Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
12.02 MB
2009-08-13 15:32:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
578
7936
Rövid leírás | Teljes leírás (1.53 MB)

Zalai Közlöny 1942 146-172. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


\\2. évfolyam,-146. uám
Nagytunlua, »42, július I. szerda
ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
HMikentíteéR 6« kiadóhivatal! Fönt ö. aAm. Sierltoaítóíféfíl 68 kladóhlvatsll telelőn 78. X MegjoleolK minden hétköznap délután.
Felelős
W OÍ I TI Ul N A R I L » P
"*,T!Tr™H»,nT!P"\'HrK!CT^^
, ._ ., . . BW^tóal egy bóaapra 2 peaKö
szerkeszti: Uarbarlts l-<»Jo» aegyedtore 7 wnRó<2ó WM
Magyarország
fél Európának éléskamrája, Most minden aranynál és drágaságnál többet él" és a legkor-szt\'rub\'b fegyverekkel is egyenlő Fontosságú : á magyar gabona, főzelékféle, gyümölcs, hus, zsír, vaj, sajt, méz, bor és sok élelmi i-ikk, amely a magyar gaztlu fáradságának és verejtékének eredménye és talán döntő fon-losságu Európa szabadságharcában. NeruesaK azt adjuk most oda, típ& fölösleges, hanem a legs/igorjubbau lecsökkentett élclemadagokat vállaljuk, liotfy miiiéi többel adhassunk min-denhöl. ainiiik csak van. így volt ez az elmúlt világháboru-ban. jgy vap ez most is. Dolgos kezünk soha pem1 fárad el a munkában. De anüg igy fáradunk és verejtékezünk, ;i magyar sorsra rá kell terelni egész Európa figj\'filiiMSjt. Ezer éven át csak azért véreztünk, hogy ezt az Isten áldolta földel megtarthassuk nragnnkuuk Spha egy darabkát íwm akartunk idegenből. Eöldüiik kincseit széthordták Európába és mindenkinek kedve {elleti azokban. Elnevezlek tcjjel-mezzel folyó Kánaánnak Európa éléstárának. Ma már mindenkinek tudnia kelt, liogv az a föld. amelyet a Gondviselés nekünk adotl és a mi rüuvrünkbe vágott, zavartalanul csak ugy töltheti hu ezt a hivatását, hu a régi nagyságúban" áll fenn. Azt is tudni kell, hogy erre a földel munkáló magyar népre, Hf a Kel el és Nyugat ütközőpontjában a jövőben , is fontos szerep várakozik. Valahányszor Ázsia kegyellen barbársága felkerekedett, hogy hódító szándékkal nyugatra induljon, müidaiiuyWor ez a föld, ez a dolgos nép állt az útjába és inkább elvérzett, csakhogy megmentse a nytigal keresztény kultúráját ós civilizációját, amelyet ezer éven át a magáénak is tartott. Ez volt az oka, hogy a iiyugultal szemben népesedésben megfogyalkozoll és a fejlődésben sem ludlunk a bennünket ért pusztítások, megszállások folyfell lépést tartani. A magyar sorsprobléma európai sorsprobléma, fis mégis, dacára, hogy mindig másokért véreztünk, hogy a földünkre menekülőket tárí karokkal fogadtuk, idegeneknek otlboul adtunk, mindig hűséges, jó barát, jó s/.omszéd voltunk, mégis mindig "mi földünket lépték, szagatfák és Európa bölcsei spbasem erősíteni, hanem gyengíteni akartak. Nekünk magyaroknak\'csak kapni valónk lehetett volna Nyugattól és legutóbb is Trianonban ez a Nyugat darabolta s?él s fosztotta* ki a magyar földet, Qe IMíM imív ugy érez
Berlin szerint Szabasztapol teljes elfoglalása mmémen várhafé
A? angolok az afrikai végső kmc megkezdésével számolnak A japánok elfoglalták a Natuna-szigetcsoportot
Kairó, július 1 (Ol-\'l) Kairói katonai kórok közlése szerint a német páncélos egységek túljutottak n Marsa-Malruhtól 120 kilométerre keletre fekvő Ed-Daban és ilymódon
a nemei !mncélosok már 160 -kilométernyire ktyzeU-telték \'nfcff Alexandriát.
Alexandria Egyiptomi legnagyobb longeri és légi támaszpontja.
Faruk király legna|i fogadia Nahasz pasa miniszlerelnököt.
Btuliipast, július 1 A Londonban kö/.zétoH hivatalos jolontés szerint a tciigolvcflapatok már olyan kőzni vannak Aloxandriá-110», ihogy a yégttÓ harc megkezdésével Hziimohii kolt.
Az angolod Itényszeraoro^t ajfkp|m*^ak Egy|nfoonijMij
Róma, július 1 A Slel\'ani iroda értesülése sze-
rint az angolok be akarták sorozni Mi Egyiptomban élő görög állampolgárokat. A katonai So-rozőirodákban azonb: n csak i,ó-hány görög jelentkezelt. A brit
hatóságok elhatározták a kényszersorozást. A görögök azonban ellenállást fejtetlek ki a britekkel szembpn, akik fegyverüket használták. Mindkét rés-zr.öl löbb halálos és sebesült áldozata van az összetűzésnek.
„Hajóíemető"
Amsterdam, július l Az Egyesült Államok haditengerészei! minisztériuma bejelentette, hogy Atlanti-óceán partjainál megtorpedóztak egy közepes nagyságú amerikai kereskedelmi hajót
A Karaibi-tcngeren elsüly-lyedt egy\' közép nagyságú kanadai teherhajó.
Egy Buenos Ah^esbe érkező bájó legénysége elmondotta, hogy Norf óiknál a tengerpart közeiében hajőlemetöt láttuk. Több mint :t0 elsüllyesztett hajó roncsa nyúlik ki a vizböl.;
Lavat tártiyutctuiti
Vichy, július 1 Laval francia kormányfő leg. nap kormáuyu tőim tagját fo-
gadta, igy a gyarmatügyi államtitkárt, Platón tengernagyot és .Mariont. a tájékoztató minisztérium államtitkárát.
Columbia partvidékéről cttávoliiiáh tííümlüiyiiiutívuláhat
Buehos-Aircs, július 1 Columbia 100 kUométer szé-> les partí sávjárói a. tengely alattvalóinak meghatározót időn he. lül in kel! kőHözuiök.
Mexikó visgzarendelie vichyt képvitmlőjét
Mexikó, július l A me\\i,kói kormány hivatalosan megcrösitcle, hogy Viehybe küldött diplomáciai képviselőjét visszarendelte.
Az erősítések megérkezése után az olaszok nyomban eltentámadásra indultak, muelyuek cred-ményeképi>en a szovjelesapntqk felbomlott sorokban hwzódtnk vissza. Az olasz erők niüy^íeíeit irányító . néniét lmd*eregpa-¦ rancőjiok clísmiürósét nyilvánította nz olasz expedíciós "hadtest parancsnokának és az olasz katonáknak.
Az olaaz exp^^ic|ó»,hftrt(^tsikere8.h(ífciii a keleti fronton
Kóma, július I (Stefani) A keleti harctéren küzdő olasz csapatok az utóbbi napok harcaiban nagy sikerrel tevékenykedtek. Június 27-én hajnalban a bolsevisták heves tüzérségi előkészítés után táma-
dást intéztük az olasz hegyivadászok által tartóit szakasz ellen. A szánilteli fölényben lévő szoujeferfik nagy veszte-sétyőel Ideiglenesen Imiai-mikba kerítették két előretolt állást.
ztik, hogy höven elég volt ezer év szenvedéseiből. Megbünhfíd-leniár e nép a multat és jövendőt. .Most Európa ujjárendezésének roppanl világméi\'közése után, Magyarország is követeli méltó helyéi a nap aluli. Ezer éves multunkra hivatkozva, amikor két kézzel osztjuk szét verejtékes vetéseink dus gyiV Uiölt/scit rél Európának és a/
cgéHz jiean\'zet talpig fegyverben áll vérét hullatni a Nyugat béL kéjét, kewszlény civi\'lizáeiójál, kulUii\'áját, jövőjét leiiycgetö bolsevizmus letiprásáérf, most már nemciiak. Eui\'óini y$ reiUt--jénel^,,k^l,i);Wásábfuf"" akaríi n k részt veiuu, nanem ki akarjuk hunoohii Maavárország békés, holdag rendjei is- azt a független, szabajl nagy AIvagyaroL\'S\'íá
Am«lcrdaiiv, július ! A brit hirszolgíilat moszkvai tudósítója elisnueri, hogy Sxe-baszlopol városa és kikötője a nómet csapatok szakadatlan ágyutüzéUm ált Az ágyúzás olyan hévcs, bpgy. a szovjet katonák nem merik rÚuujyni fedezéküket.
Szeb(isztopnlb)it Moszkvába.* éj\'-keaelt értesíilések ogybe.hangzó-un megáltapilják, hogy a mé# megmanidt erődök körül óráról órára fokozódik a harc &s, olyan heves csaták dúlnak, amilyeneket eddig még sehol sem tapasztaltak a keíeti hadjáratban,
Budapesti julíua X ítorliní jolcntéa szerint S^obnHzto-|K)1 ostronui valamonnyi incvonalon nlÓi-ohaladt; A anovjot" cHapatok cl-lonállása gyöngül, az orod toljos olfogl&bisa nemsokára várható.
Tokió, juljus 1 A japájípk, elfoglalták, a Na-tuna:Sz.igftfiÍstíporlot, mely Szin-gupurtól északkeletre van. A\' szigetcsoport . összusen 2113 négyzolkilométemyi terülelet fogfal el. Az egyik szigeten 19 szovjotorosz alattvalót, köztük kél nőt, akik ínég december végén egy szovjet teherhajóval hajótörést szenvedtek és azóta ?1-
(l-nlvf-itft:i rt 8 oldjÜOD)
1 ..... „ , . Jt AMI
got, amelyet ezur év niegszentelt történőimé tükröz vissza. Ez a követelésünk Euró|)átőí. Ezért szenvedtünk ezer évig mindig másokért Ezért vállalunk minden lemondási l^i;L on^uJí, a vérünket Ilyen, minden magyar ;i|iiuí)>au visszajáró Alagyucor-szág nélkül lüirópa remije amúgy sem volna teljes, i
9.40 Torim. Hírek. KöaleményelÉ. Bluiglemoxok.. — 10 Hirek.. — 11.10 Nommifküai Tinjelaöszolgálat. —- 12 Harsűgcaó. Himauaa. ldőjá-rásjolontéa. — 12.40 Hírek. — 18.20 IdöjaJBéa és viaállásjelente.
— 14.80 fíirsk. — 14.46 Mfiaor-iimertotéfl. — 15 Arfolyamhirok, piaci árak, óloimiszorárak. — 16.46 időjolzéo, hirek. — 17 Hirek bbIo-vak éa ruaaia nyelven. — 19 Hirek magyar, német éa roruán oyelrea.
— 91.40 Hirok. — 38 Hirek német, olasz, ungol éa frmiüiii nyulrtm.
— 24 Hirok, BUDAPEST I.
17,16 Vivaldi: a-moll vonószenekari verseny. - 17.30 Kgytuik zötd-íózoléket. A közvotilúat voaoti Fílótás Lili. — 17.60 Vócaoy Ernő iazz-zongaraasámai, — 18.05 Felolvasás. — 18.20 ííonvédmüsor, — 19.20 Karácsonyi Margit és Vargha Imre magyar nótákat énekel, kineii Sarui lOiomór cigányzonokaia. — 20.10 Külügyi negyedóra. — 20.26 Hzűkoafovuroai zenekar. — 20.60 Felolvasás. — 21 A Magyar liovü Tánczenokar, Horváth Jenő jazz-ogyüttoflo éa a Holéczy-együttes. — 22.10 Ozon az otthon. — 2H.25 Tánezono. — 28.60 Előadás. BUDAPEST II.
18.80 Szórakoztató zene. — 19.20 Fololvasás. — 19.86 Laozkovicn János orgonál. — 20 Hirok. — 20.10 Magyar NÓi Vonósnégyes. — ¦ 21 Chopin-keríngők. — 22.10 Beszkárt-zenoltar.
CsütOrtök
BUDAPEST I.
10.15 Cauktt Zoltán köszönti Újvidék városát. - Majd szórakoztató zene. — 10.-IO Körülnézünk az újvidéki primőr piacon. A közvetítési vozoti ÁJudmazky Sándor. — 11.20 Időtöltés Újvidék jodíürdő-tülopón. A közvotitéat vozoti Dövónyi Nagy Lajos. — 12 Harangszó az ujvédi ptobánia-tom pl ómból. — 12.10 Pétervárad várával szembon az újvidéki Dunaparton. A közvetítést vo-aoti Dövónyi Nagy Lajos. — 12.60 Az újvidéki szalonzenekar. — 18.80 Honvédőink üzoiuiok. — 14 Tizozor és egy ombor az újvidéki \'Strandfürdőben. A közvetítést vozoti liudinaz-ky Sándor. — 16.20 Az újvidéki Zunokonzorvatóriuin tanárainak hangvorsonyo. -~ 16.60 Kg ayniunkit Újvidék gyáruiban. A közvetítést vozoti líudiiiözky Sándor ós PÖvényi Nagy Lajos. .16.80 A 9. honvéd gyalogezred zenekara.
17.15 Székelyek Bácskában. A közvotitéat vezeti Dövónyi Nagy Lajos. — 17.45 A tomorini tambura-zouokar. — 18 Az újvidéki némol ifjúság énekkara. - 18.20 Pallérozódik az újvidéki Darányitolop. A közvotitéat vozoti liudinszky Siutdor.
— 18.40 Az újvidéki Kórus. --10,20 Mit dolgozik a délvidéki magyar közmüvülódési it/.övutkezetV A közvetítést vezoti Dövónyi Nagy Lajos. — 19.45 Az újvidéki Filharmóniai Társaság hangversenye és irodalmi oatjo. — 22.15 üzen az otthon, r~ 28.26 Bácskai Horváth Mutyi cigányzenekara. BUDAPEST II.
18.20 Ruszin hallgatóinknak. 18.45 Táncest. — 19.10 A Székesfővárosi Zenekar. — 20 Hirok. — 21.10 Potró Sándor előadása. — 22.10 Könnyű zene.
BÚTORT
sMfctzieteea, a A BOR mOsUilntoanál
MMtaMlBM, VS>*»kfe.p«!ttlM\'
A tisztújító szék egyhangúlag, nagy éljenzés
közepette választotta meg dr. Pottyondy Józsefet városi tanácsnokká
Máaodfogalmazó: dr. Varga József, segédnyllvántaríók: Farkas József és Kopár József
Kedden délután 4 órakor ült össze a tisztújító szék vitéz Iíentzik Lajos kir. kormányfő-tanácsos törvényhatósági bizottsági titg elnöklete alatt, aki bejelentette, hogy az alispán megbízásából és annak képviseletében elnököl u tisztújító szik ülésén, üti volt dr. Krátky István polgáriiiester, dr. Császár JözseF dési főjegyző is.
Dr. Paizs József aljegyző ismertette az ülés tárgy pontját, hogy a város egy harmadik jogi képesítésű tanácsnoki állást szervezeti meg, amihez a belügyminiszter hozzájárult.
Egyetlen pályázó : dr. Poly-tyondy József í. osztályú városi aljegyző, a második fogalmazói állásra dr. Varga József pályázott, míg a kél segédnyilvántártól állásra hárman : Farkas József, Kopár József és Major József (soproni lakos), Jelölő bizottságot választottak, mely a tanácsnoki állásra dr. Pottyondy Józsefet jelölte. A képviselők lelkesen megéljenezték dr. Poty-tyondyi .ugy, hogy vitéz Bent-zik elnök azonnal egyhangúlag megválasztottnak jelentette ki. A .második fogalmazói állásra dr. Vargál jelölték. 01 is megválasztották. A kél segédnyíí-vántártój állásnál elsőnek Major József soproni lakos, lüz-hareost jelöllek, ittasodik helyre Farkas JÖzsofet és harmadik helyre Kopár Józsefei.
A képviselőtest ölet az első se-
gédnyílváidarlóí állásra Farkas Józsefet, a második segédnyilvántartói állásra Kopár Józsefei választolta meg, akik mind a kelten régi. érdemes tisztviselői a városnak.
A képviselőtestület lelkesen megéljenezie it megválasztottakat, akik azonnal letetlek az esküt.
Vitéz Bentzik Lajos elnök, majd dr. Rrátky István polgármester intézett az újonnan meg-válaszlot lakhoz szerelet teljes szavakat. A polgármester hangsúlyozta, hogy n régi munkakedvvel végezzék szolgálatukat, közönséggel előzékenyen, szolgálatkészen bánjanak és ne felejtsék cl, hogy a tisztviselők vannak a népért, a tisztviselők szolgálják a népei és ha nem tudnák kedvezően elintézni ügy ükei, akkor jó szívvel és megértéssel végezzék hivatalos eljárásukat.
Dr. Pottyondy tanácsnok -ezután megköszönte a maga és tisztviselőiársai nevében megvá 1 aszta sukat és ígéretet tett arra, hogy hűséges és becsületes intézői lesznek a város közönsége ügyeinek.
Végül a polgármester meghívta a képviselőtestület tagjait a július 9-én Csáktornyán lefolyó hazafias ünnepségre" amelyen Nagykanizsa küldöttséggel képviselteti -Magát az országzászló avatáson. Jelentkezni dr. Paizs I-ereii,- városi aljegyzőnél.
Egész Muraköz lázasan készfii a jQlIas 9-1 Muraközi Napra
Ekkor avatják fel a nagykanizsai hölgyek által hímzett Országzászló! — A nagyszabású Falunapon Muraköz minden községe résztvesz
Csáktornya, július 1 A magyar csapatok által lílll április 16-án felszabadiloll Mu-közl, mint ismeretes hivatalosan és véglegesen juuus 9-én csatolták vissza Zala vármegyéhez és ezzel a Szent Koroilánozt, hogy onnan többé soha semmi már le ne téphesse. A muraközi nép e. nap első évfordulóját nagyszabású ünnepségek keretében üli meg. Az üimepségre máris készülnek egész Muraközben, minthogy az évforduló Falu-nappal is kapcsolatos, igy a Csáktornyái ünnepségen minden muraközi falu képviselteti magát.
iiár az ünnepségek részletes programja csak most van ösz-szeáilüás alatt, máris megállapítható, bog)\' ehhez hasonló nagyszabású megmozdulás Muraközben még nem volt. Délelőtt tábori szentmise vezeti l>e az "ünnepségeket, majd a ¦ otíktornysl Országzászló
felavatására kerül sor. Az országzászló beton talapzata maris épül s mögötte már parkosít-
ják az eddigi csupasz piacteret. Az országzászlót m-agát, mini ismeretes, Nagykanizsa város illetve közönsége adományozza Csáktornyának és annak selymei a nagykanizsai hölgyek már hímezik is.
A délelőtti ünnepségeken szerepel a népviseletbe öltözött falusi csoportok felvonulása. Délután ugyancsak á táncos és énekes csoportok népi ének- és lámbemulatókal tartanak
* Falunap
Az egyes
muraközi
Nyaraljon HÉVIZÉN és megszabadul reumiJAtól.
HÉVIZGÍÓGYFÖRDÖ
([intője, amellett Ideális nyaralóhely KiiHuö konyha. DIélis ctkezes Is diétás nóvér vezetfiévet. Elsőrendű, valamint szerényebb Igényeknek megfelelő szállodák. IVÓKÚRÁK gyomor-, bél-, epe-, vescbántal-mak ellen, EIÓ- és utóssisonl kedvezmény. Felvilágosítással szolgál Ft)rd5IffaigatAiag Hévl«, Zala megye Telefoni.
községek eredeti népi táncokat és muraközi dalokat utínak elö. Az ünnepségek további részében a csáklornyaiak látványos bemutalóiban, majd hangversenyekben, színdarabokban gyönyörködhet Muraköz bcsereglő népe és a vendégsereg. Az Ünnepségeken a magyar kormány is Képviselteti magát és az ünnepség egyes részeiről a budapesti rádió helyszíni közvetítést tervez.
Az ünnepségre nemcsak Muraköz magyar-hü népe sereglik be. de részt vesz azon Zala vármegye tőrvényhatóságának kül döttsége is, valamint a vármegye és Nagykanizsa város vezetősége, továbbá a Muraközi Szövetség vezetősége Budapestről. Hz lesz az clsfí nagyobbszabásu megmozdulás Muraközben és az ünnepség méltó tükörképe Jesz a muraközi léleknek. Ez a nép ismét megmutatja, hogy habár anyanyelve a muraközi nyelv szivében mindig magyar volt, magyar maradt és az jsakar lenni a jövőben is, meri tudja és érzi, hogy csak a magyar állam kereten belül van biztosítva békéje, nyugalma, és fejlődése. A nagyszabású muraközi megmozduláson természetesen sokan vesznek részt .Nagykanizsáról is.
Pillangó kisasszony
Banális történet, amely majdnem minden utcasarkon található, bú mennyiségben korúra szentimentá-lismussal, amely sokszor viaszatot-; l hat. ügy primadonnáról, tragikus előtéré)! szól, sokszor megható jelenetekkel. Baját éloténok a szerepé hoz való anatogizálusa sok tekintetben tul spillangókÍHasfleonyOfl", nagyon eiöltcteU, nem hat mog-gvózö őrével. Ami a pillangókisasszonynál természetes, az az éno-kosnőnél — aeurópai énekesnőnél* túlzott.
A film zenéje, valamint Maria Cebotari hangja elbűvölő\', gyönyör-kÖdteté volt. Puccinit a milanói Bcala zenekara intei-pmtáltn méltó módon. Kosco Giachotti é» Lueie Engliifch jó alakítást nyújtottak hzo-ropeikben. (—)
Június 30. és julfus 1-én
VÁROSI MOZGÓ
Kedden és
szerdán.
Vildgfilm I Bombasiker I Avelenaei film-verseny első diját nyert remekműi
PILLANGÓ KISASSZOKY SZERELME. Főszereplők : Maria Cebotari és Fosco Olachetti Aktuális MAGYAR világhiradő
Előadások kezdete 6, 7 éa 9 órakor.
1942, Julia» 1_.
ZALAI KÖZLÖNY
Jlovszky János kerület-látogatásának második napja
A polgárság mindenütt a legnagyobb lelkesedéssel fogadta népszerű képviselőjét
llovszky János országgyűlési képviselő kcrületlátogatás.\'inn-K második napján dr. Domokos László mimszlcn Uihisus, ül Tholwny Zsigmond pártvczetfí és Czulek József voltak a képviselő kiséroi. Az első község, amit felkereslek
KMruán
volt. ahol (lyömörey István v. országgyűlési képviselő, földbirtokos, üdvözölte llovszky 1. A fogadáson oll volt fiedö dyörgy kisgazda, párlvezető élén az egész tisztikar, (lyötnőrey Isl-ván igaz magyar szivhöl jövő üdvözlése után l\'ovszky n elegen inegköszönle a szívélyes fogad-lásl, majd részletes lájékozla-lást adoll az általános helyzet-röl és behatóan értíeklődoll a község ügyei és helyzete iránt. (Aömőrey elmondolla. hogy juuíus 8-án hatalmas vihar vonult át a község feleli, amely súlyos károkat okozott. Mivel löbb mint ötven év óta vihar vagy jégverés a községben nem volt, a polgárság nem larlolla szükségesnek a biztosítási. Most adómérséklésért folyamodlak, llovszky igéi*elcl teli. hogy azonnal el fog járni illetékes helyen. Majd a gazdaközönség terjesztette elő kéréseit, llovszky a gazdák ügyéhen is elfog járni, A végén (ívőmörey István megköszönte llovszkynak ;i kilátás-\' ba helyezett közben járását. Gelic
községben dr. Horváth Géza főjegyző a képviselőtestület élén üdvözölte a népszerű képviselőt, aki kíséretével álmenl a templomba, ahol részt vett a nagy-iniséu, amit az uj plébános, Salamon Ferenc eelebráll, majd prédikációt mondott A \'omj lom bejárata előtt Góber Mihály köz ségi párlvezelö élén az egész MEP tisztikar köszöntötte. Mise után a képviselő dr. Tliolway kiséreléhen felkereste Sebestyén földbirtokos örvegyét, akinek fia legutóbb elesett a charkovi harcokban. Utána értekezlet voll mintegy (11)0 főnyi párllag részvételével. Itt magyarrulr.ís leánykák pompás virágcsokrok, kai kedveskedtek a képviselőnek akit Géber Mihály községi biró üdvözöli, llovszky beszédében utalt Salamon plébános prédikációjára, aki kifejtette, hogy Jézus hite kell mindenhez, hogy bennünket segítsen és ne-mesilse lelkületünket. Megható szavakkal emiékezelt meg Sebestyén Pál tüzérzászlós hÖsi haláláról és a hős iránti lisztelet jeléül egy percnyi csendben adóztak emlékének. Majd foglalkozott a harctéri helyzet lel, amely a legjobb reményekre jogosít, a jégviharról, mely ezen a vidéken végigvonult és igérelet teli, hogy megfelelő rézgálir iránt intézkedni l\'ng. Türelemre és fegyelmezettségre kérte fel a polgárságot az aralás átmenet) idejéig, amikor már minden a aiegszokolt normális módon ke-\'\'űl a lakossághoz. Végül Islen áldását kérte a község népére
és munkásságára.
A nagy lelkesedéssel fogadóit beszéd ulán dr. Tliolway Zsigmond párlvezctö hazafias beszédben mindenekelőtt ;i Ilnn-védnapról emlékezeti meg és méltatta a magyar katonaság bős és vitéz magatartásai a harctéren, Minden honvéd nekünk szent, tiszteljük és beesüljük honvédcinkcl - hangsúlyozta. Majd mól tattá (lombos Gyula és a többi nagy magyar államférfin működését az ország és netnzel erdekében, úgyszintén a- Magvai- Elei Pártja politikáját, amely az ország gyarapodását eredményezte.
llovszky kiselével ezután álmenl
Gelseszlgeln*,
al.ol Piri.us Mihály megyebizott-
Sági lag. pártvezetö üdvözölte a képviselői, llovszky !11 is tömör tájékoztatót adotl az általános helyzetről.
Újudvar
község voll a második nap idol-
O 1) ü L
só állomása. Itt Gurdonyi Péter párlvezctö köszöntölte Ilovszkyj és kíséretét, llovszky röviden beszámolt mindenről, a bel- és külpolitikai eseményekről, az állattenyésztés fokozására hivla fel a lakosság figyelmét és türelmet és fegyelmezettséget kéri ra háboi us idők tartamára a magyar néptől, hogy alátámasszuk belső magatartásunkkal a harcféri hősök győzelmes munkáját.
Ahol csak llovszky végigvonult a falvakban, vagy pedig beszédet tarlóit, mindenütt a legnagyobb lelkesedéssel és bizalommal fogadták.
llovszky a délután folyamán dr. Domokossal visszautazott Iiudapestre.
Jövő héten Indulnak a nagykanizsai gyermekek balatoni nyaralásra
Mintegy 45 gyermek vesz részt az első turnusban
A nagykanizsai Missziós nővérek az idén is, mint minden évben megrendezik balalonbe-rényi gyermeknyaraltatási akciójukat. A gyermekeket Vim cucia nővér vezeti, akt már H éve végzi ezt a munkát. A \'gyermekek egy csoportban mennek.
Előreláthatólag 10 lö mipközí-ollhonos- gyermek vesz részt a nyaraláson, fiuk és leányok; körülbelül egyenlő arányban. Ila a függő kérdésekel sikerül elintézni, július 7-én indulnak el a gyermekek Ualalonberény-be nyaralásra.
A városvezetőség és a rendőrkapitányság együttes intézkedése a gyümőles" árak szigorú ellenőrzésére és a felvásárlás megakadályozására
A fogyasztó közönség ismételt felszólalása ti Zalai Közlöny hasábjain a gyümölcspiacon uralkodó állapotok: az indokolatlanul magas gyümölcsárak, valamint a gyümölcs összevásárlása miatt, as egész városban nagy visszhangot keltett. Egyre-másra kapjuk a buzdításokat, hogy Folytassuk a küzdelmet a fogyasztóközönség érdekében. Készséggel teszünk eleget a közönség kívánságának és már most közölhetjük, hogy megmozdulásunk nem volt hiábavaló. Kérdést intéztünk a Budapestről hazaérkezett dr, Krátky István kir. kormány főtanácsos polgármesterhez, amelyben rámutattunk a gyümölcspiac lehetetlen állapotára és
hogv milyen intézkedést kivan tenni a város vezetősége ? Azt a választ kaptuk, hogy a város vezetősége érintkezésbe fog lépni a kapitányság vezetőjével és meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket.
Nem tudjuk elég nyomatékkal hangsúlyozni, hogy már békében is a gyümölcs mindig a kenyér, az éleleletn szerepét töltötte be a szegény I íkosságnál, annál inkább a mai körülmények között, háborús időben, ahol a gyümölcs sokaknál minden élelmet jelenti és igy, mag ha nincs is hivatalosan közszükségleti cikknek deklarálva, a gyümölcs annak tekintendő.
__&_
Dr. SZILÁGYI BÉLft
Grand Hotel
I M PERI A T,
loda
naiyixtll
Hudapest, VII., HAkóczl ut 90. Keleti pályaudvartól I perc. J60 axobo, Jitdog-meleK roiyóvlz. központi tütos SxobAU S pengttAI. Komfortos, modern caalidl uzAlloda.
Semmivel tem Indokoltak a magas gytlmölosár&k-
Hfl egy filléres petróleum árdifferenciáért iizlelsíerüen elkövetett árdrágítást állapit meg a hatóság, akkor sokkal inkább az élelmet jelentő gyümölcsnél az. Azért kéri a város közönsége a hatóság sürgfís és nyomatékos beavatkozását. Aminthogy nem engedhető meg az sem, hogy a nagykanizsai piacra felhozott és a lakosság élelmét jelentő gyümölcsöt vagonszámra vásárolják össze a helyi fogyasztóközönség elől és elszállítják.
Először jön a helyi fogyasztó-közönség igénycinek kielégitésc. A felvásárlóknak módjukban van a falvakban szükségleteiket beszerezni, tegyék ezt ott és ne vonják el a kanizsai piacra felhozott gyümölcsöt a helyi fogyasztók elől.
Nagykanizsa város közönsége most már sHrgfís és erélyes intézkedést vár az illetékes hatóságoktól.
Tudjuk, hogy a helyí hatóságok saját hatáskörükben az egész vonalon intézkedni fognak.
A belső front fegyelmének biztosítása megköveteli a nyomatékos beavatkozást.
Minden magánérdeknek és profitéhségnek ma el kell tűnnie és ha vannak, akik megfeledkeznek a sorsközösség parancsáról, azokat a hatóságnak kell figyelmeztetnie, hogy ma háború van, hogy vannak magas szempontok, melyek melleit a magánérdek teljesen eltörpül.
A helyi árkormánybiztossági képviselet sürgős és eiélycs beavatkozását is várja a város közönsége.
Gépjárművek vizsgálati bemutatása
A belügyminiszter elrendelte a közúti forgatómban lévő valamennyi gépjárműnek inc \'vizsjjálnsát. A roiul őrl;;t|»itiinyt<áíí e-zérl fölhívja a kanizsai KepjármükerúJet területén tartózkodó és a közúti forgalomban résztvevő valamennyi teher és szo-mélyszállitö stépjnrmii, motorkorék-kerekpár, pótkocsi, autóbusz, közúti vontató és betegszállító (mentő) gép-kocsik üzembetartóit, hogy Képkocsijukat, valamint azok fölszereléséhez tartozó tartalékabronesokat az alanti holyen és időben mutassák bo. NagykaiiizBa város és a járás torülolielí n helybeli tűzoltólaktanya olött július lén délelőtt 8 ómkor, Zalaegerszeg város és járás torülc-tiok Zalaogorszegen a kapitányság olótt július 8-án délelőtt 8 órakor, a többi községek a járási székhely jegyzői hivatalai olótt: Keszthely július 6-átl délelőtt 8 órakor, Zaln-SZOUtgrót július 7-éil délelőtt 8 órakor, Pacsa július Ü-éu délelőtt 8
órakor, Nova jiilius 10-én délolótl 8 órakor, leinti julhis 11 én ilélolótt 8 órakor, liOtonyo július 12-én dél-
ZALAI K0ZL0N3I
iga luiiu. i,
Sok a jelentkező a keszthelyi Nyári Egyetemre
Festessen Tisztittasson
-mii
utón- 2 órakor, Alaólendra ]uiiu»? 18-án délelőtt 8 ómkor, Póriak, iu-liua 14-óiv délelőtt 8 órnkor, Csáktornya július 15-én dólolÓtt 8 ólakor. A vizsgálat dija a\'komlót bzék-helyén 2 pongo, a Bzékdwlyeu kivid 8 pongo. Ez az összeg eeekklaixm fizotonaó bo. A távolmaradókat a forgalomból kivonatnak és fönntartóik ollen mogindul a. kihágásí ol-
Mila- és müttiial
Ssgar-al 38/a. alait - (vitte Tóth Bela üzlete mollati) \' —¦a«jtHBt*aim.
s";:ú:í"«E Pintér János-
Ihl9 tgycnrulii- ii uiliubú.
A Balaton üzenete
Egyik szombaton délután tikkasztó Meleg időben szálltam a vonatni. Balatowttér* készültem. Elég kényelmesen utaztam, elővettem a nyomdából a vonat ind utána előtt egy ólával érkezett balatoni útmutató ehŐ felének ?!> oldalán kefelevonatát. Ezt javítgattam az ut alatt \' ig\'J gyorsan telt az idő.. Balatonaza-
budi körül egyszerre süril ÜtQppanfo sokat hallok. — észre sem vettem, hogy beborult az ég. Kitekintek az ablakon, hát uram fia, f esik. Dió, nőt jércetajáti n agysáyi darabok hullanák alá. Esővel jött, szórványosa ii s igy m ind ént nem vert agyoii. Szamomság töltött cl, amikor arra gondoltam, hogy amit a teli fagy után a magas vízállás, majd a hosszatartó tavaszi esőzés nem pusztított • cl, most elveri a jég. Mire Leltére érkeztem kisütött a nap s örömömre megtudtam\',, hogy ott nem is volt jég. Felsóhajtottam, Hálát- adtam az isten kegyelmének.
Itt (\'dijunk meg egy szóra: — mi is az a kegyelem? Amint Isten ki-jelentéseiről Pál apostol 11. coriiit thm XII. !). versében Így mondja: »Elég neked az én kegyelmem\'\'.\'
Testvéreim, minden, ami körülöttünk van, Isten kegyeiméről fa-
MOTORT
I; HETYEI IMRE
mirti.» bütn riizal o n] äban vegyen
nmkodík. Kegyelem a ruha, a kenyér, a napsugár, a betegség (ez Isten próbája), az .egészség, a bűnösnek a megbocsátás, a hivő embernek Krisztusban minden kegyelem, *az ö kegyetnte reád tekint, megszólít ,elh\\v .elindít, asztalt térit, ellenséged elöl megvéd, betakar. Kegyelem a keretet, a wr, a>szentlélek, az üdvösség,
A Halálon ís azt üzeni, hogy van. hagy Isten nekünk <utta, hogy ott a fáradt ember üdüléstt- pihenést szerezhet, hogy a beteg habjai között meggyógyulhat, — mindez, kegyelem .
Amint leküzdi az ember a magában levő hatalmas »é»«-L és el tudja mondani, hogy: »ne>n én, hanem az Isten1\',, akkor telt a kegyelem részesévé. Néttt magamtól vagyok, fia-nem Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok.
Izeri Izsák Gyula
Üzietathalyeaósi
NŐI KALAP
RÓTH LAURA
BAZAR»UD.VJiR<" lo.i.i a.
GyógYBzortóri ügyolot: Ma Igaz-cág gyógyszertár Fó ut 12. sz.
Kinkanienán az.ottani gyógyezor-tár állandó ügyelotoa bko![falatot tart
— NeptAr\' juHhh 1- saorda. Itnirt kfit. J6zin>sz. v. pfoteatAw illböld. ízi. Toam. 16.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van r«ögei 6 órától este 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután éi kftjdeu egész nap nőknek.) Telefon: 500.
Keszthely, július 1 Már megírtuk, a pécsi Erzsébet Egyetem három évi szíinet után az idén újból megrendezi ;i keszthelyi Nyári Egyetemet Az egyelem vezetősége u szervezési munkálatokkal dr. *Oriás Nándor pécsi professzori bízta meg, aki már Keszthelyre utazott, hogy az oltani vezető körökkel és a Gazdasági Akadémia tvezetőségével megtárgyalja az összes kérdésekel. Értesülésünk szerint az egyetemei csak Iwlföl. di hallgatók részére rendezik meg. Az egyetem hallgatójául
bárki jelentkezhetik, előképzettségére való tekintet nélkül. Az előadások augusztus elsején kezdődnek. A tandíj 22 pengő, inig az ellátás mini dija áí.80 pengőt tesz ki. Az előadások témaköre az általános művelődési kérdéseket és a legaktuálisabb magyar problémákat öleli fel. A Nyári Egyelem iránt már eddig rendkívül nagy érdeklődés nyit vánull meg. Szép számmal" jelentkeztek a pécsi egyetemislákj az egri jogakadémia mintegy 2.> hallgatót jelentett be. Akik még leiratkozni akarnak, a Keszthelyi Diák üdülő eínrérc irjanuk.
A Provldsntls Biztosító Részvénytársaság 1941. évi Qzletered-ménye
A társaság a közolmultban tartotta igazgatósági ülését. Az olötor-josztott zárszámadások Bzorint az intézel közöl 140.000 pengő tiszta nyereségot éri ol a tavalyi 126.000 )k!iigó nyereséggel szemben. A társaság összdijbovétolénck igen számottevő emelkcdéso világosan mutatja azt a londülotcs fojlódést, a moly a Providontiát már eddig is jollemozto. A bruttó összdijlmvéte! a tavalyi 6,097.600 Pengőről kereken 6,400.000 pengőre cmolkixloU, ami több, mint 25 °A> átlagos dij-szaporulatnak folol mog. A dijomrl-kedés lormészcioson egyes ágasatok szorint változik, igy a szállítmánybiztosításnál kb. 50 %-ot, a tűzbiztosításnál ítíí. 30 o/o-ot losz:kí.
Általánosságban megállapítható, hogy az intézőt óvatos és körültekintő gesztioja nomcuak az\'üzlotállo-mány omolkodéaébon, hanoin uz ogyea mérte gtótolok fokozatos meg-orosődéaébon és gyarapodásában is mutatkozik. ICgésaon kitűnő a tár-aKííáfr nobilitása} amoly körülmény jocgal a toljos biztonság érzőiét kolthoti a folokbon. A társaság vezetőségének szociális gondolkozásáról tesz tanúságot a nyugdíjalapnak ujabb totemuh összeggel való gyarn-pitása, A társaság a tavalyival azonos, azaa 6 o/o osztalékot fizotott ki az wlaptóko aftán. (0
Szent István hetében alakul meg az Arany- és> Kzüst-kaláazos Gazdák OrszágoB Szövetsége
Az OiBzágos Mozőganu\'aBAgi Kamara a földművelésügyi minisztérium mefrüizúsa alapján, az Arany-és Kzüfttkolászos. Oazdák Országom .tízövotöégo. megalakitásának. megbe-azélésóro egy szükobbkörü előkészité bizottsiigot hívott ösazo, melynok határozata alapján u Szövotaég alakuló közgyűlésit iumo|>él.\\\'es köretek között Szont látván hertélwn ren-dozik meg. A« orBütig^ arany-\' és ozüstkaláazos gazdáit összofogó po-litikamentos szövotségro nagy föladat vár a mozógazdaság átállítása, fojlesztésc. és torvsaorü iríinyitáea torén, őzért a mogalakuláe olé az or»zág arany- éa ozűatkaláazoa gazdái nagy várakozással tekintenek.
ÜzlütikthelyesésI
BŐRDÍSZMŰ
KASZTLNÉ HOLZEH ELLY
RtZAB^UiniAR.
FHS.
Cséplésfiez nyersolaj benzin, petróleum
ÜNGBR-ÜLLMANN KLEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN SheMgázfözdk 1 és l lánggal Julius vigere clöjogyczhetök.
A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület és a Dunántúli Zöldmező Szövetség közgyűlése
Az árakat a tcrmtlés összes tényezőinek figyelembevételével állapítják meg
A Zalaváimofívei Gazdasági lígyu-siilct a keszthelyi akadémián tartotta közgyűlését dr. Táréhyl Korone nyug. főispán elnökldaa mollctt. A közgvülésen meirjelent vitéz nróf Toloíii líűla fóistMtn, dr. Thassy KrÍBtóf országgyűlési képvisoló, e;róf Somasicli Antal. A fiildinüvolésügyi miniaütériumot Csanády István, az i Alsóduiiántuli -Mezőgazdasági Kamarát |x>dig Asztalos bajos igazgató képviselte.
Asbólli Károly titkári jolontésé-lwn mogeinlékozott a vármojívénok a mult évben történt írvarapxraaairöl, hálatelt szavakkul szólott az értünk küzdő bouvédokröl. .Jolentósélwn feltárta a gazdasági holyzctot. Az árakat a termelés öhszos lényozói-nck figyolond»o vételével koll nieg-állapitani, ki kell küszöbölni a bo-szorzésnél mutatkozó nehézségokot. fölsorolta a 10 bolyon tartott téli gazdasági tanfolynm\'okat éa az alakult gazdaköröket. A jelentés szerint 1929—80-tól kozdvo Zala int-gyéboó 59 tőli fíazdasági tanfolyam volt. Az ogycsűlot léirohozta az ozüst- és aranykalászos gazdák szakosztályát és az, o^vcsülot kebelében megalakították n lótenyésztési szakosztályt.
A jelentés után az időszerű gazdasági kérdések korültok szőnyegre. A gazdák kívánsága, hogy a:boszol-tráltatolt gabonamennyiség után állatai lományukhoz mérten a "korpát kapják vissza a logközolobhi malomtól.
Gróf Somssich Antal a sertésáruk mo<.\'úlla|)iti\'ibával kapcsolatban adatokkal alátámasztva hangsúlyozta, hony a gazdák baszna csak látszólagos." Kiv&natos szerinte a gazdáknak
!az egvosidet kol»!lél«\'ii való nagvobb
linérvu tömörüléso,
Heiscli Richárd az árpa és a zab igénylHívélolévcl kapcsolatban a bo-száradás figyclemlío vételét kívánta.
A közgyűlés Nváry Kálmánnak és Tuboly Aladárnak liöszönotol mon-\'dolt a hidegvérű lovak tenvésztéso olömozditásának terén kifőj tett munkásságukért.
A Zala vármegyei Oazdasági EJgvO-{.sülot gyüléao után a Dunántúli Zőldmo/ö iSzövetst-g tartotta meg közgyülésí\'it. amolyou az országos közjxmtot PiukoYich József képvi-solto.
Albrecht kiiályi horct^í mogbizá-sából vitéz gróf\' Teleki Béla főíb-páií, ügyvezető elnök olnökölt. Megnyitójában mcgomlékezott honvédőink dicső harcáról,és a szövetségre váró fokozott föladatokról.
A működési jelentés szorint 1164 rendes tag és 270 közület tömörül az ogyosülotbon. A mult évbon 89 jolontkozŐ 2058 pongő értékű gyop-votőmagot kapott körülbelül 40 százalékos kedvozménnyol. A főispán kozdeménvezéséi\'o a azövetaég kerté, hogy a Dunántúlnak minden arra rászoruló gazdasága nocsak a gyepjén, hanoin szántóföldjén is reazo-sülbcsson trúgyaniészporjuttntáaban. A szövotség az oktató tevékenységgel elsősorban a zöld mezőgazdasági mesterképzést látja el. Klfogndtak azt az indítványt, amely szorint a községi közös legolőknok a vozetójo zöklmezőtanfolyamot végzett egyén legyen és hogy az ilyen iránvban képzelt szemelvek helyet foglalhassanak a községi képvisotötestülot-bón is. ,
A k*r*mfcodá«t ímtmm
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
IQ4Ü. lullilt I."
- (A főispán szabadiágra ment)
Vitéz gróf Teleki Béla kormánybiztos-főispán- a tegnapi naptól kezdődően július 11-ig szabadságra utazott.
- (Áthelyezések a piaristáknál)
A piaristák rendfőnöke a nagykanizsai piarista gimnáziuméul Modvigv Mihály tanár, spirituálist Kolozsvárra, Bántóra Mihály tanárt étiig Veszprémbe helyezte, "a nagykanizsai gunuáziumbóz viszont dfr. Gerencsér István Kolozsvárról és ár, líassovszky Gyula Veszprémből helyoztettek át. ügy Santora, mint Mcdvigy tanárok nagykanizsai működésük alatt valóban nemcsak a szülők és tanügybarátok, do az egész város közönségének osztatlan elismerését és becsülését érdemelték ki. Szivükét vitték be u magyar ifjüság-novolésbe, amelynek vezérfonala mindenkor izzó hazaszeretet, bődületes katolikus kiállás és tiszta tnköies volt. Növendékei nagyon Biorottók Santora mint Medvigy tanárokat, akik teljesen i rendalapító-jak szetlemél)en végezték felelősségteljes munkakörükét és mindany-nyiunk szívóhoz férkőztek. Nagykanizsa magyarságának legjobb ki-ranságai kisérik uj állomáshelyükre.
- (Ötvenéves találkozó a gimnáziumban)
Megható iskolai találkozó volt a piarista\' -gimnáziumban. Az ötven év előtt érettségizőitek jöttek össze kedves, meghitt találkozóra. Alaposan megfogyatkozott a régi gárda. Dénes .Fonó ny. állampénztárt főtanácsos, dr, Lugossy István kir. törvényszéki orvos, Bipos Afttal ny. uradalmi erdőtanácsoa. dr. Kapolyi Vilmos István ny. járási tisztiorvos L¦8 Szabó Ignác állategészségügyi főfelügyelő, akik a diákmisén votlok részt, amit Fazekas József tanár eolobrált. Utána líarta István igaz-galó-bázfónöknél ÜBztoioglok, akinek hálájukat és szeretetüket tolmácsolták. Az egykori ¦ „diákok**, líarta igazgató a szeretet szavaival köszöntötte okot, majd átnyújtotta mindegyiküknek az idei iskolaév egy értesítőjét. A régi gárda tagjai ezután kivonultak a temetőbe és koszorút helyeztek egykori tanáraik sírjára. A 60 év előtti érettségi zot-. lek közül csak ogy van még életben ez is botogos volt, hogy nem tudott eljönni.
- | Dr. Schlchtanz István |
A nagykanizsai társadalom egy kúzbecsülésnek örvendő tagja távozott az élők sorából. Dr. Scnichtanz István orvos váratlanul olhunyt. Az utóbbi napokban hírtelen rosszul l«\'tt. hogy operatív beavatkozás vált szükségessé. Dr. Schichtanz ezért a szombathelyi kórházba ment, ahol műtétet\' végeztek rajta. Állapota azonban rosszabbodott és a kórházban meghűlt. A szornoru hír villám-gyorsasággal eltorjodt a városban és mindenütt a legnagyobb .részvétet váltotta ki. Dr. BchichtAnz a 48-as kuninöai ozrod ogykorí. ezredorvosa volt, mint ilyen ¦ korült nyugállományba, majd kiterjedt orvosi praxist folytatott. Mindönki be-caülte és tisztelte a mindig bohém és vigkodétyü orvost. Tomotéso ma délután 4 órakor .történt Szombathelyen. Schöífel Rezső ny. ezredes az egykori bajtársuk novébon melog-liangu részvéttávi rútot intézott az w-vegyhoz.
- (Pót- él raagánvliagára)
sikerrel elókisait Bárd Üyörg?n6 Kisfaludy, utca L?8. í;)
*aí;ai közlöny —
Halál lett a lalzott mulatozás vége
Az alkohtí! megölt egy Attila-utcai fuvarost
legnap este víg társaság volt eayütt aTeteki-uti Schlujtner-féle kocsmában. A mulatósok közölt volt Vadász István Attila-utcai fuvaros is, aki különösen sokat ivott, erősen ittas állapotára való tekintettel, hasa vinni nem tudták, ezért efektelték ű kocsmaudvaron levő kocsiszínben, hogy aludja ki magát. Ma reggel a házbelíek mit sem sejtve mentek a koesisiin-net, abban a hitben, hogy Vada\'si
már józan állapotban van. Leg~ nagyobb megdöbbenésükre a fuvarost holtan találták. Nyomban értesítették a rendőrséget, ahonnan rendőri biiottság szállt ki dr. Bíttera Béla rendőrorvossal. A rendőrorvosi vizsgálat megállapítása szerint a holttesten külsé-relmi nyomot nem találtak, a halált alkoholmérgezés és szivbénu-tás okozta.
Naponta felülvizsgálják
a zárolt bőranyagokat
Július elsejétől kötelező a napi jelentés
A zárolt bóranyagok nyilvántartásának pontosabb vezetése érdoké-ben illetékes minisztérium elhatározta, hogy naponta fogja ezt ellenőriztetni.
Ez az ellenőrzés, mely július elsőjén veszi kezdetét, kitörjed főleg arra, hogy a kiutalt bői-anyagokat az igénylő mikor és milyen meny-nyíségben veszi át, ezért az Ipari Anyaghívatal bőrosztálya a napi bo-
jolontést is kötelezővé totto az elkövetkezendő hónaptól kezdve.
A zárolt bóranyagok naponkénti nyilvántartási l>oj elöntésére külön bejelentőlapokat rondszorositottek\' s a másolattal két példányban olke-szült jelentés egyik példányát a bőripari osztályhoz koli beküldeni, a másik példányt ixxlig meg kell őrizni.
iDZffllDQSl
„A termelés folytonosságának biztosítása ma aleghazafiasabb munka11
Az AIsódunántuM Mezőgazdasági Kamara közgyűlése
Az Alsódunántulí Mezőgazdasági Kamara tavaszi rondos közgyűlése szép érdoklódéso mellett zajlott le Kaposváron, B városháza nagytormé-ben báró Mírbach Antal dr. elnök-lésével. Az elnöki megnyitó foglalkozott a mezőgazdaság időszorü kérdéseivel és rámutatott arra ,hogy a termelés folytonosságának a biz-öítása a tegbazafiasabb munka, do rámutatott arra is, hogy a mezőgazdasági termelés ma igen sok agában veszteséges.
Indítványára á közgyűlés hódoló
táviratot intézott Magyarország kormányzóiához 74. szülotésnapja alkalmából. Ugyancsak táviratot intézott á közgyűlés a miniszterelnökhöz, a j>énzügy, íöldmüvolésügy és közellátásügyi miniszterekhez, a molybon kérte-a terményárak és az iparcikkek árai közötti aránytalanság megszüntetését.
Dr. Jh\'abiny Tibor miniszteri tanácsos, a földművelésügyi miniszter képviselője felszólalásában bejelentettéi hogy a mozógazdaságfejlesz-tésí törvénnyel kapcsolatban bevezetik a községi elöljárói intézményt a legrövidebb időn belül, hogy a mezőgazdasági igazgatás a legkisebb faluig is lenyúljon.
Dr. Halács Ágoston, az Országos Mozögazdasági Kamara igazgatója mogomlékezott a mezőgazdasági kamarák 20 •éves jubileumáról, majd
dr. Üesztelyi Nagy László országgyűlési képviselő, a Duna—Tisza-közi Mezőgazdasági Kamara igazgatója londületos boszédbon hívta fol a gazdatársadalmat az összefogásra. Gróf Fostotics Domonkos országgyűlési képviselő a mozögazdasági termékek értékesítését lebonyolító ogykozeknok mogrendszabályo-zását, Vass Lajos podig minden ,őrhelyre szakember állítását sürgette.
Egyhangú helyesléssel fogadta el
a közgyűlés Asztalos Lajos igazgatónak a kamara 1041. évi munkásságáról, visszapillantva a kamara 20 évoa működésére, valamint az időszerű gazdaproblémákról előterjesztett jolontését, majd a közgyűlés adminisztratív kérdéseket tárgyalt.
Kifogadta ezután a közgyűlés gróf Hovos Józsof indítványát a tejtermelés biztosítása és a termőiéi tejár emelése, gróf Somssich Antal indítványát az ország zsiroljátésának biztosítása érdekébon á sertésárak ujabb megállapítása, Tolnay Knofély Ödön indítványát a hadigondozottak segélyezésének folomoléso, Szálai Ferone indítványát a fuiadag szempontjából a 60 évos élotkornak a 70. életévig való kitorjosztéso, Tu-holy Aladár indítványát a gyapjú-áruknak felemelése, Súiidorbázy i ,-i jos indítványát az áprómagvak éfl ipari növények árának mogáltapí-ttisa, íllotvo a termelői ár és a fo-
MEGNYÍLT
a Vajda étterein, sörözi
Dttk-Hr 14. „ i * ... 1 j )
Haoaulato* Wü91 SMlió drak^l . .
Kzlvcn MoK««M>r Mr * TulajdOMM.
I
gyász tejárak közötti nugy árrés kiogyenlitéso, Bogyay Porono indítványát a gazdavcdelom megszűnése után fönnmaradó adósságoknak hoaz-szu lojái ..i.\'.i kölcsönné leendő átalakítása, a búzának a termelési költségekkel arányban álló ármegállapítása, a gyapjú termelói ára és a textiláruk árának arányosítása, Gyeim László indítványát az igénybevételek körüli kérdések rendezése, Krassovits László indítványát a munkáshiánynak céltudatos telepítéssel leendő megszüntetése, Kia Tóth Józsof indítványát az abrak-takarmánv és korpaellátás biztosítása, Spóror Tivadar indítványát a kamarai ülésokon fel nom vett napidijaknak a hadbavonutt alsónu-nántulí gazdák részérő szoretetcsu-mag küldéso céljára való fordítású tárgyában. Gróf SomsBÍch Antal, a nagykanizsai járási mozÓgazdasági bizottság elnöke élesen kikolt a mag-vásárlások torén tapasztaltak miatt. Nagykanizsáról a gyűlésen részt vett Sólyom Mihály, a kanizsai
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten az alábhi anyakönyvi bejegyzések történtek: Született 10 fiu és 4 leány: Lattmann Józsof gépkocsivozetÓ és Bazsó Ilonának rk. fia, Pápai látván szabó mestor és Kulcsár Máriának rk. fia, Ott Mihály gazdasági munkás és Konkoly Máriának rk. fia, Jármy Gábor földbirtokos és Szentkirályi Ilonának rk. fia, Bánkuti Ferenc MAV üzemi altiszt ós Fülöp Máriának rk. fia, Hajni Porenc MAOHT gépész és Lóránt Bermv-dettonab rk. leánya. Borbély József MAV órabéréé és Vajda Katelinnak rk. fia, Hegyi István MAO RT műszaki tÍBztviseló és Lencz Ilonának\' rk. fia, dr. Daku Mihály orvosfó-hadnagy és Mészáros Augusztának rk. leánya. Varga Foronc földműves és László .Margitnak rk. fia,\'Szijártó Antal szobafostŐ segéd és Szabó Annának rk. leánya, Blankenbcnr Vilmos kereskedő és Durtnor Hod-vignok izr. fia, Kuzsner Ferone földműves és Kováta Katalinnak rk, fia, Pápai István MAV lakatos é» Butnits Annának rk. leánya. — Házasságot kötött három pár: Ba-licki Kugónius hon tea aegéd ós Kovács Anna rk., Gorencsér Vendel ínternálótábori szolga és Viola Margit rk., Vajda Ferenc MAV órabé-ros és Zioglor Anna rk. — Meghaltak öten: Ozv. Sneff Jánosné Polai Gyurícz Brssébpt rk. ;68 éves, öav. Farkas Lászlónó Vajda Anna rk. 58 éves, özv. Snidár Józsefné M4-tocs Mária rk. 68 évos, Tóth István kocsÍB rk. 76. éves, özv. \'Falcser Bo-mánő Heinítt Henríotta izr. 68 áve*.
A svéd kormány a nyáron szünidei összetételben működik
Stockholm, július 1 A svéd kormány a nyáridiónapok alatt szünidei összetételben folytatja munkáját. A miniszterelnök intézi a szünidő alatt a külügyi és a kereskedelemügyi minisztérium ügyeit ís. A honyédolmi miniszter pedig a pénzügyminisztérium rezetéeét vállalta el a nyári szünidő tartamára. Az utolsó államháztartási mi nisztortanácsot a király olnökléséVel tartották meg tegnap Stockholmban,*.
I
ZAL\'AI KÖZLÖNY
1942. július 1.
(trtjUtáM *i I. oldalról)
a ¦•/ij\'.i.-tni. találtuk. Japán lé&ziiíl kfiiölték. Hogy nagy Xa-luna-szjget.rádióállomása ogé-siain a legutóbbi időkig üsszcköt;-teíó^ben állt az ellenséggel, főleg Vlfcnséges tengeralaiíjarók-kal. Antfkar a Jajján Iviigeré-szeli InwJorö pnr(ni«állt a szigeten, a még ott tartözküdó holland li;uli>i-ők a levegőbe röpítették u látiliSálbmiásI
EflA*x Egylfstpmuf
Budapest, július 1 Szófiából .érke/.é jolontóa szerint otfeaz Egyiptomot badiniivolotl to-rtllotto nyiWánitották. A városok kiüríté«o nem tükörültt mórt a vasútvonalakat a hadsereg veszi igénybe sürgés szállításokra. Az utnk oh özön lésének mimikádul vázasára a batósúgoki lemirtilk a városokat. Azokat i\'iu\'í-ili\'-K nélkül sonki som li;n;v ¦ hatjá-ol. Különösön nagy pánik\'„tört ki a zsidók\' körében.
Minisztertanács
Budapest, július 1 A magyar kormány tágjai Kállay Miklós \'raínisztorolnök olnökjésévol tognap délután 5 órakor minisztor-táhficsra ültek össze. Kállay Miklós meleg szavakkal üdvözölto l^osonczy Islvjiut, aki közollátásüg,vi miniszteri, miuóaógébon olsó iabon jelont meg a minisKtertanácsoii. A továh-biakhan BAnffy Dániol báró föld-tuiivoléaügvi ininísztor ismortetto a földaíÜYolósÜgy adminisztrációja át-szervozósónok tervét, majd Antal István uemzetvédelmi-propaganda-nisster a ponyvairodalom megrond-szab\'ályozásiha vonatkozó rendelet-tervezetét ismortetto. A\' ininisztor-tanács végül" folyó kormányzati ügvqkkol foglalkozott ós a késő outi\' óf^cpa}) ért véget.
l}j.tdapest, július X A képviselőház nviii üléséneAft elejééi BÍSnffy Dánjel báró földművelésügyi miniszter beszélt. A\'ifta fí^adutol kivánom) isiucr-telnir — ni\'QWfolta — amit egy szóval ki leltet fejezni: lőbb-tenuitíléa. Megparunesíd.ja a mai háborús hely zet, hogy vitéz honvédőinknek és az ország hikos-sáfeűhak-jrnieg légyeri a minden, napi kenyere, A\'miniszter ezután beszélt az állattenyésztés fíjles/^éséről, a gazdasági szak-oktJutáfirol, növénytermesztésről, a talaj tápértékének növeléséről, uevezelesen a műtrágyázásról, az1 árvízkárok elhárításáról, lííctrchlvják a községi gaztfaságí elöljáróságokat — mondotta a miniszter.
AmlniSzter. beszéde után Németh Andor szólt hozzá a mezőgazdasági töirvényjavaslatlioz.
A tegídtiőbb francia köz-fgiugatasl bíróság vlwza-tért Parisba
F^rizs, július 1 - A-Jraiuviu. legfelsőbb, köy.igíiz-gat^ií.b^rósfig,, am*:ly 1010. óta I x onu rors\'.i^ nutfe nem szállt részében ülésezett, tegnap visz-szaiJtttl\'áHzsb\'a. A legfelsőbb fr&nria közigazgatási bíróság orntíftí Prtt*lzKb*m tartja ülésetip
J Stern J. Kálmán
I üveg-, porcellán-, kőedény- ós lámpa-I; kereskedő, üveges és képkereíezft ,m
I Cnum ul 7. Ilagjfkaniiraa Belliat Zrínyi M-u. 41.
Nagykanizsa megyei város polgármesteréül.
798/ki. 1942.
Tárgy: Ai Idei kacsa és liba (o-gyaaztáaának korlilozáas.
Hirdetmény.
Idei Midisíi libái és kacsát folyó évi sreplembfr 15. naplálg fogyaiz-lásra levágni IHos. A lllslrrn kényszervágás esetére nem vonatkozik, de a kényszerváüott libát v»gv ksesát nem srabad forga\'omba hozni, azt a tenyésztő csak Bsjál háztartásában ha«zriálhalia el. A rendelet megszegőit hat hónapig terjedő elzárással büntetik.
Nagykanlzia, 1942. június 30.
, Polgármester.
Tárgy: K bércséplísl dllak meg-állapítást.
Hirdetmény.
A Budapesti Közlöny lunlus 28-i számában közzéleti 83 900/1942. K. M. se. rendelet szabályozza, hogy a buza, rozs, kétszeres, zab, árpa és köles bércséplésének elvégzéséért a vállalkozó a gazdának mennyi csép-
lés! részt számíthat tel. Felhívom a cséptőgéplulajdonoiokaf és bérlőkel, hogy az említett lappéldányt vegyék meg és állandóan tartsák maguknál, a csépellelő gazdák;.! pedig figyelmeztetem, hogy a cséptöréiz kiadása elolt a lapot kfr|ék el a bércséptö\' vállalkozóktól, a rendeletet olvassák el és annyi részt adjanak ki, ameny-nyll a rendele! előir.
Nagykanizsa, 1942. június 30. imi Polgármeiter.
2574/1942.
Hirdetmény.
Nagykanizsa m. város adóhlva-lala közhírré leszi, hogy « 1942. évi közmunka kivetési lajstrom 1942. évi lullus hó 1-től 15-ig a hivatal 31/c, szobájában 15 napon át közszemlére kitétetett.
Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a kivetés ellen a közszemlére tétel alatt Nagykanizsa m. város polgármesterénél szóban vagv Írásban fellebbezéssel élhetnek. Elkfsve beadott felszólalások figyelembe nem vejeinek.
Nagykanizsa, 1942. június 30. itat Városi Adóhivatal.
linÓKuBO-lnlZi^SiKN
Natjtikanixaa, Horthy Miklóa-ul 4.
WHUrlOS sRflMSZQLGftlTftTÖ R.T.
a zsákszerű felvilágosítás minden a 111 a m o a kérdésben Cséngery-ut 51, telefon 294.
¦ I
AramuAmUük ffixetés^. reMeméoiók, hlbabejelentésoh Sug^f\'Ut 2, I. emelet, telefon 213.
A közellátási hivatal üdvözölte Lcuftonczy István minisztert
Hudapesl, jnliiirt I Mu délelőtt iitlvézülte a kíizollú-táwí hivatal ti,n/,tvisolékara íva ujon-nan kinevezett knzellátá.si minis/.-tort, l.ortonczy Intvánl. A inlnlH/tor kegyt>lolü8 szavukkal emlékezett meg olótljérél. Töhbek között ozekot mondotta: Az úldoiatkénzség és áldozatvállnliö ttroltomo no távozzék el sohasc\'U o hivatal falai kÜKÜl. A ínintaztor ma <léll»gn koszorút he-lyozott el a KoLo|>esi-iiti. teinctölwn
Győrffy-Bengypl dándpr sírján.
Rövid táviratok
BRAZÍLIÁBAN mától kozdvo a hzénliiány iníutt korlátozzák ft gáz használatét.
A 8ÍÁNYOL lendórség iónokéi felmtíulették állásától, az nj lendúi-rönökiit már kinovezték.
TI0ONA1\' az ogytk RÖl-ög kikütó-lw érkezett egy svéd gőzös 4600 tonna liszt és más élelmiszer rakománnyal. A hajó a NYinzetknzi Vöröskereszt szolgálatában áll és kizárólag Oörögorazűg élelmiszerellátását hiztositja.
A 11H1T hirszoljíálal jelöniem szoi\'int — mint a Német Távirati iroda közli - - Clnnvhill tognap a Buokingham-pa|otában reogiolout a királynál és hoszámolt észiiKameri-kai utjának eieduiényóről.
KooaU Itlvétellk K(u Ittttepsn, Arany JiöM u. 8. 1851
t» LAKAS-Ü2KSTHELY4SÉO
IMIlMUl l«láil leteitk IdOítbb házaspárnak.\'Clm iklsdöban. 1886
BÚTOROZOTT SZOBA *
Cslnosin bútorozott. ItairipbviAraly
ulc.l uobl klldé. Kilreclmtr, Ttlcllul
25 síim, 1176
HÁZ ÉS 1NOATLAN
Vsis István kisbirtokos bojtul takos kl«d|s 70\'kát. hold birtokát kirba t<z-duiKt fellzertleiKl ckvIIII. 1812
Maabaliakat, adómcnlo báihUakst, magánházakat, leleteket állandóan koavctl-lek. Horváth, Sugár nt 42. 1873
Rozsa utca 49. szánni h*« azabadkéz-lidl aOrgősen eladí. Erdeklüdnl PilíH-nt 44. l\'Klletníl. 1881
Há.h.l, eladó. . Btobi^rilíiíjri leányliVóll tujzjaeslet«,nff.r Tl_
HarelUy uvaafaléRaao UMltali-M. 37.
alatt fogsd.
ZALAI KűzlöMV
POLflTIKKtSta^fljí^.
lUdls: „K>z«ar<aiá|l«.T. Nagykailiaa\' Palalóa kilídó: Zalai Kára),, Ny.oruatoti: a „Klzoaza\'aaágt H. T, Na^k.nlzaa^
a yaaidát Mai. Kaaiíkaa 1 a (KfaxaMart tolt. UU. «ir*W
IH » «vfolyim, 147. szám.
_N»OylunlzM, 1942. Juliul 2. o.Ulörtök
ára 12 flUAr.
ZALAI KÖZL
OLITIKAI NAPILAP
S^rkewiA**« Aa kiadóhivatal: Fout a. warn, fcborkeíüítösé\'fl és kladóhlvatatí telefon 78. ex. Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
EWUzetófli a*a; egy hónapra 2 peajtö SO íiilfc
negyedévre 7 panaő 20, ttfíér. KRyM «stlm : notkÖ2uiip tz fllL, szombaton W Ell.
Ha mindenki
lépne egyet...
(bl) Nénielorsziígban ugy sojnlo-nok a lakásínségen, hogy az oléngé ki nem használt nagy lakásokat részekre bontják ós igónylxi VOMJk, a/, órogomboiokot pedig lohotőlog aggok házában holyozik ol.
Igon "ok okos dolgot csinállak
a németek, do hogy ezt hogyan
viszik koi-esztül, arra sokan méltán kivihtCHiak.
Nom lösz könnyű megállapítani, bogv molyik a nagy lakás és nem lesz könnyű azokat pareelláanl eom s D)6g inkább méltányosan kiosztani az igénylők között a/, így keletkező törtlakásókat. A legkorszerűbb probléma mégis az lesz őzzel a kérdi\'ssol kapcsolatban, ho^/v ki az 5rogombor, Néhaivaló jó Jókai .Móricot az uj neinzodék ma már alighanem megégetne, amiért kitalálva az "öregem-bor nem vén ombor« szállóigét. Ma
bizony mindenki örog, aki nom fii tal. Es itt nemcsak hogy \'átmenetük ncsonok, do még a fiatalság kor-
határa is alaposan bizonytalanná vált. A huszévosek harmincon fölül, a harmincévesük negyvonón felül alighanem mindenkit\' az aggok hálába kiildonének Iegs/.ivcsebl)on, az ötvenen felülieket [Kidig már talán egyenest a mumia-aszalóba.
tíol van itt a hiba? A fiatalokban, akik az öiogek szerint túlságosan lürotmotlonok ós mohók? Vagy az ömgokl>on, akik a fiatalok szerint mindonlxm már csak kerékkötők és elmeszesedtek az agytekercsoik?
Komoly, nagyon komoly kérdőjelek ezek, idejokorán keíl szcmlxír nézni volük, miolótt még olyan mélyre hasadna a szakadék a "két nemzedék között, hogy egyszer csak mindkotté annak a fonókén találná magát;
Bizony, a hiba mindaki-t nemzedék bon van. Mindegyiknek kolleno lépnio egyot egymás felé, amíg a kozok, szivek, szándékok, erők összeérnek. Ez lenne a legbiztosabh hid a mai illók sodrában tonnészotszorü-leg támadt szakadék felolt.
Egy egészen uj világ van kialakulóban az ombor körül. A tognap egyszerre olvan messze kitt, mint az ekovas alól kifordult uvar gomb, amiről már réges-régen leporladt a ho\'üzá tartozó gúnya és még ré-nobberi szétszórta pitypang-bóbita lott a gunyához tartozó embertől. \'I\'ünoményos, a történelcmlMin iatno-rotloii irammal lopto l)o a iniilt patinája a tegnapot a volo azokat is, akik többé-kovésbbé ott felejtették magukat a tegnap siratófalánál, vagy durcás gyorckként csökönyösen eltaszítsanak maguktól mindent, amit a ma nyújt föléjük vagy azok felé, akikért mindez a változás történik, i-\'a kikért történik ma minden? Kikért és miért?.A\' holnapért, az uj nemzedékért. Mindebből, ami ma zajlik körülöttünk és bonnünk, nekünk, mai nomzodckuok, a jóból vajmi kovés jut, do annál több áldozat, lomonaás, háború, küzdolom, az indulások cmésntő bizonytalansága, az uj clrcndozésok fájdalmas zökkenői, a tormészotoB el len állások csapdái, fogalom-zűrzavar, testvérharc, birkózás alantas ösztönökkel, túlhevüli agyakkal, Öklökkel és könyökökkel, fis nekünk ezt mind, mind vállalnunk kell, uiorl a végén
SZEBASZTOPOL ELESETT
El-Alamein «lift állanak a iengelyosapaiok &z európai vizeken elsüllyedi egy amerikai rephiogépauyahajd
A\' néniét véderő főparancsnoksága tegnap az esli órákban közölte, hogy Szebasztopol eleseit. A\'z erőd. a város és a kikötő felelt a győzelmes csapatok hadilobogói lengjenek, A német repülőgéphadlest kiváló támogatásával a német és román csapatok .Y^mnstein vezérezredes vezetése ululi
25 napi elke$ere(letf küzdelem ulán tegnap délben elfoglalták a világnak eddig legerősebb szárazföldi és tengeri erődjét.
Ei\'ös erődítéseket, sziklába vágott erödmüveket, földalatti állásokat, betonból és földből épüli kiserődoket, valamint sok sziklaerödihnényt foglalUHV-el V szövetséges csapalok az összes, fogy ver nejnek mintaszerű együtt működésével. A foglyok száma és a zsákmány nagysága egyelőre még nem lekinthető át.
A megvert csapat maradványai a Cherson-fél.szjgelro menekültek és ott igen szúk helyre \'zsúfolva, a megsemmisülés vár rájuk.
Berlin, július 2 Szebasztopolnuk, a világ leg-hatulriKisubb erődjének beVéte-le, az erről szóló jelentések és méltatások teljesen lefoglalják a ma reggeli berlini lapok első oldalait.
A Völkischer Beobachter rámutat arra, hogy a bolsevisták mindent elkövettek az erőd verdéimé érdekében és a hatalmasan megerősített lerep minden egyes méteréért harcot folytattak* a támadókkal.
A Deutsche Allgemeine Zeitung ugy vélekedik, hogy az egész szebaszlopoli erőd sorsa már június HOán meg volt pecsételőé. amikor ís a német csapatok el-I"vgl a 1 i á k M n 1 a kov erődj ét.
A Berliner Börsenzeitung arra\'emlékeztet, hogy
H7 évvel ezelőtt az angoloknak és franciáknak íl hónapra volt szükségük, hagy legyőzzék a szebaszlopoli erőd ellenállását. Mosta németek egy hónap alatt megtörték az ellenség végsőkig kifejlett ellenállását.
A Führer vezér tábora aggyá, léptette elfl Maonsteln vezérezredest
Berlin, július 2
A 1-uhrer főhadiszállásáról jelenük a Német Távirali Irodának :
A 1* ülmer .Manuslein vezérezredest, a krimi hadsereg főparancsnokát vezérlábornuggyá nevezte ki és a következő táviratot intézte hozzá:
— Azoknak a különleges érdemeknek hálás elismeréseid, amelyeket a krimi félszigeten győzelmesen véghezvitt harcok körül szerzett és amelyeket a keresi megsemmisítő csata, valamint a lermés/.ettöl és építmények segítségével megerösi-tetl hatalmas Szcbasztopo! erődítmény koronázott meg, vezértábornaggyá nevezem1 ki. Kinevezésével és valamennyi krimi harcosának adományozandó emléklap alapításával az egész né-
met né|) elolt tisztelettel ideiem az ön parancsnoksága alatt harcoló csapatok hősies teljesítményét.
Német felderitó repülés Anglia körül
Berlin, július 2 Német kaíonui helyről közlik; Német harci repülőgépek tegnap biztosító repülést és felderítést végeztek a brit szigetek és
tengervidéke felett. Valanieny-nyi repülőgép értékes adatokkal tért vissza tánwtszpontjára.
Egyiptom továbbra U távol\' marad a habomtól
Kairó, július 2 Egyiptomi politikai körökben hangoztatták, hogy Egyiptomnak továbbra is távol kell tartania magát a hálmrus viszálytól.
Cavallorot Olaazorazág tábornagyává névextéU ki
Róma, július 3 Ugo Cavallero had Borogtáhomokot, az olasz íuitívvozórkar Líbiában tartózkodó főnökét királyi rendolot-tol Olaszország tábornagyává nevezték ki.
Az angpl uÍHÚhá:d vliát ber\'ekesktétték
Amsterdam, julius 2 (NS\'T) A brit hírszolgálat közlése szerint az anijol idsóbázban benyújtott bizalmatlansági indítvány vitája tognap éjfélkor meg mindig "tartott. Szerdán éjfélig az ütés már több mint 12 órája tartott egyfolytában, A kormány nem kísérelte *mog it beavatkozást a vitába. Egv ma rojí-goli közlés szorint az alsóház ülését lioiekuszuittók, miután mogáilapi-tolták, hogy a jolonlóvö kópvísolók száma nem órto ol a ntígyvonot. A brit minisztorolnök ollón benyújtott bizalmatlansági indítványt a logkö-zolobbí üléson ismét napirondro tűzik őb a vitát tovább folytatják.
42S miütárdoB hábaráa höUnéü-előirányzat az USA-ban
fitockholm, Július 2 A Néniot Távirati Iroda értosüléso szorint itz északamorikni kongreaz-szus 34 órás tárgyalás után mogaza-vazta a 42.8 milliárdos háboríts költségelőirányzatot.
Az angolszászok hafóépUése, nem feleJ mtg a hajóveszteségek méretének
Amstordam, július 2 Washinptoni jotentéa szorint az Egyesült Államok tongorészoti mini sztériiuuának egyik vozotőjo ki-jolentotto, hogy az angolszászok ha-jóépit^so még nem felel meg a hajóveszteségek móroténok. \'A waßhingtoni haditoni-orészeti
mindebből szűrődik le a kovclkczr. nomzedékncl; emlioribh, a toromtés szándéka szorint méltósiigosabb, <:yü-mölcBÖt tormóbb ,az istoni örök orköli-s alapján ignzsírosabb élete.
Akikot még a tojjnap nevelt, lépjenek ogyot azok főié, al;ik ma tahin Idasc ziibolátlanabli hangon, tahin
lázasahb agyakkal, kigyuladtabb érzékekkel liáiivnak téglái a téglát,, hogy a Hagy építkezés, a/ emboribb emlwr-élet »;ulj, ITramiston, do rögtön*; módon hokoltozlioto J\'ogyon, Kom azoknak kérünk türelmot éH| megéi\'tést, \' akik" a politika hhiigjati és a haza uuvével ajkukuu\'tulaj,dun-
miuiaztérium olísmerto, hogy a délamerikai partjai mentén megtorpedóztak egy közepes nagyságú amerikai koreaftedolmí hajót." Az Atlanti-óceán egy másik pontján torpedóval olsüllyosztettok egy kis kanadai ke-roskedolmi hajót. ¦
«Folvtati« az b olrtston)
kéinxin az Önmaguk érdekeit hajszolják mindenkit lotiporMi kívánó Iqntíülottel. Nom is a pártszonvodé-l^ck elvakitottjáinakj akiit minden eszközt jónak tartanak hatalmi colok: elérésére. A tiszta homlokú, orós karu, becsületes azivü fiatal mag>;ai:ok ifjúi tüzének jár as idő-
t/ktm RÖZUŐNí
Ifl4l juliui 2,
OII TORT
O HETTEIIIBE
9aW niirkis bu t orsMlon Jánan vegyen vagy rraiddlen . ftwftrv >rt 14
Csáktornyai KlEO-tagok avatása
sobb nemzedék komoly figyelmo és megértő,_ tür.luíee szövetsége. Csak ez a szövetség vetheti szilárdra a nagy világ-vajudásból kikerülő Magyarország alapjait. Csak ez a szövetség teheti orossó a nemzetetikül-sö viharok zajlása és alattomosibolsó lörgószelok támadása ollen. Ha még nomzedékok szerint is széttagölódik a magyarság a történetem kegyotlon mai sodrában, akkor könnyünok fog találtatni, mint a azélhordla homok, amely csak arra jó. hogy egyaránt temessen ol moddo követ, zöldelő vetést és napégette csontokat, mindont, amit isteni akarat és ombcri szándék rendolt az élet szolgálatára. - Akik pedig a ma nevolttJQi s akjk-nok évoik szamaiul! s a jnai kor lo-vegóiénél fogva frissobben pezseg a vérük, gyorsabban idomul a lelkük, azok is togyék mog ainiaguk lépéséi
a tegnap nomzedéke hilé. Ne higy-jék azt, hogy ők, egyedül ók csalhatatlanok. No higyjék, hogy ők, egye-
dül ők hivatottak. Ne higyjék, hogy az építkezéshez elég a lobogó akarat, a gyoplőkot lépő ifjondi hév. Nem! Azvópitkozéshoz szükséges a tegn*"* minden tapasztalata is, koll hozzá a lohiggadt agyakon átszűrt mér legelés is és kell — nem is utolsó sorban — az az egész nemzetet .összetartó erÖ, amit nom biztosíthat ez vagy az az osztály, ez vagy az a foglalkozási érdekeltség, sem jiodig egyik vagy másik korosztály, hanem csak valainoimyi együttvéve. ,A még mindig csak maroknyi magyarság nem ongodhoti meg: magénak, hogy divatos szólamok Kedvéért kikapcsolja életerői jelentékeny\'részét az
irányító és a tovólegos nemzetépítő munkából.
A nemzedékok szétválása nyomán kolotkezó szakadék szélén mog kell tűnni egymás foló a.lépést fiatalnak, idősebbnek, hogy olórjék egymást a kezek és acélos össze-kapcsolódásban megakadályozzék az amúgy is sokféle tekintotbon széttagolódó\' magyarság széthullását. Fiatal és nem-íiatal nem állhat egymással szemben ellenségként, som egymás irigyeként s egyik sem kövotelhot ma-gtrank kizárólagosságot a nemzet asztalánál, sem munkapadjainál.
Be kell látni, hogy a fiatal urők hasznosítása a.nomzet legfőbb kincsével való okszerű gazdálkodást jo-lonti s éppen ezért jogos az igény, amivol jeíontkoznok a ma-fiataljai részükért a ¦ nemzoti élet minden területén. De rossz gazda, aki az^uj termés láttán ebek harmmeadján hagyja a régit. Mog koll érteni, hogy az idősebbek nem gyulladnak ugyan olyan könnyen lángra, do nom is szalmatüz pernyéje izzik a lolkük mélyén, hanem az élet folytonosságát jelontó parázs viharálló ruologo. \'
Nom igaz, hogy1 áthidalhatatlan az űr két nemzedék lolkísége között. Nom igaz, hogy megszűnt az arany középút polgárjoga az önmagunk közt felmerült ohenlétok sodrában. Százszor tagadhatják, százszor.megmosolyoghatják, idejétmúltnak - kikiálthatják, mégís ott van ainomzct érdekébon élotét követelő igazság, ahol a ma két nemzedéke közül az egyik le tudja vetni a tegnap rozsdáját, a másik pedig tiszta^szemmel meglátja, hogy holnapot nem lehet álmok lévegoegébo építem, hanem csak az élet "valóságára, a tegnap óa a ma egymásnak vetett gerendáira.
Clpöt Tololon: 498. csak ELEKESTŐL
(Darmata) ff-il 1]. a
Csáktornya, julius 2 Egyszerű, de felemelő keretek között avulták lel u csáktornyai KIOE-tagoknl. Előzőleg szent gyónáshoz járultok. A rendes taggá való templomi avatási félévi előkészület és próbaidő előzle meg. Ezen idő alatt lóval több mini 100 fin jelentkezeti de alig egyharmada kerüli felavatásra. Csak olyan, aki komolyan veszi a katolikus munkás ifjti kötelességét s egyebek között szakit magának időt hetenként a magyar tanfolyam végzésére. P. dr. Horváth Athu-
náz ferences-hitlunár, vezető, magyar és muraközi nyelven vázolta a háborús idők komolyságát, a dolgozó fiatalság súlyos Kötelességeit. Esküszeríi közös jgéret szavainak elhangzása ulan szentmise közben az» oltár előtl jelvényfellüzéssel és kézfogással lellek felavatva. A vezető kioeistu jelszavára "Tarts velünk ! - köményen felelték : Kibírtok ]• Julius elején két tag — Cserép József és Mikláutz Károly -- indulnak két hetes továbbképző tanfolyamra Balatonbe-rénybe a KIOE úttörő táborba.
A nagykanizsai áll. elemi népiskolák értesítője
A népiskolák anyagi okokból nem i szoktak nyomtatott értesítővel a nyilvánosság elé lépni. Már maga uz a tény, hogy a nagykanizsai állami elemi népiskolák orro módot találtak és szükségesnek tartják, azt bizonyítja, megkívánják őrizni a mogyében a hagyományokon alapuló vezetést és elsőiendüsegot.
Az értesítő nom őlolhcti fol a népiskola munkájának minden ágát. A sorok között is olvasva, mogálla-pitbatö, hogy mind a három körzet becsületes, nemes munkával vorse-nyez egymással abban, hogy tanítványait minél több, minél gyakorlatibb útravalóval ongodjo az élotbo.
Városunkban az elmúlt évben a népiskola VIII, osztályúvá fojlódött. Kzzol a népiskola öncélúvá vált. Kerek bofojozott egészet nyújt vallás-erkölcsös, hazafias növelés terén és a tudás mezőjén. A népiskola ax a hely, hol nemzetünk mindon polgára alapképzését kapja, még azok is, akik tanulmányaikát más iskolákban tovább folytatják.\' Városunk adottsága, hogy a népiskola tanulói az országos átlagot jóval meghaladó mértékben mennek középiskolába és orro mind a,három körzet .igazgatósága különös tekintettel van.
Belelapozva a tanulmányi eredményeket feltüntető kimutatásokba, mog koll állapítanunk, hogy. a nem osztályozhatók és az olbukottak szá-m» meghaladja a tíz százalékot. Ez annyiban érdemel különösebb figyelmet, mert az osztályismétlő nepiakoláa bizonyos mértékbon ol lesz zárva fólog a felsőosztályokban szereplő nemzeti tantárgyaktól, Szinte arra \'az ideális álláspontra kellene holyozkednio a népiskolának, hogy no buktasson és no büntesse azzal |i magyar gyormeket, hogy bezárja előtte azokat a tudásagákat, melyekot az életben alig, vagy igon nohozen pótolhat. A nom buktatás kérdésével viszont nom azonosíthatják magukat a középiskolák, akik mégis a népiskolákból kapják tanítványaikat. A megoldás a középúton van. Városunkban hiányzik a kisegítő iskola. Hiányzik a gyöngébb tehetségüek iskolája, hol másfél, vagy ket év alatt végzik el égy év anyagát. A kisegítő iskola lehetővé tenne, hogy a normális osztályokban a haladás gyorsabb ütemű legyen és alaposabb. Ma a népiskola gazdag anyaga kövotkoztében gyöngébb tanítványát kénytelen a hátsó padokba ültetni (.különben kénytelen igen lassított menetben haladni) és ezzel a legnagyobb .igazságtalanságot követi el. Megbünteti azokat, akiket az Isten keze talán az apák bűneiért már sújtott.
A három agilis, körültekintő és körzetük mindcti ügyét szívükön viselő igazgatók bizonyára módot és alkalmat találnak a közel jövőben arra, hogy körzetükben legalább
egy-egy osztatlan kisegítő iskola legyen. \'
A II. körzetben két osztályban, a III. körzetben négy osztályban hatvan fölé emelkedett az osztálylétszám, ami városi iskolánál szo-katlannuk mondható. A III. körzőt IV. fiu osztályában 88 volt a rekord létszám.
A tanítók szabadságolása nom volt nagy, ami azt bizonyítja, hogy a tantcstülotek ogyéni érdokeik háttérbe szorításával ifl a tanítás zavartalanságára törekedtek.
Városunkban 1856 fiu, 1275 leány tanuló járt mindennapi iskolába, az utolsó évfolyamú továbbképzésükkel együtt 2716 gyermek. A három igazgató vezetésével 51 tanító látja ol a tanítás és növelés munkáját.
Az értesítő a hazafias és iskolai ünnepélyek iránt tanúsított nagy érdeklődésről számol be, az iskolalátogatások és a tanítói továbbképzések intenzivitását omoli ki. Valósággal megható az egyes körzőtök munkája az iskolaorvos, a jótékonyság, az ifjúsági egyosülotok működése terén. A jelszavak kimondatlanul is az, — gyakorlati élotro növelünk ós győzzön a jobbl
Vaiidra Jenő
A Ház ülése
A képviselőház mai ülésén részleteiben is elfogadták a folhatalmazási javaslatot, a honvédelmi novellát, az ügyvédi javaslatot iés a magyar— német ogyozmény becikkolyozéséről szóló javaslatot. A javaslatok letárgyalása után áttértek a mezőgazdasági törvényjavaslat tárgyalásara. Az olóadó ismertetése után Tatár Ferone szólott hozzá a javaslathoz.
A bolgár pénzügyminiszter Berlinbe utazik
^zofia, július 2 Hosilov bolgár pénzügyminiszter a hét végén .Berlinbe utazik a\' némél pénzügyminiszter látogatásának viszonzására.
KUITSIVUW
BARBARITS LAJOST,
u Gárdonyi Társaság rendes tagját, a június 20-án Budapesten tartott évi közgyűlés a Társaság terjesztési és gazdasági bizottságának tagjává választották.

CSOTHY ÜEZA
prelátus, Murakeresztur plébánosa, az idén tölti be 80-ik életévét. A legteljesebb szellemi frisseséiben és kitűnő mnnku-birásban levő főpapot nagyszámú tisztelői meleg ünneplésben kívánják részesíteni.
P. CIRFUSZ VIKTORIN
volt nagykanizsai ferencrendi plébános, akire ebben a város-lián mindig szeretettel gondolnak, most adta ki Székesfehérváron uj imakönyvéi, amely bu. csúsok részére tartalmaz emelkedett szellemű imádságokat. P. Cirfusz Viktorín ezzel a 18-ík imakönyvévcl is gnzdagitotla a magyar imakőnyv-irodalmat. *
Dr. SZOLLAP ISTVÁN
kultiisxminisztériumi előadó, aki a nagykanizsai diák-évek ulán a szombathelyi kir. fanfel ügyel őségről kerfílt lel Budapestre, hathónapos ösztöndíjas állami kiküldetéssel a közeljövőben Zágrábba utazik.
*
ANGYAN PÁL\'
ugyancsak a legfialalabban kirajzolt kanizsai diák-nemzedék tagja, francia-szakos tanár, kél évre kapott ösztöndijat, amivel hamarosan Párizsba utnzik.
NÉMET VASKERESZTET.
kapott Iiabinszky László főhadnagy, az orosz harctéren küzdő zalai honvédek egyik századának parancsnoka. A kitüntetést a legutóbbi harcokban tanúsított hősiességével érdemelte ki. Bnbiuszky főhadnagyot Nagy kanizsán is jól ismerik. Ö volt az itteni honvéd-énekkar vezetője, amely több ízben szerepeli sikeresen az Irodalmi és Művészeti Kör műsorai kereté-l>en js.
*
EOSZE ANDRÁS, * \'
a fiatal kanizsai születésű szobrász Budapesten, a Műcsarnok legulóbbi gyűjteményes kiállításán nagy sikerrel szerepelt. Erről tanúskodik az .-ÉleL-ben .megjelent bírálat is, amely ki-emelV, hogy Eösze, különösen a
juhos 2-tői VÁROSI MOZGÓ csütörtöktől
julius 5-ig__vasárnapig
A magyar írók újszerű, gazdag témájú filmje
MINDENKI MÁST SZERET .
Irta: Thury Lajos. Zene: íényes Szabolcs.
A legjobb magyar színészek játékával.
Aktuális „UFA" vtldghlradó
Előadások kezdete hétköznap s, 7 és 9-kor, vasárnap 3, S, 7 és 9-kor.
2
ZAL\'AI KÖZLÖNY\'
vallásos tárgyú szobrászai fcerón, határozóit, erős tehetség és az ejniilett kiállítási anyaga is ujabb komo|y fejlődésről tesz bizonyságot
SCHLESS ISTVÁN
a nagykanizsai Nagymagyar-ország-emlékmű adományozója, rövid átutazóban Nagykanizsán járt. Pöstyénhöl érkezett, ahol szlovák párosokkal tárgyal műanyag-találmányainak szíovákiui gyártására vonatkozólag. Alighanem rövidesen Magyarországon is megindul ezeknek a műanyagoknak a gyártása, ezen a magyarországi utján Schless István már felvette az érintkezést egy budapesti vállalkozóval, aki a Sehless-féle anyagok itthoni gyártásáru az opciót megsz* rezlc.
SAGÍ FARKAS ISTVÁN
nagykanizsai polgári iskolai tanár egyik novelláját olvastuk a Magyar Népművelők Társaságának kiadásában megjelent Magyar Klasszikustik sorozat i Felvidéki elbeszélők cimü kőidében.
*
NYERKY USZLO,
a STOSZ kanizsai fiókjának volt lelkes titkára most Újvidéken alakította meg 120 fővel a STOSZ újvidéki fiókját. *
KOVÁCS DEZSŐ
volt nvurakencszturi igazgató-tnnitö, a Zalai Közlöny munkatársa, akit Csáktornyára helyeztek át, most Sümegen lesz igazgató-tanító.
*
A K1HALY-S0HCYAH
őszkor ünnepli alapilásáiiak 50-ik évfordulóját, amit megfelelő ünnepi kerelben fog megülni.
Szombathelyi Haladás— PacsaJ leventék 13:3
Nagy napin volt á pacsaí járás levonte-íutball sportjának. A járási \' lóvonto válogatott az NB.-bo jutott Szombathelyi Haladás csapatát látta vendégül, mely majdnem telioa létszámban, csupán Ő tartalékkal jelent mog a barátságos mérkőzésen óh mind kb. 1000. főnyi nézőközönségnek, .mind a járás válogatott love.nto-futballistáiuak folojthototlon napot szorzott magas "klasszikus Iá-tékával. Az erőfölényt talán inog-fololóon ki sem fejözi a 13:8-as orodmény, do mind a játékosok, mind edzőjük nyilatkozata a paüftai járás lovon to-fut ball sportjának szép jövót igér. Dicsérőtől érdomol az olső osztályú csapat vezetéaégo, hogy a még gyermeke ipébon jaró leTente-eaapateV óbbon a megtiszteltetésben réazeeitotto, hogy velo mérkőzésre kiállt,
Sagár-ut 38/a. alatt
(vitéz i\'óth Béla üzlete mellett) megnyitottam.
vn Umo-Uillil kír
?zent a front...
Saját hadizsákmányát, egy orosz géppisztolyt hozott a frontról a nagykanizsai múzeumnak a nagykanizsai huszár szakaszvezető
A vidéki magyar napilapok kőiül a „Zalai Közlöny" volt az első, amely közvetítette a front üzene-tét — haza, a kicsi otthonokba, ahol síivrepcsvc és aggódva várják naponta a postás megérkez-tét. A város köiönségének, hogy átadja derék zalai katonáink, hős kanizsai harcosaink írásait és túréit a frontról. Hogy Összekötő kapocs légyen a város, a honvéd meleg otthona és a front hősei kőzött. Hogy cíernyí kilométereket áthidalva, keret nyújtsa az áldott bellii főidről messzi orosz steppéken a vörös pokollal küzdő rettenthetetlen zalai harcosoknak, hogy érezzék, hogy at itthoniak szjviík-lelkük minden melegével, minden érzésével egybekapcsolódtak a front hőseivel. Hogy londolndk rájuk, hogy minden fo-¦íásiuk, minden imájuk az Egek Urához értük szól, hogy a nap
minden órájában kis zalai hajlékokból, a családi meleg fészkekből feltőr d könyörgés ióságos Istenünkhöz a magyar fegyverek győzelméért- Hogy érezzék, hogy virraszt fölöttük az otthoniak mindent áthidaló — szeretete.
Hogy jól tettünk, hogy helyes uton jártunk, amikor magyar szivünk suggalatát követve megnyitottuk „Üzend front..." rovatunkat, bízonyitja a naponta szerkesztőségünkhöz érkező tábori levlapok és levelek sokasága, amelyekben a hős zalai katonák hálás szívvel mondanak köszönetet azért, hogy hasábjainkat átengedjük üzeneteiknek; írásaiknak és megteremtettük a szorosabb kapcsolatot a front és az otthon között...
A rovatot állandósítjuk és a legnagyobb örömmel és készséggel állítjuk hős katonáink szolgálatába.
Kanizsai huszár hadlzsákmanya a kanizsai múzeumban
Mindenekelőtt közzétesszük a Tábori l\'jság inege ml ékezését Benedek József kanizsai huszár szakaszvezetőröl. amely a kanizsai hős regy ver tényeit ismerteti. Benedek József — aki né-hánynapi szabadságra a harctérről hazaérkezett — erős ellen séges tűzben a falu 18 házát ártalmatlanná telte páncéltörő ágyújával és pontos lövései sok ellenséges tűzfészket semmisítettek meg. Legénysége példás bátorsággal szolgálta ki az ágyút, noha egészen elöl, a puskás csatárok vonalában volt a tűzelőállás. Nagyon meleg volt a helyzet, Erős tüzet kaplak, de Benedek nem veszítette el hidegvérét. Kitűnően - rejtőzködött, embereit is megfelelően helyeztél el és az ö vezetésével egymásután puskázlak ki a veszélyesebb pontokat. A nagy tüzelés miatt az oroszok azt hit lék, hogy ott egy egész puskás század lehet és sok veszteségeik máatt is abbahagyták a támadást. Benedek József a harcban
géppisztolyt zsákmányolt teljes tölténytárral, amit parancsnokaim kengcdehnével hazahozott és átadóit szerkesztőségünkben a nagykanizsai városi jntizeiim számára. (írujber József piarista tanár, a múzeum igazgatója, nagy örömmel vette a kanizsai vitéz huszár zsákmá-nvát. amit nyomban megfelelően elhelyezett.
Köszönet és meleg testvéri kézszorítás e helyről is a mi derék bős huszár-szakaszveze-lönknck.
Üdvözlet a családtagokhoz és Ismerősükhöz 1
Kemény Kálmán kanizsai honvéd tábori levlapot küldött :
(Szívélyes ütivözleiünket küld jük az orosz frontról a tekintetes Szer készt őségnek és kérjük, nb. lapjuk által üdvözletünket családtagjainkhoz és ismerőseinkhez juttatni. Hálás köszönet lel ugy a magam, mini hajlár saim nevében.
Aláírva : Györy Lajos zls. Ef-dös Endre, Rózsás István szkv., Sajtos Adolf, Nagy Antal, Ke-
rnéin- Kálmán, Bánáti József,. Ercűics örv.. Dely Sándor örv., Ilrazdina Géza, Sebestyén István.*
Ezennel tolmácsoljuk a front üzenetét — haza.
Üzenet egy első osztályos polgári iskolás leánykának
Kő falvi -(Ködbaunv) őrmester irja :
Tekintetes Szerkesztőség I Szülővárosomtól 2000 kilométerre távol >valahot Oroszországban; pár száz méternyire a, vörösök állásaitól, százutt pk-ín fedezékében egy kedves hangú hazai lapocska akadt a kezembe : írója Ágoston Ellácska I/b polgári iskolai tanuló leányka.
Egy Ismeretlen katonabécslnakl
címezve, kinek nincs hozzátartozója, és akinek a következő szívből jövő meleghangú sorokat küldötte:
i Kedves Ismeretlen Katona bácsi ! Edcs anyukája vagy apukája helyeit én kérem a jó Islcnt, hogy segítse meg kedves jó Katona-bácsit abban a nehéz küzdelemben, amelyet szeretett Hazánkmegvédésében viv ! Adja a jó Isten .hogy ép erőben, egészségben térhessen vissza győzedelmes harca után szép Magyarországba.* Katona-bácsi válasza : ^Kedves kis EUácska ! Sorocv káidat átadtam egy árva katona bácsinak. Meghatva köszöni Neked a kedves sorokat. Én pedig köszönöm a Te kedves Tanárnődnek, aki ezekekt a kedves, szívből jövő meleg sorokat sugalmazta és aki ilyen szép és nemes cselekedetre oktat Titeket. Kérem a Magyarok Istenét, adja, hogy még számos évezre-
den át nevelhessenek a mi derék Tanárnőink ily izzó, ma-gyarszeretcttől áthatott tanuló\' kat, mint amilyenek Ti vagytok.*
Soraim szives közlését kérve, vagyok hazafias tisztelettel
Köfalvi (Ködbaum) József őrmester. Hál igen, ilyen nemzedék kerül ki Polónyi György igazgató polgári leányiskolájából.
A zalai bakák levele — haza
Benedek Miklós főhadnagy irja:
.Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur ! Olvastuk nb. lapjában közzételt leveleket, amelyeket a zalai bakák küldtek. Ez bátorít fel bennünket arra, hogy mi (csapattest bakái) tisztelettel kérjük a Szerkesztő tJrat, hogy levelünket, amely otthonmaradt sze-reletteinknek Íródott, nb. lapjában közzétenni szíveskedjék : Otthon maradt szerelteink ! Meg kell, hogy Írjuk Nektek, hogy az\' ,amil Ti otthon vörös nyomorról tudtok, az egészen csekély. Annak irtó-zatát csak mi látjuk itten, akik a helyszinen szcmtöl-szembe tapasztaljuk. Ezek a tapasztalatok fokozzák sokszorosra azt az erőt, hogv harcoljunk Ertetek, hogy Ti oda har/a meg legyetek óva ezektől a borzalmaktól, hogy mindennap • nyugodtan hajthassatok pihenőre fejetekéi, hogy mindennap emberi étel kerüljön elétek, hogy minden vasárnap elpiehcssetek a templomba Istent dicsérni és megköszönni Neki azt, hogy ugy élhettek Magyarországon, ahogy Ti éltek. Bízzatok bennünk, mi megharcoljuk a bar. eunkat becsülettel, ahogy apáink tették, Ertetek, minduny-nyiunk Édesany iáért, Magyarországért és boldog Európáért. Legyetek minden akarás-tokkal velünk. Ti odahaza bar coljatok értünk, ehhez a harchoz minden erőre szükség van. A Mindenható legyen velünk és Veletek a nagy harcban. Mindenkit szeretedéi
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGBR-ÜLLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell gázfőzőklés! lánggal július véjirs elöjagyezhetók-
«
ZALAI KÖZLÖNY
1943, Julia 2.
Festessen
Tisztíttasson o Pélcsícs-Bái
ölelnek : (csapattest) a zalai bakák,
-.-^Aláirva: Benedek főhadnagy, Gozdán József. Horváth Boldizsár, di\\ (olvasliatatlan) László, olvashatatlan aláírás, Kovács Sándor Örm., Bán Imre karp. őrv., Dózsa László zls, Dóbrentcy Károly zls, Takács László szkv.,\' Kiss Gyula..
A levél egy nótuslrófával végződik :
Vastag törzse van a vén almafának, Nincsen párja a kanizsai bakának, Jobb sze/néie vágja bakasapkáját. Úgy forgatja a maszkákban bicskáját—
P. Molnár Ferenc. Dani György.
üzenjük messzi Oroszországba : Sok örömet okozott a zalai bakák levele otthon, amely a magyar front igazi lelkületét tükrözteti vissza. Am az illhnn-maradottak is méltók, akarnak lenni a front testvéreihez és becsülettel állják a várlát Fiaikért, akiket győzelmesen haza. várnak...
Kanizsai honvédek tábori levelezőlapján •
Meleg sorokat küldött Dani Antal szkv. :
Itt sok a látnivaló. Rengeteg orosz harckocsi, repülőgép és sok vasúti kocsi elégve, elpusztítva fekszenek. Minden csupa .nyomorúság és szegénység il-ten. Mi újság Nagykanizsán \'? fin és lest véreim1 jól vagyunk. A főszerkeszlö urnák sok üdvözletei küldünk. Balázs Vilmos árnak, kedves feleségének, \' ííva kisasszonynak és Leilneréknek sok ..üdvözletet köldök valahol messze Oroszországból...
Uöh-sföhly István honvéd rig-tmtsokhu szedte érzéseit és egy kedves, hangulatos versben köszönti édesanyjaI:
. Egy kis orosz falu csendes utcáján Magyar nóta hangzik egy ház ablakán Ez a nóta egész szivünket átjárja, Édesanyám— vájjon eljut-e hozzája?
stb.
t\'.sallö András rölörzsönues-ler szintén versformába önti mondanivalóját :
Várok egy levelet
Várok egy levelet kedves já anyámtól Messze elhagyott szép magyar hazámból, Repülök zugnak, gránátok robbannak Bajtársak bunkerben egymásra vigyáznak. Repülők elhúznak, sziinik a robbanás Megindul alánná a harckocsi-támadás. Zugnak a gépek, aknák\' robbannak, Acél szörnyetegek szanaszét rohannak, Harckocsik mtgálltak, jön a leszámolás, Bajtársam, huzd meg az érintő aknái. Feszül a zsinór, robban az akna, Egy magyar honvédtól nincs többé posta... Esteledik lassan, szűnik az ágyazás, Beérkezik lassan a tábori postás Kiosztja leveleit bajtársi körben. Egyet meg letesz egy f iss fejlára Hajnalodik újra, jón a nagy támadás; Nem kap többé postái sok magyar bailárs...
KALTHÖY ANTAL alezredes Írja az orosz harctérről tábori lapján: »Az oltboii ériékét itt ismeri meg igazán az ejnber. Ht. ahol az olihont félrebillent agyú próféták bel\'ertözlék. Ahol a szülő nem1 szülő és szerelel eSafe a hamu alalt lappang...*
KISS ISTVÁN LÁSZLÓ ,Uad-"ugy. polgári éjeiben a \'tapolcai polgári iskola igazgatója,
BÚTORT
szaküzletben, GÁBOR m0nu talonnéi
vtCKM nir nmá* Ue«.
volt nagykanizsai polgári iskolai tanár irta a harctérről: Nagy Oroszországban, szemben a maszkával állunk, zalai magyarok, zabu magyar virtussal, készen mindenre a hazáért. Napilap után törlénnek csele-paték, <|e jelenleg éppen néma csend van. llaMgal az orosz is.Tíltiui-lek a repülőgépek, ajiudyek röviddel ezelőtt csodás tűzijátékkal szeropellek az éjszakában. Ebből a csendes orosz hajnalból szeretettel küldöm köszöntésemet mjmlen kedves kanizsai ismerősnek, jóbnrálmik. Töretlenül állunk, miénk lesz a győzelem, valiink van a magyarok Istene !¦¦¦
BANGA EMIL bonvéd, mint irja : -egy álmatlan éjszakán versel köjjötl, azt küldte haza. Ebből idézünk :
Oroszorsztigban nincs viruló halár.
Vad háború nyomán minden sivár, kopár.
Izzó nyári napfény perzseli a tájat,
Nem lettel mást látni, lerombolt tanyákat.
Azt is eláruljuk még, hogy Banga bonvéd egy Margit nevű itthoni kisleánynak kéréseit margarétát a névnapjára az orosz határban, de ott virágok csak a magyar honvéd szívében teremnek,..
l\'zent a front...
Legközelebb folytatjuk,
Magyar Testvérem!
Hozzád szólunk. Tudjuk, érezzük mi is, hogy neh-éz a\'.soruuk. Le kell mondanunk sok mindenről, amiről eddig nem ¦mondotbunk le. De sziveién hozunk megminden áldozatot elvonunk magunktól mindent, mert azokért vonjuk el magunktól, akik ott kint értünk s az édes magyar hazáért harcolnak és véreznek.
Nehéz időket élünk, de büszke kitartással és .törhetetlen kemény szívvel hozunk me\'g minden áldozatot, mert ezt kívánja tőlünk a hazánk, keresztény hitünkl b a jnagyar bersülct.
Testvér, erre a magyar becsületre erre a végtelen magyar testvéri Szeretetre és n méltányosságra hivatkozva fordulunk most Hozzád, hogy segíts minden erődből a hadtiavo-nultak hozzátartozóin.
Gondolj arra, hogy amikor Te békés nyugovóra hajtod le fejedet, ott kint az orosz rónákon ezernyi veszély között ált az őriégen a magyar honvéd, akinek lelke haza száll az ér\'v aggódó kis családhoz. Ahhoz a magyar családhoz .amely nélkülözi az eltartóját a gondos apát, a hűséges fiút, aki letatto az cjet terhét u család/a válláról s ki tudja, hogy visszatér-e még/ De ha a jó Isten vtsszasegifi, minden bizonnyal megkérdezi otthon, hogy a tártadalom törődött-e az itthon maradottakkal.\' Gondoskodott-e megértő meleg szivééi azokról, akik gondozó, kenyérkereső nélkül maradtak/
fis mi tesz a válasz/
Magyar Testvérem! Tudom, hagy nehéz a helyzeted, de mégis bizalommal fordulóik Hozzád, mert érzem, hogy a hátramaradottakért meghozod a legmesszebbmenő áldozatot.
Testvér! Ott künn robban a gránát, dübörögnek a hadi gének, zugnak a repülőgépek s ezernyi veszélyben kemény szívvet küzd a magyar honvéd egy szebb, egy igazságosabb, egy méltányosabb életért a meghozza a legnagyobb áldozatot, amil ember adhat es nyújthat.
Dc Néked is áldoznod kell, aki itthon maradtál.
Ha a gyűjtők mcg/elennek Nálad, ne utasítsd cl őket rideg szívvel, hanem adjál amennyit, csak tudsz nélkülözni, hisz azoknak adod, akik vérüket és életükei ad/ják Érted.
Ezt kívánja Tőled a haza, a hit s a magyar becsUUtl,..
Felakasztotta magát egy 83 éves aggastyán
Tudósítás a tragikus eset színhelyéről
Futótűzként sídlddt végjg « hir tegnap este egész Pctőfi-ulon és környékén — Sudár Horváth Vendel bácsi felakasztotta mayát. Ae utcákon játszadozó gyerekek szélvészként száguldottak be ae újsággal a környéket, mindegyik Abban a reményben, hogy elsőül tudatja másokkal a hírt- bppen ae.ablakban olvastam, amint az egyik 11 év körüli fin odakiáltja a másiknak :
- Te, Laci, meg ne mond ám senkinek, hogy az az ember felakasztotta magát, mert a rendőrbácsi megver. Tudod, amelyik azt mondta, hogy senkinek sem lehet elmondani.
Ennyi elég volt nekem. Azonnal abbahagytam az olvasást és felöltözve, sebes léptekkel a Pe-töfi-ut felé indultam. Néhány perc alatt odaértem a Petőfi-ut 35. sz. <ilcí. ahol az eset történt.
Az utcán innen is, onnan is, kíváncsian álldogálnak, többnyire nők.
A kapun gyerekek szaladgálnak kí és be. Nem kellene kérdernem, hogy jó helyen járok-e, — hiszen már messziről látszik, hol történt a szerencsétlenség — de megszokásból mégis mcgkérdeeem L kapuban állók egyikétől: itt, eb-ken a hátban történt-e az eset 7 TermcMetescn igennel válaszolnak.
Bemegyek az udvarra, azonnal látom, merre kell mennem. Az első lakás aitaja előtt csoportosulás van, erre fordulok és belépek az alacsony konyhaajtón, jó-estét köszönve. A szobába néhány férfi és nő beszélget, foglalatoskodik és egy-két gyerek ts lézeng, közöttük. Bemegyek a szobába, ahol élénken tárgyalják az eseményt. Néhány kérdés után megtudom, hogy
a azerendetlenség 6 ós 7 óra között történhetett.
mert Horváth Vendel bácsi még 6 óra tóiban beszélgetett az egyik házbeüvel, aki semmi gyanus, különös dolgot nem észlelt rajta.
Mint az egyik jelenlevő mondja, a néhai fiával és menyével lakott együtt, akik egész délután kint dolgoztak a mezőn és csak este-
felé jöttek haza. \'A szerencsétlenséget a fin fedestc fel, hét óra körül, amikor szétnézett a lakásban, az apja után keresve. Benyitott a kamrába is. ahol földbe-gyökerczett lábakkal állt meg a megdöbbenéstől: Az apját felakasztva látta egy kötélen, amely a létráról tógo\'t le. Feleségével hamar leoldozta az öreg nyakáról a kötelet, abban a hitben, hogy inén van benne élet. Bevitték a szobába, lefektették, de Vendet bátya csak nem akart magához térni.
A temetkezési vállalkozó, Der-valios Jóísef elmondja, hogy már kint volt a rendőri bizottság. Dr. Bittera Béla rondőrovos Origyllkoaiágot alapított meg.
Mint a megboldogult menye mondja, az Öreg az utóbbi időben kissé lehangolt lelkiállapotban volt. Néhány nappal ezelőtt meghalt Bagolasáncon egyik közeli rokona, amit nagyon a szivére vett. sokszor hangoztatta, inkább ő ment volna el, minek 83 éves embernek már élnie. Tegnap ujabb súlyos csapás érte: nővérének fia, Vadász István alkoholmérgezésben meghalt az egyik Teleki-utí kocsmában. (Lapunk tegnapi számában erről már beszámoltunk.) Ei az esemény feldúlta nyugalmát. Mint a hozzá közelállók mondják, tegnap egész nap borús hangulatban járt-kelt, nem találta helyét, mig egy öntudatlan pillanatban kioltotta élete szikráját. Most már ae örök biró elé kerülb aki számon kéri tőle cselekedetét. Isten irgalmazzon lelkének.
(P- l)
Szentképek TeU%[
ns&y válnsxteküsxt — legolcsóbb Horváthnál. Fő-ut 2.
NAPÍRTCND:
Gyógyszertári ügyelőt: Ma őrangyal gyógyszertár Deák tér 10.
Kiskaniffsáo ai\'ottani gyógyszertár állandó ügyülotoso«olH"latot turt
Naettr- Juliim 2. «rU törtök. Horn. kat. Sarlós H.A. Piut—Uo»Ottokár. Izr.
Ttuun. 17.
MEGNYÍLT
Deák-tér 14.
Haida éta, ra
Hangulaton zene ! Szolid árak.!
Szlvca támogatást kér 8 TulajdOlTOS.
I
Igjj. július g.
//u oáatámasxthatnám egyszer sokai vívódó, fonó homlokom a mmmcs-jényll, hüvtfs égnek, az Úristen (alán nem venné zokon és a gond-kelepek elpihennének.
fia ludnék öletni akkorát,
hogy szivemmel és a két karommal
átérhetném az egész földet,
tvlnlrudiuinak mind a jéghegyek
és senki egymást nem gyűlölné többet.
Ha a hangom olyan messze érne, hegy a csillagokon iul meghallanák, megkérném az Istent, engedje meg, hogy mind megtalálják egymást u jó magol vető ember-kezek,
Ha a szivem elegendő lenne
tüzel rakni minden didergőnek,
fetgyujtunám, égjen lobogva I
Aki akar, melegedjék núlal
Az Isten, tudom, megbocsúiand, ha
majd a nagy elszámoláskor
a szivem helyén csak hamut találna.
— (Holnap este Szentón a ferencleknél)
Holnap este 7 ómkor Szentóra a feroncíek templomában, kitelt Oltáriszentség előtt. Egyben gyónási alkalom olsépénlokre.
—• (Orvosi hlr)
Dr. Torhelyi (Schichtanz) Pál, a limlaposti Rádium kórház sobfísze-ténok v. orvosa, fogszakorvos, néhai dr. tíehichtanz István fogorvos fia, édesapja rondolójét átvette eV* a londelest folyó hó 6-án megkezdi. L\'fiongori ut 27/a. I. emelet. {:)
— (OrszAgzaszlóavatás és levente zászlószentelés Bánok-szentgyörgyön)
llánokszontgynrgyöii a minap or-szágzászlóaválás és levonto-zaszló-szentolés volt. Az luinopségon nagy tómogbon jelentek mog a környék -beli falvakból is. Az ünnopély tábori iiu\'hóvoI kozdődött, maid Óülo Lajos plébános meleg szavakkal méltatta a nap jolontőségót. A zászlóanyai tisztet dr. Uarcza Béla főszolgabíró foloségo töltötte bo. Az orszagzászló-nál Lukács Józsof körjegyző mon-dott ünnepi beszedőt. \'
— (Napközi otthonok létesültek a Ictenyel járásban)
A lotonyoi járás területén a mai napon 16 községben indult meg a gyermeké tkez tetessél összekötött napközi otthon működése. A hatóságok az otthon részére szükséges élol-uiiszor b*(szerzéséró! már gondoskodtak.
— (1500 pengős zene- és Irodalmi pályázat)
A Máramarosváöárholyi Kaszinó KnlturOHztálya ós a Priollo Kornélia Kmlókhizottsága országos zonc-iro-dalmi-szöveg és színpadi pályázatot hirdet. A pályázat Jiatáriclojo július 15. Az érdeklődők forduljanak bővebb felvilágosításért dr. Aczél László főispáni titkár Máramaros-bziifot, Vármegyeháza eimro.
MÉRLEG
Blinden méreüieű 1 Buksiért laritáa
SCHOLCZ JÁNOS I
mirl«gké»iltO-m»»tar j
NagUnuaa, B0tvo8-tfr 3a iM». I
\'/A\\L\'AT KO\'Ztö\'NYl
(folytat*! az I. oldalról)
EUüllycilt egy amerikai ropQlogép-anyahajó
Budapest, július 2 Lisszaboni jelentés szerint egy amerikai repmőgépanyabaió az európai vizeken elsüllyedt. Az anvabajón brit vadászgépékel szállítottak Málta felé. Ez az el-zi amerikai rc])uIogcpanynh iy:-. mely az európai vizeken eseti a háború áldozatául.
Rommel tovább jutott elftre kelet felé
Budapest, július 2
berlini jelentés szeriül Kömmel Kl-Alamein előtt áll. KI-Álaméin az utolsó brít támaszpont Alexandria |wlótt, amelytől líiO kilométernyire van.
Az egyiptomi harctéren súlyos
harcok folynak. Itommol isapataínak sikonilt tovább jutnia kelőt íolé. Auchinleck tábornok napiparancsot intézett csapataihoz, amelybon a legnagyobb erőfeszítésre szólítja fel őket.
Az angol lapok az afrikai helyzetről
Stockholm, július 2 (Btofani) Az angol la|K>k zavaros
magyarázatokkal kisérik az északafrikai rtadiholyzetet, Aggódva kérdezik, mi lesz a sorsa a földközi tengeri angol hajóhadnak és milyen magatartást jtanusit az egyiptomi kormány, ha a helyzet Angliára nézvo válságosabb lesz*. Az angol alsóházban lefolyt vita a Dagoiis Nyheter londoni levelezője szerint azt a bo-nyomást költi, hogy az egyes pártok már nem tudják, hogy mit mondjanak és mit CBolokedjenek. Az alsóház igen hűvösen fogadta Llítleton miniszternek azt az Ígéretét, hogy a kormány intézkedésokot tesz a brit harckocsik minőségéjiok megjavítására.
Nagy kémkedési ügyet lepleztek le Svédországban
Stockholm1, július 2 Göteborgban nagy kémkedési ügyet lepleztek le. Letartóztatlak három állampolgári, akik közül az egyik a szabad kikölfŐ tisztviselője voll. Valószínű, hogy az ügyben külföldiek is resztvettek és ujabb letartóztatásokra van kilátás.
1,400,000 pengőt fordítanak az idén nyári gyermekotthonok céljára
Budapest-, július 2 Az Országos Szociális Ke.lügyoló-Bég a múlt évben kérőkön 700.000 pengőt fordított az Országos. Népes Családvédelmi Alapból a nyári mezőgazdasági munkálatok idején elfoglalt anyák gyormokoinok gon- j dozasa céliából nyári gyermekotthonok létesítésére. Ebben az évben kereken 1,400.000 pengőt irányoztak elő orre a célra. Ebből az országban közel kétezer ..nyári otthont
szerveztek több, mint százozor gyermek gondozására. Az Országos Nóp-és Családvédelmi Alap támogatásával létesített nyári gyermekotthonokban a gyermekek gondozáson kivül tojkiosztásban is részesülnek, azokon a helyeken pedig, ahol orra szükség van,"teljes ellátást is kapnak. A nyári gyermekotthonok ve-zotésél nemzetvédelmi munkaszolgálatként vállaló leányok ós asszonyok toborzását és nyilvántartását az Egyesült Nói Tábor végzi.
Örvendetesen fejlődik Zala selyemtermelése
Zalaegerszegről jelenük, hogy a zalaegerszegi pelckellctÖ állomás u tavalyi 10 doboz selyempete helyett 35 doboz selvcmpc-lét kellélelt és osztott ki Zalaegerszeg és vidéke selyemte-nyészlöi közölt. Aunyíl jelent ez, hogy Zalaegerszeg és vidékének selyem termelése ezidén több mini háromszorosára emelkedik a tavalyi termelésnek. Selyem-gubőban kifejezve : a tavalyi TiOO kg. gubó beívelt az idén -előreláthatólag \' 1000 kg. fölölt lesz ennek az egyetlen körletnek a selyejntermelésc.
Zalaegerszeg és vidékének régi és uj termelői, a leventék és tanulóifjúság megérlelte az idők szavát és minden elképzelést messze hil szám valóan teljesíti e téren is hazafias kötelességél. Lz a buzgóság minden elismerést megérdemel. Már most meg kell állapitanunk,
hogy ennek a körzetnek mindén hatosága, az összes leventenn-ramsiiokságok, az oktatók lelkes gárdája, szívvel, lélekkel teljesítet te kötelességét. Amikor ezért őszinte elismerésünket és hálánkat nyilvánítjuk, nern h/all.
galbatjuk el azt a lelkes közreműködést sem, amelyet a körzet minden tanintézetének vezetősége, tanárai és tanítói a gondjaikra bízott ifjúság eredményes bekapcsolása érdekében kifejlet I. \\
Vármegyénkben összesen 39 keltető állomás működik és ha a többi 38 állomás sem iiLaradt el eredményben a zalaegerszegi mögött, aminthogy erről meg vagyunk győződve — akkor Zalamegye már ezidén az élre kerül a selyemlerinelö vármegyék közöli. Többek közt azt is jelent; ez az örvendetes eredmény, hogy a vármegye hozzávetőlegesen ÜO.OOO darabra becsült eper-faálloiiiGínyának ezidén már egy-hurmadn áll a seIycmtetmu;Tés szolgálatában.
FERENCJ02SEF
KESERŰVÍZ
— (Pályaválasztási útmutató)
Nagy szükség volt már orra a kis könyvre. Nem altalános tanácsokkal szolgál, hanem pontos gyakorlati útbaigazításokat ad. Milyon pályák vannak? Hogyan és hovákoll folyamodni fölvételért? Milyon végzettség kell? Mennyi a tandíj? Mik a kedvezmények? Meddig tart a kiképzés? A szorzó, Várady Zoltán egyik állami jellegű pályaválasstási tanácsadó intézetnél szorzott évtizedes gyakorlat alapján felel ezekre « kérdésekre. A könyv a Danubíu könyvkiadónál jelont meg, ára ö.tiu pengő.
— (A celldömölki motoros beleszaladt a vegyesvonatba)
A Celldömölkről Sopron feló haladó motoros vonat VÓnÖoknél Összeütközött ogy vogvosvonattal. A szerencsétlenséget állítólag a motorvonat fékjének o)romlása okozta, A vűiiiirt az állomáson nom tudott,mog-állni, hanom tovább robogott és beleszaladt az állomáson kívül álló vegyoBvonatba. A szerencsétlenségnek négy halálos és 60 aobosült áldozata van.
141 embert kivégeztek Csehországban
Prága, július 2 (MTI) Hivatalos jelentés szerint a prágai és brunni rögtőn-Üélö bíróság julius elsején itt embert ,köztük S zsidót, italt halálra, mert ellenséges ügyiiö-köknek nyújtottak menedéket és egyéb birodalomellenes cselekményeket követtek el, vagy támogattak és Heydrich volt helyettes védnök merénylőinek szélesebb segítő körébe tartoztak.
CiOtörtök
Alt»»dó tnfiiftmáttak b4tkkuaa«k** lluilui-üat I. wflaoria
6.40 Torna. Hirok. Közlemények, Hanglomozok.. — 10_ Hire.k„ — 11. iu Nemzetközi vizjolzóflzolgálat.
— 12 Harangsaó. Himnusz, luöjá-rásjolontés. — 12.40 Hitek. — 19.20 Időjelzés éa vízállásjelentós.
— 14.00 Hirok. — 14.46 Műsorismertetés. — 16 Árfolyambirek, piaoi árak, élelmiszerárak. — 10.-ni Idójolzéa, hirok. — 17 Hírek szlovák és ruszin nyelrsn. — 18 Hirek magyar, német ős román nyolTon,
— 21.40 Hirek. — 38 Hirek némát, olasz, angol éo francia nyolvon.
— 24 Hirek.
BUDAPEST I.
17.15 Székolyok Bácskában. A közvotitést vezeti Dévényi Nagy Lajos. — 17.45 A tomorini taüiuura-zenokar. — 18 Az újvidéki német, ifjúság énekkara. — 18.20 Pallérozódik az újvidéki Daranyitolep. A
! Stern J. Kálmán
Uvag-, porcellán-, kőedény- és lámpakereskedő, üveses és képkeretező „„
.(.¦• .cn!,.-i.yul 7. ¦¦¦ykanlSM Bttlnt Zilnyl M -U 41.
«
ZAL\'AI KÖZLÖNY.
1942. |ullu» 2
lemet, exhumál, szállít.
Céglulaldonos: DervalltS Jő*sut
m w*» ma, uuii iso.
közT^íitást vezeti.Budinszky Sándor. — 18.ÍÓ Az ui^jdéki K41U8. — 10,3Q.itit dolgozik a délvidéki magyar, közművelődési szövetkezőt? A kÖBTptiíépt yozeti Öövénri. Nagy La-jo?.,"— ÍÖ.4B Az újvidéki Filharmóniai , Táraaaófí hangvoraonyo és irodalmi ostjo. — 22,15 Üzen az otthon. — 28.25 Bácskai Horváth Matyi cifiáiryzonpkara. BUDAPEST IÍ.
18.20 Ruszin hallgatóinknak. — 18.15 Táncest. — 10.10 A Bzókes-fóvároai Zenokar. —• 20 Hirok. — 21.10 JPotró Siudor olőadáaa. — 22.10 Könnyű zono.
Péntek
BCDAPK6T I.
10.16 Szórakoztató zono. — 11.20 J)ak Pál éneM - 11.10, Folol-
vasa?.,..... .....v vikt.^vp 1 .jnitm/.n
néfer, 18.30 Honvédőink üzen nök. — 14 A Foivamorók zenekara.
— 15.20 Ilniczk\'.v László szalonzenekara. --- 16.15 Felolvasás.
17.15 Filmzono. 17.10 Bport-közleményck. ¦ - 17.50 Horváth Jonó jazz-ogyfutosó. — 18.10 Nőmet hallgatóinknak. 18.20 Magyar nép-muzsika. Kózromüködik Csóka Béla zonekari kiaérottol. — 10.20 A,kassai .rádió műsorából. - 20 A soproni, Nyári Egyetem. Dr. Vargha Forone olóadása. — 20.10 Portis I\'ali cigányzonckaru. — 20.15 Peéty Piri rorsekot inond. — 21.16 Hang-képek a Fényes Cirkusz júliusi műsorából. - - \'22.10 Üzon az otthon.
— 28.26 Hanglomozok.
BUDAPEST II.
18,15 Horváth Jonó jazz ogyütle-se. — 16.86 Vitéz Kassav llétn.oló-adása. — 10 Szórakoztató zono. — 20 Hírek. — 20.10 Boothovon-mü-vok. — 22.10 A kassai rádió műsorából.
A CÖZFOBDO nyitva Wn reggel 6 órától 0,10 ü óráig. (Hálíó, sierda, péntek délulaa ás kedxlen egész nap nőknek.) Telefon: 560.
» káromkodást latén ém a Unáay bOntat! I
az apróhirdetés. Hajnaltól estéiig ezer és ezer emberolvassál\'Fillérekbe kerül csak és Ön helyeit elyéjfez mindent: járja a várost, a falut,, bemegy minden házba s megszerzi Önnek a kívánt munkát vagy állástI
Mély fájdalomlói megtörve, de Islen akaialában megnyugodva Jeleiitjulr, hogy
Dr. SchicManz István
orvos, fogorvos
I élinek ,67-lk évében rövid szenvedés és a halofti szentségek ájtatos felvétele után június hó 29 ikén visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait július 1-én helyeztük örök nyugvóhelyére a szóm hat helyi róm, kai, temetőben.
Engesztelő szeritmlsc-.lldozatol a megbo\'dpgult MkiUdvéérf Július 1-én a szombathelyi Ferences-templomban bzolgáltallunk. Nagykanizsa, 1942- július 2
Gyászolják: felesége és gyermekei.
(Minden külön írlosllés helyett.) RészvéUálogatások mellőzését kérjük.
Mayercsák Aladár férje, Mária, Aladár, Ferenc gyermekei, Kelsmen Imre veje, Tibor unokája nevében mélységes fájdalommal jelentik, hogy a legszeretőbb és leghűségesebb hitves, a legönfeláldozóbb édesanya és nagyanya, a legjobb testvér és anyós
iapresák flladámé
szül. Robanser Mária
június 30~a\'u türelcinincl viselt szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 2-a\'u kisértük utolsó útjára a keszthelyi Szent Miklós-temetőben.
Emlékét cl nem mulő szeretettel és ksgyelettel őrlzxükl
Keszthely-Csáktornya, 1942. július 2.
Hálók, kombinéltsiobék
Ukt^J^ Mg? VÜUtóZiébbM
a változott árviszonyok dacára is még mindig olcsó árakon várják
SíOPSTEIi. BÚTORÜZLETBEN
llm-lliy Mlkló«.ul 4.
mm
DRÁVAVDLGY1
aiakllsrO felailigoiHÍK minden villamos kérdésben CjpB|;epfut 51, telefon 284.
Áramszámlák fiictésa, reklamációk, . hlbabejalqntéaek
Suaár-ut 2, I. °"jjBjlat\' tfleton 213. .
löbbe
a ZALAI KÖZLÖNY,!
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely h c I f ö I <1 i nyaralóhelyre.
Kooala felvételltt Klsi fatelepen, Arany Jánoi u. 8. I85t
ElAruallélaAnyt keresek cukrász, dámba fizeléisel éa télies cliálásial. — Szekovínlci Istvírr cukiász, Csáktornya. Szt. Uszlö-tér 3. 1824
Önálló nagymunkéat azonnal felveszek. Csengery-ut 62. Szepesy. 1890
Felveszünk két ha x ma start lolyö év! augusxtus hó elsejére. Nagykentmi Iir. Hitközség. 1892
Oyakorlolt flakaraaxtény kfinyva!B-nStt 4tonnáira fatveii Srent Lántó cu-kójkaíiMta. Jelent kéziének hadirokkant, hed.árvs vagy bevonult családtagját. M94
Kifutó- vnfiy t.iíiulrilcAny felvétetik. Rolh Laura kalapizalon, Bazirudvar. 1899
Viktória 100-ai klamolorka rókáét*
eladó, d. u. 2—4-ig. Teieki-ut 38. 1893
Diófaháló elutazás miatt aladó. Cim a kiadóhivatalban.
-1 LAKAS-ÖZtBTHELYISÉO «-
Kéluobás lakait kcieitk idesebb hézaBDáraik. Cini a Uadábaa, 1886
1 Uctcj;«0k síintl lorgBliua. utvonilon vUüJKsrüKttífi eladó. A beifindeaís cscl-leg kttloa cliiló. Cini a kiadóhivatalban.
- HÁZ ÉS CVOATtAN \'
Má.hal, herllel eladó. Tavau-u. 18 Síim alsll.l 1843
Hargttay Brafolőaua Klrély-u. 37.
slstt fogad. -\'<¦\'¦ \'¦¦ \'¦
q6aqép«B keresek gépesnél együll, aratii utan 4 heti munkára. Cim a kiadó-hivatalban. 1S98
zalai XŐZLÖmY
i Oi.iviítAi rjfn-\'it..<iij. KladjK\'. ,,KBjflu4alá|IR.T. Nigyk.KltscA Polelöa klftdA: zbi-i Király.
Nyomata i. a „KSiUKi^ulaf H/1 ffnjjykinaaV »yoH>|i»lA!)»a Wa^ykaali.ia.
82. évfolyam, 148, nim.
NtgykanlxM, 1942. Július 3. péntek
i ára 12 llllér.
ZALAI KÖZLÖNY
\'OUTIKAI NAFltAr*
HwirKcöatÖHÖfí tm kifldótilvaUil} Föut 5. loaia. Bx,irkesztö*&egt és kiadóhivatalt teleion 78. n. HcjíJclonlk minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Rlötixetéal ára: ejry hónapra 2 pon rí M 0114«,
oefryedévre 7 peneo 2ö tliTér. Rgyet again: hétköznap 12 Hü., ezotnbaloa m HDL
Győzelmes epizódok
Irta: Kólómon Forono
Minden háttoru célja : a győzelem, vagyis az egyik küzdő léi akaratának teljes és végleges rá kényszerítése a legyőzött ellenfélre. A hadtörténelem tanítása szerint nemi minden háború végződik ilyen eredménnyel. Már az ó- és középkor végnélküli harcaiban is voltak koni-pronnnisszumos békék, amelyeket a küzdő felek kimerülése, kölcsönös belátása és az elért relatív eredmények biztosítása hozott létre. Az ujabb kor ragyogó háborús győzelmekkel van tele, de itt is sok a megegyezéses béke. A győzelem eszköze a katonai siker, ennek alapja a stratégiai fölény, a jobb katonai szellem, a nagyobb technikai felkészültség s az alaposabb organizáció.
Napóleon győzelmes epizódjai l iiem követhette a diadalmas vég, mari határtalan becsvágya végül is az .egész vliág egységes fellépését, hivta ki maga ellen, ezzel pedig az oly sok dicsőséget megért vgratule arm.ee« sem tudott megküzdeni.
A porosz—osztrák háború aránylag rövid idő alatt teljes és végleges győzelmet jelentett a jobban felszereli és fegyelmezettebb porosz hadseregnek.
Ugyanígy végződöli a porosz --francia háború is, amelyben IIL fs\'apoleon katonáit alig három hónap alatt megsominísitö vereség érte Scdunnat.
A japán-orosz háború is a diadaljnas vég jegyében folyt le, miután Csuzimánúl elvérzeti az Afrikát körülhajózott orosz ten-geí:i,ha.djer0, s a japánok halálf-megvetö bátorsága és jobb után pótlási szervezettsége Mukdennél döntő csapást mért az orosz hadseregre.
Az első világháború már a győzelmes epizódok, de u dia-dalnélküii vég könyörtelen mérkőzése voll. Amit az egész világgal küzdő német hadsereg ebben a világháborúban tcljesi. telt, az egyedülálló a hadtörténelemben,- hogy ennek dacára elmaradt a diadalmas vég, az a háború- tartamának kitolódása, a megtévesztő wilsoni elvek dcstruáló hatásának tulajdonítandó.
A jnosl folyó igazi világháborút megint csak a diadalmas epizódok lenyűgöző soroznia jellemzi. Villámgyőzclmek, technikai fölény és az utánpótlás mesteri megszervezése az eddigi\' sikerek alapjai. Lengyelország, Norvégia, Nyugateurópa, Jugoszlávia, Görögország, Kréta legyőzése egytöl-egyig győzelmes\' epizódok, amelyek egyben biztosítékai á diadalmas
A cseh-morva protektorátusban hatályon kívül helyezték a kivételes állapotról szóló rendeletet
87 védnökségl személyt megfosztottak állampolgárságuktól
Kairót újzélandi csapatok szállták meg
Vichy, július II A francia hírszolgálat kairói jelentések alapján közli, hogy az illetékes hatóságok már keuV den katonailag vedelt városnak nyilvánították Kairót.
Egyiptom /óvárosát újzé-
landi csapatok szállták iiteg.
Kairó és Alexandria között pótvonalokat is szolgálatba álldot-tak, hogy megkönnyítsék Egyiptom legnagyobb tengeri és légi támaszpontjának. Alexandriai nak kiürítését. . .\'
Törökország elhagyására szólították fel az angol és amerikai állampolgárokat •
Istunbul, július 3 Kairói jelentés szerint igen sok egyiptomi kért beutazási engedélyt Törökországba. Ezek,, mint mondják, nyaralni kivannak a Iioszj)oruszon.
A Néunel Távirati Iroda meg. bízható ankarai helyről ugy értesül, hogy az Egyesült Államok és Nagybritannia ankarai nagy. követe felszólította azokal a Törökországban élő amerikai és angol állampolgárokat, akiknek nincsen diplomáciái útlevelük, hogy Szírián és Irakon kérész-lül mielőbb készüljenek fel a Törökországból való elutazásra. Egyúttal azt tanácsolták a Törökországban élő amerikai és
angol állampolgároknak, hogy ne vegyék igénybe az egyébként használatos palesztiné--egyiptomi utat. Az angolszász és a velük szövetséges országok állnm1-polgáraí körében néhány nap óta pánikszerű utazási híz mutatkozik. I Az Irakba induló hálóko-csis íjonatok túlzsúfoltak. A törökországi angolok és amerikaiak nyíltan hangoztatják aiíi-a aggodalmukat, hogy a fe-keletetigcri és földközi tengeri német sikerek következtében az angolok és amerikaiak könnyen Törökországban rekedhetnek és nem lesz módjukban visszatérni hazájukba.
Élénk diplomáciai tevékenység Madridban
Madrid, július 3 Serrano Suner spanyol külügyminiszter tegnap fogadta Németország madridi nagyköveiét,
továbbá Olaszország, majd Japán követét, azután pedig Portugália és Anglia nagykövetét és az apostoli nunciust.
Elsüllyedt kofák
Amsterdam, július II Az Egyesült- Államok hadügyminisztériuma közölte, hogy az amerikai purtokdőtt az Atlanti-
óceánon megtorpedóztak egy teli erh aj ót,
Az .amerikai tengernagyi hivatal bejelentelte, hogy a dél-
amerikai partok előtt, az Atlanti óceán nyugati részén tengeralattjáró megtorpedózott egy északamerikai gőzöst és e^v panamai lobogó alatt hajózó telte rgözöst.
!1 brit repülőgépet lőttek h Étxaknyugat-Németországban
Berlin, július 3 A Néniét Távirati Iroda jelenti ,hogy angol bombázók mára virradóra csekély eredménynyel megtámadtak egy észak-nyugatnénictországi tengerparti várost. Az eddigi jelentések szerint 11 támadó angol gépet lelőttek.
BelsőmongóUal harctér
Tokió, július ;i A belsőmongóliai harcokról jelenti a Domei-irodn ; s
A japán haderő izzó homokban tovább tört előre Szujuen-tarlománybun és elfoglallak tincsen városát. Ez a 101. kinin hadosztály. föhudiszállása volt. A japánok most tisztogató műveleteket végeznek.
Columbia leendő uhuiba az USA-ba átázott
Buenos, Aires, július 3 Lopez, Columbia leendő államelnöke egy amerikai utasszállító-repülőgépen az Egyesült Államokba utazott.
Csehoruégbari rnegexOnf ¦ kivételes állapot
Prága, július 3 A pénteki prágai lapok hivatalos rendeletet közölnek, amely \'Folytatta az fi oldalon)
végnek. Ennek egyedül a hatalmas kiterjedésű szovjet front áll útjában. Az arcvonal kiterjedése, a szembenálló hadsereg milliós tömegei, a műiden várakozási felülmúló technikai felkészültség — a német hadvezetést ennek a háborúnak legnagyobb feladata elé állította. A német katonai géniusz azonban itt is eredménnyel tud megküzdeni ezekkel a szinte Icgyözhe-letlcn akadályokkal. Mindaz, ami egy év óta ezen a fronton törlént. a tavalyi lendületes hímadás elképesztő sikerei, majd az öthónapos szovjet (éli láma dás csodálatos elhárítása, nem-
rég pedig a krimi sikerek, a churkovi döntés, S,zebnsztopol bevétele, egyenkint mind-injnd olyan győzelmes epizódok, amelyek szükségszerűen előbb vagy utóbb a diadalmas véghez, ennek a háborúnak győzelmes befejezéséhez fognak vezetni.
A.-modern habom nem egyetlen csatának eredményétől, hanem a győzelmes epizódok szü-nelnójktni.\'sorozatának erejétől <"gg-
.Ezt az. ,uj hadvezetést a német katonai lángelme találtaiéi, p< megoldatni; váró hulal-inas ifieljula.tnt ,nciii sedáiti bravúrral, hanem az elleniéi ere-
iének részletekben való letörlésével, részletsikerekkel, \'győzelmi epizódokkal oldja meg s. ezúton éri el a maga elé tűzött célt, minden ijáboru igazi célját, a diadalmas véget, mely ma sokkal közelebb van, mint ahogy azl a borúlátók hiszik.
Minden nap, minden óra közelebb visz berniünkéi ehhez a milliók által türelmetlenül várt (pillanathoz, mely meg fogja váJ-tjuü a világot a história, legnagyobb megpróbál! a bKt tói s amely határköve le.*/, az emberi fejlődés egy uj és boldogabb fe.. jezetének és tartós békéjének.
y, ai ta í Kôtuum
iô4â. luiiut k
A miniszterelnök kassal útjáról visszatért a fővárosba
Kállay Miklós miniszterelnök tegnap Kassán beszédet mondót! a keleti harctérre induló katonák búcsúztatásán. Este megjelent a kassaj pályaudvaron és elbeszélgetett a harctérre induló fiával, inaid elbúcsúzott tőle. A miniszterelnök ezután feleségével és kiséret ével visszatért n fővárosba. \\
Péntek
AU*>rto m(UofixA«ok b«tkSujip«koa
6.40 Torna. Hirok. Köalomények. Hanglemozek.. — 10 Hirok.. — 11.10 Nemzetközi rizjolzŐBzolgálat.
— 12 Harangaaó. Himnusz. Időjá-rásiolontés. — 12.40 Hirek. — 18.20 Időjelzés éa vizálláajolentéa,
— 14.80 Hirok. — 14.45 MÜaor-iaraortetéa. — 16 Árfolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak. — 16.46 Időjelzen, hirok- — 1\' Hirek szlovák és ruBsin nyelven. — 19 Hirek magyar, némot éa román njolfon.
— 91.40 Hirek. — 23 Hirok né-inot, olasz, angol ás franoia nyolvon.
— 24 Hirok. BUDAPEST I.
17.15 Filmzene. — 17.10 Sport-
köslemónyok. ...... 17.60 Horváth Jenő
jaza^együtteso. 18.10 Német hallgatóinknak. 18.20 Magyar nép-muzsika. Közreműködik Csóka liéla zenekari kísérettől. - 19.20 A kiis-nui rádió műsoréból. - 20 A soproni Nyári Egyetem. Dr. Vargha Peroné előadása. -¦ 20.10 Portis Pali eigányzonokara. - 20.45 PeŐry Piri verseket mond. — 21.16 Hang-képek a Kényes Cirkusz júliusi mű-Bórából. — \'22.10 Üzen az otthon. ¦ 28.26 Hanglemezek.
BUDAPEST II.
18.15 Horváth Jonó jaza-együtte-m>. — 18.85 Vitéz Kassay béla oló-adésa. --- 19 Szórakoztató zone. --20 Hirok. - 20.10 Beethoven-müvek. ..... 22.10 A kassuí rádió mti-
Borából, *
Szombat BUDAPEST I.
10.16 A Székesfővárosi Tűzoltózenekar, 11.20 Hahgsaerszólók,
11.40 Felolvasás. 12.10 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. 18.80 Honvédőink üzemiek. -~ 14 Szórakoztató zeno. 15,20 Vidák Sándor cigányzenekara. - Itt. 10-1 fjuuági rádió.
17.15 Keszlot a Magyar Dalos-egyesülőt Országos Szövetsége 75 évoa fönnállása alkalmából rendezett június 29-iki hangversenyéből. - -17.46 Felolvasás. - 18.10 Tánczene. - 18.85 Hangkópok innen-onnan. 19.20 Renaorzonekar. 20.20 Harsány i Zsolt olbeszéléao. 20,40 Szilágyi Imre emlékest. 22.10 Üzen az otthon. - 28.25 Magyar nóták.
BUDAPEST II.
18.10 Mezőgazdasági félóra. — 18.86 Cómensóli Mária zongorázik.
10 Felolvasás. 19.20 Voríli: Szicíliai versenye, nyitány. 19.80 Kelolvasás. 20 ílirek. -- 20.20 Waldbauor-vouósnégyos. - - 21.10 Csapodynó Gárdonyi Klára előadása. • 22.15 Szórakoztató zono.
BÚTORT HETYEI IMRE uiiíkia bBtois*.iloü]*bau vagyán
Vasárnap délelőtt dr; Simon György püspöki belynök fényes keretek között szenteli fel a Hsbanlzsai templomot
Kiskanixsa katollkusságának nagy ünnepe
Tdbbször beszámoltunk arról a szép munkáról, amit Kískani-zsán a Magyarok Nagyasszonya plébánia és egyházközség élén I\'. Uánás Gyula ferences-plébános kifeji. Éhnek egyik állomása a templom renoválása és két uj oltár beállítása. Az egyik oltár a Mugmt Doindnn Mungaro-nun, a másik pádtiai Széni Antal tiszteletére. A bivek áldozatkészsége mintaszerű voll. Most hogy a templom renoválása és az uj oltárok felállilásu befejezési nyert, vasárnap délelőtt történik az ünnepélyes felszentelés. Az árpádkori tüskevári templom vasárnapi felszentelése
folytán akadályozotl megyéspüspök képviselőiében és nevében dr. Simon György püspöki hely nök, nagyprépost lógja n szent szertartást végezni. 0 mondja az ünnepi, főpapi misét is. Aznap reggel 7 órakor a leventezenekar zenés ébresztője. Az ünnepélyen részt vesznek a kanizsai egyházközségek, a~lu-valalos város, a kiskanizsai egyesületek és testületek zászlóik alatt, a leventék, slb. A leinptomszentéléssel egyidejűleg u Sarlósboldogasszony-ünnepi bucsut is vasárnap tartják meg. Nagykanizsáról is sokan vesznek részt Sáska-ország kedves ünnepén.
A polgármester vezeti a nagykanizsai küldöttséget a jniius 9-i muraközi napra,
melynek kimagasló eseménye lesz az országzászló átadása és felszentelése
.Nagyon szép gondolat volt Nagykanizsa .közönségétől, hogy Muraköz népéi Csáktornyán keresztül a 23 éves megszállás alatt liuuisiloll nemzeti hűségéért és bátor magatartásáért egy országzászló adományozásival jutalmazta. A gyönyörű ország-zászlói hazafias hölgyeink hímezték. Juijus 9-én, jövő csütörtökön rendezik Csáktornyán a Muraközi-napol, amelynek kimagasló eseménye lesz a nagykanizsaiak által adományozol! országzászlónak ünnepélyes átvitele Csáktornyára és felszentelése és átadása. Az ünnepély
olyan nagyszabású, hogy a megyéi kereten tul, országos jelentőségű Tértink vesznek részi és emelik az ünnepség fényét *"
Nagykanizsa mint Zrínyi testvérváros és mint ndomúnyo zó város, nagy küldöttséggel \' vesz részi nz ünnepségen dr. Krátky István oplgórmestcr vezetése akiit. A Zalai Közlöny szerkesztősége külön tudósítóját küldi ki a nagyszabású, gyönyörű énuepscgre, hogy részletesen beszámoljon olvasóközönségének. Aki a küldöttségben részi akar venni, jelentkezzen minél ÍPlÖbb dr. Puizs Ferenc városi aljegyzőnél.
Csirke-árdrágítás az uzsorabíróság előtt
Tragikomédia egy háztartásban a lefoglalt csirke miatt
Filák Istviínné miháldí asszony csirkékkel megrakodva jütt bc Nagykaniisára a pjacra, ahol a vásárlók csakhamar körülvették. Filákné — noho a csirke ára kg-ként 4.20 P-bcn van maximálva, (amihei még 20 fülért lehet hozzászámítani) — a megállapított árnál magasabb árt követelt és fogadott el « vásárlóktól. A piacon cirkáló éber rendőrőrsiem azonban felfigyelt, ésirevettc a dolgot és Filáknét csirkéivel együtt előállította.
A miháldi csirkés-assiony egy óra múlva már dr. Révffy Andor törvényszéki bíró, mint uzsora eoyesbiró előtt állott. Azial védekezett, hogy nem tudta a csirke árát, egy asszonynál érdeklődött és annak bemondása alapján szabta meg Ő is az árat. Beismerte, hegy egy 90 deka sulyu csirkéért 5 pengőt, egypár 1.75 kg. sulyu csir kéért 8.50 P-t követelt. A bíróság a csirkéket kiadta a vásárlóknak, az érte lefizetett pénit azonban elkoboita Fílákné-tól, egyben jogerősen 50 pengő pénzbüntetésre Ítélte. A cselek-
| mény fogházas cselekmény, azonban a bíróság nyomatékos figyelemmel volt az összes körülményekre és így a fogházbüntetést most az egyszer mellőzte, valamint a mellékbüntetés kiszabását is.
Érdekes, hogy az egyik pár csirke vásárlója, egy ismert hivatal vciető)ének huga volt, aki a náluk ebédre bejelentett előkelő vendég részére akarta a csirkét elkészíteni. Nem gondolt árra, hogy az általa vásárolt csirke
mint böntárgy, lefoglalva kerüljön a rendőrségre, majd at Ügyészségre. Pedig ei történt. A rendőr észrevette az árdrágítást és mint fcnlt beszámoló elmondja, bekísérte az eladó asszonyt csirkéivel együtt.
Eközben mull az idő és a szóban forgó háztartásban sürgősen kellett ebédet készíteni a magas vendég számára. Nagy volt az izgalom a konyhában. De hiába. Az uESorabírósági tárgyalásnak ugyanis esek 1 óra körül Tett vége. A bíró csak akkor tudta a lefoglalt csirkéket a vásárlóknak visszaadni. Igy a hivatalvezető húgának is. Addigra azonban más ebédről kellett gondoskodnia.
Ai előkelő vendég esírkepap-rikás nélkül maradt...
Mindenki mást szeret
Nom a legszerencsésebben választott cim. Utána Ítélve egészen ímást vártunk, mint amit kaptánk: Egy kissé kellemes csalódásban részesültünk, amit egyébként Örömmel voltunk. A film témaköre u valóságba vág, szorosan napjainkat érinti, propagandafilmnek is mondhatnánk, de ezt nom lekicsinylő értelombon használjuk, ellenkezőleg, a nagy magyar sorskérdések iránti érdeklődésnek, a velük való foglalkozásnak, az úgynevezett »népi« néprétog hajai, szenvedései, felvilúgositathm volta iránt megnyilvánuló őszinte, nomes gesztusnak tartjuk.
Uray Tivadar ós Szilágyi Szabó Eszter remek alakítással örvondoz-téttek meg bennünket. Nom sokkal maradt mögöttük !1 többi főszereplő som.
Szörény észre vétó lünk, hogy filmjeinkből is elhagyhatnák már egyszer azl az adomát, hogy: — »örog-apának, meg apámnak jó volt, jó lesz nekem 18«. Ha néha-néha érintkezünk a magyar fold gyermekűivol, meggy ózod hot íink róla, nom - igon halljuk ezt már; — legföljebb azt, hogy: »Nckom jó, vagy nom jó«. A magyar paraszt mar túlhaladt azon, Kogy mindig az ósoíro hivatkozzék, ha valami ujitásról van szó, tekintet nélkül arra, hogy jó-y 1 az vagy sem. Ez a szokás l?\' kozd I már "iparművészeti tárggyá" válni, \' amit uton-utfélon eladásra kínálnak.
Néhány szereplő néhol kicsit természetesebben játszhatott volna, ami sokkal filmszerűbbé totto volna a »filmot«.
Temet hangoztatjuk, szükség van ílyen filmekre, inert minden eszközt és módot meg kell ragadni a nemzetnevelés céljára, — a film pedig erre a célra nagy népszerűségénél és közkedveltségénél fogva nagyon ís mogfolel. (—)
Július 2-től VÁROSI M07GÓ Csütörtöktől Július 5-ig MKVV\' rlUÍKIU nsámipig
A magyar trók újszerű, gazdag témájú filmje
MINDENKI MÁST SZERET
Irta: Thury Lajos. Zene: Fényes Szabolos.
A legjobb magyar Bsinéssek Játékával.
Aktuális „UFA" világfi ír adó
Előadások kezdete hétköznap 5, 7 és 9~kor, vasárnap 3, 5, 7 és 9-ícor.
1942, Juwu) S,
ZALAI KOZLONYI
A polgármester erélyes intézkedése az összevásárlás megakadályozására
Kaposváron csak délelőtt H óra után vásárolhatnak fel gyümölcsöt a piacon
Szívesen közöljük, ho«y a >ZalaJ Közlöny erélyes állásfoglalása folytán megindult \'a megfelelő intézkedés a kanizsai felvásárlások megakadályozására, illetve annak megfelelő mederbe terelésére. A kereslet folytán\' ugyanja még tegnap is az volt a helyzet, hogy 1.20 PA-oll a cseresznye a kanizsai piacon.
Kaposvár ugy védekezett a piaci felvásárlások ellen, hogy a polgármester szigorúan megtiltotta, hogy a gyümölcsfelvásár-
1 ló kereskedők és konzervgyárak I megbízottai délelőtt 11 óra előtt felvásároljanak. Addig a fogyasztó közönség igényeit kell kielégitoni. Csak 11 óra után jöhetnek az osszevásárlók,
örömmel értesülünk arról, hogy dr. Krátky István polgármester erélyes ¦ intézkedéseket léptelett életbe az összevásárlások megakadályozására. A .piac és ellátás ügyében ma délután 5 órakor a polgármester elnöklete alatt értekezlet lesz, melyen a teendőket megbeszélik.
Őszkor kezdik meg a Vlrius-telepi balatoni kikötő építését
Az Országos Baross Szövetség közbevetésének eredménye
Tekintve, hogy Révfülöptől egészen Tjlianyig — mintegy 25 kilométere** -távolságban.-— nincsen balatoni kikötő) a Baross Szövetség, élén Ilovszkv János országos elnökkel, illotékes helyen eljáli, hogy a Szepozd inei-lelti Virius-lel»pen kikötő lélc-sitlessék.
A gondolatot illetékes helyen nagy megértéssel és rokonszenvvel fogadták, A kjkölö tervei már készülnek a költségvetési tervezettel együtt. Az építkezést mái\'őszkor megkezdik. A költségekhez ügy a Tármegye, mini a község és ni! érdekeltek is hozzájárulnak.
Az elfogott betörőket a rendőrség átkísérte a kir, ügyészségre
a náluk talált zsákmányukkal együtt
A Papp Oszkár üzletében, Kelemen Rezső füszerkereske-dőhól, a kefegyárban, valamint a Király-utcában elkövetett betörések \'tetleselI, Plándcr György 22 éves gyári munkást, Kovács Antal sormási születésű kefekö-lőt, valamint egy fiatalkorút a rendőrség\' ismételten kihallgatta. A náluk eszközölt házkutatás alkalmával a rendőrség megtalálta n betörésekből és lopásokból eredő tárgyak nagyrészét, így a Papp Oszkártól ellopott
bakkancsokat is. l\'gylálszik ezek értékesítésére már nem maradt idejük. A többi értékesttett dolgokért kapott pénzen nagy dáridó! csaptak, sőt jutott még belőle - a nőknek is.
Kihallgatásuk alkalmával beismerlek a négyszeres betörést, valamiül egyéb lopásokat, amiket elkövettek.
A rendőrség a kettőt átkísértette a kir. ügyészségre a zsákmányukkal együtt, míg a fiatalkorul szabadlábra engedték.
A rendőrség szigorúan eljár az állatkínzók ellen
A közönség Is vegye védelmébe a megkínzott állatokat és értesítse azonnal a legközelebbi rendőrt
ítélte az egyik kanizsai hentes-mestert, Minden állatkínzásért elitélt nevel és büntetését a kapitányság a nyilvánossággal közli.
i\'c^mip törteid, hogy az Eöt-vös-léreu egy hentes szekeréről leraklak kél alaposan hízott sertést. Illetve csak akartak lerakni a hcnlesnieslcr kocsisai, de erre kényelmesek voltak,
Megírtuk, hogy Kovács Nagy Pál, rendőrfőtanácsos, a kapitányság vezetője, szigorú utasítást adott a rendőrségi őrszemélyzetnek és minden tisztviselőnek, hogy állatkínzás esetén azonnal avatkozzanak be és állítsák elő n kapitányságra a durva lel kfi állatkínzót.
Megírtuk, hogy a rendőri bünlelöbiró négy napi elzárásra
a súlyos állatokat egyszerűen ledobták a szokórröl,
agy- hogy az ulca közönsége, valamint az ablakoknál levő figyelők a legnagyobb megbotránkozással és felháborodással nézlek anít csinál a kél lelketlen
ember.
Az egyik hölgy odamenl és nagyon lielyesen tiltakozott a durva állatkínzás ellen, mire az egyik .illlionniuradt
HuU a §yutnekekHek is
ODOL fog péppel kelt fogaikat ópotnf. Az ODOL fogpép mcgörxt a fogak sxégfégéj éj tgésxségét.
ODOL
fogpép
MAGYARORSZÁGI ODOLMÜVEK R. T. BUDAPEST
még feljebb állott és feleselni kezdett; a hölggyel. Ezt látta meg az arra járó dr. Zágon Elemér rendörtanácsos. a kapitányság helyettes vezetője, a bűnügyi osztály vezetője és azonnal odaintette a rendőrt és előállíttatta a két embert, akiket a /kapitányságon igazoltattak. Majd a legközelebbi napokban a
rendőrbiró elé kerülnek.
Az állatkínzót csak elzárással lehet büntetni. Van esőt, amikor a rendőrség még erélyesebb intézkedésekhez is nyuí.
De a közönség is keli, hogy védelmébe vegye a megkínzott állatokat és jelentse a durvaságot a legközelebbi rendőrnek.
Három nap múlva akadtak rá az öngyilkos asszony holttestére
70 éves korában akasztotta fel magát ftzv. Sugár Albertné
Magyar-idea 7. szálul alatt lakik miár hosszabb idő óta özvegy Sugár Albertné 70 éves asszony. A házbelieknek feltűnt, hogy az idős asszony néhány nap óta nem mutatkozik. Kopogtak lakásán, de választ nem kaptak. Értesítették a rendörőrszemtet, akí benyitott a
lakásba és az idős asszonyt az ajtófélfába vert szögről lelógó kőiéire felakasztva találta holtan. Az orvosrendőri hullaszemle szerint Sugárné mintegy három nap előtt követhette el Öngyilkosságát is csak most fedezték fel. Holttestét beszállítottak a temető hullaházába. Tettének okát nyomozza a rendőrség.
Halállal végződött a fürdés
A Zalába fulladt egy fiatal MAV-alkalraazott
Szigligeti Gyula 22 éves zalaegerszegi lakos, MAY alkalmazott Zalaegerszeg halárában napozni és fürödni ment a Zulá-lioz. Napozás közben tamilt, mert jegykezelői vizsgára készüli, -nujjd később\' elhatározta, hogy bi-lcmegy a vizbe. Úszni néni tudott és valószínűleg a helyet sem ismerte, mert körülbelül UK) cm mély vizbe lépett. A folyó is eléggé hullámzott és így rövidesen a víz aló kerüli.
Utolsó erőfeszítéssel kétségbeesett kiáltozásba kezdeti, Segélykérését a közelben fürdőző Pogány István meghallotta ós nyomban feléje sietett, de mire odaéri. Szigligeti már eltűnt a hullámokban. A pártol a kíváncsiak tömege leple el és kél férfi, .Icnicsck János szenterzsé-belhegyi és Mártinké József zalaegerszegi lakosok a holttest kei-esésére indultak, amelyet 10 perc alatt meg is találtak,
ZALAI KOZLONB
1942.
IhüI Mkwáiú
Hatalmas munkára vállalkozott a mag\'yai\' írók nesztora, a hófohér y^r^-^ fojü, do lelkében tö-á^U&*/ rotlpn hittel eszmé-nyeít ¦ szolgálatában munkálkodó Sziklay János dr. kor-^iiinyfótanáosos, a\'Diuiántuli Köz-müvölődési Egyesülőt olnöko. Amit Sziklay János novo fémjoloz, az csak komoly szándékokat, érdemes órtekot, az írás és müvolödés önzetlen, lólkcs munkálását jolonthofi. Az utóbbi időkben so szeri, se száma a legkülönfélébb joccimon meg-jolont személyi adatgyűjteménynek, loxikólis ponyvának, á hiúság vásárát szolgáló ahnanach-irodalom terméseinek. Sziklay János munkáját is ezért kisértük\' aggódó fígyolem-mol. .Most elkészült a hatalmas kötet, hatodfélszáz oldalon a Dunántúl holt és élő kulturmunkásainak száz mog száz rövid életrajzával munkásságuknak vázlatos ismertetésével. A röpko végiglajwzás is ologendő annak a inegállapitásához. hogy Szik7. lay János valóban azoknak seregszemléjét adta ebben a nagy munkában, akiknok a történelem inesz-Bzeséiioitöl a jelen vázlattalan életéig joguk van ahhoz, hogv nevüket ott találjuk a Dunántúl kultúráját építgetek fölsorolásában. Örök magyar értékekké vált \'»ovek mollett ott találjuk a közöli...\'t és a ma dunántúli kÖzmüvolöV.úénoli harcosait is, a földrajzi egységek és művelődési munkakörök i-endszorébon. Valóságos lexikona oz a testes ,.kötot a legősibb műveltségű országrész kulturális fojlódésének. A sok-sok kis élotraiz és adat mozaikjából elő bontakozik Dunántúl egész éloto. Gyűjteménye a niult értékeinek, megbízható adattára a jövő kultur-histoiikusának. Nom szolgál egyéni tömjénozést, nem alapul szoniélyi hiúságok szolgálatán oz a nagymü, hanom \'locsflletes kiválogatással adja ál a holnap Ítéletének és\'igazolásának mindazok munkáját, akik valamilyen arcvonalon munkálkodnak a Dunántúl szellemi kmeaouiok gyarapításán. A szép- és hírlapirodalom, a tudományos és\'.szakirodalom, a politika és közszolgálati valamint a közélet, a honvédőiéin, a képzőművészet, színészei, zeneművészet; gazdaság és. technika \'életkoréból gyűjtötte össze Sziklay János könyvo azoknak noveít ,akik vagy a ÍDunan-tulról kerültek ki, vagy a Dunántúllal kajicsolalba korült ólotük és munkásságuk. Itt-ott kisebb adatbelí tóvedések, hiányosságok olófordul-nak a könyvben, ennek oka azonban részbon a nehézkes adatszolgáltatás-kájál nagyban mognohezitolto. Nínca ban keresendő, ami a szorzó mun-bonno mindenki ebben a könyvbon, do egy bizonyos: ~\'senki sem a novéért, rangjáért, egyebekért került bolo ebbe a\'dunántúli loxikonba, hanom azért, mort valami közo van munkájának a dunántúli művelődés épitkozéséhez, annak fejlesztéséhez, gazdag hasához.
fw;
NAPIREND:
Gyógyszortári ügyelőt: Ma Megváltó gyógyszertár Erzsébet tér 21.
Kiokanizsán az ottani gyógyszertár állandó Ügyeletes szolgálatot tart
— NapUr\' Jiillus 3. péntek. Rom. kat M. ezt. pápa. ProtestAns Kornél. Izr. Tham. 18.
A CiöZFOHDÖ oyitva v*o reggel 6 árától este (1 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután ó. ked-len egé*z nap nőknek.) T«iefou: 560.
A káromkodást Isten én ¦ t&»v*Nv bOntatl I
Festessen Tisztittasson
\'PŐLlCSiCS
-ndl
Ha megmondhattam volna neki...
Ugy van óbbon a szövevényes világban, hogv nagyon kevés om-\\wr mondhatja el magáról, hogy független. Talán nincs is teljesen független ember a szó szigorúan vett értelmében, mert ma sem a vagyona, sem a hivatali állás nem biztosit függotlonségot. Aki pedig atárondolt viszonyban van, az ki van annak téve, hogy bírálják. A kritikára, ha az még olyan jó akaratú ís. koveson vannak !).-•-rendozvo. Valahogy egyéni énünket olyan tökélotcsnok látjuk, olvan hiba és tévedés monlesnek képzeljük magunkat, hogy a testvéri kritikát ís, riadt szomokkul hallgatjuk. Nincs is olyan hibás embor, aki értetlonnck no érezné magát és a mentségek sorozatát no tudná elmondani. Rendesen a körülmények összejátszása okozza a tévedésokot, a szándékunk mindig helyes és nomcs.
Mikor az alárendelt ott áll a főnöke olőlt és hallgatja a\'piron-gatást, egy darabig mentegeti magát. Az érvek előtt kénytolon mog-., hajolni és a torkára forrnak a szavak. Mikor kijön .és magára marad, mint egy hangos filmet végig pörgotí önmaga olótt az egész jelonetot. Nyugodt egyedüllétében nagyszerű és frappáns válaszok jutnak az eszébe. Önmagára is haragszik, hogy annyira, tökéletlenül, oly nehezen forognak agyában a kerckok, hogy mindez nem jutott azonnal az eszélie.
Ha ezt megmondhattam volna neki...! Sokkal simábbnak, sokkal fölényesebbnek látjuk így a megszégyenítő jolenotet.
Ma, amikor a hatósági rendeletek ogyro orósobbon belenyúlnak az ogyén életébe, ma, amikor azt lőhetne mondani az ogyik oldalon koll lenni inindon jognak és a inásík oldalon a kölolosséguek. az cmlierok ogy rószo a bírálatát azzal kezdi, — ha megmondhatnám nokik.,.\'!
Bizalmas baráti körbon talán ol Ís mondja. De aztán (látja, hogy a rendelkezésnek mindönki ongc-dolmoskodik éa így ő is kénytelen vele.
Ha odaállítanák a kritikust a hivatalos fórum elé. időt engednének\' a számára, büntetIcnfiégot biztosítanának a részérő, cl is . mondaná vélt sérolmoit. A sérelmeket azonban csak addig tartaná igaznak, míg olé nom tárnák az okokat, mely miatt azokat élotbo kollott léptetni.
Az orvosokat szokták így omlo-gotni, -— ha nekik ís .ugy fájna, mint nokem...! Ha az orvosnak ugy fájna például a foghúzás, mint a betegnek, akkor nomílenno fogorvos a világon. Senki solonne olyan bolond olyan fájdalmat ma-
gára vállalni naponta többször, amit ogy embor ogyszor ís nehe-zon visel ol. A fogfájás kínjának négyzetre, köbre omolt szenvedését visolnék özek az orvosok csupán azért, mort segítőnek a szon-vedón. Nom lobot az ilyen kijelentést komolyan vonni éppen ugy, mint azt, ha megmondhattam volna nekik...!
Egy ogyszerü példát hozok fel. A mészárszékekben nem lohot ujabban megrendeléseket elfogadni és niíndon vásárlónak ki kell szolgáltatni a készlotból egy-egy félkiló sertéshúst. Tagadhatatlan jobban jár a kiscsaládu és hátrányos holvzotbo körül a nagy-létszámu család. Jól járáz, akinok van idojo két-három hentesszék között pendlizni és hátrányos holyzotbon vari, aki kénytolon két kisgyormokét fölügyelőt nélkül hagyni addig is, míg ogy .félkilóéit sorban áll. Do emberileg igazságosan ezt a kérdést megoldani nom lohot. Kell lenni ogymosgyé-nok vagy a félkilónál, vagy a kilónál, na mindönki számára biztosítani akarom a sertéshúst. Olyan körültekintő bürokráciát pedig, moly minden személyi erdőket fígvoleinhe vesz, még elképzelni is nehéz.
Hányszor halljuk, talán magunk ís így kezdjük néha mondanivalónkat, — ha én ugy igazán megmondhatnám nekik..!! Aztán olinulik os a nap, elmúlik a következő és a harmadik napon magunk ís természetesnek tartjuk a i-ondolkozést. Egészen más szommol látjuk a sérolmöt, mely )\\om is volt olyan rondkívüli és meg nom érthotó.
Tagadhatatlan ma akad esőt. ami bántja az ogvént, do hozzá koll szoknunk, rá kell novolni önmagunkat, hogy három napos higgadt szoinmel nézzük és ítéljük tnetr az osoményokot.
Még a légvédolom időjén oktató gyüléaro hivtak. Az olóadó késott. A félórából egy óra, sót két óra lett. Mikor megjött, a bennünk folgyülomlott türclmotlonségot és mérgolódést ezzol vozetto lo: — Kérem uraim! Tudtam, hogy önök várnak., Do azt is tudtam,\' hogy Önök a loginfolligonsebbok. Váriii és tűrni )>cdíg csak az intollígons embor tud. Ezzel a pompás ok-fejtóssol valamennyíünkot leszo-rolt, ugy éroztük sürgős más irányú ol foglaltsága mellett, ígaza ís van.
Akinek joga lonnc a magáét megmondani, azt arra kórom nyol-ion egyet és legyen intollígons. Hallgatni ma olyan oróny, amitói magyarságunk jövójo és jövőjének valutája függ.
Vandm Jenó
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGEK-U LLM ANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell gázfőzök i t,2 lánggal jalias léjére aUM«he»k.
AZ ÓRA
Az óra fontos, Tikl-takatol.
Az óra pontos, Mert benn valahol
Rugó feszül és Szívként zakatol.
Kloslke óra I Zsebbe, karra lér.
Veszi az ember Mégis aranyért.
ttert bár kis óra, Pontosan ketyeg —
Mennek utána Oépek s emberek.
A te szivedben is Óra ketyeg.
Csavarja Isten A sok kereket.
Pontosan Hozzá Igazíts magad:
f:s a kis óra Jó példát mutat.
VctlrBs Hittattá S. M.
Ahogy • humorltti látja:
Fatalpu veszedelem
Háború minden időkben volt s a hadbanálló országok bölcs kormányzatai mindenkor Igyekeztek, hogy ilyenkor belviszály ne kapjon tébolyt
Nem akarok rémhlrterjesztö lenni, de kötelességem rámutatni, hogy honunkban a bclbéke csak látszólagos. Két tábor áll egymással szemközt, a nok és a férfiak tábora. Hölgyeink Osldök óla arra, törekedlek hogy fölénk kerekedjenek és e cél elérése érdekében minden törvényei eszközt megragadlak.
Valamikor nöpárll voltam és minden mozgalmukat támogattam, ezúttal azonban kivételes állapotok vannak. Ma nem lehet megengedni kiruccanásokat a fennálló társadalmi rend ellen, éppen ezért nyomatékosan figyelmébe a|ánlom hatóságainknak a — dpödivatot.
Mert a cipóról van sió. A mai cipellők, a nóllábtyllk kezdenek forradalmi jelleget ölteni Kezdetben valaaklsclpó papírvékony bórtalppal. Melyben oly nesztelen tipegett a hölgy, mint őzike a ligetben. Azután jött a betömött talpú, az a kedves bunkóforma, mellyel, ba odatapin-tolt, két napig bicegtél utina. Következeit a parafa és alig parafáltuk, máris belipegett a kopogós, a fatalpu. fis Itt-ott vasakkal nehezítve — ha csoportokban haladnak — tuldobog-ják hölgyeink a menetszázadokat.
Mindez csak bevezetés volt Ami azonban ma megy, kezd feltűnő lenni.
Mert előbb csak egy centi vastag volt a falalp, azután kellő, majd bárom a a minap már 10 centi vastag teknőket láttam egy hölgy alatt. Miáltal őnagysága — egyébként kurta kis lény — odaemelkedett, hogy majdnem ugy keli rá felnézni
Világos a tendencia. Hölgyeink fölénk akarnak nőni. Holnap esetleg arra ébredünk, hogy az emeletről fogadják alázatos tiszteletünket és ha szemük közé akarunk nézni, tolólétrán kell felkúszni.
Na de résen leszünk. És addig is, amig a hatóság megfékezi a lendaletet, előszedjük \'gyermekkorunk legkedvesebb sporteszközét, a gólyalábakat Mert tisztelet, becsület, sói hódolat a hölgyeknek, de vállmagasságban nem engedjük magunkat lepipálni, i
Kiss Jdisef
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
RÖtfcOfíV
— (Zalai származású a csornai premontreiek álén)
Dr. Nools Hubert, a premontréiok római generálisa biuionffv Jonó tanügyi főtanácsos, !1 katolikus tanügyi főigazgatóság központi igazgatóját a csornai ipremontroi rend apostol i adm iniszt rátorévá novozte ki. Simonffy Jenő zalaegerszegi n/,ármazásu, Zalaegerszegen rokon 11 i is élnek.
— (Kinevezés)
A m. kir. földművelésügyi miniszter Szemle Kálmán okíoveles gazda, balatonborényi lakost a in, kir. gazdasági akadémiák tanszo-mélyzoti létszámába idoigleues mi-nÓségü 111. kir. gazdasági gvakor-iiekkú nevezte ki és szolgálattételre u keszthelyi gazdasági akadémiához osztotta hu. \'
— (Egyházmegyei hirek)
Dr. Gzapik Gyula megyéspüspök Zsédoly Antal káplánt Kéthélyról \'Nemesvitára, Unger Bélát Dióskál-ról Káptalanfára helyezte át. Farkas György ujmisést pedig Dióskálra nevezte ki káplánnak.
— (Halálozás)
Németh Antal állampónztéri tanácsos, a balatonfüredi m. kir. adóhivatal főnöko, omléklapos hadnagy, \'15 éves korában Budapesten, n Szent László kórházban hirtolon elhunyt. Holttestét Tapolcába szállítottak, ahol ma délután helyezték örök pihenőre, kisfia mollé. Az elhunyt köz becsű lésnek örvendett, mort niintii tisztviselő volt. Mély vallá-Hoaaág, igazi katolikus lelkület jolle-mozto. Kiterjedt rokonság gyászolja. Az ól hunyt testvéré volt Németh Junó nagykanizsai állami tanító, igazgató-helyottosnok.
— (Tobler Jánost újra elnökévé választotta u Keresztényszocialisták Szövetsége)
A Keresztényszocialista Országos Sziikegyesülelefi Szövetsége közgyűlést tartott. Elhatározta, a Szövotség, begy a keresztényszocialista munkásság kívánságait emlékiratban terjeszti 11 kormány elé. A közgyűlés elnökké újra Tobler János volt képviselőt választotta meg. . Főtitkár billin József lelt. ,
-¦ (Füstiden napot rendez Zalaegei szeg)
A zalaegerszegi loventék a MOVIÍ Széchenyi Koránok tagjairól kar-öltvo vasárnap fűsttolon napot rendeznek.
— (A MAORT Iskolát épít)
A MAOJRT Kerottyén egy 16 holdas park közepén magániskolát épit. Az iskola befogadóképességét 40 tamilénak tervezik. Az iskola még a nyár folyamán elkészül, ugj hogy Hzoptomborbon már meg is kezdődik bonno a lanitás. í
— (Püsttelennap Zalaszent-györgyön)
A zalaszontgyörgvi lovonte egyo-Hülot a tűzoltókkal együttesen füst-tolón napot rendozett, amelynek eredményeként 12Ö.Ö0 poiifió gyűlt össze. Az összeget a vöröskereszt utján eljuttatják a fronton küzdő zalai honvédeknek,
Sngár-nt 38/a. aUtt
(vltéa Tótb Béla üzlet* mellett) m«a nyitottam.
Pintér János
gatttt Mi
hatályon kivűl helyezi a kivételes polgári állapot bevezetéséről
szóló rendelkezésekéi. Ezek te-llát július 3-án este 7 érakor megszűnnek a védnökség egész területén, A rögtönitélŐ bíróságok továbbra is működnek azokban az esetekben, amclvek ösz-szefüggésben állanak rieydrlch ellen elkövetett merénylettel,
A rendelet a jövőre vonatkozólag büntető rendelkezéseket tartalmaz. Kszerinl balállal büntetik azokat, akik olyan egyéneket rejtegetnek, akikről tudják vagy sejtik, hogy birodalomellenes cselekményekben vesznek részt, vagy pedig időjében nem tesznek erről jelentést nz illetékes hatóságoknak. Halállal büntetik mindazokat, akik személyi igazolványokat hamisítanak, ilyen lia-niisiloil igazolványokat közvutitenek más Személyek számára, vagy pedig személyi igazolványukat adják át valakinek meg nem engedett felhasználásra.
A két rendelet ma lép életbe. A prágai cseh lapok it kivételes állapot felfüggesztését a kormány nagylelkűségeként könyvelik el.
irol.viníé\'.\' I* 1. ol,l&UM)
Több cseh tuorva védnökség! személyt megfosztottak állampolgárságuktól
Prága, július a
(MTI) A birodalmi bolügyniinisz-ter egyetértésben a birodalmi kül-ügvmuusztorrel és-a gsoh-morva birodalmi miniszterrel rendeletet bocsátott ki, amellyel ö7 védnökségi személyt megfoszt állampolgárságától. Olyan egyénokról van szó, akik bárom évvel ezelőtt külföldre menekültök és most Bcnes londoni csatlósaiként birodalomollenos cso-lokményekben vesznek részt. A megfosztottak között van sok külföldre menekült zsidó és a voif brüsszeli csehszlovák kövot is.
(MTI) Hivatalos jelentés szerint a prágai és brüniii rögtön-ilelo bnösig jubus 2-in Í2íszemélyt ítélt halálra. Az elítéllek ellenséges ügynökökéi rejteget: tek vagy egyéb birodalomellenes cselekményeket köveitek el, illetőleg támogattak, vagy pedig Heydrieh volt helyettes védnök merénylőinek segítő táborához tartózlak.
Bezárolt a bolgár képviselőház rendkívüli ülésszaka
Szófia, július li f-\'ilov bolgár miniszter beszédével végződött a bolgár képviselőház rendkívüli ülésszaka. I-\'ilov hangoztatta, hogy a tör-\' vény-hozásnak nagy munkát kell vállalnia és bizalommal kell lennie a kormány intézkedései iránt. Mindenkinek hinnie kell
Bulgária szövetségeseinek győzelmében. A bolgár kénviselőház elnöke záróbeszédében kifejezést adott Németország és szövetségesei győzelmébe vetett hitének. A bolgár képviselőház a 10 napos rendkívüli ülésszak sorári 1110 törvényi szavazott meg. i
Viharos ülés az argentin képviselőházban
— (A rendőrség felhívása)
A Ikapítányaág felhívja mindazokat, akik a rendőri Őrizetben lévő Lengyel János kanizsai nyilas pálttitkárnak bármilyen címen is pénzt adakoztak, vagy\' akiktói pénzt vett fel, hogy szíveskedjenek sürgősön jelentkezni a kapitányság olső omolot 80. aj tószámu irodában. Aki-nok nyugtája vagy olisoiorvényu van a Lengyelnek .átadott pénzről, az hozza azt is magával.
— (Tilos nyilvános helyiségbe ebet bevinni)
A belügyminiszter 65.767/10-11. száma rendoletének 27. S-a értet -mélxm vendéglőbe, kávéházba, vagy más nyilvános helyiségbe obol bevinni tilos. A rendőrség ezt mindennap ellenőrzi
— (Ifjú repKIÖ)
Ifjúságunk kodvolt ropülólapjá-nak, az Ifjú Ropüló-nok most moff-iolcnt júliusi szama általános érdeklődésre tarthat igényt, mort óbbon a számban teszi közzé a lap nagyszabású pályázatának réizlotoit. Pompáa, nagyszerű dijakkal akarja uj, az eddiginél orodményosobb és nagyobb szabású modolozó munkára sorkonteni a magyar-repülőt áraatía-lom javát. A lap érdokos riportjai és elbeszélései nem csupán ifjú repülőknek, do a ropüléB minden korú barátjának érdekes és tanulságos olvasmánnyal szolgálhatnak. A Jánosy István főszerkesztő vozoté-sóvol "szerkesztett Ifjú Repülő uj \'számának ára 80 fillér. Mutatványszámot a kiadóhivataltól (VII., Ki-rály-u. 98.) kórjon.
Buenos-Aires, július 8 Az argentin képvisolőházban tegnap viharos jolonotok játszódtak le.
Az ogyik képvisoló tiltakozott amiatt,
hogy az argontinolIonos .tovékonysé-gek kivizsgálására kiküldött bizottságba Ozorio nomzetj demokrata-párti kőpvhwjót is kinevezték, A
tiltakozó le akart mondani bizott-SAgi tagságáról, "Követelte ugyanis, hogy vizsgálják ki az újonnan megválasztott kommunista tevékenységét. Beszédére a mogtámadott Ozorio képviselő heves szavakkal válaszolt. A vitatkozás annyira olfajult, hogy az ülést a viharos jolonotok miatt féll)o kollott szakítani.
A kanizsai Rácz a magyar válogatott keretben
Az olasz-magyar-német hármas Ökölvívó viadalon Rácz kanizsai levente 1« szerepel Varga (BSZKRT) és Mlrlszlai (Szolnok) mellett
Viniczoi János országos ökölvívó szövetségi kapitány a napokban összeállította a válogatott köretet a szoptemborbon Budapesten sorra körüle német- -magyar—olasz ökölvi-vórorsenyro. A legutóbbi hivatalos lapban az összeáll itassál .kapcsolatban örömmel olvastuk, hogy 0 lég-sulycsoportban Varga (BSZKRT) és MírÍBzIai (Szolnok) mellett a kitűnő formában lévő kanizsai Rácz - is szerepel. A liánuiis ököjvivóviadalon minden valószínűség szerint szóhoz jut Rácz is, aki "\'magyar válogatott sziliéiben szerepe}. Minden kanizsai sportember nagy örömmel fogadja a kis Rácz hatalmas sikerét, ami Kanizsa sporttörténetében egyedülálló, hiszen inog tmmmifólu 01-
szágOB válogaiotl sportember nem azorepolt a nemzeti színekben. A többi magyar válogatott is kitűnő nevekből és tohotségos öklözókböl áll, mint Bogács, Torma I., Szolo-ZBan, Torma II., Szontgyörgyi, Csontos, Jászai, Homolya, stb. és van remény, hogy a viadalon jó eredményt tud olerní a magyar válogatott csapat. Rácz mindén nap szorgalmasan gyakorol a Rozgonyi uteai iskola tornatermében bipqs edző vezetésével, ahol a többi kanizsai öklözök is készülnek, hiszon loKkuzolubb az FTC kiváló öklözói elolt Kanizsán, majd az BTO ollón Győrött kell szorepolnie u kanizsai ökölvívóknak.
. l. ^—k-n—l-
BÚTORT
iiwiltűvJötböii,
GÁBOR mŰMaxtstloanál
rtora vaut füiiMles.
Halloüa már...?
...hogy a tartós .hullám már\'nem kevesebb, mint --8000 éves múltra tekinthet vissza? A világ legrégibb
tartóshullámát Byron de Prorok régész fodozte fel ogy jonieni sírban talált arab hercegnő múmiáján. A horcegnő oredotilog fokete liaja vö-rösro volt festve és szinte mértani pontossággal ki bodorított fürtjoi világosan elárulták a.mostorséj^oti ki*-zelést. Hogy az idószaimtásunk1 előtti olsó évozrodből származó tar-tósmullámol milyon. módszerrel .állították elő, most hiúi természetenan nem lehet megállapitani.
...hogy a régi egyiptomiak azt gondolták, hogy a hányás és-izzadá* különösen ogészsógos 6a a hosszú élőt elérésónok egyik legjobb eaz-közoV Ennek a furcsa hiedelemnek megfelelően az egyiptomiak havonként legalább egyszer hánytató bzo-rekot vettek bú és ha udvariasan érdeklődni akartak valakinek a hogyléte iránt, nom azt kérdeztek tóié, hogy mint érzi magát, hanem azt, hogy hogyan izzad.
...hogy SOI lg 1C50 körül a magyar kocsi ol nom indult hódító útjára, Nyugat-Európában úgyszólván csak a nyoroKbon való utazás volt divatban\'/ A kényolmes .kocsinak, mint minden újításnak, minden előnye ellenére sok ellenállást kellett loküzdonie. 15B6-ban például a brauaschweigi herceg rendeletileg tilalmazta használatát, mivel »roaju(
ZALAI KÖZLÖNY
1942. |uHta i
Név- és sxQletésnapokraa
alkalmi ajándéknak
oiarepes és levágott virágokat, osokrokat
•gén úvon át vohot m régi
Petermaan kertészetben
hatással van a férfias erényekre, úgymint a becflülotoa nyilteágra, vitézségre éB kitartásra és lusta soni-mUtovóket norol«.
... hogy a modern technikai találmányok ollen a maradiak még nz újkorban is sokszor vallási érvek -kol léptek fel? A »Knhü»cho Zei-tung« például 1826-ban azzal érveli a gázvilágítás levezetése ollón, hogy Isten akaratának nem fololbot inog & sötétnók teremtott éjszaka világossá változtatása.
*
... hogv ogy száz évvol ozolÓtt nagy közkedveltségnek örvondott illemtan a következő tanáccsal szolgált a fiatal udvarlóknak: »Amikor szívod választottjához közeledsz — természotoson anyja jelenlétében —¦ téveszd össze óko\'t és az anyát nézd a leánynak. Ez az eljárás mindig jó hálást vált kio.
*
...hogy egy párizsi filmmütcrom falán mén ma is ez a felirat diszo-log: ^Uraknak legszigorúbban tilos a női öltözőkbe bolópni. A \'házirond nyolcadik pontja értelmében a fodrász nőnek számit".
A Ház ülés*
A képviselőház nini ülését 10 órakor nyitották meg. Az Ülésen folytatták a mezíigazduság Pej. lesztéséról szóló törvényjavaslat tárgyalását. Tildy Zoltán (kisgazdapárti) bejelentelte, hogy a javaslat mellett iratkozott fel. Hámutatott arra, hogy mindenkinek ftrönVmdl kell fogadnia a javaslatot. Csorba Sándor (kormánypárti) kijelentette, hogyha a javaslatot jól hajtják végre, akkor az a magyar mezőgazdaság nagyarányú fejlődéséi hozza magával. Geszthelyi Nagy László (kormánypárli) egyetértett Csorbanicgallunilásaival, Hangsúlyozta, hogy íiO év ulall ü ine-zóg.izdaságot erinto torvcn.yck közül ez az egyik legfontosabb javaslat.
ÓW Nagy Autulud ugy a asját, mint gyermekei Mariska, Hixti,
BImI, Unt, Anna és meojftmwouyA
nevéboo mély fájdalommal tudatja, hogy szeretett Üa, illetve testvér, rokon éa nagybácal
Nagy Antal
lelyó hó 2án türelemmel vlaelt betegség után, a haldoklók a*«a (Bégéivel megerősítve, AUttaek 3Mk evében csendesen elhunyt
Drága halottaikat folyó hé 4 én délután 3 órakor kísérjük atolaé atjara a rém. kat, temetőben levő családi sírboltban
Az luigeaatoió sxentmlse-áldozatot iuiiari 4-éu délelőtt 9 érakor fogjak az alaétamplomban a Míq. dentaatónak bemutattatnt.
Nagykanizsa. 1942. Július 3 NyU«o4. bakéban I
¦átabt Autóbusz-menetrend
Érvényű 1941 ).híj„, 4-tfll * további laMzksdéslg.
BJÁVAOT
Magyaanlxsa Dai.abanoZ.tl0» aabar
17.15 J. Nagykanizsa Központi száll. é. tuo
18,08 i. Uarabonc 1. 558
18 25 é. Zalaszabar !.. 5.40
N»|]y>>HI4lMBH h.ro.b.r.11, l.h.-8ahSn,B Kapoa.^P
700 1. Nagykanizsa Közponll száll. é. 17.05 ,
7,39 i. Iharosberény é. 16,57
7.55 1. Inkc c. 16.11
8.53 1. Höhönyc í. 15.30
10.15 i, Kaposvár pu. e. 14.00
HttgybattlMaa—Alaólatidva---Muraaxombat
d
S10f.14.f0j 18.201 7.20 16.10 20.30 a55 17.45 21.451
Nagykanizsa pu. Alsótendva Korona szálló Muraszombat Korona 81.
X d
1 *¦ I 1020 1415 18.00
1. 8 25 12.40 I5J»
1. I 6.45 II.00 1435
d™ Nagykanizsa—Alnólendva kÖzötl csak hétköznap.
Hagy ka ulti Latenye
x
5.10 8.20 6 10
X c
-,--.— 14.45 —.—
9.35 10.20 14 35 1605
8.4G 930 13.45 15 18
c d
7.30 14.--.— 18.20 i. Nar/Vulzia pu. é.
7.40 14.10 1630 18.25 i. k.„ki«im KJ,,. é. 8.30 15— 17.20 1915 I. t.l«,. I.
Cm. Héttőn, azerdin és pénteken, d ™ Nagy. anizsa—Lctenyc közölt csak hólköznap.
Ezenkívül meg Lclenyeröl Indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra étkezik 18.00, csak hétköznap.
X Csak hélköznapokon közlekedik. A letenyel Járat a mai naplói rendcsen közlekedik.
! Stern J. Kálmán
üveg-, porcellán-, kőedény- és lámpakereskedő, üveges és képkeretezfi „„
Cstngtirui 7. Nagykanizsa Beláiat Zrínyi M-u 41.
DRÁVAVÖLGYI
VILLAMOS HRflMSZOLGJiLTflTÚ R.T.
naktiarO felvilágosítás minden villamos kérdésben Csengery-ut 51, telefon 294.
Áramsxémlék fizetése, it*ekl*miboiók, hibabejelentések Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
lí nÖJÍCB<n.0V Í2L< SB<N
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Hirdessen ululai Közlönyben
inHiiimm
FelveszUnk kél hAvmastart loM
ivi augusztus hó elsejére. Nagykar,^ Izr. Hitközség. ifi.„
FaastfcksroakadBaBeédal is pta^ tárkextlónót (kassiakfaasszonyt) azonnali belépfiaíe keresek. Vörös Kálmán Iüiw, kereskedő Csáktornya, ggnj
Tan•nőst lUetíaiel (elveszek. PiDD Oszkár ctpési mester, Erziébsl-tér 1. isgj
assJAr-AnSt, aaetleg mindenest ker*. lünk. Horthy Mlklós-ut 47. I^g
Ogyaa mtinbAst keresek félnapi elfoglaltságra. Címeket a kiadóba kérem.
2t éves kereattény leány 10 éves bank-gyakorlattal AltAat keret. Telefon: 455.
Hadbsvonult lparoi 4 polgárit veneti 23 éves felesége Irodai AltAat ken* Telelőn: 455. ^
TanuIalaAtt-rt felvesz Fekete Marait\' Hunyadlu. 7. igjj
lra8ép eladó. Magyar-t. 30. udvariul jobbra. igg
Mély gyarnakhooal eladó. I\'ó-ul \\i
(háifeEUgyelfiníl). vennék.
Ugyanott tporlkociii 1910
^ i^kAs-Otmíthelyiséo \'
HAromaatobAa lákáa aionnal kiadd, l\'ő-ut 8. (Bazár.) Bávebbet Rllter ci^a 1911
BÚTOROZOTT SZOBA
Modem házban szépen bulopaaat. oKab.1 fUrdéiiobával kiadó. Murakoil-a. 1. (Katincsy-u. tolyUUsa.) 1900
HÁZ ÉS INGATLAN
Rákóczl-u. 17. hí. hAsc eladó. Bóveb-bet Horváth ujságbolt 1912
¦OUtNPtU
Magykanlaaal bérautóban Junlui 26-án v. Várhelyi vendéglé és HévdlUrdB közölt sltfsaitt.H csak emlékédékkel bírd melltfi. Kérem a brochet tlz pengó Jutalom ellenében a hévízi fUrdóIgaigatéaáf-nát leadni. 1W8
HaxglUy yrafolégus Hirély-u. 57.
alatt fogad.
Elveszett egy darab sslrlaary Bgry Lajosné névre szóló. Kírem a hentesekel, bárki Jelentkezik vele, ne szolgálják ki. csak az Igazolt tulajdonosnak, 1903\'
QiagApat keresek gépésszel egjtllt, aratás után 4 heti munkára. Cím a íiImííi-
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
ZALAI AdZLÜHV
POUYIKftJ NAPILAP. Kiadja: „Kliaai«aai|l h. T. Negykialiat-. Faiaioa kiadó: fajai király. Nyomatott: a Haiisaiáasá|l R. T. Nanksaiiaa"
. ayyaáalásaa.Haaykaaliiti. í::. . -\'V\'.í 11 UUJ
Szlnyel-Merse leng az aj vallás- és kflgoHalâaflgyl mintatér
82. évfolyam, 149. «arti. Nagytawfcrea, 184«. l«Uui 4. uorrrbatJJ Mm. 16
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Q—r*:cw"W\'fl 6a kiadóhivatal i főnt t>. wAm, WSSEMKmmm kladónivatoli telelne 78; nx Mogjolojilk minden hétköznap délután,
, ,„ , im _ , • ttlflüwtéai áx«: egy hónapra Xpengő 60 tUi** Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos o___PSQ^tV*1 $1^-
Egyes nxam : hétköznap
szombaton t8 fUL
Aratás
Irto: BáBffy Déalal béré, m. klr. löld-mUvetéellgyl miniszter.
A\' magyar katona, mint ezer év óta már annyiszor, ma újra vérét ontja földjéért cs faitája-ért. Ebben a most folyó harcban a haLárok mögött élő lakosságra is súlyos föladatok hárulunk. Az ilthoiunuradoüak mindennuj)i munkája ma uj ér. leimet nyer : éppen ugy a háziért folytulolt küzdelem ez. mint a messze idegenben hurcoló ka-tonáinké. Itthon a tomiivalók közölt a legelső a termelés és a fogyasztás zavartalanságának feimtartása. Ennek megteremtésében oroszlánrésze van a gazdának , akinek vállain a lerme-lés nyugszik,
A gazda uzonban hiába fektette bble egész erejét, biábadol gozott verejtékesen egy esztendőn keresztül, ha a betakarítást nem végzi el a szükséges körül-Ickintóssel. Minden gazdának tisztában kell lennie azzal, bogy a belylelen idöl>en végzett aratást nemcsak a termés mennyisége, hanem a minősége is megsínyli, tmjert a túlérett gabonaszemben lényegesen kisebb a siker tárta!oan! is. A késői uralás egyik hátránya tehát, hogy a gabona minősége csökken, másik hátránya pedig az, hogy mennyiségileg is kevesebb lesz a termésük, mert a túlérett gabona már az aratáskor könnyen pereg. Az a\' gazda, aki u levél és a szár színéből ítéli meg, hogy inikor arasson, könnyen kárát vallja. így tehát minden egyes termelöt nagy felelősség terhel, \'mert aki nemtörödöm1-ségbol, vagy hozzánemértésből alkalniaUan időben takarítja be a termést, az mindnyájunk javait pazarolja és mindnyájunk ellen vét.
A nagyobb felelősséggel azonban a gazda nincs magára hagyatva. Tudományos kutatások cs tapasztalatok leszűrt eredményei sietnek segítségére. E megállapítások szerint aratni akkor kell, amikor a gabonaszem már nem .tejes, de körömmel még könnyen átvágható. így lesz az aratás a legsikeresebb, mert a kalász a keresztekben Ós aszta-gokban utánérik, viszont neuv pereg el a java a kalászból.
Egyetlen szem gabonának siau sanbad az idén elvesznie ! Minden szem gabona növeli a nemíEet erejét. Ma mindönkinek a legnagyobb crőfeszitőst kell kifejtenie és a legnagyobb tel -jesifecnenyt kell nyújtania, amire csak képes. Jól tudjuk, hogy sok nehézséggel kell ma megküzdenie a gazdának, dc az iga-
A honvédvezérkar törökének hadijelentése a magyar csapatok sikeres áttöréséről
és a légi kötelékek nagyszerű együttműködéséről Az ötéves Japán-kínai háború mérlege
A némot védoró főparancsnokságának jelentése szerint a Hzcbiw.lo-poli oiódért folyó harcban a német és román csapatok július 2-ig; 50.000 foglyot ejtetlek, 21 páncélon harckocsit, 503 lüvcgot, 662 aknavolót éa más fogyvoroket, valamint mindenféle hadianyagot zsákmányoltak, ill. megsemmisítettek.
A német é» Bzövetoégoe csapatok támadó hadmüvclolei mintegy 300 kilométoi\' szélességben szakították fel az oltonaégoa arcvonalat. Június 28-tól Juliim 2-ig oííyollon jzyorehad.-osstály saját voeztosóg nélkül 1(X) uzuvjet páncélost somrniaitóif meg.
lízsov térségében a némot csapa-tok, bár az öltonBÓg clküseiodotton ollenállotti betértek az oltonBégea állásokba és elfoglaltak több helységet.
Német rcpülégéuek az ellenséges utánpótlás szétszórása sorún 500 jármüvet tettek hasz-iiálhalatla h ná.
A némot védoró fó parancsnokaá-gáuak jelentene szerint május 22-o óla 558.162 bolsevista katona oselt fogaágba. Az olosettek száma ennél jóval nagyobb volt.
A honvédvezérkar főnökének h adi je lenté se ,
Budapest, július 1 A í). számú magyar liadijolűn. lés :
A honvédvezérkar főnöke jelenti :
Június 28-án a német egységekkel megőrölt olt magyar had* sereg megkezdte támadó hadműveleteit. A téli hónapok alatt műszakilag erősen kiépitctl és makacsul védelmezett ellenséges állások áttörése már a támadás első napján sikerült. A nyílott résen át előretörő csapatok július U-án felvették az érintkezést a dólröl előretörő néniét kötelékekkel. ; A hadmüveletekben különb
son sikerrel működtek közra vadáazrepOIÖlnk.
TöbbizJben harcba koveredtejí a feladatuk végzésében gátolni akaró ellenséges vadászka telé-kekkul ós a keletkezett légiliar-cok során összesen b" ellenséges
zi férfimunka érteke épj)eu abban rejlik, hogy a nehézségekkel szcmbcszallunk és legyőzzük azokat. Ez az erőfeszítés ma a gazda legszentebb kötelessége. Kötelessége elsősorban saját érdekében, családjával és háznépével szemben i hiszen az ö megélhetésüket biztosítja vele. Dc kötelessége mini magyarnak hazájával szemben is, hiszen a Hagy élet-halálküzdelemben a közellátás zavartalansága minden további lé;iés alapja. S végül keresztény, emberi kötelessége, hogy kenyeret adjon azoknak, akik a magyar élet más
vadászgépet lelőttek. Egy\' l\'elde-rilő gépünk nonv tért vissza.
BuduiMJSt, július í
A honvédvezérkar főnökének hadijclonléséhez miugyar katonai körökben a kővetkező kiegészítő résziéieket közlik :
A keleti hadszíntéren megindult támadó hud-mü ve letekben az olt harcoló magyar seregtestek is kezdeményezőén működtek közit az első piHinultöl kezdve. A csapatok ütőképességére, kiváló szellőmére, valamint támadásuk lendülelére jcllemi-zö, hogy
az ősz óta eresen kiépített eUwitéoaa védövezet Att&réoa néhány óra, alatt maetörtént.
Miként tus oddlgí jolontésokból is kivohotő, ezeknél a had műre leteknél is az a fó hadászati olvórvénye-ftült, amely a torülelnyoresóe; kérdésétől függotlonül arra törekszik, hogyha ellenséges, haderőkre reinóh
súlyosabb csapásokat mérjen. A honvéd Berogtestek olátt húzódott szovjet védővonal áttörése után máris ujubb bekoritó hadmüvelol körvonalai bontakoztak ki. A magyar hadeifiík tnintofty 60—80 kilométéros olórotörésóvol kapcBolatoaau sikerült is a megtámadott ellenséges seregtestek egyes részeit körülzárni. A kiváló honvédkötolókek aikoroinek értékét még fokozza az a körülmény, hogy orcdinényeiket a nyári záporban felázott és őzért igen járhatatlan, rossz utalt közhtkooési viszonyai között érték ol. Mogállapítható, hogy az ellenség ősz óta mindent megtolt arcvonalának mogorőflitó.so végett. A\' fő vódeluií övezet\' mögött elterülő terep ogyoa részeit ugyancsak kiépítette a leghathatósabb védelemre Konlosabb Itelysógok elótt nugvsza-bómi harckocsi-árkok kai akarta feltartóztatni a szövotséges orők e«ot-logos olóretiíiését. Mindozek a kor-síerüűii kiépített hátsó támpontok .is gyors egymásutánban körüliek csapataink birtokába.
Nagy elismeréssel emlékeznek meg tnvagyar katonai körökben a bevetett honvéd légierők kiváló ősszciirüködéséröl.
Repülőink a földi kötelékek áttörését példás bátorsággal témoffatták,
majd pedig bomhátámadásokkal vetettek rímagukat a visszavonuló ellenséges oszlopokra és á helyenként snűvósan védekező szovjet ntóvédekre. Jelentős részük volt az eddigi sikerek gyors elérésében. Hála a magyar csatok magps színvonalú kiképzettségének, veszteségeink ineglohe. iFotytatás a 7. oldalon!
őrhelyein, városokban, gyárakban, hivatalban, műhelyben szolgálják ugyanazt a nagy célt.
Hozzá kell fognunk tehát az aratáshoz jó időben, el kell végeznünk gyorsan, bogy a munka no torlódjék fel és be kell fejezni derekas eredménnyel. Ez az idő parancsa ma a magyar gazdóhoz.
Ha csak egy faluban, csak egyetlen gazdaságban áll ís be fennakadás, az is kihat a többire és csökkenti az eredményt. Az ország közellátása a legkisebb zökkenőt Is megérzi. Egyetlen gazdónak mulasztása, vagy.
htnyha&ága aic elkövetkező télen egy magyar késben kisebbé teheti a mindennapi kenyér karaját. Ennek ma annál, is ke-vésbbó szabad megtörténnie, mert hiszen a kormány súlyos gondjai köxepetto is már jóelö-re gondoskodott arról, hogysem! üzemanyagban, sem munkaerőben hiány ive legyen.
Erős elhatározással és akarattal fogjunk tehát a munkához és kérjük arra Isten segítségét, mort Isten megsegít minden igaz harcost és neiin&s törekvést, a melyért hittel cs önfeláldozással \'dolgozunk! ,
ZAtJAI Kotuom -
ÓRÁT, "SE,** ÉKSZERT,
vásároljon Stnloomal Molld irfetn
vékAsy gyula
Iga*.,\'- *»álWtl*f( tt«Hr*«**l • *-37.
vítitii, RunlMIrrpSk okió álban kft (ülnek.
ARANYAT legimguibb napi Irtno retMk, vagy b«ntéi*m.
8.\'40 Torna, Hirek. Kösleményok. Hanglemezek.. — 10 Hirok.. — 11.10 Nemzetközi Tizjelzóezolgátat.
— 19 Harangszó. Himnusz. IdŐjá-rásiolontes. — 12.40 Hirok. — 18.20 Időjelzés éo vízállásjelentés.
— 14.80 Hírek. — 14.46 Műsorismertetés. — 16 Árfolyam hirok, piaci árak, élolmiszorárak. — 16.46 Időjelzés, hirok. — 17 Hirok szlovák ás ruszin nyelTon. — 19 Hirok magyar, némot és román nyolron.
— 21.40 Hirok. — 23 Hirok némot, olasz, angol és franois nyelron.
— 24 Hirok.
BUDAPK8T I.
17.15 Ilószlot a .Magyar Dalos-ogyosülot Országos Szövotségo ~6 óvofl fennállása alkalmából rendezett június 2!)-iki hangversenyéből. — 17.45 Felolvasás. — 18.Í0 Tánczene. — 18.35 Hangképek innen-onnan, — 10.20 líondőrzonekar. — 20.20 Harsanyi Zsolt cllx«zélése. -20.-10 Szilágyi Imre emlékest. 22.10 Üzen az otthon. — 23.25 Magyar nóták.
BUDAPEST II.
18.10 Mezőgazdasági félóra. — 18.35 CoinonBoli Márta zongorázik.
— 10 Felolvasás. — 10.20 Verdi: Szicíliai voröoiiyo, nyitány. — 10.30 Felolvasás. 20 Hirok, — 20.20 Waldbaúór-vonósiiégS\'es. - 21.10 Csupodyiié Gárdonyi Klára előadása.
— 22,15 Szórakoztató zono.
UTORT
HETYEI IMRE
márkás bulorszatonjában vegyen
Vasárnap
BDDAPEST I.
8 Fohász. Szózat. Iteggoli zene. — 8.45 Hirek. ¦— O\'0örögkatolikns. istentisztelőt. — 10 Bóra, Kai. istentisztelet. — .11.15 Evangélikus istentisztelet. —-. 12.15 IjQvonto-mü-sor. — 12.55 Oláh György előadása. — 18.10 Mollos "Béla-zenekar. —. 14 I. réfiz; Müvéazlemozok. Ii: rész: Olasz dalok. — 15 Dr. Kristály Aladár előadása. — 16.45-Balázs Gyula magyar .nótákat zon-
. gorázík. — 16 Egészségügyi Kalendárium. — 16.10 Ixmár-müvek. — 16.40 Dr. Orell Géza előadása. -? 17.20 Szórakoztató zene. — 18.10 Báró Kemény János előadása. — 18.36 Stefániái Imre ós Lászlóffy Margit kétzongorás hangversenye. — 10.20 Toki-Hoivéth Qyula-oigány-zonokara. — 20 Hangképek a magyar-olasz után]>ótlás válogatott lab-darugómérkŐzésről. Bőszéi Pluhár István. — 20.80 Osbudavárától a t\'kivánsáchangvorsonyig. Közremükö-
/dik a líádiózenokar és az énekegyüttes. — 22.10 Szórakoztató zene.\' 28.25 Tánczene. BUDAPEST II.
11.16 Szalonötös. —42.15 Melles Béla-zenekar, /— 15 Tánczcno. — 18.10 Szepesi-Stowasser Irén éne kol. — 18.35 Dr. Szunyogli Xavéi Ferenc előadása. — 18.55 Szórakoztató zene. ..... 10 Zóldv Sándor hegedül. 20 Hirek. — 20.10 »Manon«. Dulmü öt fölvonásban.
Ujabb felajánlások a tüzérek csapatzászlajára
A nagykanizsai tüzérek csapat zászlajára már eddig is szép Összeg gyűlt össze, ngy, hogy a Keresztény Nőegylet már megrendelhette a gyönyörű zászlót. Valósunk társadalma leljesen magáévá tette a zászló ügyét és mindenki igyekszik az adakozás-hói kivenni részét. A legutóbb, közöltek névsorához ujabban még az alábbiak ajánlották fel hozzájárulásukat a csapatzász-
lóhoz :
SipOS Antal 2. Magyar Nemzeti Bank 100, II. kerületi állami elemi iskola tantestülete 8.66, dr. Takács Zoltán kórházi\' igazgató 5, Elemér Margit 2, Soós Ferenc bognánnester 20 pengő, Nemecz Ferenc Dráva-fokzeo, dr. Hajdú Gyula 10, és vitéz Gerócs István 5 P-t.
Minden dicséreinéi szebben beszél — a tett l
A városi közellátási hivatal óramű pontossággal működik,
állapította meg a minisztérium kiküldötteinek háromnapos hivatalvlzsgálata
A közellátási minisztérium revizori ügyosztálya az ország minden városának és községének ellátását rendszeresén ellenőrzi. Az egész ország inajdnt-ni minden községéi felülvizsgálták már, most érkoztek lo Nagykanizsára. A revizori bizottság tagjai: Rozucsek Lajos közellátási főfelügyelő, Miklós Imre és dr. Pisla revizorok, akik három napon át felül-\'-\'Bgáltnk a városi közellátási hivatal:, általánosságban és részleteiben, így a lisztgazdálkodást, a vásárlási könyvosztálvt,\'a petróleum, cukor, zsír és lábbeli gazdálkodást, valamint a népruházali akciót, Felülvizsgálták az összes számadásokat, nyomtatvány elszámolásukat, jegykészleteket, pénzokpt, igény ol-birái.\'.sokat és vizsgálatuk eredményét 10 oldalas jegyzőkönyvbe rok-tölték le, amit a közellátási niinisz-tor elé terjesztenek.
Utána dr. l\'ollyóndy József városi tanácsnok, a közellátási hivatal fá-radbalatlan ügybuzgó vezoföjo a bizottságot felvezette dr. Krátky István polgármesterhez, akinek szöl>e-
lileg jelentést led tel; három napos vizsgálatuk eredményéről.
leszögezték, hogy a nagykanizsai közellátási hivatalban mindent a legnagyobb rendbon találtak, a közellátási géjxszet óramű pontossággal működik es boldogok lenni\'nek. hogyha ngy az ellátás, mint a közellátási adminisztráció rendje tekintetében mindenütt ilyen á!!a|K>tok lennének.
Annál inkább voltak megolégcdvo a vizsgálat eredményével, mert ezt abban az időben foganatosították, amikor B közellátási hivatal a tog-orosohbon volt foglalkoztatva: 10.000 család részére osztották ki a jegve-kol, 2000 gazda részére a gabonalapokot, 2000 család részéin a\'váin-ói\'lési jogvokot, 2500 család részére vették fel a cukorigéiiylésekot és 2 nap alatt számoltatlak el a lisztjo-gyokot 460 tizemnek.
Kijolontetto a vizsgálóbizottság, hogy a kanizsai közellátási rendszer, a használatban lévő nyomtatványuk, a beosztás, Stb. olyan, hogy azokból mintát vittek magukkal.
Valóban, ehhez nem kell kommentár ...
Ujabb 172 postacsomag cigarettát küldött a kanizsai honvédeknek a barctérre
a nagykanizsai Vöröskereszt ápolónői szakosztálya — Rövidesen megindul a téli holmik kötése Is
Megemlékeztünk arról, hogy a dr. Bentzik Fcrenené, kii*, járásbirósági elnök nejének vezetése alatt működő Vöröskereszt ápolónői szakosztálya 1*20.000 drb. cigarettát küldött ki a nagykanizsai honvédek különböző alakulatainak ¦• harctérre, különböző tábori postákon. A derék honleányi gárda nem hagyta annyiban a dolgot, Ofenbeck Mancika, a szakosztály helyetles vezetője, elismerésre méltó ügy buzgósággal folytatta az akciót, dobozokat helyezett el az összes trafikokba a cigaretta-adakozások gyűjtésére,
De segítségére sietett a hazafias társadalom is. Így a szakosztály 50.000 cigaretta gyűjtése mellett — a Király-Sörgyár munkásai füsttclen napot rendeztek, amely 225 pengőt eredményezett az akciónak, a MAOIíT lovászi tisztviselői és munkásai több mint 50.000 cigarettát adakoztak, ezenkívül a járás igazi hazafias lelkületű leventéi mintegv 100.000 cigarettát gyűjtöttek, a polgári iskola Diákkaptára 20 pengővel járult hozzá. Ehhez a uapi töltés, munka, csomagolás, levelezés a fronttal, utánjárás és a gyűjtés, amit Ofenbeck Man-
1942, Julim 4.
Július 2-től VÁROSI MOZGÓ Csütörtöktől ju/íus, 5-ig _vasárnapig
A magyar irók újszerű, gazdag témájú filmje
MINDENKI MÁST SZERET
Irta : Thury Lajos. Zene: Fényes Szabolcs,
A legjobb magyar színészek játékával.
Aktuális „UFA" vildghiradő
Előadások kezdete hétköznap 5, 7 és 9-kor, vasárnap 3, S, 7 és 9-kor.
BAZÁR UÜVfíRj
Tel.fon S-M.
Legszebbet :: legolcsóbban 1
eika lelkes gárdájával végzett. Különösen azonban az ö fáradhatatlan ügybuzgósága, amely már most gondol az esetleges téli szükségletre és megindította mozgalmát a téli holmik kötéseié. Felkéri a nagykanizsai hazafias női társadalmat, hogy kezdjék meg a téli holmik kölesét honvédőink részére. hogy még a hideg idő beállta elölt cl tudják küldeni honvédőinknek a* frontra. Ne legyen egy család, egy háztartás, ahol a női szivek össze ne állanának és ne kezdenék meg á" kötési a téli szükségletekre.
így dolgozik a Vöröskereszt ápolónői szakosztálya itthon a front éri.
A fáklya-ember
Nem fészek hordoző.
A teszek selyme
Nem nekf való.
Magányos szálld.
Ixmib talán s ciak
bánK-virágja van. t
Tul hajnalon, délen És alkonyatokon Kt éjszakában Ali mog, Hogy világíthasson.
Nappal no nézd meg. Szurkos Ryaniaja rád moréd. A szikra es a láng: Sehol sincsenek.
Mikor madár dalol És virág hízeleg — A fáklya-ember Zártan ténfereg.
De fogyjon el a tény Akár bamba, akár lelkes Naptömeg felett: Isten kigyúlt teltiöjeKént, Sivatagon át — Hlvan Ö vezet
Szépség, JÓaag Vagy Igazáig Szikrázzon le róla, Mindegy •¦ Tanya, szivek Álomtalan álmát Lánggal teleszórja.
Veörös Mlhtela 5. M.
BÚTORT
szaküzletben, GÁBOR műaaxtalosná!
ve)í>i» ntT •tn<3aí\\eu.
1942, jntlm 4,
Zai:ai rozt;onv
& Nőire Dame Leány-glnnázlnm évkínyve
A felsőbb leánynevelés a tanügy legnehezebb és legkényesebb kérdése. Csak gazdag tapasztalati al, bölcs előrelátással, aprólékos, szerelő gondossággal lehet a kérdéshez nyúlni. A háborús évek alatt a felsőbb leány nevelés még nagyobb feleiőséggel jár. Aki átolvassa a nagykanizsai Not-re Dame Leánygimnázium 1941/42. évkönyvét, a beszámoló soraiból nagy megnyugvással Játja, hogy az Intézet hivatása magaslatán áll.
Az életproblémák sokfélesége még a felnőtteket is nehézségek elé alítják, melyek a fiatal lányok számára gyakran megoldhatatlannaklátszanak. Észrevétlenül mégsem haladhatnak el mellettünk. Nemcsak helyes gondolkodásra tanít a tanári kar, de arra törekszik, hogy tanítványaik valóban erkölcsi alapon legyenek müveitek. Értelmük legyen fejlett, jellemük szilárd, kedélyük nemes és akaratuk készséges a jóra. Az életre nevel az iskola. A valláserkölcsi és hazafias nevelésen kívül foglalkoznak a szociális neveléssel, melyet előtérbe állítottak a nehéz idők. A Mária kongregáció, A Nagyasszonygárda, a sziv-Kárda, a leánycserkészet, az Ifj.vörös-kereszt, a Magyar Vöröskereszt, az önképzőkör, a Diákkaptár, a sportkör célkitűzésében és munkájával a nemzeti közöségbe való elhelyezkedés gondolatán kívül a kőiért való szíves munkakészséget szolgálja.
Az egységesített beosztású évkönyv rovatai közé nem is lehet ennek a többsiku munkának finom árnyalatait beilleszteni. Megéieznl meglehet, hogy az intézetben a szerelet az alap, melyből mint valami bőséges forrásból buzog a mozgató erő.
Az elmúlt Iskolai évet emlékezetessé teszi az a körülmény, hogy most alakult át líceummá. Az alsó tagozata leánygimnázium, a felső tagozata pedig líceum. A legkorszerűbb nőnevelést különösen szolgáló iskolának Ígérkezik ez, mely amellett, hogy növendékeit az otthon alapítására neveli, mégis sokoldalú elhelyezkedési lehetőséget nyújt. Érettségije főiskolák végzésére jogosít. Nagy előnye, hogy a IV. polgáriból nehézség nélkül (felvételi és különbözeti vizsga nélkül) lehet a líceum I. osztályába beiratkozni.
Örömmel látná azonban nagyon sok szülő, ha leánygyermeke számára a Uccum melleit lehetőség nyílna arra, hogy a leánygimnáziumi különbözeti vizsgát nagyobb nehézségek nélkül letehetnék. A leányllceumut szervező rendelet óta hazánk terület gyarapodása következtében városunknak és környékének érdekeit szolgálná esetleg a párhuzamos leánygimnázium fenntartása fa.
Az általános tanulmányi eredmény az átlagnál jobb, ami az egyéni nevelés érdeme, A bentlakók, a városból és környékéről bejárók közös sikon haliadnak. (Egyes városokban ezeknél eléggé el nem Ítélhető különbségek vannak.) Az iskola mukáját semmi sem bizonyltja ékesebben, mint az idei érettségi eredmény. 32 növendék közül négy kitüntetéssel, három jelesen, és nyolc jól érett.
Aki nem ismeri a Nolre Dame iskola légkörét, az évkönyvből meggyőződhet arról, hogyott napról nap.a óráról órára egymásba kapcsolódó céltudatos tervszerű munka folyik a krisztusi világnézet alapján. Az élö emberré való leánynevelés érdekében mindent elkövet az Intézet. . * . Vandra
k rendőrség beidézte és őrizetbe vette a kavicsbánya társtulajdonosát
A rendőrkapitányság bűnügyi osztálya ma délelölt beidézte Faragó (Günsberger) Zsigmond Nagykanizsán 1892-ben született, nős, iir. vallású, helybeli lakost, aki a Kavicsbánya társtulajdonosa.
Faragó ellen hamis hlrterjesztés, a nemzet és a magyar állam megbecsülése elleni vétség gyanúja mlalt indult meg az eljárás. Ügyében több kihallgatás történt. Az eddigi adatok alapján a rendőrség őrizetbe vette Faragó Zsigmondot.
Értekezlet a felmerült piaol panaszok és a közellátás biztosítása ügyében
Városháza és rendőrség együttes Intézkedése a fogyasztóközttaség védelmében
Sikerrel járt a Zalai Közlöny akciója a közönség érdekében
a piacról, A tejtermékeknél és tojásnál van kívánnivaló.
Kovács N\'agy Pál n gyümölcspiac könnyebb ellenőrzése céliából javasolja a gyümölcs-piac külön levését. Külön gyümölcspiac legyen hangsúlyozta.
Krátkv polgármester hosszaidban szóilolt a kérdéshez, majd felhívással fordult a város kö> zönségéhez, különösképpen \'a nyugdíjasokhoz hogy a piac hatósági ellenőrzéséhez jelentkezzenek. Bocsássák nuiiikakészsé-gflket a hatóságok rendelkezésére; A jelentkezőket egy külön érlekczlclre fogják összehívni. Szükség van a polgári elemek állal való* piaci ellenőrzésre, hogj\' a visszaélések meggátoltassanak. Majd részletes képét adta n kanizsai jelenségeknek.
Dr. I\'otlyondy József tanácsnok a saját tapasztalatait adja elő ós a szükséges intézkedések foganatosítását javasolja.
Márton Ferenc főfelügyelő a közönség fegyelmezetlenségére mutatott rá.
Dr. Krátky polgármester cl
A Zalai Közlöny szerkesztőségének a magas piaci árak és a gyümölcs és termékek felvásárlása elleni határozott állásfoglalásának meg volt az eredménye. Tegnap, pénteken délután f> órakor a városháza tn-nácstemiéhcn hatósági értekezlet volt, amelyen részi veitek dr. Krátky István polgármester, Kovács Nagy, Pál rendörfolaná-C-SOS, a kapitányság vezelöje, Marion Ferenc rendőrségi főfelügyelő, őrszemélyzet! parancs nők, Dobrovíts Milán v. országgyűlési képviselő, dr. Prack István városi tanácsnok, a Gh vezelöje, dr. Pottyondy József tanácsnok, közellátási vezető, dr. Pajzs Ferenc városi aljegyző, vitéz Tóth Béla a Baross-kerület elnöke, Széni un Ferenc erdő-mester, Molnár Ferenc kisgazda és a meghívottak.
Dr. Krátky István jiolgármes-ter isímertette a piac helyzetét, amely mindenképpen kedvező áruellátás szempontjából. A kérdés csak az, hogy áz élelmiszerek hogyan jussanak minél kedvezőbb módon a fogyasztóhoz. Nagyon sok a közvetítő, akík magukat közbe iktatják. lízt a folyamatot kell rendes keretl>o szorítani. A fővárosban nehezebb az áru és élelmicikk ¦ beszerzése. Innen, van azután az, hogy Nagykanizsáról is szállítják el az élelmiszereket, gyümölcsöt, slb.
Fülöp Lajos piaci bizlos a piac képét ismertette. Végén kijelentette, hogy szombatig minden piaci árusnak árusító asztallal kell bírnia, mert akinek hétfőn nem lesz, azt eltávolítják
rendelte egy piaci ártáblának a piacon való elhelyezését, ahol naponta a helyi irányárakat tün tettk fel a közönség tájékoztatására (az országos maximális árak mellett).
Majd a jelenvollak szóvá telték a piac iiijagas árait, igy főleg a cseresznye délelőtti 120 I>cngÖs kilónkénti árát, amit a termelőtől a viszont árusító 10 filléres áron szerez be. Az volt a kívánság, hogy tekinteUel a háborús viszonyokra, a .polgármester, mint az árkorniany biztos helyi képviselője, állapítson
Egy Bemet routllőtéren) foto K. »,:V.)
meg a helyi piacra a körülményeknek megfelelő reális árakat, nevezetesen a gyümölcsre, mely ma nagyon fontos közszükségle-li cikk, mert a szegény néposztály nnk az élelmét jelenti,
Dr, Králky kijelentette, hogy az elővásárlások megakadályozására .meglelte az intézkedéseket. Ezután megállapították ezeknek gyakorlati módozatait. A polgármester egyben elrendelte a piaci ügyeletes szolgálatot.
Majd a tűzifa kérdése következelt. A jMdgármester bcjelen-leltc. hogy mindent elkövetett a lakosságnak tüzelővel való ellátására. Azonban mcgnehezUü a dolgot a magas fuvarár, amit a szállításokért követelnek. Fz volt az oka, hogy a város saját fogatokat szerzett be a fa szállítására.
Kimondották, hogy megkeresik a minisztert, hogy a tüzelőfa fuvarozására és házhoz szállítására a honvédelmi munkaszolgálatot lehessen igényhe venni. \'
A város a saját erdejéből is ki fogja tcnnelni a fát. Az erdőből való kitermelés rövidesen megkezdődik.
Majd megállapították mindazokat a teendőket, amelyek a tüzelőfa biztosítása érdekében szükségesek.
Majd a zsirellátás ügye került egy külön bizottság elé.
Hogy szükség volt a Zalai Közlöny akciójára, mutatták az értekezleten elhangzottak. Hogy felszólalásunk nem volt liiába-való, bizonyltja az összehívott hatósági értekezlet. Hogy a tett intézkedéseknek foganatja lo_ gyen, szükséges, hogy a közönség is támogassa a hatóság munkáját és észleleteit, az előforduló visszaéléseket és rendelet áthágásokat közölje nvomban a hatóság közegeivel. Most pedig jelentkezzenek azok a nyugdijasok, akik a piac ellenőrzésére vállalkoznak.
örülünk, hogy- a Zalai Közlöny sik rászáll ás a a közönség érdekében ismét eredménves volt.
A vidéki sajtónak ez a hivatása : közönségének szolgálata és védelme.
legoloaőbban keretezi
Horváth Lajos, Fö-ut 2.
ZAÜAl KOZLÖNYi
kUüCSlVUK,
VEOELE KÁROLYT,
a nagykanizsai gimnázium tanárát !1 szombathelyi kórházban ápolják, ahol könnyebb természetű műtéten esett át szerencsésen. .Rövidesen el
is hagyhatja a korházat ós visszatér Nagykanizsára, ahol az ót mindig körülvevő általános szeretet várja.
ANTALITÖ ALAJOS
főhadnagy Budapestről, ahol tanfolyamon vett reszt, visszaérkezett Nagykanizsára és itt teljééit további szolgálatot. Uj élethivatásához szóles baráti kör kivan sok szerencsét. * ¦
HADIOONDOZÖ TISZTET
neveztek ki mindenüvé a honvédek és hozzátartozói ügyeinek elin-téaéöére és tanácsadására. Nagykanizsán ezt a tisztet Kovács László dr. ügyvéd tölti be, aki nagy lelkesedéssel és ögybiugósággal jár el honvédek és hozzátartozói minden ügyében. Mindenki a k\'gimgyobb bizalommal forduljon dr. Kovács László ügyvédhoz, vagy a Credo elnüksógéhoz.
Olt. ZOLTÁN TIBOR
jónevü orvos, aki az Uj Szent .János - kórházban mint osztályvezető alorvos működött, — Zoltán Gáspár nagykanizsai kir. járásbíróság! tolok-krtnyvvezetŐ fia — a szombathelyi kórház unirógtrs-sebészoti osztályának vezetóje lett. A szombathelyi kórház nagy értéket nyert dr. Zoltán Tibor személyében.
\'KBT. KANIZSAI
volt városi tisztviselő szép olőlép-totését van módunkban jelenteni. Nyerkv Láulát és Lonkay Gézát tudvalevően Újvidéken városi .tisztviselőkké nevezte ki a miniszter.
Most arról \'értesítenek, hogy ugy Nyoükyt, mint Lonkaytkittuio munkásságuk folytán a Mflgyminisz-
tóriumha rendelték l»o szolgálattétel re.
*
A 12-IK GYERMEKET
keresztelteti holnap \'délután fél 4 órakor a kiskaritzaai -templomban Endrei János tároai mér légkezelő. A keresztanyái tiaatet dr. Hekyi La-josné városi fŐjogyzó neje tölti bo. Sok Endrei Jánost szeretne a magyar haza látni!
Tékl&BJQ ttflg WnötaiomaU i Utalvány menta*
Minők Kivil.Oi.ra
\'ELEKES „üCTMHaTR"
.ul(.BU«l.,I.S!joi>
Ffr»t 13. Tetaton:.«ai
NAPIKIfiöíD:
ChópysMrtéri \'ügylet: Ma/ szombaton ttrangyal .gy6gywrtár Beák tér 10., holnap, vasárnap Fekete Sas gyógyszertár FÓ ui 0.
Kiakanizfián na ottani gypgySzer-tár állandó Ügyelete* szolgálatot tart
— Naptár! .íultui 4. szombat Rom. kat Uhik pk. PretesUuu UlUk. Istrael. Tham. 19. -- Július a. vasárnap. Rom. kit Bak. Antal. Protest. Knese. Izrael. Tham.*>.
festessen Tisztíttasson
PáLlCSMCS-núl
KISKANIZSAI ÉLET
A ml búcsúnk...
A buesii töredelmes szívű, alázatos és istenfélő omberokot követel. Az Ur segitségévol kerossük itt a földön is a boldogulás útját, melynek két fontos főtétele van: az élet fönntartása és az élőt szebbé, emberibbe tétele. Ez a kettős vágy a földi létünk hozománya. Ezzol születünk, oz tölti be rövid életünket. I,>\'¦¦.;>(\'!! a búcsúnk őszinte és igaz vallásos szívből jövő. Minden gondolatunknak, minden munkánknak fölfelé kell szárnyalni — az Úrhoz...
Ktskanlzsal templomszentelés
Holnap, vasárnap délelőtt nagy ünnopsógok keretében széntőlik meg a renovált kiskanizsai plébániatemplomot. Mint már korábban ia-mortottiik. a templom még 1041-ben teljes átalakításon ment keresztül. A napokban fejezték 1» a\'két oldali márVányoltár munkálatait. A renovált templom jelenleg a környék egyik logeaebb temploma és a hivők nagy örömére holnap, vasárnap a sarlósból dogasszonyi bucsu-napon Hzentelik fel újra és dr. Simon György püspöki holynök, nagyprépost végzi az egyházi szertartást. Ott lesz dr. Krátky István polgármester, a helyi papság, valamint a környékbeli papság és a kiskanizsai katolikus hivők sürogo. Az ünnopi szentmise délelőtt lu órakor koz-dődík, utána történik n toruplom-szen teles.
Üzemiek a klslMtiizsai honvedek
A bolsevista róni ellen harcoló kiskanizsai hós fiuk iwm feledkez-
tek meg rólunk. Egymás után jönnék a halványzöld tábort tovolozó-lapok "Valahonnan Oroszországból*; és Kiskanizsához való ragaszkodásukat és szeretetüket fejezik ki boimo derék honvédőink.
Farkas Antal hadapródőrmester arra kór, hogy összes kiskanizsai ismeréseinek tolmácsoljuk üdvözletét.
l\'ókeez Rudolf karp. szakaszvozutó sem feledkezett mog a kiskanizsai ismerősökről. Hosszú levélbon kérdezi, mi újság otthon és milyen a üfürdészczon" Kiskanizsán.
liarcz Lajos hadapródőrmester nyirfakérges emléklapot küldött azzal, hogy nagyon novozotos helyről szerezte azt.
Bartol Károly e. őrvezető Kíska-nizsa sportja iránt érdeklődik. Hogy oz évben hányadik helyen végzett a (Sás ka-Le vontéi\' Üdvözlőtől küldi mindenkinek, de különösön az Ösz-szes futballistáknak.
Kiskanizsa köszöni hós fiainak megemlékezését és szivvel-lélokko! együtt érez volük, akikot a nagy távolság som választhat ol tőlünk.
Gazdasági hírek
Közelit-az aratás, amelyre minden gazda szorgalmasan készül. A ro-*sok elég szépek éa kb. Ö—6 nap., múlva már meg ís kezdődik aratásuk. Do szépek a másfajta gabons-nomüek is a kedvezőt Ion időjárás ellenére. A legelő javítása nagyon előrehaladott. A napokban KtAtky István dr. polgármester személyesen megtekintette a legelojavitasí munkájútokat és annak a reményének adott kifejozést, hogy a kiskanizsai logolók nemsokára már toljcsenmeg-fololnok a kövotelméJiveknek.
-k—n—l—
1942. jullüsj
A törvényszék két évi börtönre és Itt évi hivatalvesztésre ítélte dr, Németh Lászlót,
a \' MAORT jjogl osxMryáoak megtévedt tliitristtójét
Dr. Nómeth László, a MAORT jogi oBatálya volt tisztviselőjének ismeretes ügyével több izbon foglalkoztunk már lapunk hasábjain. Ügyében tegnap volt a büntető főtárgyalás Makary Vilmos törvényszéki olnökbelyotties clnöklcto alatt. A vádlott dr. Németh feketében jelent meg. A hét és fél hónapi vizsgálati fogság nem látszik meg rajta. Védőié dr. Bartha iötván ügyvéd, a vadat dr. Takács Zoltán ügyész .képviseli. Törvényszéki szakértő Noll Józaof gimnáziumi tanár.
Dr. Németh az elnök kérdéseire előadja, hogy 88 éves, ág. dwtang.
vallású, nőtlen, 1940 óta a tMAORT jogi osztályánál volt , alkalmazva, havi jövedelme 650—700 pongő között váltakozott, büntet Ion oloélotü.
Makáry elnök felolvassa a vádha-tározatot, amely Némothot 1 rendbeli sikkasztás hüntettévol, 10 rend-boli magánokirathamisitás bűntettével, 10 rondbolí magánokirathamisitás vétségévol, 1 rendbeli sikkasztás vétségével vádolja, mert mint a MAORT tisztvisolöjo az ingatlantulajdonosok részére ki fizetői ulö vételárak illetve kártalanítottak összegének egy részét — 6000 pengőt —eltulajdonította, Htb.
ME8UYILT
B.ik-Hr 14.
siivm umogausi m> a Tulajdonos.
I
Dr. Németh László nom érzi .ina. gát bűnéének a nikkasstáebaii, ollon-oeu többek sérelmére olkövutoll magánokirathamisitás vóteogéban igon Elmondja, hogyan korült a MAORT hoz, mi volt aj ügyköre 46a megbj/a-tasa. A MAORT egy 28\'km. hosszú üzomutat ópittotolt és az ohhoz szükségos torülotot megvásárolta. 0 czoknok az ingatlantulajdonosoknak részint kártalanifására, részint a vételárak kifizetésére több izbou megfololó összegokot kapott kozoi-hoz. Egy alkalommal 5900 pengőt, mnit kabátja zsebébetett, elvesztett\', A dolgot nem jolontetto bo folot-toseínoK, hanem részint az ujabban kapott i^nzösszegekból, részint pedig a saját fizetéséből pótolta. \'1600 pongőt fizetőit így ki a najá(. Iízq. téséoól, mondotta. Szülőinek néni szólott a dologról semmit, szülei idős, ! ric. r, emberek, mondotta, könnyekre fakadva dr. Németh. A visszafizetésekkel együtt összesen 3444 pengő kára van" a vállalatnak. A dologból adódott elé a magánokirathamisitás is.
Makárv elnök ezután tétolról-tá-tolro végigmont az,összes vádpontokon, Maju a Iwidézett miuü\'gy \'28 tanú és sértett kihallgatására került sor. A tanuk részben terhelőén vallottak dr. Németh ollón. Délután a porbOBzédokro került sor.
Délután íél 7 órakor hirdetlek Ítéletet. A törvényszék dr. Németit Lászlót hünösnok mondotta ki egy
rondboli sikkasstáa büntottébon, i)
rendbeli magánokirathamisitás bán-tettében, 8 rendbeli magánokirat-hamisítás vélségébon és őzért össz-hüntelésü! kőt évi börtönre és öt évi hivatalvesztésre ítélte. Két vádpont alól felmentette ót. Betudta a bíróság u vizsgálati fogságban kitöltött bél hónapot és tiz napol.
Ügyész megnyugodott, vádlott és védöjé onyhités\'érl fellebbezett.
MÉRLEG
i Hindu miretbti I SCHOtCZ JÁNOS I
niérloBh*B«llft ¦mastor I
| Nagykanizsa, BÖlvSa-tér 30.\'SZám. |
Hegedűs Lóránt Ünneplése a TÉBE-ben
A Magyar Vidéki Sajtöfudósitó budapesti jelentése siermtdr.Fablnyi Tihamér m. klr. titkos tanácsos elnöklete alatt ünnepi teljes ütést tartott a Takarékpénztárak és Bankok Egye-sUkie.melynek keretéoen Unnepellc meg dr. Hegedűs Lóránt, a TÉBE elnökének hetvenedik születésnapját,
Dr. Fablnyi Tihamér nagyszabású beszédeben szólt Hegedűs Lóránlról mint politikusról, akadémikusról, a pénzügyi tudományok művelőjéről, a közíróról, a pénzintézeti vezetőről és érdekképviseleti szervezőről. Rámutatott arra, hegy Hegedűs Lóránt a legsúlyosabb Időkben vállalta nagy elődük után a pénzügyi tárca vezetését, megállította a dankópre&t éea vagyonválsággal nemcsak áhampénz-Ogyi feladatokat kívánt megoldani, hanem ezzel aksrta megteremteni a foldbirtokpolltika reális alapját; a for-gatmiadó rendszerének megalkotása az ö nevéhez fűződik. Hegedűs Lóránt vezetése alatt a TÉBE mindenkor eredménycsen szolgálta a magytr hilclsiervezet érdekeit, amikor azonban az államérdekek ugy követellek, mindenkor azokat állította előtétbe.
D(. Fablnyi Tihamér ezután ünnepélyes meleg szavakkal, a megjelentek nagy tetszésnyllvánitásatól kísérve felavatta Hegedős Loránt-nak a TÉBE tanács termeben fotóin-tott mellszobrát, amely Kisfaludi
IQ-42. július 4.
\'/AlfAT KöZfcöNY
Stróbl Zsigmond műve.
Csikós Andor, a Székesfehérvári és Fcjérmcgyei Takarék pán/tár vezérigazgatója, a TÉBE vidéki tag-irttéretei rretében üdvözölte Hegedűs Lórántot. Szólott . azokról u nagy eredményekről, melyek az ö kl.áló nagy egyéniségének a fővárosi\'és vidéki pénzintézeteknek egy érdekképvIse\'Etbc való tömörítése altol elérettek.
Dr. Hegedlls I.oránt megható tan köszönte meg az Üdvözléseket és \'¦hangsúlyozta, hogy a TÉBE megalkotásának és vezetésének munkájában mily nagy szerepe volt a pénzintézeti vezetőknek és köszönetet mondott munkatárséinak is.
Könyörgő bncsnjáró körmenet Homokkomáromba
( A nagykanizsai felaőtemplömból.j nz uj és gyönyörű Józub .Szíve templomból július 12-én, azaz vasárnap az uj világi plobánia könyörgő körmonotet vezet a homok-koináromí kegyhelyre, Nohéz idókr bon, gondtorhes napokban hova fordulna núndon hivő és jóakaratú lélek, mint istenhez éa Isten Anyá-
* hoz, a Boldoságos ,S»íi« Máriához. Imádkozni, engesztelni: ez t\\z itthon maradottak egyik fókötclességo n hivatásbeli munka mellett. Olvassunk ol csak ogy tábori lapot! Mit kérnek jó katonáink minden lapon, minden levélbon? Imát! Ez nem körül éehimibö és mógla sokat, nagyon sokat segíthetünk rajtuk. Ma-gyár ásóink ia midőn nehézségekkel ItüHdöttek: Ifitont, oltárait zokogták -körük - ilyen lélekkel mennek ki n folsőtoinplomi hívok a kios és -BJtép Homokkdmáromba. Egy éve annak, hogy dr. Czapifc Gyula veszprémi megyéspüspök 6000 ember jolonlétében 4 órás szertartással konszokrálta, fölszentelte a gyönyörűen renovált ós ktfostott kegytemplomot. TemplomjBsentelési búcsút hirdetett a. megyéspüspök akkor. Kit a bucsut minden érben meg kel,l tartani. Erre a\'búcsúra oz a plébánia vezet zarándoklatot, míg a többiro a másik kanizsai, illolvo kiakanizaai plobániák. Ezon a napon van ó kogvtemplom nagy kincsének, kis ezont "Félix gvormokvértanunnk a napja is. Ez n Oiía vértanú 7 éve* létéire hat férfi bátyja után HSO-hen Krisztus után Rómában halt meg a hitéért. Egész orcklvóie. összes csontja a pápai hiteles bullával, okiratul ott látható a kegykép alatti aranyos éa drágaköves,üvegkoporsóban. Nagykanizsa várura és az ország nádora, Batthyány Lajos kérte és kapta, meg kegyúri temploma leszóró XIV. Benedek pápától Kop-lik Üdiló colli \'bencés apát közbenjárására a szent oroklyét. Előtte és a kegy kép elótt számos csodás gyógyulás ós imamog hallgat ás történt már, mint a jegyzőkönyvek azokat liízonyitják. Menjünk tfioat is bi»-zalommal és éló hittel » Magvarok Nagyaaszonvához és kérjük minél többen Öt: no feledkezzél el szegény magyarokról.
Egyes párvisszamaradt női szandál
leszállított áron
IlLTÖf i-lll Fo-»t a.
A legnagyobb siker jegyében kezdte meg szinüdényót Újvidéken a kitűnő Galetta-társulat
A mai postával vettük kézhez a/, újvidéki napi sajtét néhány példányát, nmolyek rósslotesen bossámol-nuk Galotía Ferenc igangotó és (társulatinak évadnyitási sikeréről. Ga-lot\'úék díszelőadással nyitották mbg idéáydkot. Előadásra korült a Gyor-gyói bál operett, teljesen nagykanizsai »zero)K>sztásban. Galetta (levezető beszédet mondott és körtei Üj-vidák magyarságának pártolását. Hogy hogyan játszottak a színészek, mutatja ;i lapok kritikája,
;ikik már :iz első elöndáfl impresz-Hzióihöl mogáilapiljál;, hogy olyan
játékot produkáltak, hogy a közönség szivébe fogadta ókot. A közönség az olóadás végűn felállott és j»rcokig iliutiipolto a lognaeyobb lelkesedéssel Galetlufkat, akik méghatva fogadták a közönség stórrito\'t-nvilvánifáftát. Értesülésünk nzeriht O\'ltay Baba is játszik Hjvidékón.
Nagykanizsa város közönsége szívből örül Gideíta Férőbe éa társulatának sikerén, fis akárhogy íh döntöttek a nagykanizsai a/inikoríí-let ügyében, mi tudjuk, hogy Galotía ismét visszajön Nagykimizílíiía. Meri Galeita Ferenc NTngvkanizfl7rra mindenkor háta jón!
Csépléstiez nyersolaj, benzin, i^troléUtti
üNGER-ULLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell Kázfőzőkiösí láncai jnllus végéra előjegyeihetői.
Számtalan uj meglepő gazdasági lehetőséget mutat be a Szent István~heti „háborús" Budapesti Nemzetközi Vásár
Az idén elővételben kell a vésáttVáxtíttényt béÉterexhl
Ismeretes, hogy at a évi Budapesti Nemzetközi Vásárt a rendkívüli körülmények folytén elha-IdSitott időpontban, augusztus hő 14—24-ig tartjuk meg. A „háborús" jelleggel rendezett Vásár időpontja tehát egybeesik a Szent István-heti ünnepségekkel, amikor az ország hazafias közönsége évtizedek óta amúgy is mindig Budapestre utazik, hogy résztvegyen a Szent jobb körmenetében és a velejáró nagy ünnepségeken, amelyeknek programját et évben a Budapesti Nemzetközi Vásár különlegesen érdekes látványossága fogja kiegészíteni.
A rendezőség „Háborús-Vásárnak" nevezi at ez évi magyar áruminta vásárt. Háborús lest a Vásár elsősorban annak révén, hogy a 18 főcsoportban több mint 200 szakmát felvonultató magyar ipar előtérbe fogja állítani termelésének azt a részét, amely a mfl- és pótanyagok gyakorlati hasznosságát, alkalmazási lehetőségeit és mindazokat a termelésben és fogyasztásban egyaránt tökélyre vitt takarékossági lehetőségeket mutatja be, amelyek biztosítékát jelentik annak, hogy he ország a háborús „hiány-gazdálkodás" ellenére ki tudja szolgálni nemcsak a hadsereg, hanem a fogyasztó közönség minden észszerű szükségletét.
érdekes és tanulságos lesz atj augusztusi Nemzetközi Vásár. Vonatkozik ez nemcsak a uiagydr ipar újszerű és különleges árukínálatára, hanem arra a számos külőn-csoportra is, amely a Vásár szokott keretét ez évben ki^ fogja egészíteni. Különösen nagy érdeklődésre tarthat seáinot az állami és városi közintézmények nagyszabású felvonulása, ahol minden egyes asaport és pavillon bizonyságot fog lenni arról a . nagy szervező és a köi-jólétct előmozdító munkáról amelyet az állami és városi hatóságok az élet számtalan vonatkoiásában teljesítenek.
Magyarország éi a többi európai állani sahos gazdasági együtt-
működését, kölcsönös munkamegosztásának lehetőséget és eredményeit a Vásáron résztvevő" nyolc külföldi állani hatalmas pavillon-sora fogja demonstrálni. Itt is arról győződik majd meg a közönség*, hogy az európai gazdasági étet úrrá lesz minden nehézségen és uj anyagoknál, uj technikai megoldásokkal küszöböli ki a háború okozta összes anyagnehézségeket.
Ae augusztus 14.-én megnyiló Budapesti Nemzetközi Vásárt felkereső vidéki közönség ei évben is részesülni fog a megszokott 50 százalékos utazási kedvezményben. Más éhekkel szemben a különbség csak annyi, hogy a vásár-igazolványokat ezúttal WÖvStelben kell beszerezni. Az elővételek előjegyzése máris megindult a menet jegyfrodáknál és a Vásár Ösz-szes képviseleteinél. (:)
A brazil államelnök hosszabb betegszabadságra megy
Rio do Janélrö, július 3 Vargít8, Brazília államolnÖko orvosi tanácsra további hossBibb bo-togszabadaágra megy. Eri* azért van szükaég, hogy mogolózze amá-jus olejoi gépkocsisáéroncsotIoneég következtében osotlog felléphető kompi ikáciúkat.
a káfartikoMM lkt«n
IETBOP0L SZÁUOBá
CSÁKTORNYA
SwAroii uj Vetötéa arktt Modern lolyó\'vJzes BsaÜÓ&obák, éttortíra, iörözö, kértbelylség. Naponta cigányzene.
Szíves tMiogti\'tAiit kér
MtjiniiB JAnos
... > utmm,-^^
i MÉP közleményei
Oasparích József Országos központi titkár hétfőn Nagyka,nittára éfkeeík és este S órakor résül ve.sí: a MÉP yeictÖ-ségi értekezletén. Felké-rctnek a párlvezéf^lég tagjai, hoőy óifríél nagyobb szambán mepjé-lenni sziveskedjenek.
Gaspariöh titkár kedden délelőtt 9-tŐl 1 óráig a Kölcsey-utCai p\'árl-hclytségben panasznapot Ós kihallgatást tart. Mindenki a legnagyobb bizalommal fordulhat hozzá ügyében.
Juli\'us l^\'en a Csáktornyái Múr\'ákö-ii-nápra és Ors\'t\'áó zászlószentelés re a nagykániísaíak ís nag^bbb Í#mV ban utaznak. A p\'ártvézctŐsic>rj felhívja a MÉP-tábort, hogy d dffflt-tornyai ünnepségén minél nargyoÖb számban vegyenrik részt. Indulás csütörtökön reggel 7*45. órakor, Csáktornyára érkezés 8\'58 órakor. Felejthetetlen ünnepnap tcSz a Csáktornyái orázágíáÉílószérítttés.
KSSIRÜV!?.
Autön skAlllloe
a Kévlcl Csénc nagyk^nllttsBl O^ySta-
Pénteken délelőtt feltűnést keltett, amikor a iörvényhdí pdlótája előtt metjdllott eoy autej e3 íjKból ífly iőlöltöíütt liöföV sVitloft ki, rjlojd AtHHha r/oV W\'íHaSrTKW. dkik a Hőláyét fcllsé\'ttek a HiS-sodik c\'mclefen leV6 kit. Iti*/**-séürc, flhbl TeadtiSk.
Klderíllt. hóW ál IlHl\'í ftSVck JdíSéfrlé Sitltótet! ZaiíiStKl F.rWSr bűt, » éves bildKiics\'ti titíös, OTI alkaliítittóft, aki ellen a bűffaVíKti bllfitétfilörsfénysíélc n^olitö/ŐTeVe lét bocsütott ki és letiVtfíi\'ta\'taVit kérte. Barcsné trtaijrfftóliratTimfii-sitással van oj/ftrííisitva. A nyó^ló-zólevél alapján a liévie,gcntan.drasi csendőrség felismerte és Nofly-kaniisára seállitútta.
A kir. Opyéseség inte,Ve\'dés?rc a délutáni vonattal Budapestre sitíllhóttflk.
icecsffeűieri, mftttat
és ÚRQyvi€Íé*i
D8. Wl RAltLY BOR- íl FflfRTÉIlESITÖ
Illllll: ii.
íucnatiizsj
cítf(ii6l.
IiUí : ütann-ll SS.
•Z/MM K\'öZLÖNn
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: Vi7, >/i8, »/A ViIO, Vili (nagymise), 12, d. u. 7-kor litánia.
Felsötemtlom: 7, 8, 9, »/* 10, »/i 11, y412, d. u. 6-kor litánia.
Kórkati kápolna: »/*«, 8, 9, Vili, d. u. >/,3-kor litánia.
ttűrtsta templom: 7, ViS, Vi9, VilO.
Kiskanlzsa: 7, 8, 9, 11 (nagy-iniue), 3-kor litánia.
Református: d. e. 10. d. u. 3.
Evangélikus: d. e. 10, d. u. 6.
Izraelita: péntek d, n. 7, szombat d. e. 10.
— (Halálozás)
Nagy gyásza van Ham mert Ká-rolyné számvevőségi főtanácsos nőjének. Toetvéro, Ilorényi Károly ny. igazgató, korüloti iakolafolügyolő, életének 60-ik évében Bogdásán ol-hunyt. Tegnap délolólt tömöttek el nagy részvét mollott a bogdósai rk. temető bon. Kiterjedt rokonság gyászolja. \\
— (HÖsI halált haltak)
A szovjotorosz földön harcteri szolgálat toljositéso közben Gosz-tony Sándor volt BÜmogi lakos, százados, Boros Emil volt káptalanfái uradalmi erdóŐr, őrvezető és Kiss Jeuió volt zalagalBai földműves, tizedes hősi halált haltak. Mindi a hárman bevonultak a magyar hősök emlékházába.
— (Orvosi hlr)
Dr. Tarhelyi (Schichtanz) Pál, a budapesti Rádium kórház sebészetének t. orvosa, fogszakorvos, néhii dr. Schichtanz István fogorvos fia, édesapja rendelőjét átratt* ef a leridolést folyó hó 6-án megkezdi
Csengeri ut 2-7/a. I, emelet.
(0
— (Női honvédelmi munkaszolgálat)
Az Önkéntes női honvédelmi munkaszolgálat nagykanizsai bizottsága a munkaszolgálatra jelentkezettek jegyzékét most .állítja össze és az ezzel kapcsolatos teendőket végzi. Ez azonban nőm zárja ki azt, hogy nem lehet már tovább jelentkezni. Naponta ínég mindig keresik fel az önként jelentkezők a munkabizottságot, hogy tanúságot tegyenek lelkes hazafiságukról és áldozatkészségükről,
— (A rendőrség felhívása)
A (kapitányság felhívja mindazokat, akik a rendőri őrizetben lévő Lengyel János kanizsai nyilas párttitkárnak bármilyon címen is pénzt adakoztak, vagy akiktől pénzt vett tel, hogy szíveskedjenek sürgősön jólontkézní a kapitányság első emelet 80. ajtószému irodában. Akinek nyugtája vagy elismervény* van a Lengyelnek; [átadott pénzről, -,:/. hozza azt in magával.
Üzletáthelyezósl
NÖI KALAP
RÓTH LAURA
BAZÁR-UDVAR
A gyorsvonattal fejeztette le magát egy kiskanizsai fiatalember
Szomorú dráma az éjszakában
Megdöbbentő tragédia történt fls éjjel a Horthy-uti vasúti átjárónál. Mielőtt a szombathelyi gyors-vonut befutott az állomásra, hosi-szabb időn .íl meglapult a sötétségben Asbótli Jenő asztalosta-nonc, akinek stülei Kiskaniisán a Szent Rókus-utca 9. siám alatt laknak. 21*07 óra lehetett, amikor « gyorsvonatszerelvény már lassított erővel haladt keresztül ezen a szakaszon. A következő pillanatban Asbőth odaugrott, lehasalt a földre, fejét a sinekre illesztette és várta a vonat odaérkeitét. A követkeiő pillanatban a mosdony
kereszlülszelle a szerencsétlen fia-talambar nyaka\'t, a fej messzegurult a törzstől, rettenetes vértócsát maga után hagyva. A vonat személyzete nem vette éserc a drámát, csak az utána jövő motoros személyzete, akik megállították a gépet, majd értesítették ae állomást és a rendőrséget. A kapitányság részéről Sebestyén Károly rendőrségi tisstviselő szállt ki a helyszínre a hullasi-emla és a nyomozás megtjtése céljából.
A reodőrség nyomozza, mi vihette végretes tettére Asbőth Jenőt.
A főkapitány helybenhagyta lengyel János nagykanizsai nyilas párttitkár internálását,
akit a budapesti toloncházba szállítanak
jelentettük hogy a nagykanizsai rendőrkapitányság előállította, majd internálta Lengyel Jánost, a nagykanizsai n vii ások párttitkárát és -megyei vezetőjét. Lengyel és védője relfolyumod-tak a rendőrségi határozat ellen. Ma délelőtt érkezett meg a kanizsai rendőrkapitányság veza-zetöiéhez a főkapitány döntése, aki helybenhagyta a .kanizsai
kapitányság határozatát árinak indokaival együtt.
Lengyel Jánost legközelebb a
nagykanizsai rendőrségi fogd: hói a b*id apesti központi toloncházba szállítják, onnan kend
majd valamelyik internáló tá borba.
Függetlenül a rendőrségi Intézkedésektől, Lengyel János ügyében a nyomozás tovább folyik.
Vásároljon
Horváth Lajos
Üveg- és porcellán-kereskedŐsében
Nagy választék várja Önti
M-ut 2.
Telefon : 047.
Ml újság a Budapesti Élelmi-szernagy vásártelepea ?
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó fővárosi jelentése szerint 1942. június 26-tól július 2-ig az élő- és vágottbaromií-piacon a közellátási minisitar 83.700/1942. az. rendelete értalmébon az 1942. évi keltőt ésíí és legfeljebb 100 gramm élősulyu csirke legmagasabb nagykereskedelmi ára jnliiii 1-tŐl: élő 5-10, vágott-kopasztott: béllel 590, bél nélkül 6"31 P kg-kint. A többi baromfiféleségek ára változatlan. A tojáspiacon továbbra ís a hivatalos legmagasabb árak voltak érvényben. A zöldség- és főzelékfélék piacán a sárgarépa ára 10, a fokhagymáé 30 fillérrel emelkedett csomónkint; vissont a vöröshagyma ára 6, a karfiol és kelkáposztáé 10, a vajbab ára 15, spárga 50, ai uborka ára pedig 60 fillérrel esőkként kg-kint.
A gyümölcspiacon a eseresmyc és ribiske ára 20, a nemesfajtáiu alma ára pétiig tO fillérrel emel-
kedett, viszont az erdei szamóca és oz egres ára 30, a meggy ára 70, málna ára 140 fillérrel csökkent kg-kint. E héten megjalent mint újdonság, a nyárt alma 1 "30-1*60, és a nyári körte 1\'40—V60 pengős kezdő áron.
Megalakult a Baromfitenyésztők Szövetkezete
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó jelenti Budapestről, hogy a magyar baromfitenyésztés jövőjére kiható fontos esemény zajlott le Budapesten, ahol a Hangya kebelében megalakult Baromfitenyésztők Szövetkezete tartotta első ülését. A szövetkezetnek az a hivatása, hogy a magyar baromfitenyésztés korszerűbbé tétele érdekében propagandát indítson és általában mindent elkövessen a tőbbtermelés és a minőségi termalés előmozdítására. Az ülésen dr Wünicher Frigyes, a Hangya aletnök-veiérigaigatója ismertette
I&2. július 4.
aSiövctkcicl célját és bejelentette, hogy a 1 langya 0 magyar baromfitenyésztés előmozdítására 50.000 pengővel járul hoscá a Szövetkezet anyagi megalapoiásáhor, továbbá rendelkezésére bocsátja ai adminisztráció lebonyolításához szükséges munkaerőket és helyiségeket. Ezután a megjelentek dr Bárányos Károly földművelésügyi államtitkárt választották meg a Szövetkezet elnökének, míg ügyvezető Baranyay Rezső lett, a Hangya baromfiértékesitési osztályának igazgatója.
Dj i> használt mérlegek
minden célra kaphatók. Javilisok jótállással
FRANK
MÉRLEG.
Képkiállítás
Ilénel Gusztáv festőművész vísz-szaérkezvo kiállítását íamót mog-nvitotta Sugár ut li; Hz. \'alatt, a volt Kis Itoyalban. A kiállítás július 5-én, vasárnai) este zárul. Nyitva ü—l-ig és 15—21 óráig. * (:)
— (Kérőssy Zoltán a kassal színigazgató)
Kőrösay Zoltán operett író én táncos komikus, a nagykanizsaiak régi ismerőse lesz a kassai színház igazgatója.\'
—- (A vidéki színigazgatói engedélyek a minisztériumnál)
A Bzinmüvéflzoti Kamara huszonöt vidéki színigazgató sz in ház nyitási kérvényét felterjesztette a kultuszminiszterhez. A miniszter két héten bolti 1 dönt a vidéki színházak vezetői folott.
— (Pénzbüntetés engedély nélküli sertés-levágásért)
A Ionti járás főszolgabírója, mint rendőri büntotóbiró Németh Ferenc korkanémotfalusi lakost, mert on-gedély nélkül 8 sertést vágott lo, valamint három vásárolt sertést nőm jolontett be, 20 napi elzárásra átváltoztatható 100 pongó pénzbüntetésre itélto.
Német légi tevékenység a brit szigetek körül
Berlin, július i A Német Távirati Iroda jelentése szerint a brit szigetek szombatra virradó éjszaka ismét célpontjai voltak a német repülőgépeknek. A német gépek hatásosan bombáztak egy várost Anglia keleti partjainál. Pilás német felderítőgépek a pénteki nap folyamán tovább folytatták heves tevékenységüket a brit szigetek körüli tengerrészek felett. A német gépek mind jó felderítő eredménnyel tértek vissza kiinduló pontjukra.
Üzletáthelyezési
bőrdíszmű
KASZTLNÉ HOLZER ELLY
BAZÁR-UDVAR
1942. Julius 4
ZAL\'AI KÖZLÖNY
2596/1942.
Felhívás!
Felszólítjuk mindazokat, akik 194! évben Ideiglenes szegénység esetében Nagykanizsa várostól közgyógy-szer-ellátásban részesüllek, hogy az Igénybe vett gyógyszer árát a vá-roanak térítsék vissza, meri ellenkező cselben a felmerült gyógyszerköltségeket, mint köztartozást, köz-adók módiira beha|t|uk.
A tartozás pon\'os összegéről felvilágosítást, valamint a befizetéshez szükséges csekklapot ai alulír! hivatal ad.
Nagykanizsa, 1942. |unlus 30. „„ Városi Adóhlvai.l.
Nagykanizsa megye! város polgármesterétől.
812/ké. 1942.
Tárgy: Befőzési cukorulal-ványok kiosztása. ,
Hirdetmény.
A befőzési cukor vásárlására Jogosító utalványokat kedden és szerdán osztják kl. Hogy kinek hol, melyik napon és melyik órában kell Jelentkeznie, a Zalai Közlöny hélfől számában teszem közhírré.
Nagykanizsa, 1942. Július 4. int Polgármester.
(folytain u 1. oldalról) \'
15.77871941.
Tálfry: Városi Alsónylresl- és Felsó-eidoktxn kitermelt lUilla fllekesltéw.
Nagykanizsa város elad:
az Alsónylresl erdőben az 1941/ 1942. év! elöhasználallsl kitermelt 65 halom. — a Felsőerdőben kllrr-nicll 138.5 halom kevert tűzifát 0.25, 0.5 és 1.-— halmos (ételekben.
A kiírás lárgyjegyzékél a hivatalos órák alatt a városi kiadónál és a klekanlzsal városházi ügyeletnél, mlg az anyagot az illetékes védke-rületl erdőőrőkné! lehel meglekinlenl.
Fellélelek: azonnali készpénzfizetés, elszállítási határidő. 2 hál.
Az az árverező, aki fát vesz, tartozik a t vásárlási könyvét magával hozni, hogy a megvelt famennyiség beírható legyen és mindenki csak annyi fát vásárolhat, amennyi! a halósági rendelet egy éven belül megenged.
A szóbeli árverés Ideje és helye: az alsónylresl erdőben folyó évi július hó 7-én kedden, Felsőerdőben 9-én csütörtökön, mlndkél napon délelőtt 9 órakor,
Találkozás az alsónylresl erdőben az erdőőri laknál, mlg a Felsöerdö-ben a vadászháznál lesz. isss
többe
ZALAI.KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. a kiadóhivatal porlómen-tesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
tősen alacsonyak. Ez.a fölény»«, korszerű kiképzés már az első órákban megnyilatkozott. Jellemző példája önnek, hogy légi felderítésünk során egyik magyar felderítő .gépünket egyszerre öt szovjet vadászgép támadta meg.
Ebből a kii élelem búi in a .vadászgépeknél fennészoteson gyöngébben
fölfsy*vüiv.öll magyar fulitövitó gip
Ürült ki gyóiteasn. Ez a gépünk
ugyanitt rövid harc után lelőtte aa egyik támadó gépet, mire a többiok abbahagyták a liarcot. Légi foldoritó gépeink kulönbon egy nap alatt nógv ollonségee vadászgépet lőttek to feladataik teliositóao ikösbon. E négy azovjot vaaáazgép közül hármat ugyanaz n foldoritó gépünk egymagában semmisitotl mog. i
Az ötéves japán-klnal háború mérlege
t háromBzor akko-
Tokió, jnliiifi 4 Jahaga ezredes a tokiói rádióban előadást tartott a kinai háború öt áréról. Hz alatt az idó alatt a kinai hadsereg 2,800.000 halottat vo-szitott. Ceangkaiaok voszteaégo halottakban, sebesültekben, foglyokban és szökő vén voklien ötmillió émbor. A japán haderÓk •1000 ágyút 28.000 gépfogy vort, 1100 gépkocsit, 2400 vasúti kocsit és 500 nagvobb \'űrtartalmú hajót zsákmányoltak. A japán megszállás alatt "álló kinai le-
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter lemondott
A kormányzó Szlnyei-Merse Jenőt nevezte kl kultuszminiszterré
rületek kiterjedés ra, mint Japán. v.
A brit tengernagyi Hivatal beismeri...
Budapest, juliua 4
ki angol tengernagyi hivatal közölt*, hogy a Hormionno eirkáló és 5 romboló a Eöldközi-tongoron végrehajtott hadműveletek során ogy hajókaraván kiaórolo közbon elsüllyedt.
Budapest, július 4 Magyarország kormányzójának a következő szövegű legfelsőbb kéziratát közli a mai hivatalos löp : 1 >A nv. kir. miniszterelnök elő-t erjes/.t ősé re dr. Hóman Báliul m. kir. titkos tanácsos, vallásos közoktatásügyi minisztert saját kérelmére felmentein ?8 ni. kir. vallás- éj közoktatásügyi miniszterré Szlnyei-Merse .Icnő in. kir. titkos tanácsost, uz országgyűlés képviselőházának alelnökét kinevezem.-
A kormányzó ur sajnálattal veszi tudomásul Hóman liálint közel egy évtizeden át viselt miniszteri tisztségéről való lemondását, mert a jövőben minden idejét a tudományok körében megoldásra váró közérdekű fel adatoknak óhajtja szentelni Méltányolva az indokot, n kormányzó HÓmfűl Bálint dr. vallás- Ós közoktatásügyi minisztert miniszteri állásától saját kérel-
mére fölmenti. Ez ulkulomlyól megemlékezik arról az értékes munkásságról, amelyet Hóman Bálint dr. közszolgálatban csak neon\' négy évtizeden át, a tör ténet-tudomány fejlesztése, továbbá a vallás- és közoktatásügyi igazgatás, valamint u neve lósügy átsz«rvezése és Újjáalakítása terén kifejlett, a haza és a tudomány szolgálatában szerzett kiváló érdemeiért Magyarország kormányzója Hóman Bálint or.-nak a Magyar Érdemrend Szent Koronával ékesített nagykeresztjét adományozza.
Hóman Bálint július elsejével töltötte be teljes szolgálati idejét, 1903 óta 39 teljes évet töltött állandó közszolgálatban. 1932-ben került a miniszteri székbe. Az clmUlt 10 év alatt minden idejét teljesen lefoglalta miniszteri állása és közérdekű munkássága.
Hóman Bálint mint Székesfehérvár képviselője továbbra is
rib.il »»» a poUlikai óUtben.
Egyidejűleg visszatér tudományos hivatásához és folytatja Hí\' éve megszakított kutatásait.
Az.uj vallás- és közoktatásügyi miniszter, Szinyei-Merso Jenő 1888-ban született Budn-pesten. Középiskoláit és az egyetemet- is a fővárosban végezte. Doktorrá avatása titán a vallásos közoktatásügyi minisztérium szolgálatába lépett. 1919-ben miniszteri tilkár lelt, majd az elnöki osztályba került. 1925-ben Klébelsbcrg Kunó gróf miniszter titkára lett. 1926-ban a miniszteri osztálytanácsos címének meghagyásával közalapítvány-igazgatónuk nevezték ki. A világháború kitörésekor mint tartalékos zászlós vonult be és az orosz és olasz harctéren közel négy évi harctéri szolgálatot teljesített és mint föhudnagy szerelt le. Több kitüntetés tulajdonosa. 1926-tól kezdve részi vett a törvényhozás munkájában miiit A hatvani választókerület képvisetfe. A költségvetés általános vnai során mondott nagyobb beszédeket. 1938 dceetn-berében a képviselőház cgvik jjj-elnökóvé választották. A\' kormányzó ur 1936-ban a magyar koronás Érdeméremmel tüntette ki, a múlt év májusában pedig a titkos tanácsosi méltóságot adományozta neki. Ez év januárjában az olasz király ós császár az olasz Koronarend nagy kereszt j ével tüntette ki.
8645/1942.
Hirdetmény.
Felhívom a lakosság figyelmét a FöldmlveléBügyl Miniszter Ur azon rendelkezésére, hogy a vároiok belterületén minden eb az utcára (térre) cBak szájkosárral, vagy pórázon vezetve bocsáthaló.
A rendelet kihágásnak minötitl a rendelet be nem tartását s kimondja, hogy az ebtartást szabályok ellenére tartott ebet a hatóság leöletheti.
A rendelet ellenőrzésére egyidejűleg felkértem a m. kir. államrendőrséget, a városi gyepmesfert pedig utasítottam, hogy sürOn portyázzon és a szabadon Járó ebeket fogja be.
Nagykanizsa,\' 1942. június 10. mis Polgármester.
Könyvnyomda, könyvkötészet,?] vonalozó intézet, üzleti könyvek 6s; dobozok gyára
a „Zalai KOzlöny" politikai napilap szerkesztősége ós kiadóhivatala
Készítünk:
TELEFON
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, mtveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenfele ízléses kiállítású nyomlalványetat.
Gyártunk a
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rnjzfiizcteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákoédufákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elstrángu kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
466642
ZAJJAI KÖZLÖNY
1942, liillin 4.
M\'évea kéretrtény leány 10 ívej bank. granuláltál allakt keres. 1\'eleton : 435.
Hadbavotrult Iparos 4 polgár? végzett tt éves íeleaíge Irodai álfám keres. Tefcton: 455.\'
Oayab shaakaat kémek lelni pl el-rcttUTllágra. Címeket a kiadóba kérem.
enaraaitéksariyt kenlek cokráie-dámba- flzetíMel éa -tellea ellálástsl. -Szekovántes Islván cukráéi, Csáktornya. S*.,Ur(iH»HC3.1 1824
Taaaaaat -Ifsetéa.el (elveaiak. Paop-Oazklr dpesiimetti. Erzlébet lir 1. 180?
rmialdisMsVa* umn PtMe-Kantit. Hunyadl-n. 7. 1913
Faaaarkaraakaafiaeaaaatés pénz-
tárkezelönöí (kssszaktsasssonvO azonnali belépéere keresek. Vörös Kálmán lüszer-kereakedfi Caáktomya. 1906
Faatatarauo Ilielísiel (elvétetik Ha logh György lestömesleiuel, Horlhy Miklós-ót 6. 1803
lakarltáha kerestetik. —
Horthy MlkUs-nt II., Isldazlnl I, 1927
Megblaüsló kejar-onäl kelesek sron-nalra. Jóssal löheroeg-ut 65/«. 1926
Egy fiatal na|.*xabaaagéalat és be-
laronol kérnek, raiza, Arpld-u. 19. 1929
Szobafestő elmtaata-aagadat aaon-nalra tclreazek, betársnlás lehetséges. — Vldortca, Csáktornya, Horlhy Hlklos-ut 5.
1933
Vlllany/aaarale-taaaaoat flzclés-scf felveszek. Qrtlnhnt Elemér vlllamoa-ságl vállalata, Delhiét 2. 1934
Ügyes alfalaisknil, hetlliieléiea lírllt leitest; Tulipán kerlílzel, Eotvöa-tér 18.
1938
Meghízható haxlaaalgal felveszek. Olráír bulorszakOzlel, Horlhy M.-11. I ss.
1939
tljaaír 1*11,1 bírd IrMHMIIssn lelvltetn. Rift* »tidfät cégtiét.. 1940
3 lOanaaartaa Matt ria».a«.kfa»»
, iMíoV 89476 sz 1.70 1.10. „langttam-naari 1.40 0.70, „Budapesti Pénzszekrény-gjráli 1 0:70 ta, nagysága, — 2 ISsmb. 14%\'aaél kaayvaaakraaw .Anthelm" \'?W 0 80 és .Unghsmmer" I es I Is, nitvságu; Perlakon, sz Intézet flrlelhelyl-rtpei\' IMI. lullaa >2-4n dflulás 4 órakél \' megtartandó nyilvanoa árverésen alai».! Pírisii Taaaráacaaiut Kt (elstámo-Iá* alatt. 1885
OtaaasóeM, „Patrafar" fSlítarhpa „ilKVételiej keiealella. Dlaek, Horthy M.-nl sratlm.l 1911
Biy ptaoaeaaaaiajy 4« egy isaÄk»** eladó. Clrrt a kiadó
iaalrjattyulak eladók, ketreccel együtt RBany-u. 15. no23
A GÖZP0BDŐ nyitva rao raggal 6 ótatSi «!1« 6 óráig. (Hétfő, szarnia |4IM cWtitáa é> Vaatkan ágasa u«j> uMt»«*;) T«»««! 59(1.
Sfern J. Kaimén
üveg-, porcellán-, kőedény- és lámpa-kereskedő, Öveges és képkereteié ,1»
Caengery-ul 7. Ia4aflyk«eni*e»a Belárst Zrínyi M -U 41.
íAVAOT
17.15
18,08 1825
n utóbusz-menetrend
Ervéayaa 1942. májaa 1-tíl a további lit\'zkedáalg lii.rab.nm ?tili.aKub.ii-
"eC
HiTAOT
Nagykanizsa Központi aráll. Oarabonc Zalaszabar
6511 858 5.40
NagykaBlaaa
7.00 7.39 7.55 8.53 10.00
-Ihar-aabaréssy—Inka—BahSnya—htapaavAri
Nagykanizsa Központi lliarosberény Inke
Böhönyc
Kaposvár pu._
I.
I 17.05 16.27 I 16.11 I 15.30 14.00
NtagybaniKaa—átlaotanaVa—Miiraaaambal
X d 5Í d
5.10114.(0118.201 I. I Nagykanizsa pu. I é. I 10.201 14.151 18.00
7.20 16.10 20.30 1. Alscílendva Korona szálló i. 8.25 12.40 15.55
¦ v.-l.-. | -íl .-i:. é. I Muraszombat Korona sz. I I. j 6.451 11.001 14J3S d ™ Nsgykanlzsa—Alsötendva közölt csak hétköznap.
X
5.10 V/0 6 10
NiigyhanlKaa—Latanye
* K&ip,
7. IS 7.05 (j.15
c X c
--.— 14.45 —.—
0.35 10.20 14 36 16.05
8.45 9.30 13.45 15 18
c tl
7.30 14.- - ---- 18.20 i. KtnVM
7.40 14,10 115 30 18.2.5 i. n^u 8.30 15.- 17,2« 1915 i Ulwy. Hétfőn, szerdán és pénteken. d^Nagykanlisa—Lelenyc között csak Hétköznap.
Ezonklviil meg Utcnyérő! Indul 17,00, Nagykanizsa pu.-ra érkezik 18.00, csak hétköznap.
Csak hétköznapokon közlekedik. A letenyei járat a mai naptól rendesen közlekedik.
ínCJ<CKnf.\'ÍZLCB€N
/1 m\\
Ikgykiirizii, Horthy Miklós-tat 4.
DRÁVA VÖLGYI
tfllLaWQS hRAMSZOLGALTATÓ h t.
sx»Bk»a*L*ft folvllAgaaité* minden wlll*mo* kénténben Csengery-ut 91, telefon 2Q4-.
Arnntm.rAmlék fUstéme, paklumAoiák, hibabejalenléMk Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
* LAKAS^OZtíSTHELYISÉO \'
Víroi beltetUlelén rtvilt aanlelhatyla^g
berendezéisel egyUtt átadó. Clm a kUdó-
KAItsaittbés. lakttit kereick Idöaebh háuspirnak. Cini a kiadóban. i
Két egymásba nyílón tzoha hMUni btcjáralti.l\', bulor n.Mkitl, kiadó. Bővebbet Baltliyiny-u. 29. alatt 1921
BÚTOROZOTT SZOBA
Csinosan bútorozott, haittBb«iftt»a.u
utcai zioba kiadó. Kurzciiner, Telekl-ut 25 8z4m. .... 193«
Szépen bttloroHsiU szoba vlzveie-tékkel 2 hónapra kiadó. Bővtbbet Caen-gery-ut 9. 1850
HÁZ ÉS INGATLAN <
Háxhalytihalu sdómentea bérliizakal, magánházakat, földeket állandóan köiveti-tek. Horváih, Sugár ut 42. 1873
HéBheiy faarttal eladó. Tavauu. 18 aiim alatt.\' _ 1843
~Rá>óiia.l-u. 17. tx. Mm eladó. Bővebbet Horváth ujaágbolt. 19.12
Balatonfenvveaen két szép tálak otea*)*, eladó. Trallk-bódé, Hoithy Miklóa-ut, 1920
.?00 ( l-fli skémtaftflts eladó. Grdck-l<5dnl lehet AlUla-utc*-54. 1916
Csengtry-ut 6., Telekl-ut 19. izámn -házak aladalt. Papp, Telekl-ut 8. 1856
Háa aladó a belvárosban, 12 évig addmenlet, teljes komfort. Clm: Vitíi Hímory Józiefné Eger, Deák Ferenc-u. 8.
1024
Hargltay Mí-íiíoldnua Kli*ély»i
alatt fogad.
QBataapai keresek gépésszel cRyütt, aratáa után 4 ttctl munkára. Qm a kltidó-hlvatslban. 1898
Javlto-p különbözeti- é> magánvlzs-c>ára elökéailtek. Nádor, tanár. Caenfieiy-ut 17. 1914
Planlnart béralnélr két hónapra vidékre, Kótaf/Csengeiy-ut 29., !., 3. 1901
TDaiffa-fDraaKalAat géppel vállalok. Palás Antal, Aipád-n. 19. 1930
III
BIZTOS
wámtoijt csak u» ár «í, ka káWtektaelt a ó-pont» tftbbe-ícr páliUnyban meg-Idciiö,nwjwaeviííékeH lael-terledt ZALAI KÖZLÖNY-Ik-ii íuflü fel. Kiadóhivatal I\'Óul & (nr. udvarban.) Tel, 78.
ZAUII k^űZLÓnf
t POLITIKAI NAPIUIP, Kiadja; „H*igaUaiá|l R. T. Ma0ykaali*aB. Ktleloa kUdú: Zalai Károly. Nyomatott: a ..!¦;•¦! !í!\'.\'nl»3)i;{l K. T. N«(fyk«aliaar" aysadájáku Nagykialiiáa.
12.
NigyMnlm, 1942. Julius 6. hélfő
krm 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
MUMM. .
árMUOMTCttll Mtt S. «an. «• ktedóUratafl trief» 78. m
Mtkfoup dalaUl.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
liléllíulí.,1 ara: ©fry hónapm 2 mm«« BO aw*
aeftyedé-vre 7 peaifö 20 ttflér. Efiyea ezAiu: hótkOEaap 12 íllL. szombaton SS atL
{Ipfitti ÜÉÉÉI
A képviselőház mcgkezdle az ezei-íiiiUiós mezőgazdasági törvényjavaslat tárgyalását Nagy és fontos eseménye cz mind a politikai, mind n gazda-sági étetnek. Hiszen a mai háborus holy-jíet közepette kevés olyan ország van, amely évtizedekre szóló terveket tud készíteni és megvalósítani. A magyar milliárdos javaslat e tekintetben korszakalkotónak mondható, mert nemcsak a jól bevált külföldi módszereket követi, hanem a külföldet sok tekintetben meg is előzi.
A cél ; a magyar mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi színvonalának erőteljes tokozása. Növelni kell mezőgazdaságunk jövedelmezőségét, mert Szegény az ország. De növelni kell a termelést és a jövedelmezőséget azért is, mert a szociális baladás egyre több terhet állit a guzádar, s ezeket csakis belterjes gazdálkodásból fedezheti. Eöldbártokpolilikni intézkedések, földosztások vannak 1 oly unta tbtin, amelyek a kis-oxisztencfák szamát állandóan szaporítják. Dte ez az üdvös folyamat átokká és országos elszegényedéssé válnék, ha nemi járna "együtt a termelési rend biztosítására irányuló állami be* avatkozással, Eukozni kell a tertifiülést, fiiért szaporodó népünket el kell tartani s ;t hon-vedebsm érdekei is ezt kívánják. De szükség van a termelés növelésére Ós irányítására azórl is, in-, i i a bábom utáni időkben a mai kozdeUegiis módszerek, alacsony lOTmcsátlagok és Ötlet-síern termelés mellett, nehi tudunk majd versenyt tartani a többi európai nemzetiéi és nem teljesíthetjük gazdasági hivatásunkat Díj, megköveteli a mezőgazdasági termelés fejlesztését az áltaifdttan. fokozódó iparosodás is, amelynek mind több hazai nyersanyagra! van szüksége. Ezt pedig legjobban a magyar mezőgazdaság áUUbatja elő.
Maga a törvény rövid, ugy-nm-czett kerettörvény. Négy venegy szakászból áll és szövegét tekintve, lényegesen rövi-debbvbatirat\'sok más kisebb jelentőségű\' törvényjavaslat. Ennek az a itragj\'árfry.atn, hogy a törvény sok tekintetben csupán a szükségei felhatalmazásokat tiii\'talmazza és az irányvonalakat jelöli tó. A résBlotes végrehajtás, külön mnnHatüJfv aftip-.jAn történik. Ezt a munkalervct aíább röviden ismertetjük :
Alacsony t^t&sűtiíuiaüikuuk egyik legfőbb oka -\\ talaj.-. Iiüly-tHeu ós,kezdetleges művelése. A milliárdos terv keretében éven-
Berlinben a keleti harcok gyors kifejlődését várják
Hatásos német légitámadás a kaukázusi kikötők ellen
A Német Távirati Iroda jelentése szerint az ftszaki-fok és a Spitzbergák közöli a német légi- és tongerészeli erők eredményes támadási hajtottak végre ellenséges hajókaraván ellen. Azok a némel tengeralattjárók, amelyek a többi között elárüly-lycsztcUck egy páncélos harckocsikkal megrakott 10.000 tonnás tehergőzöst, megfigyelték, hogy a kísérethez tartozó hajók közül mtéff három nagyobb egység elsüllyedt
Sjuigháj, július (i A batáviai rádió jelentése szerint az egyiptomi brit csapatok főparancsnoka, valamint a kairói brit. nagykövet visszautasította az egyiptomi király urna kérését, hogy Kairót nyílt várossá nyilvánítsák.
Kopenhága, július t; Dánia néhány vidéke felett ¦mára virradóra repülőgépek haladtak el. Egy gépel a légvédelem- lelőtt Legénysége hét kanadai repülő volt.
Német légi tevékenység az éazakafríkal arcvonalon
Berlin, juliuá 6 A Némot Távirati Iroda jelenti, hogy német harci lepülógépok az éjszaka megint bombázták a ÍSzuozi-caatonia vidékét. Az éazakafnkai arcvonalon az ellenség niögöttoa .ösk-szokottefésoi ellen a népet repülök
\'ováblii eredményes támadásokat intéstok. El-Alatnointől délre és dól-kolotro lévő torüloton a brit gépjár-niüöfiszo von ások és föklbo épített állások ollón erőtől jes támadásokat intézlek. Más német haroiropülŐ-gópefc Suuozt bombázták.
Japán légitámadás Port Moresby ellen
Toldó, július (! Jápan bombázók ismét támadást intéztek az ujguineai Pori Moresby városa ellen. Mind emberben, mind pedig hadianyagban nagy károkat okoztak.
Tokió, július 0 A japán Icgihaderö szomhu-lon és vasárnap igen heves légitámadást intézett a Ilouan-lar-toműhyban lövő kinai és amerikai repülő-támaszpontok ellen.
Súlyos túlkapások a Costarica! tengely-állampolgárok elten
Amsterdam\', július ti A Nehmet Távirali Iroda Cos-
tarica! jelentés alapján közli, hogy suiyus Inlkajtásokat követ-
k Frankfurter Zeltooi a magyar Iparosodásról
A Frankfurter Zeitung a magyar iparosodás kénlésével foglalkozik s ezzel kapcsolatban budapesti levelezőjének hosszú cikkét közli A levek-/::: szerint Magyarországon az iparosodás szükségessége mindig korszerű volt és az ma is. Ezeknél az iparosodás! törekvéseknél mindig nagy szerepet játszott az, hogy Magyarország Európa előrehaladott országúi közé akart mindenkor tartozni. A mai .párosodási törekvéseket is az az elgondolás irányítja, hogy egy dél-
keleten fontos szerepel betöltő /illámnak tekintélyes iparral s ezzel egyidejűleg pénzügyi szervezetlel kell rendelkeznie. Ezután a tudósító a magyar ipar fejlődésének történetéről ír és statisztikai adatokkal ismerteii egyes iparágak fejlődését Ez az iparosodási folyamai az üj világháború kitörésekor sem akadt meg, bár 1940-ben az újonnan alapitolt vállalatok száma elmarad az l!i:ii)-cs adatok mögött, a beruházások értéke mégis emelkedett.
te kétszázötvenezer holdat meszesnek össssesett négyszázötven ezer holu szikes területet szikte. lenircitck és nyolcvanezer holdat tdpszczHck. .Magcsövezéssel viztelcnitenek területekéi és sán-colassal küzdenek a túlzott kiszáradás ellen Évente nagyven-czci* holdat sáncolnak. ötvenezer kisgazdaságban bemutató trágyaUdnpet állitanak fel és naSg külön kétszázezer kisgazda jut ilyen telephez. - Négyszáz szántó szövet kezetel létesítenek ; ezer dörab kedvezményes traktort\' osztanak kí és tízezer darab kisebb gépel juttatnak a
gazdáknak. A mezőgazdaság gépesítésére harmincötmillió pengői fordítanak.
A termelés fokozásának másik akadálya a földek elszórt-sága. Eddig még egyetlen akció sem boldogult a lagossitássál. Ezt most nagyvonalúan oldják meg: tíz év alatt kélezerhárom-száz községben tagositaiiuk. Ezzel a tcrmöterülel ötvenezer-holddal növekedni fog.
Ugyanilyen nagyvonalúan oldják meg a vetőmag-kérdést Sok-(ezen nemesített votönwg, több-ezer kedvezményes áru uuigtisz-tttógép, több száz állami íuag-
nekcl a tengelyhatalmaknak ott élő állanvpoigáraival szentben. Costarica fővárosában, San Jóséban ezek a túlkapások már fenyegető\' fortnát öltöttek. Uh* szeriül lerombolták és kifosztották a tengely állampolgárok üzleteit és lőbí) mint 00 személyt nregsebesiteltek. Végül a rendőrség avatkozott bele a zavargásokba, Hasonló zavarokat jelentenek több niás costnricai városból is. Mini a Német Távirali Iroda Írja, arra lehet kö-vetkezlelni. hogy tervszerű fellépésről van szó.
A német csapa.ok két helyen léplek *t a Don folyót
Budapest, jnlius 6 Berlini jelentés szerint ottani ka.-tonai magyarázók ugy tudják,1 hogy a némot orók a Don folyót már szombaton két helyen átlépték és íoltoazik, hogy ii Donon való átkelés Voronoz vidékén történt. A kutonui magyarázók ogyóbkóht a harcok igen gyoifl vegsÖ kífojiódésát várják, A SKOvjot ollontáiiiadáfloliat a teljes orodménytolonség jellemzi.
Amerikai repülők első tevi-kenyajge Európában
London, július 0 (liud. Tud.) Az európai hadszíntérre érkezett amerikai csapatok főparancsnoka vasárnap tette közzé első hadijeluntósét. A jelentés beszámol az amerikai repülőknek egv holland megszállt terület ellen intézeti légitámadásáról.
Német repüiőtámadá*ak kaukázusi kikötők ellen
Berlin, jülius 0 A Némel Távirati Iroda jelentése szerint német harci repülőgépek a l\'ckcte-lengor térségében a kaukázusi arcvonal bolsevista kikötőit bombázták é& nagy rombolásokat okozlak a kikőtöbeiendezésükben. Hatásosan eltalállak több kisebb kereskedelmi hajót.
tisztító és csávázó telep adja meg a lehetőségét a minőségi tennjclésnek.
Állattenyésztésünk elmaradott és szegényes. A reális lehetőségeket számbavévc kívánja a milliárdos munkaterv növelni állat, állományunkat. Tehénállományunkat tiz év alatt két és félmillióra, löálloinányunkat cgy-mil/ió :íOO.00Ö-re ós szarvasmarha-állományunkat négymillióra kívánja emelni megfelelő kedvezményekkel és a legelövi-Kzonyok megjavításaval a kor-\' Éuány. A mai juhállományt megkétszerezi , baroml\'iállomáuyun-
ZA\'UA\'Í KöZL-ÖiV*
1942. lulintfi.
Fényes egyházi ünnepség keretében szentelte fel a klskanlzsai templomot dr. Simon György püspöki helynOk
A papság, az egyházközség, leventeszázad fogadta « püspöfe helyettesét — Főpapi mise és egyházszonoklat Dr. Simon: „örömmel Jöttem az én zalai testvéreimhez.."
knl iivintégy negyvenmillióra növeli 11 terv. Hogy cz mii jeleni a nemzeti jövedelem szempont\' jóból, arra nézve csak gzt az egy számot említjük meg, hogy a baromfiállomány növelési vei egyfittji.ro lojástőbbternielés egy magában hárojiiszázmilló pengő többlelnek felel meg. Harminc keltető központ mVv-nillió naposcsirkél fog kiosztani. -Sok ezer müanyál, számos uj állami baixMiifiteliipel létesítenek.
Talán legelhanyagoltabb, de legnagyobb jövő elolt álló leír* iiHílési ágazatunk a kerlgnzdál-kodás és gyiirnöh stei-meszlés. ötven százalékkal növelni fogják gyfüiiölc-sl\'aálloiiiiinyu likat.
Az értékesítést is teljesen átszervezik. Négymillió mázsa befogadó terjedelmű uj raklárház-hálózalol építenek. Hárommillió métermázsa űrt art almi) Inirgo-gonyatárházakat létesilenek a vasutállomásoknál. Százezer silót építenek a kisgazdák számára. Minden község állag tizenhat államilag szubvencionált silót kan.\'A hűtőházak befogadóképességét hétezer vagonra fokozzák. Az értékesítés előmozdításéra főleg a visszatért lerü-leLcken ezer uj szövetkezetet alapítanak.
Emiket itt röviden elmondtunk, nem egyéb, mini a több és jobb lernu\'lés ugyanannyi anyagi előfeltétele. De vannak ennek szellemi előfeltételei is. A szaktudás fejlesztése még az anyagiaknál is fontosaim. Elvégből a milliárdos terv hatalmas mértékben fejleszti a mezőgazdasági szakoktalásl. Egyetemi színvonalra emelik a gazdasági szakiskolákat, további hétszázötvengazdasági téli tanfolyamot szerveznek. Az ország kélszáz-hatvankilene járásában téli gazdasági iskolát állilanak fel. A .-.zaktanárképző-inlézet terve megvalósult, felemelik a háztartási tunfolyumok szárnál, slb.
A javaslat általában arra lö-rekszik, hogy műiden kedvezményi megadjon a helyes iránya tevékenységnek, de\' ne adjon kedvezményi a veszteglőnek, ü maradinak, söl az uj termelési rend köve (élményeivel szembe hely ez ked őt hátrányokkal is sujtsii. Az állami beavatkozás éppen ezért az eddigi mér léken határozottan Luhne^y. S odáig lerjed, hogy a tcrmeiok megszervezését és társítását szfiKség cselén közhatalommal és kényszerrel is megvalósítja.
A milliárdos terv anyagi megalapozottságát esak néhány számadattal jellemezzük : a különféle lalaj-javiló, lagosiló és a talaj jobb megműveléséi célzó munkákra több huni négyszázmillió pengői fordít az állam tiz év alati. Az állattenyésztés fejlesztésére százötvenmilliót, az értékesilés előmozdítására lóbb mint kettőszázmilliói áldoznak, .Végeredményben a milliárdost, munkaterv egysnilliárd és há rOniszázmillió pengőre rug. Hasonló nagy kezdeményezés és terv Magyarországon még nem volt, De az is bizonyos, hogy a terv méiyi"ehaló átalakulást jelent az eddigi/gazdasági rendi-szerrel széniben, meri a gazdálkodást magasabb nemzeti kötelességnek tekinti, amely a nemzeti U\'ányitás és ellenőrzés alatt áll.
„Egy nap, amelyet Isten alkotott..\'
Valóban, nagy üimopük volt a kiskamzsaluknak, Nemcsak a Sarlós-boldogasszony i bucsul tartották mog, hanem a teljesen átalakított és átfestett istenháza! átadták ünnepélyesen mogáldva: rondái totŐBénok. \' Meg koll hagyni: kód-
ja vos kiBkanizsai né-
¦¦i punk kitett magáért.
I ] Papjai, hívók, min-
S^xri* donki, aki csak f-iÚH-""tj^mjlSS hao rszófítioa\', tartó ^-^JJK** zik, vas-szolidaritással arra törekedett, hogy méltó hajlékot varázsoljanak az Urnák. Ls igyo-kexetük iestot öltött. A kiskanizsaiak büszkék lőhetnek átalakított templomukra, az aj Szent Antal oltárra, az átalakított Magyarország Nagyasszonya oltárára. Az embernek örül a lelke, mikor bemegy obbo a |>oni-páa templomba, ahol a misztikus sötét tónus helyett mindenütt világosság, l>eszüródó napsugár, fény és azin Csádja a hivot, mintegy magával ]..,,advii készteti, hogy fef-onielje sv.ivét és szárnyaljon tul a firmamentumon át... Bicskei Karlo János szegődi festőművész azóp munkát végzőit. Nemes ogyszoru Htilus, mint egy szép, tiszta lelöknek a szemsugara, ahová csak nézünk. Ahitatráemelő. Az omlxM- jól érzi magát ebbon a tomplómban. Érzi a jé istennek n közel létét...\'
A templom elölt nagy omborsoka-ság. Ünnepi hangulat.\' Ott van az ünnepi ogvházi ornáüiaba öltözött papság, élén I\'. Bánás Gyula plébános, P. Sólymos Kozsó, P. Halmos Fortunát lelkészekkol, ott van a tomplomópitő világi pap, Jjongauer Imre püspöki tanácsos, ott a Szent József egyházközség plébánosa, I*. Gulyás Gellért és a ferenciek zárda-fónoko, P. Símiezs Sebestyén atya. A Magyarország Nagyasszonya (kís-kanizsai) rk. egyházközség képviac-löteslülote, élén Bngonyai László egyházközségi elnökkel én dr. Szabó István városi orvos, egyházmegyei jegyzővel, ott vannak a városi képviselőtestület tagjai, olt van a lövellted isz szazad, a leven te zene kar, dr. Fülöp György, a tűzharcosok vezető tisztje,\' stb.\', az ifjú magyarság, a gazdák, |x>mpásan festonok a leventék fapuskúikkal. Olt vannak az ogycaülotek zászlóik alatt, lelkesedéssel. Alikor jolzík a városi autó megérftoztél, derék leventéink szoborrá merevedve, katonásan tisztelegnek és a zenekar rázendi,t a Pápai Himnuszra. Dr. Simon Oyörgy pfisjuiki holynok, nagyprépost, a mo-gyéapüsjHik képviselője száll ki elsőnek teljes frissességgel éa megragadó szeretetreméltósággal. Utána ar. lírátkv István .jrolgarmoster, aki Borényből jött ki Sáakaországba, hogy Vészt vegyen .a kiskanizsaiak iiniiO|K\'n. Dr. Simon nagyprépost főpapi diazben. P. Bánás Gyula plobanos közvetlen szavakkal üdvözli a püaix\'iki holynÖköt, Zala szülöttét, aki Nagykanizsa szeretetének annyi tanújelét adta én kérte a .azeiitclés \' olvégzését. I>r. Simon György — a aziv omboro — niegk\'ös/.öjii a BZÍvélyos fogadtatáat és liangsulyoz-za, hogy mindenkor örömmé! és szőreiéitől jón az ó zalai testvéroi-hez. Majd a papsággal és az egyházközség tagjaival haraugzugas es orgonaszó mellotl bovonult a lomp-lomlia, amely zsúfolva megtolt. Mm-nütt örömteli art-okat látni. Krátky poIgármester és az egyházközség "a Bzontélybon foglal helyet. P. Bánás plébános .Mínuenszeiitok litáuiáját intonálta. A hirpk utána mondják i a könyorgéseket, Müjd megkezdődik
a templom szentelése, nmit dr. Simon püspöki liolynök a teljes papság asszisztenciája mollett végez. Milyon mogkapÓ a katolikus anyaszentegyház özortartása, milyon mólvon BZim liólikus. Összekötő híd líg és Föld között. Szivárvány ut az É^l>e. .Majd az infitlás ünnepi szontmiso következik, amit ugyancsak dr. Simon pontifikál. Kvangélium után a püapíik helyettese ünnepi szónoklatot mond: Isten megfogja jutalmazni azokat, akik hozzájárultak házának ékességéhez, akik lehotóvé tették fényességét. -Mórt aki oltárt épít: lépcsőt épit Ég és Föld között. No űzzék ki bümiol lolkükbói Istent. .Majd a legfőbb parancsra fígyolmoztet: Isten azorototóro. Utána\' jön a második nagy parancs; Szoressod felobarútodat niínt tóimon magadat. Amit a szegényoknok adunk, magának a jó Istennek adjak. Van a segítésnek egy magasabb fokozata: a közösség aegitéso. Kzt lelték azok, akik n hősi halott honvéd hozzátartozóinak a házát fölépítették. Kérte Magyarország Nagyasszonyát, hogy áldja meg a nívókét, munkájukat, a termést és hozza vissza fiait sértetlenül a harctérről, áldja meg Kormányzónkat, a város vezetőséget, a szülőket és Isten áldása legyen mindegy ikon...
IJr. Simon főpapi szónoklata Krisztus Szive szerinti főpap szózata volt, amelyből kicsillant az ember-tostvér-szerotet molegénok ragyogó szépsége, amely a, leltek méVyéig hatolt, gvujlott és telítette a lol-> keket.
Urfolmutátáskor ismét niogcson-dültek a lemúlom harangjai. Mindönki térdre borult az Ur olőtt. A kóruson Ixtncz Gyula kántor lon-\'dülotes vezetésévol azobbnél-szobb egyházi énekeket énekeltek, amit a nép dicséretreméltó módon együtt énokolt éa őzzel ia omolto a szent azortartáa fényét és azépségét.
Míbo végén felhangzott, a magyar nemzeti imádság, bensőségesen, kö-nyörgéíon. Jíg>- ország, ogy nemzet imádsága, könyörgi>s<». A gyönyörű uj istonházából, amit a kiskanizsai polgárság áldozatkészségéből tettek ragyogóvá, az Ur hajlékához méltóvá.
Délbon. P. Bánás Gyula plébános vondégül iáthi a megi\'éspüaiwk képviselőjét, akinek a \'figyoluios lo-vontezxmekar néhány hangulatos magyar nótával kedvoskodütt.
A kiakanizaai foroncos-papsag, ólén P, Bánás Gyula plébánossal, moglehetnek elégedvo lelkipásztori munkájukkal. A »ifaruiadik tostvér« nagjon azép munkát fojt ki néhány hónapoa nokíinduláaa dacára. Á tomplomrenoválás is bizonyítja. Most azután sor kell, hogy kerüljön a kiakanizaai zárdára Íb.
Nem szabad meg feled koznimk Bicskei Karle látván szegedi szobrászművészről, aki az oltar-82obrá-szatí, márvány, atb. munkákat végezte aaját torra! azorint. Ez volt a 16-ik oltár, amit készített .éa amiben eg>\'. vallásos müvószlélok maga-aabb egj\'házniüvéazeténok mindon azépséget juttatta kifojozésre. (:)
Mankovita látván ópitőmestor, a kanizsai ipartestület alolnöko, a szép templom belső ronoválását, átalakítását végezte, az ó moatori munkáját éa finomult ízlését dicséri az álula végzett oltárépités, amelynek munkájú messze kiemelkedik az átlagból óa általános au^légodétít
A ogáklornyil országzászló-avaUg
Nagykanizsa testveivéroa Zrínyi népe jutalmazni akarta Muraköz magyarságának nemzeti hűségét, amikor Csáktornyának oruzágzászlót adományozott, fiz a zászló még jobban össze fogja kapcsolni Nagykanizsát éa Csáktornyát egymással. Azért nem egyszerű hazafias ünnepség a július 9-i Muraközi-nap és országzúazlószontolés. Sokkalta több omiél: a szivek tostvórülóso. így is fogja fol Csáktornya magyarsága, a második Zrinyí-város népe. "Imiét van az, hogy Nagykanizsa magyarsága nagyban készül a csütörtöki Csáktornyái országzászlóavatásru. hogy nagy küldöttség indul a polgármester vozotéso alatt, hogy ezzel is kifejezésre juttassa a két .Zrínyi-város egvmáshoz való ,tartozandósá-
g»t- .
Gyönyörű ia a nagykanizsaiak által adott oi-szágzáazió. Egyik oldalán az angyalos nagy magyar címerről, a máaíkon Csáktornya címoro, a körirattal: »No bántad a magyurt^
Kedves kanizsai úrilány, Somogyi Marilla, a Zalamogyei Közjóléti Szövetkezet (az ONUSA végtenajtó szervo) háziipari és propaganda ve-zotójo, Somogyi ny. polgári iskolai igazgató leánya, toljosen önzotlonül végezte a hímzés művészi munkáját, amelybe Bzóp magyar leikél vitte- be. Szabadi(lojél>en dolgozott, teljesen egyedül, míg most oz is elkészült. Valóban olyan mühimzés, amilyent a budapesti iparművészeti múzeumból som kaphattunk volna különbot. Csak igy érthető, hogy abból az ősszegből kikerüli, amit a városi képvisolotostület mog-szavazott az országzászló .^coljaira. .Somogyi Marillát nagy-nagy köazü-not illeti érto.
Országos ünnep lesa a csütörtöki Muraközi-nap, amoly mosszíro túlszárnyalja a megyei vagy dunántúli koretet. Az egész ország felfigyel a csáktornyai ünnepségre, a nagykanizsaiak által adományozott .országzászló avatására és átadására. Az ünnopi beszédet József Ferenc kir. herceg fogja mondani. Az ünnepség egy országos üimopnok mócföldé műsorból fog állani, amít mar, összeállítottak. JuHub 8-án, szerdán délután ö órakor a muraközi-kiálli-tás megnyitása. Este tí órakor, dísz-hangvorsony a Zrínyi-várban. Július 9-én délelőtt fél 9 órakor fogadják Nagykanizsa város küldöttsó-> gót, amít dí\\ Krátky István polgái\'-moMor vozet. Majd tábori szontmiso és utána a zászló-avatás. Délután 8 órakor a falusi bokrétáaok dalostáncos bomutatása.
Aki csak tohoti 6s módjában áll, vegyen részt a nagykanizsai küldött-< BÓggel a csütörtöki Muraközi-napon. Jolentkezni dr. I\'aizs Fpreno városi aljegyzőnél lobot.
NAPIREND:
Gyógyszertiri ügyelet: Ma \'iRaz-BOg gyógy.zert&r fa ut 12. sz.
KiakuiiiBau ai ottani gyögyesoE-tál állandó ügyeletoa uolgaiatot tarl
- Naptár: ,lullu» o. hétlű. Rom; kai. Izaláa ar. ProtaBtána Ézajaa. — Ixrael. Tbam. II.
a co/pohiio nyitva ím raggá\' « órától este 6 orálg. (1I4HS, xarda. péntek déititaa es kaaUen agisa n>p
nokoel.) Taletoo: 560.
Pécsi koksz
kapható beleznainAl
Tinrt 9.
ZäL\'AI kóZfcONVi
Festessen Tisztíttasson
Wálcsics-nái
A teli gazdasági-Iskola bokrélatinnepélye
az Iparügyi és földművelésügyi minisztériumok képviselőinek közben jötté vei
1042. jullut 6._
Hét helyen állították fel a Napközt Otthont a pacsai járásban
Pacsa, július 6 (Tudósítónk jelenti\':) Már hírt aduink róla, hogy Zala ?ármogye !3 tevékenyen belekapcsolódott a Napközi Otthon akcióba. Mint megírtuk, a vármegye több községebon mognyiiták már a Napközi Otthonok, aok bolyon étkoztotóvol egybekapcsolva. Mint tudósítónk jolonti, a pacsai járás területén hét .község-bon nyílt meg a Napközi Otthon. Ezek közül Ivarom bolyén élkozte-tót is állítottak fol a napköziottho-noa gyermekek részére.
Az IBUSZ közgytllése
Most zajlott le az IBUSZ 1941. üzlotévvol foglalkozó közgyűlése. Bár a belső vándorforgalom örvendetesen emelkedik, az idegenjárást a hadviselés a legnagyobb mértékben korlátozta. így az iBUSZ-nak az egész világon előnyösön ismert le-vékonvségo jelentékeny nehézségekbe ütközött. Mindennek ellenére az Intézet igazgatósága nagyon alapos és fáradságos munkát végzett, egyfelől a mai rendkívüli viszonyok tkö-ssött a belföldi üzloti tevékenység kiterjesztésével, másfelöl pedig azoknak a világhálózati .ügyeknek ébrentartásával, amelyek "az IBUSZ tartós külföldi kapcsolatainak ki-uiélyitéséhez szükségesek. Az elmúlt üzletévben csupán idegenforgalmi propagandára ¦-- még a jelenlegi nohéz viszonyok ellenerő is ¦-¦ 267.216,66 pengőt fordított. Ez a propaganda leginkább azon a hiteles statisztikán érezteli hatását, amely ii székesfővárosi és a vidéki idegenforgalom élénkítéséről \' számol be. tízek a számszerüségek is igazolják, hogy az IBUSZ a nemzeti közgazdasági élet egyik leghasznosabb tényezőié és minden folmorüló nehézség ellenére betölti rendeltetését.
BÚTORT
sxakttzlelbea,
GÁBOR műasztaloanit
«•KT*« «io (ndtljM.
wmmm íi u
BUDAPEST I.
10.15 Szókosfővárosi Tűzoltózenekar. — 11.20 Zenekari müvek, --11.40 Divattudósitás. ..... 12.10 Szórakoztató gene. - 18.30 Honvédőink üzonnok. — 14 A 8.ihonvéd gyalogezred zenekara. 16.20 Sovuiszky László szalonzenekara. — 16.15 O.vormokdólután.
17.15 SzecsŐdi Irén és Farkas László étiokol, kisérí Farkas Bála cigányzenekara. - - 18 Oosztelvi Nagy. Zoltán előadása. — 18.25 Véesey Ernó jazz-együtfese. • 18.60 Felolvasás. - 19.20 Horváth-né Vcöreos Julia zongorázik. -19.40 A kecskeméti Katona József Irodalmi Társaság estje. — 20.10 Vidám est a Fényes Cirkuszból. — 22.10 Üzen az otthon. — 28.25 Lovászi Ferenc cigányzonekara.
BUDAPEST II.
18 Ruszin hallgatóinknak. — !8.26 Mozógazdaságí félóra. —18.50 Vécsov ErnÓ jazz -egy ütlose. — 19.16 Felolvasás. — 19.45 Horváth-né Veőreös Julia zongorázik. — 20 Ilirok. — 20.20 Dr. iTersztonyák László előadása, — 20.50 Wagner müvek. Tf 22 Gallai-Gaibol Sándor ís Móra László verseikből adnak oló. r- 22,20 A Bádiójwnekai; wüaorából,
A Horthy Miklós-uli iw. kir. | léli gazdasági szakiskola épületének építkezése dacára » nehézségeknek — annyira előrehaladt, hogy szombaton már bokréta-ünnepélyt tarthattak vállalkozók és munkások. Emelte a bokréta-Ünnepély fényéi, hogy dr. Králky Islván polgármester részvétele mellett az iparügyi és földművelésügyi minisztériumok képviselői is megjelentek. Így Müller Pál dr. az íj>. műszaki osztályának vezetője, Jankó Gyula és BéMeky László műszaki tanácsosok, Varga lléla gazdasági fölei ügyelő, Szél László tervező építészmérnök, műegyetemi adjunktus, Vé csev Barmi tanácsnok, Móesy Béta igazgató, stb. Déli 12 órákor a munkások szónoka üdvözölte u megjelent előkelőségekéi és megköszönte a minisztériumnak és n városnak a munknal-
Lakos Jmre 28 éves asztalos, újpesti lakos, Nagykanizsán teljesített szolgálatot. Lakos nagyon szercletl volna a harctérre menni, hogy segítsen leszámolni Sztálin Ördögeivel. Nem\' is birta ki sokáig, önkén! jelentkezeti, hogy osszák be harctéri szolgálatra. Feletteseinek azonban nem voll módjukban a kéréséi teljesíteni. A derék magyar fh.il ez annyira elkeserítette, hogy elhatározta, ha nem\' mellet a háborúba, akkor végez magával. Szombaton délután jegyei váltó ti a szombathelyi vonatra, bement az egyik kocsi-f ül kébe, majd amikor a vonat teljes sebességgel halad! már, a
| kaimat, amely munkához juttatott- sok dolgos magyar munkás kezet. Dr. Müller miniszteri tanácsos válaszolván rámutatott a kormány fejlesztési programjára, mely mindenütt magyar őr helyekéi állit a különböző kulturális intézmények felállításával. Majd dr. Králky István polgármester a város nevében köszönte meg a kormánynak az uj intézménynek Nagykanizsán való felállítását, amelyre.a város büszke. Majd a szeretet szavait intézte a munkásokhoz.
E ¦/, u l á n j n eg ven d égel t é k A munkásokat és jutalmakat oszlottak ki közöltük.
A felépített épületei október végén adják ál megfelelő keretben — a földművelésügyi minisztérium képviselőjének Jelenlétében rendeltetésének,
115. sz. őrház tájékán öngyilkossági szándékból kiugrott a vonatból, hogy kerekei keresztül menjenek rajta. Az ugrás azonban olyan szerencsés volt, hogy bár elterült a földön és néni tudott sokáig feltápászkodni, de mire a telefonon odahívott inenlök megérkeztek, az ijedségen kívül komoly baja nem tőrtént. Mindazonáltal beszállították u kórházba, hogy megvizsgálják. A mentőknek kijelentette, hogy ha most nem! sikerült is, de majd legközelebb a gyorsvonattal próbál szerencsét. Most a kórházban tartják, mig szándékáról fé nemi mond.
_..... r
pengős megvállásu helyett 27 kórházi ágy költségeit, 4086 P ?97 fillért gyűjtöttek össze Nagykanizsán és a járásban. Kreys-linger Ágoston városi és Járási leventeparancsnok msi adta át az Összeget dr. Krátky István \'polgármesternek. \'
Az adományok részletezését az alábbiakban adjuk ;
Szei>clnek 383.48 1\\ Gelse 350 P, Kaskomárom! 321.94 P. Zalaszentbalázs 207.20 P, Hosszúvölgy 207.20 P, Magyarszerdahely 190.21 1\\ Korpavár 187 P, Nagyrécse 168.10 P, Komárvá-ros 159 P, Újudvar 153.76 P, Nagykanizsa 150 P, Kiskanizsa 150 P, Esztcregnve 135.44 P, Pölöskefö 118.90 P, Murake-resztur 107,30 P, Nagybakónak 107.10 P, Bnlatonmiagvarod 104.76 P, Zalakaros 103.90 P, Garabonc 94.16 P, Galambok 88.80 P, Sormás 80 P, Zala-merenye 64 P, Pigvác 63.30 P, Zalaszentjakab 54 P Börzönue 50.32 P, tégrád 49.96 P, Gfó párhegy 49.90 P, Kilünán 45.50, P, Ormándpuszta 40.20 P, Baj-csa 30 P, Fítyeháza 29.48 P, Csapi 16.50 P.\'Gelsesziget 15.90 P, Kacorlak 6.00 P, Zalaujlak —P. összesen 4086.97 P.
A Zalai Közlöny
a háború kitörése óta mindeddig a legnagyobb áldozatok árán is fenntartotta békebeli, megszokott, napi hat oldala* terjedelmét. Most sem az áldozatkészségen, hanem a papírbeszerzés nehézségein midik, hogy a korlátozások hatálya alól a Zalai Közlöny sem tudja -tovább teljes mértékűén kivonni magát, Emuitt jelent meg lapunk ma négy oldatott b olvasóinktól a mai helyzet megértését kérjük, amikor bejelentjük, hoay ez olykor-olykor a jovSben is előfordul. A hírszolgáltatás mennyisége a azöveg-terjedetem eszel o korlátozással változatlan marad.
Teklulao meg kirakatomat I UtalványmentOB
férfi-, női-és gyermekoipflk
remek kivitelben ELEKES „DERMATA"
alpSOjcI.létl.n
Fo-ut 13. Telelőn: 498.
íi
A polgármester egy vöröskeresztes kórházi ágyat kért a leventéktél, — a leventék 27 ágyra több mint 4000 pengét gyűjtöttek
A Vöröskeresztes hadikőrházak szervezése során az egész) ntagyar társadalmat sorompóba hívják a hazafias gondoskodás kötelességé névében. Nagykanizsán ís teljes erővel folyamatban vau íi\' mozgalom. Ennek során a polgármester felhívta a Levente Egyesülétet is azzal a kéréssel, hogy egy ágy költségének megváltásával járuljon hozzá a helybeli vöröskeresztes kórház fels\'zcreléséliez. Egy ágynak a költsége 150 pengő.
A nagykanizsai városi és já-
rási levente parancsnokságnak tudomására jutott a polgármester felhívása és a hazafias szolgálatkészség imindon lelkes lendületével meginditotla a mozgalmat Nagykanizsán és a nagykanizsai járás leventéi közölt. A városban és a falvakban kirajzolták a leventék ős a maguk filléreiből, családjaik, községeik népének filléreiből gyült-gyült az áldozat a hazafias kötelesség oltárán.
Az eredmény bámulatos.
A leventék az egy ágy 15Ö
A pacsai járás sportünnepélye
Pacsa, július 6 (Tudósítónk jelenti:) Tegnap a pacsai járás községei racsán aporl-üimopélyt tartottak. Az ünnopolyon versenyszámok is szerepeltek, amely, ben resztvettek a járáa lovontéí én fölnőtt polgárai egyaránt. A levonto csapat - lö vész vorsonylbon olső lett BuCBUHzonllászIÓ. Egyéni versony-bon a pacsaiak győztek. Polgári lövész vorsony ben csapatban ós egyénileg is a pacsaiak lettek az elsők, amiben nagy érdeme van Orosz Sándor pacsai jegyző, csapatvezetőnek. Utána a fíu és a most megalakul! leányleventék diszbomutaíot tartottak, amely nagy sikert aratott. Az ünnepély futball-mórkóz&sel és. tánccal zárult be. . ,
Öngyilkossági szándékból a robogó vonat-* rál ugrott le,
mart nem osztották be harctéri szolgálatra
FERENCJÓZSEF
KÍSERÜW
ZADAI KOZLONYI
Íja lullni í
Két évi fegyházra emelte a tábla a szüleit bántalmazó legény büntetését
A siMok bántalnwiáM a legsúlyosabb bűnök közé m" tartozik" — állapította meg a tábla
políjirttctlrjritcjl.
8i5/rtí. 1«2.
Tüsty: Betöíéal oukorvaaartasl ; ;!Hvldí!yok kiosztása.
Hirdetmény.
A beidteal cn&orváaélrlAsI eARedélyA-k«t kedden ea szerdán owijuk kl- A
kiaoUt a ttéokoiijbin llrlínlk | az
#Mlk osztdhely s sarokszobában, a maa.lt az udvari szobában van. Az Igénylés alkalmával mindönki kapott egy aomamot a az Igényjogosultaknál e^nBerszámok sierint kell mog-JelenntÖk. Az oldlrt Dapot és órát mindenki pontosan tarts* bo, mert a várakozást 6a tolongást orak Íny lehet elkerülni. A családi IgazolvAnyókát 6a ax lffáoyléskor adott sorszámot az Igebyfbgoaultak hozzák magukkal 1 laülaa 7-éa tWeknoba üdv«1 i ¦-\'¦>¦< * ÓM sorszám lotaiim
8-9 1— 50 901—SBO
9-10 öt—100 5*31—600
10—11 101—150 «01-650 U„13 151-3OO 65,1—7*0 14-15 301-250 701-750 15—16 251-3C0 751—800
16-17 301—350 8U1-850 17-18 351-425 851-925 18-19 426-500 92ti—1000
JuHua Sál, Saloksiobu Udvart uob*
óra sorszám saruim 8— 9 1001-1050 1501—1550 9—10 1051—1100 1551—1600 10—11 1101—1150 1601—1650 11-12 1151—1200 1651—1700 14-15 1201-1260 1751-1*00 IS-tb 1251—1300 IMI —1850 1&-17 1301-1350 1851-1900 17-18 1351-1425 1981—1975 18—19 1426-1500 1978 -2050 Kérem a közönséget, hogy a bajá-ratl előteret hagyja szabadon, hogy mindkét szobába könnyen lehessen kies haj And.
A kereskedőket ói a közönséget u legnyomatékosabban a kövotkozőkro figyelniwtetőm Az ongedélyokot caak Július 3.-ig szabad beváltani. Csakis a nagykanizsai engedélyeket szabad beváltani. Caak olyan engodólyoket szaluid beváltani, amelyekről a poatata-knrókpénstarl aJliin örvény nincs le-atakltva vágy leváorva s amelyeken rait» van a posta bélyegzője. A közönség tehát előbb a postán az engedélyiül levő csekkel befizeti a ktlónklnU i P cukoradót s ezután megy a cukor-Ukletekbe, ahol a rondea vételár leílse-bJM és a vásárlási engedély ellenében ijegkapja a oukrot. A kereskedők a
beváltott engodélyokkol legkésőbb aug. s-ig a Közellátási Hivatalnál külün el-autnolnl kötelesek. Július ai-e után liég akkor sem szabad az engedélye-íuit beváltani, ha a fogyasztó előzőleg a eukoradót a postán oellzette.
Nagykanizsa, 1942. Július 6. Imi Polgármester.
UTORT
HETTEIIIBE
márkás ljtilomialoii[ftb.\'tti vegyen íilíy rMLtdltm Cwnn^l 1«
ff iit is Éünl
Soiár-ot 38/i. alatt
" (vitéa Tóth Béla üzlete mellett) megnyitottam.
|aU*t kár
WmmMmmM
twtiftt, exhumál, atáiitt.
CegtnUjdonos:
Dervalltfl Jóxsef
moo Talefeai W. Ukáti ÍM,
Még az elmúlt télen történt, hogy Knausz István 20 éves vend anyanyelvű nalinl lakos, napszámos, borotváját elvitte ínegkőszörfdletiu egy falubeli cigányhoz. A immka fejében Knausz a szülei tudta és beleegyezése nélkül nagy veder bort vi11 a köszörűs cigányhoz, akivel együtt megitták. Amikor elfogyott a bor, Knansz részeg fejjel beállított szüleihez és pénzt kért, hogy tovább folvtathassa mulatozását. A meglehetősen szegénynek mondható családban mindössze csak 10 pengő volt kéznél, amit a legény követelt. Amikor szép szóval akarták lecsillapítani, Knausz még
Rövid táviratok
.¦1 gibraltári erőd
repülőgépparkját sorosato* lüsose-
tok tizedelik. Tegnap isméi kigyullad egy két motoron repülőgép nem sokkal nimfán, hogy folomolkodotl a lövegébe.
*
Argentínában
a folyékony üzemanyagban mutatkozó hiány miatt a kiadható benzin mennyiségé. 10 százalékra csökkentették.
Genf várom
nap ünnepelte fönnállásának kétezredik esztendőjét. Az utcákon nagy (ömog előtt történőim! fölvonulási rendeztek. Az ünnepségre Genfbe érkezett ii köztársaság elnöké, és ar. összes kantonok küldöttsége.
*
A washingtoni
tengerészei i minisztérium bejeion-totte, hogy az északamerikai partvidék déli részén egy közönön \'nagyságú hajót megtortxxlóztnk.
dühösebb lett és neki esett az apjának és anyjának. Az öreg édesanyjának eltörte az egyik kezét, az apjál pedig verés utján kényszeritelte, hogy adja ál neki a pénzt.
Az ügy annak idején a törvényszék elé került, amely a fiatalembert ittasságára való le-kintetlel négy hónapi fogházbiin bélésre Ítélte.
Fellebbezés folyttín a tábla most hozta meg Ítéletét és a törvényszék határozatát megsemmisítve, Knausz Istvánt kót évi fegyházra iléltc, azzal az indokolással, hogy a szülök bántalmazása a legsúlyosabb bűnök közé tartozik.
Felhívás a gazdaköxönséghez
a nyári időszakra való tokintotíol a Biztosító Intézőtök Országos Sző; votsógo máris felhívja a gazdatársadalom figyelmét a tűzbiztosítás időszerű fontosságán., íllotólog a meglövő tüzbiztosifáfli kötvények adatainak felülvizsgálatára. Mindonkinok öntöke, hogy vagyontárgyainak gyarapodásával" én az értéknövekedéssel ogyidojulog a mai értékek fodosósó-róí umnbbHesitáasnl gondoskodjék annál a biztosító vállalatnál, amely-né! jelrálogí biztositása érvényben van. a valóságom értéknek megfelelő bizlosíli\'i.s azért fontos, nehogy kár etfotén a biztosított javak aránylagos kártérítés (pro tata) alá essenek, amolvro vonalkozóan a Koreskeilelmi Törvény 478. g-a a kövotkozökot mondja: »a kártérítés azon érték szerint állaplttatík meg, amollyel a biztosiloft tárgyak a megsemmisülés, vagy ineifHérülés idejekor bírtak. Hu az érték a biztositolt összeget meghaladja, a tárgyak tol jeti meg-
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGBR-ULLMANN KLEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfőzőklisi Utijgal Jnltiis végéra cWJiíyciiietók.
Stern J. Kálmán
üveg-, porcellán-, kőedény- és lámpakereskedő, üveges és képkeretező ,m
Cfengcjy-ut 7, ¦agykanixsa biüiiI Zrtaji m.-u. 41.
Hálók, kombiftáltsiobék I
és mindennemű lakberendezések
nagy válaszlókban
a változott árviszonyok dacára is még mindig olcsó árakon várják
KOPSTEIM BÚTORÜZLETBEN
Horthy Mlklúa-ut 4.
Bémmláülésé oeetélien. kártérítés te-jébon efO\'odül a bíatdaítási össwh fizetendő; ellenben, ha a táigyaL részben semmisülnek meg, kértéri. téanok csak aspn arányban van holyo. niiiolvbíin a biztosítási össmb a tárgyak órtékéhoz .áll.«
Magllono biboros-államtllkér külföldi Útra megy
Basel, július 8 (Iliid. Tud.1 A Bdslor Nachrichten római tudóaítója jelenti, ho^y az olmiilt napok Őagy eseménvoi n Vatikánváros díploqiaciai köreiben élénk tevékonyaégot váltottak ki. a tudósító rámutat arra. hogv Mag-lione hílwros-államtitkár a tegköie. lobbi időben külföldi útra indul, Vatikáni körökbon hangsulyo/,zák, hogy az utazás nem jelenti axt, mintha ^ szentszék békeakelón fáradozna.
Pk. 8013/1939 az. « 2761/1939 végr. n.
Árverési hlrdettnéftf,
Dr. Pilltr Atthur Ittenvei ngy»*d é\\h] képvttelt ilt- Habs Antal főorvos niffvktnl-ual likos lávám 18941* tőke és tObb köveit-lét jAvulik.il i-u\'-K-Iíí a nwrykinliwl kir, tíTiiblrúság 1939. évi 2109. u, vi^hi-vei elrendelt Idelegltf*) vévrahaJUa (oly. tin végiehaltáitazenvedőtől 1939. évi utót hé 4-én lefoglalt 50110 pengőié beattt IngótiKOkra a nagykanlifat kir. jirfabLtá-sig fenti tiámu végzésével az Imrét elrendeltetvén, végr. »«nv. lakisin, fitty, kanlzsán, Sngir-nt 3. hiztzám I. emelet, a fizetett ősszeg leváltásával leendő mai-tartatéra liatAililfiltl 1043. évi JullttB hé 16. napjának delelőn 12 Órája taietlkit, amikor a blróUaK lefoglalt bútorok, uo-nyegek, fethnények. dlsatirftvik s ntvíb InKŐeiKokat a íestőbbet Igétötiek kén-pénsllxetés mellett, eietltg beeairon tini li, el fogom adni. __
Nigylunlna, 1942, évi luulut hó 22-is. Etek Uazló 19*3 kit. Ut. vtgttktHi, mini blnbtiH UklUtH.
Baijárénll délutáni órákra felveuek. Érdeklődni Muszel éa Piledenüul céynil.
_19JB
Tanúsítványé*, 3 éves Irodai gyt-korlattal bíró leiny, keretkedelml tanfolyamot végzett, gép- és Fvorrirő, könyveW. illást keret. Telefon: 455. 1945
Munká»,t aionnalra felvesz léggvér,
Horthy M-ut 25. t«0
Bajar6 takarlUnSt azonnatta lel-véstek. Sngii-at 41/a. 1951
Egy keoslat tionnslra lelvetzek. -Petöflüt 54 sz. _1W6
ElkŐllÖiét miatt sUrgóitu •Iméi esy
hilóMobabutor éa egyéb berendeíétl tárgyak. Clm: Magyu-oraa 7. 1*9
ButarfsUak, nfil riüuiiemUek, agyloll stb. eladók. Megtekinthető: Ctengeivul 31,4—8 közölt 19«
Egy Jókaiban levő gyermek ¦¦»»*" kaealft vennék. Migyax-a. 84. l\'.M/
HÁZ tS INOATLAH
íUköczi-u. 17. sz. hé* elsdó. Hevekbe! Horvitfa u|«*gbolt. 191\'
HtrglUy urmlaHeum Kh*«Vty-H< ti.
alatt fogad.
TOalfa-ffuréalaaláat géppel vállalok. Palst Antal, Arpid-a. J9. IWO
m\\i.M KOZLÖHY
i i( i .-llw\'.l NftFlUt*.
CEt&dJa: „KBiflu4iti|lR.T. Nagyktat^tMA Felelős kfadé: Zalai Ka/aly.
Nymilüí\'ilt
e .XiiBUisUáil H. 7. NirrfcexiiH^ nyoaiilájátaa N»|yk«fllits>.
i*r*«Aí»4it \'fcW#J i Uai Ut*^
88. évfolyam, 161, szám.
Nagyhuilw, W4B. |ullu« 7. kedd
ár. 12
tlllér.
ZALAI KÖZLÖNY
(KAI NAPILAP
B—rtiWÉflija 6a kiadóhivatal) főút e. mMm ¦wvketKtösetl es kiadóhivatalt telefon 78 u. Megjelenik, minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Etőtlzetéii ára: egy hónapra 2 pengő 50 üUé&
negyedévre 7 penjió 20 ítltor. Egyes szám: hétköznap 121111., szombaton 10 mi.
A kísérleti birtok
A mezőgazdaság fejleszléséröl szóló törvényjavaslat a kísérleti birtokok létesítését rendeli cl. A javaslat szerint az ország egyes tájainak megfelelő gazdálkodás előmozdítása végett vármegyénként több, dc legalább a járásoknak megfelelő számban kisérleti birtokokról kelt gondoskodni. Ezeknek terjedelme 50—150 hold körüli lesz. Elismert borvidékenként és gyümölcstermő helyeken 5—20 holdas kisérleti szölőte-lepekct és gyümölcsösöket is kell rclfilUtaiuT A kisérleti birtokok lehetőleg gazdasági szakiskolák területén, vagy ezeknek közelében ál 1 itandók fel, de vállalkozhulik saját birtokán ilyen létesítésére közép- és nagybirtokos is. esetleg nuiga az állam vásárol megfelelő bit-tokot és azt haszonbérbe adja, amely esetben a haszonbérlő lesz a kísérleti birtok vezetője.
A kisérleti birtokok szakképzett gazdák vezetése és a. föld-mivciósügyi \'minisztérium irányítása alatt állanak, kísérletekre fordított kiadásaikat az AllattH \'miegter.iti, a tulajdonosnak érdeme szerint külön jutalmat adhat; a haszonbérlőnek pedig 50 százalék erejéig bér-megtéritést, illclve engedményt nyújthat
Különböző kisebb klsérleli birtokokkal, növény kisérleti állomásokkal, stb. eddig is rendelkeztünk. Azonban csak szórványosan, nem pedig járásonként, mint ahogyan azt a törvényjavaslat előírja. Ez azt jelenti, hogy az ország minden vidékén lesz kisérleti birtok. Senki sémi kételkedhctik tehát, hogy az azon elért eredmények az ó birtokán cl nom< érhetők, mert hiszen ugyanabban a járásban, ugyanolyan éghajlati és talajviszonyok kőzött folyik a kisérleti birtokon is a gazdálkodás. Minden gazdának közvetlen közelében lesznek ezek a birtokok, minden gazda a saját szemével győződhetik meg arról, hogy bizonyos termelési rendszer \'miiven előnyökkel jár és bizonyos rajta növények termelése; vagy állatok tenyésztése haszonnal jár«e.
Igen fontos az, hogy az állam a kísérleti költségeket megtéríti. Fontos ez azért, mert a gazdák eddig óvakodtak Uj rendszerekkel próbálkozni, nem akarlak a maguk kárán okulni és alkalmazkodtak a közmondáshoz, otuely ugy szól, hogy !1 járt utat a járatlanért no hagyjuk el. Most azonban, ha á szomszédban végzett kísérletek sikeresek lesznek, nem1 járatlan útra tér az, aki a bevall
A tengelycsapatok behatoltak az elalameini első brit állásokba
A német és szövetséges haderők elfoglalták Voronezst Costarlcában elrendelték a nőmet állampolgárok letartóztatását
Amerikai katonai H/.akérték köró-ben aggodalmat kolt az a hír, hogy hogy a néniot csapatok elérték a Don folyását. Valószínűnek tartják, hogy a németek stratégiája arra irányul, hogy elfoglaljak Voronezs varosát és ezzel elvágják azt a vasutvonalat, amely Moszkvát Rosztovval köti össze. íla ez öíkorül, akkor a déli szovjot erők ellátása rendkívül mognohozül, sót szinto lohetctlonnó válik és a Kaukázus fölé irányuló némot előretörés kilátásai nagymértékben megorŐHodnok.
A szovjet oroszorsztiyi harctér eseményei újból ráterelik a fi-íjuelme\'l a második arcvonal kérdésére. Amerikai katonai szakértők között sokan akadnak, akik úgy vélik!, hogy az; angoloknak és amerikaiaknak Franciaország, Bolgium és Hollandia partjain — bármily kockázat árán is — haladéktalanul meg kell teremteniük a második arcvonalat.
Diplomáciai megfigyelők véleménye szerint minél súlyosabbra fordul u szovjet seregek helyzete, an-
nál nohozebh lesz szembeszállni a közönségnek azzal a sürgetésével, lioey az angoloknak és amerikaiaknak támadásra kell indulniuk. Minthogy Amerikában a közvélemény mindig nagy befolyást gyakorolt a vezető személyek elhatározására, nincs kizárva, hogy a katonai vezeték kénytelenek lesznek a támadást csakugvan" haladéktalanul mogindi-; tani, jóllehet a vállalkozást korainak tartják. Az amerikai sajtó és rádió nagy teret szentel a kérdés megvitatásának. Rádióban közölt és egymással ellentétes szakvélemények közül kiemelkedik Szeverszky őrnagynak a mogál lapítana. Szeverszky - akinek a »Légioró dönti ol a győzőimet" eimii könyvéről most sokat beszélnek — határozottan el-lonzi, hogy az angolszászok mindaddig partraszállást kiséret jenek meg Európában ,amig nem rendel -koznek Németországgal szeinhon túlnyomó légifüléunyol és amíg nem tudják Németország iparvárosait és összekötő útjait állandó légíbomhá-zás alú vonni,
Moszkva beismeri több helység kiürítését
Vichy, július 7 \\ nezs és Oszkol körül heves hnr-(OF1) A Moszkvában tegnap | cokat vívnak és kénytelenek
este közzétett hadijelenlés közli, hogy a szovjet csapatok Voro
voltak egész sor üríteni
helységet ,ki-
Costaricában letartóztatták a német állampolgárokat
Vichy, július 7 (OSI) A eoslarieui közbiztonsági államtitkár elrendelte valamennyi német állampolgár letartóztatását. Gyűjtőtáborba viszik őket,
Egftatomból hazautaznak a to>5k állampolgárok
Istanbul, július 7 Izmot Inönü köztársasági elnök ide érkezett és Fogadta a miniszterelnököt és külügyminisztert.
Istanbul, július 7 Az egyiptomi török konzulátuson azt tanácsolták az egyip-
tomi török állampolgároknak, hogy kitazzanuk haza. Ezren már kérték útlevelüket. (OFI)
Északafplkal harotér*
Berlin, július 7 (NST) Az északafrikai arcvonalon német harci repülőgépek az Kl-Aiaineintól délre levő brit gépjánuüösszevonásokat támadlak, l\'öbb tüzet figyeltek meg. Más német harci repülőgépek Alexandriától délre hatásosan bombáztak egy repülőteret. Szuez kikötője nétfón is célpontja volt a német harci repülőgépeknek. A német vadá-
szok ezen az arcvonalszakaszbii lelőttek 5 brit repülőgépet
Budapest, július 7
Berlini jelentés szerint az elalameiníi csata napról-napra nagyobb arányokat ölt. Az angolok ezúttal igen kemény ellenállást fejtenek ki. Egyelőre nem állapitható meg hogy megérkeztek-e Egyiptomiba a brit ÍJ. hadsereg egyes részei. A német lapok azonban rámutatnák arra, hogy ennek a hadseregnek tekintélyes része mindenesetre, útban van Egyiptomi felé. A tengely haderői nemcsak angolokkal, banenii délafrikaiakkal. u.i-zélandíakkal, szenegálokkai ós degaullcistákknl is találkoztak.
Budapest, július 7
Berlini jelentés szerint a teli-gelycsapatok az elalameini brit állások első övezetébe már mélyen behatoltak.
Német légitámadás egy észak-keletangliai város ellen
London, július 7 (OFI) NómcL repülőgépek kedden hajnalban támadást intézlek egy város ellen Anglia északkeleti részében. A bombázás következtében több helyen lüz támadt. ¦
Keleti front
¦ Budapest, július 7 Zürichbe érkezőtt jelentés szorint a némot támadás a Kurszktól keletre lóvó szakaszon az utolsó 24 óra alatt további jelentékeny haladást ért el. A szovjet ősapátok minden erőfeszítése, hogy visszavessék a Donon áttört némot páncélos csapatokat, kudarcba fulladt. .A támadó orók a Don fölső folyásánál, Voro-iiozs irányában törtek bo a szovjot állásokba.\' Más nagyobb orók délről elérték az Oszkol folyót, azután pedig kierőszakolták a Donon való
rpolvtatás az 5 oldslonl
módszereke! átveszi és maga is igyekszik ugy gazdálkodni, mint-unogyan ezt a kisórleli birtokon/látta.
De igen komoly jelentősége van a kísérleti birtokok intézményének ázérl is, mert a közép- és nagybirtokosokat serkenti, hogy hivatásukhoz illően jó példával járjanak élői és oktassák szemléltető módon a velük azonos viszonyok közölt gazdálkodó kisebb lőldm ívelő-
kct. Ezenkívül pedig igen sok képzett gazdának fog biztos meg éUietést nyújtani a kisérleti birtokok kezelése. Fellendítheti ezeii az utón a középbirtokos a saját birtokéi, a haszonbérlő pedig, há még bérengedményt is kap, gond nélkül élhet és kis vagyoni is gyiijlltel, ha takarékoskodik.
Magyarországon számtalan kiválóan képzet 1 gazda van. Ezeknek eddig neui állott mód-
jukban az, hogy uj termelési módokat kezdeményezzenek, ilyeneket kipróbáljanak. Most megvan a mód a célszerű és megfontolt kísérletezésre és pedig kockázat nélkül. Ez azi jelenti, hogy a szakismeretek, két-szcrescii érvényesülhetnek,,\'. az elméiéi megvalósulást kereshet a gyakorlatban. És ha az elmélet helyes, akkor a gyakorlatban a több és jobb termelést eredményezi. Cs~°-—X
2*1*1 közíjöfn*
A félszázados leánypolgári évkönyve
Ottón ót egy átlagos emberelőt. Ötven óv egy-egy intézmény életében még hosszabb idó. Áz évok eirymaautónjimak tapasztalatai nnv-nyira -Xajgy ülnek, hogy megszabja! •a követendő utat. Egy ískufa belső életét nem a rend tartások szigorú paragrafus!\'\', a fölsőbb hatóságok rondolkezesei töltik inog tartalommal, bánom annak vezetője és tanári kara. A nagykanizsai ni, kir. állatni gróf Zrínyi Ilona polgári leányiskolának olyan vezetőket rendelt a gondviselés, kik ihogérozték hivatásukat és annak megvalósítása érdekében akkor is dolgoztak, mikor mások, talán illotékosok, annak jelentőségét nem órtotték mog.
A polgári leányiskola nom etnoli ki környezőiéből tanítványait. Gazdagabbá, szebbé, öntudatosabbá toszi tanítványai későbbi élotét. Nem az állástalanok táborát növelte a múltban, hanem a nemzeti vagyon okszerű felhasználását szolgálta. Tanítványaival, a maga keretei között, a felsőfokú középiskolák társadalmi oredmónvoil és felkészültségét elértő. Önképzőköre, ifj. vöröskereszt csoportja, Wuchai\'isztikus Leányszö-votsége, líiákkaptára, ifjnsági bport-köie gazdag munkásságról ad számot.
Nincs az évkönyvbon, dó az iskola munkájával igazán magyarosított, vallásosságot mélyített, Ízlést . (O-sitett, erkölcsöt javított éppen \'"\'okban a köröklton ,melvekiiez ma is a legnehezebb hozzáférni. Joggal hivatkozik az iskola arra, hogy Nagykanizsa értékos női társadalmát I csekély kivétellel ó nevelte. A leányok ,m édesanyák és a nagymamák iskolája, mikor leánynovolésünk nagy. muíii.i aligha tekinthet vissza.
Leányaink szerepe isteni rendelésből az anyaság Os a háztartás. Míg a többi iskola arra képesíti tanítványait, hogy kincsokot. keressenek a földön, á földalatt, a levegőben, — a leánypolgári a loánylelkck kincsét aknázza ki. .Magyar édesanyákat növelt, nemzetünk sejtjoí-nek pilléreket .kiknek névtelen munkáján múlik annak megtartása, amit a magyarság ezer év alatt szorzott.
A nagykanizsai leánypolgárit félszázados in ti I tja kötelez i a nemes vorolü munkára. Kettőzött gonddal, fokozott lelolósség érzettől es mérhetetlen szorototujl végezte eddig a munkáját és fogja végozní ozután js.
Az iskola ogyotlen fájó pontja a kiesi és az olavult iskolnépülot. A jó keteskedó üzletének azt az ágát iojlesüti, amely legjövedelmezőbb. A loanypolgári közel félozres huni ló létszámával, vozelöjénok és tanári karának hitével, reményével és munkásságával megszolgálta, hogy külsőségekben is elfoglalja azt íl.helyet, melyet magának kiharcolt. Ma fon-tosabb kérdések miatt halasztási szenved a végleges megoldás, de oz a kérdés no kerüljön lo a napirendről.
A technikai élei haladása, a társadalmi igények rohamos növekedése, a most folyó gigantikus harc békés [övezetese ad különös jolontóségot ¦a loánypolgári jövőjének. Az iskolát ebben a munkájában mindonkinok támogatni bocsülotboli kötolosségo.
Külön ki koll emelnünk, hogy a loány polgári iskola vozetéségo .ós tanári kara a korszerű önképzésen ki-vül a csatlakozó iskolák tanítóival és tanáraival együtt dolgozik. Az iskola a hazafias és vallásos ürmo-poket is céltudatosan a nevelés szolgálatába állította és főleg az elmúlt liídog tél gátló akadályait sikeresen leküzdötte.
Az ötven éves múltra visszate-/kíntó leányiskola a, .jövő iskolai év-( bon elindul a százados évforduló folé. A zászló, melyet eddig tisztán őriztek meg, inog magasabbra omolni hirdeti célkitűzésüket — Istenért ós a Ha.u%-U
^ . Vmixa /«á
Nagykanizsa magyarságának egységes
megmozdniása a honvédek hozzátartozóinak felsegélyezése érdekében
Mindent — a magyar honvédérti
Még egy társadalmi mozgalom nem indult meg oly szép sikerrel és megértéssel, mint a harctéren küzdő honvédek hozzátartozói és illhoumurudt szeredéi megsegítése érdekében megindult akció. A bizottság tagjai nagy hazafias lelkesedéssel hivutiilról-hivatalríi, üzletró\'l-üz-letrementek és kirejtfellék, hogy a iwigyar honvédek hozzátartozóinak nicgsegi lésére
mindenkinek adakoznia kell. Nemcsak azért, mert a legfelsőbb hely hangsúlyozta ezt, hanem unert u magyar sziv parancsa, meri magyar festvén kötelesség, mert — mindent a magyar honvédért!
Es ezzel a jeligével indultak el hódiló útjukra, a szíveket megnyerni a nagy társadalmi akcióra : Mindent — a magyar honvédért (tehát hozzátartozóiért is) !
Örömmel kell megállapítanunk, hogy .Nagykanizsa magyarsága példás megértést tami-sjl, imiiidenütt, ahol a bizottság tagjai kérő -szóval megjelennek — kölelezik magukat az önkén-les havi felajánlásra. ügyik-ma-sik helyen szinte megható ál-
dozatkészségei tanúsítottak. Meglátszik, Hogy a inozgalotív a
magyarság szivéből sarjadt, a magyar lélekből tört utat a testvér lelkéhez és nincs magyar hazafi, aki nem! venné ki részét az önkéntes havi megadóztatásból.
A hivatalok különösen kitűntek. A Magyar Haza köszönete legyen legszebb jutalmuk !
A mozgalom egyes fázisairól úgyis részletesen tájékoztatjuk a város közönségét, hadd lássák, a harctéren küzdő hős nagykanizsai honvédek, a mi glóriás szent vitézeink, hogy Nagykanizsa polgársága nem feledkezett ineg szeretteiről, hogy nyugodt lélekkel végezheti kötelességét kezével a fegyver ravaszán, hogy Nagykanizsa magyarsága véüöleg terjeszti kezét szereltei fölé és mindenkor ott lesz, hu segítségre, ha védelemre és közbevetésre szükség lesz.
Virraszt a kanizsai hős honvédok, a front harcosainak hozzátartozói feleli a magyar testvérek szeretete és áldozatkészig* I . ...
Mindent — a magyar honvédért és hozzátartozóiért 1
Csütörtökön alakul meg Zalaegerszegen a Balaton északi partjának hegyközségi tanácsa
1 égerszögen. Az alakuló közgyü-
Zala vármegye alispánja, dr. líraud Sándor; kitűzte a vár- | léspe M érdekelt hegyközségek a
megye területén alakitható kétl ¦ .....
hegyközségi tanács alakuló köz-
gyűlésének jdejél. Minti a keltőt y-én, csütörtökön tartjuk Zalu-
megliivól unár megkapták. A közgyűlés iráni rendkívül nagy érdeklődés nyilvánul meg.
Dr. CzaplkGyula megyésplspili körlevele
Mosl jeleni meg dr. Czupik (ívnia megyéspüs[>ök I. óvi VI. szánni körlevele.
A körlevélben u főpásztor felhívja a papság és u hivők figyelmei az A. t.. Ürsz. elnöksége állal október Utolsó vasárnapján rendezendő hadigondozási vasárnap -ru és kéri, hogy ennek sikere érdekében minden toliik telhetőt legyenek meg..
Kendezi a körlevél az egynáz-községi költségvetés és számadás összeállításai, tizeket a most kiadott Ulnsitás és Utinulattts alapján kell ezután elkészíteni. Az Utasítást és Utuvutatási/min-
den plébános két példányban meg togju kapni.
Körlevélben kéri a főpásztor a szivgárda vezető papjait és tanítóit, hogy a SzívhóUm mi-nól nagyobb számban vegyenek részt.
Közli a körlevél a tanszemélyzet próbaéves szolgálatának a megszüntetéséről szóló hercegprímást rendeletet. 1*1 szerint az egyházközségeknek IÍI12. január 1-i hatállyal jegyzőkönyvi határozatot kell hozmok, melyben a próbaéves tanárokat és tanítókat helyettesekké ininösi-lik át.
Július 7-én VAROSi MOZGÓ AÁ
és 8-án____ és szerdán
Ketten egy jeggyel I (illetve feláron)
Greta Qarbo, akire Önökmindtg várnak, iemét eljön. Filmjének címe:
NINOCSKA
Aktuális magyar világhiradó
Slöaddsok kezdete : $ö» 7 és ?10 órakor.
Telefon 3-95. "Ht
Legszebbet legolcsóbban 1
Felsorolja a körlevél annak a 17 egyházmegyei templomnak névsorát, amelyeket a Budapesti Központi Oltáregylet felszerelési tárgyakkal látott el, csuknom 12 ezer pengő ériekben. Ugyancsak felsorolja azokat az iskolákat, amelyeknek a vallás- és közoktatásügyi minisztériumion szersegélyt adományozott.
A körlevél további része egy. házkormánvzali ügyekkel foglalkozik.
áz ni közélelmezési miniszter életrajza
Losonci Lossonczy István 1883-ban Miskolcon született régi nemesi családból. Oímnázluml tanulmányait a miskolci ref. főgimnáziumban végezte, majd jogot hallgatott a budapesti egyetem eni Egyetemi taiulmányai után katonai pályára tépett és huszártiszt lett. A világháborút az első naptól az utolsóig.végigharcolta, részint mint csapattiszt, majd vezérkari beosztásban, mint a 6. lovasdandár és azl. lovashadosztály vezérkari tisztje. A kommunisták balairaiiélték, de sikerült elmenekülnie és eljutnia Sió* fokra a nemzeti hadsereghez, ahol a fővezérsegnél teljesített szolgálatot Hosszabb ideig a honvédelmi minisztériumban miiködölt mint csoportvezető. 192z-ben nyugállományba ment, mint Őrnagy. Ezidötöl kezdve felesége birtokán gazdálkodott. Tisza-derzsi gazdaságában,, öntözögazdál-kodást létesített, mely a mai napig Is mintatelepül szolgál. Mint gazdái* kodó, állandóan nKzögazdasáKli öntözési és szociális kérdésekkel foglalkozott s ezen a téren; élénk publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Jobb éven át elnöke\' volt a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamarának. Elnöki minőségében számos komoly mezőgazdasági tanulmányt irt. Ugyan-
Név* *¦ s^«rMtMtot*6fara
nlkalinl alándélumk
osar epos ós levágott viragokut, csokrokat esess éven át vehet * régi
Peter uman kertészetton
BAlHorf-uIí* ». ItW
1942, július 7.
ZAL\'Al KÖZLÖNY
Dj és használ! mérlegek
minden célra kaphatók, javítások jótállással
FRANK
MÉRLEG" üzem bon
. EatvHfl-tér 2/a.
csak élénk részt vett Szolnokvármcgye közülelében, mint viritls Joru törvényhatósági bizottsági tag. Közéleti tevékenysége melleit történelmi és régészeti tanulmányokat folytatott Régészeti szakcikkei nemzetközi \\ iszonylatban is nagy megbecsülésnek örvendenek.
Politikai pályafutását 1936-ban kezd\'e meg, amikor Qömbíis Gyula halála után egyhangú választás alapján az abadszatóki kerület képviselőjévé választották. Képviselői minőségében több beBzédet mondoll a mezőgazdasági s önlözési problémákról, majd 1938-ban az önlözési Invaiai felállításáról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor a Nemzeti Egység párljánakverérszón^ka voli. 1938-ban Hajdú vármegye és D brecen szabad királyi város főispánjává nevezlek ki 1939-ben a IV. hadtest országmoz-Rositáfli kormánybiztosa. Amikor 1940 év végén a közellátás központi szervezésével ka peso latban) közellátási kormánybiztos lelt, Debreceji, és a vármegye területén oly mintaszerűen szervezte meg a közellátást, hogy sok berendezését orízágos viszonylatban is mintául vették. Kitűnő szervező-képexséfével működési területén a legnehezebb viszonyok kőzött Is biztosította a közellátás rendjét nyugalmát 1941. szeptemberében az újonnan szervezett Közellátási Hivatal politikai államtitkárává nevezlek ki, hogy a közellátás lerén szerzett értékes és gazdag tapasztalatai! országos viszonylatban is érvényesíthesse. Működése kezdetén páratlan crélyea seggel végetveletl a főv\'iros élelmezésében mutatkozó zavaroknak. Személyes tapasztalatokat szerezve a legsürgősebb esetekben azonnal intézkedett minden adminisztráció nélkül. Mint Györffy-Bengyel Sándor legfőbb munkatársa és tanácsadója, a közellátási igazgatás megteremtője és a kö,zeHatással kapcsolatos kéidé-. sek legalaposabb ismerőié.
bvlizcdes saját tapasztalatai alaján kiváló ismerője a gazdagondoknak. Államtitkári működés e alatt állandóan ellenőrizte a vidéket, bejárta mindazon helyeket, ahol zavarok voltak és a helyszínen kiadóit rendelkezésekkel szüntette meg a baj okál. Többizben külföldi tárgyalásokon vett részt, ahol nagysegilségére voli az a körülmény, hogy négy Világnyelven beszél.
Lossonczy Istvánt államtitkári állásában érte a legfelsőbb megbízatás. Személyébn olyan ember került a miniszteri pozícióba, aki válságos időkben a legalkalmasabb e fontos hely betöltésére. Kalória voli — a világháború egyik legszebben dekorált lisztje — gazdaember, aki évtizedeken át saját birtokán lanuti és dolgozott, széles látókörű, európai műveltséggel rendelkező közéktü férfiú, akinek figyelme a legkisebb dolgokra is kiterjed. ízig - vérig magyar ember, aki fajtáját fanatikusan szereli, de hibáit is jól Ismerf. Kiváló szervező ét- gyors, erélyes intézkedő, aki tökéletesen látja közellálásuak megoldandó kérdéseit. Eddigi működése alapján mindenki a legnagyobb bizalommal tekint jövendő munkássága elé, mert személye biztosítéka a köz-ellátási kérdések szakszerű megoldásának. (9—0—)
József Ferenc főherceg avatja fel a nagykanizsaiak által adományozott Csáktornyái Országzászlót
Mar szerdán este kezdődnek a Muraközi Nap Ünnepsége!
¦Jelentette már a Zalai Közlöny, hogy Muraköz végleges és hivatalon visszacsatolásának évfordulóján, július 9-én nagyszabású Muraközi-nap lesz Csáktornyán. Az ünnopségek kiemelkedő része lesz a Nagykanizsa városa által adományozott díszes, selyem országzászló felavatási!; Az ünnepségek egyébként már szerdán osto kezdődnek. Szerdán este 6\'érakor nyílik rnog n muraközi kiállítás a Zrínyi-várban, majd osto 1) órakor díszhangverseny lesz ugyanott.
A másnapi ünnepségek az országzászlót hozó nagykanizsaiak fogadásával kezdődik. A nagvkanizsaiak küldöttsége dr. Krátky István polgármester vezetésével a 7.4R-ös vonattal utazik Csáktornyára. A küldöttségben részt vevők szép számmal jolentkeztek már dr. l\'aizs Foronc városi aljegyzőnél. A gyönyörűen elkészített országzászlót ma délelőtt vitték fol a városházára, ahol dr. Krátky polgármester is megtekintette\'. A küldöttségben részt vosa Vaudra Jenő, a Zalai Közlöny tudósítója is, aki részlotoson beszámol
a gyönyörű ünnepségről. Az érkezén és a fogadás után a küldöttség az országzászlóval IhivoiuiI a Horthy "Miklós térre,, ahol tábori szentmise \'rész. Az országzászló felavatására a szentmise után kerül sor. Az avató beszedőt dr. József Foronc főherceg mondja. Az avatásra felvonulnak u falusi Imkrétások is, akik délután 8 órai kozdottol népi énok és táncbemutatót tartanak a íírinyi sportpályán. A bomutató után műsoros délután lesz, majd a fol hóid i hú ly falvai műkedvelők szín darabot mutatnak bo.
Az országzászlót hozó nagykanizsai küldöttség tisstolotéro á délelőtti ünnepségek után társas-ebéd lesz. Csáktornya hazafias közönsége J és a rondezóség máris mindout ol- i követeti a sokezornyi vendég méltó fogadására, elhelyezésére és ollátá-sára. Míndon jel arra mutat, hogy a nagyszabású muraközi tömegmegmozdulás és ünnopség méltó kifejezője lesz .Muraköz magyar-hűségének.
A rendőrség őrizetbe vette Vágó Endre illatszerészt
Valószínűleg még a holnap folyamán döntenek további sorsa felett
Feltűnést kelteti a városban-\' hogy Vágó Endre l-\'Ö-uti illat-szerészt a rendőrség .szombaton1 őrizetbe vette.
r l e s ü lésünk szerint V ágó Endréi azzal gyanúsítják, hogy dacára, hogy nem* volt engedélye szappanrtrusitásra, mégis árusított és egyik vásárlónak a megengedeti árnál jóval maga sabb áron adott cl szappant, l\'gy tudjuk, hogy az egyik detektív leltehórtc közvetlen az-
után, hogy egyik vásárlónak magasabb áron szolgálta ki a szappant. A detektív kutatása során (megtalálta ú szappant az üzletben, amelynek árusítására nem voll engedélye. A rendőrség a szappant lefoglalta.
Vágó Endréi n nyomozás terhelő adatai alapján őrizetbe vették.
A rendőrség valószínűleg még a holnapi nap folyamán dönt további sorsa felett.
A nagykanizsai internálótáborból szöktek meg
a rablóbanda tagjai, akiket Budapesten elfogtak
.Nemrégiben kifosztották D budapesti Hózsa-utca 40. szám alatti Alszegliy Antálné-féletra* fikot. A rablásban négyen szerepeltek. Hárman bementek a trafikba vásárlás ürügyével, nuíg a negyedik kívül várta őket. Egyikük elejteti néhány pénzdarabul és keresés közben a pult mögé kerültek, Ekkor egyi^í kük kirántotta pénzesfiókot és kivett belőle 80 pengőt, majd kirohant a trafikból. A trafik bőrlője, Lassú Ferenc, a másjk két cinkost fcl akarta tartóztatni, de azoknak is .sikerült meglógni. Szvilák Károly asztalossegéd üldözőbe vette a menekülő rab-
lókat és egyiküket, Hinvinicr Tibor kereskedősegédet sikerült elfognia. HhíVmfer bevallotta, hogy u rabláshál Tóth Halász Sándor 36 éves szobafestöse-géd, H a n acsek B él a 26 éves pincér és Kopeczky József 3G éves kömiWessegód működtek közre. A detektívek rövid idő alatt elfogták Tóth Halász Sándort is. Kopeczky és Hana* esek nyomára csak később bukkantak. A rendőrség megtudta, hogy ők BakonyszoW^tnelyen.\' nyaralnak egy gazdánál. Azonnal detektívek utaztak oda és el is fogták őket. Kopeczky és Ha-nacsek beismerték, hogy a nagy-
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGBR-ÜLLMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell ffázf6zőkHs2 lánggal július végére elójogyozliotők.
kanizsai internálótáborból szöktek meg pünkösdkor.
Amikor a tábor lakói miséra mentek, Ők a miül után észrevétlenül bennmaradtak ós amikor a templom altiját rájukzárták, ¦ náluk lévő furéiz-izel slvágták a temptomiblik rioiitt és az ablakon kereiz-i()l megszöktek. Budapestre jöttek és itt a banda többi tagjával\' majdnem\' száz •Mlózáw és lopást követtek el. Egy Háday-utcai kávéüzletbe zabpőrköltetós ürügyével állítottak be, s mig erről tárgyaltaki egyikük egy fogason lógó kabát, hói kiemelt egy pénztárcát, amelyben 1300 pengő volt. Ez a banda hajtotta vógre annak idején1 a híres Váci-utcai . ékszerrablást is, Egy pcsíí belvárosi ékszerüzletből 20 ezer pengő értékű ékszert loptak cl.
A két »nyaralóval* egyült letartóztatlak Bakony szombat helyen egyik tolvajtársuknak, Ha-lies Jánosnak a feleségéit; is. Himesné már régi Ismerőse a rendőrségnek, többször, elfoglak zsebtolvajlás miatt,
á társadalom átalakulása
Nem régiben terjesztették bo a képviselőházba a mult költségvetési évről szóló állami zárószámad ásókat. Ezok a zárószámadások igen kod-vozó képet mutatnak a magyar állam pénzügyeiről, hiazon a háborús igénybevétel ellenére sikerült az előirányzatnál jobb eredményeket elérni s az állani bevételei\' fedoüték a kiadásokat. Ez azonban csak pénzügyi része a kérdésnek. Van az állami zárószámadásoknak ofty másik nagy tanulsága, amely milliós pénzösszegek ben ki nem fojozhotó erőt ós értéket jolont. Ez pedig az, hogy az adóíizotóképessÓK mellott inogjavu 11 a fizotőkőpessóg, tehát az adómorál is.
Vannak adónemek, amelyek az olóirányzathoz képest százazázalék-ban befolytak, do ogyos adőnemok-ból a bevétel erősen túlhaladja még a százszázalékot is. Ez nem más, mint a névtelen és ismoretlon adófizetők tömegének példás köreleaaóg-toljesitéso, felelősségérzete és áldozatkészsége. A legjobb adótörvény és a legszigorúbb ellenérzés sora ér semmit, ha az adófizotót nem hatja
lUTORT
Mr márkás bulorszalonlábui vegyen ngy rtnddHffl OhmtT* M
ZAI3A1 KOZLONfl
194Z Itilini 7
ÓRÁT, «28," ÉKSZERT,
Táaáretjoa bUalMUul m»IM árbio
wékAst qyula
•4Mt(k, GumiMtTti-űk olcii irtán ktt)D!a«k.
át az kötelességtudat, hogy a nomzt>t hánt lo kell rónia Bíso-nyoa áldozatokat. Az udómorált bün-tótóeekkol és kényszoreszközökkol ideig-óráig lehet talán védeni, do tiszta adómorált erőszakkal meg-toronitoni nem.
Az adómorál javulása azt bízo-nyitja, hogy manapság szorosahb lelki kapcsolat áll fönn az ország Tozetói es a vezetettek közölt, mint a régj hborális időkben, amidőn valósugos tudományos tökélyig fejlődött gyakorlata volt az\' adózás alól való kibuvásnuk. I)o az is következik a záróazámudások örvendetes eredményeiből, hogy a kormány gazdaság|x)htikája és társadalompolitikája is holyes. .Mert az adómorál javuhisa összofügg az uj koreszténv oxísztonciók lömogeínok kelotkoze-sévol és azzal, hogy aok keresztény ember korült olyan nagyjövedelmű, mintásabb pozícióba *ia, amelyekot eddig a zsidóság tartolt megszállva. Végeredményben tehát a zarószám-adáa számszerű és nem számszerű eredményei egyaránt csalhatatlanul jelzik, hogy a magyar társadalom mélyreszántó átalakulása és megtisztulása folyamatban run.
(1-0-)
alund* fea-.or.iáu.uh h4tk»«-u-**k*i> ltsSMMt L mfl.ofin
9.40 Torna. Hírek. Költemények. HanglomoBok,. — 10 Hirok.. — 11.10 Nomzotkőzi vizjoLóezolgrUat,
— IS Harangszó. Himnusz. Időjá-rásiolontéa. — 12.40 Hírek. — 10.20 Idójolzéa és TÍzálláajolontéa.
— 14.80 Hirok, — 14.45 Müaor-lamortetéa. — 16 Árfolyam hírek, piaci árak, élelmiszerárak. — 16.46 Időjelzés, hírek. — 17 Hírek bzIo-vák éa ruszin nyelven. — 10 Hirok magyar, némot éa román nyelven.
— 1*1.40 Hírek. — 38 Hírei német, olasz, angol és francia nyelven,
— 34 Hirok.
B0DAPB8T I.
17.16 NzooHÓdi Irón és Farkas László énokel, kiséri Karkas Béla eígányzonokara. — 18 Qoaztolvi Nagy Zoltán előadása. — 18.35 Vécsoy KrnŐ jazz-együttoso. — 18.50 Felolvasás. -- 10.20 Horváth-ná Veöreöa Júlia zongorázik. — 10.40 A kecakomóti Katona Józsof Irodalmi Társaság ostjo. — 20.10 Vidám est a Fénvos CirkiiBzból. — 32.10 Üzen az otthon. — 38.26 Lovászi Ferenc cüjány zenekara.
BUDAPEST II.
18 lt un/ín hallgatóinknak. •-18.25 Mezőgazdasági félóra. —18.60 Vécsoy Ernő jazz-együtteső. — 10.15 Felolvasás. — 10.46 Horváth-nó Veöroös Júlia zongorázik. — 20 Hirok. — 20.20 Dr. >Torsztonyók László előadása. — 20.50 Wagner müvek. — 32 Gallai-Quibel Bándor ós Móra László veraoikből adnak olő.
— 22.30 A Rádiósenekar müaorából.
Szerda BDDAPEBT T.
10.16 0ixirettrészletok és koringek. — 11.20 Kovács Irón énokoL 11.40 Felolvasás. - 12.10.Mollos Bóla-zenckar. 18.80 Honvódoink üzennok. 14 Sthymmol Miklós tánczenekara. 15.2*0 Szórakoztató zene. ¦ 16.18 Hangképok a j>est-uzcntorzBébetí loventék harcgyukoc-
tatáról. A közvetítést vezeti Szilaasv Oyola.
17.16 Az 1. honvéd gvalogozrod zenokara. - 17.40 Felolvasás. ¦ 18 líosita Serrano és Tíno Rosbí műsorából. — 18.20 Honvétlmüsor a Vitézi Rend ZríUVÍ Csoportjának közreműködésével. - 10 Hírek. — 10.20 A bolgár királyi gárda nzimfó-nikui zenokara. ¦- 10.15 líibó Lajos olboazéléso. — 20.05 Port is Jenő cigányzenekara. — 20.45 Scnnyoi Vora" vidám és komoly vorsokot mond. — 21 Séta a zenés Duna-parton. — 22.10 Üzen az otthon. — Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny.
BDDAPE8T II.
18.20 Az 1. honvéd gyalogezred zenekani. Ifl.OK Dr. Dierbauer Virgil olőadása. — 10.80 Zalánffy
Festessen Tisztittasson
-núl
Aladár orgonál. — 20 Hirok. — 20.10 A három toslór. Vígjáték három folvonáshan. — 22.10 Szórakoztató zonekari müvok.
600 muravidéki dobrovoljác földjét Juttatlak vissza magyar kézre
A földművelésügyi miniszter it közelmúltban hozott határozatával elrendelte a jugoszláv földreform\' felülvizsgálását, hogy az esetleges igazságtalanságokéi jóvátegyék. A jugoszláv földreform a Muravidéken elsősorban alsólendvai járásban .juttatott földet a dobrövoljáeoknak. Ii juttatások S4>rán a magyar
lakosságot számba só vetlek. A hatóságok a földreformot már felülvizsgálták, amelynek ered. menyképpen a volt Esterházy-féle birtokra hetclepitelt (iOÜ dobrovoljáe-család földjét uiKa-gyaroknak adják át, tekirjtve, hogy a jugoszláv uralom teljesen jogtalanul cselekedett.
Zölrikeresztea Egészségvédelmi Kalendárium
A zöldfőzelék és gyümölcs fontossága a táplálkozásban
Irta: Székioi Sándor dr. városi orvos
Megtelelő táplálkozás nélkül níncs egéazség. Az egészséget megőrző táplálkozás nem egyszerűen az, amely jóllakat Ixiimímkot. Az egészséget csak az a táplálkozás biztosítja, amely a szervezetnek megadja mindazt az anyagot éa onergíát, amolyro szüksége van, hogy önmagát felépítse és életerősön megtartsa. Ezeket az anyagokat, amolyokro a szorvozetnek nélkülözhetetlen szük-ségo van, do amolyokot a azervozot felépítem nem tud\', honom táplálékban koll készen fölvonni, nélkülözhetetlen táplálkozási tényezőnek hívjuk. A különböző élolmiunyagainkat —¦ a vízen kívül sok ezer más vo-gyülot építi fel — ozokfkőzött k. h, 4b olyan van, amely nélkül nem tudunk megélni. Egyetlon olyan élolmianyagunk sincsen, amely cgyo-dÖJ tartalmazza mind a -lO^tényoz\'őt, Vannak olyan élolmíanyagaink, a molyok ígen sokféle vitamint, fobér-jét, ásványt BÓt tartalmaznak, ezeket vodö élelmi anyai-oknak nevezzük, mert özek védőnők meg bennünket a betegségektől, ozok .közül olsódio-lyon áll a tej, av/üld. iszinos leveles főzelékek, a gyümölcsök, majd a tojás éa csak vígul a hufl.
Tudományos megállapítás szerint eloltani szempontból rosszul táplálkozunk, do óbbon sonkí sem hibás, mivel csak alig több mint 10 évo
fedezlo fol a tudomány a helyes táplálkozás törvényeit. Ma már pontosan megtudjuk mondám\', hogy egy embernek naponta különböző éloltnianyiigokkal mennyire van szükségo", hoí-y abb^n\'a\'szorvozoto számára mínd a 40 nélkülözhetetlen táplálkozási tényező szükséges meny-nyíaégq meg legyen. Például egy fölnőtt férfinak legkedvezőbb és legfontosabb élelmianyag szükséglete a követkozö: tojbőt" fél liter, friss színes, lovolos főzelékekből valamivel tohb mint fél kg-ot, különböző gyümölcsökből viszont 65 dkg-ot kollono naponta fogyasztania, húsból naponta legföljebb\' 5 dkg-ra, tojásból legfeljebb l-re, esetleg még 5 dkg. sajt, túró vagy vajra volna szükBÓgo es végül megemlítjük, hogv naponta legföljebb csak 1 és fél dkg. cukorra van szüksógo — erre som azért, mintha a cukor nélkülözhctot-len élolmianyag volna, hanem azért, mert megkönnyíti a tojnok, vagy gyümölcsnek fogyasztónál, az olób-Inél kávé, az utóbbiét limonádé, befőtt, stb, alakjában. Hangsulyoz-zé*k oz egy ideális, békoboli elképzelés és ina mé^\'is korcsztülvihotó.
Az uj táplálkozás-tudomány mog tudja mondani, mit éa monnyit\' tormoljünk u gyümölcsből, a zöld-fözolékböl, a tejből, szóval a védő tápanyagokból ahhoz, hogy ogy
Augusztus 1-én nyílik meg
Tóth József tiaskereskedése
Erzsébet-tér 23., Központ szálló épületében
egészeégos, betegségektől montos, daliás generációt hozhassunk lótro\' Ha nem tormoljük meg ozekot «2 anyagokat, a lakosság túlnyomó többségo rossznövésü, rossz fogú, garbó csontú lösz csöííkont szőhetni es testi munkatoljositókéiwsségRol, fáradtan élí rövid életét, amóW gyakori fertőző betegségek, ínflucn-za, tífusz, tuberkulózis, atb. kosori-tenek cl. Élettani szükségletünk kielégítésére Magyarországon, hogy a bolyos táplálkozást keresztül vilién-sük, a tojtormolést meg kollonp duplázni, a gyümölcs ésífrÍHfi zöld főzelék, tojás tei\'molésünket húrom-szorosára kollono omolnunk. (Bo?,-nák profeaszor.)
Legolcsóbban és legegvszoriilib módon a zöldség.és gyümölcs félékből juthat az ombori szorvezet a védőtápanyagok tekintélyes részéhez Kovés zölil főzeléket, gyümölcsöt fogyasztó gyormok növokedósébenvísa sza marad, fortózŐ betegségekkel szomben ollonáUókéix>flBégo csökkeni a munkásnuk pedig munkakéiwaséjío és toljesitménye kisebb loaz.
A saját kortbon termőit zöld fözo-lék vitaminokban lényogcaon gazdagabb, mint a távolabbi bolyról húzott, mórt a vitaminok szállítás, illetve állás közbon tönkro monnek. Ezért van oly nagy közogészfiégügyi jolontÓségo az országosan clinditoü konyhakort-ukciónak, amely különíi-son városokban azt akarja elérni, hogy ne logvon ogv húz som zöldsé-gc8kcii nélkül. Köztudomású, hof-y ogy 100 négyszögöles konyhakort niogfolelö termelési rondszor mollolt ogv 5 tagu család burgonyán kívüli zöldség Bzükséglotét, vagyÍB a védő-tájMinyaKok legnagyobb részét megtermi. Nag>\'kanizsíUi ís váiosunk vozotóségo által a lakóházak kcrl-jeibon olrondolt zöldBég tormosztést városunk közönsége örvendetesen megértette éa moglotto, do mégis kívánatos, hogy ozt még fokozottabb mértékbon hajtsuk végro és minden szabad helyot ki kell használni a zöldségfélék termosztésóro.
Alegállapílhatjuk azt, hogy a zöldség és gyümölcs egyik legfontosabb táplálkozásunk. A hatóságuk ís minden eszközzel ígyokoznek, hogy ozok árainak szabályozásával mindönki számóra olcsón és köuy-nyon boszorozhetők logyenok.
Mindezeknek tudatában együnk minél több zöld főzeléket és gyümölcsöt, mert ozok fokozottabb fogyasztásával a holyes táplálkozást szolgaijuk a oz az egészség megtartásának elsőrendű érdeko és ozzol a maí közellátási viszonyok mollolt is a táplálkozás gondját egyszerűen, lényogoson és sokkul könnyebben megoldhatjuk.
Me káromkodj I
]
Emumba- uiüaMiliiit
SagM\'-ul 38/1. atoll
(vitéz Tóth Béla Üzlete mellett) m»gnyltattam.
K.lilt ktt
13«. Inliua \'
;!,AL\'At KOZLONÍ
Megindult a Nemzetközi Vásár utazási igazolványainak árusítása
A magyar vidék közönségét érintő ujitást vezettek be ezévbon az aug. 14—22-ig Budapesten megtartandó :iHáboni8« Nemzetközi Vásár utazási kedvezményével kapcsolatban.
A rendkívül nehéz közlekedési holyzot ellenerő a kormány figyo-lomuiul volt a Nemzetközi Vásár országos jelentóségéro és hozzájárult ahhoz, hegy a Vásár vidékről\'érkézé látogatói ez évben is igénybovohes-«ék a Vásárral kapcsolatos, 50 százalékos utazási kedvezményt. A kormány kénytelen volt azonban gondoskodni arról, hogy a Vásár által előreláthatólag kelotkoző hatalmas utasforgalom no állítsa az Államvasutakat megoldhatatlan föladatok elé. A célt azzal látták elérhetőnek, hogy korlátozóit számhoz kötötték a kibocsátható vásár igazolványok menny isógét.
A Vásár közölte képviseleteivel, hogy -— az uj helyzot folytán v— ez
evliL\'ii csak azon vidéki látogatók részére küldheti meg a féláru utazási, kedvezmény igénybevételére a Vásár területére díjmentes belépésre jogosító vásárigazolvánvt, akik azokat legkésőbb e hó végem elővételben, vásárolják meg a kép\'víso-lotoknél. A képviseletek ezúttal még az olóvételekot som fogadhatják ol korlátlanul, hanem csak annak a vásúrigazolvány-mcmiyiségnok: mértékéig, amelyet velünk most előre közöltek és amely mennyiség - -mint értesülünk közel ogyhar-.máddal kövesebb, mint amennyi igazolványt az egyes képviselőtök az elmúlt" évben forgalomba tudtak hozni.
Aki igénybe kivénja venni a va-sárigazotvány által biztosított kedvez menyeket, jól teszi, ha már á legközelebbi napokban gondoskodik az igazolvány megvételéről. \' (:)
A nagykanizsai internálótáborban a leventeintézmény ellen izgatott
A pécsi ötöstanács másféléví fogházi a ítélte
Pécs, július 7 Magyar Miklós a nagykanizsai internálótábor őrizclese volt. Az internálótáborban ar> ra szentelte idejét, hogy .beadványokat irt és azokban a leglehetetlenebb vádakkal illette a leventeintézuiényt. Amellett kifejezései még nentóetrágalma-zást ís tartalmazták. Magyar a pécsi ölös tanács elé kerüli,\'
amely elölt beismerte, hogy a beadványokat ö irta azérl, --mint (mondottá —.meri kötelességének érezte, figyelmeztesse Magyarországot, eljön n világ összeomlása. Magyar Miklósi az ötös tanács bűnösnek találta és cselekményének súlyosságára való tekintetlel másfél évi fogházbüntetésre ítélte. Az , ítélet ínég nem jogerős.
A felesleges vásárlóerő bevonása céljából ötszázmilliós kincstárjegg-kölcsönt jegyeznek a bankok és az iparvállalatok
A Magyar Vidéki S aj tó tud ó-silú budapesti jelentése szerbit ismeretes, hogy egyrészt az ország területi gyarapodásával, másrészt hazánk háborús kötelezettségeivé/ kapcsolatban ha-lalmas és uj leiadatok megoldása háramlik a kormányra. Az eredetileg egymilliárdos beruházási és felszerelési költségelőirányzatot a kormányzat aránylag "rövid idő alatt ötmilliárd pengőié emelte fel és peitilgrészben a kincstár saját erejéből, részben a gazdaságilag erős egyedek igénybevételével. Tavaly az állani\' a hazai pénzintézetek, iparvállalatok, az OT1, MAlií, magánbiztosítók, valamint az elismeri vállalati nyugdíjpénztáruk részvételével 250 millió pengő névértékű erdélyi beruházási kölcsönt veti fel, majd az óv végén maga a.nagyközönség jegyzett le százmillió pengős erdélyi nyereméuykől-csönt. Most isméi időszerűvé vált, hogy a pénzügyi kormányzat a rendes állami költségvetés keretein tul jelentkező állami szükségletek egy részét kölcsön-
MÉRLEG
[\'!!\\\\ Minden méretben í\'\' i S&aksxerü jarltái
SCHOLCZ JÁNOS
mtrl«*k*aiit6-mu»r NurktnUw, Eötvös-tér 30. ggám,
nel fedezze. Erre szolgál egy uj kölcsön felvételének terve, amelynek fontos alapelve, hogy az egyéneknek, de a magyar gazdasági élet minden jelentős tényezőjének, lehal a bankoknak és iparvállalatoknak kezén levő vásárlóerői az uj magyar tervgazdálkodás keretén belül nemzetgazdaságilag ériékes lökévé alakilsa. Csak igy érhető el, hogy a tartalékolt vásárlóerők felelt az irányított gazdálkodás vezetői gyakoroljanak ellenőrzést és szabják meg a felesleges tőkeerők mozgásának és felhasználásának útját. Az uj kŐl csőn kibocsátás részére kedvező légköri biztosit, hogy az újonnan életbeléptetett szclekliv hitelrendszer következtében már is bizonyos feleslegek gyűltek össze a bankioknál ós iparvállalatoknál. Az elgondolás szerint most 500 millió pengő összegű négy és fél százalékkal kamatozó kinestái\'jegy-kölcsöiinek Iiosa szabb időre fölosztott kibocsátására kerül sor, amiből 300 millió pengői a fővárosi bankok, 200 milliót pedig az iparvállalatok vesznek át.
Az első részlet lehívása már július első napjaiban megtörténik. |
O D O I
0$
PE P
(Folytatta mz 1. oldaliul)
átkelést és gyors ütemben baladnak észak felé, "hogy Voronezat délről is bekerítsek. ? 1
Jl barsntengeri csata
Róma, július 7 U las/.országban nagy figyelemmel kisérik a iSaren-tongoren három nap óla folyó tengeri csatát. A német tengeri- és légierők támadásai itt az eddig legnagyobb hajókaraván ellen irányulunk, amelyet az angolok és amerikaink valaha is a Szovjetnek akarlak küldeni. A kisérő hajók közölt van két ropÜlőgéjKÍnva-liajó, egy amerikai csatahajó, jelentós mennyiségű cirkáló, valamint torpedóromboló. A németek eddig
körülbelül l-i0.0ü0 tonnatartalmú hajót süllyesztettek el a bnjokara-vánból.
A Btovftt légihaderő agy heti V09*ítaóga
Berlin, július 7 (NST) A mult hét folyamán június 28-tól július 4-ig a bolsevista légihaderö 138 repülőgépet vesztett. A bolsevisták vesztesége tehát najxmta 02 repülőgép volt. Ez a legjobb bizonyíték arra, hogy a légiterel nem a bolsevisták uralják, hunom kétségtelenül a németek.
Lapzártakor érkézéit
A német és szövetséges csapatok elfoglaltak Voronezat
Berilo, jtialus 7
Hivatalos Jelentés azerint a n&rnet ! és szövetséges ciapatult előnynmulá-suk soráii elloglaltftk Vorooezs tontos Ipari várost.
Mint a véderő toparancsooksAga kü/.il, a Murmanszk: fele haladé ftiagol-amerikai hajókaraván Hetvenöt Százalékát BJkorült az eddigi támadásokkal megsemmisítenie.
78.000 tonnás ókori víztartályt találtak Harsa latrot házai aiaii
Lisszabon, július 7 Marsa Matrubról érdekes formában számol be II. v. Norton angol újságíró, amelyből az, alábbi sorokat közöljük :
»Tudtam nagyon jól., hogy uj állomáshelyem egészen érdekes része öreg Földünknek, arra azonban még álmomban sem goiidoltanv. hogy Marsa Matruh egyike Egyiptom tegkáprázato-sai)b helységének, Amikor reggel kinyitottam! a hotel ablakát, a sivatag mesés ronianlikája tárult szemein elé."Aranyos színben tündöklő homokbuckák, a kikötő félholdalaku medencéje, az ég kékjét tükröző lagúnák, a melyekben lehorgonyzott hajók pihenték ki fáradalmaikat, nyugodt, békés világot varázsollak szemem elé.
Marsa Matruh a görög szivacshalászat központja. A görögök évenként megjelennek a város falai elölt, ilyenkor nagyon sok hajó sürög-forog a kikötőben. Ezer és ezer görög hagyja cl hazáját, hogy\' Marsa Matruh és l-ollum közölt pár héten keresztül szivacs titán kutasson.
Fáradságos munkával a tenger fenekéről keritik ejö a \'Világ legjobb spongyájátí.
Néhány évvel ezelőtt minden csepp ivóvizel hajóval szállítottak a városba. Nem1 tudtuk elképzelni, hogyan tudták a pto-lemeusi korban vizzel ellátni a város népességét. A nagy talányt röviddel ezelötl megoldotta egy felfedezés.
A város alatt antik víztartály-hálózatot találtak, amelybe* több mint 78.000 lonna ivóvizet leheteti hosszú időre elraktározni. Erre fel ismét üzembe helyezték ezeket nz érdekes építményeket, iigy hogy irta is olyan élet fon lossagu szerepet tölthetnek be, mint évezredékk\'M ezelötl.
Marsa magyarul kikötőt le-jent. A szó arabból származik. Hasonló szótővel a Földközi-tenger mellékén több helyen találkozhatunk, pl. Algériában, ahol Mers el Zcbir fekszik. Marsain szieiliai olasz kikötőváros neve is erre az arab szótőre ve-, zethető vissza.- ¦
Stern J. Kálmán
üveg-, porcellán-, kőedény- és lámpa-kereskedő, üveges ás képkeretező ,m ¦agyknni*** BeSlnt Zrinjl M.-u. 41.
CHRKeiy-ut 7.
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelet: Ma Őrangyal gyógyszertár Deák tér 10.
Kizkanizsán aa ottani gyógyazor-tár állandó Ügyelete* szolgálatot tart
— Naptár: Julluu 7. Kedd, Rom. kat. Cirill ós Hot. - Protestáns Cirill, - Izr. Tham. 22.
— (Tanügyi kinevezések)
A vallás- ós közoktatásügyi miniszter Barabás Győző ós Kollarics Forono Csáktornyái állami népiskolai tanitókat a Csáktornyái állami tanítóképző intézet gyakorló-iskolájához rendos gyakorló-iskolái tanítókká, Hajdú Teréz keszthelyi, Brónyai Anna nagykanizsai fiúiskolái, Boz-dán Juha zalaogorözogi áll. polgári fiúiskolái helyettes tanárokat, valamint Patonav Sándor siklósi községi polgári fiúiskolái tanért a nagykanizsai polgári fiúiskolához rendes tanárokká, Csoto Poroncné Müllor Erzsébot nagykanizsai leányiskolái helyettes tanítónőt polgári iskolai rendos tanítóvá, Kerít László kis-rócsoi, Németh lióla nagykanizsai, Graffolnor Ilona alsódomborui, Horváth József muraróvi, Hajnal Irma muraszordahclyi állami helyettes tanitókat rendos*tanítókká nevezte ki.
— A vallás- és közoktatásügyi mi-nisztor a kinovozésok során Arató Boldizsár nagykanizsai állami tanítót a VII. fízotési osztályba no-vozte ki. ,
— (PenzBgyl kinevezések)
A pénzügyminiszter dr. Mihalcsik Lajos csáktörnyai, dr. Balogh Kálmán perlaki pénzügyi fogalmazógya-kornokokat a X. fizotéai osztályba idoigloncs minőségű pénzügyi fogalmazókká, Surányí Ignác türjoi lakost az alsólendvai, Csurgaí bándor ceglédi és Németh István sümegi lakost a porlaki, Kómór Gyula budapesti lakost a Csáktornyái, Leskó László erdőhorváti és óvári László naszályi lakost a csáktornyai, Orosz-kopf Rándor szorodnyoi lakost a nagykanizsai, Maródi Gyula nagy-gyimói lakost az atsólondvai m.\'kir. adóhivatalhoz adóhivatali gyakornokokká, Wrana Dezső nagykanizsai kezelőt ideiglenes nnnósegü pénzügyi kezelési gyakornokká no-vozto ki. i
— (Körjegyzői kinevezések)
A belügyminiszter ideiglenes hatállyal KovacB János körjogyző.ho-dosanyi lakost a ligetvári és Almos László községi sogedjecyzö, porlaki lakost a hodosányi, Vmczo Gábor körjegyző .lígotvári lakost u kis-szabaakai körjegyzőséghez körjegyzővé novoate ki. „r\'
— (Névváltoztatás)
Toplak József alsólendvai földbirtokos Pálfaira változtatta novét a belügyminiszter engedélyévol.
— Ottárépltéa Keszthelyen)
A sarutlan karmelita rend megújító] a, Keresztes Szent János születésének novombor 24-i négyszáz-éves jubileuma emlékőro a keszt-holyi karmeliták oltárt emelnek Li-ziói Szent Toréz keszthelyi kegytemplomában.
ZA11AI közlöny
Börtönre Ítélték a legutóbbi betörések tetteseit
Megírtuk, hogy\' a rendörségnek a legrövidebb időn belül sikerült elfogni és zsákmányuk egy részével a kapitányságra szállítani a Kelőmén Iíezsö kereskedő, Papp Oszkár cipész-üzlet, a kefegyár, valamint egy Király-utcai lakás vakmerő betörőit, névszerint Plnndcr Györgyöt, Kovács Gyulát és egy fiatalkorú tanoncot.
Most volt ügyükben a tárgyú lás dr. Almássy Gyula törvényszéki tanácselnök előtt. A biró-
— (A Magyarországi Olasz Kulturlntézet Ösztöndíja)
Az olasz külügyminisztérium abból a célból .hogy adiazájában tani-tani akaró külföldiek szániára Olaszországban bölcsészeti doktorátus megszerzését megkönnyitso, Magyarország részére nyolc egyenként 10.000 lírás ösztöndijat tart fenn. Ezenfölül vállalja az összes egyetemi dijak lofizotését is.
— (Elveszett ejry kenyérjegy,)
amit Pesterzsébeten állitollak ki {a Hunyadi—Sugár ulon menet). Egy-Kanizsára jött nyaralövendégé. . ¦ \'süloles megtaláló adja lo lapunk r")rkesz tőségé bon.
— (Leventék közös szentáldozása Miksaváralt)
Miksavár muraközi község július 5-én, vasárnap tartotta búcsúját, amely alkalommal a körjegyzőség négy* községének több mint 200 lovontójo közös nzontáldozáshoz já-
ság kihallgatta a\' sértetteket., majd a beidézett tanukat. A vád-. loltak beismertek mindent. El-| mondották hogyan követték el cselekményüket és mire költötték cl a pénzt. Hogy miért követték el bűncselekményüket, arra nem tudlak választ adni.
A törvényszék Pltuider Györgyöt egy évi börtönre, Kovács Antall kilenc hónapi börtönre, a fiatalkorul javító nevelésre Ítélte. A börtönbüntetés jogerőssé vált.
rult. A gyóntatást és szentáldozást, valamint a magyar szentmisét dr. P. Horváth Albauáz ferences hitoktató végezte, aki Muraközben ís lolkes lelkiatyja az ifjúságnak és most ís muraközi nyelven szólt az ifjúsághoz. A szentmise alatl az\'is-kolásgyennokek énekeltek magyar egyházi énekeket. - (Uj Iskola Muraközben)
A vallás- és közoktatásügyi miniszter most hagyta jóvá a dráva-csány községlien szervezel! 1 lanerés uj iskolát, amelynek 128 növendéke
eddig a másfél kilométernyire lévő miksavári iskolába járt. A község az iskolaszervezés után 2000 négyszögöl nagyságú telket szavazott meg, valamint fuvart és kézinapszá-mol. Az uj iskola államsegéllyel épül majd és bárom tantermes lesz. Az iskola felépüléséig bérelt tantermekben folyik a tanítás.
ninös^GBOv. izix$rXN
KCMUIÍJ
BÚTOR .mi
Nagykanizsa, Hos*thy Miklóev-ut 4.
DRAVAVDLBYI
jjjWjMOS ÜRBWSZOLGftLTATO R.T.
szakszerű 1 alvllágosltás mlndea villamos kérdésbon Csengery-ut 51, telefon 294.
Áramszámlák fizotése, reklsméolék, hibabejelentésok Sugér-ut 2, I. emelet, telefon 213.
1942. lnlln$ 7
BÚTORT
szaküzletben, GÁBOR műaBztaloanál
«CIUCI. WM rcii\'leljío. NusjikMzIsua, Wöi«ab6a-i.nl«.A\' tiat
IFlUlIIPfflIM
Föv kooalat azotmnlrn (elveitek. — l\'elöll\'Ut 54 sz. 1946
Ügyes saaadakat ?1 Hlutfn Unatdt felveszünk. Wela* Nővérek nöl divatszalon. Zrínyi Mild4í-u. 34. 1939
Egy íöanlíuűó mindenes vllUbn azoi-nnl (elvetetik. Jelentkezni Pctrl Vllmoanf-níl, Magvar-u, 2. 1960
Egy fiatal, tiRvea kapaakadBaaga-
dat szennaira vagy augusztus 1-ére felveszek. Villcs ét Deuttcti, Nigykanliu.
ADÁM-rtrm,
Elköllözéi miatt sllrgóien atadé egy bálóstonabutor és egyéb berendezést tárgyak, Clmt Magyar-utci 7. 1942
OtnkQtlIo permetezésre kapható vllít Tóth kcreikedónél ; nigvban Klnhsl-uica 2., klcilnyben SugAr-ut 40. alatti özlatben.
195!
Jeaamakpaitf eladó. Ciengery-ut 68.
1956
Mély gyarmakkooal és jöhqkqI*-reny Klnlzil-u, 67. alatt eladó. 1954
Egy nagy pálma átadó. Kölcsey-u. 7 1957
Hannáit 2 ágy, izek\'éayek, székek, asztal aladók. Zrínyi. 11. 30. 1962
Hargltay arafoVYirjua Klrély-u. 37,
filnlt fogad.
TaalfB-fOraaaaiéat géppel vállalok. Palia Antal, Amid-it. \'.9. 1030
Szentképek TbW&:
ii(i(íy választékban — legolcsóbb
Horváthnál, Fő-ut 2.
CSpClt Tolelon:498. csak ELEKESTŐL
(Dermala) Milli
Hirdetmény.
A Klskomiroml Legeltetési Társulat 1042. éti lUUlTu 2-áa déli 12 érakor 1943. évi Január l-l kezdenél MrMad
I kocsmát, 8 Ozlethslyl-séget és I lakást.
BSvebb telvllégoiilítl az cint)!-, ad.
Takács GyOrgy
IMI , " clnllk.
HILD
temeti exhumál, szállít.
Cégtulajdonos :
Dsrvallts József
tw TtJéiiwi W„ Ukiai 120.
zftiuas KOZLóny
POUITIKat NAPILAP. Kiadja : „KSzgaitfaiáol R. T. NsoykiilzaaA Fetalóa kiadó: Zilál Kártly. Nyomatott: t „KSxfiiia:ui.l i!. T. Naeykaaltaa* ¦yoadájáku Haiykaaluta.
fjfrmUAtt\'uui. km *a**t
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
82. évfolyam, 182. Mim.
Nagykaiilu*, 1942, jullui 8. sierda
ára 12 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
(lOliWotal l Fönt 6. ¦
1 m kUuIAhiv< Hill iMllHlri^BiaklTttoM telelőn 78. u. Megjolonlk ralndou hétkö«nap délutdn.
Felelős szerkesztő: Barbarli» Lajos
Klöllxet&íl ára : egy hónapra 2 pensi 50 ÜUAn
neuyenovro 7 pengő 20 IllTer. Enyps m.km : holkotnnp 13 [III., nzombaton Hl llll
IliSÉSÜ -¦ í»íöülÉ
Nagykanizsa : Csáktornya.
Zrínyi Miklós népének városai. Egy elválaszthatatlan kapocs köti össze őket egymással. Nemesak egymásrautaltsága : u .sorsközösség, a javak kölcsönös kicserélése. Sokkul mélyebb szempont és sokkalta erőteljesebb kapocs". Ugyanaz, mini ami a Nagyságos Fejedelem1 vármegyéi ne-k népét.1 Rákóczi Ferenc községei, városai lakosságát. A Magyar Eszmény, u Magyar Édesanyához való tartozandó-ság..a bábomban megtépett és vértől pirosra festett zászlók, a szabadság és függetlenség fahu-lizmlusu, a szent tradíciók, úvérségi kötelék, a szív és a lélek, amely egymáshoz láncolja, köti, eggyeforrjá egy mindennél erőteljesebb vérszerzödésben.
Nagykanizsa és Csáktornya : a Magyar- Édesanya két gyermeke. Illába nzakitotlák el durva "gyilkos kezek az édesanya kebléről, hiába igyekeztek lelkét meglopni és ott Idegen istenek torzképü figurájt beleplántálni, sokkalta erősebb volt a vérségi kapocs, sokkalta mélyebb gyökeret veri a magyar édesanyától táplált Eszmény, semmint erőszak,, puskatus vagy haditörvényszék kiölhette volna. És minél jobban igyekeztek a mura közi .népből balkáni pojácákat, kalimegdáni vazallusokat formálni, annál erősebb volt a magyar érzés, annál fanntikusnbb a plros-fehér-zőld szent színekhez való ragaszkodás, amely nem riadt vissza a márliromság-lól. mert szép, tiszta, nemes szive ízig-vérig\' magyar volt. Es műikor a antegszáíló szurony elnémította a magyar szót, a magyar szint, a Magyar dalt, amikor csak a szemnek és jclbe-szédnek volt szabad nyilatkozni,-amikor a padlás ládájának mélyére került a magyar trikolór, .a nemüetí szinü kokárda és a magyar asszonyok nemzeti ruhája, amikor katakombákba gyülekeztek a balkáni bocskoros hordák elől a hűek, a kipróbáltak, a vértanuk, amikor tel-hördült, a magyar lélekben a keserűség,.a fájdalom\': a nagykanizsai piac i20-as honvédek emlékszobra világító fényt árasztott a sötét éjszakába és a 18-as ezüst-pitykés ezred ércalakja a lulsóparlrn mutatóit.
ruJe^lincsclt, meggyalázott lesivércink uj erőt nyertek gol-gel aj árasukhoz.
Ugy, ahogy a diüsog városa tanúságot tett magyarságóról. Űgv a mvurakőidek kemény daccal, vasakarultal, rendíthetetlen hűséggel a magyar Édesanyához, járták a szenvedések nr-táguljál, Es amikor vitéz hon-
Megsemmisítő csatává alakúit a doni áttörés
A megvert bolsevista hadak rendetlenül menekülnek kelet felé
Róma, július 8 Kairói hir szerint Egyiptomban általános sztrájk tört ki. A sztrájk politikai jellegű ós célja az, hogy megakadályozza Egyiptom részvételét a háborús erőkifejtésben. A brit hatóságok sok sztrájkolót letartóztattak, különösen Kairóban és Alexandriában. ;
¦, Róma, július 8 Kairói jelentés szerint Egyip-tombun intézkedéseket teltek a
rend fenntartása érdekében. Hivatalos egyiptomi forrás szerint
nz ipari vpidciekrt és \'hidakat őrző feafőndk létszámúi nwakétszcrezlék. Ötszáz gyanú alatt álló, -egyént gyüjtötáborban helyezlek él. Az egyiptomi minisztertanács elhatározta, hogy a kailsereg létszámának növelése végett uj hilelt vesz fel.
Meghalt a török miniszterelnök
Istanbul, július 8 Szaydanv török, luiuiszlerel-nök az elmúlt éjszaka lstanbül-ban syiv.s/óHiüdés következtében meghalt. A miniszterelnök a íhkilt hét végén érkezett Istan-
bulba, hogy különböző tanácskozásokat folytasson. A török inimszlerelnök halála váratlanul követltezell be, mert mindeddig jó egészségnek örvendett.
Német repülök Észuk-Aiifilla felett
Berlin, július 8 Német re[)ülögépek ftía hajnalban elrepüllek Észak-Anglia felelt,\'Két napon belül már másodízben történik,\'hogy a -német rcpülőgé|>ek ezen a vidéken megjelentek.
Miniszterelnöki.beszámoló az egyiptomi .parlamentben
Kairó, jttlius 8 "Nahasz pasa egyiptomi miniszterelnök ma beszámol a kairói képviselőházban az általános helyzetről. iV rnihisztcfclnö. kőt a képviselőház n nyilvánosság kizárásával hallgatja meg.
Katonai egyezmény mm USA éa Raawna k6x«H
Washington, július 8 A panamai kormány kívánságára az Raaakamorikai Egyesült államok katonai egyozményt kötöttek Panama állammal. A megállapodást tog-nap irU\'tk alá Washingtonban. Az
lOgyoMÜlt Államok kormánya ogy ezrodosi rangban lóvó amerikai tisz-lot, mint tamÍL\'»adót küld a panamai külügyminisztériumba Panama vé-dolini kérdésoinoR megoldása érdekeljen. Az Egyesült Államok mái-több más délamorikai köztársasággal is kötöttek hasonló egyezményt, amolynok érvénye ogy év, de bár-mohik fél kívánságára meghos/,-szahbitható. (OKI)
Laval tárgyaiásat
Vichy, július 8 Laval francia kormányfő kihallgatáson fogadta az amerikai ügyvivőt, továbbá a német éa olasz konzult.
Az vi szovjet nagykővet a japán császárnál
Tokió, július 8 A Doinoi-iroda jelentése szerint a japán császár tegnap fogadta Ale-xnndrovíesot
nagykövetet, akt
uj tokiói szovjet tnyujtotta megbí-
zólevelét. A kihallgatéaon jolon volt Togo kitlügyminiBztor ía. I
«Calati front
Budapest, július 8 (Bud. Tud.) Berlini jelentés szerint Voronezs már 110 kilométerre keletre van attól az arcvonaltól, amelyet u németek a mostani nagy " támadás megindulása előtt elfoglallak. Voronezs bevételével megszakadt uz összekötlelés Moszkva és Rusz-tov között. A német csapatok változatlan lendüld tel törnek előre.
Budapest, július 8 (Jiud. Tud.) Berlini jelentós szerint a doni nagy áttörés megsemmisítő csatává alakult. A foglyok száma és a zsákmány állandóan növekszik. Zsákba zárt osztagok, vezető nélkül maradt kötelékek, menekülő hadosztályok — ez a kép jelentkezik a anegsemmisitö csata következményeképpen a kurszki övezetben. Timesenko tábornok csapatni a szövetségesek légierejének állandó támadása közben tovább menekülnek kelet felé.
Budapest, július 8 (Bud. Tud)* Zürichi jelentés „szerint u Don balparlján folyik a német és szövetséges hadseregek előnyomulása kelet felé.
A svájci lapok SHorint az angol saitó a támadok gépesített orojénok fölényével magyarázza a iiémot oló-nyomulást. A \'szovjet hadvozotőség már nomoaak a Voronozstől északra lévő szakaszon, — Orai körül — hanem a déli szakaszon, Kupjanszk vidékén is tchormontcsitő támadásokkal kísérletezik. Az oroü szakaszon indított szovjet támadásokat a némót csapatok tegnap délben visszávorték és ellentámadásba mentek át.
Boni, július 8 (Stofani-irodd) Mint Moszkvából I\'iifvíitáa a li, oldalon)
vedel nk ismét birtokukba vélték a drága szent magyar földet, a magyarság nemZethüségét érintetlenül, makulátlanul, fehéren Őrizte meg, Xem kellett tekintetét lesülnie a bevonuló magyar katonák elöl, nenr kelleti szégyen leni ük az édesanya előtt. A súlyos próbát megállották, becsületeseknek és igazaknak találtatták és Nagykanizsa város Zriuyimépc a hűséges testvért egy országzászlóval julalniazla. Az édesanya dicsérete, a ma-
gyar nép egy elemének ítélete, a hűség jutalmazása tehát az országzászló, umít Nagykanizsa város magyarsága csáktornyai lestyél\'én keresztül egész Muraköz számára juttatótl és autil holuaj) Nagykanizsa küldöttsége ünnepélyesen átnyújt Csáktornyán Zrínyi-leslvérnépének. Ez a.zászló fémjelzése a Csáktornyái magyarságunk, a muraközi hűségeseknek, akik a megszállók 23 évi pokoli gyötrelmei dacára megőrizték mugyarságu-
knl é>> hűségükéi a nemzethez.
és amikor holnap a megszenteli országzászló Csáktornya főterén felrepül először, hogy hirdesse a muraközi ¦> nép ,nemzet-11üsógét, a mtagyiar tódesanyáho^ a magyarság egy hatalmas dörgő szózatban kiáltja a világ n»4n-(len tája felé:
Muraköz sn agyér voltyratogyar marad és magyar lesz mindörökké !
Uctwdvk IlezsÖ.
BÚTORT
•Mküzletben, QAbOR műmzialoanál
ngrM v««y f*ti(Uii*N. ÚaatkuMuaa, V *•»*•• ¦W-JHal***\' 1131
BatatótU UUek
\'Meghűl ult a balatoni nyaralási
had. Kzévbon kissé nehezebben bontakozol* ki a balatoni nyaralási évad, do most íuár az összes balatoni fürdőhelyek megteltek, A .M,
Kir. Balatoni Intéző Bizottság gon-doskodása revén a nyári évad zavartalan lebonyolítását biztositolták. A nagyohh fürdéholyck teljesen mottóitok, a kisebbek közOl pedigi a bot régére úgyszólván az összes helyekot elfoglalták. Különösön nagy megértésftol van a különböző korlátozások tekintetében, Vállvotott munkával sikerült az idén is a balatoni nyári szezon foltételoit biztosítani.\'
A balatoni kikötök hatósági bejárása. A kercskodolmi miniszlérium meghívására a minisztériumok és a hatóságok bevonásával végezték az idei balatoni kikötök bejárását. Az elnöklő Jordán Dezső miniszteri tanácsos meghallgatta az összes fölmerült panaszokat, a M. Kir.\'Balatoni Intéző Bizottság olötorjeszlé-soit és a kormányzatnak összefoglaló jelentést készítve intézkedtek a további teendők fölél.
Gróf Széchenyi vándordíj. Bt. Itomőnyi-Schnolloi\' Lajos elnökleto alatt működő rondozóbízottság, a Királvi Magyar Yacht Club 75 őyoa fönnállása alkalmából július 25. és augusztus 2-a között rendezi meg a KMVC vitorlás holét, melynek legnagyobb oseménye a bárom napig tartó gróf Széchenyi István vándordíj losz. A vitorlásból programja n kövotkoző: Július 25. Balatonszo-mes; vitorlásvorsony. Július 26. Balatonföldvár: vitorlásverseny. Július 27. Balatonföldvár; Gróf Széchenyi István vándordíj 1. rajta. Július 28. Keszthely: vitorlásvorsony. Július 39. Keszthely: gróf Széchenyi István vándordíj 11. rajta. Julms 110. Balatonfüred: gróf Széchenyi István vándordíj III. rajta. Augusztus I. Balatonfüred: Gordon Kóbort vándordíj. Augusztus 2. Balatonfüred; vitorlásverseny.
Nemzetközi Sporthét a lialato-nun. Heményi-Schneller Lajos ol-nöklotévo) Balaton füleden július 4-én népes értokezlot veit, melyen a helyi hatóságok \'és a sport szövet sé-gok vezetői hosszasan tanácskoztak az augusztus 2ti. szeptember 1, között tartandó sportbót programjáról.\' Rotnényi-ijchnoller Lajos bevezető ttzavaí után a hatóságok képviselői és a balatoni érdekeltségek és a sportklubok vezotőí adták elő kívánságaikat. Ugyanaznap délután hat órakor a siófoki fürdótelepen folytatták a aporthét megiendozésénok tanácskozásait. Az olőkészító tárgyalásokból kidorült, hogy a mai ínohéa viszonyok között is a balatoni sport-hét versonyoi mogrendozésének foltételei biztosítva vaimak.
Lovasmérközések ¦ Balalonföldiá-roH. A Somogy—Zalai Lótenyésztő Egyesület rondozésóbon július 10. ós 11-én Balaton földváron nagyszabású lovasmérkőzések lösznek.
Ma- éi isáltósoit
8»g«r-nt 18/1. alatt
(vitéz Tólh Béla öriete mellett)
m.Urtyltott.r.1.
Mpu.uS Pintér János
•jytBnibi. ti urliubű.
Gasparlch József központi MÉPtltkár Nagykanizsán
Tegnap este élénken látogatót! párt vezetőségi értekezlet volt a MÉP Kölcsey-utcaJ párt-helyiségében, amelyen dr. Tholway Zsigmond pártvezető bejelentette, hogy Gasparich József központi litkár Kanizsára érkezik és ilt panasznapokat fog tartani, Bejelentelte, hogy a Murnküzi-nupou a Magyar Élet Párt nagykanizsai párlszervezete is részt vesz és tagjai olt lesznek a polgármester állal vezeteti nagykanizsai küldöttségben. A kanizsaiak csütörtök reggel 7.15 órakor indulnak a nagy* kanizsai pályaudvarról, A programot a Zalai Közlöny már Közölte. Majd a belső folyó ügyek kerültek letárgynlasrn. A nagy nyári időszak alatt csak fontos ügyekben hívják össze a pártvezetősége!. Dr. Tholway
pártvjezefŐ azonban ezen Idő itlatl is minden h él főn délelőtt 11 órától 2 óráig a polgárságnak minden ügyben rendelkezésére áll." j
Gasparich József titkár kedden délelölt érkezeit a párthelyiségbe, ahol dr. Tholway fogadta öl. Gasparich megtekintene a MÉP ügyvezetéséi és minden tekintetben dicsérő elismeréséi Fejezte ki a példás vezetés és ügyvitel felett és kérte a pártvezetőt és a titkárt, hogy teljesítsék továbbra is hűséges pártállásukat a nemzetépítő szolgálatban.
Majd megkezdte kihallgatását az ügyes bajos ügyeikben u MÉP-hez fordulók között. Délután n pártvezetőség tagjainál tisztelgő látogatást fett.
A rendőrség internálta Faragó Zsigmondot, a kavicsbánya társtulajdonosát
Jelentettük, hogy a rendőrség őrizetbe velie Faragó (Günsbcr-ger) Zsjginnndot, a kavicsbánya társtulajdonosát, valótlan lur-terjesztés, valamint a magyar nemzet megbecsülése elleni véi-ség gyanúja miatt. A rendőrség Faragó ügyét lenyomozta és annak eredményeként ina délelőtt
kilürdctlc előtte — internálásán Faragó védőjéül dr. Gftrtner Antal ügyvédet, városi tiszti ügyészt jelenlétté be, aki védence nevében megfellebbezte a rendőrség határozatát.
A főkapitány döntéséig haragú Zsigmond a rendőrségi fogda lakója marad.
Többezer kapcsolóval és 6 kilométer vezetékkel dolgozik egy repülőgép pilótája
Bécs, július 7 Szálljunk fel csak egy harci repülőgépben. Tegyük tel, hogy ilyenkor valaki megkérdezi tőlünk, mit jelentenek az egymást keresztező vezetékek, emelök, kapcsolók, ellenőrző szerkezelek ? Bizony csak a fejünkéi csóválnánk. Laikus ésszel aligha tudnánk kielégilö magyarázatot adni. Hz azonban uciiu is fontos, hisz egyáltalán nem; célunk, hogy önállóan is repüljünk. Az uzonban minden bizonnyal érdekel bennünket, mit is kell tudnia a repülőgép elek-trikusónak. Először is beszéljünk arról
mennyi vezetéke van egy gépnek, pl. a -Ju 88», a «Dornjer Do 1% és a .Hejnkei He 111
gépmadárnak. Arra áz eredményre jutunk, hogy egyetlen repülőgépbe kereken (iOOO méter vezetéket és többezer elektromos kapcsolót szereltek be. Minden nagyobb utasszállító és harci gépnek külön művészi
szerkezetű villanyfejlesztő le-le[>e van a íedélzclen. Akkumulátorok, generátorok .szolgáltatják a belső és külső világításhoz, a fényszórók működtetéséhez, valimiíinl u fűtéshez szükséges villamos energiát. Az elektromos áraam sokoldalú felhasználása melleit nem) feledkezhetünk meg a repülőgép rádiókészülékéről. A gépmadár vezetője ennek segítségével állandó Összeköttetést tarthal) fenn a száraz földdel és mindig beszámolhat hollétéről. Harci gépeknél emellett uj alkalmazási is kap az elektromos áram. A gépfegyvereket és a fedélzeti ágyút villamos erővel irányítják. A bombák levelese ugyancsak ennek segítségével lörlénhelik. \\ Yahunennyi készüléket a repülőgép elektrikűsánnk kell ellenőriznie. Robusztus erővel itt nem sokra míeime. Gondolkodni, gyorsan kombinálni kell tudnia, vegyünk csak fel egy
JMus 7-én VÁROSI MOZGÓ Kedd.en \'.. és 8-án _ . és szerdán
Ketten egy jeggyel I (illetve feláron)
Greta Qarbo, akire önökmindig várnak, ttmét eljön. Filmjének atmé\':
NINQCSKÁ
Aktuális magyar vtlághtradó
Slőadáeok kezdete; +5, 7 éa ?10 órakor.
1942. [ullas g
példát. A repülőgép startjai} szeu vdr. Ax utolsó ellenőrzések szerint minden rendben van. A repülőgép magasba emelkedik. Közben azonban valami rendellenesség tűnik. fel. A pilótának le kell szállnia Mindent ¦jwntosan átvizsgálnak, de sem n fedélzeten, seaü a góp belső szerkezetében nem lehel semimi különöset észrevenni. A gép újból magasba lendül. Megint le kell szállnia. Hosszú órás keresgélés után végre megtalálják a liibát. Alig három mülliinéler drótocska okozta a nagy zavart, amely csupán n gép erösebb működésekor nyilvánult meg. Látjuk tehát, hogy egy alig millímíéte-reket meghaladó vezetéke!arab etirberájdözatokat követelő szerencsétlenséget okozhat.
A drága emberi élet és az (értékes gép léhát szükségszerűen megköveteli, hogy tökéletesen kíképzelt szakemberek ügyeljenek fel a szerkezet legkisebb csavarjára Is. Hosszú évek szorgalmas munkája kell ahhoz, hogy valaki repülőgépclcktrikas legyen Két éven keresztül inas-Ként gyárban dolgozik. Utána következnek a sokoldalú vizsgák. A praktikus kiképzéssel párhuzamosan haladnak az elméleti oktatások. A gépmadár elektrikűsánnk tökéletesén kell ismernie a reábízott komplikált szerkezetet. Leleményességgel minden nehézség közepette megoldást kell találnia és az adódó hibákat pillanatok alatt ki kell küszöbölnie. Ilyen munka egész embert követel.
áz első „vöröskeresztes hajó"
Lisszabon, július 7 Lisszabonba nem sokkal ezelőtt megérkezett ogv »üaritas 1.« nevezetű belga hajó, amely a Nemzetközi Vörös Kereszt olsó hajója volt. Eddig \'csupán a kórházhajókat illett* mog az a jog, hogy vörös alapon fehér korosztot viseljonok zászlajukon. A hadviselő államok legutóbb közösön megállapodtak abban, hogy a Vörös Kereszt szolgálatában álló, tehát hadifoglyokat és polgári internáltakat szállító egységek is élvezik ezt a privilégiumot. Legutóbb a görög lakosság számára gabonát szállító hajók ogyiko ís megkapta ezt a kiváltságot. A Nomzotkozi Vörös Kereszt Egyesülőt óbbon a kérdésben nem lohol joghordozó, tekintve, hogy péiüíügyí kockázatokat nem váltamat és így a probléma megoldásához szükséges technikai foltételoknek Bem tud oleget tenni. Éppen őzért az Egyesület elhatározta, hogy a »Vöros Kereszt szolgálatában álló szállítmányok keresztülvitelére külön alapítványa szervez, amely Bázelben székelne. Ess az intézmény azután az egyik svájci 1 uij ós társaságot bízná meg megfelelő térfogatú liajó előteremtésével és a technikai kérdések lebonyolításával. (UPI»
Ü*toiéihalyezé»i
NÖI KALAP
RÓTH LAURA
BAZÁR-UDVAR
I94a. Julius 8.
ZAJUAI KÖZLÖNY
Szerda
AuWfi utaornáMok httkSaaapokoa ¦adaptál I. iHlawri*
«."40 Torna. Hirok. Közlomónyofc. Hanglemezek.. — 10 Hirok.. — 11,10 NomzotkÖzi vizjohőazoígálat.
— 12 Harangszó. Himnusz. Időjá-rásjelentés. — 12.40 Hirok. — 18.20 Időjelzőn 6a vízállásjelentés.
— 14.80 Hirok. — 14.46 Műsorismertetés. — 15 Arfolyamhirok, piaci árak, élolmíszorárak. — 16 46 időjelzőé,, hirok. — 17 Hirok szlovák éa ruszin nyolron. — 19 Hirok magyar, német éa román nyolTon.
— 21.40 Hirek, — 28 Hirok német, olasz, angol 6a francia nyelvon,
— 24 Hírek. B0DAPB8T I.
17.15 Az 1. honvéd gyalogozrod zenekara. — 17,10 I\'ololvasas. — 18 Hosifa Sorrano és Tino Itossi műsorából. -- 18.20 Honvédmüsor a Vitézi Rend Zrínyi CHOpórtjánuk könromükódésóvöl. - - 19 Hirok. — 19.20 A bolgár királyi gárda-szimfonikus zenekara. — 19.45 Bibó Lajos ell>eszéléso, — 20,05 Portia Jönő cigányzenokara. — 20.46 Sonnyei Vora vidám és komoly verseket mond. — 21 Ráta a zenés Dima-parton. — 22.10 Üzen az otthon. —-Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny. BUDAPEST II.
18.20 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. —- 10.05 Dr. Biorbauor Virgil ülőadása. — .10.80 Zalánffy Aladár orgonál. — 20 Hirok. — 20.10 A három testőr. Vígjáték három felvonásban. — 22.10 Szórakoztató zenekari müvek.
CsDíörtök BUDAPEST I. ¦
10.15 Szalonom?. — 11.20 Hang-szorszólók. — 11.40 Felolvasás. — 12;10 Kcndórzenckar. — 18.30 Honvédőink üzeimok. —- 14 Folyamerők fuvészenekara. — 15.20 Marsi Klek cigányzenekara. — 16,15 Busám hallgatóinknak.
17.(5 Ravel; Boloro. — 17.85 A kassai rádió műsorából. — 18 Ilniczky László tánczenekara. — 18.80 Vitéz liorkó István előadása.
— 18.50 Kulcsár szájharmonikákét lós. — 19.20 Szomcro Klára előadása hanglomezokkol. — 19.55 Külügyi nogyedóra. — 20.10 Puszta Sándor előadása. — 20.20 Tornyi Aranka énekel. — 20.10 Hubay Miklós beszél a magyar drámáról, Rónay György* bőszéi a magyar ro-gényról. — 21.10 Indulók. — 22.15 Üzen az otthon. — 28.25 Csorba Dezső cigányzenekara. BUDAPEST II.
19.05 Kulcsár száj ha rmon ika kot -tóao. — 10.16 Farkas Zoltán előadása. — 10.46 Protont István tárogatószámai. — 20 Hirok. — 20.10 Turaudot. Dalmű három fölvonásban. — 20.20 líuttola Kdo tánczenekara.
A káromkodást laton éa m tBrwénv bünteti I
Üzletáthelyezési
bőrdíszmű
KASZTLNÉ HOLZER ELLY
BAZÁR-UDVAR
Tabula rasa a felsőtemplom építkezésénél
Irla : Kolomen Forano
Nagykanizsa város és a katolikus társadalom áldozatkészségéből, valamint í\'tcmplomépitő papiuika fáradhatatlan agilitásából immár l>ofoje-zéséhoz kÖzelodnok a folsótemplom épitkozési munkálatai a a hívek egyre nagyobb számban keresik fel Iston készülő uj otthonát, hogv a legnagyobb elragadtatás és igaz esodala! hangján adózzanak a »gvü-nyörfl uj templomnak", molv pár hóna]) alatt valósággal a földből nőtt ki szemoim olott, a Mindenható örök dicsőítésére. .
A látogatókat mindonekolőtt a templomhajó hatalmas méretei lepik meg. Mindenki a folsótemplom renoválásáról és kibővítéséről hallott s most egyszorro szembentalálja magát egy egészen uj, modern ^templom hatalmas arányaival, amelyek a hivők ezreit ítélések magukba fogadni. Már a templom falak építése alatt sejteltük s az annak idején közszemlére kitett tervrajzokból is ugy láttuk, hogy itt nem egyszerű renoválásról és holmi kiböVitésröt lesz szó, hanem nagyarányú, komoly, uj építkezésről, do csak, ha a templom szép szincs ahhikokkal már földíszített bolöejébo lépünk, vosszük észre, hogy itt íulajdonképpon mi történt. Longaucr Imre tisztelendő ur Nagykanizsa hivői részére egy egészen uj, szép, nagy templomot épített.
Az ember lelke megtelik áhítattal és hálával, amikor végigtekint a gyönyörű uj alkotás nemes építészeti szépségűin és bolso, megnyugtató elrendezésén a csak akkor borul el a tekintete ,amikor a bedoszkázoll régi falakra néz, amolyokcn tul egy letűnt világ barokk-szépségeit rojto-goti a régi templom megmaradt töredéke. .
Ez a-deszkafal két világot választ ol egymástól; az egyházi épitómü-v\'észoi két egymástól valóban eltérő fölfogását a tomplomok külső vonalai és belső diszitéso tekintetében.
Nehéz losz ezt a kettőt egyesíteni, ha az ópitkozéa befejezésokor ollünik az a üeszkaválaszfal, amoly most még oltakarja a két különböző aÜ-lust. Do a külső archia,)ktúrában mutatkozó ollontét is éreztetni fogja lesújtó hatását, mihelyst a fclso-teinplom hatalmas gosztenyefáinak lombjait megkopasztja az ősz s a ounasz faágak panaszként áradnak majd ég felé. Akkor fog csak igazán kiderülni, hogy az uj tomplom építkezéssel, unnak mindon művészi azépségo 8 ?- világháborúban megújhodott katolikus lélok egyszerűségro törekvő szemléletének mogfelcló clrondozéso mollott is, csak félig oldottuk meg a kérdést. Kibővíteni akartuk a barokk épité-Bzot szépségoit őrző, cornea vonalú, áo mogrc|H\'dezeti falú ré?i foleó-tomplotnuukat s építettünk hozzá egy uj stílusú loihploruot, de meghagytuk a Deák térre nézó, domináló régi homlokzatot, a tagadhatatlanul fmom vonalú/e a (gesztenyefák lombjain át remekül érvényesülő templomtornyot is.
Ez a kényszormogoldás a stí\'-^ egységére törő művészi alkotás w-téíikai szempontjainak bizonyé\'* nem használ, do bármily különöse" liangzik is, zavarni fogja az ul tomplom uj hangulatában Istenéhe"
közoledŐ katolikus lélok magálm-szállását is, mórt a multies a jolon szellemének koveredéBébon olvész az elmélyedés és az áhítatban vaTÖel-merülés összhangja.
A stílusnak őzen a kottŐzőttaégén okvetlenül sürgősen változtatni kell, ha meg akarjuk menteni az oly sok fáradsággal és annyi áldozatkészség-gól tetÓ alá hozott uj tomplom művészi egységét és szőpségoit.
Végleges rendet koll loromtenüuk a folsótemplom építésnek kérdésébon.
Meg kell oldani a deáktéri homlokzat és az uj torony építésének problémáját is.
A munkák most még folyamatban vannak, no hagyjuk abba önnek a kérdésnek a rendezését, mort ha most elszalasztjukr akkor hosszú évtizedeken át som lesz módunkban volo újból foglalkozni.
Jól tudjuk, hogy ez nem könnyű föladat éa máris halljuk a \'megjegyzésokot: Az idő nem alkalmas most orré, háború van, nom lohoí a gondokkal küzdő társadalmat ujabb terhekkel sújtani, stb. atb. Ez mind igaz, do kérdjük: mennyivel volt jobb a helyzet akkor„ amikor egyot-lon egy fanatikus embernek a hite szállt özembe millió és millió rio-
hiiwágg*!? Akkor u aj anyaghiányról, as emberek nalyoe-gondjairól ós oiáa megoldhatatlan problémákról beszéltünk e lám" a folsótemplom uj részo már-már teljesen koszon várja a folszontolést.
A nagy mii befojozéséhoz közeledik, do éppon ezért vétjük fol moet az utolsó pillanatban a kikerülhetetlen problémát: Tabula rasat koll teremteni a felsőtemplom épitkozéa-nól éa mindon áron meg koll oldani a templom uj homlokzatának stílszerű és az épülőt vonalaival és archtok túrájával összhangban álló átépítés kérdését is, különben az egész nagy vállalkozás, mindon szépsége és orodményeaségo mollott is csak félmegoldás marad. Ezt pedig mindon áron ol koll kerülni ogy olyan épitkozésiiől, amely a keresztény hitben megerősödött uj katolikus társadalom részére az istennői való találkozás állandó otthonát a város részérő pedig egy exponált tér művészi kiképzését jolonti.
Városnak és a társadalomnak összo koll fognia, az áldoaatkéazsé-got az ogész rónaion mog kell kettőzni, hogy az uj folsótemplom még most megkapja azt a méltó homlokzatot, amoly nélkül onnok az építkezésnok mindon artisztikiima •¦ a művészi alkotás mindonokdolott álló ogységo olvész két stílus\'és két vílag kovorodésénok bántó zavarában ...
A törvényszék árarejtés gyanúja miatt vonta felelősségre Schlesinger Gyula vaskereskedő!
Rövidén már foglalkoztunk Schlesinger Gyula Erzsóget-térí vaskereskedő ügyével. A feljelenlés és nyomozás adatai szerint katopák egy napon kerék-párgumil inentek vásárolni Schlésingerhez, aki kijelentelte, hogy nincs kerékpárgumiia. Mikor azután, gyanúperrel élve, kutatni kezdtek, hat darab\' gumit találtak a Werthetmsszekrény aljában elrejtve. A nyomozás\'adatai alapján a rendőrség őrizetbe vette Schlesinger Gyulát mert az* volt ellene a gyanú, hogy nem akarta maximális áron eladni a kerékpár-guruikat és igy honvédelmi érdekeket sérteti, mivel hat darabot találtak nála, áruelrejtés miatt is indult ellene eljárás. Dr. Gärtner Antal ügyvéd fellebbezésére a főkapitány szabadlábra helyezte Schlesinger Gyulát, azonban rendőrségi felügyelet alá kerüli.
Tegnap volt Schlesinger ügyének törvényszéki tárgyalása. Schlesinger azzal védekezett, hogy van neki egy beteg fia, aki tolókocsin tud csak menni. Ennek a kocsija számára tette félre a kerókgumit — hangsúlyozta. Nem volt szándékában irul reíleni. A bíróság több tanul hnüüuloU ki, igy Sebestyén Káról v eltáró detektívet, aki elmondotta, hogy bizalmasan őr-
Hálók, kombinéltszobék
íakberne„d«l.»k nagy választékban
a változott árviszonyok dacára is még mindig olcsó árakon várják
K0P5TEIN BÚTORÜZLETBEN
Horthy MIfclAB-Ht 4.
lesült arról, hogy Schlesinger a páncélszekrényében kerékpár-gumákat rejteget. Meg is találták ott.
Az egyik főtanul kellett volna kihallgatni. Ez azonban most harctéri szolgálatot teljesít. Dr. Takács ügyész a tárgyalás elnapolását kérte Dr. Gyulai Béla védő a tárgyalás folytatását, helyszíni szemlét és az Összes alkalmazottak kihallgatását kér. te. Dr. Takács ügyész a bizonyítás kiegészítését indítványozta. A bíróság helyt adott az indítványnak és a tárgyalást elnapolta. A helyszíni szemlére vonatkozólag a törvényszék később fog határozni.
NINOCSKA
Már régebben olőadásra korült. Do moBt íb szívóson fogadta a közönség, mort Grota Garbó testhez szabott filmü. Voltaképpen ogv kodves szerelmi történet, amelynek kerete a bolsevik! kereskedelmi bizottság, amoly Párizsban ütotto fol tanyáját, do csakhamar ellentétbe korait mindon lenini szabályokkal éa »szovjot-otikával« elmerül a burzsoázia részérő való »jovilágban« éa élvezetekbon. A szovjet nyakukra küldi a főmegbizottat (Grota Garbó), aki sokáig hü maradt »a vörös káte« előírásaihoz, do végül is bo-hódol, mint a többi közönséges burzsuj: a szerelemnek. A film finom humorral kikarrikirozza a bolsevista élet berendezését, tantételeit. Grota Garbó főszoroplŐ játékában remekel. A régi, kedvone Garbó. Partnerei "hasonló szép játékot produkálnak.
Ninocuka olyan film, amit szívóson nézünk meg. (*)
lia mi s
legtaiuM u angMElMil Kenzetközl íásár BtaásI SpMlriaplial elővételben való átmlíésa
A magvar vidék köziiiiHíJgét közelről érintő újítást vozeltek pó ^.;év-bon az augusztus 14—2-í-iir liüda-postcn íncglartap.dó, do »Háborus« Nemzetközi Vasár utazási kedvez-mónvóvol kapcsolatiam. A rendkívül nohez közlekedési belvzot ollonéro a kormány figyelemmel volt a ^Nemzetközi Vásár Országos nagy gazdasági jelent esésére és ép ezért hozzájárult ahhoz, hogy a vásár vidékről érkező látogatói ezévhen is igénylio-vehessék a Vásárral kapcsolatod ér-tizedek óta megszokott 60 százalé-kos utazási kedvozménvt. ugyanakkor, amikor a konuánv ozt az elvi döntést meghozta, kénytelen volt azonban gondoskodni nrról, hogy a Vásár által előreláthatólag keletkező hutabuas utasforgalom ne állitsa az Államvasutakat mcgohlba-
\'.itlan föladatok elé. A célt az illetékesek azzal látták elérhetőnek, hogv korlátozott számhoz kötötték a ki-Iwaátható váéárigasolványok mony-nvihégél. Mint értesülünk, a Vásár a közelmúlt napokban közölte minden városban és nagyobb kösségbon mflködŐ képviseleteivel, hogy — »z uj helyzet folytán — ozévbon ossh azon vidéki látogatók számára küldheti iiieg a féláru utazási kedvezmény igény bevételére jogosító vásár-igazolványt, akik azokat legkésőbb o hó végéig elővételben vásárolják meg a képviselőtöknél. A helyzet tehát az, hogy aki igénybe kívánja venni a vásárigazolvány által biztosított kedvezményeket, jól teszi, ha már a logközelobbi mapokban gondoskodik az igazolvány megvételeiét.
Harc a gombamérgezések ellen
C**k Msí, egészséget gombit szedjünk
A gombaszedésnél a legnagyobb óvatossággal járjunk el, hogy a gombamérgezési esetek szánta csökkenjen hazánkban Irányeleveket állítottak össze amelyeket gombaszedésnél szem elüli kell lurlaui és ezeket a kővetkezőkben ismertetjük :
Az éltető gombákat fi mérgesektől nehezen lehet megkülönböztetni, mert erre nézve biztos nvódszéi-ck nincsenek. A legtöbb módszer ti babonák világába tarlozik, inert a gyilkos galóca például az ezüstkanalát nem rckcliti meg, htisn nem színesedik ¦meg. szaga .sokszor alig van, ize j>edhg jó.
Csak olyan gombát gyűjtsünk és fogyasszunk, amelyei kétségtelenül jól ismerünk. A kezdő csak n legismertebb gombafaj-táknl gyűjtse, a rókngombát, a közönséges tínórut és csak fokról-fokra haladjunk a löbbíek
I megismerésével. N\'ugy a gombafajok száma es az egyesek kö-
I zötti különbség gyakran kiesi.
, így, hogy hosszú ideig tart. mig
i megismerjük őket. Amelyik gombát nem ismerjük, azt hagyjuk nyugodtan az erdőben.
A legveszedelmesebb inérgcs-gomba a gyilkos galóca, amely összetéveszthető az erdőben termő csiperkével és ezérl különösen vigyázzunk arra. hogy galóca ne kerüljön a gyűjtött gombák közé.
Csak friss, egészséges gombát szedjünk, Átnedvesedett, öreg gmubút hagyjunk a termőhelyén.
Azonnal készítsük el a gyűjtött gombát, de hűvös . helyen kiterítve egy éjjelen át jól eltartható. Egy tömegbe;, azonban különösen melegben könnyen megromlik.
A polgármester további akciója olcsó népélelmezés érdekében
Olcsó burgonyát hozatott a fogyatta kBtöntég részére
- Ismételten megom lakoztunk dr. Králky István |>olgárincslcr intézkedéseiről, a piaci élolmicikkek araiunk letörése, valamint megfelelő olcsó burgonya, hagyma, stb. beszerzéséről és píaeraltoesájtásáról. Mikor bizonyos rétegek visszatartották a burgonyát a nagykanizsai piactól, mert magasabb\' arakat .kívántak az áikormánybíztosBág által megállapított maximális árnál elérni, Krátky dr. |»lgárinester volt az, aki egyre-másra vagonszámra vásároltatta a burgonyát és aot oIcbó áron piacra iKK-sájtbtta a város lakossága, elsősorban a szogóny osztály ollátására. Nagyon nehéz lialyzetbe került volna akkor Nagykaniiisa lakossága, hogyha dr. Krátky poljíáimester gyoisary nem intézkodlk. így volt
ez töbhfélo élolmicikknél. A pol-gármoster előrelátó, kőrültokintö, mindenre kiterjedő figyelmű közellátási gondoskodásának köszönhető, hogy Nagykanizsa közismerten ogyík logjohban"ellátott városa Dunántúlnak. A Zalai Közlöny szerkesztőségének ismételt felszólalására közellátási ankétot hívott Össze az illetékes tényoaök részvételével, ahol a teendő intézkedéseket megbeszélték. A foganatosítandó intézkedések jótékony hatását a város fogyasztó közönsége érezni fogja.
Most arról értesülünk, hogy a polgármester eddigi intézkedéseinek folytatásaként a lakosság élolmozé-séro olcsó burgonyát szorzott be ée azt a mogs\'zokott módon, a gyümölcscsomagoló utján a dívó árnál
TyJSfe mm Sgfejgti Utalványmentes
férfi-, női- és gyermekcipők íaí
ELEKES „DEfTMATA" cipőüzletében
Ttklon : «*.
Festessen Tisztíttasson
PáLlCSMC&ndi
alacsonyabban fogja közfogvaszlás céljaira a nép élelmezéseié bocsáj-(aní. A inai napon az első vagon már Nagykanizsára érkezott és küz-rcbocsájlatott. A burgonva-akció tovább folytatódik, bolyom Mihály, a gyümöles-csonuigoló vezetőjének sikerült megfelelő mennyiséget az egvík szomszéd megyében lekötni. Ugyancsak Sólyom Mihály két vagon régi és ogy vagon uj burgonyái szerzett be dr. Hegyi Lajos főjegyző kérelmeié ,högy liés varosát kiso-gilso a burgonyahiány idejére. Dés város vezotösége nagy hálával van dr. llcgyí. Lajos főjegyző személye
iránt, aki most mínt a miiŰBítor által kirendelt tanácsúdé, közbove-tésével a dési közönségei burgonvú-hoz juttatta. Nagy értékot jolbnt Nagykanizsa ellátása szempontjából SéUom Mihály agilis éa rondkívül szakavatott munkássága, akíuok lo-vékenysége és működési köro — Nagykanizsa központtal - - több vármegyére kitör jcu.
Nagvkanizsa város közönsége nyugodt lehet. A polgármester és munkatársai, ugy mint (Hídig, ozoii-tul is mindent elkövetnek a város közollátásámik zavartalan bizlesitá-
Uowtdek mMniu fetdeuia (mmem,,.
A párás, feltünóon enyho éjszakában öten lépkedünk a fák Között.
"Péter Miklós .szaknszvczotö, azután két önként jelentkezőit emlwro s mi kelten, haditudósítók. Pétor azakaszvezotö a legügyesebb és legvakmerőbb felderítő járőrparancsnokok egyike az egész zászlóaljban. Most ís önként vállalkozott erre a feladatra.
— Csöndesen! Hangtalanul! suttog bátra a szakaszvezető —minden zajt korülnünk kell!
A vállalkozás fölötte érdokea és izgató. Állásainktól mintegy öt kilométerre északkelet felé, különös mozgolódást tapasztaltak niogfígvoló repülőink, do )Kmlosan nem tudták mogállapítani, hogy milyen
ellenséges erők bújhattak meg uz erdős ,bokros domboldalon. Ezért koll most pontos jolontés arról, liogv mi történik ózon a szakaszon.
Maris izzadunk, pedig alig tettünk mog még két kilométert. (Minden lépésro vigyáznunk koll. A sötétségben bizonytalanul érzi magát az ombor. A fák" közölt néha hangokai hall, ágak reecscnéséro lesz fi-gyolmes. Gyakran az az érzésünk, hogy máris az ollcneég közolébo jutottunk.
Most egyszerre olyan világosság támad, mintha bclorcfloktoroztak volna az ordőbo. Olyan az erdő ebben a különös ,fehér világításban, mintha nem is valóság volna az, amit látunk, hanoin valami roppant filmvászonról foszforos zilálnának fölénk a fák törzsei. Világító-rákét át lőttok ki valahol a közelben. A néhány porcig tartó ólos világítás után még\' fokotéub az éjszaka. Do a sötétség valamiképpen mégis csak mog-nyugtűtóbb, mint a világító rakéták kísérteties, természetei lones fényo.
fAf. kir. honvéd haditudósító szazad közlése)
Átkapaszkodunk egy dombháton s most vizes, latyakos toroprotérünk. A két dombvonulat közölt asombé-kos, mocsaras a üdaj.
A viz belefolyik a bakancsunkba,
olykor-olykor belotenyerolünk a po-csolvákbá. Do ki törődik most ilyen apró kollometlenségekkel. Már tul is vagyunk ezen a szakaszon* s most Ogy vágásban baktatunk az erdőn keresztül. Időiík\'ént megállunk, hallgatózunk. Néhány lövés csattan íol itt-ott, azután megint egy világító rakéta vakítóan fohér fénysátra borul rá a dombokra.
A vörösöknek semmi nyoma. Pedig most már nem lobot messze az a pont, ahol szovjet-erőket figyeltek meg repülőink.
Kijutunk az erdőből. Lassan világosodik. Szürke esőfelhők hordják az egot. Előttünk egy majorság romjai tűnnek fel.
Feltétlenül ki koll kémlelnünk ozt az elhagyott tanyát Szántások árkában kúszva, a bokrok mögött meglapulva nyomulunk olőro. A látva sóvénykoritéséig jutottunk már ol, do életnek,, mozgásnak nyomát som látjuk, A kerítés résein leskelődünk bo az udvarra. No most, mintha
valami mozgolódást vennénk észre.
Pétor megszorítja a csuklómat és int, hogy figyeljek.
Vörös katona kerül oló, *ödörrcl a kezében s o kut folé tart. Nem zavarjuk, hadd merítse meg a vödröt.
Vájjon merre tart? Nem sojíí, hogy minden lépését megfigyelik. Egykedvűen, álmosan bandukol kí a tán vaud varról h a dűlőúton ka-J
Augusztus 1-én nyílik meg
Tóth József tiaskereskedése
Erssébet-tér 23., Központ szálló épületében
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
|§4Í |U\'JII8 I
\'/MM KOZL\'ÖNtl
ÜTORT
HETYEI ISIRE
W*W márkás bulor»/.aloii|iban vcRyen vatív rondellán C«««t«rT »i 14
paszkodik fölfelé. Bizonyos, hogy r bolsik valamely uj olőretolt Állast szállottul; mog itt.
Világos van éa nem szabad, hogy uz oroszok észrovogyonok bennünket, Kesorves .kétórás küzdolommol tesz-Bzük meg azt az Ötszáz métert, a moly elválaszt boiinünkot a tanya túlsó határától .ahonnan egy erdei fatelepet pillantunk meg. A mi muszkán!; oda cípoKo a vödör vizot.
A lélegző tünket ia visszatartjuk, mégis kitűnik, hogy hiába voltunk a legóvatosabbak.
A vörösök viegse.jte.ttek valamit s vaktában megnyitják felénk a tüzet. _ ¦
MegfigyolóholyünkTól víllámgyor-aan bolcgördülünk ogy sáros vízmosásba. Éppen csak a főjünk látszik ki.
Lapulunk...
Tisztán ki tudjuk vonni két golyó-szórónak éa egy géppuskának a hangját. Nyilvánvaló, hogy a fato-liipro géppuskás, golyószórós fészket lelop)tdUck a vörösök, olsó védelmi vonalaiktól mintegy kilométernyi távolságra.
Visszatérésünk ugyanolyan keservesen történt, mint amilyen lassan és óvatosan kúsztunk olóro a vörösök tűzfészkéig. Késő délután volt, már, m.iro visszakerültünk a századhoz, l\'éler szakaszvezető jelentést tolt a parancsnoknak, aki azonnal közölte a megfigyelés eredményét ti mögöttünk álló gépvontatású lü-zúrülog parancsnokával.
.Mialatt mi éhesen nekiesünk a lioisöfózoléknek és a fótt marhahúsnak, azalatt
tüzérségünk megnyitja a tüzet az általunk felderített szovjol \'tűzfészekre. Üyujtógránatokkftl lövik a fatelepet.
Kbédelés közben halljuk, hogy a halsz árny un kon küzdő német csapatok elfogtak ogy szovjol ejtőernyőst, akinél több érdekes iratot és utasítást találtak. Kiderült, hogy most már nemcsak ipari szabótázs-cBólekniényokro kiképzett embereket dobnak lö ejtőernyővel a hátországban, bánom
papi ruhába öiiözött prupagaii-dislákat is. tüzeknek az a feladatuk, hogy politikai és vallási egyonotlonkeiléseket szítsanak köztünk. Némelyiküknek a nemzetiségi ollontéteket kollono kiélezniük, inasoknak pedig az a parancsuk, hogy osztályhnreokra izgassanak.
A tábori telefon megszólal s jelentik, hogy tüzérségünk szétlőtte a holsoviki fészkot. A fatelep.lángot.
— Kipörköltük a bóléikat — mondja mosolyogva a szazadparancs uok —, a propagandistáikkal sem lesz több sikorük!.,.
Búcsú egy naptól...
Még pompás,
lobogó, hajrás kedve
aendtll az égnek.
Száz varázslatos remények
zenélnek
Szivem húrjain. S fájdalmakká válnak a csendes esti magányban. Ekkor lehajlik ox égi magasság s az éj kárpitján, sötét, éjmagvu felhőn áttör a Hold.
S mlg ezüstsugár finykévit ereszt, A szívemben szün a fájdalom. Szép csendes éj, ó keílvts Hold, Te tetted ttí? ....
k Hagy Liuló
Árdrágításért elitéltek egy zaln szentjakabl asszonyt,
aki „szívességből" a széna mázsáját 16 pengőért adta el
özvegy Adorján Jánosné Peré nyi Julin zalaszenljakabi nsz-szony, Irirtokosnéhoz beállított az egyik kőzségbeli gazdaember^ Jakubl\'l János, aki arra kérle Adorjánnőt, hogy adjon állatai részére szénát. Adorjánná eleinte nem akart adni, de Jakabfi további kérésére végre két mázsát adott állatai számára, mázsánként Ki pengői kérve, amit a gazda ki is fizetett. Később érdeklődött Jakabfi a szénaárak után és akkor derült ki, hogy sokkal magasabb árat adott a szívességi szénáért,mini mennyiben a széna Ara meg van állapítva. A dolog a csendőrség tudomására jutott és özvegy Adorjánná igy. került vádlottként az nzsorabiióság elé. Dr. Hévffy Andor törvényszéki bi-
ro ma tárgyalta ezl az ügyet. Adorjánná sirvn védekezett, hogy nem ís akart szénát adni JakabUnak, csak annak ismételt kérésére lette, szívességből, de nem is tudta az árkormónybiztosság által maximált árai/csak találomra mondott egy árat, nem akart drágítani. Jakabfi János nem1 kívánta az asszony megbüntetéséi, seni a többletpénz visszatérítését. Dr. Hajdú Gyula kir. kormány főtanácsos védőbeszéde után n\'bíróság figyelemmel az enyhítő körülményekre, özv. Adorján Jánosnét árdrágító visszaélés miatt 40 pengő pénzbüntetésre ítélte, dv mellékbüntetés Kiszabását mellőzte. *¦ Jogerős.
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelet: Ma Megváltó gyógyszertár Erzsébet tér 21.
Kískaniznán az oltani gyógyszertár Állandó ügyolotes szolgálatot tart
A QOZFORDÖ nyílva van rí^gei 6 órától esie ü ÓrAig. (Ilótfií, SxSTda, péntek délután és ked»len e«e-.t nap nftkuek,) \'l\'eletoii: 560.
— Naptár: Julián 8. .Szerda Rom. kai. Krzsóbüt. - t\'rotestaiiu \'l\'eróz. - Izr. Thani. 23.
~ (Tanügyi hír)
A Kormányzó ür Mcdvo István dr. tanügyi tanácsosi eimmol és
jelleggel fel ruháméit tanügyi titkárt, Zala megye kir. tanfolügyoló-jél a VI. fizetési osztályba tanügyi tanácsossá nevozto ki.
- (Áthelyezés)
Szabó Béla m. kir. gazdasági segédfelügyelót Zalaegerszegről No-
vára helyezték át.
— (Pénzügyőrségi kinevezések)
A zalaegerszegi pénz ügy igazgató Varhalmy József nagykanizsai pénzügyőri Bzomlészt főszeinlésszé, Zsíros János perlaki ős vitéz Juhász János osáktorhyai pénzügyőri fövi-gvázókat szomlészokké, Btookínger Ignác lotonyoi, tíoós Perond Csáktornyái, Kováts Vilmos nagykanizsai* vigyázókat fóvígyázókká, Sárdi József lotonyoi, Józsa Lajos pacsai, Darázs József perlaki, Laki József lenti és Acs Imre pacsai II. oszt. vigyázókat 1. osztályú vigyázókká
nevezte ki.
— (Elveszett gyermek átvehető a missziósházban)
A rendőrség egy gyermek szülői után kutat. Ugyanis egy horvát gyermek, aki Málna Vladimírnak ¦ffiondjá magát, kb. öt éves lehet, és aki családjától eltávozott vágy •elmaradt (állítólag kotori lakos), de nem tudja begy hol lakik és most :i rendőrség a .Missziósházban helyezte el; Aki tud valamit róla vagy szüleiről, jelentkezzék haladéktalanul a kapitányságon, első emelet ÍJ\'J. s-z. alatt. A\'fiu átve,heló; a Ml\'sz-
szjóshásban,
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt mélon az alábbi anyakönyvi l>ojogyy.ésok történtek. Született 4 fíu es 4 leány: Mester Ferenc gazdasági cseled é» Kuzma Mérianak rk. leánya, Koeli György műszerész segéd és Dömő Margitnak rk. leánya, Varga Lajos cipész segéd és Farkas.Gizellának rk. leánya, Nagy László szeszgyári munkás és Samu Juliannának rk. fia, Lőrinc/. Imre MAV knzánkovács és Megyééi Agnoanak rk. fia. Iteiter János városi altiszt és Czimbor Brasébotnek rk. fia, I\'\'ucbs Pál ág. h, 0V. lelkész és Németi] Máriának ág. h. óv. leánya, Pánd li Sándor bognár mester és Cxippáu Margitnak rk. fia. — Házasságot kötött 11 pár: Horváth Károly magántisztviselő és Szabó Ilona rk., ltosit Ilaíf cukrász mohamedán és Issa Anna rk., Németh Sándor MAV vonatkísérő és Pillor Mária Magdolna rk., Ország István körjegyzőségi díjnok és Gyulai Magdolna rk., Varró Iniro nyűg. rendőr és Kováts Katalin rk., KrauBz Izidor kereskedelmi ügynök és Hononwald Terézia izr., KovácB György távir-
Kecskeméti, alföldi és (feayvldéKi
fafboroU
ll. 11 KAROLY
állandóan KapOataU
Tilííw: 99.
HAfiYKAHfZSA
cégnél.
IV&iij-iil Sí-
rta munkás és Kápolnás Julianna rk., Kovács Boldizsár MAV órabfires és Joó Mária rk.. Bogár Ferenc MAV órnbéros és Hokman Katalin rk., Kálovits József kőmüvos segéd és Mibálics Mária rk., Kiss Imre gyári munkás és Grandics Rozália ág. h. ov. — Meghaltak 10-on: Strém Károly magánzó izr. 69 éves. Kopó Katalin rk, 20 évofl, Horváth József nyug. rendőr rk. 68 éves, Si[>os Sarolta rk. 2 éves, Vadász István földműves rk. Ü6 éves, Nagy Antal csizmadia mester rk. 87 éves, özv. Sugár Albertné Krausz Szidónia izr. 67 éves, Tíschler Viktor magánzó izr. 78 éves, Horváth Vendel földműves rk. 81 éves, Hörber-Ror Károly gazdasági cseléd rk. 19 éves.
Könyvismertetés
Daám Hiklóm* II Hedvig i
Kígyó Korona
Anünl belckezdtünk a könyv olvasásába, azonnal Beniczkyne-Bajza Lenke jutott eszünkbe, összes járulékaival: grófjaival, halálosan szerelmes ifjú gróf-kisosszonyaival és *heníczkyné-sen< naiv meséivel, Ilyen modor ban kezdődik a könyv, majd átcsap .romsantíkus-titokzalos világba, nem gyéren szolgálva a rejtelmesnél rejtelmesebb részletekkel. Természetesen — minthogy az ujabb időkben játszódik le a regény története, -egy kis hazafias szódavízzel is lel van (eresztve; kissé émelygős hangon tálalva egy történelmi tragédiát és fájdalmas sorsot. A kaleidoszkóp teljessége céljából elmegyünk I\'gylp-toiivba is (még csak ez hiányzott !). Valójában csak ekköl kezdődik uz Igazi mese, aminek ;\\ kedvééri az egész regény iró-üklmn Mlh-
dott. Elképesztő látványokban van ettől kezdve részünk. Minden eynlKri képzeletet felülmúló titokzatosságok, csodák jelennek meg előttünk. A legfantasztikusabb kntuudorregény csecsemő hozzájuk képest. Uj Babilon támad fel szemünk elöli. Senki sem tud róla, idegen nem teheti be lábát a falai közé. Valódi Babilon, minden világváros ragyogását, fényéi, pompáját felülmúlja, minden csupa arany, gyémánt és a legkülönbözőbb (ír ága kövei.
A szereplőkről nem tartjuk érdemesnek a megemlékezést, elég, hu nagy vonalukban ismertettük a regényt, hiszen a szereplőknek — mint az addig mondottak alapján sejteni lehet — mondanivalójuk egyáltalán nincs. Bomantíkusak, modernek, kalandvágyók és mindenekelőtt hiányzik I>elölük az lembei\'\', ami kizárólag mesterük hibája, aki megalkotta őket. Olyan könyviül, amelyben a regények legkülönbözőbb fajtáinak a nyoma feltalálható, s amely csali az »órzelmeskedés-ro«, divatból kiment olcsó romantikára és Tarzán meséjét is felülmúl óképteleuségekrc fekteti a fősúlyt, egyáltalán nem1 lehet karaktereket, egyéniségeket várni. (P. f J
\'---- ZAIJAI KOZLONTi
IW, [állni 8
Afrikai biboras tapasztalától:
Berlin, juüiis 8 A 8. brit hadsereg IiiklikóJárói ós hurci erejéről a propn-ganda-százud jelentései több részletet közölnek. Ezekből u beszámolókból kiegészilheljük azt a képet, amelyet a hadijelen-tések és ii harcok folyása nyomán eddig alkottunk magunkban.
\' Az ungolok erődítmény szerűen kiépített védelmi rendszerükkel és az előtte elhelyezett aknazárral akarták mlegakadélyoznl Bom\'mcl csapatainak előrejutását. Taktikájuk főképen arra támaszkodott, hogy a némel utászoktól relszabadilott úgynevezett i aknautcákat repülőgépek közbevetésével használhatatlanná tegyék, Alánjában véve. nem is mutatkozott nehéz feladatnak, hiszen csupán keskeny átjárókról volt szó, ahol egyszerre csak egy jármű haladhatott keresztül. A fölényes német légihaderő azonban mindennemű kísérletnek elejét vette. A tengelyesapatok nemcsak nyit-vatartollák az aknautcákat, liánéin ki is szélesítették az átjárókat.
Az angolok ezulán tulkokkal igyekeztek uj aknákat lerakni. A*német éberség azonban eleve meghiúsított minden próbálkozást. A brit taktika a német meglepetést csupán addig tudta feltarlóztatni, nmig Bőmmel az aknazáron tul megfelelő erős hídfőt nem képezett és igy a támadás meg nem indulhatott.
A brit páncélosokról ugyancsak érdekes adatokat közölnek a német jelentések. Eszerint az angol vezetőség háromszor kísérletezett uj típusok bevezetésével :
1. A múlt évben, Soltúra mellett acélból épült és betonnal crösilclt i-Typ Mark 2- -vei mutatkoztak be az angolok. Ennek páncélzata 8 oov vastag volt. ezekkel szemben minden páncél elhárító fegyver csődöt mondóit A nehéz német légelháritőógyuk azonban itt is hatékonynak bizonyultak. Az angolok páncélosaik kétharmad részét elveszítették.
2. A téli harcok folyamán óriási mennyiségű, nagy* gyorsaságú »Typ Mark 6< páncélost dobtuk harcba. A német és olasz csapatok azonban ezeket ís majdnem utolsó darabig megsemmisítették.
\'): A legutóbbi harcoknál General Grantr tipusu tankokkal mutatkoztak be a britek. 20 tonJ nás nehéz páncélosokról volt szó, amelyeket teherkocsi tor-inával akartak álcázni. A némel katonákat azonban még igy sem lehetett félrevezetni. Ezek az óriások sem tudták ellenállni a német fegyvereknek.
A német jelentések kiemelik, hogy az ango\'ok sem taktikájuk kai, sem erődrendszerükkel és páncélosaikkal nem tudtak ellenállni a tengely csapa tok törhetetlen harci akaratának. Bőmmel harcra kényszeri tette az ellenséget és döntő győzelmet aratolt felette.
Leégeti a kongópnsztal malom
A Tapolca mellet! koimó-pusztni /malomban ila\'gy tnz kc-lotkczelt. A ¦tüzel ,ogy clilobolt gyufaszál okozta, amelytől a malomban levő szalmazsák, a melyet pihenőhelyül szoktaK basználni, láJiKTalobbonl. A kivonult tapolcai tűzoltóság nogy
..őfcszitésl telt, hogy a tajíet niegfékmtw, de a hatalmas lángokkal swttlUm csaknenii tehetetlen voli. Körülbelül 20 meter-llltízsa gabbili) és a mnlomépü-lel nagy része a lángok intirta-lékává vált.
Csépléshez nyersola1, benzin, petróleum
UNGBR-TTTJiMANN KLEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shell Kázf6z6k(is2 lánggal Inllns iggire tlojttféirtafok.
U)K»uml.lvin kS,.íg olSIJávoaéxátol
591/1942. szám.
Árverési hirdetmény.
Drávasrentlstvin közt ég (Muraköi) 800 kai. holdat levő vadászterületének «asiáa»tl jogát 1942 évi Július hé 19. napién délutén 3 érakor a községházán nyilvános árverésen 1942. augusztus 1-én kezdődő 10 egymásután következő évre a legtöbbet Ígérőnek bérheadja. Vadállomány: nvul. fácán, fogoly. Ki-kiállási ár 50 pengő; bánatpénz 5 pengő. Az árverési fellétetek a klssrabadkal körjegyzői hivatalban megtekinthetők.
Drávaazenllslváu, I942.|ullus hó 1. Tincse fiibor s. k. Hepp Elek s. k.
h. körjegyző, iqh közeégblró.
DmhUli k!u<( •Wjiioiigátel
591/1942. szám.
Árverési hirdetmény.
Dezsérlaka kOzség (Muraköz) 1635 kai holdat levő vadászterületének vadászati jDflál 1942. évi
Július hó 19. napján délelőtt 8 órakor a községházán nyilvános árverésen 1942. auguszlus 1-én kezdődő 10 egymásután következő évre a legtöbbeflgérőnek bérbead|a. Vadállomány t nyul, fácán, fogoly. Kikiáltási ár: 150 pengő; bánatpénz 15 pengő. Az árverési fellélelek a klsnabadkal körjegyzői hivatalban megtekinthetők,
Deziérlaka, 1942. Július hó 1. Vincié fiakor s. k Horváth Aulai s. k.
ti. körjegyző iwt közeégblró.
Kl....b.dk. ktltif alllljárf.ájától.
591/1942. szám.
Árverési hirdetmény.
Klsszabadka község (Muraköz) 2225 kat. holdat levő vadászterületének vadáaxatl jogát 1942. évi Július hó 19 napján délután 5 Órakor a községhlzán nyilvános árverésen 1942. auguszlus 1-én kezdődő 10 egymásulán következő évre a legtöbbet ígérőnek bérbeadja. Vadállomány: nvul. fácán, fogoly. Kikiáltási ár: 300 pcniíő; binalpínz 30 pengő. Az árverési fellételek a klsszabadkal körjegyzői hivatalban megtekinlhelők.
Klsszabadka, 1942. július hó I. Tlnozeflíiors.k. Eeroimir Tamilt, k.
h. k&.legyzö. ma közaégblró. M.Spalt., kSués .líljlriiigátc-l.
591/1942. szám.
Árverési hirdetmény.
Fetsőpálla község (Muraköz) 1461 kai. holdat tevő vadászterületének vadászati jogát 1942. évi Július hó 19, napján délelőtt 11 órakor a községházán nyilvános árverésen 1942. augusztus 1-én kezdődő 10 egymásután következő évre. a legtöbbet ígérőnek bérbeadia. Vadállomány: nyul, fácán, fogoly. Kikiáltási ár: 100 pengő; binul-pénz 10 pengő. Az árverési fellélelek a klsizabadkai körjegyzőt hivatalban megtekinlhelők.
Felsőpálfa, 1942. július hó I. Tincse fiikor s. k. Papa Viuuu s. k.
h. kOrjegyzö. \\m községblró.
Hirdessen o ZqIqí Közlönyben
Ha kéavomkodj I
DRÁVA VÖLGYI
tflliaWOS fiRflMSZOl^lTflTu R.-T,
sxiakizerU I el tri 1 Ago «si 4 ás minden villamos kérdésben Cseitgery-ut 51, 46Wow tl04.
ÁHMnsxámlék< flastése, vwklsméclók, hlbshsislsntésak
Sugár-ut 2, I, emelet, telefon 213.
(Folytatta as l.-oldaOrol,
jelentik, Tiiuosonko kiáltványt in-tÓEott csapatai boz. A kirtltvAiiv u többi kózl esőket mondja: - Min-denáron cl kell kerülnünk ti hőköli téflt.
Afrikai harctér
Budapest, július 8 (MN) Romul jelentés szerint az egyiploani csata az lLl-Ala-ineiutol keletre húzódó védelmi vonaluk elölt hevesen folyik.
Kairói jelentés szedni onnan 35:000. Alexandriából pedig 25 ezer zsidó menekült cl a/ ehmilt napokban a német és olasz erők fenyegető közelsége miatt.
A Ház ülése
! Budapest, juüua 8
A kópvÍBelóház mai ülónót «^vni> gyed 11 órakor nyitotta mog Tns-
n\'ádi Nagy András elnöki Folytatták
h inczÓL*azila»rníÍ ("riruvjavaslíit ví-tájat. LUelsnor Emil (MÉP).foglalkozott a régi líborália. rondsBer hibáival, niiijd áttérve » jiivaalalra, luinROzfatta annak olónyét a fogyasztás és n termelés jobbátótolo BsempÖntjábéh "flapcaányi László fóTiéppen a mezég^zdáaigi Bzakok-tatús kérdésévé] foglalkozott.
APBOHllBETfim
BeJÉftV lahaWllAiiBI aionnalra fel-vemV. Sugár-ut 41/a. 1950
Egy kuoslal iitonnáira f elvének. IVIÍJH ul .11 SÍ 18
Ügyei biffuaúíiM íclvílcuk Ktlemea Kcitá cégnél. 1971
mmái0»m*Mmmmmmm*m*i.....¦.....nana
táOAt>VtTCL
Olnkcjállo permetezésre kapható vili/. Tóth kereskedőnél ; nigyban KlnUai-utca 2„ ktoloyben Sugár-ut «). alatti 0zl«tb«n.
19»
Kílaíeiüii:yí3 öauíceükbatú heverö (Sebőból) valódi ttokat huzallal alad*. Sliéoi, Sugár ut 20. 1S74
Vaiagépal vennék haimlltat, tokaiban levőt, 13 sotoaal. Vitéz Vadau, Csen-ECiy-ul 103. 1873
Fekete, nlifjieiutu aayigbdl kéazllt «•!¦ noros magyaa" altfiny, - alig batznflt, knreau, magaa termetre eladó. — Clm a klaiihlratatKan. 1975
UAZ ÉS INOATIAN
áipid-utca 6t. sximu háx szabadkézből alado.Bövcbbet ugyanott. 1972
Claaa beköltözhető. Ilivedelintiő bir-liái.KOzvelllJ: Horváth, Sugár.ut 41: 1873
Héa alad* a betvaroiban, 12 évig adimentu, tetjta koinlort. Clm : \' Vitéz Hámory Jőzzelné Eger, Deák Perenc-a. 8.
1924
iriniwiii
Haigltay grarlalégaa Klrarr-a. 87.
alatt logad.
Ta»lfa.ia,réa>ala*l géppel vállalok. Palai AnUI, Arpád-n. 19. 1930
a vároa területén kérka vetzek egy nagyobb pajtát aléna beraktaroiiira.
Clm a kiadóhivatalban, 1970
ZALAI KÚZLÖftV
l-Ok.lrlKftl HAPIl^V, .
kiadja : „Kliiii<iii|l a. Ti\'kaayMiUai"-Patalóa klada: Zalai «araly. Nyomatott : a Baiiiuéul|l h. T. Nigykuliiar\'
. - \'ayaautalábaa Nagykaaliaaa. űgfaats^arl\'aaali UW aa*M
Német elismerés a honvédcsapatok bőst teljesítményének
82< évfolyam, 163. szám.
Nagykanizsa, 1842. július 9. csütörtök
Ára 12 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
BssrkeKtoaOK éf kuulóhlvntiil! Fout 5. Mim. BíorkeaztŐKCKl éa kJadóbivatall telefon 78. sz. Megjelenik minden hétköznap délután..
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
KlOlisoíóal ára: egy hónapra 2 pengo 80 allén
negyedévre 7 ponffö 20 filler. Egyca szard: hétköznap 12 fül., szombaton 18 mi.
A magyar belpolitika
egyik legfontosabb eseménye: :i milliárdos mezőgazdasági munkaterv, amely alapos előkészítés alán inosl végre a tőrvény-ho/.ás nupirendjérc került. Ez a probléma több. foijJosabb, mély-rahatóbb a napi politikánál ; a magyar föld. a magyar nép jövő sorsál. boldogulásai érinti, egyben jelenti a mezőgazdasági termelés modern álállitását a változol l viszonyoknak és a mai kor fokozottabb követelményének MW**íel eliten Részleteiben már többször ismertettük a kormányzatnak ezt a grandiózus munkatervül, amely a mezőgazdaság fejlesztésének uj útjait, módjait és irányai hivatott ki-« jelölni. Van azonban a nrczöguz-duságl\'ejlesztö törvényjavaslatnak és az ezzel kapesolalos egész kérdés-komplexumunk oly pontja, amelyre külön l\'el kell liivni a figyelmet, amely szinte forradalmi ujilásszámba megy és ez a közigazgatás jövő szerepe a mezőgazdaság fejlesztésére irányuló batalmias munkaterv megvalósításában.
A nagyjelentőségű törvényjavaslat sikere ugyanis a végrehajtáson múlik. A végrehajtástól lügg. hogy a mezőgazdasági munkaterv niaradéklalanul eléri-e kitűzött eeljál s valóban a kívánt és szükséges eredményűvel fog-e járni. A végrehajtás sikere pedig a közigazgatásmun-: kaján fordul meg. VilágosauJ tudja és látja azt a kormány !.is, amely éppen ezért — Káilay Miklós miniszterelnök intencióinak Imegrclelőcn — egyik legfőbb programpontjául tűzte ki, hogy a közigazgatást minden vonalon a mezögazdaságfejlesztö munkaterv szolgálatába állítja és a közigazgatás funkcióját — a siker érdekében — a mezőgaz-daságrojlesztö törvényjavaslat végrehajtásának rendeli alá.
A komyánynuk ez az elhatározása, amely — ismételjük -a miniszlei-elnők határozott és * személyes kívánságára történi, jelenti\' mindenekelőtt: a földművelésügyi minisztérium apparátusának megfelelő átszervezését, mert elsősorban ennek u miniszteriális szervnek a feladata és hivatása, lesz a milliárdos ügrár-uvunkuterv részleteinek kidolgozása és gyakorlati megvalósítású. De a miniszterelnök . intézkedése és a kormány elhatározása jelenti továbbá azt is, liogy a mezőgazdasági tőbbter-nicléselőfeltételeinek megterem, téso érdekébon a közigazgatás támogató ós segítő keze le fog nyúlni a jövőben a magyar löhl tegkisebb emberéig is, cgysze-i\'imh. gyorsabb, Közvetlenebb ós gyakorlatiasabb lesz ez :i közigazgatás, amely ilyenformán
A harci tevékenység megélénkült a moszkvai arcvonalon
Az egymást érő szovjet ellentámadások mind összeomlanak
Washingtoni 0F1 jelentés szerint az amerikai tengerészeti minisztérium közölte, hogy az Atlanti-óceán partvidékén megtorpedózlak egy letl kereskedelmi gőzöst. A hajótörötteket uz egyik keleti kikötőben partra tcl-ték.
Gibraltári értesülés szerint —¦ jelenti a Stel\'ani-iroda —- egy magasállásu személyiség Kgyip-lomból néhány tiszl kíséretében Gibraltárba érkezeit. Tanger! hírek szerint Churchill, illetve HooseVelt környezeténelc egyik vezető emberéről van szó, Egy
angol liszt, aki Egyiptomból Gibraltárba érkezel^ kijelentette, hogy a brit haderők északqfríkal vereségének fii oka az efff/öttntíikiödés hiánya n brit légierő, a háfótiad és a Szárazföldi csapatok közölt. Ezzel szerűben mondotta — a tengely ; légi- és tengerészeti erői nemcsupáu nagy lendületről tettek tanúságot, hanenv állandóan szorosan együttműködtek és uz angoloknak rendkívül nagy veszteségeket okoztak.
A Szovjet beismeri SztarJj-Oszkol kiürítését
Vichy, július n (OF.I) A moszkvai rádió bejelentette, hogy Szlüríj-Oszkol városát kiürítették.
A washingtoni haditanáé* ülése
Amsterdam, július S) (NST) A brit hírszolgálat washingtoni jelentése szerint a cseiulesóceám. haditanács Washingtonban legna]) másfél órás ülést tartott. Az ülésen megbeszélték az egyiptomi helyzetet és ennek kihatásait a más or-
szágokban tekre.
folyó hadmiivete-
Mire fordítja Roosevelt a tengely-állampolgárok elkobzott vagyonát?
Amslerd.un, július í) Hoosevelt elnök , elrendelte, hogy az Egyesüli Államokban élő németek, japánok és olaszok elkobzott vagyonát egyenlő arányban a bevándorlók támogatására alakult, bizottság és az államkincstár között kell elosztani.
A Kairóra és Alexandriára szórt röpiratok hatása
Istanbul, július 9
A SlefnnJ-irodn érlesülése szeriül Kairóra és Alexandriára röpcédulákat szórt-ik le amelyeken a jeruzsálemi fömuFtinak\'ós Kailaninak, Irán volt miniszterelnökének az egyiptomiakhoz cs az egész ariibsiighoz inlézell felhívása van.
A röpiratok közkézen forognak .
és olyan nagy érdeklődés nyilvánult meg irántuk, hogy már 50 piuszterl is adnak egy. röp-céd uláért.
Azok miatt a zavargások miatt, amelyek több városban le-
zajlottak, az egyiptomi rendőrséget brit rendőrség váltotta lel.
A keleti háború hírei
Berlin, július 0 A Pppolo di Koma berlini tudósítója szerint a német csapatok keleli előnyomulásuk során elérték a 10-ik délkör vonalát. Jelenleg déli irányban szélesitik ki a szovjet védelembe ütött-rést és céljuk nyílván az. hogy a Don balpartián felgöngyölítsék az egész védelmi rendszert, amelyet az oroszok* a Don partjain létesítettek. Ami a rzsevi szakaszon folyó hadmüveleteket illeti, ezek arra mutatnak, hogy
az ugynovezett moszkvai arcvonal is fokozatosan megélénküli: és I.
Rzsevtöt kiindulva a neme-lek támadásban vannak keleli és délkeleti irányban. A szovjetorosz, csapatok Oreltól északra és északkeletre nagy erőfeszítéseket tesznek a német vonalak áttöréséin;. A támadások egymást érik. de sorra ösz-szeonilanuk u nóiuet védelmen.
Az olasz tudósító a területnyereségeket illetőleg arról ad hírt. hogy a déli arcvonalszaka-szon az\'előőrsök-már háromszáz kilométerre távolodtak el az offenzíva kiindulási pontiától.
Mivel számol az mgyiptoml kormány ?
. Rónwi, július 9 A kairói korm\'áhy számol azzal a. lehetőséggel, hogy Kairó és az ország többi része között megszakad a forgalom1. A miniszterelnök ezért rendeletben l\'elhutaíminzta a hatóságok vezetőit, hogy szükség esetén saját felelősségükre járjanak el minden kormiúnyutasitás nélkül.
Szaradznoglu lesz az u} miniszterelnök P
Istanbul, julíus 9 , A PojmjIo dí Roma jolontéao szerint ottani politikai körökben való-nzinÜnok tartják, hogy az elhunyt Snydam miniszterelnök utóda 8za-rndzsoglu külügyminiszter lesz. — Ucyanezok\'jen a köröklxm hangoztatják; hogy a miníözterolnökválasz-tás nem lesz hatással a török külpolitikára, mert annak .folytonosságát biztosítja Izmot Inönü köztársasági elnök személye. , v . Tetuan, július 9
(Stofani-iroda) Gibraltárban négy amerikai négymotoros repülőgép Bzállt lo a répülótóron. Az egyik\' repülőgép kigyulladt a loszállás köt vet késiében éa tcljoson elhamvadt. A gép személyzetét nem BÍkerült megmenteni.
közelebb kerül majd q barázdához és a földet művelő falusi néphez i
Amikor Káilay Miklós mánJsz lerelnök elfoglalta Jüvatalát, be-jelentellc, hogy u* többfernrelós célkitűzéseinek elérése érdekté. ben hatalmas átfogó programmal Ing jönni. Ez tnosl megtör-lépi, do a miniszterelnök nemcsak a politikus Uszlúiilalásáv.il,
hanem1 a kitűnő gazda gyakoriali ismereteivel megállapította egyben a napirenden levő mezőgazdasági munkatorv sikerének egyik legfontosabb .előfeltételét ís. fís ez a közigazgatás teljes alárendelése a mozög.tzduságlcj-lesztö törvényjavaslat végrehaj. lásának. Jla ez a konnányelha-tározás, ami bizonyosra vehető, abban a szellemben l\'og megva-
lósulni, ahogyan azt a miniszterelnök kívánja, ügy ezzel a kormányzati gesztióvat nemcsak a mwgyar mezőgazdasági termelés iijjá és naggyá fejlesztése fog sikeresen megtörténni, hanem kójraoly lépéssel jutottunk közelebb a mezőgazdasági érdekeket szolgáló közigazgatás korszerű reíorui\'j.á,hoz is.
SSÉttti KOMsüfó*
KÖrmendy László Őrnagy...
A csillagok lionából nézz le kedves zalai honvédéire a hós Kör-mondv Lúazlő őrnagy. Bajtársai, tisstwsai, legénysége- rajongva szerették. Nagwrrü Katona volt t-s pompás férfi. Magyar honvédtiszt. Típusa a lánglolkü magyar katonának. Nagykanizsán számtalan tisztelője flzerctettel zárta azivébe. A ba laton fenyvesi rk. egyház község egyik megalapítója volt. Mert Körmendy őrnagy norucsak bátor, vitéz katona, hós honvéd tiszt volt, de bátran kiálló hithű katolikus is. tigvházáuak hűséges fia. Sokat fáradozott Körmenuv őrnagy a kis templom pilléroinck megalapozásán. Ugyancsak a fenyvesi iskola élotrc-Invásén buzgólkodott. A sziv embere volt. A fenyvesi hivek nem felejtették el a hós katonát és amikor jött a hír, hogy Körmendy László Őrnagy megdicsőült, hogy nemes, drága magyitr őtetét adtii a Szent Magyar Hazáért: a balaton fény vetnek gyászmisét mondattak lelkiüdvééit, amelyen nagyszámban megjelentek a fenyvesiek, az egyházközségi tagok, tiaztolói, barátai, nagykanizsai nyaralók, stb. és kogyelcttel áldoztak a hós honvéd törzsi iszt
emlékének.
Nemes Körmendy László őrnagy, u hós magyar honvédtiszt neve arany bet ük kel van \' vésve minden zalai magyar szivébe.
¦ekkora a kenyér fejadag az európai államokban
A két rossz lerniésóv után lmrópaszerte most élik át az államok az aratáselfítU legnehezebb időket a kenyérellátás le-kinletében. — Azonban mindenütt az tapaszlalható, hogy azokban az országokban, melyekben bölcs előrelátással már a lermésév elején rpegfc-lelö takarékossági rendszabályokat léptettek éleibe, minden komolyabb fennakadás nélkül sikerült a lakosságot :i szükséges kenyérrel ellátni. Ma végignézzük a többi ország kenyérellátási viszonyait, akkor látjuk, hogy a mi helyzetünk jó középszerű s igy seminili okunk sincs a panaszra vagy sötétcnlátásra.
Az európai fejadagok a következők :
Spanyolország 5(i0, Szlovákia 930, Olaszország 1010, Törökország 1050, Lengyelország 110, Finnország 1400, Horvátország 1400, Magyarország 1400, Bontania 1500, Belgium 1550, Svédország 1000, Bulgária J800, Norvegia 1820, Franciaország 1930, Hollandia 1930, Dánia 2270. Németország 2270.
(Az adatok egy hétre és grammokban értendők, az aratás heteire átmenetileg bevezetett csökkentések nélkül.)
Sugár-ut 38/a. alatt
(vitéz Tóth Béla Üzlete mellett) nHtgay Itattam.
\'Wi Pintér János
Ha reggel indáit el a nagykanizsaiak monstre küldöttsége a polgármester vezetésével Csáktornyára
Leventék vitték a nagykanizsai közönség testvér-adományozását Muraköz fővárosába
A nagykanizsaiak ot««xag*ászlaja m muraközi magyarság hűség-jutalma
Verőfényes szép nyári reggel virradt ma Zrínyi Miklós városáru, ősi Nagykanizsára. A természel is kedvezed, hogy minél többen vehessenek részi a Mura-közi-napon, a muraközi magyarság hűségének és nemzeti érzésének fémjelzésén, amelynek kiemelkedő pontja a na&kanizsai közönség által adományozóit országzászló ünnepélyes felavatása. Nagykanizsa magyarsága isméi kitett magáért. Dacára a hétköznapnak és a sokoldalú elfoglaltságnak. Nagykanizsa vezető társadalma szakított maga-\' nak időt arra, hogy minél többen részt vehessenek a nagy napon, amely országos viszonylatban is nagy ünnepe a ma gyarságnak. A vonal 7.45 órakor indult, azonban u monstre-küldöttség tagjai már 7 órakor gyülekeztek a vasúti állomáson. Jól es"eTt látni, hogy Nagykanizsa városa ilyen szép számmal képviselleli magát a Muraközinapon. Ott volt a városháza, a
képviselőtestület, a Magyar Élet Pártja, a liaross-Szövelség szép számmal. Dr. Krátky István polgármester és kísérete autón indultak el, hogy idejében ott lehessenek és meglehessek a szükséges intézkedéseket az oltani bizottsággal együtt. a gyönyörű országzászlót, a tülésteszet remekét, kedves leventéink vitték. Pompás volt a hangulat, mindenki át volt halva u magyar ünnepség nagyszerűségétől. a Csáktornyái állomáson nagy-bizottság és a közönség sokasága várta a nagykanizsai küldöttséget, akit a Zrinyi-nép testvéri szeretetével fogadlak. Leírhatatlan lelkesedéssel fog;tdlák a pompás országzászló!, a muraköziek magvar-hüségenek jutaimái.
a monslre-küklöllscggel ment a Zalai Közlöny tudósítója is, aki részlelescn beszámol olvasóinknak a nagyszerű hazafias ünnepségről. ,
További felajánlások a tüzérségi csapat-zászlóra
Bár lassan, de azért mindennap folytatódnak a felajánlások a nagykanizsai tüzér csapatzászlóra, amit Budapesten már az egyik hírneves cégnél készítenek. Pompás zászló lesz ez, amely fényes tanúságot tesz a nagykanizsai magyarság és a kanizsai katonaság testvéri ösz-
szeforrotságáról. Minden adakozást a Zalai Közlöny szerkesztősége nyilvánosan nyugtáz.
A legutóbbi adakozások : özv. Pichler Józsefné 2, Kiapper Ka-rolin 1, Nagykanizsai Takarékpénztár 20, Nagykanizsai Bank-egyesület 30v Néptakarékpénztár 20 pengő.
A piarista gimnázium évkönyve
A gimnázium célja az emberi lélok kiművelése és ezen kivül különleges szakismeret befogadására való előkészítése. Elit iskola, mely vezető réteget nevel és igy ha közvetve is, nemzetünk ütőerén tartja kezét.
Ennek a célnak a nagykanizsai kegyestaiiitórendi rém. kai. gimnázium mindenbon megfelel. Az általa nyújtott lelki műveltség alapja a vallásos nevelés, mely határozott; Irányt szab a hazafias, az erkölcsi és a társadalmi magatartásnak. Az élet küzdelemmel van tele. Erre u harcra készíti elő tanítványait. Ebben a küzdelemben csak az eros léleknek, meg a hecsülotes fegyve-
rüknek van létjogosultságuk. Aki az éloton, — könyöklőst, álnokságot éa gyors érvényesülést őrt és azt óhajtja, hogy ilyen irányban lássa el útravalóval lanitványait a gimnázium, az elismeri az aljas eszközök jogosságát és elismeri az ököljog hatalmát. Az ilyen loghclyeaoblxm teszi, ba elkerüli a piarista gimnáziumot. Igy a társadalmi, gazdasági és jogí zűrzavar nagyon hamar összecsapna főjünk felett. A piarista gimnázium valóban nem erro készit elő. .Megtanít arra, hogy a küzdelemben a bátor és az erős lélok
mindig gy&x. Még akkor ie, ha
látszólag alul marad, mort lelkiis-moroto tisztaságában megtalálja ön-
Julius 9-én, csak egy nap!
VÁROSI MOZGÓ Csütörtökön, .__csak egy nap /
Ketten egy Jeggyel!(illetve félhely árakkal)
LEÁNY VÁRI BOSZORKÁNY
Szereplök: Szörényi Éva, Szombathelyi Blanka, Vaszary Piri, üámory Imre, Csortos Gyula, BHÍG8Í Tivadar
Mlőada&ok kQxdaiv ; 5, 7 éa 9 órakor.
értékét és önbecsülését. Ez az ut pedig, bár nehezen járható, nz egyén és a társadalom boldogulásához vezet.
Ezt külsőleg is kifejezi a piarista gimnázium. Összeköttetésre scuimít nem ad. Do kinai fallal nem veszi körül magát, a,törekvőnek, atohot-ségesnek mindig a hóna alá nyul és segít. Szemükben a kis elsős éppen olyan fontos, mint az utolsó évet ballagó nyolcadikas.
Az elmúlt iskolai óvbon a szülők iskolájának sorozatos . olőadásával azt a célt kívánta elérni, hogv ámít az iskola élűt \\n gyermek lelkében, azt ne rombolja lo\'a család..Haladjon a két tényező — az iskola és a család — egy cél felé. Tegyék ozt a szülők no kényszerből, hanom meggyőződésből. Kzt a célt szolgálta a szülők részére rendezett három napos lelkigyakorlat is.
Az iskolai év eseményekben gazdag és kivételes tartalmú. A íilm-oktntás egyre szélesebb teret kap. A ivyolvvcdclom minden tantárgynál szinto átszövi az évot.A kirándulások gyakorisága a legjobb kapcsolat &a élettel.
Az ifjúsági egyesülotek eredményes niu n kasságról taniiskodnak. Mária kongregációjuk izmos, Misz-szióa egyesületük buzgó, Virág Benedek önképzőkörük nyolc évtizedes múltra tekint. Az Önképzőkör szakosztályai éa körei a tanulók tehetségének és hajlamúnak tág torét nyújt a komoly munkában való elmélyedésre és az érvényosülésro. A nivó. melyet a pályamunkák tolbi-rásánál mértékül szom előtt tartottak magas. Cserkészetük jolontős. üiákkaptáruk és Segély könyvtáruk jelentós összegekot mozgatott mog.
Az énekkar erodmónyoiben vasárnap a szentmisén-ée a \'szülők js-kolájahak előadásain gyönyörködtünk. Már vártuk, mikor szólal meg a kóruson a gyermek orgona, moly, fegyelmezettségével, finom, szóles skálájú színezésével imáinkból ír kiomolt. . \\
h A Sportkor versenyeredményei a céltudatosan felhasznált év munkájának legfényesebb bizonyítéka.
Az érettségi eredmény kiváló. Öten kitüntotessol, lieton jólesőn éa tizénegyen jól éretlek. Az ftaazofl résztvevők száma 29 volt.
Az évkönyv XII. Pius pápáról és Széchenyiről egy-egy értekezéasot omlókszik meg.
Az igazgató és a tanári tostülot lelkipásztori, irodalmi éa tudományos munkássága igon sokoldalú.
Az évkönyv minden oldala, minden Bora lenyűgöző beszámoló, különösen ilöO diáknak óh azok szüleinek, kik azt többszőr is végig fogják olvasni. Vandra Jenő
BÚTORT
exakflxJetben. GÁBOR műatztatoanál
VCKjan ra«7 readsljotí.
1948, lullui 9
ZALAI KÖZLÖNY
MÉRLEG
„ Aliidon mérelbeu U SaaksKeril Javítás
SCHOLCZ JÁNOS I
méflogkóaxlíő-moBioK I
Najryknnt-j-.. BOtvos-tér 30, izAm, |
Csütörtök
Allnwfó roÜ-oiEíAmok hAtk&nMpokoN öoáttpeít I. omog-Ati
M0 Torna. Hirok. Közlemények. Hanglomezok.. — 1.0 Hirok., — 11.10 Nomzotközí vizjolzőszolgálat.
— 12 Harangszó. Himnusz. IdŐjft-ráaiolontés. — 12.40 Hirok. — 18.20 Idöjolzós éa vízállásjelentés.
— 14.80 Hirok. — 14.46 Műsorismertetés. — 15 A r folyam hirok,
fiací árak, élolmiszorárak. — 16.46 előjelzés, hirok. — 17 Hirok szlovák és ruszin nyelvon. — 19 Hirok magyar, némot éa romén nyelven. - — 21.40 Hirek. — 38 Hirok német, olasz, angol éa francia nyolron,
— 24 Hirek,
BUDAPEST I.
17.15 Ravel: Boloro. — 17.35 A kassai rádió műsorából. — 18 Ilniczky László tanozonokara. — 18.30 Vitéz Berkó István olóadáaa,
— 18.50 Kulcsár szájharmonika-keltós. — 19.20 Szemen) Klára előadása hanglemezekkel. — 19;6Ö Külügyi negyedóra. — 20.10 Puszta Sándor olóadáaa. — 20.20 Tornyi Aranka énekel. — 20.40 Hubáy Miklós beszél a magyar drámáról, Rónay György bőszéi a magyar regényről. — 21.10 Indulók. — 22.15 Üzen uz otthon. — 23.25 Csorba Dezső cigány zenekara, BUDAPEST II.
19.05 Kulcsár szájharinmiikakot-tőfie. t- 19.15 Farkas Zoltán előadása. — 19.46 Protont István tárogatószámai. -— 20 Hirok. — 20.10 Türandot. Dalmű. három fölvonásban. \'— 20.20 Buttola I\'Mo tánezonokara. ¦_ • ¦ (
Pétitek B0DAPE8T I.
10.15 Magyar nóták. — 11.20 Siniónssky Valéria zongorázik. -¦-1,1.40 Felolvasás. — 12.10 Szórakoztató zene. — 13.80 Honvédőink üzoimok. — 14 Woid inger Edo szalonzenekara. 4- 16.20 A Honvéd Gópkoeélsteertár zenekara. — 16.15 Dr. Puskás Lajos előadása. \'
17.15 Debreceni Iparos Dalegy-lof. — 17.40-S[»rtközlemények. — 17.50 Ráez Berci cigányzonekara. \' — 18,15 Német hallgatóinknak. —
18.35 Ádám Jenő zeneművészeti főiskolai tanár népdalfélórája. —10.26 Közvetités uz Erzsébetvárosi Színházból. "Aranysárga falovól«. Ope-rett három felvonásban, nyolc képben. — 02,10 Ozon az otthon. —
28.36 Szórakoztató zene. BUDAPEST II.
18.20 Rácz Berci eigányzojiokara. —• 18,45 Szigothy ; Ferenc előadása.
19.015, Komáromy Pál énekel. — 19.30 Visszaállitották Szacsvay Imre szobrát. A közvetítést vezeti nagyváradról Budinszky Sándor. ¦ 20 Hírek. ~ 20.10 Szontgyöigyi-vo-lióímégyos. — 21.10 Fölolyflflás, — 22 Az Aranysa Iga- fáldvól operait III. felvonásai — 22.8.0 Tánczono.
Beszéljünk rViagyar.ul 1
Állattani kirándulás égy színházi bírálat körül
Színházi bírálatot olvastam nemrégiben az egyik színházi kc-pesttjsaaban. A bírálat közismert írója a megfellebbezhetetlen tekintély hangjait szokta kinyilatkoztatni véleményeit éa ehhez rendszerint olyan hasonlatok tömkelegét használja. Hogy az olvasó kénytelen különféle lexikonokat a kezciigyéhe készíteni, mielőtt hozzáfog egy-egg ilyen színházt bírálat, olvasásához. A most szóban forgó bírálat böngészésekor főleg a fírehm-hez kellett folyamodnom xcaédkönitvUl, mert, Inir állattanból mindig jelesem volt, a mí«-padi iáHatismc,<- akkoriban még nem r.alt szükséges az általános műveltséghez.
A szép magyar beszédnek nemcsak az a törvénye, hogy amit mondunk, magyarul mondjuk. A magyar szó használatának egyénieskedő vadhajtásait is le kell nyesegetni, elsősorban ott, ahonnét az legkönnyebben mehet át a közhasználatba: — a közirás, az újságok nyelvterületén.
A legszörnyűbb, amikor idegen szó és magyar szó keveredik egybe, nyegle modorasságok zagyva tömkelegében, Ennek iskolapél- i dája a most tollhegyre tűzött színházi bírálat.
Sulyok Mária színpadi alakítása, egészen furcsa párosításban, az állatvilágnak két meglehetősen távoli tagját, a lazacot és a párducot juttatta a kritikus eszébe. Ebből a lóugrásezerii képzettársításból született a következő megállapítása:
>¦¦,.. a lazacszínű, kiksszet fé-ut/csitc,tf bőrű, lustajárásu, szelídített házipárduc Eva (Sulyok Mária) frivol eleganciája,.,:.
A hósszcrclmcs Szilany Lászlót - meg mindegyre, az ebtenyészet koréból vett \'hasonlatokkal tiszteli meg a kritikus, Egyik helyen >a faxi-rúmenös Szitást/\'--rőf zeng harsány dicséreteket, más ¦helyen a . legfőbb elragadtatás hangján jelenti, hogy Szilasy f.aci :miul a pedigrés forlcrric.r\', ugy játssza meg a reá bízott szerepet. Az olvasó szíveskedjék felcsigázni a
fantáziáján\' s tálán rájön afpn, amire e sorok írója sehogyan sem tfátott rájönni: — az illető fox-terrier hogyan játszhatta a hós-szerelmest, hogy csak az ö teljesítményéhez lehe\' mérni Szilasy László nőhódító művészetét f (Vagy talán a pedigrén múlik a dolog.\' Meglehet, mert az efajta minősítés terén a föxik mindenesetre megelőzték az emberi társadalmat.)
Még mindig az állatvilágban inarad a kritikus, de már sokkal finomabb és a közérthetőséghez sokkal közelebb álló formában, amikor lialogh Klári művésznőt ¦madár!e.jizii\\ -nek találja.
Beszél azután \'\'sakálüvöltó vágyakozás*-r öl, majd az átlátok birodalmából a vadászat felé kanyarodik cl, amikor »« vontcsövű Náray Terit1 tünteti kí cfismeré- J sével. (í/ogy Náray Terinek «»\'- " féle csöve ihleti a kritíkttstmind-untalan ennek a jelzőnek használatára, nem tudni, tény azonban, hogy majdnem minden bírálatában voutcaöoünek becézi. . Megint csak az állatkertbe rán-jjtuí ki a kritikus a fogalmak érthetőbbé tétele érdekében, amikor ¦cleyhantiazzisos ambíciója klinikái szörnyí\'-nek jelenti ki a darab egyik alakját, a másikat pedig ékes magyarsággal i\'Pygmalion-szerii kis nix«-nck minősíti.
Mikor igy már a .muzeumok spiritnszos üvegeinek állattant csodabogaraival is megismerkedtünk egy színházi bírálat tanulmányozása közben, valósággal felüdülést jelent, hogy Scnnyey Veráról mindössze, annyi\'a kritikus közölnivalója, hogy a kitűnő vtií-résznŐnck -szőke komplexuma vait\'i. Ebbe mindenesetre, könnyebb belenyugodni, mint ha pl, azt Írta votma róla, hogy -a fókazsir-izü művésznő egy kétfejű bolha Ugróid temperamentumával cicázott hnngyászsün-karcsú bokáin a medvecuknr-édex szerepének bálnavadász-barna Urámaiságá-ban ...« \'
(bt)
Ne féljen a közönség a műrosttól
Kimúltak a kezdeti nehézségek, ma már Jól mosható, tartós anyagok készülnek belőle
A háborús textilipar nélkfi-lözhelelen anyaga a iTVÜrost. A vásárlóközönség igen keveset tud erről, ami kétségtelenül a kellő propaganda hiányára vezethető. A közönség csak azt tudja, hogy a háborús gazdálkodás elején miirost cimén rossz anyagot kapott és azóta ösztönösen Jól a mürost anyagot megvásárolni, Pedig minden szakember jól tudja, hogv ma már a mürosttal gyártóit textilanyagok, ruhaféleségek kifogástalan minőségben készülnek, azoknak tartóssága vetekszik a békebeli jó minőségű párnáit vagy gyapjúéval.
Az is eléggé hibáztatható tévhit a közönség körében, hogy a mürost anyagok nem mosha-
tók. Nagy tévedés ez, mert a mürosl-anyagokul kitűnően moshatjuk,\' kevesebb fáradsággal, mint a paarmj-anyagokat.
Csupán arról van szó, hogy egy kicsit el kell térni a mosás terén, az általános szokásoktól. Mürost anyag mosásához ne használjunk meleg vizet,
osak langyosat, vagy hideg vízét mosóporral.
Nem szabad az anyagól dörzsölni, sem kefélni, hanem csak nyomkodni. Tiszta, bő vizben öblögessük, ne csavarjuk a ruhát, hanem csak nyomkodjuk. Napra vagy kályha mellé száradni ne jegyük, kís.sé nyirkosán vasaljuk. Tehát tulajdonképpen köny-
CÍpÖt TcIel0B \'• «*• csak ELEKESTŐL
(Dermate) M13. n
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGER-ÜLLMANN ELEK
VAS*ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfőzők lés Hán^al július vénére clójeüyozlieíúk,
nyebb munka a mürost anyag mosása és ha a fentiek szerint most n közönség, meglepetéssel tapaszlaljn. hogy ma már a mü-rostol éppen olyan jól készítik és éppen olyan jól használható, mint bármelyik más -mürost mentes anyag,
A közönség nem tudja, hogy az évek hosszú sora óta forgalomban levő és kitűnően bevált műselyem nem más ..mint mürost és igy igen nagy elő. szeretettel vásárolja, pedig n mű selyem mosásához is kellő elővigyázat kell.
A háborús gazdálkodós során ti magyar textilipar ma már Úgyszólván tökéletessé fejlesz-telte a mürost használatát és a vásárlóközönségen múlik, hogy azt vásárolja
A kereskedelmi szakmák egész sorára korlátozzák az Ipar-Igazolvány kiadását
Röviden már hírt adtunk arról, hogy egyes seokmákra iparigazot-vány kiadását a Kereskedelem és Közlekedésügyi miniszter korlátozta. Á korlá\'toza\'s abban áll, hogy az 1510/1941. M. E számú rendeletet kiterjesztette a fűszer-, szatócs-, vegyes-, vas-, háztartási csEkŐe-. fém-, víz-, gáz-, gőz- stb. felszerelési cikk, műszaki cikk-, varrógép, kerékpár, mezőgazdasági gép és cipészkellék-leereske-dés gyakorlására jogosító iparigazolványok kiadására nézve.
A fenti szakmákra igazolványt tehát csak a Kereskedelmi és Iparkamara véleménye alapján adhat ki az I. fokú Iparhatóság még [ibbíi\'n az esetben is, ha d folyamodó Őskeresztény.
A korlátozó rendelkezés meghozatalának nyilvánvalóan az a célja, hogy egyrészt gátat vészen azoknak a szakmáknak további cl-Őz\'önlésére, amelyek amúgy is túlzsúfoltak, másrészt, ha e szakmában iparinarotvány kiadására mégis sor kerülne, csak kivételesen indokolt esetben történhessék az, szakképzett tőkeerős személyek részére.
A rendelet már június 28-í hatállyal életbe lépett és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, tehát aki a fenti szakmák valamelyikére iparenaedélyért folyamodott, az már csak az esetben kaphatja meg, ha azt a Kereskedelmi és Iparkamara közérdekből kívánatosnak tartja.
Kereskedelmi körökben örömmel üdvötlik ezt a korlátozó rendelkezést, mert a képesítés 1945. évben történő életbeléptetéséig, kellő módon gátat emel a felsorolt szakmákban már eddig is észlelt túlzsúfoltságnak.
BÚTORT HETTEIIMRE m&tUin bntoruzalonJAbaa vegyen v«gv rondó!fra "\'
ZAUAI KOZIjQN»
1942. tag« 9
Gyors ütemben halad a Budapesti Nemzetközi Vásár igazolványainak elővételben való árusítása
Elsősorban a kereskedelemben és termelésben érdekeltek Igényeit elégítik ki.
Amikor két nappal ezelőtt mog-irtuk, hogy át aiigueastue U-ón megnyíló Budapesti Nomzolközi Vá-aár ox évben csak korlátozott raony-nviségben tüll főiáru utazásra és a Vasár díjtalan inogtok intéséro jogosító vásár igazolványokat forgalomba hozni, város-szorte megindult enuok az ozévben ritka értékkel lott igazolványnak elóvétolbon való vásárlása. Hirlolonébon feltett körkérdésünkre ugy a ,városunkban, mint a környéken működő vásári képviseletek arról úrtesilették lapunk munkatársát, hogy az elóvétoli forgalom még a helyzet ismerőit is mogloix*> arányokban indult meg.
A Vásár képviselői országszerte az
I lír.SZ-fiókok. a különböző egyéb menet jegy irodák, az iparkamarák, az Í|>artcstületek, a kereskedőim! egyesületek. nénzinlézotok, községekben az elöljáróság, illetve a jegyzői hivatal, számos helyon a do-hányntigyárudák és a nagyobb forgalmú kereskedések. Mindezokon a helyeken a hét ulojo óta külön nyilvántartást vozetnek azokról, »kik
II vásár igazolvány vásárlására jelentkeztek és annak árát anVipyiaoletek-nél már olóro lo is fizettek.
Tekintettel arra, hogy oz évben a vásárigazolványok csak korlátozott
niennyiflégben állanak rondolkezésro és figyelemmel arra, hogy a nehéz közlekedési körülmények ellenére a kormány által mégis" lehetővé tett utazási kedvezmény célja főképpen az, hogy a gazdasági éíotbon erdőkéit körök számára könnyítsék meg a Vásár meglátogatását, a képviseletek elsősorban ároknak az elővételi befizotését fogadják cl, akik mint kereskedők, iparosok^ vállalkozók, mezőjíazdák, vagy mindezek családtagjai komoly gazdasági érdok szolgálatában kivannak az augusztus 14— 24-ig uvítvaálló buda|Rjsti Vásáron megjelenni, líz tormészetesen nem jolonti azt .hogy más talán nem ittashatna. A \' kedvezmény igénybevételét mégis elsősorban azok részérő kívánják biztosítani, akik számára a Vásár tüzetes megtekintése és ott csollogos vételek lebonyolítása az ország áru-ollátásával és termelésének fenntartásával, sót fokozásával kapcsolatos általános érdeket jelont. Mint értesültünk a most olö-
vétolben vásárolt vásárigazolvánvo-kal a képviseletek n hó közojtétöl kezdve fogják az érdekelteknek átadni. Elővételben egyébként csak legkésőbb e hé végéig lehet vásár-igazolványt beszorozni. (:)
A Knria jogerőre emelte a pákai szélhámos másfélévi börtönbüntetését,
akit ötvenháromrendbell csalás miatt ítéltek el
Ifj. Pálovies Pál pákai liatul-ember Összeveszett szüleivel és elköltözött a családi házból. Miután nem voll elegendő pénze, elhatározta, hogy furfangos módon szerez magának pénzt. Megjelent egymásután 8—10 zalu-. megyei kisközségben és otl a szokásos szöveg szeriül kidobol-tutla\'fi\' következőkel:
• Közhírré letelik, hogy akinek imészre, vagy cementre van szüksége, jelentkezzék a kocsmában ifjabb Pálo.vics \' Pálnál, aki a meszel Tapolcáról és Sümegről, a cementet pedig tatáról fojjja szállítani a megrendelőknek. Dobszó utján azt is hírül adták a falvakban, hogy Pálovies, akit a kocsmában lehel megtalálni, tparigazolvánnyal rendelkező ¦ nagykereskedő\', aki személyese noszlja majd szél az érkező árul a megrendelők közöli. . Fontos része volt a hirdetésnek, hogy minden megrendelő köteles 1 mázsa után I pengő előleget kell rizetni. A felhívásra tömegesen jelenlkezlek, gyűlt a megrendelés és mindenki lefizette az 1 pengő előleget. Tér-
temet, exhumál, srálllt.
Cégtulajdonos:
Dervallts József
¦Öli TeMaai !i.V. lakán 1».
meszelése na megrendeli áru sehová sem érkezeit meg. Pálovies Sándor pedig közben odébb állt.
Mikor a mész és cement hosz-s/.u idő után sem érkezett meg, többen feljelentést lelték ellene és megindult az eljárás.
A nagykanizsai törvényszék a a dobszóval csaló PálOViCSOt ")."í rendbeli csalás miatt egyévi börtönre ítélte. A pécsi lábía a büntetést másfélévi börtönre emelte fel. a Kúria ezl a bünlelésl most jogerőre emelte.
Festessen Tisztittasson
l*álCSÍC&-nm
13 mezőkövesdi „jehovás" asszony bejelentette a polgármesteri hivatalban, hogy visszatér az egyházba
A ferencesek missziós munkája az Internálótáborban
A kél nagykanizsai internálótáborban tekintélyes számmal vannak a jchovások is őrizet alatl. A jchovások szektája nemcsak vallási szempontból lürhe-lellcn és üldözendő, hanem nemi zet és hazaellenes felfogású és magatartása miatt. A láborpa rnuesnokság igyekszik ökel ugy megfelelő olvasmányokkal, mint oktatással és lelkipászlorkodás-sal az egyenes ulra visszuvezel-ni, ami iie.ni kis munka, tekintve a jchovások példátlan fanatizmusul és dacos lelkületét. A nagykanizsai ferencesek közül egyik-másik páter nemcsak rend szeres islcnljszlclclet tart ugy a
férTl, mint a női inlernáhi-lá-borban. hanem igyekszik komoly felvilágosításaival és okla-tásaival a jehovás mételytől ökcl megszabadítani, így történt azuláii, hogy tegnap megjelent a polgármesteri hivatalban Ili Internált mezőkövesdi asszony, akik kijelentették, hogy nagyon bánják eltévelyedésüket és visz-sza a kiírnak térni a katolikus egyházba, amit oly hűtlenül elhagylak. A polgármesteri hivatalban jegyzökönyvet vetlek lel a nyilatkozatról, amit megküld tek a mezőkövesdi plébánia és anyakönyvi hivatalnak bejegyzés végett.
A vagyontalan hozzátartozók Ingyen utazhatnak a sebesültek meglátogatására
Az orosz harctéren megsebesüli vagy megbetegedeti és az anyaország kórházaiban gyógykezelés alatt álló lisztek és legénységi állományúak közvetlen hozzátartozóinak látogatására a kormány 50 százalékos vasúti kedvezményi engedélyezett, Ennek alapján a kórházakban ápolt súlyos sebesültekéi és betegeket vidéki hozzátartozóik ha. vonta legfeljebb egyizbeu meglátogathatják s a kedvezmény igénybevételére jogosultak: a szülök, feleség vagy menyasz-szony, illetve egyedülállóknál a
lestvér. Látogató egyszerre keltőnél több nemi lehet, pl. apa, anya. vagy apa, feleség.
A kedvezményes látogatás engedélyezéséi az illetékes kórház-parancsnoktól kell kérni, aki a kérelmezői a látogatás engedélyezéséről n kedvezményes vasúti jegy vallására jogosító igazolvány csatolása melleit hivatalosan értesíti. Az igényjogosultak lakóhelyüktől u kórház székhelyéig és onnan vissza 50 százalékos kedvezményben részesülnek, mellyel 100\'km-cn felüli távolságoknál a III. oszlóivá gyorsvonattal, egyébként pedig a III. osztályu személyvonattal utazhatnak. Ha a tátogató hiteles hatósági hizonyitvánnyal igazolja, hogy vagyontalan szegény, lehat rászorult, a kórházba való beérkezése után a kórház gazdasági hivatala ugy az odautazáshoz fizetett vasúti dijat, valamint a visszautazás vasúti költségeit is megtéríti.
Funk miniszter fogadóestei rendezett az olasz kereskedelmi miniszter tiszteletére
Berlin, július !) Biccardi olasz kereskedelmi miniszter tegnap tanácskozást folytatott Funk birodalmi gazdasági miniszterrel és más nemei személyiségekkel. Funk birodalmi miniszter Biccardi látogatása alkalmából l\'ogadóeslet rendezeti, amelyen a gazdasági és ipari élet sok kiválósága megjelent.
1942, |uHus O
t\'KÍSM ROZfJONVi
Krúdy Ferenc az nj képviselőházi alelnök
Az USA pénzögyl helyzete
Amsterdam, július 0 Washingtoni jelentés szerint Roo-Hovelt tanácskozásra hívta össze a kongresszus vezető emberoit 6s megvitatta velük a pénz lei omlás leküzdésének módját. A tanácskozás igen hosszú ideig tartott. Ilir szerint behatóan tárgyalták főleg azt a tor-vezetet, hogy 680 millió dolláros hitelt megszavazzák-e a pénz leromlásának megakadályozására. A két kamara vezetői ezt a tervet nem fogadták el.
A bolgár pénzügyminiszter visszautazott Szófiába
Berlin, július 9 Bozsjlov bolgár pénzügyminiszter három napos berlini tar tózkodás után tegnap este kíséretével elhagyta a birodalmi fővárost, hogy visszatérjen Szófiába. A bolgár pénzügyminisztert ünnepélyesen búcsúztatlak.
Könyvismertetés
Freaix JÓxaef:
Hivatásrendi gazdaság
(A modern gazdasági élet megszervezése)
Kis füzet látott a közelmúltban napvilágot. Negyven egynéhány oldalon a gazdasági élettel a társadalmi helyzetiéi foglalkozik, mint a könyv cáme is mulatja. A könyv legelején a szerző megállapítja a liberális-kapitalista gazdasági rend csődjei. Részletesen\' foglalkozik a kapitalista jellegű liberális gazdasági renddel, ismerteti keletkezésének hőskorát, urnakor még" Itsztultabb és nemesebb .értelme volt, de később —¦ éppen azért, inert liberális és egyúttal kapitalista is volt o káoszok) "Szülőanyja, forradalmak előidézője lett. meri szakított) a libertásaszal, azt rosszul értelmezte és az egyes klikkek ennek a jelszavával a saját anyagi érdekeik előmozdítását, szolgálásál űzték. Amikor megállapította a hibáit, akkor arra a következtetésre jut, hogy e rend helyett — magától értetődően ~ jobb, nemesebb és emberibb, az emberhez méltóbb világrendnek kell.felépülnie. Kzt a nemesebb, jobb és szebb világrendel a "Hivatás rendt-del véU elérhetőnek. Do-kiunent uniókat hoz fel a rend mellett, hogy mindjárt érvvel is szolgáljon az esetleges el Ion veiknek, aggályoskodóknak éské-h*l ködöknek. Hangoztatja, hogy a Hivatásrend nem iniporlcsz-niie, hanem —¦ mint mondja — : A gondolkodó embernek ler-mJészetes utja az igazság felé*. Éppen azért tartja jónak ezt az az uj rendet,, mert nemi halalmi uton jön létre, hancmi a társadalom, az egyes foglalkozási, szakmai csoportok hozzák életre: munkások és \'munkaadók. reiuí — bár a szerző nem) vallja be — leginkább az olasz korporációkhoz hasonlít azzal a különbséggel, hogy nem hatalmi uton, nem felülről valósul meg, hanem alulról, — mint több he-\'yen mondja. Éppen ebben van az ériéke, ez adja neki az életképességet, mert a hatalmi szóval létrehozott gazdasági és társadalmi rend csak addig maradhat fenn ameddig létrehozói, *;íi utánna eltűnnek a feledés homályában, (fi, 1.)
Budapest, július lJ A képviselőház mai ülésén töltötték be a Szinyei-Merse Junó miniszteri kinevezésével megüresedett
Gyógyszertári ügyelet: Ma Sz. Mária gyógyszertár Király utca 40.
Kiskanizsán aa ottani gyógyszertár állandó ügyolotea szolgalatot tart.
A GÖZFORDÖ nyitva yaxi reggei t! órától est« 6 óráig, tllétní, szerda, péntek délután és ke-dlüeu e^z nap nőknek.) Toiefon: 500.
- Naptár: Július 9. Csütörtök. Rom. kat. Veronika sz. - Protestáns l.ukrócia. - Izr. \'l\'liam. 24.
Hegyre érve
Már minden-minden olyan messze van. Állok a csúcson egyedül magam. Megnőtt a vágyam ; föl az égig éi .. . tiem nyúlhatok m,1r semmi földiéit. . ¦
VetStös tllhaela S. fi.
— (Kisfaludy József posta-főfelügyelő — Igazgató lett)
A Kormányzó Ur Kisfaludy Jó-zaof nagykanizsai posta főfelügyelőnek, a kanizsai főposta fónölténok a hivatal igazgatói cimot és jellcgot adományozta. A legmagasabb bolyról jött előléptetés nem más, mint egy hosszú köztisztviselői és vezetői pályán példás becsülettel eltöltött élőt és munkásságának méltó clíft-moréso. Mórt Kisfaludy József postahivatali igazgató példaképo volt mindenkor a magyar köztisztviselőnek, novozoteson a magyar postai főtisztviselőnek. A magvar posta és távíró világviszonylatban is közismerten olso bolyon áll. Az a lelkiismeretes tovékenység, az a színvonal, amely a magyar postát és távírdál oly becsültté, tette, hogy világviszonylatban ís fogalommá lón azoknak a postai vozetötisztvise-lök és alkalmazottak szép becsületes és lelkiismeretes munkásságának köszönhető, akiknek típusa Kisfaludy József igazgató. ¦-- Az előléptetés alkalmából tegnap délután a főposta tisztikara és alkalmazottai tisztelegtek főnökük, Kisfaludy Jó-zsof igazgató előtt és szeretetüket és nagyrabecsülésüket fojozték ki. Kisfaludy a szeretet szavait intézte a postás családhoz. Nagykanizsa város közönsége is szeretőitől, köszönti Kisfaludy Józsefet, a főposta főnökét, jól megérdemelt előléptetése alkalmából.
egyik képviselőházi alelnöki tisztsó-got. Az összesen leadott 1\'28 szavazat közül 127 Krúdy Ferencre esett, aki így a képviselőház alelnöke lett;
— {Igazságügyi kinevezések)
A Kormányzó Ür dr. Gáspár Zoltán pécsi kir. törvényszéki titkárt a nagykanizsai törvényszékhoz bíróvá nevezte ki, dr. Korposa Ádám lotonyoi vozotö járásbirónak pedig a járásbíróság! ülnöki cimot, Bras-sányi Gyula nagykanizsai kir. já-rásbirósági telekkönyvvozotónok a Vili., Weber József csáktornyai já-rásbirósági telekkonyvvozotőnek a IX. fizetési osztály joliegét adományozta. -- Az igazságügy nőin isster dr. Ábrányi Jenő nagykanizsai kir. járásliírósági jegyzőt bírósági titkárrá, dr. Noll László nagykanizsai törvényszéki, dr. Halász László és dr. Nádasy Forenc nagykanizsai kir. járásbirösági joggyakornokokat bírósági aljegyzővé, dr. Kovics Illés nagykanizsai lakost a budapesti kir. Ítélőtábla korülotébo bírósági jog-gyakornokká, lvacsics Ferenc Csák-tornyai tolckkönyvvozotót a IX. fizetési osztályba sorozott tolokkönyv-vozotövé, Hajnal Károly irodaigazgatói címmel és jelleggel felruházott nagykanizsai kir. ügyészségi iroda-főtisztet irodaigazgatóvá a VIII. fiz, osztályba és Csik József nagykanizsai kir. törvényszéki dijnokot segédhivatali gyakornokká nevezte ki.
— (Az Ipartestületről)
Samu Lajos, a nagykanizsai ipartestület elnöke hazafias szolgálatának idojo alatt Mankovits István alelnök vezeti a nagykanizsai és járási ipartestület ügyeit.
— A rendőrség őrszemélyzetéről) A főkapitány Szélesy István, Ka-
ponya János, Cőmpol Ferenc nagykanizsai reudórökot őrmesterekké léptotto olő, míg Pálköví László, Solymossy László, Török I. Sándor és Király II. János nagykanizsai próbarendóni kot rendőrökké novez-te ki.
— (Közjegyzői kinevezés)
Az\'igazságügyminiszter dr. Fojos János siklósi ügyvódot Balatonfüredre kir. közjegyzővé novozto ki,
— (A becsületes megtaláló)
Tollhegyre kívánkozik. Tegnapi számunkban közzó tottük, hogy egy szogény ¦• munkáscsalád gyermeke, aki Kanizsán nyaral, elvesztőtto kenyérjegyet. A hirdotést olvasta Kelo Jozsof Vörösmarty utca 4U. sz. lakos, sörgyári: portás, aki megtalálta a jegyet ós aki a hirdetésre a mai nap a konyérjogyot behozta szor-kosztőségünkbo es leadui a károsult részérő. Becsületes tottéért a nyilvánosság előtt megdicsérjük őt.
— (Elveszett gyermek átvehető a mlsBziésházban)
A rendőrflög ogy gyermek szülői utan kutat. Ugyanis ogy horvát gyermek, oki Mátua Vladimírnak mondja magát, kb. öt éves lehet, és aki családjától eltávozott vagy maradt (állítólag kotorí lakos), dc nem tudja hogy hol lakik és moat a rendőrség a Missziósházban he-lyozto el. Aki tud valamit.róla vagy, szüleiről, jelontkezzék haladéktalanul a kapitányságon, első emelet 89. sz. alatt, A fiu átvehető! a Miaz-szíósliázban.
Ahogy a humorista látja:
CUKORKÚRA
Mivelhogy fixflzeléses embernek manapság valahol meg kell kezdeni a takarékoskodást, kézenfekvő a do» Irányzás korlátozása.
Nem életszükséglet.
Mivel azonban a tapasztalat szerint a korlátozás mit sem ér. férfias magatartásra van szükség.
A kérdés az, hogy le lud-e szokni az ember, vagy nem ?
De mennyire I
És hogyan ?
Erős akarattal. Na meg némi segédeszközökkel.
Vannak ugyanis abszolút biztos módszerek.
Az ember kijelenti, hogy holnaptól kezdve nincs bagózás. Ami még akad atareaban, azt elszívom, aztán vége.
A maradék szlvarkák füstölése megy Is zökkents nélkül, a nehézségek csak ott kezdődnek mikor beköszönt a holnap. Mert ahogy reggel felébred a nagy íogadalomtevö első mozdulata a tárca felé irányul.
És megdöbbenve észleli, hogy az üres.
Na persze. Leszokunk. Leszoko-galunk.
Ám de mégis! Valami cucli csak kék helyette... Hát ez az.
Itt Jönnek a segédeszközök. Úgymint:
Savanyu cukor. Pompás ellensier, mindenkinek ajánlható. Édes Is, savanyu Is, illatos ls, üdít is, az ön közérzete napról-napra örvendetesen javul, félelemérzelemegszünlkés máj-táji fájdalmai enyhülnek. Nagyon előnyös valami.
Erős cukor. Édes is, erős is, ud!t is, bonbon is, az Ön lélegzete ia friss és kellemes lesz, a rossz szájíz elmarad, oldja a fogkövet, tisztán tartjaa garatot. Roppant komoly dolog.
S\'Mwcrck. Édes Is, kávé Is, teles is, ragad Is, az ember félpofájára tolja, nyelvével, klplszkálja, megest beragasztja, körmével levakarja nyúlik, malik s mire Ínye Izomiázt kap, már el Is fogyott félkiló.
Ajánlanak sok más segédeszközt, menlholos maclgaretlát. kaucsuk hegy védőt, bttdösköbe mártott szipkát, de kétségtelen tény, hogy a legcélravezetőbb a cukor-Kuni. Igaz, hogy Jóval többe kerül a cigarettánál, de az eredmény megéri. Mert az ember két nap alatt ugy m-gutálja a cukrot, hogy soha nem kívánja többet — viszont a cigaretta százszor jobban esik utána.
Kiss József
Augusztus 1-én nyílik meg
Tóth József vaskereskedése
Erzsébet-tér 23., Központ széllé épületében
FERENCJQZSEF
KESERŰVÍZ
ZAL\'Al KÖZLÖNY
194a. [nllut 9
A nímaleh litaxer francia hadifoglyot eníedtth haza
Budapest, július 9 Berlini jelentós szerint Luvitl köKőlte a munkáészorv«zofokkei, hogyí.n francia munkások ön-kéWos jeltntkezóse folytán Né-infctórsráif\'-ötczer franda hadi-fogljirt borsálott el. Ettek rövidesen hazatérnek.
Az USft m százalékkal kevesebb benzint szállít Chilének
Valparaiao, juliiifi 0 Az ÓHznkanierikiii nagykövet kö-zölto a clju\'loi 1ííiIíik,vniinis7.UjrioI, hogy a Ciliiének szánt bonzinBzál-litmányokut 50 százalékkal csökken-tik az 1940-os évi inoniiyiséfrhoz kópost. A ceökkontés oka az, hogy a hajóolsüllyesztések kövotkoztébon jóval koresohb tartályhajó áll ron-dolkozósro.
AngHu i>dítilellá*áau
Amsterdam, július 0 ¦(NBT1) A brit hirszolfralat szerint
Llyttlclon ancol termoléSügyi minisetor nz angol gunnollétésrol nyilatkozott. A mmi"\'>*or ismertette daságos cu mi gazdálkodás torén azokat a It-inVekc-t ,;iin."l>;\'l;i\'t ;i vufi-tettek és kijelentette, hogy íi három fegv vernem átvízsgáll.i gilllliszük-si\':giotét és ennek nyomán igényléséi mclyon lesziÍllitoH;i. Az angliai gumigyárlás lohotéségeil külön bi-zqtlsag vizsgálja ki. Metráilapította, hogy kövesebb najótérro lonno szükség, ha a mügumit behoznák Angliába, minthogy azt a/, országban állítanák eló a behozott nversanya-gokból.
MEQHIUAS.
Az 1898 XXIH. törvénycikk alapján alakult Országos Köpond Hltelszövct-kezet kötelékébe tartozó
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja ima. évi július he 10-én deleim II lérab&r, határozatképtelenség esetén IMI. <*¦ ti Jullua hd 29-éii délül üti II órakor Nagykanizsán, a hitelszövetkezet helyiségében
rendes közgyűlést
tart melyre a tagok az alapszabályok 37. §-a érteimébon meghívatnak.
Napirend:
1. Múlt évi flzlelorod monyról szóló joloritWck tárgyalása.
2. ZirtsamddAaok megvizsgálása és a folmentvény megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. TIhkIu Jövedelemről való rondel-keies.
ö. Az Igazgatóság 3 tagjának választása.
b. A I.W\'chiiüf-fclíí ingatlan-eladás utólagos Jóváhagyása.
7. Netaiánt Indítványok.
(941. évi jiimiár hó 1-én a tagok szárma 935, Üzletrészeinek szama pedig 1101 volt, az évfolyamán belépett 128 tng-.a:ij, Uzlotresszel, kilépett 92 tag 209 flttetréaszet, tehát maradt az 1941 év végén 971 tag 1823 üzlutrésszol. 1942.\'évi Január hé 1 ótöl pedig a köz-gyülóöt megelőző Június bo végéig belépett 76 tag 241 üzletrésszel, ellepett 13 tag 30 üzletrésszel, marad 1034 tag 2034 özletréatzol.
A telíteyelljbfzottbág által mogvlzs-gált ítMi. évi mérleg a szövotkozet hülytaéffébori ktföggeeztotett és mindönki által megHjklnthotő.
PíftfiTtra\'otwa, 1942, janlns hó 30-án. Ott íi- lga*flatöaag.
Lapzártakor érkezett
A honvédvezérkar főnökének 10. számú jelentése
Budapest, iulius 9 (Magyar Távirati Iroda) Von Kleist vezérezredes, nemet had-segcsoport-parancsnok ma a következő távirdtot intézte, Mcigyar-orseág kormányzójához:
FŐméltóságu Uram i Miután a magyar királyi második hadsereg vitée Jány vezérezredes őnagy-méttÓsága tetterős vezetése alatt német bajtársaival vállvetve győzelmesen megállotta a hadsereg-csoportnak kiadott feladat keretében a tűzkeresztséget és vitézül harcolva elérte a Dont, megtiszteltetés számomra, hogy ezeket ae eredményeket Főméi lóságodnak jelenthetem.
K jelentéshez azt dz erős bizonyosságot fííeöm hozzá, hogy a magyar hadosztályok a régi fegy-verbarátsághoz hiven 0 német hadseregnél együtt kiküzdik a végő győzelmet Európa jobb jövőjéért.
Von Kleist vezéreziedes. Budapest, július 9. Azzal az üdvözlő távirattal kapcsolatosan, amelyet von Kleist német vezérezredes hadsercg-csoporlparáncsnok a Kormányzó Urhoe intézett, magyar katonai körökben a következő tájékoztatást adták a honvéd seregtestek eddig lefolyt támadó hadműveleteiről a Magyar Távirati irodának :
w A honvéd seregtestek június 28-án kezdtek meg támadó vállalkozásaikat. Július 7-én ezek a csapatok elérték a Don folyót. Az üdvözlő távirat, dmelyben a ncmct hadsereg-csoport parancs-
nok szerencsét kivan Kormányzó Urunknak, a magyar csapatok vitézségéhez cs szép sikereihez, — jelzi, hogy lionvédcink 10 napos támadó hadműveletek után érték cl sikereiket.
libben a hadműveleiben résztvevő csapatok előrenyomulása légvonalban mintegy 160 kilométert tcse ki, dini a nagyrészt kedvezőtlen közlekedési viszonyok közölt elsőrendű s minden katonai tényező állal elismert cs kellőképpen értékelt teljesítmény.
Alulírottak mélyiéges fájdalomul I, de Isten megvállozhala\'lan akaratában való alázatos megnyugvással tudatják, hogy a drága jó édesanya, anyów, testvér, nagyanya, sógornő, illclvo rokon
özv. Totola Lajosné
k. GfobBl Marin
életének 72-ik évében rövid szenvedés és a haldoklók szentségének felvétel\'* uiáit visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének,
Drága halottunk töldi maradványait folyó hó 10-én, pénteken délután 5 órakor lógjuk a teuicló halottasházából n családi sirbollba Örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvéért I, hó 10 én d. c. 8 órakor a kórházkápolnában lesz a Atlndenhalónsk bemutatva
Nagykanizsa, 1942. július hó 9,, A Te jó lelked mindig közüliünk él! tolóim mária, olicila (fej, paeslrsiky alnjoani leirtva! ; l\'acilrmuy alajos ve!«; pacslraikv loissr, usiló mioul ; ootn-bo* pil, juliska, emília, oliella teslvítcl, •agoin\'j, tóroial ét n gjrásioló rokonság.
Zalai Közlöny Zalai Közlöny
Zalai Knzlóny.Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai Kgdöny Z/Jii Közlöny ¦ l^ön^Jff. .
¦IllawSiiiSlŐ
íoiiy Zalai Közlöm-, Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöny gaa Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlöny
DRÁVAVÖLGY.
VILLAMOS hRRMSZOLGhITIITO R-T.
¦ itktiera filvlligoiltás minden villamos kérdésben Csettgeryut 51, telefon 294.
Áramszémlék fizetése, raklnméolók, hlbabejeleniésak
Susjár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét, A kiadóhivatal portómen-tesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
Egy fiatal, tlgyci ka ráakad Saaaé-
dal azonnalra vagy augusztus 1-ére tel-veszek. Vilfcs éi Oeuttcti, Nagykanliu.
Önállóan dolgozó épület aaatatas-aaoádat keresek. Útiköltség flieíve. . Komjithy Dezté asztalosmeiter Székes-fehérvár, Távfrda*u. 17.
Falwaaaak cseresznye és meggy ki-siáriáiához hadlárvákat, hadiözvegyével éi hadbavonuttak csiládfag|nit l ( éves kortól felfelé Jelentkezéa és azonilltnun-kábalípts Wollik Jenő fgyümölcsnaev-kereikcdfinél. 1979
KOnyveléiben, gépírásban éi gyorsírásban jártai keresztény ilsuttwlaal6nS
aionnal felvétetik. Cím a kiadóhivatalban,
Rlfutát és tanulót azonnal felvéstek. IJciitsclicludl Pál vaekereikedr}. 1981
Jobb házból való ftut lanononak felvernek. Kin litván nabérneiter. I\'ö-ui 8. (Bazár). 19Í0
Vatőgápal vennék használtat, Jókaiban levét, 13 áoroaat. Vitéz Vadání, Csen-gery-ut 103. 1873
Fekete, eliOrendU anyagbó! készUlt zii-nóros mafiirar ÖHeny, alig használt, karcsú, migas termetre eladó. — Clm a kiadóhivatalban. 1975
Egy komplett; Jóbarban levo IQnnr* UxIal-bereiidezéB eladó. Bővebbet Valica és Deutsch cégnél. 1984
Eladó Rtgyácon kis magtárnál 36 méter hossza kukoricagóré, részletben is, vasárnap délután. Iöö7
* lakás-Ozlpthelyiség
Halszobás mlház kerttel augusztus elsejére kiadd. Clm a kiadóhivatalban.
1Ö7Ü
Haioltay grafolágua Klrály-a. 37.
alatt fogad.
Taaifa^MrétssteléOt géppel vállalok. Patis Antal, Árpád-u. 19. 1930
A város területén berbé veszek egy nagyobb pajtát széni beraktáioxásra.
Cím a kiadóhivatalban, 1970
El»a*jtatt Teleki-uttól a vágébldlg egy fejtökés és egy hentei-icé!. Kérem* megtalálót Marton hentes Üzletben leadni. 1985
Képeit
logolosóbbaii keretezi
Horváth Lajos, Fo-ut 2.
kblttkai nafilap.
Kl«dli>: ,.Mii»i,l,nialíi. r. il.„yk«Hl,ii" Falsici Hadé : r «ini Kirlly.
NyoraaUitl i\' • „KligiKnijI li. T. H.gyktnliw"
ny0mll]ilU. íki!Y^.\'ni"si\'»
12« évfolyam, 164. szám.
Nagykanizsa, 1942. jullua 10. péntek
ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
8»rka«t0»é« tm kiadóhivatal i VŐüt 6. ném 8Merkent6»áRl és kiadóhivatalt telelőn 7a n. Megjelenik minden hétkoxoap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
KlŐUzeteel ára: egy hónapra 2 pengő 90 tűién,
negyedövre 7 pensá 20 Ullór. Egye* ez&m; hétköznap 12 \'ül., wombaton t6 ül!,
Húszezer résztvevő jelenlétében avatták fel Muraköz nemzethüségének jutalmát, m nagykanizsaiak
Csáktornya népe leírhatatlan lelkesedéssel fogadta a nagykanizsai monstre-küldöttsóget — Diadaliv, virágesö, zászlódisz — Pehm prelátus tábort szentmiséje — Brand alispán Ünnepélyes megnyitója: „Ez az országzászló lesz Murakőz népének imádkozó helye..." —- Krátky polgármester lenyűgöző hatású beszédben adta át Nagykanizsa magyarságának országzászlaját Csáktornya Zrínyi-népének József Ferenc főherceg avató-beszéde
(A Zalai Közlöny kiküldött tudósítójától.) A reggel józanul hűvös, teljesen felhőtlen az ég, könnyes kékje biztató Ígéret. A tegnap esti zivatar kiadós zápora nagytakarítást, tartott városunkban. Tisztára mosta a járdát 6> az\'Uttestet. A Horthy Miklös-ut fái katonás sorfalat állnak. Ünnep van, ünnepi a hangú lat.
Az állomás lebontás alatt levő csarnokában már az első vágányon vár a vonal. Tüdejét fujtatja a esáklornyai útra. Hangos szavuk, szíves üdvözlések hallatszanak. Dr. Krátky István korntónyfŐtunáesos, polgármestert embergyürü veszi körül. Három kocsiba is hívják,--,
— A zászlót pemi hagyom! — szorít mosolyogva kezet nz érkezőkkel.
Nagykanizsa város képviselő-testületét, egyházközségeit, a MEP vezetőségét, a Bitross-Szö-vetséget, az [pariestületet a következők képviselik : Hurtsi István jgazgató, I\'. Bánás Gyula* dr. Berlin Gusztáv, Czulek József, dr. Császár József dési főjegyző, Dobrovits Milán, Eigner Géza, v. Filó Ferenc, Gadanyi Miksa, Gozdán Ernő, Junker Hezső, Kelemen Ferenc, Molnár Ferenc, Mankovies István, dr. Praek István, dr. Peizs Ferenc, Sáfrán Ferenc, P. Sólymos Rezső, Szabó Győző, dr. Tamás János, v. Tóth Béla, dr. Tholway Zsigmond, Veescru Antul, Vékássy Károly, Viezenty Árpád, Zsigmond József, stb. Városunk népes MANSz küldöttségét dr. Krátky Istvánné vezeti. Jönnek ezenkivül még többen érdeklődők, igy BozknJán Alajos hoinokkomáromi plébános is,
A zászlóra nógy levente vigyáz, meg a város buzavirágkék utlilás huszárja, akit festői szépségű uj ruhájában többen"szemügyre vesznek\'.
A vasúti kocsik megtelnek. A vonat pontosan elindul. A be szélgctés a nap jelentősége körül forog. Egytnást kergetik nz órházak és az állomások, has
Hungária aeterna.
silva haladunk ál a Muru-lüdon. A földeken megkezdték az aratást. /
Mcfitfr\'aíxJtt Csáktornyán
Vonalunk Csáktornyán megáll. A zenekar a Himnuszt ját-sza. Olt állunk a zászlódiszbe, fenyögirlaiulokba öltözött állomás előtt. Óriási tömeg várt ben nőnket. A négy levente kifeszíti a gyönyörű országzászló!, melléje áll négy m\'ngyarruhás hölgy és rendbe igazodik a küldöttség és kimegy az állomás elé. Ott messze hangzik Pecsornik Oltó országgyűlési képviselő üdvözlése :
—7 Méltóságos Uram! Csáktornya város nevében Ószinto szívvel és
testvéri Bíorcíottol kösz ön lel ok Idillietekéi, iiíiik legszentebb eieklyén-ker, aouizoli trikolorunkat hoztátok erro a sokat hánytatott földre.11-ép-jolck Csáktornya földjeié azzal a tudattal, hogy testvérüket ingtok ilt találni, akik" mély hálával adóznak azokért a gondoskodásokért és együttérzésért, melyben bennünket
Nagykanizsa városa eddig részesített. Nagykanizsa nem hagyta egy pillanatra som elhalványodni azt a reményünket, hogy a mai napot megfogjuk érni. Isten hozóit bon-noteket.. t
Dr. Krátky István
nél többet lásson és halljon, A\' park fái susogva beszélnek.
A Kossuth Lajos-utcában áthaladunk a -Szebb jövőt\', fcl-iralu impozáns diudulkapu alntl. A város .szivében járunk. A kirakatok Kormányzó Urunk arc-kormányfólanácsoaí\' polgármester h& j képeitől ékesek. A Zrínyi szálló*
lás szívvel köszönte meg Na^vkani zsu város nevében \'l szívből jövő szavakat.
wrr Boldog örömmel buzink ido ozt az országzászlól, mely jolképo azoknak uz enzméknok és goodouVr (oknak, melyek Csáktornyát és Nagy kanizsáf összefűzik.
Polesinszky Jenő tanítóképző
intézeti igazgató, az Orszúg/Jósz-lő Bizottság elnökének üdvözlő szavait halljuk :
— Muraköz népo őrzésben mindig magyar volt és az marad örökké. Knnok az érzésnek a megtestositójo az országzászló. Köszönjük Nagykanizsának, hogy vágyainkat megvalósította.
Magyarruhás leány rózsacsokrot nyújtott át dr. Kráfky Istvánnénak, akit szebbnél szebb ¦migyur ruhában vesznek körül a MANSz képviselői.
Festői volt az ünnepélyes bevonulás
zeti szinü papírtól ékes, mely az ágaknál csokorban végződik.
Nyelv, erkölcs és intelligencia tokinletében össze se lehet hasonlítani a felszabadult és magára talált Csáktornyát a régivel — magyarázza kisérőni. 1
A Zrínyi-vár tornya mintha magasabbra nyúlna, hogy mi-Ünnepi szentmise, József Ferenc kir. heroeg érkezése
Kerékpáros szakaszok indulunk cl. Kerékpárjuk küllői között a magyar színek virilunak. Majd a leventék századH következik, utánuk hosszú sorban a tűzoltók egyenruhás csapnia. A muraközi népviselet színpompás foltjai fogják meg a szemet. Más a viselete alsómuraköznek, más a felső vidéknek. A falvak népe táblák alatt. A zenekarok indulókat játszanak.
A menet élén az országzászló diszkiséretével. majd a két város képviselőtestülete négyes sorokban. A sokezres tömeg fe-gyelrtKzett rendben vár, hogy elindulhasson. Megindul a fényképezőgépek pergőt üze.
A házakon zászlók, uz ultes-teken hatalmas nemzeti szinü lobogók lengenek. Az ablakok virágdiszesek, szőnyegektől ékr, sek. A\' levegőben benne van u hazaszeretet ünnepi áhítata. Az utat szegélyezd kik torzsé nem-
közelében katonai Őrszetni vágja a díszörség kemény lépéseit. A királyi herceg már megérkezett ! — adjuk szúiröl-szájra.
A város első pillanatra megnyerő. A házak, az utcák meg, éreztelik a történelmi múlt hagyományúit és a jelen áldozatos iMtnkakészségéneli vallomását.
A Horthy Mtktá*Ur*n
j\\r foldiszítelt városháza előtti Horthy Miklós tér píros virágjaival, fehér országzászló omol vényével, iido zöld pázsitjával fogad. Itt már Üzozros tömeg szorong a legnagyobb rendben- Az olsó széksorban íel-lünik dr. Brand\' Sándor, Zala vármegye alispánjának markáns alakja, a honvédség parancsnoka törzskarával, Rodics János pü«|>okÍ holynök, dr. Vída Ferenc főszolgabíró, dr. Száraz István és dr. Saágváry látván szolgabirók, dr. Brodnyik Imro kórház-íguzgató, Nagy Károly poltr. isk. igazgató, dr. Bernáth József koresk. isk. igazgató, Kovács Uozső
igazgató, Poriés István poatafÓnök, Korontsv línilro főjegyző vozotésé-vol a tofjes kép viselőien tülot; a\'hiva-t tilók vezetői, stb.
Levente diszsznkas/., hátrább lo-vonle század áll igazodott sorokban. A tömeg szűnni nem ukaró éljenzése közben-foglal holyot a\'nagyka-nizbui küldöttség. . ,
Pehm József zalaegerszegi prelátus fényes papi kíséreltél vonul n tábori oltárhoz, mely miiga az országzászló emelvénye.
Nagy Károly polgári iskolai igazgató vezetésével a vegyeskar egyházi énekbe kezd. mikor gróf Teleki Béla kormánybiztos, főispán kíséretében elfoglalta helyét József Ferenc kir. herceg.
Vezényszavak hangzanak, a zászlók meghajlanak
Urfelmutatásra csenget . az ollárcscugö. Néuva
csend. A fejek meghajlanak. Megkapó Ós jelentőséggel teljes,\' hogy ahol nemzeti szimbólumunk lengeni fog, otl először a szentmisében megjelen az Ur. A legtöbb szemben könny ragyog, van aki hangosan felzokog boldogságában; A hazafias fogadalmuk és az\' Ígéretek nagy pillanatili ezek. V -
A vegyeskar népénekbe1 kezd, amit a tömeg vele énekel.\'Bensőséges ima ez az Egek Urához,
\'Mirti KÖZLŐN*
im, július io.
baia ii nvagynr igazság diadalra jutásáért.
A cscndoxmise hcfcjoztídikj uz bitárt pillanatok alati elbonVfák.
Dr. Brand Sándor alispán megnyíló beazéde
Dr. 1!i-.i rui Sándor alispán kezdte
meg bestédét:
— Bzen a napon, ;i;yly n .tuiptár-bun hétköznapnak vnn jolölvo, Muraköz községei ünnepre jöttek Össze. Ezen 11 júliusi napon, mikor határaink mesr vannak tudva, őzen ít napon hálatelt szívvel jöttünk ol a Zrínyiek és a Hánfíak esi fészkébe, hogy\' mélységéé hálával köszönjük meg az istennek, hogy est a mapot megérnünk engedte. I>o mélységes
hálával fordulok a budai palota fölé, honnan elhangzott a mi szemünk fényének, honvéd*ég(mkuek »\' parancs:
ElAre a tűrténelmi határokig I
<Xnifó, ufinni nem akaró taps.)
.Mélységen ha Iával köszöntöm a közöltünk megjelent királyi íolsé-got, aki öltött fényesebbé tomii ünnepünket es kegyes volt vállalkozni arra, hogv omiok az or.szágzáttzlónak fölavatásén ünnepi beszédei mondjon.
¦\'Mint ennek a történelmi vármegyének alispánja pár szóval bemutatom ezt a vidéket és,annak népét. Kzon a vidékon Zrínyi Miklós népo éli Közében u kard és az oko
vasa. Az egyikül fónyeitsé tölte dicső küzdohnoi, a másikat beesülutcs muukájn. Zrínyi szavai innen indultuk el, hogy- nemzetünket csak inélv-séges vallásossága, erkölcsű* éloto ós Ihonvédolmi erénvei tehetik naggyá. Ma már tisztán látjuk, hogy nemzetünket valóban naggyu, csak a Zrínyi szellemében órtolmozott honvédéiul i kötelesség teheti.
Ez az országzászló lesz Muraköz népének az Imádkozó\' m-m* | T_helye.
Nem mondhatok mást, mint amit annyiszor elmondtunk megyeházunk közgyűlési termében, hogy a Trianonban a ceru savai megrajzolt halárvonalak nem lehetnék lOrésobbok azoknál a liatárvonulaknál, molyet nz Iston keze alkotott. Amit pedig az isteni gondviselés egynek alkotott, azt halandó embernek hatalmi szóval széttépni iwni lehet. (Zúgó taps. — Mindent vissza! — íolkial-táitok.") Ilyen gondolatoktól eltolvo ¦ i mui üniio|)ot mognyitom.
Koreszturv Imre tanítójelölt Sajó Sándor Hit t iz/ó parázsló
elé,
vezényeli uz országzászló miközben a ealyemtászlót felvonták «z árbóors.
A szél kftrüiforgalta, hogy míin-denkj lássa, a tüzö nap sugarai mejraranvoztak. ICrezluk, uhotez
n zászló leng, jelen van a magyar föld, a magyar dicső ezeréves mJult, jelea. van a jobb jövőbe vetett erős hitünk. A zitsz-ló felvonása alatt u közöuvég a Hiszekegyet énekelte zenekari kísérettel.
József Ferenc kir. herceg avató beizéde
Krátky polgármester átadja az országzászlót
Dr. Krátky István konnány-fötatníosos. polgármester lép :i mikrofon elé. Zúgó taps fogadja. Hangja messze hangzik, visz-sza verik n környező házak.
— Hétköznap van, amely mégis üimop. .Évfordulója a fcl-szubadulásnuk, bizonysága unnak, hogy a magyar lelkek nem csalódtak a várakozásban. Ezt a napot választotta ki Csáktornya, népe, hogy ünnepélyesen felavassa azt uz oivszágzászlóf, amelyet Nagykanizsa közönsége testvéri szívvel ajánlótI fel (l-.l-jeazés és taps.) .Mikor több mint egy évvel ezelőtt visszatart, Nagy kanizsa város örömmel ajánlotta lel az országzászlót, hogy ttzj kifejezésre juttassa azoknak az eszmuéknek és célkitfizéseknek az Összességét, mely a Hazát és annak oszthatatlanságát jelképezi, mely Muraközt és Csáktornyát hosszú évszázadokon keresztül magyarrá olvasztotta, fis most jtl adok, velem együll Nagykanizsa város küldöttsége, boldogan és testvéri érzésektől eltelve, hogy\' átadhatjuk czi a zászlót. 411/éTyiiek anyagi értéke jelentéktelen, de belső tartalma annál gazdagabb, tiondolataink-nak, érzéseinknek, közös célkitűzéseinknek gazdag tárháza ez a zászló. Az a kanizsai kétíves hölgy, aki készitetle, bele is\'hi-niezle, amit mi, kanizsaiak éreztetni akarunk veletek. (Nagy éljenzés és hosszantartó taps.)
-- Miért választotta Nagykanizsa ezt az országzászló! Y Erre az a válaszom: azért, mert az országzászló nemcsak szimbólum, hanem egyutlul őrök harcos jelképe annak a meg nem alkuvó küzdelemnek, hogy Magyarország népe, Magyarország minden területe visszatér. Ennek uz prszágzászlónnk itt a helye (éljenzés).
— Mi a világháború elölt bol. dog magyarokkal éltünk együtt és jól tudjuk, hogy Muraköz ak-k.or gondtalan, nyugodt éleiét
— Az országzászlőnak első szereplése oltár volt. Ez mély szimbólum, mely mindönkii erősen meghatóit. Erre az ollárra lépett az Ur, a Magyarok istene. Ez a legnagyobb áldás cs a JegszeW) elismerés, mely népre szállt. Az oltárnak jelentősége áldozat, de feltámadás is.
- Ennek az országnak a lia-téráit u legnagyobb művésznek a keze szabin .ki — óz\'Úristené. Engem valami megfoghatatlan érzés vonzott ide a Zrínyiek földjére, idézem\' Krátky polgármester ur szavait: — jól fogjátok meg egymás kezét, jól ragadjatok meg minden alkalmat a közös hivatás megvalósítására. Zrínyi élete és tevékenysége itl
költeményét szavalta i zajlót! le, mely benneteket kö-1 telez. Zrínyi magát horvátnak és magyarnak vallotta. Egy kapocs volt, mely el töröl hetet len a múltból. Ezek a tények hidak, melyek összekapcsolnak bennünket,
Részielesei) foglalkozott Mű-
éit. Tiszteiéiben 1 ártottuk népét Testvéri szeretettel öveztük és oserébe mást nem kívántunk, mint hűséget a haza Iránt, moly hűséget Muraköz népe sohasem tagadott meg. Mi 22 év alatt mindennap ide gondoltunk és Muraköz népének vágyait, reményeit imáinkba foglaltuk. Ebben az ünnepi pillanatban, mikor Csáktornya és Nagykanizsa együtt ünnepel, megfogtuk egymás kezel, aniil az erőszak ei\'szakiloli, dé lohbé elszakítani ueur enge. (lünk, Jól megfogjátok lestvári kezünkéi, haladjunk együtt azon ÍVz ulon. mely a szebb jövőhöz vezet. Muraköz népének egy az érdeke, egy a sorsa, egy az tőrömé, egy a bánata, egy Kell, hogy legyen a magyarsága a mienkkel. (Percekig tarló taps és éljenzés.) j — Együtt harcoltunk, együtt küzdöttünk, együtt dolgoztunk, együtt nnenelültünk közös eél> jaink felé testvéri szereiéiben, kéz u kézben, válvetelt munkával.
Szerelettel köszöntötte mélyen járó gondolatokban gazdag beszédében Csáktornya és Muraköz népét, mely az elnyomatás 22 éve ulutt is hűségesen kitartott azoknál uz eszméknél, melyet uz országzászló kifejez.
A nagyhatású ,zajos tetszéssel fogadott beszéd után horvát nyelven, szólott a jelenlevőkhöz.
A levouteparanesnok őrséget
rnköz gazdasági kincseinek jelentőségével, mely nemjesak kenyeret biztosit az itt lakóknak, hunom szolgálja az egymásra utaltság gondolatát és megerősíti a testvéri szeretet érzéseit Beszelt u i>e#nfetépitö köveiről, melyet í&Saszetnrt a mailt, melyei megerősít n magyar jövő. A\' nagyhatású avató beszédei többször szakította felbe helyeslő taps cs éljenzés.
Káhossy plébános maraktiil
Kii kosa v A. Elok szentszéki tanácsos, karain plob&nos muraközi nvol-von kössöntötto a megjelontokot\' és kérte » jó Istent, ki gazdája min-donnok, hogy áldja meg ezt a napot, áldja meg az orsBÓgaászlót, melv jel-kópé az országunknak és népének. A zászló három szino azt idézi, hogy nomsotttnk nem akar csonka lenni, nem akar függő lonni és nem akar szegény lenni. Idézte Petőfi versét a zászlóról.
Kznbó Géza tanítójelölt ^ampert: Dal a zászlóról c. versét mondta o) nagy hutást koltve.
Pecsornik Ottó képviselő átveszi a zászlót
Csáktornya nevében Pecsornik Oltó országgyűlési kópvisoló vette át az orszagzászlól: v
Mély köszönettel voszom át inogÓrzés végett testvér városunk, KagykjnizHii által nagylelkűen adományozott ország zúezlót. Ugy vo-»zc.li át, mint baráti zálogot a két város között, moly hivatva losz u már évszánados testvéri kapcsolatokat még mélyebbé és még bensőségesebbé tenni. Azokat » soraköüös-ségi kapcsolatokat, molyok évszázados múltra tekintenek vissza, amikor is
Zrínyi muraközi hadai Csáktornya váréból siettek Kanizsa segítségére a török vész ollón.
A mogszállús két évtizodo alatt öss-szokötölt bennünket a,testvéri gondoskodás, melynek tudata uj oröt joioutett Csáktornya népénok és le-hétévé totto, hogy göröngyös, megpróbáltatásokkal szogélyozott útját kitartással tehette mog.
— AUhis mindazokra, akik ezt it történelmi fényű ünnepnapot szerveitek és újra trónjára ültették a magyar igazság01\' Mert az igazsági győzött.
- - Alveszem az országzászlót azzal a fogadulommal, hogy nemzeti szimbólumunknak bocsülotot fogunk
szorozni. Itt fog lengeni örök idókro országunk délnyugati sarokbástyáján, hirdétnj fogja Zrínyi szavait: karddal szoroztuk, vérről tartot-
Julius
10—12-ig
VÁROSI MOZQÓ
Péntektől vasárnapig
Vtl<tgfllmt
Hatalmas, témát Fenség**, megrázó filmi\' BISMARCK
Aktuális nUFA« világhtradó a legújabb eseményekről
Slóadásro* keidet* köznapokon ? ée 4*04 _váéürnap ?9, 6, i$ ée ?10 érakor
1 nk meg és ha kell, érle életünket is adjuk!
A hoszoruxás
A koszorúk elhelyezése következett. A honvédség koszorúját a helyőrség parancsnoka helyozto ol feszes tisztelgés közben. Vitéz Porédy a járás vitézei nevében, dr. Brand alispán a vármegye közönsége, Ko-vacsics EWa a Csáktornyái >fAííSZ, a járási lebontó parancsnok a leventék koszorúját holyezto ol a talpazaton.
Felhangzott a Bséxat, melyet a közönség értekelt.
A megjelent elókolóségok nz országzászló talupzatán helyezkedtek ol és a nagy moleglien kitartó tü-i-elemmel hosszú icloig a fénykéné-szok [xirgó tüzébon állottak, Mig n megjelent csapatok és községek u diszmonolro fol kész itl fok, még arra is nyílt alkalom, hogy József kir. hercegtől nutogrammot kérjonok emlékbe.
A díszmenet
ió félóráig tartott 6» a rondozós legköiültekintóbb feladatait valósította mog. Józsof Ferenc főherceg én a jolonlévő elókolóségok fogadták a csapatokat. A kerékpáros sznka-szok után a Zrinyi unok&k, a leventék követkoztok. A frontharcosok népse csoportiát a leány-lovontók fohérbluzos, kekszokiwás százada kő votto. A hatalmas tűzoltó gárda a környék falvaiból mind. felvonult, a logtöob saját zonokarával. Csák-tornya ipar.toHtillote után a körjegy-zóságok küldöttségei kövotkoztek. Bolica, Mhraezordaholy, FoIhőhií-hályfalva, *\'Ceáktornya vidéki kőr-jogyzóség, Drávaszontmihály, Bat-tonya, Perlak (gyönyörű pépvisolet-Ism), Muraszontmm\'ia fiai között a leányok in felvonultok, a vidéki tűzharcosok, Vizszentgyörgy, Mura-Bzontntárton, Alsódomboru,\' majd a
öTSiír
BETTfffllaT
1942. liillu» IO
ZAUAI KOZLONÍl
Méw- éa axQIetéa na polcra
alkalmi ajándéknak oserepes és levágott virágokat, osokrokat
egész óvon ál vohot a riyl
Petermann kertészetben
tUIhury-nlc» Ti. 10»
vidéki koiékpáms szakaszok zárlak lto a katonás monotokot, Kzulán a Vajda-konzervgyár, a Uránor-harÍH-nyaffyár, a Neumann fonté- éVszflvő gyár tisztviselői éa munkásainak nagy töniego vomdt ol. l)t! még ezzel nőni fejeződött be a diszmonct. Uráviivásárholy zsinóros legényoí ttok tapsot kaptak, Muraszcntmárlon, Határőrt), Miksavár népviselete vonult fol, hogy köszöntse vendégelt és először tisztelegjen az ország-zászló olótl.
DóNkui Ogyfogásos obéd
volt a Zrinvi-éüemm omoleti tor-méheu, amelyen József Ferenc kii*.
herceg in részt vett.
Délután három órakor a sporttelepen
falusi dalos és táncos csoportok bemutalót rendeztek, melyet ötezres tömeg nézett végig.
Sokan .keresték fel a Zrínyi várban a Vitézi líend Zrínyi Cso\'Hntja által rendezett muraközi néprajzi, képzőművészeti, törlénolmi, kézműipari és háziipari
kiállítást.
(Erről szeretnénk inén megemlékezni.)
Rsto 0 órakor a levente Otthonban a MANSZ cso|M)rtjn ulktgorikus szinjátékot mutatott he rendkívüli
sikerrel.
A rendezés, az olholyozés, a közönség ellátása a legapróbb részletekig kiterjedő gondossági! volt, a mely a nagyszerű rondezögárda érdeme.
Akik jeleíl lehetlek őzen n széj)
ünnepen, azok megérezték azt, amit vallásunk igy fejez ki: Koma aetór-na. Itóma örök, kétezoréves pilléren áll.
Ha van egy Koma tiotornu, van egy magyar is. A magyar állam
erejében vetett hit, umelv !1 lelkünkben él. Milliók lelkéből, él, határokon Iwlül és határokon tlll és ez a Hungária aeterna gondolata, melynek az ünnepén Csáktornya és Muraköz népé olyan egységesen és hatalmas számban ünnepelte meg.
Soha még ilyen nagy számban nem jött össze Muraköz népe, mint az országzászló uvutó ünnepén. Húszezerre becsüllék a jelenlevők szárnál, akik nemcsak eljöttek, hanoin 01 kosták szívük melegét, testvéri szeretetüket, hogy cserébe adják Nagykanizsa városnak, moly ókot urszágzászlóval gazdagítolla.
Muraköz ünnepe moirtiszteléso volt Nagykanizsának és fájó, hogy a rádió legalább hanglemezre\' nem votto, a fihnhiradó meg nem örökítet to.
Mert országos, gyönvörü, lélekomoló ünnep volt Muraköz ma-gyarhüségénok fémjelzése, jutalmazása a nagykanizsai országzászlóval.
Vandra Jenő
A karomkodaat Isten ttm n f8r«ér>v bünteti 1
Sagár-ai 38/a. alatt
(vitéz TóUi Böla Uzlote mellett) m«önyltoltnm.
K.il.\'ni Vtl
Gyors ütemben halad a Budapesti Nemzetközi Vásár utazási igazolványaínak elővételben való árusítása
Amikor két nappal ezelőtt megírtuk, hogy az aug-tioaslüs 1-1-éu megnyíló Budapesti Nemzetközi Vásár ez óvhon esalc korlátozott mony-liVisegbon tud Féláru utazásra és a \\ ásár díjtalan inogtok intesero jogosító vártái-igazolványokat forgalomba hozni, város-szcrlo megindult önnek az ozévben ritka értékkel\' lott igazolványnak elővételben való vásárlása. Az elárusító helyek 11 hét eleje óla külön nyilvántartást vozolnek azokról, akik a váMÍir igazolvány vásárlására jelentkeztek és annak árát a képviselőtöknél már olöre lo is fizettek. A nehéz közlekedési körülmények ellenére a kormány által mégis lehetővé tett ota.-
zási* kedvezmény célja fökéjM-n az, liony a gazdasági éloth.Mi erdekeit körök számára könnyítsék meg » Vásár meglátogatását, a képviseletek elsősorban azoknak az elővételi befizetéséi fogadják el, akik ¦ - mint
korosketlök, iparosok, vállalkozók, mezőgazdák, vagy mindezek családtagjai ¦ komoly gazdasági érdek szolgálatában kivonnak az augusztus 14 124-íg nyitva álló budapesti Vásáron megjelenni. Ez természetesen nem jolonli azt, hogy más talán nem utazhatna. A kedvezmény igénybevételét mégis elsősorban azok részére kívánják biztosítani, akik számára a Vásár íiizotos megtekintése és ott osotlogos vételek lebonyolítása az ország áruellátásával és termelésének fönntartásával, sőt fokozásával kapcsolatos általános érdokot jelent,
Mint értesültünk ¦- a most oló-vétolben vásárolt vásár igazolván voltat a képviselőtök o hó közepétől kozdvo fogják az érdekeltüknek átadni. Elővételben egyébként csak legkésőbb o hó végéig lobot vásár-igazolvány l beszerezni. (0
A kormánybiztos ujabb állásfoglalása az értelmiségi bejelentésekkel kapcsolatban
Ae értelmiségi munkanélküliség Ügyeinek kurnuínybíitosa egyes vitás bejelentési esetekkel kapcsolatban a következőkben szegezte le álláspontját :
A bruttó foiflalom bejelentésénél, amikor a bejelentésre kötelezett munkaadó egyes kifizetett összegeket bizalmas kiadásoknak tekinti, a forgalmiadót és a fázis-adót a jövőben le kell vonni a bruttó forgalom összegéből és az igy jelentkező összegei kell bejelenteni.
Azesclben, ha ni értelmiségi munkakörben foglalkoztatott alkalmazott nem annál a vállalalnál teljesít szolgálatot, amelynél szolgálati vísíonybin áll, mindkét vállalatnál be kell jelenteni az illetőt és személyileg mindkét helyen beszámítandó, azonban az illetmcny-aráuy megállapításánál csak ott számit be, ahol illetményeit kapja.
Megállapítást nyert, hogy egyes vállalatok ügynökei cégeket foglalkoztatva, keresztény alkalmazottal kiváltatják az ügynöki iparigazolványt és továbbra is fenntartják dz elbocsátott zsidó ügynökkel az üzleti kapcsolatot olyan formában, hogy afl uj keresztény ügynöki cég tulajdonosa amellett, hogy továbbra is a vállalat alkalmazottja inarad, vállalkozásában dz elbocsátott zsidó ügynököt első alkalmazottként foglalkoztatja. Ez-
által lényegi változás nem történt és a zsidó ügynökkel továbbra is összeköttetésben marad. Ilyen visszaélések esetén a kormánybiztos a megfelelő megtorló eljárást folyamatba teszi.
A fuvarlevél felülvizsgálattal megbízott személy csakis az cselben jelentendő bc, ha a fuvarlevél ¦ felülvizsgálatát végző személyt a vállalat a bejelentést megelőző 12 hónap alatt legalább négyízben foglalkoztatta és üt ilyen címen mutatkozó keresménye ezídő alatt az ezer pengőt meghaladta.
Ha a kizárólag jutalék ellenében foglalkoztatott üzletszerzőnek jutalékkcresetct a vállalat maximálja és amennyiben a vállalat ezt a maximumot arra az esetre is biztosítja és kifizeti az ügynöknek, ha annak megszolgált jutalék-összege azt nem érne cl, ugy a jutalékos üzletszerző fixes alkalmazottnak minősül és a munkaadó részéről ebben a csoportban jelentendő be. Amennyiben a jutalékkereset minimuma összegszerűen nincs kikötve, azaz a maximális csupán annyit jelent, hogy az ügynök többet nem kereshet az előre meghatározott összegnél és ha kevesebbet forgalmaz, a jutalékát a vállalat nem egészíti kí a maximált összegre, diesetben az ügynök az Őt Foglalkoztató munkaadó részéről a jutalékos ügynökök osoportjába |e-Icntendő be.
Hálók, kombinéltszobák
és mindennemű lakberendezések
nagy választékban
a változott árviszonyok dacára is még mindig olcsó árakon várják
KOPSTEIN BÚTORÜZLETBEN
Horthy Mlkl4*~ut 4. -
A mezőgazdaság fejlesztéseiről szóló törvényjavaslat külön fejezetben foglalkozik a mezőgazdasági termelés rendjének biz-\' tosifűsával és egy egészen uj fogalmat és szakkifejezést alkot meg azzal, amikor kimondja, hogy minden birtokos köteles a közérdek és nz okszerűség követelményeinek megfelelő gazdálkodással beilleszkedni nz ország általános mezőgazdasági termelési rendjébe. A javaslat szerint tehát a hatóság, amtíly hivatva lesz a törvényt végrehajtani, — elsősorban a földművelésügyi miniszter, — megállapítja az országra vonatkozóan különböző tájaknak megfelelően általános mezőgazdasági lennelési rendet. A gazdának annak a támogatásnak ellenszolgáltatásaképpen, amelyei u mezőgazdnságfejleszlési törvény kcrclében az állami kasszájából minden törekvő gazda élvezhet, természetszerűleg kötelessége lesz az ország mezőgazdasági termelési rendjéhez alkalmazkodni. Azt jelenti ez, hogy senki sem hanyagolhatja el birtokai, senki sem- termelhet például haszontalan és a talajnak ínég; nom felelő növényekel, senki sem1 tenyészthet koresállátoknt, senki sem pré-. selliet értéktelen közönséges borokat.
A törvény bizonyos kényszerintézkedéseket is, bizonyos retorziókat alkalmaz azokkal a gazdákkal szemben, akik szándékosan, hanyagságból vagy tudatlanságból nemi akarnak vagy nem tudnak beleilleszkedni az okszerű termelési rendbe. Megállapítja a javaslat, hogy azokat a, gazdákat, akik nem folytainak birtokukon közérdekű, a nemzet nagy érdekeinek megfelelő termelést, cl lehet mozdítani birtokuk kezelésétől.
Az eljárás a következő.
A gazdasági felügyelői mint ellenőrző hatóság, na megállapítja, hogy valamely gazda nemi Közérdekű, sőt a Közérdeket sértő, a nemzeti vagyont nemi gyarapító, hanem apasztó gazdálkodást folytat, egyszerűen birlokkezclöt rendel ki az illető gazda birtokára, akinek csupán egyfokú iclebbezési jogú van ez ellen a közigazgatási bizottság gazdasági albizottságához. A birtokkezelő kirendelése egy termelési esztendő tartamára szól. vagyis feladnia az, hogy abban üz esztendőben, amikor a gazdálkodó részéről mulasztások történtek, még megmentse a megmenthetőt, még biztosítsa nzl, hogy a kezelésére bízott ingatlan meg fogja termelni azt a darab kenyeret, amelyet okszerűen és közérdekből meg kell termelnie a nemzet számára. A blrtokkezelő természetesen szakember, aki a gazdasági felügyelőség ellenőrzései alatt működik és akit, ha meg nem felel, n gazdasági felügyelőség javaslalára a gazdasági albizottság elmozdíthat állásából.
Olyan esetekben, amikor az a veszedelem fenyeget, hogy a gazdasági év eltette után sem lehet kilátás az illető birtokon
racioiuili», közérdekű gazdálkodásra, a gazdasági felügyelőség az ingatlan fekvése szerint\'
051115?9
ZAUAl KOZLTJNa
1942. tullan io.
illetékes járásbíróságoknál ju-vuslutól terjeszthet elő a birtok hatósági gondnoki kezelés alá vételének elrendelése iránt. A hirúság úKul u fél meghallgatása után a kirendelt hatósági gondnok a birtokot a bii\'tokjós számlájára kezeli, egyébként azonban a gazdasági felügyelőség ellenőrzése alatt saját hatáskörében önállóan jár el és szabadon gazdálkodik. A birtokosnak gazdasági évenkinl köteles elszámolni és díjazását a felügyelőség javaslatára a bírtok nagyságához és jövedelmezőségéhez képest a járásbíróság állapítja meg.
Ez ti gondnoki kezelés megszűnik, mihelyt az illető birtokon\' helyreállott a gazdálkodás rendje ?s ez a jövőre nézve is biztositól Ifink látsz/;.
A bírósági eljárd?: és a gondnoki kezelés részletes szabályozására vonatkozóan, az igazság-ügyrfriüiszfer és a földművelésügyi miniszter külön rendelettel fognak Intézkedni. Azt azonban \'megállapítja már a javas-Iái is, hogy gondnokul elsősorban a birtokos egyenes és oldalági hozzátartozói! kell kinevezni, ha !í fel tételeknek megfelelnek, kimondja továbbá, hogy a gondnoki kezelést a haszonbérlővel szeirrben is el lehet rendelni, akit ilyen esetben még az a vcszedelein1 is fényem;!, hogy a bérbeadó azonnali felmondással élhet vele szentben.
Végfii a mezőgazdasági termelés itírftljéuek biztosítása érdekében ti földművelésügyi miniszter kezdeményezheti a tagosítást, megállapíthat tenyésztési vidékeket, előírhatja, hogy milyen vclőiííagíík alkalmazhatók, Uö telezővé teheti a nemesített magvak használatai és ilyenek-ternrelését, a közlegelök fásítását, trágyázásul, szakaszos legeltetését^ bármely szántóföldi növénynek kötelező termelését és a unezögaZ-iínságí munkálatok elvégzéséi. Nemkülönben kötelezővé telíeli közösségi birtokon a miniszter\' az állatok törzskönyvezessél éspedig nemcsak a tulajdonosra, huiíem az ilyen birtok haszonélvezőjére nézve ís. Ezenkívül lényeges újítása a javaslatnak az is, hogy a tenyészállat ellenőrzését kiterjeszti az anyául latokra és a iiHigán-tenyésztésberi használt apaállatokra.
(s-o-)
ft«0 Torna. Hiroít. Közleményok. BinglotnoEok*. — 10 Hírek.. — 11.10 Nomzotkőai TÍzjolzŐBBolgálat.
— 12 Harangszó. Himnusz. Idójá-rásjolontéji. — 12.40 Hirok. — lSlaO Időjelzés ós TÍzállásjotontós.
— 14.80 Hirok. — 14.45 MDsor-ÍBöiortetós. — 15 Arfolyamhirok,
fiaid árak, éleimiszorárak. — 16.45 áójolzéa, hirok. — 17 Hirok szlovák és ruszin nyolTou. — 19 Hirok magyar, német éa román nyolvon. -21.40 Hirok. — 28 Hírek német, olaaz, angol éa francia nyolron.
— 24 Hírek.
BUDAPEST I.
17.15 Debreceni Iparos Dalegylet. -¦- 17.10 SjKniközlemények. — 17.50 Rácé Berci cigányzenekara. —- 18.15 Német hallgatóinknak. - -18.35 Adám Jenő zeneművészeti főiskolai tanár népdal félórája. —10.25 Közvetítés az Erzsébetvárosi Színházból. )>Aranysárga falovél«, Operett bárom fölvonásban, nyolc képbon. — 22.10 Üzen az otthon. — 28.25 Szórakoztató zene. BUDAPEST II.
18.20 Rócü Berci oigányzonokara.
— 18.45 Szigethy Ferenc előadása. ¦¦— 19.05 Komáiomy Pál énekel. —" 1.0.30 Visszaáll(tották Szacsvay Imre szobrát. A közvetítést vezoti nagyváradról Budinszky Sándor. — 20 Ilirelí. —- 20.10 Szentgyörgyi-vonósnégyes. - 21.10 Felolvasás. — 22 Az Aranysárga falovát operett III. felvonása. — 22.80 Táuczono.
Szontbfct
BTJDAPKST I.
10.15 Országos Postászonokar, —-11.20 Áriák és dalok. — 11.40 A Közellátásügyi Minisztérium rádió-előadása, --- 12.10 Az 1. bonvéd gyalogezred zenekara. — 13.80 Honvédőink üzennek. — 14 Szórakoztató zene. -- 15.20 A kassai rádió műsorából. — lü.10 Ifjúsági rádió.
17.15 Skolil Ottó turisztikái olvadása. 17.46 Utry Anna és liá-liní KoUán magyar nótákat énekelj kíséri Gáspár Lajos cigányzenekara.
— - I8.Ö5 Hangkópök hmon-ojmun.
10.2O Tarka mókák, vidám órák. Közreműködik Vizváry Mariska, Ko-rosztessy Mária, Pothes Sándor, An-gyal-Nogy Ovula, Szakáts Zoltán, Kézdi-Kóváes\' Antal. — 22.10 Üzen az otthon. — 23.25 Stiuuss-korin-gók.
BUDAPEST 11.
18.85 Mezőgazdasági félóra, — 10 Martzy Johanna hegedül. — 20 Hírek. — 20.20 Iteepighí-mütek, - - 21.10 Hassaft Erek előadása. — li2.10 ítuoslet a Székesfővárosi ÍjC-nekar olasz estjéből.
ttns 1 -én nyílik meg Tétti József tiaskereskedése
Erxséfcet-tér 23., Központ szálló épületében
Festessen Tisztíttasson
Palesici-
¦XaÚi\'i
á férj felesége ellent perében hamis tannrósra bujtotta fel a tarati!
A törvényszék a tenukat és
Takács Lajos kerccsenyi lakos még 1940-ben polgári pert indított felesége ellen. A polgári per tárgyalásán Domimt András és Kiskovács Péter oly értelmű tanúvallomást tettek, hogy láttak, amikor Takács felesége és Horváth Lajos bizalmaskodtak egymással.
Azonban csakhamar kitűnt, hogy a két tanú vallomása nem felel meg a valóságnak. Vallomásuk hamis. Megindult ellenük a bűnvádi eljárás, amelynek eredményeként ugy Domina, mint Kiskovács tettesként, Takács Lafos pedig felbujtóként került a törvényseék elé.
Tegnap volt ebben az ügyben a főtárgyalás a nagykanirsai törvényszék Makáry-tanácsa előtt.
Ugy Domina András, mint Kiskovács Péter elmondották, hogy Takács Lajos kérte fel őket a felesége elleni percben, Irogy terhelőén valljanak felesége ellen.
a férjei bértöwtei Bujtotta
meg Ís mondotta, hogy mit valljanak, hamis vallomásukért pént adott nckík, amit zsebre is vágtak. Takács Lajos ezzel szemben tagadta, hogy ő bujtotta volna fel a két tanút hamis vallomásra. Unv Domina, mint Kiskovács útónban izgalmas szembesítés során a szemébe mondták Takácsnak, hogyan kapacitálta őket [és pénzt adott nek-k, amit azonban már elköltöttek.
A többi tanuk is terhelőén vallottak.
A bizonyítási eljárás befejezése ulán a törvényszék mindhárom vádloltdt bűnösnek mondotta ki a Btk. 215. §-ába ütköző hamis J-juuzás bűntettében és azért Domina Andrást és Kiskovács Pétert egy-egy évi börtönre, Takács Lajost pedig mint felbujtót három évi börtönre ítélte,
Ab elitéltek enyhítésért, aeügycsz súlyosbításért fetlcbbcítek.
Vitézi eskütétel Kotorban
Kotor, július 10
(Saját tudósítónktól) Fényes, szi-volMelkot emelő ünnepség zajlott lo Kotorban, ahol két Csáktornyái és
cgv kotorí vitézjelölt, névleg Solti Peter, Horvát János és Csíziuudia István lotta lo a vitézi esküt, Az ünuopségot megolÓzóon számottevő sokaság gyűlt össze Csizmadia István vitézjelölt lakásán. A negyed egy órai vonattal érkezeit meg vitéz Székely Jenő oz redős, Zala vármegye vitézi székkapitánya, Fülöp Péter vitézi széktartó kíséretében, akiket az állomáson vitéz dr. Hcrto-lendy Ferenc, a perlaki járás fó-szolgabirája fogadott. A főszolgabíró az érkezeit vondégokot Csizmadia lakájára kalauzolta, ahol az oskjütó-loll ftpJiBjweg meg is kezdődőit. A Hiszekegy el imádkozása után vile/. Székely Jenő ezredes szólott a hátéin vilézjclöllhöz. Szépen szerkeszteti boszédébon kiemolto, hogy valahányszor Muraköz területére lép, mindig boldogság tölti ol szivét, mert ugy érzi, hogy Zrínyi Miklós, a nagy hadvezér katonái közé jón.
ÉJppun ezért szorulóttc! üdvözli a vilézjolöllektit és örül lolko, hogy ismét szaporodik a zalai magyar vitézek száma. A lelkesítő beszéd után a jelöltek letették a vitézi f-s-küt, melyet a vitézi cinior átadása követett. Az ezredes maga tüzto a jelvényeket az uj vitézek meiléro, miközben fölhívta figyelmüket a vitézi cíiüor jelentőségére és annak megbecsülésére Intette ökot. Ezután vitéz dl*. Hoi\'tolondy Ferenc főszolgabíró, a jioiiaki járás vitézi, hadnagya mondott kedves szavakat az uj vitézekhoz. Majd méltatta a muraközi vitézek különleges hivatását, mely abban áll, hogy az idegouajku tüötvCreink előtt pcldaudókuak kell lonniök magyar gondolkodásukkal, tel tőikkel, mert a cél az, hogy ezt a népot bekapcsolják a magyar életbe. A nagy tetözéssel fogadott bőszed után a Himnusz olónoklésóvol véget is órt a hazafias aktus.
j Ma kártimhodjl |
Siern J. Kaim
üveg-, porcellán-, kőedény és lámpa-keresksd*, üveges és képkeretező „„
Ci.»K.iy ni 7. Nagykanizsa ue|,m/rinyi m-u 41.
35
J&42, luijus lp.
Szombathelyen állították fel a vidéki városok között az első urológiai sebészeti osztályt
2AI_?AÍ KÖZLŐN?
Amint tudjuk, urológiai .sebészet nem volt, csuk a budapesti klinikán és uz Uj-Szenijános kóziiázbiin, vidéki városokban ellenben nem.
Dr. Illés József egyetemi binar hosszú időn ál sarkalta u. belügyi kormányt arra, hogy állítson fel az ország több városában is urológiai sebészeti osztályt, mert a nagyszámú betegekéi ez a két hely ¦¦nem tudta befogadni. Állandóan túlzsúfolt volt és sürgős cselben az ilyen betegeknek Budapestre kellett utazniuk és igy is más osztályon helyezték el őket férőhely hiányában. "Most megkezdik a vidéki nagyobb városokban is az urológiai gyógykezelési, illetve az urológiai sebészelel. Ennek lett az eredménye, hogy a belügyminiszter az első vidéki urológiai sebészeti osztályt Szombathelyen állitotta fel.
A Zalai Közlöny már hirl adolt arról, hogy dr. Zoltán Tibor urológus-sebészt a szombathelyi vármegyei kórháznál fel-állított elsó urológiai sebészeti osztály ólére főorvossá nevezték ki. Dl*. Zoltán Tibor főorvos, mint a Rókus-, majd az Uj-Szentjános kórház urológiai oSí-tályán igen szép sikerrel tol/ mint öl éven ál míiködött alorvosát nevezték inosl ki Szombathelyre főorvossá. Dr. Zoltán Tibor főorvos már át is vette osz-\' lárvát és ezzel nagyon kedvező helyzetbe került Nagykanizsa város és a környező varmegyék, mivel nem kell ezentúl Budapestre utazni, mert a nagyon jó uevü urológus-sebészt Szombathelyen is megtalálhatják.
Ügy tudjuk, hogy a tyelügyi kormány más városokban is felállítja az urológiai sebészeti osztályt.
Három év alatt hétszeresére emelkedett a kisipar kivitele
Magyar játékszerek a játékok városában
A magyar kézöVúvcsipar egyes termékei im\'ár évszázadok óta keresettek számos külföldi piacon. Kitűnő nyersanyag, lelkiismeretes munka, a kiállítás csínja számos iparágnak terméked avatta nemzetközileg elismert márkává. Az utolsó kél évtizedben, amikor a közlekedési és szállítási viszonyok fejlődése már nemcsak egyes országok, hanem világrészek közöli is bámulatosan csökkentette a távolságon, ezek a keresett iparcikkek világmárkává léptek- elő. Kézműves és kisiparunk számos produktuma piacra talált Észak-Amerikától Fokfőidig és Ausztráliától Indiáig.
Természetes, hogy a háború miatt minden tengerentúli és több kontinentális piacot elvesztettünk s érthető, hogy egyes nyersanyagok hiján bizonyos cikkek készítése úgyszólván lehetetlenné vált. Mégsem\' következett be a kisipari export elsorvadása. Ellenkezőleg ; a lebonyolított kivitel értéke az utolsó 3 év alatt több mini kétszeresére emelkedett.
Kisipari exportunk érléke 1040-ben még csupán 135000« pengő volt,. 1041-ben iaáv 0 millió pengőre szökött s a most folyó gazdasági évben már biztosítottunk június 30-jg hulmillió december 31-ig pedig további 4 millió, tehát összesen 10 millió pengő értékű kiszállítási.
Ennek a hatalmas e\\porlnak tetemes része Németország felé
irányul, de élénk a, kivitelünk Svédország, Svájc, Bulgária Ős Törökország felé is.
Sok-sok fából készült játék szert exportálunk, amiben Icg nagyobb piacunk Nürnberg, i játékok városa, de rengeteg fából-; cserépből, füzvesszőböl gyékényből^ szalmából készített használati tárgyakai is készítünk kivitelre. A szarufésü ¦ugyancsak egyik legkeresettebb exportcikkünk éppúgy, mint a gyékényből, szalmából készitclt szőnyegek, függönyök, teritők, kosarak, papucsok, kerámiai cikkek: hamutálak, egyéb tá-lácskák, bot és csernyőtartók, stb., stb.
A kivilel lebonyolítása ugy történik, hogy az exportálni szándékozó kisiparos első kézből, tehál közvetítő mellőzésével adja el nz árut. Ennek a külföldi ejadásnak a technikai le bonyobiásál, minta küldéséi, levelezéséi, a pénzátutalást, szükség esetén a kisipari kiviteli hitel-akciót, exporthitel megszervezését mind n Kisipari Kiviteli Intézel végzi el — díjmentesen.
Egészben véve a háborús viszonyok mjntt nemhogy esőkként volna kisipari kivitelűnk, hanem évről évre több dolgos magyar kéznek tudunk munkát biztosítani. ,
férfiak és nők - könnyen megatada/yosfiaffák fogaik etsxtne-sedését, fia axokat naponta rendszeresen ODOL fogpéppel őpo/idk. Az ODOL-fogpép nemcsak alaposan tisxtftiap fq-gaf.at, fianem fel ts frtstítj üde lehelteiéi is bixiosít. Tefiál a mindennapos száj- és fogúpolásfiox használjunk ODOL-fog pépet
MAGYARORSZÁGI ODOLMŰVéK R. T. 8UDAPESÍ
Egy szív regénye a NÉP-moziban
Mintha könvvef olvasott volna nz ember, lígy korszak regénvét egy család életének tükrében. Kötetekét másfél óra alatt.
Hetven esztendő hömpölyög át n vásznon, nagyrészt epikus ose-iiiénytolenségljen, egy aránylag kieni mese-mag kerül. Az élőt maga történik onnok a filmnek a jopmotoi-bcn. A nagy .történésok 11 íilrh háttorébon dübörögnek, mint nagy írások sofokközötti. mélyebb értelme, amihez keret, sokszor\'csak statiszta az ombor, maga az élőt is. Ami ebben a filmben voltaftépixm történik, az maga a szinte láthatatlan maradó történelem, meg az az orÓ,. ami egyén és közösség minden viharán gyozcdolmesén segiti át az élet mogailithatatlau folyamatát, a családot. A nyárspolgári békevilág, gondjai, örömoi után a világháború, majd a mai habom földrengése Vonaglik át a családon, a szívókon, sorsokon. A logtísztAbb, emolkedott erkölcsiség, az emberi és nemzeti események szinte meseszerű pontossággal\'oldanak meg minden problémát, egy kodvos kis fruska szóróimét csak ugy. mint a.feleség tkarjai közt hősi halállal kihunyt férfiélotot, vagy az ezüstfejű nagymama i0szü-í\'óuőtt bölcfloségének rátorülését az új áldozatra hívott unokák mai vi-
Csépléshez nyersolaja benzin, petróleum
UNGBR-ÜLLMANN ELEK
VAS* ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfózők i és 2 láBfiftl Julius .égére eWjatfttbetök.
j. - I A j ,11 Vi . -
légára. Nem pro paganda-film, ha- \' nem nevelő s ezt a célját nem i» rejti el. Nem a meaekpdvoIÓ köpao-lóihoz hzóI, hanem a szívhez, a íé~ loldiez, az ombor nemesebbik felé-, hjez. \'leszi ozt ugy és a tanulságot iá ugy adja, hogy mindegy: — németül vagy törökül Mzelnejtré a film szereplői; mindegy\': — Berlinben poreg-*> a játok vagy Budapesten. Tiszta ombecek tiszta érzés-világ^ és raagwrwidu idéalizaiMsa él minden méteren .(nincs ia\'béánjs intrikuH-szi\'rap) és az füíi át a ben-no mozgó össze* emberek minden cselekedót, szavát.
Német film. Rendezése, fényképezése a békebeli nagy némot filmekre emlékeztet. Mesteri a hét óvtizodol átfogó idó mulásának eV-zókeltotése. A részletekben bűbájos, egyszer könnyökig me&bató, má»-szór dóriit kólto" jok^eu& c^ymáat érik » mindez szcenikai és sokszor fostói művészettel képekbe foglitlra. A moiiyorszég-jokmet, a müíó ölöth-jolounte költői t nem csak elképzelésé Ikiii, hanem kivitelében is.
Mikor folkol az ömber uimozt szakéból, ugy érzi, mint mikor\'as utolsó lap" után becsuk egy könyvet és elgondolkodik: — Istenem, ttii-lyeri Hzép lonno az élőt, hs. ca.URa angyalok élnének ezon a sáros, véres fr>!<.Í|.folvón ...
m
NA PÍRKIVD:
Gyógyszertári ügyelet: Ma féket* Sas gyégysgartár Fő ut 6. a*.
Kiskanizsán az ottani g^ó^sas*-tár állandó ügyolptoa szolgálatot tart
A GŐZFÜRDŐ oykv* **M reggí" 0 jdraiól este l! órátg." (HfW. jiidK\'íí dé\'utáa os Jt#d(dian egás* n»u. pöknek.) Tslefoo: :.iii>.
~ NisUf t
kai Amál\'a. Taara.
Jotiaá 10. Psotek. Ko»^ Proiss&ös ÁnUUta - bor,
FERENC JŰJSEIF
keserűvíz
z/tmi KÖZLŐN s
IM2. )ttHtu 1Q
— (Kinevezések)
¦ A nagykanizsai \'1. és 2. BBaniu postahivataloknál Cisoprogy Jénoe, Jíöpömly Gyula és Várhelyi Láazló forgahni dynokqkat forgalmi gyakornokokká, Németh Margit posta-tlijnokot kozolónóvé, Nadai József és Simon Sándor 11. oszt.- altisztokot pedig I. osztályú postaaltiaztokké nevezték ki.
-, (Törvénykezési szünet)
. Július 18-val beáll a nagykanizsai tor vény széken a nyári törvénykezési szünet, amelyen ennk feglyos-ügyok korülnek fótárgyalásia. A nyári tor vény kezesi szünet ogy hónapig tart.
— (Nagykanizsai fodrász nyerte az első dijat az országos versenyen)
Csak nemrégen közöltük, hogy Halm László nagykanizsai fodrász a dunántúli hülgvfodráaz verseny diinvortoso volt. Hahn László most újból diadalra vitte Nagykanizsa, színeit. Ugyanis a most Uivklékon mogrendozett országos foorászvor-senyen az elsü dijat hozta haza Nagvkanízsára. Aranyérmot, diszok-lovofel és 100 pengő jutalmat. Hahn László őssel az ujabb szép sikerrel megszerezte magáuuk a jogcímet a nemzetközi vorsonyro való indulásra. Meg vagvnnk róla gvözódvo, hogy a művészlelkű fiatal kanízsaí foilrásH ott is dicsőséget szoroz a fejlőit \'kanízsaí fodrász-iparnak.
— (Az Orszii os Tüdőbeteg Egyesület)
nagykanizsai fiók-ogy lotónok Király Pál u. 1. sz. a. gondozó Intézetében a rendolés folyó hó 18-tól renoválás miatt kb. 8—1 hétig azünotcl. (:)
— (Horváth János országjáró iiépköltö-zenéaz)
kilenc gyermokóvol Nagykanizsára érkezett és naponta délelőtt fél 0 órától 11-íg a piactéren, osto 7-tŐI fél 10-íg a mozi-parkban zenét ad. Vasárnap dólolőtt 8-tól 10-ig a piactéren, 12-tÓl l-ig és délután a mozi-parkban. Szombaton déli 12-tÓl 1-ig »Küst tolón térzenét« a piactéren. Minden fillérból cigarettát vesznek a honvédeknek — írják nekünk. Ezonnol kérésükre közzétettük.
— (Megjelent az uj termés-remlelet részletes magyarázata)
Aí: uj termés felhasználásáról szóló rondolotek a logközvotlonobbül érdeklik a termelő gazdákat, a mo-zógazdasági munkavállalókat éa alkalmazottakat, a csóplógóptulajdo-nosokat, a caépléanél foglalkoztatottakat, malmokat és azok alkalmazottait, do fontos éa fololóseég-teljes kötolossógokol irnak olő a közigazgatási és tanügyi közogek szászára is. lízórt végeztek közórdokü é> hasznos munkál dr. Holeeky Endre és dr. Kardos Tibor miniszteri titkárok, akik a rendelőtöket ismertető és gyakorlatilag magyarázó formában dolgozták tol. A ron-dolotoket kérdés éa fololot formájában tárgyaló éa a fontofiihatáridókot naptári pontossággal Összefoglaló füzet most jolont meg. A 81 oldal terjodolmü kis kézikönyv 1.20 pon-góp áron rondolhotó meg az ár oló-íetee beküldése mellett Aí üj Tor-raéamndelet kiadóhivatalánál; Buti W«t, V./ Katona, József utca 28 /a. Telefon: 111-098,
A világtörténelem legnagyobb páncélos csatája tombol Voronezs vidékén
A Tlmosenko-hadsereg kétségbeesett helyzetbe került
u város újjáépítése torén. Az uj földművelésügyi miniszter ismert mezőgazdasági szakember.
A Német Távirali Iroda jelentése .szerint a h\'ührer abból az alkalomból, hogy Salazar portugál miniszterelnök és külügyminiszter 10 évvel ezelőtt vette ál a kormányzatot, szívélyes mlvözlö táviratot intőzeit a portugál kormány-elnökhöz."
Hibbenlrop külügyminiszter ugyancsak táviratilag tolmácsolta szorencsekivánatuil az évforduló alkalmából.
Az elhunyt Saydan miniszterelnök utóda Szarndzsoglti külügyminiszter lelt. A török hív. irnlí iroda jelentése szerint a Szurudzsoglu-konnóiiy a földművelésügyi és kereskedelmi miniszter kivételével a voll kormány tagjaibői alakulI meg. Szarndzsoglu miniszterelnök ál-\' menelileg vállalta a külügyi tár. cát. Szaradzsogln már bermilul-ta az uj kormányt Inonü elnöknek. Az nj török kereskedelmi miniszter, mint Izmir polgármestere, nagy szolgálatokat lett
A brit kereskedelmi tengerészet jövője kilátástalan
Lisszabon, július 10 Lisszabonba érkezeit jelentés\' szerint az nrjgol alsóház legutóbbi ülésén Greenwod ragasz* kódolt ahhoz, hogy a grit tengerészeiről szóló vitát a legközelebbi nyilvános ülésen tartsák meg. Mint mondotta az angol nép nincs kellően íáfékoitatva a helyzet ^n-
lyo$&ú0áról. Crípps ;i kormány nevében tudatta, hogy a vita zárt ülésen folyik iiimjd, mert az angol.\'j kormány netnj kíván nyilvánosan megadni olyan tájékozla-iásokat, amelyek veszélyeztethetnék az ország és a kereskedelmi tengerészet biztonságát. A veszteségek elhallgatásáról szó-
ló kérdésekre válaszolva, kjje-Icnlelle : az angol kormány egyszer és mindenkorra elhatározna, hogy mind a veszteségeket, mind pedig az uj építkezéseket titokban tartja.
Ciipps közlés\'\' nayy csalódást kelteti Londonban.
Az angol kormány ezen elhatározásai azt mulatják, hogy a Unl kereskedelmi tengerészet jrvöjc kilátástalan. (Stefaui)
Amsterdam1, július 10
Az északanierikaí longerészc-í lí hivatal közölte, hogy egy angolszász szolgálatban álló kis tonnatartalmú norvég teherhajót az Atlanti-óceánon Dél-Amerika északi partjai közeiébon elsüllyesztettek.
Az angolok Indiában bevezették a kötelező katonai szolgálatot
Berlin, július 10 Újdelhi jelentés szerint az ín-diai angol katonai parancsnokság bevezette a kőtelező katonai szolgálatot. így akarják biztosítani egy nj indiai hadsereg felállítását.
Amsterdam, július 10 (NST) Az angol hírszolgálat ncwyorki jelentése szerint az Egyesült Államok kormánya elhatározta, hogy a deganlleísták-nak e legteljesebb katonai elismerését fejezi ki. A jelentés szerint az amerikai kormánynak ez a lépése, noha mégtnemj jelenti De Gaulle diplomáciai el-
ismerését, mégis jelentősnek mondható ebben az irányban.
A keleti front eseményei
Budapest, jul. 10, A bolsevista hadsereg helyzete egyre snlyosabbá válik. A nemet és szövetséges csapatok folytatták előrenyomulásukat Kosszos vidéke felé.
Budapest jul. 10. A Neue Zürícher Zeitung berlini tudósítója jelenti, hogy a német előnyomulás különösen a déli szárnyon folyik tovább nagy erővel Tímosenko csapatai ellen, amelyek még a Dontól nyugatra vannak. Hír szerint a német és szövetséges csapatok közvetlenül a
DRÁVAVÖLBYI
VILiaMOS ftRAMSZOLGAlTATŰ R-T.
¦ iikiisrO felvilágosltés minden %f111¦m p ¦ kérdésben Caengery-ut Sí, telefon 294.
Áramszámlák fizetése, reklamáolék, hibabejelentések
Sugái>iri-au I. emelet, teleion 213.
V
Charkov előtti sSakasinn áttrtrlék a szovjet állásokat, mar a Char-kovtól keletre rníntefly \'250 \'kilométer"-.- fekvő Rossros városától — a Voron»*íS-MosrVva vf-sutvo-nal fontos átlnrnásátAl - északra és délre átkeltek a Donon. A vo-roneesí spikaseon folyó náncélos csata a viláíitörlénelem eddín len-naqyobb páncélos csatáia. Etek-ben n harcokban íoen ielentékcnv szerepet játsr*nak <i manvar. német, román és szlovák kötelékek Boriin, július 10
Az Izvesztija «Fcr!nt az ornt-nk már megeléaelték aeok^t ar iaér-netésekér. amelyeket Churchill és Roosevelt ecvmásutá" tesrneV, • anélkül, hony betartanák vagy bc akarnák váltani. *
Budapest, iulíiis 10
Londoni" jelentés közli a szovjet főhadiszálláson lévő ancol tudósi-toknak azt a hírét, hogv a mWt harlsnrwrnek sikerült a Hon koloti partién három nagv hídfőt biztosítania. Különösen hagy nohézséa*-kot okoz a szoyiot hnuvezetóségnolt a szakadat hm német légi támadás, amelv MirlotIónná* teszi tartalékok Ós hndianvacr szállítását. Tímosenko hndpei\'crp n ¦ Moszkva—Voronezs— Tíosztov közötti vasútvonal elfoglalása következtében eirválfabin nf»m számíthat iitá\'"óttásra orról a kftr-nvókrőli A hadaoreg ennélfogva kéts-\'-ft\'ii\'r-HI lol\'zetlw knrftU.
APiáiiiBirtni
KOnyveliaben, ft^plrUban ín syoislráa-ban |árl.i kertutény ll«Ml«U«ISnfi flionna! (elvétetik. Clin a kiadóhivatalban.
Faltfawak ceercsenye éa meg^y kl-aiánaiihoz badlárvákat, hadlUzvegyeket i» hadbavonnltak családtagjait 14 evta koitól feliele Jelentkeiéa éa azonall mm-kábalípea Wollák Jen5 Igytlmolcanaw. keieakedJaél. 1979
p.\'Ikiö 500 aa a
eledé. Telekl-ut 13.
later oldalkoc.lv.l
Halé-, alaédia- és Slederneyer.nuto. lok alaaik. Vodlnik, lloilhy M.-nt 8.
1995
11 lakAs-Ozksthelyiséo -
Hatsaobis urlbax kerttel anguazloa el-acjeie kiadó. Clm a kladélilvalallian.
1978
HÁZ ÉS LNOATLAN
Átpid-uíci 61. uému háa szabadkézből alaH4. Bóvebbet ugyanott. 1972
Hazgltiy gralalasaa Klráh-a. 37.
alatt fogad.
TBalfa-Mralaazaléat géppel vállalok. P.Ui AnUl, AtpiTu. 19. 1930
A viios feinleHn karba veszek egy nagyobb paliét ajténa beraktirozisra. Clm 1 kladtililvatalbaii, 1970
Elwaewatt tegnap egy fekete kézitáska « Msgyai-nlciban. Uecaulelea megtaláló iutalom ellenében adja le Magyar-otca 95. íz. alatt. Í394
ZALAI KOZLÚaV
politikai NAPILAP.
Udja: „KiziazésaégI ti. T. NagykealzaA Pelelói kiadó: Zil^Kanly. Nyomatott i a HKlzaazé»a|l fl. T. Naeykaaltaay
syaMéáJaaw NagykVilisáa. lM,v«a»44*f»\' leW , bla Ih^
• évfolyam, 166, txém.
Nagykanlua, tS4B, Jullua 11. tzömbat
POLITIKAI NAPILAP
i kiadóhivatal; Sönt 5. e*Ai \'i es kliidúlilvMhlL teloíon 7a ¦ Megjelenik mluitwi hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előüaetésl ára: egy hónapra 2 Jieosö 50 lUJAc,
negyedévre 7 pcnaÖ 2o Itl fór. Egyes szem: hétköznap 12 flll., BZombatorvWttiL
____•......-- ¦ ¦\' .
MM a lioméfl-ssM
(bl) Imádság szárnyán gördültek a vonatok, amelyek elvitték őket. Nótaszó lengett, lobogott messze utánuk, amerre szálguldott velük a gozparipa. Arcukon, szcniükbon égeti a szent láng, a legmagasztosabb férfi-áldozat tüze. Mentek a hazáért, az (otthon melegéért, oltáraink lyecaflletcérl. Mentek eszményekért, amelyek addig élnek, ameddig az utolsó magyar. És mentek mindnyájunk nyers életéért, a holnap kenyeréért, \'a gyermekeink arcának bársonyos hiuniváérl. a szüleink sírjának nyugalmáért.
Most, dicsőséges harcok ulán, kemény próbák forró napjai után, jönnek vissza közülük azok, akiket elkapott a pokoli forgószél és vérüket vette valahol az orosz harcmezőkön. Jönnek fájdahnas sobekkel a testükön, a láz virágaival az arcukon., lidérces emlékek árnyékával a leikükön. De töretlenül .hozzák -haza u hitüket a magyar erőben, a hiúgyár\' ren-deltétúsbüu. Megacélosodvu hozzák haza |a fajtánk öntudatát, amire újból nagy nemzeti építkezés lörlénelmi fehulatát rótták uz Európát építő hatulm:as erők.
A vér, amit a sebesült honvéd \'kioltott, az egész magyur Ságnak aranynál drágább kincse. A bepólyált kezek, Tejek, a megszaggató It lestek, a bálvány arcok, a magyar jövő log-bizlosabb valutája, értük kapja meg ez uz ország a legnagyobbat : — örök életjogának elismeréséi ezen a földön a nugy átrendezés ulán.
Minden mugyur szívnek meg kell mozdulni a sebesült honvédért és űzőkért, akikel a frontok élő és holt hősei ilthon hagytak. Szeretettél kell gondoskodni róluk, törődni velük, nemcsak fogadtatások cs fogadkozások \'ünnepi-perceiben, hanem a hétköznap minden órájában ís. A lelkünket megemelő érzőnek hiába szöknek nagy szavakba, hu \'nemi követi őket a cselekedet. Mindenkinek kötelessége a hősnek kijáró tisztelet adóján kivüi a scgilés. Az ér lük való munka Ós áldozat arcvonalán is niiudonkiuiek vállalnia kell annyi részt, amennyit kinek-kinek ér, hogy helyette a hazaérkezők és a haza nőni térő honvédek viselték ol u háború ütötte sebek véres áldozatát.
Az ólét-áldozatig köteles hazaszeretet bajvivóinak, sebesült katonáinknak láttán nem elég lelkesedni és szánakozó kőny-nyekel ejteni. Legyen az ö s<jk
1 Don keleti partján Sztálingrád felé kőzetednek a német csapatok
A magyar seregek Voronezslói délre sorakoztak fel a Donnál Törökország csapatokat küldött északi és déli határaira
A német véderő főparancsnoksága közli :
Német harci repülőgépnek tegnap több hullámban támadták a szovjet vasúti összeköttetést. A keleti arcvonal déli szakaszán, a mögöttes területeken az egyik pályaudvar vágányának hálózatúban a német bombák nagy pusztításokat okoztak.
Uágjjn indulásra kész vo-
nalot \'ntozi/áskéfjtttlenné tettek.
E fontos vasúti csomópont úthálózatának elpusztítása Szva-lova iparvidék forgalmát hosz-szabb Időre megszakította. Ha. lásosan bombázták a német repülök Millerovo pályaudvarát is, ahol a bolsevisták csapatokat és hadianyagot raklak vonatra, i
A német csapatok elfoglalták Rosszost
líerlln, július 11 Az éjiéikor kiatlott szovjet lia-dijelentés elismeri, hogy a szovjet csapatok feladlak ltosszos városát. - -i. . ^, „(\\
Amsterdam, július 11 Az angol hírszolgálat moszkvai jelentés alapján közli, hogy a DoUtfcöjfópső folyásáért duló küzdelem válságos szakaszába lépett. A harctér a legújabb német támadások következtében igen kiszélesedett. Az angol hírszolgálat iH\'ismuri, hogy a szovjet csapatok helyzete a nagy doni csatában \'egyre komolyabbá válik.
A német nvoinás rendkívül erős és az éjszaka és nappal szakadatlanul tiuiő harcokban sem áll be enyhülés. A németek harckocsikkal és gépesített gya. logsággal több helyen kikóny-szerítették az átkelést a Donon és megtámadták a\'keleti par-tot. A németek előrehaladása következtében - - mint az angolok mondják -- u Itcjyzet egyre bonyolultabb. Talán még a doni csatánál is súlyosabb fejleményeket von nmga után a Kupjanszktói északkeletre indítóit német támadás,
amelynek eredménye volt, hogy a németek a Rosztov—- Moszkva vasútvonal közvetlen közelében fekvő ltosszost elfoglalták. A Moszkva—Rosztov vasútvonal, mint szállilási útvonal, már elvesztene jelentőségét, mivel
csaknem állandó légitámadások érik.
„Komoly\' hang a azovjet haiUÍL\'tentésehben
Amsterdami, j«bus 11 (NST) Az angol rádióban inára virradóra az egyik lájckóz-
A keleti froot
ltóma, július 11 A keleti harctéri holyzotról szóló fejtegetéseiben kifojtí az olasz sajtó, hogy a támadó\' némot ék két irányban bontakozik kí. Az egyik Voro-nozstoi cHZnkia. u másik Vomnoza-lól (léim fontul. Tiinosonkn ceui>a-tai a Don felé vonulnak vissza. A némot csapatok igyokoziiek meg-nkadályoxni, hogy a bátraié szovjet erek átjuthassanak a Don folyón. A /\'oh iofilt /tártján nagy szovjet erük zsúfolódtak öxszc.
(aló rámutatott) arra, hogy a szovjet jelentésekben nagyon komoly hang tapasztalható. Ehhez hasonló csak a tavalyi német offenzíva - legválságosabb idejében volt található a szovjet jel elitesekben. A szovjet vezetőség meg sem kísérli elhallgatni, hogy igen komoly katonai válság* előtt áll.
Egyiptomban megélénkültük a harcok
Aimstordaim1, július 11 Londonból érkezőtl legújabb hírek szerint az el-nlamolni állások északi szakaszán tegnap megélénkültek a harcok. Ugy .látszik,, hogy a harcokban bekövetkezett néhány napos szűrni mosl végetért.
legújabb hitel
Hzok hidak hiányában nom tudnak átkelni a folyó bal partjára. A Don keleti partján működé német had-OHzlo|>ok gyors Ütemben huludnak dél folé, közelednek ahhoz a ponthoz, ahol a Dont mindössze száz kilométer választja ol a Volgától. Hunok a vidéknek legfontosabb városa Sztálingrád. Ez jelentós csomópont uz Asztraohán és a Kaspi-longor folé vozotó uton.
A vezérkari fflnök legújabb\' hadi jelentése
Török óvatosául intéztedének
Öuüupo\' július 11 Istunhuli jelentés szerint a szovjet front és uz ogyiplomi front Icg-ujubb fcjloményoi arra indítottak a török kormányt, hogy a/, ország koloti és déli határán mosszomonó óvatossági intézkodésoket tegyonek. Mind a két frontra erős csapatokat küldtek.
Budapest, július 11 (MTI) 10. szánni magyar hadi-jolontés.
A honvédvezérkar fónöko közli: A magyar hadsoreg sávjának lel-jos szélességében felsorakozott Vo-ronozstól délro a Donra.
Az arcvonal mögötti pju\'tizánbun-dák inegHonuniöitóeéért harcoló ^megszálló csoportnak* Yoszteségo működése kezdetétói, tehát 1941 do-combor olscjétól 1942 június végéig: hősi-halott 26 tiszt, 516 főnyi logénység, eltűnt 4 tiszt, .112 főnyi legénység, sebesült 58 tiszt, 065 főnyi" legénység, fugyaéKdl 4 tiuzt, 110 főnyi legénység.
TaWolkeletí ff ont
Sanghaj, július 11 A logutóbíii ausztráliai hadijelon-tés közölte, hogy<21 japán bombázó vadászgépek kíséretében hovos támadást intézett uz ujguiuoíai Port Moresby ellen.
szenvedésük íiz itthon minden zugába eljutó parancs: — ugy élni itthon, hogy ott künn egyetlen seb ne essék hiába.
Ezeknek a hazatérő sebeknek Iállán cl kell szégyélnünk magunkat, arra gondolva, nwny.-
nyi szenvedéllyel mennyi Önző célért tépjük, marcangoljuk ilthon egymást magyarok és ütjük-egyjiufs lelkén a sebeket, vicsorgóink egymásra politikáért, rangért, jobb ruháért, sokszor csak egy kézfogásért, egy rosz-
sfcul érteti hangsúlyért vagy meg .sem érthető jelszavakért. Szégyélnünk kell magunkat, hogy mialatt magyarok ezreinek testál ellenség golyója, szuronya tépi, addig mi itthon ahelyett, hogy minden erőt össze-
zalai KOZLam
Kedden délelőtt búcsúztatják a harctérre induló kanizsai alakulatot
Nagvkamzaa magyarsága ismét szép hazafias aktusra, kéazül. Július 14-éll, kedden délelőtt fél !> órakor a fclaótomplom olötti térról búcsúztatja fiait, akik az orosz harctérre indulnak. A város mar-varsáira nevűben dr. Krátky István kir. kormány-főtanácsos. polpártueBlcr mond Is-tenhozzádol távozó hós honvédőink
nek. Ufívünk ott mindnyájan os halmozzuk ol minden szeretetünkkel és hazafias érzésünkkel azokat, akik biztonsépinkért és nyujjodt.békés életünk lehotósécéert kozukot a puska ravaszán állják a harcol az orosz |>okolban.
Oltsunk ziszlódiszt harctérre induló honvédőink tiszteletére!
¦n..l».>ii.*m.^..rL»L....iijuajU - i.ru ír ri*a»iiWM>iMULi. i. \'i "i \'nT - - - ¦ - - - .
A szakképzettséggel bíró ötven éven felüli nőknek is jelentkezniök kell a honvédelmi munkaszolgálatra
Az Önkéntes női honvédelmi munkaszolgálat nagykanizsai vezetőségi* felülvizsgálta a nagykanizsai nők névsorát. Megálfapi-íást nyert, hogy ntóg sokan, kiknek jelentkezni kötelességük lelt volna, nem jelentkeztek a toborzó bizottság elöli. A helyi bizottság ezért nyomatékosan figyelmezteti mindazokat a kanizsai nőket, akik 1(1—50 éves korban vannak és eddig bármi okból míég nem teltek eleget jelentkezési kölelezetlségüknek, hogy most már sürgősen jelentkezzenek a polgári fiúiskola földszintjén levő loborzó-bizott-
ság (dött. meri különben büntető rendelkezések alá esnek és a vezető ég kénylc\'eu velük széniben a rennállő szankciókat alkalmazni. Felhívja a helyi vezetőség az ötven éven felüli, bármilyen szakképzetIsséggel rendelkező nökcl is, hogy minél előbb jelentkezzenek honvédelmi munkaszolgálatra.
Hazafias magyar nőnek magyar szive kell. hogy diktálja, hogy a jelentkezés becsületbeli kötelessége !
A Magyar Haza hivja a [nagyúr nőket!
A főispán leányának napközi otthona PölSskén
Vitéz Teleki Aliz grófkisasszony nemcsak oktatja ég ápolja a kis napkOzlstákat, hanem személyesen Is főz kis védencei részére
BÚTORT
¦zakflxietbeD.
Q A BOR mOASZiatosnál
M0a it0 r—sitii—
fonva sorakozhatnánk Tel a messze földeken küzdő vércink megtáinaszlására, ahányan vagyunk, annyifelé pislogunk egymásra berzenkedő\'indulatokkal, jrwhó irigységgel és százan százfelé húznánk a nemzeti életnek sulvos gondokkal megteté-zett szekerét. Lám*, a magyar honvéd csak egy irányt ismer: - előre ! Tűzön, vizén, sebeken, halálon ál mindent egyetlen célért, az egyénen felülállóért. a győzelemért, ha kell. önmagunknak még a legkezdetlegesebb önzéséről, a teremtett lény mezi-lelen élet jogáról lemondva : • a magyar közösség sorsáért. Hál hu nekik ezt meg kell tenniük és képesek reá, szab\'nd akkor Itthon magyarnak magyart gyűlölni, mag}\';\'. ík magyarra acsarkodni ? Stuíbad itthon egyetlen magyarnak is lenni\', aki félrevonul a saját jobbsorsa ravaszkodó gondjainak kerítése mögé\'\' Szabad arra spekulálni, hogy aki az önzés árnyékában hűsöli végig a háborút a végen az is esik benne lesz a számvé-tclbcn. amikor majd a boldogabb magvar sorsközösség asztalát terit\'ík ?
Azt beszélik a honvéd-sebei, hogy ez a háború nemcsak a katonák dolga. Ez a háború nem csak a katona-magyarokért, hanem minden magyarért zajlik és ez a háború nemcsak a frontok véresőjében folyik, hanem idehaza is. Habom van minden ¦műhelyben, mindén irodában, minden darab földön, ahol a hadsereg és a polgári szükséglet .számára termelő munka megy. Háború van minden hivatalban, ahol az életközösség igazságos rendjének, jogok és kötelességek elosztásúnak acélvázát építik ellenállóvá. Háború van minden iskolában, ahol a holnapra cd-zik a lelkeket.? Háború van az üzletek pultja melleit, a konyhában, a piarokon, az ujságbe-tük erdejében, a templomok áhítatos csendjében, a virágos ker-tekl>cn, mindenütt. Mindenki ott katona, ahová a honvédelem .parancsa vagy a hivatás állította. Mindenki minden hclvcn együtt köteles küzdeni, lia kell, nélkülözni, lemondani, szenvedni is a fronton vérező honvéddel. Aki ezt nem érzi. aki nem érzi a honvédelemnek a megnehezült életformák elviseléséi, aki csak a legfőbb én csígaházának pereméig érez közösséget a fajtájával, aki fcgvelniczetlenséggel, sopánkudásokkal, puhányok érzékenykedésével, remekel látó kishitűséggel. gonosz vagy telelőt len pusmogásokkal aknákat rak az itthon is háborút vívó magyar menetelés aljába, az azokat a sebekel szcnlségteleuíli meg, amelyekkel honvédeink jönnek haza a harcterekről.
ÓRÁT, ÉKSZERT,
VaUirotjon bizalom mai nolld árban
vékAsy gyula
Y&"f *• itltm*\\\\»r, ÜMUitKtí T«l.. 1-37. vriíiflt, Kiimll>ílytlt/Í]k «|«A irn.n Itfltfllrltk ARANYAT
l«K\'ll»f»...1ih IIJIJl .llun Vrtrfk,Y.,^y iKM.ir!<•¦!,.
Megemlékeztünk népszerű főispánunk, vitéz gróf TcIckí Béla pölöskei földbirtokos nagyobbik leánykájának, Aliz grófnőnek mély szociális érzéséről, mely arra késztelte, hogy a nagykanizsai Szociális Misszió napkőzi otthonában heteken át tanulmányozza a gyermekekkel való foglalkozást, oktatást, nevelést, bánásmódot, ápolást Stb., hogy maga is állitson fel a pölöskei iskolában megfelelő napközi otthont.
A napközi otthon múr hetek óta áll és valóságos áldás a község szegény dolgozói gyermekeinek. Mert nemcsak az uradalmi alkalmazottak, hanem a község szegény népének gyermekei nyernek elhelyezést. Mig a szülők dolgoznak, a kedves grófkisasszony kötényt köt magára és munkatársnőjével. Török Zsuzsa állami tanítónővel reggeltől este fél B óráig — mig a szülők eljönnek apróságaikért — foglalkozik velük.
A foglalkozást ugy kell érteni, hogy rendszeresen reggel 7 óra után a több mint száz főből álló
kis pöltöin-ncp már ott van az iskola, illetve napközi otthonban és ezen időtől fogva ..a kis grófnő" pótolja a mamát, ai etetőt és ápolót. Együtt ül le a gyermekekkel a pázsitra és játszik velük. Oktatja a szebbnél-szebb magyar dalokra, meséli a csodás, andalító meséket, apró foglalkoztatásra oktatja Őket ugy, hogy az órák villámgyorsan eltelnek. Csak nézni kell, milyen szeretettel csüggnek a kis magyarok a fiatal grófkisasszonyon, aki nagyszerűen élte be magát a fővédőnő szerepébe.
Reggel a napközi otthon gyakori vendége Zalamegye kormánybiztos főispánja, aki már reggel 7 órakor végig lovagolja birtokát és megnézi a munkákat. Ilyenkor mindég van egy kis ideje a kis nap-közistái részére. De gyakori vendégek a főispán neje,\' úgyszintén a főispán édesanyja is aífík mind bőkezű mecénásai a pölöskei napközi otthonnak és hozzájárultak felállításához és berendezéséhez. Mert alaposan és tökéletesen van berendezve a pölöskei napközi
1942. IüUüs u.
BAZÖR UDVAR,
Ttlefoa 3-95. <»
Legszebbet :: legolcsóbban!
otlhon- Ott volt herceg Festetich GyŐrgyné is Keszthelyről aki hosz-szabban Időzött a sok apróság között. Modern takaréktűzhely, evőeszközök, tálak, bögrék, stb. mindenről a „kís grófnő" és kedves családja gondoskodott. A tejet és sok élelmiszert, gyümölcsöt, stb. nem is említve. Naponta legalább száz liter tej kerül a grófi uradalomból a napközisták részére Mert a I gfontosabb a kis magyarok részére a tej. Olyan ellátásuk van a napközístáknak, hogy lehetetlen hogy meg ne hízzanak, fel ne javuljanak testileg.
Emellett egy külön dada végzi a gyermekek melletti teendőket.
öröm nézni, amint a grófkisasszony segit a főzésnél. Ma pld. leves és Jó tejfeles turóscsusza volt ebédre. Teleki Aliz grófkisasszony maga is segített a tészta gyúrásánál és az ebéd elkészítésénél. Mindenütt ott van, mindent maga akar végezni, ellenőrizni, utánanézni, csakhogy ne legyen semmi hiba vagy panasz a kicsinyek réseérői.
Hetenként1 egy-egy birka vagy egyéb jószág kerül a napközi otthon konyhájára a főispáni uradalomból. Nagyszerűen el vannak látva mindennel a kis magyarok. Két öl fa is került az erdőből főzésre, tüzelőnek.
Az édesanyák tudják, hogy sokkal jobb helyen és gondosabb kezek között vannak kicsinyeik, mintha saját otthonukban lennének.
Naponta de sok hála és fohász száll fel az Eg felé a szépséges magyar virágszál Teleki Aliz grófkisasszony boldogságáért . . .
{& R.i
| É* káromkodj l I
Uj** használ! mérlegek
minden célra kaphatók. Javítások jótállással
FRANK
Özemben
fitiivíSs-tír 2fti. Tclcloa: 509.
J"""S,n 10 ¦ VÁROSI MOZ<SÓ Mntektöl-
iu—tj-ig--_ vasárnapig
Világfi lm I
Hatalmas témát Fenséges, megrázó fi lm l BISMARCK
Aktuális „UíA" világhiradó a legújabb eseményekről
F.JÓadásnk kezdete köznapokon L5, 7 és {10, vasárnap $!), 6, {8 ét -!10 órakor
1Q42. lutine \\\\.
UHM KOZimu
EETROPOL SZÁLL0D&
CSÁKTORNYA
—¦ uj vezetés alatt —........-
Modern lolyóvlzes szállósiobák, ótlerem, sörözd, kertholyiség. Naponta olginyzene.
Szivos támogatást kór Ménes János
1(07 níllodii.
Bújtatást és a zsidótörvény kijátszását leplezte le a rendőrség
A rendőrség szigorúan ellenőrzi és megakadályozza » színleges iparűzést
, az idő pénz
A háborús állapotok hozlak magukkal; hogy sorba kell állani az élelmiszerekért. A tejet nem készíti ajtónk elé a tejes, a húst sem mérheti korlátlanul a mészáros. Hogy az elosztás arányos legyen, korlátozó rendelkezéseink vannak. A hentesek nem fogadnak el elÖre megrendeléseket, mert igy sokan ¦sir és hus nélkül maradtak. Amig a készlet tart, — tekintet nélköl arra, — hogy állandó vevő, vagy alkalmi jelentkező ae illető, egy biíonyos mennyiséget ki kell szolgáltatni a tejből is, a húsból is.
Mégis, ha elnézem a gyakran negyven-ötven főre felgyűlt tömeget, mely velem együtt arra vár, hogy kapjon valamit, az jut eszembe, — az idő pénz! Ma mindenki egy órát vár, negyven-ötven személynél ez napi tíz munkaórát számitva mégis öt napi napszám. Tudom, liony a munka nemzeti érték. Né-, metország a munkavaluta alapján lett hatalmas, nem az arany segítette oda ahol ma van.
Valahogy meglehetne oldani ezt a kérdést is. ugy hogy a hatóság is megkapná a magáét, a közönség is. Ae egy házban lakók, vagy ae ismerősök megbeszélnék és egymás között kiosztanák, hogy ma ae egyik vállalja el ae összes réséére a hus beszereést, a másik a tejet, a harmadik a piaci be-Szerzést.
Ma, amikor tilos minden társas összejövetel; nem szólok arról milyen káros lehet az épületes társalgás ilyen alkalmakkor. Csak felhozom a legszelídebbeket.
— Mire nem ér rá szombaton a házi asszony?
— Arra, hogy takarítson és fÖezön I
— Miért 7
— Mert sorban áll.
Hallottam mikor jól öltözött hölgyek megszólták barátnőjüket, ki a sorban állt.
— Van képed egy félliter tejért itt állni?
— Van, - felelt a kérdésen, -ínert képem az van, de tejem nincs és a kis fiam éhes.
A harmadik aet magyaráeea:
— Tudja ma a pénz olyan, mint a nikotekse.
Többen ránézünk.
— Hiányzik belőle a dohány!
Annak ellenére, hogy a megoldás nehée, talán körülményes, mégsem olyan amít ne lehetne elkerülni.
Ae agyon dolgoeott, ezerféle munkával lekötött háziasszonyok helyzetéi ne nehezítsük meg méfl jobban. v-
MÉRLEG
?M Htodon méretbe* U Szakszerű javítás
SCHOLCZ JÁNOS
mér leckéailto-mester Nstykapiim, WttTO>taf nám.__
A zalnogorszogi polgármester június 12-én kávémérés i iparengedélyt adott Bor Rozália 27 éves zalaegerszegi leánynak. Az üzlet ju-nius 15-én már mog is nyilolt. Néhány gyanús körülménv miatt a rendőrség rendszeres ellenérzés alá votte a kávéinérést, majd július 6-ón az éj folyamán helyszíni szemlét is (ártott. Kunok eredményeként megállapították, hogy Fortó\' Béla !iö éves zalaegerszegi vagyonos zsidó koreskedó gyakran tartózkodott a
kávéméi-énhez tartozó konyhában és n kiszolgálást is <"i irányította,
A rendőrség színleges iparűzés miatt feljelentéit tett Fertő Béla és Bor Rozália ollón.
A rendőri büntotÓbiró Fortó Bélát !10 napi olzáriisra átváltoztatható ííOO, Bor Rozáliát pedig ugyancsak 30 napi elzárásra átváltoztatható R0 pongó pénzbüntetésre itóllo.
A rendőrség a zsidótörvény kijátszása miatt is eljárást indított Porto Belo és Bor Rozália ollón.
?zent ? front...
H Zalai Közlöny szerkesztőségének tábori levelesládájából
Egy Credo teütvér levlapja.
Első Üzenetünket egy Credo-tesivér levlapjával kezdjük. Kenyeres László századosnak a Credo -test vérek meleghangú sorokat küldtek.f, messzi Oroszországba. Kenyeres százados most szívélyes sorokban válaszol, Köszöni a Credo-fronl megemlékezéséi és Isten áldásai kéri a Credo-teSlvérek mindegyikéi-*\' »a vörös pokolból . Tusnádi Ferenc, hadnagy
tábori lapján írja : En most kaptam kézhez n Közlönyt és eszembe jut a mi jó öreg szerkesztőnk meg az újságja. Olvasom ós látom, hogy egészen meg. változik a mi viharvert váro-rosmik. Mire hazasegít a jő Isién bennünket, uj üzletek és\'uj építkezések várnak otthon. Mi zalaiak itt csak megvagyunk és csépeljük :i muszkát, de — rendesen ám ! Az idő nem- kcílvo-zö. Sokat esik. Nem kellemes a lövészárkokban és Fedezékekben —- de a jó kedvünk az "megvan. Ellátásunk elsőrendű, pezsgői iszunk, tegnap kaptunk fejenként egy liler jó kanizsai sört. Igen jól cselt a kanizsai gyüj-EtéSbŐl kapotl cigaretta a fiuknak. Maradiam a szerkesztőséget üdvözölve — Arany János őrmester
a Ilaross elnökségéhez, mini munkaadójához írja : Mióta a trianoni bilincsek lehullotlak, harmadszor vettem kezembe a magyar fegyvert a magyar igazság \' és önvédelem érdekében, Tudom, hogy nemzetünk nagysága nélkül* fiom lehet boldog a magyar család sem1. \\Y\\ itt küzdülik a szovjet megsenimi-siléséig, akik otthon maradlak, azok küzdjenek a gazdasági fronton a keresztény gazdasági átállilásérl. Ne feledkezzen meg az elnökség féleségemről és négy gyermekemről, mig én ill kötelességemet teljesítem1 nz összes ségért... Vhszák Géza,
akinek nevel jól ismerik kani-
zsai sport- és levente-körökben, az orosz harctérről küld a Zalai Közlöny utján üdvözletet min: den .ismerősének, jóbnnUjának. Jófvun. Az orosz ralák főleg esténkint kóvályognak a fejük felelt, de ugy megszokták már őkcl. mint a nyári legyekel — írja - és szinte már hiányoznak, ha a kedvezőtlen időjárás miatt egy nap nem jelentkeznek. Baji nem igen tudnak esi. hálnak a muszka repülök, a magyar honvéd megszokta s már-már szórakoztatónak tartja; azok látogatásait. Orbán Antal honvéd
írja a Zalai Közlöny szerkesztőségének irott levlapján :
Valahol Oroszországból . . . ¦ Moly hazafias tisztelettel megenv-1 ékezünk innen a messzi távolból a Zalai Közlöny szerkesztőségéről és kérjük a Főszerkesztő Urat, hogy fogadja az itteni kanizsai katonák szeretetét és hódol atunkal a haza megnagyobbodására és a magyar nemezét boldogulására. Hazafias üdvözlettel.
Sxépudvartj István őrmester ,
tábori levlapját löbben Írták alá. Azt irja, hogy az eddig küldött újságokat köszöni. Azzal fogjuk meghálálni, — irja — hogy ilt künn meg fogjuk állani helyünket ugy, amiül nz egy magyar katonához illik. Szívélyes Üdvözletünket küldjük mi nagykanizsaiak összes barátainknak, ismerőseinknek és azoknak, akik ránk gondolnak. A dicsőséges viszontlátásig: Szőp-udvarv István őrm1., Kovács János, vincze József Őrnv., Tóma-sies Miklós szkv., Stumanor István örln., Anhoffer László őhml, Sziegcr Lajos őrv,, Závár József tzd.j Zsigránios József szkv., Kaszás József fölörzsörm., So-mogyv\'árj István tzd., Lelner Sándor tzd.
Ai Kresztény Jótékony NÖegy-létnek
számos hála levlapok érkeztek az általa küldött cigaretták-
MEGNYÍLT
Daák-tir 14.
Vajda étterein, ami
Hangulatos mim I Szolid árak.l
szívta MmogatAat kér u Tulajdonos.
lUTORT
I HETYEIIIBE
* niárUáu batorni)ónjában vegyen
ért. Orbán József tábori lelkész cigarettákat kért honvédéi részére. Farkas Vilma ügyvezető clnöknö azonnal intézkedett, hogy a feladott címre elküldessenek a kedves kanizsai fiuknak, i Szalontay Lajos őrnagy. a század nevében köszönte riieg a kapott cigarettákat és szenteli érmecskéket.
Petricsics Lajos őrvezető megható tónusban köszönte meg a Keresztény Nőegylet állal adományozott cigarettákat. L\'cgyen jelszavunk továbbra is a mi kedves hazánk, melyért és az otthoni áldozatkész női tagjaiért mi mindenkor, ha kell, készek vagyunk vérünket is ontani...
Wolf János nagykanizsai honvéd köszönő sorait a kapott cigarettákéri a következő kámzsái fiuk irták alá : fiernáth László orv., Wolf János, Lakatos Jó-zsef orv., Szabó József őrv., Sza-lay Ferenc tzd., Néaneth József, Károly József, Lupot Mihály, Blizély István, Juhász István, Deméuy András, Horváth Ferenc, Szép János, Kiss János és l\'ávelka János honvédek.
Zsobár József kedves sorokkal köszöni a küldöli szentelt érmecskéket. Sorait aláirtak még: Pajor Vince, Sinesics István, Szabó László, Hazvald János, Lázár József.
VitóZ Szakonyi István hadapródőrmester, Törők László és Somogyi Gábor külön levlapon a kanizsai honvédek nevében köszönik a NŐegyletnck a kézhez kapott cigarettákat.
Mándics István tizedes bajtársai nevében köszöni a küldött * Csodás Szűz* szentelt érmecskéket, A levlapot sokan irták alá. A következőket sikerült kibetűznünk : Bekc István tizedes, Frdődi András, Kővágó István, Tálos Lajos szkv., Horváth József őrv., Bognár István őrv., Benczőkl János, v. Fertály Lajos, Bjlcz Arzén. Bogyó Sándor, Kántor IÜcs, Nikicser Budolf, Mátyás Ferenc, Tömpe László, Pinlerics Sándor, Dominkó Ist. ván, Türös Lajos. Kobra József, Völlcr István, Szabó György, Zugyi Dezső, Gód Károly", Horváth József, Fiiszár Imre, Németh Viktor, Bernáth I,4szló, Bőgje Frikof, Horváth Sándor, Rudolf István, Kulcsár István, Juvrík Yltájos, Vaics Boldizsár slb. í
Orbán József tábori lelkész
hosszabb levélben számol be elindulásától a szovjetföldre való megérkeztéig élményeiről, tapasztalatairól, benyomásairól a Zalai Közlöny szerkesztőségének. Bizonyos megilletődés fogta el, — irja amikor végre hosszas utazós után, az évtizedeken át légmentesen elzárt, még útlevéllel sem megközelíthető, »paradicsom;*-nak magasztalt, másrészt az .agyonbiinkó-zott talányok* földjére értek. Szánalmas viskók mindenül!. Fából tákolt szalmatelős pajlák az emberek lakásni. Szovjetek ^dJ^»paradicsoma*. A vasút
ÍÁ\'MAI KÖZLŐN*
1942, luHut 11
mentén süléi tekintetű férfink dolgoznak német felügyelői ale\'.t. A mezőkön felborult \' tankok, gépkocsik, lelÖtí repülőgépek, az állomások ngyonbonioázva, az cj)ülelek megskalpolva, mindenütt szeíuét - u régi rendszert hjirdetve. Az egyik tenv lomot mentek el megnézni. Csöpögő falak és olajos padló fogadlak. Szerelőműhely voll az egykori islenháza. Majd köszöni Knrkas Yílnra ügyvWetü el-nökltönek. a \\öegylett(íl kapott cigarettákat.
Dzenf a front...
Mintha egy-egy kedves halványzöld tábori levlap áthidalná a sok száj! és száz kilométernyi messzeségei, közelebb hozná a kedves honvéd arcol, levelének betűi megelevenednének és kiáradna n csordultig teli magyar sziv fajta- és hazii-szerelcle...
BISMARCK
Az. ólatrnjz regény nemcsak a szépirodalomnál, a hangosfilmnél Eb divatos. Míg a szépirodalomnak\' arámiiig könnyebb n dolga, a filmé Kokkal nehezebb. A tér és az idö szigorúan megszabott korlátait megtölteni, ami n közönség rendesen idoidí/ált felfogásával egyező, legtöbbször lehetetlen. ISnnéí a hímnél a rendezői megoldás, !1 színészek játéka olyan körültekintő és alapos, hogy fokozza 08 aj tartalommal tölti meg a néző felfogását.
Bismarck h német egység megalkotója. A vaskartoellárnak ismeri a
világ. Lángész ,aki a korát megolózi, akinek csak rajongói és ellenségei vannak. A hivők tömege hiányzik, az c»ak a következő nemzedék. *ltís-marék élete telo van feszültséggel, izgalmas, lenyűgöző, vek) a legmodernebb kém, vagy kalandfilm m veraonyozliet. Bismarck (Paul Martinaim) inig megnyeri királya (Kriod-rich Kaisíer) bizalmát és ráorősza-kolja torvét noiuzotéro, addig egyéni óleth¦felőrlődik. Áldozat a szerété feleség, a B\'/into apa nélkül felnövó gyerekek.
A film nemcsak Hzórakoztat, hanoin tanít in. Kzt a.kettős vélt csak a legnagyobb filmek érik ol. A filin megnézése, után bepillantást nyorho-tfmk Hitler, Mussolini diadalainak titkaiba, a nemzetek és sorsok alkotójának egyéni eletébe, mely nem lehet más, "cHnk drámát.
Bismarck1 müve a mái Németország, egysége, anmik mindent elsöprő erője és lendülete. A film
történelmileg annyiru hü ós olyan növelő batáBii, hogy mindenkinek (az összes iskolákat is beleértve) meg kell nézni.
A királyok és az uralkodók joga a cím és a rang adományozás. A nép sauvorénitásának a legszebb ki-fojozéso, hogy a nép ín sd címet azoknak, kik-Borsát intézik. A »vaa-IcancelláiK elnevezést ki kollott érdo-mnlni. ilogy mívol és hogy érde-ineltoiozt in Bismarck, erie ad vá-laBzt a mert tori és egy hon -müveszí film, az utóbbi idók egyik lognagy-s/urühb filmalkotása.
(<-i)
iiaritet&thaSyeaufcal
HÚl KALAP
RŰTH LAURA
Festessen Tisztíttasson
m
Hatalmas beruházások a magyar gyümölcstermelés eredményeinek fokozására
A Magyar Vidéki Sajtdtudósító budapesti jelentése szerint az év elején általában kedvelőtlenek voltak a gyümölcstermés kilátásai, de ar elmúlt hetek jó időjárása erősen javította a termés-prognózist. A bogyósok termése általában közepes lett s ezideíg kedvező hozamot ígér a szilva és a dinnye; mig különösen jó termés kínálkozik szőlőben. Az eddigi jelek szerint közepes termés várható nyári és téli almában, gyenge közepes körtében, mig a leggyengébb eredményt m Őszi- és a kajszin barack ígéri. Az árviszonyok termelői szempontból kedvezően alakultak, míg a fogyasitó közönség és a feldolgozóipar magasnak találja az árakat, E körök ugy vélik, hogy a gyümölcsfajták árait hivatalos ármegállapítás segítségével egészséges keretek közé kellene szorítani. A gyümölcsértékesítés tökéletesen kielégítő. A helyi piacok, a konzervgyárak hatalmas mennyisége-
ket vesznek fel és az export is biztosítva van, Ar export-árak kielégítőknek tekinthetők.
A hazai gyümölcstermelés továbbfejlesztésére egyébként, mint ismeretes, a földmiveiésügyi kormányzat hatalmas összegeket kíván fordítani. E program jegyében készültek és készülnek még <se idén hűtőházak, gyümőlcscso-magolók és aszalok. Ilyen célokra eeév végéig mintegy 1\'2 millió pengőt fordítanak. A« uj csomagotokkal együtt már 74—76 hasonló intézmény áll a hazai gyümölcstermelés szolgálatában. Még nagyobb számmal létesülnek ez-idén gyümölcs-aszalók. Az aszalással való tartósításhoz nem kell cukor, sem egyéb anyag s az, igy konzervált gyümölcs könnyű súlya miatt előnyösen szállítható, nem igény dl drága csomagoló burkolatot. Erév végéig már siáz aszaló Működik majd az országban.
Vdmőrlés 330 P, darálás 260 P q-hint
A közellátásügyi miniszter az érdekelt tárcákkal" egyotórtöleg rendeletileg állapította meg u busa, kétszeres ós rozs után kizárólag púnsben szedhető vámörlési és vám-darálásí diját. A vániórlétii díj mindhárom kenyérgabonánál 1.00 kft-ként egységesen ii pengő 8Q HUwj
a vámdarálasnál pedig 100 kg.-ként egységesen 2 pengő „60 fillér kész-ponv. Béén túlmenően (a vámérlés-nél \'2 Százalék, u vámdarálásnál djg .1 százalék iKirlás számítható fok
Az őrlési és darálást díjon, valamint O. porlási veszteségen fölül bármilyen más díjazás (szitapónz, fuvarozási költség stb.) fölszámolása vagy egyéb szolgáltatás kikötése tilos." A Vendelét .észlelésen intézkedik a tételes vi\'iuiórló és vámesero-örlö malmoknál, valamint a csere-
telepeken kiszolgáltatandó őrlemények minőségéről és mennyiségéről, továbbá a darálóknál kiszolgáltatandó vámdani mennyiségéről.
A rendelőt a továbbiakban egységes »Tájékoztató« kifüggesztésére kötolozi a inalom (cBorotclop, daráló) üzemben t art óját, amelyből az őröltető mindenkor tájékozódást nver-het a részén) kiszolgáltatandó Őrlo-mény (darai minőségéről és mennyiségéről, j
Mlntatrágyatelepitésl segélyakció
A földniüvolésügyi minisztor 77.440/1042. számú rendeletével 400-kisbirtokost részesít az Alsó-dunántuli Mezőgazdasági Kamara kerületében mintatrágyatelep építési
A n. é. gasedakőxönttÓK szíves tudomásain- hozom, hoiy Zala- és Somogyi vármegyek .nagyobb területére, Nagykanizsa szekliellyul
|#| ͧJ Mf Mozüaa*do«aiji Gépgyár Rt.
mosoni kizárólagos
képviseletét átvettem és üzletemet m
hmm, Zriayi Hiílos-mca l im alatt nmniiilflllai.
Üzletemben a KÜHNE cég Összes mezógcrzdifaági\'gyért-aiányai, valamint autón, motorkerékpárok, kerekpárok, varrógépek, gazdasági eszközök stb. és ezek alkatrészel kaphatók.
A n. é. gazda közönségnek a fentiek irányában rendelkezésere állok és nb. támogatását kérem. Savoláaz József. ................ \'...... \\ \' ............"
negélyben. Mintát rág yatelen építési Begéry, tráflvatoleixMiként l50 jwngé A trégvatotej) építési negélyt akkor utalja ki a mczügazduflági kamara amikor a trágyatelcp már felépült és annak felépítését ellenőrizte.
Akik mintnírágynlolep építési so-gélvben részesülni kivannak, azok a segély iránti igéiiylÓHÜkot 1042. évi augusztus hó 10-ig az Alsódunántulj Mezőgazdasági Kamarához jelontsék bo. (Kaposvár, Nómoth István utca 28. BsámO
MczŐiíflZdasógi munkások fejadagja
A közellátási im:;. >\'-> - i.i-,
letel .ulott kí a közollátási koiniánv-liiztosokhoz a nehéz testi munkát végző mezőgazdasági munkások foj-ndagjáról. Az alaprendelet szerint a kouvérgalíonajogyro jogosultak évi Imadogja lb* ós 60 év között 240 kg. konvérgabona. Minthog-y u rond-kivüli Imlvzot kövotke^tóbiin tObb helyen szíiksé\'gesBÚ válik az, Ivogy 60 ÓVOD felüli férfink végOZAck el a bevonultak immkáját, n minisztor feljogÓSÍtSa !l közellálási konnány-litztosoknt arra, bogv a nehéz testi munkát végző Ü0 05 éves férfiaknak, fölec gazdasági cselédeknok éi idóazaki niunkásokuak is, évi 240 kg. kom éi fejadagot állapíthassanak \' meg. A rendelkezés értőimében a községi elöljáróság (jwlgórmestor.) az engedélyes eddigi ovi 180 kg-os (havi 1.1 kg-os) kényé rga bon a jog vét évi 240 kt,\'-os (havi 20 kg-os jke-nyé rga hona jegyre esoiéli KÍ.
Fuatos tudüivalök
A közellátási minlsator remlolctul adott ki a közellátási kormánybiztosokhoz, amelyben szabályozza aa 1011. é»i tormésból származó ko-nvórgahoiui július hónapi vámórlé-set. A i-end.4kezés szerint a vámőr-lési a júliusi fejadagok számitásba-vétolővel lehetővé kell tenni. A.községi elélj a lóságok (iK)lgámieateiok) a váinörléfti ügybon hozzájuk tör<lu-lókuak 1041 -42. évi gnbonalapjáu vámŐrlési tanúsítvány »változá8ok« rovatába a ÍuIÍub hónapban vámőröltet hőtő kenyérgabona mennyiségét fcljeg\\zilt és a bojocyzest aláirásanl és jteeséttol hitelesítik. V,/ a i-endclkozúu csak az 1041. évi teruiésü kenyérgabonára vonatkozik és csak akkor, na a kenyérgabona a kórelmozőnuk tényleg birtnkAbaii is van. Az 1042. évi\'torniéaio, mnu-lyot konvúrgnhouajugvökkel¦ koll ol-Bzámolnii ez nem vónatkoz.Ík. Aat, akinek folvó évi juliiisdiónnpra saját hibáján kívül nincsen konyoro, ko-nyér és lÍHütjogy kiadása utján kell a kőaségi elöljáróságnak (polgármert-tornok) konyorbez juttatnia. »
A tnlinrókoseáy a logíontoaabb háborús kötelc8Bégek egyike. Be ogybqu keresztényi kötolesség is. Az evangélium megmutatja azt, hogy mi az igazi takarékosság és melyik a nem igazi. A kiasztam takarékos-t-iig néhány konyúrrol ós hallal vendégel le meg a hívók ezreit. Kz a takarékoBHág csodája, nmoly nzl bizonyítja, hogy an isteni aaeretot toljoBBi\'sgo kovóuból íb nagy tömegek sxiikaóghiteit tudja kielégítem igazságos és takarékos oloaitláshtd. A krisztusi csoda egyben.arra.íaíi-gyelmoztot, hogy a takarékosságnak a maradékok gyűjtésére isi ki koll terjednie s hogy hol>cs ekwatés
Üacletáthelyezésl
bőrdíszmű \'
KASZTLNÉ HOLZER ELLY
BAZÁR-UO VAR
___ t-Msh KÖXIjöNV --_
A rendőrség internálta Vágó Endrét és Feldmayer Gézát
ib42. július 11.
mellett nemcsak moRQlége<lép> van, liánom felesleg Íh.
Az igazi krisztusi takarékosság ős igazságos előestéé tácvol áll mindenféle kommunista osxtoakodástól ás hordálástöl, amelytől az Íh megkülönbözteti, hogy a végűn nom hiány, hanem* felesleg marad.
.it/n/iviinkán/. szociális iljitásai között f*ok olyan van, amely számot-tovő kedvezményt jelent azok számára akik háboríts érdemokot szó-, lestek. Az ilyenféle .adókedvezmények általában négy csoportra oszthatók.
*
/ieményi-Svfnieitcr Lajtm pénzügyminiszter a mull év végén rendeletet bocsátott ki .amely szerint a pénzügyi hn lóságoknak törölniük kell a Honvédelmi szolgálatot toljo-sito iparosok, kereskedők én más liasKitothajté foglalkozást, valamint szollómi szaiiodfoglalkoeáBt folytató személyek terhére kivetett általános kereseti adót a hadba vonulás időtartamára és a jövedelemadónak erre? a iövedolmi forrásra aránylagosan esn részét\', feltéve, hogy a hadba-vonnltnnk nincs olyan hozzátartozója, aki helyette az ipart, az üzletet vagy más foglalkozást folytathatná.
A: pénzütfviuiiiiszler másik run-dololű (210.0,10/1041.) a jelenlegi háborúban husi halált halt adózok együttesen kezelt adóhátralékainak
kivételes késeléseié és elbírálására utasítja a pénzügy ti hatóságokat. Ha a pénzügvi hatóságok bármilyon módon tudomást szereznek valamoly adózó hősi haláláról vagy a harctéren szorzott betegség kövotkozté-l>on történt -elhalálozásáról, kötelesok azonnal függőben tartani az adóbátralék bohajtanát ós hivatalból tájékozást szorozni az adózó és hát-ramaradotlainak jövedelmi és vagyoni holyzotérÓl.
Hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák, vitézségi érem tulajdonosok és tűzharcosok torhéro kivetett földadót, házadót és koroséti adót mér-Békóihi: koll. Ha nz omlitett adók együttes évi összogo nem több 50 pefigónél; akkor az I. járadékos/.-lálvu hadirokkantak 80 százalékos, !1 II. járadákosztályu rokkantak, továbbá a hadiözvegyek és hadiárvák 20 százalékos, a lll. és\'lV. járadék-osztályú hadirokkantak, valamint a kitüntetettek és a tűzharcosok 10 i-^ázalékos a dómérflók lést kapnak. Ha az adóösszeg 60 pengőnél na-C>olih, akkor a mérséklés aránya 20, 10, illetve 5 százalék. A hadirokkantak és hadigondozottak egyszobás lakóháza téliesen mentesül az általános kereseti adó alól.
A kézmüiparos-hadhiokk;müik, a kik nz I, éH U. jiu-ndókosztályba tartoznak* inonIonülnek a segéd- után fizetendő általános kuiwoli adó alól. Azok a rokkant kézmüiparoauk, akik rokkantságuk kövotkoztóben ,eggyel tébb segédet kénytelenek alkalmasni, BMkriál a Begódot még a legalacsonyabb adótétel megállapításánál &«m szabod figyelőmbe, venni.
Napokig tartó nyomozás után a rendőrség teljesen tisztázta Vágó Endre kanizsai Kő uti illátszerész »ügyót«. A nyomozás során feltűnt az eljáró detekliveknek, liogy üzleti könyvei foljegyzésoi olyan adatokat tartalmaznak a napi kivételt illetőleg, amelyek sehogyan sem illenek n többi allatokhoz. Csukhatnál* njog-lillapttotlák, hegy Vágó kétféle 00-jegysést vezetett a napi bevételről,
egyet, ainii hivatalos használatra szánt és amelyben
naponta sokkal kuvesubb bevételt tüntetett fel,
mint amennyi tényleg befolyt, hogy
Megkezdődött az aratás...
Napok óta zizegve csapódik n sárga kalászlenger a kaszák fénylő iiengéje alatt. Cl viliik az islenáldás hosszú keresztekbe a mezőkön. Fáradhatatlan kezek lendülnek munkára, hegy a reggeli imájukban foglalt mondat valóra váljék »és add meg nekünk mindennapi kenyerünket...« Az aratás: a nyár legszebb eapményo. Még a délutáni nap is megáll egy pillanatra, hogy fehér sugarával átfonja a szomjazó arány-rögőt, egészséges bronzaién legényeket küld az első sorba, ahol dőlnek a rendek, gyűlik uz igazi arany, az áldott magyar kenyér.
Ismét a klskantasai templomról
a legutolsó beszámolónkban megemlékeztünk a kiskanizhaí templom újjáalakításáról és arról a munkáról, amit az utóbbi években a buzgó éa fáradhatatlan plébánia és annak lelkes ve.zclöjof l\'. Bánás A. Gyula végez. A nagy átalakítások tovább folytalódnak, inert évtizedek mulasztását kell pótolni. A/, egyházközség logulóbhi ülésén szóba került az uj templomi padok kérdése, libben az ügyben már elutazott Beregszászra Batioza .József templom gondnok, hogy inogfoleló faanyagot szorozzon bo a templomi padok kész húséhoz. 1X> a templom közvetlen környékének, valamint u Toinplom-léniok rendezésére is kell, hogy ser korüljön.
Az üzletek reggeli nyltá«u
Az üzletok zárási, holyosebben a reggeli nyitásokkal kapcsolatos rendelet ügye is intézkedésre szorul.
ily módon kijátaaluvtaa az adózást, inig a valódi napi bovétolt egy másik könjvlio jegyezte Iw, amit otthon tartott. Miután Vágó maga is Ixiismerte kihallgatása során a hamis »kottós könyvvitelű, a rendőrség lefoglalta Vágó üzleti könyveit ós beszállította a kapitányságra. . Lapunk zártakor értesülünk,.hogy n rendőrség internálta Vágó Endréi és - az ügyből kifolyólag — Feld-mayer Géza alsósegesdi izraelita vallásit tejkereskedőt. Vágó ós védője, dr. Gdrtner Antal ügyvéd follobbez-tok a rendőrség internáló határozata ellen.
Azt mindenki tudja, hogy a ktakaiű-zsni földműves nem indulhat reggel fél nyolc órakor a 7—8 kilométer: távolságban lévő szántó, rőt vagy szőlőjéhez, mert nz üzletekel csak 7_ órakor szabad kinyitni és utána kiszolgálni. A magyar gazdának, mikor munkájáról van «zó, nom ¦ lehol határidőt szabni. 0 dolgozni akar. családja, a köz és nomzoti érdek miatt. Nem 8 meg 9 óra után, hanem már kora hajnalban. A kiskanizsai üzlotesok ogy üt t oroznék a kiskanizsai közönséggel. Hisz-szük és reméljük, hogy az illotékes hatóságok is belátják, hogy Kiskani-zsán más a helyzet éuónaS a;város-huu. ...¦/\'"
Sportélet
Már jónőhányszor irtunk arról, hogy a Hunyadi-téri sporttelep teljesen elhan\\ugolt állaimban vau, de velo együtt az ifjúságunk, a levonto-i!\'jiisá»iink .Hjwrtérdokoi is. Furcsának találjuk a közönyt altkor, amikor külön törvények-.védik- lovonto-ifjuságnnk sportérdekeit. Furcsa, hogy egy ilyon hatuhnas városrésznek sportja teljesen kihall, akkor midén 400— 500 lakosú kis falvakban, megindult a s]>ortélet és uj koz-iletnényczések a sportágak szélos-körü kiterjesztése érdekében. Nom hisszük, hogy komoly ok lonno Kis-kanizsa háttérbe szorításának. Do hisszük, hogy illotókes bolyon belátják, hogy ifjúságunk elsőrangú sportéinl)orokot tud kítormolni. Ifjúságunk önzetlenül sportol, akkor is, midőn a Sáska-Levente szurkot Olt koll hagyni és a köz órdokélien koll holytállani. ~"v\'
rt
dáktól kösellájdji bejeUtitö kiállításával egyi-áB^cji aipkat a* élel-miszerjegyeket. is. bes-tolajUtajta, amelyeket a hatósáflpk rc^ie korábbi lakóhelyén kiadtak. A oe-jelentfí a leadott éldmissajiegyak ellenében viszont megkapta an illető helyre érvényes élelmi-süerjegyeit. Közellátási beielentöt csak abban ai esetben nem kell kiállítani, ha ugyanazon a hely.sr-gen belül vdltoziatott lakóhelyet. A köiellátási beiclentön a bájítu-Iniitonusuak vagy megbicpttUnak, illetve a Kibe; tuiaidonosátiak kell igacolni a lakősvmtoitatást, illetve a lakásba való beköltötést. A bejelentéssel kapcsolatos további teertdők az uj lakóhely szerint illetékes hatósiígokra tartótnak, amelyek a beköltÖtésrŐl értesítettek a bejelentő előző lakhely/-; siennt illetékes közellátási hatősáoukot.
Ah értesítés alapján. Kiemelték at elköltöiött tÖMslapiát, ameljif)ek megérkezésp után váll csajt, ennek igeeolttá, hogy a bejelentő adatai mindenben megfelelőek. A bejelentő uj lakóhelyű sterint illetékes hatóság előjegyzésbe vette a be-síplg 41 tátott ólelmisf erjegyeket, valamint feljegyezte a kiadott jegyeket. A kiadott jegyek száma természetesen nem mindenkor! epye-itett meg a besíolgáltatott ífigyek számával, mert hiszen igen gyakran előfordult az, hogy valaki olyan helyről távozott egy másik helyre, ahol as éleimisier korlátozása és a fejadag megállapítva nem volt. Hbben az esetben tennéssetesen többféle élelmiszerjegy kisipj^l-tatására tarthaj\\oj\\t igényt.
A nyaralókozőnség élelmiszerellátásának szabályozásáról szóló rendelet érvénye a nyaralási títŐ-síakra terjed ki. lunius 20-án lépett érvénybe és szeptember. 30.-án veszi! hatályát.
A rcnd^Ipt érvénye kií-Wiftd mindazokra a, belysófliíkrev nyjraló-és üdülőhelyekre, amelyeket a belügyminiszter at 1929,1 xvi. tc 3. és 4. §-ai alapján erre kijelölt. Tekintettel azonban arra, hogy ai időközben visszatért terflletsjtcn nagyseámmal vapnak üdüJŐ- és nyaralóhelyek, ez^rt ezekre vpn.flt-kozó,an a rendeletben küJ^n.Í.utájz-kedés történik, tnégpeojjg oly^an-
íoniuíu, huyy (iüuk a helyek, uhol
at 1941- éviin legalább, 7CA s*e-mé\'y tartózkodott gyófiyuláa vagy vagy üdülés céljából, ssintén ei alá a rendelkezés alá esnek. Eleken a helyeken ai alispán, illetve a tjh. város polgármestere elrendelni köteles, liojjy, szept. 30-lfl sertészsírt, sertésluíjat, sertéssair-szalonnát csak hatósági j^egy ellenében sídbad kiszolyálUtni.
Ez oi intézkjcdé?,CM}pEtPV(átty|nJjf-ségcssé, mert em orsiáfl, legtöbb . helyén sertéssshból nem volt ipafl-áltapitva fejadag, illetve annak kiszolgáltatása nem hatósági jegy ellenében történt.
tanét, exhun;*). saiUlt. Darvallts Jőssaef
lit kell fudni és mi a teeadöje a nyaralásra utazó kőzöösógnek?
A nyaraló élelniiader-ellátá^a
Az a rendelet, amely a gyógyulást kereső és nyaraló közönség élelmiszerellátásának szabályozásáról szól, tulajdonképpen egy korábban kiadott rendeletből ismert „közellátási bejelentő" kiállítását és az ezzel összefüggő utánjárást könnyíti meg a nyaraló közönség számára, de a közellátási közigazgatás munkájának egysterüsítéset is jelenti. Az a rendelet, amely a lakóhelyről való eltávozás esetére
az uj lakóhelyen köselliítási bejelentő kisíoluáltatását irjVelő, a kettős ellátottság megsüün-tetéaóre tMOlgát.
Mindenki, aki más hatóság területére távozott vagy költözött, azon a helyen, ahová távozott, vagyis uj lakóhelyén köteles volt, községekben a községi elöljáróságoktól, a városokban a .polgármestertől, vagy a kön-oti jegy.ú»-
Teklutfle meg kirakatomat 1 Uíalványmani««
farll-, iőt- és gyermekcipők „"„:;
ELEKES „DEHMATA" cipőOzletében
Telefoni m.
KISKANIZSAI ÉLET
\'ZA\'tíAI KÜZL\'ONtt
BuíJ«l>sat I. mIntÍi
8.40 Torna. Birok. Közlemények. HangleraoKok.. — 10 Hirek.. — 11.10 Nemzőt közi vizjolsőszolgálat,
— 12 BaraDgöíő. HimnuBs. Időjárásjelentés. — 13.40 Hirek. — 18.20 Időjelzés ős vízállásjelentés.
— 14.80 Hirek. — 14.46 Mfisor-lamertotés. — 15 Árfolyamhirok, piaci árak, éleimissorárak. — 16.40 időjelzés, hirek. — 17 Hirek szlovák éa ruszin nyelven. — 10 Hirek magyar, nőmot és román nyelven.
— 1Í1.40 Hirek. — 28 Hírek német olasz, angol és francia nyelron.
— 24 Hirek.
BUDAPEST I.
17.16 Skolil Ottó turisztikai előadása. — 17.45 Utry Anna éa Bálint Zoltán magyar nótákat énekel, kíséri Gáspár Lajos cigányzenekara.
— 18.85 Hangképok innon-onnan.
— 19.20 Tarka mókák, vidám órák. Közreműködik Vizráry Mariska, Ko-rosztesay Mária, Pöwfes Sándor, An-gyol-Nagy Gyula, dzakáts Zoltán, KÓzdi-Kovácfl Antal. — 22.10 Üzon az otthon. — 28.25 Strauss-korín-Kők.
BUDAPEST II.
18.85 Mezógp\'ídasági félóra. — 10 Marlzy Johanna bégedül, — 20 Hírek. — 20.20 Respíghl-müvek.
— 21.10 Hassan Erek előadása. —¦ 22.10 Rószlot a Székesfóvárosi Zenekar olasz estjéből.
Vasárnap BODAPBBT I.
8 Fohász. Szózat, ltoggoli zono.
— 8.46 Hirek. — 0 Unitárius istentisztelet. — 10 RoformátuB istentisztelet. — 11 Róm. kat. istentisztelet. — 12.16 Levente-műsor.
— 12.66 Dékóny András elóadásn.
— 18.10 Szórakoztató zone. — 14 Müvészlemozek. — 15 Csíki László 6s dr. Perneczky Béla olő-adásn. — 15.45 Bura Sándor cigányzenekara. — 16 Fölolvassa. — 16.40 Dr. báró Androánszky Gábor előadása. — 17.20 Melles Béla-zenokar. — 18 Felolvasás. — 18.15 Tánorene. — 18.40 Dallos Sándor elbeszélése. — 19.20 JohannosHocs-ters filmdalokat énekel. — 19.60 A becsületen város. Hangjáték ogy felvonásban. — 20.10 Amszterdami Concortgobouw zeuokar. — 20.20 Hangképok a vasárnap sportjáról. Beszél Pluhár István és dr. Lego-nyoi Józsof. — 20.40 Légiorók fu-vószoneknrn. — 21 Turay Ida csevegése — 21.10 Zenés közvetítés a Margitszigetről.
BUDAPEST II.
11.15 Országos Pofitászonokar. — 12.16 Szalonötőe. — ?16 Szórakoztató zono. — 18.16 Madárhongvor-suny a dobroconi Nagy-erdőben. A közvetítést vozoti Dövényi iNagy Lajos, rr 10 Oláh Kálmán cigányzenekara. — 20 Hirok. — 20.10 »Worthor«. Opora négy fölvonásban, |
Belefulladt a Zalába egy aszol nem tudó leány
A nagy melegben sokan keresnek felfrissülést a Zala vizében. Kulcsár Erzsébet 16 éves zalaegerszegi leány tiltotl helyre ment fürödni. Belelépett egy gödörbe és az örvénylő víz átcsapott a feje. fölött. A közelben lévők azonnal keresésérc siettek, majd közben \'megérkeztek a tüz-
*****
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelőt: Ma, szombaton az Igazság gyógyszertár Fő ut 12., holnap, vasárnap az Őrangyal gyógyszertár Deák tőr 10.
Kiskaniznán az ottani gyógyszor-tár állandó ügyeletes szolgálatot tart
A GOZPORDO nykva vjn rtggei 0 órától este G óráig. (Hétfő, szerda, péntek dé\'után ós kedden egé^z n»p Iliiknek.) Telefon: 500.
— Nsptán Jullua 11. Szombat Rom. kat. I. Plus p. - Protestáns Lili. - Izr. Tham. 26. — Július 12. Vasárnap. Rom. kat. flual. JAnos. - Protestáns. Iznbolla. - Izr. Tham. 26.
— (Zarándoklat Homok-komáromba)
A nagykanizsai Jézus Szivo plebá nia zarándoklatot vezot a homokkomáromi kogytomplomhoz. A zarándoklat, amelyet dr. Solymár István osporos-plobános vozot, holnap röggel fői 8 órakor indul a folsőtomp-lom elől. A homokkomáromi kegytomplomnál katolikus nagygyűlést tartanak, amelyen Vida János, a foroncrend harmadrendjének nagykanizsai világi elnöke mond beszédet. . i
— (Szabadságról)
Vitéz dr. Jónás Károly rendőrkapitány, a kapitányság kihágást osztályának büntető bírája szabadságáról visszatúrt és átvetto hivatala vezetését.
— (OT1 kínevezések)
A belügyminiszter az ÜTI nagykanizsai korüloti pénztáránál dr. vörös Gőza fogai mazógyakornokot u
X. fizetési osztályba segéd fogai utazóvá. Kotsy Dozsó biztosítási se-
Sédollonórt a X. fizetési osztályba iztositási ellenőrré, Cooló Vendel díjnokot pedig biztosítási gyakornokká novozto ki. Ugyancsak kinevezte a belügyminiszter Kotzig Jenő és Poitl József Csáktornyái lakost a
XI. fizotesi osztály 8. fokozatába az alsófoku biztosítási tisztviselók létszáméban biztosítási segédtisztté.
ollók is, akik a mentési munkában Szakavatott Csősz Gyula halász vezetése mellett a legőnfel-áldozóbb munka árán sem tudlak megtalálni a leányt. A holttestre csak másnap bukkanlak rá. A folyó Zalaegerszeg határában kidobta a partra.
— (Kinevezés)
A főkapitány Hajós László próbarendőrt tényleges rendőrré nevez to ki.
— (Adományok Jézus Szive templom építkezésére)
A Jézus SziVo felsőtomplomra egy hadbavonult feloségo ogy havi fizetését 250 pengőt, özv. Sifrik Gyulánó (Palin), Egy ki« szent Teréz tisztolő, Petormánn Józsofné 100—100 pengőt, Tasnádi István, Vass Józsof vendéglős 50—50 pengőt, a Jézus Szivo főoltárra iN. N. tanítónő 500 (ötszáz) pengőt, N. N. külső Üvegezésre 110, pengőt, templomi padra Czvetkó Mátyás, özv. dr. Syhwarz . Károlynó és fia, Schwarz Károtv, Sebestyén irgal-maaroildi tag, dr. Székács Sándor városi tisztiorvos 250—250 pengőt adományozott. Isten fizcsso meg.
— (Az Orszá&os Tüdőbeteg Egyesület)
nagykanizsai fiók-egyletének Király Pál u, 1. sz. a. gondozó intézetében a rendelés folyó hó ItJ-tőLj renoválás miatt kb. 8—4 hétig szünetel. (:)
— (Kössünk életbiztosítást)
Forduljunk hazánk legrégibb, 1857-ben alapított biztosító intézetéhoz, az Első Magyar Általános Biztosító Társasághoz, amely az életbiztosításnak is minden ágával (ol-érési, haláleseti, gyormok, járadék biztosítás, stb.) foglalkozik éa minden biztosítási igónyót a logolónyö-sobbon kiolégiti. Helybeli főügynök-sége: Caengery utca 2. (;)
— (Holttányilvánitáa)
. A lotonyoi kir. járásbíróság Bakonyi iBtván borsfai lakost, aki 1891-ben Zalnsaontbalázeon ssüle-tott és o 48. gyalogezredből az orosz harctéren fogságba esvén, 1015 szeptemberében oltűnt.
— (Az alsólendval füsttelen nap eredménye)
Az alsólondvai Önkéntes füsftolon-napol rendezett, amelyen 780 pengőt gyűjtöttek ösbzo.
A kái-onikadAst u«en *« m törvéwy b dittarti I
KecsKeméii, alfölffi és fiegyviáléhl
állantMóan
fafboroK
OH- BADA KAROLY BOR- ÉS FAERTEKESITO
Idilli: )!.
1IAGYKJIIIZSA
cégnél.
bUHQ-il 56.
\'I94fc lúllui lí^l
Í,KUILSIVU^ .1
Dr. TEHSZTEXYAK LÁSZLö ,
a Nolre Dame leányliceuni egykori hillanára, most belesi káplán, a Zalai Közlöny jóto|lu munkatársa, a minap rádióelőadást tartott XIII. Leó pápáról. Dr. Tersztenyák Lászlót a megyéspüspök a szomszéd somogy-szcntmiklósi plébánia vezetésével bízta meg.
* -(
ÖREGDIÁKOK |
találkozójóról adtunk hírt a minap. A nagykanizsai piarista gimnáziumiban 50 éwcl ezelölt érettségizel lek közül öten jelenlek meg (ezen a találkozón. A gimnáziumtól kapóit írott névsor alapján ötvenévesnek Irtuk mi is a találkozói, de most Dénes Jenő állampénztári ny. fö- \' tanácsos kívánságára kószségocl igaziljuk ki; — a találkozó 55 éves volt.
* X
EGY KÖTET VERS
jelent meg a napokban Budapesten \'Beszélgetések IstenneW 1 cimen. A kötél irója nagykanizsai : dr Winkler Ernőire .Mun- j kácsí Noémi, aki már ismert és ujabb költeményeit gyűjtötte össze ebben a könyvben. A ver- í sek a vallásos ós anyai érzések finom1, csendes szavú inegnyilnt-kozásaí és csak kisebb részben \' a Urai lélek egyéni problémái- I nak rezdülései. ( •
Dr. TERBOCZ MIKLÓS íj
miniszteri tanácsos ,aki Za- * Iából indult szépen iveíő pálya ján, most miniszteri Osztályfő* i nők lett. Terbóez Miklós dr. za- | lat gyökér. Muraközben ringott bölcsője és a szülői házban szív- \' ta magába a zalai föld fanatikus , szeretetéi. Meleg szeretetfel ki- * sérjük további pályafutását. á
HORVÁTH KAROLY
főhadnagyot, Nagykanizsa város kitűnő adótísztjél, nagy ki- ] tüntetés érte. Hónapokon át Na- J szódon teljesített hazafias szol- f gálatot. Most a dési ezredpa-runcsnokság kiváló és eredmé- ! nyes teljesilmónyéért csapatpn- . rancsnokí dicsérő elismerésben I részesttette. 3
¦ * tí
HAJNAL KÁROLYT,
a nagykanizsai kir. ügyészségi irodavezetőjét valóságos iroda, igazgatóvá léptették elő a VIII. fizetési osztályba. Hajnal Károly igazgató nagy értéke a kir. ügyészségnek. Minta tisztviselő, aki feletteseinek legnagyobb megelégedésére végzi felelősségteljes munkaköréi.
*
MARTON TANÁR
fogalom volt évekkel ezelőtt a zalaegerszegi állami gimnáziumiban. A katolikus sajtó hivatott munkatársa, képzettsége, működése illetékes helyen is fi-gyeunet keltett; Míg egy napon a legszebb jövő előtt álló fiatal tanár felverte a szigorú kármel-rend ruháját és karmelita áldo-zár lett. Azóta ismét évek multak. A zalaiak sok büszkeséggel gondolnak Marton tanárra, akiből a szerzetesi ruha és szenté-lés P. Marcell formált, aki egy,
FERENCJÓ7SEF
KESERŰVÍZ
1942, július 1!.
szük cella magányából nz Úristen ragyogó dallosa lett — a minap egykori tanítványai fel-kérésére Zalaegerszegre jött és itt 0 20 év elütt éritségi zenieknek szent misét celebrált. Marton tanár ur u legjobb részt választotta...
*
A NAGYKANIZSAI MÉP
összes tisztviselőinek, vezetőinek és eljáróinak önzetlen és hazafias, buzgó tc vékony s ég ükért, anvit évek ólu u magyar vártaállásban kifejtenek, főleg dr. Thol\\yay Zsigmond pártvezetőnek, legteljesebb elismerését és köszönetét fejezte ki Gaspa. rich József központi párttitkár. *
1». ÉBOS ALAJOS a kiskanlzsaiak relejíheletteu Lojzi pátere évek óta Székesfehérváron működik az oltani franciskánus rendházban ;iz örökké vidám és kedves I\\ ( zirfusz \\ iklonn házfonokkel elvolt. 1\'. Alajos, mini nz ottani IlnrnKuIrcnd fáradhatatlan Igazgatója tríosl számol\'be körlevélben nz ottani világi-rend munkájáról !1 ferences-község pezsgő tevékenységéről, amely e.gy lelkes nnpi-sziv gyönyörű munkája. Milyen szépen dolgozik mindenütt Krisztus papja !
Vasárnapi istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: Vs7, \'/i8, Vs9» Va 10, \'/311 (nagymise), 12, d. u. 7-kor litánia.
Felsőtemplorn: 7, 8, 9, V*Í0( \'/.ll, Vil2, d. u. 6 kor lilánia.
Kórházi kápolna: »/46, 8, 9, »/i W, d. u. \'/|3-kor mánia.
Piarista templom: 7, 7*8, ViÖ, VilO.
KiskanUsa: 7, 8, 9, 11 (nagymise), 3 kor litánia.
Református: d. e. 10. d. u. 3.
Evangélikus: d. c. 10, d. u. 6.
Izraelita: pénlek d. u. 7, szombat d. c. 10.
NVTE II. bejutott a döntő-mérkÖzésekbe
Ai NVTE 11. megnyerte az alosztály-bajnokságot és eíiel bejutott a döntőmérközésekbe, Az elámít vasárnap Pécsett játszotta a DVAC-al az első döntőt és 31 t-re győzött.
Vasárnap, 12-én Nagykanizsára a Barcsi Levente Egyesület, a ka-posi alosztály bajnoka jön. A DVAC múlt hó 28-án játszotta az első döntőt a BLE-1, amelytől kikapott 3:t-re.
A döntő lejátszása után a nagykanizsai vasutasok két fiatalt küldenek ae ercsi országos ifjúsági táborba nyolc napra, amelyet az MLSZ rendez. A fiatalok itt tanulnak Molnár Ignáctól, az országos szövetségi cdeŐtŐl. A tábort a tavast folyamán összegyűjtött mintegy 32.000 pengő jegy-fillérből fedezik.
A fiataloknak a tanulás mclletl alkalmuk nyilik a nyaralásra is.
ZALAI KÖZLÖNY
A német katolikus tábori püspök pásztorlevele
l\'ranr. Jnslus Banknwakinak, a nemet haderő katolikus tábori püspökének pásztorlcvele na-pyon alkalmaz arra, hogy be-nillanlftat nyer|tlak a nemet katona lelkibe. A iiasztorlevcl többek közült a kövclkezöket mondja:
A német katona, aki betegon, vagy sebesülten korházba került, n »h0m-ket diszpo)gárának« számit, hiszen élotét és egészségét letto kockára a Haza biztonsagáért. Es a tény ol-törolhotetlen jogyot nyom a német katona lelkem és egész rendkívüli módon világítja meg azokat a nehéz napokat és kosorvos órákat, amelye-kcil minden körülményük között ki kellett tartania.
Tudom, hogy ti, akik Vezérünk én lógíöbb Hadurunk, Hazánk éa népünk szolgálatában mindig hűséges katonáknak bizonyultatok nőm
kívántok bálát és köszönelet, hisz mindosi megadja nektek a kötotos-fíógtoljositóa keltette nyugodt lolkí-ismorot. A szonvodés én a ImíIhó fáradtság órájában azonban -mégis tudnotok kell, hogy az elesett bajtársak mellett, akikot népünk hálája noha el nem fog felejteni, azokat a férfiakat !8 tiszteletre méltó boly illeti meg népünk közösségében,akik a harcok során megsolwsültek, vagy ogeszégükot áldozták fel a becsület mezején. I
A m i napja i i íkba n lejátszód ík, óriási é« egyedülálló. A vílágtörlé-nolom fog majd Ítélkezni, ebbeli a gigantikus küzdelemben azonban elsősorban iátok hárul a fófoladat. Mondják, hogy szenvedés és fájdalom a szeretet élotelcmo. libben az
értelemben vérző sebetek Iccéién-• kebb bizonyítéka népünk és Hazánk iránti azerote tetőknek. A katonalol-késsek jelentéseibon, akik S kórházi ágyak között teljesítik fáradhatatlan kötelességüket, ismételten találkoztam már olyan megállapításokkal, amolyeknek magam is nem egyszer, szemtanuja voltam beteg katonáknál tott látogatásaim alkalmával, hogy a nÓmetí katona csodálatra méltó hősiességgel éa nyugalommal viseli ol a fájdalmakat. A súlyos betegek és benősültek nom tudják eléggé hangsúlyozni az orvosok éa á)>olók fáradhatatlan áldozatkészségéi, akík minden beteg lolkóbon felébresztik é» táplálják a törhetetlen élotoró és éhiiakarás gondolatát.
Még akkor is .amikor folvotódik a súlyos sobosült iövÓ tovékonységé-nok gondolata, fölülkerekedik\'a hősies elhatározás, amoly nohézségek árán is ki tud tartani. Mások, akik loljoson felgyógyultak, ismét víssza-kivánkoznal(" hajtársaik közé, akik kint maradtak, hogy órtálljanak. Nyugtalanok lesznek "ós semmi nom tudja éket visszatartani, hogy vissza no monjenok a frontra. Ottikarnak loiyviy ahol uj csaták nyílnak ós uj döntések érnek.
Bajtársak, akik a front vagy az otthon kórházaiban foküsztök, nom tudok szebbet kívánni: Legyetek minél elébb ogészségesok és újult erével foglaljátok oi ismót azt a beivel, amelyét Vezérünk, népünk és Hazájlk szolgálatában vállalniolok líűll. Brro kérem számotokra a\'Min donhaté Isten támogatását.
(UPU)
Augusztus 1-én nyilik meg
Tóth József vaskereskedése
Erzsébet-tér 23., üöipont szálló épületében
nínö^cKnr..izusB<N
KMftlí
BÚTOR.....
Magykanizaa, Horthy Miklóa-ut 4.
kz aiső kmlwtí ttvházasság
Ma delelőtt kötőtlék meg Nagykanizsán az első távházas ságot. A vőlegény Németh Ágoston Károly-laktanya-bteli firmes. tor, aki jelenleg a keleti fronton teljesiti hazafias kötelességét, mig a menyasszony Polay Rű-¦záUa nagykanizsai, Körmős-uteu 17. sz. alatti lakos volt. A tanuk líedő Imre honvéd főtörzsőrmester és Horváth Kálmán honvéd-főtörzsőrmester voltak. A \\. házasságot dr. Pálfy Gyula kötötte meg.
FŰsttelen térzene
Az országjáró Horváth (nepzo-nécsV-eaalád ma deleiét? a hadba-vonult katonák javára az Erzsébet-téren »FfistoIcn-térzonét« adott. A térzono oredmónyőt, 460 drb. cigarettát Horváth lapunk utján továb-bíttatta a nagykanizsai Vöröske-roszthez a fontra fralÓ ol juttatás végott. I
Rövid táviratok
Az Azori-szigetekről
Lisszabon felé haladó egyik portugál gózöst brit ellonórzŐ hajó\'feltartóztatta és Gibraltárba kísértő.
Tokióban i
Leonardo da Vinci-kiállítást rendeznek, amolvon a nagy olasz alkoló leghíresebb festményei és műszaki találmányai kerülnek bemutatásra. Több japán főiskola tanulmányutat torvoz, hogy tanulóival mogtokintso a Leonardo da Vinci-kiállitán gazdag anyagát. ^ (
Egy écéd
motoroshajé a Karaibi-tengeren felvett 86 szovjet tengerészt, akik ogy elsüllyesztett szovjot tohergózöa legénységéhez tartoztak.
* ¦
Franciao r szagban
a fogyvorszünot Óta olóazör történt meg, hogy hadihajót bocsátottak vízro. Az új hajó aknászodé.
Titkos Illés az egyiptomi parlamentben
Kairó, yüliuS.11 (OFI) Nahasz pasa miniszler-elnök a képviselőház pénteki líl-kos ülésén beszámolt a helyzetről. Egyiptom védelmi kérdésében ngy nyilatkozott, hogy Egyiptomban döntő fontosságú harcok folynak nz el-alameiní kuleüállás körül Hangoztatta továbbá azon szándékát, hogy tű-voltartsa Egyiptomot u háborútól. !
Beaverbrook uj képviselőválasztásokat követel
Stockholm, július Jl (Stefani) Beaverbrook lord a Daily Express hasábjain uj általános választások tartását sürgeti, ntert u mosluni kéfjviselfí-liáz,túlságosan Öreg és tehoteL len és egyáltalán nem\' áll a helyzet magaslatai).
ZApAI KÖZLÖNY\'
1942, hiHu\'a 11.
ElMbodi *<iy angol ka/6
,Al.u!i|oiil;uii, julhlö 11 Az óflzak*J»«rlkai tOftporészoti hivatal bojolonietto, hogy •tegnap Dél-Amerika énznki partjai köxolébon a tengely hatottnak cgvik bu várnaszádja elsüllyesztott ogy közepes-tonnatartalmú angol teherhajót. Eá-zol a tegnap hivatalosan bejelentett ImjóelBÜllyaaBtéaok n«áma négyre emelkedőit.
\'KOazOnetnytlVánltAs. 1
IMindazon Jóbarátok As Iunmrő-sök, kik szeretett jó tlata, Illetve twAU-órOilk
Nagy AiíímI
eUiuayta alkalmává] moly iryá-Bzuukbau osztozol szíveskedtek <«ár. a temetésen megjelentek, fogadjak: ii/.ulou U hálás kÖBZÖnolllDk kiíejezesót
Özv. Nagy Arrtainé
és gywmektl.
KöszötiHnyllvAnliáH.
Mliui.wüii iób.irátíiiíik és ismert-stliak, kik fclejtliclctlcn tbága jó édes-I anyánk, anyósom, nagyanyánk, testvérünk, sógornőnk
Ozv. Totola Lajosné ¦ú/.. OSatbas\'Márta
temetésén megjelenésükkel vagv bármi más módon mélységes lájdal-munkban osztozni sxfveaek voltak, fogadiák szuton la bálás köszönc-ij Ilink kifej exosét,
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
11413/1042.
KWomrtos versimytárgyalásl hirdetmény.
Nagykanizsa város nyilvános Intabett vorsonytárgyalást hirdet a Hortliy Miklós v. kózfcórhSz taturozás&vel kapcsolatos seállllásokra ós muukáls tokra.
Kltfásl imlvelst hétköznapokon dól-elatt 10—12 óra köxott a v. mórnökt lilvnt-ilh.iu msftteklnthetö és folyó óvl Július hó 13 ától-dljtalaoul bfiaMMabato\'.
Az Írásbeli ajánlat benyújtási határ-Idojo 1942. óvl Július 17-ón dóll 12 óra.
Helye: Polgára ostort hivatal Iktatója. IMnatpáuit Istannt Wtw kell.
Nagykanizsa, 1042. JultiH 10. kbi Polgármester.
AFlöIllMflMSlI
alfáiét éa tanulót uonnal lelveazek. I.ldilarlicludl Ml nakamkedo. 1981
Kmikeddml tanfolyamot végzett, gépírni a* hoivítul titdfl tmM ttatttaaaafé-»01 kereaek. Cim ¦ kiadóhivatalban. 2000
¦ kivitelit Ittui Intele ¦ ptn, heti Untéi 48 pengő,_20U
4 tóaáplafcolal oaxlilyt vigaelt, |ómeg«. vlöf.ldu Iliit vagy leányt éráetaaaosio-Mark \'lelveatkk. Blt6rane.u B.akeraberre
kiképaem. Zaoldoa óráamester, l\'o-iit íl »/.
2009
¦Indattaalány vagy középkorú aaz-uony kei.ttcttk vklcktL-. — Jeleatkezie Petofl-u. 20. •;. Matt. 2008
Aaauelas«a».aHol vagy hasonló állást aeawall baMaiere ^Itoarad ár|a keresztény nő. Clm a kiadóhivatalban.
AaMtevtm
Hali,, «Sed». «aBkdsraeyei.buto. tok alaaltk. Vodlnlk, ltoitliy M. „I 8 1995
Príma Soo\'aa Matar oldalkocilval eladó, Telekl-ut 13, |9W
nHunerheiu tábornagy badparanosban emiékezelt meg a Lotta Sw9rd bárom hőslbalolljáról
Helsinki, jnlius 11 Mnnnerhouu tábornugy külön puranosbim \'méltatta n I.otlít Swiird báróin! hősilmlotíjáiutk érdemeit. A luís finn asszonyok ti hurcoló rsapntok HH\'llclI ön-
kéntes stjgolyszolgiilutol leljesi-tcllck. A aadpM\'ailcsbttn iMan-iieiluMm tábonihgy megkapó szavakkal iid kifejezést az egész finn liemtwil hálájának n hiis-lolkfl finn asszonyok iránt.
Statárium elé kerülnek a terménggyujtogatóh
Bárki, akt bárminemű doloir szándékos megrongálása vagy mogsom-miaitése állal, igy különösképpen bárminemű formatív vagv mán knz-BSŰkségleti oikknek iüzszoiHzáni-mal VOgy vogviflzor alkalmazása által törlénó folirviijtáPivval a magyar állam vagv szövetségeso togyvoros
orojénck vagy » velük működő fegyveres erőnek szándékosan halranvt okozvagv az ollonségnoK szándékosan olínyt szél-őz avagy a bon-védolom érdokéi sérti: a honvéd büntető bíráskodás körében routim-biráekodás (.statárium) alá osík os halállal büntotoiulö.
HIRDETMÉNY.
Inlcielílnk 1942. évi április liá 25-cn meolarloll rendes kfiioyülésének hotároaato értelmében oi egyenként öj petigö (50 dinár = 200 korona) névértékű résEvényctnk névértéket - a tnrtítlékolcipok terhére - eoyenként 10 penflSrc emelte fel.
Felhiviuk résivénycseinket, hogy résavényeiket intéretünk-nél 1942. falta* 31-1« - lebélyegiés végett - mutassák be.
Csáktornya. 1942. inlius 10.
C»»kt<>friyal\'Mnr»k8zl Takarékpénztár Rt. Csáktornya.
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGER-ULIjM\'ann elek
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shall gázfőzők 1 i
! lánggal Jallas végére eiajegyexhatók. -0-
Steril I. Kálmán
Oveg-, poi\'ealláii-, kőedény- és límpa-kereskedő, üveges és képkeretező ,m 1 Cateatrynt 7. Hagyhanixsa Btlarat Zrlnji M-u 41.
Vásároljon
Horvdth Lcijos
Oveg- és porcellánkereskedésében
Nagy választék várja Önti
Fö-ui2.
Tolofon : 647.
PR AVAVD LGY1
uníamos <wwszol6Hithtú r,t.
HlvlUgoaltéa Oltlgry-ut 51, telefon 294.
Áramiurámlák «ivetéMi, M|il«méQlókt hlIwihBíioliité—h SUgjggj 2, I. <nwtot, tgjgffon 213.
Hifdf»$$Ln is Zöldi llozlonylisn
HSi-faal«ü»-»IoH( elegánsán bíien-Sdezve, családi okok miatt eladd. Bővebbet dr. Rédeyné Siombathily, Kossuih. •utca 29. \'HM
Ó>M*m«t ebíillöíiekréiiy, butinlíiík lídínyek, ttölruhák eladók. Coengery-ut 31* Hötlötftl, 4-6-tg. 1997
Idkarban lavó" blfetta m*s«át veawk köz alatt. Kovács Vince, Becsehcty. 1978
Jókaiban levO máty, fehír gyecmek ¦poHKooBl eladó. PetAfl-ut 38. 2001
Egy Jókarban levő aport oyaritiak-kooal eladó. Magyar-u. 57._1999
Holnap <rlas halnap piac közepén, bolQArttk mellett. 2010
Modern, mély ofarmakkooa! olción eladó. Kinlzif-u. 67. 2006
KlmkaMblak, ajtó, ablakzaatuk eladók. Hajctár-u. 23 20C9
BÚTOROZOTT SZOBA *
Szfpen bnlopoaoll azoba fUrdótm-bával mptcmbtr 1 !g kiadó. Klnlzal-u. 0.
"> LAKÁS-Ö2fWTHELYISÉO •
Halszobás uilbáx kerttel augusstus el-setére kiadd* Clm a kiadóhivatalban.
1978
KOlBnbeláratu asefaa egv-két izeoiéty-nek khdó. Fő-nt 15, paptankéiilWa 1993
Maffyobb raklárhalylaaDal kerc-8ek az Eusíbet-téren. Tóth vasketcakedí.
1098
Magány00 havat, egy- vagy kettű-aiobán lakiit kerea, ayeraicktelen nyun-dijai. Clm a kiadóban. 2007
HÁZ ÉS INGATLAN >•
Több adómentes m.ffár házhelyet, aiSISt «a midekel kaaaalll Papp, Telekl-ut 5. Telelőn 670. 1512
Árpád-utca 61. aaamu ház uabadkéc. bot alatló. Bővebbet ugyanott. 1972
Eladó bekoltöaheto, |<Wedeltnezd hír Hz. KOzvetltí: I loivalli, Sugárul il. 1873
¦Mar alanla a belvlroiban. 12 erlg addtnentea, telle* komtüit. Kiataludyutc. 2/c. Clm: Vltía Himory Jozsetné Eaer, Deák Perenc-u. 8. 1924
rOU3mtu!
Hargllay t,™t<.IÚullo Klrál,.... 87.
Blatt logad.
Kutyákat háznál géppel nyirok. Clm M«gyar-u. 2, a|ló 3. 200!
Tuilfa-fOreuoléat gáppel vállalok. Palaa AnUI, Arpád-o. 19. 1930
Szentképek TtU,Si.
nagy választékban -*> legolosóbb
Horváthnál, Fő-ut 2.
4BSZHAT0
*»l.»l HOíLOHT
-aoUtaiKa,l,NAPlUAr. tUad|>: „Klzia«M4|l It. T. H..jyh.«l.*»" Fal alta Hadd: Z.tlHUr.l,. Nyoflftatott: a .Mnjaaaaaatl H. T.\'Nagrknliav"
ayaartájUaa HagyJualaaia. IKjMia*» aaMI, f
82. évfolyam, 166. mám.
NigykanliM, »42. július 13. hétfő
12
filiéis
POLITIKAI NAPILAP
8»*rk<*a tőség éa kiadóhivatalt Foot S. nan. §m*k—#fi*Mt At,kiádókl vaiali telelőn 78. a. Moglek\'iilk minden , bálköraap. délután.
Felelős szerkesztő ; Barbarita, tajos
Előtlzetéal ára: egy hónapra 2 peogfl SQtlUéV
negyedövre 7 peugö 30 (lilór. ügyes szám: hétköznap 12 Sin., szombaton f6-B.lL
A mezőgazdaság fejlesztéséről\' szóló törvényjavaslat\'- a mezőgazdasági termelés rendjének biztositása érdekében korszerűsíti és-a közérdekű kiváiuilnmk-nnk mcgfoIoUíen átalakítja, illetőleg megreformálj a • a mezőgaa dasági közigazgatást i.s. Ez az intézkedés természetes és logikus következiményc. annak, hogy nz állami ellenőrzés a törvény élelbolópto után., lényegesen nagyobb területre fog kiterjedni, mint amilyen ma tényleg, a mezőgazdálkodást illetően érvényben van. Több. lesz a, kisérleli birtok, a indntabjrtokok, sokkal több gazda részesül kedvezményekben, niiint irta, az állam tehát közérdekű kölelességct teljesít, amikor ellenőrzi, hogy nz ndópénzekbŐl juttatott támogatást azok, akik ebben részesüllek, valóban a mezőgazdasági termelés fellendítésére és okszerűen\' használják fel. A mezőgszdsságl Igazgatás
reformja
Legfőbb hatóság termeszeié-sen továbbra is a földművelésügyi miniszter marad, azonban a decentralizálás jelentékeny lesz. A minisztérium eddigi íminkakörónek nagyrészét a gazdasági\' felügyelőségek, Mezőgazdasági Kamarák és más megbízott gazdatársadabni érdekképviseleti szervek látják el. Megalakul ezenkívül, mint legfőbb véleményező testület, az Országos Mezőgazdasági Tanács, amelynek elnökét a földmüvelésügyi miniszter nevezi ki. Ellnek a tanácsnak tizenöt tagja, a gazdatársadulmi szervezeteknek egy-egy kivájó egyénisége lesz. A Tanács minden fontosaid) mezőgazdasági termelési és érlékesitési kérdésben volu-mot fog\' atfnb és ezzel alátámasztja, a kormánynak- minden egyes közérdekű intézkedését.
Kibővül, a közigazgatási bizottság mezőgazdasági albizottságának hatásköre is és bizonyos kérdésekben, mint példán 1 a birtokkezelő kirendelése tárgyában véglegesen fog dönteni. De leginkább a guzdasági felügyelőségek hatásköre fog kW-bővülni, .írtért ezek lesznek i országszerte az. őrei annak, hogy valion. közérdekű okszerű gazdálkodást folytatnak-e a kedvezményben rószesitett . birtokok, söi nrás birtokosok is a hazai földön,
¦ Q»4«*égj olőljáró"
Uj\'intéaményt •létesít a javaslta guzdaságt-előljárók személyében,, akiket ,a földművelésügyi, miniszter, nevez ki és pedig mindem nagyobb községbe •\'g.vel, kisebb községbe pedig korzelcnkint\'egyet-egyet. A gaz-
Anglia ultimátumban a tengely elleni hadbalépésre szólította fel Egyiptomot
Faruk király visszautasító válasza után brit csapatok szállták meg
a királyi palotát
Az angolok csak az egyiptomi vezérkar háborúval való fenyegetödzó-sére vonták viasza csapataikat
A német csapatok a rzsevl térségben 30.000 foglyot ejtettek, 218 páncélost, 591 löveget, 1801 géppuskát és gránátvetőt s egyéb hadianyagot zsákmányoltak
Német tengeralattjárók az Atlanti-óceánon és az amerikai parti vizeknél 18 ellenséges kereskedelmi hajót süllyesztellek el összesen ll(i.OOí) donnatarta-lonvmal, Kgy további hétezer tonnás hajót torpedótalálat következtében megrongáltak. Tüzérségi lüzzcl elsuilltjesz-telték háront vitorlás szállt-tóhafót.
A német tengeralattjáró fegy vernem: ezzel ju.ÜuL l-e óla az Atlanti-óceáli, nz Északi Jeges-tenger és a Földközi-tenger hadszínterein 34 hajót süllyesztett cl 225.900 loimatartaloniimal és valamennyi arcvonalon újból súlyos csapást mért az ellenséges\' ntánpőllóközlekedésre,
A német véderöfőparancsnok-ság jelentése szerint angol bonii-bázók vasárnapra virradó éj-
szaka a svéd felségjog megsértésével támadtak német váro\'so kat a Keleti-tenger pariján. Miután a britek Svédország és Dánia felelt elrepüllek, főleg Danzig városát vették célba. Hombáikat ismét nem a hadigazdálkodás szempontjából fontos célpontokra, hanem! kulturális helyekre és lakónegyedekre dobták. Danzigban a házakban károk keletkeztek és néhány polgári személy meghalt. Találat érte a Diakonissza kórház női- és (jt/erntek-osztáhfát, noha ezeket az épületeket jól látható vöröskereszttel jelöltők meg. Az eddigi hirek szerínl 3 angol bombázói lőttek le, egy1 másik pedig Plenlzburg közelében lezuhant. V
Német harclgépek elsüllyesztettek bét brit rombolót
Berlin, július 13 A német\' véderő főparancsnoksága közli :
Még szombaton fegyveres felderítésen levő köunyü német harcigépek Anglia déli partjainál Devonporttól 5 kilómeler-nyire keletre a La Manche-csatornában egy cirkálóból és több rombolóból álló brit hajórajt pillanlottak meg. A brit hajóhad kis sebességgel haladt délnyugati irányból A rombolók egymás mögött haladtak.
A német htncircpütak kis m.iaassáqhól tánxadásra indultak, .
Fgy nehéz bomba öt méternyire robbant fel egy brit romboló mellett. A hajó. azonnal megállt és néhány perc nnilva süllyedni kezdett. Ugyanekkor egy másik német harcigép nebézbolnbája ugy ctíalálln a kövelkcző brit rombolót, hogy az azonnal merülni kezdeti. A néniét harcigé-pek rajtaütése annyira meglepte a brit hajókötcléket, hqgy a hadihajók könnyű és nehéz Jogvédelmi tüzérsége már csak a bombák, becsapódása után lépett működésbe. A német\' gépek
sértetlenül térlek vissza támaszpontjaikra.
Kínai front
Tokió, július 13 Hivatalosan jelentik. A japán és mandzsu csapatok közösen tevékenykednek a Pekingtől északra elterülő erdőségekben és a mandzsu -mongol határon ga-* rázdálkodö komimunista bandák kiirtásán. Ilyen közös vállalkozást hajtottak végre szombaton is Csarbor-tartomány délkeleti részében.
Szaradzaoglu tárgyaiéul
fstanbul, július 13 ¦ .Szaradzsoglu, nz uj török miniszterelnök tegnap több török vezető személyiséggel, közöttük a nagyvezérkar főnökével és helyettesével tanácskozott.
Augusztus 3-án ül össze a török nemzetgyűlés és akkor tini, tátkozik Iw Szaradzsoglu kormányával;
Fontos tanácskozások Kairóban
ístanbul, július 13 KajrólKin tegnap fontos ta- ¦ náeskozások voltak. Nabász pasa miniszterelnök kilmllgatásou jdent meg Faruk királynál és beszámolt a katonai és poiilikaí helyzet legújabb alakulásáról. A\' honvédelmi miniszter fontos megbeszélést folytatott több vezető személyiséggel.
Tegnap csle összeült lígyjp-
il\'itlvtatiu az 5 oldalon!
dasági elöljáró a község egész gazdálkodását ellenőrzi, előmozdítja az okszerű gazdálkodást minden vonalon, ö a községi mezőgazdasági bizottság tilkára és hivatalból tagja a községi képviselölost illetnek.
Gazdasági elöljáróvá arany, vagy ezüstkalászos gazdákul, alsó vagy középfokú gazdaságiin-tézelcl végzett és megfelelő gyakorlattal rendelkező szakemberekéi kell kinevezni. Ahol azonban a mezőgazdaság szinvoinilu. megkívánja, gazdasági akadémi-
át végzetl szakembereket kell al.
kalmazni.
Több* szakember
Amikor tehát a törvényjavaslat az egész közigazgatás homloktéréivé a mezőgazdaság intéz, menyes fejlesztését és ezt a célt tekinti ina a kormányzat is a legfőbbnek, a mezőgazdasági köz igazgat ás területére nemi kis hatáskörrel bevonul a szakértelem, szerepet kap a szakképzett gazda. Knnek jelentősége agrárországban lelmérho!étlen, fílsö-sorban bizonyára azért, meri u
jövőben sokkal érdemesebb lesz a rátermett fiatal embereknek gazdasági képesítést. oklevelet szerezni, mini a múltban. Szakemberek fogják az egész ország mezőgazdasági lonnelö munkáját irányítani, ami azt\' jelenti, hogy bizonyára lübb és jobb kenyere lesz az országnak. Kivi-vitelre is löbb jut, tehát bcvé_ leleíiik is növekedni fogunk. Vagyis a mezőgazdaság fejlesztése egyenlő az egész ország gazdasági életének fellendülésével, a\' jólét ¦ fokozásával.
toktsta Kőimet
lft42. Julim VI
Botatene lUeek
Nemzetközi Sportiti a Balatonon. Dr. Reményi-Schneller Lajos m. kir. titkos tanácsos, a balatoni sporthetek rendezőbizottságának elnöke rendelésével nagyarányú intézkedések történtek az idei balatoni sporthét érdekében. A legérdekesebb versenyszámok kétségkívül a balatonfüredi magyar vitorlásbajnokságok lesznek. A Vachi Szövetség ezenkívül értesítést kapott a németek és az olaszok részéről is, akik szeptember hónapban eljönnek a balatoni nemzetkőzi versenyekre. A galamb-lövők szintén a sporthéten bonyolítják le az ídei magyar bajnokságokat, a motorkerékpárosok a tihanyi körpályán rendezik bajnoki versenyeiket. A balatoni sporthét íréut igen nagy az érdeklődés és előreláthatóan mind a versenyzők száma, mindpedig a látogatottság nagy mértékben emelkedni fog.
A gróf Széchényi István vitorlásversenyek július 26 dn kezdődnek. Vitéz nagybányai Horthy István kormányzohelyettes Őfőméltósága véduökséi, mellett július 26~án kezdődnek a Gróf Széchenyi István vándordíj vitorlásversenyei, amelyek az egész Balatont behálózzák. A versenyen, előreláthatólag 100 vitorláslidit) lesz a startnál. Nagyobb versenyek lesznek : Balatonföldváron és Balatonfüreden. Összes felvilágosítások és nevezések Tóth Lajos klubtitkárnál, Budapest, VI., Teréz-kőrnt 58., 1H2. Telefon: 119-455.
Megépült a fonyódligett paitbiz-tosttás. A m. kir. Balatoni Intéző Bizottság kezdeményezésem a fonyódligeti villatulajdonosok érdekeltségi körbe tömörültek, hogy biztosítsák a partvédőmű megépítését Most végre sikerült biztosítani az ehhez szükséges 148.000 pengőt, melynek egy résre államsegély. A fonyódlig«tiek telepe ¦gy nagy fejlődésnek indult.
Balatonszemes üdülőhely határainak kiszélesítése. A Balatonszemes üdülőhely határában fekvő gróf Hunyadi-féle villatelep Balatonszemes üdülőhelyhez való csatolását kérte.
A Balatoni Tudományos Bizottság. Dr. Cholnoky Jenő egyetemi tanár elnökletével működő Baldtoni Tudományos Bizottság a nyári szezon kezdetével erőteljesen megkezdette a különböző balatoni kutatásokat és helyszíni tanulmányozásokat. A bizottság a M. Kir. Balatoni Intéző Bizottság támogatásával, elsősorban balneologiaí, talajtant és vízügyi kutatásokat végez.
Uj kutak a Balaton mentén. A M. Kir. Balatoni Intéző Bizottság felkérésére az Országos Közegészségügyi Intézet ez évben Őt nyilvános furt kutat létesít azokon a helyeken, ahol még níncs vízvezeték. A bizottság a napokban szállt ki, hogy az erre alkalmas helyeket kijelölje. A múlt esztendőben ai Országos Közegészségügyi Intézet nyolc uj kutat létesített. A M. Kir. Balatoni Intéző Bizottság tevékenysége révén pár esztendő alatt az Összes gyógy-és üdülőhelyek vagy jóivóvizes ^evetetekkel,, vagy pedig közhasználatra alkalmas mély ini furt ku- . tokkal lesznek ellátva.
Tovább folynak az adakozások a tüzér-csapatzászlóra
Munkában van már a művészi kivitelű, gyönyörű zászló
Öröminel állapítjuk meg, hogy Nagykanizsa város közönsége mind nagyobb megértéssel visel-
Iák\'Jenő 15, Snvolász Józseí, a Kühnc-cég helyi képviselője ".88. Pogány István kantinos
telik a"%zér" "cs^teászíó\'"be- \\ 20. Magyar Bank Kereskedelmi szerzését célzó hazafias mozga- \\ 20 P
lom iránt. Aminthogy örömmel közölhetjük, hogy a művészi kivitelű és pompás tervezésű zászló már munkában van. Elsőrendű tüfeslök dolgoznak rajla hogy a célnak megfelelő és Nagy kanizsához méltó legyen. A valódi fehér hernyóscIvemből készülő csapatzászló mindenben az előírásnak megfelelően készül. Egyik.oldalán a Boldogságos Szüzanyn. Magyarország Védasszonya, a másik oldalon a nagy magyar rimer. Ahogy ezt a katonai szabályok előírják. A tüzérek büszkék\' lesznek a ragyogó szépségű zászlóra, amely, ben olt van a nagykanizsai magyarság szive-lelkc." katonáihoz való határtalan szeretete. *
Lapunk szerkesztőségéhez befolyt ujabb adakozások a zászlóra: Tegzes Lajos 1.20. Wol-
A Zalai Közlöny szerkesztőségéhez eddig befolyt 734.84 P, ezenkívül a már nyugtázott Nagykanizsa város 200 P. a vár* megye 400 P és a Keresztény Jótékony Nőegylet 200 P, összesen 153*4.84 P. i A Baross Szövetség Nagykanizsai kerülőiének elnöki tanácsa 25 pengő! adományozott, egyúttal kimondotta, hogy tagjai között is megindítja a szép hazafias akciót. Schless László könyvkereskedő a Szövetségnél felfektelett gyűjtői ven 50 pengőt adományozott a célra.
A Baross-kerület elnökségéé/, utón felkéri tagjait, hogy az irodájában felfektetett gyüjlöivcn szíves adományaikat minél nagyobb számban bejegyezni és leadni szíveskedjenek.
Vigyázat, kém!...
Fontos felvilágosítások a társadalomnak a kémek elleni .. küzdelméhez
Kémkedési párok tárgyalásán ismételten elolordull, nogy a vádlott azzal védekezett, nogy nem tudta mit csinált, amikor a kémkedés bűnébe esett. Jb.zl u védekezést sem magyar, sem scinnulcie nias bíróság a világon nem fogadhatja ei.
Nem lehei tekintettel arra, hugy valaki öntudatlanul, ellenszolgáltatás nőikül eszközévé szegődik az ellenséges kéinszoi-gúlalnak.
.Magyarország ma háborúban vau ea háború nemcsak az ország határától több mint ezer-kiiomélercs távolságra, hanem itthon is [olyik. Végtelen fontos érdekek 1 űződnek ahhoz, hogy katonai, ellátási, ipari és mas hadászati vonatkozású titkok nw jussanak az ellenség tudomására. A legsúlyosabban vétkezik a nemzet erdeke ellen, aki akaratlanul is közreműködik abban, hogy az, ellenségei a helyzetről tájékoztatja.
A kémkedésnek ezer módja és lehetősége van és az ellenség természetesen semmit sem hagy kihasználatlanul. Felhasználhatja azl a fccsegésl, amelynek eredeti célja talán az, hogy a ben-fehtesség látszatát keltse, vagy a fecsegőt érdekessé tegye. — Igénybe vesz minden lehetősé-
get, hogy adatokat szerezzen csa-patmozdulatokról, felszerelésről, Katonai létszámról, uz-ország-ban uralkodó hangulatról, termelési, gazdálkodási adatokról, mindenről, ami az ellenség szániára felbecsülhetetlen, a hadviselő ország számára pedig mérhetetlenül veszélyes.
A kémperek tárgyalása során sokszor megdöbbentő adatok derülnek ki, milyen meggondolaL lanul és lelkiismeretlenül járnak el olyan emberek, akiknek ép-
BÚTORT
nakSsletbeo, GÁBOR műasztalotnál
rtwta TBay rendülje*.
pen társadalmi állása, vagy irxn-gasabb műveltsége Tokozott kö-lelcsségévé tenné a hallgatást és óvatosságot.
Leveleket írnak, amelyekben fontos adatokat közölnek az ellenséggel, a társadalmi érintkezés formait a legsúlyosabb hazaárulásra használják fel. Szere-pel játszik ezekben az ügyekben a könnyelműség és felelőtlenség mellett sokszor a barátság vagy a szerelem is, mindezek azon. hun nem mentik és nem magyarázzák a hunt, amely ellen az államnak .iiinden eszközzel vé_ dekeznie kell.
Nehéz elhinni, hogy értelmes ember ne vegye észre, mikor esik a kémkeues bűnébe, de ha mégis akad ilyen ember, az semmi esetre sem mentesülhet a feielösségrevonás alól.
Ahogy az ellenséges kémszol-gálal nem válogat és szivesea nasznál i/i magasabb társadalmi állású személyeket, ugy a megtorlásban seni lehet különbségei tenni, ha csak abban nem. hogy magasabb műveltségű, előkelőbb társadalmi állású ember még szigorúbb elbírálás alá esik.
Éppen ezért — az elrettentés elsőrendű honvédelmi köteles, ség — nem lehelnek tekintettel arra, hogy a bűnös milyen indító okból követte el a kémkedést, vagy hogy nem tudta, hogy mii csetcKszik, mert a törvény nemludása nem mentésit.
Kémkedés esetében azonban nemcsak a fennálló törvényekre\' kell tekintettel lenni, hanem arra is, hogy az ellenségnek tett szolgalat árulás a harcban álló ország érdekei ellem.
Miért Internálták Vágó Endre illat szerószt es Feldmayer ueza alsósegesdi tejtermék-Kereskedőt?
Teljesen befejeződöli a hatósági nyomozás
Az egész városban élénk feltűnést keltelt, Vágó Endre Főúti illatszerész rendőri őrizelbe-vélele és veié kapcsolatban Keld-mayer Géza alsósegcsdi teilcr-niék-kcreskedö internálása is.
A hatósági nyomozás .bjírcje-ződötl. Megállapítást nyert, hogy Torma Antal nagykanizsai lakosnak Vágó Endre eladott egy borotvaszappant 1.50 pengős
W»„ „. VÁROSI MOZGÓ Hé"m\'-rlíl
13—15-lg . szerdáig
John Steinbeok regénye filmen ÉRIK A GYÜMÖLCS Magyar vtldghiradó \'
A film hosszúságára való tekintet&eB ax előadások kezdet* 5, \' ,8 és JO órakor
áron, amelynek micgállapított ara 17 fillér volt, ugyancsak egy, pipereszappant is eladott, melynek az ára 71 fillér — 2 pengőért. Vágó másoknak is ilyen árakon szolgáltatott ki szappant. Vágó lindrének nemi volt meg az iparengedélye szappan -árusitásra.
Megállapítási nyert, hogy Vágó rendszercsen foglalkozott vaj-és sajt-áru vételével és eladásával. Ecldmayer (Eeldmár) Géza segesdi lakostól rendszere* sen vásárolt nagyobb mennyiségben vajat 9 pengős és sajtol í> pengős áron és azt vevőköreiben eladta.
Bár a kihallgatás folyamán o vevők nem vallották, hogy a vajat és sajtot 9, illetve Ü pengős áron felül vásárolták Vágótól, nem tételezhető fel, hogy Vágó Endre az eladással haszon nélkül foglalkozott. A Feldmayer Üéza által elkövetett árdrágítás-
1942. |nllm 13.
ZA\'UAI KOZL0NII
Siifiár-ut 38/n. alati (vitéz Tóth B61a üzloto mollolt) m«gnf Kollam.
\'"".".ülí P\'ntér János
egyéniül!i- u urlutbó.
Ints
bán közreműködőII annyiban is, hogy » vajnak 0 pengős árért való eladásában segédkezett, a vajnak ilyen módon való összevásárlása és egyenlőtlen elosztása által a közszükségleti cikkekéi jogellenesen vonta cl a közfogyasztás elől.
Megállapítást nyert, hogy Vágó Endre ritíntegy négy Öv óla hamisan vezette üzleli könyveit, naponta 15—110 pengővel kisebb összeget vezetett be az adóhivatal állal láttamozott pénztári főkönyvbe azon célból, hogy az adózás szempontjából kisebb adóval legyen megterhelve. Ezen hamis könyvelésre megbízási adott tisztviselőjének* aki négy év óla vczelle ily módon a könyveket.
Vágó iparengedély nélkül mosószappan árusílásával is foglalkozott és az általa állítólag 5 pengős áron vásárolt mosószappant 8 pengős áron árusította.
Vágó kihallgatása során mindezt maga is beismerte.
Vágó Endre tehát az árdrágítást üzletszerűen, huzamosabb időn ál, az adócsalást pedig évek óta űzte és ezen tevékenységével HZ ország gazdasági éle térő nézve káros működést fejtett ki és ezért egyedüli Célravezető intézkedésnek az inler-jiálása bi/onyull, mml dr. Zágon Elemér, a kapitányság helyettes vezetője kihirdetett előtte és nyomban foganatosított.
l-\'chlmaver Géza .\'12 éves ulsó-sejícsdi Icjlenuékkeroskedö ügyé ben bcígazolási nyert, hogy nevezett a különböző uradalmakban eladás céljából 2.20 pengős áron Összevásárolt sajtol 0 pengőért és az 5.10 pengős áron összevásárolt vajat í) pengőért ánisilolta. Mivel árdrágítássá] üzletszerűen foglalkozott, öl is — mint a gazdasági életre nézve káros tevékenységei ki fej töt
a rendőrség internálta.
Dr. Gflrtner Antal ügyvéd, városi tiszti ügyész. Vágó Pál védője, szóbelileg fellebbezést jelenteti be a rendőrkapitányság határozata ellen. Vágó cs Feldmayer ügyében tehát a fö-kapilány lőg határozni. Addig is mindkettő a rendőrségi fogda lakója marad.
Mo káromkodj I
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,!
ha bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal purlómeit-lesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
A miniszterelnök személyesen nyújtotta át a kormányzó által adományozott Magyar Érdemrend középkeresztjét Maron Gyula nagyhallal apát~plébánosnak
KdlUy Miklós miniszterelnök tegnap Nagykállón a katolikus egyházközség ünnepségén meleg szavak kíséretében nyújtotta át Maron Gyula apát, esperes plébánosnak a kormágyzÓ által adományozott Magyar Érdemrend középkeresztjét. A miniszterelnök hülönös megbecsülés kifejezéseképpen személyesen nyújtotta át a magas kitün-
tetést az agg plébánosnak, aki azt közel négy évtizedes eredmények" kel teli hítbuzgalmi és közélett tevékenységéért kapta. Maron Gyula apát köszönetet mondott Magyarország kormányzójának a magas kitüntetésért cs Kállay Miklós miniszterelnöknek a személyes megjelenésért.
Magyar kard — magyar buza
Őseink az Ural-AltAJl vidékről, mhtt a szelvén/, zúdultak Európa nyakába. Az itt lakó népek belevették Mániájukba: — menta meg Uram minket a magyarok nyilaitól. Köz-mondás lott, — ahova magvar lova lép, ott nem nő 10. többet. Bckalan-doztákTaz lamert világot. Szent Gallontól Konfttantlnápolyi? félve, reszketve ejtették kl a nevüket. Egy-egy kalandra ugy vállalkoztak a togónvek, mint ma, ha a azonmód faluba hívnák okot búcsúra és tánora.
Aztán jött a nagy király, aki meg-liajlltotta a nyakas magyart a keresztvíz előtt. Bolekanosolrtdtunk nyugatnak a műveltségébe. De nem vettük át nyugatunk a BzokAnatt. hanem nyueatnak n lelkületét lohadtuk be. A kereszténységen klvlll mctrhódt-tolta a nogány magyart az Istenáldotta föld ta.
Más npmzeteknok adott a Jó laton gyémánt bányát, petróleum forrást, vasat, szenet, csipkézett tengeröblö-kot. Noktlnk az Alföld rónál. « Bu-iiantul lankán domboldalai jutottak. Itt eletet, kenyérgabonát lengetett a bzóI.
Ezer óv vórzlvatarában Mohi óa Mohács után 1b er. a termőföld maradt leghűségesebb barátunk. Benno nem csalódtunk soha. Táplálta és erősítette nőptlnket, mint az édesanya gyermekét. Nom csoda, ha ma Ih a népünk szemében Igazi vagvon, igazi érték csak a föld. Az a föld, mely övé a föld középpontjáig és tel a iimirufi égboltozatig.
Egy ízben alföldi Ismerőseimnek magyarázta a felvidéken a környék szépségeit a vezetőnk. A kékbe vesző hegyek, a haragos zölddel borított hogyoHalak, a méltóságos talpig fenyők, a kristálytiszta csörgedező patak valóban featől képot nyújtottak.
— Milyen csodálatosan szép! — iolkondezett önfeledton a vezető.
Mellettom balkan megszólalt az alföldi magyar:
— Ugy veszem észre, oz az ur még sohasem látott ezer holdas búzatáblát. Annát peglg nincs szebb a világon.
Halkan mondta, nekem mondta.
Megéreztem belőle ozor óv távlatának bölceségót Mi Is lehet szebb a szőkUI4 búzánál\'.\' A szélén piros pipacsok, lltakék szarkaiábak nyílnak, melyeken a reggeli szellő boldogan Buhan végig, melyekre a kék ég ls lemofolyog.
Ez az ólét, a mindennapi kenyér.
összeforrt a magyar sora a búzával. Mikor trianoni mogcsonkitottsá-gunkban a környező államok szívesebben ették az amerikai buzAt, a ml torményelnk Ara folyton kisebb lett. Ott tarfoltunk némely gabonafajtánál, hogy többe kürlllta zsák, mint beone az élet. Fogcsikorgatva szorftottuk
Össze markunkat, húztunk egyet a nadrágszíjon, még lejobb szállítottuk Igényeinket, de kltartottuuk. Az ag-rárollónak novezett nemzetközi találmány elnylrta gyerniokolnk JÖvö boldogulásának fonalát, megingatta az apák Állásának biztosságát. Évekig vártak fiataljaink egy éhbéres állásra, a napszám arra Bem volt elég, hogy belőle ruházkodjunk.
Földünk hÖBÓgeson termett. A földünk biztatott. Majd elvonulnak a viharok, lassan klderUt az ég és győz a magyar Igazság.
Megkezdődött az aratás!
Aratás 1... Milyen gazdag bzó ez, Az örömnek, a boldogságnak, a jól végzett munkának az eredménye a szüret. Az aratás még ennél In több. Áhítatos Imádsággal kezdett verítéken munka, az évenként megismétlődi nagy megprébáltatás látástői vakulásig, melyben nincs megállj, nincs pihenés, amely biztosítja szegénynek, gazdagnak ogész évi kenyeret.
A búzaföldek Bzéíeln ma Borban állanak a kaszások. Egy toklntetet vetnek az égre és mozdulatukra dől, suhog a buzn. Nótás kedvű lányok kezo szedi marokba. Izmos kezek kötik kövébe ós a földeken estére már ott sorakozik a kereszt.
Fájt tavasszal, hogy a kormány a háborús okok következtében a napraforgót, i tökmagot propagálta. Megértettem és\' helyeseltem ennek szükségességét, -- mégis sajnáltam a magyar búzát. Ezer óv megpróbáltatása körött, föban-rosszban megtöltötte nagyapáink vaBtag falu hombárjait. Izea foszlós kenyérrel várta az unokát Kr. olajosmngvak szükségesek lehetnek, de versenyre nom kelhetnek Bohn a magyar búzával.
Katonáink az orosz mezőkon harcolnak. Vágják az ellenséget, mint itthon az aratók a búzát. Kint a aza-nltész a marokszedő, — a nóta szerint, — alig győz! szedegetni utánuk. Itthon az ég kék kárpitja alatt csengenek a kaszák, a pacsirta énekébe belevegyül a magyar nóta. Akt ezok-ben a napokban kimegy az aratókhoz, annak karlát néhány szál búzával Átkötik a lányok, — adjon Isten bfivebb termést Jövőrel — ez a köszöntőjük.
Aratunk! Gyülnok a rondek. szaporodnak a kévék, sorba igazodnak a keresztek\' Falánk, éhes cséplőgépek várnák a cséplésre. Megjött az ÚJ magyar kenyér, amolyböl Jusson mindenkinek bőven-\'
Dal, mosoly, Jókedv vegyül a véres verítékbe, mely a becsületes magyar munka himnusza. Aratunk Itthon, araiunk kint a harctéren. Egy pillanatra vegyük le kalapunkat, kulcsoljuk Imára kezünket: Isten áld meg a magyarít
Vandr* Jenő
Hélék. kombinéltsiobék
fakbirnend«ée8meí Mg? VálaSZtékbED
a változott árviszonyok dacára is még mindig olcsó árakon várják
iCOPSTEIN BÚTORÜZLETBEN
Horthy MikM«-ut *
A ^biztosítási pályázat
Egyik nagy biztosító társaság által az elmúlt évi .Biztosítási Napok" alkalmával kiirt pályázat bíráló bizottsága most tartotta utolsó ülését, melyen megállapította, hogy nem érkezett be olyan munka, amely a pályárat feltételeinek megfelelően az I. djjjal kitüntethető volna. A pályaművek közül a bíráló bizottság hármat talált egyenlő értékűnek és méltónak a 11- dijra. Ezért ugy határozott, hogy az l. dij$t nem adja ki, hanem az arra fordítható 2000 pengőt és a II. díj jutalmazására szánt 1000 pengőt, összesen tehát 3000 pengőt aa alábbi jeligéjű három pályamű között osztja fel: „Számoljunk fel azzal, ami rossz; javítsuk meg azt, ami javítható", „Non ex libris", „Előrelátó gondosság". Ezenkívül a biralóbizott-5L,q megdicsérendőnek találta az ..Évszázadok mulasztását sorra, száz levélnek egybekötött csokra; ezer eszköz — íme — helyrehozza" ésí „A szónokok mélységüket teriengőségükkel szokták pótolni* jeligés pályaműveket. A pályadíjat kitÜEŐ intézet elhatározta, hogy a bírálóbizottság áltat dicséretre Ítélt pályaműveket is egyenként 500—500 pengővel jutalmazza. A BlOSz elnöke fei~ nivja a nyertes pályaművek szerzőit, hogy amennyiben jeligés levelükben közelebbi címüket nem közölték, ugy szíveskedjenek ezt pótolni, hogy a jutalmak postai uton történő folyósítása ne ütközzék akadályokba. (:)
Ml újság a Budapesti Élelmi-szernagyvásártelepeo ?
A Magyar Vidéki Sajtótudósító fővávosí jelentése szerint 1942. július 2-től 9-ig az élő- és vágott-baromfi, valamint a tojáspiacon továbbra is a legmagasabb híva-1 talos árak voltak érvényben. A zöldség- és főzelékfélék piacán az ujburgonya nagykereskedelmi ára f. hó 3-tól újból csökkent: a nagy 1050, az apró 5 25 P-vel. Így az árak a következők: nagy 51\'10, apró 28 P q-kiut. A többi árucikk közül a kelkáposzta 5, a vöröshagyma 6, a fejeskáposzta 8, a karfiol 10, a sárgarépa 20, a petrezselyem és zöldborsó 30, fokhagyma ára pedig 70 fillérrel emelkedett, viszont az apró hegyes zöldpaprika 7, a főzŐtők 10, a töl-tenivaló zöldpaprika 21, az uborka ára 25, a kalarábé 30, a paradicsom ára pedig 380 fnllérret csökkent kg-kint. E héten megjelent, mint újdonság,, a zöldtengeri, csövenként 20—22 fűlléres kezdŐáron. A gyümölcspiacon a meggy 10, málna 30, nyári alma 50, cseresznye 80, a nyári körte ára pedig 90 fillérrel emelkedett, viszont a sárgadinnye 100 fillérrel csökkent kilónkint. E heten megjelent, mint újdonság, a kajszibarack 2\'40—4 P-s, az őszibdraak pedig 3\'20, 8-50 P-s kezdőáron.
FERENCJŐZSEF
KESERŰVÍZ
ZAltAl gggjBjg
1942, |ullni 13
A vooat báláira gázolta Kernek Antal Csáktornyát lakost
Csáktornya, július 13 (Saját tudósítónktól.) Kernek Antal 55 éves Csáktornyái lakost tegnap reggel 8 órakor a Csáktornyái vasnfi állounís közelében elütötte a vonat. A szerencsétlenül járt ember azonnal meghalt. A megindított hatósági nyomozás még, nem tudta megállapítani, hogy öngyilkosságról ven-e szó.
vagy pedig véletlen szerencsétlenség történt. Uflyanis Kernek süket volt és ezért lehetséges, hogy nem hallotta a közeledő vonat zaját- A mozdonyvezető — állítása szerint — háromszor adott jelt, de Kernek nem ment le a pályatestről. Az ügyben tovább folyik a nyomozás.
Döntetlen a Vasút—-Barcs tatáihozó
NVTE IL—Barc* LE 2:2 (1:0)
Vezette : Kassai. A Déldunán-tuli Alosztályként lel másodosztályú bajnoki döntőjének utolsó fordulója tegnap zajlott le a Vasul sporttelepen. Eredményes döntésre azonban Így sem került sor. meri a kél ellen fél eldöntöttem)! végzett és egyenlő pontaránnyal áll nz élen. \\ másod-
osztályú csapatok » nagy melegben nem hullák magas színvonalú játékot kifejteni. A vasút nagyon könnyelműen vette a játékot, inig a barcsi leventék lelkesedéssel kiegyenlítetlek. A gólokat Németh (2) és Iglódi (2) löllck. A két csapatból nem lehet senkii kiemelni.
Mit kell tudni a csalángyüjtésről
Háborús időkben mindenkinek elsőrendű kötelessége, hogy a rendel-kezest.; álló nyersanyagokkal a legmesszebbmenőén takárékoskodjétc. De a takarékoskodáson túlmenően .gondoskodni heti auól is, hogy az orsz\'g területén felelhető a eddig ki nem használt nyersanyagok is a közellátás céljait szolgálják. A nyersanyagok közül különös fontosságúak a textilgyártás coljait szoUáló anyagok. Mindnyájan tudjuk, hogy a textilipari nyersanyagok egyrésze behozatal utján került forgalomba. A háború következtében a behozatal megszűnt s iuy a hazai textilnyersanyagok lelbasználísa fokozottabb jelentőséggel blr. A kullur rostnövényeken kívül vannak vadontermö rosinövönyek is, amelyek szintén felhasználhatók és értékes textil-alapanyagot szolgáltatnak. Ilyen növény a csalán. Ha tehát a csalánt Összegyűjtjük, ugy igen nagy mtny-nyiségU tcxlilgyarlási alapanyagot biztosítunk a közellátás oéllalra. A közelmu tbau közellátási miniszteri rendelet jelent meg, amely Biabá-lyozla és elrendelte a csalán gyűjtését. A csalán gyűjtésére a Magyar Gabona kereskedelmi Rt. és a Taurus Nyerstermék Kereskedelmi Rt kapott megbízást. Ezek a vállalatok a már fennálló országos szcivezctükkel fog-Iák a\' gyűjtést az egész ország területén végrehajlani. A tyüjtftválialalok megbízottai a csalángyüjlés szervezését már megkezdték. Akik tehát a csalángyüjtésévcl foglalkozni akarnak, azok részlete* felvilágosilásírt forduljanak a hivatalosan megbizott cégek központi irodájához. Budapesl, V., Árpád-utca 8. Addig is amíg az erdöigazdatóság, továbbá a közigazgatási hatóságok az illetékes minisztériumok utján a szükséges utasítá-
sokat megkapják, igen fontos, hogy a gyüjléssel f. glalkozó cégedét szervező és gyöjtő munkájukbán a legmesszebbmenőén támogassák.
A csalán gyűjtésének, szállításának és kezelésének, továbbá átvée-lének és elszállításának mód tatait, valamint az erre vonatkozó részletes utjsilásokat a cégek megbízottai (bi-zományo ok) a gyűjtőkkel kellő mó-do.i ismertetik.
A rendelet kimondja azt is, hogy a csalánlevél gyüjté e gyógyászati célokra cs3k abban az időben történhetik, amikor a kóró a textilgyártási céloknak már megfelelően
Festessen Tisztíttasson
7P4ilcsics-nai
érdi, azaz a levelel száradni, íllelve hullani kezdenek. A gyógynövéiiy-gyüjlök a kóról a levél IcszedCrc ulán kölelcsek a csalángytijtéssel foglalkozó cégeknek áladni.
A magyar gazdalársadalomra Isinél nagy feladat liárui, hogy a csalán-gyUJIési mozgalmai sikerre vigye
Amikor hös honvédeink a harctereken leljesilik kölolességükel, az ilt-honmaradotlak minden munká|ukkal lörcked,enck arra, hogy közszukség-leli cikkekben mutatkozó hiányokat enyhilsék, meri a hazának csak igy tesznek szolgálatol.
ís-o-)
Az ejtőernyős ugrástól a tudományos pótanyag kiállításig
Minden időszerű problémát bemulat az augusztusi Nemzetközi Vái&r
A háborús körülmények sem tudták megtörni a Budapesti Nemzetközi Vásár úttörő erejét: éppen ellenkezőleg, a Vásár kiválóan alkalmazkodik az idők változásához. Részletekről még nem lehet beszélni. Az előkészületek felsorolására kell szorítkoznunk: a Szépművészeti Múzeumban akarják kiállítani a Szent Korona mását, a magyar alkotmány valamennyi sarkalatos alaptörvényét az aranybullától a kormányzóhelyettesi törvényig.
A szorosan vásári területen felsorakozó sok állami intézmény rá fog majd világítani arrd, mit tett d kormány dz evek során az ország fejlesztéséért. Látni fogjuk a MAV erdélyi építkezéseit külön filmben, a (ábori posta harctéri munkáját, d magyar Rádió bekapcsolódását a "baitársi szolgá-ldl«-ba. Ott lesz a Nemzeti- és Szabadkikötő, a Duna-tengerjáró magyar hajók ügye, a Külkereskedelmi Hivatal évi munkájándk hü tükörképe, az Országos Népes Családvédelmi Alap hét szakosztályának egyenként-is országot megmozgató tevékenysége. A Közellátási Hivatal rengeteg inunka-
Nóniet utászok hluoultős kiiaben. (Foto R. D. V-)|
programjából csak a Textil- és a Lábbeli Központ tervbevett pavil-loujárd utalunk. A földunvelésiigyi tárca milliárdos beruházási programjából ad majd iielítŐt. A tdkdrékossági gondolatot a Gázos Elektromos Művek kiállítása hozza ki megkapódn.
Hdtalmas területet szán a Vásár a repülés propagandájának. Iskolások inodelieitől a sok motoros bombázóig, minden változat ide kivánkoaík ebbe a kiállításba, melynek külön szenzációja «2 ejtőernyős ugrás-bemiitaló céljára építendő hatalmas torony lenne. Hős liouvédcnk szovjetharctéri zsákmánya ugyancsak előkelő scerephci jut majd a Vásár területén, ahol 8 — 10 külföldi állam pavillonja is minden részében nnn fog rámutatni, hogy a harcban álló Európa tudománya és technikája máris megoldást talált minden hiány-problémára.
Jórészt a szorosan együttműködő, önellátó Európa bizonyságtételt- lesz a magyar ipar ser les keretű bemutatkoaása is. Tizennyolc főcsoportban, közel 200 srakma keretében, a látogató és kereskedő lépten-nyomon uj, minőségben az eredetit is túllicitáló pót- cs műanyagokkal, ae erekből késeitett, minden igényt kielégítő készáruval fog majd találkozni.
A Vásárt augusztus 14-én nyitják meg. A vidéki köiönség pedig, igaz, hogy korlátolt számmal, de ezevben is igénybe tudja majd venni a vásárigazolványok feláru utazási kedvezményét, annyit mindenesetre lehetővé tettek, hogy aki legkésőbb e hó végéig gondoskodik vásárigazolványának beszerzéséről, biztos lehet, hogy ezevben ts részesülni fog minden kedvezményben. \' (:)
tt káromkodAst M*m *» » t6t>w*ny bOntati I
lUTORT
B .™
SaE&f\' iniikis bnlersAiilonlában vegyen vujry rciiddlcii C»*»«»(j oi 14
I94Ü. fallm 13.
zAlJAl KÖzLŐNV
NAPIREND:
Gyógyezortári ügyelet: Ma Megváltó gyógyszertár Erzsébet tár 21.
Kiskanizaán az ottani gyógysnor-tár állandó Ügyeletes szolgálatot tart
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggoi tj órától este ti óráig. (Hétfő, Bcerd* péntek de\'utáo fis kedden eyé^z atip nolmfik.) Telefon; 500.
~ NnpIJu i Július 13. llouo. Kom. kat. Auuklfit p- - Protestáns Jenó. - l?.r. Thani. 28.
— (A Szlv-Hét résztvevői megkoszorúzták P. Bíró Ferenc sírját)
A Szív-hét befejeződött. Nagykanizsáról is részt vottok az országot! megmozduláson. A Szív-hót bo-fojezéeo után a vezetőség; gyönyörű, nemzeti BZÍnü szalagos koszorút helyezett el P. Bíró Peronc volt jézus-t\'ársasági rondfónök, a Jézus Szívó magyarországi kultUBza lángtelkü apostolának cs a magyarországi katolikus sajtó-mozgalom folojtnotot-ton megindítójának sírjára. A Sziv-\'hét résztvevői valósággal elborították világokkal óa rózsákkal, a szent élotu magyar jezsuita-páter ós nagy aszkéta, sírját.
— (Kinevezés)
A belügyminiszter Tóth Gózo, a nagykanizsai ÜTI kerület segédol-loiiórét ellenőrré noveate ki.
— (A nagykanizsai rendőrség munkája)
A nagykanizsai rendőrség juitius hónapban 31 esetben tartott bűnügyi nyomozó szolgálatot én kitteri-tott 20 eaotet. ,
— (Hirtelen halál)
Mint tudósítónk jelenti, tízivon-esik Mór G2 óvos Csáktornyái lakos lognap éjszaka szívszélhűdés következtében hirtelen meghalt.
— (A Fonciere Altalános Biztosító Intézet)
a vitéz gróf Takáos-Tolvay Józsof olnökleto alatt most megtartott 77. évi közgyűlésen elfogadta a mórlo-get ós évi jelentest, amely szerint a dijbtívétolok 20.4 millió pengőre emolkedWk, a díjtartalékok és biz: tonnági .alapok együttes fóösBzego elérte a \'18 millió\'pengót.
— (Nemzetközi vásárlgazolvá-nyok az iBUSz-nál)
Az idén augusztus 14—24. közt megtartandó Nemzetközi Vásár kedvezményes utazásra jogosító igazolványai csnk igen korlátolt mennyiségben kerülnek eladásra. Az igazolványokat már július 16—30. között elővételben árusítják az IBUSZ irodák és bizományosok. Aki az igazolványt nom vásárolja meg elővételben, könnyen kiteszi magát annak, hogy a nagy érdeklődés miatt később nem juthat hozzá. (:)
Mennyi cérnái és fonalai hozhat forgalomba engedély nélkül a kereskedő
Mint az Iparí Anyag hivatal Textilipari Osztályától értesülünk, július hóban a kereskedők csak annyi pamut varrófonalat és pamutvarró-cérnát hozhatnak forgalomba, és az üzemek csak annyit dolgozhatnak fel, amennyit ezekből a cikkekből június hónap folyamán a cérnagyártó vállalatoktól vagy kiszerető üzemektől kapnak. Ameny-nyiben ae igy beszerzett pamutvarrócérna vagy pamutvarrófonál szinben, erősségben és fajtában nem felelne meg a kereslet kívánalmainak, a kereskedőnek jogában áll az újonnan beszerzett készlelek helyett a kívánt mennyiséget a saját, már bejelentett, raktáron levő késeletéből átcserélni. A kereskedő tehát külön engedély nélkül annyi cérnát és fonalat adhat el az egyes hónapokban, amennyi ae előző hónapra maradt mennyiség levonása után a raktáron levő
készlete, —- függetlenül attól, hogy az egyes eladott cikket az eladás hónapjában vagy régebben szerezte be. Ha ezt a mennyiséget lnl akarja lépni, a további eladásokhoz engedélyt kell kérni.
A jövőben sem áll fenn korlátozás a müselyemből készült cérnák és\'fonalak terén.
A textilipari bizottság fenti rendelkezései, — amennyiben ellenkező értelmű intézkedés nem történne — nemcsak július hónapra, hanem továbbra is érvényesek.
Természetesen a forgalmi korlátozások fenti értelmű megszüntetése utón ís fennáll a fonalakra nézve a bejelentési kötelezettség, abban az esetben, ha a kereskedőnél raktáron levő áru mennyisége a beszerzés időpontjától függetlenül — az illető cikkre előirt határt eléri.
(PoIjtalSa uz 1. oldalról)
tómban a minisztertanács is, hogy megvitassa a katonai helyzetei.
A helyzet távolról sem a Szovjet javára alakult
Amsterdanz, július 13 Mint a Német Távirati Iroda jelenti, a londoni rádió a Szovjet helyzetével foglalkozva, hongsulyozta, hogy a Szovjetre válságos időpont közeledik. Mint beismerte, a helyzet távolról sem) a Szovjet javára alakult. A bolsevisták legutóbbi visz-szayonülásuk következtében elvesztetlek utolsó fontos ipari és mezőgazdasági területeiket. A német sikerek következtében a bolsevista hadsereg olajjal való ellátása is veszélybe kerüli. An-
nak a lehetősége is kockára van léve, hogy a bolsevisták csapatokat tojhassanak el egyik helyről a másikra, mivel a németek fontos vasutvonalakat foglallak el. Be kell vallani, állapította meg a londoni rádió, hogy a helyzet s.okkal veszedelmesebb lett.
Az USA adóbeviteli törvény javaslata
Amsterdam1, július 13 (NST)-Amerikai jelentés szerint a washingtoni képviselőház adóügyi bizottsága a mára virradó éjszaka tartóit ülésén elfogadta a 6 milliárd és 2f>0knillió dollárnyi uj adóbevételi törvényjavaslatot.
30.000 szovjet fogoly a rzsevi szakaszon
Berlin, július 13 A Führer főhadiszállásáról jelentik a Német Távirati Irodának. .Külön jelentés :
A RzsevtŐl délnyugatra elterülő vidéken julíus( . 2-án meginditott átkaroló támadás a német légi haderő kötelékei által hatásosan támogatva és ae ellenséges erődrendszer áttörése után több lövészhadosztály, lovassági hadosztály és egy páncéldandár megsemmisítéséhez vezetett. 11 napig tartó csatában több mint 30.000 foglyot ejtettek, 218 páncélost, 591 löveget, 1301 géppuskái és gránátvetőt, valamint sok más
fegyvert és hadianyagot zsákmányoltak vagy megsemmisitettek. Az ellenség súlyos vérveszteséget szenvedett. A foglyok száma, valamint a zsákmány mennyisége még növekszik. (MII)
Német felderítő repülés
Berlin, július 13 (NST) Német harci repülőgépek vasárnap és hétfőre virradóra fegyveres felderítést végeztek a brit szigetek és partvidék felett. Támadásaik során súlyosan megrongáltak egy körülbelül 4000 tonnás teherhajót, amely elsüllyedt.
MEGNYÍLT
a Vajda étterem, sorozó
Daák-iér 14. ¦_....... i
HanRUlatos zeno I Szolid árak.l
Szive* lAmoeaiaai kor a Tulajdonos.
i
ligy körülbelül nyolcszáz tonnás naszád pedig erősen megrongálódott. A német repülőgépek sértetlenül tértek vissza hazai támaszpontjaikra.
Válságosra fordsH az angol-egyiptomi viszony
Budapest, július 13 (UN) Ankarából származó francia lapielentésck szerint az egyiptomi király elutasította a kairói brit követ és az egyiptomi brit hadsereg főparancsnoka által átnyújtott mtnníátumOt, a melyben azt követelték, hogy Egyiptomi a szövetségesek oldalán narcbalépjen a tengelyhatalmak ellen. Az ultimátum elutasítása után brit csapatok vonultak a királyi palota elé. Ekkor az egyiptomi vezérkar főnöke azt üzente a brit főparnnes nokságnak, hogy az egyiptomi hadsereg nyomban Anglia ellon lép harcba, ha a királyt szabad mozgásában gátolják. E fenyegetés után a brit főparancsnokság visszarendelte a királyi palota előtt felsorakozott -csapatokat. . ¦
A ferenciek rendi vlzltátora Kanizsán
Tegnap érkezett Nagykanizsára a Szentszék megbízásából dr. Boros . Fortunát, a foronciok erdélyi Szent István-tartományának kolozsvári rend-tagja, ferences vizítátor, hogy a káptalan összoÜléso olótt a helyből rendház szokásos vizsgálatát megejtse és a rendi tagok kívánságait meghallgassa. Dr. Boros rendi vizi-tátorl á foroncos papság élén I\'. Simiűza Sebestyén gvardián fogadta majd mogkozd\'ődött » hivatalos munka. Holnap, kedden reggel 8 órakor Kiskanízsára indul dr. Boros, hogy az ottani kis ferences-plébániát és rendi közösségot fölülvizsgálja. Itt P. Bánás Gyula feroncefl-ploba-noa fogadja.
A rendi vizítátor Nagykanizsáról Somogyba folytatja utiát az otteni rondházak felülvizsgálására.
Rövid táviratok
A bolgár belügyminiszter
közölte, hogy mindazokat a ui-dókat, akik a bolgár fővárosban élnek, kötelezik arra, hogy gettóban lakjanak-
Az angol tüzelőanyagügyi-is villamossági miniszter
rendeletet Írt alá, amelynek értelmében mától kezdődően valamennyi angol ?-ténbánya állami ellenőrzés alá kerül Az Egyesült Államok
tengerészeti minisztériuma közölte, hogy az Antillák közelében megtorpedóztak egy panamai lobogó alatt haladó kis kereskedelmi hajót. A hajó iiemélyseté-nek életben maradt i tagjai egy amerikai keleti kikötőben sfálltaic partra.
I
Stern J. Kálmán
öweg-, porcellán-, kőedény- és lámpakereskedő, üveges és képkeretező ,m c«ngt,,.ui 7. Waayhanfr— Zrl">\'
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGER-UIiliMANN ELEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfőzőktisí lángKal július lééire sUJaíyeíliítOk.
\'mm KPZL-oNjL
l-l.l..JIIHMU..IIII,M ¦IliWBPliBWPwillllll\'TOraiB
MeMeTREitoae
«rvcnyee 1942. májul 4-től.
E.aaaa\'aa.ajaf VimWBmi**
Vattflátlófitátia
BSO g\'OS
T-11 18«
13«
14\'» 1H* II n 2WS 22»
fitt
11 > ?
d
M kir, mijiisztériuui 99(W93t>. M. E. számú rendeletében^ előirt
kapható
A Hasvtaaiiisai VI- --V11. ImrilMI tíerasüléiiy rogrtntiil SiOnrtknet
kocsmáját
é»: egyél Mségeit
194Z weptember l-re, 1942. évi jullua hó l»-éii délután 4 Arakor
jakabkuti-ntca 1. srám alatt tartandó nyilvános árverésen bérbeadja.
mii Ak Igazgatóiig.
Augusztus 1-én nyilHc mm Tóth József , k e r es ke dó se
Erzsébet\'tép 23., Központ »«jfctlá épttletében
Vízzel telt oronz utkk. fPoto R. D. V.)
DR^V A VÖLGYI
WliiaWOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ R.-T.
¦ iikiierü fel vilAnoaltás minden >ill>moi kérdésben Csengery-ut Síi telefon 294j
Aremexamlákfisetése, paklamáeiúk, hibabejelentések Sugjér^it 2, I. emelat. telefon 213.
Könyvnyomda, könyvkötészetit vonalozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" poHtlkal napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
K«swiiflMik;
!rnhidenlél&-kereskedelmi, ipari, póntlntézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és- iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghlvóitái, \'eljegyzési es esketésl érlesltése-, ket, gyáujdiaatéseketi névjegyet, fairagaszo-;kat> körleveleket, röplapokat\' én mlndeirMle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyvekéi, bevásárlási könyvekel, rajzfüzeleket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naplártöruböket, fali-naptárakat, dobiaokal. stb. elsöran|u kivitelben és legolcsóbb árakoí.
Nyomda; szerkesztőség és kiadóhivatal Fő+ut 5. szám alatt.
1942. jnjta 13.^
iPianiBXTtm
Hfamaatarl lakás kistsaládu hí,i».
pírnak klado Teteklnt 8. 2015
Horvátul betelő IratlIatateS azonnali belépésre felvétetik Kelemen Reieö cífiníl.
2020
» lakAs-Ozwhelyiséq \'
¦agyobb raklárha\'»la*0al ktre aek az Erzsébet-téren. Tólli vaskereskedő.
1991
KatMxoblM lakáat keretek Idowbb házaspárnak. Clm a kiadóban, 2017
iDJU-rtm.
VarJáBKtfaavwap 16-OB Lancaster, Icl-azereléssel eladó Jólaeffóhcrceg-utlSl. 20.6
Hflfcllay grafológia* Klrály-u. 37,
alatt fogad.
Ydalfa-fa,rá*aalaat géppel vállalok. Patai Antal, Arpíd-n. 19. 20IS
III
f eredményt csak ugy 6r el,
\\ ha birdctéaett a naponta tabbezer példányban meg-jdenó, messze vidéken la elterjedt ZALAI KÖZLÖNV-ben adla lel. Klatlohivai.il
, FJidi<Viidvarb«n.)TeU8.
az apróhirdetés. Hajnaltól estélig ezer és ezer ember olvassa t Fillérekbe kerül csak és öri helyett elvégez mindent: járja a várost, a faliit, bemegy minden házba s megszerzi önnek a kívánt munkát vagy állást!
ZHLal KOZLÖHT
POLITIKAI NAPILA*V.
Kiadja: „Káiaaafc.áfl >l. T. Naa/kailiaa^. r.lalCa kiadó: Zalai Király Nyomaton i a „Kltaaraasial It T. Msayaanltaa*
ay.adá]ábea Hasykaalzaaa. tatraataAitl\' tatai. 1>W UraM
987064
82. évfolyam, 167. Mám,
Nigykanlzu, 1948. Július 14. kedd
ára 12 IHMr.
ZALAI KÖZLÖNY
Baarkeotoaéll e« kiadóhivatalt Főút tL aiéja. feeikMstóaégl *> kladéhlratall telelőn 78. az. Megjeleni* mlndea hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klotizetéal ara: egy hónapra 2pongó BO tilita,
negyedévre 7 pengő 20 altér. Egyes ezam: hétköznap 12 lltl., azombaton IS B1L
Keresztek a szovjet
Lenin kezdte, Sztálin folytatta és Fejezte be. Alapos volt a munkájuk. Ahány kereszt magasodott a IcnvplonitornyolHon, vagy hívogatott imádságra templomok ölében, vagy házi tűzhelyek meghitt sarkaiban, istentelen kezek ledöntötték, \' összetörték, sárba ti]>orták. Ls hogy a kereszt nélküli ország-, bau még az otthonát se lelje meg a baromi sorba süllyesztett muzsik, magát a keresztet! hordozó földet is elveitek tőle. Kolchozokba kény szeri lel lek a keresztjétől megfosztott orosz népei, hogy Így élje örömtelen, sivár, rabszolga életet. Most, hogy a hadak utján a honvédcsapatok is utunk indullak Sztálinok uralmának megdöntésére és ezzel a keresztény civilizáció megmentésére, egyre több kereszt kerül a felszabadított falvak és városok útjaira. Ezeket a kereszteket u hős honvédek állítják fel emlékéül a felszabadító hadjáratnak. A ráccsal körülvett hármas halmion „iilló apostoli kettős kereszt melletti magyar és orosz nyelven ez a felírás olvasható: Itt járt a ¦magyar hadsereg s a keresztel, földet és szabadságot visszaadta nektek,» A magyar hadak utjának ezeket a megkapóan szép győzelmi cmÜékjeiéit ünnepélyes keretek között avatják fel. A keresztek körül felsorakozik a honvédek és a felszabadított oroszok serege, felhangzik ;i Himnusz és a régi orosz egyházi ének, hogy a magyar bonvédek diadalmas jelenje összeölelkezzék az orosz nép békés, Istennel és hazával telitolt múltjával. A magyar honvéd valóban "nagy keresztes, felszabadító hadjáratul folytat. Azt viszi ajándékba győzelmes szuronya élén, aminek elveszítése tulajdonkeppen állati sorba süllyesztette az orosz népet: a keresztet és\'a szabad földet. Az orosz nép történetében a magyar honvéd olyan emléket állit magának ezekkel a keresztekkel, amelyek melleit eltörpülnek a hódító, cárok.: a Nagy Katalinok, Erzsébetek, a Nagy Péterek és Ro-mauovok emlékei. Meri ainig a hódítók csak a roppant orosz birodalom határúit tologatlak ki északon, délen, vagy keleten, addig u magyar honvédek azt adták nekik ajándékba, ami nélkül njnes emberi élet; a keresz-teL\'i^s a kenyeret termő föld szabadságát. A történelem adatai szerint^ az ősmagyarok valamikor a Don mellett tanyáztak. . A zngő Don tövében egy hősi nép lakott,\' irta Garay János a magyarok őshazájáról. A diadalmas honvédcsapatok most azt a főidet szabadították fel,
Mint a Német Távirati Iroda jo-lonti, brit bombázók a.mára virradó éjszaka romboló- és gyújtóbombákat dobtak lo Némotország nyugati to-rülotéro. Hadigazdálkodásban no rá
A német és olasz csapatok El-Alameinnél támadásba mentek át
Sztálin Majszki londoni szovjet nagykövet utján a második európai front sürgős felállítására szólította fel Churchillt
tinik orosz szövetségesünnknek, de ezenfelül is a második arcvonal fölállítása szükségessé vált, amelyet kockázatok árán is vállalnunk kell. Oroszországnak azonnal szüksége van a közvetlen segítségre.
A Daily Herald szerint aíMó-lotovnak telt Ígéret után a második arcvonal immár nem odázható el. Lehet, hogy felállítása katasztrofális volna, de még mindig jobb a tétlenségnél.
Amsterdam, jnlius li Az Ószakamorikai lapok moszkvai lovelezői most már hoismerik, hogy a voronozsí szakaszon a szovjet csapatok ellenállása megtört. Hozzáteszik, hogy a Bzovjet ősapátok visszavonulássá! akarják kivédeni a bekorítést.
keletkezett kár, néhány polgári Személy megsebesült. Az eddig beérkezett jelentések szerint két támadó gépet lolóttek.
Angol lapvélemények a keleti front helyzetéről
Amsterdam, július, l-l A londoni ICvoníng Standard a keleti harctér helyzetéről a következőkéi írja:
Még nem adtunk fol minden reményt, do a logutóbbi harcok világosan mutatják, hogy a németek toljos mértékben képcsők arra, hogy mozgó háborút kény szór itsonok rá az ellenfélte, még pedig olyan fol-tótolok között, amelyek rájuk nézve a legelényöfleubek. Alaptalanok voltak tohát\'azok a brit jóslatok, amelyek az orosz arcvonal megdönthetetlen szilárdságáról szóltak. A Daily Telegrnph ozt írja: A dohi te/ületon elért német síkosok, amolyokkel gazdug termé vidékokol Juttattak a németek kezébe, feljogosítanak minket arra, hogy veszélyről beszéljünk.
A második arcvonal utáni szovjet segélykiáltás
líudapesl július 11 (UN) Stockholmi jelenlés szerint Majszki londoni szovjet nagykövei Sztaüu nevében fel szőUtotla Churchillt, hogy sürgősen állilsa fel a második arc-
vonalat, Az angol újságírók azt jelentik, hogy amennyiben nem lélesitenck nyomban második európai arcvonalat, a Szovjetunióban a legszörnyűbb katasztrófa várható. Moszkvából Londonba érkező jelentések szerint, a Szovjet helyzete óráról órára romlik.
A Reuter-iroda jelenti, hogy Timesénko nagyarányú visszavonulásával és a taganrogi terület kiürítésével kell számolni, hogy a bekerítés veszélyét elhárítsák.
Róma, július I 1 Az angol lapok hangoztatják a inasodík arcvonal felállításának szükségességét, A News Chronicle ezt irja : Oroszország jelenleg a háború legválságosabb perceit éli ál és ezek a percek valóságos katasztrófává válhatnak. Nagybritannia és Amerika ígéretet lellek Oroszországnak Ós ígéretüket be kell váltaniuk. Igaz, hogy eddig is minden lehető segítséget megad-
A felsőház elfogadta kiegészítéséről
Budapest, jnlius 14 A felsőház thaj tartott ülésén az elnök meleg szavakkal parontália el Gyórffy-líong.vel Sándori, Emlékét jegyzőkönyvben Örökítették meg.
Utána á napirondro tértok. Vita nélkül olfogadtak néhány javaslatot, maid u felhatalmazási javaslatot tárgyallak. Szóké Gyula felszólalt
a honvédelmi törvény szóló javaslatot
a javaslat mellett. A javaslatot a felszólalás után elfogadták, majd a honvédelmi törvény kiegészítéséről szóló javaslatot vették tárgyalás alá. Az általános vita során vitéz Moskó Zoltán szólalt fol a javaslat mellett. Több hozzászólás után a folsóház a javaslatot az eredeti szövogozés-ben fogadta el.
Hadműveleti övezetből fetentt a Sfefant-iroda t
Hétfőn nappal az olasz és német bombázó kötelékeket kisérő olasz vadászgépek a Földközi-tengeren lelőttek 5 ellenséges repülőgépei, egy hatodikat pedig súlyosan eltalállak.
Évzakafrlkai harotér
Budapest, július 14 A kairói brit főhadiszállás közli, hogy a német és olasz csapatok hétfőn El-Alameinnól támadásba mentők át. A harc azóta tart. Auchinleok tábornok az arcvonal középső részén páncélos csapatokat és tüzérséget vont össze, hogy ceökkontso a bekerítés veszedelmét. A brit vonalakat az angol gyalogságon kívül ausztráliai, dólafrikai, indiai és újzélandi ősapátok védik. Kémet zuhanóbombázók állandóan támadják a szövetségesek alakulatait. Angol mogálla-pitás szerint lioinmol Görögországból Hzállitórepülógépokkol kap csa-pntorősitésoket. ¦
ahol egykor o:;ipiik uzlék i vadat, halászlak a folyók medrében és áldoztak csalitokban fehér lovat a Hadúrnak. A po-gánk magyar ősök késet unokái most azt a keresztel vitték cl ajándékba a pogányi sorba taszilolt oroszoknak, amelyre ezer évvel ezelőtt országot alapítottak és amelynek erejével azt ezer éven át megtartották. Azt a keresztet vitték cl ősapáink földjére a eflsznbnditás jeleként." amelynek kultúrájáért .ezer éven át patakokban hullatlak vérüket ny\\in,iú védelmében,
A Keresztes a Kard. A /magyar nemzet e kellős sziklaszilárd fenntartója, most így indult cl keletre ís, hogy betöltse örök hivatását mindenütt, ahová a míagyar katona csak eljut. A világ most újra a magyar ka*
( tona lürét és dicsőségét zengi.
, De ennél a hírnél és dicsőségnél maradandóbbak, lesznek a honvédek által felállított keresztek, amelyeknek orosz feliratai bekerülnek áz tij Oroszország történetébe, mert visszahozták az előzött. Krisztusi, a bitet, nz cmlH\'ri szabadságot, a keresz.
tény kultúrát. A hármas halmú kereszt előtt a felszabadított; orosz nép késő utódai is áldani fogják azokat, akik visszaadták nekik az emberi életet. Es míg a rádióban világgá röpített hír nyomán n könnyes, büszke boldogság forrósítja minden itthon dolgozó Ós cröt-crőre halmozó .magyar szivét, addig a hős honvédcsapatok tovább robognak a roppant orosz térségeken Hogy minél több legyen orosz földön a kereszt, u szabad főid és a kettő nyomában ismét diír-(laljiiaskoiljiik az emberi élet
zajlfat kqzlois\'v
ÓRÁT, ÉKSZERT,
va>lro)|aD blulot nii.it «solili itbati
y ÉKASY GYULA
\\U**tt, íiimlbily.giök okiúlibin k**iOfDíW.
ARANYAT l«|üiH[iUbb napi álban vmtfc, v«gy bwwrtlfta.
láboz egy hónapra nyílik meg a Bndapesll Nemzetközi Vásár
1\'öntonttii mához egy hónapra, augusztus 14-én nyílik meg az ezúttal kivétolosou Szent István-hetében rendezett Budapesti Nemzetközi Vasár,
Szombaton es vasárnap indítják cl a Vásár irodaházból a nagy csomagtöiiiogot; megindult n vásár-i igazolványok Bzétkwdóao; A Vasár vidéki képviselőiéi már az első hirek vétele után mogínditották országszerte 11 vásárigazolvánvok elővételben való ánisítasát, amim azért volt szükség, mert ez év bon a MÁV vásári személyforgalmának tehermentesítésére csak korlátozott széra-biiii bocsátottak kí 50 szézalőkoa menüid íj kedvezményre és a Vásár díjtalan meglátogatására jogosító vá-sárígazolvánvt. A vásárignzolványok árusítása tehát megindult, do csak azok tudják beszorozni, akik legkésőbb július 81-ig megvásárolják nz igazolványt a Vásár valamely vidéki
Szerda
Aliando «iMitti». katkfaufrokoB Budupoit I. Bifinoriu
•.40 Torna. Hirok. Közlomónyo*. Hanglemezek.. — 10 Hirek.. — iJ.lti Nomzotközi vizjolzószolgálat,
— 12 Harangszó. Himnuaz. ldójá-ráajolontéa. — 12.40 Hirok. — 18.2Ü Idójolzéfl ós vízálláfljolontóa.
— 14.80 Hirok. — 14.46 Müaor-iimertetéo. — 15 Arfolyamhirok, piaci árak, ólolmíszorárak. — 16,46 időjelzés, hirok. — 17 Hirek szlovák éa runain nyelven. — 19 Hirek magyar, német éa román nyelven.
— 21.40 Hirok. — 28 Hirok neműt, olasz, angol éa francia nyolvon.
— 24 flirak.
BUDAPEST 1.
10.16 Szórakoztató zene. 11.20 Unják Károly bogodul. -- 11.40 Kolol vasas. — 12.10 A 2. honvéd gyalogezred zonokara. • 18.80 Hon védőink üzennek. — 14 \\Void inger Ede szalonzenekara. 15.20 Szórakoztató seno. — 16,16 Dr. Tusnádi Kubacska András előadása.
17.15 llniczky László tánczenekara. — 17,40 Fedek Ágota vidám csevegése. - - 18 JLioothovon : D-dur «zonata. 18.20 IIonvédmüsoi. -10.20 Port is Pali cigányzenekara. — 10.16 Külügyi nogyodóra. —¦ 20 Lukács Maralt éa Szoleczky Zita szomorú Ó8 tréfás véneket \' mond. • - 20.85 A német birodalmi rádió műsorából. - 21.10 Bókoy János olboszétéee, - 21.20 Jazz-dalok. — 22.10 (Jzon a z otthon. — 28.25 Szórakoztató zoilo. BUDAPEST II.
18.25 Liszt: Obennaim völgye.
Zongorán előadja Wehnor Tibor, — 18.40 Felolvasás. - U) Beethoven: Septett (ESB-dur). — 20 Hírek. — 20.10 Aida. Dalmű négy fclvonáe-ban.
Nem lesz baj a jövőt illetően,
hangsúlyozta Losonczy István közellátási miniszter
Lossonczy István közellátás? ügyi miniszter n közellátási ér-tesjlö legújabb számában részletesen foglalkozik az ország közellátási kérdéseivel. Az uj közellátási esztendő egyik főfeladata lesz mondj ti u minisz-ler - , hogy teljesen kiépítik ;iz egész országban a közel látási Igazgatást. Járási közellátási ellenőröket neveznek ki, hogy minél gyorsabban elintézhessék a kisemberek közellálásí problémáit.
A miniszter ezután kemény szavakkal hi ralla a közönség eljárásai, amiért mindenki lázas igvekczcllcl igyekszik
tartalékokat gyűjteni meg zug-forgalom arán Is. De nemcsak !1 zugforgalmai1 növeli a közönség .sokszor felesleges vásárlásaival, de még táp- |
lálják is !1 zug forgalmai n reálison beszerezhelö áruknak ziigForgalomban való lovább-árusilásával. A lázas lexlühará-csolás már szünöbon van, de
a forgalmlliz, főleg a husne-
mOekben már kezd országossá válni, liololl vidéken normális időkben -sokkal kisebb volt a húsfogyasztás, mini ma.
A zsirellálás terén clőrelátha-lőlag nem lesznek zavarok, csupán átmeiu\'li nehézségekkel kell számolni.
Ma sokkal ifibb sertésünk van, mint volt tivaly. Kukorica és burgonya (érmésünk jő kilátással kecsegtet és igy mindent egybevéve, a jövőt illetően nem lesz baj, — fejezte be fejtegetéseit a miniszter.
. julim
Ügynöki munkát nem végző alkalmazottak és önálló ügynökök csak arcképes igazoló-könyvvel dolgozhatnak
Augusztus 5-lüi ügynöki, utazói, üzletszerzői, képviselői minőségben csak azok dolgozhatnak, akik az 1, fokú iparhatóságtól arcképes igazolványokat szereznek.
Az ily tevékenységet végző személyek három esetben kaphatnak igazolókönyvet és pedig :
1. ha ónálló ügynöki (Kózve-tiiöi, üzletszerzői stb.j ip&rJga-zolvánnyal rendelkeznek, 1
2. ha kereskedőnél, iharosnál alkalmazóim nünöségi\'én végeznek ilyen munkál és ezl a nuin-kaadu igazolja, ,
It. ha a munkaadó [gazolja, hogy az igazolókönyvet igénylő személlyel, mint alkalmazottjával kivan ügynöki, üzletszerzői, utazói vagy képviselői munkát végez lel ni.
A rendelet lehal az önálló ügynökökön kivül érinti mindazokat a kereskedőkéi, akik álltai mázol íjukkal végeztetnek ügynöki munkát és mivel augusztus 5-e után ezek fényképes Igazolókönyv nélkül nemi dolgozhatnak, ajánlatos igazoló-könyvről kellő időben gondoskodni. ,
Hogyan pótolják a külföldi gyógyszereket
A közellátási minisztérium hivatalos lapja, a Közellátási lár-tesiló erueK.es cikkben számol be arrolv hogy a gyógyszerve-gy eszel niikeni póioija a kül-lOldröl nehezen beszerezhető gyógy szer ve^yészeU anyagokat. a ukU szeriül a jóddal vaióy\'tu-karckoskodas miatt eltillollak a jódnak az állati gyógyászatban való alkalmazásúi es lerlÖUeni-lési célokra való felhasználását. Az embernek lünes ma már szüksége a lerlötleiülésnél jódra, níe\'ri egész sereg más, kiváló és hatásos lerlóllcnitö szer áll rendelkezésre. Az érelmeszesedés és a golyva gyógyításához szükséges jód renuelkezésre áll. Ugyancsak takarékoskodás fo-lyiK a Délamerikúból származó bizmuttal, amelyet próbareggelinél báriummal helyettesítenek, rtSCrt ez sem engedi al a rönlgen-stjgarakal. A vérbaj gyógyításánál viszont a biz.mui rendelkezésre áll. A leggondosabban 0 kiinnuel kell takarékoskodni. A kot\'tein helyettesíthető, A kakaóbab héjából nyert leohromint a gyógyszcrvegyészel elő tudja állit ani szintetikus ultin. A külföldi származású köp tetőszerek
sorából a szenegál és az ípeka-kminál pólóim tudjuk a régi jól bevált liakkerporral, amely hazai gyógynövényekből átlithaló elő. A szívbajok kezelésénél szükséges digitáliszban sincs hiányunk. Lgyanis sikerült kitenyészteni azt a gyűszűvirág fajtát, amely bőségesen tarlal-mnzza a Ionios üzivgyógyiló anyagól. A legnagyobb nehézség a cukorbetegség gyógyszerének, az inzulinnak termelése körül van. A gondoskodás megszervezte nálunk az organoterapias gyógy szerkészilmények gyártásához szükséges belső elválasztó állati szer\\-ck gyűjtéséi. A gyüj-lés"olyan széleskörű és gondos, hogy remélhetőleg nagy mennyiségű inzulint tudunk majd elö-állitani, amely nemcsak a hazai szükségletei fedezi, hanem külföldre is szállítható. Megnehezült a csnkamájoluj behozatala, de a isukaiiiájolaj A\' vitamin lar-labuát az egyéb A. Yitanuuké-szitinények lökélclesen pótolják,
BAZAaUDYflIO
TéUfon. 3 ->5. t.,(|
Legszebbet legolcsóbban!
Érik a gyümölcs
John Stoinboök világfiikort aratott regénj\'énok nagyszerűon sikorült filmváltozata. A regény és a film o^yaránt milliók tetszését nyerte mog.
Az oklaliomai Jond-család mély tragédiája megrázó módon játszódik lo eloltunk, a tragikum olyan oró-toljes kífejozésévól, amílyot Nlaen talán még nem láttunk. Az ombori önzés, kapzsiság, omoly a\'Joadok és más hozzájuk haaonló családok életét szőj jel robbantotta, — nem ismo-rctlon előttünk: óles kapitalista iellomvonás. A család — amely kénytelen volt porladó őseitől meg-bzentelt földjét elhagyni és az utolsó pénzért ogy rozoga teherautót vásárolni, amolyon olindidt az ígérőt földje, Kalifornia íoló — aok vi-Bzontugság éa gyötródéa után vógro elérkezett oda, ahová vágyakozott, do csalódás esalódáa után ori.
A mcgrázébbuál megrázóbb jolu-netok valósi\'igos tárháza a film. A börtönből Imzabocsátott Joud találkozása a prédikátorral az ut i»rá-ban (a prédikátor a film eg^vik legkaraktcrisztikuaabb alakja) éa utja az elhagyott otthon foló — a legtökélotesobb rondozéa éa fényképezés. Ugyanilyon kvalitású az elhagyatott házba való megérkozésokor kitöió vihar, amely egyébként méltó szimbóluma volt az ó szétszakadt élotüknek. í
Valamonnyi szinész romokot alkotott szoro]>élHm. Novoikkel ritkán találkoztunk, do valamennyien méltók arra, hogy nngy művészeknek novozzük ökot.
Az a csodálatos élmény- \'és szép-séfígazdagság, umely a filmból felénk áradt, ogy kis lohaiigollsággal Bzivődott fel, látva a hősök tragíkiw sorsát, do ozt a lehangoltságol ná-miképpbn enyhitolU) az ogyik Joud magasztos gondolatú, amikor elindult az éjszakában a hajnal felé és elhatározta, hogy mindenfitt ott lesz, ahol «¦ fájdalom éa az öröm, az éhség ós a jóllakottság, a kétségbeesés ca a remény.v.
Mindem önszovetvti: uhhez uiór^ hotó íilmot még iwm igon láttunk.
• \' .......H
Ml- Jaltai 14
Krátky polgármester:
ZAUAi KÖZLÖN*
„...nem búcsúzni jöttünk, de hogy kezet szorítsunk és keblünkre öleljünk benneteket!"
A harctérre Induló alakulat eskütétele és ünnepélyes köszöntig* — Ezrek vetlek részt a megkapó hazafias flntíerjaégeu — A katonai parancsnokok Isienhozzádja a lávozó honvédekhez
„Az tigóa* mogyaraág ott leax mallettetak agy »KOnt közösségben ..
Valani: gyönyörű. Jel ke t megkapó aktus volt a felsőtemplom előtti téren a harctérre induló nagykanizsai alakulat eskütétele és "búcsúztatása ma reggel. És a helyszín oly stílszerű : a Jézus Szive templom árnyékában és az ezüslpitykés ezred liő-si emlékműve elölt. Négyszögben szegélyezetten a hozzátartozók ; a imagyar testvérek, kiknek szerettei airár.előbb Indul-íak, azután a kanizsai magyarságnak az a része, amely aXhét-köznapi munkaidő mellett tudott annyi idői elszakítani, hogy islcnhozzátlot mondjon a mi drága szent férfiúinknak, az újkori keresztes-lovagoknak, oft voltuk a hivnlalvczeíők, az élenjárók. A tisztikar szép számban, élén Helez Iván ezredessel, dr. Ki\'átky István polgármester, dr. llaáiir Ernő törvényszéki elnök, Márton Ferenc rendőrségi főfelügyelő, dr. Lontuy Alán járási főszolgabíró, dr. Tholwny Zsigmond levente egyesületi elnök, Varns\'dy László piarista gimnáziumi tanár, cserkészpa-raucsnok. A Vöröskereszt küldöttsége, Benlzik Ferénené szak-
I osztályi elnöknő és Knorlzer György titkár vezetésével, stb, I és a résztvevő közönség sokasa-\' ga. A térség és a házak zászló-diszben. Hiszen a mi drága fiainknak mondunk meleg islcu-hozzádol.
A diszszakasz pompás Ionná-ban, elöl a Szűzmáriás zászlóval. Mellette teljes felszerelésbeli a \'mcnet-alakulal, parancsnokával. Gyönyörű szép szál zalai fiuk. fejükön a róhatni-sisakkal, mindmegannyi élő szobor. Pompás katonaanyag. A magyar faj ragyogó reprezentánsai. A mi kedves, zalai fiaink. Vezényszó. Tisztelgés, mikor megérkezik Lédcczv őrnagy. Feszes vigyázban a honvédség. Valami csodás szépségű jelenet. Nincsen párja a világon a magyar honvédnek.
Rövid várakozás, amikor fél í) óra előtt lisztjeivel megérkezik Kolczváry ezredes, katonai díszben. Harsány vezényszavak. Kürtjei. Tisztelgés a parancsnok elölt. Minden szem tekintete feléje irányul. Megkezdődik az ünnepi aktus.
Kolczváry ezredes beszéde
Mikor az él elé lép Kolczváry ozredes Ős \'messze hallható hangon beszédet intéz az induló alakulat vitézeihez.
—\'¦ Immár másodízben fegyvert fogolt a magyar, hogy megvédje a nyugat kultúráját és a kereszténységet. A Dunántúl liai, Zala fiai\' derekasan vették ki részüket a most folyó harcokban, meg vagyok róla győződve, hogy a most indulók is a dicső múlthoz méltóan hűek lesznek a régí hagyományokhoz és az ősi virtussal fognak harcolni a Huzáért. Isten segítse önöket a családi tűzhelyhez.
Katonás, tömör beszéd. De benne volt az egész magyarság szívesei ke. laton minket ugy sonólyjon I...
Majd az eskütétel következett.
Megható pillanat. Lekerülnek n rohuiasisakok a fejekről. Az ezred zászlót a zászlótartó egy liszt. kisérelólHJn az él elé viszi. Minden szernt a gyönyörű zász-
lón .amelyen ott van Magyarország Patronájáhak szép kepe és az angyalos magvai- címer. Vagyis minden, ami magyar embernek szent és dicső : Isten és Haza! i
Az esküszöveget az eljáró tiszt messzire hallható hangon olvassa fel, a honvédek szépen, tagoltan, érthetően ulána mondják.
... esküszünk, hogy Szent Hazánkat minden külső és belső ellenséggel szemben megvédjük, ha kell, eleiünk és vérünk feláldozása árán... esküszünk, hogy zászlónkat el nem hagyjuk... így becsületben élünk és halunk, hiten minket ugy segéljen!
Mennyi erő, mennyi megrázó szépség van egy ilyen katona-esküben. Örök elkötelezettség a Magyar Hazával.
vezényszavak. Tisztelgés. A honvédzászló visszakerül a diszszakasz élére.
Krátky polgármester beszéde
Maid dr. Krátky István kii", kor-m&nyfőtanácsos, polgármester Nagykanizsa magyarsága nevében intézett istenhozzádot a menethez, a tólo megszokott izzó hazafiságu, gyújtó tónusban: 1 ¦
... most elindultok a Haza hívó szavára, a Logfelsőbb Hadúr parancsára, hogy teljesít sótok a legmagasztosabb parancsot, amit magyar ombor tofiesithot. Itt a templom, a hós! emlékmű, melyek figyelmeztetnek rtz ősi zalai erényekre,
az ósi virtusra, kötolességtoíkre. Nem búcsúzásról van most szó, mi nem búcsúztatunk, a diadalmasvisz-Bzntéré» rondithototlon reményében
ODOL
F O O P E P
kezet szorítunk, magunkhoz ölelünk Iwnueteket és mindennap imádkozunk értetek. E» ott \'kinn is a Magyar Hazát, a családot, a kicsi l otthont véditek. A magyarnak míndig harc volt az osztályrésze. Ezeken fejlődtek ki azok a harci erények, amelyek őrössé tették, hogy elviselhetett minden csapást. Most a föltámadás útját járjuk. Szent a hitünk, hogy itt is megfogjuk állani helyünket. Majd ott künn fogjátok megtudni,
mit Jelent a bolsevizmus,
hogy milyen |>okolban lonno részünk. Eh ez a harc sikerülni fog népünknek, oz a harc a keresztény Európáért folyik. A magyar most is becsülettel\' fog holyt állani. Eh mig. ti künn harcoltok, addig íni itthon viselni fogjuk a reánk háramló kötelcsftégckot. Hozzátartozóitokkal szemben, hogy mindig érezzétek künn, hogy
az egész magyarság ott áll mellettetek egy szent közösségben.
Eh aki most nem teljesiti itthon kötelességét, az ogy hitvány ombor. Mindig büszke szcretottol gondolunk rátok, ísten áldjon, védjen, oltalmazzon meg benneteket és kísérje minden lépteiteket, a jóisten vezérel jon hazai
A polgármester megkapó szép beszedő után
Sopronfalvy alezredes mondott istenhozzádot a távozó honvédokhoz:
— Ti odamentek, ahonnét én,
nemrégen hazajöttem... Elmentok a »szovjotparadicsomha«, ahol so Isten, se haza, so család nincsen. Ti fogjátok vinni a keresztet, a fölszabadítást, a szabadságot a szegény nyomorult orosz népnek. A magyar honvédnek a világon párja nincsen! A jó Isten adja, hogy minél olöbb\' gyózedehneson kerül jótok vissza!
Majd Knortzer Baba odalépett a menet parancsnokához és egy nemzeti színű szalagos virágcsokrot nyújtott át neki. A kanizsai magyar ifjúság üdvözlete volt oz.
Imához! — hangzott a vezényszó. Puskával tisztelegj! Ugy a díszszázad, mint a menet feszesen "tisz-loleg fegyverével.
Az egymástól való búcsúzás pillanatai voltak ezek.
Majd a megjelent vezetők fölálltak a Korona előtt, ahol ugy a díszszázad, mint a menet elvonult olőttük.
A menet pedig kivonult a pályaudvarra ...
v Hogy is mondta a polgármester: nom búcsúzni jöttünk, hanom hogy kezeiteket megszorítsuk, hogy keblünkre öloljünk bonnetokot.,. hogy érezzétek, hogy az egész magyarság ott van volotok...
Igen. És a kanizsai magyarság imája és áldása kíséri minden lépteiteket.
(B. It.)
Rendőri felügyelet alá helyezték Sternberger Sama kanizsai termény-
A főkapitány megváltoztatta a rendőrség Internálás! határozatát — Sternberger Samu és Szattler Imre már el Is hagyták a rendőrségi fogdát
Megírtuk, hogy a rendőrség az ismeretes szénavásárlási ügyből kifolyólag internálta Sternberger Samu nagykanizsai termény- és takarmány-nagy kereskedőt és annak alkalmazottját, Szattler Imre magántisztviselőt. Sternberger védője, dr. Gfirtneír Antal ügyvéd, városi tiszti ügyész útján fellebbezést adott be a főkapitányhoz a rendőrség határoznia ellen és azt alapos érvekkel alátámasztotta, hogy nem vétett a közérdek ellen, mert olyan hazafias szolgálatokat telt, ami kizárja az ellene
klrakilonat I
Utalványmentes
e M e k kivitelben
férfi, nöl- és gyermekcipők j
ELEKES „DERMATA" cipőüzletébon
hí-utlS. .___ _T""°« \'
támadt gyanút. A főkapitány is magáévá tette Gártner Antal ügyvéd felhozott érveit és megváltoztatta a nagykanizsai rendőrkapitányság .Határozatát, feloldotta internálását —- ellenben rendőri felügyelet alá helyezte őt. \'
Dr. Zágon Elemér rendőrtanácsos, a kapitányság helyettes vezetője kihirdette ugy Sternberger Samu mint Sattler Imre előtl a főkapitány döntését, azután mindkettőt szabadlábra helyezte, í
Sternberger és alkalmazottja, Szattler Imre azonnal elhagyták a rendőrségi fogdát.
A bűnvádi eljárás azonban tovább folyik az ügyben. \\
A káromkodaftt laten éa a térvény hQntatl I
ZAUA1 KOZIiOW»
IjU affig 14
Gazdasági cselédek apóljecyfi
Ismeretes, hogy a közelmúltban megjelent tomiéarendclet a szegöd-ményos gazdasági csolédck ós az időszaki nnndtások részére kenyér-gatonapót jegyet rondazorcaitett. Kz a kenyérgabonáiét jegy évi 60 kg. kenyérgabona megszerzésére jogo-fiitja fel a gazdasági cselédeket, A közellátási miniszter a földművelésügyi \' minisztertől egyetértőkig körlevélben értesítette a közellátási kormfuiybiztosokut, hogy a.konvon-ciós cselédek részére engedélyezett kedvezményt kiterjeszti azoki-a az 50 kat. holdnál noiíi nagyobb összterületen\'gazdálkodó birtokosokra és bérlőkre, is, akik saját gazdaságukban állandóan nehéz lesti munkát végeznek s akik az o címen részükre visszahagyható évi 60 kg. kényét gabonatöbbletet Baj át tiazda-ságükban meg is termoltók. A szó-banforgó t»0 kg. kenyérgabonát, mint gazdasági Hzűkw\'^letet kell a gabonái- >n elszámolni ós nődig DlvmódvíJ), hogy a községi elöljáróság (polgármesteri ezt a jogosulhm-got a\' gabonalap 2/c. rovatában írja oló, a cséplési ellenőr pedig azt !l gabonalap 4. tábláján a nvissza-
hag>va« fórovat 3. sorába (gabonaszelvény elszámolásra) vezeti 1». Azoknak » gazdáknak a )>ótjcíry iránti kérelmet, akiknél a szóbanforgó 00 kg. kenyérgabona elemi kár folytán nem \'termett mog, a cséplési* crcilmi\'\'nvek ísinerete után foirják lotárgvalní.
(s-o~)
Korpa juttatás a juüusi kenyérgabona szállítások után
Az OfSZttg augusztus havi liszt-ollátá&ál már az uj búzából és uj rozsból koll biztosítani. Hogy ezen a túron semminemit fennakadás ne lehessen, a Közellátási Hivatal felhívást intézett az ország délíbb részein fekvő gazdaságokhoz, — ahol az aratás és a cséplés korábban
megindulhat — hogy az elcsépelt
kenyérgabonát mielőbb szolgáltassák be a Hombárhoz, illót ve az Őrléssel megbízott legközelebbi malomba.
Kunok a munkának a \'meggyorsítása érdekében a gazda a július hónapban leszállított kenyérgabona mennyiségek után a rendes kiutaláson leiül külön korpajuttatásban részesül és pedig az, aki július 20-ig szállít 16 százalék, aki július 21 -^25-o között szállít 10 százalék, aki pedig július 25—81-0 között szállít, fi százalék korpát kap a leszállított kenyérgabona mennyiség után.
A Hombár vasúton természetesen csak toljos kocsirakományokat szállít. Mivel azonban a Közellátási Miniszter Ur az említett akcióban, illetve kedvezményben a kisebb gazdákat ugyanúgy kívánja részesíteni, mint a nagyobbakat, a Hombárt utasította, hogy bizományosai a korpajuttatást azoknak a kisebb gazdáknak js biztosítsák, akik kc-nyérg^bóiiát\'. nom. teljes kocsirako-mánvbtín iáinak ál u\'fentközölt halandókon bejül.
Ujé« használt mérlegek
minden célra kaphatok. Javítások Jótállással
FRANK
WIÉHLEG-
Özemben
EfHvös-tír lls. Tclcton: 509.
Festessen Tisztíttasson
Pálcsics-ndi
Beszéljünk magyarul!
Hadüzenet a „pardonénak
— Pardon, kérem, szabad egy kis tüzet!
— Pardon! mondod, ha Valakinek a tyúkszemére téptél, vagy ósszedöecenfil valakivel az utca forgatagóban.
Pardon, hogy beleszőtök! mondod, mikor a vonaton felveszed a társalgás fonalát ismeretlen útitársaiddal.
..... Pardon! ¦ mondod, ha kell
hu nem kell.
Pardon! hallod té/deil-ltyO\' mim és már ugy tini a Inted ezt a szól, mintha bele tartozna a a f/t\'lv iinkbe.
Pedig dehogyis tartozik bele.! Ideijén az istenadta, míg pedig a javából. Amelle.it oh/an, mint a kullancs. Heh: ragadt a mindennapi beszédünk szótárába, ösztönössé vált a nyelvünkön. A szamártövist könnyebb kiirtani, mint a pardon\'--!. Holott milyen kóny-ni/ii volna nélkülözni! Csak azl kellene mondani heh/ette;
— Ihcsánat! > Nincs olyan pardon, amit ezzel
ne lehetne helyettesíteni. Csak egy kicsit toriul ni kellene vele, gondolni rá. ügy darabig. Azután az is éppen ugy beidegződne nyelének, fülnek, ntint ahogyan
a pardon vált közkinccsé1 az élőbeszéd ünkbeu.
Udvariassági fórum csupán, ideslnvu tartalmatlanná vált meg-nzokás, nagyon sok esetben telje\' sen felesleges ts. Annál indokolatlanabb, hagy mégis inindunlahm ,¦ rontjuk vele a nyelvünket. Mintha bizony mi a magunk lényéből, a magunk ösztönéből, a magunk szótáiából nem tudnánk udvariasak (enni! Dehogyisnem tudunk! Csak valamikor végen szerettük majmolni az idegent, azt tartottuk előkelőnek, linómnak, úrinak. Amig ebből fel nem ocsúdtunk, addig rajtunk ragadt egy és más efajla, viost aztán győzünk ki-vakan\'ylzni belőlük. Ma már érezzük, tudjuk, hogy nem vagyunk alább valóak egy más nációnál sem\' és ráébredtünk, hogy a\\ina-gunk uriságát, a magunk ¦előkelőségét nem idegen cicomakénf hordjuk, hanem a fajtánk velejárója. Itt az ideje tehát, houy hajítsuk a tegnap lomtárába ezeket a messze szélhordla páva-lollakat és a magunk tisztes nyelvén, a magunk iZLM~€Zavéval díszítsük finommá, csiszoljuk jói-neveltté a /télköznapi beszédünket is. (bl)
A júliusban Budapestre érkező vidékiek
számára pölnpás és változatos programról gondoskodott Buda pest .székesfőváros klegenlorgal. •Hivatala. 10-én kezdődnek a miu\'git-szigeli Szabad-Színpadon Strausz .János müveiből összeállított vlíéesi keringő-: sorozatos előadásai. Eredeti operetteket játszik az Erzsébetvárosi Színház és a Márkus Parkszínház is, — A zenekedvelő közönség\' .ujindémiap a város lőbb terén is gyönyörködhet a kitűnő katonazenekarok térzenéiben. A sport hiyci is bő programot kapnak ; megkezdődnek az atlétikai versenyek, egyesületi és országos bajnokságok, 18-án és 10-én kerül sorra az Országos Evező Bajnokság1. A kerékpár-sport drukkerei 12-én Budapest-Bécs válogatottjainak küzdelme izgalmaiban osztozhatnak. Az
Úszók és vízipólózok 12, és í.\'l-án számolnak be fejlődésükről a MAC. klubverseny keretében. Tártkarokkal várja a vidéki publikumot Pest sok világhírű gyógyfürdője, strandfürdője, HíUZeuinu és egyéb nyári szórakozóhelye. A vendéglősök is kilesznek magukért és még a nehéz beszerzési viszonyok között is gondoskodni ludmik a híres magyar konyha hajdani tradi-eióinak Fenntartásáról Bármilyen szóbeli, vagy írásbeli fel-világosilással és ismertetővel díjmentesen és szívesen szolgál Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatnia (V. Deák Ke-renc-u. 2., telefon: 281-3-19.)
Augusztus 1-én nyílik meg
Tóth József vaskereskedése
Erzsébet-lés* 23., Kozponi sseálló épületében
NAPIREND:
Oy égy szét tári ügyelet: Ma Sz. Mária gyógyszertár Király utea -in.
Kískanízsán aa oltani gyógyszur-tár állandó ügyeloiea szolgálatot tart
A GÖZFOHDÖ nyitva Vaji reggel e érttói c.lo l) óráig. (Hétfő, szerda, péntek déiutáo 4s kedUeu égési n«n Böknek,) Telefon: 560.
— NnpUr r Július 14. Kedd. Kein. kat. Hoiiavoiit. — l\'rulestámt Kőrs. — Irr. Tbam 29.
— (Egészségügyi ellenőrzés a megyében)
l)r. Kovács György közegészségügyi főfelügyelő dr. Takács László vármegyei tiszti főorvos kíséreté-bon egészségügyi ellenőrző közúton van a balatonfüredi és keszthelyi járás loiüiotón.
— (Tanügy! hírek)
A szombathelyi tankerületi kír. főigazgató állami helyettes tanítókká novozto kí a következőket: Hzirányi Jözsofet Muraesányba, Gergely Ilonát Mtmiszontuiárton-Bzonünurgil-hegyro. Magyar Margitot Szontiío-nára, SziKuni Margitot Muraszilvágyra, Schiller Erzsébetet Mum holyie, Tamás Bélát IloUosánybu.
~ (Hősi lmloltak)
Gazda József és Zsinkó Ferenc csorszogtomaji lakosok, honvédok a keleti fionton hazafias sKolgálatuk toljesitése közben hősi halált haltak.
— (A Ranolder-kereszt megmenteié)
, A M. Kír. Balatoni Intéző Bizottság felkérésére a Magyar Turista Kg.vlot helyszíni szemle során megállapította a budacsonyi Hanoldor korcszt l>omlandóságát és ennek alapján most a\'M.\'Kir. Balatoni Intéző Bizottság .hivatalosan niogke-lesto a veszprémi püspökséget, hogy a nagynevű olódjo által íutesított\', a Balaton egyik logszebb pontján élló szép kereszt, karbantartása iránt intézkedjék. f
— (Nem azonos)
Magyar Miklós akali MAV áll. folvigyázó felkért bennünket, közöljük, hogy a pécsi ötöstanács által nomzetrágalniftzás vétsége niíatt <;l-ilélt .Magvar Miklóssal nom rtzonon. Mint a \'MAV alkalmazottja 1041 novemboréig nagykanizsai lakos volt és azóta a dörgíöso-akali álloniáöou teljesít \\ Bzolgú[atot.
— (Elveszett kenyérjegy)
Arany János-utcától a Jlagyai-Utca 78. számig terjedő ulszakaszon jiénteken este elvoszotl egy kaucsuk tokban lévő kenyér jegy szol vény-, mely egy nagyon ssegenv mungásé volt. Becsülotes megtaláló adja lo lamtnk szorkosztóségében. (A megtaláló nevét-közölni fogjuk!)
— (A balntonlellel vízvezeték kibővítése)
A M, Kir. Balatoni Intéző\' Bizottság kozdomónyozéséro tárgyalások indultak inog Balatonlollén a vizvozeték kibővítése érdekében. Ugyancsak helyszíni szemle során megállapították a csatornázás létcsi-tésenok n szükségességet Íb/
8u rabit
TORT"
BETTEI IffIBE
oütóus t»toriwilon|4h*n vcbíot
vagjf.rendelőn .Cwwgycit-^t\'H
1942. iüiiüB U,
- (Halálozás)
A iinííykan^zriaí ipari ér> kwiwke-dolrdi világnak nagy gyásza van. Egyik régi, márkás tagja dóit ki az 6lAk sorából. Miltényi Oyula cipész, iparos, eipókoreakodó éloténok OO-il; övében hosszabb szonvodés után ol-liunyt. Mii tény i Gyula édesapja nyomdokain haladt, aki a Dunántúl egyik lognovosobb cipőfűzőmét teremtette inog ós fojlesztoito .naggyá. Tovékonységo és munkássága köz-lux-sültté tölték. Csütörtök délután 5 érakor kísérik ki pihenőhelyére a ik. sírkert szórt art ástorméböl. Temetésén részt vosz az Ipartostiilot na a líaross Kzövotsóg is. A megboldogultat ki törjed t rokonság gyászolja.
(AnyakOnyvl hírek)
Nagykanizsán az ohnult hétou az alábbi anyakönyvi boiogyzétmk történtek: özülotott 10 fiuiós 6 Leány: Kiss Foronc városi tisztvisoló ós Jhikovics Ilonának rk. leánya, Koós Elek MAV órabéréé és llüki Erzsébetnek rk. fia. Oeroncsér Lajos munkás és Takács Annának rk. fia, Tamás "N. MAV futó és Oombor Juliannának rk. íia( Bsollár Ferenc B2Öró sogéd és Tini Gizellának rk. leánya-, Halász István aszlalosisogéd ís Nagy Erzsóbotnok rk. fia, Takács (íé/.a cipész mester és Tokodi Juliannának rk. loánya, Horváth Józsoí munkás és Szekrény Annának rk, fia, Cserjés JózboÍ tóglagyárvozotő 6a l\'lacskó Erzsébotnok rk. leánya, Kálovics Józsof földmüvos és Tónk Annának rk. fia, Hoffor Sándor MAOliT garázskozoló és Iloilmann Máriának rk. loánya, Dózsa László banktisztviselő és Farkas Katalinnak rk. fia, Pintér János napszámos éa Gödinek Máriának rk. fia, Gál Sándor földmüvos és Jámbor Juliannának rk. fia, Németh lmro napszámos és Tóth Erzsébotnok rk. fin, Tislér Károly napszámos és Kállai Katalinnak rk. leánya. Halva w/.ületott 1 fiu. — Házasságot kölnit négy pár: Magyar Józsof MAV árabérofl ..-s tíasvárí Mária rk., Krisztián Józsof koroskodó sogéd és llüki Ilona rk..\'Nómoth Ágoston bt, d rí nos tor ós l\'olaí ltozáhs, rk., Szlnlwczky Emil Vilmos tanitökópzó intézoti tanár ág. h. ov. és Mnltorny Ida .Mária áll. polgári iskolai tanárnő rk. — Moghaltak kilencen- As-bólh Jonó asztalos tanonc rk. 16 eres, líalogh György magánzó rk. i\'J óvos, Vojkovits István lakatos mester rk. 50 óvos, I\'landor György földműves rk, 85 úvos, özv. Totola Ujoené Gömbös Mária rk. .72 évos, Kiss Erika Ilona rk. 2 hónapos, Bocskai György földmüvos rk. 48 Éves, Lovrok István rk. 4 napos, Oávidovica Anna rk. 62 éves, Krá-nit/. Foronc tojás koroskodó rk. 60 óvos. i,
- (A textilipar Altul felszámítható legmagiiaalh termetül Arakról)
szóló rendolot a napokban megjelent. A textilipar ozok után áttér u eddigi feláras rendszerrel a tó-Mis árkalkulációra. Az egy soros ai-síma sikovo őrdokóboii június vegéig koszlotfolvótolt kcllott csínéUni, aminek alapján az Arhivalal a szti. "utasokat lw ia fejezte, ugy, hogy uj kalkulációs rendeletek o bó lö-in megjelennek » életbelephetnek az uj egységes téttilánk.
2At)\\í KóZLóHií
Zala vármegye közigazgatási bizottságának ülése *.
Zulu vármegye közigazgatási hízol Isága tegnap délelőtt tartott la havi rendes üléséi vitéz gróf Teleki iiélu főispán elnökleté-vel.
A főispán megemlékezett Still Ernő di\\ kir. ügyészségi elnök és Medve István dr. kir. tanfelügyelő kitüntetés számba menő előléptetéséről.
Ezután felolvasták ú földmű-velésügví miniszternek az erdö-felügyelöség vezetőségénél történi változási közlő leiratát Ez-zel kapcsolatosai, a főispán sajnálkozását fejezte ki Scncrg Károly erdő tanácsos távozása felelt s kívánta, hogy működéséi uj állomáshelyén is siker koronázza, i
A kormányhoz terjesztendő Téléves jelentéshez (työmorcy Sándor szóiolt hozzá. A vármegyéi lássák el a vártnegyéből mésszcJ. Feliratot javasolt, hogy uz árpából és zabból esak u [velőimig kivonása után vonják le n százalékot. A későbbiek [olyannál, lett felszólalását a főispán javaslatára fölvették a jelentésije. Eszerint : tágítsa ki a kormány a tenyészbaronili-keretel és a vásárláshoz adjon jogot a középbirtokosoknak is.
Az állategészségügyi jelentés
Rövid táviratok
Az Oxsermlovc Ronfano
Kassa, Szent Erzsébet városa, címmel hosszú cikket közöl Kassa történetéről. Mint a lap Írja. a város történele szorosan Összefügg Magyarország ezeréves történetével. A cikkíró részletcsen ismerteti n város múltját, különös tekintettel Mátyás királyra és a Hákóczíak korára. Megalapítja, hogy Kassa a 18-ik században a magyar szellemi élei központja volt.
Bolgár lapjetentések szerint
Törökország 20 nap óta nem kapja meg az Amerikából rendelt árukat, mert a Szuezi-esa-tornán a teheráru-forgalom szünetel.
Az Egyesüli Államok
június havi háborús kiadása a májusival szemben (i.3 százalékos emelkedési mutat.
szerint az állalegészségügyi hely zet kielégítő. A serlésveszcdetcm leküzdésénél a földművelésügyi miniszter a nyár folyamán 30 egyetemi hallgatót is foglalkoztat, A sertéspestis elleni küzde-delcní céljaira az eddig kapott 100 liter\'szérumból körülbelül 3000 dnrob sertést oltottak be ingyen. Még 200 liter ingyen szérum várható.
Az egészségügyi állapotok júniusban rosszabbak voltak, mint májusban, amit a heveny ferlözömegbetegedések számának emelkedése idézett elő.
Kobánszky Jenő dr. miniszteri tanácsos pénz ügyigazgató jelentette, hogy a ténylegesen esedékes adóhátralék 3.447.498 pengő, ami 46.25 százaléknak felel meg.
Építési államsegélyben részesültek a következő iskolák . o balonfúredi r. k. 30.000, a kis-szentgróü r. k. 3000, a mind-szcntkállui r. k. 5000, a díszei! r, k. 000, a senyéi r. k. 20.000 pengőben. A lenti járás fŐszolgn bírája a pórszombali áll. elemi Iskola lebontását — tanításra és lakásra alkalmatlan volta miatt — elrendelte. Tanerők betegszabadsága miatt szünetel a tanítás a zalakaros] r. k. iskolában.
Alá tinierikai tengerészeti
minisztérium közölte, hogy egy északamerikai közepes tonnatartalmú kereskedelmi hajót az Atjanli-óceánon megtorpedóztak. Az életben maradottak egyik kikötőben partra szálltak. Kvaternik tábornagy
a szlovák honvédelmi miniszter meghívására több napos látogatásra Pozsonyb;i érkezett. Franca tábornok
a július ]7-i spanyol nemzeti forradalom évfordulójára ösz-szebivta a nemzeti tanácsot, Frarico ebből az alkalomból nagy beszédet mond. Az Egyesült Államok
szóvivője megcáfolta azokal a hirekcl, hogy az Egyesült Államok 12 hajót kínállak Brazíliának eladásra. A szóvivő kijelentette, hogy Brazília részéről valóban hangzóit el ilyen kíván;
Július
13-15ig
VÁROSI mozgó hémt6t~^
__szeraa/g
John Stetnbeok regónye filmen ÉRIK A GYÜMÖLCS Magyar utldghtradó
A film hoasxutiágára való tekintettel az előadások kezdete 5, 7,8 éa 7,10 Arakor
ság azonban az Egyesült Államoknak az az érdeke, hogy hajókat vegyen, nem pedig, hogy eladjon.
A Nisi-Nisi
cinvü tokiói lap helyzetjelentést közöl a Fülöp-szigetek életéről. Jelentése szerint a fülöpszigeti hajógyárakban a japán és lilippino munkások vállvetve dolgoznak. Az itt épülő hajókat elsősorban élelmiszerek és árucikkek szállítására fordítják majd. A japán lap kiemeli azt u munkát, amelyet n japán katolikus papság kifejtett és kifejt a fülöpszigeti katolikus lakosság megbékél te tése körül. Brazília
uj svájci követévé Danellot nevezték kj, aki régebben Budapesten teljesített szolgálatot, Mac Donald
kanadai tengerészeti minis/, ter tegnap Ottawában a képviselők eh\'tt kijelentette, hogy a szövetségesek három hajóját körülbelül egy héttel ezelőtt meg-torjK\'dózták a Szent Lőrlnc-öbölben.
A japán császár
tegnap meglátogatta a haditengerészet egyik repülőit ttdtes-tót és ez alkalommal több ma-gasrnngu japán személyiséget iogadott, közlük Shimada tengernagyot, a japán haditengerészet miniszterét.
Az í\'anik északainierikai hírügynökség
jelentése szerint Kuba északi partjainál vasárnap elsüllyedt egy \'észak amién kai gőzös. A ha-jótórötlck partraszalitak egy meg nem nevezett kubai kikötőben. ;
ferenc mm
KESERŰVÍZ
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGER-ÜLLMANN JíLIíK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell Eázfőz6klís2 líuftal Jullts ,í«íre elojeüyeitotók.
Stern J. Kálmáii
Ovo*-, porcellán-, kőedény- éviámna-kereskedő, Öveges és képkeretozo IH$>
CKngtiy ui 7. Mitgykanixsa b«h«i ztta,i m.-u. fi.
MÉRLEG
11*4« Béreibe. Bukóért |it1Ui
I 8CHOLCZ JÁNOS I
m«rla.kaa«llo-ma»tar I I H««TtmM«, B8MI«-t«r 30 oám. |
Japán hitonai halósáijok
szabadon bocsátották a Fű. löp-szigetok volt légi vezérkarának főiiökét és több mrts ma-gasraugu lulöpsngeti hadifogoly tisztet.
Mv éa uOlatéanapokra
alkalmi ajándéknak Olarepes és levágott virágokat, osokrokat
egét* éven ét vehet . raol
Petertnann kertészeiben
ESLI
ktffti lObbe
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal poi lementésen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
ZA1ÍA1 KTJZLWff Ifi
Özv. MlrMnyl Oyuláné szeletelt Bay Irén és
gyermekei Györgyike és Ica mélységes fa\'jdaloiumal jelentik, hogy a srerető férj, jóságos édesapa, testvér és rokon
Míltényi Gyula
1942 évi július hó 14-én délelőtt V,9 órakor, életének 60-ik, példás hcfrassáflának 33-ik esitendejében, krisztusi türelemmel viselt hosszú szenvedés után, a haldoklók szentségével megerősítve, csendesen elhunyt.
A ineoboldorjult drága halott földi maradványait folyó hÓ lö-án, csütörtökön d. u. 5 órakor fogjuk a temető halottasházából a mm. kath. egyház beszentelési szertartása uta\'n a családi sírboltba Örök nyugalomra helyeztetni.
Ae engesztelő seentmíseáldoral f. hó 17-cn, pénteken d. c. 9 órakor fog a sientfercncrendi plébániatemplomban d Mindenhatónak bcmutaltatní.
Nagykanizsa, 1942. július hő 14.
A Te jösAgos leik ad mindig közöttünk éti
P*]á*k<t-y PJUraí SíUI. HUliari Mária, Subó I - -... . = . szűl. Mll|.;,,yl BouJ, dr. Bmyl I.hJcmó SZÜl. NUUnyl 2r*i4b*t testvérei; «»v. l\'.bl.ch Jóiwfní Sí. B«y Etelka sógornője; P-,1A*lcáry Péter, S.abó Ib»«, dr H«fyi Lajai lógóra! Íi ¦ (yiixoló rokoniig.
KÜHNE
A n. é. gazda közönség szíves tudomására hozom, hoey Zala- és Somogy vármegyék nagyobb területére, Nagykanizsa székhellyel
Mexőgazdaaégi Gépgyár Rt. cég klzároligai
képviseletét átvcllem és üzletemet
i alatt mmiMln
Üzletemben a KÜHNE cég összes mezőgazdasági gyártmányai, valamint autók, motorkerékpárok kerékpárok, varrógépek, gazdáBágl eszközök stb. és ezek alkahészei kaphatók.
A n. é. gazdaközönségnek a fentiek irányában rendelkezésére állok és nb. támogatását kérem. Savolász József.
IPIÓIIKBETtm
Bejáró lakarH4«SI aionml telvetzik Sajtár ut lfi/e, földúlni. 292fi
PUU1, Ü \' ii", ill\'Wi/^wlÜ.
nS«etc ujinlltoiik magányos iidioi, vagy unióhoz vidékre, Pe*tre U. Hirnyadi-u, 18 1. fl|tá.___ 2031
Jobb házból való fiút ki fúténak tel-vesz Krauii Nándor (ÜBxerktreskedő. 2027
Takar Itóiitf aatmnaf falvételli..
Zrínyi Mlklós-u. 55., }obbr«. 202a
BÚTOROZOTT SZOBA *"
ClInoMti bútorozott kUlÖMbajéi-alt.
utcai uobi kiadó. Klnchner, Telek! ut 25
LAKÁS- ÖZLpTH 6LYIS ÉO
Nagyobb raMárhatyUéget keretek az Erzsébet.téren. Tóth vaskereskedő. L 19981
KAtaxobáa lak.it kercick Idótebb I házaspárnak. Clm a kiadóban. 2017 j
l ********
Harellay grafológua KIrAly-u. 37,
alatt togad.
Képeit ™Z7\\
legoloaóbbau keretezi Horváth U|ob, Fő-ut 2.
KhKteakt a Mjl kaattilMtia «> ipanwtaál iirlMi tal
]inösícBcn:.iZL<i|CN
unuii
BUOR viiii
Nagykanizsa, Horthy Mikl6»-ut 4.
hAvaut Autóbusz-menetrend
Érvíny». IMI. m»J«. 1(61 • to,«bbl tDtéxkadéal, N.oikanl... Oarabaao Z.laa.abar
HAvátT
17.15 1. Nagykanizsa Közponll száll. 4. 6.50
18.08 1. Oarabonc 1, 5.58
1825 t. Zalaszabar 1. 5.40
Nauykaalaaa haroBbareny—laka— BBhBaye—Kaposvár
7.00 1. Nagykanizsa Közponll száll. í. 17.05
7.39 1. Iharosbercny 6. 16.27
7.55 1. Inkc é. 16.11
8.53 1. BOhonye f- 15.30
10.00 c. Kaposvár pu. 1. 14.00
X d
6. 1 10.20 14.15 18.00
i. 8.25 12.40 15.55
1. 1 6.45 11.00 14.35
Hagykanixaa -ftlaolandva—Muraaaombat
X d
5 101 14/01 18.201 í. 1 Nagykanizsa pu. 7.20 16.10 20.30 i. Alsólendva Korona szálló 8.55 | 17.45 | 21.45 | é. | Muraszombat Korona az.
d ^Nagykanizsa—AlBólendva. között csak hétköznap.
Nagybanlaaa -Lalanye
9C " c d
6.10 7.30 14.— --.— 18.20 I. H^yVinhii p«. é. 7.15 5.20 7.40 14.10 1030 18.25 I. NagjVinim Kiíp. 6. 7.05
6 10 8.30 15.— 17 20 19 15 i. l-\'lwjd i. 6.15
f ¦ ¦ Ifi\'-ffiin, szerdán és pénteken. d = Nagy<aiíizsa—Letenye között csak hétköznap. Ezenkívül még Lelcnyéről indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra étkezik ItVX), hétköznap.
\'7\\. Csak hétköznapokon közlekedik.
A telenyci Járat a inai naptól rendesen közlekedik.
c X c
-.- -.- 14.45 - .-
0.35 10.20 1435 1605
8.46 9.30 13.45 15 18
Nagykanizsa megyei varos polgármesterétől.
16218/1942.
Hfviiisiméiiy.
A Kiniui-u. 15. sí. olatt Iev6 möhelyt iuüus 15-én de. Izórakor nyilvános árverésen bérbeadom. Minthoyy aa épület lebontás clStt áll, a lakbérleti siabály-reniiejeltől eltérően a helyiséget két leli felmondási idö alatt bármikor ki kell üríteni. A Felmondást a város bármikor esiköiöl-fieti,
Naoykaniisa, 1942. iulius 13-án. ax Polgarmegter,
DRAVAVDLGYI
jjUjjijjos Áramszolgáltató r. t.
¦iiktiirO feloilágoaitáa minden illlamoa kipdéaben C»enK«iryut 51, telefon S{94.
áramuámlák ftxetéaa, paklamáolók, hibabejelentések
Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
HIlaD
temet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos:
Dervalits József
m ¦,\'¦!,.!•. -i, «».. UU.i 1H,
ZALAI KOZLÖHY
POLIVIKMI NAPILiir.
Kiadja: „Kligula.áil (I. T. N.oyK.li""-ralal&a kladá: UImI Király. Nyomatott i a .«ll|al<asá|l R. T. Nliyainliar*
aya.áájáaaa Kaaykaalzua. (Hr—Uáatt\'Uial. la "
82« évfolyam, 188, Mim,
Nagykanizsa, 1942. |ullu> 16. szerda
ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
HurktttatMlt é» kiadóhivatal, Föut 5. ot*. ¦aTrawUMzt éa klmlóhlvntaU telető. 7a ». Megjelenik minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Peleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
RUJUjteteal Ara: ogy hónajira ípeMBVÍP Hl*-,
negyedévre 7 ponaö w) ÍÍHÓr. Egye. tim hétköznap «! ML, szombaton W HU.
k nlnosből lesz a van
(„Ófeltege, • vevő figyelmébe")
(hl) Volt bizony olyan idő is, amikor ugy tartotta íi közhie-delem, hogy az üzleti éleiben ii legeslcguagyobb ur : őfelsége a vevő-. Mn senv árt, ha ebből a regi elvből megőrzünk annyit, hogy hosszabb a nap, iiüiil a kolbász, tehát meg kell lisztes-seggel süvegelni a vevöl ina is a boltban, kedvit kell keresni, figyelmesnek, sőt türelmesnek is kell vele lenni. Kell azért, mert ez nagyon olcsó és nagyon szükséges befoktotés ;t jövőre, fis kell azért is, mert nemzeti szempontból is közérdekű szolgálatot teljesít az udvarias eb adu, amjkor u munkakörében megforduló tömegek lelkében nem vet tövist, hanem magatartásával hozzájárul -a lelkeknek ma szükséges megnyugtalá-sához. )
Van azonban az éremnek másik oldala is. .Ma, amikor a királyok trónja körül is más szelek fújdogálnak, vevő őfelségének is le kell szállnia a .bé-. kebcli jólét büszke paripájáról és szűkebbre búzni az menyei nadrágszíját, I.cgokosabbj ha ezt a műveletet mindjárt akkor megkezdi, amikor megáll a pult eltilt. Jusson,olyankor eszébe u musdó és a törülköző példázata. Jusson eszébe, hogy hazafias érdek és az envlierség parancsa neveljen követeljük az eladótól a tisztességes, udvarias modort a vásárlóval szemben, •le ez a követelés csak arra a vevőre nézve jogos, akt ugyanazon hazafias érdek és ugyanazon emberség parancsát az önmaga mpdorára is kötelezőnek ismeri. Legyünk csak igazságosak: — vaunak barátságtalan levegőjű üzletek, irodák, műhelyek, more, tapintatlan eladók, de vaunak ideges, kihaéuneuir fellópésü vevők rs. Pedig a vetvö-nck is meg kell gondolnia, hogy ? sokfajta uiucsért a kereskedő, iparos feje is éppen eleget fő, egyik sem tehet róla, ha nem latija vevőjét kedvére kiszól-\' (tálai. Az eladónak is ezer oka van az .idegességre, hiszen a aiars az ő megélhetését kezdi 111 legelőször, sneg. ami van is, azl is csa.k <fzer piegkölöltscg, imutlepfajta korlátozás, reud-szabálv kendében szerezheti be és szolgálhatja ki. \'Bonyolult és komoly- felelősséggel járó tudomány ma a kereskedő, iparos számára, hogy naponta száz-fór ne ütközzék bele rendelkezését tömkelegébe. Bflnteté-ftyt áru-, és .jogelvonások, fog-»az és internálótábor árnyékában mér ki ma az eladó minden dekát, minden röföl. A munkája Wglizszerczödüll a beszerzjés "Ivcsztőlbett. A nyilvántarlá-
Káltay m.algzterelnök:
A nemzet történelmének legnehezebb idejében élünk
Megteszünk; mindent, amit csak megtenni lehet — A termelés terén a maximumot faell teljesíteni ~ A miniszterelnök bejelentette az árak felülvizsgálását — A legközelebbi napokban megfelelő Intézkedések várhatók — Káliay nngy beszéde a MÉP évadzáró értékekeién
Nemzetünk léte vagy nemléte a hadseregen fordul meg
\\ Budapest, július 15
Kállay Miklós miniszterelnök n Magyar Elet Pártja tegnap esti értekezletén nagy bőszedet mondott, Iieszédo bevezető részében iniegáUapitotta, hogy az a világégés, amelyben élünk és amelynek elszegődött részesei vagyunk, ezidőszerint olyan stádiumban van, amely a befejezés felé való közeledés jeleit is
mulat halj a. Hisszük és reméljük, a ani érdekeinknek teljesen megfelelő, u mi magyar szejn))ouljiiiiikat kielégítő befejezés felé való közeledést joleut. Jelenti azonban ebben a szakaszában ii legnehezebbel is. Kormány, koriuáuyelnök és a nemzet in.indcn tényezője olyan Fe. Iclősségel még nem viselt, mini ma.
Az ország ma olyan helyzetben van, hogy egyetlen hiba visszavetheti évtizedekkel, évszázadokkal,
de kitaszíthatja esetleg a megsemmisülésbe is. Ezt kötelességeim\' volt megmondani — hangsúlyozta a miniszterelnök —,
hogy tudja meg mindenki eb-be.n az országban : E nemzet er.eiéveM tórAénel mének legnehezebb idejében élünk.
Felelősségünk olyan óriási, amilyennel még kevós kormánynak kellett számolnia.
Most nem fontos a részletkérdések elintézése. Ma oly hatalmas a problémánk, hogy erre kell mindtm erőnket összpontosítanunk. A nem-élnek meg kell értenie, milyen történelmi időkben élünk és hogy a jövő nemzedék áldása vagy átka ugy ér bennünkcl, nininf kötelességünkéi tcljesüjük.
Nagyon jól tudoni, hogy vannak nehézségek az országban. Ne gondolja senki, hogy nem ismerem mindazokat a kérdéseket, amelyek mindennapi életünket foglalkoztatják. Ismerem a gazdák bajait, a tisztviselők problémául és igen nehéz helyzetét, a munkásviszonyoknt és a piac kérdéseit. De mindenki legyen meggyőződve, megteszünk mindent, amit lehet. Nyilvánvalóan néni igaz, hogy gazdueUenesek vagyunk, uűnt ahogy nem! vagyunk iparellerc-sek cs nem vagyunk tisztviselő-ellenesek, lilleukezöleg, mindezeket az érdekeket a kormány minden tagja egyetemlegesen szem elöli laiija. Du éppen azérl
mert egyelemlegeseu tartjuk szem olotl őket, az intézkedések itt-ott lehet, hogy elégedetlenséget keltűnek.
A miniszterelnök beszéde lo-vábbj részében
a gazda-kérdésekkel
foglalkozott. Mint mondóit a, ezek előterében az árpolitika áll. Az ország mai helyzetében a mezőgazdasági árakat egyedül a termésnolilika szempontjából vizsgáljuk. Más szempontot nem tarthatunk szem elöl/ mert az ország érdekében a termelés terén a maximumot kell érvénye sitoni.\' A kormánynak az a kötelessége, hogy a terméspoliíiká-val ezt megerősítse.
Bejelentette fczulán Kállay Miklós miniszterelnök, hogy
a közeli napokban
életbe lép ogy intézkedés, amely flzorinl uz élősertés ára 2 porígő 10 fillérre, a tej termelői fára pedig 40 fillérre eniolkedik. Egyét) termelői árak változatlanul megmaradnak.
A mininztorolnök még ákövolkozó intézkedéseket jolqntotfo be: Folya-
matban vannak az.ipari árak, v&lar. mint a koiDskodéi
árak felülvizsgálása Meg kell vallani, az ipari árak nem Himultiik » mezőgazdasági árakhoz, amint ;izt a kormány a múlt évben lotvozto. Eímck te.Wszotö«on a kormányon kívül álló okai is vannak. Az ipari nyoisan vágok egy részét külföldről "koll behoznunk, még pedig hallatlan magas árakon. Emlékeztotott ezután arra a.közollá-lási nífnisiíter által\'tüi\'tént bojolon-tésro, amoly szerint • ebben az övben II millió pár cipőt vagy olpőre való anyagot hoznak forgalomba. Minden -lörakvéfriiak- HK.leaz, jtileiiv to.tto ki Kállay miniszterelnök, hogy az általános íiépniházási akciót tovább fojlosazük, odáig* hogy kjkap-rHülhafiönk tnag\\*ar munkásság életéből a ¦munkm>ór- emolésének azt a jogcímét, amoly szerint nem kapnak ruházati anyagot, vagy\'esak fokclén jutiaik hozzá és igon drágán. Ezzol hzonibon pedig aki még akkor nőm dolcozik majd, ha ózon a \'téren sogítsegbon részesül,
• m«oy*r államhatalom kénytelen lesz a munkakényuert Is behozni.
Most, amikor a vUtftóigÓB végHŐ flza- , kiiHzának közeledéséi látjuk, a nuinzet nek íh mo;í koll tounio a lej,\'nagyobb oi-ófejHzilést elsősorban lia<lüüro«é-nek minél tökélotosobb felszeroléno érdekél>en. Nomzotünk léto és nom- 1 léto a liadsorogon fordul \'meg.
Az adózás igénybevételéi is arra kell beállítanunk, hogy had seregünk teljesítőképességéi a maximumra\'emui jük. Ezt kivallja védelmünk és biztonságunk. Most lehal Jiiues idő és alkalom* ilyen vagy olya; jellegű e»zön> pontokat elötéii>e állilniumk. Ügyetlen köteU;sség e?: A legnagyobb erőkifejtés az egész nemzetnek a munkába vstő beállítása. Kállay Miklós miniszterelnök közölte, hogy a nyáron kidol-
•PnlvtaU. az 5 nldslont
sok, kimutatások, jegykezelések, elszámolások, határidők egy kisebb község ügykezelésével felérő muuka-többtclet rónak az üzletekre. A korlátozásokkal csökkent forgalom\', az ennek ellenére megnövekedői! munka mellé járul az alkalmazóit hiány sok gondja-baja,
lelejébe az üzletvitelnek a fellétlenül szükséges szociális gondoskodás kiépítésével járó alapos megdrágulása, s végül : — az eladó is ember, húsból, vérből, idegekből összerakott, véges lény, akinek jniiiuhtgyunaz az oka. iog< íme, lehetősége van idegesnek, fáradtnak, rosszked-
vűnek lenni, mint akármelyí-künknek. Természetesen uz ő idegességének, rosszkedvének nöm.lcliet szenvedő alanya az idegesség és roszkedv ok*íüJ>an ártatlan vásárló. De amelyik vásárló a magú viselkedésével váltja ki az eladó hasonló nui-gíitarlásál. az ne szaladjon p.a-
ZALAI KOZLON\'V
li)42. jullni lL.
BÚTORT
Kakflaletben, GÁBOR műaaxftstloanál
nászra, ne Írjon levelet a szerkesztőségnek, ne szidja a kereskedői, u bádogost, a pincért, a lésfdökisasszonyl. a jegy pénztárost, hanem fogja meg a saját beesés orrát és nyelje le a békát, amil sajátmagu ugrasztolt; ki a vizböl.
Ma mindenkinek van köh/les-sége lemondásból, igények csökkentéséből, türelemből, fegyelmezettségből, Vevőnek is, eladónak is. A nyugalom megőrzése a belső front minden szakaszán hazánk elsőrendűen fontos érdeke s ez ellen nenv csak az vét, aki dinamitot hajit a tömegbe, hanem az is, aki embertársát önző érdekből, vagy komiszkodó felelőtlenségből a közellátási vagy egyéb háborús megköiöllségekkei kapcso-yialbau elégedetlenségre ingerli. .Vonatkőzik ez a közfogyasztás céljára rendelkezésre álió javuk forgalom\'¦> bocsátóira és fogyasztói; a agyarául. Érezze magul mindenki a haza legfőbb érdekének parancsával háborul úüó katonának. \\e higyje magát senki kivélelnek, ellenkezőleg; — viselje kiesi és nagy, gazdag és szegény, a puli elöli és a pultmögoll adó egyforma magyar öntudattal u háborúnak reá eső terhét, legyen az löbb munka, kevesebb szabadság, a megszokolt életmódról való lemondás, az igények megszorítása, megzavart kényelem, bármi. Amil az itthon maradottak nélkülözni kénytelenek, az minden hureoló hadseregünk felszereléséi, ellátását szolgálja. Minden, ami az itthonlovnkuek csuk színvonal-, igény- és kényelom-Jöbblel volna, az olt künn a nareterekcu élet-halál lontossá-gu formát öltve a magyar honvédnek jul. Minden itthoni nincsböl a vau ereje lesz odakünn a sorsdöntő mérkőzés hősi eröfesüütésében.
íla illhon mindenki mindezt mindig szem elölt tartja, - - ha mindenki a harcierteken vérző fiaink, -apáink áldozatára gondol, mielőtt ingerült szóban törne utal az itthoni eleiünk kisebb-nagyobb lemondásainak idegessége, akkor az itthoni arcvonal legyei meze 11 nyugalmában jelent klczö erő imiiit megtakarítóit nemzeli energia-többlet, jul él a messze frontokon küzdő honvédőink szivébe, iz-umibu.
Ma nincs \'őfelsége a vevőt,, nincs iiiindenckfeletli én, ma nem lehetnek itthon egymás felelt trónoló \' kiskirályok. Ma mindenek feleli egy ur érdeke döntő és parancsoló és ez az egy ur: *öt\'elsége, a haza*.
Üzletáthelyezési
bőrdíszmű
KASZTLNÉ HOLZER ELLY
bazár.udvar
á Vöröskereszt ápolónői szeretet-csomagot és virágosokról nynjtottak át a harctérre Indult menet minden vitézének
Szombat délelőtt ujabb menet Indul el Kanizsáról
Meghatóan szép volt ríniuk islenhozzádja, tegnap délelöll. Mikor a menet parancsnoka az esltülélel után megkoszorúzta a hős apák és testvérek, i« 20-as kanizsai honvédek és Petőfi Sándor ezredének, a 18-as bakák hősi emlékművel. Gyönyörű koszorút, nemzeli színű selyemszalaggal, aranybetűs felirattal, azoknak: akik \' -dalolva mentek esaláról-csalára-. A fiuk — a hős apák emlékének, Ktlől aj oltártol vitték magukkal a szent erőt az orosz steppékre, a világnak boJseviki ördögöktől vara felszabadítására és megmentésére. A ini drága, kedves zalai fiaink.
Azután a pályaudvaron. Nemcsak a hozzátartozók, hanem mindazok, akik együtt éreznek: hős keresztes-lovagjainkkal — oll voltak és segítették megrövidíteni a várakozás perceit, A pályaudvar nemzeli zászlókkal felaiszilivé. A kedves, lestvér arcok, akiknek szemeiből szerelet és aggódás sugárzol! az jjiduló honvéd-testvérek leié. Üli volt Kolczváry ezredes, parancsnok, dr. Krátky István polgármester, a Uszükar, olt láttuk a Vöröskereszt ápolónői szakosztályának képviseletében líenlzik l-\'c-renené elnökasszonytK Kuortzer tiyörgy titkári, Ofenbcck Manci helyetles vezetőt, Oszlerer Ur-zsikét, Zsigmond Margitot, Ua-zsó Katót és a többieket, akik fáradhatatlan ügybuzgósággal virágcsokrokat kötőtlek, hogy minden magyar vitéznek Nagykanizsa magyarságának szeretet-megnyilvánulásaként kezébe ad-
ja. Olt volt szép számú hölgy-, közönség, érdeklődök, kisérók Is 111,1,it\'itl 1 kedves ismerősök és a hozzátartozók még egyszer istenhozzádol mondollak induló vitézeinknek, a Vöröskereszt széplelkü hölgyei végigjárták a kocsikat és mindegyik vitéz honvédnek jutott egy-egy szeretetcsomag, amit nem volt szabad felbontaniuk, csuk ha megérkeznek rendeltetési helyükre — a hadszíntérre. A szeretelcso-magon a Vöröskereszt-jelvény, benne cigaretta és jófajta ilóka. Hogy ha majd elfogy a :»hazai* — legyen folytatása künn n harcmezőn. Majd mindegyik honvéd kapott egy szép virágcsokrot a derék ilonleányoktól, akiknek figyelme és kedves szerelet remél tósága sokakat meghatod. A vonul végül a legbotfi\' söbb áldások kíséretében hagyta el a pályaudvart, hogy draga kincsünket, a nemzet püszkesé-gét, a honvédőinkéi elvigye a messzi orosz síkságokra, az újkori keresztes-háborúba.
Szombaton délelőtt\' hasonló időben és hasonló helyről ujabb menet indul.
A Vöröskereszt ájwlónöi szakosztálya, hogy a további \'menetekéi is el tudja látni füstölni valóval (és szentelt érmekkel), elhatározta, hogy ujabb l\'üslle-len napol rendez legközelebb. Már előre is lelliivjuk a hazafias magyarság jóindulatú figyelmét a további cigaretta-gyűjtési akcióra, kérve annak hathatóí pártfogásai.
Mindent a magyar honvédéri I ; ,
" A vidéki pénzintézetek zavartalanul kielégítették a mezőgazdaság hiteligényeit
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó budapesti jelentése szerint 0 fővárosi bunkók ezévbon is augusztus közepe táján a T-ElilO utján hozzák nuijil nyilvánosságra egyesilelt félévi mérlegüket. A nyers mér legad titok összesítése máris megkezdődött s n kiszivárgott hirek -szerint az elmúlt év ugyanezen időszakának eredményéhez képest kisebb gyarapodás mutatkozik. A betétállomány további fejlődése egyrészt a termény- és állataink emelkedéseié, másrészt a takarékossági hajlani további erveiulotes megerősödéséro vo-zothotó vissza.
A fővárosi bankokkal ogyidóbon a vidéki pénzintézetek ii; készítik félévi mérlegüket. A nagybankok vidéki afíiliáeióinak, érdekellségei-
nok és fiókjainak egy része a nyors-mérlegeket már bo is küldötlo tóvárosi anyainiézotéhoz. Ezekből kitűnik, hogy a vidéki bankok félévi iizletcrcuményo sem marnd a fővárosi bankok úzlotoredményo mögött sem a botét, som a kiholyozési állomány tekintetében. A gazdasági
és pénzügyi közvélemény igen nagy érdeklődéssel tokint a vidéki pénzintézetek összessége által ólért üzleti Jorgaiom alakulása elé, miután az elmúlt félévben a fővárosi bankok továbbra is orotoljesen folytatták affiliáeióe ós fióklmlózatuk kiépítését. A vidéki fiókok ugyanis nemcsak » visszatért ország részek bon, hanem a régi körzetekben is élénk tevékenységet fejteitek ki, főleg beruházási hitelek nyújtásával. Na-
Julitsn «/„ VÁROSI MOZ<SÓ untan-
ij—ia-ig ________ szerdáig
John Stetnbeok regénye filmen ÉRIK A GYÜMÖLCS Magyar víldghirado
A film hoaaxuaágára való takintattal " "löaiíaeok kezdet. 5, V48 éa 7,10 órakor
gyohb arányokban folyósítottak uto. zögazdasági és iapri termelési hiteleket s ennek korotébon Kávarlulniiuj kielégítették a gazdák zftldhitoli^. nyeil, valamint előlegokol uyujümai ti inezógazduságnak gépek, magvak műtrágya és növényvldoszerek bora\', sárlására.
Szerda
íiuda|ioí! 1. «6toráM
«.40 Torna. Hirok. Közlemények. Hanglomozok.. — 10 Hirok.,\' — 11.10 Nomzotközi vizjolzóflzolgAlat,
— 12 Harangszó. Himnusz. IdójA-ráaiolontés. — 12.40 Hirok. — 18.20 Idójolzés éa vizállásjulontés
— 14.80 Hirek. — 14.46 Mflsor-iirnortotés. — 16 Arfoly#mhirok, piaci árak, éleimiszorárak. — 16.46 Idójolzés, hirok. — 17 Hírok szlovák éa ruszin nyelven. — 19 Hírok magyar, nőmot és román nyolvon.
— 21.40 Hirok. — 28 Hirok német, olasz, angol éa franoia nyelven,
— 24 Hirok.
BUDAPEST I.
17.15 I hiiczky László tánczenekara. — 17.40 Fedák Ágota vidám csevegése. - 18 Beethoven: D-dúr szonáta. 18.20 Hojivédtnüsor. —
10.20 Portié Pali cigányzenekara, — 19.-15 Külügyi negyedóra, — 20 Lukács Margit és Szoloczky Zita szomorú és tréfás verseket mond.
..... 20.85 A német birodalmi rádió.
műsorából. \'-— 21.10 Iiókay János ollioszéléso. — 21.20 Jnzz-dalok. — 22.10 Üzon a z otthon. — 28.26 Szórakoztató zene. BUDAPEST II.
18.25 Líszt: Oborniann völgye. Zongorán előadja Wohnor Tibor. — 18.40 Pelolvasás. — lí) Beethoven: Septelt (Esz-dur). — 20 Hírek. — 20.10 Aida. DalmÜ négy felvonásban.
Csütörtök
BUDAPEST 1.
10.16 Sorinszky László szalonzenekara. — 11.20 Áriák ée dalok.
— 11.40 Felolvasás. — 12.10 Melles Béla-zenekar. lü.KO Honvédőink üzennek. 1 14 Folyamőrök fúvós-zenekara. 16.20 Mózsi Károly cigányzenekara. — 16.15 Puszin hallgatóinknak.
17.15 .Magyar tárogatóogyütlos, — 17.85 Farkas Jenő tréfája. — 18 Malcsier Béla jazz-zongoroszáinai.
— 18.20 Fololvasás. .18.40 Kapi-Králik Jonó orgonál. - 19.20 A Székesfővárosi Zonokar, —¦ 20.10 A kassai rádió műsoréból. - 20.UŐ kMosszo, niosszo Ukrajnából". Nótaszóval üzoiinek honvédőink. Közro-inüködík llásfi-Badics Gyula ós László Imre. Kísér Oláh Kálmán cigányzenekara. — 22.16 üzen az otthon. -- 28.20 Tánczene, BUDAPEST II.
18.46 Hankissnó Haraszt hy Jolán
előadása. ..... 19.15 Kapi-Królik .Ioné
orgonál. — 19.80 Felolvasás. — 20 Hirek. 20.20 A Székesfővárosi Zenekar. — 20.65 Héhetyí .Oszkár olóadása. ..... 22.10 Kchubort-dalok.
Uzlatáthalyaxésl
NÖI KA1.AF
RÓTH LAURA
BAZÁR-UDVAR
F8-u! ».
1942, Ialini 15.
ZAUM KOZLON»
Elismerés a magyar papnak
A magyar napnak nyújtotta át a Kormányzó Ur magas kitüntetésit a magyar miniszterelnök. ICz n mog-hitt, szépünnopség, amely n Kál-layak Ősi otthonában játszódott lo és egy rk. osperos-plobárioa hosz-szu lolkípáaztorkodásánuk jól megoldóméit elismerését jelenti, több volt, mint az érdemek oliamoróeo és Kállay Miklós minisztcrelnüknok a lolkészkodő. .pajiságrói elhangzott beszéde több volt, mint a kegyúr ünnopi folazólalása. A katolikus pap, a korcsztény magyarság évozrod óta tol ki vezetőjének megtíöztoltotóao volt az ünnopség. A niinísztoiolnöl; szavai nemcsak az ünnopcltuck éa u nagykállói plébánia híveinek szóltak tohát. hanem az egész neinzot-nek, nehéz időkben intőimül és figyelmeztetésül.
A magyarság történőimének tíz évszázadát harcok és küzdelmek töltik ki. A harcos mellett azonban mindig otl volt és ott van ma is a keresztény civilizáció és egyben nemzeti képviselője is, Krisztus papja, aki mindenkor erős kézzel vezoti a népet, ha nagy Tolattatok és megpróbáltatások terhét hordozza. »ÜJimok a nemzetnek lelki erőjét a feladatok végrehajtásában lolkéaz-kedó papja növolto naggyá" -- mondotta a miniszterelnök s diozzálolto, hogy nomzeli önérzetünket és hitünket a legjobbra bíztuk akkor, amikor a magyar lelkipásztorok hitére és hivatására építettünk, líá-nuituloíl arra is a minisztorohiök, hogy a magyar értelmiség legrégebb, ¦mindenkor megújuló és népünkkel cgyüttélő rőtogo a papság. \'S oz az oka annak is, hogy nemzeti katasztrófák ulán a ldkészlicdó papságnak van mindig oroszlánrészo abban, hogy hazánk fol tud emelkedni és bizhat a jövőbon.
Bizonyos, hogy a miniszterelnök olismeréso és dicsérete a\'nagykállói
katolikus plébános kiváló érdemeit méltatja, do szól egyben fftinden keresztény magyar papnak. Megpróbáltatások időjén a magyar cm-ftor mindig az \'Istennel korosott vigaszt, temploméban merített erőt az élet kegyetlen küzdolmoihozAÍís efekintotbon Magyarországon, a log-küzdolmosobb multu európai országban, mindenkor nagyobb volt az összhang a lelkipásztor; (és a nép között, mint egyebütt. Ez érthető, it-, hiszen a krisztusi orkölcs és a nyugati keresztény civilizáció dly melyen, gydftorozík népünk lelkében éa kultúránkban, hogy a pap és a nép közötti viszonyt megbontani, lerombolni, a legnagyobb nenizotí értékek vészélyozteíése nélkül nem ís lohotno.
óbbon a kérdésben, a nemzőt éa a Gondviselés viszonyában valóban oltörölhotetlen határokat, vonalakat és összeköttetéseket teremtett ezen a földön a nmlt. Az ország civilizációja, boldogulása és fölvirágzása mindig az Isten háza körül szülolott inog és erősödött ujjá. S a lolkoket gondozó pap kezébon van ma ia a jövő kulcsa, amikor az európai keresztény világ döntő harcim n áll a koloti bitibársággal. Káért volt időszerű, általánosan magyar és a krisztusi tanításokat követő folo-uagykáíiói katolikus osporos-plobá-aos. t
,Arcod verejtékével
keresd kc.ni/ercdct.\'« — mondta az Ur az risa embereknek a paradicsomból ,ató kitaszitásukkor. Régen történt ez már, olyan időben, a mull/be nem tudunk visszamenni. Az azóta elteli, áttekinthetetlen liosuzuságu évek óta meg-meijismét-
lodali én ismétlődik czés alóla az ember nem vonhatja ki magát. Min-deukinck küzdenie, harcolnia kell fennmaradásáért: egyénnek én ösz-
xzcxscgne.k rr/i/uránt. A paradicsom boldog, felelőtten (csak az Istennek tartoztak felelősséggel) élete ulán az ember látszólag magárahai/yatott önmagának kellelt gondoskodnia létfenntartásáról. Később, boi/g megvéd ic magát külső támadások, r<y szedehnek ellen, kisebb-nagyobb közösségekbe tömörült, likkor merült fel előszór a másokkal szemben való felelősséij. az egyén felelőssége az egyetemessel szemben — és megfordítva. Az évszázaduk és évezredek kohójában a közösségek mindjobban \'kiterebélyesedtek, ujabb és ujabb
alakot öltöltek magukra; a kis törzsekből mai erfele.inhc.it reti népek tellek, amelyek hol királyságnak, hol köztársaságnak, avagy pedig lllde*"* valamilyen állam fonnának nevezlek nagy közösségükéi. Ila visszanézünk a legrégibb (történél\' mi) időkig, azt látjuk. Jiogi/ a mia* csak kezdeti stádiumban lévÓyalla-mokban is voltak már "belső problémák*; az egyén-közösség ellentét már kikezdte a gyenge pilléreken nyugvó állami letel. A támadás a közösség ellen irányult, amely.\' mini ilyen, semmit feni vétett a~támadó ellen. Az egyén vagy egyének fel akarta, illetve akarták mondani a meg n#m kötött szerződést, amely eladdig biztosította a békét, nyugalmat. A hibát azonban másutt keresték, nem ott, ahol volt. Pedig cgi/sze.iücn csak utána kellett- volna nézni annak, ami a feszültséget, elé\' ne/tétlenséget okozta. E villongások okai legtöbb esetben anyagi, mai szóval kifejezve: szociális termeszeinek voltak. Egyik-másik dolgozó, vagy dolgozó réteg nem bírta nézni mások könnyű, gond és felelősség nélküli életit, munkaiszonyát, a
munka lenézését, megvetését. Nem bírták elviselni, hogy Tegyenek olyanok is, akik jól étnek anélkül, hogy akár az ujjukat is megmozdítanák. Es a villongások eredménye mi lelt?: — az erősebbik fél, amely mindig a felső, elit-réteg volt, természetszerűleg legyőzte a lázadót, kajánul megboszulva magát rajta a közösség szent nevében; kiegyezés helyett még jobban elnyomta a gyengébbel, sokszor valóságos nyomorba taszítva. — Ez igy ment évszázadokon, -ezredeken át, kisebb s nagyobb variációkkal, gyengébb vagy durvább színezettel. Csak a legújabb időkben eszméltek rá az államok, azok vezetői arra, hogy a viszályokat meg is lehet szüntetni. Vj értékmérői kezdtek alkalmazni ,az emberekre, amely szerint az ember értékessé csak munkája, képessége, teljesítménye vévén válhatik. Az emberrel szülelett érték nincs, azt csak az él ele. folyamán szerezheti meg valaki, ha rászolgál arra. Ebben a korban kezdik megbecsülni a munkát, a teljesítményt, legyen az szellemi vagi/ testi, vagy pedig mind a kettő együttese. Uj dogmákat hoz-nak: örökölt kiváltságok\' nincsenek, mindenkinek dolgoznia kell a saját feladatkörében, legjobb tudása és ereje szerint, mert csak azt vallja a közösség magáénak, aki ennek, eleget tesz; azt pedig, aki ellentmond a közösség törvényének, szigorúan ¦megrendszabályozzák, esetleg kitagadják .a közösségből. Ez az átalakulás napjainkban történik. Láthatjuk, egyik állam a másik után hózza mcg czírányu infézkedesett, formálja át szervezetét olyanra, a mely neki a legjobban megfelel. Mindezekben az Isten áltál egykor előirt fórvény valósul meg: Mrcorf verejtékével keresd kenyeredet^. Rs az ember, a \'mai ember "éppúgy küzd, harcol a kenyérért, mint az évezredekkel ezelőtti; talán kÖny-nyebben, talán nehezebben éri el célját, de mindenképpen látható lesz munkáján, kenyerén gyöngyöző verejtéke, ami méltóvá teszi arra, hogy embernek, küzdő embernek vallja magát. <
PABRAOlISTVÁN
UTORT
HETTEI IMRE
márkás butorsialonjiban vegyen vagy renn>1|<m Cu«fcrr-«t 14
Megindult a mozgalom a kiskanizsai ferences-rendház felépítésére
P. Bánás Gyula plébános előterjesztése a rendi vlzitátorhoz
Megírtuk, hogy P. dr. Boros Fortunát, erdélyi ferences áldo-zár, a Szentszék megbízásából a káptalan összeillése előtt- felülvizsgálta a ferences rendházai, egyben meghallgatta a rendi tagok előterjesztéseit. A káptalan valószínűleg a jövő hónapban ül össze és utána ejti meg a személyi változásokat és áthelyezéseket az ejfves rendházakban.
P. Bánás tíyula kiskanizsai ferences plébános ez alkalom* mai ¦előterjesztette a rendi vizi-
látomak a kiskanizsai ferences zárda ügyét is. Felsorolta azokat a nyomós okokat, amelyek elengedhetetlenné teszik a rendház felállítását. Nemcsak szerzetesi, de még csak papi életet sem lehet élni a jelen körülmények között. A polgári Olvasókör első emeletciT *(a plébánia feje felett) levő zaj, gyűlések, összejövetelek, táncok, tánciskola, mulatságok, stb. nem alkalmasak egy rendház életében. A szerzetes-papságnak nemcsak
Augusztus Vén nyílik meg
Tóth József uaskereskedése
Erzsébet-tér 23., Központ szállá épületében
nincsen egy-kis szabtad tere, hanem még irodája sincsen. Két év előtt, mielőtt kijöttek Kiska. nizsára a lelkészséget elvállalni, igéretel kaptak arra nézve, hogy] tíz éven belül 30.000 pengő költséggel felépitik nekik a kis re-zidenciát. Azóta két óv elmúlt, a terv költségvetése 50.000 pengőn alul alig állitható fel. Már anyagi szempontból ís sürgős szükség van a kérdés megoldására. P. dr. Boros behatóan foglalkozott a kérdéssel és teljesen magáévá tette P. Bánás előterjesztését : a kiskanizsai rendházat minél előbb meg kell valósítani.
\\Ugy tudjuk. Kiskanizsa apostoli puzgóságu lelkipásztora már a teiiíplomszentclésen felvetette a kérdést dr. Simon György püspöki helynek, valamint az egyházközség vezetői előtt Is, akik tcljcscnS magukévá tették, hogy meg keJPI indítani a mozgalmat a kiskanizsai rendház felépítése érdekében.
Augusztus végén tartja meg az Idén is Kiskanizsa magyarsága \\a betakarítási ünnepet, amikor az Ur iránti hálából nem feledkeznek meg egy kis részt leadni valamely jótékony vagy nemes, emberbaráti célra. Az idén lenne ez az építendő kiskanizsai ferences rendházra P. Bánás Gyula plébános megakarja teremteni az építési alapot hozzá. Kétségkívül a város beígért hozzájárulásával együll, úgyszintén a hívek áldozatkészségével, ezt a kérdést is közmegelégedésre kívánják, megoldani.
P. Bánás plébános bízik a nagylelkű mecénás, dr. .Krátky István polgármester nobilis kész ségébén és tettrekész támogatásában.
Megindult az akció a kiskanizsai rendház felépítése érdekében. \'
Primlola Perlakon
(Saját tudósítónktól.)
Bólint Anas/.tázius ferenercn-di áldozópap Poriakon mondotta clsö szentmiséjét, ünnepélyes és fényes keretek között. A szent misét n Gnsparics-cmtékmünél tábori oltárnál tartottók. Az Ünnepélyes aktusnál az egész község jelen volt. Megjelent többek közölt Sztopinecz Alqjis zágrábi érsek, Hódis Ignác vikárius generális, mint a muraközi területek egyházi vezetője, szelencéi plébános, Kristovics .József Iwtlornyat esperes-plébános, Malek Bálint kísszabadkai plébános, szentszéki tanácsos, továbbá a zágrábi teológia növendékei. Jelen volt vitéz dr. Her-telendy Ferenc főszolgabíró ós a helyi előkelőség nagy számban. Az ünnepelve* istentisztelet után Bálint Bélánál közös ebéd volt.
A horvát - magyar megbékélési és barátság szelleméi szolgálta a fényes külsőségek között megrendezett első szentmise és az utána következő vendéglátás.
¦ifüSAl KOZDOKW
19IZ inhitt %.
A kettővel kezdődő tábori postaszámokra egyelőre nem lehet csomagot küldeni
Illetékes helyről értesitik ti közönségei, hogy a kellővel kezdődő tábori pbstaszáinpkra csomagok és áruminta küldemények szállítása további intézke-
désig szünelel. A csotnagsüálli-lások ttjbőt való megindításáról ti közönség rádió és sajtó utján nyer majd tájékoztatást.
Az Iparügyi miniszter rendelkezése a munkásutánpótlásról
A? iparügyi miniszter az érdekképviseletek utján felhívta ti különböző ipari üzemeket és vállalatokat, gondoskodjanak a munkásutánpótlásról. A rendelkezés szerint a vállalati vezetők kötelessége gondoskonni arról, hogy egyrésízŐl napszámosok és nő-munkások betunitott munkásokká, valamint di edditi hetanttott mun-kásoknak szakmunkásokká való legsürgősebb átképzése utján, uitís-részWJI a hadirokkantaknak a munkába való beállítása utján gondos-kódjának arról, hogy a bevonulók munkahelyeit at "újonnan betani-tottak, illetve kiképzettek haladék-taldnul elfoglalhassák.
Különös súlyt kell helyezni a hadirokkant vakok, valamint a kezükön, illetve lábukon sérültek részére olyan munkahelyek sürgős kikeresésére, ahol ezek a rokkantak testi rokkantságuk ellenére értékes munkát tudnak végezni.
Szóba jöhet még hadifoglyok munkába állítása is, ha arra szükség lesz. Az iparügyi miniszter felhívása szerint minden munkaadó-érdekeltség létesítsen 3—4 tagu munkásutánpótlási bízótIsá-got, amely az iparügyi minisztérium Xill. szakosztályával azonos kapcsolatban fog eljárni.
Balálra taposta a megvadult bika az uradalmi csordást
¦ Mogdöhljontő fizöroncsétlonséc tőrtént Szilágy-pusztán, llotykay János uradalmában. Dómján János\'44 éves uradalmi esoiiiás a bikát akarta bekötni az islálóba. A hatalmas állat hírtelen megvadult. és a. falhoz nyomta a azoróncsétlon eniliort, majd (elöklelte és mogtrttMstn őt Ugy, hegy eszméletlenül elterült. A gyorsan helyszinro hívott orvos
azonnal trondos kezelésbe volle, azon lian Dómjául a bika annyira üsszo-tijiorta, hogy az orvosi tudomány már nem tudott rajta sogiloni. Más-nap meghalt borzalmas sérüléseibe.
Négy árvát hagyott maga után.
A vizsgálat niogállftpitötrW, bog-;? senkii felelősség nem terhol a lui\'/á-los szoroncaőtlonségért.
Egy nap alatt szétkapkodtak egy vagon olcsó burgonyát
A polRármester burgonya-akciójának sikere
Mcgcin\'ékeztünk arról, hogy a polgármester a lakosságnak olcsó burgonyával való ^Hálására meglette intézkedéseit. Sikerült a város közönsége részére megfelelő áron burgonyái biztosítani, ugy, hogy az első ilvnemü olcsó burgonyái legnap hozták részint u piacra, részint 11 gyü-mölcs-esomagolóban eladásra. A polgármesteri burgonya.akció rózsa-burgonyája kg.-ként !16 filléres áron kerüli a fogyasztók kezéhez, akkor, amikor ;i
hatóságilag megállapitott ár 50 fillér. Az akció-burgonya árle-lőrést eredményezett, vagyis, amiért a Zalai Közlöny szerkesz tősége a minap annyira sjkra szállott,
A közönség nagy örömmel fogadta az olcsó burgonyái és annyira megrohanta mindkét vásárló helyei, hogy az egy vagon áru egy nap alalt \'elfogyott.
Intézkedés történt a második vagon leszállítására.
KecsKeméii, alföldi és öegyvidíéM
állandóan Hapßaiötc
íafbarola
Y¦ 11)11 KÁROLY BOR- ÉS fflÉÍIIÉlSIÍÖ
ttldll: (9
NACYKiNIZSÄ
cégnél.
tsmjtiy «I Sf.
Festessen Tisztittasson
Pdtlcsics-nüi
a háború következményeit
Szemelvények a külföldi lapokból
A Berliner Hörzcnzcilting jelentési közöl budapesti levelezőjétől Magyarország fejleszti mezőgazdaságát cimmel és meg jegyzi, hogy a magyar képviselőház már "elfogadta ezt a löi;-vényjavaslatot. A lapludósiló ey után részleteket közöl báró Báut\'ly Dániel földművelésügyi miniszter beszédéből és kiemeli azt a megáHnpilását; hogy Magyarországnak minden eszközzel törekednie kell a termelés fokozására.
Bernből jelenlik ; A Sehwei-zer Wuchenzeilung meleghangú cikkel közöl 1 Pillantások Magyarország felé- címmel. A tudósító bevezetőül megállapít ja, hogy Magyarország a tengelyrendszer ama hatalmaihoz tartozik, amelyeket a hadviselés és a háborúban való részvétel közvetlen következményei a legke-vésbhé érintenek s Magyarország a tengelyhatalmak csoportjához tartozó valamennyi állam közül a Icgeslegnagyobb mozgási szabadságot őrizte meg. fizl a lányi igazolja az a körülmény, hogy a vonatok menclrend sze-
riül érkeznek és vau étkező és hálókocsi, valamint bérgépkocsi. Az elsölélitési előírások env-hék, a zárórái nem veszik l\'ul szigorúan, a drágulás bár jelentős, a déli szomszéd államokhoz viszonyítva azonban mégsem elviselhetetlen, és az élelmezés kielégítő.
Lisszaboni hir szerint, a Sül ciiuü heti folyóirat a Pester l.loydra hivatkozva hosszabban idézi Kállay Miklós miniszterelnöknek erdélyi útja alkalmával mondott beszédeit, különösen kiemelve azt a kijelentését, hogy Magyarország minden fiának elszánt akarata a visszaszerzett területek megtartású mindörökre.
>Megszabadítottuk ezi a régi magyar földel 22 évig luifó szenvedésektől idézi a Sol a magyar miniszterelnök beszédét, majd azl u részt ismerteti, melyben Erdély újjáépítéséről szól és végül azt a részt, amelyben a miniszterelnök Erdély főfeladatának a hadsereg megsegítését és megerösiléséi jelöli meg.
Rákospalotai ökölvívók Nagykanizsán
Már többször leszámoltunk arról a» eredményes munkáról, melyet u nagykanizsai lovento testnevelés snorlszaknszlálya, do különösen az ökölvívó szakosztály végoz Siixis István ökölvivőedzó vezényleto alatt városunk «|>ortj«nak fellendiléso érdekébon. Azóta a kanizsai ökelvivók hovo országos viszonylatban is kitűnő helyen áll. Legutóbb jelentettük, hogy a kis Hácz az olusz-nénief-magyar hárniaa ökölvívó mérkőzésen mint válogatott szoropol ősszel líudnpoHten. l)o a többi 10-vonte ökölvívó som pihen, mert a nyári idény különböző nohézsőgoi-nek dacára is versonyl rondoz a Ixivenlo Eiryosülöt a\' gimnázium tornatermében vasárnap délután 5 órakor. A llákospalotai LoYonto Bgvoeülot kitűnő ököIvíyóÍ látogatnak el Kanizsára, hogy a testvér-egyesülőt kiváló öklözuivol felvegyék a versenyt. A rákospalotai csapat \'összeállítását még nem ismerjük, do tudjuk, hojíy néhány neves ökölvívó is nzeropó.1 köztük. Viszont a kanizsai csapét logjobbjai Lövik, Kasza, Gerencsér, Szonta, továbbá a válogatott Káez 1. neve szerepel a versenyzők közöli s igy biztos kanizsai Kyözolonuo lehet s/ániíliuü. Néhány lohotségos fiatal kanizsai pár is homtitntkozik ezen a mérkőzésen, (
A legutóbbi nagy eikor után iáméi nugy közönségaikort jósolunk a legutóbb népszorüvé váll Kanizsai levente ökölvívós)>ortnak.
—A—íj—l~
Uszásludás a hatcászat nélkülözhetetlen kelléke
>Miuden s)>oit honvédelom !<< Ha ebből a szemszögből nézzük az úszást, ugy nyugodtan mogállttpit-hatjuk, hogy az úszásnak van a legnagyobb jolontóségo az ösbzos sportok között. Mert míg a többi »|k>rt-águk müvolésénok hatása téleií a testi erő éa ügyesség fojlcsztésebeii és növoléaébori mutatkozik, addig hí úszás ©zokon fölül biztosítja a vízben való mozgás lohotőségét. Az úszni tudónak nem akadály az elójo kerülő víz.
Hogy mennyim fontos az uszni-tudás áppen honvédelmi szempontból, azt két példával igazolhatjuk.
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
JQ45. Julius lS.
«AITAI KÖZLÜNV
6
Aa egyik a gyászos ¦emlékű Isonzó-i caala, hol honvédőink ezrei púeatül-tak a viíbe, meri nem tudtak uajni. A. másik: Singapur bevételénél a . japán úszóknak igen fonton dboioji \' jutott.
Az úszás katonai fontosságát már régen fölismerték, tízzel a kérdéssel először d\'Argy tábornok, a francia liadsorog főparancsnoka kozdett foglalkozni n rnult század ötvenes évei-bén. Kölelezólog elrendeli uz úszásoktatást a francia hadseregben. Kzon rondszor tamilinánvozáaánt VVillisen porosz tábornokot küldik Párizsba, aki visszatartó után az ott látott módszert tökéletositi s a porosz hadseregben is bovozotik az iipzáa-oktatóst.
Nálunk !3 hamarosan sor kerül a kötelező úszásoktatásra, ha nem is a honvédség köretén bolül — Iriszon a mai sokoldalú kiképzés mollott erre nem igon kerül\'idő —, hanem az ezt megelőző levente-kiképzés alatt. Tehát aki megtanul úszni, nemcsak a legszebb és legegészségo-Bobb sporttal edzi testéi, nemcsak biztosítja életét a vizbofulás olloiij hanem a honvédséggel szembeni kötelességét is toljositi.
Balatoni riadó
Áldott vizünk, amely még megmaradt, A Magyar Tenger, csendesen pihen... igy ilnnepli a szép magyar nyaral, Míg Idehoztam zaklatott szivem — Csillagsdlor hajlik a Balatonra, Acélsötéten aszik a hajó... Áldás az est... Sok kincséi reám szólja: Ugyan Öleli az éj, a hü, a jó. \' Fényponttá ködlik lassan már Szemes. És Tihany fénylik, mint jánosbogár, Szemem az égen tanácsot keres. Hogy mit együnk, ha jönne átkos ár. Vad áradat é» pusztító ököl, Amely etúlt egy ezredév se szent már, Nem szent Tihany, a sok-sok kis Öböl, Nem szent Füred, és a sok szent nyár,
Amely gerezdet és kalászt megérlelt, Amely hordót és magtárt föl betöltött. Amely elázott rokontalan kételyt És simává tett minden gond-göröngyöt.
Mit kell lennünk, ha jönne átkos ár. A kalászunkra, geiezdünkre éhes... ? Vörös odúkból keleti tatár, Borunkra szomjas, mert az; arany-édes?
A Magyar Tenger csendesen pihen... Lassan mozdul, hisz magyar öseröl Vele mozdul a zaklatott szivem és vulkán lesz a sok bazalt telő...
Csillagsdtorból fénysugár oson... Halkan lopódzik le a Balatonra... Osl érövet, tút földi okon: A magyar gondom titkon elrabolja.
Minden hatalmát szivemre feszül, Csillagettgárból, a hü Balaton És embeibárfám büszkén megzendül A magyar dalt, ezüstös húrokon...
Zendülj hárfám I Kiáltsad most világgá, Hagy nem enged a magyar akarat! A Magyar Tenger edzi tiszta lánggá És üt e tájon csak magyar arat.
Zendülj hárfám I Kiáltsad most világgá, Hogy Őrizzük a sok-sok sient helyet És széttörjük a tát bálványt szitánkká, Mert ós Tlhanyra Is szemet vetett.
Zendüli hárfám és kiáltsad mia:. üereza és kalász csak miránk ragyog I A Balatont sem adjuk mi soha, Bátor, erős, hűséges magyaroki
riétitedy Qyula
(FolylíMAu ax 1. iiIdiilfAI)
A csáktornyai távbeszélő névsorban beállott változások
Hzolgálatot vólünk tenni otvn-"óinknak, amikor a Csáktornyái táv-Iteszólö forgalomban beállott változásokat közöljük. Megszűntek: 1. Hadiüzem prság Csoko zls. 101. 2. Koreskoítók liiryosüloto 70. y. l\'rgopromot 10. ifjak: 1. Baross Kzövotség 70. 2. Körjegyzőség Drá-vaszeutmihály 124. 8. üaíil Dozsó állomás 120. 4. Korontsy Endre 130. 6. Csáktornya-Műraközi Takarékpénztár 181. Ö. Növényegészség-ügyi körzet 188. 7. Itudtcs József 186. tí. Dr. Melclier Gyula orvos 186. 0. Antonovica. Gusztáv 187. 10. 68/4 hv. Őre, varaadi hid 143,
uozza a parlament jóvö évi munkaprogramját. Sok szociális, munkás, közigazgatási, Ipari és más fontos kérdés kerül az ősszel napirendre. Az ország sorsát pedig csak az viszi\'előre,
ha mindenki azzal a\' tudattal Végzi kötelességét, hogy fontos tényezője a nenvzeli munkaközösségnek — fejezte be nagy lelkesedéssel fogadott beszédét a miniszterelnök.
Négy államtitkári kinevezés
Magyarország kormányzója a belügyminiszter előterjesztésére vitéz Bonczos Miklós dr. belügyi államtitkárt ettől ae állásától buzgó odaadással teljesített szolgálatainak elismerése mellett saját kérelmére felmentette és ezzel egyidejűleg az igazságügyminiszter előterjesztésére igaeságügyi államtitkárrá nevezte hí.
A belügyminiszter előterjesztésére Gcrgelyffy András dr. ny. főszolgabirót, országgyűlési kép-
viselőt belügyi államtitkárrá, a közellátásügyi tárcanélküti miniszter előterjesztésére Jurcsek Béla országgyűlési képviselőt a magyar királyi közellátási iúvatalhoa államtitkárrá, a földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Konkoly-Thege Sándor dr. gazdasági főtanácsos, egyetemi címzetes rendit, tanár, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület főtitkárát földmivelésügyi államtitkárrá nevezte ki,
A doni események válságosra fordították a Szovjet helyzetet
Berlini katonai korokban teg-uup este kijelentetlék, azt hitték ;iémet részről, hogy a Szovjet/n Ítéleti arcvonal több szakaszán azérl nem támadott hevesebben, meri erői nagy részét a\'lKauká-zus védelmére összpontosította. Ez az esel azonban ott sem áll fenn. állapítják meg Berlinben. A bolsevisták egyetlen olyan helyen seni tudták marjukat tartani,
ahol a némelek és a németekkel szövetséges csapatok támadásba menlck át.
A japán előcsapatok benyomullak Yuycn erődjébe. Mint a kánai harctérről érkező további jelentések közlik, más Japán egységek az említeti várostól f> kilométerre északra vetették meg lábukat.
Angol újságíró a Szovjetunió helyzetéről
Amsterdam, július 15 (NST) A londoni rádióban tegnap este szovjetoroszországi élményeiről számolt be egy angol újságíró. A német támadás imcginduTása óta — mondotta — Szoyjetoroszorszííg helyzete meglehetősen súlyos.
A Szovjet nem várt Ilyen széles arovonalon támadást.
és rendkívül nagy aggodalommal hallja a németeknek a Don vidékén lörlénö előnyomfulásál,
mert tudja, hogy\' az ottani sík terep nagyon alkalmas páncélos támadásokra. Az angol újságíró további közlése szerint Leningrádban a múlt télen sokan elpusztultak a kimerültség és éhség következtében. Moszkvában az üzletek a sző betűszerinti értelmében üresek. Az élelmezési helyzet Szovjetoroszországban rendkívül súlyos — állapította meg az angol újságíró.
Mivel segíthetik a szövetségesek a Szovjetet
Amsterdam, július 15 A New-York Times cimü ame riltai iap moszkvai jelenlésében megállapítja, hogy a Don körül kialakult helyzet a Szovjet számára rendkívül válságos. Az egyetlen segítség, amelyei .Szovjetoroszországnak szövetségesei adhatnak, hadianyagnak ós élelmiszernek Arehangelszken át való szállítása. Ez azonban igen
veszedelmes és súlyos veszteségekkel jár együtt.
Az angol hajózás hérdéuu
Amsterdam, július 15 Az Evening Standard jelentése szerint Churchill a hajózás kérdéséről tartandó alsóházi vitában nemi vesz részt. A hadiszállítások miniszter*, aki a kormány nevélien lenne illetékes a nyilatkozatra, az angol lap meg-
Hálók, kombinéltsiobák
íaKberne„d«ések DBgY VálSSStékbaD
a változott árviszonyok dacára is még mindig olcsd árakon várják
KOPSTEIN BÚTORÜZLETBEN
Horthy MIUé*-Hi 4.
állapítása szerint természetesen szintén. nem vesz részt a vitában, hanem csak végighallgatta a vitát.
A finn államelnök a Fahér Róxaarand nagykereső §« jávai tüntatta kl a Japán oaáaarárt
Budapest, július 15 A japán császárnak KIrty finn államelnök a Fehér Rózsa-rend nagykeresztjét adomán^vozta\' a lánccal és a tennot erről táviratban értesítette.
A japán császár ugyancsak táviratban (mondott köszönetet a magas kitüntetésért.
A japán császár fogadásai
Tokió, július tö A japán császár fogadta a \'kínai nemzeti kormány Japánban tartózkodó pénzügyminiszteréi, Itriájd 9 olyan tábornokot, akik most térlek haza a kinal hadszíntérről. ; \'
A spanyol pari mailett a tengerbe zuhant egy angol repülőgép
Madrid, július 15 A spanyol part közelében leg-nap délután a tengerbe zuhant egy angol repülőgép. Személyzetét spanyol halászok mentették meg. Szárazföldre vitték, ahol a spanyol hatóságok internálták őltet. Az angol pilóták — vallomásuk szerint — gépükkel a Föld közi-tenger fölé készültek megfigyelésre.
Rövid táviratok
A spanyol ifjúsági arcvonal
meghívására a fascista ifjúsági szervezet vezetőségének ttgy csoportja Spanyolországba utazott. Az olasz vendégeit megtekintik o falajigista ifjúsági szervezetet és résztvesznek a Madridban szombaton tartandó spanyol ifjúsági ünnepségeken.
A washingtoni
tengerészeti minisztérium közölte, hogy az indiai partok előtt a BengáU-őbÖlben repülőgépek elsüllyesztettek egy panamai lobogó alatt haladó középnagysá. gu kereskedelmi gőzöst. A legénység megmaradt 60 tagját India egyik keleti kikötőjében partra szállították. Véget ér lek Milanóban
a milanói és berlini műegyetemek vezetői közölt folytatóit tárgyalások. Megállapodtak a két intéz\'ntónv egy üti működésé: ben és abban, hogy tanáraik\'és diákjaik kölcsönösen tartanak előadást, illetve hallgatják az előadásokat a másik ország főiskoláján és egyengetik útját a már végzett nőmet és olasz mérnökök mőnkinti kicserélésének.
Az Egyesült Államok
haditengerészete eddig 1100Q embert veszített. Bulgáriába
mától kezdve újra megindul az olasz textilipart termikek bevitele, i Az Egyesült Államokból
Lisszabonba érkezett egy portugál óceánjáró, fedélzetén több tengaly-diplomatával.
IB42.
|ullM 15
NAPI RUND:
(lyájívífasi-tari ügyelet: Ma Foköto Bas gyógyszertAr Fú ut 6. az.
KiekwuKsáu m ottani gyóftyaper-tár állandó ügyofotoeszolgilatot tart
A GÓZFOBpÓ njitv* v%i reggel 8 órjrtö1 «5t« fi óráig. (Hétfő, wla. péntek tlénilío *s VlMea egtox n«p ¦Aluflk.) T»i*jtm: 660.
— NupUr i Juliui 15. Sterda Rom. kai. Henrik o*. - \'BrotMtam Henrik. • Iar. Ab. 1. ____
— (Kármrthegyt Boldogasszony thinepa) I
A katolikus anyaazontegybfiz holnap, wütó*töjcöii ünnepli Kánnel-hegyi Boldogasszony ünnepét.
— (Kinevezet)
A Kormányzó Ur dr. Tomka Jánost, Zala-TÓrmogy© főjegyzőjét a magyar "rirályi közigazgatási bírósághoz i^óbiróvá nevezte ki.
— (Kfliiocaay László keitildében)
•Ur, ^adeösay László igaaságügy-niinipzier dr. Tórfy Béla miniszteri tanáosos" és di\\ Txócsányi László személyi titkár kiaórctáben három napon át .beszámoló körutat tett a tapol-ai választókerület 80 községéiben\' éa pannszünpokat tartott. Az i gaa*óg ügvm in is zter-képviselőt min-doóitt lelkesedéssel fogadták.
— (Tanllgyl hírek)
A Hzombatholvi tankorülott főigazgató állami helyettes tanítónak nevezte ki Péntok Ferenc nagykanizsai lakost Drávaszontistvánba.
— (A cséplett! kormánybiztos)
— mint tudósítónk jelenti - -most üu\'íothi Per lak közaógben az előurt.értiekezletet a közaégt vezető-joeyfsók és caóplesi ellenőrök ré-azoóí,
— 4KALOT Népfőiskola Zalsftegenaegen)
Tudomásunk szerint a Kalol, a mely az egész ország fiatal gazdatársadalmat felölelő szervezőt, Zalaegerszegen népfőiskolát szándékozik fölállítani. A kozdeményoaö lépések már nii^itidfiltük. A VármegyerKöz jóléti BzijyetJionot a népfőiskola céljára, 2,5.000 pengő kamatmentes\'kölcsönt Szavazott mog.
— (Mefakdal munkások mennek Németországba)
Tudósítónk jolonti: A muraközi községekben nagy tömegben men-nok munkások Németországba. A munkások n mai napon indulnak ol Ceáktornyéről.
— (K/^u4elteég megszűnés)
Tjidpsitóiik jolonti: Kuatos Károly volt\' kövoskáli sogédjegyzó -r- aki Kötorhnn \' kisegítő munkaqrŐ,ként működött --- kirendelését a porlaki járás főszolgabirája tegnapi natály-lyal megszüntette.
—\' (Ferencesek a háborúban)
Bori ín f jelentés szerint a németországi szerzetesek közül lombon ÍQW V^J\'WÍtett katonai szolgalatot. Közöltük 259 pátor, 200 ítátor, X06 laikus testvér és 102 harmadrondi Bzerzotes. A rendtagok koaüj. öten tiS\'4fvkilqueon ói^ioaUjri -rangot .\'éi-tok Ql. .A.Jiálwru folyamán a rend tagjai közül\'BÖ öleseit vagy oltünt.
— (Füsttel en-nap Perlakon) Mint tudósítónk jelenti,-a\'perlaki
tüzeUóság. íüsUokft napot rendezett, anielvöok ^ledm.éuyukópiwii 300 P gyúlt ösazó. Az összeget a Vöröskereszt utján tovabíttaHá\'4 a fronton kttzdö honvedeknek,
A két Ház ülése
Budapest, július 15 A képviselőház mai ülésén napirend előtt Popqvícs L. Milán képviselő szólalt fel. A nemiettséoi kérdésről beszélt, a zsablyai és újvidéki eseményekkel kapcsolatban. Felszólalására K.ílh.y Miklós
miniszterelnök válaszolt. Válastá-bein beszélt azokról at okokról, amelyek meaelőiték ae újvidéki, titcli és rsablyai eseményeket. A szomszédságból — délről — be-síiviíryntt csetnik-, portiián-ban-dák állandóan nyugtalanították a Laltosiágot, njiv*, hogy végül is a honvédséget kellett kivezényelni <s kénytelenek voltak erőteljesebben fellépni ellenük.
A miniszterelnök kijelentette, hogy itt van egy listd a Hói előtt, amelyben fel van tüntetve út psz~ szes áldozatok névsora- A( egész idő alatt, amíg a csetníkbandák garázdálkodtak, 2550-re emelkedett az áldoiatok száma. Ah újvidéki borzalomnak 292, a titelinek 50 sierb áldozata van. A miniszter-elnök válaszút a képviselőház tudomásul vette.
A felsőhái mai ülésen Gíc«y Elemér SJÓlall fel. A kommunista törekvések leküzdéséről beszélt és kormány intézkedéseket kért. Felszólalására Kor esz tes-Fis cher Fe-rcne belUgymintsiter válaszolt.
Csépiéihez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGKR-ULLMANN KLEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell Kézf6idklés2 linííal Jiillns légire el JJeíyozholÓK.
Stern J. Kálmán
üveg\', porcellán-, kőedény- és lámpakereskedő, üveges és képkeretezd ,.u ¦MgyhaniKM ucil,.i z,in,i M -u 41.
ftiW Autóbusz-menetrend
Élvcuyea 1941. májú. 4-U1 a lovibbl Inl4.li.deil« NaeykantaM—Qapabono—ZaL.iabar
lATADT
17.13 1. Nagykanizsa Közponll száll. í. 6.50
180» 1 Qarsbonc 1. 5.58
1825 6. Zalasxabar 1. 5.40
»aairh»wIaM— banMli.réBy—t»k«—Bflhfinya—Kapoavái-
7.00 1. Naí:ylíuni/Híi Közponli száll. í. 17.05
7.39 i! IhMosberény é. 16.27
7.55 tako ti 16.11
8.53 I. Böhönye 15.30
10.00 t. Kaposvár pu. i. 14.00
»lull>l<ilul..a Klaalaiill.a Mura.aumtii.t
X d 5C d
5101 X4.C0 J 18.201 i. I NagykanUsa pu. I é. I 10.201 14.451 18.00
7.20 16.10 20.30 I. Alsólemlía Korona szálló i. 8.25 12.40 15.55
8j55| 17.451 2I.45| t. | Muraszombat Korona sí. | I. | 6.45] 11.001 14.35 d-.N.Lykapizsa—Ariölondva k6z6tt csak hélkOznap.
X c
7.15 —.— —.— 14.45 —.—
7.05 9.35 10.20 1435 1605
6.15 SM 9.30 13.« 15 15
MariyEiMlxM—L.Lrrre
X c d
5.10 7.30 14.--.— 18.20 I. NWVmia» pu, é.
¦V\'O 7.40 14.10 1630 18.25 I. Nuyktnim Ka.p. c, 6 10 8.30 15.- 17.20 19 15 é. LÍUny* 1.
c— Hóffőn, BZfirdán éa pinteken.
d = Nagy>anlr.Si*—Ufcnyi; között caak bélköznap.
Ezenkívül még Ulenyéről indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra érkezik 18.00, caak hétköznap.
!X! Csak hétköznapokon közlekedik.
DRÁVAVŐLGYI
tfllLAMQS aRflMSZQLGHLTflTÚ R.T.
aznksxerfl f • I vl lágo «11 és mintism wíllamoa Itóirdéabeid
Ceerneryut 51, talafon 294.
ÁiramBsámlék fizotei««, icDklamáolók, hibabejelentések
Suftár-ut 2. I. emelet, telefon 213.
iifissis i lilii Kizlönybcn
— (RMdesöti placrH kerBI
U Uj Höít)
A töhh hete fartő molcc időjárán mindonütí annyira mogerlelto a kenyérgabonát, hogy annak aratása már orszáííHzorto folyik- Azokon n holyokcii, ahol az aratási numká-latokat íi)Ár koráhhan megkezdték, a cséplés is folyamatban van, ugy hogy az idoi termésű kenyérgabona HzáJlitmánvok mogőrléso után az uj liszt rövideeien piacra, korul.
— (30 napi ebc4rásra Ítélte)
a pttcsai főszolgabíró Dávedi István aratónnmkást, mert megtagadta a szolgálatot és kétizbon Ís eltávozott munka helyéről. Dávodi munkás társait ía lázította a munkaadójuk ellen. Az alispán az ítéletet íiolyheivhagytu.
— (MMkezdik az össsteaylljlött hMznált Kbbellk JavIMUt)
A közellátásügyi miniszter akciója során a Diák)íaptár öaővetöég or-Hzáííszerto használt lábbeli gyűjtést indított, amely nagy eredménnyol járt, Rokezor (kska ci|iő gvült ös/,-bzo, amelyüket most állninköltségcn megjuvittatnnk, husználhafóvá tesznek és a szegény lakosság között .kiosztanak. Az ÖHSzogyüjtőtt használt cipőkot megfelelően osztályozzák, a javításhoz szükséges \'anyagot kiutalják. Az összegyűjtött cípök 82 százaléka csekély javítással te-hető használhatóvá, 68 százalékát pedíg szétlwntják és nz ebből nyert hőranyagot használják fol u többiek jiivitúsára. A hulladékból őrlés utján müsojtból anyagot készítőnek. A javítási munkákkal.kizáróliuí kisiparosokat foglalkoztatnak. (Magy. Tud.)
Lóárverés.
A 9. vegyes pótüteg folyó hő 22-én 10 órakor a helybeli vásártéren nyilvános árverést tart. Árverésre kerül 2 darab ló, 1 darab országos jármű és 38 darab ló-szerszám.
Km 9. vegyes pótfltej paraso.ooksii.
NAimiatarl lakás kiicsalédu kius-párnak kiadó Telekt-ut 6. 2015
Príma 500-is motor oldal kocsivá *N adé Szemete u. 4. kefegyár. ÜU31
^ LAKAS-OZtpTHELYISÉO *
--------\'-;_k_
Kéfmahám lakiét keretek IdŐubb h<U&0párnak. Ctm a kiadóban. 2017
MaaAaea nónek bútorozott komfortos lakás kiadó. Clm Klein Itaiéní, HotvOa-
tér 33. 2930
| [Modem lélhálÓ. konyfiabutoríat és izpba-Itonylin InkAisal átall* Atilla u. 7. 2033
\' HÁZ ?8 INOATLAN \'
— ..................... "
FSlilblriolr, lermínyclvcl slliglsen eladó. Bfivebbet I loiváth, Sugir-ut 42. 1873
Tl,l)ilf«.ía..é«3l<S«S aánpel vállalok.
ßW* I „HllwOníll !>¦ T. W»3yk,»|u«is H»l«l6ä kladő: .1.1.1 Király. Nyomatott i
. „8«.a....,í,i n. ^KttfUMi\'*»" WwttM Wall IaW ttf*M
82a *vloly»m, 168. Mim.
Nigyktnliw, 1942. Juliul 16. osütöitök
krm 12 mié*.
POLITIKAI NAPILAP
Lln.lt—Háta el HadlalTalali Fiiul II .....in
écftaailMMfcUnMUwnUI ftMm 78. u.
Megjelenít minden hótköxnap delulAn.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KlöIUetóat ara: egy hónapra 2 pengő SO 0116«,
negyedévre 7 pengő 20 flli< r. Egye. arAm: hétköznap 12 llll., axernbalon 10 IUL
á belső front
szilárdságát a nemzet egyeleme védi minden ravasz kJsérlcitől. Hogy 1918. többé nem fordulhat el6, iirru iieirresak a kormány it\'jo teheti 1c a fogadalmat, hanem minden jó magyar. Jaj Icnj ne annak, aki meg akarnáJlíon-tani a rendet! Arra irgalmatlanul lecsapna az erös magyar ököl. N«m t Túlságosan nagy Arat fizettünk azért, hogy egyszer megpróbáltunk hinni a népámilóknak és elernyedtünk. Azóta ébren vagyunk és Őrkö) dünk. Vigyázunk mindenkinek a nyelvére és a tollára. A rénv-hirt\'crjesztő és láziló szájast elnémítjuk, a hitvány tollat pedig kiütjük mindenkinek a kezéből. Tehát jó lesz vigyázni mindenkinek, mit moiuí és mit ir. A honvéd nyugodt lehet a harctéren: A rendet, az otthon békéjét és biztonságét megőrizzük. A fogadalmat, amit teltünk a bu-esuztuiásnál, megtartjuk. Ilthon-inaradotlaira ugy vigyázunk, mint a szemünk fényére: Itthon most ők-az elsők. Arról is gondoskodunk, hogy ami ott künu a \' győriemhez\' • szükséges; • mindig es luindenütt bőségesen elég legyen. Itthon csak a munkának élünk. Tudjuk, hogy ennek nz áldozatos mXnikáuuk meg lesz uz eredménye. A l>első front sziklaszilárcían áll. Itt-ott-fel-rcl. bukknnik- az ellenséges propagandának egy-egy óvatos hangadója, hogy hamis híreivel nyugtalanítson, hogy a bizakodást megrendítse, rízek ellen itthon éppúgy felvesszük a harcol, mhtf honvódeink a szovjet fron-lon, mert ezek is ellenségek. Olyan komoly időket élünk, amikor , sokszoros óvatosság szükséges, amikor a recsegésnek is jelen.tősége van. Ezére szükséges, hogy luagunkru és másokra is vigyázzunk. Magunkra annyiban, hogy m*!gtel|üi)k-o mindent a magunk körében a győzelemért s a nojn»et jövőjéért. Öntudatosan és szívesen vállaljuk-e a lemondást, az áldozatot a fronton küzdőkéri. A .kőiélességek soróba turlozik itta a\'hit és a bizalom, minluhogy kötelesség a lürehnotlenkedől, a zugotódóí megnyugtatni, a csi\'tggedöt bá-tonl^iu\', leleplezni & pellengérre állítani a réoJtbirierjeszlőt. A közösségi sors ..térzenével kell harcolni az árurojtegetés, hal-uiazás, az indokolatlan ardrági-•ás ellen. Szükség van erre, hogy védekezzünk a nemret belső ellenségei eHen, akik meglapulva, titokban működnek az* ellenség szolgáIatdb\'an. Bár kevesen vannak, mégis\'réseji kell. lennünk, bátran fe) kell lépnünk ellenük, hogy csirájában elfojtsunk minden böni-asztó kísérteiét A gtftf--telein csak ugy losz teljes, lm a Kötelességek vallatásából czeii a
Moszkva beismerése:
A doni csata a legkeményebb, amelyet a szovjet hadsereg a mostani háború során vívott
A szovjet kormány Londonban és Washingtonban újból sürgette a második arcvonal megteremtését
Svédország tiltakozott Londonban semlegessége megsértése miatt
A kairói zavargás során, ¦amely az angol helyőrség parancsnoksága olótt zajlott le, 7 egyiptomi és két brit katona halt meg. A \'kivonult csapatok megtisztították a torot és
igen sok embert letartóztattak. Az esemény miatt ogész sor szigorú intézkedést rendoltok el. Bizonyom városnegyedekben tilos három embernél többnek együtt \'jönnie. Az angol hatóságok épülőiéit rohamsisakos, szuronyos puskával cirkáló Őrjáratok őrzik.
Mint Gibraltárból jelenlik, azok a kairói hirek, amelyek szerint az egyiptomi tüntetők éa az angol csaljatok között véres összetűzésre került sor, nagy megdöbbenést és komoly fossülteégot idézett oló. Egy másik gibraltári jolehtés szerint uz ottani hajógyárak sok munkása bo-ezüntetto a munkát a ki nem olégilő munkaviszonyok miatt. A munkásokat lotarlóztatták ós mint szökové-nyokot kényszermunkára Ítélték.
A szovjet csapatok kiürítették Bogucsart és Mllterovot
Vichy, július 1.6 (OPI) A tegnap esti szovjet hadí-jolentófl szerint a Bzovjot csapatok kiüritolték Bogucsart és Mljlerovot. \'Bogucear llosszostól délre, a Don egyik mellékfolyója mollott, Mille-rovo\' pedig Bogucaavtol mintegy száz kilomőtcrro délre fekszik.
- Vichy, július 16
A moszkvai rádió határozott hangon követelto a nyugati második a rovonalat. A szovjet rádióadás szo-rínt Szovjotoroszország rendkívül súlyos áldozatokat hoz szövetségesei érdekebon és várja a Londonban és Washingtonban Molotovnak adott ígéret beváltását.
At angol légihaderő vesztesége a francia és norvég partok mellett
Boriin, július 10
Mint a némot védoró főparuncs-iiokmíga közli, tegnap több brit va-d ász repülő-kötelék a csatorna partvidéke fölé repült. Német vudász-KÚpok a parton és a tenger felolt harcba bocsátkozlak az angol gépekkel. A dólolótt folyamán több Bpítfírc-mintájti ropüló\'gép átrepült a Kommo torkolata felolt, ahol k<i-rülbolül ÍÍ0 porcig tarló légí ütközőt fojlődött ki. Némot vadtiszgéiwk légtharcban lelőttek kőt brit vadász-gepot. A délután folyumán a britek Jíotilognelól nyugatra fekvő terület fölé akartak beröpülni. Német vit* dászgépok még a partok oléréso o|ótt harcba bocsátkoztak az, angol gépekkel. K vállalkozás során légiharc-Imn lelőttek két angol ropülögépol. Mossorschinidt-vadászok Norvégia
nvuguti partjainál Trondhjoiu közo-leboi. lelőttek egy egyedül szálló brit ropülőgépet. Az angolok tehát tegnap a csatorna felott«és a norvég partoknál 6 repülőgépet vesztettek.
Svéd intézkedések a baltl-íengtrt hajózón btztotttdiára
Stockholm, július Ki Svéd lapértesülés szerint a svéd tengerészeti parancsnokság minden intézkedést meglel i\\ Jiogy a Balti-tengeren biztosítsa a svéd hajózásig imwílyot szovjet búvárba jók veszélyeztetnek A tengerészeti hatóságok elrendelték a hadihajó- és repülőgép-
kisércl levezetését, illetve megerősítését.
távola* Alexandriában UvS francia hadihajókról
Vichy, július lü Luval francié miniszterelnök az Alexandriában tartózkodó francia hajók sorsáról kijelentette, hogy ma ismerteti a nemei olasz és an.erikai kormúuy-nyal az ez ügylwn folytatott tárgyalásokat.
WilUam líullíti Angiiéba étimélt
Amsterdam, julíus llí Williain Bullítt. az Egyesült Államok tengerészeti miniszterének kulim megbízottja teguup Angliába érkezeti. Kevéssel megérkezése után felkereste Alexandert, a brit tengernagyi hlvulul első lordiái Kijelentelte, hogy egy VHgy két hetei időzik Angliában és ezalatt az idő \'alatt hajózási kérdésekkel foglalkozik.
Japán helyzetű szikla-•xllérd
Tokió, július 1G Tógo japán külügyminiszter vidéken elmondott beszédében foglalkozott az angol—amerikai --szovjet arcvonallal. A keletázsiai háború elején — mondotta — a brit és amerikai hírverés azt terjesztette, hogy a háborús előkészületeket húrom esztendő alatt tökéletesítik és azután általános tánwulásrn indulnak Az utóbbi időben azon*
Pnlylatit az 5. oldalon)
téren is kivesszük .részünket, hu magunk is védői leszünk n nemzeti egységnek és éber őrei a belső rendnek és fegyelemnek, amelyet nem engedhetünk kikezdeni semmiféle jólértesültség látszatába burkolózó rémhírterjesztésnek. Ma mindenki felelős a kimondott! szóért, de azért is, ha tűri, hogy mások elölte a nemzet és a győzelem érdekeit veszélyeztető kijelentésekot legyenek. Most egyedül a nemzet érdekei parancsolnak, Nincs
más választás, mint katonás fegyelem alatt a kötelességét teljesíteni mindenkinek. Míg honvé-detnk a harciereken vetik a győzelem magjait s azt a vérükkel öntözik, addig .itthon őrjáratot kell tartani\'minden jó és becsületes magyarnak. Az a nemzet, onvdy lüszékonységével egyszer már keservesen megbűnhődte a multat, ma szilárd, mini a szikla, könyörtelen, elszánt harcos minden bomlasztó törekvéssel szemben. A forradalom rémes emlé-
kei, a trianoni ínséges idők örök figyelmeztetők és tanulságok az utókor számáén Mösl, amikor a tarlós és igazságos békéért folyó harcokban a döntés óráit éljük, kí kell nyilni a szumün-ket, meg kell látnunk a csapdákat s a magyar ember nyugod-; ságával és bátorságával kell vé-| (leKc/nünk minden ellen. ami szent ügyünknek, jobb jovŐuk-nek, a biztos győzelemnek ttrt-haluujiainindjürl c<uk fecsegés e*s rínuhir terjeszt és alakjábau is.
ZALAI KóZIAVV
1942. lullui lg
KULCS1VUH,
HYMEN-HlliT
is kapóit a Kulcslyuk: — de. Lakó Iniro volt letenyeí ügyvéd, aki .. Muraközben tolopedett ló, vasárnap tartolta esküvőjét a muruközi Ligetvár kézség katolikus temploma bai) Igrec Kmiliával, *
A BALATONON
megindult fürdőélet nevezetes vondégoi borában az irodalmi és művészeti élol kitünóségoüick novét is megtaláljuk, Horczog Keronc badacsonyi villájában tölti a nyaral, ilókay János Ualatenvilágoson nyaral, líajor üizi Balntonf öld váron piheni ki a színházi esztondó fáradalmait. \'J\'olnay Klári is visszavonult balatoni szőlőjükbe. Mély Oeró Siófokon van. Titkos Ilona egy balatoni yachton töpí szabadságának egy részét, Hontliy Hanna Balatonfüreden kötött ki," Lázár Mária \'.Tihanyban, Uabay Józsof Balatonföldváron üdül," Szabó Lőrinc, a költő, Szántód vendégo. Szvatkó l\'ál foszorkosztónek most é])ül a villája
Földváron.
A NAUVKAM/jSAI ATLÉTIKA
ogy kiváló ereje volt Mohácsi Kálmán." Több mint 20 esztendeje dolgozott fáradhatatlanul, lankadatlan lelkesedéssel. Különösen a sportno-volós torén fejtett ki diewéretes munkásságot. A Zrínyi atlétikai Bzakosztáhának vozotóje és tténero, majd a íoventéknél is edző volt. Igazi magyar fanatizmussal szolgálta a magyar nemzeti testnovelés Ügyét, önzetlenül, csak a jó ügy iránti szeretetből és becsületes magyarságból. Mohácsit, aki a . kxT. ügyészségnek altisztjo volt, most az igazságügymiinViztor a pestvidéki ku\\ ügyészséghez holyozto át. Mohácsi távozása komoly veszteségei jelent a nagykanizsai nemzoti test-novolésnok.
DH. KOCH LASZLO
v. közkórházi orvost sokan ismerik Nagykanizsán és Zalában. Szü-loivol együtt Kanizsán lakolt. Most Kolgárdiban orvos. Dr. Koch rendkívül érdekes könyvet adott ki mi* nap "Hol késik orvosunk\'/" eimmo], amelyben az orvoshiánnyal kapcsolatos problémákat fojtogoti avatott tollal, egyben az orvos anyagi kérdéseit és az orvoöroformot "tárgyalja, majd rámutat az orvostársadalom helyzetére. Az érdokos könyvöt a nemorvos is élénk érdeklődéssel íogja olvasni. Kapható-minden nagyobb könyvke reskedésben.
A káromkodást Uten es« tBrvénv bünteti I
Á nagykanizsai Iparosság a hadba vonultak hozzátartozói érdekében
i\\t ipartestület gafdasáói bizottsága a szakosztályok elnökeivel együtt tegnap este ülést tartott Mankovits István elnöklete aialt, amelyen a had-bavonnlt iparosok hozzátartozói segélyezésének ügyéről tárgyaltak. Több hozzászólás után elhdtáriták, hogy a tagdi] kétszeresének kivetése januárra visszamenőleg történik a segétye-zcsi-alap céljaira. a jobbiuődii iparosok pedig anyagi körülményeikhez képest 10-től 50 pengőig járulnak hozzá a segélyezési alaphoz. a hozzájárulás beszedése
a mai nappal vette kezdetét- Ugy tudjuk, hogy már eddig is jelentkeztek a hadbavonult iparosok hozzátartozói, akik igényt tartanak at alapból való segélyezésre. A bizottság a kérelmezők viszonyainak gondos áttanulmányozása és mérlegelése után áliapitja meg esetenként és egyedenként a havi segélyezés mérvét.
Mankovits elnök ezután meleg köszönetet mondott az elnöki székből a kanizsai és járási iparosság áldozatkészségéért, amely lehetővé teszi a hadbavonult iparosok hozzátartozóinak megsegítését és hónalányulását.
Salga Márton őrnagy autó-balesete
A mentők szállították be a szombathelyi helyőrségi kórházba
Sokan visszaemlékeznek még Salga Márton nagy kari fosai gh. századosra, akit később Őrnagy-gyű leplet tök elő. Salga őrnagy mosl a kőszegi országúton Öes-csével, Salga Dezső gyöngyös-falui malombérlövel gépkocsin Szombathely felé haladI. amikor az aúló a gyóngyösfalui vasúti Átjáró kanyarulatánál deleklel kapott, felmondta a szolgálatot és az ni baloldalára farolt ál, majd
belezuhant a mély árokba, ahol falfordult.
A közelben tartózkodók nyom-
ban segítségükre sietlek, kiszabadították az autóból az őrnagyot és testvérét. Salga őrnagy fején szenvedett sérülést, míg testvéröccse Súlyosabb sérülést kapott. Telefonhívásra megér, keztek a kőszegi mentők, akik Salga Őrnagyot autón a SzomV bathelyi helyőrségi kórházba, öccsét pedig a szombathelyi közkórházba szállították.
Salga Őrnagy állapola kielégítő, míg öccse állapola még iiuudig súlyos.
A szerencsétlenséget lecbnikui bib:- idézte elő.
A sopronkőhidai fegyházból vasraverve szállltoiták Nagykanizsára Göncz Hndolfot,
a törvényszék azonban megszüntette ellene az eljárást
Érdekes fogolykisérésnek voltak szemtanúi, akik a Horthy, Miklós ulon jártak, Kél szuronyos fogházór egy vasraverl emberi hozlak a vasuü állomásról a törvényszék fogházába. A -vasban levó* férfi nem volt más, nűnl Göncz Kudolf, a bűnügyi halóságok ismerőse, akii\' a nagykanizsai törvényszék leg-utoüb ö távi szigorított dologházba utalt. A jogerős ítélet után (iönez Budollol erős fedezel mellett a sopronkőhidai fegyházba szállították büntetésének I elöl lésére.
Ügyéből kifolyólag eljárás indult ellene kihágás miatt is, mert engedély nélkül fegyvert viselt. Ezért az alsólehdvai fö-szolgabiróság két napi elzárásra Ítélte öt. A perrendtartás szerint ilyen esetben is összbüntelésl
kell kiszabni felette, azért Q fcő-lüdai bünlctőinlézctböl nehéz vasban Kanizsára szállították (iönezöt, hogy a bíróság, amely ügyélH\'ii ítéletei hozott, döntsön a iiibágási (télét ügyében is..
\\ blrósig iovid tanácskozás után meghozta végzését. Tekintettet, hogy a szóbanforgó ügyben úgyis öt évi szigorított dologházat kapott, a kihágás pedig ebből az ügyből ered, — hatályon kivüi helyezte, a főszolgabíró által hozóit kihágásí Béleltet és a TK 125 g-a alapján megszüntette az eljárást.
Göncz Rudolfot az ítélet kihirdetése ulán ismét vasbaverték a köhidai fegyházőrök és a legközelebbi vonattal visszaszállították.
í0. VÁROSI MOZGÓ csütörtöktől-
16—19-ig _____________ . vasárnapig
A szezon nagy magyar vígjátékukéra 3 CSENQŐ
Szereplők : Tolnay Klári, Turay Ida, Makldry Zoltán, Jávor Pál, Mály Oerd, Mihályffy Béla Aktuális „UFA" vtlághtradű
Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és S, vasárnap S, 6, 7 t* 9 órakor
Az ország zslrellátása
Irtai ZoltU G*»p*r
A mostani körülmenyek kö* zóll nagy gondot okoz a zsiradékkal való gazdálkodás.
Ennek magunk vagyunk az okai, miért nem igen gondollak a lerjivolők, de a fogyasztók sem u holnapra. Nagyban hozzájárul ehhez, a helyzethez az is, hogy a magyar ember túlságosan\' sok zsiradékot, hozzátéve q legnehezebben emészthető ser-lészsirl fogyasztja. A magyar alföld pedig szalonna és kenyéren el liid lenni hónapokig, van js éppen elég gyomorbajos betege az országnak.
Az 1850-es években még nagymennyiségű növényi zsiradékot termelt és fogyasztott a magyar, mert abből gazdaságosan elláthatta élelmét, valamint világítási szükségletét is. A világítási szükségletét faggyúval pótolta. Abban az időben még pel. róleum világítást alig lenetett Jálni. Az olajtermés tehát igen jelentős mennyiség volt.
Az 1870-es szűkös esztendők is a napraforgó, lók, valamint más olajos magvak megbecsülésére keszletléK 11 termelést, hogy u zsirliiáuy pótolva\' legyen. Voltak vidékek, ahol a szegényebb népréteg egyáltalán neon használt sertészsírt, hanem csak napraforgó olajjal látta el háztartását, bzt majdnem kiküszöbölte az 18yi>es évek jobblélc, ugy, hogy a legszegényebb emberek xs a sertészsír fogyasztására tériek át, Magyarországon seni) a vaj, sem az olaj hasznalata nem honosodott meg, mint az a nyugati álla-moKban és Olaszországban, a inugyarnuk nagyon suk sertészsírra volt szüksége, igy történt, hogy a növényi es niás adat! zsiradék, még kevésbbé az ásványi zsiradék nem tudóit tért iiodiluni. Még az ipari termelés is behozatalra szorult. Pedig az ország annyi olajat termelhetett volna, hogy az ipari termelés nemhogy elláthatta volna szükségletét olajtermékkel, vahuiünt egyéb zsiradékkal, hanem még jeientö-s kiviteli is biztosit hatolt volna. A nagymennyiségű olajtermelést iino- \' mjtani és mindenféle ipari termelésre értékessé lenni lehetett i volna. J __J j
Ebben az évben az illetékesek j elrendelték a\'napraforgó fokozottabb termeléséi. A ricinus termelése is eddig nagyon szűk keretekre szorítkozik. Pedig milyen nagy jelentősége van a ricinusnak az iparban, ügetően szükséges volna valamennyi olajos magnak müvelése és nagyobb arányokban való termelése, anert nagyon elősegítenénk vele a zsiradékellátási, valamint a szappangyártást, az ásványi zsiradék termeléssel kapcsolatban pedig a kenőolajok behozatalának teu\'es kiküszöböléséi.
A len lemnél és, valamint a ken-dertennelés nagyon jelentős gazdasági és ipari érdeke az országnak. Itt is az olaj egyik nagy értéke. Az állati faggyút egymagában feldolgozni nem annyira célszerű, mintha a felsorolt növényi olajokat is be* visszük iparunkba. Mindazokon a területeken, ahol eddig nem termeltünk úgyszólván semmit^
1942. {üllus 16.
mert megművelésre alkalmatlan volt, Ilyen területek: az Irtás elölt álló kitermelt erdőterületek) vizenyős lerületek, utszélck, bozótos helyek, stb„ oly rpjgy-inicunyiségü olajosmag - napra, forgó, tők, ricinus — termelést lesznek lehetővé, hogy azzi\'I _az-ílaságos és értékes jövedelmet tudunk biztosítani. A Diákkaptár n ugy szerűen foglalkozhatna szintén ezzel. Nagy jövedelemre lehelne szert tenni. Az tcrmó-szeles, hogy\' a szakavatott termelők melleit a műkedvelő termelöket ki kellene oktatni arra, hogy amikor megterem az olajos lisag, int azzal a teendő. Nagyon gondos munka kell ehhez, inert máskülönben kárbavész a termés. A legfontosabb az olajos magvaknak a szárítása. Csuk tökéletesen száraz olajos mag jelent értéket. Amig tökéletesen nem száraz a mag, addig nem ajánlatos sem kipergetni, még kevésbbé sajtolni. ligyébként az olajnialmok nem is veszik a nyers olajos magvakat munkába. ; \'
Az olajos magvak termelése a zsirellátásl is megkönnyíti. Fel kellene világosítani a magyart arról, hogy a növényi zsiradék könnyebben emészthető, tápláló, gondosan sajtolva, esetleg liszlitva, kellemes izü és nem ártalmas az egészségre. Olaszországban az olajbogyó adja a zsirellátás nagy részét. Más államokban a vaj játszik nagy szerepel a zsirellátásnál. Nem feltétlenül szükséges hogy mindenhez sertészsírt használjunk. Az úgynevezett táblaolajat még pár éyíizeddel ezelőtt is nagyobb mennyiségben hoztuk be Olaszországból, de lassan ez is elmaradt és uljjg hozott a\'kereskedelem valamit is forgalomba, lízl olajbogyóból sajtolták és tisztított állapotban hozlak forgalomba. Ezt teljesen helyettesíti a tisztított napraforgó olaj is. De a kárbaveszett tökmag is igen finom olajat szolgáltat. Természetes állapotában mindeniknek meg van a maga jellegzetes ize. auul a finomitó leljesen kiküszöböl, í
Az elmondottak alapján tehát az olajtermelésre ujbol reá kell a magyarnak térni és a behozatalt. kiküszöbölni, a zsirellátásl ezzel pótolni, mivel egészségügyi szempontok is amellett szólnak és légmentesen elzárt palackokban az étolajat hosszú évekig el lehet tartant anélkül, hogy az megavasodna. Ha volna most sok háztartásnak 20—50 üveg tartalékolt étolaja, nem kellene a csappant sertésállomány és kukorica hiány \'miatt a hentes-ipart okozni azért, hogy a zsir-jegyét nem tudja beváltani. Bárki \'meggyőződhetik arról, hogy az olajjal készült pirított kenyér még fokhagyma nélkül is milyen ízletes. Az olajjal készített tészták pedig a legfinomabbak.
Szükség volna tehát arra, hogy az olajos magvak termelését községenkint és körzeten-kint megszervezzék és a szárításra berendezett helyek biztosítsák az olajtermelés lehetőségét. Hz még. békés állapotban \'.s "agy anyagi hasznot hajtó (íuzdálkodási lehetőség.
Csak mielőbb meg kell a kérdési intézményesen oldani.
ZAÜA1 KOZLON*
Budapesten öngyilkos leit dr. Darás Lászlóék német nevelőnöje
ür. t^árás László ügyvédre és családjára mindenki emléke tik még Nagykanizsán,, hiszen, pár éve még csak, hogy felköltöltek Budapestre. Velük kapcsolatos az a tragikus esemény, melynek hírét jelentik Budapestről.
Darásék egész családja nemré-
tiben elutazott nyaralni. Kossuth ajos-utca 4. számú házban levő lakásuk \'üresen maradt. Megbízás folytán Darásék német nevelő-nő|c, a mindössze 22 esztendős Lentsch Margit, a család távollétében időnként fel-felnéictt a lakásba, liogv meggyőződjék, minden rendben van-e. Így történt
ez most vasárnap is. Ekkor azonban a német kisasszony végzetes cselekedetre határozta el magát. Bezárkózott a lakásba, kinyitotta a gázcsapot, csakhamar elvesti-tette eszméletét és meghalt. Az öngyilkosság a délutáni órákban történt. A hátban járók a kiszivárgó gáz-szagra lettek már este figyelmesek, felnyitották a lakást, de akkor már segíteni nem lehetett, a fiatal német leány halott volt.
A rendőri vizsgálat megállapította, hogy Lentsch Margit szerelmi bánata elől menekült a halálba
v wvw».............-------- - •-nrYYTinrrriiWiriri^
Háborús kaleidoszkóp
lita: Kolciueu 1\'oronc
Pétain sétabotja.
Egy Pétainímádó, fanatikus francia nemrég megvette az ész marsall sétapálcáját 140.000 frankért s azt a francia múzeumnak ajándékozta. Vordun hóso s az uj Franciaország megszervezője igv mér élőiében bevonult a halhatatlanságba. Kétségtelen, hogy, nem a séta pálcájának köszönheti ezt a diusóségot Bétája, sót, a francia államfő halhatatlansága révén került szerény sétabotja ilyen horribilis áron a niuzoum egyik diözoa vitrinjébe, da az eset maga jellemző arra a itulhajtott_kul-tuszra, amellyel a tömeg a botoló kivált s értő áldozatokat vállaló nagy emberek iránt viseltetik. Az ember alapjában véve bálványimádó, bálványai embertársai közül válogatja s ha megtalálta őket ,a pogányság minaon babonájávul étj ceremóniájával fölcicomázza azokat.
Pétain bizonyára mcgérdein I í, hogy porig sujtoft népo\'wbalványoz-za«, nagy hadvozér és kiváló államfő, aki hét évtized!terhével a vállán poklát ad minden embernek,- hogyan ítéli magánabb eszményekért az egyéni érdok, egyéni kúnyolotn feláldozásával dolgozni s munkát vállalni még oly korban ín, amikor a pihenés már a hanyatló emborí szervezet parancsoló előírása, do az a noszlus, moly az ilyen nagy oiiibor ruhatári darabját, egy simpla sétapálcát a hősi roliqiák sorába enioli, a hősi kultusz bizar kinövése.
Bizonyos, hogy a nagy omborok hagyatékának minden darabkáját átlóngi a rendkívüli élet emléke s ilyen órtclomben még egy közönséges sétapálca is értékes muzoumí. tárggyá lépltot olö, do csak tulajdonosának halála után. Aki már a nagy ember élotébon Összekapkodja ozekot a »liolmikat<í, hogy azokat múzeumban helyezze ol, az vagy szánalmas hiperíoyal izmusba esett-, vagy feltűnési viszketeg áldozata s így\'mindenképpen méltó a pálcára, ha nem is Pétain sétapálcájára... Laval németbarát beszéde.
A francia miniszterelnök nemrég egy in un kásgy ülésen moglopö né-
metbarát beszédet tartott. Luval régi barátja a francia—némot közoledés-nok, sőt óvokkol ezelőtt már ó egyengette Rómában a francia-olasz mogogyozést is. Logutóbbi" beszedő mégis iv szenzáció erőjével hatolt, különösön figyelemreméltó volt, amit a némot fegyverek győzelméről mondott.
A beszéd elolvasása közbon szinte káprázott az ember szeme, hogyan hát ozt is mogértük, hogy a francia kormány fojo a háború\'kellé-köze-\' pán ilyen bátran ki móri mondani véleményéi egy olyan kérdésben, amely millió és millió francia szívében évtizedeken át tabu volt. A rovnneho gondolata még ott parazsuk a gloire nemzetének hagyományai közölt a a\'bretagni korcsmáros fiából lotfc miniszterolnök, ki móri ejteni ajkán a szót, hogy kívánom a németek tíyőzolmét.
Minő változás ilyen rövid idő alatt? I
Kár, hogy ez a történelmi l>eszéd már ozolőtt őt évvel ol nem hangzott. Akkor legalább félmillióval több francia hallgatta volna a második világháborúra talán egyáltalában nem körűit volna sor. Lám-lám, mennyi baj származik abból, ha egy okos beszéd elkésve érkozik! Auchinleek porancsa a »Ilonná eh legendáról*,
Tobruk világraszóló elfoglalása és a szövetséges afrikai csapatok ¦győzelmes olőnyomulAaa a Nilus fölé a megvert angol hadak főparancsnokát, Auchinleek tábornokot ogy parancs kilwwsátására inspirálta, amely a csapatai\' körében veszedelmesen lábrakapott Rommol logcndával foglalkozik. -
A katonai stílusban járatlan halandó előtt is feltűnik ennek a napi-parancsnak egészen szokatlan, szm-ro. groteszk hangja. »Hommol barátunk nem valami földöntúli orővol bíró »fokoto-omber«, csak orólyos és tohotséges oz az cgész.« Hogyan, hát a Toinmyk aiháromszázévee brit birodalom kulturált és kisportolt katonái között az a babona kapott lábra, hogy az ellenfél hadvezére
Augusztus 1-én nyílik meg
Tóth József vaskereskedése
Erzsébet-tér 23., Központ szálló épületében
MÉRLEG
Blolto mételta
v.;..-« Sutotmi Javítás
SCHOLCZ JÁNOS I méri«gkés«ltfl-mMter I
Natykaolma, KotvoVter 30. rUm. \\
holmi topákkal telotüzdolt fojü indián törzsfőnök, valami »fokow) om-bow. akit az indiánok ősi szellőméi segitenok a harcban és vozetnek diadalról-diadalra? Ha a maláji fél-szígot óslakói képzőitek volna ol ilyonnek a győzelmes japi\'m had-vozérokot, még csak megértettük volna, do a brít ármádia katonait sót tisztjoi, oz már valóban szokatlan \'Jelenség, Egyenesen megdöbbentő, hogy ogy angol hadsorogpa-rancanok a visazavonuláa kótségbo-ojtő óráiban ilyon babonákkal veszi fol a küzdőimet s az ogész brit szol lomot megszégyenítő tónusban foglalkozik olyan kérdéssel, amolyot egyetlen más európai kiscbb\'ncmzot hadvozóro som vonotno a tolla hó-gyére.
Do vannak ennek a parancsnak\' komoly szavai is.
Azt mondja Auchinleek a nagy ol len félről: »Egészon közönsécos némot tábornok ő, akiről nem kellene olyan sokat beszélni". Valóban igazat mondott a brit tábornok. Rommol közönséges némot tábornok, a némot hadvezetés és stratégiai fölény ogy tölgylovoleB gallérú tábornoka. Egy a sok közül, mert Németországban bizonyára minden tábornok hivatása magaslatán á|l, do Rommol ozok kőzött is az olső bolyon, őzért vifizont órdomos volo foglalkozni, amit ugy látszik jobban meg tudnak Ítélni a Tommyk, mint di-csósógeson visszavonuló tábornokuk.
A mindvégig szórakoztató íráe-münck mégis az utolsó sora a log-érdekosobb. Itt szószorint ozekot mondja a brit gonorális: »Egyáltalá-ban nem irigykedem Rommolro«.
E klasszikus mondat előtt értetlenül" áll az ember s nem tudja, hogy Auchinleek lelki nagysága, vagy katonai képosségoinok alacsony rondüaégo folotl csodáfkoz-zék-o?
Hogy ogy brít tábornok no iamor-jo az Trigységot az ollonfél sikoroivol szem bon, oz szinto olképzolhototlon s hogy Auchinleek éppen Rommol sikoroit no irigyelné, oz nem valószínű.
Honiméit éppon a mugvort angol hadak vozéroi irigyelhetik, ogyeb-ként az ogész világ csodálja s lohofc, hogy Auchinleek tábornok is csak azért nom irigyli, mort ogy kicsit 6\' is mogesodálja, ugy botoló, do — azt most még nem móri nyíltan bevallani ...
Norvégiában tengervízből sót nyernek
Az \'A/S De Nerskc Saltverker1 te Bergen* norvég vállalatnak1 hosszú hónapok kísérletezése után sikerült olyan eljárást találnia, amely eléggé gazdaságos formában teszi lehetővé a tengervízből nyert só előállítását. Mint a számitások mutatják, évenként általában 5000 tonna sót tudnak ilyen módon előállítani. \' \' :
lUTORT
BHETYEI IBIRE mirkis bátora/a Ionjába n vegyen vagy rendel|cn . Cwögwy al U
Cipöf TeJeion:498. csak ELEKESTŐL
fDermata) Ff-il 11. n
^^^^^ CsOtört*k
kll»*4é r,G,rf..A wok héikö.n.pokcr Budíre.i I. wMmim
¦•»40 Torfl*. Hirek. KöxIoménv*lf. Hanglemezek.. — 10 Hírek.. — .11.10 Nenuetközi mjeliőszolcrftlat.
— 12 Harangszó Himnusz. Tdőjé-niaialentea. — 19.40 Hírek. — 18.20 Időjósé* óa vízállásjelentés.
— 14.80 Hirok. — 14.46 MQaor-iimoítetóa. — 16 Arfolyauihirok. ofaci árak. élolmiuorarak. — 16.46 Időjelzés, hirok. — 17 Hirok szlovák és nmein nyel von. — 10 Hírek maiivnr. némot én román nyelven.
— 21.40 Hirok. - Hirok némot. olasz, angol és francia nyelven.
— 24 Hirok
nnDAPKST i 1
17,15 Magyar táróba tőcL\'yüttei>. -¦17.35 Farkas Jonö tréfája. — 18 \'Malcsior Béla jazz-zongoraszáinai. .-- 18.20 Felolvasás. — 18.40 Kapi-Králik Jené orgonál. - 10.20 A Székesfővárosi Zenekar. — 20.10 A kassai rádió Humorából. -- 20.35 »Mossze, messze Ukrajnából^. Nóla-szóval üzennek honvédőink. Köz romok ódik Báati-Itadics Gyula és \'LeszlÓ Imre. Kísér Oláh Kálmán cigányzenekara, 22.15 Czen az otthon. — 28.20 Tánczene. BUDAPEST II.
18.15 Kankissuó Ilarasztliy Jolán előadása. -¦- 10.15 Kapi-Králik Jenő Orgonál. — 10.30 Felolvasás. — 20 Ilirek. —. 20.20 A Székesfővárosi Zenekar. ¦— 20.53 Kéholyi Uszkár elpadusa. — 22,10 Schubert-dalok.
Péntek BUDAPEST I.
10.15 Szórakoztató zene. — 11.20 Wolierité Qáeor Honn énekel, — .11,10 Felolvasás. •- 12.10 Rádió* zonckar, - 18.80 Honvédőink üzennek. -- 14 llniczky László szalonzenekara, f- 15.20 A Honvéd Gép-kofsis/ertái- zenekara. — 16.16 Gál Zoltán erdélvi útirajza. .
17.15 Tánczene, - 17.10 Sbqrt-közleményok. - 17.50 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. -- lg.lfl Nőínol hallgatóinknak. - 18.35 Dr. Molnár Imre zeneművészeti főiskolai tanár előadása. Közreműködik Kissházy Sári é» Bzigetí Sándor zenekari kísérel tel. — 10,20 Szórakoztató zene. —- 20.10 Ludas Matyi. Hangjáték öt képlKM. —.22.10 Üzen az otthon. — 23.25 Vidák József
cigányzenekara. BUDAPEST II. -
18.20 Di\'. Bálint Sándor .előadása.
— 18.15 Az 1. honvéd gyalogezred zenekara. - 10.25 Erdélyi József cMvegése. — 20 irek. — 20.10 Mfi-vészlentozek. — 21 Szolcsányi Gy. Chopin-müveket, zongorázik. 22.10 Woiditlger Ede szalonzenekara.
temet, exhumál, szállít.
CégtuIa|donos :
Dervallts József
MO ToWobi 369,, Uki* ! IN.
Festessen Tisztíttasson
&alcsics-n<n
Másfél évi börtönre Ítélték Bakter Vendel keszthelyi géplakatost,
aki kdrözőlevél alapjin került csendőrkézre
Két órás zári tárgyalás után i nyilvános ítélet
A Zalai Közlönv ismételten foglalkozóit Bakter Vendel, keszthelyi géplakatos ügyével. Bakter ismételten megtámadott nőket és velük durván erőszakoskodott. Iizérl n Bíróság egy alkalmumal nyolc hónapi, más alkalommal egy évi börtönnel sújtotta, az összbünlelés kiszabásánál azonban a büntetési egy évi és hét hónapi l.örtönre mérsékelte, amit fíak-ler Vendel ki is töltött. Bakter azonban javíthatatlan. Most — a hogy a Zalai Közlöny már közölle - a keszthelyi határban egy állást kereső fiatal leányhoz szegődön és őt azzal az ürüggyel, hogy állást .szerez neki, magvával csalta, majd durván megtámadta. Bukler esc-
ti
Ickniénye után megszökött. Körözést adtak ki ellene, melynek alapján a csendőrség elfogta és beszállította a nagykanizsai ügyészségre.
Mosi voli ez ügyben a főtárgyalás a nagykanizsai torvényszék Makáry-tanáesa elölt. Dr."Takács-ügyész indítványára a bíróság zárt tárgyalást rendelt el. amiről lehűl nem áll módunkban beszámolni. Az ítélet-hirdetés azonban nyilvános volt.
Makúry törvényszéki elnökbe, lyelfes hirdet le ki a biróság\'ilé-lelét. amely Bakter Vendelt bűnösnek mondotta ki a Btk. ?232. ft-áunk 1. pontjába ütköző bűn-lett kísérletében és ezért öl másfél évi börtönre mint fő-, jés három évi hivalalvcszlésrcf-nuinl mellékbüntetésre ítélte.
Az Ítélet jogerős.
A gyorsleventék
Illetékes helyről közlik velünk, hogy a motorok iránti szeretetnek és érdeklődésnek felkeltéseié a III. korcsoportbóli kerékpározni tudó leventék részére 100 darab 125 cm3 motorkerékpár van beszerzés alatt, melyeket kiképzésié, illetőleg kiképzési eszközül az ogy&s \' csoportok*
fognak megkapni. Hogy a gyors-szakosztályok minél nagyobb létszámmal rendelkezhessenek, a Lo-voute Gk. Vezető Képző Tanfolyamok Országos Központi Igazgatósága az Állami Gépjármüvozctókép-zó Tanfolyam keretében leventék részére a szünoti .idő alatt ís tart gk. vezető tanfolyamokat. Az eddi-
giektől eltérően az ogész tandíjat a honvédelmi minisztérium fjzoti. A lovonte csak személygépkocsi ve-zeléséio szóló kiképzés esetén 10.50, személy- és tehergépkocsi vezetésére képesítő kiképzés esetén 33.10\'pon-gó vizsgadijat kötetes fizetni. A jelentkező lovonte folvéíolo alkalmával erkölcsi biztosítókként — fio pengét tartozik lotétbo holyozní. Ezen ösazogot a vizsga után — a vizsgadíj levonáséval — visszakapja. A vas és fémiparban elhelyezkedett, valamint érettségizett levonto-legényck a tanfolyamon való rész-vétolo minél nagyobb számban kívánatos. Az utóbbiak részérő csak á tanfolyam igazgatósága ad kedvezményt. A hallgatók olhelyezésükről és ellátásuktól maguk tartoznak gondoskodni.
Fel világosi tűst a járást és városi levente parancsnokság ad.
Újudvar! Lev.-U|udvarl MAORT 2:2 (2:1)
Barátságos. ¦ Vezette Lenkori ts. Kél újonc csapat találkozása helyenként szép játékkal. A játék szép irammal kezdődött, do a pálya olég vessz és így szép játék nem alakulhatott ki. Az első negyed órában kitűnik az ellenfelek egyenrangúsága, A levontok erőseblieii; a Maort pedig szebben játszik. A vezetést a leventék szerzik meg Udvari révén, aki szépen helyezi a kapuba a büntetőt. A 26. percben Paizs egyenlít, majd a 85. pereben Czinki iámét vezetéshez juttatja a levente ket.
1 második félidőben teljes Maort fölény alakul ki. Krodtnényt á 82. percben László ér ol, ogyonlit 2:2. Ezután erősödik a játék, do .eredményt egyik csapat sem\'ér ol.
A leventék közül jó Szabó, Udvari és Czinki, a Maoriból kitűnt Magasi, Horváth szépen épitó játékkah jó Pajzs, Imre és Medgycsi.
Az első mérkőzés a leventék uj pályáján, anielvot most kaptak. Naivon szép pályát Ichotno ogv kis áldozatossággal készíteni bolóle. Amint értesülünk, a Maort is hozzájárul u pálya rend behozásához, mert neki is ez Icniio a pályája.
Oi\'Ömniol vesszük tudomásul ezt a nagy lelkesedést, amoly mindkét csapatnál megnyilvánul a labdarugó-sport iránt, azért kérjük ezúton ís úgy a leventék, mint a Maort illetékes vezetőségét, hasson oda,: hogy mielőbb megkapják s- logszükséfío-sobb felszerelést.
KUlmán-Pölöskelő (3:2) (0:2)
A második félidőbon feltörő kíll-máni csatársorral nem bírt a pölös-koföi védelem. Egyébként -Kilimán\' szereplése a barátságos mérkőzéseken egészen meglepő. Lolkcs kis csapat, amelv minden fámogatást mogórdomeb hogy folszeroléshoz jusson.
(L. 1.)
mtammúmn
Ig4l lu\'lus lé.
gAlMl KÖZLÖNY
(Polyimtui »x l. oldalról)
bán ezek »z orszáuok azt állítják, hogy a most kezdődő időszak dönti él a háború lefolyásút. Az Egyesült Államok és Áu golország niiagat a Hasának ez a módosulása bizonysága annak, hogv milyen türelmetlenné tette okét keletázsjni vereségeik sorozata. A japán külügyminiszter azidán megállapitolta, hogy ez n
A keleti feont
Berlin, július 16 Német katonai részről közlik: A német íógiorő tegnap a koloti arcvonal déli szakaszán rendkhjül erodmónyosen harcolt nagy erőkkel vasútvonalak 6a kirakodó-pályaudva-lok oltón. Eddig beérkozoit jolonlé-siík szerint a szüntolon légitámadások sorén lóazorrol, hadianyaggal és csapatokkal mograkolt 25 vonatot ulv súlyosan oltuláltak, hogy azok a "pályán megállottak. Ugyancsak a déli arcvonalszaknszon a mögöttes térülőtök üzomborondezéaoit ós több pályaudvar vasúti sinoit bombatolí-találatokkal súlyosan mogrongálták. Más német harci repülőkötelékek Voronozs harci övozotóbon hatásosan támadtak esapatösszovonásokat ért gépjáiinüoazloiwkat. Légi harcok bonui tolóitok 11 bolsevista ropülÖ-»éj»et.
Uerlin, július Ili A Vülkisehor Boobachtor a Szov-jot ellen folyó háborúról írva, bo-vozolójóben a kövotkozókot állapítja meg: A német hadsórognok éa a veliik vállvotvo harcoló szövetséges, elsősorban magyar csapatoknak előretörését azzal a tárgyilagosaággal méltatják, amely távoitartja az eí-U\'iifél lebecsülését. A lap ezután az angol és amerikai cikkeket íb-mut\'toti, amelyek uzt bizonyítják, hogy milyen hatással vamiak a ko-leti német sikerek az angol éa amerikai közvéleményre. A többi között a Washington Bostnak azt a megállapítását idézi a német lap, hogy fennforog Timoaonko teljes lovoró-Hénok veszélye Idézi a Tímosnok uzt pt panaszkodását, hogy a Szov-jetunió 1Ü4Í októboro óta moat éli át logkomolyabb napjait. A lap befejezésül emlékeztet Knox amori-kai tengerészeti miniszter nyilatkozatára, hogy nagy küzdelomro néin korülhot sor addig, amig a tengeralattjárók tovókonységétöl inog nőni linubadulnak az angolszászok. Ohur-ehill viszont — írja a Völkiscltor Ueobachtor — néma marad ezekkel a nyilatkozatokkal sxombon, annyira néma, hogy még az angol alsóház titkos ülésen som akar inegjolonni. Világosabban már nem is erzékol-
. let hot né, milyen súlyos helyzetbe sodorta a, brit birodalmat.
r Berlin, július 16
(NST) A véderő főparancsnoksága a keleti arcvonal középső szakaszán folyó hadműveletekről a következőket közli: üreltól északra és északnyugatra a jiéariet csapatok szovjet támadások elhárításánál jelentős sikereket értek el. Kemény harcokban július 5—13-a között a gyalogság 340, a légi haderő 1UÜ bolsevista páncélos harci-kocsit semmisített meg. Német harci és zuhanó bombázógépek ezen túlmenően még 174" páncélos kocsit rongáltak meg súlyosan, ugy, hogy ezek som! jö-
bábnru u tengelyhatalmak javára k< dvezöcn fejlődik tovább, llámulatotl arra, hogv a csung-kíngi kormány a burmai ut lezárása óta komoly nehézségbe jutott. Japán helyzete — fejezte be szavait Togo \'— immár sziklaszilárd és a legcsekélyebb kétség sincs Japán győzelmében, minthogy igazságos Agyért tflzd.
legújabb hírei
hétnek számításba a további harcokban. A Szovjet súlyos vérveszteségeket is szenvedett.
Berlin, július 1G
A keleti arcvonal utolsó szakaszán kudarcot vallottak a bolsevistáknak július 1 í-éu nz Hmen-tólól keletre, valamint a Volchov folyónál lévő liidFŐ állások ellen indilott előretörései.
Az é-zaki arcvonal más szakaszain a német tüzérség hatásos tüz alá veti ellenséges megmozdulásokat étt sáncmunkálatokat.
Stockholm*, július Ki
(Stefani-irodUl A moszkvai rádió az elmúlt éjjel bejelentene, hogy a doni csata alakulása súlyos gondokat okoz a szovjet hadvezetőségnek. Minden eddigi csata közölt — rmo» dotta a moszkvai rádió — cz a csata a legkeményebb, amelyet a szovjet hadsereg, a mostani háború során vivott. Az ellenség folytatja előrenyomulását. Többezer páncélos kocsit, igen sok katonát vetettek harcba. Tiincsonko tábornagy eltökélte, hogy mindenáron védi a pon-vonalat Szovjetoroszország helyzete rendkivül megnehezüli, söt kérdésessé válik, ha szövetségesei nem sietnek megteremteni nyugaton u második nrevo-nalat. (MTI)
Az Írországi amerikai csapatok tétszáma
Stockholm, július 16 (Bud. Tud.) Itteni semleges mog-fígyolök ugy tudják, hogy a szovjot kormány vVoshiugtonbau és I-on-donbnn* újból sürgotto a második front létesítését a szovjot, hadseregre nohezfdó nyomás ollonsuívozása céljából.
További értesülésok szerint meggyorsították az amerikai csapatok Kurópóba való szállítását. Az észak-hországi kikötőkben körülbelül 600 ozer föro becsülik az amorikai csapatok létszámát és azzal számolnak, hogy szoptemlior olsojón oléri az egy milliói.
Svéd tiltakozás Londonban
Stockholm, július 16 (NST) A Némot Távirati Iroda jelentése szoríiít a svéd külügyminisztérium utasította a londoni svéd követséget, hogy Nyugat- és (Lsznk-Svédorazág több helvségónek brit ropülógépek által való átrepülése miatt a svéd kormány novébon tiltakozzék. .
Olasz lap az egyiptomi helyzHrót
Róma, július 10 A Corricre delin Sern rámu-
tat arra, hogy Anglia érthető módon nagy* fontosságot l*M«i-doidt Egyiptom* védelmének és ennek következtében elhatároz ta, hogy minden i*endclkez^t%e álló erejét erre a harctérire veti. Noha Ausztráliát ujabb veszé-lyclk fenyegetik, ausztráliai csapatokat is felvonultatolt a Nílus deltájának védelmére. Auchin-leck tábornok ezenkívül ttizél in-di és délafrikai csapatokat is kapott erősítésül. Észak-Amerikából a Vörös-tengeren keresztül repülőgépeket, uj mintájú páncélos jármű veket és egyéb mindenféle hadianyagot szállítottak Egyiptomba. Anglia elkeseredetten védi Egyiptomot, mert tudja, hogv birodalmának
életbevágóim fontos utvonaláról van szó. A tengelyhatalmjak csapatai azonban, amelyek Hihetetlenül rövid idő alatt «00 kilométert uycuivultak előre a sivatagban, nem ijednek meg, noha Auciünleck tábornok csapatai most azzal az előnnyel rendel-kezneR, hogy utánpótlási támaszpontjaik közelében sorakoztak fel. Bizalommal és nyugodtan várjuk a további eseményeket és büszkén íncgállapitr ltútjuk, — Írja az olasz lap —¦ hogy a világ leghatalmasabb birodalma kénytelén volt minden erejét felvonultatni egy*, olyan . ellenfél ellen, amelyről mindig lekicsinylően nyilatkozott.
Csungktnget teljesen elszigetelték a tengertől
Stern J. Kálmán
öveg-, porcellán-, kőedény- ós lámpa-kereskedő, üvögee é» kópkeretezö IW3
Róma, július 16 A Stofani-iroda értosiilöso szorint ^ a japán orők egy hónap óta Kína különböző vidékein szoloskörü és aikoi-es had művelőtöket folytattak, amelyeknek célja olBÓsorbanaz\'volt, hogy elvágják a caungkingi kormánynak még rondolkozésro álló utakat. Jolenleg a holyzot az, hogy CHtuifrkingót teljoson sikorűlt olszi-¦getolni a tengertől. Ugyanakkor a japánok abban az irányban is fáradoztak — irja a Stofani-iroda —, hogy moggyózzék a csungkinüti kormányt a\' tóvábbi-küzdolom céltaian-nágáról és ráébresszék arra, hogy ollonállásából csupán a kominunis-táknak 6a angolszászoknak van haszna. K tevékenység során japán rész-
ről gondosan korültek minden személyéé ólü támadájat Csangkai-vk olloú. Hangoztatták, hogy a kínaiuk és japánok inegtanultak ogytni\'t»t bocaulni és semmi akadálya nincs annak, hogy a jövőben egyÜttmfl-ködjenek. Japánnak ezt a magatartását nem lehet a gyengeség jóiéként fölfogni, mórt vitathatatlan, hogy Japán helyzete Kínában és az ógósz Kolot-Ázsiában lényegesen megerősödött, mig Csungking helyzete hova-tovább egyre válságosabb. Japán magatartását\' az az őszinte óhaj irányítja, hogy meg akarja kímélni a\' kínaiakat a további céltalan áldozatoktól és olvan légkört akar teremteni, nraoly lehetővé teszi Kolet-Azsiában a közös felvirágzást.
Az uj szükségletek és lehetőségek elméleti és gyakorlati bemutatója lesz az augusztusi Budapesti Nemzetközi Vásár
Ma igazán van olég téma, amely loküti az emberek fígyolmót, do jellemző a/, emberek sokoldalúságára és mindon békoizü kérdés iránti fogékonyságára, hogy a közönség sokozor témája között mindgyakrab-ban feltűnik a találgatás: \'milyen tesz az idői Szont István-heti Vásár?
Az augusztus 14-tól 24-ig nvitva-állö Buitapesti Nomzetközi Vásár ogyik logfobb célja az uj, mü- és pótanyagoknak köziamorttíj tétele ós a tak\'arekos gazdálkodás mindönki által könnyön követhető módszoroi-nok bemutatása. A Vásár nyolc állam anyagával kiegészített textil-, vas- éa gépipari, valamint vegyipari csoportjoi színto kizárólag o kérdésekre adnak majd választ. \\L» mindezt nomcsak elméleti, hanom a Iog-gyakorlatibb bemutatók köretében.
Hogyan koll a pótaiyugból készült textíliákat kozelni, fosteni. mosni, vasalni? Miképon használliatja n/ ipar n különféle uj fémokot, u bör-pótlásra alkalmas anyagokat? .Mii U>rmolt ki a kémia az\' oinberek segítségére? Hogyan koll gazdaságosan építeni, fűteni ^világítani? Miképpen elégítheti ki a háziasszony a család minden tagjának étvágyát uiszorö főzéssel, edaig olhanvagolt vitamindús táplálókkal? KóxoíbkoIq és egyben egyetem, gyakorlati tö-nácsaíló és szemléltoto, de eraollott rendszeres katalógus losz a Vásár, loxikonja mindazoknak a kérdéseknek, amelyekre az élőt uj válaszokat ad, megoldásokat, amolyokot mihamarabb megismerni mindönkinek érdoko. (:)
10.000 aratási gyermekotthon Németországbaa
kéntesen, akár beosztásuk alapján aratási mttnkálntoknál segédkeznek. Eddig 7900 aratási gyermekotthon működött. Számukat most jelentékeny mérték-beji .szaporítani fogják, ugy, hogy1 legújabban mér 10000 otthonban vigyáznak a mezőn dolgozó anyák gyermekeire. A fel-, ügyelethez szükséges személyzetet a Hitlerjugend női szervezetének tagjai fogják adni. Ez az intézkedés is sok szempontból biztosítja a termés betakarításának zovartalanságát.
A gyermek kertek és napközi otthonok rendszerét Németországban már eddig is óriási méretekben kiépítették. Ezen intézmény célja, hogy a munkába járó anya napközben elhelyezhesse gyermekét, maga pedig nyugodtan élhessen munkájának. Ezeket a gyermekkerteket ős otthonokat, amjeiyek minden kis faluban nwigtalálhatók, most az úgynevezett aratási gyermekotthonokkal egészítik ki. Itt fogják azon anyák gyermekeinek gondját viselni, akik akár ön-
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGEK-UJLL.MANN BjLEK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Shall gáxfAzdk 11<: Ilittil iiHis iijtti eUJs jysitoHk.
A Hát Oléüa
Budapest, iullus 16 A-képviselŐriífit ma délelőtt illést tartott, amelyen napirenden csupán a további teendők felől volő hatttVofat szerepelt. A 10 őrára hirdetett ürest Vitt órakor kezd-télf ctok meg, mert a Háa illetékei bizottsága által a zsidók mezőéi erdőgazdasági ingatlanairól seóIó tö hermává slat félsőháfi módosításának tárgyalása elhúzódott. A képvis«4Őriáf bizottságai a IVlsŐ-íi.íii módosításait elfogadták. A lepkőivlebbi ülést holnap déli 12 órakor tartják meg. A felsőhái július 23-én tárgyalja a meiŐgai-daság fejlesztéséről Sróló tŐrvény-[avaslatot.
NAPIREND:
GyógyszertAri ögyelet: Ma f«aa-
gyogyezertár V6 ut 12. az. Kiskftiilzsán ae ottani gyógyszertár Állandó ÖgyeleteBBBolgalatot tart
A (iöZFORDÖ nyitv» r*a r*ggef Ö órától esty 6 órótg. (Hétfő, GMfda, póntek d^uuto fa k9dd«a egéss nap Qfikoek.) Telefon: 560.
- Naptárt Jallus 16 UiiHörtöfc. Rom. kar. Karra. B. A. - ProfMtAiis Valter. - Izr. Ab, 2.
— (Búcíú a ptaiUHknál)
Beusósiígofl oflyhésí ünnepség ko-rotében tartották inog tegnap a piarista, templomban a védóazotlt, ozent l\'oiupiíiuH ünnopét ea búcsúját.^ A nagykanizsai templom az olaó, amely "a nagy piarista azont I\'ompilius tiszteletére emeltetett. Az ünnepi azontiniaét Modviify Mihály gimnáziumi tanár celebrálta.
— (MHtéí.yl Gyula temetése)
ma délután 5 órakor történik a rk. sírkert halottas házából az egész város osztatlan réssvótö mellett.
— (Szentmise mondása közben halt meg)
A Magyar Kurír jolonli: Horváth Klek, a zalamogyoi Kísgörbö község plébánosa, szentmise mondás alatt hír tolón rosszul lott, összese tl és inegbAlt. Az olhunyt lolkipászlor 16 éven koroszUU volt a kisgörbóíek pldKánosn: Nagy részvét mollott tömöttek el.
— <Zftlsjtcersz<g)
megyei város pénzügyi és jogi bizottságának ülésén ismét Bzóba került a zalaegorszoRÍ második mozi ürvo, noyezoteaen, hotjry hol í-pítsék azt fel.
— (TisbeMentfyőrgy vasútállomást kap)
TudóoitóriV kózli: A MÁV szombathelyi üzletrozotÓséHo kil&t&sha höbFoítD,!; hogy TünkeBzoatgyörry községben vaaii,t&.í)U)áal létesítenek.
— (Öngyllkoa lett egy elmebeteg)
Kooa Jáfloí, a rjilaegersiegi kórhúz olmo.HitonotizláWának ápoltja ol-tfint. Hosszas keresés után most találtak csak rá. A mogszökött ohno-beteg a város krJÜalébon lóvÓ Jánku-hjegyen fölakasztotta magát.
BÚTORT
luakítzlotlion.
QÄBOR műasztuloanál
Ha fcéromfcodjl
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16305/1!>42.
Tíicyi A mciŐít«da»iteÍ terményeknek a t\'.ltv eiiély elleni fokozottabb védílme és a * abotiu-cselekinények megakadályozása.
Hirdetményi.
A napokban kezdődik, részben már folyik is, az aratás cs az uj termés betakarítása. Tekintettel arra, hogy a háborúban álló ország, de elsősorban a m. kir. honvédség élelmezésének zavartalan biztosítása elsőrendű hadiérdek, a folyó évben is számolnunk kell az ellenségnek uttol a törekvésével, hogy a lábon álló vagy a már learatott és behordott gabonatermésben minden lehető eszközzel károkat okozzon és ezzel az ország és a hadsereg ellátásának zavartalanságát meg-nehezilse.
Ellenséges részről repülőgépekről, léggömbökről stb. különböző pyulékony és gyújtó anyagokat juttathatnak az ország területe fölé, főképpen ott, ahol a gabonafélék
termelése nagyobb Összefüggő területen történik.
Minden esztendőben tekinté*-lyes mennyiség pusztul el a termésből gyújtogatás folytán, ami most fokozottabb mértékben fenyeget, mert hatékony eszköze az elleniég kárt okozó tevékenysé-gének.
Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a termésnek megvédése céljából a maga réseérői is tegyen meg mindent, a hatóságok ilyenirányú rendelkezéseinek pedig vonakodás nélkül és haladéktalanul tegyen ereget, főképpen pedig igyekezzék a termést — annak természete szerint és a célnak legmegfelelőbb módon a lehető legrövidebb idő alatt szorgos munkával betakarítani.
Nagykanizsa, 1942. július 11. kk Polgármester.
2783\'1943.
Hirdetmény.
Közhírre tesszük, hogy Nagy. kdiűrsa in. város 1942. évi állal-tenyéiztési dij kivetési lajstroma a városi adóhivatalban 1942. .\'»,, július hó 16-tól 1942 éví aiigmi-lus hó 1-íg közszemlére vau kitéve arzal. hogy az érdekeltek a hivatalos\' órák alatt azt megtekinthetik és az esetleges sérelmei kivetés ellen a közzététel utolsó napját követő 15 napon belül Zala vármegye alispánjához cimzendő, de a városi adóhivatalnál \\,,-, adandó fellebbezéssel élhetnek.
Nagykanizsa, 1942. július 15. km Városi Adóhivatal.
iFiéifitfTtm
Lóánverés.
A 9. vegyes pótiltep folyó hó 22-én 10 órakor a helybeli vásár- [ téren nyilvános árverést tört. Árverésre kerül 2 darab ló, 1 darab orsráaosjármü és 38 darab lószerszám.
»>. 8. vegyen iióIüIoh paraneinokisg.
Keidő \'gyors- ?8 aépIrdnA állási ke. rcj. Ctinckct a kiadóba. 2037
Hav lóházból való Iliit IMWMwatft! tel-vessek. Lobi Béta hadtroVkant #zlklme.lít Nlgykanliaa, Fa ul 8. 2040
Egy Hevei hlolkll.ln, klhslaaak
felvétetik Horthy Miklós-ul 4. udvarom.
BÁYADT
A utóbusz-menet rend bjwot
iiníuyta 1942. május 4-MI u lov.lbbl l,ilaakiilé<l« Mtro,kBnl«u—QairaboaM—ZalaiaiaialSBr
Príma 500-aa motor oldatfcocalval «|.. méé Szemere u. 4. kttegyir. 203]
Remtngton\'trda*P eladó. Mtmóra kitt-munka anion. :0U
tokárban levó Miklós ut 60.
« eladó Hoilby 2Ö3J
17.15 1. Nagykanizsa Koiponli száll. I8.0S I. Oarabonc ¦ 1825 é, Zalamabar._
li.E0 5.58 5.4Ü
U-\'tiyl4.«nli>K-a Iharoabr ^ény -Inkc - BJAhfloye
7.00 7.39 7.55 8.53 I0.C0
Nagykanizsa Kózponli szili. HiaroBberény Inke
Böhőnye Kaposvár pu.
Kapeavái*
1 17.05 16.27 I 16.11 I 15.30 I 14.00
Cgr Jókaiban levó ufarmak aaort.
kaeatl keretünk megvétellé. Bővebbet Valtai ci Deultcli cegnll. 2043
*» LAKÁS-OZCSTHELYISÉO "
Bgy, vagy kit Urea «llifiletl aiwUt honybaliasznilattal keresek. Címeket a kiadóba. 2041
Nauyaantxea Alaói.nd.a- Mapaaaamtiat
5 10 I4.ro 18.201
7.20 Ili. KI 20.30 !\'
8.5.Í 17.45 21.45 6.
Nagykanizsa pu. I é.
Alsőtendva Korona szálló I,
Muraszombat Korona sí. | I. "Nsgykanliaa—Alaólcndva közölt csak hétköznap.
X ti
10 201 14 451 18.00
825 12.40 15.55
6.451 11.00 14.35
Ktffrltay s**af»lo«|na Btlr4Hy.il. 37.
"t tóga1
alatt fogad.
5 10
Nagyfeaiilaaa—Le4aa,e
5« c
-.--.— 14.45 -.—
9.35 10.20 14 35 1605
8.46 9.30 13.45 15 15
730 14.----.— 18.20 i. Nankwltii 1». é. 7-15
5.;0 7.40 14.10 16 30 18.25 1. Ninkuliu Ut,. i. 7.05 610 8.30 15.- 1720 1915 6. t.lwy. I. 6.15
c —Héttön, szerdán és pénteken. "*
da= Nagykanizsa—Letenyo közölt csak hétköznap.
EankivUl még Letenyérol Indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra étkezik 18.00, csak hétköznap. x
Csak liélköznapokon közlekedik. Letenyérc a lö\'30-kor induló és a Lcfenyéről 8-45 kor és a 1515 kor induló járatok bizonytalan idelijj szünetelnek.
Nagykánlzaáról 5\'10-kor induló Járat 7í0-kor indul bizonytalan ideig.
Szentképek
nagy válaattekban — legolcsóbb
Horváthnát, Fő-ut 2.
DRáVAVÖtBYI
wttawos Hrahszolqhltato r. t.
¦ xaahsaieril f al »1 lágo »I t é ¦ «mlnden «illamioa kárdéaben
OßmomtM* 51! telirlt>^l|4.
Aramaxéinlák fizetaaa, rákiaméelMi, hibabasjsléntéaok
Smttf-ut 8,, I. amelyt. taleton 213.
ilinl
kcrfll
(Óbbat
a ZALAI KÖZLÖM,
ha bejelenti nyaraló oiniét. A IdadóWvalal portómen-Icsen kükllt utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
POUvirMAi «aWNaar# Kind]» : „Kli|uaaai|l fi. T. Kagykaalua", f.lalóa klattó. »ll.IK4r.ly.
Nyomaton. a »MiaaiOatil II, T. Hagykaaliaa*
¦yiM4*14bta Naiykaalzaka. WraaWMrl Wat, laial »4fa»*|
82« évfolyam, 100. izém.
Naoyktnliu, 1948. |ullut 17. péntek
Ara 12 flIMr.
mutmtíMt <• kiadóhivatal i I\'íui s. aia. ksrtMitMlI 4« liliiilólilvnliill lololun m. í% MegJelonlE minden hóUcdiaap délután.
Felelős szerkesztő : Ber trarli s< LnJ o,a
lilóllzutM ám: ogy
nejryedevre . Egyea «lini: hétköznap
hónapra ipraiíS BÖ\'flíier, 7 POMO 20 tlfííí~"* ap IS Ilii., azöüíbaton 16 Elli.
„a jegyző az oka!"
f&/; Uton-utfélon hallja niainnp-Piíg az ember a kijolontést:
Kunok ia a jogyzó az oka ...
[•\'iiluholyon a jegyző, városholyen a polgármester, inog mindönki,, akinek olyan a hivatala, hogy ki kell adnia, Vagy végre kelt hajtania valamilyen nem totszolŐs rondolkozést.
Kji|"\'íi a napokban el ia Ítéltek kemény száz pengőre ogy falusi magyart, mórt. azt a moggyözödésót bangoztatta; hogy az egysége* kenyér is azért fokoto, meg azért ia köves, Iliért a jegyZŐ igy... mog a jegyző ugy... és hogy mindont a jegyzőnek loliot köszönni,.,
Nem is pénzzel kollctt volna bűntől ni ezt a jogyző ollón berzenkedő magyart, honom két hétro becsukni, do azt a kőt-hetet ott töltot\'ni volo a jegyzői irodában, minden nap reggoltöl napestig. Akkor inogfjh\'o-zödhotott volna róla a (könnyen\' Ítélkező polgártárs, hogy csakugyan sok mindent lehet köszönni a jogyzónok, meg mindazoknak, akik a közszolga-latnuk sohasem rózsás, do ma nagyolna tövises őrhelyein állják a helyüket.
Igen, á jogvzőnok és a volo egy-konvóron lévő városi és falusi vezetőknek lohot köszönni, hogy a magyar kenyérből, ha feketébb is, ha minden morzsájára vigvásni koll is, mindenkinek jut minden napra egyforma karaj. A jegyző és a többiek által képviselt rendnek lehet köszönni, hogy az egyik nem dúskálhat minden földi jóban, mikor a másik talán krumpliból sem tud ologendőt" adni a gyermekeinek. Igen, a jegyző az oka annak, hogy a báliom zivatarának kollÓH közepén magyar földön minden barázdába odatalált azokovas; ha nohozun is, do rendbon folyik a tormolés; ha takarékosan ía, do van hozzá orő, anyag, ezerszám. »A jogyző az oka*, hogy a harctéren küzdő édesapa családja itthon megkapja pontosan mindazt, ami a családfő távollétéiion szükséges ahhoz, hogy asszony-gyc-rok-no óhozxék. a. porta, a föld, n jószág-no Jcorüljdh obok harmincadjára, ».V jegyző az oka«, meg mindazok, akikot velo ogv kalap alá vesz a nép, hogy a falu, a város életo nem > bénu) meg az életevök \'háborúé kiesése és.szükségos átcsoportosítása-, kövotkoztében. A jegy-zónek éa volo. hasonszőrűeknek lohot köszönni, hogy a -naponta - érkező \'rendelkezések\' tömkelogo végrohaj-tatódikuy magyar föld logtévolabbi
zugában íb és ebből szülotik nz itthoni lend, mog a künn harcoló véreink nyugodtsága az otthont illetőiét;.
Hogy sok és terhes a rendelkezés? istenem: — háború van, méc pedig nem babra, liánom életi ie halálra; A háború minden nap «j meg új feladatok o[é állítja a falu, a varos vezetőit. A polgári élet hú boni-szülte, óriási munka -lölibloléböl oroszlánrész gondot, f\'dyt, fetolöflaégot visel a jogyzó, a KŐzigazgaté tisztviselő. A háborús muszáj dönti a nyakukba nz eddig nem ismert uj föladatok, kötelességek özünét. Hogy meddig bírja a jegyző erővel, idegekkel, fizikai
. idővel, azzal senki sem törőd i.k.
vlleg koll lenni ennek.is; aimnk is. Blogot kell touui folíoló ia, lefelé iB>
Német tengeralattjárók 115.000 tonnányi Móteret süllyesztettek el kiilönbö^ő hadszintereken
A Don-kanyarulat térségében ujabb meglepetésszerű sííísreUet értek el a?: üldö/ő német csapatok
Gandhi India nyílt forradalmával fenyegette meg az angolokat
Tokió, július 17 \'í\'ozso jnpún miniszterelnök\' Tokióban egy katonai és politikai társaság ülésén beszédet mondott. Kijelentette, hogy a japán Itadsereff tökéletesen felkészült iányadó erejének további fokozására és ezáltal.nz ellenséges erők meg semmisítésére. Tozso miniszterelnök a továbbiakban hangsúlyozta a japán nép töretlen elszántságul a győzelenv kivivására.
Istanbul,. július 17 Mint Kairóból jelentik, az egyiptomi vasutasok közül az utóbbi időben sokai letartóztatják.
.1 brit Itatősdfjok szabotázs-túl tartottak. Minthogy azonban ez az intézkedés máris zavarokat okozol! a forgalomban, elrendellek, hogy a letartóztatott vasuliaxok egy részéi bocsássák szabadon és engedjék vissza munkahelyükre.
Az USA megszakította a konzuli kapcsolatokat Finnországgal
.AiiUSterdnm, július 17 (,NST) Washingtoni jelentés szerint az -Egyesült Államok minden konzuli összeköttetést megszakilollak Finnországgal.
Amsterdam, július 17 (NST) Ncwyorkj közlés sze-
rint a finn északanverikui konzuli kapcsolatok megszakításával egyidejűleg az Egyesült Államok külügyminisztériuma felszólította Finnországot, hogy zárassa be augusztus elsejéig az Egyesült Államokban működő összes finn konzulátust.
Franela nyilatkozat az, alexandriai, francia hajóraj ügyében
Vichy, július 17 Az Alexandriában levő francia hadihajók ügyében már két napja bejelentették, hogy a francia Kormány nyilatkozatot tesz. Mórion államtitkár a sajtó képviselői előli közölte, hogy az amerikai kormány első Yichy-hez jnlézett jegyzékében kijelentene, hogy helyesli nz ango-golok eljárását az alexandriaifrancia hajój-aj ügyében. Az amerikai kormány azt kívánja, hogy a francia hajóraj az angol- hajórajhoz csatlakozva, a Szuezi-csatornán át hagyja el a 1 oldközMengcrt. A francia kor-inánytí;ebben a jegyzékben felszólították még arra is, hogy nevezzen uneg egy kikölöt. ahová a francia hajóhadat angol kiséret me.llett elvihetik. Laval kormányfő\' ezt az ajánlatot el-utasitoUn. Roosevelt erre egy ¦második jegyzéket intézett a
francia kormányhoz, amelyben kijelenlelle, hogy a francia\' hajóhadnak okvetlenül követnie kell az angol hajóhadat. Az internálás céljára Roosevelt Mar-tinique kikötőjét javasolla. Erre a második jegyzékre Laval kormányfő ismét határozott elutasítássá* válaszolt. Kijelcnlel-te. hogy az alexandriai francia hajóraj nem tért vissza Franciaországba, az arra vezethető vlsz-sza, hogy az angolok Alexandriában zár alá vették. Laval még megállapította jegyzékében, hogy
Néiw-forszáij és (J tszorszáf/ mindUj tiszteletben tartottig á fcf/i/i\'crszünct feltételeit a francia kikötőkben levő francia hajók tekintetében. Ennek következében a francia kormány a fegyverszünet feltételeit nom szegheti meg és nem fogadhatja el az amerikai állás-
pontul. Hangsúlyozta azután, hogy ha az angolok az Egyesűit Államok jóváhagyásával tönkre-tennék az alexandriai francia hajórajt, Washingtonnak kellene vállalnia a felelősséget, mely ebből származnék.
Sunvner Weilcs. uz Egyesült Államok helyettes külíigyipinisz-tere legutóbbi kijeienléseivel kapcsolatban, hogy a kérdés ujabb felülvizsgálása várható, Mórion államtitkár a hozzáinlé. zell kérdésekre válaszolva kijelentette, bajos elgondolni,\'hogy találhalnának-e még alapol valamilyen megegyezésre.
Az OEI jelentése szerint a tegnap esti órákban Eaval kormányelnök fogadta a francia és külföldi sajtó képviselőit és ismertette előttük azt a jegyzékváltást, amelyre az Alexandriában lévő francia hajóraj ügyében a német, olasz és amerikai kormánnyal sor került.
Az amerikai kereskedelmi terifjűrőuzüt veszteségei
Róma, július 17 . (Stefani-iroda) Az északame-rikai tengerészeti minisztérium jelentése szerint az Atlanti-óceánon torpedólövés következtében elsüllyedt egy közepes tonnatartalmú norvég hajó. A támadó tengeralatljáró az amerikai partoktól háromszáz mérföldnyire süllyesztette cl az angolszász szolgálatban állóit norvég hajói.
Amsterdam, július 17 A Mexikói-öbölben és az Atlanti-óceánon két közepes nagyságú északauierikai kereskedelmi hajó süllyedt cl tegnap mgyancsak toryedólövcs következtében, i .^stcrdaiu. július 17 Az északauierikai kereskedelmi tengerészet -- mint az\'egyik
¦ i-\'oiviit/in nz 5. oldalon)
inog kell birkózni «Z elélte) is, » nép ezor jajával-hajáva] |s és .meg kell birkózni az. Íróasztallal, a hivatalos renddel is.-Há kell, éjjel-nappal A két kar orojo ugyanaz, az ágy teherbírása véges, a fizetés so több. A közigazgató mégis al) a helyén és minél nehezebb, minél töbli a munka, annál keményebb
majryar,.élekkel, őrzi a területet, az
Kmbfttek rendjét, akilc reá vaunak izvá, akikot az 6\'esze. köze, szíve, oltalma - Igazit- ol a háborús élőt gond terhes útvesztő ibem Több komorét, jobbat a jegyző som adhat. Nielli azért, inori nincs, hanem azért, meri mindenekelőtt koll a harctéren küzdő honvédnek. Itthon
szűkebbre lehet húzni a nadrágszíjat, do akik minden órában a halállal szállnak szeinbo értünk, akik a földünkért, hazánkért lehetetlent \'néni "ismerő erőfeszítések próbáját élik nap-nap után, azoknak minden\' mást megelőzve kell a kenyér, a cipő, iv\'iuha, minden, amíro szükségük van. Uudibcfcdy.l sem ad-
ÜALAÍ KO/.lüW
Hév éa »arfl1elé«napokr«
slkalinl nlAudokunk oserepoa és lovagolt virágokat, osokrokal egész éven ai vehet ¦ régi
Petermann kertészetben
lUtliuiy.nU» ÍJ. 1024
hat többnek\' én többet a jegyűé, csak kinek mi jár és amennyit a háborúban álló orázág ereje bir, No akarjon senki ugy élni a mai viszonyok közt, miül ahogyan\' békében élt. Hosszabbal koll elni ma, bog} intijd a győzelmes lesztünoliás utun mindönki jobban élhessen. Addig pedig nem szidni kell HZOkat, akik hivatottak és kötelesek a hábo-mis kényszer parancsolta korlátozásokkal mindenkiro kiróni ti háborús igényesük kent ésok iiósi inugyar adó* jut, huuuin segíteni kell Okéi munkájukban megértéssel, vérünkké és tettekké vált hazafias béketűréssel, u jövendőért való okos beosztás terheinek patuisztalaii viselésével.
Uazafiatlan romboló munkát végez, aki elvakultan, oslobán, felelőtlenül vádaskodik jegyző ellen, hivatal ellen, vezeték ellen, umig a/ok becsülettel, pártatlan kötoles-Hógtudutliil, a gondjaikra bízott nép iránt érzett szouíulis szereiéi tel végzik nehéz munkájukat. Az itt-honi belső ;uvvonu|at bomlusztju mindenki, aki a lömogotj de csuk egyetlen embertársát is, azok ellen ingerli, akik a mai nehéz magyar elet parancsait végrehajtani kelelesek. A hm Liéren küzdő honvédet támadja hátim ,aki megbontja, lazítja az\'itthoni fegyelmei a vezetek elleni acsarkodás szitásával. Panaszok olőrotdulhatnak, tévedések, bűnük is, ameddig az ember csak ember. Mit különösön olöfordulhai-uak, hiszen a háborús átállítás intézkedés-tömegei naponta zúdulnak a közigazgatás aszlulairu. Száz törvény, ezer módosítás, mégannyi ital* delel és utasítás őseidet /.ütv.avuia-biiii kel| tudni eligazodni ina jegyzőiét miniszterig minden köxiguz-gáténak. De ez még mind uhuk a papír, a botit, a paragrafus, Hol van még az élei a maga millió kisebb-nagyobb, do az érdekelt jogkeresőnek egyaránt fontos kérdéseivel, problémáival7 Hiszen amit a rendelkező felső fórumok kiokoskod-lUlk, hogy a magyarság járható lll-jaít hizlosilsák a háborús idők minden eshetőségére, - UK végelein/cs-hen mind odiitorkotlik, olt válik guikorlatt elellé, a végrehajtó közegek kezében, a kis falusi községháza petróleumlámpa* Íróasztalánál, a városháza iiíttaszagu\'folyosóinak ajtói mögött.
KnnnyÜ uszítani a jegyző ellen, kniinvü annak hitelt is adui. l>e tessék mögéje nézni a faluk, városi vezeték kötelességeinek, amelyek
nem Takács Péter és nem Uükklu János etileket, kényclilie, kivúnságu szeriiiK-való élolel liivutoltuk szolgálni, hanem a legföhliet: a niagvar eletet. Takács Péter és IJükkfa ja. nos van millió. Egyikünk kidéi), hulyé\'xi alt a másik. De a magyar,\' hazának csak egy élete vau s ha az elvész, min van a Takács Péterek Bükkfa Jánosok sorsú is. A magvai\' hazának ez ellen az egyeden
eloto ellen ÍÖi és ;ikéill kell bunlx>d-nio is annak, aki történelmet író viharok idején, a nemzet nagy vér-áldozatának sorsdöntő napjaiban üí uszításnak könnyelműen eldobolt csóváival veszélyezteti a belső arcvonal ellenallóorejét.
ÜTORT
mjm HETYEl IBIRE
mkW mái kit bulorsi*lon]áb*a vegyen n$j nmdaljen ,Cwpg>if al 1«
A rendőrség bünteti a sütőket, akik a liszttel nem tudnak elszámolni a Közellátási Hivatalnak
A kapitányság rendőri büntetőbírájónak példás ítéletei
A közellátási hivatal áll.il ki-uiall liszhnennyiségröl kereskedőnek,-sütőnek egyaránt ponto-snu el kell számolnia. A városi közellátási hivatal amelynek vezetője dr. Pottyondy József városi tanácsnok szigorúan ellenőrzi a felhasznált, ill. ki-adoll liszliuennyiségel. Az ellen, őrzés folyamán voltuk sütök, akik bizonyos mennyiséggel nem tudlak elszámolni. 1* etjeién telt ék őket .i rcndőrknpilánysá\'g kilu\'i-gasi osztályán.
Most volt ügyükben a kihágá-si tárgyalás vitéz dr. Jónás há-i\'oly rendőrkapitány, a kihágási osztály vezetője elölt aki a kö-vrlkezö ilélelekel hozta :
Türk Gyuláné sz Piünsbcrgcr Ilona Magyar-utca "^t. sz. alaltí sülflt akinek 210 kg. hiányzóit és iikí lengerikészlet bejelentésének clmtifuszlásu miatt múr .stl pengőre bőnlelvc volt, 5 napi elzárásra és 100 pengő ,|
pénzbünlelésrc. Kóbor Leó Zrínyi Miklós u. 11. sz. alatti sütői, akinek 1535 kg. MszLhiány-zott. ;i(KI pengő pénzbüntetésre. III a rendőri bünlelöbiró figyelemmel voll Kóbor hadirokkant voltába és azért nem alkalmazón vele szemben súlyosabb büntetési (irünbaum .Miksa Magyar-utón 11. sz. alatti sütőt i akinek Kill kg liszt hiányzol I, 500 pengőre, Huzásí Komán Magyar-utea 10. sz. alatti sülül.,kinek ;íl l kg. liszt hiányzoll 200 pengő péiizbüníelésre.
A büntetés kiszabásánál nyo-malékosan figyelembe vette a rendőri bünlelöbirö a körülményekéi és azért csak ilyen enyhe ilélelekcl: hozott, meri ezeknél a cselekményeknél a maximális bűn lel és "ííűl hónapi fogház és 8000 pengő pénzbünlelés.
I\'Vnnti iiételek halványozot-labb óvalosságí\'a és figyelemre intik :t sülöineslerekel.
A bíróság ezentúl szigorúbban fogja büntetni az utievelnétkuli batárátiépóket
Makáry tanácselnök komoly figyelmeztetése a hrtiöratiepoahöz
Határőröket, r<nidörségcl,tör-venj székel, ügyészségei foglalkoztatják szüntelenül nz útlevél ^engedély, nélkül magyar területre lépők. Háború levén, a magyar uibllil lökő/olt iigye-leiiiniel őrködik hal árain és gondosan ellenőrzi, ki az, aki idegen tőidről magyar területre lé]>. A szigorú intézkedések dacára, nincs nap, hogy a halár-őrség ne hozna be .Nagykanizsára, a batáron elfogottakat, akik minden írás, injuucii üllővel nélkül jönnek ál a batáron magyar területre. Mindegyik a törvényszék elé kerül, amely le-bunleli ökel, majd közigazgatási elbánás ulá vonás végetI !\\lki-, séiieli a "rendőrségre.
Tegnap ismét egy csomó ilyen idegen terűiéiről minden engedély nélkül magyar földre lé jjell egyén került a bíróság elé. 11 ii n \\ adi Isi vau Horvátországból Murns/cnlmarian kerüli a magyar határőrök kezébe. Xcm voll útlevélé. 21 napi fogházat kapuit. Hasonlóan Markovies Karoly, aki 10 napol, Dobosze Lénárd, aki színién 10 napi fogház il k ijioil Ki mnz lt"kiiske-
rült ezután a bíróság elé. Makáry. tanácselnök nyomatékosan figyelmeztette az idegeneket, hogy ha mégegyszer ul levél nélkül átjönnek, akkor sokkalta szigorúbban fogják ökel meg. bünlelni Lehetetlenség, hogy nap-nap melleit, minden iras, engedély és útlevél nélkül ál-jöjjonek magyar területre, Krá-nicz 10 napi fogházai kapott. Legközelebb, ha isméi a határőrök kezébe kerülnek, fél évi fogházat kapnak hangsúlyozta Makáry tanácselnök.
Majd egy csomó zágrábi muu-kásnó kerüli a bíróság elé hasonló cselekmény miatt. Kránics l.ajosué, Vlndács Józsefué, Ta-ranya Aulalué, slb. fejőnkéül 20
20 napi fogházat kaplak. \\o-válf Mihályné és Kolarils Mátyásáé még élelmiszerekéi is vittek ki magukkal, Igy babol. /kukoricalisztéi. . Inról, szalonnát. Mindegyik l.\'l í\'.} napi Inghúzat kapott, egyben pedig elkobozlak tőlük a lefoglal! élelmiszerekel, meri így Írja elő a.törvény.
A rendőrség Aludja ökel a horvát halárhalóságokmik.
Julius
VÁROSI IIOZGÓ csütörtöktől-
vasárnapig
A szezon nagy magyar vígjátéka ikeré 3 CSENGŐ
Szereplők ; Tolnay Klári, Turay Ida> Makldry Zoltán, Jduor Pál, Málu Gerő. Mihályffy Béla _Aktuális »U*AU világhíradó
Előadások kezdete köznapokon 6, 7 és 9, vasárnap 3, öt 7 ó* 9 árakor
Holnap Ismét Indul egy menet
Honvédeiuk cuy ujabb menete indul a harctérre. Vitée fiainknak a felsfiteinptom . előtti ternéaről reggel V*9 órakor mondunk ünnepélyes ijtenhotiádot. Gyerünk el mínél többen és vigyük el minden szeretetünket és nagyrabecsülésünket induló vitée hon-védeínknek.
Dr. Dalin Etek előléptetése
A kormányíó nr őfőméltósiina a magyar királyi minisiterelnöV előlerjesitésére Oultn lilék ilr. miuísiterí tanácsosi címmel és íellcggel felróhatott minisiteri osi-tálylanácsost minisiterí tanácsossá" nevezte ki.
Dulin l:lek magas kormánytúi ptőléptetése a legteljesebb Örömet és megelégedést kelti a neinretí érzésű magyar társadalom körében, l.egfőként a sajtó munkásai köszöntik őszinte megbecsüléssel és szeretettel Dulin Eleket, aki mindenkor önzetlen és nemes barátja volt a magyar sajtónak. Mindezen felül Dulin lilék a magyar sajtójog legkiválóbb ismerője, akinek gyakorlati és tudományos munkássága szinte egyedülállóba magynr sajtó történetében. Lrdeiueit minden időkben elismerlek a magyar sajtó leghi-valollabb szervei, Így például at Országos Magyar Sajtókamara első hat tiszteleti tagja közé választotta, annak a kivételes értékű munkának elismeréseképen, amelyei u magyar sajtó érdekvédelmi szervének , élelrehiváia körül kifejteti.
Miltényi Gyula utolsó utja
Az egész város osztatlan részvéte nyilvánult meg a súlyosan gyászba-horull .\\li|tényi-csaliul iránt, akik családfejüket veszítették. IV gvá-Bzolják u Scodnik, dr. Hogyj, i\'a-laskúry, slb. családok. A tegnap délutáni temetés mutatta meg igazán, hogy a megboldogult Miltényi Gyula milyen nagy koz bocs ülésnek invendett. Ott volt nagyszámban u : papság, a városi tisztikar "élén dr. i\'iaek István |>olgánuesterholyetfes-j sel és Honimért Károly szánivovó- I ségi főtanácsossal, dr. Császár Jó- ! zs»;f, l>és város fójegyzójo, n Ha- \' ross-kerűlel küldiHtségo vitéz Tóth Béla elnök vezetése alatt, az Ipartestület, zászlaja alatt, Munkovils István elnök élén, a megboldoguli ¦ ugyanis hosszabb időn át a (estülul alelnöke volt, ott voltak a város élonjárói, a Notro JJamo leánygimnázium képvisoloto, a MAOK\'l tisztikarának küldöttségo Kazokas l*\'o-renc mérnök vezetésével, a katolikus eiposületok és szoivu/otok képviselői es rengeteg gyászoló közönség. Ur. Hegyi Lajos váiosi fó)egv> csalódja dósi tuitózkodósuk miatt nem tudtuk a lenu.téseii mogjoleum. A ravatal) a kosztunk tómogo bontotta. A temetési szöitartást P« 0>ilyá« (Jeliért foi-enees plobúitOH végezte papi segédlettel. A szortur-tásj lereuiból mogiudult a véjgo-láthatatlau gyászinonet a csalmh eirbolthos, ahol ujabb beszcntolé* uhui az olhunytat átadták pihenő hol vének.

A nagy körültekintéssel ós gon-dosB^ggal végzett tonietóst Horváth Üéza uagykanízHai disztemetkozési vállalata véuftzte. v-J
1142, |nl.ai 1_1
\'itimi Kötnöm
Zalai bakák izgalmas, támadása a bolseviki állások ellen
Megjelennek a stukák...
Este S óra körül érkezem az egyik zulunvegyei gyalogezred szálláshelyére. A nagy orosz síkságul jellemző vidék. Dombok, síkságok és erdők ideális rendellenségben vallják egymást. III ét a gyalogezred néhány hónap óta és tartja az állásokat az oroszokkal szentben, akik tiz hónapon ál megerősített állásokból noni egyszer próbáltak kitörni, de minden ilyen
kitörésük véres kudarcba fulladt !1 zalaiak állásai elöli.
Az erdős lankákon nagy a mozgolódás. Az ezred hajnalban támadásra indul. A századok felszerelve, menetkész állapot-hun várják, hogy készenléti be-Iveikre vonuljanak. A parancsnokok utolsó utasilásaikat végzik, megérkezik a leglYisebb tábori posta is.
Este í) órakor jelentkezem az ezred parancsnokánál., lUOglu-doni iole, hogy
tiz ezred lantul hajnalban. U óra körül az ezredparancsnokkal és törzsével az ezredparancsnok harcálláspontjára indulunk.
Javában folyik már a készen-léli felvonulás. Néma csend mindenütt, csak a rádiós vagy láv-heszéh\'í állomásokról hallalszik néha az összeköttetés ellenőrzésére vonatkozó rövid beszélge-tés,
12 óra elmúlt. A készenléti helyekről megindulnak a ro. hamulászok, hogy átvágják a drótakadályokat, azokon rést hi zio sj hsának, az előnyom ulási ulakon felkutassák az aknákat, az utakal jóllállialóan megjelöljék. .Mindennek percnyi pontossággal kell megtörténnie 509. méterig az ellenséges védővonal előtt. Az nkndályrésekeu azulán megindul az álszivárgás. A szakaszok sorra átlopakodnak.
Éjfél után egy óra.
Idegfeszítő pillanatok.
Az ezredparancsnok fedezéke elölt állunk és csendben beszélgetünk.
— Most dől el a lámadás sorsa — mondja az ezredparancsnok. — Ha az ellenség észrevesz valamit és tüz alá veszi a készenléti helyekről előrecsopor-tosu.ll egrységckol, akkor ugyancsak melegünk lesz...
Csigalassúsággal mid mik a percek.
— Minden katonai vállalkozáshoz szerencse is kell !
Átsétálunk egy másik harcai, \'ásponlra. Az ezred parancsnok, !l segédtiszt, az árkászszázad parancsnok; a tüzérségi összekötő tiszt, a távbeszélő előadó és én. Az ezredparancsnok el-clgon-dolkozik. Eátoin arcán, a láma-<lás részletei foglalkoztatják.
Kél óra felé visszatérünk eredeti helyünkre. Meg nem magva "\'ázható piilanalok következnek Jbig 20 pere, még 15, még \\iV ¦umdenki idegesen topog, niin-•lenkí néma. \'
CAf. kir. honvéd haditudósító század közlése. Ktnéz Károly karp, stkv)
2 óra 12 pere.
Irtózatos erővel elbődülnek ágyúink. l-\'elszubadull sóhaj száll az ég leié: sikerült az ellenig figyelmét elkerülni.
<tjfL A tüzérség okádja • ^ tüzét az ellenséges állásokra, minlatl ~^Bm?* aJS egysegek szoro-«^S3v* san felfejlődnek Meghatározón it[ö ben, amikor a tüzérség tüzel az ellenséges védelmi állások mögé helyezi,
triefflndul a fít/alogsáy támadása.
fiién a rohamjárörök. Mini a fergeteg, törnek az ellenséges védöállásokra. Repülnek a kézigránátok s lángszórók a pokol lüzé tokádják a bunkerekre és árkok mélyére. Ropognak a gyalogsági tűzfegyverek. A golyószóró és géppuska tüze előre-rántja a gyalogságul és elkeseredett rövid, de annál véresebb ellenállás után
megkezdődik az rllenség visszavonulása.
Zalái, vasi és somogyi bakáink vihara zúdul "fiz ellenség ujabb és ujabb vonalaira.
Tompa bugás hallatszik, moly mindig erósobb lesz. Feltekintek az égre. Mogérkoztok a stukák.
Lonyflgozo* látvány kövotkozik. Míndoiit betöltő sivítással — mint a vércse csapnak lo és az egymást követő tompa morajlások és égőkig csapó tüz és fiistcsóvák jolzik a bombák robbanását.
Hajnali négy óra. Az éjen küzdő zászlóaljak elvesznek a távolságban Csák a fegyverek rojiogása és a tüzérségi becsapódások jolzík, hol áll a harc.
Megérkezik
az első sebesül,/. Pirosiiozsiíás, tagbaszakadt, somogyi gyerek: tízmodics Pál, géppuskakezelő. Láb|övéssol cipoli egyik bajtársa a so^élyholyie.
MogindulOK a lószorpóllással oló-re. Löszorrol inograkott szokorok és állásukat változtató lövogok között haladok. A könnyebb seliesültok cgvro nagyobb számban ígyokoz-nok a segélyhely felé. Az egyik század parancsnoka, ogy hadnagy görcsösön kapaszkodik ugyancsak seliesiilt logényo karjába.
— Alcgsoliesültoin pajtás, de győzünk! — mondja és látom arcán az örök magyar katona hitét és lolki erejét.
Az utászok műszaki felderítést végeznek, öonttosan fésülik a terepei és bizony nem egy elhagyott bunkeiiwl vagy fészekből
puskáznak még rájuk a megbújt bolsik.
Egyre tovább kerülök aiinögöttom
meri a szái és a fogai ezer \'veszel? közölt egész napon ál munkában vannak. Az 0 DÓ L~ fogpép a fogakat tisztán ét egészségben tartja és a szájal {Missili. Teüál a mindennapos stai- és fogápotásfjoz Használtunk O D O L - fogpépet.
ODOL
fogpép
MAGYARORSZÁGI ODOLMÜVEK 1?, T. BUDAPEST
hagyott katonáktól. Már sonkít som Iátok. Valami furcsa kéiivszor űzött olőre. Néma csend, csak a távoli fegyvorok rojwgása és az ágvuk dörgéso emlékeztet arra a nagy köz-dolomro, amely itt áthömpolygött és amely, néhány száz méterro olót-loinmost is folyik.
Tolom jobbra is, balra is véres küzdolem nyomai. A sebesültek elhagyott fogyvoroi én felszorolési tárgyai, sobosültek és halottak.
Az ogyik hajlatban hét magyar sebesült katonát találok. Elóveszom rummal tolt kulacsomat és néhány eseppot töltök a fájdalomtól összeszorított ajkak köze.
— A jóisten áldja inog — rebesgetik. — Tossók szivoa lenni kocsiért küldeni.
— Küldtem már fiuk. Tovább megyek.
Neszt hallok! Hirtelen megfordulok. Látom o kiszáradt napraforgó-szárak között
egy muszka vágódik a földre. Kezemben lévő pisztolyommal néhány lövési küldök folejo. Pisztoly! Villámként cikázik át agyamon: minden segítségtől távol, tKXÍ méternyire innen hét sebesült katona, kezemben pisztoly, melyben azonban alig néhány töltény van. Vágódom a földre. Néhány percig feszült figyelőmmel fekszem ogy halott honvéd tnellett. Muszkam is fekszik tőlem talán 40—60 méternyire, fin tőle, Ő tolom tart. Fölugrom és visszafutok se besül tjoim-hoz. Összeszedek [néhány kőzigráná-
Halok, kombinéltszobék
fakberendnozé»;kü nagy válaszlékban
a változott árviszonyok dacára \'is^ . még mindig olcsó árakon várják
KOPSTEIN BÚTORÜZLETBEN
Horthy Mlfelee-ut 4.
tol, megtöltők ogy puskát és egy gránáttölcsérbon várom a fejleményeket. Sebesültjeim könyörögnek, ne hagyjam ol okot, mort a bolsik néha agyonszúrják a sebesülteket.
— Eszemagában sincs elhagyni benneteket]
Kézigránát, lőszer van elég. Ört álltam mollotlük. Nogyodórai - megfeszült várakozás után muszkam ugylátszik megunta a várakozást, mort a-napraíorgószárak között villámgyorsan szökni próbált. Gyors, egymásutánban nóhany jól célzott lövést küldtem utána, mire ismét elvágódott. Találtam-e, nem-o, nem tudom, mort szekérzörgés re lottóm figyelmes.
Itt a várva-várt segitség. A négy legsúlyosabb sebesültet felraktuk a szekérre és olmdultain velük az ezred-segélyhelyre, mig a visszaniaradottalt mellett ogv köz-bon érkező korékpáros jolonlŐt hagytam.
Kimerülve érkeztem a sogélyholy-ie, hot elbúcsúztam sebesültjoiin-tóí és visszamentem az ezredparancsnok harcálláspontjára.
Tiz óra délelőtt. Egész nap tartott a .támadás, illetve az ezt kövotó előnyomulás.
Megérkeztek az első foglyok. Hoaszu, zárt sorokban vonulnak hátra. Elállatiasodott, vad tekintetű, komor pofák valamennyien. Később kettesével, tízosévol kerülnek hátra olyanok, akiknek sikerült visszamaradva elrejtőzni.
A balszárny olakadt. Ezen azonban csakhamar segitonok
a stukák. Hat óra után mintegy harminc stuka villámgyorsan csap lo az ol-lenálló részre és oly pokoli bomba-ét? géppuska-tüzot zudit rájuk, hogy mindon kétségot kizáróan megpuhultak. Valóban a bombázás után csakltamar jolontés érkezik, hogy a halszárny is fölzárkózott.
Boostoledolt. Tüzérségünk állandó zavaró tüzzol akadályozza az ollon-BÖgot abban, hogy inogvosso lábát.
Közolodik az éjszaka. Szürke, , piszkos köponyót ráborítja a tájra.
ZíVÍÍAI KÜZDŐN*
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
Vége 8 ponyva-Irodalomnak
A Budapesti Közlöny mai szama közli ii minisztériumnak rendeletét, amely a rotációs és tiz ives nyomópapirosnak könyv, naptár vagy ftliet előállítására való fclhaszná-líís.ít szabályozza.
A rendelet a fent megjelölt célból korlátozást állapit meg a könyv, naptár vagy füzet alakiéban megjelenő sajtótermékekre, de ezek közül is csak azokra, amelyeknek az ára a könyvárusi forgalomban három pengőt nem halad meg. Tapasztalat szerint ugyanis a rendelkezésre álló papirosnak túlnyomó részét az igen nagy példányszámban és olcsó áron forgalomba hozott nyomdatermékek emésztik fel, amelyek irodalmi, erkölcsi és nemzeti értékelés szempontjából jórészt teljesen silány müveknek bizonyultak, sőt sokszor a magyar nép széles rétegcinek érzés és gondolatvilágát jelentékeny mértékben mételyezik meg-
Különösen veszélyesnek mutatkoznak az idegen szellemű és az alantas szenvedélyeket felkorbácsoló könyvek, amelyeket óriási példányszámban terjesztenek.
A könyv, naptár vagy füzet alakjában megjelenő sajtótermék előállításához szükséges papir felhasználását engedélyhez kötik. Az engedélyt a papirosnak rendclkc-kezésre álló vagy előállítható meny-nyíségéuek figyelembevételével a miniszterelnök adja meg.
Engedély szükséges a könyv, naptár vagy füzet alakjában megjelenő olyan időszaki lap egyes számainak előállításához is, amelynek megjelenésérc a miniszterelnök engedélyt adott.
A rendelet- hatálya nem terjed ki az egyházi és a tudományos\' müvekre, a kizárólag szakismeret terjesztését célzó vagy sporttal foglalkozó müvekre, a közhivatalok kiadványaira, az iskolaköny-vekre, a zeneművekre sem, az engedélyezett időszaki lapokra, amennyiben nem könyv, vagy füzet alakjában jelennek meg; nem vonalkozik tehát a napilapokra és általában a politikai tartalmú időszaki lapokra. Hem szorulnak engedélyezésre a tudományos, társadalompolitikai, közgazdasági és művészeti folyóiratok egyes számai. Egyéb, időszaki lap jellegével biró folyóiratok egyes számai engedélyezés alá esnek ugyan, de a miniszterelnök az egyes számokra vonatkozó engedély megszerzésének kötelezettsége alól felmentést adhat.
Végül nem terjed ki a rendelet hatálya az időszaki lapoknak önálló mellékleteire sem, ha azok főképpen az időszaki lap előfizetői vagy rendes vásárló! körében való elhelyezésre, tehát nem önálló terjesztésre vannak szánva.
A rendelet már kihirdetése napján, tehát ma lép hatályba.
Festessen Tisztittasson
Pátlcsics
núl
A közeljövőben bevezetik az étolaj használatát
A zolradag egy részét étolajban adják ki
Magyarországon általában nagyon sokan idegenkednek az étolajnak főzéshez való használatától. Érdekes, hogy azok, akik leginkább irtóznak az étolajtól, azok sohasem próbálkoztak meg annak étkezési célokra való felhasználásával. Soha meg csak meg sem ízleltek olyan ételt, amelyet étolajjal késziteltek, de ennek ellenére azt hangoztatják, hogy az étolaj az ételnek különleges szagot, illetve ízt ad.
A valóság ezzel szemben az, hogy az étolajjal való főzés amellett, hogy sokkal egészségesebb a szervezetre, mint az állati zsiradék, inert könnyebb és köny-uyebben emészthető, gazdaságosabb is< Az pedig egyáltalában nem felel meg a valóságnak, hogy az étolajnak akármilyen kellemetlen szaga vagy ize lenne.,
A külföldi országokban, különösen Németországban, Olaszországban, Franciaországban cs Spa-
nyolországban már régen tisztában vannak az étolaj kitűnő tulajdonságaival, a déli országokban egyenesen azért Ijasználják az étolajat, mert az állati zsiradékok, különösen nyáron, még ártalmasok is az egészségre. Egyrészt, mert könnyebben romlanak, másrészt kalóriaértékűk túlságosan nagy, amivel a szervezetet túlzott munkára kényszeríti-
Ujabban nálunk is nagyobb tért hódított már az étolajjal való főzés és mindazok, akik \'ezzel
firóbát tettek, meggyőződtek arról, mgy az étolajnak semmiféle hátránya nincs, hanem inkább előnyei vannak.
Mint értesülünk, a közellátás vezetői most ugy döntöttek, hogy a zsírral való takarékoskodás céljából étolaj használatát vezetik be.
Legközelebb már osztanak ki étolajat,
A zsirfejadag bizonyos részét adják ki étolajban.
Póruljárt csempészek,
avagy hogyan lehet egyetlen szóval 250 kiló finomlisztet szerezni?
Miksavár, július 17 (Saját tudósítónktól) A dráva-inenti községek lakói mindenkor jő hasznol hozó mellékfoglalkozásként űztek a csempészést. Különösen mióta Horvátországban 5 pengőt is adnak egy kiló lisztért, mindenféle hatósági intézkedés kevés a csempészel meggál-lásárő, s még u gyakori elfogások és súlyos büntetések sein riasztják vissza a bátrabbakat az élelmiszerek kicscmpészésétŐl.
Minap is két drávamogyoródi ember 250 kiló finomlisztet, némi kis zsírt és egyéb élelmiszert akart átcsempészni a Dráván. A.1 éjszaka leple alatt be is rakták már a csempészárut a kis ladikba cs éppen indulni akartak, amikor valaki a partmenti bokrokból harsányan „Alljü-t kiáltott. A két csempész azon nyomban futásnak eredt, hogy legalább saját irháját mentse. Csak órák multán mertek visszalopakodni, miután látták, hogy nem üldözi őket senki és otthon sem keresik őket. Mire visszamentek — a ladik üres volt. Mint utólag kiderült, nem is a
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
U NCjÍ K W-UI-1M A N N KLIáK
VAS ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell s á xf ő z 6k "t te 2 láncai július végére előjegyezhető!;.
határőrök jártak arra. Valaki „civil", talán valamelyik másik csempész tréfából akarta Őket megijeszteni, de minthogy a „tréfa" olyan jól sikerűit, a 250 kiló lisztet és esirt elszállította saját magának. A póruljárt csempészek nem mernek feljelentést tenni, de egyre azon törik a.fejüket, ki lehetett az, aki egyetlen szóval 250 kiló finomliszten tudott szerezni.
Emléket kapott egy hős muraközi csendőr
\'Saját tudósítónktól) Még 1918 november 13-án történt, hogy a betört horvát terroristák megölték a kötelességét teljesítő miksavári csendőrőrs egyik ittmaradt tagját, KesEcricze Vendel próbacsendőrt. A magyar csendőrség a visszatérés után nem feledkezett meg a hős magyar csendőrről és miután annak már régebben síremléket is emeltek Csurgón, most a miksavári csendőr-laktanya falán emléktáblát helyeztek el.
Három csengő*
.Mindon ember tó bl)ó-ko vénbe kotló.1* életet él. Az ogyik a hivatással járó munka torülote, a másik a bolső énünk, molyot egyedül magunknak élünk és építünk ki. Kmiolj a bclaó énnek megvannak a külön tervei, a külön vágyai, melyeket láthatatlan fél választ el a mindennapi élettől, finnek a hoinó élotnok ábrándjaiban szövődnek s valósulnak meg elgondolásaink, snolvok arra is késztetnek, hogy azokat a gyakorlati életben Is megvalósítsuk.
Ezt a témát dolgozza fel a film, amikor a szobapincér cs, a szobalány lóikét vetíti elénk. Ok \'arra vágynak, hogy szerepet esc lelhessenek legalább ogy kis időre azokkal, akiket kiszolgálnak. Budapest Dunnpulotúi-nak számlára telt kimért udvariassága közben vendégek jönnék és mennek. Szinte egymás kezébe adják, a szállodai azobák kulcsát. Aa alkalmazottak éloto letompítva, falak mögé rojlvo ia izgalmas, érdekfeszítő és emberi.
A második lelki probléma, amit
a film nagyszerűen megold az, hogy milyen jelonléktolon események indítanak ol valakit a lelki romlás utján, honnan visszatérés legtöbbször nincs. A hóval fedott nlagás hegyek oldalain ologcndö, ha egy fölröppenő madár lába nyomán megindul ogy hörög, mely ogyre nagyobb lesz, ogyro jobban gyorsul é« a \'völgybe érve házakat én fákat pusztító lavinává változik.
A harmadik lolki kérdéssel arra a megállapításra jut a film, hogy az emberi boldogság lOKtartósabhíka, a inogoTégodée. A látszólag azi-nes én n:i¦/¦„\'.¦ hiú-* életet élóknok Bontmivel som különb az élete az ogyszorü omborekénél. A gazdagságnak ís iiír- vannak az árnyoldalai, néha rikító fokote foltjai.
Tolnay Klári igazi kedvessége, Turay Ida fiatalos naívsága, Jávor Pál ízmos londüloto, Mály Geré bölcselkedő humora, Makláry Zoltán művészete (moly a sikkasztó-Iwtörő szerepében nagyszerűen Igazolja, — a pénz nem minden) és Mihályffy üé|a frissessége biztosítja a nagy és állandó síkért.
Ka ogy olyan film, amit mindönkinek meg kell nézni.
M)
r
» UrorakoiUit laton *¦ a tSrvanv bflnlali I
Stern J. Kálmán
üveg-, porcellán-, kőedény- és lámpa-kereskedő, Öveges és képkeretező ,m
c-KDg.i,7. Nagykanizsa bí|«,«i zrínyi M-u. 41.
1942. Iiillu». 1?.
BÚTORT
isaktüdetben, GABOR mŰ«»Uloanál
tWmm TBJCf njiiiloljuii.
Péntek
13.41) Torna. Uirek. Közlemények. Haoglomezek.. — 10 Hirok.. — il.li) Nemzetközi tízjoIzőbkoI gálát,
— IQ Harangssó. Himnusz, Idója-ráajülontóa. — 12.40 Hirok. — IB.\'10 Időjelzés éa vizállaajokmtéu.
— 14.80 Hirok. — 14.46 Müaor-iiniortotéfl. — 16 Arfolyamhirok, piaci árak, őlolmíbisorárak." — 16.46 tdójolzéa, hirok. — 17 Hirok szlo-rák éa ruszin nyelven. — 10 Hirok magyar, német éa romén nyelvon.
— \'?1.40 Hirok. — 38 Hirok német, olaaa, angol éa francia nyolvon,
— 24 Hirok.
UUDAPEST 1. .
17.15 Tánczeno. — 17.40 Sport-közlomenyek. --- 17.60 Az l. nonvéd gyalogezred zonokara. — 18.15 Német hallgatóinknuk, — 1.8.85,Dr. Molnár Imro zenomü veszeti főiskolai tanár előadása. Közreműködik Kíssliázy Sári éa Szigeti Sándor zenekari kísérettel. — 19,20 SzÓra-koztaté zene. —- 20.10 Ludas Matyi. Hangjáték öt képben. — 22.10 Üzen ,u otthon, — 28.26 Vidék József cigányzenekara.
BUDAPEST II.
18.20 Dr. Bálint Sándor .előadása,
— 18.45 Az 1. hunvéd gyalogezred zenekara. — 10.25 Erdélyi József laevogéso. — 20 írek. — 20.10 Mtt-vés/.ltíuiezek. — 21 Szolcsányi Gy. Chopin-müveket zongorázik* — 22.10 Weidinger Eide Szalonzenekara.
Szomlnt
BUDAPEST I.
10.15 Szalonötöa. ~ 11.20 Hangszerszólók. — 11.40 Schrank Endlinie olóadáaa. — 12.10 Folyamőrök zenekara, —- 18.80 Honvédőink üzen uek. — 14 A 8. honvéd gyalogezred zenekara. — löj.20 Szórakoztató zene. —¦ lü.10 »Llot az ordó-beil. Mesejáték.
17.15 Sárközi Ovula cígánvzone-kara. - 18.10 Jlniczky Sándor oló-
adása. — 18.80 Hongképek innen-onnan, - 10.20 Vidám zonéH est. • 22.1 ö Őzen az otthon. — 23.26 Tánczene.
\\BUDAPEST H.
18.80 Mezőgazdasági félóra. — 10 Pctrv KatÓ énekel. — 19.25 Kololvanáa. —20 Hirok. — 20.20 Debreceni Iparos Dalegylet. — 20.50 Vitéz Soltli Imro előadása.
— 21.10 Kamarazono. — 22.10 Muzsikálé Margitsziget.
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenli nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi ulána bármely belföldi nyaralóhelyre.
Kállay miniszterelnök nyitja meg a debreceni Nyári Egyetemet
Budupost, július 17 Kállay Miklós miniszterelnök augusztus elsőjén szumélYosen nyitja meg a debreceni Nyári egyetem
16-ik tanfolyamát. \' Az ünnepélyes külsőségek között történő megnyffas a debreceni egyetem díszudvarán történik.
Nagy sikerrel jár a muraközi iparos-ifjak zalai elhelyezése
(Saját tudósítónktól) A zalai ipartestületek ai utóbbi időben sokat panaszkodnak a tanonc-hiány uúatt. Ezen a hiányon kívánt segíteni a Muraközi Népművelési Titkárság, amikor a falvak ifjúságát felszólította, hogy jelentkei ¦ zen iparostanoncuak. A felhívásnak nagy sikere volt, mert csaknem minden faluból jelentkezett 3—4 ifjú, akik szívesen beállnak egy-egy zalai iparos mellé, hogy annak mesterségét kitanulják. Az aketó jelentőségét nem kell különösebben méltatni, hisz nemcsak jó iparosok nevelődnek érzel, de
a muraközi ifjak a zalai műhelyekben a mesterség mellett megtanulnak jól magyarul is és minden tekintetben sorosabbá füiik azokat a kapssolatokat> amelyek Muraközt Zalához füzík.
Nagykanizsán is hiány van egyes szakmákban iparosifjakban. Jó volna, ha e tekintetaen a Nagykanizsai és Járás! Ipartestület is érintkezésbe lépne a csáktornyai Népművelési Titkársággal, mert uay tudjuk, hogy a muraközi ifjakat nagykanizsai, keszthelyi
és zalaegerszegi iparosmestereknél akar-I ják elhelyezni.
{l*olyta1ti az 1. old&lrol)
amerikai hírügynökség közli — január közepe ótn 39a hajót (veszített,
Olasz csapatok sikeres tevékenysége a keleti fronton
Róma, július 17 A Stofani-iroda kiilön tudósi tója a keloti hadszíntéren működő olasz erők logutóbbi teljesítményűiről a következőket közli:
Két támadó olasz hadoszlop jelentós mezőgazdasági és ipari központot foglalt el elkeseredett szovjet védelem leküzdése után. A harcok jellegét legnagyobbrészt a különjq-gos tomp határozza inog, amelyot fölégetett mezők és utftk hiánya jotlemez. Az olasz csapatoknak ázsiai mologgel kellott megküzdeniük. Mindezek a nehézségek azonban nem jelentettek akadályt a lámádén gyors lebonyolítására. A fő-támadást néhány zászlóalj hajtotta végre, amelyet nehéztüzérség támogatott. Az olasz csapatok átvágták magukat a védőárkokon és az aknamezőkön és hatalmas lendülettel vetették magukat a célpontul szolgáló helység első házaira. Egy órával a támadás megindulása után már — a heves védelem ellenére — elfoglalták az olaszok az egész helységet. Ezután szurony- és kézigránát-támadással az olasz csapatok kiverték a bolsevistákat a további vonalakból is. A szovjet sok halottat, foglyot, fegyvereket és lőszert hagyott a csatatéren.
Washington kockázatosnak tartja a máaodlk európai arowonal megteremtését
Amsterdam, július 17 (NS\'T)A brit Hírszolgálat washingtoni jelentése szerint a szovjet diplomácia it németek gyors előnyomulása következtében egyre nagyobb nyomást fejt ki a má\'-odik európai arcvonal megteremiésc érdekében.
Washingtonban hangsúlyozzák, hogy a második arcvonal megteremtése nagy kockázattal járna. Moszkvát nem érdeklik a kockázatok és azl , követeli, hogy vállalják csak azokat az angolszászok.
Gandhi.-
Mi olyan Indiát akarunk, amelynek szabadsággá tetteken alapszik
llóina, július 17 (Slefani-iroda) A News Chronicle egyik pntnkatársn interjút folytatott Gandhival, Gandhi azt 0 határozott kijelentést tet|je a beszélgetés során, hogy az angolok vagy elismerik India íügget7 lenséget, vagy pedig készüljenek el a legsúlyosabb következményekre. Gandhi jelezte : nyiltan folyik ;i forradalomra való készülődés és hogy ez a forradalom heves formában törhet ki Indiában, ha vele szemben kihi-vóan viselkednek. Olyan Indiát akarunk, melynek szabadsága tetteken alapszik.,nem pedig sza-
Augusztus 1-én nyílik meg
Tóth József vaskereskedése
Erzsébet-tér 23., Központ szálld épületében
kapható
HBjiyHereekciilSiié]
vakon — auomlottn GandhL, anajd hozzáfűzte, hogy a mozgalom\', amelyet megindított, rövid, dc hatásos lesz és ezúttal nem szándékozik -— miként eddig — gátat vetni a.mozgalomnak. Gandhi ezután a következőket mondotta: Ha az angol rendőrség letartóztatna, akkor ennek beláthatatlan Acővetke*-\' menyei lennének.
Az angol lap tudósjtója\'hozzáfűzte a beszélgetéshez, hogy a 66 esztendős Gandhi a vállalt nélkülözések és szenvedések következtében 44 kilogrammra fogyott le, de erősebbnek és erélyesebbnek lőtszik, mint bánni kqr azelőtt.
Nyugati légitevékenység
Berlin, július 17 (NST) Mint katonai honról közlik, német harci ropülÓgópok csütörtökön foldoritÓ\'repüléseket végez-tok a nagy-britanniai tengerrész ó» tongorpartvidék felett. Egy középangliai rop Ülőgépgyárra nehéz bombákat dobtak le. A szerelőmühe-lyokbon súlyos károk koletkoztok.
Az angolok berepültök Belgium és Észak-Franciaország lógiterébe, do visszafordulásra kényszoritették okot.
Berlin, július 17 A Német Távirati Iroda jelenti, hogy tegnap a kéaő osti órákban brit bombázók zavaró támadásokat intéztek Észak-Németország és.Dánia egyes torülotoi ollón. A brit röpülök által lodobott romboló- és gyújtóbombák, a többi között Lübeckben is. csekély károkat okoztak. Az eddig beérkezett jolentésok Kenut a támadó angol gépek közül két bombázót sikerült lelőni.
Nagy német tcngeceJatt-
járo-slker
Berlin, július 17 A Führer főhadiszállásáról jelentik a Német Távirati irodának: A véderő főparancsnoksága közli: Német tengeralattjárók Afrika nyugati partjainál támadási intéztek egy erősen biztosított brit hajókaraván ellen ós elsüllyesztettek 8 kereskedelmi hajót, ösuzoson 89.600 tonna űrtartalommal. Más tengeralattjárók az Atlanti-óceánon, a Mississippi és a Panama-csatorna torkolata olótt 10 másik hajót eüly-lyosztettek ol összesen 68.500 tonna űrtartalommal és a -Jeges-tenger északi részén megsemmisítettek egy 7000 tonnás szállitóhajót. Az ellenség tohát egymástól távol íekvó hadszíntereken a néniéi tengeralattjárók támadása kövotkoztébon 17 hajót vesztett összesen 116,000 toima-tarlalommab
Katonai behívás az USA-ban
Budapest, Július 17\' (EU) Brit jelentés szerint az , Egyesült Államok hadseregének , megerősítésére katonai szolgálatra hivják be a 18—20 éves évjáratokat. ; \\
Német sikerek a keleti frortiem
Budapest, Július 17 (P) Berlini jelentós szerint a keleti arcvonal déli szakaszán a Don kanyarulatának térségében az üldöző harcok során a Fáinja-dó nénnet csapatok ujabb sikereket értek el. Berlini katonai körökben közölték, hogy a né-irfet "csapatoknak csütörtökön &
«WAS
k«rült críjs ellenséges kötelékeket visszakergetni. A német előretörés gyorsaságit és lendülete ujabb tekintélyes meglepetésszerű sikerekhez vezetett.
Az angol itiâtui viszony
íiudanost, Július 17 (P) Zürichi jelentés szerint az indiai kongresszusi párt és a brit konnájívzftt köxött az ellentét ogyro jobban \'kiélozédik., A kongresszusi -^rl logu\'tobbi határozata, umoiy iWrint \'Anglia adja át Indiának a polgári halaimat, Mgy lálBzik, min-uon kompromisszumos niegoldáat lehetetlenné tosz. A londoni sajtó sugalmazott oikkot.\' közöl, aiholy nyjáj fenyegetést tartalmaz a kon-grossziifu part ollón.
égy aaaztrâUai \'fofllvohat azáttitó Japán hajói
Amsterdam, július t7 "A C.senrles\'-óCPán \'déli részén egylu\'íüiflkai\'tengeralattjáró él-smtyé^íélf\'içgy japán szállítóhajót, amelynek fedélzetén több mint ezer ausztráliai hadi- és polgári íogoly volt A japánok biztosabb-övezetbe nkarták szól-îiiani foglyokat. Az1 elsüllyesztés kövctbíízíeben nz aüíiztráliai foglyok íjagy része életét vesztette.
Japán czapqtok szálltuk partra Cse&iung délkeleti réezén
Tokió, július 17 Ma reggel\'jftpáii csapatok szálltak ¦partra (^ekiang^tartomány délko-reti\'pttrítidékén. Az clónvormiló ja-páhl dötelőkok \'eddig rhég: semmiféle oHohállfisba1 ltom ütköztök.
RHchl* Angliába érkaxitt
Amsterdam, julius 17 Kileli io altábornagy, ,az f.\'szak-. Afrikában küzdó 8. brit hadsereg egykori parancsnoka visszaérkezett Angliába.
MBivid táviratok
A brit közellátási
minisztérium rondelkozéso értol-tnóbon Angliában 600 fontig terjedő ]>énzbün totós re és börtónbün-tétéíKr-ítélik\' nzt,,;aki nem gyűjti vagy kidobja a:toxtilhutludékot.
,\\afia»<ikiban
1048 áprilisában nyipk 1 nies an első japán hajóéphési főiskola.
A kubai
pénftygvminjsztoj:, ¦ akit néhány nappal ozelótí "bízták\' meg a pénz-ügvi tárca Jf^o%ek ¦¦\'tnN\'-zedóvol, ©gészségi ¦ Ohokból \'lemondott. *
Bemtllában
¦ >Í9Rmip- 61 \'fok l me^ot\'mórioks\'. A \'inár^bossíu \'évok óta nom tapasztalt ilyoii hőség kő*afteatébon a-spanyol ogybézi \' hatósúgok kénytolonok so\\-tMc a\'teWozofl körmenetek megtartását olbnlneztajij,
N APIRFiND :
Gyógy szertári ügyelőt : Ma Őrangyal gyögyseortár Deák tér 10.
Kiskanizsán as ottani (ryógyszor-tár állaadó ügyoletea szolgálatot tart
A GŐZFÜRDŐ nyitv» v*n r*ggW 8 óratót este 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek débitas és ke&leu egéiz nap beknek.) Telefon: 660.
— Naptári Július 17. Péntek. Rom. kat. Elek bv. - Protestáns Klek. - Izr. Ab. 3. _
— (Dr. Tholway Zsigmond Kolozsvárra utazott)
Dr. Tholway Zsigmond, a nagykanizsai MRP pánvezotojo, a m. kir. 21-ik honvéd gyalogezred bajtársi szövetségének elnöke és a történelmi bizottságának társelnöko, Kolozsvárra utazott, az ezred történőimének kiadásával kapcsolatban. Távolléte alatt vitéz Tóth Béla társ-korülotvozetó helyetteáit i.
— (Papi jubileum)
Dr. Cseszik István pápai kamarás, halatonszopozdi plébános, m. kir. kormány főtanácsos most Üll-nopolto \'10 éves papi jubileumát.
— (A nöl honvédelmi
iiiunkHSEOjgAlat)
vozotóségo holnap, szombaton a polgári iskola tantermének tatarozása miatt szünetelteti munkájál. Hétfőn délután azonban a rendes időben tovább folytalja a toborzást, illotvo a jelentkezések felvetőiét. .
— (Uj helyiséget kap
a csiktornyal kir. adóhivatal)
Tudósítónk jelenti: A csáktornyai tni kir. adóhivatal augusztus 1-én helyiséget változtat. A mostani, Rákóczi-utcai helyiségből » Zrinyi-tór 2.\'öz. házba költözik, a második oinolotre, amely valamikor a csáktornyai főszolgabírói hivatal volt.
— (Mindnyájan — egyért)
A B/aklársi szolid a lilásnak szép példáját és tanújelét adta a nagykanizsai húsipari szakosztály, amidőn elszegényedett társuk, Marics Antalnak foli uháztatására 160 pengőt adományozott.
— (Macska- és kutyaveszettség Csáktornya vidékén)
Tudósítónk jelenti: Csáktornyán és vidékén macska- és kutya-veszettséget fedeztek fel, amelyet állítólag Horvátországból húzták 1h> az állatok. A halóságok az egész csáktornyai járás területén szigorú zárlalol rendellek el, amely 00 napig tart. A kutyákat szájkosárral szabad csak kiengedni. A rondelot megszegőit szigorúan megbüntetik,
KÍMCT Autóbusz-menetrend b^adt
Ervdnyea 1941. ntjn. 4-tíl « IwnibW Intíaki¦ M>>« \'tlfegirliahlku—QMrabono—Zalaasiibar
"I77I5* ~ NagyKanlzslTKÖzpontTszáiír" i"6.50" 18.01 I Garabonc i. 5.58
18 25 6. Zalaszabar ! I. I 5.40
Ldárwaréa.
A 9. vényes pótütep lolyö hó 22 én 10 lírakor a helybeli vásártéren nyilvános árverést tart. Árverésre kerül 2 darab ló, 1 darab orsiásosjármfl és 38 darab lószerszám.
9. vegyes pótüleg paraaoiiiokiig.
HagybeniKSa lliaroabaréay—Inka—B0hön*a
7.00 7.39 7.55 8.53 10.00
1. I
Nagykanizsa Központi Bzáll. HiaroBbereny Inke
Bdhonye Kaposvár pu.
Kaposvár
I 17.05
16.57 I 16.11 1 15.30
14.00

»agyhanljtaa—A!sâUndva-~IIBuraKXombBt
Nagykanizsa pu. Alsolendva Korona szálló Muraszombat Korona sz. s Nagykanizsa—Alsolendva közölt csak hétköznap.
5 10 i4.ro 18.201 1. 1
7.20 16.10 20.30 1.
8.55 17.45 21.45 6.
55 d
1 1 10.20 14.45 18.00
j 8.25 12.40 15.55
1 i. 1 6.45 11.00 14.35
5.10 5.20
NagybanlMaa—Lttlanyc
C . X C
-.--- 14.45
9.35 1Ü.20 14 35 16.05
8.45 9.30 13.45 15 15
7,30 14.- -.— 18.20 I. tiiiykuiiia pu, é. 7-15 7.40 14.10 1630 18.25 1. N^ykwlw. Htp. t. 7.05 610\' 8.30 15.- 1720 19 15 é. L.Iwy. I. 6.15
c =» Héttón, Bzerdán és pénteken, d » Nagykanizsa—Letenye között csak bélköznap.
EzenWvüt még Letenyéról indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra étkezik 1&.00, csak hétköznap.
-X Csak hétköznapokon közlekedik.
üetenyére a 16*30-kor induló és a Letenyéról 8\'45-kor és a 15*15 kor Induló járatok\'bizonytalan Ideig szünetelnek.
Nagykanizsáról 5*10-kor Induló járat 720-kor indul bizonytalan ideig.
DRÁVAVÖLGYI
VILUMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ R.-T.
tiahizer-a * » I « i légó a i t á a minden villamos kerülésben CfOMgery-ut 51. telefon 294.
AramszAmlAk fizetése, reklaméoíók, hibabejelentések SuKár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
iPBÓHIBBETtm
Bgy jóhizból való Ilut lannUnak lel. veitek. I rtiit Béli htâtrokksat itücimeittr Nagykanttat, Pfl ut 8. 7040
Esy II k y ci blolkllata, blfutónah
(elvétetik Hoithy Mlklós-ut 4. u4viibin.
Príma 500-si motor oldaUoc&lva] *|. add Szemere u. 4. kefegyár. 2031
Bővebb* t 2020
ÖntelbsrendeKéB eladó. Hrisébet-t^r 1. », fetléhUtlct.
LAKÄS-ÜrtpTHELYlSEO
" 3 giobás modern lakáftktadá Biltayány-ütea 26. 2047
Egy iatéHó nagv padossal és kocsi-Bíhinel augusztus l-érc kltdó Sugarat M. 2045
_ muo&eui___
Hflteltay grafológus Mlrály-u. 37.
alatt logad.
tokIla*í0ráa«até»t géppel vál\'alok. P*Ii« Antal, Árpid u. 19. \'J018
Elvesxatt Tornyoa látván éa oiv. Helnberecr Béláná névre szóló cukorjegy. Kérem a megtalálót, hogy Tornyos István üvegkeieskedéiben letörd silvcskcdjék, Felkérem még a kereskedő unkal, hogy ha ezzel a je&ygyel valaki Jelentkezik, azt visszatarts nlszlveakedjenek és cukrot ne szolgállatsinik ki. 2016
\' Etvaaxatt Citnaery-ut 83,.éa ű pályaudvari köitlBitvlMlÖk üzlete között Pákozdí Károly éi ne]e névre ktáilttott keayérlegy. Mcg\'alító kéretik Caengery ut B8. leadni
s -2051
III
asasaja) eatk mr *> •»
lu yrfeléndl a anpanl« tnbbezar paldinyban me«-Idiaiö, meaaxa vlcfíkca la el-!iri3t ZALAI KÖZL0NY-beo adja Itt. KlaíóhlvaUI Foat5. (az udvarban.) Tel. 78.
ZALAI KUZLONV
. POLITIKAI NAPILAP.
Iladja : , Kln.j.ulsl ». T. Nagykaalua*. Falal&a kiadd : Zalai Király. Nyomatott: ¦ „Kligazaatáil II. 7. NagyHa.lt*»"
ayaaUiáku «niki.lmi. (Rfagasién lakai. lalál Ur^M)
82n évfolyam, 161. tilm.
Nigylunl»M, StMB. jullui 18. tiombal
Ara 16 mér.
ZALAI KÖZLÖNY
to>k«nlM« *• Uadéhivatali Kíut í. natia. taTrkeastőaeel éa kiadóhivatalt telelőn 78. m. Megjelenik műiden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Peleifis szerkeszti: Barbarita Lajos
Bloiteetéat Ara : egy hónapra 1
negyedévre 7 peoaö 20 Hflér. Egye* síd : Mtkoinap » BIL, «rombato» M M1L
, Tanoljnnk a flalnktóli:
"(bO Sokszor láttuk hősi szobrok allcgóriAjAban, még többször hallottuk ünnepi beszédek virágos hangzataiban, hogy a sorból kidőlt öreg honvéd morált ott AH rí magyar levente, egyik karjával öleli nlcbanynlló honvéd-apát. a másikkal már mnrkoljfl annak a puskAjAt és villogó szemmel néz szemébe mindenkinek, aki a magyar föld ellen fenekedik.
Az élettelen kö nllegoriájá-ból, a szellővel clszAlló szó péí-dázutAból a gyakorluü élei igazságát cselekedték a kanizsai járás leventéi. Meg kell állni cselekedetük mellett egy pillanatra, ma, amikor tele van az életünk egyfelől a hősi áldozatoknak égre szálló, könnyezlelö füstjével, tle ugyanakkor tele van másfelől nangosan és unnál\' üresebben puffogó szavak vakító tűzijátékával.
A kanizsai járás leventéi a lius, vér és sziv valóságában csakugyan azok a fiai hazájuknak, akik testükkel, lelkükkel öli állnak a .magyarbonvéd mögött, készen arra, hogy amikor órájuk üt. a helyükbe álljanak, de addig is minden pillanatban készen arra, hogy a hazát szolgálják, mindig Ott, ahol arra éppen mód és alkalom kínálkozik.
Hiszen ezt mAs is megteszi, — mondják sokari. Más is oda áll az arcvonalból kihullok helyébe, amikor oda szóllitja a parancs. Más is \'megteszi addig is a ín aga helyén, amit meg kell tennie.
Iiz nagyrészt igaz. A különbség azonban lényeges. Más, a legtöbben közülünk, azt tesszük iheg, ami parancs, amit lenni kell. Azt megtesszük, ki több, ki kevesebb lelkesedéssel, ki szivesebben, ki morcosabban, ki a magyar fér fi-kötelesség átérzett tudatával, ki tessék-lássék disz-magyarkodAssal, amit valahol valamiért le szerelne számitolni alkalomadtán.
Leventéink azonban egyre-másra teljesítenek nagy cselekedeleket, amelyeket nem a muszáj kényszere, nem; is a törvény parancsa, nem\' egyéni érdek ösztökélése Kivolt életre, hanem a bennük vérré, .lélekké vált, de tettekben is utal köveíö iiu^yarsájg.
Ezt a különbséget nagyon "leg kell becsülni és feljegyezni itta, amikor sokan a leghangosabb ¦magyarok közül ugy érzik, hogy u hazafiasságért "undjárt követelésük származik a hazától és ellenértéket várnak, ha magyarságukért itt-ott teWick js vaíaririt. Leventéink a példa, ll°gyan kell magyarnak lenni ygy, hogy a magyarságunkéi-! lorlénl cselekedeteinkért miás
A repülőalakulatok légi tevékenységében a Kormányzóhelyettes Ur is résztvett vadászrajával
A honvédvezérkar főnökének jelentése a magyar csapatok tevékenységéről
A német kötelékek 50 kilométerre közelítették meg a Don alsó folyását — Légiriadó Londonban
Ejtőernyősök ereszkedtek le Roosevelt nyaralójának közelében
Berlin, július 18 A német véderő főparancsnokság jelentése szerint a né-riiel gyalogság rohammal elfoglalta Yorosilovgradol. A város a Donce-modencében, Ukrajnának abban a részében fekszik, amelyben a széutelepeknek, a
vasnak és mangánnak egymás mellett való előfordulása elősegítette a nagyipar gyors kifejlődését. 1928-ban a városnak mé^csak 15.000 lakosa volt, n hadiipar fejlesztése révén a lakosok száma 220.000-re szökött fel.
Az olasz csapatok teljes sebességgel elönyomulásban vannak a keleti fronton
Kóma, július 18 \\ keleti hadszíntérről jelenti a StefaAi-iroda különludósilója;
A német csapatok fokozódó sebességgel döntik halomra . a\' legkorszerűbb szovjet erődítéseket. A kelcLi arcvonal teljesen mozgásban van, mégpedig olyan gyors ütemben, mintha heíyre akarnák hozni a hosszú télen elvesztett idői. A Szovjet az óriási kiterjedésű területei igyekszik
hasznosítani a védelmein;, a harci eszkőzök közül pedig, a robbanó aknát részesíti előnyben. Ami az olasz csapatokat illeti, a bolsevisták ellenállását a délkeleti frontszakaszon lendületesen áttört ék. Az olasz gyorscsapatok teljes sebességgel elönyomulásban vannak. A Gzárazl\'öi di csapatok mellett a légierő is igen tevékeny.
Német tengeralattjáró-támadás brit hajókaraván ellen
Berlin, jatiua 18 (NST) Néhány nappal ezelőtt a német tengeralattjárók a Gibraltári-szorostól nyugatra rajtaütöttek egy hajókísórolon, amely torpodórombo-lók és korvottek biztosítósával Angliából dél felé tartott. A némot buvárhujók ,amelyok a délutáni órákban pillantották mog a kura-"vánt, nyomban támadásba montek át. .Még éjfél előtt torpedóval elsüllyesztették az első 8000 tonnás szállítóhajót, Második áldozniuk egy löszorszállitógózös volt, ainoly a szó szoros értelmében darabokra szakadt és hatalmas robbanással a lovogóbo röpült. A roncsok nagy darabjai szanaszét röpültök, ugy hogy jugycs hajóroncsok a támadó német ton goralati járóra estek és azt kissé inog ís rongálták. A némot támadás következte bon az angol
hajókisérotot most már nem lobo-tott együtt tartani. A hajók egyen-kéntí monekülésbon korestok biztonságot. A némot tengeralattjárók azonnal üldözőbe vottók ókot és ismételt támadássá) több napos hnre-ban további négy hajót süllyesztettek ol. A brit rombolók és korvettek, amolyek torvszorüllonül vorőd-tek összo a hajókaraván egyes cso-jwrtjaí körül, a süllyedő hajókat és a hajótörötteket segítség nélkül hagyták.
Berlin, július 18 {NST") Az umoríkai vizeken legutóbb elsüllyesztett hajók között bárom nagy tartályhajó volt, amolyek közül költőt a Mississippi tor-
kolatánál süllyesztettek ol a némot tengeralattjárók.
InanÜ 4% Szarattxaaglu tanácskozóm
fstanbul, július 18 Izmot Inonü török államolnöküt tegnap első ízben látogatta meg tizaradzsoglu minisztorolnök. Az államelnök ób a kormányfő hosszasan tanácskozott egymással.
A lí. Biáma magyar hadtjwlcntéa
Budapest, július 18 (MTI) A honvédvezérkar főuökó-uok 11. szánni hadijorontéso:
Az ohnult hét folyamán a honvéd hadsereg hadmüvoloteí joloiltŐ-sobb harci csolokmóny nélkül torv-Bzorüon folytak. A Kurszktól a Donra történt olórotörésünk során több tnlnt 7000 foglyot ojtottunk, továbbá 10-1 löveget, 140 akna- éa gránátvetőt, 167 nehézpuska!, 87 géppuskát és golyószórót, 1600 puskát, 6 harckocsit és púneélfjópko-CHÍt, valamint sok egyéb hadianyagot zsákmányoltunk.
Budapost, július 18 A honvédvozérkar főnöko niu ki-a<lott 11, szánni hadijolentéuóvol kapcsolatban katonai bolyról még a kövotkozókot közölték a Magyar Távirati Irodával:
A honvéd had so reg feladatának végrehajtása során olérto azt a kitűzött hadiWatí célt, hogy a Don környékén folyó nagyszabású hadmű-voloteknok hizonvos tei ülotekot biztosítson s Így lolietÓvó váljék minél több géposiiott alakulat szabaddá tétolo és más irányban való alkalmazása. A Don folyónál megrekedt ellenséges osztagok* megsemmisitó-sóro bevetőit gépositett ogységek ai-koroi már iainorotosek. Ezokből ki-vottók réazükot a magyar páncélos alakulatok ís. A földi hadmüveloto-
i Folyt* Ui a 7. oldaloal
Uzcltséget ne várjunk, mini azt a lelkjisitnereli büszkeséget, hogv méltó fiai vagyunk alföldnek^ amelyet hazánknak vall-hatunk. .
A kanizsai járás leventéi, városiak és falusiak egyaránt bebizonyították, hogy nevelésük szelleme és a vezetésük hivatás-
beli emelkedettsége a hazáért való cselekvésnek öuaiíagában való örömét oltotta bele ennek az ifjúságnak a lelkébe. Nagy dolog az ina, amikor az elmull évszázadnak világot uraló tanokká merevedett önzése mérkőzik szerfe u földgolyón, hogy uj világot s benne uj-^jnibert
teremtsen, olyan világot és olyan embert, amely az igy-amugy pácolt sacro egoisroo helyébe a közösség érdekét állítsa mindent megelőző parancsolatul.
El kellett mondani mindezt abból az alkalomból, hogy a ku-lűzsat és jArAsi leventék u]abb
ZALAI KQZLONV
1942. július 18.
ivwttm fiirabesszOa
uipkU
Hinni •»*¦" a,Ut\'
Felhívás
Zala vármegye társadalmához, a Vöröskereszt támogatása céljából adakozásra
nagy inagyar tettőröl olvastunk hirt e hasábokon. Olvastuk, hogy a |M>lgárjuostcr egy Vörös? keresztes kórházi ágy töl) pengős költségét kérte a kanizsai leventéktől. Nenr olvastuk, de tudjuk, hogy a leventék városi és járási parancsnoka neiu aduit ki parancsot uz egy ágy költségeinek összegyüjtésére.\\] Helyes elgondolása az voltj\' hogy iniiiden leventének, a já-rásfoeHcknek a fillére, áldozata, munkája is legyen benne a sebesült honvédeink leje alá kerülő párnában, a róluk való gondoskodás melegében. Csak* valami olyasfélét mondott, hogy fiuk, szeretném\', ha minden levente .megmutatná, hegy méltó fia a magyar hazának.1 Erre a város és a járás leventéi összegyűjtőitek és összeadtak egv ágv helyett 27-et, másfélszáz-. l>e\'ngö helyett tőbb. mint Í000 et.
Ott lesz tehát a vérét áldozott\' magyar bonvéd puha derekai jé-ban a legszegényebb leventénk fillére, lelkes fáradsága, tisztán lobogó magyar Jel ke is. Olt lesz a megmenteit magyar honvéd-élelckbcn a friss magvar hajtás napsugaras mosolya is. Nem azért inert parancs, nem azért, inert kénytelen-kelletlen kötelesség, nem/azért, hogy legyen mivel hivalkodni. Hiszen parancs nem volt, a neve meg senkinek nem került a nyilvánosság elé. Azért csupán, méri a lelkűk tlik-lúlta, a mugyar-volluk. a szivükbon megfogamzott magvar hon-véd-szellom parancsolta. Azért csupán, mert leventék. akiket már nemcsak a sapka és a törvény tesz leventékké. hanem akikben n levente-voltuk már azzá érett, aminek lennie kel! : - • a sarjadó magyar élet-ulnn-pótlás testi, lelki erőinek tápláló gyökérzetévé.
Sokan,nagyon sokan vannak még. akik példát vehetnének a kanizsai leventéktől. Sokan, yn-gyon és jólét urat ráfigyel hűlnének uz útmutatásra, amit ez a legnagyobb részben garaslaíuu gycrckenmerokböl álló kis sereg, adott önzetlen, lelkes, a honvédéri mindent vállaló, hazafias cselekedetével.
Adott-e már mindenki anv-nyit a sebesültjeinknek, mint a mezítlábas levente, akinek egy Fillérje is benne van a kanizsai kórház 27 ágyában ? Tetl-c már mindenki annyit a harcok magyar áldozatai érdekében, mini ezek a falusi portákon, városi ajtókon;kopogtató -leventék, kik többnyire a hozzájuk hasonlóan pénztelen cinberek honvéd-szerelő szivét nyitogatták fáradhn-latlanul, amíg a líílük várt egy ágy helyett egész kis kórházra valót adlak, szedlek össze ?
Ingyen hálás a magyar társadalom ezeknek a levoute-fitik-uak azért is. mert a,példa, amit ndt\'ik. mindenki számára hír-
\'-!eU : ~"A7\' orsz»K. amelvnek ilyen hajlód nevelnek, a világol rázó mai földrengés közepette is biztos hjttci készülhet a holnap uj, szehlV. magyarabb gtejérer
A vármegye területén fellállitott vőrös-keresit hadikórházak fel-szerelésének kiegészítése, a vöröskeresztes véradó szolgalat kiépítése (vércsoport-meghatározás! költségek), a vármegyében szervezés alatt álló és folyamatban levő különböző betcgápolási és ápolónői tanfolyamok költségeinek előteremtése és a háború következtében a vörös-keresztre há-r.miló számos uj feladat megvalósítása céljából a mull évihez hasonlóan újból a vármegye közönségének odaadó áldozatkészségéhez kell fordulnom.
A mind kegyetlenebbé cs kí-terjedettebbé váló háborús módszerek következtében ugyanis, az eddigieknél sokkal fontosabb feladatok megoldása háramlik ma a vörös-keresztre. , Fokozott kötelesség tehát, hogy a vörös-ke re setét - adományaival is — tehetségéhez mérten mindenki támogassa. Ezért a vánnegye
minden egyes lakosának támogatását kérem.
A mozgalom előbbrcvitelét célzó nemes adományokat kérem a megyei vörös-kereset választmánynak a Vármegyei Bank cs Takarékpénztár R. T. zalaegerszegi pénzintézetnél nyitott folyószámlájára, értesítő szelvényen »vörös kereset* felirattal ellátott 30.454. számú postatakarékpénztár! csekkbefizetési lapon befizetni, vagy a vörös-kereszt egyletek folyamatban levő gyűjtésével kapcsolatban, a gyűjtés során leróni.
A vörős-kereset ügyeljek elŐbb-revitelét célzó nemes adományokért ezúton előre is köszönetet mond
Zalaegerszeg, 1942. évi július hó 18-án.
vitéz ttróf Teleki Béla s. k. Zala vármegye főispánja, a magyar vörös-keresit egylet zalamegyei választmányinak elnöke.
Elindultak a magyar keresztes lovagok.
A zalai honvédek ujabb menete Indult a keleti hadszíntérre
Ma reggel ujabb honvédmenet* nek mondott szeretetteljes isten-hozzádot Zrínyi városának magyarsága. Díszszázad és eenckitr tették ünnepélyessé a megható perceket. Az induló menetet már a laktanyában búcsúztatta Sopron-falvy alezredes, a harct;r hőse, akinek mellén olt látjuk a Vaskereszt tisztikercsztj.\'r\'í a többi dekorációk mellett. A felsőfcmplom előtti téren megiofent a tisztikar élén Helcz Iván ezredessel, ott volt Sopronfalvy alezredes, dr. Krátky István kir. kormány főtanácsos, Bnrta; István p turista giinn. igazgató, p. Gulyás Gellért fe-re ne rendi plébános, dr. Solymár István esperes-plébános, Marton Ferenc rendőrfelügyelő. Ott volt a Vöröskereszt monstre-küldött-sége Bentzik Ferenené járásbiró-sági elnök neje vezetésével, Kuort-zer György Vöröskereszt titkár és nagyszámú közönség.
Az érkező Kolciváry ezredest a sEokásos tisztelgéssel fogadták. Kolczváry ezredes magyar katonai szivből jövő gyújtó szavakat
intézett a menethez, hangsúlyozván, hogy minden bizalom a honvédség felé fordul. Majd a meg-kapőan szép eskütétel következett. Dr. Krátky István polgármester Nagykanizsa város magyarsága nevében mondott szívből fakadó istenhozzádot a harctérre induló tálai véreinkhez. Majd a menet katonái megkoszorúzták a 20-as honvédek és 48-as bakák hősi emlékművét.
A magyar nemzeti imádság után a iiiénel és díszszázad a zenekar hangjai mellett elvonult a megjelent előkelőség előtt
A zalai honvédek rövidesen elindultak kitűzött céljuk felé, hogy a keresetet és a felszabadulást vigyék a messzi orosz földre.
A Keresztéry Jótékony Nőegylet szentelt érmeket és imalapocskákat, a Vöröskereszt ápolónői szakosztálya cigarettákat, virágcsokrot és ióféle hazait juttatott a menet minden katonafiának.
A magyarok jóságos Istene győzelmesen hozza őket vissza, otthonaikba !
A gyékényes! vonat halálra gázolt egy 15 éves fiút
A moidoiiy kerekei szétroncsolták a ílalal áldozat fejet
A tüskevári malomnál megrázó szerencsétlenség történt. A vasúti hídon lassítva robogott el n gyékénycsi vonat, aimkor a magasabban tekvti hidra felkapaszkodott az ösvényről Kollár János 15 éves fin, aki süketnéma és így nem hallotta a köze-
ledő vonat zakatolását, sem nem nézett kőrnl, ügy, hogy a kővetkező pillanatban a mozdony kerekei elkapták és fejét teljesen szétroncsolták. A mozdonyvezető nem is vette észre a borzalmas tragédiát, csuk arra járó asszonyok talállak ra a szétron-
Csépféstai .nyersolaj, benzin, petróleum
UfMCiER-tJ I *I jM A N N RIVRK
VAS ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN
Sh».ll gázf öz&k-\'lési lánggal: Július vittra ilíjegjeihittk.
BflZáRUDYfltb
\'telefon 3—95. tuti
Legszebbet :: legolcsóbban I
csőit holttestre. Jelenlütllek az esetei a hatóságnak, ahonnan nyomban bizottság szállott ki a hely szinre.
Senkii felelősség nem terhel a katasztrófáért.
Sándor Mátyás feriőmflvési: oltárképe
A Zalai Közlöny pár héttel ezolótt már hirt adott arról, hogy tt fclsó-rajkl templom o|lárképt\'\'nelc nie<r-festésére városunk tehetségen fiatal festője: Sándor (Mátyás kanolt megbízást. *
A nii|>okbuii alkalmunk volt móg-tok inteni a készülő képet, moly " művész ogyik legszebb alkotásának iiíérkox.ik. Sándor Mátyás eddig felett nmtiékhen és hangulatos tájképükben dolgozott, templomi festészettel étidig egyáltalában nem foglalkozott, B feladat tehát nem volt könnyű. Az-igazi művész azonban nem rottenhot vissza semraifélo művészi megbízástól sem, sít fokozott ambicióviil igyekszik az újszerű feladatokat megoldani. Kz történi a felsérti jki oltárkép megfestésénél Sándor Mátyássál is. Az uj témn valósággal lonvügözfo ti hosszas elmélyülés és töprengés után •kompozícióban, sziíinklxm és háttérben olyan müvet alkotott, moly méltómik ígérkezik arra. hogy a feUÓrajki oltárról a katolíknshivök lelkét moly áhítatra és Szent Anna póldáladó éleiének csodálatára buzdítsa.
A kép szerencsés átmenet a klasz-szikuB templomi festésiét éa a modern képírás között s így oldotta meg a nehéz feladatot, hogy az újszerű egyházi fcatőmüvészét időjén a klasszikus irány hagyományúival tartsa ébren a falusi lolkok vallásos hitét és benső áhítatát.
Sándor Mátyás oltárképe a napokban teljesen elkészül a azután néhány napig Horváth Lajos üveges városházi kirakatában közszemlén* toszik. Bizonyára sók szemlélője akad majd a mély vallásos -felfogásról és a festé tehetségéről tanúskodó értékes műnek, amelyet tudomásunk szerint o hó vége folÓ Ünnepélyes kerotek között,ej is jiölye/.-nek a felsórajkí templom oltárán.
(Ke:)
jtjl Ilii\'"\' i8-
KUU31YUK,,
miéi
VITÉZ BUJDOSÓ BRNÖ.
vitéz Bujdosó tiszthelyettes honvéd-hadnagy tia, nki önként jelentkezett harcién szolgalatra, méltónak bizonyult édesapjából. Az orosz harctéren olyan vitéz és bátor magatartást tanúsított, olyan-derekasan harcolt, hogv a Legfőbb Hadúr legfelsőbb dicsérő elismerésével tüntette ki a hadiszalaggal és kardokkal. SzjybSl gratulálunk !
* .
|)r. KBASZNAY JENŐ ¦
honvédlelkész, aki hosszabb ideig Nagykanizsán teljesített szolgálatot és a város katoli-kussága meleg szeretettel övezte körfll széj) papi tevékenysége miatt, nemrégen százados-lelkésszé lépett elő. Dr. Krasznay Jenő legutóbb harctéri szolgálatol teljesíteti, ahol szintén olyan bátor magatartást tanúsított az ellenség előtt, hogy a Legtöbb Hadúr legfelsőbb dicsérő elismerésével tüntette kí.
*
KAI.AMAK MÁTYÁS
állampénztári főtiszt, negyven évi szolgálata után nyugalomba vonult. Kalauiár Mátyás mindenkor becsületes tisztviselő volt, aki munkásságával kiérdemelte felettesei bizalmát és elismerését. A Credo tevékeny tagja. A katolikus front mindenkor számíthatott reá.
l)r. MEZŐ FERENC
középiskolai igazgató Budapesten, a hirneves olimpikon, aki diadalra vitte a szellemi oliinpiászon a magyar színeket az összes többi nemzetek elölt, a Zalai Közlöny munkatársa, rendkívül sikeralt rádióelőadást tartott >A férfihüség szobrai címmel.
A cipész-szakmunkások utánpótlása
A cipócryftríik érdokképviRülofo luimkflHutanpóthtai bizottságot alaki-lott, niollyol az iparügyi miniszter felhívásának kívánt ologot tenni. A fclhiváa ugvaniB a vállalati vezetek kt\'rtolességévó totto, hogy egy;-részról napszámosokat és nomiuiká-*okat botanitottmunkásokká képoz-wnck ki, továbbá, hogy n betanított munkásokat szakmunkásokká tovább ktipozzók, a hadirokkantakat munkába állítsák. <
Különös súlyt koll helyezni a hadirokkant vakok, továbbá"a közükön, illotólog lábukon sérültök ré-füéie olyan munkahelyek koreeéséro ahol az umlitettok toati rokkantsanak ollonóro is értékes munkát tudnak végezni. Az ilyen nnmknho-lyokrc feltétlenül rokkantakat kell \'állítani.
ZALAI KO/I.ONYi
üj óh használt mérlegek
minden célra kaphatók. , javítások jótállással
FRANK
MÉffVLEQ-flse mben
Eölvöa-lér 2/a. Telefon: 509.
Mária Terézia idejéből való határjelző oszlopok tanúsítják, hogy Muraköz mindig magyar volt
A jugoszlávok egy percig sem gondollak arra, hogy ez a föld véglegesen az övék marad — A szerbek 23 óyi rablógarázdálkodása - Ahol ismeretlen az „egyke" — A muraközi nép dolgos, vallásos nóp — A lakosság kívánságai
Muraköz magyar volt él az Is marad örükkó I
Miksavár, július IS
(A Zalaí Közlöny muraközi munkatársától.) A nagykanizsaiak, ha Zrínyi földjére utaznak, legtöbbször esak Csáktornyáig jutnak cl. Pedig Muraköz nem ér véget Csáktornyánál. Igaz, hogy a visszakerüli ősi magyar föld és ezzel egyben az ország legdél nyugatibb ¦ részét nem olyan könnyű meoközelitcni. Muraköz fővárosából, Csáktornyáról csak reggel és délután pöfög ki egy-egy vonat, amelyik nz utolsó magyar állomáson, Miksaváron megáll, a többi, a trieszti gyorsok, meg a nwrb\'urgi német vonatok csak a füstjüket hagyják Üt.
Miután azonban engem\' a sors éppen Zalának e legdélnyuga-tibb csücskére helyezeti, illő, hogy a Zalai Közlöny olvasóit megismertessem c vidékkel is. A magyar nómet határ
A miksavári állomástól alig másfél kilométerre van a ma-gyár— német határ. Gyalog is kellemes séta. Gyakran megtesz-szük mi is, hogy kiballagunk a német sógorokhoz; a dráva-¦mogyöródi mísé-utón. Miksavárhoz ugyanis még három község tartozik : Drávamogyoród, Drá-vacsány és Cseresnyés — és mindegyik faluból egy másfél méter széles, kavicsos és Így az őszi esős és téli időben is kitűnően járható ut vezet Miksavárra, toronyiránt, a földeken át, Miksaváron van ugyanis a plébánia a szép nagy gólslílü templommal, a jegyzóség. orvos, iskola, stb.
A délnyugatra alig egy kilométernyire fekvő község Drávamogyoród, amelynek utolsó házaitól kétszáz mélerl sem kell menni és máris váratlanul elénk bukkan — a ncnvzetíszin határsorompó.
A kanyargó országút mellett kettősfalú faházikó : a magyar határőrség ideiglenes Őrháza. Tul a kis hídon ugyanilyen kis deszkabódéból a német határőrség tagjai integetnek felénk. Közbül kis patakocska kanyarog — ez a pár \'méteres árok a határ. Az árok mélyén csörgedező vizecskét akár át is lehel ugrani. Tul, ugyanilyen kukori-
ca-földek — dc az már, a német birodalom\' tcrülele.
Nemrégen még voltak, akik vitáztak, hol van a határ, sőt még Muraköz hovalartozandósá-gál is kélségbcvouták, pedig ezt a határt nem volt nehéz megtalálni. A kis halárpatak partján ugyanis másl\'élmétcr magas, szé-
«RAT, •\',•L<• É\'MUEEHT,
vtaároU** lílíHiüiuinal «*oU4 jUbaa
VÉKáSY GYULU
¦rfrrtjt friiMMttt, iktíttimu lÉjMfc
vítíKV, (innlrjítyiglök olmi iibin
les köoszloo. Rajta l>elevésvc c8)\' «\'»gy botü s alattit egy évszám-töredék. -17.. > A magyar határörs tagjai büszkén mutogatják :
¦ - Tessék nézni, ezt még Mária Terézia idejében állították. S bár nz clmiilt buszonhárom év ben itt nem volt határ,ezt a követ a szerbek somi merték bántani. Ilyen van itt végig, északabbra* ugyan vau néhány sérült, egyik-másikat géppuskával lőtték, de állnak és hirdetik ezek is, hogy
Muraköz rmgyar volt é« u Is marad
Pár kilométerre délebbre a Dráva húzódik, azon tul Horvát ország. Magyarország legdélnyu-gatibb csücskében vagyunk tehát,, a magyar— német -horvát hármas halárszögben. Dc hogy ez a vidék mindig magyar volt, azt nemcsak.az ezeréves határ hatalmas kövei, hanem maga a muraközi nép is bizonyítja. Iíz a békés, csendes és a\'magyarsághoz mindig hü nép általában agy gondol vissza uz elmúlt 23 évre, mint egy rossz álomra.
— Maguk a jugoszlávok sem gondoltak arra, hogy ez a terület véglegesen övek marad _
mondja az egyik gazda, amint visszafelé sétálunk a határtól—, mert ha nem így lenne, nem folytattok volna olyan kizsákmányoló,
rablógazdálkodást,
mint ami a szerb politikát jellemzi. I
Érdeklődésünkre aztán elmondják* hogy például az egész messzi környéken nem lehet kapni egyetlen hasáb fát sem1, pedig Muraköz mindig fában gazdag vidék volt. De
a szerbek kiirtották ¦ hatalmas nép erdőket
és pótlásukról nem gondoskodtak. Az erdők helyét persze jó pénzért — kiparcol Iázták.
A jegyzőségen csak megerősítik mindezeket Sőt kiderül,, hogy\'az adókönyvek évekre vj,sz-szamenően nem voltak lezárva, bizonyságául annak, hogy a jegyzők a szerb országvezetők példáját követve, a saját zsebükbe szedték az adót.
A körjegyzőségen a sok munka mellett a fiatal jegyzőnek, Korea Jánosnak, minduntalan le kell Lenni a tollat, hogy egy tífed-ves hivatást teljesítsen:
naponta kell esketnie.
Rengeteg fiatal pár jelentkezik1 mostanában. 18—20 év körftU legények s a menyasszonyok még fiatalabbak. Igaz. van is gyermek áldás ezen a vidékon. Itt aztán! igazán ismeretlen az egyke.
— itt az számit egykének, lm csajt 4—5 gyerek Vaií — mondják a tanítok. ¦- A népszámlálás alkalmával láttuk, hogy a legtöbb családban 6— 8 gyerek van, de nem ritka a 10 gyermekes család sem. Nem ritka, högyV
egy-egy osaledból 4—5 gyerek jár Iskolába,
Bizony, a miksavári emeletes iskola szűknek bizonyult. A négy faluból 390 gyerek jár iskolába., akiket csak felváltva, szükségtantermek bérlésével lehet tani-tani, de még így ís kevés az őt
Julius
16
-,9,S VAR0SI M0Z(SÓ °"ÍA
A szezon nagy magyar vtgját ékeikére é CSSNGŐ
Szereplők; Tolnau Klári, Turay Ida, Makldry Zoltán, Jávor Pál, Mály Qero, Mindlyffy Béla Aktuális „VFA" vildghiradó
Slőaddaok kezdete köznapokon 5, 7 4a 9, vasárnap 3, Lt 7 U 9árakor
tanerő. Drávacsáirylxm ugyan most külön iskolát szerveztek, ahonnét 130 gyermek járt áttijis-kolába a 2 kilométeres *mise-utonc Persze télen sok volt a hiányzó. De azért már mindenütt hangos dicsértessék*-kel köszöntik az idegent a gyerekekí is. Sőt a kis muraközi nebulók Miklós-napján, a karácsonyi és a többi ünnepélyeken már magyarul kis versikéket szavaltak, A\'z apák, akiknek legtöbbje ma Is jól beszél magyarul, büszkeséggel nézték gyermekeiket ós velük együtt tanulnak. Akikmeg nem tudnak magyarul, azok beiratkoztak az Iskolánk\'ivülí Népmüvelés esti tanfolyamaira, a moly januártól áprilisig tartott. Itt niindjárt el kell oszlatni azt a téves hiedelmet, hogy- a muraközi nép a Úszta horvát ínyelvet beszéli. A magunkkal vitt horvát szótárnak bizony nenu sok hasznát lehet venni. Ez a nép a muraköz! nyelvet beszáll,
ami különbözik a horváttól. A muruközick példáid a mosd; ót álra azt mondják : lavór. A horvát urnavaoníca szót nem Js nagyon értik. A csont muraközben ícsontm, tmág a horvát \'nyelvben *kost*. A- vajat Muraközben *puter*-nnk hívják. m5g horvátul Ott\'aslac-. Az iparos Muraközben rtnte\'ster*, mlg a horvát
!ÍALAI KoZLOiVV
nyelvben »obtxno«
kúton;
¦-¦sóidat;\'í 4)pdjg a horvát szótár bau kvojnlk* aíl. Cs igy tovább ezerszámra. Persze sok azonos sz<* is van, de legalább ugyan, ¦ettnybi kimutatható a német és magyar hatás.
Tiszta hatolikus vidék
A muraközi népről el kell mondani még. hogy mélyen vallásos. A templomok mindig tele vannak e tiszta katolikus vidéken. A 2200 lelket számláló miksavári körjegyzőség területén például egyetlen másvallásu sincs, a falvakban még a zsidó kereskedők sem tudtak talajt kapni.
Csendes, dolgos, megelégedett, boldog nép lakik itt az ország délnvugati szögi elében, jó termő íöldekkel körülvéve, amelyeknek termékeit most már za_ vartaíanul szállíthatják Nagykanizsára. Persze azért kívánságaik még vannak. így legalább ítiíg
a déli órákban kellene még egy vonat Csáktornyáról,
ha már az erre átvonuló sokféle vonat a vámvizsgálat miatt mm áll meg. Meg villany kellene. S tekintve, hogy a Csáktornyái távvezeték 50 méterre megy Mjksavártól, minden remény meg van arra. hogy a magyar élet valósággá teszi Zrínyi Miklós határszéli népének kívánságait...
Gáihi-r.raf Ernő.
Ml újság a Budapesti Élelml-szemagy vásártelepen ?
A Magyar Vidéki Saitétudősító fővárosi jelentése szerint 1042 július 10-tol 16-ig 88 élő- és vágott-barotnfi, valumint a tojáspiacon lo-vábhra is ráltozat|:tnuf a hivatalosan megállapított legmagasabb árak voltak érvényben. — A zöldség- és főzelékfélék piacán az uj burgonya ára július 10-tÓl újból csökkent és podíg a nagy 10.60 pengővel, az apró 5.25-el. IgJ az árak fe követ-- kezŐk: nagy 40.60, apró 22.75 mé-tormázsonként. A többi árucikk közül a fokhagynia ára 50, a sóskáé 20 és a közönséges paradicsom ára 100 fillérrel csökkent, viszont a vöröshagyma 6, a kelkáposzta 8. a liautitott karfiol 20, a [evplófl karitól 30, a főzőtók 4, a zöldborsó 10, a vajbab 60 és az uborka ára 5 fillérrel emelkedett. - 1*1 héten mog-jolont - mint újdonság — s ringló kg-ként Ö0—140 filléres és a görögdinnye kg-ként .100—150 filléres kezdő áron. — A jryiunőlca-félék piacán ti kajszibarack ára 70, az őszibarack 820, a cseresznye 80 és a sárgadinnye ára 200 fillérrel csökkent, viszont u körte ára 80, a meggy 50 és a ribizke, málna, og-ros ára 10 fillérrel emelkedett kilogrammonként.
ÜxletáthelyezétsU
BŐRDÍSZMŰ
KASZTLNÉ HOLZER ELLY
BAZÁR-UDVAR
Festessen Tisztíttasson
Pálcsics
Csendőrkózre került a templom betörés gyannsítottja,
aki a Teleki-téren akar la eladni a szeot kelyheket
Röviden jelenteilük, hogy vakmerő lettes betört a balatou-kiliti rk. lemplomba„ felfeszítette a szentségtartó szekrényt és onnan kilopott kél szent kelyhet és kél paténát, majd a Szent Antal-persely tartalmát is magához vette. A templom kára jelentékeny volt. A nyomozás nem tudott semmi eredményi produkálni. A betörő oly ravaszul dol-gozoll. hogy nem tudtak nyomára akadni, mig most végül egy
véletlen juttatta csendőrkézre a gyanúsítottat.
A budapesti Teleki-téren a rendőrség razziái tartott, amelynek során elfogták Tergovics Ferenc állástalan pincéri is, akinél megtalálták a kiüti templomból elrablott szent edényekel. Átadlak öt a csendőrségnek, amely a helyszínre vitte és olt lefolytatta vele a nyomozást,
A csendőrség a Icmplomrub-lás gyanúsítottjai áladfa a kir. ügyészségnek. ^
KISKANIZSAI ÉLET
Klskanlzia országzászlója Perliké
Városunk lelkes és hazaszorotó megnyilvánulása egy szép ország-zászlőt juttatott Csáktornya részérő. Kiskanízsa nem akar elmaradni a »város« mögött, azért elhatározták, hogy a Muraköz másik legnagyobb községének, Porlaknak, ahol na 18-zíg-verig magyar ferences, u tüzeB-baréft Guspanch Márk magvar vértanú szülotolt, országzászlót küld. Dr. lírát ky István polgármostor, kir. kormány főtanácsos, aki a kis-kanizsui ügyokot azzal a molegség-gol szivén viseli, mint a város \'Ügyéit — megbeszélést folytatott ebben az ügyben dr. Hertolondy Ferenc főszolgabíróval ,akivol kö-zölto, hogy Poriak országzászló ját Kiskanízsa fogja a testvéiícözség részeié felállíttatni. Kiskanizsan már vasárnap délután 4 órakor összoü] a zászlóbizottaág á Tomplom-téri iskolában, hogy ebben az ügybon sürgős határozatot hozzon, valamint a gyűjtést megindítsák.
KiHkanizBa testvéri szeret üttet fogadta Muraköz visszatérését a Szont-istváni Birodalomba és most is ugyanolyan leikos és baráti szóróiétól m\'utat, hogv\' az örök Magyar Hazának egysegét ób nagyságát szimbolizáló zászló ott lengjen minden magyar községben. Mi a muraköz iokol testvéreknek fogadtuk és harcolunk velük együtt közösen a szebb és boldogabb\' jövönkért.
A kl&kaolzsal rendház kérdése
Legutóbb komoly formában felmerült a gondolat, hogy a nemrégen megalakult kísknnizsaí plébánia nom
maradhat rendház és irodahelyiségek nélkül. Kzt szükségessé teszi az a körülmény is, hogy az Olvasókör, amelynek létszáma rohamosan növekszik, nom tud tagjaínak helyet adni és egy közpjedö fél esetén uj
problémája lesz a vesetoBégnek — a iielykórdés. De a kiváló lolkipast-toraink szóm pontjából som közöm-bős, hogy n kör, molynck udvara egy átjáróház, folsó nagyterme gyík. ián mulatóholy és oloadólorom" —. nem folol mog a rendi élőt kivá-nalmaínak, A torvbovott rendház, épités azonban sokba körül és igy szükségos ugy a város, mint a.hivök sogítségo. l\'ojlŐdési lehetőséget latunk a cinktoríum nyugati oldalán ahova építkezni lehet; sót később bŐvitoni is lőhetne. Kiskanizsánnk jelonlog oz a legfontosabb problémája es hisszük, hogy a píobáim kiváló vozotójo, P. Bánás A, Gyula nem marad segítség nélkül, hanem mögötte lesz egységesen ogész Kin-kamzsá katolikussága, sót romoljuk, hogy a város megértő és Kiskanízsa ügyei iránt mindig érdeklődé város vezetősége is.
Megdicsőült hőselak
A kiskanízsai rk. plébániám érkezőit hír arról, hogv Varga István földműves, nkí az Alsótomotó-utca 1. sz. alatt lakik, n keleti hadszin-téren élotét a Magyar Hazáért áldozta feli
Ugyancsak Winimor István, a tehetséges kanizsai öklöző, aki szép sport-sikert könyvelhetett el oddigi
szoreplésével, a hősök halálával hunyt el. \'
Ifir¦ érkezőtt arról, hogv Horváth Patvar Antal kiskanízsai fiatal földműves nz oroszokkal vívott küzdő-lemben hősi halált halt.
Három megdicsőült kiskanízsai véreink a degdrágábbat, fiatal életüket áldozták a Haza oltárán, aInem-zotért, a jövőért, a kis családi hajlékért. Novükot és emléküket kit*>-rölhototlonül bolovéssük szivünk oltárain. Aidotl és szont legyen emlékük, áldozatuk. Piln-uoholyük n honszoretot oltára, amely körül magyar testvéreik szeretetének és ks-gyoloténok örök lángja ég.
Mit mondott Torma IL Kanizsáról
éa egyéb érdekességek a levente Ökölvívó edzésről
Alig iití el a felső tomplom órája a hetet, máris indul az ifjú levonto-sportolok tömege a Ilozgonyi-utcai iskola tornaterme felé. A válogatott líácz érkezik elsőnok, majd Kasza, Levík társaságában jön a fiatal nemzedék, végül Hipos edző. Az edzési munka pontos és rendszoros. Mindjárt bomolegitékort fut az ogész gárda, ami kb. 5—6 porcig tart. utána mindönki mást csinál, Kasza a kaviccsal megtömött "körtém edzi n? ökloit, Iíáoz c&y hatalmas homokzsákot püföl kogyollo-nül, mig a többiok szintén különböző gyakorlatokat Végeznok a test-ruganyosság, az izmok orósitéséio. Mira vége az edzésnok — már könnvobb játék gyakorlatok kövotkoz-nek />s a /lukról csak ugy szakad az izzadság/Pgy »mogdolgózzák« saját magukat, akar egy versenyen.
Szünotbon niogkérdozziík Kaszát -— kinek legutóbb a világhirü ma-
Vásároljon
Horváth Ldjos
üvog- ós porcellán-kereskeriősóben
Nagy választék várja önti M-u* 2. Tekfon : 047.
gyár öklöző, Torma II. vo|t nz ollenfolo —. hogy mit érzőt t, mikor ollenfolével szem bokor ült. A to-hotségos öklöző nohozon találja meg a szavakat, do lassan elmondja, hogy nem értett semmi különöset és Tormát ugyanúgy »volle«, mint bármely maß öllonfölot. Egyébként — mondja Kasza — Torma kijelentette, hogy sok vidéki versenyzővel került már öbszo, akik nem mérték megközelíteni, do Kasza szinte >ra-gnd« az el Ion félen és nom szégyonli a közelharcot som.
Ráca szorgalmasan készül a magyar válogatott versenyre, do az országos edzőtábort ia említi, hogy itt koll hagynia öklöző társait és rövid időig a Tostnevolési Főiskolán fog készülődni az évi nagy oso-menyro. A többi öklözök a* vidéki bajnokság budapesti vorsonvére készülnek, ahol n MOSZ vendégeként szoropeínok Sípos István edző vo-zote.se vol.
A vasárnapi líákoskerosztur ellőni mérkőzés csnk bemologitójo lesz a még nagyobb idei versenynek, hí-
Üzletáthelyezési
NŐI KALAP
RÓTH LAURA
BAZÁR-UDVAR
1942. július l8
67011 a győri ETO, a/ FTC (at a iTiKÍö/.éa -Kanüsáii lonz (5:« a p>w. delmet a hadbavonultak hozzátartoznak fel segélyezésére fordítják) és még néhány eresebb ellonfole lesz a kanizsai lovonteöklözóknok.
Dőrék lovontoöklözóink minden támogatást zogérdoinolnek. Téves az » fülfogás, hogy durva sport az ökölvívás. Nem. Inkább öntudatos, szívós én loloménvos fiatalságul novel. Mint önvédelmi sport, katonai szempontból is elsőrangú és egyéniséggé luvoli fiataljainkat.
—k—n—l—
ÁGYTOLL OLCSÓN I
Tarkától! 70 fillér. Jobb 1 60, sz. vegyes fojiioit 2.—, lobb 260, niégjobb 1—.finom izllrke 3 60. Fehéres fosztott tibatoll 4.50, lobb letiér 5.50, megjobb 6 50, kimondott óm.nÖségÜ 7.50, pelic yest 9 — P-töl Bellit S kilós paplrzsák csomagolásban, bérmentve, ulaaváltel. Tislviselőknck 3»,o kedv. VARGA ANTAL AgytOllvállalata, KiikunfileifhtM, Szent János-tér 3ií
Szombat
AlUai\'ó MftMratiuiak hétkSxMpakea Bndap«ai I. wlioráa
fl.íO Torna. Hirok, Köz lom 6ny ele Dtnglomozok.. — 10 Hirok,. — 11.in Nemzetközi TÍzjelzőszolgálat.
- 12 Harangaaó. Himnusz, ldójá-raaiolentéa. — 12.40 Hirok. — 18.\'20 Időjelzés és vízállásjelentés,
- 14.80 Hirok. — 14.46 Müsor-limortetó*. — 16 Árfolyam hirok, piaci árak, ólolmiezorárak. — 16.46 Időjelzés, hirek. — 17 Hirok szlo-rák éa ruszin nyolvon. — 10 Hirok magyar, nómot éa román nyolrou.
- 21.40 Hirok. — 28 Hirok nómot. olasz, angol és franoia nyolvon.
- 24 Hirok. BUDAPEST I.
17.15 (Sárközi Gyula cigányzono-karo. — 18.10 Ilniezky Sándor olÓ-adásft. -— 18.80 Hangkópok innen-onnan. — 10.20 Vidám zenés est. -- 22.15 Üzen az otthon. — 20.25 Tánczene.
BUDAPEST II.
18.00 Mezőgazdasági félóra. — 10 Polry Kató énokol. — 10.25 \'•elolvasás. — 20 Hirok. — 20.20 Debreceni Iparos Dalogvlot. —
20.50 Vitóz Soltit Imio\' előadása.
- 21.10 Kamarazene. — 22.10 Muzsikáló Margitsziget,
Vasárnap
DUDAPEST I.
8 Fohász. Szózat. Iteggolí zene, ¦ 8.4Ö Hirok. — 10 Kém. kai. istentisztelőt. — 11.16 Evangélikus istentisztelet, —12,15 Leveníe-mü-«or. — 12.05 Marschalkó Lajos előadása. — 18.10 Szórakoztató zo-no. — 14 Művész lomezok, — 15 Has Gábor előadása. — 16.45 Ma-ííyar nóták. — 16.10 Felolvasás. — 115,40 Felolvasás. — 17.20 A honvéd haditudósító század ráflióközvo-litéso. — 17.40 Nagy mesterek könnyű muzsikája. 18.10 Kó-
váry Ovula csevegése. 18.20 Jiut-
Jpla Ede tánczenekara. 10.20 Bzól a katonabanda. — 19.45 »A liolicsí Cupido*. Vígjáték ogy felvonásban. — ;20.86 Dudaháii Fohér Miklós hegodül. — 20.50 Hangké-pek a vasárnap sportjáról. Beszél Pluhár István és Machán Tibor. — 81.10 Bura Sándor ciganyzonekiua, -— 22.16 Dora Komát* operett- éa filmdalokat énekel. — 28.26 Sza-lonötös.
BUDAPEST II.
11.16 Országon Postás zenekar. — 12.15 Szórakoztatóizono. -- 15 Tánc zoiio. — 10 Fodor Gyula előadása \'mnglemozekkol. — áO Hirek. — 20.10 Kondórzenoktr. f— 21,10 Felolvasás. — 21,40 Székesfővárosi Zo-Wíkar,
\'ZALiAt KGZL\'ŐNV
Egy szemközi jövő autó miatt az árokba | fordult a nagybakónaki igazgstó-tanitó és társaságának kocsija
Nagybakónak, július 18 (Tudósítónk jelenti) .Minap csto fél 8 tájban Pungor Ernő nagybakónaki igazgató-tanító egy hőígy-ís-nioróSD és másodéves tanitónö-jolölt kisleánya társaságában, egylovas fogaton Nagykanizsáról hazafelé igyo-kezett Nagybakónak™. Már a KOZ-sé^i bekötő nton jártak, amikor feltűnt velük szemben egy közeledő személyautó. Minthogy Pungorók lova ijedés, az ut pedig s/.iik volt, a kocsis jóelén: feltartott kézzel figyelmeztette az autó ^ vezetőjét, amint az szokás, hogy álljon meg, amíg a fogattal elhaladnak niel-letto. Az autó vezetője is messziről
láthatta, hogy. a ló ijedten ficánkol a könnyű fogat előtt, do nom állt meg, hanem igvekezott olhajtaní a szintén megijedt társaság mellett. A végo az lett, hogy a ló pz árok\'>a fordította a fogatot a mintegy méter magas úttestről. A bónnülők mosszo kivágódtak a kocáiból, Hzorcncséro komoly lmja önkinek nom történt, a fogat azonban teljesen összetörött, utasai könnyebb zuzódásokkal úszták meg a könnyen végzetesebbé is válható balesetet:. Pungor éa útitársai orvosi látleletet vétettek fel és az autó vezetője ellen megtették illetékes helyen a feljolontéat.
?zent a ftont,
Kanizsai dl^kleány csomagja „az Ismeretlen honuédnek" - Harctéren küzdő honuódek gyermekeinek balatoni nyacaltatása
Eien e héten mintha szórványosabban érkeztek volna a rüldsiinii tábori levlapok. Tegnap érkezett Nagykanizsára
Aos József hadnagy a városi számvevőség ellenőrének tábori levlapja, amelyben kedves nejével tudatja, hogy nagyon jól van, hogy a zalai bakák csude-rnÓd megállják helyüket a vörös pokolban és minden ismerősének és jóbai áljának meleg üdvözletét küldi.
Nagy örömet szerzett Ács hadnagy néhánysoros levlapja nemcsak családja körében, de mindenütt, dho\' ismerik és becsülik ezt a derék városházi tisztviselőt.
Somfal György hadnagy
a vaskereszttel kitüntetett hős kanizsai honvédtiszt írja, hogy bárom hónapja, hogy bevonult és azóta de sok minden történt, Honvédőink bíznak a jó Isten segítségében és nyugodtan varjak — az elkövetkezendőket. .. Minden ismerősét sok szeretettel üdvözli.
Wusoher Imre honvéd valahonnan, messze Oroszországból küldte zöldes és pírosszinü levlapját haza, Nagykanizsára, ahol szerető szivek dobogunk feléje. Ne küldjenek neki csomagot, irja mert megvan minden, amire csak szüksége van. Újság cs levél rendesén érkezik a tábori postán. Üdvözletét küldi minden kanizsai ismerősének. , Roland Fereno tizedes is irt, de ennek az írásnak különös története van. Knortzer Györgyike, aki 14 tavaszt látott gimnazista diákleány, egy napon gondolt
egyet, lelkes honleányi szivében megmozdult a magyar katona iránti tisztelet és — csinált egy kis tábori csomagot, amiben volt cigaretta, meg miegymás és amit azután megcímzett szép diákos finom, leányos betűkkel; »Egy messzi földön harcoló katonának*. És benne egy levélke, a legjobb kívánságok leal a győzelemhez A Sors ugy akarta, hogy Knortzer Györgyi . kis csomagját Roland Ferenctizcdes.kispcsti honvédkapja kézhez, aki nyomban megköszönte ismeretlen küldőjének a becses küldeményt, ahogy az magyar lovaghoz illik: -
»Valahol Oroszországból. Si retettel irt kedves sorait hozzám vezette a Sors keze. A kis rózsafüzért, slb. amit küldött, megkap tani. Köszönöm. Igazán megható, hogy ilyen szép levelet küldött "egy messze földön harcoló katonának*. Én kispesti vagyok, ott van üzletem, azt vezeti feleségem, Szt. Imre hg.-ut 119. Keresse fel őt is soraival, bizonyosan fog Örülni. Ha időm lesz, hosszabb levélben fogok irni az itteniekről. Kedves sorait várva üdvözli bátyja - P,«
Knortzer Györgyike nagyon jól tette, hogy levelet küldölt az ismeretlen magyar honvédnek, aki örömmel olvasta és akt bizonyára erőt merített fll otthoniak együttérzésétől és jók! vonataitól. Akinek jói esett a küldemény, a kis rózsafüzér és akinek nagy Örömet szerzett honleányi levélváltásával.
Nagyon kedve* volt és a magyar leánykák igazi horarias lelkületét tárja fel néhány Rákóczi-utcai elemista leányka,
RuQusiíus 1-én nyílik meg
Tóth József vaskereskedése
Erzsébet-tér 23., Központ széllé épUletében
akik megnézték a Fővárosi Gycr-mekszínhái előadásait, a Ludas Matyit és akik elhatárolták, hogy ők is színházat fognak látszani és jövedelméből maid cigarettát vess-nek ű mt hős koniasaí honvédőinknek. A gondolatot tett követte, összedugták a kis bugsí fejűket, •összeírtak* egy »siÍndarabot* és ott ismerőseiknek »előadták*. Sőt, igen szépen ügyeskedtek. Persio a befolyó -¦filléres Jövedelemből* cigarettát vásároltak a "honvéd bácsiknak*.
Hát aranyosak voltatok, kedves Rákóczi-utcai kisleányok. Filó igai-pató bácsi kell, hogy megdicsérjen érte benneteket. Mert a magyar gyermeki sziv késztetett benneteket erre a szép gondolatra. Ide is írjuk a neveteket: Parragi Magdus, Pautovits Gabriella. Fie-der Üa, Bárány Ellus, Tóth Magda.
Hát igen, ezek magyar gyermekek !
Hadbavonultak gyermekeinek nyara Itatás a
Július 28-án érkezik vissza a kanizsai gyermekek első turnusé, a herényi háromhetes uyaraltatás-ból, amit a Szociális Misszió vezetett. Ugy tudjuk, hogy oi idén nem lese »tnásodik turnus*, ugy mint más esztendőben. Nem tudjuk kin múlik ei az idén, csak magyar szivünk azt sugalja, ai idén is kell, hogy elinduljon a másik turnus szegény gyermek a Balaton mellé. Magyar gyermekek, akiket a magyar Haza küld a Balaton mellé, hogy feljavítsák egészségüket a jövő nagy feladataira.
És itt elsőnek ismét a Keresztény Nőegylet lépett kőibe, akt egy leányka nyaraltatáiéra 40 pengőt juttatott a Zalai Közlöny szerkesztőségéhez. Egy arra nagyon rászoruló szegény kis leánykát fogunk ezen elküldeni három hétre a Balaton mellé. Köszönet érte Farkas Vilma ügyvezető* elnöknőnek.
De nagyon helyénvaló indítványt tett Knortzer György vöröskeresztes titkár és Ofenbeck Mancika, az ápolónői szakosztály helyettes vezetője. A Vöröskereszt szakosztálya egy hadbavonult kanizsai honvéd rászorult gyermc
MÉRLEG
I Bukiurt Mtb SCHOLCZ JÁNOS |
mnrlmlw. RMrb+tér 30. mim. I
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
kének három hetes balatoni nyaraltatni költségeit vállalta.
Bravó, Vöröskereszt ápolónői szdkoszlály! Bravó! ók megkezdték. Most jöjjön dz egyházközség, jöijön o többi egyesület, szervezet, pénzintézetek és magánosok is. akik tehetik és segítsék .1 „má-sodik turnus" lehetővé tételét, amely a harctéren küzdő kanizsai honvédek szegény gyermekeit vi-síi a Balaton mellé nyaralni. A Vőrösikereszt ápolónői szakosztályának eszméje. Valósítsuk meg! Honvédeínk nagyon megfogjak köszönni, vitézségükkel, harci készségükkel, ha gyermekeiken segítünk.
Ki vállalja egy harctéren küzdő hős kanizsai honvéd gyermekének nyaraltdtdSdt ?
A város, vezetősége kétségkívül hoziájárul, úgyszintén a város társadalma. A Szociális Misszió pedig le fogja bonyolítani. Jobb kezekbe nem is adhatjuk a kanizsai gyermekeket.
A Zalai Közlöny mindent nyilvánosan nyugtáz.
Mindent a magyar honvédért és hozzátartozóiért!
Legyen ez a Szeretet üzenete Kanizsáról — az orosz fronton kücdŐ hős kdnizsaí konvédeknek! ¦..
NAPIREND:
Oyópysze-rfári íigyolot: Ma, szombaton a Mogváltó gyógyszertár Br-/sóhot-Wr 21., holnap, vasárnap Sz. Mária gyógyszertár Király-utca 40.
Kiakanizaán a, ottani gyögyazor-tár állandó ügyolotoo szolgálatot tart
A GOZF0RDÖ nyitva ran reggol 8 órától estt 6 óráig. (Hálfó, szwda, péntek délután fa kadvten egá<.z nap * tíSknak.) TMafon: 560.
~ Naptári Jultua Itt. Szombat. Kom. kat. Kamill hv. - Protestáns Frlgyea.
• laj. Ab. i. — Július 19. Vasárnap, ltom. kat. P. Sz. Vince. - Protestáns Emília.
• Iir. Ab. 5.
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendje
Ftrenceseknil: Vi7, Vi8, \'1,9, >/,IO, Vili (nsgymise), 12, d. u. 7-kor litánia.
Felsótemplom : 7, 8, 9, V.10, \'/,11, *li\\2t d. u. 6 kor litánia.
Kórházi kápolna: \'Ifi, 8, 9. Vili, d. u. \'/,3-kor lilátila.
Piarista templom: 7, Vi8, Vi9,
10.
Klskanlzsa: 7, 8, 9, 11 (nagymise), 3-kor-litánia.
Református: d. e. 10. d. u. 3.
Evangélikus: ü. e. 10. d. u 6.
Izraelita: péntek d. u. 7, szombat d. e. 10.
BÚTORT
asakOaletben, / Q si BOR nulaoxtalasnal
Maja, tao r.aaaUaa- / »w»tol««, VámMa-MM>> un
_____7AT.AÍ KÖZLÖNY \' . __„
A spanyol nemzeti forradalom kirobbanása hatodik évfordulójának megünneplése Madridban
nioudull. Kijelentette, hogy u közeljövőben bizonyos köny-nyebbség várható Spanyolország gazdasági helyzetében. A bolsevisták részéről fenyegető veszélyről szólva, hangoztatta, hogy Spanyolországban azonnal hárommillió férfi ragadna fegyvert és szállna szembe az ellenséggel, ha veszélyeztetné Spanyolország határait, li férfiak közül másfél millió már kemény katonaiskolát járt a spanyol szabadságharc idején. Spanyolország biztonságai ineglcremlel-ték, alapkövét hat évvel ezelőtt lelték le. Ha azonban szükség lenne, Spanyolország most is ugyanazzal az eréllyel harcolná ellenségei ellen, mini annak idején. Franco államfő a spanyol szabadságharc hősi halottairól való megemlékezéssel fejezte be beszédét.
1642. luiiusjjl
Madrid, július t$ A spanyol nemzeti forradalom kirobbanásának Ő-ik évfordulója alkalmából tegnap este Madridban a szenátusi palotában összeült a faluiig nemzeti tanács Franco tábornok elnök-lésével. Az ünnepi ülésen résztvett a kormány valamennyi lúgja, továbbá a párt és a politikai élet sok vezető személyisége. Az ülésen a pénzügyminiszter felolvasta azt a törvényt, amely törvényhozó gyűlés létesítéséről és összehívásáról szól. A gyűlésben helyet foglalnak a spanyol kormány tagjai, a nemzeti "tanácsosok," a szindikátusi képviselők, a politikai tanulmányok intézetének elnöke, az egyetemek képviselői, valamint a legfőbb állami törvényszékek elnökei és a városok közigazgatásának képviselői. Az ülés végén Franco tábornok beszédet
lég mindig kísért Seregély lelkész szelleme a szépeinek! evangélikus gyülekezetben
Csendőrség oszlatta szét a verekedésbe fulladt egyházközségi közgyűlést
tízcjHítnek, július ltí
(Tudósítónk jolonti) fcvokon ko-reaztül foglalkoztatták a nyilvánosságot, a bíróságokat és az egyházi hatóságokat Seregélv István szopet-nokí ovangólikua lelkész ügyei. Seregély annyir." osszoléveszteito a hivatását a politikává], hogy a végén már egy házi fennhatósága* volt keny-tolon végot votní a szepotnoki kis-királyságának. Sorcgély azonban elmozdítása után sem Bzüutetto be a politikai szórvezkodésre irányuló tovékonységét.
Az uj lelkész. Tihanyi János, holyottosi minőségben vette át az ovangélikus szórvány lelki vezolését. Nohoz feladatra vállalkozott, mert a hitélet a/, örökös villongások, pártokra szakadás miatt meglohotoson zilált képet mulatott Szopolnokon.
Az uj lelkész múlt vasárnapra nSBzehivta az egyházközségi szórvány közgyűlését," A délelőtti iston-tiszteloton inindősszo 2 férfi, 8—ö asszony és 16—20 győrinek jolont meg. Vagy tizszor ehnyíon voltak azonban az iskolában már délután 2 órakor, ahol 3 órakor kezdődött a közgyűlés. A gyűlés megnyitásának időpontjára pedig zsúfolásig megtolt az iskola.
A szopetnoki ovangélikusség két pártra szakadt. Az egyik tioregélyt, az elmozdított lelkészt kövotoü visz-sza, n másik és nagyobb rész szo-rotnó a politikát száműzni az egyházközség életébél és az uj lelkész-szol ogyütt azon fáradozik; hogy a
békés hítélelot helyre lehessen újra állítani rizepetnokon.
Tihanyi lolkész az üléa megnyitása \'után ismertette az egyházközségi törvénykönyvnek azt az intézkedését, hogy asszony-személyeknek a gyűlésben vsak korlátozott szavazati joguk van, de tanácskozási joguk nincs. A Scrogély-pártön felvonult sok asszony között már ekkor nyugtalankodó hangok voltak hallhatok. Mikor pedig Tihanyi napi-rond olótt ismortotto a személyét ért méltatlanságokat, egyre zajosabb közbeszólások hangzottak el az ol-lonpárlbél. A dolog oda fajait, hogy a lolkész, mint a közgyűlés elnöke, kénytelen volt az egyik rendzavarét az ülésről kiutasítani. Kkkor kitört a botrány. A Sorogély-párti asz-, szony-nép éktelen lármában tört ki és á hozzájuk tartozó férfiakkal együtt kivonultak n teremből, miközben politikai jelszavaikat kiabálták. Az ajtó közolében az egyik harcias asszony mollbetaszitott egy, a másik párthoz tartozó férfit, mire megkezdődött a vt-rokedés. A két párt ökölre ment. Egypár enibort véresre iwfoztak. A v\'égo az lolt, hogy a csendőrökhöz kellett fordulni a rend helyreállitása végett, akik aztán a termet kiűritotték.
A történtek nem loptok meg senkit som Szopotnokon, mórt a hangulat annyira mórgozott, hogy olóro volt látható a folbolygatolt indulatok összecsapása. Kunok megfelelő elő-
Kecskéméit, alföldi és SeayvidéM
fafboroh:
ttUanttóan Unti muniti li
I». BODA IIIILT BOR- il FlElTtlEHTl
HSGTURIÍSA
Cscttfltry-ttt SS,
TlltfM : H. . cégnél. -r—-—fc-i
vigyásati intézkedéaok ipeg ia tör-(éntek a gyűlés olótt.
(tt van a végsó idojo, hogy u ogvházi hatóságok a mogltékités érdekében erélyes kezű püspöki me", bizctt kiküldéssvel ec a:-; lúyh-Lzk./ sési önkormányzat felfihrgésztéséviii i k:\'i/.;n ?,c\\\\ kiviil alle ?pndnok ?s pénztáros kírondelésévol vessen véget áz elmozdított lelkész további müködéséííok !i szepctrYeki gyfileko-/i.\'l \'\'\'tétében.
Könyvismertetés
Igy beszélj hazádról
{oibók attila könyve)
Ne félemlitsen meg senkit a cim: nem hangoskodó hazafias versek vannak e könyvben, hanem leghétköznapibb, gyakorlati gyors segítségek a manapság mindnyájunknak bőrére menő ügyben: Magyarország védelmében. Ebbe a védelembe d mai totális háború idejében mindnyájan he vagyunk sorozva erkölcsileg köteleseit niúukd-szolgálatosokként, A közlekedés technika mai arányítva fejlődése óta legtöbbünknek akadnak külföld-járó utai, még a diáknak, a munkásnak és a katonának is, meg idegen nciu-zetbeliek is elég sürün elvetődnek hozzánk. Természetes, hogy egymás országa-világa felől érdeklődünk s a magunkét szeretnők ismertetni. Nagyon, nagyon sokat tesz, a hivatalos propaganda-nyointdtványoknál sokkal eredményesebb ez a személyenkénti propaganda, megnyerő mosoly, illő tartózkodás mellett is személyszerinti bizalmasság, baráttas szívesség közlése. Ilyen személyes érintkezések révén mindnyájan diplomatái lehetünk hazánk ügyének, ügyesen elvetve, minden egyes bufdszemnyi adatunk-közlésünk meghozza termését történelmünk barázdáinak aratásában.
Ennek a személyenkénti diplomáciai munkánknak hatásos adattárát gyűjtötte Össze Orbók Attila ügyes gyakorlati könyve. Kézikönyvnek nevezhetjük, mert ajánlatos a külföldivel érintkező magyarnak mindig a keze ügyében tartania. Még inkább zsebkönyvnek mondanók, mert ínég ajánlatosabb az idegennek meg se látnia ezt a diplomata-könyvet, de otl legyen e könyv a beszélgető magyarnak rejtek-zsebében, valahol a szive táján és minél több adata tudjon felvonulni a kellő percekben d beszélgető magyar ajkán.
Ügyes csoportosítással együvé van rendezve mindaz, amit d magyar magán-diplomata d német beszélgetőtársnak mondhat el, amit az olasznak hozhat elő, a franciának, s igy tovább. A társaságba induló inagydr akár elő is készülhet egy-egy ilyen kollokvium-vizsgára, ha előre tudhatja, hogy miféle nemzetbelivel fog talál-kosni. Adatokat szolgáltathat a magyar nemzetről a téves vélemények cáfolására, felemlítheti a magyarságnak teljesítményeit, értekeit és érdemeit a világgal és éppen a beszélgető idegennek nemzetével szemben.
Vitéz Bodor Aladár
CipŐt Teleion: 498. csak ELEKESTŐL
(Dermata) ff-it 13. n,
1942. luHug 18
_ (Tanügyi h!r)
A vallás- 6b közoktatásügyi miniszter Takács Józsof Csáktornyái állami tanitóképző-inlézcti holyot-los tanárt rondoa tanúira novozto ki.
— (Kerület\' gazdasági feluffyrtől kinevezés)
A földművelésügyi miniszloi- az iileádtinantuli kerület guzdasági io-(uidáinék blláíásával\'Kaposvár szék-hellvol Biíó Sándor in. kir. gazdasági felügyelőt üizta meg. Az njnn-nan kinevezett felügyelő működési köre Zala, Somogv, Baranya is Tolna mogyékro törjed ki.
— (A zalai bazaltbányák) fflsttelen-n<»pla)
A zalnmegyoi magyarság szerelőié ismételten moiínyilvámiit távol hurcoló IiÓs honvédemkkó] szemben. A zaltt megyei biizaltbányák üzemei-ltok munkásai ős tisztviselői fiisl-fokíii napot rendeztek és ennek eredményét, 1R00 darab Symphom\'u-cígaroltát elküldték a pótszázad parancsnokságnak, > hogy azt a harctéren küzdő honvédekhez juttassa. A parancsnokság az 1500 darab cigarettát a most útnak indult mn-tiotszáziul legénysége között oszlottá szét.
— ÍA vendíg\'Őo-szakosztály)
tegnap este Hoffor Viktor elnöklete alatt népes értekezletet tartott, amelyen a szakosztály tagjai majdnem teljes számban jelentek meg. Az értekezlet fonton \'szakügvoket tárgyalt, így a vendéglősök liszt-ellátásának ügyét, a szappan szolgáltatást,\' a vendéglőt szünnapok bevezetését és több fontos szakmai dolgot. Az egyes kardosokhoz számosan szóltak hozzá. Kimondották, liugy a liszt-kérdésben küldöttségileg felkeresik a polgármestert. A vomléglői szakosztájv nagvon szépen dolgozik tagjai órdekoinok védőimé-bén.
— fA nnpvknnlzsoi füzér csapatzászlóra)
ujabban a szerkesztőséghez a következő adakozások érkeztek: líild-félo Tomotkoflésl Bgylot 10 pengó, flvcrgvák éa Parragi cég 20 pemió, Kaán Irma 2 pengő. Minden dicsé-rotnél szebben beszél a tott,
— (Végétért a KIOE balaton-berénvi tábora)
A lm laton boré uyi Hunyady-kas-télyban két héten át nyáralt a Katolikus Iparos és Munkás Ifjak szervezetének 80 tagú csoportja. A labort dr. liadványi Titusz, az ís-iHort nevü szociológus, tanár vezette. Az ifjak a kéthetes pihenés után felfrissülve és megorósödvo lelhettek most vissza munkahelyükre.
— (Megszökött a rabkertböl)
A zalaegerszegi járási főszolgabíró 28 napi olzárásra ítélte kihágás \'matt Bogdán Gyula cigányt. A tüntetés kitöltéseié átkísérték a zalaegerszegi iig vés/Bég re, ahol a kert-gazdaságban foglalkoztatták. A cigánynak azonban nem tetszett n munka és kereket oldott.
— K magy«r repöléiügy
én a nemzeti repülőül riadalom \'lépszerii folyóiratának, a Magyar ozáriwaknak második júliusi száma \'»ogjolofit. A lft]> tartalmának gaz-\'\'"íísáuánnl és változatosságaitól fog-v* általános érdeklődésre tarthat «itmot, Ara 50 fillér. Mutatvány-szamot a kiadóhivatal (Budapost, vU.f Királv-u. Öfl. II. 21.) kiváltra készséggel küld.
ZAL\'AI KOZLftNV
Pontos határozatok a minisztertanács ülésén
Budapest, július 18
A kormány lúgjai leguap délután Kálluy Miklós miniszterelnök elnöklétével minisztertanácsra üllek össze. A tanács elhatározta, hogy ;iz országos menekültügyi kormánybiztosság megszűnik és beleolvad a bel-ügyniiitiszler Illetékes osztályába. A miniszter tanács Bonezos Miklós kormánybiztosi felmentette működése alól és eddigi sikeres tevékenységééri eHsme-rését fejezte ki. A külföldi inai gyúrok ha/.ntclcpitésének kormánybiztosság!? -- BonezosMiklós, mint telepítési kormánybiz-
tosnuk vezetésével. — továbbra is fennmarad. A továbbiakban Varga József kereskedelem- és iparügyi miniszter ismertette az országos ipari nvunknfelügyelö-ségröl szóló rendelettervezetet, amelyet a minisztertanács clfo. gadoíl. Lossonezy István közellátási miniszter a mezőgazdasági nverslcrményck uj árának megállapítására vonatkozó tervezetét ismertette. A minisztertanács a jövő kedden tartandó ülésre halasztotta ebben az ügyben n döntést. A lunács még több {más kormányzati üggyel foglalkozott és a késő esti órákban ért véget.
(Polylalli ac 1. oldalról)
is ósii mozdulatok zavartalanságát kot támogatlak a honvéd légiorók vadaszrepülőink biztosítják. A honved lepülőalakulatok légi tevékenységében résztvett a Konnányzóho-lyetles l r is. Az időjárás .az átmenőt, rövid záporoktól eltekintve, kedvez u hadtuüveloteknok, amit a szövetséges hadseregek ki is használnak.
Sikertelen brit támadások Észak-Afrikában
Kóma, julíus 18 Az egyiptomi arcvonalról jelenti a Stefani-iroda kölöntudósitója:
. A britek pénteken roggol sok páncélos harckocsival támadtak, do délután már a tengely csapatai ellentámadással visszaverték őket. Az ellenség 10 harckocsit vesztett. Továbbá délre jelentős brit erők pan-uolos csapatoktól támogatva támadták meg a tengely vonafttt. A briteknek túlerőben lévé eszközeikkel és emberanyagukkal sikerűit bo-nyoiiiumluk flS állások között lévő résbe, sót némileg a tougolyesapa-tok egy részének hálába is, do » gyalogság a minden oldalról jövő támadás ellenére elkeseredett ellenállást fejtett ki, amely lehetővé tette, hogy ujabb tengelyerök lépjenek működésbe és visszaverjék az egész brit támadást. t
Ejtőernyősök ereszkedtek le az USA-ban
Hóma, julíus 18 (Slefani) Washingtoni jelentés szerint az amerikai rendőrség, katonaság és milícia álkul_ talta Roosevelt Hydc-parkhcli nyaralójának környékét, hogy elfogják utzt a hat vagy hét ejtőernyőst, akiknek a fóltíre-ereszkedéséröl a rendőrség szik-ralávirója adotl hirt. Hooscvelt) nyaralójának környéken megszűnteitek minden forgalmat és
minden gyanúsnak lálszó egyént előállítanak.
Titkos üUst tart a kanadai képviselőház
Ottawa, július 18 A kanadai miniszterelnök tegnap a képviselőház ülésén bejelentette, hogy legközelebb titkos ülést tartanak, amelynek során megvitatják a háborúval kapcsolatos kérdéseket,
Megtorpedózott amerikai hajók
Amsterdam, július 18 Az Egyesült Államok tengerészeti hivatala közli, hogy tengeralattjárók megtorpedóztak és elsüllyesztettek három észak-amerikai teherhajót. Az egyiket az Indiai-óceánon, a másik kettőt pedig az Atlanti-óceánon pusztították el.
Hadgyakorlatok a Hawai-szigeteken
Stockholm\', július 18 *A Hawai-szigeteken nagy katonai gyakorlatokat tartottak nz amerikai haditengerészet, a tengerészlövészek és a polgári védelmi szervezetek részvételével.
Portugáliából hazaszállítják a katonaköteles brazil állampolgárokat
Buenos-Aires, július, 18 A brazil hadügyminiszter felkérte a külügyminisztert a szükséges intézkedés "megtételére, hogy a Portugáliában lakó katonaköteles korlnui levő brazil állampolgárokat hazaszállítsák.
Letartóztatások az USA-ban
Lisszabon, július 18 (Stefaui) A New York Times szerint az Egyesült Államok 29
A ti. é. gazda közönség szíves tudomására hozom, hofcy Zala- és Somogy vármegyék nagyobb területére, Nagykanizsa székhellyel
Mezfigazdaeégi Gépgyár Rt, mosoni cég kizipálagoi
KÜHNE
képviseletéi átvettem és llzlelemet
Nanvkanizsa, M jtijjjtej l jjji jjjjj gjjjjjjjjl
Üzletemben a KÜHNE cég Összes mezőgazdasági gyártmányai, valamint autók, motorkerékpárok kerékpárok, varrógépek, gazdasági eszközök slb. és ezek alkatrészei kaphatók.
A i). é. gazdaközünsegnek a fentlek Irányában rendelkezésére állok és nb. támogatását kérem. SavoláM József.
HILD
temet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos:
Dervallis József .
iw Telafwu Ml, lakáai 12e.
államában a rendőrség pénteken házkutatást tartott ttybbezer olyan ember lakásán, akik a rendőrség feltevése szerint rokonszenveznek a tengelyállamokkal. New-Yorkban sok embert letartóztattak.
Az indiai alkirály visszautasította a hindu kongresszus határozatait
Ankara, július 18 (Stefaui) Az indiai alkirály visszautasílotta a hindu nem/eií kongresszus határozatait. Kijelentene, hogy nemi ismeri el semmiben sem illetékesnek a kongresszust és hangoztatta, hogy Nagybritannin nera fogja csapatait visszavonni Indiából!,
A keleti front legújabb hlrel
Budapest, julíus 18 \' (P) Berlini jolentea szerint a né-mot kötelékek körülbelül 60 kilométerre közelítették meg a Don alsó folyását.
Léglrletfé Londonban
Budaiiost, julíus 18 (MN) Mint Londonból jelontik, •Hiútokon délután az angol fővárosban légiriadó volt. Egy német repülőgép a főváros területe föló repült éa több bombát dobott lo. Pontokon Dél-Angiin egyik kikötővárosát német repülőgépek támadták i»0g. I V;
Megindul a vasúti forgalom Görögorsiág és Törökország között /
.Athén, július 18 A görög és törők illetékes tényezők megállapodása alapján néhány napon íréiül megintful a kölcsönös teherforgalmi vasttli közlekedés Görögország és Tőrökország között.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.096/1.942.
Hirdetmény.
A« ujnéppusetai légvédelmi figyelő telefonberendecéséhei sitik séges 6 drb oszlopra 1942. éví július hő 2t-én d. e. 10 órakor a v. gaEdaságí hivatalban árlejtést tartok.
Nagykanizsa, 1942, évi július hó 9-én.
Kis Polgirmetter,
KIS 0
SREDM&tiYT 1
ZAUA1 KOZLONVi
19«. július 18
B
UTORT
HETYEIIIBE
iiiárköíi bu(oi-üí.aloriiában vegyen nay reoLW|en . Cd—a« H
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
894/ké; 1942.
Tárgy: A nehéz, testi munkás vaiiiőrlök körének a 65. életévig való kiterjesztése és a aebéz testi munkások vám-Örölhető fejadagjának tel-
Hlrdetmény.
A terményrendelet értelmében azok a nehéz testi munkások kaphattok évi 240 kg. gabona Őrlésére jogosító kenyérgabonajegyet, akik az 1882 -1926, években születtek, vagyis akik nem voltak 60 évesnél idősebbek. A közellátásügyi miniszter ur most rendeletet adott ki, hogy a 60 . S éves férfiak is megkaphatja!, a 240 kilós jegyet, ha nehéz testi műnkét végeznek; ezeknek a 180 kilós jegyeit átcseréljük 240 kilós jegyekre. Az átcseréléshez születési bizonyítványukat vagy a rendőrségi lakásbejelentöjűket, amelyhői születési évük kitűnik, magukkal kell hozniuk; magukkal kell hozniuk továbbá a 180 kilós jegyüket és ha van, a gabonalapjukat.
Elrendelte a közellátásügyi miniszter ur azt is, hogy a saját gazdaságukban állandóan nehéz testi munkát végző férfiak a 240 kilós adagon felül további 60 kiló gabona Őrlésére jogosító pótjegyet kaphatnak, ha 50 holdnál kisebb birtokuk van és ha ezt a 60 kilő gabonatöbbletet meg is termelték! A pótjegy igényléséhez a gabonalapot és kenyérgabonajegyüket magukkal kell hozniuk!
Felhívom mindazon érdekelteket, akik az említett kedvezményekre igényt tartanak, hogy folyó hó 22., 23. és 24-én jelentkezzenek a Rozgonyi-utcai tornateremben és pedig a kiskanizsaíak mindig délelőtt 8-12 óra kőzött, a nagykanizsaiak pedig az emtitett napok délutánján 3 és 6 óra között. Akik ot említett 3 napon nem jelentkeznek, később már nem kaphatják meg e kedvezményeket !
Nagykanizsa, 1942. július 17. ácsi Polgármester.
Plr.8804. ?14713/1342. 1942. végf. 71. si.
Árverési hirdetmény.
Ur. Vit Ferenc nigykinltial Ügyvéd Aliul képvlielt Fooclere A tsiíno- Biztosító Intézet bpestl bej. ctg Jávám 211+212P 30 f. tökein több követeié* |*r. etejetg a nigy. Kinliul klr. Járáiblróa.fí 1912. évi 163. u. végzetével elrendelt kielégítési vígiebal. tál folytán végrehajtást nenvedfilöi 194Í. évi leim.*r bó 7 én lefoglalt 191J pengőre becslllt Ingóságokra a nagykanizsai ktr. Jirátblróság fenti sximu végzésé-vet íz árverés elrendeltetvén, végTcbt] táat sxrnv. lakásán, Pölréle L¦ Fet«ara|k közlégekben leendő megtaríátára határidőt!! 1942. augUBitud hó 7. napjának délután 8 órája Inzetlk kl, amikor a blroÖSR lefoglalt szarvasmarhák atb. a egyéb ingóságokat a legtöbbet Igéidnek késs-
Íitniítzetéi mellett, esetleg beciáron alul i el fogom adni. Nagykanizsa, 1942. évi július hó 6-án. Elek László KO Vlr. b[r. W,r»!n|l\'V nini Mrblfi klkttMőli.
Stern J. Kálmán
üveg-, porcellán-, kőedény- és lámpa-kereskedő, üveges ós képkeretező ,m ¦agykanixaa Bei«iai zrínyi h-u 41.
Csengeiy-ul 7.
iinöte<nf(izL<:$B<;N
BUTOPvmi
Nagykanizsa, Horthy MikSó>*>uft 4.
s A vaut Autóbusz-menetrend
Érvényei 1942. májúi -4- lói a további intézkcdéilg NagyhiinlKBn-\'GarabonD—ZiiInzixabar
blAVAUT
17.15 18.08 18 25 1. i. Nagykanizsa Központi száll. Oarabonc Zalaszabar c. i. 1. 6.50 5.58 5.40
¦agykanlsM— 7.001 1. 7.391 1. 7.55 1. 8.53 i. 10.00 c. haroabarény—Inkc—Bflhönya— Nagykanizsa Kőzpoilll száll. I L, Iharosberény [ é. Inke j é. nahOnyo í. Kaposvár ptl. j 1, (aaaavar 17.05 16.27 16.11 15.30 14.00
NagykaniMaa— Alaólendva—Muratxambat
Nagykanizsa pu, Alsólcndva Korona szálló Muraszombat Korona sz. => Nagykanizsa—Alsólcndva közölt csak hétköznap.
X d
5 10 I4.C0 18.201 í
7.20 16.10 20.30
8.55 17.45 21.45 6.
1 *• 1 10.20 14.45 18.00
1. 8.25 12.40 15.55
1. I 6.45 11.00 14.35
X
5.10
5.20 6 10
MagyfcanlaBa—[.aianye
X c
--14.45 —
9.35 10.20 1435 1605
8,45 9.30 13.45 15 15
7.30 14.----18.20 I. Nígjljnlíi. pu é 7,15
7.40 14.10 1630 18.25 i. N.gyk.ni(« Kfl;P. c. 7.05 8.30 15.- 1720 1915 é. Ultnyi t, 6.15
c = Hétfőn, szerdán ds pénteken. d=.Nagykanizsa—Letenye közöli csak hétköznap.
Ezenkívül még LctcnyérŐl indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra érkezik 18.00, csak hétköznap.
Csak hétköznapokon közlekedik. Lelenyére a 16-30-kor induló és n LetcnyérÖl 8\'4!>-kor és a 15-15 kor induló járatok bizonytalan ideig szünetelnek.
Nagykanizsáról 5-10 kor induló járat 7\'20-kor indul bizonytalan ideig.
DRÁVAVDLGYI
VILLaMOS ARflMSZOLGftLTATO R.-T.
szakexopü faIv11 Atjo• itáss minden Y 111 ¦ m o * kérdésiben Caengery-ut 51, telefon 294.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibabejelentések Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Egy ügyet blolkllata, klfutóaik
felvételik Horthy Miklósit 4. udvaibsn"
_.___2044
Egy jóhizból való Unt tanutónak ftl veszek. Löbl Béla hadirokkant izücimeit-. Nagykanizsa, Fó ut 8. viivi
önálló nagymunkáit, vagy klsrauriíárl aionnal felveszek. Szepesi azabó, Csen-gerynt 62,__ 2048
Egy llut vagy leánvt tanulónak fiit. téiflef (élvezzek. Czlboly Ferenc szibó-mester, Ffl-ut 8., emeleten. 2053
Egy fanulólaanvi felveizck. Molnár fodrán, Eötvöa-tér 29, 2057
KereikedelniI tanlolyamot végzett gépírni ?1 horvátul tudó kezdő tlastvlaalft. nót felveaz Plscher és Lctlner, Khíly-ulcs 8. 2059
_ MhU-vtllL
Prlina 500-ai motor oldallocstval adó Szemére u. 4, kefegyár, 2031
Jókaiban levó zongorát eladó Hoiilív Miklós ut 50. 2035
Oslatbarandaaóa eladí. ílövehbei Erzsébet-tér 1, 11, leilóktlilet. 2020
4 dib jóillapotban levó ablaktok üveggel eladó Józtef röheiccg-ut 48 . 2062
Egy jóktuban levő oaerópk4|yhBj egy szép uj izentkép ét egy bókeidel Unom plüss u] seilontakaró eladók Józtel főherceg-ut 22. alatt. 2041
BÚTOROZOTT SZOBA :1
Egy cílnosan bútorozott auioba,
füfdöizobahaiználatlal kiadó. Petlaky j„ Klrály-u, 34. 2052
* LAKÁS- OZtgTHE LY1S ÉO * 3 szobás modern lakás kiadó Ballliyái
utca 26.
¦ány-2047
RabiérhalylaÓB műhelynek vagy raktárnak azonnal kiadó. Csengeiy-ut 44.
2063
HÁZ ÉS INOATLAN \'
Eladó bckOKüzhctő, jövedelmező bír ház. Közvelttó : Horváth, Sugár ut 42. 1873
Több adimenteB m-gán- és bérházai, házhelyet, tző\'öl éi földeket kSxvatlt Papp, Telekl-ut 8. Telefon 670. 1512
Haaaonbór-baadó Somogyban, a cturgól Járásban, \' négyszáz kataizlrálli hold tul birtok, kaitéllyal ét melléképületekkel. Bilekczést dr. Balázs Rudolf ügyvédnél, Csurgón. 2030
Egy uj héa ketttel ét 1600 [ ! öl szántóföld eladó Atllla-u, 54 , 2058
_BOtOzWtU
H. Hargltay Béla orefalóaaa \'ogsd
reggel 8 tói este 81b, vasárnap déluian 3-6 lg. Klxály-utca 37, földszint 1. Levelekre lt felel.
lalállól keretek auguizlut elsejére. Silkvfzgyár, Kölceeyutca 3. Ugyanoll trágya tíidó. M60
Taalfa-fOróaKeléal géppel vállalok. Palit Antal, Arpád-u. 19. 201S
Elveszett 16-án egy női barkfltóóra, Fő utón át a Kori uTh-léi (g. Kérem a mee-találót szíveskedjék lapunk kiadóhivatalába leadni. 2058
Tatafon >
647.
Képelt
legolcsóbban kerotezl
HorvAth Lajos, Fö-ut 2.
SALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
SlAd]>: .kligiidu.il ii. t. H.oyk.niiij". f.1.16, klmlá I zilil Káraly. NyoolAtott i • .(Izin4uágl II, T. NigyksniiM* ¦y.MtíltlHUI. MalyktKllUi.
ytrmitm uw. uú u«m
|2, évfolyam, 102. Mim
„„, P°L\'"«>I HIMLAP
WtwIMt *• kladóhlvatalj főút s. st, aMrkMsMaégi 4a kiadóhivatalt teletoa 78. , Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
KlflttMtSal ára : egy bónapra 2 mmí M Buéa
negyedévre 7 penaö 20 ftllor. így™ Htm: hétköznap B IDI., uombaton «8 Hü.
4 Gondviselés őrzi a magyar nemzetet
Aki kételkednék nbban, hogy a Gondviselés öi\'zi a magyar nemzetet, gondoljon csak vissza a trianoni mély sirra, amelybe ugy hullott bclo a szétszabdalt, kiiosztott, csonka ország, hogy a világnak egy részvétszava setmi volt a szörnyű temetés után. Nimu volt akkor árvább nemzet a földön. A kis és nagy antant vasgyürüjo ínég a levegőt is elzárta volna előle. Kietlen, sötét éjszakánkban csak egy csillag ragyogott felettünk. AJtt is Ina-guiik csiszoltuk fényesre, hogy az egész országot beragyogja. Ez a csillag a Intünk volt. Hiszünk Magyarország* feltámadásában, buádko/.lnnk reggel, délben, este. Ez volt az egyedüli fegyverünk, .a mindennapi kenyerünk. F.s jól választottunk vezérlő csillagot. Meri amilyen mértékben erősítettük a hitünket, ugy tért vissza a nemzet testébe az eleven élet áramlása, ugy távolodtunk Trianon poklától. Erőre kaptunk. A magyar ncuizel őrökké büszke lehet arra. hogy a gyötrehne-s, kálvá-riás utat Trianontól a saját ereiéből lelte meg. Egyedül az Isten segítette lépéseit. Jó most erre az igy megtett útra visszagondolni, amikor hitünk csillaga elvezetett a magyarok őshazájáig. I.ebédiáig. ltol vammt már a kisantant és a nagyautóul ) Hol Trianon % Csak a keserű entléknk maradt meg. Kártyavárként építették, ugy is oníio\'ttak össze. l)c a magvai\' nemzet él. A megnagyobbodott ország fiai talpig fegyverben ma inár Európa szabadsjighősei és isinél teljesitik történelmi küldetésüket. Védik a keresztet és az arra alapozott kultúrát & civilizációt. Hitünkért és hűségünkért most gazdagon jutalmaz a íiondviseíés. Miután beT gyógyítgatta trianoni sebeinket, megengedte érnünk, hogy a világtörténeten legszörnyűbb viharában Magyarország az a bol-«>K sziget lehessen, amely felett a rend, a biztonság gyönyörű szivárványa ragyog és ha szűkösen, ,|c biztosítja mindennapi "Idolt kenyerünket. A vihar •wr kilométerekre tombol tornak. Ebben a szörnyű viharban I járnak a mi fiiunk, de * \'gondviselés megengedte, hogy Buzelen* koszorúzza fegyverei-Ki és hogy Trianon éjszakája mán újra Európa homlokán ragyoghassanak. A honvéd ma ott JJJ " magyar őshazában, a Don "Kljeit, Lebédiában. Megadalotl \'Kki, hogy a iiemizctet szerző \'és «« megtartó keresztet elvihesse 1 roppant orosz térségek szabii
jeléül
ós kereszteket ál-
Rosztov sorsa megpecsételődött
Holtpontra jutottak a francia-amerikai tárgyalások A magyar csapatok elfoglaltak egy kidfői a Donon
A Német Távirati Iroda jelentése szerint egy brit bombavető tegnap a rossz látási viszonyok mellett és erősen borús időben támadást intézett a holland—
német határvidéken egy katonai ós hadignzdáikodnsi szempontból jelentéktelen kis helység ellen. A támadó brit gépet a német vadászok lelőtték.
Amerika a hajótérváiságban jelentékenyen nem segítheti AogH*t"
golszász szövetségesek hajólér-
Tokió, július 20 lliraidc kapitány, a japán cMszírj fclmdtszállís najtóosz tályának vezetője rádióbeszédet mondott. Mint hangsúlyozta] fia a tengely államok és japán haditengerészet a világ óceánjain továbbra is ilyen feltűnést keltő sikereket érnek el, a brit. hajózás még az év hitélte előtt igen kis- tonnatérfogatra szorul. Annak az okát, hogy a már régen bejelentett második frontot még mindig nem valósították meg Európában, közvetlenül az un-
jüúu
luáuyában kell keresni. Ez a tengely közös akciójának következménye. Iliraide kijelentette, hogy Amerika ebben a válságban Angiiát .nemi is tudja emjitési-e méltó mértékben támogatni, bármennyire ígérik és fáradoznak Is az Egyesült államok azon, hogy megvalósítsák hajóépitésuket. Hajókat nean, lehet építeni akkor — mondót ta —, na bíányo/.nak az ehhez szükséges anyagok ós ha nincsenek hajóépítési mfthelyek.
A kanadai tengerészet problémája
Kóma, július \'.\'.() A Stefani-iroda értesülése szerint a tengely hu várnaszád iáinak tevékenysége a Szent Lórim: folyam\' torkolatánál ko-ímóly gondot okoz a kanadai hatóságoknak. Ha a hajóelsüly-lyosztések ezen a vidéken folytatódnak, a kanadai tengerészeti főparancsnokság kénytelen lesz az Atlanti-óceánon hajókaravánt kísérő hajók egy részét a torkolalvidék előtli járőrszolgálatra felhasználni,
Svéd tittakozda Londonban
Stockholmi, július 20 A svéd kormány a brit kormánynál tiltakozott amiatt, hogy brit repülőgépek aknákat raktak le svéd tengerrészekjjn, A brit kormány válaszában elismerte ennek lehetőségét és bíz-
tosiíolla a -svéd konuányt, hogy megteszi a k/;llö óvatossági intézkedéseket, amelyeknek alapján a jövőben elkerülhető lesz az ilyen esel.
Róma, július 20 A Sfcefa ni-iroda értesülése szerint az Egyesült Államok tengerészeti bizottságának a nyers-1 anyaghiány miatt le kellclt mondania »z ujabb hajógyárak építéséről, A nyersanyagok közül különösen acélban van hiány az Egyesűit Államokban.
Magyar hadljalanfcta
Budapest, július 20 (-MTI) A honvéd vezérkar fÓnöko a 12. unalmi hadijokmtesben a kö-vetkozőkot közli:
Az egyik gyalogsorog tea tünk példásan ugvíittnuikodvo páncélos én íepüló-oroinkkel julíus 18-án elfoglalta a bolsevistáknak a Don nyu-
gati partján szívósan védett hidfójót. Csapataink (2!í hurokocait megsemmisítettek, 3 hurokocait és számos egyéb hadianyagot zsákmány oltok. Bg) útfal foglyokat\'is ojtottek.
A Szovjet boitmeréeet
Kóma, Julián 20 (Mtofani-iroda) A moszkvai rádió tegnap éJHzakai egyik adásában bu-ismorle, hogy u szovjet csapatok kiürítették Voresilovgrádot. Bejelenté lto még a moszkvai rádió, hogy a németek a várostól dólro is tért nyertek. A.rosztovi én a doni szovjot hadseregek nehéz holyzotbon vannak — ismorto bo a moszkvai rádió —¦ éa a szovjet hadvezetőség hzoii igyekszik, hogy orósitéwkot juttasson ol Ti mosónk óhoz.
Amerikai lap a Szovjet helyzetéről
ltóitm, július \'?0 (titefani iroda) A New York Times Szovjotoroszorezág helyzetét taglalva azt írja, hogyha a BSOVJot hadsorogok nem tudnak haladéktalanul nagy ellentámadást indítani, akkor Hzovjotomszorflzág elveszett. Ugy látszik; folytatja • az amerikai lap, hogy az- olteiiBeg kiuiorithetetlen orókko] rondelkozik. Megértjük, hogv szovjot szmotségetnntk miért intéz hozzánk sürgés fölhívásokat a második arcvonal megteremtése érdekeljen, Tudjuk azt a, hogyha ozt a második arcvonalat nem állítjuk
fel, Ssovtetoreaserasagban nagy [esz
a csalódás. Molotov unnak időién határozott Ígéreteket kapott Londonban és Washingtonban a második arovonal létesítésére — ina cikke Iwfojo/.Ö róssáben a New York Ti-mos.
Afrika! front
Berlin, július 20 Mint ft Némot TáviraM Iroda értesül, nemét zuhanóbombázók tog-nap az egyiptomi arcvonalon K|-Alameintól dohé és délkeletre igen oredmóuyes támadásokat intéztek brit páncélos gyülekezettek és jár-nüioszlopok ellen. Több brit pénöé-
(1\'olyUtia •* 5 oldaton.
lithassou üdvözletül és cmlékt\'d az alant nyugvó pogány Ősapák sírja föló. A Trianonban pusztulásra itélt maroknyi magyar harcát most lélegzetvisszafojtsa figyeli Európa é-s akit akkor megtagadott, társtalanul hagyott, most saját biztonsága és keresztény civilizációjának biztonságáért is aggódva figyelj fegyvereink diadalittas útját. Szabad-e hát kételkednünk a jövőben ? A Trianontól i.ebédiáig megtelt ut bizonyítja, hogy a magyar nemzet sorsát a (íond-viselés őrzi. Most csak rajiunk
áll, hogy a hitünk megmaradjon. Ez a lűt a\'legjobb\' fegyver, a hatalom1 és az élet. Ez a hit adjon erőt az áldozatok vállalására, az erők együtt tartására. Ez a liit kössön össze minden magyart. Ez a hit erősítse akaratunkat, hogy a neuifcet parancsait maradék tidaivul telje-sithessük, hogy bűneink miatt többé ne kelljen mea oulpáz-nunk. A hit az erő. Nincs ennél? haíahtvasabh fegyver, ha a lelkünkben él Jó most magyarnak lenni! Mert ez a hit acélozza a harctereken hős fiaink fegyve-
rét és az itthon dolgozók és a nemzet parancsait hűen teljesítő magyarok akaratát. Soha ne felejtsük, hogy a Gondviselés velünk van, de csak, addig segít, a\'mig mi hittel segíteni akarunk magunkon. Az ut, amit Trianontól Eebédiáig megtettünk, a diadal útja. i Nincs a világnak nemzete, amely büszke ne lehetne azokra a ragyogó erényekre,, amelyek biyinünkct ezen az uton elvezetlek.
ZAt.\'Al KÖZI.ONY
lullnt jo.
BÚTORT
IBÍlköíl pttis II,
<ma*a**ti e*as*i|«*
D| üűüokt-HZBMiket rendszeresített a honvédéin! miniszter
A Honvédelmi Közlönyben megjelent ti honvédelmi miniszter körrendelet*\' uj hajtókaszinok rendsze-wsitÓséről, valamint a/ eddig megállapított hnjlókuszíuek Összefpgla-lása.
1942 október 1-től kezdve kötelező a megállapított uj hajtókák viselése, nmei vek az élolmozési esn-pat és az áltála felállított intézetek részem rozsda- (vörös) bárha posztó, a szakszolgálatos tisztek réáiíére palaszürko posztó, a saertisztek részérő uieggyaa ín vörös posztó és végül a honvéd üzemellenőrző tisztviselők részére sötétkék posztó hajtóka. Az előbb felsorolt tisztek régi hajtókájukat díezöltózol, valamint külön elrendelt egyöntetű megjelenés kivételével ttííí) (lot\'oninor 81-ig viselhetik, A rendélethez mellékeli áttekintés értelmetlen a tábori* \'ok hajtókaszino skarlátszínű posztó, a köpeny bólós és szegélyezés, valamint n pantallón és lövaglónad ragon alkalmazandó ["osztósávok szino szín-Mén skarlátvörfts. A vezérkari tisztek -hajtókaszino skaríátvőrös alapon főkefe bávsonv, a hadínnisznki törzskari tiszteké\' skarlátvörös alánon világosbarna bársony. Magyarország kormányzójának katonái irodájában lieosztott tisztek hajlókaszino fehér pOSEtó, kivéve a tábornokokat és szárnysegédeket, akik eredeti fegyvernemük szerinti hajtókájukul továbbra !8 megtartják. A csapatoknál a gyalogság, liogyi éa határvadász alakulatok hajtókaszino fűzöld, a gyorsfegyvernomc buzavirágkéJt, utüzérségó skaríátvőrös, a műszaki csapaté acélzöld, a gépkocsizó és fogatolt vonatcsapatokó kávébarna, az élelmezési csapaté fékeire, a testőrség* skaríátvőrös, a koron (.őrségé huzérvörös, a képviselőházi Őrségé pedig sk&rlátvörös posztó. A ménoa-kari tisztek és a legénység is buzér-vörös posztót, a tábori lelkészek és honvédorvosok fekote bársony, a hadbírók buzórvörös - bársony t a hon-védmérnökök moggyszinvörös bár* uony, a hadbiztosok kármínvörös bársony, a gazdászati tisztek kár-minvörös posztó, a honvédá 1 latorvo-wok sötétkék bársony, a nevelőtanárok li)a bársony, a gyógyszerügyi tisztviselők feketo posztó, a nzúmvo-vóségi tiBztvisolők kérminvösőrposztó, a műszaki tisztviselők moggyszinvörös posztó,\'az irodai tisztviselők pedig- papagályzöld posztó hajló-kai viselnek,
NAPIRIíND:
Gyógyszertári ügyelőt: Ma Kokete Sas gyógyszertár Fő ut 6. e/a. _
KiskunÍKrtán ük ottani gyógySíer-tár állandó ügyotetei szolgálatot tart
A GOZFORDÖ nyltv» t*o r«gaOi fi érától este 6 Óráig. (HéUŐ, er*ra>. péntek délután és kedklen égési nftp nőknek.) Taicfon: S60.
- Kaptán Július W Métíó. Horn. kat. Jerozao* hw. - Proteétáns IHétv" Iwr. Ab. ti.
Hüuiokkotaárom kttaég képviselőtestülete díszpolgárává választotta üovszky láüGS orsz^gyUlsl képviselőt
Hlreb a járás községeinek hazafias munkásságából
IIíMUOkkomérom község, a lűres dunántúli bucsujár óhely képviselőtestülete űr. Czigány h\'ei-enc főjegyző elnöklete ttlHtl ülést tartott, amelyen Czifrn László községbiró meleg szavakkal ismertette llovszky János a kerület országgyűlési képviselőjének munkásságát a község népéért, igy Homok komarom községért, rámutatott arra a an-unkára, amit a keresztény és nemzeti gondolat úttörőjeként hosszú éveken ál kifejlett, amikor jnég kockázattal járt nyíltan és öntudatosan keresztény neinzeti harcosnak lenni és egy uj világrend megvalósítása érdekében küzdeni, llovszky János ezt lelte és tündöklő példaként áll elöltünk, hangsúlyozta. Azért indítványozta, hogy llovszky munkássága, tevékenysége és érdemei elismeréséül Homokkomárom község díszpolgárává válasszák, amellyel a Község önmagát becsüli meg. Czifrn kőzségoiró jndilványal az elöljáróság nundon tagja u legnagj obh lelkesedéssel nía-gáevá telte, A díszpolgári oklevél álttdása megfond ö ünnepi keretben lörténik.
llovszky képviselői tevékenységének bizonyítéka • Jiogy a sormást iskola már tető ala\'került. Július ytj-áu iiccsehely községben kiadják az uj, 70.UU0 1* költség ve léssel épülő iskola niuukaiiduit. Nem is onilitve n többi községek erdekében kifejtett tevékenységére.
Azonban van h eleven párt-élei !1 nagykanizsai kerületben.
Gzulek József kerü-leli párttitkár allan-^SSf\' dóaTQ látojjatja a köz-Mgt ségeket és közvetlen Mfif kapcsolatban van a r" heiyi MÉ.P vezetősé-
gével és az egész kerület hálózatával.
A nagykanizsai járás ill. kerületének hazafias szellemére jeUenvzö az a szép munka, ami a hadbuvonultak hozzátartozói érdekében folyik. Így Nagybakónak, Gelse, stb. leventéi, tűzoltói, magánosai segítenek a harctéren küzdő katonák hozzátartozóinak mesét munkáján, a kaszálásnál, berakásnál. Igy egy helyen t.öbb mini száz hol-
dat kaszáltak le. Oelse derék, hazafias magyarságáról, az ottani intelligencia hölgyeinek páratlan áldozatkészségéről külön kell megemlékeznünk.
Mindenült pezsgő, eleven pán élet, az Összetarlozandóság <sr. zete, az egymáson\' való segítési látjuk igazi keresztény és nen> zeti szellemben ípegiiyHatkoziij A belső\' front a nagykanizsai járásban és a kerület községei-ben a harctéri fronttal cgyfltr dolgozik, fis ennek a vállveteit munkának meg kell lennie áldásthozó gyümölcsének isi
Pékiának kell, hogy állítsuk n nagykanízsni MÉP-kerfilelei CB.
Ujabb áldozata van a nyári ffirdfizósnek
A Dráva Örvényeiben lelte halálát egy horvát fiatalember
A minap nagyobb társaság fürdött a Drávában. A fürdőzők kőzött voll Célics Vladimír fiatalombor, horvát állampolgár is. Célics egyszer csak orvónvbo korült és míiuton, kútség-beesett erőfeszitéso ellenerő som tudta magát a víz felszínén tartani. Társai azonnal-.segítségére siettük, de már nem tudtak rajta pegíteni,
elmerült a hullámok között. A fíu apja is koreséséi-o indult csónakkal, do neki sem sikerült megtalálnia!
Most egy lioittostot vetett partra a Dráva Szaporéft^ község határában. A magyar hatóságok nyomban értesítették az idősebb Gélicsot, aki a halottban fiára ísmort.
Sikerült végleg legyőzni a trachoma!
Csodálatos eredménnyel belsőleg alkalmaaott gyógyszer
Szűkebb hazánkban, Oélzalá-ban is elég gyakori latogoló a trachoma. Úr. Sclijller Vilmos, a perlaki szemkórház volt igazgató löorvosa, később Vass miniszter idején mint a minisztérium kiküldött orvosa, folytatott nagy és áldásos tevékenységet a traehomaj elleni küzdelemben. A Irachomu töleg aUél-líalkánou, különösen pedig kgyíploinhan elterjedt, ahol rettenetes méreteket olt u szembe-legség- i- f
A vírusok okozta ferlőző megbetegedés, melynek elsősorban a legyek a terjesztői, a szem kötö-harlyáján itt-ott inul átkozó du-dorokkal kezdődik, melyek lassan az egész szeiueii\' elterjednek ós az esetek elég nagy százalékában teljes (megvakulás! okoznak. A csúnya szetnbeleg-gyógyilására eddig is voltuk célravezető gyógyító eljárások, ezek azonban igen fájdalmasak voltak és hosszadalmas klinikai kezelést tettek szükségessé. Az egyiptomi nép széles1 tömegei lehal országuk szociális intézményeinek \'fejletlensége következtében nem1 juthattak abba a helyzetbe, hogy gyógyikezellessék magukat. A trachoma ligyip-tomban és a tropikus vidékeken most is bőven arat.
ÍJáay vezówiriKtes a-keleti trontOD!(Foto R.8,V.)
Mint most jelentik, Lindner professzornak, az ismert bécsi szemorvosnak sikerült belsőleg adagolható szert találnia, mely-lyel rendkívül biztató eredményeket ért el. A gyógyszer azu\'i n. szulfonamidok csoportjába tartózik, tehát abba a gyúgy-szercsoportbfa, melynek ;i különféle szeptikus megbetegedések gyógyitásáryail elért kiváló emimenyei Domagk professzor felledezésének köszönheti a világ. Az alig öt éve ismeri szulfonamidok alkalmazási területét Lindner professzornak nagyon fontos jrányrmn sikerült kiterjesztenie, i
Az eddigi kísértelek olyan meglepő sikerrel jártak, hogy a feltaláló az uj gyógyszer hatásának jellemzésére tárgyilagos és óvatos hangú beszámolójában maga is a csodálatos szót használja. A szó nem.is látszik túlzásnak, mert azok a b$-legek is gyorsan meggyógyul lak, akik anár alig láttak/és fáj-, dnlimuk a fénnyel széniben való érzékenységük azonnal elmúlt. A gyógyszer adagolása testsúly szerint történik. Kellemellen mellékhatások vagy más téren fellépő egészségügyi zavarok nem mutatkoztak. Az uj gyógymód előnyei rendkívül nagyok.
A trachoma gyógyilására irányuló kísérletek törlénetébenez az első oset, hogy belsőleg alkalmazóit gyógyszerrel sikerült eredményi elérni. A könnyű és minden komplikált berendezést feleslegessé levő kezelésmódnak különösen a forróégövi vidékeken van nagy jelentősége, ahol a kórházi viszonyok a civilizál! Európáitok képest természetesen nagyon elmaradottak.. ..
A k<k**amht>d*\\mt Imii***
¦142.JÉ
ZALAI KÖZLÖNY\'
Honvédeinkért, bajtársainkért!
Most a tettek Jöjjenek!
Kónvbelábadt szemekkel búcsúztattuk u harctérre iudutú honvédeinket. Százan és százai) vigyünk, akik nap-nap után várjuk szeretteinktől a tábori lapot. j)r Krátky István, mint a város noUánnestcrc, szivbemurkoló ^szádébfii) Ígéretei lett, hogy »z iltiinniak nem feledkeznek meg lioiivédeinkröl.
Most a lellek jöjjenek !
A hazáért és a kereszténységért harcoló honédvek iránti baj* társi szeretetből, mini tartalékos tábori lelkész
Öt hadbavonult katona gyér-
mekének a nyaraltatására ezennel felajtnlok 200 P-t, tüzéreink zászlójára 10 P-t, A Vöröskereszt ápolónői szakosztályának és a Keresztény Jólé-jtOlíV Nőegylet nemes ke/driné-nvezésére iegalább 100 lindha-vönull kalona gyermekét kellene nyaraltatni a Balaton ir.clh\'lt. A fedezel Is meglenne hozzá s ii városi pótadól sem kellene felemelni.
brlesfilésein szerint, a város évek óla bizonyos hősök emlékműve alapot kezel. Kz az alap állítólag, több mint 10.000 P-t.tesz ki. Á város képvisclő-Icsl^ülete a legközelebbi közgyűlésen kimoiHÍhatná. hogy éltből az összegből 100 hadbavoiiult katona gyermekéi nyaral latja. A még fennmaradó összeget pedig
a hadbavonultak toll tüzelővel való ellátásán)
lehelne fordílani.
Kél gyönyörű emlékműve Úgyis van a városnak s az ,uj Jézus Szive templomban is kész a hősök ablaka.
A nyarallatási akció lebonyolítására a Szociális Misszió Tár-sutától kellene (elkérni, aki eddig is mintaszerűen .bonyolította le n gyermekek nyaraltatását.
Sobosültjoinkórtl
A szombutheJvi hadikórházban a sebesültek egy része kanizsai.
A kórházban jó ellátási kapnak, de kis hazai bizony nagyon jól esne nekik. De niit lehetne ebben a szűkös világban küldeni\'.\'
Szerdin délelőtt osarkészek-kai végigjárjuk a plaoot és a felajánlott gyümölcsfélét ösz-szeszedjük.
(iyümöicsöl, száraz süteményt, cukorka-félét, és könnyű olvasnivalót (Uj élet regényfár füzetei, Képes Vasárnap, Magyar l\'uliir, Sziv-ujság legutóbbi számúit, stb.), virágot Szabó Antal üzletében és a Tculseh drogériában.
Szerdán déluláu a Vöröskereszt buzgó hölgyei becsomagolják a szerelel adományokat s csütörtökön a gyorssal vasutasdiákokkal elvisszük a -vitaminos hazait a sebesöltjeinknek.
Visszatérve a faakcióru, a fát •\\ várostól lehelne megvenni. Szeptember elején az Erzsébet-tér egyik részébe összchordalni gépijei felvágatná, n a diákok,de-veníék, cserkészek segítségével \'mnden hadbavoiiult családjának haza szállítanák a fái. Az erdőből való országúti fuva-
rozáshoz és felvágatáshoz teherautóval és üzemanyaggal bizonyára a MAO RT is hozzájárulna-
Lélektani szempontból menynyire megacélozza a harcoló ka. louákat, amikor otthonról majd azt irják nekik. Kedves férjem! Képzeld el, a Jancsit és a Marikái elvitték a Halálon mellé nyaralni. Nagyon nehéz lát beszerezni, de valamilyen hősök alapjából kaptunk mi is egy köbméter fát. A piacon aHcven-ték segítettek n fell\'ürésziiésnél s még haza ís hozlak és berakták a faházba A Crcdolól a Z--u zsika naponkint kap egy félliter lejét s Jancsinak a tandíjat) is
Festessen Tisztittasson
1><ílCSÍCS nül
megfizetik. Igaza volt a Polgármester Urnák, hogy nem feledkeznek meg rólunk. Jó az Isten s vannak jó magyar emberek.. * Igen, ilyen jő lesz NagukanL zsa, Zrínyi városa a hadba, vonullak hozzátartozóival szentben*
Lonyauer Imre
Ketten balták meg eddig, a gombamérgezés miatt- kórházba szállított hattagú családból
Szombaton délután boncolták fel a kis áldozatokat
Megdöbbentő eset farija irgalomban Kiskanizsa lakosságát. A lalcabkuli-u, 69. szánni szüksén-lakásban lakik Pető ]á-¦0» nos 34 éves napszámos, fíU l4!!* n^s\' CSÖ\'<*dos ember. (L^•4. Felesége, a 34 éves
Pető J.-nc vacsorára gombát ment szedni és azt főzte meg családjának. Nyilvánvaló, hogy Petöné nem ismerte a gombákat, így történt, hogy a legelső gombát, amit az Alsóerdőben talált, Össze-sEedte cs elhozta havi, ahol vacsorát főzött belőle. Órák multak, amikor a családot gyomorgörcs, majd bányási inger lepte meg. Pető és az asszony, dacára a súlyos rosszullétnek, másnap is csak folytatták munkájukat, gondolták, hogy a hányás majd helyre fogia hozni elrontott gyomrukat. Azonban mind súlyosabb lett állapotuk. Valahogyan a dolog a szomszédok fülébe is jutott, tőlük az egyík Tálabér nevű derék rendőr tudta meg, aki nyomban érdeklődött a család hogyléte iránt és aki azonnal meglette intézkedéseit. A Pető-család mind a hat tagját név-szeriat Pető János 34 eves nap-
számost, feleségét, aki 33 eves, János 11 éves, István 10 éves, Mária 6 éves, Teréz 5 éves gyermeket a mentők szállították be a kórházba. Az 1 éves kis Anna időközben otthon halt meg súlyos gombamérgezésben, míg az 5 éves Tcrézkc a kórházban. A méreg annyira felszívódott, hogy az orvosok nem tudtak a két apróságon segíteni.
A kir. ügyészség indítványára a két kis holttestet szombaton délután felboncolták a vizsgálóbíró közbenjöttével. Miután a boncolás határozottan nem állapította meg, hogy a mérgezés a gombából vagy esetleg a gombán beszívódott és vadak mérgezésére használt méregből ered — a kir. ügyészség a két kis áldozat belső részét felküldte a kir. törvényszéki vegyvizsgáló intézetnek Budapestre.
A Pető-család többi tagjainak állapota is kamoly. A kórház belgyógyászati osztályán az orvosok azon fáradoznak, hogy megmentsék Őket az életnek.
Lapzárlakor értesülünk, Petőné állapota válságosra fordult.
Fontos tudnivalók az augusztusi Budapesti Nemzetkőzi Vásár menetdíj-kedvezményeiről
Szombatra befejezte a Vásár iro- I augusztus M-énok délutánjától aug. dája a féláru utazásra jogosító vá- I 26-ánnk 24 érájáig utazhat volo sárigiizolványok szétküldését. Hétfő-
\\Ó1 lóhát már mindönki megvásárolhatja az igazolványt H augusztus 12-ének hajnalától a Vásár utolsó napjáig: augusztus 24-én deli 12 óráig Budapestre, onnan jwdig
26-ánnk vissza.
Az utazási igazolványt u Vasar ezévben is az IBUSZ és annak fiókjai, a Fonoiero Biztosító Intézet megbízottai, továbbá saját u. n. tb. képviseletei, az iparkamarák, keres-
Hálók, komblnéltsiobék
t^^eU^nw választékban
a változott árviszonyok dacára is még mindig olcsó árakon várják
KOPSTEIH BÚTORÜZLETBEN
Horthy Mlfclóa-ut 4.
kedelmi egyesületek, ipartestületek, községi jegyzői hivatalok, számos pénzintézet, dohánya inda, sok városban pedig kiszemelt kereskodó utján hozza forgalomba. Mint korábban már jeleztük, a kormány & nehéz közlekedési holyzotro tokin-tottol, korlátozott számú utazási igazolvány kibocsájtását ongodólvozto. Hogy ii közönség ezt az aránylag kin mennyiséglton hozzáférhető kedvezményi az utolsó lojiotoségig igénybe-vehesse, az igazolványokat ozévbon elővólojpon árusítják, így csak azok Bzámithatnak a kedvozményro, akik nz igazolvánvt legkésőbb juliua 81-ig megvásároljuk, mert az ezután fönnmaradó igazolványokat visszaküldik Q a Vásár irodájába, hogy a más vá- f rostiam mutatkozó löhblot-az ükség- / lotoí-ezekből kielégítsék.
Pontos tudnivalók, hogy a vúaár-ígazolvány, melynek ára líudapOBl-tul 80 kilométerig 2 pengő, azon tui !t.60 pengő, ezövbon is többszöri belépésre és a budapesti tartózkodást lényegesen olcsóbbító »kcdvoz-mény-Hzblvényftlzot« díjtalan átvételére jogosít. >\'
A közönség jól teszi, hu elutazása olótt gondoskodik budapesti szállásról. Az igazolványokhoz oeélból "lakás igénylő-lapot* csatoltak s akik ezt augusztus l-ig kollóen kitöltve Is\'külilik, a Székesfőváros Idogon Forgalmi Hivatala előre fog lakást biztosítani. Együttes nagyobb csoportokban érkező utasok elszállásolását az Idegenforgalmi Hivatal csak aaosetben vállalja, lm a »cso-logkésőob július 20-ig
BUDAPEST I.
10.15 Szórakoztató zene. - 11.20 Tnkáts Erzsébot énekol. — 11.40 Felolvasás. — 12.10 llniezky László szalonzonekara. — 18.80 \' Honvédőink üzennek. — 14 A Folyamerők
fuvószenekara......15.20 Murai Elek
cigányzenekara. - 16.16 Bábszínház.Közvetítés a Jézus Szive-gárda Horánszkv-uteaí otthonából.
17.16 Az 1. honvéd gyalogezred
zenekara. - - 18 Kelolvasás. - 18.25 Kopeezky Alajos orgonaazániai. — 18.46 Hunyadi Sándor csovogó&o. 10.20 Fráter Uránt kunoséi.\' — 19.40 A tüz ünnepe Szent Iván éjszakáján. A közvetítést vozetí a csallóközi (Jollo-községből Dővényi Nagy Lajos vezeti. ¦-- 20 Vidám zonoi loxikou. — 21.16 Bucau Boniato). 2*2.10 Oson az otthon. — 28.25 Slrausatól Uháiig. BUDAPEST II.
18 Ruszin hallgatóinknak. — Ut.25 Meüögazdatíágí féléra, — 38.60 Kopeezky Alajos orgonaszó--mai. - - 10.10 Székesfővárosi Zono-kar. ) 20 Hirek. — 21.10 Felolvasás. 22 »Az idegen fiu. Hindu mesejáték 1 felvonásban.
| Met fcAfomhodJI ~~
ZALAI K0ZLONV
Az árpa- és zab-vásárlási engedélyek kiadásának szabályozása
A közcllátásüíí.ví minisztor július 14-én a közollálási konnúnyBiztosokhoz intézett körivndolotóbou szabályozta az árpa és zab .vásárlási onaedélyok kiadását.
Az idoi termény rendelet szerint a termelő a lioszölgá Itatásra olóirt mennyiségen [olül takarmánygabonáját "vagy saját gazdaságában fölhasználhatja, vagy pedig olad hatja a Hombárnak és\' annak, aki vásár lási ongodéllycl rendelkezik. Vásárlási ongcdály\'t gazdaságoknak és állattartással \' foglalkozó földnélküli kiaombeioknok a \'saját vármegye bon való vásárlásra a községi elöljáróság, más vármegyében, vagy töhh vármegyében \' való vásárlásra pedig a in. kir. közellátási hivatal na ki.
Vásárlási engedélyt ogyolőro vsak azok részére adnak ki, akik állataiknak olsó félévi takarmányozására nem remlolkoznok a holyi szokások-mtk megfeloló abrak-takarmány inonuyiseggel. A vásárlási engedélyeket e célra lend szeres itott űrlapon adják ki. Az ürla|xin az o|ól-járóság feltünteti a vásárlási engedélyt kévé állatállományát, továbbá azt, hogy a lieszolgáltatott mennyiségen felül a kórolniozónok — ga-
boim-lapja szerint takarmányozásra -milyen mennyiségű árpa és zab maradt birtokában, valamint azt is, hogy mekkora u kukorica votéstorüloto. A második félévi szükségletre
csak 1010 január J-tól kozdődóeu szabad vásárlást engedélyezni, Kivételt kéjwz oz alól a serféshizlalás, amolynek 1\\ braksz ükséglotét nem bontják meg. A hizlalási célra vásárolt abrak mennyiség felhasználását n községi elöljáróság külön is ellenőrzi és aki bojelentésétől elté-lólog nem állit hízóba intéseket, azt kötelezi, hogy a vásárlási engedéllyel szerzett árpát olyan gazdának adja át, akinek sortéshizlnlás-lioz árpára ezüksógo van.
Árpát, vagy zabot csak az a tor-meló adhat el, aki beszolgált a tási kötelezettségének már \'eleget tott.
Az esetleg már eddig kiadott vásárlási engodélyokot\'az uj nyomtatványokra ixi kell cserélni, \'mert a községi elöljáróságok szállitási igazolványt a jövőben csakis az olóirt űrlapon kiállított engedély alapján úllitbatnak és adhatnak ki.
(t-o~)
Több kiütéses győzelem a vasárnapi ökölvívó-viadalon
Nagykanizsai LE-Rékosktresxlari LE SS: 9
Délután 5 érakor már zsúfolásig meglelt a gimnázium nagy tornaterme lelkes spór (közönséggel, akik kivánrsiau vártuk a pestkörnyéki fiuk, valamint a jó formában "lévő kanizsai lovonteöklözók mérkőzését.
A Hiszekegy elhangzása után két ifjúsági kerül bsembo egymással. A kanizsai Farkas nem bír ellen-fölével, Szigetivel és így eldöntotlon az eredmény.
Sohnoczi (ltl.Ki Sobók párharcából ís az ellenfél korul ki gyózto-aéo, valamint Tóko (uijk) szintén győz Szekszárdi ellen pontozásnál.
Al ifjúságiak nyongéhb toljosit-ménro miatt már\' 5:1-1« vezetnok a vendégek.
Uorta II. (RLE)— Szabó párharc végén óriási tüty koncéi let rendez n közönség. Ugyanis Szabó jobb volt a három menetben .ezenkívül líorta II.-ót háromszor mogintolték és mégis Bertát kiáltotta ki Erős bíró győztesnek.
Nagy tévedés volt oz uz egyébként jól működő bírónál!
A fiatal kanizsai Anlauff olsó mérkőzésén kiütéssol győzött Mészáros pilon.
Az ifjúságiak után kövotkozuok az ígazi mohotok.
Mikor Rács. a szorítóba lép. percekig ünnepli a közönség. A fiatul
válogatott-jelölt szédülotos rohammal támad az oi«ó perében, líllen-fele, Berta I. alig bírta kívédoni a villámgyors sorozatokat. Már a második |>orcben többször megroggyant, llácz pompás munkával kikésziíotto, ugy, hogy a bíró megállította a játékot és "erőfölény címén loléptotto a már kiütés előtt AJ ló Bertát.
Hatalmas tupsvihar fogadta líáez remek toljositmenyét.
Szenta (Nk)—Hörömpöly mérkó-zéson Szenta pompás iramot diktált. Kllenfolo csak durva fojolésok-kol tudott válaszolni. Szenta szép ős \'stílusos munkája ismét győzelmet hozott a kanizsai szinoknek".
Augusztus 1-én nyílik meg
Tóth József vaskereskedése
Erzaébet-tér 23., Köxpont szálló épUletében
ifcl lalliu ;n
Csépléshez nyersolaj, benzin, petróleum
UNGKR-ULIiMANN KLKK
VAS- ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉSÉBEN Shell gázfdzök l ós2 lánggal jallus yégéro olóJeRy eztiotö k.
Lövik Berkes II. ellen mérkőzött, do csuk rövid két poréig. Néhány pompás sorozat után egy hatalmáé baj horoggal kiütötte ellenfelét.
A fiatal Modor (Nk) Ceoh ellen mérkőzött. Mint ogy valóságos motor, ugy csépelt, végül ó ís győzött.
A i Jel la ellen szerencsétlenül járt (leiencsérnek sérülése miatt abba kellett hagynia a mérkőzést, pedig jobb volt, mint o|lonfolo. Itt ter-mészotoaon Bolla a győztes.
Kaszál ís nagy ünneplés fogadta, mikor a szorítóba lépott. Azonban csuk rövid ideig szóraozlutta a közönségei, inert a 10. másodpercben padlóra küldte ellen fölét. Vargát. Ug\\os és gvors kiütéses győzelem volt.
Az ujone Berkí (Nk) Vitálissal került szoiubo, ukit szintén a lO-ik másodperében ogy sikorüll egyenessel kiütött, ftzzol vége is lett a mérkőzésnek.
A közönség nagy tapssal és üdvrivalgássá] fogadta a kitűnő eredményt és a kiváló teljesítményt.
A fiatalok közül a kis Anlauff tehetséges és a jövő nagy ígérete. A kis Szabó is ügyoa és természetesen nem kapott ki. A bíró tévedése elképesztő volt velo széniben. Ráca
olérto formájának a tetőfokát. N\'cm hisszük, hogy súlycsoportjában bárki jobb legyen az országban, mint ó. Vasárnapi szoropléso élmény volt minden Sportoolbor számára. Szegény líorta I-ot tragikusan kikészítette. Szenta kitünó formában von. Az ó toljesitményo ía olsőrangu, 1-oviknok és Kaszának nem volt o|-lenfole. Do tudásuk és technikai fölényük másod porcok alatt is csillogott. Tetszett a fiatal Modor, sót Borki is. Qorenosér szerencsét lenül járt. A rákoskeresztúriak közül a fiatalabb nemzedék tetszett. Króa bívö nem volt rossz, de a súlyos tévedés ért hetetlen, i .
A kanizsai luvenlo öklözök egy
pompás sportnapot szoros tok a kanizsai sj>ortkÖzönségnok. A közönség nem is volt hálátlan. Fáradhatatlanul buzdította fiainkat, akik nagyon Bzépon küzdöttek és tudásukkal meg is szoroztok a gyózolmot.
Kí koll omolnunk a testnevelés vezetőinek, Froíslingor Gusztávnak, do különösön a tehetséges Sípos István edzőnek önzetlen munkájút.
—Jfc—n-I-
Uj élelmezési találmány:
Sütömassza kenyér, pék- és cukrászsütemény készítésére
A\'köeellátásügyi minisztérium és ó közélelmezési iparok szakférfiai a napokban sütő-bemutatót tartottak, amelyen egy kitűnő német találmányt, at uj sQtőmassiát ismertették meg a meghívottakkal. A bemutató, amelyen a német sütőmasszának kenyér, pék- és cukrászsütemények kései lésénél való alkalmazását ismertették, az Ösz-szcs szakemberek egyhangú véleménye szerint várakozáson felüli eredménnyel zárult. A magyar élcl-tniseervegyészeti ipar, sütőipar és maguk a hivatalos vegyvizsgáló intézmények is egyhangúlag megállapították, hogy a kétféle (tsiros és zsírtalan) minőségben készült sütőmassza nemcsak a kenyérsütésnél alkalmazható kiváló eredménnyel, mint & kenyér izét, tápértékét és eltarthatóságát növelő anyag, hanem a pék- és cukrásziparban is teljesen bevált oly értelemben ís, hogy alkalmazásúval teljesen meglakarttható a tej, tojás és zsir, illetve vaj is, anélkül, hogy ínég a legjobb gyakorlati szakem-
berek ís akár isben, akár illatban eltérést tudnának megállapítani ai említett anyagokkal és .1 sütöm.isz-szávai készült tészták, sütemények között.
Ai uj sütömassza ugyanis, amety burgonyakeményitŐ, maláta, lecithi iró és zsiradék különleges eljárással való összeállításával készült vaj-szerü massza, nemcsak az említett anyagok fontos alkatrészeit tartalmazza, hanem tápértékben messze felülmúlja azokat. A közellátásügyi minisztérium közélelmezési osztálya alapos szakvizsgálat alá vette a német készítményt és mivel az, valamint a vele készített kenyér, péksütemény, tészták és sütemények a legkényesebb vizsgálatot tökéletesen kiátlották, a sütömassza Magyarországon való bevezetését határozta el.
Ezt a nagy tápértékü sütŐmasz-szát a hivatalos tényezők a német szabadatom megszerzésével hazai termékek felhasználásával kívánják előállitani.
jön
Jön
Czája-Cijrkustz
Caak S napra, jullua 23-tAI jullua 27 !8
a Vásártéren, világvárost csoda-műsorral I
Előadások: Julija 23-án este Yi° órakor nagy dlaa* megnyitó al&adáa. - Jullua 24 28-é.i két-két .-Ifi-adás: d. u. 4 és este \';i9 órakor. - Jullua 28-án, vasárnap 3 előadás: 4, 6 és \'1,9 órakor. — Jullua 27-én d. u. 4 hm és este utolaó buo«ú«IBadáa. w«
FERENCJQ7SEF
KESERŰVÍZ
ttMl jiilíus 20.
- (Bérmálás)
Ősszel Keszthelyen és a koszt-. helvi oaperoni kérőiét minden plébániáján líénnélést tart dr. Czupik Gyula veszprémi megyés püspök.
(Kinevezések és változások a keszthelyi gazdasági akidémUn)
A földművelésügyi miniszter dr. Boko László Székesfehérvári gazda-lági tanárt akudémiai rk. tanárrá nevezte ki éa a kcsztholyi gazdasági akadémiához helyezte. Ugyancsak a IwlÜgv\'miniflztor Koszt helyro ho-lyozto akadémiai tanári minőségben Pcltenkoffor Béla budafoki borászati fi\'lügvolőt, továbbá Kürthv Imre keszthelyi akadémiai gyakornokot tanársegéddé, Szondo Kálmán bala-tonberŐnyi oki. gazdát in. kir. gazd. akad- gyakornokká novczto ki és Bijntén a koaztholyi gazdasági akadémiához osztotta oo.
- (Ctiolnoky JenÖ ¦ Balatonon)
A Balatoni Tudományos Bizottság elnöke, dr. Cholnoky Jenő ogyo-tonti tanár, a Balatonon megkezdte különböző földrajzi kutatásait éa mellől to a tudósgárda több tagja értékos tanulmányokat folvtnt, Különösön balneológiai vonatkozásban.
- (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az olmult héton az alábbi anyakönyvi bojegyzésok történtek: Szülotett 10 fui és 10 leány: Szőnyi Antal polgári iskolai tanár és S"zabó .Margitnak rk. leánya, iSznopek István fűszerkereskedő * és Pintér Máriának rk. leánya, Bokán János in. kir. |x>ataulüszt és llozján Ilonának rk. leánya, Szabó Lajos gyári munkás és Grosznor Annának rk. fia, Skoda István napszámos és Békés .Máriának rk. fia, Dávidovlcs Autal MAV órabérea óh Soóe Annának rk. leánya, Németh István cipész mcstor és Molnár Juliannának rk. fia, llopfingor István MAG1U" tisztviselő és Scfilossor Juliannának rk. leánya, Italieki Eugéuíusz munkás és Kovács Annának rk. loányu, Marton Károly fuvaros és Sohnud-lechnor Juliannának rk. loónyn, llolf György földműves és Knáusz Hozáliának rk. leánya, Márton Fo-rottó rondőrfolügyolo és Monostori Viktóriának rk. fia, Vidéki József tűzoltó és Némoth Máriának rk. fin, Fokote András földműves éa Szoles Krzflébotnok rof.fia. Balogh György kovács segéd és Polai Annának rk. fia; Hózasaágon kívül szülotett 2 fiu És 2 leánv. -- Házasságot kötött 5 pár; Miklós István vármogyoi utór íh Kálmán Ilona rk., Pécsi Lajos MAV üzoraLsogédtiszt és Auor Anna Terézia rk.. Némoth István téglagyári munkás és Pesti Krzsébot rk., Peti Foronc kőműves segéd és Bihaivári Julianna rk.. Nagy József uradalmi esőléd éa Horvátit Torézin rk. — Meghaltak 18-an: Kránitz Foronc tojáskoroskedó rk. ÖÖ éves Farkas János csapos rk. -10 éves, Csapó György fölműves roí. 67 évos, Németh Vondel városi kocsis rk. 76 évos, Magyar Lászlóné Nftgy Anna rk, 22 évos, Woisz János földműves rk. 02 évos, Vnrga ¦lázHufnó Parragi Torézia rk. 84 éves, Miltényi Gyula oipókercskodó rk. 60 évos, Lopnyák József .szabó inostor rk, 48 éves, Pötto Vincéné Némoth Terézia rk. Ü7 évos, Pető Anna Julianna rk. 18 hóna(k)s. Gyü-ick Jánosné/róth Gizolla ág. h. OV. Ö!í évos, PotŐ Torézia rk. 5 éves.
(PoIytstSs mi. oldtlról)
BÚTORT HETYElIMBE mirfcia bulorsxatonjabsn vesyen
los harckocai kigyulladt éa jelentós aziimu mindenfajta jórmü megron-gálódolt.
Nyugatextrópal harctér
Berlin, július 20 (NST) Brit bombázók mára
virradóm hatástalan zavaró támadásokat inléztek Németor-szán északnyugati partvidéke ellen. Az eddigi jelentések szerint a támadó brit gépek közül "hármat lelőttek.
A japán hajózást már nem fenyegetik ellenséges buvárnaszádok
Tokió, július 20 Illetékes japán katonai körökben kijelentetlek, hogy a japán hajózást -többé nem fenyegeti támadás ellenséges buvárnaszádok részéről. Azokat az ellenséges buvárnaszádokat ugyanis, amelyek a Csendes-óceán vizein tartózkodtak, a japánok legnagyobbrészt vagy elsüllyesztették, vagy Súlyosán megrongál, ták. A háború előtt mintegy 30 amvrikai bvivárnaszád állomá-sozolt Manila vizein, mintegy 20 brit buvárnaszád tartózkodott a hongkongi és szingapúri támaszpontokon és kórülbelöl 20 holland egység tartózkodott Bórneo kikötőiben. •,
Roosevelt főparancsnokot nevez ki a tengeri és szárazföldi erők élére
Amsterdam, július 20 Hoosevcltnek — bir szerint — az a terve, hogy lőpnranesnokot neve/, ki a szárazföldi és tengeri erök számára. Ezt az állást Lcaliy tengernaggyal, az Egyesült Államok volt viehyi nagykövetével akarja betölteni, aki jolenleg az Eszaknmerikni Egyesűit Államokban tartózkodik. Az OpT washingtoni értesülése szerint Eenby tengernagy uj állá\' sába való" kinevezését mindennap várják., Roosevelt a legutóbbi sajtóértekezleten közölte, hogy rövidesen nyilatkozik ebben a kérdésben. Lcahy,valószínűleg a Fehér Házban működik majd, \'mint Hoosevelt katonai tanácsadója.
A szovjet vasárnapi repülőgép-vesztesége
Boriin, július 20 (NST) A szovjot légíliaderóiiek vasárnap ismét súlyos veszteségébo került a német harci és vadászrepülők fölénye. Az eddigi jolonté-sek szerint a német repülők vasárnap a keleti arcvonal különböző
szakaszain légi harcokban 80 szovjot ropülógé|>et lőttek le. A lolőtt gépek nagyrészt brit éa amerikiai gyártmánynak voltak.
Budapest, július 20 (P) Moszkvából Londonba órko-zotl jelentések szorint a rosztovitér-séglion álló szovjot csapatok helyzete rendkívül kritikuB.
líudapost, július 20 (UN) BorÜni jolontés szerint a néinot és szövetséges csapatok Hosz-tovtól északkolotro azólos arcvonalon ölették a Dont és nyomban mog-kozdték a visszavonuló szovjot csapatok felmorzsolását. Rosztov sorsa megpecsételődött. Az olőrohaladott katonai hathuüvolotok kövotkoztébon a város mar a kis távolságú harci ropülógéiiok hatósugarába korült. Rosztov a Kaukázus foló vozetó ut egyik fontos pontja. Innon ágaznak szét ugyanis a legfontosabb vasútvonalak* és közlekedési utak.
Holtponton a francia-amerikai tárgyalások
Budapost, július 20 (P) Zürichi jelentós szerint Laval francia miniszterelnök határozott magatartása folytán a francia—atno rikai tárgyalások holtpontra jutottak.
Anglia most ismert be először hajóiérveszteségeit
Budapest, július 20 A Nomízctközi Sajtóludósiló stoekholmá jelentése szerint az angol alsóház zárt ülésén a kormány elsőjzben közölte az elsüllyesztett hajók pontos szó-mát\'. Stockholmi diplomácM körökben ezzel kapcsolatban kijelentették, hogy a brit kormány jelentésében foglalt adatok minden várakozást felülmúllak. A brit kormány jelentése ugyanis méjg a német véderőfőpnrancs-nokság részéről 19 millió tonnában megjelölt elsüllyesztett hajótérné! is nagyobb veszteséget közöl. \'
— (Karorvosi kirendelés)
Tudósítónk jolonti: A miksavári körorvosi állásra, bár a pályázatot többször mogismétolték, egy pályázó-orvos sem akadt. Nehogy a 14 községből álló körorvosi körzőt orvos nélkül maradjon, a bolüg>\'«nnísz\'íev hivatalból romlóit ki körorvoat\' 8ze-szárdics Imre bolatínci orvos sze-mélyében, aki már el is foglalta uj állását.
— (Mumkösl tanítók 3/nbuüsán)
Tudósitónk írja: A délvidéki levente csapatparancBtiokok részére Szabadkán július 20-ától augusztus 10-éig lovonte-caai>atpavanesnoki tan folyam lesz. A tanfolyamon Muraközből 10 tanitó vesz részt.
— (A muraközi ltjuk Icvenle-táborozwa)
Tudósítónk jolonti: A szegény -sorsú és jómngaviaelótü murakóiíi lovento-ifjakát, hógy megismerkedjenek az igazi levento-óiettói, közős táborozásra viszik.\'A muraközi ifjak lovente-táliorozáaa augusztus 1-tól 16-ig losz Csáktornyán.
Japánok vesilfc\'At a szingapúri Iparvállalatokat
Tokió, július 40\' Mindazokat a szingapúri iparvállalatokat, amelyek az oUüiíí*ójc kQzéii voltak, most.japán távsaságok veszik át. A lnros ponarigi ónöntŐdéket a közelmúltban votle át eg>\' e célból alakult japán társaság.
Stern J. Kai mán
üveg-, porcellán-, kőedény- és lámpakereskedő, Öveges és képkereteié ,m
CKn8<ryui 7. HagylieniBe« b«h»i znnji M-u. 4i.
DRÁVAVDLGYi
tflLLAMOS flRflMSZQLQflLTflTO R. T.
• lakiiart f ¦ I « I liigo ¦ 11 á* minden •lllaMitts kétslééban CsenKery-ut 51, telefon 294:
Ai-anwaámlall flaeMM, rahlamaolók, MbabajalanMaak
Kin^Oíletnylivdiilt^.
\'Mindazon Eébirátoknak és buncs-fösöbek, kik féleitliétclteb \'drága hH
fL\'lt.líi\'LÜl
Vesrga Jásmmlaé
¦iSi. Pariaj! Tattí
lenietéséti resztvettek, sjiulort feje-i zem kl hálás kBszönettmet.
Varga WmL^ és Parragi családok
Alulírottak fftklulomtól metflen Szívvel tudatjuk, hogy a drága Jó tvtrtí, édesanya, anyós, nigyanya éi (Uruinya
fiUBICZA I6ZSEFIÉ
«111. SZABÓ JUUAKH*
életinek 79-lk. boldog liájatrfsiiak Oft-lk évében hosszai olebredée .\'lén vlmudla jóságos, nemes leikéi Tfr> remtöiének.
Dri« ItaloHunk lolill maradványait folyó hó 21-én. kedden d. u. 4 órákor fogluk a temetó halotfashátáDóI a róüi. kath hitvallás szertartása szerint beszenteltetni és örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szenlmlse-áld6zalől a megboldogult lelkllldvéárt folyó hó 22-én. d. e. 9 órakor fog|uk a sietlt; ferencrendtek plibánla-remplomiban a Mindenhatónak bemufattatnl. Nagykanlzaa, 1942. Július hó 20. lulágoi utmios lalkcct IriUé itllu maradi
liul.lt«.. JéKMt lér|o. SubUsa Kiu féri r«wa J4«s«faí, Bt»«ll» férj. Iharos I.tvflaBá gyermekei, ttmm J4-
"J, lhv.. >>t»l» yfi, itm f****
tk.ro. É... ItMMai tinoílt. fw". SárU dld»nokáJ«,4íl a gyászoló rokonság.
ZAJJAI \'KÖZLÖNY. _
Nagykanizsa megyei varo* polgármesterétől.
894/W. 1942.
Tárgyi A nehéz testi ajakai vámőrlök kori ak a 65. ótcí-áv1ií való kiterjesztése é« a nehéz (esti munkások vám-őrölhető fejadagjának lei-emelése.
Hirdetmény.
A terrnényrendelet értelmében azok a nehéi testi munkások kaphattak évi 240 kg. gabona Őrlésére jogosító kenyérgabonojegyet, akik ai 1882 -1926. években születtek, vagyis akik nem voltak 60 évesnél idősebbek. A köeellátás-Ügyi ininisiter ur most rendeletet adott ki, hogy a 60—65 éves férfiak is megkaphatják a 240 kilós jegyet, ha nehéi testi műnkét végeznek; eteknek a 180 kilós jegyeit átcseréljük 240 kilós lényekre. Ai átcseréléshez születési bizonyítványukat vagy a rendőrségi lakásbeielentőiuket, amelyből születési évük kitűnik, magukkal kell hozniuk; magukkal keli hoi-uiuk továbbá a 180 kilós jegyüket és hit van, a gabonalapjukat.
Elrendelte a köeellátá-yi miniszter ur azt is, hogy a saját gaidaségukban állandóan nehés teiti munkát végző férfiak a 240 kilós adagon felül további 60 kiló gabona őrlésére jogosító pótjegyet kaphatnak, ha 50 holdnál kisebb birtokuk van és ha ezt a 60 kilő gabonatöbbletet meg is\'termelték! A pótjegy igényléséhez a gabonalapot és kenyérgabonaiegyüket magukkal kell hozniuk!
Felhívom mindazon érdekelteket, akik az emiitett kedvezményekre igényt tartanak, hogy folyó hó 22-, 23. és 24-én jelentkezzenek .i Rozgortyi-utcai tornateremben és pedig a kískaniisaiak min-difl délelőtt 8-12 óra között, a nagykanizsaiak pedig az emiitett napok délutánján 3 és 6 óra között. Akik oj emiitett 3 napon nem jelentkeznek, később már nem kaphatják meg e kedvezményeket 1
Nagykanizsa, 1942. július 17. K»t Polgármester.
Pk. 4706/1942. 1942. végf. 73, u.
Árverési hirdetmény,
Dt. Lakatot BmŐ budapesti Ügyvéd ittál képibe!! Sztlmáuy Zsigmond budapesti műkereskedő Javára Öranei Oyula pölríiei \'öklbírfokoa ellen 320 pengő töke és több követelés J<r. erejéig a nigy. ktstoal kb. Jiráabtrdsag 194!. évi 1841 iu. végzésével elrendelt kldégltétl végrehajtat folytán végrehajtást izenvedőtöl 1942. évi míretuB hd 13-án lefoglalt 132) pengőre becsalt Ingóságokra a nagykanUsal kir. Járásbíróság fenU számit végzésével as árverés el rendeltetvén, végr. axtnv. lakásán, Pölfétén, a fizetett Összeg levonásival leendő me«iartátára határidőül 1942. évi jullua hó 25. napjának délután 6 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, képek, hintó atb. a egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kési-péniítzetéi mellett, esetleg >ec*áron alul Is el fogom adni,
Nagykanizsa, 1842. évi Július hó 3 in.
et«k tiszió
r.aí kit. bír. v<r*tu|ts, tttlni Wrttjigl UküMttU.
C"* WflltlÉ i baeau • myl fea*tto*t*áal 1 éa ttwwairnxtl mmmm Ul j
A Menyei kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóiág.
3tl4/lk.-1942. bzaia.
Hirdetmény.
Tormalölda és Klslakos községek telekkönyve iBgolflf elosztás és határ-egyesltés következtében átalakíttatott és szjoI egyidejűen azokra az iügat-lnnokra nézve, amelyekre a* 1888: XXIX. to., az 18891XXXVIIL, to., az ltot: XVI. te ós az 1012: VII. to. 34. és 35. §al a tényleges birtokosok tu-lajdonlnunnak bejegyzését rendelik, az 1892: XXIX. to-ben szabályozott eljárás a tslokjegyző könyvekben! bejegyzések belyesbllóaóvel kapcsolatosan ío-«anatosl itatott.
Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1. hogy mindazok, akik az 1886: XXIX. te. 13. és 17. 8-al, - Ideértve e S-oknak az löSt): XXXVIII. te. 5. és 6. S-alban és az 18011XVI. te. 15. 8,-ának a) pontjában foglalt kiegészítéseit is; valamint ai 1»»: XXXVIII. te. 7. §-a és az 1891: XVI. tc. 15. §. b) pontja alapján eszközölt bejogyzések, vsgy az 1886: XXIX. to. 22. § a alapján történt törlések érvénytolenségét kimutatják, evégből törlési keresetüket hat hónap alatt, vagyis 1948. évi Január hó 3f. napiáig a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszabb!thaló záros határidő eltelte ntán Indított törlési korosét annak a harmadik személynek, akt Időközben nyllvánköoyvl Jogot szerzett, hát raay&ra nem szolgálhat;
2. hogy mindazok, akik az 1616: XXIX. to. 16. és 18. S-eJnak ©sötétben, Ideértve sz utóbbi §nak az 1889: XXXVIII. to. 5. 6s 6. 6-aIban foglalt kiegészítését és a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellentmondással élni kívánnak, írásbeli ellentmondásaikat bat hónap alatt, vagyis 1943. évi Jannár hó 31, napjáig bezáróan a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros haláridő letelte után ellentmondásuk többé nem fog figyelembe vétetni;
3. hogy mindazok, akik a tolokkönyv átalakítása tárgyában tett Intézkedések által, nemkülönben azok, akik az 1. és 2. pontokban körülírt eseteken ktvüt nz 1892: XXIX. to. szerinti eljárás és az ennok lolytán történt bejegyzések áltat előbb nyert nyllván-könyvl jogainak \' bármely Irányban sértettnek vélik, Ideértve azokat la, akik a tulajdonjog arányának az 1889: XXXVIII. to. 16. §-a alapján törtónt bejegyzését sérelmesnek találják, o tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényeiket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1943. évi Január hó 31. napjáig bezárólag nyujt-sák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő elmulta után az átalakításkor közbejött téves bevezetésekből származó, bárminemű Igényeiket a telekkönyvi Jogot Jogügylet utján nem ingyen és Jóhf—
swrző barmaálk •Mmély banyában többé nem érvényesíthetik, sz említett bejegyzéseket pedig csak ««"toy rendes utján és csak az időközj*15 jogügylet ntján nem Ingyen éa Jóm-szeműén nyllvánkönyvl Jogokat szerzett harmadik szomélyek Jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.
Egyúttal ügyel mozi étnek azok a lelek, akik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag be-nyuitanak.azeredetlekot a telekkönyvi hatóságnál álvohetlk.
Utenyo, 1942. június hó aO-án. Df. Korpots a. k. kir, Jblró.
A kiadmány hiteléül:
Balassa 8- k
jom uimanyYYOíia.
oátiamczibm
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.954/1942.
Tárgy: A vasúti pályamenll mezei termények lütkér elleni megvédése.
Hirdetmény.
Felhívom a vasúti pályamenti birtokosok illetve bérlők figyelmét, hogy a mezei termények learata-sát a vasúthoz legközelebb eső részen tartoznak kezdeni. A behor-dásra kész mezei termények a vasutt vonalak mentén legalább \\ 100 méter távolságban helyezen-dők el, Azon termelők, akiknek a terménye ily távolságra, a terület keskenységénél fogva el nom helyezhető, terményeiket azonnal a legrövidebb idő alatt elhordani kötelesek. A tarlót a vasút felől az aratók nyomában lépésről-lépésre fel kell tisztítani és a pálya tengelyétől legalább 100 méter távolságra 3 méter széles védŐ-szántást kel! alkalmazni a termés és a vasútvonal között oly módon, hogy a védőszántás a pálya felé csŐ legszélső boglya, vagy keresi t-
máyadt Autábusz-menetrend
Érvényes 1942. májat 4-től « további Intézkedésig. NagyhaabM—flerabBMo—Zalauabar
latact
17.15 1. Nagykanizsa Központi száll. í 6JS0
18.08 1. Oarabonc 1. 5.58
1825 í. Zataszabar 1. 5.40
Naoykanlaaa— bara.fa.r4ny— Inka—BiltBsiyn—Knnaavar
7.00 1. Nagykanizsa KözponlI száll. é. 17.05
7.39 I. Ibaroaberény é. 16.27
7.55 I. Inka é. 16.11
8.53 1. Böhönye é. 15.30
10.00 é. Kaposvár pu. i. 14.00
x
510 14.C0 18.201 1.
7.20 16.10 20.30 ).
8.55 17.45 21.45 é.
HseylaanlMM—AlaAUndva—RRuraasombat
Nagykanizsa pu. Atsolendva Korona szálló Muraszombat Korona sz.
d=-N
BMívmbat i
X j a
1 t. 1 1020 14.45 18.00
1. 8.25 12.40 15JS5
1 1. 6.45 11,00 14.35
X
5.10 5.20 6.10
7.15 7.05 6.15
X c
-.--.— 14.45 -.—
9.35 10.20 14.35 1605
8.45 9.30 13.45 15 15
NanykanlKM— L*t.n,e
c a
7.30 14.--.— 1!U0 i. Nnyl«Mlit» p>.
7.40 14.10 1630 18.25 I. il.„i„;,.. K<;p. 8,30 15- 17.20 19.15 i. Lltty. c — I léffrtn, suráin ás pánleken. d—Nagykanlm—Lelenye közölt csak hátkOznap.
EzenHTtlI rnág Lelenyáröl Indul 17.00, Nagykanizsa pu.-ra áikezlk 18.00, csak hálköznap.
X Csak hétköznapokon közlekedik.
Letenyére a 16\'30-kor induló és a Letenyáről 845-kor ás a 15-15kor induló járatok bizonytalan Ideig szllnetelnek.
Nagykanizsáról MOkor Induló |ár«t 7\'20-kor Indul bizonytalan Ideig,
1942. fcbtu 2q
sortól 5—10 mítet tivolsilgra essék. Oly esetekben, midSn „ birtokréssletek e pálya tengelyére merőlegesen sor.kosnak egymás . mellé, a védöseántások egy vonalban létesitendSk. mert a lépcső-setes seántás a futótüe ellen vé- ¦ delmet nem nyujt.
Egyben felhívom a vasút melleit! erdőtulajdonosok figyelmét, hogy a gait és a könnyen gyúló bol-rokat irtsák ki, as erdövédssalagot teljesen tisEtitsák meg, és ha nson ssdlmás terményt termelnek, eit learatas utiín aionnal elhordani kötelesek.
Nagykaniisa, 1942. évi július 16. tcc7 Polgármesler.
iPl6lIlBETfm
Egy lóhllbót való llul lanaldaak Iti. vessek. Lóbl Béla hadirokkant tzllcinieiter Nagykanlssa, pó ut 8. 2040
Egy tlut vsgy leányt laRutónak fizetéssel (elveszek. Cslboly Ferenc szabómester, í\'o-ut 8-, emeleten. 2053
AtvU-tttso.
0alalb.raa«1aa<a eladá. Bővebbet Erzsébetté! I. ss., lestákUitet. 2020
Miamin eladó ölkllés tételekben megállapllott áton. Zrínyi Miklós utci a|ló 6.
Il..t.rh.gadtt nagyon olcsón eladó. Cini a kiadóban, 2072
Egy herélt nagy Hantnak eladó — ftlaa falalap.n, Arany János-u. 8. 2070
Agyak, ónémet ebédlóazekrény, edények, nól télikabát kis termetre Cicnguy-ut ,ii. alndak 4 li-lg. 2069
sOUIivtui
II. Hargltsy Bála graffaléana logsd reggel 8 tói este 8Ig, vasárnap délután 3-6 lg. Klrály-nlca 37, lóldistat t. Levelekre Is telel.
ti...*<>li Takács Istvánná, Örház-ulca t. xslrlegye, Becsületu meglstilú adja le Szakállué, l\'ó-ul 6. címen. A hentesüzletek kéretnek, az elveszeti Jegyet Illetéktelennek ne váltsák be.
Városi ntaal vssárnap Ötórai előadásánál a baloldali ruhatárban, tavidéiból más nóIkabálUba lettem kesityamet. Kérem a megtalálót, aat a baloldali ruhatárosnak leadni szíveskedjék. 2.71
kerül többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
XMM kozlúny
politikai NariLAr. Kiadj.: „kli|aiá>ai|l 11. T. ktgykatlzse\'\'. r.l.ló, kluló: Zalai király. Nyomatott: a „klliazássáaj ft. T. kagykaslinr*
aysnááláku kaiykaaUaáa-UtTlailáárl WWi IsM Uralj,
ismét 16 ellenséges hajét «flüyesztettek el a német buvárnaszádok
82. évtaly«". 163 «*m\' WinylWBltM, 1842. killus 21. ksdd _ *w 12 IHltis
ZALAI KÖZLÖNY
¦Mi-fMt\'-ST *> uodóuv.taii reta «. mi
E535SI <• kiadóhivatalt t«teto» 78, ¦
HeKluloiilk luhiilon hótköaaap delatan.
politikai napilap
Felelős szerkesztő: BarbarlU La|os
BldtlMtéid in: ogr hónapra 2 Bongd «0 BUtn
negyedévre Y pengő 20 liíTor. Kgve. «ato: MtUfenap 151 811., asomttaten te HH-
lls ártatlan 1
(b!) Azelőtt destrukciónak mondok. Most, bogy végre rájöttünk, mcmivivol szebb \'zongzotosobb a mi magyar nyelvünk s hogy inog lohot mondáin mindent értelmesen magjaiul is, — most inkább rombolásnak, lélokmórgozésnok mondjuk.
Rcngotoget beszéltünk 1Ö26 óta orról a pusztító orojü müvolotiól, irtottuk, ahol értük, csak egy baj tolt vele: — mire az ugynovozott destrukció valamolyik sárkányfojót lenyostük, addigra az idő rondszo-íínt lopott ügyöt s ami tegnap még hivatalos szomlólot volt, holnapra abból is romboló tanok lottók. így után ozon a téren mindig van ir~ togatui, nyeseget ni való. Különösképpen van így háborús időbon, amikor a lólokmérgozés legkisebb magja is, ha mogfogamzik, bolátha-Uttían károkat\'okozhat a nemzetnek, a társadalomnak. EHono küzdeni mindenkinek kötoloaségo ott, ahol éppen éri.\'
Igen ám, do ki destruái, hol dos-Irufil manapság, amikor betűre, szóra a lolkiiBineroton kívül a hatóságok is vigváznak?
A lólok rombolásnak ma is ezer álarca van, ezer roitokholyo. Azt mondják, a rovurvilág apró ugró-bajnokából ogy zsákra valót köny-nyebb mogvigyázni, mint egy kikapós asszonyt. Ilyen nyughatatlan rórü némber a lélokpusztítás ssol-lemo ia. Mindon ezé], minden toll mollelt ülhetne\'ogy cenzor, betű ó« bzó akkor, is ozrovol találna utat a rostalikán át, hogy a logártatlanabh-nak látszó köntösben boférkőzzók a lolkokbo és elvégezze ott a maga munkáját. i
Nem kell okvetlenül habzó szájú izgatókra, vakmerő irodalmi kirohanásokra, főlényos vagy alattomos újságcikkekre, a szélsŐségok talajában burjánzó, íololőtlon uszításokra gondolni, óh, nom! A |61ck-mérgezés olt.huzódik meg igen sokszor a logközöm hűsebbnek látszó szavak mögött, a logszondébb írások sorai között, a legártatlanabb plofykázások odvaiban.
A solyempapirba csomagolt lé-lekmérgozés iskolapéldájával talál-konhatott minap, aki elolvasta; az egyik azinházi képosujság riportját, egy beszélgetést a magyar irodalom nagyurával, Herczog Ferenccel.
Az újságiró beszélgot az hóval erről is, úrról is (kissó az izlés l>o-rotvaélóii a szerelőmről is) és köz-bon érdeklődik, mikor mogv nyaralni badacsonyi szöllojébo? Közben ¦ kiderül, hogy az agg iró már menne, n»rt csak ott tudna igazán dol-puii, mog u, nyár ia olszalud idos-fova éa megy *ia rögtön, mihelyt wp motalkét.
.\', Eddig rendben is van a dolog, hisison minden -olvasó ¦ bölcsön tudja: — a motalkó ma igen-igen "aS.v szó, kell minden csoppjo a tiadsorognok és hát, lám. milyen fond éa igazság van nákink otéron: "~ nincs kivétel, még Herczog Ferenc kogyolmeB ur, a legnagyobb elo magyar iró sem kap benzint "aliitom utazás céljaira.- ¦*
Azután még beszélget az újságíró Pár bekezdésnyit Herczog Forenccel. Az ember mog ía sajnálja közbon u ?? m!,o7ni\' szollom-óruiflt, moW ""¦adtunk W "
tszik, nom hagyják pi™
A Don és a Donec alsó folyásánál szakadatlanul folyik az ellenséges csapatok üldözése
Lava! ellenállásra utasította az alexandriai francia bajórait
Svédország fegyverrel is kész megvédeni semlegességét
Melbourne, július 21 Tegnap u japán légierő 26 nehéz bombavelője vadászgépek kíséretében támadást intézett Moresby repülőterc ellen. A ledobott bombák károkat okoztak.\' f r-. ¦ i
Roosevelt veszt át a szövetségesek főparancsnokságát
Amsterdam, július 2t A newyorki rádió jelentése szerint az amerikai tengerészeti lüvatal közölte, hogy az Egyesült Államok egy hajóját az At-iaü-óeeánon elsüllyesztették\'. Az\\ életben maradottakat partra tették.
Amsterdam, július 21 A brit hírszolgálat vnneouveri jelenlése szerint Roosevelt elnök rövid időn belül átveszi a szöyetségcs haderők főparancsnokságát. Roosevelt mint elnök* eddig is főparancsnoka volt az Egyesüli Államok haderejének, mint a jelentés mondja, egybehangzó beleegyezéssel, veszi át hivatalát. , i
Sorozatos minisztertanácsok Ausztráliában
Amsterdam, július 21 Az angol hírszolgálat jelentése szerint l-\'raser újzélandi miniszterelnök és az újzélandi amerikai követ tegnap Ausztráliába érkezeti, hogy résztvegyen
Szigorú Intézkedések a
Stockhofctí, július 21 (Bud. Tud.) A svéd honvédfcl-3ui miniszter kijelentette, hogy Svédország kész igénybeveuni fegyveres erejét, ha idegen tengeralattjárók továbbra is veszé-lyezteÜk a svéd territoriális vizeken a svéd hajózást és/idegen repülőgépek nemi veszik\' tekintetbe Svédország semlegességét. A svéd légihaderőt utasították, tüzeljen svéd terület felett megjelenő repülőgépekre.
A kelőit, front hlni
Budapest, juüius 2! (ÉU) Berlini jelentés szerint
uz ausztráliai kormánv által tartandó sorozatos minlsztertaná-esokon.
A francia nagykovát Inonünét
Istanbul, július 21 Izmet luoníi török óllnmel-uök tegnap kihallgatáson fogadta Gastón Bergerit-t, az uj áuka-rai francia nagykövetet. A kihallgatáson jelen volt Szarad-zsoghi miniszterelnök is.- -
Aríean egy Ml malva veszi át bsrHnl hivatalát
Istanbul, július 2t Zsufet Arican, az uj berifmi tőrök nagykövet.— hlr szerint — egy hét múlva veszi át hivatalát.
semlegesség megóvására
a keleti harctér egyes részein a szövetséges csapatok a támadás megkezdése óta 600 kilométert nyomultak előre. Az ujabban megszállt területeknek igen nagy ipari és mezőgazdasági jelentőségük van.
Kóma, július 21 A Stcfani-iroda megállapítja, hogy a keleti harctéren a légies földi erők szoros együttműködése igen hatásos eredményeket ért el. A renülők tevékenysége nemcsak előkészíti a gyalogságnak és a páncélos egységeknek a műveleteit, hanem ezen túlmenően lehetővé teszi,
hpgy a támadást igen erőteljesen és rendkívül gyors ütemben\' vigyék tovább, aira akadályozza, hogy a szovjet gyalogság elaza-.kadhasson üldözőitől vagy Jha-\'lásos ellenállást fejthessen si.
BerUn, július 21 A keleti urcvonal déli szakaszán erős német harci- és va-dászrepülő-kötelékek tegnap is igen eredményes támadásokat intéztek bolsevista csapat- és jármügyülekezések ellen. A német repülők a povoríoiü pályaudvarra nagy űrméretű bombákat doblak, amelyek a pályaudvar berendezéseiben és a pályaudvaron veszteglő szálíitóvona. tokban,nagy tüzeket és rombo\'á-sokat okoztak. Német harca repülőgépek Rosztov térségében is erősen zavarták a Szovjet vasúti utónpótlási forgalmát ismételt támadásaikkal. A voronezsi szakaszon harci- és zuhanó-kötelékek boliJCvistu állások és célpontok ellen intéztek támadásokat és a bolsevistáknak mind emberben, mind hadianyagban nagy veszteségeket okoztak. Az eddigi jelentések szerint a német repülők ezen a harci szakaszon 8 szovjet repülőgépet lőttek le. A német légierő eredményesen folytatta támadásait Moszkvától délnyugatra és délkeletre bolsevista vasutvonalak ellen. Öt csapatokkal és hadianyaggal megrakott szállító-vonatot szétromboltak és vasúti csomópontokban, vala\'mint vasúti berendezésekben és sínekben telitalálatokat értek el.
Stockholm, július 21 A tegnapi londoni lapok vezető cikkekbon foglalkoznak Tmiosenkó voroségévo]. A Times moszkvai kö-löntudosítója azt Írja, hogy a német \'Folytat** t a oldalon)
lionni a-fővárosi élőt zailésában, az alkotó orojp olfocsórolődik és mindennek — a motalkó az oka. Az olvasó is elhiszi, hogy bizonv a mai utazási ¦ viszonyok mellett a hajlott korú Horczeg Foronccí ombor-tolenség volna bogvőniöszőlni a Budapest-béliről a Balaton foló induló valamelyik vonatba. Mfndeet
persze már ncin írja az újságíró, do annál inkább érzi az olvasó ós azon nvomban hajlandó lonne Herczog Ferenccel mégis csak kivótolt lenni éi- Isten noki, fakereszt, en-:ni neki uzt a pár Jiler mo-
talkót, amí ologondő a nagy Bábeltől a csöndes badacsonyi kúriáig. ICttől csakugyan nem dőlno Öaazo a világ és állunk u.:;v az orosz fronton ia, hogy most mar talán anélkül a pár htor motalkó nélkül is megnyerjük a háborút. \\
Mindoz eddig kőrülbolül inog ís folol az igazságnak és méltányosságnak.
A lólokmérgozés azonban még csak most következik. As uIoIbó, a lot^alegutolaó páraoros bekozdéoben. Abban ugyanis, első tekintetro ogé-¦,.\'h ártatlanul, mintha csak a ri-
Lort befojozó környezeti hangulat-őpo lenne, en olvasható: »A Hidegkuti-uton száguldva zug egy hatalmas tura-kocai. A kormány-.keréknél fiatal dáma, haja, mint lobogó lángcaóva\'.uszik utána,..«
Aha! — figyel fej az olvasó, do ivemcsak felfigyo). hanem fel is horkan íziben, •— hát; a logobó hajú •rtitós démonnak van motalkó? Az sétakocsikizhat, méghozzá hatalmas tura-koesín, caak. .ugy. egy- kiesit lovogózni\' a Hídogkuji-uton?. Hee-ezeg Ferenc inog nom tud" elmenni bonzín-hiány miatt a badacsonyi
gALAÍ-KOMLÓN V
IH.2. jultw 21,
nádtetős nyári lakúba, hogy utt . --iüi:. :: nyugalomban nlkothawoii, guzdagithussu a magyar szol leni
kincsesházát?
. -New,., óh, jutni irt m újságíró som mi tilosat! Csuk kínozott llur-rzeg Koíeuc. lakásának ablakán és hát a riportnak poén kell... Mit ruojí max ív.-..- a jó ujságiró ogy csattanós poénért?<