.í\' lésén. S ma ez már igazán tökéletesen meg ís felel minden, vele \'lemben támasztható tárgyilagos Igénynek.
Akár hozzákeverjük a Frantk-tcikóriakivét valamelyik mis kávéhoz, hogy annak zamatát fokozzuk, akár pedig tisztán vagy tejjel isszuk, mindenképen csak örülhetünk, hogy ilyen jó italunk van. S még jobban ék-cizük. hogyha meggondoljuk, hogy itt termett az áldott magyar földön. A dús magyar televény gyümölcse a nemei cikóriagyökér, a cikóriagyökér neme* gyümölcse a :
1942. márciui H
Nagykanlisa láthatja, milyen szépen lest
Mos, fest, tisztit, impregnál és ezzel jól ősik Ön jár. Oy.tr: Huny«d(-Htoa 19. t\'őliiicl: Horthy MUldtt-Mt 2.
Teltton: 640 aiio
Szombat
AlUndó K*JMr»auiok bAtkdieapokoa Bndapoal [. iuűujtAo
0*0 Bbrtsitő. torn*. — 7.00 Hírek k&rteniénjek, étrend, ltrin$tJcm«ei •-10.00 Hírek. - 111» Neinp-\'tkóai víz-jelzőn.! gát:\'t 12.00 j lí li latraim »¦6 - 12. Í0 Hírek - 13120 Idrtjeizés, tdrijAráí- és vlzailasjele-iilé*. - U.3U Hlr«k. — 14.45 A rádinmiisor iim«rtv-lése — I5.U0 Arfoly Miiluiok. pí«- i lü-ak, élelmiszerárak - ni.iíi Időjelzés, lobjára\'; jelen lés, tilrek 17,00 liiri-at szlovák\' éi rusiin nyelven m.mi iJlrtk m \'gyár, ntimel ós román uyi van. - 2U.U0 llirek Budapest li , -Jt.íli Hírek. Idojárá-j-icutes. - lö.tk) Miiek ilémtl. oIhsi. *agoi és íran.\'j* njllrto. - 21.00 11 írek
KSUDAFIÍST 1«
I7.t."i Husziti liiUlsja:ó nk.iak. 17.1.\'» Géexy DaAabiis /vntUata. . ¦ 18.15 1-efczly M*sa előadása. - I8.;i5 llo-Jécay Alicc ja«4jgyöHe^. ... - 1U.20 luntii-onQí>n. lUngképck; .- -19.40- A Vitézi Kend /ri^vi-csoportja irodfibiij és művész bitjének közveülése .a Magyar Mmeirídés llázábúl.__^20.2u llész leiajj u liliti magyar ofereuekbóí. Ki>z mnüküdik Oiosz .luii-\'. Nagynál László é-> i» SzékwiTüvárosi Z^iekar •> f-nek-együtt**. — 22.ÜJ bura Sándor cigány-zcn*kai9. - 22.35 Patria\' táűcfennjzefc. — 0.05 tfz*n az ollbon. BUBAPEST li.
17.45 PBrlOU t;<lil missziú\'. íllapjlú főnökasszony előadása, — I8.a5 Mezó-gazdasági félóra. 10 Tánczene. 20.2fl Bisztriczky Tibor bégedül. 20.10 [\'"elolvasás, - 21.IU Bettiimen Ötös zongorára, oboára, klarinétra, kürtre és Izsóira. 21.113 IM\\ llado-f.say Dénes előadása.
Vasárnap BUDAPEST L
S Kohász. S/özJl. HeggJij my. 8.4.S Iliink. ;i Itciomutius Utwiiisí-leief. - lO.ltiiin. Ul. is|«iilíYztc,;vt -
11.15 |-;ví|lS«\'\'IÍ!.lls iSll\'IULSZ-C.íi. 12,10 Március lizenot íinnVjK <* llösök terén.,
13 t)]wVliáxi zenekar. - 13.45 |tlu. jelzés, liirck, - li Ünnepi müvészle-ine/.ek. - 10 Suha.vdfl Uljor vldadiisö.
15.15 l)iísthy.|Mdk> iiyula magyar nótiikxit énekel, kiséri Sarai lilemér nganyzchekant. Itl.li) Dr. Ilankiss .Ionos előadása, 17 Hi-ek. [7.\'JU Március Idus!\' I jvidékí\'-n. 1K.IU A sZ.utKKtságittm- mdii\'öi és tlaj»l. III llonvétbtdvánsagliungtfr&tny. A süúncibCn kb. Ifi. 15 l|j:Tk. 2110 lljrrk sporteredmények, ií\'.j.j \\\\«. gj-.tr zenekari művek. lVLi Perfis l\'uli cjtjányzcueiuii-ii.
budapest ii.
10.;íó Március 15-él ÜiUltp" 11 Ma-(j>Vi HiidiAieini Miuikiís&ila> 11.15 I loi-vátli .Miu-si t\'iKÓnyz\'nvkiini. 12.15 Lisxi.müvek. 15 M«k>\'íi.\' iáin-szuinok. iti.l.\'i KelolviMÍN. 17 2/J llud-ijiesli KamurtuCrtc táp»;(Síi(j. 18 N\'iJO\' übor éWadáüá, - 18.20 W\'el. diJi\'.or Ed* ^ licinjiick-iNi 18.55 ¦Hanglemezek. — 20 Hi.«k. ¦ 20,20 ¦ Dr. IJexsiínyj líéui c;6iidAMt. — 20.:15 ¦ OLiih Ernő cinibulDiuMr^ir-n, 20.55 Itozuiyui KaJmaa •iwdasa, — 21,25 lUidiómrtkar.
Az ügyvédi kamara elnökválasztó
A dr Udvurdy .lenő Ji a Iá Iával megüresedett kaamrni e.l.htV ki szék betöltésére rövidese" sor kerül Ahogy megbizhaló helyről értesülünk, nemcsak a nagykanizsai ügyvédi társadalom jelen lóké ny része, hanem a megyében is mind többen dr Szalay (\'.yula vármegyei tiszti főügyész • kamarai elnöksége melleit foglalnak állast. Értesülésünk szerint dr, bogáli Ifaj-
dti (!yola kii*, kormáiiyfötaná-esos, kamarai elnökhelyettes az eluokválaszló kamarai közgyűlést március 25-re, vagyis UyÖ-inölcsottóboldogasszoiiy ünne-jiére hívja össze, amikor Zala \\ ánnegyi\' üg\\ -védlárs.tduima meg fogja választani az uj kamarai elnököl. Ezt megelőzőleg azonban valószínűleg még egy választ mányi ülés foglalkozik a közgyűlés tárgy pont jávai.
Vasárnap délután lesz a Vöröskereszt
Aj, Vöröskereszt önkéntes* ápolónői tanfolyama a közkörházban befejeződött. A szép szátntt hallgatók ugy- elméletileg, mint gyakorlatilag felkészülve várják a záróvizsgát, ami vasárnap déhltátl tél ő órakor lesz a Közkórbázb\'in, ahol az országos központ ké)>viselélé-hen gróf Iluiiyady József né. \'jelenik meg. ugyszinlén az cííi---ló orvosok és a tanfolyam két • oi\'öskercszlcs oktalőnöjé. Mu-
zíkár Mária és Klapper Böske. A tanfolyam . parancsnoka Knorlzer dvörgv pénzintézeti cégvezető, szaKaszparanesnok A vizsga befejeztével minden hallgató bizonyítványt kap arról, hogy sikeresen elvcgezle a tanfolyamot. A tanfolyam záróvizsgája ünnepi keretek közöli lóriénjk, amelyen a helyi Vö-röskercszl választmány vezető-..ségén\'ck lagjai is részi vesznek.
A rendőrség szabadlábrahelyezte Balázs Ferencet
Megírtuk, hogy a nagykanizsai rendőrség Balázs Ferenc ÜT éves Vóröspiarly-uteai lakosnál a házkutatás során egy csomó álkiilcsol laláll. amelyeknek eredetéről nem tudott Ki-elégilit választ adni. .Mintán az
áikulcsokknl kaj)esolall)iui Balázs ellen semmiféle olyan adat nem merült fel, amely azt bizony i tolla volna, hogy bűnesetek menyek re használ la volna, a rendőrség szabadon engedte.
A soproni kamara a kereskedői képesítés mellett
A véleményező bizottság üléte
\\ Soproni Kereskedelmi i\'-s Ipiirki mi\' u véii\'inejiyczö bizotlsilrt^ ni >sl |ar. :o|(« fiié«él dr. tilias (!yula fötiiLír. muil minis/U\',1 biztos ré.sz.véi-\'i\' mift-
ii\'H, NMgj k-jnizsaról vitéz T>*|ti Hé a ¦
H"ro>>.ein5k é^ Saimj tJijas ipar|esiíi- j
leli f.nűk Víllek részi. a bÍ/olh;ÍK |
lnt(iu|k:izol| inindeneke o|t « kvr-\'.sk*\'. \\
né> lié|hmlé-lií-\'í kűléscröt ?n keres- i
kedúK szPiníiyzeléi/il >zó .i lurvény- j
ii\'iu\'zrí\'(.., umii lészl le en isiixri.tt.\'k. ! Sziiiuo. ImizászÖlás li.m^zo.l el. A
jta<vkajii/.siii HaiOSs.kerQie| nevei en ! vitéz Túlb Hé1\'1 íf.ömónek iiito\'i ki-l«jez**: \'\'lölon. ko.zj\'" vL|)it udáii .111-
toMiilik, ivtgy ff. a ló/vűnyteivf,-,-! !
elké.száll, A kfvs/iény kev.ske.lii lúr. |
^:^li!^ <>m it-ji kjvt\'tnxiji.i te.j sű eze i
iiioiiiI:i||;i, V!s<.z lemlíke/jk i\\y,\'? \\
\'•\'pH ni iilmi\'. umiko,\' o eisöne* In/.a j
it kérdési !i Kamara ;i keie*ke<f. |
lem kopctlláíliez kiiiüti.érérnl é* akftof naivon \\Qay»a érztí.ekkci Inalták ily ii-.\'myu lei.szúM:;tsá|. Orinnmc loyidlu és ini»n;iév;i tctlc a Unvéaytervez -iqt, amelyikei vm bozzáadiii. ^oqj, t;h«niu való iiiiuseii. Kér.« « miniszteri t)iz-Ui>1, bUsson o;la.-llii(ü\' 11 lű.vényic.ve.
iiiiiié\' e|(ibb testet öilsOlí, A biío.t-si4 nHg) lelke cjes.se [ogad.H vitéz lú:li llé.a Msz.,ljlásál, aki a lováb-l.iak toiyamáa u augy. és kiskeivaike-lűi kx\'Miésiié. ráínuiatoll úrra, li<v ihühÍ-.ílildiií ne tji\'.xéijiink iwg;\' é-. kjskvies-kelnk.tii é. e^vjiiia .in az egé^z ké . ilé-V«\'i,\' *mÍK keio.kede:\'!in im^ie-le.d iiciiMiz¦•t\'f ne:n rs\'nuPtiiéíik, vm né.kűt nem lud n«4(yk!viv»li*il|3 Uimi » hagykcieíke liv, Hú e.éik ri\\ »z ido, amjko/ isméi meiiii\'ie;ii űnii kap á k-ie.ke.lti, akkor w-és f.*J isínéi í" kénlésl é\' akkor ki\'iie.i\'z\'e^sps a ke.
Nagy összeget takarít meg. | | 1 ha most vásárol nálunk***
Még van néhány szobánk
leltári árusításunkból.
KOPSTEIN BÚTORÜZLET
NAGYKANIZSA.
rcskclö, buíy 11 uagyl>aja, kupon 4ru. n-\'k 50 \'zimlébAl turlsa meg, roi^ a imi>ik 50 szAz\'»lékát leg>en kM>es\'H kxskieié ktxlüne^ l"\'dlai. .Vlaj.l vHéz lólli a lobbi larnyiíWi >Wiuz szó»í l.ozzA, ru\'jo- sikert uralván l*\'*tlévci.
A KUinu.n végvű i; a kej«*kp»tól i.é|a\'si;és mfi.ctt ro^Uit áU;i.-t
Na^ykunlz-a isméi kilelt muuáé.l a Ijinarai illésen,
h
labdaruftó-merkőzós
Már.ius 15-én a Vfc>utus Srorípúlyde féi a órai U-z.lc.ie; a Uartii LE— NVTB j„ elülte ic. l órai faBfttelpj a K«r«ikeu«iii)i .\'io;i.ű .u uu, tt.ii.c •abilargttu nlirköíé»e* i«*uiek, a W6l nierkoztu ku^u.u iJub«u liwaiuaa\'ua* ucp»éh!0i , fu..c/.mu «s. fejuivjuk * uóiukúiűuiófce.., tittA)\' a- llbnnu sl 4» .-szozi\'ioi éncwjijo o-jyűu a- ját^kuKilc-\\ezc.os6ji ,
Várjuk a labdarugó-lüény kezdetei
Késő ő*«UŰ fosv* pitLCnní\'k eWpa-i^ink, dv c supan a nyi\'v\'mns.Hlitf szu-maiu, mert u lorMUvonkkbeo én a»
uiólibi naj:okbuu u p4lyaLon is ko-moly txiaéa [olyik. Az. \\\\TK már v«. sárnup \\en.lé»ú> lálja a Ijuuiá ímkul, niitf a /MNIE ouzwinéMrltóxostue! mit iniudkéi. livijiuiúiio.
liijhéli kuzüudáit a büjnoká irióuy. du u z.MNrii már 25*en ntmjoa ófl*-*s mérkuzésu- ké»z4i\'. A sz*UjluUia(.oi. ItaauJáti uWzin e^un a nupon ham-zsúrtt, A kéi cMtjwl iv-joub ie4niA>ek-ket indul a mvithZi Inijiáljitn.
jaichvezaó-tuufülyam kunizuaa
Mar eli\'zfi!c3 je!ent«tlák. \\toty a i;rui\\uH\'1linii(fytiiT>rizá\'(rl SzövatüéH 1 ,11 . legkomolyabban toiilulkoziti •* )"¦ lék\\tv.et(miiin|MÍli»s ké<itó.éíte.k mei oldalival. Szép «z:\'nn« rfar. >-evósf\'i indui\'a lanfolyam Kanizsán, Az edtligi «loadók! a kaposvári vjtéz Attorjá» é* a pécsi Orbán közretnüködé**\' érlek* von. Szombaton estit 8 ómkor, v«í«-mint vasárnap délelfiH U öiaíor az
Érlpt«
teklntae meg rahisrunhut I
Javításokat jütiiUatl-állalniik.
Tr- Frank
március u___
I-ttfe MÉRLEG
rflft H,BÍM moretbec ___lo alakszerű Javitas
j"sCHOLCZ JÁNOS
j ,núrloa;t<69BUÖ-master
•inm-nitnizaa. KOUöHér 30. máin
ld*ioilíor ierméb«n kczJódsk inig « • S komoly «a-i«>i«s.
A saHk vasarnupl fOfdu\'ója
¦ ü ci-io osztályban Némill» l.-Ptn-|^ul.*\'[iiaiiD™N\',iiieili li., [.ázó -¦j^pa, sx.kuij-- I- Nagy Bólim ft\'éb*\'\' já\'szmák, u inásod-jbzUiybíBi HamLás- l*\'iri\' i^\'ubch Kujn\'ósi i iiiiiy- Tuia. KóUbau\'n -SzenéTó. Mar kjcIi- ita \'ai *> Bafbariis -St\'fner játszinak k«-nim«k s«rra.
G1ELU0L
|)!t Itl-VII-V ZOLTÁN
ni kii*, százados-orvos, (dr Kévffy Andor \'törvényszéki biró (ivére), aki a honvédelmi nü-nisElériuntlian teljesít szolgftlar lot. nagy kilünlelóshon részesült. A Kormányzó ,Ur Oíömél tósága plrórjdelui méltóztatott, hogy ilr. Hóvffy Zoltánnak dicsérő elismerése tudtul adassék a honvéd egészségiigvi orvosi szol Kálal terén kifejlett kiváló és eredményes teljesít mén véért,
A CSÁKTORNYÁI ol\'szágznszlöl május Vagy jth j iiius havában avatják fel nagy* ! szabású ünnepségek köreiében, ^melyen Nagykanizsa Zrinyi-város ál rándul testvéréhez, Csáktornya Zrínyi- városhoz, hogy őrökre megpecsételje testvériségét
1)11. BOnSJSTVAN,
a nugykíiiuisai kir. törvényszék fiatal, ambiciózus aljegyzője mosl lette lo-szép sikerrel a bírói és ügyvédi együttes vizsga első felét Budapesten.
SEBESTYÉN KAROLY,
a nagykanizsai delektivtoslü-let kitűnő tagját, aki nagyon szép munkásságot fejt ki és aki! cs;ik nemrégen a Nemzetvédelmi Kereszttel tüntettek ki, mosl i honvédelmi miniszter által különleges teljesítményéért okirati dicsérő elismerésben részesüli.
BITTÉR A BÉLA,
a polgári fiúiskola érdemes ">\' igazgatója, súlyosan belcg Számos tisztelői — igy kűljnö-Wh a Crcdo-lábor aggódó wrciellcl kísérik betegségei a mielőbbi felgyógyulás szívből J\'ivö kívánalával.
VIOLA KALMAN.
:| nagykanizsai íolyamynórnö k\' hivatal tisztviselője szakmájában olyan elsőrendű. hogy ^Vidékre rendelték ki az ot-atu felyanunjéruó-ki hivatalod* "müsztráeiójáuíík megszervezé »«t és lefektetésére.
c
Hm ké rombo új I
KISKANIZSAI ÉLET
Vöröskereszt ápolónői tanfolyam
tmKi«tiuk. irúlyftű n-tgY !elk«,«-di-.sMJl je*ntk*z;ei a kiskuniziai leányok dr. Králky Istvánué felhívására a" voros-kcifl-a *, taoioiyamta. Megálltuk a luiíoiyam egyik e,t, c oajú ál u ki,kanizsai templomtéri i Ma egyik .c-melen. *ho( komoly cé ludalos muaU lolyik. Muzikái* MAiia, az apo. \'ási lanfojyom xcze\'üje éi ilj. Koortzer l|>órgy, a kauiz-sai Vöröskereszt egyik taluno \\*-zr|Öje isme\'.í\'tlc ; ttit a fom »s munkát, Hiii|t egy ápolóa^na\'t \'u Ini kell. Muzjká.- kórdé»e.ro ügyei t«icc-l«i.e; hallunk, majd gy-ikoi\' ali barn» iai4< következik, ügyei kötéseket •>\'¦ l-aJiii»7nak a kun,*-, u vállra, a ;e»t megsérült, részére. A s/ép ^zánuiv-\'i os-.ZfVgju.il lau/t^jaiulwilgaiók Limo-íjazj, ké>zuiódnek a mániás 2t-i vizsgára. Mindegyik a iegkoiiiu;y«bb-m \\fvZi a Jíjvaiásúl tis lliej VOJ0 urm it\'.iicuyúnk, l.o;\\ cgj ibb úpoónok kerülne* ki a kiskanizsai iamo yamtót. U.so>-v.aitfl.,atlók kizül eó?ig tir, l.esve.i Mihály in. ki,. Iiszl.f^vos l»r. loti értéked i\'löailást -a inufojyamludl-t,a rtk ,é-zée. A íégkózc.cbbi * l"ailó ili. Sz-\'bó Isi váll ki-.kjiiii.sai váiosi Ijvxiiorvos e* «Ir. Kiidft-v Atiszti I. ,\\ laiiloiyani l^\'.lveiéc után a kbulzmti V„róskvic zi vé, e\'.ít.ség/* komolyan fog-1«;kőzik a/ZU! a goinliilatM l-k)gy inalili lanfolyamol r-wiez Kiskanizkájt,
Leveate-egyesOleli hírek
A ICjíujnhb. incgiarioll :o.cnl-\' ha/j asz.oli ieiin,isz.vc1\'s.\'n>cii az *\'gj-én. l;aj-nokságion eiíü lett Horváth Károly. máo:lik papi» lryo,-gy, lurinadik li.ir. valli László. A páiof bajujkságlxm c:,ó Ilo.-vűth U.-Perkíi kcLUi\', inig
" második helyezőit Itnjeir Xa^fthgj pá ¦, harmadik pedig Kiss —Horváth.
llo\'nap ünnepélyes ke c ek koxétt lürtja nic^ a mogj\'jir inuuti-u Cuuiep^t « kisk*nizsi(i. k\\-*taiínljus4g. KeggCi>.<-senemisf ulán az ollbja Miftö"to(7ne-I.c41 «nz »z úniicpély, áüoi T>l*ÍHÍr •Vájoi ieveote m m I űnuepí, bwz{4l4t». majd Szmodíes LáwkJ, Iüí,i(myai Aá-lal ti Vajda Káioly leventék szavalnak. Szép zeue dámokkal bővül a mii. •őr a i-nmi\'i.ü j,.\',.\'\'o,mlki"ij<\\w-
vei.
N\'agy í/dck4.Üdós iiiíi\'f.i tgnjottg. 111«^ eisó \'zmiiara!) próbáját u iovaapi cqje.úe- im\'ikedv\'Kx\'h.díija.. tleuoeft M>?M\'-í irányit áfával » jeos uiúk»Jv\'-ki-gánla u Jubászkegóny, szegény juhász-tegéuyi d nü uépís-i zenósvigjátékrit adják elő husváikor.
Egyéb hírek.
Vasáuiap esiie » óiakoi- Kdidvuak a l\'ot.sá,i ülvatókör t\'umej^yo, nliül V. \\ liáuáü A. Gyula pUbúnos l^sz az ün- l nopi szónok. Szavalnak Bagopyui Antal Vaj.|a liá.oly lovcmék. Az ünnepé lyéji\' kCiziéíitöködlk a kiskojjizsiij \\c. \\vn o/ooekar. Oromul*\'! vesszük, I o *y a ki ikaniis:ii le\\-Oji oifjn ág egy ült mmi. kódik az." c^tk :cg.cgibb egyo.ül-juiak-kvl.
A tt\'gnióbb j«.cnioll árvizv-\'síéiy ui-\'bbau néni lenyejefl Kisksuúz\'ál. llár a kiímlési-\'k suiyOfak és néliol kárt i^ okoztak de sikerűit megindítani a dini-ipálii jegei folyáiiál ós igy íté-iníleg elhúzódott a viz. A l\'iJiippiiis vizál;ása iiiajas, dc kiónlé-sétÓI egyen, löi-a nwn ke.- uiruwi, t\'gyyui** n in-Jy-/.<¦[ a níL-Jjékáikokná\'.
—lt— n—1—
H
asznál! kerékpárgmait
áicsaról újra
LUK ATS LÁSZLÓ *\'&r
Cscngery-ut 2. (TUt.ö. fptó-Üzlel)
Az országos Mezőgazdasági Kiállítás látogatóinak elszállásolása
K március 21—20-lfi rcn \'e-enóT\' országos mezőgazda sági k álütís é-s ic-nj\'észAljatvasar lá:og3ióin«k chzáJLia>-lásál a kiá: ilás tvn sz il.ito:tsi\'ig .nak If-kéiéiéc ez évien i~> lindap.sl Szé* ko-tuváios Ido^onfurgalmi 11 iva un vAl a .a maga.a. Az cisz. Uioiá- clsu. :oihan a budapcstj üzáll-nlikíiai] én penziókli-\'a lóriéi lik, Q|;ot mindenki igényeinek incglc <"lo áritan kaphat szállási e» ellátási. Vidéki tanuliuüii\'i c. gazdafsoptrlok olr.-ó rsip..ttos »\'-szállásáréi ha.-onlóképpvo m-g](4 i. gendo.sk jüVIs lónénik. Aj.inktlos, liogy a kiáliilás lálo.íiilói siá!aásigéil> uke| ha.o„a ás néikú az^nna. bc^t\'lc.itsók llinlajícsl SzékesföváiOS ldi-.,ca^rgaAiiii Hivatalánál Dudapest, IV., I>cik l\'c-n\'jic uu\'ji 2., iiíjfrurl.áii lo cfOASSám
18-12-ltk , *ai*ei> fzuk«i. 1« uióg lehelóság van\'rá cUniézni é< |>osuiforiiul-
lávOJ válasz; adi \'
KzenkivQ1 lakásia és e\'lá,|ás*ra s-oijat-kozóíog ;c tilágpslláüt nyújtanak az 50 százaiékos wisuii kedvezmény Igénybe* tó;eiéi<> joö*imló /gazolváoyok ár^ltú. sáiii fog;u kolÓ imgtuío.lak és a ki-ál iás rcbtlezubizotlsága á\'ta niegbi-/ii i. t\'orvin utazási i oua. is (UudMpe*.), VIII.. It.uiiu l.ujzj lér t -3., a 14WJ5-U. c oiiszáinon. 1
a kiállítás ulknlmábol beMöfldon *"u-t,í\\lí\'.>«\'cii, a [o.ulazasra,mA»íui l.Vtól kezdve m) szíiz.\'lókoi ul*(á>i kptfvoz-mény *v J0<f0si 0 igazolványok 1.30 I\' postabélyeg beküldése e hséíxn ugyan. t-.ak a i.orvin utazási LrodállJl küplui-lók, de beizentzjpgöl\' a* ijjvsz ósz-
s&\'ii í iókj-lillá\' és 1 ii ,-uin.lii;.. ..\'.u,ii.il,
nftitkú ónl.Cii ina-, utazási iiodáknál, bi.ap a...,.J, nagyobb községek eitiljiiróságuiná!, gazilasagi egyoúletck-nél, g\'lz(Uikürókuél. -szóse k*zó;oMlé ós o^\\éb iniéíinéusekné\' is, ainc.yck az
UNQEB-UIXMANN tlULVL t» \'sOTH
VASKERESKEUÉSK - NAGYKANIZSA. io»
Hoiherr-Schrantz - Clayton - Shuttleworth
Magyar Oépgyáii Mííck Rt. Nanytanlm t% UtnyéU kopviselete.
HARISNYA
Műselyem 4% h a r tiyóse I y • m
Kifja, mindan ü*le.tt>»n. Vigyázzon, a márkára :
i^ujlványok á; its.il ásáui tiifgiia/úil
kaplak,
otl tliazási kelvcimónyek ijfóu>;tejV«>=. \'é« jogu>Í|ó itf^yánji\'fak. a, va^r, küi-fónU nt\'cgliizytiaJaMU k P?>i«»e?)«Wk,
Tanfuiy^nvoK g> tejgazdaság tejlcbzteae érdtkaben
A Tejienivelók Oi>jUgps S^vet-sége
u ^zarvasnWliaK\'nyószic-s és a tejgazdaság pjj:e.z.ése, u lej ininöségéiivk, javimsa, vanm\'mi u. lejiejjiifufri mim, ziii>a és olvizt-rülíbé-. lé^-e éideMbs-tt. a lejiíriiie-éfiíeí íQgMlky-ó,kiíob.í-,ta>i* dák ró^cf>! 11 .é.eii. biunár ólüdvk efti; lendcje, e\'g^lft\'tos \'e.ga\'i^-i^ági, isigciei- -it-rjesz.ó lunio.yaiiuikut ruáiozetl ki-lűuó szalselóif.tiik ko^ieaiúkódéyse. a ( visszacko;oit ko.ö:magyu.;>it/ógt és er. (léiyi icjii.*"j:k, váiauiinl a je.vioViki gazil4tlt. ro>iei^i A lwUpiyg|iu>k c.uiít leli üióflaáftaii érlékeé.gypljofiftti beai)». latáfAjK. tejuzoau si«.ntóis tejvizíutiligj. gyukonuujk. ós ulfiiUciijósfté*i öí^hiíóíí, c^dszi.eilék kJ. Miud°qu..tt a SzvvoU^^ visoiio .1 laylgaiók e4átusának és u(a-zásánuli k/titségcit éa az uiöudjlsokiit in, líum-i/..\'. siakltony«ekkei i< ms-gajua-dékozia. Ot óv alai\' u.ss/o 41) lanió. ¦s-t||ioL tarlóit a Sr,iif<ilsó,í, aiii\'J.ys\'-lstil. i-gvü.ie.ni uw.\'rnul lujib li^i g.du vOH,
réti), tz-\'ken, a na^yobh i^aVnM^fl*-lai*rj*du ianlolyiuuoko-1 kívül « Sa:u-vfUsóg, á\'iJi ieitaért e^dók a vist,z>i. csaíoti murakó/i Leri\\.eteken; Uut.yáofl, Hónain, Máríooheiy, Mezúvái\', C-euivt. lak. Aj .ó.fUd.va, ó. Ho^UVlM ^y^-gckj,ej), ré.zi>0ii. A vinati an^-ani-iyiü, Uazdulial]^ 6ság ivw.é>« lm .0,1-\'" lé-napos ;ejo-ax<luiágj eioad.in;)kut.
labbnv"» wiVrakod*liuti li íiokuk iifltivfrdril. ViBYimink ilyenkor a r*nd*t amí»íl4tr«.
Mi újság a Budapesti Élelral-szemagyvdsartclepQti ?
A Magyar. VídóW Sajtóhtdi^-íló R»-váiosi jcenlé-e swinl inái\'du* 0-tól t\'z-ig "z ó:ó- 6» vágo^tburornö, v«|h-ii]in! a lojáspiacxto- továbbra " vál^>-ittUanul a hÍ\\aiu\'os.in megá)|,ipil:)tl lígmagasahb árak vo.lak érvénybe. — A Zóidsé* ós főzelékfóók |>la án a icjc^káposzla, ára 4, a zeller ánt S, a moloüágyi Tejevsaláia ár* 3^ a rn*-legágyi só ka ám pedig 2Q0. nMI*rrel emelkedett, viszont a tisztított pamj ára 30 fillérrel .Nókk«ttl kilootk«n|. -A g\\úmóicsjdaopQ a \'ání-il/óió paranru ára 20, a sóiósIkVü n.iruu.^, a múmia-cin és a nomQ.íajiáju ai-.iia ára 30 fiHérrci cuie kejett kaónkéut. j
ZAJí.U KÖZLÖNY
1942. márcluju.
Göbbeha:
Rém tart már soká, amikor az egykor büszke angol birodalom önmagától összeomlik és osak romhalmaz marad belőle
Bécs, március M Az 1938-ik év ama tavaszi napjának büszke és boldogeiu-lékezetére, amelyeit a Fölmer Bécset és az alpesi országokat hazahozta a nagy német birodalomba, a német Nemzetiszocialista Munkáspárt bécsi birodalmi körzete tugnap nagy ünnepséget rendezett. Dr. Göb-bels birodalmi miniszlcr és Schlrach birodalmi vezető beszédet intéztek a mintegy lüü j ben, Bécsben csak egy jelszavat ezer főnyi összegyűlt tömeghez. 1 isuiorüuk :
Mindent Nagy-Németorezágért, mindent Hltlor Adolfért.
Sclüraeh a többi között ezeket mondotta :
Azt a körülményt, hogy Bécs lelt a nagy német" birodalom vezető városa, Bécs férfiai és asszonyai köleiezcltségnek te-kinlik."liz a lakosság nemcsak a nemzeti felemelkedés magasztos éráiban állta meg Jielyét, hanem a kemény háború^hél; köznapjaiban is leljesitelte kötelességét. A birodalom szivó-
Lzulán dr. Göbbels birodalmi miniszter intézeti beszédet az ősszegyüllckhez.
Mindenek elölt tolmácsolta a dunai és alpesi körzetek egész lakosságának a í\'-ührer és a német nép jókívánságait az emlékünnep alkalmából, majd ezeket mondotta:
lélek ismerete alapján kijelentheti : áthidalhatatlan elleniéi van a berlini és bécsi között, a mely ellentétnek eltüntetése sohasem sikerül majd a nemzetiszocialista propagandának. Xé-zelem szerült — mondotta Göbbels nüniszlcr — teljesen felesleges felvetni azt a kérdést
— Churchill angol miniszter- i lyik németországi városban van
elnök néhány nappal ezelőtt fo- 1 jobb hangulat V Minket vala-
gadta a volt ausztriai rendszer i mennyiünkéi egy hangulat 1011
néhány zsidaját és mint ő inon- el, mégpedig az, amely elszánl-
dotlo, a berlini és bécsi nép- 1 ságot ad arra, hogy
minden neházaóg mellett Is végigharcoljuk ezt a háborút e vegsö, nagy győzelemig.
Kbben\' az elszántságban éppúgy nincs különbség osztrákok és poroszok, mlnnt bajorok és wüxtlembergíek között. Mi tudjuk, -hogy ez a háború súlyos megpróbáltatásokat hoz. Nem félünk tőlük, mert a Füb> rer nem arra hívott el minkéi, hogy békés életet folytassunk, hanem arra, hogy vele történelmet csináljunk ^Ss mi történelmet csinálunk. Ami 1938-igmég csak vágy volt egy nép és egy vezér után, az ma valósággá lett ennek a háborúnak a harcterein. Göbbels miniszter a lo-vábbiakban a tömeg egyre megújuló tomboló helyeslése közben állapította meg, hogy a kö-
zeledő tavasz egész Lurópál közelebb hozza a kifejlődőben lévő uj arculatához. \'Judom folytatta, Göbbels -->, hogy ellenségeink ezt nem akarják elhinni. Mindig a? volt a tragédiájuk, hogy gein belpolitikai, sem külpolitikai téren nem vei ték komolyan jóslatainkat Iliidig még mindazok, akik velünk szembeszálltak, alulmaradtak. Senkinek sem sikerült .megakadályoznia a nemzetiszocialista nagy-német-birodalom kialakulását. Nem szabad azt hinni, hogy egy világbirodalmat, amelyet 3 évszázadon át építettek ki, 3 hónap alatt meg lehet dönteni.
De egyik osapás a másik után éri majd az angol világbirodalmat, mindaddig, amig agy napon porbahulllk.
Milyen nagy roményekkel indult neki Anglia ennek a télnek — mondotta Göbbels miniszter —, amelyben a legnagyobb csapásokat és vereségekel kelleti elszenvednie. Mig a
német birodalom egyre szilárdabb lesz,, az angol világbirodalomban a válság jelei mutatkoznak. Nem tart már soká, amikor uz egykor oly büszke birodalom önmagában összeomlik és csak politikai, gazdasági és katonai romhalmaz marad meg belőle. Churchill és Roosevelt nem imponálnak nekünk fan tasztlkus szántaikkal és jövő programokkal, Tudjuk mi az, amit mi teljesíteni Itépesek vagyunk. Senkisem tagadja le közülünk, hogy kemény tél áll mögöttünk, súlyos áldozatokat, fáradalmakat és megerőltetéseket kellett katonáinknak elszenvedniük a keleti harctéren. Mi itthon, készséggel vállalunk mindent, amit tőlünk kövelelnek. Ezt a háborút nemcsak az
Festessen Tisztittasson
l*álcsics
-ntíl
egész nép viseli, hanem az egész
népért is folyik. Ennok a háborúnak igazolnia kell, ás igazolni is fogja azokat a tanításokat, amelyeket a Fuhrortöl kaptunk.
A nemzetiszocializmus legyen hadviselésünk alapja. Legyenek egyek népünk nagyságába és hallhalatlanságábii velclt hitben, hlgyjenek velem egyiilL a birodalom lenyes jövőjében és u közeledő biztos győzelemben
NUMKKM):
Hétfő: marhahús .nap.
Gyógyszertári ügyelet- Ma, szómba. !on a Mária gyógyszertár Király u. i0., holnup, vasárnap a Megváltó gyógy-szertár Erzsébet tér 21.
Kiíkftiiizsán az ottani gyógyszertár ittamló ogyeites ízoJgflfrtot tan.
A GOZFORDO nyitva r*z) jéggel li éráiéi «.u o óráig. H4ir<>, saarda. ptutak dé-után é. kediltn egéS* nap oókn?k. Telefon J60.
\'¦ap\'.Ar: Március H. Szombat Kniu. kai klritihi í\'rotfhlönH Matild Izr. Adat 2a. — Maroimi ib. Vasárnap. íNoiii\' Züll iinnup. ProteMán". Nem. ciMImii\'p. Izr. Adar 2Ei.
Vasárnapi Istentiszteleteit sorrendje
Ferencesüknél: V«7, Vt8, \'/»9, VtlO, ViH fnagymise), 12, d. u. 6-kor lim. iu.
Felsótemplvm:7, 8, 9, "A 10, l.\'tU. a/*i -\', d. u. 6 kor litánia.
KórhtUt kápolna; 8/46, 8, 9. \'/i 11, d. u. Vi3-kor litánia,
Piarista templom: 7, Vs8, Vi9, VilO.
Kiskanitsa: 7, 8 9, 11 (nagy-mise), 3 kor lilania.
Református: d. e. 10. d. u. 3.
Evangélikus: d. e. 10, d. u. 6
Uraddá: péntek d. u. 8/47, szombat d. e. io.
- (Ünnepi Istentiszteletek Március Idusán)
Holnap, március 15-én. a ncmuí\'l nagy ünnepén mindtti tempioMben ünnepi is!entvzie!eie-k [eszne\'í, A te. rendek plebánia.temp\'.omában [é! 10 órakor hivatalos ünnepi istcntisztcíei; A református templomban 10 órakor krzdödik uE ünnepi islentlíztelH.
60-at« égóje helyett használjon 25-Ö* tükrözött égöl!
WB~ tUoy ór-ammeulatiorltáö - főbb IáUaI *^Bjű
Kapható: QrQnhut Elemér S\'.\'Atóíí 2.
— (Nagykanizsa védszenljfriek ünnepe)
Nagykanizsa város\' régi, hajiyom.i, uyos nagy uiutcpc március p.i., tunelv az iJén a jöv(i bél csütörtökjére esik Szent JÓzscI ünnepe, Nagykanizsa vé döszenljénck ünnepe, ügyben ut-o egyházközségi il plébánia és ;t |emp. Jom védőszentjének ünnepe i\'.t|,-o( [, niiim.. Kbbfii »z alka\'ombói \'ünnepi isionti-z e.cti sorrend "•f*\'ion(ei lemp.
loiiili\'Ui és bjü\'sn, amelyről a m-ssii vidékrÖ" zásífck uiati keresik fei a kii. tiltsál fe\'rém e<-\'cmp\'om(ii «/ ájtatos hívek,
(Hivatalvlzsgálat a föpostán)
l\'.engyei Sándor péCsi m. kir. posU (\'¦» lávinlüi főigazgató a rutgykanizs n lőpóslán kit napon át hivatal és ügy. incnei vi*sgál°K>l tarlóit. ue!ej«zév uián\' Kisfáiul! József rőfelngye ftnek, a hivatal fftnókének, valamint a ttszii. kamak 6s az egész szCmélyzeinck lég. icljc-ebb c:ismvrísét fejez u ki a pé. dás vozeiís, ¦ a kitűnő ügymenet és clsöicndü szolgálat ícell. l.»\'ngyel i„. tgUKga*,ó a hivOlnlvlzsgálal mán vissz.i-lérl székhelyére.
= Egyes kézimunka kalapok
Ooidánnénál.
— (A rendőrségről)
Vitéz Jónás Káioiv dr. rcnu/ii kJpi-lány, aki: már korábbat Nagy kan iz vára helyez ok, elfoglalta hivatalai és áhvlW « kihágási osztály \\rif|ést\'.l. Pliívit. jléia (ic«k:ivet flndaposire, C.slby i.ii. jo. tlcickliK! Csákiornyáifl helyezlek át, mig Sülé Lajos deieklivgyakörnok, páp9) lakosi u kanizsai k^pitímvsági-i
helyezlek.
— (A Baross Szövetség)
nagykanizsai srenTzele folyó évi március hő 15, napján délelöll 10 órau>r a límoss helyiségben hazafias ftnnepéiyl ia,-l, melyre szereiéit tagjait ezúton\' baja meg az Elnökség. >
— (A kanizsai kereskedelmi Iskola márciusi ünnepélye)
A nagykanizsai kereskedelmi iskola március 15-én, vasárnap díl-után 4 óra-or az Inté\'et nagytermében szabadság ünnepélyt rendez a következő műsora\': I. Himnusz. 2. Megnyitó beszéd. Elmondja Bokor József ll/b. oszt. tanutó. Élet vagy halál: PelÖfi Sánd. r verse. Szavalja Pofái Dezsó IV. évf. t. 4. Talpra n-agyar! Z nejét szerezte Halmos László. 5 MagyarotEzág: Siklósi Jánostól, Szavalja Juhász József II a. oszt. t. 6. Ünnepi besztd. El nondja Benkö Kálmán IV. évf. t. 7. Csak magyarok lezyüntl Dal-mady GyÓzÓlól, előadja a szavaló-kórus. 8. Szózat.
— (A Rel. Nőegylet szeretet vendégsége)
A Reforníálus Nőegylet márriu> lá-i müo.xis szere\'eívendégség--\' déliilán ."> érakor a nyíilfkezclí nllhonhfln vewi kezdjél.
~ filc-, angóra- nytttszSr kalapok Go.\'ddnnéndl, Bazár-udvjif.
ÓRÁT, ÉKSZERT,
\'Wtljol UlllMMl tiolU irtwn
vékást gyula
EJjli Mwwl«, OmtrtaaU Tel, i ^ ARANYAT
1942. március 14
BÚTORT
szaküzletben, GÁBOR műaa*ialosnal
,t(jtn vnnjr rendeljen, NMrkanlaaa, VAroahAi-paloU ÍC\'i
_ (Jótékony adományok)
a (lokáatú feloszlás HZLVini eüsmer. „;nv i\'Cfiu\'-lii\'Ji álvch lók n N»#yk:i. nitiai l\'akiiékpénzlár pún* túránál*.
- (A gflzfördo)
Iwirön és t^.iii.-n kiizi\'miivJiiJs
|HÍ"H 1<WZ>
— (A gazdasígt Iskola záró-vlfspAférol)
lapunk legközelebbi wáiimban zo lesen ije-izimoiiMik.
= ModeUkaíapok Goziiúnn^nái _ (Feltűnően nagy érdeklődés elízl metr a márclii3 16 lk| Levente-Estet)
Már közöltük kedves olvasóink-kit, hogy a nagykanizsai leventék március 16-án, hétfőn este Levente Eslet rendeznek a Városi Színház-ban. A indsor igen változatos és nívós lesz. Az Est sikere érdekében úgyszólván -a város minden leven* léje és az Ifjúság iránt érdeklődő minden polgára közreműködik, hogv a közönségnek egy való\'an nívós és élvzetes estet szerezhessenek. Hoey c«ak néhányat emeljünk ki a nagyszerű műsorból: KeresMes Er-ztébet a közkedvelt ka\'onaslágcr foaja énekelni, a Pannikát. A városi zenéiskolának lehe\'aéges,, kellemes-hangú növendéke. Pintér Erzsi csárdás-dalokat ad elíi Torma Tóni ci-jzánvzenekarának kíséretében, azonkívül a „Valalnl Qrnszoifizáph.-in\' című d3lt fogja énekelni. Hegyi llr.i. ez a kedves kanizsai k\'slány lilmikus lánc\'7ámaival fog|a gvő nvörködlelni a közönséget. A már eddig is megnyilvánult nagy érdeklődés következtében pzükségessé váll két előadásnak a megrendezése, Az elsöl délulán a diáitok részére lógjak megtartani, a másikat pedig esle 8 órakor a natrvközönség számára. Minden reményük meg lehel a Irvenléknek arravonalkozólag. hegy fáradozásaikat siker fogja jutalmazni.
(:)
- (Olajfltö malmit létesítenek Nagykanizsáid
\\i ol-íjmugviik fokozott icmicszié-sérti kapao\'alltfn szukségL\'ssé váll ttt olojúlöHUaJuiu léWsUé-\'e is Kani. "jn. Ahogy ineguizhaié It\'iyiöl ér. tttfliúnk, Ragykrknlzsán a Fuiu* álul I*1 egy i|>-cn in.ilinol a volt Timis-Aaaubla inaiom-épiikiélv-m. Az e,-re *enaik.i/(\'i tárgyalások már megindul-l*fc.
- (Kulturest Barcson)
A hairsi Aclka [..iiholic.i kulturális >t*kost1iiya a napokbaii rendezte rwy rltf kulliirelő\'adását. \\z iparosszék. «** nagylvimél zsúfolásig töltete meg J közönség. A pápái liimapsz elének, \'éw után nyöiio" \'aiuS káplán odvó> íáJto a megjelent híveket) rámutatva a kuHinciöadások nagy foalossAgáro, M»id \\kú\\h Béktfs János káplán lépett * közönség elé é< -Itoldog Maryil mai hheiása rimvii biilott -sikeres elö-"áitt. Az esi -műsorát r\'arlcus Bözsi L LVp.egi livörgj- iingyaierú szavú-"tai is Dolgozó Leányok ónokka.á-Mk kilw, száma tcMc s/in W és (•idagiíá.
Női kalapok Uozddnnénál.
- (Holttestet találtak •¦erecsenyl temető mellett)
¦v nagy hó (elolvadása után a ke,v. "f\'i\\i li-inen. h.Uoliasli;\'iz.í nu-lUtl nm
Miesiet taiAitak. a halottban r*vils-
¦Mék IWdlrs JózsCfné 73 6v*ft orosz-S\'i ..íveRj.Jssz..«yi.
- íF«teIŐ«aég sajflt és alhalma-aottalnk ténykedéséért)
ÁllntánftR j^giaabá\'y, hogy aki inasnak kárt okor. iz ckozott kárt meeféri\'enl tsrt07Íkí"5okan nem Is ¦sjlik. hogv ezen |op;aza^ály milyn könnyen alkalmazáira kerülhet ellenük, amely salyo* következményekkel jár. Igv a mezőgazda vagy valamely Üzeni tulaidono\'a. vagy a hlz-lulajdonoft felelős azokért a károkért, amelyeket — leglöbb esetben vét-kessép nélkül — harmadik \'degen személyek szenvednek mezőgazdaságában, üzemében vagv az illető házában, saját vagv alkalmazottai mulasztásából kifolyóan. Mindezen esetekben szavatossági bÍzto«itác nvujl védelmet. Fordu\'jon nz ElsÓ Magyar Általános Biztosító Társaság, legrégibb magvar Mztosiló vállalatunk helybeli f^ügvnöksJgélicz, Csengery-ut 2. szám alatt. (\')
— íSz\'trongálta a jégzajlás Legrédnál a kftrutl hldaM
\\ Dráván inegbj.lull jégsajlás Leáradnál u Drávn-ág fölé euícM 50 mélc. res fáhidnak héröini}eg.vcd ré-zél szét-lóvl«. A Muraköz [elé vei«Ui\' forgaí.un ezeh " hídon ál., m.ist\' letieM\'Í>n«é íá\'ll. límiiUl az ország» Vásári sem Indiák iiit-íh\'i\'iiinj l.égiád»n,
Nagykanizsa megvei vároa
polízármesterélfll.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy esetleiroa behívás esetén r behívásra kertüő három* éa ennél tÖbbtrvermelceR esaládapék Bzerezzenek be éa vigyenek mamikkal hatósági bizonyítványt arról, hogy saját gvermokoik közül valóban hánynak az eltartásáról gondolkodnak.
Nagykanizsa, 1942. március 10. m Polgármester.
Tárgy : Mezei károk ós fel nsm robbant lövedékek bejelenlése.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a megtartott tüzérségi lócyskorlatok után talált tel nem robbant lövedékekhoz nyúlni élet-veszélyéé, u-zokat megtaláló feltűnő módon Jelölje meg és azonnal a m. kfr. 9. honvéd tábori tüzérosztály parancs-nokságának Jelentse be annál Is Inkább, mivel a megtaláló darabonként 1.50 pengő Jutalomban részesül.
Felhívom n gazdák tlgyalmét arra, hogy a lövészettel kapcsolatban okozott mozel károk bejelentettének határldcjo folyó hó 15-o, mely Időpont után Ilyen Irányú hejolontést a tüzérosztály parancsnoksága figyelembe nem vesz.
Nagykanizsa, 1912. március 13. i!5 Polgármeotcr.
irolytalás az 1. oldalról)
« kciutet lakossága kórflwai. Mini később megállópStollák, az egyik légvédelmi ágyú sült cl ós az okozott Jíáru-k»t u kerületben. (OFI)
Az anittráiiai kMMgyminiatter Wauhingtomhm megy
Melbourne, március 14 (airiin iiUsur;iiiai miniszterebiök bc-jelen\'.cilé, hog>- ?1 ausztráliai kölúgy-minisztert wás\'liingtoivba küldik, hogy közvetlen érintkezésbe !é,ij<m «z ülclé-kos oino.ikai körükkel.
Wawell:
Nem voltunk felkeutllwe a lAvolkéletl hadvlaeléarn
Ilerlin, március 11 Újdelhi jclenlós alapján ismertétől -id a Német Távirati imdP .Waveil ihit lálxini\'ik u^zédéböl.
Mint mondotta. Hangún closjc ós Hunná elvetzté e súlyosabb veszteség -t britek számáta, mint nmil Szingapúr, mű szmvedtek, Hangún eiestévo\' a japánok elváglak nz összeköttetést a kinai szóvetségessel. Ezzel a háború inosl már linlii kapui elött áll. N\'í.h voltunk keHoképpOn fe\'szeri\'lvo, fel-készülve - mondniia Waveil. Az erő. •¦iti\'-ek későn éi-kezldk és cz«k is cíétí-Iclcnül kiképzctl c^r-útokból á)V>tlak, Wnvcll nzuliln Indiának a leii-gér relőli véd címezéséről beszélt. A part hosszúsága Iche-tetlenné teszi, hagy mindenütt mcgfolelö védelmi berendezéseket lélesitstíiiek. Kzért ugy oldjuk meg ;i kérdést, hogy mozgékony rs.\'tpatkölclékeket von mik össze azokon a fontos pontokon, amelyeken az időnként fenyegetett portrészek a leg-gynr.subban elérhetők. Wnvcll még kijelentette, hogy nemcsak az erősítések érkeztek későn Burmába, hanem a japánok is sokkal nagyobb gyorsaságot mutattak, mint az várható lett volna. Nem voltunk felkészülve a távolketeti hadviselésre.
<u
íví/réetiMi
NACY
MEGBÍZHATÓ, SZOLID villmysztrelés él javítás;
GRŰMHUT ELEMÉR ÄKS! d.U.* 2-
Antenna- éa fflld»«*«té*»n*f»rnl*»sih (jIoüóii, asaksiaHlan I
Horváth Lajos
üveg- és porcellán kis- és nagykereskedő
mlntalermóben l0 - nagy választék várja Önti -
Horthy M.-ut 23. Tíl.fon : 647.
APRdHIlBETtm
Wéay kSiéplilrollt vsgislt (int Ar**. tanutA»ak (slvasuk. Bárány, Hohhv Mlklós-ut i, «0
KAnvcsiléel restsnelák faldofgoiliát, birmslv rendsiertl órnkonvvelést, mérlef-kéizlléit. adó-. OTI-HcveVel vállal illái-htn l\'vö ksrozténvniérlí-dképei kflnwelő. M^okSTdéieket .Több évtizedes gyakorlat* jeligéié a kiadóhivatal továbbit, Ő77
\'\'Gvakorlott lakarlIdnSl keresek reggel 7— 10-íg. Csengery-u. 5., amelet. 686
¦¦lárélaAnvt azonnal felveszek. — Kltlatudy-utca 30/s. 684
AJÖÄ* VÄTEL
BairalalpfafforgAoa ksphuté a vasut-á\'lotnáson Hölzer Imre fakercskedőnél. Magyar n. 42, telefon 13. 6«3
)\'\'<ett Iráora áladé Magyar-utca 31.
•84
Bgv Siaknz 100 as s. h b. aaejitl-motnroa kai-élipép Jé gumikkal eladó Telekl-ut 61. 671
Bgy tokárban levő gutsos-prés alatlé. Érdeklődni lehet eszteregnyel Jegyzőnél.
69»
4 drb |ók-iíban levő haunált, befelé nvlló ablak «Intld. írrtiktödnl lehel: Józief főherceg-ut 48- Teleion 624. 691
Tenytsifgszolvánnysl ellátott hldstrvétB 6 éves sárgasiÖrU mén, úgyszintén 3 drb elKirendü ful« lo eladó. Sternthal gaada-iJg, Zfllsszentmlhály. 607
Frlia hal, oanka, (Bslatonfenyvssen, sa|át felületen fogoll) olosón kapható Szabó Antal íporltlzlcléberli 671
Irógépot niagat áron vaszek. Szabó
Antsl srtortflilete. 675
BÚTOROZOTT SZOBA
amSnbaJéralu bútorozott utcil acoba 2 ággyal kiadó. Telekl-ut 25. Í02
lakA^Ozlhthhlyiséo
KgyedDlilló arileány komfortos lakáiiba hasonló inUrttár.nfít keics. — Clm a ktadéhi vauiban. 691
Bgy Biobából álló hismeilori laUa napi 2-3 érti munkáért április I-ra bitadó. Telekl-ut 6 start. 618
EíV\'vsgy kétszobás lakaat keresek
május l-re. Clm a ktadóhtrstalbea. 67B
Kertes magánhaabaa lévő 3 szobás, Mstkomfortos. olcióbérii belvárosi lakásomat elcserélném hasonló 4<3 szobás lakásért. Telelőn: 593. Sir
- HÁZ ÉS INOATLAN *
100 és 40 kai. hold szántó épületekkel alaad. Papp. Telekl-ut 8. 813
Székeiét Józsei-aice 30. számú ház áladé. Érdeklődni lehet ugyanolt 674
A vátos koiontliban nagy dalaU hiat telekkel és házhelyekkel eladó. Cin a kiadóhivatalban. 671
Vöróítiiiriv-n 44. izimu kétstobás háa aladó. Érdeklődni lehel Papp, Teleki-u. 8.
Kitv nagyksnlztsl és egv klskanltsal cisltdl hái aladó. Felvilágosltáat ad:
Dr. Rspoch ügyvéd, Csengery-ot 7. ÍM
Eladd hár-\'mizobAt kertet magánház, közvetlen balotonl míiul mellett, emeletes sarokvlüa egy hold szőlővel, préssel, hordókkal. Bővebbet Horváth, Súgir-ut 42. 683
Szentképek
nagy választékban ¦— legolcsóbb
Horváthnál. "„-Jí/ 23.
ZALAI roZL-üNfl
1942. március u
\'üa&& ÓftAT, ÉKSZERT,
SZEMÜVEGET ^^JSJfW ZSOLDOS GYULA Uifjtstv, fiutriu b tiüawtigaiilmitl
Nagykanizsa megyei viroi polgármcsleréföl.
Tárgy: 1042 évi lévlzagálat.
Az 1942. évf tavaszi haszonállat vizsgálattal kapcsolatban a levizsgál Atokat az alábbi Időbon és helyeken tartatom meg:
1. MárcluB hó 21 én (szombaton)
Klukanlzsán.
S órakor a líác utcai Szövolkozi\'lt Beit elölt a Plvárl-, Bábu , Sziget-, Nfigyvác-. Jakabkntl-, Ktnrác-. Alsó-teenetŐ-. I-ols» temető-, Pápai. RArrkert-éa Varaadl (l-lfl. ás 2—14. házszámig) Utcákban tartott lovak rŐ-<zrtro,
¦telO órakor a Hunyadi-tért Lovento-ollliun előtt a Ualosal-. Malomkerti-, Szi\'potneki-, Körmös-, Jtozmariiig- én Cigány-iiteákban és az Orszác-ut ttt— IÍ3. ca 62 112. bsz. tartott lovak réséére
2. Március hó 23-4n fháifönj< 8- -11 óráig nz orBzagon vásártéren az I—II. kerületben ártott lovuk részére
Akt lovait (szamarai in. öezvérftt ís) a vtzagátett\'htdyokreeiÓTozattötnlnem kívánja, kötele- a vizsgálaton 3 napnál nem régibb ftltatorrott bizonvlt-rdnyt ez egypatások vl7sgA\'atArrtl (elmulatni a vizsgálatot végző á\'iatorvo-léÉBWt.
Pelhívom a lovak és más egypatások lulajdsnosait, hogy leni! Hőkre éa helyekre feltflttonül v,./essék old komi való tekintet nélkül Mezes ogypatáaot-kat, tehát a csikókat la
A vizsgálatra való elővezetés vagy a vlz-gálat megtörténtét Igazoló Allntnr-Tózl Igazolvány Átadásának elmulasz-U*«.««I«A-Avt XtX.\'trc ino.fi-aszn-rlnt büntetendő kihágás.
Nagykanizsa. 1942. február \'.\'7,
Polgármester.
Hirdetmény.
A vAroil közintézmények részére .rtállltolt tüzlta tslia reszelésére a szóbeli ¦ ár lej test elrawíeieui.
\'Az árlejtés l. évi március 17-én-d e. 10-órakor lesz a v. gazdasági hivatalban.
Bővebb felvilágosítást a v. gnzda-tiial hivatni ad. Nagykanizsa, 194?. március 13.
Nagykanizsa megyei várói polgármesterétől.
Hirdetmény.
A hclyőrséir csapnia! tolvó évi már-etua hé Ifi-áiól március 3Mg bezáró\'in mindennap reggel 7 órától este 13 órAlg a d agy kanizsai hsrcfiz\'crll tóié-ren Tötryakorlatot tartanuk.
A lövéwet robbanó lőszerrel Is folyik, miért ls a fel nem robbant lőszerhez nvulnl életveszélyes. F.bbói eredő károkért a kincstár fclelÓKttéget nem vállal.
Nagykanizsa, 1942. március 3. ío, Polgármester.
I 4621/1942.
Hirdetmény.
A közvágóhídon folyó évi Aptills lió 1-W1 szeptember hó 80 lg terjedő Időben risszegyülemlö trágyát eladom Az Arvorés határidejéül T. hó Ut. napjának d e. 10 órájAt a helyszínre kitűzöm.
Bővebb fel világosítást a v. gazdasági hivatal ad
Nagykanizsa, 1942. március :t. m Polgármester.
Tárgy: Lazsnaki parkban Ifimet! (üzvesszó eladass.
Hirdetmény.
A lazsnaki parkbin lOit. évben termett Itlzvestzot eladom. Az Árverés f. évi niár-cius hó 16-án d. e. léi 10 órakor a helyszínen lesz.
Bővebb fel világosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 104?. március 13.
s„ Polgármester.
»71
Polgármeatcr.
Nagykanixia megyei város polgármesterétől.
3784/11)12.
Tártry : Az nrzénpnrral való gyümölcsül-permetozés elllllásn.
Irlerdetmény.
Tudomásomra jutott, hogy egyes gazdák a gyümölcsfák virágzása Idején Is használnak nrzénes port pormelőzésre, jóllehet n vlrágnyllástél u rzlromhullá-tiü történő arzénen permetezés a méhesek hon nagy kArt okoz Közhírré teszem, hogy az urzénnal való permele iéu a virágzás Idején tilos és a 4800/ 198?. F. M. ra rsndolct alapján elzárással büntetendő k hAgást kópoz.
Nagykanlzs, 1942 február 18. tea Polgármester.
M47/1942.
TArgy: A v. Alsóordón 1041/1941. évi rendes főhasználnttal kikerült kevert bot- és selojt-tüzllaoiadása.
Nagykanizsa város elad:
Alsóerdőben. az 1840/1941. évi HhtW* nálnllal kftennclt 120 hnlom keveri botfát és 1*1 hnlom kevert selojt ttlztlAt Q\'5 és 1 halmos tóte\'okhcn.
A kiírás tárgyjegyzékét a hivatalos órák alalt a városi kiadóhivatalban és a klskanlzsal városházi ügyelőinél, mit? nz anyagút az litotékca védkorülell erdőőrnél meg lehet tekinteni.
Pel tételek : azonnali készpénztizelés elszállítási batáridő 1 hét.
A szóbeli Arvorés ideje és hojVn. IB4Í. óvl márelus hó 17 én kodde„ ,B\'
Folytatva líi.-én csütörtökön, mlndb-éi nap délelőtt VíIO órai kezdottet.
Találkozás az a\'sóerdol tavalv[ vá-gaatorOleten. n.n
« \' nlndnnkl s hnlyl kveokedőkaAi i ©« ipsrtsoaTuU aawreiie be I
DRAVAVOLGYI
tflUaMQS HRUMSZOLGhLTATÚ R.-T.
aiakaierD fel vilárfoaitáa minden villamos kérdésiben Cgengery-ut Sí, telefon 294. .
Áramaiámléh fizetése, peklamáoiók, hibabejelentések Sugár-ut 2,1. emelet, telefon 213.
HsasosuKu^egonitM
\'Könyvnyomda, könyvkötóizet, vonalo*\'ó intézet, Uzfeti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöo?" politikai napilap szerkesztősége és {..adóhivatala
Készittlnk:
mindenféle kereskedelmi, ipaii, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, ugybázt eés iskolai tiyomialványokat, árjegyzékekéi, müvekéi, meghívókat, eljegyzési és ceketési értesítéseket, gyászjelentéseket, -névjegyet, íalrap,aszo-kal, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomlalványokal.
"lYBIiBF0H:78J\'
I BBaBsafjBBBejBBWsassnJ
Gyáriunk s
üzleti kÖnyveJíel, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfUielekel és lombokét, minla-zacskókat, zsákcédulákat, naptárlömböket, [ali-naplárakat, dob\'zokat stb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fó-ut 5. szám alatt.
lemet, exhumál, szállít.
C6etul«Jdonos :
Dervallts \'JOzaef
T. I.r..... H9 laki,, 1»,
BIZTOS
crediaéayl OUk Ugy 4r d, ha hirdetései! ¦ ntrionti túbbezer példányban meg. lelenó, messze vidéken Is el. terjedt ZALAI KÖZLÖNY, adja fel. Kiadóhivatal 5. (u udvsrbsa.) l\'i
TArgv: Mezőgazdasági munkíi ellátásának blztosllAsn.
Hirdetmény.
A m. kir. mlmVtértnm 700/(942. M. E. rendelete alánján felhívom mindazokat, akik etréftzon vany túlnyomó részben mini mozőanzdnsÍEl munka sok tarIJAk fönn magukat, liony si-nny-nyiben folyó hó 15-lg nem kölüIt^lt mnnKavAllalókttént tetrnlább olvanlrlé-tartamú azerződést. mint az 194 éy. han. köteleaek n városi uszdasáRl munkaközvetítő hivatalnál [Városház. II. lénrsó. I emelet. 29 ajtó) 1942 már-olna hó 31-(g Jetentkeznl.
Aki alapos ok nélkül nem kftt munks-vállalél rzerződést vagy a Jelentkezést elmulasztja, a ktizlgazeatásl lialósáe a 26Í0\'I94L M. B. ez rendelkezései ste-rínt honvédelmi .munka etmön kirendeli gazdasági \'munkálatok köteittG véuzéflére.
Amennyiben szükséges lesz, ugy alkalmazni fogom a 48WI941. M. K M. rendoletet, emoly lehetővé teszi a icnd-őrhatóaágt őrizet alá helyezettek katonai vezetés alatti munkára szorítanál.
Figyelmeztetem a munkavállalókat, hogy az aratási szerződéseknek a munkavállalás tekintetében a tavalyi keretek között kell morognia: értesültem olyan Jelenségekről, hogy az aratási munkát vállalók olyan kikötéseket nkarmik lenni, hogy csak a gabona learatáaát vállalják, míg a tfthbl szo-kásoa mozőgniídflSáRi nnmka elvégzésére nem akarnak szerződni.
Külön felhívom az érdokoltek figyelmet arra, hogy a mai Időkben keretiéire utalt munkaképes egyén munka nélkül nem lehet éa ha nem szorosan vott mssőgazdaságl munkás esetleg a flz«kképzeUségének nu\'ízfelold nnnikAt nem kip, kötelessége lesz mezőgazdasági munkát vállalni.
Amennyiben a cselekmény sulyosíbb btlntető1 rendelkezéa al* nem esik, kthá-gaet köeet el ás 2 hónapig, háború osetán 6;*i*aaptg\'ttrjedh«tő cIzáráwKl bOntotesidÓ az, ekt\'a (elentfcezesl t*"\' totezottBógének tflazolAtianul nem test eleset.
NagykeittMa, 1942.márcniB 5. ¦6, PoliTármester.
i\'oi.irnini NfWM.Ai\'. tílsJJa : ..HflzíBiiotáfli R. T, Msnyt"1" h\'elelós klndó . 2>Ui *trt\\j
Ny ornato ii a „MeosreMfls1 H- «»<rr>\'*\'i:j**
« y. i.!i! .,-.liiüi ."li i\'\'-- ¦ 1
tNT«wdá*>( t«i*l I«JW tU^H)
466642
B$2C
Aminiuteralnttk szózata a nemzethez
gjl. «Yloly«m, 61 iuii
Nagykanlzaa, mi. máreius 16. hétfő
An 12 fHté*.
ZALAI KÖZLÖNY
„Hitit *> U«íi>»lv«i«li MM 5. out
"•tlTiiái mruir
Ptíckta tzerketztő: Barbarli* Laica
sagrai*™» T mit zo.niiór
Nem bizalmas!
(Egy bl/fllmas Barota-ayftléa után)
(ö/j Hiziiliiiüs laggyülésre lúvlák óisi* minap u uagykanizsm Baross fjo-efeáK tagjaH. Szigorú (Hokiattás.., RQdUvQii süíj-övaág... soiv¦nklvnli gyűlés. •• lennész*les, hogy szép -/ un-mil összejöttek a* érdekeitek. A gyu é-,ea derflU ki, liojry «anák egyetlen lireya. áUásfog\'*lás a y,alaj Közlöny (fb.iiá" 354ki vezércikke oljVn, nmely jrnji széli, liogy nemcsak üzleti érdek, nemcsak a közönséggel szemben való kötelesség, Iwneaj readkivüT fmiLiit nímtcii szempontok parancsolják az udvarias bánásmódot az úzlíielebeu « ,iiiriókka[ .szemben,
A gyűlés arra az álláspontra helye/.. Ude:i. hogy « Zalai Kö/lóny em ti leit ríkkc áltulánositvn; támadta meg az ttész keieszlény kereskedelmei, tehát i gaross Szövetséget.
Mintliogy "z ekörül kc.eikez^ti zaj-lis mindinainapig «rrt ült iél s aimak igazságtalan jelenségeivel lópiyii-nyo-trón találkozunk, kényieendk vagyunk wnbeneani u vádtól. Még peJig onn bizalmasiii, haiiahv a íiyilvánoi-Ug néViérf bízva.

MfadtaBketőtt utalunk arra, hogy a ZUai Közlöny ós kjadóvállaiata a k«. Ljitutény ucmzeii gondolat jegyében tóttá ki holyél H?en-igen nehéz köz 1 t^dssági és politikai kóriilmények kö-íóttnw likkor, amikor ínég nagyon is lodiAzW vállalkozás volt egy üzftctet (bbon a\\szeilemben iránj\'ilani, A /aai Közlöny\\t020 óta töretlen vonalban uoigália azt u ker*«z(ény nemzeti goii-douiot, amely-a máig cJvexe.Mt. Te. meszeié-,, hogy akik olyan szerencM*-hogy ma kezdhetik üzleli pályafutásukat, ezeldion az esztendőkben \'mikor a keresztény ironizálj gondolat mlr .elérte végre "a teljes kifogódéi Ülspoldt, — ujok számára már rdnai lotkázai ctt\'kinletbon és «zé>t ncrá ludjik írlókehü a7. oimud óvtizedfek ^11 Unusiiotl magatartást és U\'tjesi-K|l szolgálatokat. A Zalai Közlöny mindig variálta n kockázatni, akikor is, "mikor .sokan a mai lüroUnCtieoek körű\' még egészen>más vizeken ke.esiék írvéayftsftléíökW. A Zalai Közlönyül *ikra a llaross Szövetség m-"g-Caktllsáért is és a gonctolol első esi. \'ijílííi ntmduiajglan mínoVttben ugy Uniogaiiu ?5 uffy szjigálii ki a torosa Szövetséget, ahogyan semmi más ér-díkenséyji; eg^sftjoíet. Sdv-ügy volt 1 Baross a szerkesztőségből. S hogy "il "z ügyet lelkesedéssé" és önzetlen fi) "o-galtuk, üzk-ti. számit ás nélkül. sö| . \'nt«k dinére, azt jobban aligha bi-"pnyíthatli \\rA*x ba a Zalai Közlöny, mmi amikor, éviizedek-óla nt*w lát>tt kemény harcban, poHlikai kótűíességé}i J^J* tu\'menrS (mértékben ói módon |]it ki a Ba.oss országos elnökének, iWvuky Jánnsnak nagykanizsai vá-:j«tSsa koruk
S miután a /akii Közlöny mi-gmau-*aila Na^ykanizfciui a légkört, amely.
1 Ua.oss.^oodplat szárnyai bont. "toll és hamansaii uralkodó oszinéA\'á ^•íbéhe-edhétett, -• miután a tíaiow-JWlfik cié a teiy-<-\\-ünkol, a szaluikét "rtoltuk >7,\'u meg-száz csetbeu, hagy Upjeneie tö.\'ű s.szeiézzcuck mi. ""nasobb sulyl, erőt, U\'kiméiyi eb-w,tJ \\árosbau js az. általuk képvisjii Wtduuioak, akkor Ikerfllünk a ila-*-\'dk.t|.ikp;»d3ár.\\ -.ijyan v.HM
Szovjet- és angolellenes lázadás tört ki Iránban
Japán tengeralattjáró a nyugalamcrikai partoknál két hajót sflliyesztett el — Japán repOlögépanyahaJók Ausztrália vizein — Lezuhant a caung-klngl amerikai tanácsadó repülőgépe
A japán haderők Mandalay elé értek
A japán kormány sajtó tájékoztatójának nyilatkozna szerint még mindig w.ni tudták befejezni JApán és a Szovjet közölt már .hónapok óu folyó trWásxali tár>o\'al ásókat. A meRl>e.*zé.;é* seken semmilyen ujabb lordulai ikoj kósrü kezet t be. i
Mand?»uhao miniszterelnöke Tokióba érkezett
Toldó, március Ifi Mandzsukuo miniszterelnöke, nkit országa icndkivúli kös«lkÍTil Japánba küldött, ma reggel érkezett Tokióin. Mandzsukuo miniszleietnöke ni niagaa. ran«u .szcmélyhég kiséreiélten írkez-it a japán "övároslm egy lioli tartózkodásra.
A holland-indiai hadeereg nagyréaze még a hegyekben
rejtőzik
Tokió, március IC .láva középső é-> uyutfUi .észén ejtett
foglyok s/áma az eddigi áldatok sze. -int\'a következe
A baiKitnini szakaszon llt.OOll fog-i\\ol ejteltek a japánr>k. A várostól nyugatra lévő szakaszon pedig 15.000-el. Bandungtó\' ke;elre ós délre eüö szakaszon 11.000, egyéb terütetekm 12.000 fogoly kenUt japán kézié. Valószínűnek tartják — irja a DomeUroda
. hogy a hollandmdiai hatleró nagy. része még « hegve.kbeat rejtőzik. A zsákmányod fefry\\<iek é\'s löazer ósz-szeszám\'áláb\'i még nem -fejeződött be. \\ jávai, risösorlan a hautlungi kuto. nai raktárak zsnfolw* vannak fegyá*. rekkei, löszarr*\' li^iüuncl és éWBni-sz<i-ekk«l.
Japán repülőgépanyahajók Ausztrállal tizeken
Amszterdam, aiiárcius 16 A londoni rádió közölte. hogy Ausztrália vizein japán repülögépzsya. hajokai vontak össze. (NST)
Lezubant a csungttlngl amerikai tanácsadó 2 repülőgépe
légihaderő
Amszterdam, marcin* lii A kinai légiforgalmi lársiság két repüUSgépc, amely ulban volt Csung-king relé, kötetlenül a "tsszáílás *tótt lezuhant. A szeiOnr>éUonség kővetkez-lélicn é:«:6i vesztette lleEiint ömngy, a Kínába kú\'dóll nu\'^ol kaionai kfil. (lóltség vezclője, a Kínában lnAköe)3 amerikai katonai bizottság kél tiflja, ciciéi vewletic a c.Mingkíngi kormány pénzügyi lanácsadoja, George amerilaii aiez.cdes. >
Amerikai Mglhadtrő parancsnokság Indiában
Siockhokn, március m ,Vz angol hi.-szoloátal jeleoté-o sz«. rint Indiában fctállilolták az amerikai
i fö|iarancsnok5ágát.
(NST]
A szlovák csapatok 13 án három szovjet támadást vertek vissza
Pozsony, má.-cius Ili V szlovák cvipátok harci szakaszán muködö különlurfósitó jelentése szerint a szovjei csapatok március i;t-án <^ész nap állandó elokéízu\'elekct tettek a szlovák csapaiok ellen. A Kz\'ováir. csapatoknak éjfé\'ig bárom ízben kei-lett visszavemiók az ejlonséget.
Vasárnap 45 repülőgépet vesztett a Szovjet
BerUit, március II) \\y. eddigi jelentések szerint a Szov-
tAj
jel vasánmp 45 lepútogénet vcsif^tt,
tápén tengeralattjáró két hajét süllyesztett el a nyugat-amur lkai partokon
TokáAv mánáus ttl A japán császári föiWdfSzáHáa kd. zöite, hogy egy e*-BgJ«*u/l Államok latgerpartja menten mükAdű japán buvánusctul San Francisco közeiében eg\\- 10.000- lonn.is olajaaUUtóhaJjét é» Mrdocin Uzelétven peilig egy 7000 lonoás telieHrJjót eisüllyesztett. iNSTj
L a vad ás IPaknban
Isztambul, március 16
Isztambulba érkezeit hir szerint Irén lakosságának nagyréaze feli.1-;ad| az iráni-szovjet-angoJ egytltt-mdködés ellen és az orasiff több helyén nyílt láztdás tört ki. A megkötőit\' sserxödés érteimében az Iráni haderők képtelenek a lázadás leverésére: A harcok során egy Iráni tábornok is eleseti.
Á Japánok Mandalay elStt állanak
Amszterdam, nárclue is A newyorki rádió jelentene szerint a\' burmai japán hadak Mandalay elé érkeztek. A város eleste küszöbön áll. (NST)
Egy elsüllyedt amerikai hajó megmentett jel i hajótörés körülményeiről
Amszterdam, tts*rciu> 1S Az bgytMiit Államok rrt4ágrauPis/¦
tóriuma rmvlaiosaa közölte, hogy az Egyesük \\l ajnok pa.\'ijai maga$*ágál>aa
uegtornedóztak egy ainarikai olajszál-
ífolylitán A 6 oldalon)
iiinil aljgha gondollak ál eléggé, akik kosácsoiták ellőnünk. Meri mi történt4
A 7,alaí Közlöny megjrtn, hogy a mai súlyos viszonyok között o nemzeti ¦élek védrlmél szolgáló kótoiesség udvariasan bánni minden uzleibvzi minden vevővel, meri etter a nincs a j,i>nd. a baj s-eszcdrlmes csirákat \\ "l eiatömegek lelkébenáz udvariatlan bá-lUftsnutddat k»iioti kesei-üség. lGouíiíI. junk csak 1917/18 közellátási nehéz-m^gej Idején vdroMuik utcáin irzajj.nl szomorú entlókfl e-eínél^.vek^.¦*,
ICz volt a cikk A|a|>goiiilo\'ata. ezért Íródott, ite.in/ctvé*í\'mi oktató félből
és tenaui nsásért: Netíi Muí-itm.i/t.ik-sem zsidók, st\'m "sszouyok, liánom eg}:edQi a magyarság hiiborus meg-próhaitaiasai IrJején a .ui\'iuzeli erkölcsi nóiari.iiél.\'tk uit\'góvásáiiak mélyen ,il
cr-zfii hazafias kóiciesséea. Aki ext nem találta meg a vádlottak padjára kerüli cikkben, az vagy nem Olvasta «! \\-agy hiába is olvasná, mert oer» akar l.cio!\'- mást, mint vádat kiolvasni.
Kzt a cikket meg ketleU imL Kel>ttl Meri akármilyeu feihabonodáa íora>|l-jon is cl;eoünk, Ununk rá a vásárlók lizezrej, — Igenis vannak üzleb\'k, ahol nem bánnak udvariasan a vcviöklcel.
vannak űztelek..,. Igy inuk! Tehát Dcin azi irtuk, lwg>- a kerasztéaiy üz« letekoen . .Vzl sem, hog>* a Baross-üztetekbeni.
Szó SMMÍnl i\'ZI irtuk irundjun a cikk k\'^Lején •
• AliairtuosiUiii tcmu^zeiWeit nem. s/abad és nem is lehet,. Eg>-etli\'uiegy. szer másként «<"m irtunk, tnfint így: egyik-másik bollban< - >akadnak ul>i1l Íteletek i-. :u uziekk kőzött
/
o«m ifcgy akad^ >egyziémeiy kereskedő, tke^kedőink egy ré«e -és igy tovább. ; \\ <
Kérdezünk bárkit, aki elfogulatlanul nyomtatott betüt olvasni tud: ¦— ltol van in az állalAnosiláaf Kér*Jezünk bá.-kit: — nem afcadnak7e olyan üa*,e. lok, ahoi udvariatlanui MiioAka yevö-set1 Niacs-ö egyTióiücl}\' ,k«re»k«dő, aki nem a köteles jómodoib.io bómk a s-es\'Ójével1 > Keicsktxloink egy része t nem f^edkez^tt-o n;eg az e öbbi éru-b» világban íneftszokoüj eiözéJwoy*ég«JÍ 1 S hogy sóinak, és hoL>\' •akadnak . I»»h«!i ez beiuunterjö tmibaink hite sre. nnl áitálinosiWs f ,
Megalapították aZntáU, Wgv..a Lali\\ KŐzlöAV idézel) cikke ko.tivk*-\'dó-t>Uf ae.s voll.
Pár lu\'-uei e/elöli a ktVze-Uta.si uu-uiszivr a s;ijió utján i»>zzérétt nyilát*
a
19*2. mátcjtts 16
A téli gazdasági iskola záróvizsgája
Dr. Krátky István polgármester a vizsga miniszteri biztosa
Nagyszámú közönség részvételével folyt le szombaton , délelőtt a városháza közgytliéai termében a a kanizsai m. kir. téli gazdasági iskola felső évfolyamának elméleti felévi záróvizsgája. A megjelentek soraiban olt láttus a houvcdség képviselői\'. P. Outyás Gellert plébánost, gióf Somssich Antal földbirtokost, vitéz Benlzik Lajos kir. kormány-főtanácsost, dr. Hegyi Lajos főjegyzőt, Szibert Gusztáv gazdasági felügyelőt, a többi intézitek és iskolák képviselőit, a helybeli és vidéki gazdaküzönségel, földbiitokosoKat, a növendékek szüleit és számos érdeklődőt.
Mócsy Béla igazgató megnyílójában üdvözölte a minisztert biztos dr. Krátky István polgáimesteri, valamint a megjelent nagyszámú közönségei. Dl Krátky István kir, kor-iiiányfőianíicbos beszédében rámutatott a gazdaképzés fontosságara. A magyai gazda célkitűzéseit mindenkor legmesszebbmenöleg támogatja. A szereiét szavaival szólloH a gazdaif jakhoz es köszönetet inon-uott okiatómiak és Mócsy igazgatónak fáradozásukért.
Majd kezdetet vette a vizsga. Mócsy igazgató kérdéseire a miniszteri biztos áilai felhívott növendékek szabatosan, Ügyesen feleitek. Tudlak. Meglátszik, hogy komolyan
veszik szerepükéi az uj világrendben. A szóbeli vizsgálat után az ifjúsági önképzőkör diszülését tar-lolla, amit Níklesz Andris (Szépeinek) ifjúsági elnök talpraesett beszédben nyitott meg. Németh Vilmos (Kom dr város) szépen hesza-mbü, a gazdakó működéséről. Baii György (Kukanizsa) a gyümölcsfák ápolásáról tartott ériékes e.öadást. Gulyás István (Komárvá\'os) Czuczor Gergely alkalmi versét szavalta kedves közvetlenséggel Majd az ifjúsági énekkar népdalokat adott elő Lovassy László intézett tanító vezénylete melleit a közönsig nagy tetszése közepette. Figyelemreméltó volt Kovács Vince (Becsehely) előadása az iskolában tanullak otthoni hasznosításáról. Majd Simon litván (Vaspör) és Dávid Ernő (EsMere,;-nye) iiondoliak kedves, meleghangú búcsúszavakat. Kráiky dr. miniszteii biztos záróbeszédé ulán Somssch [ Antal gróf urmándi földbirtokos, a [ j.iási mezőgazdasági bizottsig el-n ke mondott köszönetet Mócsy igazgatónak, az oktatóknak, ma d a szülőkhöz és a gazdaifjakhoz intézett közvetlen, hazafias, lélckrjöl fakadó szavakat.
A pompásan sikerült záróvizsga a magyar nemzeti iitádBág hangjai melleit éit véget.
A Keresztény Tlsxtviselöiiők ismét sorompóba lepnek
„Kivánság-előadas" a Vörös Kereszt céljaira
koza iában srnkvíge^DCk tiirlo|l.i figyel \'im\'/k\'ibí ¦ mag) ni k*re>keuö< világot, hogy i máj világban Fjkivoll kol-l»s
M;gilk udvari** inudj nliaii bánni,-• l<igjawu..i-éiríf*Vkíl. s miuis/iei \\kui vigyázott \'.u!>),v ü siaVijni, tuuit a /akti KAzlony, Nem egynémely* es nem egYjk..ixiiisik. kerc&ed6bOK Intézi* intelmeit, .Mini siomoru & karos jt-fenséget ajlapitolni meg, hogy mindjobban eirmrapúdzik az e\'úz i vi-ágháborut iddkre emlékeztető bánásmód *t fizt*. I*kbcti, \\ minisKH\'rrii1 kenki sem ália-liitoMü meg, hoa> k\'?*ik*dui\'ll*aes,
¦\'..\'.Ili\' hOg> uCll In a/, sül rpufu 3
kc.-e^krdok nags haniljál ti vtt-\'ik l*un*. K ininis/ier nvilwiíuval i mógóll senki sem kenes^ll ku\'AiiWrtii li\'lohá-
sokai,, , \'
A /alaí Közlöm szobán forgó vikke szószerinti rei)tK<<égéaeu megjelent S/ontbuiItelyeii s Vasvárwegyt hu-sáujajn. Mindanűfnapig eszébe sem jutott a tnreus-voltánál ismeri szum. u*lhelyj kem/tény k«rrskeüke\'eaaiej(, hogy. sérelmet láss-aii * 1 ikk somiban v«gj azok között.
Aligha szorul bizonyitásra, hogy az Igazság Nagykanizsán M-m Jehet máz, miül Uuda}Ksten vagy Szombathelyen, vagy az ország mindama városaiban, ¦Hm. a uiuiazterí figyelme/lelás) a uj-pibtpok hasábjain olTasták,
isii .iiin\'n is amikor a /a|ai K6z ¦öli) Iraiározutlau egye* keeikfddkroi IxszéU s \'i (taros* Szövetség *\'x *SSVI lemWgeaen kereskedőé eoiwiiek nyilvánítottá, akkor vájjon mely,kunk esed az á\'iutánosilas hibájába \'
fts lelr^i-e egyáltalán L-rtskedneüV-ursnek nyihánituni egy cikket, ann*-Kikbeii Mai irtuk, hogs a mull rAkt\'. nrje a ,kL.«sk*dd Bi*m ar a\'láspoul és hO(i> igenis ur a keie-ilu-dn, ui\'a.ik kell ciuur magáné^Ux-u, kiszolg.UO asjttatnal, pénztárná\', irodában cg>-
arant, i.*iit 1.« kereskedöeiienes a ciick,
anieiybeu a/i írtuk, Iiogy a gentleman szú érielmeuiséüeu urak liuLa Isteu-nek, szép vuiiiiiiki vannak a egyre íi.\'bbfn vaunak, a magyar i,;re kc.l\'-lemben, Szóizeriail ezekéi irtuk, Vagj\'íí eiisaiártu*: *z átáltilússai agyi* gyára, podó ur-lóbbieti"! ^ kere^k»d(c>nib«ii. Jia ezt rétre leheteti érteni, ha ezt éppen <tz el|«nlorzojére elicctl fordi. taiú, akkor kár minden belűórL uirut * ma ember* i*ir, vágy »\'lolvas. Akkor kár is a h*lúv*tésl kötel«zf» tudo-maíuiyá toiiu, basaan a lietü Uyen fo,--
mán nem arra szoigái, hngy Bzfgértsük hanem vagy arra, hogj- féü^émük. vagy arra, hogy ié-ir*v*zessnk egymáM.
liogj- egj- eseppnj\'i KCenlcihlz maradjon a /^Haj Közlönyön, voltak, akik azi a vádat is kiolvastuk u i-ikk-böl, hogy a keresztényi nem Uirjja aikÁbnasuak -.< kereskedői pályára, Kzl ]*\'ilig ))bi\'> 1 al ;i|iil((ll;iL meg, hogy •> ukk szerint régebbrrn. udvadasab-
bák voltak a Ureskedók.. Meg\'abból,
hogy a cikk egynémely üj k*.-»skedok modorbei) hibáira js latért.
Nos. *t ui kereskedők kozfi\' sem szólt a ilkk egi.eileiHgynek sem, aki tudja, mi :i kól*rteÍM^ a \\rvdj(^e| ssemlmi, de szoH s-ajameunyi régi és uj kereskedőnek, Vereszténynek. zsidónak, belvárosinak. kúll« kinek Ra/<tag. oak. szegénynek, »k\\ nem bánik udvi. riasan a vísállóival.
Ami prbg \'•* régehbeji- sznhMi iei\'o Összehasonlítási Ületi, eme oinen mas válaszunk lessék » rikkei e.olwani a régebben, szó rnógóll még es.ik árnyéka siao po\'iükMi határídónek, hanem kizárólag c-s félreérthetfi eriftl az áru-nowbh, i\'hai ínég earVszen ko. teli mull idnre sim\'lkozik.
N\'égüi mé.H rs-o\\ annyiI !1 jo\'zán-dóktl, ha/aüas cé\'n biiilai j/ ujságü.vi-liak nem rsak joga, hanem köteles-sége. I-:gy olyan hatalmas fSIQiei t-ir-lalommal t*e toózós&éRMk iiettig, mni n IPross, semmiokn nincs úrra, hogy a birókal mógótt, ami a benn1\' sorakozó egyebekéi éri. Önmagára, n llarosa egészére veiödó ánayákokai keTtssaan. a Ifmss -piteni akar. llatainuA épit-Jwaés a letadnte. A bfrálal ebben n*ni akudÁtyonu, hanem segítem his-atolt. lligjje « « Baross, ln>gy ez a binilat neki, munkájának ás ftaidalánftk csati b^sznára vaihat, ,
A csáktornyai iparos-mükcdvclök kitűnően sikerűit beimttaikozasa utati mindjobban leimerült az érdeklődés, hol vaoiiak a bevált, nagyszerű ka-\' nizsoi műkedvelők, nevezjesun a Keresztény Tisztviselőnők li^yesü leiének lelkes műkedvelői gardája akik már annyi felejthetetlen kedves esict szereztek a. nagykanizsai közönségnek, masrébzi pedig annyi szúr szolgálták önzeuenüi a icg-hazufiusabd es legnemesebb meg* mozdulásokat es eniueroaraii célokat, nagyobb összegeket juttatván játékuk jövedelmiből.
Műkedvelői gardája olyat színvonalon all, hüjiy sok hivatásos vi-déki szintarsulattai vélekedik. Így egyik- másik főszereplője egyenes. 11 niüvésii játékot proauk.ii. Azért szükségesnek láttuk tlkiokes helyen kérdői intézni, anol azt a választ kaptuK, iio^y azéit n.jtn szerepellek legmóbb a nagy fiyi.vanossag dóit,
Budapestről jelenti !1 Magyar Vidéki Sajtó tudósító, hogy konkrét esetekből kifolyólag ismét felvetődött a kérdés : a kormányrendeletekkel incgállnpi-
mert tudlak, hogy a közeljóvü .en isméi sztlkség lesz a műkedvelői garaa előadására és annak jöv-del mere, hogy a legnemesebb cel, eló-niozditlidssa. Ez az idő most elérkezett. S ükségcsnek látják, hogy isméi sorompóba lépjenek. Ugyanis lcrvbcv..tiék egy nagysznbásu u^y-nevezett .Kívánság clóadás" rendezését, hogy a bdoiyó jövedelemből a Voröskereozi hazafias celkuiuetét és a Tüdőbeteg Oution iéie6iiéséi ctómozütisak. A „Kívánság-előadás" nagy me^tepeteaszamba fog menni Njgykaniz>aii, mert valóban szóra-kuziaiáot nyújt a közönségnek és a város legjobo műkedvelőivel lép színre.
— Eí az egyesület csakis a közéit djigozik — hangsúlyozta informátorunk.
Tetiatrövidesen ismét gyönyörköd-lieitiiik a Keresztény Tiszwiscion k gardajan-k szép trljeBitmenyeibefi-
toll fizetési pótlékon felül jogában áll-e a munkásnak külön immknbéremelést kérni ? Ilyen cselek ujnbban gyakran adódlak, különösen az asztnlosipnr-
BÚTORT
azrikllzletben, gábor malaaztaloanai
"Kim vazr r*nd*ljca. na.yhanltta, váraahti.nalou íuj
ban, Ezért n Budapesti Asztalos Ipartestület az Arkorinúnybiz-lossághuz fordult u követpndti eljárás céljából.
Az Arkonnánybi/.tos közölte ii sznktrtu vezetőivel, hogy 11 munkabérek terén tViVillitoll ujabb követelések árdrágilyN nak minősíthetők és ilyen esetekben büntető eljárásnak van helye Közölte n kormánybiztos-ség 11 szakma vezetőivel azt jSi hogy a kormányrendeletekkel\' engedélyezett munkubérpótlé-kÖn felül a munkaadó iparosok semmiféle luvújbbi munkabér-emelési, vagy pótlékot nemszu-inilhatnak lel. illetve nem hánthatnak vevfiiKre. vagy meg. rendelőikre.
A legutóbbi rendelettel engedélyezett munkabéremelés úrra sem jogosít lel senkit, hogy 11 béreket csökkentse. Légfeljebli arról lehel szó, hogy ott, ahol megadták azt. ami a rendelélek értelmében jár, további béremelés nem kötelező és a regi béreket kell fizetni.
Egy gyarmatbirodalom vége
Hollandia jólétéin-,, alapját gyarmati szigetei aulák. A holland gyarmatbirodalom torié nele lbiü-ben kezdődött. Mi-titán löüti-ban több holland kereskedelmi hajó eljutott Kelet Ázsiába, majd pedig Amerikába, megkezdődött a birtokba vett területek kizsákmányolása és i>« olvasztása. Kzl a munkát egyelőre gazdag kereskedelmi vállalatim végezték. Kilibben ki-épllotték Batávin erődjét. Ezen időtől fogva állandó haj-col kellett vivniok a betolakodó angol, spanyol és portugál koir liiirrensekkel. 1798-ig lúrsaii-gok magántulajdonát képezték a keletindiaí gyarmatok, ekkor azonban az állani vette kezébe. A francia forradalom időjén, a melyet az angolok nagy ügyességgel kihasználtak, n lávolke-leti holland gyarmatok egy ié-sze brit kézre került, amelyről azonban később nagyrészt le kcllell mondania, csupán Holland-Délafrika maradt továbbra is angol birtokban.
ItiUObniij az uj \'gyarmati rendszer bevezetése után, .miikor is a bennszülötteknek birtokuk egyötödét, munkaerejük-nt\'k pedig megszabott részét az állam rendelkezésére kellett bo* esáluniok, a gyarmatbirtokok élete nagy lendületet vett. A kr-lelázsiai holland gyarmatok azonban különösön a világháború nlnlt fejlődlek rohamosan, mert a nagy világégés ezt a vidéket teljesen megkímélte.
Most :it)0 év után egy rövidlátó és nemzetietlen kormány politikai magatartása végül is a holland gyarmutbirod doni pusztulásához vezetett.
a\\ ItaromkoiJAat latan aa ¦ ftfirwéwy büntatl I
UNGER-ULLIUNil ELEK És TÓTH
VASKIRESKEDtSE - NAGYKANIZSA. 1M
.„i&éttjaaijHi^ MMSv K6*^Í ReacvénytAruiig nana/-P™ mmmu m9m kantiaal kapvlaeierto «. blac-ninyi raktára
Kedvezményes adótetelU mezíDgazdasagiűlajok.
¦0Dkabérköv6tel6s, mint — árdrágítás
1042 március 16
Anglia nem tudja leszállítani a szovjet géprendeléseket
\\ Times röviddel {\'/.elöli Kuj--bj:.«vht;1 cg\\ hjii közölt uirl\\ soriul a bölsevislákuak sil<;> riíll íiyiiri berendezésük m-jv rés/él elszállítani !1 iiéiiicli\'líJul nií\'lí-\'"\'-11"\' lerületckröl és ni 1*3 jdcjrlicn !1 l\'nml mőgöll ii.-\'vrz-hcllék cl. Iízcii híradás vilót-liinsága kilünik egy iijülil) jel illésből. A jelenleg Nagybrit m-piában larlózkodö sznvjcl hi-znltság ugyanis félreérlhel.\'lle-mii hangsúlyozta ;i megszálll teritleleken elvesziletl gé|irk és Itereiiill\'zések mielőbbi pótlása-
,l!lk . Szükségességéi. Maga ;i/
üiijjól }|>:u* is - li;i egyall.il.in luil,"-- csak kórláloll (periekben képes kielégíteni az orosz ki-vállsáüol. l.zl angol részen isei-isiiiei\'ik. meri a hivatalos brit válasz odáig megy, hogy Xngv-hrilanniánnk mindent meg k.!l minin, csupán :t sajúl leniul\'í-képi\'sségél nem szabad n ;g-esorbiliini.
!•>. a válasz nznnbaii praktikus érlelembni ;iz orosz .\'.huj cl ve léséi jelenti
Allívdó nSiorui-uok SétkÖinapokoB Badupott 1, m 11 not/in
fl<0 ttbrWBtő, torna. 7 tMr Hire* ^ilemrityek, étrend, hanglemezek -liiOO Hírek. - II.10 Neniíftkóo víz. :«ii-\'.\'.k\'!«ííi.m 12.00 déli haranggá. - 12.« Ilire* -- 1820 időjelzés, idrJJárá,; és vízállásjelentés - 11.30 Illrak - H,\'45 A rádióműsor ismerte Ws* 15.00 Arrolyniiilinek. pbvi
lr*k. élelmiszerárak - lfl.15 időjelzés rlSjorás jelentés, Ii|r,k 17.00 [ÍUVI <ilovák é* ruszin nyelven 10.00 Illrek iiugyer, néniéi iís romái) nyel >tu. - 20.00 IIÍrek -liudu|n*M II.; 31.40 Hírek; Idö járásjelentés. - 23,0C Hírek níniet. olasz, ung\'n ós franci* nyelven - 24.00 II írek rMPEST ü
111.15 Szórakoztató Zeni\'. 11.20 KJr\'ovie/ Litván rapszódia. ,11.10 Kelolvasás. \' "12.10 Ország is Pnslás-ímek.1;-. i;í.;ki Hon végeink üzen-nck. ¦ il sUvymmei Miklós lám ¦ lenskiira. 13.20 Mózcsné Junker K\'ú.-.i pnekci. t.vtu \\ryá Máié i\'lö-¦klásu. A 15.50 I\'ukv Margit zon^irá. dk. . Híj.-) (iyerinckdélulán.
17,l."> Sá.-kózi (Ívnia cigányzeuCktit.i.
- 17.10 l)r. OMi Vilmos előadása 18.0.1 Simontry Margit versükéi mnii\'l.
18.35 i\'iitstav Háycmami Hegedű\'. 10.211 Az líMKK munkája. Kózveli-lés Kolozsvárról. Vezeti Hiidinszky Sáo \'k»r. 10.50 budapesti Polgári [)a|. kár. 20.05 .Március . Iluujjálék hírűin felvonásban. 21.20 Légierők l^ivószCliCkUra. 22.10 Magyar nevű fánezonekar. 22.10 Olasz da\'ok. 23.25 l\'oki.Iiorválh (ly\'uia cigányzene-1,1 a. 0.15 Üzen a/ otthon. ÍUDAPEST II.
17.15 lluzin haljgaioiuknak. 17.10 íaiuzeue, 18,10 Mezőgazdasála lé\'-"r1. .18.33 0írisz nyelvoktatás lt| Uáiliózehckar. 20.10 HudstpCsii l\'o\'mtri |Wlköf. 20.;ill IV. dvilsas.
- 2o..il) \' | .égjeriik 1 uvó\'V.enekaia •\'•Hl l\'Miuv .Sándor elbeszélés.
Március Idusa Nagykanizsán
A nagykanizsai magyarság Zrínyi városán*! méltóan Qnnapalte március 15-ét
Ne kái-omkodj 1
Nagykanizsa magfarsjtín méllő mődon ülte me^ \\(i.rcius Ifltis;il iM\'lliiltfigúznlI viii\'us és üniiepi hanmilat j,-le/tr !1 nagy napol, amelyli.ii mindenki kí-velle részéi, aki ;i ningvar ha-zi\'ilioz larlozónak érzi majjál XaWyk;uiizsa a szivével-lelkévcl ünnepeli, hiszen nagy nekiin1-dulásol; küszöbén állunk és március lő e az ujabb küzdelmek erőforrása és bizlató reménye.
I\'tentlsztflet a templomokban
Délelöll fél 111 örakor hivala-los ünnepi isUmliszlelel volt a leienei\'jk plebániale\'inplouiá-ban. amelyen oll vnll .1 liszti-kar. élén a daitdárparancsnokkal, oll voll di- Králky István tíir korinam főtanácsos, polgár mester. Makáry Vilmos törvénv; széki elnökbeivel les, di*. I,cn-gycl lyárolv fcír ügyés/ségi cl-nők. dr. Zágon 1-anil reudorta-náesos. a városi képviscIÖlt\'Slü-lel. Kislalutli .lózsel\'. a főposta rönöke és \\ ersényi liezsö a luozgöposla főnöke a liszlvi-selöi kar éléit, a vasutasság élén Xagy Rezső álluiuásföiHik-belyelW-s. Maröti főintéző. Balogh József raktárfönők. nli voll az oszlálvmérnökség. a íiilöbáz. slb. képviselete, oll voll a itaross Szövetség, dr Takács /.ollán kórházi igazgató, főorvos. Köő János állampénztúri lölanáesos. hivatnilönök. Doniján .lános föbizios. .1 pénzügyőri kerület vezetője, oll voltak !1 (j-edo. a llannadreud, a kongregáéiétk küjdöltsége. slb., 1 líibbi lesült l kő/hívni il tpt-sülel vezetősége, illetve küldöll-,sége.
A szentmiséi I*. Siniicza Se-bi\'slyén l\'ercnei-s bá^fönök celebrálta, mialall a kóruson :> honvéd zenekar eg.vhtizi zenél szolgáltaiul I Különösen\' ki kell emelnünk a honvédség énekkarai, amely ismét kitolt magáért szép. szabalos és stílusos egyházi énekeivel, ami nagyban emellé az áhilalol Az orgona-kíséretet ilj RAez János kán-lor lálla e|. .(\\ lélekemelőén szép
Istentisztelet a Magyar Himnusz akkordjaival fejeződött bc. >lajil ulánn :i honvédség ad.in-dán>arancsnok. tisztikar és hatóság fejei elölt díszlépésbenvo-null cl.
A refiirmálus templomban a protestánsok közös ünnepi is-Iciilisztclutcl liirlottak A Icmploni zsúfolva voll ájlalos hívekkel Olt lálltik a honvéd-lisztikart. a város képviseletében Vécsey Barna lanácsnokot. Horváth Olivér evangélikus lelkészi. 11 közhivatalok, leslüle-lek vezelöil. slb A szent szol-gálától l\'ouiiilhy Dezső ref. lelkész végezle. aki lelkes. szép ln\'s/édlien méllallu 11 márciusi naiiv esemenvtkel. \\ korttsszcp énekeil Juhász István karnagy
kisérte orgonán művészi finomsággal
Az ízi* templomban nagysza-11111 közönség elölt dr. Winklcr Ernő főrabbi mondott hatásos Ünnepi beszédei, míg Abramo-vics Márk főkántor az ünnepi zsolozsma ka) énekelte meleg érzéssel,
A piarista gimnázium ifjúsága a leljes tanári kar vc-z,elésével lélekemelő hazafias ünnepélyt rendezett a szentmise ulán a piarista diákok hősi emlékműve flott, nagyszámú közönség jelenlétében. A megje-lenlek soraiban olt láttuk vitéz líentzik Lajos kir. kormány-főtanácsos, bankigazgatót, . dr. Hegyi Lajos városi főjegyzőt, slb.. a szülök sokaságál. Az ünnepély az intézeti énekkar Himnuszával vélte k-\'zdelét. a mit Balogh Lajos tanár vezényeli. Záver József III. o. t ked ves alkalmi költeményl adott elő Hegyi Lajos VIII. o. t. ünnepi beszédében a márciusi ifjak gyújtó lelkesedésével adózott a márciusi szabad ságeszméknek. Majd Horváth Árpád IV. 0. I. pompás Mécs-verset szavalt el szép előadókészséggel. A szépen sikerüli ünnepély a Szózal el éneklésével ért végei.
A naeykanjzcal leventék
íi szeiilniise után. ahol a lelki-yynkorlatok befejezésekép kö„ zös szenlátdozáshoz járullak, a llozgouyi-ulcai iskola udvarán gyülekeztek zárt sorokban ok-lalóik vezetése mellett, hogy-iiiegtartsák lélekemelő, hazafias ünnepségükéi. A Hiszekegj\' eléneklése után Szarjas István ok-lató.a fiatalság tüzével méltatta március 15-ét. Dr. Tholway Zsigmond levon le-egyesületi elnök ünnepi beszédben áldozott a márciusi eszmének, kapcsolatban a.levenle eszmével Ragyogó magyar érzéssel átitatott beszédében vallásosságra. igazi áldozatos hazufiságra buzditolta iiz irjii magyarságot, nagy halasi keltvén beszédével. A nagyon szép ünnepély a magyar nemzeti imádsággal éri véget
A Baross Szövetség
nay\\kanizsjii kerülete dóle\'ölt tarlóit\'1 március 15. cm lékének kcv\'voS\'lie\'jes nwvtfümjeplé\'él. Az uuncjiélvt viiéz Tóth Bé\'a cnók nviiolia meg. Szere-leilci Üdvözölt* a megjetent ingokot, majd ftnnepf lieszédlélten ksfejU\'tte, boRV a Itar-jss Szó\\oiség is tradieiőlhoz tiiwii köiolessevónek inrioiW, hogv iuegcinlék*azzék n dicső nngv !8lH*s szabadságővml. 01 év-e annak, hogy KosMilh l.ajos március 15-én magyar bizoltséggni indult V, Ferdteántíhoz nbltői a célból, hogy a magyarok pn-naszAI előadja, liz aLjtt az idffi teáit ]»eiöfi Sándor Kud^pesjon Nemzeti do-i.ál a;||.i a magyar iljuságnnk, ezzel relébreszicite a tnagyarlisui a magyai\'i és buzditolta a sziibad.sagbarc.ra. <l8tS
KöfcBfinkÖnyvtArunkat fillérekért kiárusítjuk.
Remekművek olosén SCHLESS TESTVÉREKNÉL Horthy wimé—t a.
a magyarok szabad ságharc.-mak éve voll. A imiMaiii év. ][\\V> színien ujabb szaludsághare éve \'esz. Kívánom -mondolpi - , hogy az. i012-«». szabar> Kágbflrc multával találja meg múidcn magyar lioldogulásál a nagy niagyut hazálwn.
Az fiunk s^a^it az úunoplő tagol; nagy lelkesedéssel és ólj\'TiEéssel to. gadlák.
1-ziilán Okvith Sándor lanu\'ó ked. \\esvn dszavaltu Pósa l.ajos •Szabadság napján, cimö versét. Scbioss Gyula Ita.oss.\'aj; elóadia IgOn szép Wdwl-gózásban Szaimáry versét, a \'Szabad-sáu napján*-!. Szavalata nagy tetszést váHo|l ki a kőzóusógbol. p Majd viUv. Tólb lléla ctnók lelkes zárósz"rajviiI a nagyon *-zépen sikorúlt hazafias fmoBpély véget ért.
A poteárl Ukolik
együttesen ünnepelték meg a szabadság ünnepét. Mindkét iskola tanulói tanáraik vezetésével isU-ntfsztctelcn vetlek ré,szt, majd az iskola tornatermében megkezdődött az együttes ünnepség. A műsor első száma Dolmányi: Hiszekegye volt melyet 1*1 polg. iskola vegyeskara lelkesen adott elő. Magyar a magyarról e. versel szavalta Völgyi Margit IV. \'B. oszl. tanuló kedves közvetlenséggel. Majd Gárdonyi Szabadság kánonját énekelte friss lendülettel a vc~ gyéskar. Az ünnepi beszédet Pusztai Inna IV. \'A. oszt, tanuló mondotta, figyelmet keltvén beszédének szép kidolgozásával. Majd a Vegyeskar Liszt f\'nnepi datál\' adla elő . bensőségesen. Sági Farkas István láriár Március 15. című ünnepi versét Do-minkó József IH./C. oszt. tanulói szavalta\'drámai erővel. Ezután a vegveskar Bárdossv : Horthv Miklós táborában c\'népdalfei-dolgozási éjiekelte pompás be-lanultságban. Az ünnepélyt I7,g-ressy Szózata fejezte be. A Vécsey-utl elemi lakóin
is méltó módon ünnepelte ínleg 5t magyar Vzjibailság emléknapját. Az ünnepély megnyílásaképpen ux iskolások énekkuia kc;lvc*on \'\'l(;iio:(oUe a Hi-zok. egyei, majd CselnokJ István, l\'a.-kns Gízega, Hegyi pal ós SzvelecZ Mária haza Ilus vcraökci ndt ik e*3 lelkes bang pemliOn. \\ s-znvalatok ulán Kerkám»lyi 1-erenc l»oiió mondóit nagyon szép énnepi beszédei. Hangsúlyozta március 15-ének nagy tonlosságttt é>s liati\'tsát a magyar nemzőire és a Icósiíbbi mO-gyár ifjiihágra. A balásos ünnepi b*s. szód iildn Fordáű l^ljos lanuió Petőfi Nemzcil dalúi szá^-aHa ci a kisdiák IclkOscdésóvo!, amely ulán a nóvondé. kek énekkara ügyesen ctőadia a jól liermiiM Talpra magyart. Az ünnepség Ccrii-.s László, Lakatos Vilmos ás Jóna György lanu\'ók .sikerült szavalabív d ós a ijimnu»z eiénektesével érl^ >tBget. A Rozgonyl utcai elemi Iskola Is a szokásos ünnepi keretek közölt ünnepére w.cj, március 15-él, Az ün-nejiséü nagyon szépen sikerüli ós a szereplő sok növendék nagy sikert amloti.
Az ünnepség a üininuss/at kezdö-dotl, ámil az ifjiiság énekkara fuui\'pi liangulnllal éuckéll. A Hiinuusz ci-énelJrstí ulán Andns llyörgy IV. o. lainibi l\'ósa l.ajos Márciusi iFju^.ig. Vil l.ifiii\' III. o. tanuló Harangi l-ószki Márciusi kis vilézvk és Tólli, László IV. o. laauló Móra LászljÜ Szép március fcimü verseket szavaltál. tí\\ kedveden és mély ielkosedcVssel.
sza\\tUalok ulán Selimidl Rezső laniió mondott a lojkek mélyéig ha-loU ünnepi büszídt\'l március joJditösé. gérői és a márciusi ifjak izzó Iwza-sjKTCtetéről és áldozatkészségej-ől. Az
•meta KOtvotm
..ünnepi beszéd iilán Okválh N\'ándor IV. o. tanuló J\'ó.sa I^jos A szabadság napján, Móger Krzsébei VI. o. lanu\'ó Tóth fenkr Márciusi ifjak eimü ser. M\'kei szavallak el. nagy sikert aratva.
Majd a TitiprJ ungvári énekelték d .1 kfthcs kis ma-<vaiok. amely illán ujabb szavtllalok követkei\'.ak, ne»\'."z.\'. lesen Orbán Anni, Tút\'ű Ami*. Viásics Ilona és Szervál h Murgil szavaltik-
Az- rinucpséit viléz Kiló Ke;enc igaz-aaió zárószuvniv.u és .1 Hiszekegyei ÍM .-végei.
A kereskedelmi Wola délután I 6r:ikor InrloUa március !.">. emlékének méltó megünnepléséi, n teljes luniiri kar részvételével A Himnusz eléneklése ul;\\ii Hókor .lózsi\'f II. R. osztályú tanuló mondóit gyújtó hatású megnyilö-bcszé-rlcl. Polni Dezső IV évr. tnnuió a fiatalság tüzével szavalta el Petőfi : "fiiét vagy halál einiü versét Az énekkar meleg tónus-han adta elő Petőfi Talpra ma gy;. .-il. majd .luhász József II. A;. évF. tanuló mély átérzéssel szavaII11 Siklósi János Magyarország eimii versét.
Kzulán llcnkÖ Kálmán IV. 6S"f tanuló mondotta el hatásos ünnepi beszédét március 15. jelentőségéről és hatásáról a mai nemzedékre.
Nagyon sikerült volt a sza-valókónis előadása, amely Dalmady (iyözö alkalmi szerzeményét adta ejö \\ lelkes han-íiuhiihaii letolvt ünnepség\' a Szózat elének lésével fejeződött he
Diszakadémia a városházén
Délután ti órakor ti Xrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör rendezéséhen diszakadémia volt a városháza nagy közgyűlési termében, amelyen ott láttuk a város vezclölársndalmá-nak színe-javát, élén a honvéd-Usztikarrai és a hatóságok és közhivatalok, testiilelrk. slh vc zetöivel. kfilönöseii széjiszáinu hölgyközöhséy vett részt. A hazafias ünnepély a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör királydijas Vegvesknrának pompás Hiszekegyével vette kezdetét, amit Kelting Ferenc lanár. karnagy vezényelt. Valami lemplomszerü áhítatot hintett szél a lelkekbe a kitűnő Vegyeskar megkopó éneke Régi, kedves kanizsai, vitéz Csikós Jenő Régi Húszasok e. alkalmi költeményét szavalta szép előadókészséggel Pagony Hubert gimn. YH" o t. Nagyon szép volt a Vegveskar által előadott Liszt ünnepi dal, amellyel csak Öregbítette sikereit. A \'diszakadémia fénypontja volt SzÖnyi László pin-risln gimn. tanár ünnepi beszéde, aki eltérően a március l.Vi és a múzeumi események ismertetésétől a löle megszokott alapossággal és felkészültséggel kitéri a magyarság népi jellegére, különösen vitézségére, hősiességére, amit példákkal illusztrált A magyarság haza- és mélységes szabadság-szeretetére, amely egész történelmén-végigvonul Reszeli a
I UTO RT
BHETYEIISRE márkáz butorí\':iirmjiU>a:i vegyen v»ev rendnllen . Citngtry-et H
haza fogalmáról. A haza nem tőid. A haza : emberek. A hazái idehozták magukkal Végigvo-nullalta a magyarság életének egyes fázisait Majd ragyogóképel feslett a Legnagyobb Magyarról, akinek egész étele nem voll más. mint egy robot a nemzeléri A magyar közösség tudatai hangsúlyozta. Ha szomorú utakon jártunk, mindig a ni agyar történelemhez meuc- < költünk. Kggyé kovácsolni minden magyar erőt. voll beszédének vezér motívuma, mert az idő — sürget...
S/.önyi tanár izzó magyarst-gu ünnepi beszéde -- amit sznk terünk miatt nem tudunk teljességében közölni egy ragyogó magvai* szív pompás meg nyilatkozása volt A nagysikerű beszéd nlán Juhász József kereskedelmi iskolai II A. o. I. Siklósi János soinog> szentmiklósi születésű, voll kanizsai kereske delmi iskolai növendék\' Magyarország eimü finom művű versét adla elő oizelált kidolgozásban
A nagyim szépen sikerült ha ZiiIíiih dis/akwlémiál a Vegyes-; kar Szózata fejezte, be.
A Nagykanizsai Iparofkor
tudO fi órakor tart-itta mr; március l.Vi cm\'ék un Ildiiéivé\'. A llinifnw. nlán. amit az ipariskolai vegyetk ir figyelem cmélli\'i brianu:Isiígua\' énekeli n! Nénit 111 János ipirisk/>lai I már vCze lésével, 11 »lázs Ilonka ina cé zéssel szAvaM-i i\'| Sii; .Xndocsi Má.-iáli tz <-iniii veinél.
.Molnár ii,yut« f n"»k megnyílója nlán K.ii.on>-i\' -Islviin kereskedelmi »Sk dái lanár mondotta ci ünnepi luszédiél, ¦»kj kifejtené, liogy \'ma iigjMJi\'dyan hViéJX\'lmi iiliiket; tTIfuik,\'niini !U ó»-\\«i Cztlüii. *A vüájí éppúgy vfljudik, mint annak idején. Akku,- az uj világ kialakulásai dinas/jiák ak-.irtnk im\'g-akadályozni, ina -M-dlft alfajnak hav. colnak a ,v-.i világ fennmaradásáén és másuk i\'z ui világért. A magyarság « inai hlökljcn ludja, lioi vjii tjtcjye. Mi, mügyojok március 15-él ugy SZ ik-luk i1iinv|a!lui mint » fiatajVua únne. pél. Kz/n az uui>;\'p|ifi szoros kaptMi. i\'ll:au ál a nemzeti fűggi\'l\'cnséű gon-r>ola a, ainelyérl nemcsak » fialniuk harcoltak, hanem az öregek is. A fia. talság cgv ulon ha\'adl u/. öiegekkc\'.
-\\ haiáMi- ünnepi IwzOd nlán «/. ipa.-iskokii énekkar ujabb m előad ill cndülc.os ének \' után lle.;cdus |s|ván U.-üger Mozdonyok hcszétgetnek einin wM\\ szQvu 11 ei nagj\' cl.cviies.srfL,
A lelkes h.mgu atu ünnepély u Szó. *a| oléneklésé\\si. ért végei.
A Polgári Olvasókör ünnepélye
\\ S érára binleioil ünnepélyre már léi nyoje órdk.>r min lenki mcgérkezell Tal%< volt a leiem\' fósyosók, minden. Olt voltak i>. Bánás (¦;. r.yu\'n plcliáni. I*. Halmos I-\'i,-tunnt. dr. Anek Antal, szépudvii.y I.ászW. Bagonyai l.á>z:ó. I\'ozdiiii .lózsi-i, Honjai András, siti. Hertzcg .luz-ei gyujto kZ\'Jvaiuui, nvijd a Kiskanizsa legjobb szavdöjának. Ilu vitl^Miak ntiii-tiusi tűzze: eiöado1-! -zi-vuaz\'a ,,nási I ip o\' ira( i\'. Sncil Anni a kín- egyik lüldmmc-aagja |arlo(t ine^tepóvn szé|i és értéke> ,ünii pi be-széttel niáiiius Idusúiúi. l.egnagyobb vikeiC vol, ."zjnb-ti n kiskJiiizsn íc-veutMenekarnak pompás zrtuMtám-ii. *-o. Anek tiyöi\'jy, a kor e\':uök>\' iiwíj-I.íi Dilim ni mdoU ikószöitelít Ki.k.un /liaz.tfias közönségének, aiucly mr; éii\'li.\' naí> n i|y ie\'eiilÖségél é> ¦im-iv^jtainlmn j.-bJni ineg az nane-k-. Kt\'ii l nni*pé:> a áu Heitt-.- k:>nn>\'%lvi\\>k kii\'oii zuéi>%/:iiikikk-*i| szö.;#k ízt illik .1 l.i.zniisétíéf,
*
A iMjo\'vjk-.vű kiskuni/.\'-ai iewiiiv-Hiiin-jié\'.Viöl li*1 vsziike mi tll Iio\'iiiipi
Festessen Tisztíttasson
Nagy érdeklődést fog kelteni a Mezőgazdasági Kiállítás kisállat\' bemutatója
A mezógazdasági kiállítás egyik leglálogatoMihb része mindenkor a baromf csirnok, amely síines é\' változatos volt\'nál fogva egyaránl érdekli a vidéki és a városi lakosságot. Az idei kiál\'it\'B keretei már teljesen kialakultak és máris megállapítható, hogy színvonala legteljesebb mértékben ki fogja elé^itrni ugy a gazdák, mint a nagyközönség igényelt.
Különösebb érdeklődésre la-1hat sz mot a viziszárnyab csőrtől, amely mére\'eiben meg fogja haladni a? előző évek bemutatóit.. A kacsa- és a libfltenyészlés jelentősége a mai hús- és zsire\'láiási viszonyok mellett nagyot emelkedett, mind tőb ben és többen kezdenek fngla\'komi e hasznos állatok tényé zlésével. Nagyon |ó alkatom kínálkozik a vá-sáro-i a kiindulási alapul szolgáló tenyésztörzsek vagy vérfrissítő anyag beszerzésére, mert azon az ország legkiválóbb tenyészetei vesznek részt.
A galambkiállítás! csoport nagy fajgazdagságával ugyancsak széleskörű érdeklődést fog kelteni;
Különösen népes lesz a házinyúl kiállítási rész, amelyen természetesen az angoranyulak fognak vezetni. Az angoranyul-tenyésztés mind na gyobb jelentőségre tesz szert, rend kívül fontos nyersanyagot szolgáltató gyapjutermclése révén. De nem
marad el jelentőségében a hnsnyu-l«k csoportja sem, mtrt a husnyu-laknak viszont a közélelmezés biztosítása terén Jut egyre nagyobb szerep. A házir.yitl ugyanis aránylag könnyen, olcsón és hulladék-takarmánnyal is sikeresen nevelhelfi.
A kiállítást szervesen egészili ki a különféle kisállattenyésztési eszközök, ketrecek, angóra-készít menyek sto. bemutatója, valamint a gödöllői m kir. baromfitenyésztő kisérleli ttngazdaság álla\' bemutatásra kerti 6 szemlMtetö és oktató anyag.
Ugvxncak fontos kisállattenyésztési ág a méhészet, amely évek óla külön pavíl\'onjábm vesz részt a a mezőgazdasági kiállításon. Az idén a méhészeti kiállítás hivatalos statisztikai adatok^aJapján — szem. léltctö módon fogjasjs mertet ni az utóbbi é>tized alatt Vgödöllöi m. kir. méhészeti gazdaság niéhcsalád-jai évenkénti méztermeléséiiek családonkinti átlaemer.nyiségét\\ párhuzamos összehasonlítással az\\ egész orszáií méztcrmelésének hasonló átlagával, valamint az utóbbi 10 év alatti mézexpjrlunk alakulását. Rzen-kUül bemutatja a legkorszerűbb méhlakásoknt és méhészeti felszerelési tárgyakat, valamint fejlett iné-zeslészta-iparunk kiváló készítmé-
nyeit is.
)
Ünnepélyes keretek között zajlott le a Vasút idei első mérkőzése
NVTE-B»rcsl Levernék 8:1 (6:0)
Vez.e\'ti* l\'rlián. A mérkőzés c\'ötl ked%e•, és mc(b\'Uó ünnepség volt a pát\\;iii. Juhász Józsrl sz-u-alii e i^i/.i .iiz^e\'. e ike e-léss-d » NemzeÜ d/Ut, ni-ijd d.-. l\'l;ol\\v;iy /.siamWl. a \'I.e. vene Klemet \'"n\'>!;¦• nioud;iiÍ igazi m\'UV:if lííivböl jövő iM\'széiT. lifiási
I.iliiiin lo, múl-.m
. »l
ui-s/i-n |Ki<ii))ii ¦ ii.nttbii «i i it \\-is u\'i. leli! \'yftt .n:é.közé>«\'ii nin |.-. i-s .\'-.ilip.lobai.--o kúzdr.iies., Nébailv \' jaai léiíélséjtél is lálliuik a pi-y/m. \\é öbli \' jáli»k<i>;di i^impiv Id.Jitái\'jiiu is leije-iliiiéii>t\'" e, vajamiul az uj| s/e,-/<-,néii>il. la\'iiiiilat.-is.iia !s rálé-íllik, \\ bünsKik úgv-vsi-k. gyorsuk
de a nehéz ULij nem l\'cdk\'ézelt nekik A gó\'oku Kesztyűs 2 . Munkácsi ,2 MorváUi II.. Vurga. szfie.s és Frisch, M:etvo Tóth lőtték, \\ játékvezető ki Uiin on mukiiitóll.
Kikapott a Ferencváros
Újvidék- Kijieiuváros 11.2 ,2:0. WMFC Nagyvárad .1 l 1:1\'. so\'iijk S/OSI-: .*» I l:U. : •» -zsvar I j|v*sl 1 I ,1:0. \'szeifiM SalIíTC 2 -2 \'2:1. DiM.VV.U; l\'.U\'klroinos :t :> I Kispesl ,m VVAtV 2 I .1» : 1 . ii.\'iiiliía Lamparl l 1 2:0::,
1842, március Ifi
A UTtnte-eströl
BliK|m K-i npViimmllmi i.i. a MilMú.í» Wmlíóll binflísb. .jmibuts lívcdiB íulylin IIVÍ Hal., „„¦c ttiíU »«8íl Lí)"5 *mii. VIII, u l*iu\'? heli\'el1- Rk* Bírt\'° ion.
.úiflkfaf*\'6 melleit hígeJüa Huíjav 1<f7;,T?ay«k»l fog Iái zaoi.
\'ZAL\'AI KTVZLfiN?
A
^ minisztereinek rádié szózala:
NA Pl KM NI) :
K«(]<l«a Imitálja nap.
t.Cgv*i«rtár IMk léi- 10.
niMiin \'\'2 u"i»ui «Y\'j;;yszeil;\'.i ^iD.lt\'. n^ve.e«s szoigútaiot len.
K liO/l THbö nyílva vam .«^«ei ?iilói •>!• t\' óráij.. HélfO, lerda ,,«o:«!; ilé ulán é. kcdltn »;é ? nap n,.h(i-K. \'fi-hifon jfiü.
Saiitar: Mácolui lö. Hello. Kom. kai. Ueréb pk. Proteatűna Henrietté Ur. Adar \'?7. .. -
tlagyar szabadság
Magyar szabadság dicső napja, Mintha újra eljött volna; Tatpraállt a magyar, mini akkor, tízernyotcszáznegyvennyolcb^\', Hogy visszavívja szent órákét, Osi ország minden rögét
Átokverte muszka ellenség, . KI akkor lehengerelte Szabadságunk nyitó rózsáit S Világosnál eltemette, OH dll most Is szemben velünk, De Isten itt áll mtmellettiink!
Orosz sarló hiába lendül Letarolni szabadságunk, .Kossuth Lajos att Izenle*... S mi mindnyájan készen állunk. Újra harsan Petőfi hang/a : .Talpra magyar, hi a haza:"
Mtsstl orosz földön vérrázzák -Magyar honvéd szive-vére; Magyar szabadság virágai Nyílnak ott — és még nincs végei A nagy küzdelem javában ált, A jelszó: győzelem, vagy halát I
Magyar honvédek hulló vére, Anyák jaja, árvák könnye; Sok özvegy hitves zokogása, Annyi ima — telkünk gyöngye, -Mindez csak úgy el nem veszhet — Isten Ilyent meg nem enged.
af/ látomásként látom; ost nem leszünk eltiporva, ¦ wFujó paripák száguldanak, a kivívott diadalra I\' — A jó Isten is azt akarja, Hogy győzzön hűséges magyarja! tAiuUcndvi) SkMt/cs Sándor
Kombinált élelmiszer-legyek bevezetését Indltfányozza a faszer-kereskedelem
A Magyar Vidéki Sajtóludó-siló budapesti jelentése szerint a (üszerkereskedok mozgalmat inditoltak, hogy az illetékes tóti-élelmezési hatóságok a üe-n.vérjegycket ne egy, hanem két napra á\'llilsák ki, vagyis, liogy n kenyérjegykockák a jövőben Ml napra szóljanak. Ezzel az i^l járással a fúszerkereskedök szerint agy a jegyeket kezelő Ke-Hskcdok, nünt a hatóságok sok adminisztrációs munkát t.ikari-lanájlak meg. a l\'üszcrkcrcske-"rak ezenkívül felvétetlek azrnty Mvezell kombinált élclmiszer-fgyek bevezetésének lenét. f.Mk a kombinált élelinisMrje-ü.i\'i\'k liszlre és cukorra egy-arám érvényesek.lennének. I.z ? rendszer hasonlóképpen al-"Imas volna az elosztás mun-•ÍJának megkönnyítéséi-*..
A jobbágyság most fog igazán felszabaduld...
A rend az alapfaltétele az emberi létnek...
Kúllay Miklós ni kir miniszterelnök* március Idusén délután 1 urakor rádiószúyaitol intézett a nemzethez.
- Március lő - kezdte beszédét a miniszterelnök — a tavasz, u megindulás, a fiatalság ünnepe. Az. cisö március 1818-ban, hosszú évtizedek munkája utftn, melyben részlvett egy emberben gazdag magyar korszak kiválóságaink mindegyike Széchenyitől Kossuth ig ¦ robban-
totta ki a magyar függetlenség nagyon sokáig, egészen a Rákóczi-szabadságharcok óta alvó gondolatat. A márciusi fiataltulság ragadja magával az egész országol és ugyanez a fiatalság nyúl fegyver után. amikor a kivívott szabadságot meg kell védeni.
-- Ma megint történelmi időkel élünk, megint van tennivalónk,
fiatal lendületre van szükség, napjaink nem tűrnek habozást, tapogatűelzást, egyholybonmaradást.
Ez n korszak a lettek korszaka Aki lemarad, az lemaradt. Forr, vajúdik minden itt benn, nálunk és körülöttünk, Egyik reform a másik után. hogy ama kor ifjúságán «k szaval isim tel jeni, most tényleg megvalósul. A jobbágyság most fog igazán felszabadulni, mert földhöz és független megélhetéshez jut. a munkásság nagy joga : a méltóan megbecsült és megfizetőit munka ma már vissza nem ve* hclii bcftj.zelt igazsíig l-.s a vezető, kalória, polgár helyzete véglegesen meg lesz határozva az uj magyar világban. De ahogy 1818-ban először fegyvert kellett, ragadnunk, ép ugy most is - mert nincs föld. szabad ember szabiul földje, nincs munka, nincs polgári jólét, inig az Őrök nagy ellenséget, a rémet, az orosz kommunizmust le nem vertük. Csak, egy\' pillanatra tekintünk vissza. Ezt a/, országol hódit ás, pusztítás, em-bergyilkolás ezer év óta csak. keletről érte. Volt csatánk bőven másutt is\\ de létünk csuk onnan volt fenyegetve
— Háborúba megyünk, Elöl megy a márciusi fiatalsúg, biztosan tudom, hogy győztesen tér haza.
— .Mire hazajön, mire vége a harcnak — nem világosi fegyverletétel lesz a vég itt minden hazajövő katonái és itthon-maradotljál, erre én teszek fogadalmat, nem őszirózsás forradalom, nem 1918 és 1919, hanem otthon, munka, emberi lét kell, hogy várja.
~- fis még valamit! Ebben nz országban évek óta programi-mai és újra programokkal Vágyunk elárasztva Sokat olvastam belőlük. Kérlek benneteket, gondoljatok vissza rajok, vagy ha megvannak, vegyétek elft íiket. Rs azt Ingjük látni, hogy alig különbözik egyik a másiktól, szinte szóród-szóra ugyanazt mondják. Pedig nem ások program ma fontos, hanem, hogy mi az igaz. Végre egyszer válasszuk el az igazságot ii hazugságtól. Ami igazság, azt meg kell csinálni, de egészen és megalkuvás nélkül. Ami nem az, dobjuk ki lelkünkből, gondola-Inukból és még inkább szólamainkból. Igaz mindaz, ami jó. minden, amit meg lehet lenni : amiből egyetemes jó fakad nemcsak egyeseknek, de mindenkinek, az egész köznek, a hazának. Van, amit ma hozhatunk, van, amit elő kell készítenünk, semmit sem szabad el -hnnygolni, csak ami ámítás, azt kell kidobni. Mert mig ez nem törteid meg, mig ez a tisztulási folyamat végbe nem megy bennünk, mig a való a valótlannal keveredik, addig nincs előrehaladás, nincs megnyugvás, nincs eredmény.
— Nézzelek a kél nagy uj világol - folytatta a miniszterelnök --, a fasizmust és a nemzetiszocializmust Miért győztek ¦! Meri megtalálták száz program közölt az egyik nz olasz, a másik a német igazságul.
Egyszer Szegeden mér megtaláltuk a magunk igazit.
a mi* de csakis a mi, csak magyar létünk, életünk útját. Ezen haladni megkísérlem, segítsetek.
— En ennek az országnak, az Alföldnek keleti végéről jövök. Csak hü maradok szűkebb hazámhoz, ha Bethlen, Bocskay, Rákóczi. Bessenyei és annyi
nagy magyar megmozdulás vezérét választom mintaképemnek, akik mind, mind körülünk jöttek és soha meg nem alkudtak.
— Ötven éve megszakítás nélkül veletek élek. Parasztgyerekek voltak a játszótársaim,
MEGBÍZHATÓ, SZOLID villanyszerelés és javítás;
GRÜMHUT ELEMÉR «M mi,* «¦
Anionná- és fflld»J««Btéh.«K»folosAit, «eakasarfleal
|6oSái fyx>fe*Jb\';a ZALAI KÖZLÖNY
budai polgárfiuk a tanulótársaim. Ha otthon vagyok falun, tele van a tornácom ügyes-bajos emberekkel, sokezer panaszos és kérőiévé! az évi postám, őket hívom most tauuság-télelre Én mindenkit meghallgattam, most én kérem magyar népemet, az egész nemzetet, hallgasson meg, hallgassatok rám.
r- Az ut nem könnyű. A márciusi fiatalságé sem volt az. Háború indult akkor is. ma is. De akkor egyedül álltunk, ina velünk a világ jobbik ésorő-sebbik része. Nem volt szövetségesünk -• ma van. Nem volt fegyverünk - most van. N\'em voltunk a magunk urai — ma azok vagyunk.
— De nemcsuk tüzelni, lelkesíteni szeretnék, hanem nagyon komoly szóval Inteni és figyelmeztetni is. Nehéz idők elölt állunk. Az Úristen ugy rendezte., hogy tavasszal fogyatékán van már a tavalyi - újra kell vetni, hogy aratni lehessen. Rossz volt a mull év termése, megnagyobbodott lakosságunk több-,fogyasztót jelentett. Nehezen .indul a vetés, mert késik megint a tavasz, vadvizek járják újra az Alföldet. — De nem lesz baj, komoly baj nem losz. ínség nom fenyeget, de jőség-röl, gondtalan napokról ue ál. irfodozzunk. \' r
Nehéz megbróbáltatlsok éve
alt elöltünk.
Az lesz a jó magyar, tiki kim harcol, illhon kitart, - akitür. Az államnak és nekem pedig az lesz a feladatunk, hogy a nehéz napokat elviselhetővé tegyük. Ennek alapfeltétele a szociális igazság. Nem lógom tűrni, hogy a szegénység még súlyosabb legyen azáltal, ha másoknál tobzódást lát, de nem tűrhetek semmi lazítást, bujto-gatást. mert erre meg mindig mindenki ráfizetett.
— A rend az alapfeltétele az emberi léinek és igazságosságnak - fejeztébe rádiószózatát a miniszterelnök —, a hadrakelt hadsereg ütőképességének és mindenekfelett annak, hogy Ma. gyarország megmaradjon ugy, ahogy apáink ezer éven át megtartották, a márciust fiatalság megálmodta és ahogy azt én veletek, milliónyi magyarokkal együtt megfogadjuk. Hogy én igy akarom — Isten engem ugy segéljen !
Ideiglenesen japán katonai hatóeágok látják el Stumdtra szigetének kormányzását
Tokió, március 1G Amíg Szumutra szigetéin meg nem szervezik a japán közigazgatást, a japán katonai halóságok ideiglenesen intézkedésekkel kormányozzák a sziget ?1, f
ZALAI KÖZLÖNY
íPoIytntA* ai 1 fllrlalroll
litóbJdjat. Ef?>\' a mull csütörtökön <¦!• soUyosxttlt amerikai tartályhajó 26 h-i-JotörftUjel sltorajt mefrnieaitcni. \\ tiJijóióröiték elmondoiták. hogy ki\'.tnc óra ho-ísflll usztaJt :i tcnijcuiii. iniolyt\'i több helyen hiufilmas lorutetfp a víz szuién fc*vö kőolaj \'iiipja borított ©1,
Katonai ellenéímfs Ceilon sttttetén
Amsterdam, március Ifi Londonban hivatalosán bejelentetlek, hogy a brit kormány a különleges helyzetre valö tekintettel Ceilon szigetét katonai ellenőrzés alá vonja. Ceilon valamennyi tengerészeti, katonai, légi, valamint polgári hatósága az újonnan kinevezett főparancsnok alá van rendelve. A főparancsnok kötelessége, hogy a védelemre szükséges minden intézkedést megtegyen és a katonai, polgári intézkedéseket összhangba hozza egymással.
(NST)
Japán rspBttUt támadása a barmai arcvonalon
Tokió, március 16 Japán repülőgépek a burmai főydrostól. Ranguntó! 160 kilométernyire északkeletre meglepetésszerű támadást hajtottak végre brit csapatok ellim. Bombázták páncélosokat, valámhil katonával megrakott 60 teh%r- , gépkocsit és 30 vasúti kocsit. Szétromboltak brit állásokat és nagy tüzeket okoztak. Valamennyi\'japán repülőgép visszatért támaszpontjára.
Lapzártakor érkezett A keleti arcvonalon nagy hóviharban verték vissza a németek a szovjet támadásokat
Berlin, március 16 A német véderöföparanes-nokság jelenti :
A keleti hadsziijlér . középső szakaszán súlyos elhárító harcok vollak főleg azokon a helyeken, amelyekel a szovjet az utóbbi napokban ismételten lá-madási célpontjául szemeli ki. A harcok állandó hóviharok és 30 fokos hidegben folytak. Az egyik hadtest szakaszán a bolsevistáknak, akiknek segítségükre jölt a látási erősen korlátozó hóvihar, sikerült egy áttekinthetetlen erdős terepen ügy hely üti betörni a német állásokba. Csaknem ló órai kérném- harc ulán a német csapatok a betörési helyet ellen-Iám. dásokkal megint bezárlak. A Szovjet su\'yos és véres veszteségeket szenvedeti. Az arcvonal északi szakaszán a Szovjet szintén folytatta támadásait a dühöngő hóviharban Az egyik, hadosztály csak tegnap délután Uároin ellenséges támadást vert vissza és súlyos veszteségeket okozott itt is :iz el len segítek, A felderítő csnpalok 30t>,.iál több eleseit bolsevistát számláltak sze. Xémel vadászrepülők a keleti had szintét* különböző szakaszain elkeseredett harcokra kényszerilellek szovjel vadász-és bombázógépeket. -V németek
líTS^nvicl repülőgépei lelöllek Xémel harci repülőgépek vadászgépek kiváló oltalma alatt összes kii űzött feladataikat vég-reb.tjli\'llák és hatásosan bombázták a támadásra készülő csapatokat.
A harctér déli szakaszán német vadászgépek melleit az olasz repülök is sikeresen vetlek rész! a harcokban.
A finn haderő a szovjelhábo-ru kitörése óta összesen 730 bolsevista repülőgépel lőtt le. Illetékes katonai köröknek ez a lény alkalmat szóigáltat arra, hogy ezutlal is kifejezzék baráti elismerésüket a szövetséges finn hadsereg csodálatot érdemlő teljesít menyeiért, amellyel a kis t\'inu nép nagy mértékl>en ki-veüe részét a közös sikerekből. 1030 iOtíen, az elsfl finn háború idején 394 orosz géj>et semmisilelt-\'k meg a finnek. A finn katonák eredményei méltó helyei foglalnak el Németország és a szövetségesek Icljcsihué-nyei sorában. ,
DRÁVAVÖLGYI
VllUMOS hRAMSZOIGULTATÓ R.-T.
• itkizerO felvilágosítás
minden wlllamni kérdésben
Ceengery-ut ÉU telefon 294.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibabejelentések
Suicár-ut 2, 1. emelet, telefon 213.
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, Ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON; 78.
Gyártunk s
üzleti könyveket, ügyvédi naplókit, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfUzelekct és tömböket, minU-zacskókat, zsakcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dob zokat stb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
áPBÚMIMTtSn
Bejárónői kiveszek. EölvCs-iér tg
tUrékaéroatil ludó kitufóleány ii 14—15 íves — azonnal felvéletin Sehlen Testvérek IlókUzIeteben, Horhy M.-ul. 6»
Jól fosni tudó belárénflt azonnali beléptire felveszönk Per Isi Üezté, Rtrit-bet-léí I , délután 6 tg ai üzletben, m
áVDiaVVtm
írógépet magas áron veszek. Szabó Antal aporitlilcte. 075
4 dtb Jókaiban levfi baunált, beleli lylld ablak eladó, érdeklődni teher • Jóisel főherceg-ut 48. Telefon 624, tj98
HÁZ ÉS INGATLAN
A várót kOipntjában nagy Q*)otl h*« telekkel és házhelyekkel eladó. Ciia ¦ kladdbivatalbin. 6T1
Szép adómentes magánhA* eladé. Bővebbet Király-utca 8. Telefon 239. 677
III
BIZTOS
eredményt oaak agy ér «I,
ha hirdetések a naponta iflbhezer példányban niee-Idené, messzi vidékért Is elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adta tel. Kiadoliivau FAut 5. (az udvarban.) 1 ti 7a
Minden háztartásban akad felesleges holmi, amit jó lenne eladni, ha volna kinek I — Biztos vevőt házhoz szátiit egy párfilléres apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
M..J1. ,.KÖio»io*»..l B. T, Ktoy...l.M" \' K.iulö. klMdo: Z.l.l K*r.i>. Nyiioin inli t ..tra.iduagi R. T. N.pyh..UM*
.,o»iiät4bM\'K«syh..ii*ii. iN,»nilừ 1(1.1. UUt l»*l
B$2??
fi2>évfolyam, 62 Mm.
Nigykanlm, »42. márolut 17. kedd
12
ZALAI KÖZLÖNY
FeaeJos sxerkeszló: Barbarlts Lajos
MgyaééTM 7 paa-fft !
A miniszterelnök szólt
K-illay Miklós miniszterelnök neszedét az ország azzal i rokonszenvvel fogadta, amely személyének és politikai programja komolyságának kijár \\ miniszterelnök a magyar közélet illusztris tagja és az első Gomb ős-kormányban a toldom-vetésiigyi miniszter felelősségteljes hivatalát töltötte bj. Ezért volt joga azt hangsúlyozni, hogy ma is Gömbös Gyula 9ő pontjának az alapján áll, amelynek létrehozásában cselekvő riszt vett. A gombosi hagyományok maradéktalanul érvényesüllek utódjainak politikájában is s azok az eszmék, amelyeket Gömbös Gyula hangoztatott először nyíltan a magyar közéletben, azóta sem halványodtak el és azoknak a reformoknak a jórésze, amelyeket részben még ö, részben utódai valósi tol lak meg szintén az ö kezdeményezésére vezethetők vissza.
A miniszterelnök elsősorban a külpolitikáról beszélt és politikánk változatlanságának bizonyítékát elsősorban abban mulatta fel. hogy egyetlen egy ;ij miniszter sincs a kabinetjeben, mert mindannyian Bárdossy László volt miniszterelnök it uh katársai voltak. Egyedül az. ö nagy rabecs ült személy.- hiányzik ebből a kabinetből, akit a betegség arra kényszsrUftlt, hogy egy időre visszavonuljon a magyar közélettől, amely azonban visszavárja öt és l\\át-lay Miklós miniszterelnök annak a reményének adotl kifejezési, hogy egészsége helyreállta után sikerül öt rávenni.* a magyar külügyminiszter fitb-losséglcljes pozíciójának vállalására.
A külpolitikában helyünk lo-vábbra is Németország es Olasz ország melleit van. mert niv.i is lehet máshol, mert sem a magyar közélet, sem a kormány nem is tud más politikát elkap-zchü, mint azt, amely hűségben és .szeretetben kapcsol tugy szövetségeseinkhez, akUnak annyit köszönhetünk. A miniszterelnök figyelmeztette a Közvéleményt arra, hogy mi is íii-bortiban vagyunk, komolyabban, mint sokan gondolják s ez a helyzet parancsolólag elöli; bizonyos állásfoglalásokat, Ez a háború valóban világháború, mert nem egyes földrajzi a.i tárok megváltoztatásáról dönt, hanem az egész emberisig [éléről. A bolsevizmus elleni küzdelmet csak ugy vívhatjuk oick sikeresen, ha itthon politikánkat ós munkánkat teljesen Wtaek a célnak a szolgálatain állítjuk, hiszen a mi sorsunk is orosz, harcmezőkön dől cl.
Amikor katonáink a harc-
Hatalmas japán hajóraj tart Ausztrália nyugati partjai és Uj-Zéland felé
Török területet bombáztak az angol repülők — UJ-Zéland elrendelte az általános mozgósítást •¦
Szovjet csapatmozdulatok a török határ mentén
Isztambul, március 17 Hivatalosan közöllek, hogy a török hatóságok befejezlek a Papén német nagykövet ellen február 24-én Ankarában elkövetett merénylet ügyében megindított nyomozást, Az ügyet most már a per lefolytatása céljából a török bírósági halóságoknak adták át.
LUvinov követette, hogy a szövetségesek cselekvübben vegyenek részt a háborúban
Amsterdam, március 17 Lord Halifax brit nagykövet és Eitvinov szo\\jct nagyköy.e.1 hétfőn este vacsorán vettek részt. Eitvinov szólásra emelkedve, követelte, hogy a szövetségesek cselekvobben vegyenek részt a háborúban, még akkor is, ha az kockázattal jár. Kifejtette, hogy az idő álnok szövetséges, amely egyformán kész
mind a két fél érdekét szolgálni. Beszéde további során beismerte Eitvinov. hogy a Szovjet 1041—12 telén * nagyszabású előretöréseket még helyenként sem ért el és célzott rá, hogy a .szovjetkormány kívánatosnak tartaná, ha a német csapatokat más irányú, elterelő hadműveletekkel szétforgácsolnák vagy a ke.letí arcvonalon meggyengi-lenék. NST)
Az iráni nzoviet csapatok MobbzoL vidékéig nyomultak előre
Isztambul, március 17 Beavatott adauai helyről\' közlik, hogy a szovjet csapatok a török határ mentén előrenyomulva, megérkeztek Mosszul vidékérc. Ugyanebből a forrásból közlik, hogy a Szovjet meg akarja szállni Irán egész nyugati részét.
Angol repülök török területet bombáztak
Isztambul, március 17
Az Egei-tenger pariján fekvő ,,MÍlas környéken idegen repülök lő bombát dobtak le. 2 ciiih her meghalt, többen megsebesüllek. A török kormány megindította a vizsgálatot, hogy a repülök nemzetiségének mep* állapítása után megtegye a megfelelő diplomáciai lépéseket.
A milasi repülőtámadás sö-lélbcn történi Az ismeretlen repülőgépek előbb nyomjelző bombákkal megvilágították a környéket. Bombáik ledohásán kívül gépfegyverekkel is Inllék az alattuk lévő területet.(NST) Ankara, március 17
Az ankarai rádió közölte, hogy a támadó gépek angol nemzetiségűek voltak.
Isztambul, március 17
A török távirali iroda hivatalosan a következőket jelenít :
Vasárnap éj,-él után őő perccel .1 külföldi repülőgép előbb világító rakétákat bocsátott le.
majd 15 bombát dobolt Milas városra és környékére. Később* géppuska tüzel nyitottak Néhány ház megrongálódott, 2ember meghalt, 1 megsebesült. Mihelyt a vizsgálatot befejezik, megteszik a szükséges lépéseket.
Légoltalmi tanfolyamok Palesztinában
Iszlambul, március 17 A palesztinai katonai hatóságok légitámadások ellen tég-gömbzáflatot létesítettek Haifa városa körül. Londonból tüz-oltócsonort érkezett Haifába, a kik különösen szakképzettek gyújtóbombák.eloltásában. Palesztina valamennyi városában légoltalmi tanfolyamokat rendeznek a lakosság számára.
(NST)
Sok amerikai fogoly Jáván
Tokió, március 17 A japán rádió jelentése szerint Bandurígnál és kornyékén mintegy 100 amerikail ejtettek
foglyul. Jáva-sziget keleti részén még körülbelül 100 amerikait fogtak el. Az amerikaiakf-tól zsákmányolt hadianyagban van 9 gépkocsi, 5 tábori ágyú, 390 önműködő fegyver, sok géppuska és mintegy 80.000 töltény. (NST)
Általános mozgósítás UfZélandon
Bangkok, március 17 A Popolo di Róma jelentésű Szerint Uj-Zélandon vasárnap elrendellek az általános mozgósítást, ügy látszik, hogy a mozgósítás összefüggésben van azzal a hírrel, hogy japán hajóhad vumuthnn Uj-Zéland partjai felé. Katonai körökben mind a mellett lehetségesnek tartják, hogy a japán hajóhad ezzel nz Uj-Zéland elleni állítólagos támadással csak álcázni akarogy állítólagos nagyobb támadást.
Mint a lap jelenti, az amerikai haderők megkezdték közvetlen részvételüket az Ausztrália körüli harfimivejotekbcn. Az első amerikai légirajok bomí-bázták a japán támaszpontokat. Az utóbbi napokban megérkeztek az első amerikai csapatkü-lőnitinények Ausztráliába Az érkezeti szállítóhajókat útjuk során több japán légitámadás érte.
Az USA 220 millió dőltért szavazott meg Brazíliának
Rio de Janeiro, március 17 Az Egyesült Államok kormánya 220 millió dollár hitelt szavazott meg BraziliánaknenT-zetvédclmí célokra és gumi termelése fokozására.
Rio de Janeiro, március 17 Brazília államelnöke, hirszerint, hozzájárult ahhoz. hogy lefoglaljanak I dán hajót, amely
fPoWtataa *% !i oltlulnnl
mezőn küzdenek, .itthon csak az összefogás és egymásraulaliág politikáját csinálhatjuk, ha méltók akarunk lenni azokhoz, akik a hazaéri áldozzák életű-kel. A hadsereg miridenokelölt,
-r- ezt a nézetei "hangoztatta n miniszterelnök és a hadsereg elleni merényletnek jelentette ki az áruhalmozást, az áruclrejtést, a lánckereskedelmet, az árdrágítást és a suttogó propagan-
dái amelyek ellen minden eszközzel küzdeni fog a kormány.
A belpolitikai célkitűzéseiről szólva elsősorban azt hangsúlyozta, hogy feltétlen hiv.\' a. párlauiciilárizinusnakj mci\'l vé>
ZAÍ.AI KÍ\'ZIÓW
1I42. mArciut 17
Méw és a__laManap-fcra
nlkulim ajándéknak cserepes és levágott virágokat, osokrokat
cfetaz éven at rehot a retti
Petcrmann kertészeiben
Bátho.r-nte. li. _
A Vármegyei Egészségvédelmi Fiók-szövetség közgyűlése
lemenve szerint a puirlamenUl-rizmus. leűlönösen a magyar parlamentarizmus nem keréké kötóje az ügyek intézésének, hanem igenis fontos tényezője az eszmék tisztázásának. A parlamentáris munka feltételezi természetesen a Magvai- Klet Partjának a támogatásai s a miniszterelnök - hangsúlyozta, hogy pá\\ > í kérésziül, a párt segítségév.! akar kormányozni A nagy feladatok megoldásához szükséges legyeiéin biztosítása régi. kipróbált kezekben van: vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter kezében, akinek munkájával az egész ország elégedeti.
Szociális kérdésekről szólva a nüniszlerelnük elismerte, hogy nagyon sok tennivaló van; de sajnos a kormány és az ország egyelőre nem oldhatja meg mindazokat a kérdésekel. aiuik.\'t szerelne, mert minden áldozatot a hadsereg érdekében kell meghoznunk és a hátramaradottak támogatására kell fordi-j-j tanunk. Utalt a miniszlerelnöl-a nemzetiségi kérdés fontosságára, amely egy olyan összetételű országban, mini Magyaror- j szág, sohasem tűnhet el a közérdeklődés előteréből.
A zsidókérdésről szólva megmondotta, hogy a zsidók működése nagyon sokat ártóll Magyarországnak, A zsidók olyan szociális előnyökre leltek szeri, hogy azt az igazságtalanságot, amit szereplésük létrehozott, feltétlenül jóvá kell tenni. Az Ö virágzásuk idejére esik a magyar birlokososztáiy elszegényedése s a főid népének Amerikába vándorlása s az ö boldogulásuk s c szomorú jelenségek közölt szerves összefüggés van. Egy távolabbi sokai igérő program : a /keresztény középosztálynak a gazdasági éleibe való visszaterelése és Amerikába szakadt magyar vér-Cilik visszahozása.. -¦>" !
Igen nagy tetszést aratott a miniszterelnöknek az a bejelentése, hogy egy hélen belül a párt elé hoz egy javaslatot, a mely a zsidó birtokok azonnali és maradéknélküli kisajátításáról intézkedik, még pedig olyan formában., hogy a zsidóság a kisajáliloll biriokokért kapoll, pénzt a gazdasági élet térületen ne használhassa fel a keresz lény-érdekeket niegká\'rosiló módon.
A közellátás terén, megértést kér az ország lakosságától, annál is inkább, mert ha iesznek is kisebb zökkenők, a helyzet a maga egészében pesszimizmusra nem ad okol. .Magyarországon éhezni senki sem fog.
A miniszterelnök beszédéi az egész ország nagy tetszéssel fogadta.
Az ö vezetése alatt log most tovább folyni az a nagy munka, amelynek célja nemcsak a ielen pillanat szükséglétéinek biztosítása, üa — a jobb jövő előkészítése is.
Az Hra.égos lí^ACjHÍWmi SZÚ. Wség /«tavarmegyej Fio kMflhtMsé gének első közto\'Ulévéo vitéi groí \'le cki Ueu foispéii. t-inuk szolutl a SlftveUég loij.itrói s rájdalommal széli arról, Iwgy u Fiéksízovviségci rövidjét meg-alakulása ulúu kél suí\'.yos it^ipas én*-. elnunyi Festetk-. liyörgy hero-\'g ió-védnek é-. t\'dvj.\'ly Jfaö dr., u Hók-szövetség ugyési*. a tovéJoökségei ozv. hej,,*\'!) Keslitici Györgvoévei, *z ügyészi lisztn ,ir. wuv l.as/AWal toMölték bc.
l)r. K-Tkas Uéla futitUu\' beszétnolű-jábaii vázolta j Szövetség JcUidaiUt ?1 IsmczKttc 8 ÜÓk raegoiakuiuaétiJK lOrléoeiét. Az cJiadUláíl *z- alispán .iuo pengó* segélye lett* lehetővé. A iV" szarok hu, akik közül l-l ala-piti, .*it panoló. ü\'J itűdes tag. Segély-képpen kapuit « fíék a vdhn«gyélO> •JUUU pengői, u tebeiébe lépett kö_>é gektöi kiméri ennyire wxáouthat, »
ku/poHttO1 l.~>8 viinduresom-ígui és IS szülészeti fölszerel-,!. Riékszőveiség fk\'akull « wArntcgyékun Naijykatuxsiiii, ioiieffinzegeri, K*\'s/itu;:yerj. üíknyén, otudon, Stimegeu, Tapolcán, Z*lalié* i*n, 2«iaszentgróton Zalaszentgyör-gyón. Segélyeket i. iiyujlli-nnak.
A 1UU tagú bizottságba beválási-lOlták dr. Pénzes Uszlot, dr. Orsz;ígb ie\'nÖ riiiiiíaki föianóCSOSI és Hí-\'rtlia Sándor oT-irrtittooiésí képviselőt, Szabó Ferenc rtl. lelkészt. A vúMsztmáuy i^iíJ1" \'étiek vitéz Horváth Ferenc, petsorVÜk Olló. l\'. Horváth DomoD-kos, dr. Hrodnár Iinrv jg^galu-főur-VOS Csúklumy* é* dr. Fazekas József lga*gaió-IAmt<> Perlak.
A kuitségveiést CUIM pengő bevétellel s itgyrfnunuyi kudússiu ájljpilulták nieg.
A gyu\'éi * loi-.pao Zani szavai-v-i zéruli.
A Jézus Szíve plébánia eredményes munüassaga
A plébános vezérelve: egyéni pasxtoráció — A képvlselő-testfllet e|fogatíta a\'1 folyó evt költségvetést — Jegyzőkönyvi kösionet Krátky polgármesternek és Dobrovlts kepvisetónefc
A temptomópUÓB
A Jézus Szive egjiiázközség szombaton délután ú ómkor képviselőtestületi gyűlési tartól! dr. .Solymár Istvánesperes-plebános elnöklete alatt, amelyen részi vett dr. Krátky István polgármester is. Dr. Solymár esperes tömör megnyitója után (Jvúry József egynazkóz-ségi pénztáros terjesztette be az egyházközség első évi zárszámadását, aiiiil azegyhúzkozségi tanácsülés már eiiogadolt és magáévá telt. Ahóhálralék eddig itill 1 pengő, amit az intézőbizottság végrehajtás utján fog behajtani. A gyűlés tudomásul vet te\'\'a beterjesztett zárszámadást ús a 1\'fMuijentvényt megadla. Ur. Solymár betérj esz let te a folyó évi költségeloiránvz.dol. a mely j
10.560. pengő. Az egyházközségi iroda mintegy Küt) uj ;»dózót jrt össze. A megyéspüspök lovábbi 2000 peiis got adományozott a templom-építéshez. A gyűlés az előterjesztési elfogadta és magáévá telte.
Majd dr. Solymár beszámolt a Jézus Szive egyházközség hiteleiéről, részletes képet adván a plébánia lelktélelérol. A mintegy KOUO lelkei számláló plébánia lérűletén az egvházközségi tagok mintegy 10 százaléka hailgalja a kötelező vasárnap-
jelenieg* httlyxeta
ünnepnapi szentmiséi. A szülelesek nem kedvezőek. 2-vel tubb a szülelés, mint a halálozás. Összesen 724 keresztelés toriéul. Hét hivő Hunyt el szentségek nélkül ^hirtelen IntláJj. A plébánia területén összesen /Ö,yi szentáldozás osztatott ki. libben benne van a kórházi kápolna, a piarista templom és a Aolre llame kápolifa is. A plébános vezérelve. Iliinél bensőbb kapcsolatot] a lelkipásztor es a hivők között tercmh\'in.
tgytíni pattztorjiclo
Örvendetes a hivek áldozatkészsége. A perselyekben mintegy, ü;h)U pengő lolyt be, ebből öOuO pengővel a leuiplomepiléshez járultak Hozzá. i>r. Solymár esperes ezután meleg köszönetet uiondolt a város vezetőségének, nevezetesen dr. Krátky istváu polgáriuuslernek tái)k)gató készségéért. Majd König József egyli. képviselő levelet olvasták lei, amelyben több jnditványt lelt. Longauer Imre püspöki tanácsos ezután hálás köszónelel mondott dr. Krátky polgármesternek, valamint bobrovils Milán v. országgyűlési képviselőnek, a pénzügyi bizottság elnökének, amiért a 10.000 pengő., előleg megszavazását lehetővé IctléK. Dr, Solymár esperes is a bála szavait intézte a polgár-mcsterhez és Isten áldását kér-
Március 17-én VÁROSI MOZ<50 «•*>*" M és Wán ___________ és sierdin
Csak 16 éven felUlieltne/iI
Francia filmmeaterműl
enyhítő körülmény
Az alvilág romantikája Aktuális magyar vtlághtradó
slűadások kexdete S, 7 ée 9 órakor
BAZáRÜDVAR,
TeJefoo 3 -95. Hl
Legszebbet :: legolcsóbban!
le reá és munkásságára. -Antit jegyzőkönyvbe foglaltak.
Krátky polgármester elhárította magáról a köszönetet, mondván, hogy ncnTKjtetl mást, mint bárki más az ö helyén tcii volna. A segélyt az épitkeiésltez a polgárság adta. neki jár erl-koszönet, az ö fillérei ezekJ csak juttatta a .szenl célra polgárság filléreit? Ligy érzi ( látja, hogy uz egyházközség kezdet nehézségein liil van ha a Icmplom is elkészül, akkor megindulhat a Jézus Szive egyházközségnél is a szép lelki munka. "
lizuttín Longauer püspöki hr náesos, hjttanár rész letes képet adott m újból inegind\'ilt tüinploinépités jelenlegi helyzetiről, anyagi állásárúi, ugy, hogy a képviselőtestületet mindenről h legnagyobb pontossággal lájé-kozlalta. Kiemelte a nagykanizsai kalolikusság nagy áldozatkészségéi u temploinéi)ité.ssel kapcsolatban.
A templomépítés a nvároa he fejezést nyer, ha az eddigi mederben lehel tovább dolgozni. A plébániaiak átalakítása is rövidesen elkészül, ugy, hogy i»tt»-jusbaji már beköltözködhet ?1 plebániahivatal a megvásárolt Deák-téri lirosz-félc házba
A l>eszwmoló igazi képét adta annak a lelkes, semmi fáradság-tói.és áldozattól vissza nem riadó, fenkölt papi munkáink, amit Longauer\'Imre névtjlenül, zajtalanul és oly nagy apostoli lelkülettel végez: Isfenért. álunkért, a magyarságért.
Rendkívüli értéke a uanizsat katoÜkusságnak Longauer Imre hittanár, az egész egyházmegyében immár fogalommá lett lel" kes itemptoinépitő pap-...
•SÍSSÜt ÖH*T, !<__ ÉKSZERT,
» "a szEKűvtűn "íísaíts
tfltaMite,\' t_arto blilüBtewifoiíL .
-----i(»K«
1843 mifdu» 17
ZALAI KÖZLÖNY
BÚTORT
SZdkfl 7.1 Ott U\'ll.
GÁBOR műasztalosnál
«K«n vgj rcndoljta. N-llr *¦«-\'¦•¦¦ V*ro»há_-p«lot_ ii_ti
Lelkigyakorlatok Kanizsán
. \\ iiiíi lelkigyakorlatok a lc-rencíek templomában nagyszámú hallgatóságot vonzanak minden este (1 órakor, Kauzli (ivula esperes nemcsak elsőrendű lelkipásztor, hanem kitűnő eyvház s/óimii akinek szavai .szívből szívhez szölanak Konferencia jies/édeire esak ugy tötlul a közönség. Befejezés és közös szenl áldozás esülörlökön. Szent József ünnepén reggel 8 órakor.
l\'gyanesak folynak \'a lelki1-, fakorlátok a .Notre Duine nö-uevelöinlézellrtín a növendékek részére. Itt dr. Solymár István esperes és Telkes András buda-pesl- ferencvárosi lelkész vezetik az cxertitiumokal.
Nagyon szépen sikerüllek :i leventék lelkigyakorlatai, amelyekéi dr Birkás 1-Vrene káplán vezetett. A derék ifjú magvarok közös szent áldozással fejezték he a lelkigyakorlatokat.
Nagy esemény ir kalolikus férfiak számára P. Héz Márián salgólarjáni franciskánus házfőnök holnapi Kanizsára jőve-, tele. 0 vezeti a csütörtök este 7 órakor a fereuces-lcmplout-ban kezdődő férfi-lelkigyakorlu tokai. Az egész kanizsai kalolj-kusság nagy szeretetlel várit! és fogadja a több. mint \'15 község díszpolgárát V. Méz Márián mesteré n szónak, akinek szavai u\\tíjlanak. Egyetlen kanizsai katolikus férfinek sem szabad hiányoznia az idei lelki gyakorlatokról, meri csak ez az egy férfi-lclkigyakorlat lesz "az idén Kanizsán.
lárclns 15
•z
Evangellkns NÓPjrvletbsn
Már: Jus 15-ét »z ICvaatté\'ikus No-egylet a tint «zokiVs\'tknak ii)i"j(v!e\'(k\'ii inéi 10 múi\'on ünnepe lie még.\' Az illl-M|i«c^.c.\' szen*tv|vciitlék^O-\'ge< kapcso* latosan rendezlek az evangélikus
llOlltl.kQ,
Az ünnepéh on t*ólpnyi (i>VthATié polgári isk-iim lananiö mondott ihély hazaija-, lelkiilctiol átitatott, Indulnia* ünnepi lieszéilct, amely az éiek-szá-mokkJl é% Duniiia llonk-i szivalolúval «10üti mély benyomást kelteit a j<-lenievőkben.
Levente-est a Táros! Színházban
A kanizsai leventék kulturális téren Is derekasan megállják a helyüket
l.evente-est Tanúságtétel : hogy derék leventéink a nemzeti "testnevelés fontos feladatai melleit sem feledkeznek meg önképzésükről, kulturális fej-leszlésükröl. szellemi színvonaluk emeléséről. Meri aki figyelemmel kisérte a Lcvente-cst műsorának számait, örömmel láthatta a levenlenevelés magasabb szempontjait kifejezésre juttatni. Vallásos érzést, nemzeti szellemei, öntudatos \'\'\'ma-gyarságol. rendilhelellen magyar hitel a Holnapban, bátor magyar kiállási : ha hív a Haza, áldozatos lionszereletel. tiszta erkölcsöt. A nemzeti eszme biztos fundamentumai, fis azért a Városi Szinházhan egybegyűlt nagyszámú közönség, élén a dandárparaitesuokkarés- a polgármesterrel, az iTju magyarság pompás nemzeti szellemének és kullui\'féjlellsógének ünnepéi ülte. örült a lélek a magvat* levegőn, melynek fuva.llala szétárad! a színről és megfogta a nézőtér lelkiségéi. Örüli a lélek a magyar érzéssel lelitelt ifjú leventéink lélekcsiszolásán, ke I-\'ves jelenésein, szereplésén, a mely megmutatja kristálytiszta bensejüket. a romlatlan, igaz. huszoiinyolekarátns magyarságot; az ifjú leventék legszebb ékéi. Milyen szép is egy ilyen tiszta magyar esi, minden idegen sallang, külföldi cicoma,int" por.lált illnlosilás nélkül Amely nem is akar más lenni : csak magvar. A rendezés is jól fogta fel szerepélés olyan műsort ál-, litoll össze, hogy jobbat nem is kívánhatunk egy levcnle-esllöl.
A levenle-eslct dr. Tholway Zsigmond ny. posla-lávirdai hivataligazgató, levente -egyesilleti elnök bevezető beszéde nyitotta meg. aki lendületes szavakkal méltatta a levente intézményt, a levente-munkát és célkitűzést és a leventék nemzeti feladatait. Tapsorkán jutalmazta, Kedves volt Keresztes Erzsébet és Lehel László páros bevczelfí jelenete. Majd a leventezenekar rázendített a nemzeti imádságra, ámít Heulcr vezényleté alatt általános figyelem közepette adolt elő. Pintér Krzsébet kellemes, lágy. szépen iskolázott hangján érzelmes magvir dalokat adolt elő Torma Tóni ci-gányzonekaránnk stílusos kisé-rete\' mellett. Később Pintér Erzsébet l.\'ngár lidít simulékony zongorakísérete melleit további dalokal adolt elő. oly sikert aratva, hogy ráadásl kellett adnia. Tomboló sapsokkal jutalmazták. Március lő c. melodrámánál — Saágí Farkas tanár szerzése — a kart Németh János tanító vezetésével kedves le ven léink képezlek, mig a köl-teményrészt Szarjas István ok" tiltó zamatos magyarságával adta elő, Szemétgyönyörköd tető volt a 12 pár magyar tánca, magvar rúnában, amit ugy lejteltek, hogy azt meg kellett is-
mételniük. Bravúros technikáról tett tanúságot Hegyi Lajos VIII. o. ginin., aki két zeneművel adoll elő hegedűn oly felkészültséggel és beleéléssel, hogy forró tapsviharban voll része, amiben Berlin Margit meleg zongorakiséret\'vel osztozkodott Lendületesek, frissek voltak a levent r-c\'jyesiilel énekkarának magyar katona-nótái, Hatalmas sikere voll Keresztes Erzsébetnek Panni dalával, ének és zongorakísérettel, ugy, hogy meg kelleti isin étel ni A közönség nem tudott betelni a kedves dallal, amit ujabb és ujabb u\'f rázassál kívánt hallani. Nagyon szépen kidolgozta előadását I.ukáts Miklós a Ilonvédrobnm című melodrámában, amely a magyar katona hősiességének apothéozfsn. Saági Farkas tanár szerzeménye. I.ukáts pompásan érzékel let le meg n szerző mondanivalója! és izzó magyar leikél vitte he szavalatába. Jaegcr Istvánné művészi finomsággal kisérte zongorán. Nagy tetszést aratott a levente-induló, amit a levente-egyesület énekkara szép belanultsággal énekelt és a dirigens Németh János tanító, kar nagy szerzeménye. Énekkar és szerző meleg tapsol kapott. Kedves volt Keresztes Erzsébet
Márolua hó 18-án
újból megnyílik a
MAGYAR KIRÁLY
vendéglő w
Dézsl Lajos vendéglős vezetésével.
és Lehel László befejező páros jelenele is Végül elénekellek n Szózatot.
A közönség nagyon meg volt elégedve a műsorral és sokat és melegen tapsolt az egyes számoknak és előadóinak és a zene és énekkarnak.
I.ukáts Miklós stílusosan konferálta be a műsor számait. A táncol Gábor Lajos tanította be.
A minden tekintetben sikerült levente-est megrendezéséért elsősorban a fáradságot nem ismerő, lankadatlan, ügybuzgó dr. Tholway/ Zsigmond elnököt il-leli dicséret, majd munkatársán, Lukáts Miklós banktisztviselőt, Nagy Miklós állami tanítót, levcnteoktatot és Sípos József leventeföoktatól. Becsülettel meg is érdemlik.
Szeressük a leventéket. A mi kedves fiaink Ők és a nemzet nagy reménysége. A levente-est még közelebb hozta őket magyar lelkűnkhöz:
C*. R)
felié* átyak tokái (Mit
ítélik a ufcfoiuutoeU* tanfotyatncél
Szép volt a víirőskoroszlos tanfolyam. Hogy szép lesz. azt már akkor tudtam, amikor Azon a kom őszt eslcn estén először indultam o! a korház felé. peibök moticultok o végtelen égen, a fákra százszinű köntös! szóvYi-nerC|t a;, októberi alkony... csend volt... váraknzáslcljes, nagy csend.
Pzen a! cslon ¦ ültünk először "egy. más melleit és hallgattuk az igazgató ur első eiőadátát V^ejlck élettanáról. llfUlcau, végte:cn rínom ságija beszél ós bámuló szemeink előli lassan kitárul egy ismeretlen, titokzatos világ: a sej. lek világa, Mozgás, átalakulások, érzés, gondolái és mindezek mögött letoia. g>ohb csod*, " lilokzalos valami. — i»z élet.

Mindjárt a legmélyebb é\'elprogram-mot, Az embertnontő miinkkt \\«titi elénk. Hz már a tni programmunk, a korlermi programtn. abol fehérbe fc. béren jar\\-a vállaljuk u más gyötrelmét, lilkát. szenvedését. Ez is eg>- \\ij és titokzatos világ. Szinte lábujhcgyeo jár ^ embor az első napokhan és kicsit elcsendesedik, elkábul a ránohe-zedő tragédiák súlyától.
Szerencse, tiogy az cJdadó teremben más az élet. hlo nem tiallAtszao ik a jajsxa\\-ak s a tragédiához átcaap az é\'et derűje. Színes szappanbuborékként dtk-iek szábnAk a \'ouigőbc, szikrázlak szétpAilannak, mig egymás kezét, fejét, lábát gyönyörűséges nyolcasokra be. kötözzük.
BetegpszichológiA ... nővér tanllja.
— A .iázas beiengel, mondja, az ápolója nem ellenkezik. Nem igyekszik meggyőzni arról, hogy nlnoa igaza,
60-as égője helyett használjon 25-0« tükrözött égőt! MT N«oy ap*mm«0lah«ritéa — Jobb léláa! -mm
Kapható: QrOnhut Elemér gftKSftítfSfc 2.
bánom bdkjt, simul, kiogyensulyon.
— Mii keh tennünk pl, akkora I* a beicgünk egv-rc »zt hajtogatja: -Jön Horthy fehér lovon, jön Horthy fohér k>von. *
A kérdezett, mérlegel mlnd*nl és hol. Jogán feicii
— Akkor éljenezünk!
Ls o harcászai, kérem, a harcászat! Mert ozt is kell tanulni. Mindjárt az elején megtudja a mii .som sepő jo. \'ölt. Hogy idcá\'is az a harc gáz. nme. Kikkel legrövidebb id.í alatt a legtöbb embert \'eiic; hnrcképlv]enná teiuii. Hát nem gyönyörül t
Kivezette] tanuljuk a mustárt, meg a hírhedt unokatestvérét, ó ropegénl is, mert Isten őriz, hogy szemünkre vés. sék, Iwsy nem érdeklődünk eléggé korunk nagyszerű vívmányai iránt, •
Baj csak a Józsikávai volt. Nem Is ludom, Iwgy történt, hisz mindig ennyi dolgom volt és csak a szememmel sbnogaiiain meg, amint anyaü"itul guliliAseJoit rácsos ágyacskájában.
Egy szíjí n«|>on aztán kitöri a bof. ránv, A Imlránv sirassál és ébség-szIrdjkkJi kezdődötl é> töltött káposz-Iával Végződött.
DóMku, mikor ebédre cseag«\'lt a korházi reguU, Józsika sir, nt\'m eszik. Körűt állják, faggatják, mi baja? Végre kisüi, liogy nem... nem a hála fáj... éltes is, akar is enni. de csak a kisasszonynak, jóságos egek! Ki \'eliet <V* l\'rrc felvonultainak mindenkit, aki
MÉRLEG
Iliden nirelbei Stakuerd javítás
SCHOLCZJÁNOS I méri»tké«sltó>mwt«r
N«gytanli»a, Eairtt«-tér 3». Mm I
ZALAI KÖZLÖNY
1948. marchi i
.OHM SZEMET 1
«« vfeároHon blnlommil eqv 1*1 Ilid »««""»••¦< r.,,»Wl«l«l.mb»n.
2soioos gyula
WjWiltt. thSfíii íi Mbi«\'-a.<tiiino8lfir.
: Po-Ut t, (• Kt>.rw«.,iJlk>.U>ul .1 <-n-hr.il
» ertd.li Ü,f„.|,„f.\'k. i.:míIAv i,„n,v^ min-¦4mMU Um«ím> Stwn.
l\'yen niinőséglfftn csak adódik "z alsfi •mű ón HiáliJ. a siras ion\'!) >|. VtJgN orioni Is eljönnek
\\ .li\'izsiki ma cai. valami kis-asMpn.viiuk liujl:ni<Ii> timi, lessék talán mespróhádii\'
Nem, noni HUU\' pcill sir, SmujoIhü még gurulnak a könnyek, tlü •> szájún deleden mosni* jiiiszik.
Mar akitr vbértoiiii. dv- csak ..Ilten ..
Ilo*) Ilyenkor -\'zoian az tVclmes je-Jöii-jeöit kihasználja a li*r>\'i*t*n \'is kisded, ,;i|,,iijit,j;u-.ii vértin Sf«U ai egea» mentii, >z má.- u iloi^yk letutéizetébol adódik.
Szv|n\'k íi kit Hiú zi éjs*ak.;tk. ,S/á/ furarti nlwti közöli rehírjrojj Járni... Más álmái vigyázva >cgh°lig niAj itiv arni.. luuujuaxU^ni eio-egy izzu |>;i¦¦-nál... s megtörülni \'okuk vcritéke.s it.» ili. \\ város ív kun pai luftéit ini-lx>lygó |i>n>TS-)tlúka| \\«(i:envk az al>:a. kuM, Kinézem ökvl.
CsvogÖ... vUklhoI i\'niii\'m váwk \'iuiiiif.ii cltnnik. Végig Iti o\'i « folyosón s a niásik percben az én lejein bűjük egy CmUti\'edvér fölé-
- Kcdvß» nóvéz, ne li-traflirdjék. dc...
Tudom 21 é\\«s, ha nem Ind nudlii, Iii!. Beszélgetői kel vai*;-A ir.«n>a^r,)riyii.Ai heszel, aki wall, de aki már nincs... nzóto nincs, mirila ti aom Ind járni. Hagyom beszélni, rAnosKfctiitni,.. aokal, vogai, iilmgy rsak íik Itiilnak... könnyezve, movo-lyogv«... aziili\'ui.JnK.siizitnk Ríjon holnap isi
- Igen! .
- Bejön hozzám \' - Igen!
- Benétgat «5amr
Tvinuíw«;c en\'
¦ Köszönöm! Vis/nrtikii.v>.-n ¦ l\'jisi a folyosón vagyok,
A varos mar h-mio«.uj;i rekele ráty-lail ís |a*>jii sjiirkfllK ollózik. Haj. nai van.
*
Szép )VoM i> vifotp e- í>zc:i. nagyim snép voll uz. eskü.
A viCMltiB «iJM\'i\'ii *\'i:onoUé*. Veudég nint..s. de mindennek cjész kidónós vzinl ait a vizAgáawIó a nóknó nagy iiirlasJ, nagy jósáni és miry sajgóm-sága, Mvit ki\'iitmi, uz *gy visagu, "hol niétl súgnak is. Két e* lé1 ara alati álwiwjeijuk a UuianyuKO\'.
i;Uiw\'»r Pl e.nökmi be-zé . Megko-Móni a^ orvosi kar faradságét, azután
Cgy .kiwi, rtP *ívah igen kicaíit in*nd.i-tsír injukéi is.
Igazgató ur zárós/Jvaib \'ii flmoudia. nogs\' a u.\'tinflioiibJ*üi az («muli ki ón. iii^tM. aki «\'it)jéi cs képu4suacil >¦ szcn\\«ii|ti finWii-stig szQlgidaiaba állitja.
Hol«!f«ini, — i\'ztniüsl a prdßa\'\'-mesicr nr uwiiilja - «n\\>,si Álljanak fel,. icjoék a kcipkcl :» szivuli,-*: ós mondják utánam:
Müukaku fcinü. niiinknki uuJi-i. mit log niüinlnni. a koiftk e^ku.v •mei-, kedjask... a polgaruie>i0.r ur u iiernwl bíioitö li-lugoo QlrtS:
¦ lai X. Y. VAkúwi>Qi. ka szüksí^ l*M rám .., ,i; .imi.iii-jii íi ¦ \'lilrtMti jflcmkcíom. \'
Az :ir<ok lassan kipindnak és hal-
A lt*romk.ooU»t Utatn
mírlwl
¦tettlt
HIürilKIIKfi
rap,
tekintse meg raktárunkat I
JaviítokatjótóllaSsaivállalüQk.
sóé. AUtia lépfét^ir 2/a
k*m, >l* !utU.o*,lUii pti-funal a szu
vak:
I n V Y ha sxQks/g losz rain. ; óokcnl jelenikezeni.\'.. »vskWnm
RlH^nazoI]... l,iui\'\'pfh\'<\'s (^«id vtin Ift\'inl.rii Sink] iu\'HI lllOZilu\', niiti-tkiiki r-\'f helyén ma ni. Vai iki inosl | mefkOwn\'inl vittamit, m\'m lti|ljn i«nki, Aa Qrcokoii -*i l\'ii^érki-zés f\\lazi>a éi... rtatnl van. Mi készOn vitgyunk minti» n f. ki-\\/cn vogyunk,
A man iusi égcu végielon *ur|i.in lltrili\'ic imk a H\'Ilnik,
ntmts Ftkett Ahtriu
Festessen Tisztittasson
Pcklcsics
Két év alatt 114 százalékkal emelkedett a vidéki gyáripar termelésének értéke
A Magyar Vidéki Sajlótudó?iló |e-lenií Budapestről, hogy a leiruja^h statisztikai adatok szerint a magyar gyériparban a termett iparcikkek értékének változása tekintetében az 1931—32-es gazdasági válság után ucy Budapesten, mint vidéken csak 1933 ban állt be fordulat és következett be fokozatos javulás. A >-mla-pesti gyárak állal előállított ci\'kek értéke hat évahtt az i933 évi 765 millió pengőről löhb. mini 100 szá zalékkal másfélmilliárd pengőre emelkedett. Fzidó alatt a vidéki gvárlpad hozam 969 miniéről kétmilliárd pengőre nőtt, ami 114 százalékos gyarapodásnak fe\'el meg. Ha tekintetbe vesszük hogy az ipartermékek nagykereskedelmi árindexe ugvanezen idő | alatt csak 11.4 százalékos növekedést Jelent, akkor kétségtelenül kitűnik a termelt cikkek mennyiségének hatalmas gyarapodása. Különö-
sen szembeszöjtő ezenkívül a vidéki gyáripari termelés javára mutatkozó különbség. Az üzemi kihasználás foka a termelési érték nagyságával m\'rve szintén nagyobb fejlődést ii uiat vidéken, mint Buda pesten. Az egv üzemre jutó termelési érlek 1932-ben a fővárosban miniegy 700 ezer pengő a vidéken csak 465 ezer pengő, 1939 ben a fővárosban egymillió, a vidéken pe* dig háromnegyedmili\'ó pengő. A vidéki leme\'és tehát ebből a szem pontból még mindig hátrányom helv-zelben van, azonban a oudapestí 43 százalékos gyarapodással sz- m en a vldék-n 60 százalékos a növekedés. Egy-egv munkás |932*ben a fövárosbm 10.900 peng\'i értékű árut termeli, vidéken 9.690 pengönylr, 1939-bfn pedig a budapes\'i munkás 11340 P-vel. a vidéki 10.430 P-vel gyarapította az ország vsgy ná».
A balatoni kagyló pótolja a gyfingybáigombot
A szükség nagyszert! tervet vaiWltott meg a balatoni kagylók hasznosítása terén
A háborús iiluk sz mi\'»s o\'v Mi lervc\'l vtuilsilollftk nwji, a melyek icmlvs vi. .szonvtii, k.i/öii csak tert-ok iiiariullik volna. tí«k kt\'uí la.i >zik pi\'-ltlán « .ilha^oinlxik iiólauvHijlx\',1 való kósz-les«\'. \\ inii ROmbtk In iivomó. ívszél n-ila ü iiiiianvaulni W-^ziiik. azonlian\' a U\'luizuiai tncgJk utasával ineg<zánt :) K.vöniyli;iZí,oinli ik áritsitúsa, .Mnsi i\'zlAli a ít>á,ipar clŐV0U Cgy rek«l>l>i lcn*l és Ontinl az már lórléííni költ, J uwgvtuoSJiés nUgvaierti ccil-méuyl hoiíili.
Az lóriéin tiíO-MÜN. I.oay nívgprA*
ItáHák a balatoni kagyló MliiMiiálá-síil és killprUll, hogy knmmerc áruk ClodlItlAsátioi najyszv-írón V-ln\'l liasz-noviluni. lu>- nztiin a gyöngyllázgrtin-Imk Ufi>o:i ni" mára balaioni kinyírt-ln\'ii késznll gomliik i-uunak rorguómban, lyUnőségluiii a kagyíóKomb ng>\'-iu nem é.i " lO\'öJiRyliiü^ómbol, B/on-bau nniiá\' iki százatokká ulc-snUI> e> í ei igiJlzau nem ineHVOienilii .szctu.iiil. íny jiilotl -< lKUat \'in kngyló it. bli lékcsitéti lekctóüáglwz, nagy Arúniére iKiiaioni lialászuku ik.
mm)
A Mezőgazdasági Kiállítást megtekinti ni óhajtó iskolák figyelmébe
iU, iskotók résaéröl ét«k*óia rtrvcn-.dciey» .attgj- éídftkit^iés lapttttláltriió a tavaszi inteöglUd isógi kialUlás inoiil és Jz iskolák Uuniióirjn^águ csopo.ln. nWi, lanimik, ilieive Uiúióik vc/uié.-.*1 aitu seokla uieglátogaMu" a kiállítást. A Ialiti lói rjiisi\'ig lanndínányi ^minponi.
; jui,;i vaio íckimalicl ;i rondczoliizottsa.-i j idén is leiieuívé ic>u a hlvalaios \\<zc és melleit copirtosun jövő la-niiióiTjusugníik a kiál\'ilás kcds-cziué-n\\fs megtvkjnlésél oiyKéppen, tngy a diúkesoporink lanrtrafk v*z*to>« fts ig.t. uí\'As:* ni«i eil n itíndezólnz-iltsájí áH«l
aszaart kerekpárgnmlt
átcserél újra
lükAts László kÄr
Cscngcry-ut 2. (Tütiö íotó-őzlet)
kia;Nill lK"\'épési igaznlvány ICjinilaij. sáV«l lépliflni\'k bt- a kiá lihis Ic,úI;\'. lé.--\' mánius 23-án, 21-én 6* \'_>7H:n valamint kivfie\'c en 28-an is. antev ii\'ipokm eifiloiáihotélag a kiállítás té. .ntpli*. főként az istállók és ejry,;], kiáüiiási p\'MIonok kovésbbé IU\'sziicV zsiifoMnk és iiry nem ütközik nOliéué. r<ckl>e a nog>*obb iviporiuk tiolyes w. zclísc, mozgási és miigyararitok nvtij. liisa.
A cxipii.-\'os kílogaiási ignztilvaiivn. kai a/, egyes iskoláknak osztályoknak «iörc;t^en k.\'i\' kémiúk tendezobi-zoI|mír1ö< lhi((U|KVi|, l\\., KAzt?!ok n 8, sz. I. cm . a oopri.it vi\'zt\'.in laná-.ok nevének <\'>s * zárnának, valamint a kiál.i\'Asi mi\'glekinimi szúndúkozú u. nnlóifjnsíig lél.szaináitfik köziéiévi^. \\ Víop.ii-:o> igazolvány dija személyen, kénl \'."i0 fillér, ahonnan a szcgé\\VM>rsu. dc jó előmeneteli reimutaté tniu\'ók jniaimuziisi rotjábé o lendezdbizollsúg «gy.ógy csoportban « fize;eli kt^záin 2(1 sziizalélíáiuik inogre;o\'d sznnn la. iliiló részérc őEjmen\'es lx>.:ú|H\'.sl t\'u-g«lé->cz. A csop trió* igazolvány clijüi »z igéuvlésko- kcjl az, O.Mlii; pónziá-lábH Hmlaiwsi, IX.. Köztelek u. 8. sz. t. vmc:ot Ucflzeuit, anwJl>\'i»k olt-, miben « icmrezóblzotisiVg kiadja, vig? megküldi » keifvuznicnyes l>elépéi.c jo)i\'»silij isupinlos íg\'izoiványl.
*llj.ití!A ii.iis\'jr• ní-man hétkSmapolio» lludípmt l. infmuiAii
Ő4U EbranatO, lorua. — 700 Hlra*. Kf>il«mények, étrend, liíinglemexeii -10 00 Hirtk. — 11.10 N\'eraxetköH vii-jaiiÓHiolgáliit - 12.00 Déli harang-«ó - 12.40 Hírek - 1320 TdAjatiéV idöj.\'.rák 6a virali*sjalontéa. - H.30 Hírek — 14.15 A rádióműsor iimwto-tésa. -- 15.00 Árfolyam hlrtk. nlad árak. éietmisserárak — 10.45 IdíijHiéi, Idöjarásjeianlés, hírek. - 17.00 Híre* ulovák és nisiin nyelven. — 10.00 Hírek magyar, német és román nyet-r«n. — 20.00 Hirek (BudHptisl 11.) -31.40 Hírek. IdfijftrAajelentéi. - 2300 Hírek német, olasa, angol é* rr*ncl« nyelven. - 24.00 Hírek.
ll.tfAPRST U
17.t:> Sárközi Gyula ciginyzcncjia^.
- 17.10 Dr. Odi Vilmos előadása. --IS.0,1 Siinonffy Margit versekéi monti.
- i8.;k"> (".iisi-iv Ilawniann bcgcdú\'.
- 19.20 Az EMKE munkája. KőzveU-les Kolozsvárról. Vezeti Budinszky Sáo dor. 10.50 Budapcslt Polgári Dalkor. 20.0) >Március•. Itangjálék há.t.m felvonásban. 21.20 Légierők Invós/cnCkina. 22.10 Magyar gevu lánczcnekai. 22.10 OUisz dalok.,
Cipőt Teleion: 498. csak ELEKESTŐL
(Bennata) fő-öl 13. L
l94j. március I?
!3,25 Tokj-Horváth Uy-ubt cigtayzene-iiira. - 0.15 Üa#« az ollhoü. BUDAPEST II.
17.15 Itnszitt liolifja\'óioknak. . i T.10 Tánczene. 18-1Q Mt-zÖgazdasugi fél-óra, lS.:i"i OUisz nyelvoktatás. ... Ui Hádiózenelour. ¦ 20.10 Budapc.ti lolaári Dalkör. • 20.30 Ftlalwiís, 20.50 I.égicrök iinószCnekara. — 21,10 T"f«y\' Sándor ell>eszélese. Szerda
SUDAPBST L
lO.iá Sz*mnölös. 11.20 I js/lú Kndre hegedűi. - 11.40 I)r. Szemző 1\'irosM előadása. — 12.10 Szórakoztató zene. — 13.30 Honvédcink űzen-Mlt. ¦ II Székesfővárosi Tüzollóze-Wkar. •¦- 15.20 Ukato* Tóni és Tibor íjRilnvídickíira. - 111.15 OiAkféiörí.
17.15 llAdiózenek-.ir. - 17.55 Babay Júim-I vidám c^cvejjé-e. - 18.20 Hon-rfdmukir. ... 10.30 Az Operaház *UL «i|ása, ;.\\idt-. Dalmű négy l\'c;vonás-lun. Az I. feJv. iilún kb.,20.20 Kül-iiíyi negyedóra.\'— A II, Wv, ulán kb. 21.25 l-álogaiás a pécsi Erzsébet Tudomány Kgyeicm nadinmintézeiéljeii. A ttzveiitesl vezíü I)övónyi Nagy U-jo*, 22.10 Az 1. honvéd gyalogezred Knekára. — 23.25 Tánczeiw. ,— ül5 fzen a- oltIwn. IlL\'UAPIiST II.
18.20 Francia nyeJvoktahk - 48.45 Készletek liiirlók Mikrokozmoszából. - 10.15 FcJoh-Asás. — ^«.-15 Magyar nolák. 20.10 Uulloiadúlc tánrzt\'ne-tora. - 21.10 Felolvasás, v-- 21.40 A* Opfnliáz ciöadursáwtk rolylatása,
lároius 15 Kotorban
Kél évtized mán most rendezel t *\'Ajiőr március 15-ét Kolor hazafias íiepe-. ,\\z ünnepség szentmisévé\' kvz. 0 \'Wooti, amelyen Csc.baköy Tibor ve. Mtojegyzó vezelésoV1\'1 re«i veitek * Wpmeló|esiíi:e(i tagok, a .községi <¦ öl-jirosag lúgjai, a községi ÜszlviscJök,
* leventék, az összes diákok és sjkan
* község polgárai közül. A szentmise ulin kezdődött *z ünnepély, amely l^iquaJetii Antal Unitó mondott !e:k»s n\'ogu ünnepi beszédet az örök magyar ¦nirousrói. Az ünnepély én**. 4» nza-y4lfliszamiij uiiadenkiben mély halast ^leitek.
xai.ai közlöny
r iu
káromkodj 1
BÚTORT HETTEIi1be mirkU butorizaJcmJabim vegyen ngy rtadaljan , Qaengery ?7 14
Befejeződfiit a Vöröskereszt önkéntes ápolónői tanfolyam
A polgármester kiosztotta aVörösktíreszt-jelvényefeet
Nagy érdeklődés melleit tartotta nn;g záróvizsgáját a városháza tanácstermében a Vüiöskorcszt Önkéntes ápolónő-tanfolyama. Miután gróf Hunyady Józsefnél ismeretes gyásza megakadályo-\'-ta abban, hogy személyesen lejöjjön a záróvizsgára, dr. Krátky István polgármestert kérte fel arra, hogy őt helyettesítse a záróvizsgán. A vizsgán ott volt a tanfolyam parancsnoksága, az előadók teljes szambatrf valamint a teljes növendékek (hallgatók). Ott voltak a kiskanizsai hallgatok Is. Dr. Krátky István polgármester üd-
vözülte a megjelent előadókat, résztvevőket és érdeklődőket, majd megkezdődön a vizsgáztatás mindarról, amit egy nőnek a betegápolás terén tudnia kell. Ugy elméleti, mint gyakorlati téren, A hallgatók mindkét részről jól levizsgáztak. Szép eredményt értek el. A vizsga befejeztével dr. Krátky polgármester kiosztolla a Vöröskereszt jelvényeket a tanfolyamon résztvett hallgatóknak, mig a végbizonyítványokat legközelebb a központból kapják meg.
Nagykanizsaiak az országos Baross-gyülésen
A Baross Szöve\'.ség 23. évi közgyűlését vasárnap a Buross-ifjak azabadság-imoepe vezette 1*, Hétfőn pe.lii " Buiois Női Tábor lunoita oisz.lab.i-lo/usál. Csütörtökön tártja u Vigadó, bau u Baross Szövetség ünnepi zaió-a\'éiél, amely Iránt or^zágsz-Tte óriási érdekifidús nyilváuu i»cg. 12K vidchi Itaross-sj-ervezei 1250 kiküldöttei képviseleti nvigal ü közgyűlésen. He.széd-t montU\'nak; Uovszky János, u Barsws. Szovelség urszng-is elnöke, vitéz Lukács Uéi>», » NlftP or.wigos e;uökcf vile* Marion Béla, " Nemzcli Mnuku.
közpon! országos elnöke, vitéz Gyulay Tibor, « budapcsli Keroskedn\'Jnu é-s Iparkamara miniszteri btzto.i és mtt-sok. Az ünnepi üté* csütörlőkóu este poiüosan 7 órakor kerdödik.
NitgykanizsA.V)i is szninosm [e;ida-z. tnk linilapi-sli-e aj. országos Baross-gyúiési-e. Igy vi;éz Túih Kél-\' kernleii elnök, »7, e.nökség 101)1» más uigja. a választmány é> a in^ok soraiból. A Mfii* kerü\'eH-ezelöség^ részéről dr. rholvViiy- Zsigmond j)árHvzctÖ és \'má. sok.
(Polytatai tz 1. olóairOl)
1940 óta llio.de Jaíicirobnn vesztegel.
Cnaeben kangreaBius dönt a noi hutmoiutoH úgyvben
Vnlparaiso, március 17 tJiíle elnöke Ijejelenlctte, hogy kougix\'sszusl hivnak egybe, amely doni a i\'ioi .értekezleten Hozóit niegállupodúsok ügyében^
A portugál pén*ügymlnÍ8Mt«r b«9Xtti9 a kommunista «Marna harcról
LisSzubon, március 17 Tegnap este a portugál rádióban beszédet mondott Portugália pénzügy minisztere. Ismertette a koitiniu n i.stiiet lenes
portugál légió céljait. Elmondotta, hogy a légío lt!3íi nyarán alakult, midőn a szomszédos bpunyuloF.szágban polgárháború, formájában élethalál harc folyt az-ország iicinzeli érzületű társadalma és azok kóznlt, akik Imlsevista túzt\'észkel akarlak csinálni Spanyolországból. A portugál légió azután som fejezte be küldetését, luuidon Spanyolországban diadalmaskodott a nemzeti társadalom. Nemi fejezte be küldetését, mert Portugáliában jnég nem küszöböl; lék ki véglegesen u kommunis-/ la veszélyt cs azért sem, mert tovább folyik a harc az első számú közellenség, a kommunizmus ellen.
Hatalmas japán hajóhad tart Ausztrália nyugati partjai fele
Hóma, március 17 . Angql forrásból származó ér-tesüjésék szerjrit cirkálókból, repülögépanyahajókból és mintegy bü— 8U lorpedónaszádbót álló japán hajóraj tart Ausztrália nyugati partjai leié.
Az* ujguincai támaszpontokra japán légiord érkezeit, ami való sziiuivü teszi, hogy a Japánok Auszlrália ellen irányuló ten-
geri hadműveleteiket és azescl-* leges partraszállási ktséiieleket erös lúgiláinadássul kívánják támogatni. ^Slelani)
A fapán támadás célpontjai! Ausztrália tís Üj Zatand
Róma, március 17 A japiln csapatok ujjászervez-kcdiiek a nag>\'kilerjetlésü megszállt területeken és máris ké-
Nagy összeget takarít meg, iii ha most vásárol nálunk ft 1 *
ÍVlóg van néhány szobánk
leltári árusításunkból.
KOPSTEIN
NAGYKANIZSA.
BÚTORÜZLET
szülnek hadjáratuk folytatására. — irja a Popolo di Róma. Mig Burmában tovább folyik a japán előrenyomulás India felé, a japán haderő ujabb célpontjai Ausztrália és Lj-Zéland felé irányulnak. A légierő és a hajóhad már megkezdte a harcászati támaszpontok bombázását, valamint az ausztráliai és éjzélandí partokkal szomszédos tengerek megtisztítását az elLeh-ségcs crííktöl. L\'j-Zéland jap&n fenyegetése napról-napra súlyosabbá váUk. Minthogy Comr berra Tozso míniszterelpökbe-szédére eddig semmiféle választ nem adott, valószínű, hogy Japán döntfi lépésre szánta el magát, hogy megtisztítsa a Csendes-óceánt minden angolszász ellenállástól.
Ausztrália védelme csak a szárazföldi és légi haderőn íámaszhodhatik
, Amszterdam, március 17
gszakmnerikni katonai szakértők kj-jeienietiék, hogy »z a snlyos csapás, amelyet a szövetségeik hajóhada a Jávai-iengereo e\'szmv&lcit és nmeiy a japánok kezébe juttatta u tongeü fö^nyl " Cs.n lei^cean délnyugntt részén, ise-n n«gy mértékWn össicJíu-száfl« a szövi\'lségCsek tervit, o melye, kel Auszlrália és India védpimé c eiő-ké.szileiiek, A jA\\ai ,csaiaj)an a szóval-séj,-cseli sorli-ijói jórészt elpusztultak, ugy luigy Ausztrália védelme jei«ntog kizárólag a szárazföldi és légi haderőkre lámaszkodili.
Etsüilyesztett ellenséges hajók az Indiai-óceánon
Tokió, március 17 A japán császári föbadiszállAs je-l^nli, liogj az irjOiiii 6s bimnai pür. lok\' mel.eu mükódö japán tcaíjoraJult-jdiók .súlyos cSapásokni* mértdk ftz el.emé;e- hajózás ru. Máriius lö;ig lobb mint 81.000 tonnányi er,ensége, bajóleiei .sülIve>zleltek el. A Colombo korúi vizekon 11 etlenségvs hajót, köztük kél lelle^vverzeil keieikedeiiiii iifljól, ösMe>t\'n ü5(J0 \'tonna űrturtuloui-m«i éi kőt Uirtályhujót, összesein 20 ezer ionn^ariatoiumai, Madra.s közelé-iébeh e.süllyeszk-uek 3 fel legy vérzett kereskedelmi hajói, összesen 24.000 lonna ürlanalommai ós egy 7000 tonnás iftrtAiyJwjót. AJtangiui e:őtii vizeken 3 kereskedelmi\' hajót süllytísztei-lek ei.
Az indiai alkirály sürgős segítséget kért a fejedelmektől
Rom", március 17 Az indiai alkirály lanácSkjo^ásra liiyia és íelszóliloiUi n tejeimekvt, hogy adjanak sürgős kaiozji >i segUkéaet és -i ir.ozgósilást mlné\' nuio\'obb arányban terjesszék kl Az alkirály felsróU-iása hozzátartozik azokhoz az v\'ukó. síülelekhez, amvJjeklke\' az alkjjeiy meg ;*kiírja könnyíteni Cripps kütde-tósót. vSteiani; \\ ¦ •
A* aj japán nagykövet elindult Kujotaevbe
Hsingking, márcias 17 Saeio, Japán uj kujbi^vi nagyköveié ma elindult uj áJlomasbetyére.\'
(NSTj
Tájékoztató minisztériumot létesít az USA
Anuzlerdam, murchis 17 Aa I\'^ovsíth Állomok lnn.zo.Ujálatú-nak megjuvilásu coljából táJetottMó miniszlénuniot szervezőiek\'. Az ij|qaeri-k>d lájéKOZiutó miiüszterium vezetője jciínieg "a h^jjOíült,Áramok pjppagau-da-ügyaóluégét vegeti.
Elsüllyesztettek egy svéd hajót a KariOl-tengeren
¦ Stockholm, március 17
A vvAshiMgooi svéd kówtsejí Körőiui Icülágy-mtrüsziériumáv^l, bógy a Skum nevű 1500 lonnás k»resk^dWmí g&EÖSt.
• K*ril)i-t«o^*i»a elsüllyesztenék. A hajó a götebnrgi hajnalarsaság tutaj. don» vaH és ámíakoinányl vitt "r ligycj.üli Államokba.
NagyerejB fáraóméi vo.mtí
végig arc Bgyesfíh Államokon
Stockholm, március l
Az lígyesíill Államok középső részén \\»lainlnl a déli államok!), a hélfmi alkonyai tájban hatalmas CrOjü rórgó>iél vonult véyig. a forgószél északkeleti lrAmban haladva több c/cr házat romba döntött. Az idílitfi értesülések sserial több mint 100 embert 011 meg ii 600-*l megsebe*ii«;t a vihar. (N\'STl
, Do Brlnon nagykövet Vichybe érkezett
Vlchy, március 17 l)e lírlnon nagykövei, aki a meg. szá\'li francia icrü\'eiou a francia kor-mányi képviseli, tegnap este több na-
|)Os tartózkodásra Vlcliyl* érkezett.
Szovjet csapatok sxállják meg Teheránt
Berlin, március 17 (Bud. Tud.) A brit csapotoknak bizonyos iráni területükről való kivonásából arra következtetnek, hogy Teheránt a szovjet csapalnk fogják megszállni.
Nagy japán hajóra, iart Uf-Ztland faié te
Sanghaj, március 17 Ausztráliából érkezeit jcleu-. lések szerint nagy japán hajóraj1 halad Ausztrália keleti pártjai irányában is, amely valószínűleg Uj-Zéland irányába vette útját.
Berlin, március 17 Az iráni\' orosz csapalmozdu-lalokkal kapcsolóiban néniét körökben megállapítják, hogy ezzel ismét Törökországra irányul a Figyelem. Ezzel nyílván-\' való leli mondják berlini körökben —, hogy a Szovjetnek mik a törekvései.
India dominiaml alkotmányt kap
Amsterdam, március 17 Az egyik londoni újság szerint a brit kormány megvonta azt a határt, ameddig Oippsnz engedmények tekintetéi cn az indiai kérdés rendezése céljából elmehet. A Crippsnek udoltUttL, sitások azt jeh\'nlik. hogy India dőníilmimi alkotmányi kap a nélkül, hogy * a háború végéig kellene várnia, feltéve, ha lojális magatartási tanusit és kellő biztosítékokat nyújt.
Ausztráliai repülörafok cirkálnak a nyugat-ausztráliai partvidék és kikötők felett
Sanghaj, március 17 Japán trajók Ausztrália nyugati part-jai (elé v*VÓ köze\'«:lésének hir* Ausztráliában nagy izgalmat keltett. A nyugati partvidék közelében azonnal nagy ausztráliai repülöm jókat vontak össze, amelyek ál!an-ló»u a partvidék ós a kikötök fcleu cirkálnak.\'
HILD
temet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos :
Dervallts József
» T.ldo.1 m. I.bá.i IN.
ZALAI KÖZLÖNY
NA PI RIONI) :
Szerda hiisla2an nap.
Gyo\'tO\'s/ai-ltirl agj«*et .\\ia [¦•kot* Sa-s. FÖ ul fi. számit
Riakauizsjo az ottani gyógyszertár Állandó úuye.e.es szolgátalot tart,
a COZI-TIIDO nyitva vua ,e„-«r" 0 érától esti i; úráé>. Né? fű, -zerda, pénlek dé\'uláu é- ked len egé z nap
nőknek, Telefon: őüo.
Naptftr\' Március 17. Kedd* (lom knt. Pntrlk pk. ProiostánH Gertrúd. Izr. Adar 28.
— (Növendékhangverseny)
lesz cmíI őrlőkön « z.-ncisko\'ábaii. Kezdete l.ué e^-cn fél 7 ó.a1 or, l\'eé-pődíj nincs. (:)
— (A káromkodás ellen Zalaapáil és Esztergálj\')
Za^w paliban R\'Kl. Kszlergály köz ég-l>en ,\'t7!l személy öifkéillC> ¦Vi\\ir.,(Ss;tl kötelezte mattal, ho-iy többé nem ká-lomkodik és a káromkodást környékükön nem lürik ei.
(Községi dljnokválasztis)
, Kálmán Mihály voli rsabrciiilrki közsé;i dljnokol (iyön)6\'ütapátibaii község irodaiiszllé választották;
— (Bíró- és elöljáróság választás Balatonbogláron)
.Most taViotln dr, Szentdrőily (iálM>r főszolgabíró Palalonboglii.re.fl a biro-választási. N\'agy u-lkosc lésse\' egyhangúlag bíróvá Hntér József r.idiyi hiról, inásodbiróvá Iv-vács Gyulát, pénztárossá Dél Antalt, kuzgyámmfl (\'.suini Istvánt választották meg jsmít. Az dőljárósági lagok is egy kivétc ével újra meg lellek választva.
¦ = Nyerő osztálysorsjegyet
Kánig Valeriánái vásárolhat Csen-gtry-at 5 (A volt Milhoffer sors-jegyiroda ) (:)
(A keszthelyi Ipartestület tevékeny munkássága)
¦ Nap1 érdeklődéssel folyt !e a készt-helyi járási ip\'iriesliVot évi közgyüféMi. Gerencsér Ferenc elnök megnyitó l>e-szédébca kitartásra és megértésre buzdította u tagokai, A hü képet idó évi jclcnióst Kovács István ipartestütcii jegyző szcrkesz\'ctte és olvasta fe;. ,\\
uH évben 3 tanfolyamot miilcztek nagy sikertol, Az iparloslü\'eini\'k fgi; tagja, van, a tegédok szám i ".ÍOli. a la. noncokő 331. A testület 132 ülé\'-t |ar. tou, 2125 ügyet iktatott és \\i.GV2 ira-tot bocsátott ki. A pénztári AQn.pot liti) pengő maradványt mutat, a y..k gyonmérteg sZcrint az i|>ar|e.itü:cl ossz vagyona t l.Wl.ll pengő, Azután a/ elöl já rósalo I uj lagok vYéusztásával Cfiésziictiék ki, majd cliiaUirozlák, hogí az ipari haszonkulcsok ponlos ismcictc ügyélwn elöadásokal lari az ip irtestü-tel jegyzője.
— (Kanizsai mének Kaposváron)
Nagykanizsáról kél uj inén érkei-ell Kaposvárra. A méneket, amelyek közű" a? e^v-jk ray l\'.l.lg. l\'uriOZó•, a másik égy HI2ÍÍ-0.-. Xoniu.s-, Kapusvár a cseri városi istállóban helyezték el, ahová a gazdák fcdcztebii vihetik lovaikat. Mind a kél mén gyönyörű lenvészáiltu. Siposs Ká\'mún városi gazdasági Umácsos személycsen válasz, lotta ki Nagykanizsán a két állatot
Nagykanizsa megyei varos polgármesterétől.
5851/1942.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa megyei váró* polgármesteri hivatalánál nyugdlazás to.ytán megüresedett és a város polgármestere állal kinevezés utján betöltendő egy az állami rendszerű
II. o. slllszl Illetményekkel egybekötöd
ordBörl
állásra pályázatot hirdetek.
A minősítésre nézve az 1883. évi 1. t/e. Illefölrg a v. szerv, szabályrendeletben fogliltsk az irányadók.
Az állás javadalmazása a ha-soná\'lásu állami alkalmazottakéval azonos, Illetőleg törvényes rendelkezések, szabályrendeletek és határozatok szerint van megál\'apltva.
Az állás betöltésénél az 1931. évi
III. évi t.-c. és az 1938. évi IV. t.-c. rendelkezéseihez képeit az Iga-zo\'ványosok és a tűzharcosok elsőbbségi igénnyel bírnak.
A szabályszerűen kiállítandó és a pályázó állal salálkezttleg írandó 2 — Pös okmánybélyeggel ellátott pályázati kérelmekhez eredetben, vagv hitelesített másolatban a kóvelkezS okmányok csatolandók:
1. A pálya\'ó születési anyakönyvi kivonata és családi állapotát igazoló anyakönyvi .Családi Éiteslló";
2. hatósági erkölcsi blzonyllvány, mely a családi állapotot és politikai megbízhatóságot is igazoi|a;
3. magyar honosságot Igazoló hálósig! blzonyllvány, esetleg a ma-gyer állampolgárságra való igény szabályszerű bejelenlését (oplló) Igazoló okmány, honossági bizonyítvány hiányában községi illetőségi blzonyilvány;
4. isko\'al végzettséget és est\'eges szakképzettséget igazoló bizonyít-vánjo\'-;
5. a városi szolgálathoz általában, Illetve különösen a megpályázott állathoz megkívánt szellemi és testi épséget igazoló ujkelelü közhalóiági tiszllorvosi bizonyítvány;
6. eddigi szolgálatot, foglalkozást, illetve általában előéletei igazoló okmányok ;
7. igazolandó, hogy a pályázó a lényleges katonai szolgálati kötelezettségének miként tett eleget;
8. keresztény származást igazoló
DRÁVAVDLGYI
jjjULjjjjOS hRBMSZ0LGhLTAT6 r.-t.
• zaaksszarO f el világosii** ¦ minden villamos kérdésben
C»engery-ut »1, telefon 294.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibabejelentések Sutár-ut 2, I. emelet, teleién\' 213.
19*2. március 17.
okiratok és btintetölogl lelelóttt. terhének vállaláss mellett nyilaiig, arról, hnnv pályázó az 19S9: IV. | .c rendelkezé«el alaplén zsidónsk litn leklntent\'o személy;
9. Ijízolványosoknál az 1931. ^ III. t.-c alsolán k\'állUotl ieaiolviny
10. Tűzharcosoknál a Károly csapatkereszt viselésére való Igénylő-gotultságot igazoló okmány.
A pályázati kérelmek Nagykanizsi megyei város polgármesterének ci-mezve a kitűzött határidői belőj Nacykanlzsa megyei város iklalo-htvatalába nyn|landók be és r*. dlg a közszolgálatban nem állók által személyesen vagv posta ut|in, a közszolgálatban állók által pedig hivatali {elsőbbségűk utján. A kot. szolgálatban állók, amennyiben pj. lyázatl kérelmükhöz hivatali szolgálati és minfsitési táblázatuk csatol, tatnék és az az 1—10. alatt megkíván\' összes fellételeket tartalmazza, oj. mányokst csatolni nem kötelesek.
A pályázat határideje 15 nsp attól a naptól számítva, amely napon a hirdetmény a Budapesti Közlönyben először meglelcnlk.
Hiányosan \'elszerelt vagy elkésve benyultott pályázati kérelmekéi figyelembe nem veszem.
Nagykanizsa, 1942. március 10. M Polgármester,
IPlÖHIRDRÍSn
Jól löant iuúé belátonfit aionnsti be-lépesre felvessünk Perlss Dezső, Er..t-bet-téi I , délutln 6 lg Is Ősidben. 691
Korofcpéroinl iudí kltutólíány -14—15 éves — azonnal lelvélettk Schlm Testvért k tlókUitettbtn, Horh, M.ul. 619
¦hrtsslté társasig keres szervezttt munkálatok elveszésére alkalmai egyest. Fix Illetessél. Alíntjtokst .NyngdIJu li lehet\' Jeligéié a kiadóba. 700
üha kasa leány és 11» MttkTlinsi festéseié lelvelellk. Bolygd hiillpar. Mltia-llk kilmán Klskanlssa, Szent Plorlln. tér 6. 691
A»4s-v*m.
lróo4p«t magas áron - veszek. SzaW AnUl aportailele. 675
Oxlelb.p.nd«ió« elide VoiOsmliti-oka 14. Iliit. 693
Friss osska étkeiéit. Balatonltny-vesen, salát teiületea fogott. Kspbstd SziM Antal spoillizletíben. 702
BÚTOROZOTT SZOBA r
Bútoroson uoMt keres egytdllinf hölgy, lehetőleg tuidOssobs-husnllatUI. esetleg lel|es ellátáiaal. Címeket s kUdj-blritllba. m
asXUMrtU
HirgtU; gralolósus Blrálj.u. 37.
ilittlogad. 549
Képeit
logolobőbban keretezi
Horváth Lajos, 23-
ZALAI KÖZLÖNY
(•ol1tikai NAPILAP. Eladja: „XlzgaitaaiilR.T. HagyknUMB. Peleié* ktadé: Zalai király Nyomatott ¦ „Kflifla/dBsafli H T. N-íyk«nllM"
aytimddjabaa NaayhaaltMB (Hyowláirl \'*Í*I i Zala) Un+i
(pia évfolyam. 63 Mám.
*ie*mmim*mmmm
Ntgyktnlni, »42. márolus 18 szarda
Ara 12 Mie*.
wmmmmm»
\'OUTIHI I1M L « o
il iw|fil|.»» Uaav
á» tla««>lT«t«li w i. „iá.
Ptíeiőa mxkeazto: Barbarita Laloa "\'"""taSaa^Vt^ wíúír."*
«pai «««TWigamp BfBU Mtpa»
A szovjetrendszer
végtelenül honyplull társadalom BOJiük.ii és űíUKÍas^fii .szövevényének álíekintésélu\'z, hosszú hetek vizsgálódása szükséges, fis még akkor, som nyerhet az ember egészen tiszta képet, meri .a Moszkva által kiadóit s iiiiiniunlalnn ellentétes rendeb kezesek következtében, az ideiglenes vagy átmeneti inlézkedé-sek-és tél rend szabály ok egész sorozatára bukkanunk. Azazon-luii egészen bizonyos, hogy\' Lenin örült eimólclea mezögazda-sÁí?ot sújtott;) a iegkcgvrtleiuMV búi.
Nézzük csak e kérdést, az eddig tisztázott adatok alapján !
A Szovjetunió iparosítását célzó törekvések nem tudták az ország agrárjellegét\' megváltoztatni. A népesség túlnyomó része ma is a falu lakója és Moszkva urainak bosszúságává töbh mini kéthannwdvéwíhen a mezőgazdaságban működik. A parasztság ma is a lakosság gerincét alkotja. A világháború előtti Oroszország a földkerekség cgyjk legnagyobb gabona exnorláUaiua ,voM, amely roppant gabonufclcslugél az, európai piacokon ér tekeri lőtte. Az Ntrsxág gazdaságának alapja a mezőgazdaság volt.
ftrthclo, ha az orosz fóldiuü-vcs kcztletlöl fogva ellensége volt a líolsoyjzuiusuak. A forradalmi eszméket és az idegen elemek áltiil nagy hévvel liirde-lett,uj lappiját, mint tőle távol-állú idegen gondolatokat, ösztönösen elutasitolta. Az orosz paraszt,--ősi vallásosságával, a sai4t szerzeménynek s a magántulajdonnak megrögzött tiszte-; leiével, a templomról, a családról, a rokonságról, az erkölcsről- vallóIt*d\'elfogásávnl. .alapjában véve. legélesebben szemben álló qlliuif<ile volt a bolsevisla Roi)(lolalvilágp,pk. amely, csak idővel, sok millió en.iberélct árán tudóit a falun is győzelemre jutni.
A falu semmi áron sem ak ni !1 kollekliv termelésben részl-rontti. A legborzalmasabb uieg-lélomlitö eszközök, és egész te-rüU\'Uávok lakosságának, egész néprétugfiknök ..kiúiúsa iotlio "ak lehelövé, bog}\' a bolsevizmus beférkőzzék 1 falvakba. *égül ugyan ráerőszakolták a wrenoiféMem mttw*kra - a kol-e*ítiv munkál, de bcvezelésc. Inbb riiiheraifioxptot köveiéit, mml amennyi hősi halottal a vlljtgU;\'d>oruban résztyeít orszá-
^reg .ukrán foJdiniÉtt\'*sekt a \'"aguk egyszerű mó<rján,-iiÚRd~ untalin, hangoztatják, bogy a gJW: társadalmi réteggel szemben okét sanyargatták "meg leg-Milynsabbun a szovjeliviidszél\'
Ausztrália és India sorsa döntő stádiumba jutott
Kalkuttai és Ausztrália keleti partját támadják meg a ispánok
á török államelnök és külügyminiszter nyilatkozata Törökország kfljpolltlkáiáról
Milas lörök város ellen hétfőn Intézeti bombatámadás ügyében további részletek még nem ismeretesek
Ankarában bizonyosra veszik, hogy a támadást és ezzel együtt förpk felségterületek meg sértését angol repülök követték el, amelyek az olasz Dodekune-
zos szigelcso[>ort elinni támadásra indultak.
Ííir*szerint ezt a feltevés! a közben befutóit jelentések is mefterösitik. A vizsgálatot megkönnyíti az. bog}\' fel nem robbant bombákat és gépfegyver lö\\edékekei talállak.
Rendszabályok a franciamarokkói brit Állampolgárok ellen
ben folytatóiI vizsgálni befejezése után az ügvet Ankarában tárgyalják a nyilvánosság előtt. A főtárgyalás időpontja még" nenrísmereles és a bíróság és a vizsgáló hatóságok most meg. induló munkájának lefolyásától függ.
Vichy. március \\H A marokkói francia hatóságok a partvidéki városokban lakó brit állampolgárok számára az ország belsejében lévő városokban jelöllek ki tartózkodási beivel.
Hivatalos francia körökben közölték, hogy ez a rendszabály, niiioly 1500 marokkói brit állampolgári érint, azonos azzal a rendelkezéssel, amelyet Franciaországban hoztak nemrégen K szerint megtiltottál, a külföldieknek a tengerparti és batár* menli városokban való tartózkodást.
Vichy ben még kijelentették, hogy külföldi jelentésekkel ellentétben .Marokkóba]) semmiféle letartóztatás nem történt.
A bolsevista ellenen harc céljából toborzóirodákat állitoitak fel Franciaországban
Vichy, március 18 HordeauNban. valamint a megszállt és meg nem szállt I-ranciaország más városaiban loborzó irodáknl álliloltak fel. ahol önkéntesekéi soroznak a bolsevizmus elleni harcra.
Nyilvánosság előtt tárgyalják a ,Pápen Ügyei
Ankara, március is A Papén német nagykövei ellen megkíséreli merénylet ügyé-
Ausztwéliaitgabona érkezeit . Görögországba
Athén, március 18 Egy svéd gőzösön tegnap a görög népnek szánt 2000 tonna kenyérgabona érkezett l*ireusz~ ba. Ez a szállítmány cgyrószc unnftfi a 70.000 tonna ausztráliai gabonának, aiuwyet azegv-kori görög kormány vásárolt és készpénzzel kifizetett. Annak időjén a görög és angol kormány félreérthetetlenül megállapodott abban, hogy Anglia nem akadályozza majd meg fűnek a gabonának görög kikötőbe való eljutását még akkor sem. ha a tengelyhatalmak meg* szállnak (iörögországot. Ennek ellenére Anglia hónapokon ál vonakodott,.hogy megengedjenz Alexandriában és Haifában veszteglő gabona továbbinditá-sát. A pápa, -ezenfelül a Vörös* kereszt, valamint más személyiségek és intézmények beovaüco-zásáia volt szükség ahhoz, hogy ezt az első szállítmányt a görög nép szarnám szabaddá tegyék.
Németország és Olaszország kész — mint ismeretes saját készleteiből jelentős mennyiségű kenyérgabonát adni Görögországnak a nélkül, hogy erre a. nemzetközi hadijog . köleiozle volna.
Chrippsnek magánházat bocsátanak rendelkezésre Uj Delhiben
Sir Stafford Cripps Indiába utaatóban repülőgépen Gibraltárba érkezett Több órái ott tartózkodás után folytatta ub-ját kelet felé.
A brit hírszolgálati iroda újdelhi jelentése szerint Cripps indiai tartózkodása alatt ncmaz alkirály vendége lesz. amely megakadályozná, hogy találkozhassak az indiai vezetőkkel, hunéin valószínűleg egy újdelhi házal bocsátanak rendelkezésére.
Ausztrália terve az esetleges Japán előnyomulás meg\' állítására
Ajusterdaui. március 18 ühnsie, Ausztrália washingtoni kövotc kijelentél le. hogy Ausztrália kész lerombolni városait, megsemmisíteni termését és elpusztítani allatait. hogy semmise jusson a japánok kezére.\'Az ausztráliai kormány elhatározta az "erdők felégetését is, hogy feltartóztassa a japánok esetleges előrenyomulását.
Az elnök győxritt a kubai választásokon
Huenos Aires, március 18 Kubában vasárnap választások voltak. A szavazatok túlnyomó többségéi « demokraták és
kierőszakoló! Őket háromszorosan szipolyoztok ki. Elöszar azáltal, hogy belekényszerítenek ökcl a kollekliv termelési mid-szerbe és igy elvették lölük munkájuk gyümölcsét. .Másodszor azáltal, hogy elvetlék a földjükéi Végül azáltal, hogy mindezek után még adót is li zctlellek velük, boloU már se tpldjük. se , jövedelmük nem volt. A parasztnak .kellett az c.Npoi\'lbitzál, fái, slb. kji<*riiii<t-
li i ¦¦¦ m "".....
nie az iparosításhoz szükséges külföldi fizetőeszközök előterem lesene, hiszen a külföldi államok a szovjet-papirpénzcrl nem hogy gépeket, de még egy lüt sem bzállJloLUk volna.
A földműves viseli azóta is a bolsevista rendszer inimici!ter-hcl ,a szovjoJáUamb in Verejlé kcs munkával kell az éhbérnek is keyés.ketvsetet megszereznie, hou.v az. iparosodó városok munkásságát táplálja. Alig
hagynak jneg szamára mást, mint a vetőmagvakat. Ha szállítani nem tud vagy nem akar. kényszermulikára ítélik. Adója oly SJdypSi hogy a terhek alalt \'fellélleilüi össze kell i\'oskiidnia. Az agyonosigázott. végletekig bajszolt órósz parasztok ilyen .körűiméinek közt őszi legyek módjára halomra puszlultnkel. Hz volt a bolsevista -földre^ forint lef-kézzelfoghalóbb ered- \' menye.
/ALAI Ku/.l ON)
1842. ihárcim IS
BÚTORT
RZAkttzIcIheii GÁBOR műasztalosnál
liberálisuk kapták, akik a/ elnök politikáját lámogutiák
A finn sajtó Gusztáv Adolf látogatásáról
Helsinki, március IS A finn sajtó nagy megelégr (léssel ir Gusztáv Adolf svéd herceg finnországi látogatásáról és etsíisorbun arról a svéd különíti kitüntetésről, amelyet a herceg Mannerhelm tábui\'tugv-nak adott. Politikai kórok a látogatásban annak a nuigyurúzu-liil látják, hogy a két ország jóviszonyu szerencsésen újjáéledt a teljes megértés jegyében.
Ixmat Inonü k5zt«raaa*gi •Inlk és Sataraoaoglu kfll-Ügymlnlazttar nyilatkoztat* • tÖrok külpolitika térnie-gsaségérttl Isztambul, március ;S
Izmel Inonü török köztársasági elnök legutóbbi beszédében a külpolitikai kérdésekről szólva, kijelentette, hogy Tőrük ország leljes következetességgel követi azt a semleges vonalat, amelynek hetartását elhatározta. Mégsem szabad scmmils^m el mulasztania, amit szükségesnek lát az ország megvédése szempontjából. Azok az intézkedések, amelyek a lörök nép számára bizonyos áldozalokat jelentenek, szintén azt a célt szolgálják, hogy Törökországot lá volt ártsák a háborútól.
Isztambul, március 18
Szuracsoglu lörök külügy mi-niszter a Popolo rii Hóma ankarai különtudósilójának adotl hosszabb nyilatkozatot. Hangoz tattá, hogy\'a török kfitpoljlina a tökéletes semlegességen alapszik és Törökország ezl a semlegességet mindenkivel szemben meg akarja védeni Különben is Törökország meg van győződve arról, hogy semlegessége mindenkinek a hasznára van és hogy senkinek sincs .szándékában megtámadni Törókor.zá-gol }•\';/. főleg azért alakult igy, meri a hadviselő teleknek mind megvan a maguk ellensége\' és egyiknek xciti áll érdekében, hogy ujabb erőkkel kerül jenek szembe.
Nyilatkozata további során a tö]-öle külügyminiszter elmondotta, hogy válságos pillanatban Törökország szerződési irl alá Angliával. Később, mivel meggyőződött, hogy Német ország nem viseltetik ellenséges érzelmekkel Törökországgal szemben, örömmel irták alá Berlinben az egyezményt. Németország régi szövetségesünk és ba-
iFolyUté* a 6. oldalon)
Nagykanizsa\' láthatja,
milyen szépen (est
Mot, fost, tisztit, Impragnál ét azzal jól oaak ön jár.
Qyár: Hunyadi-utca 19. Pólli Iti ; Norlby MlKtJa-ut 8.
Talaba: 646. mio
A Zalamegyei Vöröskereszt egy évi
Gróf Teleki Béla főispán a Vöröskereszt célkitűzéseiről
A Magyar Vöröskereszt Egyesül:t zal a vér megyei választmánya most tartotta évi rendes közgyü ését vitéz Teleki Béla gróf főispán, elnök, vezetése melleit. A gyűlésen megjelent gróf Hunyadi Józsifné Cs Dtvényí Rezsó közponli igazgató is. A központi kiküldőiteket melegen üdvözölte a főispán, megköszönte érdeklődésüket, Üdvözölte Unitul Sándor dr. alispánt, aki mindig szivén viselte a Vöröskereszt ügyéi * különösen a gyűjtések e&ztcOz\'ése kö.ü tanúsított buzgalmával biztositulla a sikert.
Rátéri ezután a választmány munkájának ismertelésére. Zalaegerszegen megun az anyag -fii felszerelés ahhoz, hogy baimely pillanatban felállítható egy 200 ágyas hadikórház, de szükség eseten a kórházban kiegészítéskepen 50 ígyal akarnak meg beállítani. Tapolcán is icrvbevetiék 100 ágyas hadikórház felállítását. Elismerően nyilatkozott a fö.spán a varmegye közönségének áldozatkészségéről, a fiókszövetség eredményes munkáj.ról. A mull évben 26 ezer pengő gyűlt össze Vöröskeresztéi céiOkra. Nagykanizsán külön 3000 pengő. Ismertette az ápolónői tanfolyamok eredményét. Ha arra szükség lenne, már most is elláthatnánk a hadikórházakat ele-gendOszámu kiképzett ápolónőkkel.
A taglétszám a mull évben 2000-iöI 3000 fölé emelkedett.
Ezután Énekes Béla vm. számvevőségi főnök a műit évi zárszámadást ismertette, amcy 15.977 pengő bevételt és 1892,25 pengő kiadást
mulat, majd a folyó évi költségvetést terjesztene elő 22.345 pengő bevétellel és ugyanannyi kiadással.
Ezeknek tudomásulvétele után gróf Te eki Béla főispán a jövő teendőiről sróioit a közgyűléshez.
— A folyó esztendő teljes sulyá-v il nehezedik reánk •-- mondotta — s a Vöröskereszt Egyesületnek minden erejét latba kell vetnie, hogy feladatának megfelelhessen. Kötelességei vannak a harctéren küzdő hon-védeinkkel és azok hozzátartozóival szemben, Megnyugvással szolsál a harctéren küzdőknek az, ha látják, hogy mindent megadunk nekik, amire szükségük van és hogy itt— honmaiadotlaik is kellő gondozás-oan részesülnek. Viszont azonban a békében is van feladata a Vöröskeresztnek a rendeliezésére álló ér-lékek megóvásával és alkalmas ki használásával. Kívánja, hogy további \'elkcs együttműködéssel és eredményesen szolgálhassák azt a nemes célt, amit a Vöröskereszt maga elé tűzött. Köszönetet mondott mindazoknak, akik az egye Uletet munkájukkal, adományaikkal vagy bármiképen támogatták és támogatják.
Bejelentette ezután, hogy Simon Elemér országos elnök líz éve áll a Magyar Vö.öJkereszt élén s javasolta, hogy ezalkatomból a közgyűlés üdvözölje ő . A javaslatot elfogadták.
Divényi Rezső küiponti igazgató tolmácsolta a/, országos elnök üdvözletét és kösiöneiét azért a szép munkáért, amit két év óta végez. Majd a további feladatokról beszélt.
A régi textiláruk beszerzési árának hivatalos megállapítása
A textiláruk hagy*- és kiskereskedői használ megállapító 790.000/1911. számú árkoi-mánybiztosi rendelet a textil-cikkek legmagasabb eladási árának kiszámításánál a !>eszcrzési árat veszi alapul. Kgy másik ár-kormánybiztosi rendelet (00.61-1 --1U41, sz.) azoknál a régi textiláruknál, amelyek a csonka ország területén 1939. aiigusz-Ins 20. előtt, a visszacsalolt területeken pedig a visszacsatolás időpontja clötl már a kereskedők birtokában voltak, de a beszerzési ár. illetve a rögzített ár igazolására nem állnak megtelelő bizonyítékok a kereskedő rendelkezésére, ezekre nézve le-helővó leszi n valószínű beszerzési ár hivatalos megállapítását,
Az ilyen hivatalos ármegállapítást Budaj>est lerületére a közellátásügyi miniszter a Bu-
dapesti Kereskedelmi és Iparkamara kebelében megalakított bocslőbizottságra bizta. A bizottság február 19-én tartotta meg alakuló üléséi és nyomban megkezdte működését.
Vidéken a rögzített, illetve a valószínű beszerzési ár mrgáU, lapitásál a közellátásügyi miniszter a m. kir. Közellátási Felügyelőségekre bizta. Abban az esetben tehát, ha a vidéki lextilkereskedök nem tudják kellően igazolni a rögzített eladási áraikat, akkor az illetékes Közellátási Felügyelőségtől kell kérniük a lextileikkck valószínű beszerzési árának megállapításai. Közellátási Felügyelőségek minden vármegyei törvényhatóság székhelyén és minden thj. városban működnek.
Hasonlóképpen kell eljárni az érdekelt kereskedőknek ak-
Márxfus 17-én és 18án
VAROS/ MOZQÓ "\'M\'» \'
¦ - is szerdán
Csak 16 éven felülieknek I Francia fllmmestermü I KORÜL/tÉNY Ax alvilág romantikája Aktuális magyar világhtradó Előadások kezdete S, 7 él 9 órakor
Ajkai darabosszén
Belimi János
kHjdialó
n*aykereskad«nei
kor is. hu 1942 január 31 után raktárukon olyan árucikkek maradtak, amelyeknél csuk a rögzitelt eladási árat tudják igazolni, de a beszerzési árai nem. Az eladási ár megállapításit a Kereskedelmi és íparku-inara becslöbizottsága. illetve ;i Közellátási Felügyelőség álluj véleményezett beszerzési ar alapulvételével történik, olymódon, hogy a véleményezett beszerzési árhoz a 130.000 1941. sz. árkormánybiztosi rendeletben engedélyezett haszonkulcsokat kell lelszáinitani.
A lentiek értelmében az Árhi-vatal nyomatékosan felhívja a; érdekeli textilkereskedőket, hogy a régi textiláruk ármegállapítását nem az Arhivatnilói kell kérni, hanem Budapesten közvetlenül a Kereskedelmi, és Iparkamara becslöbizottságálól, vidéken pedig a Közellátási Felügyelőségektől.
ii-i.au momiiuoiok liOtk5«nmpokua ttudapoBt I. műtői*n
CÍO Torna. Hírek KtrzteménjH IH\'iiglemezek. 10 Miiek. 11.10 Nemzetközi vi/.jelxöszohjálut. — 12 ||ii. r^iígszó. Himnusz. Iddjarásjelenlfo. -12.-10 Hirek. -- U.2Ö lddj«Mzós és vlz. áMúsjeenl*s. -- 1-1.30 Hirok. - H.I3 Muso risme neifo. - 13 ArroJyajnJurtlt, iliaci árak, élelmiszeráruk. - ltí,lj Mldjelzívs, hirek. 17 Ilitek s/Jovilk es ruszin jiwyen. — 10 llirek muayur llólürl ós rotndii nyelven. - \'Ji.40 llirek. —.23\' llite* nénie-1, olasz, mi#>l ós mneia nyei\\-en. ¦- 21 Hírek,
ÜÜlMt\'Lil U
17.15 11 adió zene ka r. - 17.:>5 Raixty József vidám rsevegéae. — ,18.20 Hon-védmüsor, lű.30 Az Operaház dó-adása. = .\\lda\\. Dalmű iiéifj- felvoMi-ban, — Az I. fWv. után kb.v2O.20 Külügyi negyedóra. — A 11. feiv. uiáo kb. 21.25 Látottá* a porai Emel** Tudomány KftyeU\'m Hádjumintéz»lébín. A közveiiiésl v«z*li llf/vényi N««>\' U-jos. -- 22.10 Az 1. hon vid gyalogezred zenekara. — 23.25 Tanerte». ¦-• 015 Üzen a- oithou. BUDAPEST 11.
18.20 Kr-*ncia nyeJvoktaiis. -d»45 Resztetek BHrlók Mikrolíozmof^aból. -~ 10.15 Fex>lv*s4s. — sl9.<"> Magyar nólík. 20.10 But\'ola\\J>:d« tan«fl,<L kara. - 21.10 I>tolvas4s. 21.« Aí OjktuIióz ció^dúsíüiak folytatás;!.
Csütörtök
SUSAPHST U
10.15 Ki-. Fe#em: sz.tlouzen*kM\'.í -11.20 Opeeresztetek. ll.«0 letona-sás. - 12.111 HendurztnekMJ. 1330 llouvídeink úzennek. II Vidíik sán-ílni- tinAnvzfiieWin. - 13.20 Dvorzsá*: l.-ilu.- swmróiiR - IÖ Laloi?*\'^
u liad lest parancsnokság uj wéJ?h?«. b<<n. KózvcUtós KoJozsvijróL \\QLW lluuinszky .Sándor. lü.15 Ruszin h^lgaióUxkBuk.
1705 Zoti^oraduntbok az iíjtuJ*>ak. LlíMja Jimbcr Nándor, - 17.*U Kar-
1P43 március 18.
mlflfti B*rl«4iH «biada*». - mio P*-
u, KreudW zenekaraisak nunorábói is.2\'i Di l.ukliiich Imre L)c«iOa>« is.i.t Miidir»rßn«kar.- — lO.Sfi ."A fiiiu rt««./;! . N\'épsi-inniil húrom feivouns. ha0. \'.\'2.10 ttet\'lliouni \\ 1;n-,|, udvesUz, daliiklus. l-ióavlja basili, •tec Máíi». • ™Xl TaiicrOnft - 2S2.I M.i^vj in Iliik. n.i:> Uivm !1/ (ii|h,ii
BUDAPEST II.
JU\'iidurítWUr. 1*50 dyoiV !rei.nilol.Viim. - 111.15 Csillái Urla («frinii kázik, li»;!"\' Dr. Szendivv előadása. 20.20 Nii|CLitiuduin nu\'nfk.
Di szónlelelek Horvátországban
Üres. március 18 A Bánja l.uka közelében tek-vü Itaiiiicci és Sargovác községek halárában uj \'szénlélelrc bukkanlak. Az állninl hatóságok komoly vizsgálni alá vették a vidéket A Hnmieiben tnlúll szén elsíireiuiü minőségű és :t 10(10 kaliria lunrtikü. A vidék u szerfi közlekedési lehetőségekkel rendi\'lkezik, Il unici nek van vasul állomása. Sargnváe podi", n (iiinja- l.uka Prijcdrr isz-szekőtö ni inelliil fekszik
Enyhítő körülmény
líumoros vígjáték egy párisi ügyvéd és az alvilág lovagjainak iisszelalálküzásáról. Az ügyvéd. ;tki a hünö/ök hivatalból kirendelt védője szokotl lenni, nyaralásra indul. Soffőrjo. akii nttlion nuiradt szerelme miatt féltékenység kínoz, hamis defekt-ürüggyel megiUlitja az autót ís uzl hazudja, a gazdájának. Iipgy ja\\Uótnüiielvl keres, de vísualér Parisba Az ügyvéil és [cleségt! a közben bekövetkezelt éjiszaka és a zuhogó eső miatt szállást, fedelet keresve, bün-l:tnyara kerülnek, A hely annyira megtetszik nekik, hogy nyaralásukat olt töltik. Az ügyvéd nevelő szerepet játszva. megmenti a hüntanya lukóit az emberi társadalom számára és ki gyógyítva ükei veszedelmes betegségükből, tisztességes foglalkozásra ösztönzi őket
A film bővelkedik a szelle-mesés kacagtató jeleiirlckben
sokszor komikus helyzetekéi nyújt. A francia filmeknél -sajnos előszeretetnek örvendő pikáns jelenetek iit scinhiá-, nyoziiak. A film erkölcsi felépítése nagyon lazán rakott alapokén nyugszik.
A szereplők közül kiemelkedik Mírliel Simon és a kedves, esiiios Arletly.
Ne háromhndjl
irlut
mm,
lehintse meg raktárunkat I
Iilih.-
ut.
Frank -^í\'*"*
• HMi-ter a/a
ZALAI KÖZLÖNY
A Magyar Élet Parija a mur&Srözi népet munkához juttatja
, Munkát, foglalkozást keresnek muraközleb
ismeretes, hogy Muraközben, nevezetesen Alsómuraközben még mindig vannak, akik megfelelő munkaalkalmat és elhelyezkedést keresnek l\'érfiak, mint nők. leányok, mint legények vegyesen. A foglalkozás és munka különböző kategóriáira vállalkoznak. I\'.ddíg sikerüli sok leányi háztartási alkalmazni P ként Baranyába levinni. íinkái is el lehelet! helyezni különböző foglalkozásokba u és szakmákban. Azonban még mindig vannak, akik megfelelő munkaalkalmat szeretnének Férfiak, nők, vegyesen. A Magyar lílet Pártja elhatározta, hogy kezébe veszi ezeknek dolgai és igyekszik számukra meg felein munkaalkalmat Irremle-
ni Különösen Guspuríeh János kerületi titkár fáradozik elhelyezkedésük érdekében. A helyzet az. hogy mu nmnkásoKra .szükség van ugy a földművelésnél, mint egyéb foglalkozásoknál, nők. férfiak, leányok. Fiuk elheh ezhelök. Azért ha akadná* ii,ik uradalmak, gazdák. vagy egyeli munkaadók, leányoknál háztartások, akiknek szükségük van megfelelő munkaerőre vagy háztartási alkalmazottakra , stb. forduljon a legnagyobb bizalommal liasparich János MÉP titkárhoz Poriakra, aki a loun,i-pyobb készséggel szolgál ícívi-lágosllással és közbevetéssel, Megbízható, dolgos, munkabíró munkások elhelyezéséről van szó
A főkapitány Is helybenhagyta Panr József Internálását,
akit a budapesti központi tojoncháxba azállitanak
Közöltük, hogy a kanizsai rendőrség nyomára jött annak, hogy Panr József kiskanizsui molnárlegény nyilas eszmékéi hirdet az internált férfiak közölt és nyugtalanságot kelt a kávé-gyár\' lakói kórében. A nyilas .igehirdetői elöállilollák, majd a tárgyi bizonyítékok
alapján internálták.
A vidéki főkapitány határozatában helybenhagyta a nagykanizsai rendőrkapitányság intézkedését.
Paur Józsefet a legközelebbi napokban a budapesti központi loloncházba szállítják
Harcias 15-ének megünneplése a felszabadult Alsólendván
Alsúlendv-i. március ]g SJjál ludi isilónktól Több mini kii évUzx\'ri uui\'olt «I \'i-zóta, hogy Alwj-Vuili.i mániiis a magyar szí-
b.ulsúgluirt\' emlékilnnepél finnedet-belie. \\z elnyomatás, a kélKégoskedós-és reménykedés 22 «iz:eudÁ\'je auitt csak Iii\'ím. !1 szíve mélyén öuuejiol. beleli ily,il úniiOjH\'t AlwS\'cndvü ma-
gjai- népe, Orthono in«gányál»an a rádió me.reti hallgathatta csak anya. o.szágbcli lOitvéreinck ünnepléséi s könnyes szemftivo\' un un In wink it magyar Hiseckgyet fi ÜmJádsáj.o.s szarvéi dudoUa ii nemzői anrt\'dsngát. "z isten ált) meg a magyart. A felszabadulás uláu
most először Ünnepelhetünk, mint szabad hazának szabad gyermekei.
A húroinszhiíi «Mgyar lolwgék már l-f.?11 ilélu\'án oli lenglek házakon, iTi-en |«-\'lin ünnepi hangulat voli min* ¦K\'iiull. \\ iiínt\'i kwioltkus u-jn|»lomhan !i órakor fiz IskolAsgyvnnekek, 11 óiii-\'kor pedig a-refniiliek rtszél\'e viilt iln-ue|ii mise é-s szc4ill>oüz<>(l, -*r. evangól-kus Icnijiíamb.m il tu-iiknr iiniiepi |s. Uiiliiz|eU1.
\\z, ifjúság részéi IO órako\' úime. |iéi>i rendezeti jiolván ós c «\'mi is. ko\'a a Magj\'iir lfjus;ig Házában, Az iiiine|K\'K a Himnusz cj^ncklésével keidddiMl. m4jil ii poigdri Iskola zós/lajiil Nzenifltle le K. Kopju-si hil-okiaio lelkes ]«¦¦/.¦.i keretében, A ma. g\\.ir koronával biniseli zászlót a ni.ir\\-o.i leánypolgári iskild iniviMdeke.i «s löiiii,-i k«rn kflldie az ulsdiindvai lestvérínkuianak, \\z itun^iH\'b^en N\'agy János |>"igún iskolai lanár nunidolt unuepi liCszédel, amelyben liangoz* l«li;i, lioio 11 mostani nvigyar ifjúság, nak i-. koveluiu ht,,l ;t márelusi ifj"-
kai lelkesedésben, ltonszereléiben ((s áldozaikészséglM-n. M« Íi « magj;ir, sxalwdsdgérl és JftvMrl folyik n Imre. HŐS honvwleink olt kint hozzák meg a legnagyobb áldozatot, n vér és eJ*\'i liiiloziiioi. Mi iltnonlevők ieg*dább azt ?1 kisebbik áldozatot Ivozzuk meg, u mely a kAU\'Jo-wScg ós szolgáiul hÜtégQI elvégzéséi jelenti. Szolgáljuk teliát hu-zánk-U leljCs Nzivssal, liiltc. és kilartó akarással, ltogy március 15-ének. szent eszméje uueiobb -lelje* diAd|ilm jusson,
A (¦.¦.ülogó sucrnü ifjúság nagy lel. kosCdéssel liallgatia a l»szé(t\'t. Az. üiuiepél>en kAzremQködölt polgári islu>l3 ,\'iiOkli;n:i és szavalókénisn. Az uiino|rfi\\ei] sor korall " kullu^miiiiisz-ler i\'diai udoinányozolt -18.\'«) pOngő segély széloszlásáM Íh. amoiyoi Kü-rouya Jenő |Ki\'gári iskolai ig«EL"\'ó Oszlott ->zét máreius 15-iki .\'idoxnt\'uiy-kéni az érdemei scegénvforsu tanulók, nak.
UNGER-ULLMANN ÉHEK És TÓTH
VASKBRBSKtiBÉSE - NAGYKANIZSA. ,M
Hofherr- Schrantz - Clayton - Shuttleworth
Magyar Oípgyirl M0«k Rt. Nagykanlita é« kSrnyéki képviaclele.
MáraSuB M la.án
újból megnyílik a
BAQYAB KIRÁLY
vendéglő *»
Dézsl Lajos vendéglős vaietésével.
A lelnOtiek ünnepélyén A\'.só\'ondv\' egész magyar táraailaliwi mii
Az uiitLfjií\'i.v szónoku Kúmityn .HM" polgári LskoJai igazgató voll, aki gyuj-léhaiá-iii beszédébea Asflzehafcn%itra az 18IS. mdrdua 15-ét u mosumi március 15-vel. Akkor idegen mb-dg Ián-eail lépte szét a mugya\'r wiavzot, most peilig Trianon béklyóit tór<fe|i szél, amelyek ill dó\'cn mdr szél ^ pattantak és rVtaölendva magyar oéf«\' visszi-kernli édesanyja, Mág>"aror*zág kel>e. lére. Oll a heíyo, mert
Alaólandván mindig magyar azlvak dobogtak.
a siserb timlom n«m lurtln olnémitaid J gyerekek ajkán ;i magsir szót. nemi Indta kifMni a -mttfSr-ar haza iránti sre. reioiot. F.z az onn*p is mutatja, hoflv Atsót«ndv« mindig" mng>ar volt. A mostnal mnrrius 15-e Is magyar mw-IhiílAágbare, ugyanaz az eQOoség, twsW 1840-ben lehenRerelle a magyar sza-b-idság rtTnéns-oit, hjZnt vfirós rém akar most eipuszdtanl m/okot. pi- ha 4»uelartuuk, lia húsóa, ákloziiikósaMlg \\«n szivünkben, mini a knűrciu,-J ifjak, bftn volt, akkor gj\'őzíurk azoknak :» hós nemzo:okuek oklahin, uin<l>okk«l egy ül l menctolünk.
Itt is szerepelt a polgári iuko a énekkara. Szavaltak slápsi Ilona, Vucsák Géza, Roller N. és ilózsid Hezsö. Skallcs Sándor alkalmi verséi adta eló.
Mindkét ünnepé\'}\' ":| Himnusz ei-éueblésévei UizdődlÖtl s a HLsztAeggsel vogzödöU.
s. s.
Eg? 72 éves asszony borzalmas On«yilkossága
Még a mai időkben is borzalmas rémtett. amit Németi községben egy 72 éves elkeseredett asszony elkövetett. Az idős asz-szony, Ferenc Mihályné idős volta és tehetetlensége miatt annyim megunta az életet, hogy -elhatározta, véget vei szomorú életének. Egy óvatlan pillanat- . ban. mikor hozzátartozói nem voltak otthon, ollót kerített és azzal felvágta hasát, majd mikor a belei kifordultak. volt még annyi lélekjelenete. hogy belelt apró darabokra vágta. Szomszédok nyitottak be a In-kásbn, ahonnan csakhamar hal-dokolva szállították be a kór- í házba Ferenc Mihálynét. aki rövidesen meghalt.
A csendőrség meginditolta a szokásos nyomozást.
A BtAromkadést Saften em m törvény bünteti I
UTORT
HETTEIIHRE
inárkda tnilonzalftnjabaa vaaawa
ZALAI KÖZLÖNY
1942. mirclui IB
Március Idusán Gasparics Márk szabadság-hős-szerzetes emlékének áldozott Perlak
Megható módon üncpellc meg :i visszacsatolt l\'erlak \'2\',i éy ulái) az első március ló-ét.
A IK-as szabadsághős, - Gasparics Márk muraközi szerzetes emlékműve liölt hatalmas tömeg jelenlétéhen rendezték meg az ünnepséget. Az ünnepi beszédei dr lioi\'s Dézsö, á perlaki járásbíróság elnöke mondotta, először magyar, majd muraközi nyelven méltatva a nap nagy jelentőségét és összefüggést a nemzeti nos. (lasparies Márk
halálával A nagy hiszéssrl és megelégedéssel hallgatóit beszédei szavalatok és énekszámok egészilelték ki a leventék és az elérni iskolás tanulók részéről, akik minden elismerést megérdemelnek. A Kossuth--nőiál az örcj>, volt 20-as honvédek és a 18-as bakák együttesen énekelték az iskolások énekkarával, tanúbizonyságul arra. hogy Muraközben milyen erősen, eleve-nen él a magvai\' lélek.
A beomló tető maga alá temette az asszonyt
Férje és gyermeke csak a holttestét tudta már kivenni a romok alól
Visnyén Körmendi Jáuosné 39 éves polgárasszony a házuk padlásán a füstölt húsokat rendezte. A háztetőn akkor indult meg a hóolvadás. A nagymennyiségű havat a múlt évben épült cserepes telő nem bírta meg, a\' kölövasak elszakadva, nagy ropogás közben az egész tető Összeomlott és Körmendinél maga alá temette. Férje é#*gyermeke már
csak a holttestéi tudta a romok alól kivenni. ?
A megellett nyomozás szerint a szerencsétlenségért senkit sem terhel felelö\'ség, mert az épület teljesen !ó volt, de a nagy hótőmeg, amely közben meg is ázott, meglazította, majd összeroppanictta a tetőt, amely maga alá temette Körmendinél.
Belföldi pótanyaggal készfii az uj mosószappan
Biztosították a kórházak, munkások és csecsemők szappanszükségletét
A legutóbbi kormányrendelet 42 százalékos zsirsavtartahnu egységes mosószappan gyártását irja elő. A 42 százalék megállapítása előzetes kísérletezisek utján történt és ezekből megalapították, hogy a 42 százalékos mosószappan megfelelő szennyoldozóképességgel blr. tehát nem rongálja a mosásra kerülő ^u-hát. Gondoskodtak - gyben arról is, hogy az ujtlpusu szappant 16 szálalék erejéig semleges hatású ben-lonitanyaggal töltsék, amely habzó-képesseget ad és belföldi nyersanyagból állitható elö A zslmrlalom leszállításira azért volt szükség, mert a szappangyártás szempontjából fontos napraforgómag az elmúlt évben igen gyenge t-rmést adott, viszont a faggyúból \'olvasztott zsír felhasználása nem célravezető: megdrágítaná a mosószappant, márpedig ennek a cikknek az árát sem
gazdasági, sem szociális okokból nem szabad felemelni.
Illetékes helyen nyomatékosan felhívják a háziasszonyok figyelmét arra, hogy a mosószappannal a legmesszebbmenőén takarékoskodjanak. Éppen ezért a mosísnál elsősorban a víz láeyitását ked szorgalmazni, a mos sn kerülő fehérneműt tehát langyos lágy vízben vagy hamuzM-ros vízben áz\'assá\'í és mosás előtt mosószerekkel kezeljék. Qo doskod-tak Illetékes helyen arról ís, hogy a mosószerek megfelelő mennyiségben álljanak rendelkezésre, továbbá, h-\'gy a kórháza1-, az orvosok, a munkások, a csecsemők ét a kisgyermekek állandóan szappanhoz juthassanak. A kereskedőknek kötelességükké (ették, hogy a hozzájuk il-jullalott szappant vásárlóik kö\'ében a szociális szempontok messzemenő figyelembevételével osszák szét.
Amiről ma mindenki beszél
Hadielefántok — a páncélkocsi ősei
l\'diuélkofsik őseinak ál!alliban az-.i. kai a harceszközökéi tekinthetjük. :> iiicij el, J/ enséges rcayve.e vk.-l szemkcn c-itiv el <ná\'l Verol és nto<gr knnwiyol mul-Mtnk, A te\'en!.\'K! haliii.n :^iií>:e.n rán étii^iivak ál;»-!iba» kcllü a* isinC.-|Cli> je\'", aiv.r-lyr\'* ;i modem hábmi\'képé\', is ki^taAjiják.
Ilyen s7<\'inpi>iill>6l tekinthetjük, ¦\'/. indiai Ii id\'aranlok.it i< a hmikoeshY .\'is-inek. \\My san.:» Indiából ln/b ókci t\\u,opál>a. PyrrhuV király HHuk. ii\'íniái;\' Xanilipios\' k.».1li;i;;c\'é íiadyzé. ¦p»\'lu Tnve «á\' ivi i\'l vé i\'ik ."t\'iln\'ieiivi
X.IHilpIflN Ivn.\'lll.iKolH ll i/\'ill *\'oV.ü>
e cij\'uiiokai. Hannibál »/ A.p>k<m i at\\*/v;|. oU-l \'l,--bluin..- siki\'.c-cii\' I. \'/.iiiiH \' Ir; liii il ti- i\'f;liiij;iit. I. ninne |lá! im1:: rs.ik cgy, /ainan.il azonban,
aho\' KuVthugá s írsáéi\'l lolyi » híre. már 80 elefántol uiUt >tl. cs*ta óiba. .\\kkoii viszonyok s/eiin\' ez magúba véve is nagy lelj esil mén \\ \\o\'.i. Seípió AlrUanus iizonb\'iii liiiinir isin megtalálta !1/ i\\há".itá\\ módszerül. Hild\'ie-re^él tsO|i.iriokru „szívj iiMitiU\' te, ,V,imlO«yik .i-x<>j>a:nal4 kúióu!ttge< zi|l
¦ síiiiiló sze,-számoka] .il iii, amtlyekel i"/. eleitfnlok támadásáéi.- hoztak mti-l.\'ilcslv.\'. A niifO\' zenebonában valóban !ii4.\'L!valltiliak az ábalok és bőgvo .o. Iiítn aa ,i -v/t\'-l.-iV/mi inni len iíáiiv.iln. \\/, . li-uiO oV\'injií kozóM i>-s\'Zu,nui-l\'tti ztilíisi \\ éhezlek « fejve.i/.li\'P álla-\'ok. A római hadvezér: |.-tliiK>iiiilv i a iiinut\'H zfl. zavarj. U>v i->ai\\al láma.
¦ I.e..a itidull. A/ íilkti/i\'l nlán vhsza-voiinH MJiCgívt\'l, itü\'jd ;< juhi á liÍMik
Festessen Tisztíttasson
Pálcsics-núi
iiiíiiíé vomiti és ni inciiMtniiiíjsitö vo-rvsiVi mér; ci;«nséíir»\'. V.J. voll »Z iiioisi\'i liüit. !di il liiidit\'\'i\'fantokat vó-iuii(a||ak fel. l-;Ry.sz".-neii eiliiiitfk a iii.iéiit-ciiüMtl cMijtán -í;í iiócs/kózi:«k iMsináHák, amely mosi a j.ip;\'.o tini. st\'(*ií nlúil|)óll!\\s:Vn:il is ÍOiifis szcep-\'t ¦ j!ils/ik. A/. liM-nlu jnrhatalan iitjuii 1 «->i\'fen kAzleknlési ielielüstifí n/. e j Iául.
Az ókíii- li.idieicjiiutjailól kurmi\'i I |iÍ"iii*éll.«(\'sÍj!iÍK lisisszii voll ul.\'Is- |
inélelien kisérlelrt miel; nioivékütiv [Kiméikocsik nienlíTcinli\'íé\'e. VM\\ ., ({uznép rduMúl.isa tudóit uj ehetö^. 8»ík"C! nyílni, lílüször paiu\'íios tűni. h\'ajiíkQi Os pilme\'von a tokai épiteitek. A robbanó molo r feha\'áliisa mán p!\\j). cé a ülő ka| is ^z<,rkOs/tetlfik. utiH\'|val!, nek mozgási i«iicUisé«i\' ki/árói-in i!\\\\irl viilt koiw. A lúiu-ka.-úk mcgk->nsirtij. tasa vcgOt is niiudtín le.epnehézséíM U-kíi/diilt és lul\'iotüvé lelt\'1 a |i;uu-f-. kíHsi ált\'fiiii.is uikiilinazasiil.
iám
Takarmányönellátásunk lehetőségeiről nyújt tájékoztatást a Mezőgazdasági Kiállítás
Az oi-s/;\'iH\'is meZo\'f!az<las.Íui ki:il|i lásuak és lMl,vi"i;\'iHíitv:isiii\'nak iiv -k óta ojtyik fniálo^aiottal)!) és e^liasz-uosabli i:v,jxii-lj:i :i zöldmező kiállítás, «melv a ,t\'-ek t\'s e.eök mi\'fifc tflj kar baniíi lásának {¦- jol>b kjhaszná1:\'isáii.iik ÍeliCirjsój,cit ismerteti. l-> « k ál ilási (m)p(ii-l vMii\'ii esztvnilíltf\'li l\'okozoll sze,C|iliez é< jc^\'nUisésliez jnl. Nemesük nzéi-1. meri uz orszáfi m^nm\'W-\'b-bodás" fViwIkezlélien rél ó1 !«R-\'1Í) lf üte.cink ]i\'Tn|ii\'Cii mejnruek -illt-k ps i((y nemzeina/diisáui sz«ih|M)ittbói is lók-utóit jeleniöséíihcz jnloltik, hu-im\'iii kii finisen aZtVi, meri mi»Aas szin-vonalu AIJiitienyészlelünk etlmínyei-nek lamiíUrlása és fok-iíása, valimiiu az ál\'ali lennékeknek a szrtkséííJ«l»\'k-liek meiíleclü Hvm« ése esuk íik ál.il-ál omáiiy nwg\\v v\'ü |ak\'.i,nj.i,ny-)z\'isávJil hi/.losÍlli\'\'|ó. l\'uih-iiIevM. li.)K>\' .\\la|íy"i/* or-zátí abrak|akarmátiy-ikbol mind.-n-kor belmzatalra szomll, aminek most iiujy akiíilá\'yai v.innak. líjmeii -/[¦ i mull.í»la|lanu szftks^vs Lakmnáiivle;*. iiM\'lésüiilm\'k minél uají.vobb mé.-ink-íh\'ii vai,\\ fok izása és e/álla lak-, májiyönellálásiink bizlosiiásii.
Kaszálóink és le^eóink kevés kivé lcl|<i! eiiekintve méii ién>\'<"f)Os javiiá>.:i szovuínak és lenne ló képességük mé(í szuinoiievötin javilbaló. Ha sjkeiil tiiojticclö á]>olással C-s ka.banlariáss 1
e U\'rmészolcs füvelő területeink\' tcim,;. sót megtc\'elöképpen ni\'%clni. ug>- ar úllalá-:omá»y számára szükséges jó-liiiuciségu ^záiasiakannanyokal mim biztosítani luftjuk. A fii é\\ széua-tt-. tnés tová bbiló vei ?so j^-diií " lelwlOn* lemié ái|»|á loinány mik lovábbi uapn. lilásat, aminek a\\u hazánk" í< siűvf).\' sé^esejnk el\'álás\'a szemjiouljábál donl\'í jelcntöséne y.tn.
A ,-él- és loiiölőjavilús elie[ösíni\'il és esüközeiI mutatja be a/, idei zoid-mezö kiállítás, aJti«iy?i u Kisalíokli ZiUtlnie-zö Szö\\dsé)í rendez.
A l.jállüás i samokát malvaros Ül. szilésvfl kiiknrii urft/érekkcl ós eseríii-edéirí«klií\' üttet \'|l vi.á^o\'i\'kal átj.ik el, A iiagyNerCinbeii az OrszáRos /ó\'ö-nu\'/íf Szovbf^ég ái|a| készített agnoli laniktii fe.vétVek iérkój?ei Ie&znek el-fielyezve, a ÍjáJ.ilási folyosó falaiul\'\'-téti 11 nftjA ialiti a icge\'ők áiwlásáiiai; és karliiiiilanásáVik lenfontus.ibb Wtt-nivaJóil, ezcnkivut a legjobban elbV-jcill .él- és te^etíi^vomiibat nvutaljji Ijí\'; é.zékci\'.etve «z áliauk okozott k.i-rokai. A (leszka.V«rité\'Cs, galambdunx udvarban a gjepápolásra, kirban lar-lásrit v.i feJiijilásra szolgáló géj^k ó-. eszközök le-znck lálliatók. Népvii*\' létbe öliözöll pás/.lo.-ik üir\\*e!iU;k mJjri •i ívndii\' és ánisitják itt faragvány \'i1»1! és maguk l\'özle éleseikéi.
Mit együnk, hogy egészségesek maradjunk?
A koraiéra magyar konyha ábécéje
A te^lobb ma«.var omflicr erre a kér. desi* ugy te cine, lio:ry jó di^znóloros éu-.ekci bu.kái, kolbászt pecsenyéi, jó\' klfáxyoH szalonnát babíö/e éket rusti.il ol\'d-i as.al. ó.jakMM löt* s:Hl-lüil. inert lüweii a |lU^ |c\'«l m\'n a ma. BJ\'Ur cmbCi\' snszlusáiiak, úlcitniodjának legjobbati, A iiéhiüiy eszletidö óta fuiy-\'ina: risiili me^ii-\'n.l.-zea falui fö/o-lauloix ain<ikuii, idöiikíiill híradásokból viszom íi^t az njsztMi ániijst hallja, bojo "/ éle! és a/ etté^iCM\'-j lí\'uf mlu-s;<)iii leiinUi !\'»1 \' ntamiii.
\\ ko.s/erii fu/iMiidituány ujitas\'i nali ;\\i é ell«e \\?i|ö alúlteté\'é meügyoi--sítoilák •\' hálíOU\' visvoiiyok. A bussai hu /I dliin ke;| gazdálkoöni, a/ ész-szi.ii takarékos-ág min Ini miejjivózés uéi v.e.lmvu-.\' eiilrii é- nyorsabban iiíniyilja Knriijta népfiiK\'k figyelmei a zöM.ko>z1ni, a vituiiiinok km/seshá. Zina, A minlaszeriii-ii megszervezeii
némci hálhiius el|álásb--MJ az A, B. 1) é^ e^veii vitaminok ludományosan lcldolKÓ/nl| é|.-Cnd kcrcléb\'-Ti jiitn\'k a liázlaná-ok as/iakira. A napi M iHÍHíjíi i(iim C. Yilamiu a^ eRészk;2 k\'Hl\'oill is.ibb óiéi és a lobbi vil-j-minl minden német |>oiit\'isUn nitfi-\'"\'pja. Az c>-c<linény az lelt, lu>g> •\' hn\'vl\';ii;is|nin é> kcnyé\'e\'láMslrm le-lioz.jll koi-lábizó intéz kettesük uláfl J oép t*j»\';szségi áll\'i-oia vá\'t i/atl\'Dat ki-rogásIa\';(il, só! a koi-SZefü eKészSégví il oip köw e\'üiiénv. niftk inon<tjuliliJ\'1 n:«.ííc:«:ó.
\\ inugyiir kutiviiaii mii 111.0 «e:" ii\'<i lüiagieöiick a zöki éle>k >< >r\'i\\i.va,- él\'iiciul cgjTc jobban kW*\' fedik a láplá.koz.isj követelménvek k->. sze,ii előirásiiiho/. A h;\'it»»r.iN vfcftl-nyok ellátási mlezke.lései é..-1 ^i\'\'s vitáiitinos táplálkozás v öiftlsai n-iid-klvüi é.ib\'ke,i.\'ii laUUkuzaik a k<\'/e!i-
\' { ¦: i- ¦
1842. március 18
üd révéről niov| nii-abu.-s.i-
i^ieűhnikai tanácsadó fözetbtu ^ t.„n cim«: TapWlkuz/uiik rw\'yríftn\' u ju oldala, igen mCi«s fűiéiben i>1tfeK\'filalJAk « lídmrékoi, oéjszcru le i l.jífo tudnivalóit. A füzet főle^ arra t kérdésre "d választ, hogy mit cgyünfc i télen, hogy egészségesek maradjunk.
líiii>dnyál>él, káposílábJl, sárgarépa l^l kéjilliclő él«;ek — evesek, ké> m\'rlíieek, égy leirtotok, főzeléke!., fi. ié,(j., tészták, kóilé ex, sMálák tjész *>";i ^\'ftri u könyvben. olyan fczszenö é> ét vagy gerjesztő összejöjj, piaiban é-> meggyőző ieirásuan, ho^y jí o\'*avu egymás után kívánja m-g j felsorolt vitamindús, egészségei adj üdéket- \\ folyóiratok és a 1 ipoV ha. vibjJm egész se.cg laslcsol jivasb-n. iiak a magyar háziasszonyuk a hábó< rui konyha vitálisára, Az ajonbit re. ucpwk, főzési módok egyrésze m \'gfe. \' kló I. de mindaj.li.lig u€kn> álii imi. ítélkezésre, háborús izakácskónyv. a KozelialáM Hivatal éi«?l tauúcs-\'üzKe i j(;jk:ii»ós.ibb olvasmány Lesz a tpoJc átall a háziasszonyok körében, mert mintegy százféle o!yafi iz!ete> ét\'*H ¦oro\' Mi ameyei fö eg "burgonyából káposztából és sárgarépából .ehet e.ké vziieni. Az ék\'lmezéstudoniáuy eg. friiselib, kikísérletezel! eredmény*! vannak ii füzetben, olyan praktikai tanácsok és kimutatások, amj.Myek uél-kai a főzés " mai világban ueOioak fj^ZH-gelIciies, IlUn in pazar ó is. A lúzeiben nemcsak u viuröjiiigazcl.ig 10. lésre, tajuljúk meg u liázia.sMouyykai, hJjicni olyan luduivulókni is — }¦¦(¦¦¦ dáu> - hogyan kell a burgonyái he-ht-sen megfőzni, lizer és ezer nv\'tgyar haziariásbun nem tudják, ho<> u bur-flonyát ^gjubb, héjában fdziü, me.i így benne maradnak az ósszc ériekéi tápanyagok, főleg a vitaminok, tápsók év « heJyO en niegfözóll burgonyából készült éie.CAet fogyasztó "ember :eg. dabb kéi-há.om annyi tápanyagot kip ti ételben, maiba a burgonyát me^. hámozva lózlék volna OiCm, A rnoderi) inagyuf konyha ábécéjcez a füze: ¦nindóvsze *iU n\'Uér 4z ára - és u háborús ellátási adottságok kóz^petlc nélkülöz betegen t\'snáesndó » magyar liáziartások számára.
A ponyvairodalom
és a fiatalkorúak bűnözése
(MN) z\\ svéd statisztikai hivatal megállapítása szerint a svéd ifjúságban u bűnözési hajlam ijesztő mértékben terjed. A >Nya Dagligt Allehanda- nézele szerint a szomorú jelenség szoros összefüggésben van a hasonlóképpen rendkívül elterjedt gengszterregényekkel.. Egy 12 és egy 15 éves gyilkos például pontosan a náluk talált bűnügyi regények mintájára követte cl tettét. A legutóbb Hurokra kerített 17 tagu stockholmi fiatalkorú tolvajbandabün-tanyáján is egész halom detektívregény került napvilágra.
Intézkedések a japán Ipar újjászervezésére
(MXj a Mshl.Nlshj jelentése .szc-
Ital a2 (pH) •íjjiiiATvCzé.i .anác-ok le-atEiia..i két lOiéi sze.uiKl.a.USával történi; az tgyik «z ócsüavask^zlet nú«ií.,c, d mas!)k a rauuiú.e.ove. való Pkaiékoskodár A liajoépitas számára aani óeskavusKész\'Ciek njve.ésére az firtuíCn kivüi levd gyár;ik .oboulá\'Hi *» a eM\'kély haiásfokkai dolgozó gépek vasanyagaoak felhasználású látszik a ¦Mte.N/e.nnbnck. l-\'.bben azonban mé>-síku-iel kc.l lauu-iümi, mivel a kis. fc> kóíé|ivii-i,a.0A .onniarUsáia u n»m-Mkára isiiiút gazdutlsA loiyó nyera-•njagbevi.et koveikoiiéb-n Jwíiobia a ^züLség kwi. D* luasréazi Japáa t^tainias feladatai azt a lényüze^ ÜCW "z értékes inunlaeidl rossz ha-tasioku és e.avuil gép*k teíséraijék «1, Wr engodtk üveg. I |
SÍAJ-AI KOZI.ON\'Y
Háromrend fehérnemű alatt fürdőtrikó
az orvtámadó, merénylő, gyilkos terrorista partizánokon
A szovjet elleni háborúban gyakran hallunk nz ellenség állal már kiürített városokban, talvakban, sőt majorokban visz-szamaradó úgynevezett partizánokról, akik ellenséges magi tartásukkal rombolást.\' zavart és riadalmat igyekeznek okozni csapataink háta mögött.
Kik özek a partizánok ?
Franciaországban franetí-miróknek, a Kárpátalján annakidején szicsgárdisláknak hiv Iák. a Délvidéken és Szerbiában cselnikeknek nevezik őket Robbantásokra, merényletekre vállalkozó, elszánt lesipuskások ezek. A módszerük, céljuk, feladatuk nagyjából azonos De a szovjet pirtizinjiul a leíróinak és fanatizmusnak még egy olyan szörnyű vegyülete ís áthatja, a mely számunkra, európai kullureinberekre nézve, színié érthetetlen.
Honvédségünk portyázó tábori csondöroi úgyszólván naponta hoznak bo egy-egy kihallgatásra váró csoportot.
Amíg a szovjet hadsereg a Dnyeper mentén állolt, minden éjjel jelentős számban tett át partizánokat az arcvonal résein keresztül a mi oldalunkra. Kzek aztán szép lassan beszállingóztak a hátrább ésö területekre és robbantásokkal, pusztílásokkal akarták a rendet megzavarni,
"A kihallgatott foglyok valló-másaiból lassanként, kibontakozott ennek az ázsiai szellemiségű szervezetnek az elképesztő belső élete és hátborzongató rendszere.
A partizán szervezet tulajdon képpen nem katonai, de mégis fegyveres, úgynevezett \' terror-alakulat Lényege és alapelve rombolás és rémület kel lés és belső életének is az a főfeladata. A partizánok célja ugyanis az. hogy polgári ruhában, lehal észrevétlenül az ellenség által elfoglalt területre jussanak és ezáltal az olt tartózkodó idegen csapatok ellen intézendő orvtámadásokkal állandó idegességet és nyugtalanságot keltsenek,
a helyzetet elviselhetetlenné tegyék,
lovábbá? hogy az elfoglal! tc-rülelek békés lakosságát különböző fenyegetésekkel - ha kell, megfélemlítő büntető gyilkosságokkal - ugyanilyen merényletekre kényszerítsék.
De ugyanígy a terror larlja fenn a partizán szervezel belső rendjel is. A banda tulajdonképpeni magját
a bolsevik! fanatikusok csoportja alkotja.
Kz a korét, libbe a keretbe kénvszeritik azután be a különböző feladatokra kiszemelt embereket. Mégpedig válogatás nél-
(M. kir. honvéd hadititttotiió tlúzaá közlése) t
kül. férfiakat, pöket és gyermekeket egyaránt.
Táboricsendőreink a kiadott parancshoz hiven a gyanús személyeket a incgmoloxnson kívül még azonnal
le ís vetkőztették Mert a beismerő vallomástól cl-lekintve. csupán ez az egyedüli biztos módja a határozott felismerésnek. A legbiztosabb ismertetőjelük ugyanis a szovjet által adományozott kékcsUta flanelt alsónemű ! A civil ruha és a szürke orosz ing alatt viselik ezt a paplananyagból kés/ült, egyforma, uniformisszerü kékeslila meleg alsónemű! Ennek az elrejtett,
belsőzsebeiben vannak a fegyverek.
a kézigránátok és a pisztolyok.
A paplanruha alatt következik egymás főjölt még három rend fehérnemű, legalul pedig egy fürdő trikó. így azután a legna-gyobb hidegben is kiskabátban járkálhatnak, mintha csak most jötlek volna ki valamelyik békés lakóházból.
Ezek a terroristák békés polgárokként helyezkednek el a csapataink állal megszállott falvak, városok lakosai körében s adoll alkalommal háztetőkről géppuskák és golyószsóróflk tüzével kísérlik meg rajtaütéseiket. — mások hidakat robbantanak, utakat aknáznak alá, lávirdavezetékct vágnak el és olt kellemetlenkednek, ahol csak tudnak.
Csapatainknak tehát állandóan résen kell lennie, hogy ezzel a rilka. de kétségtelenül veszedelmes terrorista-elemmel bárhol és bármikor idejében felvehessék a harcot és kíméletlenül elbánjanak belük, mielőtt még komolyabb bajt okozhatnának.
NAPIREND:
Csfilörtók: sertís. és marhahusnap.
Gyógyszertan agyárjat: Ma igazság gyógyszertár Fö ut 12.
Kisknni/.s:iu az oUani gyógy<z€rtar ¦Oianiló ügye:eies szoigátatot \'art. (
A GÖZFOltDO nyílva vau t«ggci 0 órálui <.¦,(# 6 óráig. HéU.i. szenln. pénlak délután é. ked len egé\'-z nap nőknek., Telefon: 000.
Naptár! Márólua 18. Szerda Kora. kni Sftndor pk. Prnleatáns Sándor. Izr. Adar 2!).
— (Holnap Szent József, Nagy-Vanlzsa védőszentjének 0nnepe>
Nagykanizsa varOs botoip n\'igy egy-házi íinm.,i>ei fti. Védőszentjének, Sx.ni
JóZ\'A-Inck üuncpél, amil » liagy«onn-
nyo, egyházi ténnyot ünnepel, a róren> nek lemtilotnában bucsu, amelyre « nies-zi vidékről jönnek hivők i» kedveli frandskaáuü icmpiombu, ahol a szokásos luiik\'pnnpi nUaeramí és ünnepi c^vliázszónokiai le,z. Cgyanakkor Ünnepli »z egyházközség és o1c1j;mllu is vi\'iloszeniji\'i. Az, uiitiopi szeműmén ré^zi \\«»z a város ví\'zelösége és u képviseloicuú.et t-igjaj.
(Lelkigyakorlat « férfiaknak)
a katolikus férfiak részire a iclki-
gyakorlat n fricncick (cinpl(«nál>an csQlÖrtókón kezdődik. Szentbotxó I«k minden **ia 7 órakor locjmek.
Női kalapok Qoxűúnnindt.
- (A rendőrségről)
Dr. Koliay Miklós readőrfogaimazó visszaérkez«li kiiendelésérfll ós ismét atwite hivataléi.
- (Eljegyzés)
szabadi Szabady Ilonka okleveles timilónöl eljegj-czle SzŐcs Dn 6 Ru-da|»e.sl-szÉkc-i(óvárosi adóhivutaii [iszt-viselíi. ;Minden külön ér.esilés helyett"
= Modtltkalapok Ootdánnénái
MEGBÍZHATÓ, SZOLID villanysiorelás ét jivitáij
QRÜHHUT ELEMÉR VWtífi 2.
Antanna- éa IBIalvaaatéh-BaaraUaafc oloaón, »aaka>aHlaa I
- (A caOtörtökl növendékhangverseny)
kivételeién fél 7 órakor kezdödtk a zeneiskolában. BelépödiJ nincs. (:)
- (A MÁV, Alkalmazottak Temetkezési EgyesQiete)
ezulon is ério dijuk Vígjainkat, hogy r. évi máreiu-s l»ó 22-én Iá órakor fl városház" dísztermében, alapsxabáJyok szerinti tárgy soroz" itoi rendet évi két. gyűlési tart, amelyre tagjainkat ezennel meghívjuk. Kérjük, hogy gyűlésünkön Kilét:enQriiie<qe:<coni sziveakadjék. Az egyebe: veretösége. *(\'•)
— egyes kézimunka-kalapok
Qozdánnénál. j — (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán uz elinniI héi«n ar aajakönyvbe iu alábbi bejegyzések történtek; sziVetcii :i fiu és .1 leány: K"rpics János napsz;iinos és Vajda K»to!innak rk. leánya, l\'.inmer Józ.sef iiai)száinos-ulőr és fiyurkó Marjának rk. lia, Merencsics József napszámoi ós |wizs Annának rk. fia, neiyé*l l.ás/tó MAV mozdonyseze.ö és Csa.sz.ii Margilnak rk. fia, Haas Józ-sef n-ipszá-mos és Vajda Erzsébetnek rk. fia, (iócza l-\'erenc megyei ulör és Bak Évának rk. leánya, Bognár Józ-sef gazdasági cseléd (Vs Csiszár Máriának rk, fia, Szever József napszámos és Tólh Má. riának rk. fia, Muriinecz Aulai iüszer. kereskedő é-s Islenés Máriának rk. fia, Horváth Imre gépészkovács nvster ét Pál Máriának rk. fia, Vágvölgyj l^jos keiCske leírni ul^zó és liárczi Brzséb«t. nek rk. leánya, Horváth Gyula MAV mozdony ve zolő és Károlyi Honának rk. fia. — Hajswságol kötött t pár: IknnjnkÓ I>«jos földműves és MajPr Mária rk. — Meghallak f,-an: Orv. Wleiand Béláné Simony Mária rk, 80 é\\*s, ózv. Szilár l\'Crencné Singer Janka rk. 7fl ó\\«s, Kagó l*á:ii ¦ Szíjártó Mária rk. 37 é\\«s, ózv, Kangyaiics Gyórgyné Mibálecz HozaU* rk. 8á és-es, ózv. Kanczi*.\'r I-ujosné Szabó Anna rk. 80 éves, Hagner Hona rk. 32 évet.
= Filc-, angóra- nyutzzór-kalapok Gotdánninút, Bazár-udvar.
- A Magyar Szarayak
legújabb száma most jelent meg. A magyar bombázóknak Níkolajev bombázásánál «lérl sike.eiröl é>deke.s kózloményl hoz az uj mAjii, valaminl a szokAMjs rovatokon kivüi Támadás a repülőgépen c. regény folylaiását, viléz Itefiy Frigyes egyjk liábortts visszaemlékezné:. A Jánosy István szerkesztésében niegjV\'Jenö Mogjar Szárnyak kiadóhivatala Budapest, VII., Király u. 03. kivanalta imilatványszá-mol ingj-ep Wd. ,. "
zauai közlöny
(Poiytauts a 2. oldalról)
rútunk — mondotta a török külügyminiszter —, minthogy a hábbru után közös szenved<V seink voltak. Törökország és Németország a most folyó bábom után értékes együll.nükö-désl fejthetnek ki.
A Moszkvával való kapcsolatokról Szaraesoglu czekel mondotta :
Mi és Szovjeloroszország 20 övvel ezelőtt forradalmat hajlottunk végre. A mi forradalmunk teljesen nemzeti jellegű volt. de .Komál Atntürk törekvése az első pillanattól kozdve arra irányult, hogy a kape.soln-* tokát Szovjetoroszországgal le-gyök lehetővé, eltekintve a belső berendezésükben mutatkozó kü-löuségeklöl. A szovjetorosz német háború és annak fek.-tt*-longcri kihatá-sni, amelyek lő** rök kcreskeílcuiú hajók elvesz lését okozták, komoly helyzet elé állították Tőrökországot. Mindamellett Ankara és Moszkva kgzötl .semminemű vúllozís nem következett be. Sznrncioglu végül megemlékezett 01aszoi> szagról is és hungoztntla, hogy a .két ország közötti együttműködés lehetséges, márcsak azért is. mert mind a két ország a l\'oldközi-lenger melleit él és közöltük különben is sok más kupesola táti fenn.
-A Popolo di Róma szerkesz-\' lője kommentálva, a kővalke.\'.ő megjegyzéseket fűzi a török külügynúnifizter nyilatkozatához :
A törők külpolitika >záudó-kaibun semmi kÜogásolni valót nem találhatunk. Reméljük azonban, hogy Szaraesoglu nem felejti el, hogy Törökország semlegességének megvédéséhez nagyban hozzájárult az a tény. hogy a tengelyhatalmak háborút inditoltak Szovjotoroszór-szág ellen. A Szovjetuniónak-határozott tervei voltak a len-yorszorosok ellen, amint ez Molotov .berüui tárgyalásaiból világosan kitűnt. Ami egyébként a semlegességet illeti, a program-szeriül! tökéletes somlegesség jogosultságát vitatni lehet akkor, amikor az ország és az
európai szárazföld jövöj Vöt van sző. állapítja meg a l\'o-polo di Róma diplomáciai szer-ke.szlöje.
Elsüllyesztettek «gy norvég hajót a Karibi-tengeren
ISockholni. máreí\'is IS Svéd lapértesülések szerint egy 1Ö0H0 tonnás norvég kö-otaj-larlálvhaiól a Karibi Inn-e-itu megtorpedóztak.
Légiriadó volt Gibraltárban
Telnán. március 18 Mára virradó éjtszaka légiriadó volt Gibraltárban ésmü-ködé-sbe léptek a légvédelmi illegek. Nem lelni tudni, hogy vájjon valóban lámadás toriéul az erőd ellen, vagv csak vak-lármáról van szó.
Ellenőrzés alá kerültek a japán hajógyárak
J;|I áll valamennyi nagyobb lujtfjtyá-rál egy el\'eiiörzci szervezel kecjt-il»*\' tömörtt«ltek. A szervezel " kö\'iiulny hatásköre alá tartozik. PC|ath<tá n* fesz, hogy leiTszerfleii növ-\'ljo mind " kciieskódclmj, trend " "hnttlhajiik vá-mái.
De Valerat
ai Ir nép békében akarja ftVdjait mOvelni
Duhliu,\' inabili-. 18 lior-zag vfrlosmitjénck ftmiepen, lcyiJll> 1X> VaierO ir miniszU\'i\'.\'Im\'ik he&zédet liilé/eit az i,- nóphez, mn-\'iy-ben Uiv* ;>zi liatniMilyozia. iiu-nnyiiv szuksc.\',i\'s. Iioffv liiirszan. nép\' beffe «¦«yséir0\'\' kiryeu. v* i-\' uép liekélrn aknrja roldjoil inuvclnL, liogv igv sa. jal mugiit flli\\tlittssa. A tovilbbl >kb m ¦nega Ha piletta, liogy iu ie nóp juvóie jiizouyialau. Ha UniailiWfénié, vtide-keznék, mégpcdlg iwnKsak Uv«-dekkei. \' \\.<
Marcine 17 én 69 repiilógépet vesztett a Szovjet
Berlin, marchi* ih
Az eddigl j-leiilé\'ek SzcKnl a Szov-jei maVeius 17-éu óssz«s«ii l\'H repfilfi. gé|>ci \\*«zU-it. t\'.zck knzfli riti «é|*t\'l légihi\'riokbun lo lek "e, egv ri\'piniué|i\'\'l a léHClbJriló-tfiiéreéi\' la ai cu, a lobuli a fiildun iiiisz\'jlolluk ci. Oak O^ry némel iC|jiiioKép non Ieri viw.a Ui-inuszuontjéra. ,n\'st,
London szerint a japánok Ausztrália keleti partján terveznek partraszállást
!i . . Bem, március 18
¦iiiui. Tud. .Vi «ru;oi fővárositól érkező hii*k szerint « japánok parira-szállási tetomek Au«ltál.l« keli
Ertvidékén. 1 .egulébb Pon líarwin wlílíCn is lá\'tak ausztráliai fc dcrilö-repfliogép*k japaa Iwjókal. Londoni jelentés szerint » japánok kel*!! fríirt-vidélüéto\'iraio partraszAilatanak a t$ ja ftz, l,o;í> \'i ii.ijt\'u nyiig l>l« tie.-i.ei, elkciüljé.. « linnoAül. Lotllou. suTini lovábbi-ii is uz uuwrik-ii Potlára és a tao\\eté,=c „-k .ié\'K*é -jé e liúrui a( a lci:i:i-ii, liógj* az c.íi\'iiié^C\' iu\\áziós riollál to\'tirtnZta-.a ú« a p\'iilraszát-
íasi eiWrl a. ívhbcz. azonban még nem állanak kfll\'ö eiftk rend 1\'ezésre lufz ugyan, loo\' most mái- m-.\'gérkc. zett Aufzlniiiába "-0$ nagj- amerikai hajókp\'raváa lokejor katonával, harc-kocslvjíi é^Képj^l, d« további, sürgős erositi *!;re \\&a azüks^g \'althoz, bog}\' AusztráUa a .»zovat&jj,e«ok tátttafiZpoot. ja iCjOfln és érinlot\'eu lua\'ydjou az t\'.l\'^iilám-\'d.is \'.zlunara. A -.zo™Ué;;o-t»k tcu4i taa~AuSztrábálian e^sostiiU\'ii az elött n ffipiob\'.ému elölt dtlanik: miken\' c luikor kaphatóak kcÚö
Londoni vélemény a japánok tavaszi támadásáról
Bern. március 18 [Buy. Tud.\'\' Svájci lapok ér lesOlése" szerint angol kaloii ii körök azt gyanítják, hogy a japánok Kalkullába igyekeznek elönvomulni. ,
A Daily Telegraph a lölibi között ezeket írja :
IVlIehrlö. hogy a japánok ee.\\idejüle-í a némelck tavaszi ofl\'enziv ájával piirhuzamosuu támadást hajtanak végre Minthogy angol katonai körök a/l várjál! hogy a uer.tel lá\'oadás tlél felé indul meg. vaiósziiiüni-k tartják, hogy ugyanakkor a japánok Kalkutta relé Itltlil-t\')::\'; lániMlást,
London bjeismerte Mitas bombázását
Isl.iuibul. március 18 Ankarai jelcnlés szerint egy kíadoll blíl hivalalos jelentés beismeri, hogy Mllas város elleni bomlialámadást angol yé-]iek hajtotttk v grt Ifvtiksbiil de az \'angolok a támadás által okozolI károkat megtérítik
Nagykanizsa megyéi vAros polgármesterétől,
. Tárgy: Az április hónapra szóló patroleutn-beazerzési engedélyek kiadása.
Hirdetmény.
Fölhívom a petróleum árusításával fn(íinlko//i Üpszph kereakedoket, hogy az öprilfH havi potroleum befizerzéel engedélyért f. hó 21-én a Közellátás\' Hivatalban Jelentkezzenek.
Nagykanizsa. 1942. március 18. 7u Polgármester.
NngykanliH m. váró* r. b. blrósipa.
TArity: Blkobzott tárgyak értó-kosltcae.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy különböző elkobzott tárgyak lolyó évi március hó •J8-án 1Ü órakor a Vérosbáxa, Hortby Mlkloa utl II knjiu. I. emelet, 42. az. a. Árverés alá kerülnek.
Nagykanizsa, 1942. március 17. ni Váiosl r. b. bíró.
•c.i\'.- é .e; I:ti!t(-jliiröl.
A japán főparancsnok a jelentések szerint arra törekszik, hogy az ausztráliai támaszpontokat megszállja és az ausztráliai szárazföldet szövetségeseik\' tői elszigetelje.
UttsénMJiot mfamczibßn széfjakozTwlik
DRAVAVaiGYI
muaMOS HRflMSZQLQflLTATÓ R.T.
aznkazerd f el vílágoaitás minden villamos kérdésben Cüengery-utgl, tejJeton.2ft4.
Áramszámlák fixeteao, rck\'nmócióU, hibabejelentések
Sugár-ut 2, I. emelet, telefen 213.
- (vfia*edelm«8 kommunlata Izgatót tartóztatott, le • rendőrn4tf>
A zaiaí^erjíegí r^ndörkanltáovsdg lanőziatta és az u^vé^dsne kisértt Grnf János znlac^crsycgl meZí^azdasín] munkástoborzót, flk| a muuká\'ok elun izgató kijelentéseket telt. OrÁr, akinél a házkutatás alka|m;ival koniinnnisia könyveket tahlltak. felsígsortásíJt & iigaiásérl i»í\'r többször volt hilnletve.
Felhívás.
Pe\'sEÓUiiuk mlndaioknt. akik nz niii, j években Idelstenes br.egónym^ es(,tö-ben NairykahlzBH m. várostól közcyÓBy. szer el tatásban réazPstlKek. hegy n?. líónybevett gyrtgywer árát a városnak téritek vImh/h. mert eltenkonő esettien a talmerült gyó^ymarkoUrttret, m|nt köztartozást, köxadék módjára behajtjuk \\
A tartozás ponioH öaazeKÓrnt tniviM-gosltást, vnlainbit a befizetéshez szükséges csekklapot sz atullrt hivatal ad
Nsgykanizaa, 1942. március 16.
m Városi Adóhivatal.
Jarasf »ékhslyeken. további Citktor-nyin 4s AliólcndvAn élet- és népbiztos!-tilt akciónkból •¦argn\'mi* «av«rt«. hmt, r.l——OnW, kf zdfikít kiohUlvnh Részletes aUolstok: Gazdák Blstntltó s-ft. vetkczftle, SzómbaItiel.v, kUdfndék. 705
ADuU-VÉTl-L
li^aáa** magss.áron vessek, SuW Antal sporlüiletc. \' 675
Tenyísiignzolváiuiyal ellátott hldetrvíifl 0 ívei láfRflfiiörü mén, ut?yizlnlén 2 dib clífttendtl fut^ lá eladé. Stemllial Ra«dn-¦fg, Zslsszsntialbily. 667
Frlsns oiukn íikeielt. Balalontrny-víBen, saját területen fogott. Kaptialó Szsbó Antal sporlUzletében. 702
ŰKlatbapendoKÓB eladó Vüröiraatlv-utca 14. atstt. 093
BUIiklsif pfsforgéom kapható a viaut-átlomáson Holzer Imre\' fakereskedöníl. Msgysro. 42., teleion 13. 663
LAKÁs^OzurntetmÉo
Bohár, Lajos Keszthely-Itlrdővíioil lakon lusut-cssmege;, textil-, rAvldíiu-. termény ét ÜveKkcreskedCiól elköilittíi talált sürgősen aladja. Keresilíny és aiölflblitokoj-nsk előnyt jelent, mert megkapja sz Ital-méfésl Engedélyt. Nyaraló aieioaban kUlfln rendkívüli lorKslom. Hfstos jövő. Ai tUkt s lő útvonalon, vásártéren vsa, Vsiiirt Kolos-utcs 22. ftsim atstt, 708
BÚTOROZOTT SZOBA
Elegáns buloroxolt szoba lütdűixo-faávsl, esetleg ellátéaifll Ii. Wido. CI« ¦ kiadóhivatalban. 718
HÁZ ÉS 1NOATLAN
Szekerei Jóssef-tttcs 20. sxámu Mz «latto. Érdeklődni lehet ugyanott, tat
Eladó hást kétszer ketaiobás likassal.
Csányl Lisxlő a. 6/c. _W»
Bslatonfenyvesen (Inkel telspen) kösyeb lenül a tó mellett, eladó két egyenkint 112 négyszögöles bis hely, eietltg oak egyik Is. Dr. Fekete Usiló ügyvád Buda; pest, U„ Uncbid-ntcs 23. 7*
Eladok sürgősen belterületen kétmi kétszobás háint Horváth, Sugár-ut 42. 710
ZALAI W.Ü2LÜMÍ
SK>L»TtK*l NAPILAP. Klsdjn- ..KBtgaidaaágl K T. Uagykiiüts* Peleiós kiadó: ZaisJ Kirsiy Nyomatún ¦ „KiiD»ilw>gi f». r- Wigyhimm"
syondálfcbsa NigvkiiRlii» lltyewUttrl í^W> tsttJ Ur»s>4
gg. értolym, 64 nám,
NíWkinlxM, »42, március 19 osütörtök
Ara 12 füléi\'.
ZALAI KÖZLÖNY
litikai napiiir
PtíeHta tnatgctő: Barbarfta Lajos
MCnMrn 7 !3 *> IMI*.
Máglyára velttk!
(Ai ,l*l<n cb vallás" ötvenflllém kladáas korai)
írta: Bubarita Lajoa
Tavaszi imnyiaWilá* voU a könyv-\' kiadók polcain s annak e.i«dmén\\e-a szokásos * olcsó kónyvvAstf, Sok megmarad! jó könyv "került
tékre,
de sok cl nem kelt siiláta
Utóbbiak sortban ötven rifiérre le- I szállítóit áron kXndltik Hz alkalmi ár- i jegyzékek Rótt* l. >Uiaa é> vallás j ?mű könyvéi. Cijnü után érdeklődé*- | j-J nyílja fel az ember a kissé mór j t-ivaszszagu iajxik.it, hogy azután napon h»mor ugy \'ökj<- *i tnfigáió!, !
mintha kigyó tnnrl vokna a tenyereld, i A könyv ugyanis atottomos és minősít- | heieilen támadás Isten ellen, vallás étien, egyház elbij, katolikusaiig s annak inlézmé-nyei, papiai ollón. Ate-rénylel a kjoreszlény lé\'ck ós minden oiibcri jobbérzés elíen.
Am legyen mindenkine-k a maga dóig*, hogy milyen viszonyban lévőnek érzi magái Istennel és a v»l!AssaL na lia magánvéleménye ellentétben áll *i öíök Islrn-lút eszményeivel, uz ezek Ieteleni6n>v.séiil óó o/yhárzal oL llnilásaivai, akkor tartsa meg magánk i véleményét is n^\' csempéssze be art ártatlannak lünő cimek tbitt a tudományos imdakwi értéktárai*, n;- mérgezzen lelkekel, ue irtogassa kétezerévé* kultúra vetését.
Egyik könyvkereskedő, •\'ki gyanútlanul rvude\'ie meg lióua 1. ur könyvéi katolikus könyvrakláni kiégései té-érc, ile aki meg is nézte a portékát, kfflfieJoll iriiW bocsátotta vo\'ua, jogo% [elkibo-rodissai adta át a rendőrségnek »z Isten és vallás, példányait, egyben rgy másik szabad ktjnttvei fenimivoi. Az úgy sürgősen a budapesti fökapi-láuyság elé kei-ült, Aminek nJapjón reiníMheiö, hogy injegakádálytAzák ilyen 6 hasonló >luilományos< lrt»d»:om( liiléres terjesztését
A gonckitaiszulMidsAg álmodozói ne Ujiajják, liogy a katoltkus közvé\'c-meny máglya „ián kiált é-s leUctlsme-relfurdalás nélkül hajitana a tűzbe minden olyan i,ásl, avaí oltárok rombolására váValtozolt. Ha a gondol it szabad terjesztésének útjából minden akadályt el tudnánk is liáritani, akkor i» maradna egyetlenegy, tóba c] nem inrdlbeiö törvény. ¦¦¦ óak Igazságból
uuieteit, igazezindéku gondolatnak já. * -.zaiadság. .\\tihJi-e ennek a törvénynek alapján, aki őrök isteni igaz-ágov örök emberi eszmények megdöntésén íá.adoíik1 Noni arról vfln ilt szó, hogy tvi rgy könyv ellenkezik az én fellogiviinm^l, vagy az uralkodó kor. tömével, akkor azt lüzrc toll vetni. De igCnii, puszluljou mindon be.it, *mch i ic^róbb igizságtó\'-, az egyofvn örökérvényű élCteMŐI, "z Isiaotöl
•tazje megfosztani oz%n|beri,
Szinte hallom az eilesmetést: — dc liUzeii a R,>na ypak tulajdonképpen Mm is ision ellen és nqmj a \\-ailásos ember hitbeli meggyőződése ei\'cn ha-rfJkoínak, hanem "mindezek gjarW lókM intézményei e;icn, Oiok hibái ü-*n és embc\'rck e"«n. -ikik Isid iwigáiauita talkenvé sem lóhntook in. ^eie^k.
A sanda mészáros okoskodása cz. S*syon jói tudják a Róna urak, hogy Wti kell a papot, csorbul attól az eL\'hái tekíniélye. U kell ji.fluji ^yhil tckinuVvét, meginognák ftz ekn-beri éicibcrcndezós-nek lsten-szabta er-M«M iftrt\'éuyre "lapiioit, legtöbb el.
KállayfminlsaeterelnSk ma mutatkozott be a képviselőházban
Nem Idegen érdekek vezetnek bennünket ebben a háborúban — Ettől a harctól sorsunk, jövőnk, nemzetünk léte vagy nemléte függ
Kátnn
[ludapeit, március 1U 1 lielyze\'.et. Változatúul kMbimet vállú iStiklós miuiszlercluük ma | zfltlfln programinál jön — inondotp
tartotta l^niulatlü)*^ besiédél a kép visel ül lázion. A Szőlás.-a emelkedő I niinlsztert\'luóköl a Háí jojb rtda án Imkeen üdvözöl,él. és iiniiepelták.
A miiRsztceltiiik szólásra inwr keiK* kijelen\'eife, hogy must. ajnikor j;t, a Ház színe fialt megje\'.vulk, » -égi jjn liurenti szokuliknak lesz ele^j és műiden igyekozetóveJ "zon tesz, ti így mindig becsületesen Mlárja a \\-nirt |
Nyilaiközaiait, umiket eddig tett, ma-Kára nézve köle^zőnek tartja és csak ismétlés ejkei\'úftvse vé,e:t it\'kn \'\'kyr visszHiéflli az nzokb.in foglalt kérdé-sek.e. It jbouilMJi élöu\'«, háboVuha nie«yimk. A iní"! nlükl.eu Milym le,-liekc; vi>elnek az országuk. Politikai-l*\'i. gazdaságilag és lái-sidalnulag eg>--a.-ánt vallanunk ke\'l k-xakel a terhelet.
Nem Idegen érdekek vezetnek bennünket ebben i háborúban,
hanem elsősorban rnMgyar érdekekért hurcolunk. Kérek mÍTidenkil, kii^uhöljenek ki min len elhiaségét* kedési, hogy nemzeti ké.-dé.cinkben ne legyenek \'\'lentélek.
Országunk politikáját a ma-Bya röncélusáH hntározzi niég. Sem konjunkturális politikát l\'olytnliink. A magyar orícnlú fió i\'íyót\'tcliufi azzal, hogy n nuiuvar nemzet a koftísztéJiység vétlpujzsnként történelmi rendeltetésének nieffft\'lclően ktizd :i bolsevizmus ellen. Szövetségeseinkkel együtt az uJMJuröpni i\'í\'ndérl veszünk részt ebben a küzdelemben.
Békét ós mogértóst keresünk szomszédainkkal is,
hogv a Kárpálok uicdeucőjébeii inintlen nép megtalálja békés megélbelést\'l és fejlődését. A nemzetiségi kérdésről szólva, u lobbi közölt kijelentette ; Nein-zelisŐgcink öntudatát elnyomni nem akarjuk. A nemzetiségi kérdés után\'foglalkozott a nehéz
sorsban elö elszakított mátí>*ar-jnink helyzetével, felejtik küld-ie üdvözletét, kérte őket, hogy viseljék sorsukat magyar szivével és keresztény megnyugvással.
A magyarság mosl minden erejét ebbe a Küzdelembe veti. amelytől sorsunk, jövünk, nemzetünk léte. vagy nemléte függ.
Létünk alapfeltétele hadseregünk átütőképessége, amelyet meg kell és meg is fogjuk őrizni.
A magyar katona meg fogja állni a helyét, de elvárja, hogy az országban is .mindenki megállni a helyét. Szükség van a belső munkafegyelemre. A szociális kérdésekkel foglalkozva, kijelentette, hogy előző kijelentéseiben már foglalkozott velük. Amikor a nemességi kiváltságok megszűntek, ugyanakkor át nem eresztő réteg keletkezett az alsó és felső osztályok között es cz
az ál nem eresztő réteg a zsidóság. A zsidóknak igen nagy szerepük volt abban, hogy nem. keletkezhetett nálunk egészséges társadalom!1 ICnnek a rétegnek a kiküszöböléséi a miniszterei--nök legfőbb feladatának tartja.
•Kzutáu a miniszterelnök kitért a reform-, közélelmezési-és pénzügyi kérdésekre. A pénz4* ügyi kérdésekről szólva, kijelen-lette. hogy az államnak és az egyénnek egyaránt takarékoskodnia kell. A terheket igazságosan kell megosztani. Az aránytalanságokat ki kell küszöbölni. Pénzügyi programjába tartozik a luxusfogynsztás megadóztatá-\' sa és az örökösödési illeték revíziója — mondotta
Kzekotán a termelési, az ipari és mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozott, Majd hangsu-Ivezta a közélet lisztaságft méhnek ellenőrző:; ró"! rövf lesen lö<-vényjavasiatol terjeszt be. \\yil-tan tárgyalta- az összeférhetetlenségi problémákat is.
Azt tekinti feladatának, hogy elérje: minden téren nemzeti egység alakuljon ki.
A miniszterelnök beszédéi a jobboldat nagy helyesléssel és él jcnzéssel fogadta.
Az elnök utána szünetel rendelt el. majd a szünet után Lukács Tíéla beszélt a MÉP nevében, -í
Izmet Inonü:
Törökorsxág igyeksiík kivül maradni a háborún, de ha ai elkerülhetetlen, becsülettel megállja helyót
Izmet Inönü török kőztársa-sasági elnök tegnap mondott ujabb beszédében kijelentette, hogy Törökországnak nincs olyan megoldatlan kérdése, a mélv viszálvba sodorhalná a hadviselőkkel. A jövő tekinte-lében elhatározásunk ¦egyszern és világos — mondotta Izmet lnönü. — iparkodunk kivöl maradni n háborún, ha ez azon-
1 ban elkerülhetetlen, becsülettel ! és méltósággal teljesítjük majd | hazánk iránti kötelességünkéi.
{ Törökország bizalommal, saját ereiének tudatában tokint • tavasz elé
| és ereje nemcsak katonai halal-| mán. hanem hitén és eltökélt-! segéltek hatalmán is nyugszik.
A brit kHvet aajnáthozáaái fejezte ki a török kÜíügyminiez-térnek Milae bombázása miatt
tstarrrbul. március lf> A török távirati iroda hivatalos közleménye szerint az ankarai brit nagykövet\' meglátogatta a török külügyminisztert es közölte vele. hogy ha a mi-
F.ilviatea. nz 9. oldn-lon)
ytl Nl-m a papjai, nem\' az intéznie- érdekeiknek korlátlan éhsanyesiVós*
nvd\'mwit gyüiőHk Ők a katolikus aljában.
eíMuM hanem az e,sek miatt, a Hogy «z hí* és vallás, e köny.
elr.ejs- világrend épüli lel, ot)-aD vet nem mf» utak, hanem evekkel
v»i &«™ tontíny gát a Vma- ezcV.ll, amikor a felvilágosodottsag.
ISS iitmwiSrb 3& kiélje és ! .sienwdó ^nemv jól b^ztW.t
cikfk vo\'t nálunk is, e./. nem változtat a lénj-en, hogy ma áruljak a köuys-o.s-Iwitokban. sőt: arepiritó, hogy ami; kor egy ro*üzu> telepített \\-ilngitiid összeomlása idején világrészek vórez-nekj mert Isi.\'u kezeli* ka piszkod va,
¦i kertszl tuvéli*n (reui*s!lelt örök i,.r. vényekre aiapitra építik az uj világul n i^gi hérygb*, ugyanakkor merészeli \\itiki iijru piacni rlobni r/\' a kas/-lyül » knsjiinM viljgszemlc\'ri-\' ftlai. Auuuk idején 11«m vu H, itki mega-ka-(Jáiyozza a?- efajla Unokái búdéit, vlniekniuvek nregjeieoését. De ina vau egy diadalmas európai iwkj ujjá,«uk-tés, amely kisöpörte a« eutriberi közős, ségek éJeIloniiút| irányító éhek s»rá-. \'ót aj> ivietiiejenségei. y va!la> ri>ii leuckedó unyageivflsegrt, a/ r-s/mruy* leJeiiseggé lor/ull ff IvilágosuJtságol. ,\\ta kell \'enni lialalonuuk, rnntedy :<¦-ereszti 3 .soruiupókwl \'* uieguiéi\'efll ós rombolónak talaj tátott lanok cseur. pészei elöli, M» nem lürheü a közvélemény, hogy icguap szőrös, piszkos ktTej jieleváj kájjanak a legszeulebh emberi eszményekbe es mégegyszer megpróbálj apák* oltárokai döntögetni *s "/ok rumjttibó\' rakni banlkiuiokat Hz igazi emberi méltóságra letszabndud lelkek forradalma elé. Abb.ui y keserű, ku^jra zűrzavarban, auwJybeji a csődbe juloll viíág az ujai most vajúdja, mindéin áldozatnak csak annyi é.ieinir les/, amennyi beió e. a krisztusi er-köUs alapjait erÖsiU a liouiap építkezéséhez. Minden mai e tnéKibö é> ebendetésból «ak anuyi esz. idol-a\'ló. auiejiuyi ezt az. alapul nem rúgja ki maga aiói. lappén *!ég oela-/ i\'el-:iiliü ma u/ i\'^íuu-k {orrougúsab-u r kórul » mag körül kitartani, nemhogy erőnk, kedvünk és időuk Mrude még a tegnap kísérleteivel is liauom, Hóna féle -vaiásbólcsotókkei., a Ifuncja |or. rudalom oiKziieieu ó„..y-fiennőjének ko-ly-tgos agyú unokáival.
lizek a könyvek alvégazték a maguk lioinlUAzió munkáját akjkor, amiko\' inegjeiejiick a (nagyúr könyvpiacon.
Aon a kiadó urak nyaiíán nn\'adl lieló-.\'Ük, ^já-k ej sajtpapjrosnak, de n* e^einpésízék íze ujra a (o\'.nysárjqzyzé-kekbe, kirakatokba ét a te.kekbe. lia pedig * kiadok nem hajlandót \\r-mondani » filieres iuániviias haszna-lói, akkor ne i\'m«lúl.koz.zaji,ik hogy a katolikus közvélemény máglyára kívánja a poicaikpn porosodó Uóiiu-iéie . Iiúiu^ességekel •.
Miiuie.miek az árusítása, lorgahua .szabá\'yo/va van. Egy darab szappan miált bórjóBbe juthat a kereskedő, egy tojás miatt aj dsiteitrapio, egy rotsz novaiba irt szám, egy elkésed bejcienuis miatt az i^ajyfitó. Szigorú rendeieiek szabják meg\'a/ áruk minőséget, mennyiségét. C«k n laj\'kcfltci ólÖ mérget szabad tei-szös sceruiti csohifl. golásbun és -adagolásban kAtlorguioni-î»a bocsátani, ama egyszerű és kxaiyei. nies oknál lógva, bogy régébbm megjelent írásművekre mim terjed ki a sajtóellenőrzés-.\' Hál terjedj-» ki\'
fis ha/a kiadók nem tudják, vagy nem akarják ert az ellenőrző se.ejic-zéil elvéfitmi, akkor végezze ej be yei-uikí * liivajuio> liapJom és vessfn h/ tiizre minden ityomt;,lott papirost, eio-lulárjail és testveiéit azoknak, amelyek az eiózó vüágháhoni uloisó esztendei\' Iku sirásóse,(édfi vv>liak a Iríanniií ui^gj .i, lemCiKV/.ésnek,
A kapomkodaat latan
Zala vármegye és az uj kormány
Kálin \\ Miklós iniiiis/lciThiok n/ ;i lkot Hiányos s/.otcisoknak meglelelfien értösitette Zulu megye- lűrvényhalóságál hz uj kui-itiáuy kiuevezéséj\'til. A kor uiáiiyelnők állása elfoglalása til k:illilából ama várakozásának ;ul kifejezést. hng>\' öl és miuisz-
lerlársail !1 knntiány/ás lelaila-luiüaii törvényes hatáskoiébeii hazafias buzgalommal és erély-ível támogatni fogja
Az uj kormány tagjainak ki-nevezésével knpesolalos állás-foglalás a májusi líözgyülés lái-gj\'snroziitáu fog sze.epehií.
Kállay Miklós miniszterelnök pártvezéri szózata munkatársaihoz
A Magyar Élet Pánérlesilöjé- \\ ben Kállay Miklós miniszlerei-nók. mint\'a párl vezére, á ko-velkező szózatot intézte munka\' társaihoz :
\'rürléiielimtnk .Mag^aror szagul sokszor találta viílságos helyzetben, állitutla urszáguir kai\' és népünket nehéz pillanatok flé. /.ujUk n hare ezer év óla kórülőitiiuk Alig-alig van olyan küzdelem, amelyben részt iiíín.i vettünk volna. Vollak ha rálaihk és ellenségeink, de liog\\ ül vagAunk. megvagyunk, ujra erősödünk, azt niagiinkii.ik kő szönheljük. ¦
Kzérl az első szó, ainil le Írok és ainil liimgsnlyozok. az : legyünk magabizók .büszke ma-gj-arok. Meri hogj- fennmaradtunk, abban a legnagyobb része annak volt, hogy hittünk Önmagunkban és eszmenyfink örök-k\'évá lósága bah:
Nem féltem ezl a nemzetei selmnjtöl. amig önbizalmai cl nem veszíti, Mindig hangsúlyozzuk, én is moiuhnn - hog>\' minden erőnek az alapja az ősz-
szefogás. aminek légna&vsze-rübb példáját kél nagy barátunk : Német, rszág és Olaszország olyan tündöklően mutatta meg. De még az egyenetlenke-döktől sem Felek, ha a különböző véleményen levők között sínesének kishitűek, elcsüggedlek, elernyedtek, fáradtak.
Nemzetünket történelmünk folyamán a viszálykodök, önérdekek körül csoportosulok gyakran hozlak nehéz helyzetbe, de a nemzel sírjál mint utoljára 1918-ban csak a reménytelenek, az elesüggedők, a megadók ásták meg. I)e ezek nem i.s voltak magyarok.
lín magyar vagyok, a magyarokért akarok dolgozni és magyar testvéremmel együtt magamhoz ölelni mindazokat a történelmi fajtáit országunk lakosainak, akikkel együtt ellünk évszázadokon át. akikkel egy hitel vallunk, akikkel egy. erkölcsi és világfell\'ogáshan éltünk. Khhez kérem az Ur Isten segítségéi és n ti támogatástokal.
Hogyan lett büntető-per a Csáktornyái
Zsarolüséri ítélték el a „Prometh\'-cég egyik munkását
kezeseknek, hogy cégével szemben fedje magát és ezért az ügyvéd elölt levő iratot nem illa\'alá. Szabó ezért feldühöd! és kötött ultimátumot intézett Neumann cégvezetőhöz, amennyiben ha délután öl\' óráig nem irja alá a kifizetésre szükséges iratot, akkor csomagoljon, inert feljelenti öt és akkor elviszik Szombathelyre .mint kommuna sl ál.
Neumann most a bírósághoz fordult és zsarolásért tett fcl-jcleutósl Szabó József ellen, ki egyébként időközben megkapta jogos követelését n cégtől.
A mai tárgyaláson Szabó 1 lielyrenwgyaráíiii- igyekezett kijelentését, amit nem is tagadott, azonban a tanúvallomások bizonyították a vádat. Sznbó a
Hosszú évek óta dolgozik mint gyári munkás a Csáktornyái Projneth gabonacégnél Szabó József volt szabóyncster. A I\'rométti voltakéjHin zágrábi vállalat, amelynek Csáktornyán csak bevásárlási telej/e van Vezetői Neumann József és liramtl Miklós cégjegyzők: Szabó még a szerb uralom óta áll a vállalat alkalmazásában, mely szerinte ¦ évek óta nem vette ki a neki járó (örvényes szabadságot .Mi után a szerb megszállás alatt a szabadságol fizetéssel válthatlak meg, Szubó 300 pt-ugőt követelt a céelöl ki nem vett sy,abadságn (kárlalajütása\'i Tejében, iírnnfll nem is gördített akadály! a do logba, Neumon cégvezető sem, csupán utána akart nézni az erre vonatkozó fennálló remlcl-
Márclus 19-től 22-ig
VAROS! MOZQÓ
Csütörtöktől— vasárnap/g
12 milliós költséggel készült film / A velencei nemzetközi ftlmuervényen a Mussolini-serleggel lett kitüntetve
VASKORONA 120 fenevad te szerepel a filmben
Aktuális UJRA világhír adó_
Llőad4*ok kémdete köznapokon 5, ?8 és $10, ______ yaaérnap 3, S, ?8 és jio őrakor
Ajkai darabosszén
kapható
flBflykereskíainéi
perbe nutulmaradt. Bűnösnek mondották ki zsarolás vétségé ben és ezért a 82. §. alkmrnu/ú, sávul 151) pengő pénzbüntetésre Ítélték. Sulyosbilónak vélte u bíróság, hogy saját munkaadójával szemben követte el a zs-i rolast.
Az ilélel jogerős.
P. Réz Marián Nagykanizsán
Ma este kezdődnek a férfi-lelkigyakorlatok a íerenclek templomában
Tegnap este érkezeit meg az or-szágoshifü egyhézszónok, P. Réi Maian salgótarjáni házfőnök, A népszerű szónokul P. Gulyás Gellért fogadta az állomáson, abonnan a ferences rendházba hajiattak.
P. Kéz Marián ma este 7 órakor kezdi meg nagyszabású leikigyakor-lataita fereuciek.templooiában, Nagykanizsa kntolikussága nagyon örül, hogy P. Gulyna Gellért öt hívta meg a férfi- lelkigyakorlatok rneg-megtart síra. Tekintettel, hogy az id;n csak egy férfi-lelkjgyakorlaioi rendeznek, kívánatos, li k>\' szon minden nagykanizsai katolixuB fétü résztvegyen.
Házasodási kölcsönt kapnak a postások
A m. kir. posta saeinjélyzetónek jóléti alapítványa az alkalninzoitak ludn-inásáni\' hozza, hogy » posta verér-igasga tójának megértő lólndulata és
!1 személyzet áldozatos fft\'ajáiilása lehetőre lelte házasodási kóiesónúk (n-lyósiiáMíi. ,\\z aiapitvany kezcéíi^hj-zoltságd a vagyontalan fe kisj.".v«de|nuK alkaltnuzoltak házosiftgkólési sz\'milc-kanak elfiniozditása érdekében » c»a« Jádi lúzlicly me;jüln|>ozásához nékól/n-iK-iei.\'en bútorok és főlszerelé-si tárgyak beszerzéséhez kVMcsönökel íqí fobó^i-tani. Kölcsönt kérhetu«k házasuló kincstári pc^dalkaJiiiázottalt, í^gaább egy évig szolgáló diju-ikok, nupíbéiei inuszerészak, posiíInMalerek, ppa^tki-adók, l\\a ugy maguk, mini jövendőbeli háziksiársuk még nOm1 lóJtótie bt « 32. éleiével, rgész^^ewk, nagyszülőkig bezárólag kcicsztény .-z-artuaza-sii-\'k. egyiiltci vagyonuk ölewir pengőnél nem több, együtt** jírvede^ujk havi ,,(kt, ilielv.\' 100 pengői meg om halad, a vőlegény kntonti kóte raeilsé-gének elegei Kit* A kölcsön f«!ső hiúira 1200 pengő, mely komáimé*) !<>\'¦ zVz ősszegnek csuk ló százalékai toly>-siljék kész|>énzl)on, trvu a többi össze-gel •« liáxasuló j».s|áallíilnwzrill szolgálati főnöksége a bCjoarxéu lárgvak kifizetéseié jorrlitja. A lörJes/léai id* 10 év, de ha a házasságból ay\'rmefc .születik, tt k ói csőn összeg l>izon.V(vs szá-zi\'iékál mjulen gyormok szuldó\'^ "taii leirják, ugy liogy a negyedik gyanítok születése esőién ;i t*ljes kőUsónossieg viss/uiizetését elengedik.
MÉRLEG schoucz jAnp» I
m*rJ«rt*wit«-niM»«r
IB42. mardin 19\'
ZALÁI KÖZLÖNY
\' OSZTÁLY
rcndeljan m itro«il iititnctci
i sudbptlt. ollöl-ul 6. (i kluirhínltm
Auglla legnagyobb ve-— a halótér-veszteség
Berlin, március |u Ni\'nii\'l buvúrhajókSlak az utóbb! he. lekben eléri pár-Mimi sikerei, ume-\'vck m0sl a Közép»Uan|ikra is kilérjerikft anélkül. IO!.Y 11 liéme! t\\hiijók mi-kiHlése más :en_e.vk-n isöidenl vuliia, l,(iinl"iil"ii le ni lés/el szerű!»: 4 nagy I "L iúilési keltetlek. \\ez |.i air.ol s?eiré. Ivisfuek leményleijes- prognózisai, a
. inii-ivek a pár HArmppál eze\'dii 1 ¦• TMikkenl ¦¦Kül\'yc-zlési s/ámokböl l,„-selkezi.ive napvilágol toltak, kd/h \'n az angolok száma,a is leijéén t;lul»á* /nllimk lüniiek fel. A ném.\'l leng\'r-ilalljáiók viilamenny i icngcren kvtl. vezó körülmények közöli folytatjuk iik-ióikiU és a .háború kitnnW-tnl számiig l*t-\'» inillió HUT-a eme lék ;t k[C<kc(eiuu\' h\'ijózús elleni háhó\'rtib m rinuszliloil hajóié i-uivnnyb éget.
A fejlemények ilyen\' hakí-a a áll maga Lord Alexander .srtu India tel i-gadlil a/l a lényt, hogy Angii i !eg-nagyobb M\'sze.lehiiél, az.eg\\-i\'e növekvő hajóié h\'ányl még miivlig m>m ludla áthidalni. Kllenkezrtleg rámutatott, hogy Japán hadbalépósével tíz n probléma csak súlyosbodó! t. 11a Alig ii illés aka.ja nyerni a hákoriil elsösir-Jian niniileii e.éjével kvTo.kcdcini\'ha. ji\'ikáj íel\'l éjtit^nib.
Az \'ngol hajózási knui.iri elnökének, J\'biüpp Huneijnannak Ítészedé elárulja, milyen üilézke.léokel k.\'l\'cre Angijának lennie, ha valamennyi .en* ilclke/ésre ál\'ó és/köz M használtával
; \'.\'ti mil.\'ió Illlf-.a ukítniá an9tii ke.c-.-keili\'lnii hajóparkjai. A .szukségsze\'ü-ség é\' a lelielöség közöli azonban olyan súlyos akadály vau, ame y némel f"-lógás szerűt még 11 lej-wiftyohli eríifoszitéek halárát i< fe-\'rtl-imi\'j\'i. A hril hajótér vesz P\'«éí nom-
. csak az, nj épilmények mennyiségéi,
\\lianeni ál a!áh"n a h-ijúgyúrak\' knpa.i. Ná\\á| is meghaladja. Ila a brit íidini-rWús egyik vezelő személyiségén k legSiióbb "zl n kijelentést keklt len-»>, hogy a hajógyárak nem roulnfkoz-kutunk nj tengeri egysetek épilé-ói- 1, meri minden erejük)\'t sérüli hadilmjóli jaVilására kell ford tnnjok, akkor ez a megállapítás még nagyobb mértéken ii| a kercsketkilmi hajótérrel kiipeso-"ttjbu, \\ kereskedelmi háború további fejleményei kclh\'íte brit aggodalmak fWk sulyosböitnák* azáltal, hogy az indijt-.\'neón, \'jahol az Kmpin\' szhIÜIó-hajói eddig zavarlutímul köz.iekelliel-i*k, most ugyancsak luidszmléi\'é változik. Az «njí>l sajtó már h«>M rúiniu l\'l ama súlyos prablftnáfa, aineiy * nyinjali s/óvetséfíeek eőlt M\'\\ meri sz angolszászaiknak mosl lávolkelei eme lengcróu is luidihajókkal "kt-licnue bizlosij iii >k kt.i-kciO.mi hajóikul, a ¦nw\'y "zonban a nagy luvolság é"- a hadihajók hiánya miult lunjduciii ke-rAzlii.vihcict>n. i:/.eklnil » fcjlegclé-ifkbíii kitűnik, liogy maguk London WiBÚi személyiségei is száoiMluák a liajólé.w%z.e,ég további nóvekedéévi "melynek megakadályozására iiom Ind-Mk.ijaiékony eszközökkei fellépni.
fUTORT
I HETYfilIKRE
* inarkás buiorszalrsnlában vegyen vacv \'¦.\'iidel|tíi . C»eng«ry ol 14
A klskanlzsal leventék nemzeti ünnepe
.A magyar Ifjúság ujabb ezer esztendő történetét , lógja megvalósítani 1..."
Az idei ncinai\'ll (iniiejifinfc sznkallanul nagy ós érlíkes h.> ziifüis kűlscisíficklwil nvilvinil! llll\'K IfjUSllKUllk. clsí) ili\'lyoil :i Icvnnloirjusiígunk n:i(y napi,) voli ez ívlmii :i Iai-IcYh\'Iiii\'I ninr-iiiisi miiih\'p Már ,i leviiiilonil-si\'ii lüskaiiizsu plcblinosa, l>. liáníis A llvuhi emliíkuzuli a leventék elölt !1 nap fnntossi-
KiírfSI i\'táiia a leventék a/ Otthonban {gyülekeztek, ahol a kis-kaiüzsai és leveutcegyesűlcti rliszkfildöUaég fogadta öDt»pé-lyes keretek közölt a Itiveiile-parancsnokol Kint mindenütt zászló lenget az enyiu: délnyugati szél. a spurtlelep elején len-KŐ hatalmas neinzelis/.inü zász-ki hirdeti, hogy bent 1
loventeifjusáounk ujra hitet toaz hazája és azabadtéga mollett
Az ünnepély !1 Mi.szekcííygycl kezdőilötl. majd három kitúníí leventét hallolluuk szavalni S/.innilies László levenle Ady ujívik lejjszehh versét adta elíí.
nagy rátcrnreIIseggel és hozzá értéssel. Vujdu Károly levente a Talpra Magyart szavalta igazi magyaros lelkesedéssel, majd IVagonyai Aulai Petőfi \'¦. Klet vagy halál cinül versét szavalta óriási siker melleit. Szép-udvary László fiioklutó ünnepi beszéde következett :
--. Történelmi nevezt\'tességii napokat élünk - niondta beszéde során Szépiulvary « és hilel. cröt akarunk menteni a limit nagy napjaiból, amire ma lugnagvobb szükségünk van. Pompásan felépített beszédében rámulatott a mull nagy erényeire és a mai kötelességeinkre nemzetünkkel szemben. A beszédnek nagv álülö sikere volt.
rtána a levenlenaranesnok rámulatotl n nap jelentőségére. Annak idején az orosz sereg túlerejével kény szeri tett Világosnál a fegyverletételre. - a mai gonoszabb, mert.
lelkünket akarja elpuaatltani, azt, ami legszentebb nekünk : Islenhen való hitünket, az unva és szülök-irátili szereletcL- l-\'z nem fog bekövetkezni, mert
orősok vagyunk I Ifjúságunkban halhatatlan erő és képesség van. amely ujabb ezerév történőiét fogja megvalósítani, fis akkor valóra válik a köszöntésünkben "oly melegen áhítozott Szebb .lövő . ^
l-\'crgeleges taps követte a gvujlú beszédet.
Nagy öröninui emlékezünk meg arról, hogy levenleifjusá-gunk minden megmozdulásán ott vannak Kiskanizsa számol-lévőségei lizen az ünnepélyen is számosan megjelentek a leventéken kívül vendégek is. köz lük V. B\'ánás A. Gyula plébá* bános, dr. Szabó István v. liszli-orvos. dr, Anck Antal ügyvéd. Bagonyai\'László. Szabó í.iti.kV-zsef. Anek György. Gözdán Jó-
zsef. Horváth László, Hornai András és még sokan mások.
A leventezeiiukar Reuter János karmester lendületes vezetésével szebbnél szebb számokkal szerepelt az ünnepélyen, de
Cipőt Teletta: 4W. csak ELEKESTŐL
(Bennata) If-lt 13. M
legnagyobb sikert a templom téri fél 12-es tcrzoneinúsoráxal aratta.
Inncpűly után dr. Anek Antal elnök kiosztotta a legutóbbi levente házi-versenyek irodalmi és egyéb sportversenyének dijait és emléklapjait Kzutál) diszfolvonulás következett a 1*» vente gyakorlótéren.
A március 15-i rendezés páratlan nagy sikere újból igazolja a kiskanizsai levcnteifju-ság értékes és hazafias munkásságát.
A rendőrség internálta Bárány István Horthy-ntl órást és ékszerészt,
a nyllaspárt nagykanizsai szervezetének vezetőjét, akt előtt tegnap délben hirdették ki ax őrizetbevételi határozatot
Ismételten beszámoltunk arról a körültekintő, éber és figyelmes munkáról, amit a nagykanizsai kapitányság, élén d kitűnő Kovács Nagy Pál rendőr-főtanácsossal a közrend, a köz" bizlunság, köznyugalom erdőkében minden dicséretet éi^em-lö módon kifejt. Különösen mosl. amikor fokozott körüJlo-kiütésre és kettőzött fig\\eleinre van szükség. Amikor az ország és a magyar nemzet létéről van szó. Amikor minden becsületes magyarnak össze kell fogni a nagy nemzeti érdekek szolgálatában. Amikor minden elejtett szóra vigyáznunk kell. mert nem tudjuk .nem hallja-e meg az ellenség kéme és kimondhn lallailul ártunk az ország belső életének, de főleg a fronton bar eoló bős fiainknak, vitéz testvéreinknek. Azért Kovács Nagy Pál főtanácsos a legmesszebbmenő intézkedéseket telte meg, az őrszemélyzetet megfelelölcg kioktatta és utasította, hogyan kell eljárni, közbelépni, intézkedni, ártalmatlanná tenni. Mi, akiknek módunkban van betekintést nyerni a kapitányság munkájába, intézkedésébe, tudjuk csak .igazán, mit jelent a kanizsai kapitányság munkája a város közbiztonsága szempontjából, hogy minden egyes kanizsai polgárt a biztonság érzeté halhatja ál.
A kanizsai rendőrség már hosszabb ideje bizonyos jelenségekel nagy figyelőimnél kisért, amelyek arra késztették, hogy
Nagy összeget takarít meg, iii ha most vásárol nálunk 111
Még van néhány szobánk
leltári árusitásunklról.
KOPSTEIN BÚTORÜZLET
NAGYKANIZSA.
fokozott éberséggel legyen bizonyos észleletekkel szemben, líogy figyelemmel kisérjen, anélkül, hogy a megfigyeltek csak sejtették volna, hogy megfigyelés alatt vannak és lépeseiket is ellenőrzik. Ennek egyik eredménye volt az a leleplezés, hogy a kávégyárba internált férfiak, fölegaz Internali nyilasok között bizonyos propngnndn folyik. A Duna—Kárpát -ÍN\'agy-baza -féle agy ficam hirdetése Megtudta azt is kitűnő rendőrségünk, hogy az egyik, másik igehirdető odáig merészkedett, hogy egyenesen bátorította az internált férfiakat, hogy a lá-borparancsnokság rendeleteit ne respektálják és ilyetén kép zavart keltsenek. Kovács Nagv Páí rendőrfőt nnácsos szem élv eépn vélte kezébe a dolgot és n férfi internállak közül számosat hallgatóit ki napokon keresztül. A kupi\'ánysftg elsőediclett folyosója sokszor tömve volt kihallgatásra kerülő férfiakkal, aki kel elöállilollak.
ElsŐ eredmény : Putir József kiskanizsai tnolnárlogényt. a nyilasok fanatikus propagatorát és magvetőjét, berendelték és rendőri őrizetbe vetlek A főkapitány helybenhagyta Patir József internálását
A Paur-ügy további fejleményekén l szükségessé váll Bárány István Horthy Miklós uti órás és ékszerész, a nyilasok nagykanizsai szervezete vezetőiének kihallgatása A rendőrség .ismételten hossznr-bin kihallgatta Bárányt az internálótáborban észlelt eseményekre vonatkozólag. Tegnap ismét berendelték kihallgatás céljából, majd a jegyzőkönyv felvétele után a lefolytatott vizsgálat eredményeként az eljáró rendörtörzstiszl kihirdette Bárány István előtt határozatát, mely szerint — internálja őt.
Bárány — ugy tudjuk megnevezte védőit. Két kanizsai ügyvéd személyében. A kél védőügyvéd rövidesen megjelent a kapitányság bűnügyi osztályán, ahol Bárány István előtt kihir-
29
15221623
i
% ALAI KQZLQNY.
1942. mArclujiQ
delték internálását Bárány és védői fel folyamodtak az internálás ellen. l\'gy tudjuk, hogy a két védő kőzölI kínos jelenei játszódott le az eljáró rendör-lörzsliszt elölt
Az internálás kihirdetése után Bárányi az egyik rendőr lekísérte !1 fogdába, ahol mindaddig ni arad, míg a felfolyamodás teleli a vidéki röknpilány nem hozza meg döntését.
Bárány István aki még nem is olyan régen élénk szerepet vili a legény egy leiben és más iíiusájíi szervezőiben rendőri örizethevélrle az e^ész városban nagy felluuésl kelteit
í\'gy tudjuk, a kanizsai rend-.őrség tovább l\'olvtalja iminká-
Fej-
ei darckljjii. :dög..\'ijpq, ¦m-lygéi, luzt.il alan tojni gyakran ciak az emelteti zavaroknak kovetVe/ménye
1 kell t
Csütörtök
AIImM Mé«ornáui«k bátkB-.-pok--Bud-peil I. miiorin
6,10 Toma, HjKk. K"*\'íinén>*k II angle niezek. - 10 Itirek. 11.10 Xeinzeikózi vizjelíoszolfliilui. — 12 lia. muis/ó. Hiiiniif./. l(tojár.ÍKjelc:niís. — Vl.iO Hirek. 13.20 tdójelzés é-> viz-áUásjr eme*. 11.30 Hirek. -- II.lo MiiMiiisniíriciís. - lo .uridvam hirek, piaci árok, éieiinisiorárnk. - di. tó Idójelzó-., hirek. - 17 Hi\'ck s?!ovúk-é\\ ais/in pyelvC/n, i;l Hirok m^gyar, német és román nyeiveh. 21.40 Hirek. :>..\\ Itiiflk neme!, oUsz angol és franela iiyclven. • - 24 Hirek.
• 0ft*l*R»-i i,
17.15 ZoumM-aiijralKil, m illusagli ik. l\'in «tija Kiliber Sáudor. 17 10 Kaj» intesi- lierlalan «l.Sadása.- IR.10 Pr^ le.- Krfinler zem\'karának niüsoráhó\'. - l8.2Ti Dr. I.ukinieh Imic elo»dása. ¦ 18.15 ItánV.zciiekar, -- 111.50 A ra\'u ros%za>. Népszimnn hároni [oHonás-han. 22.10 Ucclltovuu A lúv-tli kt\'tlvesliw. italiiklus. liloo\'tja Basili, des Mana. 22.35 TáiHzCne. 2323 Manyar nóták. o.l"» t\'zon u/ olitimi. BUDAPEST 11.
10.15 RendoiyOiiekJr. 18,50 liyors.
irrSl.in\'oIyam. 10.15 Csnkn Déla
hoalonkázik. Í0..V> l)r, S-endíw (kti\\ filiadas;*. 20.20 Nagvzenckari miivek.
Péntek
BUDAPEST i.
iti.l.\'i oí-szájM- I* isi?is/.nifk \'i. 11.20 Semelh muí 1 rong íMzik. ll.lii l\'elolvasiis, 12 10 I nirzkv Lascio sze;onzenekara i:i.:m Motivé\' df-ink Ciztnnek. il A 2. honv&l ?» j oi!<7,vil zcnekara. 15.20 Ib\'ine. mana Sándor lancxenekara. nu.i Kad.i.\' (<éza elóudása.
17.15 Kádiózenckar. J T. 1*1 Sport-knz<cir.én>ck. 18 15 N\'émei lv:\'i;a-imnknal,. 18.35 Kod-ir János énekel. - 10,20 lli.es lámvciiek.irok nurs.n-.i-lini. 10.15 A kél liará! , petdii és Ái-uny wmí, !eveli\'i Os ii\'yía" eyymás-lioz-eaymás.-ói. Kft-tcmnkoitik íiidn\'ir llar .lenii é% Ap.illiv lime, 211.20 W.í\'ss Károii i-igauyzeoekai\'a. 2ti :tV
• A !ryói\'ttyf\'ttviak v.isámapj i a koloz*-
BUTORT
szakUzletbuu, GABOR mű asztal ob nal
vári kuliurházban*, a közvetítési vr* zeli Dnvényi Nagy Lajos. - 21 l>r. fifrcvith Til«ir vinadnsíi. 21.25 Ve-res* Káioi> cigányzenekara. 22 in Sza|,r, Kálmán .ia.\'z.|iá.iiia-«i. -i-j.i. S/ii akozlnl. ? ne. ,— o,l."i |\'zen !1/ buli, Itt.
BUDAPEST II,
I8.M) ||aiáv liyulá rióadása 18.35 Szói^kozlató zene. - |*»:tll \\z Hpf.aliáz Cluiid.i\'sa. tabi dl _>\'!«• ojH\'isi, liároin I e ivon ás han lid kt\'-jílicn.
\\z I. íflv. nlán\'kit.\'20.15 III.ok -.Majd a/ opi-i.u\'liiadás folVMIá-n.
Festessen
Tisztíttasson
Pálcsics
A törvényszék elitélte a csáktornyai soffőrt,
aki autójával egy éjjel belerohant a leeresztett sorompóba
l-z év január havában, egy éjjelért tfVénl, hogy Miholcsek Lajos Csáktornyai bérautótutajdonos és verető ötüléses Ford-autolán az állomásról a városba hajtott Az idö hide? volt, az ut jeges és csúszós, a sofför a befagyo\'t ablakon át rosz-sz:il látott az ulra, tigy, liogy gépe hirtelen a 129 ik szelvény elölt állott, amikor észrevette, hogy közvetlen a leeresztett sorompóba rohan. Dc már késő volt, már nem ludla megakadályozni, hogy aulájával ne rohanjon bele a sorompóba,
amelyet eltört.
Miholcsek cselekményeéri közva-vagyonrongálás miall a nagykanizsai törvényszék elé került. Azzal védekezett, hogy a rossz lálásí viszonyok mialt nem láiliaüa meg a forompót. Vugrioecz pályaőr elmondotta, hogy a vonat mindössze 200 méternyire volt már csak az áttörés színhelyétől. Dr. Takáts ügvész vád-beszéde után Miholcsek Ujost ötven pengő pénzbtlnlet\'sre Kélték jogerősen, mivel 1 IŐ2Őleg teljesen kifizette a MÁV-nak az okozott kárt.
A keresztény kiskereskedelem áruellátásának ellenőrzése
V keresztény kereskedelem zavartalan ¦¦áruellátása főképpen nz ország távolabb eső vidékein, így a visszacsatolt leriileleken bizonyos kil\'oiiásökra ndoll alkalmai Az a vélemény kenill felül, hogy az ismeri nebézsé-ek melleit, amelyek természetesen elsősorban\' befolyásolják egész - áruellátást, bizonyos könnyítésekkel, szervezési intézkedésekkel segíteni lehelne a keresztény kiskereskedők helyzetén a távolabbi vidékeken is Az egyik legutóbb megtartóit tanácskozás folyamán . mértékadó bc\'vi\'öl azi a javaslatot ler-jes/.lelték elő. hogy a keresztén)\' kiskereskedelem áruellátásának irányítását és ellenőrzés\'! tillando szervre bízzák. Ivz a
szerv a lextilszakma minlájára oldaná meg az" árué-Hálás proliiéin íj\'tl az összes kiskereskedelmi ágazatokban", még pedig ugy. bogy.a gyárakai és a nagykő-resliedökvl termelésűk. illetve ánikésíietiik egy bizonyos há-nyadánnk a keresztény kíske-¦res>;édök részére való kiszolgál* tatására\' kötelezné A texlilszak-mában a kiskereskedői hányad i\'zidöszerinl öl) százalék és uj szervre hárulna a feladat, hogy a többi szakmában megállapítandó áruellálási kvóták betartása felelt kellő ellenőr* \'sl gyakoroljon
Az indítvány ügyében az érdekeli szakmák tovább lanáesr koznak. míg döntés a közel lövőre várható.
IMBUII
Az ország legjobb tenyészlóanyaga kerül bemutatásra a Mezőgazdasági Kiállításon
Minden évben egyik leglebi lincsclöbb látványossága a mezőgazdasági k iái lilásnak a lő-esoporl. amelynek keretében az országban. honos összes lófaj-
lák megtalálhatók Idén az angol leli vér. arab. lipizzii. angol félvér. Xonius lovak melleit a visszaesaloll Kedélyből a híres, kilarló és kedveli erdélyi par
nem lesz gondja, ha növényi eredetű go nbás meghe\'eg-.\'dé ck ellen\'
Permetezésre Aiepiin 413.-at (ezSstgálic)
9ff
Különleges ragasztó anyaggal vau használatra készen ellátva s a permetező-oldatot az ysö nem mossa le,
Gyárija: Dr. Szöcsy vegyi-és fertőtlenítő miivek Torino-Mohács.
Egycdárusiló és gyári leMkal: Kelemen RezsA Nagykanizsa.
lagi lól\'ajla néhány egyeile, j visszaesaloll Muraköz jóiméi,,, degvéni lovai és a ló kedvein lláeska lelszeíüs lovai is „n lesznek a kiállilason \\ iiu-l^ vérű lovak melleit szép szAiil ban lesznek liklngvérüek ís.íihk Iveknél; jeleni övem- e\\pui1\\ir nalkozásbaii is miiidink-ibb ná-vekszik
Az országos me/\'\'\'ga/ila.yi!!i ki illitas kittlllö K*li:l::;,egi\'| uvujt lenvészló vásárlására olynilga*-dák részére, akik lőállománvuk minőségét és tenyészlésiik sViii* vonalát javítani kívánják \\ rendezőséghez érkezett énleklii-dés alapján számítani lehet arra, hügy kislem észlök is fojf link vásárolni a kiállításon u* nyészlovakal A lenvészlnv;ik;il igen kedvező lelt élei ti lenyes/-lől-.iszi íztsl llilellel is leltet v;:-sárolni
Nagy érdeklődésre lartli.ii szántói az országos jellegű kis gazda-fogat díjazás, amelyre ím ország minden részéből je|.-n . tellek be fogatokul.
Az előző évekhez hasonlóiul egyes kiállítási napok délutánjain a díjazott lovakai a miiji ejjtieours-piílyán elövez -lik
A cukorbetegek kötelezd belelenlése
A hazai in/ida^znl-si^i\'l m~ttáll,ipt. ; lésa léljából a HO—1012. 11. M. M rende e e öirja a iukorbi\'te^ok ciw.n beje eném\'l. A i-nkorlH-t «Itot cnl-i j-|tok szélkii\'dcM\' a/ (irszá{{ ialainHiD>i gyófjyw rláráliox é» lijúgj-inléz iéli« már inciiiiiiéiu. Minden orvos é1- ini»-di\'ii ki\'irházi, t\'>jy>\'lcmi klinikai é>
elvéti «.vó.-y.niéj-\'t igazgatója ÍOlSnrii citis l.\'i.ó ín április 15-iu terjedő idtfbe-a nála jelentkező \\Hgy a vezilése alati átló g>\'őgj\'üilezvltiOu inéjdeienl, vagy felvcu vaiamenuyi enkorliehnro e*t-ria esetié a beji\'lentö lap valamennyi rovatai pmiiosun löHsc ki é-s .ul l>i\'(-mcnUe líQldje invi m. kii. Or»zjgo> KózvgészségüfO \' lntozeinek.
MiihIi\'ii i iikorbeieg 1012 márdus li.ó Ij-lfli április 15-ig lerjoilíi idóhni *JjJl énlekéUn tcilét\'erjít jv.emkw/ók or. vosánái vágy abltau a gyóg)\'inlézethu ahoi kezeié* aiall áll|, lingy bejeKO\' léw intvioriénheveii ó. a MjfUjnl**V alapján osv.es cukoi\'l>e.cKEk r^érv a szOkségeü inzii!inniciiiiyis(\'.\'^ nie^áU-piihiii) 1 egyeit,
A b.iej vagv a Kyógyszeréw a bei\'-ieiiinp>| okni nem lóiibeti ki. 91 ki»* róiujj :i ks-zc;őorvos vam a ...yr^tnié-
zci 1 ladata. MTI,
I Ne kAromkntljl í
HILD
ttmet, exhumál, szállít.
Céglülkldonos :
Dervallts József
|D4\'J. mârciu» uj
NA PI H FOND :
pfnif1 »i] hústalan uap.
tijôlî>»i»«>litri agyVJat -Ma -il»nv>ul
Kirtantzsúo az oUimi gyógyszertár iiunri.\' ugy«Wi*> szolgámtól tan.
A (JÖJíI\'THnO nyílva run i\'eggei i) ?.!!1,,. «•>!« ti óráig. Hilfd, saerda pjniak iltViilun keuVIen «gé z uap uükni\'k. \'i\'t\'KÍOll: alili.
Nipur MárclUS 1». Cílilóilük Rum.
kit, U7,.fi. ¦ l\'rotealátm iónul izr. NiZfll) I. •
- (A főispán Budapesten)
Vitéz grol Teleki Buia tarmúu di lovféhpan Itudaiwsb* uwz.nl i> mini ;\'i országos mexdgaz,lasa-ji kiftlji-iis elnök* 11 kláPilás befejezéséig a ioniimbati marad,
_ A Kormányzó Ur köszönete a vármegye hódoiataért)
\\ Kormányzó r\'r kalun liridaja nl-jjn viiéz tfrrtr l\'vlekt Ríja -Hi .p.\'niioz t k,.\\t\'ik</o lei Rito; intézle ¦ A Kor. manyzó Ir dfómé.1 lóság* vivélyes ko-jjiinrlrl nyilvánítja a rifinnk kormány, laheiyeitessé lArlénl me\'választású ul-kaiinaliiil méttú*áp>1 aliai /«la vármegye kózignzgaiési bizottsága nevéiiea laviraiilag kilt-ji\'/oit fiórlo\'.aié t. l\'e -
keiéin, iiogv » vármegye kóxiaBz-filasi tino it sa canali tudomására hozni sü\\eske,ljék.
- [Kinevezés és ^tüntetések)
\\ Kormányzó t\'r Olóméilós.ig" a imnuzlei elnök e\'ijicrj^s/tfséie úr, l\'I-leilidfViczky Anta] ,enilkivü i kovetej ís meghaia\'ih\'iiótt miniszteri címmel r, jelleggel le\'ruházol l I. osztályú kówtségi tanácsosnak n ^Magyar íir-demr.-iid középkereszljélrt\'a a csillagot •dományozla, dr. Ián-zi és r.ikóm Hikóezy Imre miniszteri osztályfőnöki rimmel és JCiltgge felruházod nunisz-irri tanácsost osztályfőn ikkí nevezte ki, dr. ríléz thurfkl és konjatn-ti Tliu. r i\'isí ky László miniszteri osztályfőnök, * mliduU\'ielnűkségl sajtóosztály \\czc-liijinek a Magyar Érdemrend kózépke-reatjéi » csillagjai m\'onanyozi».
- (Dr. Dornyal B?la a nagy kanizsai Várost Múzeumban)
Dr. Hornyai itela, a ke.zthe.yi Hajtani Muzfum (imago i hírű igazgatója MlagZlta ínég :i jnn.vkinz.sai Várisi-Muzeumo\'. A kiváló réfíé>z mégleldn-
i<ii« A muaeum régi és ujabb telel-*syaga|, valamin! a !<*g.gahb néprajzi Ü..*ayeb ifóraemétoyela-\'t Közös ké--diKkroi hosszasan eibeszé^eelt (imj-b*r Józseffel, !1 Városi Múzeum v\'\'ze-HJéwl. Dr. Hornyai na©- c \\ méréssel nyilatkozott a múzeum anyagáról, :i Mely szednie jobb és megevjclfibb helyen érdemein\'\' a maina .
- (Halálozás)
Ih*. S\'yiri István nicruyei kororv is, «aigal»ton kivúü őrnagy-orvos, & érti korában, ajt Clfizo* vüogháh-ónban [*n*ll beie^sége kö\\<*tk.-ztéljeii el-bunyi, i
=f Nyár6 osztálysor aiagyei
Kőnit Vaterldnál vásárolhat. Csen-Whtí 5 (A ¦ volt MiUtoffer sors-kylroda.) (:)
- (Siketnétnák (elvétele)
A silwtnemák kaposvári áll. s. laté* WAli* H 1042/43. tanóvee teivér*Hnek olvi\'i tryermekiBk, a.Vik a aftBUéfl n kJ-niá. leati vagy szt.lajB; fogvatékfjs-^3^\' nem s/eavedjn<Jt, Az érdekJO-^kntk i«isiiá#Miiást nyújt flz intézet WgMÓSiíga. AJinlaloa mielőbb j«-*^ttú, mert ez évben v«lo«inuleg m 15 novevidékui vasxnok fii.
ZALAI KOZI.ON\'V
ílílyiataa «z I. oldalról!
\'•*<*\' \'"inb.fL.uiu.Jii.srol kider.il ne, bőgj. \\>?\\\\ repdlük l.ajfullák If?. 11 l\'\' kü"."Any már must méh sajnálkozását tolmácsolja a torok kormánynak Me«álla-pitotta eüvbén. hogy Mihí Vil-ros tuigol bombázasáimk lelu-hejösége nem kizárt dolog :. bnt repülök levédése lehetsé ges. Hu így van. Anglia haj-undu a sajnálatos esel áldozatait kárpótolni.
Mini a Német távirati Irodu jelenlj. a milasi támadási Air karimán • kihívásnak tekintik. Noha Miius város Xyugat-Ann-tóliában fekszik, a parti sávban, török felfogás szerint még akkor is megbocsáthatatlan; ha
az angol repülök ;1 Üodekanc-zos szigeteket nem tudják megkülönböztetni az - anatóliai partok lói.
Halifax szerint közelkeletnek jelentős szerep jut a nyáron
Stockholm, március II) Lord Ualiíax Angolország washingtoni nagyköveié tegnap este az amerikai néphez intézett rádióbeszédében kijelentette, hogy" Nagybrilánia egész hadi termelésének nem kevesebb, mint fit) százalékát hónapokon át tengerentúlra küldték l-\'.z után számadatokat közöli a brit haditermelésről, majd kijelentette Churchilllöl engedélyt kapott rá. hogy eddig nyilva-uosságm nem hozott tényekről beszéljen abból a célból, hogy az amerikaiak lássák, mennyit
haladt brit szövetségesük a háborús erőkifejtés nehéz utján. Halifax nagykövet ezután a brit hadsereg tevékenységéről szólt és iigy vélekedett, hogy a közéjr kelet az idei il várban jelentős helyet foglal majd el. Ami az Angliából elszállított ember- és anyagtömegeket illeti, azoknak száma csupán két okból kor labili mondotta lord Hali fax egyfelől a brit szigetek bizonytalansága, másfelől a reti: ítélkezésre álló hajótér korlátozottsága miatt
Jól értesüli adanai kurökbeu a legújabb iráni eseményekkel kapcsolatb m kjjolcnlették, hogy a szovjet kormiiny a kurd felkelést Használta lel alkalmul ar-(ra, hogy csapatait az egyezményben megvont határokon
túlra küldje előre A szovjetkor ináuy egyidejűleg azt az indítványt terjesztette az angolok Öle, h>»gy uj halárvunalat jelöl-jetioR meg a Szovjet számára, miylhogy egyes vidékeken za-vi^rgások vannak napirenden, u melyek veszélyczteÜK a lYrz.sa-(öböllel lennálló közlekedési utat. A szovjet esaputok egyébként már kurd termeire érkeztek, Szusza és Chanekin közé. A Szovjet hir szerint arra ké-sziő, hogy megszállja Iránegesz nyugati területéi a l\'er/sa öbol-
Az Indiai Konyrea>«u»Í P*rt KíjMiölio ItapHiatolÓjét m Cripssul walo tanacs-kojcaaukrta
Berlin, március Ki Delhi jelentés szerint az Indiai Kongresszusi Párt \'állandó bizottsága kijelölte szóvivőjét a sir SlulTord Crlppssel küszöbön álló tárgyalásokra. Nagy ieilüuésl kelleti, hogy India második legnagyobb mohamedán uralkodója kilépett a :eje lel i.ck tanácsából, lizzel azt kivánta hangsúlyozni, hogj- nem helyesli azokat az irányvonalakat, a melyeket a fejedelmek többsége a Crippsset folytatandó tárgyalásokra megállapított VNST;
A Szovjet megszállja Irán nyugati részét a Perzsa-öbölig
Isl.-imlml, március 1!) | Knox nemlét tartott New yorkban
Stockholm, március 1Ü I\\do\\ haditengerészetügyi miniszter váratlanul -Newyorkba érkezeit és szemlót tartoll N\'ow-york lengerészeti berendezései felelt és ugyanakkor tájékozódón a Xurmandien kitört tüz^ vész részleteiről.
A japánok befejezték Holland\' Timur teljes megszállását
Tokió, március liJ A I)omci-Ji:oda jelenti, hogy a limorszigeli japán iiarci erok hadműveleteikéi az ellenséges csapatok ellen történi előnyomulásuk iHdcji\'Ztcvcl, március 1\'2-én bevégezték. A szövetséges csapatok maradványai i\'orlugál lnnor lóvárosában, Dillyba ke-"reslek védelmei.
A Salamon-szigeteket támadlak a japán repülök
Sanghaj, március l\'d t\'.ulin, Ausztrália miniszterelnöke tegnap késő este bujelen-lelle, hogy japán repülök a szerdai nap tolyamáu kél támadást intéztek a Snlamon-szi-.gelek egyik szigete, Ilougaiuville ellen. Ugyancsak bombázták az Ugyanehhez a szigetcsoporthoz tartozó (\'\'lórid-szigetet is.
A szamátrai hadmüveletek főrészt már befejeződtek
Tokió, március líl A szumalra ihadumveletek a fontos Pudang kikötővárosnak megszállásával jórészt te is zárullak ,mivel már ennek a nagy szigetnek minden fontos támasz pontja a japánok kezén van.
H
asznált kerékpárgumit
alesarti ujra
LÜKÁTS LÁSZLÓ klLXi-
Csengery.ut 2. (Tatto fotó-Ozlet)
A jávai kinmtak együttműködnek a japán hadsereggel
Sanghaj, március 19 A jávai liandungban március 11-én rendezett nagygyűlése^ 3U.000 kiuai lakos, valamint 20 kínai egyesület képviselője a legteljesebb együUiuükódoséról biztosította a japán hadsoreget.
Visszavonulásaiknál 3 haját süllyesztettek el az amerikaiak
AmszH\'iti^ra, március lu Az L.$o o,úU AlUmok liaojiengoroazeu lii.ni.u.i kózóUe, hogy a l-ulup-siijíciek és Jáva kiűrilóNOkor tóbb araeítkai ii-tjúi süllyesztenek cl magule az utnM-rik^iak is. Múmiában egy buvánauca-üol, Szurabujábaa pedig két roniboiól.
Chile minden állammal fenntart/a kapcsolatait
.Saiiüu^o, mareJus |u ItLo-s, Cbite uj kóztarsasási ejiók*, aki április 2-.\\ix lép luviuulbu, nyiut* kozaiabaii tuuijisuiyuzu, liogy kormé-n^\'u a sxorus agyúutuúkóüc-s \' poUU-kojál loiytatja mujd rxúudeu tunerikuj AijatiiziUü, de fÓO^ ax Ltrycüli AJki-mokka>, A loujjeiy\'liaUanaKkai vaió uapuúOAUukrói szolvu jíijviojhuuo. azt iu:.7.i, ctüciK-K iiuaaeu uj\'-uo vai<oza.s néiKúl i\'.uu keit lUfUuiiu minden or-szaiiít.ii a |e.en>«yi kupL-Mjiatyiut.
Portugál gőzösön indultak uinah a tengely amerikai diplomatát
Moxko, márCkis 19 A inexlcoi kóz.lArsi*sag e^yjit Juijkötö-
jóbCJ |.oraní;ü t^i.Zos iliooll .N«wyoriJ>a.
A Bozim\'m ui^zxvu. Nometorzag as U\'-\'szonzug diplomacau ós tkMUuli Képviselői i-saiudluajiuiskal. ,
- (Bozzay Margit halála)
llossras Baenvedéa utápa 48 éve* komban meghűlt llozzay íVlarglt, us ismeri író és újságíró, i>k*bo>s lrfáujly iiiouduiuvalójra 6s .bátor aiUsfogMiaú-sára bosszú idö óta Ligyeill u inagj\'-o oivasókvzónscg.
— tTanitwKöpzft-vbumáiat
CaaktoKnyaaj
A vaUas- ós kuíokutái-ngyi Wjiniaz-icr móitiinyot>$ág eseiéa i"iuiókéuzó-vizsgáUl.u ad ejisedéjyi Uzoioak, «|uá
a tanítóképző v. oaztátyát « volt Jt*#b-szkiv lanilóképzŐk va;amoíyikáben el* végezlek és li->tóságii.ig igazoljuk, hogy je.tínjeg visszafoglalt délvididu leríU1\'-lea luknak, /avjlóvlzsga letételére is v;ni móU. A vizsgáiul jdnje 1U42 md. ju. 4. .\\ vizsgáiul írásbeli ós azoica részéi auik tuugyar nyel van lebel lé-lenui. t-rdeUódósra le^viMgo&íUUt "d a csáklornyai m. kir. ali. tunitóképso. inlézet \'tf1 /1>\'lósága,
ZADAÍ KÖZLÖNY
- (ÉreltfléRl én javító érettségi a csáktornyái kereskedelmi középiskolában)
Rrctlsigi vizsgálat, vajamint javiiá ércibéVi vizsgálni ]<¦••- a Csáktornya! ni. kir. áll. kereke lesm középi-ko\'á-bnn méltányosságból ozák^réMlém, akik
* visszafoglutl *dé; vidéki tenih\'ton >.\'l-nek, kötelező előtanulmányaikat elvé. gdetéki Űo érettig, vizsgalatra még egyáltalán nem j*cnlkí-zlc\\. vagy 0 lelje* vizsgáiul megé-méiléscio iilasir. tatiak. vulamitil azok. akik !1 v,z^á:at lelél«-:í,v való jogikat clv.\\ziciick. Ezekn- a vizsgátalokia csali nz.ik je-Ifjilkc/hi-nők, alíjK u vizsgálat llélc. .\'ere ion»i\\íl<i iskolai hlzonyitványuknt ¦ voll ivzlnv királyság vnlaui< ly kereske\'eimi akadémMjáhan sz •ioííÍ\'-; \'és hatóságilag igazolják, hogy, jelenleg « visszafoglalt délvidéki lerfttéten Uk. nak. Erre a vizsgálatra Je.entkczlietnek azok is, akiket íi juKoszlAv uralom almi magyarságuk mint "ü\'dózkk s már korábban kényiefénflk v ittaU virsifálaiukat abban igyni, A vizsga-kun jogosultak a ísákiomyii áll. ke. reske leírni középiskola Igazgatóságán íl liaiadékialanui, d\' legkésőbb április 10-in jeienlkezzeD\'fk feivHágösitn*; cél-Jából.
— (Felemelték • keszthelyi Üdülőhelyi dijakat)
ülő és utóldcnyben 14, a főidényben 28 liilér a dij. Sajót nyaralóval rendelkező, de nem állán ló " k&zllielyi lakosok ól írsa\'údtagiR 20. nt>\'űl
2f> pengd átalányban kiegyezlirtü.k.
- A ROn mint optikai rác*
A Uuvár márciusi Szja»l ii*ja Kgy ausztráliai embert különös balé.*) t-n. A szernél rp4g>el)eztv egy kovilMilánk s miuián a ^|) mC^gyógyull, szeme Optikai rács módjára vi eikcd.k, [{a ¦*z illető valamilyen fényforrásra néz, annak szélein iniudi\'mill sVinkéjickcj tál.
— (Hat hónapi börtön árdrágításért)
Per>,oi József badarsonyldiiiaji munkást a királyi ügyészség az uzsora bíróság elé áliilotta árdrágítással elkó veteti visszaélés bűntett^ miatt, pergel a múlt év novemberébea MurasznrdaJtelyon, Alsódomboru é^ Kotor községekben löbbszáz\' mázsa súlyban csöves ós szemes kukoörát vásároh össze a meg* á\'lapilott legmagasabb áron to.ül fis a kukoricát Lesóncetornnjon n beilrnényrc rászoruló mintegy 35—40 gazdának 22—32 pengős áron «"dlo oi, jóllehet a szemes knkoríedm .megáJlupfloti !cg-magasabb ár nlúVn ar. időbtn 19,70, a csóves kukoricáé ptdJg 14.00 (lengő volt méli-iimázsánkóni. Mivel 0 bűncselekményi üzletszerű1 u követte c:, a vád eszerint is minősül. A biróság jogerősen liathónapi börtönre, 3 évi hivatni- éa politikai jogvesztésre iléTlc, j évi idolunamra eltiltotta il kukorica* vásárlástól. A A Bld
vezéreikkel c hó.cn Németh básztó,
* Krónika! pedig Karácsony Sánd ,r irta. Nagy Lajos. Majiényi Mihály, KerCcsendi Kiss Márton, Móricz Zsig. mond, Tersáoszky J. jcnö szépirodaimi írásai mellfill kn\'ónös érdeklődésre tarthat számot s-itéz Várjon Zoltán nyugalmazott tábornok németországi tanulmányai alapján jrotl cikke, tiKiy a képcssófeCk vizsgálatát világítja meg. Mutatványszámot készséggel kíUd a kiadóhivatal, Budapest, VII., l-re éb*i kórul 7.
\'¦Gfa
mfamozltmi
Olcsóbb lesz a tolás
A közeliéin*.] minlszteViiaa közli: A loJAs Icgiiiogasnbu iciniclői és fo. gynszlói árát a közellátásügyi miniszter február hónap vején Allapilollá meg, amikor a hideg időjárás m*ig*is:*bb léli lo.iá-árakui telt szükségesé. \\\'.z éviim a lojástermeJes a tvisszu (él miait rsiik később iridu\'l meg ó< a rossz kwk\'kc irsi viszonyok is meg-nel»«zi e 10!: ii leiuL\'lke-ésro álló meny* nyi-cí r.s zcg>-üjlési<t. f\'/úri ni\'ni kc útf\' sor a niui impvi a léli 111 ;gas tojás-árak k\'szá;iil;i.áia é- »\' idénv jeriU-n >>ioc»onyabl> iuv:iszi lojásámk é\'eiiío-éplcié-úc. í\\Io t idüjánts iiie.eiiy. hiiiósésel és ai uiviszoiiyok megjnvu. Idsávál a lelhozata! jelentő mérlek! en mear,\\c:,c i« | ugv liojy 11 köz\'Üálás-ugyi müiisziér a kö;eli naijoklain léá-(Iclcii\'f; rti.; intézkedni a t:>jásámk la. va>zi idéii.\',;\'« iü « uViilás.nöl. ,\\1\'H
N^íjykanizsa menyei v 11 |X>igírmes!erétŐl,
3645/1942.
Tárgy: 1912 óvl lóvlzsRálnt.
Az lí)42. évi tava-zl h- üzonállnt vizs gálattal kapcsolatban a lóvlzef-álutókat az Alábbi Idóben és helyeken lm tatom meg:
1. Március hó 21-én (szombaton) Klskanizsán.
8 órakor a RAcutoal Szövetkezeti Beit előtt a Plvárl-, Bátia, Sziget-, Nagyrác- Jaknbkuti-, Kl^ráo-, Alsó-temető-. Fels6temetÓ-, Pápai, Ráckert-éa Varexdi (I -19. és 2—14. házazámig) utcákban tartott lovak részérő, - !-IO órakor a Hunyadi té r 1 Lovenlo-ottúun előtt a Bujcaal-, Malomként-. Szepetnekt\', Körmös-, Rozmaring- és Cigány-utcákban és az Orszár--ut öl —
IBI é* 02-112. liiiz tartott lovak rá-
"Í^Mártlui hó 23-án ftiátfínj 8—11 ór*<-? ac országos vá\'ártéren *x |—If. k-rfletben \'artntt lovak ré\'z\'re. Aki Invnlt r-fiamnrát. III, Ösz.vérí-t |-) n v\'-ftf-Alitf helyekre előroznltr-tnl nem klváala. kötele* n vIzsirAlnton 3 nap-11ai nnm réptbh átlainrvoal blranvlt-vánvl az pr/^patA-ok vlTSBátatárél Tol-muintnt a vf/sgálAtnt véezó á\'lntorvo-soknak.
Fölhívom a le-vnk é« mán eevp»tá-«nk tulaJdano-Alf hoey fenti lilikre és holvekrn Teltíttenni vareinék eló knrri való tfkfnlct nílk\'ll ös-zph cftvpnlA-nl-knt tfhát n n-lkókAt Is.
*. vIzAflfálntra való elAvexfltéa vnerv a Vlfgálat maKtfirléntét lizn7oló állatorvosi |-«zolvánv Atndáeának plmutAsz-tísA ar 1028 ^v| XIX. t.-c. 100. ^aszerint htlntelendó kihágás.
Nagykanizsa, 1042. fohruár 27. -il Polgármester.
1942. mHrciua iq.
A 25 423/1942 K. K M. számú rendelet in*é7késeihez képest a vasár ukerefikedöknek, a vasárukat árustfó vegyeskereskedőket éfi sza-löcfokaf i<í ideértve, wtré\'vl és forga\'ml adaf^ikat a soproni keres-ked Imi és ina kamaránál haladéktalanul be keli ielenlenldk. Azok a vasáru kereskedők, akik a kamarától adatbejelentő ivet esetleg nem kap-taV, ípényel|enrk ily bejelentőlapot hiladéklalaiuil a kamaránál.
Nagykar.;zsa megyei város tM>) üA r mesterétől.
KJ
á 0
EREDMÉNYT
Tárgy: Az áprllts hónapra szóló pr-trolenm-beszerzési onROdélyek kiadása
Hirdetmény.
Fölhívom a petróleum árusításával foiílnlknz-s iii-szcs kereskodŐkot, hogy nz április havi petróleum heexerzéal üiiRcdétyért f hó 21-fiii a KÖzullálási iilviitiilhnii Jetanlkezzenek.
Nngykauizaa, 1942. március 18. íh Polgénnesler.
1—— m
tiOoM I I bol I
DRAVAVDLBYI
tfILiaMQS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ R.-T.
axakszerfi felwilágoaitás minden villamos kérdéeben Ct»engery-ut a>1, telefon 294.
ArsimstxAmlfVS fizetAsc, roktemáolúk, , hibabejelentések Sugár-üt 2, I. emelet, telefon 2t3.
Járási székhelyeken, tovibbi Csáktw nyán éi Aliólcndván élet- ét népblKtotü (ásl skclónkho* onorpn\'mjo erjyűno\' kai f«lvab*nnk, keidóktt klokl-lunk Rr4zlctes blftiilntak ! Oszdák Bliloiltó s.fl\' vetkezete, Szombathely, kuidtndfik. ?os
ÁDÁM, -VtTaUi
Iróoápat raaiísi áron veizck, Subo Antal iporiaitete. 5-5
Frlou ősük* elkezelt. Balalonltay. vesén, saját teittleten fogott. Kaptuti Szabó Antal aponlliletcbcn. 702
Boi-sflippBt minden mennyiségben i|. tandóan átveszi na Újudvar! Szeiztözdc.
egy-két héten belül megizütcló kl«. bubúmnt 8r0tiboaclnám kereizltny |obb családhoz. Leveleket „OrÖkbeadli* jeligére Btidapeil, VII, Kendet-utca 9 tz. alatti clicdib- kérek. 720
Szentképek
nagy váinazlókban — togolcaóhb
Horváthnál, HM".\'UV 23.
ÖN aaaesBSSBai
is sok pénzt takarít meg, ha
nyamtatHány. •zOkségletét és koutyveic lapunk
nyomdájában, Ffi-ut 0. alatt rendeli meg.
Minden háztartásban akad felesleges holmi, amit jó lenne, eladni, ha válna kinek / -Biztos vevői házhoz szállít egy párfilléres apróhirdetés a Zalai Közlönyben.
ZALAI KOZLÜDIf
POLITIKAI narllap.
Uldji¦: „mgudukal«. T. Nioyk"irt»\' roMto klnild: I,HI Kir.ly
. .KÍ\'ijaMníasl R T. ",17*,^ n.Biu :.-jí:í,B NBo.\'.Bníi.í.
.-.i",!^**" r*1*1 ******
3670024
M, «vfolytm, 65 szám.
NtgylwnlMi, 1948. márolua 20 péntek
ára 12 mér.
Berlin, március 20 ,\\ Berlinéi\' Börsenzeitung\' diplomáciai rnuiikiUAr.su • Brál Ijtkérkés. alall érdekes cikket kóiol. mely bepillantás! nytijl Vágybriláiiia jelenlegi helyz. téréi és az angol nép körében mqjnvilalkozó reakcióról! nlko-toll német véleménybe. A szerié Szingapúr ölésiétől indul ki. amely lulnidunképen az angol dlágbirodaJoni létéi és puszin* tósiU jelenlelle. majd felveti a kérdést: vájjon Nagyhritánin n háború befejezése ultin továbbra is nagyhatalom maradhat-e. A brit ISmpiPO jelenlegi hrlvze-lét azzal a megállapítással\' jellemzi, hogy a hindu kérdés most elsÖ alkalommal lépett napvilágra a maga óriási mérőiéivel és ugyancsak most toriéul meg, hogy az anyaország lehetetlenségéi kell éreznie Ausztráliának és l\'j-Zélitndnak, ucv. hogy idegen segítség utdn kéli nczniök. Az ellenség,pusztító betörése jelenleg nemcsak kc-rülöutou veszélyezteti az anya-országot és életfontosságú ösz-szekótö útjait, hanem közvctle-tiúl is benyomult lávolkeleti, csendes-óceáni és indiai életterébe. Tény. hogy mindazon kül-litikai és katonai recept, In-minden angol államférfi imiukiiahol a Iradiciókkal bizonyos kapcsolatul fedezh lünk íe\\ lökélelescn csődöt mondott.
A szerző felfogása szerint ez a földindulás az angol nép kóréhen oly megdöbbentő halasi váltott ki. hogy minden jo-fitink megvan az eddigi és jövő angol exisztoneía alapjainak felülvizsgálására Emlékeztei Amery brit indiai miniszter meg rázó bcs/édérc. amelyben elismerte, hogy .\'az angof világbirodalom hanyatlóban van és a lirilcknek uj formák szerint kell igazodniok [¦elhívja a figyelmet a -Times nagy figyelmet kellett cikkére, amely szerinl a brit uralom kelelen tóbbé helyre nem állítható, legalább is régi formájában életképtelen. An-Wia világbaLalmi állásának lé-W és biztositásál az angol— amerikai—boj^vistn győzelem fiájában látja, ^melynek jizonb;ig olsQs.pr.b.ajj brit gyöze-ifrnuek kellene lenric, ha Anglia wmail meg akarná valösilani Egyébként n brit mérlegelések tolw nem beszélnek győzelemről, csupán további létezésről. "J a köriUményok figyelembe* vételével Angliának és Amerikának o| kellene.ismernie, hogy \'ftük és haláluk egymás lánio-RJitásátóI függ, egyben szegényes bízonvitvánvl állítanak ki ""\'"\'\'gukrol. amely jogol szol
Eszak-Burmát támadják a iapán csapatok
Az angol védelem már az első japáo támadásnál összeomlóit repMfik újból támadták Port Darwint
A Japán
Port Moresby felé menetelnek a japán, csapatok
Amsterdam, március 20 ¦ A brit hírszolgálat camherrai jelentése szerint Curtin ausztráliai miniszterelnök (\'.hasié követnek, Anglia Kairóban széke lő állam miniszterévé történt kinevezésével kapcsolatban k izöl-te. hogy az államminiszteri tisztség elfogadása Churchill kívánságára történt és személyes jellegű kérés ment ezzel teljesedésbe, Curtin miniszterelnök közölte, hogy C\'.hasiet az ausztráliai szövetségi kormány nem kényszerili. hogy Ausztrália szolgálatába maradjon De kö-zöll.c^Chasievel kapcsolatban azt is. hogy Ausztrália számúra nehézségekel jelentene, ha meg-válua eddigi tisztségétől, a\'was-
hingtoni követség vezetésétől
Washingtoni értesülés szci int, (\'hasié kinevezésével kapcsolatban az \'Kgvesüll Államok fővárosában arra számítanak, hogv az oda érkezeti ausztráliai külügyminiszter felváltja Őt biva-tnláb n l\'gy hiszik, hogy a ha I ügymjujszler ügyköre meghaladja a köveii leendők kereteit és megbízása összhangban áll azokkal a szoros diplomáciai és hadviselői kapcsolatokkal, amelyek az ügyesült Államok és Ausztrália közölt a Délnyugat-Csendes-óceánon legutóbb be-kövétkez -tt események kövel-velkczlébwi létrejöttek. (NSTl
A német repülők sxovjet hajókat bombá2tak
Berlin, március 20 Mini a Néniét Távirati Irodn illelókes helyről értésül, német harcigépek szerdán a Szebász-topollól délre elterülő tenger-részen meglámadlak néhány bolseviki hajói. Egy 7000 tonnás tartályhsfót bombatalálatok értek\' és az elvonuló repülök több ho-ves robbanási figyellek meg rí j hajón. Számítani lehel arra, hogy a hajó elpusztult, XST)
Ankarában letartóztatták a szopjet hírszolgálati iroda volt vezetőiét
Szófia, március 20 Az Ulro ciniü bolgár lap ankarai jelentése szeriül Morpszo-vot. a szovjet hírszolgálati iroda volt szófiai vezelöjét az ankarai rendőrség letartóztatta, amikor Törökországon kérésziül utazott. A jelentések szerinl Moroszov azzal gyanúsítható,
hogy szerepe volt a Papén ellen megkísérelt merényletben
Komoly törők tépet várható Milas bombázása ügyében
Ankara, március 20 Mini már loanaj) hivatalosan közöllek, az ankarai brit nagykövet meglátogatta a török külügyminisztert és kijelentette ¦ -"Valóban lehetséges, hogy Milasl eltévedt angol repülőgépek boni háziak Mint ezzel kapcsolatban mondják, mihelyt a török vizsgálat eredményét nyilvánosságra hozták, amely majd semmi kétségei sem hagy az iránt, hogy a bombázás felelőssége az angol légierői lorbeli — török részről rendkívül komoly lépést lesznek a brit nagykövetségen.
Japán most mér* fölkészült rá, ttofly « **4v«4ft*ae*»k ellen meginditsa m tulaj-donképeni harcot
Tokió, március 20 A Doiuei-lroda jelenti: A japán hadsereg sajtóosztálya ré-
széről Mn kasima Őrnagy; tegnap este. rádióbeszédjét tartott. Ebben kijelentette, hogy Japán a hollandindiai, a maláj félszigeti és l-\'ülöp.szigeti szövetséges ellenállás megtörése után lélekze-tet vett és rrfost már felkészült rá. hogy az egyesűit nemzetek ollén uiegiiidilsa a lulajdoukcxct-ni harcol. A^akasiiua közölte, liíjgy azokkal a természetes nyersanyagforrásokkal, amelyekéi n japán hadsereg inegszér* zell magának.
Japán tovább dolgozik faladatán, Angii* ós az Egyosult Államok azótzuzéaím \')
óvta !1 nemzetet: Ne kápráztassák el ii Csendes-óceán délnyugati részében aratott nagy győzelmek és kijelentette, nogy a háborúnak még nincs vége. A déli területek megszállása csak eszköz Anglia és az Egyesült Államok ellen viselt háború végleges lezárása érdekrébeu. Unka sima felszólította az egész nemzetet, hogy működjék közre az uj gazdasági fölépítés munkájában.
Ausztrália elégedetlensége Angliával szemben égffe fokozódik
Róma. március 20 A londoni Daily Mail egyik cikkéből idéz a Slefani-iroda. Kszerint Ausztrália elégedetlensége az anyaországgal, szentben szüntelen fokozódik. Az ausztráliaiak teljesén elveszi ették bizalmukat a brit birodalom katonai rendszere iránt.
Az USA képviselőié az ausztráliai hadikabinet ülésén
Amsterdam, március 20 Az ausztráliai hadikabínct szerdai ülésén elsöiztjcn\' vett részi ¦Wassernuami.\' az\' líszák-l\'¦•¦i im*>i az 5, o\'iUIoqi
tat számukra egy uj világ felépítéséhez.
. Valóságban állapítja meg befejezésképen a szerző — Anglia már elvesztette a háborúi. M.i már nem győzelemért bar cöl, hanem csupán azt a szörnyű katasztrófát akarja lehetőség szerinl szépíteni, amelyei CsiirchiH gondosan elükészíteti.
Londonban eg.vetlen felelős té-lélős tényező sem akarja vállalni a felelősséget N\'agybritánia sorsáért. Egyesek az UFA és Angiin egyesülésében, mások a brit - szovjet kombinációkban, isméi mások pedig az amerikai segítségben látják birodalmuk egyetlen inenlsvárát.
A brit, uralom végnapjait éli,
Azok az erők. amelyeket Anglia/ a háború folyamán csatasorban állított, akár ellenségei, akár szó yelségcsei táboriba tartoznak, annyira hatalmasak é-s önállóak, hogy Anglia irányító \'felügyelete egyszer s mindenkorra
csődöt mondott !
ZALAI KÍ>/I"\\V
BÚTORT
araktJzloibr-n.
GABOR műasztalosnál
vcajcu tag; remioijen.
felszabadult Csáktornya márclnsl ünnepélye
\'Megkésve érkezeit.1
A wss*«Mri| l .sáLtornya \'déii ünnepeli.- ti évi lialljfulas 11 mii hz e\'.su szabad március ló-él. Nnn maradi némft u város. A lüxukiuj o\'l len^ii a inagyar \'obogó, a gomblyukmkbaii otí disaeigeii » németi színá kokárda, a lakosság a/ egymjAsI koyeiö Qimejvsé-tteken adott I tangót iieroOTtlifi Hke érzetaeiriek, A le v**n letolt honban lü órakor vette kezdelét ifjúság é> a leventék ünnepe. "urhri a levente egyesülel járási parancsnoka uy íl <\\l tneg lelkes szavukká . Magyar ruhás kis lányok és fink KzyvnlattÚu, j tanítóképző intézet iiu\\*ntlrkeinek nagyszerű ének. és s/avalókórusáa. a kr reskedetor. iskola űivnepi szúwaúj ^r-re«ztüi hódolt (Mkiaraya « szabadság syítil eszméjének. Orörjjkóiuiyek ú\'tek •>z ünneplők sz*«iél*n. *x őröméi fokozta és a meglepetés erejéé*! luipilí Poteslnszky Jeaö tanítóképző intézeti igazgató függöny ele lépése, ttodkor •> vallás, és közoktatásügyi miniszter inai t7.\')U peugó erejéig feisegelytielt csáklomyai lamtójeióitak névsorút megkajió" szavak kjsér*lél>eu leolvasni. Ugyanilyen jelentést teli a kfiesike. ilefen) iskol" igazgatója, dr. N° nutti .lóxsef is. A zsúfolásig meglett \'avenia. otthon ünneplő közönsége meghatódóII és az únnepli*z mért komolysággal lejezle ki kószóuMél * ff unéi cse<e.j-.
uetért. Az unD*péiyi ünnepi sienta4* kóvelie, amely után a váios nagyközönség u Zrínyi Szobornál rótta |r luilájái »z 1848-as szabadsághős.,k tint tekének. \\ magyarnyelvű i\'mnepi neszedet NUgy Káro\'y polgári iskolai ipuzgaió mondott", mMt ho-valu\' l\\>-szavee György ¦\'Zó\'olt az CR>;rrBayfii| ínmepió kóstonséglrez.
Ks» nagyszaljásu ünnepi vacsora volt a Irinyi élteK*nb*D, amelyet a vitézi reud Zrínyi csoportja rendezel,!
Tovább emelkedik az amerikai munkanélküliség
A svéd sajtó érdekes adatokat közül azokról a változásokról, amelyeket az Egyesült Államoknak a háborúba való belépése az amerikai Unió szociális életében elóidézelt. Eszerint a munkanélküliek számának emelkedise változatlanul tovább tait, vagyis a háború terheit szinte kizárólag r lakosság alsó és középső rétegei kénytelenek viselni. A legsúlyosabb csapás a 60.000 céget képviselt automobil kereskedelmet érte: itt félmillió alkalmazod, azaz ennek az Amerikában rendkívül kiterjedt Üzletágnak minden alkalmazottja munkanélkülivé vált. Egyré-szük, amennyiben kellő technikai ismeretekkel rendelkexii, később bizonyára helvét kaphat majd a hadfelszerelési Iparban, az átmeneti idü azonban mindenesetre kemény megpróbáltatást Jelent, mivel az amerikai munkanélkülisegély igen alacsony. A szépségé polási iparban, mely Amerikában hasonlóképen nagy tömegeket foglalkoztat, a helyzet szinten válságos. A nagy nyersanyaghiány miatt itt is százezrek vesztették el kenyerüket. Végül igen sokat Irtott a habom a reklámiparnak is, minthogy az áruhiány és a velejáró viharoi kereslet miatt a vállalatok teljesen fölöslegesnek tart-(ük áruik reklámozását.
A miniszterelnök bemutatkozó beszéde a felsőházban
Tegnap déluUn 5 óm\' or ült Osz-sze a felsőház, hogy meghallgassa Kállay Miklós miniszterelnök bemutatkozó programbeszédét.
Széchenyi Bertalan gróf elnök nyitoiifl meg az illést. Bemutatta a japán főrendiház elnökének a jipán követség utján küldőit levéléi, amelyben köszönetet mond a magyar főrendiháznak a Szingapúr elfoglalása alkalmival küldött üdvözletért
Felolvas ák az elöibl kormány felmentéséről és az uj kormány kine-vezéiéról szóló kor.ráiyzói magas kéziratokat, amelyeket a felsőház tagjai állva hallgatlak meg. Ezután Sínpár/ Lajos gróf háznagy vezette be az nj kormány tagjait a felsőházba, akiknek élén Kállay Miklós dr. je\'cnt meg elsőnek a teremben. A felsőház tagjai lelkes éljenzéssel fogadlak és felállva helyeikről, hosz-sMsiiii tapsolták. A meleg ű.meplés után kerüli sor a bemutatkozó beszédre
Kállay Miklós miniszterelnök mindenekelőtt hangsúlyozik, hogy szívből vállat kételezellséget t-ljesd a felsőházban.
Leszögezte itt is, hogy változatlan kabinettel és azzal az eddigi kormányprogrammal jött, amelynek változatlanságát a kormány tagjai ste-mélyü-ben lelkuletileg is képviselik. Sajnálatát felezte ki, hogy Bárdossy László beteesége miatt még \'ávol van a kormányból, de reméli vissz i-lérés«.
A miniszterelnök ezután lényegében ugyanazokat a kérdéseket ismer tette, amelyekről képviselőházi proing ramm beszédében szólod. Az ifjus\'g nevelesének fontosságit han--goztalva, elismeréssel emlékezett meg arról a nemzetnevelő munkáról, amit néhai Klebelsberg, majd Hornau Bálint kultuszminiszterek nagy eredménnyel vezetlek be. A pénzügyi KérdésekiŐI beszélve Ki-emelle, hogy a pénzügyminiszterrel (gyelérlésben fogja megoldani a függő kérdéseket.
A felsőház \'agjai lelkes éljenzéssel és hosszas tapssal fogadták a miniszterelnök bemutatkozó beszédit. A programbeszédhez Szilágyi Ujos és Bánffy Miklós gróf szólottak hozzá.
A Mezőgazdasági Kamara igazgatóválasztó közgyűlése
Asztalos Lajost választották a Kamara Igazgatójává
Az Aisóduuánluli Mezőgazdasági Kamura közgyűlési tartott, amelynek tár. gva vu: i az iga z ga tó megva lasz lása. A kőzfryüiAsen /ala megy* részéről m*gje.nil vitéz gróf Teleki Béla 10. isoán, kormánybiztos. A közgyűlésen báró MittMeh * Alttal ejnokoll, akinek indítványára meie^ szavú táviratot ki\'ildUA Kállay Miklós mluiisaieremók. nek. Ili\'je cnteite, bo^v a vftlAvzknajiy és igazgató|anáCS kombbi ttaiározatá-itoz kéiiesl a i„i/,ta.Kamira iguzgälöt állására Asztaos Lajosi jelöli, BKinéJ eliekmi o szaVképzeitseg luányálól és
a Kamara érdekeben "kifejteit munkás-ságát hangsúlyozta.
A/ állásra három pályázat érkezeit lxr Asztalos Ujos helyei les-igazgató, Molnár Pál kamarai főtitkár és Kelemen Krnö gazdasági felügyelő pályázata. A szavazás során leadtak, óssze. sen Ili7 sz»yazűlot. Ebbfii lgfi Aszta, iosra eseu, iO^t Kel"man fótitkár kapod, míg 20 jntotl Molnjr fclúgyolő-nek. \' _ i
Asziaíos Lajos, a ij-cgválaszloit igiz-8i»tó ezután leinte a.hivatali esküt és cifogiaha birtiialáí.
P. Réz Marián konferencia-beszédet férfiak részére a ferences-templomban
A lelkigyakorlatok tegnap esti bevezetője
(U\'iási érdeklődés előzte meg V, Héz Márián salgótarjáni ferences házfőnök kontereneia beszédeit IV Héz egész megjelenése, hatalmas szónoki ereje, kapiszlráni lelkesedése, fakorlát a ;i lelkigyakorlatok vezetése torén, szugesztiv hutása a lelkekre, beszédének vonalvezetése valnmj újszerű, nini a lelkeket megragadja, vonzza és arra készteti, hogy meghallgassák í:s akkor máris rsnlál nyert n buzgó misszionárius. A tegnapesti bevezetőn olt láttuk a templom
szentélyében u város vezetőtársadalmát nagy számban, a padok telve a város \'férfiközönségével, akik mind eljöttek, hogy előkészüljenek a húsvét tartására Milyen szépen festett ez a szép számú Térti hivő sereg a tabernákulum közvetlenségében. I\'s milyen nagy Figyelemmel hallgatták az Ur igazságait v szónok ajkáról, aki egész lelkét \\ille bele szentbeszédébe, a mclybfil egy ragyogó papi sziv lélekszeretete és istendiesércte csendüli ki, hallgatóságának
Nárdus 19-től 22-ig
VÁROSI MOZGÓ
Csütörtöktől— vasárnapig
12 milliós költséggel készült film! A velencei nemzetközi filmverseuyen a Afusselini-serleggel lett kitüntetve
* VASKORONA 120 fenevad is szerepel a filmben _Aktuális UFA világhiradó_
ttlőaddaok kezdete köznapokon 5, {8 és $10, _vasárnap 3, 5, f8 és $10 órakor
VAr-ut S
darabosszén
kapható láflllf "*B* ** 1(hlfi-
szivhurjail pendítvén meg Mikor tükröt tárt a rér-fiak elé Sokak lelke olyan, mint Cm. betegszoba... Mii ven nngysz,.,.;-, hasonlat. Majd lírikus linóm, sággal: Nyissuk meg lelkünk templomának kapuit a belm-esájtást váró Krisztus u|,iti Majd visszapillantás! veiell a l.-lek redöibe, ahol meg kell nézni lelki templomunk freskóit. Meg kell hallanunk lelkünk orgonájántik túlvilági bugását és |;r I ál kőzni kell ezekben a napúkban iá lelkigyakorlatuk uhitti Krisztussal . Majd a szetitgyó-nás csodás át alaki tó erejéről beszélt ragyogó szavakkal, mini az Isten irgalmának nagyszerű közvetítőjéről Végül arról, hogy a katolikus férfinek egész életét be kell állítani Krisztus szolgálalába. Kz a ccélja a fér fiak lelkigyakorlatának.
Mindán szem belekapcsolódik :i szónok kapiszlráni tekintolé be. I*ési. várja a következő mondatokat minden hallgalá. Egyházszóimklatának erejével formálja a férfiak acél bense jól. mintha viasz lenne, fis amikor már minden elcsendesül és a hatalmas férfisokaság hazaindul, mintegy megilletődve, né. mán, a hallottak hatása alatt, mennek lova, haza. A pünkösdi Lélek tüze olt vibrál a lelkekben, mindenki érzi. hogy közel van hozzá az t\'r. J^pgy rajta keresztül beszélt a ferences szerzetes, hogy a.húsvéthoz vezető utón halad.
Ma cslc 7 órakor lolylalódik a férfink