Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
9.21 MB
2009-08-18 16:18:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
404
7146
Rövid leírás | Teljes leírás (1.33 MB)

Zalai Közlöny 1943 145-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

FMadt: ^2M \' 83. évi., 145. sz. Nagykanizsa, 1943. július 1. csütörtök jíra 12 fillér.

Benílokosat:__.___ Tábori mtti:___¦
mm, ¦ mm
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SzerkoszUBóg ée khuMhlvatal: Kő-ut 5. szám. Szerkesztőségi és kladíhlvatnll teleten 78. sz. Mogjolonlk minden hötköznup délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts L
RlflHzetéfrl ara: egy hónapra 3 poncö 20 Hller, negyedévre 9 pengfl 20 fillér. }\\i)y Egyes szám: hétköznap 12 1111., szombaton 201111,
DJ gazdasági rend
A rádió ós a hírlapok utján Mamit mór az ország kózvotoménye Kállay Miktús mhmztorojnök ós Ko-iiiém\'i-Schnollor Lajos pYmügymi--nÍBMBT szegődi nagy boszódéról. Az utóbbi hónapok\'; egyik legnagyobb politikai osomónyo ta, mert a kormány olnöko es a íténxügy miniszter olyan idókbon, amikor az egész gazdasági élőt a háború köTotolmónyoit szolgálja leginkább, ogy egészen uj gazdasági rendel jolont bo s teszi ozt ogy fontos gazdasági mozzanat küszöbén, aratás olótt. A miniszterelnök ezzel a ¦ beszédéről az ogéaz magyarság számára megmutatta azt iix ^ utat, aniolvnn az uj gazdasági rend halad, foltárván mindazokat a.problémákat, amelyek a kormányt íiitöükodésokro késztették. A pénzügyminiszter viszont őzöknek a prohlémáknak részleteit is imnortetto s hoszédo főként a mai ídök logr akutabb kérdése körül mozgqtt a oz az árszinronal. A miniszterelnök bo-szédébon általános politikai irányol vokot adott s eközben rámutatott azokra a kártékony tünetekre, amo-lyok az ország nyugalmának és rond-jénok legnagyobb ellonségoi. Ezek: afokote piac, a korrupció és a protekció, lírthotö, hogy az egész ország közvólomónyo íonnon holyosol a miniszterelnöknek, amikor hang-Bulyozta, hogy a lognagyobb ollcm-ségoi a npmzotnok azó k, akik lll\'lll akarják magukat alávetni annak a roiulnok, amit a kormány mcgálla))it óh vógrejiajt.
Ebben az általános kormányzati politikai köretben itmdkivül nagy jelentőségű gazdasági problémák sorakoznak fol. Kzokot a pénaögymi-nisztor igon részletesen, mlnoonki által érthető módon torjosztotto elé Szögödön » o/oknok az Intózkedésok-nok ma nincs OllonzŐjo, mert mindönki tudja, hogy alkalmazkodnunk koll gazdasági élotüiíkbon Is,az adott viszonyokhoz. Mindonokojólt ki koll omolnunk azt a mozzanatot, hogy a moKŐcazdanági úrszinvonal a ÍO pengős búzaáron épül fol. Ez azonban nom jolonti azt, liogy ugyanilyon arányban omolkodjók ti Többi mezőgazdasági cikkok árai is, csupán azt jolonti, hogy az örazos mezőgazdasági cikkok árai a 40 pongoa búzához viszonyítva, egymás között harmóniában logyonek. Tormészoto-son ilvon alapon már megtalál hatja a gazda a maga számítását, do köny-iwit a liolyzotén az uj hőszolgáltatási nuulszor is. Az ipari árakra vonatkozólag azt mondotta a pénzügyminiszter, hogy azokat ugy Ingják megállapítani, hogy a tisztességes polgári hasznot oTnyorhosso az ipar. Gazdasági élolilnkbon ózok azok a legnagyobb problémák, amelyek biztosítani tudják az ölöt normális monotót, Kinbilitást nyújtanak, összhangban Untják az egyos foglal-koziwi ágak közötti gazdasági lioly-zotot, óppon őzért orthotÓ, hogy á kormány igon nagy fontosságot tulajdonit annak, hogy az árszínvonal kérdését rondozzo. Az ország köKvé-loményo az uj árszínvonal kialakítása erdőkében olékéxzitott kormány-intézkodésokot mogértéssol fogadja • maga is azon van, hogy onnok a
Churchill beismerte, hogy kímélet nélkül folytatják a légi terrort Németország ellen
jója ós minden TOpülÓgóno a Oson
Churchill angol miniszterelnök London város diszpolgárává való ki-novozóso alkalmából beezódot mondott, amely azzal a jóslássjil kezdődőt, hogy. súlyos harcok* lesznek a Föld kézi-ten goron ós egyebütt, mielőtt az ész lofoloit hullatja. Kijo-loutotte Churchill, hogy Anglia fel-tétlon megadást kövotof ollojifobitól. Anglia nom törekszik nyorosógro, nom akar torülotokot vagy megnagyobbodást és nom fogad el ogyoz-seget.
\' Churchill ezután, a líuhr-vidők bombázásával kapcsolatban kijelentette: Ha hosszabbak lösznek majd az éjszakák ós megnövekedik az Egyesült Államok légi hadoroje is, Németországban nem tmz több óbyan ijxtri, illetve katonai be-reiutezés, amely ne lenne a végsőkig való lámatláAnak célja. Beszéde más bolyén kijolontotto Churchill: az KgyoaiHt Államok hatalma Angliában liűiit kolt fVilohiiet és az Egyesült Államok elsőbbségi állt\'isát brit rósaről nom fogadják fél-tékonységgol. A jövő az IOgyosiilt Államok ós a brit birodalom politikájának pontos összehangolásától
függ mondotta Churchill, .....
Ha együtt menetelnek, minden jól mogy. Ibi a tengelyhatalmakat lo-gyózhotik, mielőtt Japán aporondon fokszik, akkor újra kijo]onfik, hogy Anglia minden oml>oroj miiidon li"-
des-óooáhra megy ós aoMig marad ott, anioddig szüksa\'^Ds, hogy Japánt megadásra kényszerítsék, iflotvo lc-gviirjék.
A Német Távirati Iroda Churchill beszéd ével kapcsolatban irja:
Churchill azt állította, hogy a buvárhajó-veszodolmot lényegesen korlátozták. Diesérőlog szólt arról: milyen szerepe van az Bgyosült Államok légi erejének a nómot, |K>lgárÍ ¦ lakosság olloni támiuliLsoknál és hogy
a Mi It\'gi r.rö a romboló óh n gyújtó bombák tömegéi dobja a német váronokra. Bojotuntetto azt a szándékot, hogy a nómot nagyvárosok ollón intézett támadások Után kimhazáport zúdítanak a kis városokra is. Elismerte, hogy a néuiot ellenállási szollom megtörése n támadások célja. BkzoI iisszo.íüteéaboii azonban óva intotto az angol lako.-.Lágot i»lsésorhan attól, hogy túlságosan bizakodó logven. Mint mondotta, mJnden nagy nad-müvolot ki van tévő :i hadiszoronew\'\'-nek és a vőlotlennek. Minden olyan megnyilatkozást, amely túlzott bizalomban jut kifejezésre, loljos szigorral ol koll nyomni. Minden nagy szárazföldi ós tengeri hadművelet rwk hónapi szervezést tesz s/.iiksé-gossé - mondotta beszéde bofojozó reszébon a brit miniszterelnök.
Angrl lapjelent«s a Reosevelt-Churchltl-Sztalin-találkezéról
Az Exohsnfro \'l\'ctograph azt a bírt torjcszti, hogy Sztálin elfogadta líooie-volt javiiMtstAt a Roosevelt-Churohtll • Sztálin liíinnaa titlalkozora. Állítólag
Sztálin ezt abtian a lepeenélrlt lovólbfn kü/.iiU«, amelyet Davlos vitt MoszkvA-ból WriBblajíionba. Hely és időpont, liir li/.i\'ríiit, nincs megállapítva.
Sikertelen angoHégltámadás német hajöklséret ellen
a lmjókisórottől nagyobb távolságra ¦1 bombárobbanáöl figyoltok meg. Az összjMintositott tüzbón két ropfl-lőgép kigyulladt. A brit, bombázóknak mógifl sikorüit az alacsony fol-hőtakarot olőrniük. Néhány másodperc múlva azonban ismét látni lo-netott a gépekot égő állapéiban zuhanás közben, \'
Brit bombázó gének Dünkirchon (ongori torülotén támadást kisérol-tok mog egy nómot hajókisérot ellen. Az olnő négy bombázó támadását a biztosító járművök ós a nómot hajók nyomban megindított tüzoléso mog-huisitotta ós a ropülőgórakot visszaszorította a tenger folő. Később ujabb támadás követkozolt, amolyboii
A sanghaji nemzetközi telepet visszaadják a nemzeti Kínának
Mindazok a közintézményük és kü-
A kínai nomzoti kormány küliigy-minisztore óaJa nankingi japán íifigj\'-kövot mogállapodást irt alá, amely-nok órtelnieben a sanghaji nemzetközi tolopot visszaadják a kínai nomzoti kormánynak. A megállapodás szorint a sanghaji nemzetközi telep igazgatási jogait augusztus elsején a kinai nomzoti kormány veszi át.
votolósok, valamint tulajdonjogok, molyok ,a sanghaji városi tanácsot illotik meg, térítés nélkül a kinai nomzoti kormány tulajdonába mennek át. Ugyanígy a nomzoti kormán} átvoszi az össxo.-Í k utol érettségeket is. A iu-omzoti kormány . elismeri és mogorősiti mindazokat a jogokat ós
érdekokot, amelyek\' * japán kormány és a japán alattvalók tulajdonjogára vonatkoznak. A kinai nomzoti kormány közigazgatási szervei utján fönntartja a japán alattvalók eddigi helyzetét lakásuk, foglalkozásuk ée jólétük tekintetébon. Az omlitott mogállapodas végrehajtásáról az illo-tokos sanghaji ktnai-japán hivatalok gondoskodnak.
Külföldi munkások Német-országban
A háború kezdete óta állandóan uö a Néuietorazagban dolgozó tnuakaerők száma. A háború uiegkezdDsekor a ná-met-gazdoságl elet ötszázezer ktlIIÖ\'dl munkíst foglalkoztatolt. Számuk Németországban a mull húnap vcgólg 12 millió 100000-ie emelkedett,a hadifoglyokat is beluértvc. Ebben a száav Imi azonban nincsenek benn azok a külföldi munkrteríl: La • ¦ bodilogiyí*, akiket a néaitt birodalom területón Kivid foglalkoztatnak.
Minisztertanács
A magyar kormorty tagjai tegnap délután 6 órakor Kállay Miklós miniszterelnök elnöklescvcl UILst tanodák. A mi-nísAterlanács folyó kormányzati ügyeket tárgyalt cs a kcsó éjszakai órákban ért víget.
Külpolitikai hírek
Kdcn angol külügy miniszter tegnap nz sfsóbozban kijolentette, hogy az angolok, ha a hAuoru alakulata kö\\ot-ke/.teben belyönvalóiiak latszik, anm haboznak-Bómát olyan heveeon bnm-Mznl, amennyire csak lahetségcH.
Az angol belügyminiszter az alsóházban kijelentette t b&rmoly éjszaka 6a Anglia bármely helyén bekövetkefthe-tlk a\'német légitámadás és az okozott kAr Igen nagy lehet, ha nom tesz megfelelő tüzaltos&g.
Az amerikai belügyminiszter a sztráj-koló Mnyáutkhoz rádió felhívást Intézett. Mint mondotta, még mintegy 190.000 bányász sztrájkol. Kérte Őket, hogy álljanak munkába, mert az Egyesült Államok a legnagyobb katonai hadina veletek előestéjén áll. Ezért arra kell tttrekcdnl, nogy minden erőt latba vessenek
A francia pénzügyiniulszter közötte a sajtó képviselőivel, hogy augusztus olsojétöl mogszünik a vám Párizs város határán.
roiulnok szigorú Mártásával örköd-jen az ország nyilaimén, a Ix\'ikossé-gos munkán, amoly biztosítja a bo-csiilotos mogólhötóat ós hasznoff do ollono van minden árdrágító fekete piacnak, amelyről maga a miniszterelnök mondotta, hogy ozok ollón sommifélo kímélet som indokolható. A fokotopiiu-on, vagy a tiszteségtolen módon szorzott vagyonból, a balwru l«fojoztévol ogy fiUémok som sza-
biid megmaradnia a harácsolok közein. Ilyen fontos gazdasági Imjolon-tésolt után nyugodtan nézhet végig a termelő gazda érésln* boruló föld-ioin s a Inrsiulnloni zugolédiia nélkül fogja viselni az uj rendet, az ebből származó ujabb áldozatokat s szilárdan kitart a kormány mögött, mert mindaz, amit a miniszterelnök és a pénzügyminiszter Szögödön bor jdliontott, nepóhajok s a kormány
özekét az óhajokat olögiti ki. Jliza-kodva nézünk a magyar élőt ujabb gazdasági rondjo elé, mert tudatában vagyunk annak, hogyha a háború áldozatokat is kivan tőlünk a gazdasági javakban a háborús viszonyok\' közepette nom dúslakodunk túlságosan, do a magyar élothoz saükségoft gazdasági orókot a kormány mindönki számára biztosítani rúdja.
W
ZAIJAI KOZLONVi
_1943_ julius_I
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
Nagykanizsa impozáns módon ünnepli meg Jézus szentséges Szive ünnepét
Szép, ragyogó és lélekemelő teáz az (téli J67.ua süenlsöges Szivének nagy üDUHpu Nagykanizsán. A Jézus Szive egyhtaíözsóg templomának oluJ búcsúja fs lesz oz. íigéaz Nagykanizsa katolikusságn készUI orré az Impozáns Önuepre, hogy raegkorlelje a szent Szivet, hogy védelmébe éa oltalmába ajánlja magát, családját, a varos minden egyes lakóját Hogy Nagykanizsa teljesen a Bzenlsógea Szív védő és oltalmazó palzsa alá kerüljön a mai »u-iyoa és kemény megpróbálta tásos Időben. Vajay József esperes, a Jézus Szive plébánia plébánosa napok óin mindent elkövet, hogy ez az ünnep a kanizsai katolikus magyarság ra-
gyogó szív-megnyilatkozása legyen\' amelyen mindeukl részt vonz, aki kanizsainak érzi magát és a sorsközös-sőg részeae. Jézus szts. Szivének ünnepe az idén Jiniiií) \'í-Hii pénteken van, azonban tinnepéíyesen vasárnap ünneplik meg az egyházban Azért vasárnap délelőtt léi 11 órakor Ünnepi szenlmlae a Jézus Szive templomban, ünnepi egyhnzszónokl állal, délután 7 órakor szentsééi körmenet és felajánlás Jézus szentséges Szivének.
KttŐJ függetlenül Július 2 án pénteken mindkét templomban a szentségekhez való Járulással ünneplik meg az első-pénteket és Jézus Szive Ünnepének nap]át.
Muraközi nyelvtanfolyam magyar tanítók részére Csáktornyán
Csáktornya, Juliim 1 (Saját tudósítónktól.) Ismeretes, hsgy A kormány az elmúlt évben a Muraközbe került magyar tanlték részére muraközi nyelvtanfolyamot rendezett. A rauxaköíl nyelvtanfolyamot a kultuszminisztérium ezévben 1b megrendezi Csáktornyán, hogy a tanítok a muraközi nyelvet könnyebben elsajá-
títsák és ezáltal a diákokkal és a néppel az Iskolán kívül Is könnyebben
érintkezhessenek. A tanfolyam július 12-én kezdődik a Csáktornyát tanítóképzőben és négy hétig tart.
Hasonló tanfolyamot rendeznek Muraszombaton, a vendvidék! magyar tanítók részére.
Dr. Szász Liijo
Aratásra!...
. klr. közellálátúgyl miniszter rádióbeszéde
Péter és Pál nujjjii utáií inegcson-üül u kassá a mezőkön, hogy lo-arnssa az i-éloU-ot, amellyel taton a magyar füldot és a magyar munkát
megáldotta. Minden év bon elfogódott Szívvel varjuk ozt a napot, az aratás hagyományos kozdotét. Pótor éa Pál ajiostolok napján a magyar mezőgazdaság népe azért megy tomplomba, hogy megköszönje az áldást fia érőt kérjon Isteniéi az aratás özönt, nehéz munkájához. Kz az üiuiop határnapot jolont u mezőgazdaságban. Most dol el, hogy milyen ezed-ménye van a ^azda őszi éa tavassi munkájának, vájjon botol jescdik-o mindnyájunk reménysége s a tor-mésbon megkapj uk-<j hosszú hónapok verejtékes munkájáért a jövő .gazdasági évben a mindennapi kenyeret.
Népünk egyik legjellemzőbb sajátossága harckészségo, lemondás vitézsége éa liilo inollott a fold szeretete, megbecsülése, a földhöz ragaszkodása. Szorgos munkáakozoknok a föld szeretőin által felfokozott munkája változtatta út kalászCormő mezőkké a történelmünk folyamán oly sokszor folytatott harcokban fol|«jr zsolt vidékekot, Ez a földszoretot, a földnek nemcsak közönséjfoa értolom-bon vett mogmüvolése, liánom unnak Bceretottoljes gondozása volt és lesz alapja hazánk gazdasági erejének.
Népünk sokazor unni tudta boto-karitani termését, mert az aratóosz-közökol fegyverre) kellott fclcsorél-nie. Do a magyar gazda a fiogyrort éppen olyan köményen markolta meg, mint az eke BZarV&t ÓS sokszor az egyenesre kalapált kaszával védte meg íöldjét az ellenséggel szemben. Ez a magyar gazda áll ma is szórnunk olott, aki egyik kozévol a kardot forgatja, a másik kezével földjét műveli.
Háborúban vagyunk. Sokan fogy-vorrol a kezükbon távol vannak a hazától, hogy idehaza nyugodtan lehessen szántani, vetni és aratni.
Megkezdődött az aratás és őzzel a munka az ország belső frontjának biztosításáért. Kzon az aratáson ájl, vagy bukik az ország rundje. Min-
Aranyat, ezixtit
legmagasabb árban veszek.
Vékásy ékszeres*
donki ismeri uz uj torményboszol-; gáltatási rundot, amely július olsojő-lól kozdvo hivatva van az ország ellátását biztosítani. A magyar föld, a kalászos mezé egyotlon nagy hadiüzem. Ebben a hadiüzemben nincso-nok hatalmas gópok, amelyek a liadi-anyagok ozrcil gyártják futószalagokon, nanora ozornyi és ezernyi magyar arató londületoa munkája pótolja a géjwk teljesítményét. Ebbon a hadiüzemben a gépek zaja helyett a marokszedő lányok éneke bzoI s a gyárterom boltozata laton szabad ege. \'Ez a hadiüzom nom pusztulást és rombolást okozó harceszközöket gyárt, hanoin az életet és kenyerei adó gabonutfzomok milliárdjait fejti ki a kalászokból. Es mégis hadiüzom s minden munkása tudja, hogy mí a cél, miért dolgozik. Tudja azt is, hogy óbbon a nagy hadiüzemben nincs munkaidő, f\'áradha-tatlan munkával kell a rendet vágni napkeltétől napnyugtáig, mórt a munkának nagy íötjo van: Magyarország.
A mai naptól kozdvo mindönki becsülettől teljesíti kötolosségét, morf tudja, hogy milyen kötelességet kell toljcaitonio. Mindenki folkeszülho-lott, hogy rrti\'i váró kötolosségénok pontosan ologot toliosson. A gazda tudja, hogy beszolgáltatásra korüló torményoiért mogkapja annak árát 8 gondoskodhat tk család in i\'ís gjízdsi-eága .szüksc-j;lot<;röl ía. lln kötóloü.-,/-gonek ologot tott, nyugodt lelkiismerettől adhat hálát a Toroinlónok pi-henésrotórésokor, Do ott fog állni óbbon a honvédelmi munkában a gazda mollott a koroskoíló is, aki szintén ismeri kötolonsógét h adásvétel kor nem saját önző anyagi érdekeit nézi, liánom o közérdoket szolgálja. A gazda és a keroskodŐ munkáját nom csak köteles gondossággal, hanem sogitő figyowmmol
kiséri n küzollátási hutooág, l"--\'.v mindenütt aegitson, BzolgnlatrakA-Büon álljon, de ha annak sitük-ségO fuliiicrüliuj — kimélotliij\\il! hün tossen is. A termelő, u korcdkodő t\'« a hivatalos szervek egybefonódó hármas munkásságú egy célt szolgál: a háborús riharok által veszélyes-tototl ország lakixssiuíának szüksi\'\'g-Inloit kiolégítoni méltányos és igazságos mértek nzorint.
Soha szebb cél magyar gazda olÓtt nem lobogott, mint u mixjtani uratásnál. Mig a háború vihara meg nom bontotta az egész világot, addig a jó, vagy rossz termés kérdéüo kevésbé érintetto a közérdeket. Földjén mindönki ugy gazdálkodhatott, »hugy egyéni adottsi\'kgai kifáutúk. Ma azonban más Itelyzot. Ma vállaljuk azt, hogy akié a föld, azé w^orszá^, vállalnunk kell azt is, hogy akié a föld, annak kötolosségo ország fenntartása!
A szőri nt, ahogy Isten az áldást adja, biztosítani fogom mindönkinek szükségletei kielégítését. Do csak mértékkel. SzükségloU\'inok bósóge-i, egyéni Ízlésének megfelelő kielégítését senki hóm igényel heti. Nem az a célom, hogy ogyosek bőségbon éljenek, hanem az, hogy minden magyar számára biztosítsam a mindennapi kenyeret. Kunok a célnak
oléréso azonban nem sikorüllint, csak akkor, hu szövetségükként támogat a föld népe és lia átfogó szor-vezotbo tömörülve dolgoznak anok, akik a teirnésl u termelőtől a fogyasztóhoz közvetítik.
Csatasorba szólítom tehát a termelőt, a kereskedőt és a fogyasstót egyaránt. A Lermolótól, a földöt inog-munkáló gazdától azt kívánom, hogy minden gaboiutwtrnót gyűjtsön össze s toljesiise pontosan lx«zolgi\'dtat<\'tsi kötelességét, mert ellenkező osotbon
nagyon nagy árat küll fizetni.) azért
a haszonért, amolyot számára a Ik>-Bzolgáltatási kötolosség olmulasztásu jolonthot. A kiíreski>dó pedig, aki a nemzet bizalmából hozza az árut a lorinelótúl B fogyusztóig, iniiideit lépésnél ügyeljen az egyenes útra. Az áru átvételénél ím a termelői lássa, liánom a honvédelmi kötelességét teljesítő magyar gazdát, aki termésének köteles részét, fajtája
szeretetétől áthatva, bizalommal adja át magyar testvérének. Erről az egyenes útról elhárítok minden akadályt, de jaj annak, aki az egyenes útról lőtér éa árokba térőd ! A fogyasztók milliói iáidig « nehéz időkhöz méltó, példás fogyolommol Segítsék oló ezt a hatalmas munkál, amit ellátásuk érdokébon végoz a magyar gazda és koroskodó « ro-kosszék ki soraikból uzokal, ukík a un\'.\'.tuiii riszonyok közepette - - a. közérdokról megfutodknzro kizárólag csak egyéni érdekoikot néznék.
MeglntzdŐdött a munka. Beköszöntött\' az uj gazditóájfi ér. Ugy érzőin, hogy az a rend. amolyróT mint uj termény beázol gáltatási rendről emlékezünk inog, tényleg ujat akar. Uj rendet létesít a belső fronton, a közellátási sok ollunség fonyogolto hadállásaiban. Uj célt tüz ki a,gazda olé. Az ország rendje fönntartásának tudatos munkásává toszí. Kogyvert ad közébe, amelynek nyomán nem halál éa pusztulás támad, bánom nehéz inunkat végző magyarok testi ogószségo, erojo és lelki nyugalma fakad. Uj lelket önt mindönkibe, mori uk i tudja, hogy kotolosségo (Miitos teljesítésével rédí meg családiét és hazáját, az - lia véres harcra kerül a sor akkor is szent mog-gyózódéijKol veszi kozélx) a fegyvert. \' A magyar kötolossétrtoljosités ez ujimb példája nyomán uj imádság száll fel majd a magyarok Istenéhez. Az u könyörgés, amely a bizonytalan jövé miatt aggodalommal teli hangon osedozott * háborús nélkülözések között az élotel adó mindennapi kenyérért, ha mindönki teljesíti kötelességét hálaimává alakul át s az uj gabonából sütött kenyér megszegésekor minden magyal\' lelkéből a diadalmas öröm hangja száll az ég folé: Hálál adunk Neked, Uram, a nagyobb darab kenyérért! (»)
Egy évi börtönbüntetést kapott a községi pénztár fosztogatója
Kla Pótsr Józaefoé, Nemépyl Lajos somogyapáti körjegyző cselédje hÓDn-pokon át fosztogatta a kfirjefiyzjség pónzl&rát. KIbdó az előző krjrjeityző által elvesztett kulcs segítségével nyitotta kl minden nlkalummal a pincei-szekrényt. Ncményl körlegyzö az iitúbiif Urjbeu a bankjegyeket megszá-¦uzta, abban a reményben, hojíy Igy
alkerül a tolvajt elfogni. Számítása bevált. Kla V(-.{¦:• r Jízaelné a község koca-mároBának két Ilyen " mngazámozott bankjegyet adott váaárlás fejében, ami a körjegyző tudomására Jutott, aki u-\\-jelontéat tett ellene a euendŐrsCKűn. Kláné igy került a kaposvári törvény-Hzék elé, amelysek eitycablrájs egy óvl burtöohUntetéare Kélte.
& muraközi szülők a tiszta magyarnyelvű oktatás mellett foglaltak állást
Jelentette a Zalai Közlöny, hojry a vallás- éa közoktatásügyi miniszter a kormány kisebbségi politikájának meg-felelően módot adstt arra, hogy a muravidéki én muraközt Iskolákban az anysnyelvet ia rendszeres oktatásban kaplak a fmiulok. A muraközi is muravidéki Iskolákban heti hat órásán kívánta a rendelet bevezetni a muraközi, illetve a vend nyelv tanításit.
Junius 30. és július
NÉP MOZGÓ Szerdán ---,- és csütörtökön
Zilahy Lajos „Urtlánu" című nmgysikerü vígjátékának filmváltozata
EGY LEÁNY ELINDUL
Főszereplők : Szörényi Éva, Mezey Mária, Páger Antal, Csortos Gyula, Mály GerŐ, Vtzváry Mariska
Előadások kezdete 5 és 7 órakor.
K rendelet azonban j*4dot adott arra Is, hogy a Iak*aság a kultuszminiszterhez Intézett kérvényben kérhesse a tiszta magyar nyelvit oktatást.
A most megtartott belratások során a muraközi lakóiakban a sztllők igen nagy százaléka élt ezzel a Jogával és kérvényt Írtak alá, hogy a gyermekek amúgy fa tudják a muraközi nvelvet, míg a magyar nyelv tökéletes elaaiátl-tásárá, hn, boldogulni akarnak az életben - Igen nagy szükségük van
Értesülésünk azerlnt azokban az iskolákban, akti a síülők nyilatkozattételre megjelentek, csaknem mindenütt ím százalékba! a tiszta magyar nyehü oktatást kérték Minthogy a kérvények beadásának ideje szeptember I | 15lko, nem kétséges, hogy az oima-I , rndt és be nem Iratkozott gyermekek s/.ülői a szeptemberi pőtbfÍratások során hasonlóan tiszta mugyarnyi-lvtt oktatáa raollett foglalnak állást és beadlak a szükségsn kérvényeket, amelyeket taauk előtt kell aláírni és amelyek ujabb szép bizonyítékai lesznek a mur&köri nép m agy nrli fisé gének.
Czapik Gyula egri órsek beiktatása
Czapik Gyula egri érsuk, veszprémi adminisztrátor, most vonult |>c ünnepélycsen széki-ercére. A vármegye eísfi községében, I lorlon, Hedry Lőrinc titkos tanácsos, főispán és Kriston Eridre pöspök köszöntötte, inig Egérben K.ílnoky István polgármester fogadta. A; érsek «1 lakosság éljencése közben díszes fogaton a székesegyházhoz vonullj maid megjelent rt püspöki palota erkélyén és válaszolt o polgármester üdvözlő szavaira. A beiktatáson megjelent Kállai Miklós miniszterelnök is.
5zinház
Nők harca
KruiK-ia lAgkörhoii 6a rokokó-mi-Műtatn játszódik I". ikonén életképnek iwur/i a színlap, a/onban van honin drámai és van benne oporott szerű. Zenn, ének én tánc. Moséjo ¦i bonapartislák onyík tkwnittejküvőji l\'\'liiviyi>aul Tlonry numeltülní kény tokin «s Aútroval KrófnA kastélya lia<í inenedoknt talál .ahol a ház ur-uójo mint inasát bujtatja el üldözői obíl. A csinos grófnőnek imponál t% deli, fiatul ösKzotwküvó, akinek uri mivolta a lakáj nihún keresztül minden mozdulatán kiütközik ós csak-liainar gyöngéd vonzalom támad u . inoitodókot nyújtó grófnő, valamint annak hugu, l/oontin konüwsz szí-vébon a merész sxoropot játnzó Chaf-lnr> Míús alias Klavigjuiul Monry - iránt. Must a két grófnő ham* következik (innét: Nők harca) a férfiért ós inognuuitéHaVt, amit Seribe és Ix^goiiw szorzólársak nagyon ülméson tálalnak fel.- A monébe vegyül sok humorral a frJantg Grig-iioii ügyész alakja ós Moiitrichard niogyolónük, aki monokülni engedné & koresi\'tt kojwpirálort, Ilii mogkapllá a szóji grófnő kezét. Sok bonyodalom, szép jelmozok, csinos díszletek, Bolviiri l\'Vjronc fülbemászó zonéjo és -~ a három felvonás végén ajrréfnó az amnesztiát kji|>oit Klavignnul
kohlörw borul, míg liimtin kmiUM\'/,
Montrlchard inogyofónők fojoségu losz. A darai) niogJiyorto " közönség "toliRKlW\'t. A játék is szop volt, a szinuszok -kedvvel játszottak. Takács Margit kedves elvéin hájjal formálta a grófnő alakját, Mátmy Tori ben ¦rnk igyokozottol hUtimk, Ungor Rudolf Klavignaul szoro|>óbon ériékos szinéw/i munkát végzőit, líarsi Béla félszeg Ögyészo sokszor megkaeair-tatla e közöií.sóyol, szép alakítás volt Vinczo András mogyofónöko. A közönség egy jól sikerült szinh&zi oíóadás knllemes lüíiyomaaaiVal távozón. (Ii. ti.)
Esőkabátok Viharkabáíok Ballonkabátok
Eri 4* - né/
Magyar-horvát határközi értekezlet Csurgón
A anurgúl Járás hatásági kikUldÜttol óa a lUggetlen horvát állam knpromsai láraaa kiküldüttet köziítt Csirgón ha-tárközi értekedet vált. a kot kőldött-hók a nnjíyközség tanácstermében Olt urtflzo értekezletre, amelyen h relixrlllt i<t«8zertl kőrdeaoket 6s ügyeket tár-
gyalták niep. A kérdenek el bírálata cn oldöateae mindköt réazrfl a )\'i8/.9in«zcdi viszonyból falyú meftértAasel tört*wt. amely a Jövőre nézve In biztosítékot nyújt a két állam közötti kapasalatok elmolyltáftera.
lig a lazsnak! Indőbetegszanatérlnm lé\'.esfllt
A lazsnak i nj tudolietejpKanAló-riiun ii11 Hűlimegnyitásán Vejrolo Károly gimnáziumi tanár, nv intézet gondnoka tömören íamerteHu azt
az iirdmmw munkál, unit a rtzana-tóriuni KgywOlet kani/jmi fiókja végzett, míg sikerüli az llj, nagy szerű i ötöseién yt ntá lior.ni.
Nekom jutott az * feladat mondotta. ¦, hogy röviden ismor-t/wsnin, IxHrjan jöÚ létrn Na*rykjjn--zsa mogyai város Tüdőbeteg OiUioim. Igyoksznm megmaradni az események hü krónikásánalc.
Kg\\twüli*Vünk, nr ()rszágns \'t\'ii-dóbotng Szanatórium Kgynsüliri. nagy kanizsai fiókja immár 48 érés. Sw> ívny knnrtek közölt indult nn«r.
KIÓHKör meg lialyiaága nincs. 1U1Ü-bon jut •leszór ahhoz, hogy ogy kin liflljlfiéget bérnljí^i. Az 1016. év azonban fordulópont az egyesülőt életébon. Akkori elnök asszonyunk, kövnstli Boér Oiisztárné megszerzi a Királyi 1\'áLntcai házat óa ozzol ott huni szoroz a tüdóboLeggondoeÓ (ntózevnok. Khtinz az ópülothez fűződik a tudÓbioteggojidozó intézet •27 éri működése.
10:ití-ban azonban kövwdi Uoá* (lusztáviiú az óToktől inegtörro lo-monilott az elnökeógről. ríóbroconba
táTOZOtt. iteridn^in VIAZOnl láttuk,
mikor örök pilMuiöliolyéro kiséj-tük.
l)o az\'élet halad\'. Az egyesület életében sincs mcgálláu
Az elnöksógot dr. Krátky Istvánná veszi át.
Nom
halad a kitaposott ntoil, nisti olégHzik inog azzal, begy bixbMitua az intézmény működéséi. Uj uUkon, llj o\'il felé tör. Kimljii a jelszót: otthont kell adni tüdöU^iMnknek.
IIÍÜK dooombor 18-án vetette fel először Morandininé dr. Kodoi Kr-zsí\'-lxtt orvosnő egy rálasKlmányi ülésen egy LüdéliotegelkStlÖnitó intézet
(orvét, -lói emlékszem eiie az ülésre,
Némán hallgattuk törtöt, HolyonstV i;öi azonnal lioláttuk, de mógÍH ugy éniztoin, hogy a hallgatóság ajkán egy kis futó mosoly jelenik mng, amely kijár \' minden áJmodozónak, ha falami lolioUrtlenl tervez. Terve u\'/; roll, henry az alsóvárost erdöhnn OgV M/cröny igényű, de egészséges otthi\'Ht kell ópiloni. A viun>> majd ad tol kot. lío liogy honnan vesszük a |k\'jizI ii l\'elépiti\'ssliez, hogyaji kzo-roljük fel,, ki adja majd a kezdőtőkét, oz mind iriegrnaradt nyílt kérdésnek. M indnyájan láttuk a Uu-v liohézséBoit, csak az elnökség nem Uirpanl meg egy pillanatra nem. sQondolj inorcsBot ós nagyot, de todd rá éltpdőt, nem nwzlVt el i»z, ki el nem esiiggodolt«. Fi* elnökassBO-nyiink egy pillanatra som esüggo-.dell. A kördé-íf. állandóiul folszinnn lartotUi. l\'31s(>sorban is n folnllojH. lm lóságokat ígypkiozolt a torrnok luegnjtirni. 1041 május hó 10-én tarlóit választmányi ülésui) örömtől cnllogú SMMiiokkol jolonli, hogy dr, Joliim U\'ila államtitkár ur az elkülönítő gondolatát szoroncséstii^k. idö-szerüimk tartja\' és támogatását Ik»-im\'-rUt.
\\Xi rossz krúiiiki\'w lennék, ha néni térnék ki azoknak az éveknek az oseményoiro.
Akkor már a második világhálMirii vérzivatara üvöltött végig egész Kll-rőpán. IhW\'ik loU>niei Ixititolták a Imívmozökot és nj temetiik egész sora hirdollo a ncmzeL-k élniakará-\' sút. A mogdöbliont omliortsóg szivó-bon mogállt -ogy. pillanatra a" vér. Kz a- piozdulatlanság nioirülle az államot is. Megállt az óllitkozés, edőkkOllt a vállalkozási IumIv. 1\'t.ik olyan vállalatok kolelkozluk, melyei a hálwriivHl vamiak kaiHsolall^ii.
¦ Csak a mi városunkban más * liolyzot. Az etryik részen egy uj rá rosnogyed épül, a másik részen «gy Istentől ihletett pap lángoló lolkeso-\' dA-.^ 300.000 rjongŐ költséggol egy uj lomplommal ajándókozza mog va-rosnnkrtl és tétrojön a harmadik csoda: valóm tálik állnunk, létrejön a Tüdőbeteg Otthon. Az elnökség hozzáfog, hogy minél több pénzt gy újisön. A nolylwli pénz intézőiéit i\'>s vállalatok vezetőit kéri fel, hogy ágyalanilviuiyaikkal támogassák az ollhuiii. .Majd hangversenyt, aztán gyüjtost ntndi-z. Is- oz csak ogy szorúny tégla az ottltun épületéhez.
Kkkor otnökasszonyünk közbonjárására Nagy kan izsit tiiogyoi várpH ,sz*K\'iális i\'-rzósoklöl j\'iüiatolt rozoWi-w^iío jön Kigitaégüllkro. A |X)|gár me.-iler eblxin az idóU-n veszi mt^í a lazsnaki birtokot, moly halatmas parkjával ós oinolotes épülotóvój kiválóan alkalmas az otthon céljaira. Kzt.a kastélyt a Táros átongedta,az otthon céljaira, a lioiugyminisztérium |Wtlig OO.ÖOO |z»ngóvol járult hozzá az átalakítás és liorundezós
költségeihez. Kilmno kívánkozik az a munka, amely most megindult, és molynok erod ményokópiion olnök-ass\'zoiiytink fáradliatatlan munkásságának eroihnójiyekcnl ilt áll az olt-hon ">l-ágyas lK>ron<lozé«évo| és gazdag éléstárával.
Kgyosülolünk ennnk a mérlií-ietlen munkának az emlékéi . akarti az épület lejáratánál ollielyozett táblán márványban mogrögzítoni.
A \'kisded itfiig* fába szökkent. Az otthon ¦ tnegkozdto működését. A jó Isten áldása logyon az iiitézniényon, de logyon azokon is, akik meleg szivükkel. fáriMihatatlan niunkájuk-j/.kal ós áldozatos sstomloltol tolt. szí-ükkol létrehozták!
Eyorsirást,
Gépírást,
hclyeiiii\'daf, levelním a
Major gyorsiróiskoiában
lunuljon 1
tt tanfolyam 10 hónapos, államvizsgával zárul.
B»Ké«n Gyarsirás-gépirásíanitáí R^9ls
Állásba helyezés,
Kéljen t.íjíkoílak\'it : Sxent Imre heroei.t.ulon 3. 30-»
Látogatás
a cserkésztáborban
[zsalunk a K«r«nn Hzálló etéltl ¦niioiiui./. rnugálléitál. Ülslfaek a
legtávolabb menők, A kalauz ügyes cs iiiivni lux Minden helyet klbaazoal, ketten maradunk le eNü|)án
A ii ,:i\'rn nnp a leltaök között bujkál. Hegy milyen idő lem. azt nom lehet megjósolni A ntipuiikóali cbö halumtn dBntOUe a legklurt\'iliMmlilmk Jnntudo-minyát In. A légaülymirö pedig tiöloa
nyugalommal megmarad n váitozé-lérbea.
Cigány kunyhik mellett vezet nz ut a i\'M\'rkivi/.!\'-.ii;Kii.\'i. A elhányok iv[)raja-nagyja tillörekért könyörög. Jauuk van hozzá, i\'ik a liázmeHterek, a kapupénzt szedik.
Az erdő Rejtelmexen námn. Földje
ázott. Aaova lépőnk, s cipőnk nyomán
víz Hujiulúillk ai avarbúi. A ImlaatavAk viza Bie)(duzzadt Vígan koncerteznek a bfikak nemcsak eate. haneM egeaz nnji KardlevelO zöld eáaok hHjlonga-?alc a roggell azálben, iáig a vl&ttlkrön apró hullámok kergetik egymást.
A reggeli iran ér vágót a táborban, amikor odaérünk. Sajkákkal sorakoznak konyha előtt, hogy a tejet éa • kenyaret m»Kknpják. Itt felkilő keiyör a tajadag.
A fiuk area gyűrött, álmosan dörzsölt Némelyik a izemét.
- Az éjjel riadó volt! — tudjuk meg az okát
filfel el«tt h arsnitt mog a kürt, hegy perceken belül tienépi\'Hllijön a gyDIc-kezőhcly. TAmadánrn Indult a sereg a i..ii át Kekavár telő. A tavat kod ultu mag, tölotta a holá világított. Kny odúnak állt rentlelkezÚHllkre Az olnő kiflEállékat. akiknek kldtőálláat kellett biztosítaniuk, az ellen él mejr-Utpte, isii\'lrttt erösltéa érkezeti volna.
Néhányan kitartottak, - mert nehéz
az Ilyen partra wállá* — é« kénölib az ellenHrget hátra Hzorltották A támndők én vóaúk között az cnlölien kőzultiarc
TAHOSI SZÍNHÁZ
Pénteken, 2-dn este 7 órakor Ibsen !iiMljlinif.il
Nóra
Szombaton. 3 án d. u 4 órnkor Gye^mek-elftadáv Legdrágább Mi 99 fillér
kéményseprő
3-án, szombatén este 7 kor (Bérlőt) 4 ód, vasárnap este7-kor/ BáriBi-4-éi, vasárnap i n.4-kor| «*o«.i
^lagy honvéd parádé
VEDD LE á KuLáPOO A HOMVED ELŐTT!
4-én, vasi^iap a Ragrkailxsal Színház vandogjáták.*. KiskjajnizsAn Két alőadás
d. U, 4 éa este 7 órakor állatidé la«ou(]áuI
Nem leszek hálátlan
Hdtfvlti is kedden, 5-éit és 6-án
Opera-esték PATKÓS! IfiRA ós SZŰCS LÁSZLÓ
felléptével
Cigánybáró
Yendégholyárak 1 v ¦¦ mi ígbelyárűk I Bérletek ráfizetéssel érvényesek
Jegyek már válthatók I
lellÖdött kl, mely a védők győzelmével Téazödött. Ilajnuii bárom után ftkitdtek viasza
a sátrakba. RlAliidn) nem tudtuk. Meg kel<ett br-szélnl a friss élményüket. Parancsra lelt úrrá a csend parancsra hunyódiak le az álmos csorkwzezemek.
A Bátrak kaloiuil rendja meglepi a szemlélőt. A fö utvonalat tegnap lapátokkal efcyenuotteic kl A sátrak körtil kanyargó vi alá vezető rflfttoraarnnrhzer belllnne egy klRet>b mérnöki munkának is.
DélelOtl 10 órakor a falu iskolAJ^lioE vonul a csapat ót a parancsnokuk. ZÖmblk Miklós nliirlatii tanár szentmt-aét -111(111(1. Az iskolát a falusi htvk Ultik meg. Az elemistákat a bíró tarIJa rendbe, hogy a tanítójuk katonai szolgalatot teljealt.
Mikor szétnyílik a kápelna ajtó, egyszerű, virágoktól roskadozó oltár néz ránk. Az oltárképe Beldogasazoay, karján a, kis Jézussal,
A fniuntak bOszkék cserkészeikre, kik minden övben eljönnek. Nézik, hogy sorakozik tel a csapat, hogy In-dalrióta szóval a táborba.
Báró lokey József látja vendégül évtizedek óta a nagykanizsai piarista gimnázium cserkészcsapatát. Illatja a fiukat kenyérrel, tejjel, burgonyával és minden Jóval, ami ma lehetséges. Vadon ós Porgea crdőfíméraökök több-ezör meglátogatták a tábort és egymással versenyeznek, mivel kedves¦ kedhetnek kedvenceiknek.
Gazdag az ebéd. Uorsftleves, marhapörkölt burgonyával és tojásos galuska.
A látogatóba érkézé mamákat közel Bem engndték a konyhához. Önállóan maguk fO.té-k, pedig a szakácskönyvből éppen az az oldal hiányzelt, nhol a bersólevcs leírása volt — Kruber legyen, ski ezen a pörköl lön megérzi a kozmás Ízt — erÓBiti a fOBzakács.
A láhor gyomor főnöke készségesen mutatja m-a az éleikamrát. itt la tökéletes a rend. Paradicsom, lecsó konzervek, tésztM, burgonya, kenyér. Cukor és a zsír a legkevosebb. — A jó gyomor nem válogat, — lüzl vissza a sátor madzagot látogHtás után az élelmiszerek őre.
Az árnyas fák alntt i, térdükről asznak. A kanalakkal klfónyesitik a an|-kát, feleslegéé a. mosogatás. Örömmel állapítjuk meg. hogy n küldött hazat nem billentene so jobbra, se balra az étvágyat.
Délután hadijáték következik. A vendegek gyönyörködtetésére a szemközti erdőből Jönnek a támadók. Üg>esek a leplezésben. Az üresen úszó csónak mögött többen lapulnak, a bokrok cst>r--. kéezeket takarnak. Az olsö „hősi halott" olyan szomoruiin Jön ki a bokrek közül, mintha rös tolná, hogy leklahálták. . Nincs akadály előttük. BelefokUsznok gondolkozás nélkül a latyakba, bele-
flázolnnk a vízbe és ramennrk az el-BDBégre bátran, felelőm nélkül. A foglyok és a halottak a keskeny töltésen gyülekeznek, irigykedve nézik az élek harcát
Eete tábortűz gyul, melyet körül ülnek DÓtázva és mókázva takaródéig. A n.tel parancs a gyurűtáblán (ez lit a panmcstáli\'a) éppeH dicsértben részééit! a csapatot fegyelmezett, katonás magatartásáért. Marasztalnak, várjuk meg a tábortüzet
Fáj elhagyni a tábort, hol a fiuk városának apró népe él a legtökéletesebb egyetértésben éa readben. Egy ideig még hallgatják nótáikat A búcsúzó háromszoroi .hurrá f-jnkat visszhangozzák az erdők.
VlsszanézUnk. Vájjon mit tervez ma éjjelre a „törzs", a csapat vezérkara? Bizonyosan fájlalja, hogy nincs tankjuk, ejtőernyőjük és egy-két repülőgépjük.
Még nem nyugodott lo n nap, hegy a clRrtnyflátrakhoz értünk, d» fáraó népű Újra Jelentkezett a kapupénzért
Tesllleg, lelkileg kitűnően érzik magukat a táborban a\'fluk és még fokozottabban teljesítik kötelességüket mellyel Istennek, hazájuknak és honfitársaiknak tartoznak.
Vaudra Jenő
Felhívás!
Felhívjuk a GyílmSlcatermelSk Orsz. Egyesületének nagykanizsai tagjait, hogy belőzecukor-Igénylés ügyben szombaton délután jelentkezzenek a gyOraöIes-csomagolóban.
21M Körxéil vuzető.
aggá BBBSB*. HÍREK
NAl\'iKEN i_>;
gyógyszertári ügyelő*.: Ma, csütörtökön az Igazság gyógyszertár Fö-uv 12.
Kiekanizeáo az ottani gyógyászatai) állandó ügyelotes szolgálatot tart.
Naptár. Július 1. Csüterlök. Kóm. kat Jézus sz. v. - Protestáns Tleold.
A Q0ZK0HD0 nyitva van raggal 6 óraiéi eeto 6 óráig. (Hétfő, awrea, péntek délután és kedden egéai aap uákuok.j Telefon: 660.
ESÖ...
Most, most kell a csendes kis sztba, öblös karesszék, enyhe lámpafény s egy könyv, u ely napsugárra), színről, dalról mesél.
1-ágy lügefny kell az ablakokra, hogy künn maradjen sok szürke árny. hegy ne lássa az ucca sire arcát s ne fájjon ugy a magány. .
Malmos Irma
— (Klrandslósek)
Dr. lorjcsz Antal kecskeméti rrvost, belicei, dr. Kauscheuie. Dénes ceglédi orvost pedig a lesencetomajl karorvoai leendők eltolására m mik aszol gi Int ra kirendelték.
— (Fuvarozási díjemelés a MáV-ndl) Hivatalos hely kezlése szerint az Állam*\'
vasútokon a mai napló] kezdve a kutya-és poggyász-fuvarozási dijakat 5t százalékkal, az expresszáru fuvarezáBl dijat pedig 40 százalékkal felemelték.
— (Meghívó)
Az Urleányok Mária Kongregációja július lié 3 dn eale 7 órai kezdetlel tánccal egybekötött süicFlct rendez a Central helyiségében, melyre a közenséget szeretcliel nteghivja a Kongregáció. (:)
TisztitSG
meo «ervwetól • balekban h>l halmozód ott salaktól, ba alnce !¦ éppen tiékrekeJáee jAtieztttó - -*«
— CA nagykanizsai Vörös Kerotzl ápolónői szakosztályának köszönete)
A nagykanizsai VírSs Kereszt önkéntes ápolónfii szakosztálya köszönettel nyugtázza a színdarabból hoznánk juttatói: 26 P Összeget. Szereplők Kiss M, Kovács li, Kovára A, Dencs M.. vértes K., Gombár M, Avéber I*:.. Lukács Ii., Horváth O., Kovács József, Egyben köszönjük a Qalamboki Leventéknek 340 drb tojás-
kUldcményfl ; Kozgoiiyi-iitc«Í IV. Ic.iny-oanály 28 drb tojás, feO dk. flislfllis/a-lonna; Leánygimnázium 73 drb tolás. 20 dkg. Efltemény, 28 dkg füstöl (szalonna : Oslercr Erzsébet 10 drb tojás; PaIcsícs Ferencné 30 drb tojás; Iskola lluzaszent-mária 64 drb tojás; f&kela AJsemihály-(alva 40 drb lojás; gráf Somasich Antal-nénak a havonként beérkezt nagyértékíi adományát; dr. Boda Károly hetenként adományozott 10 I. bort; Szűcs szódás-
nak hetenként 20 1. azcdál. Mindezen adományokat a visull segélyállemáson itVenuló seeesüllek élelmezésére forütja a szakeszfily. Hálás keszönel minden adományért.
— (Az Ápolónői Szakosztály)
felkéri a háii betegápolás! tanfolyamra jelenlkezctleket, hogy szombaton dVu. 6 óiakor a vilézi székházban megjelenni izivcskedjenek. Jelentkezni még leket a tanfolyamra az Összejövetelen.
— (AramsxBnef) Folyó hé 2-án pénteken a Cscngery-ut, Zrínyi Miklás-ulca és Deák-tér alkolla épülettömböket, egy ház renoválása miatt kénytelenek leszünk kikapcsolni. Drárarölgyi.
— (Orvosok tisztelgése Johan államtitkárnál)
Dr. KŐnlg József c. ü. laiácsos felkérésére közöljük, hegy Johan Béla államtitkárt az orvosok tisztelgése alkalmával nem *, hanem dr Takács László m. kir. vm. főorvos HdvözÖltc.
— (A pécsi m. klr. Erxiábet-tudominy-egyetemen)
az IM3-44. tanév I. felére szóló rendes beiratkozás 1943. évi szeptember hó 1-én kezdédik es 12-én végzedik. Az utólagos beiratkozás külön kérelemre és az akadályoztatásnak elfogadható igazolása esetén szeptember hó 25 lg bezárólag a kari dékánoknak, azonlul szeptember hé 30-lg bezárólag az egyetem rektorának engedélyével végezhető.
Ma* luhromkodl I
Nagykanltea rorvyíi város polgártnftttr.réiíí!.
845/ké. 1943.
Tárgy : Merptirin kiosatása.
Hirdetmény.
A isirjegyek július háti első szelvényére a hentesek továbbra is margarint kötelesek kiszolgálni mindaddig, amíg margarinból készletük van. Egy szelvényre 10 dkg. margarin jár; a vevőket at érkezés sorrendjében kell margarinnal kiszolgálni.
Nagykanizsa, 1943. Július 1. 2i*T PolKármesier.
ESsöiéüféshez
papiros
kapható
Kályhát, tűzhelyet
más téli szükségletét már most jegyeztesse e!8 Cséplcsboz ge!;éscsapáB7ak raktáron
IJ N < í BJ U-U \\j L LV1AJN N vaskereskedésben. Sí*\' Hoftarr-séjok, pclrílttim. és !ri>nflotal raktár. \'"*«
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kórdósbon délelttii 8-t6l délirtdn 16 órAlg. Cftting«ry-ut 51, telttfon 294.
_194% július í
A fizetések, bérek és az árak szabályozása
A bifatalos lap mai száma több rendelőiét tartalmaz, amelyek egyebek között az arak»t, a Iize,téaekot és ;\\ Ikreket ieinot tt/Jibályozztík. A ron-dejkejsés alnpiíui a közalkalmazottak illetnu\'nyo.it es caaládj pótlékát, valamint a nyugdijasok, Öavogyek 6» árvák járandóságát in Hzabálvozzt\'Lk. Av közalkalmazottak fizet-e hnsa e/ázalékkal ejnolkedik, a osaláe\'i pótlék ennek megfololóVin ugyancsak magasabb losz. A nuicánalk:ilnt:i7,ot-taknál » fizotósi pótlók a korábbi rondolotokbon már mORállapitott mintegy 30 százalék figj\'elembo vé-telóvél uk ovi ntSgyojsor pon-góig terjodó alapfizot/\'rtok nti\'u) tK) BKOzafókot nom haladhat meg, a 80CX) pengőig terjedi) fizotesoK után :i már megállapított mintegy !10 százalék figyelembe vétolévol !\' fizetési pótlí\'k 55 eiézalókot nom haladhat meg. 8000—24.000 ]»iigó közötti fizotósi cBoportok\'náJ a pótlék legfeljebb 4.400 pengó lehet.
Ugyaacaak a hivatalos lap mai xzáma közli azt a rondolkezéat, amely az egyes áruk fogyasztani adólát te árait szabályozza:
áPBÓHIRDETtSEt
ÁlíÁt
B«plr««b*n JírtM 1t«*t-l»etÖnBI0
kl önállóan könyvel, azonnal lelvcsitlnk. Köilrisial Irt ajánlatot Kopsleln bútorüzletbe kérllnk. 2084
City Itinorru éa egy komoly kifutó felvétetik Horváth Bvegüilétben, lű ut.
14
Sönyi/híirfí tanononak heti Kzetés-fel felveszünk 4 polgári Iskolát végzett jobb családból valotlut. Közgazdaság! K-l. nyomdája, Fő ut 5.
Sxaba-Unvlákat felveizek. ftUöp Alocrl urlszrbó, Szent Imre bg-u. 9 2145
SK«ral5-. aolör- vagy ctfpk\'j\'ép-kezelő elhelyezkedne. Cint: Pintét Ferenc Nsgykaniita, Zrínyi M.-u. 14., a|!ó 4. 2150
Kel karosszék ós klhttzhatd ebcdlóasztat alaúú. Horlhy M.-ut 47., Jobbra. 216tí
BÚTOROZOTT SZOBA
ButoroHott sióba a FÖ-uton kiadó. Cím a kiadóhivatalban, 2127
KÜLÖNFÉLE
Diákokat a Jóvó tanévre jó ellaV-táaant, gondos lelUgyel^ltcl, IHrdűsiobás egészségei lakásban vállalod. Cím a kiadóhivatalban.
PíIS- és masánwlsapára slkcire elíkéizlt Bárd Oyörgyné, Klsfaludy-u. 6/a. Jelentkezés 3 á« eslíg. 21+0
Elveasatl egy arany nyaklánc Mária-éremmel Kiskanizsiiól i\'ö-in és Caengery-uton. Kérem a becsületes megtalálót, magas jutalón ellenében adja le a kiadóhivatalba. ¦ 2183-
Oki. tanájnó pot- éa magánvlxat-
uénít elókéazil. Cint a kiadóhivatalban.
2152
Elvesxatt egy lekele selyem pénztárca benllcvö kaiíkníyüiilvel egyUM. Kérem a btciulctes megtalálót, Julalom ellenében adja le a kliilóhivatalban. 2168
KRUÜ XéZLOaTT
n»utikai *iaplLAf>.
KauTja : „KtiiaitUaifl a, T. Hatykaataa^ r«Í*Ua kuU4: Xalal Unit. Nyaltatott i ¦ .Kltfuáuifl H. T. llatirkKaiiat* «y»MááJ áfeaa • llafvU»UMá>.
41151
85
BenMoksiat:-. | 83. évf., 146. sz, Nagykanizsa, 1943. július 2. péntek Km 12 mtr. __Tibori toüta: wmmmammmaimiimmmammaHmmmiimmmmw^^mrminu ¦iiiiuiiimim......¦uian
ZALAI KÖZLÖNY
8zerkemM€ég és khuláklvatal : Fi-ut 5. szám. Bteifcefttfeári én klniókivatall teletan 78. sz. MeiíjeltMiIk minden hótkrizanp délután.
POLITIKAI NAPILAP
l\'clclős szerkesztő : Barbarita Lajos
Előli zetéel áru: egy hónapra 3 poni;» 20 líllör,
negyedévre fl> pengd 20 filler. Bgycs szám: hétköznap *2 un., szombaton 20 Bll.
& betevő
irta : Kalomen Korono
A miniszterelnök legutóbbi halai-mna boazedóben pár mognyugtató bzó osott a\\ betevőről in. sTormóazo-tos"— monllotta a kormánálnök -, hogy a takarókbotolok és a tormo-léslton ÓJrtékos munkát jégzÓ tókók szintén azok közé sorolandók,\'amo-Ivokot kímélni fogunk*. líz vflagrjH és határozott mognyilatkopás rolt a liotovő felé s igy itatása n pénzintézeti tőkokópzés tekintetében szinte kiszámíthatatlan. Kzükség is Yolt riiár orro a logillotékesobb bolyról származó megnyugtatásra, mert a betevő sokszor már-már ingadozni kezdett tőkéje érintotlohsogODon ós értékállandóságában.
A betevő idegessége, nyugtalansága némilog indokoltnak is látszott, hiszen közöl nógymilliárdnyi arany-botét esett uz oisó Tilághálxiru áldo-?.atá«3 h obion a hatalmas összoglnn a nemzeti társadalom egyik logerté-kosobb rétege, a magyar kÖBÖpOBZ-
tály generációkon át öaszohordott vagyona devalválódott. A botovők niogórtést-ol és bizalommal fogadták a pénzintézeti vozotók megnyugtató kijolentÓNoit » hajlandóak voltuk elhinni, hogy a pénzügyi kormányzat minden körülményok között őrködni fog a |>ojigó és a botoré órdokoi\' folott, hogy sommiosotro sem kerülhet sor a bo tó töknek bármily formában való igényIxnétoléro. Nap-nap után hangoztattuk, hogy a pénzügyi tudomány is tanult az olső világháború tanulságaiból s hogy ma már olyan technikai eszközök is rendelkezésére állanak a pénzügyi kormányzatnak, amelyek foltétlenül meg tudják akadályozni a húszas óvok pénzügyi katasztrófáját.
ICnnok a ;.felvilágosító munkának meg is volt az oredményo. A botQVÓ társadaloni bizalommal vieoltojott á kormány pénzügyi |X)lítikája iránt
nyugodtan a bankokban Mhftyta a jénzót mindaddig^ amíg az ingat-; Innfórgnloin, különösen a »fokoUi-piaca áranaichiája meg nom zavarta nyugalmát. A fantasztikus árfojlÓ-doa láttára egyre sűrűbben jotent-kozlok a botovok a bankok igazgatói szobáiban s ujabb megnyugvást kérlok a letagadhatatlan ártulkapá-aok miatt. Á fololós pénzintézeti Tozotő számára nom maradt más eszköz a szivéhez mindig oly\'.közelálló botovfi megnyugtatására, mint annak hangoztatása, hogy az ár-anarchia csak átmeneti \'jolonség, molynok részhon léloktani okai vannak a hogy szilárd államháztartásunk és helyes valutaiwlitikánk mellett végül mójgis csak azok járnak jól, ukik a mogtévosztó konjunkturális nyereségek helyeit a tókohaaz-nositáe hagyományos formája: a gyümölcsöző l:olét -moilotl tartanak ki. Indokolható volt oz az álláspont azzal is, hogy a háborús, u. 11« Konjunkturális iiyoroaégok bizonyára súlyos adó alá eanok, amelyek a tboto-vót bizonyára nom érintik majd, továbbá az a körülmény, hogy a »fantaaztiktis« ingatlanárak oiöhb-utóbb zuhamVsszorűon viBszeoanok, a hotúttókék rodig bizonyos stabilitást jelentőnek.
A fegyelmezett gondolkodású ós
A japánul; elsüllyesztettek 6 ellenséges hadihajói
„Az olaszok türelmetlenül várják az első ellenséges partraszállási kísérletet**
Az angolok nem számíthatnak majd semmiféle megértésre, amikor a német vfsszafltések alkalmával fellebbeznek a világ együttérzéséhez — Írja Göbbels
Az olasz sajtói az a fó kérdés foglalkoztatja, vájjon a szövetségesek mejrtámadjak-e a legközelebbi időben Kodoszt, Szicíliát vagy Szardíniát.
A Stóckholms Tidningen római tudósítójának jelentését ismerteti a Budapesti Tudósító, amely szerint Kómában jsmétolton hangsúlyozzák: közvetlenül küszöbön állónak lehet tekinteni az Olaszország ellőni invázión kísérlet. Ilangsulyozza a tudó-Bitó, hogy a fasiszta párt főtitkára őszintén \' feltárta ezt a tényt az olasz nép előtt. Olasz részről továbbra ís ugy vélekednek, hogy az ollenség az apponmi félszigetet választotta ki a történelem egyik leg-hatalm:LsahI) táinadi\'isájtak végrohaj-tásáru, amelyet hatalmas flotta- és légi erő támogat. Utalnak arra, hogy különleges partraszálló csónakokat, a bombázók ős vadászgépek pzreit ós megszámlálhatatlan nagy (* kis hadihajót vontak összo líszak-Afri-
kában, az olasz félszigettel Szembon lövő ínvaziós kikötókiwn.
A dőlolaszországi városok két hóna)) óta tartó szüntelen bombázása is -- elasz meggyózódóa szerint — amiak a jolo, hoay a nagy ti\'unath\'ts nem sokáig várat magára. Nem hiszik, hogy a szövotségosoknek ez a rendszeres előkészítő liadtnüvoloto a régóta folytatott ídogháhorunnk csupán egyik ravaszul kiagyalt részo lenne. Az BOttl léhstoéffeá, l.rogy az invázió veszélyéről szóló, meglopóon nyilt megállapítások olasz részről arra szolgálnúnak, hogy a szdvotsé-gesokot valódi szándékaik eláruh\'isánt bírja — jegyzi ntug a Bvéd tudósító.
Kómában \' hangsúlyozzák, hogy minden intézkodoa tnogtörtént arra vimatkozóíui, hogyha az ollenw-ges csapatoknak sikerülne is partniszall-11 i t )buizorszt\\g Yalainolyik partján, ne tudjanak az ország belsőjébe nyomulni. „
Cobbula cikke a .Dan Rclch"-ben
^feg kell nAznl a Rajos- ós Ruhr-vldök szétrombolt vrtroB.ilt, hogy f«l-fozhntisuk sannk a brit AUKásnsk kép\' toleusógót, amely szerint az angolok a nómet hndltorinnlcs ellen folytatlak hábotuluknt - ir]ü Göbbuls birodalmi minleztfr u „Dhh Rolcli" hasábjain. Leírja ezután azokat a benyomásokat, amelyeket n támttdAsoktói suitott nyugatnőmetországl területen történt utazása alkalmával szerzett. Otibbols arra a kíivetkezlntősro Jut. hogy az, el-lentéfíeB hndvezetés nílndenekolótt a városok középpontjait keresi, mert agy véli, ott talAljn a liíRtfíbb nénet. a szándók könnyen megállápttbató a támadások egész mttgszervozéséböl. A
Gayda:
légi háború sújtotta területeken mindönki tudja ezt és ebben rejlik elsó-. Horban az ok, amiért a fenyegetett tartományokban az ellenséggel szemben égő harag és egyöntetű d«o uralkodik, bár oz egyáltaiábitn nnm tdrtoztk a német nóp JellemvonAnal közé. Az angolok nom számíthatnak maid semmiféle megértésre, amikor a nómet visz-szatltéaek nlkalraával fellebbeznek a vt-Ug együttéizésóhez Írja tovább flijbbt\'ls dr. i.ebju ozulán Göbbels, hogy Wupporbtlhfin a brit repülök először felgyújtottak a házak nagy részét, mijd gépfegyverrel tüzeltek a völgy-katlanból menekülő emberekre.
Az angolok nem a faslzmufl, hanem az olasz nép ellen kQzdenck
Vírgino Gayda a Giomaln d\'Italíá-han foglalkozik a Kóma iKimbázi\'isá-ról szóló angol fonyogotésokkol ós általában a lógí támadásokkal. Mog-állanitiu, begy inindezek nem í>\'.-lomlitik mog az olasz népet. líllon-állnak a íonyegetéseknok és bombá-zásoknak, amint ellenálltak a háború három évo alatt is.
(Htuzonddqnak meg keli tartania helyét a htUioruban. A BZÓvatségoe mogfélomlitö hadjárattal szemben Gayda hat pontban foglalja összo az olaszok álh\'uspont-ját. Kzek a következők: Az olaszok átmenetileg elvesztették »z afrikai
térülőtöket, amint a múlt háborúban olvosztotték átmenetileg Velence tartomány egyes réazoit. Franciaország Ós Belgium nomzoti területeit vesz-totlo o|, do az olasz nemzeti föld ma sértetlen ós az olaszok más európai torületokot foglaltak el. Az olaszok hatalmas háborús eszköznek,, hadi-tormolési ós szollomi oróknok vannak birtokában.
Olaszország nincs egyedül. Két hatalmas szövetségese, Japán ós Némotorszt\'ig, EurópáX illotvo Ázsia kót legnügyobb hatalma lííol-lotlo áll.
Minden olasznak látnia kell azo-
kat az óriási nohózflógokot, amelyekbe az angol-amerikai invázió» ki-sórlotok ütköznek. Klőször át kolt korölniük ogv aknamezőkkol 6s tou-geralattjárókkal vódott t4\'ngorszaka-szon, aítűl lieleütköznek a légi erők és a parti védő tüzérség tátnadá-saibu is. Ka r>ikorülne próbálkozásuk, az hatalmas vosztoBógok után tór-téiinék meg. Az olaszok tudják, hogy bármiKon habozás, gyoiyzo-sóg, csügírtMle.1 számukra nem "-.háborúból való kiválást .jelontonTí, hanoin még borzalmasabb, puaztitóbb
és olkosoredettobb küzdolom szakadna rájuk. Az egész olasz földön rombolna a háború pusztító orkánja. Az olaszok tudjak:
sohanem tudná az eUe.nsrg olasz közremüktHtcH ntíkül az nlatz földön megvetni a lábát. Angolszász gyózelom Olaistországrink rabszolgaságot jelentene. Az angolok nom a fasizmus, hanem az olasz nép ellen küzdonok már — állapítja meg Vírgino Gayda.
Aa olaszok tureimetkinül várják az olsó ollensőgos jiartraszállási ki-sírlefet — irja a Popolo di Koma.
Caendesóceáni harctér
A csendesóceáni hadszíntér harcait a fokozódó légi tovékoiiyscg jollomzi. A japán badsoreg légi kö-tolókei mogórkoztek a csendosóceáni hadszíntérre és ozőrt az ellonségoa légi\' erő megerősödésével egyidejűleg mogitövokodett a japán légi oró is, A japán tengerészeti légi oró mellett tehát már most a japán hadsereg légi kötelékei is tevékenykednek. Mar több nagy támadást intéztek Pert Darwin, a fontos katonai támaszponttá kiópitott észak-auszCráliai kikötő ollen, valanimt ltonibázták a Kussoll-szigótokon és Uj-Guinonán kiépített légi támaszpontokat.
Azok az amerikai és ausztráliai csapatok, amelyek szerdán Rondova szigotéu és Uj-Quineán nagyobb hadmürolotokbo kezdtek, ígon kemény japán ollonállásba ütköztök. Kondova szigetén, ahol olőször szálltak partra az amerikaiak és ausztráliaiak, a mindössze ezer fó japán katona szívósan vódokozík ós.a szö-Yotségoscknok nem sikerült a szigr,\'-to( birtokukba vonni. Csütörtökön nii\'is bolyon is partraszállást kísérőitek meg az amerikaiak; TJj-Georgia
józan ítélőképességű bolovó meghajolt ozok előtt az érvokwlót-t a\'Tcsz-Híon ennek a felvilágosító munkának tulajdonitható, hogy botétállományunk a háború negyedik óvóben nom ogott vissza, sót országos átlagban közöl harminc százalókkal emol-kodett ís, igaz viszont, hogy még jgy ís messze alatta marad a megno-vokodott péniiforgaiom százalékának. l)o og>\' bizonyosj a botovők jolojitó-
kony részo kitartott mellet ti\'mk. Mogértéasol és bizalommal fogadta tanácsainkat, folvílágosKásáinkat és sokszor bizony Ígon nagy orkölcsi fololósséiíot jelentő ntegnvugtattisain-kat.
A ininisztoieliiök megnyilatkozása most száz porcén tbon igazolt Imjii-uünkot: »a kormány megmásíthatatlan akarata és elhatározása, hogy a betétet kímélni fogJa«.
MoggyÓződósünk,. hogy ez nom-. csak a folelós rónzintézoti vozotók eddigi felelősségteljes s\'zoropének igazolása, bánom a Itotovőtatrsadaloin ntogórtó nyugalmának és hazafias bizalmának olyan alátámasztása, a melytél a botótüalot megszilárdulását és jolontékony föllendülését várhatjuk ...
zauai közlöny
194,1 július 2
A rendőrség Internált egy mnnkanélkfill csavargót
Borsi György világéletében, do-logkernlő, csavargó ember, aki\' iszonyodik minden komoly munkától, jobbára könyöradományok-ból tartja fenn magát. liddig legalább 25-ifÖr vott büntetve koldulás miatt. Sorsa K«ní;sára hozta, ahol ismét végigkoldulta a várost. A rendőrőrszem figyelte, majd
előállította a kapitányságra. Kihallgatásakor ae eljáró rendőrtiszt komolyan lelkére beszélt, hogy dolgozzék. Csak olyan munkát vállal, felelte, amiért jól megBeelik.
Dr. Zágon Elemér rendőrtanácsos rendőrhatósági Őrizet alá helyezte. Valamely internálÓtá-borba szállítják. ,
Egy évi börtönbüntetésre Ítéltét? az éjjeliőr gyilkosát
A május 16-ra virradó éjszaka Takács Károly (Laci) ealalővŐi gazdálkodó ittasan ballagott hazafelé a kocsmából- Erdei János éjjeliőr csendre intette a hangosan éneklő gazdát. Takács sértésnek vette a rendreutasitást és rátámadt a 70 éves éjjeliőrre és a
földre lökte. Erdei sérüléseibe belehalt. Takácsot a zalaegerszegi kír. ügyészség haláltokozó testisértés büntette és hatósági közeg elleni erőszak vétsége miatt a tőrvényszék elé állította, amely most megtartott tárgyalásán a vádlottat 1 évi börtönbüntetésre Ítélte.
Cseesemóhnllát találtak egy somogyi község határában lévő kntban
A somogymegyei Toponár község határában dolgozó munkások az Orcígáti-kutban cseesemöhul-!át találtak, amiről azonnal értesítették a csendőrséget.
A törvényszék az ügyészség indítványára elrendelte a hulla felboncolását, ami dr- Szabady Géza törvényszéki tanácselnök, vizsgáló-
bíró jelenlétében történt meg, A boncoló orvos megállapítása szerint a hulla egy kéthetes gyermek holtteste és két-három napig vott a kútban.
A nyomozást megindítottak annak kidcrilesére, hogy ki a gyermek anyja és ki dobta a kútba.
Halk történet egy pólai sorhajóhadnagy két csillogó szoldijáról
Hzígotón szintén igon orős ellenállást tanúsítanak a japánok. A sziget bölHojíílxm, a dzsungoll>on igon erős harc folyik. A a«n<l(wúooaj]i térségijén ogyéökónt mind a köt fő] nagy összevonásókat vége/, amiből ana következtetnek, hogy nagy csatákra körül sor.
A Japán ló ha dl szállás Jelentése szerint nz elmúlt két napén Rondova-azi-fretnfll lefolyt badmtlvületek aurán el-iSIlyesiteltck 6 ellenséges hadihajót, kettőt pedig sulvosan megrongállak. 77 repülőgépet lelőttek.
Amerikai repülőtámadás 9ÚV ÜürHfl fürdőhely ellen
Athénból jolentik, hogy észak-aiiLorikai lopülúk világos nappal bombatámadást intéz tok ogy Athén közelében lévő fürdőhely oltón, a mely éppen zsúfolva volt üdülökkol. A támadásnak 38 halálos áldozata tud. Az amerikai repülók boinbá-zásának i>0 sobesült áldozata jran,
köztük sok nő éa gyermek,
Maríinlqae
Vichybon a legrövidebb időn belül döntő jolontósé^ü osoményekkol számolnak Martin ique-azigot helyzetét illntólog. Vichyi hivatalos körökbtui az a vélemény, hpgv a sziget az angol-amerikai nyomásnak mar nom tud sokáig ollenálbni.
Hull északamorikai külügyi államtitkár niogorósitotto, hogy a tengerészeti minisztérium üzonotot kapott Bobért tengornagytól, Marti-
Diqufl kormányzójától. A tengernagy kérte, küldjenek ki a szigetre ogy amerikai tárgyaló bizottságot.
GyÜUs-iilalom Szíriában
Szíriában a városok közötti utazáshoz hatósági engedély szükséges. Az utasoknak megérkezésük után iolentkozníük koll a rendőrségen. Damaszkusz, A lepne, Baida, Hom\'a és Tripoli városokban nom szabad az utcán tartózkodni. További intézkedésig o helységekben teljoa elsöté-titósl hajtanak végre. Nappal az utcákon háromnál több embernek együtt menni nom szabad. Elrendeltek a gyülós-tilalmat is Szíriában.
városi mmkt
Szombaton, 3 An cl. u 4 órakor
Gyermek-elSadáa Ülőhely 91 fillér, állóhely 50 llllér
Az abnnont kéményseprő
3-án,szoinhataneste7 kor (Bérlet) 4-én, vns rnaprl. u.4-kor) Bíri.i-4éD,márna;esto7-kor| •»an»t
ttagy honvéd-parádé
TEDD LE á KALAPOD A HONVÉD ELŐTT!
Gyöngyvl rágós, mókái, tiétla Uncos operett. Vasárnap d. u.4és este 7 órakor
Klaka»Ua*n JátizU a Nagy kani x«ati Sxlnhaz
Nem leszek hálátlan
Allundo kMongáal
Hétfőn és kedden, 5-én és 6-án L. Strausa opera-esték
,VeniégaeI?árak I ;;, Bérlet ráfizetéssel^ érvényes
PATaOB IRM», a Fővárosi Optrclt SilnháY*\'kölornlur-pHmadontiá]a is
i szűdb lAszi.6 felléptivel.. "
Cigánybáró
Aki járt valaha Pólóban, az is-morln azt a kis ostoriát, amelynek tulajdonosa Hoppino aj>ó volt. akinek valódi nevét senki som tudta, a korát még kovéebbé, hiszon áü Örog a lisazai. csatában is kiszolgált már ogy kapitulációt. Nemcsak ft matrózok jártak oda, do nagy titokban a dicső\' rmiltu K. u. K. Krksgsmarino tisztjei is elnézegettek, persze csak a hátsó kis szobácskába, ahova diszkréten lehetett bojární nz udvar reléi. Az egész környéken sehol nom ¦ lehetett olyan jó hranzinot, friss osztrigát, andalító Ohianthit és aranysárga borcegovinai zsilafkát kapni, mint Hoppino apónál.I irigykedtek is az örogro az olókcló vendéglők és kávéházak, mert legjobb vondéguiket. is elcsalta néha.
Történetünk időién az öreg Hauss volt fVironc József császár és király .
flottájának főparancsnoka s Monti\')- I öueoll ailiniráíis volt a pólai kom-niendáns. Egyébiránt is oz az isztriai városorőd a legerősebb gariiizonok egyike volt a monarchiában. Alig volt olyan fogyveniom, amely i^V-\'^T láttatott volna" o liolyórségnol. S*Í^y éiot folyt óbbon az éVdokos városban s nom csak a szolgálat votto igényim a tisztekot, hanem a társadalmi elot is. A városban különben állandó kőszentlót volt a waffonrock nélkül alig mehetett tiszt ur az utcám. Annyira ismerték egymást a tisztek és civilek, hogy nom lohotott ol-bujni, kivévo az örog Boppino oxlra-zimmorjóbon. Pója különben kömény
katonákat nevelt, különösen a tonge-részolnél, férfiakat, elszánt jollorne-kot. önfeláldozó egyénittégeknt. A nagy nemzetek hajoraiai sfirfin látogatták l*Alát s igy a (torzón minduntalan lohotott látni német, angol, olasz, francia, japán és orosz tengerészeket, A Pólában megforduló előkelőségek tiszteletére sok kedves, szi-nos ostét rendezett az osztrák-magyar admiralitás, ahol a mi fiatul tengerészeink bizony gyakran valco-roztok horcogkisasszonyokkal. I lyon-kor néha niegosolt. hogy a díszvacsoránál a dalmát és olasz borok inollotl jó fajta csopaki, somlai é.n badacsonyi italok is szerepeltek. A l>orokat ajándékba küldték a mari-nöríiknek vagy Hornig báró veszprémi püspök, vagy á zirci ciszterciek, vagy a gavallér Ksztorházy herceg. A magyar lK>rok kilőttek I magukért, hangon jókodvn- doritették a OISZ03 bankot (ok közönségét.
A nohéz szolgálat és !1 sok tarsa-dalmi kötelezotiség után :i fiatal tisztek jól érezték magukat Hoppino apónál! ahol fesztelenül, férfi-módra szórakozhatUtk. Mária asszony, az öreg Hoppino vőn feleségé a konyhán uralkodott, jsmorto a fiatal urak Ízlését s azt is tudta, hogy kínok mi a kedvenc, falatja: spagnettl [»-radicaomszósszal, idoi bárány olajban rántva, articsóka tatárinártással, tonhal roston sütve. Nom is loliot mind-mind felsorolni, mert már az emlékek nyomán összefut a nyál oz iród<*ák szájában. Csupa zamat volt
Mária asszony főztje, nom csoda hát, ha ogyszor-máaszor inkognitóban ulvetődött a különszobália, Tiipót 8zalvátor főliori»g őfensége adjutánsával, Waldutoin gróffal, do iiu^g-ferdult ott Hauss és Montucueoli is, továbbá Hiogelében báró császári helytartó. (
Egy vacsora uU\'ui a tengorásís tisztek jókodvükban külön borravalót adtak Mária anyónak, 10 20 fillérest, - amit szóld inak nevoztok Boppinoék u csak az egyik vendég adott köt fényes, csillogó rézkrajcárt. A pislákoló petróleumlámpa tompa fényénél legalább íh annak nézte az anyóka. De másnap, mikor napfénynél jobban szemügyre votto a pénzeket, rájött, hogy. a csillogó rézkrajcárnak nézett pénzecskék 10 koronás aranyak, ÉlliAtúroztii, hogy legközelebb visszaadja az ajáji-dékozónuk, aki bizloson olnózto. Azonban " fiatal sorhajóhadnagyot hirtelen elliolyozték, nom jött egyhamar vissza Boppino oafcriájába. Ezt akkor tudta inog a nénike, mikor a tengerész tisztek legközelebb nála jártak a .akiknek elmondta .esetét a két csillogó aszoldiróbi. Az egyik tiszt megvigasztalta, liogy tegye el bátran az aranyakat, mert Horthy sorhajóhadnagy tói kapta azokat, aki\' bucsuajándékul szánta a sok kedves óra és a sok jó falat ömlőkére.
Mária asszony keresztet vototl » ozt mormogta fogatlan szájával
- Meglátjátok, Bignori. sokra viszi még, nagy ur losz belőle... Vallásos asszony vagyok, jelot láttam a homlokán ...
Sok idő mult ol azóta. Mária anyó megtudta, hogy a két fényes szoldi adományozója a bécsi IJurgba került, szárnysegéde lett az Imporá-tornak, Keronc Józsefnek a az első világháború kitörése után tengernagyként jött ismét Pólába. A viíág-liáboru utolsó évélwn meghalt a jó asszony k unokái találták meg a két tiakoronás aranyat Mária anyó ima-könyve mollott egy foszlott Bolyom-orszénybon. ííizégő solyompapirha csavarta az aranyakat Maria asszony a reszketeg betükkol ráírta, hogy kitől származnak és mikor kapta.
Boppino Máriájának jóslata kivált, évtizedekkel olőru meglátta a fiatal tengerésztiszt homlokán a kiválasztottak jelét. ANEÍatal tengerésztisztből Magyarország kormányzója lott, a letiprott haza mogmivitöjo, urs/ággvarapitó Nagy urunk, akinek 75. születésnapján ogy egész ország
szive mélyéből kívánt hosszú éíoloi
és jó egészséget,
l)r. fjó-iztó ZoiUín
SPORTÉLET
Az utolsó oíiztályozó-mérközés a Zrluyl pályán
Vasárnap Miután befejezi a ZMNTE a kerületi bajnokok ko/ll o^.tályoiő wérkö-zését, amely egyúttal az NIÍ fll-ban való azeiepliaét ia jelenti. Az idény végére remek formába lendült a ZMNTE és a három osztályozó mérloVea után 16:0-ia gálarinnyal áll a tabella álén. A Zsolna lesz ellenfele a ZMNTEnek idehaza. Leg-ulóba pompás játékkal 4:t-ra győzött a ZMNTE. Most sem hisszük, hagy a Zsolna megállithalná a kílüiiő tí^yüttest győzelmi soro7ji!ában. A ZMNTE valószínt! Kovács II. — Kárpát, Hoiváth - Csprpes, Kéjla, Kiss I. —Taipei, S2abó, Kiss !)., Isteiiís, Németh (JsszcÜlilSivhaii Kzerepel vasárnap. Biztos ZMNTE győzelmet jósolunk. A?.on-bnti lehel meglepetés Is. Olyan meglepe; Ié3 viszont nem IhYénhet, íio^y .1 ZMNTE\' ¦ nem kerül b>c a Nlt III ba.
-it 1 )
ürímt, iiíiiüí
ie^niA^sabb árban veuzck.
V4kásy ékszerési
VENDÉGLŐ-MEGNYITÁS\' ? \'
hogy SuqAr-Ht 3. «*. alatti volt VADA\'íZSURT vendéglői ti éltermet átvettem él u| néven
Ipartestületi vendéglő 1IÉ
disznótoros vaosorával megnyitom.
Kapu alatll löntéísei ktbövttve. — Reggel (> órától hideg és meleg ételek kaphatók. Siotidírak! PigyeJtnes kiriinlgítáa! KitUnö borok I
Hangulatos zene ftfSS LáSZLÚ prlmít vezetésévet. Silveí pirtfogi.1 kír HORVÁTH FERENC Ipartesíületi vendéglős Háry éi Vajda éttermek voli főpincére.
Aiii/js ki-i llii-lji.f j; | ;1|Sl
1943. Julius 2
rmod Kcaaaw
EÖZGAZuASAG
A terttiéqybeRzolgáltatás szabályozása
. A közellátásügyi minisster rondol-Ijozórx> alapiári a gazdálkodó kötolos-a, kenyérgabona hőszolgáltatási kötelessége alapjtiii ixw-olgál látandó korryérgabonát a cséplés bofojezésó-tdl sauraitott tizenöt napon holüi valamelyik váaárláara jogosított kereskedőnek megvételre fölajánlani, amelyet a nyilvántai\'tó hatóság ol-íénÖri*. Ha a gazdálkodó a\'közollá-tási kormány biztos engedélye alapján a kenyérgabona beszolgáltatás i köteleHSég toljositoséül árpát in beszolgáltathat, a fölajánlott ánia-mennyiséget kötolos a cséplés Us-fojozosétól számított tizenöt napon bolüi valamely vásárlásra jogosított kereskedőnek megvételre felajánlani. A nairra, vagy szabadválasztaaú terményekre efi termékekre vonatkozó leszolgál tatás i köUslosség teljesítésére szánt úrpá.t legkésőbb, az 1048. évi október ho !11. napjáig kuli valamelyik vásárlásra jogosított kereskedőnek megvételre fölajánlani. A Ixi-azelgáltatási kőroloasóg teljesítésébe beszámíttatni kívánt kölest, vagy hajdinát szintén a fonti időpontig kell Iplajánlani.
A gabona vásárlása szempontjából áz ország területe vásárlási kör-zetekív oszlik. A közellátási kormánybiztos a Központ értesítése alapján közhírré teszi hatósága térülőién az egyes vásárlási körzetekben göboná vásárlására jogosjtott országos körzeti és Iwlyi kereskedők no-¦vét. A vásárlásra jogositott koros kodé a számára megállapított vásárlási területen köteles a neki eladásra felajánlott gabonát s^liatóság által meg állapított termelői áron megvonni és pedig ha harminc mótormázs&t ez nem haladja inog, kívánságra azonnal is, ha a harminc métormá-zsát meghaladja ás az eladónak a gabona raktározására megfelelő helyisége nincs, a kereskedő a gabonát a vételtől számított tizenöt nap alatt átvenni ós kifizetni köteles. Az Országos- és a körzeti kereskedő a rnogvásárolt konyórgabonát csak utalvány1 etlenében adhatja el, a megvásárolt kölessel, hajdinával, árpával ós zabbal pedig kizárólag a Központ, vagy a Központ kirendeltségének utasításai szerint rendelkezhetik. A helyi kereskedő az általa megvásárolt gabonával csak annak az országos, vagy körzeti kereskedőnek az utasítása szerint rendelkezhetik , akinek részérő a gabonát /nogvásároltH.
NAPIREND:
Éjjeli gyógyszertári ügyelet:: Ma az Őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10. szám.
Kimkantasán a» ottani gyögyBaac-fcáí állandó ügyeletes azolgálatot tart.
Naptár. Július 2 Péntek. Rom. kat. jézus Szive. - Protestáns Ottokár.
A lerenolek plébánia templomában is lesz vasárnap ünnepi Jézus szentséges Szive-mise, felajánlás és este szentségi körmenet
Az egész váras magyarsága ott lesz a szentségi körmeneteken
Több izben közöltük, hogy az idén a j Regnum Mariannái népe kiil\'\'uÖs meleg- j seggel üli meg Jé-js szentséget Szive ünnepét. Budapesten a hercegprímás részvételével Szendy polgármester ajánlót la faj & magyar főváros népét Jézus szentségei Szivének. Pécs varos ti. polgármestere, dr. Vörös Mihály felhívásban tor-dull a lakossághoz, hogy minél többen vegyenek részt se impozáns istentiszteleten és n lakosságnak felajánlásán. Alig van magyar város, magyar közület, amely nem ajánlotta volna fel magát és takaisá-gát Jé mis szentséges Szive oltalmába éa védelmébe. Az egész magyarság a háború éi megpróbáltatás keméay napjaiban jézus szentBéges Szivéhez menekül és segítségét és oltalmát kéri. Öd Katolikus-Nagykanizsa tradicionális hazafiságával és valiásoB lelkületével szintén réizt vesz ebben a nagy megnyilatkozásban.
Ma délelőtt minden templamban ünnepi szentmisék vállak, a hivők ezer- és ezerszám jmilfak a szentségekhez, majd a ferenclek templomában P. Qutyás Gellért plébános-házfénök megkérietó Imát mondott és felajánlana a híveket a Szent Szívnek Ugyancsak: a Jézua Síivé plébánia templomban Vajay József eaperea-pl>*bános hasonlóan. A templomok mindenütt zsúfolva megteltek ájtatos hívőkkel.
Vasárnap ünnepli az egész katolikus világ ünnep61 yenen és nvllvánoaan Jézus szentséges Szive ünnepét. A Jézua Szive plébáaU templomban buosu. Egyházközség és plébánia Jézua szentsége*
— (A faranoss plébánia-tsmplombsn)
- egy hitig műiden este 7 órakor Istentisztelet van Jézus szentséges Szivo tiszteletére.
— (A rendőrség fslhivása)
Felhívjuk a lakoewnjí figyelmét nrra, bog.v igáját erdske-tii\'ti halga-wi meg a honvédelmi minisztérium által időnként a budhpostl rádió l hullámhosszán közölt légoltalmi olőad.iKokat és torjosíízc.
— (Ma esto Baross választmányi ülés)
TisztelsttéJ felkérjük a Baross Szö-vainég választmányi tagjait, hocy rna, pénteken este 8 órakor feltóltepÜl és pontonná mnüjelüniii szíveskedjenek. Rlnökaóg. 10
— (Megh(vó)
Az Urleanyok Mária Kongregációja Julim hó 3 án este 7 órai kezdettel tánccal egybekötött sörcslet rendu a Central helyi ségében, melyre a közönségei szeretettel meghívja a Kongregáció. (:)
Szivének lóvén felajánlva. Délelőtt tél 11 órakor ttaaepi azentralso, majd este 7 ómkor Bzentaégl körmenet a plébánia teritetén éa lelsjáiláaa a családoknak, amint azt már közölttik. A azent tény-keiéat Vitjuy Jézaef esperea-plébános vétízl fényes papi asszisztenciával.
Ugyanca-ik a ferenerendlek Szent Józaef egyházközsége ée plébániája az ott évtizedeken ál raagsiokott hagyományos egyházi pompával éa külső fánnyel ünnopll a rauyognJézus szentséges Szive Ünnepét Délelőtt fél 11 órakor egyházazóneklat. utanna a szószékről a fungáló lelkész lelaláalja a plébánia családjait a szent Szívnek. Minden misén külön lelajánláa losz. Ezekre a szentmisékre a nag*harang szavával hívja a plébánia híveit Minden család legyen ott, vagy legalább la a családapa ón családanya, vagy n oaalád más tagja, hogy ne legyen egyetlen család, amely ne lenne képviselve es felajánlva a azeatsóges Sztvaok.
Kato 7 órakor a lerenoleknél szent-aégl körmenet JézuB Selvo tiszteletére.
Legyünk ott mindannyian, kl-kl a maga plébánia-templomában éa ve-gynn réazt ezon fontos ezont tónyke-dösen.
Vasárnap NRgykanizaa minden ma-gynr lakosa Jézus szentséges Szivének aján\'Ja Így magát Ünnepélyesen, hogy az egész város a Szent 8ztvnok oltalma és védelmu alá karüljön.
& Provldenlla Biztosító Részvénytársaság
a közelmúltban tartotta meg Budapesten igaegatósági ülését. Az elÖterjesstett jelentésből kide-rölt, hogy «z intézet űi elmúlt évre 281.413*07 penjfí nyereséget mutat ki, amelyből részvényenkint 1.50 pengő, aiat 6%-os osetalé-kot ii.\'i-i részvényeseinek. Ai igae-gatósód javaslata a nyereség fel-osztásiíra a kővetkciS: az általános biítonsa\'gi tartalékalajara 4S.000 pengő, ai igazgatóság jutalékára lé.504 pengő, a beruháeási horeá-járulás utolsó részletének törlesztésére 27.453 pengő, a rendes tartalékalapra 80.000 pengő és «r
alkalmazottak részére létesítendő jólélt alapra 25.000 pengő for-dittatik, míg a fennmaradó 45.455 pengfl uj seámUra fog elővitetni.
Ae inteEetnck alkalmaiotUíval szemben való szQoiáüs érréséről tanúskodik at is, hogy a fentieken felül még 40.000 pengőt fordított tisEtviselői nyugdíjalapjának gyarapítására
A« intését teljes díjbevétele a megelŐEŐ évhei vissonyilva kereken 20 sráEalékkal emelkedett és eEÍdőszerint erősen megkőreliti a 8 millió pengőt.
lost már a fővárosi színészek is szerződnek vidékre
A Színészkamara főtitkárának érdekes nyllatkaxata a vidéki szlnészhtdny okairól
A Magyar Vidéki Sajtó tudósi tó már beszámolt arról, hogy az elmúlt színházi évben a vídékí színházak is kitűnő anyagi orodrnénnyol zártak, fürtnek\' ellenére köztudomású, hogy a vidék jó színészeinek hudaixviti színházakhoz való szerződése miatt vidékon a színigazgatóknak inngk*-liotöson nagy gondot okoz a társulat nívós niogszerroséso, Felkerestük Csollo Lajost, a Szinműveszeti Kamara főtitkárát, hogy érdoklódjünk a vidéki szerződési léluitoségok alakulása felől.
-¦¦ - A haj alapoka még a múltban gyökerezik — mondotta a fótitkár. - - RÓgon ugyanis az volta gyakorlat, hogy a végzett növendékek először vidéken töltötték kozdőévniknl éa ha kitűnő játékuk fóliáiul e
llii(ta|)ostrr\'i] lo-lolátogaté> »toliotség-kulalóK színigazgatóknak, akkor jutottak csak pesti szoropléához. Alapjában véve ez természetes folyamat, a fennakadást norn is oz okozta.
— A zsidótörvény végrehajtása során a fővárosi színházakban komoly szinészhiány mutatkozott, igy történt aztán, hogy a régi aránvon messze fölül volt azoknak a vidéki szinészoknok száma, akik fővárosi színházakhoz szerződtök.
— Jolonteg már javul a helyzet — mondotta Cselló. — Még pedig nagyon érdokoson. Novcs budapesti színészeink k«zül számosan oly magas szerzŐdtetősi ajánlatot kaptak vidékről, hogy Budapest hélyott inkább a, vidéket választották, iínnek termöszotoson ..... mint a múltban
Gyorsírást, V-Ki1.:.* Gépírást,
halyaslrAatf levatexéal *
Major gyorsiróiskolában
tanuljam I
/\\ tanfolyam 10 hónapos, államvizsgával zárul.
mm.m Qyorsirás-gépirjüstanitói g?,T„.
Állásba helyezés. Kérjen tájékoztatót: 8x*at latra haroag.alDn 5. .ii-j
említettem a vidéki sainliásak nagyszerű anyagi sikoro az oka.
— Tormőszetoson még nottl alakult ki, illotn* nom zárult lo a vidéki HKinérsznzorzŐdteléisek folyamata, de izelitőnok felemlíteni /nmányi Máriának (fi KM«itíványÍ lléhinak nevét. Mindkét kitűnő fóvároai azí-nészOnket vidéki színigazgató azor-zódtotlo In. Dó nemsókara még több névvel is szolgálhatok. - ViBflira-U\';rvo a vidéki HKinház.sk Mzinészgár-dája csökkenésének problémájára, fontos körülményre hívom fel a közvélemény figyelmei folytatta a fótitkar és ez a filmszerÉodtotósok ssoroio a vidéki szini\'«zhlányban. A liolyzet ugyanis az, Iiogy sok kitűnő vidéki ssméSS feljön Buda-iieatro fii szerzŐdbttes nélkül ix. ÍCgyszorüon abban ixmiénykqáik, hogy két-három filmben hannad-nogyod szoropot kap é* ezzel már biztosabbnak tátja inegéllietéséi Bu-dapesten.
Felgyújtotta a házat, mert koveselte az Örökölt részt
Tóth Géza kapolyi aastalos mát érek óta haragon viszonyban volt testvéreivel ás rokonaival, mert abból a házból, amit Örököltek, roá csak ogyhatod rész jutott. Kmiatt sokszor volt az örököseik Időzött szóváltás. Tóth többet igényolt, mint amennyit reáhagyiak. Polgári i»r utjárft vitte az ügyet, pon«ikodétt4o azonban hiába való volt. lOkkor bosssut forralt aa örökös társai ollón. Még május 26-án gyertyát vitt az örökölt háa padlására é» az ott lévő szalmát meggyújtotta. Hamar lá&gm kapott a padlás és az ogész ház. A tüz megfékezése nom silujrült. a háa teljesen leégett. Tóth liézát gyújtogatás mlbtt most vonta feleJuesógro a kaposvári tíirré-Jiyszék é^ öt három évi fegyházra Ítélte.
A partraszállás a múltban és ma
Ma, nmlkor a világ minden részében a pnrtrnszallás kísérlete foglalkoztatja a világot, nem érdektelen visszapillantanunk a legrtgfbb partraszállásra, amikor Jullua Caesar győztes csapatai vetették meg lábukat Angliában.
Ez Krisztus nlótt 55-ben történt A római légiók diadalmenetben vonultak végig a mai FranclHországon, ekkor vitték hírül Caesarnak, hogy a tonge-ren tu) Iámét szárazföld következik, amelyet még nem hódított meg senki, tíz a löldrész volt a mai Anglia.
Ctpsar kétszer kísérelte ring a partraszállást. Kgyazer Krisztim elfltt 55-ben augUHZlua 26 án, amikor azt a taktikát kovotte, hagy az olső tO hajón osak gyalogos csapatalt vitte magával, lovasságának később kellett volna megérkeznie. Ezek a hajók viszont késtek, s amikor Caesar gyalogos csapataival a mai Waimer Castle és Sandwioh között partra -/állott hatalmas csata keletkezett a szigetlakók és Caesar csapatai közölt s Caesar csak nehezen tudta kivívni a győzelmet Cseoar bi-romhotl ott totózkorfáa után elhagyta a szigetet a egy évvel később, Jobhan felkészülve, 800 hajóval nyomult a ezl-get boleejébe, egészen a Ihemzéfg és podlg folytonos bar«ok közepette. Győzelmei ellenére la négyhónapos hadjárat után — eddig még ismeretlen okok miatt - - Ismét elhagyta csapataival a meghódított terUIetot és noha többé neat tért Viasza a szlgotországba.
Kétségtelea, hagy a partraszállás a legnohezebb harc, aomcaak a stratégia állapítja ezt meg, de az angolszászok Is srre a tapasztalatra Jutottak u utóbbi évek kísérletei során. A partraszállás egy erődvonal elleni támadásnál is sokkalta nehezebb. A partraszállás elengedhetetlen feltétele: egy-Ezerro, meglepően éa nagy erőt partradobni, (ízeknek a követelményeknek a megvalósítása viszont egyáltalán nem Jelent valami könnytl feladatot a hadvezér száraira.
MHS, julnis ;
A Kormányzó Ur arcképé -ack leleplezése Nyíregyházán
Nyíregyháza, július 2 fizalioU\'K itiCíryo loríi\'-jiT hat ós illának dmakózgyülósí\'iii július ;i-úii lop-lozik lo a KonnáiiYzó Ur arcképét. Megjelenik a diszköz^üléson Kállay MiklosminisíiUjrolnök i.s, aki azután rówzt rrsz a MfiP megyoi iiagyvé-lawzlinánvíiiiák üléséit,
Rendelet a hadigondozottakról
A bonvédoliiü miniszter rpndo-lütüt adott ki, iiiiiulylxiji. ösHZofufílti-lóau szabályozza a haAligondüzottak iigyoinek biztosítását és egyben ol-rondoli, luny1 vnlainoimyi butósúg az üyoji ügyeket Boroiikivül tárgyalja le.
Szovjet tábornokok Natalbnn
A brazil hírszolgálat jelentése sze-»iut Csang-Kai-Koknérel egyidojü-log töhb szovjet tábornok érkezett az Egyesült Államokból jövet utm\'og-szakitéflsal Natulba. Neviikot nem közh\'k.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 4 órától wte 6 óráig. (Hétfó, nzerda, péntek délután és kedden o^ésa nap nókuok.) Telefon: 660.
A ZaIávármegyei pazdaságl Efíyesfliet közgyílése
A Zalavármegyci flazdasigl Egyesület
dr. Tarinyl Ferenc felsőházi tag ?innkl"-sívcl tarlo\'la Keszthelyen tavaszt köz-gyUlíaOt.
Az clitwk ismétel len hangoz lattá, hogy sziinjik meg a/, a hiedelem, hogy a gazdák közt hadimilliomosok vannak. Az elnöki jelentés szerint a zalai gazdakörök szíma már százon fellll van és megfen* dezlk az udvariieiárávi versenyt, ösztönző hatás céljából jutalmazásul,
Gróf Sontssiclt Antal néhány gazd sérelmet isméiéit meg. Indítványára elhaláloztak, hogy e/titán a keszthelyi közgyűlés helyeit minden év április ve^én Zalaegerszegen tariják inej; a lavaszi közgyűlési.
Háry Dezső a lótenyésztési nakosztály működésével kapcsolatban előterjesztette, fiogy 3It-0 törzskönyvezett kanca van Zalában. A cazdAk nagy érdeklődéssel kapcsolódlak bc ebbe a munkába. A ló iránt való kereslet napy és az. árak arányban vannak .1 felnevelés költségeivel.
Dr. Thasiy Kristóf azt kivánl*, hogy a MáSz emberei ne a gazdáktól vegyék igénybe a marhákat, hanem a vásáron vegyék meg, ahol árán alul kínálják azokat.
Dr. Örlfy Imre előadta, hagy az adó-kataszter, mellett termelési kataszter bevezetésére is készülnek.
TersztyAnszky Géza Javasolta, hogy előzetes kataszter szerint vegyék Igénybe a szénát, nehogy aránytalanságok legyenek.
Dr. Brand Sándor alispán azt a felvilágosítást adta. hogy a varmegye szarvasmarha-állományának öt százalékát keli leadni. A tenyészállatekiiak más törvényhatóságokba való kiszállításához, a upáni hozzájárulás kell, lehái tilalmat vezetett be a járlallevél kiállítására. A más vár-mcg>ékbe kivitt tenyészállat az illető vármegye vágómarha kedének terhére fog beszámittalni. Értesülése van arról, hogy a kormány foglalkozik a tejegykez kérdésével.
A ki>zr/yülésen megjeleni Tcinesfői János közellátási felfigyelő a beazolgiltatásl
kérdésekről adott szakszeri! felvilágosításokat.
Réger Jenő, a Futtira zalai kirendeltségének veze\'óje elmondoila, hojiy n f-\'ulti-rának 45 bí<< Hiányosa míikfldik jelenleg Zalabac, akik a (randák javára egymáskóu is versenyeznek. Bejelentette azt Is, hogy a l\'iiiin.i ma^tiszllto berendezési kivAn felállítani Zalaegerszegen, n rászorult gazdáknak pedig cséplés elélt készséggel ad előleget.
Hány újságot szállított a magyar posta
A Magyar Statisztikai Szemle legújabb számában bi számol ac időszaki sajtó 1942. évi sliilisitikai felvételének eredményéről. Ae 1938. évi Inprevifíti nagy rostálására jellemző, hogy ómig n trianoni szűkebb területen 1938-ban 1934 sajtóterméket vettek srámbii, 15*42* ben a néfly ízben megiiíigyobbo*-dolt országban niintlössze 1379 volt tíz idősznki sajtóiéi mekek száma.
A pestéi szállítás pékbínysiáma az utóbbi években hatalmas növekedést iniildl, ami uemesdk ac országgyarapodás következménye, hanem a háborús iíjsagolvasasi lázzal is összefügg. Míg a tcrület-
vísszacsatoliisok előtti években a szállított példányszám alig baladta meg a 100 milliót, 1941-ben a posta mér 165 millió példányt szállított.
Az 1942-ben megszámlált 1379 sajtótermékből Budapesten 779, vidéken 600 jelent meg. A vidéki városok közül Kolozsvárott 41, Szegeden 52 újság jelont meg. A vidéki kulturgócpontok tevábbí sorrendje a következő: Debrecen 23, Győr 21, Pécs 11, Miskolc és Sopron 15, Nyíregyháza 14, Ungvár 13, Kassa 12, Kecskemét, Nagyvárad, Komárom és Székesfehérvár 11, Marosvásárhely 10, Ujvídék 8 és Pápa 7 újsággal.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétót.
Tárgy: Szeizkészletek bejelentéie.
Hirdetmény.
A m. klr. Mlnlizléilum 3470/1043. M. E. szimu rendelete alapján mindazok, akiknek birlakábnn vagy tilzáiében 1043. évi Június jű-án léggel 8 érakor leljn egyed-áruiígi áron szabadforgalomba boc»6tott cáimllyen minőségi szeszből (Ilyen izeizt tanalmaió gyártmányból) egyllltcaen 5CO0 hektoliterfok sieszt meghalad* mennyis-p lárol, kötelesek erről 48 urán bélül .1 várost pcniUgyérl szakapinái két példány ban írásban bejelentést tenni és a kéizlel nek az 5000 heklolllerlokot meghal- dó mennyiségeulin hckloHterfokonkéf 4 (né ¦¦,} pengő áfkülönb*zetet befizetni.
A szátlitás alalt lévő, valamint a sietsz-egyediruaági igazgatóság által Jelen rendelet életbelépésének napjáig (1943 évi június 30ig) kiállítóit ulalvíny alapján a izeizlőzrléből, illetőjeg szabadiak tarból még ki nem adott szészmeunyiségel ügy kell tekinteni, mlnlka az a bejelentés Időpontjában a címzetthez már beérkezett volna.
A teendő bejelentésben lel kell tUntetnl a uesz birtokosánál: nevet, a szesz táro-liiánuk helyét, illelőleg azt, lios-y n bzmz szállítás, vagy kiadás alatt áll, valamint az Összes szeszkéaalet mennyiségét. A bejelentés mindkét példányán a pénztlgyőrl szakasz az átvétel napját és óráját, valamint a fizetendő ígyedárusígl árkülönbözet összzgét feltünteti, aláírással és hivatalos bélyegzővel ellátja s egyik példányt igazolásul a (élnek visszaadji. A bojelen-tésnek a fél részére visszaadott példányához postatakarékpénztár! befizetést lapot kell csatolni. A bejelentés szerint Járó egyedáiuságl Árkülönbözetet 8 napon bellii kell a „!¦\'. jVi : Szcszegyedáiusagl eladási rr bevételi számla Budapest" elnevezést! 10l,3fB sritnu postatakarékpéni-tárl csekkszámlára befizetni. A bellzatésrc a pénzügyminiszter Indokolt tsetüen réia-letllzctést, vsgy balaszlást engedélyezhet.
A bejelentés elraulasitása, vagy valótlan bejctintés esetén a jövedéki büntető eljárást meg kell Indítani.
Nagykanizsa, 1943. július 1.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei varo» polgármeslerétől.
Tárgy : Az 1943. évi meze gazda sági munkabérek.
Hirdetmény.
link má^ra hozón az érdekelteknek, hogy az 1943. évre szóló munkabériza-biiyzelra vonatkozó ÓHhdelményM a hirdető táblán k! függenie I te in.
Nagykanizsa, 1943. június 23.
Polgármester.
iliirtHiiirnsalltlIlin ÍM
MENETRENDJE
érvényes 1843. májua IT-tO).
Lrj,Hébet-t4t^ViinutáilamáK
Vasutállomátifl
7\'06 720 10\'éO •11« 14" 14-30 15 00 «16-40
18 30
18«
2065 2240
;lll>g«>
Kályhát, tűzhelyet
más téli uflkBégletét már most jegyeztesse elő * Cléililkt: gelyaicaarájab rakláron
ÜNREK-ÜLLMA NN va8ire«si<cdí8b.n.
üty nnrhwr.iépelt, neWIenm- és keoiola] failár. -Hss
villamos Áramszolgáltató rt.
AramsiámUk flzotöw, reklamáolók, hibajalsntössk, alakszerű falvllagoailaa miiiilon villamos kórdósbon liíjclili?, 8-iAI déluUn IB éráig. Ottangary-ut St, talnfon 294.
A?BÖHIlttKTt8KI
JuM*
Séplréaiban jártai il«sitirls«i0Hai,
ki önállóan könyvel, azonnal lelvenzUnsi. Kézírással Irt ajánlatot Kopstein bator-Uzletbe kérünk. 2084
Kflny»ti6l6 ttmonenak heti .fittessel felveszünk 4 po\'gárl iskolát vígzeit jobb családból való I i tat. Közgazdasági R.t. nyomdája, Tő ut 5.
Egy taitoiio éa egy komoly klftita felvétetik Horváth tlvegüzleibcn, Főnt.
14
Vidéki baziariás léazére savakiliosfiai
leányával, esetleg házaspárt flzeléii it;éjiy megjelölésével keresek. Cím a kiadóhivatalban. 2048
Drotjulssta-gyakornoknak négy középiskolával. Jó házból való llut felvesz : Teutech drogéria. 2146
Platal klfutolaányt azonnal felveszek fizetéssel. Ghrenateln Divalüiiet, Horlhy M.-nt 3. 2175
MnnkeanBk meggy-klsjárazásho.- felvétetnek Jelenlkeiés Wolláw gyumölcs-kereskedónél.
ADAft-VÉTEt
Jókarbaa ievö lakatos- éa kovácsszerszám kltllflŐ bőifuvóvil Vlgh OátjornAI KlBkomaroniban, eladó, 2I7C
Eladó egy kélszirnyas dupla üvegajtó (lakkal) és egy füizerüzlet-berendezte-Cím a kiadóhivatalban.
BÚTOROZOTT SZOBA
Kgy eolnoaan bútorozott klllönbcjá-ratu asoba azonnal kiadó egy ur részére, /flr.ia ii. 6. 2171
Maginaa térfl buiotazolt lakást keres kosillal. Ctiii a kiadók-in. 2172
kiadó: 2180
Szépen bútorozott Zrínyi Miklós-u. 32.
HAZ ÉS INOATLAM
Eladó balatoni vlllatalak i 340
?•dl, két részre Is oiatható, vfx mellett, tialatonfenyves állomáshoz néhány percnyire. Feltételek éi rajz Dr. Begldsan Eatü Ügyvédnél.; 2187
Balalonlenyveien 140 \\ j 01 tehermentca willatelek gyümölcsfákkal szabadkézből eladó. Clm a kíadólhvatalban, 217?
KÜLÖNFÉLE
Diakokat a jtivö tanévre Jó olló-láaaal, gondos felDgyelellel, fürdősiobás egészségei lakásban vállalok. Cím a kiadóhivatalban, . \'
Pót- és maigáiivlxnQar\'a sikerre előkészít Bárd OyOrgyué, Kilfaludy-u. C/a. Jelentkezés 3 án cttfg. 214Í;
A UaromlmuAui Bátela; év. m ISrvémv bfintetK
{.sötétítéshez
papiros
kapható
intui KeXLënnr
P«LITIKAI ?¦ fi i\'l l..fc.P-, (W|> : „llipiailsi * T. «...!iyt.il,.!-.\'
N /ornatoti i ¦ JUigudulfl ». T. B»s«i.»\'i»\' „•M«al«nt> aa«ykulua>.
Faladó :
<!lm:
Bendlokoiat:
Tibori sosia :
83. évi., 147. ii. Nagykanlzia, 1P43. jullui 3. szombat Árm 20 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
r ét kiuMklvaUl: Ft-ut (. szil * *• kl.«M»«t«ll M.I.I 71. » M«8*JlMilJt l>IU« h«lk»r.»»|) d«luU>.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Klőtlzctésl ára : egy nőnapra 3 ptiHDi 20 llllór,
neífyedórro 9 peDHŐ 20 fillér. Egyes szalu: hétköznap 12 fili., szombaton 20fül.
terrorista bandát vert széjjel a bolgár katonaság és rendőrség Plofdlr közelében /
A kialakult tűzharcban sok felkelőt agyonlőttek
Az angolszászok 1583 repülőgépet vesztettek «z utolsó három hónap alatt a Földközi-tenger légi tereken
A Német Távirati Iroda értesülése szerint a Daily Herabt nem ad hitelt azoknak az Egyesült Államokból Londonba érkezett birseknek, amelyek szerint Churchill é.s Roosevelt azon fáradoznak, bogy közvetítsenek Moszkva és a lengyel eniigráns-bizottság viszályában. Különböző okokból — irja a lap —„ inc-
Heves légi harcok angol és
Zürichi jelentés szerint angol repülőrajok pénteken nappali támadásokát intéztek fiszak-Franeiaország, Belgium és Hollandia egyes védekei ellen. Rotterdamtól délre a német és angol rajok\'között heves légi harcokra került sor, melyekben mindkét részről néhány gép elveszett. A Földközi-tenger iér-
lycket nem lehet nyilvánosan megvitatni, .sem angol, sem :ime-rikai részről nem tettek olyan javaslatokat, amelyeket békeki-sérletcknek lehetne minősíteni. Semmi jel sem mutat arra, hogy változás következett volna be a lengyel emigránsok ós Moszkva viszályában.
német repfllírajok Között
ségében a szövetségesek légi támadásai Folytatódtak Szardínia és Szicília ellen.
Az olasz lajmk jrlontése szerint március 1-töl június 30-ig 1580 angolszász repülőgépet lottók le az olasz—német légierő és a légvédelmi ütegek a Földközi-tengeren. Ez körülbelül 8.000 ember elvesztését jelenti.
Terroristákat tettek ártalmatlanná Bulgáriában
A bolgár rendőrség hivatalos közlése szerint Plovdiv varos közelében sikerűit ártalmatlanná fonni egy nagyobb terrorista szervezőiét, atnoly éppen Hzabotázs-csolokmenyre készült fontos gazdasági célok ollón. A kialakult tűzharcban a rendőrségi majd a segítségére sietett katonaság sok felkelőt agyonlőtt, ötöt pedig ol-fogott. A terroristák szétveréso al-
kalmával nagyobb mennyiségű ló-szert, hadianyagot és fegyvert zsákmányoltak.
A hivatalos jelentés kiemeli, bogy a környékbeli lakosság lelkesen sietett a hivatalos közegek segítségére, hogy a bandákat ártalmatlanná tegyék.
A New York Herald munkatársának tudósítása a Szovjetunióból
A New York Herald kiküldölt tudósítója, aki az utóbbi két hónap alatt bejárta Szovjetoroszországot, a többi között a következőket jelentette lapjának \\
Mindenki tudja, hogy a szovjet hadsereg négymillió embert vesztett és hogy ez a szám csak Icjs része a tényleges veszteségnek. Hozzá kell még számítani a halottak Ós sebesültek számához a foglyokat és az eltűnteket, akiknek a száma mintegy 15-20 millió.
Az amerikai lap tudósitójá-
Vlchyl Jelentés a
A Német Távirati Irody jelenti Vichyből:
A Francia Antillák vidéke köré vont angolszász tengerzár most meghozta gyümölcsét — jelenti a francia rádió. — A zár alatt tartott francia szigetek már több hónapja nem kaptak ólel-miszer-száíulmányokat és helyzetük napról-napra rosszabbodott. Mint az angolok Djiboúti-
nak egy orosz ezredes a következőket ¦ mondotta:
Mondja meg honfitársainak, hogy ne intézzenek dicsérő vagy baráti szavakat hozzánk. Sokkal jobb lenne, ha kiemelnék, hogy milyen óriási árat kellett fizetnünk.
A tudósító hozzáfűzte jelentéséhez, hogy a polgári lakosságnak szánt élelmiszereket szi-goruan adagolják, csupán a fegyveres erő tagjai kapnak elegendő élelmet.
Francia Antillákról
ban, az amerikaiak az Antillák vidékén alkalmazlak a lakosság kiéhez te tésének módszerét, bogy ily módon bénítsák meg ellenálló erejét\'és szándékaik engedelmes eszközévé tegyék. Róbert tengernagy, á szigetcsoport kormányzója, ebben a kilátástalan helyzetben, hogy elkerülje a vérontást és a zavargást, felszólította az ameri-
kaiakat, küldjenek ki megbízottat tárgyalás céljából. Róbert tengernagy az amerikaiak foglyának tokinti magát, inig a parancsnoksága alatt levő franciák sorsának kérdését rendezték. Feltételként követeli a francia szuverenitás fenntartását, valamint azt, hogy a francia erők ne avatkozzanak a hábo-. ruha. ¦ I\'
Cafroax elutazott AlgirbÓl
A Nőmet Távirati Iroda jelentése szerint Catroux táN>r-nok elhagyta Alffirt. Szíriába és Libanonba utazik.
NewyorM jelenté* a búvárhajó-
Newyorki jelentós szerint az Kgye sült Államok sajtója alaposan kihasználta a német buvárhajók harci eredményeinek és elsüllyesxtéai adataínak csökkenését propaganda-célokra. Az Rgvesölt Államok népe azonban minden igyekezet ellenerő sem hisz az amerikai sajtó túlzott kö vétkez intéseiben, mort ugyanakkor az eddigi hivatalos tagadásokkal; szem ben ny í Itan ol ismerik, hogy a szövetségesek az elmúlt évben Í8.5 millió bruttó regiszter tonnát vonzi-> tettek, mig az Egyesült Államok hajógyáraiban legreljobb 8 millió bruttó regiszter tormát kitevő hajóteret építettek.
KfilpoliUkal hírek
A .Vemet Távirati Iroda stockholmi jelentése szerint a svéd légi erő egyik gépo, amely tengeri gyakorlaton vett reszt, hem tért vissza. A keresésére kiküldött repülőgépek megtalálták az eltűnt gép roncsait. Négy főnyi legénységének semmi nyoma.

A finn törvényhozás tegnap ugy határozott, hogy a mostani ülésszak utolsó napja, július 5-e után is folytatja üléseit. .
Athéni hirok szerint egy kormányrendelet alapján a felkelőkhöz átpártolt\' görög közalkalmazottakat ugyanabban a büntetésben részesítik, mint azt, aki külföldre szökött.
Stockholmi jelentés szerint u svéd és dán1 kormány kiküldötteinek tárgyalása után aláirtak az 19Í8. óv második felére vonatkozó svéd-dán áruforgalmi egyezményt. Az egyezményben tervbe vett árucsere értéke körülbelül 85 millió korona.
Amerika uyornoluj-liláuyb<iti sxenved
Az Associated Press jelentése szerint Knox tengorészeli miniszter aa egyik legutóbbi sajtóértekezleten az atlanti- és csondesóccáni hadászati Itelyzetről beszélt és kijolontetto, hogy Amerika nyersolaj-hiánybaa szenved. Az északamerikai kormány kénytelen megfelelő tartalék hiányában külföldről ásványolajat beszorozni.
De Vataru pártja kitart régi\' politikája melleit
A brit hírszolgálat szerint — mint a Német Távirati Irodajc-lenti — De Valóra, Írország miniszterelnöke, tegnap az országgyűlésen megválasztása után első izben jelentette ki, hogy a pártja továbbra is kitart a régi irány mellett.
Jézus Szive ünnepére
A szeretet hirdetője és megvalósítója, Krisztus urunk, már 1900 évvel ezelőtt kihirdette a nagy parancsolatot, a felebaráti szeretet örök ós szent törvényét : szeresd felebarátodat, mint tennmagadat. Krisztus janynszentegyháza, azóta, nem szűnik meg a Mester parancsát hirdetni és szinte szünet nélkül kiáltja bele az elanyagiaso-dott világba: Emberek, több szeretetet! Odaállítja az emberek szeme elé a krisztusi szeretet központját, a Szent Szivet. Azt a Szivet, Kinek a katolikus egyház külön ünnepet rendel, hogy az emberek figyelmét még jobban ráirányítsa arra, Kinek egész élete szeretet volt az emberek iránt. Ennek a Szent Szívnek hódol holnap, vasárnap, az egész, keresztény világ. Hódol neki, mikor családok, városok, falvak, országok a Szent Szívnek ajánlják fel magukat. Azt akarjak ezzel, hogy a Szent Szív légven védőjük és oltalmazójuk. A Szent Szív oltalma alá helyezik magukat családjukat. Még több szeretetet akarnak, mert érzik, hogy a mai kor éppen a szeretetet nélkülözi, érzik, hogy ami életet ad, az hiányzik az emberek lelkéből. Különösen napjainkban esedékesek ezen felajánlások Jézus Szent Szivének. Egymás után ajánlják fel családoK, városok, magukat Jézus Szent Szivének. Felemelő voll a főváros felajánlása, amikor Szendy polgármeslor ajánlotta a fővárost Jézus Szent Szivének oltalmába. Nálunk ís lesz felajánlás. Legyünk ott niindnyájnn ! Ha valamikor, most időszerű, hiszen nom tudjuk — mit hoz a jövö..Egjr biztos : Jézus Szive a szeretet központja és segíti mindazokat, akik hozzá folyamodnak
ZAJ-\'AI KÖZLÖNY
1943. július 3
KULCSLYUK MELLÜL
SZF.P KSKCVÖ
\'lesz ma, szohibal esle fél 7 órakor a budapesti belvárosi plébámalemplomban. Akkor vezeti oltárhoz dr. Almassy Gyula nagykanizsai törvényszéki el-nők-helyeítes fia, dr. Alniássy Dezső dr, lófő farczádi Sándor Jenő belügyminiszteri tauiicsos leányát, Júliát.
ILOYSZKY JÁNOS
országgyűlési képviselő nyári szabadságát Zainárdibau tölti. Legközelebbi kerüietláloga-lásúl az ősz folyamán végzi.
KEZDI JÓZSEF
iíi. kir. poslűl\'titis/.tüt Pécsről visszahelyezték Nagykanizsára, ahoí a l\'óposlán a hazafias szol-gálától téijesitö Leholzky András mérnök, a műszaki osztály vezetője helyett" átvette az osztály vezetését.
¦ a
A NAGYKANIZSAI
iparoslanoueiskola Felügyclő-bizoUsága dr. Krátky István . ixilgáriuesfer cliiöklele alatt most választolta meg a lanonc-iskola föhivalásu lanilónöjévé Bátkay Ágota oki. tanítónőt, Itátkay László jónevű kémény-seprömester leányai. Bátkay Agdta személyében a nagykanizsai iparostanqnciskola * egy elsőrendű tanerőt nyert, aki jnosl már a harmadik főhivatású lauerö az önállóságra törekvő iskolánál.
.*
LEYENTEi\'ABANCSNOK
képző taurolyuin nyiU meg csütörtökön Nagykanizsán több mint száz résztvevővel, köztük 25 lelkész is. Nagykanizsáról P. Labancz Medárd franciskánus áldozár, levente-lelkész vesz részi a három hetes tant\'olyn-mon.
*
NÉMETH JÁNOS
ipariskolai tműtó holnap, vasárnap délután (! órakor vezeti oltárhoz a Jézus Szive templpnv ban Sanyi Annuskát. Az eske-lést Vajay esperes végzi, mialalt a kóruson Szabó Gyuláné bégeti ümüvésznö Gounod Ave Máriáját adja elő, liarabás Dezső pedig Goardini Caro nuobenjét* csellón játsza.
*
G A LETT A FEHENC,
a rí agy kanizsaiak volt • kedvenc színigazgatója, mosl Pesterzsébeten aratja nap-nap melleit sikereit, jobbára teli házak előtt. Szívből örvendünk !
AZ, IPAIiOSKOft
elnöke, Molnár Gyula; lemondott tisztéről. Az ¦ elnökválság rendczésébg Makoviczky Gyula végzi a nagykanizsai Iparonknr elnöki teendŐÍL ...
A Iózds SzIve-ODoep programja
KISS faielepen
Holnap, vasárnap ünnepli a világ Jézus Szent Szive ünnepét. Ez lesz a nagykanizsai Jézus Szive templom első búcsúja, amit az egyház köz ség fényes ünnepség közepei te megünnepel. Délelőtt fél 11 órakor ünnepi szentmise, este 7 órakor engesztelő szentségi körmenet, kedvező idő esetén u templom-elölti téren történik az egyházközségek családjainak felajánlása a Szenl Szívnek. A családok együttesen fogják felajánlani magukat a Szent Szívnek. A kör menet után az ünnepi eyyház-szónoklulot P. Bánás .Gyula kis-Jtanizsui ferences plébános mondja.
A ferenciek plébániatemplomában ugyancsak délélőtt íféí 11 órakor ünnepi szentmise, utána a plébános a szószékről .felajánlja a plébánia csaiádjajt majd este 7 órakor adiugyomá-nyos Jézus Szive szentségi körmenet.
Mindéin hivő legyen ott plé-
bániája sze.nl lényfcwTéaén és minden ctíd,ád a jésus Szive felajánlásán, vagy legalább képviseltesse magát egy családtaggal. I A Szoe. Misszió tóúöknője felkéri ugy a szervezet, mint a leányklub tagjait, hogy a vasárnapi körmeneten telje* számban vegyenek részt. Indulás i\'éJ 7 órakor a missziósházból.
A kórházban is méltó miidon ünnepeilék meg Jézus Szent Szive ünnepét. A kórtermekben három napon át szentségimádás volt. A szent ténykedést és szent beszédet Vajay József esperes majd Meizl István hitoktató végezte. Első pénteken, Jézus Szive ünnepén pedig közösen járultak a betegek p, szentségekhez Este szentségi körmenet volt Y\'ajay esperes felajánlotta a betegekéi Jézus Szenl Szivének, mig Ilorválh József hitlabárra-j gyogó egyházszónoklalhan méltatta a nagy nap jelentőségét.
Senki sem fellebbezte meg a\' Szerit\'József egyházközség határozatát
a jremiÉtivUir adókivetés Wgyaeaa
jük, hogy egyetlen fellebbezés sem érkezett be. Ez a legteljesebb egyetértés és testvéri szolidaritás pregnáns kifejezése ezen szép egységes megnyilatkozásban.
A - nagykanizsai Jézus Szive egyházközség anyagi megsegitc-sere kivéteti egyszeri rendkívüli adóztatásra vonatkozó hatá-rozaí fellebbezési határideje a Szent József egyházközségnél ma lejárt, örömmel közölnet-
A nagykanizsai Ipartestület állásfoglalása a muraközi tanonc-ötthön1 körtféstten
A nagykanizsai városi és járási ipa^lestület most lartotUt utolsó elöljáróság! ülését a nyári szakban Maukovits István elnöklete alatt, amelyen megjelent dr. i\'aizs Ferenc iparbizlos is. ,
Mankovits elnök mindenekelőtt meleg szavakkal emlékezett meg a. Kormányzó Ur ,75-ik .szülelésnapjáról -és,lhteii bőséges áldását kérte .^í^y urunkra és fenkölt családjára. Majd szó-váletle, hogy az az akció, amely Budapesten kíván muraközi ta-nonc-olthonL felállitani, az ipar-lestület anyagi támogatását kérte. Utalt arra, hogy a nagyka-lüzsai ipartestület volt az, amely kezdeményezte a mozgalmat, hogy Nagykanizsán tanoncott-hon álUUssék fel a murakőzi ifjak részére, hogy itt derék ma-s gyarokat és kitűnő iparasokai neveljenek belőlük, mint az a háború elölt is történt. Híresek voltak a muraközi magyar ipa-
rosok. A kanizsai ^ipartestület akcióját teljesen magáévá tette dr. Králky István poigármcster is, aki megíe-lelö épületet kéreg a nagykanizsai muraközi tanonc otthon létesítésére. Mert most már csak az elhelyezésen múlik és a .tanoncoUhoii megnydik Nagykanizsán. A nagykanizsai és járási iparosság óvást emel az ellch, hogy akkor, amikor az általa kezdeményezeit murakőzi tauoncotthon a megnyitás előtt áll, most egy másik akcióval kunlrakarrirozzák, mely Budapesten akarja íelállilaiU a mura. Közi tanoncotthont. A. muraközi községekhez sokkal la közelebb van Nagykanizsa, ahola szülök könnyen meglapogathatják gyermekeiket. Nagykanizsán és Zalában jó magyar kezekben vannak a njuraközi ifjak, hangsu-lypzfa. Bejelentette, hogy a had-bavónultak családjait továbbra is segélyben részesitik. Sajnos, mondotla — hogy vannak
m/us * a* nép mozqó Szobaion Magymr vi$játék /
\'pénz áll a házhoz
Főszereplők : Btlicsi Tlva&kfJ tatabár Kálmán, Vasxary ftri > Kiss\'Manyit Ottrubay Melinda
»19a*4*oM kezdete köskajokon 8, 7, msárnap 3t őé»7 órakor
olyan lehetős iparosok, akik itthon biztos fedezékben élitek és szépen keresnek és azért mégis néhányan megtagadták a hadi. segélyezéshez való hozzájárulásukat. Ha továbbra is megmaradnak álláspontjuk mellett, nevüket nyilvánosságra fogja hozni., Bejelentette, hogy Takács Imre Vendéglős megvált az ipartestületi bérletétől és héjyeltü Horváth Ferenc jónevü vendéglátó szakipáros vetle át az* Ipartestületi vendéglöt. Majd az anyagkiutalás ükeire tértek, át. A nyári szünet alatt csak rendkívüli esetek alkuiméval űí\'ösz-sze az elöljáróság.
magyar óvónők, feteöaeta ósibnostya Nagykanizsától
Kuptuk a kűvotkozó sorokat: Kgy:b6tijí voltunk Kuniüau von-dúyüj un uicsszi orazíigréazokljól iüV , semglott óvónők. Kz idÓ alatt kiváló olóaűók irányitáuából aok-uok lolki orót, tudást gyűjtöttünk, inolyot kküi ovotliiattink toö.ti-lolki novoléfio, gott-dozáau torén igyokszüijk minul na-gyobb buazomial gyümülcapz^tni. iMiolétt ujojuian Kzorzoit kinosÜJlkkol h/t;l«/élo<:lüiik az oruzagl^u, ínélyinó-ííoa hálával inqudujik,\' .köszynűtot inindazokimk, akiknok jósága ós t»za-rototo lohotóvé totlo, hogy itt Kanizsán a iní kongrosbzuHUiiKat inegron-dozholtük. A loglorráhb bálával és köMZüiLoitol tartóaiiiik dr. Krátky. István kir. korínújiyfétiúiácsofl, pol-gáriuoíítumok, aki nitvosévol \'együtt a uiogerl6.Hiio.li, én BogiU\'wiiok ,kilog>--hauitian bóBÖgőbon részesített, nó-szóniük az olókószitéu és rondozéa íár ad hatat lati munkásainak: vitéL Filó i\'oroiic jgangató és DozhÓ Al»r-dár óvoda foliigyülö-gontüiok uraknak. Külön kös^önoL jár a ipinden ügyos-b;tjos dolgiiukal oly ."lolkoa niogérté-1*^! eligazító fáraoliatatltm Kürónya istvi\'ui koros Ledobni\' íakolai tanár urnok. Lii köszönjük Vöndra Jonó állami tánitó ur nzlrm tijBág-iróí lounkáját, a kanizsai óvónők szép bomutató ünnepségét, a város, kodvos közönségének erdőkJódéaót. azívünkbo zártuK a válóban magyaros vendégszeretettől otthont ado rá-roat, raelyro mindig VisszAiSmlékB-züjik n inig kis ovtwáflamkka! ját-ezuk a kedvos vonatos játékot/hogy: »Miígy a gőzöa Kaiiizaara ...« — mi lélekoen újra itt Leuzüuk.
DOK \'óvónői
LeggitliMi c leáblcaőbbaii I
1943. július 3
ZAL\'AI KÖZLÖNY*
Elindult a nagykanizsai Bajtársi Szolgálat balatoni tiyaraltatási akciójának első gyermek-csoportja
P. Gulyás Qellért plébános búcsúztatta a Balaton-berénybe Induló gyermekeket a vasúti állomáson
Darára a kedvezőtlen időjárásnak, a nagykanizsai Bajtársi Szolgálat balatoni nyaral tatást akciójának első gyermekcsoportja reggel 8.10 órakor elindult, bogy megkezdje bárom hetes nyaralását a kies Halaton-berényben, amely gyermekek! részére különösen alkalmas-üdülésre és nyaralásra, Az állomáson megjelentek a gyermekek szülei — elsősorban a harctéren járt kanizsai honvéd-szülők —- és érdeklődő közönség, Nagy volt az öröm, amikor megjeleni a Bajtársi Szolgálat nevében P. Gulyás Gellért ferences píébános-házfönök és közvetlen meleg szavakkal bú-
csúztatta a kétíves Fiatal magyarokat, fiukat, leányokat. Ott voll a missziós-fönöknö, Man-dukits Celesztin nővér is. Az clsö turnus nyaralása július 21-én ér végei, amikor sor kerül a második turnusra. Megnyugtató a szülőkre, és hozzátartozókra, hogy a gyermekek gondozója Szikszai Franciska és Pintér Vincencia missziósnővérek és fel ügyelőnőj ük Wilhehn .Erzsébet. A legjobb kezekben vannak.
A második turnus gyermekcsoportját most állítják Össze, így dolgozik csendben, dc annál\' eredményesebben a nagykanizsai Bajtársi Szolgálat
A nagykanizsai Baross kerület feliratban üdvözli a Szflvetség kormánybiztosát
A nagykanizsai Baross-kerület tegnap este választmányi ülésl tartotl vitéz "Tóth Béta kir. kormánytanácsos elnöklete alatt Foglalkozott a választmány uz Országos Szövetség köriratával, amelyben bejelenti, hogy a miniszter dr. Gál László miniszteri tanácsost állította a Baross élére miniszteri biztosul a szövetség belső életében felmerült ellenietek megvizsgálására \'és a vizsgálat fartaraára az önkormányzatot fel függesztette. A Baross\' központ és fiókok tovább folytatják zavartalanul működésüket, de országos kérdésekben a központ hozzájárulása nélkül véleményt nem nyilvá-
níthatnak, hatóságokhoz, kormányhoz közvetlenül előterjesztéseket nem tehetnek a miniszteri biztos Láttamozása és engedélyezése nélkül. Végül testvéri együttműködésre hiyja fel a kanizsai kerületet. A választmány fellratban üdvőzli a kormány-biztost és őszinte ragaszkodásáról biztosítja. Majd belső ügyekre került sor, nevezetesen a mai ármegállapítások kérdésére. Vitéz Tóth elnök ezután rámutatott a folyton működő suttogó propagandára és azok terjesztőire és fegyelmet és összetartott kért a Baross-testvérektől, mert a győzelem a mi oldalunkra dől el.
Színház
Nóra
Már. nagy tekintélynek örvendő Író, színpadi szerző volt Ibsen, amikor ezt a darabját megírta. Több mint egy évtizede, hogy megjelent két nagy — még vorsbon írott — drámája, a Peor Gynt éa a lírand. Mint a legtöbb irő, ő som tudott kitérni korának eszméi elől. Jóné-hány olyan müvet irt, molyokben az aktuális problémákat tárgyalja.
A Nóra fo témája a női egyenjogúsítás kérdése. Ezenkívül megpendíti már óbbon a müvóbon is az átöröklés problémáját, habár ezt jobban egy későbbi müvében veszi bonekóa alá, 1
Nóra — Lovaasv Kfára kitűnő alakítása — ós Ho\'lmer — akinek alakját Horváth Jenő mintázta meg nagy drámai orővol — nyolc éven át (látazólag?) boldog házaséletet
éltek, mig egy kiderülő titok éket nom vor közéjük, szétszakítva min-don kapcsolatot, amely valaha olyan sokat jelentett a számukra. A nő\'kiábrándul a házastársából, amikor látja, hogv annak efőhbrev&ló. a férfim" bocsuloto, mint a szerelem. Abr örök nő felfogásával nem tudja mog-árteni, hogy a férfi számára a nŐ nom jelenthet mindont, nom kárpótolhat az olvosztott becsületért, amelyet semmiféle küzdelemmel sem lohotno visszaszerezni. Amikor Holmer — látván, bogy a becsületét nom fenyegeti veszély — iámét a kezét nyújtja föléje, Nóra olutaaitja; mondváii, nogy már nem szereti, egymásmollotti ólotük nom volt hasasáig. Szavaiban — ugy érewrük — nincs meggyőző erő, az irő bőszéi, ő esak mondja utána a »koree«mé-ket«. Embor vagyok — mondja Nóra —, vagy az akarok lenni. Nom óhajt tovább is a férje engodelmes játékszere maradni. Bár mi ugy
VENDÉGLŐ - MEGNYITÁS! isx^stl.^sl «»..
r AD ASZ KORT veodéglót és étletmel
átvettem el
un Ipartestületi vendéfftfi «»v .uh
Hln dUtcnótoros vaoaerawai magnyitom.
Kap. alatti itSntémel kibővítve. - Reggel 8 órától hideg é, meleg ételek kaphatók. Stolld árak I Figyelme, klizolgáláa I Kltli«« botok I
Hangulatos zene KISS LAS«.ft prímái vezéreiével. Szive, pártfogált kír HOBWATH FERENC Ipartcalllloll vcndÍKiaa Háry él Vajda éttermek volt fapiacéra. Ar^., kerthelyli.z t _ ""
Főzzük íqy:
¦
egr liter hideg vízbe tegyünk 3 evőkanál Franok ctkóúakávét
o
Forraljuk körülbelül 5 percig: míg a habja teljesen el nem fő.
Főzés után álljon a főzet 3 percig, hogy tökéletesen leülepedhessek. De ne öntsünk hozzá hideg vizet?
©
a főzetet szüljük le kávétkannába.
Egymagában vaey fejjel keverve kitűnő!
érezzük, inkább Helraor rolt az ő játékszere; hiszen őt vezette orránál fogva, játsava, ahogy neki tetszott. Itt ttunk ki logjobban, hogy szavai üroson hangzanak. Nóra olliagyta a házat, ahol nyolc évet boldogságban (?) töltött of, elindult az omanoi-páoió atján, hogy — nőtársaival együtt —¦ eljusson ismét — a hu-ezadik században — oda, ahonnan olimlult, amely a bizonytalan talaj helyett biztos talapzatot nyújt a szamára,
Az elsőrangúan játszó együttesből a már említett kőt főszereplőn kivül kiválóan jáuwotta szerepét Deák Sándor, aki a végzetes betegség
örökösét, Rank dr.-t alakította, finom játékstílusban. Teljesen kioló-gitó játékot nyújtott Horváth Annié Özv. Líndenné és P. Nagy- Imre Krogatad megszomólyoeitójeként.
A darabon látszik, valódi drámaíró munkája. Ezt elismerte a közönség íb, amikor többszörös tetszésnyilvánítással adózott a kétségkívül órdokos, do ma már korszerűtlen témájú darabnak, úgyszintén a színészek dicaeroti«n4w6 játékának.
(P)
Mm küpomkaiajü
ZALAI KOZLONYi
A knllnszmlnlszler Göosejben
Dr. Szinyei Morse Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter a keszthelyi népművelő előadó tanfolyam megnyitása után gépkocsin bejárta Göcsejt Nova községben a rőm. kai. templomban megtekintette a híres Dorf-meister-freskókat. Csonkahogy-hát községben a lakosság be-mutatla táncosjálékait és a göcseji bokrélás dalokat. A minisztert utjárn elkísérte dr. Han-kiss János államtitkár és vitéz gróf Teleki Méla főispán.
KI8KANI7SAI ÉLET
A Itlskanfzsal gy érmek-siereplök
pompás lakodalmi játéka kiometko-dott un országos ovónókongresszUB értékos műsorából. Sok elismerő Bzót liiillottuiik a rendezéssel ka|>cso-latban, sok dicséretet az apró sw-roplőink kedves és bájos alakításáról. Mi tudjuk, hogy nokönk ts vannnk értékeink, tehetin-ueink, bn szerényen
a háttérben is elhúzódva — a nagy" világi Hajtól - most mégis ki koll omolnunk, ha nem is az Ő személves dicséretökért, do a közösség érdoké-bon az ó dicséretes munkásságukat. Mér többször omlifottük, hogv a népi hagyományok, a magyar né]xlal értékos irodalmi közkincs, melynek á|x>|ása olRŐrendü kötelességünk. Kél óvónőnk, dr. Ilorjavocz Sándorné és J>oho1 Vera legnagyobb mértékbon megérdemlik az olimnoréal, biszon a mai ja?.!; és négermuzsika »slágor-8zezonjában<- is ápolják a város közelségéből! élé. siska népi értékeket azzal, hogy a logapróhb kis magyar-jaiukknl már korán megismertetik ozokot a gyöngyszemeket. Köszönjük dr. Krátky István polgármos törnek a hozzánk\' intézőit elismerd szavalt, különösen azt a hangsúlyt, hogy ó is közénk tartozik. Kiskanizsa inin-donkor igyekszik, mint a múltban számtalanszor, hogy a bizalomra tol-jes mértékben érdemes legyen,
A híres sáska-buciu Klskanlzsán
Sarlós Boldogasszony ünnopo a legnovozotosobb Kiskan\'izsán. Rendszerint ezen a napon tartják meg a messzo Földön híres sáska bucsut. A kisknnizsai védszent Sarlós Boldogasszony tiszteletévé vasárnap a szokott időben ünnepi nagymÍBo lesz szentboszéddel. Délután a Hunyadi ¦ téren lévé Levente-aporttolop lesz a látványos é* érdekes szórakoztató boly, ahova a környékről és a városból is ozerazájnra jönnek a látogatók.
—~k—n—l—
leiéi zongorátpiaoiií
2i8i iürgfiien.
Budniioit. PoitKouyl-ut 1.
WrURUilel TeUfoa 11 54-31.
Esőkabátok Viharkabátok Ballonkabátok
Internálták a Franciaországból hazaérkezett légrádi péket,
aki nem gyógyult kl a „bolsevik! májmétely bői"
Érdekes üggyel foglalkozat! n nagykanizsai járási fdszolgabi-róságon dr. Sebestyén Józsa? szolgabíró, l\'gvanis Szabó János légrádi születésű péksegéd, aki annak idején kiváudoroll, Franciaországban helyezkedett el és ott dolgozóit Mikor azután 19 10-beii bekövetkezeti ;i nagy francia összeomlás, Szabó János teleszívta magái vörös máj-mélellvel és olyan tevékenységet rejtett ki, ami miatt a megszálló nemet halóságok rátétlék a kezüket a légrádi pékre és német munkatáborba szállították öl. Hosszú hónapok llíulvn Szabó végül kiszabadult
és visszakerüli a felszabadítóit szülőfalujába, ahol magyar szó és magyar szjv köszöntötte a visszatérői. Szabót azonban ugy látszik erősebben mételyezte a bolsevikÍ száj- és körömfájás, mert a légrádi korcsmákban olyan rosszindulatú kijelentésekéi leli, amelyekkel csak az ellenségnek lelt szolgálatot Az éber csendőrség figyelte és alkalmas pillanatban rátelte kezét. Beszállították a föszolgnbi-rósági-a. ahol a terhelő adatok alapján dr. Sebestyén szolgabíró \'internálta! Nyomban álvitlék a rendőrségi fogdába, ahol elszállításáig Őrizetben marad.
KÖZGAZDASÁG III kell Indul 8 gazdálkodónak a gazdakönyvrál
A községi olóljároság minden gazdálkodó részéit! gazdakönyvet állit ki. A gazdakönyv a gazdalajstrom adatait, a gazdálkodó családtagjaira, alkalmazottainak létszámára, vetésterületére és Állatállományain vonatkozólag bemondott adatai! tartalmazza.
Az a gazdálkodó, aki szántó területtel rendelkezik, azonban gazdakönyvel nom kapott, köteles a községi olŐljá réságtól gazdakönyv kiállítását kérni.
A gazdalöinyv a hőszolgáltatási kötelesség teljesítésének .nyilvántartására szolgál. Ebből következik, hogy az abba lejegyzett adatokat csak a nyilvántartó\' hatóság változtathatja meg.
A gazdakönyv 12 oldalún »A hőszolgáltatási kötelesség teljesítésbe eiinü táblázat kilöltéso a következőképpen történik: \\
Az Atvétolro jogosított kereskedő beírja az átvétel hónapját és napját, a termény megnevezését, tninőeogét, tisztaságát és monnyiségéí, a vételi-jegy könyv és lapszámát, végül a vovÓ nevét,
A községi olőljáróság uja 1» ugyanebbe a táblába a beszolgáltatott termény súlyának megfelelő hu-zaegység szamot az I., II. vagy III. jelzésű rovatba aszerint, amint a beszolgáltatott termény kenyérgabona, zsír,. vagy Bzabadválasztasu csoportba tartozik.
Azt, hogy a gazdálkodó milyen mennyiségű kenyérgabona vámóVlé-séro jogosult, a gazdakönyv 16. tábláján jegyzik fel.
A gazdakönyvot minden gazdál-
kodónak Bajét erdőkében meg koll őrizni, nipri ennek alapján állapíthatja inog, milyen mértéklwn tott eleget hőszolgáltatási kötelességének.
Az o]veszett gazdakönyv másodlatának kiállítási dija 20\' pengő.
¦(»)
Ml újság a Budapest) Élelmi-szemagyvásártelerjen ?
A Magvar Vidéki Sajtótudósitó fővárosi jolontése szerint janiba 10-tól július l-ig az élé, és vágói t-barotufl piacon az árak nom változtak. —- A tojáspiacon a loemagasabb hatósági árak voltak érvénybon. -A zöldség- és főzelékfélék piacán az nj burgonya legmagasabb nagykereskedelmi ára június 30-tól a* kör votkezó: nagy 45.85, apró 24.85 pengő métermázsánkéiN. A többi árucikkek közül a- paraj ára 20 fillérrel emelkedett, v/.nzont a zöldborsó 10, az apró hcgvwH zöldpaprika ÍR, a sóska es kalarábé Ara 20., rttfojes-ká|>oszta 25, a \'kelkáposzta 80, a fó-xŐtÖk 60, az uborka 140, a vajbab 175, a paradicsom ára pedig 300 fillérrel csökkent kg-ként. — A gyümölcspiacon a meggy 20, a kerti szamóca 50, a csorosznyo ára pfirfltf 60 fillérrel cmolkodotf; viszont a riliizko ára 40, az ogros ára 80, a málna óra pedig 150 fillérrel csikként kg-ként. — Ezen a héten megjelent — mint újdonság - - a nem magvaváló szilva 80-100, a kajszibarack 90—280 és az őszibarack 120—450 filléres áron.
Zöldkeresztea munka:
Egészséges, sok magyarra van szükség
Sok évszázad után — a mohácsi sikon elveszett függetlenségünk óta — most alig 25 esztendeje lettünk újból függctlon állammá. Ez azt jelenti, hogy alig negyed évszázada küzdhetünk, dolgozhatunk igazán
szabadon magyar fajtánk megerősödéséért és további fennmaradásáért. Ezért legfontosabb most az, bog\\: minél több magyar szülessen és hogy minél több magyar nöjjön fel ogészfiégoson s ezt a vtörokvést a
JAGER SÁNDOR
asxtalosmesiur
TEMETKEZÉSI VÁLLALATA
Nagykanizsa (Klskmlzii) Orszag-ut 13,\'b. Tololon: 392.
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
nmstani háborús veszteség még f0-kozotfabban indokolja. Sok ogéazsé-ges magyarra van szükség, ez a/ Igazi magyar jövő. oz a mai magva* ombor egyik tormészotoe magyar\'kö. tolosségo.
Ezt a szent, nagy magyar célt szolgálja a Zöldkoroazt minden tény-kodóeo s a kiadásában most mogjr> font könyv is. amolvot FóméltósAgu Kormányzó Urunk fennköltlolkü hit-voso — a Zöldkorosztcs Orsz. Egész-Bégvédelmi Szövetség fővédnőko — méltónak talált arra, hogv molog-hangu bevezető soraival bocsásson útjára, utolsó mondata így hangzik: a gyermek a jövondő, a magyar anyák a magyar sorsot, a magyar jövendőt szolgálják minden csele-
ködötökkel. Ezt követi dr. Johan Jíéla m. kir. titkos tanácsos, államtitkár, a Zöldkoroszt megteremtő-jénok előszava, molybon toobelckö-zötl megállapítja, hogy Magyaror-szág trianoni torülotén"40 évvel oz-olólt evőnként kb. 86.000-ol több csecsoinÓ halt mog, mint 1940-ben, ozt a sok kis élotot az orvosok éa védőnők munkája mollett az anyák szive éa tudása montotto mog. Ezt a tudást nyújtja oz a könyv, amely százezres* példányban juthat el u Zöldkoroszt utján a magyar anyák ftozélie. Tudjuk, hogy a nőnek a legszentebb hivatása az anyaság, do hogy ozt a hivatását csakugvan jól teljesitbosso, ahhoz nem olég az anyai szorotot, ahhoz tudás, hozzáértés ís szükséges; okosan koll bzo-rolni a gyermeket, mert szív és ér-tolóm csak együttesen segíthetik elé a gyormek zavartalan fojlődésút, az anya, a család boldogságát^ s ezzel a nemzet ltoldogülásút.
I lazánkban évente korokon 800 ozcf gyermek szülőtik. Ezek közül átlag 40.000 még csecsemő korban, tohát még olsö szülotéa napja olótt — elpusztul.\' 20.000-nek nom kol-leno meghalnia (általában 100 csecsemő közül 8—5 nem ólotképos, ozok tehát nem tarthatók életben, ozzol szemben 100 csecsemő közül 18 bal meg nálunk egy éven aluli korban). A hozzáértés hiánya, a tudatlanság az oka onnok a sok magvar élőt időolőtti elpusztulásának. Gondoljuk meg: 10 óv alatt közöl egynegyed millió magvar vosztoségot jelent ez! Ennek az évi 20.000 magyar élotnok a megmontéso erdőkében mindon tőlünk tolhotőt el koll kövotnünk. Ismernünk kell az okokat, amelyek annyi sok csecsemő halálát okozzák. A\' csecsemő kütöti-logos érzókonv szorvozot, tehát kű-lönlogos gondozásra van szüksége és onnok ismerotoit tanulhatjuk mez obből a könyvből, amely kiemeli aat, hogy veszélyes a meetersógos
Aranyat, iiiitit
legnugaaabb árban veszek. Vékásy ikszerési
KO-ill ».
MEGMVILT
a mntaszoiitmártoni niologvizlorrisoii
iódos fürdő.
Ctíktornyáríl vaíárnsp éi ünaep-aap au\'lóiJUiscUÖalQUeilúo.
Szíves lAmo-galátt kéi w tulaldonos.
j 94a. július 3
.ZAl\'AI.ftOZLp.N\'Y
1 I ¦¦! ti I i i ¦ IllUrl li :i .ü^\'i.\'i ; e gUV*.U túp
lail ^•űasiaók halandóit4*«««r lokkora, mint a* anyatejjel\' táplált
crocstimóké. Hangnuívozza, hogy a c^WmŐhok iv Torom tó\'által rondolt anyatejhez joga van s épp\'oly szuk-tíégo van, mint az anyai szeleteire. Ezután^ gyakorlati útmutatásokkal, a csecsemő fejlődését, helyes táplálását, gondozását, növelését tárgvulja részletesen,\' majd rámutat arra) riogy korülliotiük el a botogségokűt- A fuggolékoon a hutóaági egészségügyi szolgálat, házasság előtti kötelező, majd a" terhesség alatti orvosi vizsgálat fontosságát uja ezután kitér arra, hogy milyun támogatásra van joga, igénye az anyának terhos-HÓg, szülés, gyermekaggyal kapcsolatban, végüT a csecsemő, kisgyermek, iakolakötoles gyermok hatóáági védelméről szól. »A csecsemő" holyos táplálása és gondozása. Útmutatás iiz anyák és teendő anyák részére; ciine omiek a munkának; Jjiolek Tibor ni. kir. közegészségügyi főfelügyelő és Waltiior Károly egyetemi tanár írták\', amblyot a Zöldktiroszt ad ki. A helybeli Zöld keresztes Anya- és üsecsoiiióvódó Intézetben bO fillérért kapható.
Dr. Székács Sándor
vÉsosiszimiz
3-án, szombaton este 7 kor (Boriét) i-ii, vanarnaii d. ű.4-1,üt( \' ttVWfvt-4-én, vasárnap este7-kon »*nno*
Hagy honvéd-parádé
VÉDD LE A liLAPOD á;I0NVÉD ELŐTT!
Oyöngyvifágoa, mókái, nótás táncos operett.
Vasárnap d. u. 4 és este 7 órakor
Kiskanizsán jfltsüik
I HMü^ttBejraniiaí SÍÍ1nh*x
Nem neszek hálátlan
Allaaaló kaoagaal
Hétfőn ía kedden, 5-én és 6 án Strauss opara-axlék VMiléjhíljárak I Bérlet ráfizetéssel érvényes PATKÓS IRMA,
a PővíroBi Operett Sílnház koloratur-primadonnája ea
SZŰCS LÁSZLÓ
tellépltvel
igánybáró
Nagykanizsa megyei város polgatmeslerélöl.
484/kí. 1543.
Taigy: Lábbeli-kétzlcíek bejelentése.
Hirdetmény.
A 2C0.3O8/I941. K. M. ez. rend II. §. 2. bek. éltelmében minden ípiroi és kereskedő, aki lábbeli kéaxiléaévcl "vagy for-galombahozatalival íoRlalkoitk, köteles t Inalni 3t-An kéialetébcn levő lábbeJfetaöl ía xöUizlnfl utalványokról bejelentett tenni. A bejelentést legkésőbb * Juliin hó IS-lg a váiaal közellátaii hivatalhoz kell beadni, ugyanott kell előzőleg kérni a bejelentéihez azttksége* nyomtatványt Is. A bejelentésbe ielixabaditolt libbeliiajtá-kat n*m ssabad belefogtalak Aki ü bejelentés megtételét tlmuiaszlja vagy valótlan adatokat vall, 8 hónapig Terjedhető eliiriiul büntettetik.
Nagykanizsa, 1943. július 2.
n» Polgármester.
A Dunamentv Óvónők Köre emléktáblával jelölte meg dr.\'Kenyeres Elemér puszta-magyahódi szülőházát
Az óvónők nagykanizsai kongresszusának méltó befejezése volt nagy tanítójuk, di*. Kenyeres Elemér szülőházának emléktáblával való megjelölése. A Kenyeres család tagjai, a I). Ü. K. és a Magyar Kisdednevelök országos Egyesülete, az állami óvónőképző képviselői, valamint a Kenyeres tanítványokból álló küldöttség kirándult a MAO RT egyik teherautóján Pusztnniagyaródra, nbul az iskola elöli már a falu jegyzője várta nz óvónőket sok érdeklődővel.
Héjj Erzsébet 1). O. K. elnök-nő kegyeletei, szavakkal emlékezet t meg Kenyeres Elemérről, aki uj utakat vágott n magyar kisded nevelésnek s korán bekövetkezett halála ellenére is európai tekintélyt vívott ki mai* gánaV Puszianiagyarod község
nevében az emléktáblát a főjegyző vélte át, Ígérve, hogy a nagy férfiú nevéhez méltó kegyelettel fogják azt niegörizni! Lehel Verona nagykanizsai óvónő Lintnemé Fittle Vilma egy alkuimi költeményét szavalta el, majd Kujárikné Muttos Margit, a nagy pedagógus tanítvány u mint tanárról emlékezeti meg Kenyeres Elemérről. Ezután isméi egy Kenyeres tanítvány hódolt tanítója* emlékének, majd vitéz Komárnoky Gyula a Kisdedneveink Országos Egyesülete és az állami óvónőképző tanári kara nevében mondott emlékező szavakat. Majd megkoszorúzták az emléktáblát. Pusztamagyarod község neve ennek az emléktáblának a1^ leleplezésével bevonult a ma gyar pedagógia történelmébe.
HÍREK
NAPIREND:
Ejiali gyógyszertári ügyelet: Ma, szombaton a "Megváltó gyógyszertár Erzsébet-tér 21., holnap", vasárnap a Bz. Mária gyógyszertár Királyutca 40. ..szám.
KliluulMán az ottani gyógyszertár állandó OgyeloteBSEolajálatottart
Kaptár, július 3. Szombat. RÓm. kat. M. Bzt. pápa. - Protestáns Kornél — Július 4. Vasárnap RÓm. kat. Ulrik pk. - Pro-tettáne Ulrik.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van regfrel « órától este 6 őriig. (Hétfő, szerda, péntek délutih és kedden egáai nap oíkoek.) Telefon: 6S0.
— (A soproni kamiral titkár Nagyaanhísan)
Dr. Simon László, a soproni keres kodelmi és iparkamara titkára hivaUlokMátogatusáboir felkereste a keszthelyi, majd csáktornyai ipartest ülőtöket, hogy nzoknak boléiotŐ-ról ős működéséről tájékozódjék. Víöéiíáuííiztában \'látogatást tett a nagykanizsai ibartofltülotlwnés hosz-Bzribbnh tanácskozott Mahkovita Int-ván elnökkel hotyí • ügyekben.
- (A. CVértcKeilet Nagykanizsán)
A Nagykanizsa ós környéke\' lolki-
Cásztorködó papsága részére július -én, szerdán délelőtt í) órakor a Katolikus Legényegylet nagytermében lelkipásztori értekezlet les*, Az értekezleten megjelenik dr. IIoss József pápai prelátus, az A. C. egyházmegyei igazgatója és Enty Miklós világi pápai kamarás, az A. C. országos alelrtöloa in.
-\' (A pé.ízügyt blzottaág)
hétfőn délután ö órakor ülést tart a ráronbázán.
- (EskPvő)
Szanyi Anna és Németh János ipariskolai tanitó folyó hó 4-én (vasárnap) délután 6 órakor tartják es-küvóiüket a felsővárosi Jézus Szivo plébánia-templomban. (Minden külön órteaités helyett.) (:)
- (M«|hlvó)
AxUrleinyok Mária KüiigfCRAíiíja július hő 3ántst« 7 órai kaidattárttnccal egybekötött stírcatet rendoz a Cantrál helyi ségéban, melyrt a küzltnséget szeretettel intfhlvli a Kokcrtgácié. (!)
- (Elölíjítetés a rendőr-őr személyzet rí él)
A nagykanizsai rendőrkapitányságon Gölöncsér-\'László őrmesterré lépett oló, Vnss -Vilmos,1 Pataki Márton, Bzentesy András, Ujváry 1. János éa Bankó Ferenc próbarond-órok randórökkti léptek elő.
utazásnál
. i .jttdíé ílolmíd Jív.!i|.\' ¦ citH\' :j oVo/ N* r*l*|lit utjiilhoi
— (Kérdem)
Pontos nomzoígazdaaági s.zom-pontból tisztelettől felkérjük a mélyen tisztelt Vásárló közönségot, hogy a lisztvásárlásaik alkalmával kapott zacskókat mindaddig, amíg azok felhasználhatók, > visszahozni sziveekedjc-W^\'i Köztudomilsu, hogy :w. aruk i-nj;.-.igohisítt korinán} ri-],-dolot tiltja éa e rendelkezésre figyelemmel tisztelettől fölkérjük a továbbiakban mélyen tisztelt vásárlóinkat, hogy az áruk elvitolo alkalmával megfelolő szállító\'eszközről1 (kosár, piaci táska stb.) is gondoskodni szíveskedjenek. Itomóljük, hogy a mai súlyos idők követelte nohózségokot mindenki megértéssel fogadja. Haza-
fia* tín/talöttol: u fiavotta Saövataág nagykanizsai 8tt«^s*t*b« tömörült füMzarkereakedők.
— (A rendőraéfl tslhlvéta) I\'elhlvluk a lakosság Ügyeimét arra,
bogy t\'t.jM órdökében balgasau mog a honvédelmi lattdB/.térlüm által Időnként a budapesti r&dló l. hull ám hossz Au közölt légoltalmi eI6Hdáaokat ea terjeseze.
— (ARlmamuránySalgó-TarJáni Vasmű R.-T.)
igszgatÓBágn ülésén .Ősainte- sajnálattal votte tudomáaulj.1 liogy a vállalat logfőbb müstakPvezötőjo, dr. Quirin-Leó m. kir. bányaügyi főtanácsos több mint 40 évi szolgálat után nyugalomba vonult. Az igazgatóság nagy olismoréssol állíi-pitotts meg a távozó vezető különleges és kiválő-érdenioit,- btajd ti vállalat öss/^ih üzemeinek boüszaki vq-zotésévol Toamnjer Alfréd köZ[Kmli műszaki igazgatót bízta-meg, idíít ez alkalomból a vezórigAzgatóholvot-tosi citnmel ruházott fal, (M.VSi
— (A hatn.maslendti1et.cl ,. iejiődü magyar gyQmölcs-f\\ termelés)
helyzetének megszilárdítása érdekében Öt évvel ezelőtt csomagoló-csarnokok ópítésót kezdto meg a földművelési minisztérium. A\'csarnokok ogyenlő méretezésű épitkozée-Iien készültek: gzólosséjgük 6.20, hosszitságuk 24.60 motor. Eddig a/ magyar gyümölcskultúra hazájában, a Duna-Tisza közén 88 csomagoló ház épült. Az idén 16 uj csomagoló ópül az országban b ebből 11 a Duna-Tiszaközi Mozőgazdasági Kamara területén. Egy- caomagolóház építési költsége moghaladja a 25.000 pengőt. (MVS)
SPORTÉLET
Kerületi bajnokok t«blá»tán.k illess
Keresztény TeeietksZisI Vállalat
--1* Mit.-"-
SÍPOS JÓZSEF
Fö-ut 12, (m flttvarbaA) Una.-ftínattval tztitti
Úxlel telefon: 387. l-l Lakás telelőn: 215.
1. ZMMTE
2. Zaolna
3. Bonyhád
3 3 - — 18:0
2 1-t 6:«
3 - - 3 2:18
Mimússo
kézimunkaszaküzlet Nagykanizsa
#
Fonalak, • Qéphimzés, Függönyök, H u rk o I á s, Párnamontirozis.
Angoranyulszőrt
U ilnttt ílilldéjlrtill inaipiibb ínin
\'.irm.l, UH v.fly n.ey tn.nnyiM.b.n kt»|>i.r4rt V*tarel, rd.inli.r. ll.it. v.jy k.v.rt .ngaralonrir. aln.r.l
g.pQl.mQ arijici.fwi.\'.d.. II
„AHSOB&TE\'X" ku«^&$2$?*
IX., Pipay IíW-.i.u. 12. Hifii
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: Nafylcanlia4fa bsroauló honvédtlsatek diüáilásoláui.
Hirdetmény.
Te]él<ozisul közlöm, hogy Nagyfcanim m várotj területén honvédiísitekne* magánlakásokba v*M oeszállásoláihoz 8 aaál-&,ntiitrtlnTt!Íövöbtn a\'pötgáitntsteri lilvn-tal ¦ (íiítlltmtster) sdja ki
Nagykanizsa, 1843. június 80.
rm Fotgármestffi
ZAL\'AI KÖZLÖNY,
inimiintsii
Baplraaban |Mas ll»«t«l««IB»ai,
ki önállóan könyvel, azonnal telveainnk. Kózlrlsial In >|lnlalol Koplleln bulor. Urlelbé kíillnk. 203«
fíaiaruhmH tanaweiiak heti llietén-tel telvéiillnk 4 polgárt Iskolát végzett |ob)> csatádból való llnl. Közgazdasági KI. nyomdája, ró ut 5.
Egy tanona és c«y komoly klvatd tslvélettk Horváth Uvegllzletsea, I\'ó-ni.
U
Vlilíkl házrartáe réaiáre aaakaaaa>t leányával, esetleg házaspárt fizetési Igény meg|elrjlésével kereiek. Clm a kiadóhivatalban. 20áa
fiatal klIuMlaNtBft naoimal felvettek Illetessél. Ebrenateln Divatoztál, Horlhv M.-nt 8. _ ¦ ¦ »W
ÉI|all6i*i vlgv ehhez hasonló állárt keres Idótebb tűzharcéi. Clm a kiadóhivatalban, aii
Négy köiéplskot.1 oailályt végzett Hat vagy leányt araataNoaonak lalvesaak Zioldoi Qynla órásmester, Fó-nt 1. 2202
Kllulóflut azonnat felveai Elainger ón Plscbsr, Daák-lór 1. _
Jlmadaru, kaaaatt aagadat éa négy középiskolai végzeltiégo^lanaláit falwaaa
M.-ut 2.
Kapoll lUiierkeisakedts, Horthy 2207
Magblihitó fcaJANtaSt azonnali belépésre kereiek. Fehórné. Btbochay-u. 64.
Nagykanlin mcKyel vAroa
pOigArmMlerétSI.
14 H2V1943.
Hirdetmény.
- As állalorvobok részére hélközntp dili 1 órakor a In ki mi klói a közvágóhfdra éi d. u. 4 (Jmlioi onnan vissza a lakásukra szolgál littandií fuvail I ívj [ullus 8-án d e. 10 órakor a váróul gazdsiágl hivatalban (Várothár, I. c, U) larlandó nyll-vánoa átlejlíseri vállalatba adom. Nagyttplzia, 1943. jullus 2.
im Polgármester.
13.920/1843.
Tárgy: Kancatörztkönyvezís.
Hirdetmény.
A nagykanizsai m. kir. méntelén katonai parancsnokiig által f. évi július h6 10-én a mén lelopni kancalörzskSnyvatéB log tartatni ifi: 10 órakor.
Felhívom a tenyésiképei kancák tulajdonosait, hogv fentt időre kancáikat vezessék elő. Reulelea hirdetmény a városházán látható.
Nagykanizsa, 1943. junlui 1.
im Polgármester.
1S.B91/1943.
Tárgy t fogyíBítáti r.dóW felemelése.
Hirdetmény.
A m. kir. PéntOgymlnlezier Ur 1800/1948. P. M. ir. rendelete íj a vároal logymtáll adó szabályrendelet 8., 17. és 32. 8.«1 alapján Nsgykanlita város területén 1943. évi Julim hó t-iöl kesdve az egyei lo-erasztásf adókat és adópótlékokkt a követkézéképpen állapltom meg:
Bor, peisgöbor, habzóbor faz\'ecet kéizf-téiéic vagy In\'fi aav eWIIKáiira etózet.*H engedély melleit adómenteten lelhatanált bor kivételével) 100 literenként 80 P — 1
Rormuit, izőlőeelre 100 literenként
SS P — t
aynmOlcslé 100 literenként 18 P — í Vágd- éa klatbb marii ük, u m ökrök, bikák, tehenek ét egy éven (elüli borjak databonként 843 P — f
Egy éven aluli borjik darabonként
8 P - f
Juhok, kosok, ktokéle, keciketiikok. Uruk éa birkák darabonként 2 P 50 !
Bárányok 14 kg.-tg. gödölyék éa malacok 8 kg.-ig darabonként 1 P 60 f Malacok 8 kg.-tól 20 kg-ig 8 P — I Süldők és aerléiek 20 bg.-on felül 70 kg.-fg 6 P — 1 Sertések 70 kg.-on kiül I10,kg.-lc
• P - 1
Sértetek 100 kg.-on felül 10 P — ( Prlia haa, a vágott marháaak fogyasi-tásra alkalmas egyes darabja, továbbá be-sosott-, imiflit-, pácolthus, kolbánitélék és szalonna 100 kdönként 12 P — 1
Szalámi és szelencchus 100 kg.-onként 24 P - t
A váios Jcfllletén leölt minden vágómarha, Ideértve az 1 éven aluli borjakat la, élősúly szuint 100 kg.-onként ti P - - 1
A város területén leölt minden sertés, ideértve a malacokat la, élősúly szerint 100 kg.-onként 10 P — f
Idegen halárból leolt állapotban behozott mim-iTi vágómarha és stílé* holtsúly sscrtnt 100 kg.-onként 12 P — 1
Sör 100 literenként 3 P 20 f
Az olyan égetett asestesitalok éa folyadékok, a melyeknek alkoholtartalma l közönséges uáifoku szeszmérővel meg nem állapítható, hKnko.iként — P 80 I
Az olyan égetett szeszesitalok és folyadékok, amelyeknek alkobollartalma a kŐ-xömégea Bzázloku szeumérűvel meg nem állaplthító, literenként — P 48 I
Aa átBlányban adózók átalányát a lent jelzett Iddlol kezdve az adótétel váltoxása arányában felemelem.
Felhívom mindazokat akiknek készletében 1943. évi július hó lén Nagykanizsán 2 litert meghaladó m«nnylségD bor, peisgó-bor, habzóbor, bormost, azolócehe vagy gyümölcslé, 1 litert meghaladó égelclt aae&zealtal, vagy 1 kg.-ot meghaladó aulyu fogyatttáol aüókötelen húsárujuk van, asemlelwel nem rendelkeznek b álalány-egyexséget sem kötettek, kószleltlkct a városi Javadalml Hivatalban 3 napon bc-IUI jelenlsék be. A bejelentés elmulasttása kliugá. és az élte járó adón kívül be adó 4—8 szorosáig Icijedbeló pénzbírsággal bünteleadfi.
Nagykanizsa, 1043. július I. 2io* Polgármester,
Egy kceanclir latánvl keresek üUióiiu-pos kisleányom melle. Clm: Helyben. Horlhy Miklós-ut 5. z»T
Di>oaul*li>-DV*l<Arn«>l(naik négy kCzáplikolával. jó házból való tlut felvess i TeMtseh drogéria. 2148
SiabA-tanuIAkal felveszek. Fdlöo Albert urisssbó, Szent Imre bg-u. 9. 2145
MunhAanSk meggy klsiárszáihoz felvétetnek. Jelenlkeiés Wollák gyDmBlc*-kereskcdínél. 2188
BaJArdnBt, eutleg bentlakót, azonnal felveszek : Cseogery-u! 24. 2211
HaaatnAlt és rossz állapotban levó hordókat veszek: Nóvák kádátmeittr, B»tvöa-tét 21. _ 19*0
Eladó egy kélezárnyas dupla Üvegajtó ((okkal) és egy ftlizerllilet-berendezés. Cím a kiadóhivatalban. 2189
OMalkoctlB molai-karAkpAr Igen jó gumikkal sllrgósen eladó. Clm a kiadóhivatalban. 2198
Eb4rilftbutat-, cgyágyu hllóbutor és •gyéb felszerelési tárgyak eladók. Megtekinthetők: Cseiigcry-ul 15, emelet, délutánonként 2-4-Ig. 1W7
1913. jullus 3
K1s»sIA agy jótarbau levő raotarkerék-plr, Kelenta aul^f aráia. 2210
Kiad* egy Szarban levfl kit Slntm varrógép. Neumann, Ciengcry-ut 19. 21M
I\'cv hAIAauKObaliHlep eladó. Oniáe-
ut 22.__J \' 2188
Ablaktekak kemén*lábál, vaBrácoM és ajtó eladó: Sugár-ut 28. 2182
Zönge** és cgv konyhakredenc eiad^. Telekl-ut 7. Veranda, 2188
Jókarban levő fehér, mélv ovarmniv. kaaalf veszek. Címeket a kiadóba. 2203
Keruek magvAtali-a Sátorll Lalos: Adatok Zalamégye tórténatéhas 8 ktítet. rlíchel J(etiyvkercnkeáó), Nagykanizsa
2200
AlbArlalra keresek üres szobát koniha-hannálattal azonnal vagy auguBztus 1-éie Hunyadi u. 18. 2198
EawaxobAé konyhás lakásomat elese* lelném hasonlóval. Bővebbet Mhgyni-u. 81
ClaMrAInAns egyszobás-konyhái lakatomat munka ellenében. Klnlral-u. 63.
2264
Szépen EjuSBs-aaoSIt szoba kiadó; Zrínyi Mlklós-u. 32, 2181
MaaAnaa férfi bu\'orocott lakást keres koszttal. Clm a kiadóban. EI72
Egy aalaaaati bútorozott klISnbejá-rnlii saoba azonnal kiadó egy ui részére. Zárd*.... 8. 2171
Több adémentcs magán- és Mrbázat, liáahalvel. szóifit és föidsknt klavatit Pa»«, Tolokl-ut 8. Tolefon 870. \' ÍM
ClastA balatoni •lllatalaki 348
n-öl, két részre Is osstható, vfs mellett, Balatonlenwes állomáthoi néhány percnyire. Faltételak és raja Dr. Bagldsáa Emil ügyvádnál. 2178
Cstvös-tlr 14 Bíím iilalII hát sürgőén alnriA. Bővebbel Rézss-u. 8. sz. Ozv Keezel Jóisefné. \\ 2212
DIAkokal s lövő tanévre IA allaV lAaaal, gondos felllcvckttcl, tílrdíaioWs egészséges lakásban vállalok. Cim a kiadóhivatalban.
Oki, tanárnő pAU és maqAn«laia-
gArst előkészít. Cim a kiadóhivatalbas.
2152
OliimáHlumt cs polgári iskolai magántanulók maaAnlaaltAaa. javító és felvételi vizsgálatokra való előkészítés I- IV. oszt. KUfatttdy-utea 9. sz. 2170
Nngykanlzsa megyei vá/oi polgánnesterétől. r
17.275/1848.
Tárgy : TiMfaársk téves kiszámítása következtében beflzclclt ártObleles viBBKalérltéte.
Hirdetmény.
Nagykanizsa város erdőgazdasága Állal a városi erdőkből bárkinek, továbbá a városban levő eladási telepekről vlsaonlel-áruillóknak 1B4J. évi május hó 29 Ike előtt eladott HUllák árai a 11.1)00/1943. K. M. rendeletben Bzabályoiolt áraknál tévediiből magasibban lettek megállapítva, Illetve kiszámítva.
Erről az érdekelt vevőket azzal érteil-lem, hogy a tulszámltás alapján bclizeletl többleteket a városi gazdasági hlv<ital a vonatkozó sárga oztnli fteladásl utalvány-másolat (Értesítő) bemutatójának elismervény ellenében rövid uton vlssaatlzett.
Nagykanizsa, 1943. jullus 3.
Polgár mester.
zalai KfztAirír
MUTiKJU MAIMUtSS KUtiJn : (1KiJzuhw1«bAs1 (l T. lla«rluasa*sA rsáosóo ktaaAl Zalai Kár«ly.
Nys«at«tt\' a „K9tg(ű<(<ud«l B. T. Itatykaalisa-
iiyaa^jili^\'lfeíjylui.8Jí**is-tP>iwááá-K kasai\' XaW Kar«*>)
Kályhát, tűzhelyet
más téli szükségletű már most jegyeztesse elB Oiilliiku iilTéiciafíijik rakUrra
ÜNGEK-ULLMANN vwkere.kede.ben. i/.iv- Solberr-«éaek, u*Sí6lamii- él kraoolal raktár. ~9m
M©rwatlt Géza tmntkuési -vállalata
aagyfcanizsa.
Lakás: FtVlrt 2«. Fü-ut 13.
Tololoii: 406. Tolslon : 17«.
iwábbca u vattátok. szíves megkeresést kér
naán Lafos
«» szobutastő és mázoló
¦ testékszaküzltt Telefon: 5S0. Klrály-utct 28.
Ertaaltam a n. 4, kszfinsógot, hogy •
halelárusitásomat
• Törvónyhóü fölén, bolgárok sora oluö helyóro holyextom át.
Tisztelettel BÉRCZI JÓZ8KP
301B ,, Telefon i 887.
Gyorsírást, V.;."i." Gépírást,
helyaalráai. laaalaaAst a
Major gyorsíróiskolában
tanuljon!
f\\ tanfolyam 10 hónapos, államvlzssjával zárul.
Bóké.,,. Gyqrslrás-géplrástanitá! gi.
Áll ásba helyez és. Kérjen fájékoalalól t Saaart Imre heraea.utoai 9. -xta
RomHoliuMt :___
Tábori polla:—:__\'_
83> avl, 148. sz. Nagykanizsa, 1943. július 5. hiitfö ára I2 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SzerkaazWság ée kiudébIvtititI: Kő-ul 5. szám. 8zerkoszt«scHt óh kiadóhlvalnli tálaim 78. az. Megjelenik minden hótkftzaap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Klőlizetéti ára: egy hónapra 3 pengó 20 llllér,
negyedévre Ö pcngó 2o fillér. Egyes szára: hétköznap 12 tni„ szombaton 20
A fix fizetés
manapság az ombori szorvozotbon bujkáló botogséghoz hasonlítható. Megvannak a tünotoí, nom okoznak különösebb fájdalmat, de annál több panaszt. A hotogség megmarad. Azok, akik "a fixfizetésüok megélhetését irányítják, ismerik a betegséget s az utolsó idókbon már két ízbon KCgilsógül is siettek. Sajnos, ugy első ízben, mint a mostani fizotes-rcndezéssol csak tüneti kozolést végeztek. A tűnőtök ideig-óráig mog-szfirinok, do az alapbotogség megmarad. Eü áü alapbotogség pedig nom más, mint a fixfizoíésok és az árak közt mutatkozó különbség okozta magas láz. Aki a íixfizotésüekot meg akarja oltói a lassan, do biztosan őrló betegségtől szabadítani, annak ezt a különnözot-okozta lázat csökkenteni kollono- C\'sökkontoni, sót vóglog mogszüntotni. A fixfizotésüok lázas botogségén az ilyen operatív beavatkozások pótlók narkózissal ugy hatnak, mint azok a jólsikorült operációk, amolyokbo, a páciens bolohaT. A fixftzotés mégis támaszpont alap, amolvre a háborús életünket ráépíthetjük. Nem szabad egy pillanatra som elfelejtenünk, hogy világhálio-ruban élünk. Nomzoti létünk, jövőnk, bocsülotünk és pénzünk szilárdsága függ attól, tudunk-e áldozatokat vállalni. Mintán a nomzot létéről, vagy nomlétéről van szó, nyilvánvalóHonno, hogy az áldozatot \' a nemzet egyetemének kollono vállalni. Hogy az árák\'és a\'fizetések egyensúlyba hozása során most mégis a fixfizetésüok áldozatvállalását kívánjuk, oz — magasabb nomzoti és etikai szempontokból - megtiszteltetés és nagy olismorés a fixfizc-tésüokro. A fixfizotésüok osztálya már az első világháborúban bebizonyította, hogy a nemzőt erdőkében minden áldozatot vállal a vagyon-mentó vásárokon elúszott utolsó családi értéktárgyáig. Ez az osztály ükkor teljesen lerongyolódott s a rákövotkozó esztendőkben som tudott folomolkodni. Do becsülete, mélységes hÜBÓgo és forróV~íángoló szorototo a haza iránt még rongyai között is vakító fónylwn tündöklött. Most is tudja mi a kötolességo. Boldog örömmel, vállalja ezt a kosorü sorsot, mért tutija, hogy a nemzet fönnmaradása, boldogabb jövője mindon-ről lomondani tudó hősökot kövotol. A fixfizetésüok hátalmaa tábora gondolkodás nélkül, ogy omborként áll a dicsőséges honvédség mellé. Hogy amig ók fogy vérrel a közükben védik a hazát a külső fronton, addig ók örök példát mutassanak itthon, hogy kell a hazáért élni, ha a sors ezt »gy kövololi. Ezt a példát lemondással, az életszínvonalnak leszállításával azok felé mutatják, akik őzökben oz időkbon tollasodnak, milliókat-szoroznék, akiknok semmi sem drága, ha sfffát jólétükről ós kényelmükről van ezó. A nomzot kalapot emolhot a fixfizotésüok elölt. Mert megérdemlik. Elszántan, zúgolódás nélkül vívják a harcot az alattomos ollonséggol, az árd régi tokkal, áru-roj tőkkel. Állják hősíoson a harcot a drágasággal, ezzel a százfojü hidrával, hogy tartsák ós orősitsék a bolsŐ frontot. Ezek a fixfizetésüok
Hí az ellenség megkísérelné a partraszállást, oda Ml szegezni a tengerparthoz — mondotta a fasiszta párt igazgatóságának ülésén Mussolini miniszterelnök
Erősen fokozédott a légi harcok hevessége Szicília és Szardínia köröl — A németek befejezték a Temrjuknái két hónapja tartó csatát
Slkorskl tábornok életét .vesztette
Berlini jolentés szerint tegnap csak a Kubán-hidfőnél és Vohkijo Lukitól délre korült sor nagyobb harci tevékenvségro, do ozok in\'csak helyi jéllogÜok voltak.
A német csapatok azonban, a Kubán-hidfőnél olyan erodményokot ér-tok ol, amolyokot nagy éYtéküok-nok kell minősíteni. A német gránátosok összpontosított támadással tegnap a tomrjukí laguna-v időkén bo-fojozték az immár két hónapja tartó harcokat. Szívós küzdelem után a német nlakulatoknak sikerült kivívni a fölényt a mocsaras térülőtökön. Ezáltal olyan rést. tömtök lx>, amelyet a szovjet csapatok ismétoltón kihasználtak arra, hogy partraszálló csónakokkal, kisebb motoros tulajok-"knl a német vonalak háta mögött működjének. Most a laguna-vidéktöl az Azovi-tohgorig szilárd zárögyürüt épitottok ki és őzzel véget votottok a német csapatok szárnyai, illetve hátsó összoki\'ítotésoi ellen irányuló meglepő támadásoknak. Ezokbon a harcokban a némot csapatok nagy
túlerővel álltak szem bon. Az elvágott és a\\ mocsarakba szorított szovjot maradék-csapatok megsemmisítése folyamatban van. A laguna-vidékon bofoiozolt harcok által az ottani légi kötolékek más szakaszokon való küzdelmek ltoz felszabadultak.
A Donoo közéiisó folyásiul némot roham-gránátosok átkeltek a folyón és sok szovjot állást \' szét rumitól tak.
Az Orol-ksnyarulattól délre az ollonsé.g rohamcsa] mt- vállalkozásait verték vissza.
Volikije Lukitól délre az ellenség nagyobb erőket vont össze és jL német állásokba igyokezott betörni. A vállalkozáshoz egy páncélos dandár nagyobb részét is [elhasználták, A szovjot csapatok először kezdeti sí korokét értek ol, később azonban a támadás elakadt a német védelem tüzében, majd ivedig ellentámadással kiindulási állásáig votottok vissza tw ellenséget. A szovjot csapatok súlyos omlror- és anyag-veszteségot szenvedtek, fi nehéz és legkorszei übh mintájú páncélost ís vesztetlek.
A légi háború hlrci
A földközji tengeri harcokról német részről a követ közöket jelentik:
A némot vadászgépek én a lévé-dolmi tüzérség az elmúlt 24 órában kitűnő orodményekot ért ol a Dél-Olaszország ollón intézett brit-amerikai légi támadások olhárílásánál. Csupán Szicília folotf 1K repülőgépet lóttok lo, amólyek közül a legtöbb négymotoros gép volt. A némot röpülök Szardínia folott 2 repülőgépei lóttok lo.
A legutóhhi légi támadás következte bon, mint Kómából jolontik.
Cataniábaj] 1 ember meghalt, öten mogaoboflöltek. Safarl tartományban
I halott, és 21 sebesült, Trapaniban
II halolt és 15 soltosült áldozata van a légitámadásnak.
Zörlchl Jolcntóa Bzorlnt Szicília és Szardínia folett az utolsó 24 órában rendkivfll fokozódott a légi harcok hevessége. Az angolszász bombázok elsősorban a sztclIiulTraphnfí támadták. Messlna, Manala éa Slraousa vidékén Is hevea léglharcok voltak. Támadást Intéztek amerikai repülőkötelékek Eszak-Fraaclaoreiág néhány vidéke ellen In.
Mussolini beszéde a fasiszta párt Igazgatóságának ölesén
Mussolini minisatorolnök a fasiszta párt igazgatóságának ülésén Ol Karunott hosszabb boszédébon a lobbi között kijolontotto, hogy a*párt mindon tagjának fol koll ismornío, hogy \'a mostani hálwmban nincs választás ós ozt a háborút, folytalni koll a győzelemig. Vagy győz Olaszország, amint szilárdan hiszem, ton-
e-barátaival, vagy pedig Iwcsto-béko vár reá, \'amely p, hatat, mak sorában a nogyodik vagy ötödik rangsorba süllyesztené. ííppon ma roggol olvastam egy angol folyóiratban— mondottá Mussolini —, hogy a jövőbon Angliának kell ural-
kodnia 11 Földköz i-tongoron.
A béke megadást, becstelenség?/ éti \'vénromlást jelentene. Az ollonség nyomban lofogyvoroznó Olaszországot és .csupán a városi rendőrséget hagyná meg neki. Az ipar ogészon elpusztulna, mort Olasz országnak többe néni lonno lehetősége- fogyvorok gyártására és mog-szünno az;egész vasipar, fémipar ós mechanikai ipar. Megszűnne a gáj>-kocsiipar is, hiszen Ford régebben már két izhon is mogkisémlto, hogy Olaszországban berendezkedjék- A mozőgszdaságra is romh\'is várna. Az ol lonsegnek ki kell játszania az
utolsó kártyát. Ez a kártya azonban olyan, amelyet nom loliot másodszor is kijátszani. Különbséget kell lenni partraszállás, bphátolás és élMÖnlóe között -- mondotta. — Hat,*^?.\' a\'ki-sé.rlot meghiúsulna, amint oz szilárd ineggAŐzoaésom, az ellenségnek nem lesz több kijátszani való kártyája, hogy \' a hármaeszövotaég hatat mait legyőzze. Az olasz nép tudja, hogy élotröl vagy halálról van szó. I la az ollonség mogkisérolné a partraszállást, oda kell szegezni a tengerparthoz. Ha pedig ugy fordulna a dolog, hogy nicgkisémínó a |»ha-tolást minden lartalék-ocó rárohanna és az utolsó emberig elpusztítanák, te nkkor elmondhatnák, hogy olfog-bilták országunknak ogy kis bolyét, de olyan módon, hogy örökre lokvo maradtak, A fasisztáknak az a köte-losségiik,\'hogy ozt mogrondithetet-[oii elhatározottságnak, feltétlen bizonyosságnak tartsák..
A fasiszta párt most felkészül, hogy a mostani sorsdöntő pillanatban megfeleljen, hivatásának. lízf a pártot én teremtettem, •szerelem és védeni és féltékeny vagyok reá. Hiszem, hogy a fasiszta párt hívatott arni. hogy. inkább, mint valaha, |s>ldát adjon. Ott kell lennie a nép körébon, segítenie koll, mort a nép megérdemli, hogy segítsék. Az igazság nyelvén kell velo beszélni ós ki kell tartania keményen, ki koM tartani, mort az-t követeli a In.-ésülot. Akik ma hízolognnk nekünk vagy sértő i\'-s nevotaógos üzonetokot intéznek hozzánk, azok holnap barátságos mosollyal fordulnának le-lénk, ha engednénk hamis hizelgó-süknek, a vulóHiigbun azonban meg-votnénok bennünket. * k bocsülotnek tartozunk volo, hogy mindvégig kitartsunk. Csak a győztos béke biztosíthatja Olaszország legszentebb énlckoit, csak ez\' adhatja mog az annyi idő óta harcoló nomzotnok" a szükbógos nyugalmat és lehetőséget arra, hogy toljOHitbesso tertólmi kül-detéssét — mondotta -Mussolini miniszterelnök.
Meghalt a lengyel emigráns kormány elnöke
Lisszabon, július 5 Mint az angol hírszolgálat jolonti, Sikoiski, a longyol emigráns kormány olnöke életet vosztetle.
ollonállnak a drágaság hullámaínak, végzik köto!osségükoí, áldoznak és Jomendanak, hogy a nomzot olér-hosso célját, biztosithassa az ország jövőjét. A nemzőitől nom várnak értő jutalmat. Csak ogyot kérnok. Azt, ami a kormány programja is. Sújtson Jb^a kemény ököl irgalmat-
lanul mindazokra, akik élósdioi a háborús élőinek. No legyen irgalom senki számára, aki a bblső frontot azzal gyöngíti, hogy kijátssza a ron-dolotokot, hogy kivonja magíkli avkö-zösség kötolosségtoljesitéséliöl, hogy a pénz jogán kivétolokel toremtliot magának. Ha mindnyájan mihdenl
önzést kiküszöbölve, mindon erőfeszítésünket összovotvo\'a belső rend védőimét, a nomzot javát szolgáljuk, akkor kikényszorithotjük a győzelmet, amely felemeli a fixfizotésüo-kot is az okot mogíllotó ólotszinvo-nalra.
ZALAI KÖZLÖNY
1943. Julius 5
Szlrjház
Vedd le,a kalapod a honvéd elölt
Sxuiuliiiton első izhen adta olö a
Bzuca-túrsulal tirdályi időszerű darabját : Voild lo a kala|>ot u honvéd ülőit. Oly közöl érezzük szivünk !»>/. ii magyar Honvédot. A mi Fajtánkat, Wst vér linkel, fiunkul, rokonunkat. Szivünkről szakadt
úTüi\'iivokQnkot A Magyar Ilonvö-
3ot. Szorzó még küiauobb kívánja hozni a mugyur szont férfiú » Ilon vőd ..... alukját. A magyar katona életből n>lt jelenetekkel fölvonultatja olóttünk azt a katonát, a innl,\\ egészen a magyarságé. A nom-zeté. A mienk. Aki <| ilénok niindoii mo/.yAtanában: nemes, lovagias, kn-roMtos vitéz, ur és - hós. Vagyis: Honvéd! fis szerelnék mcgsitno-gatnl, magunkhoz ölelni és neki megmondani, hogy ugy szereljük öt. mint édba Hazánkat, úgy, mint saját éilos gyermekünkül, ugy, mint a legdrágább kiénódíumunkal. Hi-Bzcn sorsú a mi sorsunk. Sorsa — a noniüol, uz ország, fl Haza-J sorsa. Volo úli vagy pusziul — a uiagyaraáff. Az ország. A molog otthon. A kicsi caaláu. fia minden, ami nekünk drága 6a szont. Minden, dc minden nekünk a Magyar Honvéd. Ex könnyes derűs szommul nézzük a különböző tablókat, amelyekből! ogy-ogy eleven képot fölvonultat íi szorzó a magyar Katona-eszmény dicsőítésétől, amit mókával, énekko], tánccal aláfest. A színészek jó kodvvol játszottak. Frissen 6a |>or-
Són vittók a darabot. Sok tapsot ia aptak. Különösön a főszereplők. Csak azt nem tudjuk megérteni, mtért notn lehetett ozl az wporettotö a IIouvó(l~nu]xm Immulatni. Slil-szorüon. Miért csak post fosta? A magyar aainása a magyarság papja. A magyar színész Ixx-sülotos munkájával és nemoa müvészolévol magyar missziót udjosit. Milyen szép
ós időszerű [ott volna ozt a Honvéd-napon előadni, a Honvéd-nap űixnopi hangulatának fokozására, sót az ünnep kiogóffzitÓBÓro. Magyar ombor szivének együtt kólj dobognia az ország mindén hazafias megmozdulásával, így a Honvéd-nappal, lího-lyott kaptunk a Honvéd-napon Bsü-cséktói ogy hevenyöaxott sovány urológiádat, líz volt uz egész: a Honvéd-napon, /.rinyi városának mindon jjorszomo, mindon fűszála a magyar katona ,a magyar honvéd dicsöségos múltjáról beasál, Nagykanizsa ma-
B\'arsága lobbot várt Szűcsöktől a onvéd-napon, mint egy rögtönzött udvarias felolvasást a fixirozott mü
sor darabjának megkozdóöo olött. Hibapontnak könyveltük ol.
<b. n.)
SPORTÉLET
A ZMNTE pontveatteaág és kapott gól nélkDI lett első ¦ kerületi bnjnoksk tornáján zurri-zmiu i:o(o,o)
A ZtINTE uzopizSmu nézőközönség mellett 1:0 Rvözeloinmel betetézte a ketaiotl bajnoki •szialyozól. Helyszűke miatt a holnapi szamunkban ai\'nnk részletes beszámolót a mérközésrOi:
Eredmények ;
BazAkorellye-NaRykanl\'aa MAORT 5:2 Í2:l) Olalkupa. Buaaoeet vai- Vidék vai. 5:0 (2:0) DVSC-EIO 4 2 (2:2) ¦ f
BSiKART BV80 5.2 (3:2)
aranyat, iihlit
legmagasabb Árban veszek.
Vékásy ékszerest
PO-srlI.
Nagykanizsa lézns szentséges Szirének oltalma alatt
KatoHkus-Nagyfcat.zsa impozáns ünnepnapja
Nagy üuuepo volt teguap vasArnap hz egész katolikus vllsgnnk. Jézus szonlBéges S/lvoiiek ünáepo. Katolikus-NsgyknnlzBa Ih kilett sasgérl. Igszl szlv-Uouepo volt. Ezres és ozren 1/iriil-tak a szontségekbez. Nincs család, mely oe aJAolotta volna fel magát a szentséges Szívűek. Nyugodtan mondhatjuk i Nagykunlzsa varos fölajánlotta magát teljesen a szerjtsöges Stivnak, hogy oltalma alá helyezvén magát, blzé reménsyel várhatja most az elkövetkezendőket... Nemcsak vallásos ténykedés, nemcsak a Krisztus-hűség dokumentálása volt a vasárnapi flnnep, hanem a legbaxafiasabb cselekmény, amit a legnemesebb magyarság, a leg-lángolobb hazaszeretet diktált: Jézus szentséges Szivének oltalmát és áldását kérni a Magyar Hazárn, Nagykanizsa városárA, annak minden lakójára Ezt tette Katolikus-Nagykanizsa. Ügy mint toriiköt-vorő öaei, ugy mint azok a hós zalai honvédok és bakák, akiknek hósl emlékműve oltárként díszül (V-rinyl Miklós városának főtereit.
A Jézus Szive egyházközségnek és plébániának emellett patroclnluma is volt. Az elsó hucsu. Vajay Józset es-
Íteres ;igen Bzép munkát végződ. A eltemplom foollára rundkívdl szépen volt feldíszítve piros virágokkal, stílszerűen, a közéoen egy plroa virág-szív n/tnihótuin. A szentélyben vitéz Filé Ferenc egyházközségi világi elnök, Szabó Antal egyh. gondnok, az ünnepi szentségi mleét Vajay esperes celebrálta pnpl segédlettel, (diacouus Horváth Józnel ok), hlttanirj mtalatt a kóruHon Bzebbaél-szebb egyházi énekeket adott elő az énekkar Ráoz Alajos karaagy vozetésével. Vajay esperes méltatta a nagy nap Jelentőségét. Rengetegen Járultak az egyes raíeók alatt In a ezentségekbez. Este ( órakor kezdődött a hatalmas körmenet, amelyen résztvetlek a teljes világi papságon kívül az Irgalmsnne\'vérek, a MárlaU*ányok Társulata, a többi egyesületek és nsgy-száma htvök. Az Oltárlazestségst a baldachin alatt Vajay esperes vitte, mialatt a leánykák rozsát szórtak a Legfelségesebb utja elé. A menet énekeket zengedezve tette meg körútját, majd visszatérve, a tábori oltárra tett Szentség elölt kezáfidölt meg az Istentisztelet. A megkérlelés, ennosztelö kö nyörgés és a plébánia területén lévő
családok felajánlása a szentséges Szívnek. Majd P üánáu űyula klnknnizsat TerencM-plébános mondott Ünnepi egy-házszónoklatol. amelyben a Szent Szív különös áldáBát fejtegette tlizlolőfre. A sokaság azután bovontilt a templomba, ahol a szent ténykedés a nemzőt! Imádsággal fejeződött bo. Igen síiken vetlek részi a templomi bucsun is.
A főrendek plébániatemplomában délelőtt fél II érakor kezdődölt nz istentisztelet A szentélyben dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes-főjcgyző és a Szent JózBef egyházközség világi elnöke, a kongregációk, a lll.-rend, Oltáregylet, Credo, stb, stb. P. flulyás Gellért ferences-plébános ünnepi egy-házs7.énokIatában rámutatott a nagy nap Jelentőségére és a Jézus Szive kultuszában való hűségre f-s kitartásra buzdította ballgatéságát. Majd inegkez-dődölt az ünnepi Bzéntmise a kitett Oltáriszentség elölt, amit P. Gulyás
ElébánoB-házfőnök celebrált, Jsnő éa lanbvét atyák Bogédlétével Evange-11» ni után P. Gulyás elmondotta a meg-kérlolö krínyörgést, majd r-inJAiilottn a plébániája területén lévő minden családot, mindenkit a szeniséges Szívnek éa sltalmát és áldását kérte min-denegylkre. A kóruson Rácz János vezényletével szebbnél szebb JézusBzlve énekeket adtak elő. A főoltár virág- és rózsapompában dlszlolt, A szont ténykedés az EuohnrlBzdkus Himnusszal fejeződött be. Egyébként Is minden egyes nzontmlse után a celebráló lelkész külön külön ts végezte a családok és lakosság felajánlását Este 7 érakor szentségi körmenet. A különböző egyesületek, fNuság, zászlóik alatt a baldachin előtt.
Az OttártBzentséget P. Gulyás ptéba-no8-ház[őnök vitte, aranyban pompázó ornátusbsn. Nagy és fényes papi abbzIsz-tenola. A menet a Z4rda-utcán, Horthy Miklós ii ion halmi t vissza a templomba, énekeket zengedezve. A templomban mcgkérlolés, szontségl áldás, mijd P. Gulyás a Rteretet szavaival bocsátotta haza, otthonukba híveit.
.. .Nagykanizsa város és minden lakója a mai naptél Jézuü szentséges Szivének kUlönös oltalma és védelme dlAtt áll.
Mily megnyugtató ez minden kuiil-zsal magyarrá I...
az uj árak Zala megyében
Az uj úrazal)á|yo/,ó ronilololok értelműben
a só
ára most igy alakul: kozö^UÓgoa ét-kozésm haaznált só kilója 54 fillér, csomagolt asztali hú 84, poralaku marhasó \'28, az öt kilós danilwkban forgalomba hozott marhasó da rabo liké lit 1.80 pongó.
Likőrök 6* rumok különlogonHé^i rögzilott, vagy 19ÜÍ) ,auguBat(is 26-íka óta külön ongodé-tyozott oladiisi árához likőröknél, log-foljobh !10; rumnál és ogvébh ógeiott szöszös italoknál logfeljobb 22 százalékos felár szainilhutó.
Finom azeaz kektolltertoIconkénU ára 23.70 pong«tét 28.80-ig terjed, A küzonaégoH 880-szositalok árát szintén újra mogul lapították.
Eoet
logmagnsahh fbgyaactái ára litoron-kónt 80 fillér, a pálaokozott dona-turált szdsz logiiiagnaiihh fogj\'aaztói ára ogy li toros pahickoklmn félli-lortw palaekokban 2.0fi pongö. ÉiesrtÖ
lognlagaaahb fogyasztói ára dókánként 1 fillér.
Cigarettapapír
ára !í, a cig-aroltahüvolyo 8 fillérrel emelkedik. Külön rondolot állapítja
és rozséi-lomények nagymalmi, nagy-koroskodéi, kisKorttskodói árát, amo-lyokliez fogyasztói felár számítható.
A tojás
friss, vagy hűtőházi rnosaoe tojás fogyasztói ára kilónként ¦> tormoluk-1.61 4.20, koroskodóknél 4.50 pengő.
A kanyar
logmagasanb fogyasztói ára 58 fillér. A. zsemlye és kifli legmagasabb fogyasztói ára az ország Dgosz to-rüjotón 10 fillér, a i»rocé füszor-Uzlotekbon, pékoknél 11, vendéglőkben ,kávéházakban, parkokban, sport totopon stb. 14, mozi, színház éa ogy ón szórakozó üz»ml»n 16 fillér.
A tej
ára titoronként Nagykanizsán óm Zalaogorszogon a tormolŐtŐI 150. köz-BÓgokbon 46 fillér a fogyasztóknak,
loguuigasabh\' fogyasztói áfa: imisz-I torozott tea vaj kilónként 10.20, ha
Kályhát, tűzhelyei
mát téli sxOksógletét már most jegyeztesse elö Cuépléshoü goljóKcsapágyalí raktáron
UNGER-UJLIíMANN vaakereskedíabcn. jBtSKT" Hofüörr-Képek, petrólonra- h% kenr)ola| raktár, TWi
adagolva adják, tömbbon 10.10 p pasztorozotton adagolva 9,80 (ömk! bon 0.70, fózővaj\'fj.50, piaci iroa* vaj 9.20 |»ngó.
Sajtok
Krémsajt kitnérvo ö.öO, ndagolia ,6.20, ólsómndü omonthuli 7.20, má\'. sodrondü 6.50, pnruiózáii 7,:t0, a félkemény sújt (trapista, óvári,\'ói-danii és olasz módra készült) fi.t\'o márványsajt GM>, füstöli sajt r/.To\' a páipltsztaí, pusztadÓri ti^fa nuhasajtok ára 4.20 7.68-ip. \\ \'f{.\\. Icövér sajtok közül a trapjattt 5.10 a sovány sajtoknál trapista 4.W)\' pogácsasajt 4, «z ömlesztett kövér sajtok közül az ömenthali, tömb. csomagolásban 6.40, dobozwként 1.44 jwngö. A kövér sajtoknál a ira. pista jellegű sajtok kilója 5.80 t> márványsajt 9.40, fűstöli 7.20\' 1».
Juhturó
fogyasztói ára az egész Ország torü-lotön kiinérvo 10 dókánként, csomagolva celofánba, vagy, másként i>0, kovort túró 48, fillér."
Hüvelyesek
Pohár bab kilónként 118, tarka 108, kisszomü loncso 180, körópsromfl 140, nagyszomü 160 fillér. A mák 2.80 pongó, köménymag 4.40 pangó, Külön rendelőiben Bzabályozták
a burgonya, a vöröshagyma, a fokhagyma u>r-molőí árait, qzoklioz az arakhoz 3 rondolot részletezése szerint nagy kereskedői, kiskoroskodői felárak n/i-míthuték.
Baromfi ós tojás forgalmának szabályozásáról szóló rondolot kimondja, \'hogy baromfit és tojást házalás utján "forgalom!\'! liozni tilos és gazdálkodó fogyasztói; részeié közvetlenül liizotl libát, vagv kacsát nem adhat ol.
Villanylámpák kincs túri úrrés/flsovh\'üiét is újra sza-Imlyo/.ták, a fölomolt kincstári illetékek kifejezésre jutnak a fogyasztói árakban is.
A meatérséges édesitöszontkní! ugyunez u lielyzot,
A gyufa
uj árai így alakulnak: falomozdoboz-l)an dobozonként 8 fillér, a Turul gyufa 8 fillér, » :>rózwt.s/j,l()nirjiiíat dobozonként 14 fillér, a fatiánc* könyvecskékben forgalomba liozotl gyufa 8 fillér. ,
A oukor
ára inétennázsánként 207 pdiigótéj 210 pengőig torjod, a kockavukot 1 kilós dobozokban 2.15 pengá-
A dohányáruk
A szivarok közül !1 liogJilia Módii 80 fillér, Británica 70, Trabuco,5Ó, Cuba 44, Portorico 80, Ronoritaa 80, Jovialos 22, vogyos külföldi 20, í\'i-garilloa 17, Paintoe 15 fillér. -A cigaretták közül a Darling 22. Stambul 21, Vitéz és Daru 20, Illaton 17, Memphis 14, Sport 12. Extra 11, l\'rincessas és M.írjam ,10. Király 8, Hercegovina és Bzimfóiii* 7, Levente és Delibáb 6,fillér. -\'A cigarottadohányok uj árai: füioiDj Puruicsány 11, finom török 1W grammos, 10, 25 grammos csomag^ Tásban 2.50, finom horcogovinai 1* grammos 6.40, 26 grammos 1.M pongó. Középfinom török 100 grammos 4.80, 25 grammos 1.20, líalkaii 100 grammos 3.60, 25 grammos «
MESZ
kaaható
KISS fatelepen
Erxiébet-lér 13. Arany 1.-t, 8-
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
__ZALAI KOZI.ONY_
A nagykanizsai tűzoltóság egy évi beszámolója
1943. július 5
fillér. Legfinomabb magyar 25 gram mos csomagolásban 60 fillér. — A pipadohányok uj árai: 100 grammos muskotály, vorjiöléti 2.50, rövidre vágott finom magyar 100 gram . mos 1.52, 25 grammon 88. középfinom magyar 100 grammos 1.88, 25 grammos 31. kapadohány 100 grammos 1.12, 25 grammos 28, magyar pipadohány 25 grammos 22 fillér.
A növényvédelmi
nikollnszerek áríit szintén., újra\' niogál lapították. Nyers nikotin II) gramm 28 fillér, 26 gramm 66, 50 gramm U..\'10, 100 gramm 2.60, 250 gramm 6.50, 500 gramm Hl pengő. Ebből a mozö-gazdaság árengedményt kap.
Felemeltek az OTI és MABI Járadékpótlékot
Julius 1-tól kezdődően az öregségi, rokkantsági, özvegyi és árva jára-déktörzsnok, a torzapótléknak, a gyermekpótléknak együttes összogé-lioz a fokozódó járadókréaz további rendkívüli pótléka címén 2:í százalékot kell hozzászámítani. Ugyancsak fölemelte a lielügyminiszter a baleseti biztositásban alapul veendő javadalmazás értékhatárát 5.760 pon-gőro.
Önkormányzati közszolgáltatások
A lajl ügy miniszter újra szabályozta a tőrvényi latósági jogu és megyei városokban .továbbá kis- éss nagyközségek Ixni fizetendő vigalmi -adót, vágódijat, 1) Uh vizsgálati dijat, köz-torületfoglalási dijat, a vásári és piaci lielyjjénzoket és a hatósági oljárási dijakat.
Illetékköteles a számolólap
Kódadóban, szállodában, penzióban, >undéglőf>on, kávéháziján, kávém érési ion, mulatóban é-s italmérési origódéi Ível bíró cukrászdában, a von-dég által fizetendő összogot az üzem tulajdonosának, cégének és toloplio-I vének tel tüntetésé voi ellátott számolóin pra kell tintával, vagy tinta-irónnul följegyezni. Ha számlát állítanak ki, akkor az pótolja a szá-molólil|jOt. Nom kéli számolóhiiHif kiállítani a külön kiszolgáltatott kenyérért, pék-, vagy cukrászsüteményért és dohányáruért nyomban kifizetett összegért.
A számolnia]x>k illeték alá osnok. Az illeték alapja a számolölapon fol-tüntetelt és a vondég. által tényleg kifizetett Összeg, a külön fölszámított általános forgalmi, vagy fényűzési adó és a külön fölszámított kiszolgálási dij loszámHasával. Az illeték összege a következő: 5 pengőig 10 fillér, 5- 10 [tengőig 20 fillér. 10 20 pongőig 50 fillér, 30 ¦ 60 pengőig 2 pengő, 50 pengőtől minden megkezdőit 50 pengő után 5 pengő. Az illetéket ^ számoló lapon külön kell fölszámítani és a Vendégtől beszedni. A számlálólap-illetékről szóló rendelkezés július 35-én lép hatályba.
KISKANIZSAI ÉLET
Nem leszek hálátlan
Vígjáték bemutatóval vendégszerepeltek színészeink vasárnap este KIs-kanlzaáu. A fővárosi színpadon nagy sikert elért éa filmesített vígjáték Klska-nlzaáu Is tetszésnek örvendett. A zamatos bumor ogyetlpn jelenetből H«m hiányzik. Kovács Katé pobléraáját tárgyaló esemény egy darab élet, - de a kiegészítő alakokat csupán nzórakoz-tatAsrn állították bo Kovács Ica alakította a mai dolgozó leány (Kovács Kató} típusát, kissé ttilorőUetett temperamentumává], Partnero (Sági Géza) Bojár Kálmán szerepében érdekes, egyéni látókkal emelkedett kt. Galambos titkár kacagtató jelenetelt Nagy Imre ábrázolásában fálluk. A NubI „művésznő" túltengő ulakla Varga III megszemélyesítésében orcdntl volt. Az együttes mindent elküvotelt, hogy a ktskaatzeal közönség szivéhez férkőzzék.
A nagykanizsai várast hlvatásoi és önkőates tűzoltóság 1941-42. évi működéséről szóló jelentés izorlnt\' az elmúlt évhen 2ü elméleti oktatás veit a tagok részére, mégpedig a tűzrendészet tárgvkb\'réhil lo", a lögoltiloinőhót pedig fi. Az elméleti oktatásokat 6a az azokat kővel* gyakorlati bomutntókat Vocsera Antal tűzoltóparancsnok tartotta. Szergyakorlatot 9Í-ot, a légoltalommal kapcsalatos gyakorlatot pedig hatot tartottak.
Kimond !n a továbbiakban a Jelentés, bogy a Xilavárraegyei \'tüzeltész*1 vot-Bég rendezésébon Vecseru Antal pa-ranomok a Csáktornyát tUzeltótnnto-tyumon mint előadó vett részt.
A légoltalmi segédcsapatok kiképzését gondosan, körültekintően végezték mind elméleti, mind pedig gyakorlati téren.
Nagykanizsa város területén az 1941. év folyamán a tűzoltóság 31 esetben vonult ki tűzesethez, mlg vidékre mlndŐFHze csak kétszer. Ezzel szemben 1942-ben Nagykanizsa területén 34-fuer,
A varázsos szépségű magyar nyár
Julinsl)<)n érvényesül leginkább Budapesten. A székesfőváros Idegenforgalmi Hivatala (V., Deák Ferenc-u, 2.) hatalmas programmal gondoskodott a Pestre érkező vidéki közönség tömegeinek szórakoztatási lehetőségeiről. Számos színház e hó közepéig, más siín-házak egész nyáron át nyitvd tartják kapuikat. Igen setk művészeti kiállítás fogadta a műértőket. A zene kedvelői szinte dúskálhatnak a változatos inűsoru szabadtéri hangversenyekben; A sportrajongók élvezhetik az atlétikai, az evező, a kerékpár-sport, az úszás és a lósport nagy attrakcióit. A muzeumok kivétel nélkül nyitva vannak. A gyógyfürdők, strandfürdők és uszodák is tárt kapukkal várják a közönséget. Hajókirándulások naponként egész Esztergomig. A szórakozó üzemek is teljes gőzzel működnek. A háborús korlátozások ellenére Pest nem vesztette el lelkét, kedélyét: e sok vihart megért tündéri város régi szeretettel várja az ország minden fiát. (:)
vidékre pedig kétszer vonultak kl. A tüzesetek folyamáu az 1041. évben karcsúit 14 egyén. A becslés azerintl kárösszeg 2706 pengő. 1942-ben károsu\'t ily módin 12 egyén. Kárösazeg 1207-21 pengő amelyből biztosítás róvón megtérült 27210 pengi
A mentőosztály Kuorlzer dyörgy vezetésével ugyancsak elIsmorésrcBtólté munkát végzett. A mentíl szolgálat ellátására két betegszállító gépkarai éa két lófogat u betegszállító kocsi áll rendelkezésre. Naponta 4 tűzoltó téliesített mentőszolgálat*! megfeleld* pótmentők közreműködésével. A menték az 1911. évben 170i-szor, 1942-ben pedig 17«5 eaetbon .vonultak ki, A megtett ut hoatsa líMl-bon 34.896, 1912-ben pedig 3H.756 km. volt.
VégozetUl elmoidja a jetentéa, hogy a honi légvédelmi készültség Ideje alatt mind a hivatásos, mind az.önkéntee tűzoltók, valamlat a eegédoaztagbellek a legnagyobb tudásukkal, lelkllsmore-teaaéggol éa kitartással toljeellették kötelességüket.
HÍREK
NAPIREND :
ffljjeli ryógyaatrtiri ügy«l«t : : Ma a Keket* Kis gyógy esortar Fú-ut 6.
Kiakoun&aán *s ottani gy égy b sentir állandó ügyaletee szolgálatot tart,
N.ptár. Julius 5. Hétfő. Köm. kat. 7.. Antal. - Protestáns Enesc.
A ÜŰZKÜKDÖ nyitva van reggol s órától este 6 óráig. (Hétfő, asorda, póritok délután és kedden egéss n*p nőknek.) Tol»fon: ötóo.
MESE
Tenyérnyi borzas fűcsomón Már megcsillant a nap sugara és sajogva ébredt fel szivemnek réges-régi, édes álma.. . Csak egyszer, egyetlen tavaszon nem Ütni követ, füstöl házat I Egy míjus éjen ringatna cl mesebeli bűvös varázslat. .. S muzsikáló, könnyű szívvel ébrednék a nap csókjára, vagy ébresztene énekével ezernyi édes madárka. S körülöttem csak virág, pázsit és kicsiny patakocska lenne, Fölöttem ezernyi lomb susogna .t a szívem dalolna, énekelne! Leborulnék a harmatos fűre - e perc lenne a végtelen s egészen közel ereznélek magamhoz — Uram, Istenem...
Halmos trm*
autószerencsétlenség a nagyrécsel országúton
Tegnap délelőtt 11 óra után gép-kocsiszomncwHIenség történt a nogy-réesoi országdlon. Szabó Károly autójával Nagybakónakról tartott Nagykanizsa lo|é. Előtte egy motorkerékpáros haladt. Bzahó meg akarta elózni. Tüikölesére a kerékpár vozo-.tőjo inkább az autó elé hajtott. Szabó okkor, hogy elkerülje az ösz-szoiitközést, kocsiját hirtelen lofé-kozte, mire az folbukfoncozett. A koesivozotő a főjén, valamint az.arcán sérülébiokot 8 zen védett. Az autóban ü|ö Fnmceics Károly 20 óvce nagybakónak i mészáros ugyancsak sérüléseket szenvedett a fején. Horváth János -10 éves földműves, nagy-
bakónaki lakos kisebb soliokot kajvitt az autóból való kízuhunás közhon, mig lü eves Mária novü leánya oaz-móletlon állapotban terült ol a földön. Ilécsi János 46 éves .nagyba-kénaki kőmüvossogéd, aki színién az autóban volt, könnyebb horzsolá-sokiit szenvedett az arcán, míg a "hal éves kisfiának semmi baja nom történt.
A vigyázatlan motorkerékpáros, akinek kilétét eddig még nom sikerült megállapítani, a baleset után kerékpárjával -fament a mentőkért, akik a selwsültoket beszállították a nagykanizsai kórházba.
60 millió pergőre emelkedett a Gazdák Biztosító Szövetkezetének vagyona
A Magyar Vidéki Sajtóludóaltó buda-peatl jelentése aznrint most tartotta kÖzgyülÓRét bárő Vay László elnttklé-séveil a (iuzdák Hlztosltó Szövetkezete, ez a színmagyar biztoaltó vállalat. Az igazgatóág Jeleatéaéből kiderült, hogy az 1942. év a Szövetkezet eddig nem tapasztalt nagvarányu fejlődését eredményezte. A tűzbiztosítás! Üzletág díjbevétele az 1911. évhez képest 39 százalékkal emelkedett a 1942-ben meghaladta n 9 nillió pengit. A jégbiztosítás 40 százalékkal emelkedett b a díjbevétel Mette áll a 3 millió peng«nek. A betörésblztosltáa 40 százalékot meghaladó gyarapodást mutat, a szavatossági biztosítás díjbevétele pedig 65 százalékkal azaparodott. Jelentékenyen emelkedett a géptörés elleni, az állatbiztosítási, az Uvegblztosttási és a azálllt-máaybiztosítási ágazatok díjbevétele la. Fompás eredmény mutatkozik az életágazatban, amelyben a díjbevétel az előző évi 5.912.000 pengőről 7,172.000 pengőre szaporodott. Ilyenformán 1*42-ben az Összes dljbovétol majdnem elérte a 23 millió pengőt az előző évi 17,400.000 pengővel Bzemben. A Szövetkezet vagyongyarapodása egy év alatt meghaladt*. » 15-5 millió pengőt a Így a vállalat bsjgkában levő objektumok mérle^értere a nyugdíjpénztárral együtt majdnem S0 millió pengére emelkedett. Végeredmény ben a mérlog !)\'.!;>.\'> ií i pangó nvereségot mutat lel az előző évi 351.283 pengővel szemben. (:)
Gyorsírást, \'.\'.WÜ: Gépírást,
hetyasIrAejt, lavalexéat m
Major gyorsíróiskolában
tMajUsjal
ft tanfolyam 10 hónapos, államvizsgával zárul.
Mu*; Gyorsirás-géplrástanitói jSfi*.
Állásba helyezés. Kéfjea tájékoztatót : Saaat lari herooa.uluu 5. 20»
— (A fartnolek rendházából)
A minap öiszellll ferences rendi káptalan most ejtette meg at áthelyezéseket Kis7ÍvA(goit hirek szerint NftgYkanizsin P. D.ivul Xavér hittanári a bucsusxent-lászléi rcndiiázba helyezlek, mig Csáktornyáról P Fekete Géz.i kerül Nagykanizsára. P. Dávid Xavér kanizsai tartózkodása alatt apostell lelkes munkásságával, iflusíRsmereteiével és nagy buzgalmával Hzámlalan tiszte lót és barátot szcrzclt magának, akiknek Icgjabb kívánságai kísérik uj állomáshelyére. A szerzetes élete is olyan, mint a katonáé: ha parancs jön, azonnal indulnia kell. A többi változások még nem érkeztek meg hivatalosan.
— (Kinevezetek ás előléptetések)
A Kormányzó Ur Ke* János pénzügyi tanácsost (ótanácsessá nevezte kl. — A pénzügyminiszter Szűcs Ferenc állampénztárt lanácsost főtanácsossá, Szablyás (Szvetecz) József és ErŐsi Ferenc dmmel és jelleggel >lró állampénztári tanácsosokat tanácsosokká, Groszkopf Sándor és Síéiig Lajos adáhlvatall gyakornokokat állampénztár! tisztekké léptette elő.
— (Tanlayl hlr)
A szombathely! kir. főigazgató jóváhagyta Hantos Ida eklcveles tanilónőnek a ncmesszentandráti róm. kat. népiskolához helyettes tinitónivé való megválasztását.
— (Emláktábla Rákosi Jenő egykori tirjel lakóházán)
A Dtm&nttiH KözmOvelŐdáel Egyeefl-let Rákosi Jenő születésének Bzázadlk évfordulója alkalmából emléktáblával Jelölte meg nzt a házat, amelyben a nagy magyar pobllclata gyermekko-rábsn hosszú idefg lakott a Bzülelvel\'
| Verseny! Rezaőná [
Súlyon csapás érte a köztiszteletbea álló nagykanizsai Veraényl-családot Versényl Rezső pestafőfelügyelő, a mozgóposta fenekeitek felesége, született Szécay Máris, éleiének 54. eez-esztendejébeo, bosszú, do angyal! türelemnél viselt betegeégo után visszaadta nemes asszonyi lelkét az tilet Urának. A megboldogult Igazi magyar asszony volt, aki csak családfának ée kötelességeinek élt. Közbecsülésnek Örvendett Férjén klvűl három gyermeke és kiterjedt, előkelő rokeneájt gyászolja. Holnap, kedden délután 0 órakor helyezik pihenőhelyére ai egiea város órfásl részvéte mellett a rk. sü>
korthon. Az oDgeeatslő awntmlaet la!-klüdvéért szerdán röggel 9 órakor a ferences plébániatemplomban mutatják be.
— (Kérelem)
Fontos nemzetgazdasági szempontból tisztelettel fölkérjük a nié-lyjáií tisztelt vásárló köziinségot, hogy a lisztvásárlásaik alkalmával kaiwtt zacskókat mindaddig, amíg azok felhasználhatók, visszahozni szireskcdjeiiok. Köztudomású, hogy a/, áruk csomagolását kormány ron-dolot tiltja és o rendelkezésre figyo-Idinnii tisztelettől felkérjük a továbbiakban mélyen tisztelt vásárlóinkat, hogy az áruk oívitolo alkalmával megfololó szállító eszközről (kosár, piaci táska stb.) is gondoskodni büÍ-vaskodjonek. Reméljük, hogy a mai súlyos idők köretelte nehézségeket mindenki mogértéssol fogadja. Hazafias tisztelettel: n liaroas Saövetaég nagykanizsai tízartaiwtáb* tömörült füszerkeroskedók. r^
— (Klubház-avatás BalitontOrsdsn) Tegnap avatták fel Balatonfüreden a
Balatoni Y.-ehl Club uj klubházai. A/, egyesületnek — amely eddig csak Ideig-Icnes klubházzal rendelkezett — ezzel 30 ííca lei re valósult meg.
— (TOz Zalaerdödön)
Eddig ismeretlen körülmények közöd kigyulladt Zalaerdödön Bódis István fold-mtlres pajtája. A lángok a nagy szélben átterjedtek a pajta mellűül isiilóra, valamint a faházra és a sertésólra is. Annak ellenére, hogy a helyi lüzolléság a falu la: kosságával karöltve megfeszített erővel dolgozóit a lüz eloltásán, csak két órai munka nlíti sikerült a tüzet eloltani, de addigra az épületek majdnem mind leégtek a benaük lévő sütésekkel, 37 árb baromfival, mezőgazdasági felszereléssel és takarmánnyal, továbbá a; tüzifakészlet-tel egydlt. A kár nyolcezer pengő, amnly-ből biztos láa révén mindössze csak 1600 pengő térül meg. A nyomozás szerint s tüzet gyújtogatás okozta.
— (Kísksresksdók árkalkulációja)
A vidéki kereskedőket klllönesen érdeklő kalkulációs Muiyv jelent meg. Címe: .VegycBáruk Kalkulációs Kóny-ve". Tartalmazza: Bőrkesztyű, bőrönd, bőrdíszmű, cipő, cipőtisztító, clreksepré, cukorka*keksz, főzelók gyümölcnkonzer-vek, Játékáruk, kötél zsineg kőanyag-áruk, papír, .Írószer, porcellán, tükör, üvegáru, szeszesitalok, vas én fémfru, vegyiipari cikkek (lestékek, lakkok, gyertya, mb.) valamint az összes rövides textiláruk klukereHktdól haszonkulcsait A. B. C. KorreodbeD. Minden cikk betűrendben megtalálható ás mellette fel van tllulotvá a kiskereskedői i ha-szomázalék Megrendelhető a 6 P i beküldése mellett Földea György Pöcs, Mecsek u. 14 címen.
Alulírottak mélyiégei fájdalommal, le Isten megváltozlathalailan a kara -j tiban megnyugodva jelentjük, hogy I forrón szeretett drága jó édesanya,
ínyes, leányom, testvérünk, nagyam \' | lógom*, illetve rokon
i özv. Mfizsi Jánosn
«*. Vajéa RoxálU ..
I életének 59-ik évében béketűréssel I viselt hosszas szenvedés ulán vissza-| adta jóságos lelkét Teremtőjének. Drága hatoltunk fsldi maradványát f. hó 6-án, kedden d. u. *M órakor fogjuk a kiskanizsai tematé halottasházából a rám. kat. egyház szertartása szerint bcszentelletm és Arik nyugvóhelyére kisírni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvéért f. hó fi-án j reggel 7 órakor fog a kiskanizsai plébánia-templomban a Mindenhaló-| nak bemutallatni.
Nagykanizsa, IMS: július hó 5 I A Te jó islkBii mindig kozoltlak «11 SíUakovlts l.á.xló-ó sz. ütni Mária leánya; >xv. Vajda Györgynó édesanyja; SxUnksviw U.xli veje; Ma>la lOkáJa ; V-.J.I.. üyörgy, Károly, ama testvérei, ságoral és a gyászoló rokoaság.
A bizalom, a hit, az Önérzet, az elhivatottság és a halhatatlanság tndata az, ami nemzetünket fenntartja — moiiűolla Kállay Miklós miniszterelnök Nyíregyházin
Kállay miniszterelnök N\'yirogy-házán két beszedőt mondóit. Kinő boszédéljon a bizalom kérdésóról szólt, amely nélkül., mint mondotta, nom lohol ús senki nem tud kormányozni, különösen ina. A bizalom, a hit, az önérzet, az elhivatottság és a halhatatlanság tudata az, ami a néni/etünket fenntartja. Ki-iolenteito, hogy a kül- és belpolitikai kérdésokro vonatkozólag május végén, a gazdasági problémákról legutóbb Szegődön nyilatkozott. Miiui-ozolflhoz som hozzatonni, sem elvonni
valója nincsen. Azon az uton kivan lovald) haladni, amólyot mind külpolitikai, .mind belpolitikai vonatkozásban eddigi megnyilatkozásaiban meghatározott.
Második beszódőhon a tanítók és a tanárok kérdésével foglalkozott a miniszterelnök, hangoztatván, hogy a tanítóknak és a hínároknak mindon egyes tagja nem tölti be jolon-tóségénok megfelelően azt a szerc-jxil és hivatást, amelyet l>e kellene töltenie.
Tangert háború
Német tengeralattjárók a Földközi-tengeren kemény harcokban elsüllyesztettek ogy érésen biztosított hajókaravánból -1 hajót, amolyok összes ür tartalma 21.000 tonna.\'
Gibraltár kikötójél)e, " Köldközi-tongorről jövet, befutott a Hood és a King Uoorgo brit, csatahajó, valamint "> rombolói
Csang-Kal-Sekné visszatéri Csungkingba
Csang-Kai- Sok né, ív köztársasági Kína elnökének felesége amerikai útjáról visszatért Csungkingba.
Az USA megbizott/a tárgyalásokat folytatóit Martiniqae kormányzójával
John llonvor altengernagy Hz Kgyesült Államok meghízottjaként szombaton érkezett Mariíniquo szigetére, ahol többször tanácskozott Kóbort tengernaggyal, a szigot francia kormányzójával. Köbeit tengernagy hajlandó arra, hogy Francia Nyugat-India felelt elismerjen egy nem francia fennhatóságot, do azt a következő fel tételekhez kötötte: Tisztelotbon tartják « francia felségjogokat, a szigetel nem használják fol külföldi csapatok imegszállására, végül újra megkezdik u szigetnek
élelmiszerrel való ellátását.
lloovor altengernagy a tanáesko/á sok után visszautazott az Kgyesüll Államokba a további utasítások át-vétolo végett.
Giraud elindult Washingtonba
A brit hírszolgálat jelentéso szerint Giraud tábornok elindult Washingtonba. Több hétig tarló amerikai látogatása, idejére, miftt a francia szakadár csapatok főparancsnokát, Juin tábornok holyottceiti.
Európa védett minden kivtítről fSvő erővel szemben
Párizs, július 5 A Pelil Párisién közli Laval nyilatkozatát, amelyben a francia kormányéinak kijelentette, hogy a német véderő legyőz-heteden. A német hadsereget nem lehet legyőzni és Eurápa védeti minden kívülről jövő erővel szemben. Amerika, Anglia éa a degaulleislák szövetsége Németországot nem fogja térdrekényszeriteni, mert Európa katonallig legyőzhetetlen. Pétaln tábornagy éa én — mondotta Laval — nem akarjuk, hsgy r-\'ranciasrszág újból hadszintérré váljék és elpusztítsák. A francia népnek most mgyon sok megértéire van ixttkflégc, ha nem akarja, hogy egy napon a legsúlyosabb tzewre-hányásokat kelljen lennie ánmagának. Kegyetlen jövő várna Franciaországra, ha most kiengedrié kezéből a aorsa 4rányílá-íál. Egyellen gondja, hogy Franclaorszá-
fot leaíis politika ával megvédje és meg-vja a veszélyektől.
Vstrsényl Plaxaő ni kir. poitalófelügyelö, mozgáposla-lánök ugy a maga, valamint gyermekei lloriM, Blvlra és LóráXnd nevében fá|da-loMtól porig SLijtva, de a Mindenhaté megmásilhatalian szent akaratában megnyugodva ludalja. hogy a legjobb feleség, legodaadóbb, leggondosabb ét lcgjó>ágo&abb édesanya, testvér és rokon
Versényi
szHl. Szécsy Mária
életének fi-i-lk, boldeg házasságának 31-ik évében hosszú és kinof, de a legnagyobb türelemmel viselt szenvedés ulán szentBéiíkegyeiemben részesülvén, folyó ho 4-én délután árakor vissnidla jóságos és nemes lelkét Teremtőjének. \' „„,
A megboldogult földi maradványát foiyó hó b-án este 6 órakor fogjuk a róm. kat. anyaszentegyház szertartáta szerint a rdm, kat. temeli halottasházából örök nyugalomra helyezaL
A megboldogult lelkiüdvééri az engesztelő szenlmise-áldozatot folyó hó 7-én, reggel 9 órakor lógjuk a szenlferentrendi plébánia-templomban az Egek Urának bemulatni.
Nagykanizsa, 1943. július 6-én. -roló.
Te az egész életedet áldoztad fel értünk, most elmentél. Neked már nem fáj semmi, de nekünk Itt Maradt a mérhetetlen fáldalon, mertsrTe Jáságos ajkad mosolygását nekünk már nem pótolja senki. Férjed és árva gyermekeid örökre siratunk. Legyen áldott a Te szent emléked!
A gyAaxolé rokonsskg.
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetőse, reklomioiók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben delelem 8-tól délután 18 éráig. Ct»«inKcry-.ut 61, telefon 294.
— (A mnfalpu lábbelik gyártására)
a Tíábl*)!i Központ nagysza torról dolgozott ki.\' tizeket a falpu cipőket elsősorban jl v lakosság lábbeli ellátására (fúrd
A LAbboll Könpont 800.HQO gumi, textil és Hojtliőrlalpű gyártásához biztosítja a s/.ük anyagokat. Ulotókos lényozők a talpú cipók közül elsősorban a
jobban levált sojtbArtalpti gyártását szorgalmazzák. (MVí
iiáfiir
mii-
ÚrOfii
itjúk.
pur ci|)ó ié^c« mü-
ICR-
¦ipök
Qéplrdnfaan Jártas tUxt«Uelönött
ki önállóan könyval, azonnal lelvesztlnk. Kézírással Irt ajánlatot Kopsleln bútorüzletbe kélünk. 2014
HAxIortáoJ alkalmazod folvéletik: Ballhyánya.,24. 2224
Sönynhölö tMMonsnnk heti fiztlés-scl relveszQnk 4 polgári Iskolát végztlt jobb családból való liut. Közgazdasági R.l. nyomdája, Fő ut 5.
Egy tanonc és egy komoly kifutó felvétetik Horváth Üvegüzlclben, Fú ut.
14
Vidéki bázlartáB részére s«akAo»nöt
leányával, esetleg házaspárt fizetési Igény mtgjtlolésével keresek. Cim a kiadóhivatalban. 2tH8
Kilutáflial azonnat Ulvcsi Eislnger és Fiscber, Deák-tér 1. 2196
Megbízható b«]á*>enftl azonnali belépésre kertiek, Fchérne, Babochay-u. 54, 2214
jómegjrlenésü Ilaialember fizlelbe al-u ti ti un u vagy hasonló munkára etbelyez-kedést keics. űm a kiadóhivatalban. 2223
Gyakoriéit Irotf islanfit axonnal lalvausik. Süllel vaskereskedá. 2221
Szolid, tiszta és erkölcsös életű, jómeg-jeltnésU, középkoin magános nö sOntét-bua °/B-ra falvétatlk bizlosltékkal. Cim a kiadóhivatalban. 2319
Héxtartaal alkalmazott ftlvítelik, kl németül is beszél. Batthyány-n. 24. 2224
adAs-vétel
Egy halaasatsabutor eladó. Országút 2168
Jókarbata levő lakatos- és kovácsszerszám kitűnő böifuvóval Vlgh Oáboinál KlBkomáromban, eladó. 2176
Klcalnyilett lűcsoa kotrnl, játékra Is, de komoly itberhordásia is alkalmai, eladó. Hunyadl-u. 18. sz. 2220
BAZ ÉS inoatlan
Eltvös-tér 24. ssám alatti báz sürgősen alaoló. bővebbel Ráua-u. íí. sz. özv. Kiszel Józsalní. 2212
KÜLÖNFÉLE
Blékokat a jövő tanévre jé álla-taaaal, gondos felügyeletiéi, IKrdőiiobás egéizaégei likasban vállalok. Cím a kiadóhivatalban.
Etweaaett 1 drb, kenyérjegy név nélkül Zrínyi Mlklói u\'cábm. Kérew a becsit-isles mcglaiálét, adja le a kiadóhivatalban. 2215
Elvaaxatt a főpostától a gyümölcd-csomagolólg egy gyermebkocsl-karékről a
Kmi. Becsületes megtaláló jutalom ellenéri adja le a fépoitaépulet első emeltlétr, Zrlnyl-utcai feljáró, Lebociky mérnöknél.
2222
Elwaaxatt Klsknnlisán, Baibaiili vendéglőben tgy fcele lérlikabát. Kérem a bccsiletts megtalálót, jutalom ellenében adja le a lenit cimre. A károsult most Jött haaa 11 hánapi Ironlszolgálat ulán és nincs több ruhája. *
\'¦cii.rniui «APiuuN KJadJa : „Klziaxaasáal a. T. »éayk*ahnm^ Pololöo kla4ó: Islol HAr*t% NyosaaMn i s JditajtftMfl a. T. IkMjykaatzs** •ysassj ásaa - llasTkaaltsáJL
Feladó :
fim:
üeaöfokozni :
Tábori posta :___,
83> évi., 149. sz. Nagykanizsa, 1843. Julius 6. kedd líra 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
SzerkoszWségeskladéhlvatal: fő-ut 5. szám. Szerkesztőségi és klaaé hivatali tolct«n 78. sz. Megjelenik mindon hátköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési ára : ogy hónapra 3 pongo 20 fillér,
negyedévre 0 pengő 20 tillér. Egyes szám : hétköznap 12 üli., szombaton 20 tllL
Mtttít-orsiWliii
A háborús gazdasági helytállásnak a szokottnál is szélosohbkörü programját nyújtotta szegedi hoszédé-bon Kálláy Miklóa miniszterelnök és ltornónyi-Schiiollor Lajos pénz-jjgyminiflztor. E nagyjelentőségű nyilatkozatok óta már mogjolontok azok a kormány rondó lótok, arnolyek az árszínvonalat, a bárokot és fizo-tésokot, valamint az iadótorhok ogy részét felemelik, ugyanakkor azonban ogészségos összefüggést és összhangot toromtonok a kialakult•holy-zothon a gazdasági élet különféle ágazatai között. fOs az utóbbi a most
éloMwIépó uj gazdasági rendszer lényege és súlypontja! Nem lőhet cél ugyanis a mai háborús idókbon, hogy bármelyik termeié réteg, vagy bármelyik polgártársunk jogtalanul és gyorsan gazdagodjék, amikor az ország hatalmas áldozatot hoz mindon téren, tehát végeredményben csökkenti tartalékait, mert a nomzot fennmaradása és boldogulása ma ol-wósorban és mindonokelótt gazdasági elölünk háborús toljftsitóké])osségé-nek fenntartásától függ.
Az uj gazdasági rend ennek a teljesítőképességnek a fokozására és gnzdasági orőínknolr csorhitatlan mogórzéjséro irányul. Ez a föladat ma mindont mogclóz és mindennél fontosabb. igaz, hogy a mai idók most áldozatot kövotolnok mindönkitől. Kevés a nyersanyag), a szokottnál nagyobb igényüket kell kiolégi-toni » éppen őzért a gazdasági or-szágvozotés fófoladatának azt tekinti, hogy flzorény polgári mértékbon lo-hotolog egyenlően ossza ol a rondol-kezesre álíó terményokot és javakat, ezentúl pedig konzorválja, megtartsa toniiolókóposségünkot, bogy a habom után no ol szegényedve, hanom megerősödve olyan nemzetgazdasággal álljunk a népek versenyében, amely zökkenő és válságnélküli átmonotot biztosit azokra az időkre, amikor a gazdagodás és a gyarapodás megint polgári gondolat lehot.
A nemzetgazdasági orók megtartásának és fokozásának egyik fontos fnjozoto a pénzkérdéssol ká[)cBolaíofl. Magyarországon szoroncséro nincso-nok ós soha som losznok olyan könnyelmű kisérlolozésok, amelyek a pénz értékének lolküsmorotlon manipulálásával az ország lakosságát károsíthatnék. A magyar pénzügyi gazdálkodás még a mai fokozott igénybevétel, a háborús és hadikiadásokra fordított súlyos milliárdok ellonére is annyira szolid, hogy nemcsak a pénz értékét óvja inog, hanoin az ország eladósodását is niog-lojxVm csókéiv mértékre korlátozza. 1 íáborut, hadfelszerelési költséget még nia is igen sok ország csaknem kizárólag, vagy túlnyomórészt adósságokból szokott foaozni. Magvarország azonban hadikiadásainak aránytalanul nagyobb .hányadát a folyó adóliovélolokből fizeti, tehát nem adósitja ol\' az országot, nem torheli meg az elkövetkező nemzedékeket. S ez a mi ponzünk értékállandóságának mindeddig ogyik fontos tényezője volt.
Ito amikor tárgyilagos igazsággíil lo kell szögeznünk"ozt az örvendetes tényt, nom hallgathatjuk ol azt a
A némot csapatok Őreitől délre mélyen behatoltak a sioviet állásokba
Berlinben a támadással kapcsolatban nem tartják lehetetlennek uj nőmet offenzíva megindulását
A Salamon-szigetek körül nagy tengeri osata folyik
Az argentin külügyminiszter az Egyesült Államok függetlenségi napián bőszeidet mondott. A pánamerikai gondolat történelmi és földrajzi szükségszerűség —- mondotta. -\' Amerika szárazföldi egységét nemcsak megbontani nem fogják, hanom még meggyengíteni sem. Argfcmtina Amerika nomzotoi mellé áll mindazokon a területekon, ahová Argentínát a pánamerikai együttműködésből folyó kötelezettségei szólították. Minthogy azonhan a esolszövésok sokasodnak és a tényok olforditöso napirenden van, még világosabban mondom ki a. dolgot — folytatta az argentin külügyminiszter *—: bármily nomzot vagy bármely egység, amely niogbolygatni vagy mognoho-zitoni igyekszik munkánkat a kontinentális összetartás torén, nemcsak-hogy nem tetszik Argentína-
Berlin:
A belaő vonal birtoklása Németország és Olaszország számára minden hadműveleti elényt biztosit
nak, hanom Argentina ollón való. Mint nemrégiben a brazil néphoz intézett üzenolomboii kifejezésre juttattam, földrajzi, történelmi és szomszédsági okok forognak fenn; amo-lyok az amerikai népek ogyináshoz való kapcsolatainak bizonyos különleges irányt adnak, így\' példának okáért, ha Uruguayt megtámadnák és védekeznie kollono, Argontina védorojét nyomban mozgósítaná a tostvér-orszag támogatására, Ugyanez vonatkozik a többi szomszédos országokra is. A többi amerikai nomzot tel kajx\'solatban csupán a távolság és a szállítási nohézségok tudnák ezt az együttműködést meggátolni. Hofejozösü! kijolontolto az argentin külügyminiszter, mindon-kinok fol koll készülnie, hogy örök időkre biztosítsák az, amerikai föld sőrtotlonségét.
Az amerikai és brit légi oró a Földközi-tenger terülotén az olmult két nap alatt nz olasz szfgotok és; a szárazföld olloni támadásai alkalmával 108 repülőgépet vesztett. A lo-lőtt gépok nagv részo négymotoros bombázó volt. Ez a szám a harcba vetett ropülőgépok 15- 20 százalékának elvesztését j\'olonti — állapítja meg egy berlini jolontés. - ¦ A némot vadászok ós a némot lógvé-dolmi tüzérség 48 repülőgépet lőtt lo, a töhbí 60 nődig az olasz olhá-ritásnak lotl áldozata,
A közeljövő válaszol majd arra a kérdésre, liogu az amerikaiak én a britek milyen sokáig tudják az Hyeu méretű veszteséget uj repülőgépek és rerffilógév-személyzet harc/utvetésével kiegyenlíteni, y Mindonosotre, ha a brit hirvoréa azt á fölfogást igyekszik képviselni, hogy a némot és olasz ol hárítás eszközeit már nagy mértékbon leküzdötték és hogy Szicíliát katonailag már nom sok választja ol a somlogo-* sítéstól, akkor az omlitott józan tényok sokkal világosabban szólnak annál, semhogy a szakértőket bárme-
lyik táborban is moctévoszthetnék az ilyen propaganda-állítások — jegyzik meg Berlinben. — Ezeket a brit híreket inkább nz ídogháboni alkotó részeként kell tokíntoni, amolyot az amerikaiak és a britek vozotnok a tengely hatalmak ollón a tunéziai hadjárat óta.
Némot részről eddig még egyáltalán num foglalkoztak az amerikai-brit találgatások, híresztelések egész keverékével és sokatmondó tény az, hogy illotékos némot bolyon a jövőbon som szándékoznak ozt tenni - -írja a berlini jolontés, majd igy folytatja: A némot katonai vozotés Olaszországgal szorosan együttműködve inkább arra használta fol az időt, hogy toljos csendbon, szilárdan és erélyesen tovább folytassa az ouró pai szárazföld védelmének kiépítését. A legutóbbi napokban az angolszász bombázók ellen ólért eredmények özeknek az intézkedéseknek ólsó következményűi.
Egyébként némot részről nyugodtan várják az angolszászok további huzásröt abban a tudatban, hogy ezekre a sukkhuzásokra olsó-Borban a kényszer ösztönzi ókot.
Nagy általánosságban nézve, a IhiIbö vonal birtoklása Némotország éa Olaszország számára minden had* finüvololi előnyt biztosit,
A h\'öUlközi-lenger az angolok és amerikaiak szempontjaitól-igen veszélyes, viig a tengely számára igen kedvező elüt érét jeleni a drleurópai arcvonalban. fia a német és olasz légi orók Isiin-bázó alakulatai a mult heten aránytag ritkán mutatkoztak, abból semmi esetre som lehot azt a kövotkozlotést levonni, hegy- a tengely"légi oróinok támadó fegyverei harcképtelenné lettok. EmlekozotoH, hogy az angolszász légi oró nagy számbeli fölénye ellenére sem tudta megakadályozni a Földközi-tengeren » német és olasz ltombítzókot abban, hogy \'épp oly hatásos támadást no Intézzenek
az angolszász hajókaravánok ellen az északlunézíai jiartok olótt és a szicíliai csatornában, mint amilyon orodménycson bombázzák az észak-afrikai kikötókot és Panlollería szigetének berendezéseit.
Tengert háború
Az olasz légi és tengeri erö sí Atlanti-óceánon és a Földközi-tengeren március l-e és {unius 30-a kOzfitt 48 hajót Bflly-lyeszlett el, amelyeknek összes tonna-tartalma 388000.
Zürichi lelentés szerint hétfő dél óta nagy tengeri csata folyik a Salamon-szigetek körüli vizeken. A tengeri csatában mindkét részről nagyszámú llotta-egységek él repülőgépek vesznek részt. A legújabb jelentések szerint a ctala ugy keletkezett, hogy az amerikaiak ujabb csapató tat akartak partra tenni, de a japánok nagy ellenállását* ütköztek.
A japán cseneJárség tisztogató akciója Sanghajban
A japán csendőrség 1942. Július I-tőt 1943. junlas 30-ig a csungklngl politikai és katonai szervezetek ellen folyó harcokban Sanghajban 2200 embert tartóztattak h Ezek között vao-^í al-tábernagv, 15 vezérőrnagy ós 2tU más tls.Lt. A JHnAn csendőrség lefoglalt 5 könnyű gépfegyvert, 3<0 puskát, 180 pisztolyt, 400 kézigránátot, 67 bombát és 18 rádiókészüléket.
komoly folhivást, amit a pénziigy-minisztor a pénz halmozók hoz intézett. Kok százmilliónvi bankjegy ma magánosok szekrényében hever, ahelyett, hogy a gazdasági élőt körforgását szolgálná és mogkönnyitoné háborús gazdálkodásunkat. Tozaurá-lásnak nevezik azt a rossz szokást, amely senkinek sem jelent hasznot s loginkább annak a kockázatát nö-voli, aki a pénzl eldugva tartja. A lozaurált összeg ma orazágszoito nom olyan nagy, hogv komoly fonn-akadnsók\'at, bajokat okozhatna,\' azon-
politikánk mozgékonyságát és így
bon kétségkívül csökkenti gazdaságpolitikánk mozgékonyságát és igy
hatással van a belső front oróssé-géro is. Az államnak sokféle mód-szor áll rondol közösére ahhoz, hogy ezokot a pénzokot odavezosso vissza, ahová valók. Nem koll mindjárt pénzlobélyogzésro gendolni, mert erre, mint a pénzügyminiszter mondotta, szükség nincs, do vannak más módszerek is, amelyek mind a köZj
mind az egyesek érdekét és az ériékok megóvását szolgálják. Ilyon
mindonokolött az, hogy a pénzt vigyük a takaréjíha, takarékoskodjunk, gyűjtsük összo, helyozzük ol gyü-i,inicsii/.ó bofoktetósokbe, csökkont-sük adósfágtorliünket s ily módon orósítsük inog nz ország hitelszervezőiéi. Ez ma mindönkinek érdoko, akinek pénze van, do érdeke az országnak is. lírtékokpt óvunk meg és hazafias kötelességet teljesítünk tehát, ha a fezauráit pénzt takarékbetétekben holvozzük cT,
ifiAL\'AI KÖZLÖNY
Színház
Cigánybáró
A koringek irály »Job.ann Straysa íloniallmusikdírocktor-x öröjkjszép ntolódiáit, romok oporait sohasem lehet elégszer hallani. A Cigánybáró n hírneves zonoazorző egyik log-pazarabb alkotású, amit az ültein gon* közönség mindonkor élvezőitől hallgat. Táblás ház gyönyörködött tegnap osto is felújításában, umely-hon :i Btranss-muzsika teljes szépsége ós frisseit csendülő ritmusai a Kzinészok parádés játékával együtt a műértő színházlátogató közönség szivéhez férkőzött. Szűcs László a >wiaányb»ró<; Barínkav Sándor tff»-rejiélien ölömében volt. Pompás tenorja telve volt lágysággal, molog-Béggöl és kifejező erővel. Szint vitt fco játékába .énokébe egyaránt. Alakítása, Bzinőszi munkája: művészet. Kiváló énekkulturája különösön pro-deszlinálja a klasszikus nagyoperettek főszeropkörúre. Patkós Irmában kedves ismerőst láttunk viszont, aki unnak idején Nagykanizsán ismételten ragyogtatta színi tudását. Saffí szorojKitien méltó partnoro volt a cigánybárónak, szerepét nagy köz-vetlenseggel és rutinnal játszotta és énekelte. Kellemes hangjának iskolázottságával és hajlékonyságával érzékeltette meg a cigányleány hálás Hzerepét. Itácz Tilda Cipra cigányasszonya énokbon és iátokban tökéletes alakítás volt. V. Nagy Imre Zsupán figurájában eredeti és zamatos, Horváth Anny élottoljos és színes Arzéuát formált és nagyon szépén érvényesült. Horváth Jenő királyi biztosa humorérzéktől álfütöll rokonszenves színészi munka. Kovács .Mária Mirabőllája jól kidolgozott alakítás volt. Vinczo András Qáhor-diákja égy darab magyarság. Tiplin. Molog rokonszenvvel kísértük lelkes játékát. Magyar szívvel játszik. Kárpáti Tibor Ottokárja és a többiek is mind jók voltaik. Meleg szavakkal kell megemlékeznünk a kar énekéről, tömegjeioneleiről, Ixi-illoszkedő, simulékony játékáról. Külön kiomoljuk Harosztossy Irén és Mátray Tori szép táncát, toborzóját és az ozzpl kapcsolatos szép jolono-tót, amellyel a szereplők a magyar nziv húrjain jútszottas finom érzel1-mességgol. A honvéd zenekar ismét derekasan kitett magáért. Botion karnagy elsőrendű munkát végzett a tÖlo megszokott fölényes tudásával. \'Rendezés, ruhák, díszletek: minden dicsérőtől mogérdcmolnok. A színészek mindogyíkénok külön-külön is legteljesebb\' elismerés jár. A közönség forró és lolkos tapssal jutalmazta a nagyon szép előadást.
Azért kár volt disszonáns hangot IkjIovíiuií és lerontani értékét önnek a szép, lolkos és forró esti előadásnak azzal, hogy a rendező figyelme nem terjed ki "odáig, hogy piros ceruzájával cenzúrázta volna az ogyik eigányszoroplő lioszédszövogét ,ami-kor az a Szentháromságot proíani-aúltft, nini, a katolikusság érzülotét sértotto. A régi liborális világrendben megoshotott, do ma, az uj ko-resztóny magyar röneszánsz időjén — ezt nőin lehet megengedni! A Szentlélek Isten a mi mélységes imádatunk \'és tisztelőiünk tárgya, azt nem engedjük nyoglo, olcsó karzati humorral mocskos cigányaikra venni, még akkor som, hogyha a szövegkönyv előírná. Ezt nyomatékosan figyolmébe ajánljuk a főrendező-igazgatónak.
(B. R.)
XIL Plus pápa jubileumi enciklikája
Iriifii, nhtit
legmagasabb árban veszek.
Vókásy ékszerési
Az Oscrvatore Romeno teljes egészeken k&zli latin és olasz nyelven XII. Píus pápa püspökké szentelésének 25. évfordulója alkalmából kibocsátóit euciklikáját. At enciktikd -Misiiéi corporis Christi" szavakkal kezdődik. A kibocsátás időpontja íunius 29, tehát Szent Péter és Pá"! apostolok ünnepe. Rövid bevezetésből, majd három fejezetből és egy befejeaő résebői áll Az-első fejezet Szent I
Pál apostol szavainak magyaráea-teít tartalmazta, akí elöseör nevezte az anyaszentegyházat Mistici corporis Christinek (Krisztus misztikus testének). A második rése a hivők Krisztusban való és Krisztus általi egyséfléről szól. A harmadik rése főpapi intelem aeok ellen a téves tanítások ellen, melyek a hívek közt Krisztus testének misztikumát illetően elterjedtek.
Az Országos Magyar Gsctlia Egyesület közreműködésével tartják mer. a továbbképző kántor-fanfolyamot Nagykanizsán
Mint már említettük, jut. 19-én tovább képző kántortanfolyam kezdődik Nagykanizsán a Jézus Szive-egyházközség rendezésében. A nemes ügy támogatására sikerült megnyerni az Országos Magyar Cecllii Eayctüktet, amely egyestllst ügy anyagi, mint erkölcsi szempontból a Icg-hathatósahban támogatja a tanfolyamul. Ezért sikerült nagyszerű és országos viszonylatban is kiváló szakelőadókat meg-
nyerni >ls minimálisra csökkenteni a tanfolyam, hallgatóit lerhclö költségeket Az egyheti részvétel mindössze \' 15 P jébe kerül egv-egv hallgatónak
A Jézus Szlve;egyliázköziég karöltve nz OMCÍí-val, olyan nívós és egyházme-gyénkbeit páratlan tanfolyamot rendez haladni v.igyó kántorla- Hóink részére, amelyről nem szabadna hiányozni egyetlen kör-nyékbjll kántornak sem.
amikor Zrínyi Miklós, a költő és badvezér mint Zala megye főispánja elnökölt a megyegyöléseken
és amikor Zala megye székhelye Körmend vslt
A körmendi Batthyány hercegi levéltár BzakszerŰ rendezője és tudósa, dr. Iványl Béla stlrüa fedez fel értékesebbnél értékesebb, eddig ismeretlen történelmi kincseket. Nemrégiben például egy tobbbi-záz darádból álló térképgyűjteményre akadt A gyűjteményben somosak a Körmendre vagy a hercegi birtokra vonatkozó, részletekben Is tökéletes kidolgozású térképek vannak, hanem Szombathely többszáz-óvea tőrkepe, azután térképek a vasmegyei, a raáa megyebeli, meg a horvátországi Batthyány-birtokokról. A gyűjteményben megtalálható Fiume régi térképo, sőt még előkerültek -ki tadja hogyan kerültek ldo — a hódmezővásárhelyi régf katonai épületek, a „Kaserne zu Mozővásárhely" tervrajzai és látszat! képel Ib.
A térképek legnagyobb részét az 1700-1800-aB években rajzolták Harangozó Márton, Süveg Járté Béla és más, jó magyar nevű mérnökök, akik például Kürraumi pontos tőrkepét 1761-ben készítették el. Ez a térkép elárulja, hogy Körmend bolsó vároarészo már akkor ugyanúgy nézett ki, mint ma. Azóta legfeljebb egy-két házat lebontottak, ogyot-ketlát építőitek, a belső városrész általános kepe- azonban alig változott valamit. Ellenben egy rendkívül érdekes adattat szolgál ez a 182 éves térkép.
Körmenden, a Rákóczi-utcában áll az ugynovezelt Sonnevend ház. Egymagában ex a ház semmi történelmi eBaleket nem őriz. Ha azonban a i82 éves térképet tanulmányozza valaki,
akkor bizony magy történelmi emlékre tekinthet vissza. A térkép ugyanis elárulja, hogy a mai Sonnevénd-ház helyén évszázadokkal ezelőtt megye^ ház állolt Ez n megyeház pedig nem Vas uu\'gyéú volt, hanem Zala megyéé.
Majdnem ugyanakkor, amikor ez a térképgyüjtömény előkerült, előkerítitek a levéltárból azok a levelek fa, amikből dr. Iványl Béla megállapította, hogy volt Idő, amikor Zala megye székhelye Körmend volt. Akkor Zala megye nagy részét a török tartolta megszállva. A zalaiak nem estek kétségbe, hanem BZékhelyUkei egyszerűen áttelepítették Körmendre, ott építettek megyeházat »ott tartották »eg közgyűléseiket. Bzo-ki-n a közgyűléseken pedig Igen sokszor gi-i-f Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér, mint Zala megye lőlspánja elnökölt ós Innen Irt nem egyszer tovo-leket - amik ugvancsak ott vannak a körmondl levéltárban — Nömawjvárra Batthyány Ádámnak, a nétbetujvárl vár urának „Jo akaró Bátyánknak\'.
De neracstk Zala megye esoto mn-tatja meg, hogy n történ ¦k-m mennyi-n\'/.trr Ismétlődik, hogy évszázadokkal ezelőtt In voltak olazakltott vármegyéink, hanem Somogy megye esető is ott szerepel\' Körmend történetében. Kitűnik ugyania az ugyancsak mt-at előkerült okiratokból, hogy ogyldőben Somogy megye „székhelye" Is Körmend volt óa Somogyország megyegyüléselt le Körmenden tartották meg. mert Somogy éppsn ugy tiírök megszállás alatt volt, mint Zb1ü."-c
KÖZGAZDASÁG A gabona felhasználása
A gazdálkodó a hőszolgáltatási kö-íolosségénok leljosítéso után megmaradó kenyérgabonájából elsősorban votőniag szükségletét köteles biztosit ani. K végből a inogmaratlö kenyérgabonáját vertesre alkalmas kenyérgabonáért el is cserélheti.
Egyébként a gazdálkodó a megmaradó kenyérgabonáját háztartási és gazdasági szükséglotéro megtarthatja, Vagy mezőgazdasági munkalx:r és más természetbon- kiadható szolgáitatás címén a hőszolgáltatási kö-tolosség teljo^itt\'rselK\' való boszámi-
Keresztény Temetkezési Vállalat
--Cé|i.---
SÍPOS JÓZSEF
Fő-ut 12., (az advarbau) mm timltí nmm
Üzlet telefon: 387. t-s Lakán telefon: 21S.
1943 .juUus fi
láss nélkül kiszolgáltathatja. Gazdasági oselódnok konvenció fojébon arató és cséplőmunkásnak arató- éá cséplŐrÓsz fejében vagy egyéb ősötökben sommásbér és tormcszotboni haszonbér fojébon u vonatkozó jogszabályokban mogállupitotl mennyi-ségot meghaladó kenyérgabonát kiadni nem szabad. Napszámosoknak, természetbeni munkabér főjében nonj szabad több kenyérgabonát kiadni, mint amennyi a mtmkatoljosjtménv ulán járó hatóságilag megállapítod napszámliér pénzértékének a hulőaú-gilag megállapított áron számítva megfelel. Tehát napszámosoknak k lobot munkabér fejében kenyérgabonát kiadni különös nu^C^töttség nélkül. Ilyenformán mindenkinpk meg van a módja, hogy a vámőrölhető mennyiségei munkával kórosso meg.
Ila i»dig a gazdaságnak az összo-tételo olyan, hogy a tennészotNüű munkabér címén kiadandó kenyér- , gabonamennyiséget saját gazdaságában megtermelni nem tudja, a közellátásügyi minisztertől kérheti orro a célra kenyérgabona kiutalá- \' sút. Kzok szerint léhát a közellátásügyi miniszter mindenkit ellát vám- \' őrölhető galxmával, aki dolgozik, do sonki sem igényelhet gabonát csak azért, mórt a mezőgazdasághoz tar-, tozik; aki tehát nem dolgozik és nom keresi meg u vámőrölholő mennyiséget, az kenyér- és liszt-jogyro lesz utalva.
A fel nem használt, vagy ki nom adott kenyérgabonát a gazdálkodó csak Ví\'isár\'lásra jogosított korcokoiló-nek adhatja el. A gazdálkodó a ron-dolotbon meghatározott nwnnyiaég beszolgáltatása ulán megmaradó zabból elsősorban vetőmag szükségletéről köteles gondoskodni. A saját gazdaságában vetésre, vagy takarmányozásra fel nom használt zabot a gazdálkodó k izúrólag vásárlásra jogosult kereskedőnek, vagy vásárlási cn-Tdéllvcl i-eiidelkezö szninélynok adhatja el.
Bármilyen gabonát ipari célra fölhasználni csak a közollálásügyi miniszter engedélyével szabad. Ez a rendelkezés nem vonatkozik, a kötős és hajdina lián tolására. Kolos és hajdina liánlolásával a hántoló üzemek csak a közellátásügyi miniszter, állal .számukra megállapított mony-nyiség erejéig foglalkozhatnak.
Hány ruhát vásárolhatnak « nők?
A textiláruk kiszolgáltatási lehetőségeit szabályozó rendelet alkalmazásánál több gyakorlati vonatkozású kérdésben kétség merült fel su-tkörökben Az érdekképviseleteket most tájékoitetla a Tcxtilközpont a rendelet egyes fejezeteinek pontos értelmezéséről. Ezek szerint egy szoknya ét egy bluz cgyültfesen számit égy ruhának. A tlsztt selyem is a ruhaanyagok csoportjába lattoiik. A hernyéselyem harisnyákat a rendeletben megállapított 3 egyéb harisnya terhére lehet csak vásárolni-A korlátozó rendelkezések kelengyevásárlások esetére is érvényesek. Araeny-nylben valaki már kél szövetruhát vásárolt ebben az évben, ugy az év hátralevő részében már csak egy egyéb anyagból készült ruhát vásárolhat.
Mimósza
kézimunkaszaküzftt Nagykanizsa Csengery-ut 4.
#
Fonalak, Géphimzés, Függönyök, tiurk o Iás, Párnamontirozás.
im:i július o
ZALAI KÖZLÖNY.
SPORTÉLET
Minden megerőltetés nélkti látszott és győzőit a ZIRTE
Vasárnap erős kánikulai hőség fogadta a Zrínyi pályán megjelenő közönséget. Közel ezer rvlző volt kiváncsí az érdekesnek ígérkező ZfVlNTH— Zsolna találkozóra. A közönség csak rés/ben csalódott, mert a sok kihagyod helyzet miatt izgalomban bőven volt része, viszont a ZMNTE ragyogó fátéka elmaradi.
A Zsolna igyekced pontosan Jáls/.am, ezzel szemben a ZMNTÍí unollsn vandalt a pálván. Szinle bosszantó volt, hogy a ZMNTE Játékosok labdaleadásai rendsze rint ellenfélhez (ulottak. A magasban vitt labdák már dcrlii keltő komolytalan játékhoz vezetlek. Sem a ZMNTE, sem a Zsolna nem lud magasban fejjel játszani. Talán Héjjá éa kél három ZMNTE JiiéVos kivételével nem Is érlik a fejelő játék, valamint a magashói továbbított Jálék igazi technikálát. A ZMNTE sokkal több és értékesebb gólhdy/elet hozott Össze, de a kilUné Zsolna védelem, élén Bárdos kapussal, minden lassú próba ko/.ást csirájában clfojlolt Az pedig tagadhatatlan, hogy a ZMNTE lámadósor Ki\'is II. kivételével rendkivUl lassú veit a nagy meleg mlalt, ami egyébként is nag.an befolyásolta a j.tlékol s igy komoly gólhelyzet alig akadt. a>e a pontosabb hbdaátadá-soícka! Játszó Zsolm som Indult eredményt elérni a k lünö ZMNTE védelemmel, ahol csillogó Játéktudásának minden erényével Héjjá irányított fáradhatatlanul De a két hátvéd, Kárpál és Horváth is remekelt. Előízo.1 lálUik a kis Kovács Győzőt vé deni. tV\'hányi egéízcn kivételes éa nagy iudást igényWlabdál fogolt egészen köny-
nyedén A fiatal kapus hirtelenében a közönség kedvence lettes joggal. A ZMSTE-nék regen nem volt ennyire lehetséges és kitünö kapusérzékkel megáldott kapuvé-dóje. A két széls fedezel érthetetlenül üvenge voll, Cserpest sérülése menll, dc Kiss csak alig eay-kél labdát [álszoll meg jól. A lánndésorban Kiss II volt a legjobb,ember, fáradhatallanul küzdött, pedig igyekezetében nem is sejtenék *sz-szcktftöi. Istenes néhány ügyes dolgot mulatott, aztán visszaesett. Síi a-i végzetesei iasíu voJt Különösen a kapu olótt s/.tti<\'tii-ge.i. hogy a csatár gyorsan cselekedjék. A két szélső is adói maradt jó Játékával. Talpal igyekezelt, de Németh a gólján kívül nem sokat csinált
A Zsolnából a Elárdoi-Krumpich-Tadlcs védöhármas remekeli, de jó volt Yalcz, Póxsga! és Zelda is — A tánudó sorban (Deák, Ammann, Kiss, Csamáre, Tarait Kiss tetszeti. Polyi játékvezető alig véled hibát.
A mérkőzés cgvellcn gólját Németh lőtte a második félidő 35-lk percében. A mc.rkoV.es helvenként izgalmas volt a kihagyott gólhelyzetek miatt, valammt a kél káouvédá néhány egészen pompás védése kapod tapsot, ftrdekesséüc az utolsó mér-közésrre*. hogy a ZMNTE nem kipott gólt a b ilnoko\'j tornáján és 17\'Q-a* gól-aránnyal lett tito. Ennek eredményeképpen szeptemberijén már az NB III, csapodban látjuk viszont a kltüni együttest, amelynek Indáéi nem a vasárnapi játék szc\'int bírálható\' cl. — *—n-t—
Nagy mezőny és nagy kfizdelem a péosi atlétikai versenyen
Az NVTE, atlétái részt voltok a kél na|ioa kerületi fölnőtt és ifjúsági1 versenyen Pécsett. A voreonyon indultak az összes korülotí ogyosülolok úgyszólván terjes létszámmal és a legjobb atlétáikkal, így a verseny nagyon népos volt én mindet) vor-tíűnyazrunban nagy vo|l a küzdolom a twIvDzcsokőrt, Az NVTK atléták az órás és sok ellenfél dacára in igon szép eredményeket értök ol, hogy már .komoly ollonfoloknok számítanak a kerületi vorsonyekon a régi és nagy körülöli egyesülőtöknek uj, A vorsonyon 7 egyesülőt, mintegy 120 atléta volt resst,
A verseny legnagyobb és legszebb küzdelme az 1500 in-oa fölnőtt nik-futáti volt, melyen Bor (PEAC) moll hosszal verte a pécsiek büszkeségét, liiró M-t (PAC).
Igen Szép küzdolom volt a 8000 m. akadályon, ahol Kálovits (NVTE) kétszeri BalosoU; dacára Bíró II.
(PAC) mögött a II. helyet küzdötte
ki. Ugyanis Kálovits a második körön a vizesárokhan mogcsuszotl 6a úgyszólván megfürdött benne és ver-
seny közbon vizái cjpőit lo kotlott vetnie. Ez visszadobta, azonban szívón küzdolom után lx>hozta ollonfo-loit és liiró II. mögött másodiknak futott U;.
Vitéz Zalán (NVTE) ifjúsági magasugrásban 165 cni-el vortö a PEAC nagy roménységü éa sokoldalú ifjúsági atlétáját, Porlakit és Így Délnyugat 1048. évi ifjúsági magasugró bajnoka lott.
Sobók (NVTE} 5000 m-on verlo a mezőny legjobbjait és csak Itiró II. tudta" megelőzni, így a. második helyre került.
Kránítz (NVTE) ifjúsági gerelyben vértó & 8 ifjúsági indulót és 48.84 m-el olsó es igy Délnyugat 194Í) évi ifjúsági gorolyvotó bajnoka lett.
800 m-ips síkfutásban Kálovits kömény küzdolom bon & második helyűt biztosítóiul. .
Az N VT K vorsenyzők részletes orodmónyoi:
Ifj. gerely: Kránítz I. 48.84, ifj. magas: vitéz Zialánl. 165 cm., 800 m. ifjúsági: Dér IV. 2.17, 800 m. felnőtt: Kálovits II. \'2.14.9, Major IV. 2.17, Kassai V. 2.23, Horváth
I. VI. 2.26, 110 m. ifj. gátfutás: Varga Ili. 22.9, Kolarils IV. 23.8, 3000 m. akadály: Kálovile II. 10.50, Molnár IV. 11.48, 3000 m. \\ifj. Vinczok III. 10.10.8, Dór V. 10.80. 5000 in. Sobók II. 18.18.8, Szabó IV. 18.47.4, Gorócs V. 10.02.8, Szmodics VI. 21.57, ifj. suly: Kránítz Ili. 11.26 ni., 10.000 m-on 23 körön át nagy küzdolom volt Biró
II. (PAC), Gárdony (Haja) és Kálovits (NVTE) közölt. Bíró M. nem tudott megszabadulni a két jó kópos-ségü ellenfidétól, azonban o» utolsó kei körön Biró 11., a pécsiek futó-gépje olyan hajrát vágott ki, hogy mind a két ellenfeléi fölényesen, 50 m-el verte. Kálovits III. Jott 80.04.6, Molnár IV. 39.56. 400 m. ifj. gát: I. olódüntól>en Ács II., Köves III., 11. elÓdöntÓbon Köhints III., igy a döntőbe három nagykanizsai vor-onyzó került. A döntő vég-orcdmónyoképtoon Ács III. 1.11, Ko-voa IV. lJUl. 1500 m. ifjúságii Major IV. *1.50, Szvoboda V. 4.56. Ifjn^ági hármasugrásban Kránítz 11.71 m-ol V. lott. (II. L.)
Honvéd-posta
Mai ooslával kaptuk a következő sorokat :
Megkérem a Zalai Közlöny (ek. Szerkesztőségét, hogy alábbi soraimnak helyet adnísziveskediék:
Messze orosz lóidról a legforróbb szeretetemet küldöm édes kis Marikámnak és kis fiamnak, üdvözletemet küldöm a papának, mániának, sógornőmnek, Rózsikának, szüleimnek, testvéreimnek, sporttársaimnak, az NVTE vezetőségnek és minden ismerősömnek. Lenkovits Ferenc őrv. Táboriposta teám K/131.
Ugy mint a múltban, ezentúl is a legnagyobb honvédszeretettel teszUnk eleget minden honvédposla közvetítésének.
Gy
Nyári
önyörü kész
ruhák Kosztümök Blúzok Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
nél
két arany-krafcár
A
piarista kápolna, üáhlajtuin vekben szűrődött bc a reggeli iid pl hm. Az oltároknál halk zsongással latinul miséztek a papok. Egytk-mávl. otdalofiárról ha!(< esil-liiuielö szóval tórték meg az áhilatba fulladt csöndet a mea cvIpára -fi-0/elmeztet5 vsöngelyük. Majd a. főoltár csöngetyüjének arisztokra-iilnts hangja surrant végig a csöndes I em plomba jón, hogy figyelmeztesse az imákba merüli híveket: elkövetkezett a pillanaí amikor maijukhoz vehetik az ür tettét...
I.á\')vjihe.gip-u iwhdt meg a jobbára nőkből álló áldozók kis csapata, hogy a főollár zárókorlála eláll térdra-Ituttva, magukhoz vehessék a pap keséből a Legszentebbet ...
Miati/ánkjaim közli kis .szünetben egy kis diákra leltem figyelmes. Egy kis diákra, afc\'i könyves táskáját maga mellé léve, letérdeli meztelen térdeivel a hideg keramitra és lehajlott fejjel merült el imáiba...
Künn hideg voU; éjjel eső is esett éa a reggel tiszta mipfénnyel, de hideg északi széllel virradt. A ¦ kis diák csupaxz térde is megborzongott a hideg keramiton. Időnként felemelle keskeny kis arcát és ilyenkor a tekintete átszellemült áhítattal kaszait fel a jobboldali oltár Krisztus-szobrához, amelyet beragyogott az ablakokon beözönlő -napfény arany glóriája.
Percekig figyeltem a kis diák\\t, lassan belenyúlt egyik zsebébe nan egyrekcszcs kis diák-bukszát
aki
Radocsay miniszter kerületében
Radocsay László Igazságügyminiszter választókerületének balatonfüredi járásiban telt látogatást, ahol meghillgatta választópolgárainak kéréseit, közérdekű panaszait cs részt vett a Balatoni Yacht Club tij székházának felavatásán. A ml-niaztert válaszlósolgárai mindenütt nagy lelkesedéssel és szeretettel logadták. biztosítva bizalmukra! és további hűséges támogatásukról.
í*fo r;w abból kirázott a márkáim kél vas •krajcárt » aztán felállott és a kora* baloldali pillérére függesztett kispcr\'uelybc lassan belecsv nz-tatta mind a kettőt... Azután vjra vishzatérdeli előbbi helyére, a hideg kövekre .t lehajtott fejjel tovább imádkozott.
Amig a fülemhez ért ennek a két
vas-krajiárnak a perselyben lapuló
farizeus pengőkhöz koccanása, ugy éreztem, megelevenedik elöltem az özvegy fillére és a farizeus húszasának szentírásbeli példája. \\ \\( /
Ezi a kis diák Ifiiún beteg édesanyja egészségéért,Műkn iskolai leckéje sikeres elvégzéséért, feladatainak megoldásáért, talán egyéb, ugy lehel gyermekén kívánságok, meg-ha!lgatá<áért és fe.ljcsitéxéért hullatta bele, még sziik kaliberű lelkivilágának minden hitével azokat a vas-krajrárokaf a perselybe, amely(\\k abban a pillanatban, amikor a kis diák vásott bukszájából kikerültek, ragyogóan fényes arany-krajcárokká változtak, mert a kis kápolna ablakain becsurgó tavaszi napfény, az u Úristen felragyogó szeme arannyá ¦ változtatta azokat...
Kis mcgiUctwiéxsrl néztem a lehajlott fejű, buzgón imádkozó és a hideg köveken hősiesen térdeplő kis diákot és azon kaptam magam, hogy már én is azérl mondom tovább olvasat fanul n miatyánkjaiinat, hogy ennek a kis diáknak - bármit is kért — meghallgassa az Úristen a kívánságai... Brassányi Gyula
HÍREK
NAPIREND:
T^jj»li gyógyszertári ügyelőt:: Ma az Igajwág gyógyszertár Fí-ut 12.
KiobjunssáD as oltani gyogyBSOS) tar állandó ügyeletéé szolgálatot tort.
Naptár, július 6. Kedd. Róm. kai. Izaiás pr. - Protestáns Ezajás.
— (A pénzügyi bizottság ülóso)
A városi képvisolőtestület pőuztlgyl bizottsága tegnap délután ölést tarlóit a városháza tanácstermebea Szabó Oróző nyűg. Járásbíróság! elnök elnöklete alatt. Foglalkozott a bizottság a rógi peabtApületaek a MAORI részőre való bérbeadásával Irodnholyiségek celjnfra. (Kltéro.-n n régi tervlöl.) A bizottság elfogadásra ajánlja a p óaum-n.\'.k a HAORT-tal kötendő szerződést, amit a polgármester Is meleg Bzavak-kal elfogadáRra ajánlott, rínp!rendre került lakásklutnlas, kót motornak be-Hzerzése n vízmüvek részére ós több kih.-hb ügy. Városi közgyüléu a jövő hélre várható
— (?•zárult a koiztholyl népművelési tanfolyam)
Bezárult Keszthelyen a hat napon át -tartó népmQvidő elöacókApző tanfolyam Az utolsó sápon Kállay Istváa gimnázium! tanár, mlnlsztórlumi azsk-elöfldó arról tartott elóadásl, hogyan értékesítsük a magyar történelem tanulságait a népművelésben. Teiueslóy János közellátás! lolUuyeló a hoaellá-t»sl kórdésekröl, dr Somogyi Ferenc országos szociális felügynlő nz állata családvédelmi törekvéseiről tartott előadást.
— (Házasság)
Demlány Éva előadómflvésznő Budapest ős Szántó látván Nagykanizsa, házasságot kötöttek.
— (ÖNCsA-házak átadása Keszthelyen) A keszthelyi Légrádl utcában épített
ONCsA-há/akatünnepéiy»h keretek között adták át 14 sokgyermekes csatád-mik. Az\'u] házakat dr. Szereoz Imre apátplébános áldotta fting, Dr. Gárdonyt Lajos helyettes bíró méltatta nz állam családvédelmi politikáját. Az u| házak kulcsalt dr. Somogyi Peregő országos szociális felügyelő adta át a tulajdonosoknak.
— (Lovonto-zászlóizentolós Dráva-sxontmlhályon)
Tudósítónk jettntl: Vasárnap, Július hó 11-én a Csáktornya melletti Drávoazesit-mlhály községben levento-zászlóazente-lés len/. Az ünnepséget tábori mise \'vezeti be, amely után különféle gyakorlatokat mutatnak be a leventék.
— (Előléptetések ¦ osáktornya\' adóhivatalnál)
A csáktornyai adóhivatalban isméi voltak előléptetések. Apáthl János állampénztári címzetes tanácsos, hivatalvezelöt rendes tanácsossá, dr. Dabas Rudolf fogalmazó-gyakornokot pénzügyi fogalmazóvá, Slrlgencz Albert adóhivatali gyakornokot pedig, aki jelenleg katonai szolgálatol teljesit, II. oszt állampénztár, lisztté lépteilék elé.
kapható
KISS fatelepen
Eraiébil-tér 13. Arai; j.-u. 8.
ZALAI KÖZLÖNY
1943 .juUtis G
Gíraud tábornok
amerikai útja
Gtrmid tAbornok Amerikába utazta-bmi utJí\'Lt M;u\'iNih|ur szigetén megaza-kltia. hogy ott látogatást tegyen A logutolHÓ bír. amely •traudnak AmorlkAba való utszanáról szél, ugy hangzik, hogy a repülőgép áthuladt a brazil határon. Azóta 36 éra tolt el anélkül, hogy amerikai területre érkezett volna.
Légi háború
A japán légi erő vasárnap lámadást Intézett Rendova kikötője ellen. Ez alkalommal elsüllyesztenek 5 szállító bajéi és 10 pnrtrasidllitó naszádot. Elpus2tl(oHak több raktárházat és 23 rcpulégépet. Japán részről 9 gép a veszteség.
A keleti arcvonal hireí
Zürichi jelentés szőrűit a koloti harctéren hétfőn il déli órákban a német csapatok támadásba léptek ós az OreltÓl délre lévő szakaszon mélyen behatoltak a szovjet állásokba, A szovjet hadvezetés nagy orÓfoszi-tésokot tett, hogv a botorés helvét elrotoszoljo. A harcban mindkét részról igen erős tüzérség is részt vett. Berlinnen/o*zzol a támadással kapcsolatban nem tartják lolietellon-nolt uj német offonziva megindulását, hár nnnak som a bolyéról, sem a terjedt:Imérői adatok nem állanak rendelkezésre.
A GÖZKÜRDO nyitva van reggel • teától oete 0 óráig. (Hótfé. szerda, pántok délután ás keddea egéos nap Dáksek.) Telefen: 69«.
VABOSI SZINHig
Csütörtökön, 8-áo este 7 órakor Elsemann operett-újdonság
Július 9 in, péatekei este 7 érakor Utolsóelőtti prózaelíadás a szlnlévadban
Tűzvész
Telefon 8-88.
LejJB\'íiibcí lcgolcuóbbai,1
Pavollnl olasz miniszter rádióbeszéde
favollnl olasz miniszter rádlóelősdá-sában foglalkozik Mussolini mlnlsztcr-elnök beszédével.
— Döntő ez n pillanat, — mondotta — mert Olsazorazág az ellő veuulban küzd és olyan csatát vlv, amely döntő fontosságú. Mussolini bsszéde nyugodt én ugyanakkor Iiotob la volt. Derölt hangu ÓH egyidejűleg gyújtó hatású. Az ttrőnok nyílnod! óiiiiidnla sugárzott bslőle, amikor n 16 millió olasz nngy-szerfl u ijesltmónyelrel szólt, amikor pedig a Feketepiacot, a felesleges fényűzést bélyegezte meg, szent bév hatotta át. Beszéde máuodlk telében Mub-Hn\'ii.i nz éra drámai valéeAgAra mutatott rá. Ha a párt harnng, akkor Mub-sollnl nz, aki mos! ezt a harangot kongnlja.
Sem o: cUetfség, nem Olaszország számára nincs más lehetőség: megadás vapy vereség eay-uráiii szólgasaghoB vezetne.
Az ellenség számára nincs más lo~ hetóség folytatta l\'orolini -, mint megkísérelni a partraszállást, mert ha ezt nem tenné, folios kudarccal járna szániára a háború. A hatalmas méretű küzd elem nok természetesen tohotriek váratlan for-
dlltatai, do ugyanakkor a tengely sikereket ért el •\'¦s birtokában van
a győzolom minden kelléke. Pavo-liui rátlióbBBzédébon végül mogálla-
pitotta, hogy éhben a harcban D|asz-ország nemzeti léte forog kockán ós volo együtt talán nz egész világ sorsa. Újra Itália földjére hárul az a feladat, hogy megoldja a többi nép sorsát is. Mussolini szavaiból a gyózolomlte votott hit sugárzik, az a szilárd hit, amely az olasz hazának és valamennyiünknek n hite — át lapitotla meg Payolüii.
Külpolitikai hírek
Pétsln tábornagy francia állami* üdüléséről tegnap visszatért Vlchybe.
Tozió Japán miniszterelnök Hoinn-ban, a régi Szingapúrban 9 maláji szultánnal tanácskozott.
A lerftelsóhh spanyol tengerészül! tn-hAcb valamennyi tengernagy és tengerészeti osztAly főnök vezetésével ülést tartott
Madridban svájci és spanyol kereskedelmi blzettfág tegnap inogáliapodást irt ol*. srasly a Jövő tél esztendőre azabályozza «i Árucserét.
*
Kwatt aniztrállal külügyminiszter tegnap este klhnllgatátion Jelent meg az angol kirAlynA).

Fenarandn tábornok, Bolívia állam-etnöko az északj és délamerikal államokban telt körútja után hazaérkezett.
A beyrouthy rádió közölte, hogy lel-oBzlatlAk Libanonban a kommunista pArtot,

Roosevelt titkára, Harly közölte, hogy •Iraud tábornokot rövidesen Washingtonba várják.
»
A belgrádi olasz követ, akit a római kormány szófiai követté nevezett kl, elhagyta a szerb fővárost.
Törökországban Igen kedvező az Idei •ukorrépa-termés. Mintegy ezazozer tonnára becsülik,
*
Spanyolország és Dánia kereskedelmi egyezményt Irt alá, amely 1944. mAJua 31-1* marad érvényben. Spanyolorsság-ból Dánlába mintegy 12 millió korona értékű árut szállltaonk. Dánia kivitele Spanyolországba II millió összegű leBZ.
A kAromkodúat luftén é» m tSroW btlmrloHl I
Gyorsírást, \'jssliü Gépírást,
halyaolráal, lawalaaréat ¦
Major gyorsíróiskolában
tanuljon I
Pi tanfolyam 10 hónapos, államvizsgával zárul.
atu,m Qyorsirás-géplrástanitál 6;[„!„
A 11 i s bs he I y ez és. Kérjen tájékoztatót: Sxant tatra haroag.utoo 5. 20M
En.
ezltem a n. 6. köz*nsó«.et, hogy f»
halelárusitásornat
a Törvényház falán, bahjtrak sori els6 helyére holyoztorn át.
Tlizttltttol BÉRCZI JÓZSEF mi Telcfuiit (57.
Kályhát, tűzhelyet
mit téli szükségletét már most jegyeztesse elő Cséplésaez telTéscsajaejak raktárn
UN G B fi" U L1 . M ANN vaskereskedésben. ®Ji?" Hoflwrr-séiiek, fe\'rtína- é» kenőolaj raktár. "Wf!
villamos áramszolgáltató rt.
Áramszámlák fizetése, reklaméolék, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délelüa a-tól délután 16 érdig. Ctownery-ut 51, telefon 294.
Hallotta már.,.? )-¦
.. ¦ hogy e világtörténelem legnagyobb kereskedelmi /nyereségét Megallának 16 utazót ársa érte el, akik 1522. szeptember 26-án Spanyolországba hűHöérkezve mindössze 213 dukátért vásárolt fűszereikért az akkor érvényes piaci áron több, mint 100.000 dukátot koptok? A vakmerő hajósok ezzel kereken 50.090 százalékos nyereséget értek el; v *
. . . hogy a középkori Párizsban a 14. száeadig még semmiféle elŐirás sem tilalmazta, hogy a lu-kók a házaikban összegyülenitell szemetet ae ablakon út egyszerűen de utcára öntsék? A köztisztasági szabályok csak arra kötelezték a lakókat, hogy ilyenkor háromszor »Vigyázz*-l kiáltsanak.
Gépírásban Jártai tlaxtviaolőnOt.
kl önállóan könyvel, azonnal (elvegünk. Kézlrisial irt ajánlatot Kopitein butoi-Üzletbe kértlnk. 2084
XflnyvkfitO tanoncnak heti (Izélés-tel felveszUnk 4 pe\'gári iskolát végzett jonb családból való Hat. Közgazdasági R.t, nyomdífa, Főút 5.
Gepirönit (mtsodkönyvelőt) — kereskedelmit végzettet ((Örvénynek megfelelő!) felveiz Unger-vaskcreskedés. :•:/:/¦
Lgy lanane és egy komoly kifntá felvétetik Horváth flvegUzJeibcn, FŐ-ut.
U
Kerékpározni tudó kllutéfln azonnsl
felvétetik Melczer Uvcgkereikedéiben. 2227
[Jöi aatahóaagéd azonnal felvételik. Donátnó, Báthory-o. 8. ez. ( 3226
Klffutú- éi tanMlélaányotaat Icl-vrizünk. Prank Jenöné Wciu Nővérek cég. Zrínyi Miklósit 34. 222»
Gyakoriolt Irorilatanot axonnal folvaasak. Sörlel vaskereskedA. 2221
Kéillaányt és kifutdlaánjrt lelve-s»k: líóüi Laura, Bazánaidvar. 2233
^ APÁTVÉTEL
Egy háléaxefcaautor eladó. Országút 22. 2IÖ8
Hgy lahauekrény, egy pIQsdlvin, egy aiiial ojaá*. Kinlzsl-u. 81. 2228
HÁZ ÉS INGATLAN
Hátvöt-tér 24 siám alatti bái itlrgőien •ladé. Bővebbet Rózw-n. S. sz. Orv. Ktszci Jéisefné. 22IÍ
KÍ)f,0MFei-E
¦Jakokat ¦ JíWö tanévre |é óllá-táaaal, gondos lelflgyeleltel, fárdősiobés egészséget lakásban vállalok. Cím a kiadóhivatalban.
Etvooatalt Köves János névre szóló víiirláil kSnyv. Kérem n beciflletes meg-lalilót, adja le Ciiiébct-téi 11., Komlós varroda. 2231
VJicagákra alAkéBKit oki. tanllóné, perfekt niínct.CIm a kladöhlvatilban. 2232
Eltfaaicelt szombaton reggel Sugárúton Kovács péktől 25. izímtg P4dár~Ká-roly nívre szóló élelmlizerjegy (4 drb kenyér, cuhor) borítékkal együtt. Becsületei megtalálót kérem Illő Jutalom ellenében leadni fenli címre. 2236
¦\'Ul-IVIHAI lUii\'Mjii\\
Lmwt]» : „Kli|aié«s4«l K. T. ü^y; ,¦ , ¦J úriba tiMé: Zaláé Kart* Kyéautofi ¦ i u!tlitfuttui«l IL T, IkMjrkaallWr* irytwéaJáJjM\' llanrluuuua.
Feiado
lira:
BeniIok»8at:------ 83« év(., 150. az. Nagykanizsa, 1943. július 7. szerda Ára 12 fillér.
Tábori posta:. \' \' " wninM.i«i»mwai»F»^
—I-¦-—--! -gj |B |Ok
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztéfiég éo kiadóhivatal : Ffl-ut 5. szam Szerkesztőségi és kladéhlvatali tolcton 7». sz. Megjelenik minden hétköznap délután.
POLITIKAI N A P I L A P
I:elelös szerkesztő: Barbants Lajos
lilöfizelcsl ára: egy hónapra 3 pengő 20 túlér,
negyedévre 9 pcngö 20 fillér. K(;yea szám: hétköznap \'2 títl.. szombaton 20 t;il.
Irtt: Kelemen Ferenc.
A háhoru immár közöl négy éve tart. \'lormészelw, hogy oz alatt a mosszu idő a|ntt - hiszen a háhonia árok duplán számítanak — ogész. élotformmik áthasonult, átalakult egy uj ólDttó, amely morólwn más, mint aa n. n. bókbélot. Igaz, hogy, */, igazi liékoévok omléko ma mar. « folodés ködéi*) vósz ol, az olső világháború kitörésokór Bzütotott mai ifjú nomzodi\'sk olÓtt jiodig toljo-son ismorotlon. Kz a gonoráciö a háború vérzivataráhan fogamzott s míész eddigi ólote a hálwru jegyében feltol. Egy uj "harmincéves haboru« mogpróbaItatásai alatt görnyedünk, moly 11)14 éta • lehat [Kmlosan három óvtízodo tart. Hogy a katonai ojwrációk 1918-ban vógot értök, nem jelentette a háborús álla-
tot fölszámolását. Mindaz, ami a ót háború között lezajlott, nom a bóko eleme, hanoin inkább a fegyverszünet és uj összecsapásra való elókéaztilpt jelensége volt. Csak viszonylagos nyugalmat jelontott oz a korszak az omlwriség számára, mohot a fokozott katonai olókészü-letÓK, a fegyverkezés\' növokvó mé-rotoi, a diplomácia akciói, időrŐl-idöroi visszatérő nemzetközi Itonyo-dalmak szinte állandó izgalomban tartottak, mindaddig, amíg a lappangó háboruB veszélyt 1939 szeptemberében a ténylogos háborús álla pot fol nom váltotta, moly aztán ujahh tűherpróbát jelontott a világ megviselt idogrondHzoro számára.
Nom négy, hanem harminc év óta^ élünk tehát borin© a háborús világrendben s valóban nom csoda{ hogy gondolkodásunk, mindennapi életünk ritmusa, szomlélotönk om-borokrÓI és étolról sök tekintetben megváltozott s hogy a „világ történetet ma ogész lényében áthasonult ember éli át és formálja ujjú. (így nagy gondolkodó a huszadik századot, a modorn háborúk korszakának novozto. A századforduló óta oltóit több mint négy évtized esomónyoi alátámasztják ozí a próféciát. Eletünk nagy része oddig. háborús előkészületek izgalmában ós duló csaták pokoli lármájában telt oi. ../
Mit várhatunk a közeljövő évtizedeitől?
Minden habom a gazdasági, pénzügyi és társadalmi élet olyan inog-rázkód tatásával jár, moly a tény-tegoson bofojozott hadmüvoletok után is Ikmshu időre meghatározza az emberiség sorsát. Láttuk, hogy az első világháború kövotkozményoit pontosan két évtizedig szenvedte a világ s a nwgpróbál tatások sorozatút csak egy uj világháború szakította félbo, a maga gigantikus erőpróbáival.
A katonai opon\'tciók előbb-utóbb ezúttal is vógot- fognak érni, do a háború terhét még..-év tizedokig viselni fogj uk. A haboru nom fog végot érni, mert a bóko nem\' a Világ megnyugvását, liánom a háborús állapot lappangó kitorjosztósót fogja maga utón hozni. A napokban hangzott ol az a a zülleni ufl megállapítás, hogy árháború megunta finmagát«, miután az összos frontokon eehoí •om korul sor. döntő katonai ak-
A német véderő az Orel-bjelgorodl szakaszon visszaállította a régi téit arcvonalat
A japánok a Salamon-szigeteknél elsüllyesztettek, illetve megrongáltak 5 ellenséges hadihajót
A Popok) d\' Itália Így irt Anglia, Amerika szovjet szövetségese nem tudja, mire magyarázza azt a körülményt, hogy u szövetséges, erók még nem Kzálltak partra Olaszországban. A hírverés állal felvillanyozott köz-vélomény arra számított, MlOgy villámgyorsan partra szállítják a csapatokat, harckocsikat, hadianyagot és hogy Szicília, Szardínia 08 Calab-ria lakosai lelkesedéssel fogiulják majd a felszabadítókat".
A partraszállás azonban késtk.
Állítólag — mint az olasz lap értesül — a napokban már meg Uv.tör-téntek a végső olókészülolok; a\\part-raszállásra ós a csapatok, amolyok az olső támadó hullámét alkotlak volna, parancsol kaptak, hogy foglalják el helyüket a hajókon, amolyok teljes goz alatt várták a jolot az
indulásra. lO/.t a parancsot azonban kesébb visszavontak.
Churchill azt mondotta — omlé-koztot erre az olasz lap - hogy a l-Vdd közi-tengeren nagy osoméhyok történnok, mielőtt a lövolok még lo-hullanak a fákról. Az oroszok, akik közvetlenül érdekoltok ebben a kérdésbon, nyomban inogkérdozték az angolokat, hogy Angliában melyik időszakban hullanak lo a lovolok. Mindez azonban nem érdekli az olaszokai, akik ma is minden pillanatban várj<\'<k az ellenség érkezéséit
és felkészültek arra, hogv visszaverjék a behatolókat. Az ofionség még nem szállt partra, mert belátta, hogy vállalkozása Bókká] véresőbb, lösz, mint ahogy gondolta és óriási oló-^cészülotokot igényel szárazon, vizon és lovegóbon állapítja inog cikké bop a Popolo d\' Itália.
több
Berlini jckutés a keleti arcvonal helyzetéről
Berlinből közlik, hogy a védorófó-parahcsnokság az orol—bjolgorodi szakaszon visszaáll itatta a régí téti arcvonalat. Ez- az arcvonal mindon eshetőségre a legkedvezőbb hólyzeto,t juionti az ellenséggel szemben. Szov-
jet részről a német támadást stratégiai éw taktikai szempontból nagyszabású vállalkozás kózdoténok. tekintik és éppen őzért a Szovjet az Orol Bjolgorod-vonal mögött igen erős tartalékokat gyűjt.
Japán hadljelentés a aalamon\'v.Igeteki csatáról
7*okió, július 7 (Némol Távirati Iroda) A japán (¦sászári főhadiszállás közli, hogy egy japán romlwló-raj a Halamon-szigotoK vízéin július B-ojí olsüly-lyoszlolt, illetve súlyosan megrongált öeltdnséűOS hadihajót, köztük 2 cir.-kólót.
Tokió, július 7 (Német Távirati Iroda) A japán császári főhadiszállás a következő részletes közloményt adta ki a japán romholó-flottila július 5-i sikeréről: Ellonségofl hadihajók, amolyok a Salamon-szigetek vizein lovókony-kednok, mintán június 30-ár/katona-.ságot és folszorolést Bikorült partra
tonnüik Hendova szigetén, kisérlolot tettek IJj-Goorgia szigeténok elfoglalására. A szigol több pontján áll a harc. Az [íj-Uuineától északnyugatra fekvő Kiila-örröl vidékén álarcok oddig a következő eredményt hozták:
Az Üj-Ouinoán állomásozó szárazföldi Ah fengorószoti csapat-egységekből álló lu)lyör«ég ogy. japán romboló-rajjal karöltve július 5-én hajnalban, rövid időközökben, három ismorotlon mintájú ellenséges hadihajót süllyesztett el. Julim; 6-én napközben a japán hadihajók 10 oltóuségOH ropülőgé|)ot lelőttek. Július 6-ón éjszaka ogy jaf>án rombolóraj rajtaütött egy erős ollonségos
hajókötél éken, amely tíznél cirkálóból és rombolókból állt és Háti t kőzetben etsüllyoszlolt ogy cirkálót, ogyot pedig megrongált/
Zürtcht htr szerint Kurszktól nyugatra van a harcok gyultó pontja
Zürichbe érkezett hir szerint a bjolgorod —kürszk—onoli szakaszon koddon a harcokv-ha lohot. még oró-sobbok voltak, ^ríi int az olső napon, Kurszktól nyugatra van a harcok gyújtó pontja, ahol a némot páncélosok Tíolyi sikorokot értek ol. Bjolgorod vidékén a némot csapatok szintén behatoltak * Szovjot olaÓ állásaiba. Ós két községet ol foglaltak. A SzoVjot itt heves ellentámadásba k<í/dott, qzok azonban összeomlottak. A Iharcok liovosségo tovább fokozódik. .\' .
Ndnifít buváfriaszáiíoh eiktiré\' Berlin, július 7
Unterlnf) Némot buvArnai/údok az Atlanti-óceánon és a Földközi-tengeren nz elmuh nspokban heves védekezés ellenerő u)ra eltdlllycsztettek 9 ellenséges hajót 63 OCü tounhtartalommal, valamint egy sxálliió vlmrlsshajót, részint hajókaravanokbéi. részint tóagAnosan haladó hajók közül.
Churchill üzenete CeangKat-Sekhex
Churchill miniszteielnök a Japán ós Kinn közötti háború kitöréseitek évfordulója alkalmáfiót\' üzonotot küldött Csang-Kai-Sokrhoz és hang-snlyozta, hogy ebben a háborúban lesznek még visszavágások és csalÖ-dúspk.
A légi háború hírei
A finn hadoró a téli háború kezdete óta összesen 2000 repülőgépet lőtt lo. Hz csak a baljós bizonraággal leiéi! gépek száma. Nőni foglalja tehát magában a földön mogaommi-sitett repüiógópokot, ugy hogy a
oiókra, holott az időjárási viszonyok s a múló napok szinte ikövotolik özeket a háború sorsát oldöntoni hívatott összecsapásokat. A háború ugyan nom unta mog önmagát, do mintha a szombenálló felek sokkal óvatosabbak, megfontoltabbak lóitok volna, mint ogy évvel ozolótt. Az idő sürgőt, do a küzdő főlek ugy látszik türelmosok. Minők sietni? A háború az omberiflóg krónikus lxílcgs(>go lott. \'Háborúban éltünk harminc évig s oz lasz a sorsunk a- kövotkozó év-tizodbkbori is. Nem koll tohát sürgetni a háború végét, mert ez a vég nom a l)éko fölszabadulását, hanom a háborús állapot normalizálódását fogja hozni.
llolo ke\'l élnünk magunkat ebbe az igazságba.
A háboni az ornberi élőt ogyik \'
formája, sőt igazi formája s nom a háború, hanem a bóko a kivételes állapot.
Kgész civilizációnk, locluiikai kultúránk, szellemi fojlódősünk kíkó-rülhototlonül a háború sodrába korgót boiuiüitkct.
A kapitalista világrend jelonsé-gui, a hjk,e s annak modorn fondaiíh szervei, a gazdasági élet örökös bollum contra eninese, az olkápráz-tátó technikai találmányok, a vegyi-ipar moglopotÓBoi, a világbékét hirdető\' s a szovjet imponál izmusba átcsapó marxista társadalmi fejlődés mindon mozzanata ujabb és ujabb világkonflegrációkhoz, tehát a tartós háborús állapoüioz vezet. Olyan jo-lonségok ezek, amolyok az omlxjrt gondolkozásra kíuiy szeri tik. Háború tohát o földi sorsunk s miként
Msenki som lehet boldog halála olőtt^, a békét is csak a tvüvilágoir fogjuk-e inaidan mogtalátni?
A némotok ogyik legnagyobb filo-zófusa, Kant, az örök békéről szóló világhirü értokozésénok mottójáu 1 cg>\\ hollandi korcsma cimorÖt választolta, amelyen ay, omberiségnok ezt az (írók álmát — egy tomotó jolkópozto.
.Mindez nem nagyon vigasztaló az egyes cm bor, szamára, aki lolke Jegiiiólyén Pax istenasszonyának oltára olött örök mécsosét olasztgoti, do nom kófséglxj ojtó, sőt tormészo-tos, mórt isteni törvényokon nyugszik az emborisóg számára, amoly-nok végzete, ronílultetéso, sorsa az örök harc, amelyben az eróeobb győz, hogy helyét a még orósobb-nek adja út...
ZALAI KÖZLÖNY
1943. július 7
VtOtí olpusz\'tilotl ollonsógos lonü- 15Í) angol és amerikai ropti!égéi«>l tógépek száma valószínűleg sokkal I téliek lo. 66 gépet az olasz vadászok, magasabb, i 47*ot a német vadászok és 4(>-ot po-
A Földközi-lougor vidékén az oi- dig az olasz-német légvédolmi tűmül! három nap alatt a tengoly-orók | zórsóg pusztított ol.
Hamis olasz vonatkozású hírek az angol sajtóban
Meglopta a plébánosát a hűtlen kocsis
Hat hónapi börtönre ítélték
A-ma reggeli olasz lapok ismertetik azt az angol sajtéban megjelent képtelen hiit, amofj szerint német csapatok és olasz földművesek megütköztek és a iiémotok súlyos veszteségei szenvedtek volna, lígv másik ilyen képtelen állítása az ellenséges Hajtanuk, hogy ismét tühb fasisztát !
loto rléz tat t-ik. Ugyancsak az angol lapok azt irták, hogy a gabona \'kigyűjtésével meghízott bizottság elnökét gyűjtőtáborba vitték munka-táraáivaT együtt. Az olasz lapok ezzol kapcsolatban megjegyzik, hogy ilyen bizottsági elnök nem is létezik Olaszországban.
A la pán-kínai hábtru egy évi mérlege
A kínai háború kitérésének július 7-i évfordulója alkalmából közlik a Kinn területén a mult évbon lezajlott hadműveletek adatait. K szorínt a kínaiak közül otesett 407.800 ember, fogságba csott vagy megszökött 24* .000 és olpusztult 270 repülőgép.
A japánok zsákmányoltak 1100 löveget, 41ŐÖ gépfegyvert, több hajót összesen 16.000 tonna űrtartalommal. A japán veszteségeket 8281 halottra Ixxisülik, ezonkivül elpusztult 44 repülőgép. .
A Popolo dl Roma az angolszászok Olaszország elleni terveiről
Mossinánuk bombázása azt a látszatot igazulja, hogy az ellenség nemcsak elpusztítja ezeket a központokat, hanem ozokot választolt;, ki mint olyan torűlolekot, amelyek földrajzi helyzetük alapján alkalmasak arra, hogy tiohatoljaiutk Szieilia szigetére.
Az olaszok rendkívül elszánt el-Ichálláxa azonban kétségessé teszi a terv megixtlósitáxát. Szicília partjai, mint általában az olasz partok, rendkívül jól inog vannak erősítve ás az olasz katonai egysegek a legvégsőkig ellenállnak, ha &z ellenség támad. ,
A Popolo di Koma hosszabb cik kot közöl, amely az ellenség Olasz-ország elleni terveivel foglalkozik. Megállapítja, hogy az ollonaég nagy légi veszteségeit két körülmény magyarázza, l\'.lóször is nagy-oho méretű légi támadásokat kezűtek Olaszország ollón, másodszor pedig <7.- olasz védelem egyre jobban inegerósiHltk és azonnal kész a közbelépésre. Az olasz védelem nemcsak az ogyos oelpontok megvédésében ér ol nagy eredményeket, hanem u Köldközi-tongor ogész vidékén fölveszi a harcol az ellenséges repölógőppkkol 6s ellentáinndásbu \'is átmegy. Az a \'tény, hogy az ollonségos légi •orói Szicília ollón vetik harcba, bizonyítja, hogy aki itz Olaszország elleni hadműveleteket irányítja, talán Szicíliát választolta ki az angolok és amerikaink nagy támadásának olsó célpontjául. Az ellenség azonban uj helyzettel találja magát szemUm. Az angol rádió és az amerikai sajtó jelentései is beszámolnak arról, hogy a szövetségesek ft tengely legnagyobb ellenállásába ütköztek, amely ofion-állás olyan mértékben növekszik, amilyon\'mértékben a szövolségosok fokozzák légi támadásaikat. Palor-mónak. Marsaiénak, Oatániának és
Vaskút i József nagyszakácsi plébánosnak már régóta föltűnt, hogy UK Íróasztalának fiókjából kisebb-nagyobb összegű pénz hiányzik. Hiába zárta bo lakásának az ajtaját, a pénz mindig csak fogyott. Urnán-\' jiűi a szentmise és " körmenet alatt még a vaskazetta kulcsát is ellopta
a tolvaj. Péter és Pál napján ismét
működésbe lépett. A |>énz megint kovoRobb lett.
A plébános ekkor a csend őrséghez fordult. Vasárnál) kora hainali órákban csendőrök helyezkedtek cl a plébánián. A Szentmise időjére a házIsHiuk becsukták a lakást ós ol-inon tok a templomba, A csondőrök közül az egyik az éléskamrában, a másik pedig a plébániahivutathnn lévó ágy alatt várta a történundúkot. Alig hangzott cl a szentmisém hivó
harangszó, megjeleni a tolvaj, Raksz Mihály, a plébános kocsisa személyében. A nála lévó 2:i darab kulcs segítségével ogynnwután nyitotta ki a lozárt ajtókat ós ogyt«u\\sen a* irö-asztal pénzt tartalmazó fiókjain,,, ment. Magához volt ismét 15 pop., gót, majd njra becsukni kezdte a« ajtókat. Az ágy alatt figyelő esendőt okkor a sípjába fujt, mire -a tolvaj u kamrában várakozó csendőr karjaiba szaladt.
líaksa Mihályt azonnal bekísérték a kaposvári törvényszék fogházába. Gyorsított oljárás folytán a törvényszék már meg is tartotta ÜLryér*jn a tárgyalást, amelyen liaksa sírra ismorto be bűnét. A tiiróság a (olTnjt (i hónapi börtönre itélte. Az iléloi jogerős.
Enrópa legjobb ifjúsági festómn(része: Nagy Gyula levéste tiszteletére gyűjteményes kiaililást rendezett az olasz ifjúság a firenzei „PalazzeStrozziban"
Amerika haditermelése májasban nem érte el a várt eredményt
Washingtoni IiIr szerint » hadlterate-léai litvnini lőutlkc \'kijelentette, hogy rna.jiir*i>\'in az iimarlknl hadltsr neiéa nem 6rt« «1 a vart eredményt én ex Igen komoly tünui.
Marfiniqae csatlakozott a francia sxa\'nadárokho:. A marokkói rádió közölte, hogy Mar-tlnlqu? szigete nr. algíri Irnticla nz-s-kadárokboz csutlufcczott.
Firenze, július hó Kflzel egy éve. tavaly, július Ud-án a fireriíci Palat/0 Sirozriban hirdettek ki a firenzei ifjúsági festóverseny eredményét, amely szerint, mint kmercies. Európa 67 legklvá\'Óbb ifjuiáj<i festője közül egy magyar földműves ifja: Nagy Qyula levenie nyerte meg ai i-lsó dijat. At Ifjúsági festóverseny In napig hriott, a résztvevők szahail léniát Feslliellck meg. Figyelemrc-mélló. liogv amig a többi nemzet képviselője límavál ¦s«i.i-.iiv.ij Szinte liizclegnl akart ,i rendezőknek, a magyar djU önarcképe! lesieti. Nagy üyula győzelmi dija; egy eves firenzei tanulmányi öutön-,
dl) volt, íi/. olasz ifjúság vendáiíokem.
Díjnyertes Önarcképéi a Ducc laks-sdá-lyában, a Palazzo Véne/iában .függesztették ki. ligv éves tanulmány] évu során, minap nyitották meg fl Levente Hirku/. poni jelentése src mt a firenzei Palatío Stroz/tt>3ii ;i(:y Oyu\'a leveale gyOJtemé-nyes kiállításai, amelyen \'!3 Héppct sie rcpcli A kiállítást ünnepélyes kühöiégek
i. \'.\'¦,",,Ví/m\'rw«
k4i»lt Maráin! akadémikus, n művészet konfederációjának l\'uö-c éi az oissí |f. jnsagi szerve/e! vice foderai ja Benvenute Micusia nyliólták "ne^ A megjelent n-.qy. számú kOzOoseg toraiban levő a\'<.ideimai tanárok, ismer! müveszett kritikusok nagy elismeréssel nyilatkoztak a fiatal \'-íaRvir levctileinúvesz Iclictséüérál, akmek nnivé-szetében ír. eevéves olaszországi öszlön-dljas lirtózkodái mély nyomottal bngyali Ugyan, de a magyaros jellegéből mégsem veszítettek sikerüli alkotásai
G,tljiemenycs kiallit.isán >k leghatalmasabb képe a „Kompozíció az Ember Ira-gedii\\já\'in/" című festménye, a.nelye! Madách dumai müvéhe késziteit. Igen niw érdem.-\'Nagy Gyula képmek a mívésil ériéken felli!, hogy e képpel a firenzei kíí/önsíg Heyelmét Madách Imre csodl-I lós alkotása Ic\'é fordította. A magvar levente e ktállltiiávál Is eleget telt ir>.cre* lének : a magyar ni&vesxel értékes tnnja lesz.
Előállították a kapitányságra a klskanksai pénzbeszedéi
A rendőrség felhívása a közönséghez
á kis lóskábil ny^ nap alatt lagdnska lett a korházban
Bzegváry Lászlóné MAV altiszt neje, aki Kiskanízsán a flujgató Sáiuior-utca 11. szám alatt lakik, gyanúsnak találta a havi villanyszámlái, amit részére a villany pénz-beszedóie, Rosonfold József I-ó-ui
lö. sz, alatti lakos bemutatott, mert tőhhot tett\' ki, mint amennyi villanyáramot egy hónap alatt elhasználtak szerény háztartásukban. Bzog-vátyné közöltö gyanúját a i-endérség-gol, moly csoiuOx-n moginditotta a nvomozást és több olyan számlát átkerült kézlioz kapnia," ahol a központi hivatal által gépírással kiállított számla végösszegén főiül még kézírásos hozzuadás van. A többlot ezeken a számlákon 2—8 —5, sót iöhb pengő. Miután alapos a gyanú, hogy a rendesen kiállított számlákat valaki meghamisította, ¦ amikor iui-gyobb ÖSBZOget írt rá ceruzával és
egyéb beírás is látszik egyik-másik 1 megszorzott villany-számlán, a do- \\ toktivok olóállitolták Itosenfold Jó- \' zsef kiskanizsai körzeti píiíjzboazo-dőt, aki tagadta, hogy ó számlál hamisított volna, azzal védekezett, hogy tévedés lehetett csak a dologban. Miután a rendőrségi adatolt olyanok, amelyek a följelentést látszanak alátámasztani, a rendőrség
őrízotbo volto Rosonfold Jóasof pőnz-
lieszedól és a Utgorélycsobb nyonio-zást indította inog az ügyben. Felhívja a leiulórkapiU\'tnyság mindazokat a kiskanizsai lakosokat, akiknél a számla összegénél magasabb ösz-szegot írtak rá ós szedtek Ito, hogy a számlával együtt haladéktalanul jelent kőzzenek a kapitányságon, I. emelet, ajtó !i3. sz. alatti dotoktiv-szobában.
juitus nép mozgó sferdi"KLK
7~8án___es csütörtökön
SzenzáotóR orosztdrgyu film IfÉVAPARTI NÁSZ Főszereplők: Gaby Morley és Viktor Francén Aktuális híradó
Előadások kezdete 5 ós 7 órakor.
Különös eset toídslkoztatja ogy rifvld Idő óta n budapesti Mária Valéria-telep lakólt. M"*g in-ljuebaD törtéut, hogy h telepen lakó Pásztor I.njoinó klsgyer meket várt éa ezért befeküdt a H\'out István kórházba. A sztltés májux 28 áu azerencsössn sikerült Ói az anya boldogan vetie tudomásul, bogy kisüti született. Kósáhb Is. aulk»r szeptatasra odaadták bepólyázott csecsemőjét, gyö-nyörködttlt a gyermek karkötőjén Tévő Jtzeel névben. Három kislányuk és egy klsllu volt már. Mohí ugy órezt<;k, hogy az lg meghallgatta kéréstlket, mert klBllut kértek.
Nagy meglepetésben volt réaze Pásztor Lajosnénak a nyolcadik napon, amikor kazateló készült. Az egyik szülésznő utoljára tisztába tettn a gyermeket és mosolyogja Átadta az anyának:
- Szép kla leány lesz belőle, ha felnő.
— \'iem kisleány, lunem kisfiú — Igazította helyre uz édesanya,
- Dekegy kihtlti! Csnk raeg tudok különböztutol egy kisleányt egy flutéll
így indult meg a vita. aminek az lőtt a vógo, hogy Pásztor Lajosáé Ib meggyőződé tt róla, hogy Józsi nevü khlia tulajdsiikéiiwun kisleány.
a hazafele Induló SssZooy a kóno-
remhen meg som merte msndanl a férjének k válrozáüt, brincm «sak n kapu-aljban közötte vele. A férfi éppúgy nem ukarta elhinni a felesége Bzuvnft,. mint sz asszony rlőbb a EzUléBznŐjét. Tudta ugyinis, hogy mlndeonsp fllröre-tötték n gyermeket, orvos Is gyakran vizsgálta és azért elképzelhetetlennek tartolt ilyen tévodést A osaládolt apa ezután felment az orvoshoz, hogy tőle kérjen iBlvlIágesltást.
1)0 som az orvea, snai az ápolószemélyzet nem tudett többet a szülőknél. Az orvos ftlalánlotta, hogy vérvizsgálat alapján megállapítja, vijjon nem cserélték-e el a gyermeket. Pásztor La-]o»nó nem fogadta el az ajánlatot, mert szerinte a kisleány magán hordja a Jellegzetes „Páez;or- vonásokat". Igy megnyugodtak a szülők la, a kórházi személyzet Is, -- csak a Mária Talérla-telep lakéi törik a fejüket, hogy hogyan történhetett ez a tévedés, hogyan lett nyolc nap alatt a kis Jóskából — Magduaka.
& hárQmkndáafc tetten
Gyorsírást, \'.\'."i1."..* Gépírást,
tif)ly*ati\'i\'.i-*y (tnfelt:v.Asai a
ülajor gyorsíróiskolában
tanuijoul
f\\ tanfolyam 10 hónapos, államvizsgával zárul.
a*** Gyorsirás-gépirástanitái (L\'„.
Ali ásb a helyezés. Kérjen tájékoztalót: Sucnt Imn hsroett.utaa 5. 20^
»913. július 7
ZALAI. KOHLONV.
A rendőrség internálta Tarján (Páicsics) Ferenc kijelölt nagykanizsai fonainagykereskedöt
Több mint negyedmillió pengC értékű fonalitt vont el a honvédelem céllal elől
Más Irányban is folyik tovább a rendőrségi nyomozás
HÍREK
NAPIRKNl):
Bjjeli .Tyógyszertarí ügyelet:: Ma ax Őrangyal gyógyszertár Doék-tór 10. szám.
áisuanuíifui tke Ottani gyó^yazoc->M állandó ügyelotos szolgálatot tart.
Naptár. Július 7. Szerda Rom. kai Cirill és Met. - Protestáns Ciilll.
—> (A veszprémi egyházmegye uj püspöki halynöke) i(.
Czaplk Gyula egri érseket XII. Pius pápa az egyházmegye apóst >H admlníszliá-torává nevezte kl. Az általános püspöki helynök Simon György nagyprtpost, helyettese pedig dr. Hoss József prelátus kanorok lett.
— (Kinevezések)
A pénzügyminiszter Somogyi János és Várhagó Károly kecskeméti forgalmi adóhivatali kisegítő munkaerőket a nagykanizsai forgalmi adóhivatalhoz gyakornokokká, Tisza Tibor nagykanizsai pénzügyőri biztosi pénzügyőri főbiztossá a IX fizetési -osztályún kinevezte.
— (Áthelyezés;
A földművelésügyi miniszter Miller Lajos ni. kir. állatorvost Galdntsról Zala-szentgrotra helyezte ál és egyúttal megbízta az állatorvosi leendők helyettesi minőségben való ellátására.
— (Kirendelés)
A honvédelmi és belügyminiszter közös egyetértéssel dr. Kérész Endre beregszászi orvost honvédelmi munkára rendelte ki és egyben megbízta a belicai körorvosi leendők ellátásával.
— (Madonna-szobrot kap Balatonflred) A kultuszminisztérium az uj balatonfüredi kbölé területén szeptember folya mán Madonna-szobrot állit ful A szobor felállításának költségeihez magánosok Is hozzájárulnak.
— (Postahivatalt kap Palin)
Palin községben július 15-én megszűnik a poslaügynokséií és helyette július 16-lfl állandó jellegű IV. osztályú postahivatal lép eleibe.
— (A tapolcai repülőtér tolvajai)
A tapolcai c-icndoraég lizlagu tolvaj -bandát fogolt cl. amelynek tagjai az ottani repülőtéren dolgo/\'ak és otl különféle lopásokat követlek el. A tolvajokat eiúálliloiiák a zalaegerszegi ügyészségre.
— (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán az elmúlt héten az alábbi
anyakönyvi bejegyzések toriénlek; Születeti Hi fiu és 8 leány; Marion Ferenc napszámos és Szabó Gizellának fk. fia, Pern Ferenc napszamos és Soós Ilonának rk. lia. Kondor Lajos m. kir. csendór-örmesic és Qprlsmayer Eleinek rk fia, Nagy Miklós állami tanító és Fala Eriaé-bclnek rk. leánya, Borbély János sörgyári munkás és Oécsek Karolinának rk leánya, Subics Kálmán Máv. üzemi altiszt és Balogh Karolinának ág h. ev. leánya, Magyar Ferenc napszámos és Vajda Máriának rk. leánya, Márton janos távirdamun-kás és Németh Katalinnak rk. fia, Csel-ntki Bé!a v. korházi öodaliszt és Beneze Annáiul. rk. fii, Németh Sándor Maort lakaiessetéd és Pillér Magdolnának rk. fia, Borsfái Simonka Ferenc napszámos és Peli Annának rk. fia, Bolia János ny. rendóifőiörzsőrme.-ter és Jakabíi Margitnak rk. leánya, Farkas -Lajos Masrt-he-gesztőésNémetMargltiiakrk. leánya. Házasságon kívül született 1 leány, halva született 1 flu. — Házasságot kötőit 3 pár: Kovács Sándor gépkócslvczets és Tancss Ilona kStö-szövó-segéd rk., Németh János Ipariskolai tanító és Szanyl Anna városi tisztviselőn* rk., Baranyai Qéza kántor tanitó és Sncfl Margit áll. el, iak tanítónő. ~ Meghaltak tizen : Képpel üyula kőművesmester rk. 61 évc3, Pern Ferencné Soós Ilona rk. 27 éves. Kovács Anna rk. 15 éves, Kész jáno* MÁV fütő 46 éve», Kovács Mária Gizella rk. 21 napos, Tern Ferenc rk.2 napos, Jámbsr István pincér rk, 49 éves, pucht és martonfal?! Marké Emma rk. 79 éves, Somogyi Károly ny. postaiévélhsrdó rk. 75 éves, Sabján Jó-*seí napszámos ik. 76 éves.
Vennék zoiimrát piaeinót
2181 süigósen,
Budapest, Pononyl-at 1.
Vlrífjllzlet. Telefon U-59-31,
Itendkívül érdekes ügybon nyomoz a nagykanizsai rondó rkapilány-
ság bűnügyi osztálya. Az ügyről az OBpt Joionlogi állása mollíifat a kövot-kozóklx\'ii v;ui módunklkaj) olvasó-közönHÓgünknok l*oszámolni:
Nomrogon történt, hogy a budapesti Anyagellátó Hivatal bizalmas ortositéet l;:i|xiii arról, hogy Tarján
(Páicsics) Fononc 40 éves, bajai születésű, nos, n mmisztor által kiielölt nagykanizsai fonáhuif/ykereskedő, Magyar-utca 80. sz. alatti lakás, aki már ogy izhon a 104.1340/1042. M. 10. sz. rendelet 8. t}-ába ütköző kihágás miatt 800 pengőre, Ozonki-viil a 7720/1089. M. B. sz. rendelői l.i» Útköze kihágás miatt 100 pengőre volt büntetve, a háborús gazdálkodásra kiadott rendeleteket nem tartja 1», sót azokat renrJazeroson
kijátsza, áthágja. A bizalmas bemondás konkretizálta gyanúját. Az ¦.Anyagellátó Hivatal Leküldte egyik bizalmi emberét Nagykanizsám, aki a nagykanizsai rvjhdorsó^jjel megkezdte a széloskörü nyomozást, aminek csakhamar meglett az orodmé-nyo.
A nagykanizsai rendőrség bűnügyi osztályának megfigyelése és nyomozása, valamint az üzloü könyvök áttekintése után megállapítást nyert, hogy Tarján (Páicsics) Foreihc\' kanizsai kijelölt fonál-nagykoroskodő 1048. évi március 6-ig a miniszter 14.500/1048. sz. rondoLotebon olö-irt bojolontesi kötolozottaégénok egyáltalán nom tett eleget, a kötelező nyilvántartást nom vezette. Tette ezt pedig azért, hogy
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
MOZAIK
Ma és a közönség?
Óh r közönaégnek száz arca, külön pslchológlajb, nem szeretek rosszmájus-kodn(,deiaár majdnem krfmlnAI pslcho-lógiája van. Lélektanilag szlnle érthetetlen jelenség, hogy egy különben szimpatikus egyedekből összetevődött valamilyen közösség mint tömeg kibírhatatlan lesz.
Ezt megint cssk Madách tudja megmagyarázni. „Mert a Jó sajátja, mlg bllno a koré..." Persze a kor a gépek-kora, amelyben ml élünk. A lelkem mélyéi réges-régen be nem vallottan, kl nem mondottan szomorú sejtések éliek a gápekifl, ami magához rántotta az embert b a tempót most mar ö diktálja s az ember rohan utána. Hajrá, mindig csak elére, 40ö-as, 800-as a leiapé. Csak menni, menil, megállás nincs már. De a szive, ez a nyomorult, ósdi kis ezerszám ennél a sebességnél már nem képea arra, hogy az életet érzéssé, gondolattá, vagy éppen irgalommá szűrje.
Mindenki közömbös arccal ül. ált a villamoson és senki sem veszi észre azt az ldss embert, aki a baljába és a bőr fogantyúba kapaszkodva a kocsi közepén megáll.
Én sem akarom.
Késő 1 A szemen meglátta.
Nem baj, majd nem nézek oda. De nincs Is rajt mit nézni. MÓR csak olyan nagyon jó ruhája stacs. Ab, hogy reszket [ Igazán megteheti, elég Öreg éa elvégre Is mindenki magának reszket.
Most megcserélte támaszkodó és kapaszkodó kezelt.
Átadni neki a helyet? Mloseda kisebbségi érzet? Micsoda gátlások? Micsoda beteges Ideák? Kz mind csak a fi.tii.s neveién. Ezek ellen küzdeni kell. Ilyesmit nem lehelt Itt Pestéi, magyarázom magamnak. Esetleg átsegíteni egy vakot az utcán és eltanul. Vasy átvinni a bátyus parasztasszony gyerekét a köruloi és még gyorsabban eltűnni, nz más. De villámáéban? Hisz mindenki téged nézno I Milyen IsbusI, — goadolnák a férfiak. Hogy adja- a szentet, — Így a nők. Pedig hát — a hajában u >kt ls csak dauer lobog.
Nem, tényleg nem lehet, — egyezik bolna dologba szelídebb énem, nagyon feltűnő lenne.
\\>n hiszen én nem ts szeretek sokáig Ulul, próbálkozom még egy utolsó el-lonvoiéssel.
Mindegy, Itt most nem tehet felkelni.
Az flreg most neki támaszkodik egy padnak, ugy látszik kezd kifáradni.
Nézem az utasokat mindenki amosz-szlbe, a nemmlbe néz. Mellettem egy kislány olvas Jobbról egy ur magába-uUllyedten ül. Igazán felkelhetne, gondolom keserűen, még nem is olyan Öreg és mégis más lenne, ha ö és nem én, próbálom flkszlroznl. Nem basznál.
Az öreg most olyan tarosa, gyorsan lélegzik.
Éa kliomban nagytakarítást rendezek a rotikülömben. Erszényt keresek, Jegyet keresek, kesztyűt, kulcsot, mindent. Mindezt 45 fokos kilengés! szögbe! a tőlem Jobbra UIÖ ur felé, hogy elvegyem kedvét a békés űldőgéléstöl.
Nem használ, semmi sem hasznai. Vasból van ez az ember, egéaz biztos vasból van, csak ügyesen tudja leplezni.
Most valaki meglöki az öreget, a kalapja félreblliei, ő utáaa kap s meginog, istenem, mindjárt összeesik!
— Kérem — Jut eszembe egy mentő ötlet - én Itt leszállok!
Ebhez igazán senkinek semmi köze, ett szállok te, ahol akarok.
Az üreg iifry esik oda a helyemre. Most egészen látom, l\'lro\'i arca, fehér haja ós kék szeme vau. Do ezekben a
az anyagktutalásokn&l magának előnyt szerezzen ás nagyobb - . mennyiségű áruhoz jusson.
Meri amonnyik\'ii a bojolontesi kötelezettségének eleget lett volna, juvn valószínű, hogj azt az árumennyiséget k iiltu I hí volna részérő az Anyaghivatal, mint amit Így kiutalt. Az\' 1220/10411. M. 10. sz. rondolot a fonál .árukul zárolta. A Tarján (l\'álcsics)-nál talált/és nála Kanizsán lefoglalt mintegy 1)00 kg. sulyu gyapjúfonalat is az idézett rondolot zárolta. lOzt a mennyiséget nom jólotilolUí In\', hanem feldolgozni, forgalomba hozni szándékolta.
A rendőrhatóság kihallgatta Kraf-csik Domoter szakértőt, aki kijelentette, hogy oz az.anyag csakis az Ipari Anvámhivatal felszabadító határozata alapján hozható forgalomba.
Tarján Ferencet Őrizetbe vették
fírrnok alapján Kovács Nagy Pál rendőr főtanácsos azonnal utasítást adoll Tarján Forene nyomltani előállítására é.s órizolbo/étoléro.
Mikor Taiján Ferencet a kanizsai rondórkapitánvságon kihallgatták, a foiloti kérdésekre maga ís- ., \'„,r
beismerte,
hogy folyó évi március ö-tó] egész június 20-ig Iwzájólág gyapjú fonalat, mintegy
2272
kg.
ijpjii lonalai. miniogy líiO.OOO P értékben minden engedély nélkül hozott forgalomba, míg a raktárában B08 k^. sulyu és 80.000 pongő értékű fonalai tárolt, amoly zárolt ám (mindon bejelentés nélkül). Ezzel a cKolckméiwével Tarján Korcmc mintegy 280.000 pengő értékű gyapjú fonrdat vont ol a honvédelem Céljai olól. Tehette ezt pedig azért, mert a bojolontesi\' kötelezettségének nem lett elegei, iivilvántarljwl nem vezetett é« a gyapjú fonalat magánosok köz.itt hozta forgalomba.
Tar fán véduttexeae
Tarján kihallgatása során azzal védekozett, hogy a szóban lövő fonalak nem ősnek zárolás alá. ozt azonban határozottan megdöntötte a kihallgatott t>uda|>osti szakértő szakvéleménye, mikor megállapította, hogy a TarfánnáJ talált ús lotoglalt 808 kg. sulyu gyapjú fonál zárait áru. A forgalomba hozott 2272 kg. sulyu gyapjúfoná hasonló volt, mint a lefoglalt ós őrizetbo vott áru. Tarián azzal is védekozett, hogy 10 kg.-os kis téloleklxjn hozta rorga-lomba •> fonalat, de ez nem felöl meg .a valóságnak, mert a lofoghilt és bizonyos
novekre kiállított számlák igazolják, hogy Tarján a fonalakat 10 Iqr.-OH súlyon felül hozta forgalomba. Védekezőit azzal ís, hogy 10 kg. aluli
sulylui az no tok ii
is „ vásároll fonalat és kénozte a zárolt árut. Do nélkül arra, hogy milyen súlyban is törtónt a vásárlás, amony-nyibon a raktári készlqtn a 10 kg.-ot meghaladja, az zándt áruvá válik. IV ogyohkónt is kétségtelen, hogy a raktárán jóval több mint 10 kg. Bulyu fonál volt, mert hiszen a rendőrhatóság 808 kg. fonalat rótt zár alá raktárában. IX> kétségkívül igazulják a nagyobb monnyiségü árukészlolet a lefoglalt számlák m,
BÜnváái eljárás árdrágító visszaélés gyanufa miatt is
A lefolytatott rendőri nyomozás során folmorült az a gyanú is Tarján Koronc ellen, hogy a fonalakat a mogongodott árnál magasabban vásárolta é,s ugyanakkor persze magasabb áron hozta forgalomba. Kzért a rendőrkapitányság ellene bűnügyi oljárást indított.
Miután Tarján Ferenc súlyosan rélott a honvédelem érdekei\'és há-bonis gazdálkodi\'is ellen, továbbá, hogy további káros tevékenységét megakadályozza ós lehetetlenné tc-gyo, ót mint a gazdasági élotro nézvo káros ogyént a köz érdokébon azonnali hatállyal rendőrhatósági őrizet alá helyozú\'k. Kovtics Nagy Pál\'főtanácsos, a kapitányság vezetője ma délidéit kihirdette előtte az azonnali internálásáról éa a budapesti tolonc-házba való szállításáról szóló határozatát. Tarján megnevezte védőjét nagykanizsai ügyvéd szomélyélton, majd azonnal levezettek a .rendóT^ ségi fogdába. . i( ""¦
Tarján\'ügyével kapcs|a)aílMin kwl-den ogész nap folytak "ft^fihallgatások a rendőrségen, amit vitéz dn Jónás Károly rendőrkapitány íogá-natbsitott. Ugyanis — értesülésünk szerint — Tarján-Pálcsiccsal kapcsolatban a rendőrségi nyomozt\'vs még más ügyro is kifurjod, most azt igyoks/.ik kibogozni a bűnügyi osztálv apparátusa,
A \'Varján-Pálcaics-ügy tehát még tovább da^ad ...
Az >osot« az ogóez-megyében nagy feltünóat váltott kifő. R.)
Kályhát, tűzhelyet
más tél: szükségletét már most jegyeztesse elő Ciépleshet golyósesap(;yak raktáréi
UNGKK-ÍJ LLMANN vaskereakedésben. fP3T i,ol\'i;\'.n.,\'..;n3, >i"lrílnnm- éa keeeelaj raktár. f«
ZALAI KÖZLÖNY
1943. juljus 7 |
seemokben már ott vergődik a költöző madarak njugtalansági. tizeket a szenteket mer eljegyezte magának r Tég-
telrn.
Ilosolyog stiogy ráainéz és azt mondja nekem:
— Köszönöm, liRml
A hangra felretten az eddig némaságba süllyedt ur, felugrik óh vlgyázba ragja magét Keuónyeu koppsn a civil cipő, civil knlnpon bzsIuIAI a kéz és ugy köszön:
— AtdzttloH llnztoletcni. Méltóságos Uram I
Boldogan Illteti az Öreg viasza maga mellé.
— \'le vagy ? Na él hogyan hogy Itthon 1
— Most a fiam... Mind a három Ham...
Sóhajt.
— Na Igon! Ez hz ő háborújuk. A mienk más volt... egészen más... De azért kemény volt sz is.
Én szabályszerűen Játszem a beígért leszállást, elsodródom líiök. Azt még megtudom, hogy u múlt háború egyik názsdnnrancHnoka és dercBtdő ka-dettja Ülnek egymás mellett.
Azután már Inkább csak nevek, hangok ülődnek hozzám.
— Doberdő.,. Isonzó ... - mondják.
— Voronyezs. .. Sztálingrád ... Do-neo... - feleli rá szivem. Meghallom:
— István karácsony éta nem Ír. Pici kis lánya tolyton viasza várja.
Arután már nem hallok semmit. Talán már nem la vagyok ott. Valahol messze, nagyon messze járok Tul a batáron, a Kárpátokon lul a Donecnél még messzebb. Egészen ott, ahol magyar sorsot magyar Jövőt Intéz az OrÖk végzés, Örök szeretet s ott felzokog a szivem. Oh, őrizd meg őket, édes latenum I
S amit ígértem, leszállni u megállónál — én elfolejlek.
nemes J-ekele Mária
l)J szerve bízzák a textil-kereskedők áruellátását
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó jelenti Budapestről, hogy a Kereskedelmi és Iparkamara a most bevezetett textilvásárlási könyvecskékkel kapcsolatban a nagy- és kiskereskedők közötti áruelosztás szabályozása érdekében egy Központi Textil Bizottság nevü intézményt srervez. Az uj bizottságban — melynek kamarai elnöke lesz — képviselve lesznek a textil-szakma minden ágának reprezentánsai, persze azok, akik a piacot regen ismerő szakemberek. A bi- j zottság munkája folyamán- nem ¦ ragaszkodik mai<l a merev és már régóta kialakult kis- és nagykereskedő kapcsolatokhoz, hanem az egyes üzletek helyet, a közlekedési és szállítási lehetőségeket figyelcmbevévc uj, modern alapra helyezi a kis- és nagykereskedők cgymásközötti áruelosztási viszonyát. A bizottság buslapesti főirodáit a Textilközpont épületében helyetik el, mig a vidéki irodák az egyes kamarai központok epületeiben találnak maid helyet. A bizottság Összeállítására és munkájának megkezdésére már a legközelebbi napokban sor kerül.
Iramat, tzistit
legmagasabb árban veszek.
Vékásy ékszeres/
kapható
KISS fatelepen
Eraiébíl-lér 13. Arán; J.-n. 8.
i török kormsiy még
a cenzoré
A tonik nemzetgyűlésen egy kérdésre válanzolra Mnnomoncsoglu külügyminiszter egveliok kőzött ezeket mondotta:
Törőkország, amely ragaszkodik som legessé\'"\'hoz, sajnos, bizonyos hirrorésok Bzinholyo. Lehetetlenség ozon teljesen sogitoni. A terük kormány soha sem riadt vissza erélyes eszközök alkalmazásától a török érdekekkel összhangban nem álló propaganda ollón. Mindenekelőtt tekinteti*) kell vonni, hogy
a sajtószabadság. fi közUsi szabadság a rendszer alkotó eleme és - ennek az elvnek biztosítása az előnyök és hátrányok legalaposabb im-riegolésévol történt. Kzoktion a válságos idökbon a török kormány még idoiglonoaon som akarja; a .cenzúra hővezetésére] ezt az olvot meg-
Ideiglenesen sem akarja bevezetését
sérteni. Minden röpiratot olözotes ongedély nélkül loluit árusítani, do a törvényos büntetések hatályával.
A törők külügyminiszter ezután a párt-pmgrambói idézte a nemzet fogaimarói szóló részt. A nemzet olyan társadalmi és |x>litikai közösség, amelyet a nyelv, a kultúra és az eszmények ngységévol áthatolt polgárok alkotnak. Jmo Törökország formuláé iója.
A tórökOk ptditika lojalitásai mindenütt ismerik. A határokon kívül maradt törököknek csak Iwldogságot és boldogulást kívánunk --- mondotta \' Mononion-csoglu —, do egész [>olitikánk és ogész türkizmusunk következetesen
a haza határain lielül élő törökökro vonatkozik és szorítkozik.
KÖZGAZDASÁG
A gabona szállítása
Gabonát sz ország egész területén egyik kövséghöl a másikba csnk szállítási Igazolvánnyal *znbnd szállítani. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az egyes gazdasági területen belül történő szállításokra, valamint hz eladás céljából a vásárlásra Jogosliott kerenkedő raktárába, vagy a feladóállomásru ezAI* Iltott gabonára.
A vámőrlésNi ¦;osnlt gazdaságból a váinórlő malomöa szállított kca\\(rri\'a-henánál a szállítási Igazolvány <. vám-őrlésl tanúsítványt pótolja, de csak olyan mennyUég erejéig, amennyi a tanúsítvány szerint még negóröili-\'Ő. A szállítási igazolványt a gahonn l-l-adriHl helye szerint Illetékes köz«égl elöljáróság állítja kl.
Kenyérgabonára községi olílJáráBág csnk annak adhat kl szállítási igazolványt, aki Igazolja, hogy vámőrlésle Jogosult én a munkabér, vsgy máa természetbeni Járandóság elmén Jogosan megszerzett kenyérgabonát lakéhelyére kívánja czállltanl. Vetési célra szeigáló kenyf-rgabonára, valamint kenyérga-benavetémag beszerzése céljából cserélésre szelgáln kenyérgabonára, továbbá egyéb Indokolt ecetben a közellátási lelügyelíség adhst kl szállítási Igazolványt. A közellátási ketmány-lii/toti álial kiállított vásárlási eage-dély alapján megvásárolt árpára és zabra a szállítási Igaielvány kiadását a községi elöljáróság nem tagadhatja
Kö/Iorgalmu vasút, hajózási és közúti fuvarozási vállalat, valamint a
Eosin gabonát 6?álillás végett csak ak-or fogadhat el, ha a feladó az érvényes szállítási lgnzolváuyt átadja és a fuvarlevél címzettje a szAllllásl Igazolványon meunsvezett címzettel azonos.
Ha a gahónát kereskedő, vagy kereskedelmi őrlésre kijelölt malom adja fel, a szállítási Igazolványt a Kö/pont Altul szárazbélyegzővel ellátóit és «z&-mozoll luvsrlevél pótolja.
Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a honvédség állal vagy » konvéd-aég elmére feladott gabonaküldemé-?yekre; a m. klr. Növénytermelési Hivatal hitelezett fuvarlevelével feladott gabonára; a Központ, továbbá a m. klr. gazdasági leiügy el ősegek, a m. klr. Növénytermelési Hivatal, a m- klr. Vei ám a g vizsgáló állomás, az Országos i>. klr. Gabona é> tisztktsérletl Intézet és a budapesti Arii és Értéktőzsde választott bírósága címére, vagy ezek által fcladett, továbbá a kereskedelmi őrlésre kijelölt malmuk által egymás elmére feladóit 10 kg.ot meg nem haladó gabonamintakra. (s)
A gazdák kötelessége a cséplésnél
A gazdálkodónak gabonaterme-
sét a jó gazda gondosságával kell elcsépeltctnic. Gabonáját «sak cséplőgéppel csépelletheti el. A cséplőgép vezetője csak akkor kezdheti meg a cséplést, ha a gazda neki előbb bemutatja gazda-könyvét, vagy ha az, aki csépelteim akar, előbb igazolja, hogy aratőrész cinién jutott a gabona birtokába. Más esetben csak a községi elöljáróság Írásbeli engedélye alapján vállalhat cséplést a cséplőgép vezetője. Kéveketéshez szalmát vagy zsúpszalmán is csak a községi elöljáróság engedélyével szabad csépeltetni.
EllenóVzIk a cséplést
A közellátásügyi miniszter a cséplést nyilt paranccsal ellátott közegeivel, a közellátási felügyelőségek utján, valamint a közigazgatási hatóságok utján ellenőrizteti. Az ellenőrzés arra irányul, hogy a cséplés gondos lefolytatására vonatkozó intézkedéseket mind a gazda, mind pedig a cséplőgép vezetője betartja-e, továbbá, hogy a cséplőgép vezetője eleget tesz-e a könyvek és nyomtatványok kitöltésére és szabályszerű vezetésére vonatkozó kötelességének. Ha az ellenőrzésnél *i ellenőrök bármiféle szabálytalanságot állapitanak meg, a cséplést azonnal beszüntethetik. Az ellenőrzést végző közeg jelentése alapján a közellátási kormánybiztos a cséplőgép vezetőjét a csépléstől eltilthatja vagy költségere állandó cséplés! ellenőrt rendelhet lei. ($)
Külpolitikai hírek
A berlini török nagykövetet a na~ j tokban Ankarába várják szabadságra és egyidejűleg jelentest tesz kormányának.
A török hatóságok tárgyalásokat folytatnak a Törökország földközi-tengeri kikötöibo monckült francia hajók megvásárlására. lOrdeml kikö-tőjóhon 9 hajó tartózkodik, közülük
villamos ÁRAMszolgáltató rt.
Arimszámlák fizetése, reklamáolák, hibajelentésük, szakszóra felvilágosítás minden villamos kérdésben détimlbtt 8-tól délután 1« óráig. CttMrtgcry-ut 51, telefon 294.
bgy öuozor tonnás gőzön, a tótibi ro» taté hajó é« kisebb tohorhajó. «
Sikorski holttestét a jÖy.4 héum Oibrallárból Angliália szállítják.
Hrédprazágban uj hajót bocsátottak vízre, áinoly hatezer tonnás motoros. Soiiességo Ifi,5 csomó. A svéd Trans-Államik hajóstársaság számára Összesen D hajót- épitenek 5H.ÍKK) lonnatartalomma 1.\'
Londoni líud. Tud.-jelentée szerint az angol fővárosban arra, számítanak, hogy Anglia rövidoson öí\'-ismorí a francia telszaj^aditáai bízót tságol.
Gépírásban {írtai llafctolaalSnot,
kl önállóan könyvel, azonnal felvéstünk. Kézírással irt ajánlatot Kopjlela bátor-üzletbe kétUiik. 2084
KtinyufcütÖ lattanénak heti fizetés-tel felvetzünk 4 pelglil iskolát végzett lebb családból való Unt. Közgazdasági R.-l. nyemdája, Pó ut 5.
Egy tanonc és egy komoly kilátó felvétetik Horváth üvegUzleiben, l-ú-tit.
14
Qépfrönfit (másod könyveiét) — kereskedelmit végzeitet (tárvénynek megfelelőt; lelveiz Unger-vaskereakedéJ. 2235
Szolid, tiszta és erkölcsös életit, jómeg-jelenísü, középkorú magános nő söntéiben o/o-ra f «1* Átall k blitosltékksl. c:im a kiadóhivatalban. \'221!;
Höl a«afaá»a|á«l azonnal IclvéietiV. •onátné, Bilhory-u. 8. az._32m
Felveszek bútorüzlete tg ben olyan / nőt, aki géplráaaal hír, azonnali belépísir. Helyei Imre, Fő-ut 4. sz. lfr
„Fakata 8aa" gyógyszcrtlr kerts Július 15 ért laboiáninét. 2S47
Fianl tudó mindenes beJiléDÖ azonnal (elvétetik. Cini a kiadó hivatalban. 2340
TakarltónBI keresek azonnali telepéire. Fő nt 23. (Trafik.) 2341
Kéttagú család keres perfekt uakacsnó-szsbalcányt, lehet bejáró la^Cim: Erzsébet-tér 15., I. em. 1 i\'345
Gumljavttó tanonoat flictéssel felvesz Czvetkó Mátyás, Fó-ut 4. 2343
Kifutófiú* vagy Ukartténét azonnali belépésre fclvcazUnk. Singer Varrógép-Üzlet, Fő ut. 2344
3 + 1 lámpás Orion uj rádié clsdé. Kávegjár, Metcher Marion. 2342
ÉpHkaaéabAI " visszamaradt ajték, ablakok, használt bototok eladók. Megtekinthető délután 5-í-ig Battbyáay-u. 12.
2236
Egykerekű tragaoe eladó. Fó-ut ^ í-.
Diákokat a Jövő tanévre jé «llá-táa*a>, go; di;-, felügyeletiét, (Brdősiobis egészségei lakásbin váita;o<<. Cm a Kiadóhivatalban.
EWaaaett ma a vajgyárnál Simka Rezső eévre szóló dupla cukorjegy. Kérem a megtalálót, adja le a kUdőblvatalbss.
234Í
tBD panp* jutalmat kap, aki ault héten alwaaaati Supet extra, Szabi Antii cégjelzéiö, zöld csíkozott, négyszög-tískls, SlyrlH kentrafékes, dinamós íérli-keríkpiromtől hírt hoz. Szuts, Petőfi-ut W.
22J9
PotirlcagAra nyelvekből eredménycsen előkészítek. Jelentkezés déli érákban. Cnn a kladúhivatalbsn. 2349
6-án este egy 86 kilós aartéa a Kis* fateleptől almom. Aki (ud róla vsgy látta, Jelentse a rendőrségen. 2351
I^LlTIICávI MAPI LAP,
fUtrfla : „KfiBazsaeittltT. Isaiytastm\'^ foUd&f Idmaé: latol KáeMy. Nyemateet. s ,.K*rt*itft*á«J sL T. «s«rkaalxtt* ¦yaaááJáatsi\'aaiyzailMli
Föladó:
Clm: -
HeniUokosat:____--------| 83« évi., 151. sz. Nagykanizsa, 1943. július 8. ostltörtök Ára 12 fillér.
- —i-—,— 3 ^ ^ ^ ^
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség és, kiadóhivatal: Fő-ut 5. ezam. SzerkcsztŐséRl és kiadóhivatalt telefon 78 az. Megjelenik mindon hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbar.ts Lajos
Előfizetés) ára: ogy hónapra 3 pengó 20 fillér,
nogyedóvro B pengő 20 fillér. Kgyex szám: hétköznap 12 lm., szombaton 20 fiit.
kmtimÉ niissis inlta
Kállay Miklós miniszterelnök szü-lórármogyéjélion mndkivül nagyjelentőségű bőszedet mondott a minapiban, aminők szorfolotü fontosságát az adja, hogy a torna, amit fölvetett, nem múló napi politikai értékkol bír, hanom a nemzet jövőjét mélyen érinti.
A tanítóságról éa a tanári karról. Általában a nomzot növelőiről emlékezett inog. Vannak foglalkozási agak, amik magasan folülomolkod-iu)k a pusztán \\-ott »konyér korofiot« ós közértolmü Moglalkozá«« íölé, ozok a hivatások. Pap, katona, újságíró, a nép novolőjo, a tanár, a tanító nem koros anyagi hasznot, busás jövodolmi forrásokat, bánom hivatást szolgál. Az olinult évtizodok ogyik nagy uJBiigiró fojedolme, a nagy tok in tó lyü Rákosi Jonő mondotta ogyszor, hogy mi újságírók akkor.ia dolgoznánk a közért, akkor is imánk, ha ezért nokünk kolloho fizetnünk. Az igazi néptanító, a tanár, a nép növelői a legnagyobb jutalmat,-/ legértékesebb ellenszolgáltatást a hivatásukból fakadt érzésekből kapják s itt térünk rá Kállay Míklos miniszterelnök nagy-jolontőségü megállapítására: a magyar nevelői tostÜlot, a tanárok ás tanítok missziót teljesítenek. Ehhez a missziós munkához nagy lelkiorő, nagy lemondás és főként az elhivatottság érzető szükséges. Ha a római egyház papja azt a parancsot kapja, hogy ménjén a világ valamelyik híjára pogányokat téríteni, a "magas célt szolgáló misszionárius hóna alá veszi a bibliát s ha nincs repülőgép, vonat, hajó és más közlekedési eszköz, ám mogíndul gyalog és téríti a íolkekots kz a missziós munka.
Kállay Miklós miniszterelnök szuIm] ioktiv érzéseket is foltárt Nyíregyházán, amikor azt mondta, hogy amikor tanítóival vagy tanáraival találkozik, az elfogódottság érzete lőlti ól. S ezzel valamennyien igy vagyunk, .ló ezt hangsúlyozni és hangoztatni, mort Mába végzi a magyar növelői kar a logpéldaadóbb munkát, ha azt a nagyközönség #nom értékeli, kicsinyíti, avagy talán fitymálja. Igen is tudnia koll mindenkinek, hogy a magyar növelői kar ma\' képzőttsógbon* messzo fölötte áll a régi idők tanítói és tanári karának és az a munka, amit végez, értékben megközelíti, sőt bizonyos szempontból fölül is múlja a roaíitások torén produkált legértéko-aebb munkát. Mert ma mar nem pusztán éa szigorúan vott tanítást látunk az ó munkájukban, hanem a nemzet heve lését. Ks itt mutatunk rá a miniszterelnök egy fontos kö-votolményéro: se az iskolából kikerült rélog, se a riovoiŐi és oktatói kar no szakadjon ol egymástól nlég akkor som, amikor a bizonyitványí már kozélw adták, iIletvo.kezbo vették. Bzon a téren nagy fejlődés ós több munkatorülot var betöltésre. Ez az a munka, amit a mmiszlor-olnök mÍBsziós föladatnak nevezett. A tanitó a jogyzővol együtt logyon a falu szellomi vozetőio, sőt erkölcsi élőiének egyik legfőbb irányítója. Ebben a nagy világégésbon és a
A Szovjet elejtette a nagy nyári offenzíva tervét
Berlin szerint nem lehet előre tervbe vett német támadásról beszélni
Csang-Kai-Sek azonnali támadást követel Japán ellen
Borimból jolontik: Fokozott némot földerítés
i lapján
megállapították, hogy a Kzóv\'jol Bjolgorod és Orol környékén erős csapatokat vont össze. A némot. foi-dontés heves szovjet támadások megindulását idézte elő és az orodotíleg szük (érro korlátozott harci csolok-mónyok nagy mértékben kiterjedtek.\' Az a körülmény, hogy a nemetek már az olső két nap alatt több mint 800 páncélost és 637 repülőgépet
sonimisitottek meg, szemléltetően mutatja, hogy a Hzovjot milyen orós kötelékokot vont össze ezen ;iy. aicvonalszakaszon a tervezett nagy támadás érdekébon. Elő bizonysága elsősorban a némot elhárítás orojénok is. Miután azonban a szovjet támadások nagy vosztosé-gok között nioghiiisiiltak, a nómolok is ellentámadásba lendültek és^máris mélyen benyomultak az ollonségos állásokba és áttörték azokat.
A bjelgoreall és orell harcok csupán helyi jelentőségűek
Berlini jelentés szerint a keleti harctéren nom lehet előre tervbe veit ué-met nyári offenzíváról beszélni. BJel-gorodnál és Orel környékén most már bebizonyosodott, hogy osupán helyi Jelentőségű felderiléaro tettek német részrőt intézkedéseket, ami később nagy támndó harccá fejlődött kl. Az egyes arc vonalszakaszokon bármilyen
erős szovjet erökft vetettek Is harcba, mégis arra lehot következtetni, hogy a Szovjet elejtette a nagy nyári offenzíva tervét és egyre jobban kitűnik a Szovjetnek az a magatartása, amivel a nyugati hatalmaktól a másüilk arovo nal haladéktalan felállítását akarja kl erőszakol ol
A Bud Tuti. berlini jelentése a keleti arcvonal harcairól
A kolefi harctéri helyzettől kapcsolatban német katonai szakértők ugy vélokednek, Írja a Budapesti Tudósító, hogy a mostani harcok; lassanként anyag-csatává fejlődnek. Ennok méroteíro a német—szovjet háborít folyamán ilyen, viszonylag szük területen még nem volt példa.
Ami a harcok további menetét illeti, Berlinben., hangoztatják, hogy meg koll várni, miként fojlődik a pillanatnyi helyzot és vájjon a némot vezetés arra helvoz-e súlyt, hogy jól kiépített állásait fartsa, vagy pedig elszánja magát az ogyszor már mozgásba londült gépezet to-vábbhajtására.
Az (Íróitól dőlro tomboló csaté tulaj dánképpen közvetlen kűvetkoz-menye a Biolgorodnál / megindult harcoknak. Ebben a k*üzdolombon orós csapatok és nagymennyiségű hadianyag korült bevetésre. A -tél vége óta mindkét fél fölvonultatott csapatai vesznek rószt a Bjolgorod-nál, Kurszknál és Orol környékén duló harcokban. .Tekintettől arra, hogy ez a vidék a közlokodésí sarkpontja az ogész koloti arcvonalnak, loliotségos a jelenlegi harci övezot továbbterjedése.
Berlini jól tájékozott katonai körökben hangoztatják, hogy
a német részről kezdett támadás időbellleg korlátozott és csak helyi jolentösóoü volt.
A némot hadvezetés csupán arra töröködetf, hegy az arcvonalat kiigazítsa és hogy a némot állások ki-épitéséro és biztosi tanúra birfokba vogyon ogy hadászatilag fontos uralkodó magaslatot. Semmiképpen sincs szó támadás megkezdéséről, amoly-nok távolabbi célja Moszkva lenne. A váratlanul orős szovjet ollontáma-dás idézte elő a most kialakult nagy csatát. A hatalmas tartalékokból "itélvo, amelyokot a szovjot küz- ¦
dolemlM) votett és umoly\\lénuit részről !s orŐsobb tartalékok bevetését totlxi szükségessé, Borlinlxm ugy vélokednek, hogy döntő luircoknuk koll kifejlődniük.
Berlinbon az eddigi harcokkal kapcsolatban még mogjogyzik, hogy a némot csapatok oddig semmi foto helyzeti veszteségol nem szonvodtok és a némot páncélos ogységokot a hátsó állásokból még nom vetették be nagy mértékben.
Az olasz-német repülők uj harcmodora
A tengely repülőgépek oly hatékony SftJIenállást fejlettek kl az ellenséges röpülök támadásával szemben az utóbbi időkben, amire e háború alatt még nem volt példa, irja a Messagero, maid Idézi s Reuter angol hírközlő Iroda különtudósltójának algíri jelentését fs, amely ezorlut az angolok éa amerikaiak repülőinek az olasz nómet repülök va-
lóságos függönyével kell minden alkalommal megküzdeniük. Ezeken n rc-pülŐ-fOggönyöke\'n kell az angolszászoknak áttörniük, hogy elérhessék támadási célponjulkat. Az áttörés egyre több veszteségbe kerül. Amint a Itouler tudósítója írja. a tengely repülői u| harcmodort követnek. A vadászok ugyanis az angol-amerikai légi erődök
fölé repülnek és a levegőből rádobják bombáikat ezekre a repülőerődokre. Az uj harcmodorral legutóbb 3 ropülő-crődttt puszlltoilak el a tengoly vadászai.
A német repülők nagy károkat. okoztak Bizerta kikötőiében
Némot ropűlőgénok még kedden éjszaka Bizerta kikötőio fölé repültök é\'s ledobott bombáikkal nagy károkat okoztak. MinJ, a tegnapi földerítő ropÜJŐk mogállapították, a nagy támadás érzekonyon sújtotta az angolszász inváziós hajóhad egyik legfontosabb támaszpontját A kikötőben horgonyzó több hajó olvo-Bzottnek tekinthető. A kikotőboron-dezésokbon nagy tüz kolotkozott.
Az angolszászok repülőgép-vesztesége Szicília felett
A nómet és olasz hadi jelentések inár napok óta rendkívül nagy brit éa északamorikui ronülógép-voazto-bogokról számolnak bo a Földközi-tongor vidékén. Az angolszászok szombat és hétfő között loö röpülő-, gépot voszitettok a szicíliai városok ollón intézett támadásaik alkalmával. A tolóit géjwk nagy része négymotoros bombázó volt, 7—10 főnyi logénységgol. Ezzel szemben a tengely csupán 8 vadászgépet vosztott, összoson 1.8 főnyi logénységgol. Ezok egy részo is ojtőornyó segitségévol mogmenokült.
Svájci lapielentée az olasz
hariflalat-átahikulásról
Olaszországban jolonleg mind katonai, mind hangulati tekintetben érezhető átalakulás állapitható meg, irja a »I)io Tata című svájci lap római tudósítója. Ennok megértésére a jelenlegi helyzetet Összo koll hasonlítani a Tunézia föladásával bekövetkezett állapottal. A sulyöfl csapás és a tunéziai állások elvesz -téso, irja a svájci tudósító, kétségtelenül átmenetileg bizonyos tájékozatlanságot idézett elő. Ha az angolok akkor mindjárt partraszállást kisérollok volna meg Olaszországban, nehezen állapítható meg most, miként alakult volna akkor a helyzet. Az angolok azonban tjhnu-I asz toltuk ozt a pillanatot ós közben a dolgok alapvetően megváltoztak. Katonai tekintetben lognevozotoeobb esemény az ollonségos légi támadások napről-napro hatásosabb elhárítása. Politikai tekintetben jpedig a hangulatot Alussolini legutóbbi bo-szédo nagy mértékbon mogerósí tette.
lm)földi sok mogélhotési gond kö-zopolto jóleső érzéssol vosszük tudomásul, hogy sorsunk fololós i\'rá-riyitéi nom merülnek bolo csupán a napi föladatok sürgőié problémáinak, az élőt gondjainak nap mint nap kopogtató irányításába, hanem Bzömüket a nemzőt jövő sorsán tartva messzo előre tekintenék és
építik nemcsak materiális vonalon, hanom lolkiek torén ís a jobb jövő irányát. Eh bon oszjopoa föladat vár a magyar növelői munkát végző tanítói és tanári karra. Ezt sokan — isinorvo nemes munkájuk oród-ínéliyét — tudják is. Nagy hiba volna, lia az ogyotomos magyar társadalom no venné észre missziós
munkájuk fáradozásait és annak oredmenyoit s ugy kollono éroznio magát a magyar nevelői karnak, mint aki ogy eloton át a legnemo-Bobb igékot hirdoti ogy telefonkészüléken át, do onnan soha választ nem kap.
(¦->
ZALAI K02L0NY
1913- július i
, Caang-Kat-Sek Üzenete a szövetségesekhez
Osungkfog, Július 8 (liurj. \'Itid.J A Japán—kinal háború kitörésének cAtordulóJa alkalmából Cs«»«-Kol-Sek üzenetet Intézott a szövet* égesekh"/. Azt kívánja, azonnul Indítsanak támadást Japán ellen Az, ami Kfoát nyugtalanítja, nem annyira az a főkénlés, hogy egyáltalán megnyerik-o os hogyan oyorlk meg a háborúi a szövetségesek, hanem InkAhb az, hogy mikor érik el a győzőimet.
A japánok elsüllyesztették a Heléna amerikai cirkálót
A Kula-öbölbon a japán hudorúk olsüllyosztef ték a Iloloná amerikai cirkálót. A hajó sz amerikai flotta
¦legkorszerűbb" kŐIUiyti cirkálói közé \'tartozott. 1988 augusztusában bocsátották vízre. Vízkiszorítása tízezer tonna volt. Fegyverzete 15 darab 1Ő.2 cm.-os lövegből, H darab 12.7 cm.-os lég védőim i ágyúból, ¦! . darab 1.7 cm.-os lövegből és 8 darab 1 cm.-oa lövegből állott. Födélzetén I vízi lejiülógép is volt. Az elsül (vesztett firkáló legénységének létszáma békében 868 fő volt.
A német támadás célja, hogy elsiettesse az angolszászokkal
az inváziót
New-york, Július 8 (líud. Tud.) Amelknl ra dió jelentés sze-rlnl a nemet c°apatnl; támadó batímílve-lete neai a S\'ovjelunié. hanem Anglia es az Egyesült Államok ellenirányul és célja az, hogy ezzel a támadással az Egyesült Államokat és Angliát mugalon a konli-nens elsletclt inváziójára bírja.
Giraud Washingtonban
Oíraud tábornok Washingtonba érkezett és meglátogatta líoosevolt elnököt. A iiiegl>oszé[éson Joliin volt Ijcahy tongornugV, az Kgyosült Államok volt víchyi nagykövete is.
Szovjet tisztviselők Iránban
Iránunk abba a részébe, amelyet szovjet csapatok tartanak megszállva, sok szovjet tisztviselő érkezett. Tehrizlxm az igazgatást nagyrészt szovjet közegek vették át. A rendőri fölügyelőt tolioson szovjet kézen van, do nem |*)lgari, hanoin katonai vo-r.etés alatt.
Megindult X Pitit* szeuttt^dvatanf pere
Vatikánvárosban összeült a Szertartások Hzont Kongregációja, amely első alkalommal tárgyalja X. lMus pápa BzonMéavatási j»rét.
Igazságügyi kinevezések
A Kormányzó Hr Őfőméltósága dr. Bene László nsgykanzsal törvényszéki titkárt klr. ügyésszé nevezte kl Veez-prémbe; dr. Qosztenyi Ferenn zalaegerszegi titkárt Járáabirévá Csákter-ayara; dr. Bflkl Géza bicskei járásid-rot Letenyére helyezték it, dr Birkás Gáza nagykanizsai klr. ügyészt s szombathelyi ügyészségre helyezték. - Dr. íízabA Sándor keszthelyi, dr. Arany József, dr. Bojt István és dr. Szende István kanlsaal törvényszéki aljegyzők törvényszéki Jegyzőkké léptek eíl. — Varrá Bélát a kanizsai Járásbírósághoz kezelővé nevezték kl.
A veszprémi egyházmegye provlcárlusa
Czapik Gyula egri érsek, a veszprémi egyházmegye apostoli adminisztrátora a veszprémi papsághoz most intézett körlevélbon kiiztl a zsinati kongregációjának azt n dekrétumát, amellyel őt XII. Plus pápa az egyházmegye adminisztrátorává nevezte ki. Tekintettel arra, hogy ezzel kapcsoltban megszll-nlk az AH dánon püspöki bi\'lynökök hatósága, a főpásztor provlcárlussá dr.
Simon György apostoli főjegyző, nagyprépostot novezto kl. Akadályoztatása, vagy Veszprémből való távolléte eso-tón pedig megadta a megfelelő Joghatóságot dr. Hoss József prelátus kanonoknak is. elrendeli a főpásztor, hogy további Intézkedésig mjndon világi ós Bzerzetespap a szentmisében köteles elmondani azt a mlselmat, amely azuj főpásztor iiiegválasztisáórt szól.
EgyszerfisfienI fogják a Jövőbea az értelmiségi alka\'masolfafc bejelentését
Az érvényben levő rendelkezésűk szerint minden évben kétszer él pedig január 31-én és jmius 31-én kell az értelmiségi kormánybizlosságnal bejelenten! aL értelmiségi alkalmazottat, fcMUntelvc az idő kőiben beállolt változásokat. A korntáov-biztos a bejelentési kötelezettséget a jövőben egyszerűsíteni szándékozik és ebben az ügyben tárgyalásokat folytatott a különböző érdekképviseltekkel A tervezet szerint az egyszerűsítés után a bejelentésben a zsidó alkalmazollaknaw csupán a Stimát kell majd feltünlelni. A keresztény alkalmazóitokat a Jövőben is név szeriül l\'.lili\'in-i:illón és (avadahiazasukat Is egyenként kell fellünlclm Miután a kormánybiztossal; által rncgállapiloll arányszámot már cl kellett érni, fehát ezenfelüli zsidó alkalmazónak*! már el kelted bcciálnnl. A jö.őben az .-irányszám megváltoztatása zsidók i.i.-.ir,\' nem Történhetik meg. Az mefilörlénhelik, hoay c^y keres\'.-tény alkalmazol! elbocsátásával a zsidók számaránya átmenetileg n gyobb. il en cselben azonban ha I aduk la la mi I gondoskodni kell a számarány helyrejílliMsaról Azok a kereskedők, akik zsidó alkalma-
zottal nem tartanak, a jövőben nem esnek beleleniési kötelezettség alá.
A tervezel szerint ezentúl külön kell bejelenteni a kereskedelmi alkalmazottakat és a\', ttiazókat. Utazónak értelmiségi szc ti pontból azt kell majd tekinteni, akinek jövedelme nagyrészt ügynöki Jnlalék-ból származik Az egy-egy alkalommal foglalkoztatott személyeknek juttatott Ház-teteldíjakal cey Összegben kell fellüntelni és nem kell feltüntetni, hogy az Hleió hányszor volt foglalkoztatva. A ferv szerint a kereskedésben alkalmazóit családtagok hcjolcnlesf kötcle/cllségét is eltörlik. A vállalatoknál a bejelentés eddig külön lőrlcai az Irodában ca külön n telepen foglalkoztatott alkalmazottakról. Ez a különálló bejelentés csak akkor történhetik, ha ugy az irodában, infnt a lelcpen megvan a kormánybiztosság állal meghatározóit arányszám, ellenkező cselben egységes bejclenlést kell tenni, lízek a vlflozlatások csak a jövő évben lépnek érvénybe, mosl még az eddigi rendszer szeriül kelt az értelmileg! alkalmazottakról szőlő bejelentést megtenni.
273 ezer könyvvel gyarapította az elmnlt évben a knlinszminisztérintn a népkönyvtárakat
Ma már 7000 népkdnyvlár válogatott könyvsorozata szolgálja a kultúrát a vidék egyszerű népének
kézimunkaszaküzlei Nagykanizsa Csengery-ut 4.
*
Fonalak, <3éphimzés, Függönyök, H u rkolás,
Párnamontirozás.
Huszonkét oszlendoje, hogy az iskolánkivüli népművelés gondolnia Magyarországon testet öltött és or-szágszorto megindult nemcsak a nngytümogok kulturális emelése, hanem ennek keretében gondoskodtak arról is, hogy minden társadalmi osztály műveltségi színvonalának fejlesztése a gyakorlati életben megvalósulhasson. A kórdós törvényes rondozésénok gondolata állandóan ébren él. Jelenleg ug\\anís az iskolánk ivüli népművelést lendülettel szabályozzák.
A Magyar Vidéki Kajtótudósííé budapesti munkatársának jolentése szerinti az iskolánkivüli népművelés szorvozoto igen érdokos módon hálózza l)o az egész országot és jut el u logkÍKobb faluig, lányáig. Törvényhatóságonként iskolánkivüli népnvü-volési bizottságok alakulnak. Bzolí-
a nemzet nagy kérdéseiben azonos véleményt valljon minden magyar.
A nagy cél\' érdekében már eddig is nagy eredmény ok történtek. Az oIbó és legfontosabb tott volt a népkönyvtárak mogalkotáno. Ma már olmondhatjuk, hogy Magyarország minden községéiion, városában vau népkönyvtár. Korokon hétezer népkönyvtárból kölcsönöznek díjtalanul az egyszerű, szegényobb embereknek olyan ismeretterjesztő és szépirodalmi munkákat, amelyekből a gya-
nok elnöke az alispán, illetékig törvényhatósági városokban a polgármester. A munkát azonban a népművelési titkár végzi, A törvényhatóságon belül u legkisebb falvakban (a n.\'igyobh vár- sokban pedig kerületenként, körzetenként) helyi bizottságok alnku\'nak. Itt már \'a jegyző az elnök. A logfolsobb irányítást a kultuszminisztérium egyik ügyosztájya végzi és gondoskodik arról, hogy az a nagy társadalmi föladat, az egységes nemzeti szollein kialakítása, a társadalmi műveltségi színvonal emelése, a különböző és szerteágazó tevékenységek egységé-bon megvalósul hasson.
Nem akarja az iskolánkivüli nép-művelés állami szervezete uniformizálni szellemileg az emlxireket. hanem azt akarja elérni, hogy
korlnti életit; tudnivalókat Bzoreahet-nok b omettett megismerkedhetnek a magyar szellőinÍ élet legkiválóbbjainak alkotásával. Iskolákban, gazdakörökbon, kultúrházakban vannak elhelyezve ezek n könyvtárak. Egy-egy könyvtár könyvállománya 150— 500 darab. Minden könyv fendkivül alapos, gondos és szakszerű birálat után körül a könyvtárba. A minisztérium népművelési ügyosztálya
, bi nép mozgó
7—Sin__és csütörtökön
Szenzációs orosztirgyu film NÉVAPARTI NÁSZ
Főszerepldk : Oaby Morley és Viktor Francén |
l
Aktudlls hiradó \\
-,- |
Eldaddsok kezdete S és 7 órakor.
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
időnként jegyzéket állít Össze k csak ezekből vásárolhatnak a bizottságok a könyvtárak számára. Krnollott * néjiniüvejési Ügyosztály, maga jg gondoskodik arról, hogy mogfolelij könyvekkel gyarapilaa a vidéki könyvtárakat. Az elmúlt évben \'275 ezer darab könyvel küldött szét az ország minden falujába, átlag tehát egy-egy könyvtár könyvéinek szánts 40 darabba] emelkedett.
Fontos eszköze a nénniQvolésnók a népművelési előadások rondozéso. Nemcsak Analfabéta tanfolyamokat rendeznek, de a szaiMUJIicoumok és szabadegyetemek keretében gondos, kodnak az értelmiségi osztály szellemi szükségleteinek kiolégltétiérói is. Bogitságpt nyújtanak M rádióim* Hzorzéseknél is. Ila Ogy-egy gazdakör, vagy kultúrház összegyűjti egy nénrádió árának felét, inásÍK felél kifizeti a miníszU\'i\'iiuii. Gramofonok és nagy gonddal ü^SZOVálogatott lo-inozok szétosztásával segítik elé az igazi magyar zene terjedését és nép-nzorüsödésél. Ujabban a filmet is iiívokcznok beállítani il nagv kulturális cél szolgálatába. Kövidoson darab keskonyfilmvelíló gépet osztanak ki s megkezdődik n népmü-velési kulttirfilmek gyártása. Nem-, csak száraz ismorottorjoszto filmekét készitonok, hanem ugynevozott játékfilmeket is. molyok oktátánövo-lés-célzaluak.
A ninlt év óta n inogfeleló előadó gárda képzéséről i« gondoekouV nak » nyári olŐadóképző tanfolyamokon. Az" idén 12 ilyen tanfolyamot rendeztek. Két-három vármegyének azokat a tanttóit, tanárait és lelkészeit gyűjtik össze, akik n munkál végzik s egy hétig tarló előadássorozaton képezik ki a nagy és fontos feladatra.
Dr. V. K.
Nem lehet meghosszabbítani a táncmulatságok záróráját
A belügyminiszter a nyilvános helyiségek zárórájáaak m*gállapftá>ávsl kapcsolatban még ez év márciusában utasította a rendőrhatóságokat, hogy scmmifóle táncmulatság vagy estély rondcz.ése centén ne engedélyezzonek zár6ra-]negho«87ahbItast és ilyen mulatságokat lehetőleg egyáltalán no on-gedéiyozzensk 1
Annak eilonére, hogy ez a rendelkezés ma Is érvényben van, az utóbbi időben .óbb hójelentés érkezett n belügy miniszterhez arról, hogy vidéki fó-Bzolgthlrók táncmulatságok*t cnged-V Ivt\'Ziek és azok zá,rórj»Já\'a rendes zárórán ttil Állapították meg. Az Ilyen esetek megUmófósének eikerüléso vő-gstt a belügyminiszter most szigorú rendolotet intézeti a tör vény hstóságoko vezetőihez.
iriitit. szistít
legmagaubb árban vMxek. Vékáay ékszKré,7
kophalú
KISS fatelepen
Eniébit-tér 13. Aruy 1,-a. 8.
13i:i. Julius ;
HÍREK
NAPIREND:
TÜjjoH gyógyssertári ügyelet:: Ma
a Megváltó gyógyszertár Erzsébot-íór 21. szám.
10. FXÓDl...
Kiskauizsón az ottani gyógysze*-isr állandó ugyelatxw szolgálatot tart
Naptár. Július 8. Csütörtök. Rom. kai Erzsébet kir-né. - Protestáns Teréz.
— (Kinevezés)
Zala vármegye főispánja Könye Lajos nagy kanizsai é< Oergely Ferenc csesztregi lakosokat utbizlosokká kinevezte.
— (Tanügyi hlr)
A szombathelyi tankerületi kír főigazgató Jóváhagyta Kocsis Lászlóné Kertész Máriának a berzence-perdócpusílal állami népiskolától a rcszrteki rím. kai. népiskolához való át választását
— (Előléptetések a.postánál)
A m. klr. posta vezérigazgatója Caernó Ferenc Csáktornyái post .forgalmi dijnokot .postagr-akornikká és Sifier Mária nagykanizsai posladijnoknöt poslakezelonóvé léptette elő.
— (Bűntény ?)
Nagy Mária 4 hónapos tapolcai kislány váratlanul elhunyt. A tapolcai járásbíróságra érkezeit jelentések szerint a halál gyanús körülmények közöli történi. Nyomozási indítottak annak megállapításán, hogy a váratlan haláleset nem bűntény által következett-e\'be.
— (Eltörte a kezét a roángorlógép)
A gyepükajáni kókuszfonó és szövőgyárban a mángorlógép elkapla Kizmus öyula c*abrendekl lakos, gyári munkás kezét, akit sulvos kar? és kéztöréssel szállítottak be a sümegi kórházba.
KÖZGAZDáSÁG
A gazdák kötelessége a cséptcsnél
A gazdálkodónak gabonatermesét -,i jó gazda gondosságával kell elcsépeltetnie. Gabonáját csak cséplőgéppel csépeltetheti el. A cséplőgép vezetője csak akkor kezdheti meg a cséplést, ha a gazda neki előbb bemutatja gazda-könyvét, vagy ha az, aki csépcl-fetni akar, előbb igazolja, hogy aratórész cimén jutott a gabona birtokába. Más esetben csak a községi elöljáróság Írásbeli engedélye alapján vállalhat cséplést a cséplőgép vezetője. Kévekdtéshez szalmát vagy zsupszalmát is csak a községi elöljáróság engedélyével szobád csépeltétől;
Ellenőrzik a cséplést
A közellátásügyi miniszter a cséplést nyilt paranccsal ellátott közegeivel, a közellátási felügyelő-" ségek utján, valamint a koiigai-gatási hatóságok utján ellenőrizteti. Az ellenőrzés arra irányul, hogy á cséplés gondos lefolytatására vonatkozó intézkedéseket mind a gazda, mind pedig a cséplőgép \' vezetője betartja-ej továbbá, hogy a cséplőgép vezetője eleget tesz-e a könyvek és nyomtatványok kitöltésére és szabályszerű vezetésére vonatkozó kötelességének. Ha az eltenőrzésnél ae ellenőrök bármiféle szabálytalanságot állapítanak meg, a cséplést azonnal beszüntethetik. Az ellenőrzést végzS kézeg jelentése alapján a közellátási kormánybiztos a cséplőgép vezetőjét « csépléstől eltilthatja vagy költségére állandó cséplést ellenőrt rendelhet ki. \'($)
ZALAI KÖZLÖNY
4 Katolikus IMákoithon-mozgalom zászlóbontása Nagykanizsán
Hat espereskertllet papságának értekezlete a Kat. Legényegyletben
Olvasóink előtt ismorolos, hogy Sőréd i .Juszt Ín ián bíboros liorceg-primás és Kállay Miklós miniszterelnök vezetésével országos mozgalom indult meg a katolikus \'diákotthonok lélositése ügyében. A mozgalom gyakoriali megvalósítására az Aclio Cathojica vállalkozott.
Az A. 0. központ nugbizásából
dr. Hoss József preláluskanonok, országgyűlési képviselő és vitéz Hi\'igi Káix>jy A1AHI igazgató szerdán Kanizsán járt. A Katolikus Legényegylet pagytormóbon a csurgói, km-kojnáromi, nagykanizsai IxmhŐ és kulsŐ, » pacáni körülöl papjai jöttek össze, hogy mogU\'irgyalják a katolikus diákotthonok létesítésének a módozatait.
Dr. Hoss József prolátusknnonok előadásában rámutatott arra, hogy milyen nagy szükség van B kat. diákéit honokra. Az egyik mtiirná-tusban a jövő tanévre az 50 férő-lielyrc 500-an kérték a felvételüket, tohát -150-ot férőhelyhiány miatt ol
kuliéit utasítani. Nem luxus-, hanoin népinlernólusokra van szükség. A hadiárra, a szegény, do tehetséges fiuknak módot kell adni, hogy kitanulhassanak. Hány és hány osieliel-ség kallódik ol esotlog csak azért, 11ic-i-t a szülei falun laknak ós nem tudják a fiukat íakoláztatnf.
Vitéz Sági Károly .MAlii igazgató a saját életéből vett példákkal világította inog, hogy milyen sok nehézséggel kell megküzdenie annak a diáknak, aki a szülői háztól távol, idegenben kénytelen folytatni a tanulmányait.
A diákotthon-mozgalom anyagi megalapozása érdékébon belügyminiszteri engedéllyel orazágszerto mogindul a gyűjtés hogy az uj diákotthonok Waláhb némikép i>ó-tolják a szülői náz melegét. A magyar diákok ezreinok a mogeogilosó-rol van szó. Ezt a célt tüzto ki maga elé a katolikus diákotthon-mozgalom.
Négy évi fegyházzal snjtoüák a nagykanizsai Internáltai
Jabretzky Fülöp Jena ügynök, a nagykanizsai loloncházban, mint laternáit, az udvaron séta közben súlyosan becsmérelte a magyarságot. Más alkalommal a liftl u-iival kapcsolatban hirdetett kommunista elvezet. Nemzetgya-
lázás miatt egyébként már ült egy évi fogházat. A pécsi törvényesek másfélévi fogházra Ítélte. A kúria súlyosbító körülménynek véve a vádlott konokságot és megátalkodó!iságat. Négyévi fegyházra emelte a büntetést.
Színház
A gazdátlan asszony
Ugy is lehetett volna címezni, hogy "Az olhanyagolt asszony*, vagy »A meg nem értett asszony«. Egyre megy. A szerző, Barabás Pál »A gazdát |an asszony« gyűjtőfogalma alá vonja rb sejtetni ongodi, amit mondani akar, amit három\' olmőa-ségtól sziporkázó felvonáson át felvonultat es hirdet. Mert »a boldog\' otthoní< és a házasság |iragmatikajának igtihirdetése. iíarubás »vigjá-téka«. Sok mondanivalója van az írónak. Ugyanis a jólétben és gond-talanságban: biztos fodozékbon élő asszony fiatalságának ragyogó ^lupájában két évi házassíig -után egy napon arni élnedt, hogv »gazdát-laii«, Férje, az Elot Kobotosa, aki küzd, fárad, dolgozik, agyvolojét és tóikét adja oda, csak azért, hogy aiíép fiatal asszonyának ni inéi köny--nyobh élotet, rodöllon gondtalanságot, szép családi otthont,, az Elet uerüjét és napsugarát biztosítsa az általa, a komoly férfi felelősségteljes és biztonságos, szolid szerelemmel szeretett nejének. Ebbeli törekvésében, hogy\'feloségénok mindent lábai elé rakjon, amit az Élettől csuk tód kicsikarni: kissé megváltozik a munkájától fáradtan hazaérkező vőlo-génvi idők udvarias szerelmese és csillagot lehozó trubadúrja: — a férj. Birtokosa immár a szép, fia-tal asszonynak, akiért küzd és fanul,"! do aki két évi házasság után még mindig szeretné férje dédelgését, babusgntását, szépsége előtti hódo-
latát, jtompás asszenviságának kellő olihinoivsél és méltánylását. A férjről lehullott a fiatal szerelmes varázslata ós ott áll pongyolában a kötelességét teljesiló »hétköznapi« -férj. ügy, ahogy mindannyian vagyunk és kinézünk az Elet ro-liotosai, akik leikünket, szívünkot adjuk ti családi szentélyben féltve őrzött Asszonyért, csakhogy Iwl-doggá lássuk magunk\' inoíUitt. A férjei azonban mindjobban igénybe veszi komoly hivatása é« minél löh-l»ot dolgozik, hogy szive királynőjét olhalniozza miudon javakkal, a fiatal asszonv. benaeje lázudozni kezd, tehernek örzí a komoly kötelesség-teljesítést, a biztonság szolid kérőiéit, amely bizony nagyon sokszor súlyos áldozató! kövotolaz Asszonytól* a feleségtől (amiért ki is jár számára B férfivilág mogkülönböz-tölett tiszfelete, becsülése és nomog lovagiassága) és szépségének asodá-latárn, fiatal nőiessége varázslatos igézetének elismerésére és hódolatara, a férfivilág udvarlására vágyakozik "á-férjo mellől, akinek Iw-csülotc4.í»Aioly és szolidon égő nemes szerűiméi bírja ,amollyol körülövezi, néma, do fémjelzett kötelességtől jositéssol: Az »aaszonvÍ lázadása vizein ovoző asszonykát csakhamar önkéntes »s zabád sagra« készteti gyors és meggondolatlan elhatározása »a megszokás jármából", de csakhamar saját kárán meg kell tanulnia, hogy » törvényes keret és
Gyorsírást, UfiÜÜ; Bépirást,
halyeairaat, lawftlexáat «\'
Major gyorsíróiskolában
tan hl jeni
rt tanfolyam 10 hónapos, államvizsgával zárul.
eutfezu Gyarsirás-gépirástanitái
vizsgára is.
Ali ásbs helye zés. Kójjcn tÍ|ékoilalo( : Sveni lmr« h«ro«a*nto» 5.
ti+o
Nők tiszta Isinljükí\'t Gyakran CLakannükkó:.zoil\'i.\'l".,licgf emésztésükre kellő ligyolmal fordítanak. KltünÓ hatáiávsl
ick Is
a férj uoiiios szorolmo: az ogyedüli biztonsága. Sok izgalmon és bonyodalmon vezeti őt ál az író, míg még idejélien kénvtelen lieismorni és saját .kárán ahlioz a morálishoz jutni — az asszony, a foteéog szíunára a férj oldalán jolenti mindazt, amit számára az Elet jelont. Vígjáték, do van benne sok erkölcsi tartalom és csupa szépség olojétöl végig.
liovassy Klára a cimszorepbon csodálatos finomsíiggal, női érzekkol és egyéniaégőiuok minden kedves bájával rajzolta meg Eva Bzoropét. Alakítása fővárosi színpadra való alakilás volt, amely tökéletes művészi szé|wiégél>on a toll ház közönsége nom tudott eléggé Ixítohn. Ragyogó, csipkeszorü, csupa szív és érzés játékával, hódító és lohilin-CselŐ asszonyiságával toljoson magával ragadta a közönségot. A magyar Színjátszásnak rendkívüli értéke *Lo-vassy Klára, aki tegnapi alakításában művészeiének maximumát nyújtotta. A közönség toinlwlva tapsolt kivételes művészetének. Férje, Horváth Jenő Ádám idakitásálian — egyik legszebb, mert maradéktalan művészi - színészi munkáját vé-gozte. Húsból és vérből vnlo fério volt a "lázadozó vérü« asszonynak, aki a különböző szituációkban nemcsak helyesen fogta fel BZOropét. de tónusát is az osoményekliez alkalmazni tudta. Egyike a logazÓbb om-borrajzoknak, amit vidéki színpadon láttunk. Sajnáljuk, hogy fölösedével, Iievassy Klárival ól is hamarosan felszippantja valamely elsómidü fővárosi színház. Mindkettő játéka igazi él mén v volt. líuger Rezső Ivánja élőt figurában érzékeltette
inog !1 minden virágon ¦ koi-esztül gázoló jamjxMot. Ügyi ahogy a tár-sti»á.:ban, szalonokban, aszCaltokon látjuk. Neki való szerep vojl. amely animálta és amelybe eg\\Ten\'is<\'déi twlo vitte. Átütő színészi sikere volt. V. Kovács Anna nagyon jó szinész-!nó, a ¦neki való szoro|»klien. A nagymama nagyon foküdt lolkéro — es . édes figurát formált l»lóU\\ amelye teljesen összeolvad az iró elgondolásával. Igaz és emböri veit szerepé bon. Harasztossy Irén Klomnntin-jólton is megmutatta sokoldalúságát. MOleg sziiwkkel kapcaolédtill lw az összjátékba. Monori l\'^ronc Haltazárja lomporamontumos, rokon-szonvos figura, sok-sok igyokozottel. Voltak dorüs epizódjai is. Horváth Anny Mimije ologáns, élénk szinü játékkal ea biztos follopéeaol, Wagy
Gyönyörű kész Nyári ruhák Kosztümök Blúzok
Pongyolák * Szoknyák Nagy választókban
né/
&A.LAI KÖZLÖNY
1943. július S
fokoníizáfuiTTDl éfl fígyolommol ki-aériük mindig szép játékát. A többiek Ín hozzájárultak az ost síkoré-110/, amely átülő volt. A színészek fővárosi, játékot produkáltak és a közönségnek egy nnpjon kedves estet szereztek, Horváth Jenőnek mint rendezőnek is észrevettük az, átlagon fölüli magason kiemelkedő rendezői munkáját.
Örülünk, hogy rendozók és aziné-•zek figyelemmel voltak a kritikus ktgmunszehbmonő jóindulattal és mindenkor szeretettel megirt észrevételeire. Mi\'ft nizony a kritikus birálut-a nem más, mini a színházlátogató közönség - verdiktje.
HBNBDBK ItEZSÖ
A tavalyinál jobb termés várhaló a német megszállás alatt állá területeken
Boriinbon élelmezési értekezlet volt. Backo Államtitkár, aki az élol-niezési és a irtozőgiizdiwi\'igügyi birodalmi miniszter teendőit latja pl értekezletre hívta össze a német igazgatás alatt álló és Németor«zá-gon kívüli területek német mezőgazdasági és közigazgatási vezetőit. Megállapították, hegy általában véve a mult évinél jobb termés várható. Orrendotesiuik mondották azt a tényt is, hogy növekedőit uz ellátás szempontjából különösen szükséges termények tormoléao.
legszigorltották az lparlgazolTányok kiadását!
UJ rendeletet ndott kl az IpBrflgyl miniszter
A Budapesti Közlöny közli az iparügyi miniszternek 33>00/IÖ43, I. M. számú rendeletet, amely az iparügyi mimszler, illelélcg a kereskedelem- es közlekedés Ügyi miniszter ügykörébe tailozó Iparok gyakorlásához sziihsépes ípnrjogositvanysk kiadása tárgyában 1940 óa megjelent Sí\'mos rendelet hatályon kívül helyezésivel az e tekintetben követendő eljárást egységes szerkezeibe foglalja. Emelleil a rendelet az iparjogojltvanyok kiadását a jövóben csak olyan cEClckbcn teszi lehet tővé, amikor uj iparosnak vagy kerekedének a gazdasági életbe való bi-kapc-o-lasát a közérdek megkívánja. Erre többek kőzfilt azérl van szükség, mert egyes anyagokban fennálló hiány miatt a már niíkailü iparosokat és kereskedőket nem lehet az illető cikkekkel zavartalanul ellátni.
A rendelet szerint az emlllelt inarjsgo-silványokat meghatározóit fontosabb esetekben cíak az illetékes miniszter külfin engeüéljc alapján, minden más esetben
pedig csak az illetékes kereskedelmi és iparkamara vél cm ínyének clózelea meghallgatása Klán lehet kiadni Az iparfogo-süvAny kiadásai Minden cselben az elsőfokú IparhMéidglól kell kérni. Olyan Kelekben, amikor a mimszler elörete- engedélyire -/i-k— c nincsen az iparhatáság az iparj*go»llvány kiadását megtagadhatja, In az i,srjogosltvány kiadása közérdekűéi nem kiváaaios.
Az ipar gyakorlását abban az cselben, ha ar-íparjoíofliiványl csak az illetékes miniszter előzetes engedélye alapján lehet kiadni, csak az ipaijogosilványt megadó elsőfokú véghatároz;.l kézhezvétele ulán, minden más esetben pedig csak <iz ipar-jigosilványt megad* végh;dározat jogerére emelkedése ulán szabad megkezdeni. A meglévő üzlethelyiségen felni ujabb üzlethelyiségei nyílni, vatry n ürlelhelyiséget áthelyezni is csak külön engedély a\'apjiu szabad Az engedély banll kérelmet ugyancsak az elsőfokú iparhal óságnál kell előterjeszteni.
Százmlliléval szaporodott az Idén a levélküldemények száma
Hallotta már...?
...hogy Michelangelo nemcsak a világ legnagyobb szobrásza, hanem mint szemorvos is ktváV volt? A Vatikánban néhány évvel ezelőtt Michelangelo tollából tudományos szempontból is rendkívül érdekes könyvre akadtak, amelyben a nagy művész külön- \' böző szembetegségeket ir le és ad tanácsot gyógyításukra; •
¦ ¦¦hogy a spanyol udvari ceremóniák kételezo ereje nagyobb volt a tőrvényénél és még a király sem vonhatta ki magát alóluk? A király nyáron tizkor, télen kilenckor kényteeln volt nyugovóra térni és a királyi palotában éjnek idején nem volt szabad házas embereknek tartózkodniuk. A királyi udvartartás kizárólag özvegyekből vagy nőtlenekből állott.
A Magyar Tudósító Jelenti:
A PoBlavezórlgargRióság nyilvánosságra hozta a legújabb fergalmi adatokat, Hiufdy ujabb lagyaranyu emelkedésről ad szamot. Ez év olső 5 hónapjában 4H4.H4.0tl0 darab köaín-éges levelet adtak lel. ami kerekez 10 millió darabbal több, mint az elmúlt év hasonló Idászakáiak levélforgalma. Az sjánlott levélpostai küldemények szarna 9.565000 dnrab volt. 1 4 millió darabbal több. mint tavaly, feladtak ez Idő alatt li,4Sl 000 darab psatacsomant, közel 2 millió dnrabbal többel, ailbt tavaly Ilyenkor. Postautalvány 9.3»5.(.0O dar*b korUlt feladásra IJlfl millió Fe»gó értékben. Ez a darabszámnál 1-3 milliós, az értéknél JU> mllllés emelkedésnek felel meg. Erfluen emelkedett a postatakarékpénztár! csekk forgalma ls. Be-
fizettek 14 5 millió dnrah csekkes 31123 millió pengőt. A csekk forgalom-bsn ez kereken 1 millió darabos és 652 mllllé pengős emelkedést Jelent. Feladtak 3,1153000 darab táviratot Is, 042.000 darabbal többet, mint tavaly. A telefonforgalom is Jelentősen emelkedett. A budapesti egységes hálózatkan ez év első 5 hónapjában több, mint 89 millió besrélgeiéat bonyolítottak le. 11 millió beszélgetéssel többet, mint tavaly hasonló Időszakban. Vidéken 25 millió helyi beszélgetést om>közüliek. 4-2 millióval többet, mint tavaly. Budapesten ezldiszerint 98.000, vidéken 89.1.00 a telefonelőllzelők száma. Rádió-előfizet*! 853,000 tarlauak nyilván. Egy év alatt 74.000 szaporodott hz országban a rádióclőflzetók száma.
KöszÖaeinyilvanitas.
Mindazon (óborátaink és Ismerőseink, különösen ez I. él U szfimu posta llSZtl- Cs altiszti kor*. a 226 >>¦. „Ildikó tündérke" és .i 272-es .Ar-pádházl szánt Erzsébet* cserkész-letnycsapat vezetői es tagjai, kik felejthetetlen drága jó hitvesem, III. édesanyánk temetésén megjelenésűkkel vagy bonni más módon málységes fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton Is hálás köszönetünk kifejezését.
Vtrfáajl BesfJ és gyermekei.
NagyKnmzBa megyei varo* polííármeslerélől.
Tárgy: Kancsköizikönyvezés.
Hirdetmény/
A nagykanizsai m. kir. ménlelep karon*) parancsnokság állal \'¦ évi iuMus hó 16-én a méntelepen kanca\'<)i/.ikönyveiés log tartatni d. e. 10 órakor.
Felhívom a tenyíszképei kancák tulajdonosait, hogy fenti időre kandikat vezetlek eló. Rénkus Iiiidelmcny a városházán látható.
Ns&ykinizea, 1943. június 1.
n;» Polgármester.
Külföldi Irirek
Egy török katonai küldöttség Hitler vezér és kancellár meghívására utazást telt Németországban A török küldöttség tegnap cstn érkezett vissza egy német küíönrepttlőgépen Iszlanbulba
Szíriában az idén nagyen rossz a termés.

Alexandriában a brit katonsl hatóságok elrendelték mindazoknak s ke-nyérmsgvaknnk lefoglalását, amelyek a kikötőbe érkeznek.
Bulgária éa Belgium uj kereskedelmi egyezmény kötött.
A szerb ptstaügyi miniszter rendeletére halfélo értékben uj pontabélyog-¦orozatot asznék forgalomba Szerbiában.
Belgrádi jelentés szerint a megszálló hatóságok az eddig reggel 5 órától este 10 óráig tart* közlekedési Időt a kainál 1 órákban meghosszabbították és ezentúl röggel 4 órától szabad közlekedni.
Halósági rendelkezés értelmében az egész ólai vedelni Övezetben kl kell Irtául minden magasabb növésU növényzetet, sást és nádat, fát, bokrokat. •
A legutóbbi ÖssTciráe szerint Isztan-buln&k 872.090 lakosa van.
*
A Bulgáriához legutóbb visszacsatolt terülelen nagy a hiány görögkeleti papákban. A kormány elhatározta, hegy fiz u] költségvetési évben 200 papot küld kl ezokre a területekre.
Zágrábban a micsaraokban Jgen szép és értékes darabokból álló német boros!yánkö-kiállítás nyílt meg.
B4plr*»ban |4ríaa tUatttlaaiaattt,,
kl önállóan könyvel, azonnal (elvégzőnk. Kézírással Irt ajánlatot Kopalei* bútor-Üzletbe kérünk. 2084
Könyvit a tő tanáriénak heti fizetésiéi felveszünk 4 pattján* Iskolát végzett jobb családból valóllut, Kftzgazdasigl lí.-t. nyomdája, Főút 5.
Egy isasne és es>y komoly kifuta felvétetik Horváth üveguzlelben, Fő-ut.
14
Felveszek bútorüzletemben olyan nőt, aki géplráaaal bír, azonnali belépésre. Helyei Imre, Fé-ut 4. sz. 16
GéplrónSt (misodkönyvelőt) — kereskedelmit végzettet (törvénynek mcglclrlfil) felvesz Ungcr-vsskereskzdea. 2225
KéttaQii csalid keres pcifekt izakáesnő-szobaleányt, lehet bejáró Is. Clm : Erisé-bet-téi 15., I. em. 2346
Oamljavltó tnnanoil fizetésjel felvesz CzvelKó Mátyás, Fő-ut 4. 23(3
Mcgbliható L»i6íónÖt kerüsek. V/akt. hauser, Kazinciy u. 31. 23DO
TakarlIAnftk és konyhalaanyok
felvételnek. Cím a kiadóhivatslbas. 23é2
Rlffatat felveszünk. Magyar Köztlstl^ viselők Nagykanizsa, Erzsébet-tér 17. 2161
A GOZFORDO nyitva van reggel ö órától este Q óráig. ( Hétfő, «sorda, pánkek délután és keddesi égési nap níknak.i Telefon: 560.
Kályhát, tűzhelyet
más téli Bzükaécjletét már most jegyeztesse elő Csépleshez g9i*fái9MB«gyak raktáron
ÜNG K K-O í A, :ví ANN vaskereskedésben. SWpr zinfberr-gápak, p^etrólenav éa keüfiolnt raktár, -nm
villamos aram-szolgáltató rt.
Áramszámlák fizetése, reklamáolók, hibajolontóaek, szakszerű felvlláooKltás minden villamos kárdésban déleldtt 8-<él détuUn 16 óráia. C*«jngery-ut 51, taisfon 294.
Haasaalt ruhAI veuek. Tobik Já--nosné, Zrínyi Mtklóa-u. 28., ajtó 6 2356
Cladú egy hálószoba bútor és kei agybetét. Clm: Eötvös-tét 19. Meglekmtheió d, e. 9—12-tg, ú. a. 2-7-ig. 2359-
3llllyc*zlbctÓ leiés fehér u>t"-kaaai eladó. Cim: Futó, i\'etófl ur 59.
2362
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉO
Eloaarélaéin Nigykanizsán nfiiizobás lakátomst Klskanlzsán kétszobás lakassál. Papp Ingatta nközvelitó Nagykanizsa, Teleki ut 8. 2358
i KÜLÖNFÉLE
DIékakat a JOvö tanévre JA allé-Ua«alf gondon felügyeleitel, ISrdŐSEobás egészségei lakásban vállaló*. Cim a kiadóhivatalban.
EI»eaxaH ma a vajgyárnál Junker Rezső eévre szóló dupla cultorjeg^. Kérem a megtalálót, adja le a kiadóhivatalban.
2346
Féfjhwa maaaa 50 éves, csinos, derék, hizi.ni tu dl özvegy, erő"forgalmu trafikkal, mint jogtulajdonos. Pár ezer pengő befektetés Hifklvántatlk. Leveleket kérek: öív. Mátrai Lijosné Szombathely, Ciliiig-utca 1». 2854
A kéromkadAat l«t«n sfm * IHrvémv Mirttatfl R
Elsötétitéshez
papiros
kapható
ani.
«alai ueXL&kxv
SHBLtTtlUU aaptkasN &UM!c. : ,,Ke<|udM*«l (i. T. ^My\'-"-- -\' FvUlö* kladé: Zald Kiwi,. , NyftxiAtaU i > „Klnaztasifl H. T. tsatykaaim-\' •ytadájibM\' Hs^rytuusiiML
15
Cin:-
Htndfnkont:_________ 83 ¦ évi., 152. sz. Nagykanizsa, 1943. július 9. péntek , Ára 12 fillér.
Tibori posta: ^^m^mmm^^mmm^fmmm^mmmmm\'\'\'^^^^ii^^^mttKmmmmm^t
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-ut 5. szám. 6zorkeflr,tŐRégt és kludóhlvntntl tolofon 7«. bz. Megjelenik mlntton hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési éra: egy hónapra 3 pongó 20 fillér,
negyedévre 9 pengő 20 ttllé\'r. KjiycKRyám: hétköznap 12 Ilit., szombaton 20 fül.
larc a leketeplao ellen!
Ki a íololós a fokotopiae határt nem ismerő gani/ilálkrKlásaiért? Erről Kállay Miklós miniszterelnök legutóbb ugy nyilatkozott, hogy a kormány a fogyassz tóküzünség sogit-*égo nélkül a feketepiac elírni alig tud erodniényoson szembeszállni. Ila léhát » fokeie[)iae még nm is virul, KÓt egyro fokozódik, ugy valószinü-log az történik, hogy a fogyasztóközönség nem siet a kormány scgit-.égéro. A fokotopiaeért tuluít a Közönség is fololós. Felelőn, mert ha e/.or és ogy tipikus árdrágításról is értesül, nem veszi magának azt a fáradságot, hogy azokat a halóságok tudomására hozza. I\'odig mindönki a saját bőrén érzi a hátam parazi-táínak a pusztító munkáját. E*t mégis nem akar, vagy nem mor bátran kiállni és följelentést tenni, llünőa nemtörődömség, határtalan g™iimoség oz, amolv csak tápot ad a háborús paraziták közgazdasági életet sorvasztó munkájának. Nom állhatja mag a helyét sokaknak az az okoskodása, hogy a fokotopiacra rá van szorulva, ezért nem akarja a pusztulását. Tanuljunk mog boosz-tani, lemondani és áldozatot hozni és mindjárt nincs szükség n fokoto-piacru;, Az azonban, aki nom akarja megérteni a háborús viszonyok parancsát és a béke bóségélieh kivan élni, az, aki a pénz jogán azt hiszi, hogy többre van joga, mint amennyi neki jár, az talán még védi is a fokotopiacot. I)o itt vannak a szegényebb milliók, miért nom állnak a kormányhatalom mollé, hogy segit-sonek kiirtani a feketepiac szii/.fojü hydrájátV" Nekik saját érdokükbon is a logkérlelhotetlouehhül szonibo kollono fordulni az árdrágítókkal, áruclrojtókkul, a si bőrökkel, táncolókkal és kíméletlenül - legyen az bárki - fel kollono jolontoni okot, A nemzet nagy. erdőkéiről van szó éa ezért a jövőért élot-halát harcot folytató nemzetnek tosz nagy szolgálatot, aki igy cselekszik. .Most már sokszor nom is titokban, hanem nyíltan folyik á fokotopiao. Sokan ismerik a lelkiismorotlon parazitákat. Miért nem jolontik fel éket*? Pedig ebben a harcban a nemzet erdőkéinek kell gyözcdol-tncskodnio. Es győzni is fog. Mort végre a közönség is 11» koll. Irogy lássa: oz nom mohot tovább, A hátam parazitáinak nincs holyo a becsületesen küzdő nomzot sorában. KÍ koll éket irtani, tűzzel és vassal. Ha a közönség nom segít, magára vetheti a követ. A korinányolnök nem hiába kéri a segítséget, ö a dolgok mögé lát és bizonyara látja a következményeket is, amelyek ölo-állnának, ha a paraziták továbbra is büntetlenül garázdáikon hatnának, A hátamnak meg vannak a maguk törvényei. Az árak tehát oinolkod-nok. IX) bogv valaki ezeket az árakat fokozza, csak azért, hogy milliók szenvedésén és nélkülözésén
moggazdagodjék, az a logsiilyosahb bünt kövotí el a nemzet ellen. Induljon el tehát a logkimólótlonobb harc. a feketepiac ellen. No logyon
»gy ilyen háborús parazita som, aki nem venné ol méltó büntetését. Álljunk óbbon a harcban a kormány mollé, hogy győzzön a rend, a bo-cküIoL és a\'z igazság!
Ai orali és kurs&ki siakasion ujabb támadások indultak
Az emberek százezrei* és a páncélosok éa bombázók ezreit vetették harcba -A döntés még hátra van és a harcok hevessége egyre fokozódik 5 nap óta szakadatlanul folynak a légi támadások Szicília - éa Szardínia el Un
Olaszország sorsa az egész háború sorsával együtt a partszegélyen dől el — Írja a Messaggero
A keleti harctér mostani harcaiban a légi fegyvernemnek ugyanolyan fontos szerepe van, mint régebben — jelentik Berlinből; A németek e tekintetbon határozott fö-lénytan vannak. Csupán a harci térülőt felett eddig H30 szovjet gépot lőttek lo fí4 repülőgép olvosztéso árán. Szerda óta ugy látszik, hogy mindkét oldalon az arcvonal közelében lévó tartalékokat is harcba vetették. Ezzel a küzdelem harmadik wakasza kezdődött meg. A légi foldorítés szerint a Szovjet minden rondolkozésére álló csapatot felhasz-
nál, hogy uná legyen a veszélyes helyzeten. Német részről nem lehnt esapatolosztásokat megállapítani, ugy hogy az one vonatkozó oliousér gos híresztelések csupán célzatos jelentéseknek niinósilholők. Ugy látszik, hogy a német vezetés az ollonsé\'gos ..támadó előkérszülotok kö-votkoztétan minden lohet/wéggel szemben időjében megtette a kellő intezkedésekot. A csata akkor éri el tetőpontjai, ha már minden tarta* lékot harcba vetetlek jegyzi meg a német jolentés.
Német jelentés a keleti arcvonalról
A keleti hadszíntéren, Bjolgorod
n. KUI-ii ii.uin/.iiiw-ii\'ii, i-jui^-i*-\'
környékén és Őreitől délre tegnap egész nap változatlan koménységgol folytak a páncélos csaták. A legújabb jelentések szerint a német csapatok a szovjot állásokon való áttörésük után Bjolgorod környékén ujabb térülőtől foglaltak ol, míg Őreitől délre széles tömbként törnek olőro és letörik az állásaikat kétségbeesetten védelmező bolsevisták ol-
A berlini sajtó rámulat arra, hogy az Orel és Bjelgorod között folyó hadmfWe-tek tetőpontjukat még nem érték el. A döntés még halra van és a harcok hevessége euyrc fokozódik. Harcba vetélték az SS páncélos hadesztályokat is, amelyek különleges fegyverekkel vannak ellátva és amelynek katonáit különleges kiképzésben részesítik. Ezeket az elit-hadosztályokat a német vezetés csak egészen külftnleges
keseredett ellenállását.
A némot jelentés szerint szovjot részről már azok 11 hadmüvoleti tartalékok is reszt vesznek a harcokban, arrtolyekol o holyi tartalékok szétverése után már szerdán\' az arcvonalra küldtek. Az ujabb tömegek harebavotése még hevosobbé totto a küzdőimet és amink kiterjedését ín nö volté.
A berlini sajtó a harcokról
feladatokra használja fel.
Zürichbe érkezeit jelentés szerint az aránylag keskeny szakaszon többszázezer embert és a nehéz páncélosok, valamint a bombázók ezreit vetették harcba. A némele< nagv páncélos kötelékei mélyebben benyomullak a Siovjet védelmi állásaiba. Az erell és kurszki szakaszon ujabb támadások Indultak.
Német katonai k_r»k további elönyomutásra számítanak
\' Berlin, július 9 (Bud. Tud.) A kurszki csata
mostani világháború legnagyobb anyag-csatája. Sokkal nagyobb méretű, mint az 1942-_e tavaszi kor-csi vagy mint a szobatiztopoli csata, ahol iwdig szintén példátlan mony
nyiségü hadianyagot vontak összo. Némot katonai körök szerint a hadműveletek még nom érték ol totó-pontjukat, amiből arra kövotkoztot-nek, hogy a németek a körotkozó napokban folytatni fogják elŐnyo-mulásukat. •
Az United Press eln0ke az Invázióról
Az Unitod Pross amerikai hírközlő iroda olnöko a szövetségesek
északafrikai főhadiszállásán tartózkodik és onnan a kövotkozó beszámolót küldto az Európa ollón! fá-madt\'ts olökészülotoiról:
„szak-Afrikában senki som gondol arra, hogy könnyen gyözehnot lőhet aratni a hatalthas ollónfél fölött. A tengely hadseregei a Földközi-tenger nitigött állanak és a megerősített sztgotok jolontik állásaik külső bástyáit, Bőségesen volt időjük fölkészülni, az olkövotkoző eseményekre, mort a szövetségesek tormészotosen nem végezhetik el ogy szempillantás alatt a csaknom om-
borfoletti feladatot, amelyet az\\ Európa olloni invázió számara BBÜksó-gos ointar- és anyag-tömegeknek szállítása jolont. Nom lehat kétség a folöl, hogy a németek ol olaszok a Földközi-tenger túlsó partján áz emberi agy által kieszelhető legkorszerűbb hadioszkőzökot és össz-ponbosttotl erókot vonlak összo. Esznk- Afrikában loháí senki som számit arra, hogy az Európa olloni támadás egyszerű piknik vagy zenés
diadalmenet lesz. líilH okteborének
mogismétlödéso ezúttal nem jöhet szóba és nagyon csalódnak odahaza, akik ilyesmit hisznek, A katonák olött teljesen világos, hogy nz ölet-
tük álló feladatok végrehajtásához jóval félolmotOMebb lendület szükséges, mint amilyenre Pantolloria ol- . foglalásánál volt szükség. Toljoson tisztában vannak azzal, hogy mit jolont ogy ellenséges partvidék elleni hadművelet és jói látják, hogy könnyön megismétlődhetik a dioppoi kudarc százszor nagyohb formában Írja jelentésében rr Unitod Proas elnöke,
Pavollnt cikke az tnvéztóról éz az olaszok kötelességéről
Puvollnl mlnlrztcr a Mesaoggeróban. logiiiikfiik az Kurópa elleni partraszállás kérdésével, A Uuco beszédére visszatérve ategállapliJH. hogy oz egy része a beszednek, amit mint alapvelo Irányelvet teljes ogészében állandóan ft-gyelemben keli tartant.
MusKolíni riadót int/tzelt az országhoz, amikor rámutatott a/, ollon-soges inváziós kisérlotro. Ez a rimló azonban nincs a jolonlogí pillanathoz kötve éjt nem beszélt tegnapról, ináról vagy holnapról. Amíg aa ellenséges partraszállási kísérlet meg nom történik én amig az olimz, osa-[witok nom^küzdonok teljes orojükkol az oMonség ellen, addig nincs más parancs, mint ez: a riadó pedig csak akkor szűnik meg, amikor a. "-partra lépőit utolsó ollonhégos katona is elpusztult. A nyár folyamán minden olasznak, amikor reggel felébred, gondolatát és akaratát a 16 millió többi olasz folé kell irányítania. Mindenkor ébren őrködnie koll és tökétetositeni az ellentámadásra és\\az azommli harcra kijelölt eszközöket, Ebben a jelben győzni fogunk ¦ irja PavoimJ miniszter —, do a gyózolombez szük-ségos, hogy obben az értelemben-éljünk. Talán imm is kell addig vúnii, amig a partrus/álhisi kisórlet meg-kozdéxllioürtt\'-k «\'a befojozóílhosaék, mort Olaszország kezében partja a támadás lohetóst\'tgoit is. Téiiy azonban, fejezi l>o cikkét I\'avolini, hogy Olaszország sorsa az egész háború sorsával együtt a juirtszogéilyon dől el, amikor az ol lenség megkisérli a partraszállást,
Légihábom
Berni Bud. Tud. Jelentés szerint 5 napja szakadatlan folynak a légitámadások Szicília és Szardínia ellen. Főként a repülőtereket támadják az ellenséges repülök-
Alcazar védő/ét Saragoza rf/sz-polgárává választották
Mosoardo tábornokot, Alcazar b<* védőjét Saragosa tarlomauy díszpolgárává választották, l
ZALAI KÖZLÖNY-
li)Ili.Julius i)
Qtraud Kanadába megy
Glraud tábornok a Jövő héten ollá-tögnt Kanadábn
Mafsxkl Moszkvába utazóit
Majszk). a Síovletunló londoni nagy-köveio mpRbenzóiPHek céljából Moszkvába utaiott
Amerikai törvényjavaslat a hitelnyújtás meghosszabbításáról
Kf fazikaniTlkal KgyMflIt Al\'amok kfagr**atúsa t»i"**p esto törvényjavaslatot küldött * Fohér tUzImz a hitelnyújtás hnl hónapra rzrtló lunghoaz-¦zsl.bltáairó!. A törvényjavaslat Roosevelt aláírást után azonnal törvényerőre omdkí\'dlk
Angliában betiltottak több
tengypl ufnágot
Az nrtcol hslóságnk tőhb Londonban és más vAro okb\'in meejolonő lengve! lapot betiltottak Kvk a lengyel Innék, hír szerint, Ifibb Izhpn 1« figyelmezte-tént kaptak, hogy no tnnusltaanax ellenséges mnaatartást az Angliával siö-veiségea "gyík hatalommal szorabnn.
Amerikában ezután csak egységes szabása ntt rahikai készitenek
Washingtoni jeleníts szerint a háborún termálé*! tanács legújabb rendo-lete értelmében az Kirve^üit Allumok-bari ezentúl csak egységes nxasáau női ruhákat állítanak \'\'Irt, éppujey, mint I Angliában, A kabáton vagy kosrlllmőn | aemml feleileges disiltíat nem szabnd alkalmazni. Ciiptn egyszeri) szabású ruhákat varrhatnak *¦ Kettőnél több zseb sem lehet az írj egyeégea dlvalu amerikai női ruhákon.
Négyszáznál több spanyol nacionalistát kivégeztetett a polgárháború alatt
K spanyol rendrtraég elfogta a polgárháború egyik mlllelsla dandárparancsnokát, akit négyszáznál több apa-nyíl nacionalista megryflkoláaAvai vádolnak. A Rvllkoai haditörvényszék elé állították. I
I
---í
Küiíoídi hírek
A lisszaboni hely4rség csapatai a vá- ¦ ros közelében tlz napoa katonai uya- ! korlatot tartanak. A gyakorlatok ma kezdődtek és azon réazt vesz a portugál légi erő Is.
A snanyol partok közelében sok elszabadult tengeri akna veszélyezteti a közlekedés biztonságát. A hatóságok felhívták a hajésok figyelmét az akna-veszélyre
A portugál gazda ságügyi minisztérium ktzlése szerint az ideT lm/a- és rezsfer-més olyan gyeage eredményt mutat fel, amelyhez hasonló az utolsó liz évben nem akadt Portugáliában A kenyér- és burgonya-ellátás korlátozására kell számítania a portugál lakosságnak.
«
Az alexandrettl szandzsák Törökország letfonlosabb selyemvidéke. Az idei selyem-
Í;uDÓ-terrnetés jóval meghaladja a tava-yil, amennyiben eléri a háromszázezer kg-ot. Értéke kb. hétszázezer tőrök Iont. *
Angliában korlátozták a vasúti menetjegyek kiadását.
á HiORT njabb szociális alapítása
A HAORT Igazgatósága a belügyminiszter 2Ü5.040v1mi. XI. bz. engedélyi\' alapján „MAORT Vállalati PénztárM állított lel, mely működésót f. évi Juliim lón megkezdte. K;;on lulézmény felállításával a MAORI1 munkásainak és a/ok családtagjainak egészség véd óimét kívánja - fokozottabb mórtókbca szolgálni.
Remélbető, hogy a szerény korstok közt induló Intézmény a szokásos
MAORT méretekbon kttejlídva rövidesen szép orodmóaysket mutathat fol
A vállalati pénztár önkormányzaltal bíró Intézmény, melynek válaaztmánya a munkaadó cs a muakaváilalók által ngyeatfl aráuyban kiküldött tagúkból áll\' ¦ t, ,
A gyógyellátáfl Irányítása dr. bzlgelhy Aladár íöorvas kezében van, inig a p&nztár Ügyvozoiője Czuczor Sándor.
Kereskedői ügyeket tárgyalt a Baross-kerület füszerkereskedő-szak osztálya
A nagykanizsai Daross (Uszerkeres-kedő-Rznkosztálya Sáfrán Ferenc elnöklésével szerdán esto ülést tartolt.
Várady Istváa Ismertette a Zala vár-taetryo főispánjához elítorjeszlendó tnemorandum szövegét, amely szerlat á Baross Szövolaég nagykanizsai ós vidéki szervezete lüszerkeroskt dőlnek szakoaztálva nrra kéri a főispánt, hogy a llsztaomüeket és a cukrot két hélro előre szolgálhassák kl a vevíközön-ságükiiek. toklotottel arra, hogy a zaaskék árai a kicsi haazon-mtrtzalékot felemésztik.
Ezután a hitelnyújtás kérdésével foglalkozott a szakosztály. Az ügy beható megtárgyalása után ugy határoztak, hogy mindegyik tag a mai Időknek megfeleli szellemben jár el a hitelnyújtás (erén.
Nyomatékosan figyelmeztette az elnök a tagokat a törvényesen megállapított árak betartására, valamint a megváltozott áraknak az árjegyzékben
valá kereazlUlvezelésérs.
lMiiét — ki tudja hányadszor ? — szóba került a vojkérdéa, amoly a ke zöniég érdeklődésének mindig az előterében állott. 1
Ismertette Várady titkár az egyes áruk haszonkulcsának megállapítása céljából a közellátásügyi miniszterhez intézett beadványt, majd lelhtvta s tagok figyelmét arra, hogy mérlegelkot még Július hónapban Javíttatni és hitele*! itatni kell.
iíihatározták, hogy kérelemmel fordulnak a helyi közollálásl hatóságokhoz, amelyben kérik,-hogy a ilazt aié-termázsája után másfél kg kálót állapítson meg.
A szakosztály ezután minden hét csütörtökjén este íél 8 órakor öíazejö-velolt iart, amelyen a füszerosaket ér-deklevakluélis problémákat tárgyalják éa amelyen az elnökség felvilágosításokat ad a hozzá lalózett vitás kérdésekre.
A Tarján (Pálcsics)-ügyben a kihallgatások tovább folynak
VHéz dr. Jónás Karoly rendőrkapitány ujabb tíz embert hallgatott ki
Tarján (Pátcslcsl Ferenc kijelöli nagykanizsai fondnaoykereskedő éa vegvllsz\' tiló imézet tulajdonosának Arizctbevétclc. majd rendőrhatósági internálása nemcsak Nacvkani/sáu, de a meyyc liatárain (ul is óriási feltűnést kelteit. Két ügyvéd is dol gozik szabadlábra helyezése érdekébi*it, akik fellebbezést jelenteitek be védencük rendőrhatósági örlzelbevéicle ellen, ugy, hogy most a főkapitány döntését várják a szabadlábrahHyezés kérdésében. Addi azonban Tarján (l\'álcsicí) Ferenc továbbra il a rendőrség foglya marad Két vcdfitlgy-védje a délelőtt folyamán felkereslc az eljáró leodÖrtÖrzsliBítel, vitéz dr. jónáa Károly rendörkapiUnyl, aki a ayári aza-
u ¦¦ í ¦¦¦: <&-J-~. \\ ¦ ¦ ¦ -¦ * 1-
badságán levő dr. Zágon Elemér, ríndör-lai ácsos, a bűnügyi osztfty vezetője helyet\' folytaija le a rendőrségi nyomozás vezetését Vilé-. dr. Jónás a legnant nap folyamán folytatta a kihallgat.isolrat bizo-nyoi üüvr.? vonat"¦\'Oüöl\'ig, inintegy tíz la iuI hallgabill ki és vell feli vallomásuk ról jegyzőkönyvet. Ma még továtxi folyik az eljárás Pálcsica további sorsáról illetőleg a jogi vélemények eltérőik, minden ecetre a nyomozásnak tc\'vcseii be kell fejeződnie, iiiíe a rendőrkapitányság vehetője — Kovács Na^y !\'ái főtanácsos — függetlenül Tarján-Pálcslcs intcrnátásálól — meqliozza döntéséi a gyanúsított kijelöli fonálnagykcreskedó további íoraírrtl.
Országokon keresztfii hajszolja éhező papája Lillán Harveyl, a világhírű filmcsillagot
Érdekes szMfiUrtásI per
kapható "w
KISS fatelepen
ErüHébei-tór 13, Arany I. o. 8.
Érdekes szfilölarUisi por került tárgyalásra a (lobreconi tői-vényszék olé. A ]ier szeroplói Lilian Harvey, a világnirű nétnot filincsillai\', tolót-loni földbirtokos és Amerikában élő apja. A foljioros a jiajHi, Walter Fapo, aki nagy nyomorban él és a j»r tárgya az a havi sogélv, amelyet a filmcsillagtól köTOloí, bogy nyomorát enyhíthesse,
Az Amorikában élő Waller Papo ugyanis közel másfél évlizodo 01-
Bzegényodott s ilyenformán leányának, az akkor" világhíres filmCAÍllag-tiak gyáinolitáaára szorult. Már ko-
rábban - ír indított port leánya ollón a német birodalmi törvényszék előli, ainoK kötelezte a művésznőt havi \'i(X) márka szülótarlási díj folyősi-lására. Később ezt az összeget 400 márkára ömölték, a felok azonban 860 márkában kiogyoztok s ozt 10-12-Íg Waltor Papo ronűoson meg is kapta, öttől az időtől azonban az életjáradék folyósítása mogszakadt, mivol a művésznő ismorotlon helyre költözött. Kiköltözése olótt még bizonyos összogot lx)Csátott megbízottja ronúolkozéséro, aki mig az
íU"\'in * ha nép mozgó PéntektőJ-9., 10. és 11-én -:---vasárnapig
TITKOS PARANCS
Főszereplők : Vtotor deKowa, Paul Hartmann, H. A, Schlettow, Tatjána Saís
Aktuális híradó
? 15adások kvftdets köznapokon 5, 7. vasárnap s 4* 7 tfwjtkor
összeg tartott, a járadékot kí is fizette Walter Papénak.
A mull esz tondo végén aztán a/, életjáradék nélkül maradt szülő ke-ras lótni kezdte az ogósa világon ultimi leányát s okkei tudomására jutott, hogy loánya Magyarorszógon, Tolótion községbon nagy földbirtokot szorzott s itt é|. Mire az uj fim alapján a dobnx\'oni törvény szélű >ji folytatólagos koiosotot indított a már mogialált loáiwa ellen, akkorra azonban Lilian Il\'arvoy már noni volt található SOU) \'l\'etólliuuui. Honi
Magyarországon « jplonlog is ienio-ititlen helyeit tartózkodik. I(jy a porbon csak megbízottja, ^áoldos Andor budaposli író kójirisoli a filmcsillagot.
A henlrsáruk legmagasabb árai
A közellátásügyi uiiniszlor nioL-állapitotta a. honUisánik iegm;iga.-sabb fogyasztói árát:_ Uitfjlíitt bőrű szalonna\' kilogrammja sózott állapotban f,, füstöli ós jjaprikás áJIa-pOtbaii ö.öO pongŐbo kerül. Füstölt főtt tokaszalonnu 5.70, füstölt császárbiis 6.40, füstöli főtt csá-, szárhus 7.li(). lígyóh s\'zaloniia.fajt;i, legfeljebb ¦! poJlgőnp korülhöt. Pfts-lö\'ll és főtt Hortéaliuaok közül a rürtósoldatas lcrjuia;;as;ibh ára llu-dajxMtnn 1.80. liwtölt és főtt állapotban ö. vidéken 8.80, ilbtvo 4.70. Küatöll .sertéscsülök 8.80. füstölt és fŐU 4.50. Vidékon ». 10, tlblvu "51.80, füstölt seríésláb ős sortéskö-ríini Bud&poston 1.60, illolvo 1.80,\' vidéken 1.60 «\'rs 1.70. Kiistöll hátsó sonka egészboti, csonttal, Hud-ijiefi-lon 7.10. vidéken 5.50, írsonj nő|- \' kül füstölt állaixjtban Builaposlen 7.70, füstölt i\'íS főtt álla|x)tban 10 ipojigó\'lO fillér, vidékon ö.\'JO, illetro 7.í)0, jjrágai sonka iiudapynlen 9.80,i vídékím 7.60, füstölt ;-t»rtés-v karaj IJudaposton 8.20, füstölt és főtt állajjotban 10.20, vidékon 6, illetve 7.40. Püstölt ogységoi kolbász, logfoljtibh !10 százalékos anr-t.-sliusból, liudapnetojh 7.80, köz-Ollátáailag líudajxi.-ítli.\'z tartozó te-rülolon 7.ö0, vidéken 6.80. 11. r. füstölt kolbász ö.40, 5.20, ilkilvo vidéken 5 [xingő, vadász vagy nyári szalámi 50 százalékos sorUVhusliól H, 7.60, 7 pongő. Párizsi, krinolin, szafaládé 6.20, 6, 5.80, virsli lín-dapoatbn 6.80, Poat környékén 6.60, vidéken 6.80, bőrsajt az ogész országban 2.00, fokohihurka 2.50,. véres vagy májashurka 8.80, sült vagy füstöli vörös, illntvo májashurka 4.40, füstölt, föznívaló sortén c#t»-mogekolbász, 80 százalékos HortöM-huából 7.80, Post környékén 7.50, vidéken Ö.80, ugyanez maximálisan, üO százalékos nethiusségtarUi lom inal 9.60, 9.20, 8, vegyes finom fol vágott (krukói, voronal) 7, 6.70, 6.20, kenőmájas és májsajt 6.40, 0,20, .5.80.
legmagasabb árban veszek.
Vékásy ékszeré*?
Eisötétitéshez
papiros
kapható
15
3399?2
03
ii)i:i. julius i)
ZALAI KÖZLÖNY.
HÍREK
NAPIREND:
fijjtli gyógyszertári ügyelet:: Ma a Sz. Mária gyógyszertár Kirély-u, -IO. szám. <¦
Kielcaninean azt ottani gyógyszw-tir aitando ügyeletes szolgálatot tart
n.pinr. Julius 9. Péntek. imm. kai. Veronika sz. - Prolesláns Lukrécia,
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggol « őrttól eeto 6 óráin. (Hétfó, szerda, péntek délután as kedden egééi nap raaknek.) Telefon: 8<0.
Muraköz...
Jstrnátdotla szép mezők, kanyargó csillogó folyók, *V" smaragd-zöld buja tegelQk...
Odább gazdag gyümölcsösök, tüzes bort termo dit begyek, a vágyam az, hogy olt tegyek I...
Egy kÜtön kis vil\'ig van olt, jóság, csend, bikt, milyent ember máshol nem tilthatott I...
Édet hazánknak ikes gyöngye, idegen ntpé nem lehet soha egyetlen göröngye/..
Tegzes Lsfos
— (KÖrorvotl kinevezéseik)
A Kormányzó Ur dr. Csertő István zslaapétl körorvoBnak a VII. fizetési osztály jellegét adományozta. — A bel-tlgymlnliizler dr. ¦ orondy Lászlé pscsal és dr, Ágoston József tő (szerda helyi körorvost, valamint dr. Job* Viktor -keszthelyi községi orvom a Vili. fizetési osztályba nevezte ki
— (Tanügyi hír)
A szombathelyt tankerületi kfr. főigazgató Jóváhagyta Farkas Béla tanítanak u botfai községi Iskolától a ke-mnmlollárl köziéül népiskolához rendes (aminként való elválasztását.
— (A llhnszlnházak)
liszla bevételének egyharmad százalékát jólékonycélra kell adni.
.(Jegyzői értekezlet a városházán)
A niivykanizsai Járás Jegyzői dr I^on-tay Alsó físzolgablró elnöklése melleit ma délelőtt értekezletet taitottak a városházin, amelyen az uktuálÍH közellátási kérdéseket he?zéltók meg.
— (mcgjolont)
Faluny Nándor és Csonka Demeter ulahb két nótáatUzeto. Az elsőben a .Turáni Vsdá>zok", .Előre Turáal Vadász* elinti Indulója es „Ha nincs Hu-nyad. Tomos, Arad" o mii Irredenta hallgató van. A második füzetben uh „Ailecró" országos pályázatán 1042 ben dijat nyert .Hajrá a magsába lel* elmü repUIŐinduló és .KlsŐ hivó szavára\' clmü kstonsnóta csárdánként szerével Az Indulók és néuk szővego és dallama magukon viselik szerzőik közismert tüzes mngyarságát. Kapható mln-¦ipii könyvkereskedésben.
— (A nagykanizsai Misszióstársulat) felkéri a Balalonberényben nvaraló gyermekek szüleit, hogy gyermekeiket nyaralási idejük alatt ne látogassák meg.
— (Honvédek áldozatkészsége)
A keretlyei Örs*ázad legénysége oO penget küldött szerke ztóségünkbe egy hadiárva cyermek megsegilésére Minden dicséretnél szebben beszél a tett.
— (Kiaovoxéssk az OTI-nsI)
Á belügyminiszter Tengerdl István nagykanizsai OTI biztosítási ellenőrt a IX. fizetési osztályba főellenőrré, ifjú Hadnnagy blván és Csóti JenŐ nagykanizsai biztosi-lisí 11 osztályú liszteket és Hampel Tibor "íRyl:amzsai biztosítani segédtisztet a-\'X RtetésI osztályba blilasiiAsi ellenőrré, RI-manóczy Tibor nagykanizsai kisegítő irodai munkaerőt biztodlásl gyakornokká. Pőczc János nagykanizsai számlisztet a X fizetési osztályba számcllcnőrrc, Závodnik Gizella, Bogdán Blanka és Va da Károly nagykanizsai kisegdó munkaerőkéi száru-ByaKornnokokka nevezte kl
ili urát - piüiini
turgjien. budapest, fozionyl-al 1.
Virágüzlet, felefoa ll-5f-3l.
Imrédy Kálmán HáV-elnök Nagykanizsán
Illusztris, Hőkölő vendége volt Nagykanizsának. Imrédy Kálmán, a Magyar Államvasutak olnöklgazgatója a dél-SFiJfm véltekre Jött hivatalos szemlére. Megteklntotte a csákiorayai, majd a gyékényes! állomást, majd folytatta útját Nagykanizsára. Itt az állomáson Szakáts ujos állomásfőnök togadta. Imrédy elnök kíséretében volt Alazeghy Béla Igazgat*, a forgalmi osztály főigazgatója, Pörre, az építési osztály Izazitatéja, Táth Tiber üzletigazgató, Etédy Btomér osztályfőnök, Vágl Béla
titkár, stb. Imrédy és kísérete megte-klntelték az egész állomást, épü le tekot, irodákat. KéBŐbb dr. Kr&tky István polgármester kereste let az állomáson Imrédy elnököt, akinek mogmutatta a MAO RT építkezéseket, tisztviselőtelepet stb., majd Nagykanizsa közönségének kívánságait tolmácsolta. Imrédy a polgármester előterjesztésével szemben a legnagyobb megértést és Jóindulatot tanúsította. Imrédy kíséretével ezután visszatért n fővárosba.
Lebaltázta a salát édesapját egy somogyi gazda
Kaposszontbonedokon ogyült lakolt ifj. Papp János édosapjávai, íd. Papji Jánossal. Az apa ós a nős fin,közölt állandó volt a veszekedés. Munii-- civakodtak, az apa és a fill családja nőm tudott egymással jó-viszonyban élni.
Tegnapelőtt este í) órakor újból szóváltásra korült sor köztük. Ez a szóváltás azonban hovosöhb volt az eddigieknél. Komoly voszokodéssé fajult, aminek során n fiű kezet omolt édesapjára, A verekedés hevében a fin megragadta a kozo-ügj\'ílie osé fejszét 08 azzal támadt apjára. A fejszével az udvaron háromszor sújtott ifj. Papp János
édesapja főjére. Két ütés homlokon találta az idős embert, egy jtodig a tarkóján. A fejsze fóka olyan súlyos Bérülésokot okozotl az apa főjén, hogy uz azonnal szörnyolhall.
Az ápagyilkosságnak azonnal hiro futott a faluban. Kis kló múlva megérkeztek a csondőrök, akik megkezdték a nyomozási az ügybon. A csendőrök előtt ifj. Papi) János bevallotta lottót és azzal vedekozott, hogy a vetekedés közbon fölindulva nem tudta, hogy mit tesz.
Papp János holttestét felbomol-iák a vizsgálóbíró jelen létében.
Ifj. Papp Jánosi a esejidőrök letartóztatták.
A rendőri büntetőblró is alkalmazhatja a rehabilitációt
Konkrét eset"t kifolyóan a belügyminiszter elvi döntést hozott aleklntelben, alkalmazhatlak c a rendőri büntetőbíróságok is a rehabilitációt A kérdéses esetben ugyanis a \'másodfokú rendőri bün-tetobfróság a terheltet a büntetőítélethez fűződő hátrányos következmények alól -.1?. n !1 címen nem mcnloílc\'le," hogv a rehabilitáció nem tartozik a haiáskflrcbc. Fellebbezi* folytán a belügyminiszter ezt a határozatot mcgsemniisitctlc és kimondotta ii\'n;y a rehabilitációt a rendőri bün-letőbiió is alkalmazhatják. Az 1OT4\' \\im szimu belügyminisztériumi döntés indokolásában a következőket mondja i
az :940. évi XXXVII. t. c. I §-Ín,k 2. ppntja értelmében a birósígok — értelemszerűen a rendőri büntetőbíróságok is — ii ¦ .\'ibc.it vagy bünletöparnncsban klmondhiljak, hegy az elítélést Illetőleg a
bl<nlr>\'és ki ill.S-..t nem vonja maga után az 1 § ban említett hátrányos iogkövelkez-menyekéi, l\'.z esetben az etiléit a büntetőit leihez fU\'ódÓ hátrányos joikövclkez-ménvek alől mentesül. a lörvénv 3. |-a szerint a büntetőítélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények megsztinteihelók. ae I. §-han emlitt-lt mentesítést kimond-hatják ugy a m kir. bíróságok, mint a rendőri bUnletöhlróságok, nz utólagos megszüntetés azonban a tőrvény 7. §-a szerint — a rendőri bü-detőbirésáROk által hozott ítéletek estében i* — csak a kir. bíróságok. Jogszabályt sertelt a másodfoka büntetőbíróság -kkor, amidőn a törvény par\'crafusában foglalt rendelkezések értelméncn a büntető Ítélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítési hatáskör hiányában nem mondotta ki.
SPORTÉLET
nagykanizsa város labdarugóiértékei
OsziályozáhKnyvttnh legjobbjai: Csorpee, Héjjá, Németh, Istenes, Frlsch, Kiss II., vitéz Zalán
IxizáVult az L042/48. évi lulidiiT-rugóidviiy és csapataink a jól mog-érdeinelt pihonóro monnek. A szurkolói áltor szintén olcsóndosodik, most már nem beszélik, hogy miért esett ki az N\'VTK az NII Ill-ból, hogy sikerült a KMNTE-nok ve-rotlongl megnyerni a kerületi bajnokok tornáját.
.Mi ogv kis rövid visszapillantással igyokszünk ugy n szaksajtó hi-rálatán, mint a Jíalui Közlöny h|x)rt rovatának különbőzé kritikái szerint összeállítani városunk legjobb labdarugóit. Külön ki koll emelnünk a nagy teljesítmények harcosait, kiváló lohotsegoinkot, akik legtöbbször szinjeloseii, vagy ragyogóan játszottak a bajnoki, vagv nagyon fontos mérkőzéseken, Síikor egyéni teljesítményeket osztályozunk^ bírálatunk ki\'torjeil az NVTI5 bajnoki. Vasutas bajnoki, valamint a .Szolnok NVTE találkozóra, a ZMNTE
bajnoki," kenileü osztályozó és FTC —ZMNTK mérkőzésok\'ro és a Nagy kanizsai Idevon te válogatott bajnoki mérkózé^eíie. A »2álai Közlönye és a »Nomzeti Kportít bírálatai ezorilft a logjohb kanizsai »A« csapat jelenleg vitéz Zalán- (NVTFí*), Kárpát fiSMNTKj. Horváth I. (NVTIi), líéjja tZMNTKO-S-émoth tNVTK,, Csorjxw (Z.MN\'r^r Talpai (ZM-NTl\'í), Frisch (NVTK), Kiss II. (ZMNTIÍ). Istenes (ZMNTE), Fony vosi (NVTK) öhszoiillilásu, míg a »13« csapat Kovács II. (ZMNTK), Kíhs (KvTK), Horváth (ZMNTKí, Varga (NVTlü), l\'olav (Llíl, Kiss II. (ZMNTK), Juhasz (NVTK), Tura (NVTK i, Vadasfalvi (ZMNTIO 11.1, Mischon (KK), Vojnovils (NVTK). Egyéni teljositmonyok között cseijkjs csillogó U\'tli/jtikni tudása, Héjjá nagyvonalú játéka, Németh kividé ogyonlotea játéka, Istenes és Frisch nagy klasszisa, Kiss 11. ogó-
Kályháit, tűzhelyet
más téli szflilsógletél már most jegyeztesse elő Ciéfleshez golyóscsapágyak raktáron
dnokk-dllmann vaskereskedésben, WT Hoftprr-íépsli, pstrtldmi- ét ken&olhf raktár. ~9m
szón kivótolos közéi>c«atArtoljosítinó-nyo, vitéz Zalán néhány ^bravúros védése omolkodik ki. Utána TaljHii, Mischon, Kovács II., Kárpát a sor-lend a jeles játókosok között. A két csapat többi helyén nem ogészon kivételes tudású játékosok foglaltak bolyét szükségszorüoj).
Az NVTE-hon Csondor, Kósa, Plncskó, Horváth II., Németh IV, Pum, l\'íscluor, Unikovírs, Kelőmön, Köilbaum, Völgyi, Csáki, Erdélyi, Kesztyűs. Ilogonríoder, Kerkápolyi, a ZMNTK-l)on Farkas, Nagy, Németh 1,, Czjndrisch, Takaós, Vollák, Kajtat, Hzabó, Kovi\'ics 1., Papp, Tábori. Miilei, Farkas II., Mugna-hází, Sztankö, Némolh 11., vilcsok szoroiwttok elég gyakran váltakozó játékkal. A MAOIÍT játékosokat az Olajkupa mérkózésokon ólért teljesítményükkel nom osztályoztuk külön, hiszen ogylól-ogyip; KMNTJft vagv levente játékosok és így is bíráltuk el őket. ^
Árdrágításnál nem lehet mellőini a mellékbüntetés kiszabását
KIví jelentőségű határozatot hozott az ítélőtábla oí.v ogyébként kísohh jolenUWigü ánln\'igitási bűnügyben. A lényállás szerint a vádlott két osotbon, ogyszor B kílogrnm, egyszer Ü kílogrnm hagymát a megengedeti árnál drágábban atiolt el. Elsőfokon az uzsóraojrúság az anuiy Ing csekély értékű cikkel törti\'-nt árdrágítás miatt a vádlottat röríd-tartamu fogházbüntetésre itélta, do mellőzte vele szeiul>en a hivatalvesztést öa politikai jogok gyakorlásának felfüggesztését. A közvádló az Ítéletet súlyosbítás végett mogföUeb-hoz te é-s az Ítélőtábla a sommiségi panaszt alaposnak találta. A. tábla súlyosbító körülménynek yotto azt, hogy-a két esotÍ>on történt árdrágítás üzlet szer üségnnk minósíthotó, mely melleit a kiszállott föhünlotés tartama migyon alacsony és méltány talannak tartotta, hogy a vádlottal szemlén iuollözU\';k a mellékbüntetések kiszabását. Háliorus idóklioii a ktizönsévg érdekei ellen vétó ár-ilrágiti\'isával szemlien, akí a maga anyagi érdokoít mindonekelótt előtérbe helyezi, ntnes törvényéé ok a mellékbünteU\'tsck mollózi\'«ére — mondotta kí a tábla.
YÁR0S1 SZÍNHÁZ
Szombaton délután 4 övikor b szlniévad utolsó gyermek-előidlia
Tündér Ilona
Iul. 10-én, szombaton eate 7-kor
ftsbemutaló Táncos operatt-ujdlonság Cnupa móka ! Giipa taiol
Hamar egy férjet
Vaartinap tíélmón 4 órakor
Mérsékelt helyárakkal
Legutoljára Buinüindbii
Mária főhadnagy
4
ZAL\'AI közlöny
1943. július 9
5zinház
Lcarly a talpán
Bddig a leggyöngébb ház és n loggyongébb darai). . »Oj»rott«-noki noro/.i szerzője ón annak jelzi a ezinlan. I\'odig a kvalitást illetőleg szomorújáték lobot llű. Kom vitai -
Í"iite, hogy azérl l\'oslon lohoiott si-oro, hiszen >u ]xvsti emborc sok mindent l»vosz, amii olójo tálalnak, do "a nagykanizsai közönség az ó •gészHégos ilunántilii fölfogásával nom képes az ilyen fajta wporotU-okkol megbarátkozni. Szorzó sok móka-röppontyüt oroszíott fol, voltak, akik novotlek is rajta, do hogy maguk a színészek is hogyan gondolkodtak erről az ugynpvozott wpo-rolt«-ról, mutatja Váradi-rnóstor, a-humor atyamesterének közboszólása: »... ilyen marhaságot!«...
Kbben a kijelentésben minden benne van.
(b. B.)
Felhívás hivatásos honvéd képességvizsgáié szakszolgalatos tiszti pályázatra
A honvédelmi mlptfl\'ter a honvéd hivatásos Bzakszolg&latos Maztek képe*-n\'\'i:ii/^a!\'\' BíHkmSjábaa fetmfti\'O nlá-Dyok uot lantra paly.V/.alot blrdeiett. Pályázhatnak 32 évesnél nem IdÖiebb bölcsészeti vairy orvosi abszolutórium\' mai rendelkező tartalékos tisztelt (tia/t-JelÖltea). lio fttil.A kiviMele-cn h 2« évesnél mm Idősebb gimnáziumi (reálizlni-ná/luml. reáliskolát) éreilaéRit tett tartalékos tisztük ilralj<dÖltek) kiíiül azok, akik a uidonián.. oh képzettség (böhsísioil vsgy orvosi abazolulóriuml utóiagoi meeszerzésére kötelezeitséuet vmlatnak. Az egyetemi végzettséggel pályázók tizhónapoa tanfolyam én nyolchónapos gyakorlati Idft, az érettségivel pályázok pedlK ifihóoipostan-foi> am éa a tudomamj o« képzettség (egyetemi v^uzet^oul mécs erzesn után fonnak a hivatásos képességvizsgáié szakstolgálaloa tisztek csoportjába felvétetni, a felvétel alkalmával az egyetemi evekitu ranKmeghatározásnA] beszámítják. A pályá/ati batáridő Július .25 A részletes pályázati feltételek a honvéd képességvizsgáié Intr-z-t pára n&noksága tél iBudapi*st, IX, Üilői-ut 4U, Mária Terézia laktiiiija. I. emelet 182 | szóbeli vagy írásbeli érdeklődésre kapbalók meg.
meghívó.
A néhai Hltd István emlékére alapított Temetkezési Egylet értesíti i.-ielni, hogy a nagyméltóságú m. kir. Penzflgyminhuter Ur 22.777/ 1943. V. sz. renddelével az 1943. évi május 23 tn megtarlott közgyűlésnek az egyesület feloszlására vonatkozó batátozaii1 megsemmisítette és ezért az egylet folyó hő 18-án délután 3 ómkor a Rozgonyl-u. iskolában, határozatképtelenség esetén augusztus hó 1-éu délután 3 órakor ugyanott rendes közgyűlést tart, melyre tagjait tisztelettel meghívja.
Az alapszabályok értelmében a július 18-ikt közgyűlés halarozat-képességéhez az egyesület tagfai Vb részének jelenléte szüksíges. A második napra ki\'üzöil közgyfl\'és a megjelent lagok sz mára való le-ktn\'el nélkül határozatképes.
Tagsági könyvét mindenki hozza magával.
Tárgysorozat;
1. Megnyitó,
2. Alapsz.bilymódoMtis.
3. Az 1943. évi költségvetés megills-pltásí.
4. Lejárt mcgbiaaüiok helyed ujak vA-Itazlisa. .
5. Indítványok.
Nagykanizsa, 1943. július hó 9-én. sno Elnök.
k miniszterelnök az ország helyes felvilágosításáról beszélt a LflÉP tegnapi értekezletén
Kállay Miklós miniszterelnök a | kiki a maga kerületében minél to-vókonyobbon rogyó ki a részét. Mint
mondotta, a nyári hónapok alatt is igen nagy súlyt helyez arra, hogy az érintkezés közötto és a párt tagjaj között fennmaradjon és állandó legyen, (őzért a miniszterelnök kérte a párt tagjait, hogy időnként lovél-l>eu tájékoztassák mindarról, amit tudomására hozni Szükségesnek tartanak.
Miklós miniszterelnök a konnány tagjaival részt retí a MBP tegnapi órlokozlotén. Az értokozloton az "államtitkárok, valamint a,})árt\' felsőházi tagjai és országgyűlési képviselői is megjelölitek.
iíáilav Miklós miniszterelnök az értekezlet alkalmából felszólalt és fölhívta a párt tagjainak fig\\\'olmót az ország helyes loWilágositásáliak fontosságára. Arra kérfao őket, obből a munkából a nyári hónapokban
Új-Zéland miniszterelnöke átveszi a külügyi tárcát is
Fra*cr újzélandi miniszterelnök bejelentette, hogy átveszi a külügyminiszteri és az újzélandi szigetek ügyével foglalkozó minin/u-i\' tárcAJAI Is.
Hallotta már...?
...hogy már fli ókorban ís nagy keletje volt a mechanikai játékoknak és készítésükben az ókoriak sokszor bámulatos ügyességet tanúsítottuk? A késő (jörög irodalom hagyománya szerint flieofil keletrómai császár trónját ugy szerkesztették meg, hogy amikor a császár helyet foglalt rajta, lábai mellől két fekvő oroszlán tig-Rj|t fel, tiszlcleladóau elbődült, majd újból visszasüllyedt fekvő helyzetébe;
...hogy a eimla\'r már körülijeiül 300 éves múltra tekinthet víssra? Mig egyes országokban, mint például Dániában, a címtárak csak az előkelőségek neveit és címeit tartalmaeták, másutt az előkelőségek címeinek fellüntetésc szigo-rnan tilos volt Amint az első címtárak egyikét, dz 1692. évi címtárat Nicolas dc Blcgny a tekintélyes párizsi személyiségek címeivel adta ki, a könyvet a hatóságok betiltották és elkobozták. A tilalom feloldására csak 50 év múlva került sor;
...hogy a háziállatok agya és agytekervényeí vadon élő fajro-komiíkehoz képest visszafejlődést mutat? Az értelmesebb háziállatoknál, mint például a kutyánál, ez a visszafejlődés azonban csak az érzékek agyközpontjaira szorítkozik; a magasabb lelki funkciók központjai gazdagabb tagozódásra tettek szert;
*
...hogy a legújabb megállapítá-tások szerint a bölcseségfogak jelentkezésének elmaradása mind gyakoribb jelenség lett? Ai európaiak 10 százaléka már csak 28 fogat kap.
| natadeafcl k hrfyi s*r***<M**« | I 4g Uw*nMí wmnw* Uol |
Mílyiéjjes fájdalommal, de Isten megváltoztathatatlan akaratában megnyugodva tudatom, hogy Ierren b«-releil fér|em
m. kfr. aékivaUU sltisit
áldáaoi éleiének 72-ik, hnldox há-zasságáiiak 4tV-lk évében vlanaadta nemet leikéi Teremtdjének.
Diága halottam löldí mnrndványál folyó hó 11-én délután 5 órakor fogjuk s iónt. kai. temetd hnlollas hálából h ii mi. kai tg\'hái izcrtar-(áis sicdnt beszenlcilctnl és óiflk nyugalomra helyeztetni.
BngeiztelÖazentmlse áldozata megboldogult lelkitldvíerl folyó M 10 én deleiéit 9 érakor fog a izcnifeieoc-readlek plébánia-templomában a Mindenhatónak bcmutatuinl. Nagykanlita, 1943. Július 9.
ö»v. Kovíts Zil|«endné.
8l|)Uil!Ulllitl llllkiu ííllllil
MENETRENDJE
trvínyes 1943. má]Ul 1V-I0I.
Erx.4b.UUr- Vaautállomés
Vasul4tlomÉ,fá Efzsébet-térre
70S 720 1010 •11« 1400 14-30 1B»0 •16« II n II40 20» 2t« ¦ N 5 8 18 > S
Clllll|4>l yj..Sr- f, In-».!g naponla. ¦
á«ÍlIÜIEffiSll
BépIráKtism Jártai vlsxtwlasilanat^
kl Önállóan könyvel, azonnal felverünk Kézlriaiol Irt ajánlatot Kopstein bnloi-Üzletbe kélünk. 28S4
KflnyvhfftA tanoHcniali licti (Uetés-sel lelveszUnk 4 polf-áii iskolát végzett jobb cialádból való liut. Közgazdasági i;..|. nyomdája, Ffl ul 5.
ügy Imana felvételik Horváth [iveg. üzlelbcn, Fö-ut. Há
QfcséiiJsjjoí mfemozúmn
stémfíüznalík
villamos áramszolgáltató rt.
Áramszámlák fizetése, reklamáol4k, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben (íéielStt 8-tól délutam IB óráig. Csongory-ut 51, telefon 294-.
Gáplrúnöi (mJsodkbnyvelét) — kereskedelmit végzettet (lörvénynek meglelelöl) felvciz Unger-vflBktreskedés, 2225
Qumijavltó tananosl flzclésiel lel. vesz Czvelxó Mátyás. Fí-ut 4. 23(3
Kifutót felveszünk. Magyar KÓitl»;t-vlselók Nagykanizsa, Erzsébet tér 17. 2s6i
MegblthHló bajúi-úiiöa keresek. Wald-hauser, Kazinczy u. 31. 23GC
Cfors- ét gépíró tl«tvlsel5n&t
azonnal telvciz az O. M. T. K. 2371
j GyfiinSioarakcsxek Aaa«naz«. gaxéaéhaa numfaúsnölict felvssz
a gyllraölcicaoniageló. Jelentkezét tzoinba-tan reggel 7 órakor. 2373
Bilatonfenyvesie nyaraláshoz mlnda-naat keret Polónyl Igazgató. Bővebbet SzabO Antal cégnél. 23(4
Bfakarlutt etetó cséplőgép mellé ajánlkozik. Ctra: Blchter Vilmos, Kifily-utca 1. 2365
APAS-YfrrEL
Eladó egy hálószoba butoi és kél ágybetét. O.m: Eölvöt-tér 19. Meglekíntbttó Ű. e. 9—)2-lg, á. u. 2—7-ig. 235í>
Haaicaólt rnhét veszek. Tobik Janómé, Zrínyi Miklós-u. 26., ajtó 6 2356
Egy drb uaepópkóiyhu eladó, ta-vati-utca 6. ts. 2367
Veszek jé állapéiban lévó a«aafatat. Sáftán 1\'ViciK- ecetgyára, Horthy M.-ut 25.
Egy Qxlatliarandaxéa, jégaieuíuy,
autalok alaflók. Orház-u. 28. 2372
ÉpItkaaéahAI viaszamaradt ajtók, ablakok, használt bútorok eladok. JWcg-tekinthetó délután 5-B-lg Batthyáay-u. 12.
2236
LAKÁS, OZLETHELYISÉO
Eloaarélaém Nagykanlzaán létizobát lakásomat Klskanizián kétsiobáa lakásul. Bővebbet Papp IngatlankSzvetiló Nagykanizsa, Teleki ut 8. 2358
HÁZ ÉS INGATLAN
Nagykanlztán, Ctengeiynt 60. sz. alatli h*a két flalathalyiaéaB«I| ¦¦-kawaisl, nagy karítal azibidkezbúl áladé. Felvliagonllást ad: Br. líapo^i Alsdár ügyvéd, C«ngtry-ut 7. 2374
KÜLÖNFÉLE
Blókokat a jövő tanévre jé alls> téaaal, gondos felügyelettel, lürdísiobás egészséget lakásban vállalok. Cira a kiadóhivatalban.
ElvauaH 3 drb Perlaki Ödön, 1 drb öiv. Perlaki Józtelné névre szóló zeirjegy. Kérem a becsületes megtalálót, sxivesked-|ék jutalom ellenében leadni Csengery-ut 35. alá. 2368
A kéromkodásvt Isitnn ém m tSwWmy bfintatl I
ZALAI rCAxiLtt»nr
,J,íiLI VrK.i i MAPILa*. lOadJs : „KlifuáMiil il T. R.9yfcr^W. ,; , Fsialós Uséé: Zatal Ur%iy ><ysmatttti a .rCtzfajrsuáft a. T. Hsfrkaxrw" ¦ysHéájisaa ¦fastyfcaaiztás.
rilad*\'::__
Bendfokozat:_______
Tibori .noria:____
83.
Ät\'tNagy Hanl&sa.. 1843.. jiilkm .10. szomjai, u uj^m$LijBU-ftit m^fmkwikmKkmkw um i iimi mHmmiimekuvvwirmwz!emsmmmemmmmmmewaaaBem
POLITIKAI NAPILAP
SzerketótMég 6* klaiUbivatal: FÖ-ut 5. száni Bzerkwatídóniőa kiadóhivatalt tolefoa 78 ez Megjelenik minden hőtköinaö délután.
HaZaiaflaMtiaaWiKűBXVaaaaflSM
Felelős szerkesztő
Barbarits Lajos
Előllzetéel ára: egy hónapra 3 pongo 20 fillér, negyedévre\' 9\'pciiRß 20 Illlér. . lig^ea*zám(^U^znupf**fW.Í\'ej^
Aranykalász
Aranykalászok tenyere hullámzik- végig a magyar földön. Arainak. A magyarföld népének verejtékes munkája megint termést igéi*. A vérrel megszerzett és hősi küzdelmekkel megtartott ezeréves föld minden esztendőben visszufizeit azt az áldozatot, munkál, anyagi befektetést, amivel a gazda hónapokon át termésre serkenti. Földünk és népünk titokzatos, elszakíthatatlan kapcsolatának sokféle megnyilvánulása között az egyik legincgkapóhb és legmélyebb érzés az aratás öröme. A gazda, aki nagy reménységgel vetett s azután hónapokon keresztül tokin létével végigsimogatta földjét, most látja és össze gyűjti \'munkájának, gondoskodásának eredményéi, a termést. Az emberi élet egyik\' legnagyobb öröme az eredményes, alkotó termelő munka. Ezekben a forró júliusi napokban arató népünk lelke meglelik ezzel a mindenért kárpótoló boldogsággal ós zeng, peng a fényes kasza s az aratás boldog zenéje tölti be a földet.
Az időben elvégzett és szakszerű aratás ma különösen fontos nemzetgazdasági érdek. Minden szem gabona megfizethetetlen érték a háborús Magyarország számára. Nagyon komoly honvéd\'éírni és közellátási érdek megkívánja, hogy mindent öszj szegyüjtsünkj mindent értékesítsünk, amit a föld terem. Ma senki sc feledkezzék meg arról, hogy elsősorban a nemzet nagy magtárába gyűjtsük össze a keli y e rm a gót. A fen náHó rendel-kezések\'-\'megengcdik, hogy a gazda térmésénől megtarthassa a szükség)eleinek megfelelő készletet. Az arató-munkások szintén megkapják részüket, a többi azonban a harcban álló nemzeté. Minden gazdának tudnia kell, hogy a háború eldöntésé* liez nemcsak fegyveres hatalom, hanem gazdasági erő is keH. Az elkövetkező hónapok, esztendők "talán a legsúlyosabb megpróbáltatásokat hozzák számunkra^\'a közös sors elviselésére, a szenvedések, nehézségek átélésére,, tehát fel kell készülnünk és össze kell gyűjtenünk* minden érőnket.
Tíz esztendővel ezelőtt, aratást megelőzően az aranykalász jegyében megindult az tij magyar ólét legjelentősebb nemzetpolitikai mozgalma, a Nemzeti egység szervezkedése: Megindult a nagy magyar ugarori1 a szántás-vetés ruiinkájit-s a \'termékeny gondolatok mefTfoszitet-\'ék és termésbe hajtották az
Nagy < angol-afnerikái1 köteletek mégkpfék a partraszállási kísérletet Sácilfcait
á tengely erői és az inváziós csapatok kMtt folyik a harc A keleti hadszíntéren ú Helyzet kielégítő
A Messaggíro ma reggeli számában1 rámutat arra, hogy az ehmill báfOhV nap alatt két jelentős háborús esemény történt. Az egyik\' az olasz torpedóvető repülőgépek vállalkozásainak ujabb megkezdése volt. A; másik az, liogy az ellenséges repülőgépek éjszakai bombátá-madásokat kezdtek Szicília ellen. Eddig Olaszországot, de főképpen Szicíliát és a környező szigeteket csak amerikai repülőgépek támadták. Az angolok eddig nem veitek részt ezekben a vállalkozásokban. \\{ost azonban az angol légierő, ugy látszik, az amerikaiak segítségére sietett és ebben a habom nagyobb eseményeinek megkezdését lehet látni. Az éjszakai re-p ülő támadások megkezdése azt mutatja, hogy az olasz sziget-
világ éppúgy, mint Olaszország, védelem tekintetében megerősödött s a légi elhárítás nagy veszteségeket , okoz az ellenségnek. Az olasz torpedóvető repülőgépek működésének .megkezdése viszont azt jelenti, hogy az olasz légierő éppen ezeken az előbb említett Kényes területeken is mind nagyobb erővel támadja az ellenséget. A tegnapelőtt végrehajtott ujabb, hajókaravánok elleni támadásoknál ezek a torpedóvető rcpüíőgépek, elsüly-lyesztetlck egy hétezer tonnás és egy hatezer tonnás kereskedelmi hajót. A tegnapra virradó éjszakán végrehajtott fegyveres felderítés alkalmával ugyanezek a repülőgépek három kereskedelmi hajót süllyesztettek el összesen 10 ezer tonnatartalommal. \\
A déleurópa} Invázió
A Nom/otközi Tájékoztató Iroda jolentéso szerint mindfen valószínűség szerint az angolok és amerikaiak ugy oszlottak mos egymás között a *<<zoro|K>ket, hogy » Dél-Európa elleni inváziónál" a koleti részek elleni invázió súlyát,nz angolok, a nyugati! részeken pedig az amoríkáiak viselik. Ezzel kapcsolatban még meg kell állapítani, mondja nz NT1 jolontéso, hogy a szövetséges főhadiszállás az utóbbi hőtökben nagyarányú csápát-átcsö-
portositanokat hajtott végre és olyan orókot. amelyek nomrégjlwu Kelot-Tunéziáhan voltak, a Földközi-tenger keleti térségébe helyeztek át. Rz nyilvánvalóan egyrészt az ollá-fás megkönnyítése céljából, másrészt pedig nzért történt, hogy a harcban elfáradt kötelékeket ktegésmisék, a némot és olasz bombázó gépek haló-torületén, kivül helyezzékii de eélja volt ennek az is, hogy az amerikai és hrif csapatok közötti állandó súrlódásokat elkerüljék.
ifimet jelentén szerint július ÍO-re ^rinadó éjszakán ícuf/rri és légi haderőkkel támogatott nag aangol—amerikai, kötelékek megkezdték a már várt -partraszállási kísérletei Szie.ilia délkeleti poriján. A partraszállók a tcngehi-elapatokkal azonnal harcba kezdtek.
A .News ChfonfcTe" a máso3.ti \'arcvonalról
A Nemet Távirati Iroda jelenti :
A. »Naws, iChrdniclei azt Írja, hogyha ebben az évben sem valósulna meg a második arcvonal, akkor semmit sem érne a
szövelscgesek\' együttműködése. Mindenesetre aZ invázió kritikusainak, akik már oly. sokáig várakoztak, még tovább kell tü-•q-elcmnui várakozniuk — irj^ az angol lap\'.
A Szovjet erős tartalékokat veiett hsrcbs Kurszknál
Berlinből Jc$nti a Rud. Tudj A keleti\'arcvonalról érkezet! jelentések szerint a Szovjc
Kurszk vidékén iztSJX erős tarta -lőkokal vet küzdclemlVc és ezek
oldalról igyekeznék feltartóztat-
ni a szovjet állásokba betört nemei csapatokai.V, szovjet csapatok .kétségbeesett kísérleteket lesznek arra. hogy ;i német pán-
célos ékel elvágják hátsó összeköttetésétől.
Berlinben hangsúlyozzák, hogy eddig minden ilyen, irá-/ nyíl ellenséges kisérlel kudarcot vallott.
Berlini feléritek a keleti harctéri helyzetről Berlinből jelentik, hogyha.keleti harctéren a helyzet kielégítő. Német katonai körök azon ban nyomatékkal felhívják, a figyelmei a most elsöízben alkalmazóit, nagy erejű páncéltörő gépekre és említést tc&znek az uj aknavetőkről is. Ezekről ugyan megállapították, hogy mdr . a keresi német vállalkozásnál is szerepet játszottak.
Amerikában nem látják tisztán a keleti német támadás célját
Rud. Tud.-jolentéa szerint amerikai katonai megfigyelő körökbon ugy yélokodnok, hogy « keleti arcvonalon megindult uj német hnd-v inüvolotek aligha gyakorolhatnak nagyobb Ijofolyást a szövetséges Nyugat-Kurópa ollón irányuló támadási torveíre. Rámutatnak arra, hogy Európa inváziója olyan természetű, óriási és minden részletre mono" kidolgozást megkövetelő katonai vállalkozás, amelybe beleszámítottak áz osotlogos oroszországi uj népiét támadást, illetve bármely más, a keleti hadszintéren bekövetkezhető uj fejleményt Washingtonban a piol-lett i.lég-megjegyzik, hogy nem látják tisztán a német támadás célját.
Német tengeralattjárók ajabb a Ikerét
Berlin Julius 10 (Jtfémet Távirati Iroda) Német lengeralattjárók ellenséges hajókaravánt támadtak mepr-ée ---kitartóan üldözték. Blsüllyesztettek a brazil partok olóti és\' az Atlanti-óceán középső részén 8 hajót, összesen 56.000 bruttó regiszter tonnatartalommal. Nyolc napon" belül a némot tengeralattjárói; elsüllyesztettek 21 angol és északamerikai kereskedelmi hajót, összesen,-120.000\'brutto regiszter tonnatartalommal. .,
élefet. A Nemzeti Egység Pártiának zászlóbontásával megindult az az országépUö .munka, ainelVnek\'teriiié.^líotina^b\'ősV-
gesen araltunk\'1 aZ elindít esztendők\' során. Megnagyobbodott or:;z^g., álszji vt/4.1,1. .<-s nwgero sődoft gazdasági élet, fejlett me-
zőgazdaság, vfragícr\'ipKr, nagyszerű kulturális intézmények, korszerű szociális alkotások hirdetik az elmúlt tiz esztendő
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
ZAL\'AI KOÜLONV
In in ékeuy* éjjál Nagy erőfeszítések «fc u«h«s kiizd«hn«k árán jutottunk «1 idáijj. A fejlődés isrmésíelpR útja vazatatt el minket a1 Üz óv előtti tespedésből a mai erős Magyarországig. Po-KUkánk egyik alapgondolata luindenkor az volt, hogy a reformokat, a nemzet életében szükséges változtatásokat csuk az egészséges fejlődés erőinek bekapcsolásával érhetjük el Ezl nirdette GŐmbÖs Gyula s ezt hangoztattuk ini mindenütt az országban. Ennek a politikának legkomolyabb megértője, leghűségesebb követője éppen a gazdatársadalom volt, amely •mindennapi életében, fáradságos munkájában tapasztalta, nogy a fejlődés utja vezet a vetésiül az aratásig. Hiába Ígérgetlek ennek a népnek niáról-holnapru elérhető paradicsomot, Hasztalan próbálkoztak minden rombolásra kész álpró-íéták megcsillogtutni a nemzet dolgozó milliói előtt az általuk hirdetett uj világ munka és fáradtság nélkül kibányászható talmiurunyát, az aranykalászok népe józan és nyugodt maradt iís csak abban hitt, ami munkával elérhető, csak abban reménykedett, amihez saját erőnkből hozzájuthatunk a fejlődés utján. Ez a mi táborunk, ilyen u mi népünk I Csak annak az aratásnak; örül, amelyhez józan, szorgalmas munka, felelősség s az imádságos lélek reménykedő hite vezet.
A Magyar Elet Pártja hálával és szeretettel gondol mindazokra, akiknek küzdelmes munkája, szorgalmas, munkás akarata eredmónyeképixm eljutottunk az idei aratáshoz. Az elkövetkező hetekben még verejtékesebb, még nehezebb munka vár a főid népére. Látástól-vakulásig suhog, peng majd u kasza, bug a cséplőgép és milliók izmai feszülnek meg a kenyér-gyűjtő munkában, \'tiszteljük ezt a munkát, mert ebből áldás és kenyér fakad.
A világ sok helyén felperzselt mezők, városok, falvak, romok és temetők hirdetik a háború szörnyű pusztítását. Nálunk aranykalászok gázdug tengere, virágos falvak, mozgalmas élctü városok s az alkotó, termelő munka folyton erősödő üteme, csendben és rendben dolgozó milliók munkája jelzi, hogy jó uton járunk. Vezetők és vezetettek tíz évvel ezelőtt jó utat választottak. Eszméink, céljaink jó magként megtermékenyültek s a megvetők — most uj szántásokra, ujabb vetésekre, még erő -sebb munkára, fokozódó küzdelmekre készen aratnak.
kósa lajos
A belflgymiulszter 75 százalékra emelte Nagykanizsa város pótadóbnlcsát
Véglegesen letárgyalták Nagykanizsa folyó évf költségvetését
Mint közöltük, a pénzügyminisztériumban a minap letárgyallak Nagykanizsa város folyó évi költség-vetését, amit némi mód ősit ásókkal jóváhagytuk. Most a belügyminisztériumban dr. Krátky István polgármester jelenlétében került sor a költségvetés felülvizsgálására és le-tárgyalásáru. A beUigynúniszté-rium u légvédelmi kiadások tételére a /0 százalékos pótadó-
kulcsoí 75 százalékra emelte fel, a kereseti adó kulcsa változatlanul megmarad (i százalékban.
A kanizsai városházán a/ államosított számvevőségen lázas munka folyik. Most állítják össze a folyó évi költségvetés tervezetét az egyes ügyosztályok, amit a polgármester a pénzügyi bizottság elé fog ler-jeszteni IcUrgyalásra.
ji-\'.V-^.--\'".\'\'*\'\'^
Egyre több a panaszos a meghamisított villanyszámlák ügyében
Rosenfeld Józsefet szabadon engedteti, de a bűnvádi eljárás tovább folyik ellene
A kiskunizsai meghamisított
villanyszámlák ügyében a rend-Őrség tegnapi felhívására egyre-másra jöttek a panaszosok, akik egyben elhozták a villanyszámlát is, amelyről könnyen megállapítható, \'hogy a központi irodában gépírással kiállított összegek uián még ceruzával is vannak számok írva. Ez az a bi-. zonyos plusz, amit a hamisító felirt, hogy magának jogtalan vagyoni hasznot szerezzen és a
kiskanizsai népet becsapja, megkárosítsa. A gyanúsított kiskanizsai pénzbeszedő. Rosenfeid József, kihallgatása során tagadta, hogy ö követte volna el a számlák meghamisítását. Mivel állandó lakása van, a rend-Őrség elengedte, dc a bűnvádi eljárás tovább folyik ellene. A bűnügyi osztály széleskörű nyomozást folytat le ebben az ügyben. I
Érdekes csokoládé-per a nagykanizsai törvényszék nzsorabirósAga elült ,
Árdrágítás miatt elítélték Simon Mária nagykanizsai cukorkakereskedöt
kézimunkaszaküzlet Nagykanizsa Cscngery-ut 4. *
Fonalak, Qéphimzés, Függönyök, Hurkol ás, Párnamontirozás,
Még ez év május havában történt, hogy Simon Mária nagykanizsai, Erzsébet-téri cukorkakereskedő üzletébe betért Halász Lajos volt nagykanizsai cipészmester, aki jelenleg szatócs Szepetnekcn és csokoládét kért. Halász ismételten kértcSi-inon Máriát, hogy szerezzen neki csokoládét. A cukorkake-eskedő felmutatott neki egy úgynevezett sSupcr Imperátor---blokk novü nugat- cukorkaké-szilményt, amely külsőleg némileg hasonlít a csokoládéhoz és amelyet közszükségleti cikknek minősítve, maximális árát kg.-kónl 17.;iU pengőben állapították meg. Halásznak megtetszett a luignl-kószitmény és 12 szeletel vásárolt, amelynek súlya kitett 1.10 kg.-ot. Simon a nugat kfl.-jáérl 30 pengőt; kért, amit Halász szó nélkül kifizetett. Másnap ismét vásárolt Halász 5 szeletet ál deka súlyban, hasonló áron. Mintán Halász; nem tudta pontosan a nugat árát, elment vitéz Tóth Bélához, a Baross-kerület elnökéhez és megkérdezte tölc, mibe kerül a nu-
gat kg.-kúnti ára. Kb. 15-16 I pengő, volt vitéz Tóth Béla vá- r lasza. Halász, aki 30 pengőt fizetett kg.-jáért, erre felnvnt *a rendőrségre és feljelentette Simon Máriát, egyben nrcllékcltc, Hiirít tárgyi bizonyítékot, a nu-gat-szelctet. Miután árdrágító visszaélés gyanúja látszott fennforogni, a kir. ügyészség perbefogta Simon Mariát, akinek ügyét most tárgyalta a nagykanizsai törvényszék uzsora egyes-bírája, dr. Hámory Zoltán.
Simon Mária azzal védekezett, hogy ő nem tudta, hogy Halász viszonteladásira akarja a nugat-szeletet megvásárolni, ő mindég cipészként ismerte Kanizsáról, dc egyébként is ő csak szívességet tett neki akkor, amikor a nugat-szcletct odaadta, mert Halász már régóta kérte öt, hogy szerezzen neki valahonnan csokoládét. Halász Lajos vallomásában megerősítette a vádat. Vitéz Tóth Béla kir. kormánytanácsost hallgatta ki ezután a bíróság, mint szakértőt. Vitéz Tóth kijelentette, hogy a nugat-szeletek kg.-ja 15
Horváth Géza, tamatkazési vállalata
Nagykanizsa.
Lakás: Pő-ut 10. Telafoii: 4M,
Fő-ut 18. Telelen: 172.
10 pengő között váltakozik. Dr. Lengyel Károly kir. ügyészségi elnök vádbeszéd ében fönntartotta a vádat. Dr. Hirschler Jenő ügyvéd felmentését kérte védencének. Nem csokoládéról volt szó, hangsúlyozta, hanem Imperátor--blokkról, igy nem lévén közszükségleti cikk, nem is követhetett el árdrágitó visszaélést.
Az uzsorabiróság bűnösnek mondotta ki Simon Máriát a vádbeU cselekményben és ezért öt 200 pengő pénzbüntetésre és az árdifferencia megfizetésére a kincstár részére ítélte. Indokolásában kimondotta a bíróság, hogy az -Imperátor, cukorka közszükséglcli cikk volta vitá> dc mivel árát maximálták, ilyen nck kellett venni és mivel\'Simon Mária kg.-ját 30 pengőért árusította, elkövette az árdrágító visszaélést és\'igy meg kellett öt büntetni. Enyhítő körülménynek vette a bíróság Simon Mária büntetlen előéletét, hogy, idős édesanyját kell el tartanra és ezért vele szemben a 92. {j-t alkalmazta és a szabadságvesztés büntetést mellőzte.
Az Ítélet jogerős.
? zlnház
Tűzvész
Keilh YVintor irodalmi értékű Színmüve a varázslatos asszonyról: Maria) Írói, akinek csábos igézeté fel perzsel minden férfi szivet, amely bűvkörébe körül. Családjának férfitagjai is varázslata alá kerülnek, ami végzetes tragédiát és ogy tiszüi-lolkü asszony túzhalálba menekülését okozza. Hatalmas drámai vonásokkal rajzolta meg az iró felvonultatott alakjait, lenyűgözően szép, amit mosói, (tó — katolikus etikai szompontból súlyos kifogás alá esik Koith Wintor problémamegoldása, amoly nem talál més kivezető ulut a tiltott szerelem bilincsoibon vergődőkre, mint az amerikai iró. Kétségbe kóllono osni ilyen élotfulfogáa és morális igehirdetés mellett, amel. öngyilkosságba kergeti a nemes feleségül azért. Hogy Jérje »a uláttik-kalx találja meg boldogságát...
Amit a szinészek nyújtottak, fo-lojtliűtetlün élmény lösz azok uzá-mára, akik ezt a ragyogóan szép előadást végignézték. Művészi munka volt, amit szitosen fémjelsünk. Ka oly egyl>oolvadó, tökéletesen egységes volt élőjétől végig minden. A szinészek vitték a darabot. Lovaaay. Klára, Deák Sándor, Horváth Janó, Kovács Anna, Harasztossy Irén, Vincza András mind-mind büszkék lehetnek alakításukra. A közönség forró tapssal jutalmazta kimagaslóan szép siínészi munkájukat.
Fővárosi színházban éreztük magunkat.
(m. H.)
Angoranyulszőrt
u íjain élttbiiutilitl iNunsah tnkn
Mimaly kii <rafy nagy mannyibban kMiptUért Várttal, kivin.* s m tluta vasr kavart angsiofonalra siutrél ¦•pOiaml anfloislunaJa, at
ix„ ptmj iiivía-u. it.
ZAIíAÍ KOZLÖ\'NS
Még napokig tart a nyomozás a Tarján (Pálcsics) ügyben
Dr. Jónás kapitány ma deleiéit 16 tanút hallgatott ki
A Tarján (Pálcsics)-ügyben a nvomozást vezető vitéz ar. Jónás Károly rendőrkapitány mind ujabb és ujabb tanuk kihallgatását tartja .szükségesnek, hogy D zárolt fonál-elvonás ügye teljes egészében és nagyságában állhasson a nyomozó hatóság előli. Számos embert idézett be n rendőrségre, kihallgatás végett. Tegnap délelőtt hosszabban kihallgatták Tar-ján-Pálcsics Ferencet bizonyos körülményekre vonal kozólag, ma délelőtt pedig dr. Jónás ka-
ki ez ügyben. Budapesti szakértő vizsgálja felül az üzleti könyveket, ugv, hogy még napokig fog tartani, mig a nyomozás befejeződik és döntés történik Tarján sorsára vonatkozólag, ámbár jogászi körökben kialakult a vélemény erre vonatkozólag is. A jövő hétre várhaló a főkapitány döntése a megrcllebbczelt internálásra vonatkozólag. Az internálás teljesen független a bűnvádi eljárástól és a rendőrkapitányság vezetője által hozandó döntés-
pUány 10 ujabb tdnuf hallgatóit | löl
Nagy az érdeklődés a nagykanizsai továbbképző kántortanfolyam iránt
Az országos Magyar Cecilla Egyesület bizonyítványt Is ad a tanfolyam résztvevőinek
A már hirdetett kantorlanfo-1 vámra javában folynak a jelentkezések. Nem is csoda, hisz csekély anyagi áldozatok melleit kiváló szakelőadóktól tanulhatnak a hallgatók. Egyik ctö-adó_ Kósn Ferenc ,áldozópup JesZ,\' aki mint okleveles cgvh. karnagy a székesfehérvári l\'ö-székesegyház karnagya és az OMCE központi igazgatója. Ö a budapesti Zeneművészeti Főiskola elvégzése, után Rómában tanult. A római gregorián szellemet hozta magával és közismert szónoki készségével, szé-lesskáláiu tudásával, nagyszerű pedagógiai felkészültségével egyik legszívesebben hallgatott előadója lesz a tanfolyamnak. A
napokban hallhattuk énekkarát a rádióban a székesfehérvári nap közvetítésekor. Mint oki. ének-; és zenetanár az iskolai énekoktatással kapcsolatosan is nagyszerű útmutatást tud adni az érdeklődőknek és mint muzsikus, a musica sacra ezer rejtelmébe vezet biztos tudással. Szeretettel várja őt minden kántortanító, aki tanulni akar és szivén ^vjseli a szent zene ügyét.
A július 19-én kezdődő tanfolyamra jelentkezni .még mindig lehet. Orgona, gregorián, népének, karvezetés, stb. lesznek a tanulmányi tárgyak, amelyek elvégzéséről az OMCE bizonyítványt is állit ki.
A Magyar Nemzeti Múzeum ásatásokat végeztet Gelsesziget határában
Megerősítést nyert, hogy az eddigi leletek a római korból származnak ~
Ismeretes, hogy Gyutay István magyarszerdahelyi körjegyző a Gelsesziget határában előkerült régi római leleteket felküldte Budapestre, a Magyar Nemzeti Múzeumba. A jelek akkor ugyanis azt mutálták, hogy
Ingyen adjuk angópásoknak
¦ l*0u|tbb írmegAHiplló rendelet •lap-\' j*n klsiimltoU, 3W liléit) Hfir- «1 foníl-beválllil ArIAblAiitunkat.
LÉVAI ét BÖHM *BsórMx6ibev4ltA,
IBudapail, IV., Ronyvi-u. S. Atuítvetel reggel 8-10-lg. 12Í8
a felszínre kerüli régi tárgyak és töredékek a római koról származnak, A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója most Gyutay körjegyzőhöz irt levelében megerősíti, hogy a megvizsgált leletek tényleg a római korból valók. Dr. Radnóti Aladár múzeumi Őr, a Múzeum római szakértője jelenleg Erdélyben tartózkodik, ahonnan rövidesen Szalacskára jön és az oltani feli tárásokon részt vesz és akkor fogja Gyulayt felkeresni Magyarszerdahelyen, hogy a Gel-seszigel halárában végzendő kutatásokról tárgyaljon.
1
JÄGER SÁNDOR
asztalosmester
TEMETKEZÉSI VÁLLALATA
N«gyk«nl«« (Klikinlzia) Orszá9-ut 13/b. Tel»fon : \'392.
Egymagában vagy fejjel keverve
kitűnő!
A Tűzoltó Egyesület meghosszabbitotta a régi tisztikar megbízatását
A nag.ríptoizsiii önkéntes és, hivatásos tűzoltók ogyosüloto tetrnap oste tartotta évi rendes közgyűlését dr. Pniek István városi tanácsnok, az önkéntes lostülct iHiranesnokánnk olnökléso mellolt. Mogjolontek a hi-vatásos tűzoltók télies számban és az önkéntesek közül azok, akiknek a inni rondkivüli viszonyok metí-ongodték a részvételt.
Az olnök, üdvözlő szavainak elhangzása után, kegyelettel emlékezőt! meg a testülotnek az; utolsó kuzfívülés óta elhalt önkéntes tagjairól, Bittora Béláról, Frank Jenóról
és Németh Józsefről. EmlékÜkot
jegyzőkönyvben örökilotték meg.
Vecsera Antal tűzoltóparancsnok fölolvasta ezután a »Zalai KözlÖny« által már ismertetett választmányi 6s parancsnoki jolontés, valamint
a- számvizsgáló bizottság jolontésót.
Elhatározták, hogy nem választanak nj tisztikart, hanom á réginek 11 megbízatását meghosszabbítják. Csupán ;i halálozás folytán megüresedett helyeket töltötték bo. Uj választmányi tagok lettek Nymodon Halász Béla, Koiscli Béla és Horváth Lajos, u számvizsgáló bizottságba pedig Varga Józsefet yálaez-totttik meg uj tagnak.
Dr. Prack István olnök zárólxi-szétlétx)ii köszönetet mondott !\' tagok szép kötolességtcljasitéséérl éa annak a reményének adott kifejezést, hogy a logközolobbi közgyűlést már in-togor Magyarországon és békében tarthatják meg.
4
ZAfcAI KÓZLÖNtf
1943, jxiUus 10
KULCSLYUK MELLŐL
vitít; bujdosó kbno
hadnagy a harctérről érkozott hasa rövid szabadságra. Nom adatott meg számára, hogy édesatyja, vitéz Bujdosó György nv. tÍ8zílipl.volte«, na harctéri oroszlán* toniotésón jolon lőhessen, tnort éppon akkor hoves kű idolom bon volt a Ixilsoviki ördö-gokkol. Így mar csak a kis domborulatot korcsheUo fol a temetőben, ahol édesatyja miien és alussza álmát. Meleg kanizsai kézszorítást a fiatal karnisai hősnek, aki vitéz, édesatyja sirját jött meglátogatni szülővárosába.

OKBAN JOKSKK
kanizsai rk. bitó. ilé, a bős kato-ualelkész, nki tábori-pap létéro fogy-Toresen részt votl a tűzharcokban és ismételten kitüntette magát, majd szabadsáiím ha/.uérko/ott Kanizsám, most elnyérto kohidai plébániát. Orbán Józsof igazi, Tslen szive szo-rínt való pap. aki a> iskolál»n, a loltu pásztorkod ás torén, mint a Katolikus L*gényogylotl>oii nagyon szép, lolkos és apostoli munkát fojtott ki. Nagykanizsa katoliknssága Bjhébí t*árta ót Ah r legjobb kiván-i.áfAil -küldi uj álloimisholyóro.
Stl\'OS J02SKF
IMiKÉn. Sós kanizsai rend-. Őrtiszthölycltos *fia, a harctéren bátor, katonás nipga tartásával kitűnt, . ugy hogy már\'-eddig in szép-kit ün-tet"o*ek birtokában van, így többek között megkapta, a ^inet*vaskeresztet is. A bős kanizsai fin nem régen megnősült és most fiatal monyoos* kéjével eljött meglátogatni szülőit Kanizsára.
Dlt. BIRKAti QÉZA
kir. ügyész Nagykanizsán kezdto jogi pályafutását. Eveken át itt tartózkodott, mid kir. ügyésszé nevezték ki. Khholi ügykörében fololős-uegloljes munkájában olyan tónyko-déat fejtett ki, amely ót közl)eosüitté telték. Kedves modora, uri közvetlensége, a f. lekkel való előzékeny magatartása, azólenknrü jogi tudása minta-közfunl»ionáriiinrtáv< totték. Most, huny a szombathelyi királyi ügyMsaégnoz áthelyezték," a kanizsaiak melog szeretettől búcsúznak tölo.

P. BH0B8 ALAJOS
«SáakaoDHHéK«: ölökre folojthetot-len l.uj/i pátores aki az utolsó esztendőkben a azókcsf oh érvári fc-ranesA -rendházban rendkívül buzgó és lelkes le) ki pásztorkodás t fejtett ki, a káptalan a szomhatholvi rondházba helyozte át. Sokkalta közelebb loaz ismét Kanizsához, ahol annyi jóba-rátja és tisztolójo van.
Gyönyörű kész Nyári ruhák Kosztümök •blúzok \'Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
KÖZGAZDASÁG
áz n| gazdasági rend és a szociális véfflltOzés
Reményi-Sohneller Lajos Baoge-don elmondott In-szédélion párhuzamot vonva a l«lsó ós a kűlsó front között, rámutatott arra, hogy a boleo1 arcvonal éppon olyan fogvólmezott-sógot és szervezői Iségot kivan, mint a küzdő hadwrog. Csak ilymódon lohot a közollátús torén a jövó biztosításáért moglndult harcol iiiog-vivni. Mindenütt ölömben részesítik a hadbavonultakat. Az uj be-; hőszolgáltatási rendszer is chbon\' a\' szellemben jár el, amikor B hadba-vonullak ílthonmuradottainak a katonai szolgálatot loljosltók számával arányban csökkentik a Itoszolgálta-tást, Az uj termésrondolel szerint az aratórészt is Ixi lohot számítani
a hőszolgáltatási kötelezettség tol-
josilésénok annál, aki husz holdnál kisebb Bzántón gazdálkodik éa uz aratási munkákat a maga vagy családtagjai háboniH szolgálata \'folytán nem tudta elvegezni. Az,aratórész \' a husz holdnál kisebb szántóval rendelkező hadirokkantaknál ea hadiárváknál is beszámítható.
Szász Lajos közellátási miniszlor az aratókhoz intézőit felszólításában kijelentette, hogy akié a föld, azé az ország. Hámutatolt a miniszlor arra, hogy mit jolont n föld holycs é* célszerű mcgmüvcléso az ország fönntartása szempontjából. A föld birtokosának a föld mogmiuikálói-val való kapcsolatának fenntartását szolgálja az a rondolkozés, amely szoiint bármikor mogh alá rozott monnyiségii kenvér szolgáltatható ki A Ismédből kiviláglik, hofrv a kormányzat tökéleleson tisztában van azzal, hogy a földmüvolés milyen munkál jólont és hogy konyorol erodményoz. Kélsétitolonül a műn-kafo^yolmot szokálja az a .rendelkezés is, amely megongodi, hogy a napszAmos is a munkájával koros-hosso meg a kenyerét én nem |h\'iiz formájában. Az uj gazdasági rend tehát szociális ;iIm|í.ih nyugszik, amely mindijr a. közösség \'érdokét tartja ázom olétt.
(é)
MI újság a Budapesti Élelmi ezeraagyváaártelepeíi ?
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó fóvároai jolontéao szerint július hó 2-tól ft-iir a közellátási uiiniszlor 80.00CJ/948. ez. rondolote órlolmélwu a na-rvkorosk.ídolmi logtnagasabb árak az élóbaromfinál : liba 6.20, kacsa ft, cairko fi.20, tyúk f>. pulyka B.70, gvönjr\\,ö\'» fí.00 |»\' í. A vágott •kopaaztott baromfi hélln : liba 7.20, kacsa 7, csirke 7.10. tyúk 0.20. pulyka G.OO, gvöngvös 7 pengő kfr.-ként. Liba és kacsa kivételéül «- vágott baromfi ára folozvo történő oladás osotén 7 százalékkal foloniol-hető. — A tujáspjacon az uj hivatalos legmagasabb nagykoreskodolnn árak: friss oaztalvozirtlan és hűtő-
házi eredeti 5.10, kiolvasva fi.18 pengő kg.-ként. — A tejtermék piacon a logmagaaabb uj nagykereskedelmi ávak: tej fol 2.60 |>engő literenként, jiíisztórözött loavajtömb 9,40, pa«ztórözcllon vajtömb Ó, tehéntúró ílö 3zázalék .zsírtartalmú 2.60, 15 , zsírtartalmú 1.80, sovány 1.50 kg.-ként. - A zöldség- és fó-zotékféiék piacán: retek 10, n paraj. KÖldborso és uborka 20 fillérről oniolli^dett, viszont a sóska 20, e paradicsom ára 350\' fillérről csökkent kg.-ként. - A gyümölcspiacon a csoios«iiyo ára 60, -az Őszibarack pedig Í00 fillérről emelkedett, mig; a ribiake ára 10, a meggy
és alma ára 20. a kajszibarack ára 30, a körlo és a szamóca ára\'pedig 30 fillérrel csökkent kg.-ként. (:)
SPORTÉLET
az nvte is bentmmradt az nb. illban
Félhivatalos értesülés szerint a Csáktornyai NB III. csapat két mérkőzésen igazolatlan játékost szo-ropoltetott jogtalanul. Az egyik mérkőzésen az NVTE ellen is szoro|>olt az idegen játékos, aki a szabályok szerint nem volt leigazolva a CbZ-TE-hoz. így Csáktornya-0:0-as gólaránnyal -( pontot voazitott és óbból két pontot az NVTE ka|x>tt szintén 0:0-as gólaránnyal. Tckinlottel a -Magyar Kupa szabályaira, amely kimondja, hogy amely csapat to-
vább marad a Magyar rKupában, az a kiesők rendswrópeai csak pontaránnyal bírálható ol. Az N-VTIO-nok ogyenlŐ pontarárrya (ha rosszabb is a gólaránya) van a BT K-val. Így tehát :v pesti csapat esik ki a Si-montornya mellett, amoly, -mint ismeretes, korábban kiosott a Magyar Kupából. Az ogész város Bporttiraá-dalma örül, hogy a kitűnő vasutas ősapát tovább is nz NB Hl. dói-dunántúli csoportjában szoropel.
Kiss II. a Déldunóntul gólkirálya
A tegnapi beszámolónkban nem tértünk\'ki a legtöbb gólszerző csatár szerepére. Üt a ZMNTlí kitűnő kőzépcsatára, a sáska Kiss II. Iiatal-mas főlémiyol vezot és legtöbb gólt rúgta a bajnoki, valamint az osztályozó mérkőzesokon. Som az NB íl.-ben, som az NB Ill.-ban ogyot-
lenoaatár leljositwényo nom haladja meg !Kisa II. értékes eredményét.
A baíatonföldwári h> vas m érkőzés
, A baiatonföldvári lovas mérkőzést ez "évben augusztus hó 7—8-án rendezi a Somogyt\'Zalai Lótenyésztő é> IxrVassport iigvlet, lódijazasaal kii*gazdák cs uraialtnak részóro.
t ,tu nép mozgó PéaéMöl-
9., 10. és 1f*én -,--vasárnapig
JITKQS PÜRÁMOS
P&e-ts&replők ; Victor de Koma, Paul Hartmann, H. A\\ Sahlettou/, Tatjána Sais
Aktuális híradó
p.iffamtsok mv3d0te ikösnapo\'iron\'61 f:« vaetímap 3, tf\'rfo 7\'óivthrijr
Koesj verseny ok\' kisgazdák és urkofsi sok saátnára. Tonvéeiversonv, 2ö"
kilomótoros országúti kocsirörsonv •tórzskönyvezott anvakancák számáru (amerikaiak kizárva).
Tervbe van véve az ifjú lovasok bemutatása, a legifjabb hölgyek éa urak pedig vagy a saját lovaikon vágy a Tattorsa) fvolt állatkoitií lovaglóiskola liérolt lovain.
Folvilágositáftt ad: Rclimidt Kii-g>os nv. hiiHzámzrodos Budapest V Üzent István Park\'16. Telefon szám\' 20-1Ü-91. Július hő 2-t-o után Bt\' lalonföldvái, concours iioda, toló-fon 50.
q unnia vltorlázótábor
^\\tost, júliusban, a -vitorlázórepülésre igen alkalmas az idő, ezért egymásután rendezik níeg az egyoBQ* lotek vitorlázotáborukat. A Gaininu-Bport repül ők Öcsán gyüllok Qasxc, bogy kéthetes vitorlázótáhonikb.in szolgálják B repülés üg^¦ét.
Az ocsai sporti-opülótéron vidám élni folyik. A ropülŐH legoleniilib kövelelniéiiveit: fegvelein, bailái-¦iasság, jókndély mind mogtftláljuk. Még rádióink is van a fiuknak, uniónként köréje gvülnok é-s jókedvű éneklésükkel felverik a határt. A fiatal ropülóknél a tudás wm hiány-zik, csÖriéshől, vontafásból mulntnak Iki tomiik- vagy műrepülést. Nemcsak a repülőtér felett keringenek, hanoin hossaabb teljositményropri-lésro is olindulnak. ÍA néhány napji indult tábor eddigi legjobb <¦> menye K0 km.: (Vsa—Szolnok, vitás líalkányi toljositinénvc.) A tábor vezetősége legteljesebb njárték-ben olégodott az eddigi mttnkávnl. s roménv van arra,—ha ifty folytatják — hogv oraaágos TÍszonylattvin is komoly eredményeket érnek ot.
A Gamma spori repülőkön kívül itt tartózkodnak, mint vendégek ,i Iláiinashatárhogyről naponta ál-ruccanő« eogódöktatól taufolv atn tésztvovói is, Az Ő tábori éleink i pgammásokóva|« párhuzamot*, föladatuk ngvauaz: wntalás, c*\\rlé\'. lermikiYipülés.
A iiagyszámu résztiwövol pár napja megindult tábor betölli fol-adatát: a tulajdonkóppQni ropülértit tul bajlársiasságra, foíryelonin\' n<--voli a résztravókejt s ezzel kiképzésben, toljesitókéiKwségben kitűnő anyagot ad át a nonvéd légiorőknok.
25 millió pengő volt tavaly a Fonciero dl]-bevótele
Az 1861-bon alapított I\'oucicre Altalános Biztosító Intézet óvrÓl-ávro nagyvonalú fejlőxlé^t mutat fel és onnoK során sokazázozerro nicti> ügyfoloinok száma ogyro ltajxm>-dik. Hz igazolja a magyar közönség bizalmát és ragaaskodását •> nagy biztosító intézet iránt. Al
10*12. évben n dijbovótolok roosszego
közöl 25 millió .^xuigőro szaporodott, ami az elózÓ évhez képset 20 százalék cmolkedést jelent. Ai intézet tőkeállománya 116 millió pongö, mii; a biztosított falok vagyonaként tokintondő díjtartalékok és technikai alapok tétele moglvi-lodja az 51 millió .pangót. Üzok a számok igazolják a roncioro kitűnő ttzlotvozctését és szilárd anyagi meg* alajKizottságát, Az üzleti siltorck oka kétségkívül ax, hogy\' a publikum -¦-s köztük nagymértékben » gszda-közönség is — megbízik a Foncíoi\'e-1-311. szivefion holyezi vag>*enát ál javait o régi hiros intézetÜtipróbált biztosítási védelmo alá. A Foncicrc, amely a jövő\'évben év ci fönnállásának 80 évos fordutójához, nemcsak a magyar biztosítási élotiwk, hunom nemzetgazdaságunknak i» egyik legnagyobb értéko. (:)
Akác-foraáei
itlIiKKiiian kapható |
skilift*1* lakercs&euónó I I Ú&UUIJU Zrínyi M.-utca 30. |
___ZAUAI KÖZLÖNY-
kiskanizsai élet
1!M3. juüun 10__
ti i r e ti
NAPIRKN!
Éjjel\' gyógyaaarUin ügyelet: Ma, fcjutiilmton a Keket** Sav gyógytzer-iiir Fé-ut ti., holnap, vasárnap is Igazság gyógyszertár Fó-ut 12.
Kiauinasan a* otuuu győgyszar; tat Állandó ügyelete* szolgálatot tart
StpUf- JuIíub lü. Szombat. RAm kar,
Amália. - Protestáns Amália. Július 11.
Vasárnap (töm, kai. I. Piusz p. Protestáns UH.
A OOZFOKDO nyitra ran nsggoJ § úritól este 6 óráig. (Hétfő, szerda, péatek délután és koddon egész a«n ntkuok.) Telefou: 660.
Vasárnap! istentiszt cleteU sorrendje
Ferenceseknél: Vi7, 1/18, Vj9, |/,I0, Vili (nagymise), . 12, d. u. 7-kot litánia.
FelsŐtemplom:!, 8, 9, V*10, i/,tl, d. u. 6-kor litánia.
Kórházi kápolna: 6zcnimi. ék reg-! gt\\ 6 és 8 órakor. Minden pénteken délután 6 órakor szentsé^iniá-rjáe es könyörgés a magyar honvédek győzelméért,
Piarista templom: 7, l/i8, Vs9, V.10.
Kiskanlzsa: 8, 9, 11 (nagymise). 3-kor litánia. Református: d. e. 10. d. u. 3. Evangélikus: d. e. 10, d. u. 6,
— (Aljegyzői kinevezés)
A belügyminiszter dr. Arató Sándor zalaapáti községi jegyzőt Zala-•zérsaog megyei városhoz II. osztályú aljegyzővé nevezte ki.
- (A hós hadnagy kitüntetése) A visszatért . Muraszombatban
most\' rendezték meg az első hon--vsdnapot. A Mura sportpályán lefolyt ünnepen nomcsak a muraszombatiak, hanoin Muravidék lakossága is nagy számban volt részt. Az ünnepség sorén lírouor Pál zászlóaljparancsnok nagyhatáBu boszéd ki-sórs-tében adta át a közönség tomboló lelkesedése mollott Horváth Sándor hadnagynak a legmagasabb katonai kitüntetést, a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Ermot, amilj a hús hadnagy a szovjet fronton mutatott páratlan hősiességéért kapott a Kormányzó Úrtól.
- (Felhívás a Cre de-tagokhoz)
Holnap, vasárnap délután 6 órakor, kisérjük pihenóliolyéro a rk. ain-kerthen öuzgó. tagtársunkat, Kovács Zsigmondot. Kérjük a Ciedo-testvé-raket, hogy a temetésen minél nagyobb számban mogjolonni azivos-ksdjénok. Plébános-elnök.
— (Tilz a csemete-erdőben)
Sümeg község erdőjének csemetédben tüz kslotkozott. Szerencsére azonban Kawzler József ordóór ido-. jéban éssrovotte. Föllármázta a kör-mékbeli lakosokat es együttes munkával sikerült megakadülyoini, hogy:
kapható 3,M
KISS fatelepen
frwelwMér li. Artay J.-a. 8.|
^ kiskanizsai bucsu
ez úvban is a szokásos keretek kö-zölt zajlott lo. Talán kivetült képez ¦\\ szép körmenet, mnoly a Jézus Szivó (íszteletére rendezett n kíska-
nizsai ogyházközség. A körnionotcl V. Sólymos Rozsé vezette. Az ünnepi szentmise szónoka Farkas\' György káplán, Kískamzsu szülötte volt.
A Huny ml i-téri bucsu ezúttal in forgalmas és impozáns volt. Több ezev ember veit részt a bucsun, a mely szépen, ünnepélyesen zajlott lo.
A klskunlzsai Ifjúsági egyesületi élet
Már többször irtunk arról, hogy 2 kiskanizsai Ifjusági Egyosüiot a Varazadi-utcai uj azékházában lm-talmas fejlődésnek indult. Szinka-tolikus ifjúságunk egyszerű, do tar? tulmas úu szórukozlató összejövetelül
nagy kedveltjéének értendőnek Kis-kanizsán. -Mindönki támogatja a foj-lődésbon lévő egyesületet,\' amely szorgalmával oeyiko a legnagyobb Ogyoeülotcink közé küzdi fol magát, Az egyesülőt\' vezotóaégo olliatá-rozta, hogy nagyon, szép uj ogyesü-loti zászlót szerez bo. A aászloszon-tolési ünnepélyre nagy előkészületeket tesz az egyesület vozotőségo.
A ktskanlzHuI, vörös-keresztesek
A kiskanizsai vörőskorosztos ápolő nők vezetősége fölkéri tagjait, hogy ezután a kiskanizsai plébániatoinp-lom nj tájára időközönként kifüggosz-lott sorrendet figyeljék. Ugyanis do-j ék ápolónőink ís részi vőszuok a haza szolgálatában. A pályaudvari szolgálat időközönként kiskanizsai á|X)lonók között is megoszlik.
&
Bőse vetett a hindu nemzett hadsereget
Tokiói jelentés szerint az indiai függetlenségi liga katonai kirendeltsége egy meg nem határozott számú önkéntest küldölt Sonanba, akiket besoroznak az indiai nemzeti hadseregbe. A hindu nemzeti hadsereget Bose vezeti.
Az argentin függetlenség kikiáltásának 127. évfordulója
Argentínában a függetlenség kikiáltásának 127. évfordulóját hazafias hangulatban ünnepelték meg. Az ünnepi mise és te-deura után nagy katonai felvonulást rendeztek. A lakosság melegen ünnepelte Ramirez elnököt.
Többé nem Jelenik m**f a londoni nta Francé"
L\'ondoni értesülés szerint. -mint a Német Távirati Iroda jelenti — a brit hatóságok megvonták az engedélyt a iLa Francc einni francia napilaptól azzal oz indokolással, hogy n francia szakadárok Algírba költözése következtében n lap londoni megjelenésére nincs többé jogcím.
VáBOSI SZÍNHÁZ
Jut. 10 ín, szombaton este 7 kor Ö.])oinut;!lCi! Csapa lánc I
Mlml-n vidéki tjlapadot mtgtltntl
Hamar egy férjet
Vasárnap délután 4 órukor
bérstkelt hcly&rakkal
Lsgut i íjára oaxlnióvaatban
M á rí a tüiíisn
Vasárnap este 7 órakor a lem\'obb Erdélyi-operett
[WlJifltfBSBBMll
Jul. 12-én, hílfín jejle 7 órakor
Szűcs László
utolió OE>c<eM szercpléie c nzinlévitdbin
Lehár-Est
A köxönsíg kedvenc operettje
Mosoly országa
StOca LátiJtt oporal laatluéi*
Eladó:
1 drb 1200 % doSsíílassífttl Hot-hríí-\';i;hr.ini:. gyililli crartplöasob-rénj jo karban, szíjakkal;
t drb 1400 -/, dobaztleseígu Hol-hcrr-Schrant/. caéplO. ciós pívltáira sío^uI, siijak nélkül;
1 drb Hotherr-Schranlz •lawátor, Javítóit állapotban;
1 drb ;i Hl\'s telBhbtl benaín-motor |
1 drb httvfl« daráló Clayion
Sliuthleworth cb
I drb H.S.C.S, túroaés sTai-élé
(lOiott Urctikknl),
firlekeml lehet \'»5«
Dr. Balázs Hndol! ügyvédiial
C*uryó, (Somogy meg>ej
;t tüz továbbterjedjen. A julok azt niututják, hogy a tüzot a gombúzók által eldobott gyufa okozta.
- Felhívjuk)
u Gyümölcstermőtök Uruzágos Egyosüloto nagy kun izsui körzetének lúgjait, hogy iiikotint nwregjegy öllenóben hétfőn, folyó hő 12-én a városi gyümölcscsomagolóban kaphatnak, Körzotvezetó. (:) (AutótuUjauuosoki
gondolják meg, hogyha csak ogy értekobcbb állatol ülnek ol, súlyos kártérítési kötelozollség terhelheti éket. Nem is szólva arról, hogy mily hatalmas összogü lehet ezen kártérítési kölolozoltség akkor,., ha BzoinolyserÜIési kárt okoznak. Ily természetű károk ellen, szavatosság-biztosítást kössön! Az ltí67.-bon alapitűit legrégibb magyar biztosító, iiz hllsó Magyar általános Hiztositó Társaság helybeli: Caongery-üt 2, szám alatti képviselete téezséggol ad felvilágosítást. (.:)
a bBkkb< telhalrnozodotl salaktól, 1 fllnca ta oppsn u4kr«k*déM Jó tfsxtHÓ
-- (Leesett a cseresznyelőról)
Vlasics János somj én házai araló-mutlkás ti érős katalin novii kislánya tegnap az osti Órákban fölmászott a csoresznyofára. A gyengo ág azonban oltürött alatta és a kislány a földre zuhant. A montők súlyos fejsérülésből beszállították a nagykanizsai kórházba.
— (Halálra gazolták a tehenek]
A Látrány községhez tartozó Péntekpuszta határában Varga Imre földműves tohenos kocsijával haladt az ulon. Anélkül, hogy a .gazda észrevette volna, a kocsi oló korült Kérődi Kálmán földműves 1G hónapos Kálmán nevű kisfia. A kis-gyermeket a tehenek halálra gázolták. Az üg3\'l)en vizsgálat indult a felelősság kérdósénok tisztázása céljából.
Milyen hajókat vesztettek az amerikaiak a kulaöböli csatában
Tokió,;.julius 10| A japán császári főhadiszállás jo-lenli: \\
Ujabban beárkezott jelentésok szerint abban a tengeri csatában, amely július 4-én \'i Küla-öbÖlbon a japán és az éazakumorikai tengeri orók között lezajlott, az elíeuség\'a kövot-kezó hajókiit vésztottOl
A Holona cirkálót, a Santa Fé-osztályhoz tartozó egyik cirkálót, a Btrong-osztátyhoz Utrtozó egyik nagy tonna tartalmú rombolót, egy inog nem ..nevozott oaztályhoz tartozó cirkálót és ogy segédszolgálatra alkalmazott hajót.
Ujabb Összeütközés Roosevelt ée a kongresszus között .
A brit hírszolgálat jelenti • Roosevelt rendeletére az Egyesült Államok haditengeré^ szed ós hadügyminisztériuma elutasította bizonyos okmányoknak a képviselőiláz vizsgáló bizottsága számára, való kiadását. Ezek az okmányok bizonyító anyagot tartalmaznak arra nézve, hogy a közlekedésügyi haló. ságok beavatkoztak a hadsereg hírszolgálatának ügyeibe. Ugy-láfszík, hogy Roosevelt és a kongresszus közöU az ujabb összeütközés elkerülhetetlen.
A chilei olasz diplomaták Buenos Atresbe érkeztek
A Stefani-iroda jelentése szerint a chilei olasz diplomáciai és konzuli személyiségek haza-ulaztukba1!! Buenos Airesbe érkeztek és hétfőn folytatják útjukat Spanyolországon át Olasz országba. ^
A Stefani-iroda jelentése szerint olyan olaszok számára, akik külföldön éltek, de jelentkeztek az olasz hadseregbe, külön jelvényt részesítettek..
MESZPOR
r _ _
FEKETE CrAKdiSC
éu mindennemli füazer- és papit-áruk kaphaték
Mai tincc.: és Ujlaky Nagykanizsa
ZAKAt KÖZLONífl
1
fc^V1— diai " -- -
T.ltlon 8-95.
LtB8í*bb<ft s le«olcíói;hnnl
MEGNYÍLT
a mnrasüonlniiirloiil uolegwlslorráaos
iódosfür
Ciáklornyárd vasirnsp ói ünnep, nap auióbuoxkaxfakodciflu
13 tulajdonos.
nhuykaiiixsa megyei vdroa polgár mesterétől.
Hirdetmény.
A váróit kőilntéiménvek részére beszállított kb. 3000 ütni. tiktla (elaprliáíl munkálatait 1943. Julia* ho 12 én délelőtt It órakor tarlando szóbeli versenytárgyaláson villalatba adom.
Nagykanizsa, 1943. július 5. jsi7 Polgármester.
Nagykanizsa megyei v.ron polptárnieatcrfitül.
Tárgy: A gabona citipl-íse, heaiol-gáUitáia, ielhasxnáláia.
Hirdetmény.
A lll.000/ké. 1943. K. M. sz. rendelet, nek a gabona cséplétérc, beszoigsltali-tára, (elbai iné lésé ra vonatkozó lóbb rendelkezéseit Ismertető hirdetményemet a mai napon a két vároiháia hirdetőtábla. ]*ta klltlggeatteltem. Feihl.om a termelő gazdákat, l.u-y ,i hlidetcuényt saját jól lellogolt íulcVtlkbtii olvassák el!
Nagykanizsa, 19-43 |u!tus 7.
1317
Polgárin eoter.
17.394/1943.
Tárgy: időszakos mérlékbllclealléi.
Hirdetmény.
Közhírré légiem, hogy az 1943. évben esedékes Időszakos raerlékhltele&iléb a mértékhitelesítő hivatalban folyó hó 19, 20. 21. 22. !>3. 27, 28, 29, 30, 31-ín, aug hó 4, 5, 6, 7, 9, lfl, 11. 12-én. továbbá november hó 15-19. éa 22-26 lg tcrledö Időben lesz megtartva a hivatal Ctányi Láazló-ulca fi. számú helyiségében,
Nagykanizsa, 1913. Július 7. íjta Polgármester.
Irnnl ezüstöt
leg magasabb árban veszek.
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai IpatoskÖr 1943. éli jíihm.s hó \'b\'-íii. v;).fnrtiíi d. e. 10 árakor, lintározittkcptrlenség esetén 1943. évi jiillip: hó 25-éi. Vg\'ár ,i d. b 10 órakor ei Iparos-kör disetennében
rendkívüli kOzgvfllésf
tart, melyre az Iparoskor tisitelt tagjait van szerencsénk meghívni.
Tárgysorozat: t.
1. Elnöki megnyitó.
2. Alflpsírtbiíly-módosttcís. Nagykanizsa, 1943. július 10.
öábor Jómul i. k. Hankovltn Istvái i. i
J-BViő, elnök.
Qáptráabart |a"rtaa HeMivIsel6not,
kl Oüillóan könyvel, azonnal felveszünk. Kéílrásial Irt ajánlatot Kopsleln bútor-Üzletbe Kirn.ni. 2M4
KonywhAtS tanoncnak heti llxeíéf-icl felve"Unk 4 pe\'gárl Iskolát vép/etl iobb naiíldMi vawbtit, Kötgazéaságl R.-t. nyomdáin, Fő-ul 5.
nakyiianiisa rtiekyh vön riolgármebtcrétő!.
Tírgy : A\'r.ilóimJfliA\'ok réfz^rc sózott nalonna kiadása.
Hirdetméray.
Mindazok ai oratómunkások, akiknek vau mezőgazda*ági munkisiguzolványuk, némelyenként fél kg. sózoTl szalonníl kaphatnak halóid áron. Az uhlványnkírl f. hó 13 tói kérdve Ithel jeieriike/ni a Küzelláláil Hivatalban. A mezőgazdasági munfcaslcazolváiiyt lel kell mutami;
Nagykanízia, 1913. Julius 9. MM Polgármester.
Esy ín ti ni,ru felvételik Horvátit ttvcff-UilelBcn, Fő-ut. U
Bénlrón*t (mlsndkflnyvellí) — kereskedelmit végzettel (larvénvnek msgleklőtl (elvesz Unger-vaskfreskfdés. 3225
Kifutófiú*, vagy takarítónői azonnali beléoéire felveszünk. Singer Vartígép-üzlet, Fö-ut 2344
Oumijavltó tanonaat llisléifc-l \'elvesz Czvelkó Mityás. Pí-ut 4. 2313
Szolid, tiszta és erkfllciöi életű, jrtmeg-Ul«ní»U, középkorú maginál nó BÍIntés-ban a/a-ra foftrattsllk biztosítékkal. Cini a kladóklvalatban. 2219
QyakoiMott elélő cséplőgép mellé alánlkoslk. Clm : Bichler Vilmos, Kir*iv-ulca 1. 13Ö3
KlfulAt felveBiUnk. Maevar Küzff^.t-viselők Nagykanizsa, Erzsébet-tér 17. 2891
Bcjárdni FeWétetlk délutánra. Jalant-kaiés d, e. 10-12 óráig TetekJ-ut 19. u alatt. 2383
B«nxlnmotov>c<éplőhftjr gépeit keresek ciép\'cil btaíinra. — Ozv. Olo^l^a Elekné, Maxyar-u. «0. 2379
Bajárónat keresek: Klrnly-ulea 30.. emelet. 2377
N\'ll mwaká*»qé6+t (elvének, özv. Frank Jenőné Welsz Nővérek cég, Zrlnvl Mlklósulca 34 . 2398
hn«xndll éi ro^az állapotban lavö iiordókat veszek : Nóvák kádármester, Eötvös-tér 21. IfM
erteiltem a n. ó. közönséget, hocjy a
halelárusitásomat
a Törvényház felén, bolgárok sora első helyére iwlyeztem át,
Tisztelettel BÉHC7:í JÓZSEF
:oia --- tcit-fuu! *57.
Keresztény Temetkezési Vállalat
--Oégt
Fő-nt 12:, (aa ndvürbanj
Úxlai teleion : 387. :-!
Lakás iclelon: 21B.
Kályhát, iüzheäywt
mía téti sznbaégletét már most Jegyeaease ei« Cséiilósaez goljóscaapágjak rakláron
ÍJ NgmR-U.Ll,M A NN vasker«sk«l<sbeii. $0T hortorr-íí?")!, polrálenm- ii iüiidolal raalár. -ma
m VILLAMOS ÁRAM-m SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetőse, reklamációk, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délelőtt 8-túl délután 16 éráig. -
CaiinEgry-utSI, telefon 294.
thjiíwurtu puhát veiiak. Toblk \\\\ noiné, Zrínyi Mlklóa-u. JB., a]t« S 2305
ÉpMhaeAebAI visszamaradt s]|a^ ablakok, haazaált bútorok aladök. Mer.\' teklnlltetó délulán 5--l-lg Batlhyány-ii 12 _ 22js
Ves/rk jó állapotban lévé OveafaJtt
Sáfrán Ferenc ccclgyára, Harlhy M.ut 25 2386
KhédlótJulor, nagy gardtrobaiekríny ciitláiok, íróasztal, pléhvel fedeti -,.,\' -..Mii 1 aladóli f sUHye^ttielÖ vsrró\' gépet vosmik. Friscöct tir 17., I. eme. let, halra. 2384
Hasznalt vízmentes sátor-ponyvái
vennéV. Radnaf, Hitho-y-u^U. 2353
1 dib hé rom re készet zárhaló lisztesláda I .r ¦:¦ fekete (trlIőIiOny. I kézi min-goilógáp i.Luii\'t ¦ Szent Imre heraeg-u. 3. Ugyanolt egy mludonaatleAny 15 he
lelvéleilk. 2385
kib\'so egy hálószoba bútor és köt ágybetét. Cím: ei:-.oi-Kr IfJ MegteklnlbMö
d. a. 9--!2-lg, d. u. 2-7-fg. 23M
9mtam hunnyulah aladök. Király, ulca 35. 2393
Elaetá n>y jákarban levő kis Slnijcr arrígíp. Neumsnn, Caenjr,ery-ut 13. 23,6.
Az uj petoáhata sapkák tlkésztlllek; kaphatók Szalay kalapttafetben. \' 2401
Va«««xt«rgapaidol vennék, esetleg prima B. S A. motorkerékpárral eteteréf-ném. Varga Hzemvezetó, Siemere-ulca 4.
2400
LAKÁS, OZLETHELYISÉO
Eloset-Alném Nagykanlzain Irátazobái likásemnt Klakanizián kélazsbái lakásul. Bővebbet Papp Ingallankffzvetitő Naw-kanlisa, Telekl-ut I. 2358
BÚTOROZOTT SZOBA
Kertié néző haiflnbelarailu Bzobi lllrdőázobával klaió. KIniul-u. 9. 2391
HÁZ és
INGATLAN
Tűbe adémentes magán- ía bárháut, báihslvet, sz«I4t és íokhkM kHawain Papa, Telekl-ut 8, Tetrion t7«. 291
Nagykanizsán, Csengery-ut H. sz. alallt háar két ¦eltilhailyiiiáflgol, kél la. káasal, nsgy kairllal szabadkézből •lade. Fclvllág«Bltáat ad: Dr. Rapoch Aladár Ügyvád, Csangary-ut 7. 2374
Eladó teljesen összkomfortot három-., izobái mngánháa, Megbízott : Herválh, Sugár-ut 42. 2319
Tolok szabadkézből eladó : Bajza-u. 10. Érdeklődni Iahet ugyanott. 2378
Négylakásos kis bérhá« szőlőbirtok-kai rtcréihető. Gtn a kiadóhivatalban: 2369
Ciengery ut 29. emelatei héeháat aludó. Bővebbet: Naumaikné Keszthely, Apponyl-u. fi. 23Í0
Ró^sa-utea 34. sz. háx eladó.
KÜLÖNFÉLE
ElvaseeH egy barna bér aktatáska Mn este. Kérem a megtalálót, jutaion ellenében adja le a kiadóhivatalban. 2194
eivomxoii reiUlil, melyben keltő darab bevásárlási könyv és egy arcképes vasull Igazolvány Is benne volt Kascsák Béláaé névre. Kérem a becsületes megtalálót, hogy a retiktilt és a reá nézve ér-tékteleu okmányokat Jotalom ellenébert visszajuttatni szlveakedjerl" Naoykantzsa, László herceg\'-a 7. azám alá, eisetleg * lap kiadóhivatalába. 2386
Elvessott 400 pengő a Oörög-fműktől a Zárda-uteén a VI da-vendéglőig. Kérem a bccaületcs megtalálót — sieaény
ember vesztette el — julalom elleneben
adja |e a kiadóhivatalban.**
2402
KaUUlltlllT
PC u TI KAI HafMMV. Csúfja : „Klz|aa«a«l|4 B. T. Kagykaü^. rtaaaóa kteááf Xaleá KtWty. WrezaaitMi-* ^teiSaMUáil «. T, aaiykuiaaar aya u aáj áaaa1 »t«yk>^zaa>.
¦>:<¦ \'.-\'-hvt k»W hávtáfl
rolado:
Eendfoltosat:
Tábor! tiosla:_
83- évi., 154. sz. Nagykanizsa, 1943. július 12. hótfö Ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Seerkesztáseg ós kiadóhivatal: Fó-ut G. azam ftEeritcff3rt*8éoi es kladóhlvatall telelőn 78. sz. Megjelenik minticii hétköznap délután
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ara: egy hónapra 3 pengő 20 fillér,
negyedévre 9 pengő 20 Tfller. ügyes i-íítni: hétköznap 12 lill., szombaton 20 fi II.
¦eglndult a hars
az egész országban az uj gazdasági ér nagyobb darab kenyeréért. Milliónyi arató dolgozik fáradhatatlanul, hogy biztosítsa az ország számára a mindennapi kenyeret1, Ez a békés karó si»rvozottségot és fegyelmet kíván. K két tényező fontosságáru, csak a legutóbb mutatott rá, a pénzügyminiszter a a tormoléi munka megbecsülését jolontotto beazédének az a része, amikor a hátsó front szürko, igénytelen dolgozóit katonáknak nevezte.
Mindon hadsorog egyik legfontosabb; tényezője az, ha katonái |élok-bon egységes fölfogással tudják, hogy miért koll harcolni s mi az a cél, aminők oléréséro törekedni kell mindon eszközzel. A hátsó front harcosainak is ilyen ogy&ógoa fölfogást koll tanúsítani akkor, amikor fáradhatatlanul dolgoznak a magyar jövő érdokébon. Füzért a munkáért talán nem jár fényos kitüntetés és elismerő szó, do annál nagyobb a jutalom, akkor, amikor a gazda Intőn segítségéve! bevégzett aratás és betakarítás után nyugodtan térhet pilienőno, mert biztosítva van családja jövő esztendei ellátása. Ha minden gazda ugy gondolkozik, hogy családján tulmonóon az országról is gondoskodni koll és termésének meghatározott részét jó szivvol adja bo a méltányos árért, akkor a hátsó front katonái is elérték a kitűzőit nagy célt: ogy év ellátásának biztosítását.
A hadseregben mindent mogtesz-nok a katonák harci kedvének nö-voféséno. Ezt letto meg a kormány a bolső front katonáinál is, amikor az uj tormésrondeletbon fontos szociális rendelkezéseket hozott.. Első-, hok azokról emlékezik meg. akik életük vagy egészségük feláldozásával vívták ki a nemzőt jogos elismerését. Az uj formésrendolet ugy intézkedik, hogy n Ixxízolgáltalási kötoloaség teljesítésébe, bo lobot számítani az aratórészt annál a gazdálkodónál; aki a 20 holdnál kieobb szántóföldlorülotén az aratási iiiuu-kálatokatvagy a maga, vagy családtagjai háborús katonai szolgálata miatt,nem végezhette ol. Az arató-rész boszámitása mogillott a hadirokkantakat és hadiözvegyeket is, lift 20 holdnál kieobb sxántóföld-torülotón gazdálkodnak, Ez a rcn-dolkozés talán szorényon húzódik meg a hadigondozás és hadirokkantak ellátását biztosító számos nagy fontosságú intézkedés közölt, do ez is biztosítja annak a szociális problémának a megvalósjfását, mely a náborus idők között is akadálytalanul fog lebonyolításra korülni. Az uj terménybeszolgál tatáéi rend mindenki számára egyformán kötelességokot ír elő. B kötelességek teljesítése alól kivétel nincs. {•> mégis Miok; akik fogyvorrol kezükbon\'védték az országot, különböző kedvezményeket kapnak, tehát órozhotik, bogy harcuk és küzdőtmük nem v°lt hiábavaló, mert azért megkapják a nemzőt háláját bármilyen élotmognyilvánulásban is.
(b)
A németek Őreitől délre Is áttörték a szovjet erőditmény-ÖYet
A Szicílián partra szállott brit kötelékek kezdeti előretörése elkeseredett védekezéssé változott
A német csapatok a tengerbe szorították az amerikaiakat
Berlinből jelentik a szicíliai harcokkal kapcsolatban:
Miközben a tengely-bombázók erős kötolékoi német vadászok kisénoté-l»n tovább folytatják nrcdméfiyos harcaikat az amerikai és angol partraszálló egységek ellen Szicília parti vizein, a
¦német éa olasz harccsoport ok a sziget különböző helyem tárna-dánra indultak oz angol-amerikai kid fők ellen. Tegnap délelőtt máris elérték az efffÖ jolontekeny kezdeti síkért. Tengely oldalon azonban nem titkolják, hogy \'\\ logkomíjnyobb harcok még csak ezután kovolköznek. Egyelőre ter-méttzotoflon nem. közölnek részlotc-kot arról, hogy hol folynak a harcok. Annyi azonban megállapítható, hogy a beavatkozó
német"-ás oUtsz erüknek sikerült mind az amerikai, mind a brit egységeket szél verniük, az egyes harccsoport\'okat hátsó összekötiélésüktői elvágni, az ejtőernyős kötelékek utolsó ma-
radványait is megsemmisíteni és a hklfőket lényegesen szűkebbre szorítani.
A tengoly-csanatok szicíliai had-mozdulatairól oddig részletesebb hír nem érkezett. Egyes olasz megnyilat kozásokból azoiibnn arra lobot kö-VOtkoztetni, mondja ogy római jo-lontés, hogy bizonyos szempontból\' a mozgó habom ogy különleges fajával állunk szemben a sziciliai partvidék montén. Ez abban áll, hogy ott, ahol az ellenséges erők partot értek, nemcsak az illető szakaszt védő katonaságot állitják csatasorba, liánom
azonnal nagy tartalékokat is küzdelembe vetnek. Hogy ezt\' meg lőhessen Valósítani, a Szicíliát, védő hadseregnek nagy és a lehotó legrövidebb\' időn lolül bevethető tartalékkal kell rondolkez-nio. Ez, ha szám szerint nem is ismoöétos, föltétlenül biztos, hogy Egon nagy, inert a partraszállt ellenség nyomásának a tenget v-csa-patok szilárdan ellenállnak.
Kielégítően alakulnak a szicíliai harcok
Rómából jelenti a Stofani-iroda: A Szicíliában partra szállítót! ol-lenségofl erők ellen megindított harcok kiolégib\'en alakulnak. Egyes he-lyokon az angolszász erők fölszámolása folyamatban van. Az olasz csapatok nagy londülottol vetik magukat az ollonségro és közelharcban is kitüntették magukat. A tisztek rohamcsapatok élén támadnak a partra szállók ellen. Sikerült már foglyokat is beszálliUmi, akik kihallgatásuk a lka Imával olpaiiaszolták,
bogy
az utánpótlás rosszul működött, főleg vizet nem kaptak. A foglyok vallomása szerint hfro terjedt a- partra\' szállott csapatok között, hogy a tongoly légí orói ujabb voszloségokot okozóik a szállító hajóknak. Az olasz légi erő részvételű a szicíliai csatornában és a sziget délkeleti partjánál\' folyamatban lévő harcokban a szombatra virradó éjszaka kezdődőit inog. Az olasz nehézbombázók ekkor
támadást kezdtek a MáUa és Szicília között felvonnia tengerészeti egységek ellen és sok hajót oltoláltak. Ugyanakkor olasz iicJJéztRrfíil\'ázók támadták a máltai kikötőt és az ott tartózkodó koroskedolmi ós szállító hajókat. Az olasz légi alakulatok ezután erős ojháritás közbon is támadták a szicíliai part közelében\' felvonuló erőket. Olasz vadászok is részt vettek a- mozgó célpontok bombázásában. Sok ellenséges hajó elsüllyedt. Egy körülbelül 15.000 tonnás budi hajé súlyosan megrongálódott.. Azokat a légi torpedóvető repülőgépeket,* á molyok részt vettek a müvolotoklion, éjszakai vadászok kísérték. I-égi tor-podóvotők ezenkívül eltaláltak két -cirkálót, nnektek egyenként 200Ó tonnásak voreHír .\\y. egyik cirkáló valószínűleg elsüllyedt, a másikon tüz keletkezett. Elialálták egv 6000 tonnás gőzöst ís. Az olasz légi erő ozonkivül felderítő szolgálatol is végzott.
a könnyű német és olasz tüzérség tartja tüz alatt. A parira szállott brit kötelékek kezdeti előretörése ¦ olkosorodott védekezéssé változott. Az angol és amerikai csapatok ember és anyag-vesztesége máris igen nagy. A Szicíliából érkozott legújabb jelentések szerint a némot-olaez helyi tartalékok orőtoljos támadásai következtében a hulyzot máris agy alakult, hogy az .olíonség számara ujabb meglopetésokol hozhat — fejezi be tudósítását a berlini Jelentés.
Az olaszok lendületes támadása az invázión seregek elten
A Szicíliában portra szMIott csapatok ellen megindított hadmQvsletek kedvező klhontako/aiit mutatn ik — Jelenti n Stefaiit-irodn. Azok a helységek, ahol m. aiii;olszAsA csapatoknak sikerült partra szállniuk, súlyos támadásokat szenvedtek. Az Hugol-arrieríkal örök lelmórzaolRáa folyamaiban van, A vasárnapot nagyon kemény harcok jellemezték. Az olasz csapatok hatalmas lendülettől indultak rohamra a pnrlra szAIIott ellenpégCB osztagok ellen Kö-zolbnrcban kltUnt a vezető tisztek lelkes vltézségo, akik között sek wtolllal származású volt, h akik megmutatlak, hogy mludun Áldozatra készek szigetük raogvedéiórrj. A repülőgépekről efiőemyős osztagokat vetett harcba ax ensefél, rté u nímfit éü o\\n*?. csapatok: . .\'¦zonnal Körülfogtak és ártalmallanaá tették őket.
Gayda:
Berlini jelemés a tengely-csapatok sikereiről
Boriinbői jelentik a szicíliai hadműveletekké] kapcsolatban:
A támadó némot-olasz csapatok tegnap délelőtt ujabb jelentós siko-rokot értök ol a sziget keleti részén partra szállolt brit csapatok és a déli részen parira szállt amerikai kötolékok ellen, hólon az olaszok, az amerikai hidfőállástól nyugatra, a sziget holsojélm előretörő kötolékok ollón ojsősorban holyi tartalékokat retettoin iarcba. Ezek bovoá küzdelem után a partra szorították vissza az aniorkai csapatokat és BUlyOfl voszíoséig iköt okoztak nokik. Ugyan-obl»n »z időben a nőmet csapatok öttől a hídfőállástól kolctro ép[wly
sikeres barimiivoletet végeztek. Heves harcokban érzékeny csapást mértek az amerikaiakra, ugy hogy ezok kénvtelonok voltak visszavonulni. A német csapatok orélyos ülilözéf-sel megakiulályozlák, hogy az amoríkaiak további. oUon-áljást fojthosspnok ki és sikerült Okot. a tongorbo szorítani.. Az ame-1 likainknak tnoghiusult az a fáradozásuk, hogy hajóra szálljanak, mórt\' a német és oliuiz harci és romboló repülóflópok\' támadásai elpusztították a Bzálllto hajóhad jó részét. Szicília koloti partján olyan szükro szorították összo a brit csapatok egvik hid-fó-állását, hogy a partvidéket már
„46 millió olasz védi Itáliát14 Virgino Gayda a Vöoo d\'Italiá-ban bizonyos mértékben tájokoztatást ad az ellenséges hadorőiől, amikor azt írja, hogy az olasz óh néinot .csapatok figyelmét nem korölik ol a l csatahajóból, 2 re|»i!ö_ gépanyu hajóból. T-s még; sok más hajóból álló ellenséges hajóhad mozdulatai. Gayda megállapítja, hogy az oltonfél hatalmas mennyiségű hadieszközt összpontosított a hadi- " sikor erdőkében, mórt Szicília ollóin vállalkozásnak nagy jolontő-ségot akar adni. Az olaszok; azonban^ egy óm borként állanak éllont az angolszász támadásnak és a 4(> millió olasz egy omborként védi Itáliát — írja Virgino Gayda.
Németország ara a közélelmezési helyzetnek
Backo államtitkár boszódot mondott a nérnot. közélolmozAssel kapcsolatban. Mint mondotta, évról-évm növokodlok a közélelmezés kö-vololményei a háború folyamán. Megkönnyebbülés csak akkor kövot-kozolt bo, amikor Koloton uj területek álltak rendelkezésre. Az orosz területekre küldött: mozógazdasági vezetők kitűnő orodményt értek ol. Az olózó világháborúval ollontélbon Németország ma toljoson ura a lioty-zotnok. Az élelmiszer-szükséglet nagyobb részét a német nrozogazda-ságnak koll. olőtoromtonio, amely máris sok terhet vett magára.\'
Ujabb német térnyerés a keleti fronton
művek meglepő támadást lűtóztok fígj
\' az Azovi-tengeren Acsujev kikötője ollón. Elsüllyesztettek három parti Járművet és további liár-
Berlla, Juliim 12 A vezeti főhadiszállásról Jelenlfk a Német Távirati Irodának:
Keleten tovább dtil a nagy csata. Csapataink súlyon harcok átan Ujabb terepet hódítóitok ók 19.1 cllenséiíca páncélost semmisítenek meg. A légierő kedvezőién tdójáráel viszonyok ellenére Iscrrts fcötalé!<kt*l támogatta a hadsereg t*madí«alt. Szétfl/órluk. aa ellenség készenlotbPii átló páncélos kötelékeit és lelőttünk 8r, - „v]ot repülő-gépot.
Az Öröltöt dólro
folyó harcok az arcvonal Javításához vezettek. Réazbvn páncélon óh l(w\\ támogatással megindítóit bolsevista ellentámadások eredménytelenek maradtak. A készenlétben álló . szovjet mn-patok egy részét a oómot tüzérség szétszórta. K ianyü uóra>!t haditengerészeti Jár-
mát Bulyoaan mogrongállak
A keleti hadszíntérről a következőket /döntik I feriinbői:
Az Orollől északra és dóim folyó súlyos harclxm a nómet csapotok OroltŐI délre is áttörték * mintegy 1(0 kin. mély és minden méternyi távolaágban akadályokkal, hareállá-sokkal tele tűzdelt, elaknásított szov-jot orőditmény-uvel. Ezáltal itt is rövidesen szétverték és kétsVigbonsott védekezésre kényszorilollék a támadásra összevont szovjot hadosztályo-kat. Itjoliíorod környékén a Szovjet ismét harcba retette megmaradt páncélos oróit, köztük igen sok 52 tonnás páncélost.
A hadtestparancsnokot ünnepélyesen fogadta a hivatalos Nagykanizsa
Vitéz Bakay Szilárd altábornagy, hadtostparinéanok Bzetnleutja koro-tébon első ízben jelent meg Nagykanizsán. Fogadtatására lohogődiazhe: öltözött a Fo-utca, az országzászló 1 mdjára fölrepült az ünneplő angyal-cimorofi logobó ós a déli növényeikéi díszített talapzat körül díszőreőgot álltak a loyonlék.
A fogadtatásra kivonult a honvéd-zenekarral a holyórwég alakulata. Őlon a honvédzászlóval. Megjelent az állomáaparancsnokság tiszti küldöttsége, az állomásjjarancsnok ve reuVévol. Ott volt a város polgár-
mestere én a hatóságok, egyházak vezetői, « járás fŐszolgabiraja, a luircegség képviselője.
Kövessel déli harangszó után érkezett meg a hadü\\st|xtranesnoki gépkocsi és fölhangzott az laton áldd meg a magyart a liönvédiene-kar hangszerein. A JiadtestliarancB-nok kiszállt a gépkocsiból kisémté-vef és fogadta a jelentéül, majd a kai "mi és polgári Yozotók tisztelgéséi. A katonás rövidségű fogadtatás mindössze pár percig tartott, utána ii hadlestjiarajicwiok ujból k<x\'HÍba szállt és olhajtatoll a laktanya felé.
Hirek a visszatérést ünneplő Bnraközből
Csáktornya, július 12 {Tudósítónk jelenti) Július 9-én volt két osztondejo, hogy a magyar csapatok által már hónapokkal előbb fölszabadított Muraköz hivatalosan és közigazgatásilag is véglOgoson visszatért az anyaországhoz.\' Csáktornya én Muraköz népe nem fo-lejtetto ol ezt a napot, amoly 28 év után a legnagyobb boldoságot jelenlel to számára és ez évben is megünnepelte az évfordulót. Csáktornyát és a falvakat follobogózták és mindenütt hálaadó szentmiséket tartoltak a fölszabadulás végleges l>o-iktatásának Évfordulóján.
Húr az utolsó liofek nagy viliarai ós esői késleltették a gabona lioérésél ós sók bolyon erősen meg is döntötték a szárakat, az aratás a hét közepén Muraközben is .megkezdótlhc-
tott. Pengett a kasza, dőltek a rendek és a muraközi nép hálás szívvel mondhatott köszönetet az Úrnak, meri a termés jónak mondható, a Mindenható tehát az eddig is élvo-zelt magyar béke mellé, a nagyobb darab kenyeret is megadta.
A Csáktornyái járás |oyonto-t;or-senyzöi részére vándorzászlót adományozlak. Az uj zi\'iszlót első ízben a nomoa vorsony nyertese, a dráva-szentmihályi lovon tócsa pat" kapta megőrzés céljából. A vandorzászlól tegnap délelőtt avatták fel ünno-iióIyos korotok közölt lírávaszont-iiiinályon. Az Ünnopaegot szentmise vésette *bc, maid Pocsornik Oltó országgyűlési képviselő, Csáktornya h. városbirója muiidoti Qnnopi l\\>-szédot.
Ba)zé méhek megiltek két lovat, két kocsist pedig golyósán Megsebesítettek
Nem mindennapi eset a kanizsai határban
Nom mindennapi osol történt \\atfykanizaa határában. Oorőcs Jó-¦y.bci ácsmoator a\'s/xmUryőrg.vván lio-laron levő pineójo molíott épit. Az ehhez szükségéé anyagot Bodonek Mván postaszállító és fuvarozóval szállíttatta az építkezés helyérő, liclenok egyszerre két szekérről fuvarozta a téglákat. Az egyik fugát kocaÍBa Németh István, a másik Németh Kálmán volt. Útjukban, közvetlen a célnál, egy méhes melleit kellett elmenníük, ahol a mé-hol; én axkor rajzottak. Kgy pilla> n.it ajatt óriási méhrajok lept.\'k
iriül iziilii
. legmagisabb árban veszek.
Vókásy ékszerési
meg n lovakat, kocsisokat. A szegény állatokat valósággal megszállták. Ezer és ezor csipos érte testűket, ugy hogy az ogyik egy félórán belül, a másik három órán Mül a holyszinon kimúlt. A két kocsis arcát borzalmasan öeszecsipték, valóságos csoda, hogy azok elve tiszták meg 0 kalandot. Arra menők, akik a dolgot lálták, nem mertek segítségre sietni, hanem elfutottak IJedonekért, de annak is kijutott a méhes ipésből. Hiába volt minden házioszköz alkalmazása, a lovak élot-lulűuül hóvertok « földön, a kóí kocsis sulyos helyzetén azonban a gyors segítség enyhített és azonnal ápolás alii vottékí\'őket.
Bedének íslván szállítónak több mint 400Ü pengő kára van. A lovak erős, nohézluvarokra allialnuis.ogósz-ségoa állatok vollak. ¦
IJgy tudjuk, az eseÜKjk jogi folytatása loaz.
„Csak keresztény szellőmmel telített magyarság fog mm építeni magyar lövet!"
Tisztikart választott n Nagykanizsa^ Katolikus Legényegylet
A nagy kai i i z sa i Katol i k u s \\xs-gényogylot vasárnál) délolólt tartotta évi rondee közgyűléséi Vajay József osjieres olnöktet<- alutl, aki lendülő-tos uiép megnyitó beszédAbori rámutatott a mai sorsdöntő órákra, a molyekkid szemben sohkl noiri lohót közömbös, mert ahogy most kialakul u hejyzet, olyan fess a jövő. A magyar iüvö pedig nem lehet más — mint keresztény, magyar és nemzeti. Becsületes, öntudatos magyarságot minden téren, hogy mindo-nüvé bevonuljon az igaz, meggyőződéses és áldozatos magyar szollém. Csak keresztény szellemmel telitett magyarság fog tudni építeni magyar jövut. A magyar ifjúság a Katolikus Iogónyo^yletljen a meggy ózod ésos vallásosság, a hüsi-gos magyarság Szelleméből] nevelődik. Itt egymásért dolgoznak, küzdoiHtk a Ixildc^abb Magyarországért. Ez a közgyűlés történelmi oseiiiényok, tanuja. Vannak sokiui a tagok közül, akik fogy-verrel kezüklten védik a magyar Hazát, vannak, akik sobesülten várják hazatérésüket, vannak,.* akik fiatal éleinket álilozták a Hazáért, hogv vérük nyomán kiforrjon a boldogabb magyar jövő, ahol min-don magyar számúra vaji olliolyoz-korlés és mindegyik eléri életcélját. -Végül Islon áldását kérte a Katolikus Ixígényegylelif? és annak minden tagjára,
A nagyhatású, inagyarságtö] izzó, londüleúi elnöki megnyitó után fliroboda Sándor titkár oívoata fo) BzépOll kidolgozott jblontéaét az egyesület mull évi működéséről, amoly legszebb mérlogo annak a hazafias magyar építő munkának, miiil a nagykanizsai Katolikus IjOgi\'myegy-lot még a mai körülmények között is^ az ifjú \'nuigyarság soraiban kifojt. A titkári jelentés, mi után ls>-hatőan ismerteit,\' szép munkáasá-gát, a szeretőt szavaival méltatta Orbán József lelkész, az egyházi elnökség lúgjának apostoli iíjuság-szett)tettől áthatolt nemes ténykedéséi a dolgozó ifjúság érdokéeen. A kegyelot-éa hála kirovása kövotke-
zjítl niegholdogult Oazdag Kortana egyházi elnök iránt, aki atuiyh& Bzerette Kolpiiuj-fiait. Majd mpg-emlékezett »a Kunizsáiól eltávozott dr. Solymár István c^pomirői és lelkes támogató munkájáról. Végül kö.sr.önolel mondott mindazoknak, akik a legényegyletet bármi módon támogatták törekvéseiben. Kúck Alajos a pénztári jelentést torjeHzlettü elő. Zárszáuiadas, vagyonmérleg, Mindegyikből kiénuzni a mai idők hatását. A mult ér forgalma lO.-tOO jxmgő volt. Tiszta vagyon 46.43Ü pongó» Folyó évi kültségvetéM 11.050 pongő; livi lagdij 4.80 pengő. A. iátok illetékeket szerényen ömölték. Köszönetet mondtak ttácz Alajoanak önzetlen fáradozásáért. Majd egy-liangulag mográlasztolták a következő tisztikart.
Egyházi elnök Vajay JosSBÍ es-peroSi világi elnök dr. Wébor Kk»k járásbiró, egyházi alelnök dr. Birkás József, világi alelnök Papp Oszkár, tiszti ügyész dr. Tamáe János, titkár Szvobodu Sándor, liolyetüw: Major Ferenc, pénztárnok Rács Alajos, helyettese Varga liajoa.iiéii/.-tári ellenőrök Gráf János és Scnl(«-< László, rondezó-bizottsági elnök Bácsi János, titkár Szűcs Fononc, háznagyok Miklósi György, Dénes (lyulu és Lőczi Józsoí, könyvtárosok Bácsi János, Vida Lajos, sportalosztály elnöke Farkas Józéef, alelnöke Vluinbort József, titkai- Büki Ferenc, számvizsgálók DozS&JÓZSef, Kilú Foronc, id. Vékásy Károly. Örökös yálasztniányi Uiíjók dr. Al-mássy Gyula tAjiáeaolnök, Horváth József, örökös rendező-hizottflági elnök Bárány István, örökös titkár Tőke Jenő, örökös pénztáros Jászay Lajos. Majd :t0 választmányi run-dos és \'20 válaszlmáriyi póttagul választottak.
Ur. Wébor közvetlen szavakkal köszönlc\' meg a közgyűlés bizaamái.
Végül a közgyűlés nevében Vajay esporca-olnök köszönetet mondott a Zalai Köslöby szerkcsztoaégénok lá-mogató tuiinkájúért.
Csendörök puskatüzében került kézre egy többszörös-keszthelyi betörő
Valószínűleg röt»lÖnhIrfiikodSfl elé kerül
Tapolcán épitik az ONCSA-háza-kat. Az építkezést egy keszthelyi építőmester végzi. ICmuAk "gyík munkása volt Takács (íyörgy keBUt-liolyi kŐmüvoSHOgéd, \'I akács nem hocsülte meg a munkál, amely ke-nyorot Ad, hanem egy szép napon ellopta inunk ás tárnái ruhaneműjét. Azután Imiért Kiss Jőzsofné rezi-hogyí pincéjébe. Sávoly luitárálian a totón keresztül hatolt bo Kocza Iioro pincéjébe és azt kifosztotta. Eközlien bő-borandult a kios fekvésű balatoni fővároskába ós itl is végzőit váratlan (ti moglojjotésszurü »éjszakai látogalásokat«. Egy nap a Komorban kiszomplte magt\'uiak dr. Szoloy Ede orvos villáját, ahol & tetőn koroeztöl macskaügycfiség-
ge) kihalóit és a lakásból több ozor pengő értékű dolgokat vitt el. Zsákmányul ogy régi pásztor-házban rpjtptlo el. Azonban esuklmmac fol-fede/.b\'k a azomfüles (a«!nd6rok a i-ojtekhelyél. leslK\'ii álltak naoolfűji ál, inig ogyszor inegérkezott oda Takács György, a betörő. A járőr parancsnoka megadásra HZŐ],iU>lla fol, de Takács a csoiHlőrgyürfln kő-reszt ül futott. A. csondórok tövÓHit.\' készen utána vetették magukat, többször tűzoltók reá, Takács azonban csak tovább futott, mig üldözői utolérlek és bilincsboTTurték. ( Bekísérték az őrsre, ahol kihallgatását megkezdték. Minden valószínűség szerint rögtön bíráskodás elé kerül.
MBSZPOR r
F E K k T K CrüklLlICr
és mindennemű fűszer- é» papiriruk fcaphatdl,
Martinecz és Ujiaky Nagykanizsa
ZALAI KÖZLÖNY
S
FERENCJŐZSEF
KESERŰVÍZ
? zlnház
Hamar *?gy férjet
A sóit tolmlotlon, no füJo, ao farka-szerű oporoUkérdójolok, roasegopia-Uolti baVteruramók HKÓrukoztaüWira, ifvorsforraióii fölmelegíteti, könnyű ás aommítmondó nyári oiioreüok után végre ogj olyan - mint ííolUij imró műre. Van ke-örason bájos oiíwójc, fülbtuníiHKÓ, andalító muzsikája, nagyon szop. megkapó érzelmes jelenete, cHinos líuic,l>ou\';U!. Az üiíyoü rendezői köz ón tudás enmllnlt Í(ilianznált minden nzoónát, hogy azt uio"fpk!lóon föltálalja. A közönsót; ix«iig kapott ogy olyan előadást, amollyol nagyon inog volt ológedvo. Adva van egy sztár, Manolíta, akii (tővodóAlkól) kiutasít az országból a rondŐnsog. Ezt inogakadáijozandő, |o pénzért szinlegee fériót korrannk ftfanolitánaki mórt mint fórjos pőt már nem lobot kiutasítani. A »fóri« a kötés után bevallja, hogy ó is tiírsaságlHili. dó locsuszorl ós Manolíta láttán essóbo jutott ismét egykori szőke szorolme. Nom kell rio-kí » kikötött pénz, Manolitát akarja, a főrj jogaihoz ragaszkodik, mig Ixt-látja, hogy fojo fokrtt Holmult a nyári;, deros lott ós nhnult mindon... Magú adja oda okmányait, hogy sza-baddú tegyo Manplitaí ós aszöp sztár azé lobesson, akit a szívó választott, Prisson pergő játék volt. Takács Margit játéka, ónoké és tánca egyaránt szép teljesítmény volt. Vinczó András bárója meleg szinokkol feslett alak, Mátray Tori játéka és tánca f így ólom romé Itó, sokat várunk még lóié. Nagyon szépen érzékeltette\' « jó Deák Sándor Makiári Ádámot,
* szít húrjait jxmgotto mog és »z érzolrnok skáláján játszott. Tormé-azotös élctképot adott V. Nagy Iinro képviselője, llaraastoany Irén bájos közvotlenséggol "érvényosült mint Piri táncosnő. Alakjaiba élotnt lohol, laon értékes szméaznő. Váradí Antal Komikus amúgy ölemében volt. Minden ,holyzotot olméson kihasznált. Mognevottotto « _ közönséget. Már a színen való mogjnlonéso kacagásra késztoíto a közőnségot. Egyéni játékstílusa még rokonszenvesebbé toszí játékát, amely mindenkor betartja a humor demarkációs vonalát. Olyan müvóazj érték, akinek Hammi szükségo olcsó hatásokra. A kisebb szoropokbon jók voltak Hághy Géza, Turcsi Joliin, Barei liéla, Monori Foronc. ós a többiek. Külön kiomoljuk és mng-d iesérj ük a k i tünő migy kan izsa i hwi véd zenekart, mert a kojlomoa, lágy melódiákat toljess/ígüklxjji visz-^wuidta Botion László karnagy avatott vezónyteíóvol. Nagyon totszott s spanyol U\'uiclwtét és szép volt a (ennitwnók; felvonulása.
* A közönség jö! szórakozott és a színészeknek sok tapsot juttatott.
(B. B.)
Hogyan került detektiv-kézre a tengerészsapkás ember?
VÁROSI SZIHHÁK
Titllua 13 áu, szerdán este Y»8 órakor
a b/Jtiinvml iitoltó pióift-clöndAiüi
KONZERT
A Kamara Sziniiáz őliáli sikerű wíoJAlíh*
Csütörtökön, U-ób este Vi8 órakor
üUpsxinmfl\'est VandéahelyArnb I >\'¦• Ui rafixetéssel érvényes !
*i«ó* HAJMÁSSY HAJÓS,
a Fővárosi Opentf Szlnhíz ál Vidám SíInhSí ifjú böftvlvánjának felléptire!
Piros bugyelláris
A minap történt, hogy ái egyik nagykanizsai detcktivneV feltűnt egy tengerész-sapkás férfi, akit gyanúsnak talált. Igazolásra szólította fel. Beszéde még jobban megerősítette * kitűnő detektív gyanúját, ugy hogy előállította a kapitányságra, ahol részleteién kí-hallgaták. Csakhamar kiderült, hogy a szemfüles detektív kitűnő fegást csinált, meri az előállított tengerész-sapkás egyén, Stegmayer Gy. hajósa vell « dunai hajóstársaságnak, iártíi a folyamokat hajaival, ott társait meglopta, majd kereket oldott és mívcl a hajón so-
kokkal megismerkedett, elment a hajón levő alkalmazottak hozaá-tartozóihon és azokat csapta be, kicsikart tőlük csomagot és pénzt hozzátartozóik részére, hogy azt majd át fogja nekik adni. Lelkiismeretét azonban más is terhelheti, mert „vidéki turnéján* Nagykanizsát ís Felkereste. Persze nem tudta, hogy itt véget ér az ilyen fiuk pályafutása, d nagykanizsai rendőrség a nehéz fiuk réme lévén. Így került terítékre ő is, mielőtt tervezett cselekményeit végrehajthatta volna.
Odakerült, ahová való...
Elrettentésül eséstől részlelesssben közlik a halálos ítéletek végrehajtását
A bábum* Idők moitkü" vetőitek azokat a biztonsági rendszabályokat ós fokozattan saigoni Intézkedéseket, amelyeket lltetökos tr,UoBágalnk a nagyközönség élőt- és vagyonbiztonságának védelmére neztp.k. Ezok koV-ött as In-tftzkedfMiek kö/ött legaugyobh JtMontő-s6rü u BtatArlAlln birAakodis felújítása, Az Iuh7,»Ak11u> níliilaitórlum rendelk«-zésol órtelmeb^ii statArlálln alrsdág etó kerül minden olyan bUntevő, aki lőfegyverrel, robbantán yaggil craber-i/it\'-n eletóro lör vagy badbtzemaont-ból fonton b^riiidezéseket S2ánil<Sk»SAn megrongál. Bppen ugy szlgaru iutózke-dSdcket lioztaK uzoknak a bllaoaelek-móaycknek elkövetői eUen, anolyeket az elsotóllten ldojei köveinek fi. Vonatkozik ez a lopásra, hotöréere, rablásra e-i n testi épség ellen elkövetett cselekményekre.
A statárlálta bíróságok ezeknek a rendelkezéseknek követkoztóben az utóbbi Idóbea több kalálon ttftlfttel hoztak, amelynkríl a lapok raeglehetöson sztlkeznvurtn emlékeztek meg. Mivrtl ófizrovelieifl veit, hogy a drákói rendelkezések sora rlaaztJAk el egyszer-
smlndeakerra a bünözökot, iunnt Illetékes lielyon az a felfogás jutott örvényre, hogy a halálos Keletekről szóló beszámolókat az eset súlyának megfelelően, naxyobb torjadelemben, részletesebben tárják a nagyközönség olé Einek áz njonuau fellltkorekodett el gondolásuak az az alapjA, hugy Így egyréízt a köziinség B?.éunebb rétegei veszn-ík tiitloruást egy-egy h\'átttos ltó-let elhangzásáról, vagy a kivégzés megtilrtönióről, másrészt pedig az ezekkel knposelatoa részletesebb közlések elrottöntésül szolgálBak.
1.1\'tíitjabbaii árral Is megbeszélések folynak Illetékes helyen, hogy « jövőben egy-egy, a társadalom biztonsága ellen vétő egyón kivégzéséről ne osak a sajtó, hanem egyéb lilruzolgólsti szervek, Így például a rádió is megfelelő hangú közlést adjanak Kuel akar ják elérni azt, hogy az ország legkisebb falv&ba, legtávolabbi vidékére ls elhatoljon az Igazságszolgáltatás szigorának Ismerete.
A társadalom csak helyeselheti az igazságügyi hatóBágoknuk ezt az " gondolásat.
Hamis név alatt csapta te a bakónaki cigány lókupec a murakózl lóTásárló gazdát
A hírhedt Lakatos Sándort egy évi börilínre itéfte a bíróság
Stefics István alsÓdomboruí gazda bejött a nagykanizsai országos vásárra és ítt lovat vásárolt, 950 pengőért, egy magát Horváth Ferenc nagybakónak! gazdának bemutató egyenlői. „Horváth" kijelentette, hogy a ló jól dolgozik cs semmi baja nincs. Nem ís kehes. Slcfícs nyomban
kifizetett 800 pengőt, mig 150 pengőt vissriitartott, mig az álirl járliitlcvclet keiéihez kapja. Stcfies István a jó vásár tudatábdn jókedvvel ment haza, ám otthon csakhamar megállapította, hogy az egészségesnek vásárolt ló bizony — kehes. Azért nyomban levelet irt Horváth Ferenc gazdának Nagybakónakra, hogy a lovát vigye haza és a pénzt adja vissza. De rívidcsen ajánlott levelet kapott a gazda, amelyben benn volt d járlatlcvél, amely „Horváth Ferenc niklaí lakos" nevén volt kiállítva, mellette pedig egy leragasztott boríték, amelyre az volt ráirva: Horváth Ferenc bakónaki lakos. Stefics feltépte a boriiékot cs abban egy cédulát
talált, amelyen Lakatos Sándor nagybakónaki lakos címe volt. Steficsnek agyában kezdett világosodni, mikor pedig másnap egy uj levelet kapott, amelyben tilla-kozó levelére az ig«!t Horváth Ferenc nagybakÓtiaki üazda azt irta, hogy ő sohasem adott el lovat és kívüle nincs ís más Horváth Ferenc-o községben.
Stefics első utjd a kanizsai rendőrségre vetetett, ahol elpanaszolja országos vásári lóvételét. Megindult a nyomozás, mely megállapította, hogy Lakatos Sándor bakonaki cigány lókupec Horváth Ferenc álnév alatt adott el beteg lovat Steficsnek.
Most tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék. Kiderült, I hogy Lakatos Sándor hírhedt bűnöző, már sokszor volt büntetve hasonlók miatt. A tárgyalás rövid volt. A vád bizonyítást nyert. La*^ katos Sándort egy évi börtönre és öt éví jogvesztésre ilétték. A bíróság a járlatlevclct kiadta a sértettnek azzal, hogy a lovat kÖ-
HÖsen adják el és annak árából kártalanítsa magát.
Dr. Lengyel kir. ügyészségi elnök Lakatos Sándor azonnali letartóztatását indítványozta, mert szökésétfii tartani kell, a bíróság azonban, mivel Lakatosnak állandó otthona van, mctlfiztc az ügyészi indítványt. *
Az ítélet még nem jogerős.
A színházak és mozik uj zárérája: fél U
A. záréra me%komat)tiltása nem vomat-koxlk * vendegekre ?1 kávekáiakra
A\' belügyminiszter rendelete értelmebon a színházakban és más szórakozó helyiségekben: kabaré, mozgélónykép-üiem, cirkusz, hangverseny terem az előadást, továbbá a rendőrbatóftág részéről esetleg engedélyezett bárminő összejövetelt (kBzgyQlós, tánctnnltá*. sportoktatás Btb.) eitn fél 11 óra előtt ugy kell befejezni, hogy a helyiség eate föl n órakor kltlrltotten be leorjren zárva. Az 555Ü71S4Z. H. E. sz. rendelet 1. §-ának 1. bekezdésében felsorolt he-1yl«égek zárórája változatlanul éjjel II éra. A rondfilet a Öudapiisll Kdzlőny p\'ántekl flzámábnh Jolont meg és kihirdetése napján lépett életbe.
Az Idézett rendelet i. § ónak 1 bekezdése a kövntkezá helyiségekre vonatkozik: vendéglők, kávéházak, kocsmák, linlméréKOk, bütfék, e«zpres0zők, továbbá egyesületek, klubhok, kaszinók hslylBtgef, vögtll a nyilvános szórakozó lielyfségok kö/(ll az éjjeli mulatók, amennyiben inás Jogszabály korábbi zárórát nom állapit mog, változatlanul éjjel II órakor kótolesek zárni.
Az elsötétítés 10 órai kezdete ternaö-szetosen változatlanulérvónyben inarad.
SPORTÉLET
A DVSC, Szegedi VSE, BSiKRT került be a NB-be
Vasírnap tartották meg Győrött és Szegeden az ulolsó osztályozómérkö-zéat a NH I-bo jutásért az Nlt II. e<«o-portbajnok győztenfk. Győrött az ETÓ csak 0:0-aa credménvt ért el a BSzKllT ellen 06 fgy a budapesti vll-lamoscsapat Jutott az NB l-be. Szegeden az SzVSE 3: 1 arányban győzte le a debreceni vasutasok csapatát, de mindkét csapat 10-10 ponttal bekerült az NB I-be.
más téli azttkaégileftét már most jegyeztesse elő toéjilóalioií RoIyóscsKpáfíyak raktárén
U ÍS[GBR"ULLMANN vaakereslíedésben. í$asr HoffierT-gápsk, peíráleHtB- és fconöolal raktár. \'"8*®I
MAORT atlétikai verseny Nagykanizsán
Vasárnap dalolfllf rendezte a MAORT bázakerettyel levente csapata évzáró házi fitlétlkal verBenyótaZFlnyl-pAtyán. A verseny megrendezése Kassai László leventetőoktató érdeme, aki az elért eredménnyel megmutatta azt, hogy nem hiábavaló Időpazarlás az a hon pár őral munka, amelyet az Ifjúság nevelésére fordítanak. A rendezés zavartalan lebonyolításában móg Szent-Györgyi és Nóvák lovonteegyesUleti tagok segédkeztek. Eredmények:
100 ui.: 1. Németh 1201, 2. Kertész 1203, 3. Tihanyi. 400 m.: 1. Németh 59 2, 2. KHSsai 614, 3. Kertész. 800 m.: 1. Kassai 221. 2. Tihanyi 2-27, 3. Kertész, Diszkosz: 1. Varga 37-2\'/ m., 2. Németh 3(85 m., 3.Tihanyi. Súlylökés: I. Varga 11184 m„ 2. Tihanyi 939 m, 3. Kertéül. Távolugrás : 1. Németh -fi5 m., 2. Kertész 5Ura, 3. Tihanyi. MnRO»uiírÁ«* I. PA1-
falví 160 cm., 2. Kertész 145, a. Tihanyi.
Verseny után Kassal L. lelkes, buzdító 8/avnk kíséretében osztotta ki a Usí te! old Íjakat 6a érmeket.
örömmel vennénk tudomásul, ha a MAORT bekapcsolódna a város fejlődésnek Indult atlétikai életébe ls és mint n múltban n Intid-inurAslia, ugy n jövőben nz atlétikába fs friss vérkeringési vinne bele. T. /.
Í943. >lfus 12
Nyilt-tér.*)
«7r. firfro/7 flf/ részérc Nűvérc ujabb ravaszsággal azt kérdezte a sápokban: milyen fellélellel siflnteloéni be a válópert. Miután ön, amikor sürgette a házasságkötést, elhallgatta eléltem, hogy nővérének csuk a nevemre van szüksége, nincs olyan feltétel, amelyet elfogadnék.
Abádi Jakab Imre.
*) A* e rovatban közlőitekén sem a •xukcs*lóiét;, sem a kiadóhivatal nem vállai leleJőssóuet.
KÖZGAZDASÁG
A Biztosító Intézetek Országos Szövetsége
¦ napokban tartotta, közgyűlését
Gohhardl Domonkos lll, kir. kor-ninuyfótunácsoH olnökloto alatt. A j
közgyűlésen oiogjolontok lolkoson Oiinopóllék " 75 eres Kormányzót, majd kofQ\'oíottol adóztak a hősi lia-lúlt halt honvedek, Ölükön vitéz Horthy István kormányzf5hölyottoa\' (vnlőkóiiek. Ezután Gobnardt olnök inoffnyitő bőszedében kifőj lel le a ¦ kár- ÓS élet biztosi tó ágazatok nem- I
zotvédolmj jofcntőftögóí. Az évi je-
lontés beszámolt a biztosító tállala- I toknak a vagyonvédelom, a termelés { kockázatmentessé tétele és a takarékossági hajlam fejlesztése kerül kifoitott nagyarányú tevékenységéről és fejlődéséről. A közgyűlés az elnökség minden javaslatát elfogadta és köszönetet szavazott Ooblumlt Domenkos elnöknek, valamint az irán.vilása alatt működő tisztikarnak •z elmúlt esztendői különösen eredményes tevékenységért.
Mit kell tudnunk a bankokról ?
A fenti cimen egy vékony, de nagyon tartalmas és időszerű füzet liított napvilágot, líz n nivós kis könyv nem a közgazdasági szakemberek részére készült, akik alaposan kiismerik magukat « pénz-\' világ útvesztőiben, hanem a nagyközönség részére, melynek — sajnos — még ina is rendkivül fogyatékosak az ismeretei a bankok felől. Az átlagember alig ludtöb-bet a bankról, mint azt, hogy betétet fogad cl és esetleg kölcsönt is nyújt, Pedig a bankok lényege, célja, feladata, jelentkezési formája, a gazdasági és a társadalmi élettel kapcsolatban elfoglalt pozíciója sokkal több ezeknél. Amit az iskolában nem tanultunk, vagy amire az iskola nem tanított a j bankokkal kapcsolatban, mindaz benne van ebben a kis könyvben tömören, világosan, egyszerű, ele I könnyed fogalmazásban. A bank hajszálpontos keresetmet szetét mutatja ce a könyvecske, amelynek elolvasása után ínég a legegyszerűbb értelmes ember is egysecr-sinindenkorra tisztázhatja magában a bank fogalmát s aet: mi a teendője, ha a bankra szorul és milyen ügyek, üzletek azok, amikben a bankhoz fordulhat. Bizony, jó lenne, ha a kultuszkonn.íny valamennyi középiskola legfelsőbb ¦ osztályának .tanrendjébe felvenné <¦ kis könyvet, amely hézagpótló, nélkülözhetetlen kézikönyv lehet minden magyar ifjú számára, aki az életbe lép, de nagyon hasznos, gyakorlati olvasmány azok számára is, akik már régen kint forognak az életben. Elismerés illeti d Pesti Magyar Kereskedelmi Bankot, amely ezt a derék munkát önzetlenül a nagyközönség részére elkészítette. Aki a bank központjához fordul, annak szívesen megküldik ezt a »tankönyvet*.
HÍREK
NAPlRiSNI) :
Éjjeli WÓgywiertiri ügyelőt:: Ma aa öran/rjaJ gyógyaaertár Doúk-tér
KakaiiiwtiUi &/, ottani gyógyaaoz-tán állandó ugysletea szolgálatot tari
Kaptár, július 12. Hétfé. Hóm. kai fiiul. János. • Proleatáns Izabella.
A 00/FOK 1)0 nyitva ran raggal • órótót ente 6 Óráig. (Hétfő, anetak, pántok dolutali ón kedden egész nap uőkuek.) Telefon: 660.
A holtak kertjében.,.
Nyári\'-reggel... temetőben járok; itt most minden ég, ét, ragyog, friss füvekről szürcsöli a nap reggelijei — a harmatot.
Fehér márványon fekete belük, eldőlt kérésziek, minden hiábsn, a tüzes nyárral együtt k xagtk, ma nem tudok hinni — a halálban I Malmos Irma
— (Körjegyzői kinevezés)
Dravelzky József volt sármelléki körjegyzőt a talnijl, üyörgy Józsel volt kar-macsl köziégi írnokot pedig az u burai körjegyzőséghez körjegyzővé nevctic ki.
— (Pónzllgyőrl klnovezás)
A .zalaegerszegi pénzügy Igazgató Kiss János nagykanizsai II. osztályú vigyázót ideiglenes I. osztályú vigyázóvá nevc/.tc ki.
(Honvédelmi munkára kötelezett gyógyszeréaz)
A bolügymim\'ízler Spitzer Sárder lelje* Jogú gyógyszerész, újvidéki lakosi a nany-kanizsai .Őrangyal, gyógyszertár felelős vezetésérc honvédelmi munkára kötelezte.
— (Gyermek b forró lugosedényben) Halálos szerencsétlenség történt Bakháza lomogy megyei községben. Sánllca László lr> hónapo- Mária nevű kislánya a ki nyhában játszadozott, ahova pár perced elölte tették le ii kályhárél a tőidre a forrri lúggal lelt edényt A kislány játék közben, amikor a hazbclick az udvaron tartózkodtak, beleesett a forró lúggal teli f.izékba A kétségbeesett sikoltásra rohanlak a konyhába, azorban hiábavaló volt már minden, a kis Mária nemsekkal utána, borzalmas égési sebeibe belehalt. A halóságok megindítónak a vizsgalatot.
— (A kéményseprőt uj dijai)
A Budapesti Közlöny vm>áriinpl számában jelent meg nz Iparügyi miniszter rendelete, Hmel> ben a kemény-,\' b\'cprfilpnrban felni Amit hu\'ó dijaknt álból szabályozza. A rendelet értelmében a kémény egyszeri lleztllásanak alapdíja törvényhatósági Jogú és megyei varosok területér -?0 fillér, kis- ós nagyközségek tcrülotón 30 lillér A rendelet a kéniónvst-prölpnrbna Iv\'.niA-ii\'llhatő egj i ti dijukul Is mvíí . >n felemeli. Az iparügyi tulniszler egyúttal megállapítja a segéd-k egy hónapra eső JavAdtöma/.Asát lo, umely 170—260 pengfilg leljed.
— (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsái az elmúlt héten az
alábbi anyakönyvi bejegyzések fürtén-tek: Született 8 flu és 5 leány: Bery Ferenc sörgyári tisztviselő es Mikó Margitnak rk. Ha, Fersovlts Qyuln m. klr. postatlsít és Kcketo Jullainanak rk. leánya, Megyer Ecrene Wldmüves és Hedö Erwéhetnek rk. tla, Skernyők János hentes és mészáros és Horváth Annának rk. leánya, Mészáros Imro cipéfzscgfd és Csarenkó Margitnak rk. leányit, Bagarus János löídmtlvco és Németh VlkMilAnak rk. 2 tla, Kovács József kovácsHCgíd ís Zsován MnMId-nak rk. Ibi. Síepletes Nándor bognár mester éa Tóth Rozáliának rk. Ila. Drl
mólt László textilkereskedő es Gáspár Erzsébetsek rk- leánya- Házasságon kívül született 1 Hu, halva 1 M» -Házasságot kötőit három pár: Szántó lelváa magán tisztviselő és Dealány Krzaébot lzr., Bunczom Fereno lom-mives és Doltcányes Erzsébet rk., SzÖkrény Antal olpés/aegéd és Jskabfi Ilona rk. — Míghallak tizenketten: Kati Sándorné Markovlos Rozália rk-78 öves. Veraónyl Rezeőnó Széesy Maria rk. 54 éves, özv. Mózsl Jánosnó Vajda Rozália rk. 59 éves. Szálai Pálnó Hegedfls Mária rk. 62 éves, Kpvács Mária tanuló rk. 15 éves. Ohowky Márfa rk. I napos, Olpovnzky Erzsébet rk, 1 napos, Kovács Gábor földműves rk. 7« tóvea, özv. Német Vondelné rk. 72 éves, Kállai László cukorkaárus rk. 43 éves, Kovács Zflgmond ni. klr. só-hivatali altiszt rk. 72 öves. Varga József rk- 3 éves.
Most atglidifo nagyobb áplikazéBtuhez
Érdeklődni Isiéiben, vagy helyszínen Ifj. J«h*sz Fáraaa ópllíwester, Tapalaa, rtaBlŐtér-épItktiéi. Ugyanilt vashajlltó és motorokhoz értő
lakatos vagy kovács
Nagykanizsa megyei varoa px)lgar mesteritől.
/-—-
17.394/1943.
Tárgy: Idöizakos mértékhilelesiléi.
Hirdetmény.
KDihlné teszem, hogy az 1943. évben esedékes IdŐsiakos mérlékhileleeltés a mérlékhilelrsitó hivalnlban folyó hó 19, 26, 21, 22, 28, 27, 28, 2tf, 3©, 3l-én, aurj. bit 4, 5, 6, 7, 9. 10, 11. 12-én. lovábbá november hó 15—19. ís 22 í6igler;edö Időben le» megtartva a hivatal Ciányi László-utca H, számú helyiségében.
Nagykanizsa, 1913 Jullua 7. í3si Polgármester.
Nagykanlis.\'i megyei vAroz polgármesterétől.
vazy ellene sikerrel beoltatott.
Az árva kora éa a szőtök elbai áloiisa. síülelésl, Illetve halotti anyakönyvi kivonattal, a tetti és elmebeli állapét, a himlőoltás én vagyoíi!aliin»ág kíizhatOságl.\'a(> hl-leleiilell. illetve heljhatósigl biTonyit-zánnyal Ii;nz0lnndó.
A kellően líUierell, bé\'y\'gt\'len keivé-nyek, amelyekben a azülő vtgy gyám neve, állása és lakhelye fvároj, megy*,, utolió postst il lelillnletendŐ, folyó évi fallai hó 31. a\'pjálf n 1)1 ¦ Honvédelmi miniszterhez nyujtindók be, ahonnan Budapest Székesfőváros törvényható-ságihoz fognak küldetni és a kljcloléii jog gyakorlása véget! József kir. herceg tábornagy ur 0 kir. Feniégéhez iogna« feltcrkiitelni.
Az alapítványi helyek az 1943/44. tanév kezdetén lednek belflltendők.
A pilyáiat eredményéről az árvák hotzi. tarlozéli Budapest Székeslőváros k9zöo-tége hatósági uton fogja Citeaticni.
Nagykanlxaa, 1943. Julias 8.
iwí Polglrmester.
GépirEffibfm jártai ffsx«wl*«!3nftt,
kl önállóan könyvel, azonnal (elvesünk. Kézlrásial irt ajánlatot Kopslein butoi-Dzletbe kérünk. 2084
KÖny«r*ö!Ö tanoncnak heti fizetéssel felveszünk 4 polgárt iskolát végzett jobb ctaládhól való dal. Közgazdasági R.-t. nyomdíja, Fő ut 5.
Egy lannso felvétetik Horváth üves-Hzlelben, Fó-ut. 14
B«ni(ítii«otoí-cféplőhó> gépeit keresek ctépléif szezonra, — öfV. Olobica Elekre, Magyar-u. 00. 2379
Takaritúrtöis és konyhateAnyok
[elvétetnek. Cím a kiadóhivatslban. 2362
Lr«ttséjai előtt álló diái a szünidőben bárhol Irodai munkái wOllal. Cfm a
kiadéhlvalaiban. 241C
Kifutót lelveaz
liötvöá-tér 2/a.
mírle^Üzem, 2405
17 602/1943.
Tárgy : A rzékesfóvárosf Jóiset liu-árvaházban és az Imébet leény-árvaházban a József Ifherceg nevét viselő alapítványi helyekre pályáiét.
Pályázati hirdetmény.
Bu dnjest Székesfőváros kö/ömége által taldog emléke«l2 Jíj/ecI fehererg ur o cb. éa klr. FenBítfi hcnvídlöparancánok-ságának 25. évloit\'ulcja tmlékéie a m. klr. hojMéiUíg köteleiébe lírlozó vagy tallózóit egyének árvei vigy lélérvái nevclle-léiérc, r.z lllttítgre vá\'ő ttklnlet mVkflI léteaiteű alapítványi helyek közlll a Józsel ffuámháiban és Hz Erziébct leány-árvahtzban két-két alapítványt hely keiül betelténe, amely helyekre ezennel pályázatot hirdetek.
Az áivaházba való felvételre pályáió igaxclr.l tartozik, hogy:
a) a felvéíclnl kert gyermek a m- kir. honvédség kötelékébe tartozé vagy tartozóit tyanak törvényes leizáimizotija; bl vagyona nincs;
c) iélaivánál, aki apátlnn v>gy. ányállan, az itt Igazodandó, hogy nz OÍVonn levő szlllá vagyontalan;
d) ez árva a 6. életévél már betöUölte és a 10. életévét még tul ntm haladu;
e) ép teslü és elméjű, himlőn átetett
• A«m-vftm.
Veszek jó állapotban lévő üvegfalat. Sáfián Ferenc ectigyára, Horthy M.-ui 25.
Elad* egy kis scgéámMoros kerókptr nagyon jó gumikkal nagyon olcsóért. Cim: Felicr Ferenc irűszerísz, Erzsébet-tér 21).
240»
Boronhordö eladó. Órház-u. 2S. 2409
Bútorok, -Hwlen tbédio, liáló-szőnyeK slb. eladók. McRteklnthetö naponta 5-6 óra közölt Horthy M.-ut 17. 2414
i Egy mily gy«rmetakoc*i , eladó, i ZStda-u. 6. 23Í3
ház tSi INGATLAN
Rózsa-utca 34. az. háx eladó.
Talek szabadkézből eladó : Bajza-u. 10. firdtkicdni lehet-ugyanott. 2378
villamos áramszolgáltató rt.
Áramszámlák flzetóae, reklamációk, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villámot kérdésben délelőtt. 8-tól délután 16 óróig. C«f)na;ory-ut Si. telatoti 294.
Nagykanlzum, Csengciy-ut 68. sz. alatti háM két uatalhalyiaéaaoli két la-kéaaal, ntty kerltol siabadkéiból áladé. Felvliagesifást ad: Bt. Rapoch Aladár ügyvéd, Cstngery-ut 7, 2374
Elodo Pogányvár mellett DIÓikáf kúz-aégben 1800 ! Vói területen egy ház. Et-
deBlő.nil letii\'i ugyanatl Jankó litván ata-lomtulaidonosnai, 2404
M»tiTmfti «Arru*a>. UajHa: uKBi|azaeaáa)l R, T. tfa.9ykae«.?^. j^-i, kktlá: latol HArfif. Sytmatfttt * „Llai«i"tMt!ti a. T. a»tykaBiza*a
ayauláláJbaa-MaayluuMxsaft. &*m<*M*fi tMpdi íftW Vi«rW
9863
Fe!mM:-:. ¦
Un: \' .-- - ...
Hen4Iokosat:-___:___ 83« evf., 165. sz. . Nagykanizsa, 1943. július 13. kedd Ára 12 fillér.
Táfcori posta *
«•> _ *tt
POLITIKAI NAPILAP
StertoMléség és kiadéhtvatal: FŐ-ut ti szám BzerttBSBrtfséji ón kfaéokivatalf telefen 78 sz\' Megjolewfk minden hétköznap délután
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Előfizetési Ara: egy hónapra 3 pengó 20 fillér,
negyedévre 9 pengő 20 fillér. Egyes szám: hétköznap 12 fill., szombaton 20 till.
Komoly szicíliai veszteségekre készíti elő a közvéleményt az amerikai hadügymlüisztérlam
Az orosz fronton meghiúsulnak a »iov|et heves tehermentesítő támadásai
A Popok) di Soma foglalkozik a tnnciliai liarcnkkal és mogjogvzi, hogy * tengely orói rövid ide alatt jelen tékenv veszteségeket okoztak a partra szállóknak, ami, ha nem in érinti döntő múlón az ollonfél oro-jét, tekintettel arra, hogy, hatalmas mennyiségű hadianyagot használ fol, mé#ÍH mutatja, mostanáig megakadályozták a szigetre való Ixihutolást. tiz nemcsak azt jolonti, hogy a szikot védelme szilárd, hanem azt in, kegy Szicília védői ellentámadást indítottak a partra szállott csapatok •Ilon. Kitűnik ebből, hogy a tengely ¦f.áinúra moglo[wtéa nem törtónt és liogy a tengely egv pillanatig nem késlekedett, hogy fellépjen a támadókkal szemben. Az angolszászok Szicília ellőni támadása a katonai történelem legnagyobb vállalkozásaink egyike.
Annak ismorcté!>on, milyen lehe-
tőséget nyujl az ollonfél számúm a szicíliai partoktól (17 .mérföldnyire lévő Málta, inog lohot állapítani, hogy a tengely ellenállasa naprólnapra fontosaim losz.
Ha az angolszászoknak sikerülne rövid időre megvetniük lábukat a sziff el egyes részein, ez semmit sem jelentene a hadműveletek általános helyzete --— szempontjából.
Szicíliában mindkét fél olkosoro-detton küzd, állapítja inog a Popolo di Koma és hozzáfűzi, hogy az angolok és amerikaiak a logrögösobb utat válaszlották »z eTirJopai erők megtámadására.
A londoni radiáCszorint a szicíliai brit csapatokat\' Montgomerv tábornok vezényli. Az amerikai harci erők főparancsnoka Goorgo Patton tábornok.
Moszkvai álhír a Mussolini elleni összeesküvésről
A ma reggeli olasz lapok abban a rovatukban, amelyben az ollenső-//fos álhírokről adnak hírt, ismertetik (a szovjet hírszolgálat egyik ilvon valótlan közlését. E szerint a IV nthto tartományban Mussolini ölten] összeesküvést terveztek. Hir szőrűit az Összeesküvők a fasiszta párt tartományi titkára körül tömörültek fe őssz»kőttetest tartottak fonn több Kómában lévő fasiszta és katonai
személyiséggel.
Ugyancsak a szovjet hírszolgálat szerint á fasiszta párt igazgatói bizottsága sürgős ülést tartott az őfiz-szoesküvéssol ItaneiSlatban.
A fasiszta milícia vezérkari főnöke, hangzik végül a szovjotorosz liirközló iroda jelentése, sürgősön Tarantóba utazott, hogy elnyomja !1 Mussolini ellen tervezőit összeesküvést.
Szicília, nyugat) és déli partjait a tengely-e-ök felszabadították
részek most mér teljesen a tengely birtokában vannak. A holyzot tárgyilagos vizsgálatánál a megfigyelők arra a mcgállnpitúhru juthattak,
hogy
az angolok és amerikaiak a három napos harc után csak a sziget délkeleti részén lévő keskeny jiarti sávban tudják magukat tartani. Az ejtőernyős csapatoknak valamennyi állásukat fel kellett udniuk — jolentik Uorlinból. Az ollenségos csapatok eml>er- és anyag-vosztosé-goihoz számitandók még azok az elpusztított cirkálók, amolyoknok elsüllyedését kétségtolonül meg lehetett állapítani. Elsüllyesztettek ezenkívül 12 koros ke* lo Imi hajót összesen százozor tonna űrtartalommal. Több mint 60 szállító bajé, hadihajó, bárka súlyosan megrongálódott és őzöket belátható időn belül iiüiii tudják ismét használni,
A Szicíliában folyó harcokkal kapcsolatban Berlinben ügy tudják, hogy azt a parti sávot, amelyet az angolok és amerikaiak me.gsztulva tartana};, az olasz és német erÖk tovább szűkítették. Ez a sáv semmi osotro sem olyan kiterjedésű, mint azt az ollonségos jolontősek el szeretnék hitetni. Az a tény, hogy a tengely-csapatok könnyű tüzérsége erre a sávra és innak minden pontjára tüzelni tud, világosan mutatja a területnek kos-kenységét. Azt a parti vidéket, amelyről az amerikaiak jelentették, hogy a sziget nyugati részét megszállva tartják, közben a német és olasz erők f elszabadították. Eppugy a/ angoloktól a Szicília déli partjainál jolcnlolt,\' hidfó-állás mollotl a tongorlio szorították a partra ezállókat. Az omlitbtt part-
, A tengelyerök megakadályozzák a partraszállt csapatok J .....-s. egyesülését ,
lottók a délkeleti partvidék hidfójé-
A swicijiai helyzettel kapcsolatban wrlinbon rámutatnak arra, hogy *¦ partraszállás olső két napján a longoly olháritána a partvédő orók ellenállására szorítkozott. Ezek ugyan nem tudták niegakadályozni a]abb angol-amerikai kötelékek partra azálíitáeát, de lohototlonné
nck kibővítései; Tegnap
délben már olasz hadosztályok is beavatkoztak. a harcokba. A brit ós amerikai partra szálló csapatokkal kifejlődött első összecsapásokból nagy harcok alakultak
ki. A tengely-csapatok feladata elsősorban az, liogy az angolszász partraszállás hadászati kibontakozását fel tartóztassák. Berlin bon m indeb-ból mogorósitvo látják, hogy
a tengelyhatalmak hadvezetése
a legerősebb ellenállásra szánta
el magát és az a szándéka, hogy
az ellentámadással magához ragadja a kezdeményciést. Számítani koll tehát arra, hogy a Szicíliáért folyó csata gyors ütőmben kiterjed és erőteljesebb tesz. A-a olasz -és német csapatok már
Berlin szerint továbbra is kedvezően alakulnak az orell harcok
megkezdték a harcot az angolszász-invázió visszavoréséro. A német és olasz ellentámadás logközolobbi célja » különböző partra szálló csoportok egyesülésének megakadályozása és föladata, hogy ogyídojülog fokozza a nyomást az eddig létesített hídfőkre is.
Nem kBnnyü feladat
Washington, július 18 Az amorikui hadügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Szicílián, .kemény harcok vannak előttünk éa számítani kell arra, hogy komoly veszteségek érnek bennünkot ozok-boíi a harcokban. Figyelem be koll venni a harci Íj 11 (aszfelutókkal ren-ilolkoző ottonfotok szívós ollonálla-sát és heves ellentámadását. Szicília toljes megszállása semmiképpen som könnyű föladat.
A keleti arcvonal KyujfópontJAn, Őreitől délre és BJelgorodtól észukkeletre nem csökkenő hevességgel du\'nak a harcok. Berlini katonai tényezők megállapítják, hogy a harcuk u német csapatokra nózvo továbbra Is kedvezi kimenetelűek. Meghiúsították azokat a tehermentesítő támadásokat, amelyeket a szovjet csapatok Őreitől észokra és keletre indítottak a német csapatok «1-len.
Berlini katonai körökben a keleti arcvonal helyzetéről uyy órtesültek, bopy a Szovjet még vasárnap ujabb
tartalékokat vetett harcba, köztük gárda-kötelékek részelt. A . német föpa* raneanokeág hlvataioa közlése már beszámolt a német csapatok által bekerített erőcsoportokról, amelyek között sok válogatott szovjet kötelék la van. Bizonyos, bORy a osata még nem érte el a legnsgyobb hevességét,
de el lehet mondani, hogy a Szovjet rendelkozéséro álló tumndó erők a mar majdnem 8 nap óla dűlő harcokban nagyrészt elhasználódtuk.
Eredménytelenek a ssovjet tehermentes]tő támadásai
A BJelgorodtól keletre ¦\'• 1 éezakrH, a Donec. ós a Csel folyó hldfá-állásait a német csapatok olőretoliak és Orellöi délre elfoglallak egy lontoa dombbá-int. a Szovjet Oreltól keletre és az ehhez észak felé csatlakozó nrovona-hm, mlntogv száz kilométer szélcfiség-ben kalönMM nsgyMgu erőkkel több tehermentest tő támadást Intézett, hogy meKgyengltsu a fő harci terulftten egyre fenyegetőbbé váló ndmul ollentámu-dásokAt. Mindezek a tervük azonban annál ls inkább céljukat tévesztik, ál-
lapítják meg Berlinben, mert a német (helyi erők mindenütt teijes mértékben \' ural a helyzetnek. Az Őreitől keletre. é« éuzakra harcba vetett szovjet ezredeket már messze a tő arnvaoat előtt megállították és szétverlek- Amikor az angolok ós amnrlkuiak megkezdték tá-madaaoknt Szicília ellen, a németek fokozlak a keleti hadszíntéren támadásuk erejét. Az angolszász vállalkozás tehát nem járt semmiféle tehermentesítéssel a -Szovjet számára.
Hírek a japán fiattá harcairól
Mac Arthur főhadiszállásáról jolentik, hogy az a .cirkálókból és rombolókból álló jo^ijt- flotta-raj, amelyet előző napon a Salamon-szigetek irányában láttak haladni, utóbbi jelentősök szerint északi hányban visszafelé hírt. Nem tudják, liogy vájjon u japán hajóhavl-nak sikorült-o Kulambangra szigetét elérni ós orósitéséket partra tenni, vagy pedig egyáltalán nem szándékozott a blokádon áttörni, .miután Líborator-bombázók támadást intézlek a hadihajók ollón.
A japán főhadiszálbís közlí, bogv a japán tengorészotí ropülógépok. inogtámadtak hajóogységokot, amelyek Uj-Georgia-sziget északnyugati partvidékén csapatokat akart partra szállítani. Heves légi harc keletkezőit a japán és az ellenséges ropü-
\' lŐgéjpék között. Az ollonfél 24 ro-pulŐgéjpot voszitott.
A flbadíszállás egy másik jelentése szerint az ellenség, amely július 5-e óta folytatja a partraszállást UJ-Qeor-giftbrtii, Munda fülé tőr előre. Hevea harcok dúlnak.
Japán torpedóvető bajok tegnapra virradóra a Kuiambaugrától északra levő vizeken 4 ellenségen cirkálót atlly-lyeezteltek el ób egy Ötödiket felgyújtatlak. Japán részről egy hajó sníyo-san megrongálódott.
Az osztálysorsjáték húzása
Az Osztálysorsjátők mai haaásán a követkézé nyereményeket sorsolták ki:
20.COO pengőt nyert az 54.919. 10.000 pengőt a 42.548, 59.800, 4060 pengőt a 40.428. 2000 pengőt a 10.193, 18.529, 1000 pengőt a 2.734, 25.177, 31.154, 31.310, 45.084, 46.276 és 75 163. (F-elelösség nílkíll.)
ZAL\'AI KÖZLÖNY <
1043. július 13
Háziasszonyok, figyelem!
Egy mester szakács hasznos és Időszerű tanácsai
Ha valamikor, a inai -időkban különös fontossággal bírnak azok nz apró konyhatitkok, amelyekkel a háziasszony gazduságosabbá teheti háztartását. Kzokkol ismertet inog bennünket Kováesits Mátyás mottter-Bznkács, a budapesti ™ndég|Őflök 6s szállodások ipartostülotónok hivatala^ lapjában, a »Ma^yar SzállodáH ós Ven<H;glöa«-bpn. Mindjárt «/, első taiu\'icKa igen inogsz ivleléste méltó a mostani lojáshióny ídojón.
Ha a tojás elliiut :i piacról, a da-rállhusba roszcljünk bole nyers bur-gonvát — ajánlja n kitűnő moator-azakács - -, mort a nyors burgonyában lévÖ kemény itóanyag összetartja a htmt és így a tojást holyotlesili.
A lej som tartozik ma a könnyön beszorozhotö őlolmíszorok,, közé. Ha tehát hozzájutunk, vigyázzunk, no-hogy megsavanyodjék. K célra a következő tanácsot kapjuk:
Nyáron « tojbo forralás közlxm tog.\\ünk 1/fiCör tejhez 2 deka cukrot és ne fedjük le, mig ki nem hűl, így nnin savnnyodik meg.
Az odaőgott étohioinüt nem szabad kidobni n mai időkben. lOzt\' ugyanis pár i»re alatt föloldja u langyos konyhasós viz. .lóg nélkül is cltolietjüku nyers húst, ha ineg-liomporgotjük faszén porban, becsavarjuk oootes ruhába s aztán szellőé Itolyr© tesszük. Használat olőtt kefével súrolva távolítjuk el á húshoz
tapadt faszénport. A fóti burgonya bejárói azt mondja Kovácsita Mátyás, hogy ha megszárítjuk, begyújtáskor á\'prőfa gyanánt naszrutfható. Ez som mogvotendő tanács, mikor oly nohezoii jutunk ma gyujtóshoz.
Salátaszozonbán hiegszivloléare méltó az a jótafracs, hogy a salátát, hogy friss maradion, hintsük inog vizzol és csomagoljuk |«ipÍrosba. A fcőldsalátát külöiÜKm is esak közvetlenül a tálaláskor szabad fűszerezni, mort különlien fonnyadt és rágós lesz.
Minthogy a húsfélék közül a marhahús főolodollő vált h nagyon sok olyan háztartásban is hetekig csak dz" körül a tálba, hol azelőtt tigyszól-ván hetn is ismerték, jó tudni, amit & vendéglősök lapjának konvhamü-vésze oiuiek készítéséről ír. Az orról nzóló három jótanócs így hangzik:
1. A marhahúst omlóssá tesszük, bármilyen rágós ős kömény logyon is, ha sütés előtt két órával evettől körülpácoljuk. Ha nehezen sül meg, alája is Öntlwtünk ogy keveset. Bámulatos gyorsan puhul inog.
2. A marhahús le vosnok a piszkos habiét n.¦ szedjük lo a leves felszínéről, mort sok fehérjét tartalmaz" í\'llfó az magától is és nem leez zavaros a lorosünk, ha lassan hagyjuk forrni.
8. A nyers marhahúst no áztassuk vízben, ésak egyszerűen mossuk meg. Az ázhitáhsal kilúgozzuk a tápértékét.
Végül még egy hasznos tudnivaló arról, hogyan koll a rántást margarinnal készíteni.
Ila margarinnal készítjük a rántást, előbb a lisztet szárazon megpirítjuk, aztán kövérjük hozzá a margarint és azonnal feleresztjük. A margarin ugyanis már 7U fokon megég K keliomotlen ize és szaga lofez. ¦
ELADÓ
Balatonba rényben at UJvilla-sotban 3.0 rjöles telekkel 2 szoba, meUtkhelyliegekbál álló emeletei
VILLA.
Megtekinteni Ls értekezni elkallóiéi miatt aagusxtui l-ig a hely* színen lehet. Holland*) Sándor.
Két nő a gyanúsítottja történt sorozatos
Ismeretes, hogy hetek óta egyre-másra lőttek be ) a Nagykanizsa határában levő szőlőhegyek pincéibe cs amit csak lehetett, el-lopkadtak onnan. A rendőrkapitányság bűnügyi osztálya teljes erivei látott hozzá a betörők frontjának .clgőngyölítéséhes. Néhány napi munkának eredménye-
a kanizsai halárban
ként sikerült elfogniuk két nőt, akik alaposan gyanúsítva vannak a sorozatos betörések elkövetésével. Az egyik egy csinos fiatal leány, a másik egy idősebb ase-szony. Mindketlől bevitték a rendőrségre, ahol megkezdték kihallgatásukat. Lapunk zártakor kihallgatásuk még folyik.
EÖZGAZDáSáG
A terrnésérlékesltéal hitelek
folyóilláoáníl fokozott »«r«phex jóinak O vidéki pímlnlíietolí
A Magyar Vidéki Saitótudósitó budaposti jolentése szerint a lerniés-értékosilés lobonyolításához szükséges hilnlok folyósitásávai kapcsolatban megindult tárgyalások az elmúlt nappkban bofojozoutok az érdekelt agrár- és keroskedőkörök, továbbá nonzintézőtök közt. Rnnók értolmé-l»n a fővárosi bankok, valamint vidéki fiókjaik és az érdekkörükbe tartozó nffiliált intézőtök a malmok ós általában a mezőgazdasági nyors-torményok földolgozásával foglalkozó iparí üzemek részérő rendel kezesem boósájtják a felvásárláshoz éis gyártáshoz szükséges hiteleket. A hitelkeretek jóval nagyobbak lösznek, mint tavaly voltak, hiszen egyrészt az tij terményárak emelkedtek a tiiujt évíboz képesti másrészt az idén a gabonakereskedelem az uj felvásárlási rendszer mellett megnevekedett szorephez jut. A hitel foltétolók nagyjában a tavalyival azonosak. A bankok a szükséges felvásárlási hítoloket a (örmények boraktározásn mollett ugy folyósítják, hogy a tárolt áruk \\)0 százaléka erőjéig kap bitolt ii koroskodŐ vállófedozoltnl, legtöbb esetben folyószámlabítélek
alakjában, A malmok részérő folyósítandó hitolek nagyjában ugyancsak a tavalyi kondíciókhoz igazodnak. Az uj kampányban is szigorúan fönntartják a mult évlxm ólot-bolőptotett szeloktiv hitolroftdazort, amelynek lényege az, hogy a pénzintézetek az idén is kíkajicsolják u síjckulativ célokat szolgáló hítoloket, hogy ígv a felesleges és káros, a közellátás érdekűit sértő áiiihalmo-zást kiküszöböljék. Árulom bárdokat csuk akkor bocsájtannk rondolko-zésre lóhát, ha meggyőződtek arról, hogy a leolólegezendo áruk tárolás*., » közellátás Bzompóntjából kívánatos. .Szakértő körök szerint az idén általában számolnak azzal ¦¦¦¦ s önnek olsósorban az idei javuló terméskilátás a magyarázata —, hogy !1 folyós Másra kerülő himlők nyújtásában vidéki bankoknak jelentékeny szerep jut a logális kereskedelmi hálózatnak a termény-felvásárlásokba való fokozott bokaütooláaa révén.
(—) A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetkezetének
igazgatósága dr. Knob Sándor ügyvezető igazgatót vezérigazgatóvá novozlo ki. mig dr. Kofflor Károly
igazgató ügyvezető igazgató lolt. Knob Sándor dr. kitiovozéso az egész
Ahogy a humorista tátja t
fürdőiével a medárd penzióból
Balatanhüdöske, 1943 július Kedveseim!
Ma egy hete érkeztünk a kies gg\'^J.\'/kclgre. Hégi dolog, hogy az előszezon IiÜdÖskén a legkedvesebb.
gre. Hégi dolog, hogy az
Különösen itt a Medárd-penzióban.
Atár az- érkezés nagyon heréig eo/f. A tulaj közölte, hogy kiutalt élelmiszer egyelőre nem jött meg, de addig is játsszunk pirospecsenyét Attól tcgalább^ól kimelegszünk.
Másnap torna volt az ébresztő és déliff sportoltunk. Vödörrel hordtuk a vizel, ami éjszaka a plafonon befolyt. Az \' élelmiszert táviratilag megsürgettük.
Kedden volt Medárd egyhetes fordulója. A fordulót önmcgtartmsal Ünnepli a Medárd-penzió x kedden emiatt nem volt koszt. Délután a társaság elhatározta, hogy akármi lesz, lemegy és megnézi a lialatont. Eit ¦nem "tarthattam velük, mert az esernyőm eltűnt. Azt hiszem, valaki megélte. (Szerencsém volt. A társaság fele megfagi/ott és különben r\'« potyára /áradtak, mert a fhdatont ¦nem tehetett látni az esőtől.)
Szerdán örömmel közölte a tulaj, hogy Kikerüli\'neki előnyös ció/iiz-tosttást kötnie. Minden \'olyan napért, ameh/cn mi nem fürötthetüttik ó 1000 pengőt kap. Az rgesz család esŐiri imálkozik. Nagyon iát/ásó-sók.
Csütörtökön tort rendeztünk. Leöltünk egy darazsat, a fulláukját pácolt marfűin>/elvnek készítettük ct a többit felfii\'stöim. Nekem a két szárnya jutott. Osi?iál\'atok belőle egy tíiorlaiászon kosztümöt.
A vintek meglepetések napja volt. A tutaj kijelentette, hogy penziójában francia konyha van. /Jelben spárga volt. ff árum szálat kaptam
s csak amikor neki akartam látni, akkttr derült ki,\' hogy míiinnyag. l\'apirs/árga. De éppen jót jött. Ile-kótöttem vele a gyomorszájamat, hogy ne korogjon. Azt hiszem, orvosi nyelven • ezt nevezik helyi érzéstelenítésnek.
Szombaton a feketepiacán sikerült beszereznénk egy halat. Tisztes kort megért süllő volt, a Tiszából jött ide nyaralni, de tüdőgyulladást kapott szegény. Nagy lakomát csaptunk belőle. Nekem jutott a hótyagja. Akkorát pukkant, hogy még most is szédülök. A Juci viszont — amikor m\'i délután végre öt percig nem esett és lerohantunk megnézni a Halatont - azt mondta hagif ö nem bít lialatont, ö csak zökl karikákat lát. Halatont én sem láttam. Lehet, hogy az éhségtől de azt is mondják, hogy errefele nincs is Halálon, errefelé1 csak Hü-döske. van. ¦ Ha este végre intézkedés történik a hideg ellen. A tulaj jelentette, hogy megérkezett a fagybalzsam. Mindenki ka/i egy nagy családi tégellyel. Állítólag inni se rossz.
Egyébként ie javulás muta\'kozik az egész vonalon. Valaki felfedezte, hogy a sporttelep keri/ésenek deszkái kilazultak. Este befutunk és forralt bor lesz a vacsora.
Egyszóval kitűnően nyaralunk. Jöjjetek, kedveseim, H is mielőbb, és- \'hozzatok ezt-azt. Szükség van fiiképp mentőövre, plédre, és pingpong ütőkre. Mentőövnek legcélszerűbb tiz méter kolbáss a derékra csavarva, plédnek egy akkora oldal szalonna, hogy azzal két ember is tudjon takarózni és ping-pong ütőknek néhány füstöli sonka.-
KISS JÓZSfiF
gazdasági élotbon osztatlan mógolé-gedóst költeti. Knob dr., /aki hosz-szabb időig a parhunoijt tagja i* volt, 25 éve áll a (JYOKiő szolgálatában s már régóta a/magyar gy;ir. \'ipar legkiválóbb ohnéleti ee gyakor-lali szűkem be róivek számit, (MVS)
(—) Az Áruforgalmi Központok megkezdték működésüket
Július 1-vol a kormány által óleá-lohivott és a tormimylwszolgaitatftj! irányítására, összog^üitéaóro ón tárolására hivatott áruforgalmi központok már megkezdték müködóüü.-liot. A legtöbb központ máris javaslatot lelt a közellátási ininiaztoniek az országos, illotvo körzeti órufol-vovó koroskedő cégek kijelölésére. A javaslatok egy részét már elintézték ugy, hogy a legtöbb sgakniáhun az országos és körzeti kDroakcdók, valamint azok helyi bevásárlói már megkozdték munkájukat. (MVS)
Színház
Mosoly országa
Lohár Foroncnek, o nagy Beno-költönok oporott-gyöngyo. Tgy joggal nevezhetjük Izobár-estnek a tog-nap-osíi előadást, amely zsúfolt házat vonzott; A ¦nagyszerű operett mindig megmámorositja a műértő színház látogató közönséget. 8zíi\\oh, elővon rítniuau, csupa hangulat, kod-voa báj. Szűcs László mint o|mra-énokos övvel indult hódító útjára és evvel szőrözte legnagyobb habárait, Nagykanizsa közöiisécéiiek tÖbhizbon is volt alkalma u különböző színtársulatoktól látni, a mérleg kétségkívül Szűcsök javara billen ugv játék, mint énekkultura dolgában. Áz ídogón földbe átültetett bécsi virág érzelmes meséje sok alkalmat ad a Hzoroplóknok, hogy színészi tudásukat és kulturált hangjukat bemutassák. És éhben nem volt hiba. Mort Szűcs László leg-johii szerepét alaki tolta Szucaong noreog szentélyében. Kínom maszkja, meleg énokkulturája, bensőséges játéka á logiobb szoroplŐk kőző emolte őt. Tönl) jelenetét ős énekét meg kellett ismételnie. Takács Margit Lizája olyan volt, mint a tavasz áramlása. Színt, \'lírát, műloj&égot vitt énokéU), amely lágy, kellemes és szívhez szóló volt, Vuiczo András főhadnagya jól fogta fol Bzoropét, Harasztossy Irén horcogkisasszonya maradéktaíanul érvényesült. Horváth Jenő Csangja a logtoljc«<íb!> elmmerésro tarthat számot, nug Várául l\'ál mint főüumieh alakitáBá* val valósággal frappiroztaa közön-sógot. A töiibiok nagyon jól illeez-kodtok az együttesbe." Nagyon nzőp voll a kinai tájic-boíőt, amit meg kotlott ismételni. A mognÖvokedeU lionvédzonokar dorokaaan kitett magáért. A díszes közönség nagy tel-azóssol fogadta a kitűnő előadást és nagyon sokszor óh forrón tapsolt a bzíneszeknek. (B. aj
Gyönyörű kész Nyári rubák Kosztümök Blúzok Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
-nél
1943. fagus 13
ZALAI KOXLONV
Kik Jogosultak
kenyérgabona vámöYléeére ?
A gabonarondolot értelmében ko-nvérgnbonu vámörleséro vagy vám-<-soré]éséiw jogosult !1 mezőgazdasági ingatlan tulajdonos, haszonélvezője, javadnlmasu 6a haszonbérlője, valamint «/., aki llyort ingatlant kenvér-gultonábun fizotondó életjáradékért ruházott ál, az állandó mezőgazdasági alkalmazott, ideértve az értelmiségi alkalmazottat, továbbá a szer r.ódés alapján foglalkoztatott orvos ós állatorvos is, amonnyilton járandóságát kenyérgabonában kapja, a nyugdíjas vagy kegydijte volt mezőgazdasági alkulmazott, vagv annak hátramaradottja, lm járandóságát konvérgalxmálwui kapja, a mezőgazdasági munkások, csépiéi mm kasok és pásztorok, a hérceéplö vállalkozó ós ennek alkalmazottja, a konvon-ciós iparos, a vániórlést végző malom tulajdonosa, haszonólvozöjo vagy Ijórlójo <ÜB onnok alkalmazottja, az állami, vármegyoi, községi, közbir-lokossági, Irogyközsógi alkalmazott, valamint ogy ház községi alkalmazott, ha javadalmazását konyórgalK)náhan kapjs.
Az, akinek gazdakönyvo van, ill. aki mmdtúii igazolványt\' kaiiott, az minden további igazolás nélkül jogosult vámórlósro. A többi fölsorolt személyek vámórlési jpgosu Itsága eunk arrn a kenyérgabona nwnnyi-sógrv torjod ki, nniolyol maguk mog-torrtailtok, illotvo amit lormeszvűbqni járandóság elmón megszoroztok.
. A Támórlósro jogosul laknak Juliul 81-ig kell kérni a községi olól-járóságtól a vámórlési tanúsítvány kiállítását. Az, nkinok gazdakönyvo van, annak gazdakönyvéro a községi elöljáróság beírja a, mngőröltüthoíó konyérgabona momiyisógiH, az őrlés batáridőjét s ozl a bejegyzést aláírással és pecséttől látja ol. líz a ltojegyzés, egyúttal vámőrlésí tanu-•dlványul is szolgál.
¦ Az n gazdálkodó, nki jnozógnzda-sági. idénymunkásokat ólolmozéssol szerzfkltótott, kérholi " községi elöljáróságtól u munkások ólohnezósé-Iwz kenyérgabona monnyisógro vám-őrlési tanúsítvány kiállítását.
.Minden vámórlósro jogósitolüiak tudnia kell, hogy a tanusilványt másra átruházni nem szabad és nki azt elveszti, uj tanúsítvány kiállítását nem igénvolliotí. ¦
Zala vármegye közigazgatási Bizottságának Blese
Zalaegerszeg, július 18 Zala várniegyo közigazgatási bizottsága tegnap tartotta rondoh liaví öjcaél dr. Kehmidi Jonő vártnogyin főjegyző olnöklolo mellell, aki bo-
jalontetto, hogy a bolügyminisster
a vármt-gyo tudomására hozta, hogy ebben az étiben is falt/íattii kívánja a ¦népruliázuli akciót, Kzzol kajiesolatlkin Gyömömv Sándor kérte, hogy ebben olsóaorliaji a mezőgazdasági cselédség részesüljön. KI határozták, hogy óbbon az értolomlton kérőimet terjesztenek a lielügyminisztorhoz.
Dr. Szűcs Andor másodfóje^gyzö a fólóvi folü)rjoszU\'s javaslatait is-mortolle. Kz olmondja, hogy a közigazgatás munkájában a nagy tiszt-viselöhiány ollonóre sincs fennakadás ós a boórkozolt jhinuszok nem a közigazgatás, hanem a rondolotok ollón szólnak. A tuzolőhiánv megoldására hozott rondolot csak késen éiKOzott meg. Kérik a kormánytól, hogy
Muraközben több óvodát állit-fiának fel. Az utak nagymértékű mogrongáló-dása miatt sürgős szükség van a kn-anvag szállítására. Megemlíti még a folü)ijes/,tés, hogy a várinegvélion igényin- vott állatok száma tul magas. ; .
A \'bizottság átír a szoinszódos mogyéklutz, hogy közösen írjanak fol i> kormányhoz a szimultán oltáshoz szükséges anyag fokozottabb mértékű gyártása érdekélten.
Kiutasította a bizottság Stampfol
Foronc és nője által
a nagykanizsai \'árvaszék eUen bea/iotl pafutszí, mort a ltoiuio foglalt indokok nem föleinek meg a valóságnak.
Csóthi Qéza apát rámutatott arra, hogy milyen nagy a megye területén a- űtkarmányhiánv. Fölvilágosítást kórt különböző őrlési ongodélyok ügyéhon.
Kovács Ferenc ismertette a ur.6-lók helyzetét, l\'anaszolta, hogy tol-josen elfogyott a rézgálíc, ugyanakkor pedig feketén bármilyen moiuiyisóghon vásárolható. Tömegesen fellé|x)tt a poronoszi>óra, kisebb inértékl)on podig a lisztbarnial. Szó-vélolto. hogy a honlosok a harmad -osztálvu állatok busát is elsőosztá-lyunnk adják el és hízott sertésekért jóval magasabb árai adnak a mog-ongcdnllnél. Kérte, hogy az igénybe volt állatokat ne adják helyi fogyusz tási célra, mórt fumUwok a vásárokon \'ologondó rnennyiséigü állatot tudnak venni rondos án;rt. . A felszólalásokra Temesfóy János közellátási fölügyelő válaszolt. Kijekintette, hogy a szabadon vásárolt szarvasmarhák moinwiségo nem számítható l>o a hoszolgáltatási kötoloMttaúgbo, meri a henUisekot nom tudják otlonórizni, hogv mit csinálnak a szarvasmarhákkaí. Szerinte az\' őrlési nvonil-itványokat a község köteles előállilani, it/ uj nyomtatványok inegérkozeséig azonban a tavalvi könyv uj lapjaVijra láttamozvn folhuszuálhuló. ,
1:
a mnnkaadélát, basy taagóharmoutkát vehessen
í Fallmnnn Mária budapostí cso-I lédloány gróf Bonyorszky líozsöné ;. balahmföldvári villájában volt alkal-! mázasban. A lw\'tny néhány nappal ; ezelőtt ello[)Olt a munk\'aívdójától 1 mintegy hatszáz pongőt és megszö^ 1 költ hazulról. A foljolontósro megindult a nyomozás. A csendőrök Dgy-kót napon l»olül ol fogták a tolvaj
leányt. A ponzi azonban már nem találták nála, mort tangóharmonikát vásárolt rajta. A csendőrök kórdó-fiéro adott válaszában azt mondta, azért vetlc, mert nagyon szereti a zenét éts különőskóppon pedig; a tangóharmonikét. A csonaőrök n kihallgatás után Ixikiséirték a kapos-posfári törvényszék fogházába.
öt perc időszerű földrajz
i Főlűicőzi-íenger mu
Telafon 8 05.
Legszefebet r. Ic^olcpóhbfln
Tririacrla, a .háromágú*, Igy nevezték a görÖHÖk a szigetet. Ez a sziget, nem pedig Mdias vol< a Mlcsóje ós legkedveltebb „líir.iuitiilrtliclyp* wi antik istcnviláfí-
nak, bzimos Ősi milosz is hónmenoa szinbelye. Ilt küzdött Xcua Hercules támogatásával a Gigászok, Titán <ís a Föld fial ellen l.eüliai,ilniasabb|uk, a Zeus nyilaitól legyözOll Typtns, fíili az l-lna óriási tömege alá bebörtönözve, telicletien bosszúvágya (UíCvel a nyugtalan tözhá-nyót. Elna dciüs mezöviúíke volt Ceres kedvenc tartózkodási helye. Erről a mcz6-ről ragadta el játék küzben leányát, l\'ro-serplnát, Pinlo, az alvilág Ulenc, ltogy háromágú szigonyának ülésével megnyitva a líildct, magával hurcolja a sötét "i\'ariu-rusba. Ilt Illőit rajta Jupiter Vulkanus leányán, a s/íj) Aclna ni nfdn. akinek temploma hircn jóshely ts u rontalak idejében minik/l csküszegö réme volt. Itt játszódott le Vénusznak is számns kalandja. Poypltemos, Neplun fia volt a sziget réme, nmig Odysseus egyellert szemétől meg num (osklnttai a sziklak, melyeket a megvakított óriás az agyafúrt kalandor után haiilott, még most is láthatók n tengerben. Viasszal iísszetapaszlott szírnyai- i val Daedalus Síicillába igyekezett Kréta- \'
ból és Aeneai u-ijai népét Szicílián keresztül vezette; itt (emelte el kegyeletes pompával atyját is, az elaggott Anchysest.
Szinllta nem hiába került ennek a mondavilágnak kszé-montjába! A t-öidközl-tenger majdnem egyforma lávalaágaan három földrésztől — vajlon nem arra pre-deatllnálta-e a termésiet tsrvénye, hegy iránvadó, vagy legalább Ib jelentós szerepel játszék a történelemben? Volt Idő, nmlkor ugy Is lálsíoit, hogy csakugyan be togja lÖHcnl ezt a szerepet: sokáig Róma eltartója, később az arabok szerelmese, majd rövid ideig a llobenstaufak csábító bzlrénje, — de mégiem lett a .Földklzi-tenger Angliája", hanem történelme legnagyobb részében a .Földközi-tenger írországi" veit. Talán egy tucatot is kilesz azoknak a népeknek a száma, amelyek megpróbáltak végleg- gyökeret verni rajta, atonban egymást váltogatlak a-\' uralomban és a szigetnek sohasem hagytak időt arra, hogy végre összeszedje magát. Ellentétes kultúrák léptek egymás nyomába, Összekeveredve vagy megsemmisítve egymás\', fajsk oltadnak egymásba. Krétai. phoTtisi. alhéni, karinlliost gvnr-mitosilók harcollak egymással vagy a fö-ntctaiakkal és harlhágóiakkal azéri 3 toki-
Keresztény Temetkezési VállzUat
" Cégt. "
SÍPOS JÓZSEF
Fő-nt 12., (az ndvarbaa) mm umin\\ im\\m\\
Üzlat telefon: 387. 1-1 Lakás telefon: 216.
ért, amelyen tulajdonképpen az ElöázsU-bói elsőnek ideérkezett sikulok szerertek maguknak elsőséget Római prefektusok és nagybirtokosok zsákmányolták kl s szigetet, a rómaiak után gótok és viadalok állították fel helyőrségeiket, mig r»vld időíc a bizánci ágon ismét be nem vonult a görög kultúra. De nemsokára arab hódilék Özanlsllék cl az országot, Inujd két évszázad múlva a norminok vetettek meg földién lábukat, mig a német Hone-staufok át nem vették lölük az uralmat. Az utolsó Hohenstaut uralkodó kivégzésével a sziget egy Időre a francia Anjouk kezére kerüli, dc az idegen dinasztia romlottsága az elviselhetetlen adóteherrel lázadásba hergelte a forróvérű népet, mely a azlclllai vecsernyébca\'állitott borzalmas történelmi emlőket szenvedéiyességének. A lázadás hálterében a spanyol Aragóaia királya állolt és ez mag,arázza, hogy Szicília 1282-tÖI 1713-!}: a sptnyol Aragoa királyság alkotó része lelt. A Habsburg-ház spanyol ágának kihalása ulán a sziget birtokának az utolsó Habsburg végrendelete értelmében XlV.ll.ajo unokáiéra kellett volna álszallnia, bonyodalmas intrikák és a nem kevésbbé szövevényes örökftsö-désl háború eredményeképpen azonban a Bourbonok vonullak be Palermo fővárosába és hamasosan sikerült magukat még az Anjouknál is gyűlöltebbekké tennllk. A mozgalmas életű sziget törleneléhea először az időközben teljesen olasszá vedlett lakosság nemzeti öntudatának felébredése hozott megnyugvást: 1906-bin Trapanlnál partriszillf Garibaldi, hogy a lakosság lelkes támogatásával Innen göngyölje fel a napnyi királyság oldalszárnyát.
Ezzel Szicília az olasz birdalom alkotórészeként végleg elfoglalta azt a helyet, amelyet tulajdonképpen már a természet Is kijelöli számára: a sziget a messzinai szoros lesüllyedése előtt Összefüggi terűiéiül alkotott az olasz félszIgeltelT sít Afrikával is összeköttetésben illőit. Azolasx egység, különösen pedig Mussolini forradalma Szicíliának gazdaságilag Is Javára váll. Miután az egy kot oly gazdag kultúrateremtő szigetet a római nagybirtokosok és helytartók leijeién kizsákmányollak és germán uralom után a bizánci helytartók betetézték pusztító müvüket, az aránylag jóindulatú arab uralom alatt, bár az idegen hóditik n rendszeres öntözés megszervezésével áldásos működést fejtettek ki, a teljesen elszegényedett és kietlenné vált ország csak lassan tudott gyarapodni. Am azt, amit a három és fel évszázados arab uralom fdépitelt, a helyüket elfoglaló normáitok es utódaik a jobbágyság bevezetésével és a nagybirtok újra való megalapításával Ismét semmivé telték. Amikor pedig Amerika felfedezése éla a Földközi-tenger mindinkább kieseit a nemzetközi politika érdeklődési köréből, ujabb csapásként hihetetlenül clbur^ jáuzó korrupció csapása szakadt a szerencsétlen országra. A megfékeznél ellen rablóbandák elöl a lÖMmüveló nép kénytelen voll a városokban menedéket keresni. Az uj fellendülés korszaka a fasiszta érával vette kezdetét, mely nagyvonalú mezőgazdasági és szociális politikájával lehetővé telte, hogy Szicília ma újból tetemei részt vállalhasson az olasz félsziget gabonaszükséglclének fedezéséből.
A mult század közepe óta Szicília rendkívül Jelentős stratégiai fekvése is mindinkább kezdi hatását éreztetni: az olasz egység megalakulása mint belpolitikai és a Szuezl-csatorna megnyitása mint ktEle-kedéspolitikal faltétel után ennek a fejlődésnek legújabb mozzanata Olaszország föld-iözikfigeri hatalmi igényének azaktlr politika porondjára való bevetése, mely az Európa ?1 Észak-Afrika hidját, ezen-kivdl pedig a Földközi-tenger keleti és nyugati felének elválasztó ékét alkotó szigetet egy csapásra elsőrangú\'--fontosságú erőtér rangjára emelte. (MN)
Mimózza
kézimunkaszaküzlcl Nagykanizsa Csengery-ut 4.
*
Fonalak, <3éphimzés, Függönyök, hu rk 01ás, Párnamontirozás.
¦MXÁl *0/.I:í)NY
1S43. SliM,is 1.3
HÍREK
.KajpH RTÓgyw-atftM «OMki:: M* a Uou^Wó rrórjfMrtni Er-wébot-tóí 21. ezáni.
Kkekainaaáa *» ottani gyógyajar-ÜT állandó ögyslotesaeolgalatottart,
MnpUr. Julius 13. Kedd. Rém. kit Anaklét p - Protestáns Jenő.
a ÜOZKORDO nyitva ran reggel ¦ ótatol eslo 6 óráig. (Hétfő, szórd*, páutek délután ós kedden égési nap nékuek.) Telefon: 660.
— (Az igszsdglgy] palotából)
Hajnnl Jéa0, a kanizsai kJr. ügyéBz-sók Írod alga zga tója. uyárl szabadságáról hevonult. — Az igazaágllgyminiszter dr. Bojt tetván nagykanizsai klr. törvényszéki jegyzőt önálló működési körrel ruházta lel. — A nagykanizsai jogászvilág melegen búcsúztatja a Ka-nlzaáról áthelyezett dr. Birkás üéza és dr. Bene László klr. ügyészeket
— (Áthelyezések)
Dr. grand Sándor Zala vármegye alispánja Weszoly öyulo csabrendekl és Laki LsJob zalalövői adótlgyl Jegyzéket kölcsönösen áthelyezte.
— (Nyugdíjazás)
Dr. Kuiler Oszkár keszthelyi gazdasági akadémiai tanár 40 éves szolgálatának kitöltése után nyugalomba vonult. Dr. Keller a budapesti Tudomány Egyelőmén kezdte pályáját mint lanir- i segéd. 19Q8 ban került a keszthelyi akadémiára. Itt kifejtett értékes mun- ! kájkodása mellett több tudományos munkával Is gazdagította természetrajzi Irodalmunkat.
— (Hirtelen halál)
Nagy Mihály (10 éves kanizsai lakos a törbéncl hegyen hirtelen rosszul lelt, összeesett és meghalt. Szlvhüdéfi végzett vele. Az ügyészség megfúlta a te- \' melési engedélyt.
— (Internáltak Irakban egy koszthelyi karmelitát)
Hivatalos jolenléa szerint az Irakot megszálló hatalmak butÓNágsi mint nemkívánatos etemet Internálták Perjés Patrik volt keszthelyi karmelita alyát, aki missziós nzolgálatot teljeBltett Bagdadban.
— (öngyilkosság magasfeszültségű árammal)
Ficzkó Jenő fiatal pali (Somogy m) gazdálkodó már hosszú idfi óta betegeskedett. Elhatározta, hogy öngyilkosságot kövi\'t el, Magához, volt egy te* kerca drótot és kiment a falu határába. Olt .. dról egyik végét a kérése fogta, a másikat pedig feldobta a raa-SH8lep/iHi*égll villanyvezetékre, lígy pillanat utalt összeesett. A Járókelők találtak rá mozdulatlan testére. Beszállítónak a kaposvári kórházba, ahol megállapították, hogy állapota Bulyos, do remény vau a felgyógyulására.
- (Opijgylra)
Havai István, aanyi linóm tónus verses-kínyv és lírai gyűjtemény keltéje, rövid időn beli)l inin,jr misodti/iir jegyez ellen elbeszélő kötetet, amelyne. eli.fi kél darabja kisregény, á lobbi pedig elbeszélés a régmúltból és a mai időkből Sohasem (el állói. In a küllók más műfaj területén dolgozáftki mcii az\'a ta.aszialaia. hogy a kóitö mindig költő marad sa mi tájban az a (onlos, hagy aki mögötte .áll. mlvész legyen. Havas István két kisregényében, valamint krónikás törléseiéiben és ntedern elbeszéléseiben egyaránt költó tud maradni amcllelt, hogy a széppróza (Orvénveit és szabályait is nagyszerűen tudja. Krónikás történeteiben clséwrban is a kor lelkének tökéletes visszaadása kapja meg az olvasói. Ali ez Az opálgyürü kis regényre is, amely lelett mindig olt leng a mullszázad első negyedének romantikus fátyola. A kölci egészben és apró részleteiben nagy nyeresége elbeszéli irodalmunknak és legszebb Igazolása annak a léiclünkhek, hogy a költó mindig művész, akármilyen talajon jár is.
— (Baleset az aratásnál)
Pundak Vince 37 éves kotorl ulőr tegnap délután három óra tájban kerékpáron uralni ment a mezőre. A kaszát a hálára kötötte fel- Kgy zökkenőnél leeflclt a kerékpárjárót, olyan szerencsétlenül, hogy a kasza mélyen belevágódott a Jobb karjába. A közelben dolgozók segítségén\' siettek és bevitték Kotorba, ahol « körorvos azonnal elsősegélyben részesítette. Nehezen sikerült a vérzést elállítani, tekintvo, hogy a kasza «z ütőeret is átvágta A telefonon kihívott mentők beszállították a hanlzsssi kórházba.
— (Halálos korékpárszoroncsótlonsóg) Halálos "égU kerékpárszerencHétlen-
sór Játszódott le a minap ItelHlIne,- kez-séR\'ien Z^ízsek István 5i éves /\'bem-..\' Itncl caéplőgéptulajdonos az ottani főszolgabírói hivatalba igyekezel! kerékpáron. A gyors hajtás közben egy kis ároknak szaladt, mire nagy Ívben r*t-pUlt In a kerékpárról. Stilyos aérüló-Kekkel Bzállflotlák be a muraBZOiubatl korházba, ahol rövid hió alatt meghalt Megállapítást nyert, hogy a zuhanás közben n beleit teljesen szétroncsolta és ez okozta a halálát.
— (Bengáli tűr)
G Hajnóczy Rózse. Ocrmanus Gyula professzornak, a kiváló orirntailHiftnnk felesége, három óvet töltött Indiában. Urál RaWndrsnath Tagore meghívta Sániinikőtanba, az ott alapított Vlsvab-háratl-egyetemre, bocy az Iszlám tudományának s az arab nyelvnek előadója legyen Ez adett alkalmat fele-Bégének srra, hogy éveken át közvetlen közelből látsn és élje India életét. A három rendkívüli, élményekkel zsúfolt Indiai év történetét megírta egy vaskos kötetben Különös könyv, nem mindennapi könyv ez".\' Műfaját is ne-
kóz volia aaeghsiározzl. Napló, utltirás, memoár — s ezea feltJ tebilineaelő, Izgatóan érdeken regény. Két-hAroa. könyv kitelt volna anyagából. Az ul-leJrás, az ismertető részek, a személyes visszaemlékezések magukban véve Is érdekesek, negkapésk, figyelemreméltók, s ebbo a \'dósán hömpölygő ól-mónyáradatba a szerző* belovezetlo egy kllűnő regény folyóját In. Kész, kiválóan felépített és megírt regény a könyvben a Hatni hindu tanárunk és szép európai feleségének tórlónete, melybo belekapcsolódik egy másik szerelmi történet, n pompás, erőteljes és öntudatos fialni nénjei nő es a hindu tanár találkozása s egy Itatni indus fejedelem rajongása a német nő iránt India és Eurőpu világszemlélete, kelet és nyugat találkozik, ütKézlk önsze és békül meg végül a négy emberi sors végzotes bonyodalmában. Hromlieid .ArvJ-.í Indiában" olmü regénye- óta nem olvastunk ebben a mfilujban Jobbat, érdekesebbet, mint a 0. Hajnóczy Rózsa visszaemlékezéseibe belefoglalt történetet. A közvetlen visszaérni ék ezé-sek, leírások i\'.i ismertető közlések méltó keretet adrrtk a regénynek Kulturált, finom ItéletU és előkelő érzésű, európai asszony, ml több: a bzó legnemesebb értelmében európai kultúrájú msgyar asszony számol be három esztendő benyomásairól és emlékeiről. G. Hajnóczy Rózsa köuyvo nyereség*", uj értéke Irodalmunknak. (Slugerés Woll-ner kiadása.
— (Leesett a kocsiról — kitörött a nyaka)
Nígyli József vásárosbéci lakos lóheréi vili haza kocsijával a mezőről. Útközben hirtelen rosszul Icll, leesett a kocsiról, fejjel lefelé, ugy hogy a nyakcsigolyája ellöröll. A mentők életveszélyes állapotban szállították be a szigetvári kórházba.
Nagykanizsa megyei váioc polgármesterétől.
Táigy: Idöizakos míilékhiteleettei.
Hirdetmény.
Közhírré leazem, hogy az 1943. évben esedékes Időszakos mértékhitelesítő s a mértékhitelesítő hivatalban (oly* hó 19, 26, 21, 22, 23, 27, 28. 29, 30, 31-én, aug. hó 4, 5, 6, 7, 9, Itt, 11, 12-én. továbbá november hó 15—19. és 22- !6 ig terjedő Időben lesz Bv\'giirtva a hivatal Csányl Líszlé-utcB k. ezámu helyiségében.
Nagykar.zaa, 1043, Jullua 7. i3ti Polgármester.
VÁROSI SZINHAZ
lullns 14-éu, sstrdiin est«1.8 urakor
Nénazlnmü-est wHéz HAJMASSY LAJOS,
a Póvatoíl Opmll Szinhii és Viliim Sitnhiiak ifjú deli bonviváiijn felléptével
Piros bugyelláris
Kályhát, tűzhelyet
maa téli ezükaórjiatét mér raoel jegyeztesse elö
Csépltstiez goljéscsaaágyak raktáron
U NGk u-ij 1 i ! ;MANN vas«ereí!.cdé6ben. ÍSKT" HolieiT.»\'""k. petróleum- ÍJ kmflola! mktar.
üuűtörlbköu, 15-óu este >/,8 órakor Utolsó firta.i.iul
Sucsu KABARÉ
Aí egész társulat felléptével
SZÚOS L.ASZLÓ Konferál: Váradi Pal
JÄGER SÁNDOR
asztaloamester
TEMETKEZÉSI VÁLLALATA
Nagykanizsa (Kiakanizia) Or\'azág-ut 13/b. Telefan: \'392.
villamos áramszolgáltató rt.
Áramszámlák flzetiie, raklamáolók, hlba|elonteaek, szuksiorO \'alvlligositis minden villámon kentéében délalBtt 8-téI délután IB éréi*.
Caantjary-ut 81. lelalon 294.
Iránit. UBtit
legmagasabb árban veazek.
Vékámy ékszerét;?
Most Rieglrufnló nagyobb épitkezíianbez
Érdeklődni levélben, vagy helyszínen ifj. Juhász Ferene épitómeater, Tapolca, repülőtér-építkezés. Ugyanitt vaahajlttó és motorokhoz értő
lakatos vagy kovács
APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLÁS
GépIrAatmn jártai tlsUstAlMlSalt,
ki öntllóan könyvel, azonnal felveszünk. Kézlrásial Irt ajínlatot Kopsfeln bútorüzletbe kélünk. 2084
KSnyvbSttt tanoncnak heti fizetésiéi felveszünk 4 palgáil iskolát végzett Jobb ualádMI valóflut. KözgazásBágl R.-l. nyomdája, Fő ul 5.
Egy lanano felvétetik Horváth Uvee-UzJelben, lYi-ut. 1«
BanaIntnotar-ciép1őhö]i gépészt keresek ciéplési eiezonta. — öiv. Olobiet líitkuf. Magyar-u. 66. 237»
Kilaatét felveiz Frank mfrleguzem, Eölvöa-téí 2/a. 240S
UjaágkéBbaailAk azonnal felvételnek Horváth uJBágbtzományasnál, Fő-ut - 231&
Kiileányom mellé oyflrm"klaénrt
felveszek. Baán festéktlzlet, Király-n. 28.
231«
Kanyérklhoraléarn hAalaJcolgát
és délutánra mihclytakaritiihoz női munkaerőt felveszek. Kóbor lölőde, Zrínyi Mik-lóeu. 42. 2317
KiVtitéflu felvételik Kelemen Rexió cégnél. jr 2324
ADÁS-VÉTEÍL
VaseaxtnPBapadot vennék, esetleg primi B. S. A. motorkeiékpárral elcKrél-néra. Varga üzemvezető, Siemcre-utca 4.
2400
Baba Ictraingecikék klfogásUlan állapotban éi I pár női fehti bíítalpii 46-ta anlilop-cipó eladó Kinizsi utca 17. -U-2320
Régi bútorok eludók Zrínyi Mtldóí-ulca 52/a. Érieketnl 1—2 óra közöli. 2321
Ujabb ltpusu, használt, jókarban lévő ráalóliai nmgaB áron vének. Deu\'ich Látzló villamossági és ládiószakUzlet, Deák-tér, 17\'
Női kereskedttmi ax akta nfo Ipám kSnywak eladók Rákócel-n. 22/a. 2321
1 mindenki n helyi kereskedőknél I és iparosoknál szerezze be!
ZALAI KÖZLÖK? J
POLITIKál NAaiLAl*. Kiadja: ,.KüzGaz«laságl H. T. Nagykailna". Felelős kiadó: Zalai Kártly.
Nyomatott i a „K8i||azdasiQl R. T. Nlurykaaliia" iiyomdájíibiiu Nagykaalzsaa.
(Nyomdáért felel: Zalai Karoly.)
Fnlaitö : 83. 6\\il, 156. sz.
Kb:
lendfókout:______:_____ Tiliorl pasta :____L____

Nagykanizsa, 1943. Julius 14. szerda
Ára 12 fillér.
ZALAI KOZLON
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kíadéklvatai: Fó-ut 5. szám gzerkesztésógl és klarfókívatnll telefon 78, az. Megjelenik minden hétköznap délutón
Pélelos szerkesztő: Barbarita Lajos
Elöílzotéai ára." egy hónapra 3 pengi 20 fillér,
negyedévre O pengő 20 fillér. Kgvcsszám: hétköznap 12 (II!.. szombaton 20 till.
Ili!... uelítt lagiíanizsa
Irta: Kolaman Foronc
A oim, mely a cikk igénytelen aurainak óléro került, sokak olólt még ísmerotlon, mások előtt bizony-ára órtotkm lesz. Én ogy ponti újságíró barátom utján jutottam hozzá, aki azt a\' közkolotü szol le-moBSŐgokot kísérő irónia hangján omlitotto előttem. A sbölcs mosoly", moly szavait kísértő, mint mindig, ezúttal ifi moly igazságot hmíotott.
Nagykanizsa ma a Maort jegyében áll. .\'
\'Kz az amerikai arányokban fejlődő hatalmas vállalat napjainkban valósággal rányomja bélyegét a város arculatára.
¦ Gazdasági téren bizonyára nemcsak ennek a városnak mindonpk-folott álló vezető intózményo, hanoin országos viszonylatban is egyik legnagyobb vállalatunk, amolynek további erőteljes íojlódóBO.. számára még szinte kiszámíthatatlan lehető-ségok állanak fenn.
»Az olaj ennek a háborúnak szívverése* amerikai felfogás szerint s a huszadik század technikai civilizációjának éltető tényezójo európai vőlrffrtény ¦ szerint "Ahot^tchát úlaj-források szőkkonnok fol a rejtélyes föld mélyéből, ott az emberi foj-lódés számára uj erőforrások jolont-koznek, amelyek táplálják, orósitik a (ochnikai géniusz alkotási lázát.
Nagykanizsát szorenesés vógzoto ilyon olaj várossá jolölto ki. kzzol Itokorültünk ós be fogunk korűJni az olajtormolés világhelyei közé, másrészt mint a legtöbb olájközpont, meg fogunk gazdagodni, gót egyaránt. Hogy oz mit jelent a ugyan elsősorban magát a vállalatot gazdagítja, annak székhelye podig Budapesten van s így a haszon tor-mészotcson ott körül elszámolásra és felhasználásra. l)o az olajtermé-kok kitórmoléso óriást azórvozotot foglalkoztat, töbhozor tisztviselőnek, munkásnak ad konvorot, akik részben magálwn a városban, részlion podig az ido gravitáló olajtelepeken ólrtok » igy mint fogyasztók Nagykanizsa gazdasági életét termóko-. nyitik meg.
A fokozatos fejlődés szükségszo-rüen ujabb és újabb befektetésekhez, építkezések hoz vezet, amelyek a város gazdasági étoto. számára felbecsülhetetlen lendületet jelentőnek. A Maort tavalyi és idoi nagyarányú építkezésűi valósággal pezsdülő életet varázsoltak Nagykanizsára s a. küszöbönálló további beruházási. tervek szinte szédítő távlatokat nyitnak meg. A trianoni évtizedek tcs-
désoit lázas ütemű vállalkozó szol-i és erőteljes vagyonosodási folyamat váltotta fol, moly lassan-lassan k,itorjod a dolgozó társadalom minden \'rétegére.
A gáz bovo\'zotóso és ipari célokra való--feliia5z7rttlása további nagyarányú fejlodésok lohetóségóvol kecsegtet, Országos vállalkozók szimata Kanizsa felé fordul s máris több komoly alapítás torvo foglalkoztatja ^közvéleményt és a város vozotósó-gót egyaránt, hogy ez mit jelont a város gazdasági éloto, a vagyonoeo-das és szeles tömogok korosoti loho-wsógo, valamint az olsóbb népréte-
A cataniai síkságon lasz a szicíliai hadarok . első nagy összeütközése
Svájci hír szerlat a szövetségesek rövidesen a szicíliaihoz hasonló más hadművelettel próbálkoznak
Berlinből jolontik:
Szicíliában az angol-amnrikai ellenfél, mint várhat/> volt, a keddre virradó éjszakát nagvobh erők ösz-szovonására használta fol. Összefüggő arcvonal létesítését azonban nem sikerült megvalósítania. A partra szállított.ollonsegos ogyaégok mogs-emmisitéséro irányuló intózko-désok a tengely részéről megindultak. Megkezdődött a második szakasz, atnoly a támadók számára, sokkal válságosabb.
Német harci repülőgépek fiola közelében ismételten
lecsaptok egy nehéz pán)oétotok-í
hal megrakott l.lüQO tonnás különleges szállttá hajára. A \'leghevesebb légvédelmi tilz ellenerő csakhamar találat érto a hajót.
Két további nagyméretű bomba becsapódása után a hajó kettétörött ős rövid idő alatt elsüllyedt értékos rakományával együtt.
Szicília szigetén a német-olasz biztosító orŐk kémény harcai hétfőn egész nap tartottak. A részben elkeseredett harcok sokszorosan váltakozó kifolyása alatt , a tengrli/erák mindenütt meg
tudták tartani állásaikat. Általában ahol a brit-amerikai erők nehéz tüzérségük hatósugarán kivül Vannak, mindenütt a tengely olhá-ritó erői a helyzet urai. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy som az ámerikaiáknak, som az angoloknak az első nap kezdeti, sikerein tul-menóeh nem vo]f ujabb, to.nipnvoro-ségük.
Az elmúlt 24 óra alatt élénk tevékenység volt a szicíliai partokon
Kömai\' I3ikT. n^id.-jeÍohíéslíwrÍht\' az invázióé hadsereg parancsnokai közt az északafrikni harcokban parancsnokolt valamennyi brit ós amerikai tábornok részt vosz. Kz in mutatja az akció fontosságát.
Eisonhovvor tábornok főhadiszállásáról jolontik a svájci lapok, hogy
¦¦t ri?iíar w-tmcn* srmmr
partokon élénk fevékonység volt. Brit hujóogysőgok jármüveket ós csapatokat tettek partra, illetve ron-doltotési helyükre. Egyee bolyokén a nagy hullámverés miatt oz a művelői csak igen nehezen ment.
Svájci hir a szövetségesek fnvázlós tervelról
Bázel, július M (Biid. Tud i A Basler Nachrichten londoni magánjelerttése szerint a szicíliai harcokat az angol fővárosban a szövetségesek nagyszabású terve előfutárának tekintik. Ez a terv adolt pillanatban valósut majd meg. Londonban nem becsülik le azokat a nehe ségekcf, amelyekkel a brit és amenk-ű csapatoknak meg kell
küzdeniük Az invázlós csapatok Összecsapása a Szicílián le/ó tengely- tartalékokkal még cs-k czulaii következik be.
Zürichbe Lontlnnbn! olyan hir érkezett, heuy a/ok a szövetséges expedíciós csapatuk, amelyek a szicíliai támadásban nem vesznek résat, rövidesen egy hasonló méretű, mis hadmóvcleten fognak működni, (Ml ÍJ
Ujabb partraszállások Szicíliában
Zürichi jelentés "zerint az első nagy szicíliai csatái a catánlttl MkNágnn várják, amely, ellentétben az eddigi harcok sslahslyevel, kitűnően alkalmsa a gépesített egyaógok harnbavelésére. Go-lanál és Llcutáoál ujabb partraszáilá-sok történtek. így Javult az amerikai hídfő veszélyes helyzete, de a tengely-támadáB ezen a szakaszon olyan heves, hogy hz amerikai csapatok \' meg mindig nini jutottak tul a Caltagfrona fele vezető ut első szakaszán.
Az „Avenlre" megjegyzi, hogy azok a harcok, amelyek Szlcilaban folynak, ugyanolyan súlyosuk, mint az oroszországi és cwendesóoeáDi harcok. A
la-
szicíliai pnrlr&fzeilás az európai vazlíi kezdete.
Torinót bombázták Milánói jelentés azertat Július 13-ra virradóra \'Itrlnót nagyarányú; légi támadás órte. A város hét temploma és öt Iskolája pusztult el a kombázás kö-veUeajJJÉ^ui.
BerHn: „A dtintő harcak kiiazöbón útinak"
MegfflRyztk Berllaben, bogy Angusta etlenaoges kézbe kerülése az mutatja, hogy sz abgolok az hivázlós támasz-.
pántokat éezak felé kibővítették ugyan, de a tangely csapatafaak eddigi elhárító harcukkal sikerült av. elleunég által létesített hldfók kHerjft«xtéaót\' dieg\' akadályozni. Ez at ereumeny, német vélemóny szerinf, megköaDylli a nugy ell enrendszabályok kibontakozásét, Berlinben ezzel kapesolatbtn maris a sztárnál c>ata uiáaodik szaksHzáról be-ssélnek, amely ellentámsdásokbau nyilvánul majtl meg az angolszász csapatok kö^pöntjnl ellen. A német víte>. meny egyezik az ango\'TOász megália\' pitásokkal a tekintetben, hogy a twi-gfly Imdürtijo eddig ckupán elczórtan került harci érintkezésbe a szÖveÜaV gesek csapataival. Ez arra mutat, hogy a döntő harcok még küszöbön állnak.
Száz angol bombázó Sváfc felett ¦
Berni Budv Tud.-jolentés ezorint Svájc területét11 hétfőre virradó éi-iol ~mintoey szás idegenrepülőgép repüHo-áT.- Kíí/üUüí \'2 nasy-"ficfe* motoros iHimbázó svájci torüteton lezuhant. MÓg nem tudják, » rossz idő rnialt-e, vagy podig lelőtték. A lezuhant angol \' repülóg/tpok\' szo-mélyzetéból 7 ember meghall.
A szovfet fronton a német ékek minden irányban haladnak clSre
A keleti hadszíntéren Iljelgorod és Oroí környékén duló kettős csata csúcspont iához közeledik irja a NémiBt Távirati Iroda katonai munkatárs;!. Az összefogott német ollon-támadások egyre jobban éreztetik
hálásukat a Szovjet erőjére, aki csapatokban és anyagban mindont ide összpontosít, "tni az egész arcvonalon nélkülözhető. Az a körülmény, hogy a csata mostani területe * szovjet arcvonal hadászatilag egyik legérzékenyebb pontja, a Itolsovís-táktól állandóan jujfiob erőmag/e-szitőst követol. Ha csökkenénok a Szovjet erőösszjiontositasai, amelyek iolonlog csak védekezésre irányulhatnak, katasztrofális kövotkozmó-nyoi lennének az egész arcvonalon a Szovjet számára. Nem lehet ugyan i» áttekinteni, hogy á.nómot vezo-tóség o megváltozott harci helyzetből monnyiben von le meghatározott hadászati kiivolke/,iutéaokot. A,
gok szociális mc»enSaőa!ése fa a tisztvisolő társadalom fokozatos jobb életszínvonala szempontjából, azt réazlotosebbon ismertetni fölösleges. Nagykanizsa a Maort szárnyain fokról-fokra emelkedik a gazdasági jó^ lót olyan régióiba, amolyokről-még pár évvel ozelótt csak "javíthatatlan utópisták" álmodozhattak.
Iv a váron társadalmi élete is lényeges változást mutat.
A hatalmas Maort-gárda, a tekintélyes képzett műszaki kar, a több-száz főnyi tisztviselői tábor s a muiikásolí hadosztályai szükségszerűen döntő befolyással vinuiak a
város egész közéletére.
A Maort ina nemcsak állandó beszédtéma, hanem eleven ham erő a város polgári lakosságának minden rétegében. Alig van Nagykanizsán olyati család, olyan ház, amelynek közvetve, vagy közvetlenül ne volnának valamilyen kaj>cso!alai a Maorttal.
Minden felszabaduló munkaerő, minden titkos amhició a Maort folú fordul, ahol jobb mogélliotés, magasabb ólotezmvonal, nagyobb szociális gondoskodás és társadalmi el-liolyozkodés Ígéretei kísértőnek.
A Maorinak ma valóban kivételes
helye van a város életében, gazdasági fa társadalmi téren ofjyaránt. Kz megfelel annak a pozíciónak, melyet oz a napról-napra erősödő s országos viszonylatban is a logolsó vonalba törő hatalmas vállalat, Nagykanizsa büszkesége ós logna-gyohb szoroncs/ijo, ebben a városban rövid pár évi eredményéé munkával magának kivívott.
A Maorié ma Nagykaniasáji a jelen, kétségtelen, hogy a Maortó
|08Z>B! jövő 18.
Nem .túlzás tehát, ha a^nóphumor máris átfestetto a régi cégtáblát így: MAORT... azelőtt Nugykiutizsa...
ZALAI KÖZLÖNY
1913 július 1 j
Szovjot Nymodon « fenyegetett pontokon Von Ossi» minden erét. Napról-napra ujabb csapatokat «\'ú anyagot dob a. küzdelembe. Mindonnok o|lonéro a\'némot ékek egyre tovább haladnak kolot, illetve észak é-s dél folé. A német támadó erő állandóan
fokozódik. A/, a honyomáa, mintila « harcban álló nóiriot külolókokhok még valóban tekintélyes és oddíg igénybe noni voti tartalékok állnának \' rendelkezésükre. Csuk a jolro várunk, hogy lieavatkozznimk a küzdelembe.
Ul német feayvorek a keleti fronton
A kololi arcvonalon folytatódik a Szovjet heves oltón állása. kV, azonban esoppot sem zavarja a ftümot ellentámadások torvszorü. pgyonlotos végitíhajtástil, \':lentik ltoriinból a Kurszktól északra ós délro folyó Harcokról. A némot siker tokinteíé-t»ii fontos tényező a nohóz némot páncélosok átütő orojo, a légi kötelékek mozgékonysága,
az utász- és gyalogsági kötélé-Lek előszűr alkalmazott akva-• 1 vsze/ló eszközei és más ujabb közet/iarxi fegyverek. Hétfőn súlyon küzdelmek árán 473
szovjet páncélos pusztult ol. A legtöbb szovjo! ncélszörnyotogot lijel-. gorodlól észnkkololro "szétszórt ol-lonségrjs oldalt ámudások leverésekor pusztítottak ol.
A páncélosok útját felszabadító aknaszedő-kötő lék az Ogyik szaku-Bzen 4 nap alatt az uj eszközzel hatozor aknát szodott fel és lett ártalmat kínná. Noni kell külön hangsúlyozni, jogyzi meg a némul közlemény, hogy" az aknák gyors oltávelitása a [nuicélosok eredményes harcának gyors olőfollélele. Nagy páncélos csatáknál döntő fontosságú vélt oz a körülmény.
A bolgár hadsereg csuk akkor nyul fegyverhez, ha megtámadjak
A bolgár hadügyminiszlor^ ogy Szófiában tartott gyűlésen kijolon-tette, hogy Hulgária fölszabadulása óta, 65 év alutt, mindon tekintetben olyan siküVokot ért ol, amelyek az európai közösségen l>olül a togelsó bolyok egyikét biztosítják liulgária számára. A Iwlgár hndsoi-og nom nyul fogyvoroihoz, hu nom támadjak mog. tV hu valaki tánuidáat moré-azol indítani liulgária ollón, moií-ógeti az ujját, llulgáriának olyan
hadserege van, nnioly nem marad mögötte kiképzés és fölszerelés lo-kintelé!»n a tengoly hala ltunk logki-válóhh madsorogoinok seni --¦ mondotta a luul ügy ni in is/tor. Majd 1h> széde végén rolhivta a bolgárokat, zárkózzanak fol a király mellé és legnagyobb hűséggel nzolgálják királyukat én Bulgáriát.
El legyen a nagykanizsai várost kereskedelmi Iskola ni lgazgatéja?
Surnnyl Oyula Igazsratö nyugalomba vonult
mllásávafSi magyar I Olöií
A nagykun i/sai városi koroske-(lolmi középiskola folügvelöhizotl-sága ülést tartott dr. Krátky István jx>lgiínno;der olnöklésévol, A bizottság meghallgatta és tudomásul vette az igazgatóság jelentését az ebnult iskolaévről. Az oieduiénvok minden tokinlothnn kedvezők voltuk. A hevétől meghaladta a 86.000 j>ongót.
Stirányi Oyula igazgató Ixijolon-totto, hogy szolgálati ideje Molvén, nyugalomba vonul. Megköszönte a polgármostor és a bizottság támogatási,! nehéz . munkájában.
Azokban a molog u olismeréssol toló szavakban, atuolyokkol a |>olgár-moslor volt búcsút a távozó igazgatótól, a város egész közönségónok szoiolete és elismerése szólt Burányi
Gyula folé. Nagy tudású tanár, ki váló i^iiííógus, molügszivü ember
izáért,
van
hogy
arm
tiniül jolloinü fírfi liorüll annak p<"!». ""W.\'r l.-rli-kotolo»»!»,! itlojín Kiinínvi OviiUi „Mií-lyíbon Wf" vo,,ii1Ikii>. n,™,TO.l., u*
Sito >¦ .-.<<,•-*;.¦*¦.* Ítc-if I
A védők beterjesztették fellebbezésüket Tarján (Pálcslcs) Ferenc Internálása ügyében
"karján (Pálcsics) Forono ismeretes ügyélym !1 nyomozás szünet nélkül íolvik tovább^ Kovács Nagy Pál roiulorfotan ácsos intézkedett, hogy Tarján Ferenc lelopongodélv-hez kötött bérautóját loszoroljék, egyben mogkoresto az illotéko» liató-sagot, a bérautó-engedély megvonása iránt. Ugyan la Tarján Körönének hérautó engedélye is volt, de amikor kellett volnn szométy fuvarozásra, sok iz bon az ó személyi ós üzloti céljaira használta fol, csak kívétolos osotekbon lohotott rendo-lésro kapni -:- mondja u rondörsé«í indokolása.
A rendőrség a délelőtt folyamán kihallgatta Tarján Korom.\' kozelö-orvosál, dr. Díhkhí luiru jnigyk-ini-zsai orvost, akí Tarján egészs*"*^ álhtpotárál adott fed világosi lást és orvosi véleményt.
Tarján védői hétfőn délolótt Ik>-aílták íráslioli folloblKizéisüliel vé-(loncük. internálása ellen, amit a rendőrség a mai nap folyamán fol-lorjoszt a főkapitányhoz, határozathozatal végett.
Víléz dr. Jónás Károly rendőrkapitány, a bűnügyi osztály ho-lyottos vezetője tovább folyUtjn a k\'ihallgatásokat az ügylxrn.
ídoji
az igazgatói széklw, az átállítás nehéz időszakában. Feladatát niindon-kor ügyszeiető buzgósággal, lolki-ismorolós gonddal és bölcs körül-tokintéssol látta ol.
A hiznltság melegen ünnepí-lto u lolépö igazgatót, akit u jKtlgármoslür arra kért, hogy foglalkozzék nyugalmában \' is-.az ifjúság és űz iskola1 kérdezőivel. - . j
Burányi Oyula nyugalomba vonulása, felvetette az iskola igazgatói-széke betöltésének kérdését. A bizottság-tagjai, dr. lioda Károly, víféz Tóth Héla, Samu Lajps Küronya István mellett foglalúik állási, aki mint az iskola tanára, hosszú idol töltött az orosz fronton, súlyosan megsebesült, úgy hogy alig lohotott megmenteni az élotnek. Olyan áldozatéi hozott tehát vére
mindonUóppon olöjoga hogv ahol az állás dokoruiná és m gyobb falat konyoro felé.ut nyílik, ott logolsó sorban ó, mini hadviallt, mint Volosiilt korüljön számításba még akkor is, ha ogy-két évvol ko-vosobb a szolgálata, mint arnonnvit mog szoktak kívánni az igazgatói mogbizatáahoz.
Csak helyeselni és támogatni fialjuk a bizottság tagjainak állásfoglalását.
Itthon is, a javak szótoszlásánúl is, a hivatali és társadalmi mogbo-es\'filéslien is olsóhbsóg jár annak, aki első volt ott, ahol mindannyiunkért, a magyar hazáért a halállal kolloll szutnbu nézni. Küronya István ezon a téron moglottű a logna-D\'öbb magyar férfi-kötolossi\'-got a \' \'át
hogy itthon íh élro ro a\' mód nnxst mog-
rdontot, állilsuk, adatott.
Harag és nolioztolés nélkül koll ezt mindönkinek tudomásul vonnie, akinek, ajkán nem csak puszta szó a hősi áldozat moiíbo-esüléHj.
A bizottság hosszabb vita után végül is ugy határozott, hogy a pont^rnioator javaslata értolmélwn páfvázalot irnak ki az igazgatói székre, additi Pódig a távozó Hu-rányi Oyula CKÍdigi igazgatót kérik (öl az iskola ügyeinek továbbvitelére, n pályázatot azonnal kiirják é:s a vákisztiLst a bizottság auguszlun foíyamán ejti mog, ugy hogy oz iskolaév megkezdéséig a kultuszminiszter i jóváhagyás is inogtórtéri-hotik. \' i
A magyar vidéki nyomdâgzat seregssemieje Szombathelyfin
Palesztinába vándorol fel. a Zágrábból Nagykanizsára Menekfilt orvos-család
A klr. Ügyészség 8000 pengőt szabadított (cl a lefoglalt pénzbAI
Hövidon közöltük, hogv dr. Hóim \' •Oszkár zágrábi orvos és családja napokkal ozelótt Zágrábból elmonn-kiilt, minden vajryonát és értékét pénzzé és ékszerekké téve. Magyar torületro léjwtt Muraközlmn és ini-vol nom volt sem ongodélye, som utlovolo, dr. Hőimet va \'családját beszállították a nagykanizsai kir. ügyészségre, amolynék azóta foglyai. Dr. lioiméknál t&bb bőröndöt foglaltak le, amelyek telve voltak ruhanemüokkel, pénzül ós ékszerekkel. Tegnap dr. Délczog Imre |>or-
laki ügyvéd dr. Hoünék kónviso-lotéhon arra kérte a kir. ügyészséget, hogy mivel a Hoim-caaíád Törökországon át Palesztinába akar kivándorolni, ennek loliotővé téléin érdekében szabadítson fol a lefog-.lalt pénzből bizonyos összeget. A kir. ügyészség 8000 pongőt «zal>a-ditott fol a védőügyvéd kérolméro. Egyébként dr. Hoimék utlovél nélküli határátlépésénok ügyét július 80-án tárgyalja a nagykanizsai törvényszék .
Jut/us nép mo Z <? Ó Szudán 14-én és 15-én--és csütörtökön
Magyar film I
Csathő Kálmán nagysikerű filmje
FŰSZER ÉS CSEMEGE
Aktuális hiradó
Előadások kezdete 5 és 7 órakor.
A Ma;\\aiorszá\'_\'Í Orafikai és Rokoniparosok l\'Ymökogvo-uilétének Vidéki Nyomdász szakosztálya Szombathelyen a varon 1H"U avch Jnbl-
louma alkalmából országos\'nyomdalpari kongresszust rendez. .Julius 25-én az ország minden részéből Szombathelyre osszogyülekozó nyom-\' datulaidonosok, n\'yomdavozoték és nyornuászok tartanak mogbossélést az, iparukat érintő legfontosabb kér-(lésokról. l\'Ine a nagyszabású kongresszusra mogli ivtak Hornom isza Oézn iparügyi minisztert, aki személyes megjelonését hulvezto Itila-tásha az országos érlokozloton.
Ez a wuegszemlo egyúttal a nyomdászipar művészi bemutatója ia losz, mert az ii>arosszékházi>:in nyomtat yáivykiállitást rendozjiok. Ezt n kiájlitást szintén az iparügyi miniszter nyitja mog. Az ünnopséf gokkol kapcsolatban a uagygyuléa
emléktáblát helyez ol J\' szeminárium épületén, amolvlMin az első szoinliot-
hclyi,i Sioss-félo nyomda, az ország
harmadik nyomdája működött. Magán tt" nagygyűlésen dr. Mészáros; Hugó jiolgárinestor, Ulroich János ipartestületi elnök, Székely Oéza (Soproni. Ablaka György (Szeged), Arany Károly (Szonibatlioly), Kakas Ágoston (Zuhoííorszog), Szelői József (Kassa), György József (Tiszaföldvár) és Tokai\' Szabó István (Kolozsvár) szólalnak fol.
A nagyszabású országos kongrosz-szus ünno|iségoinek elókészűletoi már folyamatban vannak, a meghívókat s/.étküldték, .lőroluthalólaij BÍ nyomdászipar összefogásának impo* zaus niognyilvámib\'isa lesz a szoiu-batbolyi QiUaSpség.
A kiálliti\'uion részt vesz a /alai Közlöny nyomdája is.
Életfogytig tartó fegyházra ítélték két marbabajesár csavargó gyilkosát
1941. azeitember IVánZalahaláp közfég hitáriban halva találták Varga Gábor zalahallpi marhahajcsárt. A csendőrség
Sllfcotsigot állapított meg a aanak elvetésével Sii\'iiai Károly 67 éves le-aencetomiji stükféslt napszámoEt gyanú sitslták. Szántait azoaban csak cz év ele-Jen tartóitathatták Ic, mert mindig vándorolt.
Szánfai a ceendérök elolt beismerte, hogy Vargát ö gyilkolta meg. Először kapanyellel Ütötte le. majd\' amikor látta, hogy a itiarhahajcsár éleiét vesztette, levelié Varga larisznvájának a szijáf, hoyy meclojfsa. Ráadásul míg tCbb késszurást ia ejtett rajta. Amikor látta, hogy ninOs benne élet, elvetle a tarisznyáját és 25 pengőjét.
A kihallgatás foganatosító csendörök egyike emlékezeti rá, hoey 1935-ben, amikor szolgálatot teljesített a somogymegyci Tab kézségben, meggyilkollak Balaton-zamárdiban egy marhaliajcsárl. Megkér-
dezte Szántait, hogy járt-e Balatsnzamir-diban 1935. júliusában. Szántai beismerte, hogy abban az időben otl tafó/.kodoii és ő gyilkolta meg reluSr István tabl marhahtjesárf. Védekezést!! azt mondta, hogy együtt mulatott Fehérrel a kocsmában. Amikor onnan kijöttek, Pehér bottal támadt rá, Ő azonban a botot kicsavarta a fámadó kezéből és azzal agyonverte.
Szántait most állitolták a zalaegerszegi törvényszék elé cgyrendbeli színdéko* emberölés (a btJaionzamárdi eset), egy iL-ndbcli gyilkosság (zalahalápi esett és cgyrendbeli rablás bilntclte miatt. A iAr-gyaláson kiderült az is, hogy S/ántai iiók-kel való erőszakoskodás, topái, csalás és sikkasztás miatt már büntetve volt.
Szánlal beismert mindent.
A törvényszék a rádirat azerinli bűncselek mfinyékben bűnösnek mondta ki és étet fogy tfgfani fegyházbüntelésre Ítélte.
Az ítélet még nem logcrós. -
FERENCJÓZSEF
KEbERUVIZ
1913; július II
& KÖZÖSSÉG BOVáTA
Ártáblát minden hentes-és mészáros-üzletbe!
A mai [lustával kaptuk számos aláírással a következő lovolol:
Igen tisztelt Szerkesztő UY, a hatóságoknak akarjuk megkönnyíteni a helyzetet 6a a vásárló Iwr-Ötwégnok !3, amikor fölhívjuk kedves lapunk utján az- illotókos hatóságok figyelmét arra, hogy a vásárlók nagyon nehezen tudnak tájékozódni n Húsárak iránt. Szól oz a csontozott és nem kicsontozott közti árkülönbségre, vonatkozólag is, nem is om-litve, hogy nagyon sok vásárló nincs tisztában a hus ós husnomúok árával. Hogy ttgv a hentes ós mészáros, mint a vásárló közönség \'mindenkor tudja, mit koll fizetni, kérjük, rendeljék cl sürgősön és mindegyikre nózve kötelezően, hogv minden Iton-tos és mészáros üzoniiwn ért üzletben függesszék ki a mogállapilolt maximális árakat, feltüntetve azokat csontozva és csontozatlunul. llus-iparosok és vásárlók csak hálásak h-sznek a hatóságnak az intézkedésért. Köszönjük soraink közzétételét és vagyunk lokintolos Szerkeszt" l\'rnak hazafias tisztelettől aláírások.
Néhány szó a fürdésről és a napozásról
Mindenki tudja, mégis aránylag kevesen gondolnak arra, hogy ny<Íron naponta kétszer is mea-ismétlődő hosszas fürdéstől és az erős napozástól a bőr gyakorid kisrúrad, dininek azután télen, a nagy hidegben érezzük igén kellemetlen következményeit. Vigyázunk tehát-bőrfink simaságára és amiht észrevesszük, hogy szára\'. Iním\'ós, luizodozó, olajjal vagy megfelelő krémmel azonnal kenjük he. Általános ma már a testnek napozás előtti zsírozás*, ami kétségtelenül egészséges, inert elősegíti az egyenlefes buniulást és megakadályozza a nap okozta égési sebeket. De ne feledjük, hogy a túlzott napozás ellen a védő zsírréteg sem használ. Fogadjuk el az orvosok sokszor hangoztatott tanácsát és csak fokozatosan szoktassuk testünket a naphoz. Sokszor megkeserülték már az átmenet nélküli hosszas napozást, különösen azok, akiknek nem tökéletesen egészséges a szivük! Rövid pár perc elintézte! Ha kifekszfink és ugy veszünk veszünk napffirdŐt, tehát a sugarak intenziven érik testünket, negyed fordulótokat tegyünk, hogy arányosan kapjunk a napsugárból és az egész elsŐ napi napfürdÖ-zés ne tartson tovább 8-10 percnél. Ne higyjük, hogy mert már sokszor birtuk a kezdeti hosszas nap fürdőzést, bírni fogjuk azt minden alkalommal. A bőr is szebben barmi) lásson, fokozatosan. Órák hosszat áztatni a testet igen egészségtelen, gyengíti a testet és valóban nem szolgál a szépség fo-kozd\'sárrt. Friss, erős úszás, utána \'ubuny, végül érdes ruhával való ledörzsölés, ezekben rejlik a nyári fürdés edző és szépítő hatása.
A strandokon lehetőleg ne jár-juttlí mezítláb. Sok sérülést kerülünk ki ermodon. Óvakodjunk d "apsziircístól, melynek évente oly sok,m áldozatul esnek. -És még egyre vigyázzunk Aki reumára, \'scliiúsra hajlamos, ae soha sé tartsa magán fürdés utón aned-v<1s fürdőruhát, hanem azonnal ve!iyen fel szárazat és ugy na-l\'ozzék tovább.
4 főkapitány felmentette a polgármestert és a 26 nagykanizsai hentest a ,,t.us-ügy"-ben
Annak időjén megírtuk, hogy a nagykanizsai rendőrség 2ü hentesnél füstöli hiisnomüt foglalt le. Mikor kihallgatták őket, azzal védekeztek, hogy a liolgárnroster, mint » városi közellátási hivatal vezetőjének utasítására végezték a folfüslölést és
tárolást, mert a polgármostorVozzol a lakosság kéaőhhoni ellátását, íllotvo húsvétra lünlöllhus kiosztását akarta biztosítani.
Az ügy o lendórsóg kihágásí bírája (¦{{¦\' került, aki a közellátási rendeletekbe ütköző kihágásban mondotta ki ugy a polgáflhOBtort, mint a 26 nagykanizsai hentest bűnöseknek és ezért a polgármestert I01X) pongö, a honleseket öíX) pengőtől őt) |»engóig torjedó pénzbüntetésre ilélte. Az elkobzott, illetve hatóságilag kimért htisnetnü értéke kb. 20.000 pengő volt, ami szintén a liusi|ian)sokat terhelte.
Ugy a polgármester, mint a hus-i [janisok niogfo|lobl>ozték az elsőfokú Ítéletet a főkapitányhoz, aki napok kai ezelőtt meghozta másodfokii ha
tároxatát obhen az Ügybon.
A főkapitány megváltoztatta az (%lMŐfoku Ítéletet és felmentette ugy a polgármestert, mint a 26 nagykanizsai husiparnst az ellenük emelt vád alól. Indokolásában kimondotta a főkapitány, hogy azért kellett megváltoztatni az elsőfokú határozatot, mert OZ az ügy nem tartozik rendőrségi eljárás alá, hanoin fegyelmi alá. Annak., megállapítására [ledig, hegy a polgárinester határozatai jogszerüok-o, vagy som, a rondŐrSÓgnók jogköre nincsen.
A másodfokú határozat ölten 15 nap alatt lehet fellebbezni, A Közellátási Kolügyolóség mai napig nem nyilatkozott. Amennyiben nem
fellebbeznék meg a határozatot, az jogerőssé válik és az akkor elkobzott, illetve kimért husnetnü értékét minden érdokelt husiparos a reá eső összegben ingja megkapni a rendőrkapitányságon.
A főkapitány határozatát az érdo-líolt felek írásban kapták kézhez.
Öreg-leventék Nagykanizsán
Levente-tábortűz a Zrlnyt-
btwrtpályán
Fátylát fdlebhen(ett« a párás reggeli levegő, átszitál-\'\' napsugarak vetádtek szobám zsalus abiik.ua. Félig aludtam még, amikor szokatlanul szép, férfias nóta hangjai sok-sok zeng6-bong6 harangként zúdullak az éjszakát kioltó melódiával felém...
Amint az ablakon kinézek, mosolygón arcu. leventeruhás férfiakat látok zárt rendben menetelni Furcsa, gondoltam. Eddig ugy tudtam, tioey a leventéintéz-ménv az ltjaié, akik még csak ezután kerülnek sor alá. Nagyon kíváncsivá tettek ezek a .leventék".
Mondhatom. Nagyrécse, avagy Nagykanizsa összes hölgyei együttvéve nem olyan kíváncsiak, mint én. Elhatároztam, akármi történik is, utána járok ennek a .levente"
ügynek- Kifutottam az utcára én mezkér-dczluin az egyik elmerengve álldogáló leánykát (17—18 évesti:
— Mondja lelkem, honnan lőttek és kik ezek a .leventék*?
I.áf-zík rajta, hogy ismeretlennek, .kintiakénak" gondol,
— Nem leventék ezek kérem, s mégis leventék.
A dolog rámnézve még érdekesebb és míe kíváncsibbá tesz Uiána jArok én. Moü már tudom melyik laktanyában laknak.
Ebéd után Őrt állok a laktanya elélt és figyelem ezeket a furcsa üreg leventéket. Egyszer csak hallom az egyik .levente" harsány kiáltását;
—- Tanfolyam-század!
Mintha a londoni City kellős közepébe bomba vágódott volm, hatalmas csattanása .i bakmesoknak és vl. váriba merevedik a (antolvarn-szizad Ka\'onák ezek niégln -- go\'idninii Kemény fiuk! Döng a föld lépteik alatt, amint a kapuőrség
Ahogy a humorista látja:
milyen pályára menjen az ifjú?
Miniáit arérettségin átvészeltünk legfőbb ideje, dönteni arról, milyen pályára ménjén az ifjút
f\'űn kétségtelen. A pályaválasztást az arravalóság, a hajlam döntse el. A fiút arra a -pályára kell adni, amely iránt már kicsi kintiban ron-zalmat árult el. A szillö, ha gondosan, figyelemmel kisérte a gyermek értelem világának fejlődését, kétségtelen bizonysággal tudja, mihez van tehetsége.
Példaképpen sajá\' eseteinél mondom el.
flórom éves koromban döntöttem először. Vásárnaponként iptfiojtse*
gédek pénzcztek az udvarunkban és köztük mindig egy nyafka csizmadiasegédnek a zsebében rxöri/őtt legtöbb réz és nikkel. ¦
— Mi leszel, ka megnössz? — kérdezte.
— Csizmadia — válaszol tani lelkesülten.
Sajnos, et a lmjtam csak egy hétig lejlőttólt, mert a következő, vasárnap hintón vittek kirándulásra s éltkor határoztam el visszavonhatatlanul, hogy kocsis teszek.
Első elemista koromban a tanítói pálya mellett döntöttem, azzal a titkos munkatervvel, hogy valakinek mielőbb msszafizetem\'az akkori, pedagógia suhogó vívmányait.
Ekkoriban még a következő foglalkozásokat választottam.- Tengerész, cukrász, tábornok, légtornász, fegyszedó (moziban), .vándorméhész, trónörökös, halottkém és várkapitány.
Ahogy gimnazista lettem, megkomolyodtam és revizió alá vettem állásfoglalásaimat. Dobtam az ösz-
szcs kombinációkat és kíjegecesedetl az a megmásíthatatlan elhatározás, hogy paptanár leszek. Jftspedig: nyolc év alatt nemcsak a középiskolai, de mindent elsöprő tehetséggel és szorgalommal az egyetemi tanulmányokat is elvégzem és mire a többi maturál, én már a diplomát is megkapom.
Valami közbejöhetett. Tragikus lelki konfliktusnak keltett lennie, mert az első gimnáziumi vizsga után legjobb barátommal két faládából lábbaj/ásos járni iive.l szerkesztettünk és elindultunk az idegenlégióid.
) Nem egészen három év alatt még Ál következő pályákhoz volt hajlamom: csillagász, nayykövct, színészi ceiilercsatár, továbbá akartam lenni Czája János, Nick Garter és Old Sftatterland.
Természetesen azután lehiggadtak a kedélyek és mire az érettségihez érkeztünk, megvolt a végső választás. A bankszakma. Mcgcolt a terv is; gyakornok, végtepesités, //ár év m ulra segédkönyvein, kőliovclff}, jó nősülés,, cégvezető és hat majd meglátjuk ... Apróra kidolgozott tervezet volt, a jó üzletember körültekintő, óraion, mindenre kiterjedő figyelmével állítottam össze és fölényesen mosolyogtam, mikor osztálytársaim még az érettségi napján sem tudták, miféle fiályára menjenek.
¦— Oh én tisztán látom a jövőt — mondottam\', mini egy próféta és barátaim irigykedve néztek fel rám, az egyetlenre, aki tudja, fgy lettem újságíró.
KISS JOZSKF
előli tisztelegve ellépjek. Jobban szemügyre vettem Őket Arcukról crtelem, tudás sugara árad, nemükből lelkesedés tize cillog felém. Komoly férfiak ezek mindannyian
Követem iket. gyorsítva lépéseimet, amig az egyik oktató liszt személyeben ismerésre találok.
- Zavarban vagyok, századom url Leventeruhában meglett férfiakat látok, fiatalt, szőkét, barnát, idősebb, öszeihaju urakat. Sőt esküdni mernék, hogy az a három, aki most mellettünk ellép, pap, tonsurát, franciskánus hajkoronát viselnek. Lenne szivei erre nézve némi magyarázatot adni ?,
— Nincs ebben stmmi ördöngoiséf, mosolyog a százados. Ezek a leventék .levente urak*
Nem akarván magamat nagyon bulinak mutatni, csak az egyik szemöldökömet húztam feijebb egy lelcentircl.
— Ugyanis levente csapat-parancsnoki tanfolyamot állilolt fel a magasabb) parancsnokság itt Nagykanizsái -- magyarázta jóakarattal — és etek az urak felekezeti különbség nélkül, papok, plébánosok, tanítok, tanárok okként Jöttek erre a háromhetes tanfolyamra. Excu kló alatt képesítést nyetnek arra, hogy vidéki levente-csapataikat a kivánt szellemben vezessék lovákb. Sok van közöltük, aki a régi és a mostani világháború harctereit bejárta, kitoni, tartalékos tiszt. Az ö lángoló lelkesedésükéi, tudásukat és magyar fajtájuk iráni nagy szeretetüket várja i magyar levente ifjúság, hogy az uj alapokra helyezett, igazi keresztény, magyar leventeképzés lelkét vegyék át tŐIUk. Katonai fegyelemben élnek három tiétlg, lelkesen, készségeién végzik el a kiszabott munkát, hogy szivüket, lelküket u) élet-lelkesedéssel megtöltve, térfenck otthonukba és vezetői, fáklya vívói legyenek külön-külön és együtt is az egesz magyar Ifjúságnak, a szebb jövő sarjadékának.
Egy sudártermetű, öszbaiu árnigy a par.incsnok és még két fiatalabb (Ahaana-gyot látok, akik szintén otíatótidztek. Valamennyiüket ugy válogatták ki, akik lelkes és igen sokat áldozó, ifjúságiit, hazájukat izzón szerető katonái, oktatói a tanfolyamnak.
Ezek a .levente-urak* a magyar Olimpia ezer éves kandeláberénél gyújtanak fáklyát. Lobogó fénycsovájuk letsztvja, magához vonzia majd az uj nemzedékeknek ¦áilk f.\'cr éven át élni, dolgozni, örülni és szenvedni tudó magyarjait.
De nem csak dolgozal akar e kis tábor. Kilétük alatt szórakozlalni Is akarják Nagykanizsa kedves és minden Hzép iránt érdeklődő közönségét. Amint értesülünk, e bét végén, szombaton este tábortüzet gyújt a tanfolyam hallgatósága és szivból-lélekbol fakactó, komoly- 6s vldámlárgyu Bzámaiva! kivan kedveskedni a megjelenőknek.
Meleg szeretettet hívnak mindenkit, aki hisz a nzebo Jövében. ,
Legyünk ott mindnyájan ennek a telkes gárdának hangulatos tábortüzénél.
K. /.
VÁROSI SZÍNHÁZ
MtörtSMn, 15-éu elli •IS órakor Utola* alSadásI
Buosű KABARÉ
«e égése tírsulat Icőiremflkődésével
SZŰCS LÁSZLÓ Konfer.il: Vapadi Pal.
rásüt, iiistii
legmagasabb árban vészei. . Vékásy ékszeréi*
rtVatl
1784190?5419
«
KÖZLÖNY
1043 július U
MI REK
fij/nli tjógyaiertári ügyelet:: Ma a Sz. Mária gyóijyazertár Kjrály-u. 40. ezúui.
Kiakanizonji a., ottani gyógysaaü}-tAjT Allun.lt\') ügysleUuaaolifülatottart.
Naptár, július H Sierdi. Róni. kai Bonaicnt. - Protestáns Bors.
A ÜÖZKCItDÖ nyitva vau raggal • ór&tol eato 6 óráig. (Hétfó, iswrds, péntek délután 6a kedden egésa nap n*k»ik.? Telefon: 660.
— (Pénzügyi helyzet Zalában).
Zala varmegyében az Idén beflzellek caneeen 3.7S2 451 pengői, hátralékban van mfg I0.t47.fto pengő. Illetókekből befizettek 475.C86. forgalmi adóból pedig Í32 85Ü pengót A visszacsatolt Délvidéken behajlhatatlansájt és Ingatlan árverés mellav/eaóvol a közigazgatási bizottság a caáktornyal és al«ólfndval Járáa területén 70 községnél 3842 esetben 173.17(\'61 pengőt törÖitsK. amivel, a korábbi törléseket ls beszámítva, a perlnkt adóhivatal területén összesen több mint l millió 322 ezer pengőt töröltek.
— (A Bajtársi Szolgálat)
által nysraltatásra küldött nngykn-nlzasl szegény gyermekek első csoportja már feleidejét lüKi Balatonba-róuybön és dnu&ra n kedvezőben Időjárásunk — utógls Jól érzik magukat. Or KrAtkv István polgármester neje uicgi .tngnitíi a kanizsai gyermekekel, ami nagy örömöt okozott a lluk lányok körében. A Szociális Mitszlóshővérck gondoskodunk arról, hogy n gyerrm;-kekuek elegendő legyen a táplálókuk. ; Qyümülcs 1a van bőven. A szülők a , legjobb reménnyel várhntJAk vissza ! csemetéiket Víg élet uralkodik Be- ! rónyben, amit a természet fs nrra to- I rcmteit. hogy a gyermekeknek üdülő éá nyarain helye legyen Az első cho-
Port után bamafoasD. Indul a második > n kéKkercszies kedvesnővérek vezetése alatt
— (Milyen élelmiszert lehat postán szállítani?)
A posta vezérigazgatóság rendelőiben Összesített l-l ¦ utalást állított össze a postaszállltáhl korlátozás alá enő közszükségleti cikkekről. Ezidöszerttil a baromfi, burgonya, cukor, gabonntélék, tengeri, takarmányok, hagyma, húsfélék, hüvelyesek, kenderteriiékek. liszt, olsjoBmagVHk. tel- éa tejtermókek, tolás és zelrsdékOlók esnek szállítást korláiozá* alá. Az u] rondolelben a postnvezérJguzgalósfig újból ezubólyoz-ta nz Ilyen cikkeket tartalmazó postát küldemények kezelését. A csomagot felvételkor a tartalotnnyllváallás alapján gondosan meg keli vizsgálni, hogy a tartalom nem esik-e korlátozás alá. Kvégbői tt csomagnál a tartalmat ugy kell feltüntetni, hogy abból a szállíthatóság megállapítható legyen. „Élelmiszer" vngy „baromfi* vagy más Altalános megjelölés nom elegendő, hanem meg kell kívánni n tartaloia közelebbi és részletes megjelölését az egyes cikkek meneylségével. Korlátozás alá c.iő küldeményeket csak azálll-tásl Igazolvány alapján szabad felvenni a megengedelt mennyiségig. Ha a felvevő postahivatal elolt az a gyanú merül fel, hogy a ktlldemény korlátozás alá eső eikkot tartalmaz, de a feladó azt elhallgatja, előtte tol kell bontani a c*omegot. Amennyiben a postahivatal megálinpltju, bogy a csomag olyan cikkezel tartalmaz, amelyekaek szállítása korlátozás nlá esik, de a szállítási Igazolványt nem csatolták, kihágás mintt az illetékes hatósághoz (eljelentett kell tennie. — (Leaaatt a kocáiról)
Mezriczkl Jánoané, 4$ éves gyári munkáB, budapesti lakos, rokonaíkoz Jött nyaralni Ualnmbokra. Tegnap kimentek kocáival a galaml\'okl hegyre. Délután bazateló menve, a lovuk megvadultuk n nagy dörgéstól és villámlástól éa elragadták a kocsit Mozrlcz-ktné, akiben nagyobb volt az ijedtség, mint a bátorság, csak gyengén fogózkodott a kocsin. A rázódástól leesett. Az egyik karja eltörött. A menték be-¦zállltották a kanizsai kórházba.
— (Aratnak AlsómurikŐzSan) Alaómuraközben megkezdődött ai
aratás éa mAr régéi mutatke/nlt ilyen
szép terw<>s <>rccti:>i" uy--Sokkt\' több gabonát termelt-a gaxdstAisads lom, mint az előző ávekbei, A- eddigi becslések szerint Jó minísógU gabonatermésre vsn kilátás. A tengeri és a burgonya, valamint egyéb termények ls szépnek Igérkozuek. Az eső eddig nem telt kárt semmiben.
- (Felgyújtott a villám egy házat Bakánikon)
A Zalán Átvonult nagy vlhnr alkalmával a villám belecsapott az egyik bakénak I loldinüven házAbn. amely csakhntiiDr hatalmas lángokkal égett. A tűzoltóknak a nngy erőfeszítések ellenerő Bem sikerült a tüzet negfékez-nf. A ház. amelyben negyven gazdának a fonala volt összegyűjtve, teljesen elhamvadt.
Szinház
Koncert
A falrsganzról la, a minorról la eaak annyit tuduak meg, hogy kl fordította, de egyikről sen azt, hogy kl Irta ezt a vígjátékot. r*W, — az írónak aent árt ez sz Inkegnitó. Az uiaő felvonásban még ugy orozzuk, hogy egy szellemes és derűs erkiSIcsraJzgrlrnKd/.elevenedik meg a színpadon. A második felvonástól kozdvo aztán a belső lendületet hlaba keroesük, a humor elkanyarodik hz ölesebb komikum tájaira, Bzétfolylk u mese és csak Itt ott csll-Inn át még rajta az első felvonó* tza-tlrájánnlt egy-egy szikrája. A darab erkölcsi levegője legalábbis kólmérló-kü magyarázat kérdésen akar mentséget találni egy művész férj kisiklásaira, a magyarázat azonbai — szerencsére — távolról nem ineggyóző, de annál léhább éa folelótienebb. Mimim a házasság egy papucs lenne, amit , könnyedén lerúgunk, ha szorít, hogy I aztán » mngszakás ereje méglu csak újra vlsazuliuztasn velünk.
A vjgJMék Jó típusok alakítására nyújt alkalmat a fineszeknek. Ezen az estén azonban ez sem egészen bí-került a prózai együttesnek. Kiváló volt Deák Sándor tt félszeg tudós férj szerepében, a szezon egyik legsikerültebb Jellem-alakítása. — Mellette Lo-vassy Klári nyújtott kitűnőt a mfvész-feleség szerepében, Horváth JeiÓ a zongoraművészt folöletencn, lakács Margit a másik feleaég szerepét műkedvelői szlvonaloa Játszotta meg A többi szereplők Is színlelőnek voltak. Az egész előadón fésületlen volt, pongyola A íendezől ílgyolem hiányzott belőle. (60
Masxkva kBvttiUa* péUdjtoí ohoxoii a londoni fugtzlé* . kormányban
SiocAfiohii, jnliiin .14 A Dagnpoatun egyik jelentésében, amely angol körök közlésein alapszik, azt jelenti, hegy a jugoszláv emigrálta-kormányban kitört uj válságnak a/, nz oka, hogy a Bzorjot-uniö nlegodntliuiségénok adott kifejezőét Űihajlovies tábornoknak a kormányban való formális megmaradása miatt. Banyán in bányászati minisztert, akinek B visszalépését röviddel ezelőtt jelentették, Mihaj-lorics személyes ellenfelének tüntetik fel. Moszkva, mint a múltban, most ik azt kövefeli a londoni jugoszláv emigráns-kormánytól, hogy teljesen dozavuálja Mihajlovtcaot és a kommunista partizánokat ismorio el egyeden ellenállási mozgalomnak. A Dagsposton jelenti, hogy QnbL az emigráns-kormány szovjotbarát kül-lügyminisztom a visszalépés gondolatával foglalkozik. Kzállal a Szovjetnek erre a kormányra gyakorolt nyomása tovább erősödnék. (TT) Róma, július l-l A montenegrói partizánok ellen megindított hadjárat kedvezően véget ért. A lázadók mogsommisi-téso kővotkoztébon a helyzet .Monté-nogróban normálissá volt. Alos-sandro Piroli tábornokot, miután a reábízott feladatot elvégezte, I\'nrra-noiti gróf tábornokkal holyottositik a kormányzói méltóságban\'.
Nagykanizsa .negyei varos polgárniesíeréföl.
A Hoithy Mfk!ó» v. kCzk6rliá\'. 1943 évi irlf.n./ísi munkálataira nyilvános u.l-lcli vcif\'enytíigyaláat hlidetck.
Az ajáulatokal a feltélelekben megadolt clmzéFtel I. évi Július 19 én déli 12 óráig a pelgármebterl hlvntal Iktatójába keá benyújtani vagy poslAn beküldeni.
A HmJsI irúvflti hélkiznap/«on d. e. ÍQ^K! közéit a v. mirrüki hivatalban mígttklnihcló és bejzerezhfíŐ.
Nagykanhsa, )U43. ju lua 12.
ián Poigárme8t*r
MÉSZPOR
GÁLIC
FEKETE
és mindennemO fOazer- és papíráruk kapkaUk
Martinecz és Ujlaky Nagykanizsa
Kályhát, tűzhelyet
más téli sxDkségletét már most Jegyeztesse elö ClépUshos gulyóscsaiiágjalt rakláros
L\'NOER-UL! .MANN vaskereskedésben. MnlliriiT.napok. jii\'lriílenB. ss kenfolal raktár. "Wm
DRKVAV0LGY1
villamos Áramszolgáltató rt.
Aramulmlik tliotiSso, reklimiolék, hlki)alar,tiiek, szaks»rl lelvlláfositás rnMun vlllamsa k6rdésbon délalBH 8-lél délután IB óráig. Ossntsry-Mt 51. telsfon 29*.
Az Oaztálysorsjáték húzása
Aa OsztóljBOTBJátek mai hu>naón ft főbb nyloroniGiijokot a kövotkczfi Beaniok nyrrtík:
60,000 pengőt a 33.«68, taoOO periét Hz 51.513, 5.000 pengőt a 82.S93 is 2.000 pengőt a 17.040 számú sorsjegy.
(KololősscK nőikül.)
apróhirdetések
ÁLLÁS
GépirAftfcmn jíILim *isníuliaeliluöt,
kl önállóan könyvel, azonnal Itlves7.tlnk. KéílráH«n! irt ajánlatot Kopstcla bútor-llzJelbe kéiiink. 268«
KtíuyuUOtd laaonanak keli fizetéssel felveszllnk 4 pelgáil iskolái végzett jobb cialádbó! való fiat. Közgazdasági R.-t, nyomdája, Fő ut 5.
Irodai vagy hasonló loglalkoiisi ifj órától vállal megbizható, középkoiu az-vegyasazony. Cím a kiadóban. 2331
Egy lafiotio felvétetik Horváth üveg-özlelben, Fő-ut. v ?4
Kifutói felvesz Frank tAéileguzenT, UÖtvfls-ter 2/a. 23»
UjaúQkéKbeallSk azonnal felvétetnek Horváth ujsághlzományoanál, Fóut. 23t4>
Ératleeaf dőlt álló diák a szünidőben bárhol irodai munkát vállal. Clm a
kiadóhivatalban. 2416
A«xtalo»tanonoet lizetéiKl felveszek. Lukácrty Oyula asztaloamoter, Szí-chenyl-lér 10. 2328
Mindenest (lóriit) negyvenöt év Vo-titiii jő fizetéssel felveszek. Cim a kiadóban. 2326
GoballnosS hölgyet pamut munkára keres Mimóza kézimunka-szaküzlet. 2327
Klfuléllut felveszek, Krauic Nándor füizeikereskedő. 2332
ADÁS-VÉTEL
líbédlőbutor, nagy gardcrob-siCKieny, csillárok, Irómtal, pléhvel fe*iett nagy vápározölÁJi uiudak j lUllyeszlhető virrő-gépcl vc«ick. tírzscoet-tér 1?., I. eme-lei, balra. 2384
Bútorok, allwlen ebédlő, háló-szőnyeg Bth. rl.ulók. Megteklnlhclö naponta 5—& őre i^Oiótl Horthy M.-nt 17. 231*
Férfi kar ék pár hatznált, ni 100 90 gumikkal eladó józscl löhejccg-u. 31. 2330
HÁZ ÉS INGATLAN
Tálak szabadkézből eladó: Bajza-u. 10. Érdeklődni lehet ugyanott. 231»
Eladó Pogányvár mellett DIÓJkál községben 1000 nöl területen egy ház. Éi-deklödnl lehet ugyanott Jankó litván ma-lomtulajdonosnál. 2304
Etádé Balatonserénybcn az Ujvflls-sorban 300 ? Öles telekkel 2 azoba, mellékhelyiségeknél álló emeleten villa. Megtekinteni is értekezni elköltözés mlalt augusztus l-ig a helyszínen lehet. Holland* Sándoi. 2323
KÜLÖNFÉLE
Kék bolaro övvel ma délelőtt elveszett a Fő nlon vagy a Csengcry-álcában. Megtaláló a kiadóban adja le
EUaaxatt a piacon Slniéllci névre szóló kenyérjegy. Megtaláló jutalomban léjzeslll. Magyar-utca 88. Pékek ne adjanak kl erre a névre kenyeret.
ZALfil KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: „Klzgaidaiágl R.T. Nsgykaaliu"-
Felelőé kiadó: Zalai Karaty. Nyoinatoii: a „KKznazáasagl R. T. KagykRi\'iia" nyomdájában Naiykaalzsaa.
(Nyomdáért telel i Zalai Kara,y.j
FeUU:
Bondfokoísl: Tákorl tosta :
83!. évt., 167. az. Nagykanizsa, 1943. Julius 15. osQIOrtak ftra 12 liílőr.
POLITIKAI NAP
gzorkeeztíflég és klaMUvatal : FS-ut 5. szám gzcrkoszttoéiri ós klaMklvatall toleltn 78. sz. Megjeleaik mlndoa aétkgzaap aélulan.
Felelős szerkesztfi: Barbarita Lajos
Elóllzetéal ara: egy hónapra 3 pengó 20 ftllOr,
ncgyeaévro 0 pengő 20 fillér. Etryes szám: hétköznap 12 tlil., szombaton 20!1IL
A szicíliai partraszálló erük növekedésével szemben is szilárd a tengelycsapatok ellenállása
A szovjet legjobb tartalékait semmisítik meg a keleti felőrlő harcok
Berlinből jolontik: Köteten a német csapatok Bjcl-gorodtól nyugatra, északra és kelétre átkaroló mozdulatokat hajtanak vég-io, A körülzárt szovjet erócseportok mogsormpiBitéae folyamatban van. Kót szovjet lövéezoznxiot a némot nehéz páncélosok és gépositott gránátosok oly gyorsan fogtak körül, liogy nem maradt lohotoaégük a nionoküUíHro. Egy szovjot j>áncéIos kötelék sietett a két ezred felmentésére, azonban ozt a fegyveres SK fol tartóztatta, körülzárta, majd szét-Torte. Bjolgorodtól északnyugatra a Szovjet ellentámadásokkal próbálkozott, amelyeket azon-ban a nagy veszteségek miatt be kelleti szüntetnie. A Szovjet kónytolon egészen friss tartalékokat -harebavotni és őzzel n német hadrozotés \\számára mogte-remti a lohelőségéí.annak, hogy az elérje kitűzött fa legtöbb céljót, az ellonség feledését. A most duló
nagy csatának, mint Berlinben megjegyzik, ugyanis
nem a területnyercség a célja, hanem az ellenséges erö megsemmisítése. Mig tavaly az oroszok visszavonulással igyokeztok oz olól a veszély elöl kitérni, most a némot hadvezetés ki kényszer Í tette, hogy harcba bocsátkozzanak, A Szovjet vesztesége- tekintetében a legutóbbi nómot hauijolontés ugyan nem jolöl inog számokat, de hogy ez a Tosztoség igon nagyi arra \'borlini értesülés alapján következtetni lobot. B szerint a Szovjet olyan uj hadosztályokat vei harcba, amelyek eddig nem votteíc részt a küzdefomben*A csapatok harci értéke igen jó és abból a nagy tartalékból származnak, a molyokot a Szovjet az Oroli ós/bjel-gorodi szakaszon tervezett támadásra gyűjtött, össze - fojozódik Ik> a berlini jelentés.
Párizst bombázták angol repülőgépek
Angol repülőgépek kedd regnél bombázlak Párizs külvárosit. Az eddigi közlések szerint negyvenen maghaltuk, több mint százan megsebesültek. Ta-látat ért egy Arvsházot is, nhol tiz gyermek többé-kevésbbó súlyosabban megsebesült; A francia pénzügy miniszter azonnal a légltómídás sújtotta területre ment.
Az angol-amerikai repülők Párizs ellen intézett légitámadása a legutóbbi megállapítások szerint 63 frai.cia életét követelte. C-upán lakónegyedek p .sztultak cl.
A .Petit Párisién\' megunni ti,- hogy n légitámadás éppen a franciák nemzeti Ünnepén Wrténl és ezzel az anfiolok éi ésrakamerikaiak ismét „óazinte" barátságukról tettek tanúságot.
Megsemmisítették a Catanlában partraszállt ejtőernyős csapatokat
I ereszkedett ejtrternvőa csapatrészek et. Rövid cüutáro-zris uWq -ztlk tt-rtllelro 1 szorttolták Bsflíé n le«*lfa(t tnvfS/.iöa 1 csopnrtoknt. umlg* német golyóknak az 1 iiiolsó ember 1b Áldozatul esett.
Berlinben az ndnórkezett értesülések alapján rátuul.itouk arra, hogy Szlel-Itában ás ellenség Igyekszik partra RzAllott csspatf.lt Állandóan erősíteni. Hlntls/onaltal német katonnt körökbon nyoma tobozai) inegalinpitjak. hogy
a szövetségiek áltat ttfogkttt szicíliai tertileten nincs ösuefiif\'gö arcvonal, hanem csak tánaaB; pontok sorozata ós ezek körül összpontosulnak elsősorban a faarcok.
Szicíliában a partra szálló csapatok ejtőernyős kötelékei a tegnap délelőtti órákban ujabb leszállást kísértitek meg a eatanisl lapály szélén. Ezzel a leszállással Igyekeztek nzokat u Min/olt eéJponiekat eléral, ami az éjszakai vállakózásuk alkalmával nem ¦IkerOlt. Az ott állomásozó némst kötelékek szonban villámgyors ellentámadással azonnal körülzárták a le-
A sok különleges, ejtőernyői vállalko-?áfra alkalmas felszereléssel ellátott foglyokon kivik) brit anyags\'állito, motor-nélküli vitorlázó rcpflfógépck is jutottak német kézre. Az angolszászok a lengely-csapatok vonala mögötti területet igyekeztek nyugtalanítani ezekkel a kísérletekkel,
Stracusa vidékének előretolt hegyi állásaikén M német és olasz Siztostlé csapatok továbbra Is elzárják az utat az előnyomulni szándékozó parlraszállett brit csapatrészek elél. A britek lefnap is hiábavaló próbálkozásokat tettek a ten-gelycsapatek elzáró vonalának Áttörésére.
Ostobaság tengely-politikai következményeket várni a partraszállás nyomán
ostobaságnak minősitik az egyik
Borlini jelentós Szorint az ose-nienyok második szakaszában a to-__ViiJil)Í fnjlomónvekot Szicíliában a jBnmly-ottpatck teljesen doífenziv \'°/m68zotü magatartása jellemzi. A redők a partoktól távolabbi bolyokon annak súlyos harcban a Lieáta Augusta-vonalon ogvro orósobUm támadó angolszász kötolékokkol. llloté-*as katonai magyarázók rámutatnak, «iry a partraazallolt erők uj kötőié w*kol növekedtek. A nómot ós olasz !K«hjolentósok nom tagadják az igv ¦dojlódött helyzet komoly jolontó-•get. UlotókoB politikai körök tiszta
semleges lapnak olyórtelmü felfogását, mintha a partraszállási hadmü-volotnok politikai ItÖvetkozmónyoi volnának várhatók a" tengelyen bőiül. A longolynok politikai ós katonai közös\' koncepciója egy pillanatra som válhat kéraésesse.
A sziget nyugati partján is partraszállást várnak
A Popolo\' d\'Italía arra számit, hogy az ellenség Szicília nyugati partján is ujabb partimzálliksókat
kisérol meg. Az eddig partra szállott csapatok most kozdik kitapogatni a sziget boisojébon öseüpon-tosilolt longolyesapatok ellenállását. Hadászati közt>ontiuik a sziget l>ol-Bejében fekvő Bnna város tekinthető, ahonnan keleti irányban Catania felé, déli irányban f.ieatív felé és észak folé is lehet hadműveleteket végre haj timi.
Átkaroló hadmlvelet készül Catania ellen
Zürichből jelenti a Bud. Tud.: A szicíliai helyzetről érkezett angolszász jolontésok szerint Montgo-mory eaanatai Augustától északi irányban haladtak tovább. Tervük -nyilvánvalóan az, hogy Catania ellen átkaroló had műveletet indítsanak. Lontina vidékén némel felderítő kii-
lönitmény fa a h. hadsorog oIóohz-tagai kílzött összecaupásm került snr. Kz azonban caupán a felderítő csapatok közötti küzdelem. Az ame-
?t;ikai csapatok Pwfo >Bmpadocléból
fa Lícalálól kiindulva folytalják erőfesz itésoiket. Az éjszaka folyamán tobb bolyon toltok/part ra orósitéao-koK Szicília déli jftszén. A szicíliai haíImüyeloU.\'t^irányitó Alexander tá-bornok könnyű cirkálón Szicíliára érkezett. Tegnap szemlét tartott az ott lévő csapatok föleit. ,
A szövetségesek már félmillió tonna hajóteret vesztettek Szicília partjain
Berlinből Jelentik, hogy az angolszA-szok a szicíliai partraszállása alkalmával a ní-trii\'i (ógl erö Igen súlyos légi harcokban és az erÖ3 légi és vadAsz-elbárttAHtial szemben kedd estig \'?4 szAl-lltóhajót ős tchergőzöst slillycsztctt el vagy olyan súlyosan megrongált, hogy olvawtósrlkkel számolni lőhet. A M hnjó ftöhzes tonnutartalma löO ezor. A hajók között voli k^t báremner tonnán . lörizerszailitó hajó, amelyek batulmas I robbanások között repültek a levegő-\' be. A gelal teagerészgn ¦ elsüllyesztettek egy legkorézerÜU,\'.- ötezer tonnás gőzöst, amely nagy ^licélkocslkkal volt megrakva A haflUhajóli közül egy rombolót oly súlyos találat ért, hogy elvesztése biztos. Megrongáltak ezenkívül szállítóhajókat, tehergőzösöket és különleges kajákat, amelyeken többnyire nagy tüzek keletkeztek és igy hosszabb Időre basznál hatatlan okká lettek. A sulyoFan megrongált hajnk tonnntartalron összesen 350 ezer. nemet hírei repülők eltalAltak egy csatahajót, három elrkálAt, egy rombolót és sok partraszAltttó csónakot.
A némtt-avád árucsere-forgalom
Stockholmban Július 5 o ói M-e között ülést tBrtolt egy nómet ós Bvéd kormáoy-kUIdöttsóR a két orezág áru-esereforgHlmáról Megálliipltották. hogy az első félévben kielégítően fejlődött a német- svéd áruowrelnrgaloaa és a megelőző lelövi időszak eredményeit Jelentőben felDIroultn
A kormány-küldöttség mcgállapodolt a 1943. év második felének fokozódó árucsereforgalma tekintetében is. Mindkét koimáay egyetért abban, hngv kívánatos a kölcsönös behozatalok további kedvező fejlesztése.
mni mm nm\\ igniM
Zala úmw
Zala vármegye tÖrvónyhatósári kisgyülóso dr. fírand Sándor alispán ntnökléftóvel tegnap ülést tartott.
Napirenden mintegy 125 különböző, kisebb-nagyobb ügy szerepelt.
Mogongodto a kisgyűlés, hogy Zalaszántó község 36 ezer pong^ért körjegyzői lakás, iroda fa levnnto-otth\'ön céljaira írigatlani voliossen.
Jóváhagyta u kisgyűlés Nagykanizsa váras valamennyi határozatát. Nagy-t kanizsu u Űaráy-.utcában lévd régt-istáHői négyezer pengéé költ*w\';ggol szükw\'tghikuKsá alakit ja át. Ilaaznál-ható állapotba hozatja a város a közkórháznak ezídoíg még bofoje-zotton épülolréW-l fa azt a száz-úgyiLS vÖröskenosztea kórház számára engedi át. A város legkiemel-kodóbb szociajie c,solokodotoi közó tartozik az, hogy 68 ezer pengős költséggel gvenneküfltilót létééit l»-latonberényben. A város tovább folytatja a vároflrendozést. Ebbó] a <íéí-l>ól a Irinyi Miklns-ufcábail egy házat kisajátítanak.
Cnáktotnya megszorvózi az ipare^fanonoiskoláriáJ az igazgatói ineghizatii.ss.i| egyhokö-\' tött tanítói lillást, A fedezet fölét a kultuszkomiánytól kéri. Balatoniü-rod részbon átvállalja a tanítói nyűg dijak fizetésiét és átalakithithi a tÜZ-oltószertárat. Zalacsány hpai emlékmüvet állit fel, »n,\'elvnek költ-sÓgoiro ÓOO [«ngŐt állit bo az 1944. évi kéltségvetésébo.
Lógrád
kérte, hogy egy házban holyozséfc el a körorvosi lakást Ós a rendelőt. A gyűlés Iiala.ni/at4inak értobriélxm
megfelelő átalakitaasaJ a* kr»zsóg egyik épfllotéhon biztosítanak helyet a, körorvosi lakásnak és rendelőnek.
Minden rlii^érotet mogérdoraol dr. Mihály Lajesné\' zalaözentmihályíhiv kos áldozatkészségo, aki a kÖjtsó^Den létesilott hősi ligetre ingyen ingatlant adományozóit.
Keszthely 1842-ro lÖfX), 1943-ra jiodig 1600 , pengő tiszteletdíjat biztosit a villamosukéin relügy^lóbizolteágának. To-mBtógondnoknák dr. Gárdonyi Lajos helyettes hirót választották1 meg évi bfXJ pengő tiszteletdíj mellett. Keszthely egészségházat akar lótesi-toni. A tervet a belügyrnhiisztériutn a legnagyobb készséggel táincgatja. Aíi ópitós ÜO ozor pongŐbo kerülne. A község7 erre a colra 10.000 pengőt szavazott meg, herceg FostotiCH György né ugyancsak 10.000 pengőt ajánlott fol, önkéntes adományokból 6000 pongó jött Össze, a vármegyei egéazaógvedelmi\'. szövoteég ppaig szintén 6000 pengőt szavazott1 meg. A fönnmaradó 65 ezer pongól/il 86 ozor pongó államsegély fbriná-iáhan térülne mog. Ezenkívül Keszthelynek kollono még adnia 6000 pengőt, inig a járás 15 községo
FERENCJŐZSEF
KESÉRUViZ
ZALAI KÖZLÖNY
Beszámoló a zalai IskolánkivBII sépmuvelés egy esztendei munkásságáról
Zala vármegye iskolánkívüli nép* művelési bizottsága 211, évi közgyűlését tartotta dr. líraiul Sándor alispán olndkléso mollolt.
Markos Jonó igazgató, népmüvo-léfa. titkár jólontéso szerint a jó népművelési miuika elejét veszi az OÉrvciujulyában megzavart lelkek ol-züllésénok é.s ;i joSo sorsra érdemes egyének dknllódásának. Sohasem volt annyira szükséges Nzollcmi, erkölcsi, honvédő erényeink, gazdasági tudásunk kifejtése, mint " most du|ó íiéldátlan birkózás idején. Népművelő nnuikánkkal a tudás tokin-télyénok tisztelőiét akarjuk Ixilevinni a köztudatba, hogy áthidaljuk a népi és nomzeli művelődés közötti azakn-dékokat. A közvélemény liolyou irányban való befolyásolása éis a hatásági intézkedések isniortotése az első föladat. Igyokezelt a bizottság 8 különbőzé társadalmi osztályok, a falu és a város között lévé ellontéte-kot\' áthidalni. 8.468 esetben szolgáiul a bizottság ezt a célt. Mog-oinlékozetl !1 jelentés ezután a Zalában tartott népfőiskolai UuiTolya-inokról. Ismertette azok működését, eredményes munkáját. Mogoniléko-zott a jolenU\'w a vániloiolóiuli\'iaokról, » kisgazihiasszoiiyképzó és háziipari tan folyamokról, valamint a sólyom -tenyé.szlésról szélé proi>agnnda-oló-uib\'isokról. Az iskolánkivűli népinü-volés kitrotélKin 1.021 személy működött közre. Voltak az omliletlekon kívül ogószaégügyt, idegen nyelvi, ügyességi tanfolyamok, hangversenyek, tanulmányi kirándulások és
mosodéliitáiiok. Znls torülotén 48 népház és az újonnan épült iskolákban olóadótonnel; álltak 11 népművelés szolgálaláliu. Zala inogvo torülotén 369 nép- é.-, 211 ojryób közkönyvtár áll az olvasók mndoiko-zé:séro. A könyvük száma összoson 02.019, amolyokból .\'(0.477 olvasó váltott ki olvasnivalót.
Mik Károly igazgató-tanító, u muraközi népművelési kirendeltség vezetője leszámolt a bizottság
Muraközben
kifejtett munkájúról. Kimondta, hogy a logjobb magyar népszin-müvokot muraközi nyelvre forditvn adták olő. Kzoknok ós a kisgazda-asazonvképző tanfolyamoknak nagy sikerük volt. A Gránor-gyár anyagilag hathatós támogatást nyujtoll a bizottságnak 0 muraközi népmüvo-iés céljára, amire ogyébkénl a kultuszminisztérium 6 népkönyvtárat adományozott 7G7 kötöttel. A lend-szorosilőtt gvermekfoglalkozlalások-nak nagy jelentőségük van. az ovo-dák^ hiánya tiiiatt. íioszámolója végén Mik Károly ismertette a muraközi tanítók küzdelmes munkáját, akik a sok nohézség ellenére önfeláldozással dolgoznak azért a népért, amolynok erkölcsi és szellemi nevelésével huszonbárom évon út sonki sem törődött.
Az alispán a fölmerült nehézségek ru mognyugtatóválaszl adott, ki-jnlontvén, hogy a hatóságok támogatják « lelkes munkál.
légverés pusztított muraköz nyagafi részén
Miksardr. Julius 15 (M-urakozi Uulósitónk jclenti) Ked ileo dé!ulan hatalmas felbószakadl\'issai kiBÓrt jégosó vonult végig Nyu-^at-.\\litrakózl»on. Az orkanszoru azél nyomaban jiiró kiadós vihar foliil-tnulta az olézó najKik zajiorait és jolentos karokat okozott a J>o nom taknritott terményoklion és a gyii-
mölcsöabon, hai\' a jégvorés caak iwreokig tartott. A lo nem aratott galxmát azonban megdöntötte s a virágzó konyhakerti pövónyokbbn (jMiprika, ugorka) is károkat okozott. Holyonkönt a kukoricát is kidén tögolto vibar, a gyümölcsősö-kot [)Oilig megtépázta.
Papirosból lesz az orvosságos üveg, az aszlai-teritő, a cipősarok, a gyári láda
Vidéken Is kötelező lesz a papírhulladék gyűjtése minden » háztartásban
a_ 1
lfi.000 pengét adna, adóalapjuk
tt lányában. Gróf Soiussiob Antal Újudvar
részére az állalbeszotgáltatás mér-tékénok folülvizsgátasát kérte, mivel uz uradalom mogszüniisévDl az állatállomány csókként. Sürgette továbbá a sot lé.{estis- elleni szimultán szérumnak a gyártását.
Dr. Brand Sándor alispán válaszában mindenben kieléA,»ő felvilágosításokat1 adott.
A levente csapatparancsnotri tanfolyam látogatása a kanizsai tűzoltóknál
Kedden ebéd után vig nőtázás mellett menetelt a nagykanizsai le-Tonto csapatparauesnoki tanfolyam hallgatósága\'a tűzoltó laktanya felé. ¦Második látogatásuk már óz. Az első alkalantnial elméleti átismétlést hallgattad végig tégvi-dolotiiról, tüz-oltaíomrol ós gáz vélelem ról. K\'z alkalommal gyakorlati tűzoltást mutatóit lx! a tűzoltóság igen nagy si-korrel. A hallgatóság nagy tetszését nyilvánította a í el készültség, pompás és gyors gyakorlatok végrehajtása felett.
.Miután !í;oj1 sokan nagy érdeklődést nyilvánítottak olőzo számunkban már jelzett tábortűz iránt, utána jártunk és általánosságban sikerült megszorozni a műsort. Igen változatos .érdekes, színes, gazdag ée értékesnek Ígérkezik. Krtosülésünk szerint az lúinepi beszedői Kakas Aladár plébános, tanfolyam hallgató mondja, Káez József folsóorsi leikész, világháborús tartalékos fóbad-nagy tárogató számaival kívánja szórakoztatni kedves közönaégünkot. A tárogatós lelkész l»járta Európa valamennyi államát, sokat időzött Olaszországban, abol XI. Piua pápa előtt eljátszotta Rákóczi kosorgöjot. A műsor további során magyar dalokat énekelnők Bella Gyula, Kosara* Pál, Dörnyei József tanító és lelkész urak, dr. Saller Ilernmiui, a tanfolyam bűvésze i»dig bámulatos ugVossóggel tüntet el fa ad oió kivántés kovésbbé kívánt tárgyakat. Ugyancsak szorepol mozi-mozgóké-pes előadás Tornyos Miklós tanító vezetésével. A tábortűz ogyos részeit a magyar rádió közvotiti Tóth Bán-dor ág. li. ev. lelkész szavainak kíséretében. Műsoron van még több hazafias szavalat, tréfás monológ, egyveleg, énekszám az egész tanfolyam hallgatóságának bevonásával, sót egy tréfás énekkar sz!v%it facsarité, andalítóan bájos melódián számaival. A tanfolyum rosszul faragott lebenyei Jóskája ia fellép, hog) a huzagokat mogtapossa tna-gáiiszámáival.
Sok szeretettel, igaz magyar testvéri érzéssel kivannak szórákoztetni ezek a lovonto urak. Igyekezetük, szeretetük viszonzásaképpen menjünk mi is valamennyien a Zrinyi-sportpálvára szombaton este éa ]o-lonlétünkkol is jelképezzük azt a szándékunkat, hogy az 6 nagy és hazafias munkájukban részt kívánunk vonni.
Szebb jövőt!
A\'. J.
Mimo»
kézimunkaszaküzlet tiagykanizsa Csengery-ut 4.
Fonalak, Qéphimzés, Függönyök, Hu r k o Iá s, Pá mámon tirozás.
A pqpirhuUúdikgyü}tít eredményé-fi\'d es ti paptrfetdotnozóipnr uj le\'-metési lehctőséi;eiiót Fentifuliidyfiejta miniszteri műszaki tanácsos az Ipari Anyagldvalal papirosztá\'.yanak vezetője a kővetkezőket mondotta:
— Az Idei hulladékpaplrgyüjlés eredményei meeaze túlszárnyaljak a tavalyt eredményeket A mostani gyűjtés alkalmával Budapesten és kornyékén 600.009 kg. kullndékpapfrt szedtek Osz-sze, a mult év énzéa mindössze 200.000 kg-ot. Az emelkedés 2U0 Bzázalék. A vidéki gyűjtés eddig !1-400 ezer kg. hulladék papirt eredményezett, ugy hogy , erszigtzerte kérüibetül l millió kg.
papirost gyűjtőitek be. Egy u] rendelet, mint Ismeretes, kötelezően előírja, a házfeltlgyelők részére — egyelőre cask BudapesU-n — a háztartási papírhulladék übazegyQjtéaét és
tárolását Az így ősazegyOJtölt hulla-dékpaplrt \'?-3 belenként szállítják el. Fttíl az akciótői hRvl — eddig veszendőbe ment - 3—400 ezer kg. nyersanyagot vár a magyar papíripar. ILz évi 400 vagon ériékes nyersanyagul jelent, amit eddig nehézségekkei és drágán külföldről hoztunk be. A kötelező tvlljiM a budapesti tapasztalatok leszűrése után előbb a vidéki nagyvárosokra, késtbh az egész országra kl fogják terjeszteni. A javaié gyOJtési eredmény két tényezőre ve-, zethelő vissza: a Jobb propaganda és szervezés, valamint a kezönaég hazafias és megértőbb magatartása. Meg kell említenem, hogy Budupestea .\'!000 darab plakátot használtunk fel (160 k.;.), a vidéki propaganda paplrszuk-séglete mlndösazo 260 kg. volt — A papíripar nyersanyagellátásában
a hulladékgyűjtés Jelentékeny Begttsé-get Jelent s lehetővé teszj a papírt?), dolgozó Ipar olyan nngyuaérotQ, sokol-dilit foglalkoztatását, nralnőre eddig nom volt példa A papír egyre nagyobb szerepet kap a háborús gazdálkodásban és a ktízöuség, amikor a hul-ladékpaplrt megőrzi ós beBzolgáttalJa, nem ls sejti, hogy milyen változatoa cikkek formájában kapja vissza. A feldolgozó ipar a fémdobozok pótlására megkezdte minden méretű paplrdobozek gyártásút, ugy hogy egyes konzervek kivételével ezentúl mlndea élelmiszert, gyógyszert, kozmetikai cikkeket tápazertstb. szépen kikészített ktllönlogea anyagú
Íraplrdobozokban hozunkforgalomba, ígyeü gyáraluk lövidudea\' megkezdik a paríilinnal Impregnált paplrlubusok elé-áitltAaát la A kísérletek, amelyek haj-lékony, nedvesség- éu zsirállo papir-anyng előállítására folynak, a legjobb eredményükkel bízt&tuak s a .tubus probléma" más feladatalt la fa kupak ráerősltésére stb.) meg fogják oldani. Számos vonatkozásban
e textilt Is pótolja a papír. A cementet, műtrágyái, cukrot, lisztet, sőt gabonát, hüvelyeseket, egyes ve-gylasyuBoat luta-, illetve kender-, vagy JoBzsák helyett most már általában nátronzsákokban tarolják és szállítják. Az úgynevezett texlfllt-zaák, amelynek azövoanyaga kenöerköo éa papír, olyan Jól bevált, hogy ebből a cikkből jelentékeny exportunk ls vau.
A ;papirzsineget Impregnált kivitelben szőlő- és kéve-kő tözéshe/. ez Idén már általánosan felhasználják ratfia és kenderkóo helyett Egye nagyobb kereslet mutatkozik pa-plrasztnlnemüek Iránt textil- éa azap-pantakarékossági okokból. Rövidesen forgalomba kerülnek a Jóauyagu és ízléses mintázatú
papirabroszek, amelyeknek különösen a vendéglátóiparban lesz u háborús viszonyokon túlmenő Jelentőségük A légó mentőszekrény fcisiereftKŐher. előírásszerűen tökéletes steril papírvattát és pnpir-pólyát kötözőcslkot állit elő a rugalmasan le] ődő puplrfiddolgozó ipar.
— A bőr linlyi-.it sikerrel alkalmazzák a különlegesen erős peplrt talpbélés, sarokbetét és kéreg pótlására. A bérönálpar részére megkezdték a vízálló, tartósított, lakkozott felületű, szilárd és bőrutáuzatu puplrlemezek gyártását. Kerékpár szerszámtáska is készül papírból, ujabban pedig a honink-társtö légó zsákek millióinak előállításán dolgozik a papfrfeldolgozó ipar. A fa helyettesi/estre olyan szttárd pa-plrlemezeket gyártanak, amelyekbél „összecsukható ládák" készülnek. A dohányjüvedék, vaiamlnt számos textil- és kávópotlékgyár máris - Ilyen ptipfrládákban szállít árut, mert a pa-plrládákaz áru kirakása után laposra ösBzecBtfiihatok éa vf«szflktildbetők. Po-lyamatbnu vau a g.vÓKyszuripar részére üveglubusok és fiaiák pótlására papírtokok előállítása (pasztlllák esema-golásához) nom átlátszó anyagból, de hamarosan olyan tubusok is készűbiek, amelyek
avegszerüen átlátszók is tesznek. Ebből a rővld felsorolásból ls látható, hogy rohamosan Bzaporodlk azoknak az Iparágaknak a száma, amelyek szinte fantasztikus módon használják fel különböző formai)1 ui a , miirunt.
n A.t:\'?i\'< Jt \'„ \\ i
Éjjeli gyógyszertári ügyelet:; Ma a Fekete Sas gyógyszertár F6-ut 6,
Kiskavniiaáu aa ottani gyogyazaa* ite állandó ügyeletes ezolgálatot tart
N«ptir. Julius 15 Osülörtök Róm. kai. Henrik cs. - Protestáns. Henrik.
A OOZF0HD0 nyitva van raggal 1 órától este 6 óráig. (Hétfő, szerda, /¦utók délután és kedden egea» nap oíknak.) Telefon: 6ÖO.
Július nép mozgó Szerdán 14-én és 15-én--és csütörtökön
Magyar film I Csathő Kálmán nagysikerű filmje FŰSZER ÉS CSEMEGE ^ \' \' Aktuális híradó
Előadások kezdete 5 és 7 órakor.
19-13. ftilius 15
ZAUAI KOZLONí
KULCSLYUK MELLŐL
KIjOLRPT\'KTBBKK •\'¦
történtok a nagykanizsai városi i(/,ámTOv6íw%iíől. A Kormányzó tlr a l^lügynijhisztjor előle rie>szté.sén> Dozsó Józsof számvizsgálónak a számvevőségi tanácsosi cimót ós jelleget, Lntnixsrt Imro számellohőriiok ,1 számvizsgálói cimot ós jollogot Adományozta. Ugyanokkor kapta meg számvizsgálói kiiiévoaíÍBÓl Acs József ,\\n számellenón kinevezését Szorda-holvi\' /jBigmond.
*
|)K. TAMAB JÁNOS
nagykanizsai ügyvéd, aki hazafias szolgalatot teljesített, mint őrvezető szőreit k> óa foglalta ol ismét helyet
* törvenyszék védői pulpitusán.
IHI. SZABADY LOKINO
iiagykajtiíaai ny. törvény széki tanácselnök családjában örvendetes osomÓny történt. Szőts Dozsőnú br. Szaljudy Ilonka a jiagykanizsai városi közkor ház b;ui egészséges fh|-jryorniekjiok atiolt életet, aki a keresztségben » László nevet kapta. Dr. Szabady Lőrincitek,a kis iiacika a harmadik unokája.\'
1». LABA.NCZ MRD Alii)
nagykanizsai szentferoncrenái lelkészt, a Harmad rend igazgatóját, többnapos leik (gyakorlatok megtartására hívták meg Szombathely re.
PKKrvTK LASZLO
nagykanizsai foslómüvész kószt-Jotlo Jl Baross Szövetség jmrlaki fiókja részérő a diszolnöki oklovo-tekol. amelyeket vasárnap adtak út QiiJierjétyes korotok között.
DK. SKBKBTYRN JÖZSKF
111. főszolgabírót, aki a migykani-zsai fószolgabiröságon toljosit szolgálatot, feloségo egészséges fhigyer-niokkej ajándékozta inog. A .fiúcskát
* boldog apa hősi \'halott testvérének ömlőkére Pál névre korosztolték.
KARBAK1TB LAJOST,
a Zaini Közlöny fololós szerkesztőiét, a Balatoni Társaság irodalmi, művészeti és tudományos egyesület . öt évi időtartamra irodalmi szakosztályának előadójává ós a Társaság elnöki tanácstagjává a Budaposton megtartott közgyűlés egyhangú határozatára] imigválaaztotia.
Keresek tjíírgösen 8,40
megvételre 6 vagy 12 személyes ezüst Ctkészlelet, dísztárgyakat,
ion90ráf
vagy planinot, szőnyegeket, pénzszekrényt. Ajánlatot ftnuaíhely, fmrrf Owkér*s. 4., Gersli.
Gyönyörű kész Nyári ruhák Kosztümök Blúzok
Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
Ellenséges kezek gyújtó palackokat helyeznek el a földeken
A nnfrykatílzsa) rendőrség flgyelmc«jgájse a gazdaközönséghez!
A nagykanizsai rendőrkapitányság vezető jenek tudomására jutott konkrét esetből kifolyólag, hogy ördögi kezek a mostani anitáin mmikálalok idejében gyújtó palackokat helyeznek el, illetve ásnak el a földeken. Ha a palackokat kaszával érintik, az üvegből kifolyó vegyÍHzor felgyújtja a utrméat. A palackok szinn a\' szokásos öreg, dugóként zöld-azinii, recés palacktáró kúpja van, mint a Hórösüvogokiiok. Az üveg folyadéka fölső részben fehér, míg atserószbón sárgás (nitrogén és foszfor). ItendszoroHon két üveg egy zsineghálóba van betéve és ezt lx--
áasák a földbe, hogy « kaszáló gazda se láthassa, csak amikor kaszájával végigmihint rajta, u folyadék elönti a\\ termést, amit azonnal fölgyújt, mert nyomban tüzet okoz.
Figyelmezteti a rendőrkapitányság a gazdákat, hogy különös figyelemmel visoltosserrozV-mezei munkáink alkalmával ezen gyújtó palackokra éa ha ilyet találnak, no bontsák .fel az üvegeket, ne is nyúljanak hozzá, hanem azonnal értesivsók a legközelebbi hatósági közeget, csöndért vagy rendőrt, aki a továbbiakról majd intézkedik.
Átszökött Horvátországba egy muraközi fiatalember, a partizánok agyonlőtték
Miksavár, július 15 Alaposan megjárta az Ország to-rülotórŐl\'engodóTy nélkül távozással Videóz Ferenc fel sóm ihály falvai katonaköteles korban lévő fiataloml>or. A fiatal Videóz; akinek édesapja a környéken jólismort, tekintélyos korcsmáros és mészáros, volt már katona a jugoszláv időben ós oz év tavaszán csak átképzésre hivták Iw. Kél hóhapoi lo is szolgált, majd amikor szabadságra haaaoiigodték,
ozt az időt arra használta ki, hogy átszökött Horvátországba \'és ott egy gyárban holyozkodoll el. Nem sokáig élvozliottn azonban az önkéntes \'szabadságot, mórt a sors kozo utolérte: egy partizán golyó fojontalátta. Szülői ongodélyt kaptak a határ átlépésére, de fiukat már csak a ravatalon láthatták. Minthogy a holttestet-hazahozni nom lőhetett, a szerencsétlen muraközi fiatalombort Horvátországban temették ol.
Ujabb kelta és rómaikori telepfiléshelyek Délzalában
Rámái síremlék Gels esz igeien
Oelseszigct, július 15 (Kiküldőt/ munkatársunktól) Korábban jokmteltük, hogy Magyar-ftzordaholy körjogyzőjéiiok, Gyutoy Istvánnak leikos munkája nagy so-gílnégo a zalai régészotiipk .ós törtette lein kutatásnak. Már korábban értékes leletek kerültek a Magyar Nemzeti Múzeum és amagykamzsai Városi Muzoimi régészeti osztályára Gyutay kutató munkája nyomán. A niagyarszoidabelyi római és kolla loletek a két múzeum értékei közé számilanak. Ujabban ehhez a lolkos és a régészeti tudomány számára nagyjolontósógü munkához csatlakozóit dr. Horváth Géza, Golsosziget körjogyzöjo. Az ó munkiissíigának orcdménvokép|)on egészen rendkívüli nj lololek kerültök napvilágra. ICzok jelenleg Golsosziget gazdáinak tulajdonaiéin vaniiak, de van remény, hogy rövid időn Iwlül özek n ritka szép leletek !1 Magyar Nemzeti Múzeum és\'a nagykanizsai Városi Múzeum gyűjteményét gazdagítják. A szorgalmas és leikos délzalai nép Ciolsoszigotoi 1 értékeli » nemzeti szempontból is fontos célt és szívesen bocaájtja rendolkezósro a meglévő anyagot a két múzeum Aezo\'to-aégének. Utána hatalmas kutatómunka indul meg az esetleges sir-lolotok föltárására és történelmi bolyok niogjolölóttéro. A vélt koltffl és
római tolopüli\'isholy a közbirtokosság legelőién terül ol. Úgynevezett halmok 08 buckák takarják özeket a sir és tolepliolyeket, melyeknek a felkutatása nom ütközik semmi nehézségbe.
Véleményünk szerint korai kelta felépülés, majd pannóniai, úgynevezett »nópos állomás^ volt Goiso-szigoten. Mint ismorotos, a kelták a Krisztus olötli századokban lakták környékünket, majd őket felváltották a rómaiak. A cserépodénylelőlek, mohok egyes golwwzigoti gazdáknál találhatók, fokole grafitmázas kelta edények.
Ezenkívül úgynevezett római torra sigilláták, hamvasztóodőnyok, mint sirlolotok és egy érdekes síremlék is napvilágra (törült.
A kutatási és feltárási munkához csatj;ikőzik a nagykanizsai Városi Múzeum, majd később kölcsönös so-gitséggol Út\'. IladnÓty Aladár mii-zoiimi sogédór, a Magyar Nemzeti Miizoum ogyik loglehetségesí-bh régésze ismét ellátogat Nagy kan izsára, majd innét? a lolőliolyokro. Mint ismorotos, dr\\ Kadnófy volt 1911-lxui is a Városl^Aluzeum vendége, midőn az országes\'hirtf Ungjukabfa— Orosz tony—Kerecsoity-i neolitkori lolotok, valamint a magyarszordaholyi kutatások oly fényes eredmény re ve-zottek. -k—M-l—
KOZfiiZDISÁd
A malma vagy a vátncseréló Julíus 15-ike alán kenyérgabonát vámírlésrc illeté-lep vámcserérc cafc akkor vehet át, fia a vámörrjllctó egyidejűleg a vámírlési ta-nusílványt is feliatitatja. Csakis olyan menny is-\'get szabad inegűrfilni, illetve cserélni, amilyen mennyiséget a tanúsítvány fclliiitlet. A lanusitványon feltüntetett meny-ayiség alatt tis/titailan kenyérgabona súlyát kell érteni, amely a vámot és portást is mapában foglalja. A vámflrlési tanúsítványba a ninlorn a megfelelő helyre ifj( az őrlés idejét, az Őrlésre behozott kenyérgabona (isziitás előtti súlyát és a vámfeljeuyzési könvv sorszámát, anteljet aláírással látnak ef és lebélyegeznek. A malom ezután köteles a vámőröltetínek a (anusítvánvt visszaadni.
A vámírtésben megörült kenyérgabona srlési diját július 15-lót kenyérgabonában kell kifizetni Az őrlésért a búzánál vám elmén legfeljebb 10, porlás címűn legfeljebb 2 százalék*!, a rozsnál és kétszeresnél vám cirnén legfeljebb II, pori is óimén legfeljebb 2 százalékot számíthat fel
0n utazásnét
J;;- { \\ e .íiioií éiiimid !»»*<)• - to.idw
\' v>;0. imitltítt. El érntlYBÍil. \'«Í\'*W
\\; > , dV.oí. N» rtlijlie >¦o[i/ uWiiríM
A gabona darálásáért legfeljebb 8 százalék természetbeni vámot és 1 százalék póriast lehet felszámítani. Az Itt kizölt természetbeni vámon és portási százalékon felül egyéb dijakat vagy szolgáltatásokat felszámítani nem azzbad,
Minden malomban jól láttató helyen Jálékoztatóban* fel kell tüntetni, hogy mennyi pótlási százalékot számítanak fel, hogy a kenyérgabona tiszta súlyát előzetes tisztítás utján, vagy becsléssel állapítják meg, hogy az átvett kenyérgabona után a malom mennyi és milyen fajta Őrleményt köteles kiszolgáltatni, valamint, hogy az őrlemények súlyába a zsákot nem számítják be. ifi)
Árpa és kukorica vámörléae
Azokon a területeken, ahol a közellátási kormánybiztos engedélye alapján, vámörlésl Mnusltváuy alapján árpát vagy kukoricát is lehel őröltetni, 10U kg. kenyérgabonát 100 kg. árpával vagy kukoricával kell egyenőnek venni. Az őrlési dfj szempontjából az árpa a rozzsal, a kukorica a búzával cük egy tekintet alá. A kiszolgáltatandó őrlemények mennyiségét es minőségét a kfficilálásl kormánybiztos állapitja meg (a)
A közönség közönye
ft~z oka náq\'yrészhcn. annak, liöfft/ mfor^iiliifdig garázdólkodhatnak a . háborít vámszedői - jelentette ki dr. Kotsis Miklós tnuiavesti ügyészségi elnök, aki egyúttal a vabutaügyészség legfőbb irányító, ja. Sajnos, a háború kiterjedése és az életviszonyok megváltozása világszerte együtt jár az\' erkölcsök lazulásával, de éppen ezért mindent el kell követnünk, hogy e háborúnak ne legyenek haszonélvezői, amikor mások dolgoznak és megprólxíltatásókat állanak ki. Az uzsoraügyészség forgalma az idei év első három honapjában a mult év előző negyedéhez képest 50—60 százatokkal emelke-de\'tt az árdrágítást cselekmények száma lekintctébeih K hullám, m egakadályozására a gazdasági minisztériumok erélyes intézkedéseket léptettek életbe és ennek lulajdonitliató, hogy a közben ellett három hónap alatt a statisztika nem romlott,\'- legtöbbször a közönség közönye és hallgatólagos beleegyezése teszi lehetővé a háború vámszedóinck lelkiismeretlen garázdálkodását. (tfVS)
SPORTÉLET
Vasárnap Ifjúsági táborozás a Vaiut-pályáa
Vasárnap délellt\'t várost ifjúsági táborozás lesz a nagykanizsai Vasutas spoHtelepon a levcatoliJusAgt kölyök labdarugó játékosok részére. Az Ifjúsági táborozást KristóKadzÖ tsrtjH. Az első órdekes kanizsai ifjúsági\' táborozásnak nagy elkért jósolunk. Ugyania sok tehetséges kölyök ós irvvcntellja-ság^labdarugÓHk van Jelenleg. ~~ ^
Kályhát, tűzhelyet
más téli ftzülkségletét már most Jegyeztesse elA Csépléshez golyóscsapáeyal! raktáron
UN GK K-U LJLM ANN vaskereskedésben. S%SC~ BoOierr-gépek, poWIonro- és kenúolu) raktár. "S>«
MUÍ rOZLONH
lílfrt. Julius- i;
ELSŐ HORVÁT TAKARÉKPÉNZTÁR csáktornyai fiókja CSÁKTORNYA
VAGYUK
Mérlug-axámla 1942. december 31.
Petii J I I Penga I j_! 71.380 I
TEHER
Pénzlárkésztel.........
Pénzinlézeleknél fennálló kSvcfelésck*.
Idegen pénznemek .......
Viltótárca ......
Adósok ..........
Ingatlanok : infézeti szék hí/. , . . .
Különféle aktívák........
Átmeneti tételek........
Veszteség...........
104.0
¦ 9 43tUlD 2U6 025 I *0.000 18.755 29.819
i3.i r
\' I1
I 1,020809 j"o7[
Csáktornya, 1942. december 31.
A fiók forgótőkéié Betétek: takarékbetéteit . . folyószámlabetétek Hitelezők ..... Küliiiiléle paiazlvák . Központunk követelése Afniencll telelek . .
Pengő
224.227 119.784
.Pengő 1
150.000 -
344.011 71
12.S02 425:5!8 80.667 16.739 19 ro 72 39
1029 809 ,7
l.lsö Horvát Takarékpénztár csáktornyai llófcja Csáktornya
L Kreaast. Baj mai.
Színház
Vitéz Hajmassy Lajos
egy ostőro TondégazorcplŐje volt a nagykanizsai szinháznak. A deszkákon, amelyekről valamikor, még to-joearcu gyerek korában elindult s ahova most mint országos szinész-nóv visoiójo, egy szerepre visszatért, az itthon lelkes\' szeretőiével köszön-. tötto u nézőtér. Noliéz prófétának lonhi bárkinolt a saját hazájában. Vitéz Hajmássynak könnyű volt, mert ahogyan kiállt a. lámpák oló, abban benne volt az ó szivének fölragyogó mologo az otthon Toló és annak visszfonyo lobbant mog a zajos ós bosszú tapsviharban, amely kitöri a nézőtéren, amikor vitéz Hajmassy a szmpádra lopott. »A iniénk«-ct, a közülünk valót, a virágba szökkent kanizsai hajtást ünnepelte benne a kanizsai színház nézőtore.
És ktllönlxai is... Jó ránézni erre a fiatal szinőszro, attól függetlenül is, hogy nagyot dobbant a lokálpatrióta szivünk, valahányszor filmon, éle színpadon a magyar színművészet komoly értékeként láthattuk ót magát vagy olvashattuk * róla szélé bírálatokat. Jó ránézni
a harsogó fiatalságára, a legényes magyar kiállására, a szétragyogó mosolyára. Jó hallani a telttüdős énekszavát, elkapni a szeme betyáron villanásai, az egész, fiatalabbá
eltett jávorpálos kiállását, játékát. Jó látni Ixmno az uj, friss bonvi-vánl, amely szerepkörben olyany-nyira kívánatos az utáripótlás. fis Hajmassy arra termett, tol.otségéve.1-oda fejlődött, hogy helyet kapjon az lítájipótló gárdában.
Szülévárosában a Píros biigyollá-risban vontlájgBzoropolt nagy sikerrel. A sok Taps, amit kapott, nemcsak a boni pálya üdvözlése volt, hanem művészi sikorénok is őszinte kifojozójo.
Niuyknniiia Varasi Közjóléti SiS.atkaiit Hagykailita
VersHiUroYalási hiröités.
A Nagykanizsa Váioii Kizjoléll Siövet-kezet a Nigyiácz-utca végén építendő
54 darab OBaládlháx
(Old-, kőműves- éa clrjelyező, ics-, telo-fedo-, bidogoa-.autaloa-, lakatos-, üveges-, mázoló-, villanyszerelő-, kályhát- éa knt-kéaiiló munkáira nyilvános Írásbeli vene nytárgyalást hirdet
Ajánlat Osaimunkára, réitmunkára, vagy ciak eg\'ye» éallletekfe it tehető.
Az ajánlat beadátf haliiIdeje IS43. évi Julius hó 27-én déli 12 óra. Később beadott ajánlatot figyelembe nem vehetünk.
Részletes leltélelek és kiírási mivelet bcaaerezhelő a siSvetketet Horthy Miklósul 1. síim (l. cintici. 39. ajtó) alatll Irodájában.
NagjkanJisa, 1943. évi Julius hó 14-én, Tik* Janö i. k
13U Igizgató.
Nem termel eleget az amerikai hadiipar
Amsierdam, július tő Az amerikai tormolósügyi miniszter bojokmtetto, hogy Amerika hadi-ifmri termelése nem kielégítő. Még !l csapatok legszükséyosehl, ollátását is alig tudják biztosítani. .Májusban nagyon gyenge volt a termelés és
júniusban som javult sokat.
400 szovjet páncélos, 212 repülőgép pusztult el egy nap elatt
A koloti hadssintéron több mint -100 szovjol páncélos mogBornmisj-léso é-s 212 repülőgép lolövéso i-gvof-lon nap alatt, világosan mulatja, miiven lépésekkel halad a szovjet eiők folmorzsolása a nagy anyagosaiéban. A Szovjet (Oaztoségéra-jellemző, hogy a más arcvonal részekről elvont csapatokat és tartalékokat vetett küzdelembe. Az újonnan harcbavotott csapatok között olyan kötelékek is vannak, amolyo-kot néhány uapjia] ezelőtt még a koloti arcvonal északi szakaszán fi-gyo|tok meg. A német csapatok időközijén arra használják ki oddtgi sikereiket, hogy líiolgoroxltól nyugat ra, északra és keletre átkaroló hadműveleteket hajtanák végre és
liiiit iiiitif
legmagasabb árban veszek.
VíkAtiy ékszerén
A ntgyVanlzist Hotlhy Miklós városi közkórbáz verseny tárgya Iáit hirdet:
1. A kórház részére 1S43 oVtóber 1-tól 1944. szeptember 30 tg érkező tözela-anyagnak (koksz,- brikett, síén) Nagykanizsa vainfálloaáiról a kárház raktárába tSrtínö baiuvaroaásiia.
2. Nyilvános szébeli venenytárgyalíat hirdet U öl tüzlla felfHrészeléte éá fel-aprítására.
Az ajánlatelut 1943. Július hé 21-én déli 12 óráig kell a kórházba lepecsételt borítékban beadni,
A szóbeli verieiytárgvtlás a lOzita lel-lUtészclététa ugyanakkor és ugyanott lesz meglirlva,
Elkésett ajánlatok nem vétetnek ligyt-icmbe. SiálhiásI és nunkalelléiclek a kórháztól beszeiezbetók.
Nagykanizsa, 1943. jillus 14-én.
Horthy Miklós városi kfckórnáz.
elpusztítják a körülzár* bolsevista orőcfloportokat. Két szovjet lövész-ozredot a német nehézpáncélosok
és az okot követé gépesített gránátosok oly gyorsan fogtak körül, hogy nem maradt lohoteségük a menekülésre 260 fogságba körűit vagy átszökött szovjet katona kivételével teljoaenyniogsoitimisitették a kétség-boosottort védokoző ezrodoket. Kgy nagyobb szovjet ¦ páncélos kötelék »z átkarolt két ezred felmentésére sie-tott. Ezt a fogyvores SS tartóztatta fol és körülzárta. A szovjol páncélos kötelékekre is megsemmisülés vár.
APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLÁS
Göp.ráakatt jártat tinxlulnelfliiöl,
kl önállóan könyvel, azonnal felveszünk. Képírással Irt ajánlatot Kopjfei* bútorüzletbe kélünk. 2*84
¦MnyvkAlo\' tanoncnak heli \'Izetés-!el felveszünk 4 po\'gári Iskolát végzeit [ebb családból való liut. Közgazdsságl R.-t. nyomdája, Fő ul 5.
Aastlstloatanoncat fizetésiéi felveszek. Lukácsy Oyula asztalosmcsl^r, Szé. chenyitér 10. 2328
Go ti oli huhö hölgyet pam u-\'1m un kárai keKS Mimóza ké>lmunka-uakQzle1. 2327
Elmenne 29 éves Icany kármllyen élléaksi 16X0 pengé bizloiltékkat. Clm a kiadóhivatalban. 2350
Bépii-tinö, kl ól számol, jő Kiélés-tel félvétetik, tehet kezdő I.. Ajánlatokat .Szépírás- jeligéié a kiadóhivatalba kérem küldeni. 2348
Meghízható ¦sJárénSQ keresek azonnal. Wafdhauscr, Kazlrcxl u. 31. 2351
ADÁS-VÉTEL
Ebediöbulor, nagy gardcrub-sickrény, csillárok, Íróasztal, plíhvrt ledetl nagy vásárezóláda alatiak | tü Ijeszthető varto-gépet waaxak. Eizstbct-Úr 17., 1. emelet, balra. 2384
Vst««BKt«rgapairiel vennék, esetlag piiaa B. S. A. motorkerékpárral elcserélném. Varga Üzemvezető, Siemtre-ufci 4.
L400
FárflkapékBái* batzoált, a] fot SO gumikkal eladó jóitei fóherceg-a. 31. 2390
Jé gasati rény minden nagyságban kapható Scbleslngei üyula vsaktteakédesében. \\ / 2333
Egy Jókarban levő lanlaaatA mag>
vétalr* kerestetik. Cím a kiadóhivatalban. 2339
DI>m0l6YI
villamos áramszolgáltató rt.
Áramszámlák tixatáae, roklamáolók, hlbBJelentósok, azakazarü felvilágosítás minden vlltámes kérdésben délcl6U 8-iél délután IB onáiB. Caa,nCory-ut Sí, flaffti, 334.
Haaanáfl ruhái veszek. Toblk J.u aosné, Zilnyt Mlktóa-ti. 28., ajtó S 2343
Dunsztba való ananász- és rótta sarea-baraek kapható Cscngery.u. 19 2352
\' 20 méter bonza, nagy tégliepület cseréptetővel azonnali bontásra míuúá. Petőfi\' Ut 81. tzám. 2349
Egy gy«rmakap«rtkooal cltdő\' Hoilhy M.-n. 5. . ¦ 234f>
KÜLÖNFÉLE
Ehraexatt tegnap a gyUrn^lcs^Ucon fekete bórerazény élelmiszer Jeggyel, aore-jeggyel és 80 pengővel. Kérem a tisztességes megtalálót adja le í\'ö-ul 15. ali, paplan kéazi tő. 2342
ESsötétiféstiei
papiros
kapható
w
mindenki a helyi kereskedőknél és Iparosoknál szerezze be

nmmm mím mm
MENETRENDJE
érvínyei 1943. májún 17-151.
7\'01 721 1(11 •11«
14« 14-3« 16 00 »18-40
18»
1840
20-55 2fU!
líe » c
> s
:pn.i|> ui Ib u
ZMJkl KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP-Kiadja: „KözgazdaságiB.T. nagykanlzsa".
Felelős kiadó: Zalai Kara*. Nyomatott; . a „Kligazáaságl R. T. f4aaykaalzMH nyomdájában Nagykaalzsaa.
(Nyomdóért felel: Zalai Károly.)
?9702433
Föladó:
Cím:
Rendfokozat :____
Tábori rjostn _
83« évf., 168. sz Nagykanizsa, 1943. július 16. péntek Ára 12 fillér,
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: I\'ö-ut 5. szám Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon 78 nz
Megjelenik minden hétkífzuap dolutoli. ^MMfltaWMWM8SJjaB>WaMaWBBSjaSJfcBlgaBg i ma
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési ára:ogy hónapra Spenge\'aO fillér,
ügyes s:
uogyedévro 9 pengő 20 liflér.
: hétküznnp Ifi till. szombaton 20 fill.
á tengely Igen bevés ellentámadása megállította Mootgomery bal szárnyának előnyomulása!
Gbbbels: MA háború súlypontjának tekintélyes része az Idegek frontjára helyeződött"
A szicíliai harcok sulyjiontjn » sziget koloti részéra, Siraoosa környékére holyeződött át. A longoly-csapátok szívós ollonállása továbbra is .sí koroson megakadályozta Montgomefy kot elekéinek elŐuyomulását a lankásabb cataniai területek felé.
A tengely-ütegek inogsoniniisitó tűzzel fogadták az invúziós csapatokat, ugy hogy azok kénytelenek voltak a mátíiikka] hozott tüzérséget kedvezőtlen állásokba vonultatni. Ennek következtében sok löveget \'veszítettek. A brit páncélos-csoportokat a hegyek között páncéltörő ágyuk tá-nuullák, ugy hogy a brit páncélosoknak l-l harckocsi ojveszteae után eredménytelenül kotlott abbahagyniuk az olönyomuláat. Az áttekinthetetlen terep meg-akadályozta az invázión \'csapatok további felfejtödéséí, viszont a tongelv kisobb biztosító oszlopainak igen kedvező teret nyújtóit a szabad hadműveletek számára. A német és olasz légi erő a szárazföldön harcoló csapatokat támogatva, főleg Siracusa ea Augusta között tovékonvkedett hatásosan. Si-
racusa környékén és etlőj délre gyors harci gébek támadták az utakon lolxinyolódó közlekedést- és nz utánpótlást, Licata közeiébon ogy ainorikai csapattábort bombáztak. Nehéz harci gépek és bombázók tovább folytatták támadásukat az invázióé seregek utánpótlását szolgáló hajók ollón.
A harci térülőt nyugati részén az amerikai csapatok több kísérlete kudarcot vallott és így lemondtak további támadási kísérlet r ól.
Csupán arra korlátozzák tevékenységüket, hogy » licatni hídfőállásokba minél több után|xitlást szállítsanak magukkal. Az amerikaiak kétszer is megkisórelték a tengely htztosité övezetének áttörését, de ¦15 harckocsit vosztettek és nz áttörésük nem sikerült. A tengelycsapatok magaslati állásaikból elv hirtelen és lievos elhárító tüzet zúdítottak a <lfí. amerikai gyalogos hadosztályra és az azt kísérő páncélos-csoportok több egységére, liogy megtöri az erő a támadás folytatásához. Az idosíoté amerikai páncélos-erősítések nem tudtak változtatni a helyzeten.
Augusta irányában törnek előre a tengelycsapatok
Zürichi értesülés szerint a lengelycisapntok Catania felöl a párt mentén indított igen erős ellentámadással megállították Montgomery balszárnyának élő-nyomulását. Az olasz; élcsapatok egészen Augusts külvárosáig hatoltak előre. Montgomery kísérletet tetí arra, hogy balszárnyával megkerülje a tengely part-menti állásait, de igen nagy ak-n;imezőkbe ütközött.
Montgomery főhadiszállásáról jelentik, hogy a 8. hadsereg kötelékei a legutóbbi 12 órában
Szicílián a legerősebb ellenállásba ütköztek. A német kötelékek n parti ut mentén Mont-gomery csapatainak bal szárnya ellen ellentámadásokat hajlottak végre és egy német osztag-nak sikerüli a brit vonalak mögé behatolni és Augusta irányában előretömi. A brit csapatok csak elkeseredett ellentámadással tudták a német osztagot visszaszorítani. A jelentés kiemeli, hogy a német páncélos-dandár Tigris-lipusu harckocsikkal is rendelkezik..
Róma bízik a szicíliai harc végső kimenetelében
sok az első lépés az Európa
, A szicíliai hadszíntérről Rcmiba érkezőit birok szerint, mint !1 Budapesti Tudósító jelenti, \' 0 brit és amerikai csapatoknak eddig sikerült hídfőiket tartani ¦ és bizonyos mért ékben előretörni a sziget belseje felé. Ez jellemzi a harcok elaö szakaszát. -^Kotlonnck ellenére .Kómában inog-Jftcyzik. bogv olasz meggyőződés sarint"*vogul sikerülni fog 1 beim-tolókat olasz, területről kiszorítani.
Valamennyi olasz lap nyomatók-«?! utal arra a tényre, hogy a Szicíliáért folyó jelenlegi harcnak kétirányú távlata van. Nevezetesen olasz nemzeti és kontinentális európai. Ez tehát nemcsak az olasz ¦ólom hanem az európai fengelv-ot"o<l védőimére is érvényesül. A szicíliai partraszállás \'
totális inváziójára irányuló tervek felé. -\'¦ •" Szicília angolok és amerikaiak számára csupán ugródeszka, amelyet, ha sikorülno megszerezniük, nagyobb tehetőségeket nyújtana ne-kik \'Kiirópábnn, mint Norvégia vagy Franciaország északi jwrtja.
Az olaszok egész sor szövetné-ges hajót pasziitoitak el ma hajnalban Sxicilia körül
Szicíliától délre és keletre mára virradóra olasz torpedóvető repülőgépek ismételten támadlak az ellenséges hajó-kai Az egyik olasz torpedóvető gé|> megtámadott egy Auguslából Siracusába haladó
cirkálót és bár két torpedórom-boló is védte, sikerült eltalálnia. A Passcrn-foktól északkeletre elsüllyesztett cgv 5000 toiii-nás gözö.sí. Siracusától keléire pedig egy 8000 tonnás .szállító-
hajót súlyosan megrongált.
Augusta és !1 Pussero-fok1 között olasz repülők egy \' 10\' ezer tonnás gőzöst süllyesztettek" el, amely hajókaravánban haladt. Olasz nehézbombázók\'az éjszaka támadták a kereskedelmi hajókat. A hadianyagot partraszóHítÓ gőzösök köjzűl többet eltaláltak. A keletkezett tüz nagy távolságból is látható volt. ¦ |
Jó helyet választottak-e az angolszas\'tk az „európai erőd" elleni támadAsra ?
A Lavoro Fnseísta megállapítja,
bogv Törökország szigorú soinloíres-
sétre. valamint az EJgei-toneor szi-
cotoinek n tengelvcsapatok által történt elfoglalása- védelmi vonalat jelont az nourÓnai oród« sáncai elölt. Kunok volt köszönhető, bogv az angolszász csapatok nem Eurónál, hanem csak a rosszul védhotó Rzi-cilíát választották ki az *ourÓpai erőd" olloni támadásra. Az soutApat erőd» a Ttnínánál, a Visztulánál vagy a Dunánál kozdődik és ennek nz őrödnek nz ostromát is ilt kellelt volna inogkezdenie annak, akinek az roiirónai orőde elleni táftiooás & célja. Olaszország csuhán ogv 1200 km. bosszú folyosót jelent, amelynek\' a vénén ott van az \'Alpok ko-szornja. Do Olaszország hadi célpontja a tengely ollón indított ollon-
sétros hndjár.ilnak. Az angolok éa nmoríkaiak bizonnyal azt OTndolták, liot-A\' loxázoliák maid az olasz népet és kormányát. Az olasz nép azonban feladatának teljesítésével válaszol az dllonség támadóiéra és ragaszkodik kormányához. Nehéz * feladata ennek a kormánynak, mert az a hatalmas kötelesség jut ta<;jninak osztályrészül, hosv megvédjék a haza földjét. Az Olaszország olloni harc Európa olloni Imre, amelybon a legkülönbözőbb ellenfelek vesznek részt és az olaszok -- korlátolt szátntl német erőktől ftunoíratva — maguk fogják fel az óriási támadást. Európának élot-halál kérdése ez a harc. Meghiúsult az nz angol tért, hogy a koloti frontról a némotek nn<ry orőkot vonjanak ol Szicília védelmére.
Londont és környékét bombázták ma reggel
Mára virradóra, mint Londonból jelenük, bombázták London környékét és a Themzc kerületet, A légvédelmi ütegek működésbe léplek. Az okozott kárról és az áldozatok számáról
még nem adtak ki jelentést.
Mint a francia hírszolgálat közli, a Párizs környéko ollen intézett szerdai angol-amerikai légi támadás 87 halálos áldozatot követelt. 272 omber megsebesült.
GÖbbefs cikke a német erőről és a tartalékokról
Oöbbols dr. birodalmi miniszter a Reicb cimü hetilapban irt\'"legújabb cikkéhon az Jtioghábomvaj foglalkozik. HangozwjjiK hogy a német véderő semmit som vesztett régi erejéből. Olyan badmüvoloti tartalék áll rendelkezésünkre, mely
még a normális várakozásokat felülmúló kivételes esetre is elegendő. A lécri és tengeralattjáró hadviselésben
a német részről gyakorolt hallgatás inkább mint pozitívum értékelendő. De nemcsak a-fcgyverek olkesoredolt küzdőimé folyik, hanem a széliemnek és az idogoknok is ugyanolyan olkosoíédott a harcuk. Ezen n vonalon is a döntésért folyik a küzdelem, sőt néha a háború súlypontjának tekintélyes része helyeződik erre az oldalra.
Ennyit ér az A ••lanti Nyilatkozat. ,
Slockholm, július 10 f\\éniel Távirati Iroda) Londoni jelentés szerint az angol a I só 11 á zb 0 n kérdési intézlek á kormányhoz, hogy az A Hanti Nyilatkozni a szövetségeseket gátolja-e abban, hogy a háború után a béke biztosifása érdekében más nemzetek bizonyos hadászati szempontból fontos területeit -megtarthassák1 ? Churchill nevében Attlee válaszolt a
kérdésre és kijelentette, hogy a londoni kormány felfogása szerint az -Atlanti Xyilatkozal -ban nincsenek olyan kikötések, melyek Ni - szövetségeseket gátolnák abban, hogy megtegyenek minden olyan lépést, amely szükséges és ha kell, minden nemzet számára módot nyújtsanak arra, hogy nemcsupán saját határai leözött éljen.
ZAIJAI KÖZLÖNY.
1943. július 10
Magyar ember találta fel a gázálarcot
Ma, a háború nagvcdik Évében, több szú esik a gázhábortiról, mint valaha. l>e arról senki nem tesz amlité^t, hogy a gúzháboni elleni védekezés módját - magyar ember találta fel.
A budai vár nyugati oldalán, a sokemeletes hegyfal tetején, ott áll 11 legújabb évek egyik tegiuigyobb méretű magyar alkotása: a Magvai* Hadimúzeum. A Muzeuui elótl Görgey órcszobra áll. ltom, a Hunom épületében pedig ; éppen Görgey Arthur unokaöccse, Görgey Aladár múzeumi könyvtáros fogauja és vezeti az érdeklődét.
A Múzeum igen nagy. Több emeleten óriási, zsnfolásíg megrántott termek bőszéinek atrói, micsoda nagyhatalmak ellen kellett védelmeznünk ezeróven át függetlenségünket és szabad ságunkat.
Az egyik, leroinbon hatalmas fehér márványszobor állítja meg a szemléiét. l\'Jgyenruhás férfit ábrázol, a Napóleon-korabeli \'magyar katonai og ven ruhában. Az arc első látásra fofti\'múon hasonul Gömbös (iynla arcához. Ugyanaz a doinlsnu homlok, kevés haj, mely a fűtőknél sertésen felkunkorodni, ugyanaz az erős áll és fölfelé Ívelt szemöldök..
— Ki ez a férfi?
— Kőszegi Mártony\' Károly, a gázálarc magyar feltalálója!" — hangzik a válasz:
fípjwn Görgey Arthur unokaöccse, a múzeumi főkönyvtáros irta meg történetét. Kzenkivül Vajda I\'ál ós Janicsok dr. tárták fel ennek az elfelojtott magyarnak hiteles adatait,
Kezdjük talán ott, hogy 1788-ban, Sopronban, egy közepes módon élő magyar nemosj. famíliában, a Kó-azegról orodt Mártonyimk családjában fin született, akit Károly névre keresztellek. A fiúból katona lett és mint főmadnagy korült iiécttlm.
Kzokhon az időkben nom volt ¦ még gáz és nem volt még gázhábom
— kérdozlioti az olvasó —, tollát hogy is találhatta fol Mártony Károly akkoriban a gázálarcot?"
Tódig hát mégis ugy volt. A régi háborúk ¦ - eb*ben sokban hasonlítanak még a mai hadvisolésre is
— a várvíváson fordultak, vagy buktak meg. A várakat pedig jóformán épp ugy vivták, mint ma. A roham-utászok a tüzérségi előkészület után benyomultak a bunkerekbe, aknákba,
kisebb-nagyobb eróditményekbe és azokat belülről igyokoztok szétzúzni, így aztán szabaddá vált az ut a várba.
Éppen Mártony Károly idejében. a napóleoni háborúk korában állott ellen és uralkodott Olaszországon a hiros mantuai várnégyszög, amelynek egész hadseregek nem tudtak ollentállni.
A felrohhant aknákban keletkezett gázok és lóporfüst leküzdése adta az ótlotot Mártony Károlynak, akkor még fiatal ittászórnagynak, a gáz ellen védő álarc feltalálására. 18*27-!wii - az ogósz katonai világ ekkoriban már ezen a feladaton kísérletezett — a nagy bécsi főpróbán ilausner. ezredes es Kereszt ury főhadnagy szörnyethaltak az első gáz-ál urc-kísér le töknél. Ekkor állott elő Mártony találmányával. Ez a találmány tökéletesen "ugy néz ki, mint a mai gázálarc. hccskobórból, a fejre erősíthető szoros fejvédő bór áll. VÍMjlójo hátán sűrített levegőjű, nagy tartály van folorósitvo, amely-IkSI vékony CSÓVÖO át áramlik a friss levegő a fej otőtt lóvő nyilasba, A lovegó bipoló hangot a<l és ha nem elég lovogó áramlik a szájba, a si|x>ló hang elmaradása azonnal figyelmezteti * veszélyro a gázálarc viselőjét.
18-28-ban próbálták ki Mártony. találmányát. A taláhuány igon jónak bizonyult, a bécsi vezérkar ós maga János főbexceg jelenlétében 81 percig tudott a két legény a ló-IHjr.nlnttoí toló aknában tartózkodni
ós U\'lekzení. Nemsokára megjolenl Mártony nagy könyve is találmányának leírásával és rövidesen nemcsak ay osztrák, de inig a francia liadwi rav is alkalmazta a Mártom- félő találmányt.
A tobótséges, fiatal műszaki tisztből nemsokára ezredes lett, utóbb még a tábornoki rangot is elérte és a régi monarchiabeli világ egyik közbeeső lés bon álló tudósa lőtt. A Magyar Tudományos Akudéinia is megválasztotta tagjának, V. Ferdinánd a Lipót-renddol tüntette ki élete mégis csodálatos tragikumba torkoll búlo.
Elkövetkezőit 1848. Mártony
Pácsváradon szolgált, inínt császári királvi tábornok, Szive természetesen Kossuth-hoz éfl 1\'etőfihbz buzin. l>e, különösen " szabadságharc elején, katonai esküje a császárhoz líölöttü. Lelkitusájitnak ¦ megoldása azonban már nem az ó elhatározásának kérdése lett. A szabadságharc kitörésének első napjaiban Mártony
Károlyi, a gázálarc magyar feltalálójót, egy röggel holtan találták ágyában. Máig sem tudni, agyvérzés ölta-e meg -- vagy iwdig magyar lelke nem birta el az előtte álló .nagy Ivlkí moghasonlást.
Kcrcfcctsházy József
A nagykanizsai Baross-kerület megállapította a kereskedelmi alkalmazottak fizetését
A keiüld gyűjtést Indít a muraközi tanoncotthouoJc céljaira
A nagykanizsai Baross-kcrü-lcl elnöki tanácsú vitéz Tóth BéTa kii*, kormánytanácsos .elnöklete alatt ülést tartott, melynek legfontosabb tárgya a kereskedelmi alkalmazottak fizetésének a 30030—.1913. M. Ii. .sz. rendeld érlclinében valómu-gasobb.megállapítása volt. Mindenekelölt megállapították fiz alapfizetést, majd ehhez jön a 30—50 százalékos drágasági bérpótlék a munkaadó tetszése szerint.
Várndy titkár felolvasta dr. Gál László miniszteri tanácsos, az Országos líaross Szövetség
kormánybiztosának válaszát a kerület által küldött üdvözlő sorokra és örömének ad kifejezést, hogy a nagykanizsai Baross-kerület munkájában hajlandó üt támogatni és a Baross? eszmél továbbra is hűséggé) szolgálni.
Kimondotta az elnöki tanács, hogy gyűjtést indít tagjai sorában a .Nagykanizsán és Budapesten felállítandó muraközi la-uonoolthon céljaira és az eredményhez képesl fogja támogatni a nagykanizsai és budapesti akciót.
Szerelmi bánatában megmérgezte magát egy balatonszemesl leány
A járókelők holtan találtuk rá Hácz Juliska balalonszcmesi leányra a község főutcájának a járdáján. Értesítették az cselről a csendőrségei, amely azonnal megindította a nyomozást.
Megállapították, hogy a 19 éves leány öngyilkosságot köve-
iéit el, ismeretlen méreggé! megmérgezte magát.
A zsebéhen az anyjához címzett búcsúlevelet találtak, melyben elmondja, hogy szerelmi bánatában követelt el öngyilkosságot.
Tudnivalók a kenyérgabona, a kenyeres lisztellátásról 7
A vámőrlési tanúsítvány ellenében 1943 december iíl-ig íiicgörölteUietö kenyérgabona mennyiség a vámőrlésre jogosult háztartásának minden egyes tagja részérc fejenként lüü kg. 11a a vániörlésrc jogosult a -fenti időpontig megőrzésre engedélyezhető teljes kenyérgabonámén nyiségnek sem saját terméséből, sem természetbeni \'járandóságából nincs birtokában, az ellátatlanság időtartamára kenyér- és liszt jegy-
gyei látják cl. Egy személy egy havi kenyér és lisztjegye ellenében 20 kg.-m.al csökkentik a ! vúmörlésre engedélyezett kenyérgabona mennyiségét.
A vámőrlési tanúsítvány tulajdonosa azon a címen, hogy a vámőrlésre engedélyezett kenyérgabona mennyiséget néni termelte vagy szerezte meg, nem tarthat igényt kenyérgabona kiutalására, libben az esetben u vámőrlési tanúsítványt vissza kell szolgáltatni a
városi moqzó PéntefdCl-
vasúrnapig
Juf/us
16., 17, és Win
Nagy megnyi tó műsor / A szezon legnagyobb attrakciója A TIGRISEK URA Az artistasors minden öröme és feszültsége Aktuális világhiradó
hlóaddsúk kezdet & köznapokon -?5, f7, ?9, uazttrnap ?3, ?5, ?7 ós ?9 órakor
községi elöljáróságnak, amely a beívelt kenyér- és lisztjegyet ad ki. /
Akinek vániórlcsi tannsitvá-nya van. kenyér- és Hszljegyet csak a vámőrlési tanúsítvány visszaadása mellett és csak akkor igényelhet, ha igazolja,hogy saját terméséből, vagy egyéb természetbeni járandóságából a saját és a háztartásához tarló-zók kenyérgabona-szükségletét fedezni nem tudja.
Amennyiben a vániörlésrc jogosul! háztartás összes kereső tagjai mezőgazdasági munkából élő napszámosok, vagy pedig sa-jál gazdaságukban rendszeres testi munkát végeznek, az ellátatlanság időtartamára az őket megillető kenyér- és lisztjegyeken, valamint pótjegyeken felöl háztartásonként meg egy személy részérc a nehéz test] munkások számára repílszcresücü kenyérpótjegy illeti meg akkor is. na a háztartásához tartozék egyébként nehéz testi munkás pótjegyre nem jogosultak.
Az, aki munkabér vagy egyéb természetbeni járandóság címén gabonát szerez és vániörlésrc jogosull, dti július lil-ig nem igényeli vámőrlési tanúsítványt, köteles a megszerzés tői számi-lotl 15 napon belül a lakóhelye szerint illetékes községi elöljáróságtól váinörlési tanúsítványt kérni, vagy pedig a kenyérgabonái a vásárlásra jogosított kereskedőnek megvételre felajánlani, j
Ha a gazdálkodó szántóterületén a többi művelési ágak, tehát rét, legelő, kert, szőlő, erdő, folytatásához szükséges természetbeni munkabér cjmén kiadandó kenyérgabonámén nyisé-gel saját gazdaságában megtermelni nem tudja, akkor a közellátási minisztertől kérheti erre a célra kefcyórgabona kiutalását, libben az esetben u kiutalt kenyérgabona mennyiségnek megfelelő buzaegységszám-mal a gazdálkodó beszolgáltatás! kötelezettségét felemelik, azt a gazdálkodót pedig, akinek szántóföldje nincs, meghatározóit fajit és mennyiségű termény, vagy tennék beszolgáltatására kötelezik. (#j
Szűts László színigazgató búcsúja
Táiaulntom első nagykanizsai szi-niidéiAénok bofojeztével ezúton veszek bucsut a régi, nagykullurúju város színházpártoló közönségeiéi, a hatóságoktól és a sajtó munkásaitól, akiknek megérté támogatása együtloson totlo lcliotóvú a bemutatkozó évad sikerét. Hálás köszönetet mondok magam s társulatom min-don tagja nevében a molog pártfogásért, amiben Nagykanizsán az itl töltött hat hőt alatt részesültünk. Színigazgató és színész eszményi célok szolgálatában indul ol pályáján. Ez a cél; — u niindonokfolott való magyar kultúra, magyar géniusz szolgálata a színművészet tw-caületes eszközeivel. Legjobb tudásunkkal, minden akaratunkkal o/t a célt szolgáltuk s oz célkitűzésünk a jövőre is. Kórom Nflwykaniz*" közönségét, tartson meg bonmuikot jóéin lé kőzetében és ha a szÜlész-SOM ugy hozza magával, hogy a nouz* városba jövőre újból vissza tér hol un*, fogadjanak bennünket azzal a szeretettel, mint amit legszebb omlókként viszünk magunkkal mmdany-uyían Wriwlyuukban Kanizsáról.
SZCTS LÁSZLÓ
1943. Julius. 16
ZADAJ KOZLÖNS
KÖZGAZDASÁG
Az AlsódunántuH Mezőgazdasági Kamara 1942. évi munkássága
Alsóduuántul hivatalos mezőgazdasági érdekképviselete c címen adta ki tájékoztató jelentését a kamara nvult évi működéséről.
A jelentésből kitűnik, hogy a kamara különös sulyl helyezett külső szervezet ének : a mezőgazdasági bizottságoknak a mü-ködlelésére. az öntevékenységre való nevelés révén. A kamarai kerület 539 bizottsága az elmúlt évben 597 közgyűlést tartott.
Tízzel a munkával haladt párhuzamosan a kamara gnzdatái1-sadalmi tevékenysége is. Az elmúlt évben 303 községi gazdakört alakítóit a kamara. A legjobban működő II gazdakört ingyen rádiókészülék kel látta el.
A talajművelés és növénytermelés előbb revít elét szolgálta a kamara 103 olyan talajvizsgálattal, amelyek részben a laiaj mésztartalmának, részben az összes növényi lápanyagoknak megállapítását célozták\'. A -bak-tonit néven gyártott és a kamara által forgalomba hozott talaj baktérium szintenyészet felhasználásával beollotl pillái gós virágú magvakkal : lucernával, lóherével, biborherével és szójababbal bevetett terűiéi nagysága 1943. évre már 84000 kat holdra emelkedett. 72 községben állított be a kamara kukorica- és burgonvalenuelési kísérletet és 28 községben 78 kisgazda részvételével folytatott le velésdij ázásokat kukoricával, amelyek során 5213 P értékű mezőgazdasági gép és eszköz került kiosztásra jutalomként. ÜO\'IT) q vetőmag és burgonya-velögumó szétosztásával biztosi iotta a kamara a termelés folytonosságát.
A földművelésügyi kormány támogatásával felépíttetett a kamara 388 mi rrt átrágva telepet, 12 ezer P államsegéllyel, 189 kukorícagórét 5013 köbméter űrtartalommal, 39667 P államsegéllyel, 1870 köbméter űrtartalmú taknrmánysilól 22.473 P államsegéllyel. Az állami kedvezményes gépakció keretében a kamara 15 vetőgép, 13 foga-tos tárcsa, 200 eke, 00 lóknpa, 20 fogatos gereblye, íiO borona leszállítását biztositolta, cca 51 ezer P értékben. A kamarai kerületben megalakított gépsző-vetkezetek részére I szántÓtrak-to\\rt biztosított a kamara teljes felszereléssel. .Termelési jutalom címén 9G1 község 11.119 igénylő .gazdája részére 3587170 pengőt számfejtett és folyósitotl a kamara.
A gyümölcstermelés fejlcsz-lésél szolgálja a kamara állal telepitelt 22 községi gyümölcsös, a kiépített almamoly meg-
Kévekötő,
valamint
nölőkötöző
állandóan kapható
Savoláiz m 1.mmié
Zrínyi Miklós u. ?¦.
figyelő hálózat és létesített gyümölcscsomagoló színek.
Az állattenyésztéssel kapcso-lalos részben beszámol a kamara az export lőkércskcdclem átállítása és gazdaérdekű megszervezése melleit .\'1579 exporl-lókivilelnek ellenőrzéséről, 8 baromfitenyésztő mintaközség meg alakit ásáról, a kamarai kerületben \'megalakult lejszövel-kezeli hálózattal kapcsolatos munkásságáról.
A népies irányú mezőgazdasági szakok tatást szolgálták a kamarának 21 községben megrendezett léli gazdasági tanfolyamai, közel 2000 hallgatóval.
A knmaia üzemi és számtartási osztálya a mull évben 34 gazdaságnak vezette a számtar-
tását 128 330 kat. hold területtel |
A kiimara biztosítási ügvosz-tálya az elmúlt év végéig 10.000 mezőgazdasági üzem kötvényét vjzsgálla felül.
Különös figyelemmel kisérte a kamara a közellátással kapcsolatos kérdéseket s csetről-esetre javaslatot terjes/lelt a közellátásügyi miniszter elé, majd pedig terjedelmes emlékiratban tárla a közellátásügyi és pénzügyminiszter elé a kerü-lel gazdnközőnségének kapcsolatos kívánságait. Á terményértékesítési ellenőrző szolgálat során a kamara 191 Hombár- és l-\'ut ura-bizományos munkáját őrizte ellen.
Két nő a statárlnm árnyékában
A rendőrség a hegypincék betörőit átadta a nagykanizsai fair. Ügyészségnek
A cserioi és l\'Örhérei hegypincék betörőit a nagykanizsai rendőrség ismételten kihallgatta. Megállapítási nyert, hogy az egyik pincébe éjszakká 11 órakor, vagyis a légoltalmi elsötétítés utalt hatollak be. A rendőrség most már teljosen összeállította a két nő bünlajstro-mát. Az egyik neve Teiermojer Mária, a másik Gerencsér Mag-
dolna. Kgyiknek sínesen foglal kozása yagy lakása. Mindkeltő részben beismerő vallomást telt A rendőrség átkísértette őket a kii\', ügyészségre, ahol határozni fognak, hogy tekintettel az éjszakai elsötétítés alatt elkövetett bűncselekményre, átadjá|:-c a rögtönilélö bíróságnak, vagy pedig átkerülnek la kir. törvényszék vizsgálóbírójához.
Kétezer pengő pénzbüntetés a viszonteladói százalék miatt
Kivi szempontból érdekes kereskedelmi per zajlóit le a nagykanizsai törvényszék uzso-ra-egveshirája^ dr. IlámorvZoltán elöli. A vádlottak: Baeclcr József nagykanizsai vaskercs-reskedö. ennek fia. Haeder Sándor és a cég vezetője, Flcisch-hncker Imre. nzletszerüen el-kövclctl árdrágítás volt a vád., meri 1911. évi október és november havában több alkalommal több viszonteladó kiskereskedőtől különböző árucsoportba larlozó vasárukéri a meg-állapiloll hatósági árnál magasabb árai kértek olykép. hogy az eladás alkalmával a fennálló rendelkezések szerin! a viszonteladóknak: nyújtandó engedményt nem adták meg az clÖ-irl mértékben. A három vádlóit védőikkel, dr. Kovács László és dr. Bariba István ügyvédekkel jelenlek meg a törvényszéki tárgyaláson, a vádhatóság\'ol dr. Birkás Géza kir. ügyész képviselte. A vád ismertelése után Haeder József elsőrendű vádlót! előadta, hogy ők az árut 23 százalék engedménnyel kaplak és 18 százalékos haszonkulcs mellett adták tovább, ebből 5 százalék engedmény volt a fogyasztónak. A szóban-forgó "esetekben fogyasztói árban adlak a vásárlóknak az árut. mert ök már -másodkézvoltak, tehát abban a felfogásban voltak, hogy ilyen esetekben nem kötelesek megadni az engedményt. Haeder Sándor sem érzi magát bűnösnek. Elmondotta, hogy kinek mi a szerepe az üzletben, ftdesapja végzi a bevásárlásokat, ö a kalkulál iókal, Fleisclihacker cégvezető pedig a felülvizsgálást. Aszó-
balilorgó áruból ök 23 százalékot kapnak, amiből ök viszont 5 százalékot adnak. Vannak olyan áruk, amiknél egyáltalán nem lehet hasznot felszámítani, volt esel, hogy korábban drágábban vásárollak az árut, mint ahogyan annak legmagasabb ára később meg volt állapítva és Ők mégis kénytelenek voltak á megállapított alacsonyabb áron eladni.
A bizonyítási eljárás befejezése után dr. Birkás Géza kir, ügyész fenntartotta vádjai. A bíróság bűnösnek mondotta ki mindhárom vádlottat (nem üzletszerűen elkövetett) árdrágító visszaélés vétségében és ezért Bacder Józsefei 2000. Bacdcr Sándort 500 és FIcischliacker Imréi \'800 pengő pénzbüntetésre Ítélte. A vádlottak fellebbezlek a bűnösség kimondása miatt, igy az ítélet még nem jogerős. Minthogy az ügynek inkább elvi része számiihat nagyobb érdeklődésre, alekintclben, hogy a kiskereskedő milyen mértékben kötele* a tőle vásárló kiskereskedőnek a saját használ átengedni, — kereskedői, de jogászi körökben is érdeklődéssel várják a második fok döntését.
HÍREK
NA PIHEND :
Tíjjtli gyógyszertári ügyelet:: Ma az Igazáig gyógyszertár Ká-ul 12.
Kuluumeíin un ottani g> ügyszámai\' állandó ügyelotos n/olgálalol Url
N«ptár. július 10. IVritck. Róm. kat Ksrm. B. A. - Prolesláns Valter.
A GŐZFÜRDŐ nyitia ran regnál \\ órától este 6 óráig. (HétfÓ, szórd*, j.\'.nUik délután é» koddon egésa nap aiknolO Tolofou: 660.
— (A törvényszékről)
Az iiíazságüevminiszfor Kömön Lajos dr. Hzomhalhulyi ümíi\'zyi ho-gédlitkárt a nagykanizsai törvény-tizekhez aljogyzóvé kinovo/le.
— (Szabadságon)
1\\ Bánás Gyula kiskanizsai fo-roneos-plébános nyári szabadságra átázott, Táyolléto alatt 1\'. Solvmos ltozüő végzi a plóbáaosi teendőket.
— (Kirendelés)
A honvédelmi miniszter honvédelmi munkára kötolo/.ty dr, Horváth Zoltán kesztholvL magánorvost. Ugyanekkor a belügyminiszter megbízta a Keszthely városi orvosi loondók ollátáaával ia.
— (Nyaralásból a halálba) Tóth Zoltán kereskedelmi iskolai
tanár családjával Konyádon nyaralt. Az 60 éves tanár 20 év óta toljositott szolgálatott Kaposvárott. Mostani nyaralása alatt a fejbőrén egy pattanás kelotkoz<;tt, amely el
mérgedi. Vénnérgozéssol kórházba szállitoAik, do segíteni már nőre loliotott^ujt, möghalt. Jónovü zene-
szerző volt és főtitkára a Börzsönyi Irodalmi Társaságnak.
— (Kanizsai diákok a Piarista Diákotthonban)
iBtneretee, hogy a Piarista Rend Zamárdiban 120" főnyi diákság részére, diák üdülóotthónt létesített. Most Nagykanizsáról 12 diák üdül a zamárdi otthonban, a piaristák felügyelete alatt.
— (.Sáskák" az erdélyi gyermekekért)
A kiskanizsai sáskák, meg koll hagyni, áldozatkészség íokinloíélKjn az ölsőholyon állanak. így most kia-kanizsai gazdacsaládok \'tiz erdélyi szegény Székely gyermeket nyaraltatnak\'a nyári hónapokon • ál. Az erdélyi gyermekek ma vagy holnap"\' érkeznek Kiskanizsára. .Máidon dicséretnél szebben boazél — a tott!
— (Erdélyi József uj versel) most jolontok meg Örökség cím
alatt kötetbe gyűjtve a Stádium kiadásában. A magyar költők ma élő egyik lognagyobbjának kötfotné-nyei az időtálló "irodalmi érték igényével jelentkeznek ezúttal is. Két év vora-torméso sorakozik a kölot lapjain. Az idő sürgőt és követel: hallgatni árulás. Minden nap és minden óra irányításra vár, útmutatás koll, igazolás koll, a néma milliók holyott vallani koll, — a fegyverek szólnak, do ma som hallgathatnak a múzsák. S hallgathat-e az, aki logforróbban érzí idegeiben a kor vajúdását? akinél jobban és mélyebben senki som hisz az uj
DRAVAVOLGYI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Arsmtiémlák fizetése, reklamáolók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délelőtt 8-tól délután 1B áráig. Csöngői y-ut 51, tejfjon 294.
ZALAI KÔZLONU
1943. JuUüs 16 -
viíág születésében? Erdélyi József az uj világ költője, bölcsője a nép, fegyvere az igazság.
— (A balatoni tejárak)
Somogy vármegye alispánja most kiadott rendeletében megállapította a llalnton somogyi oldalán lévé Qdülénolyokon » szeptember 80-Íg érvényben levő tejtermékek inát. A tej viszonteladói ara 56, fogyasztói óra 58, a pasztőrözött tej viszont -oladói ára oH, fogyasztói ára fiO. a tejfel literjének viszonteladói ára 210, fogyasztói ára -280, túró kg.-nnk viszonteladói ára 175, fogyasztói ára 185 fillér. Az árak betartására az alispán nyomatékosan fölhívta az alarendoft közegeit, hogy az esetleges visszaélések olbn a legszigorúbban járjanak el.
— (Ezer klskanizsal tojás esete Székesfehérvárott!
Oodfitok Lajosáé fiatal kiskuni-zsai hiónyocsko nem akarta, a piacra bohozni a tojásokat, hanoin elvitte sok más termel vénnyel együtt Székesfehérvárra, bogv" ott jobb árat kaphasson mindezekért. Am a végzőt utolérte Székesfehérvárott egv szemfüles rendőr alakjában, akinek föltűnt ii cipolkedő menyecske, megnézte, mii visz batyujában és 1000 tojásl talált nála, amit lefoglalt és elkobzott tőle. Kzenfolül még kihá-gáai eljárás is indult ellene. Legyoii oz tanulság a sáska-asszonyok számáru !
— (Zsidó üzletet nem lehel laká\'ba áh*iyeznl)
A kereskedelmi miniszter konkrét esetből kifolyóan állást foglalt zsidó tulajdonban lévő üzletnek lakásba történő áthelyezéséről. Az ér- ¦ vényes rendeletek \' szerint ugyanis a zsidótörvény hatálya alá tartozó személy .üzletet csati az elsőfokú ijiarliatúsáii ouwdéjyévol bolyoíhoti at. Ilyen ongedélyt pedig csak kivételes osotbon, a közellátás érdokébon adnak. A kereskedelmi miniszter harmadfokon foglalkozott egy zsák-, ponyva- és vegyeskereskedő- üzlelé-nok\' lakásba történt áthelyezésével. Mogeoimnisitotto !V másodfokú iparhatóság határozatát, amely ezt engedélyezte. Megállapította,\' bogv az elsőfokú iparhatóság járt el helyisen amikor a Folyamodó megszűnt iiz-lotének lakásba történő áthelyozésro irányuló kérőimet elutasitolla.
— (A magyar szeltem felszab ululá-iu
Faikas Gyula ilyen cimü könyve ¦most jelent meg a Stádium kiadásában. Farkas Gyula szemelvében avatott tollu iró és tudós vállalkozik & magyar iroilaluny^iiténetirás fűj-lődésenok feldolgozására. Valószínű lesznek, akik n munka összeállításában, az éttékelő bírálatban találnak — és joggal - kifogásolt! i-va lót. Kétségtelen azonban, hogy a szorzó könyvének megírásával irodalomtól\'lé notünk ogyik hiányosságát oszlatja el: — n\'nngv tudományos rendszerezésre, moly korunk számára egész irodalmi multunk maradandó értől moziét adná, mindmáig hiába vártunk. Pociig az irodalom történőtirás maga is Önálló szellemi folyamat, egyes fojlődési ál-
megvételre 6 vagy 12 személyes ¦ ezüst Atkészlalct, dísztárgyakat,
¦i:o U-S o\'t\'a t
vagy pianlnol, szőnyegeket, pénz-szekrényt. Ajanlatot fta«sthaly, Ferry Oaattâr-u. 4,, Qerstl.
Irntit. niitit
le«tnaií*satíb arbnn veszek.
Vâkâfty ékszerész.
tornácairól az simult korokba latunk liele. Karkas Gvula tanulmánya tudományos célkitűzése innllett egyúttal a nemzeti önismeretünk kiszélesítését is szolgálja. — (A fénykép: mivészl termék) Rendkívül érdekes. ,olvi jöloutő-láégfl ilélntet mondott a bolütrvmi-niszléiitmihan niülíödö Kiliágási Tanács ogy megrenHolési gyűjtési1 kí-hágási üggyel\': kajK-solatbun. Az egyik fénvképészl a rondán büntetőbíróság kihágás óimén érzékeny bön letessél sújtotta, meri az illető fényképész (olephelyén kivül. vidéken, fényképekre és \'nagyításokra magánosoktól, előzetes meghívás nélkül,
mogrondotésekot gyűjtött. Kollobbo-
zés folytán a Kibágási Tanács elé korült az ügv, mely nz itéloU>!_ meg; semmisítette és » következő elvi jelentőségű tlontéssol inentosilotto a fényképészt 8 vád és kövotkozmé-uveí alól: az 188-1. évi XVII. tc. és azt módosító 11100. évi XXV. tc. értolniébon a megrendelési gyűjtés nem terjed ki nz irodalmi és müvé-szoti tormékek megrendeléseink gyűjtésére. 10 törvény végrehajtása során több kereskedelmi miniszteri rondolotlkjn s elvi határozatban inog állapítást nyert, bogv a fényképészet által olőállitoH termékek, lóhát fény
képnagyítások, a szorzói jogról szóló törvények védetnie és a művészeti termékek fogalma alá esnek és mint olyanokra a gyűjtés Magyarország ogész területűre meg van engedve. (Magy. Tud.) f
— (Balespt az Iparvágányon) l\'aranasics János 20 éves nagykanizsai napszámos a Mezőgazdasági Közraktárak Vár-utcai toíopén van alkalmazásban. Tegnap délután fi éra tájban társaival együtt két vasúti teherkocsit akart összekapcsolni. 10 közben a jobb kezofoje uz ütközők közé került, amelyek \'szétroncsolták. A mentők súlyos állapotban szállították bo a kórházba.
— (Baleset az éoltkezésnél) Oláh István 88 éves napszámos
Toleki-ut 65. szám alatt lakik Nagykanizsán, [ledének György kőművesmesternél van alkalmazásban. Mny| délelölt n Rákóczi-utca 60. számú háznál dolgozott. Mésszel toJHíonlót akart leemelni a kocsiról. A hordó azonban a jobb vállára esett, amely s nagy (óbor súlya alatt eltörötl. Azonkívül jobb kezének közéjisó ujja szétroncsolódott. A mentők súlyos állapot hun szállították bo a nagykanizsai kórházba.
Nem böncselekmeny az áraknak régi vevők számára visszatartása
Budapest, július 16 Kívi jelentőségű döntést hozol! ti királyi Ítélőtábla egy áru-rejtegetéssel vádolt kereskedő ügyében. Egy Jiszlkereskedönél uj vevő jelentkezett, aki nagyobb mennyiségű tengerilisz-!t-t akarj vásárolni. Akkorjban lengerili.sztben hiány volt és a kereskedő nem akarta a kért mennyiséget kiszolgáltatni, A vevő feljelentette árurejtegetés címén és elsőfokon az uzsora-bíróság el is itélto a kereskedőt ilyen minösitésscl.
Másodfokon a kir. Ítélőtábla inegsemmisilette az elsőfokú Ítéletei és a kereskedői a vád alól felmentette. A tábla megáll sipított ti, hogy az a kereskedő, aki áiithiány esetén meglévő kész-
lelet" a vevők között arányosan és ugy oszlja szét, hogy elsősorban régi vevőit szolgálja, uj vevőinek pedig az áru kiszolgálását az áruhiányra való tekintettel megtagadja, nem tartozik bűn lelő jogi felelősséggel az árdrágítást törvény álapján, de csak az cselben, ha nem nyerészkedés céljából cselekszik Abból a körülményből, hogy a vádlóit kereskedő csak kisebb mennyiségű lisztet volt hajlandó uj vevőjének kiszolgáltatni, nem lehet arra kö vetkőz let ni, hogy a kereskedőt árdrógilási célzat vezette volna, hanem arra törekedett, hogy meglévő készletéből vovöínck aránylagos részt jutlason ICz a ténykedése pedig nem büncselclmiény.
A feketepiacnak is vannak már szélhámosai
Egy-két vtdékl feljegyzés figyelmeztetésül a városiaknak
A feketepiacnak most már noin-CSUk olyan hiénái vannak, akik el-\' dugott árukat szállítanak és árusítanak jóval magasabb áron, mint «i megállapított hatósági ár, hanem hiszékeny áldozataikat a logravnSZ-sznbb trűköklíol lx> is csapják, hogy ezáltal még nagyobb haszonhoz juthassanak. lOzok a feketepiacnak bocstolon kufárjai adnak most ujabban munkát n rendőrségnek mindenhol szerto az országban. *
Megtörtént, hogy egy falusinuk öltözött férfi nagy kosárral járta Végig a házakat és vajat kínált eladásra. Azzal állított bo a lakásokba, hogy hivatalos ügyök elintézése miatt jött be faluról, nem akar a piacon ácsorogni, azért inkább Így adja el a vajat házról--házra járva. Persze nem maximális úron, de mégis olcsóbban, yíinl amennyi a vaj ára a fokotcoiacon.
A vajat tora lés zeteson hamarosan szétkapkodlak, a háziusszonyok örültek és mindönki igyekezett legalább ogy félkilós darabot megvásárolni. Amikor azután a család összeül, hogy hozzálásson a vaj elfogyasztásához, az öröm ürömmé változóit, meri o keményre fogyott viijkorku közepén cement kocka volt, uinelynt csalt két-három centiméter vajrjt.g
Ahogy a humorista tátja t
Futballishola
Aftanulmányoztam a nyári egye- : temek anyagát és megütközve látom hogy az egyik legfontosabb tan\'ár-gyal sehol sem vették fel. ilem saiia Ín corpore sano a futballt is tauitaui kell. Ímhol a tanmenet rövid kivonata;
A futbatlró! állatában. A futball a legnépszerűbb sportág. Széles, zöld gyepen 22 rövidnadrágos fiatalember rugdossa egymást, korul pedig óriási tömeg kórusban ismétli: Ilii-lyc, hil-fuel!« Xéha egy bőrlabdát is lótni, igyekeznek kirúgni a kerítésen, meri akadályozza a sportolást. A játékosok.
A futballisták két csoportra oszthatók: profik és álanmtórök. Szórványosan amatőrök is akadnak, ezeket nem , lehet megfizclni. Annyit kémek.
A biró.
A pálya szélén sétál, olykor fü-
tyül és jeleeszi a napidijat. Néha megverik, de nem eléggé. A taccshiró.
A vonalon futkos, zászló van a ( kezében és annak nyelével időnként, fejbe vágja a játékosokat.
Az intéző.
Ládán ül, felugrál, haját tépi, ordít, bereked és a végén aszongya:\\ »fíarzaszfó, hogy némelyik ember milyen idegesít
A tréner.
lHialáia a tanítás, oktatás, lakti-, kai utasítás. Ö a modern futball Hunyadi Lászlója, róla írta a. költői ^licszéthetsz ja vitéz, senki sem hallgat tvíí/.i.
.\'I főrendező.
Széles karszalag inulalja, hogy az ö kötelessége a rend fenntartása. Botrány cselében azonnal közbelép, ó adja a legnagyobb pofonokat, míg a rendőrök el nem hurcolják.
KISS JÓZSEF
fedett. A fél kiló vaj helyett tollát barmincdoka cemontot és liusz deka vajat kaptak. ^ t
lOgvik kis faluban történt, hotry egy férfi lünt fol, sorra látogatta ii \' házakat ós potrólouinot kínált megvető I re. Égy öt I í toros bádogkanna volt nálaj természotoson nem adott ebből som annyit, amennyit akartak vásárolni, igazságosan szét akarla osztani a köinyékl»en. Szívesen vették az emberek, amikor azután meg akarták gyújtani a lámpát, érté okot a meglepetés.
Kídorült, hogy a háromszoros áron vásárolt |iotrólcum tulajdonképpen kútvíz vojt éa csak a kannának a tolojén uszott vékonyka pétrole umrélcg,
Klöfordult az is, hogy ravasz szélhámosok folkoros.tok tisztvisolé* családokat, és disznózsírt kínáltak mogvételre. Gondosan becsomagolt > 8—10 literes uporkás üvogokbeii volt ez a zsír, amin lormc\'szetetwjit kapva kaptak* Jól megfizették az árat, do hát sebaj, fontos nz, hogyv van. 10-50 |xmgőt is olkértok ogy ) ilyen uheikás üvegbe olvasztóit zsir-7 ért, amikor azonban ki akarták olvasztani, csak ogy négy centiméter zsírréteg korült oló, a-«air mélyén bádogdobosban kő volt, hogy ki-ogyenlitso a súlyt.
Az egyik vidéki cukrász a következőképpen járt: Mogjpjont nála egy ismeretlen férfi és nagyobb mpny-nyiségü cukrot kioált , ropgyéiohv. Azt állította, hogy cukorréiwiermcló, nagyobb monnyisógü cukrot- kapott a gyártól, amire azonban nincs szüksége. Nom is kért sokat, nyolc pengőt kilogrammonként, amikor a feketepiacon több az ára*. A cukrász megvásárolta a cukrot, amit egy ötvon kilos zsákban hozott ól aa ismcrotlon, szép foltéi; "kristálycukor volt, megérte a 400 ^öngólt. Jlásnap azután, amikor a cukrot használni kezdték az üzemben, észrevették, hogy a tészta nom édes, hanem sós. Cukor holjwtt- toh&t sót aióXT el a raffinait szélhámos a cukrásznak.
mindenki a helyi kereskedőknél és Iparosoknál szerezze bc!
1943. Julius Ili
ZALAI KOZlapNVi
5
VAGYON
első horvát takarékpénztár zagreb
1942. évi mérlege
TEHER
Rendelkezesre álló kéazletek eelfüidl értékekben ..........^
pénztár, Postatakarékpénztár, zsíró-számla a Nemzeti Banknál . . . csekkek, esedékes szelvények, kihúzott értékpapírok, amelyek rögtön beválthatók és a pénzintézeteknél rögtön felvehető követelések . , Rendelkezésre álló kentetek belföldi értékekben ........
valuták .........\'
Váltók (Folyó)..........
saját koncernll pénzintézetek . . . saját koncernU kereskedelmi és nagyipari vállalatok.......
egyéb folyó váltók (a bepereltek kivételével .........
Sj a)
VI. Vil.
1 a) 2
A tartalékalap vagyona, az Ügyviteli tartalékok éa tartalékalapok (éa tartalékok) létesítése Iránti rendelet
szerint ..........
a Független Horvát állami kincstár
hitel értékpapírjai......
egyéb állami és államilag júlillt értékpapírok .........
Ingatlanok...........
saját használatú .......
egyéb ...........
egyéb vagyon....... ,
Biztosítéki alapok, kommunális adóslevelek éa hitelt felvuvük adóslevelet-
riak vagyona.........
értékpapírok állandó kamatozással . a Független Horvát állam kincstárának hitel értékpapírjai.....
egyéb állami és államilag jótáll! értékpapírok ......¦ . ¦
egyéb papírok........
egyéb vagyon ........
Nyugdíjalap vagyon.......
Értékpapírok .........
a Független Horvát államkincstárának hitel értékpapírjai .... egyéb állami és államilag jóiállt értékpapírok (a Nemzeti Bank részvényeivel .........
önkormányzati Intézmények értékpapírjai ..........
egyéb állandó kamatozású értékpapírok (iáját készletben lévfl Jelzálogos záloglevelekkel és kommunális adóslevelekkel).....
saját koncernU pénzintézetek részvényei ..........
saját koncernU kereskedelmi- él nagyipari vállalatok részvényei . . .
egyéb részvények.......
egyéb mái értékpapírok.....
Adósok folyószámlára (belföldi éa külföldi értékekben).......
saját koncernU pénzintézeteknél lévó követelések ........
moratoriumosak........
egyéb nem látra szóló követelések . más pénzintézeteknél lévő követelések ..........
moratoriumosak
egyéb nem látta szóló követelések .
kereskedelmi- és nagyipari vállalóknál lévő követelések
saját koncernU ........
egyéb követelések.......
megvédett földműves tartozások . .
a kiváltságos agrár banknál elszámoltak..........
a kiváltságos agrár banknál átadott, de még el nem számolt földműves tartozások.........
a földműves tartozásokból le nem Irt 25°/o maradék .........
lombardok, értékpapírok, áruk és kll-rlnges befizetések alapján adott kölcsönök (reporttal) . . . i ¦
kUllöldl fiókintézetek vagyona. . .
külföldi központok belföldi fiókintézete! számláinak szaldói . . . -
egyéb adósok (beperelt követelésekkel éa váltókkal).
alkalmi fldóiok (kamatnélküllek) . . Kereskedelmi ügyletek (ám termelés, parcellázáiok,. zálogíi Ügyletek, raktárak a ezekhez hasonlók) . -.
saját Ügyletek........
konzorclilli ügyletek......
1300000---37304800--143650466 30
4407-114449
8326989-
560170-282075 78
|2242470O5 73 !379424241 ¦08
Átvitel
38871862 09 757861-191
4084524-10 49096621*75
3026398 50 9984932\'41
35371988-54 |692130368-10
81080910-37 14307306-65
59927762-56
11421000-
157700787-28 5731223058 347840-66
44860460-38 284817483-59
568317790! 1 ¦10749537 "\'
24033618-17 137516362-32
I. Töke............
II. Altalános tartalékok.......
1 tartalék a tartalékok és tarlalíkala-ník
létesítése Iránti rendelet szerint
2 egyéb tartalékok.......
III. KUlönleges tartalékok meghatározott
oélra...........
1 értékpapírok árfolyamának vesztesé-
gére ...........
2 valuták és devizák árfolyamának
veszteségére........
3 adókra és közlllelékekrc . . . .
4 egyebekre s a kétes követelések fe-
dezésére szánt lartnlékn . . .
IV. Saját biztosítéki alapok.....
r 1 Jelzálogos záloglevelek biztosítéki
alapja..........
2 kommunális adóslevelek biztosítéki alapja..........
V. Hlteltvevök biztosítéki alapja . . .
VI. - Nyugdíjalap .........
VII, Betétek...........
1 könyvecskékre........
a) rendes betétek........
b) kötött betétek........
c) lát utáni..........
2 iát utáni folyószámlákon. . . . .
3 résztelekre kötőit betétek . . , . Folyószámlái hitelezők (belföldi és külföldi értékekben).......
1 látra fizetendő kötelezettségek . .
2 lombard kölcsönök......
3 forgalmi kölcsönt adók (akceptált kölcsönökkel) .........
4 küllöldön lévó (ióklntézetek tartozásai ..........
5 a külföldi központok itteni szaldóinak számlál........
6 a lobbi hitelezők (reporttal) . . .
7 átmeneti hitelezők (kamat nélkül) . Kereskedelmi ügyletek (áru, termelés,
parcellázások, zálogos Ügyletek,, raktárak él ezekhez hasonlók) . . .
1 ssját ügyletek........
2 konzorclális ügyletek .....
388903202-50 7778431577 !216486299.28
95000O0O--20805071-251
500000-38142702*901
1500000--3000000--
35371988-54 697999595-07 1
12835540-1990237-521
4447343-
427719190-95 26582198698
Átvitel
ZALAI KÖZLÖNY.
1943. Julius 16
Athoial
X. Hosizulejératu él kOzépleJáratu kölcsönök ..........
1 Jeliálogosak .........
a) melyeknek alapján jelzálogos zálog-
levelek adatnak ......
b) melyeknek alapján kommunáit! adós-
levelek adatnak
c) egyéb hitelek....... .
2 mái fedezetekkel .......
a) melyeknek alapján kommunáit! adós-
levelek adajjig........
b) egyéb hitelek........
XI. Ingatlanok..........
1 saját használatú........
2 egyéb Ingatlanok.......
XII. Leltár.......
¦XIII. Más eoyéb vagyon.......
XIV. Atmanetl vaoyontételek......
Adósok a biztosítékokért éa blitoallékl betélkHnyveokékért
47009750\' -41205007*40
Kuni
7627776146 -1112286261
JlWJtSSiltl
I04784060-56
774531-56 4479308590 7758755-17
Áthozat
Reeskompt válték .......
a Horvát állami banknál ....
más pénzintézeteknél .....
Forgalomban lévő aaját értékpapírok .
jelzálogos záloglevelek .....
kommunális adóslevelek ....
saját pénztári hitel értékpapírok . .
Egyéb tartozások .......
Átmeneti tartozások ......
Nyereség . ,........
ez évi nyereség.......
a múlt évről elhozott nyereség Illetve
veszteség.........
Adott biztosítékok Illetve biztosítéki betétkönyvek........fe537739SW2
11822500-47000750--
I1SH5H5S-U 130711857-35
58832250-
8285422\'8« 2182818-25
86302929-67 505526157 10468211-13
Zágrábban, 1942. december 3I-én. ;>
Megvizsgálva rendben, a lő- és segédkönyvekkel megegyezve tilállatolt,
főigazgató ; Dr. Pllverloa Branká s. k.
r\'elílgyclőblzotlság: Dr. Mandekloa Vinkó s. k. Kaaut) Ive s. k.
Bálint Géza s. k. Kohek Iván s. k.
CllenŐrzőbizotlsig : Ing. Stlpetlos Gyuro s. k. Ing: Lorhovios Rndoalav s. k. Dr. Ivalos Mllan s. k. Dr. Kalos Nlkola s. k.
A könyvvezetésért; Dr. Saullk Ferdinánd s. k.
Kiterjedt az orell csata tetOlete
A keleti hadszintéren a Szovjet tüzérséggel kísérli meg, hogy a német ellentámadások eredményét megakadályozza. A szovjet vezetés űr óriási vesztéséi/ után Orel\'.öl Ászukra látja annak lehetőségét, hogy levegőhöz jusson.
A Bjelgorod vidékén folyó harcok számára nem a legfontosabbak. De nincs kizárva, hogy rövidcsen újból elsőrendű fontosságuk lesz — állapítják meg Berlinben. A német ellentámadás nagyságából és gyorsaságából kitűnik, hogy a csata súlypontja az eddigi harci övezettől északra helyeződik át A Szovjet részére — a feltevés-szeriül — ott van a természetes hely a tehermentesítő támadások megindítására. A -Szovjet anyagveszteségei igen súlyosak — folytatja a német jelentés. — Az eddigi csata a bolsevistáknak 2400 páncélosukba és Több mint 2000 lövegükbe került. Az időjárás ismét elromlott. Az Őreitől északra levő arcvonalon a tehermentesítő had müvelettel a Szovjet kiterjesztette ugyan a csata területét, de fokozta egyúttal erőinek elhasználódását is. Az a körülmény, hogy a német páncélos és gyalo- > gos erők tovább nyomulnak előre a minden kiagyalható eszközzel megerősített védelmi rendszeren át,
világosan mutatja, hogy nem következeti be a hadműveleteknél az az ellanyhulás, amit a szovjet vezetés elhárító taktikájával akart elérni.
Közeledik a nagy összecsapása Salamon-szigeteknél
Japán katonai körök véleménye szerint a Salamon-szigetek és mindenekelőtt a Rendova és (ujgeorgiai szigeteknél folyó hadmüveletek az ottani heves harcok ellenérc még nem érték
(
el tetőpontjukat. Hangsúlyozzák, hogy a japánok ilt újból bebizonyították éjjeli támadásban való fölényüket. A japán rombolóknak és törpéd Ón aszá-doknakugyanis sikerült merész támadással három északamerikai cirkálót elsüllyeszteni és még négy másika! súlyosan meg rongálni. A főerők közötti ősz-szecsapás, különösen a nehéz egységek közötti összecsapás eddig még nem történt meg. mert az amerikaiak a június 30-án a Salamon-szigetek ellen intézett partraszállási hadmüvelcíekj során erős légierőn kívül esi kis hajóegységeket ve tej harcba. A nehéz tengeri gek közötti összecsapás ideje azonban közeledik.
Drágul a szálloda és szódavíz
A hivatalos lap mai számában meujolent közellátási miniszteri rendelőt a szállodáknak .és fogadóknak megengedte, hogy a tíz pengőt meg nőm ladadó tt/.olWmukat logfoljobh tíz, a tiz [Kingán fölüli szobaáraikat pedig logfoljobb 16 százalékkal omol nessék.
Ugyancsak szabálvozia a közellátási \'miniszter a vidékim előállított szikviz gyári és fogyasztói árát. Ayfoirvaszlói ár: községlwn ogv litor 36 fiílér, fél liter IS fillér, városban 38 fillér, illetvo 10 fillér.
4 háromkodáot iste»
^\'"köszönetnyilvánítás.
M ndazon r< konoknak és jó-ismeiösöknek, akik felejthetetlen drága jó férjem e\'hunyta alkalmával bármi módon nagy fájdalmamat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondok köszönelet.
özv, Kovács Zsifímondné
Három hónapot kapott a grófi szobalány, aki tangóharmonikát vásárolt a gazdájától lopott pénzen
Mjnt a Zalai Közlöny jelenlétié, Felmann Mária budapesti leány, gróf Benyovszky Rezső* né balatonföldvári háztartásában volt alkalmazva. Gazdáját hosszabb időn át lopkodta, majd megszökve, a lopolt pénzen tangóharmpnikát vásárolt
C\'gyél most tárgyalta a kaposvári törvényszék egyes bírája. A tolvaj cselédleány beismerte, bogy meglopta munkaadóját Elmondta, hogy havi 90 pengő
fizetése és teljes ellátása volt. Az csábította a lopás elkövetésérc, — mondotta —- hogy maga elölt léUa a gazdájának számolatlanul heverő pénzét. Mivel szerette a zenét és régen vágyott tangóharmonikára, ezért vásárolt magának azt az igy szerzett pénzen.
A bíróság a zenekedvelő csc-lédlcányt 3 hónapi fogházbüntetésre ítélte.
fóályhát, tűzhelyet
ma* *éli sxOkaégletét már most jegyeztesse elő Csópléshez goIyóscnapá,;yak raktáron
vaskereskedésben, gar Boflmrr-itópet, petrtlanai- ét keníolaf raklír. "Wj
APRÓHIRDETÉSEK
- Bejárónőt keresek augusztus l\'ere. Sagár-nt 14., lOldizint balra._•
Etárinaitű-iloKÍwlafitöhö* auguSf-tuara (elveszek. K&zxel írott ajanlatok személyes benyújtását kéjem lehetőleg vaiar-nap délelőtt. Orünbut Elemér, Deák-tér 2.
2360
Qyakorlott gapIránKt, ki a könyveiéiben li jártas, aaonnalra keresünk- -Kopsteln bnlotbáz. \\ 2084
Ogyei Hat kifutónak felvesz vi-éi Sóváry István cég, Király u. 20. 2363
Tisztviselőnő\' Baiarti um frodai munitila felvételik. Ajanlatok „Oép- ái győri-Irái nem feltétel." jeligére a kiadőhlvatil-ban adandók le 2361
K5ny*k0t« lanonunak heti Hűtéssel felveszünk 4 po\'gárl Iskolát végzett lsbb családból való liut. Közgazdasági KM. nyomdája, pg-ut 5._
Anxtaiantanonoot fixelésiel (elveszek. Lukácsy Oyula asztalosmeslet, Síé-ehenyi-tér 10. 2328
Megbízható bejárón Bt keresek azonnal. Waldhinser, Kjudnczl u. 31. 2351
QápIrÓHÖ, ki Jól Biámol, jó (lietii-sel lelvéteilk, lehet kezdi Ii. Ajánlatokat .Szépírás- jeligére a kiadóhivatalba kérem küldeni. 2348
Bbedlőbutor, nagy earderob-siekrény, csillárok. íróasztal, plébveJ fedett nagy vásározóláda a la dók j ttlily esrlbeló varrógépet vasutak. Hizsebet-tér 17., I. tintiti, hln. 2384
.„ oyermafceporikooal eladó Horthy M.u. 5. 2349
20 mater hoatzn, nagy téglaépület cseréptetővel azonnali bontana aludó. Petőfi ut Hl. tzám. 2346
Haaxnált raliét veszek. Toblk Janómé, Zrínyi Mlklóa-u. 20., ajtó & 2343
Mlntfanfala konyha-hulladékot állandón vcizek Jótsel főherceg-ut 31. 2330
Homok komáromi szőlőhegyen a Mántai dűlőben egy katasztrálla hold szóló cseréptetői pincével azonnal eladó. Bővebbet Habi Ferenc, Swpetnek. 2354
SxemüvíQ elveiielt s Horthy Mikiésuton. Kérem jutalom ellenében leadni. Hicker, Erisébet tér II. \\ 2362
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „KBzgazáeiágl R, T. Nagykanlzia".
Foletös kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i a „KBzflazda5á(jl R. T. Nagykanlzia"
nyomdfijfiban Nagykanizsán. (Nyomdáért felel: Zalai Károly,)
Telalo :
Clm: ..........____
Eeudlokonal:
Tábori posta :______
83.
évi., 159. sz. Nagykanizsa, 1843. Julius 17. szombat
ára 20 fillér.
OZLONY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkosztőség és kiadóhivatal : Fö-ut 5. szám Szerkesztőségi és kladóhivatail teleron 78. sz Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
iílőttzotésl éra: egy hénapra 3 pengő 20 lillór,
negyedévre 9 penge 2Ó tiller. Egyes széni: hétköznap 12 till., szombaton 20 till.
Az angolszászok átcsoportosítsák szicíliai haderejüket
Valótlanok a szovjet-hírverésnek ujabb front-áttörésről terjesztett hlrel
Ujabb támadások előkészületei folynak a keleti front északi és Mlus-szakaszán
Rómából jelenti ;\' Stöfantoroda:
A szicilini ellenséges
offenzíva üteme az utolsó 48 órába n m eglasault. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a partra lott angol-amerikai erők nyomása moggyengült volna és hogy a harcok kovéabbé clkosorodotton tartanúnak. Az elónvomulásnak ez a moglassubbodásn abból származik — mondják Kómában hogy az ollonség a kevésbé változatos partvidéken áthalndva most i)iá\'* a Szicíliai hegységük Olóít van. \'Ezen a vidéken
ii támadók helyzete mindinkább veszélyesebbé válik abban a mértékben, ahogy beljebb és beljebb haladnali. Az angolszász hndvozotés ép)xm ezért az\' előző napok sikereit arra akarta fölhasználni, hogy a nagyarányú védolomro rondoít őröket a távolabb eso torülotokro csalja. Ezek a hadmüvolotok, különösen pedig a ragusai és augustai bekoritésro irányuló vállalkozás nem adták meg a\' kivánl orodményl az ollonségnek. Agrigonto vidékén az amorikui csapatok rendkívül .súlyos vosztoségot szonvodtek, amikor hiába kísérellek
meg a várost ostromolni. A tomboló harcol; között megállásra kényszerültök. Az ellenséges erők nietiloixi-tésszorüen akarták elfoglalni Cafta-gironut, liogy innen jussanak le a
cataniai síkságra. A hegyvidék ozt
a száiulékukal is megnőhezitottc. A H. hadsereg a cataniai sikság olőtl súlyos vosztoségokot szenvedett. Az ollonség, miközben megpróbált gyorsan behatolni a városba, inon sok ejtéornyós osztagot is feláldozott, még miolőll feladatuk -végre* hajlását megkísérelhették volna. A legutóbbi 21 óra alatt az ellenség tiu harckocsit vosztott. Kél nap óta az általános helyzetben változás nem következett be. Az ellenség folytat ja a csapatok és hadianyag parttá szállítását, de. 1 most mát kezdi nyugtalanítani, hogy nem tudja, mikor és hot kell számolnia nagyarányú német és olaaz ellentámadással.
Ugyanakkor azonban vállalnia kell a hadi és kereskedelmi hajóhadában elszenvedeti és egyre nagyobb méretű vosztoségokot, mivel minden nap nohezebbé válik a szigetre az embor és utánpótlási anyag szállítása.
Nem értek el ujabb térnyereséget az angolszászok Szicíliában
Boriini értesülés szerint n szövetséges haderők ujabb szicíliai térnyeréséről nem érkeztek hírek. Igen érdekesnek látszik berlini katonai szakköröknek az- a mogállftpltásn, hogy az angolszász hadvozotéa o pillanatban csapatainak átcsoportosításával foglalkozik.
Zürichi jolontés szerint Szicílián, azon a vonalon kívül, amolyot a tongolycsa[)atok tartanak, még két hatalmas oröjlyonal van és pedig kél folyónak a vonala. Az amerikai csapatok nyugati szárnyán súlyos harcol; folvnnk.
Ma éjszaka sok ellenséges hajót elpusztítottak
tonnás és egy négyozoí tonnás gőzőst. Nehézbombázók is támadták az ellenséges hajókat és lobbot felgyújtottak.
Róma, július 17 Az éjszaka folyamán olasz torpedóvető röpülök elsülkosztottok egy tízezer tonnás gőzöst, megtorpedózták egy torpedórombolót, egy 15.001)
Rommel vezérlábornagy parancsnokság:! alatt áll. Elképzelhető, - mondja o lap római tudósítója — hogy ez a hadsereg vagy legalább i.s egy része Szidliában is bevetésre kerül;
Rommeí vezetésével német invéilós moz/yó hadsereg alakult
A Pester Llóyd irjn:
Németországban röviddel ezelőtt különleges mozgó hadsereg alakult azzal a célzattal, hogy az ínváziós kísérletekkel szembeszálljon. Ez a hadsereg
Római visszhang Churchill és Roosevelt felhívására"
A Slefani-iroda jelenti :
Churchill és Roosevelt az olasz néphez üzenetet intéztek-, felszólítva, hogy lázadjon fel ;i kormány ellen és vesse bele maga1 az anarchiába, (izek az úgynevezett rend országai egyként akarják egyengetni hadserege-
ik inváziójának útját, minden eszközzel, semmiképp sem törődve azzal az ártatlan vérrel, amely gépesített hadseregeik kerekeinek és hernyótalpainak útját öntözné. Roosevelt és Churchill üzenete teljes összhangban van az angolszász ön-
zéssel,— mondják Rómában. —¦ Az olasz nép ma nem hallja az ellenség üzeneteit. Az olasz nép csak azt látja, hogy ellenség nyomult nemzeti területére. A szicíliai földön történt rombolás és az oltani lakosság szenvedése az egész országban mély nlejf-* indullságot kelteti, ami \' vala-
mennyi olaszt egyesit abban aa akaratban, hogy szembeszálljon az invázióval minden áron. Az olasz nép tudja, hogy immár drámai helyzetben jutott, mely-lyel szemben a becsületérzésnekí és a nemzeti érdeknek csak egyetlen célja van: ellenállni a végsőkig. Ha Anglia és az Egyesüli Államok lo akarják verni Olaszországot, akkor ugy kell leverniük, liogy fegyver vau a kezükbe, vagyis:" véráldozat árán... Az angolszászok az olasz nép erkölcsi gyengeségére nem számithatnak, — mondják Rómában — mert ilyen erkölcsi gyengeség nincs.
A keleti anyag-csata gigantikus méreteket Olt
Berlini jelentés szerint a szovjet-harctér északi részéről szovjet lámadó kezdeményezésekről érkeznek hirek. Hasonlóképpen a Mius-fronton is uj szovjet csapatösszevonásokat állapítottak meg. A középső szakaszon megindult szovjet támadásokat ujabb, igen nagy erők bevetése jellemzi.
A szovjet hírverésnek az ujabb áttörésekről terjesztett tudósításait berlini illetékes helyen a leghatározottabban megcáfolják.
A most folyó harcokba bevetett hadianyag óriási mennyisége, berlinimegállapítás szerint, valamennyi eddigi anyagcsatát felülmúlja.
Eredményes védő és támadó harcok a déli Orel-vidéken
Berlini jolontés szerint a keleti arcvonal középső részén duló nagy csata mindhárom szakaszán, Bjól-,
gorodnál, valamint Őreitől délre északra egyre fokozódó hevességgel tartanak a harcok. Csütörtökön a Szovjet 580 páncélost vosztott. A bolsevisták minden pontra kitör, josztottók tehermentesítő\' támadásaikat, bizonyára annak fölismerésében;, hogy
lijelgorod környékén a német ellentámadás zavarlalanul és sikeresen folyik tovább. A holsovisták ezért az Őröltél északra kozjlotl, többó-kovésbbé helyi jellegű.ad terelő támadásukat*
más arcvonalakról hozott csapatok gyors harcbavetésérel Őreitől délre is kiterjesztették. A Szovjel tehát kétségbeesett eió-foszitésekot tesz, hogy a fő harci területen oldaltámadassol gyengítse utója a német kezdeményezést. A csata ennek ellenerő mind a harci térülőt terjedelme, mind pedig a harcba veteti- csapotok nagysága tekintetében olyan hatalmas morétokét öltött, amely hatásaiban holo-illoszkedik a .német ellenoffenzíva keroíoib\'o. A szovjet kötelékeknek idóelőtti harcbávotoso és a sprogok-nok ozzol járó felmorzsolása rendkívüli jotoutóségü a keloti arcvonni helyzetének további fojlőiléso szempontjából,
Bjolgorodtól északkolotro a német páncélos kötelékek
bekerítettek egy nagyobb szovjet crőesoportoi. amelynek meg-semmisítése folyamatban van.
A hadművelet alkalmával a
rossz időjárási és útviszonyok ellenére is összeköttetést létesítettek két előretolt hídfőállás kőzött. Őreitől délre a német csapatok a nélkül, hogy egy talpalatnyi területet is feladlak volna, visszaverték a szovjet hadosztályok valamennyi támadó kísérletét, bár ezeket erős-tüzérségi ős páncélos erők támogatták. Nehéz német páncél losok és rohamlővészek meglepetésszerű heves ellentámadásai a Szovjet veszteségét még csak növelték. Egy német páncélos harckocsi-csoport egyetlen óra alatt 19 szovjet harci kocsit pusztított el ósjjéhány kilométernyi távolságból egy páncél törő-ágyulöveg, szoros cgyüft-működésben a rohamlövészek-^kel, egy délelőtt 62 szovjet páncélost tett ártalmatlanná.
A szovjet támadásba kezdett SchlQsselburgnál
A Német Távirati Iroda jelentése szerint a Szovjet hospzabh harci szünet után Julfus 15-én a reggelt órákban Seb!üssélburfitol délre hevén tilzérségt előkészítés után három helyen három zászlóaljnyi erével megtámadta a német állasokat. A szovjet \' oló"retörés mindenütt kemény ellenállásra talált, azt részben ellentAmpd ásnál visszaverték. A német csapatok Igen sok foglyot, valamint nagymennyiségű fegyvert és hadieszközt zsákmányoltak.
»
ZAHAl KÖZLÖNY
1913. július 17
Gyorsított eljárás alapján Ítélkeztek a cserfői begyen betörő bét nő felett
A ma esti levente-tábortűz
programja (¦ nagykanizsai Zrí-nyi-sporltelepen l«z 8 órai kezdettel), mint már felöntettük, érdekes, látványos ós gazdag l©sz. Helyszűke miatt most csak hevenyében idejegyezz ük a műsor számait: — Hiszekegy, Kakas Aladár plébános ünnepi beszéde. Szavalat, iíácz József tárogatószáma. Bella Gyula magyar nótái. Dr. Saller Hermann bűvész-mutatványai. Az öregleventék tanfolyam századának dalai. Harmonika-szóló. Vidám rádió-közvetítés. Kosaras Pál | dalai. Tárogató. Tornyos Miklós tan.ilú táborimozija. DörnyeiJózsef iniulalai. Szavalat. Szózat. A műsorszámokat konferansz köti össze. Belépődíj nincs.
TargyalásokaöZarvasiíiarha-Igénybevétellel kapcsolatban
Budapest, július 17 A mezőgazdasági kamarák lpgutóhbi közgyűlésein panaszok hangzottak el a szarvasmarhák igénybevételével kapcsolatban. A panaszok alapján megállapítható volt, hogy a gazdaközönség kórében bizonyos nyugtalanságot keltenek az igénybevételekkel kapcsolatban kétségtelenül előforduló különböző visszásságok. A mezőgazdasági érdekképviseletek vezetői megbeszéléseket tartottak és kidolgozták a megoldásra vonatkozó javaslataikat, amelyeket a legutóbbi megbeszélésen megmutattak Kóllay miniszter-elnöknek. A megbeszélésen elvi megállapodás történt azokra u lehetőségekre, amelyek alkalmasak a visszásságok megszüntetésére.
Az Ipartestületek és a közellátási vituásságok
budapest, július 17 A közollátási miniszter a közollá-tásra vonatkozó jogszabályok betartása céljából loiratot intézett az ipartestületek olnökoihoz. A leirat megállapítja, hogy egyes iparosok noni tartják 1» lolKiismorotoson azokat a i-ondolkezeseket, amelyek o. közszükségleti vikkok forgalmat szabályozzák ós igy nemcsak inog nom •ngodott előnyükre tessnok szórt, do káros tevékenységűkkel súlyosan reszólyesztetik az ország közollátási érdekeit is. Cppon őzért a miniszter fölhívja az ipartest ülotek olnökoit nzokra a jogokra és kötelesaégokro, ¦melyek az ipartestületi atókot megilletik. Ameimyiben az ipartestületi szók figyalmoztetóse nem volna olo-gondó, & rojidolkezófioket i«> nom tartó iparosokat megfelelő megtorlásban részositik.
kézimunkaszaküzlet Nagykanizsa Csengery-ut 4.
Fonták, Qéphimzés, Függönyök, \\
Hu rko/ás, Párnamontiroxés,
Megírtuk, hogy Teiennejor Mária fiatal leányi és Gerencsér Magdolnát a főrhénei és cserfői hegyeken történt pineebetöré^ek ¦aiuija miatt letartóztatták és kisérték a nagykanizsai kir. ügyészségre. A gyorsított eljárás alapján órák alatt dr. Hámory „ofidn törvényszéki büntető egyeshiró elé állilollák őket.
Rojtólyos hátterű öngyilkosság tartja izgalomban Zalnszontiván békés lakosságát, Az Öngyilkosság áldozata Horváth László 17 éves ottani fiatalember volt.
Horváth Írnokként dolgozott a dióskáli jogyzóségen. Mindig rendes, kotolosséget teljesítő embor volt. A minap haza ment falujába, Szent-
A nagykanizsai járás főszolgabi-rája ísir Iw nom szolga Itatása miatt a körotkozókot itélto 20—20 pengó pénzbüntetésre;
Mozsolíes Júiioené, Pressing Fo-ronc, Koüb Pál, Fülöp Józf*f, Szabó Lajos, limfi János, Simon József, Horváth József, Tóth Foi-onené, Kaspor Erzsébet éa líákholy Lajos golsoi, Béda Foronc, Vajda\' István, Marton György, Balogh Károlyné, Cberpuchor Jozsofnó, Lövői ven-dolne, Dani Jóssofné. Udorovics Jozsofnó, Miehalicz Albertnél Oollén György, Szomiica Ferenc, özvegy Egyed Foronené, Szabó Katalin, Toth-Gorgcly Foronc, Béda Józsof, Horváth István és János, Garai György és Mérői Foronc galanibokr lakosokat.
Örömmel közölhetjük, hogy az akció,-amit Vöröss Mieha-ella szociális misszinsnőver és a Zalai Közlöny szerkcszlöségo a mull év nyarán megindított a harctéren küzdő kanizsai hősök szegény gyermekeinek nyári üdültetése érdekében és amit dr. Krátky István polgármester nagy szociális megértéssel magáévá lett és oly lelkesen támogatott, megtermelte a gyümölcseit. Krátky polgármester ne-mcsszjvü nejével együtt megtekintette az állandó üdülő építésére legcélszerűbb lelket Bala-
Míndkét vádlott teljes beismerésben volt; A tárgyalás rövid volt. Mindkettőt bűnösnek mondották ki a vátlbeli cselekményekben és ezért — figyelemmel a fennforgó körülményekre", az enyhítő szakasz alkaima zása melleit tejenként három-három., havi fogházra ilél-le őket. Az,\'ítélet jogerős.
Ivánra. Otthon kimont a toniotóbo, az édesapja sírjához. Az egyik karjával átölelte a fejfát, inig a másikba rovolvort fogva ngyoníólto magát. Totténok oka még ismorotlon.
A csendőrség nyomozási indított annak kidontéséró, hogy mi indította a fiatal községi Írnokot végzetes cselokc\'lclénck elkövetésére.
A kukoricakészjet bojolontósénok
olimilasztása miatt 5—140 poncéig terjedő pénzhünlotéat kaptak:
Mérői Foronc, Kovács Imre, Köl-lor István, Hilcez Joasof, íjzalai József, Barhal k-s György. Péntek János, Csizmadia János, Varga Foronc, Horváth István, Gulyás István, Molnár Ferenc, Sipos György,. Szabó Elekné, Varga József, Varga Jözt-ofné kom ár városi, Szűcs Bálint, Kiss Menyhért, Szabó László, Csizmadia Bálint, Vörös Imre, K3csis István, Hold Sándor, özv. Csizmadia Józsofné zalaszontbalózsi lakosok.-\'\'
EngodélynélküM cukírfszállitásért ,-20—20 pengó pénzbüntetést kaptak Stimotz Lajos és Andrások János murakoroszturi koreskedók.
tonberényben, amely a polgármesteri villa közelében terül cl (hogy - amint mondotta a polgármester —¦ az ö kanizsai gyermekeit mindig maga előtt láthassa) és sikerült is azt a nagykanizsai gyermekek nyári üdülü-lelepe céljára megszerezni. 01,5 négyszögöl a terület, alkalmas nemcsak az üdülőtelep céljaira, hanem egy része vetemények termesztésére is. Krátky polgármester mindent elkövetett, hogy a nehézségek dacára az épités \\ céljára megfelelő ; anyag bizlosilassék és már éjiül
is az üdülőtelep az úgynevezett Ilaláldomboii , emelkednek a falak, a munka még az idén he. fejeződik és u nagykanizsai gyermekeknek meglesz végre q saját nyári üdülőtelepük a Ba-Inlonmenlén. Az ingatlan egy része be van vetve kerti véleménnyel. Tegnap délután dr Krátky István polgármester és Tassy Béla városi főmérnök megtekintették az épülő üdülő-telepet- Tágas ebédlő, kél háló. terem, \\ fürdőszoba, konyha, fekvő csarnok, felügyelői szoba, házmesteri lakás, stb. Az építkezés lehetővé teszi, hogy az eddiginél sokkalta több nagykanizsai gyormelt\' élvezhesse q Balaton szépségeit és egészségei adó kincseit. * .
Elsősorban a harctéren küzdő hős kanizsai katonák gyermekei, azután a kntoimvísctl kanizsaiak gyermekei, majd n. sokgyermekes szegény kanizsgj családok gyermekei kerülnek nyaranta két-két turnusban a bahitonberényl üdülőtelepre, melynek vczelését a kék-kercsz-les nővérek vállalták.
Az iij balalonberényi gyermek üdüllelö teleppel a polgármesteri alkotások hosszú láncolala egy ujabb gyöngyszemmel szaporodik.
Hétfőn kezdődik a továbbképző kántortanfolyam
Péoay Sebestyén orgonaművész ez orgona eioadója
A már több ízben hirdetett tanfolyamra minden előkészület megtörtént. A jelentkezések bezárultak. .Nagykanizsa város meleg szereidé várja buzgó és tanulni vágyó vidéki kántorta* nitóinkat, akik nyári szünidejükből átdoznak\'egy belet, hogy a inusiea sacra-nak még képzeltebb harcosai lehessenek.
Egyik előadónak sikerüli meg nyerni Pécsi Sebestyént, a budapesti Szent István Bazilika orgonamüvészéí. Pécsi u fiatul orgonamüvész-gárda egyik legtehetségesebb tagja. A rádióhallgatók jól ismerik nevét, hisz nem egy orgona-hangversenyt hallhattak már tőle az éter hullámain keresztül. Kiíor-roll művész, nagyszerű előadó, akitől büszke Örömmel tanul és tanulhat orgonálni minden tanfolyam-hallgató.
A helybeli előadók Kelling Ferenc polg. iskolai igazgató és Rácz Alajos egyházi karnagy lesznek, Kclting Ferenc, a ki-rálydíjas karnagy mindig szerelmese volt a magyar népdalnak és ö szervezte meg és ét-letle Nagykanizsán az Éneklő Ifjúságot. Ennek szellemét, lényegél és módszerét adja elő hallgatóinak. Hácz karnagy az egyházi zene (erén jeleskedett és most is\'a szervezés sok-sok ^ szála hozzá fut be. Karvezetés, egyházi népének lesznek a tantárgyai.
A tanfolyam a Jézus Szíve ^ templomban hétfőn reggel 7 órakor szentmisével kezdődik, majd a leánygimnáziumban folytatódik, amely iskola állandó színhelye lesz az előadásoknak. A szebb, magyarabb és egyházi szent zene kap itt képzeltebb apostolokat.
fiíg a „ . városi mogző Péntektől-16., 17. és 18 án __________ vasárnapig
nagy megnyltö műsor i a szgson l$gnagyobb attrakciója .A a tigrisek ura
a* artistaaors minden öröme és feszültsége aktuális világhlradű
h:.iarsddsok kendéin köznapokon js, ?7, ?9, vnedrnap $3 , f5, §7 és f9 órakor
44 gelsei, komárvárosi, zalaszentbalázsi, galamboki és murakeresztúri lakost elitéltek közellátási kihágások miatt
Balatonberényben épül már a nagykanizsai gyermekek nyári üdülőtelepe
Agyonlőtte magát az édesapja sírján a dióskáli községi lmok
1943. július 17
ZAUtí KÖZLŐNK
Igen nagy károkat okozott a kiáradt Zala
Az utóbbi \' helck nagy cső-ásci annyira mcgduzzaszlotlák) a Zala folyói és !1 belője ömlő patakokat, hogy a vizük kiön-lólt és az úgynevezett árterület valóságos kis tengerré változott. ,\\z áradás nagy károkai okozott a reteken és kertekben. • A csacsi bencés uradalomnak
és lobb gazdának réti szénater-mése megsemmisült. Tönkretette ezenkívül az áradás a Vér-malomnál levő veteményesekéi is teljesen,
Megállapítások szerint három év óla nem okozotl a Zala ekkora kárt.
kanizsai kereskedő tanoncot
Egy szobafestő feleségének Izgalmas kalandja a récsel orsxágulon
Izgalmas kalandja voll Krei-siliinicdl Istvánná nagykanizsai szobafestő feleségének, aki a Petőfi-utca 84. s/.. alatt lakik, l-\'reischmiedfnc a 12 éves Gazda Józseffel és a 13 éves Gáspár Lászlóval a tüskevári majorba ment egy kis lejért, tejfelért és túróért a családja részére. Mikor -kincseivel később hazt^ felé larlolt, szembejött vele egy fiatalember, rájuk kiáltott, hogy Ö a\' rendőrség embere, mutassák meg, mi van náluk, rakják lé és ne ellenkezzenek. A meglepett asszony az első pillanatban szóhoz sem tudott jutni, ezl tigylátszik vonakodásnak tarthatta a fiatal ulonálló, mert a kövclkezö pillanatban előkapott zsebéből egy revolvert és* ;tzl az asszony felé tartva, rá-kiállolt : Tegyen le mindent, mert különben golyót creszte^ I a bőrébe ! A megszeppeni asz- \'
szony a revolver láttán mindent áladotl a fiatalembernek, aki zsákmányával tovább állott. Az asszony, apaikor felocsú-
dott ijedtségéből, visszaemlékezett, hogy a fiatal ulonállól az egyik kanizsai üzletben látta kiszolgálni. Nyomban a kél fiúval bement a rendőrkapitányságra és feljelentést tett. Közülié gyanúját és a fiatalember nevét is bemondta. A következő percben polgári ruhás rendőrök kerekpárra kaplak és elmentek az üzletbe a fiatalembered, akit előállítottak. Eleinte tagadóit, de amikor felmutatták előtte az üvegei, amit otthon a lakásán közben már Hózsn-ulca Ili), sz .alatt .megtalállak, bevallolt mindent,. Kimondta, hogy az így szerzett élelmi dolgokat hazavitte szülei lakásárai akik persze semmiI sem tudtak, esak akkor, amikor a rendőrség emberei házkutatási tartottak náluk. A 20 éves útonálló Varga Imre kereskedölanonc, aki/ dr. Zágon Kleméi- rendőrt a ná-esos azonnal őrizetbe vett. és még a mai nap folyamán ólad a nagykanizsai kir. ügyészségnek.
az Alsódunánull Mezőgazdasági Kamara naptrendjén
Alig mult ogv hónapja, hogy az Alnódunántuli Mezőgazdasági Kamara tavaszi rendes közgyűlését ós választmányi ülését megtartotta és mniis újra szükségessé vált az- elnöki tanács és a .választmány összehívása, nteit a m. kir. kormány
a zsidók mező- és erdőgazdasági Ingatlanairól megalkotott 1942. évi XV. tc. végrehajtását szabályozó 8.S40/10I3. M. E. sz. rondolotebon a mezőgazdasági vagyontárgyak tokintotébon eljáró hecslóhizottság megalakítását haláridóhoz kötötten az ogyos mozógazdasági kamarák választmányára ruházta.
A Kamara választmánya az olnoki tanácsülés kijolőléso alapján Alsó-dunáiitul torülotéro 30 tagból álló hocslóbizottságot alakított meg és onnok mogalakitásánáb figyelemmel volt arra, hogy a Kamara 4 vár-
megyéjében az ozidoig igénv-bdvett zsidóbirtokok (őrület iloir nogvan oszlanak meg. Az igénybevett zsi-dóbírtokok lorülotilcg Somogy vármegyében 50.507 kat. hold," Zala vármegyében 25.973 kat. hold, Baranya vármegyében 15.040 és Tolna vármegyében 15.115 kat. hold s ezen az alapon a Kamara torülotéro .megalakított 30 tagu hoeslóbizott-ságból 12 tag Bomogy vármegyéből, 8 tag Zala vármegyénél és 5—5 tag Baranya, illotvo Tolna vármegyéből lett a választmány által kinevezve.
A beszolgáltass! kötelezettséggel
kapcsolatos rendolotoket is lotár-gyalta a választmány és ennek során folvotódött az az indítvány, hogy tétessék lehetővé az idegen helyről származó mezőgazdasági munkások részérő a termény korosot-nok a lakóhelyükön leendő kiszolgáltatása, mert a gabonakeresetnek a lakóhelyre való szállítását a vagon-és zsákhiány, továbbá egyéb szálli-
Keresztény Temetkezési Vállalat
---eégt-
SÍPOS JÓZSEF
Főnt 12.,(azadvarban; KoraszállatjávaltzmtN
Úxlal telefon: 387. l-l L«ká» telef.m: 216.
Egymagában vagy fejjel kevetve
kWúnőt
tési költségek nagyon körülményessé teszik.
Figyelemmel továbbá arra, hogy-a vámÓriésben mogőről telhető kenyérgabona monnyiségot a rondclet a vámőrlésro jogosult háztartásának minden tagja részére 1943. év do-combor hó 31-íg fojonkónt 100 kg.-ban állapítja meg, kérdés, hogy mi lesz a sorsa a cselédek részérő kimért azon gahonnjárandóságnak, a moly a folyó év végéig mogoiöihotó 100 kg. mennyiséget moghaladja.
A tejbeszolgáltatással kajiesolatosan sérelem éri azokat a gazdákat, akik a tejcsarnok részére adják !o a tejút, inert bár hal á-toj-caarnok a bc«J»lgáItatott tejből fogyasztási célra is juttat, a tejtermelők által beszolgáltatott tej mégis ipari tojnék minősül.
A vágóállat igénybevételével kapcsolatosan az a kívánalom, hogy igénybevétel a közellátás sz ökleiéinek, ne pedig a honvédség szüksőglotoinok fedezését hangsú-
lyozza, mert rossz vért szül a gazdák között, amikor látják, hogy azokat a marhákat, amelyekot a honvédség szüksé«!otoinek ürügye alatt rokviráltak el, holvboli mészárosok vágják le és mérik ki helybeli fogyasztásra.
A vágómarhák legutóbbi igénybevételénél súlyos sérelem, hogy az igényhovétol június lió utolsó napjaiban lott olrendolvo, viszont a július 2-án megjelent rendelet értol-niébon a vágóállatárak fel lettek emolvo, minek folytán az a sérelmes helyzet állott elő," hogy azok a gazdák, akik marháikat június utolsó, napjaiban adták le, az ellenértéket meg a régi ár alapján kapták kézhez. Kbbon az ügyben a Kamara ¦ részéről már lépcsők történtek, hogy a június 26-a után leszállításra korulő marhákra is a folomolt árak ,\'cnok érvényesek, választmány a biztosítási kérdésükkel foglalkozva azt tartja ki- \' vánatoanak, hogy a biztosító intézőtök a jégbiztositási dijakat szál-
logvoi
EAL\'Al KOZLQNM
lítsák 1». miáltal a *azdák kádra
R jégbiztosítással szemben fokozódik. A földművelő* lakosság ruha- éi lábbeli ellátása
erdőkéi*1!! elhatározta a választmány, hocy miután a Hangya fel van készütve ennek az akciónak a lofolytatására, a Kamara olyírányu előterjesztést tesz, hogy a mezőgazdálkodással foglalkozó l\'iV\'jssác jó-mi nőséé 0 inba- és lábbeli ellátásával a vidéki Hangya Szövetkezőtök logvenck megbizva.
-Végezetül elhatározta -a Kamara választmánya, hogy mivel az
uj tormónyórlókesitósi rendelet értelmében a Futnia oddigi cgykéz jollogét elvesztette és helyébe az u. n. központok tépnek működésbe, a molyok különhöző bolyokon és egymástól teljesen \'függetlenül dolgoznak és Így nincs mog az az átfogó alap, amelyet eddig a Futura töltött be, kűri 11 Futura gazdaválaszt-mányának végrehajtó bizottságához hasonló ellenőrző és véleményező szerv létesítését. Ez az ollonőrzó szerv az összes mezőgazdasági érdekképviseletek hivatalos kiküldöttei, az érdekképviseletek területéről több kis- és nagygazda, továbbá az érdekelt minisztériumok kiküldötteinek bovonásáva) volna megalakítandó.
A választmány határozataképpon az elhangzott kívánságokat, sérolmo-kot és indítványokat a Kamara az illotékw tényezőkhöz juttatja.
12 csoportos uj NB III. tervezet
Az MLSz uj tervezetet dolgozóit ki az NB Ili. csoportok részére, amely szerini f 2 csoportban küzdenének az NB III. csapatok. Érdekes a délnyugati csoport beosztása: OVSIi, PBTC, Csáktornya, KTSE.NSE, PVSKj ZMNTB, Zsolna, Bonyhád, GYSE, Ny TE, Simontor-nya, Hajai TI5E csapatokkal
Újra elutasították az ETO óvását
Az országo$ fellebbviteli bi-últsád (helybenhagyta az alsó-foku ítéletét az Ismert ETO— BESzKAHT figyben, ahol a vil. tamos csaütf t*:0 góluránnyul niegszeréjfa a zöld asztalnál a két pontot Az ETO kénviselője feljelentést tett az Országos SponK«üt\'eUi" Bizottságnál-
bazAr \'udvar,
lJHIVJuliüs 17_
KISKANIZSA! ÉLET
A takarraányhlányofl
óriási enyhilést jelent a legelőink mai állapota. Az időjárás szeszélyességének egyik haszna, hogy a homokos talajú legelök "már régóta nem voltak eny-nyire termöképesek. Az állatok minden este jóllakottan térnek haza a legelőről és nincs szükség a külön takarmányozásra. Nem minden köszönbeiö azonban az időjárásnak. Már a múltban is számtalanszor megemlékeztünk és elismeréssel adóztunk a város különleges gondoskodásának legelőinkkel-kapcsolatban, örömmel vesz-szük tudomásul, hogy a város polgármestere személyesen Irányítja ezeket a fontos ügyeket, sőt nagyon gyakran személyesen győződik meg a legelök állapotáról, hogy kellőképpen intézkedhessek. A sok esőzés miatt elszaporodott lüskegnz irtása n állandó- munkástömeg dolgozik legelőinken. I)r. Krátkv István polgármester legutóbbi hivatalos körútján, melyet P. Bánás A. Gyula Kiskanizsa plébánosa és (iozdén JÓZSCÍ város, bizton kíséretében letl legelőinken megelégedését fejezte kí a legelök jó állapota felelt.
Ez évben nincs ét nem Is lesz Klskanlzsal atrandékt
Szomorú eseményről kell beszámolnunk, ami súlyosan érinti nemcsak Kiskanizsa, hanem az egész város szegényebb sorsú lakosságát. A Principális sza-badfftrdője az elromlott gát és ennek következtében a pár centiméteres viz miatt szünetel. Hivatalos helyről vett értesült* sünk szerint a sok esőzés és felhőszakadástól megduzzadt Principális vize kimosta a gát ol-
Sz&mok
zalai iskoIiallTüli
1942-45 mankaéYt
Népművelési és közműveltségi előadás: 4.501.
Egy analfabéta tanfolyam 60 óraszámmal, 80 hallgatóval. (Nemes-szer.)
\'Ti? alapismeret terjesztő tanfolyam 602 óraszámmal, 305 hallgatóval, (pisze), Keszthely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Pölösko és Tilaj köz-ségokben.)
Népművelési és közműveltségi tanfolyamot négyöt rendeztünk 160 óraszámmal és 168 hallgatóval. (Ba-zila, Homokkomárom, Tüskoszont-pétor és Zalaudvarnok.)
öt művészeti- és kedélyképző tanfolyam 104 óraszámmal, 232 hallgatóval. (Nagykanizsán 2, Zalaegerszeg, Zalagyömró, Zalabesonyő.)
Két férfi jollomkópzó tanfolyamot 80 óraszámmal, 58 hallgatóval! (lío-,zoréd, Nagykanizsa megyei városban.)
Négy nőnevelés! és női jellom-
dalfalail és a gát elzárása után a zárógát teljes szétrombolására* vezethet. Nagyon szomorú e/. éppen a nyár kellős közepén. Azonban hisszük, hogy a város szociálisan gondolkozó és meftrtő vezetősége mindéül el fog követni, hogy a gátat rövid időn belül használható állapotba hozza, hogy minél előbb megindulhasson a strandélet a Principálison.
Uf vetrveskar KJskanlzffáo
Már jeleztük korábban, hogy a kiskaiiizsai Kai .-Hiúsági Egyesületben nagy erővel Indult meg az egycsüleli elet, amely szinlc központnak számit Kiskanizsa társadalmi és kulturális éleiében. Most ujabban egy nag.vob vegyeskár alakult- melyet a régi kiskaiiizsai énekkarok sok sikert aratott karmestere, Lcncz Gyula kéntor vezényel. Az ének. kar férfitagjai a kiskaiiizsai Kai Hiúsági Egyesülői gárdájából, női tagjai pedig Kiskanizsa legtehetségesebb műkedvelő és missziós leányegyleti tagjaiból kerülnek ki. Á karmester melleit az énekkar lelkes irányítója P. Sólymos Rezső egyesületi elnök, aki szintén kilfmö erényeket árult cl a közelmúltban a kiskmizsii Nzivg.irdistók enek karának vezénylésével Az uj vegveskar megalakulásai nemcsak Kiskauizsáu. hanem városszerte örömmel veszik, hiszen az .nlóbbi időkben a levente énekkar cs az ipaiostaiuiiteisko-lai énekkaron kívül csupán a diákságunk körében vannak énekkarok. A többi társadalmi egyesületek inkább beszüntették az énekkarok működéséi.
képző tanfolyam 154 óraszámmal és lói hallgatóval. (Habosdöhréte, Bezeréd, Padár és Zalaudvarnok községekben.)
Két egészségügyi tanfolyamot *6 óraszámmal ŐS 65 hallgatóval.
(Nagylengyel és Gyenesdias községekben.)
Két német-nyelvi tanfolyamot
Nagykanizsa megyeí városban egyet a- kezdők, egyet a baladók részére, 80 óraszámmal, 31 hallgatóval.
Három ügvosségi (gyom- és gépiié, kézimunka) tanfolyamot. Bzent-margitfalva és Zalabesonyő női kézimunka tanfolyamot 46 óraszámmal, 80 hallgatóval. Nagykanizsa, megyoi város egy gyors- és gépíró tanfolyamot tartott" 40 órával, 14 hallgatóval, (összesen 86 óra, 58 hallgatóval.)
16 négyhetes fózó (kisgazdaasz? szonykópzó) tanfolyam. (Nagykapornak, Dábrone, Zalanpáti, Zalaszentlászló, Alsóbagod, Esztergák, Bak. ltigács, Türjo, Gyopükaián, Bőrönd, Alsópáhok, Zalaszonthalázs, Murakoiosztur, Hóvizszcntandrás és Nagykanizsa megyei városban.)
Műsoros délutánok, esték, hazafias
Borváth Créza, temetkezési vállalata
Nagykanizsa.
UUs: Fí.ut 20. Tolafoii: 490.
F«ul 13. rabion : 172.
FERENCJQZSEF
RESERÍIVII \'
ós alkalmi ünnepélyük száma: 750
Műkedvelői oloadások száma: ití, Népmüvolési bangvorsenvok szí.
ma: 33.
.Mesedélután: 116.
Tanulmányi kirándulások száma; huszonnyolc.
Rádió előadások száma: -160.
A népmüvolési ogvségek dastoí száma: 8.4,68., -\\ * ,
A népmüvolési előadók számié 1.021. Ebből: rom. kai. lelkész 160, prot. lelkész 0, tanító 843, tanítóaó 172, tanár 26, tanárnő 8, jegyzi 101, orvos 44, állatorvos 11, ügyvéd 1, mérnök 2, biró 2, közig, tisztviselő 18. földbirtokos % gazdatiszt 7, iparos 2. kereskedő 4, egyéb foglal. Itozásu 100.
Bizottságunk \'a in. Uir. iparügyi Minisztérium és a Kerületi Háziipari Felügyelőséggel karöltve a vármegye területén 18 háziipari tan-folyamot rendezett.
Ezekből csuhéumfolyam 0, kosárfonó l, szövó-fonó 1, szalmafonó 1, szuhó-varró 6 volt.
A vármegye területén összesen 610 népkönyvtár és községi könvv-tár áll az olvasóközönség rendelkezésére. A könyvtári müvek száma: 188.734. Az elmúlt munkaévben | könyvtárokból 30.477 olvasó, 07.302 kötőt könyvet váltott ki.
Bizottságaink anyagi ós erkölcsi támogatásává) még két népfőiskolát
is szervest ünk a vármegye területén. A 6 hetes sümegi népfőiskola január 24-én nyílott ntog 19 hallgatóval, az alsólendvai népfőiskola, január 7-én 22 hallgatóval kezdto mog áldásos működését.
Vigyázat I
Robbanó fótiak, ceruzák, j^fékok, dobozok
Külföldi híradások szerini a közelmúltban repülőgépekről ismételten robbanó gyermekjátékokat szórlak le. Lehetséges az is, hogy ilyen játékszereket és egyéb ártalmatlannak látszó tárgyakat léggömbök is hozhatnak. Bár Magyarországon ilyen cselről még nem érkeztek hírek, illetékes magyar hatóságok nyomatékosan felhívják a magyar közönség, elsősorban a felnőttek figyelmét, hogy óvják gyermekeiket és sajál magukat ezektől m veszedelmes\' tárgyaklót, Oktassák ki gyermekeiket, hogy különösen a mezőn, utcákon, utakon esetleg található gyermekjátékokhoz, \' töltőtollakhoz, ceruzákhoz, dobozokhoz, stb. ne. nyúljanak, inert puszta érintésük is veszélyezteti testi épségüket. Ha valahol ilyen tárgyakra bukkan valaki, feltűnően meg kell jelölni a helyet és azonnal jelenteni kell a legközelebbi katonai hatóságnak, rendörségnek, csend örségnek, vagy községi elöljáróságnak.
MEGNYIIVr
a ma ra S2ű il lm ártó ni melegvlsforrásos
jódosfürdő.
Cc4k ternyiről vatárnnpéi ünnep-nap auto bu»****! ekedé*.
¦MS KlJlilti Jtí
« tulajdonos.
1943. Julius 1?
mgzi
Megnyílt a Városi Mozi
Elmentek a színészek, végé á kanizsai nyári színházi idénynek és a városi Szioház barát, ságos kis nézőtere ismét meglelt a filmek közönségével. Hat Iiét után u mozivászon világot befogó négyszöge kínálja újból örömeit az arra szomjas tömegeknek. Jé>lesö érzéssel ültünk le a moziként meghittebben ható nézőtérre, amelynek Öleseiből esztendőkön át \'annyiazQ* röpített bennünket a film korlátlan lehetősége messze őrssé gokon, halárokon, tercken, időn al mesék és valóságok birodalmába. Az az otthonos melegség, amivel ki-ki a helyét elfog: lafia ezen az első estén, megmulatta, mennyire szereti a k ánizzsal közönség a mozit, amely, mióta csak Magyar János szakavatott és áldozatkész kezében van a vezetése, mindenkor a legjobbat igyekezett nyújtani, s ez nem egy nagyobb szomszédváros irigységérc, mindig sikerült is neki. Aki éli, járt a városban s tárgyilagos figyelő szemmel nézett körül a mozi-fronton, sokszor lehetett büszke a kanizsai mozi-kultúrára, a kanizsai mozi-vezetés re.
*
Budapestén végtelen sorozatokat ért meg a Tigrisek ura című német cirkusz-film s még ma is műsoron pereg. Ezzel a filmmel nyitott kaput a nagykanizsai Városi Mozi. Mozgalmas, érdekes mcséjü, rendezéséhen, kiállításában nagyszabású film. Érdekes tárgyánál fogva is, amelyben egy igazi nagycirkusz élele elevenedik meg, de nemcsak a porond és a mögötte való élet, hanem azoknak gondokkal, idegtépő eseményekkel, viharzó érzésekkel, orvul leselkedő bajokkal tele mindennapi élele is, akik a transzparensek ragyogó világában élnek, akár a kenyér kényszerével, akár pedig a vér clkölelezésével. A szerelem és az artista-vér a fő hajtó erői ebben a filmben az ember-sorsoknak. Hajmeresztőén szépek a film állatfelvételci. Kitűnő sziuész-együttes, gondos és szép, sokszor bravúros felvétő-; lek is biztosítékai a film nagy sikerének.
(bl)
Nyilt-tér.*)
Nővéremért és sógornőmért : Németh Mariáért semmiféle anyagi retetősseget nem vállalok.
Németh Perone bognár Németh Ferencné.
ZALAI KÖZÖNY.
ti i a e ti
A lOld fiitekC tl»ltít*, ti;i alt n
vllághirB bndavidéki ÖSZIBARACKOLTVAMTOKKAL
btailelle. UxrfitMp» l«|Ukb«n l.iendü mtnöaígbejl niég megrendcltielö :
Sialkal fáiskoh, Budatétíny.
NAPIREND :
Éjjeli gyógyszertári ügyelőt: Ma,\' szombaton az Őrangyal gyógyszor-lár Deák-tér 10., holnapi vasárnap a Megváltó gyógyszertár Erzsébet-tór 41.
KMkaniaeéu a. ottani gyógynsec-i*a állandó ügyeletes szolgálatot t_c_
Neptir. július 17. „Szombat Hóm. kst Elek liv. - Protestáns -lek. - Julius 18. Vasárnap. Róm. kat. Kamill liv. - Protestáns Frigyes.
. a G0ZK0HD0 nyitva na asgga! j Utótól eeto 6 óráig. (Hétfő, Kord*, pántok délután és koddeu égési nap nettnek.) Telefoa: 660.
Vasárnapi istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: V*7,. Vi8, }ft9, VilO,\' Vjlt (nagymise), 12, d: u. 7-kor litánia.
Felsőtemplom: 7, 8, 9, \'A 10, ViU, VélÜi d. u. 6 kor litánia.
Kórházi kápolna: szenlmi ék.reggel 6 és 8 órakor. Mindén pénteken délután 6 órakor szelTtoégImá-dás cs könyörgés a magyar honvédek győzelméért, \'
Piarista templom: 7, Vs8, Vi9, VilO.
Klskanlzsa: 8, 9, 11 (nagymise), 3-kor litánia. Református: d. e. 10. d. u. 3. Evangélikus: d. e. 10, d. u. 6.
— (A rendőrségről)
Dr. Zugon Elomér rendőrtanácsos, a nagykanizsai rondórkapitány-ság vezetődének helyettese és a bűnügyi osztály vezotojo szabadságáról bevonult éa átvetto hivatala ¦ vezetését
— (A törvényszékről)
l)r. Arany Józsof tőrvényszéki jogyzÓ hazafias szolgálatából bevonult és ismét megkezdte hivatali ténykedését.
— (Meghalt egy újságíró)
A katolikus magyar újságírásnak gyásza van. Martzy Mihály, a Temesvári üíság v. katolikus napilap, majd a, Déli Hírlap lánglelkü, iZzó magyar szívű szorkosztojo, a megszállás alatt a magyarság bátor, kiálló hűséges tollnoka, aki a világháborúban mint honvéd részt vett
és fiatal szivének minden hevületével szolgálta a katolikus magyar oszményt, áldásdus élőiének határt szabott\'az Elet Ura. Martzy Mihály a jégi kipróbált újságírók közül való volt. A bánsági magyarság kipróbált vozelöjo, aki szép tiszta magyar tőikével várta a nagy magyar feltámadás ünnepét. Aldus és ima-fohászok kiséük nihonóliolyéro, aki elhunytával pótolhatatlan űrt hagyott maga után az elárvult, bánsági magyar-családban.
— (Szociális egyetemi munka)
A pécsi, m. kjr. Erzsébet tudományegyetem szociális tanfolyamára a beiratkozások szeptember 1-én kezdődnek és szeptember 15-ig tartanak. A felvétő)i kérvényok, augusztus 2-tól 25-ig adandók bo. Fölvételt nyorhotnok érettségi bizonyítvánnyal, vagy tanítói oklevéllel ron-dolko\'zú mindkét noni boli folyamodók. A rei voti folyamodók a jog--és államtudományi kar rendkiviili hallgatóikéul vesznek részt a tanfolyamon, moly három ogyetomí és egy gyakorlati félevro tagozódik. A tanfolyam sikerna elvégzése után a, hallgatók társadalom politikai, elméleti és gyakorlati szakvizsgát tosz-nök. Az onnok alapján.nyert állam-, érvényes oklevél a közjóléti igazgatás keretében szervezett állasokrc képesít. A tanfolyam hallgatói fél\' óvónként 32 pöngőt fizetnek egyetemi mellékdíj, tanfolyami és beiratkozási díj cimén. A legalább 4 gyonnokos családból származó szegény sorsú, jóelómonetelü hallgatók 1000 pengőig terjedő ösztöndíjban részoaithotók. Kéazlotos felvilágosítást ;» tanfolyam titkársága (Pécs, Egyetem, jogi kar) levélben is ad.
Nok tiszta toiniJSSíst )yakf(in ciak ónnak köszönhetik, hooy >emé«lésBkre kellő figyelmet fordítanak, KUflnS hatásával
üs&i «esca
— (Tiltott határátlépés)
Hajdanovica János muraközi lakos, mint magyar állampolgár és hadköteles Stndóvárnál átlépte a magyar határt utlovél és engedély nélkül és Németországban hónapokig dolgozott, ahonnan pénzt is küldött haza. Hajdanovícu később visszajött és akkor elfogták, Háromrendbeli\' tiltott határátlépés miatt ogy . hónapi fogházra ítélték jogerősen.
*) Az e rovatban köalfltttkért sem a ««kesiloség, sem a kiadóhivatal .nem, «USI ídfiMnegiL
Ahogy h hámot itta Játját
ha majd a közönség visszalő
Az utóbbi időkben kevesebb piff-puff filmet látunk, da hogy visszatérnek megint, az biztosra vehető. Es erre jel kell készülnüi/k. idejében.
Valaha a filmtraijédia legteteje az volt, hogy a léha grój elkártyázván hitbizomáuya- ulohó kacagányál ¦pisztolyt szegzett és el veled balga lét. A publikum siirii könnyhullatással távozott és napok multán is bele szipog ott néhány öklömnyit Maris a lebbencslevesbe ha eszébe jutott az öndugába dőlt J\'sylander. Hol vagyunk ma már ettől í A vadnyugati kép, ha némi fiatást akar elérni, azzal kezdődik, hogy két robogó cowboy előtérbe dobban és csipóoől harminc golyót röppent az ivóba. Benn vagy negyven pofa hunyorog égnek tartott kézzel, ám Jack, a félszemű gáncsot vet, repül szék, asztal és két perc múlva tizennyolc futott tnemfareg tts, Úrban,
Nincs messze az idő,\'.amikor maguk a nézők is tevőleges részesei lesznek a cselekménynek. A mozi hősei nemcsak egymást fogják kif teríteni a vásznon, hanem legközelebb már a nagyérdemű közönség sorai közé is eresztenek néhány golyót. ^ , .
A védtelen publikum nevében tisztelettel^ kérem a fegyverkezési egyenjogúságot. A pénztárnál a jegyhez adjanak egy-egy önvédelmi célzatú jegyvert. Az első soroknak, melyeknek publikuma egy ugrással közelharcba ereszkedhetik, legcélszerűbb a bajonett, rövidkara és
hasmetsző jatagán, hátrább kara bély, a páholyoknak golyószóró és a karzatnak néhány parit ágyu.
Követeljük a fegyverkezési egyenjogúságot, hogy kellő pillanatban mi is viasza lőhessünk.
- (Féltő gonddal)
őrködik a családapa hitvese ás gyermekei fölött, inig életben van. Do ki gondoskodik róluk, ha a családfő meghal? Jó családapa a jövőre is gondol: életbiztosítást köt, amoly-nok hasznos és áldásos voltát akkor látja a család, mikor a lognagyobb szükségben van. Az 1857-ben alapított legrégibb magyar biztosító az Első Magyar Altalános Biztosító Társaság helybeli: Csongory-ut 2. szám* alatti képviselete készséggel nyújt tájékoztatást.
— (Vérbulcs)
című regénye most jelent meg D. Konoso Erzsóbotuek a Stúdium kiadásában. Az írónak irodalmi .múltja értékmérője onnok a müvének is. Föltámasztja o müvében ii kalandozó magyarság attilai nagyságú hadvezérének nálunk alig is-inort, csodálatos élotét. Az óceánig, a \'Földközt-tengerig, a Pironousokig és Bizáncig torjodó dicsőséges hadjáratok köreiében mogolovonedik a vezér és az ombor, királyok azövot-ségoso, a bizánci császár barátja ós patrícius, aki megkeresztelkedik, majd tüzbo-vérbo boritja Európát. Vérbulcs lolkébon képlotoson ütközik meg a pusztai harcos pogányság lelkisége * kereszténységgel, hogy, az auguburgi nagy tragédia után feloldódjék a krisztusi megértésben.
Mit kell tudni a gazdálkodónak a liszt szállításáról
A vámőrlés utján előállított lisztet a vámörlésre \' jogosult a malomból vagy cseretelepről saját lakására szállítási blárca kíséretében szállíthatja. A vám-őrlésből származó lisztnek egyik községből a másikba szalmására a feladás helye szerint illetékes községi elöljáróság szállítási igazolványa szükséges, a melyet a feladás helye szerint illetékes községi elöljáróság állit ki. A községi elöljáróság csak annak állithat ki szállítási igazolványt, aki igazolja, hogy a szállítani kivánt lisztmcnnyisé-get sujáttermésü vagy pedig természetbeni járandóság alapján jogszerűen megszerzett kenyérgabonájából vámőrlési tanúsítvány alapján őröltette meg.
A vámőrlő inalom az Őrleményt este nyolc óra és "reggelt hat óra közötti időben elszállításra nem adhatja ki.
A közforgalmú, posta, vasul, hajózási é$ közuü fuvarozási vállalat lisztszállitás végett csak akkor fogadhat el megbízást, ha a feladó az érvényes szállítási igazolványt is átadja. (s)
Kévekötő,
valamint
fxoldkötöxö
állandóan kopható
Savaiász József I. keieMül
Zrlnjl Mlklói\'U. 2. 2M7
ZAL\'AI KÖZLÖN?
1!M3. Julius 17
Aranyat. iriitit
Ionmagaeabb árban veszek,
Vtükávy ékszeres?
Nagy kan Irsa megyei vátoe
Iskolák ét óvodák szünidei tatarozásával kapcsolatos szállítások és mun ki latok vállalati utoti vsló bizloslIAsára nyilvános hitbeli versenylírgystínt hirdetek.
Az íjtnlatokat a lel tétele felien megadoM címzéssel I évt Jaliuü hő 26-án déli 12 oiAlj; a polgármesteri hivatal Iktatóiba kell benyújtani vagy postán beküldeni.
A kl\'tAsi müvetet hétköznapokon d. e. 10-12 óra között a v. mérnöki hivatalban rncglektnlhelö és beszerelhető.
Nagykanizsa, 1043. JuliuB 14.
33i5 Polgármester.
Blvataloa tnáBoUt a 12.777/1943. rmtmn Iktatmtiny mellék lel áiöl.
A nujrvkantzBat hír. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
3041/1943. tk. szám.
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.
Árverési „lÉliiiy-lÉíiiiai.
A Mi kincstár képviseletében a zata-tgerszegl klr. pénzügylijargalnsíg végre-hajtatónak özv. Kumln Ptrencaí azűl. Órában! Katalin végrehajtást szenvedő eltet! Indított végrehajtási ügyben a telekkönyvi hstóság a íétrehalUW kérelme következtében az 1F8I t LX. te 144, 146. és 147. §§-ai értelmében a vép,reha|tíil árverést 4841 pengő 63 f. lőkeliflvitetéi, ennek 1939. évi Január hó 1. nap|ílól Járó 60/o kamata, ISI P 76 t. ;eddlg megiliapltott per- és végrehajtsál éi az árverési kérvényért ezúttal megalapított 2 l> 83 í költség behtjiísa ví-gel! a nagykanizsai 9029, izlfkvl 1701. hrsz. ház éz 1202/b. hr«.° beltclok i/i illetőségért !8925 P kí-klAliajl.Arl.au elrendeli.
vl hatóiig az árvereznek a tkvl hivatalos helyiségében (Törvény-híz. töld»z. 2. az. ajtó) meglarláiára 1943 évi augusztus hó 19. napjának d. e. 9 óráját tUrl ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t. c. 150. § a alapján megállapítja.
Az árverési teltételek n hlvalalos órák ftlatt a telekkönyvi hatóságnál (Törvény- i ház, fiz., 1. sz. ajtf) és Nagykanizsa m. i város polgármeiterénél tekinthetek meg. (1881 :LX t-c. 147. §. g) pont)
A telekkönyvi hatóiig elrendeli, hogy a } telekkönyvi Iroda az árverés clrendeléiét I a nagykanizsai 9929.:szf]kvben Jegyezíe Itl.
A telekkönyvi hatosig r hirdetmény egy példínyál killlguesztés, egy pfldínyát pedig az árveréjt teltételek megleklnlhclóie végett Nagykanlzia ni, város polgármesterének, további epy-egy példinyát szabályszerű közzététel végett Aturakeieszlur, Nagy. lécie, Palin éi Sormás köziégek elöl;ósi,;al-nak mcgkUldl, végUI az arveréil hirdetmény törvényizcrtl kivonatát a Zalai Közlöny cimü helyi lapban egyszeri közzététel végett a végrehajtató képviselőjének kiadja. (1881: LX. t.-c. 152. §. 1908 :XLI. t.-c 23. §.)
Az árverést teltételek n következő\'* :
1. Az árverés alá esó Ingatlant a kikiáltást át leiénél alacsonyabb írón eladni nem lehet. (1908:XL1. t.-c. 26. §.)
A tkvl hatóság figyelmezteti az irvcréii vevőt, ha a katonai hatóság előzetes hozzájárulását a vételhez he nem szerzi na vételhez a katonai hatosig hozzá nem Járul, az átverés költségei a bánatpénzből leiz-nek levonva.
2. Az árverelnl szándékozók kolduséit bánatpénzül a kikiáltást ár lWo-át készpénzben, vagy az 1911 :1. t.-c. 127. §-ában meg-
¦ határozott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapiroBban a kiküldöttnél le tenni,vagya hánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az érvéred feltételeket aláírni. (1881 : LX. t-.c. 147., 150., 170. §§; 1908! XLI. t.c. 21. §).
Ntgykanlzsa, 1943. évi április hó 6 in. Dr. Wéber Elek s. k, kir. jbtró. A kiadmány hiteléül; Lehoczky
MM kiitt.
Gyönyörű kész Nyári ruhák Kosztümök Blúzok Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLAS
BelAnsnBl keresek augusztus 1-érr Sugír-ut 14., töldizint balra.
Oyakorlotl qipirónBt, kt a könyveiéiben Ii fárlas, aionnalra keresünk. — Kopslefn bntorhiz. 2084
KrlnywfcfitA tanoncnak heti llzetés-¦el (elveizünk 4 polgári Iskolát végzett Johb családból való flut, Közgazdasági R.-t. nyomdája, Főút 5.
Aaataloalanoncot fizetésiéi felveszek. Lukicsy Oyula aiztalosmesfer, Szé-chenyl-fér 10. 2328
Meghízható bajárdnflt keresek azonnal. Waldhauser, Kazlnczl-u. 31. 2391
Nagykanizsa megyei varos polgármesterétől.
Hirdetmény.
Az itlfltoivosok részérc hétköznap dfü , órakor a lakásuktól H köz vágóhídi a és délután 4 órakor onnan vllflia l lakásukra BzolgáItatandó luvirt I. évi Julim 20-án dílelőit 10 óTakor a v. gudaiágl hivatalban (Városház, I. emelet, 13.) tartandó nyilvános árlejtésan villaiattn adom.^
Nagykanizsa. 1943. Jallus 15. rm Polgármfs\'er.
Elmenne 29 évei leány bármllyun álláaba 1000 pengő blltosltökkal. Ctm a kiadóhivatalban. 2950
Gépírónő, kl jól számol. Jó fizetésiéi felvételik, lehet kezdő fi, Ajánlatokat .Szépírás" lellgére a kiadóhivatalba kérem küldeni. 2348
Tamatkazcáal ágazatunk részére urak és hölgyek fix és magas Jutalékkal (elvitetnek. Jelentkezni lehet hétfőn, 19-én 10— I2-lg Csengery-ut 1. Blztoiliisi Irodában. 2359
Azonnali belépésre felveszek molnár-aaaádat éi tanulót. Plietéi megegyezés izerlnt. Vámmalom, Fűzvölgy. 2380
Középiskolát végzett leány tanulónak felvétetik. Hirach és Szegő. 2374
Úráatanononak 4 középiskolát osztályt végzett flut vagy leányt felveszek, elsőrangú szakemberré klképzem. Zsoldos Qyula órásmester, Fö-ut 8. 2372
Jobb házból való négy középiskolát végzttt flut lanonanak felvesz Gangttr fogtechnikai laboratórium, Eniébet-tér 16.
2379
HANGULAT
táa1c
MIKROFON
un; nra
b«, LENGYEL Év*A, PÉTERFI IBOLYA
ff II gombaion llll UH és vasárnap üikl
Zenei VÖRÖS-TKSO
JAGER SÁNDOR
asztnloameaier
TEMETKEZÉSI VÁLLALATA
Nagykanizsa (KiskanizBa) Ország-ijt 13/b. Telofon : \'392.
Kályhát, tfizhelfret
más téli avitk:¦(!.¦¦ híléf már most jegyeztesse elö Osópléshez goljósciapágyak raktáron
üNG BR-rj L1 *IVTANN vashereskedéóben. Hoflirnr-iréíík. t.elrölo.nm- Ad kasflolnl raktár. *^aíl
ölifilitófi
VILLAMOS ÁRAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák flzetéso, reklamációk, \'hibajelentések, szakszarü folvllágoattás minden villamos kérdösb\'en úc\\uiú;-.\\ 8-iál délután 18 Apáig.
Cstmgery-ut 51, ielofon 294.
Qumljavltii lanonool illetessél |t|. veizek; CivetkÓ, F5 ut 4. !5
Raktári munkást azonnal felveszünk Hangva-kirendellsé?;.
ADÁS-VÉTEL
Ujabb, tlpuftt, hssznált, "okaiban icvfi .-iSrlIAEífii msr/as áron veitek, l>-:V[, Láíilő vltlamossigl és rádlós7iküilrt Deák tér. 17
Rhédlőbutor. nagy etrderob siekríny csillárok, Iróiiztal. pléh"cl fedett nxpv\' vásározótáda aladAk | süllveiTthetA vr-,v eépet vaaaak. Brzsébet-tér 17., t. fm«i-\' " balra. 2384
Használt i-uhát v«zek. Tobik JA. noiné, Zrínyi MIklós-u. 20., ajtó 6. 2343
Haiznált, ktfwistilan, íéreementei p*. kamlát vagy aezlont priváttól metrvélelre keresek. AJnntatokat: Ooldner, Csur^. Korona.
2345
Jó állapotban levő nagv Slngar wui-^.i. qáp megvételre kerestetik. Szent [inrV, herceg-ulca 3. 2359
Kalaalnbaraok kapható: Horthv M.-ut 47., Jobbra. 2368
Balga husnyulak eladók. Khily-u. SS 2367
Elatlá «*try Jnkarban ievö gyermfk aportkocil. Cím: Horthy M.-ut 5. 2370
0 elet bar •> írJ axáa ós boroahc*-slák eladók: Öfház u S8 2388
HuKlaaffHaa szőnyeg, valamint ví-szon: konyhamhánnk, törülközőnek és nyupáuvvászonnak is alkalmas, beaz\'-rf*-helő Hirsch éf Szegő cégnél. 2373
AbAotorgácta állnndőin kaph^lrt $i. tttz fskereskedőnél, Zrinyi M.-u. 30. 2377
Jókarban levő fehér, mély gfarm«l» kaoall vennék. Címeket a kiadóhivatala.
2880
íiAZ ÉS INGATLAN
Több adómentes maciin- í i báihiiat, háihelvet, szólít és földeket kflxweMt Papp. Tetekl-ut 8. Telelőn 870. 294
Etariá Pogányvár mellett DlóiVil i.oi-légben 1000 Oöl területen egy biz. Érdeklődni lehet ugyanott Jankó litván rra-lomtulajdonosnát. 2304
Hárotnsaabáa magánház eladó. Hgy bulorozott szoba bérbeadó. Horváth, Su-gár-ut 42. 2357
KÜLÖNFÉLE
Elvaaxett egy fiatal fehér angoia-clca. ^Nyomravezető vagy megtalátő Jutalmat kap, ha visszahozza. Sugár ut 25. *
Zaldó tatnalflbén vásárnap délután Lang-atrhoz támasztva fekete nőt ernyő maradt. Kérem a becsületes megtiialót, Barta üzletben (Bszár-udvar) leadni sal« ikedjék. 2375
52 éves róm. katli. asszony vagyok, 8 ezer pengőm van, m«rjlam«rk«dnék
56 évnél Idősebb úrral, kinek háza éi biztos megélhetett) van. „Nyugodt otthonn vágyom.- Ajánlatokat a kiadóba kérek. 2371
Elvaaxatt ma a piac ..környékén Berti Jőzeetné hat személyre szóló Ösizcb élelmezést jegyei. Kérem a becsületei megtalálót, adja le Rózia-u. V.i. alá. *
Elwaaxatl Czompó János névre szóló összes élelmezést legyei. Kérem a megtalálót, Bilveikedjék leadni Horthy Mikiéiül 17. 23Í2
Tlaxtalaltal árteaitjUk a n. ó.
köiönséget, hogy fényképészeti műtermeinket ezentnl c»ütörtökön is nyitva tartjuk. Nagykanizsai fényképéBimeiterek. 2381
Találtak egy erszényt Nagykanizsán, a Teleki-utcában, péntek este. Tulajdonosa lelcntkezzék a kiad óh Ivatalrjjn.^-—2383^-
ZALftl KÖZLÖSSY
politikai napilap. Kiadja: „KBigsiáasárjI R. T. Nagykaalm". Folelós kiadó: Zalai Károly. Nyomatott i t „KUirjaztlasárjI r, t. Narjykantzis"
nyomdájában Naaykanlzsan. (Nyomdóórt tetei i Zalai Károly.)
66
369

Gim:---
Hondlokozat: 83. évf.,160.sz. Nagykanizsa, 1943. július 19. hétfő \' líra 12 fillér.
Táhori posta •
ZAU mm mm ll KÖZLÖNY POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és klndólitvutal: Fő-ut fi szám Szerkesztőségi és kiadéblvntoli telelőn 78 sz Megjelenik minden hétköznap délután r? , t. , . _ _ , , , Előllzfltéai fira: ogy hónapra 3 pengú 20 fillér, relelös szerkesztő: Barbarlts Lajos negyedévre o pengő 26 tiita. !*:¦¦¦:¦¦:¦ Egyesszám: hétköznapi?tlil., szombaton20111L
¦ost takarékoskodjunk
Irta: Perte-y Lajos
A félévi banknu\'rlogok és a most készülő, az ország ogész terülotéro szóló statisztikai összeállítások bizo-jivára regisztrálják majd, hogy fólog a\' folyószánda-botétátlományok milyen mértékben omolkodtöV 1043 olső fölében. Az általunk beszerzőit információk Bzorint ugyanis a l>o-tétképződés folyamata neiíi szakadt mog. Logfeljobb némi változás ész-lolholő a múlttal széniben. A kís-íwtélok az olsórondü szükségletek többnyire halaszthatatlan kielégítése folytán lassanként elolvadnak, kiszivárognak a |x\'mzintézolekból, hogy helyükbe a kereskedők, vállalatok és üzemek pillanatnyilag olholyozkodéat nem találó lökéi kerüljenek. Ezek a tőkék azután gyorsan megmozdulhatnak, ha közérdokü boruházá-wik indulnak és átvá Hoz hatnak áruvá
a |>oleokon, uj géppé a gyárakban, lormolési eszközzé a gazdas más vonalain.
Amikor itt a takarékosság aktualitását hangoztatjuk, azt nem is a l>énz-gazdálkodássaÍ ösazfüggóon tesszük. Az aratás, torményMakari-táü idószorüségo vozoti tollúnkat. Amikor számbaveszi a gazda a ga-l>onakorosz leket és eleget lesz a törvény által olóu\'t -bcszolgáltatási köfolozoflségénok, megállapít hatja, monnyi koll a kdfiyórmagbol votósi célokra és mennyit használhat fel háztartása. A péídaszó szerint: bolond L-azd asszonynak üres a kamrája. Ez ugyan most nom egészen Így áll, mert nom csoda, hogyha a tavalyi és tavalyolólti aratási orod-mények után jóformán mindenki kiürült magtárakkal kozd hozzá az uj termés betakarításához, mégis nagy igazsúg van abban, hogy félro-toníii, takarékoskodni akkor és azzal kell, amikor van miből.
A méh nyáron gondoskodik téli ennivalójáról. Az olórolátó családfő lohotóleg. nyáron i^vokszik beszorozni a tüzólót, ískolásfiának a tartós lábbelit és a mologobb ruhát. Előrelátás, körüliekintés és a holnapra való gondolás jollomzi a tervszerű gazdasági élotet. Az ilyen természetű készlotgyüjtés nemhogy jogszabályba ütköznék, do ogyonosen előnyös, iormészotoson\' csak a megszabott határokon belül. Ezt igyekszik előmozdítani a kormányzat is, amikor például befőzési cukrot utal ki a gyümölcstermő löknek és segit a háziasszonynak abban, hogy a téli hónapokra ebből vagy abból kisebb keszleteket gyüithosson.
Ennek a \'takarékon kod ásnak az ogész vonalon érvényosülnio koll. Aki nok most fontos szükségletekre ol nem költhotó pénzfölöslege van, . az a i)énzét, a termőié a megszállott Ixwzolgáltatásókon felül Szabadon rendelkezésére atló niezógazdasági készletét őrizzo, tegye félre, mort az ország\' lakosságának élolmiszorszük-sóglotét csak olórolátó tartalékolással loliot biztosítani. Ezt a célt szolgálják különben a most egymásután ólotrohivott áruforgalmi Központok is. Segítsünk óbbon a munkában a hatóságoknak ós a mollottük dolgozó szorvoknok, hiszen a gazdasági élőt tőrvényei változatlanul érvényoHÚ-»k a kötött forgalom időjén is.
Elkeseredett harcok Szicíliában és a szovjet-fronton
A fasclsta párt főtitkára nagy rádióbeszédet Intézett az olasz néphez
Boriinbői jelenlik: A Iiolsovista tohormontesitö kísér-lotoknek a Miusz- ós a Donoc-arc-vonalra történt kiterjesztésével a keleti arcvonal középső szakaszán d\\il<) nagy. erőpróba uj
szakaszába lépett, A háború egyik legnagyobb méretű anyagcsatája ezzol most már a Ku-bah-hidfő keleti, előreugró részétől a miiiszi és a donoci arcvonalon keresztül, Bjolgorodon át, egészen az Őreitől északra tévő területig tcl-jos erővel tombol. A helyzet ilyon foilődésn szem (x>n íjából az az irányadó,- jegyzi meg a némot jelentés, hogy
mindez a német számításokkal teljesen egyezően történi. Az ujabb harcok a bjolgorodi és Orollól délre eső területen a kiindulási állás tormészetos továbbfoj-í lődését jelentik. Az eredeti fő harci I szakaszon a bolsevisták a támadásokba bevetőit harci erők megtizo-
doléso kövotkoztébon olyan kényszer-holyzetho kerültek, hogy mind nagyobb inérotü tohormontesitö hadin iivolof okhoz költött nyúlniuk. Ha fohát a középső és déli arcvonal mindkét sarkában és szegélyén a Szovjet elhárító és tohormontositő támadásokhoz folyamodik, teszi ezt abbau a roiuéiiybon, hogy hadmű-voloti eredményt érjen oTT Hogy ez az el/árán eredményes lesz-e, meg kell várni. A harcok eddigi menete alapján aZ eredmény joggal kélséghevonhaló, mondja a némot jolontés. A bolsevisták a iiiiiiHzí és a donoci állások ollón intézőit erős támadásaikkal nem értek el eredményt, bár nehéz és legneliózobb páncélkocsikat volct-tok ki\'tzdolembo. A német vonalakfki vágott átmeneti jollegü. betöréseket olretoszelték, majd olkmtámadásokkal, sokszor rendkívül hovoe közelharcban, mogtisztitolták a német vonalakat.
Orel északi városrészében folynak a harcok
voszitett. Őreitől északra és a keleti arevnál-kanysfru latban rondkivül hovos páncélos csatákra korült sör, amohokhen a bolsevisták 21fi harckocsit vcszitottok\'. Ezök a harckocsik a legtöbb osotbon a Tigriseknek és az uj német rohamlövogoknok estek áldozatul. Lendületes
ellentámadásokkal sikerült kö-zömbósitoni a Szovjet átmeneti betörési helyét. Egy szélesebb betörési helyen is kedvezően folynak nz ellenintézkedések. A németek máris jelentős terÜlotot. foglaltak el és bokoritették vagy\' mogsommisitotték az ott lévő skovjoÍ harci csoportokat.
A keleti hadszíntéren Bjélgorod területén a bolsevisták, mint az előző napokon, helyi rohamcsapat-vállalkozásokra korlátozták tevékenységűket. Qrol területén a harcok olsŐ-sorhan-.;% vváros északi részébon a logolkoífireilet telj bon dúlnak. A déli arcvonalszakaszon a harcok a nemrég megszorzott területeken folynak. A némot csapatok ozt Ólőterepként használják ft fő harci állások erőjének teljes kihasználása céljából, A azovjot támadókat harapófogóba zárták és mogsommisitotték vagy foglyul oitelték. A bolsevisták sok páncélos liarcbavolésávol kísérőitek mog az áttörést, dó az ogy helyen sopi sikerült. A Szovjot 126 páncélest
jelentés Agrlgento feladásáról és Nápoly bombázásáról
Az olasz főhadiszállás 1149. sz, közleményéből
Ágrigonto körül a hovos küzdelem tovább folyik. A páncélosok hatalmas
... ipar;, .\'lyíí.vedeklxjn, a lakosság körélxjn-^M^töblíen meghaltak. a
város légvédolmi tüzérségo lolőtt tiz bombázót, vadászgépoink pedig B további bombázót lottók le. A -vasárnapra virradó éjszaka Nápoly környékén, Littoria és Ciumpino fölött kisebbarányu légítovékonység volt, amelynek során gránátokat dobtak lo és gépfegyvortámadást in-téztok o helységek ollón.
rohama alatt azok a csapatok, anio-lyok az előző napokban hósiöson védtek Ágrigonto varosát, arra kényszerültek, hogy ozokot az állásokat föladják.
Négymotoros ollonségos ropülógé-pok nagy kötoléko útból megtámadta Nápolyi, jelentós karok kolotkoztek
Gayda: „Az angolokat sürgeti az Idö"
Gayda a Voce d\' Itallsban Rooseveltnek és Cburcblllnek az olasz néphez Intézett üzenetével kapcsolatban négy szempontot vet fel. Az angolok, mint az Uzenetbdl kitűnik, teljes erejükkel Olaszország ellen fordulnak, de ugyanakkor érzik, hogy még messze
van a győzelem. Ezzel az üzenettel szerették volna meggyorsítani az ose-ményeket, mert az idő stligeli Őket. Kitűnik az üzenetből, hogy az angolszászok Olaszora/öííot hatalmas támaszponttá szeretnék kiépíteni Németország ellen.
A hót hatalmas birodalom, Anglia esaz Egyesült Államok ereiük vcg*ó megfeszítésével ac olasz állások ellen fordulnak és Olaszország viseli a mostani háborúban az egyik legjuktimasabb terhel. Végül különösnek tartja Ohyd^, i»j:v bár Anglia a löldköiiienKerl hatatom, mégis Eisenhnwer a Szicilin elleni vállalkozás parancsnoka ésaz angol parancsnok csak a második helyre szorul. Anglia hanyatlását és bcIolyásána< csökkenésit jelenti ez — állapítja meg Qayda.
A fasclsta párt főtitkárának vasárnap esti rádlá-beazáde
Sforza, >i fasiszta párt titkára tegnap este rádióbeszédet mondott. Mocindultsáffgal méltatta SzioMia óh vértanú városok lakosságának tő-rotlon hitét, majd kifőj tette, hogy az ellenséget gyűlölni és leküzdeni kell, de nem szabod
erejét lebecsülni. A fasiszta párt titkára hangoz-tolt.-f, hogy Anglia barátságtalanuI nézte Olaszország földközttengeri hatalmának nővokodését és sohasem bocsátotta meg neki a szankciók kérdésében szenvedett vereséget, Anglia a kisállamok folhátorilásiin korosztü] fölidézte a háborút. A semlegesség Olaszországot harctérré^ tölte volna és megfosztotta volna jövő BKjpropétól. Ebben az órában is ünnepélyesen visszautasítunk
minden felelősséget a háborúért — mondotta Sforza. — Az olaszt né]), amely büszkén adta katonáit a birodalom meghódításáért és küldte légionáriusait Spanyolországba, hogy Pranco tábornok hó-. BÍOS katonái mollett megvédjék a katolikus civilizációt a txdsovizmus-sal Bzoniben, az viasz nép tudja, hogy mindez hiábavaló volt, ha nem sikorül kiállnia a mostani l>orzalmaa próbát. Németország közvetlen se-, gitsi\'^\'ével és .Japán hatásos szolidaritásával Olaszország három oszton-dÖu át a logorósobh támadásokkal szembon holytúlit. Két oszlendó óta az olasz hajoltad tartotta az uralmat a Földközt-tongoron a világ tog-hatalmahabb hajóhadával szemben. Az olasz népi oró tartotta- az uralmak U világ leghatalmasabb ipara ollón. Két esztendőn át a brit birodalomnak \'.\'\'[(vnio kollott orőnkot éá harciasságimkat. Tiz hónap Óta Anglia, amelyhez az Egyoeült Államok és Kranciaorszú^ erői csatlakoztak, kozdoményezost ragadott magúhoz a Földközi-tengerei). Ma kénytelenek vagyunk védeni magunkat. Ne tegyünk kétségbeesettek, hisz láttuk, hogy a brit ellenség a földalatti óvóhelyekbe menekült. Kincsőit Kanadába küldte, Japán
Hogyha pedig ez a takarékosaiig nemcsak az ttjonnan termőit javak gondos fölhasználásában nyilvánul mog, hanem.a régiek kimólésébon is, akkor költőn hatású.
Erre ugyancsak fölhívjak a fí-gyolmot mindazok, akik irányítják
a közvéleményt. A régi fehérnemű kirnélotos mosása, a felsőruha gondozása, a bőrtalpú lábbeli elővigyázatos kozolóse meghosszabbítja mind őzöknek a használati idojót. Mindezekét csak ttéldáiudc hozzuk fel, mort hiszen hasonló takarékossági
lohotósógokot kikí folfodozliot tucatjával, ha rágondol.
Krro a körültekintő figyolomro, a korszerű anyaggazdálkodási elvokba* való nlkalmazkodasra szeretnénk ezzel » néhány sorral fölhívni olvasóink figyelmét.
ZAL\'AI KÖZLÖNY
1943. július 10
ólüzte » Cscndos-tengőnél és e-z Egyesült Államok zsarolásokat liaj-totlak vógro rajta, Kz a vallások, az intózmónyok, :i koi-eszténység há-boruja. Knnok tudatában harcol az olusz uóp, felelősségérzettel és ol-koseredéasol. Tudjuk, hogy
helyzetünk nehéz, de az ellenségnek i.t nehéz, egyrészt az utánpótlás a/mdátyui, másriszt «.r. angol-am»r#!-i-$zövjctöro8Z.
ellenietek miatt. Városaink pusztulnak, do a történc-lom folyamán már többször pusz-tultíik ol 6a mindig^szobhokkó épültök újra. Ila az olloiiség inognyorné a háborút, pusztulás, kancsuka, kénvszormunka, gazdasági romlás tOiii.o osztályrészünk. Olaszország csupán földrajzi fogalom volna. Ila törlujtotlon ellenállunk, inogteroml-jük a győzetem előfoHételoii.
Az uj lengyel miniszterein fik nyilatkozata
London, Jutlus 19 Az uj lengyet emigráns kormány miniszterelnöke a sajtó képviselői elóti kijelentette, hogy kívánságuk a Szovjetunióval Jés/uinszédi kapcsolatok*! fenntartani.
Korner külügyminiszter hangoztatta, hogy nem Lengyelország dolga a Siovjeitcl való d plomáciai kapcsolatok helyreállítására iz chő lépés megtétele, mert nem i Lengyelország s/akttotta meg a kap<Moiar tokai. A lengyel kormány mtodázónáltal
Svédország fefWnflrt
Berlin, július 19 Egy német hajókaraván biztosító Jármüvei a norvég rím-tok elótt elstlly-lyeAzi ettek egy M lenségea buvárna-szádot
Slochkolm. július 19 A svéd lővárosbnn hmgoztntják, hogy Svédország erősen felkészült minden esetlegéé fejleményre. A svéd erők mozgósítása mór (iiynn móretet ólt, hogy valószínűleg rövidesen az egész hadsereg Motelért a behlvottak szama.
Stockholmban egyébként hírek torjodtok ol, amolyok szerint a svód kormány még o hónap vége elolt közzéteszi a nóinot katonai átmonó forgalommal kapcsolatos megállapodási.
A svéd nemzetvédelmi miniszter ax ogyík vidéki városban mondott
semmi olyat nem tesz, ami a Szovjethez való közeledésben hátrányos lehelne.
Ax USA vesztesége
Mint a brit hírsrolgátat Washingtonból jelenti, hlvalalos közlés szerint az Egye-sült A\'tamok haderőinek vesztesége 1941. december 7-e óla Összesen 93.194 fó. Kbböl 17.3(32 elesett, 22.560 megsebesült, 31322 eltűnt és tl.tm ntóífogoty.
minden eshetőségre
Iwszédéhon kijolontelto. hogy az ország katonai vódolmi készültségének fokozására hozott rendszabályok a somloges iiolitíkával egyetértésben az egyetlen IchoíÓHÓgot jclojittk, hogy Svédországot mogniontsék » háborúba váló bonyolodástól. A fokozott katonai lehívásokat esti pán az az Óhaj ösztönzi, hogy az országot jio érje meglepetésszerű katonai és politikai fojlomény.
Svédországnak a hadviselőkhöz ¦ ÍVT(*Ó viszonyában -nem tapasz-\' ható rosszabbodás. Az ország kilátásai, hogy továbbra is bókéban éljonok, a vódolmi készültség küvotkoztr\'bon ma jobbak, mint bármikor óbbon a habomban.
A aagTkanlzsai Tűzharcosok zászlót ajándékoztak a «zékelyudvarherfl TflzharoosofeBak
Erdély visszatért részében mindenütt orótojjosen folyik a m;igyar élőt, a magyar szervezkedés. Megindult J* tűzharcosok szélos n\'töge-ncK DIbgszorvozéso. Székelyud varhely hűséges magyar népo is a tűzharcos-frontba tömörült, hogy ápolja a hősi hagyományokat és szolgálja az ogyüvéiartozás gondolatát. A nagykanizsai Tűzharcos Szövetség vozotóségo meg akarván julafinaziii a derék azékoly udvarhelyiek hűségét " megszállás alatt, másrészt mog-küjinyitoni a Jcozdot nohézségoit, pl-
Feloldották Tarján (Páloslcs) Ferao internálását
Rendőri felügyelet alatt folyik ellene tovább az eljárás
Mogirtuk, hogy Tarján (Pálcsics) Foronc nagykanizsai gyárost a rendőrség internálta. Tarjun a rorjdör-sógi határozatot mogteltobuozte a főkapitányhoz ós sztthadlábi-aholyo-zését kórte. A főkapitány most foglalkozott Tarján kérőimével cs ugy határozott, hogy rendőrhatósági fol-cgyolot alá helyuztu öt. egyben azonban internálásából Hzabadon ougodto. Indokolásában kimondja u másodfokú határozat, hogy tekintettel kol-
lett lonnio Tarján űzőmének 180 munkására, akik a tulajdonos, hoss-szabb internálása osotén iriotlritr ké-nverúket Veszítenék os igy tw inter n\'álást ogj\'clóro föloldotta, do tóödóri folüiívolet alá holyezto. Bnnok *$%)>-ján dr. Zágon Elomér rondértttná-csos, » bűnügyi osztály wzrtljk Tarjánt szabódon ongodto, de az eljár ás termószoteson tovább folyik ellőne.
Raponta 40-50 lakáslgéaylé jelentacxlk a nagykanizsai lakásblvatalnál
füfémtg m tél vár sOrgos lakáskiutalásra (
A polgár mester ismételten rámutatott az egyes bizottsági üléseken a Nagvkanizsún uralkodó nagy lakásínségre, ami legutóbb is "arra késztette, hogy a régi poslaépülotet iroda és lakások céljaira bérboadja a MAORT-nak, amit az saját költségén átalakított, ugy hogy a város részérő is négy lakás jut, amit a polgármester már odaítélt az arra v;i lul.ui i rászorulókiutk.
A ván>s foilődésévol\' t-a ujabb lakóknak N\'agj-kanizsára, költözködésével kapcsolatban, mind több azoknak a .száma, akik lakást körösnek. Kz azonban egyik legnagyobb problémája Nagykanizsának. Najxjnta mintegy 10 ííO fél kerosi fél dr. Ifaba József városi aljegyzőt, a la-
kásügyök intézőjét, mórt alig vtta üroseoéslM) kerülő vagy igényellkitát laktis, ugy hogy a lognagyobo gondot okoz o&y uíoköttozött tiaztviso-lőnek vagy más dolgozónak elhelyezkedésű. Jclonlog 106 fél vár sűigtw lakáskiutalásra. Valóságos Salamonnak koll lonnio a polgármosteniek, hogy a Ipginkábh rászoruló igénylőket kielégítse. Itt is elsiísorban a esajád, a sokgyormok dominál, l\'el-gármaster, mind ügyésztály-vo»!tó mindont elkövetnok " lakás inw\'g könnyitesero és az ujabban ido-érkozóknok lakájhoz juttatttaa érdo-kétwn, do mindaddig nöm lőhet könnyitoni a lielvzoten, míg meg-folelo épitkezés foly tán több lakás nom áll majd londotkűzésru.
Gyujtóiéggömbót tettek ártalmatlanná, a sármelléki leventék
határozták, hogy művészi kivitelű ogyosüloti zászlóval ajándékozzák mog a M/ékely tosi vérokot és annak fo |s zen telesén küldöttségilog részt vosKnok. Mog is rendoiték a zöld szinü zászlót a tűzharcos jelvénnyel ; és szokásos körmondattal, joligévol, \' nagyon szép kivitell>en. A zászlót \' közszemlére ki is tették Unger- , Ulliuann vaskonoekodő <ég kirakatába. Testvéri kézfogás ez a Zrínyi net*) (ti a Hzékojyudvailiolyi hüsógoa székelvtostvéi-ek közt.
Pusztító villámcsapások Zalában és Somogybaa
A minap nagy vihar vonult el Keszthely környéke felett. A nagy égzengés közepette n vittám belevágott Leránt Keri\'jiu vrviyarovaahi\'^yl kereskodő há-xábs. Leránt és családja a szobájukban tartózkodtak. Egyszer csak a ház végén lóvé kamra felüt kellemetlen sza-
fot éreztek. Klmrnve látták, hogy a arára falán (Óbb ralm tlz lyuk tátong. A villám csapott bele a kamrába ós az rongálta meg a falat. Amellett -lédOi-
tűtte a báz kéményét li.
Villám Ütött bele Poszt Máté szulokl (Somogy m.) földműves hazába Is. Először a házat gyújtotta fel, majd átterjedt a tüz avi istállóra, a pajtára és a többi gazdasági épületre Is Vnlnmennyl épfllet leégett. Semmit sem sikerült megmeutent. Az istállóban bent égtek az összes Altatok A kár Igen nagy, amely biztosítás révén megtérül.
Letartóztatták a keszthelyi Balász-csárda betörőit
A tulajdonos csak hónapok múlva jött rá, hogy „ktttyft Van á kertben"
Francois és egyéb finomságok, műiket értékositottok. Do a saját torkukon is orosztettok lo a jófajta habzó pozBgőbé). Vígan folyt az élőt, míg egy napon a kettő BzSvotségo kiderüli 6a mindkettő caondórkéxro került. Nem is tagadhattak volna, mert a nyomozás olyan torholö adatokat produkált a kettő* ollón, hogy Iwszálfitotlák őket a nagykanizsai kir. ügyészségit!. A törvényszék viz;\\-gálóhirája a uszdvotségOSOKOt^ letartóztatta, alivo! foglyok, üg\\ük tárgyalása rövidesen a törvényszék e\'o körül.
így ért véget a kottő számára a keszthelyi Halász-csárda szép élelo. Mbst »Sólyom Kálmt\'ui szajiatóriu-máhau« nyanilnak.
Krdoktes üggyol foglalkozott a kanizsai törvényszék vizsgálúbirája. Ugyanis a keszthelyi Halusz-cstirtta jónovÜ mulató pincéjében alaposan voltak boraktározva a különböző likőrök, finom balatoni borok, különböző pozsgók, amit a tulajdonos drága nónzon vásárolt, hogy vBndé-geit kiszolgálliassa. A Halász-csárdának volt ogy fiatalkorú alkalmazottja, aki tobbizben lomont a pjn-eébo, hogy l>ort hozzon a mogron-dólé vonriégoknok. A fiatalombor visszaélt fonöko biwilmával, mórt összobarátkozott ogy Kólómon Forane nevű volt keroákodővol és igv trottoalwn rrwgdézsmálták \'i Iwros"-nincét. Ofog üwg után vándorolt hónapokon korosztül a duó kozoilm, bor, iikúr, ürmös, Altvator, Iteworré,
Gyakran oléíordul, hogy ellenséges \'gyiijtólésígünili kerül az ország torüle"lére. Alig mit Lik ol néhány hét ogy ilyen léggöndi felfedezése után, már jön t* másik. Must Sármellék községnél akadlak gytljtó-léggflmbro.
\'Az ogvik nap késő déhitiéijúii az aratásban úllu őrző lovoiitókgyuj-tóléggömhöt láttak közeledni a község felé. A gumiléggömb a határban földet írt és felrobbant. A le-
venték azonnal odaszaladtak. A gyuj-tózsákba vezető -huzalokat olváguik, hegy a további robbanásokat megakadályozzák. Közbon értesítették a csendőröket is, akik a léggömböt tű-, zeleson lajegvizsgálták. Nlegáilapitolták, hogy a felrobbant gyujtőpatron már nem tudott mit moggyujtani, morl a gyujtózsákok utközlion lo-ostok. A locsolt léggömb sommiféto kárt nem okozott.
Életével fizetett egy kiskanlzsai legény,
aki tfzedtnagival megtámadt* a
Halálos tragédia játs/óiloti lo vasárnap este Nagykanizsán, a Her-kulos-téglngvár közéjében. Az őseire! \'l kovotkozékbon számolhatunk be. Vasárnap nagyon sokan látogat-^ ták a luzsnaki Szítva Imre-féle vendéglót, olt volt egy kiskanizsui legényekből álló társaság is, akik Ugy-Jalszil; tílhlipt ittak a-kötelénél. Kesébb vitéz Koronczy Lajos nagykanizsai, .lózsef fóliörcog-utca í). sz. alatti lakos is helyet foglalt ivz ogvik asztalnál és csondoson iddogált. Egyszer csak a kiakanizsai logényok társasága a szemtanuk szorint ~c- lielekölötl vitéz Feronezybo, akit s szóváltás során bocsméroítok. Különösen egy Munkácsi Iléla nevű fiatal logény lott goromba kijelentéseket, ugy hogy vitéz Foronczy meg\' elégelte, odament n legények asztalához és Munkácsinak adott ogy (sjfout. Kz az italos társaságot még Joliban felbőszítette. ízzé volt a hangulat, veszélyes Ferenezy részére, ugy hogy á vondéglős is* szükségesnek: látta Foronczv Bogitségéro sietni. Később vitéz Kerenczy ol-fogvasztván twrát kerékpárjára ült és lassan hazafelé tartott. A legények, akiket az alkohol fűtött, összenéztek 6a a követkézé pillanatban utána iramodtak a sététaégbon. Utol is érték a téglagyár küzolél>on. A tíz főből álló logény csapat formálisan folfojlődölt, hogy megtámadja Fóronczyt, aki látvtui fotiyegotott holyzotét, olókajita rovolvoret és & támadók ólé állva rájuk kiáltott:
lazsnak! vendéglt egyik vendégtt
-- Egy lejtést so tovább, mort lövök!
Az ittas társaság azonban nem
hallgatott a figyelmoztetó szóra, nekimentek, ám Ferenezy elsütötte töltött revolverét és a hozzá teeközo* ileliti álló tiUnadőjál, Kiss Iferenfl pti éves kiakanizsai, Bzont Kékiifi-futca -t:i. sz. alatt lakó logényt la-lálta, akinek koponyájába furédott a golyé. A tiimadók orro mrigju-hászodtak. Arra járók odafutottak és sikerült a JolŐtt embert kórházba szállítani, do az hajnalban a közkórházban moghalt. A golyó agy-volojébo hatolt. Vitéz Foronczy Lajost a rendőr olőállitotta a kapitányságra, ahol kihallgatása után azonnal szabadon ongodték, önvéKatlem esete forogván fonn. Az esotot áson-lial jolontotték vitéz Foronczy hatóságának. Vnlószinü, hogy bizottság száll ki Szombathelyről Helyszíni szemlére\' és a nyomosáé lefolytatására.
Aranyat, tiíitii
legmagasabb árban veszett.
V«kásy ékszeré.*
riMk*,..............^
FERENCJÖZSEr
KESERŰVÍZ
0r. 9tmon György püspöki helynök magas kitüntetése
Az évek folyamán a Zalai Közlöny szerkeszlösége sokszor foglalkozott azzal az apostoli lelkű, nemes papi szívből fakadó munkával, amit dr. Simon György püspöki vikárius, nagyprépost végzett, szám-lalanszor tanújelét adván Zalával, nevezetesen Nagykanizsával való ösflieforrdsának. Mert dr. Simon György nagyprépost mindenkor figyelemmel kiiérte Nagykanizsa éle-tél, küdelmeit, törekvéseit és azokat mindenkor legnagyobb jóindulattal éa megértéssel támogatta. Nagykanizsa mindenkor magáénak vallhatta dr. Simon nagyprépostot, aki mindenkor örömmel jött Nagykanizsára és végezte itt püspöki megbízatásait. Az évek folyamán ez a szoios barátság mindjobban kimélyült, ugy hogy a nagykanizsai magyarság mint igazi étleaatyját llsztelte, szerette és becsülte a nagyludásu. Isten szive szerinti, előkelő magyar főpapot. Valahányszor dr. Simon Qyörgy nagyprépost Na?yk3nizsára jött, ünnep volt számira. Most pedig, hogy a Kormányzó ur őfőméltósága dr. Simon nagypreposnak a katolikus magyar hitélet és egyház szolgálatában kifejtett hervadhatatlan és megbecsülhetetlen nagy érdemei elismeréséül a Magyar Érdemrend középkeresztjéhez a csillagot is adományozta, Nagykanizsa város és Zala megye magyarsága hódoló szeretettel köszünli és mélységes tisztelettel üdvözli dr. Simon püspöki helynököt ós a jó Isten bőséges áldását kivánja Reá, hogy az emberi kor legvégső határáig szolgálhassa Krisztus egyházát és a magyar Hazát.
Vértessy Vilmos MAV üzletigazgatót Budapestre helyezték
Egyelün nem tSltlk bo ax űilet-Igaigató! álUit
A Irjoreflkodolom- és közlokixlés-ügyi minisztor Vértossy Vilmos minisztori tanáesos, MÁV üzletigazgatót Budapestre holyozto át, az államvasutak igazgatóságához. I lo-lyét az év végéig nom töltik ho.\'Az üzletigazgatóságot addig Doniény János kormány főtanácsos, miskolci ftlAV üzletigazgató vezeti.
Az átltölyözéasol kajíL-solatlKtn u koros kotló lem- és közlekedésügyi minisztor Ijotöltötto az üzlotigazgaté-iielyottasi állást: Knmogyvári Imre, * MAV igazgatóság pénzügyi főosztályának ogyik osztály főnökét, MAV főtanácsost novozto ki üzlptigazgató-bolyottosnok, aki az üzldlvozotóség irányitásót a jövő hét folyamán voszi át.
Vértossy Vilmos minisztori tanácsos, aki négy éven koresztül állott a szombathelyi üzlotvozolösóg ólén, körrondolotbon búcsúzott el munkatársaitél ós az ogész uzlol-vczetősóg vasúti Mzomélyzotétól.
napirend :
Bjjeli gyógyszertári üpjolot:: Ma a üx. Mária gvó^ywacl&r Királv-u. *). szám.
KiikaniMáii »» ottani gyotryfli\'.tr-táa állandó Oejilötea BBOleótatotUu\'*.
K.pii.. Julius lö. Httfö R»m. lut p- s*. Vince, - Protestáns Emilia.
. * GOZFOIÍDO nvitra »an mtwl \' "catöl M\'fe ti öi-aík. (Bittó, «raSi* unteli délután e» kdddon effltfla n»| •KMki) Telefon: 660.
horvát rendőr szökés Uzbra lelőtte, a nagykanizsai törvényszék lopáséri másfél évi börtönre ítélte
Több ízben foglalkoztunk awikknl a nagy Imtö résekkel és lopásokkal, ainolyök a mUlt évben Mumkö:. falvainak személy- és vagyonbiztonságai rpszélyoztoUék. Sok feljelentés érkezett az ogyos csen dórörsük hoz, hogy isniorotlon tettesek, jobbára éjszaka, Koltotolnak házakba, lakásokba és gazdag zsákmánilval megrakodva U)Tább állnak. IthntWoil osto jöttök át horvát területről Muraköz-lx> és valamely falut kiszemelvén, ott egy-két gazda házába az ablakon vagy háztatun át humuszra., ollopüdc mindont, ami közük ügyélx) körűit. Zsirl, gabonát, líszlot, cukrot, ruhaneműt, stb. Igon érzékeny kárt okoztak ogVTWOtutok. A csendőrség valőfjágos Kajtóvadászatot tartott a mind vakmerőbbé váló Ikitöró bandára. A nyomozás szálai horrát to-rüloluo vozottek. Sikerült a magynr csend Őröknek ogy egész bandát lefülelniük és a kanizsai ügyészaégnok átadniuk. Ezzel kapcsolatban sok ogyél) foljolonlés is történt és a avomozás során a gyanú Jurinocz Márton 21 éves drávaszontislváni logényro és Antonovics János \'?8 évos ugyancsak drávaszontTtíni lakosra irányult./Megindult a hajté-vadászat kézmKoritesükro. A horvátéi; Varazsdonelfogták íket és már átadtt\'ik a magyd|r k^léságoknnk, amikor mogszöktok. \'Az egyik horvát rendőr golyója mollon találta Jurinoezot. akit súlyosan mogsohc-sülvo szállítottak 1» a Csáktornyái kórházba, ahol sikerült őt az életnek visszaadni. Antonovics is magyar csondórkézro korült. A korábbi ban-daősszOfogás alkalmával ogy Poszo-vocz IsLvaiv iiovü horvát legényt a honvéd törvényszék három evi bör-
tönro itélt, amit most Vácon tölt ki. Iízt a Poszoveczel fogyóY hozta Kanizsára a Jürineez-fóio főtárgya-lásra, amelyre a törvényszék tobb mint 50 tanút idézott bo. A hatalmas tárgyalási anyag lotórgyatására a törrényszék két napot tűzött ki, azonban a tárgyaifis menoto olyan t;yoru volt, hogy az Almássy-tanács már osto 8 óm után végzett Yole. Monstre-pornók indult hatalmas nagy felvonulásával, de a vádlottak tagadására) szemben egész kis porré zsugorodott össze. Védőkónt szoro-poltek dr. Hogidsán Emil éa dr. Krausz Aladár kanizsai ügyvédok. Mindkét vádlott a csendőri kihallgatás alkalmával hoLsmorő vallomást telt, do a főtárgyaláson majdnem mindent visszavontak éa azzal védokoztok, hogy beismerő vallomásukat kényszerítő körülmények hatása alatt tették mog. Killoníisen Atitonorics tagadott nilndont. A sok vád|k>nttal szombbn végül is alig volt más bizonyíték, mint a csendőrök vallomása," valamint líopp ÍOlek drávaszentaudrási községi biro vallo-nutsa, aki kijolontotto, tiogy mind-koltőt gyormokkorától fogva ismeri, » sx<!rb mogszéUás alatt is átjártak a haláron lopni. A sok sértőit éa tanti kihallgatása a késő délutáni érákig tartott. Dr. Almássy elnök osto 8 óra után hirdotoH itélotet, moly szerint Jurinocz Mártont másfél évi börtönre ós három évi mol-léklit\'mtotéaro, Antonovics Jánost Riódig hároni hónapi fogházra itélto. Jurinoczet több lopási vi\'ulpont alól, AntonovicBot majdnom mindon lopási vádpont alól folmontotto. Az itélol jogorós.
Emlékezés a kurszki pokolra.
Kurszk. Jollcgzetes oroBZ város, a háború kezdetén több 100 ezer lacona volt. A Kur ós \'! uszkor folyó osszelo-lyásóiiál három dombon épült.
1942 Június íti-éii reggiíl 9 órakor még labdnrutfómórktizóat látszottunk a Kurszktól mintegy 80 kilométerre lekvő Llgowban Dólelótt zuhogni kezdott az eso, közben mogórkezett a pnranos, amint eláll az esÖ. Induhis pópkooslkon Kurszkba. Ekkor már tudtuk, hogy a szovjet repUlök nap mint nop uoRlá-togatják- az I(í«n TontoH várost, óppon ezért érlhotő iígalommsl éa várakozással indultunk el délután 4 órakor
Egész (-j)el iitontUak Sokat mondok, ha 10—15 kilométernél nagyobb sobea-séggel tiAlsdlmttuuk a eáruton, dombra tel. dombról le. \'löhbüt toltuk gépkocsinkat, mint Uhunk benne.
Már hajnnl (elé Jártunk, amikor Kurszk közeléim ériünk. Felettitnk bz«v-Jet Répek húztuk ol, Kurszk telel fóny-htgyóíc kúsztak az égre: légvédelmi ütegeink nyomjelével lőtték a támsdó gépeket. MotorzuRás löttötto be a le-vegét. Uombák dörrenését vósztjóulóaii hozta felénk a izól, villámlásnak tUnt fel a robbanó bombák Ténye. De a nó-mi*t légvédoloni ilűroknsnn műkidfitt, p«Ő csóvával, mint valami halálcsillag zuhant to egy lelőtt gúp a csllIsgOB orosz égboltról.
A fáradt várai
Reggel hat óra és világos volt, ami-
kor beértünk a vároBba. Mintegy 500 méter msRss dombon feküdt a város központja. Mindenütt leégett házak, rombadölt épületek, felszaggatott vasúti- és villamossínek mellett vitt utunk. A pelgárl lakosság kovés volt. Akik az utcákon Jártak, halálon fáradtság tilt aroukon. (\'¦">\' a katonák voltak vidámak, frissek, mo7g6konyak.
Por, nyomasztó légkör, elhanyagolt külsó fogadott hoiinüaket. Egv tskolA-bau holyezkedtUnk el. Valamikor tanítóképző "olt. Dombra ópltottók. Akkor már kórházzá alakították át. A domb alatt volt valanilker a kurszki vlllmiiofl „remiző*, az iskola mögött hatalmas kupoláju görögkeleti tomplom állott. A szuvjut élelmiszerraktáruak használta.
Átaludtuk ax et«5 bombatáaadáet A i|\'*!(!l<jit ós délután tleztogatássaí, váruMi\'ózéssel ós borendozkedéBsnl tolt el, eeto vacsora után korán lefeküdtünk. Az Iskola udvarán gépkocsiban aludtunk. Az előzi éjszakai fárasztó ut, nappalt lótás-futás alaposan kifárasztott, úgyhogy bizony másnap reg\' gsl csodálkozva éa bosszankodva hallottuk, hogy az éjszaka lamét meglátogatta a város egynéhány Martin ós ml nom láthattunk a tűzijátékból semmit. „4
Amikor (elszabadul a pokol
Másnap éjszaka már óberebbok voltunk. Eküor azonban nom támadlak az oroszok. A következő éjjel azonban örökké emlékezete* marad. Dólolött kaptuk a parancsol, hogy költözzünk át h Hsupatraaso 77. szám alá. ogy szovjet gyormokujaág euielotoa épületébe, a íó uton. .Nom szívesen montflnk, de nmtnt később kitűnt, igen hasznos volt.
E*to háromnegyed 9 órakor uj szállásomon Jöttünk össze Két törzstiszt egy csomó ujságlróbajtárs vidám toro-ferét tartott. Egyszerre halljuk ám az ismoretlon hangot:
— Zszszszszszs... I *
Utána batalmaa osstlanás, dörrenés az ablakok megreezkedtek, hullik a vakolat - Egymásra nézünk: Ez bi-
zony repülőtámadás. Ekkor még újdonság volt nekünk, olég messze is esutt le a hómba, így hát egészen kedélyesen vettük, sót nagyot növeltünk minden bon hal e csapódáskor. Amint azonban közeledett\' a becsapódás holyu lakásunkhoz, blzonv klinootllnk az udvarra és a fák alól figyeltük a Sztalin-gyertyák fónyót, a lövegok tüzét és a bombák lecsapódását.
Egyszerre csak közvetlon a fejünk felett halljuk az észtvesztő sistergő hangot. Parancsszó nélkül, egyomber-kónt vágódunk lo a Tőidre. A következő pillanatban a harmadik szomszédban levfl ház omlik öiszo kártyavárként, így ment ez ezután reggel fél 3 óráig.
Másnap reggel a szép város igen
szomorú képet mutatott. Hok háza ösx-szedélt, a szov|et repülők már akkor sem nagyon törődtek sajátjukat pusx-titjft-o a laenett bomba, vagy sem. Akkor döbbentünk csak meg amúgy Igazán, amikor előző szállásunk helyére, a kórházudvarba, értünk. Pontosan ott, ahol elŐzé délelőtt még állt a gépko-%slnk. öt méter átmérőjű gödör éktelenkedett Egy hatalmas boáiba as éjszaka a korház udvarára esett Ha nom megyünk el, alig hiszen, hogy ma ez az omlékozés az olvasó elé kerülhet.
így meni n tovibb . . .
Most már egyetlen éjszaka sem volt nyugtunk. Rendszeresen látogattak bennünket az orOBzok. Volt olyan éjszaka, araikor átkerült eltalálniuk egy lőszerraktárt Is, tőlünk egy kilométerre, reggelig néztük a pokoli színjátékot Másnap éjszaka pedig csak a ml házunkra 17 gyújtóbombát dobtak le, de hogy-hogy nem abból mindössze egy robbant, azt la eloltottuk egy-kettőre.
így teltek napjaink. Éjsxaka pokrócba csavarva árok szélén Ültünk ax udvarban és lestük, mikor eBtk fejünkre egy Jól célzott bomba.
Hála Istennek, ez num következett bo és amikor Július 9-én az egyik tábori kórház Javaslatára haza kellett Jönni, megkönnyebbült szívvel Indultam útra. De az utolsó éjszaka még megtréfált. Alig hagytuk el ugyanié Kurszkot, három orosz gép megtalálta vonatunkat és reggel báromig felváltva igyekeztek bombázni bennünket Rosz-szul céloztak, Mert félkllométerre egy árokban feküdtünk, TigyeltOk a esemé-nyeket, de ogyetlen bomba sem pasit 50 méternél közelebb a vasúti sínekhez.
Ezek Jutottak moat őszömbe, amikor olvasom a hivatalos Jelentéseket a Kurszk körűit harcokról. Reméljük, Kurszk ©zldón la ló .kabala" lesz és a most elindult nagy támadás tartÓB óe döntő oredrnényt hoz.
Rozsnyai Simon haditudósito.
— (Vendéglősök)
szakosztálya holnap, kedden délután 4 órakor gyülé&t tart az Ipartestület kistermében. (:)
Érdebes Ítélet
egy részlet-eladási perben
Egy részlet-eladási pirbtn érdekes elvi jelentőségű ítéletet hozott a budapesti jnrásbiröság. Egy fővárosi magánlisztviselő ugyanis egy rádió-kereskedő cégtől egy készüléket vásárolt. Mivel katonai szolgálatot teljesített éa készpénzzel nem rendelkezelt, a vásárlás részletfizetésre történt: előleget ?3 váltói adott. Mivel a készülék rosszul működött, kérte a céget, hogy javilsák meg. A javításra nem került sdr s ezérl a tisztviselő a rádiót a cég rendelkezésére bocsátoha^ Eiért az első részletet meg sem fizelte. A cég — bár a készüléket visszakapta — a teljes vélelár megfizetéséért pert indított a tisztviselő ellen. A járásbíróság a cég keresetét eltttssítoita, leszögezve, hogy a bíróság nem nyújt segédkezet ahhoz, hogy valaki más katonai szolgálatát kihasználva fondorlattal jogtalan hasznot szerezzen, A kötlevélnek az a kikötése, hogy a cfig fizetési késedelem e-i:én a rádiót]bírói eljárás nélkül elvileiheti, érvénytelen, mert a jó erkö csökbe ütközik. A gyár a rádióért kilenc hónapi garanciát vállalt, nem lett volna szabad tehát a készüléket épen a garanciális kilenc hónap tartamára elvonni a vevő használata alól és mégis teljes vételárat kövelelni. A törvényszék a járásbíróságnak ezt a vevŐvMe/rnl Ítéletét jogerőre emelte.
ZAUA1 KÖZLŐNK
A Balatonparton tolvajkodott a Nagykanizsáról megszökött internált
Heteken át bujkált, mlg elfogták
Viktor latrán. Nagykanizsán volt internálva. I tteni tartózkodását azonban megunta ós elhatározta, hogy megszökik. Egy alkalmas pillanatban csakugyan korokot oldott. A nagykanizsai, rendőrkapitányság körözést adott ki elione, do hosszú botokén ál noni sikerült ráakadni. Mint most értesülünk, a balaton-boglári csendőrség elfogta Viktort,
aki\' kihallgatásakor olmondotta, hogy Balatonbogláron több lopást kóvo-tott ol, azonkívül végigjárta az egész Balaton-pártót, mindenütt oltulaido-nitva valamit. Viktor beismerésben volt már a csendőrök előtt is. Sok lopást, tolrailtist vallott be.
Valószínűleg \' visszakerül a »tá-borba«, de o niollett fololnio koll a lopásokért in.
4
A levecteokfatók szombatostI tábortüze
Már hetek Óta hallottuk az érces lúiíikónmt. amint Nagykanizsa utcain végfgzenfftek szebbnél szebb magyar dalaik. A szombatost! tábortűz kereteben az Öreg leventék bemutattak, begy s levente ruha alatt mennyi értek, mennyi kiválóság rojtozik A Zrínyi aporttelepi táborlüí zítifolt lelátót vonzott és valóban várakozáson ÍöIUI sikerült. A közönséggel egytltt tapsolt a le ven teli ad osztáty parancsnok képviselője. Farkas Józsi-( klkcpíóparanosnok, Freyalluger Agoato Járási- és városi ieventeparancsnok a Mik értékes és szórakoztató számnak. A HtBzekegy utas, amelynek további soralt Szondi György Bzavnlta, Farksa József ki-kepzdparsncsnok meggyújtotta a tábortüzet, amelynek hatalmas lángjai bevilágították b környéket. Kakas Aladár mondott ünnepi beszédet lelkes magyar szavakkal, külön h\'ingsulyozvH, hogy a 105 dunántúli kiképzett oktató tisztában van azzal, hogy a nemzet egyik legértékesebb rétegének a la* ventelfjurjágnak vezetéke és iráttyllása nyugszik teherként vállaikon.
Külön élmény volt a pápa által Is kitüntetett Ilácz Józsot töbn lárogaló-száma Ezt a szép én értékes magyar hangszert a finoman ér/ó" lélek húrjain szólaltatta meg lifté/, a közönség nagy tetszette mellett.
Deák Ilona, Deák Irón, Dorvallts Manci, Kelemen Rózsi. Tőke Katalin, Szabó Erzsi i)ttHzcál<lt/>NU nól és a fenyvesi József, Horváth Károly, Tóth Lajos, Vukán József ÖsííeálllUUu lórit tornáözgánla bemutatója következelt. Sok tapsot kapott n hölgyek ritmikus talftjtornáju, a férfiak szép mutatványai.
Dr. Saller Hermán értékes bűvísz-multtiványrd nők topánt kupink, nuijd Bella György előadásában hallottunk Igazán Síivhtv. szóló mngyar dalokat, kellemesen csengő és kullttrált hangon.
Hh már az énekszámoknál tartunk meg kelt jogyuznfhi\'t. hogy ne oktatói kar toljes létszámú férlIkórtiBa ts natjy olltmierést érdem«l. Néhány ofiÓHzun ór-tékes kórurjs/ámot i-< adtak elŐ msgyar népdal szerzők fetdolgozáHában. Turáni Dezső karmonler szájlisnuoiüks,, So-mogjl DezsŐ fuvola s/ámat, Kofmrnn
Pál réid magyar népdalai emelkedtek;
kl n mú>oiból. Erdekén volt a láborl mozi tréfás Jelenet" \'fornyos Miklós fis Magyar Imre elÓFidáHában. Dörnyel JózHef magyar nitídalnkat adott elö nagyszerű [elkészül isckroI és értékes hanganyaggal. Klliön élmény volt Szí-lassy Kálmán szavalata. Régen hallottunk Ilyen\' tolielsóges olondomüvész.t. A nagy sikerhez hozzájárult még a. Tólh Sándor IrányllásáV&l Igen Jól hzo-rskozlnló r&dlókÖAvetitéB. A tonlolynml oklatókarból klkeiÜlt összes szereplők nagy lf heifléj\'et árultuk el, ugy a humor, mint egyes komoly Híámok elő-adáöánnk terén. Külön klemolkcdtok a mŰHorból Kaczlán János bemondó zamaton bumorrnl (Uszurczott tréfái.
A kitűnő műsor a Szózattal ért véget.
A tnulolyniiiunk a Ditnántul külön-\'bfiző várOHalba é* községeibe szétszé* tedt réüztvovói nugyon kollemes omló-kekkel távozhatnák Nagykanizsa városából Ml nem felejtjük el ókét. Mert ez a néhány het bm-znos volt nemcsak »z ő Hzámukrs, bauein útmutató nekünk is. Katonás fegyelem mellett vidám és szellemi érteiember ls msgs-aabbrendö kiváló gárda vezeti levente-Ifjúságunkat a szebb és boldogabb magyar Jövő leié.
—h * \'i
40.000 uj rádió kerQl piacra az ősszel
. A rádiópiac hMnyos eliátáBa miatt sok panauz hangzott el a közelmúltban. A háborús onyngkorlátozán mellett a gyáruk termelésüket nem fokozhatlak, viszont a közönség Igényel növekedtek. Fokozta a nehézséget, hogy a hazatért területek háromszáz rédliikorrjskcdnJA-vcl egytltt a hazai rádiókercskeüók BZáma 1500 föle emnlkfdntt, tehát a gyárak egyre mérsékeltebben tudták klolAiiKonl a kereskedők igényéi. Ugy tudjuk, hogy a holyzot most enyhülni Tog, mert a gyárak mintegy negyvenezer uj rádlókésítiléket bocsátanak piacra az i-s.j /<¦! kezdődő kampány során. i-,z a két óv olőtti gyártásúak mintegy felét Uhxl kl b bizonyos, bogy hamarosan, eladjak vtiimneunyl kéazll-léket. Uj típusok nem kerülnek plncra, a gyárak csupán n rög bevált típusokon alkalmaznak néhány kluebb uli-iAhL (MV8)
KÖZGAZDASÁG
, Kedvezményes láp) mész-Iszap Igénylése
A mész-szegény, savanyu falai talajokból beküldött mintákat a kaposvári vegyvizsgáló intézet vagy a magyaróvári növénytermesztési és növénynemesítő intézet díjtalanul megvizsgálja és szaktanácsot ad a talaj meszelését illetőleg. E szakvélemény alapján a Zalavár-megyeí Gazdasági Egyesületnél történő igénylésre 15 tonnánként 80 pengős kedvezményes áron kaphatnak a gazdák lápi mész-iszapot, u. n. csapóföldet, beszállítva a birtokukhoz legközelebbi vssutí állomásra. Kevesebb meny-nyiségű szükséglet esetén a birtokosok társulhatnak a szállításra. A lápi mésziszap szénsavas mész-tartalma száraz állapotban a cukorgyár! mésziszap mésfitartalmá-val (dicsen- megegyezik, a felhasználandó mennyiséé; is ugyanaz.
A vidéki pénzintézetek betétállományának szaporodása
A Magyar Vidéki Sajtótudósifó jelenti Budapesirfli, hogy a TÉBE hamarosan nyilvánosságra hozza a fővárosi pénzintézetek junius 30-án lezáruló egycsitcit félévi mérlegeinek adatait. Beavalolt körök \'szerint ez az egyesitelt "félévi- bankmérleg kedvező képet mutat ma|d pénzintézeteinknek az ország hitelellátásában kifejlett működéséről. A mérlegből majd kiderül az is, hogy a bankok a mull évben életbeléptetett uj szelekliv httclellátási rendszer keretén belül is rendelkezésre állolbik az ipari és mezőgazdasági termelésnek, ezenfelül rregfelelöen e látlak hitelekkel a bel- és külker,Védelmet s igen nagy összegeket for-idilottuk az úgynevezett szezonbite-\'lek — köztük a gabona- és ter-ményértékcBilésscl összefüggő kölcsönök -— kicégitésére. Feltűnő és Örvendetes, hogy dacára a hitelek szigorú felülvizsgálatának: a hitelvolumen lényeges emelkedést mu-
tat, ami elsősorban av magasabb terményárakra és a fokozódó invesztíciós tevékenységre vezethető vissza. A hitelkeretek bővítése csak ugy vált lehetővé, hogy a bankok az elmúlt félévben is minden erővel igyekeztek fokozni betétgyűjtő tevékenységüket. A félévi mérlegből kitűnik majd, hogy a betétképiödés az előző év ugyanezen időszakának eredményét nemcsak eléri, de még tul ls szárnyalja. További kedvező jelenség, hogy a betélképződés az előző év ugyanezen időszakának eredményét nemcsak eléri, de még tul ls szárnyalja. További kedvező jelenség, hogy a fővárosi pénzintézetek jövedelmezősége az előző évihez képest javul\'.
A vidéki pénzintézetek is készítik félévi mérlegüket Ezekből kitűnik, hogy a vidéki bankok üzleteredményeinek aránya sem a betét-, sem a kihelyezési állományt tekintve nem marad el a fővárosi bankok félévi üzteteredménye mögött. így tehát a magyar pénzűitéieiek hálózala egészségesen működik a mai rendkívüli időkben is és bankjaink zavartalánul képerek kitlégíteni minden jogos hiteligényt azon felül, hogy a betétáliomány szaporításának is módját ejtik.
Hallotta Kár...?
...hogy természetes beszéd alkalmával a férfihang rezgésszáma másodpercenkint 90—100, a nőt hangé pedig 460 körül mozog? Erős felindulásban ez a szám férfiaknál 1800-ig, a nőknél pedig
3600-ig szökhet fel;
m
...hogy az orvostudomány speciális ágainak kialakulása nem modern vívmány, hanem például aí ókori egyiptomiak csak specia-lista^orVosokat ismertek ? Külön szem-, fej-, fogorvosaik, belgyógyászaik stb. voltak és ezek kizárólag a saját területükre eső betegségekkel foglalkoztak.
1943. juljus lf>
ÁLLAS
B«Járóa0t keresek augusztus I-ín Sugár-ut 14., földúlni balra.___
Qyakoilott QÓplrón6í, hl a könyveiéiben is jártas, aaornialrn kcreaUnk. -Kopateln butorhaz. 20M
KűnyvkötÖ tanoncnak heti llzelés-srl (elveszünk 4 polgári Iskolát vígutt jobb családból való flut. Közgazdasági R.-t. nyomdája, Ffl-ut 5.
Azonnali belépésre (elveszek\' muinár. tsageónt. és fanulós. PJietés megegye, zea szerint. VAmmalom, Fűzvölgy. ?3^3
Fogorvosi randolömbo auguiztu )5-lg 14—18 éves leányi kercbck kissfitfi. nek. fJr KőniK fogorvos. 23o7
Klfuléhal felvesz Frank mérlegüiem Eöivöster 2/a. _ 238$
KifuiatlH felvétetik. Kaufmaan itimi. Fé-ut 4„ udvarban. •>&,
KlfutAloanvt azonnal felveszek. — Scbless, Hoithy M.-ul IS
ADÁS-VÉTEL
Ujabb tlpusu, használt, Jékaioan ié/6 ralitokat magaa áron veitek. Deuteri Liuló villamossági és rádlóBzakUilet,. Deáktér. 17
Egy szépen fejlelt PhlladeudVon.
növény helyszűke miatt clado. Kazinczy-utca 25. m*
KÜLÖNFÉLE
J61 bevezetett varrodihoi <Aroat keresek. Clm a kiadóban. 2391
Nagykanizsa megyei várói polgármesterétől.
960/ké. 1943.
Tírgy: Margarin kiszolgálmiM a zstrjegyekre.
Hirdetmény.
A ztirjegyek Jullas havi utolió, „U" Jel-zéaü szelvenyeiie ciakls margarint szabid kiszolgáltatni. Felhívom a henteseket. hof>y n szUkuéges margarin Atvéfcle végeit f lr. 20-án, kedden d. u. 2 ótakor Jelentkezzenek a Piáger-féle raktárnál. Mindegyik hente3 pontosan állapítsa meg a szükségletét s annyi margarint Igényeljen, hogy a vevékcrét fennakadás nélkül ki tudja szolgálni. Ismétlem, hogy a Jullud „D jelzésű szelvényeket a KiVellátási Hivatal csakfB margarinra azimolja el a henteseknek.
Nagykanizsa, 1943. Július I9-én.
J3W polgármester.
riiíitaliHiilíHlüttiiianíiün: MENETRENDJE érvényes 1943. inftjuH 17-től.
fcrxBéb«t.|ér—Vavulállomáe
VaauLiilloniésia brzsébet-térre
705 720 1050 •11« 14M HM IS 00 •16M 1830 18-40 SO\'" 2240 CiIIIbboi vasfű- il tip-nlis Ú 141 líeplcinlitf1-9-lfl hapOnU. A íj? |l > s ¦
ZMJU KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja: „Kíij.ii.sájlR.T. N.Byk«nli«".
Felctó» kiadó: Zalai Karaly.
Nyouatott: > „Kaigaidasáil n. T. Nmrk.nlin"
nyomdáiiaaa NagykaalzBan. (Nyomdáért telel: Zalai Kiíaly.)
Kályhát, tűzhelyet
más ióli szükségletéi már most Jegyeztesse elö Csépléshoz golyóscaapiísak raktáron
vaskereskedésben. feW Tíntherr-gépBk, nr\'róletim- él henGola] raktár. "SJsn
Aramutmlik flzatóso, reklimiolAk, hlbajolonléssk, sukniarll ftlvlligoslUt mlndon villamos kérdésben dél«l6» 8-tól délután IB óráig. Cssngwry-ut 51, tolelon 294.
Nadó:
fin:
Roodlokoziil:
, Táüori ansia :
83
• évi., 161. sz. Nagykanizsa, 1943. Julius 20. kedd
Árn 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fö-ut 6. sz&m Szerkesztőségi és kiadóhivatali teleién 78. sz. Megjelenik minden hétköznap <iélutan
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő; Barbaríts Lajos
negyedévre 9 penilo 20 i _ Egyes szám: hétköznap 12 fili., Pznmhnton 20 ML
Tannissgok
Irta: Kelemen Forono
Hogy oz a háború mikor ós ho-\' gvan íog vógotérní, azt a nőpok sor-nit intéző istoni gondvisoléson kivtil ranki olöro nom tudhatja, do hogy ormok a hálKirunak is egyszer végo losz, azt mindönki Jól tudja. Ennél-fogva okoa^ós bölcs dolog, ha már most, a hátterű dúlása időjén fog-lalkozunk-^Oqlkiivotkozoiiíló hőko problémái vprA háború lényegéről inogtJsdjiűftk a véloményok, teológusok, bölesok, hadvezérek, államfér-fiak, nagy gondolkodók és az »utca emboro« "más-más szempontból nézik és látják a háború szeropót az emboriség élotébon, do majdnem ya-lamonny ion ¦ megegyeznek abban, hogy a háború, meg ha szükséges , ím, do határozottan rossz; Ezt vallót-\' iák már a rógí görögök, amikor azt hangoztatták, hogy »a háború rossz, mort több gonoszomlKirt hoz, mint amennyit olvosz«. A nagy tömegok mindig sorscsapásnak tekintették a háborút, még ha annak megpróbáltatásait magasabb nemzeti érzésből, ombori hitvallásból, vagy\' valamely OHzmo szolgálatában rémíts szívvel vállalták is.
Ha sorscsapás a háború, akkor Cardanusnak, a középkor hiros olasz tudósának ós gondolkodójának érdo-moa könyvo szerint, abból hasznos tanulságokat koll moritenünk. I)o Schopenhauer szerint »az élotböleso-lolénok egyik fontos jjontja az a helyes viszony, moly szerint figyolr műnket ogyrészt a jelonnek, másrészt a jövónok szontoljük«.
A jolon tehát a sorscsapás, a jövő a béka s így inig az^elsónok torlioit vif-oliük, ló koll voníumk a háború tanulságait, hogy felkészüljünk a jövóro. Tulajdonképj-xíii nom is onnok a háborúnak, hanoin már az elsó világhálómnak is lo kellett volna vonnunk a tanulságait. Ez csak részi>on történt mog. Az első világ-húl>oruból csak a hadvozérok és az államférfiak vontak le komoly következtotósokot. Ennok kihatásait ol-sósorban a mai modorn hadvisolés és a háború pénzügyi ellátásának egészen korszerű jolonségoínél fi-gyolhotjük mog. A nagy tömog- e bonno az omber azonban somniit som tanult az olső világháborúból, som a mostani történőim, mérkőzés eddigi gazdag tanulságaiból.
A háború a maga módszoroiben, eszközeiben,- u. n. dinamikájában megváltozott, ha nom hatna jwira-doxkónt, azt mondhatnók, hogy lö-kólotosségébon is fejlődött, <lo az omltor, mindon háború szenvedő alanya, az nom változott semmit, mort nom vonta le az olsÓ nagy mogpróbáltatas tanulságait.
Az ogyoa oml>cr és .a társadalom élotéUm ugyanazokkal az olgomlol-koztató jolonsógokkel találkozunk ma is, mint 1914-tól 18-ig: A háború elmaradhatatlan kisőrö jolonaégoi, a aziiknógszorüon folléi>ó pénzbőségei kaiwsoTatos könnyelmű ólotmód, a hirtolon mcggazdág<>dás mámora, az orköksi kötolékok meglazulása, aljas .omljori ösztönök és indulatok tobzódása, ma épp ugy sorvasztják az ombori\' ogyüttóíés oloven orÓit, mint a múltban ée korctisük a mognyug-
Moszkva nem sokra értékeli szövetségeseinek szicíliai vállalkozását
Kubántói Leningrádig folyik már a várt nyári szovjet-offenzíva —- 850 tonna amerikai bomba hullott Rómára
Az olasz sajtó mogitóléso szerint a szicíliai helyzet továbbra is komoly. Az olasz lapok általában a lognagyobb tartózkodást tanusitanak a kilátások nicgitélóso tokinlotóljon. Nom csinálnak azonban tilkot abból, hogy
az ellenség csapatainak és hadianyagának áramlása még fokozódik.
Bizonyos évóintézkedéí-ok arra mutatnak, hogy olasz részről a legnagyobb elővigyázatosságot tanúsítják a félsziget bármely ]>ontján osotlng bokövotkozhotó partraszállás elhárítására. Ezért -
egyes tengerparti helységeket kiürítettek. Az olasz lakosságot már szombaton osto rőjicédulák utján tájékoztatták az ollenség szándékairól. A figyel-moztetó folhivás a következőket tartalmazza: ;>Olaszok! Olvassátok az ollonség felhívását. Felszólítanak l»en nőtöket alávaló csolokedotok olkővo-tésóro. Az ellenséges Ixirtihák arra szolgálnak, hogy titokot megöljonek. A felszólítás loaláz bonnotekot Ós halálotokat kívánja. Az ollonsógcs. propaganda az angol balgaságon kívül loplozi müvelteógtok és mólté-ságtok szánalmas inogítélését« — fejeződik 1» az olasz lakossághoz intézett figyelineztotó felhívás.
A wKlockholms Tídningon« című BVéá lap tudósítója szerint
szövetséges katonai körök nem
la rt ják szükséges n ek Szie.ilia teljes megszállását m olasz szárazföld megtámadása olőtt. A tudósító rámutat arra, hogy az amerikaiak és az ^angolok nyilvánvaló célja Szicilia koloti részének olvágása. A Had mii volo tokot ily— módon a Moss inai-szorosan át folytatnák, illotvo más ponton kozdonó-nok támadást. A szövotségoseknek a tudósító szerint csupán Dél-Olaszországra vau szükségük tehát, hogy
ugródeszkával rondolkezzonok a Ral kán ollón, aniolyot továbbra ís Eu-
rópa legfontosabb inváziós knpujá-nak tekintenek.
A Róma elleni légitámadás
A Stofani-iroda megjegyzéseket fttz a Kóma olloni tegnapi légi támadáshoz. Az ollonségos pitétek Hó-mában ugyanazt tették, mint más olasz városokban, tollát főlog temjdo-mokra, iometökre, egyetemekre és a szegényebb néposztály által lakott negyodokro dobták bombáikat.
A S. Ixjronzo bazilika köró három bomba csapott. Egy bomba tolilx> találta nz előcsarnokot. Az olócsar-nokban faragott márvány oszlopok ós folliocHÜlholotlon értékű freskók voltak. A bazilika monnyozotón kivül beszakadt összetört h szószék is, amoly a templommul egykorú. A főoltár ó* a márványból faragott kónis efóeon megrongálódott. Amikor
XII. Pius pápa
Montigni l>íboKH-állanrititkár kisóro-
tél:on gépkocsin a bazilikához érko-zott, az összegyűlt lakosság lolkoB ünnoplóssol fogadta. A pápa kiszállt a kocsijából, lotérdolvo a romok között, imát mondott a Iromliatáinadás halottaiért, majd az összogy ültök olőtt annak a roményónok adott ki-fojozőst, hogy az ég ozt a ronitotog szonvoílóíít Olaszorszi\'ig javára fogja fordítani.
III. Viktor Emánuel király ée .császár a Róma ollón intézőit iHimbatámadás után a császárnéval együtt meglátogatta az ollon-ségoa liombák által sújtott liolyokot, A királyné és császárnő ezután DtOg* látogatta több kórházban á koIxwüI-tokot.\'
„Gondosan elökészltelték" Róma bombázását
Héfna iKíinbáziisával ka]K*olatban — a svájci sajtó szorint - - mértékadó londoni helyen közölték, hogy ozt a l>oinházast*a szövotséjíosok is-métolten és világosan bojolentctlók. Som Churchill, nem Eden nom hagyott kétsőgot a folól, hogy a szö-vótségoíiok nom késlokednénck Rómát megtámadni, ha oz katonai 8zomjx)ntl>ól tanácsosnak mutatkoz-
nék. 1/ondonban kijolontotték, hogy, a Róma olloni támadtist gondosan *>¦ olókészilolték. Ehlwjz tartozik a brit légi orő ogyik szóvivójőnok közlése, aki kijoloutotU), liogy a szövotaégosek: iKiinházni fogják a katonai célpontokat akkor is, ha fönnáll a loliotó-s<\'ige a törtőnolmi épülofek niegsóírü-lésénok, írják a svájci lapok.
Géppuskával lőttek egy római munkásnegyedet
A ma reggeli olasz lapok a Róma olloni légi támadás rósztoteiról írván, megállapítják, hogy az angolszász i-opülők iskolákat is oitalálúik. Az egyik inunkásnnjrvodbon, gépfegyvor-rol lőttek egy, térro, asszonyokra ós gyormokokro, akik az óvók)^\' félé
sietlek. Itt sokan meghallok.
/\'A közópkiplüti amerikai h\'ígi haderők főhadiszállása megemlíti hadi-jolontósébon, hogy az anjorikai no-hőzlwinbázók 350 tonna rot)banó bombát zúdítottak Rómára.
A pápa sziliéinek kriptáját ls bomba érte
Scorza miniszter, a fasiszta párt titkára a Róma olloni légi támadás utón azonnal a bombázott holyokro mont és intézkodott a mentési munkálatokról.
Vatikán városból jolontik, hogy az olőro bejolontett magánkihallgatáso-
kat XII. Pius pápa tegnap is megtartotta és a fogadás közbon bokö-votkozott légiriadó alkalmával a légiriadó végéig a Vatikánban maradtak a jolonlévők.
A tegnapi Iwmbatámadás alkalma-
taló tényozókot, molyok a hálwru utáni átínonot idojórö a társadalmi és gazdasági rond szilárd biztosítékát jolonthotnék. Az otsó vibighá-Iwtru tanulsiigai e tekintető,.]) különösön mólyórtobnü momonlokónl hatnak. A modorn Inilwru a néj»k totális orófoszitorsét jelenti. Ez nemcsak folmórhotetlon oinlwráldbzatot, hanom a világ anyagi javainak szinto pótolhatatlan olprédáhisát hozza magával, azonkívül az ombori lólok olyan megmndülését is, molv önmagában is aggodalmat jolont a jővó, azaz a béko számára. Épp
őzért koll mór a líáboru tartania alatt az államvozotés minden ok-szorü oszközévol, a tái-sadalmi szellőm holyes irányitásávoj s olsősorban az einbórl)on szunnyadó nomes ösztönök tudatos ébrohUvrtáaával s oz önfogyelem csodákat müvoló eiojévol odatörokodni, hogy a háborús nemzetlek az átmenőt szakadékain komoly sérülésok nélkül átvorgódjók. S ugyanozért koll előre gondoskodnunk olyan rendszabálvokról, olyan intézkodősökről, amolyok a jövó téir< sadalmi, gazdasági és |wlitikai fel-épitósét mindon zökkenő nélkül lo-
hotóvé loszik.
A kormányzat részéről o tokin-iotbon űppen a mult tanulságainak hatása alatt sok torvszorüséggol éa bölcs elórólátással találkozunk, do a társadalom legnagyobb rőszo ínég mindig a könnyulmü ólotmód forgő-szolóbon támolyog s a konjunktúra mámorában nom voszi ószro a köze lodó I)éko\' kijózanító joloit, mort nom tudja, vagy nom akarja levonni a múltnak ós a jolonnok sok tanulságát, amoly pedig cgyotlon módja a jövőre, tehát a békére való fol-készülósnok...
ZALAI KÖZLÖNY
.1943. július 20
val a vorranói tomotóben .több találat érte a Paccoli-család sírboltját
Ebbbn a sírboltban nyugszanak! XII. Pius pápá szülői.
Nincs kézzelfogható eredménye a szovjet támadásainak
támadásainak nincsen kézzel fosható D\'rodmónyük. A.némot hadvezetőség azonltan továbbra is súlyos szovjet támadásokat vár.
A Néniét Távirati Iroda katonai tudósi lója megállapítja, hogy 48 órája az ogész kolcti arcvonal a Kubán-hidfÖtól "egészen Leningrádig harcban áll. A néniét vozotok áltál várt Bzovjot nyári .offenzíva ilyenformán fol.vamatlwin van.
íiorliní értesülés szorínt a harcok súlypontja továbbra is Biolgorod és Őröl környéke. Kubiinnál ismét átmeneti szünet állott be. A Szovjet
Némot katonai körökbon hangsu-látliató
lyozzák, hogy nom volt olőro látíiató som a harehavotott hadianyagnak, sem n haderőknek az nz óriási tö-mogo, amit a Bzovjot a legutóbbi harcok során föláldozott. Enmi vidékére terelődött át a szicíliai harcok súlypontja
rom partvidék felé. E vároa uralja a sziget közlekedési hálózatát Az angol-amerikai tsrníulók szempontjából elfoglalás*, ezért fgen fontos fenne, mert lehetővé tenné számukra Catania védőin való tulbáladást.
A BZlelIInl harcokkal kapcsolatban Berdnben megállapítják, hogy a legutóbbi 2i órában a tengely csapatainak sikerült a brit 8 hadsereg Catania fetó\'Jrápyuló (iitiiréHl ktüérlfttelt a várostól délre levő védelmi állasaikban meg akadályozni A tongely csapatok a ¦zövntségesekkel szemben mozgó harcokban folytatják az ftllen4llí*t. Hlr szerint a szlnllial harcok súlypontja mrirt Hniirt város vidékén vau. Unna mintegy földrajzi középpontja, Szicíliának és ebből a szempontból ntiey Jelentősege van, raert Innen ágaznak ,c! az utak éa vasutak sugárszerűen a há-
Moazkva gúnyolódik
Gent, Julius 20 Moszkvai katonai körökbea gunypa hsngon foglalkoznak a Szicília elleni támadásául es «zt egyáltalában nem tartJAk a Szovjet/ Által követelt második arcvonalnak.
Catanfábán megszilárdult a tengely-csapatok védelme
tóbban megszilárdult. Mnntgomery szám-teJileg icitííitö\'i lengelyerókkel áll szemben.
A svájci lapok ismertetik az angolszász főhadiszállás egyik kötlését, amely szerint a mostani hircokban nemcsupán cift-osztagok. hi nem a szövetséges csapatok löme Is részt vesz valamennyi rendelkezésére álló nehéz hadianyaggal.
Monlsomery főhadiszállásáról azt jelentették, hogy a brit csapatok Catania plö városában harcolnak. Hlr szedni egy brit cirkáló befutott Cilania kikötőjébe és onnan lövi a várost
Etserihower tábornok főhadiszállásáról viszont azt jelentették, hop.y a Cataniában Jévő német és olasz elhárítás lovébbi erösiteae* érkezése következtében még
Kanadai csapatok megszállták Piazza Armerlnát
Eisenhower főhadiszállásának egyik közlése sprint a brit kötelékek mintegy 3|ldlométemyire vannak Catania előtt.
A Hermann Qöring-hüdosztdty etten-
dllihii azonban Cataniálól délre rend-kivüt heves.
A kanadai csapatoknak sikerült Piazza Armerlnát megszabniuk.
Olaaz torpedóvető naszádok Siracusa
és Auguszta között
elsüllyesztettek e%y tízezer tonnás kereskedelmi hajót. Bár a holdfényes éjszaka az ellenfél számára Jó védekezési lehetőséget adott, az olasz torpedónnstádok sikeresen leje/lfk be vállalkozásukat cs valamennyien visz-sza!érte\'< támasz pontjukra.
Valótlanok a
elmaradásáról
A m. kir. kőzellátáai felügyelőség közlése szerint az utóbbi időben a gazdák körében olyan hirok torjéíl-tek ol, hogy a közellátási kormány-zat oltok iiit n gazdák Ixszolgáltotáfii kötelezettségének teljesítési\'lót. Mint a közellátási felügyelőség megállapítja, ezek a hírek egyáltalában nem felelnek meg » valóságnak, kitalá-lás eredményei. lOHonlion megállapítják, hogy n közellátási kormányzat állandóan figyolommol kíséri V
ellenőrzésének terjesztett hírek
bos/olKÚItatia ütemet. Azokai . «». iliikut, okik torinónj-oikot w olójrt Imlúridóró nem BzoltííilUtjIft bo,\\ö. toloMilWSliük tpliwilím\'-ru " togjik kényszeríteni. Minitoii p*m* «r-iloke hogy bestokaitatíisi kolblo-ictu
m?I» »rr61. !\'?!-\'Y \'"^"Jttt W" ,,.|, küíömííi órdek ItoWBll tots uz olóirt rendeletük nontoa botartA-bút.
Eltűnő magyar árnyak nyomában ...
Mikos Gizella; a .mexikói császárné"
Felboncolják a lazsnak! dráma áldozatának holttesté!
A nagykanizsai rendőrkapitányság bűnügyi "osztálya teljes erővel igyok-szik Fényi deríteni a lazsnaki halálos dráma minden részletére. Tegnap mindazokat n fiatalembereket előállítottak, akik a lazsnaki Szilvá-yendeglőbon a vasárnap esti mulat-Bágon részt vottok és látták nz ellenségeskedés kirobbanását, majd a végzetes dráma lefolyásai. Hétfőn -délután kezdődőit meg kihallgatásuk és még a mai napon is folytatódott.
Igon érdokos egyik-másik szemtanú vallomása a szomorú eseményről és vnlószinü, hogy a tanúvallomások alapján a rendőri nvöriiozás két irányban is folyik, a való tényállás megállapítására.
Hétfőn délután az egyik detektív kerékpáron kiment a \' színhelyre, velo ment vitéz Foronczy Lajos" is, aki megmutatta, hogyan történt a halálos lövés és Összeszedte azokat a karókat és botokat, amolytokkol őt -~ vallomása szerint — a legények megtámadták. Ugy tudjuk, hogy házkutatás is történt Forenezv Lajos József fŐherccg-uti lakásán. A detektív a helyszíni szemléről részletes jelentést \'terjesztett he.
A csolokménv a légoltalmi elsötétítés idejo alatt történt, tohút rögtönint áskodás alá osnék. Mivel a
nyomozás eddigi adatai szorínt a legények azzal vonnak gyanúsítva, hogy\' megtámadták vitéz "Foronczy Lajost, a rendőrség majd átteszi u j kihallgatás jegyzőkönyveit a nagykanizsai kir. ügyészség hoz, úgyszintén az illetékes szombathelyi ügyészséghoz további eljárás végett.
Miután súlyos bűncselekmény gyanúja fortíg fönn, a szombathelyi ügyészség részéről valószinülo^ meg a maj nap folyaméul kiszállanak Nagykanizsára, hogy a szokásos boncolást megejtsék, a helyszíni nyomozást lefolytassák, mert á boncolás losz hivatva a lövés körülményeire a határozott választ megadni.
Mogérkezott a nnodórségit) a nagykanizsai városi\' közkórház soliészoti osztályáimk látloloto, valamint jelentése arról, amikor az áldozatot éjiol 1 óra tájt hoszállitolták a kórházha. Kiss oezmólotlon volt és nom loho-tott kihallgatni. Az orvosi iolontós szerint a golyó bennmaraclt Kiss Ferenc koponyájában. Kiss rövidesen á beszáll itás után, anélkül, hogy eszmólotro tért volna, meghalt./A kórház haláláról azonnal érlositetto a fiatalember szülőit, valamint\' vC rondórstigot.
- A további nyomozás losz hivatva a rálő tényállást kidoritóni.
Julius
20. és 2t-én
varos! moqzo
Nagy magyar film! AZ UTOLSÓ DAL
Kedden
és szerdán
Szereplők : Slmor Erzsi, Jávor Pál, Bárczi Kató, Sárdy János, Makláry Zoltán,
Harsányt Rezeö aía
....
Magyar világhiradó Előadások kezdete $5, $7 és ?9 órakor.
Élt nemrég egy sajátságos m*tryw aiszony, akiről csodálatosképpen (eljesen megfeledkeztünk. Dunánluli magyat url-leauyból — kis htján — Mexikó császárnéja lett.
Habsburg Miksa mexikói cászár adoptált Ha. kijelölt u óda éa trónörököse — magyar asszonyi veti el feleségül.
Egy dunántúli köznemesi família levéltára alapján jöttem rá erre nz érdekes asszonysorsra. Fórrá-om távoli rokoni kapcsolatok révén őrzője a családi .titoknak".
A .tilók" azonban már nem titok. Ez történt.
Három emb erői tővel ezelőtt, tizenkét katonából álló szakasz, holdvilágiutöttc, hófehér fal tövtben, agyonlőtte Mexikó utolsóelőtti császárai: I. Yturblde Ágostont.
A mexikói parlament — kemény civil-emberek — rendelte volt i^y A császár száműzetésben élt is Londonból jövet, bárkán hajózott kl néhány hívével éjnek idején a mexikói öböl pariján- Az árboc-kosár fülkéjében az őr laposra nyomta ki fehéroddt orrhegyet az Uvcgcn, ugy bámult bele a setét, esős éjszakába. Az óvatosság azonban hiábavaló volt: a köz-társa ági kormány mindent tudott. Katonaság várla az egykori nemzeti hőst. A parlon eldugva felállitoil csapatok elfogták I. Ágostont és rövid uton végrctia|-tolták rajta a Conpressc magas ítéletéi.
Yturhide Ágoston self-made-man volt. Édesapja egy Mexikóban éiö spanyol ne-ini\'s; -iir. |,pedig indián vér nyugtalankodott Ágoston katonatiszt led cs politikával is foglalkozóit. Qyorsan lépeti elő. Amikor politikai barálal uialomra kerültek — az alig harminc Éves Yturbide ezredes, majd tábornok lelt
Mexikóban (orradatom tört kl a spanyol uralom ellen Az anyaország Yiurbidel bizta mng a lázadás leverésével. Yturbide azonban elsősorban mexikói voll, Tsak aztán spanyol. Egyszerűen átpártolt a felkelőkhöz. így lelt aztán diktátor, államfő, két év mulvo pedig császár. 1. Ágoston, Mexikó C3ászára
A történelem kereke aztán fordult. A közállapotok nem leltek jobbak, a liaci-enderck nem kereslek Jobban, a hivalal-nokek nem lellek emberségesebbek a szegény néppel. És megtörtént a csoda: Ágoston császáit — elütlek. Való igaz, hogy nem annvira a rolitikai eredménytelenség, hanem a császár mellőzte egykori barátok irigysége futta meg az uj császárság ingatag hajóját
I. Ágoston békével elment Londonba — aztán visszatért éi a többit már tudjuk. Mexikó betrla nevét ezzel az első császárgyilkosaággal a kultúra panaszkönyvébe.
. A forradalmi kormány Olaszországba küldle a császár Özvegyét és öl gyermekét. Szén havi dijat is adott az árváknak. A császárné őfelsége nemsekára meghalt. A legidősebb fiu, Salvator herceg lett a trón örököse — persze papíron. Velencében éli, szép palotában az Ylurbidc család.
Aztán jött Habsburgí Miksa császári expedíciója Miksának a bel^a királylány-
tól, Charloltetól nem született gyermeke. Mireacaiszárság? — mondogatták Juarez, Miksa halálos ellem égének, a kortársa, sági párl fíjének bivei. Mire. a, ciásiir-ftág, ha ugy sincs/utód? Ez meglát csak nem megoldás.
Miksa Örökbefogadta a kis YturbidcL Ez ;i tábpr, is hozzácsatlakozott. Miksát méüis kivégezték. ! t
A kis Yturbide Salvaíör herceg pedig visszament Olaszországba. Miniatűr egyenruháját, mexikói lábornoki diszkurdial éí óriábi kitüntetéseit ar. ,uch armeslcr* vitte a kis trónörökös után, aki dupla jo&cimen fs ígen. t tartott most m;>r a mexikói esi-szártrőnra: ő vo:i I. Ágoiton utóda és I. Miksa legitim örököse is. Habsburg- és Ylitrbide-jogcim: ez c?ak elég a mexikói monarchislák szemében is.
Aztán medkezdódött a Várás. A Várát Minden idegtépő, örök emberi balok közül a legtragikusabb. Mindig, mindenki vár valamire: az egyik állásra, szerencsére, nőre, Yiurbkie Mexikó trónjára várt.
A lét nagy volt és Yturbide Salvalor — most már »1. -Salvalor, Mexikó császára* mindent elkövetett, hogy uralomra jusson. Mexikó történelmében nem egyszer váltotta egymást császárság és köztársaság
— leltet, hogy Juarez köztárssága után a monarchtstak kerülnek megint eeyszer túlsúlyba. Más jetölt nem voll a csiszár! trónra.
Salvslor azonban minden lehetőségét elrontotta — a házasságával. Ez?el széniben boldog családi életet szerzett magának. Ha tífenösül valami politikai pirtieba, ki tudja, mily hamar visszakerült volna Mexikóba. De nem így telt. Sokai utazott
— és egy vllái-IürdŐhtlyea megismerkedett egy Mtkos nevű magyar ember leányával, Oizcllával. A Mikos család sajátságos hírességre tcfl szeri mér clőtőleg Is; őróluk nevcz\'ék cl a békcvilágban a hírhedt „Mlkosch*-vÍcceket, a legendás magyar ur iréfás kiszolásaií, kalandjait; amelyekkel ez a „Stockungar" Bécset szezononként akaratlanul megneveltelle.
Mtkos svájci eredéit! családból származol!. Dnnánltil volt birtoka. Gizellán kivül voll még egy fia is: Mikos l-\'crenc.
A magyar leány és Salvatof szerelmének egyetlen megoldása volt: házasság Ez iiick is történt és a fialal pár Velencébe költözött. Évtizedes várakozás kezdődőt!
— de, Salvator politikai próbálkozásai, ¦Jiadjáratai nem vezettek eredményre. KÖ-felekct töltene meg levelezése, össreköt-lelése a világpolitika irányítóinak környezetével, mexikói monardiistákkal, ola°i és angol ügynökökkel. A végeredmény
— semmire sem vezelelL Az évtizednyi átdlitás politikai kísérlete ls hiábavalónak bizonyult. Amerika nem akart többé visz-szakanyarodnl a dinasztikus megoldásokhoz. Hiszen éppen az Egyeslllt Államok, Mexikó északi szomszédja, már Miksa csás\'ár.idejében is egéiz befolyását odi érvényesítette, hogy .kalandmentessé legye Mexikó politikai életét.
.1. Salvator\' Velencében halt aztán meg. Halálával sirbaazálli-k azok a remények, amelyek Mikos Gizella személyében ma-gyár asszonyi ültcllieltck volna Mcxikú trónjára.. w" Kereketliázy
Keresztény Tematkezés! Vállalat
¦ Célt. \'
SSPOS JÓZSEF
F6-nl 12., (ez udvarosai Ksnraa téim imk
Üxlel Iclefon: 387. 1-1 Lakia telefon: 215. nmmsmwsmam ,.......¦¦¦ n ¦¦¦..........
lfl.iajulh.s__ 20
KULCSLYUK MELLŐL
HKIíOKO FKKTKTICK OYOUGYNro
ogy hízott sertést és 100 pengét adományozott a keszthelyi gyormo-éook napközi otthonának. Az adomány értékél növelte, hogy a hor-oogasszony személyesen Yotl részi a csöpJKégok kiszolgálásában.
KOVÁCS NAGY PAL
leiidérfétaiiácaos, a nagykanizsai rendőrkapitányság TOZQtöjo nagynapa [ott. Lpáfoya^ Nóvák István szawidos felosége, « nagykiinizMai városi közkórház szülészeti osztályún egészséges fiugyermoknuk :ulotl óidtól.
A ZALAI KÖZLÖNY
nyomdája hat izlósos tablót állított öhhzo « ssoinbaton Szombathelyen irflngnviló oi-szágos vidéki nyomdai kiálIitíiHia, A Szombatból von a kiállítás napjai alatt tartandó országos vidéki nyomdaipari kongresszuson líarlmrits Lfcjbs ós Za]ai Károly képviselik a Zalai Közlöny nyomdáját és lapkiadó vállalatát.
VANNAY JÁNOS,
a nagykanizsai városi zeneiskola igazgatójának <;t{yik legszehh alkotása, nz ősmagyar motiviunokra
lépitótt Uagenda c. szerzeménye kod-don délután 5.25 érakor szerepelt a magyar rádióban, Budapest I. műsorában. A szerzeményt raczal-mási Molnár Anna, az egyik log-jole?ebh magyar hárfnmüvésznő adta elé, akit ]iár éwol ozolött kanizsai voiKlégwzerephW\' alkalmával ismert meg közrotlenül is a kanizsai zenekedvelő közönség. Vannay Legendáját viaszlemezre is felveszik és augusztus 5-ról 6-r.i virradó éjszaka rövidhullámon leadják a fongoron-íuli magyarok számára sugárzott miisor terótŐbbíi is.
b; LIBAY ILONA,
a nagykanizsai városi zeneiskola ének és zongora szakos tanárnője a napokban énekolt Kassa rádióműsorán, amelyet Budapest II. hullámhossza is közvetítőit.
CZULEK JOZSKK.
az ügybuzgó kerületi MEP-titkúr katonai szolgálata végoí ért és Imjo-lontctto a varmogyoi párt-szorvozot elnökségénél, hogv szervezési munkáját július 20-tél fogva újból folytatja. 1
MAG YAK JAN0S>
a nagykanizsai városi mozi igazgatója, akinek gondos és rátermett
vezetését dicséri a hévízi mozi is.
a mult hotöh két kátona-olöadáaf hiYÁ::x-úö-\\ a Ii5vi!fi ^ogyfuráoben ápolt Hobosüll honvédok szórakoztatására. >\'A harmincadik^ ós az »üze-ivot a Volga mellék c, magyar fil-moket tűzte a honvéd-oloadások műsorára.
AZ ÖBgGLEVBNTJGK
naíiyknnizsai ósap^parancsnok tanfolyama neveljen Kaszián János oki. tanár, nagvlooroskodő irjn a Zalai Kr.zlömneli: >Az u .vünk iraní tanúsított. igaz magyaros, twcsülo-tea, uri magaUirtásurt fogadja a rt. Szerkesztőség az ogész tanfolyam liálág szeretőiét és meleg kézszorítását,
Mimósa
kézimunkaszaküzlet Nagykanizsa Csengery-ut 4.
#
Fonalak, Géphimzés, Függönyök, Fturkolás, Párnamontirozás.
Öreg leventék búcsúja
Rúcsúeatre gyűltek Össze a nagykanizsai leventeoktatói tanfolyam hall Katói a Szevwféle étteremben. Náp barnított árcu, mosolygói tekintett], kedves, „reg (luk. utálkozni, klváhtak egymás^ inégegysíer *i..fehér aaMal mellűit, hogy küzí,is gondolattól yozíi-relvö, kií/.nk égy nagy ós.s^ent,megértésben Összesimulva. elváTttsztham-lka f^tci, barátsággá, bajtártlásaiiggá torrjpp «s^ze.
Megjelent a búosüéfiten a tanfolyam tisztikara la az Iskolaparanosnok vezetésévé). >• . Kovőnfiel a vaoae/a kezdete.Után j&r-kezutt aiuK a boavéd ttsillkar két localizzilo ,, i»ií:i>-, llruinubitoB, kedves, nótától hangos, pphaiak csengésétől é* a nők baltára ¦ok-sok, mondanivalójától zkjos kert-holylscgb\'-n ugy éreztük rpágunkat, iitlntbs már nagyon régen, hosszú fdót töWÖUÜiiK. volna együtt.
Az est tényét emelte fisblos Endre veszprémi kanonek és Vajay József kanlíeal espsres urak meglelBnése..
, A szebbnél-szebb igazi, mtgyar .dalok elhangzása után 1 éth Sándor, mezé-lakt lelkész emelkedett pohárkőszöutő-Jenek elmondására. ÖhzuIÖ halántékán a komoly lérli vonása tükröződött, csillogó szemébél a meleg bajtársi érzés sugárzott. Rövid volt oz a három hét, — mondotta — de raéglt elég ahhoz, hogy Dunántúl nevelői.kara, papjai, tanítói egymás kezét férfiasan mag-H/oritvn. feleK»zstl kUluubteg nélkül dolgozzanak leu hatalmasabb oöluokért, a azebb és n< mesobb gondolatoktól vezérelt Illusa - hdomolfeéórt, nemesítéséért Tégy ti\'A Igórotet, hogy ott, ahová a magyír sors bennünket állítod, oltártól vu-y katedrától mindig
ezért a óéiért dolgozunk, ebben a kii-zőa elhatározáwban nap mint aap találkozni Iok a lelkünk 1 Beszéde további norán ködzbnettet emlékezett meg a tanfolyam tisztikaráról és mindazokról, akik lehetővé tették 109 térti, elszánt harcos találkozását ós célkitűzésre való \'eegltseg\'ót.
A/. lakol apára ncsnok válaszában mog->$BÖntb a hODvédség nevében minden hallgató: odaadó, fáradságot nem kímélő, önzetlen tárádesását. Annak a kíván Hágának adott kifejezést, hogy valóban élmény és seha el nem tévesztett cél marad a .csapátpatanoanokok azkmárti ..az olmult rövid három hét tapasztalata, ismerete. 0
Vitó/. (lá\'nky li., minden hallgató által annyira szeretet és nagyrabecsult katona, .-u öntudatos magyar Intellcktuel hatalmas Qsszeto^ásáról beszélt. Ha valaha szükség volt a magyar faluk vezetőinek egytltt-rnunkálkodására, akkor ma mindenek teteit szükség van erre Legyen katonája, élharcosa, bátor szószólója és Örök hirdetője a nevelői kar a magyar levente intézménynek, mert csak ezen keresztül .lehetséges hatalmas, erős, és , mindenkor, mindenkitől és minden áramlattal szemben független, élni tiidó és akaró otthont, hazát MJább ezer éveken biztosítani, lígybr.n meleg szavakká\' köszöntötte Bablcs Endre kanonokot. Az asztaltársaság hangos tel-Bzésuyiivánitása után közös és mondhatnánk követelt kérése után emelkedett szó-lásra Bahic-í kanonok.
— Véletlenül kerültem ehhez a fehér .asztalhoz, de nagyon boldog és büszke vagyok, hogy önök között lehetek. Egy I régi célomat, titkos és mindig vallott gon-- dolai\'nnat tatom ennél a fenír asztalnál megvalósulni Papikat és tanítókat egy-voinlhan lál\')\'í harcolni a legerősebb és legkentnycbb fronton a szeretet és tudás fegyverével; az IrjUBág egységes, izlg-
Ahógy a hnmorUia láí/a:
hol találkoztunk?
vérig magyar nemzeti gondolattól átitatott nevetésének megvalósítására Irányuló törekvéseivel I A nevelés tökéletesítése ez! Kézben tartant, kinevelni az itjuiágot hitben, erkölcsben, forró hazaszeretetben történelem tanúsága szerinti, ősi magyar, katonás szellemben Kemény a küiíeiem, de szent a cél és ehhez a nemes küzdelemhez mindig ád tudást, kitartást és erőt az latén, Emelt fejjel, öntudatos nemzeti gondolattal indulhat a kezdet ulán köz a kézben klérus és tanítói-, tanári kar, mely ut magyarságunk szebb lövője felé vezet biztosan, tele Ígérettel, hittel és lobogó azeretettel.
Soha el nem muló élmény lesz számunkra az elmúlt 3 hét és vezetőinknek értékes útmutatása, célralrányitása. UJ lelkiséggel, klegészitve az eddigit, uj tudással és tenni vágyakozással indul el 109 magyar község és város papsága, tanítósága, törhetetlen hittel megvalósítani, kitűzött nagy, közön célunkat: ifjúságunk nevelésével blztositani szebb Jövőnket)
Kanián
Megnyílt a nagykanizsai kántor továbbképző tanfolyam
Tegnap leggol ünnepélyes korotok1 között nyílt mog a nagykanizsai kánttor továbbképző tanfolyam, amelyen a hallgatok szép számmal tos&-nok részt. Délelőtt ünnopélyos Veni Sancto volt, amit Kósa Foronc székesfehérvári pap-karnagy végzett. Utána mogkozdödött a tanfolyam, a Notro Damo leáhynovolöintézetlen. Itt az egyházközség nevében vitéz Filó:Foronc világi ölnék "köszöntötte a tanfolyam hallgatóit és előadóit, majd megkezdődtök az olóadások délolőtt elméloti, délután gyakorlati oktatással. Meglátogatta a tanfolyamot Kroutzor Dezső kanonok is, aki olismorését foiozto ki a katolikus kántorok továbbképzéso fölött. A tan folyam szombaton fojoződík 1».
Cegléden történi. Kecskemétre i&ffeliczlcln, a szegedi gyorsot vártam. \\
Ahogy a perronón néz elődök, Jte-merŐS arcot pillantok meg. Sziirke-ruliát, közepes termetű, kissé hízásnál; indult, rokonszenves nr s amint összenézünk, elmosolyodik,
— - A -—¦ mondok én.
Szervusz -- mondja ö.
— Szervusz, szervusz — parolázok melegen és töröm a fejem, hogy ugyan ki lehet. •
Szintén Cegléden voltál? —
kérdi.
— ¦ Csak átutazóban, megyek haza — mondom •¦ és te?
— A kajos bácsiókat látogattam meg.
— A Lajos bácsiéktíif— kérdem ¦nagy érdeklődre és pillanatra eltűnődöm, kik lehetnek azok a Txtjos bácsiék, mert biztos ott találkoztunk.
—•\'igen aszongya — az Olga irt az Ernőiknek, hogy a szegény Eszti néni nagyon beteg. . — Aha — -mondok és súlyos az eset?
— Hál tudod, azt ilyen öregeknél már minden s-ulyos.
— Persze, persze — bólogatok és töröm a fejem, kik azok az Olgáéi; és l\'Jrnötk. Mert az Eszti néniről már tudom, hogy a ImJos bácsi felesége. , ,
--- Egy kis szőlője van az Eszti néninek — folytatta régi barátom az informálást -¦- tulajdonképpen már rég a Lajos bácsi kezch, de hát nem igen ért hozzá.
-- Ná ja --- mondok — Iáit pedig ahhoz szakértelem kell.
— fis az a föbaj -\'— teszt hozzá Óriási meglepetésemre —, hogy most meg akar nosülni.
— Kicsoda\'?
¦ ¦— A Lajos lúícsi. Az Eszti néni persze mindenáron meg akarja akadályozni. Fél az uj asszonytál.
— Nono - mondok — érthető. Pedig hát most érthetetlen csak.
Ilyenformán a ImJos Itáosi és az Eszti néni mégsem házaspár.
--¦ Az Olga viszont nem bánná, ha viegnósidne — folytatja^ öreg barátom a kis családi értesítőt —,
csakhogy ő a neki fi-leséijul.
— //ja ugy! aki már tisztán pakli.
— Sajnos
Modolkát szereiné
— -nevelek fel, mint látja, mire megy a
hangzik az ujabb meglepő fordulat —, az Ernő nem szíveli a Modolkál, amiben nagy része mm a Lujzának^ mert annakidején az Anti neki udvarolt először de a Dezső félesége szétintrikálta a partit.
— IIójj a nemjóját — gondo-Iont rémülten - , de. most mar jöjjön az a vonat, mert pt perc múlva elnyel a családi áradat.
¦ s- —- Hogy aztán a törökszentmiklósi^ háznak a Héla is részese, a Juliskáéi; nem intézkedhetnek teljes joggal.
Na igen - vetem kpzbc kissé már hervadton — ám e pillanatban felhangzik a portás hangja és feltűnik a gyors.
Kéf;üljünk mondok és magam Imi készülök azokra az ujabb réstletekre, amik a vonaton követ-kpznek.
— fin nem, utazom ~ szól és nyújtja a kezét.
—~ IIát nem haza tartasz ? — kérdem.
— Haza? — íieveí — h\'át hogy mennék én ezzel a vonattal Veszprémbe ?
— IIja, persze —\'csapok a homlokomra.
Szóval dunántúli. Azt hittem, Kv-fősre, való.
— Csak azért jöttem ki az állomásra, mert várom a Tiborékai,
— Ja a Tiboriakat? Na, sajnálom jól elbeszélgettünk volna.
— Szervusz, kedvesem — rázza meg nagyon melegen a kezemet és ahogy a\'gyors kiindul, utánam kiáltja a legmeglepőbbet. Azt, hogy.
— Üdvözlöm.a szentesieket!
Miután azojiltan egyelőre Szentesre nem igen kerülők, ezúton tolmácsolom- üdvözletét aunik a nagyon^ kedves régi barátomnak, akiről most már egészen bizonyosan tudom, l^tgy solia az életben nem találkoztunk.
KISS JÓZSEF
Ma megkezdődött a KALASz-tanfolyam Nagy-banlzsán
Ma rocrgol kezdődött mog Nagykanizsán a KALÁSZ-tanfolyam, amit Nagy lírzsélwt veszprémi egyházmegyei KALASZ-titkár szervezőit még. Reggel ünno]>élyes szentmise volt a jézus Szive templomban, ámít három napon lolkigyakorlat követ dr. Babits Kndro kir. kormány-főtanácsos, vtcezprémi kanonok to-zotése alatt, A lelkigyakorlatokon és tanfolyamon a nagykanizsa-környéki lanitéhők vesznek részt szép számmal. .A tanfolyam szombaton fojozódik bo.
Dr. Babits kanonok tegnap osto meglátogatta a lo venlovozo tó-tan folyamot. -- Majd f p>u,nn\'*flnok Üdvözölte nz illusztris vendéget, uki válaszában örömének adolt kifoje-zést, hogy a jApfláff soraiból szép számmal "vesznek részt az oktató-képző tan folyamon.
Gyönyörű kész Nyári ruhák Kosztümök
Blúzok Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
-nél
XAllil KOZLON.y
1043. július 20
HÍREK
napirend:
Ejjoli gyógyszertári ügyelet:; Ma a Kekote Sas gyógyszertár Fó-ut 6.
Kukivni/.iíiii u ottani gyogyssfcv ¦ tót állandó flgyelotea szolgalatot tart.
Naptár. Július 20 Kedd. Kom kai. Jeromos hv. ¦ Protestáns Illés.
A GOZKOKDO nviira vau ragír* | » órától esUi 6 óráig, (Hétfő, ssarda, péntek délután óa koddon ogéai iá , néknak.) Tolofon: 560.
— (A törvényszékről)
Or. Bojt István nsgykanizsal kir. lör-veiiyxzékl legyzAl íz iRazsAKÜKyml-nlB/.ti-r önAilí\' [iiiilíiidtísi körrel ruházui lel,
— (A rendfirsógrol)
A belUftymlni^z.UT Vnes jlmre nagykő ni.<¦..¦!] reiidórkiipllánys^gf segéduW tel, a toloncnsMAly gondnokát, tény-Jegu* rendúrfiCKl íOROdhlvatall tisztié nrve-zte kl. Vosa Imrt\' régi kipróbált
tittztvíflelöje a nagykanizsai kapitány-Bá/jintk, nkl mflködécévol közimg\'r.6-gedrsi váltott ki.
— (Leány-kirándulás)
A MANS/. Ifjúsági Joánykflre fóltifk •-rolt ktránduifist rendezeti vajarnup délutAn Murakur»H/.ltirrrt. Az állomásról n tnjiok a Murához KéiAltak, ahol napozlak, i\'lirinitfk. pihenlek Utána ˇifi énekszóval Indullak vísözh az Állomásra, Ahonnan 8 órakor írkozlek Kanizsára egy kellőmben löllült delutúa
emlékévei.
— (Kesztholy Idegenforgalma)
A júniusi csend után j.liusban nicgiii-dalt kesvthelyen az idegenforgalom. Napnap uiin egyre több vendég jelentkezik az idegenforgalmi hivatalban. Július 15-ig az Idegen forral mi hivatalban 72S bejeién-lés történt, kereken H00 egyénről, míg i mult évben július 15*1« 533 volt a bejelentének száma, hOO eaytfnről. A javulás örvendetes, aminek nemcsak Kcszlhelv, hanem II ország is hasinál látja
— (Anyakönyvi hírek) Nagykanizsán az elmúlt héten az alábbi
anyakönyvi bfijegv/ések iftitínlck: Szllle-tclt 8 fiu és S leány. Üudlln László földműves és Dervalits Erzsébetnek rk leánya, Czönipöl Perenc rn. kir. rcndőrőrineMer éa Bodi Arankának ik leánya. Tarsoly György napszámos és Fuksz Juliannának rk. lia, Zakács István napszámos és Borosán Annának rk. leánya, l.etimanii Károly gazrt. Chelűd és Kovács Juliannának rk. leánya, Varga Lajos földműves és Papp Máriának rk. leányi, Kálovií-\' József löldmúves és Miilel Máriának rk lia. Orsós György eJényJavitó es Orsós Teréziának rk. leánya, Hegedűs Kálmán földműves és Né-
Áthelyezések és kinevezések a zalai varmegyei
közigazgatás körében
A bolugymiitiszter dr. Xnnil>ay Lóránt tapolcai szolgabírót hasonló minőségijén líoszlorco-Naszód tno-gyóhoz, di-. Félegyliázy Klemét- kőin áront megyei aljegyzőt hasonló iiií-nóféíílioii a zalai törvényhatósághoz, Nómoth István zalatárnok) kőrjogv-ZŐt .Uitiaszordaliolyro, Miklósvari János csáklormni kiiziiíJízgutási jogy-zól SSalatárnókra körjegyzőnek, Ovti-tay István ni agya rszortlaholyi körjegyzőt Ihíjíonyara, Lnin|<M\'t János bagonyai körjegyzőt pedig Magyar-szordaholyre helyezte át.
Kőröshegyi .János Pál Aiflódom-boru, Lelkes József Alsolondva, Ko-rontsv Endre Csáktornya, BonkŐ János Légrád, Uamján \'János .Mura-bosxteroo, Kondorosí József Mura-csánv, Knjonieii László Mnravid, Virág Pál Poriak, Szabó Joné Strirló-vár székhellyel községi jegyzővé;, dr. Turay Imre Adorjánfalva\', Siftár Oéza Alsólendvavídék, Fehér József Bántornya, Sziics László Itolat inc, Kisfaludy Gyula Delien, Földes Gá-
lior líotornya, Kálosav Győző Csáktornya-vidÓK, Kőhalmi Nándor Csor-föld, Kroffly Gyula Drávanagvfahi, Vétók József Drávadiós, Köníiondy János Drávaszniitniihály, Kluehnor Foponc. FelsŐtnihályfalvá, Dömék Jó-zsof GálKiriánliíLza, Almos László Hodosánv, Vinczo Ciálwr Kisszahad-ka, Tomika Pál I«ndvalakos, Miklós János Lendvavásárhely. Kovács János Ligetvár, Kócza János .Miksavár, Fgyed Fotene Murabarát, Kuszák Iván MurasiklÓB, Szontirmai László Murakirály, Oláh Lajos Mu-raszentmárton, Dénes Joné Pálma, l\'app Jonő Ttiskoszontgyőrgy székhellyel községi körjegyző lőtt.
Az alispán dr. Kovács Kólómon vármegyei fogalmazó, th. szolgabirót\' Poriakról a tapolcai járási főszolgabírói hivatalhoz, Nagy Árpád vármegyei dijnokot pedig Tapolcáról a csáktornyai főszolgabírói hivatalhoz holyozto át ti szolgálat érdoké-bon.
meth Annának rk. fia, Koránvölgyi Alajos in. kir. rendőrörmester éa Mátyás Máriának rk leánya, Szőca Dczsó fővárosi Ifszlviseló és Sznbady Ilona bsnkilszivl-selőnck rk. lia, Vaiga György földműves és Godína Juliannának rk. leánya, Rogán László clpészmesler és Herceg Erzsébetnek rk. leánya Halva szUlclelt két fiu, házasságon kívül I fiu — Házasságot kötőit három pár: Magyar Miklós MÁV a, liszt ,?8 Reményi Mária Magdolm rk.. Nagy János MÁV órabéres és Nyiresí Rozália rk., Szabó Zsoll MAV tiszt ref. és Kovacsícs Gizella ág. h. ev. — Meghallak nyolcan : Polgár József gyári munkás rk. 03 éves, Sípos Anlal ny. cl. Isk. Igazgaló-lanifó rk. 82 éves, Ncumayer Mária rk. 2 hónapos, Nagy Mihály földműves-napszámos rk. 64 éves, Szilt Sándor napszámos rl:. 15 eves, Német János földműves rk. ÍM éves. Sipos Imre földműves rk. ;)2 éves, Juhasz Györgyné Vild Anna rk. (39 éves.
— (A szlovák sajtófőnök Zalában;
Az elmúlt hót vígén Balatonfüreden tartózkodott Gatpar Tido szlovák miniszter, sajtótóilök, dr. SploAk buda-peatl szlovák követ és Ullein- Reviczky Antal meshatalmnzott mlnlBzter, ma-gyor sajtófőnök larsasAgébnn A bzIo-vdk RHjtötönöx Ulleln-ftoviczky AntaJ-meghlvásAra érkezeit Budapestre, ahol klbaligatóíbn Jelent meg KAIIuy ml-Dlszterelnoknél éa meglátogatta Antal István nemzetvédelmi minisztert ls.
mkm
— (Tizenötezer „Levente hanglomezt" osztanak szét)
A Leventecgyesületek Országos Központja levente őnekknrokkal és zenekarokkal harminc oldal hanglemezre népszerű ének és zeneszámokat vett fel, hogy a sorozat Kzétküldésóvol blz-toBitsa a levente zene műveltség egy-Bégót. Eddig száz hanggépet küldtek szét a szegényebb loventcegyesUletok-nek és a levente hírközpont Jelentése szerint tizenötezer Ingyen levente hanglemezt osztanak szet folyamatosan. A sorozat többek közöli a Hlmnuez. Szózat. Hiszekegy előadását, a Legfelsőbb Hadúr iránti szeretetet hirdető dalokat, egybázl énekeket és zsoltárokat, ősi ének- és zeneszámokat s néhány levetítő és leventeleány előadó szavalatát tartalmazza. Valamennyi levente hanglemezt a levente felségjelvény díszíti.
— (Az uj vadászati tilalmi Idők)
A földművelésügyi miniszter rendeletben újból szabályozta a vadászati tilalmi időket. Az uj tilalmi idők a következők: SzarvHshlka okt. 16—szept. 1. a\' szarvastehén febr. I—szept. 1., f/lmk okt. 16—május 1., özsuta Jan. \'1—nov. l„ nyul Jan. 16—okt. lO.,,Blket-fajd május 16—ápr. 16., tuzokkakas Jun. 1-ápr. 1., fürj. vadgalamb Jan. 1— aug. 1., erdei szalonka Apr. 16—aug. ni. kacsa Apr. 1—július 16 lg. Az egész évben Ulos vadászni zorgére, muf-
JÄGER SÁNDOR
asztalosmester
TEMETKEZÉSI VÁttfllATA
Nagykanizsa (Kltkinlzu) Orsiáa-ut 13/b. Telefon : \'392.
cséplési anyagok, olajok, acsirok, golyóscsapágyak
ÜNGEK-Ü LI>ÍVIANN vw*emkedfcrtKii,
Hofherr-gépek télre És tavaszra már most elöjegyzendők
BftZARUDYfllrli
LívíH\'Cbbut lcsolcnóhhanl
VILLAMOS ARAM-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Aramozámlék fizutóse, roklamáolók, hibajelentések, szakszerQ telvilágositás minden villámot kórdóabon AéMUi 8-«ól délután 16 érdig. CagiiK«ry-ut 51, telefon 294.
Ionra, fácántyukra, fogolyra. Tilos vadászni mindenféle vadra haltókutyi-vat Jan. 1. és aug. 1. között. ¦ Egész évben tilos vadászni fényszóró atkulmg. Kasával, valamint repülőgépről, r;ép. kocsiról, általában motoros jármilről vagy Járművel. TIIob a vadászat csülkös vndra és medvéro BÜrólte! éa pos-lávai, vagy vágott ólommal, - hasznos vadra lesgödörbol, — kivéve az átvonuló vizlmadarakat. A rendelet, amely aug. i-ón lep élatbe, nem vonatkozik n vIííHzneMstoli kárpátaljai, keletmaiíynr-országl és erdélyi terülntekte.
Japán súlyos vereséget mért az ellenségre
Tokió, Július 20 UJ-Gulnea szigetének nyugati csücske és Munda fontos támaszpontja között a harcok lasann tetőpontjukhoz közelednek. Mialatt amerikai részről közölték, hogy erőik egyre Jobban közelednek a mundal védelmi gytlrűhözéa csapataik tovább haladnak előre, a Japán főhadiszállás közleménye rámutat arra, hogy az ollenség súlyos vereséget szenvedett.
Fiatal KíFUTÓLANYV azonnal felvesizek
ehkensteim
DIVATÜZLET
HOHTHY M.-U. 3. ,
f
»fit ezüstöt
legmagasabb árban veszek.
Vókásy ékszerész
APRÓHIRDETÉSÉÉ
> ÁLLÁS
Bajarónfil keresek augusztus 1ere. Sugár-ut 14., főldizlnl baln._ »
Gyakorlott fléplrönftf, kl a könyvelésben Is Jártas, aionnalra kerestlnk. — Kopstelp butoiház, 28W
Ktfutólaányt azonnal felveszek. — Schless, Horthy M.-ut 15
Kilutekal (elvesz Frank mtrieglUea, Eőivös-tér 2/a. 238C
Alkalmazás,! kar*a egy 12 és egy
3 évee gyermekévei izorgalmas, mindenképen megbízható édesanya. Érdeklődni a ferences-plébánosai. 2397 \'
adAs-vétel
Jégaxakrényah, 120 cm, magsi, egyajtós, kaphatók S-volász Józielnci. Zrínyi Miklós-utca 2. 23»
Idei száraz anyarosaol veszünk. --Megbízott: Bányász Ödön Nagykanliu. Magyar-utca 117. 1397
Eladó izép, érett kajszi barack nag) bnn ls. Hortby Mlkléa-ut 47. 253
A konM«r«gyLir BslIliyAny-u. 13. alatt érett, egészséges kíjsii-barackot napi árban átvaax. 23W
Négy drb ablak, tokkal aladA>
Rákóczi-u. 30. 25
KÜLÖNFÉLE
Elvcuatt agy fiatal, latlép «»-gora-olea. Nyosnratraaatd, oaSV aki vlBaxahoacxa, jatatomban ré-yaataaO). Sugar-ut 2G. •
ZAU4I KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kiadja: ,>Oigazdaság! R. T. Nagykanizsa".
Felelős kiadó: Zalai Károty. Nyomatott; a „Kazpazdaságl R. T. Manykaniil*" nyomdájában Nagykanlts.tn.
(Nyomdáért feleli Zalai Ráreiy.)
Feladó :
Hm:
!toniilokozat : _ Tábori rosta :
83.
évi., 162. sz. Nagykanizsa, 1943. július 21. szerda
Ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Kó-ut ö. szám Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon 78. sz Megjelenik minden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos ---•-----ammxmtwmmWLm%mámW$mmmkwm
Előfizetési ára: egy hónapra 3 pengő 20 fillér,
ncgyedóvre 9 pongő 20 fillér. Egyes szóm: hétköznap 12 fili., szombaton 20 t:iL
áz Idegek háborúja
A háború pusztító lángnyolvoi ugvlátszik kíolthátatlanok. Mind előbbre kúsznak az ourópai konti-jionson s ha nem is jutottak még ol a közolünkbo, do porzsoló loholotök minket ís mogkömyékez. A bombá-zott nyugati városok kőházaiból fölszálló piszkos füstfelhő foszlányai hozzánk is olérkoznek. A locsapoué bombák nehéz súlya mogromogtoti a földöt, amoly megmozdul alattunk. Szenved és tÜr most a világ, emberelőtök és anyagi javak pusztulnak ol monthototlonül abban a gigászi küz-delombenj amoly uj areot, — barátságosabb és becsületesebb arcot — akar adni az eljövendő uj világnak.
Magyarország, ez a mi féltvo őrzött és a múlt száztulok világ és eszmcalakító csatáiban olyan nagy áldozatot hozó kis birodalmunk ugV állja most a rohamok gyilkosaiérgö"-tüzét, mint az erős szikíavár. A háború távoli moraj lásai olhuzótlnak ugyan a Kárpátok medencéjéig, házunk pillére néha beleremeg a löké-sekbo, do az országot és a népet eddig megkímélte az, amit egyszerű szóval háborúnak nevezünk. Azért mi-is tudjuk, hogy.mit jelent .az, ami a koloti hadszíntéren végigmegy, a mi fiaink is hullatták vérü-kol azokon a torülotolcori, amelyeken ezor év olótt honfoglaló őseink jÖt-lok s a hátországi elet is már csak halvány viaszavoródéso a Ixddog békeévek dorüs élotének. Az igényokot mérsékelni kellett/ mindönki meghozza a maga elmaradhatatlan áldozatát, mort önnek a háborúnak níncsonok dédoígotottjoi. A távolabb-álló, a semleges,\' 0 szoroncsés éppen ugy kap az ütésekből, mint az, aki az olso vonalban igyekszik helytállni. A távoli harctorok szmholyoi is megslovcncdnok lelki szemeink előtt, amikor a szükszavii hadíjolon-tésokbon említett városok, folyók, erdők és völgyek körvonalait keressük. Senki feni vonhatja ki "magát a háború szorongat ásuíból s ez mog-figyolhoté az emberek viselkedésében és magatartásában. Mort, amíg odakint » harctorokon a fegyverek csapnak össze, addig a hátországban az idogek csatája nullámzik, előretör, visszavonul, vagy\' meghúzódik nyugtalanságot olőidézvo. A gvongo és a-félénk monthototlonül felőrlődik most a elpusztul a gyáva, a lapuló, ha nom tudja idegeit fokozni és kordában tartani.
A háború a történelem tanulságai szerint változó szerencsével jár, si-korokot és vereségeket egyaránt osztogat. Minden hadviselő *nép tudja bzt s*az orro fölkészült nomzodékek hozzáodzédtok a harcászat kimeneteleihez. A csatavesztés maga után vonja a bukást, Összetör országokat, a szenvedések okéje még mélyebben belovág az. élő einbon húsba, do minden megpróbáltatás nyomában felbukkan a diadalmas élőt. A népek nem pusztulhatnak ol, csuk megtántorodnak, meggyengülnek és kövot-kozik a feltámadás. S ha beköszönt újra a béke sugárzó világa, az élelmesebb, az ügyesebb, az életrevalóbb ezer és ozor módon igazolja jogát az élothoz, do a fennmaradáshoz és olóbbrojutáshoz is. így volt
Berlin megtorló rendszabályokat tesz Róma bombázásáért
A felújult catanlai harcokban az angolszászok három áttörési kísérletét meghiúsították
Hitlor vezér és kancellár főhadiszállásáról tegnap délután a következő jolentés elkezelt:
A Fűhrer és a Duoe hátién az egyik felsőolaszországi városban találkoztak. Katonai kérdéseket beszéltek meg.
Hitler és Mussolini olaszországi földön történt találkozója
berlini ¦politikai körökben meg-\' lepelért kelteit. Semmi félő jol nem mutatott ugyanis ilven találkozóra, habár annak loho-toségo a logujabb katonai fojlomé-nyok következtében természetes volt. Berlinbon utalnak a közlemény tartalmas rövidségére, amolv csupán azt mondja, hógy katonai KÓrdésokot tárgyaltak meg. Boriinben a találkozó kifejezetten katonai joliegére való tekintettől a találkozóról és annak eseményeiről részlotek nom váltak ismeretessé. M indenosetro nyilvánvaló az a foltevés, jegyzi meg a berlini tudósítás, hogy a megbeszélések
azok nak a rendszabályok nak megállapítására szolgáltak, a melyek a jelenlegi fötdköziten-gert katonai helyzet szempontjából szükségesnek mutatkoznak,
egyúttal jxxlig alkalmasak arra is, hogy a tengelyhatalmak együttes katonai eredményességéért kezeskedjenek.
Berlini körökben ugy tudják, hogy a megbeszéléseken mindkét ország főparancsnokságának főnökei, valamint más német-olasz katonai személyiségek, szakértők is részt veitek és megvitatlak a közös hadvezetés kérdéseit.
Egyáltalában nem szükséges külön hangsúlyozni, mondják még. Berlinijén, hogy a két államférfi között törzskaruk iolonlélébon ,lo-íolyt találkozó a két nemzet sors-közösségének jogyébon állt. Ismételten kifejezésre juttatta
a két nép elhatározottságát, hogy az európai szárazföld közös ellenségei elleni harcot a győzelmes befejezéséig folytatjak.
Ami a találkozó körülményeit il-
leti. Hitlor hétfőn deleiéit legszűkebb katonai törzskarával ropuiőgó-pOn az ogyik fel sőol aszó rszagí városba röpült, ahol már Mussolini miniszterelnök várta és üdvözölte. A megbeszélések a város közelében
lévő erro a célra legalkaímasabb épületlion folytak éa délutánig tartottak. Ezután Hitlor vezér szívélyes bucsut vett Mussolinitól és repülőgépen visszatért főhadiszállására.
Berlin szerint megkezdődött a tulajdonképenl támadás Olaszország ellen
zík, hogy a megtorló rendszabályokat alkalmasint megteszik; Kóma Ixsiiházúsa egyébként alkalmat adott arra, hogy a Következményekért, azaa a bekévotkozé megtorló rendszabályokért Némotorsziígról a folelóssé-gel iijból olliáritsák.-
ücrtin, július 21 A német fővárosban az az általános benyomás, hogy Kóma liombá-zása annak jeléül tekinthetői hogy ozzol megkezdődött a tulajdonképpeni Olaszország olloni támadás. Német részről ismételten kifője-
A pápa a Vatikánból Rómába költözik
Az olasz király és császár Róma kormányzójának * i-endolkezesére bocsátott \'egymillió lirát a légi tárna-, dúsban károsult római Ínséges családok felségéi y ozéséro.
Mértékadó vatikáni körökbon ki-jolontotték, hogy\' abban az esőt bon, ha az ollonség tpvábhra ís támadásokat intézne Kóma ellen, XII. Pius pá]>a elhagyja Vatikánvárost és Kóma Msojeho, az ogyik palotába költözik.
Mint vatikáni körökbon közölték,
XII. Pius pápa vatikáni székhelyének elhagyásával kifojnzéaro akarja juttatni, hogy é nemcsak a katolikus egyház fojc, hanem Itóma püs|x">ko is. Ezért részt akar vonni Kóma. lakosságánál; vészéIvélion és sorsában.
Mint mondották, a Szentatyának .nom az a fontos, hogy a Vatikánváros mog legyen kiméivé az ellenséges bombatámadásoktél, hanem hogy Róma városát is, amolynok ő pflspo- \' ko, megkíméljék az ellenséges lx>m-bázásoktól.
Sulyos áttörési harcok Cataiifától nyugatra
törni, dó ollón támadással in is visz-szaszoritották. Az ollonség további támadásai során 12 nohéz páncélost veszteti. A reggeli órák óta erówjn támadott állásainkat szilárdan ke-xünkbon tartjuk.
Német harci ropülőgépok az Au-gusln körüli tengorrészon olsüllvosz-lottek ogy tízezer tomiás teherhajót és megrongállak több hajóegységet, ihintegy 25.000 tonnutaruilomnuü. Olasz\' repülők elsüllyosztottek egy utánpótlást szállító 12.000 tonnás teherhajót, megsemmisitottek egy. nehéz páncélhajót és egy nagy szállítóhajót.
( A Német Távirati Iroda értesülése szerint Szicília déli részén az ollonségos előrenyomulás a számbeli fölény ellenére som tudott eredményt elérni, ugy hogy az ellenségnek támadását 9 páncélos és íí lelőtt repülőgép olvcsztéso után meg költőit szukitunia. Amikor a nyugati szárnyon a támadás a sulyos" veszteségek mellett a (ongolyesapatok elhárító tüzeljen megakadt, az oÜQjlség koloti irányban gyakorolt nyomást, hogy Catan játéi nyugatra, tokintó-lyos sztuiiuHtncélosok harcbavoléso tuollott hárefeí holyon áttörjo a né-mot-olasz vonalakat. Csak egy holyon tudott azonban az oHenség bo-
Hlrek a szicíliai harcokról
a teDgely szicíliai légi hadereje nap I el, 77 hajót, közöttük 15 cirkálót meg-mlnt nap sulyos veszteségeket okoz az rongállak.
ellenséges Imjéhadnak. a szicíliai had- a Német Távirati Iroda értesülése járat alatt összesen szerint a Szicília déli részén harcoló
21 ellenséges hadihajót süllyesztettek \\ német és olasz csapatok, melyek ru-
oz Magyarországgal is, amoly 1918-ban ogy rája kényszerítőit, általa nem keresel! háborúból szörnyen összekaszabolva korült ki. A magyar tehetség csodákat müveit azóta. Ki-hovorto az amputálás vérveszteségeit a visszatért torülotokkol s az egész világ a magyar igazság szószólója lott néhány elvakult, életjogunkat kétségbevonó, de azóta az istoni igazságszolgál tiltás áltol félreállitolt gyűlölködő ellenségos beállítású po-htikua kivétolévol. A magyar igazság egyszerű és tündöklő, mint a nyári napfény; a magunkét kérjük és védjük, do a máséhoz nem nyulunk.
Most is a háborúnak mai pusztító állásában Magyarország szorgalmas népével, munkaszeretetével, őszinte együttműködési készségével, szinte az egyedüli üde, friss szín Európa fakó arculatán. Mogbocsülondő ez a békesség, nyugalom, amely olönti városainkai, nótára fakasztja az ajkakat s imát mondat azokkal, akik számára-nem vitás, hogy az Urnák kössön tatjuk mindazt, ami most annyira irigyelt érték körülöttünk mindenfelé.
Alijuk tehát koményon és elszántan az idegek csatáját, mert kiegyensúlyozott, ¦ jó idegekre nagy
szükség losz. .Magyarország mostani helyzetével, fokvésővol és a közeljövő föladataival tisztában vannak azok, akik az uj ourópai rendet vannak hívatva megteremteni. Nem szabad tehát ogy petére sem megtántorodnunk, elvosztoni a fejünket, mort Magyarországra, orro a méltán irigyelt országra, amolybon nem agyuk ós Ixjmhak szántanak végig, hanem virágzó élőt színei pompáznák, komoly föladat vár u háboruokozta szonvodésok és pusztítások eltakarításánál ...
a
ZALAI KÖZLÖNY
194:i. július 21
galmas harcaik közben súlyos veszteségeket okoztuk az ellenségnek u ffl ellenállási vonul előtti térségekben, a fő erőkkel megteremtették az Össze-Ittttetést. Ezek az el öörs-csapatok az utóbbi napokban rendkívül nehéz feladatokat hajtottak végre és a partok mentén ellenséges hajóegységek ellen harcoltak. Egy Tigris-páncélos be an-
Solszász csapatok partra szállításakor Izeit az ellenséges halkra és számos találattal megsemmisített 4 ellenséges partraszál-Utó hajót és egy partra szállítást fedező hadihajó-egységet. SzlclIU keleti partjai mentén német gyortnasiádok Simcusa kikőtő-jiig nyomultak etőre. Elsüllyesztettek ket angol rombolót és egy 3000 tonnás gőzöst.
Egy 8000 tonnás hajót megtorpedóztak. Német rőezről egy gyorsnaszád rongálódott meg.
18 nap angolszász hajó-vesztesége
Olasz ós tiétnot tengerészeti ogy-aégok július 1-tól 18-ig összoson 98 angol ós amerikai hajót süllyaiz-tottok ol. Ezek toimatartalma összo-aon 608.000. Az elsüllyesztett hajók közül 64-ot a Földközi-tengerén pusztítottak ol, 406.000 tonna hajótérrel. Július l-e és 18-a között a tengely légi orojo és lógvódoltno 786 angol-amorikai repülőgépet lőtt lo.
Politikai cáfolat és az európai sorsközösség megerősítése a Hitler-Mussolini találkozó
Hitler ós Mussolini találkozói áréi a Német Távirati Iroda diplomácia szerkesztője a következőket Írja:
A tengely vezérelnek u] találkozóján ast a katonai helyzetet vizsgálták meg, amely egyrészt a, hatalmas bolsevista tömegeknek a keleti védelmi arcvonal ellen intézett kétségbeesett támadásából, másreszt pedig az angoloknak és amerikaiaknak a Földközi-tenger vidékén végrehajtott partraszállásából adódóit
Német politikai körökben Európa két sorsdöntő arcvonaláról beszélnek.
Ebben nemcsak a Jelenleg folyamatban levő harcok fontossága Jut kifejezésre, hanem ezeznek a harcoknak a belső összefüggése és egyidejűleg az ezeken az arcvonalakén küzdő európai nemzetek sorsközőssége la. A helyzet ŐBzlnte, tárgyilagos, minden illúziót kizáró megvizsgálása után Hitler kancellár és Mussolini miniszterelnök, mint a tengelyhatalmak katonai főparancnnokal, nyilván azokat az Intézkedéseket mérlegelték és határoz-
tak el, amelyek a helyzet alakulásából adódnak. Hogy ezek az intézkedések katonai természetűek, az kitűnik a hivatalos közlemény rövid utalásából fa. A közlemény egyébként már csak azért Is figyelmet érdemet, mert kimutatja az eltenfél politikai kombinációjának képtelenségét.
A Divata lo* közlomónynek a döntések katonai Jellegéről szóló szűkszavú megállapítása válasznak tekinthető arra as angolszász kísérletre, amellyel az ellenség az olasz terület ellen vezetett katonai hudmUveletét politikai váltópénzre szeretné felváltani. Az ellenfélnek ez a kísérleté elkértél enségre van Ítélve. Ezt nemcsak az olasz népnek a Róma elten Intézett légi támadás utáni magatartása bizonyltja, banem megmutatkozik majd azoknak a döntéseknek következményeiben, amelyeket a német birodalom vezére ős Mussolini kormányelnök mostani találkozásuk alkalmával az Európa sorsa Iránti felelősség tudatában meghoztak, — Írja a Nőmet Távirati Iroda diplomáciai szerkesztője.
Ismét a németeké a légi fölény a keleti harctéren
A koloti hadszintéren a német lÓL\'i erő több mint kétezer szovjet rejíülőgépet lőtt le és ezzel megszerezte a Jógi fölényt jelentik Berlinből. - Bár a bolsevisták Szuchi-nicsitŐI délre és Őreitől keletre számban túlsúlyban lévő roiiülőgépo-kel vetettek harcba, mégis a nemet léííi erő meg tudta tisztítani a légi teret a bolsevista kötelékektől. A MíiiBZ-arc vonalon a német és szövetséges repülők különösen jé eredményeket ertek ol. A Szovjet fölvonulási terepén ójjel-nupjjal Bulyos veszteségeket okoztak a menetelő és szállító oszlopoknak, anyag- ós készlet raktáraknak, csapaUzáll í fásoknak ós sok páncélos! és harckocsit pusztítottak ol. fijszakui repülések alkalmával a déli arc vonalszakaszon 8 vasútállomást felgyújtottak és nagy pusztítást okoztak. A Hzovjot egy nap aluli 560- 600 különböző fajtájú löveget veszített. A harcok súlypontja,, mint az előző napokon, az^"
orell harci területen volt. Mind ujabb nehéz és legnehezebb mintájú szovjot harc kocsi-alakulatok zúdultak a melyen tagozott német állásokra, de. áttörni sehol som tudtak. Őreitől keletre ogy keskeny frontszakaszon, ahol 800 pán-
célossal támadtaJfSa Iwlsovisták, a németek 167 harckocsit elpusztítottak, nehéz harci gépok 55 páncélost szétlőttek, 74 szovjot harckocsi! súlyosan megrongáltak. Szuchi-nicsitől délre az előnyomuló oroszok 59 harckocsijuk elvesztésével harckocsi-állományuk kétharmad,, részét olvosztették, A némotok Bjolgorod harci térülőién h8 harckocsit zsákmányoltak vagy pusztítottak ol.
A Donoc középső szakaszán ís tömeges támadásokkal kisérloto-zott a Szovjot ÓS ozalkalommal is súlyos vosztoségokot szenvedőit.
A Mluiz-szakaszon a némotok ellentámadásokat indítottak és több bolyon mélyen betörtek a bolsevisták támadásra készülődő csapatai közé. A harcok elkoaoredot-tok és átmenetileg változatosak voltak. A nőmét gránátosoknak sikorült megtisztítani az otózó napokban kialakult szovjot Ixitörési bolyokét, összefoglalóan inog loliot állapítani, jegyzi inog a német jelentés, hogy a Szovjet nyári ojfenzivára készenlétben tartott hadianyagát, különösképpen pedig nehézfegyvereinek egy részét máris „ feláldozta.
Segítség az Örökváros bomba-károsultjainak
támadást intézlek Kóma ollón. Hi-daka japán nagykövet egyidejűlog 50.000 lírát adott át Kóma kormányzójának a iHimbatámadás károsultjainak megsegítésére. A japán nagykővet mogtokintotto a bonibasujtötta városrészekejL-is.
A japán ^nagykövetség kél katonai attaséja 25.000 lirát\' adományozott Kóma bombasujlotta lakóinak mog-segélyozéséró.
A Stofani-íroda római jolontéso szerint a fasiszta j>árt\' titkárához magánosok korokon\' \'2.5 millió lirát küldtek. Az összeget a légi támadások alatt szcrencsétlonül jártai\' és károsultak segélyezésére fordítják.
Hidalta-, Japán római nagyköveié megjelont a- Capitolnimon^ Kóma kormányzójánál és a baráti japán nemzet szeretetét és összetartusát abból az alkalomból,
tolmácsolta
hogy az angolszász noinzetok légi
hirdessen 1 zalai közlönyben
A BAORT és Zalaeg házalnak épltu
Már hirt adtunk róla, hogy a MAORT egésHségliazat létesít Tornyíszentniiklóson vagy Lovásziban. Tudomásunk szerint de. Takács László, Zala vármegye tiszti főorvosa Dínda Jánossal, 0 MAORT igazgató-főmérnökével a napokban kiszállt Tornyiseentmik-lósra és Lovaséiba, hogy az egész^ ségház felépítésére alkalmas helyet kiseemeljék és a vele kapcsolatos kérdéseket megtárgyalják- Ae egésiségháeban két tanácsadó helyiség lesz, várószobával, azonkívül egy zöldkeresztes
község egészség-küszöbön van
védőnői lakás.
Egészségházat létesít Zalaeger-seeg is- Az építkezéseket még augusztus folyamán megkezdik. Ae Orseágos Kőeegéseségügyi Intézet ae egésiségháe tervezésével Svastíts, Géra felsőháii póttag, keszthelyi épitésefőmérnököt biitá meg^ki el is késiült a tervrajr-EaTfainit ae intézetnek már be is mutatott. Minden remény megvan rá, hogy ae egészségház még ebben ae évben tetÖ alá kerül, tekintve, hpgy ae épitkeeéshez szükséges anyag rendelkezésre áll. "rrirrt*rrirvin^nrinrrirn"injriiijijij^
Szabadlábra helyezték a récsei országúti fiatal utonállót,
aki sírva tett beismerő vallomást
A fiatal kanizsai kereskedőtanonc, aki --í mini jelentettük utonállót »játszott« a nagyrócsói országúton, az ügyészségre körüli. Azért írjuk, hogy ;>jálszotl«, inert a nyomozás során kitűnt, hogy az a Browning, amit a mogijodt Kroíschmiedtnére és a két fiúra fogott, nem is volt revolver, hanoin riasztó pisztoly, amilyont kerékpárosok használnak kutyák távoltartására az országúton. Persze Kreischniiedtné ezt nem tudhatta. A csolokinény után Varga Imit? oladta a »rovolv6rt«, do a detoktivok kózrekoritotték és igy derült ki a hirpisság.
Dr. Hámory Zoltán törvényszéki vizsgálóbíró .tegnap maga olé yo-.
zotieite a megtévedt fiatalembert, akit több, mint ogy órán át kihallgatott. Varga Imre sírva ós teljesen megtörten elmondta, hogy inugn ma tudja, hugyuii jutott orro a gondolatra, hogy megtámadja és elszedje a kanizsai szobafoslőnétól ¦ a majorból hozott lojot, tej folt ós túrót, Totténok nem tudta okát adni. Láthatóan megbánta csolokményét. A vizsgálóbíró, tok in tettel arra, hogy szülei lioesülotes om borok, hogy őszintén töredoltneson hoismortu tettét, hogy szökésétől nem koll tartani, valamint fiatal voltára: szabadlábra ludyozte, ellenben B bűnvádi eljárás tovább folyik ellőne.
Rendelet önkéntes kisegítő karhatalmi alakulatok
szervezéséréi
A hivatalos lap mai száma kormány rondoletol közöl a közbiztonság fokozottabb védelméről. Eszerint a hol ügy miniszter a közbiztonsági érdokok fokozottabb védoltnéndk biztosítása céljából a rendőrség \'őrszemélyzetének kiogészilésokémien önként jelentkező személyekből álló kisegítő karhatalmi alakulatot szor-vozhot, amelyekbe tosti és szollom\'i tekintetben alkalmas, foddhototloii előéletű, erkölcsi szempontból és nemzothüség^zempontjáeól kifogástalan magyar állampolgárokat lohol
alkalmazni. A kisogitó karhatalmi alakú latok tagjait szolgálatuk tartama alatt a rendőrség tagjai részére megállapított fogy veri 1 asz n áJnti jog illoti inog. A szolgálat toljoaitéeébol kifolyólag szenvedett scIiosüIóh, vagy más ogészségrontás, illotőlog halál ert>télx;n a szolgálatot teljesítő karhatalmi személynek, valamint eltartásra szoruló * hátramaradoltainak gondozásra van igénvük. A rendelet Imlálybalépéséiiek időjwntját a belügyminiszter állapítja meg.
öl gynjtópalackot találtak a mezőn egy zalai faln halárában
Csak most\' adtunk hírt arról, hogy gyujlólóggömbőt találtak Sár melléken. \'^Wint ma értesülünk, Szulapü köeség határában. * sümegi járásban, öt darab gyujló-palcickru bukkantak. Céljuk a termés felgyújtása lett volna, ez azonban nem sikerült, mert mind ae Ötöt idejében ártalmatlanná tették.
Megállapították, lioyy a palackok léggömb utján kerültek a határba: A mezőkön dolgozó gazdák fedezték fel őket. Hamar értesítették róla a csendőrséget és a körjegyzőt. Közös munkával, rendkívüli óvatossággal tették ártalmatlanná a palackokat olyképpen, hogy mélyen leásták a földbe.
Rágalmazásért elítélték, mert alaptalanul meg-vádolta s nraakalábor altisztjét
l)r. Hasas János nagyváradi ügyvéd rágalmazás vádja miatt koriilt a bíróság elé. liár a novo magyar, román \'nemzetiségűnek vallja ma-yl gát. Mint a tárgyaláson olmondotta, az apju Bihar mogyéboii községi főjogyzn volt és román leányt volt feleségül. A gyormokoik románok lottók. A huszonkét évos megszállás alatt az ogyik fíu, dr. Hasas János Párizsban szorzott ügyvédi oklovolot és Nagyváradon tolejjodott te, ahol jólmoiio irodája volt. Haját bevallása szerint a román uralom időjén még havi háromezer pengőt is mogkoro-
sott. Tostvéröccsét most munkaezol-gálalra hívták ík> Zalába, a nomos-tördout íci bazaltbányához. Dr. Ila-"sns a munkatábor ogyik ^tagjától., azt hallotta, hogy a beosztott tizedes az öccsévol rosszul bánik. E miatt foljolontést tott aírnak katonai [»-rancsnokságánál. A bíróság a tárgyaláson a vádat alaptalannak to-lálla, őzért dr. Hasast rágalmazás miatt 800 pengő pénzbüntetésre ítélto.
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
1943.. juUus 21
ZALAI KÖZLÖNY
A piarista gimnázium jubiláris évkönyve
¦Különös lényt, ünnepélyességet adott a piarista gimnáziumok 1942-43 iskolaévének akegyestunirórondlatyák magyarországi letelepedésének háromszá-zadlk Jubileuma A Magyarországon is sok klvéió szellemet magáénak mondható piarista rend tagjait méltán töltheti el büszkeség, ha a Jolon mosözi távlatából maguk elé Idézik a rend keletkezésének, küzdelmes életének és ragyogó eredményeinek történetet.
A nagykanizsai piaristák is szop múltra tekintenek vissza. A kultúra Iránti vágyakozás, a müvmtség szükségességének felismerése tette kívánatossá letelepítésüket. A tfirök hódoltság pusztltáBa mlstt ezellemtekhen elmaradt Zala ós Somogy megyék nem tudták Halkat középiskolába adni, mert nem volt Or Batthyány Lajos nádor, Kanizsa akkori uráuak kezdeményezésére történtek meg a lépések a rend tanárainak Nagykanizsára való telepítése órdekóbon. 1/05 ben Jött az elaö négy kegyei atya Kanizsára, magával hozva a rend vallásos, felvilágosult mellemét, amely soha nem merevedik meg, hanem halad, miképp az étet, ujabb gyümölcsöket erednionyezve. Kiemelte ezt dr. Kovács Vince püspök Ib a rend oszagoB ünnepségén mondott beszédében; „A piarista Iskolák mindig modern Iskolák voltak Mindig az elsők között voltak, ahová egészséges, u] oszmók, korszerű reformok bevnnul-hatt-k."
Az eleinte hat osztállyal rendelkező Iskolának rendkívül nagy nehézségeket kellett leküzdenie, hogy fennmaradhasson és tovább vlgyo az emberi kultúra zászlaját. Du a kegyes atyákban élt az áldozatosság, a köteleseéif-teljesltén hőst szelleme, amely nem eli-gedte. hogy csak egy pillanatig is megtorpanjanak, habozzanak. Ezt) az Áldozatos szellemet nevoltók és nevelik hete tanítványaikba — nem eredménytelenül. E bösl léinkből fakadó szellemnek lettek a mártírjai az u] világháború hősi halottal, akik vérük bul-IssrWnl\'mutatták mag; hogy a piarista atyák tanítása nem volt meddő, a mag Jó talajba hullott, ruert hosszú éveken at munkálták, készítették elő arra, hogy jó termést adjon. Ezen iskola padjaiból kikerült öt hósl halott neve oda kerül majd a többi mellé, akik a hazáért ólte* és meghaltak. De nemcsak hősöket nevelt ez az iskola, hanem szellemi harcoroknt Is ndolt n magyar életnek. Itt szívta magéba a magyar nyelv szépségeit, édességét, az egye-íemi\'s embert műveltséget hazánk több nagyja, akik a történelemnek, a kultúrának éa a magynr Irodalomnak lettek vIlAgitó fáklyát.
A kiváló Bzeilemekkel rendelkező piarista rendnek nagy szellemei éltek és élnek, dolgoznak a magyar Jövőért, erőt merítve a küzdelmes, dicsőséggel teli múltból. A Jövőt építik, a magyar fiatalságot nevelik, szivükbe szeretetet, agyukba magyar, emberi kultúrát, az áldozatossal* szellemét Ültetvén.
Az az Iskola, amely annyi kiváló és áldozatos lelkületű tértit adott a magyarságnak, jeggal mondhatja: „A ml házunk megannyi erÖB vára a magyar kultúrának és magyar őrzésnek." *
Néhány adatot felsorolunk az Iskola éleiéből. Az elmúlt iskolaévben 399 osztálvozott tanulója volt az fntózot-nek. Ebből nyilvános tanutó volt 385, magántanuló 14. A rendkívül sokágú iskolai kötetozettsóg mellett igénybe vette a diákok szolgálatait a közösNÓg is, Mint az évkönyv mondja, a felsőnb osztályosok közül azok. akik szakkí-képzésben részesültek, légoltalmi szolgálatot teljesítettek, amelynek az ld»-je legkevesebb 8 óra volt, de előfordult az is, hogy 12 órán át kellett ilyen szolgálatot teljesíteniük Bekapcsolódott az Iskola a Vöröskereszt gyűjtési akciójába is Nagymennyiségű könyvet, dohányt, stb. gyüJ\'Öttok a harcoló katonák részére A Horthy Miklós alapból a Kát. Főigazgatóság 10 tanulót taníttatott a piaristáknál. KielógttŐnnk mondja a-.i évkönyv! jelentós a tanulók
áraiul, mist
legmagasabb árban veszek.
Vékásy ékszerest
FA-wi z
•rflffMT*""1"
szociális holyzetót. Támogatásban csak az elBÓ osztályosokat kellett részesíteni Ennek nagyobb hányada muraközt volt, ami Ókos bizonyítéka annak, hogy a magyarság nemhogy elny»mla a nemzeti kisebbségek (iáit, hanem szívvel lélokk.d Bogitl, támogatja eket.
El-, lliuivo ídeheiyexések történtek a tanári testületben. Santora Mihályt
Veszprémbe, Medvtgy Mihályt peálg Kolozsvárra helyezte át a rond főnöke. HelyUkbe Jött Rosaovszky Gyula Veszprémből, iir. Gerencsér István Kolozsvárról. A tragikus módon elhunyt dr. Varssdy László helyébe Hardt látván Jött Budapestről. Az Inté/.ethoz került Zttmblk Miklós a budapesl Kalszan-tlaurabél {P~0
Három érdekeltség akar konzerv-gyárát létesíteni Keszthelyen
Nagy érdeklődésnek örvend Keszthely gazdasági tekintetben. Több érdekeltség vette tervbe konzervgyár feláílttását, Erdélyi érdekeltség ai egyik, a másik egy eddig meg nem nevezett saövet-kezet. Rajtuk kivel egy helybeli érdekeltség is van alakulóban, amely, hír szerint, negyedmillió pengővel akar konzervgyárat felállítani. MegbÍBOttjaik már tárgya-
lásokat folytattak az ügyben. Nem tudni, hogy u három kőiül melyiknek a terve valósul meg. Értesülésünk szerint a Gazdatisztek és Gazdák Szövetkezete telepenge-délyesési kérelmet adott be a Krausz-féle ing-gyár helyiségeire. O ott akarja az üzemet felállítani. Másik terv sierint a volt Reischl-féle sörgyárból lenne ae uj konzerv-gyár.
Lenyelte a rnzsos dobozát az Ismeretlen rokon,
akit elfogtak, miután kifosztotta a vendéglátó házat
Havas Kristóf zalaegerszegi mflker-tész csaladjához vendég állított be. Erdélyi rokonunk adta ki magát. Havasok nem tudtak semmit a rokonságról, mindamellett szívesen fogadták a rokon Rózsit, aki olyan Jól érezte magát, hogy már az első napoa segédkezett a kert kfidlll munkákban. Másnap azonban, amikor Havasáé a háztót távollevő Üzletben veit elfoglalva, tórje nedfg a kerlnea dolgozott, a rokon Rózsi felforgatta a szekrényeket és a bőröndjét telerakta Havasáé ruháival, cipőkkel, stb.. majd taxin az állomásra hajtatott itt szerencsótlenségóro találkozott Havasék aáslk vendégével, egy rendőrfötalllgyolövel, akt csodálkozva kérdezte, hogy miért utazik el ilyen hamar. A rendőrt A" felfigyelő cnodálkozá- \\ zat otthon is kifejezte Havasék előtt, ;
akik sztntén meglepődtek. Amikor azonban látták a kitosztott szekrényeket, htndjárt tudták, hogyan állnak. Havas ós a rondőrlőtelügyelő ekkor a tolvaj vendég keresésére Indultak. Havas I\'ózva kö/aéghen akadt rá Rózsira, ahol vígan érezte magát a felesége ruhájában. IndulatosságAban Jókora pofont mért a „kedves rokon* képere, aki megszeppenvo követte az autón vlstza Zalaegerszegre, itt a rendőrség nvomban kihallgatta, Megállapították, hogy notórius szélhámos. Állítólag a siófoki csendőrség is keresi. Rózsi a rendőrségen levő magánzárkájában elkeseredésében lenyelte russos dobozát, hogv elkerülj" méltó htlutetéaot, de elfelejtette, hogy nem lehet olyan köny-nyea meghalni.
SPORTÉLET
A ZMNTE úszóinak szereplése a délnyugati bajnokságban
Két első, két második áshat harmadik helyet értek el úszóink a főszámokban Pécsett
Az 1918. évi délnyugati uszóbaj nokságot vasárnap tartották meg ; pécsi uszodában. A versenyen részt; vetlek a pécsi, bonyhádi, kaposvár és kanizsai úszók.
Úszóink vasárnap ragból indultak* o! Pécsié és bár az utazás krinori-totlo őket, mégis az elért eredményre büszkék lőhetünk.
Mogörkozós után úszóink szentmisét hallgatlak a székosogyházban és utána rövid séta kövotkozott. A verseny hat órakor kozdédött, közel 8000 néző előtt.
A versenyorod mén,vek n kövot-kozők :
50 m. gvermok-gvois: 1. Bitrcza lionvhád 3-1.8, -2. \'Q\'vőrfri KTSIO a 1.8, 3. líódog Nkanlzsa 88.8.
1913. évi 100 in. hál, 200 moll, 100-111. gyorsváltó szonioihnjnokság: 1, Pécsi AC 5.54.8, 2. DUSE ,6.12.8, 8. ZMNTB 6 i»rc 12.2 mp.
50 in. gyormok-hátuszás: t. Latin N\'kanizsa 41, 2. Gál PAC 13, 3. Schnoidor 11. PAC 5d.
Az 1043. évi 10*1 m. ifjúsági liátuszó bajnokság: 1. Mohos Nka-nízsa I.2G, 2. Tnrányi TSIi 1.30.2, 3. Bug PAC 1.84,
Az 1948. évi 200 métoros férfi molluszó bajnokság: 1. Nádas PAC 8.16.4, 2. Csonka DUSE 8.18.5, 3.
Tóth Nkanizsa 3.19.6 mp.
Sxl00-ns ifjúsági gyorsváltó; 1. PAC 3.49.8, 2. Nkanizsa 8.53, 3. DUSE 4 porc 0.8 mp.
100 ni. fiu-gyors: 1. Bánsági DUSK 1.13, 2. \'Schnoidor I. PAC 1.18, 3. Tarnay Nkanizsa 1.19.
50 m. bóka-gyors: 1. Boda PAC 40.4. 2. Cnolwmszki Nkanizsa 41, 8. Viola Nkanizsa 44.
1948. évi 200 m. ifjúsági gyors-USzóbajnokaág: 1. Várkonyi 2.44.8, 2.\' líogonriedor Nkanizsa 2.54.8, 3. Bognár Nkanizsa 3.55.9.
100 m. férfi-gyors: 1. Dr. Pano PAC 1.04, 2. Dr. Duday PAC 1.10, 3. Karácsonyi PAC 1.22.
1048. évi 100 m. férfi hútuszó-bajnokság: 1. Kemény DUSE 1.10. 2. Szy DUSE 1.27, 3\'. Farkas PAC 1.82 mp.
50 m. gyormok béka-uszás: 1., Horváth Nkanizsa, 2. Czulok Nkanizsa, 3. Gál PAC. ¦ 400 m. ifjúsági gyorsuszóbajnok-ság: 1. Karácsonyi PAC\' 5.48, 2. Szabó PAC 5.59, \' 3. Szál* Nkanizsa 6.02, 4. iCrútky Nkanizsa 6.10.
1943. évi 100 ni. nói molluHzó-
bajnokság; 1. Simon \'Ah. Kaposvár K\'i\'SE 1.40.8, 2. Szitár /.«. Nkanizsa l porc 50.9 mp.
Úszóink közül különösön az ifjú-
Cséplési anyagok, olajok, zsírok, golyóscsapágyak
DNGEF\'Ü LLMAN Nf vaskereskedéabe.,.
Hofherr-gépek télre és tavaszra már most előjegyzendök
Bág és a gyorinekuszóink értek el kiváló orodményokot. KimagMió erodmónyt ért el Szitár Ibolya, aki a kíválö és többszörös dunántúli bajnok mellett egy karcsapáaasl maradt lo. A verseny után megkérdeniük dr. Papp kerületi vezetőt, 1m>kv van megelégedve a teljes itménvok-kol. Válasza a következe:
-¦¦ A délnyugati bajnokságon elsá-sorban az ifjumigi úszóink értök el szép eredményeket. Különösön Várkonyi éjs Kádas a logkiválótit* úszóink. Kiemelkedik még Kenéz* toljositményo in. A hölgyök kö/.ül a- nagy kanizsai Szitár Ibolya tűnt ki, akinek kiváló stílusa van, ugy hogy rontjszoros cKlzéasél kiváló ím-senyző lehel.
Büszkék lehelünk pagykanizsai úszóinkra, akik méltán képvisolték az ősi Zrínyi város szüleit, Meglátszik Holló János tanár orőlyoa kozo m lolkiismorotos munkája.
Úszóink másnap rtHflíol tértok vissza Nagykanizsára igazán jól véig-zott munka után, amelyre mindenki
büszke lőhet, llizak^t-vr. néztuik USZŐÍnk esztergomi \'és kaposvári útjára, mert tudjuk, hogy ott in szép oredményokot fognak elérni.
Lvfcáta Piti
Hallotta már...?
...hogy ae ókor orvosat a dióbél és az agytekervéoy hasonlatosságára hivatkozva aet tanították, hogy a dió élvezetének nagyon jó hatása van ae agyra 7
... hogy a stockholmi statisztikai hivatal megállapítása szerint földünkön mintegy 2500 legalább száz éves emlícr él, akik közül Bulgáriára 1200 esik?
...hogy a bór hőmérséklete sokkal kisebb, mint a test belsejének hőmérséklete és általában 33"5 és 35\'5 fok között váltakozik. As orr hegyének és fülormpáknak hőmérséklete ezícl szemben csupán 22-7-24 fok;
*
...hogy a betegségek gyakran a beteg arckifejezéséről is leolvashatók 7 Ae epilepsziában seenvedő arckifejezése komor, a paralitiku-soké üres. Az iszákosokat ar. arc vörös síine és a vizenyősen fénylő szem jellemzi. A cukorbetegeket fáradt arckifejezésükről, ae Őrülteket a száj kemény vonásáról, a paranoiásokat mereven előugró állukról, a vérkeringési zavarokkal küzdőket orrukról és a gyoinoc-betegelcet szájukról lehet felismerni. A modern orvostudomány a fiíiognómiát már diagnosztikai segédeszköznek is felhasználja; *
...hogy ae erszény mai alakja az idén lett száe éves? Feltalálója Kari Heuedrezdai könyvkötősegéd, akí 1842-ben Amerikába vándorolt ki és New-Yorkban egy tás-kakészitő Özemben kapott alkalmazást. Igy találta fel munkakoz-ben az erszényt, mely csakhamar divatba jött és a régi pénecs-zaeskókat rövid idő alatt egcseen kiszorította a használatból.
ZAlUI KOZLONM
J9«_Julius 21
HÍREK
NAPIREND:
íj jeli gyógyszertári ügyelet:: Ma as Igazság gyógyszertár Eő-ut 12,
Kút kant *sau ottani gyógyszao-Itt állandó ügyalotos szolgálatot tarl
Hiplat, Julius 21. Szerda. Kóm. kat Práxedes. - Protestaría Dániel.
a ÜÚZK0K1X) nyitva van reggai « óratói este 6 óráig. (Hétfő, ezords, péntek délután és koddon egóai nap •táknak.) Telefon: 560.
hyárí emlék. ..
Idő: Gyermekkor. Nyárt hajnal Az országúton ketten ballagunk: Anyám és én
s kezünkben kis bolyunk...
Jönnek-tünntk kicsiny faluk. A tájon a szá idegen s minden oly más. mint itthon, idebenn I...
Parányi fehér, templom ált, mint a tartománynak őre, Bent búg az orgona s az Islen otthona hívogat rövid pihenőre
Bent a csendes mise alatt a kántor fllléig ér halk szavunk, s az orgonán felsír az egyik csodásan szép magyar dalunk...
S míg boldog könnyekel hullat szemünk, fülembe suu halkan anyám: Itt is velünk van idegenben az Istenünk!... ,
Tegzes Lajos
Risdő Intézkedések olasz tartományokban
Az olasz 5. hadtest parancsnoksága felhívást intézelt az olasz népi>ez tU különösen a hadtest területének liikossátfö hoz. Abban az esetben, ha n helyzet ízűk-Bégesse teszi, nevezetesen ha az ellenség támadást Inlézitű Toscana és Latlunt tartományok ellen, akkor ezeket a területeket azonnal riadókészültségbe helyezik. A rladőkésziillségei a kalonai hatóság utján hozzák a lakosság tudomására. A riadó-készültség alalt az érvényben levő szabályodon kívül másokat is hoznak Például a polgári lakosság nem hagyhatja cl azt
falut vagy várost, amelyben lakik. Az utakat teljesen szabidon kell hagyni. A ha-lászalot és a hajózást a lisdó tartamára fellüggesztik. A sötétség beállta ulán senki nem hagyhatja el lakását és szünetel a városokban a távbcszílő-foigalom a lakosság számára. Az olasz 5. hadtest parancsnokságának felhívása még megemlíti, Hogy a katonaság és a csendőrség a legszigorúbb bünlctésekcl hozza az intézkedések megszegői ellen és felszólalás nelkfll tüzelnek bármilyen bűncselekmény elkövetőjére. fii htURUMAU
lövő hónapban kezdi meg működéséi a nagy-ksnizsal posta szociális gondozói Intézménye
A magyar kormány szociális és népjóléti programjába bekapcsolódik a m. kir. posta ós távírda vezérigazgatósága is. Kuzmica Gábor vezérigazgató, akt a postások minden szexuális ügyét eddig is szivén yi-selto és ennek számtalan tanújelét szolgáltaita, most akként intézkedett, hogy az ország egyes postai Székhelyein úgynevezett SKooiánB és jóléti osztály Bzorvoztosaók, amely-nok élén ogy szociális gondozónő áll. Ennek az uj intézménynek a gondoskodása I; í terjed ti kerületébe
tartozó minden postásra és családtagjaikra. A szociális gondozónő ott van mindenütt az igazgatósági megbízás Folytán, ahof a postás vagy családtagja erdőkében ol Roll járni, körülményeit mogkönnyitoní, egészségügyi, SZOOÍális. gyermekvédelmi, loléli ügvoihcu eljárni és az illoiékes hatóságoknál közbonlópni és támogatni. Rővidoson fölállítják e/t a postai szociális intézményt Nagy-
kanizsán is, molynok megbízottja most végsi az egyetemi szociális tanfolyamot. Tokintettel, hogy Nagv kanizsán az egész nagy posta-család, beszámítva az !., 2. ós 8. sz. postahivatalokat, mintegy 700 lélek tartozik az uj szociális intézmény ha-táskörébe. Az anyagiakat a postások jóléti alapja fedezi. A nosUifőiguz-gatóság a posta köbeiéből a magasabb iskolai képzettségű tisztviselőnőket több hónapos szociális tanfolyamon ké|)ozlo(Í ki postai szociális gondozónőkké, akik a kurzus sí koros elvégzése után foglalják el
uj beosztásukat. Zalamogyebon Ügyelőre Nagykanizsán ós Zalaegerszo-
gon lösznek postai szociális gondozónők, akik működésüket már a jövő hónapban megkezdik.
A magyar posta mindenkor- léjiésl tarlett a modern kor szociális kö-volohnényoivel. Ezt fogja szolgálni »a m. kir. posta szociális gondozó nő jo«.
- (Dr. Lontay Alán,)
a nagykanizsai Járás lőszolgablrája a mai naptól kezdve szabadadra ment. Auguiztu3 2-án ismét átveszi hivatala vv~ zetesót.
— (a Kógyúrberkl Looaapoló uj elnöke) A Kógyárbcrki Lecsapoló Társulat tegnap dílciött a kanizsai városházán évi kÖ\'gyÜlést tarlóit, amelyen az elhunyt Rubint Károly MAV. műszaki főtanácsos helyire elnöknek egyhangúlag Molnár László földbirtokos! választották meg.
— (Maghalt a pali öngyilkos)
PiCxkó Jenő .15 éves pali földműves öngyilkos akart leanl. Beirt felmászott a köziég határában levő villanyoszlopra és meglogla a mcgasfcszüliségü áramvezeté-ket Az életunt gazda súlyos sérüléseket szenvedett. Az áram leszakitolta jobb karját és ccnkivUl is nagy égési sebei voltait. Ficz«ót beszállították a kaposvári kórházba. Megmenteni azonban nem sikerült, súlyos sebeibe belehalt.
- (Zsidók bevonulása)
A hivatalos lap tegnapi száma közli a honvédelmi miniszter rendeletét, amely szerint az 1942. évi XIV. (úgynevezett faj-védelmi) törvény értelmében zsidónak tekintendő személyek közül egyelőre az 1901-1905. években született hadkötelesek háioaihavi időtartamra katonai szolgálat teljesítésére tartoznak bevonulni, — akár sorozáson alkalmasnak nyilvánítva felavatlak őket és mint besorozottak Jelenleg szolgálati kötelezettség alatt állanak, akár tartósan szabadságoltak, tartalékosok vagy póttartalékosok. Azok, akiket bármely okból nem soroztak vagy nem voltak katonák, ugyancsak tartoznak háromhavi katonai szolgálatot teljesíteni. -~-(Levelezés hadifoglyokkal)
A POitavezéiigazgatóság utasította a postahivatalokat, hogy az ellenséges államokban lévő magyar hadifoglyoknak, vagy a bármely Allamoan lévő hadi fogoly tudósító-irodáknak cimzell levélpostai küldeményeket vegyék fel. Csomagküldeményekét ózonban további intézkedésig nem szabid átvenni. Közli a postaigazgatóság, hogy a Magyar Vöröskereszt hadiiogoly-segltő és UidakozóhivaUla a hadifoglyok-tói való levelezés céljára vöröskereszt jelzéssel ét .Hadifogolylevelezőlap* felírással ellátoll levelezőlapokat bocsát ki, amelyek nem kerülnek árusitásra, hanem azokkal a Vöröskcreixt adolt esetben közvetlenül tállá el a hadifoglyok hozzátartozóit. A hadifoglyoknak küldött levélpostai küldemények díjmentesek.
— („Ferences Ifjúság")
A szombathelyi ferences hittudományi hallgatók lolyóiratáuak legújabb száma mind tartalmi érlek, mind művészi klálli-lás tekintetében felülmúlja n hasonucmU orgánumokat. Nemcsak a keresztény dogmalika tanai lünnek fel ben ie rögleletti magasságukban, hanem vívódó problémáira is választ kap általa a mai lélek. A tudományos felkészültség melleit a lövendő apostolok segíteni kész akarása szólal meg Itt. FoJtárul az fígyház legkisebb szolgáinak öntudatos irodalmi és kulturális harca a keresztény szellem győzelméért Az a tevékenység, amelyről az\' önképzőkör és a szabadegyelem beszámolója tanúskodik, megsejteti azokat a méreteiben íb, szakszerűség tekintetében is páratlan értékeket, amelyek az clrcjtett-ségben is kamatoznak. Mindez méltó a ferences múlt szelleméhez és Ígéret a Jövendő kiállásokhoz.
— (Baleset o drótkerítésen) Harangozó József 35 éves nagykanizsai
MÁV vonalkíséró legnap este 8 óra taj-bni a murakereszlurí állomáson az ott tolató vonatot akarta megközelíteni. Hogy rövid utón érjen céljához, át akart mászni a pályatest melletti drótkerítésen Vállalkozása azonban szerencsétlenül végződött.
mert a tüskéé drót mélyen felszakilolta a lestél, ugy hogy kórházba kellelt szállítani.
— (Hogyan épít a tény?)
Erről az érdekes fa títokziilos I dologról irt cikket Koliczián .Vilmos a Búvár most mogjolont julitisi számában. Ki kell emelnünk még Thiering Oszkár: A relatív mozgás, Urbányi Jonő: A foglalkozás nyomai a kézen, Aldobolyi nagy Miklós: A királyné ezüsthegyei és PronyŐ Zoltán: A széhnolrr oimü cikkéi. A szép kiállitásii folyóirat magas színvonalú rova\'.áín kívül számos fénykép és raj/, díszíti a tápot
— föröklödik-o a hosszú élet?,) Németországban a tudományos
¦kutatások megállapították. hogy hosszú élotü egyének leszármazottjainak élettartama is általában hosz-szabb az átlagogyénokénél., Ebből arra kövotkozUdtok, hogy öröklött hajlamok a\'főokui a hosszú élolnok. A , hosszuéletü ügyének éleiinódját vizsgálva, mogállapitolták, hogy azok igen oltéróek. Annyit azonban sikerült megállapítani, hogy a túlzott
dohányzás, aikohólfog^sitaa és öregkorban végzett nolioa bwti munka az élűt túriam megrövidülé,sé||(>K vezet. A hosssuóletüoK között talál, hatók szellemi és tcwti munkál vég. zók. falusi fa városlakók/jé és ixxssz alvók. Egyet azonban_ sikerült ogy. öntetüon megállapítani, hogy a hoaí, szuélotü családok kivétel nélkül nvu-godl véituérsékloti\'tok voltak. A hos*-
sauólotü ogyónokről végzett statiss-tikai kimutatások szerint az emberiség átlagos életkora emelkedett ugyan, de a hosszú élolot az orvostudomány és hygiono som tudta előidézni. Ez is világos bizonyítéka annak, hogy a hosszú élőt függődön az életkörülményektől, hanoin tikkal inkább uz Öröklött hajlamoktól függ. (MNK)
- (Blbó Lajos: Sötét hajnah
eimtt regénye megjelent a stádium kiadásaiban, Bibe óbbon a ro-gényébon is izgalmasan érdoknt, végzetet omborsórsokkal foglalkozik. Cser Lajos, a regény hőso nem tud mit kezejon! saját magával, rájön nom is » maga életét éli. Elindul megkeresni helvét u világítón. Vonatra ül, kiszáll egy alföbli városkában, maga sem tudja, hol. Ifc-rondozkodik az iBmorotion kisvárosban és várja a tnogtnontó csodát. Az jolontkozik is egy fiatul leány alakjában. Cser I*ajos a 17 éves kis parasztiamon kortwztül mogérzi az egész étet re szóló szerelmet fa a földi dolgok végső értelmét.
— (Balosét a takarulisnél)
Horváth Márton 15 éves tólszenlmartonl liu gabonát vitt haza kocBÍval a meiórél. A kévék lazán voltak lekötve, ugy hogy a kocsi minden rázódására lejebb csust-lak. ügy nagyobb zökkenőnél a flu három-négy kévével egyült a lovak kőié zuhant és a kocsi átment rajta. A községbél telefonon a helyszínre hívták á nagykanizsai mentőkéi, akik a súlyosan sebe, sültet beszállították a kórházba,
Julius
20. és 21-én
városi moqzó ^
--és szerdán
Nagy magyar filmi AZ UTOLSÓ DAL
Szereplők : Stmor Erxst, ja\'uor Pál, Bdrosi Kató, Sárdy János, Makldry Zoltán, Harsányt RexsC
Magyar utlághiradű ElBaddsok kezdete /5, és ?9 órakor.
DRAVAVQLGY1
VILLAMOS aram-_ SZOLGÁLTATÓ RT.
Áramszámlák fizetése, reklatniolók, hlbajelsntéaak, 3znkszerU lolviltóyositás mlndan villamos kérdésben détel&u 8-tól délután 16 Órtta. Oe"fi<ary-ut 61, te ittfon 394.
APRÓHIRDETÉSEK
B«f*r4nSt hetesek luguizlus t-ire. SpRat-ul 14., tOldizint baln. _*
Oyakotlott 04plr4nBt, ki e könyveiéiben il Jártas, aionnalra kereeQnk. -Köpetein bntothíi. 208*
Klfutólflánft áronnal felvesxek. -Schless, Horthy M.-ut IS
Kllciló(,«l lelvese Ftank míileBai<ni. Eotvístél 2386
mtMlAlaényt felveex Rotb Uura ki-lapBMlon, Baxat-udvat. " 1°-
Kifutófiú azonnal (elvitetik vitex Tóth Itlizetkejeikedésoben. 2*»
GtOmSIcallsirtiuaheo mutlk*-okat felveszek. Wollik gyüniíMcíktre.-kedí^_ MM
A konzt«r»ay*P Battbyány-u. 13. alalt érett, egészséges kajssl-birackot napi árban étvau. 2399
Egy ]ő állapotban levi ioli;
nyos áron alaujé. F6-ut 1. W, i»
akiio lorgáes kaphaló Sárecs UWI» fskeieskedOniJ, Zrloyi ^n;J0.___240J
Üres, száraz szobát vagy raMárha-Iviaéeal butorbersktározásra kereKk. Cim a kiadóhivatalban.
ElaaaaaU agy fiatol, takar •»-Bora*oloa. Mvaanpa«axat<>, vaov aki aiaaaahaaaa, iulalomaa" ra-aaraafll. Suo«r*ut fifi.
EUaaaatt a strandon rövidlátó dupla Biemuveg. Becsületes meglalilóla |nlalm elleniben «d|a le Horthy M.-nt7.. emeW
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP.
Kladjn: „KSzgajrrlasaiil R. T. NarjykaalrM"
Felolos kiadó: Zalai Károly. Nyomatott; a „Roirjatdasiol R. T. Haeykanlri." nyomdájában Nagykanizaon.
(Nyomdíórt lolol: Zalai Károly.)
íttadó
Bm«ckoul:__ ---83. év)., 163. 8z. Nagykanizsa, 1943. július 82. osOtSrtSk Ára 12 «H*r.
| Tábori joEla: ______ __ \'^^^^^^^^^m^^m^f\'Kfmiámmm^^^mmmmmmmmtmtf^mmm
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI
NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fff-ut 5. szóm. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! teleion 78. sz. Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
l\'.ioM/ctési ára: egy hónapra 3 pengó 20 fillér,
uogyedóvro 9 pengő 20 fillér. Egyes szám: hétköznap 12 fílL, szombaton 20 t\'.lL
Müilemm szöhsetj vao
Az ni termelési és hőszolgáltatási rond folépitésévol tisztázódott a tor-moléJmvzota s a hálioru eddigi évottwrtMiQgíinuto3ÍtoU fogyasztási korbjujozások ós szabályozások bizo-iíjtob állandó mértékre Szorították ló, majd podig állandósították a legtöbb termény, nyersanyag óh igen sok iparcikk fölhasználását. A megélhetés két végpontja: a termelő és a fogyasztó közötti közvotitÓ tevékenység azonban sokáig súlyos ós rondozotlon kérdés volt, uniókhoz nemcsak minálunk, hanoin más országokban in, az elmúlt gazdasági világválság során csak habozva, a háborús g&zdulkodua óla j-cuig erélyesen bár, do sokszor kiforratlan gazdasági alapelvek szerint végletes
módon volt szokás nyúlni.
Ennek í problémának egyik leglényegesebb pontja a termelői és fogyasztói árak között mutatkozó, szociális szempontból nem kívánatos mogterholéal jelenté költségtöbblet. Amikor a válság időjén a termeiéi árak mélyon az önköltség alá zuhantak lo, mert nagy volt uz árubőség és a külföldi vorsony, a csökkent vásárlóorojü fogyasztóközönség pedig korosoli viszonyaival arányban nem álló magas árakat volt kénytolon fizetni, már toljos súlyával jelentkezőit az a kérdés, hogy erkölcsi szem|wntból mogongedhetó-o a köz-boékolódó koroskedolom (csoké|y számú rétegónok az előjoga, hogy az ólotot mogdrágitsa. A kérdésié csaknem inindon európai államban sok-félo hivatalos intézkedés adott választ, amely technikai ós szervezeti kivitelében és a szorzott jogok tisz\'-tolot hon tartása tekintotébon sokszor olíérö és ollontétos volt is. azonban végeredményben a tormeló érdoké-hon és javára. ígvokozolt csökkentoni a közvotités költségeit. Ma háborús világot élünk s a termőin és a fogyasztó piaci Bzerepo mogc.sorélé-dött: ma nem a vásárló, hunom az eladó-tormoló az orósohh fél. Mégis, a fordított lloNzotlxm is ugyanolyan , súllyal ós jolóntóséggol szerepel a közvotitÓ koroskedolom ,túlzott hasznának polgári mórtékro való szükségszerű csökkontéso. Itt tehát nem átmeneti jolontóeégról és pillanatnyi háborús intézkcdósról van szó, hanem a közvotités racionalizálásáról, amely a jolok szerint mind aibéko-holi bőség okozta krízisoklwn, mind a hábonis áruszüko időjén a szocíátia kiégjenJiíéshok és a foszültség |evé-zotésénok fontos eszközo.
Teljesen szabad keroskodolora háborús gazdálkodás időjén ma már sehol sincs. Ma nincs ogyotlen olyan ország som, ahol mélyreható árszabályozás és árpolitika no mérsékelné a közvotités költségoit. Az jxxlig, hogv oz milyen szorvezoli íntózko-désókkol történik, az egyes államok nemzetgazdasági struktuiájától, ko-reskodohnónok fojlottségétol, tormo-lésónok és fogyasztásánál; viszonyától ós nem utolsó sorban népének nemzeti karakterétől függ. Magyarországon a különfélo válság inléz-kodésok jó\' ideig látszólag a monopólium felé haladtak és igon gyakran hallottuk is ezt a kifogást az
Catania körül egyforma hevességgel dul a harc
Tovább folyik a súlyos elhárító csata Őreinél
A Némot Távirati Iroda katonai tudósítója irja:
A ko!oti had szintéren a hadmozdulatokat közönséges térkópon \'teljesen lehotetlon megrajzolni, mórt a harctorüloten nincsenek városok vagy nagyobb helységek. Novok nélkül mindössze bizonytalan kó|»t lőhet kapni a holvzótrnl. A némot hadijolontés rövid mondatban - foglalja összo a holyzotot, amikor megél lapítja, hogy Őröltél északra és kolotro folytatódik a súlyos elhárító csata. A minapi harcok lofolyása különben ujabb bizonyítéka annak, hogy a néjnot\' hadvezetőség kífejo-zotton a \'szovjot harci orók felőrlé-séro törekszik. Szovjot részről egyik tartalékcsapatot a másik után vetik harcba, hogv a .Miusznál, Orol vidékén és a Donor középső folyásánál foltöltsék alaposan megtizedelt kötelékeiket. Ezzel teljesen a német hadvezetőség elképzelésének bzoIIo-mébon esolekszenoK, mert harebávo-tik valamennyi támadó tartalékukat. E mollott * harcmodor mollott egyáltalán nem játszik szeműét, hogy a/, elhárító kötelékek rugalmasan lemondanak valamilyen területről, ha\'es a felvonuló támadót hadászatilag kedvezőtlenebb helyzoíbo juttatja.
Szicília szigetén az cllonfél meg-kisérolto a cataníai fennsíkot nyugatról átkarolni és körülzárni az Enna város közolóben álló német-olasz egységeket. Est a tervet azonban a tongolv-csa|iatok meghiúsították. Enna klüritéso — amit a legutóbbi olasz hadijolontés közöl — az ollonfélnok nem jelent olyan olónvt, mhit ahogy romélte volna. Közben Catania körül egyforma hevességgel dul 8 harc. A némot-olasz ellentámadások arra kényszeritotték az ollonfolot, hogv jolontékónv uj orók utánpótlásáról gondoskodjék.
A-tengelyhatalmak légí erője és a Imditengórószot állandóan arra tö-rokszik, hogy a brit hadihajók ős koroskodolmi hajók állományában szakadatlan pusztítással minél súlyosabb kárt okozzon. A tengelyhatalmak nehéz harci repülőgupoínck orós kötolékoi támadták Málta szigo-ténok L* Valotta kikötőjét. E» a.-kikötő az angolszászok BZiciliai vállalkozásának fő támaszpontja. A némot fotdorités kétségtolon adatai szerint a kikötő területén jolontékony kórt
okoztak. A több hullámban végro-hajtott támadásban részt vott pilóták jelentettek, hogy két nagy szállitó-liajót, összesen 19.000 tonna hajótérrel, olsülyesztottok. Elsüllyosztot-tok ozonkivul két szállítóhajót, amo-lyok tonnatartalma összesen 15.000 volt. Egy 5000 tonnás koroskodolmi gőzös oldalára dőlt éa még mindig lángokban áll. Sok találat ért 4iko-roskedolmi és csapatszállitóhajót is,
amelyek ogyüttoson 21.000 tonna hajóteret joTentenek, A hajókon kitört tüzet néhány órával a támadáfl után még nom sikerült mogfokozni. Még néhány kisebb hajó is megrongálódott, a kikötőboiendozésok pedig részbon leomlottak. A tengely repülőgépek a máltai vadászok és atfóg-védolmi tüzérség elhárítása ollonérq is vÍBszatérlok támaeBpontjukra.
Elterelő vállalkozások a Szovjet Mlusz- és Donec-mentI támadásai
vezetés azonban átlátott a Szovjot szándékain és még idojokorán megtette a mogfololö ollonrondszahályo-
A kolotí hadszintéron a szovjot vezetés olsósorban elterülő és teher-mentesítő vállalkozásnak szánta azokat a támadásokat, .amelyek már napok óta a miuszmonti és a Donoe közé|)sé folyása mentén húzódó német állások"ollón irányulnak, (\'éljük, hegy lökessék a némot ereket ezqn a vidéken és no lehessen azokat az oieli szakaszra irányítani. A némot
kat. A Miusz és a Donoe szakaszán a Szovjet csupán az omhortartaluk-és hadianyag-elhasználásának fokozódását érto ol a nélkül, hogy be tudott volna törni a némot vona-l lakba.
A Popolo dl Roma a szicíliai kompszóigálatosokról
A »Popolo di Iíoma« a Messinai-szoroshan közlekedő motoros kompokról szóló cikkében azt irja, hogy ezek a kompok a katonák számára élelmet, fegyvert • ós hadianyagot szállítanak Olaszországból a szicíliai szigetre. A sötétedésig dolgoznak ¦ ózok a kom))szolgálatos katonák, okik jármüveikkel biztosítják a küzdó sorog számára az annyira szükséges utánpótlást. Egyik fontos feladatuk volt ezeknek 11 kompoknak a szicíliai
polgári lakosságnak a szigotről való eltávolitása. Válóban olsóvonalboli harcosok ozok á katonák, akik a Moss inai-szoros kompjain toljoaite-nok szolgálatot. Csak nappal Közlo-kodnok. a vizon jármüveik Szicília és Olaszország között, dacolva az ellenségig ropűIÓk támadásával. Az éjszakai szállítás ugyanis azért lo-hotetlen, morl könnyen összetéveszthető lenne az olasz csapatokat partra szállító komp idegen ogységok j>artra szállító jármüvével.
A szövetségesek nem tűrik a szicíliaiak semmiféle politikai ténykedését
nak semmrféto j>olitlkai ténykedését! nem, tűri ol. A fölhívás azonban világosai, kífojeatb, hogy a kormányzat egyik alapelve a fasizmus kiküszöbölése és u kormány reméli, hogy Szicília lakossága »folszaha-ditása« után folísmon, hogy saját éntokéljen áll a azabadság és a demokrácia\' oezményéhoz való csatlakozás.
Éhínség fenyegeti az uralvldékl orosz lakosságot
középső és alsó szakaszán a Ukossáttnak
az élelmezést helyzete rendkívül nyomasztó Az Ural vidékén valóságos éhínség lenyelet. Szibériában Is teljesen rossz az élelmezési helyzet.
ZüricHf)\\ú\\\\x& 22 (Búd. Tud.) Churchill az alsóházban egy kérdésre válaszolva kíjq-lontotto, hogy 11 Szicílián fölállított katonai kormáriyzatot a s«övou*é:ffi*já sek már hosszú idő olőt^ előkéisfiE tették. A szicíliai igazgatás, amint-azt Aloxandor tábornok fölhívása mogál lapította, szövetségos katonai igazgatást jolont, amely a lakosság-
Berlin, július 22 A Nemzetközi Tálékoztató Iroda jelentése szerint a németekhez átszökött szovjet katonák vallomásaihói kiderül, hogy a Szovjetunió élelmezési helyzete általában véve gyengének mondható A Volga egész
olmult évtizedben, amikor a gazda érdekében, továbbá külkoroakcnolmi és voiutórjs okoktól a koreskodolom és értékesítés rendszerét át kollott alakítani. Mindazonáltal a legális koroekodolemnok mindenkór nagy, Bót döntő szorepo volt az értékosités-bon s az uj közellátási, boszolgálhi-tásí ós tormolési renddel kapcsolatban ólotbelépott intézkedések még élesebben domborítják ki ozt a sajár tos magyar fölfogást.
Ez podig az, hogy magánkorosko-delomro szükség van, az értékesítés
oroszlánrészét erre koll bízni, viszont a koroskodolom létjogosultsága csak a polgári haszon határain belül állliat íonn. Ezt a gondolatot valósította mog a helyi éa körzeti koroS-kedók kijelöléso, az áruforgalmi központok lótesitéso és a koroskodolom ellenőrzése a nemrégiben megjelent rondolotok utján lieményi-Schnollor Lajos gazdasági csucsminisstor és j)énzügyminisztor is kinyilvánította, hogy a kormányzat felfogása szorint Hzükség van koroskeílökro, do csak valódi ós szakérté kereskedőkre: a
foloslegesoknolc el koll tűnniük. A szükségosoknok podig mog koll olé-godniök a polgári haszonnal, hogy az élelmiszer a lohotó logrövidobb Hton és lehetőleg kovés költséggol jusson el a tenneíőtÓl a fogyasztóig. A magyar rendszerbon tehát öh autonómia gondolata érvényesül. A koroskedő önmagáért, do másokért is dolgozik, hivatást teljééit, mog-szólgáíja a maga hasznát és egyben a magasabb nemzetgazdasági érdo-kek érvényositóje is egyszemélybon.
Bevitt: A szénhiány eltolhatja a háború végének Időpontját
London, JullOS 22
(Bud. Tud.) Ufvln munkaügyi miniszter kijelentette: s szőnblány wwtleg eltolhatja a háború vésőnek Időpont\' tát. rUnsroztatta, hogy kénytelen a
szénbányákban lö éves ifjakat Is dolgoztatni. Jelenléti 25 millió ember dolgozik Nagy-Britannl ábnn a háború szükségleteinek kielégítésére.
A tolató mozdony a kanizsai pályaudvaron ma délelélt kettészelt egy vasalást
Szomorú tragédia játszódott le mn délelőtt a nagykanizsai pályaudvaron, línjwn összeállítottak a szokásos módon a Budapest feló induló szorelvényt, a mozdony tolatott, amikor az ott szolgilatot tolio-sitó Sólyomváry János,\'az osztály-mérnökséghoz beosztott pályafonh-íartási munkavezető gondolataiba merülve ugyanazon a sinon járt, amolyan a azorolvény tolató mozdonya közlekedett. A mozdonyvozotŐ ugylátszik észrevette a Binek között monó xasutast, mert ismételten fütty-iolzést adott le. amit azonban 86-lyoinváry nem hallott. A vasutasok figyelmoztotó kiáltásaira nézett csak fel, a mozdonv már nagvon közöl volt hozzája, öólyomvárv futni kok dott, do a kövotk\'oző villanásban ol
éxto, olütötto, majd néhány méternyire magával hurcolta, ahol csakhamar korosztlx) fokvő holyzoíbo ko-ült ős a mozdonv kerekei derékban
kottószolték, ugy hogy az egy\'*? része a sinuktól íimon, a másik a sinokon tul feküdt véroson, egyik lábát is lomoUizotto a mozdonykorók. A mozdony megállt és az elősiotŐ vasutasok, akik borzalommal nézték a tragédiát, amelyen nem tudtak segíteni. Összeszedtók u szétdarabolt testet, majd jelontotték a főnökségnek. Csakhamar mogérkoztok a rendőrség tisztviselője és dx. UihAzy Sándor kir. tisztiorvos, akik a lioly-szini- vizsgálatot megejtették és in-tézkedéstlkro a szétdarabolt holttestei leszállították a lomotó hullaházába.
Valószínűleg még a mai nap folyamim a iNfAV üzloliguzgatósáya részérói ís kiszállnak Nagykanizsára,
A vasutas szomorú tragédiája az egész városban óriási részvétet váltott ki. Kólvomváry nős, családos orn.be\'\', két győrinek atyja.
A szombathelyi figyésziég tegnap üólntán kiszállt Hagykanlzsára
M-i égésit nap folytatta a kihallgatásokat
, Mint megírtuk, az illotékos szombathelyi ügyészség tegnap délután kíszélft Nagykanizsára vitéz Fo-renezy Lajos és Kiss Ferenc ismeretes ügyében, hogy a holyszinon folytassa lo a vizsgálatot, Kiss Fo-rene holttestének elleniét totéséro mindaddig nem adhatnak engedélyt,
amíg lujn. dönt nz illotékos halóság a boncolást illetóon.
ftrtosülésünk szerint az Ügyészség a Ixmcolós foganatosítását fogja in-dilvánvozni » vizsgálóbírónak.
Ma\'délelőtt és délután folytak a kihallgatások és csak lapzárta után tortónik döntés 11 továbbiak fölél.
171.163 pengő felesleggel zárolt Nagykanizsa város mnllévi gazdálkodása
Nagykanizsa város szánivovóségc mindenkor kitűnt ala|xwan kidolgozott ós a polgárság tchorbiróképos-sógőt logiiagyohb figyolemlioii tartó reális háztartási Költaógvotésóvoi, amit ugy a pénzügyi bizottság, mint a közgyűlés mindenkor elismert, lia tűnik ki a most lozárt uiult évi városi háztartási szi\'uiiiub\'wból is. Ki-dorül ubból, hogv a vóros vezetőségének gazdálkodása olyan volt, hogy a nehéz idők dacára is sikordlt 171.168 pengő fotoslogot olőrnip. Olyan eróduiény ez, amivel n<im minden vidéki város dicsokodliotik a mai körülmények között.
A miniszteri rondolot értelmében
Nagykanizsa mogyoi város is foi-oniolUi tisztviselőinek éa ajkalmur-zoltainak u fizetését és jiedig 30—25 százalékkal július olsojei hatállyal. A számvevőségen kidolgozták fa számfojtették az egyes tisztmplők-nok és alkalmazottaknak járó, ülőimén v többletet, ami öaszosou. minteirv évi ?00.000 ooiigö többletkiadást jo-lont a város náztaiti\'inál>an. Az\'orról szóló jelentés « legközolebbi városi közgyűlés elé kerül.
hízol kapcsolatban felemelték * miniszteri nondolot értelmében a nagykanizsai közszolgálLatási dijakat, mint u liólypőnz,\'vigalmi adó stb. tétolokot.
lövő héten lesz s nagykanizsai kereskedelmi iskola Igazgató-választása/
Mint megírtuk, a nagykanizsai városi kereskedelmi középiskola felügyel öbizottsága egyhangúan a harciéról járt és súlyosan \'iiiogsohosült Küronya István kereskedelmi iskolai tanár \'mollolt foglalt állást az igazgatói szék betöltése kérdésénél, ezzel is ki akarván fejozni a magyar Haza háláját a súlyos véráldozatot hozott katonafiával szemben, nki az orosz hadszíntéren vitéz magatartásával ismótolton kitűnt. A |tolgármoator a kereskodolini iskolai igazgatói állásra Kárt pályázatot hirdetőit. A pályázati haláridő lejárt. A jövő liúton választják meg az uj igazgatót. A választás eredménye nőin lehet kél-Béges. Kormány rondolot, miniszterelnöki Szó biztosítja itj imlim-
kor a front hőseinok az elsőbbséget de ajliarctérre induló kanizsai katonák búcsúztatásánál .is igénpUit kaptak hős fiaink, hogy tudni fogjuk kötolosségoinkot volűk szemben. Kz az olkötolozés is köti Nagykanizsa magyarságát, hogy legalább némi hála .08 olismorős főjében azt n. férfiul válassza a kereskedelmi iskola igazgatójává, aki rá termőt tsAgén kívül harctéri szenvedései vol jogot szorzott ahhoz, hogy olőbbro jusson a polgári élet frontján is.
A\' nagykanizsai magyarságnak meg koll becsülnie azt a nagy-nagy áldozatot, amit Küronya István mindannyiunkért hozott a vörös jx>-kolban. \' \' \' *
Előkelő vendégek a továbbképző kántortanfolyamon
Hatalmas vihar vonult végig az éjszaka Nagykanizsán
Pénteken reggel 7 érakor ünnepélyes requtem az egyházmegye meghalt kántoraiért
Koronázó templom karnagyának szemelvében. 0 nélküle ez a tanfolyam születhetett volna. Boldog
Amint a forró kánikulai időből /következtetni is lehetett, a két ízzé forróságu nap után tegnap osto csakhamar megváltozóit az idó és BÜrü felhők lotiték el az égboltozatot, míg 10 óra körül kitört a vihar, amely északnyugat folól jött és mintegy éjfélutónig tartott. A szélvész .oly erős volt, hogy nemcsak kárl leit a telefonhtizalökhan, me-
lyekéi főleg a Kisfaludi-utcában, a Katonarét egyes utcáiban megrongált és több" bolyon rövidzárlatot okozott, do kémén\'vokel, cégtáblákat sodort le. A hatalmas orojü vihar dél felé húzódott ol. Az osó 10.4 m/m volt a kanizsai meteorológiai állomás följegyzése szerint. Az eddigi vjeioniósek nagyobb károkról még nem számoltak Ik>.
! Az országos JelcntŐsógtfel bíró kán I tortanfolyam mind szélrsobb körben \' váltja kl érdeklődést. Mint már Jo : lentettlik. kedden Kreutzer Dezső ka-\' nenok látogatott el az olőadásokro, ma, I csütörtökön pedig dr. Babits Endre kir kormány főtanácsos, kanonok Jelent meg a hallgatók között Őszinte örömmel és megelégedéssel üdvözölte a tonlo-lyamol és niogológodeKÓt fejezte kt a nagyszerű és nem várt eredményeket mutató továbbképzés felejt
Péntekeu délelőtt a megújhodott ma-" gyár szent zene egyik vezé-n^kja látogatja meg a tanfolyamot: Bárdos Lajos zeneakadémiai tanár, a budavári
örömmel vArJk minden előadó és hallgató ós minden zenebarát, aki Bárdos tanárt eddig esek müvein koresztfll és a rádióból Ismerte. 1
A tanfolyamon megjelent kántorok moahalt elődeik emlékének áldoznak, amikor cls\'i, nagyon szépen megtanult gregorián reqqiemflt ünnepélyes gyászmise kerotébua adják e\'ő pónte\'en reg-Hűi 7 órakor a Jézus Sdve templomban. Vezényel TUcz Alajos karnagy és orgonál Pécsy Sebestyén orgonaművész.
á német középosztály háborús áldozatvállalása
A német Gazdaságügyi miniszter utasította az illetékes hatóságokai, hogy fejezzék be a német kereskedelemben, kézműiparban, Idegenforgalomban, H egyéb foglalkozási ágakban az üzembe*zünletéat.
Ezzel kapcsolatban hivatalos berlini helyről a következőket kfizlik:
Az Üzembeszüntelesek alkalmával a német középosztály különleges szolgalatot tett minden erőnek a győzelemre való Összpontosításával. Az ezzel egy üti járó áldozat anyagi és szellemi Javakban súlyos volt. A birodalmi kormány kénytelen volt ezt az áldozatot megkövetelni a középosztálytól, mert a hadvezetés parancsolóan megkövetelte minden tartalék mozgósítását. Fontos követelmény volt, hogy a legrövidebb időn belül a legnagyobb eredményt éljék el. A dolog természetéből következik, hogv nem volt mindig elkerülhető a szigor. Ma azonban hálás elismeréssel állapitható meg, ho^ya középosztály áldozatvállalásával igen tekintet ycs, uj erőket bocsátott a hadvezetőség rendelkezésére. Az UzcmbeBzUnleté-
seket kizálólag a háború kemény szükég-szertlsége parancsolta Mindazonáltal semmi esetre Sem tekinthető ugy. mint valamely alapvető rendszabily és nem változtat azon a nemzeti szocialista állásfoglaláson, liögy az egészségen középosztály fenntartása a német gazdasági politika alapvelő tétele. Ezt világosan megmondja és örök Időkre lerögzíti a pártprogram lö, pontja. A német államveze-töseg tudja, hogy a kö\'éposztály széles, önmagában eros és felctőssségtetles rétege, mint összekötő láncszem, Németország társadalmi felépítésére soha nem nélkülözhető. A középosztályból igen sok nemzeti szocialista harcos küzdötte fel m\'gál a némel nép verelőinek sorába. A német kulturális és gazdasági ciucsleljc-silmények ereje a középosztályban gyökerezik. A győzelem után tehát az államvezetés első feladalai közé tsrlozik, hogy kárpótolja a középosztályt háborús áldozatáért és hogy ezt az osztály! jelentőségéhez mérten bekapcsolja a béke hatat-mas épitő munkájába.
Cséplés! anyagok, olajok, jjcsfpok, golyósosapágyak
T!N<-J-F!R-U.LLMANN wwkeresfcedésben.
Hoflierr-gípek télre és tavaszra már most elöjegyzendők
A nagykanizsai városi 7atzeisko!a értesítője
Egy kisebb nagyobb közösség — legyen az falu vagy váras -— kultu-rájánnk fokmérője az, hogy a benne élo ogyodok milyen mértékben \'érdeklődnek » művészet — igy a zehomüvészot — iránt s mennyire teázik azf mindennapi életük szerves, kiegészítő részévé. Különös örömére szolgálhat minden kulturom-bornok, ha azt hallja, hogv egy közösség tagjai mind nagyobb és na-g\\ obb érdok lödést tanúsítanak az egyik logmüvészibb művészet, a zono irányában. Annál nagyobb az öröm, ha az omlx>r azt lálj\'a, hogv Dz a közösség az ö városát jelenti. Kiöltünk fokszik ugyanis a nagykanizsai városi zeneiskola 1042--43. évi értositőio, amolynok minden adata úgyszólván erről szól.
A Vannay János igazgatása alatt álló iskola "évről-évre nagyobb fejlődést, mutat fel, mind a növendékek számának gyarapodása, mind podig a saját liirneyiíiiek tövjödóso révén. Ebből a szempontból, azt^hisszük, >olég ha fölemlítünk annyit, hogy a tanulók létszáma az .elmúlt tanév folyamán Nagykanizsán 87-tol emelkedett az azelőttihez viszonyítva. A hírnév emelkedését hizwnyitja viszont az, hogv Csáktornya kéi>viso-lótestülolo fiók zene iskola fölállítását kérte Nagykanizsától, amolynok igaz
gntiisát ugvtinusak Vannay látja el. EliUb az üj fiók iskolába 68 olyan uj növendék iratkozott boa akik niég nom járlak zeneiskolába. Annál szombelünóbb ez az urodmény, ha látjuk azt,, hogv iskola ozt milyen körültnénye*r\'közötl érlo ol. Több régi, bevált tanárát volt kénytelen ugyanis nélkülözni, akiknek ó pótlásáról csak nehezen tudott gondoskodni. Do minden nohézségoa győzedelmeskedett a kultúra szolgálatára szontolt akarat, amoly sohasem ernyedt ol.
Sikerrel szeroixdtok a növendékeit 11 közönség elötl tartott iiangwrso-nyoikon, amelyet betol rendeztek ai év folyamán. Lieoális jcllogü matinékat \'fa tanári hnngvorsenvöket is szokott az iskola rondozni. Ez óvbon azonban, tekintettel a tanárhiányia és a növendékek nagy létszámára, csak egy lieoális .matinét tudlak tartani. Csák.toruyán egy növendékhangversenyt rendeztük, míg ogj ünnepi est kérőiében nagysikerű hangvorsonyt lulott a tanári kur. Az az iskola, amolynok iNagA-kJuiizsúii 184 ós a Csáktornyái Hóknál 66 iió-vondéke volt, jogosan mondhatja, liögy oz a nem kisméretű látogatottság az ő kultumiunkájának Tcgtel-
joaebb olismeiése.
(p-t)
KESERÜVII
1943. július 22
ZALAI KÖZLÖNY
Az Országos Magyar Sajtókamara Évkönyve
iiiotí jelent 1A48 évre in, ezúttal no-
KVodí2ben. A vaskos kötőt a Kormányzó, a hősi halált Imit Kor-niányzonolyottos színes mélynyo-piásu arckepBit u magyar sajtó vallomásaként viaoli az oljon Kolosváry-Rorcsa Ijíihálynak, a Sajtókamara minőkének »A mi höseink« cimü ¦>goinlékozésévol. A tovébbiaklmn [spár Jenő, » SaJf" Bató~f6titl.á.ni boáz a)
int\'!;
(JtlS!
Sajtókamara igaz-sszájnol a/, elmúlt Wztendú. kamarai életéről. Ez a beszámoló igazolása a kamarai gon-(tólatbon megvalósult nemzeti aájté-oszményok gyakorlati orojének és értékének és hü tükör arról a aok-iráiivu közösségi munkáról, ami a Saitékamarában pillanat megállás nélkül folyik a sajtó frontján való neirrzoti építkezés jegyében. Inmor7 tóti az Évkönyv a Sajtókamara ós a hozzá tartozó ujságiró-intézmé-nyok szorvozotét, közli a kamarai tagok lwturond.es és szakosztályi névsorát, az írói novek jegyzékét, utatisztikai adatokat, a.magyar la-l»k botüsoras és szakmai adatalt, valamint a sajtókaniarára vonatkozó törvényeket, rendelőtöket és a Sajtókamara kötolozé erejű határozatait. Az Évkönyv 4(X) oldalas terjodehno módot nyújt " kiomolkcdöbb sajtó-cA-ményoknok és á snjtékumarai éle! vozptéipok fénykÖp-melléklote-kon való meg isutor tetősére is. Hasznos szolgálatot tesz az Évkönyv a szerkesztői Íróasztalokon tul is, hivatalokban, tostélotok könyvtárában, mindenütt, ahol a sajtóval kápcso^ latos kérdések folmorülluHnok. A könyv kötött példánya 20, füzötton 10 pongös árért csak az Országos Magyar Sajtókamara utján rondol-ho\'to meg (Budapest, VI., Andrássy-.s 101.).
Muzsikaszóra
több tejet atf a tehén
A: állatvilág kutatóinak régi kedvenc kérdése: hogyan viselkednek
a: állatok a zenei hangokra, a muzsikára. A Tclefunken-ftutalóinté-zet érdekes jelentést -tett közzé a vamkbeut, amelyben az intézet vezetője nyilatkozati kísérleteiről:
— Az állatok nem egyformán viselkedne}; zajokra és zörejekre. Erre először jfi macskám hívta fel a figyelmemet. A )dégiveszé.lyl« jelző tziré na jeltől annyira megijedi, hogy elbújt, a tarokba, vagy miami Inttor alá és csak a >wcszely elmulf jelre jött elő rejtekhelyéről. Ila csak utánoztam a szirénajelekei, ugyanezt a hatást értem cl nála.
— Kővetkező megfigyelésemet barátom kiskutyáján teltem. Ez az áltat farkát behúzva szűköli és viny-nf/ogolt,yvalahányszor barátom be-kapcioltajkiöregedett recsegő rátlió-ját. Próbaképpen magammal vittem kh táskagramofonomat és eljátszottam a kutya előtt néhány kitűnő, laxsvütetnü és nyugodt diillamu hanglemezt. A Itatás meglepő volt: a kutya nem menekült\'a zené elöl, sói odatelepedett a gramofon elé és lelszése jeféiU ttangos, éneklő vonítással kisérte a hangversenyt.
— Teheneknél valósággal megdöbbentett a zene Itatása. Szemüket forgatják, egész testük reszket az izgalomtól és maguk is igyekeznek dallamos hangon bőgni. \'Ha fejés közben hallják a zenét, ^bővebben adnak tejet — igy hál csak ajánlani leltet minden majorosnak, hogy tehénistállójába rtzarcltcssen rffliö-lutngszóról.
— Lcgk&lveachb élményem azon-l>an kétségtelenül a hallyurcset volt. Nyári szabadságomat a tengerparton töltöttem és napközben táskagramo-fonam •zenéjével szórakoztam. A kong odacsábított egy hattyút, a mely -nap-nap után hűségesen a parthoz úszott és még a legizlcfe-*ebb falatokkal sem Ichetett-elcsalo-í/al/ii a zenegép közeléből.
Halálos szerencsétlenség gzéaarakás közben
.«ÍSflr«raenul lBtT4i 74 éves tapolcai töldműves unokaöccsevel szénát rakott szekérre a réten. Már végeztek munkájukkal, csupáa a szénának lerogzt-Mfft-volí hátra. Az- öreg Körmendi a BMOWZekéj; tetőién, öccse pedig a földön feszítette a kötelet, amely a ?ynmórudít öjsszehuzatta. Véletlenül olyan erőaen níéghuzták a kötelet,
hogy a nyomórud elpattant 6s Kör-meadi Istvánt a (elszabadult rud-darab lolökte a szekér tetelérfil. Olyan h/.o-raacsótleaUl esett le, hogy gerinctörést szenvedett Azonoal hazavitték az esz-mólodon embort, azonban a pernek alatt megérkoz^tt orvon* segítségre mát nem volt szüksége, mert rövid Tdö alatt meghalt.
Natasa nyonyapezet,..
Itftalntajf rolwmuzqtfanz vállftllfozáa az orvlövészek allén
(A Tábori Ulaág legutóbbi számából köztitiuk az alábbi érdekes riportot.)
Hetek óta orvlövészbanda garázdálkodott a vidéken. Utakat aknázott alá, vasútvonalakat robbantott (el, őrszemeket lőtt le orvul és nem tudtunk nyomukra akadni, amig egy haladon meg nem Jelent: Natasa.
Valamikor gondosan ápolt hala Uus-teketén hullott vállaira, az arcára az Izgalomnak lázzal színesített tüze és a szemeiben, azokban a megcsodált, iné lyea U1Ő, tolónk, rindttoktmotU szemekben megcsillant néhány kŐaycsepp,
Elmondott mhul-nt egylolytában és senkt sem kételkedett Kávaiban. Csak neztak. néztük perceken keresztül, ezt a bandltatanyárol elszabadult .leányt, huszonegy esztendejévol, vakmerő bátorságával és rendkívül értelmességé-ve). Amiket elmondott, addtg la sejtettük, de a bolsívjtita borzalmuk és állati kényszer rideg valósága mégis vő-idarázott rajtunk. C
Igy kezdődött Natasa története, a melynek itt az orosz raoosüirak útvesztőiben vetett végat a böal ba\'ál.
Nök a banditák között
Moszkvában, a bolsevista építészet hatalmas egyetemi palotájának hallgatója volt Natasa, amikor kitört a háború, laoltónőaek kószUlt. Oroszon ki-vtiL németül, franciául és angolul beszélt már akkor. És ez volt a veszte. 1942-ben, amikor a német véderő rettenetes szorítással préselte össze a szovjet haderőt, a Kreml nem válogatott a védelem eszközeiben. Mindönkit beállított az orvlövész mozgósítás ezredeibe f-s elsősorban a nőket. Diáklányokat és fiatal uiuokásnőket. Natasa, mint több nyelven beszélő nő, az egyik bandnpa-Mücsnokaághoz kapott beosztást, mint tolmács.
És itt kezdődött a borzalmak eszten-
deje. A kegyetlenségek, az orvgyilkosságok, a kivégzések, robbantások, ak-názáaok legkülönbözőbb fajtáim tanítottak ki őket. Természetesen brutális kényszerrel. Elfogott katonákat kellett nekfk közvetlen kőzetről lelőni és a foglyoktól vallomásokat kicsikarni, bármilyen eszközökkel Is.
Azután, amikor a rengeteg vér- és hull a látástól elvakultak, a vállalkozásra vetették be Őket Repülőgépekkel vitték ókot sz ellenaég hátába, robbantások, orvgyilkosságok, faluk felégetése, kivégzések voltak a böhórpa* raocsok- Aki nem hajtotta végre, kivégezték mindenki szemeláttára, előbb azonban .vadállati módon sgyonkinoz-ták őket. \\
És egy-egy Jólatkerült munka után következtek a tivornyák. Állati lerő-szegfdéelg. S Ilyenkor Jött a nők második szerepe : szeretőknek kellettek 1
Natasa Itt eltakarta as arcát, zokogás rázta perceken keresztül.
— Nem bírtam további Megszöktem.
Tavasz óta Itt dolgozom a moceárvl-dékeu. És most Itt van a rejtekhelyük. Napokban készülnek támadásra és mo*t tivornyáznak, előre Isznak á sikerre De most megbosszulom magam I...
Ezt mondja összeszorított fogakkal, megmerevült arccal, mintha a Bossza élő szobra lenne.
K-s meg la bosszulta.
Masnip, méií a vörösképtl bajnál előtt, egy vakmerfi rohamazakasz Indult neki az lngoványnk Natasa vezette őket. Pompásan Ismorto az utat, Nem-Bokára bolordultak az erdőbe. Valamennyien tudták, hogy bízhatnak Natasában, mégis fürkésző szemmel mentők utána és géppisztolyaikat állandóan lövésre készou tartották. Hittek Natasában Senki s»m tudtn megmondani miért, csak a szemébe néztek éa mentek utána.
A déli nap már átbujt az erdő sürü fát köz-OH, amikor Natasa megállt.
-- Zgycsz Jeszty lyil — (tt vagyunk!
Natasa pár lépést tett, siélhuzlaa cserjés bozótot és előre mulatóit.
¦— Ott, a födhányás a bandatanyai
Odanéítank és csak bámultunk: a földhányás\'Oldalán deszkadaratiok, rudak, néhány öss/elon puskaagy, hamurakás és sehol egy ember.
Natasa rucám Agyarázta: cz c«k álcázás, a bandatanya a felégetett földerőd alatt van, ott\'a kormos, összedobáll kő-raká-i alatt van a lejárat I — Hát az álcázás kilünO, soha senki nem gondolná,
A banditák tanyá/án
hogy a leégett erőd alatt van a vidék legkegyetlenebb orvlövészeinek a tanyája. De most megvannak.
Natasa mcgmigyarázta: a kőrakást kt kell robbantani és fogva vin az . egész banda. Ez az cgvctlen kivezető útjuk. De még várni kell I Belapultunk a fák közt, készülődtünk és az izgalomtól kipirult arccal Hgvellük Natasát. Mintha állandóan ezt csinálta volna: mint a kígyó kuizott az á^ak közölt, a fdben, elöro. Egy vastag, terebélyes lombozatú iához ért: valamit kereseti, a kérges törzsek között: Megvan I
Natata itthagy bennilnkai
És ebben a pillanatban lő/és szakította félbe az erdő csendjét. Natasa véresen hanyatlott a fílbt. De mi sc.n késlünk. Oéppiszlolyzápor szakadt a tercbélyei fa-lombra, ahonnan a lövést hallottuk Nadrágos, vadképü nő zuhant le a fáról. Őrszem volt.
Most már sietnünk kellett. Széles tölcsérbe vágta szét a robbanás a föidalattl tanya könyiüsát, kézigránátjaink sürlln hullottak a homokfüjtbe. Tizenkét bandt-tát megtilt a robbanás és a kézigránitok, kozlük Üt nőt Húszan kerültek fogságba rengetek fegyverrel, lőszerrel és élelemmel. Kézrekerüli azonkívül a banditák bú-
vóhelyeinek vázlata ís. v-.
De Natasa meghalt.
Utólag vettük éBzre, hogy a (ölderod egész környéke alá volt aknaivá és robbanás egyik zsineg húzására következett volna be. Ezt a zsineget szakította ketté Natasa, amit a lelőtt batidltanönek kellett volna meghúznia. •
De nem volt ideje. Natasa megelőzte és bosszút állt,
Natasát hazavittük és az egyik napsütötte, vsdvhágos domboldalon temeltUk el. Azóta minden reggel Iriss virágok borulnak Natasa sírjára...
Szabó Sándo
DRAVJIVOLGY!
VILLAMOS ARAM-SZOLGÁLTATÓ RT.
Arimizimlák flzotóso, raklamáolók, WHnJotenttiwk, sziInzarO falvllágosItO mlndon villámon kordonban délelBH 8-461 délután IB óriiig.
Cs»ni:a>y-ut si, telyfaw 294.
SPORTÉLET
Az uszástudás éi nemzetvédelem
(Készlot dr. Rudolf Leránt egyetemi m. tanár VIÍ. 10-iki rádió olóadásából.) Mint az Alexander von Humboldt világösztündíj több évi nyorteso. a berlini olimníász időjén kint élve Nómoterozágbah, igen élénk részt voltom a világ minden tájékáról Ösz-szosoreglett ösztön cl ijasok tudományos búvárkodásban olmélyülŐ élo-télwn. Ebben a tudományokban ol-vont társaságlMui —* amolynek tegjai közül igen sokan voltak a külügyi szolgálatra készülők, illotvo külüg}"! szolgálatiam iíllóak — BOtia nem tapasztalt, jiépszorüségT-o tettünk Szórt mí magyarok, mikor Csík nagyszerű győzelmét elérte. Idegen ösztöndíjasok is mologon gratuláltak nokünk (•» bámulatosan könnyű alkalmunk adódott, hogy a felkeltett érdeklődés folytán megismertessük az érdoktödóköt fi niagyarsi\'ig nagy BorakérdésoivOl is. Népszerűek lettünk a sport, az úszósport által és ezen korosztül ozt az alkalmat ki-hnsználhaltuk nemzeti projxignn-dára! - Ekkor lettem igazán, a maga élő valóságában olőször, hogy a sport valóban: diplomáciai tényező Ez a folismorés mőf^ azokat is az úszósport lelkes hivoivé telte, akik a sjxirtol pgyútttdában nem kedvelték és ez a meggyőződésük lépten-nyomon megorósjtést nyert az ogész, külföldi tartózkodásuk ideién is, — miként orról nekom később itthon számot adtak.
Ezt tartom ma is, az uszónport és általában a sport egyik legfőbb jelentőségének. \\
l)o az uszósportnak még számos más^ a társadalom élotében fontos .szoropot játszó kiomolkedÓ sajátossága is vaj).
Ezek között a legelsőnek kell mog említenem honvédelmi, közelebbről: ii harcászati jolontóségét. Nom uj kololü felismerésre utalunk ezzel, hisz (p. hon foglaló, .ösoink harcaiban is nagy Hzorc]x>l játszott az úszás. Csak két adatol emelünk ki a magyar tŐrténolombél; éspedig a log-regibb magyar históriás étiokok ogyi kőt: »Eriok Pannónia mogvétoléröl* ciinüt. amely szerint a Dunántúl moghóditásáni induló éseink »Kolon-földön a Dunán átkolénok«. Kolon-földön elsősorban a mai Lágymányos értendő.
Mai nyelven szólva: nagy úszóéikor volt Búvár Kund telte is, aki 1052-l)oii L11. Henrik hajóit Pozsonynál egymaga megfúrta. — öt, Búvár Kundot, ózon tette folytán, valóban a mai uszóideálnak tekinthetjük, morl öboniuTmegvolt a hősi merészség, 11 magyar Tondülot, a lángoló hazaszeretet és a kitünó uszástudáa, tehát mindama tulajdon-
Mimósza
kézimurikaszaküzfei Nagykanizsa Csengery-ut 4.
#
Fonalak, Géphimzés, Függönyök, Hu rk o Iá s, Párnamontirozás.
ZAUM KÖZLÖNN
19-Í3. július 22
Bagóit, omolyokot- ma is olvánink aszóinktól.
IV>1V nioilorn harcászat is hóvolko-dik olyan ofieioótryokkel, amelyek az uszáslndiis fonIohhiigát igazolják. Mogomlitjük itt: Singamir, Honkong bevételét, ahol kii. lön lógóson kiképzett japán katonau\'szók voltak a bi« koros ostromlók. Do szemléltető példák orro: az isonzói csaták ós általában a hidfő alakitásokkal kapcsolatos kemény küzdelmek.
Gyönyörű kész Nyári ruhák Kosztümök Blúzok Pongyolák Szoknyák Nagy választékban
-né/
A nsgykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
2494/1943. tk. szám.
Árverést birdefmény-kivonat.
Németh Józtcf és nelc Bzill. Talllán Ilona végrehajlatúknak Boll Józiet végre-híjtást szenvedő elten indítóit végrehajtási ügyben a telekkönyvi hatóság a végrehal-tató kérelme következtében az IJrSULX. t.-c. 146". §-a értelmében a végrehajtási árverést 3000 pengő tőkekövetelés, ennek 1P41. &vt no/ember hó I. napjától járó 5% kamata, 149 P 80 l. eddig megállapított -eer- éi végrehajtási és az árverési két-vényért ezúttal megállapított 20 pengő költség behijtíBa vegeit a nagykanizsai 12128 íztjkvl 8719. hisz. rétre 1000 P, n. o. 8804. hraz, szántéra 1000 P kikiáltási árban elrendeli.
A tkvl balóság az árverésnek a Ikvi hatóság hivatalos helyiségében (Törvényház, löldiz 1. sz. a|tó) megtartására 1943 évi augusztus hó 18. napjának d. e. 10 óráját lőtt ki és az árverési feltételeket ¦z 1881 ;LX. t.-c 150. §-a alapjáu megállapítja.
Az árveiésl fellételek a hivatalos órák alatt n telekkönyvi hatéságnál (Törvényház, fii., 1. bx. ajtó) éa Nagykanizsa m. város polgármesterénél tekinthetők meg. (1881 :LX t.-c. 147. §. g) pont.)
A telekkönyvi hatóság e hirdetmény egy példányát Kifüggesztés, egy példányát pedig az árvetést feltételek meglektnthetése végett Na];y»a.ilzia ni várni pj\'i\'Armeite-lének, tovaobá egy-egy pűidiinyát szabályszerű közzététel végett Na&vrécM, Palin, Sormás, Murakeieizlur községek etOhárósigal-nak megküldi, végül az árverési hirdetmény lüivínyszerllkivoiiníát a Zalai Közlöny clmll helyi lapbán egyszeri közzététel végett a végrehajtató képviselőjének kiadja. (1831: IX \\.\\ 152. §. !908 : XLl. t.-c. 23. §)
At árVeréil feltételek a következők i
1. ai árverés alá eső Ingatlant a kikiáltás! ár 1/s-inál alacsonyabb "ron eladni nem lehet. (1908:XLl. t.-c. 26. §.)
A tkvl tiatöság tigyelmezteti az árverés! vevőket, hogy a katonai hatóság előzetes hozzájárulását szerezték be, mert ha a katonai hatóság a vételhez hozzá nem járul, az átverés költségei a bátiatpíntből lesznek levonva.
2. Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy a; 1911 :1. t.-c. 127. tj-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaptrostxin - a kiküldöttnél te tenni, vagy a bánatpénznek előleges bírót letétbe helyezéséről kiállított leteli elismervényt h kiküldöttnek átadni és nz árverés! íeltéte\'eket alálrnf. (1881: LX. t-.c. 147.. 150,, 170. §§; 1908: XLl. t,c. 21. §).
Nagyaanliia, 1943. évi március hé 27-én. Dr. Wéber Blek a. k. ktr. Jblró.
Agyonütötte a harmadik feleségét egy 71 éves zalai gazdal \'
ItodŐ József 71 ővos rédicsi gazdálkodó állandóan rossz viszonyban volt harmadik foloségévol, az^ 67 ővos Bogár Katalinnál* A szőlőbirtok folo\' ugyanis az asszonya yolt, aki soliasein volt olégodotf a férje munkájával. A gyakori veszekedés odáig fajult, hogy az asszony többszőr éheztette az öreg gaztlat. Egy napon, április 0-án, munkakozlxm az asszony ismét Iwlokölött liedóbo, aki orro rendreutasitotta, Szóváltás támadt közöttük, majd JJedó egy
kapával tejbevágta a íoleségőt, aki eszméletlenül esett össze. Az asz-szony az orvoshoz való szállítás közben meghalt.
A zalaegerszegi törvényszék most tárgyalta a bűnügyet. A 71 ővos földművest bűnösnek mondta ki órös fölindulásban elkövetett, haláltokozó súlyos testi sértés büntellóbon és tekintettel az onyhtt, körülmónyok-ro, II havi börtönbüntotésro itéllo.
Az itólet jogerős.
HÍREK
napirend:
Éjjeli gyógyszerei ügyelőt:: Ma az őrangyal gyógyszertár Doák-tér 10. szám.
ttakamxsaa a* ottani gyógyssaa-v»j állandó ügyeletesizolgálstottart
Naptár. Július 22. Csütörtök. Rém. kit. M. Magdolna. - Protestáns M. Msgdolna.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van raggal ¦ órától este 6 óráig. (Hétfő, azurds, péntek délutón ós kedden egéai nap síknak.) Telefon: 560.
Jó kis föld, egy-darab
A vén kanászt csak eltemették. Nem is sírt érte senklsem, csupán, amíg a hullaházból
sírhoz ért, szép csendesen kongott a kis létekharang halk, tiszta hangon; színezüstön ; iling-galang, giling-galang,..
(Más nem siit érte senkisem.)
Rokon, lestvér, utódok ? Senki. Nem volt szegénynek senkije, csupán a kis-bojtárja ment ki, ki nemrég bandukolt vele a makkosban a fák alatt. Most árván állt a gödre szélén, Kezében elnyűtt kis kalap. (Nem volt szegénynek senkije.)
Kürtszó hangzott a makkos erdőn: legeltetett az uj kanász. A kajla, régi tülköt fújta s valami gyenge ugatás y
verődött halkan a sir/g. Nem vette észre senklsem, de elbúcsúzott mindenik. (Legeltetett az új kanász.)
A régit meg csak eltemették. Lett. jó kis fö\'dje, egy-darab / Ez volt egyetlen kívánsága, mig élt. S a sors adós maradt. De nem is kérdi senki már : becsületéért, hetven évért a vén kanásznak hát ml jár? iLctt: „jó kis földje, egy-darab I")
Nagy Márton
— (Klgyóméreg Ischlász ós epilepszia ellen); -V
Berlinben van a világ legnagyobb ki-gyótelepc, ahol Ifibb mint ötszáz mérges kígyót tartanak. A kígyók mérgét rendszeres időközökben elvonják az álladói és az így nyert mérget részint kísérletekre használjak fel, részint gyógyszereket készítenek belőle. A csörgőkttiyó mérgéből\' előállítóit „epileplazil" készilmfny például kilünöen bevált az epilepszia gyógyílására. Lej:»jabban olasz ludósok kezdeményezésére a viperák mérgével folytatnak kísérletekei Ez a méreganyag hatásos fájdalomcsillapítónak bizonyult egyes idegfájdalmak esetében: a belőle nyert .viperául" meglepő slkerckit biztosit ischlász, arezsába, Izületi gyulladások és ideges as/lma esetében. A kigyrtmérgek gyógv-hnlásának kielemzésérc irányuló kutatások még távolról sem zárultak le és a szorgalmasan folytatolt kísérletektől további meglepő eredményekel várnak.
A kiadmány biteléül:
Lcbociky
— (Jegyzői kinevezések Zalában)
A belügyminiszter Bcnkő Jánost Dráva-vásárhely, Selényi Józselet Kotor, Harmath Jenőt Légrád nagyközséghez községi Jegyzőnek, Kovács Jánost a ligetvári, Kuszák Istvánt a murasiklósi, Oláh LajoM a mura-szentmáriai és Szüts Miklóst a muraszent-mártonl körjegyzőséghez körjegyzőnek nevezte kl.
(Orvost hír)
Dr. Majoros János belgyógyász szakorvos szabadságá\'ól hazaérkezett és ujbÓl rendel. , (:)
tisztítsa
/meg szervezetit a bslekbo« / felhalmozódott salaktól, ha \' atoct t» *pp«" aikf^lnáémi
— (Ml okozza a végtagok „olzalbba-dását" ?
Ki ne Umerné azt a kellemetlen érzést, smlt a vépvagok elzslbbadása okoz ? Ezt a zsibbadást rövid idő múlva, ha a véglagorst mozgásba hozzuk, kellemetlen bizsergés követi, ami még a tegfegye\'rnezettebb egyén számára ls elviselhetetlen. Ml okozza a végtagok eme zslbbudásnt ? A felelet Igen egy-szert!, mert n zslbbadáii okozója a motorikus Idegekre gyakorolt minimális nyomás Az ember azonban eleinte ebből nem észlel Bemmit, mivel az Ingert a motorikus Idegek nem továbbítják. A tartós nyomán által azonban az Ideg annyira megbénul, bocy az Izmok részére nem toTábhlt többé moagásl Ingert. A szenszlbills Jtlugszélak azonban a mozgás alkalmával észreveszik a változást, ezt Joliik m Idegközponttal, hogy olyan Irányítás történjek a tagok Izmainak mozgalmára. Ezek a Jelzések kellemetlen blzsurgós formájábas Jelentkeznek, mert a azenszlbtlls, köz-
Aranyat, iiiitit
legmaguabb árban veszek.
Vékásy ékszerén
„. városi mqgzo csütörtöktől-
22- 25-ig--vasárnapig
á szezon kimagasló filmje I Paula Wessely mesterjátéka ÉRTSD Aktuális vtlághtradó
:: tö.iddiioit kesdste köznapokon f 5, ?7, ,Í9, ttawdrrrar ?3 , ?5, ?7 és f9 <ir<i»o-
porjti 6« motorikus Ideg.zálnk közöm ogyüttműkttdéBben zavar all leDn T vógtaRok erőteljes mozRatáeival az\'oal ban. amelyek a?, elzsibbadt v^Bbioh, mcglniIltlAk a vérkeringést, rovnl.,~ helyreáll Ismét az Idegszálak nifhk dése. (MNK)
KÖZGáZDáSÁG
A vámörlésl százalék rnee. állapítása Zala területére
Zala vármegyo közellátási kormány, biztosa 1660/kt. 1943. számú rendeieift. vei Zala vármegye terllletóro a vírn-Őrlést ugysógVKen az alábbiakban álla-pltottn meg: 1) búzánál 75 s-azaiék amelyből 3ti százalék Ifnomllezt, nth helul legfeljebb 1 szézalék asztali drtrn ós ^15 százalék EB llüzt, a tovtibblalt-ban egységes korpa; 2) rozsnál 70 (»4, zalék egyiiéges rozHkenyArll«7.t, « íq. vábblakban egységes korpa.
apróhirdetések
ÁLLÁS
Hlfutól«*i*yt felvcBi Rélh Laura ki-lapazalon, Bazár-udvar. |f,
AlknlmeixáBt ker-ea egy 12 és egy
3 éves gyermekével szorgalmat, mindenképen megbízható édesanya. Érdeklődni 1 ferences-plébánosnál. 2397
Egy Jó állapotban levő dlváav fuli-nyos áion áladé. Fő-ut 1. sz, 2403
Kifutófiú azonnal felvételik vitéz Téth tUsierkercskcdésében. 2400
Karaatlnk BialagfUrészen dolgozni tudó asztalost, vagy begyakorolt fsgép-munkást. Hungária kefegyár, Siemwe-u.4.
2408
Héimaaterl állást keretek lakatul Clm a kiadóban. 2442
ADÁS-VÉTEL
Idei száraz anyaroicsot veszünk. -Megbízóit: Bányász Ödön Nagykaniut. Magyar-ntca 117. 1397
Jéguakréorak, 120 cm, msgai, egyajtós, kaphatók Savolász Jóuelnci, Zrínyi Miklós-utca 2. 2396
KÜLÖNFÉLE
Eiveswatt egy dib. vasszekrény-kulcs. Beaiolgáltatéja Jutalomban részeiül a kiadóhivatalban. 2441
A káromkodást Iftten
et« w t^vvánv hűn**\'-\'-\'
Nagykanizsa megyei vörus polgármesterétől.
ad. 10040(1943.
Tárgy: V. hivatalszolgák és kei-betltők részére ruha kcszittsc
A vároti hivatal szolgák és kéioeiH* részére 21 rend siővctbél készilendí egy kabát, egy mellény éa egy nadrágból tUO ruha készítésére versenytárgyalást hlrfle-tek. A wükaéges szövetet és bélta-any*-gokat h város bociátja icndelkczésre, aj«\' latot ciak a munkára kell tenni.
Zárt Írásbeli ajánlatok 1943. július 28-ia déli 12 máig a v. Iktatúhlvatalban «)JJ-tandóx be. y?W ¦ . M
fe^sgykUizsa, 1043. július 20-án. ;"JLj
;.; Polganuester.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP, lüadja: „KoiBazdasáalft-T. Maoykaaim"-
Felolöa kiadó: Zatu Kirory. Nyomatott: n „KBznazdasatjl II. T. Nanykanliw" nyomdájában Nasykinlisan.
(Nyomdáért letel i Zalai Károiy.)
Peladó :
Beilokosat:
Tábori Posts :-------
83. évi., ,184. sz. Nagykanizsa, 1943. július 23. péntek arm 12 Wler.
ZALAI KÖZLÖNY
BzorkesztOség és kiadóhivatal: Fő*ut 5 szám. SzerkosztŐséjri és kiadóhivatal! telelőn 78 sz. Megjelenik minden hétköznap délután
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési ára: egy hónapra 3 pengő 20 Ullór,
negyedévre • pengő 26 tiller. Egyes szám: hétköznap 12 till., szombaton 20 flIL
gazdasági autonómia
A háborús gazdasági viszonyok elvitathatatlanul megkövetelik, hogy az állani irányító ós végrehajtó akarata bizonyos irányban szerephez jusson. Szükség van orro azért; mórt a háborús időkben minden erőt és mindon munkát összponfositani kell, mégpedig egységes, átgondolt terv szerint, amelyre az állami hatalomnak befolyást kell gvakorolnia. Az államnak oz a beavatkozó tevékenysége azonban az egészséges gazdasági óLotbon csak bizonyos határokig ionod. Az állam irányító kozo csak a korotekot jolőli meg, azonban a körötöknek tartalommal való betöltése már a termelői, illotvo közvetítői munkának & föladata. Hn már a gazdasági élőt állami iránvitása elkerülhetetlen, akkor a közérdek szempontjából az a legideálisabb helyzet, hogy az állami irányítás tiszteletben tartsa a különböző gazdasági szervek önállóságát és ozt a gyakorlati élőt követelményeiből kialakult autonómiát még a különleges körülmények között is figyo-lembo vegye ős csupán ott avatkozzék bo a "gazdasági élőt menőiébe, ahol arra mulliatatlanul szükség-van,
A kormány ozt a helyes utat követi a gazdasági élőt irányításánál. Így például a terményboszolgálta-lás uj rendje azon oz elgondoláson épült fel, hogy a gazda részérő meg koll állapitant előre az általa beszolgáltatandó monnyiségot. Az állami irányítás azt is közli a gazdával, hogyan és mikor koll a torményoköt beszolgáltatnia. A többi azonban mér a termelő dolga. Az autonómia itt ugy nyilvánul meg, hogy a gazdákból alakított közellátási bizottságok működnek a községekben és a termelők egymás között intézik ol az uj termelési renddel kapcsolatban fölmerülő ügyokot. Ha pedig mog-ogyozni nőin tudnának, ugy segítségért a vármegyoi közolíátáai bizottságokhoz fordulhatnak, amolveknek tagjai Borában szintén helyet foglalnák a gazdák. Az állami írá-nyitaa mellett lóhát az uj rend lebonyolítását és ollenőrzését maguk a gazdák végzik.
Ezt a gazdasági autonómiát, a moly a szorzott jogok tísztolotbon-tarlását célozza és oízonyos szabad mozgást igyekszik biztosítani az állami irányítás keretein belül, a közellátási miniszter\' most az ipart ellátás terén ís megvalósítani kívánja, amikor az ipari közszükségleti cikkek előállításánál kömény harcot indít, a feketepiac ellen és hadat üzen\'a tisztossogos iparosok jóhirno-vét veszélyeztető kontároknak. A köz ellátási miniszter . ugyanis elhatározta, hogy az árdrágító iparosok és tiltott iparűzők ellen megindított kúzdolombon a főszerepet az ijwr-lostülotek orro hivatott szorvéro, az ugynovozott ipartestületi székre bízza, Az iparlostüloti szék köteles-, ségo lösz fellépni mindon olyan osotbon, amikor a tostülot tagjai között az üzloti verseny tisztességét érintő eljárás vagy szokás alakul ki.
Az ipartestületi szék olőször fölhívja majd tagjai figyoimét eljárattak helytelenségére a meginti, illotvo megfedi-őket. Ismorvo a magyar
Olaszország nagyobb varosaiból közel egymillió gyermeket
eltávolítanak
Minden méterért nehéz harcot kell vívniuk Montgomery szicíliai csapatainak Cáfolat az ellenségen álhlrekre a magyar különbekével kapcsolatban
_A Mossaggero a szicíliai holyzot-ről szóló cikkében megállapít ja,\'hogy az ottani csatát a kovotkozők jellemzik:
A tenget;/ ellenállásának megmerevedése Cataniától délre, ami arra kényszoríti a 8. brit hadsereget, hogv továbbra is a hegyek lojtőjének irányában igyekezzék előretörni. Az ellenséges támadás mozgékonysága és
a tengely védelmének rugalmassága a középső szakaszon ugyancsak jellemzőnek mondható. Az amorikai hadsereg folytatja a partvidéken és az északnyugati irány |
ban való nyomást, .ezenkívül arra is törekszik, nogy a szígot belsőjébe nyomuljon. Ezáltal összeköttetést akar létrehozni a 8. brit hadsorog élével a feziget északkeleti csúcsa és a Moss inai-szoros irányában. Ezt a nyomást azonban a tongolycsapatok szilárdan föltartják és sok osotbon helyi ollón támadással szorítják visz-sza a támadókat. A tengeri és légi orŐ jelentős támogatása nagyiján oo-folyáaolja a -tengely had mozdulatait, mert csapásokat mér az ellenséges hadigépozotro. Az olasz lap megállapítja, hogy • .•
az ellenséges csapatok mögött megkezdődtek « ffnertUa-harcok.
Makacs ellenállás Szicília keleti részében
A Bziciliai helyzetről Boriinbah megállapítják, hogv .Szicília koloti részélton a német és olasz orók makacs és s^koroa ol lónál hutt fejtenek kí. Vísszavorték a brit harci cso|>ort egyik legutóbbi támadását is.
Egymillió tonna hajóveszteség
Berlint katonai körökbon ideiglenes mérleget készítettek arról a vosztoségról, amelyet a szövetséges szállító hajóhad az invázió kezdoto óta szenvedett. Néniot részről a szö-votségesok hajótér veszteséire! körülbelül ogvniillio bruttó regiszter tonnára becsülik. Megjoyyzik, hogy az ollonsóges flotta szempontjából nor
hézségeket jelont az a körülmény, hogy a kikötők túlságosan kicsinyek és nem olyan jók, mint Aloxandría, Bizerta vagy Oibraltár kikötője. Ezért nyújtanak jobb célpontot a szicíliai kikötők bon tartózkodó hajók, mint az afrikai kikötőkben.
Panaszkodik az angol fóhadiexállás
Bern, jlkis 24 Catanla vidékén perzselő hőségben dul a csata — Jelentik Elsenhower főhadiszállásáról Monlgomery csapatainak minden méternyi területért meg kell küzdeniük. Az akname2Ők Is megnehezítik az előnyo-múlást
Heves harcok dúlnak a catanlal síkon
A cataniai síkságon boros harcok dúlnak. Német résztől közlik, hogjjf
egyetlen hid néhány napon\' belül négyszer cserélt gazdát. Amikor, nz előnyomuló angolszász csapatoknak véífiíl át kollott engedni a hidat, akkor Catanla irányában megindultak nz ellenséges páncélosok. Ez a hid az \'ellenfél számára azonban csak páncélesain!át jelentett. A hídhoz vezető nlnt ugyanis a szétlőtt, füstölgő páncélkocsik tömege borítja. Minden nap, a páncélosok minden ogyee támadásakor több páncélkocsi pusztult el. Ezt az olőrotott állást
a tengely annyira mogerősilotto, hogy lUontgomory szamára mindon oroto harcljavotésével .esíik egy lolio-tőségo van a sikerre: ismételten meg koll kísérelnie a támadást a tengely csa [tatok <d Innál ki n-j jévcl szemben, ha a szicíliai kéiaBft a maga száméra akarja eldönfwÜ. A némoKolasz védelmi róna] rövid szakaszán több mint 60 ellonségos pán-célkoesi pusztult ol. Ezeknek a feláldozása is csak akkor fizetődik ki az ellenség számára, lia a síkság már Montgomory kezében losz.
Berlini értesülés szerint, illetékes német katonai magyarázók egyre súlyosabbnak tartják Orel város helyzetét. Rámutatnak arra, hogy az orell térségben a német lövődéiről vonalakban súlyos közelharcok folynak le, de esek
Orel helyzete súlyos
egyáltalán nem Jártak a német erők visszavetésével, csupán megállították a német erők előretörését. A német sajtó bőségesen magyarázza a rugalmas hadvezetést, Hmely most a németek részé-
rő! a keleti harctúren folyik és amely
egyáltalán ntm~ ragaszkodik makacsul egyes fe-rületrének mészárlásához, he eláltat el tudja érni, hogy az ellenség emberi és anyagi erüket az Összeomlásig felmorzsolja.
Megkezdődéit a római lakosság elhűlt•Sxtetése
Itóma bombázása Törökországban is mindenütt mély megdöbbenést keltett. Noha a lakosság muzulmán hitet követ, mégis az az általános felfogás, hogy iióma, mint a kereszténység fővárosa, megkülönböztetett tiszteletre tarthat számot.
A Róma ollón intézett légi támadás következtében megkezdődött a áakosság olköltÖzéfiO. A fasiszta párt százezer gyormoket küld vidékre. Egyidojülog egész Olaszországban igótrybo veszik a nyári Qdulóte-lopokot. Ez lehotóvó teszi, hogy az ország nagyobb városaiból mintegy 900.000 gyormoket tóvolitsanak el.
Washingtonból érkező jelentések szerint a katolikus ogyliázközségok, molyoknek vezető személyiségei tul-**-nyomórészt ir származásúak, egyhangú \'tiltakozássíd fordultak közvetlenül a Fehér Házhoz ltóma lwmbá-zása miatt, A bombázásnak nagy visszhangi* támadt [tarlamontí, jkjIí-tikai és diplomáciai körökbon ís. A fölzúdulás igen mélyreható és igon széles körökre terjed ki.
Az olasz ifjaság tSmegesen jelentkezik önként katonai / szolgalatra
f * A fasiszta ifjúsági ,szorvozet ho-lyettos főparancsnoka rádiófolhivásfc intézőit Olaszország\'ifjúságához abból az alkalomból, hogy az ifjúság tömegesen jelentkezik önként katonai,, szolgálatra. Olaszország ifjúsága\' felismerte, hogy a csölokvés t a mai idők parancsa. Megmutatta, i hogy követi felelősségérzése paran-\' csat. Elérkozott az ifjúság ideje. Az ifjúság „ [xidig a Jogorósobb abvj), amely az ellenség útját oltorlaszolja — mondotta a íasíszta ifjúság helyettes főparancsnoka.
A Vatikán korlátozza tevékenységét
VaUkánl körök nyilatkozata szerint a VtiUküi állani nagybnn korlátozza tevékenységét unnak következtében,
iparosság hazafias fölfogását, romolni lobot, hogv az esőtek túlnyomó rószébon az ipartestületi szék figyelmeztetése egymagában is elegendő losz arra, hogy a magjkról megfeledkezett iparosok kifogás alá eső eljárásukkal felhagyjanak. Az iparosoknak azonban, akik fontos
tortnolói munkát végeznek, tudatukban koll lohniÖk munkájuk fontosságának.
\'.A gazdasági autonómia jogainak tisztelőt bontartása tehát csak akkor történliotik meg, ha termelő és iparos szigorúan a mai kivételes idők különleges gazdasági kövotclményoí-
nek megtelelő szellemben dolgozik és maga ís segítséget nyújt azoknak a kiközösítésére, akik a gazdasági önállóság neve és.Joplo alatt saját Önös üzleteiket akarják folytatni a közérdek rovására. /
• ~(»)
ZALAI KÖZLÖNY
1943, július 23
hofty a háború közelebb került az állam területéhez. Ugyanakkor hangau-lyozzák, hogy a lateráot szerződés 24. olkke értelmében a Vatikánváros torsiét\'- mindig és.mindenkor «oművesnek éa sérthítetleunek tekintendő. Krn-lákeztetoek arm. hogy Olaszország a lateránl szerződés 12. pontja alapján a
A romai hajléktalanok
A Szent Péler-székesegyház eléld nagy téren minden délelőtt százával Jelennek meg annak a római városrésznek a lakói, amelyben a Július 194 légi támadás a lec nagyobb károkat okozta Akik a bombázás következtében hajléktalanná vállak, azokat a Vatikánváros közelében helyezlek el iskolaépületben. A hajléktalanok minden nap abban az időpontban, amikor a bombázás lezajlott, megjelennek a Szent
Hírek a délvidéki A balkáni hegyekben, a Dana és a Száva között német és horvát biztosító oaapatok helyezték két nagyobb tisztogató hadműveletüket, amely a partizán-bandák mégsemmisltésóvet ért véget A bandák Igeo sok foglyott vesztettek. A Duna és a Száva között megszabadították a békés lakosságot a gonosztevők kíméletlen rémuralmától. A bandák különösen az aratási munkát Igyekeztek meggátolni Sok faluban lelkesen tüntetlek a megszabadítok mellett A bandák egy atkalom-
A magyar külpolitika Iránva nem
A »Postor Lloyda péntek roggoli száma "Magyarország utjn« Címmel feltűnést keltő vezércikket közöl.
— Mi mór hozzászoktunk ahhoz — irja a cikk többok között —, hogy a nemzetközi hírszolgálatban különböző hirosztolé.sok jelentek meg Magyarország felől. Ezekot eddig vá Iászra som méltattuk. Vannak azonban olvan bírok is, amelyekkel szem ben a hallgatást félre lőhetne érteni. ¦Most azt híresztelik külföldön, liogy \'Magyarország az egyik hadviselő állam fővárosaiéin különbéke iránti kérést torjosztott elő vagy legalább is oaben az értelemben tapogatód-
hadlállapot ellenére ls engedélyezte a
Eostalorgalmat a Vatikán állam és a advlsclö államok között, sőt azt ls megengedte, hogy a szentszéknél akkreditált nmerlkal, angol diplomaták, valamint Spellman newyorkl érsek annak idején átutazzanak az olasz állam területén.
a Vatikán oltalmában
Péter-bazilika előtti hatalmas téren, ahol a papok és a Sicnt Péter-negyed lakói ebédr talványokat osztanak szét közöltük. XII. Pius pápa nagyobb Összeget bocsátott rendelkezésre a bombázás-sujtotta lakosság ellátására és felruházására Közvetlenül részt vesz, mint Róma püspöke, híveinek sorsában és munkaideje egy részét minden nap támogatásukra szentelt.
partizán-frontról
mai egy börtön ellen Intéztek rajtaütést, amikor Is súlyos elítélt gonosztevőket, gyilkosokat rablókat és tolvajokat szabadítottak kt é« vettek fel soraikba. Ezeket azután sikerült ártalmatlanná tenni, A lakosság most már mindenütt zavartalanul végit az aratási munkát Montenegró területén a helyi védelmi alakulatok biztosítják a rendet éppúgy, mint ahogy ó Szerbia területén rendőri szolgálatot végző nemzetőrség tartja fenn a rendet.
függ pillanatnyi konjunktúrától
zott volna. Ez a hírverés most mór olyan mérőtöket ölt, hogy\'a leghatározottabban ki kell jelentonünk, hogy ilyen fajta létiést magyar részről solíasem toltok. Aki a* magyar
fttlilikát ismqri, annak tudnia kell, togy ozl a jwlitikát .sohasem befolyásolhatják napi események és iránya nem -függhet a pillanatnyi konjunktúrától. A magyar politika külső eseményok hatása alatt hirtelen nem változtathatja meg irányát. A magyar politika olyan alapelvek szerint igazodik, amolyok ezeréves állampolitikai hagyományok során érlelődtök meg.
k Táros földgázüzemét a polgármester a vízvezeték és csatornázási özemhez Gsatolia
Január elsejétől az ul Özemnek külön önálló vagyonkezelése lesz
Mint ismételten közöltük, Nagykanizsa megyei város előnyös gáz-monoi>ólhim-8zorzódést kötött a MAOlíT központi igazgatóságával részint a városi intézmények szükségletének ellátására, részint ltodig a magánfogyasztók számára való to-váblieladás \'céljára. A Stcrn-légla-gyá1\' és a Király-sörgyár már aivá-* rostéi szerzi Iki ily módon gázszük-séglotét. A meginduló uj üzem arra késztette a polgármestert, hogy a földgázüzemmel felmerülő műszaki, ügyviteli és gazdasági ügyök ellátá-
sát a városi vízvezeték és esstorpá-zási Üzemhez ossza lx\\ Az üzem vitelénél a vízvezetéki és csatornázási szabályrendelet, illetve a földgáz szolgál tatására és értékesítéséit) vonatkozólag kötött szorzódésok ren-dolkezései a mérvadók.
Az ui gázüzem 1944 január olso-jétól elkülönített, teljesen önálló vagyonkezeléssel fog bírni) Tássy Béla városi főmérnök, aki az uj üzemnek is a vezetője lesz, rövidesen olkésziti az uj üzem költségvetését..
Felbonoolláfc és •eltemették\'a lazsnakl dráma ácsaiénak holttestét
Amint olőro volt látható, a szombathelyi ügyészség indítványára Kiss Ferenc kiskanizsai legény holttestét tegnap felboncolták a Jemotö hullaházában, majd a holttestet kiszállították Kiskanizsára, ahol tegnap. délután a lakosság részvéte kísérőiében eltemették. \'
Az illetékes szombathelyi ügyészség kiküldöttei bofojozték kihallgatásaikat, majd az esti vonattal visz-Hzautaztnk székholyükre. Indítvá-\'íivukat még a mai nap folyamán helorjosKtik az itletét;esőkhez", akik
ezután hozzák meg döntésüket a továbbiak felett.
NyllPt hozat.
Vitéz Fcronczv Lajosné annak megállajiitását kéri, hogy a Zalai Közlöny július 20-iki számában a tudósításnak az a mondata, amely szorinl "házkutatás is törjént vitéz Kerenczy Lajos József fóherceg-uti lakásán« — nem felel meg a valóságnak, mert lakásukon egyáltalában nem történt házkutatás.
Julius
22 25-ig
arosi nozm
Csütörtöktől-vasárnapig
.** A szezon kimagasló filmje 1 Paula Wessely mesterjátéka ÉRTED Aktuális világhiradó
tilfítddaok kondfie honnapokon L5, j-7 $9, naadrnav L3, ?5, L7 és L9 t?rít*c*r
la reggel elladalt a kanizsai Bajtársi Szolgalat második gyermekcsoportja a Balatonra
gátast végzett a kedvos, jó P. Gulyás Coliért fdiencoa-pléliános, vaki a U,|0
A nagykanizsai Bajtársi Szolgálat balatoni győrinek nyaral látási akciójának elsó csoportja - miután három hotes üdültetésé Balaton borény-bon véget ért, testbori és lélokbon folfrissülvo visszatért. A gyormokok örömmol beszélték el az okot a pályaudvaron váró szülőknek, mily szórótól tol viseltettek irántuk a kedvos kék-keresztes nővérek, mennyi •ennivalójuk volt, hogy több ¦ nagyon kedvos látogatójuk is volt, akik hon) jöttek el hozzájuk üres kézzel. így dr. Krátky István polgármester és neje, akik több ízben keresték fel Őkot és hosszabb időn át tartózkodtak náluk és nagyon kodvosok voltak velük szombon." Khnont hozzájuk Száva Nándorné vámszaki főtanácsos neje, a Missziós Szervezőt ér-domos elnöknője, aki meleg asszonyi szivével \'mindenütt ott van, ahol so-gitoni, másokért dolgozni és másoksoknak örömöt szorozni lohot. Láto-
megszokott közvetlenségével hosazab. ban foglalkozott a kanizsai gyomig, kekkel. Olt voltak mások is, akik folkoiosték Kanizsa virágos kortjé-nek roménységoit.
Ma roggol elindult a második turnus, szintén 50 fó, fiuk, loányok vegyesen, akikot szintén missziós nővérek k isértek Balatonhorénybe ahol már várják őkot. Búcsúztatásukra mogjolontok az állomáson Vajay József esjxjrcs, a Jézus Szive egyházközség plébánosa, Mandukits Colosztin, a kanizsai Szociális Misz-szió fónökasszonya, aki a szeretőt szavait intézte a távozó kanizBai gyormokok hoz.
így dolgozik a nagykanizsai Bajtársi Szolgálat. Mindonütt ott van, ahol csolokedni koll. Zajtalonul, csendesen, do — ogésx magyar szi-vévol. V
Leesett a szekérről, koponyatorést szenvedett
Sulvos szoroncsétlonség történt a gelsoi uradalomban. Poti István 46 éves uradalmi alkalmazott szokorét hajtotta, amikor az uton a lovak valamitől mottvodúllak és száguldva Vitték magukkal a szekeret. Ugy-látszik Poti nem tudott ura lonni n lovaknak, mert hatalmas ivben kiesett és eszméletlenül terült ol a földön, mig a lovak tovább rohantak.
Szerencse ft szerei u-sé tlenséghen,
hogy a nehéz szekér nem ment ..kereszt ül Petin, do igy is súlyos sérülést, koponyatorést szonvodett. Tolo-fonúltak A mentéknek, akik autón beszállították a nagykanizsai városi közkórházba, Állapota komoly. A rendőrség részéről tisztviselő szállt-ki a kórházba, hogv a Szerencsétlen-\' sóg körülményeiről kihallgassa.
Három métermázsa mézet akart Budapestre csempészni egy álszázados
Két hónapi fogházbüntetésre ítélték
Bálint László, Csizmadia János, /Dornis László és Miklós Gyulám; budapesti lakosok Szigetvárótí nagyarányú hovásárláBokat eszközöltek. Megvásároltak három métermázsa
mé/el. továbbá kalbászt és más hon-tejárukat. Céljuk az volt, hogy az igy mögvott élolmiszeroket Budapestre szállítják és ott értékesítik. Az elszállítást Dornis vállalta. Katonai menetlevél volt nála; amelyen ő vezérkari századosnak volt feltüntetve. Amikor rajtakapták, Dornis azt állitOttá, hogy Ogy kÖZÜfot számára oszközölto ;í bevásárlásokat. A csendőrség azonban csakhamar megállapította, hegy ilyen vezérkari százados nincsen,\' az iratai hamisak
voltak. Ezért letartóztatták és három társával együtt leszállították a kft-posvári törvényszékre. A tárgyaláson íett vallomásukban hangoztatták, hogy nem láncolna céljából vásárol1 tak, csak kirándulni voltak Szigetvárra és olt ötlött az oszüklie, hogy vigyenek lalamil magukkal Budapestre.
A bíróság a védekezést nem fogadta el. bűnösnek mondta kl múld a négyöt, akik közül Dornist 2 hónapi, a társait pedig 20.....20 napi
fogházbüntetésre itélto. ¦ *
Az okirat hamisítás miatt a törvényszék az iratokat áltotto az illetékes budapesti bírósághoz.
Uben és hányan betegedtek meg az elmalt évben az országban?
307 341 bölcső — 226 700 koporsó
- A belügyminisztérium hivatalos kiadványálmti"; a Népogéazségügy című folyóratbah Potrílla Aladár Ogyetem i\' magántanár, közegészségügyi fölügyelő az Országos Közegészségügyi Intézet mögbizásábÖl érdokos adatokat közöl Magvarország elmúlt évi közegészségügyi helyzetéről.-Megállapítja, hogy a tavalyi esztendő közogészségügyi szem pontból a rosszabbak köze tartozott. Tavaly 307.841 születést jegyeztek, lx> az ország területén az anyakönyvökbe, ennyi volt tehát a\\ bölcsek száma s őzzel szombon 226.700 ko-porsót földeltok el. Ilyenformán Magyarország lakosságának tormészotos sza|)oro<lása az elmúlt évben \'641 lélek volt, ami az összlakosság 5.5 ezrelékének folel inog.
Kedvezőtlenül alakult a csecsemő halandóság arányszáma. Kőként rtmiatt, mért némelyik visszacsatolt részen, igy Kárpátalján jóval több osoctamő halt niog, mint az ország más vidékein.
A fertőző lioioííségoknél is érdekes adatol; tükröződnél; az ország tavalyi közegészségügyi mérlegében. Jóval \\
többén Iwtogédtck meg kiütétrH ti-fuszban, múlt az elózó osztendőlxin. Azolólt jóformán csak a cigányok és koldusok között fordult olŐ ilyen megbetogedés. do il statisztika szerint Kárpátalján és Erdély ogyos részein is tőrtéutok megl)otogedésck. A cigányokat közegészségügyi érdekből\' !1 legtöbb vármegyében vitéz Endre László postvármogyoi alis-n&n kezdeményezését átvéve, szórtc-ionitottók és másféle előzetes védiv inlézkedésekkeVis\'-igyokeztok meg-akadályozni, hogy közöttük a járvány elterjedjen.\' Körülményes volt ozl az- intézkedést végrehajtani. A cigányok ugyanis óbbon csupán »mog8zégyonítést« fúltak és néhol,
ni ithiE
igswbb irban veszek.
Mélf&íty ékszerért
1943. július 23
jgj Örkényben ifl orőszakos módon léptek tel az inteskedéet végrehajtó tisztiorvos ollón, aki csak karhatalommal tudta kopaszra nyíratni a cigány nőket ésférfiaknt, akik két-aéglwosotton ollonszogültok a szerinte nitétmok. Annál inkább szükség volt orro, mert a kóbor cigányok KKŐthordtak volna szorosabb ollonór-y/ti nélkül a fortőzés csiráit. Még ilyen óvóin tózkodés mollott in kél-suor annyian botegodtok meg tífuszban, mint az előző évben. Emuiké-
dett 1942-ben a vérliasosolok száma is és körülbelül kétszer annyian bo-tegodtek meg diftériálwn, mint az olóző esztendőben. Fölugrott a vür-honybetegsógok száma, viszont csökkent a kanyaró, bárányhirnlő, szamárköhögés és az influenza megbetegedések száma. Gyermekbénulásban is többen l>otogodtok meg, mint az elmúlt óvlen és lónyogoson omelkodett a malária is, főként a visszacsatolt torülotokon. Itt mog kell jogyozni, hogy a malária statisztika azért ís romlott annyira, mert önnek a lwtegségnok leküzdésé ro különleges állomásokat állitot-lak fel. Kzoknok orvosai számos beteget íolkuttak é« voltok nyilván tartásba.
mpzi
Érted
Az önzés Ősemberi Ösztön. Ugy szokták Jellemezni, hogy először Jövök én, másodszor megint éu és harmadszor Ismét én Jövök. Aztán egy hatalmas hézag után talán jöhet más.
Többé-kevésbbé valamennyien önzők vagyunk. Hz az önzés különben olyan, mint a forrés. amelynek összegyűlt vize átlépve a gödör széleit csermely módjára \'\'11.idui és ered belőle az Irigység, a káröröm, a bosszúállás és még számos más emberi gyarlóság.
A nevelés, a vallás erkölcsi törvényei, az álinmhatslom paragrafusokba öntött tiltó korlátai ezél-Ő határt törekszik szabni, de elég gyakran megtörténik, hogy az embert önzés nem kapja meg méltó büntotésót, csak nz Isteni Igazságszolgáltatástól.
A bűnös börtönbe körül Más szóval, a bűnöst eikUlöniiik a világtól, hogy abban többet kárt ne tehessen. Azok a bllnöfök, akikot a töcvóny sújtó keze nem ér el, — mert hebizonyl\'hatóan nem követnek el bllnt ezeket a társadalom közösíti-fcl. Csendesen, lassan visszavonulnak tőle, mint a fertőzöttől. Keriillk a vele vuló kapcsolatokat és ha nem Is zárják a börtön négy fala közé, ha B\'.ab(<don mozog Is a világban, tökéletes rab, bilincsek nélkül is fogságban él.
Egy ilyen férfi megházasodik, önző ebben a tettéhen ts. Gazdagságának csábító erejével megvásárolja a Jó családból származó leányt. És a gyönyörű leány, bogy beteg testvérén segíthessen, hozzá Is megy.
A házasságokat a földön kötik meg, de annyi ellenérv ellenére is.\'azégben szövik. Hymcn rózsalüncai a fűmben szerte szakadnak, a fiatat feleség csomagjaival a ház kapuja előtt áll már, mikor az események fordulatot vesznek Az önző, n világból kiszakított (érj szivében a nagy üresség megtelik Önzetlen szeretettel, áldozatkészséggel, mely oly magasra emeli a felesége szemében, hogy boldogan marad azol-dtda mellett-egy óleton át.
A szerotnt a legnagyobb fegyver a földön. Eresebb k napsugárnál, meg-megtörl a föld fagyát, mely öleire kelti az alvó torméazetet. A Bzerctetnek ma Is vannak csodál, ónak szokat as emberek eltitkolják/"WesBely ős Hörblgcr Kimagasló mesteri jáluka örök emberi érzéseket vetít elénk, moly megfogja a néző leikét és befolyásolja, alakítja nnnak véleményét. A művéBzet Itsjtitó fllzébon*maga8ábh erkölcsi Igazságok hitével hagyja el bolyét a néző. Ke vés Hím hatolt Ilyen mélyen nz em-petl snraokba. hogy « gránitnál Is szl lárdabb alapra helyezze a szeretet.
ZAL-AI KÖZLÖNY
A magyar Tarosoknak 95 millió pengő nj kiadás fedezésérői kell gondoskodtunk
\\ ö,alkalmazol,*k IHehnényelnek ulabb rendezése, valamint az átszinvonal ujabb megállapítása-a váresl közllelek kiadásait tetemesen növelte. A Városok Szövetsége most állitoita öaste a felmerült u|. terhek számszerű mérlegét é» keresi, milyen fedezet állhat rendelkezésre azeknek a kiadásoknak pótlásár*. Budapesten a státusbeit tisztvlsellk Illetményeinek Összege 1T millió, «,vidéki városokban 21 millió kl-adáu többletet Jelent. Nagykanizsa megyei városnál évi 200,000 pengőt. A többi alkalma olt tizelésénél és munkabérének, valamint a dologi kiadásoknak emelkedése a főváros számára 2tf> millió, a vidéki városoknak 21 millió kiadási többletet jelent. Ezzel szemben elmarad az alkalmazottak kereseti adójából származó bevétel, ami Budapesten Ö-5 millió, a vidéki városokban 3 millió pengő bevételi veszteségei jelent. Ilyenformán Budapest terhe 45 millió pengővel, a vidéki váro-Boké 50 millió pengével szaporodott, ugy, hogy a fedezésre váró uj szükségletek összege 95 mllllé pengőt tesz ki.
Jelentékeny tehcrtöbblet cz — állapltja meg a Városok Szövetsége — amelyeknek fedezésénél nem hagyható Heveimen klvtll, hegy a pótadó emelése e célra nem jöhet számításba. A pötadó kulcsa a legtöbb közületnél már is nagyon magas, ugy, hogy azt tovább emelni nem lehet. A kormány nem gondolt erre a megoldásra, viszont államsegéllyel sem kívánja a városok uj pénzügyi terheit enyhíteni. Ezért a városoknak saját maguknak kötelességük gondoskodni bevételi forrásaiknak növeléséről, részben a meglévő helyi közszolgáltatások felemelésével, részben u| helyt közszolgáltatások bevezetésével. Mindkét esetben csakis olyan közszolgáltatásokat lehet figyelembe venni, melyek egyfelől a lakosság széles rétegein bellii oszlsnak el és így nagyobb felületre hárítva kevébbé érzékeny terhet Jelentenek, másfelől a jelenlegi kereseti viszonyok és a megváltozott árszínvonal mellett alacsonyak és ezért emelésük igazságosnak tekinthető. \'
HÍREK
naptrend:
Bjjeli gyógyszertári ügyelet:: Ma a Megváltó gyógyssertár íJraeébet-tér 21. sgám.
KukariiM..,, m ottani gyegysten-láff állandó ( ölatoe izolgálatot t*rt
N»ptár. Július 23; Péntek. Hóm kat Apollinár. - Protestáns^ Lenke.
-j:
A QOZFÜliDO nyitva vau raggel " órától.este 6 őriig. (Hétfő, •serd*, ¦>*ntek délután és kedden egátt nap líkuek.) Telefon: 6*0.
(Előkelő vendége)
_ volt a minap Nagykanizsának. Körmend örökös várura, liatthyány-Strattmarin László horoog rövid tartózkodásra Nagykanizsára érkezett és a Fő-uti »várlMin« szállt meg, ahol Bnrthos Gyula horcogi erdőtanácsos fogadta.
— (Kitüntetés)
Gyömöroy György nyűg, zalai főispán, az Országos Gyümölcstermelők Egvosüloto olnökénbk a Kormányzó\' Ur Őfőméltósága a Magyar Érdemrend kőzépkoroszíjéhoz a csillagot adományozta.
— (Főerdőtanácsosl kinevezés)
A Kormánvzó Ur Őlőméltóiéga kinevezte Roclilllz\'^ílélít. a hg Pcslcllcs Hitblzn. mánv nyí erdő|.iná:sosát m kir főerdő-lanácsossá — Ungvár székhellyel. (;)
— (Üzen a honvéd)
Pap István Őrvezető valahonnét
Oroszországból, a Vi. 221 táhoripos-táról üzeni: Szerencsésen mogérKoz-tem, drága jó azüloimot csókolom, ne aggódjanak, jól vagyok, ogészsé-gos vagyok. Sokszor csókolom szülei-műt, tostvéroimot és iídvözlöm az ismerősökot. A Zalai Közlöny szerkesztősége ezúton közvotiti áz üzo-notol a cimzottoknok. • \' . .
— (Szerkesztői üzenet)
F/atcsaládos. Névtolonül irt lovél-ben nem illondó az a sértő és goromba hang, amit On használ a közélolmozés vezetői ellen. Könnyű a névtelenség biztos fodozékéból ki-cyó-bókát kiabálni, do mi csak arra kérhetjük, írja mog mindezt azok-
nak, akiknek szánta és no folodjo ol aláírni a nevét. Akkor nyilván választ fog kapni a kérdéseire. A magunk részéről azonban az ofajta útszéli hangon irt levolokkol érdemben nem foglalkozunk.
— \'Polgárt Iskolai tanfolyam BöhBnvén)
A tekintélyes számú leikot számláló líöhönyo nagyközségbon évonte több mint" 400 gyermek tanul az elomi népiskolákban. Sok olyan szülő van, aki polgári iskolába szeretné adni a gyermekét, do azt ed-díir csak ugy tudták .megtenni, ha Marcaliba vagy Nagyatádra küldték gyermekeiket az ottani jiolgárí iskolákba. Az nj református lolkész, Dód is Sándor elhatározta, hogy jx>1-gári iskolát szervez. Az on ¦rdélyt a pécsi tankerületi főigazgató már meg is adta jxdgári iskolai tanfolyam fölállítására. A tanítói kar Ős Vörös József rém. kat. plébános vállalkoztak az uj iskola óráinak ideiglenes ellátására. A tanfolyam szoptomborbon megnyílik.
— (Bort alán napok Somogyban?) A kaposvári Vendéglősök és
Korcsmárosok Egyosüloto a minap farlotl választmányi ülésén az egynapos munkaszünet kérdésével foglalkozott, amoly rendkívül nagy vitát váltóit ki. Hivatkoztak arra, hógj az ország nagyobb városaiban mar régóta tartanali botonként egynapos munkaszünetet a vondéglátó iparosok és\' ezt kívánja\'bevezetni a ka posvári egyesület Ís. l\'orszo vita után elhatározták, hogy körlovolot bocsátanak ki s mindazok, akik a munkaszünet mollott foglalnak állást, aláírásukkal kololozlk magukat annak betartására.
— (Sión a levegőben)
A Búvár júliusi száma Írja. A termeszeiben a légkör csak 0.93 •-0.04 térfoeat-százarek szénsavat tartalmaz és ebből mégis óriási tömeg növényt anyag képződik földünkön évről-évre. A növények testének mintegy fele anyaga szén. A levegőben tevő szénsav menylsége első
Elllanatra nagyon csekélynek látszik, de a a légóccán óriási kiterjedéére gondolunk és a benne levő szénsav teljes meny-nyiségét kiszámítjuk, akkor meglepően nagy értéket kapunk. A légtenger szén-savtarlalma heréken háromezer billió kg., * ebből pedig 800 billió kg. a tiszta szén. Ennyi szén úszik tehát a légkörben láthatatlanul.
Áramszámlák fizetése, reklamáolók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délolött 8-tól délután 10 ÓP«fg.
Cgongffry-ut-51, jelgfog #94.
A nagykanizsai vendéglős-szakosztály taggyűlése
A nagykanizsai ipartestület vondéglátó szakosztálya népes taggyűlést tartott Hoffor Viktor olnöklota alatt az ipartestületben- Hoffor olnök rószlotoson ismortotte a szakmai helyzetet, a kiadott legújabb minísjitori rondoloíokot, így az uj árakat, majd szóvá totto a Hzámolólap-ixmdolotet, amely a szállodákat, vendéglőket ős kávéházakat bél^ogilloték lorovásám kötelezi minden vendég után. Utalt onnok kezdeti nehézségeire, főlog ¦ a jobb forgalmú üzletekben. Számos hozzászólás után a szakosztály sérelmezte azt az intézkodést, amoly kivonta a számiélőlap kötelezettség alól a korcsmárosokat. Az volt az általános fölfogás, hogy vag)\' terjesztessék ki a számi ál ólap-rondszor a korosmákra is, vagy j»dig mentesítsék a vendéglősöknél is az álló (söntés) vendégek után való bélyeg-lerovást. A taggyűlés kimondotta, hogy ily értelemben megkorosi az országos központot, hogy járjon ol a miniszternél a romlóiét ily értol-mü módosításáért.
A polgári leányiskola évkönyve
1892-ben nyílt meg az iskola, 129 tanulóval. Az azóla eltelt ötven év alatt a növendékek száma majdnem a négyszeresére, 507-rc emelkedett. Minden évben többen és többen Iratkoztak be az intézetbe. Különösen nagy arányokat öltött a beiratkozás az utóbbi évek folyamán és az elmúlt iskolaévben érte el a tetőpontját Olyan tömegesen jelentkeztek felvételre, hogy a jelentkezők egy részét az iskola Igazgatósága kénytelen vol< elutasítani a tanár- és tanterem-hiány miatt. Az 1-, II. és III. oszlá\'yből párhuzamosan hármai-hármat volt kénytelen nyílni az Iskola, csupán csak a IV.-ből volt kél osztály. Az igazgatóval együtt 14 tunára volt az Intézetnek, kik közül tösb hosszabb-rövidebb tartamú betegség miatt csak részben teljcsitelt szolgálatot az iskolaév folyamán.
Az iskolaév legnagyobb eseménye Zrínyi Ilona születése háromazázadik évfordulójának megünneplése volt. Minden iskolában hódoltak a nagy magyar asszony emlékének, meggyujiván a zsenge diák szivekben a tisztelet és elismerés mécsesét. De az az iskola, amely címében a magyar nagyasszony hevét viseli, minden ereje vei, Igyekezetével\'azon volt, hogy e téren minden más Iskolán (ul tegyen. Az évfordulót nem Ünnepelhették ugyan fényes külsőségek között, tekintettel a mai rend-ki.üli viszonyokra De nem ts a külsőségeken van a hangsúly sohasem, hanem a bensőségen. Ez utóbbiban azonban nem volt hiány, mert nz fokola vezetősége minden eszközt nicgragndolt, ami csak alkalmas volt arra, hogv a kis magyar szivekbe példaképül Ültesse grof Zrínyi Ilona Immár, szinte azt mondhatnánk, monumentálissá vált történelmi alakját Jó alkalmul szolgállak eire az önképzőkör! előadások, nemkülönben a lanifási órák.
Az Iskolai ünnepélyeket — a polgári fiúiskolával karöltve -- gondosan készítették elő és nagy ügy buzgósággal tartották meg. Társadalmi szereplése Is volt az intézetnek A tiulskolával\'közös énekkara több alkalommal szerepelt a nyilvánosság előtt, iiinnit-: nevezetes sikerrel.
Mcf-tisztellctéa éne. az elmúlt év folyamán Polónyi (iyörgvöt, nz Iskola kitűnő [sa\'gatéját akit a Kormányzó Ur a VI fizetési osztályba nevezett ki.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Csöke Erzsébetnek, a nyugalomba vonult kézimunka-tanárnak hosszú időn át eredményesen teljesített szolgálatáéit,elisme rését fejezte kJ. A szombalnelyi főigazgató Bontay Adét tanítónőt a* iskolaihoz osztotta bc vzolgal.it télül re. A tanév végén megvált az Intézettől dr. Pozsgai János hittanár, tekintve, hogv nz egyházmegye főpásztora róat. kat. plébánossá nevezte kl Kereseligetro. Helyére került Horváth József hittanár. \'
Néhány adat csak az iskola évkönyvéből, de valamelyes! lehetővé feszi, hogy az érdeklődő, kissé ugyan, dc bepillantást nyerjen az Intézet ék-tebe. (í\'~0
uvdai kozlojfíi
1043. július 23
Íi va^óiimiiirt levágásának, or^ölmáiihk és felhasználásinak szabályozása
A miniszterelnök rendelőiét bocsátott ki, amely a vágóállatok forgalmának, levágásának ós felhaBznAlasá-tttk ssabAlyozásáról szóló régohhl ron-tleikozéseket egészíti kl. A rendűiét előírja, hogy a haszonállatoknak vágó-állslKénl tbrlánn\' Igénybevétele esetében az érdekkülönbözot kiegyenlítése céljából a közellátási miniszter a pénzügy mlnlszlérrel egyetértve, községen-Ként\'(vároaonkónt] alap létesítését rendelte el és ebből a célból nz állattulajdonosokat {birtokosokut) hozzájárulás fizetésére kofolozhetl. A hozzájárulás kivetésének és beszedésének, továbbá az alap kezelésének szabályait á közellátásügyi mlnlnzter oz érdekolt miniszterekkel ogyclórtve rendelettol állapítja meg.
A közellátás Ügyi miniszter a vágómarha és vágóblvaly Igénybevételének ujabb szabályozása tárgyában bocsátotta kl a rendeletet. A rendelet szerint a közellátás én a honvédség szükségleteire, valamint egyéb oélokra lnéoybeveendő vágómarhák Összes mennyiségét a közellátásügyi miniszter állapítja meg és a tÖtdmUvolésUgyl miulixter ontja fel a mezőgazdasági érdekképviseletek meghallgatása után. A törvényhatóságokként megállapított mennyiségek után n törvényhatóság első tisztviselője külön bizottság
Iavaslatn alapján oazlla fol az egyes iflzaégek és városok között. Az egyes gazdáktól Igéoybeveendő szarvaumarhákat a községi elöljáróság (polgármester) jelöli kl a helyt bözelláiáid hi-zottsAg három gazdatsglának moghall-gatása ut.-.n.
Az Igénybovótell előirányzatba nem szabiid felvnnn! a tenyésztőire bzolgáló bikákat, a gazdasági munkák elvégzéséhez nélkülözhetetlenül szükséges lgánállntnknl én azokat n fejős- és megállapíthatóan vemhes teheneket, amelyeknek tulajdonosa legalább az előirt tcJszAllltAfl kötelo/ctNégynek rendszeresen elpgot tesz. A kimutatásból törölni kell azokat az állatokat, amelyeknek Igénybevétele ellen a vármegyei gazdasági lel ügyel őség, llltitőlog Allnlte-nyósztö egyeaület gazdasági vsgy tenyésztési uzompontbdl kifogást emel, azonban azoknak más Allatokkal való pótlásáról a polgármester (községi elöljáróság) gondoskodni köteles.
Az Igénybevett vágómarhát zár alá holyozettnok kelt tekinteni Ha a vágómarhát az Igénybevételről szóló értesítés kézhezvételétől számított kilencven nap alatt az Állnlforgatml Központ nem vetlo át, a tulajdonosa a vágómarhával szabadon rendelkezik.
Azt a vágómarhát amelyet az Igénybevétel tartunu alutt az Allaltorgulml Központ által vásárlásra Jogosított kereskedő a tulajdonnal^] ttzabadkézből vásárolt meg, a törvény hatóság ciső tis/,ivl\'(!lőjn a törvónyhulóaág, illetőleg a kfízség (vároh) ternletörő kivételt mennyiségbe Ix s/Ainltja
Ha haszonállatokat is vesznek igénybe és özeknek érió-c magasabb, mint a vágómarha hiirmágilag megállapított Ara. a kÖ?8égl elöljáróság n tulajdonosokra a rzarvnsmarliák szrenánuk ará-oyAbnn boni]árulást vet ki, a kóthó-naposnál Ilatslubb horjuk után hozzájárulást nem lőhet kivetni. A hozzájárulás mértékét ugy kell megállapítani, hogy a bevétel a megtérítendő órlék-különbözetol fedezze.
Pk. fc013/193l) sz. Vghlól 2764/1939 IX.
Árverési hirdetmény.
Pillér Arlhur letcnyel ügyvéd állal képviselt dr, Hiba Antal főorvos nagykanizsai lakos lávára 2880 I\' tóiie és tflob követelés Járulékai erejéig o nagykanizsai kir. járáibiroeág 193% évi 2109, st. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőiéi 1939. ívl szeptember hó 4 ín leloglall 5000 pengőre becslllt Ingóságokra a nagykonlnal ktr. - Járásbíróság lenti izámu végzésével az árverés elrendeltetvén, vegr, szenv, lakásán, Nagykanizsa, Sugár-ut-8. hsiaz. a fizeted ÖHSztg levonásával leendő megtiltására határidóu) 1943. évi augusztus hó 2. napjának delelő.t Wh órája lUzellkJkl, amikor b bíróilag letoglalt bútorok, uyegek, le*1 nények, dltizlargyak n rcyéb ingóságokat a !t ;löbbct ígérőnek kc>z-pétixllxetés mellett, esetleg Decsároit alul u, cl fogom adie. Nagykanizsa, 1943. évi Június hó 25 én.
. . Elek László
2-117 kir. blr. vtgitrujló,
A közellátátflgjl miniszter [leiratot Intézett az Ipartestületek elnökeihez
A Budapesti ÍSrleeitS jelenti: A közellátásügyi miniszter a köz-ollálásra vonatkozó jogszabályok U>-tartása coljából leiratot intézett oz ipartestületek elnökeihez. A leiratban megállapítja a közellátásügyi miniszter, hogy Ogyos iparosok nem tartják ixj lelkiismorotcson azokat n renaolkosésekot, amelyek a köz-szükségleti cikkek forgalmát szabályozzák ós így mog nem engedett előnyökre tesznek szert iparos társaikkal Bzombon. lízok az iparosok azonban nemcsak mog nem engedőit előnyökre tesznek szeri, do káros tovékonységükkol súlyosan voszélyoz-fotik az ország közellátási érdekeit is. ftppon őzért a miniszter felhívja az ipartostülotok elnökeinek figyelmét azokra a jogokra és köfolossé-gokro, amelyei; a jogszabályok alapján az ipartestületi széket megilletik.
A törvény rondolkozésoi értelmében az ipariestÜloti széknek kötelessége minden olyan esetben, amikor az ipartostület tagjai között az üzleti verseny tisztességét érintő szokás alakul ki, vagy a tagok egyike az inarüzés tisztességét sértő módon jár ol, tagjait eljárásuk helytelen? gégére felhívni, illetőleg a tagol az illetéket) hatóságnál vagy bíróságnál, foljolonlnni.
A miniszter loiratában felkéli az ipartestületek elnökeit, hogy »z ipartestületi szék a jövőben fokozottabb mértéklien ellenőrizze azt, vájjon a testületi tagok hetarlják-e a fonnál 10 rendol kezeseket. Amennyiben az iparlestüloti szék intése nem volna elegendő, gondoskodás történik arról, hogy az ipnrlosíüloti szék feljelentése alapján a réndolkezeseket Iw nem tartó iparos megfelelő mog-torlásban részesüljön.
Nagykanizsa megyei varos polgármesterétől.
ad, 19049/1943.
Tárgy: V. hlvatalszo\'gák és.-kézbesítők részére ruha készítése.
A városi hivatalszolgák és kézbesítők részére 21 rend sxövctböl készítendő egy kabát, egy mellény éi egy nadrágból illó ruha készítésére versenytárgyalást hirdetek. A szükséges szövetet ca bélés-anyagokat a város bocsálls rendelkezésre, ajánlatot ciak a munkára kell tenni.
Zárt Írásbeli ajánlatok 1943. juiiub 28-án détl 12 éráig a v. Iktatóhlvstalban nyújtandók be. ¦
Nagykanizsa, 1943. Július 20 in.
# •¦ Polgármeftter.
Nagykanizsa megyei város
polgármesterétől. \\ .
19.383/1943.
Tárgy: A veadóglitó ipari Üzemekben honi légvédelmi készültség idején a belső Irányfények használati\' nak ujabb szabályozása.
Hirdetmény.
A sí. ktr. honvédelmi miniszter ur a 166.100\'i943. H, M. eln. sz. rendeletével a vendéglátó Ipari Üzemekben honi légvédelmi készültség Idején a belső irányfények használatát újra szabályozta a kő-veUezÓkben;
1. §. 1. A vendéglátó tpsrl Üzemek nyári hf.\'yLégsinuk (kert; udvar és nelyloglaíási
coMdéllyiI birtokon köJtirHIet) megvilá-gitátára honi légvédelmi készültség, Iliéivé a csokkenlstt világítás Idején a mi-gánvllágllás elrendalt elsététitesének tartama alatt » 81.2*P/eln. lgv.-IW#. H. M. sí. rendelet 13. meneklete VI. pontja alip-ján a honvédelmi miniszter engedély4vei forgalomba hozott belséfényszcrkweteket kell alkalmaiul.
% Az I. bekezdésben raeghitározott belió Irinylénytiukezcteket kell alkalmazni az I. bekezdésben meshatiiezott Időben a vendéglátó Ipari üzemeknek azokban a ISbbl helyiségeikben Is, amelyek kizárólag íz (Izem céljait szolgálják (tebát pl. a vtadégek elhelyezésére szolgáló termekben, a söntésben, a konyhában, a mellékhelyiségekben, a folyosókon, de a lakás céljaira azolgáU helyiségekben nem), anennytben azoknak aiiabattbanylló líny-sugáfió felületet nincsenek lényálhatlsn módon eltakarva.
3. Az 1. és 2 bekezdésben foglalt rendelkezések szerint a beloó hányfényster-kcitick rsik villamos Dtcmück lehelnek és valamennyi ilyen belső Irány lény szerkezet klkspcsoUsál egy közös kapcsolóval kell biztosítani.
t> ¦!. A vendéglátó Ipad Üzemek nyári be-lyliégelt az I. beketdésben foglalt rcn-delkeiések siednt a belső Irányfényszer-kezetehkei mcgvlligllanl csak akkor szabad, ha az Iráoyfinylámpák iö\'é fényáthatlan telét feszítenek kl vagy az azok fényforrásán] szolgáló Izzólámpák 15 wattnál nem nagyobb teljesítményűek éa azok az asztalok felett legfeljebb egyszázban centiméter magasságban vioruk elhelyezve, valamint, ha szelőhöz la kilengésüket megfelelő merevltőticrkeiet (suly) akadályozza.
5. Közterületen helyfoglalási engedély-lyel bíró vendéglátó Ipari üzemek a belső irányfényeket csak iényáthatlan védtetö alatt alkalmazhatják.
2 fi. Ai 1. 9-ban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak a vendéglátó Ipari üzemekhez tartozó pincére, padlásokra, raktározás céljait szolgáló és minden olyan helyiségre, amelyek a nap legnagyobb részében zárva vannak.
2. A vendéglité ipari Üzemekben, as I. § ban meghatározóit belső Irányfények al kalmazása esetén, ai üzem tulajdohosa (bbtokosa, felelős vezetője) köteles gondoskodni ilaiztóüsjeletes szolgálat létesítéséről és anól, hogy a rfasslóUgyeletts a bclsó Irányfények kéiponU kapcsolója utján a belbó Irányfényeket a légvédelmi riadó jelétől számítolt fél percen belül kikapcsolja,
3. §. 1. Az a vendéglátó Ipari üzem, amely az 1. és 2. $-ba& engedélyezett világítani módot alkalmazni kivánja, köteles ebbeli szándékát ¦árosokban a polgármesternél, kóiiégekóen a községi elÖI)aro-ságnál 2 példány\'jin írásban bejelenteni. Az Írásbeli bejeentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a vendéglátó ipari Uz<-m megnevezése és helye (ates, házszám slb);
b) ai üzem felelős vezetűjénelc neve és lakása és az üzem lulajdonosáboz való alkalmasai) viszonya;
cl azoknak a helyiségeknek és helyeknek a felsorolása, amelyekben az 1. g-ban foglalt rendetkezéack értr Imeben n bel-ő Irányfényeket alkalmazni izándékoznak (kert, udvar, kCleiültl, söntés, filc,cm slb.) és aiok vllágltáti uiódjánnlt (teió alatt, tető nélkül slb), valamint annak tüzetes megjelölése, hogy a belső irányfények kazponll kikapcsoló srcikezetét lé-tetiitlte^e? ^
2. §. A bejelentést a polgármester n be-Jelenlés misoerpéMányira riveze;ve a bejelentének v Híz:,(i.i(.». üst az igazolást az lüeté vendéglátó \'pari tizem feielós veze-tóje ellenóizés alkalmával bemutatni ko-
Utei,
4. §. I, Amennyiben a cselekmény su-Ivoiabb l.tmtetö rendelkezés alá nemesik, kihágást követ el éi 15 napig terjedhető cliátásial btlnlelendő az a vendéglité Ipari üzemi tulajdonol (birtokos, felelős vezeló), akt a vendéglátó Ipari Uiem tel* Jes^ eiiölíltté.ének mellőzése esetében hont léjjvédctint bttxBIKeg, illetve c!ök-kenteit v>íikil*s Idején .a niaginvllá-gilás elrendeli clsölelllíionek lailaiua alatt
a) ntm a honvédelmi miniszter enge-Oólyével (Ofgalombahoiott teltó Irinylény-szerkezelct alkalmaz;
b) azokat nem as 1. él 2 §-ban foglalt lendrlkezések szerint alkalmazza és nem gondoskodik sz 1. és 2. §-br>n tog-
Cséplési anyagok, olajok, xssirok, ajotyősosapágyak
-ünger-tjllmann vasKere3kedésb«n,
Hofherr-gípek ííire te tavaszra raQr most elöjegyzenűök
lalt egyéb rendelkezések vágretujlisáról-
c) a belső Iráiiyféuysierkexetckct a 3 tj-b.irt meghatározott bejelentés nélkül ai." kalsnazsa;
d) azokat a város yagy község léijol. laliiil parancsnokának tllté rendelkezései ellenére alkalmazza.
A 104.Ut/eln. 35-IMl. II M íz, deleiben foglalt rendelkezések alapján használt belső Irány fényszerkezeteket t vendéglátó Ipstl Üzemekben továbbra !j rzabad\'basirsálni, de caik abban az esetben, ba aiok hairnüala a Jeten rendelet I. és 2. §-ban foglalt rendelkezésrknei megfelel és aiok használatát a 3. §-btm foglalt rendelkezések szerint a jelen rea-delet halálybalépcsenek napjától a/a.ntiqi, nyolc napon belül újból bejelentették.
Nagykanizsa, 1043. Jullos 21.
üiu Polgármester.
Nagykanizsa rnc polgármesft
yel varos StŐíi
Tárgy: Qépjármüvek meulesttétt a honvédelmi Igénybevétel alól u 1943/1944. évre.
H.rdetntény.
Közhírré teszem, hogy a m. klr. Honvédelmi MInlutcr Ur 63.000/eln. 1. omor-1042. az. rendeletével (megjelent a Buda- 1 pesti Közlöny 1942. évi november 14 it| 259. számiban) a gépjármüvek mentesítésére irányuló eljárást újból assbilyozta.
A mentesítés iránti kérelmeket az Ipari hadiüzemek kérelmeinek kivételével minden év azeptcmoer l-ig lehet btnyujtinl az illetékes mlnlsiferhez. Illetékes miniszternek azt kell tekinteni, akinek ügyköréhez a mentesítést kérő akár termeszeiéi, akár jogi személy foglalkozásával, illetve gazdsságl tevékenységével ÖtizctUggfi ügyei tartoznak szolgálatuk, illetve hivatásuk ellátásához feltétlenül szükséges gépjármüvek menteiltéss végett a kérelmeket a rendeletben (elsorolt véagpéayező szervekhez kell benyújtani. l|L
A mehtesltéa Iránti kéiemieket ciak a szabványos űrlapokon lehet benyújtani. Az Űrlapokat gépjármüvenként kUló/i-fcülOn kell kitölteni, Az Uiispok (817. és 818. raktári számok) a Pallas Nyomda Rt. honvédség! nyomtatváayraktiriuá! (Buűapeit, Rózsa-u. 111.) szerezhetők be.
Nagykanizsa, 1943. július 20. 2«o Polgármester.
Amerikai veszteségek Távol-keleten
Tokió, július 24 A japán főhadiszállás közleménye szerint a japánok Rendova szigetének az ametikaiak által történt megszállása,óla 3 következő eredményeket érték el 1
Lelőttek 265 ellenséges repülőgépet, elsüllyesztettek 23 hadi és szállítóhajót, megrongállak egy cirkálót és 4 csapatszil-lilóTiajót. Ugyanezen idft alaltaz ellenség66 Jepán repülőgépet lőtt le vagy rongált meg.
áPHOaíEDETÉSES
ÁLLAS
kifiitalaanyt felvess Rótb Laura ka-Ispasalon, Bazár-udvar.
Bejáró ^ubabftny felvételik : Dr. Papp Simon-utca 6, DInda. 24«
HÁZ ÉS INGATLAN
Eladó azonnoll lebontisra huszméterei léglBépUlet, cierépzelndelyes, Pelóll ut w. ssim. 242T
A kslirotiriliodjdiwt lst«*r!
of r;-..iáü\'-.m isGmîvrtëI
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napiuap.
Kiadja: „K«zQszdmi0l R-T. NsgykaBlm"-Pelelős kiadó: Zalai Károly. Nyomatott: a „KSzgazdasigl R. T. Maoykanlni"
nyomdájában Nagykanizsán. (Nyomdáért teleli Zalai Karaly.)
Feladó:
Cim:
nendfokozat:
Tibori oosla:
83. avf,, 165. sz. Nagykanizsa, 1943. július 24. szombat Ára 20 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SierkoKtíség ís kiadóhivatal: Fö-ut 6 szám
n^ií\'X^rií\'SSSJS:- Felelös «e*e«tfl: Barbarlts Lajos
ElŐIlzetósI ára: egy hónapra 3 pengő 20 fillér,
negyedévre O pengő 20 llilér. Egyes szám: hétköznap 12 till., szombaton 20 till.
Az IpvHelek ís a 2UB-íorplom elleni, harc
A háborús gazdasági ölei szövevényessége és u különböző gazdasági ágazatok együttműködése csak akkor vezethet sikerre, ha az állam bettvatko-\' zása mindenkor számot vet a gyakoriali élet tapasztalatai alapján kialakult gazdasági szervezetekkel. Amikor az állam a tevmelés irányításába beavatkozik, akkor ezt csupán abéoT a célból teszi, hogy megmutassa azokat az irányokat, amelyekre törekvéssel a termelés és termelői munka a legmesszebb\' menő közérdek szolgálatába áll
A gazdasági élei irányításánál is elég csupán a keretet megadni, mert azt tartalommal a gyakorlat fogja megtölteni. A közellátás uj rendje a különböző termelői ágazatokban a gazdasági függetlenség megvalósítására törekszik. Az elmúlt években sok szó esett arról, hogy az állam éppen a közellátás terén megköti nemcsak a fogyasztót, de a termelőt is.
A közelmúltban életbelépett uj termény beszolgáltatás már bebizonyította, hogy nem akarja béklyóba verni a mezőgazdaságot, nem avatkozik bele a termelésbe és nem áll elő olyan követelményekkel, amelyek megbontanák a mezőgazdasági termelés eredeti rendjét. A gazdákra bizza -n termelési- ós a gazdára bizza mindazon termékek értékesítését, melyek nem esnek beszolgáltatás alá. De a gazdára bizza a beszolgáltatás lebonyolításának ellenőrzését és végrehajtását is. lízt célozzák a községi és vármegyei közellátási bizottságok, melyeknek feladata az, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket saját hatáskörűkben rendezzék.
A .mezőgazdasági termelés autonómiájának megőrzése és további fenntartása után most a kézműipar terén is sor kerül bizonyos kérdések rendezésére. A közellátásügyi miniszter nemrégiben leiratot intézőit az ipartestületek elnökeihez, amelyben megállapítja, hogy egyes iparosok nem tartják be lelkiismeretesen a közellátási rendelkezéseket és ezzel meg nem engedett előnyökre tesznek szert iparostársaikkal szemben. Az ügyforgalom szövevényei lehetetlenné teszik azt, hogy a hatóságok minden egyes iparost állandóan ellenőrzés alatt [ártsanak., Éppen ezért szükségesnek látszott, hogy az egyes ipartestületek hatékonyabban
A tengelycsapatok tervszerűen kiürítették Nyugat-Sziciliát
A német-olasz védelem most a sziget északkeleti harmadára / összpontosul
Roosevelt Rómának nyílt várossá való nyilvánítását kívánta a tegnapi sajtóértekezleten — A németek visszaverték a bolsevisták ujabb lÖmcRtámadásalt
A kololi arcvonal egyes szakaszairól a csütörtöki hnrcokkal kapcsolatban a küvotkozó részloU\'kél jflrntik Boriinból:
A kubáni Ind fő kololi arcvonala ollón a bolsevisták csütörtökön ogy\' órás tfjzéfségi előkészítés után indultad támadásra mintegy 2 lövészhadosztály és 2 páncélos dandár orővol, sok Imrei és csatarepülőgéppel támogatva, Fontos német magaslati állásokat rohamoztak. Az esti órákig tartó kemény éa változatos
harcokban valamennyi támadás ösz-" szeomlott és.nz ellenség súlyos verés nnyng-vosztosőgokot szonvodott. A Miusz-arcvonalat is szakadatlanul rohamozta a csütörtök délutáni órák/ó/ kezdte széles arcvonalon a bolsevista gyalogos és páncélos erők nagy csoportja, A szovjot támadások az olháritő tűzben összeomlottak a német vonalak olótt. Égy szovjot páncélos dandárnak azonban a szovjot tüzérség különösön oredményos\' támogatásúval sikorűlt ogy keskeny szakaszon lo-hongerolni a német védelmet és igyekezett megtámadni a némot csapatok hátsó összeköttetéseit. Egy némot tüzérségi parancsnok körüf-tokmtéso kövotkozlébon sikerülte dandár ollón összevonni a tüzérségi olháritó fogyvorokot, Ugy" hogy az áttörés után egy fél órával már valamennyi bolsovisla- páncélos megsemmisült vagy kény tolón volt megadni magát.
A Doneo középső szakaszán a bolsovisták az olózó napokban ol-szohvodott súlyos veszteségeik következtében csak gyengén támadó csoportokat alakiihattak. Valamennyi támadásukat véresen visszaverték. A harcok li jel górod környékén is gyengébbek voltak, mint az előzÓ napokban. Egy körülbolü! 60 páncélossal ellá-
tott szovjot csapatnak átmenetileg sikorűlt betörnie a némot állásokba, bzonban a bolsovisták a németek olháritó tüzo miatt nem tudták kö-votni harckocsijaikat, ezért a szovjot páncélosokai gyorsan körülzárhatták és nagy részüket megsommisitették. Csak kévés páncélos térhetett vissza súlyosan ni ogroi igái odva a kiindulási bolyén lévő többí páncéloshoz. A szovjet vezérkar a még rendelkezésire álló crók zömét csütörtökön újból harcbavetette Orel környékén, ahol délről, délkoletről és éazakko-lotről a nemetek orós tüzérségi és páncélos kötelékekkel állandóan lámadtak. A némot hadvozolóségnok az a törekvése, hogy saját csapataínak legnagyobb kímélése mellett az ellenségnek minél nagyobb veszteségeket okozzon. Orel környékén őzért figvolom remél tó sikerrel a rugalmas védokozés harcmodorát alkalmazta.
Az éhség a szovjet offenzíva Indító oka a „Popolo dl Roma"
London, július 21
(Budapesti Tudósilö) Beaver-brook lord az angol alsóházban hatásos képet festett az oroszországi élelmezési helyzet-röl. Megemlítette, hogy Leningrádban már egymillió azoknak a száma, akik éhezés\'kó-vclkeztében haltak meg. .Mtugk-váhan az. éhínségtől kimejnilt emberek Összeesnek az utcán.\' Az élelmezési viszonyok romlanak az egész országban.
A i Popolo di Roma ezzel kapcsolatban rámulatott arra, hogy mindez megvilágítja ú mostani szovjet hadműveletek okát és természetét. Itt az éh-
A németeknek sikerült állásaikat visszafoglalniuk a gránátosok és páncélos alakulatok nagy tömegének karcbavetésével.
A Szovjot csupán Orel környékén közel 400 páncélost vesztett.
A Iwlsovisták inogkisérolték, hogv koloten áttörjék a Loiiingrád körüli némot gyűrűt. Kzt az áttörési kisér-lotot csütörtökön a kora reggeli
órákban egy több órákig tartó golyózápor vezette l>o a némot állások ollón.
A sok páneélo* kocsi és harci repülőgép luire.bavetése ellenére sem sikerüli a német ezredek állásait áttörni.
A helyenként ólért ollonségos hotö-
résekot a német gránátosok ollontá-madása már néhány órával azután v issza vétót to, ugy hogy az arcvonal minden részén a németek szilárdan tartják vonalaikat.
írja
ség által hajtolt offenzíváról van szó.
\'berlin, július 21 A Német Távirati Iroda ér-lesülése szerint a. bolsevisták a, keleti harctér küzdelmeinek eddigi súlypontjain újra nagyobb erőkkel támadtak. A német csapatok eredményes ellenállást tanúsítottak és ujabb 357 páncélost lőttek szét.
Berlin, július 24 (Bud. Tud.) A keleti arcvonalon folyó harcokkal kapcsolatban német hivatalos részről megieűy-zik, hogy a. seovjet hadszíntéren
éljenek mindazon jogaikkal, amelyeket számukra a törvény biztosit.
Az ipartestületekről szóló törvény felhatalmazza az egyes ipartestületekét arra, hogy külön szervük, az u. n. ipartestületi szék utján eljárjanak azokkal a lagjaíkkal szemben, akik*, között az üzleti verseny tisztességét érintő szokás alakul ki. Az ipariestületek egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaik gazdasági érdekeit felkarolják és hatékonyan szolgálják. E célkitűzésből önként következik; hogy az ipartestületnek el-
sőrendű kötelessége Fellépni mindazokkal szemben, akik o célok elérésében gálolják és a fennálló gazdasági rendet megzavarják.
Amikor a miniszter ezzel az intézkedéssel harcba szólította az ország valamennyi ipartestületéi, segítőtársul hívta maga mellé az iparosokat, hogy támogassák őt a zugforgalom elleni harcban. Az ipartestületi szék hatékony segítséget képez a hatóságok számára, mert jogában áll, sőt kötelessége a magukról megfelel kezet l tagjait eljárásuk helytelenségére fel-
hívni, ha pedig a megintésnek vagy megfedd esnek nincsen hatása, ugy a tagokat az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál feljelenteni.
A hazafias érzést magyar ipnroslársadalom * kétségkívül örömmel fogadja a közellátásügyi miniszter rendeletét, mely minden rendőri vagy egyéb eljárástól függetlenül a- becsüte-tes iparosok" összességére bízza a közellátás ellen vétő Iparo sok vagy kontárok felkutatását, káros működésük megszüntetését, (s);
ZAIíAl KÖZLÖNY
1043. juljua: ju_
eddig még sohasem tapasztalt mennyiségű korszerű fegyvert és
nagy csapat-tömegeket harcba az ellenség.
vetett
A tengely-csapatok nyomása fokozódik egyes szicíliai angol hlrlfők ellen
Zürichi jcJcníés szerin«,mint a Budapesti Éi-tesitő jelenti, Montgomery csapatainak Ca-tania előtti kudarca « szövetségeseket arra kény szeri l el ttí, hogy lázas sietséggel uj csapatukat rakjanak parira és\' küldjenek a caUiniai szakaszra. — Ugyancsak nagy flotta-egysége* kel is vonultatlak lel a eata-niai kikötő elé, hogy állandóan tűz alatt tartsák a ealaniai védelmi állásokat. Az angolszászok az utolsó -Ifi órában semmi előrehaladási sem érlek el, söt a tengelycsapatok nyomása egyre nagyobbodik egyes an-
gol hídfők ellen. Palermóból éz a nyugati vidékek nagy részéről kivont lengelycsapatokkal az északkeleti szakasz védelmét erősílellék meg,
A Nemzetköri SajtÓtudósitó jelentése szerint a tengelycsapatolf