Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
33.3 MB
2010-02-17 11:11:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
286
3491
Rövid leírás | Teljes leírás (805.02 KB)

Zalai Közlöny 1921. 098-120. szám május

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
60. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ZALAI KÖZLÖNY
Sabján polgármestert visszahelyezték.
Namr viharral kéídődött a közgyüléa. - Kárlovic* József felszólalása. - Dr. Tamás János a városi tanács véleményezése után kívánja tárgyalás alá venni az indítványt. - Dr. Darás László felszólalása eloszlatja az ellentéteket. - A polgármester ellen megszüntették a fegye mi eljárást. - Dr. Prack Istvánnak köszönetet szavaztak. — (Saját tudósitónktól).
1921. május 1.
Tegnap délután pont három órai kezdettel tartotta meg a városi képviselőtestület rendkívüli közgyűlésit dr. Sabján Gvula polgármester visszahelyezése ügyében. Már o gyűlést megelőzőleg kisebb csoportok vitatják az ügyöt. A hangulat — igen kis ellen-léket kivéve — egységes: dr. Sabján Gyulát azonnal vissza kell helyexni a polgármesteri székbe.
Ujváry Géza képviselő egy csoport kisknnizsai polgárnak magyarázza álláspontját a folyosón, akik nyugodtan meghallgatják, de álláspontjukból nem engednek.
A karzat tömve van s még a tárgyalóterem ajtójában is szorongnak kíváncsi hallgatók.
Pont 3 órakor nyitja meg Acs József városi tanácsos a közgyűlést. Kívüle dr. Kaufman Lajos városi jegyző foglal még helyet a pódiumon.
Alig nyitja meg az elnök a gyűlést, olyan óriási zajt csapnak a város képviselői, hogy a csendes hallgató akaratlanul is cl-mosolyogta magát. J.-llemzésül: az egész közgyűlés olyan modorban, olyan stílustalanul s enyhén szólva olyan parlagi módon folyt, hogy azt hisszük, erre nincs példa Nagykanizsa történetében.
A vita előtt felkiáltások hangzanak: „Tessék felolvasni a javaslatot I"
Elnök: Kérem felolvasni a bsidványt I
Dr. Kaufman olvasni kezdi az 59 aláírással beérkezett javaslatot. A felolvasást közbekiabálásokkal s kőzbe-közbe nagy zajjal kisérik. Az elnök csengője elromlik, a sok rázás tói. Végre Knrlovics Jó/sef kült«i-nácsos szóhoz tud jutni.
Kailovícs József: A javaslat a kérvényben eléggé meg van indokolva, indokolásra itt szükség nincs. Egyet azonban szükségesnek tart kijelenteni és pedig azt, hogy a mi akaratunkat további taktikázással ne játszák ki. Lássák be azok az urak, akik azt az állapotot előidézték, hogy nem tettek a városnak hasznot. Nem engedjük a szemünket többet bekötni.
Dobrovics: A szociálisták beszélnek igy. Lássa bc maga is.
Korlovics: A képviselőtestület minden egyes tagja lássa bc, hogy Sabján polgármester ügyében nem helyesen cselekedett. Ne legyen tovább széthúzás. A polgármester más-tél év óta tartó fegyelmijével csak a városnak ártottunk. Kéri a képviselőtestületet fogadja\' el a javaslatot.
Utána dr. Tamás János emelkedett szólásra és a következőké\', mondta:
— A beadott indítvány felett határozni kell. Határozatot pedig ugy hozhatnak, ha a dolog felett tanácskoznak. A közgyűlés előtt fekvő indítvány azonban nem alkalmas a tárgyalásra, mert a város ügyrendje szerint a városi tanács véleményezése szükséges ahhoz, hogy valamely indítvány tárgyalás alá kerülhessen, már pedig ez a jelen esetben hiányzik. Indítványozza, hogy ezt az indítványt a város képviselőtestülete adja vissza a városi tanácsnak véleményezésre.
Tamás dr. beszédét állandó közbekiáltások zavarták meg, indítványának elhangzása
után pedig a kiskanizsai képviselőtestületi tagok közül többen felugranak helyükről és fe-ékiáliják : Nem, nem.
Ezután dr. Darás László emelkedett fel szólásra és meggyőző, talpraesett indítványával eldöntötte a közgyűlés sorsát. Többek közt a következőket mondotta:
— Az április 20 iki közgyűlési indítvány sem volt a tanács határozata.
Tamás: Az is szabálytalan. Darás: Ugyanaz az eset ál! fönn most is. Egy önálló inditvány van a képviselőtestület előtt, amelyet ugyancsak nem a tanács terjesztett elő, hn tehát az április 20-iki jyülésen határoztak egv ilyen inditvány fe-ett, akkor most Km foroghat fenn semmiféle olyan törvényes alap, mely lehetetlenné tenné az inditvány tárgyalását. Ennek érintése után szükségesnek tartja, hogy egy nyilatkozatot tegyen, melynek műtéteiére dr. Sabján Gyula polgármester felhatalmazta. — (Halljuk, halljuk.)
Ezt megelőzőleg azonban rá kell mulatnia más dolgokra. Az április 20-iki közgyűlésen a képviselőtestület egységes álláspontot foglal cl, kimondotta, hogy a polgármestert rehabilitálni akarja és hivatalába azonnal visszahelyezni. Tudja, hogy az az egységes álláspont még ma is meg van a képviselőtestületi tagok közt. Azonban van nak itt más, dr. Sabj.ín Gyula személyétől elvonatkoztató ellentétek, amelyeket azonban semmi szin alatt nem szabad összekapcsolni a polgármester rehabilitálásával s éppen ezen ellentétekből kifolyólag nyeitc a felhatalmazást a polgármestertől ama kijelentés megtételére, hogy a polgármester hivatala elfoglalása után azt a tisztújításig nemcsak hallgatólag, hanem tértyleg megtartja és betölti. (A bejelentés után a képviselőtestületi tugok lelkesen éljenzik Sabján polgármestert. Percekig tart a taps és éljenzés)
— Ennélfogva\'szó sem lehet arról, hogy •zen hittérben levő ellentétek miatt a rehabilitálás késsen. Ennek nincs értelme. (Ugy van I Ugy van 1)
Ezután folytonos éljenzés és megszakítás közt fejtegette dr. Darás a polgármesteri kérdés jogi oldalát. A képviselőtestületnek meg van a törvényes joga ahhoz, hogy a polgármesternek állásába való visszatérését kimondja.
E jogával élve, a képviselőtestület tehát mondja ki, hogy a polgármestert haladéktanul visszahelyezi állásába. (Nagy taps és éljenzés.)
— Egyben kijelenti azt is, hogy dr. Prack helycltespolgármestcr nem akar a törvényes formák megkerülésével bármilyen állást is elfoglalni és hogy dr. Sabján és dr. Prack kőzött sincs elvi ellentét, sőt, hogy már a hivatal átadására vonatkozólag is megegyeztek. (Éljenzés és taps.)
Tamás dr. szó\'alt fel ezután újból. Kijelenti, hogy most, miután az eszmék tisztá-zádtak, eláll előbb tett indítványától, hogy tudniillik a beadott inditváni/l adják vissza a tanácsnak véleményezés céljából. Dr. Darás indítványát annyival toldja meg, hogy Zala-vármegye alispánját értesítse telefonon arra
vonatkozólag, hogy a polgármesteri hivatal átadása iránt intézkedjék.
Hajdú Gyula dr. szólalt azután fel. Darás és Tamás indítványaihoz hozzájárul. Azonban félmunkát végezünk csak ezekkel az indítványokkal. A képviselőtestületnek az alispánhoz kell felirnia,^ hogy dr. Sabján Gyula ellen a fegyelmi eljárást folytassa sürgősen le és a képviselőtestület mondja ki, hogy a felfüggesztést megszünteti. A visszahelyezés kérdésében több szava nincs.,
— Azonban azokhoz az előzményekhez, amelyek a jogrend helyreállítása érdekében és dr. Sabján Gyula visszahelyezésében felmerültek, igenis, éppen a társadalmi béke érdekében hozzá kell szólnia. Sokaknak dr. Sabján visszahelyezése csak cégér volt. így például a kiskanizsaiak az indítvány beadásánál a helypénz kivetésének elejtésérc gondolnak. Nem hagyhatja szó nélkül a városi tisztviselők közötti agitációt icm, amely az inditvány aláírásával megindult.
Székely Nándor, Hajdú Gyula beszédére reflektál és kijelenti, hogy at indítvány aláírásában nz összes városi tisztviselők nem vettek részt, bizonyítja ezt az aláírások száma. Az ivet a tisztviselők nem körözték és azt különben is aláírhatta az, nki akarta.
Dr. Sartory Zsigmond indítványozza, hogy a képviselőtestület mondja ki, teljes bizalommal van dr. Prack István személye iránt és helyettes polgármesteri ténykedéséért köszönetet mond. .
A közgyűlés dr. Bálás indítványát dr. Hajdú és dr. Tamás módositásávál, S«rtory dr. indítványát pedig változatlanul elfogadta. A közgyűlés Sabján Gyula polgármester éljcn-zésével ért véget.
Bőr bajok ellen legbiztosabb óvszer
LYSOFORM.
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.
A
_ Zndruvotz tábori pHap»k Nagy-kanlzaán. Tcgn V délután a budapesti személyvonattal megérkezett Z\'idravelz István a főreáliskola növendékeinek bérmálására. A\' állomáson n katonai körölt megbízottai » a ferencrendi zárda líjzéről P. Jámbor szerzetes fogadták. Üdvözlő beszédük után n ferenc-rendi zárdában szállást vett. Tegnap délután megjelent a főreáliskola vallásos ünnepélyén, •mely után beszédet Intézett az ifjúsághoz. Ma délelőtt 9 órakor kiszolgáltatja a bérmálás szentségét a reáliskoli növendékeinek, ami után 11 órakor a laktanyában beszédet intéz a katonasághoz. Délután 3 órakor a ferencrendi zárda tinncpics fogadtatása mellett részt vesz a Veni Saneten, amely után beszédet tart a Szentferenerend III. rendjének 700 éves jubileuma alkalmából. Hétfőn a reggeli vonattal Zalaegerszegro utazik, innen pedig Szombathelyre.
— 300 első áldozó. Hétfőn reggel 300 gyermek járul a legméltóságosabb oltári szentséghez az altemplomban. Az első áldozókat a Keresztény Jótékony Nőegylet reggelivel vendégeli meg a Keresztény Otthonban.
— Ül Ügyvéd. Dr. Kovács László a tegnapi nap folya i án letette nz ügyvédi esküt s társult dr. Datál László ügyvéd irodájához.
— A Zrínyi Ünnepély hSlgybliott-aága ma este 6 órakor a városházán ülést tart, melyre a tagok pontos megjelenését kéri az Unöliség. — Hétfőn este 6 órakor pedig nz ünnepély rendező bizottsága tart ölést, melynek alulírott tagjait meghivja az Elnökség. — Acs József, Béres János, Fekete László, í\'atér Mihály, Földi János, dr. Dómján Lajos, Dómján Gyula, Dobossy Elek, Girgács Dezső, P. Ebrlicfi Alajos, Iváncsics János, P. Lantos Angyal, Petermann József, Motán wdön. Nagy Tivadsr, Németh Mihály, Nagy István, Pintér Nándor, Ortutai Gyula, Miltényi Gyula, Pédiger Ödön, Szemző István, Zalaváry József és Viola Kálmán.
— Közös táncgyakorlat. Ma vasárnap a Kjih. Legényegylet a Polgári Egylet nagytermében ktizős táncgyakorlatot tart Bc-tépóJiJ jzcmétyj-gy 10 korona. Kezdote este \'/,9 órakor.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. május 1.
Sabján polgármestert visszahelyezték.
Nagy viharral ké«I6dött a közgyűlés. - Kárlovics József fel-•zólálása. - Dr. Tamás Jínos a városi tanacs vélemenyezese után kívánja tárgyalás alá venni az indítványt. - Dr. Daras László felszólalása eloszlatja az ellentéteket. — A polgármester ellen megszüntették a fegye -mi eljárást. - Dr. Prack Mvannak i-v__;Í;__ íAt h inn^itnn íelCíl).
köszönetet szavaztak.
Tegnap délután pont három órai kezdettel tartotta ineg a városi képviselőtestület rendkívüli közgyűlését dr. Sabján Gvula polgármester visszahelyezése ügyében. Már a gyűlést megelőzőleg kisebb csoportok vitatják az ügyet. A hangulat — igen kis ellenzéket kivéve — egységes: dr. Sabján Gyulát azonnal vissza kell helyezni a polgármesteri székbe.
Ujváry Géza képviselő egy csoport kiskanizsai polgárnak magyarázza álláspontját a folyosón, akik nyugodtan meghallgatják, de álláspontjukból nem engednek.
A karzat tömve van s még a tárgyalóterem ajtójában is szorongnak kíváncsi hallgatók.
Pont 3 órakor nyitja meg Acs József városi tanácsos a közgyűlést. Kivüle dr. Kaufman Lajos városi jegyző foglal még helyet a pódiumon.
Alig nyitja meg az elnök a gyűlést, olyan óriási zajt csapnak a város képviselői, hogy a csendes hallgató akaratlanul is elmosolyogta magát. Jellemzésül: nz egész közgyűlés olyan modorban, olyan stílustalanul s enyhén szólva olyan parlagi módon folyt, hogy azt hisszük, erre nincs példa Nagykanizsa történetében.
A vita előtt felkiáltások hangzanak: „Tessék felolvasni a javaslatot 1°
Elnök: Kérem felolvasni a bsadványt l
Dr. Kaufman olvasni kezdi az 59 aláírással beérkezett javaslatot. A felolvasást közbekiabálásokkal s közbe-közbe nagy zajjal kisérik. Az elnök csengője elromlik, a sok rázástól. Végre Karlovics Jó/sef külta-nácsos szóhoz tud jutni.
Karlovics József: A javaslat a kérvényben eléggé meg van indokolva, indokolásra itt szükség nincs. Egyet azonban szükségesnek tart kijelenteni és pedig azt, hogy a mi akaratunkat további taktikázással nc játszák ki. Lássák be azok az urak, akik azt az állapotot előidézték, hogy nem tettek a városnak hasznot. Nem engedjük a szemünket többet bekötni.
Dobrovics: A szociálisták beszélnek így. Lássa be maga is.
Karlovics: A képviselőtestület minden egyes tagja lá-ssa be, hogy Sabján polgármester ügyében nem helyesen cselekedett. Ne legyen tovább széthúzás- A polgármester másfél év óta tartó fegyelmijével csak a városnak ártottunk. Kéri a képviselőtestületét fogadja el a javaslatot.
Utána dr. Tamás János emelkedett szó lásra és a következőket mondta:
— A beadott indítvány felett határozni kell. Határozatot pedig ugy hozhatnak, ha a dolog felett tanácskoznak. A közgyűlés előtt fekvő indítvány azonban nem alkalmas a tárgyalásra, mert a vátos ügyrendje szerint t városi tanács véleményezése szükséges ahhoz, hogy valamely indítvány tárgyalás alá kerülhessen, már pedig ez a jelen esetben hiány zik. Indítványozza, hogy ezt az inditványt í város képviselőtestülete adja vissza a városi tanácsnak véleményezésre.
Tamás dr. beszédét állandó közbekiáltások zavarták meg, indítványának elhangzása
— (Saját tudósítónktól)
után pedig a kiskanizsai képviselőtestületi tagok közül többen felugranak helyükről és fe-ékiáltiák : Nem, nem.
Ezután dr. Darás László emelkedett fel szólásra és meggyőző, talpraesett indítványával eldöntötte a közgyűlés sorsát. Többek közt a kővetkezőket mondotta:
— Az április 20 iki közgyűlési inditvany sem volt a tanács határozata.
Tamás: Az is szabálytalan. Darás: Ugyanaz az eset áll fönn most is. Egy önálló indítvány van a képviselőtestület előtt, amelyet ugyancsak nem a tanács terjesztett elő, ha tehát az április 20 iki jyülésen határoztak egy ilyen indítvány fe-ett, akkor most lem foroghat fenn semmiféle olyan törvényes alap, mely lehetetlenné tenné az indítvány tárgyalását. Ennek érintése után szükségesnek tartja, hogy egy nyilatkozatot tegyen, melynek megtételére dr. Sabján Gyula polgármester felhatalmazta. — (Halljuk, halljuk.)
Ezt megelőzőleg azonban rá kell mulatnia más dolgokra. Az április 20-iki közgyűlésen a képviselőtestület egységes álláspontot foglal cl, kimondotta, hogy a polgármestert rehabilitálni akarja és hivatalába azonnal visszahelyezni. Tudja, hogy az az egységes álláspont még ma is meg van a képviselőtestületi tagok közt. Azonban vannak itt más, dr. Sabj.in Gyula személyétől elvonatkoztató ellentétek, amelyeket azonban semmi szín alatt nem szabad összekapcsolni polgármester rehabilitálásával s éppen ezen ellentétekből kifolyólag nyerte a felhatalmazást a polgármestertől ama kijelentés megtételére, hogy a polgármester hivatala elfoglalása után azt a tisztújításig nemcsak hallgatólag, hanem tértyleg megtartja és betölti. (A bejelentés után a képviselőtestületi tagok lelkesen éljenzik Sabján polgármestert. Percekig tart a taps és éljenzés.)
— Ennélfogva\'szó sem lehet arról, hogy ezen háttérben levő ellentétek miatt a rehabilitálás késsen. Ennek nincs értelme. (Ugy van l Ugy van 1)
Ezután folytonos éljenzés és megszakítás közt fejtegette dr. Darás a polgármesteri kérdés jogi oldalát. A képviselőtestületnek meg van a törvényes joga ahhoz, hogy a polgármesternek állásába való visszatérését kimondja.
E jogával élve, a képviselőtestület tehát mondja ki, hogy a polgármestert haladéktanul visszahelyezi állásába. (Nagy taps és éljenzés.)
— Egyben kijelenti azt is, hogy dr. Prack helyettespolgármester nem akar a törvényes formák megkerülésével bármilyen állást is elfoglalni és hogy dr. Sabján és dr. Prack között sincs elvi ellentét, sőt, hogy már a hivatal átadására vonatkozólag is megegyeztek. (Éljenzés és taps.)
Tamás dr. szó\'alt fel ezután újból. Kijelenti, hogy most, miután az eszmék tisztázódtuk, eláll előbb tett indítványától, hogy tudniillik a beadott indítványt, adják vissza a tanácsnak véleményezés céljából. Dr. Darás indítványát annyival toldja meg, hogy Zala-\' vármegye alispánját értesítse telefonon arra
vonatkozólag, hogy a polgármesteri hivatal átadása iránt intézkedjék.
Hajdu Gyula dr. szólalt azután fel. Darás és Tamás indítványaihoz hozzájárul. Azonban félmunkát végezünk csak ezekkel az indítványokkal. A képviselőtestületnek az alispánhoz kell felirnia,^ hogy dr. Sabján Gyula ellen a fegyelmi eljárást folytassa sürgősen le és a képviselőtestület mondja ki, hogy a felfüggesztést megszünteti. A visszahelyezés kérdésében több szava nincs.
— Azonban azokhoz az előzményekhez, amelyek a jogrend helyreállítása érdekében és dr. Sabján Gyula visszahelyezésében felmerültek, igenis, éppen a társadalmi béke érdekében hozzá kell szólnia. Sokaknak dr. Sabján visszahelyezése csak cégér volt. így például a kiskanizsaiak az indítvány beadásánál a helypénz kivetésének elejtésére gondolnak. Nem hagyhatja szó nélkül a város, tisztviselők közötti agitációt sem, amely az indítvány aláírásával megindult.
Székely Nándor, Hajdu Gyula beszédére reflektál és kijelenti, hogy az indítvány ala-irásában az összes városi tisztviselők nem vettek részt, bizonyítja ezt az aláírások száma. Az ívet a tisztviselők nem körözték és azt különben is aláírhatta az, aki akarta.
Dr. Sartory Zsigmond indítványozza, hogy a képviselőtestület mondja ki, teljes bizalommal van dr. Prack István személye iránt és helyettes polgármesteri ténykedéséért köszönetet mond. ,
A közgyűlés dr. Bálás indítványát dr. Hajdu és dr. Tamás módosításával, Sartory dr. indítványát pedig változatlanul elfogadta. A közgyűlés Sabján Gyula polgármester éljenzésével ért véget.
Bőrbajok: ellen legbiztosabb óvszer a
LYSOFORM.
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában..
— Zndrnvetz tábori pHapSk Nagykanizsán. Tegnap délután n budapesti személyvonatul megérkezett Zidravetz István a főreáliskola növendékeinek bérmálására. A\' állomáson a katonai kórök megbízottal s a fercncrendi zárda részéről P- Jámbor szerzetes fogadták. Üdvö(l<) beszédük után a ferene-rendi zárdában szállást vett. Tegnap délután megjelent a főreáliskola vallSsos ünnepélyén, amely után beszédet intézett az ifjúsághoz. Ma dilelőtt 9 órakor kiszolgáltatja a bérmálás szentségét a reáliskola növendékeinek, ami után 11 órakor a laktanyában beszédet intéz a katonasághoz. Délután 3 órakor a ferencrendi zárda ünnepics fogadtatása mellett részt vesz a Veni Sanctcn, amely után beszédet tart a Szentferencrend III. rendjének 700 éves jubileuma alkalmából. Hétfőn a reggeli vonattal Zalaegerszegre utazik, innen pedig Szombathelyre.
— 300 el«ö áldozó. Hétfőn reggel 300 gyermek járul a legméltóságosabb oltári szentséghez az alsótcmplomban. Az első áldozókat a Keresztény Jótékony Nőcgvlel reggelivel vendégeli meg a Keresztény Otthonban.
— Uj llgyvíd. Dr. Kovács László a tegnapi nap folya i.án letette nz ügyvédi esküt s társult dr. Darás László ügyvéd irodájához.
— A Zrínyi Ünnepély hölgybl.ott-
sága ma este 6 órakor a városházán ülést tart, melyre a tagok pontos megjelenését kéri az Elnökség. — Hétfőn este 6 órakor pedig az ünnepély lendező bizottsága tart ülést, melynek alulírott tagjait meghívja az Elnökség. — Acs József, Béres János, Fekete László, Fatér Mihály, Földi János, dr. Dómján Lajos, Dómján Gyula, Dobossy Elek, Girgács Dezső, P. Ehrlich Alajos, Iváncsies János, P. Lantos Angyal, Petermann József, Matán wdön. Nagy Tivadar, Németh Mihály, Nagy István, Pintér Nándor, Ortutai Gyula, Miltényi Gyula, Rédiger Ödön, Szemző István, Zahwáry József és Viola Kálmán.
— Közös táncgyakorlat. Ma arasSr-nap a Kalh. Legényegylet a Polgári Egylc\' napytermébCT közös táncgyakorlatot tart Belépődíj személyj\'-gy 10 korona. Kezdete este \'/|9 órakor.
1921. május 1.
ZALA! KÖZLÖNY
— A Keresztény Szociális Egyc&ü-
let a s^nc! bérlet földjeiből n péterfai majornál vasárnap, május 1-én délután 2 órakor az alábbnevezettek ríszére 200 négyszögöl nagyságú kísbérleti parcellákat oszt
ki. Mindenki vigyen magával Somogyi Ferenc, Horváth Lajos, Hitzelberger Lajos, Németh Károly, Gelencsér Lajos, C«im-
mermann József, Balog József, Srbök Károly, Pevecz Józsefné, Vajkovics Antal. Szécsényi lstvánné, Simon Péterné, Koppányi Elek, Somogyi József, Németh Vendel, Tóber János, Tilinger János, Hakler Kálmán, Tóth Sándor, Farkas István, Ludwig Konstantin, Horváth Lajos, Fatér Lajosné, Bjranyai Vince, özv. Horváth lstvánné, Balog Boldizsár, özv. Schranz Józsefné, özv. Supler Ká-rolyné, Pukmeiszter Sebestény, Baranyai József, özv. Kovács Ágnes, Sztankovic? János, Tánczos Károly, Kelemen István, Varga Mihály, Mészáros Károly, Tasner Rudolf, Min dics József, Fatér József, Bay Lászlóné, Lujzbeck Károly, Kiss Péterné, Horváth Lt-ván, Magyar Ferenc, Vellák Lajos, Fatér Já nosné, Loser József, Pápai István, Acs Ferenc, Sümegi József, özv. Horváth Fercncné, Horváth Károly, Leder József, Benedek Ferenc, Paragi György, Tóth Ferenc, Zadravecz József, Szűcs János, ifj. Bauer Ferenc, Vdida Lajos, Kiss János, özv. Dávid Istvánnné, Bö-dör János és Berke József.
— öt esztendeig kavargott egy akta. A városi anyakönyi hivatal még 1916-ban átküldött egy aktát az alvinci anyakönyvi hivatalhoz véleményezés végett. Az akta 1919-ben érkezett meg Alvincról s 1921. április 24-én ért vissza Na^ykanizára, de már nem Alvincen, hanem Vistulon adták póstára. T. i. időközben Alvinc Wstula oláh nevet kapott. \\ — Lejárt a villamos egységárak
megállapítása. A villamos egységárak megállapítása folyó évi április 30-án lejárt. A Transdanubia Egyesült Gőzmalmok Részvénytársaság értesítette a városi tanácsot, hogy az egységárak hat hónapra való fenntartását kérte a villamos-egységárakat megállapító bizottságtól. Hisszük, hogy a város nem veszi csak egyszerűen tudomásul ezt a bejelentéit, hanem lépéseket fog tenni, hogy a súlyos egységárakat, a minden oldalról mutatkozó olcsóbbodás-miatt is csökkentsék s szabadítsák ki a város lakosságát a türhe-alól.
tctlenűl drága villanyköltségek al
— A szállodások és Ysndíglöjök
felebbexése. A legutolsó városi közgyűlés szabályrendeletet fogadott el, amely szerint a szállodai szobákra a város horribilis adót vet. Az adó eléri az 50 százalékot. Annakidején a közgyűlésen több felszólaló részéről ellenzéssel találtatott a feltűnő nagy adó, azonban végeredményben lényegtelen módosítással mégis elfogadták. Előre látható volt azonban, hogy n szállodások nem fognak belenyugodni ebbe a nagy adóba. A vendéglősök és szállodások iparszakosztálya a törvényes 8 nap lejárta előtt fellebbezéssel fog élni. Sérelmesnek tartják a szabályrendeletet a város érdekében, de különösen az idegen forgalom szempontjából. A városi tanácsnak címzett iratukban részletesen felsorakoztatják azokat az érveket, amelyek a szabályrendelet tarthatatlansága mellett szólnak. A vendéglősök és szállodások nagy elkeseredéssel vették a szabályrendeletet, mivel ők voltak az elsők, akik a menekülteknek és tisztviselőknek kedvezményesen, féláron adtak szobát s ezt a kedvezményt a legutóbbi időkig fenntartották. Az ujabb városi adó életbelépte téso folytán azonban ezt a kedvezményt nem hajlandók tovább nyújtani. A szál lod.ii szobák ilyen magas városi adóval való sujtasa semmi esetre sem szolgálja a városra nézve oly fontos idegen forgalmat.
— Képsorsolns. Pfeifer tanár felajánlott az írod. és Művészeti Körnek egy festményt, melyet vasárnap, május 8-án lógnak a népünnepélyen kisorsoW. A finom festmény a „Nemzeti Szalon\' éli árlatán szerepelt és a Fischel-féle kirakatban láthatd. Sorsjegyek ugyanott kaphatók.
— A nagykanizsai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 1921. és május hó 1-én délután 3 órakor a Keresztény Otthon nagytermében évi_ rendes közgyűlést tart, melyre a tagok az alapszabályok 24. §. értelmében meghivatnak.
— A Zrínyi Miklós Irodalmi <Ss Mllvészetl Kör zenekara ma délután 2 órakor próbát tart. Pontos megjelenést kér az Elnökség.
— Napilap a „Nép". A keresztény-szociálisták régi vágya teljesült. A „Nép" a mai naptól kezdve mindenütt kapható naponta. A lap munkatársai között találjuk: í\'rohászka Ottokár püspököt, Szabó Dezső és Anka János kiváló írókat s Malter Farkas egyetemi tanárt. A lap megjelenik naponta délután 4 órakor.
(x) A Zeneiskola negyedik! estély© iránt oly nagy az érdeklődés, hogy az ösz-szes jegyek és kb, 150 pétszék elővételben kelt el. E rendkivüli érdeklődés főként lW tianer Ducinak, a Zeneiskola kivételes tehetségű fiatal tanárnőjének szól, továbbá az intézet két kis művészének, Dános Lilikének és Venctianer Rózsikának, kik meglepő haladásról tesznek bizonyságot. (Amaz Böhm Sári akadémiát végzett tanárnő, emez a szereplő tanárnő növendéke.) Do igen érdekesnek Ígérkezik a 16 számból álló gazdag műsoron két teljesen kezdő növendék fellépése is. Ezzel mutatja be először a Zeneiskola saját neveltjét, a szigorúan alkalmazott akadémiai módszer eredményét, mig a többi számok a meglepő haladás és javítás tanúbizonyságai lesznek. Az estély pontban 8 órakor kezdődik (ekkor az ajtók bezáratnak.) A műsort reggelig tartó tánc fogja követni.
(x) A Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyngdijegylete a napokban bocsátotta közre 1021. évi Jelentését. A jelentés szerint az elmúlt évben 37.486 tag Iratkozott be az ogylelbo s ezzel a fizető tagak szima 2ü5.ö91-re emelkedett. A rokkantak száma 8754, az árváké 3038, 1903, azaz a sogélyzés megkezdése óla az elmúlt év végéig rokkant, árva, özvegy és egyéb végkielégítési segélyekre 20,694.584 K-t fizetett ki az egylet Fiókpénz-tárainak száma 566, a bofizetőheiyeké 7, a tagcsoportoké 170. Az egylet törzsvagyona a Je-lenlés évének végén 20,407.161\'M K-t telt ki. A kedvező tagszaporulat a munkaadók helyes érzékére valló állásfoglalásának tudható be. Ugyanis a Magyar Vasművek és Gépgyárak Orsz. Egyesületo felhívására a munkaadók 1919 óla alkalmazottaikat a Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdijegyletébe beíratják s helyettük a lagsági dijakat fizetik. Kívánatos volna, há az összes munkaadó érdekeltségek m igukévá tennék a vasipari üzemek példáját, beíratnák alkalmazottaikat a Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdijegyletébe és fizetnék he lyettűk a tagsági dijakat. Az összes dolgozóknak nevezett egyesületbe való beiralása nagyban elősegítené a mindenkire kőtelező rokkantéi aggkori biztosítás megvalósítását.
(x) Vadászok figyelmébe 1 Gyencs Lajos füszerkereskedő városházpalotai üzletében mindennemű vadászati cikkek, hírtenbergi,
völlersdorfi, belga és Geróthféle késztölté-nyek üres hüvelyek, fojtások, serétek, flóbert-és revolver töltények stb. állandóan kaphatók legolcsóbb árban, szabályszerű engedély ellenében.
Apró hirdetések.
Olasz tanfolyamot nyitok. Jelentkezni lehet naponta d. u. Deák tér 6. Sokulja Jakab elemi iskoUi igazgató.
Telekl-ut 46. számú ház kerttel jutányos áron eladó. Bővebbet Kossuth tér 12. t
A nagykanizsai kir. tírvényszék.
712/1921/2.
Hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré leszi, hogy dr. Kiss Elemér kir. közjegyzflhelyettes, mint dr. örley György nagykanizsai kir. közjegyzőnek, a szombathelyi kir. közjegyzói kamara 36/1921/4. kk. sz. végzésével elismert állandó helyettese működését folyó évi április hó 16. napján megkezdette.
Nagykanizsa, 1921. április 27.
A kUdntiay hitolt itt:
Dr. Siabady *. k. Bedenek Fferenc
kir. líiéki btró. IrcxUfótisit.
5112/1921.
Hirdetmény.
A v. tanács ezennel közhírré teszi, hogy a legszigorúbban büntetés terhe mellett eltiltja a szénás, takarmányos, szalmás, fás, ürülékhordó szekerek közlekedését, valamint bárminemű lábon hajtolt jószág felhajtását a város főutcáin.
Ezért elrendeli, hogy a mai naptól fogva a Kiskanizsa felől közlekedők ily esetekben a Király-utcából a Zrínyi Miklós-utcán át, a Palin (elől közlekedők a József főherceg és Petőfi-utcákon át, a Récso felől jövők csupán a a Pelófi-ulcán — minden főút megkerülésével — cí\'-ikis a mellékutcákon át közlekedhetnek.
Nagykanizsán, 1921. április 26. .>an_, Városi tanács.
Frissen csapolt sör.
Zónapörkölt 10 korona.
Takács Sándor
■M Polgárt Egylott STmíílUJábM.
Bármiféle batik munkák, u. m. selyem lámpnernyők, zongoratakarók, asztalterítők, párnateiők, divatzsebkendők, férfi és női nyakkendők, kalap és ruhadiszek művészi kivitelben ugy magánosok,\' mint viszoiy-elárusitók részérő megrendelhetők. Egész ruhákhoz, valamint ruhadíszekhez való anyagok hatikolását is elvállalja,
IPARMŰVÉSZETI KÉZIMUNKA MŰTEREM
Kisfaludy Sándor-utca 17/a., II. em.
T
ial i
Sörkedvelik figyelmébe.
Közkedvelt
duplamaláta tápsör-különlegesség
kiadását békebeli minőségben újból megkezdtük. - Kapható minden tniéjlöbinl -
T
nk i
Király-Sörfőzde _1_
Részvénytársaság,
Tslefoassám: 36.
Nagykanizsa.
ZALAI KÖZLÖNY
Milhoffer sorsjegye nyeri
Három millió nyerhető az uj
tervszerinti osztálysorsjátékban.
Vásároljon tehát sorsjegyet
milhoffer Kálmán
főeldrusltóndl Zrínyi Miklós-utca 42. szám, mert ott nyerték eddig Nagy-"a kanizsán a legnagyobb főnyereményt 400.000 K, továbbá a 80.000, 70.000, 60.000, 25.000, 20.000 K és még számos külön-féle nyereményt.
Húzás május 19-én és 21-én.
n 3ors[egyefc hluatalos dra: egész 96 korona, fél 48 korona, negyed 24 kor., nyolcad 12 korona.
Értesítés.
Van szerencsénk a n. c. közönség szives tudomására hozni, tekintettel a hosszú háború itc-hagyott^nehézségeire, hogy halálozás esetén
temetkezési vállalatunkat
saját érdekükben felkeresni szíveskedjenek, ahol a legkedvezőbb feltételekben részesítjük. EgyszerU polgári temetést már
ÍOOO koronáért
rendezünk. — Raktáron tartunk érc, kemény és puhafa koporsókat
Saját gyártmányú szemfedők 50 /0-al olcsóbban nagy választékban kaphatók.
2182 Tisztelettel
Horváth és Herjavecz
temetkezési vállalkozók, EötvB.-tór 2.
Építkezésekhez
épOletfa, deszka, cement, mész stb. legjutányosabban beszerezhető
VARGA GYÖRGYNÉL
m GELSÉN.
Ha nyerni akar,
ne felejtsen el szerencse számú osztálysorsjegyet venni a HIRSCHLER tőzsdés és osz-talysorsjegy főelárusitónál,
hol a lefolyt játékban isnyo te kszémos ki-sebb és a 80000 koronái fónyereményt.
M osztály fasa már májns 19. és 21-én a^ffirsehler.fe
Fi-ut, „l(«rou"-«2áimi épülslében
1921. m,tjus 10.
STERN J. KALMAN
........ üvegezósi vállalata \'
Nagykanizsa, Kazinczy (Vasnti) u. 17-19
Eluállal üuegezést, ablak raqa-csolását (Kittelését) felelősséggel. Kép keretezését, tükrök ujrabori-tását és minöen e szakba uágó dolgokat gyorsan és szakszerűen.
Munkák vidékre is eszközöltetnek Kép-, tükör- és táblaüvegek raktára.
Ugyanitt egy jobb fiu tanulónak felvétetik.
W Elsőrendű kátránylemez, "M
virágacél kaszák,
kapák, á.ók, kei-ltóafonatok, összes gazdasági cikkek, zománcozott edények lcgjulAny<->snbbnn kaphatok:
Guth Arnold SB&EÍí
Nagykanizsán, Kazlnczy-utca 4. J
vállalkozót, ki közvetlen a termelőktál
szalmát, szénát
beszerez, préseimmel felpréselteti és »4o szállítja
SALGÓ JÓZSEF
takarmánykereskedff SOHOKSÁR (Pestmegye.)
wmr olcsóbb!!
Elsőrendű pogányvár! ujbor
literje 28 K
~aa
Kaplintó Bruncsics József fűszer-, csemege- és katona cikkek kereskedésében Sugár-ut 53. szám alatt.
0QQQOO0OBOQOOQÍ.
KOVÁCS-SZÉN
^ kis és nagy mennyiségben,
g kapható
Sartory Oszkár Utóda cégnél
g Nagykanizsa, Király-utca 39. C* r
OOOOOOBOOÍ33&S00SÍ
Fehér bét. wmr Fehér hét.
Fekér nöl vászon angol áttt fél . 35—40 ig
i*íx " " 16 mir>5sí« \'él 35—10-ig
f-líll , kézi munka fét, kiváló jó anyag 36-40 lg
£ íz 1! 6\' ,Unni" clp« crom talppal . Fehér pántos classe dp6 nöl 35-38-ig
Gyermek fehér kivágott jé minőség 24-27-if " " .... 28—34 ig
.. ii magas szára külföldi áru 2Q—28ig
" " , " ■ . 29-35 ig
>> » ip, vászon kivétú jó
Szürke svejcí vá\'.zóncl\'pí fii " " Pezsgő szín syojy vászon cipS fél
R-ki1^ l\'I szinü barisnyavat
F^kíti"™ m°S;*1"Xira b5rt«\'PPal 18-25 ig Fekete m.ga.„arU vriszonclpö 36-33-ig
20-31 ig 32—35 ig 34—llig 34—10-ig
K 480.— „ 510.-„ 780.-., 755.-„ 575— „ 296— „ 335— m 360— „ 390— „ ^55.—
*» soo.-
.600-
» 245— 560.-
Szabó Sándor cipöüzletében
Kazinczy-utca 1. szám.
Nyomatott s l

aptulaidonosok: Zalai éa Gyarmati könyvnyomdájában.
60-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1921. május 3. Kedd
99. szám %
ZALAI KÖZLÖNY
_ KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Sxotkcsztóség és kUdóhlv»Ul: Pő-nt 13. sx. - Iotoruib*n-lc!ofon 78. ■
Megjelenik mindig kor* reggel
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEOEDÜS OYÖRQY
Dtmiotjj. kíp.muj
FELELÓSSZERKESZTÓ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
Újonnan megállapították a német jóvátétel összegét.
Harminc év a fizetési határidő. — Briand négy feltétele.
London, május 2. A legfelsőbb tanács legutóbb tartott ülésének legfontosabb eredménye az, hogy véglegesen megállapították azt oz összeget, amellyel Németország a szövetségeseknek tartozik és azt az időpontot, ameddig ezt a fizetést teljesíteni kell Németországnak.
Ezek szerint a fizetési határidő 30 évre terjed. A teljes összegből levonásba jön .az a nyolcezermillió aranymárka, amelyet eddig a németek részint készpénzben, részint természetben adtak át a szövetségeseknek.
A legfelsőbb tanács üléséről a „Daily Telegramm" tudósítója megtudta, hogy Briand á következő feltételekhez kötötte Franciaország magatartását:
1. A német birodaltpi bank aranykészletét haladéktalanul Kölnbe kell szállítani.
2. A külföldi értékpapírokat ki kell szolgáltatni.
3. A német vámok ellenőrzése.
4. A német államadósság gondos ellenőrzése.
Az ülésen .Briand azt mondotta, hogy ezek nélkül nincs megegyezés, viszot Lloyd George angol i* \'niszterclnök így szólt minisztertársaihoz :
— A brit kormány arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem egyezik bele a katonai intézkedésekbe mjndaddig, amíg nem intéz uj ultimátumot Németországhoz.
A tauácskozás lefolyása igen izgatott volt. A londoni Matin a tanácskozásról azt jelenti, hogy többször voltak olyan pillanatok, amikor, ha nem is a végleges szakitás, de a teljes izolálás veszedelme fenyegette a francia kormányt.
A politika hirei.
Budapest, május 2. Az az akció, melyet az ellenzék egy része, illetve Rassay és hivei, továbbá BaUhazár indított, tovább halad előre. Bolthazár püspök egyelőre visszautazott Debrecenbe, de néhány nap múlva visszaérkezik a fővárosba. A tárgyalások olyan alapon folytatódnak, hogy valószínűleg létre jön egy közös plattform, melynek alapján a tervezett pártalakulást meg lehet valósítani. Rassayék Hadik János gróffal még nem tárgyaltak, mert ezidőszerint Bécsben tartózkodik.
Budapest, május 2. A mentelmi bűotiság holnap délután tovább fog tárgyalni Beniczky mentelmi ügyében, s amennyiben Albrecht főherceg már Budapesten fog tartózkodni, megtörténik a főhercegnek Beniczkyvel való szembesítése. Minthogy azonban még nincs hír, hogy Albrecht főherceg Budapestre megérkezett volna, nem valószínű, hogy a bizottság holnapi ülésén ki lehessen őt hallgatni.
Budapest, május 2. Hegedűs pénzügyminiszter a pénzkicserélés kéréséről a következő nyilatkozatot tette:
—• Nem tudom hogyan került forgalomba az a hir, hogy vasárnap megjelenik a pénz-kicserélésre vonatkozó rendelet. Ez már azért sem történhetik meg, mert a pénzforgalom ideiglenes szabályozásáról szóló törvényjavaslatot a kormányzó még nem szentesítette. Előbb tehát a szentesítésnek kell megtörténni és azután teszik közzé a tőrvényt és csak ezzel kapcsolatban bocsáthatók ki azok a rendeletek, melyek alapján a becserélés megtörténhetik. Az erre vonatkozó rendeletek készen vannak és mihelyt a törvény megjelent, azonnal kiadom azokat és riyomban megindul a részleges pénzkicscrélés.
Budapest, máj. 2. Ma délután ült össze a közélelmezési minisztériumban a miniszterközi értekezlet, mely hivatva van dönteni a közélelmezés sürgős és nagyjelentőségű kérdéseiben. Mayer közélelmezési miniszteren kívül a miniszterelnök, a földmivelésügyi, belügyi, honvédelmi, pénzüg/ és kereskedelemügyi miniszter is részt vettek az értekezleten.
Az értekezleten a legsürgősebb közélelmezési napi kérdésekkel, a közélelmezés uj irányelveivel, az ellátatlanok uj kategóriáival és a fejadagok megállapításával foglalkoztak.
Budapest, május 2. Tegnap tartotta meg beszámolóját Csák váron Cserty József nemzetgyűlési képviselő. A beszámolón megjelent Rassay Koroly nemzetgyűlési képviselő is, aki részletesen kifejtette, miért bizalmatlan a kormánnyal szemben.
Beszédében rámutatott arra, hogy a földbirtokreformot a kormány nem tudta a megvalósítás állapotába juttatni. Épen a százezres Eszterházy-uradalom igazolja, hogy a hadirokkantak egy talpalatnyi földhöz sem jutottak mostanáig. A kormány nem igyekszik a nemzeti alapra helyezkedett munkásságot a közös munkába bele kapcsolni, sőt attól Mindjobban \'eltávolítja.
Ugy Rassay, mint a beszámoló Cserty képviselő beszédét általános tetszéssel fogadta ci több ezernyi főnyi közönség.
Budapest, május 2. A nemzetgyűlés holnapi ülésére több mint 20 szónok iratkozott fel a költségvetés vitájához.
-Mindezekből sokan arra következtetnek, hogy a kisgazdapárt belső válság előtt áll és hogy az ellenzéki mozgalommal kapcsolatban többen csatlakozni fognak az ellenzékhez. A kisgazdapárt vezetői azonban cáfolják ezeket a híreket.
Blóflxetésl árak:
Egé»x évre 400 K. Félévre 200 K. Negyed-évre 100 K. Egy hón 35 K. Egyes stim ár. 3 K
A Tisza bíuíügry.
Sztany ko vszky és Hűttner szembesítése
Budapest, május 2. A Tisza bűnügy mai főtárgyalásán a védők intéztek kérdéseket a tanukhoz, Sztanykovszkyhoz és Hütt-nerhez. Ennek során dr. Salusinszky Fényes védője Sztanykovszkyhoz a kővetkező kérdést intézte: ,/
— Ón a tárgyaláson azt mondta, hogy valamilyen Molnár nevű tanú hamirf tanuzásra volt felbujtva és ezért Dobó kikelt magából a tárgyaláson.
Szianykovszky: Nem igaz.
Elnök: Kivel beszélték meg azt, hogy Lévai ügyvédet ugy állítják be, mint aki Dobó számára hamis tanút szerzett volna ?
Szianykovszky: Ezt Török Sándor és Lengyel Zoltán ügyvéd, Hüttner és én beszéltük meg.
Elnök: Hogyan tudott olyan lelkiisme- * retlen lenni, hogy a tárgyaláson szereplő Lengyel ügyvéd ellen ilyen súlyos vádat hangoztatott ?
Szianykovszky: Nekem hamarosan kellett, mer hisz ekkor Lengyeltől függtem.
Elnök: Fenntartja most is azt, hogy az ügyvédek igy viselkedtek ?
Szianykovszky: Fenntartom és erre nézve tanukat fogok bejelenteni.
Salusínszky : Tud-e arról, hogy Hűttner kikötötte azt, hogy a „Szózat" szimpatikusén irjon róla, ha ezt a vallomást megteszi?
Szianykovszky: Igen, ez meg is tőrtént. A „Szózat" ugy irt róla, mint finom, disz-tingvált úriemberről.
Elnök: Honnan tudja, hogy előzetes megbeszélés folyamatban volt ?
Szianykovszky: Tudom, mert Hüttner Foksi detektív utján beszélte meg ezt Ullainnal.
Elnök ezután elrendeli Sztanykovszky szembesítését HüttnerreL
Hütlncrt szuronyos katona bevezeti a terembe.
Sztanykovszky félig Hűttner felé fordulva egyenesen ránéz Hűttner s fejét lehajtva a bíróság elé néz. Sztanykovszky a kérdésekre izgatottan, hangosan válaszol, míg Hüttner nyugodtan felel.
Elnök : ,On azt vallotta, hogy 1918. október 28 án este Sztanykovszky is ott volt a Gizella-téri pártkorben, amikor arról volt szó, hogy Tiszát el kell tenni láb alól és amikor Hock ez ellen tiltakozott, Fényes László állítólag azt mondta, hogy szentelt vízzel nem lehet forradalmat csinálni. Jelen volt-e akkor Sztanykovszky ?
Hüttner: Ezt én vallomásomban nem mondtam, csak azt, hogy Sztanykovszky mondta.
Elnök: Tehát nem tudja, hogy Sztanykovszky ott volt-e?
ZALAI KÖZLÖNY
1921. május 1.
Hüttner: Nem
Elnök: A délutáni indításnál, amikor Kéri listát csinált, itt is jelen volt Sztanykovszky ?
Hütlncr: Igen.
Sztanykovszky: Hüttner szemébe kiáltja, hogy valátbn.
Elnök: Ne olyan hangon, máskép is megérti. Ismételten figyelmeztetem, ne viseí-kedjék olyan kihívóan, mert megütheti a bakóját. Majd Hütlncrhez fordulva kérdezi, fenntartja-e, hogy Sztanykovszky három társával együtt ment be a Roheim villába?
Hüttner: Igen.
Sztanykovszky : Valótlan.
Elnök: Szlanykovszkyhoz fordul ís a következő kérdést intézi hozzá: Ön azt vallotta, hogy Hüttner egy Ízben azt mondta önnek: Nem az a fontos, hogy ki Tisza gyilkosa, hanem az a fontos, hogy Friedrieh felbujtó legyen, Friedrichet erkölcsi halottá keU tennünk. Fenntartja-e ezt a vallomását?
Sztanykovszky: Igen.
Hüttner: Mikor vo.t ez?
Sztanykovszky : Valószinüleg május 7-én vagy a következő napon.
Hüttner: Nem tudok róla.
Sztanykovszky. Arra pedig tanúim vannak.
Elnök Sztanykovszkyhoz: Ön azt vallotta, hogy miért tett ő vallomást, hogyan került bele az ügyba és hogy a vallomást azért tette, mert Károlyi Imre gróf állást ígért nnki.
Sztanykovszky: A szemébe mondtam ezt.
Hüttner: Ennek a fordítottját mondottam többször.
Ezután még a védők intéznek néhány kérdési és az Elnök a tárgyalást befejezi éa a folytatását holnap 9 órára halassza.
Májusban lesz az országos Ap-ponyi ünnep.
Budapest, május J Az országos Apponyi. ünnep rendezi-bizottsága jelenti: Miután Apponyi Albert gróf elhalasztotta a külföldi utazását, az országos ünnepségeket nem junius első felében, ;hanem május végén fogják megtartani.
Úgyszólván az összes törvényhatóságok értés,tették a rendezóbizoltsSgot, hogy az or. szágos ünnepségen küldöttséggel fogják képvi-•elletni magukat.
Apponyit a legtöbb törvényi,alósng díszpolgárává fogja választani.
A korona Zürichben.
Budapest. május 2. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (záráskor) 2 85 osztrák korona: 150 ,z osztrák bélyegzct bankjegyé pedig - 94 szantim.
tőzsde.
Bnátpsst, nijus 2. Márka 32Í1. Líra 10*0, Ositrák U2\'/.. Rubd 7|i Le) vtfí
,orin\' ""I —■
„ , WWItak: Magyar lütol JfiűO, OtítrU Hitel — «». M0, Lasiimiloló 7«. Kamata!
XX\' "4n Saú.rfrf 1800. s.ljrfuriia
£ Bar\\SWS: \'i*
Vttooa 1085, CltaBa 1250. Konkordla 18S0.
— Újból .zabad « postautalványokra feljegyzést Írni. A kereskedelmi miniszter rendeletet adott ki, melyben újból megengedi, hogy postautalvány, szállítólevél szelvényén és csekken röviden szabad jegyezni a küldemény rendeltetését. Az értéklevelekhez IS mellékelhető- ugyanilyen larlnlmu kisérőiral
Egy éves a kanizsai Hangya.
122.162 K nyereség, t S8.S16 K felesleg.
(Saját tudósítónktól.) Egy éve mult, hogy lelkes férfiak tervbe vették a Hangya szövetkezeti bolt felállítását. Hosszas tervezgetés és a lassú részvényjegyzések után 1920 április 15 én meg is nyitotta a boltját a Csengeri-utcában. \'
Az üzlet azóta fönnáll s a mult vasárnapi közgyűlés hangulatából s az azon történt beszámolásokból következtetni lehet, a jövőben még nagyobb pártolás s még eredményesebb munka várható.
A közgyűlést Dénes Jenő adóhivatali ellenőr, a Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet elnöke nyitotta meg. Megnyitó beszédében a többek között a következőket mondotta:
— A keresztény nemzeti eszmét nem a kurzusban, hanem az intézményekben kell biztosítani. Egy éve mult április 15-én, hogy felállította a Hangya Nagykanizsán elárusitó-helyiségét. Egy év után bátran tekinthetünk vissza a múltra, mert a szövetkezeti rendszer kitűnően bevált. Az utóbbi időben több oldalról rosszindulatú támadások érték a szövetkezeteket. Erősen támadnak a kereskedelmi alapok, de hangzott már el szó ellene a nemzetgyűlésen is. Akik ezeket a támadásokat intézik, azoknak fáj legjobban a szövetkezeti rendszer. Megrágalmaznak azzal is, hogy különös kiváltságokat élvezünk, amelyek a kereskedelmet megbénítják. Kijelentem, nekünk nincsenek különös kiváltságaink s nem is akarunk ilyeneket. Mi csak az igazságot akarjuk diadalra vinni s mivel ez nálunk van, győzni is fogunk. Ekkor azonban azt kérem a Hangya részvényesektől s minden érdekeltségétől s a nagyközönségtől, hogy még nagyobb összetartással s még nagyobb szeretettel viseltessen a Hangyával szemben. Gyűjtsünk ujabb tagokat s szaporítsuk napról-napra uj tagokkal a szövetkezetet, mert mindenhez legelsősorban tőke kell.
— Sokan azt a rosszindulatú hirt terjesztették az utóbbi időben, hogy a Hangya bukófélben van. Hogy ez mennyire nem igaz, be fogjuk bizonyítani zárszámadásunkkal. Nálunk soha nincs nagymennyiségű áru felhalmozva, mert ez nekünk szükségtelen is. Az olcsóbbodás minket tehát nem sújthat oly mértékben, mint más kereskedőket. Különben is oly erős tőke áll a hátunk mögött, a Hangya országos szervezetében s a Hangya raktárakban, hogy nekünk félnünk nem szükséges. Az elmúlt évben 737 ujabb szövetkezetet rendezett be Csonkamagyarországban a Hangya. Összesen a megcsonkított országban von: 1777 szövetkezet, amelyik mind önállóan dolgozik. Az elszakított országrészben pedig 1790 szövetkezete van a Hangyának. Ez a szóm maga olyan kecsegtető, hogyha hozzávesszük a Hangya évi forgalmát a múlthoz képest, határozott s erős gazdasági megerősödést tapasztalhatunk. Hogy milyen szép eredménnyel zárt az elmúlt évben a Hangya, bizonyitja az is, hogy csak jótékonycélra kétmillió négyszázküencvennégy koronát tudott adni.
— Bizzunk, becsüljük meg s szeressük a Hangyát — fejezte be Dénes Jenő beszédét. A jelenlevők lelkesen megéljenezték.
A közgyűlés második pontja a zárszámadás megvizsgálása s az erről szóló jelentés volt, amelyet Lányi László terjesztett a közgyűlés elé. Jelentésében elmondja, hogy
az ügyvezetést és a számadásokat a felügyelőbizottság tőbbrendben megvizsgálta s a legnagyobb rendet és pontosságot tapasztalta. A mérlegben szerepel 122.162 K nyereség, amelyből 58.516 korona felesleg. Ebből 1000 koronát felajánlottak a főgimnázium és polgári iskola egy-egy keresztény tanulójának, aki magaviselet s szorgalom tekintetében kiváló, azonkívül 2000 koronát más jótékonycélra.
Ezután megválasz tották az igazgatósági tagokat. Eszerint igazgatósági tagok lettek : Dénes Jenő, Horváth Olivér és Bazsó József Felűgyelőbizottsági tagok: Lányi László, hovay Imre, Tóth Lajos, Harsay György és Lányi Pál.
Az indítványok között Benczik Józset azt kívánja, hogy az üzlet ünnepnap is álljon nyitva. Az elnök megnyugtatja, hogy a utóbbi időben ünnepnap is nyitva áll az üzlet, sőt hetivásár alkalmával egész nap.
Horváth Olivér indítványozza, hogy a közgyűlés szavazzon köszönetet Dénes Jenőnek s az egész vezetőségnek.
Ezután Balogh Kálmán, a Hangya főnöke szólal fel s a központ nevében mond köszönetet a vezetőségnek. Rámutat arra, hogy a Hangya milyen fontos szerepet tölt be azonkívül is, hogy tagjait olcsón és jó árukkal látja el. Különös nagy szerepe volt itt Kanizsán is az árak leszállításában s nivellálódásában. Még egykét felszólalás után a közgyűlés véget ért.
- Zadravetz tábori pUapök Nagykanizsán. Zadravetz István tábori püspök szombaton délután 4 órakor érkezett a városba, \' mely ez alkalomra lobogódiszt öltött. Az állomáson a m. kir. főreáliskola küldöttsége, és P. Jámbor üdvözölte a püspököt, aki ezután a ferencrendi zárdában szállt meg. Délután 6 órakor a főreáliskolába ment P. Zadravetz titkára és P. Hcdly kíséretében, ahol az intézet növendékei lelkes ünnepélyt rendeztek, amely után P. Zadravetz gyújtó hatású beszédet intézett a növendékekhez, majd májusi ájtatosságot tartott. Vasárnap reggel kilenc órakor az intézet kápolnájában misét mondott fényes segédlettel, amely után szendbeszédet tartott s 54 növendéknek kiosztotta a bérmálás szentségét. 11 órakor a volt 20-as laktanyában a zalai és somogyi bakákat látogatta meg. A kaszárnya ajtajában az ezredparancsnokok fogadták a tábori püspököt, ki végigment a legénység vonala előtt, majd bémutattatta magának a tisztikart s n kaszárnya udvarán felállított szószékről magyar tűzzel átitatott hazafias beszédet mondott, amelyben Jegye-lemre és hitte buzdította a katonákat. A beszéd nagy hatást tett az összes jelenlevőkre; utána a zenekar a Himnuszt játszotta, majd a csapatok diszmenetben vonultak el a püspök előtt, ki a legi.aip.obb elismerései fejezte ki a parancsnokóknak, Bobest és Horváth ezredeseknek, a tapasztalt hazafias szellem fölött. Délben a reáliskola diszebédet adott a püspök tiszteletére, amelyen Kappa ezredes és Vörösváry esperes-lelkész szárnyaló szavakkal üdvözölték a magyar Kapisztránt, ki köszönetet mondva, hazafias munkára buzdította a tanári kart. Délután résztvett a ferencrendi plébánia templomban a harmadik rend 700 éves jubileuma ünnepségén s mindenkit elragadó szeotbeszédében XV. Bene-
1921. május 3.
dek pipa körlcvclo szellemében ismertette ni egészségesen fanatikus terciárius szellemet, amely minden mis egyesületnél jobban hivatott megmenteni n rombadölt keresztény Magyarországot. Az ünnepély utón kihallgatni tartott, fogadta a terciárius küldött-séget, ezenkívül Bobcst és Horváth ezredparancsnokokat, dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselőt, még más előkelőségeket és hozzá bizalommal fordulókat Este a zárda vendége volt. Május 2-án reggel tovább utazott Zalaegerszegre, titkára dr. Szabi Pius kiséretébert.
— A m. Idr. xalal gyalogezred részérc ZaWrmcgyc közönsége által felajánlott zászló felszentelés ünnepsége a kormányzó őfőméltósága részvételével folyó évi junius hó 5-én, vasárnap délelőtt tartatik a József főherceg-úti laktanya udvarán. Mivel a laktanya udvar méreteinél fogva a közönség részére az ünnepélyre szóló belépőjegyek csak korlátolt számban lesznek kiadhatók, felhívatnak mindazok, kik az ünnepségen részt venni óhajtanak, ebbeli szándékukat f. hó 3 tói ÍO-ig naponként a vasár- és ünnepnapok kivételével délben 12 és l óra között a városháza tanácstermében (I. cm. 12. sz. a.) jelentsék be. Rendező bizottság.
— Mikor foglalja el Sabjáo Gyula polgármester a hivatalát? A szombati rendkívüli közgyűlés dr. Sabjtin Gyula polgármester ellen a felfüggesztést visszavonta. Most már csak az a kérdés, hogy a polgármester mikor foglalja el a hivatalát. Tegnap délelőtt még dr. Prack István jelent meg a hivatalbon, azonban rövidebb időre fent volt dr. Sabján Gyula is. Dr. Sabján Gyula kérésünkre, hogy mikor foglalja cl a hivatalát, azt a választ adta, hogy előbb érintkezésbe akar lépni az alispánnal, hogy megtudja: vájjon jelen akar-e lenni az átadásnál, vagy megbízottjával képviselteti-e magát. Mindczideig azonban nem tudott az alispáni hivatallal beszélni.
— A Zrinyl-Ünnepély előkészületei. A Zrínyi-ünnepély rendezősége csöndes, de annál intenzívebb munkát fejt ki, hogy minél" méltóbb formában eleveníthesse fel a nagy költő emlékezetét. A bizottság megválasztotta az ünnepély védnökeivé: Koibensehlag Béla alispánt, Rótt Nándor püspököt, Batthyány-Strattmann herceget és báró Wlnssics Gyulát, az Irodalmi Kör disztagját. A védnökséget mind a négy notabilitás elfogadta. A nagyarányú emlékünnep szombaton este kezdődik. Szombaton este 7 órakor a Polgári ügyletben irodalmi ünnepély lesz. Jegyek a Moir-cégnél és a MOVE ujságárusitó bódéban szerdán reggel kaphatók. Vasárnap délelőtt népgyűlés, délután népünnepély, este pedig lampionos felvonulás les*.
Pályázat tanítóképzőbe. A pápai m. kir. állami tanítóképzőbe való felvételért május 3l-ig lehet folyamodni, lutcrr.átusa 100 bennlakó számára van berendezve. A tanulmányi idő 6 év. Bővebb felvilágosítási szívesen ad az igazgatóság.
— Sztrájk a pécai szénbányákban. A „Somogy í Újság" Írja: A pécsi szénbányákbon Pécsbányatelepen és Vasason április 12-étől sztrájkolnak a bányamunkások. A sztrájk hosszabb, rövidebb ideig átterjedt a többi bányatelepekre is, ugy hogy a széntermelés csaknem tizedrészére, vagyis 260 vagonról 26 vagonra csökkent.
— Választmányi gyUlés. Szerdán délután 6 órakor az ÉtreJó Magvarok Egyesülete a Keresztény Otthonban választmányi gyűlést turf.
ZAI.AI KÖZLÖNY
— A Bcustcrien -Novai ügy békés befejezése. Megirtuk, hogy dr. Novai Imre városi aljegyző lapunk nyilt-téri rovatában a rendőrkapitányságot támadó közleményt tett közzé s hogy ebből kifolyólag dr. Beustericn Erich a nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője törvényszék elé vitte az ügyet. A főtárgyalás tegnap folyt le a törvényszék büntető tanácsa előtt. Rögtön a megnyitás után dr. Kened! Imre elnök megegyezést ajánlott a feleknek. Hangsúlyozta, hogy erre a konszolidáció érdekében is szükség van. Dr. Novai Imre erre készségesen kijelentette, hogy közleményét téves információk alapján irta meg s hogy hajlandó megkövetni dr. Bcusterien rendőrtanácsost. Erre viszont dr. Beustcrien kijelentette, hogy ő sein akadályozza meg a békés uton való megegyezést, annál is inkább, mert erre a konszolidáció érdekében szükség van. A felek őszintén kezet szorítottak ezután s evvel az ügy békés befejezést nyert.
— Patacsl Dénes Zalaegerszegen. A „Zalamegyci Újság" irja: Patacsi Dénes volt államtitkár Zalaegerszegre érkezett, mely alkalommal barátai körében látogatásokat tett. Zalaegerszegről kerületébe megy és ott valamint a komlói szénbányákban fog beszédeket mondani.
— Hit tesz a szerelem? Nem régen a Mura vonalán érdekes házasságkötés folyt le. Tudvalévő, hogy a jugoszláv hadseregben a csendőröknek tilos a házasodás. Szerelem* azonban ott is van, még a csendőröknél is. Történt, hogy a Mura vonalán, Légrád állomáshellyel szolgálatot teljesítő egyik csendőr beleszeretett egy jómódú légrádi család leányába. A házasságkötést ugy oldották meg, hogy egy szép napon a csempészek csolnakján átevezett a csendőr n Mura innenső partjára, ahol a barátság kedvéért a magyar őrség engedte, hogy felmenjen a hegyekben levő szőlőkbe, ahol szerelmese szüleinek is van egy dnrabb jól termő szőlőjük. A család már ott várta a lelem-\'-nyes csendőrt s minden teketória nélkül hamarosan megkötötték a frigyet. A zákányi plébános egybeadta őket s ma már a boldog párnak csak annyi gondja van, hogy mikép juthatnának Isztriába, ahol a férjnek a szülei laknak. Jugoszlávián keresztül nem mernek utat venni.
— Adomány a cserkész-zászlóra. A főgimnázium cserkészcsapatának vezetősége felkérte lapunkat, hogy a kővetkező levelet közöljük s igy hálás köszönetüket a nyilvánostág előtt is kifejezhessék a benno foglaltakért: „A nagykanizsai kath. főgimn. ft. Igazgatóságának. Nagykanizsa. A Zalai Közlöny f. évi április hó 28-iki számában közzétett ,A nagykanizsai cserkészekről\' című felhívásra a nagykanizsai I. sz. pt. hivatal tényleges személyzete s nyugdijasok között eszközölt gyűjtés Összegét 300. (háromszáz) koronát zászlóbeszerzési alapra azon megjegyzéssel küldöm át, miszerint a zászló legyen élő hirdetője az ifjúságnak, hogy hazáját életével védjo, ártatlanságával nimbuszát növelje, tudása s akaraterejével, jövőbo vetett bizalommal a N\'agymagyarország visszaállítását mozdítsa elő. Harsay György I. o. főlfel., hiv. vozető." — A megértés o nemes példája mellett megemlítjük, a főg. Mária-Kongregáció a vetitettkép-előadás bevételéből 320 koronát adott át a cserkészcsapat zászlóalapjára.
— A Keresztény Szoclálista Ifjak vigalmi bizottságát felkérjük, hogy ma este 7 órakor fontos megbeszélés végeit a Keresztény Otthonban okvetlen megjelenni szíveskedjenek. A vigalmi bizottság._
Megbízható, jóravaló, erős napszámos munkások azonnal felvétetnek gyárunkban állandó munkára. Barakkban lakók előnyben részesülnek, Patria pótkávégyArban. 02W
— A Circus Colosseum. Pénteken kezdte meg a városban előadasait a híres Circus Colosseum. Az előadások iránt városszerte nagy az érdeklődés és a nap-nap utáni magas nivóju mtlsort állandóan telt ház nézi végig Különösen nagy sikert aratnak Jancsi, az országosan ismert énekes bohóc, valamint az 6 Dubsky-testvér, kiknek hajmeresztő mutatványait lélegzetvisszafojtva figyeli a közönség, továbbá az akrobata mutatványok, melyeket Európaszcrte ismert artisták mutatnak be. Ezeken kívül nagyszerűen idomított lovak ós még számos más cirkuszt attrakció teszik gazdaggá a műsort.
(x) Az Uj Időknek, Herczeg Ferenc képes folyóiratának 9. száma beszámol az Uj Idők novella pályázatának eredményéről és közli a szer\'\' eszi Őség által kiválasztott legjobb pályamüvek egyikét. Az idegen irodalmat Bracco képviseli Hedvig cimü drámai erejű elbeszélésével, mellette LoVik Károlynak a korán elhunyt kiváló írónak egyik legszebb hátrahagyott Írásával ismerteti meg a közönséget a népszerű és magas szinvonolu irodalmi folyóirat. Farkas Pál emlékét Herczeg Ferenc és Lyka Károly méltatják. Lavotta Jánosról Fnbó Bertalan cikke emlékezik meg és a közeledő Wienecke nevü üstökösről igen érdekes adatokat mond el Sztrókay Kálmán. Az Uj Időkben folytatódik Surányi Miklós művészi regénye: A mester és a Cinege II. cimű vidám, kalandos detektivtörténet. Ax Uj miniszterek arcképei, Milbeck Károly elmés fejlécei, a Tisza-pör tárgyalásáról készült eredeti felvételek, Vaszary Lászlónak Kossuth Lajosról, Lavotta Jánosról és Zempléni Árpidról készült dombor-müveinek mása diaziti a tartalmas és gazdag számot. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 60 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Budopest, VI. Andrássy ut 16.
SPORT.
NTE—VAC 3 10 (210).
Vasárnap délután folyt le a nagykanizsai footbal sport mondhatni legérdekesebb mérkőzése, a város két riválisának az NTE— VAC csapatának bajnoki küzdelme Nagyszámú közönség előtt mérkőzött a két csapat és győztesen az NTE került ki, amely meglepő gólorányban verte meg riválisát.
A mérkőzda a clubbarátok fanatikus lelkesedésétől és érdeklődésétől eltekintve is, a szezon egyik legérdekesebb mérkőzése volt, amennyiben mindlcét csapat a legjobb erőit állította ki a küzdelemre s a legnagyobb iparkod ássál igyekezett színeinek a győzelmet biztositani. Izgalmas, élvezetes volt a játék, mindvégig, amelyből meglepően jó ;áték után 3 góllal az NTE került ki győztesen
A gól differenciától eltekintva az NTfc. e mérkőzésen határozottan jóval felülmulta ellenfelét. Csatársora akcióképes volt s az erősen felázott, csúszós talaján is sok veszélyes támadást intézett a VAC kapuja ellen. Kitűnően szerepelt a fedezet sor: Topschcr, Tóth és Milosovics, akiknek kifogástalan jétéka mozditotta elő a magas gólarányt. A VAC-ban a két hátvéd, Jaberics és Ritter, Büki jobbnál, Harangozó balösszekötő és Göllecz bal.zél voltak jók.
Az első félidőben az NTE Topschcr révén egy büntetőugrásból és Milosovics 20 méteres lövéséből jutott gólhoz. A harmadik gólt a második félidőben tizenegyes büntető-ugrásból érte el. A biró Müller (Győr) volt. aki kifogástalan pontossággal vezette a mérkőzési_
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy Zalavár-megye alispánja áltól folyó évre kiutalt rézgálic megérkezett. Felhívjuk a szőlősgazdákot — akik a mult cs előző években o hotősági rézgálicot igénybevették\', — hogy a befizetés és átvétel céljából üzemünknél 8 napon belül okvetlenül jelenjenek meg.
Közellátási Üzemek.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. m6jus 3.
A nagykanizsai kif. tjjfrferaft. mint bfi.ptelg bii
B. 5/1921/5*. sz. . ^
A Magyar Állam nevében!
A nayykanizsai kir. törvényszék, mint uzsorabiréság ártullépés vétsége minit Egyed Józse/né sz. Szabó Magdolna ellen Nagykanizsán 1920. évi deccmbcr hó 29. napján a2 6960/1920. M. E. sz. rendeletben előirt cljArál szerint mcgtoitott nyilvános főtárgyalás alapján vád és a védelem meghallgatása után meghozta a következő ^ p
ítéletet:
Egyed Józse\'nó szül. Szabó Magdolna vádlott 62 éves, r. kath. vallású, karosi szüle-tésü, galamboki lakos, magyar állampolgár, férjes, 1 gyermek anyja, vagyonos földműves, bűnös az 1920. évi XV. t.-c. 1. § ának 1. pont jába ütköző és minősülő ártullépés vétségében, amelyet ugy követett el, hogy Nagykanizsán 1920. évi december hó 29-én a piacon az általa árusított tej literjéért, a törvény értelmében erre jogosult hatóság &z Országos Központi Árvizsgáló Bizottság által megszabott legmaga-sabb árnál 6 K 50 fillérnél magasabb árat — 12 koronát követelt.
A kir. törvényszék ezért:
Egyed Józsefné sz. Szabó Magdolna vádlottat az 1920. évi XV. t. c. 1. §. 2. bekezdése alapjan 1 (egy) hónapi fogházra, mint főbüntetésre, ezenfelül 1600 K pénzbüntetésre, továbbá egy évi hivatalvesztésre és a politikai jogai gyakorlatának ugyanilyen tartamú fclfüggcs2tó sete, mint mellékbüntetésre itéli;
a pénzbüntetést behajthatatlansága esetére n Btkv. 53. alapján 76 napi fogházra kell átváltoztatni.
A szabadságvesztés-büntetést megkezdésének napjától, a hivatalvesztést és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztését a szabadságvesztés-büntetésnek vagy a szabadságvesztés-büntetés elévülésének befejezésétől a büntetés felfüggesztése esetében a felfüggesztő itélet jogerőre cmolkedésének napjától kell számitnni.
A pénzbüniotést nz itélet jogerőre emelkedésétől számított 16 nap alatt kell végrehajtás terhével a nagykanizsai kir. ügyészségnél az 1892: XXVil. t. c. 3. §-ában meghatározott célra megfizetni.
A vádlott a Bp. 480. és 481. §-a értelmében köteles az ezután felmerülő bünügyi költséget az államkincstárnak megtéríteni.
Köteles a vádlott a Bp. 489. §-a értelmében Tóth Fcrencné sértettnek 9 K 75 fillért, Szabó István szüleinek G (hat) K 60 fillért kártérítés fejében az itélet jogerőre emelkedésének bevárása nélkül azonnali végrehajtás terhével megfizetni.
A kir. törvéoyszék a vádlottnál lefoglalt 1 liter tej elkobzását a Btkv. 61. §-a alapján elrendeli ás a bűnjelet az itélet jogerő bevárása nélkül a kir. ügyészségnek értékesítés végett megküldi.
A kir. törvényszék az 1920. évi XXVI. ». c. 7. §-ának 3. bek. alapján elrendeli, hogy az itélet rendelkező része jogerőro emelkedése után az elitéit költségén a Nagykanizsán meg jelenő „Zalai Közlöny" cimü napilapban egyszer közzététcssék és Galambok község községházának kapuján a hirdetményt táblán 30 napon át kiíüggcsztessék.
Indokolás.
Nagykanizsa, 1920. évi december hó 29. Dr. Biba s. k., előadó. Dr. Kenedi Imre s. k., uzsorabiróság elnöke.
A kiadmány hiteléül: Ámon s. k., irodasegédtiszt.
A B. 5/921/2. sz. I. bitósági itélet végre-hájthatóságát J Bp. 494. § a olapján bizonyitom.
Nagykanizsa, 1921. április 20.
Dr. Eőry Szabó Jenő s. k.,
kir. tönréoyMÍkl elnök.
Egy gyermekkocsi, egy bölcső, c«y tragács és egy borlehuzó eladó. Csengeti u. 33.
Eladó egy fuszharmonium és egy könyvtár álvánnyal együtt. Petőfi u. 70. \' 2M0
Mindig legolcsóbban vásárolhat
ahol óriási választékban a legfinomabb és legjobb áruk kaphatók Férfi angol szövetek 140 cm. különleges
dlvatszlnekben métere .... 550 K-tól 1100 K Gabardln 140 cm. női Costömkelmc 2SSS.Í\'™\' . 380 „ Tiszta gyapjú CostOmkelmék 140 cm. széles "!;{£ 850 „ Divat sima szövet dupla széles .... 175 „ Sima és mintázott opál balisztok ÍX."™ 155 „ Zcíirek, kartonok, kanavásznak, vásznak métere 80 i. Oxfordok és vásznak métere........50 ..
Lüszterck, selymek, Etamlnok, mosókreppek, Eponge vásznak, felöltő és női kobá.tszövetek óriási válasziékban olcsó árakon
Kisfaludi ós Krausz
divata agy áruháza az „Arany Kaka*"-hoz
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. szám.
Értesités!
Értesítjük Nagykanizsa város és vidéke n. é közönségét, hogy saját mühelyOnkben készítőnk mérték szerint gyapjúszövetből
2855 K-tól 3500 K-ig
uri
divatöltönyöket.
Továbbá rukiftrunkon levő saját késxitményö férfi- és fiuöltönyfc-ket olcsón kiárusítjuk.
Külön vagytlsztitó Ozin. Tílefon 319.
Szives pártfogást kér
Dunántuli Ruhaáruház
Erzsébet-tér 20. szám..
Értesítés.
Van szerencsénk a n. é. közönség szives tudomására hozni, tekintettel a hosszú háború itthagyott nehézségeire, hogy halálozás esetén
temetkezési vállalatunkat
saját érdekükben felkeresni szíveskedjenek, ahol a legkedvezőbb feltételekben részesítjük. Egyszerű polgári temetést már
lOOO koronáért
rendezünk. — Raktáron tartunk érc, kemény éc puhafa koporsókat
Saját gyártmányú szemfedők 50 /„-al olcsóbban nagy választékban kaphatók. hm \\ Tisztelettel
Horváth és Herjavecz
temetkezést vállalkozók, Eötvö. tír 2.
ZALAI ES GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzóíntézet
117.
Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák lejjizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
:EJadöhivat
78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
Nyomatott a laptulaidonosolt: Zalai át Gyarmati könyvnyomdájában.
60-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1921. május 1. Szerda
100. szám
ZALAI K0ZL0NY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SmkCMtóség ís kiadóhivatal: Pő-nt 13. bz. ■ Intenirban-\'.clofoo 7S. .
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŐS OYŐRGY
nnnetg,, XtpyiMti
VRLELŐSS2BRKSSKTÚ:
BODROQKÖZY ZOLTÁN
HI6lixcté»l í rak : F.e4>. ívto 400 K. FÍMvit 300 K. Negyed-ívio 100 K. Egy 35 K. Egyoa súju áia a K
Mit vár a város lakossága dr. Sabján Gyulától?
Mit vár ? Semmi különöset. Sokan a .jogrend" szekerén akarják kocsiztatnl s nem gondolják meg, hogy ha valahol rendről s Jogbiztonságról lehet beszélni Európaszerte, azt legelőször nálunk Magyarországon lehel megtalálni. Nem. Nem Ilyen bombasztokba való burkolózást vár Nagykanizsa lakossága dr. Sabján Gyulától. Egyedül azt várja, hogy dolgozzon kitartóan s minden módon és eszközzel azon, hogy ennek a városnak a ko/gó gyomrú lakosai is jóllakhassanak naponta.
Ebben az Irányban módja van cselekedni a polgármesternek s ha Itt eredményeket fog elérni, dr. Sabján Gyula lesz a legnépszerűbb embere a városnak.
Az olcsóbbodást halljuk emlegetni minden oldalon s a piacról, a husszékből, a füszeresboltokból üres táskákkal mennek haza napontj a háziasszonyok. Cirkuszt játszlak az árakkal. Elhitették az emberekkel, hogy az árvizsgáló bizottság megfelelő árban szabta meg a húsárakat, s mit látunk ? Ezekre az árakra az ördög sem hederít. Ma már megint 60— 70 koronás húsárak vannak s a zsírért Ismét 100 koronát kérnek. Ugyanakkor a polgár nem tudja eladni az állatját még az 50 százalékos áresés mellett sem. Itt van a betyársági A húsárak pedig veszedelmes iramban emelkednek. Dr. Sabján Cyula polgármestertől nem vár a város lakossága mást, mint azt, hogy dolgozzon a lakosság érdekében azon, hogy a már meglevő viszonyokat, azt a bizonyos olcsósági hullámot élvezze is a társadalom. A sápot-ne az üzér, ne a disznókereskedő stb. vágja zsebre s a paraszt kérges tenyerével megkeresett vagyonát ne a spekulánsok szipolyozzák ki.
Megszívlelendő adatot közlünk Ide-vcnatkozólag: A híres szegedi Szent György-vásáron a seitésíelhajlás minden eddigi vásár tömegfelhajlását felülmulta. Senki sem vásárolt, pedig olyan áresés volt tapasztalható, amely az elmúlt hónapok áraihoz viszonyítva, szinte tébolyltólag hatott. A kínálat és a kereslet harca 60— 70 százalékos áreséssel végződölt, -ugy. hogy 28 — 30 koronás árakban történtek a vásárlások.
Zala csak az árakban vezet. Vezet az egész vonalon s oly görcsösen ragaszkodik mindenki az uzsorához, az áríelhaj-táshoz, a piszkos árdrágításhoz, hogy ezek leverésén eleget dolgozhat a polgármester.
Nagykanizsa lakossága nem is vár Jelenleg mást dr. Sabján polgármestertől.
-gk.-
Hegedüs pénzügyminiszter nyilatkozata a korona Javulásáról.
Budapest, május 3. Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter ma a kővetkező nyilatkozatot tette a korona javulásával kapcsolatban:
— A korona értékének emelkedése egyáltalában nem mondható váratlan eseménynek, hanem az állam pénzügyi intézkedéseinek természetes következménye ez. Ez az örvendetes emelkedés szüntelenül tart és remélem, hogy egyhamar nem fog megszűnni.
— Sem közvetve, sem közvetlenül nem gyakoroltam befolyást a korona emelkedésére. Egyedül és kizárólag^ az állam pénzügyi helyzete iránti bizalom az alapja a tartós órték emelkedésének. Azt azonban nem fogom
tétlenül nézni, hogy az ország szempontjából olyan fontos és örvendetes folyamatát bizonyos tényezők arra használjanak fel, hogy maguknak illetéktelen hasznot szerezzenek.
— Az értékpapírok már tőzsde árfolyamát nem tartom reálisnak és mindent el fogok követni, hogy a zürichi kurzus és az értékpapírok közt meglévő kapcsolatot elszakítsam.
— Hajlandó leszek áldozatot is hozni a korona örvendetes értékemelkedését zavaró mellékkörülmények megszüntetésére és mindent cl fogok követni, hogy a jó értékpapírok további értékrontását megakadályozzam.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, május 3. Rakovszky elnök 11 órakor nyitja meg a nemzetgyűlés mai ülését. Hermann Miksa a pénzügyi bizottság előadója beterjeszti a bizottság jelentését a széojog és a bányamüvelésből eredő jövedelem megadóztatásáról.
Ezután Caál Gaszton a házszabályokhoz kér szót. Utal arra, hogy a lengyeltóti kerület egyhangúan képviselőjévé választotta. -Időközben petíciót adtak be ellene, dc ezt a petíciót a vizsgálóbizottság egy álló esztendeig nem tárgyalta. Állapítsa meg a Ház, hogy megkell e semmisíteni a mandátumát vagy nem. Követeli, hogy a házszabályok által előirt határidőn belül állapítsák meg.
Szijj Bálint a házszabályok 215-ik szakaszához kér szót. Elmondja, hogy a Ház legutóbbi ülésén Winter László képviselő azt mondta a kisgazdapárti képviselőkre, . hogy menjenek haza kapálni. Ezt a sértő gúnyolódást visszautasítja.
Utána Iklódi-Szabó szól a költségvetés vitájához, majd Szadeczky Kardos Lajos szólal fel. Elnök ezután szünetet rendel el.
Szünet után Kerekes Mihály szól a javaslathoz. A költségvetést még általánosságban sem fogadja el.
Elnök ezután napirendindílványt tesz. Legközelebbi ülés holnap lesz.
Ülés vége délután 2 órakor.
A dunamelléki református püspökség jelöltjei.
Budapest, május 3. A megüresedett dunamelléki püspökségre a pályázatot lezárták. A püspökségre négy jelölt van: Ravasz László, Kováts J. István volt államtitkár, Takács József czeglédi és Nagy Lajos tabosi lelkész. A két uióbbi valószínűleg visszalép, ugy hogy a választás Ravasz ós Kováts között fög eldőlni. A nemzetgyűlés folyosóján elterjedt hirck szerint Kovács J. István sanszai a kedvezőbbek.
A Tisza-bünügry.
Almássy Denle grófnő kihallgatása*
Budapest, május 3. A Tisza-bűnügy mai főtárgyalásának megnyitása után dr. Lenyyel Zoltán mondotta cl rövid védekező beszédjét a tcgfiapi főtárgyaláson Sztanykovszky és Hüttner részéről elhangzott vádakra nézve. Ezután következett Almássy Denie -grófnő kihallgatása.
A grófnő az elnök kérdésére elmondja a gyilkosság lefolyását. Vallomása most is teljes egészében megegyezik az eddig tett tanu-vallomásával. Ennek befejezése után elnök megkérdezi, hogy van-e még valami, amit ez ügyben jónak talál elmondani ?
Almássy grófnő: Igen. 1919. szeptember 5-én két .detektív felkeresett Budapestről és azt mondta, hogy jöjjek fel Budapestre kihallgatás végett. Megígérték, hogy megszerzik részemre az utazási engedélyt. De vártam négy hétig, nem jött meg. Erre mi magunk szereztük meg az igazolványt és feljöttünk Budapestre. Már ekkor világosan láttam, hogy hatalmi tényezők vannak az ügybe belekeverve. Friedrich akkor miniszterelnök volt, nyilván csak róla lehet szó.
Elnök: Ezt a gyanút méltóságod egyéb okokkal nem tudja alátámasztani ?
Almássy grófnő: Már akkor Is gyanús volt, amikor a detektívek olyan feltűnően hangoztatták előttem, hogy én megtagadj^ tom a vallomást,, ha akarom. A vallomást mintegy a szájamba adták.
Elnök:\' Ezt a gyanút akkor is fenntartja, ha kiderül, hogy Friedrich maga rendelte el az ügyben az erélyes és sürgős nyomozást?
Almássy grófnő: Enhek dacára fenntartom.
Elnök ezután szünetet rendel el, majd szünet után Garlner Marcellt és Kéri Pált szembesítik Almássy grófnővel. A tárgyalást ezután az elnök berekeszti és folytatását hol-^ nap délelőttre halasztja.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. május 1.
Magyarország és Amerika között helyreáll a béke.
Newyork, május 3. Cnox sz«r\\álor indítványára, amely kimondj® áx amerikai Egyesüli Államok Németországgal és a volt központi hatalmak többi országaival is helyreállítják a békeállapotot. A washingtoni kormány elhatározta, hogy nemsokára megkezdi\' a kereskedelmi tárgyalásokat a volt ellenséges hatalmakkal, köztük először Magyarországgal.
Tengerész-sztrájk Amerikában.
Berlin, május 3. Newyorkban megkezdődött a tengerész-sztrájk. A kikötő-munkások és a tengerészek is részt vesznek a sztrájkban, amely azért tölt ki, mert a hajóvállala-latok 15 százalékkal le akarták szállttahi az alkalmazottak bérét. Egyetlen amerikai hajó sem indul és a sztrájk valamennyi kikötőre kiterjedt.
A lengyelek puccsot rendeztek Felsősziléziában.
Boroszló, május 3. Ma éjjel bekövetkezett ar, amitől a felsősziléziai németek tartottak. Fegyveres lengyel csapatok és fegyveres néptömegek puccsot rendeztek. A lengyel csapatok reggel elfoglalták Kattovicz, Beuthen és Gleivicz városát és kerületét. Mindenütt lengyel csapatok és őrjáratok cir-\'kálnak. A lengyelek elvágták a villamosvcze-téket. A vasúti forgalom szünetel. Kattovicz-ban kihirdették az ostromállapotot. Fclső-sziléria egész déli része fegyveres lengyel csapatok keiére jutott. A lengyelek több hidat a levegőbe röpítettek. Hindenburg községben véres harc volt. Sok német polgárt és munkást megöltek. A sebesültek száma igen nagy.
Berlin, május 3. Felsősziléziában.döntő jelentőségű események vannak készülőben. A lengyelek és csehek francia tisztek vezetésével egész FclsŐsziléziát megszállni készülnek.
Berlin, május 3. A felsősziléziai szénbányák 80 százaléka sztrájkba lépett. A bányatulajdonosok elhatározták, hogyha Fclsőszilé-ziát az antant Lengyelországnak itéli, az ipartelepeket és bányákat szét fogják rombolni. A bányavidék 240 ezer munkása közül 200 ezer sztrájkol.
Amerika nem vállalja a német javaslat közvetítését.
London,\' május 3. Az Északamerikai Egyesült Államok külügyi államtitkára a német külügyi államtitkárhoz tegnap jegyzéket intézett, amelyben közli, hogy a német javaslatokat a jóvátételi tárgyalások alapjának nem fogadhatja el és azt ajánlja, hogy Németország az uj javaslattal forduljon közvetlenül a szövetségesekhez. A jegyzék azzal végződik, hogy reméli, hogy sikerülni fog az életbevágó kérdést közmegelégedésre megoldani.
A korona Zürichben.
Budapest, május 3. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (záráskor) 2\'85, osztrák korona: 1*70, az osztrák bélyegzett bankjegyé_^pedig —"98 szantim.
TŐZSDE. -
Budnpgat, május 3.
Valutaplao: Napokon 615, Pont 775, !.<5v« —. Dollár 200, Franci* frank 1600, Leomol márka 23. Márk* 3*1, Ura 10*5, O.atrák 33, Kubcl 71, Ul 8ÍI, Sxokol 280, Svájci frank 3600, Koronadioir 605, Kraok-dinár--, Holtad forlot —, Wcsl kifiseté* -.
ErUkek: Magyar Kitol 1610, Oulrák Kitol 010, Itaxai 660, Jaliálog 220, Louámitotó 110, Kereskedelmi Bank 6650, MaRyar-OUsi 300, Booeriol 3*00, Drasclto 3ÖÖ0, Altalánoi %xla 4760, Saáwvári 1760, Salgótarjáni
4900, Urlkácyi 2700, Rima--, Schlkk--, Cutlmonn
-, Naslcl 7400, Danlca -, Klotild--, Magyar
Cukor -. Adria 3560, AUantika 3060, Királysír--,
bosnyák-Agrár 700, I.ipták —. Phíibus 555, Vasmegyei Villamos 060, GixolU 1072* Konkotdii U50.
Olcsóbbodás és óriási munka-nólkűliség az egész világon.
Ax árak mindenütt rohamoson esnek. — Munkásnyomor a semleges országokban. — Májusban már békeárak lesznek «z amerlkat piacon.
Külföldi lapok egyöntetűen a legsúlyosabb inunkáskrizist jósolják és kimutatásokat kézölnek arról a végtelen -nyomorról, melybe a valutakülönbségek által előállott gazdasági "helyzet taszította a világ munkásságát. A jóvalutáju ország nem tud eladni, mert a rosszvalutáju nem bi\'ja megfizetni. Ezért a semleges és győző államok is kénytelenek üzemeiket beszüntetni, mert teljesen hiányzik a kereslet. A fenyegető munkanélküliség sarkában azonban ott leselkedik a sokat emlegetett olcsósági hullám, amely visszafele ind Holla máris azt a folyamatot, ami a háborús évek alatt mutatkozott, a cikkek árainak folytonos emelkedésénél.
Komoly jelek mutatják, hogy a jelentékeny olcsóbbodás mihamarább bc fog következni mindenütt, igy nálunk is. Amerika, a maga hatalmasan fejlett iparával már régóta döntő befolyást gyakoiolt a világ piacára és most onnan ec yre olyan hirek érkeznek, hogy-minden cikk ára feltartóztathatatlanul esik. Statisztikát is közölnek erre nézve. Hitelesen kimutatják, hogy kilencvenhat-féle különbyző cikk egységes átlagára 1913 deceml>erébvin 9.22 dollár volt. Ugyanezen cikkek 1920 februárjában már 20.86 dollárba kerülnek. Ettől kezdve 1921 márciusáig fokozatosan áll be az olcsóbbodás, főként az utóbbi hónapokban, mikor is az alapszámitásul vett anyagok egységára már csak 11.86 dollár.
Tehát ha ez a csökkenés igy halod tovább — a háborús áremelkedések négyötödrésze már is megszűnt — juniusban elérik a békebeli árakat. Tekintve már most azt, hogy Amerika termelése jelentékenyen meghaladja a belföldi szükségletet, rövidesen annyi olcsó cikket fog termelni, hogy azokkal eláraszthatja az egész világot és meg fogja dönteni azok spekulációit, akik busás hasznukat a mesterségesen magasrahajtott árak fenntartásától remélik.
Az iparban, kereskedelemben s az árakban várható változásokra igen értékes adatokat szolgáltatnak a külföldi lapokból az alábbiakban összeállított kimutatásaink:
Amerikában
a bőripar még egy évvel ezelőtt átlag 25 millió dollár értékű árut szállított külföldre havonta. Ma mindössze 3 millió értékűt A cipőgyárak fele szünetel. Az autógyárosok még a feles üzemet sem képesek főntariani. A filmgyárak félerővel dolgoznak és eddig hatvanezer szinészt és filmmunkást bocsátottak el. Ahol dolgoznak1, ott mindenütt leszállították a béreket. Ez a bér leszállttá* üze-menkint negyven és tizenöt százalék között ingadozik.
Svájcban
hasonlók a bajok. Kereslet v.n?ncs, csak eladók vannak. A gyárosok oly kevés munkabért fizetnek, hogy a munkás nem tud megélni belőle. Ezért állandóak a bérmozgalmak mire a gyáros munkabeszüntetéssel felel, mert ez felel meg leginkább érdekeinek. A Neue Züricher Zeitung a munkások belátására ap-pellál és kéri őket, tűrjék egy „ ideig a nyomort, hogy ■ a gyáros olcsóbban adhassa áruját, mert különben a legborzasztóbb krizis fenyegeti Svájcot.
Svédországnak
nagyszerű a valutája, de annál nagyobb a szegénység. Az olcsó német munkával nem birja a versenyt. Be ugyan nem engednek német árut, de viszont amit Svédország termel, azt a belső fogyasztás nem birja elfogyasztani. Kivinni pedig nem tud, mert a kitűnő pénzét senki sem tudja megfizetni. Következik tehát a munkabeszüntetés. A szövőipar például csak 25 százalékát foglalkoztatja gyárainak. A papírgyárak a 38 siá-zalékát. A békctermelésnek ma már alig egynegyedét termeli csak Svédország.
Hollandiában az áruraktárak tömve vannak, a gyáros nem mer termelni, mert látja az áresést, tehát nem akarja a drága munkabéreket fizetni, amikor tudja, hogy a világpiacon egyre esik az áru.
Franciaorszagban
nem tudják nagy győzelmeiket kiélvezni. Hiába „győzők", azért a munkásaik sokkal szegényebbek, mint a legyőzött ország dolgozó emberei Senki sem vásárol, mindenki az árakban a legnagyobb esésre számit. A cipőszakmában a legnagyobb volt az áresés. A cipőgyárosok beszüntették üzemeiket, mert nagy készletejk feküsznek. Már pang a vas-és papirpiac is. A munkásminiszter ugy in- . tézkedett, hogy a gyárakból elbocsátott munkások mennek Északfranciaországba az ottani elpusztított területek újjáépítésére.
Idegen munkást az újjáépítésnél alkalmazni nem szabad. Arról, amit régen terveztek, hogy az újjáépítést német munkásokkal fogják végrehajtatni, ma már, nem is gondolnak, mert saját munkásaikat is alig tudják foglalkoztatni. Az a terv, bogy 50 ezer magyar munkást vigyenek ki, szintén megsemmisült, mert nincs idegenekre szükségük.
N émetországb an
még dolgoznak a gyárak, de azt állami beavatkozással érik cl.
Látjuk tehát, hogy az egész világon gazdasági kri/is van, amely komoly intelemül szolgál mindenkinek, de főleg azoknak, akik számításaikat arra épitették és építik ma is, hogy az árak alakulása csakis egyféle lehet — fölfelé irányuló.
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország: mennyország!
Bőrbajok ellen legbiztosabb óvszer a
LYSOFORM.
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.
1921. május 4. _
HÍREK.
— A miniszterelnök és a belügy-miniszter Zalaegerszegen. Folyó hó 2-ón gróf Bethlen István miniszterelnök és gróf Ráday Gedeon belügyminiszter Zalaegerszegen jártak az internáltak táborának a felülvizsgálására. Reggel érkeztek s délután 3 óráig tüzetesen átvizsgálták a tábort. Kíséretükben voltak: a svájci vöröskereszt budapesti megbízottja, a magyar vöröskereszt megbízottja, valamint a csendőrség és az államrendőrség képviselői. A vizsgálat eredményéről eddig még nyilvánosság elé nem került semmi. Megvizsgálták ezenkívül az államrendőrséget és csendőrséget is. Még aznap délután autóval Szombathelyre utaztak, ahonnan vonattal folytatták uz utjukat Budapestre.
— Az alispán nem kapta még meg a közgyűlés határozatát. A polgármesteri szék elfoglalása, illetőleg a hivar talátadás ügyében érdeklődtünk az alispáni hivatalnál, honnan azt az értesítést kaptuk, hogy az alispáni hivatal még nem kapla meg Nagykanizsa város közgyűlésének határozatát. Mindaddig, amig az alispán konkrét adatokat nem kap, addig nem intézkedhet. Kérdésünkre a legilletékesebb helyről azt a felvilágosítást kaptuk, hogy az alispán az ügyviteli szabályzatnak megfelelő módon fog eljárni.
— A m. kir. zalai gyalogezred
részére Zulavármegyc közönsége által felajánlott zászló fciszentelési ünnepsége a Kormányzó ur Őfőméltósága részvételével f. évi junius hó 5 én vasárnap délelőtt tartatik a József-főherceg uti laktanya udvarán. Mivel a laktanya udvar méreteinél fogva a közönség részére az ünnepélyre szóló belépőjegyek csak korlátolt számban lesznek kiadhatók, felhivatnak mindazok, kik az ünnepségen részt venni óhajtanak, ebbeli szándékukat f. hó 3-tól 10 ig, hétköznapokon délben 12 és 1 óra, délután 3 és 5 óra között, vasárnap és ünnepnap délelőtt 10 és 12 óra kőzött a városháza tanácstermében (I. em. 12. sz. a.) jelentsék be. Rendező bizottság.
— Meghívó a Zrínyi-szövetségtől. A szövetség elnökségét és a szövetségbe tömörült keresztény egyesületeknek tagjaiból álló válusztmányt van szereecsóm f: hó 4 re, szerviára, a Keresztény Otthonban tartandó előadásra tisztelettel meghívni. Az előadás tárgya a köz-ponti-sajtószövettség kiküldöttjének előterjesztése a sajtószövetség működéséről. Kováts Antal társelnök.
— A Kath. Legényegylet tagjaihoz. Felkérjük a Kath. Legényegylet összes rendes és pártoló tagjait, hogy a ma, szerdán este 8 órakor az egyesület helyiségében tartandó taggyűlésre lehetőleg megjelenni szíveskedjenek. A taggyűlésen több fontos tárgy megbeszélése kerül napirendre. — Az elnökség.
— A Nagykanizsai Urleányok Mária Kongregációja folyó hó 14-én este 8 órakor 15-én délután 5 órakor nagy műsoros estélyt és délutánt rendez. Jegyek elővételben már kaphatók Teutsch Gusztáv drogériájában 35—25—15 koronás árban. Részletes műsort lapunk egy későbbi számában fogjuk közölni.
— Választmányi gyűlés. Szerdán d. u. 6 órakor az Ébredő Magyarok Egyesülete a Keresztény Otthonban választmányi gyűlést tart.
_ZALAI KÖZLÖNY_
— Meghívó. A Zrinyi-ünncpély rendezősége a következő szövegű plakáton hívja meg a város és a környék lakosságát a folyó hó 7-én és 8-án rendezendő ünnepségekre: „Magyarok, testvérek 1 Legyen vége a hosszú széthúzásnak 1 Jöjjetek ünnepelni a törökverő hősnek, a nagyköltőnek és kiváló államférfinak, zerinváry gróf Zrínyi Miklósnak emlékét. Jöjjetek el mindnyájan, hogy Zrínyinek nemes magyar szelleme mindnyájunk szivét egyítlcn szent akaratba forraszthassa össze, hogy mindnyájan megtanulhassuk tőle a tettekben megnyilvánuló, áldozattal járó hazaszeretetet. Jöjjetek el mindnyájan, hogy Zrínyivel együtt, ha csöndesen is, de ökölbe szorított kézzel és fölemelt fővel kiálthassuk oda a világnak a költő híres jelmondatát: „Ne bántsd a magyart I" A két napra terjedő program első része a május 7-iki (szombati) irodalmi estély lesz, melyen ismert nevű fővárosi irók és művészek fognak közreműködni. Jegyek a Mair-féle könyvkereskedésben és a MOVE ujság-árusitó bódéban kaphatók. Vasárnap népgyűlés és népünnepély lesz. A két napra tervezett ünnepély részletes programját legközelebbi számunkban közöljük. — Egyidejűleg közöljük, hogy a Zrinyi-ünnepély rendezőségének hölgybizottsága ma eotc 6 órakor ülést tart, melyre az elnökség a tagok pontos megjelenését kéri.
— Eljegyzés. Rotter Micit eljegyezte Varga Lajos Budapestről. (Minden külön értesítés helyett)
— Tömeges felebbezések. A felzaklatott városi közéletnek mintegy végső hullámaként egyik felebbezés a másikat éri. A legutóbb hozott közgyűlési fontosabb határozatokat csaknem mind megfelebbezték az érdekeltek vagy bizonyos csoportok. Tegnap három felebbezés is érkezett a városhoz. Mind a hármat dr. Hegedűs György képviselő és nagyszámú társai nyújtották be. Iveket kitöltő névsorokkal beadott felebbezés emel szót a helypénz szabályrendelet ellen. A felebbezés a kereskedelemügyi miniszterhez van címezve s két gépírásos oldalt kitöltő hslyen tárja fel a kiskanizsaiak álláspontját, -amelyen felsorakoztatnak minden érvet álláspontjuk mellett, amellyel töröltetni akarják a vármegyei törvényhatósági bizottság ama helybenhagyását, hogy a Nagykanizsa város lakossága is köteles helypénxt fizetni. — A második felebbezést ugyancsak dr. Hegedűs György képviselő és társai nyújtották be, amelyben tiltakoznak az ellen, hogy a város megvegye a Babochay féle ingatlant. A 840,000 K vételárat igen magasnak tartják. Kijelentik, hogy erre az ingatlanra a városnak semmi szüksége nincs s ha mégis megakarja venni, joga van a kisajátítási eljárást igénybe venni, épen ugy, mikép annak idején a kiskanizsaiak ingatlanjaival tette. A nagyszámú aláírással beérkezett felebbezés rámutat arra is, hogy a mai pénz-vLszonyok mellett, amikor mindenki tartózkodik a vételtől, különösen az ingatlanok vásárlásától, a város sem mehet bele egy ilyen kétes kimenetelű vásárlásba. — A harmadik felebbezést szintén dr. Hegedűs György • és társai nyújtották be, amelyben megfeleb-bc/ik a város által elkészített 1921. évi. költségvetést. Előadják, hogy a város adóssága az utóbbi időkben veszedelmesen emelkedett. Az adósság ma már eléri a 18 millió koronát. Egyenesen kijelentik, hogy a város katasztrófa előtt áll! Követelik, hogy a költségirányzat előkészítésére vonatkozó szabályak, rendeletek és törvények a legpontosabban betartassanak.
— Utalványon tízezer korona is küldhető belföldi forgalomban. A posta-főnökség értesiti a közönséget, hogy ezentúl belföldi* forgalomban 10 ezer korona Összegig lehet pénzt küldeni. Ugyancsak utánvételi ősszeg is lehet 10 ezer korona.
3
— Nagy áresések várhatók a rövidárukban. A korona rohamos emelkedésének a hatása nagy izgalomba ejtette Nagykanizsa kereskedő világát. A korona javulása minden kereskedőt sujt, de eddig még legjobban érzik a rőfösök és divotárusok, akik készletükön sürgősen tul akarnak adni. Ha figyelemmel kisértük az árak magatartását, azt tapasztalhattuk, hogy különösen az utóbbi
Eár nap alatt feltűnő módon meginogtak. A ereskedők ma már a beszerzési áron alul is hajlandók eladni áruikat csak legyen vevő. A vásárlástól azonban mindenki tartózkodik. Vannak, akik mesebeli áresésekről is biztosat tudnak.
— A Közalkalmazottak Beszerzési Csoportjának közleménye. Az
április havi járandóságokra a polgári nyugdijasok befizetnek május 4-én szerdán délelőtt 1—50 sorszámig, délután 51—100 sorszámig, május 6-án pénteken délelőtt 101—150, délután 151-tŐl végig. Május 7-én délelőtt a szepetneki és más vidéki távirda munkások, délután pedig a katonai nyugdijasok. A befizetések ulkalmával a szalonnát mindenki megfogja kapni. Az elnökség.
— A Délzalai Takarékpénztárral Egyesült önsegélyző Szövetkezetnél a folyó hó 5-re cső befizetések az ünnep miatt 6-án, vagyis pénteken délelőtt tartatnak meg.
— Nagykanizsa város és vidéke iparosságának figyelmébe. A m. kir. Technológiai iparmúzeum a következő felhívást intézte az Ipartestülethez: Közeledik az 1921/22. tanítási év. Kívánatos, hogy tespedő iparunk megindítására minden alkaí-. mas eszközt kihasználjunk. Iparosérdekeltségünk ipari- és kereskedelmi -szakismereteinek gyarapítása — az eddigi tapasztalatok szerint is hathatósan hozzájárul az iparosság jobb boldogulásához. Tiszteletteljesen kérjük tehát a t. Cimet, mint az iparosság érdekeinek hivatásos istápolója, szíveskedjék bennünket az iparszellem továbbképzésére irányuló törekvésünkben behatóan támogatni olyképen, hogy a hatáskörébe tartozó ipari érdekeltsége minél sürgősebben megállapodni szíveskedjék, miféle speciális ipari szakmában kívánnának a jövő tanítási évben (1921. julius 1-től 1922. junius 30 ig) ipari továbbképzőtanfolyamokat. Tájékozásul közöljük, hogy az egyes tanfolyamok tárgyai a következők lehetnek: 1. Üzleti fogalmazás, közigazgatási és jogi ismeretek iparosoknak, 52 óra. 2. Ipari számtan, mértan és ipari kalkuláció. 52 óra. 3. Ipari könyvvezetés 52 óra. 4. Építőipari szakrajztanfolyam (a hadi műépítész, építőmester vagy gyakorlatot szerzett felsöipariskolát végzett építőiparos van) 140 óra. 5. Asztalos ipari szakrajztanfolyam (ahol műépítész, építőmester, felsőipariskola, faipari szakosztályt v gzett vagy jelesen végzett é.s gyakorlattal "bíró faipari szakiskolás tanerő van) 140 óra (heti, vasárnap 3, este 6.) 6. Szabó és cipészipari vándortanfolyamok 4—5 heti időtartammal napi 4 órai oktatással és gyakorlattal. Mester tanfolyamot végzett iparos. 7. Asztalos ipari kikészítő és csinozó tanfolyam (párolás, politurozáa) 10 napos tanitási idővel napi 8 órán át. Áz Ipartestületnek ott fölszerelt asztalosmühelyt kell rendelkezésére bocsátani. Oktatót és vándor-laboratoriumot (páróló-r.zei\'ek) innen küldünk. A nagykanizsai Ipartestület elnöksége a felhívást azzal teszi közzé, hogy ugy az önálló iparosok, mint-a segédek szaktudásuk bővítésére minél naeyobb számban jelentkezzenek a tanfolyamra. Jelentkezni e hó 12-ig lehet az ipartestület hivatalos helyiségében.
(x) Akarat-tagok 1 Kormány gondnok-megbizottja, Györffy tanár pénteken délután 4 órakor a Keresztény Otthonban tárgyalni akar velünk. Mindenki ott legyen a pontos időben. A vezetőség-
Sugár-ut 34. sznmu családi ház eladó. Bővebbét Kinizsy-utca 29. sz. alatt.
Taródi Győző paplankészitő mindennemű paplanok készítését és javitástft vállalja. Teleki-ut 7. szám.
7ALAI KÖZLÖNY
1921. május A.
Árverés.
Gelsén elhalt néhai Balla István hagyatékát képező házi berendezés, gazdasági felszerelés, bor 15 hektó, üres boroshordók, egy ló, kocsi, egy pár igás ló, lószerszám és egyéb gazdasági felszerelés a nagykanizsai kir. törvényszék 23. sz. végzése alapján
Gelsén,
a nagyvendégló udvarán
folyó évi májas hó 8 án délután 1 órakor nyilvános árverésen el-adatik.
Zárgondnok.
Értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű közön ség becses tudomáséra hozni, hogy ugy helyben, mint vidéken uj építkezések, tervezések, valamint átalakításokat emeletes, földszintes házak, templomok és tetők javítását a legelőnyösebben vállalom el. Midőn a nagyérdemű közönség szives megbízását kérem, előre is biztosítom a rég ismert megbízható precíz kiszolgálásomról.
Teljes tisztelettel
SZÁNTÓ LAJOS
okL kímtiveitnnltc is ípltí" vilUlkoró 528, Jézs.f főh.ro.s-at 81.
T
Sörkedvelők figyelmébe.
Közkedvelt ■
duplamaláta tápsör-különlegesség
(kiadását békebeli minőségben ■ újból megkezdtük.
w Raphato minden flriiglitHI » | Részvénytársaság,
ToWfomuim: 30.
Király-Sörfőzde
_ I
Nagykanizsa.
£___25*1
KERÉKPÁRVERSENY
leSZ vasárnap, május 8-én KOSZthelyBII melyre kerékpárkirándulást rendezünk. Ugy a versenyen, mint a kiránduláson résztvenni szándékozók jelentsék ezt be
Strasser Mártonnál
XilcsUngspikröl gondoskodva Isszl!
gar Olcsóbb!!
Elsőrendű pogányvárl ujbor
ff literje 28 K5
Kapható Bruncsics József fűszer-, csemege- és katona cikkek kereskedésében Sugár-ut 53. szám alatt.
Értesítés.
Van szerencsénk a n. é. közön ség szives tudomására hozni, tekintettel a hosszú háború itthagyott nehézségeire, hogy halálozás esetén
temetkezési vállalatunkat
saját érdekükben felkeresni szíveskedjenek, ahol a legkedvezőbb feltételekben részesítjük. Egyszerű polgári temetést már
ÍOOO koroná.ért
rendezünk. — Raktárbn tartunk érc, kemény és puhafa koporsókat
Saját gyártmányú szemfedők 50 /0-al olcsóbban nagy választékban kaphatók.. Z48Z Tisztelettel
Horváth, és Herjavecz
temetkezési vállalkozók, E8tvS.-tér 2,
Hilö Testuérek
(Hilö íózsef és Hilö Istudn)
deszka, épületfa és építkezési anyagok kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. sz.
(Bárány korosma m.U.tt)
lotcrurban-tolelon 120. s*.
Príma minőségű égetett
darabos fehér
ós portland-cement
állandóan raktáron
Milhoffer sorsjegye nyeri
Három millió nyerhető az uj
terv szerinti osztálysorsjátékban.
Vásároljon tehát sorsjegyet
milhoffer Kálmán
főelárusitónál Zrínyi Miklós-utca 42. szám,
mert ott nyertek eddig Nagykanizsán a legnagyobb főnyereményt 400.000 K, továbbá a 80.000, 70.000, 60.000, 25.000, 20.000 K és még számos külön-féle nyereményt. \' ~
Húzás május 19-én és 21-én.
R sorslegyek hluatalos dra: egész 96 korona, fél 48 korona, negyed 24 kor., nyolcad 12 korona.
Ha nyerni akar,
ne felejtsen cl szerencse számú oszlálysoisjcgyct venni a HIRSCHLER tőzsdés és osztálysorsjegy főelárusitónál,
hol a lefolyt Játékban is nyerlek számos kisebb és a 80000 koronás főnyereményt.
Aí L osztály hozása már májnslG. bs 21-én
Sslv«rkthüvo]y*k, wívark«F&Flrok, Mbramipkák, kcptsUpol. UvílpspUok, j.tíkkktly.k Mgybui t, kk.inytwn lej. Hirsptllpf t
.ui.jiij.bea. nirscnicr „„.^i; t». Fö-ut. „Korona \'-szálloda ápfllatéb«B
Fehér hét."»«
Fehér hét.
Fohér női váazon angol áru fél j>5
Fehér „ » " i° minőség fél 85-
Fehér „ „ kézi munka fél, kiváló jo anyag 36 Fehér férfi fél tennlaz clpS crom talppal . Fehér pántos clas.e cipő női 35 -39-ig
Gyermek fehér kivágott jé minőség 24—27-ig „ „ , , 28—34 is
" „ maga. azára külföldi Sra 26— 28 ig
:: " ,7 ,. ■ ■
„ „ fél, vászon kiváló jó
-40 ig -40ig -40 ig
Szürke svejcl váazoncipő fél Pezsgő azin svejcl váazon cipő fél Egy par ugyanolyan SüiiUt harisnyával Bebé fehér maga.szriru bőrtalppal Fekete magaasxáru váazoncipő
20—31 ig 32—3á ig 34—41-ig 3*—40-ig
19-25 ig 30—39-ig
K 480— „ 510— „ 780— „ 755— „ 575.-„ 296— „ 335— „ 360— „ 390— ., 455-„ 500-
|::600.-
„ 245— „ 560—
Szabó Sándor cipöüzletében
Kazinczy-utca 1. szám.
e-
Nyomatott a laptulaidonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
60-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1921. május 5. Csütörtök
101. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SttttmtMg ÍJ kUdóUvaUl i Fó-ut 13. Is.
- Iat«wb»o-Ul«fo& 78. -
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ 1 Dr. HEOEDÜS OYÖROY
PELELÓSSZERKESZTÓ:
BODROQKÖZY ZOLTÁN
Blőfizetést iraki
Egín ívre 440 K. FÍUvi. 100 K. Nagy.!-ívr. 100 K. Egy Un » K. Esyn isim ín 1K
kormány gazdasági programja.
Andrássy a küIpolltíkáróL az állami beruházásokról
Budapest, május 4. Rakovszky István eln6k háromnegyed tizenegy órakor nyitja meg a nemzetgyűlés mai ülését. Iklódi-Szabó József és Karafiáth Jenő beterjesztik a pénzügyi bizottság jelentését. Majd következik a költségvetés vitájának folytatása, amelyhez elsőnek egri Nagy János szól hozzá.
— Hosszadalmasan birálja a keresztény kurzust, amelytől azt várjuk, hogy megfogja tisztítani a közéletet minden panamától és korrupciótól. Ez azonban nem következett be.
— Szól ezután a tekintélytiszteletről, de. ezt nem sikerült a nemzetgyűlésnek helyreállítani. A mai beteges politikai életben a nemzet érdekei csak ugy juthatnak érvényre, ha a személyi érdekek háttérbe szorulnak. A király kérdésről szólva kijelenti, hogy minden türelmetlen Habsburg-áram a mai viszonyok közt sírját ássa meg a nemzetnek. Bűn minden Habsburg-puccs. Ha akár a legitimisíák, akár a szabadkirályválasztók jelszavait bedobjuk a választási küzdelmekbe, ezt a kisantant fegyverül használja fel ellenünk. Nekünk állig be kell gombolkoznunk, hallgassunk, mínt a sir, ezt követeli a nemzet érdeke. Dolgoznunk kell, hogy meglegyen a nemzet ereje, hogy amikor eljön annak az ideje, függetlenül és szabadon dönthessen saját sorsa főlöt^.
Utána Andrássy Gyula gróf emelkedik szólásra.
— A külpolitikai helyzetre akarja a nemzetgyűlés figyelmét fölhívni. Igen örvendetes a londoni parlamentben elhangzott vita. A vita során elmondottak támadtak is ugyan, de végül az első rokonszenves hang mellettünk. Óriási vád hangzott el ott a kisantant ellen és elismerik, hogy mi nem erőszakkal, de türelmes munkával akarjuk visszaszerezni jogainkat és hogy mi nem veszélyeztetjük a világbékét. A nemzetiségek elszakítása érdekében következetes agitáció folyt. Nemzetiségeinket az antant vezérpolitikusai heccelték fel. Ő ezt figyelemmel kísérte \'és mikor már az ország a földön hevert, akkor érett meg az elszakadó gondolat a nemzetiségekben. Ez azonban nem a jázan megfontolásnak volt az eredménye és már bánják bűnüket. (Helyeslés.)
— Tévedés az a felfogás, hogy mindent csak vérrel és vassal lehet megoldani. Ez egy alkalmi háború pillanatában lehet, de reálpolitikusok nem gondolkoznak Jgy. A jövőben a magyar külpolitika nem fegyveres hódítás akar lenni. Mi békél akarunk, ki vagyunk fáradva, tudjuk mit jelent a háború, tudjuk, hogy akkor, amikor uj háborúba kezdünk, milyen ellenségekkel találjuk magunkat szembe.
— Bethlen miniszterelnök és a Máv fejlesztéséről.
De ezérl vannak határozott céljaink. Az elszakított országrészekben legyen meg a nemzeti kisebbség védelme és a kulturális, és érzelmi integritás is meg . legyen. Minden elszakított magyar maradhasson továbbra is magyar. Az általános testvériség nevében akarjuk és követeljük a magyar és testvér nemzetiségek fejlődésének biztosítását. (Altalános helyeslés és taps.) Ha a magyarok ugy kezelték volna ezer esztendőn át a nemzetiségeket, ahogyan xna a megszállott területeken bánnak a magyarokkal, akkor nem la Tolnának Magyarországon nemzetiségek.
— Uj orientáció kell. Olyan értelemben figyelmeztessük a müveit világot, hogy politikailag azzal az állammal leszünk szorosabb viszonyban, amely legelőször átérzi igazságunkat ás tettben támogat területi integritásunk visszaszerzésében anélkül, hogy ezáltal felborítanánk Európa békéjét. A költségvetés javaslatát elfogadja.
Czeglédy Endre interpellációjában arra kéri a kormányt, hogy nyilatkoznék gazdasági politikájáról. Az interpellációra Bethlen Utván gróf miniszterelnök nyomban válaszol és ezeket mondja:
— Programbeszédemből szándékosan hagytam ki a kormány kereskedelmi és ipari programját, mert a költségvetésnél fogjuk ezt kifejezésre juttatni. A kormány nem akar kereskedelem és iparellenes irányzatot követni. A keresztény magyar intelligenciát rá akarják szoktatni a gazdasági pályákra ís ezekre a szakokra ki fogják képezni. A kereskedelemben és az iparban a kormány általános elvül tűzi ki a szabadforgalom visszaállítását. Az ipar terén a föelv, a magyar ipar védelme, e végből vámvédelem fog készülni. A magyar iparfejlesztés régebbi módját nem teszi magáévá. A közép- és kéziipar életképességét továbbra is fenn fogja tartani.
— Ezután áttér a közlekedési viszonyok és a szociális kérdések rendezésére. A kormány a vasúd beruházásokra Igen nagy összeget szánt. A mozdony- és kocsiparkot kiegészítik. A kereskedelmi miniszter 900 millió koronát kap e célra a jövö évi költségvetésben Megépítik több vonalon a második vágányt, igy elsősorban a nemzetközi vonalon Belgrád-Budapest—Bécs. Erre a kormány 102 milliót ad. A személyzet és a munkásság fizetésére 33 milWt irányzott elő a kormány. Az államvasút összesen egy milliárd 340 millió koronát kap beruházás céljaira.
— A kormány foglalkozik a vasutak villamosításának tervével. Az állami vasgyá-
raknál pedig nagy olvasztótclepeket létesít 78 millió beruházással. A szénbányáknál létesítendő szociális intézményekre SS millió koronát irányoz elő.
A Ház és az interpelláló a miniszterelnök válaszát tudomásul veszi.
Elnök ezután napirendinditványt tesz. Legközelebbi ülés -» a holnapi Ünnepre való tekintettel — pénteken délelőtt lesz, amelyen folytatják a költségvetés vitáját.
Ülés vége délután 3 órakor.
Hétfőn kezdik meg az 1000 és 10.000 koronás bankjegyek becserélését
Budapest, május 4. A pénzügyminiszter rendelkezése alapján a kicserélés munkáját egyelőre az Osztrák-Magyar Bank végzi, de gondoskodtak arról is, hogy a többi pénzintézeteket is ellássák az uj pénzzeL A vidékeken az Osztrák-Magyar Bank fiókjai,.néhány nap múlva pedig az állampénztárak is megkezdik a pénzbecserélést. A pénxbecseré-lés hétfőn kezdődik, mely alkalommal a* 1000 és 10.000 ezer koronás bankjegyeket cserélik be.
Beniczky mentelmi ügyének ujabb fejleménye.
Budapest, május 4. Beniczky mentelmi ügyével a minisztertanács is foglalkozott, ahol Bethlen miniszterelnök megkérdezte Tomcsdnyi igazságügyminisztert, ragaszkodik-e ahhoz a felfogfáshoz, hogy mentelmijogsérelem nem tőrtént. Miután Tomcsányi igazságügyminiszter azt felelte, hogy álláspontjához továbbra is ragaszkodik, a miniszterelnök megkérdezte tőle, hogy ebben az esetben miért nem indítják meg a büntetőeljárást Beniczky és Szmrecsányi ellen. Az igazságügyminiszter erre azt válaszolta, hogy állásához nem ragaszkodik, ahhoz a felfogásához azonban igen, hogy tettenérés tőrtént. Mivel a képviselők nagyrésze ragaszkodik ahhoz, hogy ha a tettenérés fennforog, akkor bűnvádi uton tisztázzák az ügyet, olyan kialakulását várják az ügynek, hogy Beniczky és Szmrecsányi ellen megindítják a bűnvádi eljárást.
A készülő gabonarendelet
Budapest, május 4. A kisgazdapártban sokat beszélnek a készülő gabonarendeletről. Kiszivárgott hírek szerint a kormány terve az, hogy a gabona 14 százalékát caéplésnó! és 15 százalékát őrlésnél vennék el és ez szolgáltatná a gabonaadót, molyet a teljesen ellátatlanok részére használnának fel.
E szándék elten hir szerint a kisgazdapártban erőteljes ellenállást mutatnak és sokan azt hangoztatják, hogy amennyiben a kormány ezt megvalósítja, ugy a párt megvonja tőle a bizalmat.
ZALAI KÖZLuNY
A Tisza-bűnügy.
Az orvosszakértők Jelentései.
Budapest, május 4. A Tisza-bünügy ma! * fiitárgyalásán az orvos szakérlök tették meg jelentéleiket é« azután aiokat összehasonlították. Dr. flazslinszky Hugó rendőrfőorvos után dr. Lux Sándor törvényszéki orvos szakértő, majd dr. Minkh Károly egyetemi tanárt hallgatták ki. Vallomásaikból egyértelműen megállapították, hogy Tisza István gróf halálát egy golyó okozta, mely a mellkast érte és azt átjárta. A főtárgyalásl hétfőn folytatják.
A német kormány lemond.
Berlin, május 4. A legfelsőbb tanács
legutóbbi tanácskozásán hozott határozatok következtében a német kormány le fog mondani. Simont dr. külügyminiszter utódja Stahmer londoni nagykövet lesz.
Ha adják át az antant ultimátumát Németországnak.
Berlin, május 4. Holnap nyújtják át a német birodalmi kormánynak a londoni tanácskozáson az eddigi német jegyzékre hozott választ.
Apponyi az Újságíró Egyesület dlsztagja.
Budapest, máj. 4. A Msgyarországi Ujság-irók Egyesülete Benedek Árpád inditványára disztaggá választotta Apponyi Albert grófot.
Az egyesület küldöttsége Márkás Miksa udvari taoácsos vezetése mellett ma délelőtt adta át beszéd kíséretében a képviselőházban • disztagságról szóló oklevelet Apponyi Albert grófnak.
Apponyi hosszabb beszédet mondott, melyben igen meleg elismeréssel nyilatkozott a sokszór félreértett, rossz indulattal birált, dt a mindig közérdekű munkát végző újságírói kar érdemeiről.
Vérek SsszeUtkSzések Felsö-SzUézUban.
Berlin, május 4. Kattowitz kerületében a lengyel fegyveres csapatok Anlonienhütte városban ai utolsó emberig- lemészárolták a rendőrparancsnokságot, amely szivósan védte magát a lengyel felkelőkkel szemben. Tizennyolc rendőrt ütöttek agyon és hulláikat kegyetlenül megcsonkították.
A plessi kerületben a lengyelek és az oda bevonuló olasz csapatok közt véres ősz-szeütközésre került a sor, melynek során visz-szaverték a felkelő lengyeleket. Harcok közben az olasz csapatok parancsnoka, egy őrnagy halálosan megsebesült.
A jövő hét érdekei Interpellációi
Budapest, május 4. A képviselőház mai ülésén benyújtott tiz interpelláció közt a legnagyobb jelentőségű Rassay Károlynak a veszprémi püspök által gyakorolt főkegyúri jog tárgyában beadott interpelláció. Ezután andaházi Kasnya Béta interpellációja a kormányzó által kiadott amnesztiarendelet végrehajtása tárgyában, továbbá a numerus clausus és a bolbüntetés eltörlése ügyében bejelentett interpellációja.
Amerika a Versailles! béke ellen.
Newyoik, május 4. Az amerikai szenátorok közül az egyik legtekintélyesebb szenátor Cornick hivei támadást intézett a ver-sáillesi békeszerződés ellen. Kijelentette, hogy a azenatus sohasem fogja ezt a szerződést ratifikálni, hanem inkább külőnbékét kell kötni Németországgal. Cornick szenátoron kivül több más előkelő szenátor is határozottan a Versailles! békeszerződés ellen nyilatkozott.
Az antant tengeri blokádja a német kikötök ellen.
London, május 4. A „Daily Cronide" jelentése szerint az a blokád, amely Bréma, Hamburg, Lübeck és Stadstein ellen készül csak olyan hajókra fog kiterjedni, melyek a kikötőkből kifutnak, a beérkező hajók ellen azonban a blokádot nem fogják alkalmazni, hogy ne akadályozzák meg az élelmiszerek beszállítását.
Az antant ostromállapotot hirdetett ki FeUdnllézlában.
Oppcln, május 4. Felsőszüézia számos helyén kitört zavargás miatt a szövetségközi bizottság az összes zavargó kerületekben kihirdette az ostromállapotot. A francia csapatoknak a megszállt pontokon sikerült a rendet visszaállítani.
TŐZSDE.
XndapMt, május 4.
ValatipUo: Napoleoo M6. Font 8Z0, Uvt — Dollár -15, Krsnda (r.ni 1760. Lengyel márke 27, Márk* 33S. LL-» 1075, Ontrik M, Rubel 70. Lel 3.15. Siokol 295, Svájci í«nk 3SO;, Koroosdioár 630, Frenk-
djnlr ■--. HolUaJ forint —, Bíesi kifizetés---
Értékek 1 Mftgysr Hitet 1140, O.stiík Hitel 580, H«s*l 545, Jelzálog 205, Lessimüolo 746, Kereskedelmi
Baok--, Megyir-Olesl--, Boocsinl 3350, Drssche
4:»0, általános srin--, Ssfasvárl ItKiO. SjlgíUrJánl
—i ia\'J, r;,«. lafcL Sehlíck 310. Guttnunn
4925, Urikinyi 2850, Riioz U2ó. SctUkk 810. Guttnwno
_ Nislcl 8000, Dáoles 4250, Klotild 2300, Mirj-íi
Cukor__, Adri. 3700, AtUollle 3060, Királysír--,
Bosoyek-Agiér 700, Uplák •-, Phobus 540. Vasmegyei Vili. reos 1100, Ginlli 1225, Konkordis 1800.
A korona Zürichben.
Budapest, május 4. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (záráskor) 2 45, osztrák korona: l\'57\'/„ az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —-97 szantlm.
1921. május 5.
— Dr. Hegedűi György képviselő ki akar lépni a kUgazdapártból. Dr.
Hegedűs György, a letenyei választókerület kisgazda és főldmivespárti programmal megválasztott képviselője, mint ahogy értesülünk, ki akar lépni a pártból. Ezzel a tervvel már annak idején foglalkozott dr. Hegedűs György, amikor a kormányzópárt egy évvel ezelőtt megalakult. Elhatározáaára hir szerint az késztette, mivel fel akarja magát szabadítani a pártkötelékektől. Különösen azt tapasztalta az utóbbi időben, hogy a földbirtokreform végrehajtása veszedelmesen húzódik. Annak idején pedig minden kisgazdapárti képviselő azt Ígérte, hogy a legelső dolga lesz azon igyekezni, hogy a földbirtokreform utján segítsenek a jogosan földéhes polgárokon. A pártkötelékek azonban nem engedik, hogy a párt előzetes \'beleegyezése nélkül valamelyik pártba tartozó képviselő esetleg a párttal szemben is felszólaljon. Hegedűs György dr. képviselő ezúton akar harcosabb szószólója lenni a falunak a még fokozottabb mértékben képviselője lenni a kisgazda érdekeknek. Kilépésének a hírét még nem erősitették meg.
- Egy tanácsi határozat. A városi tanács nem régiben felelevenítette azt a régibb keletű határozatot, hogy a város főutcáján terhea kocsikkal széna, szalma stb. rakományokkal nem szabad közlekedni. A tanácsi határozatot a lapokban is közzétették s mégis azt lehet tapasztalni, hogy nem veszik figyelembe. Érdeklődtünk illetékes helyen, hogy a város visszavonta-e ezt a határozatát. Azt a választ kaptuk, hogy I amig a közlekedésre alkalmas mellékutcák kövezve nincsenek, addig a tanácsi határo-\' iát végrehajtásától a rendőrség eltokint.
. — Személyi hir. Dr. Prack István közigazgatási tanácsnok hivatalos ügyben Budapestre utazott.
— Eljegyzés. Csíki János százados és
Fülöp Bözaike jegyesek.
— Ujabb felebbezéaek. A várost a
felebbezések özönével ostromolják. Tegnap megírtuk, hogy három felebbezés érkezett a városhoz. Ma ismét négy ügyben hat felebbe-zést nyújtottak be. Ansorger Antal és társai a Babochay-féle ingatlan megvétele ellen nyújtottak be felebbezést. Az a kérésük, hogy a nevezett ingatlant inkább adják ál a házhelykijelőlőbizottságnak. Hild László és társai a Bárány-vendéglő bérbeadását feleb bezték meg. Kifogásolják, hogy előzetes árlejtés hirdetése nélkül adták bérbe. Simon Lsjos és társai a vadászati jog bérbeadását megtiltó vármegyei véghatározat ellen feleb-beznek. Kívánságuk, hogy a vadálzterület bétbeadassék. Három kérvényben is meg-felebbezték azonkívül a szállodások és az érdekeltek a városi képviselőtestület által elfogadott szabályrendeletet, amely szerint súlyos városi adóval sújtja a szállodai szobákat.
— A Zrínyi Miklós Irodalmi éa Művészeti Kör zenekara ma délután két órakor próbát tart. Pontos megjelenést kér az elnökség.
— Trabnko éa Mlrlam a kirakatokban. Érdekes, hogy a legutolsó dohány-kiosztáskor a tőzsdések kevesebb dohány-neműt kaptak, mint az elmúlt alkalmakkor s a dohánytőzsdékben mégis régen tapasztalt dolog történt. A trafikosok azon szomorkodnak, hogy a nyakukon maradtak a finomabb szivarok és cigaretták. Az egyik kistrafik például visszamaradt szivarjaiból és cigarettáiból kirakatot csinált. A tegnapi hetivásárra bedzönlött falusiak elbámulva látták a nagy szivarbőséget, de mivel ők már csak megmaradnak a pipánál és a rövidszivarnál, a kirakatba helyezett szivarok nem igen csaltak lépre senkit. Mi az oka ? Az emberek kezdik észrevenni, hogy a 10 korona ma már pénz s nem igen hajlandók még a szenvedélyük kedvéért sem kidobni egy Trabuko szivarért. Ha igy haladunk, még megérjük, hogy a pettyes szivarok után is szabad lesz keresni a szivaros dobozban.
— A becserélésnél mindenféle bankjegyet elfogadnak. Hogy miként történik a becserélés, arra vonatkozólag Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter végleges és határozott kijelentéseket tett. A pénzügyminiszter mindenekelőtt kijelentette, hogy az ezres bankók körül keletkezett bonyodalmaknak azáltal veszi elejét, hogy minden ezres bankjegyet becserélnek, mert nem akarja a közönséget megkárosítani. Hasonló eljárást követnek a többi bankjegyekre vonatkozóan is A bankjegy kicserélésre vonatkozóan a pénzügyminiszter négy időszakot\' állapított meg. Az első turnusban levonás nélkül, teljes értékében cserélik ki a bankókat. A második időszakban csak az állampénztár fogadja el a papírpénzt, szintén levonás nélkül. A harmadik időazakban bizonyos százalék levonása mellett cserélik át a bankjegyeket uj pénzre, de adófizetés alkalmával teljes értékükben elfogadják. Végül a negyedik időszakban egyáltalán nem fogadják el becserélésre a régi bankjegyeket, — ami csak december végén következik el. Ezeket nz időszakokat természetesen közölni fogják a közönséggel.
1921. május 5.
ZALAI KÖZLÖNY
— Czája Jrfno* birkózik. Ma este szenzációs birkózás lesz a cirkuszban. Czája János magyar birkózó világbajnok fog Pelrics Pavel szerbia bajnokával mérkőzni. A birkózást megelőzőleg és utána változatos cirkuszi mutatványok lesznek. A kitűnő artistákkal, bohócokkal rendelkező társulat bejárta az egész Csonkamagyarország területét s mindenütt a legnagyobb sikerekkel adta elő szenzációs mutatványait. A mult ősszel Po-isonyban voltak, ahonnan a csehek klüldőzr ték őket, mivel Czája János piros fehér zöld karszalaggal jelent meg a porondon. Ezért le is csukták 6 napra. A cirkusz a jövő vasárnapig marad Kanizsán, addig az összes birkózók felvonulnak a porondra.
— Közös táncgyakorlat, ^rra való
tekintettel, hogy vasárnap a Zrínyi-ünnepség lesz, • közönség kívánsága felytán a Kath. Legényegylet ms, csütörtökön tartja meg szokásos közös táncgyakorlatát a Polgári Egylet nagytermében. Belépődíj személyjegy 15 korona. Kezdete este fél 9 órakor.
(x) Majális. A lazsnak! nagyvendéglőben május hó 8-án cigányzenével majálist rendezünk, melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghívjuk. ló ételekről, italokról, pontos és olcsó kiszolgálásról gondoskodva van. Kezdete délután 3 órakor. — A vendéglős.
méhészet.
Május havi teendők.
(Irta: Mezgár István méh. egy. tag).
itt van május, a méhészek nehezzen várt hónapja. Azonban első napjai az április hó szomorú, borult idők folytatása, melyek nem 1 sok reménnyel kecsegtetnek. Borult napjaiban méhecskéink — hideg miatt — még a legszükségesebb vizet is alig bírják behordani, azok közül pedig, melyek a hűvös idő dacára kirepülnek, sok megdermedve kint marad, vagyis elpusztul. Azonban bizzunk, hogy az idő nem marad végig ily mostohái Májul havát a rajzás időszakának szokták nevezni. E hónapban minden virág, fi, fa, mézet ad méheinknek, folyik is a munka kora hajnaltól késő estig. Az építkezés is gyorsan halad, a fiasitás szaporodik, az uj munkások ezrével bújnak elő és népesítik be a kait. Mutatkoznak már a rajzás előhírnökei —, a herék is; vidám zongásukkal vidítják a méhes körül forgolódó — tervezgető méhészt.
A törzsek népesedésével, a közeli rajzás jeléül itt-ott mutatkoznak már az anyabölcsők is. Nagyobb előjáték után egyszer csak azt vesszük észre, hogy már meg is indulta raj. No van most öröml Meg kapkodás is, mert sok méhész most veszi észre, hogy nincs kas, kaptár, vagy lépkezdetet keretei. Rajzás idejében a méhlakóknak már készeknek kell lenni. A már hssználtaknál gond forditandó arra: hogy azok kellemetlen izaguak, vagy tisztátalanok ne legyenek.. A rajt be\'ogó kast - lehetőleg — fodormentával (Melissa off) kell bedörzsölni, hogy az a méheknek kellemes illatú legyen, de mézzel sohasem szabad megkenni I A már előre kis szalmalánggal kiégetett kasokba az épitményt tartó pálcikák előre beteendők. Kaptárba a korai rajok csak kis lépkezdeteket kapnak, mert ez a szorgalmat fokozza. Be lett bizonyítva, hogy a kész építményre helyezett előraj sem ment előbbre, mint az, mely <*ak kezdeteket kapott, csak akkor van kivétel, ha már a főhordás vége felé jár. Mézes vagy fiasilásos lépet sem |ó mindjárt nekik adni, mert nem ritkán a méhek ujabbi kivonulásának ez az okozója. Utórajoknak lehet kísz lépeket beadni, de pusztán
..lülépet beadni nem célszerű, ezeket mindig két kiépített lép közé kell helyezni. Lépkezdetet az egész keret szélességben ragasztani sem ajánlom, mivel ilyeneken az építkezést sokszorikét oldalról kezdik meg és egyenlőtlen lépeket késiritenek. A miilépet 3 szög alakúra vágjuk, melynek a beragasztás után egyik szöge lefelé fiigg, ezt fogják szép szabályosan \'kiépíteni.
Ha egy raj szabadépitményeit kezdetben megfigyeljük, ugy azt látjuk, hogy az mindig szivalaku, fölül vastagabb s lefelé vékonyodó. A keretekbe ragasztott kezdeteknek is hasonlóknak kell lenni. Ha kasokból kivett, már kiépített lépeket használunk e célra, ugy arra is figyeljünk, hogy a lép felső és alsó széle el ne cseréltessék, s a sejtek felfelé irányutók legyenek I
Az erösebb törzseknél — ha a költőtér mar az ablakig bővítetett — meg lehet nyitni a mézteret. Ha az idő kedvező meleg, akkor ajánlatos a méztér megnyitása alkalmával fedett, érett fiasitásból néhány keretet — rajta ülő méhekkel együtt feltenni a mézürben azonban arra ügyeljünk, hogy az anyát fel ne tegyük. Az igy feltett fiasitás kikel s a méhek csak hamar megtömik annak sejtjeit mézzel, mig a fészekbe helyükre tett szép munkás sejtes lépeket az anya azonnal bepetézi s igy nemcsak a méheket csaltuk fel a mézürbe, de az anyának is ujabb alkalmat nyújtunk a petézésre. Gyenge családnál azonban ezen eljárás nem ajánlatos, mivel jz idő hűvösre fordultával a méhek összebbre húzódnak és ott hagynák a fiasitást, mely igy megromlik és sok bajnak az okozója.
A méztárt csak akkor nyissuk meg, ha már a méhek az utolsó lépet is aürün ellepték és mintegy zsúfolva vannak a fészekben, mert előbb úgysem mennek fel a mézürbe. Kaptárba helyezendő rajt nem kell estig a befogás heiyén hagyni, mivel azok az uj lakás elfogadása után megkezdik a tájolást, hordást és az épitést, igy a kasban történt építés káiba vesz, továbbá másnap a méhek ott keresik lakásukat, mivei a befogás után soká voltak ott és e helyhez szoktak.
A befogás után a kast, egy székre tett 2 drb. pálcikára borítjuk, s amint a méhek a lakást elfogadhatónak találták, behúzódnak s lecsendesednek, helyezzük őket — minden további késedelem nélkül — azonnal állandó helyükre s ott hadd kezdjék meg a tájolást, az uj hellyel való megismerkedést, valamint az épitést.
A mézűrek megnyitására még egyszer visszatérek azzal, hogy kezdő méhész társai-mat figyelmeztessem, miszerint ha kiépitett lépek nem álnának kellő mennyiségben - a mézürek megnyitásához, illetve azok meg-tőltéréhez — rendelkezésre, ugy azokban egész mülépea keretek rakandók, de lépkcz-detek sohasem I
A mézürbe telt lépkezdetes kereteket mind here léppé épitlik ki és rendszerint egész nyáron üresen áll, mézet nem hordanak bele, azon szándékkal, hogy az anya majd bepetézi, mivel erre a fajfentartási és szaporodási hajlamuk ösztönzik. Mire a méhecskék rajzási hajlamuk megszűnik, arra megszűnik a hordás is és Igy a hereléppel kiépitett méztár - hacsak ji őszi hordás nincs — egész nyáron üres.
(z) Méhészeti eszkSzík, kaptárak, keretléc, kerettávkapocs és az összes méhészeti felszerelési cikkek nagy raktára: Szabó Antal csemegekereskedo üzletében Fő-ut kaphatók.
SPORT.
NTE.-z»Ui gyalogezred.
Ma déltuán az NTE. csapata a zala\' gyalogezred footbalistálval mérkőzik. Érdekessége a mérkőzésnek az, hogy az NTE. több kiváló játékosa, mini katona, a zalai gyalogezred csapatában fog szerepelni. A mérkőzés iránt nagy az érdeklődés.
— Torn»vers«ay. A helybeli róm. kath. főgimnázium ifjúsága folyó hó 14-én délután fél 5 órai kezdettel a katonariti sporttelepen ünnepies tornaveraenyt rendez, melyre az igazgatóság a város nagyérdemű közönségét ezennel meghívja. A belépődíj, melyet az ifjúsági tornakör versenyalapja javára fordítunk, a következő: fenntartott hely
30 K, ülőhely 20 K, állóhely 10 K. Műsor:
I. Felvonulás, nyitott sarokba felállás, a Himnusz eléneklése. 2. Az alsó osztályok szabadgyakorlatai. 3. A felső osztályok szabadgya-korlatai. 4. Általános szertorna: zsámolyon, bakon, al. nyújtón, korláton, lovon széltében. 5. Az 1. a és l. b társasgyakorlatai. 6. A II—IV, oszt. társasgyakorlatai. 7. Futási versenyek 60-80—100 méterre. 8. Rudugrás, lóugrás és suiydobás verseny. 9. Játékok. 10. Vivás.
II. Tornászati főverseny magas nyújtón. 12. Zenés füzérgyakorlatok. 13. A felső osztályok társasgyakorlatai. 14. Oszlopokba felállás a győzelmek kihirdetése, a Szózat eléneklése, elvonulás.
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában Hiszek egy isteni örik igazságon. Hiszek Magyarország feltamadasaimn _ Ámen,
Sxe»ke»zt«l_ üzenetek.
Érdeklődő i 1. A folyó év április 3-án közétett lakásrendelet határozottan kimondja, hogy a lakások bérét akár a jelenlegi, akár az Uj bérlővel szemben — tekintet nélkül egyes bérlők irányában eddig fennállott kivé-telekre — legföljebb olyan összegben lehet megállapítani, amely az 1920. évi április hó 30-ik napján kiadott rendelettel megszabott 30 illetőleg 35 százalékon, vagy pedig e rendelet alapján hatóságilag megállapított összegen felül további <0 százalékkal haladhatja meg azt az évi bérösszeget, amely az illető lakás után 1917. évi november hó 1. napján érvényesen ki volt kötve. A bér-megálapitás hatályba lépéséről az u| lakásrendelet azt mondja, hogy a megengedett 60 százalékos béremelést a bérbeadó legkésőbb a felmondás közlésére megszabott időben előre Írásban köteles a bérlőve közölni és az a felmondási idő lejáratával lép hatályba. Az uj lakásrendelet alapján, tehát a háztulajdonosoknak nincsen joguk a májusi negyedre a felemelt bérösszeg* ko-vetelni, ezt csak augusztus elsején követelhetik, de csak abban az esetben, ha május első napjaiban a felmondás közlésére megszabott időben előre Írásban közlik azt a bérlővel. Hit a bérbeadó ezt az Írásbeli közlést május első napjaiban, a felmondás közlésére megszabott időben nem teszi meg, akkor még augusztusban sem szedheti a felemelt lakbért, hanem csak az augusztus után következő negyedben, de akkor is csak abban u esetben, ha a felemelésről szóló közlést ismét nem mulasztja el. A május, negyedre tehát semmi körülmények között sem követelhetik a bérbeadók a felemelt lakbért. 2: Ha ugyanarra a helyiségre, üzlet és lakásigényt nyújtottak be, az üzlet után nagyohb bér számitható. A kereskedő és a hivatalnok igétiyLése eSzerint Ítélendő meg. 3 Ha a háztulajdonos augusztusra felmondott, ebben az esetben az ujabb igénylők közül a háztulajdonos választhat. A MrBsszcg megállapításra nyújtson az tájékoztatást az első pontban közöltek. Ugyanez a következő kérdésére.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. m,tjus 10.
Pünkösdi cipővásár
Női fehér vászon fél fa-sarokkal ......K 450.—
Női fehér vászon fél bőr-sarokkal -"ÍSJ^XÍ"\' •
Gyermek fehér vászon fél saját készltm Gyermek fehér vászon fél . Gyermek fehér vászon fél . Gyermek fehér vászon fél . . Női és férfi box fűzős cipő saját készítmény, elsőr jndü Ugyanaz könnyebb mlniség ........
4. ,E(w ro.o.
22—25 36—30 31—33 34—35
800.-406. 450— 500— 550— 1200.—w 900.-u
Miltényi Sándor és Fia cipőüzletében, Fő-ut 2. sz.
____
Apró hirdetések.
Eladó helyben egy SO családbál álló méhes kaptárakban és kasokban, méhházzal, teljesen uj üres hármas kaptárak és keretekkel együtt. Cím a kiadóban._._
Mindenféle áesmunkát és épüleifa lifaragást olcsó áron elfogad Schléger József ácsmester Zrínyi-utca 2. szám__
k ulugirmgi a. kif. pfntgyipgffUsíj^
1801S/IV. 1921. szám.
Hirdetmény.
1. A pénzügyminiszter a bortermelési pótadó alá esö borkészletek bejelentési határidejét 1921. évi május hó 15-ig meghosszabbította.
2. A borkészletek birtokosai készletüket annak megórzési helyére illetékes községi elöljáróságnál, városokban a polgármesternél is bejelenthetik.
3. A bejelentést eszerint a felek választásuk szerint vagy a pénzügyőri szakasznál, vagy az illetékes községi elöljáróságnál (váró sokban polgármesternél) kötelesek megtenni.
4. A bejelentéseket akkor is az előirt hivatalos űrlapon kell megtenni, ha a bejelentés benyújtása a községi elöljáróságnál (városokban a polgármesternél) történik
5. A községi elöljáróságnál (polgármestereknél) tett bejelentéseket az clőljátóságok (polgármesterek) gyűjteni és minden hét végével az illetékes pénzügyőri szakaszoknak átvételi elismervény ellenében átadni kötelesek.
6. A továbbiak tekintetében a községi elöljáróságnál (polgármestereknél) benyújtott bejelentések is ugy kezelendők, mint a pénzügyőri szakaszoknál tett bejelentések.
Zalaegerszeg, 1931. április hó 28 Ódor s. k.,
Miniszteri Unicsos, péniügyigug.tó.
Értesítés.
Van szerencsénk a n. é. közönség szives tuclomására hozni, tekintettel a hosszú háború itthagyott nehézségeire, hogy halálozás esetén
temetkezési vállalatunkat
saját érdekűkben felkeresni szíveskedjenek, ahol a legkedvezőbb feltételekben részesítjük. Egyszerű polgári temetést már
ÍOOO koronáért
rendezünk. — Raktáron tartunk érc, kemény és puhafa koporsókat
Saiát gyártmányú szemfedők 50/0-al olcsóbban nagy választékban kaphatók.
2482 Tisztelettel
Horváth és Herjavecz
temetkezési vállalkozók, Eötvö»-tér 2.
o———gfwüggg
Ha nyerni akar,
ne felejtsen el szerencse számú osztálysorsjegyet venni a HIRSCHLER tőzsdés és osztálysorsjegy főelárusitónál,
hol a lefolyt játékban is nyertek számos kisebb és a 80000 koronás főnyereményt.
Szlvarkahüvelyck, szivarkapapliok, szlvarszJpkák, képeslapok, levélpapírok, játékkit tyík nagyban \'és kicsinyben leg. Hircrhlí»r l6"<Wb*n előnyösebben a IllraCIHCr wnihcii be.
Fi-it. „KoroHt\' -izálltiA ápfilatében.
Qármiféle batik munkák, u. m. selyem lámpaernyők, zongoratakarók, asztalterítők, párnatetők, divatzsebkendők, férfi és női nyakkendők, kalap és ruhadiszek művészi kivitelben ugy magánosok, mint viszont-elérusitók részére megrendelhetők. Egész ruhákhoz, valamint ruhadiszekhez való anyagok batikolását is elvállalja.
IPAHMÜTÉSZETIKÉZIMMA MŰTEREM
Kisfaludy Sándor-utca 17/a., II. em.
tmr Elsőrendű kátránylemez,
virágacél kaszák,
kapák, ásók, keritésfonatok, Összes gazdasági cikkek, zománcozott edények legjutányosabban kaphatók:
Guth Arnold SKfiBí:
Nagykanizsán, Kazinczy-utca 4. sz. g
Eladó birtokok:
38 holdas birtok Nagykanizsa közelében orllakkal. *7 holdas birtok Somogy megyében. 24 hold föld Nagykanizsa közelében. — 8 holdas szőlőbirtok F\'ogányváfon 13 holdas szőlőbirtok BaUtoníold-vár mclletL 6 holdas szőlőbirtok klskomároml begyen. 8 holdas szőlőbirtok kerccsényl begyen. 5 holdas szőlőbirtok diási hegyen Keszthely mellett.
Eladó házak:
Minden nagyságban, meglepi olcsó árban, azonnal beköltözhető lakással. — B<5vebbet:
Itt________
- T»l*fon i S8*.
Értesítés!
Értesítjük Nagykanizsa város és vidéke n. é közönségét, hogy saját műhelyünkben\'/ készítünk mérték szerint gyapjúszövetből
2855 K-tól 3500 K-ig
urí
divatöltönyöket.
Továbbá raktárunkon levő saját készítményt! férfi- és fiuöltönyő-ket olcsón kiárusítjuk.
lllii^Mjtlsztlti Ins. Tilifon 311.
ji Szíves pártfogást kér
Dunántuli Ruhaáruház
Erzsébet-tér. 20. szám. M82
Mindig legolcsóbban vásárolhat liSÜÜ\'^t1^
ahol óriási választékban a legfinomabb\'és legjobb áruk kaphatók Férll angol szövetek 110 cm. kfilOnleges
divatszinekben métere .... 550 K-tól 1100 K Gabardin 140 cm. női Costümkclmc S^í\'"\' . 380 „
. . 150
Sima és mintázott opál batlsztok 120
Zeflrek, kartonok, kanavásznak, vásznak métere 60
Oxfordok és vásznak métere........50
Lüszterek, selymek, Etaminok, mosókreppek, Eponge vásznak, tel61t« és női kabátszövetek óriási választékban olcsó árakon
Kisfaludi ós Krausz
divatnagyáruháza as „Arany Kokas"-hoz
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. szám.
Nyomatott s laptulaidonosok: Zalai éa Gyarmati könyvnyomdájában.
60-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1921. május 7. Szombat
102. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMtkMrtSfíg ci *l«doh!v.ul: Pö-nt 13. »i.
- IaUrerb«n-t»l.foa 78. --
HoKloloDik mínillR kora rc^Kcl
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEOEDClS OYÖROY
M«HI|I. Uji.ll,\'.\'
rELEl.6SSZERKP.SZT0: BODROQKÖZY ZOLTÁN
BlOflKté.l árak: Egfai ívr. 400 K. fílévre 900 K. <m 100 K. Egy kin 35 K. Ew«i isim in 2K
Zrínyi
Miklós születésnapjának háromszázegyedik évfordulója múlt el május elsején. Ha némileg Is tapogatózni akarunk a jelen napok tekervényes, homályos utjain, ha eról, kitartást. irányjelzés! akarunk találni újjáépítő munkánkhoz, ha a magyar haza kerekébe ujabb s erósebb tengelyeket akarunk Illeszteni, s a magyar kocsit a nyílegyenes országútra akarjuk terelni, a ma megaláztatásából, a ma bizonytalanságából, menjünk vissza a magyar történelemben a Zrínyiek koráig. Menjünk vissza a Kanizsa várát ostromló Zrínyihez, menjünk vissza a .Török áfium ellen való orvosság" Írójához s kérdezzük meg ötl Olvassuk el a könyvét s. látni fogjuk, hogy nem állunk tanácstalanulI
A nagy Zrínyiek ősi fészkéből, áz elrabolt Muraközből hihetetlen elszántsággal sűvltl át a szél Zrínyi Miklós tanácsát: a magyar nemzet senkiben sem bízzon, senkire ne támaszkodjon, egyedül a saját erejére.
Ez a jZrlnyl Miklós, aki ugy tudta korholni fajtáját, mint az apa a rakoncátlan (lát, ez a Zrinyl, aki fájdalmasan írja a .Török áfium ellen való orvosság" elmü müvében, hogy a maguar nemzetnek égbekiáltó hibái vannak; ez a Zrínyi Miklós mégis azt\' mondja, hogy ha mégis fajtát kellene választania, csak magyar tudna lenni. Ez a Zrinyl Miklós azt mondja, hogy ha ezerféle fajtából választhatná katonáit, ö csak a magyar fajtából választaná. A magyar fajtából, mert ez az a nemzet, amely rettenetes hibái mellett is olyan értékekkel rendelkezik, amilyeneket egy nemzet fialnál s=m tud feltalálni.
Ez a Zrinyl Miklós csaknem 300 esztendővel ezelőtt szinte tébolyító hangon vágja oda a fajtája fejéhez hibáit s szókat nem keresve, hiúságoknak nem tömjénezve felszakgatja a nemzet hibáit kipellengérezi: Ime Itt vagytok, íme lássátok ! Ezeken javítsatok I
A 300 esztendő lepergeti. Ma Isméi Zrínyiért sóvárgunk. Ma Ismét vannak, akik fejünkhöz vagdossák ugyanazokat a hibákat, amiket már akkor meglátott a a nagy Zrinyl. Háromszáz év után kétségbeejtő : még a körmét sem vágták le egynek sem, hogy ne\'kaparja ennek a ■ nemzetnek a sirját. Ezt a sírt pedig veszedelmesen ássák a bűnök karmai. Zrínyi Miklós már az ő idejében Irányt szabott, amellyel megmutatta az utat, amelyen a nemzetnek haladnia kell.
Ma azért Idézzük oly gyakran szellemét, azért ünnepeljük emlékét, hogy le-
kopirozzuk hatalmas agyának tanácsait. Ma, amikor oly kevesen hallják meg llltó szavát: .Ne bántsd a m igyart". százszorosan fontos, hogy minél többet foglalkozzanak Zrínyivel s minél többszőr hangoztassuk tanácsait, hogy vérünkké váljon s hogy tegyünk már egyszer azok szerint.
jöjjön tehát ma és holnap ünnepelni minden Igaz, becsületes magyar. S ha
azonban vannak még. akiket bármi is valami okból távol tart. akiknek a .nyolc nap" elteltével sem nyílt még ki a szemük, s akik még ma sem látják, hogy mindannyiszor, amikor ütésre emelik a kezüket, ha lesújt az öklük, mindig magyart talál, — ezek, ha nem Is akarnak ünneplök lenni, legalább ne legyenek ünneprontók. —gk_
A magyar béke az angol felsőházban.
„A trianoni béke kegyetlen igazságtalanság".
burgok nem téri letnek vissza.
— A Habs-
lxmdon, május 0 Az angol felsőházban ma tárgyalták a trianoni béke törvényjavaslatát, melynek során az angol kormány képviselője, lord Curson a következőket mondotta:
— A szövetséges hatalmak a legteljesebb figyelemmel vannak Magyarország Iránt. Magyarországot a múltban a közös baráti érzés ÍÜ2te Angolországhoz. Sok olyan jelenség merül fel, melyek sokban okát adják Magyarország háborús szenvedéseinek és amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. De semmivel sem kisebb Mogyarország háborús vétke, mint bár* mely más bűntársának és így nem remélheti, hogy a háború felidézése miatt kiseb mértékben fog bűnhődni.
(Ez ellen tiltakozott Apponyi a legélesebben ma n nemzetgyűlésen.)
Lord Curson a továbbiak során azt mondotta, hogy a jóvátételi bizottság Magyarország ügyében minden szempontot figyelembe vesz, beleértve az ország rekonstrukciójának szük-
ségét is. Ha Magyarországot ugyanolyan szellemben kezeli a jóvátételi bizottság, min Ausztriát, akkor Magyarországnak nem lesz oka a panasxkodásr*. Elismeri azt a magatartást, melyet a magyar nemzet Károly klrálylyal szemben tanúsított. Végül azt tanácsolja, hogy Magyarország álljon el a politikai IntrikáVtól, szélesítse. ki a szabadság határait népével szemben, ápolja a Jóviszonyt a szomszédokkal és igyekezzék kifejleszteni a gazdasági újjáépítés útját.
A kormány képviselőjének beszédjo után Newton lord, Brice és Silimore élesen bírálták a trianoni békeszerződést kegyetlen igazságtalanságnak mondották. Harmsworih lord külügy i államtitkár pedig kijelentotte, hogy a brit kormány\' n szövetségesekkel egyetértve továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Habsburgok vissza ne térhessenek a magyar uónra. Hogy ezen kívül a nemzet kit ültet a trónra, ezt belügynek tekinti és ebbe beleavatkozni nom kiván.
Nemzetgyűlés.
Budapest, május 6. Bottlik József alelnök fél 11 órakor nyitja meg a nemzetgyűlés mai ülését. Utána Hegedűs pénzügyminiszter beterjeszti a zárolt szeszmennyiségek felhasználáséról szóló jelentését, melyet a Ház a pénzügyi bizottsághoz utasit. Ezután áttérnek a költségvetési javaslat vitájának folytatására, melynek során\'elsőnek Giesswnin Sándor szólal fel.
— Bizalmit kelt bennem az a tény, hogy azokban az országokban, amelyekkel ellenséges lábon álltunk, még vannak igazságot tisztelő férfiak is. Így legutóbb az angol parlamentben hangzottak el olyan beszédek, amelyek reményt nyújtanak arra, hogy a jövőben reparálni fogja tudni a trianoni békeszerződés igazságtalanságait.
A belső helyzetről szólva azt mondja, hogy magam is azon a nézeten vagyok, hogy kardcsörtetéssel nem fogjuk pozíciónkat megerősíteni, de kérdem akkor, miért vannak a nemzeti hadsereg mellett az úgynevezett különítmények. A magyarságot néhány hónappal ezelőtt az a veszély fenyegette, hogy
a keresztény kurzus tönkremegy. Ez már nem először történt meg a történelemben. Csak a renaisance kort említem például, amely nem volt egyéb, mint a pogány korszakba való visszatérés.
— A keresztény politika kell, hogy a jog és igazság politikája legyen. Tisza politikájának a támogatása azonban nem tudom alknlmas-e arra, hogy ezt elérjük. Azt mondják, hogy nálunk a bolsevizmust a zsidóság csinálta, itt Bölschének a szavait idézi: A nyugatmagyarországi zsidóság nemes szellemében az Isten uralmának gondolata működik és az ő érzékenységük a nemzetközi eszme kiépítésére alkalmas. Be kell vallanom, hogy engemet a béke gondolatában úgyszólván nyolcvan százalékban n zsidók támogatnak, de ez nem a zsidók, hanem a keresztények hibája.
— A sajtótörvényről szólva kijelenti, hogy Deák Ferenc álláspontján van, aki egyetlen mondatban foglalta össze irányelvét: Hogy hazudni nem szabad, de különben legyen szabad a véleményt nyilvánítani.
Utána Apponyi Albert gróf emelkedik
ZALAI KOZLUNY
1921. május 7.
szólásra éi hatalmas beszédben vázolja Magyarország kül- és belpolitikai helyzetét. Foglalkozik a trianoni békének az angol alsóházban legutóbb történt tárgyalása kapcsán elhangzott kijelentésekkel és mc0cmUti, hogy éppen a magyar nemzet volt az, amely Pá-risban való első megjelenésekor követelte a népszavazást.
— Egyenesen a kulturális értékek megszüntetéséről van szó. Nagyvárad, Kassa, Arad, Temesvár mindig a magyar\' kultura gócpontjai voltak. E városoknak clszakitásai semmivel sem indokolt. Ami a Jugoszláv határt illeti a bunyevácok és a vendek leghatározottabban tiltakoznak az elszakítás ellen. A békeszerződés kisélő leveléről szólva megállapítja, hogy ez nyíltan foglalkozik a ruthén kérdéssel és kimondja az autonomiát azzal, hogy a ruthén népnek joga van dönteni arról, hogy hová akar tartozni. Tehát ez a kérdés ma is függőben van. Ma azonban a helyzet az, hogy a ruthén nép képviselőit cseh rendőrök szuronyai közt választották meg.
Teljesen honorálja, hogy uj politikát kell csinálni, mert l politikát, ott ahol Tisza abbahagyta, folytatni nem szabad. Az uj politikát azonban Ssize kall kapcsolni a múlttal és a nemzet tradíciójával. Ő a tradíciót maga is fejlődőnek tartja. Egyetért a miniszter urnák azzal a kijelentésével, hogy legyen vége a forradalmi szellemnek, de ugyanakkor véget kell vetni az ellenforradalmi szellemnek is. A jogrendet az egézz vonalon vissza kell állilani. A közigazgatás fattyuhajtásait kiméletlenúl le kell törni.
A zsidókérdés a jogegyenlőség kérdése. A jogegyenlőség pedig a mi alkotmányunk-l jy°í Plllírc\' amelyhez hozzányúlni nem szabad. A királykérdés kikapcsolását helyesli, mert nekünk produktív és rekonstriv munkát kell végeznünk és semmiféle nem aktuális ma úgysem megoldható kérdést nem szabad előtérbe helyezni.
Ezután sürgeti a főldbirtokreform végrehajtását. továbbá beszél arról, hogy Csonka-Magyarországnak fontos érdeke az ipar- és kereskedelem fellendítése. Az internálási táborról azt mondja, hogy ezzel az egész intézménnyel nem tud egyetérteni. Lehetett jogossága, akkor nem is szóltam ellene, de ma abszolúte semmiféle jogossága nincs. Az internáló tábgrok utján neveljük a társadalom ellentéteit. En nem tudom, ha engem ott tartanának néhány hónapig, nem lennék-e én is bolzcviata. A bíróság nyilvános tárgyaláson mondja ki az ,téletet, Itt azonban ugy zárják le az embereket, mint n régi Oroszországban.
KaJlovsiit/ : Ugy vanl
Váiiomji: Szibéria Magyarországon I
£.zl ° M\'V *<\' ktU vá^ni a nemre/ tatcböl. A költségvetést általánosságban elfogadja.
.u . ^"^\'yKo\'nya Béla kéri beszédének elhalasztást. A Ház az engedélyt megadja. I napirend indítványt tesz.
Legközelebbi ülés holnap délelőtt.
TŐZSDE.
Budapest, mijui 9.
"J,1\'0?"^ \'»■\'"\' -. Béc.i WlsiUs--\'.
"•W.rHÍW 1Í80, Osstrik Htut ÜBO.
--. JjlJtog íto, UujWioW 770, K.r..ktJ.l»i
!52íx iíSSS: ,st ~
A korona Zürichben.
Budapest, máiusó. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (záráskor) 2 60 osztrák korona: 155, az osztrák bélyegzett
bankjegyé pedig —-97 szantim.
Msgfelsbbeztók Sabján polgármester visszahelyezéséi.
UJvfay Géza nemzetgyűlési képviselő szerint a polgármester felfüggesztését semmiféle közgyűlési határozat nem szüntetheti meg.
(Saját tudósítónktól.) A polgármester-ügy hullámai ugylát»zik még nem csendesedtek le. Ezt bizonyítja Üjváry Géza nemzetgyűlési képviselő felebbczése, amelyet tegnap adott be u Városi Tanácshoz s amelyben meg-felcbbezi a képviselőtestületnek dr. Sabján Gyula polgármester visszahelyezése ügyében hozott határozatát. A terjedelmes felebbezés igy szól:
Tekintetes Városi Tanácsi
Dr. Sabján Gyula polgármester fegyelmi ügyében a képviselőtestületnek 1921. évi április hó 20. napján, majd pedig ugyanezen ügyben a képviselőtestületnek 1921. április 30. napján hozott kétrendbeli véghatározata ellen felebbczéssel kell élnem, melynek indokait az alábbiakban terjesztem elő:
Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy felebbezésem beadásában nem vezérel semmi animoritás dr. Sabján Gyula ellen s nem az a célom, hogy ügyének igazságos elbírálását bármiféle tekintetben hátráltassam, sőt ki kell jelentenem, hogy a magam részéről is minden lehetőt cl fogok követni, hogy dr. Sabján Gyulg fegyelmi ügye mielőbb befejezhető legyen. Mégis ugy vélem, hogy polgári kötelességet teljesítek a felebbezés beadásával, mert ha volaha, ugy ma mindennél szükségesebb, hogy a hatóságok és a községi testületek minden tettét és cselekedetét a tőrvények legteljesebb tisztelete hassa át, hogy cselekedeteikben és intézkedéseikben soha, egy pillanatra se térjenek le a törvényes alapról, mert csak igy lesznek abban a helyzetben, hogy a tőrvények megtartását másoktól is követelhessék, és azt szükség esetén ki is kényszerítsék.
Egyes egyedül ez a szempont vezérel engemet, mert ugy talélom, hogy dr. Sabján Gyula fegyelmi ügyében hozott mindkét határozat a tételes törvényekbe ütközik.
Ami mindkét határozat érdemét illetj, nézetem szerint a város képviselőtestülete túllépte a jogkörét, amidőn Zalavármegye tek. alispánjának a fegyelmi ügyben hozott felmentő Ítélete ellen bejelentett felebbezését visszavonta és midőn a második határozattal dr. Sabján Gyula polgármesternek hivatalába való visszahelyezését fclcbbczésre voló tekintet nélkül elrendelte. A tételes törvény értelmében ugyanis a rendezett tanácsú városok tisztviselői felett a fegyelmi hatóságot az alispán ur gyakorolja és dr. Sabján Gyula felfüggesztése is csak akkor vált jogerős ténnyé, amidőn ezt Zalavármcgyc tekintetes alispánja kimondotta. A fegyelmi eljárás közjogi természetéből következik, hogy, ezen határozat jogerőre emelkedésétől kezdve a fegyelmi ügy sorsára nézve a városi képviselőtestület elvesztette ingerenciáját s annak sorsa a felettes hatóságok kezébe volt letéve. Ugyanez a helyzet állott be akkor, amidőn a v/iros képviselőtestülete Zalavármcgyc alispánjának felmontő Ítélete eljen felebbczéssel élt, annyival is inkább, mert ezen felebbezés folytán a törvényes felettes fórum időközben mér egy érdemi közbeszóló határozatot hozott, amennyiben dr. Sabján Gyula ellen pótbizonyitási eljárást rendelt el. Ez a hatá rozat azonban a fegyelmi eljárás közjogi
természetéből kifolyólag nemcsak olybá \'tekintendő, mint n felebbezés folytán hozott II. fokú határozat, hanem mivel a\' törvény értelmében fegyelmi eljárást n közigazgatási bizottság is rendelhet cl, egyszersmind ujabb fegyelmi határozat, mely ellen csak a tőrvény rendes utján a belügyminiszter úrhoz lehetett volna felebbezni. Miután pedig a közigazgatási bizottságnak n fegyelmi pótvizsgálatot elrendelő határozata Zalavármcgyc alispánja- ~ nak felfüggesztést rendelő határozatát nem érintette, ennélfogva a felfüggesztés mindaddig joghatályos és ezt semmijéJe közgyűlési határozat nem ignorálhatja, mig a törvényes fegyelmi hatósága hivatalba való visszahelyezést cl nem rendeli. Ali ez annyival is inkább, mert a tőrv.\'ny értelmében még a jogerős fegyelmi határozat ulán is a főispán az iratokat megtekintés végett bekivánhatja, az ellen felebbczéssel élhet, sőt ugyanezen jog illeti a kormányt s igy a dolog termé szeténél fogva a felfüggesztett tisztviselő a főispánt megillető jog gyakorlására nyitva álló 8 napi, a kormány intézkedésérc nyitva álló 30 napi határidő letelte előtt visszahelyezni amúgy sem lehet.
Ami pedig a képviselőtestület két határozatának létrejötte körüli alakiságokat illeti, rá kell mutatnom arra is, hogy az 1921. április 20-án hozott határozat helytelenül volt szavazásra feltéve, mit a városi szervezési szabályrendelet értelmében először dr. Hajdú Gyulának a napirendről való levételt indítványozó javaslata felett kellett volna szavazni, ezt kővetőleg pedig a városi tanács javaslatát kellett volna szavazás alá bocsátani s csak ezután lehetett volna Karlovits József, illetve dr. Rotschild Jakab indítványának cl vagy cl nem fogadása felett dönteni. Az 1921. április 30 i határozat hozatalánál a városi tanács nem is terjesztett tanácsi javaslatot a közgyűlés elé, nini szintén ügyrend-ellenes, de ínég ennél is súlyosabb, hogy szavazás el scin rendeltetett, hanem a közgyűlésen elnöklő tanácsos egyszerűen elfogadottnak jelentette ki az indítványt, az 1886: XXII. tc. 59. §a kötelezően előirjn, hogy minden olyan ügyben, melyben a határozat birtokon kivül végrehajthatónak mondatik ki, névszerinti szavazást kell elrendelni.
Ez sem egyezik meg a törvény és a magyar közjog szellemével, hogy közérdekű ügyekben hozolt határozatot a képviselőtestület egyik napról a másikra egyszerűen megmásíthasson, inert ez az eljárás nélkülözi a közügyek intézésében okvetlenül szükséges komolyságot és erkölcsi felfogást. Minden határozat csak a törvény rendes utjájn, egyébként pedig egy éven belül a törvény értelmében csak ujrafclvctelicl orvosolható.
Ezen indokok alapján tisztelettel kérem a Tekintetes Városi Tanácsot, hogy méltóztassék jelen felebbezésemet a vonatkozó közgyűlési határozatok és ügyvitelek kapcsán Zalavármcgyc tekintetes alispánjához felterjeszteni, ahol IS az iránt esedezem ;
Miszerint a két sérelmes hatáiozatot, mint törvénybe ütközőt megsemmisíteni méltóztassék.
Nagykanizsa, 1921. május 5.
Tisztelettel Ujváry Géza
viiovl kípviwí6le»lül.U &K. ntnzclyyül&i klpviiclv
Lapunk zártakor értesülünk arról, hogy dr lirimilt Sándor vármegyei főjegyző holnap érkezik Nagykanizsára Zalaegerszegről és hétfőn kezdi mj dr. Sab/iln Gyula fegyelmi ügyének lefolytatását.
1921. május 7._
HÍMEK.
— A Zrínyi ünnepély programja.
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör 8* összes helybeli társadalmi egyesületek támogatásával ma és holnap nagyarányú emlékünnepélyt rendez Zrínyi Miklósnak 30\'1-ik szülfc-tésc napja alkalmából, melyen a\'magyar irodalomnak és nemzeti életnek több kiváló képviselője fog megjelenni és közreműködni. Az ünnepély első része ma este 7 ó/akor kezdődik a Polgári Egyletben, ahol magas színvonalú irodalmi estély lesz a következő műsorral: 1. Zrínyi Miklós szerepe a magyar történelemben. Megnyitó beszéd. Mondja Su-rányi Gyula kegyesr. főgimnáziumi tanár. 2 Ábrányi: Zrínyi, a költő. Szavalja Jéger Józsa urleány. 3. Zrínyi költészete. Előadja Négyessy László, egyetemi tanár, nemzetgyűlési képviselő. 4. Liszt-rapszódiák. Zongorán előadja Gróf Endre, zongoraművész, a nemzeti zenede tanára. 5. Sik Sándor: Kiáltás Zrínyihez. Szavalja Rédigcr Ödön ur. 6. Bodor Aladár előadása Zrínyiről. 7. Irredenta szavalatok. Előadja Heltay Nándor, menekült erdélyi színigazgató. 8. Tárogató: Énekli a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör dalárdája. A nagyszabású estély iránt az egész városban osztatlan érdeklődés mutatkozik. Jegyek a Muir-féle könyvkereskedésben és a Move-bódéban kaphatók. Közalkalmazottaknak nagy árkedvezmény. Vasárnap délelőtt 9 órakor istentisztelet lesz az alsótemplomban. Fél 11 órakor népgyűlés lesz a felsőtcmplom előtt, rossz idő esetén a Polgári Egyletben. A népgyűlésen Négyes»y László, Bodor Aladár, Bertin Ágoston, Pfeifer Elek és a gimn. énekkar működnek közre. Délután 3 órakor nagy népünnepély a sportpályán\'propaganda-beszéddel, irredenta szavalatokkal, football-verscnnyel, birkózóversennyel, a reáliskolai növendékek sportmutatványaival és cigányzenével. Vasárnap este 9 órakor teaestély a Polgári Egyletben. A rendezőség az ünnepély minden részén mindenkit szívesen lát.
— A Move elnöksége és tagjai testületileg veszek részt a Zrínyi ünnepségen. Gyülekezés vasárnap délelőtt fél 9 órakor a Move iroda előtt.
— Ébredő Magyarok Egyesülete felhívja összes női és férfi tagjait, hogy vasárnap délelőtt az alsótemplomban a Zrínyi ünnepéllyel kapcsolatos ünnepélyes istentiszteleten és a két napos ünnep minden részén minél nagyobb számmal megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
— A nagykanizsai keresztény szoclálta egyesület a Zrínyi Miklós ünnepély vasárnapi tábori miséjén és népgyülésén testületileg vesz részt. Fölkérjük tehát az egyesület tagjait, hogy e végből vasárnap (május 8-án) délelölt fél 9 órára a Keresztény Otthonban kis fehérszalag jelvénnyel minél
ft nagyobb számban összegyülekezni szíveskedjenek. Elnökség.
— A Kathollkus Népszövetség nagygyűlése Bucauszentlászlón. Folyó hó 5-én, áldozócsütörtökön, a Kath. Népszövetség propaganda gyűlést tartott Bucsu-szcntlászlón a templomelőtti téren. Nagyszámú bucsusnép sereglett össze. Kánár József gelseszigeti kisgazda nyitotta meg talpraesett beszéddel a gyűlést. A gyűlésen a következők tartottak lelkes szónoklatokat: Borian Ferenc a Kath. Népszövetség titkára a szervezkedés szükségességéről beszélt. Haller József nemzetgy. képviselő mindenkit elraga-
__ZALAI KÓZI.ONY_
dott a népszövetség munkáját ismertető beszédével. P. Hcdly Jeromos a sajtóról és a zsidókérdésről tartott gyújtó beszédet, melynek végén megeskette a tömeget a kath. sajtó támogatására és a zsidóság elleni küzdelemre. Fanglcr Béla nemzetgy. képviselő a politikai helyzetet ismertette hatalmas szónoki készséggel. Csik József a ker. szoc. főldmivcsek országos szövetségének igazgatója a ker. szoc. irányzatot ismertette, a királykérdésben kifejtette, hogy nekünk királyság kell és nem köztársaság. A nép lelkesen éljenzett. P. Brucker Cölesztén plébános lelkes szavakban mondott köszönetet a nép nevében a szónokoknak. Kránlcz József szentpéteruri kisgazda a népszövetségi eszmékhez való ragaszkodásnak adott kifejezést. A nagygyűlés a Hymnus eléneklésével a leglelkesebb hangulatban oszlott szét.
— Gyászrovat. Egy régi érdemes polgárcsalád gyászát jelenti az a hír, hogy őzv. Simon Kálmánné szül. Szépe Katalin csütörtökön meghalt. A megboldogult egy példányképe volt a szorgalmas, munkás háziasszonyoknak, aki a családi gondokon kívül még férje vendéglős üzletét is vezette. — Férje halála után is szakadatlanul folytatta kettős tevékenységét és ennek vetett véget hirtelen halála, inély gyászba borítván családját. Temetése ma délután 5 órakor lesz a róm. kath. temető halottasházából
— A Cirkusz]Colosseum nap-nap után óriási érdeklődés mellett tartja előadását városunkban. A gazdag, nivós műsoron kívül napontju nagy versenybirkózás van, amelyen a legjobb nevű európai birkózók vesznek rés/t. Birkózik többek kött Czája János magyar világbajnok, Zigics Fehér Erdély bajnoka, fíuchheim Henrik bajor bajnok, Ficht-ner K. osztrák bajnok stb. Külön kimagaslik a megszokott cirkuszi attrakciók közül Jancsi a közkedvelt énekes bohóc, aki aktuális kupiéival és hazafias propagandadalaival aratja a tapsokat. Hajmeresztő akro&ta mutatványokat végeznek a Dubszky tcstvé-rek és sokoldalú tudásukkal tűnnek ki a Riffenach nővérek, akik mint trapézmüvész-nők és mint equilibristák egyaránt nagyszerűt produkálnak. Á cirkusz még csak pár napig játszik Nagykanizsán.
— A nagykanizsai keresztény szociális egyesület tagjait fölkérjük, hogy tagsági igazolványaikat fölülvizsgálás és egyeztetés céljából az egyesület irodájában naponta délután 6—8 óra között mielőbb fölmutatni szíveskedjenek. Elnökség.
Qlcsósdgi hullám!
50 »iáml<ko» árlcxálUtá.l
Legújabb divatú
Nfil KALAPOK
már
ISO K-tól
kaphatók
BRÓNYRI L.2S2±|
Kaziiiczy-utca 6.
_5_
— A zeneiskola estélye. Fényes sikerrel folyt le a. zeneiskola második házi estélye. A siker oroszlánrésze Venetianer Duci tanárnőnek jutott, ki ez alkalommal eltérve a sablontól, a modern zenekőltészet néhány érdekes typusát mutatta be. E rendkívüli technikát és zenei intelligenciát igénylő darabók, e feltételek hiányával nemcsak a laikus, hanem a klasszikus melódiákban edzett fül számára is képtelenségnek tűnnek fel. Hogy pedig a publikum feszült figyelemmel hallgatni és élvezni tudta azokat, bizonyítéka annak, hogy az előadó a legnagyobb elismerést érdemlő képességekkel rendelkezik. A növendékek közül a publikum előtt már ismerős Dános Lilike és Venetianer Rózsika aratták szokásos sikereiket és igen szép, élvezetesen és komoly tanulást bizonyító játékot hallottunk a több szereplőknél is Eppinger Irénnél, Péter Karolánál, Piszár Juliskánál, de főként Tibolt Etus és a két kis kezdő Ágh Böske és Biri Kató játékaiban. Az énekesek is sok taprot kaptak. Nagyon tetszett egy nagy technikát igénylő darab előadásával Weiss/eld Nusi, rendkívül sokat haladtak Sörley Ilus és Eppinger Manci. Tetszett még Siposs Emma, Fischer Sári és Rosenfeld Jenő pompásan előadott énekszáma, továbbá egy ének kvintett és Zagajszky Iván hegedű száma ís. A termet zsúfolásig meg-tőltő^közőníég a zeneiskola nagy sikere elismerésével távozott — természetesen a kora reggeli órákban.
(x) Miben rejlik az olcsÓsígtitka ? Semmi másban, mint hogy a kereskedő az áruk beszerzésénél a legalacsonyabb árat fizesse h gyárosnak és nagykereskedőnek, mert ha olcsón vesz, olcsón is adhat. Ilyen olcsó bevásárlást sikerült csinálnia Brónyainé nöikalap-üzletének (Kazinczy-utca 6.), hol már bámulatos olcsó árakon lehet a legszebb divatos női kalapokat kapni.
(x) Egész finom női mouselln harisnyák minden azlnben párja 50 koronáért kaphatók Schrarcz Dezső cégnél Főutca.
_
SPQRT.
NTE.—Zalai gyalogezred 2:0 (1:0)
Élénk érdeklődés mellett folyt le csütörtökön délután oz NTE. és a Zalai gyalogezred mérkőzése. A katonacsapat szereplését meleg rokonszenv elŐzto meg s erre, — mint a mérkőzés alatt megmutatták — rászolgáltak. A katonacsapat a mérkőzés egész turtoma alatt tetszetes összjátékkal, nagy lelkesedéssel,, dolgozott s ha csak valamivel több szerencséje van nem marad gól nélkül az NTE. kapuja. Sok veszélyes támadást vezettek az NTE. kapuja ellen, de a balszerencse gólhoz nem juttatta őket. A nagyobb tudást, a fölényt azonban ennek dacára sem lehet az NTE-től elvitatni. Az NTE. (két legjobb játékosát Tóthpt és Milo-sovicsot nélkülözve, akik a zalaiakkal játszottak) jó formát jászolt és biztat avval, hogy hátralévő bajnoki mérkőzéseit megnyeri. Az NTE. góljait az első félidőben Hirschler, a második félidőben pedig Top-scher rúgták. A zalai gyalogezred egy tizenegyes büntetőrugását Milosevics a kapus kezébe lőtte. A bíró Kfaft volt, aki kifogástalanul bíráskodott.
Eladó helyben 20 családból álló méhes kaptárukban és kasokban, méh házzal, teljesen uj üres hármas kaptárak és keretekkel együtt. Cim a kiadóban.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. mi»ju« 7.
méhészet.
K6Byvia<a«rt«t4s.
Kádár Lajos orsz. méhéazsgyesülcti titkár szerkesztésében és kiidisában .Méhészen Könyvtár* címmel egy 15 kötetes sorozat Jelo-nik meg, melynek első kötető: .A méh é* lakás" most hagyts el s sajtót. A kilenc nyomtatott ivre terjedő. ízlésesen kiállított és sok ábrával díszített mQ ár* 66 korona Megjelent s „Pátria* irod. és nyomdai r. L Budapest, IX , Ünői ut 85. kiadásában. Kapható minden könyvkereskedésben.
A méhéazkedés ms egyike s legfelkapottabb foglalkozásnak, mellyel s kisemberek, tisztviselők, nyugdijasok csekélyko Hiedelmüket megszaporíthatják. Akinek néhány kaptár elhelyezésére alkalmatos területe van, ez önmagával tesz Jól, ha ezen sziv- és kedétyképzó s anyagilag is jól Jövedelmező mellékfoglalkozáshoz hozzáfog, csak az s fontos, hogy s méhok kezeléséhez szükségei előismereteket szerezze meg. Ezen akar segíteni Kádár Lajos — kit a magyar méhészeknek nem kell kültfn bemutat-nunk — müvének kiadásával, mely élvezetes, mindenki álul könnyen mcgérihrtő nyelvezettel írva, nemcsak megszeretteti a méheket olvasói val, de teljesen fel is világosítja azon ismeretekről, melyek a máhászkcdés okszerű folytatásához szükségesek. A könyv kellő részletességgel tárgyalja a méh természetrajzát, külső 6s beisó tulajdonságait, életszükségleteit, a különböző méhíajtákat, kaptárakat stb. Egy élőt tapasztalatai vannak elraktározva ezen munkában, melyet mindenkinek a legmelegebben ajánlunk beszerzésre
Apró hirdetések.
Jó modorú Intelligens német kisasz-szonyt négy éves kislányomhoz keresek. Adató. Iut képzettségre, működésre, fizetésre kérek Tóth intézi, Bóhönys (Somogymegye). iui
Rógi .líkelő biztosító intézel vidéki Ügyeinek l«l>onyolllásár. szorgalmú munkáétól keret. Qm a kiadóhivatalban.
Bithovorraef "*>\' gyermekek, mim fel nullával I asi nőiteknek Jutányos érőn elfogadtuk Rákóczi-utea lé. szám alatt.
5zigriszt László
Ingatlanforgalmi Iroda
Zrínyi ITIlklós-utca 33. az., I. em.
TtllnrlrS - 187 holdat birtok urllakkal, szép ■amim - Zj,m,gy41)OT. _ Vatut-
altomét mellett nagyobb vidéki vendéglő, szálloda teljes berendeléssel, kerttel. — 0 hoki az<51ó kitkomáromi hegyen, berendezett présházzal. — A város különböző tészein alcsó házak, telkek.
7365 9595 16316 34026 54346
Hárommilliót, kétmilliót, egymilliót
»r«l»K Oo Jó tn»IU.i . (Kit .JlatoU oaiialj aorajepj.t .(Jlt.i.) T.iUk rilaaaUiil ti aicm..! .«„3J.].J Hív int: \', SS K, \'/, \'/. m
Kasát k.sd.t. mája. IS.
Deák és dr. Ordódy bankháza
M. Uf. McUlyMnjitéa fManaiMMlya Sud.paat, Arasykét-s. s.
wmr Olcsóbb!!
lilsflrcndQ pogányvári aj bor
X£r literje 28 K 3
Kapható Bruncslcs József fűszer-, csemege- és katona cikkek kereskedésében Sugár-ut 53. szám alatt.
t
Alulírottak ugy a maguk, mint számos rokonai nevében mély fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy a felejthetetlen tzerető jó édes anyjuk, anyós és rokon
özv. Simon Kálmármé
sziiL Szépe Katalin
1021. május hó 6-én déli >/,l2 órakor éleiének 07 ik évében rövid szenvedés után csendesen sz Úrban elhunyt.
A boldogultntk holl teteme folyó hó 7-én délután 5 órakor fog s róm. kath. temetőben levő halottat házban a r. k. azentegyház tzertartáta tzennt megálditni és azután ugyanazon temotóben örök nyugvóhelyére tétetni.
Az engetzteló szentmise áldozat a megboldogultnak lelkiüdvéért folyó hó 7 én d. e. 10 órakor fog a Szentferencrendlek helybeli plébánia templomában az fcgek úrénak bemutattalni. _
Nagykanizaa, 1921. méjut hó & én. #
Áldott legyen emlékei Nyugodjék békébenI
Süa.a rrasotak. i. Haj. V.Icát Ojala, Simon El.lka, »«d«lf t, Sálnál (jano.!..
Értesítés.
Van szerencsénk a n. é. közönség szíves tudomására hozni, tekintettel a hosszú háború itthagyott nehézségeire, hogy halálozás esetén
temetkezési vállalatunkat
saját érdekükben felkeresni szíveskedjenek, ahol a legkedvezőbb feltételekben részesítjük. Egyszerű polgári temetést már
ÍOOO koronáért
rendezünk. — Raktáron tartunk érc, kemény és puhafa koporsókat
Saját gyártmányú szemfedők 50 /„-ar olcsóbban nagy választékban kaphatók.
msz Tiszteknél
Horváth és Herjavecz
t.metkaiéal vállalkozók, F.ötvöa-tér 2.
Eladó egy nagy tzabóttzul. Bővebbet a kiadóban.
ZALAI ES GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzóintézet
telefon;
117.
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
Kiadúhiyat telefon. 78.
NAGYKANIZSA, Fő-üt 13.
ODOODDODDD OOOO OOODOUOOOdOOOrj
Nyomatott
s laptulaidonoaok: Zalai és Gyarmati könyv nyomdájában.
60 Ifc évfolyam
Nagykanizsa, 1921. május S. Vasárnap
103. szára
ZALAIKÖZLÖNY
_ keresztény politikai napilap
S»fUutó><x ét kWóbiviUl: Pő-yt 13. *x. - ■ faUrarbtn-Ukfoa 7? ■
Megjelenik mindig kor* reggel
XÓS28MCESZTÓ: Dr HEGEDŐS GYÖRGY
Htuly. ííftlMl!
F8L8L6SS28RKESZTÖ : OODROOKéZY ZOLTÁN
HlőfiseUal Irak: Kffcs irt* 400 k\\ FMrr* 800 K. N«sr«d 4VT. 100 K\'. y.gy hón 31 K. Kg>*i uixa in 2 K
Nemzetgyűlés.
Budapest, májas 7. /Soft/t£ József alelnök fél 11 ómkor nyitja meg n nemzetgyűlés inai úlésct. A költségvetési javaslat vitájához elsőnek andaháxi Kasnya Béla szól honi.
— Nagy örömmel állapítja meg a progresszív hangot, amely Apponyi Albert gról tegnapi beszédében megnyilatkozott. Meg van győződve arról, hogy hu ezt a beszedet Ő, .vagy más mondotta volna, arra a/onnal rásütötték volna, hogy destruktív. Mert nálunk mindenkit destruktívnak bélyegednek, aki a haladást, az clöbbrejulást képviseli. Fontosnak tartja a jogrendet, mert csak ez segít a kurzus valutáján i*. Egész sora volt a büntetéseknek, amelyek a törvény értelme-ben botbüntetést érdemeitek volna, de a bíróság sehol sem alkalmazta, mert meg volt a helyes őrzése, hogy ez a törvény nem hajtható végre. Másik ilyen törvény a numerus clausus. Ex a törvény a XX. század legnagyobb szégyene. Ránknézve pedig azért, hogy a mi országunk volt az cUó, nmely először behozta. A kurzus urai megfeledkeznek arról, hogy nem azok a kereszt nyék, akik zászlójukra írják a kereszténységet, hanem azok, akik érzelmükkel és cidckede-tükkel bizonyítják a kereszténységüket. A numerus clausus igazságtalanságának következménye. hogy az ifjúság nagy réwze kénytelen volt külföldi egyetemekre vonulni. A világ minden részében tanulnak a Budapestről kizárt egyetemi hallgatók.
— Ez o nemzetgyűlés azokból a jel-\' \'szavakból él, amelyeket nem váltottak be.
(Nagy zaj.) Azt, hogy a földbirtokreformot egyaltalán tárgyalni lehetett,azt a mi destruktív munkánknak lehet köszönni.
— Az internálásokról szólva kijelenti, hogy lehetetlen, ha valakit nem itél el a bíróság és mégis titkos besúgás alapján internálják. Lehetetlen állapot, hogy két év alatt no hallgassanak ki valakit. Az internálótábor a kommunista eszméknek nevelőintézete. A magyar munkásság ellensége o kommunizmusnak, ellensége minden diktatúrának, et fehérnek épugy, mint a vörösnek.
— A sajtószabadságról szólva kijelenti, hogy miniszterelnök ugy, ahogy a sajtó szabadságot engedélyezi és látszólog nincs kifogása az ellen, hogy ami már egyszer átment a cenzúra rostáján meg is jelenhessen. Am nem számit arra, hogy vanak nála liatalmasabb szervek is, melyek a vidéken működnek és a cenzúra által jóváhagyott lapok terjesztését meggátoljak.
— A destruktív jelzővel nagyon kőny-nyen dobálóznak nálnjjk. A vidékén pedig mindenkire ráfogják, — aki jogos kéréssel fordul a hatósághoz — hogy kommunista.
— A földbirtokreformot minél előbb végre kell hajtani, mert a nép nem hisz tovább azoknak, akik csak Ígéreteket tesznek.
Sxijj Bálint: Nem fizetünk addig va-gyonváltságot, nmig nincs meg a földbirtok-reform.
Kasnya Béla ezután még a választójog-ról beszél és tiltakozik ** 4cUc"» ^ a vi* lasztás titkosságát roe?»*űntcsjr2V aU„„
Utána Gaál Goszton cmtlhediknófera. A költségvetés javaslatáról «ólva a*t mondja,-hogy a iföitségvetés egy olyan ^ó keret mdj belül aTconszolidáci*^f\' nek tartja a vagyoni kons"hd*c;0t. Majd a békeszerződés kérdésével íoS»»lko/.k A beké-
kötés nem igazságos. A kiralykérdésscl foglalkozva kijelenti, hogy titszMuni kívánja, mi a legitizmus és kik a legitimisták. Amikor ő szrbadkirályválasztó, akkor nem ellenforradalmár. O a legitimista, aki meggyőződését csupán törvényes uton kivánjá érvényesíteni és nem azok n legitimisták, akik államcsíny-nyel akarnak álláspontjuknak érvényt szerezni.
Szterenyi: Kik azok?
Raaay: Akik becscmpé.zték a királyt.
Gaál: Az az egy tény, hogy a békeszerződés már eldöntötte ezt a kérdést, már m\'g fosztotta a tróntól a dinasztiát.
Ugrón, Szterényi és Andrássy gróf: Ez tévedés. Ex nem áll.
GatU: Kétségtelen tény, hogy a törvény nem lett megváltoztatva. Jogiljg tehát fenáll a .Pragmatika Sanctió" törvénye. De hogy hogyan fogja a megkoronázott ror.gyar király a törvénynek ezt a részét fenntartani, hogy Ő\' egyúttal Horvátország királya is, erre feleletet nagyon kevesen tudnak adni. Hogyan fog megfelelni n király a koronázási c«kü ama követelményének, hogy kötelessége az össze* magyar területeket nemcsak megvédeni, hanem szaporítani U. Itt a történelem kereke gázolt valamit Össze a közjogi dogmákból és amikor ő azt látja, hogy ennek a közjogi dogmának merev alkalmazása a nemzet kárára és veszedelmére történik, akkor nem tud a merev dogmák álláspontjára helyezkedni, hanem axt tartja, hogy a közjog is élő valami, amely megváltoztatható és nem spanyol dizni.i, amelyet akkor is ráhúznának a nemzet lábára, amikor az lehetetlen.
— A jogrend teljes helyreállítása szükséges. A jogrend az, amikor társadalmi különbség nélkül szabadon nyilatkozhatunk, amikor senkit a másik fölé nem helyezünk, ahol személy és vagyonbiztonság van és ahol az államhatalomnak meg van sz er.je nhhor, hogy olyanok ellen, akik az ellen vétenek a legerélyesebben felléphessen.
Elnök ezután nspirenainditványl tesz. Legközelebbi ülés hétfőn, május 9-én délelőtt 10 órakor.
Ülés vége délután fél 3 órakor.
A Tisza-bünügry.
Budapest, május 7. A Tt»xap«r m«l főtárgyalóján wzcmbcsitctték Gűitner és Sztany-kovszkyt a Rohelmvlila cselódtégével, és a Koheim-család társílkodónőjo: Csermák Reszőná a szembesítéskor határozottan fetsmerte Gaitncrt.
— Ez volt, aki délelőtt kintjárt, határozottan felismerem — mondotta. Majd pár lépést tesz, megáll Sztanykovszky előtt.
— Ki ez? — kérdi az elnök.
Tanú: Ez volt a negyedik; aki ottan járt
A Mzembesités után mindkét tanú Icaütött szemmel mondja:
— Nem áll, nem voltam ott.
A tárgyalás többi részo n jelentéktelen eltérések kiegyenlítésével tellett el, majd * biró--.sAg elrendelte Csermik Rezsőn* megerketését. — Gadó olnök a tárgyalást ezután hélíőro halasztotta,
A_ korona Zürichben.
Budapest, május 7, Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (nyitáskor) 270, osztrák korona: 1*45, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'94 szantlm.
A politika hirei.
A legitimisták Albrecht főherceg ellen.
A legitimisták határozottan Albrecht főherceg ellen fordultak, erdeke*, hogy a legitimisták ma már határozottan a\'főhercegnek tulajdonítják egyik legfőbb szerepet abban, hogy a királynak Magyarországból váratlanul el kellett utaznia.
Minisztertanács.
Tegn.np délután rnlnisztertinács volt, melyen véglegesen döntöttek a gabonaellátás kérdése felett, azonkívül folyó ügyeket tárgyaltak.
Mayer János a helyzetről.
Mayer János közélelmezési miniszter nagycsütői tökön a hevesmegyei Heves nagyközségben já/t, ahol beszédet tartott. Beszédjében többek közt ezeket mondotta:
— Az nem keresztény politika, hogy a zsidót mcgpofoxxuk és azután panamázunk vele. Olyan ox igazi keresztény erkölcs, mely az erkölcsi tisztaságot beleviszi a közélet minden ágába.
— Minden törekvésem oda irányul, hogy a szabadforgalmat helyreállítsák. Felszólítom a nagybirtokosokat, hogy vagonszámra ajánlják fel gabonájukat, mert hadiárvák, rokkantak és özvegyek, tisztviselők és munkások ellátásáról gondoskodni kell 1 — A király kérdésről kijelenti, hogy a kisgazdák személyről nem beszélnek, azonban puccsot semmi szin alatt nem engednek meg, mert ax a nemzet sírját ássa meg.
Fordulat Nyugatmagjarország
Budapest, május 7. A budapesti antantkörökben járatos és jól informált forrásból egy csttlftp arról értesül, hogy a francia hivatalos politikai köröket mind erősebben foglalkoztatja az a gondolat, hogy Nyugatmagyarország kérdésében nem kell-o ax eddig elfoglalt álláspontját ujabb revízió alá venni és megfelelni Nyugatmagyarország népe ama kívánságának, hogy népszavazás döntse el, hová kíván tartozni. A francia körök eme állásfoglalás változását különösen az a meggondolás okozta, hogy Ausztria idővel kénytelen lesz Németországhoz csatlakozni, már pedig Franciaországnak nem érdeke, hogy a Nyugalmagyarországgal meggyarapodott Ausztriával Németország területét gyarapítsa.
A tőzsde magánforgalma.
Budapest, május 7. Az értékpapírok üz-lete csak igen mérsékelt arányban fejlődött kl. Mindamellett megállapítható, hogy a hangulat bizakodó. A valuta üzlet lanyha volt. Dollár 210, Márka 325, Lei 355, Szokol 328 pontot ért el.
_Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában
Hiszek egy isteni őrők Igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában
Amen."
ZALAI-KÖZLÖNY
1921. május 8
Hétfőn kezdik az ezresek és tízezresek becserélését.
A becserélést az Osztrák-Magyar Bank végzi. — Naponként délelőtt 9—11 óra közt lehet pénzt becserélni. — Záborszky bankfőnök nyilatkozata.
(Saját tudósi tónktólJ A pénzügyminiszternek a pénzbecserélésre vonatkozó rendelete már megjelent a hivatalos lapban és megírtuk, hogy a pénzbecserélés művelete hétfőn, azaz e hó 9-én veszi kezdetét. A közönség tájékoztatására és a pénzbecserélés eszközlésének részleteire vonatkozólag megkérdeztük a nagykanizsai Osztrák-Magyar Bank fiókjának főnőkét, Záborszky Zoltánt, aki a következőket mondotta:
— A pénzügyminiszter rendelete folytán a pénzbecserélés Nagykanizsán is hétfőn kezdődik és itt is az Osztrák-Magyar Bank fiókja végzi a pénzbecserélést. Egyelőre az 1000 és 10.000 koronás bankjegye kel cseréljük be. A bemutatott ezer és tizezerkoronás bankiegyek közül azonban csak azokat cseréljük be, amelyekről kétségei kizárólag megállapítottuk a felülbélyegzés valódiságát. A gyanús bankjegyeket az állampénztárhoz kell .vinni. Ha itt sem tudják megállapítani a felülbélyegzés valódiságát, akkor a gyanús bankjegyeket az Osztrák-Magyar Bank bécsi műszaki osztályához küldik fel és ott állapítják meg azok valódiságát. Az igy átvett bank--jegyekről elismervényt fog adni az állampénztár és annak felmutatása ellenében történik majd a valódiság megállapítása után a kifizetés. Hogy a hamis bankjegyekkel mi történik, illetve milyen értékben cserélik be azokat, arra vonatkozólag csak később fog intézkedni a pénzügyminiszter.
— A becserélést napúnként délelőtt 9—11 óra közt eszközölheti a közönség az Osztrák-Magyar Bank fiók pénztártermében. Hogy azonban a becterélés simább lefolyású legyen és az Osztrák-Magyar Bankot a nagy megrohanásnak ne tegyük ki, a nagykanizsai takarékpénztáraknak és bankoknak is adtunk az ui pénzből, akik üzletfeleiknek becserélhetik bankjegyeiket.
Záborszky Zoltán bankfőnök ezután megmutatta az uj magyar államjegyeket. Az uj államjegy most forgalomba jövő nagyobb cijnletei i„en széped. Fehér alapon különböző sztnü nyomással készültek az államjegyek, melyek mindegyikét a magyar történelem egy-egy kimagasló királyának képe és a magyar nemzet nagyasszonyának, Szűz Máriának képe ékesit. A 10.000 koronás kékes-sárga és Szűz Mária képe van raita, az 5000 koronás lilásbarna és Hungária képe disziti, az 1000 koronás szürkésbarna és Szent István arcképe van rajta, az 500 koronás zöld és a honfoglaló Árpád képe disziti.
A bankjegyek papírja olyan fajtájú, mint az amerikai dolláré. A fehér alapra azonban hajszálvékonyságu kis piros és zöld selyem és gyapjú szállak vannak belepréselve. Különösen megfigyelhetők ezek a bankjegyek fehéren hagyott szélén. A papírnak ez a tulajdonsága szinte lehetetlenné teszi a hamisítást.
Ax uj magyar államiegyek Svájcban Orell füssli müintézetében készültek. Az el fogadást kötelező felírat így hangzik:
Ez az államjegy, mint Magyarország - függő adósságának része, a törvény határozatához képest mindenki által, valamint minden közpénztárnál fizetéskép teljes mértékben elfogadandó. Aláírás: báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter.
Záborszky bankfőnök ezután még elmondta, hogy a nagykanizsai fiók eddig 20 millió korona értékű 500-as, ezres, 5 és 10 ezres bankjegyet kapott és hogy a további napokban napi ujabb 20 milliós szállítmányok fognak érkezni.
Megjegyezte még a bankfőnök, hogy a becserélést nem lehet felhasználni be, vagy felváltásra. Ha valaki például bead egy régi ezerkoronást, ezért csak egy uj ezerkoronást kaphat. Előfordulhat azonban az eset is, hogy egy darab 500 koronást kap és 5 darab régi 100 koronást. Ezen senki nem csodál*
kozhatik el, mert a 100 koronás becserélésére csak a hónap végén kerül a sor.
Végül megjegyezte Záborszky bankfőnök még azt, hogy a közönség ne nyugtalankodjék a becserélésnél. Az Osztrák Magyar Bank szukceszive kapja szükségletét s igy mindenki a* előirt időre becserélheti pénzét.
HÍREK.
z rTny i.
A* ős Zilabao, régi Zrínyi f<Jkl<io, Ahol vakon magyar, magyarra tör. CsoJiua viró tö p« nép között tdéz«m Zrínyi ssejlroit I. .. Egykor beszélt apám a Zrínyiekről s gyermekszemembe büszke könny Szökött. Szigetvár hőse, csodás nagy dalosa; s akit cseh-osztrák gazság tőrbe csalt, a mártyr bán, a kiirtott család; az amazon hős Munkács várfokán, s minden korok eszménykép-hős fia, magyar szabadság fölkent Messiása: mind Zrínyi, Zrínyi, avagy Zrinyi-vár. Félisten-névnek érzem nagy nevük, s székely falumnak szűkös kis határa túlnőtt ilyenkor Erdély bércein, tul a nagy Kárpát szikla-övkövén s a gyermek-könny szivárványszínbe vonva mutatta földünk legnemesb faját, Isten választott, leghősb nemzetét, a Zrínyiek népét Zrínyiek nagy hónán.
A lét delén, zalai völgyön állva, melynek rögén háromszáz év előtt a Zrínyieknek legnagyobbja nőtt, magyar Vergil, a költő-Zrínyi párt: -megihletődve kérdem önmagamtól, mért" nem sugárzik büszkeség szememben, közel érezve Zrinyi szent pörát ? s regős-ősöm viharzó huru kobzán, mért nem varázslód harci éneket, avatlanul bár, méltót Zrinylhez, hisz\' rab a nemzet, rab a Zrinyi:főld, a végvidékre hősök kellenek, értük riad a lant, a füzfasip?!
Pirulva állok itt a ZrinyiföldŐn. A szégyenérzet torkon fojtogat. Csak gyötrő vádak, égő jajszavak kelnek keservtől rángó ajkamon, s ha volna is, széttörném kobzomat 1 Miért ? kinek zendüljön sió, a dal ? Világverők rabláncain talán hős elszánás vár lenditő igét, végső szikrát a lelki robbanáshoz ? — Hisz\' három égtáj söpredék-hada élősdiként rág Őseink hónán, s a Zrinyi népe? — Tűrő birkanyáj. A Zrinyi-földön meggyalázva érzem saját fajomtól büszkeségemet, melyet belém ojtott a Zrinyinév, s amely Erdély kebléről elkísért 1
Bocsásson meg a Zala, Muratáj, ha fölsikoltó váddal kérdezem : hová veszett e földnek régi népe ? Mért korcs-utód az, akit itt lelek, ki dáridózik uton-utfélen, magyar sirámon, gyászon, szégyenen.
Oh, Zrinyi 1 földed alig hord magyart, kinek ajkára illenék neved. E dus talajból nem hajt férfisziv, vas hősi kart a gátra nem terenx Támolygó férgek élik itt csupán a testiség rongy állat-életét; nehéz robot nékik a hősi sor, pőrőly mellett, vagy karddal egyaránt, itt eszmény, érzés, szó, dal, gondolat bármint hódol emléked ünnepén, nyom nélkül vész a remmiségben el. Engedd azért e törpe kor fiának, hogy nagy-merészen hivja lelkedet: \\ jöjj, Zrinyi, mert megöl az áfium,
Eyülölség, önzés,\' gyávaságnak mérge 1 ebegj fölénk a lelkek lenge szárnyán, szállj borzadozva át e hon fölött 1 Légrád, Csáktornyán, féltett fészkeden hősid fia közönnyel hordja láncát; hazád elrablott, feldúlt tércin barom-igát vonszolva jár fajod. Jöjj, Adriánk vihar-szirénjeként
sodró hullámok rengő torlaszán, jöjj, mint a tenger orkán-istene, boritsd özönnel a Kárpát közét, mint egykoron, hogy újra az legyen, hadd tűnjön d c hitvány sarjadék s honod, ha rajt\' már nincs méltó magyar, nc is lehessen rablók birtoka 1
Vagy zúgjon ránk az ég roppant öléből menydörgés hangján szellemed: „Magyar! Tanuld meg önfajod\' szeretni 1 Aztán ki kardi Ki sújtó bárdodat s tanits meg mást ne bántsra magyarán l" S ha szózatodra megmozdult e föld, uj lét-tusáját vívja nemzeted: hozd cl csillaghonodból harcainkra Deli Vided\', a tarverŐ titánt, hozd cl Szigetnek óriás hőseit, akik megváltni készek uira tán 1 e bűnbe, szenybe süly cd t nemzetet, akik lemondnak még a menyről is, hogy másodszor is meghalhassanak a szent keresztért s ősi honjukért.
Ha hőseid és ten-példád nyomán, uj szellem szállt e nemzedékre, ránk, s valósul mind, amiket meghagyál, a sors-szeszélyből csonka lét során, s bus századok méhében fejlő Zrinyi-eszme e korhadt korból végre testet ölt: bocsáss meg akkor Erdély vándorának, hogy megvádolta földet korcs fiát s méltatlanul, idézte szellemed*.
—-ön.
— A Zrinyi ünnepély első napja.
Páratlanul magasszinvonalu irodalmi estély színhelye volt tegnap a Polgári-Egylet, ahol az Irodalmi Kör Zrinyi ünnepélyt rendezett. Az ünnepélyen megjelent Bodor Aladár, a magyar költészetnek egyik legizmosabb tehetségű. képviselője, aki szárnyaló beszédet mondott Zrínyiről. Dr. Spelarich Lajos budapesti iárásbiró, aki a Spolarich család többi tagjaikai együtt nemrégiben kiadta Zrinyi Ne bántsd a magyart c. müvét, lelkes szavakban méltatta e rendkívül aktuális könyv gondolatait. Hjeltay Nándor irredenta költeményeket szavalt tökéletes művészettel. Meglepő volt Gróf Endre zongoraszáma. Gróf, aki a Nemzeti Zenede ismeretnevü tanára, a legnehezebb zenei feladatra vállalkozott!: Liszt rapszódiákat adott elő s valósággal extázsba ejtette hallgatóságát. Nagy sikert ért el Jéger Józsa Ábrányi költeményének szavalatával, még inkább Boross Sándor és Rédiger Ödön, akik saját költeményeiket adták elő. Külön kell megemlékeznünk Su-rányi tanár lelkes megnyitójáról és a Ráca kántor vezetése alatt álló irodalmi dalárda énekszámáról. Rácz\' kántor ez alkalommal nemcsak ügyes karnagynak, hanem nagyon tehetséges zeneszerzőnek is bizonyult. — Táhori mise a cintoriumban. Ma délelőtt 9 órakor tábori mise lesz a cintoriumban, melyen a testületek képviselői és az iskolák is részt fognak venni. A felső templomban szokásos mise ma 10 órakor kezdődik. Népgyűlés. Fél 11 órakor a felső templom előtti téren népgyűlés lesz a következő műsorral:
1. Himnusz. Énekli a gimnáziumi énekkar.
2. Pfeifer Elek megnyitója. 3. Bodor Aladár beszéde. 4. Boroís Sándor szavalata. 5. Her-boly Alajos beszéde. 6- Berlin Ágoston határozati javaslata. 7. Szózat. Énekli a gimnáziumi énekkar. Népünnepély. Délután három órakor népünnepély lesz a Katonaréten sportversennyel egybekötve. Beszédet mond Eördögh Lajos, a Védő Ligák Szövetségének-kiküldöttje. Heltay Nándor és Boross Sándor pedig irredenta dalokat szavaljak. Hangverseny. Este 9 órakor hangverseny lesz a Polgári Egyletben. Közreműködnek: Gróf Endre zongoraművész és Pozsonyi Gyula operaénekes. Utána tánccal egybekötött tea-cstély. Belépőjegy "a hangversenyre és tca-estélyre 10 korona.
— UJ napilap. Dunántuli Újság címmel május hó 9-én, hétfőn\'uj napilap fog megindulni Nagykanizsán. A lap felelős szerkesztője Tóth Zoltán. Megjelenik vasár- és ünnepnap kivételével naponta délután 7,6 órakor. Egyes szám ára 1 korona." Kapható az ujság&rusitó helyeken cs az utcai rikkancsoknál.
1921. május 8.
ZALA! KÖZLÖNY-
— Keresztény-Otthon hírei. Az Ümc
propaganda bizottságának vezetősége kéri a gyűjtést vállalt bajtúrsnókec és bajtársakat, hogy mjáus 10-én, kedden délután 6 órakor szíveskedjenek a Kcr. Otthonban összes címleteikről való elszámolásra megjelenni. — Hadirokkanlak, özvegyek és árvák közül azok, akik trufikjogot kértek s igényt tartanak arra, hogy jogos kérésüket az illetékes fórumnál az Ébredő Magyarok Egyesülete is támogassa, nevüket s egyéb adataikat 8-án, vasárnap délután 6—7-ig a Kcr. Oihorcban levő irodahelyiségben élőszóval vagy Írásban beterjeszthetik. — A Keresztény Otthon irodájában vasárnap délután 0 és 7 óra között több keresztény egyesület részére egy küldönc szolgálatra és pénzbeszedésre alkalmas szegénysorsu magyar (keresztény) egyént fölvesznek megegyezés szerinti J-jazással — A Keresztény-Otthonban vusárnaponként a késő délutáni órákban az Érne hátralékos tagdíját mindig elfogadják a szokásos nyugta ellenében. — mAz ébredő magyarok egyesületének vasutas csoportjának f. hó 8 ára tervezett választ, mányi ülése, tekintetlel a Zrinyí-ünnepélyre, f. hó 18-ára halasztatott el. A vezetőség."
— Pintérék vendégjátéka. A* a páratlan meleg erkölcsi siker, amely Parlagi Kornélia és Pintér Imre vendégjátékát kisérie, arra késztette a müvészpáit, hogy még két napra meghosszabbítsa felléptéit. Csupa taps és kihívás az egész est folyamán, mely számról számra ujabb erővel tört ki. Parlagi üde, iskolázott hangja, Pintér komoly és tréfás számai egy percre sem tévesztenék hatásukat. Pintérék ma búcsúznak közönségünktől teljesen uj, vá logatott műsorral, melyben első helyet foglal cl a Blaha-ciklus, melynek a budapesti Vigadóban volt óriási sikere. Helyárak a rendesek.
— Az Urleányok Congregáclójá-nak műsoros estélye. A nagykanizsai Urleányok Congregációja folyó hó 14-én és 15-én nagyszabású műsoros előadást rendez a Polgári Egyletben 8 órai kezdettel. Az estély teljes műsorát lapunk következő számában közöljük. Jegyek mindkét előadásra kaphatók a Teutsch drogériában.
— Felhívás. A Kath. Legényegylet elnöksége felhívja mindazon egyleti tagokat, akik a zalai gyalogezred zászlószentclési ünnepélyén az egyesület képviseletében résztvenni óhajtanak és magukat más testület körében még be nem jelentették, ezen szándékukat folyó évi május 9-én, hétfőn esti 8 óráig a Legényegylet helyiségében bejelenteni el ne mulasszák, mert későbbi jelentkezések figyelembe vehetők nem lesznek.
— A mai sportprogram. Ma a katonaréti spoitpályán szintén a Zrínyi-ünnepélynek egyes számai zajlanak le. Az ünnepség a sporttelepen 3 órakor kezdődik, műsorain pedig iskolabirkózás (az NTE legjobbjai: Lehotzky, Klinger, Tüttő és Faragó) a reáliskolások szertornázása és futballmér-kőzés szerepelnek. A mérkőzés folyamán az NTE és VAC csapatai mérik össze az erejű ket. A helyárak : tribünülés 15 K, állóhely 10 K, katona- és diákjegy 5 K.
— A nagykanizsai keresztény szociális egyesület a Zrínyi Miklós ünnepély vasárnapi tábori miséjén és népgyülésén testületileg vesz részt. Fölkérjük tehát az egyesület-tagjait, hogy e végből vasárnap (máius 8-án) délelőtt fél 9 órára a Keresztény Otthonban kis fehérszalag jelvénnyel minél nagyobb számban összegyülekezni szíveskedjenek. Elnökség.
— A nagykanizsai keresztény szociális egyesület tagjait fölkérjük, hogy tagsági igazolványaikat fölülvizsgálás és egyeztetés céljából az egyesület irodájábafyiapon(a délután 6—8 óra között mielőbb fölmutatni szíveskedjenek. Elnökség.
— Az Ipartestület tagjaihoz. Kérjük az Ipartestület minden hazafiasén gondolkodó és érző tagját, hogy a ma rendezendő Zrinyi-ünncpélycn való részvétel céljából reggeli- fél kilenc órakor az Ipartestületnél gyülekezni szívesek legyenek, ahonnan az ünnepélyre testületileg kivonulunk. Az Ipartestület Elnöksége-
(x) Hölgyek is füstölhetnek, mert Hunyadi-utca 32. szám alatti kistrafikban dohányárut mindenki vásárolhat jegy nélkül is.
— A Muraközi Szövetség elnöksége felkéri tagjait, hogy a Zrinyi ünnepély alkalmából vasárnap tartandó szent misén és népgyűlésen, valamint az ünnepély többi részén megjelenni szíveskedjenek.
— öngyilkosság. Tegnap a reggeli órákban a József főherceg utca 112. számú házban lakó Szabady Károlyné az éléskamrában ruhaszárító kötéllel felakasztotta magát. Mire a lakók rátaláltak,;, már meghalt*. 5za-badyné alig néhány hónappal ezelőtt ment férjhez egy tiszthelyetteshez. A szép fiatalasszonyt állítólag családi okok kergették -a halálba.
— Védhlmlőójtáa. Ma reggel kilenc órakor a Rozgonyi-utcai \'elemi iskola tornatermében a városi tisztiorvosok védhimlőój-tást végeznek.
(x) Helybeli gyárban kerestetik egy tisztességes, szorgalmas, fegyelmezett, 38—42 korbeli munkakedvelő cpyén, lehetőleg kiszolgált őrmester, kinek eleinte mint csomagoló kell magát begyakorolnia, később hasonló minőségben, mint előmunkés és felvigyázó előléptetésben részesül; okvetlenül megkívántatik középiskolai intelligensebb képzettség, a német nyelvnek tudása ; csak az pályázzon, aki állandó munkát keres. Csak Írásbeli kimentő ajánlatok a családi állapot és eddigi foglalkozás megjelölésével a kiadóhivatalba .Hű és erélyes" jelige a(att nyújtandók b«. _
Eladó ház. Sikátor-utca 9. számú uj, még adómentes ház, nagy kerttel jutányos árban eladó. — Bővebbet Rákos Györgynél Magyar-utca 45.
Sugár-ut 37. számú családi ház eladó. Bővebbet Kinizsy-utca 29. sz. alatt. j„4
Keresünk azonnal bérbe két lónak Istállót esetleg kocsiszínnel. Cím a kiadóban.
Az uj időszámításhoz mindenfajta órák 24 óra beosztású átfestését elvállalja Zsoldos Gyula órás és ékszerész, Csengeri-ut 2.
Ha nyerni akar,
ne felejtsen el szerencse számú osztálysoisjegye\'l venni a HIRSCHLER tőzsdés és osztálysorsjegy főelárusitónál,
húl a lefolyt játékban is nye te ks\'-ámos kisebb és a 80000 koronás főnyereményt.
Az I. osstály hozása mái május 10. és 21-én
Szivük* hüvelyek, sxivafka papírok,\' szivmzipkAk, | képeslapok, lovílpaplrok, jilifckáílyák nagyban és
f Hirs chler SSSSt.
Fö-ut. „*ormia"-«!álloila apfilstaben.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen édes jó anyánk elhunyta alkalmából jóleső részvétükkel s a temetésen való megjelenésükkel mélységes fíjdalmunkat enyhíteni síivesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
Njgykanizsn, 1921. május 7.
Simon család.
Hgéíi Y>(_Y.ro:ii>i uicnyonrá, 1*
Hirdetmény.
A városi tartács elad nyilvános árverésen a gyéritési munkalatok állal a felső erdőn kitermelt 164 halomfát.
Az árverés nsrfa 1921. május hó 10. és 12 ifce délelőtt 9 órai kezdettel, találkozás a kcrekeskutnál!
Nagykanizsa, 1921. május 6.
Városi Tanács.
Hilö Testuérek
(Hilő "József és Hllö Istvdn)
deszka, épületfa és építkezési anyagok kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. sz.
(Bárány koroama rn.ll.tt) «-
Interurbán-telefon 120. ai.
Príma minőségű égetett
darabos fehér
és portland-cement
állandóan raktáron.
A hahóti tajszivatkezet
f. hó 16-án délután 2 órakor sa|dt helyiségében tartandó nyilt druerésen
üzemét bérbeadja.
Bánatpénz 20.000 korona.
Érdeklődőknek felvilágosítással szolgál Bálint, elnök, Hahóton.
Pünkösdi cipővásár
Női fehér vászon léi fa-sarokkal ......K
Női fehér vászon fél bőr-sarokkal k.ll m.ík.
ro.4.
lalpiiat
Gyermek fehér vászon fél saját készitm Gyermek fehér vászon fél . Gyerntek fehér vászon fél .
Gvermek fehér vászon fél . ,-■ --
Női és férfi box ífizős cipő saját készítmény, elsór;ndü ygyanaz könnyebb minőség
22—25 36—30 31—33 34—35
450. -800 -400.-450— 500.-550.—
1200.-48
900.—w
Miltényi Sándor és Fia cipőüzletében, Fő-ut 2. sz.
Önborotvakések köszörülése
Budapesten egyedüli speciális villanygépe-men. — Postai megbízások pontosan esz- I közöltetnek. SZIGETI UTÓDA. «Bndft-pezt, Desscwffy-utca l. \' I
ZALAI KOZI.ONY
1921. május 8.
[Jármiféle ballk munkák, u m. selyem támpfternyGk, zonjcorawkaiólt, aszlolloritSk, párnatclök, divnlzseMtondök, fíifli ás mii nyakkenjők, kalap és ruhadiszek művészi kivitelben ugy magánosok, mint viazont-clárusitók részére megrcndeihclók. Egész ruháklioz, valamim ruhadiszftkhez való anyagok botíkolását is elvállalja.
IPARMŰVÉSZETI KÉZIMÜHKA MŰTEREM
Kisfaludy Sándor-utca 17/a,, II. em.
7368 7369 13091 34045 16301 34031
hárommilliót, kettőmilliót, egymilliót
nyerhet Ott jó koronakMn a font ajínlftt osztály-sorsjegyek egyikével T««stk váUsztxri és itzonnal megrendelni. Hlv. áiak: 1 , 96 K, •/» 48 K, \'/» 24 K Húzás kezdete májcs 19.
Deák és dr. Ordódy bankháza
m. kir. csitilysorsjátck ffotsrúsitóhelyo Budupost, Aranykóx-n. 3.
V
Értesítés.
Van szerencsénk a n. é. közönség szíves tudomására hozni, tekintettel a hosszú háború itthagyott nehézségeire, hogy halálozás esetén
temetkezési vállalatunkat
saját érdekükben felkeresni szíveskedjenek, ahol a legkedvezőbb feltételekben részesítjük. Egyszerű polgári temetést már
ÍOOO koronáért
rendezünk. — Raktáron tartunk érc, kemény és puhafa koporsókat
Saját gyártmányú szemfedök 507o-al olcsóbban nagy választékban kaphatók.
2*82 Tisztelettel
Horváth és Herjavecz
temetkezési vállalkozók, Eötvos-tér 2.
Rendkívül olcsó árak
Fehér női vászon cipő, angol
áru.........
Fehér női fél cipő, svájci, bőrsarokkal .......
Gyermek fehér, magas, bőrtalpsarokkal, 26—29 számig Gyermek fehér, magas, bőr-talpsarpkkal, 30—35 számig Gyermek kivágott, fehér, angol áru, 24—27 számig . . . Gyermek kivágott, fehér, angol áru, 28—34 számig . . . Bebé vászon cipő, bőr talp-sarokkal .......
Gyermok-, női- és féríi-cipŐkben nagy választék.
K 480
K 550
K 360
K 390
K 296
K 335
K 230
Szandálok 30-43 számig leszállított árban. Svájc> szürke és Drap vászon cipő minden számban K 500
Szabó Sándor cipőáruháza
Nagykanizsa, Városházpalota.
iTERN 1 KALMAN
■--üvegezési vállalata =====
Nagykanizsa, Kazinczy [Vasúti] u.\'17-19
=
Eluóllal üuegezést, ablak raga-csolását (Kittel ését) felelősséggel. Kép keretezését, tükrök ujrabori-tását és minöen e szakba uagó dolgokat gyorsan és szakszerűen.
Munkák vidékre is eszközöltetnek Kép-, tükör- ás táblaüvegek raktára.
Ugyanott egy jobb fiu tanulónak felvétetik
Elsőrendű kovácsszénánk
ment, kutgyürü, kútkáva, hidak, vályúk, cement és fayanco lapok, lépcsők elsőrendű kivitelben kaphatók. Léc és tömör hotomkeritések megrendelhetők Sarlory Oszkár utóda
Cáriét, Nagykanizsa, Kiráiy titCfl 39,
Eladó helyben 20 cs«l;\'.clix>] áüó méhes képtárakban é? kasokban, méhházzal, teljesen uj flres hármas kaptárak és keretekkel együtt Cim a kiadóban.
Eladó birtokok:
3S holdnx birtok Nagykanizui köxelél>en uriUkkul. 11 holdas birtok Somogy megyéfc*n. 24 hold íötit Nagykanizsa k. elében. — 8 holdas szőlőbirtok Pc.ginyvnion IS holdsa szőlőbirtok Balatoiif.-IJ-vár molloU. 6 holdas sxfllóblrtok kLOtomritoml hegyen. S holdas szőlőbirtok kcxecsényi hegyen. 5 holdas sxölrtblrtok di.isi l»:gycn Keszthely msUctt.
Eladó házak:
MinJcn nBnysánban, meglopó ok<ó ártxin, azonnal beköilöxíietőJckissaL — Bővebbel:
Szántó Vilmos \'iGgSZ\'fp?
Mindig legolcsóbban vásárolhat
ahol óriási választékban a legfinomabb cs legjobb áruk kaphatók Férfi angol szövetek 110 cm. különleges
divatszlnckben métere .... 550 K-íól 1100 K Gabardin 140 cm. nfil Costfimkelme SSK.:1"* • 380 „ Tiszta gyapjú CostBmkclmék 110 cm. széles 850 „ Divat sima szövet dupla szeles .... 150 „ Sima és mintázott opál batisztok i\';i,!.,>>"í"„\'i„,/.t...„ 120 „ Zeflrek, kartonok, kanavásznak, vásznuk métere 60 » Oxfordok és vásznak métere........50 i>
Lüsztcrek, selymek, Etaminok, mosókreppek, Eponge vásznak, felöltő és női kabátszövetek óriási választékban olcsó árakon
Kisfaludi ós Krausz
divntnagynriiházn az „Arany Kakas"-hoz
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. szám.
Nyomatott a laptulaidonosok 2 Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
60 Ik ívíolyam
Nagykanizsa, 1921. május 10. Kedd
\'104. szám
ZALAI K0ZL0NY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Sxertasct6s4g és kiadóhivatal: Fő-ut 13. «t. . Intorurban-tcloíoo 78. —
Mogjolctilk mindig kora reggel
HÓSZKRKRSZTÓ:
Dr HEGEDŰSOYÓROY
■Imiiig, MpTiMlA
PEl.ELÓSSZBRKBSZTŐ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
Előlijeiéit árak:
Eb<«i ívre 400 K. FUívt. 200 K. N.íy«!-ívre 100 K. Egy hór» M K. Bgyaj uú úa 1 K
Nagykanizsa ós Zrínyi Miklós
Mintegy öt emberöltő előtt Nagykanizsa és Klskwlzsa közöli messze elterülő mocsár-vár állta útját Zrínyi Mlklős alig pár ezer katonájának, akik Kanizsa várát akarták elfoglalni a töröktől.
Ennek a Zrínyinek, a csáktornyai vár urának az emlékét ünnepelte Nagykanizsa város már másodízben. Bár az ünnepség | a petyhüdl, ellankadt nagykanizsai határ keretei közé szorult, mégis szellemének ál kell törni ezt a kétségbeejtő szemhatárt. Át kell törni ezt a teljes bambaságba tespedt, rothadás leié erjedő sarkot, a melynek vérét csak a Janicsár korbácsok tudták felfrissíteni, amelynek füvébe csak az elhulló Zrlnyl-vllézek vére tudott életet vinni. Ennek a határnak vérnélküli emberei nem hallják át Muraköz nyögését, ennek a bemohosodott lelkű saroknak nem dobban a szive nemzeti nagyjainak emlékekor mert ez a janicsár járom alatl szolgává nevelt országszöglet nem lát tul kupaktanácsainak személyes politikáján s azon kéjeleg augur mosolyával, ha a becsületes célt, inirikájának minden ördögével, módot eszközt nem keresve, meg tudja mérgezni. Itt minden az „én"-en keresztül Igaz : üdvös vagy szent.
Nagykanizsa népe hivatott p-dlg első sorban Zrínyit lelkébe venni. Nagykanizsa határa hivatott pedig első sorban a Zrínyi-kultuszt az ország minden porcába bevinni.
Hogy most már második-ízben mégis ünnepnap s fenséges ünnepnap lelt Kanizsán Zrínyi születésnapja, abban Nagykanizsának kevés vagy semmi része nincs. Nagykanizsa török vérrel keresztezett bennszülöttjeinek az érdeme egyedül az, hogy sikerüli rágalmazásaikkal s Intrlkájukkal az országos ünnepséget kisebb keretűvé zsugorítani. Titkos feljelentés :k. hazug Informálások után sikerült az ország társadalmi és politikai nagyságainak legelőkelőbbjeit a megjelenéstől visszatartani.
Az a kis töredék azonban, amely magyarországinak, magyarnak s nem közelebbről nagykanizsainak vallja magát, ez a kis töredék, amelyet hazájukbői való klkorbácsolás hozott ebbe az enervált országrészbe, ez csinálta a Zrlnyl-ünncp-séget. Nem bánom, olvassák a vidéki városokban Is. nem bánom, vigye át a szél a szomszédba Is a hírét, de most meg kell mondani ennek a városnak, hogy a hazaflsága csak addig tart, amíg a gyom rát tele rakhatja a klskanlzsalak s a kör nyékbell fafvak búzájával, Nem bánom, de meg kell mondani, hógy valami csak
akkor „érdemes", még a nemzeti géniusz érdekében Is, ha dorbézoló eszem-lszom, lánc, hajrá, csuhaj, hőkusz-pókusz stb. kenőccsel van bemázolva.
A Zrlnyl-karaktert. a Zrínyi lelket feltáró, a mígyar építő munkához régi, de mégis uj eszméket, a Zrínyi-eszméket ontó Irodalmi est .unalmas". Tudják meg, hogy Nagykanizsán csak az a népgyűlés, ha az emelvényről kortesbeszédek, .üsd, vágd, nem apád" marják a magyart. Tudják meg, hogy Nagykanizsán, amikor a dalárda hangján felkiált a Szózat, a nép oszlani kezd. Oszlani kezd, mert nincs vér az ereiben.
Tudják meg, hogy Nagykanizsán tagbaszakadt llatalemberek, akikből a magyar léleknek kellene tüzet okádni. — tudják meg. — hogy az Irredenta-sportünnepélyre csak azért mennek kl, „mert olt nők Is lesznek".
Tudják még meg azt Is, hogy a Zrlnyl-ünnepség „fecerunt magnum aldu-mas" része sikerült a legjobban. Hát
persze piknik. Ide aztán Jött Nagykanizsa. Itt volt publikum. Ez kell Nagykanizsának. Eszem-lszom, tánc, nők 1 . . . Csuhaj reggelig. Végre Is rájöttek, hogy mégis csak Jó, hogy volt valamikor Zrínyi Miklós Is. Milyen jó, hogy volt török áfium s milyen jó, hogy kiásta valaki a csáktornyai vár penészes könyvtárából az ellene való orvosságot,
Ezek után azonban azok az ünneprontók, akik bagolyváraikból kajánul tekintenek kl s röhögni akarlak a krachon, akik tisztes távolbál kerülgették vagy fullajtáraikkal kémleltették a határokat, ne röhögjenek. Ne röhögjenek, mert meg-. fordul a sírjában a Kanizsát ostromló Zrínyi. Ne kajánkodjanak, mert ha Intrl-kájuk után nem Is volt olyan ez a Zrlnyl-ünnepség, amilyennek kellett volna, hogy legyen, Itt Nagykanizsán, a történelmi Zrínyiek földjén, Zala törökjárta gyöpén, mégis volt az Idén Zrínyi-emlék. S ha csak két vagy három emberbe Is szökölt i bele a Zrlnyl-lélekbíl egy szikra, a meg-\' emlékezés nem volt sikertelen, —gk —
Nemzetgyűlés.
Budapest, május 9. Rakovszky István elnök fél 11 órakor nyitja meg a nemzelgyű-lés mai ülését. Folytatják a költségvetés javaslatának vitáját, amelynek során Drózdy Győző szólal fel elsőnek.
— A parlamentarizmus lényege — mondja — az ígész világon az, hogy a kormányzat a pénzügyi gazdálkodás éllenőrzését lehetővé tegye. A kormány által beterjesztett törvényjavaslatból könnyen megállapítható, hogy abból a nemzetgyűlés minden tekintetben való tájékoztatása hiányzik. Hiányzik a zárszámadás. A beterjesztett költségvetés valóságos karikatúra. Nincs az az avatott szem, amely megtudná mondani, hogy csakugyan odaforditják-c a milliókat, ahol azok tényleg szükségesek voltak.
_ Pénzügyi helyzetünk példátlanul
zilált. Megdöbbentő pénzpocsékolást tapasztal. Nem tudja, miért félnek attól, hogy a háború és a forradalom pénzgazdálkodását a Ház elé tárják.
Drózdy beszédére Hegedűs pénzügyminiszter röviden válaszol, majd Szterényi emelkedik szólásra.
— Súlyos csalódást okozott neki — mondja — hogy Hegedűs pénzügyminiszter nem váltotta be a takarékosságot minden vonalon. A költségvetés meghaladja a 20 milliárdot, de obből a budget caupán 7 és fél milliárd megtakarításról tud. Csupán a kormányzósági kiadások körül tapasztalt takarékosságot, egyebütt sehol. Egy milliárd értékű íllami birtokunk, alig hoz hot millió jövödelmct. Nagy hibája a költségvetésnek, hogy nem jelöli mefy hogy ezeken a bajokon 1 hol akar \'segíteni.
— A főhiba az, hogy a forgalombó kizárták a kereskedőket, ha a kereskedelmet bevették volna, akkor a babból, kölesből nem maradt volnB annyi felesleg a nyakunkon. Most amikor már ez nem kell senkinek, akkor ki akarják adni a megbízhatatlan zsidó kereskedőknek, mert a kereskedők ügyességén nagy pénzt takarítanak meg. Ugyanigy vagyunk a szesszel is. Drágán nem adták el, _ most azonban olcsón is odaadnák, de nem kell senkinek. Ebből másfél millió kár háramlik a gazdatársadalomra.
— Ma korlátozzák a fabehozatalt Is. Az a lehetetlen helyzet is előállott, hogy Budapesten az elsőrendű amerikai zsír több mint a leiével olcsóbb, mint a magyar zjir, ugy, hogy a hentesek is amerikai zairt árusítanak. A magyar vaskohászat szünetel, a kohók hidegen állanak. Ennek nem az anyag és szénhiány az oka, hanem a világhelyzet és az osztrák korona valuta értékének a rom-Iám. A világhelyzet révén Ipari életünk súlyos válságba kerül.
— A munkanélküliség réme is fenyeget. Beszél n távirat- és teiefoncenzuráról. A kereskedőnek "életszükséglete a gyors hírszolgálat. Ezrével érkezik a panasz, azonban ezt nem orvosolják, sőt amit eddig titokban üaek, azt most intézményesen gyakorolják. De nem kerülnek nyilvánosságra azok a beszélgetések, akiknek a honvédelmi miniszter az ellenőrzés alól való mentességet megadta. (Nagy zaj.)
Vázsonyi: Milyen jogon cenzúrázzák a telefont ?
Szterényi: Az idézte elő, hogy a magyar kereskedők Bécsbe tették át működésűk Főhelyét.
_2_• _
Appomji: Helyeslőleg bólint.
Sz (erényi: Etek Idézték elő Bécs gazdasági fellendülését a mi rovásunkra.
— Amióta a pénzügyminiszter elmondta székfoglalóját, a helyzet nem javult, hanem romlott, ő mindig mondta, hogy a magyar korona bekő értéke nagyobb, mint jegyezték, sőt még ma is nogyobb, mint Zürichben jegyzik. Oda kell mindenáron törekedni, hogy o korona értéke stabilizálódjék. Ipari tekintetben még gyengék vagyunk, teljes önállóságra nem törekedhetünk. Szterényi beszédét a következő szavakkal fejezte bo:
— Itt az ideje, hogy félretegyenek minden pártviszályt és egyenetlenséget, kik tisztult felfogással és nz igazság meggyőződésével ezt a nemzetet megakarják menteni.
Az ülés vége háromnegyed két órakor.
A Tisza-bünügry.
Budapest, május 9. A Tisza-bünügy mai fótárgyalásin dr. Balázs Béla nyugalmazott zalavármegyei főispánt hallgatta ki tanuként a biróság. Bjlázs Glirtncrben felismeri a Roheim-villa délelőtti látogatóját és ezt a szemébe mondja. Gartner erre azt feleli tévedésben van uraságod. Dr. Balázst vallomására megeskedto a biróság.
Utána soffőrjét, Orbán Jánost hallgatták ki tanuként. Elmondja, hogy a gyikosság délutánján a városban járt és ugy négy óra felé lehetett, amikor arról beszéltek, hogy Tiszát megölték. Hallotta azt is, hogy Tisza főjére 100 ezer koronát tűztek ki. Roheim-villa elé érve, a fiatal kertész kifutott gépkocsijához és azt „mondta, hogy épen most mentek cl a katonák, akik agyonlőtték Tisza kegyelmes urat
A tárgyalást holnap folytatják.
Rassay törvényjavaslata, a párbajról.
Budapest, május 9. Rassay Károly ma jegyezte be törvényjavaslatát a párbaj szigorú megbüntetéséről.
A javaslat szerint, aki párbajozik közrend elleni .vétséget követ cl és ezért a párbajban való bármilyen szereplésért három évig terjedhető fogházzal büntethető. Ha sebesülés történt, a sebesülés mértékéhez képest mindketten 5—10 évig terjedő börtönbüntetéssel büntethetők. Ha a párbajban valamelyik fél meghal, az élrtben maradt fél szándékos emberölés bűntettét követte el. A párbajsegédeket mint bűnsegédeket büntetik.
Teljesen lefegyverzik Németországot.
Paris, május 9. A francia jóvátételi miniszter tegnap egy nagygyűlésen ezeket mondotta:
—■ Franciország békére törekszik, de követeli, hogy az elpusztított északi és keleti területeit felépítsék és hogy Franciaország a jövőben mentes legyen ilyen betörésektől. A Versailles! szerződés egérz rendeletére a németek leszerelése és én becsület szavamra fogadom, hogy ezután egészen lefegyverezzük a németeket.
— Ezt a teljes lefegyverczést egy uj francia bizottság fogja nyújtani. Ez a bizottság hasonlit ahhoz, amely Törökországban alakult meg é* amely automatikusan fogja ellenségeink állami bevételét zár alá venni.
— Nem hisszük, hogy Németország ellenszegülni merne, de ha mégis megtörténnék, akkor Anglia és Belgium hadseregeivel egyűtt^fogjunk bemasirozni Németországba.
Nagyatádiék Kaposváron.
Budapes, május 0. Ma délután utaztak le a somogymegyd kisgazdák egyesületének Kaposvárott tartandó vármegyei közgyűlésére nagyatádi Szabó István földmivetésQgyi miniszter, Gaál Gaszton, Barla-Szabó József, Tankovics János, Madarász Zsigmond és Cs. Kovács István képvise\'ök A közgyűlés holnap délelőtt lesz.
_ZALAI KÓZLuNY_
A szombati minisztertanács.
Budapest, május 9. Szombaton este minisztertanács volt, amelyen kizárólag közélelmezési kérdéseket tárgyaltak. A kisgazdapárti miniszterek ragaszkodnak a szabadforgalomhoz és nem fogadják el azt a megoldást, hogy 30 százalékos Őrlési odó kivetése révén akarnak az ellátatlanokról gondoskodni.
Szerdán előreláthatólag ujabb minisztertanács lesz, melyen a közellátás biztosításáról és az alispán kérdésről fognak tanácskozni.
Halálos szerencsétlenség Nagykanizsa—Szombathely között.
Szombathely, május 9. A hermáni határban a vasúti sinek mentén egy ismeretlen fiatalember borzalmasan összeroncsolt holttestét találták. A csendőri jelentés szerint a legnagyobb valószínűség az, hogy n fiatalember Nagykanizsáról való. mert Kanizsától Szombathelyig szóló vasúti jegyet találtak nála. A csendőrségi föltevés szerint az ismeretlen a vonat lépcsőjéről bukott a vonat kerekei alá.
Rádai a községi választójogról.
A kisgazdapártban ma azzal igyekeztek hangulatot kelleni a belügyminiszter ellen, hogy Ráday Gedeon gróf a törvény hatósági és a községi uj választásokat a régi választójog alapján akarja elrendelni.
Erro nézvo Ráday belügyminiszter azt felelte, hogy egyáltalán nincsen szándéka ilyen rendeletet kiadni és egészen merő kitalálás, melynek semmiféle alapja nincs.
A korona Zürichben.
Budapest, május 9. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (nyitáskor) 275, osztrák korona: 1*45, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —"98 szantim.
— Dr. Hegedűs György képviselő kihallgatása a kormányzónál. A lete-nyei választókerület felkérésére a kerület képviselője, dr. Hegedűs György tegnapelőtt délután 4 órakor egy küldöttséget űzetett a kormányzó ur őfőméltóságához, kihez több kérést intéztek és néhány sérelmet panaszoltak cl. A kormányzó őfőméltósága a küldöttséget kitüntető szívességgel fogadta s velük több mint egy órán át sok közérdekű és különösen kisgazda vonatkozású kérdésekről beszélgetett cl barátságosan. Az előterjesztett kérelmekre megjegyezte, hogy azokat lehetőleg teljesíteni fogja. A küldöttség tagjai voltak: Szepetnekröl: Unger biró, Bognár és Szantner kisgazdák. Eszteregnyéről Dani József. Rigyáczról pedig Kele Péter kisgazda. Délelőtt a küldöttség Hegedűs Lóránt pénzügyminiszternél járt, akiről több konkrét panaszra kedvező Ígéretet knpott.
— A vármegye közgyűlése. Zalaegerszegi tudósítónk jelenti : Zalavármegye törvényhatósága tegnap délelőtt közgyűlést tartott, amelyen a közgyűlés az uj kormány iránt bizalmát nyilvánította és a belügyminisztert üdvözölte azon beszéde miatt, melyben kijelentette, hogy a vármegye autonómiáját továbbra is fenntartja. Eitner Zsigmond volt kormánybiztos índitványára azután a közgyűlés elhatározta, hogy Apponui Albert grófot legutóbb mondott parlamenti beszéde alkalmából a vármegye törvényhatósága rendkívüli közgyűlésben üdvözli és a rendezendő országos Apponyi-ünnepélyen testületileg résztvesr. A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadta. A rendkívüli közgyűlés junius 14-én lesz. Az Apponyi-ünnepségen monstrekűldöttséggel vesz részt a vármegye amikor a megye nevében Bosnyák Géza üdvözli Apponyit. A vármegye ezenkívül állást foglalt a destruktív sajtó, a szabadkőművesek és a szociáldemokraták ellen. A közgyűlés elhatározta, hogy a keresztény szellemnek a sajtóban való biztosítása érdekében felír a nemzetgyűléshez, hogy azt törvényhozás utján biztosítsa. Eitner Zsigmond ehhez azt az indítványt fűzte, hogy a destruktív lapok ellen társadalmi bojkottot is indítsanak.
_1921. május 10.
A Zrinyi-ünnepség.
A kllobogózatlan város. — Irodalmi ost i népgyűlés j sportdélntán j teaest
(Saját tudósítónktól.) A Nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör folyó hó 7-ére és 8-ára nagyszabású Zrínyi-ünnepséget tervezett. Ha annyi jóakarattal, annyi megértéssel fogadta volna a váror. lakossága s annak korifeusai s minden rendű és rangú polgára, mint amilyen becsületesen az eszme, a szent céTérdekében az Irodalmi Kör akcióba lépett a nagy ünnepség meg-szervezétére és lebonyolítására, akkor Nagykanizsa országoshirü politikusokat, országos-nevű embereket fogadhatott volna falai között, okik Zrínyi szellemét idézve, az egész ország tekintetét Nagykanizsa felé fordították volna. Nem így tőrtént. Az okát vezető helyen leplezetlenül bár, de nagyon tapintatosan megírtuk.
Fásult hangulat, beteges fumigálás s a legtöbb oldalról hányí-veti nemtörődömség olőztc meg a felcmelőnek ígérkező ünnepséget. A város s hivatalos helyekről semmiféle jóindulat nem volt észlelhető. Még csak arra sem hívták fel a lakosság figyelmét, hogy kopott zászlóikkal lobogózzák fel a házakat. Egyetlen egy nemzetiszin zászló nem volt egy, házon sem.
Ilyen hangulat közepette érkeztek meg szombaton délután a budapesti vendégek, akik megdöbbenéssel látták a város álmos, utolsó hétköznapi képét. Jellemzésül emiitjük csak meg, hogy felsöpörve sem voltak még csak a főbb utvonalak sem.
Annál serényebb munka folyt a rendezőség körében. Ennek köszönhető, hogy az ünnepség mégis lefolyt s elmondható, hogy kíelégítő sikerrel.
Szombaton este a Polgári Egylet csodásan \'feldíszített nagyterme volt az ünnepség központja. Itt folyt le az irodalmi est. Vasárnapi tudósításunkhoz még csak annyit adunk hozzá, hogy Bodor Aladár, a kétőles termetű költő ízig-vérig magyar beszéde, amelyben az alkotó munkára serkentette a hallgatóságot, hihetetlen hatást váltott ki. Ugyancsak stílszerű volt Surányi Gyula piarista paptanár megnyitó beszéde, amelyben keresetlen szavakkal mondotta roe,\' Nagykanizsa népének évszázadokon át melengetett bűneit. Gróf zongoraművész játéka viharos tetszést váltott ki. A közönség tombolva újrázott, azonban a művész nem volt hajlandó többet játszani. Háromszor is kijött a pódiumra, azonban nem tett eleget a közönség óhajának, meghajlással kösszöntc meg az ünneplést. A hosszuranyult irodalmi est nívójának másnap a/onnal hirc\' futott s csak ekkor kezdett városszerte feléledni az érdeklődés.
Vasárnap délelőtt a templomokban ünnepi istentisztelet volt, a Cintoriumban pedig tábori nWse.
Tizcncgyőrai kezdettel a Deák-téren népgyűlés volt, amelyet Pfeifer Elek, az Irodalmi Kör elnöke nyitót! meg, röviden méltatva Zrínyi jelentőségét. Utána Bodor Aladár lépett az emelvényre s messzedörgŐ szavával idézte Zrínyi szellemét.
„Vezérünk ő most is, mintegy 301 esztendő után, s az Ő orvo&ságára van szüksége ma is a nemzetnek. Ne keressünk folyvást a bűnösök után, hanem n bűnt először magunkból öljük ki a nzután fogjunk hozzá az alkotó munkához. Ebben a munkánkban peV dig vezessen Zrínyi szelleme."
1921. május 10.
ZALA! KÖZLÖNY
3
Zamatos hangú beszédét zugó tapsvihar fogadta. Utána Jáger Józsa igen temperamentumosán elszavalta Ábrányi Zrinyi cimü versét, majd Berlin Ágoston, a „Muraközi Szövetség" elnöke határozati javaslatot terjesztett a népgyűlés elé, amelyben kérte, hogy a kormányzó ur őfőméltóságát és kormányelnököt táviratilag üdvözöljék s Zrinyi születésnapját a nemzetgyűlés sürgősen avassa nemzeti ünneppé. Egyben tiltakozását ^fejezi ki a javaslat Muraköz elszakitásáért s a többi elrablott országrészekért. A javaslatot a népgyűlés elfogadta. Ezután Hellai Nánder egy irredenta verset szavalt el fanatikus hévvel s átérzéssel, ami után a főgimnázium énekkara elénekelte a Szózatot, amellyel a népgyűlés véget ért.
Délután folytatódott az ünnepség a sportpályán. A tribün tömve volt nézőközönséggel s az állóhelyeken végig hömpölygött az embertömeg. A sportdélután legkiemelkedőbb fázisa volt a főreáliskola ifjúságának tomamutatványa. Az iskola, amely a legtöbb jóindulatot, a legnagyobb pártolást s közreműködést mutatta az ünnepség kapcsán, növendékeivel egyenesen brillírozott. Az izmos, edzett s jól fejlett diákok annyi tapsot kaptak ügyességükért, amennyit meg is érdemeltek. Elismerés, tisztelet és becsület az iskola igazgatóságának és az egész tanári karnak.
A tornamutatványok után az NTE. fotbalistái futották be a mezőnyt s jól trenírozott játékukkal szórakoztatták a közönséget. Majd a birkózók vonultak . fel s nagy érdeklődés mellett egy pár ügyes fogást mutattak be. A szünetek alatt Lakatos Józsi kitűnő zenekara hallgatókat zenélt.
Komoly része is volt a sportünnepélynek. Boros Sándor nem rég felfedezett, de már országosan Ismert költő elszavalta Oda Zrínyihez cimü versét, majd Eördögh Lajos a Védő Ligák küldöttje tartott klekbe markoló beszédet. i*
Este 9 órai kezdettel teaest volt a Polgári Egyletben. A teaestélyt Gróf Endre zongorahangversenye nyitotta meg, aki Rameau Gavolteját, Chopin Fis-Impromtu-ját és Liszt VIII. rhapszodiáját adta elő. A hallgatóság szűnni nem akaró tapssal fogadta a mély érzéstől áthatott, csodálatos technikával kidolgozott előadást, mely Liszt VIII. rhapszo-diájában emelkedett a művészet legnagyobb magaslatára. A termek zsúfolva voltak. Volt enni és inni való, — kitűnően mulattak. A
tánc eltartott reggel négy óráig.

Röviden ennyit a két napos Zrinyi-ünnepségről. Elismeréssel kell megemlékeznünk az Irodalmi és Művészeti Körről, amely bebizonyította, hogy nem bitorolja Zrinyi nevét a cimében. Tisztelet és a legnagyobb elismerés illeti azonban különösen Mújtényi Károly szabadoktatási titkárt, akinek legelőször is köszönheti a város, hogy Zrinyi Miklós emlékének ismét áldozott Nagykanizsa.
TŐZSDE.
S Budapest, május 0.
Valataplso: Napoleoa 640, Font--, Uv»
—, Dollár lt»w Francia frank 1070, Lengyel márka 27, Márka 300, Líra 1050, Osilrák Kubel í 0, Lei 330, Szokol 20!i, Svájci frank 3500, Koronadinár 585, Frank-dinár --, Holland forint —, Bécsi kifiietéí -.
Ertákok: Magyar Ilitől 1580; OstUák Hitel 580, Hasal 500, Jeltálog 275, Usxámitotó 780, Kereskedelmi
Bank ——, Magyar-Olasx -, Beocslnl 4050, Dr^sche
4350, Általános sxin--, Szászvári 1850, Salgótarjanl
--, Urikányl 2VŰ0, Rima--, Schllck--, Guttroann
--, Naslcl 7800, Danica 4200, Klotild 2400, Magyar
Cukor--, Adria 3700, AUantika 3176, Királysor--,
Bosnyák-Agrár--, I.lpták —, Phötws 540, Vasmegyei
Villamos---, Gizella 1300, Konkordla 1820.
HÍREK.
— Gyászrovat. Vasárnap délután 4 órakor volt a hirtelen halállal elhalt Dattler István délivasuti főkalauz temetése a Királyutca 33. sz. gyászházból. A temetésen nagy közönség volt jelen, főleg a megboldogult kartársai közül. — Ugyancsak vasárnap délután temették el Acs Annát, kinek emléke iránt óriási közönség adta meg a végtisztességet. A lesújtott férj iránt, aki novemberben térhetett vissza csak az orosz fogságból és akit most ismét ily erős csapással sújtott a Gondviselés, a részvét általános.
— Most készUl a vád a cári ékszerek ügyében. Lapunk nyomán az egész ország sajtóját bejárta Tarnovltz Imre bánok-szentgyürgyi kocsis személyével kapcsolatban a cári ékszerek ügye. Annakidején megírtuk, hogy Tamovitz Imrét a belügyminisztérium illetékes osztályánál is kihallgatták. Tarnovitz 4mrc a kihallgatás után szabadlábra került s az ügy tovább a bírósághoz került. Az értékes holmikat az ügyészség lefoglalta. Az ügyészség most foglalkozik a vád megszövegezésén.
— Ismeretlen okból a halálba. Megírtuk, hogy folyó hó 7-én délután Sxabady Károlyné az élés kamrában felakasztotta magát. Imformáltságunk szerint azt irtuk, hogy Szabady Károlynét családi okok kergették az öngyilkosságba. Ez azonban nem fedi a tényállást, mert a házaspár a legjobb egyetértésben élt. A férj csak nem rég tért vissza 5 évi orosz hadifogságból s itthon három árva gyermekét találta. Húsvét hétfőjén kelt egybe a most öngyilkossá lett feleségével s azóta a legjobb egyetértésben élték a mézes heteket. Szombaton délután Szabady Károly fél 3-kor elment otthonról. Egy fél óra múlva egy embert küldött lakására, aki már nem tudott bemenni. A fiatal Öngyilkos asszony esetét nagy részvéttel beszélik város szerte, aki ismeretlen okból rohant a halálba.
— Az nzsorabiróság Ítéletei. A nagykanizsai tőrvényszék, mint uzsorabiróság tegnap tárgyalta Kéri József korcsmáros és Pesti János pincér árdrágitási bűnügyét, akik iparigazolvány nélkül Budapesten üzérkedés céljaira 144 pár cipőt vásároltak össze. Az uzsorabiróság árdrágítás vétségéért Kéri Józsefet és Pesti Jánost 8-8 napi fogházra és 5—500 korona pénzbüntetésre Ítélte, a cipőket pedig elkobozta. Ugyancsak tegnap tárgyalta az uzsorabiróság Mihruta Antal, Kozma Adolf, Havas Sándor és Kosztelicz Gyula bűnügyét, akiket az ügyész árdrágítással vádolt, amennyiben iparigazolvány nélkül vásároltak sertéseket, marhákat és kereskedtek terményekkel. A tárgyalás során Mihruta bevallotta, hogy ő iparigazolvány nélkül vásárolt sertéseket, Kozma Adolfra azonban csak azt bizonyította rá az uzsorabiróság, hogy csak terményekkel kereskedett iparigazolvány nélkül, amennyiben sertés és márhakereskedésre volt i{*trigazolványa. A szökésben lévő Havas Sándor ellen, valamint Kosztelicz Gyula ellen az ügyész a vádat elejtette. A biróság Mihruta Antalt hat heti fogházbüntetésre és 100 korona pénzbüntetésre, Kozma Adolfot pedig 1500 korona pénzbüntetésre Ítélte. Az ítélet jogerős.
— A dalárda tagjaihoz. Az irodalmi kör dalórája kedden elmarad, helyette szerdán a templomi énekkar tart próbát,
(x) Házasság. Feczkó István Budapestről házasságot kötött Mészáros Rózsival Nagykanizsán. (Minden külön értesítés helyett.)
— Koronázás Gyulafehérvár ott ?
Bukaresti távirat szerint a román kormány nagy jelentőségű aktusra készül. Szeptember 27-én proklamációt adnak ki, amelyben kimondják Erdélynek és Magyarország elrabolt részeinek Romániával való egyesítését. Szeptember 24-én lenne a nagy koronázó ünnepség is, amely alkalommal Ferdinánd román királyt és Mária feleségét az uj területek királyává, illetőleg királynőjévé koronázzák. Az aktust nagy, országos ünnepséggel kapcsolatban tervezik. Ugyanez alkalomból Gyulafehérváron, ahol az ünnepséget és a koronázást tartják, uj koronázási tomplom építését fogják elhatározni. (Hisszük, hogy addig még sok minden fog történni.)
— Hatósági rézgálic kiosztás. Felhívjuk a szőlőbirtokosokat, hogy üzemünk által a részükre előirányzott rézgálic mennyiséget legkésőbb folyó hó 12 ik okvetlenül átvegyék, mert ellenkező esetben igényüket elvesztik. A rézgálic ára kilogrammonként 40 korona. — Közellátási Üzemek.
— A Közalkalmazottak Beszerzési Csoportjának kSzleméhye. Az április havi cukor, sacharin és só kiosztás! rendje: május 10, 11-én a hivatalok, 12-én csütörtökön délelőtt a nyugdijasok, 1—70 szám, délután 71—150, május 13-án pénteken délelőtt 151—220-lg, május 14-én szombaton délelőtt a szepetneki és sormási távírda munkások. Figyelmeztetjük a tagokat, hogy járandóságát mindenki a kijelölt időben vigye el, mert későj*b nem lesz módunkban azt kiadni. Az elnökség.
— Magyar Kultúra. Több, mint két éves szünetelés után a „Magyar Kultura" még május hó folyamán megindul. E hírnél nagyobb öröm nem érheti a keresztény intelligenciát. A „Magyar Kultura" eddig is szellemi vezére volt a keresztény értelmiségnek s bizony e két év alatt nagyon hiányzott. Mennyi tartalmas gondolattal, nemes hevülettel, inspirációkkal, tudással, tudományos tájékozódottsággal lettünk volna gazdagabbak, ha nem nélkülöztük volna az elsőrangú folyóiratot. Hisz a keresztény magyar értelmiségnek is vannak mondanivalói s a naprólnapra lesjkló keresztény irányzat belső megerősítésében is nehezen nélkülözhető annak a gárdának a munkája, amely a legvésztel-jesebb időkben szinte első felrázója volt a keresztény lelkiismeretnek. A legnehezebb gazdasági viszonyok közt indul meg újra a „Magygr Kultura", így nehezebb lesz a lap elterjesztése és felvirágoztatása is. Mindazonáltal az előkészítő bizottságnak sikerült oly előnyös nyomdai megállapodásokat kötni, hogy a „Magyar Kultura" a hasonló terjedelmű és színvonalú folyóiratok közt a legolcsóbb lesz. A „Magyar Kultura" egyszer fog megjelenni havonkint. A folyóiratnak régi rovatain kivül két újdonsága lesz: a könyvszemle, mely minden magyarországi könyvujdonságot lehetőleg még a megjelenés havában ismertetni fog s a .Katolikus Világkrónika, mely az egész világ katolikus mozgalmairól azámról-számra fog jelentéseket hozni a katolikus nemzetközi testvériség szellemében. A folyóirat előfizetési dija az első négy hóra (augusztus végéig) 80 korona lesz; egyes szám ára 20 korona. Megfogja-c állni e vállalkozás a helyét e rendkívüli megnehezült viszonyok kőzött ? Attól függ, hogy a régi lelkes támogatók ma is odaállnak-c szeretettel, megértéssel a „Magyar Kultura" mellé s szeretettel elkövetnek-e minden tőlük telhetőt, hogy a „Magyar Kultura" ismét az ország egyik legelterjedtebb szemléjévé emelkedjék. Aki a „Magyar Kultúrára előfizetni óhajt, jegyeztesse elő magát Páter Jeromosnál, vagy pedig írjon a cimre\'i ^Magyar Kultura kiadóhivatala Budapest V., Honvéd-utca
10. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. m,tjus 10.
SPORT.
VAC-NTE liO.
A Zrinyi-sp.orlűnncpségnek érdeke* pontja volt az NTE—VAC csapatainak mérkőzése, amely nem kis meglepetésként n VAG győzelmével végződött. Mindvégig izgalmas és lelkes volt a mérkőzés, melyet főleg a VAC játékosai ambicionállak és ki akarták köszörülni a bajnoki mérkőzésen szén* vedelt vereségüket. A félidő gól nélkül telt el, a második félidőben azonban a VAC több heves támadás után gólhoz jutott. A félidő hátralevő részében az NTE megpróbálta az egyenlítést, de gólt elérni nem tudott. A VAC agilis, lelkes játéka dicséretet érdemel. Az NTE vereségét gyenge hátvédei* nek és abszolút gólképtelen csatársorának köszönheti, melyhez még az a pech is járult, hogy Topscher két lövése kapufát ért.
— Árverés a rendőrségen. A nagykanizsai államrendőrség közigazgatási osztályán folyó hó 23-án délután 4 órakor kisebb ingóságok fognak elárvereztetni.
— Eiveazott. Folyó hó 6 án este a cirkuszban elveszelt egy egyfedelos tullaóra körülbelül 16 cm. hosszú vékony ezüst lánccal, rajta egy szivalaku 3 zafírköves arany csüngő-vei. Aki hollétéről lud valamit, Jelentse a rendőrségnél.
Hizlalás! célra kiválóan alkalmas nedves sörtörköly újból naponkiót kapható s sörgyárban^_
Kölcsel-u. 20 sz..háx eladó. Azonnal beköltözhető. Ugyanott egy rövid kcreszlhuros zongora eladó.
ösv. Mllctlcs Gyürgyné ugy a
maga, mint gyermekei VUzaa, Ilonka, Mariska, Krisatlna és az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel tudaljik, hogy felejthetetlen férje, édes\'-apjuk, illetve rokonuk
Miletics György
éleiének 83-lk évében, folyó hó 8-én el-hunyt a
Temetése folyó hó 10-én délulén 5 órakor lesz a Csengén ut 07 sz. alatti gyászházból.
Nagykanizsa, 921. május 0.
Kitűnő Izü és zamatu
óbor 18 korona, njbor 24 korona.
Kapható Ungár Henrik borpincéjében, Szemere-utca 2. szám alatt, 5 litertől feljebb.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen nóm elhunyta a lkaiméból jóleső részvétükkel s a tometésen való megjelenésükkel mélységes fájdalmamai enyhíteni szívesek voltak, fogadják ezúton b hálás köszönetemet.
Nagykanizsa, 102K mltjus 8.
Szabadi Károly
tlaithelycttes.
Apró hirdetések.
Jómunkás cipészsegéd felvételik azonnali belépésre. Gyergyák Pál Rozjonyi ulca 2.
Eladó egy szóba bulor Batthyány-ulca 13. szám alatt.
Eladó helyben 20 családból álló méhes kaptArakban és kasokban, méhházzal, teljesen ujjlres hármas kaptárak és keretekkel együtt Cím a kiadóban.
61/vh. 1921. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó közhírré teszi, hogy a lelenyel kir. járásbíróságnak 1920. évi Pk. 1359/2. sz. végzése folytán Bazsó György oltárci lakos végrehajtató javára Bazsó Imre ós lérsal oltárci lakosok végrehajtást szenvedők ellen összesen 722 kor. 80 fillér eddig már megállapított és a még felmerülendő költségek erejéig az 1920. évi július hó 17-én foganatosított kielégítés! végrehajtás alkalmával lefoglalt és 1000 koronéra becsült szalma, sertésül "/,, része, trágya és libákon álló pnjln "/„ része
Oltárcon 1921. évi május hó 23-án
délelőtt 10 órakor
nyilvános árverés utján, a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellen, szükség esetén becsáron slul is el fognak adatni.
Kell l.elenyo, 1921. évi május 4-én.
Schmldt János
kir. jWr. Wgrtfcajtú.
36133 39824 39849 16580 39894 40S33
Hárommilliót, kettőmilliót, egymilliót
Djr«íS*t-öa jó korooikKaa a írat aJáalűU Clili.\'j--aoojfjtyak csytUval. TtWi vlLua\'.al ti aaooait HKSraaJttol. Illv. Álak: \'/, 00 K, 48 K, \'/. 24 K. Huxás kesdeta májas 19.
Deák és dr. Ordódy bankháza
aa. IIr. owtitrttojiUk tfaHraMéMl• Badapast. Araajrkéx.a. 3. —
wmr Olcsóbb!! y*
Blsőrcnda pogányvárl ujbor
5f literje 28 Kí
Kapható Bruncsics József fűszer-, cscmegc- és katona cikkek kereskedésében Sugár-ut 53. szám alatt.
Értesítés!
Értesítjük Nagykanizsa város és vidéke n. 6 közönségét, hogy saját műhelyünkben készítünk mérték szerint gyapjúszövetből
2855 K-tól 3500 K-ig
uri
divatöltonyöket.
További raktárunkon levő saját készilményü férfi- és fiuöltönyö-ket olcsón klérusltjuk.
Külön Vi|jtitzut6 Imm. Telslon 318.
Szivcs pirifogási kér
Dunántuli Ruhaáruház
Erzsébet-tér 20. szám. jiSj
Rendkívül olcsó árak
Fehér női vásson cipő, angol jJJQ
Fehér női fél cipő, svájci, bőr- V ECfl
sarokkal.......I\\ OUU
Gyermek fehér, magas, bőr- 1/ QDH
talpsarokknl, 26 -29 számig "» »»«
Gyermek fehér, magas, bőr- V QQÍ1
talpsarokkal, 30 -35 számig ■> döU
Gyermek kivágott, fehér, angol |f QQ C
áru, 24-27 számig . . . ■»
Gyermek kivágott, fehér, angol |f 00C
áru, 28 —34 számig . . . *
Bebé vászon cipő, bőrtalp. 230
Gycrntck-, női- is férfi-cipőkocti nagy választék.
Szandálok 30- 43 számig leszállított árban. Svájci szfirke és Drap vászon cipó minden számban K 500
Szabó Sándor cipőáruháza
Nagykanizsa, Városházpalota.
Értesítés.
Van szerencsénk a n. é. közönség szives tudomására hozni, tekintettel a hosszú háború itthagyott nehézségeire, hogy halálozás esetén
temetkezési vállalatunkat
saját érdekükben felkeresni ezi-veskedjenek, ahol a legkedvezőbb feltételekben részesítjük. Egyszerű polgári temetést már
ÍOOO koronásért
rendezünk. — Raktáron tartunk
érc, kemény és puhafa koporsókat
Saját gyártmányú szemfedők 507,-al olcsóbban nagy választékban. kaphatók.
t«z Tiszteiénél
Horváth és Herjavecz
tematkczéaf vállalkozók, EötvSa-tór 2.
ZALAI KÖZLÖNY-t
Dunámul legrégibb újságját, a
kereszténység szószólóját. * Megjelenik hétfő és ünnep utáni nsp kivételével naponta korán reggel a legfrissebb hírekkel, ere-deli fővérosi (elefoiMtl Jósitüssal. Eóllzelísi ára az összes vidéki, lapokénéi olcsóbb; helyben, reggel házhoz hordva, vidékre postai szétküldéssel egy hóra 36 K
Egyes szám ára 2 korona -fi-
e-3 Telefon 78. axám X
Nyomatott s laptulaidonosok: Zalai éa Gyarmati könyvnyomdájában.
60-lk óvlolyniu
NagykaciUsa, 1921. május 11. Szerda
105. szám
ZALAI K0ZL0NY
______KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SwkotttJiéft éi kiadóhivatal: Pó-ut 13. »*.
-■ Interurbán-telefon 78. __
Megjelenik mindig kora röggel
FÓSZRRKRSZTÓ: Dr HEGEDŰS OYŐROY
aamittfj. Up».««35
FBUil.6SSZRRKfc.SZT0: BODROOKÖZY ZOLTÁN
BIöHxeláal árak:
Egéw évre 400 K. Félévre 200 K. Negyedévre 100 K. Egy bóra 35 K. Egyei %tím in a K
Destruktív sajtó és magyar tisztesség.
Irta: Prohúszka Ottokár.
Van a magyar lelkesülésnek s gyülése-xésnek ismét egy kiadós tárgya s ax a destruktív sajtó elleni mozgalom.
Elismerem, hogy ez honmentő, a hazát1 s nemzetet szégyenéből s romlásából kiragadni akaró mozgalom. Látom, hogy a tüntetést az undor és utálat váltotta ki annak megtapasztalásakor, hogy mivé lesznek az eszmék, eszmények, szabadságok s a legnagyobb kincsek egy hazátlan tintakuli had mocskos kezei közt. Értem, hogy a nemzet is, mint minden szerves test, önkéntelen reflex mozdulatokkal is védekezik a hátbatámadás ellen s hogy természetszerűen fölsikolt, mikor gazok rongyosra vetkőztetik, a mikor ellenségeinek kiszolgáltatják s a söpredéket s a forradalom szennyvizét úrrá lenni segitik a jogrend — ah, a féltett jogrend 1 — a a szabadság — ah, az ő krokodil könnyeikkel megsiratott — szabadság fölött. Értem azt is, hogy n nemzetnek az n tisztességes része, melynek még ki nem szúrták a szemét paragrafusokkal a meg nem tévesztették élctösztönét a „szabadsagot", főleg a sajtószabadságot mindenkinek számára követelő holdkóros frázisokkal, felelősségre akarja vonatni azokat az orgánumokat, melyek bomlasztó munkájának az államot, o v-illást és minden rendet a sajtószabadságot is lábbal tipró garázdálkodásának köszönhetjük a patkányforradalmat. Jól teszik, ha ezt követelik, mivel bizonyosan igaz, hogy mind ez a baj csak a lelkiismeretlen, zsidó sajtó révén szakadt ránk.
Azt is méltányolom, hogy a jövőre nézve meg akarták akadályozni s meg akarják előzni nz ilyen bűnös cselekményeket s azért a sajtó műhelyéből kiaknrják zárni a mocskos fickókat s a sajtókamara intézményéinek létesítése által ellenőriztetni kívánják a sajtó tisztességes kezelését.
Mindezt természetesnek tartom s ezt követelnünk kell, ha a jogászok nem is tudnák megfogni e nagy nemzeti érdeket s nem is találnák meg könnyen a paragrafust a hon mentő eljáráshoz.
De azért a komisz sajtóval szemben követendő eljárásunknak súlypontja nem ezekben fekszik. A sajtó ugyanis, mint a sajtószabadság maga, természeténél fogva inkább erkölcs, mint jog s következőleg annak kezelése s ellenőrzése, kárhoztatása és bűnhődése nem annyira a törvény, mint a társadalom kezébo van letéve. Haszontalan, többé-kevésbé szabados, izgató, vallás- s államellenes sajtó-orgánumok mindig lesznek, A forradalmakban nz ily" tnnganumoknál
lesznek erős rezgéseik, melyeket n jog s n törvény meg nem foghat. A megbízhatatlan újságokban ott lappanganak majd többé-, kevésbé nyíltan, de bizonyára burkolton az éleaztési kísérletek, a lekicsinylések, a lesaj-nálások, amelyek n lelkeket mérgezik, a tekintély tiszteletet, a vallásos érzületet csökkentik s ezek ellen nem védi meg a lelkeket semmiféle paragrafus, sefti n sajtókamara, sem gyorsított birósági eljárás. -
Eíek ellen egy védelem van, melyet az ember gyakorol, aki védi magát s nadrágját és szoknyáját s a frissen mázolt padra le nem ül: ez a védelem kell Üt, melynél fogva mi, keresztény msgynrok, a nemzet s vallás elleni izgatást elkövető sajtóorgánumokat, sem anyagilag, sem szellemileg nem támogatjuk s rhjta leszünk, hogy példánkat minél többen kövessék.
Ma igy teszünk, akkor megoldjuk a kérdést, mig ha ezt szem elől tévcszfjük, akkor nem segit rajtunk semmi. Ax sem, ha n „Világot", „Népszavát", az „Estet" betiltják. Hiszen ha betiltják ma, holnap más
cim alatt ugyanazok a patkányok rágják majd tovább a magyarság gyökereit.
Értsük azt meg, hogy az erkölcsöt s az erkölcsi kooperációt az élet semminemű terén sem lehet nélkülözni s ugyanugy nem lehet özeket a tényezőket joggal, a paragrafusokkal pótolni. Kell törvéoy, kell kamara, kell szigorított eljárás; de méginkább kell snjtóerkölcs, mely abban is áll, hogy a komisz lapokat -nem vesszük s nem is olvassuk.
Most pedig zárlatul egy kis történetet, mely ablakom alatt esett meg. Ment az utcán négy zsidó polgártárs a a rikkancs épen mellettük kiáltotta cl az igaz keresztény lapok cimét. „Jegyezd meg magadnak, fiam — mondja oda neki az egyik a négy közül — hogy tisztességes zsidó keresztény - lapot nem vészen." Helyesen, jogában álL Nos és tisztességes keresztény vesz zsidó lapot?
Mig ez a tisztesség nem lesz meg a keresztényekben és magyarokban, addig semmiféle törvény, nem segit rajtuk. Ez a tisztesség pedig csak tőlük függ — sőt talán kötelességük is volnál
A külügyminiszter expozéja.
A békeszerződés kiáltó Igazságtalanságait a határkiigazitó bizottság enyhitheti. — A külügyminiszter bízik Magyarország feltámadásában. — Sréter beszéde a nemzeti hadseregrőL
telességűnknek Ismerjük őrködni afelett, hogy a tőlünk elszakitott véreinket cl ne tiporják.
— Magyarország mérsékelt magatartása meleghangú elismerésben részesült Anglia és Európa elfogulatlan közvéleménye előtt. — Örömmel tapasztaltuk, hogy Anglia nemes hagyományaihoz\' biven felemelte szavát az elnyomottak érdekében. Kívánjuk, hogy határainkon lul élő testvéreinkkel is hasonló elbánás történjék, mint amilyenben részesítettük és részesítjük ma is ax idegen állampolgárokat. Bármint magyarázzák is a békeszerződést és a kísérőlevelet, kétségtelen, hogy a határkiigazitó bizottság van hivatva a kirívó igazságtalanságokat megállapítani.
— Baranya és Bácska dolgában súlyossá teszi a helyzetet az, hogy az államellenes elemeket o megszálló csapatok támogatják és folyton azzal ijesztik, hogy a magyar állam visszaszerzés esetén bosszupolitikát fog folytatni. Kijelenthetem, hogy valamint idebennt teljes a jogrend, ugy semmi sincs messzebb a kormánytól, mint az igazságtalanság és a bosszú.
Elmondja még a külügyminiszter, hogy a világháború felidézésében Magyarországnak semmi része nem volt. Ma három nagyhatalom van. Anglia, az Egyesült Államok és Japán és egy negyedikről kell még megemlékeznem; Oroszországról, melyet jelenleg ádáz belviszályok Ifekötnek, de ne felejtsék el azt a* erőt, amit egy feltámadó Oroszország
Budapest, május 10. Rakoustky István elnök\' 11 óra után nyitja meg a nemzetgyűlés mai ül&ét.
Napirend előtt Rassay Károly n bnnk-gatszci milliók ügyével foglalkozik. Rámutat arra, hogy a nyilt levélben szereplő felek hivatkoznak valamilyen -parlamenti vizsgálóbizottságra. Tudomása szerint a parlament Ilyen vizsgálóbizottságot nem küldött ki. Tiltakozik ax ellen, hogy a nemzetgyűlést is belekeverjék a milliók ügyébe.
— A miniszterelnök ur expozéjában megígérte, hogy a választójogot a törvényhozás rendezni fogja. Ezt a kérdést elodázással nem lehet megoldani. A királykérdés kikapcsolására nézve megegyezett a két párt és mégis hétről-hétre megindulnak a kontra-verziák. Azt követeli, hogy ne belpolitikai kérdésekkel, hanem gazdasági kérdésekkel foglalkozzunk. A költségvetés javaslatát elfogadja.
Utána Bdnffy Miklós külügyminiszter mondja ct külügyi expozéját.
Bcszédo elején hivatkozik az angol alsó és felsőházban a múlt héten a magyar békeszerződéssel kapcsolatban mondott rokonszenves beszédekkel és azt mondja, hogy ez a megváltozott európai közvélemény ami jövőbeni törekvéseinkre még igen jó hatással lesz. Fenyegetésnek — akármilyen pokoliak legyenek is azok — nem hallgatunk. Legelső kő-
ZALAI KÓZLuNY
1921. május 11.
fog képviselni. A trianoni béke nem n megegyezés, a (Megnyugvás békéj\'e.
— Sötét képet festettem ugyan Magyarországról — mondja — de nem változhatatlant. Nem csüggedés és reménytelenség tölt el bennünket ennyi megpróbáltatás után és emelt fővel áll itt a nemzet, meg nem törve, de nemzeti érzésben még megerősödve. Állunk itt Európa keletén. Csekély erőnk érték, érték százados kulturánk, férfias nyíltságunk és igazunk tudatában, nem titkos, szövevényes uton keressük a magunk igazit, mely a mindent beragyogó nap alatt fel fog még virradni.
A külügyminisztert számosan • üdvözlik beszéde elmondása után. Elnök szünetet rendel, amely után Sréter Litván szól a költségvetés vitájához.
— A trianoni béke — mondja — rövidesen életbe lép és ezért le kell vonni a konzekvenciákat. A kérdés, amiről szólni akarok az, hogy njiképen állitunk össze 1200 főnyi tisztikart Mindenütt a hadsereg gerince a tisztikar. Ha ez egészséges, akkor az egész hadsereg egészséges, hn a csontozat beteg, akkor összedől a hadsereg, az egész nemzeti élet. Épen ezért nem szabad megtartani a cifra-nyomorúságot, azt az állapotot, hogy a tisztikar szegénységgel küzdjön.
— Alkalmas ideákkal a katonai lel|cet meg kell acélozni. Ilyen a nemzeti öntudat és a fajszeretet. Osztja azt a véleményt, hogy a hadsereg ne csináljon politikát. A tisztikarnak csak egy kötelessége van, becsületesen megtartani az esküt, amelyet a kormányzónak tett.
Elnök: A hadsereg nek kötelessége az alkotmányt és a törvényeket megtartani.
Sréter: Kívánatosnak tartom, hogy a nemzeti hadseregben csak olyan hivatásos tisztek legyenek elhelyezhetők, akik az októberi forradalom előtt már magyar állampolgárok voltak, akik a magyar nyelvet szóban és írásban tökéletesen birják és akik a legénységnek magyar szellemben való nevelésére alkalmasak. Régen nem volt fontos,\' hogy magyar, V8gy osztrák állampolgár volt a tiszt, ma azonban ez nagyon fontos. Nagyon fontosnak tartja, hogy a nemzeti hadseregben ne lehessen tiszt az, aki résztvett az októberi lázadásban és a vörös zászló alatt való felvonulásokban. Előnyben kell részesíteni azokat a csapat tiszteket, akiknek hosszú frontszolgálatuk van.
— A zsidó kérdésről szólva a hadseregben megemlíti, hogy Ő már hetek óta nyújt adatokat ebben az irányban, de még nincs készen az ujabb adat gyűjtéssel. Most csak azt kívánja megjegyezni, hogy a zsidó kérdést a hadseregben nem lehet általában szabályozni. Ha jók és beválnak, akkor szolgáljanak, ha nem jók, akkor ki keli onnan szorítani A költségvetés javaslatát elfogadja.
Janka Károly szólal fel utána:
— Minden kormányválságnál arról beszélnek, hogy a nemzetgyűlés munkaképtelen, pedig a nemzetgyűlés dolgozik és tovább is dolgozni fog. Védi ezután a kisgazda padokról a kereskedők érdekeit, akiket támogatni kell és azokkal megegyezni, mert csak ezen az uton haladva építhetik meg az uj Magyarországot. A költségvetést elfogadja.
Elnök napirendinditványt tesz, mely szerint a .Ház legközelebbi ülését holnap tartja. _
Ülés vége délután fél 3 órakor.
A Tisza-bfinügry.
Budapest, május 10. A Tisza-per mai tárgyalásán Szentkirályi Béla volt főkapitányt hallgatta ki a bíróság. Szentkirályi vallomásában előadja, hogy ha Baláss Béla, Zala-vármegye volt főispánja, nem a .kerten át levelezett volna Tiszával, hanem a rendőrségre küldött volna értesítést, akkor meglehetett volna menteni Tiszát.
Elnök: A rendőrség a diktatúra bukása után a saját elhatározásából vette-e fel a nyomozást, vagy pedig másnak az intézkedésére ?
Szentkirályi: Nem tudom.
Elnök: Mi az oka annak, hogy 919 szeptemberében a nyomozás nem vezetett eredményre ? Un a hadbíróság előtt erre azt válaszolta: Ugylátszik magasabb állami körök szerepeltek a dologban, Friedrich személye látszott a dologban. Fenntartju-e vallomását ? Tud erről valamit ?
Szentkirályi: Semmit.
Elnök : És Friedrich személye bent volt?
Szentkirályi: Nem, egy világért sem. Ilyest egyszer Paksytól hallottam.
Elnök: Van-e tudomása arról, hogy a Károlyi-kormány megakasztotta a nyomozást ?
Szentkirályi: Nincsen.
Elnök : Paksy személyével kapcsolatban mit tud ?
Szentkirályi: Egyszer felkeresett a Károlyi-pártkörben és azt mondta, hogy nagy botrányok történnek a rendőrségen. A szem besitésekkor nem szabad Friedtichet felismerni. Azt kérdezte tőlem, hogy mit csináljon. Én azt feleltem: _ /
— Nehéz helyzet, de menjen Huszár miniszterelnökhöz.
Elnök: Nem gondolja, hogy ezzel meg-kerültette a hivatalos utat ?
Szentkirályi: Nem tudom. Máskép hogy jutott volna a miniszterelnök elé.
Elmondja a továbbiak során, hogy történt, amikor a Roheim-villából u halált jelentették. Sándor János bejött a kapitányságra és ozt mondta, hogy sógora ellen merényletet követtek el. Éppen ott volt a rend-Őrségen Szamosi Armand „Az Újság" munkatársa, aki felkapta a telefonkagylót és Tisza István titkos telefonszámát, a József 8-at kérte, melyet rögtön kapcsoltatott. A villából azt telefonálták, hogy katonák törtek be és megölték Tisza Istvánt. Szamosi azonnal felszaladt Dietz főkapitányhoz és igy tudtuk meg a dolgot.
Elnök: Amennyiben rögtöni segélyt kértek volna, küldtek volna ki embereket ?
Szentkirályi: Azonnal. Azt nem tudom, hogy miért történt a Roheim villában a rendőrség bevonása.
Elnök: Az ön által folytatott nyomozás közben felmerült-e adat arra nézve, hogy Friedrich október 29, 30 és 31-én Budapesten járt.
Szentkirályi: Kérem erre nézve nem volt nyomozás, ez az én privát érdeklődésem volt.
Elnök: Merült-e fel adat arra nézve, hogy a Nemzeti Tanács részes a gyilkosságban ?
Szentkirályi: Semmi. Még csak gondolni sem lehetett erre. Öreg politikusok voltak ennek tagjai, akik távol állottak ilyen dolgoktól.
Ilyen mederben folyik tovább a kihallgatás. A vádlottak, a védők intéznek kérdéseket a tanúhoz, aki a legtöbbre igen, nem és nem tudómmal felel. — Gadá elnök a tárgyalást 2 órakor berekesztette.
A szövetségesek ultimátumát elfogadta Németország.
Berlin, máius 10. A német birodalmi gyűlés pártjai hosszú és izgalmas ülésben tanácskozott az antant ultimátumának elfő* gadása vagy visszautasítása felett. A tanácskozások a késő éjfélig tartottak. A pártok végre megállapodtak abban, hogy az ultimátumot elfogadják, de az erre vonatkozó közlést maga Ferrenbach kormány juttatja az illetékes antant körökhöz. A kormányválság megoldásáról tovább folynak a tanácskozások.
Fllispáni jelentés.
Kibővítik a vármegyei csendőraéget — GabonagyHjtéa} aóellátáa. — A lakosság tartózkodik a katósági cikkek átvételétői. — Közegészségügy — Közutak.
(Zalaegerszegi tudósítónk jelenti.) Folyó hó 9-én Zalaegerszegen a vármegyeház termében megyei közgyűlés volt, amelynek fon-tosabb határozatairól tegnapi számunkban már beszámoltunk.
Mintahogy zalaegerszegi tudósítónk jelenti, mérsékelt érdeklődés mellett nyitotta meg a közgyűlést az alispán.
A nyomtatásban megjelent alispáni jelentés a következőket tartalmazza:
Az elssakitott zalai részek visszakapcsolása érdekében a határkiigazitóbizottságnak kilátásba helyezett megérkezésével kapcsolatos intézkedésekről az nlispán külön jelentésben fog beszámolni.
A vármegye közbiztonsági viszonyai a csendőrség éppen most folyamatban levő kibővítésével javulni fognak. A gabonagyüj-tés előre haladt, csak a pacsai és letenyei járásban van még hátralék az elszámolásban.
A sóellátáa rendszeres volt, a cukor a mult év december havától kiutaltatott, azonban a legtöbb járásban a magas ár miatt nem vették át. Különben általános tünet a/, hogy a lakosság tartózkodik a hatósági cikkek átvételétől. így például a szőlősgazdák részére 850 métermázsa rézgálicot biztosított a főldmivelésűgyi miniszter kilogrammonként 48 koronás árban, eddig azonban csak 400 métermázsát igényeltek.
A közegészségügyet illetőleg a felnőttek egészségügye kedvező volt, többnyire huru-tos megbetegedések fordultak elő, halálozás kevés volt. A gyermekek egészségügye szintén kedvezőnek mondható. Különböző betegségekben 578 beteg kezeltetett s 57-en haltak el. Súlyos testi sértésnek 8, öngyilkosságnak 5 esete jelentetett be. Ebmarás következtében 7 egyén szállíttatott a Pasteur-intézetbe.
A vármegye területén 225 lelenc és 271 dajkaságba adott gyermek, 401 elmebeteg és hülye, 714 siketnéma, vak és nyomorék, 2205 közsegélyre szorult és 1870 kere-setképtelen árva van.
A népesedési viszonyok a következőkép állnak: A csonka megye területén született 2848, elhalt 1867, a szaporodás eszerint 982. A születések száma " a tapolcai járásban u legnagyobb, 331, a letenyei járásban 313, a zalaegerszegiben 306, a legkevesebb a balatonfüredi járásban: 70. A halálozások száma a keszthelyi és letenyei járásban a legnagyobb: 187—187, a legkevesebb a balatonfürediben: 63.
Az állategészségügyi állapotok kiclégi-tőek, nagyobbszámu megbetegedés, hivatalból kimutatható ragadós fertőző betegség nem történt. A keleti marhavész behurcolnának az esélye csökkcnt.
Az időjárás a mezőgazdaságra nézve kedvezőtlen volt, az Őszi vetések elég jól keltok, de a búzák visszamaradtak. A tavaszi vetések lassan fejlődnek.
A házhelyrendezőbizottság működéséről szintén tesz jelentést az alispán és megállapítja, hogy a házhelyek négyszögmétercn.-Ijént 6—45 K között váltakoznak.
A vármegye területén fekvő állami és vármegyei közutak hálózatában változás nincs, állapotuk kielégítő (?) egyes szakaszok a
1921. május 11.
ZALAI KÖZLÖNY
kavicsoló* hiánya miatt megromlottak. A forgalmi korlátozások megszüntetésével azonban a kavicsszállitás rövidesen megindul. A legutóbbi időben az elhanyagolt utárkok kiemelése nagyobb munkaerővel megindult és a folyó évben állandóan folytatódni fog.
Az alispáni jelentés bemutatása után a gyűlés az uj kormányt üdvözli, külön üdvözölve a belügyminisztert azért a meleghangú leiratáért, melyben kifejti, hogy a megye autonómiáját tiszteletben tartja.
Bedegi Gábor balatonfüredi képviselő izzó hazaszeretettől áthatott beszédben kéri a közgyűlést, hogy az üdvözlés alkalmával hangsúlyozva kérje a külügyi kormányt, hogy az elszakított területek visszaszerzéséért mindent kövessen el.
Farkas Tibor indítványt nyújtott be, hogy a kormány a most újonnan megállapított gabonaár és az adógabonán kívül beszolgáltatott gabona ára közti különbözetet térítse meg. Inditványál azonban visszavonja.
HÍREK.
— A zalai gyalogezred zászlóavatása. Megírtuk, hogy folyó év junius 4-én lesz a zalai gyalogezred zászlójának a felavató ünnepsége. amely alkalommal meg fog jelenni Horthy Miklós kormányzó őfőméltósága is. Tegnap délelőtt a polgár mesteri szobában hosszas értekezlet volt, amefycn az.ünnepség módozatait s lefolyását beszélték meg.
— Ujabb igénylések házhelyekre. Zalaegerszegről jelentik : A nagykanizsai járás négy községéből, Hosszúvölgyből, Magyar-szentmiklósról, Fűzvölgyről és Homokkomáromból ujabb igénylések érkeztek be házhelyekre a vármegye alispánjához. Homokkomáromból 21-en, Magyarszcntmiklósból 12-en Hosszúvölgyből 18-an, Fűzvölgyből 11-en igényelnek ujabban házhelyet. Zala-vármegye alispánja dr. Győmörcy István nagykanizsai főszolgabírót és Mihályi Sándor m. kir. gazdasági felügyelöt küldött? ki a bizottságba.
— Betörtek dr. Kaufman Lajos városi aljegyző lakásába. Tegnap délelőtt dr. Kaufman Lajos városi aljegyző lakásába eddig még ismeretlen tettes betört s egy ékszeres dobozt az egyik szekrény fiókjából ellopott. A rendőrség megindította
■nyomozást. Erős a gyanú, hogy a lopást a házban ismerős egyén követhette el.
— A főgimnázium tornaversenyének jegyei a mai naptól kezdve a Mair féle könyvkereskedésben kaphatók. Közalkalmazottak részére kedvezmény.
— A Felvidéken kisgazda és kisiparos párt alakult. A csehek által megszállt terüUten a magyar kisgazda és föld-mives és kisiparos pártba törekedtek. Első ülésüket tegnapelőtt tartották meg Érsekújváron. A csehek által megszállt területen valósággal zarándoklat indult meg a nagygyűlésre, amelyen körülbelül 20 ezer magyar kisgazda és kisiparos vett részt. A nagygyűlésen Szentwányi József, a cseh parlament magyar képviselője elnökölt és hosszú beszédben ismertette a magyarság helyzetét és buzdította a jelenlévőket, hogy tartsanak ki magyarságuk mellett. Utána Lukovich Ferenc, a párt igazgatója- esküre hivta fel a jelenlévőket, akik közül sokan könnyezve mondták el az eskü szövegét.
— Magyar tanítók nem tanítanak csehül. A cseh kormány rendeletileg arra akarja kényszeríteni a magyar tanitóságot, hogy a nem magyar iskolákban tanítsanak. A tanítók ülést tartottak, amelyen elhatározták, hogy sem csehül, sem tótul nem tanítanak. Követelik továbbá, hogy a cseh kultuszminisztériumban magyar iskolaosztályt ■ létesítsenek, amely megértéssel intézi a magyar tanítóság dolgát.
— Felhívás a Zrinyi-SzÖvetség elnökségétől. A Zrínyi-Szövetségbe tömörült keresztényocgycsülcick elnökségeit van szerencsénk tisztelettel meghívni, hogy május ll-én délután 6 órakor a Keresztény Otthon helyiségében tartandó értekezleten, a junius 5-iki katonai zászloszentelési ünnepélyre való képviselő küldés céljából megjelenni szíveskedjenek. Az elnökség.
— Koncz János Nagykanizsán.
Örömmel értesülünk, hogy városunk ismét egy magas színvonalú zeneestély színhelye lesz. Koncz János, a ma élő magyar hegedűművészek legnagyobbja, ki a külföldön is beiktatta nevét a legnagyobbak közé, egyetlen estén, folyó hó 18-án. koncertet ad. Műsorát azokból a számokból válogatja össze, melyekxel a legnagyobb sikereket érié el, legnagyobbrészt olyanok, melyeket Kanizsán még senki nem játszott. A művész mindenütt elismert nagy novo, clőreláthatóvá teszi annak az ujjongó sikernek megisméilődését, mely legutóbb Gyárfás Ibolykát ünnepelte.
— A Keresztény Tisztviselőnők EgyesUlete hálás köszönetét fejezi ki az április 23, 24, 25-én rendezett ünnepélyen a szereplő hölgyeknek és uraknak odaadó fáradozásaikért, a rendezőknek önzetlen és készséges tevékenykedéseikért, Surányi Gyula
. kegyesrendi tanárnak az énnekkar vezetéséért, Pfeifer Elek főgm. tanárnak az élőkép, Rédigcr Ödön urnák a színdarab rendezéseért, továbbá az Allomásparancsnokságnak a teremrendezéshez katonák szíves átengedéséért, Prack h. polgármester urnák zöld galyak és kocsifuvarért, dr. Krátky István urnák bútorok kölcsönzéséért, Rubint Károly urnák 10 tonna szén kiutalásáért n világítás meghosszabbítására, az Irodalmi és Müv. Körnek, a Ker. Nőegyletnek, a Kath. Legényegyletnek színpadi díszletek, a Főgimnázium igazgatójának, Kath. Legényegyletnek székek átengedéséért, Pettermann József urnák a terem díszítéséért, Teutsch drogériának és Move pavillonnak a jegyek árusításáért, valamint mindazoknak, akik a kellemes est sikeréhez bármivel hozzájárultak. Ugyanez alkalommal felülfizetni szívesek voltak: Bogcn-rieder Frigyes 200 K, Szentfcrencrendi zárda 160 K, dr. Krátky István, Harsay György, Maschler István, Molnár Kálmán, Kath. Legényegylet, Schless testvérek. Néma Tibor, N. N. 50—50 K, dr. Szekeres József, Mil-tényi Gyula 40-40 K, Róbert Mátyás, dr. Remete . Gézáné, Német Zoltán, Mancier Lajos 30—30 K, B. F. 25 K, Záborszky Zoltán, Kabina Vilmos, Kovács Gézáné, Lányi Dezső, K. L., N. N., N. N. 20-20 K, Kalamár Mátyás, Zalaváry József, Vágner JenŐ, Pécsy Gyula, Köő János, Erlich Béla, N. N. 10-10 K, N. N. 8 K.
— Közalkalmazottak Beszerzési Csoportjának közleménye. Felhívjuk s cipőjeggyel rendelkező tagokat, hogy cipő-jegyeiket szerdától péntekig Hofváth Jenő urnái (az Üzlethelyiségben) folyószámozás végett feltétlen mutassák be. Az elnökség.
— Ady Endre fejfája. Az Ady-család felkérésére Zoltán Lajos elkészítette annak a fejfának a tervezetét, amelyet a család az elhunyt költő sírja fölé akar állítani addig is, amíg maradandóbb emléket állítanak a sirrq. A tervezet igen szép művészi munka. A fejfa mintájául a régi debreceni fejfák tipusát vette alapul Zoltán Lajos s méltóképen szolgál a költő sírjának ideiglenes megjelöléséül. A fejfa v homlokrészén stilizált folyondárkeretben sir-dombból kinövő, hullámos lombozatú szomorúfűz áll, kétoldalt pedig tulipán és margaréta, felül pedig egy csokor tulipán és margaréta hajlik alá. A fejfa felírása a következő: A. B.
F. R. A. Itt nyugszik az Úrban néhai ADY ENDRE,-élt 41 évet. Meghalt 1919 január 27-én. Béke poraira1 A név alatt, amelyet fo-lyondárkeret vesz körül, keresztbe fektetett lúdtoll és lant van. A fejfa alapszíne zománcozott fekete, a szöveg betűi kivésve és fehér zománccal kitöltve. A fejfát még c héten Debrecenből Budapesiro szállítják, ahol ünnepélyesen állítják fel.
— Rövid időn belül helyre áll Erdéllyel a telefon forgalom. A bukaresti posta főigazgató • hírlapírók előtt kijelentette, hogy Románia nemsokára felveszi a telefon o&szeköttetést a külfölddel és akkor elsősorban a. Budapest—kolozsvári vonalon ál- __ litják vissza a forgalmat.
-- Kóbor Jancsi jutalomjátéka. A Circus Colosseum közkedvelt énekes bohóca, Jancsi, aki naponként zugó taprok mellett énekli tréfás nótáit és komoly hazafias propaganda dalait holnap, azaz csütörtökön tartja jutalom játékát. A népszerű bohóc jutalomjátékára a dreus igazgatósága a leggazdagabb műsort állította össze, melynek keretében Jancsi bohóc legújabb nótáit fogja elénekelni.
— Uj vasúti menetrend készül. A nyomasztó szénhiány elmultával a Máv, igazgatóság uj menetrendet dolgoz kJ. Az uj menetrend nagyrészt eleget tesz a közönség óhajtásának s kilátás van arra, hogy uj vonatok beállítása megtörténik. A munkálatok ez irányban serényen folynak s értesülésünk szerint junius elsőjén már életbe is lép az uj bővített menetrend.
(x) Méhéaietl eszközök, kaptárak, keretléc^ kcrettávkapocs és az összes méhészeti felszerelési cikkek nagy raktára: Szabó Antal csemegekereskedő üzletében Fő-ut kaphatók.
A korona Zürichben-
Budapest, május 10. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (nyitáskor) 285, osztrák korona: 130. az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1\'05 szantim.
TŐZSDE.
Bud*p«St, május 10
Valataplco: Napokon 650, Font 775, Lév«
—, Dollár 197, Francia írank--, Lengyel márka 26,
Máxkii 310, Lir* 1060, Owtrák 30\'/,, Rubel 70, Ul 335, Szóitól 290, \'Svájci frank 3500, Koionadinár 535, K:*nk-diiiir--; HpUaad-forint —, B£c*t lűtlsetís--
Értékek: Magyu Ililelló30, Osztrák Hitel "580. Hazai 550, Jobálog 263, Usiámltoló 748, Kereskedelmi Bank 6350, Magyar-Qlasx —*—, Boocsiui 3650, Drascho 4200, Általános stia 4525, Stóssvári 1650, Salgótarjáni
4575, Urikányi 2550, Rima 1675, Schlick--, Guttraaan
__, Nasicl--, D*nlca 3000, Klotild 2325, Magyar
Cukor -, Adria 3600, AtlantiIta 3050, Királysor--,
Bowyák-Awár iUpWu —, PWbus biO, Vumegyei Vilin mos--, Gizella 1250, Konkordk 1615.
Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek eqy isteni örök Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában,
Amen,
ZALA! KÖZLÖNY
1921. májút 11.
Apró hirdetések,.
Kézi sz5nyegs*5vás n legujnbb
mód szórtat. Értesítem Nagykanizsa höjgy-közdnségát, hogy mAjus haviban szőnyeg-szővésl tanfolyamot nyitok. — Felkérem azon hölgyeket, kik a tanfolyamon résztvenni szándékoznak, hogy nálam jelentkezni szíveskedjenek. Jctcntkezni lehet naponta 2 órától 4-ig Főút 5. szám alatt, ahol bővebb felvilágositás-snl és mintával is szolgálok. Pálffy Jolán.
Sngár-ut 37. számú családi iiáz eladó. Bővebbet Kinizsy-utca 20. sz. Alatt. 2,}«
Eladó egy drb. 3—4 méter hosszú, műhelyben használható nehéz asztal és egy jókarban levő" vaskályha. Bővebbet lapunk kiadóhivato Iában.
Villanymotor vezetékhez megfelelő jó karban levő huzal jutányos áron eladó. Bővebbet lapunk kiadóhivatalában.
Cselédleány vagy idősebb nő könnyű munkára felvétetik. Cim a kiadóhivatalban.
Eladó helyben 20 családból álló méhes kaptárakban és kasokban, méhházzal, teljesen uj üres hármas kaptárak és keretekkel együtt Cim a kiadóban.
RuhaV9rrÁfit u8>\' «yer»n«kek, mint fcl-nuiiavai I aoi nőiteknek jutányos áron elfogadnak Rákóczi-utca 14. szám alatt.
40551 40553 40560 40568 40575 41577
hárommilliót, kettőmilliót, egymilliót
nyerhet Ön jó kororuWb*n a ftnt ajánlott oKtály-*o»j«gytk cRjrlkévtl Tctsck vilautanl azonnal megreodtlni. Hhr. árak: •, 06 K, •/, 48 K, \'/, 24 K. Hasis k«xd«t« májas 10.
Deák és dr. Ordódy bankháza
ni. kir. G**tály.%oisjátck fúclúutitóhdyo Bndapoat, Aranykóx-u. 9.
Értesítés.
Van szerencsénk a n. é. közönség szives tudomására hozni, tekintettel a hosszú háború itthagyott nehézségeire, hogy halálozás esetén
temetkezési vállalatunkat
saját érdekükben felkeresni szíveskedjenek, ahol a legkedvezőbb feltételekben részesítjük. Egyszerű polgári temetést már
ÍOOO koronáért
rendezünk. — Raktáron tartunk
érc, kemény és puhafa koporsókat
Saját gyártmányú szemfedök 5ÜS0-al olcsóbban nagy választékban kaphatók. /
2«z Tisztelettel
Horváth és Herjavecz
temetkezési vállalkozók, Eütvöz-tér 2.
Elsőrendű kátránylemez, M
virágacél kaszák,
kapák, á»ók, keritésfonatok, összes gazdasági cikkek, zománcozott edények legjutanyosabban kaphatok:
raktáriban — Nagykanizsán, Kazlnczy-utca 4. sz. ?
Pünkösdi cipövásár
*|pjc.u<l
Női fehér vászon fél ía-sarolcknl Női fehér vászon fél bőr-sarokkal "^Í^Ki"* Gyermek fehér vászon fél saját készltm Gyermek fehér vászon fél . Gyermek feliér vászon fél \' . Gyermek fehér vászon fél . „ Női és férfi box fűzős cipő saját készítmény. eisőr-ndü Ugyanaz könnyebb minőség
Miltényi Sándor és Fia cipőüzletében, Fő-ut 2. sz.
22—25 36—30 31—33 34—35
K 450—
. 800 —
. 400—
. 450—
„ 500.-
„ 550—
. 1200. ta
„ 900. ui
Hilő Testuérek
(Hiló lúzsef és Hilő Istudn) deszka, épQlctfa és építkezési anyagok kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. sz.
(Blrfcny koroim. mell.tt)
Iutcrurban-tcloton 120. at.
Primo minőségű égetett
darabos fehér
ós portland-cement
állandóan raktáron.
Kltflnő iztl és zamatu
óbor 18 korona, ujbor 24 korona.
Kapható Ungár Henrik borpincéjében, Szemere-ulca 2. szám alatt, 5 litertől feljebb.
Ha nyerni akar,
ne felejtsen cl szerencse számú osztálysorsjegyet venni a HIRSCHLER tőzsdés és osz-\' tálysorsjegy főelárusitónál,
hol ti lefolyt jrttékban is nyc tc ks/.Amos kisebb és a 80000 koronái fúnyorcméjiyl.
Az I osztály húzása mái május 19. és 21-én
Sxivnrkn hüvelyek, silvnrk. pírok, ixlv.mipkík, kipcílapok, levc\'lp.plrok, Jítíkkirtyik ntfgrbaa é» klc.li.ybcn leB. tTirQr,V, 1 Qr líi.jíl-eii etónjSiKbbeo .üti öOJJliöl »íefeih;ifl\'oű
Fö-ul, „Korona"-I2álloda épülsláben
| Meszet |
100 Icgr.-kint 320 koronáért,
Portland cementet ®
100 kgr.-kint 400 koronáért. :J
Kopható bArmily mennyiségben V^
% Tomasitsnál, f^űfi0- \'é
ff: -/mj
Mindig legolcsóbba vásárolhat í ^
ahol óriási választékban a legfinomabb és legjobb áruk kaphatók l\'érfl angol szövetek 140 cm. különleges
dlvalszluekbcn métere .... 550 K-tól 1100 It Gnbardln 140 cm. női Costlímkelme . 380 „ Tiszta gyapjú Costrimkclmck 140 cm. szélesei;: 850 „ Divat sima szövet dupla széles z\'SÍS .... 150 „ Sima és mintázott opál balisztok ^Cj.\'S\'^i.uu.b.. 120 „ Zeflrck, kartonok, knnavásznnk, vásznak métere 60 „ Oxfordok és vásznak métere........50 ,>
Lüszterck, selymek, Etamlnok, mosókreppek, Eponge vásznak, felöltő és női kabátszövetek óriási választékban olcsó árakon
Kisfalud! és Krausz
dlvatnagyárnháza az „Arany Kai.nc".hoz
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. szám.
Nyomatott a laptulaidonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
V
60 Ik évfolyam
Nnsykunii.su, 1921. mAjus 12. Cafitörtök
106. axám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
HlőHsetéal ár.k:
SaastaulAU% (t kujtov.ul: Pó">t 13. li.
--taUrarbu-t.l.f<*» 7S. -
Megjeleni k mlmllg kor* rejtcel
TÓSZUOOSZTtt: Dr. HEOEDÜSGYÖRGY
hmu.IS;.
FT.LKLÓSSMRKES7.TÓ:
BODR0O KÖZY ZOLTÁN
r.rhi ím 400 K. r<u«n 900 K. h í. 100 K. ttr Mrs » K. p.tr« «1» Ír. 2 K
Rassay Károly interpellációja a miskolczi cenzúra ügyében.
Vass miniszter a főkegyúri jog gyakorlásáról. A vasutas szövetkezet Ugye a Háx előtt.
Budopest, mAjus 11. Rakovszky litván elnök 11 órakor* nyitja meg a ncrmctfjyülés mai ülését. Inditvány csak egy v.in, Rassay Karoly indítványa a párbaj ellen. A költségvetés vitájához elitnek Hegyeshatmy Lajos kereskedelmi miniszter szól hozzá.
Szterényi minap mondott beszédének ctfyes kijelentéseivel foglalkozik. Szterényi többek közt azt mondotta, hogy a mai rendszer a kereskedelemnek a gazdasági életből való kiszorítását jelenti. Szlefényi az az állítása helytelen, vagy legalább is erősen túlzott. mert a kormánynak nem az az inten-, ciója, hogy a kereskedelmet a gazdasági életből kizárja, vagy megbénítsa. Sd óezután a gabona forgalom terén életbe léptetett legújabb rendelettel. A kormány a lebonyolítást n .Futurának" akarta adni, do később szükségesnek tartotta a hivatásos kereskedelem lebonyolítását, ami a Fuiurát illeti, az egy altruista szervezet, melyet a Hangya, oz Országos Központi Hitelszövetkezet és a kormány hoztak létra. Alapszabály szerint csak hat százalék osztalékot fizethet, a nyereség többi részét pedig közcélokra köteles fordítani.
— Azt is mondta Szterényi, hogy kiviteli engedélyeket zsidók nem kaptak. Sohasem vizsgáltuk, hogy ki kicsoda, milyen fajhoz tartozik. Egyedül azt tekintettük, hogy a kérelmező megbízható-e vagy sem és ha keresztény volt meg nem bizható, akkor ép ugy nem kapott engedélyt, mint a megbízhatatlan zsidó.
— Kifogásolta Szterényi a cenzúrát éa hogy a táviratokat igen erősen cenzúrázzák. A cenzúrát fenn kell tartani, mert még mindig körül vagyunk véve titkos külső ellenséggel, azonkívül itt lappang a belső cl-lenség is. A telefon forgalom nem csík cenzúra alá, vagy abban az esetben, ha feltét\' lenül szükséges. Egyébként a cenzúrát tonai egyének gyakorolják, inert a cenzúra nemzetvédelmi intézkedés. Majd beszél a kereskedelem szabadságáról és a szénkérdésről
Elnök ezután szünetet rendel el. Szü-net után Rassay Károly interpellál a miskolci királyi ügyészség dolgában.
— Lehetetlennek tartja, hogy a hatóságok, különösen pedig a bíróságok bele avatkozzanak a politikába. A miskolci királyi ügyészség vádat emelt Kert kel Mihály nemzetgyűlési képviseli ellen izgatás büntette miatt. A bíróság a képviselőt el is ítélte. A kép-viaeló az Ítéletet megfelebbczte, így a felső bíróság fog vele foglalkozni. A Kerekesnek tulajdonitott beszédet nem akarja idézni, de kifogásolja, hogy • miskolci királyi ügyész
vádbeszédjében kijelentette, hogy elismeri, hogy Kerekes Mihály a proletárdiktatúra alatt derekasan viselkedett, ert azonban a képviselő csak aljai számításból lette, mert mintparastl származású ember a proletárdiktatúrával szemben a parasstdiktaturát akutja.
(Óriási zaj a kisgazdapárton. Csontot : Ha ezt nem orvosolják, kilépünk a pártból.)
Rassay: A királyi ügyész azt mondta, hogy ha ez a parlament olyan intelligens emberekből áll, mint Kerekes, akkor fel kell robbantani, hogy kő kövön ne maradjon.
Ciráky Pál: Felháborító elmboraaág, gazság I
Egy hang: Lehetetlen, hogy királyi ügyész ilyent mondjon.
Zákány: Dehogy lehetetlen, egész furcsa dolgok történnek az ügyészségen.
Dimics: A Margit-körúti ügyészségen is olyan dolgok történtek.
Rassay: Az ügyész beszédét gyorsírással lejegyezték. Megjelent a lapokban is. Eddig azért nem interpellált ebben az ügyben, inert várta, hogy az igazságügyminisster vagy megcáfolja azokat vagy pedig a megtorlás eszközeit fogja használni a magáról megfeledkezett ügyésszel szemban. Do sem a cáfolat nem jött, sem a megtorlást nem alkalmazták. Az igazságügyminiszter nem ért rá ezzel az üggyel foglalkozni. A miskolci ügyészség nem áll a hivatása magaslatán. Megállapítja ezt nemcsak ebből a beszédből, de megállapítja abból Is, ahogy a miskolci ügyészség a cenzúrát gyakorolja.
Ruppert: Hogy hívják az ügyészt?
Rassay: Horkay Ferencnek. Megállapítom, hogy a miniszterek nyilatkozatait ki* cenzúrázza a lapokból. Ez igaz nemcsak Miskolcon történt meg, hanem n vidék mát városaiban is, ahol a parlamenti tudósításokat cenzúrázzák meg. Nem engedték meg Kossuth Lajos egyik beszédének közlését. Pártpolitikai szempontból alkalmazzák cenzúrát. Mcgállspilja. hogy a miskolci királyi ügyész is pártpolitikát csinál és kérdi nemzetgyűlést helyes e ez, egyezik-e az igazságszolgáltatás érdekével? Még március 15-nek a dicsőítését sem engedte a cenzúra. Meskó: Hiszen ez az" ember őrült, Rassay interpellációját kiadja a Ház nz igazságügyminíszternek.
Kerekes Mihály a vasutas szövetkezet ügyében interpellál. A szövetkezetet bele-akarják olvasztani o tisztviselők fogyasztási szövetkezetébe. A vasutas szövetkezetet épen azért szervezték, mert <1 köztisztviselők fogyasztási azövetkeftte nem tudta kellőleg biztosítani az ellátást. Ugy tudja, hogy a köz-
tisztviselők fogyasztási szövetkezetének vezetői sM&zezei kororfts fizetéseket húznak. Ez ellen tiltakozik, ha az állampénztárból fedezik és még jobban tiltakozik ez ellen, ha a köztisztviselők pénzéből. Az Interpellációt a Ház kiadja a kereskedelmi és pénzügyminiszternek.
Utána Csizmadia Sándor interpellál a vasutasok \'ügyében.
Vass József kultuszminiszter a veszprémi, püspöknek a főkegyúri jog ideiglenes gya-korláiával kapcsolatban a hozzáintézett interpellációra válaszol ís azt mondja, hogy a püspök által tőrtént kinevezésekről van tudomása, mert azok az 5 beleegyezésével történtek. A főkegyúri jog kérdésében egy átmeneti intézkedést kellett tenni. Egy minisztertanács foglalkozott az üggyel, amely kimondotta, hogy a főkegyúri jog provizórikusan gyakorolható az egyházi élet folytonosságának biztosítása érdekében. Így bizonyos javadalmakra és címekre a püspök la kinevezhet egyházi férfiakat, amiből azonban a szent korona viselőjére semmiféle hátrány nem fog származni.
Elnök ezután napirendínditványt tesz. amely szerint a Ház legközelebbi ülését holnap délelőtt tartja, amelyen a költségvetés vitáját folytatják.
Ülés vége délután 3 órakor.
A Tisza-bünügy.
Budapest, május 13. A mai tárgyalás folyamán folytatták Szentkirályi Béla volt rendőrkapitány kihallgatását, aki olőadja, hogy szolgálali Ideje atalt éltesül! arról, hogy Csernyák századost a katonai hadbíróság hit hónapi fogházra ítélte hivatalos pénzek jogtalan eltulajdonítása miatt.
Utána Batthyányi Tivadar kihallgatása következeti. Bathyányl előadta, hogy öt október 31-én úlckégo nevezte ki telügymlniszlemek és ő az esküt Józscr főherceg palotájában le Is tetie. Miniszter korában\' többször voli nála Dietz főkapitány és mások és ekkor többször volt szó a Tisza gyilkosságról és neki többször leltek Jelentést a gyilkosok ollen telt Intézkedésekről. Én figyelmeztettem az urakat, hogy a Tisza gyilkosok után a legnagyobb eréllyel kell nyomozni és az akkori folforJult hclyzclbon mindent elkövettünk, hogy kézre korüljenek.
Elnök: Nem tőrtént senki részéről intézkedés, hogy ez maradjon abbaí
Batthyányi: Tudomásom szerint nem. Az ellen pedig a leghatározottabban tiltakozom, hogy részemtől ilyen nyilatkozat történt volna.
Elnök: Tudo attól, hogy Károlyi Mihály azt mondta, hogy a nyomozást teljes erővel folytatni kell >
Batthyányi: Akkoriban ezt szó szerint nem mondta, vagyis nem hallottam.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. május 12
Azonban oz ú nézete az volt, hogy a gyilkosság a legnagyobb szerencsétlenség, mely kormányunkat érhette.
Elnök: Azt nem méltóztatott áüilani, hogy mi magyarok vagyunk az okai mindennek, mert Ausztria vezet bennünket?
Batthyányi: De Igen. A mi gyászos végzetünk mindig az volt, hogy vezetőink csak okkor érvényesülhettek, ha sz osztrák politikának és Habsburg érdekeknek szolgálatába állottak. Mert máskép nem Juthattak előre. A mi bukásunknak ez és a háború volt az oka.
így folyik tovább a kihallgatás, mig 9 óra kor Gadó elnök a tárgyalást berekesztetto.
Curson lord Magyarországról.
Budapest, május 11. •Ma érkezett meg Curson k>rd, a magvar békeszerződés előadója beszédjének a hiteles szövege Budapestre Ebből a beszédből különösen a következő rész érdekes;\'
— Sürgős szükség van arra, hogy Magyarországon a döntóbiróság megkezdje működését. Mielőbb rendezni keli az angol érdekek vagyoni viszonyait Magyarországon. Magyarország feldarabolását indokoltnak tartja a lord, és énnek kapcsán előadja, hogy a magyar kormány a nemzetiségeket még ma is kegyetlenül elnyomja (?) A békeértekezlet különben külön autonómiával biztosította a rutének jogait és őket a cseh állam védnöksége alá helyezte. A magyarok nem tartják a békeszerződés cikkelyeit és egyes nemzetiségi vidékeken kötelezővé teszik a magyar nyelvet. Ami a jóvátételi bizottság működését illeti, az akkor veszi kezdetét, ha a szövetségesek a trianoni békét ratifikálták. A magyar kártérítési összeget 1921. május Hői kell fizetni 30 esztendőn át. A szövetségesek május 1-től megfigyelik a magyar jövedelmi forrásokat. — Magyarországnak még mindig tekintélyes jövedelmi forrásai vannak, takói szorgalmasak és műveltek, parlamenti élete eredeti és jelenleg különösen tehetséges pénzügyminisztere van, aVi azon fáradozik, hogy megszilárdítsa Magyarország pénzügyi helyzetét. A jelenlegi kormányzat, melynek élén Horthy tengernagy áll, sok vihart élt át és egyálts. Ián nem csudálatos, ha a komunizmus bukása után Horthy kormánya a korábbi idejében egy-két visszaélést és kiterjesztett ellenőrzést gyakorolt.
Mozgalom a cenzúra ellen.
Budapest. A kisgazdapártban komoly mozgatom Indult meg a cenzúra azonnali megszüntetése érdekéi\'cn. A mozgalom mctlott az Orbók Alfila nemzetgyűlési képviselő gyűjti és máris számosan írták alá.
A korona Zürichben.
Budapest, május 11.Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (nyitáskor) 285, osztrák korona: 125. ax oaxtrák bélyegzett bankjegyé pedig 105 axantim.
TŐZSDE.
Bmdkp.at, iiUjui it.
VatotApl.o: Napokon \')7(i, f^i--U,,
->. IMUr 200, FiikI* I Oto. nUa. M, Mul. 310. Lu. KM. (HtúH II. X„M OK. U1 3I<|\' SzoZol »», Sr.Jtl [ruk 3X». Kwoo^Wz 010. Knal-\' dltur--, ItoHioj födni —, IWtd kiruoU.--.
ErMk.k: M**yu lliul IK0. UwlrU KIM Mis,
lUul--. fcbifcí _, LoziMlott 7«S. Inuu
"\'tI« l\'Wu--. mv, i,,.^,
<150. Alulioos ,„„ Su„vú| ,cso. SJíOuüiI
441% UHUnjl-awO. Rta. 1710. S<Mick 7», tüll™. -—, N«»kl 7110. u.nie. 3750, KlvuU 2100, JUi™
Cokoz---. AJiU :noo. AlUüHV. .1100, Ku.l.xlr ——.
Boi.yU.AS.il OÍO. UfOk --. min UJ, Vuocrr.1 ViHmk,--. C1..1U--. k\'okorj.. 1700
Áldozás! képek keretezését
izlcscs kivilclbcn logjutányosabban vállalja Scliless Tcstvírck papir-kercskedese Dcúk-lcr 10 sz. alait.
Nagykanizsa megkapta az adófelszólalási bizottságot.
UJváry Géza nemxetgyBléal kápvUelő akelójánnk alkere.
(Sajtit tudósítónktól.) Ismeretes, hogy n pénzügyminiszter ax adóreformok sikeres végrehajtásának biztosításira adóMszóIatási bizottságokat íiliitolt fel. A miniszteri rendelet értelmiben Zalamegyében Zalaegerszegen Állították fel a felszólaló bizottságot. A nagykanizsai adófizetők a pénzügyminiszter e rendelkezését igen sérelmesnek és főleg hátrányosnak találták. Ugyanilyen állásfoglalást váltott ki a város képviselőtestületi tagjaiból is a pénzügyminiszteri rendelet és orős mozgalom indult meg óbban az irányban, hogy Nagykanizsán külön adófelszólalásl bizottságot állítson fel a pénzügyminiszter. A mozgalom élére Újvárt) Géza nemzetgyűlési képviseli állott, aki személyesen is eljárt Hegedűs pénzügyminiszternél a \' város érdekében. Hangoztatta azt, hogy Nagykanizsa adófizető polgárainak a sérelmei minden körülmények kórt orvosolandó éa azok a nagy hátrányok, melyek a nagykanizsaiakat a zalaegerszegi felszólaló bizottság működésénél élhetik, csakis egy Nagykanizsán feUllitjndó külön felszólaló bizottság esetén maradnának el. A pénzügyminiszter az érveket ugy látszik elég súlyosaknak találta, mert tegnap levélben tudatta Ujváry Géza képviselőt, hogy Nagykanizsa restére külön adófelszólalási bizottság jelállítását engedélyezte.
A pénzügyminiszter ezen intézkedése számtalan előnyhöz juttatja . nagyk.miz.nii adófizetőket s megszabadítja őket attól a veszélytől, hogy a helyi viszonyokat alaposan nem ismerő emberek állapítsák meg adó-képességüket s hogy elkerülik az esetleges ide-oda utazást, ami a kifogások bemondásánál előfordulhat.
A bizottság rendes tagjai: Elek Ernő földbirtokos, Svattits Pál liagybéf lő Bánokszent-györgyről és
tiogenrieder Frigye, gyógyszerész. Póttagok:
líj. Thttssy Imre alsórajki földbirtokos, Knottzer György takarékpénztári igazgató és
Adóm Róbert kereskedő.
— A Gazdusiigl Egyesület engedélyt kapott az fparvaaut megépítéséhez. A Zalavőrmegyei Gazdasági Egyesület «„yik legutolsó ülésén az a terv vetődött fel, hogy iparvasutak építését veszi tervbe. Erre vonatkozólag az engedély most érkezett le, amely szerint az állani Zalabaksa—Pór-szomb.it—Nova - CKŐmödér — Dobri és U.ik— Pusztaszentlászló —Pacsa vonal épitését engedélyezte. Az Alsólendva— Nagykanizsa vonatta azonban nem kapott engedélyt, mivel ezt a vonalat az állam óhajtja kiépíteni rendes nyomtávú vasúttal. Érte.illésünk szerint, a Gazdasági Egyesület legközelebbi közgyűlésén dönt az -építkezés megkezdése (elől, amelyet már juniua végére, vagy julius elejére\'terveznek.
— A Koxolmaxottak Beszerzési Csoportjának kSzlcményo. Helliivjuk uok. nak a hivataloknak a megbízottjait, mfycknck Illetményei! a helybeli áüampénztá zámfejti, hogy a ruhaszövet-Jegyek átvitelért .-oiiatkozó megbeszélés végett I. ly izén c<iilörtúkón az állampénztárnál jelentkezzenek. Az elnökség.
— A xalal gyalogezred xászló-.zentclésének ünnepség© a nagy érdeklődésre való tekintettel nem a laktanya udvar ín, hanem a sporltclopen fog lefolyni. Igy tehát az ünnepségén jóval nagyobb számú közönség jelenhet meg, miért is az eddig kiadott belépőjegyeken kivfll még pár ezer Jegyet bocsát ki a rendezőség. Jegyeket naponkint lehet elő. Jegyezni május 20-áig a városháza kit tanácstermében délelőtt IS—1 óra és délután 3-5 óra közölt. Jegyekot mindenki előjegyezhet.
— Ax Url.ányok Kongregációjának műsoros extólye. A május 14. és 16 Iki ünnepély próbál nagyban folynak. Azok, akik véletlenül elleshettek valamit a próbák egyes mozzanataiból, egész meséket regélnek a gyönyörű szép virágkosztűmökről, az álom-képről stb. Az cslélyeknok fénypontját fogja tenni a helybeli zeneiskola tehetségos tanár-* nőjének tiöhm Sári úrhölgy klasszikus zongorajátéka, ami a zenekedvelőknek elsőrangú ma-élvezetet ígér. A szinrekerQIő 4 relvonásos dráma szereplői Is mind elsőrangú erők lesz-nek, kiknek előadása a műkedvelői fokot mesz-szo tul fogja szárnyalni. Részletes műsor a következő: I. Ima — az .Éji szállás Granadában- cimü dalműből Kreutzertöl, Rácz karnagy vezetésével. 2. Virágok ébredése és hó-dolala Május Királynője előtt. Álomkép. Zenéjét szerzi ld. Rácz J. kornsgy. 3. Schumann: Faschlngswsnk. Zongorán előadja Böhm Sárika úrhölgy, > helybeli Zeneiskola tanárnője. 4. Hungária keserve. Ina Szerviczky M. Irredenta költemény. 5. Fabicla. Dráma -1 felvonásban a keresztényüldözés korából. — Aki lelkének nemes élvezetet óhajt szerezni, siessen Jegyét a Teutsch drogériában biztosítani (árak ;35, 96, 16 korona), mert már eddig is óriási az érdeklődés, mivel a közönség már a múltból (udja, hogy az urleányok kongregációja mindig elsőrangút produkál. Az ünnepélyt gyönyörű plakátok . hirdetik a Teutsch drogéria, Stampf Zsigmond, Msir-könyvkereskedés és Szabó <se-mcgckcrcskcdö kirakataiban. Az előadás jegyeinél köztisztviselők kedvezményben részesülnek.
— Gyáazrovkt. Súlyos csapás érte özv. Vincxc lánosné nőUzabó iparostársunkat. Kis .leánya, Vinczc Margit 10 éves korában a vörheny áldozata lett. A kis halott temetése ma délután 5 órakor lesz . tóto- kath. temető halottasházából.
— Elfogták dr. Kaafman Lajoa "\'Jegyző lakásán.k tolvaját. Tegnap megírtuk, hogy dr. Kaufman Lajos városi aljegyző lakásába , egy óvatlan pillanatban valaki besurrant . oz egyik szekrény fiókjában lévő, mintegy 50,000 korona értékel tartalmuó ékszeres dobozt elloptak. Az esetet azonnal feljelentették a rendőrségen a a nyomozás megindult s lintiiurosan kézro is került a tettes. A nyomra egy inasgyerek hivln fel H figyelmet, aki elmondta, hogy látott azon a napon egy fiatalabb embert nz Eötvös-téren őgyelegni, oki állandóan kém lelte o házakat. A személyleírás után a rendőrség nyomra talált\' s oz egyik Kazinczy-utcai tőzsdében le is tartóztatott egy Lakatos Józaef nevü kárpitos\' legényt, aki épen el akait utazni a városból. A rendőrség .kkor fülelte le, amikor oz ékszereket tartalmazó csomagot épen l>őröndjébc csomagolta. Lakatos József kárpitos legény szegedi illetőségű s valószínűleg több rendbeli lopás ter-heli a lelkét s rendszeresen űzni a vidéki városok lakásainak fosztogatását.
1921. május 12.
— Öngyilkos lett, mórt elfogyott a pénze. Szíjártó Mihály Varasdi-ulca 17. szám alatti lakos tegnap éjjel szobája gerendájára fölakasztotta magát. Az öngyilkosra reggel találtak rá a ház lakói, amikor már halott volt. Szíjártó már két izben öngyil kossági kísérletet követett cl, azonban mindkétszer megmentették az életnek. Most azért lett öngyilkos, mert minden vagyonát elitta s nem volt miből éljen.
— Hlvatalátvétel. A Hazai Altalános Biztosító R. T. vezetését a mai nappal krom-pachi és nagyidai Gundel/ingeji Elemér ügyvezető-titkár vette át, aki legutóbb Kassán vitte az intézet ügyvezetését. Gerinces magyar magatartása folytán azonban öt is, mint igen sok felvidéki tisztviselőnket kiüldöztek régi hivatalából. Nagykanizsa egy igen szimpátikua jó magyar hivatalnokot nyert személyében.
— Javainak a vetések. Minden \'politikai kérdést tekintve i" ma m\'ndenkit legelsősorban a vetések állása érdekel legjobban. A földmivelésügyi minisztérium a napokban adta ki hivatalos jelentését, amely szerint, a legutóbbi esőzések folytán országszerte feléledtek a vetések. Az őszi buzavetésekre az április hó második felében beállott esős idő járás igen jó hatással volt s általában erőteljes fejlődésnek indultak. Az őszi rozsra az eső legtöbb helyen, különösen a szárazabb homokos vidékeken már kissé elkésve érkezett. A tavaszi árpa és a zab egyes vármegyékben a szárazságot már kezdte megsiny-leni, levélzelük kezdett erősen sárgulni, az esőzések megindulta óta azonban sokat javultak. A tengeri vetése a beállott esőzések következtében nem volt mindenütt befejezhető. A burgonya ültetése Vas, Veszprémvármegyék kivételével, mindenütt befejezést nyert. A cukorrépa és takarmányrépa vetését Vas- és Veszprémvármegyfk kivételével az egész országban befejezték s nagyrészük már jó ki is kelt. A repce fejlődésének az időjárás nem kedvezett. A kertivetemények és hüvelyesek vetése a bab kivételével legnagyobbrészt befejeztettek. A magvak a nagy szárazság miatt nehezen keltek, kelésük azon\' bi.n a bőséges esőzés hatása alolt jól megindult. A kender és len vetése részben befejeztetett, részben még folyamatban van. A legelő a hosszú esőhiány miatt erősen szenvedett, eddigi fünövésc általában gyönge s legeltetésre nem volt alkolmas, ami a jószágtartást igen megnehezitcllc. A legutóbbi esős napok hatása alatt a legelő állapota is javult.
— A Balaton áldozatai. Keszthelyi tudósítónk irjv Csütörtökön Németh Béla akadémiai tanár és Kapotsffy Béla főhadnagy, egy másik csolnakon pedig Rohonczy E. és Leiden/rost T. akadémiai hallgatók csolnakázni mentek 0 Balatonra. Messze beeveztek a partoktól, amikor hatalmas vihar keletkezett, amely mind a két csolnakot elragadta. Némelhék csolnakját a somogyi parton utasaival együtt portra vetette a vihar. Rohonczyék csolnokja szintén partra került azonban utasai nélkül. Rohonczyról és Leidenfros rói eddig semmi hir. Azt hiszik, hogy a Balaton áldozatai lettek.
— A helybeli állami polgári fia és leányiskola máius hó 21. cs 22-cn (utóbbi napon tánccal egybekötve) hongversenyt rendez a Polgári-Egylet nagytermében, mely alkalommal a Vadrózsa cimu énekes tündéri daljáték, zenekar kísérete mellett is szinre kerül. A daljáték szövegét irta : Váradi Antal, zenéjét szerzi Poldim Ede, zenekarra alkalmazta ér a betéteket irta Kelting Ferenc polg. isk. tanár Helyárak: Páholy 250 K, karzati páholy 160 K. fcJső hely 40 K, .második hely 30 K, harmadik hely 20 K, belépőjegy 10 K. Jegyek a polgári iskola igazgatói irodájában válthatók naponkint délelőtt. Kezdete este félnyolc órakor. Az előodás megkezdése után az ajtók zárva lesznek. A rendező bizottság.
zalai közlöny
—• Szállítják a gallclánereket. A
zalaegerszegi internáltak tábora az utóbbi időben igen látogatott hely. Minden oldalról hibáztatják már az internáltak jórészének további fogvatartását s legutóbb Apponyi Albert gróF is nagyon clitélőleg nyilatkozott róla s" egyenesen a bolsevizmus tenyésztőiének nevezte. Sokan vannak azonban a zalaegerszegi táborban olyanok, akiknek szaba-donbocsájtása még a bolsevizmus fekélyeínél is jobban marnak, ezek a galieiánerck. A budapesti lengyel konzulátusi titkár folyó hó 10-én az internáltak táborában járt, ahol összeírták az idegen honosokat, (galiciai zsidókat) akiket mihelyt rendben lesznek az irataik, azonnal tovább szállitanak. Ugyanakkor a táborban járt Márkus József, az amerikai szeretetadományokat szétosztó bizottság magyarországi megbízottja, aki az internáltak között 70\'gyermekruhát és cipőt, 10 férfi ruhát és cipőt osztott szét. Legkö-zelebbre ismét 150 férfi öltöny kiosztását helyezték kilátásba.
— Przcmysl várának 1916..március hó 27-én törtónt feladásakor a 24. honvéd gyaloghadosztályhoz tartozott 2., 6 , 7.. ós 8 honvéd gyalogezredek zászlóit a hősies védők földarabolták és kijelölt sié mélyek, többnyire tisztek és altisztek között szétosztották. Ezeknek becsületbeli kötelessége volt a rájuk bízott zász-lórészeket megmenteni és hazahozni. A minden sejtelmet meghaladóan hosszura nyúlt hadifogság alatt a zíszlórojtő egyének s igy az általuk rejtegetett ereklyéknek is különböző sorsa lett, A háborúnak minden eddigitől eltérő körülmények közt történt befejozése, egyrészről az orosz fogadalom, másrészről Magyarország forradalmi megszállása és felosztása még fokozták amaz eshetőségek számát, amelyek a megmontőket és ereklyéiket érhették. A m. kir. haditörténelmi levéltár és muzeumhoz eddig beérkezett zászló-részek a nevezett ezredek zászlóinak aránylag csekély részét teszik ki, a beszolgdltotók által küldött Jelentések pedig a megmcntéssol megbízott társaikról, vagy a náluk lévő zászlórészek-ről nagyon hiányosak. Felszólítom a leszerelt tartalékos lisztekot, leszerelt altiszteket és legénységet, hogy a nevezett ezredek zászlóira és azok megmentéire vonatkozó adataikat egyenesen a M. kir. Hadiliírténelmi Lovéltár és Múzeum muzeumi csoportjának (Budapest, I., Bécsi kapu tér 4., II emelet) levelezőlapon irjrtk meg, illetve a náluk lévő ziszlórészcket szolgáltassák be. Megjegyezletik, hogy a zászlómcritők honvédelmi miniszteri dicséretben és a muzeum részétől ama szép kitüntetésben részesülnek, hogy nevük és arcképük a megmentett zászlórész mellett és a nyilvános katalógusbon is megörökíttetik. Zalavármegyei katonai parancsnokság.
— Hatásági rézgálic kiosztás. Felhívjuk a szőlőbirtokosokat, hogy üzemünk által a részükre előirányzott rézgálic mennyiséget legkésőbb folyó hó 12 ikiég okvetlenül átvegyék, mert ellenkező esetben igényüket elvesztik. A rézgálic ára kilogrammonként 40 korona. — Közellátási Üzemek.
_ A cirkusz és a Világmozgó. Két dudás egy csárdában nem fér meg. Pláne nem Nagykanizsán, ahol ugy is olyan kevés a dudásokat hallgató publikum. így tortént, hogy ildozócsütőrtökön n cirkusz és a Világ-mozgó között összekülömbőzés történt, mivel u Világ két fővárosi művészt szerződtetett s azt kívánta a cirkusztól, hogy ezen a napon ne tartson előadást. A cirkusz igazgatósága ebbe az egyezménybe nem ment bele. pláne akkor nem, amikor a Vll^gmozgó 3000, majd 1500 korona fájdalomdíjat kívánt a cirkusztól A Világ a rendőrség utján akarta a cirkuszt erre az egyezségre kényszeríteni, azonban olap nem volt, amely szcr.nt kívánsága jogos lenne s a rendőrség sem intézkedhetett. A Világ nem nyugodott azonban bele « helyzetbe, a bírósághoz vitte az ügyet s tovább követelte az 1500 K fájdalomdíj^. Tegnap délelőtt volt a törvényszéken az ügyben a tárgyalás, amikor is a tanuk kihallgatása után a biróság elvetette a Világ-mozgó-követelését. Czája János cirkuszlgaz-gató kijelentette, hogy a kérdéses 1500 koronát jótékonycélra szívesen fel.fogja ajánlani.
— Koncz János hegedűművész f.
hó 18-iki hangversenyére a jegyek Szerb Ernő könyvkereskedésében előjegyezhetők.
— Kóbor Jancsi Jntalomjátéka. A Circus Colosseum ma este tartja bucsuelő-adását, mely egyszersmind a közkedvelt és kitűnő Jancsi bohócnak a jutalomjátéka is. Az előadáson a circus gárdája a legnagyszerűbb atrakcióival szerepel és Jancsi bohóc legújabb nótáit énekli. A két hétig nagy sikerrel működő circus Nagykanizsáról Zolo-egerszegre megy.
(x) Méhészeti cikkek, országos egyesületi, N\'eiser- és amerikai kaptárok, kerclléc 1 méter 2 korona, 130 cm. 3 kor. darabja, távkapocs 100 drb. 18 kor., műlép kilója 400 korona, arcvédő, Hanemannrács, füstölők stb. Sajáttermésü akácméz I kg. 90 kor., sajál-termésű virágmáz 1 kg. 80 kor. Szabó Antal méhészeti eszközök raktára, Nagykanizsa.
(x) Egész finom női mouselln harisnyák minden színben párja 50 koron áért kaphatók Schvarcz Dezső cégnél Főutca.
KözgrzdrsAg
Badacsonyi Rézporgyár Tapolcán.
Az elmúlt években nemcsak a Balatonvidékén, hanem országszerte veszedelmesen fellépett a lisztharmat és elpusztította a várt bortermés legnagyobb részét. A kirt moguk a szőlőbirtokosok és szőlősgazdák is milkár-dokra becsülik.
Minden szőlősgazda szívesen elkövetett volna mindent, hogy a gazdagon hozott termését megmentse. De teljesen tanácstalanul állt a veszéllyel szemben. Sokan kísérleteztek, sokféle jónak gondolt szert megpróbál-tak, de semmi eredménnyel. A sok munkáltatás! költséget is hiába áldozták.
Azonban mégis akadt, akinek- kísérletei eredményre vezettek. Keszler Zoltán tanító tapolcai lakosnak sikerült szőlőjét és még néhány kísérletezésre átengedett szőlőt teljesen megmenteni. Ezek az általa kezelt szőlők, mint oázisok tűntek ki a többi szőlők között. Atyjának, elhalt idős Keszler Gyulának — ki még életében a szőlészet terén nagy érdemeket sifcrzett — feltalált rézkénporával több éven át kísérletezett, oly magas réztar-talmu rézkénport készített, mellyel egyszeri, fürtporozási eljárássol a fürtökön élőskődö lisztharmat gombáit elpusztította.
Szőlősgazdáinknak sajnos, már a múltban tapasztalniok kellett, hogy e kegyetlen betegség lisztharmat fOdium Tuckeri) nemcsak a Tűrt bogyóit, hanem a levélnyeleket és egyéb zöld részeket is támadja, fejlődését akadályozza, rövid néhány cv multán magot a tőkét is elpuszütja. Keszler Zoltánnak ezen szabadalmazott és a Földmivelésügyi M. Kir. Minisztérium által „Badacsdnyi Rézpor" néven forgalomba hozni engedélyezett védő anyaga 25 százalék rézvegyületet tartalmaz, így a többi hasonló védőszercket hatékonyságában összehasonlíthatatlanul messze túlszárnyalja annál is inkább, mert oly.nnytra abszolút finomságú, hogy egyszerű ráporo-zássul nemcsak a fül töket, hanem n tőke egyéb zöld részeit is teljesen megóvja ugy u lisztharmat, valamint a peronospora ellen.
A „Badacsonyi Rézkénpor"-t a Bala tonmelléki Takarékpénztár" kebelében alakult „Badacsonyi Rézporgyár" alkalmi egyesu-sülés állítja elő ós hozza forgalomba. -
A szőlőbirtokosok és szőlősgazdák ineg ez év folyamán a „Badacsonyi Rézkénport^ használhatják, amennyiben a gyár mar cpulo (élben van és a jövő hó első feleben nagyobb mennyiség áll rendelkezésükre.
Anyagra előjegyzéseket a Balatonmcl-léki Takarékpénztár elfogad. ■ y ..
Tekintettel a nagy érdeklődésre, ajánlatos a szőlősgazdáknak az előjegyzéseket máris megtenni, mert. az előjegyzés sorrendjében fogja a .Badacsonyi Rézkénpor" a rendeléseket kielégíteni! ____
Parádés kocsis Nagykanizsára azonnal felvétetik. Cím a kiadóban.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. mijus 12.
5zigriszt László
Ingatlanok gyors közuetitése Zrínyi mifclós-utca 33. sz., I. em.
Birtokbérleteket keresek 100—1000 holdig felszereléssel és nnélkÜI.
Eladó házak a város különböző részében minden nagyságban elfoglalható 1 a k ásókkal.
Eladó kisbirtok Nagykanizsa közelében 17 holdas igen jó épületekkel.
Eladói jóforgalmu vidéki vendéglő, szálloda 6 holdas szőlőbirtok vidéken, \'/, rét a városban, telkek.
45903 40594 | 40599 41592 41593
44077 44102 | 44124 44142 44155
hárommilliót, kettőmilliót, egymilliót
nyciKct Ön jó koronnkban ■ fant ajánlóit oixtily-sorsjegyek egyjkévoj. Tessék vál*siú«l t» áronnál megrendelni. HIv. árak: 1, 96 K, \'/, 48 K; ■/, 24 K. Haxás kordoto májai 10.
Deák ét dr. Ordódy bankháza
m. kir. osxúl>»or*jiiík Walánudtúhelyc Budapoit, Arnnykóx-u. 3.
Szolgai, vagy hasonló állást keres gyermek nélküli nős fiatalember. Ciir.e: Simon József, Attila-utca 18. sz. 2588
Értesítés.
Van szerencsénk a n. é. közönség szíves tudomására hozni, tekintettel a hosszú háború itthagyott nehézségeire, hogy halálozás esetén
temetkezési vállalatunkat
saját érdekükben felkeresni szíveskedjenek, ahol a legkedvezőbb feltételekben * részesítjük. Egyszerű polgári temetélt \'már
ÍOOO koronáért
rendezünk. — Raktáron tartunk
érc, kemény éa puhafa koporsókat
Saját gyártmányú szemfedők 50%-al olcsóbban nagy választékban kaphatók.
213V \' Tisztelettel
Horváth ós Herjavecz
temetkezési vállalkozók, Eötvö.-tér 2. Kitűnő izű és zamatu
óbor 18 korona, njbor 24 korona.
Kapható Ungár Henrik borpincéjében, Szemere-utca 2. szám alatt, 5 litertől feljebb.
Frissteavaj
korlátlan mennyiségben minden nap
Gyenesnél
Táblaolaj literje .... 96 kor. Friss termésű rizs kgr.-ja 28 kor.
Értesítési
Van szerencsém a n. é. kttainség szíves tudomására hozni, hogy a Fő-ut 15. szám
^ kávéház- és éttermet
a mai nappal átvettem s azt szombaton, f. hó 14 én disznótoros vacsorával megnyitom.
Abonnens.-ket ebéd- ós vacsorára elfogadok. Naponta tízórai zóna és oz6onna-kávé a legolcsóbb áron kapható. Kitűnő boroki Szives látogatást kér kitűnő tisztelettel OSZKÓ JÁNOS
Rármiféle batik munkák, u m. selyem lámpaernyők, zongoratakarók, asztalterítők, párnatetők, divatzsebkendók, férfi és női nyakkendők, kalap és ruhadiszek művészi kivitelben ugy magánosok, mint viszont-elárusitók részére megrendelhetők. Egész ruhákhoz, valamint ruhadiszekhez való anyagok bntikolását is elvállalja.
Kisfaludy Sándor-utca 17/a., II. em.
Hilhoffer sorsjegye nyeri
Három millió nyerhető az uj
terv szerinti osztálysorsjátékban. Vásároljon tehát sorsjegyet
milhoffer Kálmán
főeldrusitóndl Zrínyi Miklós-utca 42. szám,
mert ott nyerték eddig Nagykanizsán a legnagyobb főnyereményt 400.000 K, továbbá a 80.000, 70.000, 60.000, 25.000, 20.000 K és még számos külön-féle nyereményt.
Húzás május 19-én és 21-én.
Pl sorsjegyek hluolalos ára : egész 96 korona, fél 48 korona, negyed 24 kor., nyolcad 12 korona.
Rendkívül olcsó árak
Fehér női vászon cipő, angol M ^fjQ
Fehér nSi fél cipő* svájci, bír- U CCft
sarokkal.......» 30U
Gyermek fehér, mngas, bőr- U Qfifl
talpsarokkal, 26-29 számig « «"U
Gyermek fehér, magas, bőr- V QQH
talpsarokkal, 30-35 s;ámig 1
Gyermek kivágott, fehér, angol 1/ QfiG áru, 24—27 számig ... " "O
Gyermek kivágott, fehér, angol II QQE
áru, 28 -34 számig . . . •» «««
Bebé vászon cipő, bőrtalp- ti 0 0 n
_ sarokkal ....... I« "U
Gyermek-, női- és íéríi-cipőkben nagy választék.
Szandálok 30—43 számig leszállított árban. Svájci szürke és Drap vászon cipő minden számban K 500
Szabó Sándor cipőáruháza
Nagykanizsa, Városházpalota.
Értesítési
Értesítjük Nagykanizsa város és vidéke n. ó közönségét, tjogy saját műhelyünkben készitOnk mérték szerint gyapjúszövetből
2855 K-tól 3500 K-ig
uri
divatőltönyöKet.
Továbbá raktárunkon levő saját készítményt! férfi- és fiuöltönyö-ket olcsón kiárusítjuk. Külön vigytiizlitó üzem. Teiefon 3f8.
Szíves pártfogást kér
Dunántuli Ruhaáruház
Erzsébet-tér 20. szám. 5182
□oaoaoaoDoaoooDaoDoaoaaoonao
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzcfíntézet
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
Kiadóhivat telefon, 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 18.
OODOOODPDO OOOO ODOOÖOOOOOOOOO
Nyomatott a laptulaidonosok i Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
60 Ik évfolyam_Nagykanizsa, 192!. május 13. Péntek
107. arám
ZALAI K0ZL0NY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Ssctfcoutóség és kiadóhivatal: Pő-ut 13. az.
i Iotonuban-tclofon 78. ■
Megjelenik mindig kora röggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
HKLBLÓSSZERKESZTÓ:
BODROGKŐZY ZOLTÁN
Blöftxetéal ár*k:
Egé« évre 400 K. Fétévri 200 K. Negyed-évre 100 K. Egy hóra 35 K. Egyes tUm in 2 K
A nemzetgyűlés egyhetes szünete.
Zákány Gyula az internáltakról, békéről, a királykérdésről és a A Ház nyolc
Budapest, május 12. Rakovszky István elnök 11 órakor nyitja meg a nemzetgyűlés mai ülését. Folytatják n költségvetés javaslatának vitáját, melynek során elsőnek Zpkány Gyula szólal fel.
Felszólalásában a kormány kivételes intézkedését teszi szóvá, valamint a rendeletekkel való kormányzást és ennek keretében a szabadságvesztés büntetésének azt az uj fajtáját, amelyet internálásnak hivnak. A rendeletekkel való kormányzás kifejezetten alkotmány ellenes és nem vezet a jogrend megszilárdítására. Ez a módszer merőben alkotmányellenes és jogrendellenes. A szabadságvesztést csak törvényes uton és törvényesen lefolytatott eljárás alapján lehet kimondani. Azt a munkásember!, azt, akit a forradalom politikailag rettentő dilemma elé állított és Ítélőképességét túlhaladta, nem lehet felelősségre vonni azért, mert nehéz helyzetében támogatta a forradalmat. Nem egyeseket, hanem az egész forradalmat kellene felelősségre vonni. A forradalom bűnöseinek felelősségre vonása csak törvényes uton, törvényes eljárás lefolytatása után történhetik.
Figyelmébe ajánlja a képviselőháznak azon internáltak helyzetét, akiknél alapos vizsgálat, sőt hivatalos ügyészségi megállapítás szögezi le a tévedés fennforgását. Elképzelhető-e, hogy ezek az internáltak az elszenvedett igazságtalanságok után hajlandók lesznek-e bele illeszkedni a mai kurzusba. Ezért azok felelősek, akik a kormányzat birtokában vannak. Elmond ezután egy konkrét esetet, hogy valakit Debrecenből egyszerű feljelentésre internáltak és hosszú hónapok után derült ki, hogy a bíróság ugyanazon vád alól egy alkalommal már felmentette, most azonban e vád alapján bezárták.
Windischgrátz Lajos herceg: Nem foglalkozik a költségvetés vitájával, mert a pénzügyminiszter kilátásba helyezte, hogy rövid időn belül ujabb, részletes költségvetést terjeszt a Ház elé. A pénzügyminiszter rendkívüli ügyességgel és szaktudással igyekszik az ország pénzügyeit rendezni. A múltban óriási összegeket adtak ki, anélkül, hogy megszavazták volna. Ezekért az összegekért most felelni-kell. Valutánk értéke csakis az államgazdaság realitásától függ. Ennek elérésére két módszer lehetséges.. Az egyik egy nagyszabású külföldi kölcsön felvétele, a másik az ország terményeinek a világpiacon való értékesítése.
— A maga részéről is kénytelen megállapítani, hogy a jóvátételi bizottsággal való végleges megállapodás előtt bármilyen vég-
— Windischgrátz a társadalmi külföld bizalmatlanságáról. — órás ülései.
leges pénzügyi berendezkedés tökéletesen lehetetlen. Távol áll tőle a jelenlegi kormány támadása, sőt bizalommal viseltetik a kormány iránt és beszéde annak a magyar szolidaritásnak elérését célozza, melynek létrejötte nélkül sem külpolitikát, sem belpolitikát helyesen folytatni nem lehet. A kommün, után folytatott kormányzat legnagyobb hibája az volt, ami a régi kormányzati rendszerben volt, tudniillik a tényleges hibáknak elhomályo-sitása és a belső bajok befelé való leplezése.
— Hosszas külföldi tartózkodás alatt igyekezett kikutatni azokat az okokat, amelyek miatt az antant ujabban elhidegült tőlünk. Az első ok az volt, hogy a magyar kormány a francia kormánnyal és általában Franciaországgal beható tárgyalásokat folytatott a francia orientálódás céljából és a tárgyalások eredménytelenek maradtak. A másik ok, hogy a kormány hívatlan és felelőtlen német elemekkel folytatott tárgyalásokat.
— Az egyes osztályok közti békét és társadalmi egyetértést ez ideig nem lehetett megteremteni. Egyet leszögez, mint külföldi tapasztalatot és maga is azt vallja, hogy nálunk fehér terror nem volt és nincs is. Egyes kilengések, ellenforradalmi akciók voltak, de ennek dacára ez időszerint Közép-európában mi vagyunk az egyetlen állam, ahol legnagyobb a vagyon- és életbiztonság.
— Majd beS7él a királykérdésről. A királykérdés igaz ki van kapcsolva, de azért lehet szólni róla, mert hiszen ő nem megoldani, hanem beszélni akar róla. Ne áltassuk magunkat. Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy ezt a kérdést megoldja, mert a trón betöltése tekintetében az antantnak egy parancsszcrü álláspontja van és pedig az, hogy aki a magyar trónra ül, annak előro is lo kell mondani minden területi integritásról. Szeretné látni azt a legitimista királyt, aki az integritásról lemon dana és a koronázási esküt nem tartaná meg. Az antant ezen állásfoglalása minden esetre hatalmasan erősíti a szent korona tanát, amely jelenti Kárpátoktól az Adriáig terjedő nemzeti szuverenitást. A költségvetés javaslatát elfogadja.
Utána az elnök napirend során azt indítványozza, hogy a Ház legközelebbi ülését május 20-án tartsa, amelynek napirendjén fog szerepelni a költségvétés tárgyalása és a nyolc órás ülésekre vonatkozó indítvány.
Ugton Gábor megemlíti, hogy a költségvetés ellen eddig két ellenzéki képviselő szólalt fel. Kettő van még feliratkozva, ellenben n kormányzópártból 40 nél többen je-
lentkeztek szólásra, tehát nem az ellenzék, hanem a kormányzópárt részéről folyik a szóáradat. Ha a többség 8 órás ülést akar, akkor ne tekintsék az ellenzék részéről ok-vetetlenkedésnek, ha a Ház határozatképességét és tanácskozási képességét állandóan fel akarja tenni.
Bcrky Gyula: Hozzájárul az elnök napirendi indítványához. A nyolc órás ülésre azért van szükség, mert 4 órás ülés alatt kevés az idő arra, hogy az ellenzék beszéljen.
Elnök szavazásra teszi fel a kérdést. Az elnöki indítványt nagy többséggel elfogadják.
Ülés vége délután fél 3 órakor. —
Az olcsóbb gabona.
Budapest, május 19. Az utóbbi napokban több nagyobb fővárosi gabonakereskedő céghez -vidéki nagy gazdaságoktól ajánlat érkezett, melyben az idei termést ajánlják fel. Azoknak a horibilis gabonaáraknak, melyekről legutóbb t^cszóltck, ezekben az ajánlatokban már nyoma sincs Az 1500—1800 K helyett a nagy gazdaságok gabonájuk métermázsáját 000—1000 K ért ajánlják fel. A több 100 K-ra rugó árdifferencia az első hatása a szabadforgalomnak.
A politikai helyzet.
Budapest, május 12. Mihályfy helyettes államtitkár vezetésével most kezdik meg a belügyminisztériumban a választói jog tőrvényjavaslatának előkészítő munkálatát. A javailat alapelveit ma még senki nem ismeri, az illetékes minisztériumokban minden információt megtagadnak.
Ma egy heti szünetre megy a Ház. A A szünet alatt politikai körökben nagyszabású eseményeket várnak, különösen a kereszténypárt körében észlelhető mozgalom, ahol a párt szabadkirályválasztó tagjai mozgolódnak, mely a párt életében meglepetést hozhat.
Egy osztrák kém-mérnök.
Budapest, május 12. Az osztrák nemzetgyűlésen dr. Schur) nagynémet képviselő " interpellációt terjesztett a kormányhoz, melyben előadja, hogy Winecke Oszkár mérnököt, amikor Nyugatmagyarországba utazott, a magyar hatóságok letartóztatták azért, mert bőröndjében olyan röpiratokat találtak, melyek Magyarországtól való elszakadásra izgattak. Azóta több hónap telt el és a mérnök még mindig internálva van. Dr. Schurf azt kérdi a kormánytól, hogy hajlandó-e a mérnök szabadonbocsátása érdekében a szükséges lépésekét a magyar kormánynál megtenni.
Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában,
Ámen.
ZALAI KOZLUNY
1921. május 13.
Az internálások körül
Budapest, május 12. Bethlen István mi-nisztesclnök ma fentjárt a kisgazdapártban és ott sokáig elbeszélgetett, majd távozóban nyilatkozott az internálások fenntartásáról.
A miniszterelnök állásfoglalása o kép-viselők között határozott meglepetést keltett. Ezt azzal magyarázzák, hogy amikor Bethlen miniszterelnök a belügyminiszterrel\' felülvizsgálta a zalaegerszegi internálási tábort, arról győződött meg, hogy az internáltak egyharmadrésze olyanokból került ki, kik a komrrfün szolgálatában állottak, vagy pedig tényleg nemzetközi kalandorok és nem tudják igazolni tulajdonképeni állampolgárságukat. A kormány már régen mindent elkövetett, hogy e gyanús internáltak tulajdonképeni állampolgárságát megállapítsa, azonban a budapesti szövetségközi missziók közül egyik sem volt hajlandó ezeket a maga állampolgárának elismerni. Az internáltok között ezenkívül sok a kommunista, aki még ma is kommunistának vallja magát és az államnak kötelessége, hogy ezeket Őrizet alatt tartsa, mert a miniszterelnök szerint a bolsevista veszedelem még nem szűnt meg és nincs is jel arra, hogy megszűnjék. A miniszterelnök fejtegetéseivel szemben a képviselők előadják, hogy meg kell a közvéleményt nyugtatni és ezéit az összes parlamenti pártokból egy bizottságot kellene alakítani, mely lemenne Egerszegre és a helyzetet megvizsgálná.
A japán-amerikai viszony fordulata.
Washington, május 12. A japán trónörökös európai és amerikai uton. van, hogy az idegen államokban bemutatkozzék. Ennek kapcsán a japán császár, a mikádó levelet intézett Hardinghox, az Egyesölt Államok elnökéhez, melyet a trónörökös adott át. A mikádó a levélben ozt\'kívánja, hogy a két ország mielőbb hidalja át a politikai ellentéteket és az elnököt barátságosan meghívja Japánba. A levél az egész világ diplomáciájában nagy feltűnést kelt, mert nemcsak az évtizedes Amerika-Japán közötti versengést vezeti le, hanem a világbéke megteremtésének is jelentékeny szolgálatot tesz.
A korona Zürichben -
Budapest, május 12. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (nyitáskor) 285, osztrák korona: 1*30, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1 04 szantim.
TŐZSDE.
Badapsst, május 12.
Valataplao: Napokon 700, Font 700. Uv* —, Dollár 205, francU, frank 17Í6, Un*ycl uiuka 27, Márk* 3(50, Lirm 1000, Osxtrík 41, Kub«l 70, Ut 3<J0,
Szokol 310, Svájci frank--, Korocudinár Öl6, Frank-
dinár --, Holland forint —, Bécsi Stflsctés--.
Értékek : M»xyar Ilitől 1655, Oixtrik Hitel Haui 645, Jcitiiog *70, UMámilok. 770, KerokoUa*
8*°* — —. Magyar-OUíi--, Bcocüni 3650, Dra»ch«
4360, Általános síin 4000, Siásxvnri 1650, Salgótarjáni
4060, Urikányl 2700, Rima 1750, Schlick--, Cuttmann
-—. Na»Ul 7460, DanJca 3750, Klotild 2600, MaRyw
C**0* -, Adria 3800, Atlanták* 30*6, Királyi--,
Bo«yák A*rár 052. Llpták Phöbtu 650, VawacKy.l VUUmos 1000. GímU* 1100, Konkordla 1725.
— PUnköadi hangverseny a sétatéren. Pünkösd vasárnapján és hétfőjén a zalai gyalogezred újjászervezett zenekara a sétatéren nagy hangversenyt tart. A zenekar ezalkalommal először lép a zalai gyalogezred kebelében nevelt zenészekkel a nyilvánosság elé. Elsőrangú programjuk előreláthatólag nagyszámú hallgatóságot vonz a sétatérre. A hangverseny mind a két nap délután 5—7-ig lesz. Felnőtteknek 6 s gyermekeknek 4 K belépődíj mellett.
Nagy kisgazda gyűlés Kaposváron.
Nagyatádi Szabó István miniszter a legfontosabb kérdésekről, — „Rosszkor kerültek a kisgazdák a dunaparti palotába;" — Ha mi nem szedjük be az adót, beszedi az antant. — Aránylag nálunk legkisebb az adó. — A nagy uradalmak földben fizetik a vagyon-váltságot* — „A munkások is magyarok....M —- Ha nem adják be a gabonát, Amerikából hozunk.
Kaposvárról jelentik: Megírtuk, hogy nagyatádi Szabó István földmlvelésiigyl miniszter folyó hó 11-én, nagyszámú kisgazdapárti képviselő . kíséretében kapos-várra utazott, ahol a kisgazdák nagy népgyűlést tartottak. Tudósítónk Jelentése szerint a népgyűlésen hihetetlen számban 1 ílentek meg Somogy vármegye kisgazdái. Ember ember hátán szorongott, amikor a kisgazdák kltöró éljenzése közepette mondotta el beszédét nagyatádi Szabó István miniszter, a somogyi kisgazdák büszkesége és az egész ország főldmlves- és kisgazda-társadalmának reprezentánsa.
Nem politikai tüntetés,
nem népgyűlés cz a hatalmas összejövetel — kezdte beszédét Szabó István miniszter — hanem csak annak a megmutatása, hogy qg itt összegyűltek kiküldöttjei azoknak az ezreknek, százezreknek, akik ennek az országnak gerincét teszik, akik törekvésükben mindiga haza, a közős nemzeti s mindig a jobblét érdekét tartották szem előtt. A bizalom alapján jöttek ide. otthagyva a munkát. Ez a tömeges megjelenés bizonyítéka annak, hogy nincs igazuk a vádaskodóknak, akik már szerettek volna éket verni a kisgazdák tömör falai közé, azonban szerencsére az ö kisgazda testvéreik nem hagyták magukat megtéveszteni, nem hittek a rágalmaknak s ezért köszönetet mond nekik.
Produkálni éa termelni.
Majd fejtegette az állam rettenetes helyzetét, amely miatt nekünk és kormányunknak nem lehet többé o pénzt szórni, hanem produkálni és termelni kell, hogy megfizethessük a régi adósságainkat. Nagy dicsősége ennek a népnek — mondotta — hogy bennünket a dunaparti palotába küldött és miniszteri bársonyszékbe juttatott, de rosszkor kerültünk oda, amikor tele vagyunk adóssággal. Ezután általános figyelem közepette
az adóról
szólva megcml\'tette a panaszokat és zugó helyeslés közben jelentette ki, hogy mi igazságos adókivetést akarunk. Németország példájára hivatkozva kifejti, hogy mint a háboiu vesztettjeinek nekünk is fizetnünk kell. S ha mi nem szedjük be az adót, akkor jön az antant, amely még többet elvesz, mint magunk. Itt, ebben a kicsiny országban, amelyet magnak tartunk meg, hogy a többit is visszaszerezhessük, nekünk meg kell élnünk a magunk munkájából. Nem kell lázadozni az adókivetés ellen. Bár sok panaszról hallott, kijelenti, hogy az orvoslás megkezdődött.
A fináncok plncekutatáal
jogát erősen kritizálja. Hosszasan foglalkozott adórendszerünk hibáival s kijelentette, hogy minden panaszt meghallgat, azokat felülbírálja s szabályozni fogja a fentforgó látszólagos rendszertelenségeket. Hangoztatta, hogy a kormányban azt a kötelességét telje-siti, arai az ország érdekében leginkább kívánatos. Megnyugtatta hallgatóságát afelől, hogy az összes európai államok közt, aránylag még nálunk van a legkisebb adózás. Meg-
ígérte, , hogy ha nálunk a bor ára leesik, az adóját is leszállítják. Többszőr ismételte : nem azért jött ide, hogy kellemeseket mondjon hallgatóságának, hanem hogy tájékoztasson a valóság felől. Ha adósságainkat nem tudjuk fizetni, akkor az antant ráteszi a kez£t adóinkra. Ha pénzünk értékét nem tudjuk megjavítani, soha nem birjuk kifizetni adósságainkat. A franciáké győztes állam s olt mégis négyszeres boradót fizetnek a mienkéhez képest. A hadisarc elengedését csak ugy birjuk elérni, ha kimutatjuk az antantnak, hogy kimerítettük az adófizetés végső lehetőségeit is. Mert különben milliárdokat követelnek tőlünk aranyban. Ha pedig ezt nem fizetjük, ide jön az antant, megszállat irigy szomszédainkkal és kitől-kitöl elveszi azt, amit itt talál. Akinek lelkiismerete van, nem kívánhatja a kisgazdakormánytól, hogy elengedje az adókat. Nekünk a pillanatnyi dicsőségért nem szabad feláldoznunk az egész országot. Vannak, akik azt állítják, hogy a megszállott részeken jobb dolguk van a kisembereknek, mert ott jobban osztják a földet. De\' ez csak politika, hogy a megszállók később a megerősödött kisembereknek jobban megfoghassák a nyakát. Nekünk szenvednünk kell ezért az országért, hogy megmenthessük.
A földbirtokreformról
szólva bejelentette, hogy megvan a tételes tőrvény és következik a végrehajtás. E törvénnyel a régi kinai fal át van törve és lehetővé vált, hogy a nép fiai becsületes uton és nem kommunista módon hozzájuthassanak az őket joggal megillető földhöz. Hegedűs pénzügyminiszterrel ugy tervezi a vagyonváltságot, hogy a nagy uradalmak tulajdonosai földben adják le. Ha cz még a nyáron megtörténik, akkor már az ősszel nem a földbirtokossal, hanem az állammal áll szemben az igénylő. Pénzünk értéktelensége sokáig késleltetett bennünket. Épület-fánkat, szenünket dvették a. csehek. Ezért nem tudunk téglát égetni. Dc kitartó munkával ezen is segithetünk.
A rekvlráláaról
és a maximálásról is beszélt. A jelenlegi kormány el van rá szánva, hogy a gabona szabadforgalmát feltétlen meg fogja valósitani. Erről majd képviselőtársai fognak itt beszélni. Majd az adógabona ügyeivel foglalkozik. Frappánsul vágott vissza a miniszter egy közbeszólónak, ki elégedetlenkedő hangot hallatott. „Könnyű kiabálni annak, aki nem felelős — mondotta a miniszter — de ha jön egy felfordulás és a munkások ezrei ellenünk támadnak, akkor én vagyok a felelős. „/! munkások is magyarok és most minden magyarnak össze kell fogni, csak ugy menthetjük meg az országot /" Az ellátatlanok élelmezésére vonatkozólag ezt mondta: „Nekünk feltétlenül gabonát kell kapnunk, rögtőn az idei cséplés után, sőt gondoskodnunk kell, hogy az egészet megkapja az állam, mert két évi tapasztalat megmutatta, hogy később már hasztalan igyekszünk biztosítani a közellátás szükségleteit." Kifejti, hogy napokig vitatkoztak már ezen és az ezzel összefüggő
1921. május 13.
ZALAI KÖZLÖNY
kérdéseken és orra kéri kisgazdatársait, hogy ne essenek abba a hibába, amivel őt magát is gyakran szeretik megvádolni, hogy t. i. a kisgazdaérdekek védelmében egyoldalúan jár C1 a többi társadalmi osztályok rovására. Helyeslés zugj£fel szavaira, mikor kijelenti, hogy csépléskor világjorgalmi áron veszik ál a gabonát a termelőtől.
Az állatárak esése.
Foglalkozott az állatárak olcsóbbodásával. Hibáztatta, hogy a gazdáknál nincs meg az a kitartás, ami,az iparosoknál és a kereskedőknél észlelhető. A kisgazdák versengve vettek állató* akkor, mikor magas volt az ár és piacra vetik jószágaikat akkor, mikor beállt az olcsóbbodás, hogy még jobban leverjék saját maguk az árakat a kínálattal. Érinti a határzárt és az állatkivitelt, melyre abban a formában volt szükség, ahogy ő megvalósította. Figyelmezteti a gazdákat, ne számítsanak .arra, hogy a buza mostani 1300 koronás és a rozs 1000 koronás ára emelkedni fog. Akinek készlete van, adja oda ezen az áron az államnak. Ha nem adja oda, Amerikából hozatunk* Megmagyarázza, hogy a 15 százalékos őrlési vámból a tizen felüli 5 kilót netn a malmok keresik, hanem ez is a közellátás céljaira megy, amelyet, ha leütnének, amint a gazdák kivánják 10 százalékra, akkor a gazdáktól kétszerannyi terményt kellene elvenni a kőzszükséglct pótlására. Hála Istennek, a pénzügyminiszter már nem tud több adónemet kitalálni, de még lesz az 1 százalékos ipari forgalmi adó és a 3 százalékos állatforgalmi adó. Egy közbekiáltásra, mely igy hangzott: „Azt is mi fizetjük I" gyönyörűen fejti ki, hogy a kisgazda társadalom az ország törzse, gerince, ennek kell a terheket viselnie, mert viszont igy tartja meg az ország ügyeinek intézéséhez való jogát is. Munkára, türelemre, kitartásra inti hiveit és Isten áldását kéri a kisgazdákra és a nemzetre. (Harsány éljenzés és taps.)
SPORT.
Budapesti Torna Club pünkösdi
vendégjátéka.
A nagykanizsai sportegyesületek a pünkösdi ünnepekre megnyerték a fővárosi első osztályú csapatai közül az elsők közt szereplők BTC. teljes bajnok csapatát. A fővárosi csapat pünkösd vasárnapján a VAC-cal mérkőzik, pünkösd hétfőjén pedig az NTE. csapatával. A mérkőzések iránt, melyen a magyar football sport kitűnő reprezentánsai iskola játékot fognak bemutatni, városszerte óriási az érdeklődés.
Megyei atlétikai verseny.
Nagy atlétikai verseny van előkészítés alatt. A vármegyei testnevelési bizottság, a mull évben Zalaegerszegen tartott sikeres versenyt, f. évi junius esetleg julius havában megismétli de szélesebb keretekben. A verseny színhelye Keszthely, miután az ottani járási bizottság a rendezés nagy munkáját magára vállalta. Reméljük, hogy a vármegye területén működő egyesületek, katonai alakulatok, tanintézetek nagy számban vesznek részt. A győztetek érmeket és dijakat kapnak. A verseny érdekessége az először rendezendő marathoni futás, Sömeg—Keszthely közti mintegy 40 kmteres utón- Egyébb szokott számokon kivül a kézigránát, gerej-vetés, rud ugrás (magas és távol) szerepelnek a tervezetben, —
— Helyreigazítás. Lapunk tegnapi számában a zalai gyalogezred zászlószentelé-sének ünnepsége cimü hírűnkbe tévesen került be a jegyek előjegyezhetésének ideje. Mint értesülünk, jegyeket ugyanis (táponként egész május 20-ig a városháza kistanácstermében délelőtt 9—11 és délután 12—1 óra közt lehet előjcgyeztetnl.
— Dr. Szekeres Józaef állapota. Dr. Szekeres József, a nagykanizsai keresztény társadalom egyik népszerű s vezető tagja, már hetek óta súlyos betegségben fekszik. Állapota ingadozó. Egyik nap javul, a másik nap visszaesik. Tegnapelőtt orvosi tanácsra Budapestre utazott, ahol gyógykezelteti magát.
— A Déllvasut vasárnapi vonatközlekedése. Folyó hó 15-tól, vasárnaptól kezdve a Délivasut összes meg nem szállt ma gyár vonalain, igy a Nagykanizsa—budapesti, Nagykanizsa— wícncrneustadti és Nagykanizsa .—babócsni vonalakon is vasArnaponkint az eddigi teljes hétköznapi forgalpm vétetik fel. Ugyanezen naptól kozdvo vasárnaponkint ellenben nem közlekedik Budapesttől—Sopronig ós hétfőn Soprontól—Budapestig a balatoni „D" vonat.
— Az Urleányok Kongregációjának műsoros estélyei iránt városszerte nagy az érdeklődés, A műsor minden egyes pontja elsőrangút igér. Az álmok gyönyörű világába fog ringatni a virágok ébredése és hódolata Május királynője előtt. Liliomok, tulipánok, rózsák és nefelejcsek elevenednek meg a színpadon, bájos urleányok képében. A mü-
\' sor másik pontja Hungária keserve, lelkes irredenta hangulatot fog kiváltani. A 4 felvonásos dráma, Fubiola tartalomdus fehérdarab. A díszletek egészen ujak s rendkívül ízlésesek lesznek. A díszletek Mágics Jenő ur tervei szerint készülnek. A táncokat Czoczekné úrhölgy tanitja nagy hozzáértéssel. Aki a pünkösdi ünnepekre nemes élvezetet akar lelkének nyújtani, el ne mulassza jegyét már előre biztosítani a Teutsch drogériában. .A jegyek árai: a szombati estélyre 35, 25, 15 korona, a vasárnapi estélyre 20, 15, 10 kor. A szombati estélyre a köztisztviselők kedvezményes árban vehetik jegyeiket. Szombaton este pont 8 órakor kezdődik az estély s az egyes számok alatt senki sem lesz a terembe bebocsátva. Ezért pontos megjelenést kérünk. Mindkét este teljes műsor.
— Az uzsorabiróság Ítéletei. A nagykanizsai törvényszék, mint uzsorabiróság tegnap több tejárdrágitásban hozott ítéletet. Hajdú Ferenené kiskanizsai lakóst azért, mert a tej literjét 10 koronáért árulta 2QQ0 korona pénzbüntetésre, Ferencz Győző nagykanizsai kereskedőt, aki a tej literjét 8 koronáért árulta 1500 korona pénzbüntetésre Ítélte. Ugyancsak tegnap tárgyalta az uzsorabiróság Vaszicsek Lipót zalasrentbalázsi és Sípos Ottó zalaszentmihályi tejkereskedők tejdrági-tási ügyét, akik a kettőjük közt fenálló konkurencia miatt a tejet szállítóktól a napi áron jóval felül vásárolták, csakhogy mindegyik a maga számára megnyerje a tejszálli-tókat. A bíróság ezért árdrágítás vétsége miatt Vaszicsek Lipótot 14 napi fogházra és 5000 korona pénzbüntetésre, Sipos Ottót 2500 korona pénzbüntetésre, valamint a szállítókat, Dominkó József, Csiszár József, Kiss József és Dominkó István pölőskefői •akosokat 600—600 korona pénzbüntetésre Ítélte, mint akik az árdrágítást elősegítették.
— Az Ipartestületi Dalárda e hó
13 án, pénteken este 8 órakor ónekpróbát tart.
(x) Esküvő. Kiss Jenő folyó hó 16-én, pünkösd vasárnapján délután 4. órakor vezeti oltárhoz Feldhoffer Idus urleányt a szombathelyi Szent Domonkos-rendi zárda kápolnájában.
— Hírek a főgimnázium cserkészcsapatából. Ez a hét sok örömet hozott a főgimnázium törekvő kis cserkészeinek táborába. Először is nemeslelkü adakozók anyagilag segítették elő munkáját. Így br. Inkey József, meglátogatva az .Otthont", 1000 koronát adott át a csapat céljaira s ma egy úrinő ismeretlenül küldött 1.00 K-t s itt említjük meg, hogy a veszprémi püspök ur Őfőméltósága és dr. Simon György kanonok ur még húsvétkor adtak át nagyobb összegeket a szegénysorsu cserkészfiuk felszerelésére (400 és 500 kor.) Egy szép álma is valóra vált az ifjú leventéknek a mai napon. Mikor á vezetőség aggodalommal fontolgatta a tervezett zászló több ezer koronás költségvetéseit, nagylelkű emberek minden gondot elsimítottak egyszerre homlokukról. Bobest Mátyás ezredes egy csinos és szép selyemzászlóval ajándékozta meg a csapatot s oly szeretettel és kedvességgel adta át, mintha ő is átérezte volna azt a boldogságot, melyet e nerrtes tényével a fiatalságnak szerzett. Nagy hálával tartoznak a cserkészek e zászló megszerzéséért és a velük szemben szintén nagy megértést tanúsító Takács Elemér századosnak is. Fogadják az összes jóttevők hálaképen a csorkészfiuk gyermeki ázivének meleg köszönetét. A fiuk harmadik nagy öröme a szép májusi idő. Pünkösdhétfőn 16-án ki Is vonul a csapat uj zászlójával a szabadba s délután a sánci erdő bejáratánál szívesen látja vendégül a megértő közönséget és énekszámokkal, cserkész- .és hadijátékokkal, szavalatokkal, tréfás énekekkel s egyéb mutatványokkal kívánja vendégeit szórakoztatni. Főzés kinn lesz, a közönségnek nem kell uzsonnát hoznia. Belépődíj nem lesz s csak az elérusilásból befolyó tiszta hasznot fordítják a csapat céljaira; épp ezért a büfféhez küldendő minden adományt hétfő 10 óráig s leghálásabban fogadunk.- .
— Rombol a divatőrület. Az aranyborjut imádók társasága egy másik hamis Istent ültetett még a trónusra. Nemcsak Lucullus üli orgiáit, de a divat bálványa olyan állapotokat teremt, melyek egyenest veszélyeztetik a társadalmi és gazdasági egyensúly lengését, mely úgyis csak már hajszálon, függ. Húsz-harmincezer koronás ruhák, 5000 koronás kalapok, 3000 koronás cipők, 100—200.000 koronás ékszerek stb: a mérföldjelzői a divat-bálvány tobzódásának. — Azonban nem az volna a legfőbb baj, hogy hadimilliomosaink a luxus bálványának áldozzák vagyonukat, hanem az, hogy divat-jár-ványukkál megmételyezik az egész társadalmat. Úgyszólván mindenki rabja lett a divat szenvedélyének. Nem akar senki ruházkodásban a másik mögött maradni. Az igények ott növekednek arányban a legveszedelmesebben, ahol azokhoz az anyagi jólét, vagy jövedelem a legkevésbbé van meg. A többszörös milliomosokat utánozzák a milliomosok, azokat azpk, akiknek néhány százezrük van, emezeket pedig, akiknek százezren-: alul van s végűi ezeket azok, akik csak fixfizetés-ből élnek. A legkisebb fixfizetésü viszont nem tud, illetve nem akar takarója szerint nyújtózkodni, ép,"oly divatos cipőben és ruházatban akar járni, mint az, aki könnyű szerrel győzi. A divat-bálvány tehát az igényeket nagyra neveli, elégedetlenséget és ki nem elégíthető vágyakat ébreszt.
(x)-Méhészeti cikkek, orázágos egyesületi, Neiser- ós amerikai kaptárak, kcretléc 1 méter 2 korona, 130 cm.\' 3 kor. darabja, távkapocs 100 drb 18 kor., műlép kilója 400 korona, arcvédő, Hanemannrács, füstölők stb. SajáUermésü akácméz 1 kg. 90 kor., saját-termésű virágméz 1 kg. 80 kor. Száb\'ó Antal méhészeti eszközök raktára, Nagykanizsa.
ZALA
1921. május 13.
Apró hirdetések.
Glgg. nagyon elegáns, kilünó lószerszámmal cgydlt el.ijó a BogenricJer-házban.
Komplett hálló eladó Csengery-u 67.
Kerccscnyvldékl kitűnő ujbor 30 ós 40 kor., obor 2-t korona lil.renkint utcán ál Uudás korcsma Magyar-utca.
Vennék kisebb családi házat két
szobával, hozzátartozó mellékhelyiségekkel, lehetőleg istállóval. Ajánlatot kérek Gesslcr Ujos, Csengery-ut 65. szám alá küldeni.
Eladó helyben 20 családból álló méhes kaplárakban és kasokban, méhházzal, teljesen uj Qres hármas kaptárait és keretekkel együtt Cím a kiadóban.
Helyi rayon képviselőt
ftlszerkereskedőknél, nórlnberglstáknál, bír»-tóknél jól bevezeteti, agilis és szorgalmas urat keres étsírcnáü versenyképes készítményei számára uj vegyészeti gyár. — Referenciákkal felszerelt szíves ajánlatok: „Nem cipőkrém" jeligére a .Győri Hírlap" kiadóhivatalába Győr, küldendők.
Értesítés!
Van szerencsém a n. é. közönség szíves tudomására hozni, hogy a Pő-ut 15. az.
kávéház- és éttermet
levő
a mai nappal átvettem s azt szombaton, f. hó 14-én disznótoros vacsorával megnyitom.
Abonncnseket ebéd- és vacsorára elfogadok. Naponta tízórai zóna ós ozsonnakávé a legolcsób áron kapható. KltQnő borok!
Szivcs látogatást kér kitűnő tisztelettel OSZKÓ JÁNOS mm kává.
5zigriszt László
ingatlanok gyors hözuetitése Zrinyi fnifelós-utca 33. sz., I. em.
Birtokbérleteket keresek 100—1000 holdig felszereléssel és anélkül.
Eladó házak a vAros külónhOző részében minden nagys&gban elfoglalható lakásokkal.
Eladó kisbirtok Nagykanizsa közelében 17 holdas igen jó épületekkel.
Eladói joforgalmu vidéki vendéglő, szálloda 0 holdas szőlőbirtok vidéken, •/» ft varosban, telkek.
Milhoffer sorsjegye nyer!
Három millió nyerhető az uj
tervszerinti osztálysorsjátékban. Vásároljon tehát sorsjegyet
milhoffer Kálmán
főeldrusitóndl Zrínyi Miklós-utca 42. szám,
mert ott nyerték eddig Nagykanizsán a legnagyobb főnyereményt 400.000 K, továbbá a 80.000, 70.000, 60.000, 25.000, 20.000 K és meg számos külön-» féle nyereményt. —j—\'
Húzás május 19-én és 21-én.
H sorsjegyek hiualolos óra: ogéMx 96 korona, fél 48 koronu, negyed 24 kor., nyolcad 12 korona.
Világhírű
Háromszor nagyobb termést |
dtcü köoyv, faftlcoa müm«llíkl<»íl.
G .zdákn.ik nélkülözhetetlen 1
M<9rtrii!el}>tl4*itfrkr>i!£u4!XAlt AY G£ZA.n)r.f6h<rc«giuri> $ <4lnl MMet 1. Il.i4apr«l. IX.. KOsraktArxiUa 10., he--na* I sjlB.«tt kUM "JJ W.l.trtt Ml^tt n K-íri tmtyerUt\'^f.í E
00 000 000 QQQ 000 03
Hussátor megnyitás.
Értesítem a t. vevőközönséget, hogy folyó hó 14-étől. szombattól piaci sátramban |obbmtnóségü marha- és borjúhus árusítását
Tisztelettel SPIEGEL VIKTOR 0000000000000000
M~ Elsőrendű kátránylomcx, "M
virágacél kaszák,
kapák, ásók, keritésfonatok, összeg, Sazdnaágl cikkek, zománcozott edények legjutányosabban kaphatók:
raktárában
Nagykanizsán, Kazinczy-utca 4. sz. \'
Ha nyerni akar,
ne felejtsen cl szerencse számú osztálysorsjegyet venni a HIRSCHLER tőzsdés és osztálysorsjegy főelárusitónál,
hol a lefolyt játékban i* nyerlek számos kisebb és n 80000 koronás tflnycreményt.
Siivukahüvety«k, sitvark.p.rl/olr, ailvamipkik, kípedapok, levélpapírok, jiUrkkáityik p.tcyUn íi
iic.ta,i*n te,. Hircí-hlí»i- ""Jíixn ciAfiyöKbbca» i iirbcnier.lle(clhrt5 >«,.
Fö-ut. „Korom-szállada épOlitébio.
Rendkívül olcsó árak
Fehér női vászon cipő, angol ^JgQ
Fehér női fél cipő, svájci, bőr- 1/ CCfJ
sarokkal . . ..... & ÖÖU
Gyermek felicr, magas, bür- U OCR
talpsarokkal, 26-29 számig " ÚCu
Gyermek fehér, magas, bőr- V O Jj 1]
tolpsarokkal, 30 -35 arámig ■> UÖU
Gyermek kivágott, fehtr, angol U OQfi
áru. 24-27 számig . . ,. ■> töt)
Gyermek kivágott, fehér, angol II OOC
áru, 28—34 számig ..." «««
Bebé vászon cipő,- bőrtalp- U OOfl
sarokkal.......tOU
Gyermek-, női- és férfi-cipőkben uagy választék.
Szandálok 30-43 számig leszállított árban. Svájci szürke és Drap vászon Cipő minden számban K 500
Szabó Sándor cipőáruháza
Nagykanizsa, Városházpalota.
Kertmeg-nyitás!
Értesítem a n. é. közönségei, hogy kerthelyiségemet folyó hó 14-én, szombaton este megnyitom.
Esténkint budapesti Koczé zenekara hangversenyez. _ Elsórendü hűsítő Italok. — Leszállítóit árak. Számos látogatást kér
Deutsch Lajos
az Arany Szarvas kávéház ttt-i bárlője.
Hornyos zsindely,
hódfarkú zsindely, faltégla, alagcsövek azonnal szállíthatók hivatalos árak mellett. Használt zalndelydeazka kapható:
ELSŐ SZOMBATHELYI GÓZTÉBLABYÍB E T.
adnoooDononoaonDonoaoaQOQDao
ZALAI ÉSllARMATI
Konyvnyomda — Kőnyvkötéazet — Vonalzóíntézet
telefon: 117.
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
Hiiivat telefon, 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
noooaoooűQ aaaa oaoaooooooooQo
Nyomatott a luplulaidonoaok : Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában. ~
60 Ik évfolviiin
_NngyknnlT.sn, 1921. niAjus M. Szombnt
I0S. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SsakMiKWg t* kfcJéUvsUlt F<J-ut 13. >i.
. laUrozbto-UUfoo Ü --
Megjelenik mindig kor* röggel
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
FKLKLÓSSZERKESZTÓ:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Blőftsctést árak > RfMi ívre 400 K. FWm 200 K. Stgyrí. irt* 100 K. Egy Mrs SS K. Efírt* ttim in 2 K
Batthyány XTívadar — Z\\aza Istvánról, a Nemzett ranáceról és Kunfí Zöígmondról.
A Tisza pör tegnapi letárgyalása.
Elnök: Nem lehetett félni, hogy Tisxa
Budapest, május 13. A Tisza-bünügy mai főtárgyalását Gadó elnök 11 órakor nyilja meg. Folytatják Batthyányi Tivadar gróf kihallgatását. Egynéhány jelentéktelen kérdés után elnök felhivja Hűttnert, hogy nyi-latkoxzék Girtler főhadnagy elhalálozásáról.
Hüttner elmondja, hogy Girtler főhadnagyot felségárulás és zendülés címén tartóztatták le Siófokon. A főhadnagy azonban meg akart s/ökni. Ekkor lőttek utána és a golyók által okozott sebeibe halt bele.
Friedrich: Ezt az ügyet csak tőlem lehet megtudni teljesen hiven. Tőlem mindent, meg lehet tudni.
Elnök nem engedi meg, hogy Friedrich erről egyelőre beszéljen. Majd Batthyányihoz intéz kérdést, hogy folytassa beszédjét.
Batthyányi a régi politikusokról beszél. Majd azt mondja, sok politikus van, aki most szerepet játszik és aki részt vett azokban a mozgalmakban, melyeket most annyira elitéinek. Ezután arról beszél, hogy a régi politikusok miért álltak félre. Azt mondja, hogy közéletünk legkiválóbb alakjai olyan nemzetségi politikát folytattak, melyről belátták, hogy ennek az ellenkezőjét kellett volna alkalmazni és ezért félre kellett \'állni az alakulásnál.
Elnök: Mbst mindenki konccdálja, hogy Tisza volt az, aki ellenezte a háborút. O volt az, aki nemcsak a magyar falvakat és városokat, hanem a hazánk hálátlan ruténjeit és tötjait sem engedte kifosztani, amikor arról volt szó, hogy ax oroszok előtt megnyissák a határokat.
Batthyányi: Tisza István 191-l-ben, abban a minisztertanácsban, amely n belgrádi demarchot elhaláioztn, ellenezte n háborút, de a közvéleményt arról nem tudatták.
Elnök: Ha akkor állott volna félre, nem jelentett volna még nagyobb Nzcrcncsét-lenséget ?
Batthyányi: Hite, ha Tisza Ferenc József előtt kijelentette volna, hogy a háborúért nem vállalja a felelősséget — a demarchc nem ment volna cl.
. Elnök: Tisza tehát akkor olyan gyűlöletes egyén volt. hogy a gyilkosságot ezért követték el?
Batthyányi : Nem szivesen felelek. De a közvélemény előtt onnyira bűnös volt, hogy « egészen biztos.
Elnök: Tanú urnák nem volt tudomása valamilyen ellenforradalmi mozgalomról a
Szent Imre Collégiumban ? \' Batthyányi: Mint bclügyminis/lcr mindennap hallottam ellenforradalomról.
áll ezeknek az ellenforradalmi mozgalmaknak az <lén ?
Batthyányi: Bárcsak állt volna I De különben ellenforradalmi mozgalom ? A polgárság kényelmes volt.
Friedrich : Gyáva.
Batthyányi: Amikor fegyvert adtunk a kezébe, mindenki államtitkár akart lenni, de puska nem kellett a kezükbe. Igy került mások kezébe a puska és ezek lettek a bolsevizmus proklamáló!. Mikor Kun Béla megjőlt Oroszországból és értesültem arról, hogy nagy pénzeket hozott msgával, le akartam őket tartóztatni. Az előmunkálatokat megtettem és a minisztertanácson akartam közölni a letartóztatást. Mielőtt én előálltam volna tervemmel, felállott Kunfi és kijelentelte, hogy találkozott Kun Bélával, akit a szociáldemokrata-párt megbízásából biztosított, hogy nem en-gedi letartóztatni. Ezek után nem tettem semmit. Állítom, hogy sajnos, minden egye* alkalommal megkésve tettünk meg mindent. Ha angolok és franciák\' megszállották volna Budapestet, ugy sohasem lett volna itt proletárdiktatúra.
Fényes: Tudja cxellenciád, l»ogy a Nemzeti Tanácsban Tisxa személyéről alig volt szó, ellenben Windischgrfitzbcn látla a Károlyi-kormány legfőbb akadályát.
Batthyányi: Igaz, Tisza személye már akkor nem volt aktuális, fontoa, de Windisch-grátzé igen.
Fényes: Tehát ugyebár, mi nem láttuk a Nemzeti Tanács politikájának megakadályozását benne.
Batthyányi: Nem is akadályozott volna meg bennünket.
Elnök: Tehát volt szó arról, hogy a nemzeti irányzatot megoldják rövidesen?
Ifatthyányi: A Károlyi féle politikai alakulás tisztán a nemzeti politika nevében lörtént.
Polónyi: Ennek köszönhető, hogy nemzeti munkapárt testületileg jelentkezett a Nemzeti Tanácsnál felvételre.
Batthyányi: Ebben a formában nem emlékszik, de bizonyos, hogy a munkapárt feloszlott és elhatározta — ha jól emlékszik Tisza indítványára — hogy támogatni kdl a Károlyi-kormányt.
Ezután Salutintzky dr. védőügyvéd in téz Batthyányihoz kérdéseket, mire elnök a tárgyalást berekeszti és folytatását holnapra halasztotta,
Csonka Magyarország — nem ország, Egész Magyarország: mennyország /
A politika eseménye!.
Bizalmas megbeszélés. Budapest, május 14. Politikai körökben már napok óta beszélik, hogy Gömbös Gyula a kereszténypárt több tagjával politikai megbeszélést folytat. Ezek a megbeszélések azonban Haller István passzivitása következtében nem lépték tul a bizalmas megbeszélés keretét. Ily megbeszélés folyt tegnap este a késő esti órákban is, melyen a kereszténypártból: Frűhwirth Mátyás, Gerencsér István, Szűcs Dezső és Legeza Pál, a kisgazdák közül Gömbös és még egy\' nemzetgyűlési képviselő vettek részt. A mozgalom kezdeményezői előtt az a cél lebeg, hogy a két pártot lehetőleg egyesit se és közöttük a királykérdésben kapcsolatot teremtsen.
A mozik ügye. Rubinek Istvánnak n mozik ügyében mondott felszólalása a pártban mindenütt nagy feltűnést keltett. Ennek hatása alatt felkérték, hogy előterjesztéseit Írásban terjessze az intéző bizottság elé.
Egységes ügyrend. A tegnapi esti értekedetet megelőzőleg nagyatádi Szabó Istvánnál bizalmas értekezlet volt, melyen Rubinek Gyula azt javasolta, hogy a párt egységének biztositására kötelező statútumokat és ügyrendet készítsen, mely gyorsabbá és fegyelmezettebbé tonné a párt összetételét. A pártnak két szabálytervezet áll rendelkezésérc: az egyiket örj/y Imre készítette, a másikat Kovács J. István. Valószínűleg a két tervezet egybevetéséből készül el az uj ügyrend, melytől a párt egysége várható. Ugyancsak most mond le Mayer János kőzélelmcrési miniszter a párt elnökségéről, mert hogy miniszter lett. Utódaivá Rubinek Gyulát és Gál Gasztont emlegetik. A párt egységének biztosítása céljából azonban a továbbiakig ax intéző bizottság mai összetételében helyén marad.
A nemzetgyűlés programja.
A költségvetés vitája közben beavatott körök szerint kisebb javaslatokra is sor kerül. A költségvetés második vitája után, hogy milyeo törvényjavaslatot terjeszt a kormány a Ház elé, ma még nem tudni. Általában azt hiszik, hogy ax uj válasxtói jog javaslata kerül sorra. Ex azonban junius előtt nem igen várhatő.
Mennyit követelnek az utódállamok az Osztrák-Magyar Bank aranykészletéből.
Bécs, május 13. Az Osztrák-Magyar Bank felszámolói és az utódállamok képviselői közt megkezdőitek a tárgyalások. Az utódállamoknak azon követelése ügyében, hogy a bank aranykészletéből 50 millió arafty korona kiszolgáltatását követelik — az érdemleges tárgyalások május 19-én kezdődnek.
MpU KÖZLUNY
1921. május 14.
Take Joneicu Erdélyről.
London, május 13. A Times tudósítója beszélgetést folytatott Tnke Joncscu miniszterrel, aki Erdélwfil t következőket mondotta : — -Az erdélyi románok iól érzik magukat, a magyarok kevésbbé, de ez annak a következménye, hogy eddig ők voltak uralmon, most áronban nem. A magyarok nem tudnak belenyugodni a megváltoztathatatlan helyzetbe és még mindig ideiglenesnek tekintik a helyzetet. Pártatlanságunkat mi sem bi-zonyilja jobban, minthogy a magyar és szász iskolákat ma sem zártuk be a kolozsvári egyetem kivételével. A magyar egyházi embereket ugy fizetjük, mint a románokat, több magyar újság jelenik meg, mint román; a bíróságon is több a magyar, mint a román. A vasutasok több mint 90 százaléka magyar.
— Magyarországtól tényleg vettünk eí mozdonyokat és vagonokat, de csak azok fejében, melyeket a német és osztrák-magyar hadsereg az invázió alkalmával elhurcolt. Ezek közül sok rongált állapotban volt, ezeket azonban kijovittattuk. A trianoni béke elismeri ehhez a zsákmányhoz való jogunkat és egy nemzetközi biróság fogja majd megálla* pitani, hogy van-e ehhez jogunk vagy nincs.
Az S. H. S. alkotmányáról szóló törvényjavaslat
Belgrád, május 13. Az alkotmányozó gyűlés tegnapi ülését az uj alkotmány alapelveinek megvitatására szentelték. A javaslatot általánosságban 227 szavazattal 93 ellenében elfogadták. A szavazás eredményét politikai körökben a kormány nagy győzelmének tartják.
Belgrád, május 13. Az alkotmányról szóló törvényjavaslat -főbb vonásai ezek :
A Szerb-Horvnt— Szlovén állam alkotmányos, parlamentáris és örökösödési monarchia. Törvényhozó testülete egy kamarás, amelyet általános, közvetlen éa titkos szavazással minden évben megújít. A király fel-osz athatja , kamarát, de a feloszlatásról szóló rendeletet volamennyi miniszternek alá kell írni. A király nevezi ki a köztisztviselőket. O a parancsnoka a szárazföldi és lengén haderőnek. Támadás esetén ő üzen hadat. A hadüzenethez a többi esetben a parlament hozzájárulása szükséges. A király köt szer-"^iftfzl? , ^\'Al\'amokkal, de . parlament ratifikálásának fentartása mellett. A király . parlament felhatalmazása nélkül nem lehet más lUlamnak a feje. A királyi hatalmat csak a teleifis miniszter ellenjegyzése mellett gyakorolhatja.
Népszavazás utján dSnt Ausztria • Németországhoz való csatlakozásra.
Bécs, május 13. Az osztrák nemzeti ta-nács tegnap elfogadta a törvényjavaslatot, melyben a kormány felhatalmazást kap, hogy népszavazás utján állapíts, meg az oszágníí Németországhoz való csatlakozás kérdésben elfoglalt álláspontját. A törvény azzal igyekszik a kibúvást tompítani, hogy nem állatja meg az időpontot, hogy mikor hajtsa végre a kormány a népszavazást. A salzburgi pár-L°t \'iSr\'í\'nbe a kormány kényes
hegeiét és ragaszkodnak ahhoz, hogy május 29-én népszavazás utján megtudják a larto-
TŐZSDE.
Bodapaat, miju, 13.
vttw, -, Gizella ,30Cli KonkorJU 19S0. "
Dr. Hegedys György kilépett a kisgazdapártból.
l\'egaap levélben jelentette be a pártnak, kilépését,
(Saját tudósítónktól) Pír nappal ezelólt jelentette a Zalai Közlöny, hogy dr. Hegedűs György, a lclenyel kerület nemzetgyűlési képviselője elha ározla a klsga 7dspárlfcélvalókllépését.l)r.t//e^«/űs képviselő most elhatározását valóra Is váltotta, amennyiben legnap eslc levélben jelentette be a kisgazdapárt vezetőségének a pártból való kilépéséi. A kilépésre vonatkozólag munkatársunknak alkalma voll Dr. Hegedűs Cyörgy képviselővel Nagykanizsáról való • elutazása elölt beszélgetési folytatni, aki Igy nyilatkozott:
— Még a mai nap folyamán levélben bejelentem a kisgazdapártból való kilépésemet. Kilépésemre az késztet, hogy lel akarom magam szabadítani a pártkö-lelékeklől és mini pártonkívüli akarjk harcolni a kisgazdák és elsősorban a falu érdekelért. A kisgazdapárt ugyanis nem harcol eléggé sení a kisgazda-, sem a keresztény érdekekért. A pártban a harcos szellem ellanyhult. Veszedelmesen huzó dik a házhelyek és kishaszonbérletek, valamint a földbirtokreform végrehajtásának keresztülvitele. Ezenkívül a párt nem védi meg eléggé a lalu érdekelt.
— Kilépésemmel azonban kisgazdagondolkozásom nem vállozolt meg, csupán a korlálokat akarom lerázni. Izlg-vérlg kisgazda voltam és vagyok. Arról szó sem lehet, hogy belépjek az ellenzékbe.
Dr. Hegedűs György képvls;lő ezulán még elmondta, hogy a kisgazdapártból való kilépését választókerületének már tudomására hozta, amely a kilépését örömmel vette tudomásul.
— A polgármesteri szék átvétele.
Ma délelőtt fontos aktus szinhelye a városháza. Dr. Sabián Gyula polgármester ma délelőtt foglalja el a polgármesteri székel, amely alkaloranul jelen lesz Kolbenschlag Béla vármegyei alispán is. A hivataláladás egyszerű, közvetlen formák közöli fog végbemenni.
— Szakfelügyelő a polgári lakó-
Iákban. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Csonkamagyarország területén a polgári Iskolák tanulmányi előmenetelének ellenőrzésére szakfelügyelőket nevezett ki. Zalavármegye területére Metzing L«jo\\ a győri áll. polg. isk. igazgatója kapott megbizást.
— A mezőgazdasági egyeztető bizottság tagjai. Az alispán a nagykanizsai mezőgazdasági egyeztető bizottság togjait most nevezte kl és a város polgármesterét tegnap értesitctle erről. Rendes lagokul Sanvéber Józsefet, Ptander Györgyöt, Major Jánosi is Németh Jánost; póttagokul: Crósz Ferencet, Gábor Bruncsics Györgyöt, Vellák Györgyöt és Sasviri Jánost nevezte\'ki.
— Áthelyezés. Módly István detektívet n szombathelyi kerületi rendőrfőkapitány Nagykanizsáról Szombathelyre helyezte át.
— Házasság. Horváth József hírlapíró kollégánk, a Vasvármegye belső munkatársa csütörtökön háznssígol kötött Almacher Ellussal Szombathelyen.
— Három uj körjegyzőség n vármegyében Zalavármegye közgyűlése a sümegi járásban három uj körjegyzőséget alakitolt Dabronc, Óhid és Sömrgcsehi székhellyel. A sümegcsehi körjegyzőséghez tartozik .a bazsi körjegyzőségből kikapcsolt Sü-m^csehi és a kisgörbőibő! kikapcsolt Döb-rőce. A dabrond körjegyzőséghez tartozik Dabronc, Znlaerdőd és Hetyefő. Óhld önálló jegyzőség lett, minthogy nagyközség lett.
— A szabadforgalom érdekében. Somogyvármegyo kisgazdái Tankovils János kisgazdapárti képviselő előterjesztésére az alábbi határozati Jovaslatot fogadták el: .Somogy-megyc kisgazdái az összes mezőgazdasági termények belföldön való teljes szabadforgalmának azonnali helyreállítását kövelelik. Nemcsak az átvételi ár szüntetendő meg, hanem a szabad vásárlás és a szállítási Igazolványok nélküli szállítás is megengedendő, vagyis belföldön minden forgalmi korlátozás megszüntetendő. A malmokat szintén fel kell szabadítani minden szabályozás alól, viszont mogtiltandó nekik a hagyományos 10 százalék vámnak minden túllépése. Szigorúan meg kel] akadályozni minden oly, liami} adatok alapján folyó Izgatást, mely a városi közönséget a termelők ellon hangolja. Az u. n. ellátatlanok száma sokkal kevesebb, mint ahogy azt beállítani szokták és szabad forgalom mellett ozok ellátása sokkal célszerűbb és jutányosabb lesz.\' Emo határozati javaslatot felküldték a kormányhoz.
— Ai Urleányok kongregációja ma esto 8 órakor tartja első műsoros estélyét. P. Pintér, a kongregáció prézese, fáradtságot nem ismerő buzgósággal vezette a próbákat, csakhogy igazi műélvezetet tudjon nyújtani ama megértő publikumnak, mely a kongregáció estélyeit megjelenésével megtiszteli. Jegyek még ma is kaphatók a Teutsch drogériában és este a Polgári Egyletben a pénztárnál. A vasárnapi estély kezdete pont fél 8 óra. Boncz Sári középiskolai rajztanárnő művészi műsorokat festett, melyek a pénztárnál éa a rendezőknél kaphatók. Pontos megjelenést kérünk, mert a kiirt Időben az estély megkezdődik.
— Nagy tornaünnep a gimnáziumban. Ivancsics tornatanár kiváló és odaadó vezetése mellett már hetek óta készül a főgimnázium ifjúsága a ma délutáni tornavizs-gára. Akik figyelemmel akarják kisérni gyermekeik testi nevelését is, amely a főgimnáziumban a legjobb kezekben van, azok a ma délutáni tornaünnepségen nem csak kiváló élvezetben részülnek, hanem meggyőződhetnek gyermekeik ügyességéről és testi fejlődéséről is. A lornavizsga kezdete pontosan fél 5 órakor. A közönség pontos megjelenését kérik.
— A köztisztviselők cipője. A köztisztviselők fogyasztási szövetkezeto holnap kezdi mcg.o köztisztviselők és nyugdijasok cipójegyeinek bevállását. A beváltás olyan sorrendben történik, mint az előjegyzés történt.
— Megtaposta a bika. Tóth János városi csordást a Kískanizsa község bikája tegnap kint a mezőn hátulról megtámodta, szarvával felöklözte és mikor a főidre esett megtaposta. A csordás már a hslálkapuja előtt állott, amikor hűséges pulikutyája segítségére sietett és megmentette az életnek. A kis puli ugyanis a bikára rohant, annak egyik lábába belccsimpaszkodott, amire a bika abbahagyta a szerencsétlen csordás taposását. Tóth János csordást életveszélyes sebekkel a városi közkórházba szállították.
A korona Zürichben.
Budapest, május 13. Zürichből jelentik: A mogyar korona lillása ma: (nyitáskor) 275, osztrák korona: 130, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 103 szantim.
1921. május 14.
ZALAI KÖZLÖNY
— Döntött a Kurlu a bab-árdrágítók ét nagykereskedők Ügyében.
Nagy szenzációja volt Nagykanizsának a folyó év februárjában lefolytatott uzsorabiró-siijjí tárgyalás, amikor igen előkelő és régi jóhirfl kereskedők láncosokkal és árdrágítókkal a vádlottak padján ültek. A vád szerint Blum Oszkár, U?ortmann Mór, Schif) Fülöp, Kaszter Miksa, Bettelhcim -Aladár és Mezei Adolf iparigazolvány nélkül fontos élelmicikkeknek, diónak, babnak stb. a termelőtől a fogyasztóhoz juttatásához \'nem szükséges közvetitő kereskedelmet űztek és ezáltal a közellátás érdekeit nagy mértékben veszélyeztették. Érthetőbben kifejezve : láncoltak, vagy láncosokkal manipuláltak, vagyis illegitim kereskedelmet folytattak. A tárgyalás nagy port vert fel s az elitéltek a Kúria megsemmisítő döntésében biztak. A biróság az ügydarabokat fel :s küldte helybenhagyásra. Jóhelyről nyert információnk szerint a Kúria tegnapelőtt döntött az uzsorabirósági ítéletek felöl és azokat helybenhagyta. Ez ínég a jobbik eset azonban, mert a Kúria hasonló esetekben még sulyosbitani szokta az Ítéleteket. A Kúria helybenhagyása a napokban le fog érkezni « nagykanizsai ügyészséghez s az Ítélet jogerőre emelkedik, amely szerint Blum Oszkár büntetése, mint tettestársnak hat havi börtön 1000 korona pénzbüntetés és három évi hivatalvesztés, Wortmann Móré mint tettestársé árdrágitási visszaélés vétségében három havi börtön, 5ÍX) korona pénzbüntetés és 1 évi hivatalvesztés, Schiff Fülöpé, mint tettestársé árdrágitási visszaélés vétségében 15 napi fogház, 500 korona pénzbün-tetéa éa egy évi hivatalvesztés, Kaszter Miksa büntetése 20.000 korona fő és 10.000 korona mellékbüntetés, Bettelheim Aladár büntetése 40.000 korona fő és 20.000 korona mellékbüntetés, Mezei Adolfé 15 napi fofrház, 20.000 korona pénzbüntetés éa egy éVi hivatalvesztés.
— Orgazdaság miatt emel vádat az ügyészség Tarnovitz Imre ellen. A
napokban megírtuk, hogy as ügyészség most dolgozik a vádon, amelyet emel Tarnovitz Imre bánokszentgyörgyi kocsis ellen, akinek a birtokában nagyértékű cári eredetű kincsek vannak. Az ékszereknek az értéket az aranyértéken kivül a cári eredet adja meg, ugy, hogy a kincsek felbecsülése tulajdonképen nagyon nehéz. Az ügyészségnek érthető midőn nagy fejtörést okozott, hogy milyen uton tegye meg a vádat Tarnovitz Imre ellen, aki erősen állitja, hogy az ékszereket nem rabolta, hanem egy orosz vörös katonától vásárolta. Az ügyész ugy vélekedik, hogy Tarnovitz Imre orgazdaságot követett el s ezen az uton is fogalmazta meg a vádat. Ügyvédi és birói körökben nagy érdeklődéssel várják az érdekes pör tárgyalását, ahol a vádhatóságnak előreláthatólag igen nehéz helyzete lesz a védelemmel szemben.
— Tolvaj segédjegyző. Hosszúvölgy község segédjegyzője tegnap feltörte a jegyző-ség pénztárát és onnan 1100 korona készpénzt ellopott, majd kifosztotta a jegyiőség hivatalában felállított .jegyzői átvák" per-selyét. A tolvajlás után pedig megszökött. A csendőrség körözi a segédjegyzőt.
— Maróldgot Ivott véletlenségből. Virág József hal éves kisfia tegnap délelőtt véletlenségből marólúgot Ivott. Egy poharat vett le az arztalról, melyben viz helyett marólúg volt. A kisfiú súlyos égési sebeket szenvedett. Be^zálljjotlák a közkórházba.
- A pölö.kcföl bucsu bicskázó! a törvényszék előtt. 1919. julius havában történt, hogy a pölöskefői bucsun o gelsei legények négy verekedést rendeztek és többeket megszurkáltak. Bokár Károly pölöskefői legényt Ferk János szúrta nyakon, Adorján Ferencre Simon-Csatári Ferenc és Kálmán, továbbá Kling József támadt rá. Csatári Kálmán és Kling József lefogták az öreg Adorjánt, Csatári Ferenc pedig egy tőrkéssel két helyen megszúrta, ugy, hogy Adorján sebeibe pár perc múlva meghalt. Harmadik áldozata a bucsu garázdálkodói-nak Lakatos József korcsmáros volt, akit a felbőszült, legények szintén megtámadtak és Csatári Ferenc Lakatost is súlyosan megsebesítette késével. A nagykanizsai törvényszék büntető tanácsa ma tárgyalta a bűnügyet és a késelő legények közül Ferk Jánost súlyos. ■ testi sértésért 4 hónapi fogházra, Simon-Csátári Ferencet súlyos teati sértésből származó emberölésért három évi fegyházra, Simon-Csatári Kálmánt, mint bűnsegédet egy évi bőrtönre és Kling Józsefet, aki az elkövetés napján még fiatalkorú volt, 10 hónapi fogházbüntetésre Ítélte. A törvényszék Ítélete ellen az ügyész súlyosbításért, az elitéltek pedig enyhítésért folyamodtak.
— Akinek háromheti házasság négymilliót jövedelmezett. Egy fiatalemberről szól a történet, aki hires volt arról, hogy nagyon-nagyon sok nőnek udvarolt, és soha nem akart megházasodni. De egyszer vége lesz mindennek, így vége lett az ifjur gyöngyéletének is és egy szép napon szájrólszájra járt a hir, hogy a hires ember mej-akadt, még pedig akkor, amikor már vagyoni helyzete is oda jutott, hogy nem győzte tovább. Megházasodott a fiatalember. A szép erdélyi menyasszony mellé nehéz nyomatékot is kapott a bőkezű apóstól: két millió leit.. A menyasszonyi koszorú feltűzésekor a lei a valutapiac előkelőségei kőzött sétálgatott Hét magyar koronába számították még ak kor." A fiatalember első dolga volt a hozományt beváltani. A tizennégymillió korona szerencsés tulajdonosa leírhatatlan boldogságban utazott el a jó Istentől mézeshetesek száméra teremtett kékeges vidékrí. A nász-hetek édesboros poharának- üritgetése után a lei a valutapiacon megszédült, esni kozdett, sorvadásba esett. Fiatal férjuram gondolt egyet, a hozományt ötkoronás árfolyamon visszavette, a kétmillió leit a menyecskének adta és hazaküldte az asszonyt is, a pénzt is az apósának, mondván, hogy szánom-bánom az egész házasságot. Az újból szabad legényember most négymillió korona nyereséggel a zsebében és ezer gyönyörű emlékkel a szivében néz bele a napsugaras tavaszba és folytatja tovább kalandor életét, míg egyszer odaér, ahol a kalandorok végezni szokták.
Hétfőn, pünkösd másodnapján . nyílik meg =====
Takács Sándor Polgári Egyleti vendégek
KERTHELYISÉGE.
Zóna-reggeli. Frissen csapolt s8r. Házias konyha. — Kitflnő borok. Cigányzene.
— Vívó tanfolyam. A Move átszer* vezett főosztályinak első lépése, a Move sportegylet felelevenítése. A sportnak Kanizsán alig űzött két igát akarja legelőször életre hivni, — a vívást és a tenníst. Vívó tanfolyam férfiak éa nők részére még a jövő hét folyamán megnyilik. A legférfiasabb sport iránt érdeklődők mesterekben, helyiségekben, felszerelésben minden igényüket kielégítőt találnak. Érdeklődők jelentkezzenek a Move irodában (Balthyány-u. 6. sz.) délután 4—6-ig. A sportegylet minden lépést megtett, hogy a legrövidebb időn belül a városban — egy a szükséghez képest több tennispályát állit-son fel. A tennis iránt érdeklődők kísérjék figyelemmel a Zalai Közlöny sport-rovatát s a napokban közzéteendő értesítésünkre szíveskedjenek rövid megbeszélésre összejönni.
— Hosszúvölgy község ifjúsága pünkösdvasárnap és hétfőn délután 2 órai kezdettel a Falurossza ciroü népszínművet fogja előadni, melyre az érdeklődőket ezennel meghívják. Belépődíj ülőhely 20 korona, állóhely 10 korona. Rendezöbizottság.
— Ebzárlat. A nagykanizsai állatorvosi hivatal előterjesztésére a város polgármestere veszettség mistt a mai naptól kezdődő ebzárlatot rendelt el. Az ebzirlat ideje bizonytalan.
— Megazilnik a telefon és távirat cenzúra. Budapestről Jelentik: A kormány a tegnapi minisztertanácson foglslkozott a telefon és távirat cenzúra ügyével és ugy határo-. zott, hogy a telefon és távirat cenzúrát, amely ugy a gazdasági életnek, mint a hírszolgálatnak jelentékeny akadálya, végkép megszünteti. Az érte vonatkozó rendelkezés újra megjelenik.
_ Zalaegerszegen még nem kezdték meg a pénzklcaerélést. Az egész-ország területén javában folyik a régi ezer és tizezer koronások becserélése, sőt a falvakat bujtógatjék is már a kommunisták, hogy ne fogadják el az uj kibocsójtásu pénzeket — ami aknamunkájuknak természetes következménye, mindannyiszor, amikor valamilyen irányban mételyüket belédobhatják a hiszékeny nép közé. — Most azonban tévedtek, mert országszerte nagy örömmel és szimpátiával fogadtik az uj pénzekel. Egyedül Zalaegerszeg, vármegyénk székhelye nem ismeri még az uj kibocsijtásu pénzeket, t. i. mindezideig még Egerszfgen nem kezdődött meg a pénzbecserélés.
(x) A tizennyolcadika! Konca-hangverseny n zene iránt fogékony publikumunkat feszült érdeklődésben tartja. A fővárosi lapok művészeti rovatának olvasói Koncz nevével kapcsolatban állandóan a szuperla-tivuszban tartott dicsérő jelzőkkel találkoznak. Néhány fővárosjáró kanizsai zenebarát Budapesten, Bécsben ré«ztvelt már hangversenyein s az áradozó elismerés, amellyel felőle nyilatkoznak, mindenkit a legnagyobb várakozással tölt el. A művészlelkű Balta dr. ki évek óta visszavonult a koncertdobogóról, fogja a müvészjátékot zongorán kisérni.
(«) Dlsznótóros vacsora a Marké-féle vendéglőben. A Markó-féle vendéglőben mn este nagy disznótóros vacsora lesz, mélyen leszállított borárak mellett. Számos látogatást kér Markó vendéglős.
Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek eqy isteni örök Igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában,
Amen.
ZALAI KÖ7.I.ÖNY
1921. in<j>* 14
6727/1921.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város Il-lk mező-órl kerületében elhalálozás folytán ilrese-sedés van. Felhívom mindazokat, kik mezőőri szolgálatot akarnak vállalni, jelentkezzenek május hó 16-án d. e. 10 órakor a v. tanácsteremben.
Nagykanizsán, 1921. május 12.
Polgármester, Kitűnő lzQ és zaniatu
óbor 18 korona, njbor 24 korona.
Kapható Ungár Henrik borpincéjében, Szemere-utca 2. szám alatt, 5 litertől feljebb.
--I TTgy
Értesítés!
Vnn szerencsém a n. é. közönség szíves tudomására hozni, hogy a Fő-ut 15. szám
SS kávéház- és éttermet
a mai nappal átvettem s azt szombaton, f. hó 14 én disznótoros vacsorával megnyitom.
Abonnenseket obéd- és vacsorára olfo-gadok. Naponta tízórai zóna és ozsonna-kávé a legolcsóbb «ron kapható. Kitűnő borok! Szives látogatást kér kitűnő tisztelettel OSZKÓ JÁNOS

Kertmegnyitás!
Értesítem a n. é. közönséget, hogy kerthelyiségemet f. hó 14-éu, szombaton este megnyitom.
Esténklnt budapesti Koczé zenekara hangversenyez. Elsőrendű hüsttó Italok. — Leszállított árak. Számos látogatást kér
Deutsch Lajos
az Arany Szarvas kávéház bérlője.
rendelje meg telefonon a
ZALAI KÖZLÖNY-t
Dunámul legrégibb újságját, n kereszténység szószólóját. K Megjelenik hétfő ós Ünnep utáni nap kivételével naponta korán reggel a legfrissebb hírekkel, eredeti fővárosi telefon-tudósítással. Előfizetési ára az összes vidéki lapokénál olcsóbb; helyben, reggel házhoz hordva, vidékre postai szétküldéssel egy hóra 35 K Egyes szám ára 2 korona
X Telefon 78. szám x
Pünkösdi cipővásár
Női fehér vászon fél fa-sarokkal .....
Női fehér vászon fél bőr-sarokkal -"ÍÜ^Sf" .
K
Gyermek fehér vászon félsajátkészllm. Gyermek fehér vászon léi Gyermek fehér vászon fél Gyermek fehér vászon fél Női és férfi box fűzős cipő saját készítmény, elsőrendű Ugyanaz könnyebb minőség........
ro.fl.
urokk.l
22—25 36—30 31—33 34—35
450.-800. -
400.—
450__
500.— 550— 1200. -.ia 900. -ta
Miltényi Sándor és Fia cipőüzletében, Fő-ut 2. sz.
Áldozást képek keretezését
Ízléses kivitelben legjutányosabban vállalja Schlcss Testvérek papii-kereskedese Deák-tér 10. sz. alatl
Milhoffer sorsjegye nyeri
Három millió nyerhető az aj
terv szerinti osztálysorsjátékban. Vásároljon tebAt sorsjegyet
milhoffer Kálmán
főelőcusitóndl . Zrínyi Miklós-utca 42. szám, mert ott nyerték eddig Nagykanizsán a legnagyobb főnyereményt 400.000 K, továbbá a 80.000, 70.000, 60.000, 25.000, 20.000 K és még számos külön-- féle nyereményt. ==
Húzás május 19-én és 21-én.
R sorsjegyek hluatalos ára: egé.z 96 korona, fút 48 korona, negyed 24 kor., nyolcad 12 korona.
Értesítés.
Van szerencsénk a n. é. közönség szives tudomására hozni, tekintettel a hosszú háború itthagyott nehézségeire, hogy halálozás esetén
temetkezési vállalatunkat
saját érdekükben felkeresni szi-veskedjenek, ahol a legkedvezőbb feltételekben részesítjük. Egyszerű polgári temetést nfár
lOOO koronáért
rendezünk. — Raktáron tartunk érc, kemény és puhafa koporsókat
Saját gyártmányú szemfedők 50%-al olcsóbban nagy választékban kaphatók. «sz Tisztelettel
Horváth és Herjavecz
tem.tkezé.I vállalkozók, Eötvö.-tér 2.
Rnhavarráct U(íy ny«mckc!c, mint fot-nuiittiai i aai nai,cknck jUtínyM /,„,„
elfogulnak Rákóczi uic* M. száhi alatt.
Mindig legolcsóbban vásárolhat \'J^lt
ahol óriási választékban a legfinomabb ós l^jjobb áruk kaphatók Férfi angol szövetek 140 cin. különleges
divntszinekben métere .... 550 Ií-tól 1100 K Gabardin 140 cm. női CostQinkcliue . 380 „ Tiszta gyapjú Costrimkeimék 140 cm. széles 850 „ Divat sima szövet dupla\\szélcs SSH .... 150 „ Sima és mintázott opál balisztok ^„Ví\'-i.uik.,, 120 „ Zefirek, kartonok, kanavásznak, yásznak métere 60 Oxfordok és vásznak métere........50 ..
Lflszterek, selymek, Etamlnok, mosókreppek, Eponge vásznak, felöltő és női kabátszövetek óriási választékban olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz
divata agy áruháza az „Arany Kakn."-hoz
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. szám.
Nyomatott a laptulaidoposolc: Zalai én Gyarmati könyvnyomdájában.
60 ik évfolyam
Nagykaulzsa, 1921. május 15. Vasárnap
109. szám
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
Serkentéiig í\' ki.Juhiv.ul: Fő-nt 13.
■ Inlciutb.ü-UUfoo 78.--
Megjelenik mindig kora reggel
KÖSZKRKESZTÓ:
Dr. HEQEDÜS OYÖROY
t.mt.tqj, Hprluil
PELELÓSSZERKESZTÓ:
BODROQKÖZY ZOLTÁN
BMIIsettsl árak: Eg4u <vr. 400 K. FéWrr. 900 K. Kipid. ívr. 100 K. Egy báli S» K. íffet itím la IK
A keresztényszocialisták római kongresszusa.
Huszár Károly nyilatkozata a kongresszusról.
Budapest, május 14. Ma érkezel! haza Rómából Huszár Károly, Ernst Sándor és Szabi József kereszténypárti képviselik, akik a Rómában rendezett keresztényszocialista szakszervezeti kongresszuson képviselték a magyarországi szakszervezeteket. A kongresszusról Huszár Károly Igy nyilatkozott t
— Rómában a keresztényszocialista szakszervezetek nemzetközi kongresszusán képviseltette magát Franciaország, Hollandia, Belgium, Olaszország, Ausztria, Magyarország, Spanyolország, Szerbia, Csehország és az Írek. A kongresszus főtárgya a munkásosztályt fenyegető gazdasági krizis volt. A szervezet minden erkölcsi befolyással azon van, hogy a hozzácsatlakozott, körülbelül öt millió munkás erkölcsi erejével ellensúlyozza a bolscvikick világforradalmi törekvését.
A politika eseményei.
Egységes párt.
Budapest, május 14. Az uj kormánypírt alakításával kapcsolatban ismét előtérbe nyomul a miniszterelnöknek egységes párt alakítására vonatkozó törekvése. Erről a kereszténypártban a következő vélemény alakult ki: Tény az, hogy az egységes kormánypárt alakítására meg van n hajlandóság, de a pártokkal ebben a kérdésben még hivatalos tárgyalás nem indult meg. Számítanak arra, hogy a két párt tagjai között nagy számban vannak olyanok, akik szükségesnek tartják az egységes párt megteremtését, hogy ily módon a kormányzás nyugodt menetét biztosítsák.
Hangsúlyozzák azonban, hogy formális értekezés nem volt, hanem Inkább csak egyenkint folyik a képviselők kapacitálása. A kereszténypárt egyébként ismét ujult erővel lát a szervezkedéshez és a jövőben a szervezeteit a vidéken nagy mértékben kiépíti.
Gömbös Hallcr.
Az a hir járta be a napokban a sajtót, hogy Gömbös Gyula tárgyalásokat folytat Holler Istvánnal. Erre vonatkozóing Haller ma ezeket mondotta :
— A Gömbös Gyulával folytatott tárgyalásokból egy betű sem igaz. Tudvalevő, hogy a mi pártunk volt az, amely Gömbös államtitkárságát meghiúsította és egységesen állástfoglalt Gömbös ellen és igy elképzelhetetlen az uj pártalakulás. Ami a pártból való kiválást, vagy ax uj pártalakitást Gömbössel kapcsolatban illeti, abból egy szó sem igaz.
Nagyatádi munkaterve.
Nagyatádi Szabó földmivelésügyi miniszter ma a következőkép nyilatkozott a munkaprogramjáról:
— A főldbirtokreform tető alá jutta-tása két jelentős segítséget kapott. Az egyik\' a főldbirtokrendezőbizottság, mely két héten belül megkezdi munkáját. Ugyanezen idő alatt elkészül a törvény végrehajtásának utasítása. — A mezőgazdasági munkaügyekkel ezeket mondotta: \'
_ A legutóbbi nagyszabású értekezle-
ten, mely a mezőgazdasági munkástörvény javaslatát készítette elő, elhatározást nyert, hogy ezt mielőbb a Ház elé terjesztjük. — A szabadforgalomról a miniszter ezet mondta -
— A szabadforgalom mielőbbi életbeléptetésén a legnagyobb indulattal és céltudással fogunk munkálkodni.
A gabonaellátás biztosítva van.
Mayes János közélelmezési miniszter hivatalba lépése óta szorgalmazza a gabonaforgalom szabályozását. A tervezeted a minisztertanács és a parlament elé fogja terjeszteni, de mindczidcig azok még nem készültek el. A végleges szövegezésben leszögezi majd álláspontját, amelyet azután a politikai pártok rostáján fognak keresztül bocsátani. Mayer János a közélelmezés kérdéséről ma igy nyilatkozott:
— A minisztertanács már döntött az ellátatlanok kategoriájánnk megállapításáról. Közel két millió lélek ellátásáról kell gon-doskodni. Végleges megállapítás a gabona összegyűjtés és a forgalom szabályozásáról még nincsen. Erről csak akkor lehet beszélni, ha a politikai pártok a javaslatot letárgyalják. A szabad forgalomban történő vásárlások már most folynak és már annyi megvásárolt gabonáról érkcrctl jelentés, hogy ennek birtokában az uj termésig biztosítani tudjuk a szükségletet.
Bemolák Nándor népjóléti miniszter munkásprogramjáról így nyilatkozott:
— A munkásbiztositás reformálásáról szóló törvényjavaslat mindjárt a költségvetés letárgyalása után a nemzetgyűlés elé fog kerülni. A munkásbiztositás törvényjavaslatával kapcsolatban most tárgyalok a munkaadókkal és a munkás képviseletekkel és ezeknek eredményét be kell várnom.
* — A minisztérium további programja: a gyermekvédelem-, a közegészségügyi szervezet*, a betegápolás és kórházi ügyek-, a betegápolás uj minősítése, a gyógyszertár ügy rendezése, valamint a fürdőügyről és a közsegélyezésről szóló tőrvényjavaslatok* vannak elkénité* alatt.
A Tisza-bűnűgy.
Budapest, május 14. A mai tárgyaláson igen érdekes vallomások hangzottak el Fényes Lászlóról. Hodwig Béla ezredes volt a vallomást tevő tanú, akitől Cadó elnök a következőt kérdezte:
— Milyen volt Fényes László viselkedése hazafiság szempontjából?
Tanú: Soviniszta magyar ember volt, aki mindig szem előtt tartotta a magyar érdekeket. Az ő ideálja a független polgári köztársaság volt, de szocialista nem volt sohasem. Pogány intrikár ellen sok energiát kellett kifejtenie.
Elnök: Volt különös érdeme a zsold leszállításában ?
Tanú : Ez nagy agitációs munkájába került. Fényes uj rendeletet adott ki, melyben a zsoldot egyharmadára szállította. Ebben az időben mindenki, akinek valami ügyes-bajos dolga volt, Fényest kereste feL
Elnök: Igaz e, hogy Fényes mindent elkövetett, hogy a csehek előnyomulását feltartóztassa ?
Tanú: Igaz, hogy ebben sokat tett. Sajnos, Pogány munkája ebben megakadályozta.
Elnök: Hallott-e arról, hogy Fényes összeköttetésben áll a Tisza-gyilkosokkal ?
Tanú: Nem. Engem lepett meg legjobban a dolog. Mert tudok egy esetről, amikor egy részeg parasztot agyon akartak lőni ás akkor Fényes azt mondta, hogy egy magyar embert sem szabad megyüh?lnL
fényes a következőt kérdi a tanutói:
— Tud-e arról, hogy a december 16-ik utamat a hadügyminiszter rendeletére tettem meg ?
Tanú: Ez tény.
Fényes: Emlékszik e, mit mondtam a marosvásárhelyi utamról visszatérve ?
Tanú: A legszomorúbb napja volt életemnek, amikor a Maros hidját át kellett adni.
— A dohányföldeket mentesítik a földreform aUl. Az OMGE néhány nappal ezelőtt emlékiratban kérte a pénzügyminisztert, hogy a dohánybeváltári árakat emeljo fel. Az OMGE kéréséről a pénzügyminiszter még nem döntött, azonban régi elhatározása, hogy minden tekintetben támogatja a dohánytermelést és a termelőket két nagy könnyítésben óhajtja részesíteni. így méltányolja a termelők azon érvét, hogy a nagymértékben emelkedett fuvarköltségek miaU az állam által eddig fizetett fuvarpótlék tarthatatlanul alacsony. Ezért a fu-varpótlékol a viszonyoknak megfelelően fel fogja emelni. Ezenkívül ax a terv is felmerült, hogy a dohány földeket mentesitik a földreform alól. Ez igon megnyugtatóan hatna 8 lényegesebb segítségére lonne a dohánytermelőknek.
ZALAI KÓZLUNY
1921. május 15.
Dr. Hegedűs György országos ébredő fe&ratja.
(Saját tudásitónklMJ M«buható forrás-, ból éS5i!ünI$)MTÓl, h<*y Ma?
gyarófc\'EgyesÖletének több vidéki központja a közel jövőben nagy propaganda gyűléseket fog rendezni. A kétmillió tagot számláló hatalmas egyesület — mely legintenzívebben küzd a nemzeti és keresztény Magyarország megvalósításán — a vidék gócpontjain rendezendő nagygyűlésekre dr Hegedűs György alelnököt, nemzetgyűlési képviselőt küldte ki ünnepi szónoknak. Mezőtúr, .Szekszárd, Miskolc, Békéscsaba, Hódmezővásárhely és Gvön-győs eddig a kiielölt helyek, ahol dr. Hegedűs György aWnŐk beszélni fog. A vidéki nagyszabású propag»ndaünn«pélycken kivül e hó 22-én a budapesti elsőkerűíeti ébredők tartják zászlószentelés! ünnepélyüket, melyen áz ünnepi beszédet ugyancsak dr. Hegedűs György mondja. Ezen az ünnepélyen résztvesz Horthy Miklós kormányzó őfőméltósága és felesége, — aki különben zászlóanya lesz — továbbá megígérte megjelenését József főherceg is. Ezen a napon tartja nagygyűlését a postások országos ébredő egyesülete is a régi országházban, melyen az ünnepi szónok szintén Hegedűs György dr. alelnök lesz.
Az ébredő magyarok országos ákciójára és az abban való részvételre vonatkozólag munkatársunk kérdést intézett dr Hegedűs Györgyhöz, aki így nyilatkozott:
—■ A küzdő keresztény tábornak janicsárjai — az ébredő magyarok — igyekeznek bejárpi minden fontos részét a csonkaországnak, Hogy a jövő küzdelmeire a keresztény Magvarországot előkészítsék. Nagyon tévednek átok, akik azt hiszik, hogy a keresztény küzdelem megállt. Az Ebredö Magyarok Egyesülete tagjaiban nem lanyhult a harcoló szellem. Nem pártpolitikából küzdünk. Ki akarjuk küszöbölni a keresztény magyar társadalom osztályai közötti ellentéteket, mert ugy gondoljuk, hogy együttesen kivívhatjuk célunkat.
— Pünkösd vasárnapján Mezőtúron fogok beszédet mondani az Ébredő Magvarok Egyesületének mezőtúri csoportja által rendezendő nagygyűlésen, ahová a budapesti intézőbizottság tagja, Lukacsovich is elkísér. A vidéken tervezett többi propaganda nagygyűléseket a pünkösd utáni vasár-és ünnepnapokon fogják megtartani, melyeken tényleg én fogom képviselni az bbredŐ Magyarok Egyesületének budapesti főegyesületét és azokon beszédeket is fogok mondani.
— Uj, tüzesleik ü ébredőket, magyarokat, keresztényeket akarunk nevelni és táborunkba gyűjteni, hogy a küzdelmet az egész vonalon fe|vebesaük és a harcot megnyerhessük. Az Ébredő Magyarok Egyesületének tábora egyre hatalmasabb és mind többen gyűlnek zjbzlónk alá, hogy együttes •rővel felépítsük a nemzeti, keresztény uj Magyarországot.
— Az Éme hírei. A Keresztény Otthonban levő irodahelyiségben ünnep- és vasárnaponként délután fél 5-től 7-ig, hétköznapokon 6—7-lg az Ébredő Magyarok Egyesületének tagjai, kik még nem kapták kézhez tagsági igazolványaikat, átvehetik. — mNem felejtünk" cűnű pompás irredenta dal, ének és zongorára letéve (Dr. Bárdossy Gyula szerzeménye) 20 koronáért kapható az Éme helyiségében; úgyszintén Bálás Béla „Kanaán pusztulása" a, két kötetes hires regénye az ős turánok korából merített cselekvénnyel, ugyanott a fennt jelzett időben 140 koronáért megvehető. Még csak 1—2 példánv maradt vissza. — "A hátralékos Éme tágdijak is naponként 6—7 között nyugta ellenében befizethetők a Kar. Otthonban.
Erdészeti szakiskola
Nagykanizsán. való felállítását tervezik. >
(Saját ta&sitónJftól.) Nagy jelentőségű tárgyalások ..folytak k» pénteken, délután a város pofcáönesteréng}. BiloveszJcu Béla fő-erdőtnnácsos* » zqkfsgcrszcgi áUami er<Jö-rWRcetŐ^tanácskozott a város vezetőivel arróh hogy ném-e lehetne elhelyezni\' Nagykanizsán a most Tatán működő vadász-erdei, erdészgti, szakiskolát. Az iskola áthelyezésére ugyanis illetékes körökben meg van a hajlandóság, annyival is inkább, mert az iskola jelenlegi elhelyezésében nem biztosítja a szakoktatás sikerét s ezen kivül az iskola tanulói közt Tatán olyan nagyarányú hastifusx járvány dühöng, hogy a tanulókat nem tudják a szűk iskola épületében el-helvezni. A tárgyaláson a város késznek mutatkozott a tervet támogatni, azonban olyan súlyos nehézségek metűítek fel az iskola elhelyezése körűi, amelyek valószínűleg fllu-zoriussá teszik az iskola Nagykanizsára áthelyezésének egész tervét
Az erdészeti szakiskola ügyében munkatársunk kérdést intézett Biloveszky Béla főerdőtanácsoshoz, aki igy nyilatkozott:
— A tárgyalásokat érdemlegesen nem folytattam, azok csupán informatív jellegűek voltak- Illetékes körök informálására meg akartam tudni, hogy a város vezetőiben meg van-e a hajlandóság arra, hogy az iskola Nagykanizsára való helyezését támogatja és azokat az áldozatokat, amelyeket az iskola idehelyezése a városra ró, vájjon meghozza-e.
— A város részéről az idahelyezést illetőleg a legnagyobb érdeklődést tspasztal-tam. A város hajlandó erdejéből olyan területet átengedni, amennyi a szakoktatás céljaira szükséges és megígérte támogatását és közbenjárását azoknak az épületeknek a megszerzésére, amelyeknek birtokában az iskola már az ősszel megkezdhetné Nagykanizsán a működést.^
— Mindamellett sok optimizmust nem táplálok a terv valóra válása felől, mert azok-nalc az épületeknek a megszerzését igen sok körülmény megakadályozza. Hogy milyen épületek ezok, arról a cél érdekében most nem nyilatkozhatom. Ha illetékes körökben meg lesz a belátás és a szakiskola tovább\' működése szükségességének felismerése, akkor esetleg meghozza az áldozatokat az iskolának Nagykanizsán való elhelyezése érdekében.
— Nagykanizsa különben az iskola céljaira rendkívül alkalmasamért erdőségei a városhoz közel vannak.
A magunk részéről a tárgyalásokhoz csak annyit fűzünk, hogy abból valószínűleg csak tárgyalások maradnak, de az erdészeti szakiskolát más város fogja megkapni. Így volt ez a tanítóképzővel is, melyet végül Csurgó kapott meg.
Megnyílott
Arany Szarv., kávéháx
— Dr. S.bliüi Gynla tegnap átvette hivatalát. Á polgárin cstcrválság tegnap befejeződött és KolbauMag Bíl. aliá-pán dr. Sabján Gyula polgármestert vissza-helyezte állásiba. Délelőtt 11 órakor kexdő-dőtt mesr nz átadj.. Ezt megelőzőleg az alispán felolvasta dr. Sabján fegyelmi ügyiben
jhozott felments határozatot, minek következtében a polgármester a fegyelmi Agytól kifolyólag teljesen rehabilitálva veheti, át a csaknem másfél íve elhagyott állását. Az egyes hivatalok átadásával gyorsan kíszen voltak, ugy, hogy aj alispán a dél! vonattal már visszautazott Zalaegerszegre. Dr. Sabján Gyula polgármester tegnap a déli órákban már tóbb aktát intézett el.
— Ax Országai FSIdmive. Sző vet.óg Budapesten folyó hó 22-én nagygyűlést tart. Ezen nagygyulfc alkalmából a Kormány 14, egyenként 30-30 kocsiból álló
különvonatot bocsát « szövetség rendelke-zésére. Ezen a vonatokon a gyűlés résztvevői 3 napra érvényes 50 százalétos kedvezményben részesülnek. A gyűlésnek egyben propaganda jellege is van, mert franca és néme filmgyárakkal a rendezőig megállapodás kötött, hogy a nagygyűlésről felvételt készít és azt majd terjeszteni fogja szerte a virágon. Meg hivták ezen kivül a nagygyüésre a körülöttünk lévő államok képviselőit is, had tudja meg a külföld, hogy nem az a néhány félrevezetett internacionalista munkás, hanem a-földmivesség, a magyarság zöme nemzeti életet akar és fog élni a hazaszeretet nevében. A szövetség felhívását a város polgármestere tegnap kapta meg anal, hogy hasson oda, hogy a nagygyűlésen minél lobben részt vegyenek.
— A főgimnázium Ifjuságának toraavlzsgája. Tegnap délután tartotta a főgimnázium ifjúsága tornavizsgáját a szülők s a sportkedvelők nagy érdeklődése mellett. A tornavizsgán, amely a sportpályán folyt le, jelen volt a város legelőkelőbb rétege. Ai ifjúság felvonulása nyitotta meg a vizs-
{át, amely után osztagokba felállva eléne-elték a Hymnuszt. Ezután az alsó, majd a felső osztályosak ügyesen betanult szabadgyakorlatai következtek, majd a sport minden ágát felölelő torna mutatványok. Igen hatásos volt a Csinom Palkó dallamára bemutatóit füzérgyakorlat. A közönség mindvégig nagy érdeklődéssel és tetszéssel kisérte a változatos és igen érdekes tornavizsgát, amely mindennél jobban dicséri Ivancsios tornatanár kiváló készségeit, aki alig két év alatt ilyen szépet tudott felmutatni tanítványai ügyességivel a testnevelés terén. A vizsgálatot EbcrharJl Béla Igazgató beszéde -fejezte be, amelyben arra hívta fel a tanulósereg figyelmét, hogy a Csonkamagyarország ő tőlük, a jövő nemzedéktől várja fejépitését. Suvenal mondását hangsúlyozta: Ep testben lehet csak ép lélek. Tanítványa! és a jelenlevők lelkesen megéljenezték. Majd a győztesek névsorának felolvasása után elénekelte az ifjúság a Szózatot, mellyel véget ért a tornavizsga. __
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország: mennyország !
Fehér ujbor kimérve
literenkint ... 18 korona
Fehér ó-rizling kimérve
literenkint ... 22 korona
Leítner Ernőnél, Fő-ut 24.
Esténkint
budapesti KÓCZÉ
muzsikál I
1921. május 15.
ZALAI KÖZLÖNY
— Legeié Igénylők. Mindazon állat-tenyésztők, kik állat állományuk legeltetését biitositani akarják, vasárnap (.lő 15-én
délután 4 órakor a Keresztény Otthonban pontosan megjeleni szíveskedjenek. Azok, kik ez tlkalommal nem jelennek meg, vagy nem képviselteti magát, legelőre Igényt nem tart hat. Az inlcxöbiiotlság.
— Meghívó. A Zalavármcgyei Alt. Tanítótestület nagykanizsai járási köre f. évi május 19-én délelőtt 10 órakor Nagykanizsán a Hoz-gonyi-u. uj iskolában tartjs ezévi munkafelvételi közgyűlését a következő tárgysorozatul: I Elnöki megnyíló. 2 Jelentés az Orsz. Szövetségnek az egyesületi élet újbóli megindítása óla kifejtett működéséről. 3. iliképen kelleno a Szövetséget a keresztény magyar szellem biztosítása mellett szociális tartalommni megtölteni a Ingok érdokcinek, a Szövetséges Magyarország fejlődésének biztosítására? Ina és felolvassa: Girgásch Dezsőné, nagykanizsai áll. tanítónő 4. A jköri választmánynak a tagsági dijak felemelése, az alapszabályok 4. §-ínak ebből folyó módositáss és a megyei központ helyének kijelölése iránjj határozati javaslat. 5. Indítványok. 6 Tisztújítás. A közgyűlés előtt 9\'/, lírakor a Veni Sancte az alsó templomban, melyro a központi iskolából testületileg megyünk. A közgyűlésre meghívja a j*ör minden egyes tagját és a nevelés-és oktatásügy barátait — oz elnökig:
— Öngyilkosság Gáspár József 68 éves vasúti kegydjjas a Magyar-utca 137. szám alatti lakásán tegnap reggel felakasztotta magát és meghalt. Öngyilkosságának oka a szegénység volt. Sokszor hangoztatta, hogy csekély kegydijából nem tud megélni. Holttestét a hullaházba szállították.
— Nagy cserkész kirándulás. A főgimnázium cserkész csapata a tanári kar nagyrészének jelenlétével hétfőn délután "nagy cserkész kirándulást rendez a sánci erdőbe. Indulás délután 4 órakor. Hölgyeket, urakat a mindenkit, aki kellemes délutánban akar részesedni, szívesen lát a kiránduló csapat. A kirándulók részére omnibusz járatot biztosított a cserkész csapat. Az omnibusz délután 3 órakor indul és este 7 órakor jön vissza.
— A gözgípkezelők fi kazánfűtők
legközelebbi képesítő vizsgái Sopronban ju-nius hó 3-ik napján délelőtt 9 órakor fognak megtartatni. A kellően felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. ker. iparfelűgyelöséghez küldendők.
— A Keraaxtény Szociális Egyesület pünkösdhétfőn délután 4 órakor a Keresztény Otthonban taggyűlést tort és megalakítja a Keresztény Társas Temetkezési Egyletet. Felkéretnek a tagok minél nagyobb számban megjelenni. Tagja lehet a Temetkezési Egyletnek az is, aki nem tagja az Egyesületnek és az érdeklődőket szivesen látja. Az elnökség.
(x) Bátran felléphet, ha Berson van a sarkán.
— A somogy sxentmlklósl kath.
Ifjúság az iskola helyiségében ma este 7 órai, hétfőn pedig délután 3 órai kezdettel a nFalurossza" cimü népszínművet adja elő. Az érdeklődőket szivesen látjuk.
Hétfőn, pünkösd múodnapján i nyílik meg =
ítlács Siidor Polgári Egyleti relénk
KERTHELYISÉGE.
Zóna-reggeli. Frissen csapolt sőr, Házias konyha. — Kitűnő borok ym~ Cigányzene.
— Gyermekek himlőoltása 15-én, vasárnap d. u. 2 órakor a Rozgonyi-utcai elemi iskola tornatermében mindazon csecsemők, akik még eddig beoltva nem voltak, beoltatnak.
\' -* A Budapesti Torna Clnb vendégszereplése. A nagykanizsai sportegyesületek a pünkösdi ünnepekre a főváros első osztályú csapatai közül a legjobb Szereplők egyikét, a BTC-t nyerte meg. A nagyhirü BTC. csapata ma vasárnap a VAC-cal, holnap pünkösd hétfőjén ax NTE-vel mérkőzik. A fővárosi csapat szereplése iránt város sportköreiben óriási ax érdeklődés.
— Urleányok kongregációjának estélye. Hatalmas erkölcsi és anyagi sikerrel tartotta meg tegnap este műsoros ertélyét a nagykanizsai Urleányok Mária-congregációja. A nagyszerűen sikerült estét ma megismétli a kongregáció, melyre a jegyek a plébániai hivatalban reggel 8 órától délután 5 óráig előjegyezhetők. A kitűnően sikerült tegnap esti előadásról szóló részletes tudósitásunkat legközelebb szerdai számunkban hozxuk.
— A Move főosztálya 16-án délelőtt 11 órakor a Keresztény Otthon nagytermében közgyűlést tart, melyre minden férfi és női tagot meghiv az elnökség. — A főosztály tagjainak rendelkezésére bocsátja a magyar és külföldi szépirodalom modernjeiből összeállított könyvtárát. Könyvtár órák délután 5—6-ig. — A sportosztály által rendezendő vivó tanfolyamra férfiak és nők jelentkezhetnek délután 4—6 óráig Batthyányi utca 6. sz. Move irodában.
— Központi bank-, tőzsde- és árubizományi üzlet címmel egy uj cég alakult Nagykanizsán. Szivesen számolunk be. erről az uj vállalatról, mert csak megerősíti azt a jövőbevetett reményünket, hogy városunk nemzetgazdasági újjászületésünknek éppen az országhatárok szerencsétlen eltolódása következtében vezetőszercpre van hivatva. Mai számunkban találjuk a cég hirdetését, melyből kitűnik, hogy bank-, tőzsde- és árubizomAnyi Üzlettel kiván foglalkozni. A cég tulajdonosai Kalscr József és Sirasser József.
<x) NŐI és gyermekruhák varrását és készítését a Icgizlésesebben jutányos áron vállalja Polczer Mihályné, Teleky-ut 23.
(x) Vadászok figyelmébe! Gyenes Lajos füszerkereskedő városházpalotai üzletében mindennemű vadászati cikkek, hirtenbergi, völlersdorfi, belga és Geróth-féle késztöltények, üres hüvelyek, fojtások, serétek, flóbert-és revolver töltények stb. állandóan kaphatók a legolcsóbb árban, szabályszerű engedély ellenében.
A korona Zürichben.
Budapest, május 14. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (nyitáskor) 270, osztrák korona: 1\'32Vi. «z osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 103 sxantim.
ü
Központi bank-, tözsde-és árubizományi üzlet
Nagykanizsa
TtUfon SSS SúrEoajciM: Baakbtseináay.
Kalser és Strasser ( ■lilimal lézidil megbízásokat elfogad.
Dollár, Dinár
stb. külföldi pénznemeket legjobban vesz és ad.
Aruüzletekct saját számlára és bizományban lebonyolít.
Hagel Adolf
képviselete Zala- és Somogymegye részére.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
SS Viktória GSxtéglagyár R.-T. *
Nagykanizsán
Régi méretű
és mindenfajta
cserépzsindely
leszállított árban kapható
a sánel téglagyárban.
Telefon: N.fykanlxaa 216.
XKXXXX3
— Felhiváa I A veszprémi püspöki papnevelő-intézetbe felvételüket kérő ifjak vizsgálata f. évi julius hó 1-én d. e. 10 órakor fog magtartatni Veszprémben, a püspöki székházban. A felvételre f. ávi junius 30-án kell jelentkezni oz egyházmegyei hivatalban. Felvétetnek a középiskola V., VI , VII. es VIII. osztályát végzett ifjak.
— A Koncz-hangver.eny műsora. Koncz János hegedűművész megküldötte a 18-iki kanizsai hangversenyének műsorát. A gazdag program a következőleg hangzik: 1. Lalo: Symphonie espagnole (Allegro non troppo — Andante — Rondo). 2. Haendel: Szonáta, A-dur (Andante — Allegro — Adagio — Allegro). Szünet. 3. .) Dvozrak: Szláv lánc, b) Kreisler: Caprice Viennols., c) Kreisler Liebesíreud. 4. a) Sarasaié: Ro-manza Andalusa, b) Sarasaié : Spanyol tánc. — Kreisler kedvelt Liebesfreud-ján kivül tehát
csupa olyan szám, amit nálunk vagy egyáltalán nem, vagy nagyon régen hallottunk. A műsor első felét kitevő számok Koncz leg-
kiválóbban kidolgozott darabjai A zongora-kiséretet, mint már emiitettük, dr. Balla János ur volt szíves elvállalni. A műsor zavartalan élvezése végett az egyes számok alatt az ajtók zárva lesznek. Kezdete pontban esti félkilenc órakor a Casino nagytermében.
— FllatBlnl, csak fll.tülnl, mert do-hánvl, szivart és cigarettát llunyady-utca 3S/« sz. a. (Királyi Pál utcai saroképületben) levő kistrafikban mindenki vásárolhat— jegy nélkül is.
(x) A keresztény magyarság érdekét szolgálja minden sorával a „Hazánk" cinrü fővárosi hetilap. Pünkösdi száma telvo van a legérdekesebb olvasnivalókkal a legjelesebb Íróktól. Kapható példányonként is Kanizsán az újságos bódékban.
Apró hirdetések.
Kézi szőnyegazővés a legújabb mód szerinte Értesítem Nagykanizsa hölgyközönségét, hogy május havában szőnyeg-szövés! tanfolyamot nyitok. — Felkérem azon hölgyeket, kik a tanfolyamon résztvonni szándékoznak, hogy nálam jelentkezni szíveskedjenek. Jelentkezni lehet naponta 2 órától 4-ig Főút 5. szám alatt, ahol bővebb felvilágosítást sal ós mintával is szolgálok. Pálffy Jolán.
GIgg. nagyon elégáns, kitűnő lószerszámmal együtt eladó a Bogcnrieder-házban.
A azentgyörgyrárl hegyen egy lel
holdas szőlő szép épülettel eladó. Bővebbet Arany Jánosu. 2—a. Sió.
Egy varrógép, lakatos- és kovácsszerszámok oladók. Megtekinthető vasárnap és hétfőn d. e. 8—12-ig özv. Wugrincsicsnénál, Magyar-u. 27.
Fiatal házaspár bútorozott vagy bútorozatlan szobát keres csetloo konyha-használattal. Cimeket a kiadó továbbit._
Egy rövid zongora eladó Nádor-utca 4. sz. alatt.
Egy márványlapos ebédlőkredenc és egy teljea hálószoba olcsón eladó. Deák Ferenc-tér 10. Házmester.
ZALAI KÖZLÖNY
■ 921. máju. 15.
méhészet.
A méhcsaládok gondozása a tavaszi vizsgálat után én a fészek kibővítése.
A tavaszi vizsgálat alkalmakkor pótoltuk mindazon hiányokat, melyek a csaladok fejlődését akadályozhatták volna.
Azért kellett arról gondoskodni, hogy a hordási idŐ.\'o minden család népes és munkabíró legyen. Ezen gondoskodás azonban igazén értékes csak ugy lesz, ha a családok fejlődését is állandóan figyelemmel kisérjük s a körülmények szerint elő is segítjük.
Amint a hordás jól megindul, a legtöbb család rövid idő múlva annyira megnépesedik, hogy a fészek hátsó lépeit is ellepi. Ez azt mutatja, hogy azon lépeket, melyekkel beiclel-(ük, mind elfoglalták s a költőfészek kibővítését meglehet kezdeni.
A családok népesedését mindig n hordási idő előtt kell elősegíteni, mert minél több lesz a munkás, annál több lesz a méz is.
Csak magunknak okozunk kárt azzal, ha a fészek fokozatos kibővítéséről (tágításáról) a rendes időben nem gondoskodunk, miután az eredményre különösen fontos, hogy az anya a petézéssel ne szüneteljen s a család rohamosan népesedjen.
A fészektágítást akként intézzük, hogy a család építményeit a fiasitásig kiszedjök, azok mögé — helyet készítve az anyának a peté-zésro — 2—2 vagy ha nagyon népes volna, 4—4 hibátlan, tiszta, világosszinü munkáslépet függesztünk s a kivett lépeket — melyek többnyire mézesek — a kaptárba egymás után vissza rakjuk.
Hogy egyszerre több vagy kevesebb léppel történjen-e a fészektágitás, a család népességétől függ. Mindig annyit adunk neki, mennyit befödni képes.
A fészek bővítése mfiléppel is történhet, kez déssel semmi esetro,sem pedig fckctcszinü lépckkel.
Aki az elmondottak szerint cselekszik, a Hasítás szaporodását nem hátráltatja, sem meg nem akasztja, sőt inkább elősegíti.
De van e munkának egyéb haszna is. Az t. i.: hogy a méhész az egyes családok kiváló jó tulajdonságait megismeri s a heréket azokkal neveiteli. Az is mcgbccsülhcictlén<$haszna még, hogy a mézfogyasztást időről-időre - mikor a fészekiigazitásokat végzi •— ellenőrzi s a szükségletet a kellő időben pótolhatja.
A tavaszi vizsgálat után a méhcsaládokat nemcsak a fészek tágításáért figyeljük meg, hanem n bekövetkező bajok elhárítása végett is. Gyakori eset, hogy a méhcsalád noha mindene meg van, még sem népesedik. A hiba többnyiro az anyában rejlik, mert esetleg Öreg, satnya-ivadék vagy időközben kimerült.
Az olyan családokat a szaporításból ki kell zárni, anyát és heréket neveltetni velük hiba volna, még rajzásukat is meg kell aka; délyoznl. Manóm ismét tenyészképcsckké kell tenni s a hibás már meg néni felelő anyákat, egy évea^jól tcrmékcny\'ültokkcl kicserélni.
(x) Méhészeti cikkek, országos egyesületi, Neiser- és amerikai kaptárak, kerctiéc 1 méter 2 korona, 1$) cm. 3 kor. darabja, távkapocs 100 drb 18 kdr., múlép kilója 400 korona, arcvédő, Hatiem»nnráes, füstölők stb. Sajáttcrmcsü akácmét-i kg. 90\' kor., saját-termésű virágméz I kg. 80 • kor. Szabó Antal méhészeti eszközök raktára, Nagykanizsa.
(x) Értesítem az egyesületi méhészlár-sakat, hogy raktáron van múlép, Hanemanri-rács, keret-lécek, keret fogó tavknpocs, keretszeg és mindenféle kaptárfelszerelési cikkek, amit az egyesületi tagok jó minőségben és kedvezményes árért kapnak. Dióssy Béla. méhész egyesületi pénztárnok, Kossuth tér 0.
Eladó birtokok:
39 holdas birtok N»Kyk*nl«« közcicbcn urtUkUL \\1 holdas birtok Sonv>K>m«Ryíben. 24 hold föld NiKjrkanltM k.J«Ubcp. — 8 holdas szőlőbirtok
l\'ognnyváron 13 holdaa szőlőbirtok íkdntoafcikl-vs* niMUtt 6 holdas szőlőbirtok kWkomáxoml begyen, i holdaa szőlőbirtok keierM\'nyi begyen. 5 holdas szőlőbirtok duú hegyen Kctzthely mellett.
Eladó házak:
Minden M^yíigban. meglepi ©ksó ár Un, nzoniul beköltözhető lakával. — Bóvobbet: -
bármiféle batlk munkák, u m. selyem lámpacrnyők, v.i>ngoral;ikiuók, asztalterítők, páfcatciulr, divíílzsebkcndők,. .íérfl és női nyakkendők, kalafPrts tuhadiszek n űvészi kivitelben ugy nugánosok, mint viszont-clnrtisitók részére megrendelhetők Egész ruhákhoz, valamint ruhadíszekhez való anyagok batikolását*is elvállalja:
IPABMÜVÉSZE\'ÍI KÉZIMUNKA MŰTEREM
Kisfaludy Sándor-utca 17/a., II. cm
Értesitós.
Van szerencsénk a n. e. közönség szives tudomására hozni, tekintettel a hosszú háború itthagyott nehézségeire, hogy halálozás esetén
temetkezési Vállalatunkat
saját érdekükben felkeresni szi-veskedjenek, ahol a legkedvezőbb feltételekben részesitjük. Egyszerű polgári temetést már
ÍOOO koronáért
rendezünk. — Raktáron tartunk érc, kemény és puhafa koporsókat
Saját gyártmányú szemfedők 50%-al olcsóbban nagy választékban kaphatók. 2is2 Tisztelettel
Horváth és Herjavecz
temetkezési vállalkozóit, EBtvö.-tér 2,
Hilő Testuérek
(Hilő lózsef és Hilő Istudn)
deszka, épfiletfa és építkezési anyagok kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. sz.
(Bfcriay koroam. mállott) Interurbán-telefon 120. JU.
Prima minőségű égetett
darabos fehér
és portland-cement
állandóan raktáron.
Szántó Vilmos i\'.^
3Xt.
KitDnő izfl és zamalu
óbor 18 korona, njbor 24 korona.
Kapható Ungár Henrik borpincéjében, Szemerc-utca 2. szám alalt, 5 litertói feljebb.
6727)1921.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város Il-lk mezé. órl kerületében elhalálozás folytán ürese-sedés van. .Felhívom mindazokat, kik mezőőri szolgálatol akarnak vállalni, Jelentkezzenek május hó 16-án d. e. 10 órakor a v. tanácsteremben.
Nagykanizsán, 1921. május 12.
Polgármester.
5zigri5zt László
ingatlanok gyors közuelilése Zrínyi mifclós-utca 33. sz., I. em.
£\'..<dó h.tzftk ■■■ \' \'■<■>• minden részében, min-dtit na.t\\saRl«an, hityv kertekkel, elfog-lalható lakásokkal.
Eludó kisbirtok 17 holdas Nagyk<*.ni/,su közelében. — 187 holdas luxusbirtok szép kastéllyal, parkkal.
Eladók i vidéki nagyobb vendéglő, szálloda, szőlők, rótok a városban, telkek.
Ha nyerni akar,
ne felejtsen cl szerencse szánni oszlálysorsjcgyet venni a HIRSCHLER tőzsdés és osztálysorsjegy főeláriultónál,
hol a lefolyt játékban is nyeto kszámos kisebb cs n 80000 koronás főnyereményt.
Az I. osztály hozása mái május 19. is 21-én
Síivwk. hüvelyek, síivuk. p.picok, »iiv«miplúk, képeslapok, lrrólp.plrok, jiUkkírtyík Mgyfeui ó kicsinyben leg. LTir.ci^\'KloY- túxsdcben etönyüsebben n n I I OOllltU „erezhet.. U
Fö-ut, „(irou"-S2illotfi épóltlébin
0488/1921.
Tárgyt Határjelek feláUltása.
Felhívás.
Felhívjuk az összes birtokosokat,• hogy birtokaikat azok északi és keleti oldalának sarkán, a vármegyei, illetve községi határt képező, továbbá az utak mellett fekvő birtokokat pedig adun deli cs nyugati oldalánuk sarkain jelek felhívás közzétételétől számított 15 nap alatt határjelekkel annál inkább lássák cl, mert a hiányzó vagy megrongált határjeleket, az 1801 Xl£ t.-c. 35. g-a éneimében az érdekeltek\' költségére cs terhére a városi tanács fogja felállíttatni.
Nagykanizsa, 1921. május 14.
Városi Tanács.
Rendkívül olcsó árak
Fehér női vászon cipő, angol || 480
Fehér női fél cipő, svájci, bőr- U CCA
sarokkal . T. ... . * OÖU
Gyermek fehér, ma^as, bőr- II 9011
talpsarokkal, 26 -29 számig a OOU
Gyermek fehér, magas, bőr- V Q Q fi
talpsarokkal, 30 -35 számig a OOU
Gyermek kivágott, fehér, angol V OQR
áru, 24—27 számig ... a £00
Gyermek kivágott, fehér, angol V OOC
áru. 28-34 számig ... a 000
Bcbé ^vászon cipő, bőrtalp- || 230
Gyermek-, női- és férfl-cIpökbcn nagy választék.
Szandálok 30-43 számig leszállított árban. Svájci szürke és Drap vászon cipő minden számban K 500
Szabó Sándor cipőáruháza
Nagykanizsa, Városházpalota.
Nyomatott a laptulaidonosok : Zalai én Gyarmati könyvnyomdájában.
60 Ik évfolyam
NagykánUoa, 1921. mája* 18. Szerda
110. azim
keresztény politikai napilap
SMckMiláUt á. kui^ivil.í: pö.ut 15 „
- Iat.nnb.n-Ul.rMi 78. ---
Magjel.nlk mindig kora rofRrl
KÓSZRRKBSZTÓ:
Dr. HEOBDOS OYÖROY
\' MMtgy. ktfTlMU
reLKLÍSSIERKESZrÖ:
BCDROOKÖZY ZOLTÁN
Btótl.oló.l árak: Kg4n ha*Ht PUin 200 K. KhH-tvr. 100 K. Bgy bór. 01 K. E»« »«!» InIK
A keresztényszocialisták nagygyűlése.
Bernolák a munkásbiztositó államosítása ellen. -Keresztényszocialisták küldöttsége a kormányzónál.
Budapest, május 17. A keresztényszocialista szakszervezetek országos kongresz-szust rendeztek a pünkösdi ünnepek alatt. A régi képviselőházban Székely János ny. államtitkár nyitotta meg a kongresszust. A jelentések után a keresztényszocialista szervezkedés irányáról tartottak előadást. Délután a Vigadóban mintegy hatxzá* főnyi közönség előtti nagygyűlésen Bernolák Nándor népjóléti miniszter nagy beszédben ismertette szociális reformtervezeteit. A munkásbiztosi tó pénztár lörvényreviziójánál az államosítást azért nem viszi keresztül, mert — úgymond — nem akarja a tisztviselői kinevezéseket a kormányhatalom kezébe\' adni, mert mostanában a kormányok, miniszterek szerfölött gyorsan, csaknem máról-holnapra változnak.
— Higyjék el nekem — mondotta — én, aki keresztény nemzeti alapon állok, nem leszek árulója annak az irányzatnak, melynek érdekéit védem. A munkásbiztositó reformjáról szóló tőrvény, melyet néhány nap múlva terjesztek a nemzetgyűlés elé, a keresztény magyar munkásság érdekeit a legteljesebben megvédi. Az ipari munkásság munkásbiztositó .reformjával együtt a gazdasági munkások betegpénztárainak rendezését is megcsináljuk.
A szociális reformok terén az aggastyánok, a hadirokkantak, a nyomorékok s betegekről való gondoskodás fog megtörténni.
A miniszter beszéde után több külföldi keresztényszocialista szakszervezet kiküldöttje üdvözölte a nagygyűlést, amely határozati javaalatban kimondotta, hogy az égető szociális reformok keresztülvitelét haladéktalanul
Súlyos vallomás
Kéri Pál ellen.
Budapest, május 17. A Tisza-bűnügy mai főtárgyalásán elsőnek Károlyi József grófot, Károlyi Mihály öccsét hallgatták ki. Elnök kérdésére elmondja, hogy a Tisza-gyilkossággal kapcsolatban csak annyit tud, hogy október 31-én délután 2 órakor Székesfehérvárott már hallotta, hogy Tisxa Istvánt meg fogják gyilkolni. Ekkor ő telefonálni akart Budapestre, de nem kapott összeköttetést.
Utána Pékár Gyula államtitkárt hallgatták ki, aki kijelentette, hogy közvetlen tapasztalat alapján nem tud semmit a gyilkosságról, amit tud, másoktól hallotta.
Szünet után kezdik meg landor Tivadar húlapiró kihallgatását, aki szenzációs vallomást tesz.
kívánja, állást foglal a munkabérleszállitások ellen, valamint a hatósági árdrágítások ellen is, mint amilyen például a házbéremelés.
A kongresszus második napján, pünkösd hétfőn, a régi képviselőházban tartottak előadást az aktuális munkásproblémákról. Ma délelőtt 9 órakor a Szent István Társulat dísztermében a központi vezetőség és a küP földi kiküldőttok nemzetközi értekezletet tartottak.

A keresztényszocialista szakszervezetek magyarországi csoportjának ötventagu küldöttségét fogadta ma kihallgatáson a kormányzó. A küldöttség szónokának Kocsán Károly lapszerkesztőnek beszédére a kormányzó ezeket mondottá:
— Örömmel látom önöket, mert a ke-r észtén/szociális munkásmozgalom ciős&désc határozott bizonyítéka annak, hogy a munkásság kiábrándult a ilágforradalomból és nem a rombolás terén keresi a javulást, hanem a maga erejével és belátásával veszi fel a küzdelmet a bolsevista tévtanok ellen. A keresztényszociálizmus érdeme, hogy a munkásságot visszavezette a keresztény erkölcs és nemzeti gondolat alapjára. Ez a társadalmi építő* munkának egyik legnagyobb bizonyítéka. A kongresszus munkája azt is bebizonyította, hogy a nemzeti alap nem zárta ki a szervezet nemzetközi kapcsolatait. Legyenek meggyőződve, hogy a magam részéről mindig a legnagyobb figyelemmel; fogom kisérni a munkásság küzdelmét, amely a maga sorsának javítására irányuk
- 1918. október 31-én fél 4 óra tájban - mondja — felmentem a Otthon írók és Hirlapirók Körébe. Amikor a második emeleti csarnokba értem már nagy tömeg állott ott, akik közül többen felém jöttek és azt mondták, hogy Kéri Pál ebben a pillanatban mondotta, hogy .még másfél órája van hátra Tisza Istvánnak". Ekkor Kért keresésére indultam, akivel jó barátságban voltam, beszélni akartam vele és ugy gondoltam, hogy hatni fogok rá. Meg is találtam. Azt mondtam neki: .Igaz-e Pál,, ez az Igazság?" ö akkor azt vágta vissza idegesen. „Remélem végexnek vele és ex a helyes" Kérleltem, hogy ne csináljanak ilyen őrültséget, Kéri ekkor axt mondta: Ugyan hagyj el" és a faképnél hagyott.
Tágra nyílt szemekkel meredtem magam elé. Aztán láttam, amint Kéri lerohan az előcsarnokba. Én utána eredtem. A földszintén valami esőköpeny félét húzott ma-
gára, az Eszlerházy-utcában kocsira ült és eltűnt a szemeim elől.
— Fél nyolc őra tájban az utcán találkoztam Sxási Károllyal és báró Papp Mihállyal. Azt kérdezték tőlem: . .Tudod-e mi tőrtént ? Megölték Tisza Istvánt". Mind a hárman könnyes szemmel céltalanul elindultunk.
— Az Otthonban mindenkitől azt hallottam : .Ahogyan Kéri megmondotta, ugy következett be". Este egy karosszékbe elém ült Szakács Andor és azt mondta: .Mit szólsz ahhoz? Nem tudom, hogy mit sxólsz, de sejtem,-hogy ki a szerzője". Éjjel 12—1 óra tájban az Otthon folyosóján valakit állni láttam, aki mikor megpillantott, megdöbbent és köszönés nélkül eltávozott. Ex Kéri Pál voh. U tudta, hogy Tisza hive vagyok és talán ezért döbbent meg. Ex ax, amit Kérire vonatkozólag tudok.
— Néhány nap múlva Magyar Lajos hírlapíróval találkoztam, akit nagyokat mondó, pózos embernek ismertem- Oj ezt mondta:
— Én a Nemzeti Tanácsban indítványoztam Tisza meggyilkolását, de nem fogadták el.
— Ezenkívül még egy momentumot kell felemlítenem.
— Halász Lsjos volt államtitkár, alcf kijelentette előttem és mások előtt, hogy 1918. novemberében a rendőrségen nem tettvallomást. miután hivatalos esküje alól nem oldották fcL Jelentkezett ezekután Friedrich akkori miniszterelnöknél, aki igy fogadta:
— Ugye, Fényes László vallomást ügyében jött? Majd azt mondta neki, hogy itt van nála az a gazember Dobó, valamilyen pénzt kell neki adnL Halász azt felelte, hegy neki van pénze. Tizenötezer koronát át is küldött Friedrichnek. Néhány nap múlva feljött hozzá Dobó és pénzt kárt tőle. Mikor azt mondta, hogy Friedrich már adott. Dobó azt felelte, hogy Friedrichtől nem kapott.
— Fontosnak tartja elmondani, hogy 1919, november közepén egy tüzérőrnagy elmondotta neki, hogy amikor Hűttnert Miskolcról felhozta Budapestre, Hüttner akkor töredelmesen elmondotta az egéss gyilkosságot és azt mondotta, hogy Kéri, Fényesés Friedrich vannak benne.
Elnök: A lényeg ax, határozottan emlékszik e, hogy Kéri ön előtt hogy nyilatkozott, ahogyan őn azt előttünk most elmondotta ? Nem-e későbbi kiegészítése az ön emlékezésének ?
Landor: Szükségesnek tartja kijelenteni, hogy súlyos lelki küzdés után határozta el msgát erre -a vallomásra, mert tartozott ezzel sz igazságnak.
Elnök : Tehát le meri tenni az esküt, hogy Kéri őn előtt szó szerint igy nyilatkozott, mint őn vallott?
Landor: Örömmel teszem le az esküi, mert iudomr hogy az igazságot szolgálom ezzel. Kéri jóbarátom volt, még akkor b, amikor Károlyit szolgálta, én pedig Tiszának voltam a szolgája. Nehéz ssiwcl teszem meg vallomásomat, de megteszem.
Ezután a vádlottak Intéztek Landorhoz kérdéseket. Mivel az elnök a főtárgyalás* bezárja és folytatását holnapra halasztotta, amelyen folytatják Landor kihallgatását.
ZALA! KÓZLUNY
1921. május 18.
Dr. Hegádüs György beszéde az ébredők mezőtúri nagygyűlésén.
É!«» kritikát mondott a W«gázdápárt ullanyliult politikájáról
•fsbérfetek- és a fi . érnek egy.
lém
tudósítónktól.) A „Zaiöi Kfct.lön; megírt^ hog£ dr. Hegedűs György. «émz< gyűlési képviselő, az Ébredő Magyarok Egyesületének alelnöke, orá/ágos ébredő. ■ kőrjjfat fog. tartapi, és a vidéki csoportok rendezendő naggyülésein beszédet fog mondani, Mint ludósitónk jelenti, pünkösd vasárnapján dr. Hegedűs György Mezőtúron beszélt az ébredők nagygyűlésén. Erről szóló tudósításunk így szól: . "; • -
Pünkösd vasárnapján (ártották a mezőtúri ébredők nagygyűlésüket, amelyen körülbelül 6000 ember vett részt. Különösen feltűnően sok kisgazda és földm^cs cöíbcr jelent meg a nagygyűlésen. Az ünnepi szónok Hegedűs György dr. volt, aki beszedjében megindokolta a kisgazdapártból való kilépésének okát. Kifejtette azt, hogy régóta elégedetlen volt a kisgazdapárt vozctőségével és magatartásával. Szerinte a kisgazdapárt a keresztény irányzatnak a jegyében jött bc a a parlamentbe, ettől az irányzattól azonban nagy részben eltért. Ott pedig, ahol megmaradt mellette, olt érte nem tett semmit
— Súlyos hibának tartja, hogy a kisgazdapárt a liberális sajtó által szüntelenül jobbra és balra, engedi magát rángatni. Így például legutóbb at internálás és sajtókérdésben. Pedig oz egész keresztény társadalom egyöntetűen azon az állásponton van, hogy az internáló táborokat tekintet nélkül orra, hogy a közszabadságok szempontjából jogos-e vagy jogtalan c a*ok fenntartása továbbra is fenn kell tartani. A rendőrség felügyelcto nem elég garancia. Úgyszintén az egész keresztény társadalom osztatlanul kívánja a cenzúrának nemcsak a fenntartását, hanem. annak a szigorítását és pedig azért, mert a destruktív sajtó volt az, amely 1918. novemberét előkészítette és ugyancsak az a destruktív sajtó az, amoly napról-napra szemtelenül hangosabban lámadja közéletünk legkiválóbb vezetőit, támadja a keresztény irányzatot és táraadja a legszentebb nemzeti célunkat; Sajnálatosnak tartja, hogy épen ebben a két kérdésben a kisgazdapártból indult ki
- A kisgazdapárt nem látja bc,
hogy ezzel a magatartásával csak a\' hazai ;és külföldi destrukciónak tesz szolgálatot.
— ÁUást foglalt a munkásbiitósitás államosítása melleit. Részletesen foglalkozott a házhelyek, a kishaszonbcrletek és a főid-reform törvény végrehajtásával. Szerinte ezek a törvények nem •érnék egy fabatkát sem. Mindkét tői vény tulajdonképen nem más, mint garancia a nagybirtok feldarabolása ellen. Ezekkel a törvényekkel megoldani a hátheltj, a kisbérietek és a földreform kérdését nem lehet. A kisgazdapárt nem látja bc, hogy ezekkel á törvényekkel tulajdonképen nem tett mást, mint elhalasztotta a legfontosabb kérdések megoldását. Egy ujabb országos nyugtalanságnak, agrár szociális mozgalomnak a magvát hintette et.,
■—-Kijelentette, hogy az ellenzékhez nemcsatlakozik, azonban a jelenlegi kormánnyal szemberí, mint ellenzék fog műkö<lni és meg van arról győződve, hogy a legközelebbi napokban többen fogják a kilépésben követni.
.— Figyelmezteti,a jelenlévőket a zsidókérdés nagy fontosságára és a zsidó veszc-
Idref órairól szóló törvények néu abatkát sem. fij^EL
: delcmré; továbbá arra, hogy átfte\'.....—
keresztény irányzat küzdelmeibe \'a
Ennyiben falu. riW
kapcsolódna bc — ugy ennek igen rossz hatása lesz, mfrt a jelenlegi keresztény küzdelem cl fen ;« »i dóság, a nagybirtokosság és az arisztokraták vonultak fel.
Beszéde után a jelenlévők percekig él-jcne/.ték dr. Hegedűs György uleluökőt, majd dr» Kun Árpád polgái mester, az ébredők helyi csoportjának elnöke mondott lelkes éljch/és mellett beszédet, utána pedig Luka-csovich Aladár budapesti kiküldött, a vidéki propaganda szervezet vezetője beszélt.
Pünkösd hétfőjén dr. Hegedűs György és Lukacsovich Aladár Turkcvére utaztak, ahol az ébredők ottani csoportjával szervezeti kérdéseket tárgyaltak meg..
— A kisgazdák akciója a főispáni szék betöltése érdekében. Zulavármcgye az egyetlen, amelynek főispáni székét a kormány mindezideig csak ideiglenesen tudott betölteni. A zalnvármegyci kisgazdák most erős akciót kezdtek, hogy a főispáni szék betöltését szorgalmazzák. Legutóbb 25 község kisgazdáinak részvételével^ Nagykanizsán kisgazdapárt intézőbizottsága gyűlést tartott, amelyen elhatározták, hogy feliratban fordulnak a belügyminiszterhez, amelyben kérik,, hogy a főispáni széket Koller István volt nagykanizsai járási főszolgabíróval töltse bc.
TŐZSDE.
Bodupcist, május 17.
Vslntsplno: Nnpolcon .740, l-\'oiit Stiö, Lóva r—, t>í-Uií. 210, Vi*oci» írtnk 1000. I^cojycl mírtu 2X, MirU 30$, I.i;* ÜCO, VuUiV -tO, Robit 70. I-d Ó.-J7, SzoVol :»u, Sví)cí fíirJc ÜOOO, Ko<oc*tfair Ö10, KwnV-JJnÁx--, HolUn.l forint —, B6»l kíf<z*As--.
Értékek: rtwgy»r llltol Ú100,"Ositrik IlUcl IUs»l ——, Jcitiloj: KWT-fcosíiinUolö 7WJ, Korakcdcloil
bxok 0300, M»n>*r-OJass--, Jko;>ioi 3000, ltoscho
— Alulityjs. ytin 6100, SiciMvJrl ÍÓW, SdZvUrjinl
4Í00, Urikinyt 2SÓ0. Kim* ISOO.Schtfck--,.<íuiKu-vM>
--, N**i<t S0Ó0, Djinic* 4100, Klotild 2V-V N^FO^r
Cukor — —, Adri* 4100, AÚanllkt KírAlyn-k--,
BoinyÁk-Aj^r--. Llplik .—, Phvbav 076, Va*m«cycl
VílUioos--. CucSi* löW, Kortkordii 1076.
A korona Zürichben.
Budapest, május 17. Zürichből jelentik: A 1 magyar koronn állása ma: (nyitáskor) 2\'65, osztrák korona: 1\'35, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 103 szantioi.
Központi bank-, íőzsde-és árubizoniányi üzlet
• Nagykanizsa (Ka\'^í;M10
TckfM 3£G Sörpúiyclá: S.nkMiotuicy.
Kaiser és Strasaer Mindennemű tőzsdei megbízásokat elfogad.
Dollár, Dinár
stb. külföldi pénznemeket logjobban vcsss és ad.
Áruféléteket saját számlára és bizonúnyban lebonyolít.
Manpl Arlnlf *«"*k-,ponyvagyárÓ8 ndycl AUUll kölcsönintézet vezérképviselete Zsla- és Sornogymegyc részére.
— Koncz János hogcdllnvUvész a
tegnapi pesti\' ékszprcssszel megérkezett és ma tartja kanizsai egyetlen szóló cslélyét a Kaszinó nagytermében fél 9 órai kezdettel.
A Move átszervezése.
A pünkösdi k&fgyUlcs.jr- Mlndon ere-Jót a wport megs/.eryezésór© fogja fordítani. — 300.000 K sportcélokra.
(Saját tudósítónktól) Punkösd hétfőjén délelőtt tartotta a Move helybeli főosztálya a
Keresztény Otthen. hőségében évi köz^yii-
/íését. A közgyűlés nffgy fordulatot jelent a Move helybeli főosztályának életében, mert ugy határozott, hogy a Move más irányt vesz, illetőleg irányát más területen igyekszik szolgálni. Egy évé elmúlt már, amikor Kanizsán is megkezdte működését a Move. Nagy propaganda s lelkesedés után tagjainak soraiba szegődött nemcsak a helybeli tisztikar, hanem "a polgári társadalom legnagyobb
A Movcnak a hivatása az, hogy becsülettel szóigálja minden téren a haza ügyéi. Jeligéje is ez: „Becsülettel a hazáért."
A semmiből felállított Move azonban igen merész dolgokra vállalkozott. Ugy gondolta, hogy gazdasági tényezővé küzdi fel magát s ezúton fogja szolgálni tagjainak az ügyét. A Move üzleteket kötött, boltokat rendezett be. Vezetőinek becsületére legyen, el is követelt mindent, hogy a legjobb szándékával, reggeltől napestig folyó lázas mun-kójával tényleg eredményt is tudjon felmutatni. A munkának ez a része anyagi sikerért küzdött. Hogy milyen eredménnyel, még nem tudjuk, mivel a közgyűlésen még az
elszámolás nem történhetett meg.
A Move axonban rájött arra;, hogy igazi hivatása más, a K»3gyaisig szempontjából igen jelentős kiaknázást területre szólitja el munkáját. Ez pedig osport megszervezése.
A közgyűlést Mándoky Sándor lábo»i főpap, a Move elnöki csoport osztályvezetője nyitotta meg, aki hosszas besz.éd kezeiében vázolta a Move jolontőségét s hivatását. Kijelentette, hogy a Move hihetetlen energiával dplgozik az egész ország területén, szava mindenütt számottevő, munkája pedig épitő, magyar munka. Sokan katonai szervezetnek tartják s emiatt távol tartják jnagúkot tőle. Kijelenti, hogy a Move társadalmi szervezel, amelyben ma már sajnos, az nktiv katonák nem is lehetnek benne, ismerve a Irianorti béke idevonatkozó határozatát. Kijelenti a központ nevében, .hogy a vidéki csoportok munkáját minden:^erővel támogatják s hogy ezt azonnal be is biíonyitsa, kijelenti, hoyy a Move országos elnöksége a nagykanizsai sport megszervezésére 300.000 koronát utalt ki. A fcö/.gyülés nogy őrömmel vettú tudomásul a bejelentést, ami után Kerezsy Géza titkár számol-bc a .Move eddigi munkájáról. Hosszasan Kitér a Move akciójának "minden fázisára, anielybeh, sajno3» a legjobb szándék s a legfáradhatatlanabb munka melleit sem volt tapasztalható a várt eredmény. Beszámolójában gjiinutat arra\', bpgy a Movcnak most azt a szerepet kell vállalnia, amit a háború előtt vállalt a Naiodna Obiana, a Román Kultur Liga s a Szokol Egyesületek. Értékes beszámolóját nagy érdeklődével hallgatták.
Finla Jenő százados, a Zrinyi Sport Egylet elnöke röviden bcs/ámol a Move sport akciójáról. Foglalkozik ,u katonaréti sportpálya ügyével, amelyet csok folballpályának lehel nevezni, mivel csaknem kizárólag ezt a sportnemet szolgálja. A honvédelmi miniszter rendelkezése "folytán u sportpályát még ez év íleccmbet-ébcn le k< H bontani. Ez azonban ne^fájjon senkinek, mivel o>ár 1922-ben olyan
1921. itfájus IS,
ZALAI KÖZLÖNY
sportpályája lesz Nagykanizsának, amelyik nemcsák meretekben, de minden más tekintetben is felöl fogja múlni a már meglevőt.. Már n közel jövőben megkezdik a tenisz, pályák épitést, amelynek vezetését Zábotszky Zoltán bankigazgató vállaltu. A pályákat a Sugár-uti sétatéren óhajtják- felállítani. Ugyanok hamnrosan megkezdi a vivóosztály is a működését. ;
A közgyűlés megválasztotta ezután Pelrik Dezső délivusuti főmérnököt a Move ügyvezető igazgatójává,, aki mellett 10 tag u elnöki -tanács fogja vezetni a Move munkáját. Az előterjesztett választmányi taglistát a közgyűlés elfogadta.
Dr. Tanyás János ügyvéd indítványozza, hogy Bodó ezredesnek s a Move tisztviselői\' nek szavazzon köszönetet a közgyűlés. Indítványát meleg elismerő szavakkal kisérte, amelyet negy tetszéssel tett magáévá a közgyűlés.
— Cimadomáuyozá-. A kormányzó dr. Thassy Gábor Zalavár megye tiszti főor vosának, a közegészségügyi szolgálat terén kifejteit értékes és buzgó ^munkásságának elismeréséül, óz egészségügyi tanácsosi cimet adományozta.
— Eljegyzés. Dr. Horváth Jenő nagykanizsai államrcndőrségi deteklivtestülct szimpatikus tagja eljegyezte Hajfncr llust Szombathelyről.
~r Az Urlcányok Congregációjá-nak estélye. Nagyszviücn sikerült műsoros - estélyi rendezett a nagykanizsai Urlcányok Klária Congregációja. szombat és vasárnap
_ estc.„ Mindkét este zsúfolásig megtöltette a
v\'->ercsztény társadalom színe-java a Polgárt Egylet nagytermét s mindkét nap lelkes ünneplés mellett folyt le a gazdag műsor u, jól-. rendezett és nagyszerűen sikerült műsor. Kiemelkedő pontja volt az cslélynck Böhm Sári zongoratanárnő szereplése. A tehetséges tanárno\'müvészí felkészültséggel mutatta bc Schumann : Faschirigwdnkját. teljesen kiforrott technikájú, fortisszimói és leheletszerű pianói zugó tapsokat váltottak ki a közönségből. Nagy sikert arattak Bonlz Sári, Maycr Manci és Pálffy Jolán „Hungária keservo" cimü irredenta vers előadásával. Ötletes rendezésben, mutatták be a „Virágok hódolat^ Május királynője előtt" cimü balettot: Mayer Moyci, Pctrics Lulu, Kencs-sey Manci; Tarlós Margit, Pálffy Margit, Zalaváry Ilona,. ScMögl Erzsi, Lányi Lili, Kudich Ella, Székács Erzsi, Lányi Manci, Nováczky Gizi, Fábián Marianne, Banekoyics Lulu, Sebestyén llis és Pálffy Hona. A balett kísérőzenéiét Böhm Sári játszotta kitűnő alkalmazkodással. A bájos balett melyben négy-négy leány liliomnak, nefelcjtsnek, rózsának és tulipánnak volt öltözve, valósággal elragadta a közönséget és többszörösen megismételtette. Sikerűit száma volt a műsornak a „i-\'abiola" cimü dráipa előadása, melyben Máycr Malfci, Pctrics Lulu, Sebestyén Ilus, Nováczky Gizi, Kudik Elb,> Lányi bli c* Zalaváry Gyula műkedvelői megszokottnál jóval kvalitásosabb alakítást nyújtottak. A minden tekintetben nagyszerűen sikerült estély rendezését Pintér Bcnvcnu! fcrcncrcndi pátep látta cl, aki Ízlésesen összeállított szín-padi díszleteivel kitünŐ müizlésérŐl tett tanúbizonyságot. A kiválóan nívós estély létre-; jötte páter Hédly Jeromos érdeme, aki, nunt a Congregáció praescse fáradhatatlanul] munkálkodott az estély sikerének biztosításán.
— Herkules fBrdőt bérbeadják a románok. Bukaresti híradás szerint a kormány tervbe vette, ho*y Herkules fürdőt
részvénytársaságnak adják k. bérbe. Az állam a fürdővállalat részvényeinek egy részét magának fogja megtartani.
— Meghasadt a szive a férje ntán.
Megrázó családi tragédia kőnnyeztette meg Nagyrécse köz-jég aprajátHiagyját a pünkösdi ünnepek alatt. A legboldogabb családi életet éltcjifj: Medvelics György gazdálkodó feleségével és hiírom\'.apró gyermekével. A boldogságát azonban hirtelen, feldúlta « könyörtelen halál, mely háromnapos.\'szenvedés után tüdőgyulladásban elragadta az életerős fiatal családapát ifj. Medvelics Györgyöt. Nagy részvéttel vette körül a falu népe a fiatal Özvegyet, do még cl sem tudták temetni n halottat, amikor uiabb Iragédiu furakodott a gyászos házba. Az özvegyen hagyott feleség ugyanis nem tudta elviselni nagy bánatját. Szerető szive nem birtft el életepárja h;»lálát és akkor; aaúkor a hálóit-\' viv.ők készültek kivinni férje holttestét a temetőbe, szívfájdalmában ő is meghalt. Alig párhónapos kis gyermeke bölcsője fölé haitit s ott siratta eltávozott életepárjót, ahol megszakadt a szive. A Tolu népe nogy megindulással értesült a kis család tragédiájáról és nagy részvéttel temette előszerelő házaspárt. Közös sirbn tették a \'fiatál házaspárt, amely inost valóságos bucsuhelye a falusiaknak.\'
.— A nagykanizsai keresztény szociális egyesület elnöksége fölhívja azokat, akik a sánci Grosz-féle bérletből kaptak kish.oszonbérlclckcl, hogy parcellán-kint és pedig a fölszántottak után 125 koronát, a fehzúntatlanok után\' 105 koronát Somogyi Ferencnél (Petofi utca 78.) 3 napon belül befizessenek és a földeket beültessék, mert , aki ezt nem teszi, attól a földet elveszik-.vés másnak adják.
(x) Olcsón és jól enni-inni Nagy ka nizsán is lehet. Már sokan meggyőződtek erről szombat este a Sport kávéház és étterem ünnepélyes megnyitásakor. Oszkó János,fjii uj tulajdonos disznótoros vacsorájával a nagyszámban összejött hölgy- és uri vendégeit igen kellemes cstélyben részesítette. A finom,\'Ízletes ételek és kitűnő italok, valamint a figyelmes, tiszta kiszolgálás a főváros elsőrendű éttermeire emlékezteitek. Régen láttunk olyan jókedvű, vig társaságot a Sportban. Oszkó, az uj gazda bebizonyította, hogy disztingválni tudó képzett szakember, aki most egy uj, szolid és kedves szórakozóhelyet bocsát a publikum rendelkezésére. Itt említjük meg, hogy Oszkó éttermében (l:ő-ut;15.) ebéd és vacsorá menü abonnenséknek napi 30 koronába kerül. Minden szombat este disznótoros vvacsorá jóhirü cigányzenével.
(x) Hétéves és másféléves leányaim melle német kisnsszonyt keresek. Clrn a kiadóhivatalban.
(x) Méhészeti cikkek, országos egyesületi, Nciser- cs amerikai. Kaptáruk, keretié,c 1 méter 2 korona, 13Ó cin. \'U kor.\'darabjá, lávkapocs 100 drb IS kor., műlép kifója 40Í) korona, arcvédő, Hancmannrács, füstölők síb. Sajáttermésü akácméz I kg. 90 kor., soját-termésű-virágváz 1 kg.;S0 kor. S?abó Anial méhészeti eszközök raktára, Nagykanizsa.
6665/1921.-
Hirdetmény. . ..;
Közhírre , teszem, iiogy a magy. klr. pénzügyminiszter ur a/f. övi aratási Idő szakba a mezőgazdasági munkások, cselé dek és kisgazdák közötti kiosztás .céljára közönséges pipadohányt bocsát- itendel
kezésre. s!
A dohány felerészben magyar, fele részben kapadohány. A dohány ára £tla gósan 3.20 K csomagonklnt, igényelhető bármely mennyiségben.
Felhívom ázon gazdaságokat és egyes gazdákat, akik a fenti dohánya igényt tartanak, hogy igényüket a városi köz ellátási üzemeknél az ár egyidejű leíiZC tése mellett legkésőbb f. hó 20-lg: lentsék be. > ■ |
Nagykanizsa, 1921. évi május 14-én, Polgármeater,
SPORT.
A B. T. C. vendég»zereplé«e.
BTC.-VAC. 8:0. — BTC.-NTE. 4.1.
(Saját tudósítónktól.) A pünkösd kettős ünnepin a nagykanizsai sportegyesületek a Budapesti Torna Club első csapatát látták vendégül. A fővárosi csapat szereplése ünnep volt Nagykanizsa sporttörténetében s .bizonysága annak, hogy o város sportegyesületei-olyan megértő és áldozatkész közönsége van, amely lehetővé teszi az egyesületeknek olyan nagy terhek elviselését Is, melyeket egy ilyen propaganda mérkőzés rájuk mér. Mindkét nap nagyszámú közönség nézte végig a vendégcsapat briliáns játékát, de különösön imponáló közönség gyűlt össze a hétfői BTC.-NTE. mérkőzése. Ekkora közönséget Nagykanizsán még egyetlen sportesemény sem hozott össze. Megállapíthatjuk, hogy a propaganda mérkőzés a legteljesebb sikerrel járt ugy anyagilag, mirit erkölcsileg. Sport-szempontból pedig épen hihetetlenül: termékenyítőleg hatott. B. T. C. csapata igazán sportélvczetct nyújtó játéktudása nem egy ö nézőt hód:tott meg végérvényesen a football sportnak. Külön elismeréssel kéli ezért adóz-nunka B. T. C. csapatának, amely nem a vidéket lekicsinylő játékot mutatott és nem fél-válról vette a mérkőzéseket, hanem apropa-ganda szempontot maga előtt tartva legjobb tudásával igyekezett iskolojátékot mutálni. És ezt cl is érte. A közönség mindkét nap megbűvölten nézte a B. ¥: C. nagyszerű játéktudását, ördöngös technikáját, a kiforrott, >ontos összjátékát, a villámgyors befutísó-:at, a gólhelyzetek sikeres kihasználását; a igykanizsai sportegyesületek pedig láthatták, hogy hol csapatukban 0 hiba és milyen irányban kell dolgozniok, hogy a footbáll-ban előrejuthassanak.
A nagykanizsai egyesületek a vereség bi>.tos tudatában vettéje fel a küzdelmet. Ez természetes dolosr is volt. Ezen senki sem csodálközhatik. A főváros hatodik csapatának játéktudása fcltátlenül magasabb fokon állónak kell legyen, minta kanizsai fiatal egyesületeké. Itt csak arról lehetett szó, hogy minél kisebb gólaránnyal is minél igyekvőbb játékkal játszák le a mérkőzéseket,.
Sajnos azonban a VAC. vasárnapi szereplésével ezt sem érte cl. Lehet, ■ hogy a B. T. C tüneményes játékmodora ölte ki belőle a máskor dicsérendő ambíciót és agilitást, de lehet, hogy a két csapot közötti hihetetlen crődifferencla scmmisitctlo meg a VAC. vidékiesen felmért eddigi tudását, mert 8:0 arányú vereség elég súlyosnak mondható.
A2 NTE. hítffji szereplése már jóval kielégítőbb, sőt mondhatni meglepően jó volt, "1:1 arányban kapott csak ki, emellett ritka jó formát mutatott, ügyi hogy a B. T. C. csapata az egész mérkőzést erős iramban, megfeszített akarással játszotta végig.
Igen jól szerepeltek az NTE. hátvédje: Horváth és Milosovita (aki balfedezet helyéit most balhátvédet játszott) Topscher és. Tóth és meglepetés volt a csatársor összjátéka, mely csak a kapu előtt mondott csődöfc Az NTE. csapatainak ilyen dicsérete, tarMfszc-tesen nem jelenti azt, hogyha B. T. C. klussztssal jobb. volt, jóval , kiforrottabb, mondhatni teljes technikájú játékot produkált és az első perctől az utolsóig uralta a pályát. Az NTE: \'([ólját tizenegyes büntctőrugásból
e "külön dicséretet érdemel sz NTE kapusa Lopusánszky, nki bravúros védésével égy tizenegyes büutctSrugást is kivédett. v\'
(x) Közellátási közlemények. Éc-
IcsitjOk a közönséget, hogy a Msgyar-utca végén tevő városi fatelepen 300—360. . ,öl nyár: tüzelésre kiválóan alkalmas száraz^otfa kerül clíulAsca. Eladási ára a telepen, átyóyo ölen-kint 600 korona. Egész ul vételénél kívánatra — 100 korona fuvardíj ellenében — házhoz is szállítunk. Előjegyzések^ Közellátási Üzemeknél cszközölhetök. • ■.■-r . \' a-ix-jH V \':
Csonka Magyarország:—rfem ország ■Egész Magyarország: mennyország!
4.
zala! közlöny
1921. május 18.
Apró
hirdetések.
GIgg, nagyon elegáns, kitűnő óK7?r. számmal együtt eladó a Bogenrleder.házban-
A szentgyörgyvárl hegyen fél holdas szőlő szép épülettel eladó. Bővebbet Arany János-U- __
Gépész nagy gyakorlattal cséplést keres. Javítással is. Cim a kiadóhivatalban.
Házeladás. Sikátor-utcában egy uj, még adómentes ház nagy kertlel, eladó; azonkívül szenlgyőrgyviri hegyen kél hold jóltermő azőtő 75 hektó hordóval, pincével, több berendezéssel, jutányos áron eladó. Bővebbelel Rákos Györgynél, Magyar-Utca 45.
Házikisasszony, keresztény, lehel néma! is, áki az összes házileendőkben jártas, felvétetik azonnal dr. Csorba Eleménlénél Somogyberzence.
Eladó egy Jókaiban levő kerékpár Király-utca 8 szám alfltt.__
(x) Női ós gyermekruhák varrását és készítését a legízlésesebben jutányos áron vál latja Polczer Mihályné, Teleky-ut 23.
Köszönetnyilvánítás,
Mindazoknak, kik szeretett jó férjem, illetve édesapánk elhunyta és temetése alkalmával jóleső rész-vetőkkel fájdalmunkat enyhileni kegyesek voltak, ezúton is hálás köszönetet mond a
Milctics család.
Figyelmi Győződjön meg!
a
5port kóuéház
és étteremnek változásáról.
A legszolidabb és legpontosabb kiszolgálási — Kitűnő házikoszt, reggeli és ozsonakávé. — Kitűnő _ borok, hüsitő italok. ::
Tízórai zóna 10 kor.
Aboná 30 korona.
Ebédvacsora házhoz is ki-
Mindea sambaton dmnótaros Tacmü
lilhoffer sorsjegye nyer
Három millió nyerhető az uj
terv szerinti osztálysorsjátékban. Vásároljon tehát sorsjegyet
milhoffer Kálmán
főeldrusltóndl Zrínyi Miklós-utca 42. szám,
mert ott nyerték eddig Nagykanizsán a legnagyobb főnyereményt 400.000 K, továbbá a 80.000, 70.000, 60.000, 25.000, 20.000 K és-még számos kűlön-. féle nyereményt. ==j=
Hozás május 19-én és 21-én.
-n sors|eayclt hlualolos ára: •gáns 96 korona, fél 48 korona, negyed 24 kor., nyolcad 12 korona.
Első nagykanizsai Temetkezési Vállalat Nagykanizsa, Deák-tar
___________Alapítást ii 1881. tlriuicla HILD Uijkuliu
Üzlethelyiség és Iroda: Deák Fereuc-lér 3. Telefonszám 269. Műhely és raktárak: Király-utca 4. szám. Telefonszám 120.
Polyóesámla a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nsgykantsaal ltókjánál.
HILD
Uállalunk
disz- és egyszerű temetésckel, ezhumálá-sok, hullaszálliiások, bel- és küllőidre bármely irányban- és irányból, vasúton vagy sajál hullaszállító kocsinkon (fourgonon). Díszes nyitott ím üreg halottas kocsik.
Hagy raktár
érc . imilslió-, kemény- és puhafa-, ujy
hullaszállító koporsókban. Szemfedelek, vánkosok, koszorúk, szalagok stb.
Katona hullaszállítótok és temetá-sek rendkívüli mérsékelt árakon.
Egyszerű és legdíszesebb temetkezések az Qzletbeu kifüggesztett mélyen leszállított osztályozott tarifa szerint.
Tagfelvételi és ügyvezető Iroda a keresztényszocialista egyesület által alapítandó
Keresztíny társas temetkezési egylet
nek, moly a tag és családtagjai olhalálozása esetén a legtisztességesebb és rendes ellemetésckről gondoskodik, ezáltal a családról a temetkezési költségeket elhárítja. Tagja lehet minden rendű és rangú polgár.
Bővebb felvilágosítás az üzletben kapható.
Belratások hétköznapokon délelőtt 9—12-ig, délután 3-5 óráig
Hilő Testuérefc
(Hilő 1ó2sef éa Hllö István) deszka, épDIetfa és építkezési anyagok kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. sz.
(Bárány karóim. m.U.tt)
Interurbán-telefon 120. SS.
Príma minőségű égetett
darabos fehér
és portland-cement
állandóan raktáron
Ha nyerni akar,
ne felejtsen el szerencse számú osztálysorsjegyet venni a HIRSCHLER tőzsdés és osz-tályaorajegy főeláruaitónál,
hot a lefolyt j&tékban is nyertek «ámos kisebb és a 80000 koronáa főnyereményt.
Siivirkshúvelyck, ^tivirkspapirok, uirsmipkik, képenUpok, levélpapírok, jítfkJuulyák rumban <h kicsinyben ]«g- Híf«rhlo»* «16oy&Mbtyo > ■IlröLlllCr »«rcihotó b«.
Fé-it, ..Korona "-szálloria épületében.
MT Elsőrendű kátránylemez, TPt
virágacél kaszák,
kapák, ásók, keritésfonatok, összes gazdasági cikkek, zománcozott
edények legjulányosabban kaphatók:
Guth Arnold H5&EÍ=
Nagykanizsán, Kazlnezy-utca 4. sz. g
Rendkívül olcsó arak
Fehér női vászon cipő, angol-
Fehér női fél cipő, svájci, bőr- ■ ECf|
sarokkal.......■■
Gyermek fehér, magas, bőr- II OGll
talpsarokkal, 26-29 számig » •»BÜ
Gyermek fehér, magas, bőr- II QQn
talpsarokkal, 30 -35 szómig * ®®u
Gyermek kivágott, fehér, angol W QQC
áru, 24-27 számig . C ■ 14 t0U
Gyermek kivágott, fehér, angol U OOE
áru. 28 -34 számig ... * űűü
Bebé vászon cipő, bőrtalp- II 00(1
sarokkal...... . "
Oyermek-, női- és férfl-clpőkben nagy választék.
Szandálok 30-43 számig leszállított árban. Svájci szürke és Drap vászon cipő minden számban K 500
Szabó Sándor cipőáruháza
Nagykanizsa, Városházpalota.
Nyomatott a laptulaidonoaok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
60-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1921. május 19. Csütörtök
111. szám
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
— r \' \'Tűi ■ ■ iar» mr »pi8pB»,
Hi.Mírctó»l árak: F.géti ív(o 400 K. PMw 200 K. N#gjr»d-iv r. 100 K. Kgy hírm 96 K. Kjty.t illa IrtSK
<>t*k*tXMz ti kUdáhlviUl: Frt-.u 13. az.
- IntennUn uíefon 7K. --
Moffjolcntk mindig kora regcol
FŐSZERKESZTŐ:
Dr HEOEDÜSGYÖRGY
FELELŐSS7.ERKRS7!TÓ:
BODROQKÖZY ZOLTÁN
Mindent meg* fogunk tenni Magyarország felsegitésóre.
A miniszterelnök nyilatkozata a keresztényszociálisták kongresz-szusándk jelentőségéről. — A külföldi kiküldöttek a magyar munkásságról és a magyar feltámadásról.
Budapest, május 18. Bethlen István gróf miniszterelnök a keresztényszocialisták legutóbb megtartott országos kongresszusinak jelentőségéről a következőkben nyilatkozott: . — A magyarországi munkásmozgalom történetében kétségkívül igen jelentős esemény a keresztényszocialisták kongresszusa, amely az egész európai közvélemény előtt dokumentálja a magyar munkásságnak a nemzetközi tévhittől való elhidegülését és a nemzeti közösségbe való tömörülését. A gazdasági érdek és a szociális fejlődés szempontjai teljesen összhangba hozhatók a nemzeti gondolattal, sőt a/ok előtt — akiknek lelkét nem mételyezték meg a marxista tév-tanok — kétségtelen, hogy ezek egymástól el nem választhatók. A nemzeti munkásság nemzeti erőkifejtésének, felébredésének, hotal-mas erős táborának egységéről, öntudatos-ságáról hirt vihetnek Nyugntcurópába is ezek, a messziről jött kiküldöttek, akik ré«tvettek az országos ünnepségen. Ez a kiadós . meggyőződésein szerint csak követheti és gyarapíthatja Magyaiország erkölcsi és szociális megbecsülését.
A külföldi kiküldöttek közül, a kercsz-tényszociális világszövetség központi irodájának főtitkára B. S. Serraens ezeket mondotta:
— A legjobb benyomásokkal távolom Magyarország gyönyörű fővárosából, ahol
várakozáson felüli magas európai műveltséget találtam. A külföldön eddig Magyarországról, mint osztrák gyarmatról beszéltek. Nagyon örültünk annak, hogy végre meggyőződtünk magunk is személyesen a magyar nép saját fajiságáról.
— A kongresszus igazán megkapó volt és én 5 millió keresztény szociálista munkás nevében Ígérem, hogy mindent meg fogunk tenni, Magyarország felsegitésére és igazságának elismerésére
Hollandia kiküldöttje De Bruyen igy nyilatkozott:
— Minket a hideg észak fiait nagyon meglepet az az erős tűz, melyet Magyarországon tapasztaltunk. Habár a kongresszuson a tárgyalás nyelvét nem is értettük, de a felzúgó éljenzés és taps vihar belénk is átömlesztette a magyarok igaz lelkesedését. Mondja meg honfitársainak, hogy annyit már megtanultunk : „Éljen nagy Magyarország f
Wieberg, a német keresztényszociálisták kiküldöttje könnyes szemekkel szorongatta a keresztény insgyar munkások vezéreinek kezét és meghatottan ezeket mondotta :
— Izenem a magyar munkásnépnek, n földre tepert német munkásság nevében, hogy ne essenek kétségbe. Van még feltámadás. Lesz.még a régt hotárokat visszanyert uj Magyarország l
Készül az uj sajtótörvény.
Budapest, május 18. Tomcsányi igaviÁg\' ügy miniszter a pünkösdi ünnepek alntt tudva lévőleg Szegeden beszédet tartott, melyben bejelentette, hogy az uj sojtótörvényjavasla-tot már junius hónapban o nemzetgyűlés elé fogja júttatni. Ezzel kapcsolatban az igazság-ügyminiaxter az uj törvényjavaslatra nézve a következő előzetes információt adta:
1. Ax uj sajtótőrvény ki fog terjeszkedni a felelőstégrevonás elveire, mely a szerzőt, a szerkesztőt és a kiadót egyetemlegesen fogja terhelni. 2. Az összes sajtó deliktumokra klterjeslti a kártérítési kötelezettséget. 3. A szabadságvesztés és pénzbüntetés mértékeinek felemelésére. 4. Az eljárás gyorsítására.
A készülő uj törvénynek egyik vezető szempontja lesz, hogy fokozottabb védelemben fog részesülni az egyéni becsület is. de az uj sajtótörvény a lezajlott eseményeken okulva az ország érdekeit fogja a védelem te-kintetében .Jsősorbsn védelemben részesíteni.
A főispáni kérdés.
Budapest, -május 18. A kereszténypárt ujnbSan hircot inJitOtt Pécsi László szatmári főispán ellen, akinek távozásit követeli A pári kőnyomatom a Nemzeti .Sajtó Iroda már utódját is tudni véli, méB PcJig vagy Szabó Zoltán vagy Komoróczy htván személyében. — Más oldalról viszont az a kívánság, hogy a főispánok ügyében megegyezés jöjjön létre, amelynek lényege «r. legyen, hogy nc bolygassák most a kérdést és egyes pozíciók kivételével teljes szabad kezet biztosítsanak Ráday Gedeon belügyminiszternek.
Bemolák üebreczenben.
Budapest, május 18. Bemolák Nándor munkaügyi és népjóléti miniszter vasárnap Debrecenbe utazik, hogy kerületében beszámolót mondjon. Útjában elkiséri Andrássy Gyula gróf is, a kereszténypárt elnöke.
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazaban, Hiszek egy isteni örök igazságban. r
Hiszek Magyarország feltámadásában
Amen.
A Tisza-bünügry.
Budapest, május 18. A Tisza-bűnügy mai főtárgyalásán folytatták Landor Tivadar hírlapíró kihallgatását, akihez a védőügyvédek, a terheltek -és a tanuk intéztek kérdéseket. Elsőnek Várkonyi Oszkár dr., Kéri Pál védője intéz több kérdést Landauhoz.
Várkonyi: Tanú ur tegnapi vallomása szerint Kéri Pál szavai bevésődtek ax emlékez etébe. Magyarázza meg, hogy az csakugyan ugy van. Mi az oka annak, hogy Kéri Szavait ön a rendőrségen augusztus 23-án tett vallomásában egészen másképen adta vissza?
Landor: Bocsánatot kérek, ez lehetetlenség. Ext én mindig igy mondtam és igy van a jegyzőkönyvben.
Várkonyi: Hogyan képzeli ön, hogy a rendőrközeg vallomásának a leglényegesebb részét kihagyta volna?
Landor: Tegnap elmondottam már, hogy a rendőrségen többszőr jártam és informáltam a rendőrségi^ közegeket és csak később vették fel vallomásomról a jegyzőkönyvet.
Várkonyi: Ön a hadosztály bírósági tárgyalás jegyzőkönyve szerint háromnegyed 5 órakor lépett be az Otthon Körbe. Hogyan lehetséges, hogy ön fél 6-ig nem tudott a Hermina-utra kijutni?
Landor: Ex megint olyan dolog, amivel az én egyéniségemet akarja ügyvéd ur alább szállitani. Akkor mindannyian gyávák voltunk. Olyan nagy volt a lővőldöxés, hogy nem hittem, hogy keresxtül juthatok axon a nagy tömegen.
Várkonyi: Tegnap Magyar Lajosra vonatkozólag ön egy uj adatot mondott, amely tegnapelőtt jutott tudomására, Eszerint Nagu Samu (A „Zala" pár év előtti szerkesztője) tegnapelőtt Lengyel Ernő és Heflig Brúnó újságírók előtt szóbahozta, hogy Magyar Lajos a kommün idején kijelentette, hogy azt ajánlotta a Nemzeti Tanácsnak, hogy Tisza Istvánt végezzék ki. Mit Szólna ön ahhoz, .hogyha én most közlöm önnel, hogy egyike oz ön áltöl hivatkozott egyéneknek a tegnap éjszaka folyamán telefonon felhívott engem és ugy nyilatkozott, hogy ax ön állítása egyáltalában nem felel meg igy a valóságnak, mert Nagy Samu csak azt mondta, hogy Magyar Lajos Tisza letartóztatásáról beszélt.
Landor: En nem tévedek. Tegnap b megmondtam, hogy tegnapelőtt a beszélgetés alatt rögtön vázlatokat készítettem. Igenis ugy mondta, hogy Mtfgyar Lajos Tisza István meggyilkolását indítványozta. Ezt nekem Nagy Samu mondta, de hozzáfűzte azt is, hogy Magyar Lajos ugy nyilatkozott, hogy nem tudják, ki gyilkolta meg tulajdonképen Tisza Istvánt. Mondott még egyebet is Nagy Samu, de én minden pletykát nem akarok összehordani.
Ezután Kéri Pál és Friedrich István intéznek lényegtelenebb kérdéseket Landor Tivadarhoz, mire elnök a tárgyalást bezárja és folytatását holnap délelőttre elhalasztja.
ZALAI KÖZLÖNY
A felsősziléziai kérdés.
május 18. A lengyel kérdésben t&fcsot éílekezlctro hívlak össze. Az I vasárnap l«z, melynek egyeden tár-Jéőszüézial kérdés less. Abból a körül-i, bogy, Lloyd George és Briuid külön . rc ülnek össze, nem szabad arra kö-ai, li"gy Mndoa és Páris közöli clkcd-I állolf bc. Anglia n kérdési minden körülmények kOzötQa népszövetség elé akarja vinni és ezért h.Udéktalanul össze Akarja hivni a népszövetséget.
Hétfőn kezdődnek Ausztriával a nyugatmagyarországi kérdésben a tárgyalások.
Budapest, május 18. Bécsben hétfőn kezdődnek meg a nyugatrcagyarországi kérdés lár-gyalAsai. A magyar kormány hivatalos képviselője Cratz Gusztáv dr. volt külügyminiszter lesz. A tárgyalásokkal kapcsolatban illetékes helyről jelentik, hogy a héttőn meginduló tárgyalások nem kizáróan a nyugatmsgyaroiszigi kérdéssel vannak kapcsolatban, • hanetn voDat koznak azok az Ausztriával való kereskedelmi szerződés megkötésére, a likvidációs kérdések rendezésére, az élelmezés kérdéseire és a vasúti forgalom helyreállításának intenzivebbé tételére.
A magyar béke a skupstina előtt.
Újvidék. A Délbácska írja: A skupstina elnöke nyilatkozott egy magyar újságíró előtt, hogy a belgrádi parlament, mihelyt Franciaország ratifikálta a magyar békét, megkezdi annak tárgyaláséi.
Cernin biinei.
Budapest, május 18. A Peatcr Uoyd hasábjain Válói Félix magyar publicista megdöbbentő vádakat mond Cernin Ottokár volt osztrák magyar külügyminiszter ellen Cernin gróf a háború folyamán — írja a cikk — Magyarország erejét és egységét a maga külön fizetett és saját diplomáciájával és sajtójával aláaknázni akarta. Erre nézve bizonyítékokat is terjeszt elő. 1917. évi október 15-én Cernin Ottokár a maga titkos ügynökeivel memorandumot juttatott az antant diplomaták kezébe, amely a következőket tartalmazta: Ami az osztrák-magyar birodalomból kiküszöbölendő, az elsősorban a magyar lulsuly. Udvö-s volna, ha oz elpo-roszositott Magyarország rovására megtörténnék Erdély égyeaitése Romániával, Bosznia-Hercegovina öxszeksDcsolása Szerbiával. Ez kellen Tisza István Magyarországának. A cikk a továbbiakban elmondja, hogy Combon volt berlini francia nagykövet a cseheket akarta a magyarokkal szembe állítani és az egész vonalon meg kell buktatni a német-barát politikát. A cikk ezenkívül sok adatot sorol fel, melyek mind megerősítik, hogy Magyarország felosztásának gondolatát elsősorban Cernin vetette fel és ebben a tekintetben nagyobb magyarfaló volt, mint az angol vagy francia diplomaták.
— Ax Urleányok Kongregációjának köszönete. Az Urleányok Kongregációja ez uton mond köszönetet mindazoknak, akik a Kongregáció szombaton és pünkösd vasárnapján legteljesebb eikölcsi és anyagi sikerrel megtartott műsoros estélyét közreműködésükkel elősegítették, akik a rendezésben fáradoztak s végül, akik megjelenésükkel éa (elüli ize lésükkel a sikert bixtoaitották. Külön köszönetet mond a Kongregáció Cio ezek Imréné. úrhölgynek, aki a nagysikerű balett láncot betanította. A két napos előadáson a következő felülfizetések történtek Bogenricder Frigyes 200 K, Faics Lajos, Polgári Egylet 100-100 K. dr. Málék László 65 K, dr. Hajdú Gyula, Kath. Legény Egylet 50 -50 K. dr. Szekeres Jórsefné 40 K, N. N. 30 K, Wilhelm János, Frítz Celesztin, Eperje.sy Gábor, 20-20 K, N. N„ Kis Imre 15—15 K. Dénes Ferenc, N. N., N. N., N. N. 5—5 koronát.
Jugoszlávia bomlása.
A Lovcsen elfoglalása. — A horvátok öntudatra ébredéin,. — Magyar-horvát kapcsolat. — A Rndics-párt kaproncal nagygyűlése. — Betiltották a zágrábi népgyűlést. — A maraközlek tüntetése.
(Saját tudósítónktól.) A délszlávok mindenféle nációjából Összekovácsolt Jugoszláviának az életét számottevő, előkelő politikusok rövid életűnek tartják. A nagy délszláv jugoszláv ebzme ugyan valóra vált, ez az álom azonban egyedül a t-xezbeknek szép álom.
•A mindig szabad montenegróiak s az örökké lázadó albánok, akik eddig egymás határainak pusztítását a hagyományos vérbosszú dühévd szinte megélhetésnek tartották, ma közös erővel gyilkolják a szerb megszálló katonaságot s éppen a napokban foglalták el a Lovcsen természetes cródőt, amelynek szerb őrségét részint szétkergették s részint lemészárolták. Az elégedetlenség s a felszabadulás vágya itt állandó, napról-napra folyó vérontásba fullad.
Legkevésbé mondható még azonban nyugodtnak Jugoszlávia legműveltebb országa, Horvátorazág. Ma már Horvátországban nyíltan s leplezetlenül bestéinek, söt cselekszenek az elszakadás érdekében.
Ez azonban egy percig se tévessze meg a magyarságot. Horvátországban nyílt agi-tációk folynak a Magyarországhoz való csatlakozás érdekében, a horvát nép bámulatos öntudatra való ébredése miatt. A horvátok ugyanis belátták, hogy ők mint horvát nemzet Jugoszlávia kebelében megszűntek. Belátták, hogy kulturában s életerőben náluknál sokkalta alacsonyabban álló nemzet ült a nyakukra s a nagy délszláv maszlaggal bo-londitják s balkánoaitják a magyar jogar alatt nyugatcurópoivá müveit Horvátországot.
A horvátok látják, hogy mindazt az értéket, amit a horvátság a magyar szent korona alatt a magyar kormányok támogatásával évtizedeken át összegyűjtött az ország fővárosában s Horvátország területén, azokat a testvéri ölelkezésben egymás után lopkodja cl tőlük, málházza vagonokba s szállítja vonatszámra Szerbia területére.
A horvát nép nemzeti létének tudatára ébredt s nem tartja- magát se jugoszlávnak, se szerbnek, hanem egyedül horvátnak.
A horvát szabad nemzeti eszmét Magyarország mellett biztosítva látják, mig a szerb Impérium alatt állandóan érzik a lény ügözöttséget.
A magyar-horvát teatvéresedésnek hatalmas pártja van, amelynek munkája minden nap kenyértörésre viheti már a kérdést. Vezérük Radics, a horvát földműves és parasztpártnak fanatikus zászlóhordozója.
Folyó hó 8-án Kaproncán a Radics-párt méretekben s szellemben eddig még Horvátországban s a Muraközben példátlanul álló nagygyűlést tartott. A gyűlést megelőzőleg Radics felhívásokat bocsájtott ki az egész Jugoszlávia területére, amelyekben a nagygyűlésen való megjelenésre szólította fel az országok minden osztályának minden rendű és rangú polgárát. A jelenvoltak becslése szerint mintegy 60.000 főnyi\', mások szerint még ennél is sokkalta migyobbszámu tömeg volt jelen. A gyűlésen nemcsak Horvátország és Murakör, hanem Bosznia, Hercegovina és Dalmácia nagyszámú megbízottai is jelen voltak.
Tudósítónk jelentése szerint Radics az
1921. május 19.
impozánn tömeg előtt olyan varázzsal beszélt a magyar barátság és kapcsolat mellett, hogy »z egész Dráva és Mttra-menlét fanatizált*. A többek között ezeket morfdotta :
—- Legyetek nyugodtak, az idei termést már nem a szerbek aratják le, hanem mi, a szabad s független Horvátország. Igenis, mi izéttépjük hamarosan est a gyenge szerb táncot s a magyarokkal fogunk Ismét közösen jóbarátságban dolgozni. Szavai szinte extázisba ejtették a tömeget s Radicsot mint a horvát nemzet megváltóját ünnepelték.
Radics látva, hogy Horvátország zöme a pártján van, pünkösd hétfőjére Zágrábba hasonló nagygyűlést hirdetett, amelyen részletcsen elő is akarta terjeszteni programját. A szerb kormány hirOl vette azonban Radic% szándékát, pünkösd vasárnapján rendkívüli minisztertanácsra gyűlt egybe, amelyen ax a meggyőződés alukult kl, hogy Radics átlépte a megengedhető alkotmányos agitáció kereteit, ezért a szerb kormány szükségesnek tartja, hogy Radicsék „féktelen izgatásának" véget vessen. Ezzel a szerb kormány le is fújta a Radicspárt zágrábi gyűlését.
Ma már tudják, hogy ezen a nagygyűlésen Radlcaék kl akarták kiáltani a független horvát köztársaságot. Radics a zágrábi közságtanács nyílt ölé-■én támadást Intézett az állam és az uralkodó ellen és kijelentette, hogy nem Ismeri azt el kötelezőnek és Joghatályosnak, ami a forradalom óta történt. A pünkösdi népgyűlés betiltásának igazi oka ebben keresendő.
Radicsék tisztában vannak azzal, hogy fegyveres felkeléssel tervüket azonnal kivihetnék, azonban felfogásuk az, hogy minden felesleges vérveszteséget elkerüljenek, mivel mindennek el fog érkezni az ideje.
Radics a Zágrábban megjelenő „Dom" című lapjában közölte programját, azonban az újság fehér hasábokkal jelent meg, a szerb cenzúra kitörölte.
Pünkösd hétfőjén JZágrábban a vásár-tér katonai lovarda környékén hemzsegett a szerb katonaság, amellyel az egész Zágrábot elárasztották.
Érdekes s a magyarság szempontjából igen értékes csattanója a kaproncai nagygyűlésnek , hogy utána Muraköz egyes falvaiban tüntető jelenetek játszódtak le a Magyarországhoz való csatlakozás mellett. így pl. Légrádon, ahol a tűzoltózenekar pavil-lonjában a magyar\'dalok játszása tilos volt, a nép a zenekarral a szerb katonaság legnagyobb terrora ellenére is a Hymnuszt játszatta.
* — A villanyárak leszállítása. A
szén árának esése s a villanygyárak jövedelmének ut emelkedése ugy a főváros, mint több vidéki város illetékes köreit arra birts, hogy kivánni fogják a hihetetlenül magas villanyáruk leszállítását. Hisszük, hogy ezirány-ban Nagykanizsán is történnek lépések, ahol különösen magasra vannak szabva oz árak. Alig von t. I. város, ahol hektowattonkint 2 koronát fizettetnek.
— A posta közleménye. Á budo-pesti értéktőzsde volutaárfolyamoinak és a külföldre szóló postautalványok átszámítási kulcsának naponkinti távirati közlésérc a hivatal előfizetéseket elfogad. Az előfizetési díj a hivatol székhelyén évi 600 korona, a hivatal külső táviratkérbesitő kerületében, évi 800 korona.
1921. május í,9.
Nagykanizsán az idén nem lesz sziniszezon.
Nincs hol Játszón a színtársulat. — Dr. Sabján polgármester nyilatkozata.
(SafAt tudósítónktól.) A nagykanizsai sziniszezon ugye holtpontra jutott ugy annyira, hogy már moit megállapíthatjuk azt, hogy az idén színtársulat nem igen fog játszani Nagykanizsán. Ide juttatta a szinészkérdést a szinházhdyiség hiánya s ezzel kapcsblátban az, hogy a nagykanizsai sziniszezonra pályázó színigazgatók nem rendelkeztek olyan társulattal, mellyel a város közönségének kultur-igényét kielégíthetnék.
Ilyen motívumoknak figyelembevételével hozta a napokban a közművelődési bizottság azt a javaslatát, hogy a nagykanizsai sziniszezonra eddig pályázó három színigazgató kérelmét, mint nem elfogadhatót javasolja és azzal terjeszti a városi tanács elé, hogy Géczy, Heltai és Andor színigazgatóknak a játszási engedélyt a nyákon, avagy az ősz folyamán megtartandó sziniszezonra ne engedélyezze.
A közművelődési bizottság javaslata nyiltá tette az Idei szezon kérdését, mert valóizinö, hogy a városi tanács is azonosítja magát a javaslattal s az idei szezonra nein ad szinjátszási engedélyt.
A sziniszezon kérdésére vonatkozóing kérdést intézett munkatársunk dr. Sabján Gyula polgármesterhez, aki így nyilatkozott:
— A közművelődési bizottság javaslatát mindenesetre respektálni fogja a városi tanács, ez azonban még nem jelenti azt, hogy ugy is fog határozni. A szinházkérdést különben maga a helyzet oldja meg. Nagykanizsának ez időszerint nincs helyisége s igy valószínű, hogy színtársulat nem fog az idén Nagykanizsán játszani.
— Mindamellett, ha valamelyik, a városi tanács igényeit kielégítő társulattal rendelkező színigazgató a helyiség kérdését meg tudja oldani, — igy például a Polgári Egylet helyiségét megszerzi, — ugy valószínűnek tartom, hogy a városi tanács nem fog elzárkózni az engedély megadása elől. Sok reményt azonban az idei sziniszezonhoz nem lehet fűzni. A helyiség hiánya szinte kizárja azt, hogy Nagykanizsa kulturigényeit kielégítő színtársulat jöjjön ide. Helyiség épitésé-lől pedig ezidőszerint szó sem lehet. Hiszen a mult évben lebontott arénánál csak valamivel is jobb aréna felépítése .milliókba kerülne. Erre pedig ez időszerint nincs a városnak pénze.
—.A helyiség hiánya az egyedüli oka a sziniszezon esetleges elmaradásának. Ebbe a, helyzetbe pedig a város önhibáján kivül került Az elmúlt évben lebontott aréna ugyanis nem volt a város tulajdon1?. Felkínálták ugyan a városnak megvételre, de el kellett utasítania a megvásárlást, mert az aréna rozoga állapota olyan javításokat tett volna szükségessé, amelyek jóval egy millión felüli összegbe kerültek volna.
A polgármester nyilatkozata kevés reménnyel kecsegtet a sziniszezont illetőleg, amit még megtoldhatunk azzal, hogy a helyiség kérdés megoldására egyedül alkalmas Polgári Egyletre is alig lehet kilátása a színigazgatóknak, mert értesülésünk szerint a Polgári Egylet vezetősége az egylet helyiségeit nem hajlandó átengedni színjátszás céljaira, mert azokra magának az egyletnek van szüksége.
Igy hát az idén elmarad a sziniszezon.
ZALAI KÓZLONY
— Elhalasztották a zalai gyalogezred zászlószentelését. Jól értesült forrásból értesülünk, hogy a zalai 9yalogezred junlus 8-ára tervezett zászlószentelés! ünnepre közbejött .akadályok miatt elmarad. Így tehát Horthy Miklós kormányzó óíóméltóságának nagykanizsai látogatása Is elmarad, aki részt vett volna a zászlószentelésl ünnepségen
— Hivatalátvétel. Dr. Kovács Károly főszolgabíró a tegnapi napon elfoglalta a pacsai főszolgabírói hivatalt. Helyét a Nagykanizsa járási főszolgabiróságnál dr. Laubheimer Adáin szolgabíró foglalta el.
— UJ tanfelügyelő. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Hortobágyi Ágoston kaposvári kir. s. tanfelügyelőt a zalaegerszegi tanfelügyelőséghez osztotta be szolgálattételre.
— Előléptetett tanítók. A vallás-és közoktatásügyi miniszter több zalai tanítót felemelt államsegélyben részesített s többet előléptetett. Igy magasabb fizetési fokozatba lépett Bönczné Németh Ilona csabrendeki, Király Olga ncmesgulácsi, Bérczky Mária nagykanizsai, Flór Róza kacorlaki, Lchoczky Katalin szentkozmadombjai, Farkas Vilma nagykanizsai tanítónők és Brauncr Lajos nagykanizsai, Szabó Sándor szepetki, Nagyági Károly zalascentmihályi tanitók.
— A Keresztény Tisztviselőnők ma, csüiürtofcSji délután 6 órokor sóját ottho nukban (Nádor utca 14.) gyűlést tartanak. A vezetőóg kéri a tagokat, hogy minél nagyobb számmal , jelenjenek meg, mert több fontos tárgy megbeszélése lesz.
— Kézrekerillt Neumann főrabbi özvegyének tolvaja. Megírtuk, hogy dr. Neumann Ede főrabbi özvegyének Zrinyi Miklós utcai lakását a tél folyamán ismeretlen tettes kifosztotta. Sok ezer korona értékű ékszert és ruhaneműt vitt magával a tolvaj. A rendőrség akkor erélyes nyomozást vezetett be, de a tolvaj nyomára nem akadt rá. Most aztán a tolvaj egész véletlenül kézrekerült. A pestvidéki törvényszék vizsgálóbírója e napokban egy Bors Adám nevű többszörösen büntetett notorius tolvajt vallatott, aki be-vallo\'ta azt is, hogy - ő fosztotta ki dr; Neumann főrabbi özvegyének nagykanüsai lakását is. A pestvidéki törvényszék vizsgáló-birája megkereste a nagykanizsai államritad-Őrséget, hogy a további bünügyi eljárás céljaira pontos leltárt készitren a lopott holmikról. Arról, hogy a tgjvaj mit csinált a lopott holmikkal — ezideig még Semmi utasitást nem kapott a nagykanizsai államrendőrség. .
— A nagykanizsai keresztény azoclália egyesület elnöksége főlhivja azokat, akik a sánci Grosz-féle bérletből kaptak kishaszonbérleteket, hogy parcellán-kint és pedig a fölszántottak után 125 koronát, a felszántatlanok után 105 koronát Somogyi Ferencnél (Petőfi utca 78.) 3 napon belül befizessenek és a földeket beültessék, mert aki ezt nem teszi, attól a földet elveszik és másnak adják.
— Polgári Iskolai hangverseny. Mint már jeleztük a helybeli áll. polg. fiu- és leányiskola folyó hó 21-én és 22-én hangversenyt rendez, mely alkalomból a Vadrózsa cimü egyfelvonásos daljáték is színre kerül, zenekar kísérettel. Az előadás oly magas színvonalon áll, pmilyen Nagykanizsán még nem volt. A szülőknek alkalmuk lesz meggyőződni, hogy mit lehet gyermekekkel -produkálni. Az
Irodalmi és Művészeti Kör 25 tagból álló zenekara pedig preciz és finom játékával fölülmúl minden vidéki színházi zenakart. Az érdoklődés oly nagy, hogy a második előadásra alig lehet már jegyet kapni. Siessen tehát mindenki legalább az első előadásra jegyét megváltani, ha gyönyörködni és szórakozni akar. Jegyek válthatók mindennap délelőtt a polgári iskola igazgató Irodájában. Az első előadásra váltott jegyek érvényesek a második előadást kővető táncra. Helyárak: Páholy 250, Karzati páholy 160. I. hely 40, II. hely 30, UI. hely 20, Belépődíj 10 K- Kezdető félnyolc órakor. Az előadás alatt az ajtók zárva lesznek.
— Tolvaj cserepes. Gödinek György cserepes a fűtőház egyik kéményét javitotta, ugyanakkor leszereltek egy mozdonyt a vasúti gépmunkások. Gödinek ezt az alkalmat arra használta fel, hogy kileste mikor hagyják őrizetlenül a mozdonyt s ekkor a mozdony értékes vörösréz alkatrészeit elemelte. A lopott alkatrészeket, mintogy 23 kg. vörösrezet azutén munkahelye környékében a földbe ásta és onnan apránként hazahordta. A rendőrség azonban rájött a tojvajlásra. Godineket letartóztatta és átadtá tegnap a királyi ügyészségnek.
— A Keresztény Társas Temetkezési\' Egyletbe beiratkozni lehet a Keresztény Otthonban köznapon este 6—7 óra között, vasár- és ünnepnapon délután 2—4 kőzött. Továbbá Hild temetkezési vállalat irodájában a nappali [órákban. A bizottság.
— Sokalják az arcfestéket ax oláh hatóságok. Kolozsvárról jelentik : Az oláh vasúti főigazgatóság rendelet utjáti* felhívta az alája rendelt igazgatóságok figyelmét a hivatalnoknők feltűnő hajviseletére, kifestett arcára és kivágott ruhájára. Maghagyja az alantos igazgatóságnak, hogy figyelmeztessék a bivatalnoknőket, hogy megfelelően öltözködjenek és feltűnés nélküli hajviselettel és arcbőrrel lássák el- a szolgálatot.
(x) Olcsón éajól enni-inni Nagykanizsán is Uhet. Már sokan meggyőződtek erről szombat este a Sport kávéhát és étterem ünnepélyes megnyitásakor. OxzkÁ János, az uj tulajdonos disznótoros vacsorájával a nagyszámban összejött hölgy- és uri vendégeit igen kellemes estélyben részesítette- A finom, Ízletes ételek és kitűnő italok, valamint a figyelmes, tiszta kiszolgálás a főváros elsőrendű éttermeire emlékeztettek. Régen láttunk olyan jókedvű, víg társaságot a Sportban. Oszkó, az uj gazda bebizonyította, hogy disztingválni tudó képzett szakember, aki most egy uj, szolid és kedves szórakozóhelyet bocsát a publikum rendelkezésére. Itt emíitjük meg, hogy Oszkó éttermében (Fő-ut 15.) ebéd és vacsora menü abonnenseknek napi 30 koronába kerül. Minden szombat este disznótoros vacsora jóhirü cigányzenével.
(x) Harisnyák, férfi-zoknik, cérnák, ■ pamutok, valamint mindenféle rövidáruk, uri-és női-divatcikkek a legjobb minőségben és legolcsóbb árban Schwarcz Dezső cégnél Nagykanizsa, Kőut, Korona kávéház mellett, szerezhetők be.
Értesités.
Van szerencsém a t. közönség b. tudomására hozni, hogy a „Régi kápolnához" címzett vendéglő kerthelyisége, Csengcry ut 87. szám alatt megáyilt.
Leszállított borárak 1 Frissen csapolt sör! Hideg, és meleg ételek pontosan ki-. szolgáltatnak. A n. é. közönség szives pártfogását kéri tisztelettel
M20 Görög Károly.
_4___
(x) Hercieg Ferenc képes ircM-ilml folyóiralAnnk, «7. .Uj Idők" nck 10. s?jSniAt>an Surányi Miklós regényének, A mesternek folytatása mellen-Helxii Jenó és KSrmenily Viktor elbeszéléseit találjuk. Ebben n szAmban kerM közlésre az Uj Id<k novolbpályizalán n bírálóbizottság állal pályázatra boesáloli novellák másodika, a Vér eimll Igen érdekes, magas irodalmi színvonalon álló pályamű. Kosztolányi Dezső nágy modern francia költő verséi fordítom le geniálisan Dömötör István a posli Biedemiayerfől cseveg érdekesen. Lőrinczy György befejezi a Pósa-asztalról szóló visszaemlékezéseit és külön cikk ismerteti Farkas Pál utolsó regényél, amely KI az igazság eim-mel most hagyta el a sajtói. Mühlbcck Károly elmés íejlécei és több mOvészi kép mellett közli az Uj Idők Dobosi Pécsi Mária arcképéi is, akinek a nevét Persephoné elrablása cimü regénye egy csapásra ismerné lelte. Az Uj Idők számában lermészeiesen folylalódik Carl Schiller fordulatos, mulatságos és érdekes delekliv-lötténele, a Cinege H. Az Uj Idók előfizetési ára negyedévre 60 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen . küld a kiadóhivatal: Bu.la-pest, VI., Andrássy ut 16.
(x) Közellátá.l Uöxlcményck. Értesítjük a közönséget, hogy a Magyor-utca végén levfí városi főtelepen 300—350 öl nyári tüzelésre kiválóan alkalmas száraz botfa kerül eladásra. Eladási ára a telepen átvéve ölenként 600 korona. Eíész öl vételénél kívánatra — 100 korona fuvardij ellenében — házhoz szállítjuk. Előjegyzések a Közellátási Üzemeknél eszközölhetők.
TŐZSDE.
Bnd.p..t, mijus 18.
Valat&ptao: N.pol.on 7Kom---, Uvi
— Dollíx 210, Francit tr.nk I8W), Ungyel mirU 29, Márk* 380, Ll» 12SO, Oíilrík 41, Rubel 84, UI 884, Siokol 330, Sxfjci frank 39S0, Koton.Jiaír Ő80, Krtnk-dinár--, líoIUSa forint —, Bícíí klflMtéi--.
Értékek: Mnsy.c Iliid--, Oulrlk HIÚI 600,
llu«i--, Joliikig —, Uirimitolii 746, Kcr.skid.lml
B.nk---, Mtgyar.Ol.ix--, Bwcslni 3M0, Drascti.
4201. Altílinoi üío 4simi, Ssíssymí tors, SUjiólArJinl 4500, Utikinyl 3800, Rlm» 1880, Sctilkk 780, Gultiruo.
--. Nwlcl 7800, I>*nk« 4250, Klotild 2500, M.iqr.r
Cukor--, Adrii 4200, AlUnUka 33Ú0, KiriJyiör---,
Bosnyák-Azúr 700, Llpük —, Ph&bus 575, v.ime(q,.l VitlAmo* (>50, Gficiu 1300, KonkordU 1825.
A korona Zürichben.
Budapest, május 17. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (nyitáskor) 270, osztrák korona: l*477t» osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'— szantim.
Apró hirdetések.
Házikisasszony, keresztény, lehet némát is, Aki az összes héziteendőkben jártas, felvétetik azonnal dr. Csorba Elemérnénél Somogyberzence.
(x) Női 6* gyermekruhák varrását és készítését a legizlésesebben jutányos áron vál latja Polczcr Mihályné, Teleky-ut "23.
Eladó 4 drb. 18-as vasgerenda 6 m. 26 cm. hosszú, 7000 drb. uj tégla, különféle épületi*, lugaslAbak, egy jó állapotban lévő kéménytubuz. Megtekinthető öreg Förhénc hegyen ifj. Simon István szőlőbirtokos, kis-kanizsai lakosnál.
Cselédleány azonnali, esetleg junius elsejei belépésre kerestetik. Fő ut 22, emelet.
_ZALAI KÖZLÖNY
1446/1921.
Adófizetés iránti hirdetmény.
Alulírott városi adóhivatal ezennel felszólítja mindazokat az adózókat, akik az adó-főkönyvbon előirt és az 1909. évi XI. tc. 20. § a értelmében esedékes adótartozásukat e hó 17-ig be nem fizették, hogy a2t - járulékaival együtt a jelen hirdetmény közhírré tétélétől számitott 8 (nyolc) napon belül, vagyis e hó 25-lg annál is inkább fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a zálogolási eljárás azonnal meg fog indíttatni.
Városi adóhivatal, Nagykanizsán, 1921. évi május hó 18-án.
Horváth s. k„
•Jóiigyl stínwevó.
iMilhoffer sorsjegye nyer!
| Három millió nyerhető az uj
| terv szerinti osztálysorsjátékban, j Vásároljon tehát sorsjegyet
1 milhoffer Kálmán
főelárusitónál jZrinyi Miklós-utca 42. szám,
| mert ott nyerték eddig Nagy-| kanizsán a legnagyobb főnyereményt 400.000 K, továbbá a 80.000, 70.000, 60.000, 25.000, ; 20.000 K és még számos külön-| ~—* féle nyereményt. 11==
| Húzás május 19-én és 21-én.
R sorslegyek hivatalos dra: I egész 96 korona, fél 48 korona, : negyed 24 kor., nyolcad 12 korona.
Szigriszt László
Ingatlanok gyors fcözufctltéae Zrínyi miklós-utca 33. sz., 1. em.
Eladó házak a város minden részében, minden nagyságban, nagy kertekkel, elfoglalható lakásokkal.
Eladó kisbirtok 17 holdas Nagykanizsa közelében. — 187 holdas luxusbirtok szép kastéllyal, parkkal.
Eladók t vidéki nng obb vendéglő, szálloda, szőlők, rétek a városban, telkek.
__1921. május 19.
Rármtféle batlk munkák, u. m. selyem lámpaernyők, zongoratakarók, asztalterítők, pArnntctők, divatzsebkendők, férfi és női nyákkct-.dők, kalap és ruhadiszek müvés2i kivitelben ugy magánosok, mint viszont-elárusítók részére megrendelhetők. Egész ruhákhoz, valamint -ruhadiszakhez való anyagok ballkolésát is elvállaljo.
IPARMŰVÉSZETI KÉZIMUNKA MŰTEREM
Kisfaludy Sándor-utca 17/a., II. em.
Értesítés!
Értesítjük Nagykanizsa város és vidéke n. ó közönségét, hogy saját műhelyünkben készítünk mérték szerint gyapjúszövetből
2855 K-tól 3500 K-ig
url
divatöltönyöket.
Továbbá raktárunkon levő saját készitmónyü férfi- és fiuöltönyö-ket olcsón kiárusítjuk. Külön vigylisztltó üzem. Telefon 319.
Szíves pártfogást kér
Dunántuli Ruhaáruház
Erzsébet-tér 20. szám. mk2
Figyelem I Győződjön mag I
5port káuéház
és étteremnek változásáról.
A legszolidabb és legpontosabb kiszolgálás! Kitűnő házikoszt, reggeli és ozsonakávé. — Kitűnő :: borok, hűsítő italok. ::
Tízórai zóna 10 kor.
Abona 30 korona.
Ebédvacsora házhoz 1« ki-
Minden szombaton disznótoros vacsora!!
Kereskedőknek
ajánlunk Barna csomagolót Snperior csomagolót \' Felvágott csomagolót Színes vékony kalapcsomngolót
Papírzacskókat
Árucímkét és csomagolóclmkét Utazói rendelőkönyvet üzleti könyveket stb.
legolcsóbb árak mellett.
Fischel Fülöp Fiai
paplrraktára nagyban éa klcalnybcn Nagykanizsán, Fő-nt 1. szám.
□oooaoDQOQDoooDDoooooacaooaoo
ZALAI ÉS fTlIUTI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzóíntezct
117.
Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors -kivitelben állíttatnak eló.
7.8-
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
DOODOOODOOO OOOO OOC3ÖC30C3COOC300
Nyomatott a laotulaidonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
éft-lk *vIoly*n>
keresztény politikai napilap
SMfeWfoH ii MvMhlv.ul: Fő.at 1$. ». . tm^nwb»iv.i»l.fo. 78. -
Megjelenik mindig kora rogfcl
FÓSZmeSCTÖ: Dr HEGEDŰS OYÖROY
. Upi M \'
PELRLŐSS2ERKES2TÖ: BODROQKÖZY ZOLTÁN
BIOHiet«.l iraki
E«iu évi. 400 K. Félévi. MO í»r. 100 K. Eg, Ma »» K. Egy» Káiu éra a K
UH"
A Jókai uobor leleplezésén**
kisgazdapárt az Internálás és a sajtóeinzira fiDBtarfása raollett.
Budapest, május 19. Ma kezdődik a nemzetgyűlésnek a szünet utáni első ülése.
A kormányzópártok holnap este külön-külön pártértekezletet tartanak és ezen az értekezleten ki fogják fejteni az aktuális kérdőkben az álláspontjukat. Az értekedet foglalkozik azokkal a határozati javaslatokkal, melyeket az intéző-bizottság elé terjesztenek. Az intéző-bizottságban négy nagyszabású indítványt tárgyalnak.
A párt számottevő rétegeiben az a törekvés, Hogy az intéző-bizottság határozatai né okozzanak nehézségeket. Számos képviselő azt íuVáttjá, hogy a kérdések élét le kell tompítani és a kívánalmakat redukálni és ezeket hleggfcbbmint a párt^sjátés kívánságát
szabad feltüntetni, melynek végrehajtására barátságosan felkérik a kormányt.
Így mindenekelőtt a főispáni kérdésben semmi nehézséget nem okoznak a belügyminiszternek. A párt kivánsága mindössze az, hogy a lehetőség szerint olyan politikusokat kell előtérbe helyezni, akik a múltban nem exponálták magukat.
A párt az internálás intézményét továbbra is fenn akarja tartani, óhaja és kivánsága csupán az, hogy a politikai okokból internáltak ügyét újból vegyék revízió alá.
A sajtókérdésben a párt álláspontja az, hogy a cenzúrát addig fen kell tartani és a megszüntetéséhez addig nem járulhat hozzá, mlg a nemzetgyűlés az uj sajtótörvényt le nem tárgyak*.
Ráday gróf belügyminiszter ___________nyilatkozata.
. Budapest, május Í9. Ráday Gedeon gróf belügyminiszter ma programjáról rövid beszédet mondott azon az ebéden, melyet Pestvármegye törvényhatósági tagjai tiszteletére rendeztek. A belügyminiszter a többek kőzött ezeket mondotla:
— Meg fogok küzdeni azoknak az óriási feladatoknak a nehézségeivel, melyekre vállalkoztam, de csak akkor, ha régi munkatársam segíteni fognak. Ebben az esetben azt hiszem, sikerül oda jutni, ahová akarunk. A cél ki van tűzve, bukdácsolásról szó sem lehet többé. Azon »x uton, melyen megindultunk, megyünk előre, megállani már nem leket Megküzdünk kérlelhetetlenül azokkal a láthatatlan elemekkel, melyek törekvéseink útjában állanak, mert ennek a küzdelemnek véget kell vetni.
— Nem tartozom egyik párthoz sem, mert szemem előtt látom a tisztességes mái-gyar emberek pártját. {Eljenxésl) Épnek létre kell jönnie, mert ha nem jön létre, elpusztulunk. Ha pedig létrejön, megvagyunk mentve és a célt eléqifc.
_j mx Operában tiszteletér*.
. im*mjJI wj iT tft "TTf i fí Budapest, május 19. Apponyi Albert gróf tisztajeiére m Operában május 29 én díszelőadást rendeznek.
Budapest, május 19. A Tisza?bünügy azon vádlottjai, akikre nézve a katonai büntető igazságszolgáltatás szervei áz illetékes fórumok, vagyis HüUnertsa Sztanykovszky — ,a .haditörvényszék tárgyalása után, holnap, pénteken kerülnek a legfőbb honvédtörvényszék, mint • legfőbb Járomi! MeMteJi bfcóság elé.
A perorvosUsi tárgyalás tanácselnöke Szerdahelyi ezredes hadbíró, a vád képviselője pedig Szeniimrey György őrnagy lesznek. Az ítélet most jogerős lesz, alkalmasint ezen a két napon belül meghozzák.
A köztársasági párt emlékünnepélyét nem engedték megtartani.
Budapest, május 19. Az országos köztársasági párt május 22-én Budapesten Martinovics emlékünnepélyt akart rendezni. Dr. Nádassy Imre rendőrfőkapitány azonban nem vette tudomásul a gyűlés megtartását, amire a párt megfelebbezte a főkapitány batároza-táj és felebbezésében azt mondja, hogyha a főkapitány hozzájárult pünkösd mindkét napján a keresztény\'szociálista pártnak egy emi-nenter politikai gyűlés megtartásához, akkor ők is kívánhatják a gyűlés megtartásának engedélyezését. A felebbezést a párt azzal fejezi be, hogy a politikai pártokkal egyenlő elbánást kíván magának.
Az osztrák-magyar tárgyalások Nyugatmagyarország Ügyében.
Bécs, május 19. Hétfőn kezdődnek meg a tárgyalások az osztrák külügyminisztériumban a magyar és osztrák megbízottak közt Nyugatmagyarország sorsa felett. A magyar kormány Csáky Imre grófot bizta meg a tárgyalások irányításával, dr. Gratz Gusztáv volt külügyminiszter is tevékeny részt fog venni bennük, mint aki ennek a kérdésnek legalaposabb ismerője.
Feltétlenül jól beavatott osztrák körökből azt az információt kapta a magyar kormány, hógy a németausztriai szövetségi kormány a tárgyalásokon is arra az álláspontra fog helyezkedni, mint eddig, hogy a nyugatmagyarországi kérdés „res indicata" és Németausztria számára nem képzelhető el más megoldás, mint amit. a st.-germaini és a trianoni békeszerződések lefektettek, tehát területi epgednjényrŐl. beszélni sem lehet, \'azonban ez alkalommal is kész a szövetségi kormány a határmegállapitások kŐrÜl bizonyos kiigazításra.
Budapest, május 19. A Jókai szobor leleplezése 21-én én délután 4 órakor lesz, ahoi • az ünnépl bestédet Betzevlczy Albert, a /Tudományos XVíBinífa elnöke mondja. Utána Horthy Miklós kormányzó teszi le a saját koszorúját, majd József főherceg a magáét. A kormány nevében Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter helyezett koszorút a szoborra, aki különben Jókai egyik közeli rokona. Az irodalmi és tudományos intézetek mind küldöttségileg fogják képviseltetni magukat és a budapesti középiskolai diákság elvonul á szobor előtt A Magyar Írók Nemzeti Szövetsége nevében dr. Milotay István elnök, nemzetgyűlési képviselő fog beszédet- mondani.
Drózdy választása törvényellenes volt.
Budapest, május 19. A nemzetgyűlés bíráló bizottsága dr. Kenéz Béla elnöklet* alatt ma délelőtt tárgyalta Drózdy Győző mandátuma ellen beadott panaszt. Somogyi István ismertette Mikovényi Jenő parlamenti vizsgálóbiztos jelentését. Ezután Ábrahám Dezső és ügyvédtársa hosszan fejtegették, hogy Drózdynak annyira nem tetszett ^ kommunizmus, hogy maguk a kommunistád voltak azok, kik Drózdyt üldözték. Rámutattak arra, hogy az ellenjelölt rokonai csfk a pót választás előtt tették meg Drózdy ellep a feljelentésüket azért, mert tudtak azt, hogy aki bűnvádi eljárás alatt áll, az képvi0yj> nem választható. A bizottság ezután határozathozatalra vonult vissza. A bizottság öt szavazattal egy ellenében Drózdy pacsqi mandátffaát megsemmisítette. Az indokolás hivatkozik a törvény azon szakaszaira, mely szerint, aki bűnvádi eljárás alatt áll, apc képviselővé nem választható.
A bankgassei milliók \'dgye a nemzetgyűlés előtt.
Budapest, május 19. A bankgassei milliók ügyével a nemzetgyűlés egyik Jeg-közelebbi ülése is foglalkozni fog. Itt a miniszterelnök köréből kiszivárgott hirek szerint Bethlen István gróf maga fogja megnyugtatni a nemzetgyűlést, az elszámolás tekintetében felmerült különböző aggodalmakkal szemben és egyben § forradalom és az ezt megelőző kormányok gazdálkodása tekintetében is nyilatkozni fog. A miniszterelnök utalni fog arra,\' hogy a legfőbb állami számvevőszék elkészíti a nemzetgyűlés eié terjesztendő kimutatásokat, melyek \'a legnagyobb részletességgel fogják feltüntetni > szóbánforgó kormányok pénzügyi gazdálkodását A kormány a számadásokat ilyen formában, tisztán a könnyű átteídntés céljából készítteti el.
• _2;_I_•
H románok ujabb tervei JMagyarorezág ellen.
kid £ee«dőr»ég fSáUHáaát, a* bácrf menekttltek haaaazállltáeát áeaHabs-b«rg>k detroaallsáláaát köreteUk.
A* „Echo de" Pari" egyik áprilisi »zá-mábaa a lap budapesti tudósítja" Horthy kormányzótól éi Andrássy Gyula gróftól kólóit nyilatkozatot. A tudósító szerint Andrássy kijelentette, hogy az utódállamok köxűl egyedül a románokat tartja képesnek arra, hogy legalább bizonyos ideig megtarthassák Erdélyt, a csehek és szerbek azonban most már gyengék ahhoz, hogy Franciaország politikáját rájuk építse. „Tudom, hogy előbb vagy később győzni fogunk és akár békével, akár háborúval, de. vi^zaszerezzük elrabolt területeinket. Minden nép fél\'egy uj öldökléstől. Mi ezt ki tudjuk használni."
Ax Adeverul vigyáz « zsákmányra.
Azóta ezt a nyilatkozatot Andrássy megcáfolta, de ez nem tartja vissza a román sajtót attól, hogy a legvadabb támadásban ne részesítse a kormányzót, Andrássyt és az ö személyükön keresztül Magyarországot. Az egész sajtó foglalkozott ezzel a hirlapi kacsával, egymásra licitálva a fenyegető hangon. Az Adeverul április 27-iki számában C. Bncal-basa „Nyitva a szemünk" címmel vezércikkezik és kijelenti, hogy ma a fogalmak összekavarodtak, de a háború előtt egy ilyen hangú nyilatkozatra rögtön hadüzenet következett volna. Románia azonban erejének tudatában (I) nem akarja drámai szavalatok miatt a tavalyelőtti szomorujátékot újra végigjátszani Magyarországgal. így legfeljebb annyit tanul a tehetetlen düh ezen megnyilatkozásaiból, .hogy annál inkább nyitva tartja a szemét és vigyázni fog Erdélyre. ^
A dühöngő Patria.
Nem ilyen nagylelkű a "kolozsvári Patria, melynek cikkét egész terjedelmében átvette a bukaresti Dimineata április 30iki száma. Ez a kővetkezőket írja: „A magyarok nyilatko-1 zataikban kezdenek agresszívek lenni és nem kételkedünk benne, hogy sok habozás nélkül a gyalázkodásról áttérnek a cselekvésre, a szófól a tettre. A román követség házat vett Budapesten. Minden civilizált országban a követségeknek megvan az fcxterritoriális joguk. De a román követség nem költözhetik be saját házába, mert a lakók nem akarják átadni lakásaikat és a magyar kormány képtelen rá, — jobban m.ondva rosszhiszemű — hogy eljárjon velük szemben. A mi kormányunk is hallgat. Látván ezt a türelmet, a magyarok mind szemtelenebbek lettek. így Andrássy gróf, volt miniszter s ma a magyar kormánypárt vezére, ilyeneket nyilatkozik Párisnak: (Itt következik a fent közölt nyilatkozat.) Sürgősen és~ energikusan közbe kell lépni, hogy a magyar válság véglegesen megoldassék. Kormányunk politikai garanciákat kérjen és hisszük, hogy a szövetségesek magukévá teszik ezeket a jogos követeléseket.
Kilenc román radikálla pont.
1. Azonnali feloszlatása minden irreden-tista egyesületnek és. minden ilyen irányú propaganda eltiltása.
2. Rögtöni kiszabadítása minden politikai fogolynak, beleértve azokat is,"kiket igazságtalanul Tisza meggyilkolásával vádolnak.
3. Hazaszállítása mindazon politikusoknak,-akiket Magyarországból kiűztek, azért,
_ZALAI KOZLuNY_
mert elitélték az imperiálUta revánspolitikát.
4. Magyarország teljes lefegyverezése és nemzetköri csendőrség felállítása.
5. A végrehajtó hatalomnak szövetság\' kősf bizottságra valő ruházása.
á. Alkotsaányozó nemzetgyűlés választása a szövetségesek ellenőrzése alatt
7. Ez a. nemzetgyűlés állítson uj kormányt, »ely rögtön népszavazást rendelje* el Magyarország államformája tárgyában.
8. A trianoni béke határozatainak azonnali végrehajtása.
9. Ünnepélyes nyilatkozat, hogy Magyarország soha, semmiféle feltételek alatt és semmi módon vissza nem fogadja a volt Habsburg uralkodóházat.
Lovászy im a véletlen.
Csak ennyit követel az erdélyi román nemzetiségi párt hivatalos lapja, nem többet. Sajátságos véletlen, hogy éppen e dkk megjelenése idejében tartózkodott Lovászy Márton, a bécsi emigránsok ügynöke Kolozsvárott. Csodálatos utjai vannak^\'a véletlennek I Ha meggondoljuk, hogy a 9 pont közül a második és .harmadik az, amelyért a bécsi magyar nyelvű sajtó olyan ádázul küzd már második esztendeje. Tehát Lovásziék haza akarnak jönni, de ismerik a nyomorba öntött magyarság irántuk táplált jogos érzelmeit annyira, hogy a saját biztonságukra nemzetközi cser.dőrséget, szövetségi bizottságot s miegyebet kérnek. »
Kissé drága ár volna a Jászi—Lovászy társaság drága hajszálaiért.
Bangha páter a keresztény sajtóról.
A Központi sajtóvállalat a pünkösdi ünnepek alatt Szegeden nagyszabású müvész-estélyt rendezett, melyen Bangha páter hatalmas beszédben buzdította a keresztényeket a keresztény sajtó szeretetére és annak felkarolására. A rendkívül tartalmas beszédből a következő minden keresztény magyar által megszívlelendő részletet közöljük:
— Nekünk keresztény nemzeti sajtó-kell, ha keresztény nemzeti problémákat akarunk megoldani, ha keresztény, nemzeti országot akarunk felépíteni, ha módszereket, irányelveket, célkitűzéseket akarunk tisztázni. Ha egy szál destruktív és álliberális sincs, akkor is kell nekünk a sajtó, ahol a népnek legjava kell, hogy Összehozza legszebb eszméit és .kincseit s ennek a parlamentnek, ennek a fórumnak a szerepét kell, hogy kitöltse a keresztény nemzeti sajtó s azért, aki a keresztény nemzeti Magyarország felépítésében fáradni akar, vagy ezt a munkát támogatni akarja, az nem vonhatja ki magát a keresztény nemzeti sajtó ismerete alól.
— Mindig véghetetlenül szégyenlem, hogy- nekem a sajtóról kell beszélnem. Vet-ték-e azt észre, hogy a zsidók sohasem tartanak sajtógyülést, nekik nincs szükség sajtóakcióra. Az utolsó zsidó boltosinas, az utolsó tüdővészes gépiróki&asszony is minden sajtóbeszéd és akció nélkül is nagyszerűen tudja, hogy őneki soha életében egy krajcárt goj lapra kiadni nem szabad.
— Náluk az utolsó boltosinas is sokkal önérzetesebb, mint nálunk sok túlképzett előkelő ember, aki nem érzi, hogy valahány-•zor egy keresztény ember egy antikeresztény lapot a kezébe vesz, hogy valahányszor egy magyar,, egy álmagyar újságért pénzt ad ki, az kapituláció. Hunnia kapitulál lz: ráel előtt
_1921. május 20.
— A leeresztény magyar azt nem tátja be, hogy az ő bőrére megy ez a vásár. Hogy ö lesz nyomorultabb, ő veszti el saját fajába, nemzetébe, történőmébe vetett hitét, ő veszti el azt az Ősi keresztény erkőiasiséget az által, hogy itt ez az Wegen és fajtalan faji szellem terjettkedik. ^ ezt nem látja be, akkor persze nem lehet semmi eredményt elérni. \\,\'
Engedjék még, hogy azzal fejezzem be előadásomat, amivel kezdtem: Keresztény Magyarország a sajtóval áll és dől meg, azzal- él és hal meg, egyes-egyedül rajtunk áll, hogy a mi keresztény sajtónk erősítésével a keresztény nemzeti gondolatot is védképessé tegyük.
Mégis azt hozzáteszem, nehogy azt higyjék, hogy kislelkűség beszél belőlem: Hála Isten, a magyarság nagy része rálépett már a kötelességteljesítés útjára. Nagy dolog az, hogy a keresztény sajtóvállalat lapjai Magyarország legelterjedtebb lapjai és főleg legsúlyosabb, legkomolyabb rétegeit csoportosítják a magyar társadalomnak. Ez a nagy különbség marad bizony kereszténység és zsidóság, kőzött, hogy a zsidó átlag ötször annyit költ olvasmányra, mint a keresztények és sokkal jobban érdeklődik a közügy iránt s ez a mi bajunk. Higyjék el, ezen lehet desperálni. De kétségbeesni nem szabad, mi bizunk a magyarok Istenében, a keresztény magyar közönségben s mi bízunk az igazság erejében, mi bizunk, hogy nemcsak a kisantant és a külső ellenségek ellenére, de az itthoni ellenségek, az itthoni összeesküvők ellenérc is bizunk és hiszünk Magyarország feltámadásában. (Éljenzés, hosszantartó taps.)
A korona Zürichben.
Budapest, máius 19. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (nyitáskor) 270, osztrák korona: 1*45, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1*04 szánt im.
TŐZSDE.
Badapaat, mijut 19.
Valataplao; NapoUoo 720, Font--, Léva
—. Dollii 208, Franci* ífanx 1860, Ungyel tnixlu 2*
Márka W, Líra--, Osttrik 40\'Rubel 70. Lel 376,
Sxokot 3t6, Sva;cl frank--, Koronadinár 710, Frank-
dinár --, Holtaod fodnl —, b*cu kifcatéa--.
Ertékak: Magyar (Qut 1670, Osatrák liiul--,
lUaai--, JcLwlog 230, L«xAmllotó 700, K«reikcd«lm!
Bank--, Magyar-Olasz--, Ü«ocilni 4100, Drascha
425\'J, Általános ttin 4900, Sxis*vári 1800, Salgótarjáni 4800, ürikinjrl 2860, Rima 1860. Scfallek —-. Guttaanc
-, Kaiid 7700, Oanica 4000, Klotild 2200, Magyar
Cukoc -, Adria 4260, AOaotika 3260, KUilvult-,
Bosnyák-Agrár--, Llpták --, Phöbus 676, Vasmagyai
Villamos--. GiteUa--. Konkordla 1850.
Központi bank-, tőzsde-és árubizományi üzlet
Nagykanizsa
T«taton 386 Sürgönyeim: Bankbisomány.
Kaiser és Straíüár MiidiiRtnl tözsdii ■•iblzásikat ilíogad.
Dollár, Dinár
stb. külfóidi pénznemeket legjobban vesz és ad-
Áruüzloteket saját számlára és bizományban lebonyolít.
Nagel Adolf ŐSsESST^
képviselete Zala- ós Somogymegyc részére.
„Hitük egy Istenben, hittek egy hasiban, Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország /diámadásában
Amrn„m
1921. május 20.
— Gróf Appeayi Albert álaxpol-gársága. A Területvédő Liga helyi csoportjának választmánya 19-én tartott gyűléséből átirattal fordult a város polgármesteréhez, hogy az, még az országos Apponyi ünnep előtt hívjon össze díszközgyűlést, a város válassza Apponyit díszpolgárává s az Apponyi önnepre felutazó küldöttség már vigye magával a közgyűlés határozatát — esetleg a díszpolgári oklevelet is.
— Vasvármegys a destruktív sajtó és a sxabadkfmövesek ellen. Vasvár-megye tőrvényhatósági bizottsága szerdán tartotta rendes tavaszi közgyűlését. A közgyűlés, melyen Cziráky József gróf föispáa elnökölt — több érdekes határozatot hozott. Igy a közgyűlés elhatározta, hogy a destruktív sajtó felelősségre vonása érdokében felír-■nak az illetékes körökhöz. Kimondták, hogy a törvényhatóság csatlakozik az Az Eat, Népszava, Világ, Pesti Napló, Magyarország elleni bojkotthoz; uj sajtótörvényt sirgetnek, amely az államot, erkölcsiséget, egyéni szabadságot a réginél hatályosabban biztosítja. Addig, míg ez a törvény el ncra készül, a sajtóellenőrzést fentartandónak tartják. Tiltakozott ezután a megyegyülés a szabadkőműves páholyok működésének újbóli engedélyezése ellen. Beigazolódott — úgymond a határoxat — hogy a páholyok a destrukció melegágyai voltak. A törvényhatóság követeli a szabadkőműves vezetőknek, mint felbujtóknak, a „testvérekének, mint tettestársaknak felelősségre vonását azért a munkájukért, amellyel a nemzeti nagyságunk tönkretételében vezető szerepet vittek. Követelik a vezetőállásban levő szabadkőműveseknek eltávolítását, s nemzeti kincs őrizői-nek: a tanároknak és tanítóknak ezen szempontból való szigorú ellenőrzését.
— Leesett a tetöröL Varga József bádogos tegnap délelőtt a Magyar-utca • egyik házának tetőzetét javitotta, miközben megcsúszott és a földre zuhant. Életveszélyes agyrázkódással Király-utca 49. szám alatti lakására szállították és ott ápolják.
— Konca Jánoa hangversenye. A szombathelyi születésű és világhírre emelkedett Koncz János hegedűművész szerdán hangversenyzett Nagykanizsán.. A Xaszinó termét zsúfolásig előkelő közönség töltötte meg, amely elbűvölve ünnepelte a nagyhirü hegedűművészt. A műsor minden száma után felzudult a szűnni nem akaró taps, pedig Koncz János nem is nagy hangverseny számaival lépett feL Nem azédületes technikáját, világszerte megcsodált virtuozitását és káprázatos bravúrját mutatta be terjedelmes konzert darabokban, hanem a zenekultura apró mozaikjait, gyöngyszemeit interpretálta, azzal a finomsággal, egyéni, sajátos felfogással, amellyek Koncz Jánost a világ leg-liraibb tónusu hegedűművészévé emelték. A pianiszimok álomszerű lágysága, az üveghangok kristály tisztasága valósággal megbűvölték a hallgatóságot. A zongora kíséretet dr. Balla János, nagykanizsai orvos — látta el, kinél nagyszerűbb kísérőt alig lehet elképzelni. Alkalmazkodó finomsága és technikai precizitása külön élvezetett szerzett. A nagysikerű estélyi Szerb Ernő rendezte, akinek eddigi érdemeit gazdagította a világhírű hegedűművész kanizsai szereplése.
_&ALAI KÖZLÖNY_
- Egy elhagyott csecsemő, aki nevelóanyára^ta^ált. özvegy Dervalics I Györgyné Petőfi-utcai lakásába beállított egy magát Horváth Józsefnének nevező asszony és szállást kért. Karján egy alig pár hónapos csecsemő volt. Azt mondta, hogy katona férjét jött meglátogatni, a városban nincs ismerőse s nincs hol éjszakázzon. Dervalicsné jószivvel hallgatott a kérésre, és a fiatal menyecskét befogadta a házába. Másnap reggel a szállóvendég azt mondta Dervallcsné-nak, hogy elmegy bevásárolni a férjének, addig hát vigyázzon a kisgyerekre. Dervalicsné ebbe is belement. Azonban hiába várta az asszonyt egész nap, az* nem jött vissza, Dervalicsné másnap a rendőrségre indult a kisgyermekkel, mert világos volt előtte, hogy az asszony igy akart gyermekétől szabadulni. Es itt jön a dolog csattanója. Amikor az utcán vitte a gyermeket találkozott egy ismerőse menyasszony leányával, akinek elmondta a dolgot. A menyasszony eleinte igen elkomorodott a kis anyátlan szomorú sorsán, de aztán hírtelen felragyogott a szeme és már megoldásra talált. Azt mondta Dervalicsnénak, hogy ő magához veszi a kisgyermeket s ha az anyjának nem akadnak a nyomára, akkor fel is neveli, sőt örökbe is fogadja. Ebiben megegyezve értek a rendőrségre, ahol Dervalicsné bejelentette
a kis csecsemő elhagyását, ugyanakkbr pedig a kis menyasszony azzal a kéréssel fordult a panaszt felvevő rendőrtiszthez, hogy adják neki a kisgyermeket. A rendőrség teljesítette is a kérést, mert jobb kezekre ugy ser^biz-hatta volna a kis elhagyott gyermeket. Ugyanakkor a kis menyasszony kijelentette azt is, hogy hajlandó örökbe fogadni a talált gyermeket. A rendőrség erre vonatkozólag azonban egyelőre nem intézkedhetett, ellenben a lelketlen anya személyének felkutatására a legerélyesebb nyomozást vezette\' be.
(x) Közellátási kösleméoyek. Ér tesitjük s közönséget, hogy a Magyar-utca végén levő városi fatelepen 100—3*0 öl nyári tüzelésre kiválóan alkalmas száraz botfa kerül eladásra. Eladási ára a telepen átvéve ölen-kint 600 "korófia. Egész öl\'vételénél\' Jcivánatra — 100 korona fuvardíj ellenében — házhoz is szállítunk. Előjegyzések a Közellátási Üzemeknél eszközölhetők.
— Manlu követeli a magyar tísst-viselők visszahívását. Nagy-Románia eszméjének csődjét mindinkább kezdik belátni sz erdélyi román politikusok, — akik meggondolatlanul visszautasítottak minden közeledést a magyar kormány részéről. Az erdélyi románok vezére, Maniu Gyula az egyik bukaresti újság munkatársa előtt élesen elitélte az erdélyi közállapotokat. Nyilatkozata, amelyet az erdélyi magyar lapoknak nem volt szabad közölni, a következőképpel hangzik: „A román kormány egyáltalában nem törődik a Romániához csatolt területek jólétével. A korrupció eddig Erdélyben ismeretlen volt, de az órománok már nálunk is elvetették a magvát. Erdély maradjon az erdélyieké s a magyar tisztviselőket hívják vissza. Erdélyben s Bukovinában nagy az elégüleilensíg s ilyen formán nem szabad csodálni, hogy sokan még a románok közül is visszakívánják a magyar uralmat.* Reméljük, hogy a magyar kormány módot fog találni arra, hogy a világsajtó tudomást szerezzen az erdélyi állapotokról.
(x) Közellátási közlemény. Érteritjük a kovácsiparosokat, hogy üzemünknél kovácsolásra kiválóan alkalmas, bükkfából égetett faszén kapható 100 kilónkint 500 koronás ároo. Közellátási Üzemek.
3
— Házasságkötés a szegedi hídon.
A Szabadkán megjelenő Bácsmegyei Napló legutóbbi, számában ina • következőket: R<* mantikus szerelmi történet gyanánt Is fölfoghat-nők-és érdekességével csakugyan ingerelni
fogja a novellairókat, lehet, hogy- mozidrámát is csinálnak ebból, ami Itt következik. Az eset az, hogy Újszeged szerb hatósága nem adott átkelési engedélyt egy házasság megkötésére é* pedig sem azt nem engedte .meg, hogy a menyasszony átjöhessen a szegedi anyakönyvi hivatalba, sem pedig, hogy a vőlegény átmehessen. a megszállott területre a házasság megkötése végeu Hosszú kérelmezésekre és utánjárásokra végre értesítést kaptak a házasulandók, hogy május 5-ikén délután 3 órakor engedélyt ad a szerb parancsnokság a demarká-cionális vonal előtt való házasságkötésre sz uj* szegedi hídon. Igy történt azután, hogy Dr. Sándor, egy szegedi pénzlotézet tisztviselője és K. Katalin, Torontálmsgy^\'Enyik községi jegy-zőjéntk. leánya, a kíjféíölt napon .8 órakor csakugyan örök hűséget esküdtek egymásnak a szegedi híd közepén. Az ujszegedi parancsnok nászajándékul a menyasszonynak két napitartózkodási engedélyt adott — a férj részére, a két nap letelte után az uj menyecskét, mint magyar honost, saját kérelmére^ ki fogják utasítani. Az ujszegedi hiU azonban nemcsak az anyakönyvvezető számára szolgál ideiglenes hivatali helyiségül, hanem a közjegyzők számára is. A szegedi közjegyzők már több esetben\'ké-szitettek a hídon végrendeletet oly módon, hogy s végrendelkező a katonai kordon mögül átkiabálta végső akaratát a kordon előtt álló kőig jegyzőnek. A szegedi Lloyd is .kiszáll" néha a hidra s ott csinálják meg a kötéseket a jtt» goszláviai kereskedőkkel.
(z) Olosón és jól enni-inni Nagykanizsán is lehat. Már sokartpróggyőződ-tek erről szombat este a Sport kávéház éz étterem ünnepélyes megnyitásakor. — Oszké János, az uj tulajdonos disznótoros vacsorá-jávai a nagyszámban Összejött hölgy- és url vendégeit igen kellemes estélyben részesitetto. A finont, Ízletes ételek és kitűnő italok, valamint a figyelmes tiszta kiszolgálás a főváros elsőrendű éttermeire emlékeztettek. Régen láttunk olyan jókedvű, vig társaságot a Sport-\' ban. Oszkó, az uj gazda bebizonyította, hogy disztingválni tudó képzett szakember, aki most egy uj, szolid és kedves szórakozóhelyet bocsát a publikum rendelkezésére. Itt emiitjük meg, hogy Oszkó éttermében (Fő-ut 15. sz.) ebéd és vacsora menü abonnenseknek napi 30 koronába kerül. — Minden szombat este disznótoros vacsora jóhirü cigányzenével.
(x) Méhészeti cikkek, országos egyesületi, Neiser- és amerikai kaptárak, keretléc 1 méter 2 korona, 130 cm. 3 kor. darabja, távkapocs 100 drb 18 kor., mülép kilója 400 korona, arcvédő, Hanemannrács, füstölők Stb. Sajátlermésü akácméz 1 kg. 90 kor., saját-termésü virágméz 1 kg. 80 kor. Szabó Antal méhészeti eszközök raktára, Nagykanizsa.
(x) Megkezdődött Mészáros Pál vendéglős, Nagykanizsa, Magyar-utca 95. sz., modem tekepályáján a verseny, ahol minden délutáni este érdekes társasjátékok folynak. A pályán villanyvilágítás van. Pontos és elsőrendű kiszolgálás. Leszállított borárak.
(x) Harisnyák, férfi-zoknik, cérnák; pamutok, valamint mindenféle rövidáruk url- és nöl divatcikkek a legjobb minőségben és legolcsóbb árban Sch var.cz Dezső cégnél Nagykanizsa, Fő-ut, Korona-kávéház mellett szerezhetők be.
Lakner lózsef
•nagyvendéglője, Szepetnek.
A nagykanizsai kirándulók kedvelt találkozó helye. — Elsőrendű és pontos kiszolgálás. — Jó ételekről és italokról gondoskodva van. Valódi pogányvári fajborok. Állandóan frissen csapolt sör. M4ro4k.lt árakt MMUt iraki
Apró hirdetések.
.. _,___y, keresztény, lehet né
mat it, Aki az összes házlteendökbpn Jártas felvétetik azonnal dr. Csorba Bomérnénéi Somogybcrzence.
Jökarkan lévS széles talpú, rönkszálll-tásra kiválóan alkalmas kettő db. szekér aladó. Bővebbet Sebestyén és ftoóry e^dőtlzemnél Farabonc, u. p. Kiskomárom.
Építtetők figyelmébel Kisebb házak, gazdasági épületek utarozását, alakítását ás Javítását Jutányosán vállalja Pápay György \' építő-iparos, Petőfi-ut 24.
}6 házból való fin kárpitos tanoncnak felvétetik. Kazinczy-utca 11.
Qlgf, nagyon elegáns, kitűnő lőszer, számmal együtt eladó k Bogenrieder-házban-
Cselédleány azonnali, esetleg Junius elsejei belépésre kerestetik. Fő-ut 22., emelet.
Ha nyerni akar,
ne felejtsen el szerencse szimu osztálysorsjegyet venni a HIRSCHLER tőzsdés és osztálysorsjegy főelárusitónál,
hol a lelol, sebb és a
ili.
bAQ is nye te kazámos ki-\' woaáa főnyereményt.
Szivük. búvelyek, szlvazlu papírok, sstvuszlpkik, Uputzpot. tevqpyirok, Jil&Mrtyik o.Krta í>
5&JS25JÍ5. Hirscíüer
Ft-et, „bmi"-«ilttit epilstabss
T ■ - i i ..........
Eladó birtokok)
3» holdas birtok N.gykuuu. káieia<n otUJüuű. 47 hold., birtok SoraagyoMgyttMn. 24 hold tóid N^ikuJu. kó«ltó«L _ < koldu szőlőbirtok f«jiayvleoo 13 koldas szőlőbirtok UkloaCM-vár OMtktL 6 holdaa ssőlőélrtok kniomireol aornL J holdas szőlőbirtok kctecsínyi heimo. í holdaa szőlőbirtok diiji hejytn tOiztbaty matatt.
Eladó házak:
MlaUa ouysJgtMa, megkeS ok»o irbui, UOQCMI i.v....\' — BőrabbM:
siántó Vilmos ísessírB^íssar, ,„.
Fehér női vászon cipő, angol Jf
áru................II
Fehér női fél dpi, svájci, bőr- jf
sarokkal ,. ......W
Gyermek fehér, magas, bőr- ■
talpsarokka), 26—29 számig *
Gyfrmek fehér, magas, b«r- |f
. talpsarokkal, 30-35 számig *
Gyerme^kkivágott, fehér, angol J|
Gyermek kivágott, íebér, angol JÉ áru, 28—34 s^mig . . . ■---
Gyermek-, női- és lérfl-clpökben nagy választék.
Szandálpk 30 43 számig" leszállított árban. Svájci szürke és Drap vászon clpÓ minden számban IC 500
foké Sándor cipőárui)áza
Nagykanizsa, Városházpalota.
ZALAI KÖZLÖNY
Igft yUjus 20.
Hilő Testuérek
(Hilö lözaef és HHő Istudn) deszka, ápOletfa és építkezési anyagok kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. sz. (BAzAay kereasaa laallatt)
Interurbán-telefon 120. as.
Prima ni^<f{gt égetett
dfeahbé°r mész 3S.
ós portland-cement
állandóan raktáron.
F1tfila»I BjozödJön n«g!
kduéhete
eremnek változásáról.
A legszolidabb és legpontosabb kiszolgálási — Kitűnő ház&wzt, reggeli és pzsonakávé. — Kitűnő : borok, hűsítő italok. . : :
Tízórai zóna lO kor.
Abona 30 korona.
Ebédvacsora házhoz is ki-hnrdva. ■
Mmáao szombaton disanútems Taosata!!
_ délután az
_ . . . -\'^l^á^By-
zenével megnyltöm. Számos látogatást kér
tisztelettől
Weisz Arnold, vendéglős.
í Tfohanka-féle
ráül. 20" Polli-féle tuü&lú, tét <■ fAneu kivel, 1 évig volt Jzunboe, ázs SO 000 kor«u.
BoUzsder-féle gSJS^l &
poltaa, uruUlrfartkd, "ir. 6.000 kceom.
: Mayer-féle ^ ^axK ioíSl\'
gépznflhely, l gyékénye. 2.
Gőzfürdő.
Tisztelettel értesítem a n. é. fürdőközönséget, hogy a fürdő a mai naptól kezdve reggel 6 órától este 7 óráig van nyitva. Naponta vehető gőz-, kád- és féitflrdő. — Naponta kOpMyözés, maszlrozás, tyukszemvagás.
A n. é. fürdőközönség szives pártfogását kérve, maradok tisztelettel őzv. dr.PJosvter JatvAnné és t^raa
Alapítási é« tttl. Mntíjcta-MJ lag ibulrn
Üzlethelyiség és Iroda: Deák perenc-tér 3. Telefonszám 269. Műhely és raktárak: Király-utca 4. szám. Teleionszám 120.
Poljróazánsla a Jtflgyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókjánál.
Udllalunfc
disz- és egyszerű temetéseket, exhumálá-sok, huUaszállltások, bel- és külföldre bár-, mely irányban és irányból, vasúton vagy saját hullaszállító kocsinkon (fourgo.non). Dlaxe. nyitott és ttv.g halotU. kocsik.
ti agy rakftír
érc-, imiutió-, keméoy- és puhafa-, ugy
hullaszállító .koporsókban. Szemfedelek, vánkosok, koszorúk, sza-Isgok stb.
Katona bnll.axáUl táaok és temetések readkMHl aaársékeit árakon.
Egyszerű és legdíszesebb temetkezések az üzletben kifüggesztett mélyen leszállított osztályozott tarifa swrint.
Tagfelvételi áa ügyvezető Iroda a keresztényszocialista egyesület által alapítandó
Keresztény társas temetkezési egylet
nok. mely a tag és csalájtegfal elhalálozást esetén a legtisztességesebb és tendes eltemetésektől gondoskodik, ozáltal a családról a temetkezési kőilsigeket elhárítja. Tagja lpbet minjen rendű" és rangú polgár.
Bővebb felvilágosítás az üzletben kapható.
Belratások hétköznapokon délelőtt 9—12-lg, délután 3—5 óráig
""""•w «. UntuUidone«k i Zalai Gyirmatl könyvnyomdáiábin.
60-ik évfolyam

NegykanlsM, 1921. május 21. Szomoní
lu. HUUU
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMfkMit6i4g : Pő-ut 13. n.
_ IaUrattta-UUf&a 78. ——
McgJ®lcn,k mindig kora reggel
FÓSZERKESZTÓ:
Dr. HEGEDŐS GYÖRGY
FELELÓSSZERKESZTÓ:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
BlőUxotéti Ar&t:
Eféts évr. 400 X. FéUvf 200 K- Sfj+S-év» 100 K. Egy M K. 8®r»» «4m *í« » K
Gömbös Gyula képviselőt a mozisok meg akarták vesztegetni.
Gömbös Gyula szenzációi leleplezése a vesztegetési kísérletről. — Vázsonyi Vilmos beszéde.
Budapest, május 26.
___,____. ____ A nemzetgyűlés
mai ülését háromnegyed 11 órakor nyitotta meg Bottlik alelnök. Hegedűs pénzügyminiszter beterjeszti a két hónapi inderanitási törvényjavaslatot és ezzel kapcsolatban arra kéri a Házat, hogy a jövö hét szerdáján szakítsa meg a költségvetési vitát és tűzze napirendre az indemnitást.
Majd Vázsonyi Vilmos emelkedik szólásra, aki a kővetkezőket mondotta:
— Közti két esztendeje már, hogy a bolsevizmus uralmától megszabadultunk és még mindig kivételes törvények uralma alatt vagyunk. A miniszterelnök úrtól hallottam egy más programot is, amikor együtt voltunk a külföldön, amikor Bécsben ö a magyar érdekeket képviselte, hogy a bolsevista bűnösöket pieg kell büntetni, de közmegállnpo-dása volt. Cl a szociáldemokratáknak is, hogy a jövőben meg kell akadályozni, hogy bárki proletárdiktatúrát hirdethessen. Csakis az egységes nemzet képes megpróbálkozni a jövendővel. Csakis a nemzeti egység kégezi azt a feszítő erőt, mellyel a reánk mért csapást kiheverhetjük és a megelégedett és boldog jövő alapjait lerakhatjuk.
— A független exisxlenciák számát szaporítani kell, hogy többségükkel a proletárok főié emelkedhessenek és polgárokat kell csinálni a proletárokból.
— Legnagyobb problémánk az integritás kérdése, egész politikánkat az integritás szolgálatába kell állítanunk. Ha a belső békét helyreállítjuk, akkor az oíztályok és felekezetek, vagy ha ugy tetszik fajok és nemzetiségek között is helyreáll a. béke. A kivételes intézkedésekre csak az iránylati politikának van szüksége, a konjunktúrának és axoknak, akik lesben állanak, hogy az egyik végletből a\' másikba vigyék a nemzetet. Nekünk nem ax a kívánságunk, hogy a jelenlegi rendszer katasztrófális uton omoljon össze, hanem hogy lassan érjünk el a konszolidáció pontjára.
— Ax internálás veszedelme főleg abban áll, hogy Védő nélkül, hogy tárgyalás nélkül döntenek emberek sorsáról. Én csak jogi sxempontból beszélek a dologról, minden tendencia nélkül. Konstatálom, hogy ez az eljárás nem nyilvános tárgyalás, hogy nincsenek védők, hogy nincsenek konzradlklonus eljárás, ami igen veszedelmes,
— A sajtószabadság kérdésével kapcsolatban kijelenti, hogy » miniszterelnök ur azt mondotta, hogy snnak idején én »
vidáman cenzúráztam. Én cenzúráztam, <te nem vidáman, mert ez nagyon komoly.
nehéz és szomorú feladat volt. Én speciálisan arra ügyeltem, hogy a bolzevizmus ne talál jon utat a magyar sajtóban és srra vigyáztam, hogy a hadsereg fegyelme meg ne bomotjék. Ma ezekre nincsen szükség, a háború megszűnt, a bolsevizmus veszedelme is elmúlt. A sajtótörvény lehet a legszigorúbb, bármilyen törvényt hozzanak is, a visszaéléseket nem lehel megszüntetni.
— Örömmel fogadom a miniszterelnök urnák \'.t a kijelentését,, hogy a jogegyenlőség . .pjáról letérni nem szándékozik és kívánom, hog^ ennek érvényt is szerezzen és megszüntessen mindent, ami ext sérti, ami ebbe ütközik. Én is kisgazdának tartom magamat legalább abban az értelemben, hogy hive vagyok a -szabad forgalomnak, de nemcsak a gabona szabad forgalmának, mely ax állatoknak kell, hanem a gondolat, a tudomány szabadságának is, ami\'az embereknek kell.
Exután Ráday Gedeon belügyminiszter emelkedik szólásra és ezeket mondja :
— Tisztelt nemzetgyűlés I A mozirendelet kapcsán mint a mugam álláspontját kijelentem, hogy nincsen másról sió, mint egy 1901-es belügyminiszteri rendeletről, amely végre nem hajtatott és amely ax utóbbi időben revixió alá vétetett. Nem is a rendelet, hanem ax engedélyek, melyek 4 hónapra adattak, most elvonattak olyan egyénektől, kik évek óla benne ültek. Ex érthetetlen ix-galmat és lármát okox mindenfelé. Megvagyok győxődve, hogy mindenkit a legtisxtább intenció vezet, de napok óta egyesek óriási pénzt mozgósítottak. (Halljuk l Zaji) Egy egyesület — a Mozisok Egyesülete — ugy-látszik óriási pénzekkel rendelkezik és igyekszik azt a maga részérc hasznosítani. Ma délelőtt megjelent nálam egy ur, kit ax ellenforradalom idejéből ismerek és felkért arra, hogy fogadjam a mozisok háromtagú küldöttségét. Ex a három ur tényleg meg is jelent nálam és arra kéri hogy legalább egy évre függesszem fel a rendelet végrehajtását. Ezek az urak eltávoztak tőlem, amikor ugyanazon ur, aki felkért a fogadásra, visszasietett hoxxám és neki egy nemzetgyűlési képviselő
által a fogadás kieazközléséért fizetett 100.000
koronát kezeimhez tette. Ext az összeget ax illető nemzetgyűlési képviselő ur a bejelentő ur által rendelkezésemre bocsájtotla és felkért arra, hogy tegyem le a Ház asztalára é» bocsássam a Hál bölcs rendelkezésire. (Nagy „j 1) Részemről bátor vagyok indítványt tenni, hogy ext »z összeget ... (A nagy zajban nem lehet a miniszter szavát hallani.) De ex nem elég. Itt van a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank egy levele, melyet a Royal
szálló R.-T. a mozisokkal összeköttetésben álló vállalatait a banknak és amelyben 400.000 koronát Molnár* Jenő igazgató kezeihez kifl-xetni kér arra az esetre, ha az audiencia ered* mennyel jár, magyarán, ha kérelmüket teljo-siteni fogom (Felkiáltások: Neveket!)
Ráday: A küldöttség tagjai: Rollák Gyula, Gellért Miklós és Dics! Gyula voltak. Kötelességem volt ext bejelenteni, a többi u igazságügy miniszter dolga.
Egy hang: Ki az a képviselő ?
Elnök: A belügyminiszter ur azt mondotta, hogy egy képviselőnek 100.000 koronát ajánlottak fel. Kl ax?
Ráday : Gömbös Gyula, aki különben
szólni is akar.
Gömbös: Ezelőtt három nappal egy barátom jött kozxám azzal, hogy a mozisok az én befolyásomat slivesen igénybe vennék. Tudták azt, hogy a belügyminiszter ur ás közöltem baráti a viszony, tudták, hogy á MOVE-nak juttatott mozit visszautasítottam és ebböl arra gondoltak, hogy ellensége vagyok a mozirendeletnek £s igy a rendelet elleni akcióban engem akartak felhasználni Hogy véget vessünk már a dolognak,- elhatároztam, hogy kötélnek állok- Kevesbítem ax összeget és félmilliót kértem. Százezret akkor kapok, ha meghívást kapnak, a többi 400.000 koronát, ha a rendeletet hatályon kivül helyezik. Ézt azért csináltam, hogy belelássunk a mozi-ügybe és ne lehessen ke-resxtény képviselőt többé erre a célra felhasználni. (Éljenzés.)
Az ülés vége délután 2 órakor.
ftwtttích Sándor gróf kihallgatása a TMeza-bűnügyben.
Fényes óvta Károlyit a v őr ősöktől.
Budapest, május 20. A Tisza-bünűgy-mai főtárgyalásán Kiss Gyulához, a tegnapelőtt kihallgatott lanuhox intéznek a védők éa a vádlottak kérdéseket. Majd elnök elrendeli Kéri Pálnak a sxembesltését Kiss Gyulával.
Elnök: Mondja szemébe Kéri Pálnak, hogy amit itt előadott, az tényleg megtörtént.
Kiss: Kérihex fordulva txeket tnohdja:
— Hullottam, amikor Hatvanni Lajos báró kérdezte öntől: Pali Id csinálta ezt? Ax a matróx, akit Fényes kizavart ? Ön erre »,t felelte: Nem, Mt mi elintéztük. Hatvanni erre azt mondta, hogy kár \' volt ext most csinálni, várhattak volna vele pár napig.
Kéri: Hatvanni utolsó válaszáig megfelelhet a tanú vallomása, ex azonban nem lehet igaz. ■
Elnök: Tehát önaxtkoncodálja: .Hogy mi ezt elintéztük."
Kéri: Lehet, hogy én ezt igy mondottam. Ezután Salusinsiky Gyula dr. intáz
V ______
kérdéseket Kiss Gyulához, majd elttők szünetet
Szünet után Fulctkh Sándor gróf kihallgatása kávetkerik, akt a Károlyi kor? mány hadügyminisztere vofr. Amikor Festő-tich belép a tVemWe, abban a pHlanatbaa GdrOUt felugrik a helyér® ; és artikulátlaa hangán kezd kUbálni. Majd ax elnökhöz fordul éa igy szól: , J. \' ......
— Méltóztassék engemet kivezettetni. Rosszul vagyok, nem birok itt maradni. Nem birom ki, nem birom ki. Fél órára vigyenek ki. Könyörgöm engedjenek ki.
Elnök: Ne csináljon itt botrányt.
Gártner: Nem csinálok botrányt. Beteg vagyok. Idegbeteg vagyok.
Elnök: Ne szoenirozzon itt ilyen jeleneteket Hogy a botránynak elejét vegyük, eltávolítjuk a teremből.
Görtncr: Köszönöm Méltóságos ur. Felkarolja iratait és kisiet a teremből.
Elnök erre megkezdi Festetich Sándor gróf kihallgatását.
Első kérdése igy szól : Történt-e a kormányban akkor olyan nyilatkozat, hogy meg kell büntetni a gyilkosokat, vagy olyan nyilatkozat, hogy meg kell akadályozni a nyomozást ?
Festeiich : Nem tudok semmit « megakadályozásról. Minisztertanácson szóvá tettem, hogy üldözni kell a gyilkosokat. A kormány tagjai akkor azt mondták, hogy még egy tiszta szociálisba kormány sem térhet ki ez alól, de az időpont nem alkalmas a nyugtalan idők miatt, felmerült azután az, hogy külön esküdtszéket kellene felállítani, amely aztán felmenti a gyilkosokat.
Elnök: Arról volt-e szó, hogy ki követte el a gyilkosságot ?
Festeiich : A minisztertanácson nem volt szó. Károlyitól egy alkalommal megkérdeztem, Ő azt mondta, hogy ő sem tudja, csak hallotta, ugy mondják, hogy Pogány lett volna egyik értelmi szerző.
Elnök: Volt-e szó akkor a Károlyival folytatott beszélgetés alatt, akár valaki mással folytatott beszélgetés alatt arról , hogy katonák követték el a gyilkosságot ?
Festeiich : Azt tudom, hogv mindenki azt mondta, hogy katonák követték el a gyilkosságot, fcz már akkor köztudomású volt.
Elnök: Van-e tudomása arról, hogy Friedrich István kivánta-e, szorgalmazta-e a nyomozást, vagy ellene volt a nyomozásnak ?
Festeiich: Nem tudok arról semmit, bogy Fsiedrich ellenezte volna. Amint én ismerem, ö csakis a gyilkosok utáni nyomozást követelhette. Megkérdeztem Friedríchet, hogy ki a gyilkosság értelmi szerzője, azt felelte, hogy Kéri volna az egyik.
Elnök további kérdésoire Festetich ezután elmondja, hogy Fényest ismeretsége első pillanatától ugy ismerte, mint aki iparkodott Károlyit a vörösektől visszatartani.
Friedrich István intéz ezután kérdéseket a tanúhoz,
— Amikor tanú ur elutazott Hajmás-kérre a csapatokat megszervezni, nem emlékszik-e arra, hogy szó volt Budapest megtámadásáról? Emlékszik-e, hogy djel hozták
" a vészhírt nekünk, hogy Pogányék meg fognak bennünket támadni? Mi akkor a hadügyminisztériumot felfegyvereztük.
Festetich .- Friedrich minden tekintetben helyesen mohdja el a tényállást.
Utána Zilahy Lajos hirlapirót hallgatták ki. -Vallomására megeskedtették. Majd Fényes és Kéri intéztek hozzá kérdéseket.
Elnök ezután a főtárgyalást félbeszakítja és folytatását holnap délelőtt 9 órára tűzte ki.
Drózdy újra fellép a pacsai kerületben.
Budapest, május 20. A nemzetgyűlés mai ülésén jelentette ax első számú bírálóbizottság, hogy Drózdy Győző mandátumát megsemmisítette. Miután a bírálóbizottság döntését legfeljebb birálai lehet, de megváltoztatni nem, a nemzetgyűlés elnöke intézkedni fog, hogy a pacsai kerületben újra kiírják a választást.
Drózdy Győző ma többek előtt kijelentette, hogy keiületében újra fel fog lépni.
ZALAI KÓZLuNY
Károly ldrél* augusztusban vég-
Í^tetthÍ^>^n^tiJSváj cSn tartí«k<3ha^
Genfből érkezett jelentés szerint a sző-vetségtanács minden valószínűség szerint ezen a héten fog dönteni Károly király ügyében. Zita királyné e napokban elhagyta Pranginst és WeggUWe utazott. ,
Félmilliót sikkasztott egy ára-forgalmi tisztviselő.
Budapest, május 20. A rendőrség Zalaegerszegről távirati megkeresést kapott, hygy az Áruforgalmi Részvénytársaság zalaegerszegi kirendeltség tisztviselője, Gerczy Kálmán, félmillió koronát sikkasztott és megszökött. A budapesti rendőrség á személyleírás alapján a Metropol szállóban elfogta a tisztviselőt és lefoglalta a nála levő 42 ezer korona készpénzt. A rendőrségi nyomozás során kiderült, hogy Gerczy, aki a részvénytársaságnál előkelő állást töltött be, pincér volt egy budapesti étteremben. A sikkasztó tisztviselőt elszállították Zalaegerszegre.
A korona Zürichben.
Budapest, május 20. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (nyitáskor) 260, osztrák korona: T55, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 103 szantim.
TŐZSDE.
Sadapaat, oiijos 20. »
Valutaplao: Sípokon 730, Pont 870, Uvi —. Dollár 213, Francia íraak 1800, Lengyel márka 27, Márk* 370, Lüa 1230, Osttrák 40, Rubel 75, Lel 375, Siokol 330. Svájci frank 3850, Koronadlnáx 725, Pranfc-diakt--, Holland forint —, Wcsi kifiirtfc ,-rrr-
Ertékak: Magyar Hitel 1060, 0sxUák Hitel 440.
Haxai -, Jeltálog 290, Lassimltolé 775, Keraskedolmi
Bank ——, Magyar-Öle«i — —, Beocsiní —Draache 4426, Általános síin 5350, Stáaavári 1950, Salgótarjáni 4875, Urikánjrl 3050, Rima 1900, Schlkk 830. Gotlmsno
--, Nesid 8200, Danka 4850, Klotild 2600, Magyar
Cukor -, Adria 4850, Atlaaüka 3600,\' Király**--,
Bosnyák-Agrár 750, WpUk Phöbus Ő00. Vasmegyei Villamos--, CixfllU 1300, Konkordla 1900.
— Hogyan képzelik el a munkás pénstfr államosítását ? A népjóléti mi-niszteriumban és az ehhez közel átló körökben hónapok óta a munkáspénztár államosítása mellett folyik a harc. Illetékes helyen az a gondolat lett úrrá, hogy egy olyan intézményt, a melynek költségeit kizárólag a munkaadók és s munkások viselik, nem lehet állami gondnokság slá helyezni, csupán az adminisztráció ellenőrzésére fognak állami közegeket kinevezni,* amely t^ny azonban a pénztár autonómiáját nem érintené. A tárgyalások most folynak, de döntés még nem történt. Mindenesetre érdekes, hogy az államosítás hivei hogyan képzelik el az adminisztráció lebonyolítását. Szerintük az eddigi kilenc osztály helyett teljesen olég lenne két osztály felállítása: a nős és nőtlen munkások részére. Az állam külön óriási adminisz tráló személyzet nélkül,. tehát ezek kiadásait megtakarítva, elvégezheti a betegpóoztári illetékek beszedését az adóval együtt. Erre a meglevő állami és közigazgatási szervozet teljesen elegendő s azok részére különösebb megterhelést, nem jelent. Az ellenőrzés a tagsági könyvvel megoldhato olyképpen, ha az az anyakönyvi lapon tartalmazza az alapszabálykivo-natot, valamint 10 olyan lapot, mely egyenkint az év 52 hetére van felosztva, minden hét kockájában a napok számának feltüntetésével; .fizetésnél a fizetett hetet lo kell betűzni, mig betegségnél a be tűzést más színnel kell végezni, annak jeléül; hogy a táppénz, illetve járulék kifizettetett. A munkás kénytelen lesz vigyázni a rendes befizetésekre, mert hiányos könyvre segélyt nem kaphat. A munkátlanul töltött időt sz ipartestület igazolhatja, illetvo az állami munkaközvetítő. Ilyen egyszerűsítés mellett általánosítani lehetne a munkásbiztositást és a betegsegélyezést ós ebből ki lehetno fejleszteni a munkásság rokkant- és aggkori általános biztosítását is.
_1921. május 21.
Mi a destrukció ? .
Háttér István iftexéde tfgyőH keresztényszocialisták aayygyüléeén.
#\' A Győrvár#és m£yél egyeit szörfös Dárt központi pártg^yülésén Haller*tván
ttszédet mondott/ - A világháború végefelé az volt a jelszó, hogy ne legyen sem győző, sem legyőzött A mikor ellenségeink kicsavarták a kezünkből a fegyvert, akkor mégis mint legyőzőitekkel bántak velünk, hsdikárpótlást követeltek. A népszavazásról szó sincs a. Felvidéken.
Amig ellenfeleinknek ezek az elvek használtak, addig hirdették azokat, de mihelyt nekik arra szükségük nem volt, azoqnpl szakítottak velük. Igy tesznek a keresztény nemzeti irányzat ellenségei is. A szabadság drága volt nekik, amig a nevében mindent elfoglalhattak.
De amikor mi akarunk élni vele azért, hogy nagy legyen hazájában a magyar, akkor felhördülnek és az érvényesülését meg akarják akadályozni. A szabadság sohasem jelentette azt, hogy hazudni, rágalmazni, mérgezni szabad. Nálunk a sajtószabadság azt jelentette, hogy Szabad sajtóbrigantinak lenni. A sajtószabadságot vissza lehet adni, ha gondoskodás történik, hogy ne lehessen vele visszaélni Erre két eszkőz áll rendelkezésünkre. Az első a sajtókamara: Aki vétett az újságírói becsület ellen, annak a sajtókamara tegye lehetetlenné, hogy még egyszer tollat vehessen a kezébe.
Egy másik kérdés, amely napirenden van, hogy mi a destrukció. A destrukció egy latin szó, annyit jelent lebontani, szétszedni. Ha egy hivatalnokról elmondják a hibáit, ami mindenkiben van, de becsületes munkáját elhallgatják, akkor destruálnak. Ha a kereszténységről vagy annak papjairól elmondják egyesek botlásait, azokat kiszínezik, de nem említik meg annak érdemeit, akkor destruál-nsk. Ha valaki a magyar nemességről azt hirdeti, hogy mulatozáshoz, asszonyhoz, kutyához, vadászathoz .ért és nem mondja el azt, hogy ezer éven át ez a nemesség volt a magyar kultúrának, magyar honnak védelme s a magyar politikai élet mozgatója, az hazugsággal, ferdítéssel destruál.
Igy lehet végigdestruálni az iparososztály, a munkaadók, a kormány, a képviselők és mindenkinek a becsületét a hibák egyoldalú beállításával heteken, hónapokon, éveken keresztül. Ezt csinálta a destruktív sajtó, mlg a tömeg minden rosszat elhitt & minden jórló elfeledkezett. A destruktív sajtó mindig csak azt hirdette, hogy mennyi hiba, mennyi szemetszuró dolog van itt, de soha arról nem irt, ami érték, amit megvédeni, megmenteni kellene a múltból. Ezzel a módszerrel rontották le a magyarságban a maga erejébe, hivatásába, jövendőjébe vetett hitét. Hiába nevezik magukat gúnyosan destrukti-voknak,1 nem adunk menedéklevelet a magyar közéletbe és nem szüntetjük meg a harcot velük szemben. A szabadságnak vissza kell térnie a keresztény alapra. A keresztény alapon a szabadság az, hogy az ember szabad a cselekedetéiben mindaddig, amig más ember érdekeinek nem árt.
A iiberálizmus az erőseket rászabadította a gyengékre.
— További panasz ellenünk az, hogy kikapcsoljuk a magyar gazdasági életből a régi, nagy összeköttetésekkel biró\' bevált kereskedőket és azokat járatlan újoncokkal I cseréljük fel. A kereskedőknek veszteségeik
1921- n>ájus 21>
ZALAI KÖZLÖNY
vannak és lesznek is, de amikor az ellen^ kező konjunktúra volt, akkor minket nem sajnált. senki,\' akkor $enki sem sirt azon, hogy milyen károkat szenvedünk mi. Most a konjunktúra a fogyasztók felé fordul. Ha a megtsirotodoU kereskedők leadnak néhány milliárdot, akkor még nem mennek tönkre.
— Nem tudjuk sajnálni a kereskedő-osztálynak azt a részét, mely a háborús Jconjunkturát fenékig.élvezte. Mi Szterényinek olyan jól bevált kereskedőit pótoljuk egy járatlanabb, de becsületes magyar kereskedő-osztállyal. Akármibe is kerül, mi továbbra b próbálkozunk azzal a vakmerőséggel, hogy kereskedelmünket kereszténnyé tegyük. A nemzetgyűlés nagy megértéssel kezeli azokat a javaslatokat, amelyek ujabb terheket rónak az ország népére.
Ha azt akarjuk, hogy a megélhetésünket könnyebbé tegyük, akkor áldozatokat is kell hoznunk. Hét bőrünkből hatot le engedünk nyúzni, hogy azokból egy sátorponyvát vonhassanak áz ország fölé, ahol meghúzhassuk majd magunkat. Azon pillanatban vétót mondunk a pénzügyi politikának, amelyikben az egyik emberről hat, a másikról csak egy bőrt húznak le, amelyikben a teher-megoszlás nem igazságos és épen azokról nem húznak le bőrt, akik mindig másokat nyúztak.
A szükség rá fogja vinni a liberális minisztert arra, hogy éppen a liberális barátaiból operálja ki a pénzt és mi ebben készségesen fogjuk támogatni. A szociális kérdés rendezéséhez is pénz kell. A szociális kérdésben \'benne foglalva látom a szellemi és fizikai munkás jóllétét. Az ezekről való gondoskodás lesz á pénzügyi tőrvények után az első teendő. Remélem, hogy ha hozzájutunk a szociális tőrvényekhez, munkánk láttára ki fog ujulni a régi keresztény nemzeti feQfcngotás.
TTTRF.1
— A törvényszékről. Dr. Eöry-Szabó Jenő, a nagykanizsai kir. törvényszék elnöke négy hetes szabadságra, Hévízre utazott. Távollétében a törvényszék vezetését dr. Ke-nedy Imre, a büntető tanács elnöke látja el.
— A nagykanlzwü klsg.zdák tegnap utaztak el az orazágoa nagy-gyHIéare. Megírtuk, hogy az Országos Földmives Szövetség vasárnap nagygyűlést tart a Vérmezőn, melyre felvonultatja a falut, a falusi társadalom minden rétegét. Cél), ezáltal az iyUgyültekkxn nevelni if, összetartozás érzetét, megroufétai idebent az internacionalista vallástalan gestruketó nyÜt IH^r-cosainak, togy, a falu erején megtörik minden, az uj Magyarország épülő bástyái ellén irányúié támadás. Célja megmutatni a külföldnek, melynek képviselői a gyúlésffli szintén résztvesznek, hogy a nemzet zöme nem pár ezer félrevezetett gyári munkás, hanem az erőtől duzzadó egészséges föld-míves nép, mely keresztény nemzeti életet akar élni. A nagygyűlésen csaknem minden faluból többen jelennek meg. Nagykanizsáról 50 kisgazda ment Budapestre. Köztük Kar-lovics, Plander, Schneff és Győrfy. A kis-gazdákat külön vonat vitte, mely tegnap délután 7 órakor indult el a pályaudvarról.
<*) K8X.11ÍM.1 kSzlemény. Értesítjük a kovácsiparosoka., hogy üzemeknél k<y vácsolásra kiválóan alkalmas bükkfából égetett faszén kapható 100 kilónkint 500 koronás áron. Közellátási Ózanek.\'
— Az araapl körmenet rendezésének megbeszélése végett felkérem mindazokat az illetékes polgári és katonai érdekelteket, kik a körmenet rendezésében közreműködni hivatottak, vagy akarnák, hogy f. hó" gMn szombaton délután 6 órakor • plébánia hivatal helyiségében megjelenni szíveskedjenek. Lantos Angyal plébános. \'
— UJr. megállapítják a viUaunon-áram árát E hónap végén jár. le a Franz villamos R. T. által szolgáltatott áram hat hónapra megállapított tarifájának érvényessége A miniszteri rendelet értelmében a viűamostelepek hat hónaponként kérhetik az áram árának újbóli megállapítását. A Franz cég élve ezen jogával, kérvényt adott be a budapesti bizottsághoz, hogy vegye revízió alá a nagykanizsai villamosáram árát. Az erre vonatkozó tárgyalások a jövö hét folyamán lesznek Budapesten, melyre a város dr. Prack közigazgatási tanácsost ;és Király műszaki tanácsost fogja kiküldeni. A Franz cég kérvénye pedig valószínűleg nem irányul egyébre, mint a villamosáram árának felemelésére. *
— A klakomároml Ipartestület zászlószentelés*:. A napokban tartotta meg zászlószentelési ünnepélyét a Kiskomá-rom és vidékének Ipartestülete. Az ünnepély díszes keretek közt folyt le, melyen több ipartestület képviseltette magát. Ezenkívül a soproni kereskedelmi- és iparkamara is elküldte megbízottját, Bazsó József a nagykanizsai ipartestület elnöke személyében s a nagykanizsai kath. Legényegylet héttagú küldöttségét Eperjesy Gábor elnök vezette. A zászlószentelési ünnepség diszgyüléssel kezdődött, melyen az Ipartestűlet titkára felolvasta az Ipartestület 25 esztendős működésének történetét. Ezután Bazsó József, a soproni kereskedelmi- és iparkamara nevében üdvözölte az ottani,iparosságot. A diszgyülés után kezdődött a ziszlóavatási ünnepség. Egy száztagú leányküldöttség ment a zászlóanya. Péczeiy Lászlóné úrasszony lakáaára, aki a küldöttség élén vonult a templomba az avatási ünnepségre. Itt Méhes Kálmán kiskomáromi plébános mondott mise után gazdag-tartalmú avatási beszédet, majd felszentelte a zászlót. Ezután szegbeverés következett. A zászlószentelés . után a Korona éttermében százteritékes bankett volt.
— A polgári Iskola hangver.enye. A polgári iskola ma 21-én és holnap 22-én tartja hangversenyét az iskola segélyalapja javára, a Polgári Egylet nagytermében, mely alkalommal színre kerül a „Vadrózsa" cimű tű.déri daljáték, 25 tagból álló zenekar kísérete mellett. Az első előadásra jegyek még válthatók a polgári iskolai igazgatói irodában. Kezdete mindkét napon este félnyolc órakor. Pontos megjelenés kéretik, mert előadás alatt az ajtók zárva lesznek. Helyárak: Páholy 250 K, karzati páholy 160 K, I. hely 40 K, II. hely 30 K, III. hely 20 K, belépőjegy 10 korona. . j" £
.gy^űTÍTÍX^STr^
lete értelmében polgán egyének nem viselhetnek katonai sapkát. A katonasapka alatt értendő ugy a volt honvédség, mint . volt közös hadsereg részére rendszeresített katonai sapkák és fövegek. valamint az úgynevezett Bocskay-sapkák. Ezen ruházati cikkek még katonai jelvények és zsinórzat nélkül sem viselhetők polgári egyének által. Azok a rokkantak, kik valamely hadígondozó hivatal, intézet ellátásában állanak és erről hiteles igazolvánnyal rendelkeznek, a katonai sapkát tovább is viselhetik. Akik tehát a hirdetmény megjelenése után is jogosulatlanul katonai sapkát viselnének, további eljárás végett az illetékes hatóságokhoz lesznek előállítva.
(x) Minden házban megkedvelték már a legjobb mosószappant. Olcsó és elsőrendű. Egy darab 10 kor.; egy ftilogram 60 korona. Elárusító helyo Nagykanizsán : Leitner István illatszer és háztartási cikluk kerak*-. dise. Fönt 14. Hullám-árban kaphatók finom pipere-szappanok és toilett cikkek.
magról cX^ÍT
Írónő, az országos din vöröskereszt egylet királyi btyfw,, ,a i M^ifyftr Asszonyok Nemzeti Szövetségének vem
int hazánkban Időzik.
.. uemeslelkü hölgynek aki a Magyarország részére indított segélyakció kezdeményezője volt és\'személyesen.kiöl.járt Szibériában a magyar hadifoglyok hazaszállítása érdekében—..Idszon--záaul áldásos mtlködésének bemutatni kívánják neki a Csonkamagyarország megmaradt azép-ségeit. Lattken Cecília pünkösd előtti héten Szentgyörgyi Czeke Vilma irónő társasagában megkezdette első körútját. Dunántul, járt Győrött Sopronban, Szombathelyen, Kőszegen, Sümegen, megtekinti, Badacsonyt, Tihanyt, Bala tonfüredet, Veszprémet, Székesfehérvárt. Sümegre a mult héten érkezett meg, ahol Damay Kálmán kir. tanácsos fogadta vendégként. Az irón& Sümegen megtekintette a muzeumon kívül a remek freskó festésű plébánia templomot, a püspöki kastély régi berendezéseit, a Szent Ferenc zárdát, Sümeg várát, a temetői, a szőlőhegyet. Nagy érdeklődéssel szemlélte meg a sömegi fazekas ipart. Bánaty János műhelyében bemutatták neki az edény készítését. Az esteli órákban a Ramassettel pince mögött tanyát vert cigányokat látogatta meg s nagy érdeklődéssel szemlélte a fóldgunyh^kban folyó életet. Az irónő el volt ragadtatva a látottaktól és Msgyar- , ország szépségétől. Sümegről Badacsonyba utazott, hol Óváry Ferenc, a Balatoni Szövetség elnöke a yendéglátó gazd^..... j—w, j £ — KÍg6 Janc.1 cigányprímás amerikai regénye. Az .UJ Somogy" írja: Az Amerikában megjelenő magyar nyelvű napilapok az utóbbi napokban sokat foglalkoztak egy világhíressé lelt kaposvári cigányprímással Rigó Jancsival, aki diadallal Járta be Európa nagyobb-városait s a magyar nóta varázsa valóban regényt szőtt keresztül életén. Rigó Jancsi a nálánál is hiresebb Simplicius (Barcza) . primés leányát vette el feleségül s vele együtt indult milliókat, érő hegedűje társaságában a külföld elé. Simplicius, ha ludla volna leányának később bekövetkező sorsát, bizonyosan nem adta volna feleségül a hegedűk egyik nagy királyénak, Rigó Jancsinak. Rigó Jancsit ugyanis a. hires Simay hercegnő csábitolta el s Amerlk^p mernek lakni. Az qttani lapoji azt Írják, hogy a hercegnő csábította el s esküdt felesége Rigó Jancsinak. A Kaposvárott, ezomorutrwágban élő s ma már őszülő .aszozooy kezébe kerültek e lapok. Elhatározta, hogy levelet irat s Tényképet is küld az amerikai újságnak\'a* kéri annak közlését, hogy Rigó a hercegnőre! m»g nem esküdött, sőt később egy hires orvos illőségével élt együtt. Do leveléhez egy nyilvános levelet is csatol az elhagyott nő féijéhet. Rigó Jancsihoz. Arra kéri, gondoljon rá, küldjön számára segítséget, mert az élet a fájdalmakon kivül nehéz nélkülözés s egy. hercegnő barátja azt meg nem érzi. Remélhetileg a már útnak indítóit levélnék lesz is foganatja. A w-tolt fényképek.egyike Londonban készült 190S-ben. A levél elküldíje.meleg szavakkal kéri a az amerikai lápok szerkesztőségét, hogy a kérelmet közlő példányt . juttassa el ugy Rigó Jancsi, mini árván hagyott 6. hiven vágyakozó asszonyhoz is, abba a kaposvári házba, honnét ez a magyar hegedü-titán boldogan kelt útra s boldogan maradt távol.
(x) Harisnyák, (érfl-zoknlk, cérnák, pamutok, valamint mindenféle rövidáruk url és női divatcikkek a legjobb minőségben éa legolcsóbb árbaiiSchvajez Dezső cégnél Nagykanizsa, Főút, Korona kávéház mellett szerezhetők be.
Lafcner lózsef
nagy vendéglője, Szedetnek.
A nagykanizsai kirándulók kedveit találkozó helye. — Elsőrendű és pontos kiszolgálás. — Jó ételekről és italokról gondoskodva van. Vafódi pogányvár! fajborok. Állandóan frissen csapólt sör. Mérsékelt árak! Méroákelt áradtI
IALA1
1»1. május 21.
hirdetések.
Az Ismert kfiohó aranyhegyi fehér bor ismét kapható lltorenkfnt 14 koronáért: Sífrán József füszcrkereskcdőnél, Nagykanizsa, Magyar-UIM 74. !«>
HéxlkUnuasony, keresztény, lehel Dinül Is, ákl az összes háziteendőkben jártas, felvételik azonnal dr. CíOrba Elemiménél Somogyberzenco._
Cselédleány azonnali, esetleg junius elsejei belépésre kerestetik. Fő-ut 22., emelet.
építtetők figyelmébe! Kisebb házak, gazdasági épületek tatarozását, alakítását és javítását Jutányosán vállalja Pápay György építő-iparos, Petőíl-ut 24.
Állást keres szerény fellételekkel azon-. naJ, vidéken is, fűszer- és v*s-szakmAban Borion Károly kereskedősegéd Nagykanizsa, Magyar-
utc* Se.
özv. Lopusánszky Károlyné szOi. Schaller Terézia mint feleség és gyermekei: Károly, Hilda, Béla és Oéza
mély fájdalommal Jelentik, hogy szeretett férje, illetve édesapjuk
Lopusánszky Károly
d. v. állomáskezelő
folyó hó 20-án reggel 3 órakor életének 00. évében kinos szenvedés és a haldoklók utolsó szentségének felvéielo után Jobblétre szenderült.
Hült teteme folyó hó Sl-én »/,6 órakor fog C»engcry-ut 61. számú gyázházban a róm. kath. hitvallás szerint beszentel-tetni és a róm. kath. sírkertben örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szentmise-Áldozat f. hó 24-ón d. e. 10 órakor fog a szent Ferenc-rendiek templomában a Mindenhatónak- bemutattam i.
Béke hamvaira!
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen kis fiucskinknak elhunyta alkalmával rész-vétnyilvánitásukkal és a temetésen vaJÓ megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, ezúton is hálás köszönetet mondunk.
Nagykanizsa, 1931. május 20.
Czumpf Ernő 2084 e» családja.
Kertmegnyitás!
Folyó 22-én, vasárnap délután az Erzsébet-téri „Rákóczi-vendéglő
kerthetyUégét-elismert Jó cigányzenével megnyílom. Számos látogatást kér tisztel ettől
Weisz Arnold, vendéglős.
Wohanka
rxi_ tUSll nycrvoUjmo\'.o.*
L-reie taiUUkrÍMokke), pi-
rosítva 20" Pohl-féíc darálóval, töt ét /ríuxia k£v*l, I Mf voit in 00 000 Jumoo*
Bolinder-féle .jgSft
potbaa, urUUtrfmUiM, ára W.000 karani. tuyenue OJr í,, 10.0ó0 keroo..
.gépműhely, j 1 Gyékény.. 2.
Vdt
lagaílanole
JSg
t7or. MaTelltéao Zrínyi MUÜÓe^ate. SS. X. cm. Eladók i Házak minim nagyságbao, kertekkel.
Birtok t 17 holdas, ssép ípttletekkél. 18) holdas birtok Zalában. Nagyobb vidéki vendéglő örökáron eladó. Nagyobb vendégló-bérlet átadó. Telkek, réi, szőlők eladók. Kafritalra kvauk t Birtokol minden nagyságban.
BérUtb. karatéki 100-1000 holdasblito-kot, malmot, kisebb-nagyobb vendéglőket berendezéssel.
Mllhoffer sorsjegye nyerj
Három millió nyerhető az uj
terv szerinti osztálysorsjátékban. Vásároljon tehát sorsjegyet
milhoffer Kálmán
fflelúrusltónől Zrínyi Miklós-utca 42. szám,
mert ott nyerték eddig Nagykanizsán a legnagyobb főnyereményt 400.000 K, továbbá a 80.000, 70.000, 60.000, 25.000, 20.000 K és még számos kfllón-féle nyereményt. SIS
Huxás május 19-án és 21-én.
H sorsjegyek hluotalos dra: •géax 96 koron., fél 48 koron., negyed 14 kor., nyolcad 12 koron..
Értesítés!
Értesítjük Nagykanizsa város és vidéke n. é. kör&ntégét, hogy saját műhelyünkben készítünk
mérték szerint gyapjúszövetből
2855 K-tól 3500 K-ig
ur.
divatöltönyöHet.
Továbbá raktárunkon levő saját készilményO férn- és fiuöltönyö-kei olcsón kiárusítjuk.
Itlin »i|jtln«té Ina. Tilifu 311.
Szives pártfogást kér
Dunántuli Ruhaáruház
Erzsébet-tér 20. szám. sitt
Gőzfürdő.
Tisztelettel értesítem a n. é. fürdőközönséget, hogy a fürdő a mai naptól kezdve reggel 6 órától este 7 óráig van nyitva. Naponta vehető gőz-, kád- és félfürdő. .— Naponta köpölyözés, maszlrozis, tyokszemvágás.
A n. é. fürdőközönség szives pártfogását kérve, maradok tisztelettel özv. dr. Plosszer lstvánné és társa.
Lóárveres.
A m. kir. csurgói gyalogezred parancsnoksága közhírré teszi, hogy az ezred kiválasztott lovai fölött folyó hó 24-én, kedden délután 2 órakor
a helybeli lóvásártéren nyilvános árverési renijez.
&0Q&BQG&&9QQ&&Q&
Kereskedőknek
ajánlunk
Superlor caomntfolút Felvágott coeugolót Színes vékony Italapeaomagolét Paplrz. cakókat
Árucímkét éa ewnaagoléchnkét Utalói rendelSkSayv.t uzl.tl könyvöket atb.
legolcsóbb Arak mellett.
Fischel Fülöp Fiai
paptrraktára nagyban éa kicsiny ben Nagykanizsán, Fő-ut 1. Mám.
OOOOOOOOOOOOQO OOOOOQOQOQOOOQ
ZALAI ÉS (T1II1TI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Yonalzóíntézet
117.
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legiziésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
Kiadóhivat telefon: 78.
NAGYKA
□0000000000
A, Fő-ut 13.
QDQ 0000000000
Nromatott a laotulaidonoaoV : 7.»Ui <«* Gyarmati könyvnyomdájában
60 Ik évfolyam
fettgykanliHH, 1921. május 22. Vasárnap
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
<a*kM*tAW« A kUJiilitvau): Pó-ui 13. st.
— ■\' ■M*nub*o J^«foo --
Megjelenik mindig kora röggel
KÖSZBRK8S2TÓ: Dr. HEORDÜS OYŐRQY
MOKiy;. Wp.U.li
\'--—---i--
KKLKl.ÁS\'J2KRKESZró: BODROOKÖZY ZOLTXN
.. . iT~-Mr>j{r."i;rgiai ii Biaiíj.lí.1 ír.k:\' Itn 400 k\\ FíW.f. aOO K <«r. 100 K. KW Un 3& K. S«r.i uiu ii* 2 K
A pénzügyminiszter valutánk javításáról.
A jövő héten megkezdődik a szózkoronás bankjegyek becserélése. A baranyai rémuralom ismét a Ház előtt. Szilágyi Lajos á sajtóról és a cenzúráról.
Budapest, május 21. Bottlik József alelnök 11 órakor nyitja meg a nemzetgyűlés mai ülését. Napirend előtt Caál Gawtonnok atl felszólalásra engedélyt.
Goát Gaszton a pénzbeváltásról siói. A vidéken a pénzintézetekhez olyan kevés pénz érkezeti, hogy a régi bankjegyek nagyrészél *ní. r.it ei
máig sem tudták bccscréln
i egyes üzérek
arTa használják fel, hogy n légi pénzt különféle levonásokkal váltják be. Fontosnak tartja, hogy ezt a dolgot minden módon akadályozták meg. Világosítsák fel a népet arru nézve, hogy az uj pénzzel kapcsolatban semmiféle levonásnak joga nincsen. A pénzügyminiszter jól tenné, ha err>? vonatkozólag megnyugtató nyilatkozatot tenne.
Hegedűs pénzügyminiszter rögtőn válaszol Intézkedett, hogy a pénzbecserélés ha1 táridejét meghossabbitsák. Kijelenti, hogy a péh^>ecsert-lésnek levonás nélkül kell végbe menjen\' A- jövő hétén már n 100 koronás T&nkjegycV b - tv- m^k^isd ii< .Ip m -
kodni kell a valuta. feljavítására. A valuta javításnak két módja van. 1. Hogy a külföldtói elválasszuk a mi valutánkat. 2. Hogy a közönség ne dobja meggondolatlanul a piacra papírjait és hogy részvénytársaságok ne emeljenek tőkét. Vannak olyanok, akik azt hiszifc, f»ogy a magyar valuta alacsonyabb értéke mellett kisebb vagyonadót fognak fizetni és ezért iparkodnak a magyar valutát lenyomni Ezek pedig nagyon tévednek. A .végrehajtásra vonatkozó utasításban már gondoskodtam arról, hogy mindenki egy hónapon belül köteles legyen bevallani, hogy mennyi külföldi valutája van. Akik a magyar valuta lenyomásán fognak dolgozni, azok semmit som érnek el, mert o lefoglalt külföldi valutákból akkor fogok piacra dobni annyi értéket, amennyit akarok és amikor a magyar valuta javítását szükségesnek látom Ezéíi minden ravasi és káró*, mesterkedés hiábavaló.
Utána Patoai Dénes honvédelmi államtitkár szólt a költségvetési törvényjavaslathoz.
.\' — Szorgalmazza a földbirtokreform végrehajtását. Ezután a baranyai kérdéssel foglalkozik. Hir szerint a pécsi kommunisták ujabb beadványt intéztek ax antanthoz, hogy a megszállást még 5 évre hosszabbít\'.a meg. A szerbek a baranyai megszállt részeken őrházakat építenek. Ugy viselkednek, mintha tényleg hosszabb időre akarnának berendezkedni. Baranyában ina még a kommunista uralom van, bármennyire is tagadja azt Linder. Állandóan terrorizálják a lakosságot. Legutóbb 300 bécsi kommunista ment le Baranyába. A szerb kormány pedig teljes erővel támogatja ezt a mozgalmat
— Majd éles szavakkal támadja a jugoszláv hatóságok kegyetlenkedéseit ott maradt mogyAi véreinkkel szemben, felemlít egy alkalmat) amikor 16 magyar embert végeztek ki. Felháborodással tl takoz.k a tíerb hatóságok erőszakoskodása ellen. (Általános taps.) • . • r
— .Felhívja a kormányt, hogy hivja fel az antant figyelmét a mélyen lealázó körül-ményekre.]
- Szilágyi Lajos emelkedik ezután szólásra. Hosszasan beszél a sajtóról. Némely orgánumunk mindig a kormányzó elleni sértés után szimatolnak, amikor az egész nemzet a legnagyobb tisztelettel viseltetik iránta. A hadsereget és a nemzetgyűlést akarják egymás ellen állitani, pedig teljes a harmónia közöttünk. Mások szerint létezik egy nagy szervezet, melynek célja a kormányzó tekintélyének lejáratása, az ország közállapotainak újból, erőszakkal való felforgatása.
Majd a Beniczky-űgyr5\\ beszél. Beniczky személyes és családi megtámadását illetőleg a destrukciónak olyan fokával áldunk szemben, mely példa nélkül való. De hogy a cenzúra mennyire rossz és buta, bizonyitja, hogy ezt a cikket mégis keresztül engedték.
Tasnádi-Kouács: A cenzúra mindig buta.
Szilágyi: Kénytelen vagyok itt a cenzúra kérdésével foglalkozni.
A miniszterelnök urnák a sajtósza-bwdíMg -lárdésébeo nem olyan a felfogása, miot az enyém. En a létező sajtótörvényt elég szigorúnak tartom. Azonkívül itt van egy más szigorúbb, tőrvény: az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló tőrvény, ha énnek a törvénynek drákói szigora nem véd meg, akkor nem tudom, hogy fogják megtalálni azt a védelmet, mely nz ujságiró leik [ismeretlensége ellen elégséges lesz.
— Meg kell szüntetni a sajtócenzurát) a posta, táviró és távbeszélőcenzurát. A postacenzuráról még eddig egyetlen képviselőtársam sem emlékezett meg. Nekem kezembe került három cenzorbiztos katonatisztnek a jelentése. Ezekből a jelentésekből látható, hogy ennek a cenzúrának nincsen keresztény és nemzeti jellege. Ez a cenzúra nem irányul a zaidók ellen, nem irányul o kommunisták ellen, hanem valamelyes egy még ismeretlen irányban szükséges a katonai hatóságoknak ez a cenzúra, hogy a katonaság az ország lakosságának levelezését megismerje.
— A távirati cenzúra hallatlan káros hatásáról beszél ezután. Az egész rendszer célt tévesztett. Az összes telefonbeszélgetéseket ugy sem lehet kihallgatni.
\'ElnÖk ezután napirend indítványt teiy. Legközelebbi ülés hétfőn lesz.
Ülés vége délután háromnegyed órakor.
két
Rubinek István enyhítette felfogását a mozi ügyben.
Budapest, május 21. Rubinek István képviselő a Gömbös-féle vesztegetéssel kop-csolatban ma egy ujságiró előtt ezeket mondotta:
Elhatározásomra valóban befolyással van a tegnap történt esemény. .Még nem tudom, hogy ennek milyen konzekvenciáit vonom le." Magát az indítványomat azonban feltétlenül az intézőbizottság elé terjeáztem.
Ez az aV indítvány," melyben Rubinek a mozirendelet végrehajtásának egy évre való felfüggesztését javasolta.
Mayer János a szabadforgalomról
Budapest, május 21. Mayer János közélelmezési miniszter ma a szabad forgalomról ezeket mondotta:
— A csütörtöki miniszter latiács a szabad forgalom kérdésében véglegesen döntött. A* uj rendelet azt hiszem már legközelebb megjelenik. A rendelet intézkedik, hogy Honnan és mimódon és milyen feltételek mellett biztosítsuk azt a 3 millió métermázsa gabonát, inely az ellátatlanok számára okvetlenül szükséges. A malmoktól azt az ígéretet kaptam, hogy a 15% vámőrlési díjból rendelkezésemre tudnak I1/, millió métermázsa gabonát bocsájtani, a másik másfélmilliót a szabad forgalom utján szerezzük be.
— Vásárlási monopoliumot senkinek nem adok. A Futura, vagy bármely más szövetkezet, vsgy intézet ép oly szabadon vásárolhat, mint bármely legitim kereskedő. Az ár tekintetében annyit mondhatok, hogy alól lesz nz 1000 koronának.
— Jókai Mór asobrinak UlepU zése. A mai nap egyik legszebb esemény*. a Jófcái szobor leleplezése volt. Az ünnepség délután 4 őrskor kezdődött, de már Jóval eJóbb elözönlötték a szoborhoz torkoló uicák-t. Az Ünnepségen ott voliak a kormány, a nemzetgyűlés, n hivatalos és tudományos egyesületek -képviselői, a vidék küldöttei, továbbá az ifjúság és az iskolák hosszú sora. Az ünnepség eteó szónoka Berzevíczy Albert, a szobor-bi-zousAtf elnöke volt. Jókai Mór. ma az egére müveit világé — mondotta -— de költészetének a ncny.eii érzéstói rezgő húrjai csak hozzánk szólnak, amelynél zengőbb és színpompásabb magyar próza még nem volt. -Költészetének négy korszaka volt: a 46-as forradalom .előtti korszaktól át azuj alkotmány kivívásáig. Étiben az utóbbiban ért el legnagyobb lendületet ötven éves írói jubileumán ő maga mondotta, életem alkonyán meg van az a boldogságom, hogy amit reméltem, amiért küzdöttem megva losult. Az ó szobrát mint egy szebb jöVŐ szimbólumát «dom át a fővárosnak. Stpöcz polgármester e/rc átvette s főváros nevében a-szobrot, majd a kormányzó nevében Magasháty őrnagy, József fhg nevében Algya ezredes helyeztek koszorút a szoborra. A kormány és a nemzetgyűlés-ne vében Hegedűs pénzügyminiszter, a nagy költő unokahtigának a fia lette le szép és rövid beszéd keretében a koszorút. Ezután 50 tudományos egyesület küldőttjei helyeztek 1—1 viragazálat a szoborra, majd a Budai Dalkör elénekelte a Szózatot és ezután az ünneplők hosszú sora .elvonult a szobor előtt. Szóbl Alajos szobrászművész, aki a szobrot mintázta, a kővetkezőket mondotta: jókai re-nessaioce-beli karosszéken 01, gránit talapzaton és mesél. Fejét kissé meghajtja és msga elé néz En Dslounak és Barthalefnetnek vagyok a tanítványa. Dalounál senki jobban h fémet nem verette és-én tőle tanultam a szobrászatot. Egy titkot elárulhatok. A szobor még nincs készen, csak Jókai alakja kéaz, de két csoport még betcjezetlen. Az egyik csflport két lányt ábrázol, amint a Magyar riábobot olvassa, a másik maga a Magyar nábob."
ZALAI KÓZLUNY
Szociális politikát!
A „Debretzrni Újság" h«n jelent meg dr. Btrnolálc Nándor munkaügyi és népjóléti miniszternek az. alábbi cikke, melyet teljes egészében közlünk:
Aki komolyan foglalkozik a magyar állam m\'gerositésénok és felvirágoztatásának gondolatával, annak meg kell győződnie arról, hogy ezt csak a társadalmi élet összes erőinek védelmével, erősítésével és fokozásával érhetjük el. Elhibázott dolog volna a termelés valamely tényezőjét védelem nélkül hagyni vagy fejlődésében gátolni. Épp olyan hibának tartanám az erkölcsi erők elhanyagolását, amelyek nélkül minden gazdasági és társadalmi élet előbb-utóbb csődöt mondana.
Ezért égetően szükségesnek tartom, hogy minél erőteljesebben foglalkozzunk a szociális problémákkal. A munkásság részére biztosítani kell mindazon intézményeket, amelyek jogainak és érdekeinek megvédelmezé-sére alkalmasak, még pedig biztosítani kell olyan erkölcsi alapon, amely az emberi méltóságot minden\'vonatkozásában megóvni képes. Ezt az erkölcsi alapot látom én a keresztény világfelfogásban, /melyet az emberi egyenlőség és testvériség elveiből kiindulva a szociális kérdéseket nem az osztályharc, hanem a különböző társadalmi osztályok harmóniája és kölcsönös megbecsülése alapján kívánja megoldani.
Ez a világfelfogás nyújtja a legszilárdabb alapot a nemzeti érdekek és a munkásság sajátos érdekeinek összeg yeztetése tekintetében és erre a szempontra különösen most kell nagy 3iilyt fektetni.
A nemzeti alapon nyugvó és keresztény világfelfogásra támaszkodó szociális haladás — amely ezekre az. alapelvekre támaszkodik — mindig számot vet a létező viszonyok kai és a fokozatos fejlődés céljait óhajtolta megvédeni. A szociális reformoknak ezt az üzemét a mi- napjainkban különösen szem előtt kell tartanunk. A közelmúlt eseményei az e kérdésekkel szakszerűen nem foglalkozó laikus embereket is meggyőzhették arról, hogy a forradalommal és a felforgatásnak módszereivel, a- gyökeres szakítás minden tradíciójával, az intézményeknek ingatag talajra állítása nem előbbre visti, hanem fejlődésében visszaszorítja a munkásságot és rajta keresztül az emberiséget.
Ezért mi is számot vetünk a lehetőséggel, nem hagyjuk figyelmen kivűl .erőink fogyatékosságát, nem szakítunk minden tradícióval és társadalmi felforgatás nélkül akarjuk biztositani a munkásság javát, hogy abból az emberiségre és a nemzetre egyaránt áldás fakadjon
Ha programunkat a maga egészében végre tudjuk bajteni, az mindenesetre egy boldogabb kort alapoz meg.
Lépésrőlrlépésre kell baladnunk a keresztény állapot felé, amely minden vonatkozásban ki fogja elégiteni a társadalmi igazságosságának követelményeit.
Ami a kormányzati programot illeti, köztudomásu,- hogy elsősorban a munkásbit-tositó problémáját oldja meg akként, hogy. ez az intézmény, minden politikai tendenciától menten a maga nagy szociálpolitikai céljait szolgálja.
Minden más munkáskérdést egyéb intézmények utján kell megoldáshoz vinni és különösen a munkásság politikai jogainak gyakorlását más eszközökkel kell biztositani.
A szabadoktatás igénybevételével egészségesebb életmódhoz fogjuk szoktatni a népet, amelynek gyógykezelésére a mezőgazdasági munkásság kötelező biztosításával uj erőforrásokat nyujtunk. A munkásságot közelről érinti, hogy a biztosítási bíráskodás terén a törvényhozás a költségvetés letárgyalása után rendet teremt. A szakszervezeti jog, a munkásnak és a munkaadónak jogviszonyai, a nőknek és a fiatalkoruaknai a védelme, a munkaviszonyoknak elintézése éi az ezzel összefüggő kérdések tárgyában a törvényt előkészítő munkálatok a kereskedelemügyi minisztériumban előrehalodott stádiumban vannak.
Ami az én ügykörömet illeti, itt teljes erővel folyton a hadirokkantaknak, a hadi-
özvegyeknek és a hadiárvák ügyeinek lebonyolításával dolgozunk. A gyermekjótékonyság reformjának a lö»jótékonyság szabályozásával é* több más szociális szempontból fontos kérdéssel, a törvényhozásnak kell megoldania.
Ha a nemzetgyülé* mindezt elvégezte, bizonyára még keveset tett a társadalmi igazságosság elérésének utján, de mégis rálépett az egészséges fejlődés ösvényére és rászolgált a bizalomra, amelyet a hemzet beléje fektetett A kcresztényszociális tábornak az országos kongresszus alkalmából csak azt mondom, — bízzék ennek a nemzetnek őserejében, bízzék saját eszményeinek igazságában, nc kedvetlenitse cl az, hogy egyszerre elérni mindent nem tudunk__
BIREK.
— Vároai rendkívüli dlazkÖzgyUlés.
A város képviselőtestülete ma. délelőtt 10 órakor a városháza nagytermében rendkívüli díszközgyűlést tart. A díszközgyűlés egyetlen tárgya Apponi/i Albert nagykanizsai diazpólg\'ársága.
— Szeptemberben leaz a zalai g.yalogozred zánzlóazenteléae A m. kir
zalai gyalogezred parancsnoksága tudatja, hogy fi nemzeti hadsereg s ezzel egyidejűleg a in. kir. zalai gyalogezrednek a trianoni békeszerződés végrehajtásával kapcsolatos ál-szeivezésc folytán Zalavármcgyc közönsége részéről felajánlott zászló f. évi junius hó 5 éic tervezett felszentelés! ünnepélve f. évi szeptember hó 5-érc clhalaa/tatott. Az ünnepély megtartásának ponlos időpontját annakidején hírlapijag lözölni fogjuk.
— Katonahangveraenya sétatéren. A m. kir zalai gyalogezred zenekar ma délután \'/jti — l/jS óra között a sétatéren hangversenyezik. Belépődíj civileknek 6 korona, katonák nak, diákoknak és gyermekeknek 4 koron*. A hangverseny jövedelmét a katonai zenenövendé-kek alapjára fordítják.
- A Zrinyi Miklós Irodalmi és Miivétzeti Kör igazgatótanácsa hétfőn dél után 6 órakor ülést tart, melyre a tagokat tisztelettel meghívja az elnökség.
.— A polgári iakola hangversenye. Tegnap este tartotta meg a polgári iskola első hangversenyét. A nagyszerűen sikerült hangversenyen á Polgári-Egylet nagytermét zsúfolásig megtöltő közönség jelent meg. A hangversenyt ma este 8 órai kezdettel megismétlik. A hangverseny után tánc lész. ;— -Részletes tudósitáit mindkét hangversenyről legközelebbi szamunkban hozunk.
— UJ vállalat Nagykanizsán. Nagykanizsán 1921. május hó 20 án\'.Nagykanizsa Város Építő R.-T." megalakult 1.000.00Q korona alaptőkével. A vállalat célja: Mindennemű építkezések és tervezések vállalása s ezzel kapcsolatban építő anyagokkal való ke-reakedése, kutatások eszközlése és azoknak megszerzése. Üzletköre kiterjed egész Zala-vármegyére és Somogy megye csurgói járására. A vállalat és telep székhelye Nagykanizsa. Alapítók : Nagykanizsai Takarékpénztár R.-T., Transdanubia Egyesült Gőzmalmok R.-T.
1921. május 22.
Nagykanizsa, Magyar Ingatlan Bank Budapest, Rella N. és unokaöccse építési vállalat részv.-tára. Budapest és Bécs Az igazgatóságba a következők választattak: Gróf Hoyos Miksa elnök, ujnépi Elek Ernő, dr. Fábián Zsigmond, Rosenfeld József, Pongor Henrik, dr. Burger Károly budapesti ügyvéd, dr. Halom Deszö a Magyar Ingatlan Bank vezérigazgatója Bu-\\ dapest, LeimdÖrfer Ferenc igazgató Budapest, Reinöhl L*jos főmérnök Budapest, Boros János igazgató Budapest. A vállnlat ügyvezetését Rella N. és unokaöccse látja el Amint értesülünk, a vállalat Nagykanizsa város részérc felajánl bizonyos mennyiségű részvényt átvételre, mely esetben a város a vállalat igazgatóságában és felügyelő-bizottságában is helyet kap.
(*) Felhívjuk i. olvasóink, de különösen a gazdák figyelmét Dőri Zsigmond cég lapunkban közölt jíirdetésére, ahol a kisgazdáknak is kifizetődő olcsó aratógépek kaphatók.
— Könzönetnyllvánitá». A kiskanizsai Katholikus líjU3*gi Egyesület által 1921. május Ifi én rendezett táncmulatság alkalmával felül fizettek: Dr. Málék László 100 K-t, Árnstein Sándor 40 K t, Kelemen József 30 K-t, Né methné Kluinbort Rozália 25 K t, Tenk József 20 K-t, Szmodics László 15 K-I, Horváth József, Mátés Jószef, Kis Tóth Imre, Bunczom György, Mát és Mihály és N. N 10-10 K-t, Mihalecz Ferenc, Szannct N., Nováth István és N. N. 5—5 l< t Ezúttal köszönetet mond a rendező bizottság
(x) Minden házban megkedvelték
már a legjobb mosószappant. Olcsó és elsőrendű. Egy darab 10 kor.; egy kilogram 50 korona. Eloiusitó helye Nagykanizsán : Lei Inc r István illatszer és háztartási cikkek kereskedése. höul 14. Hullám árban kaphatók finom pipere szappanok és toitett cikkek.
Ülakoviczky Gyula^
cukrászdája
Nagykanizsán, Deák-tér.
Naponta hatféle fagylalt, ^egcs kávé.
f)(Í9Ítö italok.
Meleg és hideg reggeli és ozsonakávé.
A Urraszon találkozik Nagykanizsa és a környék előkelősége.
Eaténkint nyitva 11 óráig. .
XXXXXXXXXXXXXXX9
h Viktória Gőztéglagy
Nagykanizsán
JJ Régi méretű
nagytégla
jj| és mindenfajta g
x cserépzsindely gj
55 leszállított árban kapható g{
p sánci téglagyárban ^
gg Telefon: Nagykanizsa 216. jg
XMMXXXXXXXXXXXatXX
Hiszek egy istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök Igazságban,
Hiszek Magyurjrszng feltámadásában,
Amen\'.
ár R.-T.
1921. május 22.
ZALAI KÖZLÖNY
(*) Kertmegnyitás. Ma, vasárnap délután nyibk meg Bider Samu vendéglő Nagykanizsa, Teleki-ut 34. sz. árnyas kerthelyisége. Elsőrendű és pontos kiszolgálás. Jó ételek és italokról gondoskodva van Kitűnő pogányvári vorö* b«r 20 K literenkini. Friss cs«poh sor Állandóan. Szíves pártfogást kér Báder Samu vendéglős.
(x) SUrgöny Hlndenburgtól nem
hatott volna olyan szenzációval, mint fain mészáros világos és őszinte megállapításai a húsiparról, a Z9ir- és húsárakról és a húspiac mostani állapotáról.
Szavait itt közöljük szószerint egymás titánban :
— Hit év mull el ttáU, hogy a szegény erabetek, hadiözvegyek, árvák a horribilis árak miatt képtelenek húshoz JaUiJ. Eo most — mi*1 a kevés tőkével, amivel rendelkezem — meg akarom muUtol az egész oi-.ragban « sxekenával foglalkozóknak, hogy vzoW alapon iv lehet reuzálfti és thzUv»ég«»en megélni minden hentei mésiáio-, iparosnak. Klhatároztam. hogy a mai naptíl kezdve ul-tör^J\'S la»z«k annak az álUlános létérdekbe vágó törekvés-nek, hogy a húsárak egyensulybin és arányban álljanak a tjsztvlvaW és munkás cwkély keresetével Arra fogok törekedni. hogy Nagykanizsán ezután mindenkinek legyen egy porció pecsenye az asztalán Addig nem tágitok, amíg célomat el nem érem Nemsokára a zsíranyagok árát is 60%-kal leszorítom. Ma, vasárnap a borjúhúsnál fogom megtörni a jogtalan magas árakat Reggel 5 OfátOl kezdve nálam a következd árak lesznek .
1 kg pörkölt és becsináltnak való 20 K.
1 kg sütni vagy rántani való . . 30 K.
I kg príma comb és szelet . . 30 K.
I kg m*j év repli......28 K.
(x) Méhészeti cikkek, országos egyesületi, Neiser- és amerikai kaptárak, keretléc 1 méter 2 korona, 130 cm. 3 kor. darabja, távkapocs 100 drb 18 kor, múlép kilója 400 korona, arcvédő. Hanemannrács, füstölök síb. Sajáltermésü akácméz I kg. 90 kor,, saját-termésű virágméz 1 kg. 80 kor. Szabó Antal méhészeti eszközök raktára, Nagykanizsa.
(x) Harisnyák, férfl-zoknlk, cérnák, pamutok, valamint mindenféle rövidáruk url és női divatcikkek a legjobb minőségben és legolcsóbb árban ö c h v a r c z Dezső cégnél Nagykanizsa, Főút, Ko rona kávéház mellett szerezhetők be.
(x) Bátran felléphet, ha Berson van a sarkán.
A tőzsde magánforgalma,
Budaptüt május 21. Dollár 209, Márka 371, Osztrák 38, Lei 368, Szokol 323.
A korona Zürichben.
Budapest, rnáius 21. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 260, osztrák korona: l\'37Vj, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 103 szantim.
Központi bank^ tőzsde és árubizotnányi üzlet
Nagykanizsa
Telefon SSS Sürgönyeim: Bankblsomány.
Kaiser és Strasser Wndinnifflü tőzsdei aigblziiskat elfogad.
Dollár, Dinár
stb. külföldi pénznemeket legjobban vesz és ad.
Aruürieteket saját számMra és bizományban lebonyolít
Hagel Adolf ÍÉÍHS3FS£
képviselete ZaU- és Somogymegvc részér.-
(x) Közellátási közlemény. Értesítjük a kovácsiparosoka*, hogy üzemünknél kovácsolásra kiválóan alkalmas bükkfából égetett faszén k.pható 100 kilónkint 500 koronés áron. Közellátási Üzemei.
(*) Vadászok figyelmébe 1 Gyenes Lajos lüsierkcreskedö városházpalotai üzleté-ben mindennemű vadászati cikkek, hirtenbergi, völlersdorfi, belga és Geróth-félo késztőlté-nyek, üres hüvelyek, fojtások, serétek, flóberl-éa revolver töltények stb. állandóan kaphatók a legolcsóbb árban, szabályszerű engedély ellenében.
Egészséges magyar
Ion non 1 18 korono\'fri"
ICnÜeG termésű hófehér rizs
lo^Gyenesnól
A sporttelep ügye.
Megegyezés kecsegtet a sporttelep lebontása Ügyében. — Dr. Sabján Gyula polgármcater nyilatkozata.
(Saját tudósítónktól) Megírtuk, hogy a honvédelmi miniszter a Katonai kisgyakorló-téren felépített sporttelep lebontását rendelte cl, mivel a kisgyakorlótér mai terjedelme mellett nem felel meg rendeltetésének. A honvédelmi miniszter rendelete széleskörű mozgalmat indított meg sportkörökben, amit a város vezetősége is magáévá tett és közbenjárásával olyan megállapodásra akar jutni a katonasággal, hogy a sportpálya lebontásáról mondjon le, vagy legalább is. olyan időre halassza el, amikor a lebontás nem fogja Nagykanizsa hatalmasan fejlődő sport-éle\'.ét teljes pusztulással fenyegetni.
A város vezetősége és nagykanizsai sportegyesületek vezetői ebben az irányban már tettek is lépéseket a honvédelmi miniszternél, aki kiadott rendelete mellett most olyan ujabb rendeletet adott ki, hogy a kis-gyakoilótér kibővítése kérdésében tárgyalások veendők fel a katonaság és a város kőzött. A rendelet értelmében n nagykanizsai katonaság képviselői a város vezetőivel a tárgyalásokat tegnap megkcidlék. A városháza kistanácstermében folytak le a tárgyalások, melyről dr. Sabján Gyula polgármester munkatársunknak így nyilatkozott:
— Mindent megt»*zek, hogy a sporttelep Ögyébcb "megegyelésre juthassunk a katonasággal. A város olyan iránvban tesz ajánlatokat a kísgyakorlótér kibővítésére, hogy azok feleslegessé teázik a sporttelep lebontását.
— Remélem, hogv a sportpálya lebontására nem fog kerülni a sor. Ezt "annál is inkább mondhatom, mert az esetben, ha a most folyő tárgyaiárok megegyezésre nem vezetnének, akkor a sporttelep ügyét képviselőtestület elé fogom terjeszteni, felírunk a honvédelmi miniszternek, sőt ha ez sem hesjnál minisztertanács elé visszük a dolgot
\' __ A sporttelep fenntartása nemcsak sporlszempontból elsőrendű érdeke a városnak, hanem azért is szükséges a .sporttelep fenntartása, mert ez az egyetlen alkalmas hely, ahol « város az esetleges nagyobb kul-tureseményeket. lebonyolíthatja. Ezt a magasabb szempontot is tekintetbe kell venr»\' -sporttelep lebontásánál. ......
— A most folyó tárgyhóknál megegyezésre nem jutottunk. A tárgyalásokat a jövő hét szombatján fogjuk folytatni. -
SPORT.
Kopo.várl Turul-NTE bajnoki.
Ma flélután 5 órai kezdettel az NTE a kaposvári Turul Sport Egylettel játszik bajnoki mérkőzést. A mérkőzés Igen erősnek ígérkezik, mert a Turul ugyanannyi útszámmal halad a bajnokság (elé mint M.NTE. Ha tehát az NTE győz, ugy a bninoksag biztosítva van, mert egyetlen hátralévő mérkőzését a Székesfehérvári DV vei nagy valÓMl-nüség szerint, eddig elért eredményet alapján meg fogja nyerni. A mérkőzés Iránt sportkörökben nagy az érdeklődés.
Or.zágo. blrkozóver.eny Kcc.k.-méten. A Kecskeméti Torna Egylet május 26-án orazógos birkózó versenyt rendez, A versenyre az egész ország minden nevezetesebb egyesülete benevezte birkózóit akik Kecskemét bajnokságáért fognak küzdeni. A versenyen a nagykanizsai NTE birkózó gárdája Is részt vesz.
Gőzfürdő.
Tisztelettel értesitem a n. é. Fürdőközönséget, hogy a fürdő a mai naptól kezdve reggel 6 órától este 7 óráig van nyitva. Naponta vehető gőz-, kád- és íélffirdő. — Naponta köpölyözéa, maszlrozásj lyukszemvágAs.
A n. é. fürdőközönség szíves pártfogását kérve, maradok tisztelettel Özv. dr. Plosszer Istvánná éa társa.
Kertmegnyitás!
Folyó hó 22-én, vasárnap délután az Erzsébet-téri „Rákéezl"-vendé*16 kertholylaégét elismert jó cigányzenével megnyitom. Számos látogatást kér tisztelettel
Weisz Arnold, vendéglős.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik szeretett atyánk elhalálozása alkalmával rószvélkifejczésük-kcl és megjelenésükkel mély bánatunkon enyhítettek, ezúton fogadják hálás köszönetünket.
\' Nagykanizsa, 1931. május Sl.
Lopusánszky család.
Lakner József
nagyvendéglője, Szepetnek.
A nagykanizsai kirándulók kedvelt találkozó helye. — Elsőrendű és pontos kiszol-■ gálás. — Jó ételekről és italokról gondoskodva van. Valódi pogányvári fajborok. Állandóan frissen csapolt sör. Mérsékelt árak I Mérsékelt ár«kl
Apró hirdetések.
Cselédleány azonnal^ esetleg -juníus elsejei belépésre kerestetik. Kő-ut 22-. emelet.
Építtetők figyelmébe I Kisebb házak, gazüosígi épületek tatarozását, alakítását és javítását jutányosán vállalja Pápay György építő-iparos, Pctőfi-ut 24._
Házcsere. Jókaiban levő, adómentes családi házamat elcserélném egyezség szerin. Farkas Lajos, Nagykanizsa, Vörösmarty u. 66.
Hálóberebdetés eladó Csengcry utia 67. szám alatt. _
Házak a város minden részébe különböző nagyságben oldsó ár mellett eladók. Bővebbet Dukász Miksa, Rákóczi ü. 29. sz. -
ligy hordó (1UO .kg) házi savanyított káposzta jutányos\'-áron eladó. .Bővebbet a Patria pötkávfgyátban._
Eladó egy l-es számú vas pénzszek rény, egy vas ciiiilábla, egy kisebb ablak tok kai együtt és egy sötétkék hosszú női vászon-ftlóllő Sugár út 15. szára alatt.
Eladó egy házőrző is palkinyfogó kutya Cim a kiadóhivatalban
Cigg, nagyon etegáns, kitOnfi\'* lószerszámmal együtt eladó a Bogenricder-házban.
ZALAI KÖZLÖNY
130/19Í1. ügyszámhoz.
Árverési hirdetmény.
Alulírott Dr. Örléy Cyörgy nagykanizsai kir. -közjegyző közhírré teszem, hogy Dr. Baláis
Zsigmond nagykanizsai\' flgyvld áltsl kipvU.ll
Dr. Gózony István »ld$rtoko« UJnép község-hcz tartotó morgáaypuszlal lakóinak mogblzá-sábil vevő átviteli késedelme folytán Újudvar; község terflletéíitt tartozó „Dallos" n«Vd dOlőn levő 90 .rakás; rágásonként méter hosszú, l méter magas ís. 1 méter széles ak.Acrónk a K. T. 351. és 353 §§-al alapján a 347. §. értelmében kőzbenjőttóm mtlleil 1921. évi Junlua h<S 6. napján d. u. J Arakor a helyszínin megtartandó nyilvános árverésen a. legtöbbet Ígérőnek <1 fog adatni.
Árverési relfételck a következik:
I. Kikiáltási ár rakásonként 1000 kor. -
3. Az eladás tárgyát képező akícrönk egy tömegbe keröl árverés alá, cs»k amennyiben egy tömegbem vélelro vételi ajánlat nem tétetnék, bocsáttatik az rakásookéoti eladásra.
3. A fa a kikiáltási áron alul is a legtöbbet Ígérőnek eladatik.
4. Vevő a fát Tiz (10) napon belül el-szillitani tartozik, a vételár azonban azonnal lefizetendő.
5. Vevők a kikiáltási ár Ti* (10) százaléka az árverés megkezdése olőlt az eljáró királyi közjegyző kezéhez bánatpénzképen lo-tenni tallózik
0. A vételi illeték a vevőt terheli
Kolt Nagykanizsán, 1021. évi május 20.
Dr. örley GyUrgy kir. közjegyző.
Kerékpározók figyelmébe!
Kerékpár kUlaő gumml 4S0 K-lól Kerékpár belaS gumml 150 K-tól
" és egyéb kerékpáralkalrészek mélyen leszállított áron beszerezhetők:
BrandI Sándor
. v.rrvf^>-, C.I.W.V raktárában g
Deák-tár 2. azán, alatt. Elsőrendű steíergyártmányu
„Vulkán és Tógelyacól"
kaszákat szállít
Havas Miklós G-raz,
minden darabért jótállást vállal. 100 darab kasza rendelésénél 20 darab amerikai
Itaszakóvet díjmentesen szállít. Levelezést kéretik
Alpesi Vasáru Behozatal Szombathely, TSköly Imre u. 12.
2Ms \' dmre\'tótéznl.
Táviratcím „Alpesi" Sxombatholy.
A m. kir. csurgói gyalogezred parancsnoksága közhírré teszi, hogy az ezred kiválasztott lovai- fölött folyó hó 24-én, kedden délután 2 órakor
a helybeli lóvásártéren nyilvános árverést rendez.
■!1M Üzletátvótel
!>tu*um a iiáayérdttnú tíiiatífl, NujtaqjjHo zaivín-tár a as. a. volt MOVE ísl.Ut itvatum
\'tor!L v.<4»»tk ktkí=v~M. "bit" UU»-
JSiSre laiuiMjl ..natiljUr Wm.lrtt HI-
Saly látván fűazerkereektdö
Eladó birtokok:
)l holdat birtok N.,rk..i™ NMWfcw 4J holdat birtok S.mBWUjton. t4 boldttld Nagykaníri. ki»líb,n. - » holdas aiólíbl«ok (■oííayviron. II haldia nSJÍblrtoX kukomlrom, htTrTÍ I holdat aiölíblrtok k.r«»<oyi k holdsa aiélábtrtok M,1 btorto Knafelr •alMl
Eladó házaki
MloJtn HKfbpA olrtó írtian, aronn.
MUKSiMTltMual — Mvtkbrt: "
Szántó Vllmo^ iSKÍtS-,%—\'
Aratógópek,
ekék, kézi- és lókapák
elsőrentjü német gyártmányok, a piaci áron alul kaphatók
Dőri Zsigmond einái;
Nngykanízsu, Kazinczy u. 11. ax.; Telefon 109.
Hilő Testuérek
(Hjló lózsel és Hllő Isludn)
deszka, épületfa és építkezési anyagok kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. sz.
(Báráay koroama nallatt)
luterurban-telefOD 110. a«.
Príma minőségű égetett
tetTr mész 33
ós portland-cement
állandóan raktáron.
1921. május 22.
Elsőrendű kátránylemez,
kapák, ásik, keritéafonatok, ösvzes gazdasági cikkek, zománcozott
edények legjulii yoíabban k .phatok:
Guth Arnold íXi&KÍ?!
Nagykanizsái,, Kazlnczy-utca 4. az. g
Rármíféle batlk munkák, u. n). setyn..
■■* Umpaemyők, zongoralakíróit, taWílteritők, párnatetők, divalzsebkendők, férfi és ni, nyakkendők, k»Up és ruhadíszek művészi kivitelben ugy magánosok, mint viszont elárusítók részére megrendclhctűk. Kg ós/, ruhákhoz, valamint ruhadlszekhez való anyagok batíkolisál is elvállalja.
Kisfaludy Sándor-utcs 17/s., II. em.
Varrodák figyelmébe!
gyönyör 11 kivitelben készít
Mayer Klotild
gözmoaó és vegytlsztltó gyára Kazinczy-utcu 8. szám. Huuyady-utcu 19, sz^lil. .
Első Hagykanlzsal Tafflfttfag^i Vállalat BHaaMft M&L
Alapítás) i> IMI. !lr|íljcl» HILB l.iyk.nlzu
ÜxlethelylHég és Irodai Deák Ferenc-tér 3. Telelonsxám 269. Műhely és raktárak: Király-utca 4. szám. Teleionszám 120.
Holyósiáiala a Pe.ll Maüar ltereakedeln.1 B.ok oatykaUI.Ml tlokjanál
Uállalunk
disz- és egyszerO temetéseket, azhumáll-sok, hullaszállitások, bel- és kOIRUdre bármely Irányban és Irányból, vasúton vagy sajiU hulloszálliiő kocsinkon (rourgonon). Díszes nyitott és Üveg halottas kocáik.
Hagy raktár
érc . laiitailé-, kemény- és puhafa\',1 ugy
huliaizáBiié köporsókban. Szemfedelek, vánkosok, koszorúk, sza Ingok slb.
Katona faullaszáUUások és tolnaié aek rendklvUU mérsékelt árakon.
US" Egyszerű és legdíszesebb temetkezések az Üzletben kifüggesztett mélyen leszállított osztályozott tarifa szerint
Tagfelvételi és UgyvezetS Iroda a keress-tényazoclallatn egyesDlet által alapítandó
nek, mely a ug és családtagjai elhalálozása esetén a legtisztességesebb és rendes cltemctósekrót gondoskodik, ezáltal a családról a temetkezési költségeket elhárítja Tagja lehet minden rendű él ran^u polgár.
Bővebb felvilágosítás az üzletben kapható-
Bclratások hétköznapokon délelőtt 9—12-lg, délután 3-5 óráig
mm
—T""
Nyomatott a laptulaidooosoL : Zalai é% Cyai-mall könyvnyomdájában
60 lk évfolyam
Nagykaalaaa. 1921. május 24. Kedd
llí.. szám

KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMrkMitjs^g é» kUdóhlvtUl: Prt-nt 13. bx. Intera;b*ji-t«Ufon 78.
Megjelenik mindig kora röggel
FŐSZERKESZTŐ: KfXEI.ŐSSZ6l>VE?,TÍ>: m a i tmmmsmatam m ami** Blűftzetéat árak:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY MSllalgr, íl,Tl 11.\' BODROG KÖZY ZOLTÁN Rgi.. far. 400 K. HUvr. 200 K. N.sr.J-évza 100 K. Rgy hárz SS K. Rgyc. sziaiir. SK
Az országos földmives kongresszus.
Ünnepség a Vérmezőn - A kormányzó üdvözli a falu népét. -
SfiS a a banketten. - A falu
népe nem akar diktatúrát. - KUgazdák nélkül nincs kormányzás.
Budapest, május 23. Az országos föld müven kongresszus e^yik legnagyobb eseménye volt Budapestnek. Már szombaton és vasárnap a vonatokon és hajókon egész tömegesen érkeztek fel a vidéki tagok, akik felvonulásinak imponáló mértéke, eddig soha nem látott látványosságot nyújtott a fővárosnak.
A vérmezőn három szónoki emelvény állott. Tiz órakor Magasházy őrnagy szárnysegéd kíséretében megérkezett a kormányzó, aki a kormány tagjaival együtt díszsátorban foglalt helyet. Rubinek Gyula volt kereskedelmi minis2ter üdvözölte a kormányzót, aki válaszában "fcljéréritette, hogy tudaUW .va^i azoknak a nehézségeknek, melyekkel a város és a falu lakossága küzd. Örömmel Játja a a falu tanuságtételét, hogy az«országos érdekeiért fel tudja áldozni a falu érdekeit. Őrömmel látja továbbá a falu és a város ki-bék ülését.
Ezután m gyatádi Szabó litván emelkedett szólásra, aki ezeket mondotta:
— Kedves Barátaim I Eljöttünk sokan, nagyon sokan, de nem azért, hogy diktatúrát kiáltsunk ki. Hiába minden a mi pártunk akaratával és azzal az erővel, amely q faluban van és amelyet\' vele szemben éreznek, . sokkal nagyobb erővel rendelkezünk, mint azok, akik mi nálunk mindenáron diktatúrát akarnak rendezni. Nem akarok politizálni, de megállapítom, hogy ez a mai nap a tanúságtétel arra, hogy abból a magból, melyet ezelőtt 15 évvel hintettem el, ma terebélyes fa fejlődött.
— Kalandokba mi nem hagyjuk vinni ezt az országot, de ha Kossuth szellemében ugy szól az izenet, hogy .mindnyájunknak el kell menni, akkor ott lestünk mindnyájan.
Nagyatádi után Meskó Zoltán, Rubinek István szólaltak fel, majd Szijj Bálint határozati javaslatot terjesztett elő, melyben kérik a nemzetgyűléstől a^ nemzeti és keresz tény gondolatnak minden vonalon való érvényesítését, a személyi szabadság jogok biztosítását, a fennálló törvények keretén belül a szabad sajtót, á magántulajdon védelmét és a földbit tokreform végrehajtását. — A nagygyűlés után az állatkerti nagyvendéglőben vacsorára gyűltek össze a kisgazdák és föld -miveeek. Itt nagyatádi Szabó István mondott nagy beszédet, amelyen többek közt ezeket mondotta: _
— Le akarunk szögezni egy tényt, hogy mi 1919 október 19-én a kaposvári kisgazdapárt gyűlésén az elsők voltunk az országban, az ország minden részéből össze-
gyűlt kisgazdák, akik határozottan követeltük, hogy Horthy Miklós legyen az orazág kormányzója.
— A miniszterelnök ur a kisgazdák egyeteméről beszélt. Sajnálattal látom, hogy a kisgazdák kö/t egyetlen gróf van, aki az ünnepélyen résztvesz. Nem tudom mi az oka, de ez nem jót van igy. Azt hangoztatják az urak, hogy fogjunk össze. Mi készek vagyunk erre, de nem látok itt egyetlen nagy urat sem. Kérdem tőlük, hol vannak? (A kaszinókban.) Itt csak egyetlen gróf van, a miniszterelnök, de aki talán nem is mint miniszterelnök van itt, mert én azt hiszem felőte.juSíy ^ a s*\'ve szerint van itt.
Beszédét\' azzal fejezte* be, hogy
— Most csak a kisuir.nkát mutattuk meg, de meg fogunk mozdulni akkor, ámikor az ország érdekében szükség lesz rá. És akkor láthatunk olyat, amilyet, még fohasem. Nem akarunk senkii legázolni, senkit lenyomni. F.yyütt akarunk működni mindenkivel. Azt azonban kijelentem, hogy nálunk nélkül nem engedünk kormányozni.
Vázaohyí sohasem csatlakozott a magyar történelmi politikához.
Bozsik Pál n zsidókérdésről éa Vázao-nyiról. — Folytatják a költaégvetéa vitáját.
Budapest, május 23. Rakovszky l$tván elnök 11 órakor nyitja meg a nemzetgyűlés mai ülését, melyen folytatják a költségvetés javaslatának vitáját. A vita torán elsőnek dr. Vasadi-Balogh György szólal fel és birálja a kormány közoktatásügyi programját.
— Minden, amit a nemzetgyűlés csinál — mondja — csak akkor lesz eredményes, ha a gyermekeket a mai eszméknek megfelelően nevelik. A gyermekben nevelni kell az Isten, a haza és a társadalmi kötelesség iránti szeretetet. Szükséges, hogy bele nevelődjék a kőtelességtudás és legfontosabb a törvény-tisztelet nevelése. A javaslatot elfogadja.
•Ütá na Bozsik Pál szólal fel. Beszéde elején a zsidókérdéssel foglalkozik és aposztrofálja Vázsonyi a napokban mondott beszédériek néhány részletét.
— Vázsonyi beszédéből két dolog hiányzik — mondja. Elfelejtett oktatást adni a zsidóknak arra vonatkozólag, hogy ók maguk hogyan sejtsenek a zsidókérdés megoldásában. Erőszakkal nem lehet ezt a kérdést megoldani. Gazdasági és kulturális téren kell a keresztény fajnak tulwtyra julnl.
— Vázsonyi azt mondja, hogy ő nerh volt sohasem destruktív. Ő azonban foglalkozni kiván Vázsonyi múltjával. Vaisonyi e/ő-készitettr a t/esl,akciót. Már 1902. januárjában Debreczenben mondott beszédéből is kivilágHk ez. Vázsonyi gyűlölte eddig a keresztény magyarságot. Nem vonja kétségbe, hogy Vázsonyi ellenszegült a keletről jövő bolsevizmusnak, de azt kérdtezi csatlakozott e teljes őszinteséggel a magyar történelmi irányhoz. Kérdi igaz-e, hogy mint választójogi miniszter zsidókkal vétette magát körül és mint városatya zsidókat ültetett iskolaigazgatói székbe ? Meg kell értse, hogy a keresztény magyarság iránta bizalmatlan. Értesse meg a zsidósággal, hogy a magyarság mentalitása már nem az, \' ami volt ezelőtt és kapcsolják ki a zsidó összetartásból azokat, akik nem oda valók. Az asszimilációnak teljesen őszintének kéli lenni.
— Majd igy. folytatja. A belügyminiszter ur azt mondotta, hogy a vármegye a régi történelemnek a védbástyája kefilegyen. Ehhez hozzátenni kivánom még azt, bogy a nemzeti keresztény demokrácia és nem néhány család érdekeinek a védbástyája kell hogy legyen. Szolgáljon a belügyminiszter ur felvilágosítással az uj választói jogról és az uj választási eljárásról. A köztudatba belekerült az a hit, hogy a belügyminiszter konzervatív javaslatot készített el. Már pedig a keresztény demokráciát visszafejleszteni nem lehet és nem síabad. A női. választójogról is hallunk beszélni, mintha el akarnák törölni azt. A női választójog a legerősebb bástya a felforgatás ellen. A javaslatot elfogadja.
Karaffiáth Jenő a szociálpolitikával foglalkozik. Nincs nemesebb feladat, mint a keresztény eszme terjesztése. Ezek közt első az anya- és gyermekvádelem. Tordai Ferenc egyetemi tanár kimutatta, hogy a kórházakban minden második egy-két év közötti gyermek angolkóros és hogy a tuberkulózis 100 százalékkal emelkedett. Bokay János egyetemi tanár is kimutatta, hogy a menhelyek gyermekeinek 70 százaléka elpusztult, igy pusztul el az egész nemzet, ha nem teljesítjük az utolsó órákban a védelemre szükséges minden intézkedést.
Elnök\' az ülést délután négy óráig felfüggeszti. -
Holnap folytatódnak az osztrák és magyar tárgyalások.
Bécs, május 23. Holnap folytatódnak a Nyugatmagyarország kérdésében megkezdett tárgyalások. Osztrák körökben azt várják, hogy a magyar kiküldöttek oly részlete* tervezetet hoznak, mely lehetővé teszi a békés megoldást. A Montags Zeitung értesülése szerint Párisban a kisantant képviselői Nyugat-magyarországból cseh—magyar korridort akarnak csinálni.
ZALAI KÓZLuNY
1921. május 24
\'6róf Hpponyi Albert JVagy-fcamzsa díszpolgára.
Magyarország egyik nagy .fia. gróf Apponyi Albert most ért el életének hetvenötödik évfordulójához. Egy nemzet életében elenyésző kis idő hetvenöt esztendő, annál többet jelent ez a messzi állomás egy ember életében, különösképen, ha az ember ezt a hosszú életpályát a nemzet javára, boldogulására munkálkodva\' tette meg.
Gróf Apponyi Albert a nemzetnék szentelte életét, őt nem politikai érvényesülés, hatalmi vágy csábította, mint sokat, akik a politikai közélet porondjára léptek. Apponyi Albert azért dolgozott a nemzetért, mert szereti ezt a sorsüldözött magyarságot. — Politikájának mindenkoron a nemzeti érzés és a keresztény gondolat volt az iránytűje. Keresztény gondolkozásáért 3 nemzeti érzéstől áthatott közéleti tevékenységeért volt is bőven része támádásokban, melyet a liberális, szociáldemokrata és szabadkőművesek inditot-tak ellene.
Évtizedek nagy munkáját, roppant küzdelmeit betetőzte pedig akkor, amikor vállaira vette a békedelegáciő elnöki tisztének súlyos szerepét. Egész világ gyűlöletével nzemben nem remélhetett sokat azon a békekonferencián, azonban nagy honszeretetének melegén át legyőzőink elé tárta a magyar nemzet szerencsétlenségét és megmutatta vérző sebeinket. Az élni akaró magyarság nagy kiküldötte itt is sikert aratott s nagy képességeivel a porbatíprott, ezer sebből vérző nemzetének, ha megbocsátást nem is, de rokonszenvet tudott biztositani.
Hetvenötödik születése napján az egész ország szive dobog hálát, szeretetei, elismerést gróf Apponyi Albertnek. Az ország városai, községei egymásután sietnek díszpolgárrá választani Apponyi Albertet. Nem maradt ezeknek mögötte Nagykanizsa városa sem, amely vasárnap délelőtt rendkívüli díszközgyűlésen egyhangú lelkesedéssel választotta díszpolgárává Apponyi Albert grófot.
A képviselőtestület vasárnapi díszközgyűlésén dr. Prack István városi tanácsos elnökölt. Gróf Apponyi Albert diszpolgársá-gára az indítványt dr. Hajdú Gyula terjesztette elő, aki pompás beszédben méltatta a nagy államférfiú érdemeit. A díszközgyűlés lelkes éljenzéssel fogadta az előterjesztést és egyhangúan díszpolgárrá választotta Apponyi Albert grófot.
A diszpolgárságról szóló oklevelet a város küldöttségileg fogja átadni gróf Apponyi Albertnek, a május 29-én rendo-zendő országos Apponyi ünnepségen.
TŐZSDE,
8ttdap..t, mijus 23.
ValuLpíao: Nap.1*,,, 730 Koa[ a70 .[_cv. üií* 213, n.ail. L-.M 1010, ^^ 2Z,
SÍT, \'^.O.\'üil 3»\\\'„ 8„t,l 73, L.1 374. Swlol J30, ,„„1 _ _ Kotooadlnli 700, fi.nl-
duu,--, „^„j (0l)lll _ ^ k|[luUt _
>^t*kftk: Magyar Hilellus:., 0«(rák Illtcl «30,
EM?--\' i?"1^ í7a\' Xaíaüctí.Ual
\' »», Sxá.aviri 20vC, SdgóUr.áio
, tla.ic. 8350, Uaalca W71, K1010J 2700, Magva.
BM^rik-Agraí 7W UpUk WO.Vaai^.
VUajsoi--, ou.1), 1XO. Koaloriu 11)75.
A korona Zürichben.
Budapest, mSjus 23. Zürichből jelentik: A magyar korona illái. m,: (zárlatkor) 260. oíitrllc korona: t\'40, «i osilrák bélyegzett bankjegyé pedig 103 .lantim.
HÍREK.
— Változás a megye egészségügyi •zemélyzetében. Zalavármegye egészségügyi személyzetében a következő változások történtek: Dr. Frühwald Istvánt lentii körorvossá választották meg. Dr. Szabó Zsigmondot, kiskornálomi h. orvost a baksai főszolgabírósághoz osztották be.
— A polgári iskola kettős hangversenye. A nagykanizsai polgári fiu- és leányiskola növendékei szombat és vasárnap nagyszerűen sikerült hangversenyt rendeztek. Az estély sikere magasan felülemelkedik az iskolai ünnepségek megszokott sikerén ez olyan kulturális bizonyíték, amely dicsőségére válik nemcsak az iskolának, hanem jelentős es^ménv volt Nagykanizsa kultúrtörténetében is. .Emellett a kettős hangverseny más eredménnyel is járt; Kelting Ferenc, a hangverseny rendezőjének olyan rátermettséget, felkészültségét bizonyította be, mely egyszer s mindenkorra biztosította számára Nagykanizsán e téren az elsőséget. Ketting tanár sikerét sablonos dicséretekkel nem elég elintézni. Egy komoly pedagógusnak szivét, lelkét, minden tudását, kivételes zenei intelligenciáját felőrlő nagy munkáről van szó, melynek egyformán fejlesztő hatása van ugy a pedagógiára, mint a kulturára. A szinte merésznek mondható témát — egy daljátéknak előadását — Ketting tanár olyan bravúros rendezésben és előadásban hozta nyilvánosság dé, mely sokáig emlékezetes lesz a nagykanizsaiak előtt. Nagyszerűen fegyelmezett, összetanult zenekar, ezzel precízen összevágó ének, még precízebb énekkar, bájos balcttjelenetek, megkapó ízléssel rendezett jelmezes s/inpad, ahol száznál több gyermek szerepelt, mind Ketting tanár hozzáértését dicséri. Mondhatjuk, hogy a „Vadrózsa" tündéri daljáték apró szereplőkkel ennél bájosabban, élvezetesebben aligha volt valahol előadva. Fischer Böske a herceg szerepében olyan alakítást nyújtott, amely a legkomolyabb reményekre jogosít fel. Hanganyaga pompás és játszi könyüdséggel csodálni való tisztasággal énekelte végig a jó félórás partiturát. Ennivaló kis vadrózsa volt Kéri Lujza, aki nagyszerűen énekelt Ugyancsak énekes szerepében tünt ki Sörlei Ilus. A táncok Majtinszki István ügyes betanításában nyújtottak kedves élvezetet. .Szóló táncaikkal: Pléh Margit és Schvarcz Ella arattak zajos sikert. A tündértáncot Antal Juci, Berény Zsuzsi, Bród Magda, Fehér Magda. Holczer Rózsi, Leitner Erzsébet, Mersits Mária és Kéri Stefi táncolták végtelen kedvességgel. A manók táncát Barta Lili, Berg&tcin Olga, Hoffmann Annus, Varga Kató, Schwcmmer Erzsi, Engelleiter Irén, HirscHler Margit, Kovács Anna táncolták zugó tapsok mellett. Nagyszerűen . sikerült volt a hangverseny többi száma is. PappVáry Elemérné: Hitvallás nemzeti imájának költeményét Greiner Rózsa szavalta, a szólót Lajpczig Anna és Fischer Erzsébet énekelték nagy sikerrel. Gabányi Árpád „Levél" cimü monologját zajos siket rel adta elő Sebestyén Ilonka poN gári iskolai tanárnő. A vasárnapi hangversenyt tárft követte, mely siker tekintetében semmiben sem maradt el a hangverseny sikere mellett. A tündéri daljáték zenekisére-tét külön ez alkalomra összeállított zenekar látta el. A zenekarban szerepeltek az Irodalmi Kör zenekarának tagjai és ezenkívül a város lelkes zenetudó kulturbarátok.
— Meghalt az Erger-Bergor szerzője. Budapesten meghalt Haynal István bankfőtiszfviselő, aki annyiban volt nevezetes ember, hogy ö alapította meg a .Fővárosi Lapok"-at s ö i.ta az Erger cerger antiszemita dalt. \'
— Megazlinlk az egyestlletek por-tőmentessége. Hegyeshalmi Lijos kereskedelmi miniszter kijelentette, hogy a tArsa^almi és közművelődési egyesületek és intézmények részére a postai portómentcf-séget junius else jével megszünteti. Az crról szóló rendelete n közeli najjokban meg fog jelenui.
— Átszarta a kasza a szivét. Szomorú kis tragédia játszódott le a napokban /£ Porrog község határában. Az egyik jómódú gazda 12 éves leánykája gyermekes vidámsággal futkozott kint a vetések között, ahol nagybátyja épen kaszált. Egyszer egy rozsvetésbe futott be, ahová az egyik kaszás a kaszáját bedobta. A kisleány nem vette észre
az ott fekvő kaszát, véletlenül annak fogójára ugrott, mire a kasza felcsapódott t egyenesen a gyermek szivét szúrta keresztül. A vér azonnal vastag sugárban ömlött ki a kisleány testéből s még annyit tudott mondani a szivéhez kapva a közelében lévő anyjának: „Jaj édesanyám meghalok". Az anya azt hitte, hogy a kezét vágta meg, amelyről ekkor már vastagon csurgott le a vér, nevetve válaszolta: „Dehogy halsz meg, hisz csak a kezedet vágtad meg". Mire azonban oda sietett, a kisleány elesett s nyomban meghalt.
— A polgári Iskola ma délatán megismétli előadását. A nagykanizsai állami polgári iskola ifjúsága ma délután \'/»7 órai kezdettel megismétli előadását az ifjúság számára. A zenekari tagok pontos megjelenése kéretik.
— Halálos szarkálás Orosztony
községben. Tegnap délelőtt a nagykanizsai kir. ügyészség vezetője Orosztonyból távirati értesítést kapott, hogy vasárnap a község határában lévő Aranyhegyen véres verekedés volt, melynek egyik áldozata meghalt. Csóka Sándor többeket megsebesített,\' Czuppon Jó zsefet pedig ugy megszurkálta, hogy belehalt sebeibe. Dr. Sághy vizsgálóbíró ma száll ki a helyszínére.
— A Közalkalmazottak Beszerzési Csoportjának közleménye. A polgári nyugdijasok a május havi járandóságra befizetnek máius 24-én kedden délelőtt 1—75 számig, délután 76 —150-ig; május 25-én szerdán délelőtt 151—225-ig, délután pedig 226-tól végig és a katonai nyugdijasok. A kiosztás rendje az üzlethelyiség ajtaján és a befizetési helyen ki lesz függesztve. — Az elnökség.
-r Nógrádmegye alispánja a magyar táncért. Nagy Mihály, Nógrádvármegye alispánja rendeletet adott ki, mely szerint nem türi a magyar csárdás kigunyo-lását. Kötelességévé teszi a rendezőségeknek, hogy magyar táncunkat eredeti tisztaságában őrizzék meg és ne engedjék meg azt, hogy a táncos párak egy része magyar zenére, csárdásra idegen táncot, vajcert stb. lejtsen, mint a legutóbbi időben mindinkább tapasztalnunk kellett. A rendelet azzal fejeződik be, hogy a vármegyeháza dísztermének átengedésére a jövőben nem számithat oly rendezőség, mely nem képes elejéi venni nemzeti érzületeinkre is bántóan hatö ily tánc paró-dizálásnak. A/, alispáni rendelethez azt a kommentárt fűzzük, hogy • bárcsak hasonló szellemű intézkedés minél több történne. Nemzeti kulturánkat, fajnágunkat beszenye-siteni, elhomályoritani, kigúnyolni, semmibe venni akaró törekvéseket itt az ideje, hogy kigyomláljuk és évezredes kulturánk, nemzeti kincseink ujabb ezeréves biztosítására, minden destruktiveskedő elhatalmaskodást lehetetlenné tesszük. Helyénvaló volna, ha az egész világon megcsodált nemzeti táncunk tisztaságának fenntartására tul a Dunán is hasonló intézkedés történne, vagy társadalmi akció indulna meg.
(x) Harisnyák, férfi-zoknlk, cérnák, pamutok, valamint mindenféle rövidáruk úri és női divatcikkek a legjobb minő ségben és legolcsóbb árban Schvarcz Dezső cégnél Nagykanizsa, Főút, Korona-kávéház mellett szerezhetők be.
mi. május 24.__
— Leflllelt kommunista röpirat terjesztők. Pár nappal ezelőtt megírtuk, hogy a Dunántul több városában ís községiben, igy például Zala megyében is allatlo-mosan dolgozó sötét kezek kommunista röpcédulákat terjesztettek, melyben aljas hazugságokkal izgattak a kormány ellen és a pénzügyminiszter rendeletei ellen. A röpirat-terjesztők kinyomozására széleskörű nyomozás indult meg és sikerült is néhány röpiratterjesztőt elfogni, akik közül nem egy veszedelmes kommunista agitátor is volt. A tegnapi nap folyamán a pacsai járásban foglak el két ilyen röpipt-terjesztőt. Az egyiket Lukács Györgynek hívják. Vallatása során elmondotta, hogy a pécsi kommunisták Magyarországra küldött agitátora, aki nemcsak röpiratokat terjesztett, hanem a pécsi kommunistáknak kémkedett is. A másik Tót-Bm Ferenc pacsai járásbeli ember, aki busás fizetés ellenében terjesztette a röpiratokat. A csendőrség Lukácsot a nagykanizsai ügyészségnek adta át, Tót-Bus Ferencet pedig a zalaegersz.-gi ügyészséghez kisérte át.
— Gyilkolt az asszonyiért. A ba-golasánczi hegyek közt évek óta együtt élt Pajstinger József Ktlemcn Trézsivel. Nem adta össze őket sem" a tőrvény, sem a pap, hanem a férfi és a nő egymásra utaltsága láncolta egymás mellé őket. Elvonult hegyi lakó életét élték éa dolgoztak. Az ember végezte a kenyérkereaő munkát, az asszony dolgozott a ház körül és gondozta emberét, kit az élet robotja elaggasztott s aki mellé ő még nem öregedett meg. Az ősemberszerü egymásra kényszeredettség közé nem ékelődött senki és aemmi mindaddig, amig a hegyek közt fel nem bukkant Hári István, a pelyhaa állu fiatal legény, akit a sors ugyanúgy a hegyek közé parancsolt, mint őket. Hári ismeretségbe került Pajstingerékkel s egyedülléte szabad idejét náluk töltStte. Az ismeretséget az öreg Pajstinger nem szivesen nézte, a fiatal legény minden látogatását a féltékeny, öregedő férfi szemével mérte. Egy alkalommal féltékenységből kérdőre is vonta Hírit és meggyanúsította azzal, hogy viszonyt folytat az asszonyával. Hári ekkor kimagyarázta magát. Az öreg embert azonban a féltékenység tovább űzte, cnig aztán a féltékeny ember boszuja le nem sújtott a fiatalemberre. Vasárnap délután robbant ki-az öreg emberből a szerelem őrök tragédiája. A sánc melletti majorban az öreg ember meglepte Hári Istvánt. Botjával többször fejbevágts, azután pedig egy hatalmas disznóölő késsel mélyen a fiatalember testébe hasított. Életveszélyes sebekkel került Hári István a nagykanizaai kózkór-házba, ahol most élet halál közt vivődik. A rémes tragédia elkövetőjét asszonyával együtt a nagykanizsai ügyészség fogházába szálli-tották. Dr. Sighy vizsgálóbíró és Mctz dr.-Ügyész a halálosan sérült Hárít a kórházban tegnap kihallgatták, aki azzal mondta el igy az esetet, hogy a féltékeny ember ártatlanul végzett igy vele.
(x) Anyák, kik leánykáikat mihamarább férjhezadni óhajtják, Jöjjenek ma el a Világmozgóba, hol Herczeg Ferenc remekmüve a .Gyurkovics-Uányok" kerül bemutatóra a ,Jó pajtások" cimü olasz tragikomédiával együtt, ott megtanulhatják Gyurkovics mamától — ki hét lányát dugja főkötő alá — miként kell férjet fogni. A főszerepeket Pór Lili, Mészáros Alajos és magyar müvésztársaik kreálják.
(x) Elveszett folyó hó 21-én szombaton este a Petőfi-utcai kanász elől egy hathónapos hegyesurru süldő. Becsületes -megtaláló_ vagy nyomravozetö magas jutalom ellenében Kinizsiutca 37. alatt bejelenteni saiveskedjék.
MLA1 KÖZLŐN V
SPORT
Kaposvári Turul—NTE 2il (1:1.)
Vasárnap délután óriási érdeklődés mel-le a Kaposvári Sport Club és az N1 b bajnoki mérkőzése.\' A két csapat találkozásét főleg az tette érdekessé, hogy az alosztály bajnokság megszerzéso jóformán ettől a mérkőzéstől függött. A bajnokság élén ugyanis három csapat haladt egyenlő pontszámmal : a Turul, az NTE és a Székesfehérvári D. V. Most, hogy a Turul győzött, ő a bajnokság legjogosabb aspiránsa, mert a Székesfehérvári D V-t papírforma szerint biztosan vert.
A mérkőzés nagy meglepetést hozott, mert az NTE remélt győzelme nem következett be és a Turul lelkes csapata győzött. A győzelem azonban nem reália kifejezője a ■SSE"\' tényleges tudásinak, klasszisának. Az NTE, a jobb csapat. Technikája, kiforrottabb. Lelkesedésben, ambícióban azonban fölötte áll a Turul, mely egyéves fennállásához viszonyítva igazin értékes és örvendetes eredményt mutatott fel. Sportszempontból pedig ez nem lekicsinylendő. Azt az agilitást, ambíciót, az egylet -színeiért küzdő lelkesedést, amit a Turul mutatott, irigyelhetjük. A mérkőzésről tudósítónk a következőket irja:
Az első félidő csaknem egészen az NTE fölényével telt el. Az NTE egymásután jut a gólhelyzetekhez, de csatársora agyonkom-blnáltan játszik. Több gyenge lövés után a 19. percben Dezső mégis védhetetlen gólt lő. Ezzel azután a csatársor le is szerepelt. A gólhelyzeteket egymás után kihasználatlanul hagyja. A félidőben nyolcszor jut korner-rugáshoz, de csatársora rossz helyezkedés miatt nem tbdja azokat értékesíteni. A Turul a félidőben igen ritkán jut támadáshoz, de igy U gólhoz jut, egy henc miatt megítélt bűntetőrugásból.
A második félidő eleién az egyoldalú támadás megszűnik. Mindkét csapat teljes erejét dobja a küzdelembe. Nagyszerűen hullámzó játék folyik a félidő közepéig. A lefutások egymást váltják. Az NTE azonban itt megroppan. A hatalmas iramot nem birja. Legjobb embere Milosovlcs helyén a betegségéből most felépült Erdélyi teljesen kifárad, de hasonló kimerülés gyengíti le az egész csapatot. Jóval a formáján alul játszott Topscher is egészen megbízhatatlan volt Horváth. Lelkesen az egész mérkőzést Lopu-sánszky, a kapus játszotta végig,_aki—bravúros védésével súlyosabb vereségtől mentétte meg az NTE csapatát. « \\
. A mérkőzést Nagy (Győr) vezette, aki/ felületességével, különösen sokat ártott/Hz NTE-nek és sürü abcugolást provokált a mérkőzés közönségétől.
Lingauer az Est és a Világ mellett.
Budapest, május 23 A politikai életnek igen érdekes szenzációja van. A Magyarországi Újságírók Egyesületének legutóbbi választmányi ülésen, melyen Az Est és a Világ ügye került szóba, felszólaltak Szatmári Mór, Bonicz Fe-rencz, Kun László és Zigány Árpád. Az ülésen meg]elent Lingauer Albin is, aki a következő nagy beszédet mondotta :
— Véleményem szerint a kormány részben tömegindülatok, részben egyes párt klikkek véleményének hatása alatt állott, amikor rendelkezéseit kiadta. Nem irányul ez egyedül az u n. destrukció ellen, a kormánynak ez az intézkedése csak bevezetője egy uj sajtópolitikai akciónak, hogy ezen az uton súlyos és rendkívüli eszközökhöz nyúljon.
— Nem a prihibiliv cenzúrában van az igazi veszedelem, hanem abban az intézkedésbon mely ránk kényszeríti, hogy azt irjuk.ami egy frakciónak kedvez, ami ennek a céljainak megfelel A sajtó sohasem a maga jószántából hazudik, hanem a cenzúra kényszerili erre.
— Egy ilyen csoportnak van a kezében a Magyar Tavirati Iroda is és ezt szolgálja.
_■ _3_
Énnek köszönhető, hogy nekünk újságíróknak szavahihetősége és igazmondása forog kockán azon ferde, célzatos és hazug hírek miatt, melyek ezek révén naponta hozzánk eljutnak. Ne Ítélkezzenek a sajtó tisztességéről azQk, akik szándékos félrevezetésünkkel és akaratunk ellenére leszorítanak az igazmondás útjáról. Ez az igazi destrukció. Hiszem, hogy Bethlen gróf miniszterelnök a ml határozati javaslatunk megismerése után á sajtónak a közigazgatási uton való agyonszoritásával szakítani fog.
A választmány, ezután egyhangúlag olfo-gadta a határozati javaslatot, mely szerint a nemfet érdekében szolgáló sajtószabadság egyik előfeltétele a törvényes és fÜggeUen bíróság Ítélkezése lehet. Ennek legnagyobb követelménye/ hogy az eljárásul szolgáló közlemények a bíróság elé utaltassanak és amig az ítéletét meg nem hozta, gz eljárás függesztessék fel.
Lingauer Albin ma levelet intézett a keresztény egyesülés pártjának elnökségéhoz, melyben bejefenti a pártból való kilépését. A kilépés Lingauer beszédjével van összefüggésben.
Általában véve ugy ítélik meg a helyzetet, hogy a politikai életben uj fordulat állott be. Lingauer elmondott beszéde következtében ugy látják, hogy a kereszténypártban a szabadságjogok visszaállítása érdekében indított moz-gelomban határozottan uj irány állott be. Ennek előjelo Lingauer szereplése és erre enged következtetni Andrássynak\'debreccni beszéde is.
Zalamegyei kisgazdák a Házban.
Budapest, május 23. Tegnap délelőtt Kárlovics József vezetésével egy 100 tagu, kisgazdákból álló küldöttség jelet meg a Házban és ott kihallgatást kért a miniszterelnöktől. A miniszterelnök azonban arra való utalással, hogy a Drózdy-ügy politikai dolog, nem fogadhatta a küldöttsége^.-Ez a visszautasítás igen nagy felháborodást váltott ki a gazdák körében és ebben is a Drózdy ellen indított politikai hajszát látják. A küldöttség kihallgatást kért Tomcsányi igazságügyminisztertől is, akitől a Drózdy-ügy megszüntetését kérték.
Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy az esetben, ha a Ház elnöksége uj választást irna ki Pacsán, a Rendpárt jdőltet állítana, még pedig Molnár Dezső altábornagy személyében.
A Tisza-btínügry.
Friedrich szenzációs vallomása
Budapest, május 23. A Tisza-bünügy mai főtárgyaláson Friedrich István szenzációs nyilatkozatot tett. »
Ugyanis Végh Béla tanú kihallgatásával kapcsolatban Friedrich is intézett kérdéseket a tanúhoz és ennek során a következőket mondotta ■
— Most. amidőn az elnök ur nem engedte meg, hogy a vádlottak az orgoványi dolgokról nyilatkozzanak, én teszem meg észrevételeimet, kijelentvén, hogy csak annyit teszek meg, amennyi feltétlenül szükséges.
— Ez .a tanú vallomása során emiitett 20 ezer koronát, államtitkári szobát, Friedrich Istvánt. O\'rgoványt és egyebet. Vallomása során kiderült, hogy az ő Friedrich Istvánja\' alacsony, feketehajú ember volt, de azért mindig emlegette a Frierdich Istvánt és Orgoványt.
— A védőhatóságok itt arról eszélnek, hogy Girtler főhadnagyot ugy lőtték hasba, mert meg akart szökni. Még ki fog derülni arról is minden. Majd emelt hangon folytalja: • ..
— Hangsúlyozom, hogy a siófoki és az orgoványi ügyet Friedrich István igazán ismeri Friedrich István vizsgáltatta meg épen ez ügyet. A vádhatóság/ kérelmére Friedrich az eltussolásban nem akart rész^venni és igy öl\' most a vádlottak padján.
— Ha én el kezdenék beszélni, tudom nagy dolgok volnának, de most nem beszélek egyelőre.
Elnök ezután a tárgyalás folytatását holnap délelőtt 9 órára halasztotta.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. májúi 24.

hirdetések.
I korona lelipésl fizetek unnak, ki \' 3- 3 szobás lok&sét Atndnft. Cim a
kiadóhivatalban_____
Tnnutcány felvétetik Polczer Mihályné nói variodiSJliban, Tclcky-ut 23
tlMai ■ v ^ mn máktll- a t
V !
Világ
színház.
Kedden, ezerdán éa catltiSrtükSn
Herceg Ferenc hires regínye :
Gyurkouics
leány ok. JBS
Főszereplő: Mészáros A. és Pór Lili
Eien kívül: A JÓ PAJTÁSOK c.
Olasz tragikomédia 4 felvonásban.
Szelvények érvényesek!
ElőaJrtsok hétköznapon 7 és 9 órakor, asár- és ünnepnap 6, 7 és 9 órakor.

9 órakor, a 9 órakor. J
Kerékpározók figyelmébe!
Kerékpár kUlaó gumml 4S0 K-lóI Kerékpár bolaő gumml 150 K-t&I
és egyéb kerékpáralkatrészek mélyen leszállított áron beszerezhetők:
Brandl Sándor
vniógíp., kíiíkjvir- ét miiirakl r.*\'.i:«bí- §
Deiík-tér 2. axám alatt.
Kereskedőknek
ajánlunk Barna csomagolót Snperlor csomagolót Felvágott csomagolót Színes vékony kalapcsomagolót Papírzacskókat
Árucímkét és csomagolóclmkét Utazói rendelőkönyvet üzleti könyvekét stb.
legolcsóbb árak mellett.
Fischel Fülöp Fiai
paplrraktára nagyban éa kicsinyben Nagykanizsán, Fő-ut 1. szám.
Értesítés!
• Értesítjük Nagykanizsa város és vidéke n. 6 közönségét, hogy saját műhelyünkben készítünk mérték szerint gyapjúszövetből
2855 K-tól 3500 K-ig
üri
divatöltönyöket.
\' TovábbA raktárunkon levó saját készitménytl férfi- és fiuöltónyS-ket ölesén kiftrusiljuk. Külön vsgjllaztltó ö»m. Tilifoa 319.
Szives^ pártfogást kér
Dunántuli Ruhaáruház
;. Erzsébet-tér 20. azAm.
stílfitaánjoiási- és slvámolási vállalat
irodáját Deák Ferenc-tér S. szám
alá helyezte át. Mint Caro és Jellinek r. ti, valamint az Országos Szállítási és Automobil-forgalmi r. t. nemzetközi szállítmányozók nagykanizsai képviselfije elvállal mindennemű bel- és külföldi szállításokat a legelőnyösebb feltételek -mellett.
Kiliön szakszerű berendezkedés butorszállit-
mányozásokra. Rendszeres gyUjtóforgalom
Bécsból és Budapestről. Vámkezelés. Trnnsitóforgnlom lebonyolítása. Fuvarozás és be-raktározás.
Telefon 49.
Telefon 49.
Építkezési anyagok
ép&letfa, deszka, léc, mész, cement, tégla, tetőcserép a legjutányosabb áron kapható
Varga György-"
mi Gelse.
Az ismert, kitűnő araryhegyl fehér bor
ismét kapható literenként
24 koronáért
Sifrán Iftyenf fa«erkeresked6nél, OHM öli ÜUiöCl li||la*liti. Iiuv-itn N
Házeladás.
Szepetnek község főterén egy szilárd anyagból épült lakóház, üzlethelyiségnek is ki válóan alkalmas circa 460 négyszögöl bei-telekkel (beépíthető utcafront) azonnal eladó. Bővebb felvilágosítás Seregély István urnái Szepetneken nyerhető.
<5»"
\' Ingatlanok
Ingatlanok gyore közvetítése V
Zrínyi Miklós-utca 83. I. em. Eladók i Házak minden nagyságban, kertekkel. Eladó házak kor. 200.000 alatti
Két egy szob*, konyhás lakás, utáló, kis kerttől Egy szob*. konyha elfoglalható. — Háromszobás uj há», villanyvilágítás, liaromfiudvar, sertéséi, elfoglalható egy szoba, konyba, másik két «oba ls rövidéin fcl-tabadul — Három egy szoba-kooyhás ház szép kerttel, házhellyel. Egy szob*-konyha elfoglalható. — Négy szobád nem roodern ház belvárosban szép kerttel.
Eladó nagyobb házak t
Emeletes uj ház két liáronutobá<. lakásul, kerttel Egyik lakás jóforgalmu üzlethelyiséggel azonnal elfoglalható. Adómentes, kor. 400000 — Négy szobás uriház, tágas U-kis, kis kerttel belvárosban, kor. 400000.
Eladó még több nagyobb modern háx, kisebb házak.
Eladó 17 holdas biitok > város közelében, jo epületekkel-Kagyobb veödégtó vidéken örökárban eUdó. - VeoJígló bérlete nagyobb berendezéssel átadó. — Blrtokbérleteket minden nagyságban keresek.
Első Nagykanizsai Temetkazésl Hallatat Wagykanizsa, Beák-tér
Alapítási éi 1881. Striiijela HiLD Hagjkinlzsr
Üzlethelyiség éa Iroda: Deák Ferenc-tér 3. Telefonszám 269. Műhely és raktárak: Király-utca 4. szám. Telefonszám 120.
Polyóaaánt. a Pesti AUgy.r Kereskedelmi Bank nagykanUaal ftókjánit.
Uállalunk J Hagy raktár
igyszerü temetéseket, exhumálá- érc . imkatló-, kömény- és puhafa-.
disz- és egyszerű temetéseket, exhumálá-sok, hullaszállitások, bel-és kUlfBldre bármely Irányban és Irányból, vasúton vagy saját hullaszállító kocainkdn (fourgonon). Dlaxea nyitott éa fiveg hatotta, kocáik.
ugy
imkatló-, kemény- és puhafa-hullaszallitó koporsókban. Szemfedelek, vánkosok, koszorúk, szalagok stb.
Katona hullaaxillitáiok éa t.meté-•ek rendkívüli mérsékelt érákon.
ffST Egyszerű és legdíszesebb temetkezések az üzletben kifüggesztett mélyen leszállított osztályozott tarifa szerint.
Tagfelvételi éa Ügyvezető Iroda a kereaz-tényaioctaliata cgye.Wet által alapítandó
Keresztény társas temetkezési egylet
nek, mely a tag és családtagjai elhattlozésa esetén a legtisztességesebb és rendes ellemelésekról gondos kodlk, ezáltal a csalidról a temetkezési költségeket elhárítja. Tagja lehet minden rendtl ós rangú polgár.
Bővebb felvilágosítás az üzletben kapható.
Belratások hétköznapokon délelőtt 9—12-lg, délután 3-5 óráig
Nyomatott a laptulajdoDouk l Zalai <• Gyarmati kSnyvoromdáJáb™,.
60-lk évfolyam
Nagy kani zsa, 1921. lnájtis 25. Szerda
116.»tám
kereszteny politikai napilap
SswkMstóUx t* kiadóhivatal 1 Prtut 13. az.
1 iBUrurUn-UUfoa 78. -
Megjelenik mindig kora reggel
FÖSZRRKESZTÖ:
Dr. HEOEDŰS OYÖROY
imulg), táp.luM
FBL&LOSSZ8RKKSZTÓ:
BODROQKÖZY ZOLTÁN
BlóHsetést árak 0
Egén <vr. 400 K. Félévro 200 K. Ntgyad-ívro 100 K. ügy hón S» K. Kgy«» >úm áxm * K
Az ellenzék szónoka a cenzúráról.
Balla nem fogadja el a javaslatot. — Hegedűs pénzügyminiszter a pénz értékének emelkedéséről. — Felhívja a kormányt a falura és a falu érdekeinek a megvédésére.
Budapest, május 24. A nemzetgyűlés mai
ülését fél 11 órakor nyitotta meg \'Bottlik István alelnök. Folytatják a költségvetési vitát. Elsőnek Balla Aladár szólal fel, aki a következőket mondja :
— A kormányzat egyik legfontosabb kérdése a sajtószabadság. Meddig akarja még a kormány a cenzúrát fenntartani? A miniszterelnök ur azt mondta, hogy sehol Európában nincsen olyan rend, mint nálunk, akkor miért nincsen máshol is cenzúra, csak éppen nálunk ? Amig cenzúra* van, addig jogrendről nem lehet beszélni. Ugyanígy vagyunk a gyülekezési szabadsággal is. Ezen a téren addig nem is lesz rend, amig egyeseket azzal stigmatízálnak, hogy egyesekre ráfogják, hogy az összeomlásnak Ők az okozói. £nnek véget kell vétni. - -rr^----\'
— 1916 nyarán elterjedt a fronton, hogy védtelenül áll kincses Erdély határa. Ex volt az első rés, melyet a magyar katona lelkének a frontján ütöttek. Ezután\'következtek a lengyelek, majd a bukaresti béke következtében a németek és a bolgárok is elvesztették irántunk érzett szimpátiájukat. A nagy német nemzet is összeroppant, mert megunta a háborUt és igy volt ez náíunk is. Jött az összeomlás, a sülyedés. Nem a Nemzeti Tanács vesztette el a háborút, ez már csak okozat volt.
— IV. Károly császár konföderációt csinált nélkülünk, ezen\'annyira felzúdulhattunk, hogy még Tisza és Wekerle U ellene voltak a personális uniónak.
— Ha a háború veszteségének a bűnöseit keressük, arra is gondolnunk kell, hogy ha mi polgárok erélyesebben szembeszállottunk volna az árral, minden máskép lett volna; Ha nem sétálunk kényelmesen Pozsonyban, akkor 30 martalóc nem foglalhatta volna el egyszerűen Pozsonyt. És a nagy katasztrófa sem következett volna el. Akkor a forradalom előtt az volt a divat, hogy a jómódú polgárok 30 korona napidíj lefizetése ellenében kiadták kezükből a fegyvert a munkásoknak és munkanélkülieknek. Ezért bomlott fel a polgárság frontja.
— Felolvassa az angol parlament eredeti naplójegyzetét. Nem izgatja ezután a
• kir/Uykérdés, mert ennek két autentikus erőtényezője van. Az egyik a magyar nép (taps) a másik erőtényező pedig az antant. Bár a királykérdés a mi belső ügyünk, de a magyar nemzeti szempontból itt még az ördög segit-ségét is el kell fogadni. Az antantnak meg kell magyarázni, hogy a királykérdés a mi tiszta belső ügyünk;-
— Ami a Nyugatmagyarország veszedelmét illeti, itt nemcsupán Benes intrikál ellenünk, mert Nyugátmagyarországot az osztrák nemzeti tanács már 1918. októberében kivánta magának. Pedig már Mayr birodalmi kancellár is elismeri, hogy erre csak nehezen tudták rávenni az antantot, mert Nyugatmagyarország népe, a burger-landiak velünk éreznek, történelmük a mienkkel összeforr, 48-ban velünk együtt viseltek vörös sipkát és harcoltak életre-halálra.
— A mai helyzetre rátérve épen itt az Ideje, hogy a gyűlölködés helyére a megértés és a minden nemzeti erő összefogása lépjen. Nem helyeselheti a miniszterelnök ur azon nézetét, hogy.a pártok döntsenek afelett, vájjon egyesüljenek-e egy párttá, vagy sem. A váltakozó politika egészséges és legalább két pártra\'\' szükség van. Mindazok, kik a nemzeti eszme és a népszuverenitás . hivei, tartozzanak az egyik pártba, azok pedig, kik konzervatívok és szélső jogfolytonosságnak a hívei a másikba. Mindenekelőtt azonban a nemzeti érdekek figyelembevételére van szűk ség. A költségvetési javaslatot nem fogadja el.
Hegedűs pénzügyminiszter válaszol ezután Balla néhány megjegyzésére. Baliának első kérdése az volt, hogy nem lett volna-e helyesebb, a valutamüveleteket a pénzlebélyegzés kapcsán elvégezni. Bizonyos, hogy ez sokkal szerencsésebb lett volna, mert a pénz-lebélyegzéskor még 7 és fél milliárd bankjegy volt cirkulációban, mig amikor én jöttem, már 13 milliárd volt. Ami a hamisításokat il}eti, kijelenti, hogy a huncutokat bezáratja, a jóhiszemű embereknek, azonban a kincstár-, ral megtérítteti a kárát.
— Igen gyakran keresnek fel engem mostanában külföldi szakértők. Legutóbb is nálam járt egy ur, ..aki Délamerika valuta ügyeit rendezi. Ezzel az úrral beszélgettük • magyar valutáról az osztrákkal szemben és teljesen egyforma megállapodásra jutottunk j A magyar valuta el fogja\' érni a 7—8 centi* met, ugyanakkor az osztrák csak a 3-on fog állani. A magyar valuta az őszig eljut arra; a pontra, hol megállhat. .•
— A termelés kérdését nem a valuta okozza, ez v\\merikából jött ,és ennek az ok* az a 10 millió ember, kit megöltek a háborúban, mely nem táplálkozik, nem dolgozik és
nincsenek szükségletei, kiknek csontja a föld
alatt pihen. ITyen tátongó sebet, ilyen nagy glecsert vágott a háború az egész világon. Ez az oka a termelés krizísének. , . r
— -Azonosítja rhsgát Balla azon néme-
tével, hogy azért is jutottunk a lejtőre, mert azok, kiknek volt félteni valójuk, nem állottak a sarkukra. A Károlyi-kormány Manliche-reket küldött a falura, de nem osztották addig szét, mig a pesti izgatók le nem érkeztek. Tőrvényeket hoztak ma is a falu érdekében, de ezeket por lepi. Kéri a földmivelés-ügyT minisztert\', ne nyugodjék a babérain, mert az a babér, melyen pihen, szúrós tövissé válhatik később. Olyan iskolákat sürget, melyek kisgazdákat nevelnek.
Hegedűs beszéde után az elnök szünetet rendel el. Szüiiet után a délutáni ülésen először sokor ópátkai Szabó István beszél, majd Vdzsonyi Vilmos szólal fel és Bottíik Pálnak tegnapi vádjait erélyesen visszautasítja. Este fél 8 órakor Drózdy mandátum -ügye került tárgyalás alá, melyre parázs vita támad. _
Megegyezés készül Nyugatmagyar ország ügyében
Budapest, május 24. Nyugatmi\\gyarország \'ügyébea ma keltett volna megkezdődni a tárgyalásoknak, Uc mivel Mayr birodalmi kancellár távol van, a tárgyalások holnap kezdődnek. -Bécsi jelentések szerint a német-osztrák kormány készségét nyilvánította, hogy Nyugatma-gya^ország kérdésében . Magyarországgal megegyezésre lépjen. Leszögezi ugyan, hogy a stgermaini és a trianoni béke elveihez ragaszkodik, de a részíttes tárgyalásók\' során\' nem zárkózik el bizonyos engedmények elől.
Sztanykovszkynak kegyelmet adott a legfelsőbb haditőrvényszék.
Budapest, május 24. Ma hirdette ki a legfelsőbb haditörvényszék az ítéletet Sztany-kovszky és Hüttner semmiségi panasza ügyében. A legfőbb törvényszék SztAiiykovszky ítéletét megváltoztatta, megfosztotta zánlósi rangjától, eltiltotta kitüntetései viselésétől és a vizsgálati fogságból <6 hónapot beleszámítva 17 évi fegyházra Ítélte. Hűttnerrel\' szemben igy határozott, hogy az összes bejelentett semmiségi okok alaptalanok lévén, érért a semmiségi panaszt el kellett utasítani.
A független kisgazdapárt és a >Igárok és munkások pállja.
polgá
Budapest, május 24 A Független Kisgazdák és Polgárok pártja ma értekezletet tartott a képviselőházban. Az értekezleten megválasztották a pártvezetőséget. Beválasztattak: Balla Aladár. Kerekes Mihály, Katona Imre, Tőmöry Jenő, Nagy_ Ferenc dr., DrtSxdy Győző és Szemző Emő. ÜgyvpjetS elnök lett Rassay Károly,^jígyií Cserty. József. A pirt elhatárolta, hogy a kütszabadaágok kivívása céljából belép a Polgárok és Munkások párt-jábá,.\'melynek Irodája a LánehW-utc 2 rtám alatt v»n.
• 2 . :_____
A Tisza-bfinfigry.
Budapest, május 24 A Tiszaper uiai Urgyalásán lovászy tó Estefány századobok v.llomisa után Hess A Ildin hallgatta ki á bíróig, tld kijelentette, hogy Dobö neki Debrecenben egy szállodában azt mondta, hogy ő olte meg Tisiít November 15 én pedig a budapesti Aigner-féle vendéglőben HOttnér «l mondu nekr, hogy részt vett Tisza meggyilkolásában. A tauu előadta még, bogy 1990 februárjában Bécsben azt mondtá neki Oser-nyák, hogy azoknak, kik á vádlottak padján ülnek, nincsen semmi kozuk a gyilkossághoz és hogy á TiszaUgybe még sokán beleboloni dúlnák, amint belebolondult Kovács vizsgálóbíró. Előadta még, hogy á nemzeti tánácsbán egyszer Magyar Lajos, Göndör és Kunfí azt ajánlották, hogy Tiszát és más nagyokat et kell tenni a láb alól, Esteíányi és Friedrich azonban szigorúan leintették a társaságot. Ezután szünetet rendelt el az elnök.
Szünet után a védők és az ügyész, majd a vádlottak intéznek kérdésekel a tanúhoz. Különösen az őrajelenetet és a Kéri kijelenté-sáli kérdezik, melyekre azonban tanú nem tud pontosán válaszolni, mert valószínűtlen és o! nem fogadható feleleteket ad. Ezután a vád toltak kérdései következnek Tekintetlel arra, hogy semmi lényeges a vallomásban nincsen, nem kérik a tnegeskelést.
Gadő elnök a tárgyalást ezután holnap délelőtt 9 órára halasztja.
Még egy jelölt a pacsaf Kerületben.
Budapest, május 24. Pacsán arra az esetre, ha kiírják a választást, Ráday Gedeon grófot Is felléptctik pártonkívüli programmal.
Uj párt van alakulóban
Budapest, május 24. Zichy János gróf Szép-utcai palotájában tegnap több párton-VivüH és pártokhoz tartozó politikus jött ösr-•ze közős értekezletre. Ennek az értekezletnelt folytatása lesz ma este és tárgyalni fogják a. Zicliy János-féle kibontakozási tervet, melyet hetekkel ezelőtt több régi neves pártokon felül álló politikus dolgozott kC A tárgyalás elé politikái körökben nagy érdeklődéssel néznék.
— MeatsBk meg e szegény gyermekeket 1 A felebaráti szeretet szolgálatában álló „Ker. Szeretet Országos Gyermekvédő Müvo- c. áldásos jótékonysági egyesületnek a nemes célja ez: elhagyott és szegény gyermekeket keresztény családoknál és nevelőintézetekben elhelyezni és vallásoa erkölcsi szellemben neveltetni; szegény gyermekeket, ifjakat éa leányokat megfelelő tíetpályára segíteni; gondozottjaival az l>kolai-és taniAó. évek után Is összeköttetésben maradni s nekik erkölcsi és anyagi önállóságuk elérésében Begitségtikro lenni A gyermekvédelem sok sebbőt vérző társadalmunk sürgős megoldásra váró kérdéaa a a világháború után is szomorú örökségként reánk maradt sok ezer szegény elhagyott gyermekről gondoskodnunk kell. Támogathatjuk e munkájában az egyenletet, ha tagjai közé lépünk. Rendes tag lehet minden keresztény msgyar, aki a 10 korona évi tagsági dli fizetésére magát három évre kötelezi. Alapitó tagsági dij 500 korona. Rendes és alapitó tagok igényt tarthatnak az egyesületi közlöny egy-egy példányéra is. Jelentkezni lehet egyelőre Szűcs Imre kegyearendi tanárnál, s név és tagsági minőség bejelentésével. Ajándékokat la hálásan fogad az egyeaülel. Az egyesület központja már most 25—25 Vesrprémcgyhizroó-gyei.azairéBJ^elhagyott gyermek elhelyezéséi
ZALAI KÖZLÖNY_
Földreform és a nagybirtok.
FöldbMokreform törvény múlt év dec. •7-én lépett életbe, de azóta már mindenki tudj*, bogy mindmáig csak papiroson maradt s nem jelentette eyyuttal a reform, megvalósulását is.
A törvény nagyoir szelíd fejlődési lebey tőséget nyújt, mert csak alapelveket mond ki, irányokat jelöl meg, de igénybevétel tekintetében nem tartalmaz radikális, messze, menő intézkedéseket. És ext s szelid, könnyen kormányozható tőrvényt sem lehetett nálunk mostanáig az életbe átültetni azok miatt az állítólagos nehézségek veszélyek miatt, amelyek a megvalósulás útját zárják, annak következményei lennének. -
Nehézségeket, • veszÖyeket jóhiszemű tájékozatlanság túlozhatja, de velük való érvelés igazában, mégis csak annak az ellenállás\' nak szépítgetése, mentegetése, smelyet nagybirtokaink e reformmsl szemben tanúsítanak.
Azt mondja a nagybirtok, nem lehet végrehajtani e reformot, mert kisembereinknek nincs pénze földre, állatra, berendezésre 1 Kat. holdanként százezer korona körül mo*gó, vagy ezt is jóval meghaladó földárak mellett csak kevés kisgazdának lesz pénze, kedve a vásárláshoz s természetesen nem marad majd ereje a kihasználást biztosító felszerelésre is. Tőnkre nem teheti magát, inkább lemond a földszerzésről s egy jó adag keserűséggel lelkében, egyenlőre félreáll.
De vsjon, ha nagybirtokosaink részéről e reform szentesítése előtt oly gyakran hangoztatott törekvés, mint pl. a nincstelenek főldhÖzjuttatása „a kibírtok szaporítása" nem csupán tetszetős jelszópoIHika, hanem komoly akarás, igyekezet is volt, akkor nem kellene-e az árakat most ugy megállapítani, hogy mellettük a földszerzés lehetősége és reátelepülő földmivesszegény család jövője, kenyere is biztosítva1 legyen I ?
Van azután nagyon komolynak látszó ellenvetés is; hogy a reform megvalósulásával városaink ellátása katasztrófális helyzetbe kerül, drágul a munkás megélhetése, emiatt t fölmegy az iparcikkek ára, a föld tudatlanok kezébe jut, igy sz ország Össztermelése; a nép jóléte, teherviselőképessége csökkenni fog.
Városok ellátását illetőleg helyí példával is bizonyíthatunk. Általánosan ismert, hogy a város 30.000 főnyi lakosságának napi szükséglete zöldség-, gyümölcsféléktől, tehénhasznán keresztül téli burgonya káposztáig nem a város közvetlen határában kereken 2000 holdat lekötő felsŐ-sánci és Kazinczy-ut\'cai nagybirtokokból, hanem elsősorban kiskanizsai parasztgazdaságokból kerül a piacra.
Kenyérmagvak termelési statisztikája legtöbb emberre meglepetésként hatna. Nálunk a búzának csak 27*2 százalékát termeli 100 holdon felüli nagybirtok, kisgazda etlenben 72 8 százalékát Alltja elő. Ugyanez a helyzet a rozsnál is, -melynek 69"7 százalékát kisbirtok produkálja.
Ez a termelési arány már 30 éve fennáll, ezért alaptalan aggodalom, hogy szelid földreformunk e téren sxámbavehető rosszabbodást idézne elő.
Házi szárnyast, tojást, mostanáig is kizárólag kisember gazdasága szolgáltatta.
Számos állat: szarvasmarha, ló tekintetében vegyük először a fenti. 2 nagygazdaságot. Területük kereken 2000 hóid, amelyen 215 drb szarvasmarha, 43 drb ló és közel 400 drb sertés él. A terület egy holdjára
___1921. május 2$.
tehát számos állatlétszám 0.13 százalék esik.
Ezzel szemben a város kisgazdái 5071 holdon gazdálkodnak, amelyen 2789 darab szarvasmarhát, 1170 drb lovat és 4468 drb sertést tartanak el
A helybeli kisgazdaság egy holdjára tehát számos állatlétszámnak 0.78 százaléka jut, ami aránylagosat} fa jóval több és kedvezőbb termteléai feltételeket biztosit, mint az említett 2 nagybirtoké. (Folytatjuk.)
HÍREK.
— Dr. Hegedtis Györyy vblt az ünnepi szónok ax Ébredők zászlósxen-telásén. Budapestről jelentik: Impozáns ünnepség keretén szentelték fel vasárnap az !. kerületi Ébredő Magyarok zásilóját a budavári koronázó templomban. A - zászló -anya tisztséget Horthy Miklésné látta\' el és rész* vett az ünnepségen Horthy Miklós kormányzó is. A szentmisét Mészáros pápai prelátus pontifikálta, aki a mise után rövid beszédet tartott. Az ünnepi szónoklatot dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselő, az Ébredő Magyarok Egyesületének slelnőke tartotta. A csaknem egy óráig tartó hatalmas beszédet a jelenlévők óriási lelkesedéssel fogadták. — A díszes ünnepséget megelőzőleg a postások ébredő csoportja tartotta gyűlését a régi képviselőházban, ahol az ünnepi szónok ugyancsak dr. Hegedűs György volt. — Űrnapján Szekszárdon tartanak sz ébredők nagygyűlést, shol dr. Hegedűs György alelnök ott is beszélni fog. Ezen gyűlésre dr. Hegedűs Györgyöt elkísérik Kmoskó Mihály egyetemi tsnár, id. Dániel Géza és Hir György nemzetgyűlési képviselő.
— Apponyi Albert gróf köszönete. A város polgármesteréhez Apponyi Albert gróf a város díszpolgárává történt megválasztása alkalmából köszönó táviratot küldött. A távirat Igy szól: „Polgármester ur! A nagy megtlsztelésért fogadja városuk-hatósága meleg köszönetemet. Apponyi Albert gróí."
— Horthy Mlldós kormányzó Zala égerszögen. A „Zalamegyei Újság" \' Írja : Hivatalos helyről értesülünk, hogfy Horthy Miklós Magyarország kormányzója Zalavármegyét is meglátogatni szándékozik és junius 5-én Zalaegerszegre érkezik kíséretével — A megyei hatóságok részéről a magas látogatás és fogadtatás előkészületei már javában folynak.
— Halálozás. Bizonyára sokan részvéttel fogják hallani, hogy Pausch János Ma gyarszentmiklós közság érdemes kántortanitója folyó hó 23-án, 62 éves korában hosszas szenvedés után meghalt. Temetése ma 2$ én délután 4 órakor lesz Magyarszentmiklóson. — Súlyos csapás érte Kertész Lajost, a Nagykanizsái Tárházak rt. igazgatóját. Édesatyja Kohn Ignác 88 éves korában, folyó hó 23:án Budapesten meghalt. A gyászeset annál lesújtóbban érinti a családtagokat, mert az ősszel \'temették el édesanyjukat és most alig félév után az egyedül maradt hltveslárs, édesatyjuk is követi öt a sirba. A holttestet ideszállitják és 26-án, Űrnapján délután 5 órakör temetik\' el\'az fzr. temető halottasházéból. A megboldogukban Welsz Ferencz, a közismert Welsz L. és F. nyomdai cég főnöke apósát gyászolja.
nHiszek egy Istenben, "hiszek egy hazában,
Hiszek egy Isteni örök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában
Ámen."
19ÍI. májul 25.
— UJ vállalat Nagykanizsán. A
Pesti Kereskedelmi Bank Nagykanizsán új kereskedelmi vállalkozást létesített, «taely Magyar- ÉldmlszerszállitéfKereskedelrai RészJ vénytársaság elmen junius elsejével kezdi meg \' müködépét. Az uj Vállalkozás vásárol és elad terményéltet, gyapjút, mindennemű élelmiszereket, sertést, szarvasmarhát, gazdasági gépekel s egyéb gazdasági cikkeket. A részvénytársaság élén László Ignác áll, akinek kiváló kereskedelmi képességei közismertek. A vállalat központi kirendeltje Károly fi László. A vállalat Zala-, Vas- és Somogymegyék területén fejt kl tevékenységei s irodahelyisége Nsgykanizsán a Csengeri-utca 2. szám alatt {A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank helyiségében) van. Sürgönyeim: Konsumus.
— Keresztény Szociális Egyesület. A tagok félkéretnék az urnapi körmenetre reggel fél 9 órakor a Keresztény Otthonban gyülekezni. Elnökiig.
— Yttnltu J-fg lehet ax ezer éa tízezer koronásokat becserélni. A pénz-becserélés Ideje az eredeti rendelkező, szerint ma járt volna le. A pénzügyminiszter azonban a határidőt junius hé 5-ig meg-< hosszabbítota.
— A „megfiatalított" ember halála. West Ham-ban egy Wilson nevü «7 éves embert reggel ágyában halva találták. Wilson nemrég tért vissza Bécsből, ahol Steinach tanár rajta a megifjitó ipütétet végezte el éa a jövő héten kelleti volna nagy Teklámmal hirdetett előadásait megkezdeni arról, hogy: „Mikép fiatalítottak meg engem husi évvel". Felboncolták, de a halál okául nem külső eröszakot, sem valamely operációt nem tudtak kimutatni. Igy magával vitte a sirba titkát, hogy „fiatalították meg".
—-A vetések állása Zalában. Illetékes gazda körökből kapjuk a hitt, hogy a vetések állása Zalában reménnyel kecsegtetők, Jé aratást ígéritek. Az «szl vetésekre az esős idő után a meleg idő igen jó hatással van. Ugyanez. mondható az árpára és zabra is. A tengeri veléa nagy rérzét befejezték s elég szépen fejlödnek. Burgonya, cukor és takarmányréps általában szépek, megmunkálásuk zavartalanul folyik.
A Nagykanizsai Tárházak Részvénytársaság uj kibocsátású részvényei az ideiglenes etismervények ellen sz illető jegyzési helyeken átvehetők.
— Adományok a nyngatmagyar-országl cserkészeknek. Megírtuk, hogy s nyugatmagyarországi cserkész szövetség a nyár folyamán egy hónapos táborozást ren* dez a Balaton környékén. A szövetség terve illetékes köröknél a legnagyobb megértésre és pártfogásra talált. Egymás ulán kspjs s szövetség as ajándékokat, meghívásokat, fne-lyeket községek, földesurak ajánlanak Tel a táborozás Idejére. Raposks község képviselőtestülete egyhangú jegyzőkönyvi határozattal a 73. sz. Bacsányi cserkészcsapatnak a köz-ség vendégszeretetéi a nagy táborozás idejére felajánlotta. Tapolca város főjegyzője értesítetté a Ny. M. Cs. Sz.-et, hogy ugy a Ny. M. Cs. Sz.-et, mint a mosonl főtitkárságot és a 70. sz. Szécsenyi csapatol szívesen látják községükben és kérte a szövetség kérelmeinek részletes közlését. Szászy Béls, gröf Eszterházy Sándor uradalmának fő-erdésze a Ny. M. Cs. Sz.-nek a nagy táborozáshoz egy zsák kenyérlisztet és 2 köbméter
, tűzifát felajánlott és azt Tapolcára a 73. sz. Bacsányi csapat által felállított raktárba be-szállította.
zalai közlöny
— A nagykanlzaai zeneiskola st-kere. A mult héten folytak le Budapesten áz orsz. m. kir. Zeneakadémián (zeneművészeti főiskolán) a magánvizsgálatok, melyen a kanizsai zeneiskola négy lehetséges növendékével szerepeli várakozáson felüli fényes •ikerrel. Ezek: Fischer Böske, Szabó Manci, Venetianér Rózsika és Tibolt Etus. Ez eredményt cssk az tudja kellőkép értékelni, aki tudja, hogy a zeneakadémián a magántanulók átlag 70—80 százalékát uúsitják vissza, mig a kanizsaiak kivétel nélkül nemcsak megfeleltek, hsnem jeles osztályzatokat hoztak haza, a zeneiskola dicsőségére. A siker a zene-Iskoláé, szonban a kereten belül az elismerés Venetianer Duci zongoratanárnőt illeti meg, akinek mind a négy tanítványa volt s aki dicsérendő buzgalommal készítette elő tanítványait a vizsgákra.
— A nagykanizsai ellátatlanok Jonlos havi lisztje. A közélelmezési miniszter táviratban értesítette a város polgármesterét arról, hogy Junius hóra a város ellátatlan (a-, kossága részére 763 métermázsa lisztet utalt ki. A lisztmennyiség 5 százaléka nullás. 20 százaléka egységes fehér és 75 százaléka kenyérliszt. E lisztkvantumban nem részesitendők a közalkalmazottak, a csendőrség és katonaság. Ezeknek ellátásáról a közélelmezési minisztérium közvetlen kiutalással gondoskodik. A lisztet az Áruforgalmi Részvénytársaság nagykanizsai fiókja\' hozza forgalomba.
— Zalavármagye közegészség ügyi állapota májneban. Zalaegerszegről jelentik: A felnőttek egészségi állapota kedvező, szórványosan több Influenza-megbetegedés volt enyhébb lefolyással. A gyermekek egészségi állapota szintén kielégítő .volt, vörheny szórványosan fordult elő, különösen s nagykanizsai járásban. Külső hullaszemlo volt 4 esetben, súlyos testlférlés bejelentetett 6, öngyilkosság 4 volt, veszett ebmarás következtében a tapolczai járásból 4 egyén ^zálliltatótt a Pasteur-Intézetbe.
— Fflvidékl pártok* cehpk eUen. A tőlok harca a Felvidék aulonómTájáérP napról-napra elkeseredettebb éa erősebb. Az általános helyzet, a csehek zsarnoksága és-elcsehesitő politikája roialt annyira elmérgesedett, hogy már azok a pártok és azok a rétegek is csatlakoztak az autonómiaiakhoz, akik eddig a központosítás szélsőséges hívei voltak. Az elmúlt héten nagy és fontos esemény tőrlént. Tuka Béla volt pozsonyi egye-temi tanárnak sikerült hosszú f^adság után a legellentétesebb pártokat egy táborba tömöríteni a csehek központosító törekvései ellen. Ezek a pártok pedig a felvidéki kommunisták, a magyar és német szociálisták. A május 8-án tarlóit gyűlésen Turóczszentmártonban egyhangúlag kimondották, hogy a csehek el* nyomása ellen a tót nacionalistákkal Fognak tovább együtt küzdeni. Az emiitett turócz* szentmártoni gyűlés és a szocialisták csatlakozása az autonómia-mozgalomhoz kétségkívül jelentékeny fordulat, mert amint tudjuk, a baloldali pártok vollak eddig a cseh beolvasztó politikának legbiztosabb támaszai.
— Horvát katonaszökevények lelőttek két szerb csendőrt. A horvátoknak a jugoszláv eszmétől való teljes elidege-nedését sok politikai eseményen kívül élénken bizonyítja a horvátajku katonaság viselkedése, amely mind nagyobb számban szökik meg a jugoszláv katonai igából. Hírek szerint Horvátországban rengeteg katonaszőkevény van és egymást érik a katonaszökevények és a csendőrök közötti véres összeütközések. A
#r * \' mM
legutóbbi napokban a Mura túlsó partján lévő Gyalekovácz községben játszódott le egy ilyen katonaszökevény szabadítás! manőver. A szerb csendérők megtudták ugyanis, hogy a községbe három katonaszökevény érkezett meg. Azonnal azok elfogatására indultak. A csendőrök nekikészülődéséről azonban értesültek a katonaszökevények is. A község határában elhúzódó erdőben meglesték a csend-Őröket és amikor kocsijuk odaért, két lövéssel leterítették a csendőröket
(x) Méhészeti cikkek, országos egyesületi, Keiser- és amorikái kap tárak, keretléc 1 méter 2 korona, 130 cm. 3 kor. darabja, távkapocs 100- drb 18 kor., műlép kilója 400 korona, arcvédő, Hanemannrács, füstölők stb. Sajáttér mésÖ akácméz 1 kg. 90 kor., safát-iermésü virágméz I kg. 80 kor. Szabó Antal méhészeti eszkőzök raktára, Nagykanizsa.
(x) Elveszett folyó hó 21-én szombaton este a Petőfi-utcai kanász elől egy hathónapos hegyesomi süldő. Becsületes megtaláló vagy nyomravezető magas jutalom ellenében Hunyadiutca 37. alatt bejelenteni szíveskedjék.
(z) Minden házban megkedvelték már a legjobb mosószappant. Olcsó és elsőrendű. Egy darab 10 kor.; egy kifogram 60 korona. Elárusító helye Nagykanizsán : Ldtner István illatszer és háztartási cikkek kereskedése. Fiút 14. Hullám-árban kaphatók finom-pipere-szappanok és toüett cikkek.
(x) EGÉSZ FINOM n<51 muslln harisnya minden színben párja K 50, női kötött harisnya fekete és barna azinben, pária K 24 és 30, férfi kétött zokni pária K 25, príma gépselyem egy orsó K 8, Kdhlnor rozsdamentes patent zár 1 tucatK 5, Schvarcz Dezsőcégnél Főút, (Korona mellett).
Fényes tíappal betörtek a Csengeti utcában.
(Saját tudósítónktól.) Tegnap df lelőtt a város egyik legforgalmasabb utcájában, a. Csengerí-utcában Vakmerő betőilé*. történt. Dr. Viola Ignác orvos lakását, mialatt a lakásban nem volt senki, egy betörő felfeszitette és csak a véletlenen mult, hogy értékes zsákmányával nem állhatott odább. A betörőt ugyanis dr. Viola munkájában megzavarta, mert hazaérkezett. Így aztán a betörőnek nem volt Ideje a szekrényekből összehordott értékeket magával vinni, csupán a lakásból sikerült megugrania. A rendőrség kezeiből azonban igy sem menekült ki, mert. izgalmas hajsza után a betörőt elfogták.
Amikor ugyanis, a betörő az orvos lakásának ajtaján kiugrott és gyors iramban a Csengerí-utcának fölfelé szaladt, az orvos kiabálni kezdett az utcán, hogy ott szalad a tolvaj. A véletlen épen ugy hozta, hogy a detektivtestület egyik nyomozója biciklin a Csengeri-utcán haladt. Figyelmes lett a zajra, mikor megtudta a betörési kísérletet, utána iramodott a betörőnek. Izgalmas hajsza keletkezett. A betörő a Szemere-tUcába\'7 fordult be, majd a Práternek vette az irányát.\' A kerékpáros detektív ezt a távolságot játszva futotta meg s a Práterben utol érte a betöret, akit megadásra kénystóritett és beszállított a rendőrségre. Itt Steiger János állásnélküli aszUlosspg^dnek mondotta magát. Fiúméból jött most s mivel neiq volt pénze, betörésből akart pénzhez |tjtni. A rendőrség a \'betörőt letartóztatta és toS/ább nyomoz, mert dr. Viola állítása szerint a betörőnek táiTMi is volt, aki Őrt állt a kapu előtt és jakkor ugrott meg, amikor látta, hogy tárpát veszély fenyegeti; Steiger tagadja, hogy társtó dolgozott volna. • * -v"*\'.
ionka Magyarország — nem ország, Ma^garország: mauiyapzág /
ZALAI KÖZLÖNY
1921. május 25,
■ A koronn Zürichben.
Bada/xst, májul 24. Zürichből jelentik: A
- májú ^ - .. magyar korona állása ma: (zárlatkor) 255, oazírtk korona: J\'371/,\', ai osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1:03 aianHm. "
TŐZSDE.
Judapaat, niiju. 24.
Valutaplao: N.potaoa 746, Pont 870, Láva -, DolUr 220. Fraoeia frank 1820, Unp.1 mirt. 27, Mlika 370, Llia 1210, <Hitrik »>/,. Bob* —, Ui 371. Siokol 330, Sv.jd frank 3900, Koronadiair 715,\'Frank-dlnir--, Holland forint —, Bécsi kifii.Ui--.
Krtékak: Magyar HIU 1000, Ositrik HÍM--,
tlacal 606, JaUilos 276, UakimltoW 736, k\'.mk«d4ml Bank S6Ö0, Uagyu-01.t, 330, BMcUni 4400, DríKh. 4600, Általános síin 6600, Siisrviil 2000, Salgótarjáni 497b, Uiikinyl 3200, Rlrru 2360, Sehllek —, - Cnttmann
--, N.strl 8fi00, Dante. 6600, Klotild 2700, Magyar
Cokoc--, Adria 62ÍO, Atlanlika 3726, KWlyaSr-,
Bosayik-Agrir —, Upblk —, Phöbg, tiO, Vatmigy.l VlUamos---. GtuBa 1376, Konkordta 2C00.
Központi bank-,- tözsde-és árubizományi üzlet Nagykanixsa rtSST,
T.laíon U4 SurjCojvim BknkbUowány.
Kalser és Straaaer Wdiliial tiziáil migblziiskat ilft|>\'-
Dollár, Dinár
stb. killfóldi pénznemekéi legjobban vesz és ad.
Áruüzletekct saját számlára és bizoníányban lebonyolít.
Nagel Adolf
képviselete Zala- és Somogymegye részére.
Hilö Testvérek
(Hllő üózsef és Hilö Istudn) deszka, éptlletfa és építkezési anyagok kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4, sz.
(Bárány koroima mellett) Interurbán-telefon 120. SÍ.
Príma minőségű égetett darabos — Xjjma
fehér mesz -5
és portland-cemerit
állandóan raktáron.
ntz|ékép-izlikáz.
Kedden, szerdán és csUt8rt8k8n
Herceg Ferenc hircí regénye :
öyurkouic5
leányok.í\'Su
Főszereplő: Mészáros A. és Pór Lili
Ezen kivlll: A JÓ PAJTÁSOK c. olasz tragikomédia 4 felvonásban.
Szelvények érvényesek 1
l Előadások hétköznapon 7 és 9 órakor,
vasár- és Ünnepnap 6, 7 és 9 órakor,
- vaaur- 03 ünnepnap t>,
Apró hirdetések.
rnnn korona ielépést fizetek nnnak, ki UUVU szobás lakását átadná; Cim a kiadóhivatalban. --• _-_
Gyermektelen házaspár háxmeaterl állást, esetleg egy szobás lokást keres. Közve-jitót díjazok. Címeket a kiadóba kérek.
Munkások én munkásnők a sörgyárban jó fizetéssel fölvétetnek.
Eladó cséplőgépek i
Egy hatlóerős gőzgép garnitúra SchutleWori, Máv. cséplővel, őszes szerelékeivel, uj szíjakkal.
Egy garnitúra hatos benzinmotóros cséplő-készlet, Kállay-féle rh^tor, Máv. cséplővel, uj szíjakkal.
Egy 5 lóerős benzinmotor, Mőrse, amerikai gyártmány.
Összes gépek gyárilag javítva, nzonnal szál lithatók Berger J. és Tas gépműhelyéből Nagykanizsa, Teleki-ut 46. sz. 2S&&
Állást keres szerény feltételekkel azonnal, vidéken is, fűszer- és vas-szakmában Barton Karoly kercskedősegéd. Nagykanizsa, Magyarutca 20.
Qlgg, nagyon elegáns, kitűnő lőszer-számmal együtt eladó a Bogenríeder-házban.
Építkezési anyagok
épületfa, deszka/ léc, mész, cement, tégla, tetőcserép a legjutányosabb áron kapható
Targa György *«
2*4s Gebe. .
LAL1CS
süállitmányoíási- és shámolási vállalat
irodáját Deák Ferenc-tér 5. szám
ulá helyezte ál. Mint Caro és Jelűnek r. t., valamint az Országos Szállítási és Automobil-forgalmi r. t. nemzetközi szállítmányozók nagykanizsai képviselője elvállal mindennemű bel- és külföldi szállításokat a legelőnyösebb fel-\' telelek melleit.
Külön szakszerű berendezkedés butorszállit-
mányozásokra. ■> Rendszeres gyüjtóforgalom Bécsből és Budapestről.
Vámkezelés. Transitóforgalom lebonyolítása. Fuvarozás és be-raktározás. Teleton 49. Telefon 49.
QQQOQQOQQOQOÖQQQ
2533 Üzletátvétel.
ÉiUsltnm a nagyérdeorii közbns4g*t, hogy Nagykanli.io »tv«a-tár a. ss. a. Tolt XOTE-Islatet irtattam ás alt tovább folytatom. ÜikUrn vti«tMvrt rőcátom «,. hogy t. v.vdimn.k l.gkíny*s«bb Ijftiyin.k minden l.kin Irttoi migfclclj.k. I.iltllljl .„l.liljl.r Ht.rtÜllt >) I.
Saly István fttezerhmshcdö
Első Hapylianlzsal Tematkazésl Vállalat Wagyhaolzsa, Dia-tér
Alapítási éi Ilii. tiriiajda HILD Itukaiizu
Üzlethelyiség és Iroda: Deák Ferenc-tér 3. Telefonszám 269. Műhely és raktárak: Király-utca 4. szám. Telefonszám-120.
Polyóaiámla a Pfatl Magyar Kereakedelmt Bank nagykanlzaát fiókjánál.
Uállalunk
disz- és egyszeri! temetéseket, exhumálá-sok, htillaszáilitások, bel- és külföldre bár. mely irányban és irányból, vasúton vagy saját hullaszállító kocsinkon (fourgonon). Díszes nyitott és üveg halottas kocáik
Hagy raktár
érc-, imitatió-, kemény- és puhafa-, ugy
. hullaszállító koporsókban. Szemfedelek, vánkosok, köszönik, szalagok stb\'.
Katona fanllaszátiltások ás temetések rendkivBll mérsékelt árakon.
ffS~ Egyszerű és legdíszesebb temetkezések az üzletben kifüggesztett mélyen leszállított osztályozott tarifa szerint.
Tagfelvételit él ügyvezető Iroda a keresztényszocialista egyesület által alapítandó
Keresztény társas temetkezési egylet
nek, mely a tag és családtagjai elhalálozása esetén a legtisztességesebb és rendes ellemelésekről gondoskodik, ezáltal s családról a temetkezési költségeket elhárítja Tagja lehet minden rendű és rangú polgár.
Bővebb felvüágositás az üzletben kapható.
Beiratások hétköznapokon délelőtt 9—12-lg, délután 3—5. óráig
Nyomatott a laptulaUonoaok: Zalai i. Gyarmati könyvnyomdájában.
ftfl-Uc ávtolyam_Nagykanliaa, 1931. május 26. Csütörtök
kereszteny POLITIKAI NAPILAP
uuUtttitlx éi kl.r\'Mv.Ll Pfl-ui 13, gj. —. Inunirb.n-Ll.fon "n: —_
M.gl.lcnlk rnlndtg kora rcxrcl
FÖSZERKRSCTA : Dr. HIÍGEDÜS OYÓROY
• FRLRUÖlSZKRKF-SZTA;
BODROOKÖZy ZOLTÁN
BlMlitléal iraki;
ÍBÍ.I évr. 400 K. Fuiwrt 300 K. Nwtd Ivr. 100 K. Kgy Mim 36 K. RM.. InSK
A Brozdyügy a Ház előtt.
Raaaay a Drózdy-ügy miatt támadást intéz az igazságttgyminiszter ellen. — Tomcsányi visszautasítja a támadást.
Budapest, .május 25. Rakovstky István elnök háromnegyed 11 ótakor nyitja meg a nemzetgyűlés mai Ólé**!. A? inditvány és in-
terpelláció* könyvek felolvasása után áttérnek az indemnitás tárgyalására, melyet Róbert Emil előadó ismertei és njrtnl elfogadásra.
Az indamnitás javaslatát a Ház vita nélkül ugy általánosságban, mint részleteiben elfogadta.
A nz én jogi és bányaművelési, valamint a hozzátartozó iparágak folytatásából szAr-mazó jövedelmek megadóztatásáról szóló javaslatot Hermann Miksa előadó ismertetése uján a nemzetgyűlés, elfogadta.
Ezután Haltéi József kéri a péntügymv nisztert, hogy a valutákban lefoglalt értékek ügyét lehetőleg sürgősen intézze el.
Hegedűs pénzügyminiszter, azólal f^l ez-
után etekef mondja r______,
(ifikor a ,pénzügyminisztériumot átvet rem, 1100 csempészaktát találtam ott. Én más Valuta politikát csinálok, mint az elődöm, mert devizát tettem Ha pénzünk megjavul és a vagyónváltságot keresztül fogjuk vinni, akkor a pénz szabad lesz.
• j Ezután a Ház az ismertetett javaslatot általánosságban és részleteiben elfogadta.
Elnök napirend indítványt tesz ezután. Indítványozza, hogy a Ház legközelebbi ülését. pénteken tartsa és ezt a napot kizárólag Apponyi Albert gróf ünneplése ügyével töltse el, aki most tölti be életének 75. és közéleti szereplésének 50. évét. (Altalános lelkes éljenzés a Ház minden oldalán)
Szünet után Kenéz Béla alelnök vette át a nemzetgyűlés vezetését és áttértek az interpellációkra.
Solt Ödön az elrekvirált harangokért adandó kártérítés ügyében interpellálja meg a kereskedelmi minisztert.
Sehandl Károly a kereskedelmi minisztert interpellálja és kérdi, hogy hajlandó e a miniszter ur arra; hogy a mezőgazdasági és földmunkások visszanyerjék vasúti kedvez-médyüket, melyben a munkába való tömeges utazás alkalmával részesültek.
— A miniszter sok szociális szükségről - nem nyilatkozott. Szerette volna, ha a föld-mivelésügyi miniszter ur már n múlt évben megtiltotta volna a földes uraknak a nem* magyar munkások alkalmazását. A tót ajkú munkás, akit a magyar földbirtokosok alkalmaznak kisebb igényű, de kisebb a munkabírása is. Vannak, akik a munkások körében izgatnak, hogy a mostani helyzettel ne legyenek megelégedve- De ne féltsük a magyar munkást, mert köztük a munkaszeretet győ-
zedelmeskedni fog. Mutassa meg a kormány, hogy kereszténység a szeretetet jelenti.
Hrgymhttlmy kereskedelmi minUzter megnyugtató válasza után Rauay Károly szólal fel.
— Drózdy bejelentette mentelmi jogának megsértését. Azok a vádak, amelyeket felhoztak Diózdy ellen, nemcsak Drózdy térelme, hanem cgyutUl a választás tisztaságának én az imminitásnak a sérelme. Drózdyt a pacsai kerületben pótválasztás utján választották meg. A pót választás közben, január 31-én feljelentési tettek Drózdy ellen a nemzetvédelmi alAulátnál, amelyet mi nem vagyunk hajlandók hatóságnak elismeroi. A feljelentés alapján Drózdyt letartóztatták, majd-később a/ ügyészség szabadlábra\'helyezte. A választás napján qz ügyészség pedig nyomozást elrendelő határozatot hpzott.
- T, TT^ A< ka*w»^ JWíV. ovsly; l
ben a pacsai főszolgabíró, aki Drózdy ellenjelöltjének sógora — azt mondja, hogy ebben oz ügyben az .ügyészség nagyon sürgősen járjon el, mvrt ha Drózdy ellen nyomozást rendelnek el, akkor nem lesz képviselővé választható. Tehát már ebből látható, hogy a pacsai főszolgabíró mínden tekétória nélkül megmondotta őszintén, hogy miéit kívánja ő Drózdy eUen a nyomozás elrendelését. Egyes községekben pedig kiirt a főszolgabíró, hogy értesítsék a. kisgazdákat, hogy Drózdy Pápán kommunista beszédet tartott, melyekben a pspság ellen és a házasság szentsége ellen izgatott.
— A belügyminiszter erre a vádra támaszkodva letartóztatta Drózdyt azzal, hogy a kisgazdapártnak is érdeke, hogy ettől az embertől szabaduljon, mert a párttekintély is megkívánja, hogy ilyen ember be ne jöhessen a parlamentbe.
— A veszprémi ügyészség lelkiismeretes nyomozás alapján meghozta a végzést, hogy a választási visszaélésekre vonatkozó-lad DrÓzdy ellen támasztott vádban, ar eljárást illetékességi okból visszautasítja a pápai beszédére vonatkozólag pedig az eljárást a nyomozás alapján megszünteti. Tebát a választási visszaélésekre vonatkozólag nem vállalta a vád képviseletét,,a pápai beszédrs nézve, mint illetékes hatóság megszűntette az eljárást bűncselekmény hiányában. Ez történt 1920. április 23-án.
— Amikor ezt az ügyészségi határoza\' tot meg\' -ták, Drózdy nyugodt lehetettj mert hihette, hogy Ügye a veszprémi Ügyész-ség, mint illetékes hatóság által el lesz döntve és ebből további kellemetlensége nem lehet. A/ iratok ezután átkerültek a xslaegerszegj
királyi ügyészséghez. Itt\'is megindult a nyomozás fn ennek során a zalaegerszegi ügyészség Ls meghozta u vég^lto, mely szerint a vádképviseletet megtagadja. Ekkor felkerültek az iratok az igazxágügyminisxterhez. és leiratot intéztek a veszprémi ügyészséghez, hogy a zalaegerszegi ügyészségnek a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó határozatát tegye magáévá és adja be a veszprémi törvényszékhez ugyanolyan szám alatt\', amely szám alatt a veszprémi ügyészség, az eljárást megszüntette. Az igarságügyminisrter utasítása után ugyanolyan szám alatt megkereste a bíróságot, hogy Drózdy mentelmi jogának felfüggesztése iránt tegye meg a lépéseket. Tehát ugyanaz az ügyész, aki saját hatáskörében jogerősen elutasító határozatot hozott, ugyanazon ügyben az igazságügymi-niszter utasítására az eljárás .megindítását kérte ugyanazon szám alatt. Tehát felső parancsra Önmagát volt kénytelen dezavuálni. Ugy az ügyészség, mint az igazságügyminiszter a törvényben megvont jogkört túllépték én zaklatást eszközöltek.
A beszédre Tomcsdnyi tgarságüg^ai-niszter azonnal válaszol:
— A veszprémi ügyészség ebben az ügyhen beszüntető határozatot nem hozott. A pacsai ügyben valóban megszüntető határozatot hozott az ügyészség. A pápai ügyben a zalaegerszegi törvényszék illetékességi okból elhárította magától a mentelmi jog kikérésének dolgát.
— Kénytelen kimondani, hogy a zalaegerszegi törvényszék részéről az ügyészség kérelmének elutasítása és ebben az ügyben történt állásfoglalása nem volt egészen helytálló. Olyan a helyzet most, hogy a zalaegerszegi törvényszék azt a határozatot hozta, hogy az ügyet a veszprémi törvényszékhez tette át. A veszprémi törvényszék részéről ez ügyben az idén nfcnvjörtént semmi, mert időközben megjelent a korníányzó ur amnesztia rendelete és akkor az urak azt i> gondolták, hogy a képviselő ur mentelmi jogát is mentesíteni fogjt. Ez nemcsak Drózdy** vonatkozik, hanem más képviselő urakra is.
\' — Azt hiszi, hogy a leglojálisabban járt «l. Nincs,semmi\' akadálya Dróxdy fellépésének. Véleménye szerint nem járhat el helyesebben, minthogy a napokban főtárgyalás elé viszi az ügyet.
— Ami az interpelláció a*t a részét illeti, hogy szüntesse be az eljárást, az nem
áll módjában. Az-eljárást sürgW |e fogja
folytatni; Kéri a válasz tudomásul vételét.
A Ház többsége az igazságügyminiszter válaszát tudomásul vészi. Az ellenzék és akisgazdapárt jórésze a tudomásvétel ellen szavaz.
Szűcs Dezső a pápai kértazfcény munkásegyesület gyűlésének betiltása miatt interpellál a belügyminmjerhez. Az interpolációt kiadják a miniszteriek.
Ülés vége egynegyed- 4 órákor.
ZALAI KÓZI.UNY
19-21. májút 26
A Tlsza-biinügry.
Budapest, május 26 A. mai fólárg>a!ás-nak egyetlen érdekei tanúi* Losoncig István tengerészkapitány volt. aki elmondj*; hogy október 31-én azt hallotta, hogy Sényi Péter korvettkapitány, aki az ő feljebbvalója volt, le telte, a néra/eli tanács kézibe a hűségesküt Kirnenl az óbudai laktanyába, ahol nagy fel fordulást talált, majd bement az Asztórlábu. Itt lalátta flelldt, Dobó lengerészekel, akik bőrkabátban voltak ás nagyon sárosan néztek ki. <5 szólt nekik, hogy tönkreteszik a tengerészek Ilimévé!, mire Dobó azt niondu, hogy ó nagy dolgot cselekedett és a neve bevonul a történelembe- Látta Friedriche! is é3 meglepődön azon, hogy Friednch azokat az embereket sorban fogadta Ezután Elmondja, bogy Friedrich többször osztott ki pénzt. Mire a kérdéseket intézik hozzá. Az elnök a tárgyalás végéti meg-kérdezi, hogy fenntartja-e vallomásait, mire igénnel felel. — Gadó elnök péntekre halasztotta a tárgyalás folytatását.
Windischgraetz vádjai.
Budapest, május 26. Windischgraetz hít-fg ina a Pcster Lloydban egy cikkel közöl, mely szerint a fiont megbomlását az a koiul-inány okozta, liogy egy Karolyi parti politikus, aki Szegeden is nagy azere).-et játszolt, Fron-cíeoiszágból vagy Svájcból pénzt kaputt, mely pénzt néhai Holló l-ajos lakásán Károlyi, Hock János és Landler ,\'cró a szobán levó politikus előtt osztottak fel A cikk nyilvánvalóan vagy Ábrahámra, vagy Ballara gondol, azért ma mind a kettó nyilatkozik. Halta ezeket mondja:
— Én az égés/, dologrol nem tudok, de nem is tudhatok, meri a pártból 1018 január b-áu kiléptem és csók röviddel Holló halála, ulán léptem oja vissza, tehát a tanácskozás ban nem vehettem részi sem a szétosztásban Minthogy azonban aposztrofálva vagyok, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy sem a hábotu alatt sem utána Franciaországból vogy Svájc ból pénzt nem kaptam, sót ott nem is jártam A támadás indokát azonban nagyon jól ismerem.
Áhraháui Dezső ezeket mondja: \'
— A heiceg ur kivánságáta szívesen beugrom C4 jelentkezem, mert a szereplés beálll lésával eleg jól célzott. A cikk\' minden szava szemenszedett valótlanság és légből kapott koholmány és csak bili erőlködése a herceg ur őfenségének, hogy a katasztrófáért való folelös-iéget magáról másra bántsa, nem kiméivé sem előkel, sem hollakat. Remélem ezekután, hogy őfensége a herceg ur czekuíán abban a .helyzetben lesz, hogy rágalmait bizonyítani is tudja.
A nyugatmttgyarországl kérdés.
Bécs, május 25. Nyugatmagyarország kérdésében egyelőre annyi siívárgott kl, hogy az osztrák kormány *c»ak hatérkHgazitásra hajlandó, de azokon a feltételeken belül, melyeket a st-germalni éa trianoni béke megállapít. Semminemű más engedményre azonban nem hajtandó, mert eltenesetben elvesztené a nép bizalmát éa igy nem maradhatna meg a helyén
Klaebb politikai hírek.
Budapest május 25 Dr. Klein Antal Tolnamogye főispánjának az Ugye ma végre befejotóst nyert Dr. Klein mm benyújtotta lemondásét Radon belügyminiszteri!*. Utód-ntvezikld" Jeszenszky Győzőt
A kisgazdapárt Drózdy kerületében hí-v^nHerceg Sándor volt kÜgazdekép-
Horthy Miklós kormányzó junius 5-én Nagykanizsára érkezik.
Az állomáson fogadja a város vezetőinek és a katonaságnak tisztelgését. — Nagykanizsáról azonnal tovább utazik Letenyére, ahol nagy ünnepségeket rendeznek tiszteletére.
(Saját tudósítónktól.) Megírtuk már több ízben, hogy Horthy Miklós kormányzó junius hő 5-én Nagykanizsára Jön. ahol részt vesz a zalai gyalogezred zászlószenletésén Később azonban azt leientettük, hogy a kormányzó nr őlőmél lóságának magas látogatása elmarad, a mennyiben a zalai gyalogezred zászló-szcntelése elmaradt.
Most arról éttesiilünk, hogy a kormányzó junius 5-én mégis Nagykanizsára érkezik Igaz, hogy a látogatás nem Nagy kanlzsa városának szól és Magyarország kormányzója nem a zalai gyalogezred zászlószentelésérc jön. hanem csak át utazik Nagykanizsán és innen automobilon Letenyére megy. ahol nagy ünnepségeket rendeznek tiszteletére.
A kormányzó Nagykanizsán csak annyi Idót (og tölteni, hogy megérkezése után fogadja a hivatalos hatóságok lejeinek, a polgármesternek, az államrendőrség vezetőjének és a |árásl főszolgabírónak a tisztelgését. Azután ellép a díszszázad elólt és. mindjárt utána autóba ül, liogy Letenyére utazzon. A kormányzó utja a Kazinczy- és Király-utcákon visz keresztül, melyeket ez alkalomra l\'ellobo-góznak és feldíszítenek Egyéb ünnepség Nagykanizsán a magas vendég tiszteletére nem Is lesz.
Mint tegnap Jelentettük, a kormányzó Letenyérél Zalaegerszegre megy. ahol a város és a vármegye fényes ünnepségek melleit fogja fogadni. Zalaegerszegről azután visszautazik a kormányzó Budapestre.
Lingauer a destruktív lapoknak az akasztófát Is ihegsxavazxa.
Budapest, május 25. Lingauer Albin elmondott beszédjével kapcsolatban ma egy újságírónak ezeket mondotta:
— Sajnálattal lálom, hogy beszédemet egynémely orgánumok hajlandók nrrn magyarázni, hogy helytelenítem a destrukció sajtó megrendszabályozáaát. Ez nem igaz. Én nem egyes ujtégok megfenyitése, hanem a sajtószabadság veszélyeztetése eUen beszéltein. En abban látom a sajtószabadság veszélyét, lia a najtónnk ténylegea vagy vélt hibái felett nem a független bíróság, hanem változó bá-
ni tén>ezók döntenek. Azoknak a sajtó-anumoktiak, melyekre a biróság megálla-ia, hogy destruktívek, akár az akasztófát
talmi
orgánumot
pltja, hog. ... ___________________
ja megszavazom. De hogy a destrukciót egyes változó politikai hatalmi tényezők állapítsák meg, helyeselni nem tudom. Ne nyúljon más a sajtószabadsághoz,- csakis a független biróság. \'I izenhat hónap óta csak beszél folyton a nemzetgyűlés, de tőrvényi hozni nem tudott.
vége vai\\,éra. forradalom vezethet a konszolidáció
. - sem érv, hogy a forradalom alatt ugyanígy bántak velünk a másik oldalon. A forradalomnak már állandósítása útjára.
A korona Zürichben
Budapest, május 25. Zürichből jelentik: A magyar korona állása inat (zárlatkor) 250, osztrák koronái l\'37y„ az os/.trák bélyegzett bankjegyé pedig 1 02 aianll"i.
Előfizetőinkhez!
Kérjük mindazon igen tiszteli vidéki előfizetőinket, kik május havi előfizetési dijaikkal hátralékban vannak, hogy azi junius havi előfizetési dijaikkal együtt mielőbb hozzánk juttatni szíveskedjenek A_KIADÓHIVATAL.
— Hirdetmény. Horthy Miklós kor mányzó ur őfőméltósága f. évi junius hó 5-én Zalaegerszegre érkezik. Felhívom mindazon törvényhatósági bizottsági tagokat, akik az ekkor Zalaegerszegen rendezendő ebéden és ünnepségeken részt venni óhajtanak, május 30-ig jelentsék be azt a főispáni hivatalba. Részletes program később lesz közölve. Polgármester.
— Az ornapl körmenetre megálln pltott sorrend. 1. Feszület két lobogó között. 2. Főgimnázium, főreál, polgári iskolai tanulók hatos sorokban. 3. Mária társulati hajadonok. 4. Jézus szive társulati hajadonok. 5. Összes hajadonok. 6. Helyettes kántoi. 7. Főldtnivesek is gazdák csoportja. 8. Ipa: testület. 9. Kalholikus Legényegylet. 10. Ke-resztényszociálisták. 11. Munkás egyletek. 12. Kereskedelmi alkalmazottak. 13. Délivas-uti fűtőház! személyzet. 14. Délivasuti személyzet. 15. Összes postás személyzet. 16 Pénzügyőrségi személyzet. 17. Allampénzláti személyzet, sóhivatal személyzete. 18. Folyam mérnökség, erdőgondnokság személyzete. 19. Államrendőrség személyzete. 20. Bírósági, ügyészségi személyzet, ügyvédek és orvosok. 21. Városi képviselőtestület és városháza személyzete. 22. Pénzintézetek személyzete 23. Hitközségi nagyválasztmány. 24. Kánto. és egyházi énekkar. 25. Szent Ferenc III. rendje. 26. Úrasszonyok kongregációja. 27. Urleányok kongregációja 28. Keresztény tisztviselőnők. 29. Cserkészek. 30. Katone zenekar. 31. Katonai dlazszázad első fele 32. Virághintő fehérruhás leányok. 33. Szent Vince rendű nővérek. 34. Papság, a baldachin mellett lámpavivők, fehérruhás leányok és katonák. 35. Polgári és katonai hatóságok, intézetek, pénzintézetek fejei, ügyvédikar el nöke, kir. közjegyző, katonatiszti küldöttsé gek, hitközségi elnök. 36. Katonai disszázed második fele 37. Összes asszonyok, istentisz telel alatt a menetnek az első 28 csoportja sorakozik a cintóriumtól kezdve egyenesen fel a Nádor-utcában, a 35—37. csoporl pedig a lemplombejárat Zárda utcai részénél A körmenet megindulása előtt a templomot mindenkinek el kell hagyni és a menetben kijelölt helyét elfoglalni. A papság a lej méltóságosabb Oltáriszentséggel csak azután Indul meg, ha a menet már sorakozott é. indulásra készen áll: A menetben minden egyes csoport hatos soiokban halad, ahol a\' egves csoportoknál nők is vannak, ugy ezek a férfiakat megelőzik. A körmenet visszaté rése után az egyes csoportok az oldalbejátó előtt álló Szűz Mária szobornál jobbra le kanyarodva a cintóriumban felállanak. Mig a papság a templomba nem megy, addig a menetből senki a templomba nem mehet. Azok kik a körmenet után adandó áldásra « templomba akarnak menni,- csak a papság bemenetele után léphetnek be. Természetes;n
a papsággal együtt halad mindig n fehérruhás leányok Szent Vince nővérek csoportja, valamint a baldachin körül lévők. A menel rendezésére vállalkozott urak jelvényekkel lesznek ellátva és a legméltóságosabb Oltáii-szentséghez egyedül niélló\'áhitet és ünnepé , lyea viselet érdekében kérünk mindén részt--vő., hogy a rend érdekében teendő intéz kedéseket a legnagyobb pontossággal betar tani aziveskedjenek. A rendező-bizottság fel kéri az őfcszes résztvevőket, hogy a körmenet zavartalan rendezhetése vígétt a cintóriumban Űrnapján reggel 9 órakor megjelenni aziveskedjenek. A csoportok a menet össze állltasa előtt ij lehetőleg egyben maradjanak — A* Ipartestület tagjaihoz. Az Ipartestület . szokáros urnapi körmenethez ma délelőtt 9 órakor gyülekezik a Cintórium-bun. Kéretnek a tagok, liogy pontosan mes-jelenni szíveskedjenek.
1921/ május 26.__
1""\'fCík,eier majálisa. Az
áll. cl. iskolák tantestületei, az első és második körzet összes tanulóival szombaton, f. hó 28-án a sánci\' erdőben rendeznek kirándulást. A közel kétezer: gyermek az Erzsébettérről délután félkettő órakor indul zászlók alatt és katonazene kísérettel a Főúton, Eötvös-téren, Teleki utcán át az erdőbe, hová megérkezve, pihenés után a legkülönbözőbb versenyek, játékok, mulattató szavalatok és énekek előadásával szórakoznak és szórakoztatják a közönséget. A kirándulásra meghívókat a testületek nein bocsájtanak ki, de ezúton hivják meg a szülőket s a gyermekek jóbarátait. Hideg ételekről és italokról Markó Józsefné vendéglős fog igen mérsékelt áron gondoskodni.
— Eljegyzés. Neiger llyke és Sőrley Sándor jegyesek. (Minden kölőn értesítés helyett.)
— Póruljárt kártyajátékoaok. Pár hónappal ezelőtt történt, hogy a város egyik kávéházában nagyobb társaság kártyajátékra Ült össze. A kártyázók ferblít játszottak, amely rövid pár óra alatt hetvenezer korona differenciával végződött. A pénz javát, mintegy hatvannyolcezer koronát Schuman Pál szabó vesztette el, akit Szabó Gergely kaposvári kereskedő vásárlással b»zott meg és arra adta neki a pénzt. Schuman a pénzzel nem számolt el, mire Szabó feljelentette az ügyészségnél. A nagykanizsai törvényszék büntető tanácsa dr. Mutschenbacher Édvin törvényszéki biró elnöklete rrjcllctt tegnap tárgyalta le a bűnügyet. A vádat dr. CsiUaght/ ügyész képviselte. A lefolytatott tanubizonyitás után a tőrvényszék Schumant sikkasztás bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért nyolc hónapi börtönbüntetésre ítélte. A kártyaparti többi résztvevői közül a jelenlevő Bárdos Ferencet tulajdon elleni kihágásért hust napi elzárásra é« 200 korona pénzbüntetésre Ítélte, mig a távollevő Sommer Edét, Dculsch Mártont és P/el/er Istvánt a legközelebbi napokra megidézte.
— Karcag nem választotta meg Apponylt díszpolgárává. Karcagról írják: A város képviselőtestülete szombaton közgyűlést tartott. A közgyűlés tárgysorozatának második pontja gróf Apponyj Albert díszpolgárrá való választása volt. A tárgysorozat e pontjának letárgyalására azonban nem került a wsr, mert a közgyűlés során a második pontként szereplő díszpolgárrá választást utolsó helyre tették és a végén nein vették elő a dolgot. , A karcagi képviselőtestület eljárásának kulissza titka, hogy a karcagi városatyák közt többségben vannak a szabadkirályválasztók, akik a legitimizmus ellen ugy léptek először akcióba, hogy a legitimista Apponyi Albert grófot nem választották meg városuk díszpolgárává.
— A \'kozalknlmazvttak menet legyei. A vallás- és közoktatásügyi miniszter értesítette a tanfelügyelöket, hogv a kereskedelemügyi miniszter arra az álláspontra helyezkedett, hogy a trianoni békeszerződés értelmében az eleső területeken tartózkodó személyek és családtagjaik, ez utóbblak ha a családfőtől elszakadtan Magyarország csonka területén lakhak is, a magyar .közalkalmazottak részére rendszeresített\'utazási kedvezményben nem részesülhetnek. A kereskedelemügyi miniszter mind-ozonáltal nem zárkózik el attól, hogy kivéti* lesen, külön méltánylást igénylő esetekben az említett elvi álláspontjától eltérjen és esetrŐl-rsetre előterjesztett kérelmek alapján az idegen impérium allatt álló országrészben lakó közszolgálati alkalmazottak, illetve azok családtagjai részére a magyar államvasutakon a köztisztviselői menetdijkedvezményt továbbra
»s engedélyezze. ...... ^ t
— Erdélyiekhez. Meghívjuk a Kanizsán, vagy Kanizsa környékén levő összes erdélyieket, nőket ugy, mint férfiakat, hogy a Rozgonyi-utcai Keresztény Otthonban vasárnap, 29-én este fél 7 órakor megjelenni r-ziveskedjenek. Az összejövetel célja, hogv az erdélyi menekültek és Erdély ügyének félkarolására, miként az ország minden más vidékén, Kanizsán is közös szervezetben egyesüljünk. Erdély sorsa iránt érdeklő min den más keresztény honfitársunkat is szívesen látjuk. — Szervező bizottság.
__ZALAI KÖZLÖNY_
— Kaposvári Máv—VAC. Ma délután 5 órai kezdettel a kaposvári Máv. jóképes-ségü csapata mérkőzik a VAC-al. A mérkőzés iránt városszerte nagy az érdeklődés.
— Keresztény Szociális Egyesület. A tagok felkéretnek az umapi körmenetre reggel fél 9 órakor a Keresztény Otthonban gyülekezni. Elnökség.
— Az Irodalmi Kör énekkara pénteken a szokott időben és helyen próbát tart. A fontos előkészületre való tekintetből a tagok pontos megjelenését kéri az Elnökség.
— A veszprémi klsgazdák;Ruppert ellen. A Kaposvárott megjelenő „Somogyi Újság" írja: A veszprémmegyei Kisgazda és Főldmivespárt f. hó 16-án tartotta évi közgyűlését, amelyen többek kőzött megjelent Ruppert Rezső nemzetgyűlési képviselő, a „nyugati jogrend" fanatikus szószólója a parlamentben, aki ezúttal sem tagadta uieg önmagát. Erősebben nekiment a kereszténységnek, valamint a papi osztálynak is, ugy hogy az ügyeletes rendőrkapitány kénytelen volt beszédét félbeszakítani és erélyesen figyelmeztetni. A nyugati jogrend szélkakasának azután Patacsi Dénes válaszolt és amilyen lelkesedéssel fogadta a hallgatóság az ő szavait, abból lehet következtetni, hogy Ruppert legfeljebb a Lipót város aszfaltjából és nem az Ősmagyar ugarból kinőtt kisgazdák között számithat sikerre. A gyűléssel kapcsolatban a „Veszprémi Hírlap" egy nyílt levelet közöl, amelyet a vészprémmegvei kisgazdák intéztek Ruppert Rezsőhöz. Mi azért jöttünk 45 km.-nyi távolságból — mondja a nyilt levél — hogy valami érdemlegesebb dolgokat és ne kortesbeszédet halljunk Azonban ujabb versek hiányában — ugy látszik — elégségesnek tartotta régi meséit megismételni. Mi, mélyen tisztelt "Seépviselő ur nemcsak kisgazdák, hanem keresztények és magyarok 1s vagyunk. Azért vádjait, melyeket gyanítható okokból ezen a gyűlésen a keresztények ellen emelt, ezennel visszautasítjuk. A levél a kővetkező mondattal végződik: „Azután, nem tudom, hogyan leszünk azon az uj választáson, amikor már most kérdezték\' jó néhányan : Nern zsidó ez a Ruppert ? I
— Háztulajdonosok Sxfevetaége. Mész és cement a tagoknak rendelkezésre áll. Jelentkezni lehet Kiniray-utca 11. szám alatt. — Elnökség.
— Majális. F. hó -29 én, vasárnap délután a lazsnaki vendéglőben majális lesz, melyre t. vendégeit és a n. é. közönséget tisztelettel meghívja a vendéglős Jó ételekről éa italokról gondoskodva van.
(x) Majális olcsósági hullámából. F. hó 26-án (Űrnapján) a sánci „\'Szép Ilona" vendéglŐ kerthelyiségében tánccal egybekötött majális tartatik, melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghívom. Belépti dij 10 K Kezdete délután 3 órakor. Elsőrendű ozsona és vacsora. 1 liter bor 16 K, nem káposztáié, hanem valódi jó bor. A zenét Foszák Feri 7 tagu jónevü zenekara szolgáltatja. Számos látogatást kér. Tisztelettel a vendéglős.
(x) Méhészeti cikkek, országos egyesületi. Neiser- és amerikai képtárak, kcretléc l méter 2 korona, 130 cm. 3 kor. darabja, távkapocs 100 drb 18 kor., múlép kilója 400 korona, arcvédő. Hanemannrács. füstölők stb. Sajáltcrniésü akácméz 1 kg «0 kor., soját-termésű vlrágméz I kg. 80 kor. Szabó Antal méhészeti eszközök raktára, Nagykanizsa.
(x) Minden házban megkedvelték már a legjobb mosószappant. Olcsó és első-reudü. Egy darab\', 10 kor.; egy kilógtam 50 korona. Elárusító helye Nagykanizsán: Leitner István illatszer és háztartási cikkek kereskedése. Főút 14. Hullám-árban kaphatók finom pipere-szappanok és toilett cikkek.
(x) EGÉSZ FINOM női mualln harisnya minden színben párja K 50, női kötött harisnya fekete és barna színben párja K 24 és 30, férfi kötött zokni párja K 25, príma gépselyem egy orsó K 8, Kohlnor rozsdamentes patent zár l tucat K 5, Schvarcz Dezső cégnél FŐut, (Korona mellett).
_
TŐZSDE.
Budapest, cíjuj 26.
Valutapiac. 1 NapoUoo 760, Foat 900, U.i Dollir 22i, Francia ú»tk 19*0, Ltcgytl aitU 26, Miifca 375, Ura 1210. 0»itrik 40, Rubal 74, IM S85, SwJcol $40, Svájci írtak 4050, Korocadfaáx 720, Fisok, dioir--, Holland forint —, Béc*l ldűr«téí -.
Eriákak: Magyal ItlM 1075, Owtrák HIUl--.
Ilud--. JtliAlog —, Lcitiuiitoló 720, K«f*k*i«laji
B*nk-, Mtgyar-OUw--, Baocjlnl--, Drascha
4600, Aluli nos uia 6575, SsiwvAri 2150, S*JgóU/jínt 6300, UriWnyl 3250, Rima 2460, Schbck —, Girttaann
--, Kasicl 8850, Dinlc* 6100, Klotild 2750, Magyar
Cukor-, Ádria 5360, AUanUka 3850, Királysor--,
Boiuyü-Agiáj--, Llptfk —, PbÜbua 680, VauMgjrai
VUUmoí--, ClMllt 1376, KonkordU 2100.
Forgács és Gyulai
bal- fe mM liiini-nta 5. a. TiUfet 3-78.
Vesz is elad kUIfSIdl pénzeket, dollárt, dinárt stb. Tőz.dol megbízásokat, külföldi átutalásokat a legelőnyösebben s leggyorsabban (kívánatra táviratilag) teljesít. Előnyös fettételek mellett osztrák korona
s márka kölcsönt folyósít, stb. stb. Budapesti iroda RákAczl-nt 59. szám.
Apró hirdetések.
ennn korona lelépést fizetek annak, ki uUUU 2—3 szobás lakását átadná. Cim * kiadóhivatalban. - \'
Gyermektelen házaspár házmosterí állást, esetleg egy szobía lakást keres. Közvetítőt díjazok. Cimeket a kiadóba kérek.
Építtetők figyelmébe I Kisebb házak, gazdasági épületek tatarozását, alakítását és javítását jutányosán vállalja Pápay György építő iparos, Petőfi-ut 24.
Tanult any fölvétetik Polczer Mihályné női varrodájában, Teleky-ut 23.
Állást keres szerény feltételekkel azonnal, vidéken is, fűszer- és vas-szakmában Borion Károly kereskeJŐscgéd. Nagykanizsa, Magyar-utca 26.
Eladó egyerós, keveset használt parasztkocsi és egy Jókarban levő szecskavágó.
Garai u. 25. sz. alatt Nagy. Kálmán kőmivesnél.
Eladók toljosen felszerelt amerikai rendszerű kaptárak, vagy rajokért elcserélhctők. Zrínyi Miklós-utca\' 28. Alatt.
fajtiszta bernáthegyi him kölyök kutya eladó Csényi Lészió-u. 22.
Asztalost, Idősebb, házas, állandó munkára kérés Híld Első nagykanizsai temetkezési vállalat -f "
Lakáscsere. Elcserélném kétszobás !«• kásomat megfelelő 2—3 szobás lakással. Cim a kiadóhivatalban. ..... \'.
Híld Testuérek
(Hlló József és Hllő Istudn) deszka, épfllctfa és építkezési anyagok kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. az.
(Bárány korosma mellett) Interurbán-telefon 1\'20. es.
Príma minőségit égetett
tté0; mész í:
és portland-cement
állandóan raktáron,,
aoa__<__________
ZÁLAI KÖZlőm
1921. roijus 26
Qármiféle batlk munkák, .u. m. selyem lámpaernyŐk, zongoratakarók, asztalterítők, pArnáletők, divntzscbkendők, férfi és női nyakkendők, kalap és mhadiszek művészi kivitelben ugy mtgAnoSok, mint viszont-elAnisitók részére megrendelhetők. Egész ruhákhoz, valAmint ruhadiszekhez való anyagok batikolAsát is élvAUaljs.
IPARMŰVÉSZETIKÉZIMMA MŰTEREM
Kisfaludy Sándor-utca 17/*., II. em.
Építkezési anyagok
épflletfa, deszka, léc, mész, cement, tégla, tetócserép a legjutányosabb áron kaphat^
Varga György."
tus Gelse.

* Ingatlanok
Ingatlanok tyora könvctJtéac Zrínyi Miklós-utca SS. I em. Eladók i Házak minden nagyságban, keitekkel. Eladó házak kor. 200.000 alatti
Kel tgy */©b», konyhát laki*. liUló, kii kerttel. F.gy uot*, konyha tlfogUlbtlv. — lllroe&uobit uj hit, viBanyviU-f iú), bucoifiudvar, lert^ól. elfoglalható tgy ncb*. konyha, mitik kit uoba H rövidesen frkiabadal. — IIÁroai tfy MoU-koriyJú^ háx kertlel, házhellyel. Egy »*oba-konyha elfoglalható. — SVfy trobít nem modem ház belvárosban \\i(p k*rtt«L
Eladó nagyobb házaki
Fmeletn uj ház két U/ow«obn laUaval. keitteL Egyik laki* >iíoejt«lraij .iiktbelyfeétfei uouiel elfoglalható. Adómanlea, kor. 400000 — Négy szobát mOiác, Ugat U-kái, kij kerttel belvírr>*Un, kor, <00000,
Eladó mág több nagyobb modern ház, kisebb házak.
FÚJÓ 17 hoUm birtok a várót koieWbeo, Jó épületekkel. Nagyobb vendéglő vidéken OrökázUn eladó. — VenJépJó bérlete nagyobb barende/éjul átadó. — Birtokb/rleteket ^taindan f.*K)-igb*ji keretek.
Elsőrendű portland cement mm ként K 380 Román sfcment mm-ként . . . . K 160 Felsőgallai elsőrendű mész mm-ként K 300
KóvAes-szén mm-ként.....K 260
áiban kapható:
Sartory Oszkár Utóda (légnél
Nagykanizsa, Király-utca 39. sz.,
ahol az összes beton-, cserép- és faypnee-Aruk leszállított árom kaphatók, xas
■•?!ékén-
izlibár.
Kedden, szerdán ás csütörtökön
Herceg Ferenc hires regénye •
öyurkouícs leányok"
Majáiéit •4 filtáaa
Főszereplő: Mészáros A. és Pór Lili
Bien kívül: A JÓ PAJTÁáÓK
oUsztragflwfOédi, 4 felvoná.ban.
Szelvények érvényesek 1
Előadások hétköznapon 7 és <6 órakor; vasár- te ünnepnap s, ? fa g órakor.
HÍLICS LIPÖT
szálütmányúsási- és elfámolási vállalat
irodáját Deák Ferenc-tér 5. szám
alá helyezie ál. Mint Garo ós Jellinek r. t„ valamin! az Országos Szállítási és Automobilforgalmi r. t. nemzetközi szállítmányozók\' nagykanizsai képviselője elvállal mindennemű bel- és külföldi szállításokat a legelőnyösebb feltételek mellett.
Külön szakszerű berendezkedés butorszállit-
mányozásokra. Rendszeres gyüjtőforgalom
Bécsból és Budapestről. Vámkezelés. Trnnsitóforgnloni lebonyolítása. Fuvarozás és be-raktározáA. Telefon <9. Telefon 49.
Eladó birtokoki
38 hold., birtok N.gylcaiiir*. ICiflíHn urQakkal. 47 hold., birtok SOBWRjTMfyíUn. 24 hold föld Naxykaaáa<a k0:.Mbc(^ — 8 hold., asdlőblrtok l\'ttir.yv.iM 13 hold., azdldblrtok BalalttifóU-vir mdlrtt. 6 hold., axdtdblrtok ki.konUroml h»gyen. 8 hold., axdlóblrtok k.reetinyl h.gy.iv 5 hold., axóldblrtok dit-1 htfytn K.iilhtly m.ll.tt
Eladó házaki
Mlndín oaay^gban. ra.al.p6 ofc.A liUn, .ionnal brtSMöibrtí UHuaL - Bőv.bbal:. .
Szántó Vilmos
Az Ismort, kltflnő aranyhegyi
fehér bor
Ismét kapható literenként a4 K-ert Sátrán Jóiacf Ifl.xer-
kereskedőnél, Nsgykaalsaa, Magyar-utca 7*. aaára alatt.
i*5® íízletátvétel \'
l-ri.\'.tU.-n a n.gyirj.cuu kvrdn.Jg.1, hetf N.fykanlttin Eötvö.-tár 9. H. a volt KO VEUit.t.1 itv.tt.B ■ ti an tovább M]íiio^i 0iUt.nl v«r«tfe*v>l ar,
hogy 1 T.vílMn«k UftkMy«.bb i^oyáuk ralojta trf^\' Kltan m.tf.W,.k •■<.11.1,1 ai>t.l«l|k(l IHuHtlU Ül
Saly István fflazerhereahedo
Értesitésl
ftrteslljük Nogykinitsa viroa és vidéke n. é k^r-Onségél, hogy saját mOhcIyQnkben készilOnk mérték .Mrlnt ByapjtuzitvrlbCI
2855 K-tól 3500 K-ig
uri
divatöitönyöket.
Továbbá r.klárunkon leví saját késtilményü férfi- és fiuftltónvO-kel olcsón klántsiljuk.
Iliit fiiyllaitltt lia. TiKha Dl.
SziVM púnfogásl kér
Dunántúli Ruhaáruház
Erzsébet-tér 20. watm. sn.
Elsó nagykanizsai Tamatltezésl Vállalat Hagykanizsa, Deák-tér
Alapítási ár 1811. 8lrglijc|a HILB laijkaalzta
Üzlethelyiség éa iroda: Deák Fereuc-tér 3. Telefonszám 269. Műhely és raktárak: Klrály.-atca 4. szám. Telefonszám 120.
Polyóaiimla a Peatt Majryai\' K.rMkcdelml Bank n.xykutlra.l tiókjánát
Uállalunk
disz- és egyszerű temeléseftet, exhumálá* sok, hullMaUliusok, bel- és ktllfóldre bármely irányban és irányból, vasúton v.gy saját hulUsztUiló kocsinkon (fourgonotl). DUm nyitott ós Bveg halottas kocsik.
Nagy raktár
érc . Imit.lió-, keméoy- és puhafa., u>iy
hullaszállító koporsókban. Szernfcddek, vánkosok, koszoiuk, sza-l.gok stt>.
Katona halU.xílUUUok á. temetó-sak rendkívüli uóraékalt árakon.
Egyszerű és legdíszesebb temetkezések az üzletben kifüggesztett mélyen leszállított osztályozott tarifa szerint.
Tagfelvételt és Ügyvezető Iroda a kerelz-tányaxoelallsta egyesület által alapítandó
Keresztény társas temetkezési egylet
nck, mely a lag és családtagjai elh.lálozásn cselén u IcgliMtességcscbb és rendes ellomclésekról gondos kodik, cráJl.l » családról a temetkezési kíjlségeket elháriij.. T.gja lehet minden rendtl és rángti polgár.
Bővebb felvilágosítás az üzletben kapható.
Belratások hétköznapokon délelőtt 9—12-lg, délután 3-5 óráig
Nyomatott a líptul.idoooaok: Zalai í, Gyarmat) kSnyroyomdájibao.
60-ik é-gíolyam
NagjkanUm, IMI. míjus 28. Szombat
118, a«ám
keresztény politikai napilap
StwkMxtórfg ÍI Mad61ilYit.il Fö-ot 13. .. - InUmrt.G.t«t.íoo 73.
Megjelenít. Mindig kora r«Jt«l
rÖSÜERKESCTÓ
Dl HEOED0SOVÓROY
.•C\'inaj ti.il..M
feiflAsszeskesztö UODROOKÓZY ZOLTÁN
írna
BlÚliettét irak:, *VÍ. 40A K. rilfm MO K. N.iy<l ívr. IMK InMaUK. ít. fl K
Apponyi Albert gróf ünneplése a Házban.
Budapest, május 27. Rakovsiky István fél 11 órakor nyitottu meg az illést. Az ülés megnyitása után feláll és a következőket mondotta:
- Tisztelt* nemzetgyűlés I A parlament mindig nagy «rlvi ellentéte volt u pártoknak, ahol a legritkább eset a nézetek egyöntetűsége, melynek következtében megszűnnek a pá.t\' közi ellentétek, a harcok és gyűlölködések. Ilyen ritka ünnep a mai.
— Ünnepre öltünk össze e szomoiu időkben. Közéletünk egyik legnagyobb és legrégibb harcosának tiszteletére, aki már egy félszázad óta harcol mindig csorbítatlan erővel éa politikai integritásának telje* fegyverzetével Ünnepre ültünk össze, ünnepié "ér* Apponyi Albert grófnak. (Hosszantartó, zugó taps és éljenzés. A képviselők felállnak és ugy ünneplik Apponyit.) Apponyi 75-ik íiületéspapja alkalmából. Ünnepelünk egy olyan férfiút,, aki páratlan a történelemben és
-hasonlót máfr-rtenrtW h alig képes felmutatni. A mai ünneplésből a nemzeti feltámadásnak biztos hitét meríthetjük. Ex a* ünnep a feltámadás olyan hitével rendel-kezik, hogy ez a nemzet élni akar és tud.
• — Mielőtt Apponyi Albert grófot a nemzetgyűlés nevében üdvözölném, azt kívánom megállapítani, hogy mi az oka annak, hogy ^ nemzetgyűlés ily határozott és egy. ségas az ünneplésben. Arra\'a meggyőződévé kell jutnom, hogy nemzetünk ősz bölcse mindig helyes politikai álláspontra helyezkedett és szilárdan megmaradt kitartva és intrenzi-gensen álláspontja melleit. Sajnos, a politika az a tér, melyen nincs egyetlen ember sem, mely a gyakorlati életben rejlő gyanúsítások-nak, kísérleteknek és csábításoknak szilárdan ellen tudna állani, hanem a pénz és haszonlesés folytonosan ostromolják az emberi gyarlóságukat. Ez ellen csak egy védhet meg: az egyéni érdekeknek teljes alárende-léié a nemzeti érdekeknek. Apponyi mindig ilyen politikát űzött. Sohasem kereste az egyéni ambíciónak kielégítését, mindig a nemzet jogos kívánságait és érdekeit, minden szava az ország javait tartja szem előtt. En abban látom azt a varázserőt, mely most ilyen egységes táborba tömörítette a nemietet. Ha ezen a téren követik az Ősz állam-férfiút, a szerencsétlenségből lesz (még feltámadás. Amidőn őt üdvözlöm és a nemzetgyűlés szerencsekivánatait tolmácsolom, bátoi "Vagyok a kővetkező indítványt "tenni: Határozza el a nemzetgyűlés, hogy biztosítja tiszteletéről és szeretetéről és hálás elismerését fejazi ki maradandó érdemeiért, melyet egy félszázados közéleti szereplése alatt a nem-*«t javára kifejtett. Különös bálával gondol * nemzetgyűlés arra a szereplésére, me-
lyel a <3»«rencAétlcn békekŐtéu idején a külföldön lett. Javasolja, hogy ejt fogjalják írásba és igy közöljék Apponyival Ezután Apponyi felé fordulva ezeket mondottu:
Fogadja tiszteli képviselőtársain ezt a/ ünneplést, mint tt nemzetgyűlés őszinte érzelmeinek kifejezéséi. Egy szegény, letiport és porbanfekvő nemzet néz rá büszkeséggel és szeretettel é* ha mást ezzel nem U tudtunk elérni, mintásak azt, hogy egy napra megfeledkeztünk bánat ónkról,-már i» nagy szolgálatot tett nekünk. Az latén éltesse az emberi koi legvégső határáig. (A képviselők felállanak, percekig tapsolnak és zugó éljenzéssel üdvözlik az ős/ Apponyit.)
Az óváció lecsillapultával Apponyi emelkedik szólásra és ezeket mondotta:
— A mai nap felejthetetlenül megtisztelő, d< egyúttal súlyos kötelességeket ró le rám. Félszázaddal ezelőtt nagy tisztelettel és n*gy kegyelettel léptem át a Ffíz krtszotél, amidőn megkezdtem politikai pályámat. Mindent remélhettem, csak azt nem, hogy ezt a napot megérhetem.
-- Isten kegyelméből megadatott nekcin, hogy a negyedik nemzedékkel .szolgálhatom együtt a ha/át. Amikor beléptem az országgyűlésbe, a 48-ar, nagyságok közül már csak egyedül Deák Ferenc volt itt. Deák ékesszólását közvíticn-kö/elről, mint képviselőtársa hallgathattam, ennek árnyékában fejlődött az a nemzedék, melyhez magamat számítom. Ez a nemzedék megalkotta a maga parlamenti stílusát, ezek között volt Kossuth l.ajos is. Ennek működési körében oly parlamenti viták estek, mely a történelem legragyogóbb lápjaira méltók. Szilágyi Dezső, Ugrón és a \'többiek voltak ennek az iránynak megalkotói és ennek megteremtésében nekem is némi részem van.
— Bekövetkezett a nagy összeomlás. A XIX. század nagy egyéniségei közül csak én vagyok az élők kőzött. Nekem jutott osztályrészül, hogy láttam a nemzet nagy munkáját rombadőlni, de osztályrészemül" jutott valami csekélyka részt az újjászületés munkájából is kivenni. Az Összeomlás után végleg megakartam válni nyilvános szereplésemtől, de az a kerület, mely 40 esztendőn át megajándékozott bizalmával, a visszavonulást nem engedte meg Valami felsőbb parancsnak engedelmeskedtem, mely egész életemen át vezetett. Szebb jutalmat nem kaphatok ezért, mint a nemzet elismeréséi. Különösen jól esik ez azért, mert — amint a szónok olyan *zápen kiféjtette — egy bizonyos ethikai értabtti alapon áll, mely felette van minden pártviszálynak és a nemzet őszinte elismerése. Nagyobb megtisz-telés nom érhet, mint ezen ethikai elismerés.
Apponyi szavait a mindennapi Hiszek-
eggyel, a Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában nal fejezte be. (Apponyit beszéde után a Hoz leírhatatlan nagy melegséggel éa szeretettel ünnepelte. A képviselők feléje tódultak és őrült, aki kezet szoríthatott vele.)
Rokovszky ezután azt javasolta, hogy a legközelebbi ülést 30-án, hétfőn délelőtt 10 órakor tartsa a Ház. Ezzel a felejthetetlenül szép ülés véget ért.
\' 4 J&M v \'
Az üléh után Apponyi ünneplése a folyosón tovább tartott. Régi képviselőtársai és barátai fogják körül é* meghatva üdvözlik az ősz Apponyit, áki családja között egyik pamlagon ült. Egyik külföldi lap fotográfusa ebben a megható lielyzetben gyorsan lefényképezi éppen akkor, mikor á külföldi hulalmák képviselői üdvözlik.
Csakhamar megjelenik a Ház elnöki kara, mely felkéri Apponyit, hogy jelenjék meg a Ház elnöki szobájában. Apponyi kisvártatva megjelenik, amikor la ftilmer Kálmán elnöki főtanácsos a Ház tisztviselői kara nevében röviden üdvözli. Apponyi a beszédre még válaszolt, azután visszatér a folyosóra, ahol tovább folyik az üdvözlés és óváció.
A Tisza-bünügy.
Budapest, május 27. A Tisza\' bűnügy mai /ötárgyalásán Sómjen László törvényszéki biró az első tanú, aki mint Csernyák egykori tiszttársa tett vallomást .Csernyák dolgaira. Ezután Csernyák elváh feleségét Breiiner Fridát akarták kihallgatni, de a perrendtartás adta jogánál fogva a vallomástételi megtagadta.
Dr. Rákosi L«jo» ügyvédet, mint a rákoscsabai tiszti iskola parancsnokát hallgatták ki, aki vallomásában azt mondta, hogy október 31-én az Astori elé rendelték, de semmi fontos momentumra nem emlékszik.
Bányai Sándor ügyvéd á kővetkező tanú. Elmondja, hogy a proletárdiktatúra kitörése után néhány nappal fent volt az Otthon körben, ahol Kéri Herceg Kálmánnal és másokkal beszélgetett é« azt - mondta, hogy számoa kivégzésnél jelen vojt. Herczag megkérdezte, hogy miért küldték ki. Kéri azt felelte, hogy jön a kommunizmus és gyilkolni, vagy gyilkoltatni kell. Edzve kell lennie. Elmondta, hogy a legtöbben .gyáván viselkedtek. Csak egy ember volt a halál előtt bátor és ez Tisza Isván volt.
Elnök\': Hogyan lehet, hogy ilyen pontosan megjegyezte a beszélgetés tartalmát?
Bányai: Nagyon hatott rám. Meg voltam akkor győződve, hogy Kérinek is része van a Tisza-gyilkosságban.
Dr. Gál Jenő ügyvéd, Kéri és Fényes vádlottak megjegyzései után a bíróság oá nyalt vallomására megesketi. . m
\' Ifj. Schreik Géza, Szigeti László ügyvéd és Bungö Mihály szigorló vegyészmérnök kihallgatása után Radnai István miigáhhiya-tálnok elmondja, hogy Fényes László a ten-gerész-nemzetőrség öt századát megtisztította
ZALAI KÓZLuNV
a kommunistáktól a Heltai-csoport háromnegyed részét elbocsátotta.
HoffslÖdter Alfréd mogánhivatalnok tanúvallomása kővetkecclt cután. Elmondja, hogy látta, amint október 31-én a Gizella-térTŐl egy szürke katonai autó indult el éa hallotta, hogy a megjelentek most mennek el Tiszáért. Egy f\'nyképen felismeri Dobót,.aki a soffőr mellett ölt.
Welsz lyiihály törzsőrmester, Besenyei Ferenc miniszteri tanácsos és Lövönyi Béla magánhivatalnok kihallgatása után elnök szünetet rendel el.
\' Szünet után felolvassák a távollévő tanuk Írásbeli vallomását. Weisinger Gusztáv villanyszerelő azt vallja levelében, hogy Pé cselt Horváth Sanovils Sándorral együtt volt szerb fogságban. A börtönben Horváth-Sanovits elmondta, hogy neki a forradalom ban igen fontos azerepe volt és ő hajtotta végre a tengerészekkel a Tisza-gyilkosságot.
Ezután Bakos Gyula villanyszerelő tanúvallomása következik, aki azt mondja, hogy 1919. szeptember 6-tól szeptember 18-ig együtt volt fogságban Horváth-Sanovits Sándorral, aki azt mondta, hogy van neki egy könyve, amelyben részletesen feljegyzett mindent a gyilkosságban való részvételről.
Kérinek és Fényesnek a tanúhoz intézett kérdései után az elnök a tárgyalást berekeszti és folytatását holnap délelőtt kilenc órára halasztotta.
Visszaadják az 1000 koronán aluli kényszerkölcsönt-
Budapest, május 27. Az AlUmado.óágok rendezéséről szolo törvényjavaslatban, amely ma délelőtt került az intézőbizottság elé, pénz ugymimszter felhAtalmazast kért, hogy az 1000 koronán aluli kényc-zerkolcsoookct visszafizethesse.
Eddig 30 ezernél loH kérvény érkezett, amelyben szegény sorsú emberek, többnyire közalkalmazottak arra kélik a pénzügyminisztert, hogy a legutóbbi pénzlebélyegzésnéi visszatartott pénzüket fizesse vissza.
A felhatalmazd alapján eddig bcéfke2ett kérvények tobb mint háromnegyed részét már kedvezően bírálták el.
A pacsai képviselőjelöltek.
Budapest, május 27. A .pacsjt választással kapcsolatban a kisgazdapárt intézőbizottsága délután ülést tartott, amelyen a pacsai választással foglalkozott
A párt Hcrcieg Sándort ohajija felléptetni, vele szemben ugyancsak a kisgazdad&rt Sebestyén Jenő .zalaegerszegi*polgárt kívánja felléptetni, mellettük azonban részt vesz Drótdy Győző is.
Ráday Gedeon gróf belügyminiszter fellépését nem tartják valószínűnek a kisgazda-pirit an.
A nemzetgyűlés hétfői ülése.
Budapest, május 27. A nemzetgyűlés hétfőn tartja legközelebbi ülését. Ez az ülés tekintettel arrs, hogy a Ház több tőrvényjavaslatot fogadott el. amelyekre neth vonatkozott a sürgősség kimondása és amelyeknek •ost harmadszori olvasása következik — a hétfői ölés csak négyórás lesz.
Ezen ez ülésen szólal fel Rasshy Károly, aki a miniszterelnöknek a Magyar Jogász Egyesületben a jogrendről tartott beszédére kiván észrevételeket tenni. Ezenfelül felszólal Burgcr Miklós is.
Keddre várják Sándor\'Pál beszédét, aki a mostanában oly gyakran felhozott forradalom előidézésének okaival és személyeivel kiván foglalkozni.
Csonka Magyarország — nem ország, Egész Magyarország: mennyország!
A nagykanizsai Patronage Egyesölet működése.
A nagykanizsai szociális misszió patronás egyesülete már évek óta működik. Munkájáról a nyilvánosság nem igen szerzett tudomást, mert működése nem oda irányult, nem a nagy nyilvánosság előtt folyt le, hanefti egy kb körre szorítkozott, a társadalom megtévedett-jelnek a megmentésére, a társadalom kivetettjei, a börtönök, fogházak lokóinak erkölcsi nemesítésére.
Dr. Mutschenfracher Edvin törvényszéki biró az elnöke a Patronage Egyesületnek, aki mellett Vóry Jolán elnöknő vezetése alatt Bereczky Mária, Deák Péter né, Cyenes Sán-dorné, Horváth Olivér evangelikus. lelkész, Bent tik Fcrencné és Török Rózsi tevékenykednek a patronage missziójában.
Különösen élénk tevékenységet fejt ki a patronage ebben az esztendőben. Sűrűn keresik fel a tagok a törvényszék tárgyalótermét, az ügyészség fogházát és ot elítélteket igen gyakran részesitik oktató, nevelő, erkölcs tisztitó előadásokban. Különösen eredményes működésűk a fiatal bűnösökkel szemben, akik közöl nem egy fiatal bűnöst téritettek vissza n jó útra és oktató rábeszélésükkel biztosították," hogy hasznos tagja lesz a társadalomnak. Finom érzékkel, hivatott-sággal végzik munkájukat a patronage tagjai. A felszaporodott fiatalkorú bűnösök megmentésére, n jó útra térítésére mindent megtesznek. Rövidebb, hosszabb fajta büntetésük ideje alatt töbször felkeresik őket és előadásokat tartanak nekik Istenről, A vallásról, emberszereteti öl, a törvényről. Kikérdezik múltjukat. a nevelés hibáit puhatolják. Útmutatásokat adnak a jóvőre Felügyeletükről gondoskodnak, sőt elhelyezésükről, munkába adásokról i».
Nem bürokratikus bivataloskodás jellemzi működésüket. A patronage egyesületnek nincsenek nagy aktacsomói, hosszadalmasan folytatott levelezései. A gyakorlat intézménye ez. Csendben, reklám nélkül dolgozik. Tagjait nem éri lépten-nyomon dicséret és elismerés. Az Ő munkájuknak legnagyobb dicsérete, elbmeréso az a mély, vallásos emberszeretet, melynek misszióját teljesitik.
Előfizetőinkhez!
Kérjük mindazon igen tisztelt vidéki előfizetőinket, kik május havi előfizetési dijaikkal hátralikban vannak, hogy azt junius havi előfizetési dijaikkal együtt mielőbb hozzánk juttatni szíveskedjenek.
A KIADÓHIVATAL.
— Nagykanlr.a város tisztelgése Apponyi Albert gróf előtt. A legtöbb csonkamsgyarorszégi város, köztük Nagykanizsa is díszpolgárává választotta gróf Apponyi Albertet. Születésének 75. s közéleti szereplésének 50. évfordulója alkalmából vasárnap Budapesten rendezendő nagy Apponyi-ünnepségen Nagykanizsa városát deputáció lógja képviselni, amely a rendkívüli vérovi közgyűlés határozatát is át fogja \'nyújtani, amely szerint gról Apponyi Albertet Nagykanizsa díszpolgárává választotta. A deputációt dr. Kritky l.tváil városi fő-j\'gyzó vereti, amelyben dr. Hajdu Gyula. Málék 1 .fallá és Elek F.rnö városi képviselők vesznek részt. A díszoklevelet a város még
1921. május \'i8
nem készittette el, ennek átnyujtására csak későbbi időben kerül sor. Az oklevél elkészítésével Korcsmáros János rajztanárt bízták meg, aki elismert művészetével már dolgoiik is a tervezésén. v
Gyáairoval. Nagyszámú, előkelő közönség adta meg a végtisztességet Kertész Lajos tárliázi Igazgató édes atyjának, Kohn Ignácnak, kinek temetése csütörtökön délután 5 órakor volt az izr. temető .halottasházából, A gyászénekeket Abrah.movics Márk 16. kántor énekelte, mig dr. Winkler "Ernő rabbi szép és mély érzéstől áthatott beszédben búcsúzott el az elhalt öreg polgárától a vá. rosnak. Szaval mély hatással voltak a résztvevőkre és az elhalt családjára. A szertartál után a sirhoz vitték a koporsót és ott alig félévvel elhalt feleségének koporsója mellett elhanlolták. — Súlyos csapás érte városunk egyik közbccsülésben álló régi iparosát, Kumánovlcs Pál szabómestert és családját. Felnőtt 19 éves leánya, Margit, hosszú kinos betegség után I. hó 26 án meghalt. A korán elhunyt ifjú leány temetése ma délután 5 órakor lesz a róm. kath. temető halottas, házából.
Nngy az öröm a gyermekek
között. Évek óta nem volt már majálisuk a kanizsai gyermekeknek. Poredus Antal és Szabó István elemi iskolai igazgatok az idén nagy örömet szereznek az összes elemi iskolák gyermekeinek. Ma délután tanitóik vezetésével kirándulnak a sánci erdőbe s mulatságos majálist tartanak. Délután fél kettőkor lesz az indulás az Erzsébet-tézTŐ), ahol az összes iskolák gyermekei nemzetiszínű zászlócskákkal" gyülekeznek^ A kiránduláson részt vesznek a szülök is s a rendezőség mindenkit szívesen lát. Olcsó étélekről és italokról gondoskodott a rendezőség. A gyermekeket még a szürkület előtt haza kísérik, a felnőttek azonban tetszésszermti ideig szórakoznak a kilampionozott erdőben. A majális rossz idő esetén junius elsején lesz.
— Negyven éves találkozó. Folyó év jun. 1-én találkozóra gyűlnek össze Nagykanizsán, akik a már lebontott, gimnázium épületében 1881-ben tettek érettségi vizsgálatot. Akkor harmincan voltak s ma már a számuk a felére apadt. Május 31-én érkeznek s junius 1-én a felsőtemplomban misét hall-gatnok. Közöttük több országosan ismert név b van s a legtöbben igen előkelő pozíciót töltenek be. Az érdekes névsorból mó: dunkban van az alábbi neveket közölni. Megjelennek: Dr. Szabó Zsigmond Nagy kanizsa városi kórházi főorvos, dr. Darányi Árpád törzsorvos (Nagykanizsa), Markoi Gyula, a „Herkópáter" kitűnő humoru szerkesztője, akinek csodaszép miséjét \' fogják előadni a hálaadó istentiszteleten. Megjelennek még: Tarlós György postafőigazgató (Budapest), Bakó József v. országgyűlés képviselő, nagykőrösi református esperes. Fényes Ferenc mentshelyi plébános, dr. Ollop ügyvéd (Nagykanizsa), dr. Gáspár Imre Somogymegye főorvosa, Kiss Gyula Budapest város egészségügyi tanácsosa, Toppltr György bucauszentlászjói- jegyző, dr. Fehér Henrik kaposvári orvos stb.
(xfEOÉSZ FINOM női muslln ha rlsnya minden színben párja K 50, női kötött harisnya fekete éa barna színben pária K 24 és S0. férfi kötött zokni párja K 25, príma gépselyem egy orsó K 8, Kohlnor rozsdamentes patent xár I- tucat K 5, Sch varcz Dezső cégnél Főút, (Korona mellett).
1921. május 28.___•
— A piacról. A tegnapi hetivásárra feltűnően kevés volt a felhozatal/-A hussátrak körül volt még a legélénkebb forgalom, pedig a húsárak még mindig meglehetősen tartják magukat. A marhahús kg-ja: I. osztályú 40 K, U. oszt. 30—20 K. Borjúhús kg-ja I. oszt. 50-40 K, II. oszt. 30—20 K. Sertéshús kg ja I. oázt. 76-68 K, II. oszt! 60—56 K. Zsirazalonna kg-ja 80 —70 K. Háj 96 K, zsir 100 K. Igen gyenge felhozatal volt a baromfi piacon, ahol a vásárlás a tekintélyes, árak mellett is nagy volt. Egy pár rántani való csirke 100 K, valamivel nagyobb 120- K. A kofák előtt nagy kosarakban" pirosodott a cseresnye, amelynek legnagyobb része szemétre való, félig érett gyümölcs voll. Az ár mindenütt egyforma: literje 6 korona. Kevés tejet is lehetett látni, amelyre az első lltásra rá lehetitt mondani, hogy vizzel felöntött hamisítványok. Ennek a sok piaci hamisítványnak, valamint a mind jobban elharapódzó fűszerek: paprika, bors, ecet stb. hamisításnak is elejét vehette volna a város, ha annak idején felállítja a vegyvizsgáló állomást, amely nem került volna többe, mint egy szoba felajánlásába. Ma aztán hiába kapálózunk kézzel lábbal az élelmiszer hamisítása ellen. Érthetetlen okból késik a piacrendészeti szabályrendelet elkészítése. Bár ma már a piaci viszonyok sokkal rendezet-tabbek, mint még\' egy évvel ezelőtt is, ez azonban nem zárja ki azt, hogy folyton ne javítsunk rajta. Feltűnő, hogy a város megtűri a husosbódékat a jelen helyükön, amikor oly szűkre szorítják a piacot, hogy nagyobb hativásárakkor ember-erabec hátán nyüzsög, amikor a bódék mögött üres helyek vannak.
— Még a sírjában sem hagyják békében. Városszerte nagy részvéttel beszélték Szabady Károlyné öngyilkossági esetét pár héttel ezelőtt, aki húsvét hétfőjén tartotta esküvőjét Szabady Károly tiszthelyettesre!. Alig pár heti Jiázasélet után azonban a szép fiatalasszony a halálba menekült. Állítólag levelet hagyott hátra, amelyben meg is okolta
. tettét. Szabady Károly tiszthelyettes illő módon gondoskodott felesége végtisztességéről s első felesége mellé temettette. Ebbe azonban semmi módon nem nyugodott bele Ács lstvánné az öngyilkossá lett asszony anyja. A sírjából kiásatta s uj helyre temettette el, hogy ne feküdjön az első asszony teteme mellett.
— A Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete Erzsébetiért épületének munkálatai a befejezéshez* közelednek. Még hátra vannak a vakolási, festési, Valamint az asztalosmunkáitok. A városi mérnöki hivatal szerint a helyiséget mór a jövó hónap folyamán át lehet adni rendeltetésének. A munkálatok junius 10—20-ika között befejezést nyernek ugy, hogy a száradóst 1$ beleszámítva, a köztisztviselők julius hónapban saját helyiségükből nyerik kedvezményes ellátásukat. Ugyanekkor elfoglalhatok az épületben levő üzlethelyiségek is, amelyek közül egy még mindig kiadatlan.
— Hajdamegye álláspontja. Hajdu-megye álláspontja a közigazgatási reform kérdésében az, hogy a mostani választójog alapján nem lehet megreformálni a törvény^ hatóságokat, mert er a válwztójog belev.nné a demagógiát a törvényhatóságokba- bz ellen Hajdumegye eleve tiltakozik. S hogy ilyen közigazgatási reform nem is fog^ bekövetkezni, arra garanciát lát gróf Ráday Gedeon személyében, akit épp ezért a leg-nagyobb őrömmel üdvözöl és a támogatásáról biztosítja.
_ZALAI KÓZLONY_
— A villanyárak megállapítása.
Megirtük, hogy a villamos egységárak megállapítása lejárt. A Frantz Lajos és Fiai gőzmalom és villamosüzem átiratban értesítette a várost s kérte az egységárak újbóli megállapítását. A minisztérium Ladányi Jenő miniszteri tanácsost bizta meg a tárgyalások vezetésével, aki a polgármestert értesitelte a tegnapi nap folyamán, hogy junius elsején lesz ez ügyben gyűlés Budapesten, amelyen jelenjen meg Nagykanizsa város meghatalmazottja. Városházi hirek szerint a bizottságban dr. Prack István és Király Sándor városi tanácsosok fognak részt venni. Király Sándor műszaki tanácsos muhkatársunk előtt kijelentette, hogy minden igyekezetükkel azon • lesznek, hogy a tűrhetetlenül magas villamos egységárakat leszállítsák. Ezt kívánják s természetszerűleg követelik is a napról-napra eső szénárak s a záróra meghosszabbításával járó tekintélyes jövedelmük. Itt jegyezzük meg, hogy elérkezettnek látjuk már az időt, hogy a villamosüzem végre egész nap szolgáltassa az áramot, mint ahogy az több vidéki városban, mint például Debrecenben is már megtörtént.\' Gondoskodjék az üzem szénről, ma már elfogadható áron bármily mennyiségben be tudja szerezni. Ha egyszer eljutnánk mi is oda, ahol ma már\' Debrecen városa van, kiszámíthatatlan gazdasági, ipari, kulturális és egyébb előnyökhöz jutna Nagykanizsa. A város vezetőségének pedig nem a Frantz-részvények emelkedésén, hanem a villanygyártól kiszipolyozott lakosság érdekeinek a megvédésén kell dolgoznia. Mi erősen hisszük, hogy juntustól kezdve már olcsóbb s tetemesen olcsóbb lesz a világítás.
TŐZSDE.
Badapast, míju* 27.
Valotaplaot Nepolooa 315, Koot 950, Uv* —, Dollár 240, Fur.cU ít»nk 2020, Lengyel mirt« 26\'/,. \' MátU 386, Lüt 1200, Ötiltik 42\'/,, Rubel 74, Lel 400, Sxokol aei, Svájci ftenk 4176, Korooedwir 740, Prank-dloix--, HolkoJ forint —, Wcs: kifuetó* ——.
Értik ok: Ma«yu Hitel 1700. OiíUik Hitel -lUxal 000, J*I*Üog 290, Leuámitoló 725, XetciltodelmJ . B*nk 6600, Mtgyu-Oluz 8*0, Beodinl 4100, Druche 4660, Álulínoj uin 5950, Sxi»*viri 2260, SalgóUrjinl 6575, Uriiinyi 3500, RLm» 2480, Schüc* Guttaunn
-, Navei 9100, Danlca 5075, Klotild 2&50, Magyai
Cukor -. Adrit 5500, AUanÜk* 4060, KitiXytÖt —r»
botnyik-Agrir -, Liptik —, Phúbiu 740, Vatfnagjrel
Vilmos--, Gixell* 1425. KookordU 2140.
A korona Zürichben.
Budapest, máius 27. Zürichből jelentik; A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 2,421/„ osztrák korona:-1 "37Vi, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —"— szantim.
Központi bank-, tözsde-és árubizományi üzlet *
Nagykanizsa ^SST-
Telefon-366. Surgooyctm: Butkbixoaiiay.
r KaUer és Strasser
■litfilMMHézidii nuybiiátakal elfogad.
Dollár, Dinár
stb. külföldi pénznemeket legjobban vesz és adi
Áruüzleteket saját számiéra és bizományban lebonyolít.
Nagal Adolf kölcsonlntézeM/czér-1
képviselete Zala- és Somogymcgye részérő. ,
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában
Ámen."
3
— Gyüjtőivek beszolgáltatása. A
„Honvédelmi Alap Gyójtőbizottsága^ nyomatékosan\' felkéri mindazokat, akik ajánlott levélben gyűjtőivel vettek át, haladéktalanul küldjék vissza még abban az esétben\'b. ha gyűjteni nem volt módjukban. Honvédelmi Alap Gyüjtőbizottsága, Budapert 4V. Etzter-házi-utca 4. sz.
— Megsemmisítik a Radics-párti képviselők mandátumát? Ismeretes már annak a gyűlésnek . á lefolyása, melyet a Radics-párt május 8-án tartott Kapronczán és amelynek Zágrábban való megismétlését a szerb katonaság -megakadályozta.- Mint értesülünk, a Radics-párti képviselők, mandátumait megsemmisítik. Szerb politikai körökben erősen tartja magát az a hir, hogy á bán a Radics-párti képviselők megbízóleveleit érvényteleníteni fogja.
(x) Tenyéaztéare nagyon alkalmas, szép faj házinyulak eladók. Cím - Teleki-ut 11.
SPORJ.
Hét első dijat nyeri hz NTE Szombathelyen.
A nagykanizsai atléták nagy sikere
Szombathelyen. — öt uj kertUatí rekordot állítottak fel.
Csütörtökön,\' Űrnapján zajlott le Szombathelyen a Dunántul egyik legjelentősebb sporteseménye a Szombathelyt Sportegyesület által „Szombathely bajnokságáért". rendezett atlétikai verseny. A Dunántul logjobb atlétái veitek részt a versenyben. Szombathely, Székesfehérvár, Sopron, Győr és Nagykanizsa küldte cl atlétáit, hogy elnyerjék a .Szombathely bajnoka" ciipet. Hatvannyolc atléta indult a versenyekben, amelyekben a nagykanizsai NTE benevezett hit atlétája hét első dijat nyert és öt uj kerületi rekordot állított fel. Ezzel olyan dicsőségei hoztak egyletüknek, amilyennel vidéki sportegyesület nem dicsekedhet. Marvalics Kálmán a gerelyvetésben é5.63 méterrel és diszkoszdobásban 36.05 méterrel, Balogh György a 100 méteres futásban 11.8 mp. és. Schwariz Vilmos a 200 méteres sik-futásbAn 24 másodperces és Kramer Zoltán -a 400 méteres síkfutásban 6Ö.2 másodperces idővel m\\ kerületi rekordot állítottak fel. Különösen kitűnő eredmény Marvalics gerely- ós diszkoszdobása nemcsak vidéki relációban, hanem az ^országos eredményekhez visizonyitva is, amennyiben a mostani országos bajnokoktól csak 2—3 méter választja cl az alig husz esztendős nagyszerű atlétát. Figyelemreméltó eredménnyel nyerto Nfarvallcs a sulydobás bajnokságát is. Ugyanis 10.10 métert dobott. ,
Ugyancsak nagykanizsaiak nyerték a 4X200 méteres stafétafutást, melyben l perc 41 másodperccel rekordidőt futottak.
- A győzelmek kvalitásától eltekintve, a tömeggyőzelmek is olyan figyelemreméltó sikerek, melyek azt bizonyítják, hogy Nagykanizsa atlétái vezetnek a Dunántulon és az NTE lelkes, gondos vezetősége olyan sportéletot teremtett itt, mely hivatva van a vezetőszerepet •vinni egész Dunántulon. I
Kaposvári Máv —VAC 4:1 (2*1).
Csütörtök délután a VAC a Kaposvár Máv jóképességü csapatát látta vendégül, melytől 4 : 1 arányban vereséget szenvedett. A versenyt kis számú közönség nézte* végig.
• SZEKERES DEZSŐ NAGYKANIZSA
ípttLt- ti butenHlUM, Kőtvö«M*r w. is.
Portál, boltberendezés, maíomszerelés Modern ebédifi- és híl&berendezéa
. ftíMikos biti-, gjtntlc- is irayhhUtek.
zalai kSzlőny
1921. május 38

Apró hirdetések.
korona laléptst fizatak annak, \'ki í—S szobás lakását átadná. Cim a kiadóhivatalban.
ÉpItteWk ügyeimébe I Kisebb házak, gazdasági épületek tatarozását, alakítását ás javítását Jutányosán vállalja Pápay György építő-iparos, Pelőfi-ut 24.
Tanuleány felvétetik Polczer Mihályné női varrodájában, Teleky-ut 23.
Asztalost, idősebb, házas, állandó munkára keres Hild Első nagykanizsai temetkezési
vállalat.
Keresek bérbe zongorát, lehetőleg piaoinót. Közvetítés kizárva. Cim a kiadóhivatalban.
Elcserélném 3 szobás lakásomat
megfelelő ugyanekkora lakással. Közvetítés kizárva. Cim a kiadóhivatalban.
A Balatonberányi\' plébániával átellenben levő nyári" lakásomat tflzifa, kabin ás fürdő, használattal egytll 1350 koronáért JuL 28 tói számított 4 hétre átengedném. Muischenbacher Edvln (Csengery-utca 31.).
Egy szakképzet gépész és géplakatos keres alkalmazást az Idei csépléshez, aki ,30 évi gyakorlattal blr, gépjavítást is elfogadja. Cim a kiadóban. 2871
2061 Eladó egy erős, keveset használ tparaszt-kocsl és egy Jókarban levő szecskavágó. Garal-u. 25. sz. alatt Nagy Kálmán kőmlvesnél.
7400/1921.
Hirdetmény.
A városi tanács nyilvános árverésen eladja a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett az alsóerdól nyiladékok 1921. évi íptermését folyó hó 31-én délelőtt 9 órai kezdettel.
Találkozás a hidegkúti nyiladéknál. v Nagykanizsa, 1921. évi május 27-én Polgármester.
Andr&shidá.n
/UUegei* jégtől 3 kilométer, ujonao épült aji gíiíUrétxhei Merészbea, öri5kixb*n
t&rsat keresek.
Per* Elek malomtul^jdonos, Andráshida.
Sajtmester
Jó itzetéssel azonnal felvétetik. Cim a kiadóban.
Nagykanizsa egyetlen kirándulóhelye a
lazsnaki mulató
10 percnyire a váróitól Ntgy inmi kertbelyiíég. KÜK* íxoUk. VfikhyviUgjti-i. Knüftó mMgyu koaybé. Njrázi oiíoanik. Hiáog bOfíé. Só borok íesiiUitott áron. VsUi- éj üootpotp cigioyieoe. A f. b6 W-i, vasárpapl ttgy nuJÜijt k«ávtióöeti M cetén * Jövó bél v.Ur-Mp}in Urtjok rae*. Srivts pértíófciit kft
2670 Pócai Antalné vendéglős.
1K 40 fill.-be
kerül példányonkint a
zalai Közlöny j
ha előfizet egy hóra vagy negyedévre.
SOLCSfl
és elismert napilapot olvassunk. A .Zala" amely a kora reggeli órákban jelenik meg, a legautentikusabb forrásból kapja telefon- és távirati tudósításait s számol be a világeseményekről. Rendelje meg azonnal, miután Danántulon a legrégibb s legtartalmasabb
UJSJiGS
KERESKEDŐKNEK
•Mohiak B&ra* osomagolót, Bnporlor oaomaffolót, Felvágott oaoxnsffolót, flxlnofl vékony kclap-oaomtfolót, Faplrsáeskókat, Áruoimkát áa oiomt-golóolmkét Utasát readelíkönyr, Omlett kBnyveket stb. legolcsóbb ármk mellett
Fischel Fülöp Fial
papirraktir* B»jjb. ás kicsinyben
N.gyV.a Irtán, Fő-ut 1. U.
Kiwbb hírek, gaids-rigi épületek Utaro-sását, alakítását és Javítását jutinyo un válWj,
Pápay György
építóipero*, Petófl-u. 24.
mielőtt
GRÜNBERGER
kirakatát meg nem tekinti!
K 24 K 60 K 26 K 60 K 20 K 60 K 10
K 98, 100, 120
Női harisnya minden színben . . . .. I- női muslln harisnya, ^.fíTá, Férfi zokni, kötött, minden szinben Férfi zokni minden színben tiszta flót . Cérna, garantált 400 yardos Cérna, béke minőségi!, 1000 yardos Himző-pamut D. M. C.....
Minden hasonszakmába vágó cikkek mólyen le szállított hullám-árban.

Fb\'-ut 11. sz. ♦ Telefon 221.
Elsőrandtl portland cement mm ként K 380 Román cement mm-ként . . . . K 160 Felsógsllel elsőrendű mész mm ként K 300
Kovács-szén mm-ként.....K 260
árban kapható:
Sartory Oszkár Utóda oégnól
Nagykanizsa, Király-utca 39. sz.,
ahol az összes beton-, cserép- és fayence-\' áruk leszállított áron kaphatók, xa
Egy liter fehér uj bor
16 korona, egy liter fehér óbor 20 korona
pincében kimérve kapható Leitner Ernőnél Fő-ut 24. szám.
□oooooooaooaaooaooocKsaoaoaoa
ZALAI ÉS (tlilMATI
Könyvnyomda —_ Kó\'nyvhötéezet — Vonalzóíntézet
Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, Üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
Kiadóbivat, telefon: 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
□mjuoDoooDo DODDono noonnnmnn
Nyomatott a laptulaidoooaolz: Zalai áa Gyarmati könyvnyomdáiéban.
60-lk évfolyam
Nagykanlwa, 1921. május 29. Vaaárnap
119. szám
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Dr
SaukniuMg «. klajóhlvaul: Pö-ut 13. „.
- InUrarbto-Ul.fon 7Í. -—
MaHelcnlk mlodlf kor. rtggel
Gróf Apponyi Albert.
Az egész csonka ország ünnepel Bármennyire a lelkünkbe hasit máskor az áldomás-kupik koccintása, ma ml Is az ünneplők közé szegődünk. Embert ünnepelünk s benne az eszmél, a kétségbeesetten íel-felhördülő magyar igazságot; embert. akinek szavától végigborsódzott a konllnensszakgatők hála, akinek meggyőző szava a zöld asztal mellel! pislákoló béke-bírák szeméről leoperálta a hályogot s megludta Lloyd Ceorge Is. hogy hol van Bácska, megtudták, hogy a magyar hazái nem rozsdás, elvásott drótháló köti össze, hanem az ezeréves jog, az elevenen lüktető magyar Igazság hagyománya s közöttünk lobogó lángja.
Három nyelven mondolta el gróf Apponyi Albert expozéját. De mit használhatott ez, mit használt volna, ha a halottak s a születendők nyelvét Is felhasználja? Mit használhatón volna, ha konokul fenyegetőzik, ha zokogásra fakad, ha jajveszékelve a kezét tördel! vagy összeszorított fogakkal hangtalanul várja, mlg az Ítélet elhangzik ?
Elvégeztetett. A demarkáclókai országhalároknak keresztelték. Apponyi grófnak egy missziója voll: megvédelmezni az ország becsületét. Megtette. Ma már az angol alsó- és felsóházban hangosan beszélik, hogy Magyarország nem oka a háborúnak, Magyarország ártatlanul bűnhődik.
Apponyi gróf sovinizmusa a békevonatról, amely a Duna mellett Párls leié dübörgött, mindenfelé azt hirdette, hogy a magyar határok addig terjednek, ameddig a hü magyar szivek dobognak. Nem dobog-e magyar szív\'Brassóban, a Lajta partján, Bártfán és lenn Újvidéken ? Nem szülnek-e még ma Is magyar gyermekeket az anyák a magyat demarkáclókon tul, amikor a menekültek és kiüldözöttek vo-nat|al s vagonlakósai már kezdenek a történelemé lenni? Elképzelheti-e valaki, hogy a székely anyák oláh kölyköket adnak a ml Erdélyünknek ?
Apponyi gróf, akit ma ünnepel az egész" nemzet, rámutatott, hogy Magyarország feldarabolása még súlyosbítja az európai züllést s Igazunk védelmére még a népszavazás mellett is hajlandó voll állást foglalni. Nem fogadták el. Azóla Magyarország romokban fekszik.
Apponyi Albert gróf politikai szereplése 50 esztendőre nyúlik vissza. Bz alatl az Idő alatt tántoríthatatlan harcosa voll a becsületes magyar Iránynak, amelynek alapja -a keresztény erkölcs. Apponylt Igazán naggyá azonban a legszomorúbb magyar tragédia tette, amely ellen elkesere-
FÓSZFJtKÍSZrÓT HEGEDŰS GYÖRGY
•tg;.
FKLgLŐSSZMtKinZTÓ:
BODROQKÖZY ZOLTÁN
. Blőllictdal árak
P.rI.i ávra 400 K. FáMra SOO K. NajyM-fvtl 100 K. Ecr Mra SS K. Rjy.. aiin ára S K
deli bátorsággal lépell fel s (randa, angol és olasz nyelven mondta el az ezeresztendős magyar igazságot, lelékesltve a rethorlka legragyogóbb szépségeivel.
Apponylt a magyar föld termelte. Ilyen nemzetei, amelyiknek Apponylja van, nincs az az isteni Igazság, amelyik megengedje. hogy elsöpörjenek a föld színéről. Apponyil a magyar föld szülte, ez nevelte lel, Itt szívta tele magát tudással s éles magyar esze llt (orrolt kl bölcs magyar koponyává. Ünnepeljük őt. Onne-peljük méltóságosan, ami fenkölt személyéhez legstílusosabb. Ünnepeljük büszkén, ami megaláztatásunkban a legméltóbb hozzánk. Lássa a küllőid, lássák azok Is. akik
hallották ót Neullyben, hogy ez a nemzet megbecsüli nagyjait. Tudják meg, hogy milyen lehet az a föld, milyen lehrt azaz ország, amelyet (eldarabollak, amelynek kulíurájából, erkölcséből egy Apponyi lu-doll kinőni. Bár ó a legelőkelőbb arisztokratáink közül való, azonban a magyar kultura Deák Ferencet, Kossuthot, .Szilágyi Dezsői stb. Is képes volt termelni.
Ünneplünk téged, Apponyi. Ünneplünk. de ekkor, nem tagadhatjuk, gondolatunk mindig a szétdarabolt földabroszon Jár, amelyet emberi számítás szerint, az emberi elvakulás, gyűlölet és boszu miatt senki lem ludolt megakadályozni.
Apponylt ünnepli az egész nemzet.
Ünnepi istentisztelet a Bazilikában. — Felemelő ünnepség a Vigadóban. — Apponyi gróf gyönyörű beszéde.
Budapest, május 28. Korán reggel, még V«9 óra előtt süiü néptömeg zarándokolt a Verbőcscy utca. -17, jo^ip alá, .mely az egyetlen hár. a környéken, mely nincs fellobogózvű. Itt lakik Apponyi Albert gróf.\' Ide érkezett a közönség sorfala kőzött Horthy Miklós,\' akinek megérkezését a közönség rugó éljenzés-sel köszöntötte. A kormányzó, ki tengernagyi díszruhájában volt, látható örömmel szállt kl
a kocsiból, hogy elsőnek üdvözölje Apponyit. A palota halljában várta a jubiláns a magas vendéget, kit rövid beszéddel advÖzÖlt.
— Elsőnek siettem ide, — mondotta — hogy üdvözöljem azt a férfiút, akinek születési évfordulóját egy egész ország ünnepévé tette, akinek közéleti szereplése és magánélete az ország határain tul növő tekintélye biztositja számára a tiszteletet és szeretetet.
Utána Apponyi beszállott a kormányzó autóiába és elindultak a Bazilikába. Az utvonalak zászlókkal és virággal vannak feldíszítve, mindenki hangos óvációval köszönti az ősz államférfiul, aki alig győzi hajlongással és kézlegyintéssel a sok ovációt megköszönni.
Kilenc órakor érkezik az autó a Bazilika elé. A Bazilika előtt a nemzeti hadsereg díszszázada, a Ludovikások sorfala és a budapesti helyőrség zenekara foglalnak helyet. Amikor megérkezik a kormányzó, a zenekar rázendít a Himnuszra.
Majd felmennek a magas lépcsőzeten, mely erre az alkalomra bíborpiros bársonnyal van bevonva. Itt már jelen vannak: Jóxsef főherceg, József Ferenc főherceg tábori ruhában, József főherceg kezében a marsallbottal. Ott vannak még Auguszta főhercegasszony, Siurmay, Huzai, Sréter tábornokok, a rendezőbizottság ré»zéről Berteviczy Albert és Rákosi Jenő, valamint a bizottság többi tagjai. A\'kormányző számára egy különálló kis oltár előtt egy széket helyeztek el.
Az ünnepélyes Te Deumot Csernoch hercegprímás pontifikálja főpapi segédlettel, a misét Apponyi és szűkebb kísérete térdepelve hallgatta végig. Majd Prohászka Ottó* kár\' lép a szószékre és hosszabb beszédbea üdvözli a jubilánst.
A mise után a közönség zugó éljenzés-sel fogadja Apponyit. Azután egy najnron felemelő jelenet következik. A Bazilika felső
épcsŐzetén megáll a kormányzó társaságában Apponyi, a katonazenekar a Rákóczyt játsza és a nemzeti hadsereg diszmenetben vonul el előttük. Alután.Apponyi a főváros -négyet fogatába ül, mellétté SlpScx Jenő dr. polgármester foglal helyet. A Vigadóba, hajtatnak, ahol az ünnepség további részlete következik.
Amikor Apponyi megjelenik a Vigadóban, zugó élienzés tör ki, majd rázendítenek az Isten áldd meg a magyarra. A közönség ezután helyéről felkel és igy tapsol az ősz államférfiunak. Az óvációnak olyan foka tör ki, melyet a Vigadó falai még nera láttak. Az ováció lecsillapultával Rákosi Jenő igen hatásos beszédben üdvözli a jubiláló Apponyi Albertet. Azt mondja, hogy 6 sohasem a hatásokat, nem a politikai intrikákat kereste, ő mindenkor nagy eszméket és gondolatokat képviselt. M*j4. )§nnek sorban az üdvözlők: Bethlen István gróf a kormány nevében, báró Willerding TíezsŐ gyalogsági tbnok és hadsereg felügyelő a nemzeti hadsereg nevében, Agorasztó Tivadar Pestvármegye alispánja\'az összes törvényhatóságok nevében, SipŐoz Jenő dr. a főváros nevében, Fried-walszky Ferenc dr. Jászberény közönsége nevében, Beöthy Zsolt a tudomány és irodalom -nevében, Perényí Zsigmond * társadalmi egyesületek nevében, Rosenberg • Auguszta a magyar nők nevében, Hoitsy Pál az Újságírók egyesülete, az Otthon és a Nyugdíjintézet nevében, Somsich László a gazdatársadalom nevében, Bellátiny—Braun Artúr az\' ipar ás kereskedelem nevében, Büki István hlriapiró az amerikai magvarok nevében, Szterényi József báró az Apponyi polikHnika és az Apponyi anya és csecsemővédő-otthon nevében, végül Fehér Tibor az egyetemi ifjúság nevében üdvözölte Apponyit. Ezután Palu-gyai Móric felolvasta azon városok, községek és - törvényhatóságok neveit, melyek díszpolgárrá választották és üdvözölték őt.
Most felkelt Apponyi és lassú léptekkel az emelvényen elhelyezett asztal elé ment. Ebben a pillanatban zugó tapsorkánban tört ki ax a nagy szeretet, tisztelet és ragaszkodás, melyét az egész ország érez az ősz Apponyi iránt. József főherceg Volt az első, aki felállott helyéről és tapsolni kezdett, utána ment az egész közönség és s taps és ováció nem
ZALAI KÖZLÖNY
1921. málta 29
akart megszűnni. .Sokak szemében könny je-lent mtj és jscbkendőjűkhér nyuluk. Maga Apponyi is meghatva törli meg szemeit Azután ércesen csengő hangon beszélni kezd:
— Azoktól a benyomásoktól, melyek most rám tódulnak, egy érzés (akad ellenállhatatlanul.- a hála érzése. De át kell ezt hárftanom mindenekelőtt • jóságos Úristenre. Ü tartotta fenn lelkemben törhetetlen erővel a keresztény hitet, ő tartotta fenn szivemben a hazaszeretet tiszta lángját, ö segítette legyőzni egész életemen át az önzés érzését éa [61 esik kimondanom, hogy ma nincsen ember, ki ellen személyi indokból neh. éreznék.
— A közpályámba mindenkor belevetem egész embüi mivoltomat, eszméimet és törekvéseimet. Törekvéseimért a nemzet nagyon busásan jutalmazott, de a szeretetért nem, mert nagyobb szeretet nincs, nagyob-bat nem adhatott. Igenis szeretem ezt a letiport hazát, ha lehet még forróbban szerelem, mint a nagyot és egéazet. Azaz még tnlodtg a nagyot szeretem, mert ez a haza a szivemben fel nem darabolható soha, semmiféle hatalom ezt az érzelmet meg nem szün lelheti, azt csak szivemmel együtt téphető kf onnan Még ha éveimhez mért törékeny aggastyán lennék, suttogó szavammal akkor is azt mondanám, ne engedjetek, cselekedje, tek. De mivel testem elég erősnek érzi ma-gat, kőztetek élek és azt mondom : ne csüggedjünk I Bízzunk, dolgozzunk, csináljunk ebből az országból minta országot.
— Az igazságtalan béke egy nagy léve désen, a tények nem ismerésén alapul. Az U) tényezők a feladatoknak máris nem tudnak megfelelni éa igy valamilyen kérdésben újra felvetődik KcTct-Európa kérdése. Igy
ködéb^"\'k " *Kbb * idc" sivár
— Én kérem az Úristent, hogy ebből az ünnepélyből áradjon ki valeml az ő szereteléből hazánkra. Minden magyar ember munkáját kettős kötelességérzet heritae: ön. maga éa családja, továbbá a haza iránti szeretet. Mi pedig adjunk példát a népnek a munka önzetlen és hü teljesítésében. Rette-
\'^daturrk tudatában pusztítsunk ki lelkünkből minden salakot, mert nem számithatunk sikerre, ha más él a lelkünkben, mint ez a kettőa eszmény: Isten és haza.
Apponyi beszéde után ismét zugó taps
Mnl. L: e___r > .i , , ... r
éa éljenzés tőrt ki. Egv ajakról fel«ndült „ Haaádnak rendületlenül, melyei csakhamar az egész ünneplő közönség együtt énekelt.
,. APj*>ny; tiszteletére tegnap este a Nem-zeti Szmbáz é. a M. Kir. Operaház diszelő-»owt tartott.
A Tísza-bü nösry.
Bwbpett, május 28. A Tisza-per mai
S^tV felolvastatja
Láadó lénylege. állományú csendőrhadnagy
uteft íi "idS5"ri°\' tétlen bely^ tartózkodik Schretber elmondj, vallomásáén, í^y, ? Károlyi.forradalom idején a Keleti
tolták Dobó l.lvéot, hogy honnan vette elegén, városi bundáját. Erre Dobó azt fe-tette, hogy neki nagy szerepe volt a forrn-dalombjn és hogy . halalmon lévő urak
n*Sr)Lu4Uu*1 \'f""^ neki s az a íegke vesebb, hogy hozzájuttatták ahhoz, hogy Kagyven koronáért bundái vehessen , * kf.wct\\<3« \'«"« Fráter Sándor dr. "gyvéd, aki a következő meglepő részleteket mondja cl:
— Én Hock Jánoisal szoros viszonyban SS2> ,5bb"4\' meglátogattam. Egy alkalommal, ugy uiájus havában kérdezte\'hogy ™V*Í Én őszintén elmondta,, nekí7zt
róla é. Károlyiról kolportáltak. hogy nekik részük volt a Tm.-gvilkosaáXn
^.\'T irl"^ ^\'^bbefgySltTk
1;lock \'oppaful felháborodott és ^^ kikelve kiáltotta: fiddlg
nem beszéltem róla, de tudja meg, hogy Pogány a gyilkos. Ez a gazember a kömmu-^ -éhez tarW,,
Elnök: Azt is mondotta, hogy Pogány akkor már előre dolgozott a kommunizmus érdekében, amikor ennek még tán egyetlen híve sem volt Magyarországon ?
Fráter: Igen, azt is mondta, hogy Tiszában látja a kommün megvalósításának legfőbb akadályát.
Erután Sztanykovsiky feleségét, Papp Ellát hallgatják ki, aki lényegtelen vallomást tesz.
Lukács Jenő cukrász azt vallja, hogy Gartner hozzá járt a cukrászdába. A forradalomkor is ott járt
Elnök: Tett-e olyan kijelentést, hogy menjenek ki egvütt Tisza meggyilkolására ? Lukács: - A_f>esxélgetés kapcsán mon-. nrx?v mentünk Li Túra uíllitíika Q.e.l,
l.ukqcs : t\\ oeszcigeies Kapcsán mondotta, hogy menjünk ki Tisza villájába. Szedjünk össze ott értékesebb tárgyakat és osszuk szét egymás közt
Gartner a vallomás után zavarba igyekszik hozni tanút a kérdéseivel és mikor az elnök nem engedi meg a további kérdezősködést, Gártner izgatottan ugrálni kezd. öklével csapkodja _az asztalt és Követeli a kivezetést/ Elnök, amikor már nem lehet birni Gártnerrel, elrendeli n kivezetését. Ezután a tárgyalást berekeszti és folytatását hétfőre halasztja el.
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország : mennyország /
hírek.
Néhai való jé Mihály Gábor.
A nemzet egy székely nap.zámo.ának emlékezete.
A hányódó, élet - keserű; .sorsához, azo-moru magyar tragédiákhoz tiozzáfásutl lelkünk la elszorul, ahányszor egy-egy kemény
—----,----tjycgy KCinen)
törzsnek megroppanásáról hoz hirt az átok nak közöttünk kujtorgó szele.
Soha keserűbbnek nem éreztem az üröm poharát és beleljesedettebbnek nem láttam a magyar tragikumot, mint amikor alattomosan, a sor. Igazságtalanságán szé-gyenkezve belopakodott hozzám a hír, hogy Gábor bátyánk Zalaegerszegen meghalt; mc*-
z z "Wtf"}* l<°- ° MlámadéJt
várást vigiltáján; meghalt nevének ünnepén amikor azelőtt boldog székely hazájában tisztelőinek, munkatársainak, apostoli inunké, at mcvbecaülőinek koszorúja fogta őt körül. Meghall a bujdosás, hazát keresés, hazát nem találás keserüaégétől összetörve. Ilt nem akarta őt ismerni senki. Hiszen egy élet küz-de mét, leőrölt erejét, heroikus fáradozásának gyümölcsét nem hozhatta magával, hivalkodni azokkal, ami itt a megbecsülésnek lépcsője lelt volna. Otthon hagyta Erdélyben Hogy Beutercén, a szész kultúrának s az oláh erőfeszítésnek e gócpontjában a magyar nyelv, magyar kultura néhány évtized alatt a semmiből hatalmas azárnybontáual tőrt előre oroszlánrészben az ö székelyül makacs éi tudatos társadalmi, pedagógiai munkájának eredménye. A hányódó magyar csemeték gondozására napközi otthoni létesített; a faji öntudat éa összetartozandójág várává 7. ^\'ír Táruság"-ot; ti.dta , „Székelyok a költők dalaiban" c. kötetét hogy ezáltal alapot teremtsen az iparostanonc otthonnak < a fojtogató nemzetiségi bozót-ban öntudatos székely ipaioa generációi teremtsen. Cróf Bethlen Bulázsnénak, aki azokon az idegen végeken való.ággal a magyar ügyek, magyar fajszeretet Nagyasszonya vala, - jobb keze, minden neme. munkájának osztályosa volt.
Régóta járom már a menokültek sorsává ez a szabad magyar földet, de £Tj,on hol találtam meg é. hol fogom megtalálni a faj és hazaszeretetnek azt az acélos tüzét.
S MÍ V",\'\'trl,n 5 közöu
11 JÓ Mihuly Gáborban égeti ?
. I A\'igJSz?1C":L, Cmbc"\' ,ki 1Sbb öntudat-
l ;Pr.?^°Mbb "oríalommal dolgozott volna fajtájáért, mint ő. S gyönyörűséggel néztem akkoriban az eredményt, az őnlíla-os magyar élet fclpez*iülé.él, m,ly Beszterce tobb százados szász gazdaaági éa kulturális
hagyományai s az oláhok alattomos elére-kúszása közül rohamosan felfelé tőrt
Mi lett mindabból azóta 1 Istenem, mi lelt? S mi lelt azon kuhura apostolaibólI Az eredményeken boedtorok tobzódnak, .t apostolok a mártírok sorsára jutottak ■ hányódnak a be nem fogadás, el nem isme-rés, hálátlanság keserű Falatjával arájukban Meg kell mondanom, hogy ez a neki juttatóit epés falat roppantott, össze a nagy tragédia után is még bizni tudó a dolgozni akaró lelkét. Akit otthon miniazteri elutáeréttk .Artóy toll", .VodUner díj", oiztallan kőz-\' becsüli. s minden dolgos kéznek szereid támogatáw illettek, az eliameré. ko.zorujával az itt, ahol Mak ideiglene. otthont kerUett\' mert utoUó Ichelletéíg élt benne mindnyájunk reménye, hogy újra h.zamegyűnk — i«. „büdös menekült" volt. Arcul verő széíven de ez á valóság; a ha ez a valósán kinl összelőtte Erdély más konstrukciójú ián nőtt tőr^t, azzal a tudattal költözött el közülünk, hogy ezen . főidőn caak egy helyen éltek és élnek magyarok, ez a hely: Érdéit a a magyaroknak cuk egy megbecsOlő hazája volt a ez a haza: Erdély volt. (K. G.)
Egy»ületéndk aleksöke "ütőrtökönT^ J»n Kmosko Mihály egyclemi tanár társaságában Szekszárdra utazott, .hol résztvett az ébredő magyarok szekszárdi. ooportjának megalakulásában. Az alakulás nagywbásu gyűlés keretében tőrtént meg. A gyűlésen az ünnepi szónok dr. Hegedűs György voll aki lelkes bezédet mondotl több ezer főnyi tömeg elölt. Beszéde után megválasztották . helyi csoport tisztikarát. Elnök Kovia Károly dr. törvényszéki biró lelt. A választ-"lányban pedig Srckazárd egéaz keresztény Intelligenciája képviselve\' van. Dr. Hegedűs György Szekszárdról Nagymartonba utazott, , v.^rn.p Magyaróvárra megy. Mindkét helyen ez ébredők gyűlésén vesi részt és mond beszédeket.
— A ráro.l tanác. Géczr litván Sít"ík *dl«„ m** "Hátaiif enge délyt. Foglalkoztunk az idei .zlniszezon ügyével és információk alapján azt Irtuk, hogy aligha lesz az idén azínUzezon. A színtársulat működését ugyanis csaknem lehetei-fcnné tettl a helyiség hiánya a az, hogy a Polgári Egylet helyiségeire — ahol ejetley nagy nehézségek mellett valahogy lehetne előadásokat tartani — kevés roménye lehe< a színigazgatónak, mert az egyletnek siük •ége van a helyiségekre. Ilyen előzmények mellett döntött a vérosi tanács a színjátszás! engeddy kérdéaében éa a három pályázó közül Géczy István írónak adta a azinjátsiást engedélyt az idei .zezonra. Kikötötte azon ban, bogy • színigazgató 15 nap alatt kőtele. bemutatni a társulat névsorát, izén idő alatt kötele, megállapítani » .zlniszezon idő tartamát és a helyiségei, ahol előadásait megtartja. A tanáca határozata csak elvi határozat, melyte Géczy csak abban az eset ben tarthat Igényi, ha a tanáca ezen hármas kikötését IS napon belül tdjesiteni tudja. Ar Idei szinlscecon ügyo áronban még ig/ is nagyon bizonytalan. Nem kevesebben múlik a azinház ügye, mint a helyiség kérdésén, amelynek inegszerzéM éppen elég nagv probléma..
• — Vóz.onylról, nemzelgyűlésl felaio laláj. alkalmából igen érdekes jegyzetekel hoz a „Hazánk" dmü fővárosi\' kereszténv hetilap. Ugyancsak eredeti fellogással \' ir \' lapban tárcát Lendvai István, a „Jókai kérdéshíz- dinen. Kmoskó Mihály egyetemi tanár az „Egyenlőség" cirnü nemzetiségi lap hazugságairól számol be. Kádár Lehel a Margitszigetről fe.t igen eleven, ujszeiü ké p-t. Szépvizl Bálás Béla „Szóls Márika" .. regényét folytatja a lapl,„„. Az újságot bódékban mindig kapható.
— A pnc.nl vásár. A pacai kor jegyző ma táviratban közölte a várossal, hogy a tévedésből junius 2-érn hirdetett vására junius 23-án lesz megtartva.
\\m. májiia 79.
iALAl KÖZLÖNY
— A Székely Szövetség megalakítása. Ma délután fél hit Örskor * Keresztény Otthon\' helyilégében összejövetel lesi. amikor is megalakítják az Erdélyi Magyar Székely Szövetség nagykanizsai csoport-jét. Az eszme akkor vetődéit lel, amikor a székelypropaganda lánglelkü apostolai itt járlak s egy porcikát megmulattak abbéi az Erdélyből, amelynek elveszitésc a legfájóbb sebe Magyarországnak, amely Földdarab fialnak ma akár hová lépnek az italuk könny a a kenyerük sár. Nagykanizsán sok erdélyi magyarok és székely van .Jöjjön el mindenki a ma. délutáni gyűlésre I Legyen ott minden erdélyi s jelenjen meg sz Is, aki érdeklődéssel kíséri az erdélyi magyar szomorú sorsát a segíteni, munkálkodni akar Erdély visszaszerzésén. Az egyesület nem politizál, nem gyűlölködik a magyarral, hanem (ajszereteltel testvéresülve dolgozni akar.
\' — Éfjigyzés. Kondor Rözsikát eljegyezte Ferenci- Győző. (Minden külön értesítés helyeit).
— A nagykanizsai önkéntes ,tűzoltó teatulet folyó évi junius hó 5-én d. u, 4 órakor a városháza tanácstermében közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. A folyó évi március hó 13-án hozott határozat alapján a város közönségének átengedett tűzoltó szerek tárgyában hozott városi képviselőtestületi ülés vég határozatinak előterjesztése. 2. Az aUpsfaglyok JM^^a 7-ik pontja 2:ik
— Egy híres olaax énekesnő Nagy.
kanlsaán. Guida Buccarinl a millanói opera drámai szoprán énekesnője európai kőrútján Nagykanizsát is érinti. Ma átutazóban városunkba^ tartózkodik és néhány zeneértő előtt művészetét bemutalja. Hangversenyét e hét folyamán fogja városunkban megtartani, amely alkalommal zenebarát közönségének ismét egy nagyhlrd öperátSnékesnőTömerhet meg.
— Ax lakolás gyermekek majálisa. Tegnap délután mintegy 2000 apró iskoláz gyermek vonult végig a városon nemzeti zászlókkal, a katonabsnda kíséretével. Csodás látvány volt a vidám gyermeksereg elvonulása. A tegnap délutáni hirtelen zápor azonban megzavarta á kellemes kirándulást.
Relch Samu péllnkagyárost Internálják. Megírtuk, hogy a Peschek-féle pénzhamisításban főrészes\' Reich Samu pálinKagy árost a rendőrség letartóztatta. Reich Samu hónapokig szökésben volt s Jugoszláviában bujkált. Mikor a vészt elvonulni látta hazajött s a rendőrség azonnal lecsípte. Pár napig volt azonban a rendőrség foglya, mert áilitólag .egészségi állapotára való tekintettel" szabadlábra helyezték. Tegnap azonban leérkezett a kerületi rendőrkapitányság végzése, amely szerint Rcích Samut, mint aki kárOí gazdasági tevékenységet fejt ki, Zalaegerszegre internálják. A rendőrség őrizetbe vette.
— A Déli T«aut uj menetrendje, f. é. Junius hó létől kezdve a kóvetkező vonatok Indulnak: Naponta.6 óra 5 perckor Siójukra, 7 óra 50 perckor Nagykanizsára, csatlakozással Zalaszentiván, Szombathely és Zákány, Gyékényes felé, 11 órakor Nagykanizsára, csatlakozással Székesfehérvárott, Mór. Kisbír és Komárom felé, 14 óra 5 perckor (d. u Sóra 5 perckor) és 17 óra 30 perckor (d. u. 5 óra 30 perckor) Székesfehérvárra és 20 óra 50 petekor (esto 8 óra
"30 perckor) Nagykanizsára. csailskozássaLZala-szent-Iván, Szombathely és Zákány, GyéSényes üabócsa felé. Mindén kedd, csütörtök és szombaton a .Balaton D" vonat 9 órakor Wien a. B-re. Budapest d. v.-ra a vonatok következőkép étkeznek : naponta 8 óra 55 peickor Nagykanizsáról, 8 óra 10 peiclíor és lo óla 25 peickor (d. u. S óra 25 perc) Székesfeh-.ivárrol 16 óra 45 perckor (d u. 4 óra « pmkor) Nagykanizsáról, 17 ora 55 perkor (d- u 6 ó\'» 55 perckor) Siófokról és 21 óla (este 0 órakor) Nagykanizsáról Minden szerda, péntek és vasárnapon a .Balaton D\' vonal 18 oia 3» perckor (este 6 Óia36 perckor) Wien b. B-rtl. Az uj éjjeli vonatpár Budapestről, lileIve Nagy kunijáról mér május 31-én fog indulni.
(x) Bátran felléphet, ha Benőn van a sarkán.
- Közellátási közlemények. Felhívjuk azokat a kereskedőket, akik hatósági aprított tűzifának kicsinyben] eladásával fog-lalkozni akarnak, hogy megbeszélésre jelentkezzenek a Városi Közellátási Üzemeknél.
IX) Méhészeti cikkek, országos egye-•mell, Neiser és ameiikai képtárak,\' keretiéi 1 méter 2 korona, 130 cm. 3 kor: darabja, lávkapocs 100 drl) 18 kor, mülép\' kilója\' 400 koruna, arcvtclő, Hanemanurács, fUstölők slb. Sajáttermésü akácméz 1 kg. 90 kor., saját-termésű virágméz l kg. 80 kor. Szabó Antal méhészeti eszközök raktára, Nagykanizsa.
(x) Vadászok figyelmébe 1 Gyenes Lajos fűszerkereskedő városházpalotai üzletében mindennemű vadászati cikkek, hirtenbergi, völlersdprfi, belga és Gerólh-féle Ítésztöltények, üres hüvelyek, fojtások, serétek, ílóbert-és revolver töltények stb. állandóan kaphatók a legolcsóbb árban, szabályszerű engedély ellenében.
(x) Minden házban megkedvelték
már a legjobb mosószappant. Olcsó és első* rendű. Egy darab 10 kor.; egy kllogram 60 korona. Elárusító helye Nagykanizsán : Leltner István illatszer és háztartási cikkek kertske drse. Föut 14. Hullám árban kaphatók finom pipere-szappanok ós toilett cikkek.
(x) EOÉSZ FINOM női muslln harisnya minden színben párja K 50, női kötött harisnya fekete és bama színben
pária K 24 és 30. férfi kötött zokni párja K 25, prltna gépaelyem egy orsó K 8, Kohlnor rozsdamentes patent zár 1 tucat K 5, S\'chvarcz Dezső cégnél Főjit, (Korona mellett).
SPORT.x
Székesfehérvári DV-NTEbajnoki.
Ma délután féhő. órai kezdettel az NTE a székesfehérvári DV csapatával játszik bajnoki mérkőzést. Az NTE csapatösszeállítása á következő: Lopu, Horváth, Poltanz, Topschcr, Tőth, Milosovic*, Hirschler, Somogyi, Dezső, Korcsmáros, Aczél. A mérkőzést előreláthatólag az NTE^fogja megnyerni."
Faragó látván (NTE) elnyerte\' Kecskemét város blrkóxó bajnokságát. A héten folyt lc Kecskeméten az orezágos birkózó veraeny. Az NTE forogó István középsúlyú birkózót küldte cl a mérkőzésre, oki megnyerte Kecskemét város bajnokságát és ezzel az NTE jóhirének. ujabb dicsőséget szerzett. Győzelme ónnál értékesebb, mert oz országosan ismert Vflrga és Szabó is szerepelt « versenyen. .
A korona Zürichben.
Budapest, május 28. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 2;30, osztrák korona: 1*35, az oíztrák bélyegzett bankjegyé pedig —.— szantim.
Tőzsde a magánforgalomban.
Budapest, május 28. Dollár 260, márka 413, osztrák 44, lei 415, szokni 380.
Központi bank-, tőisde-és árubizományi Üzlet
Nagykanizsa
Tztcíos 389 Sií\'göityctzn: Uuakbltemáay.
Kaiser és Strasser
WlüdiMMii léttdel aijUiáiékít ílfijad.
Dollár, Dinár
stt». külföldi pénznemeket legjobban vesz és ad.
AruUztotckct !»Aját számlára és bizománybau lebonyolít.
HaB«l Adolf S^ffiTí^r*
képviselete Zala- és Somogymcgyc részérc,
SZEKERES DEZSŐ NAGYKANIZSA
áptlrt- éa tsutoraastaíoa, EítvU. tér 29. as. Portál, boltberendezés, malomszerelés Modern ebédlő- és hálóberendezés
fntti^u kifti-. gwait- fc tmjtHiliro):.
Apró hirdetések.
Asztalost, idősebb, házas, állandó mun-kúra keres Hild EI9Ő nagykanizsai\' temetkezési vállalat.
Egy szakképzett gépész és géplakatos keres alkalmazást az idei csépléshez, aki 30 évi gyakorlattal bir, gépjavítást is elfogadja. Cini a kiadóban.
Eladó cséplőgépek i
Egy hatlóerős gőzgép garnitúra Schulleworl. Máv. cséplőve), őszes szerelékeivel, uj szíjakkal.
Egy garnitúra hatos benzinmotoros cséplő-készlet, Kállay-féle motor, Máv. csépiével, új szíjakkal.
Egy 5 lóerős benzinmotor,\' Mőrse, amerikai gyártmány.
összes gépek gyárilag javítva, azonnal szállíthatók Berger J. és Taa gépműhelyéből Nagykanizsa, Teleki ut 46. sz. vas
Állást keres szerény feltételekkel azon. nal, vidéken is, fűszer- és vas-szakmában fíarton Károly kcreskedősegéd Nagykanizsa, Magyar-utca 26.
Forgács és Gyulai
búk- íj Tiltihlit íirasi-atia 5. a. Telek 3-71
Vesz és elad külföldi pénzeket, dollárt, dinárt stb. Tőxadel megbízásokat, kUlföldi átutalásokat «legelőnyösebben s leggyorsabban (kívánatra táviratilag) teljesít. Előnyös feltételek mellett osztrák korona
a márka kölcaönt folyósít, slb. stb. Budapesti iroda: Rákócxl-ut 59. axám.
X. Ut. itlú\'Braligmad pmncsMbig. 2314. gt. 1951. sz.
Hirdetmény.
A zalai gyalogezred parancsnokság lóállományából 8 darab kincstári ló Junius hó 1-én szerdin délelóll 9 órakor a nagykanizsai hetlvésir piacon nyilvános árverés ut]án eladatlk.
Egy liter fehér uj bor 16 korona, liter fehér óbor 20 korona
pincében kimérve kapható Leltner Ernőu61 Fó-ut 24. szám.
egy
Szolid családias mulatság
van minden vasár- és ünnepnap délután a sáoci ^
Szép flönka vendéglőben.
Nagy árnyas kerihetyiség. Elsőrendű és ponton kiszolgálás. .Mérsékelt\' árak. Kitűnő vörös" vagy fehér bor 1 liter 16 kor. Kanizsai ós átutazó turisták kedvelt találkozóhelye. Ünnepnap délután cigányzene. Szíves pártfogást kér a vendéglő*.
ZALAI KÖZLÖNY
Hilö Testuérek
deszka, épflletfaés építkezési anyagok kereskedése
Főtelep i Király-utca 4. szám.
(Báriáy korosms rn.ll.tt)
Interurbnn-teleton 120. ax.
■Felhívjuk az építkezők figyelmét a most érkezett nagy raktárunkra és legolcsóbb árainkra.
Állandóan raktáron tartank I* darabos fehér
portland-cementet, kaváes-■zenet és I*- minőségű gőzölt dolohai bükkfa-padlót és deszkát.
Ügyes, megbízható
"v
pénzbeszedőt
keresünk azonnali belépésre.
Jelentkezni lehet dél.lótt 9-12 óráig.
Rácz, Widder ós Társa
Kazinczy-ntca 1., L emelet. |
Andráshidán
Zala<ger««gtól 3 kilométer, ujonan épült
Mf2 góiíiirészhez felerészben, örökárban
társat keresek.
Peri Elak malnmtulajdonos. AndrAshid*.
Eladó birtok oki
II holdas birtok Nagykanizsa kazaléban urilikkal. 47 holdas birtok Somogymegyében. 24 faold föld
^Nagykanizsa közelében. — í holdas szőlőbirtok
. Pogány váron. lí boldaa axálSblrtok kiskomíroml begyen. I holdsa axőlöblrtok kerecsényi hegyen, t holdaa ■zölöhlrtok diíslhegyen Kwzthely mellett.
Eladó házakt
Minden nagyságban, meglepd olcsó iiban, axonna beköltözhető lakással. — Bóvebbe!:
Szántó Vilmos ,„.
gármifőle batlk munkák, u. m. selyem lámpaernyők, zongoratakarók, asztalterítők, párnat$tók, divatzsebkendók, férfi és nói nyakkendők, kalap és ruhadiszek művészi kivitelben ugy magánosok, mint viszont-elárusítók részére megrendelhetők. Egész ruhákhoz, valamint ruhadiszekhez való anyagok batikolását is elvállalja.
Kisfaludy Sándor-utca tf/au, 11. em.
Varró dák ügyeimébe!
GUVLÉROZAST
gyönyörtl kivitelben készít
Mayer Klotild
gözmosó- és vegytisztitó \'gyára IIEIUJ-Ittl 8., Bmyidi-itot 18.

í-á
/ Ingatlanok „ *
gyon közvetítése O
Zrínyi Mlklóa-ntca 83. I. em. Eladók i Hittak minden nagyságban, kertekkel. Eladó házak kor. 200.000 alatti
Két egy sióba, konyhás lakás, istáló, kit kerttel. Egy szoba, konyha elfoglalható. — Háromszobás oj hí*, villanyvilágítás, baromfiudvar, sertésól, elfoglalható ogy szoba, konyhii, másik két szoba is rövidesen felszabadul. — Három egy szoba-konyhás hát szép kertté, háxhallyeL Egy szoba-konyha elfoglalható. — Négy szobás nem modern hix belvárosban szép karttel.
Eladó nagyobb házaki
Emeletes uj hiz két háromszobás lakással, kerttel. Fgylk lakás jóíorgalmu üzlethelyiséggel azonnal elfoglalható. Adómentes kor. 400"000 — Négy szobás uriház, tágas lakás, kis kerttel belvárosban, kor. 400 000. Eladó még tőbb nagyobb modern ház, kisebb házak.
Eladó 17 holdas birtok a város közelében, Jó épületekkel. Nagyobb vendégló vidéken örökárban eladó. — Vendéglő bérlete nagyobb berendezéssel átadó. — Birtokbérleteket minden nagyságban keresek.
1921. május 29
Ax Ismert, kltftnÓ aranyhegyi
fehér bor
lamét kapható literenként 24 K-ért Sátrán Józseffflazar-kcreskcdőnól, Nagykanizsa, Magyar-utca 74. szám alatt.
minősége utolérhetetlen.
Uzletátvétel
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Nagy kani isin Eötvöa-tór a. az. a. volt MO VE-tixlotat átvattam
és azt tovább folytatom. Oxletem vezetésével fócéloca az, hogy t vevóimnek legkényesebb igényének minden tekintetben magfelaljak.
Saly István fűszerhereshedö
Brtesitésl
Értesítjük Nagykanizsa város és vidéke n. é közönségét, hogy saját műhelyünkben készítünk mérték szerint gyapjúszövetből
2855 K-tól 3500 K-ig
uri
divatöltönyöket.
\' Továbbá raktárunkon levó saját készitményQ férfi- ás fiuöltönyö-ket olcsón kiárusítjuk.
(Ilii iiijUiztlté Szír. TiIiIii III,
Szives pártfogást kár
Dunántuli Ruhaáruház
Erzsébet-tár 20. szám.
B1LD
Első Nagykanizsai Tematkazésl Vállalat Hagykanlzsa, Deák-tár
Alapítási éi llll. tlrgiijela UILD laijkaílzu
Üzlethelyiség és Iroda; Deák Ferenc-tér 3. Telefonszám 269. Műhely és raktárak: Király-iitca 4. szám. Telefonszám 120.
Polyóazámls a Peatt Magyar Kereskedelmi Bank nagykantxaal fiókjánál
Uállalunk
disz- és egyszerű temetéseket, exhumálá-sok, hullaszállitások, bel- és külföldre bármely irányban és irányból, vasúton vagy saját hullaszállító kocsinkon (fourgonon). Dlaxe. nyitott á, Uvejr halottas kocáik
Hagy raktár
érc
ugy
imltatió-, kemény- és puhafa hullaszállító koporsókban. Szemfedelek, vánkosok, koszorúk, szalagok stb.
Katona hallasxállitáxok és temetések rendkívüli mérsékelt árakon.
Egyszerft és legdíszesebb temetkezések az üzletben kifüggesztett mélyen leszállított osztályozott tarifa szerint.
T<|f<lvátall éa tlgyvazetS iroda a keresztényszocialista agyasBUt által alapítandó
Keresztény társas temetkezési egylet
nek, mely a úg és családtagjai elhalálozása esetén a legtisztességesebb és rendes eltemetésekról gondoskodik, ezáltal a családról a temetkezési költségeket elhárítja Tagja lőhet minden rendű és rangú polgár.
Bővebb felvilágosítás az üzletben kapható.
Belratások hétköznapokon délelőtt 9—12-ig, délntán 3—5 óráig
Nyomatott a laptulajdonwok i Zalai <s Gyarmati könyvnyomdájában
60-lk évfolyam
Mttjtjkttniifltt, 1921, május 31 Kedd
120. pz&m
keresztény politikai napilap
S*«rk»utf*<g fi kkdéfclvtUl: Pő-nt 13. (
■ ■■■ ■ Jntereíbia-tclafoa 73. _-
Megjelenik mindig kor. reggel
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŐS QYÖRQY
-•-"\'J7 Mftti.lí
FELBLÓSSZERKES\'TÓ .
BODROQKÖZY ZOLTÁN
Miért esik a korona 1*
Pénzügyi tekintélyek nyilatkozatai.
ján a tíZtmZl MESS? LÓ\'?ní " Ház folyosó-
- Ezt
sülyedéséről ezeket mondotta: magam részéről egyáltalán nem tartom
bajnak és azzal ma-
warazom. hogy ujtimóra a külföldön nagy realizálások vannak és a gyenge kezek kenytelenek felhalmozott koronáiktól megszabadulni. En nem avatkozom a dologba, könnyen megtehetném, de nem teszem. Ebből látszik, hogy mekkora hazugsag az, hogy az emelésnél az én kezem játszott közre. Nem nyúlok a ko\\ ronahoz addig, míg a pénzcsere be nem fejeződik. Nem érdeke az országnak, hogy tovább! hamisításra csábítson és nem neszünk több hamis pénzt a nyakunkra. Mar többször kijelentettem, hogy a jóhiszemű kisembert nem bántom, mert hisz a paraszt nem tehet arról, ha a hamis bélyegzővel becsapták. Rólam pedig mindenki tudja, hogy a legöregebb paraszt vagyok. Ezer évig voltam paraszt, 40evig pedig zsidó. Majd ha a pénzcsere véget ér, elérkezettnek látom az időt a beavatkozásra és akkor mindent elkövetek, hogy a korona stabilizálódjék. Lukács József volt pénzügyminiszter ezeket mondotta • — Kétségtelennek látszik, hogy amint a korona rohamos emelkedésének a spekuláció volt az oka, éppen ugy az esésnek is a spekuláció az oka.
Szterényi József báró igy nyilatkozott: . „ . „ \'-.M™ " mójas 9-iki beszédemben megjósoltam, hogy a korona vissza esik rési nívójára. Itt \'azonban nehi \'kéli aalmt \'ka/Bnílftbb jelentőségre-, mint p. o. demarche, vagy mis effélére gondolni. Egyszerűen az töriént, hogy Amster- > dámtól Zdrichig minden szakácsné magyar koronát vásárolt és most mindenki realizálni igyekszik kötéseit.
Nemzetgyűlés.
Budapest, május\'30. Rakoverky kíván 11 órakor nyitotta meg az ülést. Hegedűs Lóránt beterjeszti az ellátatlanok ellátásáról szóló forgalmi adó törvényjavaslatát.
Tőrnöry Jenő bejelenti mentelmi jogának megsértését, mert & községében beszámolót akart tartani, azonban ezt a főszolgabíró nem engedte meg, sőt azt is mondott a, hogy a gyűlést csendőrökkel szétvereti.
Balla Aladár az ismeretes, Windisch-gjdetz-ügyhöz személyes kérdésben szól hor/á: Elmondja, hogy a herceg a Pesler Lloyd-ban olyan vádakat emelt, mintha a francia kormánytól pénzt fogadtak volna el. Minthogy a függetlenségi eszme harcosai közül egyedül én vagyok tagja a nemzetgyűlésnek és minthogy néhai Holló Lajost még haló porában is vádaskodásnak és gyanúsításnak tette ki a herceg ur, ezért kötelessége fel-ítfólídni. A cikk bizonyos okokból csak holt és Magyarországon kivül élő emberekről ir és a cikkíró ur elutazott Párisba azt remélve, hogy mig ő ott lesz, addig a gyanú alaposan el lesz terjedve. v
Meskó ■ Andrássy még ino*t is támadja Tiszát.
Balla Ha Andrássy tudott erről a dologról, miért nem tet<e már előbb szóvá? Az igazság az, hogy egy Potoczky Zichy nevü egyén feljelentéit telt Matyasovszky főkapitány előtt, ki az ügyet, mint eijárasra alkalmatlant ad acta tette. Azután felolvas egy iratot, mely ezen Potoczky Zichy személyét megvilágítja. Végül megemlíti, hogy Holló özvegye és fia rágalmazás miatt feljelentést tettek a nemes herceg ellen.
Ezután harmadszori olvasásban is elfogadják a költségvetési javaslatot.
Gerencsér István beterjeszti a könyvtári bizottság jelentését, majd BozsikV. Pál elő-
terjeszti Zalaegerszeg azon feliratát, hogy a parlamentre tűzzék ki a keresztet. Felolvasták a paksi ipar testület kérelmét Az ipartörvény revíziójára vonatkozólag, mire Hegyéthaírny kereskedelmi miniszter kijelenti, hogy erre hamarosan sor kerül.
Ezután .követkeiik Huszár Károly javaslata. Huszár ait indítványozta, hogy a magyar nemzetgyűlés keresse meg a világ összes parlamentjeit, hogy részesítsék ezek meg fdelő erkölcsi és anyagi támogatásban a magyar kormányt abban, hogy Oroszországban sínylődő több mint 60.000 magyar hadifogoly hazájába visszatérhessen.
Huszái beszéde után odament hozzá Bethlen Utván miniszterelnök és kijelentette, hogy nagyon helyesli Huszár indítványát. A kérdésben már legközelebb ankétot Wv össze, melyen az összes pártok képviselői részt vesznek. A memorandum legközelebb inár a parlament elé kerül és rajta lesz, hogy az akció minél előbb megvalósuljon. — A Ház Huszár indítványát elfogadta.
Ezután a mentelmi ü^yek tárgyalása következett, melynek során Öttövényi Jenő előadó javasolja, hogy Kardos-Noé képviselő mentelmi jogát ne függesszék fel. Kardost a szegedi ügyészség kérte kétrendbeli izgatás miatt. A képviselőház a mentelmi jogot nem függeszti fel. Pethes mentelmi jogának felfüggesztését kérte A ház megadta. Beniczky Ödön mentelmi jogának felfüggesztését a budapesti főügyészség kérte, mert ellene Sréter István és társai feljelentést tettek. A ház a mentelmi jogot felfüggeszti.
Elnök javasolja, hogy a Ház legközelebbi ülését holnap délelőtt 10 órákor tartsa, mire az ülés 1 órakor véget ér.
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország : mennyország I
Előfizetési árak:]
Egé?« int 400 K. FáUvr« 200 K. H^gjvd-fvn 100 K. Egy hón 95 K. F.&n szám ín a K ■ V i B Jj.ge«g=
Beniczky interpellációja.
Budapest, május 30. Beniczky Ödön volt belügyminiszter, nemzetgyűlési képviselő interpellációt jegyzett be a bécsi Bankgassei milliók ügyében, továbbá a szegedi kormánynak, valamint a nemzeti hadseregnek Szegedről való elindulásától egészen Budapestre való bevonulásáig igénybe vett állami pénzek elszámo láss ügyében, azonkívül a nemzeti hadsereg és nemzeti propaganda és egyes különítmények céljaira befolyt önkéntes adományok elszámolása ügyében, interpellál továbbá egyes alakulatok, nevezetesen a Prónay és a Héjjas alakulatoknak a nemzeti hadseregtől eltérő fentartási költségeiről, valamint a hozzájuk befolyt összegek elsrámolásáról még akkor is, ha azok hadizsákmánynak tekintetnek.
idegtű újságírók Ünneplése a fővárosban.
Budapest, május 30. A zürichi újságírók szombaton este hajón érkeztek a fővárosba. Tegnap fogadta őket a külügyminiszter, majd b miniszterelnök, délután pedig a kormányzó. A vendégek ma megtekintették a parlamentet, ahol Apponyi Albert intézett hozzájuk beszédét. Este á Cfellért-száHóban < főváros látja Őket vendégül, holnap pedig a külügyminisztérium a Hungáriában rendez liszteletükre vacsorát. -2
Apponyi Albert a sajtó utján az egész nemzethez.
Budapest, mijus 30. Az Apponyi llnnep fiégele kapcsán Apponyi Albert gróf ma a sajtó utján nyilt leve.let intéz az egész országhoz, melyben köszönetet mond • az Unnepeltetésért :Jyzt u napot — írja — nemcsak legdrágább ereklyeként, hanem olyan adósságként őrizem, mellyel nemzetemnek tartozom. Isten áldja meg és emélje fel hazánkat
A csatlakozásért.
Salzburg, május 30. Tegnap volt a csatlakozás kérdésében a népszavazás. A szAvazás a késő esti órákban ért véget A szavazók lelkes tüntetést rendeztek a. csatlakozás érdekében. Éltették a Németországhoz való csatlakozást Leadtak összesen 86523 szavazatot,\'melyből csak 745 szólt a csatlakozás ellen.
TŐZSDE,
Budapest, raijui 30
Valntaplao: lopotton Foal 1030, Uv« --, Dollár 475, FpincU fr»nk 5300, I^ngy*! márka 27, Márk* 440, líit 1400, (Hitrák 48, Rufart 77; Ut, 445, Sxokol 420, Svájci fr«nk 4650, Koronwiinir 790, frank-diaár —-, Holtaod forint —, Bécii kifir«t*i ---.
firtékak: Magyar HiUl 1710, Otztrák HiUi 070. Ilijai 005, leUflog 300, L«ilimit©16 740, K*:wk*l«tai B*ok - -, M*o-íx-0Usz —, B<0i?inl 5200, Drwclw 4Sbö, Általános nín 6525, Szászvári 2400, S*IgóUiJáni
6600, IJrikAnyi 3860, Rica*--, Schllck Guttmann
--, Ntiki 9600, Diniea 6Q00, Klotild 3100, Magyu
Űokor -, Adri. 6700, Atlanlika 4100, Kkily*öf---,
Bosnyák-Agrár--,-Llpták —. Phöbus 750, V*na«ty«i \'
ViUrio* 1200, C,(j«lU 1600, Konkordla É0S0.
A korona Zürichben.
Budapest, máius 30. Zürichből jelentik t A magyar korona állása ma: (zírlatkor) 205, osstrik korona: l\'S7, «i űtrtrík béljíjietl bankje&yí pedig 1*02 txantím.
íALAl KÓZLuNV
1921. május 31.
Leérkezett az alispán végba tározata dr. Sabján Gyula polgármester visszahelyezése ügyében.
Dr. Sabján Gyula polgármester-ma már vezeti a- váró* ügyeit. A visszahelyezésében döntő alispáni véghatározat azonban csak A tegnapi nap folyamin érkezeit le. At alispán mind a két feljelentéit, ugy a tanácsköztár* saaág alatti magatartását elitélő, mint az élelmezés körüli panaszokat és feljelentéseket elvetette. Sabján Gyula polgármester annak idején az időre várt, amely rehabilitálni fogja. A* idő elérkezett csaknem két év után.
Az alispáni véghatározat 14 oldalon részletesen foglalkozik az üggyel * a lény-, álladékok hiányában dr. Sabján Gyula polgármesteri felmenti a fegyelmi vélstg vádja és következményeinek terhe alól.
— Megszüntetem — irja az alispáni véghatározat — a hivatali felfüggesztés joghatályát s utasítom dr. Sabján Gyula polgármestert, hogy hivatali székéi azonnal foglalja el. indokolás: két fegyelmi eljárás folytatódott le: első a tanácsköztársaság alatti magatartása miatt, második a közélelmezés hiányai miatt tapasztalt elégedetlenség és panaszok miatt.
A tanácsköztársaság alatti magatartása ügyében a képviselőtestület határozata előtt maga kezdte magatartásának a megvizsgálását. Ezután a képviselőtestület felfüggesztette 3 elrendelte a fegyelmi eljárást.
A felfüggesztés alapját dr. Rotschild Jakab indítványa képezte. Azt állította* u. i. a polgármesterről, hogy a proletár diktatúra alatt a legbántóbb magatartást tanúsította, szolgalelküen a direktórium szolgálatába rze-gődőtt, amikor gonosztavők ültek a székekben. Rotschild Jakab ezeket egy értekezlet határozata alapján adta elő . kijelentette, hogy konkrét adatokkal nem szolgálhat. Felszólalása is, csak egy értekezlet megbízása folytán történt. Az alispánj vég határozat a névsort, akik az értekezleten részt vettek s akik dr. -Rotschild Jakabot megbíz-ték . felszólalással. Ezek azonban kijelentetek, hpgy • fegyelmi eJjárásJ során, hogy dr. Sabján Gyula a proletár diktatúra megszilárdítására irányuló tevékenységére konkrét adatokat nem tudnak felhozni. Voltak akik ert egyedül abban látták, hogy hivatalában maradt, a hivatalos órákat pontosan betartotta s hivatali főnökének utasításait teljesítette, ami azt a látszatot keltette, hogy a direktórium embereit buzgón szolgálja. Egyedül Ujváry Géza tartja testtel lélekkel kommunistának, mert véleménye szerint a vagyon-najc, észnek és munkának ellensége volt.
A véghatározat ez utóbbira nézve ezeket irja: Az Ujváry Géza által tett. tényállítások bebizonyításának esetén sem állapítanák meg a hivatali kötelesség megsértésé-vei, vagy elmulasztásával elkövetett fegyelmi Vétség tényálladékát s nem lehetne belőlük «rt a következtetést levonni, hogy dr. Sabján Gyula a kommunizmusnak híve és az államellenes diktatúrának szolgája volna, vagy* a rombolók s bitorlók uralmát rnegteüárditani törekedett volna, de « tanú tényállításai sem x\'o tak bizonyíthatók , részben alaptalanok nak bizonyultak.
A véghatározat második része nem látja beigazolva, hogy dr. Sabján Gyula tudatosan eltűrte volna art, hogy Pollik M. Emil hatósági jelleggel m,g*n ötleteket
kössön. Nagykanizsa város lakossága 1917-ben \' a közélelmezés hiánya miatt elégedetlenkedett. A polgármester közélelmezés körüli magaviselete megvizsgáltatott s a vizsgálat anyagából a\' következő tényeket állapítom meg, — mondja a véghatározat —: A nagykanizsai közélelmezési üzem jelenleg és dr. Sabján Gyula által megszervezett módon és rendszer szerint működik. Az üzem a város lakosságának célizerü ellátására minden le hetőt megtett. Az üzem intézkedései nem ütköznek bele. a közélelmezési rendeletek szellemébe. Az 1917-iki liszthiány miatt az üzem emberfeletti munkát végzett.
A feljelenté.i hibáztatja, hogy dr. Sabján Gyula Pollák M. Emilt az üzemnél alkol mázta. A véghatározat kimondja, hogy dr. Sabján Gyula polgármestert az irányban gondatlanság nem térbeli. Pollák M. Emilt nynt terménykereskedőt ajánlották a figyelmébe. A polgármester nem tudta és senki nem figyelmeztette, hogy Polláknak tartozásai vannak. Ez csak később derült ki, mikor már Pollik ellen a végrehajtást foganatosították. Sabján Gyulát Pollák üzletkötéseiért felelősségre vonni nem lehet
A felfüggesztés joghatályát megszüntető rendelkezésemet — irja az alispán — azért kellett azonnal végrehajthatónak kimondanom, mert az önkormányzatot gyakorló képviselőtestület azon a törvény rendelkezéseinek megfelelő kívánságának megvalósítását, hogy dr. Sabján Gyula polgármester hivatalát mielőbb elfoglalja, elősegíteni és végrehajtani ehő-rendű közigazgatási érdeknek tartom.
Röviden ez az alispáni véghatározat kivonata. Azt hisszük, hogy ezzel egyszer s mindenkorra befejezést nyert az úgynevezett „Sabján ügy." \'
Megalakult az Erdélyi Magyar Székely Szövetség nagykanizsai csoportja.
(Saját tudósítónktól.)
Vasarnap a késő délutáni órákban a Keresztény Otthon nagytermében megalakították at Erdélyi Magyar Székely Szövetség nagykanizsai csoportját. A teremben mintegy 50 főből álló társaság gyűlt egybe, akiknek legnagyobb részét kiüldözték Erdélyországból az oláhok, egy másik résrét származás, vagy családi kötelékek fázik az elrabolt országrészhez. A< alakuló gyűlés Márk Gizit kérte lel a korelnökségre, akinek vezetése mellett, megválasztotta a közgyűlés a tisztikart. A Szövetség egyhangúlag Száva Nándor fővámhivatali tanácsost választotta meg elnökéül, akinek távolléte folytán Bodrogközy Zoltán lapunk felelős szerkesztője, a Szövetség alelnöke\'vezette a közgyűlést.
Nem szomorodom el, mondotta, hogy csak 50—60 székelyt, vagy erdélyi magyart látok itt .a teremben. Ha minden város közgyűlési terme megtelne székelyekkel, kik maradnának a Rabonbának földjén? Kik jajgatnának oz oláh bocskor alatt ? Nekünk pedig kell, hogy az integrális ország keleti, uögleléből székely jajgatás s velőtrázó gyermek és asszony rikoltás hallstszék ál. Ez ma kell nekünk, mert ha nem, megelégszünk Csonka-m«2yaroiszággal < megfeledkezünk a Bethle nek, Bocskitiak földjéről. Ha a Szövetségnek más célja ninc. is, mint >r, hogy havonta legalább egyszer erdélyi szót halljunk egy-mástól ill ebben rr enervált Dunántúlon. \':ogy havonta egvsiet összegyűljünk s fel-
tzakgassük sebeinket, hogy homályosodni ne engedjük egyetlen Erdélyhez fűződő gyermekkori álmunkat, már ekkor a Szövetség Fontos misszió! teljesít. Nekünk azonban ennél sokkal lontoaabb és kézzelfoghatóbb teendőink is vannak, amint azt tlinjd honfitársaim lótni is fogják.
— Váratlanul ért, hogy erről a helyről ma szóljak önökhöz, ezért nc is várják tőlem hogy messzemenő programról beszéljek. Ellen-ben engedjék meg, hogy kérjem önöket valamire s ezt fogadják is meg. Erdélyi ember szavát tartja. Azt kérem, hogy nc politizál-junk Ne politizáljunk, mert a politika ma minden becsületes próbálkozásnak, minden heza é3 nemzet iránti munkálkodásnak a mérges kígyója. Ha ezt a Szövetsrg a keblén melengeti, mint ahogy másokat, ugy minket is a legbecsületesebb cselekedetünkben mar össze. Állandó közéletitszereplésem s a nagy nyilvánosság előtti pozkióm követeli tőlem, hogy kezem állandóan, akarva, nem akarva a társadalom ütőerén legyen. Ekkor azt tapasztalom, hogy a politika az, amelyik a legtöbb destrukciói elköveti. Azt kérem önöktől, ezt tartsuk távol a székelyek Szívet-ségétől.
Mindezek mellett azonban mégis kell politikánknak lenni. Ellentmondásként fog talán hangzani, de önök nekem adnak igazat, mert a politikának az erdélyi levegő politi-kája kell legyen: szeretet, ölelkezés vállvetett munka minden féndü és rangú magyar emberrel s undor, megvetés, ha kell hóhérkötél minden ellenségünkkel sMmben.
— Amit mi fogunk cselekedni, arról a külvilág keveset fog tudni. Ez azonban ne aggasszon egyikünket sem. Ne aggasszon senkit, ha a taps, az éljenzés most elmarad. * hiszem és hiszi mindenki, akinek az erében egy csöpp székely vér folyik, hogy fogunk még mi örülni s fog még tapsolni ez az alvadt vérű Dunántúl il, ahol mi „büdös menekültek1* vagyunk.
— A magyar gondolkozásba, a magyar cselekvésekbe vastag betűvel ezt kell beleimi.: tesz integrális Magyarország ! Ha minden este ezzel fekszünk, reggel ezzel ébredünk s naponta számot adunk róla magunkban, hogy tettünk*o valamit ennek az .érdekében, én esküvel merném fogadni, hogy a kiüldő-zöttek vonaljait nem sokára . fűlhetnénk > hazamenetelre.
Honfitársaim! Én azt szeretném, ha hamarosan feleslegessé válnék itt Nagykanizsán a Szövetségünk. Azt szeretném, ha Kolozsvárra, Szentgyörgybe. Brassóba, Marosvásárhelyre lehetnénk át a székhelyűnket mielőbb..
Az alapszabályok, ismertetése s az indítványok elhangzása után a gyűlés véget ért. Igen meghotó volt a székelyek első találkozása Nagykanizsán. A gyűlést megelőzőleg s a gyűlés után fesztelen ismerkedés éa beszélgetés folyt a teremben, ahol a beizéd témo csak egy volt: Erdély. Az Erdélyi Székely Mogyar Szövetség az alapszabályok szeiint minden hónapban egy gyűlést tart
... - FelblrtUI A m. kir. honvédelmi miniszter 56312/921. számú lendelcte értelmében felhívom mindazokat, kiknek hozzá So\'1?"5\' hadifogságban vannak s akik oz 1918 év, vagy azutáni években magukról élei cll adtak, de még haza nem tértek, azokoj összciráa végeit F. évi junius hó 4-ig déli 12 óráig a városi katonai ügyosztálynál (II emelet 31.) okvetlen jelen\'sék b-. folmr-f uttter. * .
1921. május 31.
— A kormányzó őfSméltóságánsk Átutazása Nagykanizsán. Megírtuk, hogy nagybányai Horthy Miklós kormányzó őfőméltósága junius 5-én Nagykanizsán keresztül utazik. Reggel érkezik különvonattal. A pályaudvaron díszszázad várja s a katonai parancsnok, a polgármester, a főszolgabíró és a rendőrkapitányság vezetője jelentkezik a kormányzónál. Innen gépkocsijával Letenyére megy, ahová elkíséri dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselő s részt vesznek a tiszteletükre rendezeitdő népünnepélyen. Még aznap délben Zalaegerszegre utaznak, ahol az állomáson Kolbenschiag Béla alispán üdvözli a kormányzó őfőméltósága! a vármegyei küldöttségnek az élén, amelybe Nagykanizsáról dr. Szekeres József és dr. Pliháí Viktor megyebizoltsági tagok választattak be. A pályaudvarról ^ a városházra hajtat a kormányzó, ahol Czobor Mátyás polgármester üdvözli, ami után a megyeháza nagytermében fogadja a küldöttségeket. Ezután a vármegyeház erkélyére megy s végig szemléli a gazdatársadalom elvonulását, majd az Arany Berány éttermében meghívott vendégek társaságában megebédel. Fél 5 órakor a kormányzó tiszteletére a sportpályán nagy atlétikai verseny lesz. — A rendőrség a kormányzónak Nagykanizsán való tartózkodása alkalmára az alábbi hirdetményt bocsájtotta ki: „Hirdetmény. Nagykanizsa r. t. város területén folyó évi június 1-től bezárólag 6-ig megszálló akár bel, akár külföldi idegenek megszállását tartózkodási engedélyhez kötöm. Ennélfogva mind a szálloda, mind a megszállóhely tulajdonosok, valamint a magánosok is csak azon idegeneknek adhatnak bármily rövid időre szállás), leik a m. kir. államrendőrség kapitánysága által kiállított tartózkodási engedélyt mutatnak fel. A tartózkodási engedély kiállitása nem érinti a szabályszerű bejelentési kötelezettséget. A bejelentési határidőt azonban olykép állapítom meg, hogy a szállodások a náluk tartózkodási engedély alapján megszállott akár külföldi, akár belföldi egyéneket, ha azok reggel 6 órától 12 óráig érkeznek, a meg-érfcezéatől számított 2 órán belül, ha pedig ezen időn kívül érkeznek, legkésőbb másnap reggel 9 óráig tartoznak a rendőrkapitányság bejelentő hivatalánál ugy a megérkezést, mint az eltávozást bejelenteni. Ha a megszálló a bejelentéshez szükséges adatok közlését megtagadja, vagy bevallása aggályos, továbbá, ha a szállásadónak olyan adatok jutnak tudomására, melyek az állam érdekeire, a közbiztonságra, vágy a közrendre veszélyes üzelmek gyanúját kelteni alkalmasak, köteles erről n rendőrkapitányságnak haladéktalanul jelentést tenni. E szabályok be nem tartása kihágás, amely 6 hónapig terjedhető elzárással és 2000 koronáig terjedhető pénzbünte-, téssel büntetendő, ezenkívül rendőri felügyeletet, vagy öi izctbevételt é3 internálást vonhat maga után. Beusteritn rendőrtanácsos, a kapitányság vezetője,"
— Személyi hír. Dr Szekeres József kórházi-főorvos betegségéről elterjedi túlzó hírekkel szemben örömmel közölhetjük, hogy dr. Szekeres főorvos városunkba visszaérke-rett, egészségének és erejének birtokában folytatja munkáját és klientiláját.
— Az els« Juniális. Vasárnap, junius 5 én lesz az első kerti mulatság, mely alkalomból a Kath. Legényegylet kezdi meg a sorrendet. Az egylet választmánya tegnap \'ártott ülésén elhatározta, hogy a Polgári Egylet kerthelyiségében több szórakoztató látványosság és előadással kapcsolatosan juniálist rendez, melyre már most felhívjuk a kőzöniég figyelmét. A rendezíbizottság teljes buzgalommal fáradozik, hogy a juniális a Legényegylet megszokott hírnevéhez méltóan •arlassék meg és az egylet áldozatkéss kö-lónsége ez alkalommal is j<SI <r«re magát.
____ZAlÁl KÖZLÖNY_
— Vonatjáratok Joalas elsejétől.
f. é. junius hó 1-tól kezdődőleg Nagykanizsáról és Nagykanizsára naponta s következő személyszállító vonalok közlekednek: Indul Nagy Kanizsától Budapestig a 305. sz.\'személyvonat 8 óra 1 perckor, érkezik Budapest dv-rs 16 óra 45 perckor (d. u. 4 óra 45); a J07. sz. szo-mélyvonat 12 óla 10 perckor érkezik Buda-Fest dv-ra Sl órakor (este 9 óra); és a 209. sz. személyvonat 22 óra 35 perckor (este 10 óra 35 perc), éikeztk Budapest dv ra 6 óra 65 perckor, a 203. sz. Balaton D. vonat minden szerdán, pénteken és vasárnap 14 óra 3* p-kor (d. u. 2 óra 34) érkezik, Budapestre 18 óra 35 perekor (este t) óra 35 perc) ; Nagykanizsáról Wiener-Neustadtig közvetlen vonatszerelvénnyíl Wien-ig a 303. számú személyvonat indul 6 órakor, érkezik Wiener-Neustídba 16 óra 35 perckor (d u. 4 óra 35 p.) — és.-minden kedden, csütörtökön és szombaton s 302. sz. Balaton ,.D" vonal 13 óra 52 p-kor (d. u. 1 óra 52 perc), érkezik W.-Neustadlba IS óra 35 p. (d. u. 4 óra 35 p.). Szombathelyig indul a,310. sz. személyvonat 17 urakor (d. u, 5 óra), érkezik Szombathelyre 20 óra 26 perckor (este
8 óra 26 p), Babocsáig a 906. sz. személyv. indul 5 óra 3 perckor, érkezik Babocsára 6 óra 69 perckor. Gyékényesig s 90S/a számú külön személyvonat indul 16 óra 40 perckor (délután 4 óra 40 p), érkezik Gyékényesre 17 óra 84 p (d. u. 5 óra 34 perckor) Érkezik Nagykanizsára Budapestről a 206. sz. személyvonat 16 óra 05 perckor (d. u. 4 óra 05 perckor), indul Budapest dv-ról 7 óra 50 perckor; a 203. számú személyvonat 20 óra 35 perckor (este S óra 35 perckor), indul Budapest dv.ról 12 órakor; a 210. számú személy vonít 4 óra 25 perckor, indul Budapest dv-ról 20 óra 20 perckor (este 8 óra>^0 perckor) és a 202. Balaton ,D" vonal mirnScn kedden, csütörtökön és szombaton 13 óra 15 perckor .(d. u. 1 óra 15 perckor) indul Budapest dv-ról
9 órakor. — Wienerneustadtbál (Wieni közvetlen szerelvénnyel) a 305. számú személyvonat 18 óra 05 perckor (este 6 óra 05 perc-kor), indul Wlenemeustadtból 8 óra 50 perc kor ; a 301. sz. Balaton „D" vonat minden szerdán, pénteken és vasárnap 13 órs 50 perckor (délután t óra 50 perckor); — Szombathelyről a 309. sZ. személyvonat 1 óra 55 perckor, indul Szombathelyről 4 óra 62 perckor ; — Babőcsáröl a 907/a, szátnu. személyvonat 11 óra 38 perckor, indul Bttbócsáról 7 óra 59 perckor, Gyékényesről a 953.. sz. vegyesvonat 19 óra 34 perckor (este 7 óra 34 petekor), indul Gyékényesről 18 órs 03 perckor (este 6 óra 03 perckor).
— Egy kas méhet lopott. Czoetkó Mátyás közismert rovottmultu egyén, akit a bünlajstromon már csak „Matyinak" neveznek, a napokban egy kas méhhel felszerelve haladt a város egyik utcáján. A vele szembejövő detektív meg is szólította, akinek azt mondta, hogy most vette és az apja szőlőjébe viszi. Ugyanekkor Csőndőr István jelentest tett a rendőrségen, hogy elloptak tőle egy kas méhet. Nyilvánvaló lett, hogy « lopást Czvetkó követte el, akit a rendőrség már elő^s állított, ahol bevallotta a lopást.
— Gldla Buccarlnl mllánó opera-énekesnő hangversenye. A vasárnapi számunkban egy pár soros közlemény Jelent meg, amelyben tudtul adtuk, hogy Nagykanizsán tartózkodik Gidia Bucoarinimilánói operaánekesnő, »kl be fog mutatkozni Nagykanizsa műértő közönségének. Vasárnap délelőtt a Polgári Egylet nagytermében intim kör s a sajtó képviselői elölt próbál tartott. Gidia Buccarini csütörtökön esie fél kilenc órai kezdenél hangverseny! ad a Kaszinó termében. Hangversenye esemény lesz Nagykanizsán. Az igazi 2eneértőknek fe-lellhelellen ostélyt fog szerezni. Csodásan iskolázott hangja, hihetetlen hanganyagja, művészeiének drámai Interpretálása olyan\' imponálóan nyilatkozik meg nál3, hogy szinlo hihetetlen. Hangjában a szinek ezer válfaja a legmelegebb tónustól a legmegrázóbb drániaiságig csapoog. A jelenvoltak » legnagyobb elragadlatással hallgatták s művészetének kiválóságát tegnap már e gisz városban beszélték. Csodásan
. _ 3
énekelt részletokot s Toscából, Rigolettóból, a Bohémból, s más világhírű operákból. A csütörtöki hangversenyre jegyek már válthatók Fischel Fülöp és Fiai könyvkereskedésében.
(x) Url és n01 divatcikkek, valamint rövidáruk a legolcsóbban Schvare* Dezső cégnél szerezhetők be.
SPORT.
Székesfehérvári DV — NTE 1 t 0
(0 i 0). Vasárnap délután igen nagy érdeklődés mellett fplyt le az NTE utolsó bajnoki mérkőzése a Székesfehérvári DV. csapatával. A mérkőzést az NTE minimális gólkülönbséggel -^al-vesztette, mindamellett, hogy állandg fölényben volt. A Játék a két félidő alatt jóformán a székesfehérváriak térfelében folyt le, azonban győzni az NTE igy sem tudott. Az igaz, hogy a székesfehérváriak hátvédjel nagyszerűen védekeztek és bravúrosan védett a kapus is, az NTE-nek azonban, még igy is győznie kellett volna, ha csatársora nem. szalasztfa el a kapu előtti tehetetlenségével a biztos gólhelyzeteket és ha mindehhez nem szegül az a pech, amely az NTE t eddigi mérkőzésein végigkísérte. Több lövés süvített el kapu felett vagy mellett pár centiméterre s ogy tizenegyest ís kapufának lőtt Topscher.
A székesfehérváriak győzelme semmiképpen sem megérdemelt s ha csak valamivel is nagyobb szerencséje van az NTE-nek és csatárai kihasználják a teljesen kidolgozott-támadásokat, ugy nagyon is csúfos vereséget szenvedtek volna a székesfehérváriak. Ez azonban elmaradt és a második féHdő 35-ik percében Horváth faultjából a tizenhatosnál büntetőrugás-hoz jut Székesfehérvár és gyönyörűen helyezett lövéssel gólhoz jut. A mérkőzés egész tartama alatt az NTE a támadó fél, a támadást az utolsó tiz percben megszázszorozza. Irtózatos Iramot diktál, de a védelembe visszavonult egész székesfehérvári csapat ellen gólítoz nem tud jutni.
A mérkőzést Schwartt (Győr) kifogástalan precizitással vezette.
Andrátfliidfcu
ZaiMgeryMgtól 3 kOométor, ujooiu épült
Mt2 gáifütfcslMs fokrtaben, örókirfein
társat keresek.
Pera Elek malomtulajdonos, Andráshida,
Értesítés.
Vau szerencsém a nagyérdemű közönséget és uradalmakat értesíteni siról, hogy elsőrendű frisssülésu
sertészsírnak kilogrammját SOK további füstölt kenyérszalonnának kilogrammját 80 K, szaláminak kilogrammját 70 K, frlsa-vágásu marhahús 34 korona, sertéshús 60 kor.
Minden tekintetben szavatolás mellett fogom Petőfl-ut 34. sz. üzletemben árusítani."
Szíves megkeresést kérve, maradtam tisztolettel
Darvas Jánös
hentesmester-
ZALA1KÓZLÓNY
1$21. május 3i
Apró hirdetések.
ClpSfelsőrcSszkészitő tanoncok fel-véteinek. Gywgyák Pál cipész, Rozgonyl.ulca 2. síim._ 2SS!
Egy szakképzett gépész és géplakatos keres alkalmazást az Edei csépléshez, aki 30 ávi gyakorlattal bir, gépjavítást is elfogadja. Cim a kiadóban. \' bi\'jl
Állást keres szerény feltételekkel azonnal, vidéken is, IQszer- és vas-szakmában Borion Károly kereskedöscgéd Nagykanizsa, Magyar-utca Í6._ _
Fajtiszta bernáthegyi hím kölyök kutya eladó Oíányl Láízló-u. 2».
Ertesitós!
Értesitjflk Nagykanizsa város és vidíke n. i közönségét, hogy saját mOhelyOnkben készítünk mérték szerint gyapjúszövetből
2855 K-tól 3500 K-ig
Továbbá raktárunkon levő s«Ját készitményll férfi- és fiuöltönyö-ket olcsón kiárusítjuk.
Kfllfto wjftlsztité fizin. T«lihi 319.
Szíves pírt fogási kér
Punántuli Ruhaáruház
Erzsébet-tér 20. szám. 0182
Első nagykanizsai Temetkezési VájlMJagykanlzsa, DeáMér
Alapítást íf 1881. Súrgtinjü,,, HILB ltg)lt«lltll Üzlethelyiség és Iroda: Deák Ferenc-tér 3. Teleionszám 269. Műhely és raktárak: Király-utca 4. szám Telefonszám 120.
Potyóaiámta a P.att -Hajy.r Kere.kad.ini Bank nagykantzaat fiókjánál
Uállalunh
disz és egvszeril temetéseket, exhumál*-sok, hullaszállltások, bel- és külföldre bármely Irányban és irányból, vasúton vagy ssjftl httllsszállitó kocsinkon (fourgonon). Díszes nyitott és üveg halottas kocsik.
Hagy raktár
érc-, imiiatló-, kemény- és puhafa-, ugy
hullaszállító koporsókbaa. Szemfedelek, vánkosok, koszorúk, szalagok stb.
Katona hullaasdl IItások és tameté-sok rendkívüli mérsékelt érakon.
gtsr Egyszerű és legdíszesebb temetkezések az üzletben kifüggesztett mélyen leszállított osztályozott tarifa szerint.
Tagfelvételi és Ugyvezotd iroda a keresztényszocialista ogyeslilot által alapítandó
Keresztény társas temetkezési egylet
nek, mely a. tag és családtagjai elhalálozás* esetén * legtisztességesebb és rendes eltcmctésekről gondoskodik, ezáltal a családról a temetkezési költségeket elháritja. Tagja lehe: minden rendO cs rangú polgár.
Bővebb felvilágosítás az üzletben -kapható.
Beiratások hátköznapokon délelőtt 9-12-lg, délután 3-5 óráig
nnnnnrii \'iiT>n<n o "
wwrvnMfwiMrWiMfwiMr w^wr
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintézet
Nagykanizsa, Főút 13. szám.
Kiadóhivatali telefon
78
♦ ♦ ♦
Elvállal mindennemű
.könyvnyomdai és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron.
Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek.
Nyomdai telefon
117
Zala ós Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nyomatott a loptulaidooosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában