Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
9.09 MB
2009-08-24 16:33:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
688
8821
Rövid leírás | Teljes leírás (1.2 MB)

Zalai Közlöny 1943 272-296. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


!\'anuló:
Árn 16 fillér.
Ctm: --¦-—-_ . x. r-
BeodfokMat:-;-j 83. évf„ 272, sz. Nagykanizsa, 1943. december 1. szerda Ár* 16 fillér.
Tábori Míta;_ ___ _ j»—......¦»¦.....——^mm......i ——...............................................ni......nwi—
ZALAI KÖZLÖNY
¦MrkOMMlAir ** kiadóhivatal: FA-iit &, wám e^rkeaztóserl és kiadóhivatall toldott 78. az. Megjelenik itididoii hétköznap délután.
\'OLITIKMl NAPILAP
Pélelos szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előtltetéti Ara: egy nőnapra 4 pengő 3a !Iliéi, negyedévre 12 JiHütíÖ 40 fillér.
Bgyes tf/íiin: hétköznap !6 un., siomboton 30 011.
Az anyagelosztás és munkaerő-gazdálkodás kérdéseiről beszélt az iparügyi miniszter
A nomzetvédelml propaRautlaminisztérium november havi gazdasági tájé-koztaié értekezletén Antal István nemzetvédelmi miniszter beszédében kifejtette, hogy belpolitikai életUnk középpontjában a kii Useg vetési tárgyalások állasak. Az országgyűlés uaknem ogy hénapjs megalakítás nélkül dolgozik na 6llamhá2törláa 1044. évi költse*; votésén, még pedig olyan komolysággal, felelősségérzettől én enielk«detiseggel, anely a magyar parlamentarizmus legszebb napjaira emlékestet, bizonyságául annak, hogy az alkotmányos kormányzás esiméje a magyarság köröftségi életmognyllvánu-lástlnak igen alapvető" éa vátozhatattan prlnsiptuma. A komolyságnak, a hfg-gad\'MAKiitik és. az erének az a szelleme mni\'ly a parlament tárgyalásaiból Kl-arad, u közvélemény szeim retOKelnek nyugalmára 6a biztonságérzetére tol-•melűeu li.it
A nomzetvédelml propaganda miniszter után
Bornemisza Qeza Iparügyi miniszter világította meg az ipari anyagellátás egyes kérdéseit és megállapította, hogy az anyagellátás terén részben nehéz belyzotbe Jutottunk,
Az általános belyzet felvázolása után hangoztatta, hogy az anyagellátás és BzétetztáH lebonyolításába minél nagyobb mértékben klvAaju bekapcsolni a különféle érdekeltségeket, igy az Ipartestületeket is. A munkaerőgazdát-ktdás terén feltétlenül Javulásra lehet-azámltanl, mondotta Bornemisza Géza. A mukaszolgálatosok kérdését a honvédőire! minisztériumban lelállltott kü-lön osztályon az eddigi tapasztalatok fölhasználásával oldják majd meg. Az Ipari anyagellátás terén helyesli azt a tervet, hogy az nnyageloaitás a foglalkoztatott munkások számával legyen arányban. Az\'anyagellátás tekintetében
lel kell világosítani a közönséget a no-hózsógekrél. A közönség meg fogja érteni, hogy súlyos politikai és gazdn\' sául elnyomás után léptünk a háborúba és előzőleg non adatott meg számunkra annak a lehetősége, hogy nagyobb készleteket gyűjtsünk. Korábbi szegénységünk mellett a bajt tetézte még, hogy íi visszatért területek J6 része Is a csonka országbeli nyersanyag-bázisra volt utalva. Honvédelmünk kiépítése Is csak arra az időre maradhatott; amikor már az egész világon a háború szele futott végig. Mégis minden erővel arra kellett törekednünk, hogy megfelelő fegyvert ad-Jnnk a honvédség kezébe, ilyen körülmények között szinte csodálatraméltó az, amit a termelő osztályaink teljesl teltek és most már a nagyközönség ugyanilyen arányú türelmét kell kérnünk. Ha. ezt az áldozatos szellemet a nagyközönség is magáévá teszi, köny-nyehben vészelhetjük át a maf súlyos Időket
Koroszten elfoglalásával a németek erősei Javítottak helyzetttket
Az olasz front egyik részén megindult, a maölk részén klszobfin van a na#y támadás
Borimból jelentik, hogy a doniéitól nyugatra és északra eltörülő szakáéi továbbra" is súlyos 6» véros küzdohnok színtere. Az oroszok fölfrissített kötelékeket votottok harcba, hogy döntő oredményokot érjonok el. Tekintettel emberben őe anyagiban ronclkivüí nagy fölényijlíro, sikerült is n...