Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
35.41 MB
2010-02-17 11:15:44
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
241
3693
Rövid leírás | Teljes leírás (898.4 KB)

Zalai Közlöny 1921. 121-145. szám június

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
60. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


---
fel) ik évfolyam
Nagykanltéa, 1921, június 1. Szerda
(21. »xim
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
3*«rk«st6»£g <» kl«d<Shiv«ul: Pö-ut ÍJ. n.
■ ■ ■ 1 IoUrwb»a-tclofoo 78. --
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ 5
Dr HEQEDÜSGYÖRGY
FELEtŐS^ZBRin-SZTŐ:
BQDROGKÖZY ZOLTÁN
B1őfl>ét*«I áfak>;
Bjcfei ím 400 K. Fflívr* 800 K. Negyei-ivt* 100 K. F.gy h6n 86 K. Kgyw Vzim ért 3 K
Miért veszítettük el a há/borut Sándor Fái szerint?
„Az oaztrák vezetőség eladta Magyarországot," — Az áruláiok ■orozata. Windlschgratz és Andráwy.
Budapest, május 31 Rakousiky István
1 i órakor nyitja meg a* ülést. Elsőnek Gtieget Miklós szólal fel, aki a külügyminiszter expozéjával foglalkozik. Arra kéri a külügyminisztert, ha tényleg.a külpolitikában a magyar szellemet kívánja kiépíteni, azokat a régi ura-kot, kik a régi monarchia exponensei, minél előbb mentse fel állásuktól, mert ók képtelenek mentalitásukból kivetkőzni. Ne a rangot és a születést nézze, hanem az egyéni képzettséget é.s rátermettséget. Tiszta magyar érzésű és dolgozni tudó és akaró emberekre van szükség, nem pedig gőgös politikai agitátorokra, akik gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi összeköttetést nem tudnak szerezni. Tanuljunk ellenségeinktől és szakítsunk a régi osztrák diplomácia szellemével. Hasson oda i\'ífilágyriiinisit\'er, hogy a külügyi képviseletünket a külföldi magyarság is támogass*. FeJhivQtn — - mondja - a külügyminiszter figyelmét arra a jelenségre, mely az összes külföldi diplomatákat foglalkoztatja és pedig arra, hogy japán elhatározta, hogy Konstantinápolyban- nagykövetséget állit fel. Japán tudja, hogy a tuiáni fajban nagy bz életképesség, ezért én is kívánatosnak tartanám, hogy a külügyminiszter foglalkozték ezzel a ténnyel.
Haypál Jenő tolna,negyei képviselő a közigazgatás hibáiról beszél, íőleg airól, hogy a főszolgabírók titkos utasításaira a községi jegyzők elhanyagolják a kisgazdák érdekeit.
Ezután Sándor Pál emelkedik szólásra. Itt a budget-vitában — mondja - egymásután hallom, hogy ugy a háborúnak, mint a forradalomnak a zsidók voltak a> okai. A háborút a zsidók vesztették el, a forradalmat a zsidók csinálták. Én nem akarom védeni a zsidóságot, hanem egyszerű történeti kutatások alapján világitok azokra a tényekre, melyekhez eljutottam. Neveket nem lógok ern-liteni.
— Én, aki a lorradalomban nem vettem rászt, azon a véleményen vagyok, hogy a forradalom elkerülhetetlen következménye volt . háborúnak. A forradalom tiszta alapokon indult, de az emberek gyengesége elcsufltolta. Azért vesztettük el a háborút, mert .mpotens generálisaink voltak a háborúban, mert a. osztrák vezetőség elárult, a nemzetet és e-adta Magyarországot, mert Magyarország fel-
liL.bolásá. az osztrák diplomaták keresztül
.akarták vinni.
\' - Ebben . háborúban nem volt sok • keresni valónk, A mi .szövetségesünk., a né-
met is elárulta érdekeinket. Voltak néhányan, kik jobban voltak informálva, de ezek nem voltak oly jó hazafiak, hogy nyílt ülésen a Ház elé tárták volna az-eseményeket. Millió és millió embernek kellett hiába a vérét áldoznia; mikor mór tudták jól azt, hogy a háború elveszett. Allitora, hogy már 1916-ban megállapították német és osztrák faktorok, hogy a háború elveszett. Allitom és bizonyítani tudom, hogy 1916 bán határtalan vér-pocsék<jlás folyt. Súlyos vádak ezek és én jói tudom, hogy büntetésre is méltó vagyok, ha bizonyítani nem tudnék.
— Bülow, aki a mwnei csatát vezette s azt mondotta, hogy e^ísata pillanatától kezdődött a tragikus sors, mely végül is a németek vereségéhei\' vezetett. 1916-ban Win-dischgrual/- herceg,.htflxé^t íPA1}^0,11^ nyomtatásban fe mtgjélfcnt. Egy zárt ülésen mondta a herceg, hogy veszteségekről szabad említést tenni, sőt még arról sem szabad írni, hogy az újságok cenzúra alatt állanak. Teschenbcn Öt magasrangu tiszt gyakorolta a főhatalmat anélkül, hogy bármely felelős politikus befolyásolta volna őket. Mindjárt a hábaru elején a komarovi ütközetben 200.000 ember áldozatul esett, 1915-ben 200.000, a lucki és llmanovi csatiban félmillió ember pusztult el.
Már 1916-ban kétségbeejtő volt a liclyzet. 1910-ban létesült Románia és oz antant kőzött a litkos szerződés, melyet akkoriban nem hittek el. Jancsók. írja a könyvé ben, hogy 1918. október 18-án azt közölte, Tiszával, hogy Románia éa az antant között megegyezés jött létre Nagyrománia határára vonatkozólag, ^s akkor Tisza azt mondta: hiszen akkor Geszt is beleesik. Annyira nem voltunk tájékozva a dolgok felől, hogy Magyarország mitsem tudott a dologról.
Rubinek: Ma is ugyanaz a diplomáciai Sándor: Most ráfogok "mutatni a piszkos árulásokra, melyek a nemzet ellen történtek. Krausz tábornok 1917-ben jelentést küldött « királynak, melyben feltárja a súlyos helyzetet. E jelentés a vezérkari tisztek árulása folytán Clemenceau kezéba került. Természetes, hogy többé békéről szó sem lehetett. A magyar new^et a külföld elől el volt zárva; egyfelől a "nemzetiségünk, másfelől pedig az osztrák diplomácia adtak el. bennünket. Kihasználták a rifagyar, nemzet becsületességét Ludendorf-1918 18-án
azt mondta, hogy a háborút nem nyerhüt-jük meg; . c
Dömötör: Még sem kötöttek békét I
Sándor: Pedig mennyi magyar vér folyt azóta is, mily emberpocsékolás volt, mennyi erő omlott össze, melyet meg lehetett volna menteni I Ezután Windischgraetz naplójából olvas fel részleteket.
— Windischgraetz akkor miniszter volt, kellett, hogy tudja; hogy elveszett a háború. Kérdem, akkor milyen arccal meri most Windischgraetz azt mondani, hogy az összeomlás lelketlen izgatók mOve, amikor tudta, hogy mentség nincsen -
— 1918. október 2-án IV. Károly megígérte Wekerlének, hogy a magyar csapatokat hazahozzák, hogy az ország határait megvédjék, dc ezt nem teljesitelték. Október 12 én Németország közölte az antanttal, hogy minden feltétel nélkül elfogadja Wilson 14 pontját. Ezzel a ténnyel a német birodalom és hadsereg a cseh köztársaságot elismerte, tehát minket elárult. Németország október 12-én .felajánlotta a békét a ml megkérdezésünk nélkül, holott Andrássy csak október 26.án ajánlotta fel a különbékét.
- - Németország a - mi megkérdezésünk nélkül felajánlotta a békét,\' október 12—2&g bennünket mégis aira, kény^ritették,, hogy a Piavanél az putrik határt védelmeztük, ahelyett, hogy hazaszállították voína\'a katonaságét. Október 27 én Ausztriában már a császár tudtával nemzeti tanácsot alakitoltak, Az osztrák miniszterelnök ebbe beleegyezett. Egyúttal megparancsolták, hogy Magyarországon ezt ne tegyék közhírré. Windischgraetz maga bevallja, hogy ő gátolta meg e hír közzétételét. Volt egy hadiparancs, mely lement a frontra éa ott rettenetes hatást csinált, mert politizált. Olyan hatást váltott ki, hogy nem; kellett már lelketlen izgatás vagy bolsevik! agitáció, a hadsereg már harcképtelenné volt téve. És ezt az Armw<^>«Áoin-mando követte el.
— Ezzel megkezdődött a csapatok haza-őzönlése. Október "47-án megalakult a nemzeti tanács, Ausztria és Magyarország függetlenek lettak egymástól, közös külügyminiszter tehát nem lehetett. Azt mondják, hogy Andrássy nagy hibát követen il. Az a véleményem, hogy Andrájsynak raiikáp kellett volna cselekednie. Husz éve vagyok kíp-viselő, láttam sok politikai harcot, melyben egyik oldalon Tiaza, a másikon Andrássy állott. Kétségtelen, hoyy Tiaza és Andrássy harca végzeteasé vált az utolsó ívok alatt.
— Beszél mé£ arról az árulásról, melyet Ausztria követett el Magyarország ellen.
Elnök\' ezután az ülést bezárja.
Jilszek egy Istenien, hiszek egf/ /tatában,
Hiszek egy isteni SrSÍc Igaztágban.
Hiszek Magyarország feltamadázáhaA
Ámen,"
ZALA! KÓZLyNV
1921. junius 1
.A Tisza-btinügry.
Budapest, május. 31. A Ttsza-bünügy
mai főtárgyalásán folytattik Varga Ferencné tanú kihallgatáuit, aki elmondja, hogy egy alkalommal fenn volt Kovács vizsgálóbírónál és azt mondta neki, hogy hivja fel Sztany-kovszky volt menyasszonyát. Ez nagyon fecsegő leány, tokát lehet megtudni tőle. A vizsgálóbíró szobájában egy idegen ur fel s alá járkált. Azt mondták, hogy ez az ur Friedrich volt Amikor Kovács vizsgálóbíró kijött hozzá az előszobába, akkor az egyik arca vérvörös volt. Majd azt mondta neki, hogy legjobb leax, ha eltűnik Budapestfői, mert még ő i« kihozhatja a bajt. E» ekkor arcára mutatott és igy szólt: Lássa, ex az én jutalmam. Este aztán olvasta az újságok ban. hogy Kovács vizsgálóbíró öngyilkos lett.
Elnök ezután a tárgyalást berekeszti és folytatását holnap délelőtt 9 órára halasztotta.
A kisgazdapárt okvetlen uj választásokat kíván.
Budapnl, március 31. Már hosszú idő óta lappang politikai körökben az a hir, hogy a nemzetgyűlés időtartamát meghosszabbítják, sőt az a kalandos híresztelés is járt, hogy a nemzetgyűlés megcsinálja a főrendiház reformját és a törvény életbeléptetése után átalakul a nemzetgyűlés képviselőházzá.
Ezzel kapcsolatban a kisgazdapárt vezető emberének nyilatkozata szerint a párt nem megy bele a nemzetgyűlés meghosszabbításába, mert a nemzetgyűlés meghosszabbítása nem hozná meg a parlamenti helyzet tisztázását. A kisgazdapárt csupán arra hajlandó, hogy a halaszthatatlan pénzügyi és gazdasági javaslatokat t?tŐ alá hoz2ák és azután okvetlenül uj választásokat kíván
A kormány sem a nemzetgyűlésnek, sem a pártoknak nem akar prejudikálni, nem foglal el állást. Ez teljesen a nemzetgyűlés szuverénitásának ügye, amelyre a kormány nem akar befolyást gyakorolni
A nemzetgyűlés a pénzügyi javaslatok tető alá hozása után az alkotmány revíziós törvényjavaslatot készítteti el.
A kisgazdapárt részéről egyébként a költségvetés vitájának során az internálás és a sajtó kérdéséről fognak konkrét indítványokat tenni és követelése a kisgazdapártnak, hogy a belügyi államtitkári széket az ő emberével töltsék be. A belügyminiszter, Ráday Gedeon gróf ugyanis a kisgazdapárttal nem tart fenn semmiféle érintkezést, a pártkőrbe nem jár, a nemzetgyűlés üléscin is ritkán jelenik meg, ezért kötelességének tartja — a parlamentben legerősebb párt — hogy bizalmi emberük foglaljon helyet a belügyminiszterségben ^
A képviselők többsége azt kivánja, hogy juliustól szeptemberig nyári 3zünete legyen a nemzetgyűlésnek.
A hátralevő javaslatoknak a sorrendje a következő . A választójog revíziója, a főrendiház és a közigugatás reformja, az uj népiskola törvény letárgyalása. Ezeket még a nyári szünet előtt akarják letárgyalni.
Földreform ás a nagybirtok.
Az 1920. évi népszámlálás szerint Nagykanizsán összesen 3354 őstermelő van, akik 5071 holdon gazdálkodnak. Egy-egy őstermelőre átlagosan 1\'5 hold terület esik, nini kevés és rossz birtokniegoszlásnak minősíthető már azért is, mert ily kis területen egy család munkaereje, produkáló képessége teljes mértékben nem érvényesülhet.
Tegyük fel, hogy a földreformot majd jóakarattal hajtják végre s az itteni kisgazdák méltányos áron\' juthatnak termőterűlet birtokába.Egyik megnagyobbíthatja birtokocs-káját, másik megszerezheti az 1—2 holdacs-kát. Ai egyik majd nagyobb, másik kisebb területen, de mindegyik önmagának fog dolgozni, szorgalmát, szívósságát teljesen kihasználja, aminek következményeként több élelmicikk kerül pl. a helybeli piacra is és jut ipari feldolgozásra. A termelési viszonyok egymásra utaltságából következik, hogy c reform nyomán kialakuló többtermelés mellett az ipari munkás élelmezése\' nem drágulhat. A nép jóléte, adózóképessége ncin csökkenhet, hanem inkább mindezek, külföldi államok bizonysága szerint, nem is remélt mértékben javulni, emelkedni fognak.
Jelenlegi birtokmegoszlás mellett viszonyaink lényeges javulása nem remélhető. Oka egyszerű. Legtöbb nagybirtokosak, hogy intenzív] gazdálkodásra térhessen át, óriási uradalmaiban sok-sok milliót fölemésztő beruházást kellene eszközölnie, amellett számos milliót igénylő forgótőkét is s/abadon tartania. 7
Ennyi, könnyen mozgatható pénze pedig a legtöbb nagyúri |>irtokosnak nincsen^ igy azután kényszerülve van igénytelenebb gazdálkodási mód folytatására, amely mellett a holdterület óriási nagy számánál fogva még kielégitő összjövödelmet élvez.
Életviszonyok irtózása az oka, hogy nagybirtokaink jelenlegi méreteikben jövödel-mezően már ki nem használhatók. Jól tudják ezt nagybirtokosaink valamint azt is, hogy a hasonló méretű nagybirtok már az egész müveit világon megdőlt és pedig nem is forradalmi erők, hanem elsősorban a haladó élet ereje, parancsa következtében.
Megcsonkítva, darabokra tépve, megsemmisítéssel fenyegetve és súlyúnk, hatalmunk, integritásunk visszaszerzésére kell törekednünk. E törekvés megvalósításához kultura, ehhez pedig a nép jóléte kell.
Az ország munkáskezeinek 804/©-a föld-mivelés körül csoportosul. Ezt a hatalmas erőt a földbirtok helyesebb megoszlása mellett lehetne jövödelmezően . kihasználni. Jelenlegi birtokmegoizlás fentartása mellett földmives-szegényeink egy részének vándorbotot Vell kezébe vennie.
Munkához kellene látni\' mihamarább, hogy azután nyugodtan dolgozni lehessen. Hiszen az unalomig elcsépelték már azt a szép jelszót, hogy változott viszonyok kőzött az egyiknek áldozni, a másiknak fokozóttobb erővel dolgozni kell, mert csak a munka, a
tőbbtermelés segítségével léphetünk reá a felemelkedés, feltámadás útjára!
Tudják ezt mások is! Ép ezért érthetetlen a nagybirtok teljesen rideg tartózkodása. Miért engedi, hogy ennek a népnek lelke • keserűséggel telítődjék, amikor pedig oly becsülettel harcolt s nem menekült külföldre akkor sem, amidőn a vörös hóhérok halál-. vonaljai a Duna—Tisza közén és a Dunán-tul térségein száguldoztak!
Miért sajnálják, féltik hát azt a föld-morzsácskát ettől a néptől, amelyet viselkedésével bőségesen megszolgált, tnikor ennek a népnek józansága, szorgalma, szívóssága elegendő biztosíték arra, hogy a neki jutó földdarabkát megbecsülje, szeretettel meg is ápolja?! (Vége.) Caxdász.
Előfizetőinkhez!
Kérjük mindazon igen tisztelt vidéki előfizetőinket, kik május havi előfizetési dijaikkal hátralékban vannak, hogy azt junius havi előfizetési dijaikkal együtt mielőbb hozzánk juttatni szíveskedjenek.
A kiadóhivatal.
— A kormányzó Irftogotásn Lete-nyén. A kormányzó látogatását nagy szeretettel várják a letenyeiek s a környékbeli falvak. Amerre a kormányzó gépkocsija el fog haladni, mindenütt ünneplésre készülnek. Kiskanizsán autója meg fog állni s fogadni fogja a kiskanizsaiak üdvözlését. Valószínűleg Szepetneken is keresztül fog utazni, ahol szintén készülnek őfőméltósága üdvözlésére. Lctenyére érkezve az eddigi hirek szerint a községbe nem fog bemenni, hanem egyenesen a vásártéren levő népünnepélyre megy, ahol meg fogja szemlélni a kisgazdák állat-kiállítását. A nyerteseket illő pénzjutalomban fogja részesíteni. Kíséretében lesz a belügyminiszter és szűkebb körű testőrsége. Lete-nyén dr. Hegcd&s György, a kerület képviselője fogja kalauzolni.
— UJ ttjfyvéd. A nagykanizsai ügyvédi kar a napokban egy uj fiatal ügyvéddel szaporodik. Ugyanis most fogja megnyittani ügyvédi irodáját dr. Knausz László, aki ezelőtt a nagykanizsai kir., ügyészségnél, törvényszéknél és járásbíróságnál mint jegyző működött, most azonban saját kérelmére nyugdíjaztatta magát és megválik a hivatalnoki pályától. Dr. Knausz László kiváló képzettségű és nagygyakorlatu fiatal jogász, aki régi ügyvédi diplomájával működött a tőrvényszéknél és ügyészségnél. Ezalatt a legfelsőbb elismerésen kívül a nagykanizsai jogászkőrök elismerését is kivivta tudásával. A társadalmi életben is nagy közkedveltségnek örvend Knausz László dr., ügyvédi működését nagy érdeklődés előzi meg. Irodáját Sugár-ut 30. sz. alatt nyitja meg.
— Felvétel a szegedi ■lketnémn-intézetbe. Az államilag engedélyezett szegedi siketnéma-intézeibe siketnéma hadiArvák felvétetnek Bőveüb felvilágosítás n zalaegerszegi hadigondozó népirodénál szerezhető:
Csütörtökön, junius 2-án este fél 9 órakor a Kaszluó dísztermében
GIDIA BUCGARINI RV ülUfiVPDCFWVF
blrúeves olasi operaénekeauő fl A U 1 UAUUllllluIlJl Mftsorou a legszebb operaárlAk. Jegyek előre válthatók. Ptschel Fülöp Piai könyvkereskedésében
1921. junius 1
ZALAI KÖZLÖNY
— UJ MJrorvos. Tegnap, 31 én volt Kiskomáromban a dr. Hausner József lemondásával megüresedett kőrorvosi állás betöltése. Dr. Gyömörey főszolgabíró elnökölt a választó gyűlésen, melyen az érdekelt közr ségek képviselői és a megyei törvényhatósági bizottsági tagok nagy számban vettek részt. A körorvosi állásr*,két pályázó jelentkezett, kik közül dr. Hermes József a Zita kórház segédorvosát választották meg két szótöbbséggel.\'
— Halálozás. Özv. Lemrner Agos-Jonné fia, Ferenc tegnap reggel 9 órakor meghalt. Temetése ma délután 6 órakor lesz a róm. kath. temető halottasházából.
— Köszönetnyilvánítás. A polgári iskola hangversenyének rendező bizottsága hálás köszönetét fejezi ki Sörlei Ilus urleány-nak szives közreműködéséért, Majtinszki István urnák a táncok betanításáért, a zenekar tagjainak fáradhatatlan közreműködéséért, a főgimnázium igazgatójának a hangszerek és székek kölcsönadásáért, a Kath. Legényegylet és az Irod. és Művészeti Kör elnökeinek a színpadi díszletek, jelmezek és székek, Lackenbacher Ede és Fűrst József uraknak ponyvák, az Ipartestűlet Elnökének, Kádár Lmjos urnák, ref. lelkész, Garai testvéreknek, a kereskedelmi alkalmazottak gondnokának székek kölcsönadásáért, Transdanubiának a világítás idSntul való szolgáltatásáért, a hercegi uradalmi főerdész urnák a zöld gályákért, Kéri Jenő urnák a galyak befu-varozásáért, a szereplő tanulók igen tisztelt szüleinek azon anyagi áldozatokért, amellyel. az előadás féi>yét emelték, anyagi és erkölcsi sikerét előmozdították és a kővetkező felülfizetésekért :\' Bcrényi Árpád, dr. Fenyves Ferenc 100—100 K, Bród Magda 80 K, N. N. 70 K, Bród Jenő, Büchler Mór, Guttenberg nyomda, dr. Hajdú Gyula, Kath. Legényegylet dr. Winkler Ernő rabbi 50—50 K, Beck Henrik 40 K. Weisz Zsigmond, N. N. 30—30 K, Bérei János, Sxabó István, Martia-csevlcs Imre 20 -20 K, Skopál Antal 10 K.
— A kormányzó megkegyelmezett a zalakoroftl gyilkosnak. Megírtuk, hogy a nagykanizsai törvényszék, mint rőg-tönitélő bíróság kőtéláltali halálra ítélt* Ritecz Péter zalakarosi gazdálkodót, aki apját és sógorát lelőtte. A kegyelmi tanács azonban az elitélt gyilkost kegyelemre terjesztette fel a kormányzóhoz. A kegyelmi leirat tegnap érkezett le a törvényszékhez, mely szerint a kormányzó megkegyelmezett a halálraítélt Ritecz Péternek és büntetését 15 évi fegyházbüntetésre változtatta át.
— Posta! hir. Mától kezdve a posta hat órától fél kilencig fel vesz ajánlott levelet a távírói feladásnál.
— Baccarinl operaénekesnő hangversenye iránt, mely csütörtökön este lesz megtartva a Kaszinó dísztermében, a megérdemelt nagy érdeklődés mutatkozik. A művészet iránt lelkesedő közönség ez alkalommal egy elsőrendű műélvezetben részesül, mert az olasz primadonna ritka és értékes énekmüvészete valóságos gyönyört nyújt. Komoly, klasszikus opera-áriákat fogunk hallani, amiben városunk közönségének már régen volt része s ezekben érvényesülni fog a művésznő meseszerű trillái és-koloraturája. A /.ongorakiséretet « mi kanizsai művészünk, dr. Ballá János ur vállalta. A melegebb időre való tekintettel gondoskodás történik az ülőhelyek kellemesebb és kényelmesebb elhelyezéséről
»— Szmrecsányi György aj disz-tagsága. E napokban mondott le Szmrecsányi György Ébredő Magyarok elnökségéről, mert mint lemondó levelében mondja nem részesült abban a szerencsében, hogy az egyesület akcióinál elnöki tisztségé ellenére előzetes tájékozódást szerezhetett volna és befolyást gyakorolhatott volna. — Így\' mondja ezt Szmrecsányi, amit már ugy értünk, hogy csendesen eltávolították az elnöki székből. De Szmrecsányi azért Szmrecsányi maradt s van már más egyesület U, illetve társaság, amely bukottan is magához öleli és siet számára disztagsági helyet biztosítani. Szmrecsányit ugyanis a zalaegerszegi Pálos-diszközgyülés keretében a Barossligeti vendéglőben disztagjai sorába, avatta. A felavatás keretében Szmrecsányi mélyreható beszéd keretében köszönte meg barátai kapaszkodását. A társaság az éjféli órákig a legjobb hang illatban maradt együtt. Szmrecsányi tehát disztag lett, a Pálos-rend disztagja, ahol a legfontosabb a jó hang és jó torok.
— Hangverseny. Kitűnő zenei élvezetben lesz része a város közönségének f. hó 4-én szombaton, amikor Vogl Elly zürichi zongoraművésznő és Gróf Miklós közismert budapesti hegedűművész tartják meg együttes hangversenyüket fél 9 órai kezdettel a Kaszinó dísztermében. Az estély gazdag műsorán a klasszikus zenekultura legnagyszerűbb alkotásai szerepelnek. A művészek fel vették műsorukba többek közt Beethoven híres és nagyszerű összjátékot követelő Frühlingsóná-táját. A hangverseny iránt rendkívül nagy az érdeklődés. Külön eseménye a hangversenynek, hogy a művészek egy nagykanizsai fiatal zeneszerző, Villányi Jenő két zeneszerzeményét is előadják. A két kiváló művész előadásában interpretált kanizsai szerző zenedarabjai iránt különös érdeklődést tanúsítanak a város zeneértŐL A nagy sikerűnek Ígérkező hangversenyre jegyek Szerbnél kaphatók.
— Közalkalmazottak Beszerzési Csoportjának közleménye. Felkérjük a ruha-jeggyel biró női és íérít tagokai, hogy ruhaszöveteikéi junius hó 1-én délelőtt vegyék át. Azok a női tagok, akik 48 as sxámu sötétkék szövetet jegyeztek, kis készlet miatt nem kaphatják meg a kék szövetet, azért előjegyzésüket figyelembe nem vehetjük. Akik pedig a cipót nem vették még át, junius hó 3-án, pénteken déletólt okvetlen vegyék át, mert ezen határidőn tul már nem lesz módunkban cipőt kiadni, mivel azokat visszaküldjük a központnak. Az elnökség.
— Időszerű a város csatornázása. Semmisem sürgősebb Nagykanizsán, mint a város csatornázása. Ezt különösen érezzük akkor, amikor a meleg nyári napok beállnak s a város utcáin a szabadon folyó szeny-
^zek rothadása szinte tűrhetetlenné teszik az utcákon való tartózkodást. A városi mérnöki hivatalban most dolgoznak a város csatornázásának a tervezetén, amely az elkészülés felé közeledik. A megvalósítása azonban a város képviselőtestületétől függ. Ez azonban pénzbe kerül. A csatornázás ügyét a pénzkérdésen kivül még az is eldönti, hogy a képviselőtestület belátja-e azt, hogy egy város fejlődésének első krilériuma, hogy csatornázása és vízvezetéke legyen. Junius hó 9-én leérkezik Hoffmann Károly miniszteri osztálytanácsos és Szlovák Jenő miniszteri főmérnök, hogy a város általános <3.atorna-hálózatával kapcsolatban a főgyűjtő és az Ördögárok részére tervezendő vizkiömlő helyet szakszerűen megállapítsák
—As épltőmonkázok kérvénye a polgármesterhez. Az építőmunkások Dukai János szervezeti elnök utján kérvényileg fordultak a polgármesterhez, amelyben előadják, hogy a világháború kitörése óta az építő munka teljesen pang. Előadják, hogy a gazdasági béke még ma sem született meg. Mindenütt lakáshiány van « «*\' építést sehol senki, sem a kormányok, sem a városok nem segítik elő. Nagykanizsán mintegy 250 építő munkás van, akinek 75%-ka nős. A megélhetésük a munkahiány miatt mindig kritikusabb lesz. Kérik a polgármester Intézkedését, hogy a köz- és (magánépltkezések megkezdését minden erejével segítse elő.
— Anyakönyvi hírek. Házasságot kötőitek: Poli György Bolf Máriával, Godina György Krisztián Katalinnal, Benkő József Farkas Margittal, dr. Rapoch Aladár Fodor Juliannával, BenkŐ János Pecslcs Katalinnal, Tobor István Sztukics Annával, Antal Sándor Holtzheim Angyallal, Salamon György Salamon Máriával, Godina Ferenc Nóvák Erzsébettel, Juhász György Mlinaretz Rozáliával. — : Halálozás: Lopusanszky Károly, Knausz János, Tischlits Györgyné, Podor Margit, Liebfusz Nándorné, Horváth Mihály, Kalmár Mária, Pausek János, Kiss József, Marton Katalin, Dani GyÖrgyné, Kumánovlcs Margit, Vajda Józsefné. — Születések: négy Hu és két leány.
(x) Url és női divatcikkek, valamint rövidáruk a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
(x) Méhészeti cikkek, országos egyesületi, Neiser- és amerikai kaptárak, keretléc 1 méter 2 korona, 130 cm. 3 kor. darabja, távkapocs 100 drb 18 kor., mülép kilója 400 koíona, arcvédő, Hanemannrács, füstölők stb. Sajáttermésü akácméz 1 kg. 90 kor., sa/át-termésű virágméz 1 kg. 80 kor. Szabó Antal méhészeti eszközök raktára, Nagykanizsa.
(x) Méhészek! Kaptárak, keretlio, mülép, Hanemann-rács és egyéb felszeretések olcsón kaphatók. — Első rajokért kaptárokat cserélek. Szabó Antal méhészeti eszköz-raktára Nagykanizsán.
(x) Egy használt jégszekrény megvételre kerestetik. Cím a Hangya-üzletben.
TŐZSDE.
Budapast, mijus 31.
ValaUpla.O! Napokon 800, Foat Ö»5, Uv«i —. DoUír 245, FwncU fnalc 1800, Uagy*» mitk* 25, Máik* 380, Ur* 1316, Ositrák 41, Rabol 70, U! 885, Sxokol 355, Svájci fr*nk 4400, Koroa*dinix 700, Fnmk-dinir--, Holl*od forint —, B&4Í UOmOs--
Brtikok: M»gy« HiUl 1(170, Outrálc Hitel -,
H*x*l 600, JtUiJog 305, Leuimltoló 720, K«mk#d*iml 8*nk 6500, M«gyu-0l»w 325, Boociin! 4460, Drucho
--, AlUlinos »*ín 5400, S»4**viri 1900, S*l#5Uijánl
5025, Urütlnyi 3100, Rim* 2125, Sehllck —, Guttm*na
--, Kasicl 8300, Dtuk. 5100, Klotild 2750, Mitf&r
Cokor -, Adri* 4750, AlUntik* 3700, Klrilytór-,
Bosnyik-Ágrar--, Llptik —, Ph3bu» 640, V««m»gy»i
VllUmoi--, CHmU* 1376, Kookoidl* 1975.
\' A korona Zürichben.
Budapest, május 31. Zürichből jelentik t A magyar korona állása mai (zárlatkor) 245, osztrák korona: 1*35, az osztrák bélyegzett bankjegyé pe<iig —\'— sxanüm.
Központi bank-, tözsde-és árubizományi üzlet.
Nagykanizsa ^\'föZ™
Telufon S«e. SilrgöoycUn: Bankblxominy.
Kaiser és Straimer Mindennemű tőzsdei msRblzáiekat elfogad.
Dollár, Dinár
stb. külföldi pénznemeket legjobban vesz és ad.
Aruüzlcteket saját számlára és bizományban ! > lebonyolít.\'
Nagsl Adolf kttlca\'t/nlntiieTvczéf-
tépvisikte Zfta- ís Somogymígyí rémére.
ZALAI KÖKÖNY
Apró hirdetések.
Építtetők Agyaiméba t Kisebb házak, 8azd«sági épületek tstarozását, slakitását íj javitáaát jutányosán vállalja Pápay György ópitő-lpsros, Petőíl-ut 24. _
Sőrazekrény hozzávaló
eladó. Clm a kiadóhivatalban.
felszereléssel 26S4
Szénpernye salak ingyen elhordható a .Pátria" pótkávégyártó], _
Fürdőkád eladó Vőrísmartyutca 22. szám alait.
UJságárusitők felvétetnek bírta párudánál. \'
Egy szakképzett gépéez és géplakatos keres alkalmazást az Idei csépléshcz, aki 30 évi gyakorlatul bir, gépjavítást Is elfogadja. Clm a kiadóban._MM
Eladó 6 os raotorgdrnitüra azonnal, mis vállalat miatt. Esztercgnye. 2. szám alatt. wa
Eladó házak I A város kulónbóiő részén kisebb-nagyobb házak bekóltózhelő lakással, nagy kerttel, kert nélkül jutányos áron eladók. Bővebbet. Rákot Györgynél, Magyar-Utca 45.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen leányom, illetve testvérünk elhunyta alkalmából fájdalmünkat Jólesó részvétükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Kumanovics Pál
»M . áa.osalMla.
Hirdetmény.
Gondnokoltam Plck Györjy pallnl szőlőjéből termelt 1920. évi cirka 60 hektoliter bor, siller és lehér eladó. írásbeli ajánlatok Széli Ödön, mint Plck György gondnoka Szombathely, küldendők. A bor előzetesen megtekinthető Czapáry János gazdatisztnél Nagykanizsa.
Széli Ödön Szombathely
m. Pick György gondnoka.
Makulatur
újságpapír kapható * lapunk kiadóhivatalában.
Forgács és Gyulai
hut- h rflUblit Kinoi-ilca 6. u. TiUht
Vesz és elad kttliüldl pénzeket, dollárt, dinárt stb. TSxsdal megbízásokat, külföldi átutalásokat a legelőnyösebben s leggyorsabban (kívánatra táviratilag) teljesít. Előnyös feltételek mellett osztrák korona
a márka k81ca8nt folyósít, stb. stb. Budapesti Iroda: Rákócil ut 59. asázs.
1K 40 fill.-be
kerül példányonkint a ZALAI KÖZLÖNY I
ha előfizet egy hóra | .vagy negyedévre.
.-.,..---------------1921. június 1
ÜLD TESTVÉREI?
deszka, épületfa és építkezési anyagok kereskedése
"\'taíSS 120. ♦ Főtelep: Király-utca 4. ♦
Felhívjuk az építkezők figyelmét a most érkezett nagy raktárunkra és legolcsóbb árainkra.
Állandóan raktáron tartunk I» darabos fehér meszet, portland-cementet, kovács-szenet és 1« minőségű gőzölt dolohal
bükkfa-padlót ós deszkát.
Ai lamart, kttOnó aranyhegyi
fehér bor
laoét kapható literenként 24 K-ért SáfránJöxaef ftltter-kereakcdónél, Nagykanizsa, Magyar-utca 7*. szám alatt.
EUŐrendQ ateier gyártmányú
kaszákat
80—100 ern. hosszúságban :: legolcsóbban szállít ::
„Alpesi" Vasárubahozatal
Szombathely, ThSkSly Imre-n. 12.
Telefon llí Tivtrmtio \'•\' .Mint- tjoakitkllj.
Varró dák figyelmébe!
GUVLEROZAST
gyönyörű kivitelben Wszit
Mayer Katiid
gőzmosó- és vígytisztitö gyára
Kaiincay-ulci 8-, Hnayadi-utca 18.
Elli nagykanizsai Temetkezési Vállalat láwkanlzsa, Deák-tár
tlMlliil éi lltt. tlriiiiels HiLB liiikuizia
Üzlethelyiség és Iroda: Beák Ferenc-tér 3. Telefonszám 269. Műhely és raktárak: Király-utca 4; szám. Telefonszám 120.
Potyóssámla a Pesti\' Magyar KerctkcJcl.nl Bank nagykanlssal llok|áual
Uóilalunk
disz- és egyszerű temetéseket, eihumálá-sok, huUsszállitások, bel-.fa külföldre bármely irányban és iránybői, vasúton vagy sajAt hullaszállító kocsinkon (foiírgönon). Díszes nyitott és üveg halottas kocsik.
Hagy raktár
érc-, imitaliő-, kett|ény- és pulufa-, ugy
hullaszállító koporsókban. Szemfedelek, vánkosok, koszorúk, szalagok stb.
Katona huUaaxállltások in temati aak rendkívüli máraékelt árakon.
____ BgyszerÓ és legdíszesebb temetkezések az üzletben
kifüggesztett mélyen leszállított osztályozott tarifa szerint
TagfelréUll i* Ugy varatő Iroda a keraaz-tényazoclallata agyeatllet által alapítandó
Keresztény tarsas temetkezesi egylet
nek, mely a tng és családtagjai elhalálozása esetén a legtisztességesebb és rendM eltemetécokrfil gondoskodik, ezáltal a családról a temetkezik költségeket elhárítja. Tagja lehet minden rendű és rangú polgár.
Bővebb felvilágosítás az üzletben kapható.
Belratások hétköznapokon délelőtt 9—délután.3—5 óráig
Nyomatott
a laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
60-ik évlolyara
Nagykanlzaa, 1931. Junták 2. Csütörtök
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Ss*tJu*st6*ég é« ktndáhlviul: Pa-ot 15. ss. lsttnubu-tdofoo 76..
Megjelenik mjnátg kora reggel
FÖSZBRjlESZTÖ i
Dr. HEOEDÖS QYÖRGY
Mnutgr. UprtnU
PELELÖSSZRRKRSZTÓ:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Hegedűs pénzügyminiszter a korona árfolyamáról.
Rassay erőien támadja a kormányt. — A földblrtokreform és a közigazgatási törvény végrehajtását sürgeti. — Hegedűs pénzügyminiszter válaszol Rassaynak.
Budapest, jdnius 1. Rakovtzky István 11 órakor nyitotta meg az üléit. Folytatják a költségvetés vitáját. Elsőnek Ratsay Károly szólal fel.
A minuzterelnők legutóbbi, nyilatkoza-Iával foglalkozik. A miniszterelnök ur — mondotta — jónak látta legutóbb egy kaszinói társaság előtt, az ellenzékről olyan eyilatko-ratot tenni, melyet szó nélkül nem hagyhatok. Megütközést kelt bennem, hogy a miniszterelnök nem a parlament előtt, hanem szük asztaltársaság előtt nyilatkozik. A költségvetés vitája már hetek óta tart, biriljik erről az oldalról is, meg a másikról is és igy szerénytelenség, ha azt kívánom, hogy a mi* niszterelnök ur itt adja elő észrevételeit Meg kell állapitanom, hogy a miniszterelnök ur és a bslQgyminlsxter mintegy kérkednek azsei, hogy nem reflektálnak ax itt elhangzott meg-jegyzéaekre. Majd felolvassa a miniszterelnöknek egyik bestédét a Nemzeti Ujságbil, melyet • Jogász Sport Egylet ülésén mondott. Ebben a beszédben a mi tömörülésünkről szenzációs leleplezéseket igér. Én magam is kíváncsi vagyok erre és lássuk már a szenzációkat. Ex a beszéd specifikus magyar de-magógia. Demagógia, mert gyanúsító megjegyzésekkel akarja megbélyegezni az ellenzék munkáifát. Ez az igazi demagógia, vagy híva* talos nyelven destrukció. A miniszterelnök ur szerint a földbirtokreform nem olyan szükségéé, mint ahogyan állítják.
Bwky: Ha 10 évvel ezelőtt megadták volna, ttem lett volna bolsevizmus.
Rotsay: A főldbirtokreform azoknak fontos, akik gyűlöletet ekarnak szítani osztály ée osztály között — mondja a miniszterelnök. Erre kénytelen vagyok megállapítani, hogy a kormány tagjai között helyet foglal az a politikus, aki megalkotta a fölbirtokreformot. Ez nagyatádi Szabó István, aki nélkül a kormány nem lett volna képes megelskulni ée Nagyatádi nélkül nem állhatna meg egy pills-natig sem. Amikor ml Itt a legsúlyosabb munkát végeztük, amikor az utcán akasztófára kívántak bennünket, akkor nem volt itt a miniszterelnök, aki elegánsan csak akkor jelent meg, amikor a miniszteri széket elfoglalta.
— Ma egy szük társaság vezet, melynek élén a miniszterelnök áll, mely táreeság a magyar Rplitlkit egy sötét reakcióba akarja viaasaaülycszteni. A kormány sem azelőtt, sem ms, nem dicsekedhetik a nemzetgyűlés bizal-mávsJ, ezeket ugy qktrojiltik rá a parlamentre és olyan kormáltya van ma ex- országnak, mely nem gyökeredzik a népben és igy tehetetlenségre kárhoztatja a nemzetgyűlést. Ezért
nem tud megalakulni az egységes párt ellen, mert ez csak reakciós volne.
Majd beszél a bsnkgosszei milliókról, melyet az antant elismert. Követelem, hogy a nemzetgyűlés részletesen felvüágosittaasék, hogy hová lettek a milliók. Követelem, hogy a 140 millió koronáról és Beniczky által ujabban \'bedobott költségekről megfelelő, az-állami számvevőszék által felülvizsgálás foly-tattassék le.
Majd a civil és katonai hatóságok ha-tásköréről beszél. Egyszer már tisztázni kell ezt a kérdést, mik ezek a katonai nyomozók, milyen törvényen alapulnak, mi a hatáskörük ? Csak látja, hogy élnek, de miben nyomoznak ? A balassagyarmati katonai nyomozó olyan ügyben oyomozptt, hogy a balassagyarmati érettségin valami visszaélés tőrtént. A nyomozó urak letartóztattak egy 16 éves fiút, négy nspig tartották a laktanyában, amikor kisült, hogy közönséges lopásról van szó. Legutóbb ezek a nyomozók olyan jelentést terjesztettek be, hogy egyik orfetimbsn Ftnnctg Károly irredenta dalokat énekel, a keresztény közönség lelkesen hallgatja, egyes zsidók azonban közömbösen ülnek helyeiken. Nagyon komoly konklúziókat keil ebből levonni. Itt egy olyan szerv működik, mely . . .
Szilágyi: Hatalmasabb a kormánynál.
Rastűy : Látszólsg ez nem pénzügyi kérdés, de mégis s pénzügyminisztert kér-bezi meg, hogy ilyen gyereke*, naiv intézményekre miből ad milliókat. Nem érti, hogy ezeket a fiatal urakat miért nem vezetik a polgári társadalomba vissza.
Ezután az internálásokról beszél, majd közigazgatási reformról. A régi közigazgatási törvény alapjin egyetlen törvényhatóságban sem lehet a választásokat elrendelni, mert az élő tőrvénybe ütközik. Határozati javaslatot terjeszt elő, hogy az uj közigazgatási törvény alapján legkésőbb szeptember, ben rendelj, el a kormány a választáaokat.
Beszél . a külpolitikai kérdésekről. A határok visszsadáss nem csupán s ml kér-désünk, hanem egész kultur Európa ügye. Az integritást csak komoly munkával tudtuk visszaszerezni. Mindent azonban az igazi demokrácia szellemében. Mlg ez nem vonul előtérbe, a javaslstot nem fogadja el. Ezután Htgtd&s Uránt szöUl feL - Rövid időre veszem tgénybe a Ház szíves türelmét — mondja. Ismételten kijelentem. hogy nem e$»«*>°><. j^Hgi\'ÍE az is,, hogy 1.0 maradok .elvemhe^ Liberális voltam 2 az vagyok ma 6. Egyetlen szempont ma az ország érdeke.
HMftsetésI árak íj Refcs évrs 400 K. MUvr. a00 K. tv„ 100 K Fgy Wf. 8» K. tDn íOm án 9 K
— A magyar valuta fejlődőképes és erős. Jöhet nyári zápor, de az gyorssn tova szalad, nem hagy mély nyomokat maga után. A valuta javitása nem mesterséges útra, ha*, nem a termelés fokozására vezethető vissza. A termelés megindulásával a magyar korona emelkedni fog anélkül, hogy interveniálnék, amint történt mosl Is. Ez leverte a külföldi , spekulációt, mely rövid időre e kurzust legyengítette. Merem állítani, hogy á jövőben is emelkedni fog a magyar korona. Amíg a pénzcsere tart, nem áll érdekünkben, hogy . elérje az őt megillető fokozatot, igy elejét vesszük a hamis bsnkók áradatának. Rassay beszédét kristálytiszta alakoskodásnak tartja. (Derültség.) Ugylítszik, fejezte be beszédét, hogy rokonleikek vsgyunk, mert mindaketten regényíró családból származunk. Mert Rassay képviselő ur pénzügyi programja inkább regény, mint azakszerű kritika.
Az elnök az ülést bezirjs.
A Tisza-bünügry,
tíudapesl, junius 1. A Tisza büi\\ügy mai főtárgyalásán dr. Tóth László hírlapírót hallgatják ki elsőnek, aki Horvát-Sanovics egy kijelentéséről tesz említést. Azt mondja, hogv Horvát-Sanoviccaal 191®-ben több Ízben találkozott és az illető előtte mindig forradalmi érdemeiről beszélt Egyszer megkérdezte tőle Ssnovics,. hogy tudja-e ki ölte meg Tisza Istvánt ? A tanú kérdésére aztán Horvjt-Sroovics kijelentette, hogy Dobó őrmester volt Tisza gyilkosa. A gyilkosság pedig ugy történt— mondotta -r hogy a Nemzeti Tanács helyiségéből kijött egy szobából Fényes László és átadott egy Ivet, amelyen ót név volt felirva. Tisza, iWekerle, Szterényl, WlndischgráU és Vázsonyl. En ezt az ivet átadtam Dobónak. A tanút a bíróság vallomására megeaketi.
Utána dr. Molnár Imre helyettes államtitkárt hallgatja ki a bíróság.
A tanú azt mondja, hogy a gyilkossággal kapcsolatban nyomozást folytatott és engedélyt kért az ügyéaztől, hogy Sztany-kovszkyt a cellájában felkereshesse. Emi alkalommal négy szem közt beszélgetett Sztsny-kovszkyval, amikor Sztsnykovszky azt moadta, hogy azt a lövedéket amelyet Ttae Ultiéiban találtak, ő nem lőhettek), mert előtte állott Dobó, Fényea és Horvát-Sahovics. A tanú szerint Sztanykovszky bevallotta, hogn 6 is részes a Tiaza gyilkosságban.
Elnök ezután a tárgyalást berekeszti és folytatását holnap délelőttre halasztja el.
Uj rend a postai készpénz forgalomban.
Budapétl, junius 1. A Pénzintézeti Központ s posta- és távírda Igazgatósága közt megállapodás jött léire, mély martat a posta, vidéki gyűjtő hivatalénak pénzforgalmát a gyüjtőhlva-tal területén oly pénzintézet utján bonyolítja le, amely erre a központtól megbízást kapott. Az átutalási forgslombsn cssk az vehet részt, aki-nek a gyüjtöpénztár területén lévő és s Pénzintézeti Központ állal kijelölt pénzlnlézetnéi folyószámlája van. -
Ezután nem lesz szükség srrs, |iogy nagyobb összeget postán utalványon. va»y pénzes levélben küldjenek sl, hsnem «s a^ intézet, amely a poéta gyűjtő pénzUr UaUilM forgalmit lebonyolítja, befizetett csekkek utján teljesíti a fizetést.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. junlua 14.
Az Ébredő Magyarok külföldi összeköttetései.
t. . \\ j Dr. HegadHs GyStgy nyilatkozata. —\' As ébredók magyaróvári nngygy ülése.
(Saját tudósítónktól.)
Dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselő, az Ébredő Magyarok Egyesületének alelnöke országos körútja alkalmából szombaton Mosonyban vett részt az ébredők gyűlésén, ahol nagy beszédet mondott.
Vasárnap délután Magyaróváron vett részt az ébredők nogygyülésén. Az impozáns nagygyűlés lefolyásáról tudósításunk a kővetkező:
— Az ébredők gyűlése a főhercegi parkban folyt le,.amelyre 17 falu vonult fel zászlók alatt. Feltűnő nagy számmal jöttek a nagygyűlésre kisgazdák. A gyűlésen több mint 15 ezer ember volt jelen.
Az ünnepi beszédet dr. Hegedűs György mondotta. Beszélt az ébredő szellem és irányzat szükségességéről, a zsidó-kérdésről, a földbirtokreformról, a destrukcióról, a sajtóról, az irredentizmusról és a szervezkedés szükségességéről. Beszédét tomboló lelkesedéssel fogadták a jelenlévők.
Utána Héjjas Iván megbízásából dr. Hamersberg felolvasta Héjjas táviratát, melyben üdvözli a nagygyűlést és távolmaradásáért menti magát. Majd Budavári/ László nemzetgyűlési képviselő beszélt, utána dr. Laky Béla győri bencéstanár, a győri ébredők elnöke. A nagygyűlést Madl Géza az ébredők budapesti főosztályának vezetője rárta be.
A nagygyűlés határozatot . fogadott el, mely szerint táviratban üdvözölte Horthy Miklós kormányzót és hűségéről, törhetetlen ragaszkodásáról biztosította az ország kormányzóját.

Az Ébredő Magyarok elnökének, Szmrt-csányi György nemzetgyűlési képviselőnek távozása alkalmával munkatársunk kérdést intézett az elnöki szék betöltésére vonatkozólag dr. Hegedűi György nemzetgyűlési képviselőhöz, ax ébredők alelnökéhez, aki fgy nyilatkozott:
\' — Egyelőre az elnöki kérdéssel nem foglalkozunk. A szervezkedés annyira leköti minden időnket, hogy az elnöki szék betöltésére időnk sincs, de meg az elnök hiányát az Egyesület nem ia érzi.
Munkatársunk azután kérdést intézett dr. Hegedűs Györgyhöz, hogy az Ébr<^Ők tartanak-e összeköttetést a külfölddel:
— Igen — mondotta dr. Hegedűs. A külföldi ébredőkkel igen élénk összeköttetésünk van. Így elsősorban Ausztriával vagyunk nagyon erős összeköttetésben. Mondhatom a vilég minden keresztény szervezetével felvettük az érintkezést. Az olasz keresztény szervezetek egymás után küldik hoizánk meg. bizottaikat, akik a mi szervezeteinket tanulmányozzák. Igen figyelemre méltó érdeklődést tanúsítanak a bajor ébredők az egyesülettel szemben és sűrűn érintkezünk az angol ébredőkkel, akik közt a legmagasabb angol
társadalmi osztályok tagjai foglalnak helyet.
— Megállapíthatom, hogy minden or szágban erőteljes mozgalom indult meg < keresztény hegemónia visszaállításáért. Még a szabadkőművesség legerősebb • fészkében, Franciaországban is erőteljesen szervezkednek a keresztény egyesületek.
— Egyben azonban megállapíthatom azt is, hogy sehol az országban a keresztény intelligencia olyan közönyét, nemtörődömségét, félelmét és tunyaságát nem tapasztaltam a keresztény irányzattal szemben, mint Nagykanizsán. De majd a hullám ide is csak eljut.
Or. Hegedűs György ezután elmondta, hogy országos ébredő kőrútja ujabb állomásokkal bővült, amennyiben 12-én Debreczén-ben, 19-én pedig Miskolczon fog beszélni az ébredők gyűlésén. Ezután pedig előreláthatólag Szegeden tartanak az Ébredók nagygyűlést.
A Sándor Pálok uj taktikája.
A Sándor Pálok tudvalevőleg a liberálisok, Vázsonyi Vilrtostól le egészen Ugrón Gáborig; a hegemóniájukban sértett zsidók ugyancsak Vázsonyi Vilmostól Giesswein prelátusig. A nemzetgyűlés komor ellenzéke Rupperttől — miután a legutolsó szem : Drózdy lepottyant — egészen Katnya Béláig ; az emigránsok Bécstől Moszkváig; no és a sorban, de nem a jelentőségben végül: a magyar sajtó az Esttől a Világig. Ez az erkölcsi és anyagi érdekeltségénél fogva kompakt egységgé forrott front a taktikának sok ravasz formáját felhasználta már, hogy saját illatos multjukról eltereljék a figyelmet s a felelősség kérdését valahogy szerencsésen lecsapolja. Hallót tqk tőlük a hpnfibu lírai öb-lögetését; az abszolút tagadás hanyatvágó merészségét; a szépitgetések, kimagyarázások, csűrés-csavarások rabulisztikáját. Aki figyelemmel kisérte a hadmüveletek rejtett célját, láthatta, hogy az egyetlen pontban csúcsosodott ki: a keresztény öntudat hátraszori-tása és az úgynevezett .kurzus" lejáratásában. Vázsonyi fellépése óta a .taktika megváltozott. Azt mondja egy régi mondás: ha békét akarsz, csinálj háborút. Miután egyébként is a háborús összeomlás felelősségének feszegetésére terelődött a harc, a háború arzenáljához fordultak. Hogy az offenzívát, kikerüljék, ők lépnek fel offenzív taktikával; hogy az ellenséget megtévesszék, schein-angriffokkal próbálkoznak. Ennek a taktikának előőrsei voltak Kasnya Béla és társai parlamenti csatározásai, . Az Est támadásai T.uri Béla ellen; ez a taktika bontakozik ki a fővezéreknek, Vázsonyinak s tegnap Sándor Pálnak előrukkolásávalr
A betű megtéveszt s a legtöbb ember betűt olvas. Kötelességünk tehát rámutatni, hogy ennek az uj taktikának rejtett célja ugyanaz, ami volt az előbbi hadakozásnak: a keresztény kurzus lejáratása. Ezúttal azonban zseniálisabban — hiszen Vázsonyi irányítja a manővert. Ahhoz a régi magyar fogáshoz fordultak, hogy : csak a fejét 1 A tervszerű támadás ezúttal Andrássy ellen irányul. Sándor Pál beszédében nem az fi lényeges, hogy az összeomlás felelősségét a
„tiszta alapokon in dúlt" forradalom nemes vállairól leveszi, nem az, hogy nevetséges stratégiai ismerettel a komarovi ütközetet, a limanovai ütközetet teszi az összeomláséri felelőssé, hanem a következő logikái összefüggés a lényeges: „most rá fogok mutatni a piszkos árulásokra, amelyek a nemzet ellen történtek ... Az a véleményem, hogy Andrássy nak máskép kelliU volna cselekednie... Kétségleien, hogy Tisza és Andrássy harca végzetessé vált az utolsó évek alatt,"
Igen, ez a lényeges. Nem a papiros-talpú bakkancsok, a szétzüllesztő újságcikkek, defaitista röpiratok Voltak a „nemzet ellen történt piszkos árulások," hanem Tisza és Andrássy harca.
És miért idéz Sándor Pál Jancsó Benedek könyvéből pont ennyit. . . Jancsó közölte Tiszával, hogy Románia és az antant között megegyezés jött létre Nagyrománia határára vonatkozólag és akkor Tisza azt mondta: „hiszen akkor Geszt is beleesik". Miért csak ennyit ? és ennyit is miért, ha nem a piszkos ínazinuáció miatt, hogy Tiszát csak annyiban érdekelte Nagyrománia, ameny-nyiben Geszt beleesik.
Ax összeomlásért tehát — az Istenért — hogy terhelné felelősség a Pálokat és Mórokat, mikor a piszkos árulások az Andrássyak és Tiszák részéről történtek.
Ennyit kell kiolvasni Sándor Pál beszédéből, hogy tisztában legyünk a fajmentés taktikájával, a „csak a fejét" taktikára. Vesztegessünk még néhány szót Sándor Pálra, mint stratégára.
Szerinte a komarovi ütközetben 200.000 ember pusztult el..Ha most azt a maximális számítást vesszük, hogy a harcbavetett tömegek 40 százaléka harcképtelenné válik 20 százaléka elpusztul, a komarovi ütközetben egymillió embert kellett, hogy a hadvezetőség harcba vessen. Igaz, hogy a komarovi ütköset augusztus 25-től szeptember l-ig tartott, körülbelül 400 kilométeres fronton, a tulajdonképeni csata mégis egy kis helység birtokáért folyt, az ütközet többi része ennek a centrumnak epizódjai voltak. Vájjon Sándor Pál elhiszi-e, hogy Komarov előtt egy millió ember állott ? Van-e arról fogalma, hogy egy milló ember harcbavatéséhez őt nap és a Zamoscetól Tiszavecig terjedő terület elegendő-e ? És miért éppen Komarovot említi, mely csatának nagyszerű eredménye, hogy az Ausztriába betört orosz sereg két hadserege és a Wladimir-wolenskiji és Rovno lucki tartalékai teljesen tönkrementek, az oroszok vad futással menekültek a Bug felé, 20.000 embert, tüzérségük legnagyobb részét hátrahagyva.
A lucki és limanovai csatára hasonló számítással* két millió ötszázezer embert vet ki. Honnan Sándor Pálnak e stratégiai mozgékonysága ? És miért említi Limanovát, amely név végtelenül szomorú emlékű ugyan, de végeredményében visszavetette ax oroszok lengyelországi frontját, Krakót felszabadította s Lengyelország leggazdagabb részét kezeinkbe adta.
S honnan Sándar Pálnak az a minden eddiginél klasszikusabb számvetése, hogy
Csütörtökön, Juolus 2-án este fél 9 órakor a Kaszinó dísztermében
GIDIA BUCCARINI
hírneves olnsz opernénekesnC Műsoron a legszebb operaárl&k
liKIMBYERSENTE.
Jegyek előre válthatók Pischel Fülöp Fial könyvkereskedéaébeu.
1>21. junius 2.
a mi ír az egyetlen komarovi ütközetnek 200.000 embert dob a gyomrába, az egész 1915-iki esztendőnek is eaak 200.000 embert szánt. Pedig 1915-ben folytak le a nyugatgaliciai, kárpáti és bukovinai téli harcok, az olasz támadások, a Przerayol körüli harcok éj a Szerbia elleni hadjárat. Vagy 915-nek kevés ex a szám, vagy Komarovnak sok az a szám. Honnan erednek a Sándor Páloknak e meglepi számvetései és beáliitásai ? Onnan, mert a Sándor Pálok csak a Lipót-város valamelyik bankjának, vagy kávéházának az ablakai mögül ismerik a háborút, annak kínjait nem a saját birükön tanulták meg ismerni s annak szörnyűségeit, számadatolt csak a demagógia szolgálatában tudják felhasználni. Hogy milyen lelkiismeretességgel — ezt is megmutatja Sándor Pál beszéde. K. C.
ZALAI KÖZLÖNY
— Tizenkilencedikén leax a pacanl
kerületben választás. Budapestről jelentik: A hivatalos lap tegnapi száma kSzli, hogy a belügyminiszter a zalamegyei pacsai kerületben az uj választást június I9re tűzte ki. ,
— Mégis caak leax színház. A városi mérnSki hivatalban egy kész tervezet fekszik, amelyet most készitettek el a felállítandó színház helyiségről. A tervezet szerint egy deszkából készülendő arénáról van szó, amelyik hö mása lenne a lebontott arénának. Az elkészítés rövid idő alatt megtörténhetik, szakvélemények szerint két hónap alatt. Ugy, hogy szeptemberben már társulat jöhet Nagykanizsára. Az aréna helye valamivel lentebb lesz, mint a lebontott-é, szemben a Rozgonyi-utcal elemi Iskolával. — A s\'átoi anyagi körülményei nem engedik meg, hogy köfalas kultúrpalotát belátható időn\' belül felállítson s a tervezett aréna az Igényeket átmenetileg ki fogja elégíteni. Örömmel vesz-szük ezt a hírt is, de fenntartjuk addig, amig az elíö cölöpöt leütni Útjuk.
\'— Gydszrovat. Egy előkelő, nemes gondolkodású úriasszony gyászos elhunytáról kaptunk értesítési, li. Surgóth Mikiimé szül. Takács Ilona urnő (néhai Takács Alajos Ügyvéd leánya) halt meg tegnap reggel l/, 4 órakor hosszas szenvedés után Sümegen. A megboldogult urnő nemcsak a legszeretőbb édes anya, férjét odaadóan szerető hitestáts és valódi Jó rokon, hanem minden tekintetben minta háziasszony is volt, aki fér|éo, gyermekein és rokonain kívül sok mással Is jót tett és lehelő leg iparkodott mások baján is segíteni. Étető utolsó évei már sok szenvedéssel jártait, mert gyógyíthatatlan betegsége nagy fájdalmat okozott neki, amelyet ő angyali türelemmel és megadással viselt és családja előli mindig Ipsr-kodotl fájdalmait elrejteni. — Halála férjén kl vttl gyermekeit i/j. Surgóth Miklóst az O. Magyar bank h főnökét és dr. Eöry Szabó Jenő törvényszéki elnök feleségét szül. Surgóth Ilonát borította gyászba. — 65 évet élt. Temetése pénteken délután lesz Sümegen.
— A vasárnapi juniális. Lopunk keddi számában már Jeleztük, hogy a Katho-likus Legényegylet f. évi junius » én vasárnap délután a Polgári Egylet kertbelyiségében juniális! rendez. — A rendezőbizottsig értesítése szerint délután 16 órakor (azaz 4 órakor) tekeversennyel kezdődik, mellyel kapcsolatbon trérás jellegű .Amerikai halászai" nevű játék iesz \'meglepetésszerű nyereményekkel. Este >/,S0 (azaz \'/• ®> ómkor változslos számokból átló kabaré Jellegű műsoros előadás lesz, melyet azután a fiatalság örömére tánc követ egész a
záróráig. Hogy mindenkinek lehetővé tétessék a megjelenés, a rendezőség ez alkalommal nem bocsát ki külön meghívókat, hanem csakis falragaszok utján hívja .meg a közönséget és ugyanezen.szempontból a belépőjegyek árát is csak 16 koronában állapították meg. A siko resnek ígérkező juniálisra újból felhívjuk a kő-zónség figyelmét.
— A belügyminiszter elvette a nagykanizsai mozisoktól a Játszási Jogot. Ismeretes az a nagy tisztítás, amit a belügyminiszter végez ugy a fővárosi, mint a vidéki mozik körül. Hir szerint a belügyminiszter megvonta mind a két nagykanizsai mozitól az engedélyt, az Uránia mozgó már fel is mondott alkalmazottjának, amely mozgót a város fog megkapni. Hogy a Világ mozgót ki fogja megkapni, azt még nem tudják.
— Bnccarlnl operaénekesnő hangversenye a Kaszinó dísztermében ma esto fél 9 órakor pontosan veszi kezdetét. A közönség pontos megjelenésre kéretik fel, — minthogy az ének számok alatt az ajtók- zárva lesznek. Műsoron vannak : Ernani, Boherae, Rigolotto, Lucia di Lsmermoor, Mad. Butterfly, Tosca1 Traviata opera áriái.
— Vogl Elljr és Gróf Miklós hangversenye. Öriási érdeklődés előzi meg Vogl Elly zürichi zongoraművésznő é* Gróf Miklós budapesti hegedűművész együttes hangversenyét, melyet 4-én, szombaton fél 9 órai kezdettel a Kaszinó dísztermében tartanak meg.. A hangverseny az ide! szezon egyik legkiválóbb estélyének Ígérkezik. Vogf Ellv, ki budapesti születésű fiatalS-ány és Zűrienben végezte a zeneakadémiát, jgy Kivételes talen-turnu művésznő, aki bámulatos technikájával, nagy zenei intelligenciájával eddig mindenütt elbűvölte a közönséget és egyéni felfogásával megcsodált férfiasan erős tónusával külön helyet biztosított magának \'a nő vlrtuozok. közt. Partnere a hazai hangverseny termek
ik ünnepelt fiatal hegedűművésze Gróf [lós lesz, aki Budapesten egymás után aratta a legzajosabb sikereket. Külön érdekessége lesz az estélynek, hogy a művészek műsorukba felvették a nagykanizsai hangversenyek termeiben még alig hallott ■— do világszerte hatalmas sikereket aratott magyar zeneszerző Bartók Béla — zenedarabjait, melyeknek előadásával valósággal Ínyenc csemegéhez juttatják a zeneértő közönséget. A hangverseny iránt óriási az érdeklőoés. Jc-
{ryek Szerb könyvkereskedésében még korátolt számban haphatók,
— Ahol nem ünnepelték Apponytt. Megittuk, hogy Karczag város képviselőtestülete nem választolta meg Apponylt díszpolgárává. Ezt azzal Indokolták, hogy o .legitimista Ap-ponyif nem is üdvözlik s még kevésbbé választják meg a város díszpolgárává. Az Apponyi-ünnopség alkalmával az egyik karczagl újság ezeket Irta: .A mult szombaton ünnepein gyűlt össze a nemzetgyűlés Ünnepi szint öltöltek Budapest utcái s Csonkamagyarűrszág minden valamiro való falui s városai." Ünnepelni gyűlt össze, hogy közéletünk egyik kimagasló harcosának, a küzdők legelsőjének, Apponyi Albert grófnak hódolatát fejezze ki. ünnepelt,. .. mert a mai kor legnagyobb magyarja 75 éves volt. Ünnepelt,... mert érezte a msgyorslg, hogy valamelyes csekély tanújelét kell adn\\a elismerésének, a félszázad óla egyedül hazájáért harcoló, dolgozó s dobogó szívű nagy fia szerelő szíve számára. Ünnepelt az ország színe-java, mert tudta, hogy hálával tartozik az ősz patriarchának . . . Csak mi,. . . nagykunok büszko székhelye, talán e kis ország .gyellen városa, csak ml nem ünnepeltünk. Nom volc Itt ünnepi nap a szombati nap, nom borullak Itt virágos díszbe városunk utcái, nem voll Itt még az iskolában sem ünnepnap. Nem ünnepeltünk, mert mi szembe merünk szállani egész Magyar-orszig közvéleményével, nem ünnepeltünk, mert ml nem szorulunk senki másra, mert von miben busilkodnunk. Nem ünnepeltünk, . . mert mi büszke, gőgös, átkozott nép vagyunk voltunk és maraduok" stt>.
— Kioszk a só tatéren. Jókuthy Béla nyugalmaidtt alezredes és Lóky Géza nyugalmazott ezredes a sétatéren kioszkot fognak létesíteni, amelyben hüsitő Italokat és hideg ételeket fognak felszolgáltatnL A város a vaspavillon helyiséget már át 1a engedte a a vállalkozásnak csak az italmérési jogot kell még megszerezni a pénzügyigaz-gatóságtól. Valószínűleg, városszerte nagy szimpátiával fogadják a vállalkozást s hisz-szűk, hogy a sétatér látogatóinak nem a legkisebb örömükre fog szolgálni, ha a város egyetlen üdülőhelyén frissen csapolt sörhöz juthatnak. Érdekes lesz felemlíteni, hogy Loky Géza ezredes a varasdi honvédeknek volt a parancsnoka. Magyar honpolgársága miatt azonban a jugoszlávok nem engedik haza Eszékre, ahol családja tartózkodik a ezt a jugoszlávok azzal Indokolják, hogy a magyar hatóságok a nemrégiben letartóztattak egy jugoszláv papot s azt még mindig fogva tartják. Felszólították Loky ezredest, hogy szabadítsa ki a papot, akkor ő .Is haza mehet családjához. Loky ezredes azonban jól tudta, hogy biztosan van rá ok, amiért a jugoszlávoknak oly nagyon fáj a pap letartóztatása s ezt a magyar hatóságok sem totték ok nélkül, azért nem Is gondolt rá, hogy lépéseket tegyen. Loky ezredes okosat gondolt s városunk nagy tiszteletben álló törzstisztjével, Jókuthy Béla alezredessel kioszkot nyitanak.
- Szenzációs kát postás nap. Jól értesült forrásból halljuk, hogy a helybeli postás ének és kultúregyesület 11—12-éil nagy ünnepségek keretében fog bemutatkozni a nagy közönségnek. Junius 11-én este a Polgár-Egylet termeiben egy nagyszabású és szenzációs kabaré keretében hangversenyt ad, másnap 12-én pedig a Sétatéren látványos és még eddig nem nyújtott monstre ünnepélyt rendez. A részletes program még nem publikálható, csupán csak annyit aikerült megtudni, a sétatéri ünnepély egyik kimagasló pontját Kovács főgimnáziumi tanár és Girgáczné a kiválló előadó fogják betölteni.
— Pusztítják a madarakat. (Levél „ szerkesztőhöz.) Tegye szóvá Szerkesztő ur lapjában, hogy Nagykanizsa környékén milyen veszély fenyegeti az éneklő madarakat. Már régóta tapaaztalom, hogy a sétaterek éneklő madarait a gyermekek teljesen elker-
■etik. Tegnap szemtanuja voltam, omikor a Jugár-uti sétatéren egy iskolás gyermek gummipuakával lelőtt egy ártatlaij kis éneklő madarat. Hifja fel kérem a rendőrség figyelmét erre s ne caak az legyen a büntetés, hogy a gyermekektől elkobozzák a gumml-puakát, hanem a azülőket is szigorúan bün-tesiék meg. A. iskolákban pedig tartsák meg a madarak és fék napját s más alkalmakkor is hívják fel a tanítók a gyermokek figyalmé! arra, hogy milyen nagy bün kiirtani, vagy elkergetni ezeket a hasznos madarakat. Más városokbon a gyermekek madárvédö ligát alkotnak s etetők és madárházakkal gondoskodnak, hogy minél jobbon ozoporodjsiuk. ugy látszik a nagykanizsai gyermekek még nem emelkedtek erre a kulturfokra. Maradtam . . . Aláírás.
(x) Herczeg Ferenc képes hetilapja az Uj Idők uj számában érdekes képokot kőzöl « 76 éves Apponyiról, Appon;\'i családjáról,.az uj Jókai-szoborról, a szubor leleplezési ünnepségéről és több elmés fejlécet MüMbeck Károly tollából Egy teljes sziodarab is van a számban, Alfredo Testoni: Vér nem vilik vizzé ctmü egyfelvonásosa, mely nsgy sikerrel került szmto Budapesten. Az Uj Idők novellopllyázalán közlésre elfogadott művek közül a Samu clmü humoros történőire került a sor. Surányl Miklós nagysikerű regénye : A mester befejeződik eb ben a számban, amelynok tartalmát érdekes olasz uti feljegyzések\' mellolt Balla Ignácnak a Petőfi-Társaságban felolvasott ünnepi Dante verse Rspaics Raymond kuliurhlstorlai tanulmánya, a Cinege II. című mulslságos és kalandos történet és több vers teszi gazdaggá. Az Uj Idők előfizetési .ára negyedévre. 60 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen "küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy yt 16......
(x) UH ás női divatcikkek, valamint rövidáruk a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. junhiK 2.
fTléhéazet.
A gyenge családok fölerőaltóae.
A. gyenge\' családokat, hogy némi hasznot azok is adjotmk, önmagukra no hagyja a méhész, hanom idír9L Jd6ro, mig az anyák kl-cscréliso Alul rajluk togllhol, érett fiasitásos lépőkkel javítsa fel.
Azon flasitAsos lépckríl, melyeint • gyenge családok iölcrősitéso végeit az erősektől elszed, a miieket képtáraikba vissza söpri 9 a gyengék Hasítása mögé — • fészekbe — bofüggcszli. -•\'
Néhány nap mutva azon célra a többi crós családoktól szed cl érelt flasitisos lépc-ket s eddig folytatja a gyengék följavitisát, mig kellőleg megnépesednek.
Kellőnél több flasitisos lépet egy crós csalidtól elvenni nem szabad s egyszer-egyszer a gyengének erősítés végeit is csak annyit kell adni.
Az erős családot minden érelt fiasitásos lépének elizedise álul meggyengíteni •: a gyengéi azokkal tele Jömni, helytelen és káros cselekedd lenne.
Azzal nem rontani, hanem használni akarunk s az erősektől elveit egy két fiasitásos léppel, melyet azok meg sem éreznek, a gyengéket időközönként erősíteni, hogy a hordási ídőro eléggé megnépesedjenek.
A kast érelt Hasítással nem lehet felsegíteni, népéi helycsere által kell felszaporl-tani. Bő mézhnrdás alkalmakor, a legszorgosabb munka idejébtn, d. c. 10 óra körül o gyenge családokat «z erősekkel mcgcaerétJOk. Az erős családok munkásaival a gyengék megszaporodnak s mlutín mtael megrakodva térnek haza, a nngy munkában a változási észre sem veszik, hanem Igyekeznek terhüket lerakni, kifelé sietnek ujabb és ujabb teherrel térni vissza, hogy a vagyon szaporodjék.
A megcserélés állandó maradjon, a kasokat 4—6 nap múlva visszacserélni a legnagyobb veszedelem vólna.
Gyenge mézhordás vágy hordási szünet Idején végzett helyesete iszonyú öldöklést és kiszámíthatatlan kárt okozna. A népesség legnagyobb résM egymást legyilkolná s többnyire az anyák is áldozatul osnének.
A rajzás.
A gondos Kezelés folytán a méhcsalád ugy megnépesedik, hogy lakásában alig fér. Népének egy része — miután a helyszűke mlalt a munkában részt nem vehet — a röp-lyuk kőiül\' kiül 0 kaptár falára vagy fürUlaku csomóban csüng a röpdeszkán s ha a hordás még mindig bőven folyik, a rajzásra elkészül.
A lépek élein 10—20 anyabölcfőt épit, melyekbe az anya azután 5—6 nap alatt petéket rak. A herepetéket is bepetézi, hogy a család a fiatal anyák megtermékenyítése végett heréket neveljen.
Amint az álcálc fejlődése az anyabölcsőkben annyira haladt, hogy egy-kettőt a család már befödhet, az öreg anya ifjú vetélytársnőire féltékenykedni kezd, nyugtalan lesz; keveset vagy épen nem petézik s miután azzal felhagyott, fürgébben jár-kel és röpülni is képes.
Vetélytfrsnőit szeretné elpusztítani, dc • munkások a bölcsőket őrzik s azokhoz közel nem eresztik, minek következtében napról-napra nyugtalanabb és félénkebb lesz. A folytonos nyugtalanság és félelem annyira felizgatják^ hogy a kaptárban megmaradni nem mer s miután nyugtalanságával családját Is fel-izgatja, a népesség egy része vele együtt, egyik csendes, verőfényes, meleg napon a kaptárból kivonul, klrajzik.
De «z ősi tanyát útravaló nélkül ők sem hagyják el, hanem azon pillanatban, mikor a nép az anyával együtt kifelé Indulna, minden vándor teleszívja rnézgyomrát mézzel és ugy Igyekszik ki a kaptárból, miközben herék Is csatlakoznak hozzájuk.
A kaptárból kiírt vándorok együtt ma-vadnak a -a röplyuk előtt, a munkáról hazktérő társaikkai együtt, melyek szintén velük men-riti, mindaddig élénkotr röpködnek, mlg a vlg daliással kifelé tóduló nagyobb zöm az anyával együtt ki nem ért.
Azután még az elmaradtak síelnek kifele hozzájuk; a kaptárban a zsibongó zúgás és a forrongás megszűnik, a raj felkerekedik, a méhest körülröpködi, n levegőben összelömörül s a szálláskeresők által kliizemelt helyre letelepedik.
A gondos méhész, kl a rajzásl .idő alatt méheit felügyelet nélkül nem hagyja, a jövevényt befogadja, uj lakásba helyezi, hol az elhelyezkedik, épít, gynjt és dolgozik éjjel-nappal, hogy a nyugalmi időben tudjon mihez nyúlni és hol meghuződni.
Apró hirdetések.
Építtetők figyelmébe I Kisebb házak, gazdasági épületek tatarozását, alakítását és jkvitásál jutányosán vállalja Pápay György épüőiparós, Petőfi-ut 24. _
UJságárusltók felvétetnek hirta pánidénál.
a vasúti
Elveszett közbonti iskolától Batthyányi-utcáig horgolt csipkegallér. Megtaláló Kisfaludy-utca 38. szám alatt sziveskegjen átadni.
Cipófeisórészkésxltő tanoncok felvétetnek. Gyergyák Pál cipész, Rozgonyl-ulca 2. szám. 2«at
Egy szakképzett gépész és géplakatos keres alkalmazást az Idei csépléshez, aki 30 évi gyakorlatul bir, gépjavítást is elfogadja. Cim a kiadóban. M8t
Makulatur
újságpapír kapható ^ lapunk kiadóhivatalában. ~
At ismert, kitűnő aranyhegyi
fehér bor
iámét kapható literenként a4.K-órt8«rán J4ue!fft»ax» kercakedőaél, Nkgykanixaa, Magyar-ntca 74. axára alatt.
1K 40 filL-be
kerül példányonkint a ZALAI KÖZLÖNY
ha előfizet egy hóra vagy negyedévbe.
Értesítés H .
Értesítjük Nagykanizsa váró* 6s vidéke n. ó közönségét, hogy saJAt mObclytonkben készítünk mérték azérint gyapjúszövetből
2855 K-tól 3500 K-ig
un
divataittny6k8t.
Továbbá raktárunkon levő saját kéazilményü férfi- és fiuöltönyö-ket olcsón kiárusítjuk.
(Illó njjtluMé Ina. Tiltfon 3(9.
Szíves pártfogást kér
Dunántuli Ruhaáruház
Erzsébet-tér 20. szám. sím
Hirdetmény.
Gondnokoltam Plck György pallnl szilijéből termett 19X0. évi cirka 60 hektoliter bor, siller és fehér eladó. írásbeli ajánlatok Széli Odón, mint Plck György gondnoka Szombathely, küldendők. A bor előzetesen megtekinthető Czapáry János gazdatisztnél Nagykanizsa.
Széli Ödön Szombathely
soai m. Pick György gondnoka
Kereskedőknek
ajánlunk Barna caomagolét Saparlor csomagolót Faiságott csomagolót Színes vékony kalapcaomagolót -Papírzacskókat
Árucímkét éi csomagolóclmkét Utazói rand.iíkBnyv.t uslatl k8njrv.k.t atb.
legolcsóbb árak mellett.
Fischel Fülöp Piai
papfrrkktára nagyban é* klcalnyben Neyylrenlwaip, Fő-ut 1, uuim.
OODOOOOQOOOODOODOOOQOOOOOOOD
uiíi és iTiuiri
Könyvnyomda — Könyvkötéazet — Vonalzóíntézet
Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, Üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
KiaMivat telefon; 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
Nyomatott
□oaooaoDODonnmnooaonoanooare
• laptulaidonoaok t Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
60-lk évfolyam
Ndgyksnliiid, IMI, juníu«3. Péntek
—"rrrr
■KntMl
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
■MMMm------\' "
(. kUMdr.bl: pá ut IJ. ii,
UUTBlk«l>-M«£M 7B --
Megjelenik mindig kor. reggel
FÓSZF11KF.S2TÓ: I
Dr. HEGEDŰS OYÖROY
MBUtf).
FILElflSSZF.l!K6S?.T6:
BODROOKÓZV ZÓLTfÁN\'
T"n—rí
Blóllietéal árak,; E(i" <00 K F«im 000 K.. fMJ*l
l... 100 K F«j M K.

• K
A kisgazdapárt szónoka a mai kormányzatról.
Berky Gyula nagy be.zéde. - Nyugatmagyaroraiág ét Baranya. Az Igazi keresztény politika.
tiuilűfiitl, juuiut l. Rakovtzky Kíván
11 órakor nyitotta meg ai ülést. Napirend előtt Csizmadin Sándor személyei kétdésben szólal iei és ismerteti ax Igazság c. laphúz való viszonyát. A költségvetés vitája soián Stabiki Jenő a tisztviselő kérdésül íogjjl-kozván, • biirokiici.it támadja. Határozati javallatot terjeszt be, hogy a nemzetgyűlés utasltsa\'a kormányt, hogy hat hónapon be\' lili . törvényjavaslatot (erjesszen be a budapesti kereskedelmi kiköti; ügyében. A külügv -miniszter . expozéjával foglalkozva sürgeti Finnországban a külügyi képviselet fclállitását. A finn- és a japán szövetség diadala a turáni eszmének, amely rneghorza az integer Magyai-orsxáyot.
Btrky Gyula beszéde elején kijelenti, hogy a kUgazdapáit azért támogatja a kor-. niányV íUe\'l Nagyatádi é» réert visz benne. Olyan^ polgári kormányt sürget,, mely megegyelik nemzeti érzéssel. Itt azonban magyar orientációt nem látni, hanem Habsburg orientációt. A . mai diplomaták Habsburg környetatben nőttek fel, nem ludnak magyarrá lenni, ugy tűnik fel, mintha nem is magyar küjűgyi szolgálat lenne, hanem Bécsből áttelepítették volna a külügyi hivatalt. Azok ax^urak megtanultak ugyan monoklit viselni, megtanultak öltözködni, de sem politikai, aem gazdasági, sem szociális tudásuk nmoep. Magyarország jövője nem a gyűlöl-
ködéían, hanem a kiengesztelödésen.alapszik.
Nekünk a külügyi bizottságban mindig azt a felvilágosítást adták, hogy jól, állunk, pedig a kisantant megkötötte a rapillói egyezményt éi eltáftiUzták Nyugatmagyirorjzágot. Meg vagyok győződve, hogyha világosabb szemii diplomáciánk lett volna, akkor máskép állott volna N^ugitrnigy Írország kérdése. Ha a cseh korridor kérdése megvalósul, akkor bezárulunk egy vasgyürübe. Kérdem, milyen !ors vár akkor reánk ? Ha Csonka-Magyirország nem akarja jnegáini a sajál sirját, akkor nem Habsburg, hanem magyar érdekű politikát folytat.
— Valamikor megkérdeztem a kormányt, van-« tudomása arról, hogy Nyugalmagyar-onzág és a Bácsi o, Torontál <s Ban\'nya kérdőét egységes problémává kipcsoltik os." ize. Alt válaszolták, hogy semmit sen, tudnak róla. Most isméi aktuálissá vált Bliany. kérdése, ennek • gazdaságilag fejlett vidéknek a kérdése nemcsak egyei vármegyék ügye, hanem az \'gés. ors.ágé. Nagy érdek fűződik (ahhoz, hogy a miniszterelnök vagy külilgyminisztc, jelentse ki, hogy Baranyában csak a törvény és nem a boszu fog uralkodni. Az ottani lakosságnak azt keHérezni, hogy
ha oda bemegyünk, az megváltás lesz rájuk.
— A minisztei elnök azt a kijelentést tette, hogy a földbirtokreform nem magyar talajból nőll ki. Ez ellen a leghatározottabban tiltakozom. A kotmánynak olyan belső politikát kell folytatnia, melynek ereje van. A földbiilokreform a legfontosabb belső és külpolitikai kérdés. A legnagyobb hazugság, hogy csak a nagybirtok termel és a középbirtok nem alkalmas a termelésre. Magyarországon csak olyan politikáinak van jövője, melynek az agrárdemokrácia az alapja. Ha valaki azt gondolja, hogy a demokrácia és liberális szocializmus nélkül is lehet politikát csinálni, az csalódik és legyen clkészülyí/irra, hogy elsöpör a nép. mindent, ami ennek útjába áll. A régi politikának nagy hibája volt, hogy a falu nagy prejável és jelentőségévél nem tfc-A-Jl^*,.. „,.közUg.nkir,ti .-és
cenzusos választójogtól nem \'fogunk engedni semmit. «* . \' 1 \' i \'
— Ugy látom; hogy a régi kaaíiiiól pq-liiika. érvényesül az egész vonalon. A magyar népről azt a rágalmat terjesztik, hogy, nem becsüli az intelligenciát. Ez nem áll. Azonban kétféle intelligencia van: as egyik monoklit és kamásnil vise}, a másik a\' polgári intelli gencia Mi a Hegedűs Lóránt-\'féle polgáríizi-telligenciának vagyunk a.Kivei, annak áz. intelligenciának, mely a munkát becsüli élnem a kártyát. A főrendiházról kijelenti, hogy mai idők nem alkalmasak arrs,\' hogy tradíciók alapfán tenniartsák a főrendiházat, erre nincs többé szükség. - --j..... \'
— A hadügyi kérdésben kijelenti, hogy azokat az .osztrák tiszteket, kiket tucatazámra vettek át, bocsássák\'d, mert mégis abszur dum, hogy amikor a saját fiainknak nem tudunk kenyeret adni, akkor az osztrákokat táoláljuk. Követeli, hogy ezeket minél előbb távolítsák el. ,
— Amig jnem ismegűk a. forradalom hiteles történetét, addig, a forradalomban résztvetlek felett ne mondjunk végleges ité letel. A forradalomban igén derék hazafiak is részt vettek. A forradalom felett majd a ia.ténelcm fog Ítélkezni. Mennyi rágalmát szórtak Nagyatádira 1 Pedig Nagyatádit nagy néptömegek egy pillanatig sem támogatnák, hl a haza ellen bünt követeti volna el. Ö volt akkor az egydüli polgári ember aki a polgári jogrendről beszélni- mert és merem mondani, hogy Juhás.-Nagy Sándor ral és Mayer Jánossal fi volt a polgári jog-rend őre. Hol voltak akkor azok, kik ma öt vádolják? Svájcban nyaraltak. itt az Ideje, hogy felhagyjunk a rekrimináclóval. A komoly bűnötöket meg-kell büntetni, de kik
TT
megbánták tettüket, kik bátran, tekip ártatlanoknak, kik ezen .ortzigljsj, r«ga»»-kodnak,, azoknak, bocsánatot. kell s^rji.
A sajtószabadságról IzóWS\'^Jllj^ti, hogy a tisztességei szónak teljes szibadiágot kell adni. Nem vagyok Ujlaidó\'i»hl». olyan cenzúrái, sem sajtótájékoztató bizottságot támogatni,-mely egyoldalúiig elfogult. A laj\' tói a jó Ízlésre éi hazafiságra keli nevelni. Ei a legjobb iajtóellenőrz& .btfottiág. <...,
.— Nagyatádi, él pártja . Habsburg ellenes. A cenzúra innak a köztélét-a bizqttiág véleménye alapján nem engedélyezte. Mayer János .egy beszédet mondott, milyet a cenzúra szintén nem engedett közölni. A., kis-. gazdipáli kén mindenkivej együtt dolgozni, kik demokrata ér. agi ár jellegi politikát csinálnak. .fyem ii lehet m4l poljtika^mint ilyen keresztény politika, a keresztény szeretet éa kiengesztelődéi politikája -és.\' aaí kernx-tény gyűlöleté. Mindenkit, aki hajlandó ke. Vetttény\' nemzeti alapra halyelkcdoi, be kell fogadni, egyiihífli kall a nemzetet, mert c\'íaTr\'iVKcflf 1 nd* feltámadni haló poraiból.: A javaslatot elfogadji. (Hosszantartó éljenzés.)
A délutáni Ülésen elsőnek Katkajalvy volt államtitkát szólal elsőnek hozzá a lcölt-ségvetés vitájához, melynek során a\'rután kérdéssel foglalkozik. Hivatkozik az angol felsőházban elhangzóit fílizólalásokkal \'szém-ben arra, hogy a\' rutén nép már Háromszor tartott népszavazást és mind a három óban Magyarország mellett döntött. Elmondotta ^Kivhugy iM&awlQf azi^i.lsonplny-biztos bejelentett*-a csah kormánynak, hogy ba nem adja. meg. a rutén autonómiát, a prágai tormán) zónát. suiyei leleplezéseket fog tenni. _ \' . . ."
........ p. . .... . .n..,
tegnapi
BuJupttl, juniu\'t 2. Htgidiu Lóránt pénzügyminiszter Hadik János, gráf tegnap mondott bwédével kapcsolatban ma a-következőket .mondotta:
- Abszolút ki van zárva. Hogy Hadik János gróf pénzügyi politikámat támadta volna. Azt a beszédet, amelyet Hadik elmondott. már hallották 192Q. rnáiui ÍO-án a,közgazdasági tanács ülésén, amelyen ugyanazon péntOgyi\'programot mondotta, mint amilyet most megismételt. Én tehát HadUt tegnapi bestédét nem vonatkoztatom magamra. - .,
- .— Nyugodjanak meg, hogy két héten belül benyújtom az ingatlan vagyonváltiág-ról iz$ló tervezetet. A gazdái znaV is érdeke, bogy minél -előbb essenek tul ezeken a dolgokon. A javaslattal egyidejűleg betcrjeiztcm a pénzügyik iindazé^éhez m,egHyánt .leg-utolsó javaslatot. M,cg«karom jtfyauif, hogy a német pénzügymi^lwler, nünkpi teljesen magáévá tette az én r éi kijelentette, hogy 20 százalék, iogyónvált-lág alapján akar|a a német pénzügyeket rendezzzi.
ZALA! KÓZLuNr
1921. junius 5\'
A kisgazdapárt fatélő bizottsága Ruppert ellen.
Budapest, junlui 2. A kisgazdapárt leg-utóbbi intézíbizottsági ülévén — melyet tegnap este tartottak meg — sióvá tették, hogy Ruppert Rezső aláirta Rassay Károly tegnap beterjesztett határozati javaslatát, amely azt kivánja, hogy a nemzetgyűlés utasítsa a kormányt, hogy a törvényerőre emelkedett választási rendelet alapján a községi választásokat legkésőbb \'szeptember havában írják ki.
Az intézőbizottság elhatározta, hogy ha Ruppert a határozati javaslat mellett fel* szólalt — akkor lépjen ki a pártból. Ha Ruppert ennek a felhívásnak nem tenne eleget, akkor az ügyet pártértekezlet elé fogja terjeszteni az intézőbizottság. Ezt az indítványt Ruppert ellen Vasadi-Balogh György adta be.
pénxUgyminisztei gyUmolcskl vitel!
ízter eltörölte Illetéket.
Budapest, junius 2. Az osztrákok beviteli engedélyhez kötötték a magyar gyümölcsök és zöldségek bevitelét. Hegedűi pénzügyminiszter ebben az ügyben fontos döntést tett. Az érdekeltek kérésére hozzájárult ah-boz, hogy a gyümölcs és zöldség kiviteli illetékét beszüntette, csupán a burgonya, a hagyma és az aszaltgyümölcs inkasszálási óvadékot hagyja meg. Ez a döntés nagy megnyugvást keltett kereskedő körökben.
Cseh erőszakoskodás.
Budapest, juqius 2. A nemzetgyűlés folyosóján nagy felháborodással beszélték a hirt, hogy. a csehek Apponyfl és családját nem .engedték be eberhardti. birtokéra. Apponyi tegnap Genfbe utazott és a kíséretében levőCharmant Oszkár körjegyző levelet küldött Andrássynak és Vázsonyl Vilmosnak, melyben közölte, hogy Apponyinak és családjának megtagadták a be. lépési angedélyt. Rógton tobb képviselő tanácskozásra gyűlt egybe és «rra az álláspontra jutott, hogy ezt a sérelmet nyilt ülésen is szóvá teszik. Holnap napirend előtt szólalnak fel és mindegyik párt szónoka tiltakozik a csehek minősíthetetlen eljárása miatt.
Felmentették Bereg és Ungmegy* főispánját.
Budapest, junius 2. A kormányzó nagybányai Horthy Gyulát, aki" Bereg és\' Ung-megye főispánja volt, buzgó szolgálatának elismerése mellett állásától felmentette.
Orosz menekülteket telepit Délmagyar országba a jugoszláv kormány.
Budapest, junius 9. A jugoszláv Kormány * menekült oroszokat most Délmagyarország benépesítésére használja fel. Éz azt célozza, hogy mrgszállt területen biztosítsa a szláv több séget, az eddig nagy többségben lévő magyar-g és németség rovására. A menekülteket fó leg Torontál megye déli részén Pancsova, Ver.-secz, Délibáb és Ozor* környékén telepitik le. aho! már a románok érdekterülete! kezdődnek, valamint Bácamegye déli részében-és « Ferenc-csatornázol délre esó területeken.
Az orosz telepítések szervezője Pobiios2ky • grof, a hírhedt pánszláv agitátor. /
„Hiszek egy Istenben, hittek egy hazában,
Hiszek egy istent őrök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában
A mén."
Negyven esztendő után.
Ritka találkozó Nagykanizsán. - Hogy találkoztak a „vén diákok" ?
Nagykanizsa város egyhangú utcáit egy deres hajú, de még őrömtől csillogó szemű idősebb urak csapata élénkitette tegnapelőtt. 40 esztendővel ezelőtt 18—20 éves pelyhet áUu legénykék voltak s ilyentájon lázasan készültek az érettségire. Akkor még 30-an voltak mind, mind, tele ambícióval, nagy reményekkel. Ma a 40 esztendős találkozóra már csak 10-en jelentek meg. Névszerint: Tarlós György pósta főigazgató, Markos Gyula a „Herkopáter" ázerkeaztője, dr. Kozári Gyula ezredes lelkész, dr. Gáspár Imre So-mogymegye tiszti orvosa, dr Ehn Kálmán, a C3Urgói járás tiszti orvosa, dr. Kolbay Károly zalaegerszegi ügyvéd. Fenyves Ede mentshelyi lelkész, dr- Szabó Zsigmond Nagykanizsa város kórházi főorvosa, Topplet György bucsuszentlászlói jegyző é3 Ollop Mór nagv kanizsai ügyvéd. Táviratilag mentették lei magukat: Bakó József nagykőrösi református esperes, dr. Kiss Gyula székesfővárosi egész-ségügyi tanácsos, dr. fehér Henrik kaposvári orvos.
A megható találkozó hálaadó istentisztelettel kezdődött. A felsŐtemplorn egyik oltáránál Markos Gyula, a másiknál dr. Kozári Gyula miséztek. Ezalatt Rátz János főkántor Markos Gyula saját szerzeményű miséjét orgonálta és énekelte. Ai irredenta vonatkozású szövegbe megkapóan markolt bele a zene, mialatt a „vén diákok" egymásután törölgették s/emükből a könnye\' a meghatottságtól
Mise után testületileg, mind a 10-en kimentek a temetőbe, ahol felkeresték Löke Emil .volt osztálytársuk s Grossmann Ignác tanáruk sírját.
A délelőttöt látogatásokkal s a város megtekintésével töltötték ki. Megdöbbenve állapították meg. hogy *Nagykanizsa 40 esztendő alatt semmit sem fejlődött. Sőt, mintha visszafejlődött volna. FeUcereaték a régi gimnázium helyét, amelyből ma már egy téglát sem találtak. Éhben a lebontott épületben iárták diákéveiket.
Majd felkeresték a piarista rendházat, ahol nagy tisztelettel s szeretettel fogadta Őket Eberhardt Béla igazgató. Meleg, üdvözlő szavaiban meghatottan jelentette ki, hogy tnost látja: érdeme $ piaristának lenni Az a nevelés, amit a piaristák nyújtanak, amely még 40 év után is az intézethez fűzi régi diákjait, csak jó lehet. Büszke vagyok erre a megtiszteltetésre — mondotta — s.felejt-hetlen lesz ragaszkodásuk a piaristákhoz, amelyet tudtul fogok adni a rendkormánynak is s méltatni fogom .az ez évi értesítő könyvecskében.
Az ebédet a-Korona éttermében fogyasztották el, kedves, .szinte a naivságig menő közvetlen beszélgetések közepette. Nem maradt egyetlen diákstikli, amelyet fel ne említettek volna. Oly megható is volt ar, amikor ezek a „vén diákok" oly kacagósan tudtak szórakozni a 40 esztendő előtti apró csej>rő diákeseményeiken. -Van is abban valami különösen érdekes manapság, hogy az érettségi után Bakő. az osztály vastagnyaku, egészséges humoru diákja gyalog vágott neki Budapestnek, inert nem volt négy forint husz krajcárja vasúti költségre s mire felért a fővárosba az apostolok lovain, a cipőjének a talpa s/.étdölt, pedig még\'akkor nem ismerték a papirostalpu bakkancsokat sem Meg aztán száz és száz hasonló kir-ebb-nagyobb elmésség élt még az öreg diákok fejében. Egyik az elejét tudta; a másik folytatta s közösen nagyokat kacagva fejezték be. Időnkint könnybe úszott a szemünk, amikor Markos Gyula elszavalta ez alkalomra készült költeményét:
Fiuk! Az Isten szent szerelmére. Hová siettek oly igen nagy-cn ? Csak legnvp voltunk még 25 eve, S ma már 40 (u i, itt vagyon ? Ha igy tart ez még... hát holnap bizonnyal Már 50 éves diákok l-üünkf... Holnap után 100 s tudj Uten még mennyi I Fiuk I Megéljünk I Es legvn evzOnk 1
s\'b.
Igy folytatödoll a beszélgetés a vacsoránál is, amelyre a Polgári Egylet vendéglő helyiségében gyűltek össze* Közöttük volt itt Eberhardt Béla a gimnázium igazgatőja é> Lsjpczig Antal törvényszéki biró. Vacsora után kedves, mondhatni irodalmi hangulat következett. Mindenkinek volt valami kis kedveskedése, amellyel sz^cakoztatta társait. Markos <Syula három költeményt is szavalt A: idő foga már jól beléharapott a jóhumoru örökké vidámkedélyű .,Herkópáter-azerkesz-tőjébe, de amint ő mondta: megfordítom éveim számát s 61 helyett 16-ot -irok. Igaia volt. Elszavalt egy irredenta verset is s oly hévvel olyan páthosszal, amely becsületére vált volna a 10 éves találkozón is. Ehn Kálmán orvos indítványára a 25 éves találkozón Ham József elhalt piarista emlékére tett alapítványukat felemelték, amelynek évi kamatait a magyar irodalomban legkiválóbb tanuló kapja a gimnáziumban
Kedélyes, jóizü társalgás közepette a 10 „vén diák" együtt maradt egész a záróráig. Tegnap már nem láttuk őket Nagykanizsán. Elutaztak. Ma már innét dolgozzák az ujabb 10 esztendőt. Adja az Isten, hogy az 50 éves találkozójukon mind a tizen egybegyűlhessenek ismét Nagykanizsán erőben, egészségben, jókedvben.
— A város fellobogózása
A Kormányzó Ur Őfőméltósága folyó hó 5-én délelőtt fél 9 órakor városunkba érkezik s Innen a "Kazinczy-. Szemere-. Csengery-utcán, Fó-ut, Erzsébet-tér. Király- és Ország-uton át Letenyére. majd onnan ugyanezen útvonalon visszatérve, délelőtt fél 11 órakor Zalaegerszegre uta zlk Felhívom az egész város közönségéi, de főképen a fent megjelölt utvonalak melletti lakósokat, hogy házaikat folyó hó 4-én déltől kezdve 5-én estig tartsák fel lobogózva s lakásaik ablakalt díszítsék fel Az átvonulás Ideje alatt délelőtt 8-tól II óráig a közönség az átvonulásluttes ten nem, csakis a járdákofi tartózkodható. Végül felkérem a városi képviselőtestület tagjait, hogy az átvonulás Idejére leg később 8 óráig a városháza elótt gyü lekezzenek. Polgármester.
— Az alispán távirata a polgármesterhez. A polgármester az alábbi táviratot kapta az alispántól a tegnapi nappal: Értesítse a kormányzó ur őfőméltósága zalaegerszegi fogadtatásán részt venni óhajtó megyebízottsági tegurakat, hogy a kormányzó ur őfőméltóságának a vasúton történő üntae-pélyes fogadtatását megelőzőleg a gyülekezés az én hivatalos helyiségemben történik délelőtt 10 órától. Á vasútra való kiindulás ú innen történik kocsikkal. Alispán.
— Bobest Mátyás ezredet áthe lyeeáee. Bobest Mátyás ezredes, a zalai gyalogezred parancsnoka tegnapelőtt elhagyta Nagykanizsát s Esztergomba utazott ujabb állomás helye elfoglalására. Bobest Mátyás eiredesben Nagykanizsa egy kitűnő, egésr-déges gondolkodású katonát veszített el.
Adományok a menekülteknek Pollák M. Emil takarmánykereskedő nagykanizsai lakos 100 koronát, Lőwy Imre kereskedő komárvárosi lakos 300 koronát adományozott a menekülteknek. A menekülteke\' gyámolító bizottság a 400 koronát egy tiszt-viselőcsalád segélyezésére fordítván, ezen ar mond köszönetet a netaesszivü adako-
ulon moi zófflSk.
— Jelenikstí+k « városi iktatóban Kolla Katalin ipar Ügyében/

19-21. junim 3.
- Megkezdődik a ozízatok ki.
-serélé««. Az ezer is tizeztrkotonés bank-jegyek kicserélését hamarosan befejezik és ugyanakkor megkezdik a szizkoronás bank-jegyek kicserélését. A Mátyás király arcképével ellátott szárkoronás államjegyekbSl a budapesti pénzintézetek\' már elegendő készlettel rendelkeznek. E héten ellátják készle-tekkel az Osztrák-Magyar Bánt vidéki fiókjait is.
- 50 százalék cigaretta ás 125 százalék dohány árleszállítás. Illetékes körök, ugy látszik, belátták a magas trafik árak tarthatatlanságát, erre vall ugyanis az a körülmény, - mint velünk közlik _ hogy a pénzügyminiszter leiratban értesítette az egyes pénzügyigazgatóságokat a trafikárak leszállításáról. A miniszteri leirat szerint junius 15161 a dohányárul 25 százalékkal, „ „(tw és szwarkaárul 50 százalékkal csökkentik. Illetékes körök a trilikárak leszállításával azt remélik, hogy ismét nagy ke-eslet fog megindulni az egyes trafiknemüek iránt.
- Nagy kanyarójárvány dllhBng Debrecenben. Debrecenből jelenlik : Nagy arányban lépett fel Debrecenben a kanyarójárvány. Május havában 302 kenyaróeset volt bejelenne, de négyszer-őtszőr ennyi is lehet a kanyaróbetegek száma. A nagyarányú kanyarójárvány következtében az óvodákat és elem,i iskolákat junius 15-én be fogják zárni.
— A malmok vámkontigensének megállapításé. A malmok vezetősége már jóideje beadvánnyal fordult a közélelmezési minisztériumhoz, liogy szüntesse meg a malomellenőrzést, mert a kiszabott vám kontingenst hiánytalanul beszolgáltatják. A minisztérium azon az állásponton van, hogy az érdekeltségek vezetői nemcsak vagyoni felelősséget, hanem egyetemleges kötelezettséget is vállaljanak. Ez ügyben ma értekezletet tartanak a közélelmezési minisztériumban. A vámkontingens végleges megállapítása és a malomellenőrzés megszüntetése valószínűleg junius végén történik meg. \\
— A bánáti románokb a \\s*erbek ellen. A Bánát románságának vezérei, Ti-moktelek és Macédoniens Európa civilizált népeihez kiáltványt bocsátottak ki, amelyben a román népnek a szerb uralom alatt való szenvedéseit festik le. A kiáltvány szerint a román papokat kiűzik templomaikból, az iskoláikat bezárják és az intelligenciát be-bórtönzik, a szerb komitácsi bandák a hatóságok tudtával támadják meg és rabolják ki a román lakosságot. Panaszaikat tudtul adták a legfelsőbb tanácsnak is. A töröfi elnyomatás alatt sem iskoláikat, sem templomaikat nem bántotta senki, ma pedig az úgynevezett felszabadulás után a román nép a Bánátban a legrabszolgatbb nép.
— A középosztály nyaralása a Balaton mellett. Balatonkenesén és Siófokon nagyobb méretű villatelepet létesítene!;. Kenesén a vallásalapitvány egy nagyobb birtokát parcellázzák villatelkek céljaira, Siófokon pedik a káptalani birtokból hasítanak ki házhelyeket, mindenütt közvetlenül a viz partján. A telkeket elsősorban a középosztály rendelkezésére bocsátják mérsékelt áron, esetleg részletfizetési kedvezmény mellett, de azzal a kötelezettséggel, hogy azokon a legrövidebb idő alatt megfelelő épületeket emelnek. Az építkezéshez szintén adnak anyagi segítséget altruista alapon, méltányos visszafizetési föltételekkel. Az előmunkálatok már meg is kezdődtek.
MLAI KÖZUONY
— Caon karnagyarország lakosaágának vallási megoszlása. A legutóbbi népszámlálás adataiból, amelyek szomorú aokumentumai területi megrablásunknak, az alábbi érdekes statisztikát állították össze. Komat katholikus lakósa van Csonkamagyarországnak négymillió kilencszázezer. Vagyis az összlakosságnak hatvan (59.5) százaléka. Veszített a róm..kath. egyház 5.9 millió lelket. A reformátusok lélekszáma most 2,100.000 lélek, vagyis 25.2 százalék. Veszitett az ország megcsonkítása utján ŐOO.OOO lelket. Az evangélikusok lélekszáma 610.000,, vagyis 6.3 százalék. Veszítettek 700.000 lelket. A i-Oro2 katholikus lakosság száma ma 200.000 vagyis 2.2 százalék. Veszitett 1.9 millió lelket. A görög-keleti lakosság száma most 60.000, vagyis héttized százalék. Veszitett 2.900,000 lelket. A zsidók száma 520.000, vagyis 5 8 százalék. Veszteségük félmillió. Százslékos arányszám szerint a legkevesebbet veszítettek az elcsatolással a reformátusok. A két protestáns felekezet arányszáma igy a korábbi 19 százalékról most 31 és félre emelkedett.
- A csikósszámadó fizetése. Só-vágó Imre, Debrecen város törzsménesének számadója, aki eddig 12.112 korona fizetést kapott, kérvényt adott be a városhoz, amelyben készpénzfizetésének 50 ezer koronára való felemelését kérte, négy lő, négy tehén, négy kocasertés és hetven liba tartásával, valamint három hold föld haszonélvezetével. A város ezt a kívánságot kissé túlzottnak találta és ugy határozott, hogy a csikósszámadónak harmincezer korona készpénzt, nyáron két ló és egy tehén, továbbá hetven liba tartását adja, három hold föld haszonélvezetével együtt. A tárgyolás folyama alatt kiderült, hogy a számadónak két bojtárt kell tartani, okiknek fizetése és élelmezése neki álli\'ólag hetvenötezer koronájába kerül. És ez a két bojtártartás döntötte el a fizetés-javítást, mert amikor azt hozták föl, hogy a város polgármestere sem kap többet évenkint hatvanezer koronánál, akkor az a kijelentés hangzott föl, hogy a polgármesternek maga mellett nem kell két bojtárt tartani.
(x) Méhészek! Kaptárait, keretléc, mü-lép, Hanemann-rács és egyéb felszerelések olcsón kaphatók. — Első rajokéri kaptátokat cserélek. Szabó Antal méhészeti e92kőz-raktára Nagykanizsán
TŐZSDE.
Budapest, junhu 2
VfrlutapUo; N«po!eon 765, Po.it 905, Uvs —, Dollii 235, PrtocU frmak 1960, Langyel múkt 26, Mária 375, Ura 1270, Oíitták 391 „ Rob«l 70, t.«i 395.
SíOkol 350, Svijd ír»nlc--, k\'oioiudlnái 705, Fr«nV-
<11 nár ---, HolUad forint —, klGx«té«--.
Értékek: Mtgyu Hitel 1845, Owlrík WM 615, Hn»! -, Jelxilog 265, Ujiánrftoló 70Ö, X«c©sk*i«hnl
Bank -, Migyw-OUix ---% Boocslol 4*26, Dr*sch«
--, AlUlínos uin--, Sziwváil 2000, S«lgóUriinI
4925, Urikinyt 3025, Rím 2030, Schllck 825, Guttauaa
--, Niski 8400, Drnlca 4750, Klotild 2700, NUgyu
Cukoe--, Adri* 4700, Atl»otik* 3500, Kfrályjőr -t-,
Bosnyik-Agiix--, Ltpták —, Ptabui 610, Vaiö:«gy»l
Vütatw--, Gü»H» 1350, Konkofdk ifc>0.
A korona Zürichben.
Budapest, junius 2. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 2\'35, osztrák korona: l"27l/„ az osztiák bélyegzett bankjegyé pedig 1*00 szantlm.
Központi bank-, tőzsde-és árubizományi üzlet
Nagykanizsa
TeJofoa 368. Sürgönyeim Bajikbliomiay.
Kaiser és Stifesser
ündsnnflntR íözsdel megblzásoksí elfogad.
, Dinár
stb. külföldi pénznemeket legjobban vesz és ad.
Áruüzleteket saját számlára és bizományban lebonyolít.
Naget Adolf kölcsttnlntézet vezér
képviselete Zala- és Somogymegye részére.
(x) Tol a nagy Krlvánon, Farkas Imre nagysikerű operettje, mely a Budai Színkörben egymásután közel 100 előadáson került bemutatásra, pénteken, szombaton és vasárnap az Urániában kerül bemutatasra fűmen. Nemcsak a film maga lesz az est szenzációja, de még Farkai Feri és Aldory László énéi-, "tánc-és. szinpadi jelenetei is, melyek mind az operett számaiból lettek összeállítva. Aldory László az ötödik felvonás betétdalaként elénekll Lam-perth Géza .Csak azért" cimü, az Irredenta dalpályázaton első dijjal jutalmazott müvét is. Erről a .mindenképen nivós előadásról sokat irril felesleges, mert azt látni kell és aki megnézte ezt a mulatságos fllmoperettet, annak örökké emlékezetében fog maradni.
(x) Uri és női divatcikkek, valamint rövidáruk a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
A cseh husztizmus a Felvidéken.
Egy r5pirnt. — Aláírásokat gyűjtenek. A cseh szabadság.
Egy röpiratban, amelyet a Felvidéken a Hlinka-párt terjeszt a katholikus tót lakosság kőzött, a következőket olvassuk:
„Szlovák testvérok ! Ami Cseh- és Morvaországban történik, az valami rettenetes I Száz és száz katholikus templomot fosztottak ki és raboltak el\' a „cseh szlovák" fízektabeliek, miközben rengeteg katholikus papot véresre marcangolnak. Az iskolákból rakásszámra dobták ki a kereszteket! Százszámra tombolták le a szentek szobrait, Krisztus Urunk ^arcát leköp -dósték és kalapáccsal széjjelzúzták. Az összes katholikus kápolnákat sz iskolákban ledöntötték és tetmekké alakították át, melyekben szabadgondolkodó vallásellenes előadást tartanak. Ha a cseh. nemzet áldozatul esik Is a hitetlenségnek, legalább eszméljen fel \'és utáláHal forduljon el tőlük Szlovenszkó, akitől még télnek."
A Hlinka.párt már nemcsak a cseh husziták, hanem általában a cseh nemzet ellen vette fel a harcot s nem csupán a vallásszabadságért, íjanem egyúttal a politikai függetlenségért is küzd.
Hlinka pártja, különben már. több, mint eg; hónapja aláírásokat gyűjt,. hogy megmutassa* a külvilág előtt, miszerint az autonómiáért folyó küzdelem nem „demagógia", hanem a szlovák népnek is őszinte kívánsága {• A cseh hatóságok természetesen minden eszközzel ennek a megakadályozására törekszenek, de ez minden erőszakoskodásuk és terrorjuk mellett is csak részben sikerül, fgy Bosácon (Trencsén-megye) a katholikus plébánosnál megjelentek a cseh csendőrök s az aláírásokat gyűjtő két embert puskatussal véresre verték a összekö -tözve elszállították. így fest *a meggyőződés szabadsága a Felvidéken!
így van ez azonban minden téren. Mindennél jobban megvilágítja a .szabadságot" a folyó év! márciusban Nagyszombatban tartott vérbefojtott népgyűlés egy áldozatinak temetésén mondott gyászbeszéd: „A te szömyü ha-lálod .bosszúért az égbe kiált! Bosszúért kiált a magas egekbe, az élőkhöz is. Keresztények 1 Meddig fogjuk\'még tümi ezeket a rettenetessé-geket s gazságokat? Emberek! Ezt a gaz gyilkosságot soha el ne feledjétek! Testvérem! Te már elköltöztél közülünk, de panaszkodjál ott is a mi állapotainkról s mondd meg, hogy nekünk, keresztényeknek, szlovákoknak milyen szabadságunk, van a cseh republikábaR
Ugy érezzük, hogy különösen ezek az utolsó sorok megérdemlik, h\'ogy idebent :is sokan meghallják ós megértsék\'
Ú. , .-• r
ZAtATKÖZTÓNY"
"1931."fontul 3.
Apró hirdetések.
UJségárusltók
hlrl.pArüdtnál
felvitelnek
Taródi Győző paplankésztbő mindennemű paplanok készítését és javítását vál lsí|s. Teleki-ut 7. szám.
Egy szakképzett gépész és. géplsks-tos keres alkalmazást, az idei csépléshez, aki 30 évi gyakorist!*) bír,gépjavítást is elfogadja. Cím a kiadóban 2071
liuitner Arthur
kitiiiillii ii|i<tl|mtt illlujiimli
llíjliílliii, Ciií|iry-»lcí IS. iz,
Elvállal világítási vezetékek, motorok, csillárok, valamint telelő nok, csengik és Jelzőkészülékek
(elszerelését Villamos vassiók, főzőedények, reschsuk, ftltőtestek javítását
Mladstuuaá
villamos munkálatokat
gjroxaau Miköxlök. Anyagok t« égők & raktáron kaphatók. UV
<i ^3 a u
Legfinomabb minőségű
táblaolaj
salátára
1 liter 84 korona Gyenesnél.
Vas- és gépkere*kodŐk fljfyelmébs t
. Kisgazdák résrére alkalmas
gabonatisztitó rostákat
6 és 7 szitával, valamint elsőrendű stcier gyártmányú
kaszákat
:: legolcsóbban sxállit :: mu
„Alpesi" Vasárubehozatal
Szombathely, TbSkBly imre-u. 12.
T<Mhí4U. Tivji.ítiai .fttsMl* lltabslktlf.
Hirdetmény.
Gondnokoltam Plck György pallnl szőlőjébőltermelt 1920. évi clrkaőO hektoliter bor, siller és lehér eladó. Írásbeli ajánlatok Széli Ödön, mint Plck György gondnoka Szombathely, küldendők. A bor előzetesen megtekinthető Czapáry János gazdatisztnél Nagykanizsa.
Széli Ödön Szombathely
206S m. Pick György gondnoka.
7Z

. : -o j x ! \'-\'• .. . • íhsowMtt :\\>::.\' deszka, épiiletfa éa építkezési anyagok kereskedése
Interurbán-telefon
í 120, ♦ Főtelep Király-utca 4. ♦
Felhívjuk/az építkezők.figyelmét á most érkezett nagy raktárunkra és legolcsóbb aráinkra.
Állandóan raktáron tartunk -I* darabos feliér meszet, portland-cementet, kovács-szenet és I* niinfiségli gőzölt dolohai
bükkfa-padlót ós deszkát.
lOQéGQGQQQBQBt
IID AftilA ««BÍf»a*héppal(ita UnAnlA rkimji-m« 4.
PénUk«o, Morabaton « vaíáinop Sx«Dzácló I Révül
TUL ANA6Y KRIVÁNOH
Farkas Imra tagyjtkcni ojrér«Vlj« 6 film-\' f«)voni«Un- ti fi njturil ánalc-, tinc éi-xún- i padi jtkiKdci Filqw.t •.(Ktftlitk. Zakatol Ilona, Virányi Sándor, Tanáa Bouö, FfilBpp Sándor. Szímíly«i«n f«nípriík Farkas Pari 6a Áldory Láaxló.
NT Külön iszenxwció] "Ml
Ax t>. t*w. usxiuutn k«nll Lamp«rth O
CSAK AZÉRT . . .
cimii, »z irr«deoU dalpályizaton »hó díjjal juUlmiroít, müvr
■ Előadások, hétköznapokon, fél 7 és9 6 | Vasár- és Ünpepn^oton; 3,5, 7 éa 9-6;
Varrodák figyelmébe!
GUVLEROZAST
•: gyönyörű kivitelben készít
Mayer Klotild
gőzmosó. és vegy tisztító gyára
tuiiaj-iila a, Bujiü-iUá ISI
Eladó birtokokt c
II holdas birtok Nígyttteliu kttláMM unUUMl 47 holdas birtok S*/iv*vm«ííy*bcn 14 hold tóid N.ü\'k.r:!,., kWftxn. — I húldaa Szőlőbirtok, fogáayvlron II holdas szőlőbirtok kiitroourc^. hígyen. I holdas szőlőbirtok kwfciínjí (..[Vt I holdas szőlőbirtok .!ri-i hegysá Ktihhtfy m.ltiti
Eirf\'dó h;*tfakv 1
Miwfcn MtyúgUa, BAiUÜ cttid 1.1.r. utnr.i MUskI - MvstM:
Szántó Vilmos ISfíSaSí\'S^\'iSJő; ,,,
3nonnfínnt«i{KKK>»»i
ui
kölosönzsákok
minden mennyiségben legolcaőbb kSlcaSadlJak m.U.U raktárunkból kaphatók
Jlirsch és Szegő .
dülulm
Első nagykanizsai Temetkezési Vállalat Hagykanlzsa, Duák-ter

Alapítási ii 1881. íiríííjfla HILB 8ií|)Ullzia
Üzlethelyiség és iroda; Deák Ferenc-tér 3.. Teleionszám 269. Műhely éa raktárak: Klrály-utea 4. szám. Telefonszám 120.
Folyósiámla a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókjánál.
Uállalunk
disz és egyszerű temetéseket, ezhumálá-sok, huilaszállitísok, bel- és külföldre bármely iránybsn és irányból, vasúton vsgy saját hullaszállító kocsinkon (fouigonon). Díszes nyitott áá llveg halottas kocsik
Nagy raktár

érc imitalió-, kemény- és puhsfs hullaszállító koporsókban.\' Szemfedelek, vánkosok, koszorúit szs Isgok- stb. ii 5 Ms.-t s •\' Katona ballaazíUltáaok éa tMaatí <u>k randkivSli móraékelt árakon.
rtr—,\' .1! i isU—r.—■■.;... ■ :---
fCST ^gys^rQ.ié^ legdíszesebb temetkezések az Bzletben kilaggesztett mélyén leszállított osztályozott tarifa szerint
Tagfelvételi és Ugyvaxató iroda • karaax-lónyszoclallata egyesUlot által alapítandó
. I Ót I i [
nek, mely a lag Se családtagjai elhalálozása esetén a legtisztességesebb és rendes ellémetésekról gondoskodik, ezáltal a családról, a temetkezési költségekel elhárítja Tafrja lehet minden rendft és rangú polgár.
Bővebb felvilágosítás az üzletben kapható-
Belratások hétköznapokon íléleKltt 9—12-lg, d\'élután,,3—iirá^g
Nyomatott a laptulajdonosok t Zalai é> Gyarmati könyvnyomdájábsu
60 ik évfolyam
küitlaaa, I!»21. Junlus 4. Szombat
124. Mám
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SrckotttfUg•<» W«dóhiv»ul i Ffl ut 13. ki. ■ ■ IUí:u;t*r.-Uiaion 78. ■ « ---
Megjelenik a.iti.llg kora
F6?ZERKESZTA;
Dr hEOEDÜSŰYÓRÜY
FSLSLŰSSZERKSSZrÓ:
BODROQKÖ2Y ZOLTÁN
fllőfiz élést árak:; Ivr. 400 K. FiUvt. 900 K Htfyd-i«i 100 K Egy Mis % 6 K. Bgy.í 7Í0 Ma ■ K ------~ J 1.1 \' U |l nyi
Az angol miniszterelnök nem követel hadisarcot tőlünk.
H 3 s a. június 3. Lloyd George ongol miniszterelnök mértékudó politikai tényezők elöli kijeltntelte. hogy tekintettel arra. hogy Magyarországot megcsonkították, Anglia\' hozzájárul álhoz, hogy Magyar országol további kártérítéssel, azaz óvátétellel ne sajtsák.
Lloyd George véleményét az egész angol közvélemény is osztja és a legnagyobb államférfiak is támogatják, noha Curson lortl francia befolyás alatt ellentétes véleményen van a magyar kérdésben.
kusai
Hágai diplomáciai körök egyébként ugy tudják, hogu a kisantant politi-i minden követ megmozgatnak, hogy Magyarországot hadisarccal sújtsák.
A rutének mindig hitek voltak a magyar hazához.
Kutkufalvy államtitkár nagy beszéde. Pető Sándor u kormányzati politikáról. Huazár Károly azóváteazi a csehek magatartását Appnnyi gróffal szemben.
Budapest, junius A nemzetgyűlés mai ülését 11 órakor nyitotta meg Boltlik József alelnök. Napirend előtt Huszár Károly kár siót.
— Értesült cm arról, — úgymond - hogy Apponyi Albert grófot és családját u csehek nem engedték bc eberhardi birtokuicia.-A nemzetközi jog ezen súlyon sérelme ellen, itt a nemzetgyűlésen erélyesen tiltakozik. Nálunk a cseh állam alattvalói szabadon járhatnak-kclhetnek, szabadon közlekedhetnek cíeh területről magyar területekre. Kérdi, mi a szabály ? Szükséges* hogy a külügyi kormány?at tiltakozását jelentse bc ezen duiva sérelem miatt az összes hatalmaknál. Kéri a külügyminisztert, hogy a sérelemért szerezzen méltó elégtételt.
Bán/fy Miklós gróf külügyminiszter hton na) válaszol Kijelenti, hogy nyomban, amint az eset tudomására jutott, azonnal felvilágo-.sitást kért a budapesti cseh követségtől éi utasította a magyar kormány pjágai jnegbi-zottját, hogy sürgősen járjon cl a cseh kormánynál Részletesebben csak akkor ivyilatkoz-hátik, ha bővebb információk érkeznek hozzá.
Ezután folytatják *a költségvetés vitáját.
Kutka/ahy- Miklóá államtitkár kijelenti, hogy a Aitén népnek sohasem volt kifelé gravitáló politikája, sohasem voltak elszakadási törekvései. A rutének mindig hü fiai voltak a magyar hazának. A ivitén Nemzeti Tanács már 1918. november 12 én kimondotta, hogy tántoríthatatlanul ragaszkodik Magyarország területéhez. Ehhez csatlakoztak mindig o rutén nemzet képvjselői. A második rutén kongresszus azt a határozatot hozta, hogy a rutén nép tántoríthatatlanul ragaszkodik az ezéréves Magyarországhoz
— A bolsevizmus alatt a rutén földet cseh és francia csapatok szállták meg. de ez csak azért tőrtént. hogy ezt a földet, melyet a vezérlő tábornok is magyar földnek neve zett, megvédjék a komrounixmuj ellen. Akkoi még nem volt szó arról, hogy ezt a főidet elveszik, dc hog> elveszett, az tivztín a kom-
munisták bűne, inéit Kun Béla ezt cieh területnek ismerte el. A rutén Ruiska-Krajna autonom terület .volt mindig, ahol általános itkos és nőkre is kiterjedő választójog alapján választottak és a képviselők határozata volt, hogy. ragaszkodnak Magyarországhoz.
— Kérdem, hát akkor hol az önrendfcl kezési jog kérdése? Azt kivánom, hogy a rutén kérdémel a népszövetség mielőbb foglal-koizék. Itt óriási hibák és tévedések történtek, melyek egy föld és nép tragédiájához vezettek.
— Valótlanság az, hogy a magyai nép h nemzetiségeit elnyomta volna, tény azonban az, hogy a közigazgatás rossz volt és a törvényeket rosszul hajtotta végre. Keresztény demokrata politikát kell csinálni, mert csak ez tudja, csatlakozásra bírni az elszaki-tottakat. A rutén nép hü akar maradni Magyarországhoz és nem a cseh^ hanem az önálló Rujska-Kfoji.áért küzd. A rutén népnek az a? egyedüli vágya, hogy Magyarországgal egyesülvr lerázza a csehék igáját. (Éljenzés 1)
Ezután Pető Sándor stól.I fel éa a .miniszterelnök beszédével foglalkozik. Kéri a tisztelt kormányt, hogy ne jöjjön olyan adójavaslatokkal, melyek elviselhetetlenekké teszik a polgárok életéi. Azután a közigazgatás kérdésével foglalkozik Még\' mindig hallunk katonai különítményekről, pedig már 920-ban kiadlak így rendeletet, melyben megszüntetik a katonai különítmények jogkörét. De természetesen c rendeletet senki figyelembe nem vette. A különítmények dolgában semmi nem történt, a katonai nyomozók éppen ugy nyomoznak, mint arelőtt.
Az internálások kapcsán a icndöri felügyelet intézményének a fejlesztéséről beszél ét felemlíti, hogy itt Budapesten működnek u. i). állambiztonsági megbízottak, nem tudja, hogy ezek vidéken is vannak-e.. Itt minden bárban működnek, mert a rendőrség házan-kint jelöli ki őketyis ha mást nem is, de a bolsevik) házbizaln.i rendszert önkéntelenül
eszünkbe juttatják. Ez az intézmény könnyen ái tallan emberek üldözésére vezethet.
A magánjogi kérdésekről szólva kijelenti, hogy a kormány még\' mindig kivételes halalmán alapuló rendeletekkel kormányoz, amely egy olyan törvény alapján nyugszik, mely még a munkapárt idejében készült. A bolsevizmus már két esztendeje elmúlott és r^ég ma sem tértek át a rendes tőrvények álláspontjára. Arra kéli a kormányt, hogy legalább mutassa be e kivételes hatalmon alapuló rendeleteket a nemzetgyűlésnek.
Az ülést déli egy órakor az elnök bezárta.
Hegedlis Lóránt nyilatkozata legutóbbi Javaslatairól.
* Budapest, junls 3. Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter a legutóbbi pénzügyi javaslataira vonatkozólag ma egy újságíró előtt nyilatkozott, amelyben többek között ezeket mondotta:
-- Elsősorban az az óhajom, hogy a nemzetgyűlés a most.folyó költségvetési vitát minél hamarább, de legkésőbb a jövő hét folyamán fejezze be. Ezütán ai államadósság javaslat tárgyalására fog kerülni a sor.
— A köztisztviselők lakbérének emelésére és a közüzemi pótlékok emelésére is javaslatot fogok előterjeszteni.
— A külföldi kuponfitetést meg k.U végre kezdeni — mondotta a pénzügyminiszter Összea külföldi hitelezőinkkel megértettük azt, hogy 1920ban Magyarország nem volt Magyarország és így méltányolták azt, hogy én most 3 százalékot fizetek nekik.
— Julius harmadikáig bc fogom terjeszteni az uj költségvetést, valamint a va-gyonváltság második éa harmadik részét és a végrehajtás-összes javaslatait. v
-Hll Ház az uj költségvetés tárgyalását az őázre elhalasztja, az eaetben öt hónapos indemnitást kérek erre az időre. A va-gyonváltság javaslatot azonban teljesen le kell tárgyalni.
— A földváltság gyors megoldása azért kívánatos, mert mlg a kisebb birtokosok gabonában is fizethetnek, addig a nagybirtokosoktól földet fogunk kapni és ez lesz a főld-birtokreform legegészségesebb megoldása.
A pénzügyminiszter ezután áttárt áz ékszerek, a szőnyegek és műtárgyak megadóztatására.
— Azokat a műtárgyakat mentesítem a vagyonváltság alól, — mondotta — amely tárgyakat a tulajdonos valamely állami múzeumba helyei, vagy aláveti magát annak a kötelezéttségnek, hogy azt másnak, mint az államnak, nem lógja eladni. A művészek műtermében levő összes műtárgyak, tehát elsősorban a saját müveik is mentesítve vannak a vagyonváltság alól éa az alá csak akkor esnek, ha azokat eladták.
ZALA! KÖZLUNY
A Tfsza-bűnügyben
béc»i emigránsokat ia ki fognak hallgatni.
Budapest, junius 3. A Tisza bűnügy mai főtárgyalásán a büntetőtanács a védőknek a bizonyítói eljárás kiegészitésére vonatkozó azon indítvánnyal foglalkozott, hogy az úgynevezett bécsi emigránsokat, a Bécsbe menekült volt politikai embereket — kihallgassa a bíróság.
A büntetőtanács hosszabb tanácskozás után ugy határozott, hogy a bíróság a védők által előterjesztett kérelmeknek részben helyt ad és elrendeli Dezső Aladár. Dépes Pál, Szalecheim Károly és Kemény Ferenc hírlapíró kihallgatását, de a bíróság nem rendeli el Károlyi Mihály gróf, Lovászy Márton, Jászi Oszkár, Garami Ernő, Szende Pál, Hock János, Heltai Viktor, János Andor és Schubert Ágoston kihallgatását, mert annak a tárgyalásnak, - amely itt folyik — a célja nem az október 31. történeti eseményeinek az igazolása akar lenni, hanem kizárólag Tisza , István meggyilkolásavbünpórének a főtárgyalása.
• Etnők ezután elrendelte Fehcrváry Ödön földbirtokos kihallgatását, aki elmondja, hogy ott lakott az Astoriában és sok mindent figyelt meg. Fényes szerelte le a menet-századot az utcán. Október 30-ról 31-re virradó éjjel volt, amikor látta Fényes Lászlót éjjel fél egy óra körúl és azt b látta, hogy két órakor jött egy csendőrfzakasz autón az Astoria el* és látta, hogy állandóan lőtték a tömeget.
Elnök. A népié lőttek?
Tanú: Igen, Sok, sebesült volt, talán még halott is.
Elnök : A forradalom éjszakáján ?
Tanú: Igen.
Ezután a vádlottak és a védők .intéznek Fehérváryhoz kérdéseket, amelyekre a tanú zavaros feleleteket ad. Az ügyész indítványozza, hogy a tanút eskettessék meg. Fényei v- ellenzi a tanú megeaketését az dlenmondá-sok miatt. A bíróság a tanú megesketését ezután elrendeli. Mire az elnök a tárgyalást berekeszti és folytatását holnap délelőtt 9
órára elhalasztja. ,

A főtárgyaiái után, mikor Fricdrich István védőjével, Polónyi Dezsővel a törvényszék előcsarnokába ért, egy nagykendös parasztasszony állt elébe és egy hatalmas kosárból — amelyben rózsalevelek voltak — rózsaesőt hullatott Frfedrichre.
Az uj gabonarendelet.
Budapest, junius 3. A kormány végleg elkészült az uj gabona rendelettel, mellyel ma foglalkozik a rriniszlertanács. A rendelet azt az elvet tartalmazza, hogy mindenki szabadon vásárolhat gabonát, csupán azt köti ki, hogy mindenki csak annyit vehet, amennyire neki és csaiádjánaka jövő évig, azaz 1922. augusztusáig szüksége van. A belföldi forgalomban nem kell szállítási igazolvány, csak a határszéli és külföldi forgalomban lesz erre szükség.
Nehéz ar egységes párt alakítása.
Budapest; junius 3. Az egységes kormányzópárt kérdésében az egész kisgazdapírt teljes egészével az egységes páit e»?n fordult A kereszténypárt és néhány páiton kívüli po ütikus ugyan még mindig ragaszkodik a/, egv séges párt gondolatához, azonban Nagyafiúli és a kisgazdapárt zöme elleno foglalt állást Nem valószínű lehAt, hogy a kisgazdapárt egy-része kapható volna az uj pártalakításra.
Nagyatádi Szabó István különben ma * folyosón erről « kérdésről igy nyilatkozott:
— Minden olyuu messzemenő híresztelés, mely a párt bomlásáról szól, Ulfacn alaptalan.
A kormányzó nagykanizsai is letenyel látogatása.
Vasárnap reggel 8 órakor érkezik meg a kormányzó különvonata. — A kla kantesafak fa hódolnak a kormányzó nak. — A letenyel Ünnepségek,
Horthy Miklós kormányzó látogatásának pontos programját már kidolgozták illetékes helyen. Értesülésünk szerint a kormányzó különvonata reggel■ 8 órakor érkezik Nagy kanizsára. Gyékényes irányából Kaposvárról jön, itt a vonatnál kiszállva fogadja a katonai parancsnok jelentését és flléptet a díszszázad előtt. Ezután a város polgármestere tiz városi képviselő élén üdvözli és fogadja a fősxolga biró jelentését. Ezen idÖ alatt a különvonatból kipakolják az autót és ezen fél 9 órakor indul a kormányzó Lftenyére. Bár a kor mányzó kabinéit irodája még\' nem vette fel a programba, 4e tervbe van véve, hogy -a kormányzó autója megáll Kífika\'nizsán a templom előtt és fogadja a kisgazdák küldöttségét, kiknek nevében Plander tanácsos üdvözli. Az utvonalat, amerre az autó elhalad, fellobogózzák és a járdák mentén az iskolás ifjúság és az ünneplő közönr.ég foglal helyet. Lelenyén a kormányzó részt vesz a nép-ünnepségen és fogadja a küldöttségeket. Délelőtt fél II órakor azonban már visszatér Nagykanizsára, ahol atonban a vasúti állomáson csupán a hatóságok fejeit fogadja Pont 11 órakor elindul a különvonat, innen már a nagykanizsai katonaság szolgáltatja a kíséretet. Zalaegerszegre a különvonat fél 1 órakor (KI 13 óra) érkezik A vasúti Állomáson Kolbenschtag Béla alispán üdvözli a kormánylót, a városházán pedig Czubor Mátyás Zalaegerszeg polgármestere. Arulán küldöttségeket fogad, majd szemlél tart a katonaság (eleit. Három\'órakoi a Bárányban díszebéd Írsz, öt órakor pedig sportot szemlél. Este (él 7 órakor, pedig már el is indul, hogy Szombathelyen és Pápán ál visszatérjen Budapestre.
Megjött egy holttá nyilvánított fogoly magyar.
Felesége férjhez ment egy orosz hadifogolyhoz. — A fogoly magyar la aasiony-nyal tért viasza. - Nagy riadalom a falában. — A szerelmi kérdésben megegyeztek, csak a vagyon n kérdéses.
(Saját tudósítónktól.)
Hadifoglyaink még mindig szállingóznak kisebb nagyobb transzportokban hazafelé. A nagy összeroppanás óta nem egy megrázó családi tragédiáról Írtak az újságok, amikor az évek hosszú során út rabkenyéren sínylődő magyar logoly hazajött s az illhon penészedő és dőzaőiő uyynevezell alkolmat-lanok s felmentettek feldúllak a családi tűz-helyét, az asszonyt hűtlenségre birták s a bünős viszony rettenetes tettekre bírták a megérkező foglyot.
A múlt héten érkezeti hsza egy transzporttal Horváth Jórsef is, kerkai jómódú gazda. Még 1915 ben Novoaleksemiernél orosz fogságba kerüli, borzalmas sebével. Egy srepnell-repesz tőből lehasította a combját, de valami isteni csoda folytán hosszú kórházi kezelés után életben maradi. Az alatt feTesége azt a hírt kapta szemtanuktól, hogy látták amikor, szörnyeiből!. Méj olyan i, nkndt. aki a temetésénél\'Is otl volt s esküvel merte fogadni, hogy a siihelyét is ine* ludni la-
lálm i< Kordon-poszt mellett.
Az awony még 1916-bnn érl-sitést kapóit, hogy urá\',. Horváth lózscf-ct holttá nyilvánították. A fiatal wszony egy daiabú. szomorkodott lérie ulón, el elsirolta. de a
1921- junius 4
vigasztalás sem maradi el. Akkor éppen egy jóvágású szőke orosz legény■ vezelte a szép kis gazdaságot, aki szemet v.etett a szomorú, alig 22 éves özvegyre. Az asszony is tüzei fogott s hamarosan .forró, szerelmi viszony fejlődött ki kőztük. Az orosz legény is jómódúnak vallotta magát s hetn egyszer dicsekedett, hogy az Ivanovicsek hires emberek Caracinban. s ő, a Pável, egyetlen fiu a családban, szüleinek a vagyona ő reá fog szállani.
Egybe is keltek a tórvény szerint még 1917-ben s\' ina már két csodaszép aranyhajú gyermekük is van. Ivanovics Pável jól ve zette a kis gazdaságot, a vagyon 9 jó gazdálkodás folytán 3zinte megháromszorozódott.
Nem is sejtették azonban, hogy Horváth József ezalatt, amig ők boldogan élték az élet gyönyöreit, kórházat-kórházra járt, míg végre egy mankót dobtak a hóna alá egyik orosz kórházban s az omszki fogolytáborba szállították. Rövid ideig volt itt, mert pár hél tnulva kikerült egy nagy orosz gazda Ságba, ahol rokkantsága mellett is tudták alkalmazni felügyelői munkákra Horváth Józsefnek itt igen jó dolgs lett.
Egyszer azonban váratlan fordulat történt. Ugyan abba a gazdaságba került munkára egy jóvol később fogságba került faluja-beli ismerőse, Gencsi- István. Ettől aztán mindent megtudott, hogy mi történt itthon, amig ö fogházban sínylődött. A helyzetbe ugyláls\'zik beletörődött,, mért felesége férjhez-menésére azzal válaszolt, hogy ő Í9 megnősült.
A mull héten Horváth Józsefet is haza-horta azonban a honvágy hat esztendei hadifogság után egy agyas-fejes orosz tipusu gyerekkel és egy furcsa, idegen öltözetű, de igen szép orosz menyecskével. Pál napig egyik kanizsai rokonuknál időztek, amialatl hirül adta volt feleségének, akitől még törvényesen a mai napig sem vált el, hogy meg fognak étkezni. Nagy volt a meghökkenés erre Kerkán. Az asszony ura haragjától félve megszökött, Ivanovics Pavel azonban bátran várta a következményeket.
Bo 15 állítottak Horváthék a napokban a faluba, ahol kezeiket tördelve fogadták a rokonok s átkol szórva a hűtlennek tartoll s már megszökött asszonyra, vélt láttak folyni a falu egyik legszebb portáján.
Nem igy történt. Hoiváth Józsefben volt annyi józanság, hogy belátta n helyzetei s IvanovicsjPavel is bc tudta bizonyítani a sois eme furcsa játékát, amelyebbe a ritka helyzetbe sodorta őket. Neunsokára előkerült az asszony is n könnyezve kérte volt ura bocsánatát, oki erre bemutatta orosz feleségét és gyermekéi.
A békének még csak az volt \'az akadálya, hogy a vagyon ügyéi elintézzék, amely közös Horváth Józseffel és volt feleségével. A szerelmi részt ugylátszik, már barátságosan elintézték. Az érdekes esetről sokai bestéinek a környéken.
— Székelyek I Erdélyi magyarok 1
nemrég megalakult Erdélyi Magyar-Székely Szövetség teljes létszámban testületileg vesz részt Magyarország legnagyobb uránsk, Horthy Miklós kormányzó Őfőméltóságdnak átvonulásakor történő üdvözlésekor. Honfitársak légyetek otl mindnyájan) Gyülckezé. a Keresztény Olthon előtl fél 8 órakor. Innen testületileg vonulnak fel a Korona kávéház elé, a Move1 csoport mellé; ahonnan üdvözöljük Őíőméllóságál. \'Az elnökség.
— Az utazó közönség Hgyel mébe ! Folyó hó 5-én, vasárnap reggel 8- 11-ig a nagykanizsai pályaudvar a legszigorúbb zár alá helyeztetik. Az állomáffönökség figyelmezteti az utazó közönséget, hogy mindazok, kik ezen napon a reggel 8 óra 10 perckor Budapest felé induló személyvonatot igénybe óhajtfák venni, legkésőbb 7 óra 50 perckor már jelen legyenek, mert később érkező utasokat a t*áh/uUdvarra nem boesájtanak be.
1921. juniut 4.
H ÍREK
, — A Kormányzó váró Letel.ye. Az a magas kitüntetés, amelyben a letenyei járás részesül, hogy Izületén üdvözölheti vasárnap délelőtt Magyarország Kormányzóját, lázba hozta az összes falvak lakosiágát. A járás mint egy ember állott talpra, hogy Horthy. Miklós Kormányzó Ur őfŐméltóságát a legnagyobb ünnepéllyel és alattvalói hódolattal fogadja. A falu egyszerű gazdája, a közigazgatás, papság, nagybirtokosság, intelligencia mind karöltve, közös egyetértéssel dolgoznak azon, hogy Magyarország Urának első zalai látogatása, amely Letenyén történik meg, méltó kifejezése legyen annak a mélységes szeretetnek, hálának és odaadó ragaszkodásnak, amellyel ennek a megyének minden tagja viseltetik a Kormányzó Ur iránt. Őfőméltósága autóját Lelenyétől egy kilométer távolságra hatalmas bandérium várja, amelyet nagy eréllyel és hozzáértéssel szervez a járás egyik kiváló lisztje, Svastich Béla huszárfőhadnagy. Az ünnepélyes fogadtatást Unna János főbiró vezetésével egy külön megalakult bizottság rendezi- A program szerint legelsőnek Firma Jánoa főszolgabíró jelentkezik -Őfőméltósága elótt, aki után n katholikus egyhár és református egyház nevében üdvözlik, az előbbi nevében Táth János letenyei esperes-plébános, az utóbbi nevében pedig Seregély István szepetneki\'• ref. lelkész. Ezek megtörténtével dr. Hegedős György, a letenyei kerület nemzetgyűlési képviselője üdvözli nagyobb beszéd keretében a Kormányzó Urat, amelynek elhangzás® után Emődy járásbiró az állami és közigazgatási tisztviselők, dr. Csempész Kálmán az ügyvédi kar, tíóha János kisgazda pedig a kisgazdák nevében járulnak Őfőméltósága elé. Az ünnepély egyik kedves része lesz ar, amikor a nyolc muramenti horvát falu járul Magyarország Kormányzója elé és kijelentik törhetetlen ragaszkodásukat magyar hazájuk irátil. Végül a letenyei hölgyek virágot cdnak át ŐfŐméltóságának. Etek után \'Őfőméltósága egyszerre válas/ol az üdvözlésekre. Őfőméltósága" beszéde után dr Hcgediis\\György bemutatja a járás notabilitásait a jKorrnányzó Urnák. A tisztelgések megtörténje után megtekinti Őfőméltósága a ló és szarvasmarha kiállítást. Végezetül frissítőket szolgálnak fel s 10 órakor Őfőméltósága visszautazik Nagykanizsára.
— Az Ébredő Magyarok Egyestt-
lete felkéri összes férfi és nőtagjfli», hogy a kormányzó Őfőméltósága, a/. Eme disztagja. átvonulása alkalmával, f. hó 5-én délelőtt 8 órakor a Fő-utnak Csengeri-utca és Kazmczy-utca közötti szakasza déli oldalán minél .nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Ugy anezen útvonalon tér vissia a kormányzó ugyanezen nap fél tl-kor.
— Felhívás. Horthy Miklós kormányzó Őfőméltósága átutazása alkalmából felkérjük a Kath. Legényegylet összes tagjait, hogy a fogadtatásban! részvétel céljából vasárnap, f. hó 5-én reggel az egylet helyiségében összegyülekezni szíveskedjenek. A gyülekezés idejí reggel s/k8 órakor. Pontos megjelenést kérünk, mert 8 óra után az útvonal el lesz zárva és átjönni nem lehét. A Kath Legény egylet elnöksége
— Az Iparosság figyelmébe. A kormányzó ur Őfőméltósága f. hó 5-én déle őtt Va9 órakor városunkba érkezik, ufoméltó-s\'ága fogadtatását ünnepélyesebbé leci.dő, felhívjuk iparos társainkat, hogv a jelzett napon reggel 8 órakor a Fő-ut, Kazinczy- és Csengery-ut közti szakaszának déli oldalán minél nagyobb számmal megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
IALAI KÖZLÖNY
— Rekord termésre van kilátás Zalában. A megye területén az idén rekordtermésre van kilátás. Különösen szépen áll a tavaszi vetés, gyöngébb valamivel az őszi, de még mindig szép reményekre jogosít és gyönyörű a kukorica is. A szőlő és az őszi gyümölcsök még nem bontakoztak ki. Barack, ha nem éri\' fagy, rengeteg lesz az idén, cseresnye jő közepes. Az időjárás eddig mindenben nagyon kedvezett, az áprilisi szárazságot kipótolta a májusi eső és az időjárás továbbra is kedvezőnek Ígérkezik.
~ Jégverés. Kecskemét környékén vasárnap hatalmos jégverés volt, mely rettenetes károkat okozott a gabonában, gyümölcsfélékben és elverte a szőlőtermést is. Ugyancsak óriási katasztrófa érte vasárnap délután Kerekegyházát. Emberemlékezet óta nem látott borzalmasságu jégeső pusztította végig a község egész határát. — A sürü, cseresznyenagyságu jég, mely egy egész órán keresztül zudult a határra, mindént tönkretett. A jégeső után 10\' centiméter vastagságú jégréteg borította a földet. Még másnap is marokszámra lehetett szedni a jeget. A pusztulás képe kétségbeejtő A lakosság egész évi munkájának keserves gyümölcsét aratta le a szörnyű óra.
— Vogl Elly éa Gróf Miklós ma esti hangversenye. Feltűnően élénk érdeklődés előzi ír.cg Vogl Elly zürichi zongoraművésznő és Gróf Miklós budapesti hegedűművész együttes hangversenyét, rrtelyet ma este fél 9 órai kezdettel tartanak meg a kaszinó dísztermében. A hangverseny sikere biztosítottnak és különösen nagysikerűnek ígérkezik. A városban a legmelegebb érdeklődés nyilvánul meg a kitűnő két művész, iránt, amit még fukoz azoknak az elragadtató kritikája, akik elótt tegnap este mér bemutatkoztak. Egy kisebb finom és előkelő társasag és a,nagykanizsai sajtó képviselői előtt játszóltak tegnap a művészek és nagyszerű játékukkal valósággal elbűvölték a jelenlevőket. Bámulatos \'összetanultsággal, tökéletes pontossággal, a technikai felkészültcég minden bravúrjával játszották vég\'g a klasszikus zene gyöngyeit és mint a zongora és a hegedű mesterei ragyogtatták külön-külön zenei nagyságukat. A nagykanizsai zeneértők előkelői igen lelkes és meleg ünneplésben részesítették a két művészt, akik a he-mulstó-estélyen többek közt előadták Villányi István nagykanizsai zeneszerző leél igen értékes zenedarabját. A pata) zeneszerzőt szintén mo-. legen üpnepeUék a jelenlevők. A ma esti hangversenyre jegyek igen korlátolt számban Szerb könyvkereskedésében kaphatók.
— Veszedelmes robbanás a műegyetemen. Tegnapelőtt este hatalmú detonáció riasztotta fel a Gellért-.tér környékét. A műegyetem vegyészeti laboratóriumában egyetemi hallgatók rakétákat töltöltek, miközben az egyik felrobbant és veszedelmes tüzet okozott. Öt egyetemi hallgató megsebesült, kőztük hárman sulyosart. A tüzet a tü«>ltók egy órai megfeszített munka után oltották el.
— Prohászka püspök komoly veszélyben volt. Prohászka Ottokár, Székesfehérvár püspökének élete komoly veszedelemben forgott. A mult vasárnap, mikor bérmautját végezte a Budapest melletti Üröm községben. Almássy László főszolgabíróval kocsin Borosjenőre ment, hogy ott a bérmálás szertartását elvégezze. A püspök kíséretében levő bandérium üdvözléseitől a hintó elé fogott lovak megvadultak és elragadták a kocsit, Prohászka és \'a mellette ülő Almássy László az utolsó pillanatban kiugrottak, a kocsi az árokba fordult és összetört.
— Baccarinl Gldla estélye. Akik nem féltek attól, hogy nagy műélvezetért pár csepp verejtéket kéli cserébe adni a nagy hőség miatt, azoknak nagv gyönyörűséget szerzett Buccarini Gidia éneke. E igy-kít üres szék bizonyította csak — a hátsóbb sótok felé — hogy Nagykanizsán még mindig nem tudott mély gyökereket verni az énekért, muzsikáért való rajongás. Igaz, hogy nekünk, szegény „provincnak" a kánikulában jut ki az, amit a fővárosok hangversenytermeiben a főszezonban élvezhetne!; a boldog pestiek, de nem szabadna mégsem olyan kényesnek lenni és nem illik megijedni egy kis melegtől, amikor Gidia Buccarínit lehet hallani. A művésznő olasz operákból állította össze műsorát. A bohémekből, a Rigolettóból Pillangó-kisasszonyból, Toscából és Traviatábói énekelte a legszebb áriákat. Gidia Buccarínit a tökéletes iskolázottság, a leik et-szívet olvasztó lágy, meleg hang jellemzi. Végtelen könnyűséggel siklik át a legnagyobb nehézségeken, olyan kőnnven bánik hangjával, hogy az csodálatos. ízig-vérig olasz. Előadási modorban éppen ugv, mint felfogásban., pontos staccatói, végtelenül finom pianói, a hangjának gyémántkristályos tisztasága, rendkívüli terjedelme, tökéletes koloraturja magával ragadta hallgatóságát; a közönség sokat tapsolt és lelkesedéssel ünneptlte a művésznőt. A kíséretet Bállá János ar. a tőle megszokott elsőrangú alkalmazkodó képességgel szolgáltatta. (*)
— A prágerhof I vonal megnyitása. A vasúti forgalom mindenirányu "felvétele nemcsak nekünk, de a környező államoknak is fontos kérdésük. Hogy ez például Jugoszlávia felé még ma Is késik, annak a jugoszlávok érthetetlen féltékenykedése az oka. ők állandóan a magyar propagandától tartanak s ezért az aggályukért feláldozzák a forgalom mielőbbi "felvételét Ez év februárjában éppen Nagykanizsán folytak a tárgyalások magyar és jugoszláv részről, araelven megállapodásra is jutottak. A megvalósulásnak akadályt a jugoszláv külügyminiszter támasztott. A megállapodás szerint padig a forgalom megindulandó lett volna , junius l-ig csak helyi szerelvényekkel Kanizsától Kotorig s junius 1-től a teljes háborutlan vasúti forgalom lépett volna életbe. Most újból fontos tanácskozások folynak a forgalom felvétele ügyében Bécsben. Magyar részről jelen van dr. Jaross tlélivasuti igazgató és más szakemberek. Értesülésünk szerint a tárgyalások sikerrel járnak s már vasárnap vissza is ér-keznek az expresszel a magyar megbízottak. A megegyezés szerint még ebben a hónapban, talán már 15-ig megindul a forgalom Jugoszlávia felé három irányban: Kotor, Gyékényes és Szabadkán át. A forgalom felvételéhez már a jugoszláv külügyminiszter is hozzájárult, csak a részletkérdések megbeszélése van még hátra. A forgalom megindulására már kész menetrendek készültek el, amelyek szerint Nagykanizsánál, mint fővám« hivatali helynél a vonatok 45 percet s Kotor-ban, mint jugoszláv vámhivatali megállónál szintén 45 percet időznek a vonatok. A forgalom felvételekor a gyorsvonatok beállítása fs meg fog történni.
(x) Méhészek I Kaptárak, keretléc, rnü-lép, Hancmann-rács é3 egyéb felszerelések olcsón kaphatók. — Első rajokért kaptátokat cserélek. Szabó Antal méhészeti eszköz raktára Nagykanizsán.
(x) Url és női divatcikkek, valamint rövidárak a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
Nagyatád! a személye elleni intrikákróL
Bujdapestf junius 3. Nagyatádi Szabó István a személye, ellen meginaíjjt intrikákról ma igy nyilatkozott;
— Nem tudom e pillanatban megállapítani, hogy mi történt körülöttem. Egy bizonyos, hogy én már kétszer elmentem a bársonyszékből haza kapálni és egészen bizonyos, hogy harmadszor is megteszem* amint azt látom, hogy felesleges vagyök/clmcgyek. A helyzet konzekvenciáját abban a pillanatban.levonom, amikor annak ideje elérkezik.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. junius 16.
SPORT
A Terézvárosi Torna Club Nagykanizsán. Az NTE vasárnap a budapeáti elsŐosztályu csapatok egyik legjobbját a TTC-t látja vendégül. A kiváló budapesti csapat szereplését óriási érdeklődés előzi meg. A mérkőzés izgalmasnak ígérkezik és rendkívül szépnek. A TTC játékmodora és tudása az első osztályú csapatok kőzt is első helyen áll. A csapat csatársora egyik a leg-gólképesebbeknek és küzdelmüknek irama a legerősebb. Az NTE:nek igazán minden erejét össze kell fogni, hogy az előreláthatólag is nagyobb góldifferencia mellett — élvezetes játékot mutasson.
Hétfőn a vendégcsapat a nagykanizsai válogatottal játszik.! A válogatott csapat legénysége az NTE és VAC színeiből kcriíl ki
TŐZSDE.
Budap&at, junlus 3.
Valutapiac: NnpoKon 790, Ko«»t 935, Mv. —, Dollir 240, Frincla frank 20 10, Ungyel oiírkd. 25, ,\\liik« :iíi0, Ltfí 1260, 0»Mrik 40\'/,, Rubol 6«, l.«1.405,
Sxokol 305, Sv»»cl frank--, Koronadinir 710, Fr*nk-
dinir--, Holland forint —, B*cn kifiMtói--.
Ertókok: Maiqmj Hitel 1676, OMlrik Hilel 625, Hiial —, ^olrálog 285, Lesxámltoló 730, Kere*V«Jclim Bank 6400, M*gy»r-0l»*z 325, B»octini 4350, Oms^\'o
4100, AlUlíno* síin 5550, Síiíiviri--, Salgótarjáni
5100, Urtkinyl 3275, Rima 2220, Sch\'.lck 330, CotUnano -—f Ka*lci 8500, DinJci 4S00, Klotild 2825, Míjcyw
Cukóc--, Adria 4950, Atlantika 3600, Klrályjöi--,
Bowyák-Agrir--, Uptik —, Phöbtn 630, Vasmtgyai
ViDarooí —"—,\'GImIU 1400, KonkordU 1975.
A korona Zttrichben.
Budapest, junius 3. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 2\'32, „ osztrák korona:. 1\'30, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'99 szantim. - .i. i. ..■ ...■■... i ■ \' » ■■. eme Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország: mennyország7
Apró
hirdetések.
Ki cserélné el két szobás lakását egy szobásért? Oiezer korona lelépési dijat kapna. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérem.
Eladó egy pár női 38as magasszáru fűzős fehéi\'cipő; úgyszintén egy I*/, éves valódi faj loxterier kutya. Cim a kiadóhivatalban. Megtekinthető délután 4—6 ig.
Eladó 8 méter futószőnyeg és többféle konyhaedény. Rákóczi-utca 89/a.
UJságórusltók felvétetnek a vasúti hirlapárudinál.
Építtetők figyelmébe I Kisefcb házak, gazdasági épületek tatarozását, alakítását és javítását julényosau vállalja Pa^ay György épitő. iparos, Petőfi-ut 24.
Értesítés!
Értesítjük- Nagykanizsa város és vidéke n. é közönségét, hogy saját műhelyünkben készítünk mérték szerint gyapjúszövetből
2855 K-tól 3500 K-ig
urt
divatöltönyöket.
Továbbá raktárunkon levő saját készltményU férfi- és fiuöitönyö-ket olcsón kiárusítjuk.
Kllin ngjUsztitó Si»». Ttfifon 319.
Szíves pártfogást kér
Dunántuli Ruhaáruház
Erzaébet-tór 20. szánt.\' Ö182
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen jó-Daffl, iilelye le.t\'»éiünk elhunyta alkal-. mivul Mély fájdalmunkat jóleső részvétükkel enyhíteni igyekeztek, ezulon mondunk hálás köszönetet.
Ö2V. Leiunier Ágostonná
írt gyermekei.
1H 40 mi.-be
kei ül példányonkint a ZALAI KÖZLŐ WY hn előfizet egy Itóra vagy negyedévre. iaa«fiii in ari niir - -"T-rm-Tn*- r
riLTÍNO OLCSÖ ARAK
II ________
Fő-iit 11. sz. Telefon 221.
Nói harisnya, kötött, minden színben 30 korona
Kötött férfi zokni . . ." . . ... 26 korona
Flór férfi zokni . . . .
1\' duplatalpu nói harisnya itiaKn MlnWn 60 koioiia
Selyem flór j£*SSL ■ 120-160 korona
D. M. 0. himzőpamiH . . ..... 10 korona 1
1000 yardos béke cérna . . .....60 korona 1
400 yardos garantált cérna 20 korona 1
WW Fürdő-tresszek, gyermek-zoknik nagy választékban, szolid Kiszolgálás mellett.
OOOOOC3QaQC3DODC3DnODC3PaPCJOaOaD
ZAL&I ES GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzóíntézet
117.
Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
QOOOOTODODO00000000000000000
^romatott a laptulaidoBosok i Zalai és Gyarmati könyvnyomdájába.
60-lk évfolyam
Nagykaniwa, 1921, Junius S. Vasárnap
125. azáoi
keresztény politikai napilap
3»rk.sil6iég éi UKjáMv.uI: Pő-til 13. a,
--lQI.nirb.n-Ll.rea 78. _
Megjelenik mindig kora rejgel
FŐSZERKESZTŐ: . Dr HEOEDÜSGYÖRGY
Horthy Miklós
Magyarország kormányzójához.
Ina: Bodrúgközy Zolién.
Nagy Url Előttem var, képed. Szembe
n j , . n»8> url Ajkod meg-
mozdulását lesem, hogy szólj valamit a sir sziliig alázott szcrcncíéller, fajomhoz, ahhoz a nemzethez, amelynek jsiros, fekel. alföldi rögéből születtél, amely feldobott iÍJitd a legborusabb mogy.i égre, hogy megállítsd az égszakadást, földindulást.
Szembe nézek veled Nagy Ui. Míly.n vésem tekintetemet fekete szemedbe s hallom a szavad:
.halu népe < fújunk térne, íserénytink letéteményese ... I,a a ti fehér házacskáitok-bit kisugárzó öserl megtölti a köpuloták is munkásházak lakóinak szivét. akkor Magyar ország nagyobb és hatalmasabb írsz, mint vait stalaha" t
Te mondtad ezl akkoi, amikor mint fővezér, a hálától, az őrömkönnyektől elcsukló szavú magyarokat, akik mind lőled várták a megváltási, tetemre hivlad a főváros még vértől gőzölő bűnös utcáira.
Akkor még az üszkös tőzsék és kormos gerendák kőzött olt táncolt a vörös ernbrr s js tatároknál i* -tatárabb nissáfdalái után lassankint, bátortalanul bújtak elő az elrejtőző magyarok. Ekkor le Nagy Ur, már láttad azt, hogy a falu hépe a nemzet törzse. Te akkor már hittél, fanatikusan, konok Hun módjára hittél őserényének östujében.
Azóta akartuk, hogy a kezed a kormánykeréken legyen. Akartuk mi, a magyar nemzet, hogy cselekedj velünk, hogy vezess minket a nekünk teremtett Magyarországba Azóta ext cselekszed is s mi, magyarok, mind Hiszünk benned épp oly fanatikusan, mint a Rákóczi-kuructok hittek és biztak fejedelmükben, mint ahogy te Nagy Ur hiszel Magyarország feltámadásában,
Szembe nézek veled hatalmas Uram s tekintetem érzi, mint kap ujabb energját; érzem, hogy agyam mikép serked ujabb munkára; érzem, hogy a tagom munkába kiván szakadni, hogy ha -kell, hát tiszai kubikos kidagadt erezetével dolgozom a nagy gondolaton: Nagymag yörorsrág feltámasztásán.
Nagy Ur I Ezt érzi a magyar, ha lát, ha szólsz hozzá, ha tudja, hogy nagy, ha tudja, hogy minden pokol és kárhozat kózött is, az Egek-urával, az Igazsággal, a Becsülettel s n magyarok Máriás-lobogójával kc-töttél szövetséget.
Es tudja ezt a magyar. Nagy UrunkI Kormányzónk I Dc tudjuk mi még azt is, tudja minden magyar, hogy a gáncsvetések a legbecsületesebb eszméhez s méginkább a tettekhez is hozzáférkőznek s az eszkőzök és módok legaljasabbikával emelik a torlaszokat. Mi ezt tudjuk, dc annál nagyobb szerotettel, a magyar történelemben rég nem ismert őszinte hódolattal veszünk körül.
Szeretjük benned azt, hogy szereted a fajtádat. Szeretjük benned azt, hogu a fehér falusi házakba tekintesz s nem a kopalotak süppedő szőnyegei között keresed a nemzet történetét. Szeretjük ideális demokráciádat, amelynek csak egy rubrikája van : a magyar. Szeretjük benned azt, hogy eljősz Letenyére. Istenem I Mikor volt a magyar ember, az a fehérgotyás, borjuszáju ingű, vagy zsinóros
FEIBLÓSSZERKESZTÓ
BODROQKÖZY ZOLTÁN
Hlófízattal árak :J égést ivn 400 K. FéUnt 000 K.\' N*fr**-évr» 100 K. Egy bSn M K. Egytt ixixa in 9 K
dolmányu magyar ember három lépés távolságra is a legnagyobb urától I — Mikor ? Messze futhatnánk a történelem mohos, be-penészedett zsámolyain keresztül, amig Rákóczi-ig é» Mátyás királyig eljuthatnánk I — Föméltóságu Kormányzó Ur I A magyar nemzet nem felejt. A magyar faj, ezek a fehér-házak hamisítatlan kérgeskezü munkásai nem felejtenek. Nagy Urunk I Ez a magyar nem felejti el a multat : a gőgöt, a megaláztatást, a kitagadást. Nem felejti el Nagy Ur mindazt, amit most itt nem írunk le, de hatalmas Urunk I Kormányzónk I A maayai nemzet a jelent sem felejti el. A magyar nemzet mindig ott van, ahol nemcsak nála, hanem józan ész, becsület és az „akarom, hogy ugy legyen" krll, hogy történjék.
Kormányzó Ur I Amerre jársz Zala föld-
ién, mindenütt rajong érted ez a nép. Nagy Ur I Littadc ? Nemcsak az öregek könnyeztek az örömtöl?
Nagy Uram I Et a nemzet vár tőled valamit. Nagyot vár, .hihetetlen nagyot. De hihetetlenségébcn is terajtad keresztül vakon hiszi Na^ymagyarországot Erdélyt, Muraközt, a Felvidéket, Bácskát s ez a nem akarja odaadni a Lajta völgyét sem.
Egy emléklap van előttem, rajta az arcképed. Levettem a szoba faláról, hogy beszéljek veled szemtől-szemben.
Nagy Ur I Mégegyszer belevésem szemedbe szernemet. Olvasok belőle * már hí-sxek. Huzek mindent. Hiszek jobban, mint tegnap, mint bármikor Nagy magyar ország feltámadásában.
Kossuth Lajos szenzációs levele.
A Habsburgok megrontói Magyarországnak.
Budapest, junius 4. Kossuth Lajosnak egy igen érdekes* levelét hozzák ma nyilvánosságra, melyet Kossuth Lajos 1851. május 31 én irt kisázsiai kijutachiai számkivetéséböl az északamerikai Egyesült Államok elnöké-nok, Miliard PhUmonnak. A. levél fÖbkr ki-vonatokban igy hangzik :
.Elnök Ur I Egész életem«t az a meggyőződés hatotta át, hogy csakis a népjogok alapján álló demokratikus intézmények utján nyert szabadságjogok azok, melyek biztosítják a haladás jogait. A világ leghatalmasabb két kegyura: az orosz cár és az osztrák császár megfeszített erővel küzdöttek a magyar nép ellen. Fájcfclmasan és töredelmesen beismerem, hogy nem voltam elég elővigyáza> tos, bár e ház három évszázadon át szakadatlanul áskálódott Magyarország ellen. Elég gyenge voltam, hogy hittem az Ígéreteknek, melyeket az uralkodók eskü alatt fogadtak, hogy hűek lesznek az országhoz és annak alkotmányához. Folytatták az öröklött célt, hogy Magyarországot megfosszák az önálló ságától, alkotmányos életétől és nemzeti jellegétől, Véres polgárháborút kezdtek, támadással folytatták és árulással végezték, mig az ország kezéből a fegyvert ki nem ütötték. Legjobbjaink a bitófán véreztek el, sok hü
honfitársaimat szétszórták a földön é* hontalanságba kergették.
Mindig nagyrabecsültem az Egyesült Államok rokonszenvét é* az amerikai nép szeretetét. Ugy a "népem, mint én olvastuk az osztrák árulásnak ama raestermüvét, melyet az Egyesült AUamok kormányához intéztek és amely tele van gyalázatokkal. Az Egyesült Államok mindig szerettek érezni azokkal, akik harcoltak az elnyomás ellen é* ennek tudatában az Egyesült Államok szératetébe fogadták őket. Amerika szereti a szabadságot és az elnyomottaknak hajléka marad az önök hazája és amely a legmélyebb hálaérzetet váltja ki belőlé\'m,
Az én diplomáciám, melyet én és hazám követtünk, nem a szövevényes szavak misztifikációja, hanem az egyenes és becsületes tett". \'Aláírva: Kossuth Lajos, Magyarország kormányzója.
Miután Philmore megkapta e levelet, átküldte a külügyminiszternek, aki a következőkép nyugtázta: „Köszönöm Elnök Ur, hogy alkalmat adott Kossuth melegszívű és csodás levelének olvasásira." Ennek hatása alatt 1&51. szeptemberében elindult a Misii-sipi hajó Európába, hogy Kossuthot Amerikába szállítsa.
Az egységes kormányzópárt és a kisgazdapárt
Budapest, junius 4. Az egyaéges kormányzópárt alakításával kapcsolatban Rubi-nek Gyula igy nyilatkozott:
— Az a hír, mintha a kisgazdapártban az egységes párt megalakítása érdekében mozgolódnának, teljesen légből kapott koholmány. Az a híresztelés, amely nagyatádi Szabó* személyének félretolására vonatkozik, csupán arra szolgál, hogy mesterséges ellentéteket támasszon a pártban. Kijelentem, hogy arról egyetlen szó sincs. A párt teljesen egysége*. A magam részéről természetesen szívesen együttműködök olyan ellenzékkel akik készek a kisgazdapárt programját sértetlenül elfogadni Lehetetlenség, hogy a kisgazdapárt olyan megoldásba beUmemen, ome|yben a párt egysége feloldódhat*. Bár-milyen kormányzópártot alakítsanak is, annak a kisgazdapárt kell, hogy a gerincét alkossa.
Nem lesz olcsóbb a trafik.
Budapest, junius 4. Néhány nap óta az a hir terjedt el, hogy a Dohányiövedék igazgatósága tekintetbe veszi az általános olcsóbbodást, valamint azt a körülményt, hogy a fogyasztás a legutóbbi emelés óta lényegesen csökkent s leszállítja a dohánygyártmányok árát. Tömőry Károly államtitkár, a Dohányjövedék igazgatója ez ügyben a következőket mondta:
— Az ilyen hirek határozottan tendenciózus bcállitásuak, amint hogy azt ia híresztelték; hogy a cseh dohányjövedék is leszál-liotta az árakat. Ez a hir sem felel meg a valóságnak. A Dohányjövedék igazgatóságát egyébként az az elv vezérli, hogy a középosztályt és a szegényebb néposztályt olcsó és jó dohánnyal lássa eL EnneV a tervnek meg-felelölcg már a mull hó 20-án kibocsátottuk a „Szimfónia" nevű uj cigarettafajtát, a „Pannónia" szivarok azonban csak augusztusban kerülnek kibocsátásra. "
. 8- ■ ;
A Tlsza-bűnügry.
Budo\'pcst, junius A fiszá-blintlgy mai főtárgyalásán első tanúnak Gcrlócty József baokbljoroányost hallgatják ki, alti nini a rá-koscaabal tisztiiskola volt oktalólisztje, elmondja, hogy mialatt Károlyi Mihály gróf.az Astoria erkélyéről beszédei intézett f tömeghez, ő az alatt az Idő ai\'atl megszöktette a letartóztatott Lukaaich tábornokát .Ezután ugy tél 7 óra Újban hallotta, hogy Tisza Istvánt meggyilkolták.
Utána Kosa Béla őrnagyot hallgatták ki, aki mint a rákoscsabai tiszti Iskola parancsno ka, az önkéntesekkel szintén az Astoria elé volt rendelve. Elmondja, ez alatt az Idő alatt sem Kérít, sem Friedrichet, sem Fényest nem látta az Astoriában.
A védők kérelmére az elnök ezután zárt tárgyalást rendelt el, melynek végeztével a nyilt tárgyalást újból folytattál;. Elnök 14 órakor a mai főtárgyalás! berekesztette és a folytatását hétfő délelőtt 9 órára halasztotta.
Jön a jóvátételi bizottság.
Budapest, junius 4. Naseda olasz tábornok a jóvátételi előkészítő bizottság elnöke ma egy újságíró előtt a következőkép nyilatkozott:
— Anglia és Olaszország már ratifikálták a trianoni békét, még Franciaország van bátra. Ezután nyomban útra kell a jóvátételi bizottság, melytől a jóvátétel fögg. A bizottság valószínűleg már e hónapban megérkezik. Ax előkészítő munka már jóformán készen van, Magyarország megyéi közül már tizenkettőnek készen van a kártalanítása.
— Lent az Alföldön az összes nagyobb városokban már megfordultunk. A legjobb impVessziókat szereztük, a magyar népet életrevalónak tartjuk és azt hisszük, hogy erre a népre még szép iővÖ vár.
— Tulajdonképen nárom bizottság jön Magyarországra. Előszóra jóvá tételi (rcparaiios) bizottság. Másodszor a katonai ellenőrző bizottság (Controlkommiuio). Ennek hatáskörébe tartozik a hadsereg létszámának ellen őrzése a trianoni béke keretein belül. Továbbá a hadi gyáraknak gazdasági üzemekké való átalakítása fellettvajó felügyelet. Harmadszor a határkiigazi tó bizottság. Az általános érdeklődés főleg ennek a munkáját kiséri és ennek a hatáskörébe tartozik az esetleges határ-kiigazitás
Meghosszabbították a péozbecie rélén határidejét
Budapest, junius 4. A pénzügyminiszter a bz- és az ezeikoronások \'becserélésének határidejét újólag junius hó 18 ig meghoszab-bitotta.
Kanizsa város képviselői az Appottyf ünnepségen.
Dr. Krátky látván főjegyző üdvözölte Apponylt a város közönsége nevében.
(Saját tudósítónktól.) Megírtuk, hogy Nagykanizsa város közönsége is résztvett az országos Apponyi ünnepségen Az Apponyi Albert tiszteletére rendezett ünnepségen Nagykanizsa városát egy négy tagu küldöttség képviselte, melynek tagjai dr. Krátky István" városi főjegyző, dr. Máték László ügyvéd, dr. Hajdú Gyula ügyvéd és ElJc ErnŐ földbirtokos, képviselőtestületi tagok voltak. Az ünnepségek során a kiküldöttek mind rövid beszéd kíséretében nyújtották át a város díszoklevelét, mig Nagykanizsa város küldöttsége nevében dr. Krátky hosszabb beszéd kíséretében üdvözölte a város közönsége nevében Apponyi Albert grófot. Apponyi kitüntető szívességgel hallgatta végig a lendületes beszédet és annak befejeztével meleg kézszorítással köszönte meg a város dísz-polgárságát és szívesen emlékezett vissza arra az ünneplésre, amelyben Nagykanizsa város egy alkalommal őt a város falain belül részesítette. Dr. Krátky István a következő beszéddel üdvözölte az ősr. államférfiúi :
— Nagyméltóságú Uram! Csonka-Magyarország végvárétól, az uj, de Ivsszűk, rövid életű muravidék? határvonaltól nem messze fekvő Nagykanizsa vá\'osiból • hoztuk
_ZALAI KÓZLuNY_
Nagyméltóságodnak ezen a felejthetetlen és szép nemzeti ünnepen a város közönségének, 30.000 magyar embernek mélységes tiszteletét, lelkes hódöfatát és igaz szeretetét.
— Mi ott a határmentén égő fáidalommal, érezzük azt a szörnyű igazságtalanságot, melyet a békeszerződésnek csúfolt béke ránk sújtott és amikor Nagyméltóságod hatalmas közéleti pályafutásának legszomorúbb, de egyik legdicsőbb és az egé>z nemzetet méltó büszkeséggel és élő reménységgel eltöltő aktusánál a gyönyörű védbeszédét elmondta, ez a beszéd kétszeres erővel markolt a mi szivünkbe és sirtunk a fájdalomtól, sírtunk, mert tudtuk, hogy még ez a hatalmas tudás, ez a magával ragadó szónoki ké&zség.és ez a\'végtelen hazaszeretet sem lesz képes elkábult elleneinket józanná lenni, de örömkönnyek csillantak fel szemeinkben, mert ettől az örátől kezdve még fanatikusabb reménységgel, még élőbb hittel hittük és hisszÜK ma is, hogy ez a nemzet, melynek ily fia van, lábra fog állani és fel fog támadni.
— És ma a nemzet egy sátorban van. A nemzet ünnepel és ez a/, ünnep Nagv-méltóságod személyén át a történelmi Magyarország újjáépítésének, a szeretet gondolatának, az önzetlen haza érdekét mindenek fölé helyező közéiéti szereplésnek, a magyar tudásnak és kulturának, a nemzet érdekében egy emberöltőn át kifejtett szakadatlan munkásságnak, a mélységes vallásosságnak, azoknak az erényeknek, nnnek az erkölcsi tőkének szól, melyeknek Nagyméltóságod egész közéleti tevékenysége közben gyönyörű oltárt emelt, mely oltáron minden.mqgyar embernek minél többet kell áldoznia, hogy e szerencsétlen ország újra régi fényébén ragyogjon.
Ezeknek az erényeknek hódol Nagykanizsa város, közönsége . is, amikor Nagyméltóságodat egyhangú lelkesedéssel díszpolgárrá választotta. Amikor a város képviseletében az erről &zó)ó határozatot Nagy-méltóságodnak átnyujtjuk, arra kérjük, fogadja azzal a szeretette], amely szeretettel és örömmel hoztuk és azon hó kívánságunknak adunk kifejezést, hogy jutalmul azon szolgálatokért, melyeket a nemzetnek tett, a/ egész Magyarország feltámadását erőben és egészségben megérhesse és addig is bátoríthasson, buzdíthasson, erősíthessen éa lelkesíthessen a nagy küzdelemben.
— Az Isten sokáig éltesse! A szép beszédet az ünneplő közönség kitörő tapssal és éljenzéssel fogadta. A küldöttség erre átadta a közgyűlési határozatot, amelyet Apponyi eltett a többi emlékei közé. A díszoklevelet elkészülte után külön küldöttség fogja Apponyinak átnyújtani.
XEISU3K.
Magyarország kormányzója
ma reggel $ órakor érkezik különvonattal Nagykanizsára, ahonnan Letenyére megy, maja innen visszajön Nagykanizsára és folytatja útját Zalaegerszegre. Nagykanizsára érkezésekor a kormányzó Őfőméltósága előtt az állomáson Krátky István dr. városi főjegvző fogja a város hódolatát tolmácsolni. A fogadtatás után a kormányzó elléptet a díszszázad előtt. majd autóba ül és a Kazinczy és a Király-Utcán át Letenyére megy. Ezeket az utcákat gondosan fellobogórták. Az államfő 11 órára visszajön Nagykanizsára és Zajaegerszegre tovább utazik. A zalaegerszegi állomáson Kolbenschlag Béla főispáni teendőkkel megbízott alispán, fogja üdvözölni, a városházán pedig Czobor Mátyás polgármester fogja a város hódolatát tolmácsolni. A kormányzó ezután a városháza erkélyéről végig nézi a diszfelvonulást, majd fogadja a küldöttségeket. Végül résztvesz a tiszteletére rendezett banketten, megtekinti az atlétikai versenyh és este tiz órakor visszautazik Budapestre.
— Személyi hir. Hegedűs Pál tábornok, körletparancsnok tegnap délután Nagykanizsára/érkezett. A tábornok a délelőtt folyamán a polgári hatóságoknál hivn»alos látogatásokat tett.
_1921. junius 5
— A Moye-tagok gyülekező helye. a Fó-ut Kazinczy- és Csengery-utca közötti r&zletének déli ojdala.
— Az Erdélyi Magyar Székely. Szövetség a Move mellett gyülekezik.
— Keresztény Szociális Egyesület. A Kormányzó Ur őfŐméltóségának fogadtatására keretnek a tagok vasárnap, folyó hó 6-én reggel fél nyolckor a Keresztény-Otthonban gyülekezni. Elnökség.
— A Területvédő Liga és a Mura-kőzi Társaskör elnöksége felkéri ezúton is tagjait, hogy a Kormányzó Ur Ófóméltóságá nak délelőtt 8 órakor a városba való érkezése kor, valamint délelőtt fél 11 órakor a városba visszatérése alkalmából fenti időpontban a Fó-ut Kazinczy- és Csengery-utca közötti szakaszának déli oldalán szíveskedjenek gyülekezni 63 cl helyezkedni, hogy a véroson való átvonuló % ünnepélyesebbé tétessék.
— Gyászrovat. Egy érdemes, öreg. munkában megőszült polgár, id. Riedlmayer Károly nyugalmazott körjegyző 77 éves korában szombaton délelőtt 11 órakor meghalt. A megboldogult sok éven keresztül Szent péterur község jegyzője volt, onnét gyermekei neveltetése céíjábő! költözött városunkba, hol is a városi fogyasztási adőkezelőségnél vállalt állást. Onnét két évvel ezelőtt ment végleges nyugdíjba, mert az Öreg, munkában elfáradt test már igényelte a pihenést, de ez nem volt teljesen zavartalan, mért ar aggkőrral járő betegeskedés mindinkább el-gyengítette és az utolsó hónapokban már sokat gyengélkedett. Halála nem volt várat • lan, mert az utolsó napokban már erősen közeledett a mindenkinek egyenlően kijáró halál és családja körében csendesen elszen-derült. Halála nején, sr. Háros Esztin kívül gyermekeit és unokáit dönti mély gyászba. Ifj. Riedlmayer Károly, a Délzalai Takarék pénztár titkára, leánya Riedlmayer Emilia m. királyi p. és távírda kezelőnő édesatyjuka\' gyászolják az elhunytban. Temetése hétfőn d. u. fél 4 órakor lesz a róm. kath. temető halottas házából.
— Az Első Magyar Általános Biztosító-Társaság múlt hó 27-én tartotta közgyűléséi, amely . megállapította az 1920. évi mérleget. A kimutatott 7.925,615*63 korona tiszta nyereségből az 1920. évi szelvény 800 koronával kerül beváltásra.
— A mai Jcnlálls. Ha az időjósok nem csalódnak, ugy a mai juniálisnak kedvező ido jut osztályrészül. Igy a közönségnek meg les/ az a kívánsága, hogy a kellemes, szabad levegőn szórakozhassék és mégis szellemileg is kimulassa magát. A rendező-bizottság dtal összeállított műsor bár rövid; de igen nivós számokból áll, sőt a beavatottak szerint még ráadásra is van kilátás. A tekeverseny szintén nagy közönséget fog vonzani, mert a testedző szórakozáson felül még\'értékes nyeremények is emelik az érdeklődést. Az amerikai halászatnál pedig sok meglepetés fogja érni azokat, akik szerencsések lesznek valamit .horogra" fogni. Azután meg a fiatalság fŐöröme a tánc. mely Torma Tóni zenéje mellett a záróráig fog .tartani Egy szóval, aki jól és kedélyesen akar mulatni, az. elmegy -a Kath. Legényegylet mai juniálísá^a.

1921. junius 5.
— A psciil választás a™, a
rJg \' h4, adó vá-
l wztás ügyében ma délelőtt 10 őrskor lesz az fnformdo értekezlet a kisgazdapárt nagyka-I1"*1 "\'""fiánál. Az értekezletre több budapesti kiküldött érkezett meg. Nagyatádi Szabó pi-lja HenUer István nemzetgyűlési mC. \' " kügazd.párl Kerekes
Mihály nemzetgyűlési képviselőt küldte le az értekezletre, a kormányt pedig dr. tíuehber-ser minázteri tanácsos képviseli. Az értekezletre dO választó község is beküldi megbízottjait és ezeknek a vélemény nyilvánítása után fogj. a kiküldött bizottság j jelölést m„. ejteni. Itt Jegyezzük meg, hogy beavatott hírek szerint Drózdy Győző ügyében a Vesz-préuiben hozandó ítélet előreláthatólag ked-
níj V,z, "W vslótónüség szerint Drózdy politikai jogainak felfüggesztéssel fog jánii. fcz esetben a pacsai kerület mandétu* mára a egjogosabb aspiránsok Karloaits József klskanizsai kisgazda és Marton János kiskomárom, kisgazda. Kapott információk szerint ^Drózdy kiesésével a két kisgazda közt fog eldűlni a választás, mert a pacsai kerületet mindenáron csiimisoknak okariák juttatni. *
— Eljegyzés. Szabó Gyula eljegyezte Firhezlu Juci urleányt Nagykanizsán. (Minden külón értesítés helyett.)
— Kiütésen tífuszjárvány Debre-esetiben, Debreczenből irják: A kiütéses tífusz-esetek Máma szaporodott. Májusban 24 beigazolt megbetegedés történt. A bete-gek közül tizennyolcat a járvány-kórházban ápolnak, négy teljesen meggyógyult, két ember meghalt.
(s) Tol a nagy KHvánon íntól sike-léről, melyet az Utánin n:utat be, beszél egész Kanizsa. Nem is csoda, hisz ugy a íilmen, mint a színpadon elsőrangú erők mtlkődnek közre Aldory László és Farkas Teri ének- és lánc-duettjeit többször megújrázták. Nagy háláit éri el Lampérth Gém pátyadijas irredenta müve . „Ci\'ttk azértJ. Ugy a zenéje, mint a szövege kifejezi a Magyarság lelkületét és érzését. Még csak ma látható íz a kiváló előadás. Jegytk délelőtt 10 órától a pénztárnál válthatók.
(x) Bátran felléphet, ha Berson van a sarkán.
(x) Méhészek 1 Kaptarak, keretléc, mü-lép, Hanemann-rács és egyéb felszerelések olcsón kaphatók. — Első rajakért kaptárokat cserélek. Szabó Antal méhészen eszköz raktára Nagykanizsán.
(x) Uri és női divatcikkek, valamint rövidáruk a legolcsóbban, Schvorcz Dezső cégnél szerezhetők be.
A korona Zürichben.
Budapest, junius 3. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 240, osztrák korona: ! 32:,, ez osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'99 szantim.
A tőzsde magánforgalma.
Budapest, junius 4. Dollár 228, Márka 3«7, Osztrák 37, Lei 395, Szokol 447.
Központi bank, tőzsde-és árubizományi üziet
Nagykanizsa
Telefon 368 Sürgönyt lm Bnűkblxomiay.
Kaiaer és Strasser Mindennemű tőzsdei meiibUáeokií elfogsil.
Dollár, Dinár
stb külföldi pénznemeket legjobban vesz és ad.
Áruüzletckct saját számlára és bizományban lebonyolít.
Haoei Adolf kblciitalntézet vezér
képviselete Zala- és Somogymegye risztre.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORT.
. „ M»Játszik a Nagykanizsa válogatott a TTC-vel. A ma délutáni sportprogramban változás történt, amennyiben a ma délutánra hirdetett TTC-NTE mérkőzés el-marad és helyette a nagykanizsai válogatott Játszik a budapesti Terézvárosi Torna Club csapatával. A nagykanizsai válogatott "apai a következő összeállításban játazik
a KU ___
"f.. (NTE v Hirschler (NTE). Székely (NTE),
ívAPt ^Y )" Harangozó (VAC)," SJ2 VA&.,A mérkőzés délután fél hét órakor kezdődik, amelyet megelőz a Csurgói gyalog-** «z NTE második csapatának mér-Hí26n d4lul<n 02 NTE első csapata játszik a TTC-vel.
. (x) Vadászok figyelmébe 1 Guenes Lajos tuszerkereskedő városházpalotai üzletében mindennemű vadászati cikkek, hirtenbergi, voilersdorfi, belga és Geróth-féle késztölté-nyek, üres hüvelyek, fojtások, serétek, flóbert-és revolver töltények stb. állandóan kaphatók a legolcsóbb árban, szabályszerű engedély ellenében.
Apró hirdetések.
UJságárusltók felvétetnek a vasúti hirlapárudániL
Építtetők figyelmébe! Kisebb házak, gazdasági épületek tatarozását, alakítását és javítását jutányosán vállalja Papay Gvörgy épitó- Ípar03, Petőfi-ut 24.
Bejérd takarítónő is tanulóleány fel-vételik Rátz Juliska nSkizabónál, Kazinczy-u. 5.
Egy tisztességes müveit, 40 éves
özvegy nó némi hozománnyal közös háztartásra, vagy házasságra lépne hozzáillő Jobb férfivel. Gyermek nem határoz. Cim a kiadóba.
Eladó 8 méter futószőnyeg\' és többféle konybaedóny. Ríkóczi-ulcn 8V/a.
Fiáker kocsi kifogástalan jó állapotban eladó Petőfi-ut ii. szám alatt.
Balatongyörökén
közvetlen a Balaton.partján fekvő 5 szobás
emeletes villa
mellékhelyiségekkel, bútorokkal eladó. Értekezni lehet hétfő estig a tulajdonossal ugyanott.
Dr. fíab.
Forgács é$ Gyulai
kuk- és rílUliltt liiiní-tta 8. si TMi 3-78.
Vesz és elad külföldi pénzeket, dollárt, dinárt stb. Tőzsdei megbízásokat, külföldi átutalásokat*a legelőnyösebben
s leggyorsabban (kívánatra táviratilag) teljesít.. Előnyős feltételek mellett osztrák korona
s márl^a kölcsönt folyósít i stb. stb: Budapesti iroda: Rákóczl-ot $9. szám.
7810/1921.
.CiODta Migyeroltiig Bea) oftzág H^cjí M«fyBror*EÍ, meayoruif I*
Hirdetmény.
A v tanács nyilvános árverésen elad a Vajda-oldalnak cserfel kapu meUstti részén X hó 7., 8., 9. és 11 ón mindenkor 9 órai kezdettel ágfát, dorongfát, hasábfát is rönkfát. Nagykanizsán, 1921. évi Junius hó 8-án.
Városi tanács-
Szőlőbirtok
Nagybagola-hegyen pince és pajtával olcsó ár mellett eladó
Bővebbet.
Dnkász Miksa
Rákóczy-u Í9. szám.
önkéntes árverés
Honvéd-u. 35. szám alall egy pár Jól tartott
fuvarosló
önkéntes árverés utján ma d. u. 4 órakor a legtöbbet Ígérőnek, készpénzfizetés " !">v melleit eladatlk.
METZ JÁNOS
Wtkt- (i elufuti, ÍMIit- it iitiratoli Nagykanizsa, Kossuth Lajos tér fO.
Lakás: Honvéd-utca(I.
LlvÜUl egyszerű és művészi szakbavágó muakijut uoüd itíti. Modern míntik nagy váUuUkbta. Vidéki n«ghivásr* személyesen megjelenik.
A ku^t salak kedvenc
lazsnak! vendéglő
ben minden vasárnap délután ^\'Mhrf
olgiajxm in £rl*M& oMpolt tör.
Egy liter jó bor 20 korona.
HMUff mtl«ff Ssimos
2?05 lilÖ£átást kit A
öxv. XUodlm&y«r Károlyné- sz. Hámot Etolk* « ujit, ugy g>t.xmckei KtlmAw íeWg* Fülöp Vűsit, gyermekeik Valloa, Laol. Emília, Károly, Síentho MáiUká, fiuk PUtl,
viUmict t boldogult Ultvére! (i tz óattn rokoasíg nevéfcon ^jite* íilvyol tod»tjik, |>ogy • fornjn »ier«<ett
legjobb thj, ap« ÍJ Mgy«F« " « j ttiv ,
RIEDLMAYER KÁROLY
ny. körj*sy»ö
eletéaek 77-ik, legboldogabb hizAssiginak 49-ik évében f. bo i éa d. e. 11 órakor, a halott: assatiégck áitetos falvéttlo utin az Úrban elhunjrt. í
Kedves halottunkat a kath tometó halottöhi«ib6l f. hó 6-in d. u 7,4 árakor holyairük
drök nyugalomra.
Drága j6 lelkéírt a wentame f. bö tt-in ro^gaj\'/,7-kor a szent Kereocrondlek plébánia templomiban Imi az Uruak bemutatva.
Nagykanizsa, Id2l. junius 4.
Áldott legyen emléke !
(Minden külön értciftés helyett)
A
mim

ZALAI KÖZLÖNY
1921. junlua 14.
As Ismert, kltflnó aranyhegyi
fehér bor
(•mát kapható literenként 24K-ért SAÍrán JósadfA«z«r-kcrcakcdónél, Nagykanlcaa, .Magyar-utca 74. azám alatt.
Eladó birtokoki
tl holdas birtok S\'t^y Uniti* köz«Wb*o urilikk.l 47 holdas birtok Soaofna^gfibn. 24 bold (óid kö*«Wbéo. — I holdas azólóblrtok Pogányviron. II holdaa azólóblrtok kltkomiroml btfjxn. | holdaa asólóblrtok kércctéoyi btgya. I holdaa axSI&blrtok dUii hegyen KwxUnly m«fl«tt.
Eladó házalct
Szántó Vilmos
Izlán István, szóhkeszitő
Nagykanizsa, József féherceg u. 84.
Praktikus kerti-, hints- is karos-szikek gyártása. — Modern ebédtó-és nyugvószikek. — Mindennemű javításokat olcsón és pontosan készít.
letiltásnál 24 m\',
cserepet
hornyoltat és hódfarkút,
cementet, téglát
ér. minden ipilisi anyagot
legolcsóbban és azonnal
szAllit s legkedvezőbb feltételek melleit
DÜLLED JEJSLŐ
7m építési anyagkereakedi
litfiH\'t, VI.. Ijár-i. 21. Tilifon 4-06.
Kertmegnyitás!
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a
„Kispipa" vendéglő
kerthelyiségét a postás zenekar közreműködésével folyó hó 5-én megnyitom. Jó zamata borok 24 és 50 koronáért. Frissen csapolt sör Jó ételek. Szíves mt pártfogást kér a vendéglős.
Quittner irthur
tatfi<|lli| ii|(filjinll ilHsaiiziriU
! 1\'llUllm, Cui|ir;-itci II. ii,
• Elvállal világítási vezetékek, mo- i
; torok, csillárok, valamint telelő- !
; nok, csengők és Jelzőkészülékek :
| felszerelését Vinamos vasalók, főző- i
j edények, reschauk, fQiőlestek javilásSt j
I 4 MjodMMMi
i villamos munkálatokat j
gyorsan eszkóstSk, anyagok tm ifik 1 raktáros kaphatók.\' I
HILD TESTVÉREK\'
deszka, épilletfa és építkezési anyagok kereskedése
\' 120. ♦ Főtelep Király-utca 4. ♦ ^fuííg0—
Felhívjuk az építkezők figyelmét a most érkezett nagy raktárunkra és legolcsóbb árainkra.
Állandóan raktáron tartunk I* darabos fehér mészét, portland-cementet, kovács-szenet és I* mlnőségö gőzölt dolohal
bükkfa-padlót és deszkát.
Legfinomabb minőségO
táblaolaj
.salátéra ■
1 liter 84 korona Gyenesnél.
Ponyva,,
zsák, szalmazsák
Kévekötózslneg, piros favégü, gépolaj, merev gépzsir, rézkénpor, raf fia háncs, rézgállc,
köles, muhar, biborherc-mag legolcsóbban 3*0 beszerezhető
Hirsch és Szegő
nagykereskedésében Nagykanizsán
WOQOQOQOOQQQQqq*
URÍHIA ■"""""\'"""
i Rozgoüyt-utca 4.
Pínt«k«n, *iomUton «t v»iim»p Szenváclól Revlll
TUL A HAGY KRIVÁNOH
Farkaa Imr® ugytikeni cpetrttje & fila-felvonásban 6 oJjiítü tia-c ét titn-padi jelenettel. Fitman tucrepelnek: Lakatos Ilona, Virányi Sándor, Tamás Bonö Fttlöpp Sándor. Sttpfi^itn felUpnek Farkas Part «» Áldoxy Láaxló.
M~ Külön szenzációi "Hl
Ar 5. felv berauUtitra Jrerfll Laxnparth Q
CSAK AZÉRT . . .
Ciraú, w UrcJ.aU dálpUyír.ton tlíí Jijj.l jutsboszoll, oitiv.
Előadások- hétköznapokon, fél 7 ésS 6 Vnsir- és Unnepnspokon 3, S, 7 és 9 <■.
0000&1
HILD
Első Nagykanizsai Temetkezés
Vállalat Nagykanizsa, Deák-tér
Alapítást ii 1881. 8llrgiB]tclB HILD Itgikdilna
Üzlethelyiség és Iroda: Deák Ferenc-tér 3. Telefonszám 269. Műhely és raktárak: Király-utca 4. szám. Telefonszám 120,
Folyóssámla a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai <iók|ánál
Uállalunk
disz- és egyszerű temetéseket, eliminálások. hullaszállllisok, bel- és külföldre bármely irányban és iritnyból, vasúton vsgy saját hullaszállító kocsinkon (fourgouon). DIsrcs nyitott és Üveg halottan kocsik
Hagy raktár
érc-, intitstió-, kemény- is puhafa-, ugy
hullaszállító koporsókban. Szén,fedelek, vánkosok, koszorúk,- sza lagok sic.
Katona liullaszdllltésok és t.meté sok rendkívüli mérsékelt érakon.
NT Egyszerű és legdíszesebb temetkezések az üzletben kifüggesztett mélyen leszállított osztályozott tarifa szerint
Tagfelvételt és Hgyveiotő Iroda a keresztényszocialista cgyesQlet éltal alapítandó
Keresztény társas temetkezési egylet-
nek, mely a tag és családtagjai elhalálozása cselén s legtisztességesebb és rendes clle.-nctésekról gondos kodik, ezáltal a családról a temelkczési köllségekol elhárítja. Tagja lehet minden rendű és rangú polgár.
Bővebb felvilágosítás az üzletben kapható.
Belratások hétköznapokon délelőtt 9—12-lg, délután 3-5 óráig
Q
Nyomatott a laptulaidonosok ■ ZnUI é. Gyarmati kSnyvnyomddjában
60 Ik évfolyam
. NügykHiiliHu, lSil, junius 7. Kedd
\\Í6. aiám
KÉRÉSZI ENY POLITIKAI NAPILAP
SwketKÍ\'iR i% kUJchlvtUli Pri-ui 13. ai. ■--InUroiUn uUfou 7S. - .
Megjelenik niln,llj» kora rcjf^el
FÓS^ERKESZTÓ
Dr MnORDÚSnyftROY
f FI Ff.óSS2F.RK6$?!Í"A
BODROOKŐZY ZOLTÁN
BldHzettfsl árak ij
Kgéi» ivt* 400 K. F4Uvf« Q00 K. N«gy«4-<vr« 100 k. 3b K. Egy" "V a K
A Ház elfogadta a költségvetési javaslatot
Az ellenzék szónokai beszélnek.
Budapest, junius 7. Aiukovstfcy István elnök II órakor nyitotta meg az ülést. A költségvetési vitához n zárszó jogán Hornon-nai Tivadar, Schlahta Margil, Mr.jd Sz.\'chenyi .•./ólnak hozzá. Szteiényi rövid nyilatkozatban ezeket mondja :
— A ininisztei elnök ur a legutóbbi beszédében azt mondja, hogy n bolsevizmus veszedelme még mindig kisért. I l.i cz. igo/, akkor az egész nemzetnek össze kell fognia és cl kell tűnni a felekezetek, fajok vs osztályok . közötti izgatásnak.
Ezután Vúzsonyi Vilmos emelkedik szólásra. — Kinn nz országban — mondja — a bolsevizmus veszedelmének örve alatt bizonyos jogtalanságokat folytatnak. Ha tul lopjuk a határt, akkor, a bolsevista katasztrófa malmára hajtjuk a vizel. Ajánlom, hogy október fogalmát ne zavarják össze. En októbristák alatt azokat értem, akik már jóval október elölt bujtogattak é.s izgattuk, högy uralomra jutásuk után átadják a halaimat a bolsevistáknak. De nnm oktobir.ták azok,kik kénytelenek voltuk itt maradni, inert másutt nem élhettek.
— Beszéljünk egyet-mást arról, hofy mi voll a srerepe a forradalomban nagyatádi Szabó Istvánnak I Nagyatádi nem volt októbrista. Kinn volt a királynál és rés/t vett Velünk a néppárt klub helyixégében azon «z. értekezleten, mely manifesztumot akart kindni n forradalom ellen. Nagyatádi is azok közé tartozik, kik utolsó pillanatig inrgokarta akadályozni n forradalmat. Ne akarják őt forradalmárnak beállítani, mert ex csak a gyenge ség jele. A* október fogalmát ne általánosítsuk, hanem egyénenkint biráljuk el.
— Kik készítették elő a forradalmat ? A nemzeti tanácsot gyűlölködéssel csinálták, az a társaság nagyon önző -volt ós a maga érdekeit nézte. Forradalmi célzattal alakult, hónapokkol előtt folyt egy összeesküvés, melyet Olaszországgal szőttek. Erről a Károlyi pártban nem tudott mindenki. Nekünk nem vólt szabad elmondani véleményünket, mert terror alatt állottunk. A lapok nem azt irták, amit akartak, mert ugy jártak volna, mint a Pesti Hirlap vagy az Apostol nyomdája. A polgárságnak ncrn volt fegyvere. Ugy nevelték a polgárságot. Ugy n* állam dolgozik helyette. At a magyarázata annak, hogy a polgárság gyáván viselkedett.
X- Károlyinak módjában lett volná forradalom nélkül átvenni a hatalmat, de n társaságnak, mely őt a kezében tartotta, felforduliLs éa zsákmány kellett. Jött is a forradalom. Soha annyi államtitkár, kormány- |
A miniszterelnök válaszol.
biztos és méltóságos ur nem volt, mint ekkor. Nekik nem kelleti meglett, konzervatív férfiú. Ami nézetünk, kik a fon aduimat szerencsétlenségnek tartjuk, hogy a közszabadtágoknak a mértéken tul való megszoritám csak előnyere szolgál a forradalomnak. A közszabadságok túlhajtásából szúnurtvik egyfelől a forradalom és a reakció, a forradalom pedig a háború uzsorása.
— Azt várom, hogy n miniszterelnök ur jobbra és balra teljes egyenlőséggel sújtson le és ne konstruáljon külön jogokat származásra, felekezetre, vagy fajra való tekintetre. Mert nem lehet az, hogy egy felekezetet, vagy fajt megakadályoznak és kizárnak a haza felépítésében.
Utána .S\'z/7<rgyf- Lajos • A-.Ug-.
utóbbi napokban az újságokban egy házassági hír jelent meg, amely azt irj.t, hogy Paksi/ volt detektivfelűgyelŐ, a szegedi va-dászzászlóa/j nyomozója, házasságot kötött. Mindenki tudja, hogy ez a zászlóalj a Piónay-fele zászlóalj. Kérdi, milyen minőségben szerepel ott Paksy, ki nevezte ki és kitől kapja a fizetését ? Tipikus esete cz a jogosulatlan toborzásnak. Allitjo, hogy a .katonai nyomozók ma ís nyomoznak polgári egyének után.
A* internálások kérdéséről beszélve kijelenti, hogy «/ internáltak nagy része a szociáldemokrata páithoz ciatlakozik, mert erőszakos mártírokat csinálnak az emberekből Azl kérdi a miniszterelnöktől, hogy infc ért nem válaszolt arra a kérdésre, hogy miéit bukott meg a Teleki-kormány?...
Rassay Károly azt kérdi, hogy a kormány összeesküvésről tud, miért nem állítja as itthon tartózkodókat a biróság elé ? Amíg erre eUg erőt nem érer, addig ne beszéljünk ax októberi eseményekről. Kívánja, hogy legyen már egyszer vége a kivételes hatalmon nyugvó intézkedéseknek, mely rendeletekkel szabalyo? köz- és magánjogi kérdéseket. A sajtókérdésben a miniszterelnök\' ur megállapításai kissé-naivak. Például a cenzúrát csak tanácsadó szervnek mondja, de aki egy kisaó is ismeri közelebbről a dolgokat, jól tudja, mit jelent ez.
Beszél a kolportázsjogról, majd a bank-gassei .milliókról. Azt látja, hogy minden kormánynak eddig mostoha gyermeke volt e milliók ügye. Nagyon helyes, hogy a nemzetgyűlésbe hozták. Kíváncsi vra »«i vájjon a jelenlegi vagy ai előző kormány vállalt-e a királlyal szemben vnlami anyagi vagy közjogi felelőstéget.
Ezután Bethlen Ltván gróf miniszter-elnök reflektált az elhangzottakra.
— Elsősorban a bankgassei milliókról
szól. A milliók ügye a legfelsőbb számvevő* s/.\'-k előtt van. Igaza vnn az interpelláló képvUclŐ uinak, hogy az elszámolás körül xok nehézség fog fehiicrülni, de ez csak azért van. mert sem a pénznek, sem a felhatalmazásnak eredete nem igen állapithaló inrg.
-- Aifa a kérdésre, hogy van-e a kormánynak IV. Kúroly királlyal szemben valami kötelessége, azt felelheti, hogy erről semmit sem tud. Ami Boroulcseny min. tisztviselő kiküldetését illeti, kijelenti, hogy az illető tisztviselő hat hónapi szabadságot kapott, melyet ott tölt el, ahol akar. Ebbe a kormány nem szólhal bele.
— Ami Szilágyi képviselő urnák azt a megjegyzését illeti, hogy a katonai nyomozókat nem szüntettük meg, hanejn csak átvettük, kijelentcin, hogy ex az intézmény julius hó l-ig meg fog szűnni. A belügyben pedig kiegészítjük azokat a szerveket, melyek ezeket az.ügyeit kezelik.
— Ami Vázsonyinak azt a kérdését illeti, hogy a* u. n. indlékkormányok hatalma ellen mit akarok tenni, kíjeleptl, hogy ezekről nincsen tudomása. Ha ilyen volna, ellene ép oly elszántsággal lépnénk fel, mint más egyén ellen. A telefoncensuráról kijelenti, hogy ennek a segítségével sok bolsevista összeesküvésnek jutott a rendőiség nzomára.
— Teljesen egyetért Vázsonyival abban, hogy mái idézte elő a forradalmat és nem az, amit Sándor Pál kifejtett. Elhiui. hogy azok az urak, akik u szabadságjogok kiterjesztését követelik, Semmi összefüggésben nincsenek a bolsevizmussal. ő nem is gyanúsított meg egyetlen képviselőt sem, som Szi-lágyit, sem Rnssayt, csak azt mondotta, hogy ezeknek a beszédei m\'g aznap megjelent a bécsi „Jovő^-ben. Enm-k megítélését pedig a Ház bölcsességére bizza.
Rakovszky elnök: Kérdi, hogy a költségvetést a Ház elfogadja-e? — A Ház eh fogadia. . \'
Rassay a házszabályokhoz szól.
Elnök: Drózdy határozati javaslatát teszi fel szavazás alá, mely arról szól, hogy a kormány a tanácsrendszer gazdálkodásáról három hónapon belül tegyen jelentést. Drózdy rpár nem képviselő ugyan, a?onban a javaslatot több képviselő is^aláirta. A Ház a jp: vaslatot elveti.
Ezután ar elnök %z ülést bezárta.
IV. Károly Spanyolországban telepedik le.
Zürich, junius 8. Egy madridi jelenlés \'szerint a spanyol kprmáriy beleegyezését Adu, hogy.lV Kátoly csatödjitotl együtt\'\'Spanyolországban megtelepedjen. A király tfí családja augusztus havában érkeaik Spanyolországba, valószínűleg St. Sebastliinbr. ha közben \\^lam» olvan nem történik, ami c tervét megváltoztatja.
2_•__•
A kisgazdapárt vezérei szint vallottak politikai elveikről.
Budapest. Junius Ö. A zemplénmegyei Tályán Bernát Béla 30 éves képviselői jubileumét ünnepelték, amelyen a politikai élőt számos kitűnősége veit részt. Az ünnepségen több, igen érdekes beszéd hangzott el. Igy nagyatádi Szabó István mondott tcszédef, aki nyiltan azint vallott politikai elveiről. Beszédétén többek közt ezeket mondta:
— Megállapíthatom, hogy az egységes párt csak a kisgazdapárt programpontja alapján, az agrár demokrácia alapján lehetséges. Miután ez egyáltalán nem remélhető, az egyetlen ut a kérdés megoldására, az uj választások elrendelése.
Rubinek Gyula beszédében ezeket mondta :
— A kisgazdapárt egységében megdönthetetlen és programja pontjai mellett szilárdan kitart és megköveteli mimszteceitó\', hogy a part akaratának a minisztertanácsban érvényt szerezzenek.
— A pírt szuverémtását meg kell védeni. Itt kezdődik * tekintély védelme. Amikor destrukcióról van szó. akkor vigyázni kell, hogy * destrukció abból az osztályból indul ki, amely a régi tekintélyét, Itszlelctét követeli, de viszont a nemzetgyűlés szuverénitásának tekintélyét folyton lerontja. Ilyen desirukció is van és ez sokfcal veszedelmesebb, mett bizalmatlanságot ébreszt. A régi társadalmi osztályoknak meg kell érteni az idők szavát, támogatni kell a nemzetgyűlést és aki nem (eszi, az hazaatulo.
Majd Meskó Zoltán nyugalmazott államtitkár mondott beszédet és ezeket mondotta.
— Én mindig őszintén és nyíltan beszélek, és megmondom, hogy engemet azért, mert a királykérdésben együtt dolgozom vezéreinkkel, nagyatádi Szabóval és Rubinekkel, egyszerűen kirúgtak a belűgyminiszteci államtitkárságból. Elmondom őszintén, hogy senki nc vegye meglepetésnek, hu a kisgazdapárt vagy annak egy nagy része rna vagy holnap, A-agy a legrövidebb időn belül ellenzékbe megy át és nem fogja tűrni, hogy a párt intencióival teljesen ellentétben álló kormány intézkedések lássanak napvilágot.
— A kisgazdapárt egységes A párt a régi program alapján áll és követeli annak minden ponton való megvalósítását.
Halálra Ítélt kém.
Budapest, junius 6. A budapesti katonai törvényszék Milanov Sztovka nagybecskercki kereskedő-segédet, aki axért jött át Magyarországra, hogy itt a nemzeti hadsereget kikémlelje és arról a szerbeknek hirt vigyen, a katonai büntető törvénykönyv 321. szakasza alapján kémkedés büntette miatt, kőtél általi halálra Ítélte.
— A tisztek ezentúl civUbenv la járhatnak. Megjelent az uj egyem uha-sra-mUyzat, amelynek : ffibb pontjai a következők. Tényleges állományú tisztek is viselhetnek polgári ruhát, de szolgálatban és irodában nem, valamint oly ünnepeken sem, amikor egyenruha viselése kőtelező. Altisztek és legénységi állományú egyének polgári ruhát egyáltalán nem viselhetnek. A rendelet megengedi a nyugdíjas tiszteknek az egyenruha viselését, kivéve a politikai alkalmakat. A tisztek szolgálaton kivül. az egyenruhához kardot kötelesek viselni. Lovastisztek barnám égetett kardot fognak használni. Az uj tábori egyenruha ba/nsszinü lesz, a sapka pedig Bocskoy-sapko. Minden fegyvernem rés/ére egyformán lesz a köppeny, kávébarna bár-sonnvaL Megszűnik az Önkéntességi gomb, ellenben megmarad a karszalag, amely önkénteseknél ezüst, hadapródoknál arany szálakkal caz átszőve.
_ZALAI KOZLuNY_
A kereszténység szelleme.
Valahányazor a keresztény irányzat passzivitásából egy-egy erélyesebb felléj^s terére rándul, az irányzat természetes és megfizetett ellenségei farizeus szemforgatással üvöltik, hogy a kereszténység szelleme nem az erőszaknak, hanem a türelemnek és szeretetnek szelleme. Valamiféle a tömegeken végig terpeszkedő nyálq* szentimentalizmus és bárgyú nemtörődömség lebeg ravasz szemeik előtt, amilyenhez hatvan év óta hozzá voltak szokva. A kereszténység mint\' evangélium, mint doktrína az eleven szeretetnek evan-geluma és doktrínája s mivel virágait a természetfeletti világrendben hajtja, a fizikai világrendben látszólag passzivitásra, Jóbnak példájára int.
A kereszténység azonban mint életielen-ség, mint világ jelenség, történelmi valóság sohasem volt passzivitás, türelem s az együgyűek mindig mosolygó szeretete. Már az első század történelmi kereszténysége azonnal a világot járó és világol mozgató Pál apostol gigászi befolyása alá kerül. A katakombák vértanúinak kereszténysége legkevésbé sem merő passzivitás, ellenkejőlcg olyan erőfes<ité>, amelyhez foghatót nem találunk a történelemben. Pál apostol hatására, aki a világot bejárva „in/, fedd, kér, könyörög, dorgálj fenyít" a passzív „Pctrinus" szelleme átváltozik a kereszténységet tényleg történelmi faktorrá luganyositó „Paulinizmussá". Kisérjük figyelemmel a kereszténységet a történelem folyamán. Első századaiban gigászi harcot kellett folytatnia a cézároknak, Bizáncnak politikai hatalma s a szektáknak, gnosztikusoknak, manicheusoknak, Gelagiánu-soknak s egy csomó felburjánzó más szektáknak Őrületes fanatizmusa ellen. Az előbbi ellen szervezetét, utóbbiak ellen az írást kel* lett megőriznie; közben a világot meghódítania a szellemi sötétség és barbár vadság századai és területei között előre törnie. Az első ezredév végén a népvándorlás ázsiai hordáival sxembeszáUnia s a vadakat jászolhoz kötnie. A lét, Vagy nem lét kérdése miatt szaracénokkal, mórokkal, törökkel, tatárral birokra kelnie. Az evangelium öröksége miatt Husszitákkal, valdoriákkal * a tévely Őrökön fellobbanó lángjaival birkózni. A semmiből külturát teremteni, a kulturát világrészek vaksötétségébe elvinni és raeg-jfcyőkereztetni.
A kereszténység mérföldeket jelző reformátorai egytől-egyig az izzó temperamentum s a lelki forradalom emberei voltak; gondoljunk Szent Ferencre, Szent ignácon keresztül a germán népszellem belekapcvolá-sával Luther heroikus alakjára, a reformáció, ellenreformáció világokat mozgató életére s a modern.kornak, az úgynevezett modernizmussal, liberális theologiai felfogásokkal vívott küzdelmeire. Hol van itt akár az emberekben, akár a kereszténység egyetemes életében a „szeretetnek" „türelemnek\'\' az a bárgyú passzivitása, melyet belénk szeretne diktálni a nemzetgyűlés hivatalos és nem hivatalos ellenzéke.
Tovább menve: lehetne-e ma egyáltalában kereszténységről beszélni, ha a 19. évszázadnak csak egi/ pillanatában is ez a nyálas kereszténység állott volna a minden idők Est-jeivel, zsidóival és náthás keresztényeivel s:emb<n ?
Vájjon, ha Pál, a nemzetek apostola ma Budapestre tévedne, nem vógná-o\' apostoli
__1921. junius 7.
kampósbotját Miklós Andornak, a Világnak s egész pereputtyának a hátán végig ?
Ezért hát nc idézgessék a kereszténység szellemét azok elő, akiknek félni valójuk van ettől a kampósbottól. K. G.
— A kormányzó ur öfŐméltósá-gnnnk kaposvári tartózkodásáról a kaposváii újságok hat- nyolc hafábos tud0sitasok.il közölnek.. A tudósítások leszámolnak a város mély hódolatáról
— Pctordy Kálmánt rendőrfőkapitánnyá nevezték ki. A szombathelyi kerületi főkapitányság ideiglenes vezetésével megbízott Peterdy Kátmán budapestvidéki helyettes rendőrfőkapitányt a kormányzó az V. fizetési osztályba főkapitánnyá nevezte ki.
— Eljegyzés. Dobo\\y Irmát eljegyezte Aghy Ltjos a magyar nemzeti hadsereg főhadnagya.
— GyÜazrovat. Mélységes gyász érte df. Batthyány-St/attmann László herceget. Fián, Ödön gráfon a körmendi hetfeegi villában Pethö Ernő dr., a vasvármegyei közkórház igaigatója vakbéloperációt végzett. Az operáció folytán állapotában komplikációk álltak be, amelyeket szervezete nem bút ki. A 20 éves, nagy reményekkel kecsegtető gróf folyó hó 5 én elhunyt. Beszentelése f. hó 9-én délután 5 órakor, lesz a körmendi kastélyban. Nyugalomra a Batthyányak német-ujvári sírboltjában helyeik f. hó 10 én délelőtt 10 órakor. Az elhunyt gróf a hercegi hitbizományi uradalmak várományosa volt. — Vasárnap délután fél 5-kor temették el Kaszó Gyulát, a Hangya helybeli fiókjának tisztviselőjét, aki rövid szenvedés után meghalt 35 éves korában. A gyászszertartást Kádár Lajos ev. ref. lelkész végezte. — Tegnap, hétfőn délelőtt temették el Bori Lajos d. v. főkalauzt, aki súlyos szenvedés után szombaton halt meg. A megboldogultban Füredi János városi levéltáros apósát gyászolja. — Hétfőn délután fél 4 órakor temették a r, kath. temető halottasházábólid. Riedlmayer Károly ny. körjegyzőt. A temetésen nagyszámú és előkelő közönség adta meg a végtisztességet. A Délzalai takarékpénztár tisztikarán kívül megjelentek a takarékpénztár igazgatóságának képviselői Sanvcbcr József alelnök vezetésével, a többi takarékpénztárak tisztviselői és a posta és táv. tisztikar képviselői, azonkívül az intelligenciának számos tagja. A gyászszertartást Lantos Angelikus h. plébános végezte teljes segédlettel, a kántori teendőket ifj. Rátz János h, kántor. A beszentelós után a díszes koszorúkkal elborított kopo.sót a sirhoz vitték, hol is a végső áldás után elhantolták.
~ Magánvizsgálatok a nagykanizsai róm. kath. főgimnáziumban. A nagykanizsai róm. kath. főgimnázium igazgatósága értesiti a magántanulókat, hogy a magánvizsgálatok f. hó 16-án kozdŐdnek. A beirt és vizsgálati engedélyt nyert magántanulók junius hó 15-ig jelentkezzenek. — Igazgató.
— ClriilbetUa felírások a horvát állomásokon, j.inkovics Velizár szerb közlekedésügyi \' miniszter rendeletet adott ki, hogy a horvát állomások latinbetűs feliratait cirillbetűsökkel kell. felcserélni. A horvát bán hosszas huzavona után csak most léptette életbe ezt a rendeletét, mert véres zavargásoktól félt.
1921. junius 7._
— Hihetetlen tolongás a mandátum atán. Drózdy Győző pacsai volt nemzetgyűlés. képviselő mandátumának felfüggesztésével megüresedett pacsai kerületben annyi már a képviselőjelölt hogy akár az egész Dunántúlnak elegendő volna a számuk. Eddig már az alábbi nevek kerültek forgalomba : Molnár Dezső altábornagy, Sebestyén Károly zalaegerszegi mérnök, Kánnák József kisgazda, Somogyi József orosztonyi kisgazda, Borián Gyula, n Kath. Népsr. titkára, Durgó Péter lovasberényi póstamester, Kárlovics József kiskanizsai kisgazda, Hochreiter Dezső intéző, dr. Kőváry Ottó, Marton János és hir szerint Nóvák János volt országgyűlési képviselő. A névsor azonban még nincs kimerítve, napról-napra ujabb kombinációk s jelölések történnek. Félő azonban, hogy nem lesz annyi szavazója a kerületnek, amennyi csok^ a jelöléshez is szükséges volna. Tudja Isten miért is olyan jó ma nemzetgyűlési képviselőnek lenni. A zalovármegyei kisgazdák vasárnap délután több budapesti kiküldött részvételével gyűlésttartottak.omclyen ugy döntöttek, hogy a megüresedett pacsai kerületben hivatalos jelöltnek először Drózdy Győzőt léptetik fel s abban az esetben, ha ez elé akadályok gördülnének, Kárlovics Józsefet.
— A vasárnapi juniális. Pontban vasárnap délután 4 órakor, a kezdetre, megeredt a záporeső és egy kis szünejeiéssel el tarlott 7 óráig. Ekkor kidciült A Legényegylet rendezóbizoitsága a kiadóit hirdetésekhez hiven, hogy „kedvezőtlen idő esetén az estély a nagyteremben lesz megtartva", minden előkészületet megtett, hogy megszokott előzékenységgel fogadhassa este vendégeit. Miután azonban 8 őréig senkisem jótt, a rendezőbizottság az estélyi beszüntette; ily szégyen Kanizsa legrégibb katholikus egyesületével eddig még nem történt meg. Önkénytelenül is eszünkbe Jut az, hogy a Czája-cirkusz birkózásai alkalmával szakadó záporokban, sárban is tolongott a közönség a cirkuszba. Bár az a közönség, mely az efféle mulatságot kedveli,- a szolidabb szórakozásokat nem kereste fel eddig sem, azokban hol maradt a Legényegylet törzsközönsége? Hiszen például a februári jelmezestélyen, mely hétfőn és havascsöben történt meg, zsúfolásig megtelt a terem. Vagy a keresztény kurzus nagyobb dicsőségére volt ez" a tüntetésszerü részvétlen ség ? Az Hzonyos, hogy a mozik tele voltak Ugylútszik, nálunk csak a íiioz! ós a cirkusz virágozhalik fel!
— Eljegyzés. Popsit Béla eljegyezte Horváth Mariska kisasszonyt Nagykanizsán. (Minden külön értesítés helyett.)
— Elhalasztották a póatds kabarét. A \' póstás ének és kultur egyesület ezúton értesiti a nagy közönséget, hogy c hó 11. és 12-ére tervezett két napos ünnepélyét julius 2-ik és 3-ikára hallasztotta cl. Részletes programot hamarosan közölni fognak.
— Német gyermek- éa meseelő-adás. Azon élénk érdeklődés áltól felbátorítva, melyet a mélyen tisztelt közönség tavalyi szerény játékunk iránt tanúsított, az idén is egy kis évzáróünnepélyt szándékozunk tartani, még pedig pénteken és szombaton délután 6 (18) órai kezdettel. Szombaton előadás után tánc. Jegyek előre válthatók a Mair féle könyvkereskedésben. A tisza jövedelmet, amennyiben elegendő gyűlik össze, egy az előrehaladottabb tanulókkal tervezett tanulmányútra fordítjuk.
— Jóváhagyott ármegállapítás. A zalaegerszegi cipészek és szabók u zalavár-megyei árvizsgálóbizottság ái megállapítását nem fogadták cl, megfelcbbeztck. Az Oiszá-gos Központi Arvizsgálóbizottság most döntött ebben az ügyben oly képen, hogy a feleb-bezé-st elutasította "és a zalavármcgyei ár-vizsgálóbizottság ármegállapítását jóváhagyta.
ZALAI KÖZLÖNY
—\' Vogl Elly és Gróf Miklós klas*-szlkas estélye. Szombaton tartották meg
együttes hangversenyüket Vogl Elly zongoraművésznő és Gróf Miklós hegedűművész. Az. estéiy a legteljesebb siker jegyében folyt le. Grof Miklós kivételes hegedüvirtuozása, Vogl Elly tökéletes, prcciz zozgorajátéka és Villányi István nagykanizsai zeneszerző bemutatkozása a szombat esti hangveisenyt az idei szezon legértékesebb, leglarlalmasabb cstélyei közé sorölták ós a műsoron szereplő nagy magyar mesterek, Uubay és Bartók zeneszer-zeménycintk előadásával a nemzeti zenekultúrának is méltó propagandamunkáját végezték a művészek. Gróf Miklós hatalmas tudása nem ismeretlen a nagykanizsai zeneértő közönség előtt. Már másodízben szerepelt Nagykanizsán és most is, mint múltkori estélyén, elbűvölte játékának nagyszerűségével hallgatóit. Beetho weri Frűhlingssonata-ját (F dur) percekig tapsolta a közönség. Haendel Hubay Larghctto-jának bán.u\'atosan hatalmas tónusú előadása, Becthowen Menuctlc-jénck puha lágysága, leheletszerű könnyedsége, Hubay Csárdajelenetó-nek szédületes technikája pedig valóságos tapsviharokat váltottak ki. Kellemes meglepetés volt a kedves és fiatal Vogl Elly zongorajátéka, aki kifogástalan zongorakisérole mellett a modern magyar zeneszerzők legnagyobbjának, Bartóknak Este a székelyeknél cimü zeneszerzeményével aratott na#y sikert. Pompásan játszotta Chopin Des dur Walzerját. A zongoraművésznő technikai felkészültsége, lírai lágysága, pianissimoinak könnyedsége, fortissimoi-nak férfias erőssége egyformán nagyszerűek és a legkomolyabb sikereket biztosítják a hangversenytermek e fiatal nftty£szn6jének. Külön elismerés illeti meg azért, hogy Villányi István nagykanizsai zeneszerzőnek két szerzeményét bemutatta és ezzel a tehetséges zeneszerző első sikereit városában arathatta. A közönség a fiatal szerző Románcát és Allegro marcato-ját . lelkes éljenzéssel fogadta és a szerzői többször kitapsolta.
— Belügyminiszterből suszter. — Budapestről jelentik: A váciutcai járókelőket ma reggel érdekes meglepetés érte. Várady Béla divatáru kereskedő kirakatában egy fehér vászoncipö vonta magára a figyelmét, amely mellett egy kis cédulán ez a felírás állott: Készítette Bartha Ábel volt belügyminiszter, a zalaegerszegi internáltak táborában.
— Tizenhat évig bezárva tartotta a leányát. A Szabadsáp irja: Ballston község határában volt a Hali-család düledező, barátságtalan háza, melyet idegen, vendég kikerült. A Hall család az anyából és két leányából állt, de hosszú idő csak egy leányt és az anyát látták. A napokban a házba behatolt William Hennessy a Saratoga Springsi emberbaráti társaság igazgatója éa a szoba egyik sarkába épi\'ett cellában ott találta a második leányt, Jenniet, akit 16 évvel «pelőtt zártak be oda. A bezárt leány rongyos, lesoványodott volt s 16 év óta az anyján és testvérén kívül nem látott élőlényt. A nyomozás során kiderült, hogy a szerencsétlen lfónyt ezelőtt 20 évvel Őrültnek nyilvánították, kórházban is volt s amikor kiengedték a kórházból, ebbe a cellába zárták. Az egész család ellen még indult a nyomozás, vájjon normális-e elmebeli állapotuk ?
(x) Fényképészeti cikkek a legjobb minőségben kaphatók Fischel Fülöp Fial áruházában, Nagykanizsán.
(x) Méhészek 1 h\'aptárak, kcretléc, mü-lép, Hanemaon-rács és enyéb felszerelések olcsón kaphatok -— Első rajokért kaptátokat cserélek. Szabó Antal méhészeti eszköz-raktára\' Nagykanizsán.
(x) Url és női divatcikkek, valamint rövidáruk a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
— Mert nincs elnöke, nem dolgozik az árvizsgálóblzottság. A zalavármcgyei órvizsgálóbizottság már hosszabb idő óta nem dolgozik. Munkaszünetének az az oka, hogy elnök nélkül van. Mint értesülünk, rövid időn belül Kádár Sándor árvaszéki ülnököt nevezik M elnöknek s az alelnöksé-get $anit$ Sándor postatiszt veszi át.
3
SPORT.
Nagykanizsai válogatott—badapesti TTC. 3 ti.
A vasárnap délutáni mérkőzés nagy meglepetést hozott, amennyiben a budapesti első osztályú csapatot a TTC-t a nagykanizsai válogatott fölényes győzelemmel megverte. A szerencsésen összeállított kanizsai csapat állandó fölénnyel, igen erős küzdelem után nyerte meg a mérkőzést. A VAC három játékosával erősített csatársor igen gólképesnek bizonyult. Mindhárom gólt a VAC csatára, Palkó és Gőllesz rúgták. A TTC ve/e-sége gyengébb védelmének tudható be és a válogatott csapat kiváló védelmének, mely szinte áttörhetetlen volt. A mérkőzés szépségét nagyban korlátozta a délutáni nagy eső és a teljesen felázott pálya, mely a játékosok mozgását teljesen bizonytalanná tette. A mérkőzést a csúnya idő mellett is nagyszámú közönség nézte végig.
TTC—NTE 1 iO.
A mérkőzés ezen eredménye nem reális, amennyiben az NTE legutóbb ilyen arányban jobb volt ellenfelénél. ElsŐ félidőben NTE fölénye domborodott ki. Eredményt azonban elérni néni tudnak, bár a halfsor tömte labdával a csatársort. Második félidőben TTC játszik széllel. Most hullámzó játék következik, amely később fokozatosan eltűnik és a mérkőzés vége felé határozott TTC fölény. A győztes gólt csak a 43 percben sikerült lőni. Az egész mezőny legjobb emberei Topscher és Balog. Utóbbinak ha méltó partnerei lettek volna, ugy két gólkülönbségü győzelmet tudna felmutatni az NTE. Windisch ismét körültekintéssel bíráskodott.
TŐZSDE.
Budapest, junius 0
ValuUpUo: Nipoloon 7Ú0, Kon! 910, Liv« —, Uoltfr 235, FrancU frank 1075, Lengyel márka 24, Márka 376. Ura 1260. Osztrák 39\'/,, Rubel 67, Lel 395,
SzokoJ 350, Svájci írtak--, Korooadiair 690, Frsnk-
dinir--, Holland forint —, Bécsi kifizetés--.
Ertókok: Magyar Hitel 1555, Osztrák Hitel 035, Kutl 635, JeUilo£ 285, Leszámítoló 700, Kereskedelmi
Uank -, Magyar-Olasz 327, Beocstnl 4300, Drasche
3900, Általános 3IÁU 6205, Sziszvári--, Salgótarjáni
5250, Urikányl :i200, Rima 2210, ScJillck —, CutUaann
--, Naslci 8200, Danica bO00, Klotild 2700, Magyar
Cukor--, Adria 4550, AUanbka 3475, Királysör--.
Bosnyák-Agrár--, Lipták —, Phőbos 630, Vasmegyei
Villamos--, Gizella 1300, KonkordU láOO.
A korona Zttrichben.
Budapest, junius 6. Zürichből jelentik ; A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 2\'40, osztrák korona: 1\'32V„ az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —"99 szántón.
Központi bank-, tőzsde-és árubizományi üzlet
Nagykanizsa \'"X^116
Tílcfoa 360. Suttjyn^Lii. B.r.kblio:::ijiy,
Kaiser és Strasser Mindennemű tőzsdei nujblzásokat ellopd.
Dollár, Dinár
síb. külföldi pénznemeket legjobban vesz és ad.
Áruüzleteket saját számlám és bizómányban lebonyolít.
Nagel Adolf ttKtf
képviselete Zala- és Somogynicgye részére.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. juniu* 7.
A nagyhiiiisai kir. Ibabysik gint BtsoHfeirfoig. _
B. 2Ő/I02iy3. azáqu . . .
A Magyar Állam nevében!
A nagykanizsai kk. törvényszék, mint uzsorobiróMg árdr.»gitö visszaélés vétsége Maick György ellen a kir. Ügyészségnek 3498/1920 k. 0. s-zámu vídioditványában fogUlt vAd felen «lr. Kenedi Irnre kir. ilé|őlábíai fciró, mint elnök, dr. Biba Ferenc kir. iszéki bíró 63 Schwarcz Gusztáv kereskedelmi tanácsos mint ülnök, valamint Hiíiolbergcr S*ndor kir. iszéki j\'»g-gyakornok,mini Jegyzőkönyvvezető részvételével dr. Harmuh Jenő kir. fóügyéwhelyettcs, mint közvádlónak, a szabadlábon IcVŐ vádlottnak és dr. Gártner Anrul ügyvéd. mint - védő jek>n!éiében Nagykanizsán 1921. évi január hó 24. rupj.ui az 6960/1930. M. E. sz. rendeletben előirt gyoiftituit eljárás szabályai szerint megtartóit nyilvános főiárgyal.\'is aUpj.ui u vád és a védelem meghallgatása után meghozta a következő ,
Itéleteti
Mulck György vádlott 43 éves, róm. kath. vallású kottoii szillílésO, szepetnoki Ktkos,-magyar állampolgár, nős, 2 gyermek atvja, va gyonos, e«i?madiamester bünŐs az 1920 évi XV. t.-c. 1. § Anak 1. bek. 4. pontjába 0ftö2ő és minősülő árdragitó visszaélés (árdrágító iUérkodí-s)\'véiségcht n, met>ei ugy köveiéit dl, hogy Nagykanizsán 1920 évi november hó első relében borral, tehát közszükségleti cikkel árdrágiiásra alkulmns módon üzérkedett, nmenynyiben 632 liter bo.\' furgalo nbahozutalának közvviitésénél 3000 K l meghálá ló, aránytalan •lijuzátért Járt" cl.
A kir. törvényszék, n ini msörabiróság ezért i
Malck György• vádlottal- az J920 XV. t. c. I. §-órtak 2. bekezdése alapjin egy (1) hónapi fogházra, mint főblinleiésre, ezenfelül 3000 K pénzbüntetésre, toyábbá\'egy évi hiva-raWcsztésré íi politikai jogai gyakorlatinak ugyanilyen l;irto)inu\'felfüggesztésére, uftfll mé\'l-lékíKtnteiésro iiéti;
a pón/.LUntt\'tést beb íjthalallau^ga et,9 lére a blkv 63 §. alapján 150 (egyszásölvcnj napi foglnxra kell Átváltoztatni
A szabídságvcsx»é«.bflnieié>i megkc.-de fénck n»p|.it»l, ,-t .hivatalvesztést a politikai jogok gyakorlataink folUlggos/iését, .1 szabad üüguKSztés biiiileiö-.éuek vagy a s^ib<id»itgvcáz-tés bönréiés elévülésének befejezésétől kell n? ámítani.
A pénzbüntetést az ité!e« lr«ger<J»c emel ktdcsé:ű( száiniiotl 15 nap alatt. ko\'i vé>*re liljtás terhével « nagykanizsai kir. ügyé-stégnél uz 1892. XXVII t. r" 3. § ában rn-ghaliiro .viit.célju megfizetni. •
A vádlott n 15p. 480. és 481. § n érte), mében köieles nz ezután felmiirtiló bünügyi költséget az államkincstárnak megiériioni, de e költségeket a kir. törvényszék az. 1890 XUII. l^c. 4. § a alapján egyíjíőro bchajihatatlanok-nak nyilvánítja.
Kötelet a vádiolt a Bp 489. §a érlel-. mében sértettnek, « zalai gvatogeired tiszii-étkezdéjének 2000 K-i, azaz "keitúczahítiizáz-halvan K-t káriérité* fejében az, ítélet jog/rőrc emelkedésétől számiiott 16 nap. alalt végrehajtás- terhével megfizetni.
A kir. törvényszék az 1920. évi XXVI. 1 c. V. § áiiak 3. bekezdése alapján elrendeli, hogy nz Ítélet r.mdclkéző: része jogerőre emelkedése uiún u vádion költségén, a Nagyk.ini tsan megjelenő „Zilsi Közlöny* c. napilapban egyszer közzéitiessék, ezenfelül Szepctnck községházán * hirdetményi.táblán 3 hónapon át klfü»;gc?.::ie<K6k.
Kgyéb mellékbüntetés alkalmazását a lör-i vény szék mellőzi. • y
Indokolási stb.
Nagykanizsa, 1921 évi január hó 24» Dr. KeneJi Imre S. k., Dr. Hiba Ferenc s. k ,
is i3«íOT»tini>ijc ílaCk* kir isiíltl <t<J«.Jv
A kiadmány hiteléfll-Amon s. k.,
2718 trodW^dUan.
Apró hirdetések.
UjsáR.írusltók lelvéletnek a vasul i
hirlap-irudanál_____
\' Építtetők figyelmébe I Kisebb házak, gazdasági é\'pQIciek tntarozíisit, abkitáS-U ós javítását Juiányo\'.-n v.\'0uija Poj^y György épitő iparon, l\'etőfi-tu 24__
Ki csorélné <1 két szobás lakását egy szobásért? Tízezer korona lelépéii dijai, egy
sertésolat és egy lyukfcctrecei kapan. mely saját tulajdonát kép.\'.zné. Ajanlatokat n kiadóba bértm. 2717
in^ll.nok ^ V,
O
Ingatlanok K>or» közvetítene Zrínyi Mlklón-utca 83. I cm.
Eladó!
fóldubtci lúxak \'.<00.000 koroua alatt. lUiuin uj lúsnil tgy ».\'oV*-kcnyhÍ3 Ukái tlíogUUul\'\'. - Szíp tn.>gáoyoí hiíik. Uj cmrldct hi: ■ronn«l.tlfogl«llul\'.\'. úil4ih«t)-itígK«l IiH\'hI í.ibb txl»iio«\'/
mc-irro fii «!<(«■« bil.
Birtokok clodók:
IM hoHU\'l í<l«n»Híwl t\\ »iWt»«il ZíUt«n
Kisebb nagyobb vendéglő
Hrftkicon el»d.k — S\'ágyúbb vtiidfgló Wrkic ttícr.Jí->ís$el .iUdó. - Ulilokb^rUuk*! kíres»k - .Sí.Stó, kl-k«k eladók.
1K 40 filL-be
kcrul példányonkinl a ZALAI KÖZLÖNY
ha előfizet egy hó.ra^^—
7808/1921
Hirdetmény.
A v. tanács a középlllolok lüí.lfasxükség-letét 1921—1922 évi fűtési évadra most öhajija bv\'szóliiiani.
Felhívom a fuvaros váili.lk. / "«knt, adják be zárt ajánlalaikr.i í. hó 10 én 9 óráig a v. iktatóba. v\'
Feltételek ugyanon betekíi.ihetók, v.:gy 20 korona ellenében olt bosV-oreZ-helók.
Zárt ajánlatok f hó JÓ-én 11 órakor bon-latnak fel év utána nyilvános árlejtés tarlatik.
Uióajónlafr.k figi-clcmbc nem vétetnek.
Nágykanr.sSn, 1921. évi juniui hó 6 án. 2íiö Vói\'OsI tanács.
Értesítés!
Kric.aljük NagykiuiiASn várou ér. vidéke i». é rö>Ainségél, hógy ii.tihclvúdkbeii késziiimk merték ivrinl j\'.yápjutíuveil ól
2855 K-tói 3500 K ig
uri
divatöltönyöket.
Továbbá rukiarunkon tevő :.ajil Vésritménvft férfi-\' ó-: fiUÖlt.»nyo. ket\' ohV»n kiánisiljuk.
Külön vigytisztitó üzem. Tilifoa 319.
ív/ivea p^rtfugást kér
Dunántuli Ruhaáruház
KrzJiébct-lér 20. szám.\' &»»2.
GRUNBERGERNEL
Fa-uí 11. sz. Telefon 221.
Nói harisnya, kötött, minden színben 30 korona Kütött lérfi zokni. . 25 korona
Flor férfi zokni . . ..... BO korona
1" duplatalpu női harisnya muWcn jíinU-n 50 korona Selyem flór • ■ 120-150 korona
D. M. C. himzópaniut 10 korona 1
1000- yardos béke cérna ... 60 korona 1
400 yardos garantált cérna .... 20 korona 1
Fürdő-tresszek, gyermok-zoknik nagy választókban, szolid Kiszolgálás mellett. ISg-
i-
Nromltott . f.ptul.idoooaok: Zului *m Cy.roiall kSnyvnyomdájibun.
60 Ik évtolyani
Nagykanizsa, 1921. Junius 8. Szerda
127. szám
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
Ss«rkmt6i6x és kl«i6!ilv»UI t Fő nt 13. h.
- Jntíruibsn-UUfoo 78. -
Megjelenik mindig kora reggel
FÓSZBRKHSrrő:
Dr. HEOEDÜS OYÖROY
••*>t«(gy. Wprln!.)
FELRt.óSSZP.RKP.SZTÓ:
BODROQKÖZY ZOLTÁN
Bléflsetásl árak >2
ggéis évr« 400 K. Hétfvr. 200 K\'. N»g)r*i. évr« 100 K- Kxy hón OS K. Egyos %tim Any.9 K
A kormányzó ur őfőméltósága nagykanizsai és letenyei látogatásával rajtunk ki vül álló okok miatt csak mai számunkban hozhatunk tudósítást.
A kormányzó Nagykanizsán.
Reggel 8 órakor robogott bc a kormányzó Túrán különvonata a díszesen fellobogózott vasútállomás peronjára. A kormányzó szárnysegéde és az udvartartás több tagjával a Hymnusz hangjai mellett szállt ki a kocsijából. Hegedűt Pál altábornagy körlet-parancsnok jelentése után dr. Krátky István városi főjegyző üdvözölte Öfőméltóságát a város nevében. Utánu megtörténtek a bemutatások. Majd a kormányzó elléptetett a díszszázad előtt, miközben több katonát kitüntetett megszólításával. Ezután a vasútállomás díszesen fellobogozott főbejáratán keresztül az állomás előtti térre ment ki, ahol autóiába ült és a feldíszített Kazinczy, Szcmcrc, Csen-giiry, Pő és Király utcán kefeflttfll Lete* nyére ment. * \\
A kormányzót váró Letsnjra.
Hihetetlen hőség volt egész nap. Talán a szivek tüzesen érző melege is hevítette ezt a Nagyurat ritkánlátó határt.
Kora reggel, talán a határ is virágosabb, a fü is harmatosabb volt. A vérpipacsok, búzavirágok szirmára, a gyöpre, a pázsitra gyöngyösebben hullott a hajnal harmata s a madarak is szebben daloltak. Ember emlékezet ó\'a a legnagyobb ünnepnapja volt ma ennek a határnak: a kormányzó, Horthy Miklós lépett a letenyei földre.
Itt ünneplőbe öltözött legény-csoport vonult el, minden kiskapuban bekiabálva: „Gyere már pajtás I" „Ma az Isten után a legnagyobb ura jön hozzánk ennek az országnak".
A gondosan végigsöpört uton, száguldó vágtában, a község vége felől egy csikós ruhás lovas aprítja fel a földet. A leányok csoportjából viháncoló sikoltozás követi a nyomát.
A főbíró még utoljára végig doboltatja utasításait.- A dobverő még pereg a túlsó végen, amikor már megindul az. áradat a község legnagyobb térségéu felállított sátrak felé.
A hatalmas diadalkapuról, ^melynek vastag gerendái virágfüzérek s\'ulya alatt roskadoztak két óriási nemzeti Zászló lobogtat a közeledők felé. Jobbról a gyöp szőnyegét még perzsákkal puhították, amelyek egy díszsátor ba^utottak. A bejáratnál a Hitvallás szakasza figyelmeztet mindenkit a hitre : Magyarorázág feltámadására . . . Szembe sátrak, jobbra, balra, sátrak zöld gályákból, virágfüáérekből. Mindent idehozott ez a nép. amit szépnek a méltónak talált Nagyurához, < csakhogy ép a szivét lelkét nem tudta a markába az emelvény felé nyújtani . . .
De igen I Mjntegy 5 —6000 szívbe dobbant bde ugy, mint tán még soha s\'.ugyan-nrtnyi lőlek mozgatta az idegeket, késztette üdvÖzlő^íáinoros. éljenzése őket, amikor o diadalkapu előtt két autó állott meg. A kor-
mányzó érkezett meg. Ami ekkor olt történt azt leírni nem lehet. Nem volt ott semmi más pedig, mint szeretet, olyan szeretet, amely csak Horthy Miklós kormányzót illeti meg.
Kiküldött tudósítónk a kormányzó letenyei látogatásáról az alábbiakat Irjn:
A megérkozéa.
Pont kilenc óra volt, amikor megérkezett. Lovasbandérium ment elébe és a diadal-kapui? kisértek. Fehér altengernagy! ruhában volt. Derekáról aranyozott markolatú, csodás ötvözésű oldalfegyver lógott le. Ruganyosan lépett le az autóról, miközben az éljenzés
n:*zakitás nélkül kisérte egész a sátorig, cszáilásnál elsőnek Sebesta Ottokár csendőr ezredes, a szombathelyi csendőrkerület parancsnoka jelentkezett a kormányzónál, utána binna János főszolgabíró, majd Király RczoŐ százados. A jelentkezések után a \'2»t tágból álló cigányzenekar ráaeewditctt a Hymnuszrf. Ekkor a kormányzó megpillantotta n diadalkapu mellett álló dr. Hegedih Györg.y letenyei képviselőt, akit meleg kézszorítással üdvözölt, ugyancsak Reuchl Richárd keszthelyi képviselőt.
A Hymnus szólama mellett a kormányzó a díszsátor előtt lévő emelvényre ment. A tömeg megérkezésétől kezdve levett kalappal tisztelte.
Üdvözlések.
Az emelvényen áll. Egy széles tekintettel végigjártatja tekintetét a tömegen, majd kikapja innen a szemét s messze le délnek tekint . . . Muraköz . .. Murántul . . . Fiume . . . Adria . . . Novara . . .
Elsőnek Tóth János róm. kath. lelkész üdvözölte a kath. egyház nevében. Utánna Seregély István szepetneki evangélikus lelkész szól Ofőméltóságához megható, kenetteljes hangon. — El akarjuk tanulni — mondotta — munkaerődet, hogy ne csak a romokat, hanem az építőköveket is meglássuk . . . Beszéde végén megáldotta a kormányzót és az Isten áldását kérte rá. A kormányzó látható meghatottsággal hallgatta beszédét.
Ezután dr Hegedűs György képvisejő a választókerület nevében elmondotta egyik legőszintébb és legnagyobb hatású beszédét. A beszéd alatt a kormányzó többször lassú, méltóságos fejbólintással helyeselte a szónok szavait. Különösen n földbirtokreform s a középosztály felemelése említésekor.\' Beszédét vezető helyen közöljük holnapi számunkban.
Majd Reischl Richárd nemzetgyűlési képviselő üdvözölte a vármegye képviselőinek nevében röviden, de annál nagyobb melegséggel.
tíóha József letenyei kisgazda ezeket mondotta a kisgazdák. nevében: „En a kisgazdák küldéséből arra kérem n jó Istent, hogy a mi . legjobban szeretett urunkat, Kormá&Vzó urat sokáig tartsa meg erőben, egészségben *nnck o szerencsétlen magyar nemzetnek .n javára.
.Ezután.* muramenti falvnk kiküldöttje lépett egyszerű ruhájában, becsületes jó szi-
vével a Nagyúr zsámolya elé. ő az ünnepségen megjelent mintevy \'200 főből álló horvátoknak volt a szónoka s beszélt az ő rossz kiejtésével szivéből, lelkéből s a kormányzó megértette ízt, amit mondani akart. „Mi, az édesanyánktól; az első szó, amit "hallottunk, nem a magyar volt, de annál magyarabb a mi szivünk, amelyik csak a magyar hazáért dobog. Mi magyarnak születtünk akkor is, ha az édesanyánktól előszőr is nem magyar szót hallottuk. Szeretjük ezt a földet, amely nekünk a kenyeret adta és\' adja ma is. Nem a mi hibánk, hogy testvéreink közül sokan nem akartak és mégis elszakitották Őket. Isten éltesse kormányzó ur lM Az egyszerű szavak, amelyeket kuszált, rossz kiejtéssel, do magyarul mondott el Borovics István petriventei biró, szemmelláthatólag igen meghatotta s jól cső érzéssel töltötte cl a kormányzót.
Ezután Csorna Ilonka lépett o kormányzó ur Őfőméltósága elé pruszhkos csinos magyar ruhájában. Bájos, közvetlen szavakkal, amelyből a magyar leányok minden szeretete kicsengett, hatalmas virágcsokrot nyújtott át az ország legelső urának. A kormányzó mosolyogva vette át a virágot, arcához emelte, illatát magába szivta s átadta egyik szárnysegédének.
TÖbb szónok neto volt. Pár pillanatig delejes hullámzás járja át a tömeget, mert mindenki látta, hogy a kormányzó afólni akar. Termetét, energikus lelkét, amely mélyen van belevésve arcvonásába már magába habzsolta n tömeg s ezt a húsba öntött ércembert örökké a szivébe vette, akit a Lctenye környéki unokák is emlegetni fognak, amig magyar gyermekeket szül ez a határ.
A kormányzó szavai.
Egy arcizma sem mozdult meg, csak az ajka nyílt meg. Meggondolva, egy szót nem ismételve, a legszebb magyar nyelven beszél. Mélységes csend van az ejg/sz kö.nyéken, még a mezei tücsök sem ciripel, a darazsak sem dongják be a határt. Itt most mindenki hallgat. Először hallják az ország első és. legnagyobb urának a szavát:
— Hálásan köszönöm maguknak, hogy ilyen szeretettel, fogadtak ezen a gyönyörű vidéken. Nem jó mostanában sokat beszélni. A sok beszéd a magyarnak régi hibája is. A szó áthallatszik a Murán és a Dráván, ahol különben r\\em ellenség, hanem testvéreink élnek. Megértettük egymást a mul&an s ma még jobban megértjük. Most olyan világot élünk, amikor a helyzet Európa szerte tisztázódik. Belátják, hogy nehéz volt Párisban határokat vonni, amelyeket muszáj, hogy leromboljon a kelet. Az a nézetem, hogy 50—100 év múlva nekünk azt mondják: Szerencse vplt, hogy Magyarország ezeken a napokon keresztül ment, mert ezek a napok bírnak összetartásra szorítani mihket. Dol-
gozzon ptt miJ állítottu Ma élni, mint ozflH
katasztrófához %>if is: vállalom a felel ez a nemzet Id tud
ahová a jó Isten oda-het azt a politikai életet rrt a xrélemüny el(áfések\\ rlrjtr. Hiába mondja<bárki
2
ZALAJ KÖZLuNY
1921. junius 8.
séges, hogy a vezetés egy kézben legyen. A munkásságnak is meg kell. érteni, hogy a jóléte nem áltól függ, hogy hény korona van a markáb.tn, hanem, hogy milyen annak a vásárló ereje. Ex ox orsxág megindult felfelé. Ami ezt akadályozza, az bün. Aki ellentéteket szil, az bűnös.
A kormányzó szavait messze morajló éljenzés kísérte.
A lóklállitáaon.
Ekkor Fínna Jánoi főszolgabíró engedélyt kért a lókiállitás bíráló bizottságának a bemutatására. A bizottságot Stromsxky vontéi földbirtokos vezette, akinek vezetésével a kordon mögött elhelyezett kiállitásho* mentek. Itt voltak a környék legszebb lovai. Tudvalevő, hogy a kormányzó nagy figyelemmel kiséri a nemzet gazdasági talpra-állítását. Az állatállománynak felfrissítése s némely vidék elcsenevészesedett állatállományát nemesittetni kívánja. A háború különösen a lóállományban végzett nagy pusztítást s a fejkeverések sok helyen veszélyeztetik a lovak nemes fejlődését. Ezért is tartotta fontosnak, hogy tájékozódjon a délzalai hidegvérű lovak felől, amelyekről különben hihetetlenül tájékozódva volt.
A kiállítás megtekintése nem formai szemle volt. Kisérete a legnagyobb csodálkozással látta, hogy milyen pontos és szakismeretei" vannak. Minden díjnyertes lovat alaposan megtekintett. Kérdései a legaprőlé-kosabb részletekre kiterjedtek. Sokszor olyap kérdéseket tett fel, hogy c»ak a járás főállat-orvosa, hodor Vilmos tudott rájuk válaszolni.
Kitüntetésben részesültek:
I. díj 1500 korona és oklevél: Vlaslcs Gyöygy tótszentmártoni gazda 4 éves hidegvérű kancája.
IL dij 1000 korona és oklevél: Sxomi János felsőszemcn> ei és Carvoy László dobri-i kisgazdák kancái.
III. dij 500 korona és oklevél: Tlxcdes Mihály egyedutoi, Andor József Ictenyei és Halász István alsószemenyci kisgazdák kancái.
Csikódijak :
I. dij 1000 korona: Kovács István alsószemenyci kisgazda csikója.
II. dij 500 korona: Husz József alsószemenyci, Andor József letenyci kisgazdák csikói. *
III. dij 250 korona : Kovács István egyed utai, Imre György letenyci, Borovics István cserneai kisgazdák csikői.
Eleken kívŰl 10 kancát oklevél nyertesnek ítélt a bizottság.
Igen sokáig s feltűnő érdeklődéssel nézte a kormányzó Mikó Gyula egyedutai Kisgazda fajménjét, melyet 2 éves kora óta nevel
A megvendégelő*.
Ezalatt, amíg a szemle tartott, a Ictenyei asszonyok serényen worgoskodtak a díszsátorban levő asztal feltcrilésén. Mindenki kivette a részét. Minden Ictenyei osRzony igyekezett konyhájának legjobb falatját n kormányzó asztalára tenni. Sauterné őnagysága kipirult arccal vezette a konyha ügyeit s már izgatottan várták, hogy megvendégeljék az ország kormányzóját.
Visszaérkeztek. A tízórai előtt a kormányzó kedvesen beszélgetett dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselő feleségével. Közvetlen beszélgetés kőzött megtudta, hogy horvátországi származású s áronnál a horvát és magyar barátságról tett említést. Meleg kézszorítással búcsúzott Hegedüsnétől s asz-tálhoz ult. Jobbián Hegedűs Pál altábornagy, korlet parancsnok, balján dr. Hegedűs György
toEJkK ?íck\' Az Mzt01 részén legközelebbi környezete, kőz»ük Magasház// és Görgey szoxny^édek s Sebesta csendőrül a i,Lk VOl,flk: P5rkö"\' hideghusok, felvágottak a sütemények hihetetlen változatú sokasába s földi „por. Ital: sör, bor s ásványvíz. A kormányzó jóizüen evett. Bor-
ból csak két ujnyit kért egy vizespohárba, amit kutvi/zel kevert.
A tizórai alatt Letenye ifjúsága a magyaros, népies jelenetek és népszokások egész tömkelegét mutatta be a kormányzónak
Elsőnek a díszsátor előtt Csorna Ilona és Papp Lajos magyar ruhában magyar táncokat jártak. A kormányzó megtapsolta őket.
Majd egy_ ünneplő ruhás, kaszákkal, búzavirággal síb... felékesített, dalos, arató csapat haladt el a tábor előtt. Innen egy lakodalmas menet tűnt fel, a sátor előtt lcug-| ráltak a kocsiról, pajzánkodtak, táncoltak s már egy szünetelő csoport, majd egy munkás és iparos ifjakból álló kerékpáros csoport vonta magára a figyelmet. A hasonló népies idillcknck sc végük, se hosszuk ncin volt. Nagy János bognár irredenta dalokat énekelt, aki után a kormányzó melegen érdeklődött. A legmulatságosabb volt Petőfi Csárda-jelenetének előadása. A kormányzó az egész ido alatt igen jól érezte magát. Dr. Hegídüs Györgygycl hosszasan beszélgetett időközben. Egyszer önkéntelenül ezekre a szavakra fakadt : „Ennyi szeretetet régen láttam I" Majd máskor: HExt a népet nem engedjük, hogy még valaki be merészelje csapni"/
A mulatságos mutatványok sora, amelyeket dr. Szabó Mihály tanár és dr. Tóth Lajos\' űgvvédiclölt rendeztek, folytak még, amikor Magasházy őrnagy első szárnysegéd jelenti, hogy elérkezett az idő az indulásra. A kormányzó még egy ideig ülve ma.ad s tekintetét a jelenlevők s n még mindig sza-poiodó tömegen jártatja.
Látszik, hogy agyában a gondolatok egymást kergetik. Látszik, hogy a keblére szeretné ölelni az egész magyarságot, látszik, hogy bízik, hogy hisz ennek a népnek az erejében, munkabírásában. Boldog volt a kor-mányző. Észrevette, hogy Letenyén szeretettel fogadták. Látta, hogy a föld népérc nem hiába támaszkodik. Látta, hogy ez a falusi házak lakóia is érez, mélyen és igazán érez, ha tudja, hogy szeretik őt. Ez a nép, nz a falusi, ez a Letenye környéki nép pedig tudta azt, hogy kormányzót a szive hozta közéjük. Tudta azt is ez a nép, hogy nogy ember, a történelmeknek is hihetetlenül nagy embere van közöttük. Tudta és tudja azt, hogy annyira megrontott és annyira megalázott nemzetet, mint a magyart másfél év alatt tolpraállítaní, amikor az a nemzet a teljes icthargiában volt, valami isteni küldetés folytán jött ember, egy félisten, a kendercsi ősi Horthy-kuria tulajdonosa, az Adria főparancsnoka, a Novora, Otlrantő hőse, aki a hajófedélzetén patakzó sebekkel míg . hordágyról is diktálta a csa-tát és gyöíótl, cz az ember nagyobb, mint ahogy hinni lehet. Ettől az embertől várni meri mindazt, amit elraboltak tólc, várni lehet és várja lelke és le«te minden ize-vérében.
Az elutazás.
Fél 11 - rési egy perccel ugrott le a nagy mutotó. A kormányzó felemelkedett az asztaltól. Hegedűs Györgyhöz szólt: .Mondja meg kerületének, hogy üdvözlóm minden polgárát."
Apró leánykák virágszirmokat szórtak a aba alá, az éljenzés kisérte, a kendő és ka-laplengctéiek búcsúztak tőle.
tlment. Autójáról többször tisztelgett s integetett a búcsúzó sokaság (elé s már Sormás tele járt. Utja mindenütt diudslut volt. Még misnap délelőtt Is virágokkal volt bontva az országút amerre autója elhaladtt.
A környékbeli falvok lakói nz országút mentén állandó üdvözlésben részesítették a kormányzót. Sormáson megállt az autója, teljes kíséretével leszállt s fogadta a falu üdvözlését. Visszafelé jövet az üdvözlők soka-sága az utvonalak mentén mindenütt megkétszereződött. Nagykanizsán keresztül futott az autója az állomásra s Túrán különvonatán Zalaegerszegre utazott.
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország : mennyország I
A 17 A F7 TI A Win Kávéházban estéoklnt
1KUZP0NT
— Nóvák János volt országgyűlési képviselő ama nyilatkozatának közlésére kert fel bennünket, hogy a politikai élettől teljesen visszavonult s esze ágában sincs, hogy a pacsai kerületben fellépjen. S még inkább nem olyan kerületben, ahol kommunistát választottak meg nemzetgyűlési képviselőnek.
— Drózdv Győxő Ugye a törvényszék előtt. Veszprémből írják: Drózdy Győző nemzetgyűlési képviselő, akinek a mandátumát csak a minap semisitette meg a Ház illetékes bizottsága, jun. 8-án a veszprémi kir. törvényszék elé kerül amiatt az előadása miatt, amelyet Pápán, az átképző tanfolyamon, a nemi élet problémáiról tartott a forradalom idejében. A tárgyalás iránt, amely délután 3 órakor kezdődik, igen nagy érdeklődés nyilvánul meg.
— A Movo kaptn meg ax Uránia mozgót. A belügyminiszter értesítése tegnap érkozett a nagykanizsai rendőrséghez, a nagykanizsai mozik átadása ügyében. A rendelet szerint az Urániát a Movc központi főosztálya kopta meg, a Világot Pósfay Pongráczné a világháborúban elesett katonatiszt özvegye, a kiskani/sai mozi engedélyét pedig a város kapta. Az Uránia mozgó a helyiségért évi 120 ezer koronát, a felszerelésért pedig 2 és fél millió koronát kér. Az uj tulajdonosok julius elsejével vehetik át a játszási engedélyt.
—. Tflx. Pacsai tudósítónk jelenti, hogy Szcntpéterur községben Dely László földbirtokos téglagyára és gőzmalma, a gépházat kivéve, összes bcrcndozésóvcl együtt leégett. Az elpusztult anyagok értéke meghaladja a 4 millió koronát, amely bistositva volt. A csendőrség megállapította, hogy a tüzet gyújtogatás okozta, melynek tettesét a gyorsan megindított nyomozás valószínű rövid idő nlau a bíróság kezére juttatj.i.
— A nomxetl hadsereg tisztjeinek balatoni fürdőzése. A m. kir. Népjóléti és Munkaügyi Miniszter a nemzeti hadsereg tisztjei, nyugdíjasai és ezek hozzátartozói részére a folyó nyári évadra a Balaton vidékén, s7anatóriumokban, szállodákban, penziókban stb. a rendelkezésre álló kedvezményes helyek egynegyed részét bocsátotta rendelkezésére. Ezen üdülés, illetve gyógyfűrdŐzés céljaira az összes balatonmclléki fürdő- és nyaralótelcpeken vannak helyek biztosítva. E kedvezményes helyek közül 50 helyen díjmentesen, 225 helyen napi 40 koronás áron nyernek a beutaltak lakást, teljes étkezési ellátást (reggelit, ebédet, vacsorát), azonkívül gyógy* és zcncdijmentességct, továbbá gyógy-és egyéb fürdőhasználatot, orvosi kezelést és kiszolgálást. A^yfchérnemüről, törülközőről és fürdőruháról a beutaltaknak maguknak kell gondoskodniok. A kedvezményes helyek folyó évi május hó 29-től szeptember 17-ig állanak rendelkezésre. Hogy minél több igény-
Jogosult vehesse igénybe u kedvezményes lelycket, minden hely kiutalása csupán 3 heti időtartamra terjed ki, ar. utóidényben >edig 4 hétre. Részletes tudnivalók olvashatók o „Nyukosz" c. laptársunk junius 2-ikí számában.
— Közalkalmazottak Beszerzési Csoportjának közleménye.\'— Felhívjuk
mindazon tagokat, akik május havi tengeri liszt járandóságukat nem vették még át, hogy csütörtökön feltétlen vitessék cl, mert később ki nem szolgáltathatjuk. Ugyancsak felhívjuk a cipő-jeggyel még rendelkező tagokat, hogy a mennyiben n cipőt igénylik, azt pénteken okvetlen vegyék át. Az elnökség.
<x) Fényképészeti cikkek a legjobb minőségben kaphatók Fischel Fülöp Fial áruházában, Nagykanizsán.
(x) Url és női divatcikkek, valamint rövidáruk a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
HANGVERSENYEZ
1921. junius 8.
ZALAI KÖZLÖNY
A költségvetés vitáját folytatják.
A belügyi és a pénzügyi költségvetést elfogadták. — Hegedűs a tisztviselőkről.
szükség szubvencióra. A mezőgazdasági gép-:----,...., ,..... *-■ El fs-
Budapest, junius 7. A nemzetgyűlés mai ülését Rakovszky István elnök 11 órakor nyitotta meg.
A belügyi tárca költségvetéséhez cIsÖ nek Ereky Károly szól hozzá. Azt kéri, hogy a nem/etgyülés utasítsa a kormányt, hogy a fennálló választási rendelet azon intézkedését, mely szerint a bűnvádi eljárás alatt álló égvén sem képviselőjelölt nem lehet, , választási joggal nem bír, a törvény szövegéből egy hónapon belül törölje.
Hornyánszky Zoltán : Szükségesnek tartja az internálások fenntartását, de a felülbírálás jogát a független magyar biróság kezébe kivánja letenni.
Ráday Gedeon gróf belügyminiszter válaszol a felszólalásokra. Bródy Ernő — mondja — a tegnapi beszédében említett mozi-ügyben helyesebben tette volna, ha egyenesen hozzá fordul é« nem n nemzetgyűléshez. Senki sem hiszi cl, hogy ez a kormány jogfosztással sújtja nsokat, akiket minden kedvezmény megillet. Igaza van Bródynak abban, hogy felekezetek szerint nem szabad különbséget tenni, de ez a kormány nem is tesz különbséget, mert a jogegyenlőség alapján áll. Nincs igaza abban, hogy itt jogfosztással állunk szemben. Jogot nem vettünk cl csak engedélyt. Ez sem a belügyminiszter, hanem a kormány rendeletéből történt, még pedig az előző kormányéból, melyet cz a kormány magáévá telt.
Bródy: Micsoda elsőbbségi igénye van Stead ezredesnek, ki egymaga két moziengedélyt kapott meg ?
A belügyi költségvetést ezután elfogadták.
Ernst Sándor a főváros pénzügyi helyzetéről beszél, melyre Ráday nyomban válaszol.
Ezután a költségvetésnek a pénzügyi tárcára yonatkozó része következett.
Gerencsér József: A tisztviselők nyomasztó helyzetét ecseteli, melyen sürgősen segíteni kell. A vagyonos tisztviselőket nyug.-diiba kell küldeni. Ioditványoaom a hadviselt állami tisztviselők érdekeinek a megvédését.
Fercsák Jenő a pénzügyi adminisztráció hibáiról beszél.
Oláh Dániel: Kifogásolja, hogy a költségvetés a kisipart súlyos adóval terheli.
Szilágyi Lajos: A tisztviselő kérdésről szólva helyesnek tartja átképző tanfolyamok rendezését.
Hegedűs Lóránt: Válaszol akifogásokra. Kijelenti* hogy azokat a sérelmeket, melyet a kisiparról Oláh Dániel felsorolt, megfogja . vizsgálni. A rengeteg milliárdot azért szoritja ki a termelőkből, hogy a pénz értékét emelje. Legfőbb törekvése, hogy a hadirokkantak és a hazatért katonák belehelyeződjenek a dolgozó társadalomba. Ez államérdek is, mert intelligens proletárság a legveszedelmesebb. A menekültek nem akarják felvenni a finánczubbonyt, szégyenük a mesterségüket. Hétszáznyolcvankilenc pénzügyi tisztviselőre van még szűkség, de nem tud kapni. A magyar társadalom nem becsüli a fináncot, ennek vége kell, hogy legyen. A pénzügyi emberek a legfontosabb munkát teljesitik. Kéri a költségvetés elfogadását. A Ház a jíSnzügyi költségvetést elfogadja.
Ezután következik a költségvetésnek a kereskedelmi tárcára vonatkozó Jrésze.
Szterényi József: A kereskedelmi miniszter expozéjával foglalkozik. Sürgeti a szabad forgalom teljes visszaállítását. A kiviteli engedélyek körül mindig igazságtalanság történik, a szabad versenynek érvényt kell sze rezni minden téren, ezt akorják már a kisgazdák is. — Elsősorban az iparcikkek gyártását kell támogatni, melyeknek nyersanyaga az országban terem. Ezen iparcikkeknek nagyobb támogatást kell adni, mint egyebeknek. A gépipar jelentékény százaléka megmaradt az országban és teljesen elegendő arra, hogy nemzeti szükségletűnket kielégítse, jelentékeny felesleg is van és igy kivitelre van alkalom. Csudálkozik azon, hogy a kereskedelmi miniszter mégis szubvencionálja a gőpip«.rt, Ma már önálló vám vagyunk, nincs
iparnak rohamosan fel kell lendülnie, meri, hogy van kivitel, ez azonban nem elegendő, mert nekünk dominálni kell azokon a piacokon, bhova terményeinket visszük.
— A pamutáruk feldolgozására kell berendezkednünk. A pamutnak lennel vagy kenderrel való pótlása meddő és kilátástalan fáradozás. Elhibázott dolognak tartja, ha leniparra rendezkedünk be pamut helyett, amikor a len rosszabb és drágább.
- Kéri a minisztert, hogy tegyen eleget azon kijelentésének, hogy uj. életre és uj irányra van szükség. A kereskedelmi ás a fÖldmivelésügyi miniszterek jöjjenek mindenkor a Ház elé és részletesen jsmertessék azt a munkát, mellyel az országot felépíteni kívánják.
Beszél a kisipar kérdéséről és kijelenti, hogy n munkáskérdés nemcsak politikai, hanem gazdasági és társadalmi kérdés is. Ezt minden rendelkezésre álló eszközzel meg kell oldani. A politikai szabadságot a szükséges korlátokon belül nemcsak a polgárságnak, hanem a munkásoknak is meg kell adni, legyenek azok keresztény szociáíisták vagy szociáldemokraták. Legyen vége a szerencsétlen bolsevizmus felhánytorgatásának, nekünk a munkásokkal egyetértő szeretetben és jóakaratban együtt kell dolgozni az ország újjáépítésén.
Határozati javaslatot terieszt elő, mely szerint a munkások és munkaadók szervei között szociális és gazdásági kérdésekben kötött mdgáft&p.odásokat feltétlenül respektálják minden vonalon. Azonkívül javasolja, hogy a kereskedelmi alkalmazottak és magántisztviselők védelméről gondoskodjék a kormány és ezeket is vegyék fel az ellátatlanok közé.
. Ezután az elnök az ülést bszárja.
A Tisza-bünügry.
Budapest, junius 7. A Tisza-bűnügy mai főtárgy aJásán az-első tanú Alszeghy Béla ezredes, aki 1918 novemberéten elvallaltn a katonai rendőrség vezetését. Ebben a pozícióban november hatodikán Polacsek főhadnagy, a VIII. kerület katonai rendőrségének parancsnoka elé vezetlek egy 30-35 esztendősnek látszó férfit, aki azt állította, hogy ó Tisza egyik gyilkosa. Ezt az emberi jegyzőkönyv kíséretében a tanú átkísértette az űllamrendőrséghez, de később a vörösök szabadon bocsátották.
Ezután Polacsek Sándor ügyvédjelöket hallgatták ki, aki Alszeghyhcz hasonlóan vall. Elmondja mnjd azt, hogy Csernyák és Sztany-kovszky érdcjclődöit nála, \' hogy nem adtak o ki ellenük elfogató parancsot.
Kemény Ferenc hirlapiró azt vallja, hogy Horvát-Sanovics Tisza gyilkosának tüntetto fel mag^t előtte.
Ezután Kafics Frigyesnél, egy magánhivatalnok feleségét hallgatták ki, aki azt mondja, hogy Horvát-Sanovics említette elölte a forradalom és a gyilkosság részleteit. Emiitette Dobót is, a saját személyével kapcsolatban, u gyilkosok közt.
Utána Gegus Gusztáv fővárosi tisztviselő mint tanú elmondja, hogy Dobó azt mondta, hogy ő öltő meg Tiszát.
Elnök ezután a tárgyalást berekeszti és folytatását holnap délelőttre halasztja.
TŐZSDE.
Badapvtt, Juolut\'7^
ValuUpl&o: Napoleon 790, Font 920, Léve —, Dollár 245, Franci* frank 1990, l.cagycl oviik* 25, MÁtJu 370, Lir» 1220, 0»itrák 3y« „ Kubel —, Lel 390 Szűköl 350, Svájci fiunk 4226, KoronaJinár 6B0, Krabk-
dinár--, Holland forint —, Wcii kifizetőt--. ^yt
ErUSkok: Magyar Hitel 1530, Oímik Hitel &30/ 570, Jelzálog , Leszámítoló 700, Kereskedelmi!
Bank 0350, Ma&yar-0U*x 326, Beocslnl--, Dnuche
3700, Általános szín 5200, Ssássvári--, Salgótarjáni
5325, U rí leányi 3100, Rima 2200, Scblick —, Guttraann
-, Nasici Hl50, Danlc. 6000, KlotiW 2750, Magyar
Cukor--, Adria 4Y00, Atlantik*--, Királyuk--,
Uosnyik-ARrar--, Lip^ik —, l\'hübus 640, Vasmegyei
Vllanoos 1075, Gizella----, Kfcnkordia 1750.
A politikai helyzet.
Budapest, junius 7.. Politikai körökben nagyatádi Szabó István tályai beszéde áll az érdeklődés középpontjában. Ez a beszéd minden kétséget eloszlat az iránt, hogy nagyatádi Szabó nem tartja megvalósíthatónak az egységes kormánypárt gondolatát abban a formában, mint ahogy azt felvetették.
Ma már a keresztény nemzeti egyesülés pártja részéről is a ház folyosóján kijelentették, hogy ilyen körülményék közt egy egységes párt gondolatával tovább nem érdekes foglalkozni. tav
Budapest, junius 7 A kisgazdapártban Rubinek Gyula beszédéből szívesen á(}apitják meg, hogy eloszlatott minden kétséget, hogy közte és nagyatádi közt ellentét nem áll fen. Rubinek beszédében megállapította, hogy felfogása minden tekintetben egyezik nagyatádi felfogásával és ebben a kisgazdapárt egységének dokumentálását látja.
Nagyatádi Szabó István vasárnap Czeg-léden a kisgazdapárt gyűlésén különben részletesen fog foglalkozni az aktuális politikai kérdésekkel.
Budapest, junius 7. A főispánok kérdésében a kisgazdapárt a legközelebbi értekezletén határozott állást készül foglalni. A párt nem hajlandő eltűrni, hogy olyan törvényhatóságok élén, amelyen nyilvánvaló a kisgazda jelleg, olyan főispánok álljanak, akik a párt állásfoglalásával szembehelyezkednek. A kisgazdapárt erre vonatkozó kívánságát konkrét formában á belügyminiszter elé terjeszti.
Budapest, junius 7. Kormánykörökből származó értesülés szerint a Ház folyosóján ma elmondták a képviselők, hogy a nemzetgyűlés nyári szünete minden valószinüség szerint julius 10-én kezdődik és a szünet szeptember 10-ig fog tartani.
A magyar béke vitája a francia kamarában..
\'V.- Páris, jdnius 7. A francia kamara ma -kezdte meg a trianoni békeszerződés tárgyalását. A* ülésen megjelent Briand miniszterelnök is. A vita előadója Quenin volt, aki vázolta a Habsburg császárság történetét. Kifejtette a csehszlovák köztársaság kialakulását és azt mondja, hogy idegenajku-népességet nem lehet meghagyni a magyarság uralma alatt. Így a nyugatmagyarországi vármegyéket is Ausztriának kellett adni.
Ami Millerand kísérőlevelét illeti, esetleg a helyszínen megejtett tanulmányozás felszínre hozza azokat a szükségességeket, hogy a szerződés egyes pontja megváltoztassanak. Ilyen vizsgálat megtartásáról azonban eddig még nem volt szó.
London, junius 7. Harmswort külügyi állomtitkár az angol alsóházban megállapította, hogy a trianoni békeszerződés mindaddig nem lép életbe, amig a szövetséges és társas hatalmak közül három nagyhatalom és ezeken kívül Magyarország a ratifikációt be nem küldik.
Az ellenzék manifesztuma a forradalom kitörésekor.
Budapest, junius 7. A Ház mai ülésén élénk feltűnést keltett az a manifesztum, melyről Vázsonyi Vilmos tegnapi beszédében megemlékezett és amelyet a forradalommal kapcsolatban a Nemzeti Tanács ellen szándékoztak kiudnt. A manifesztumot aláirta az akkori ellenzéknek jóformán minden tagja és ez a manifesztum pontosan megjelölte azokat a kilengéseket, amelyek a forradalmi kormány és a szociáldemokratapárt erőszakossága folytán bekövetkeztek. Hadik János gróf azonban, aki Károlyi Mihály gróf előtt miniszterelnök volt, rávette az ellenzék tagjait, hogy ne adják ki ezt a manifesztumot, mert ő a Nemzeti Tanácsosai szemben a szép szó politikáját akarja használni.
A korona Zürichben.
Budapest, junius 7. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 2\'35, osztrák korona: 1\'23, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —-97 szantim.
ZALAI 1CŐZLÓ.NY
1921. junius 8.
Apró hMétések.
UJságárusJtók felvétetnek a vasúti hfrtapárudánáh
Építtetők figyelmébe! Kisebb házak] gazdasági épOletek tatarozását, alakítását és javítását Jutányosán vállalja Pápay György építőiparos, Petőfi-ut 24.
Ki cserélné el két szobát lakását egy
szobásért? lizexer korona lelépés! dijat, egy sertésólat és egy lyukkctrccot kapna, mely saját tulajdonát képezné. Ajánlatokat a kiadóba kérem* \' ____17n
Vizsgázott soffőr azonnali- belépésre keristetik. Cim a kiadóhivatalban. 27*0
Lakáscsere. Elcserélném a Zrínyi Miklósutcában lövő 3 szobás lakíiomat hasoiló lakósért, lehetőleg a belváros területén. Cim a kiadóhivatal ban.
KI volna hajlandó nagykanizsai kétszobás lakásomat Zalaegerszegen hasonló lakással elcserélni. Cim a kiadóhivatalban.
Óriás belga fajnyulak eladók. Anya nyul hét kiló nehéz. Teleki ut 39.
Vadászok figyelmébe. Kanizsa szomszédságában jó a pro vadas termeten 5* darab részjegy kiadó. Bővebbet Sipos LAszló Ró?.sa-utca 31/c,__
Jó minőségű vörös bor 20 kor., jó znmatu fehér bor 28 kor. Neufeld Dávid
vendéglőinél, Pctőfi-ut 23. szám.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátoknak és ismerősöknek — különösen a .Hangya* tisztviselői karának — kik felejthetetlen férjem elhunyta alkalmával mély fájdalmamat jóleső részvétükkel és a temetésen való mcgjelonésükkcl enyhi-teni igyekeztek, ezúton is hfilás köszönetet mondok.
Özv. Kasző Oyuláné.
i Quittner Arthurf
£ kiltif lllif miltljintt Tlllnfiitrilí
g (tukuliM, Cmiiry-ilei 13 u,\'}
| Elvállal világítási vezetékek, mo-\'" | torok, csillárok, valamint telető-;]^ | nok, csengők és Jelzőkészülékek $ ; felszerelésit Villamos v.salólc, fizó-; edények, reschauk, fQtótestck javításét
villamos munkálatokat
gyorsan c.xköilök, anyagok 6. ígők raktáron kaphatók.
Aljamert, kltQnó aranyhegyi
fehér bt>r
l»mét kapható literenként 24 K-6rt Sátrán JótacI tíUxar-kcrcakcddné), Nagykanizaa, Magyar-utca 74. asAtn alatt.

Forgács és Gyulai
bul- fa tilUhlit linci-ita l a■ Tslsfca 3-71
Vesz és elad kBUSldl piaiakat, dollárt, dinért ;tt>. TSxadei mogblxáeokat, kttlfíldl átutalásokat a legclónyosebben s leggyorsabban fkivánslra táviráiilag) leljesit. ElónyOs fellételek mellett osztrák korona
a márka kSlcaSnt folyósít, síb. síb. BudapaslI Iroda:\' Rákóexl-ut 59. axám.
deazka, éprületfa és építkezési anyagok kereskedése
\'ot0fteie*on 120. ♦ Főtelep Király-utca 4. ♦ ^"íí^""
Felhívjuk az épitkezök figyelmét a most érke-zett nagy raktárunkra és legolcsóbb árainkra.
Állandóan raktáron tartunk I» darabos fehér meszet, portland-cementet, kovács-szenet és I« minőségit gőzölt dolohal
btlkkfa-padlót ós deszkát.
Bérletet keresek
1000 holdig felszereléssel vagy anélkül.
Cím a kiadóhivatalban. 27*1
Kereskedőknek
ajánlunk Barna eaomagolót Suporior eaomagolót Felvágott eaomagolót Színes vékony kalapesomagolót Papírzacskókat
Árucímkét ós caomagolócimkét Utazói rendelőkönyvet U sieti könyveket stb.
legolcsóbb árak mellett.
Fischel Fülöp Fiai
paplrraktára nagyban in kicalnybcn Nagykanizsán, Fő nt 1. azám.
megnyitás. 1
A gózliirdó uszodája f. évi junius 8-án, szerdán reggel megnyílik és a kővetkező Időbeosztással áll a I. fürdőközönség rendelkezésére:
Hölgyeknek:
Uraknak:
d. e. 10-tól 12-lc d. u. 4-től 6-lc
d. e. d. u. d. u.
7-tól 10 13 1-tól 4-lg 6-tól 8-lg
Kéretik a t. fürdőközönség fürdőruhát magával hozni.
ElsöHagykantesai Temetkezési
Vállalat Nagykanizsa, Deák-tér
alapítási ér 1881. SflrgíojclmMD1l»||jkanlzsa
Üzlethelyiség és Iroda: Deák Fercnc-tér 3. Telefonszám 269. Műhely és raktárak: Király-utca 4. szám. Telefonszám\' 120.
Polyóssámla a Pesti Magyar Kereskedelmi B.nk nagyk.nliaal IlókjAnál.
Uóllalunk
disz és egyszerű (emeléseket, exhumálá-sok. hullssrállilAsolr, bel- és külföldre bármely Irányban és irányból, vasúton vagy sapl hullulzrtllltó kocsinkon (fourgpnnn). Dlaxca nyitott éa Ovog halottas kocsik.
ért
Hagy raktár
imltaiió-, kemény- és puhafa-, ugy hullsBzálilló koporsókban. Szemfedelek, vénkosok, koszorúk, ara-\' Ingok stb.
Katona hulla.xállIWaok éa temetések rendklvUll mérsékelt árakon.
Egyszerit és legdíszesebb temetkezések az üzletben klföggesztett mélyen leszállított osztályozott tarifa szerint.
Tagfelvételi és Bgyvexetö iroda a keresztényszocialista egyesület által alapítandó
Keresztény társas temetkezési e^ytet
nek, mely a tag és családtagjai elhalálozása cselén a legtisztességesebb és rendes eltemetésekról gondos "
kodik, ezáltal a csalidról a temetkezési költségeket elhárítja Tagja lehel minden rendQ ós rangú polgár.
Bővebb felvilágosítás az üzletben kapható.-
Belratások hétköznapokon délelőtt 9—12-lg, délután 3—5 óráig \'
Nyomatott a laptulaidonosok: Zalai ás Gyarmati könyvnyomdájában.
60 ik évfolyam
Nagykanizsa, 1921. junius 9. Csütörtök
12S. Hám
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
<vMsk«Mtá»*g ÍJ kiadóhivatal i Pd-ut 13. Ii. ■ Intenubkn-telafoo 78. ———
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr HEGEDŰS OYŐRGY
D»mi»1i)f. Kprli.lí
FELELŐSSZERKKSZTÖ:
BODROG KŐZY ZOLTÁN
BlóHioti.1 Arak i; E6í« ivr. 400 K. EÍWvie 300 K. K.gysd-ívr. 100 K. Egy M" »» Ejy"
A kormányzó Nagykanizsán és Letenyén
A kormányzó ur Őfőméltósága nagykanizsai és letenyei látogatásával rajtunk Ici-vül álló okok miatt csak mai számunkban hozhatunk tudósítást.
A kormányzó Nagykanizsán.
Reggel 8 órakor robogott be a kormányzó Túrán különvonata a díszesen fellobogózott vasútállomás peronjára. A kormányzó szárnysegéde és az udvartartás több tagjávnl a Hymnusz hangjai mellett szállt ki a kocsijából. Hegedűs Pál altábornagy körlet-parancsnok jelentése után d. Krátky István városi főjegyző üdvözölte öfőméltóságát a város nevében. Utána megtörténtek a bemutatások. Majd a kormányzó elléptctett a díszszázad előtt, miközben több katonát kitüntetett megszólításával. Ezután a vasútállomás diszesen fellobogózott főbejáratán keresztül az állomás előtti térre mentek, ahol autójába ült és a feldíszített Kazinczy, Szemere, Csen-gery, Fő és Király utcán keresztül Lebenyére ment.
A kormányzót váró Letenye.
Letenye vendégszeretetét dr. Lakó Imre ügyvédnél élveztem, közismert hagyományos, Őszinte magyaros vendéglátásban. Hihetetlen hőség volt egész vasárnap. Talán a szivek tüzesen érző melege is hevitette ezt a Nagyurat ritkánlátó határt.
Kora reggel, talán a határ is virágosabb, a fű is harmatosabb, volt. A vérpipacsok, búzavirágok szirmára, a gyöpre, a pázsitra gyöngyösebben hullott a hajnal harmata s a madarak is szebben daloltak. Ember emlékezet óta a legnagyobb ünnepnapja volt ma ennek a határnak: a kormányzó, Horthy Miklós lépett a letenyei földre.
Itt ünneplőbe öltözött legénv-csoport vonult el, minden kiskapuban belciabálva: „Gyere már pajtás I" „Ma az Isten után a legnagyobb ura jön hozzánk ennek az országnak".
A gondosan végigsöpört uton; száguldó vágtában, a község vége felől egy csikós ruhás lovas aprítja fel a földet. A leányok csoportjából viháncoló sikoltozás követi a nyomát.
A főbiró még utoljára végig doboltatja utasításait. A dobverő még pereg a túlsó végen, amikor már megindul az áradat a község legnagyobb térségén felállított sátrak felé.\'
A hatalmas diadalkapuról, melynek vastag gerendái virágfüzérek súlya alatt roskadoztak, két óriási nemzeti zászló lobogtat a közeledők felé. Jobbról n gyöp szőnyegét nrég perzsákkal puhitották, amelyek, egy díszsátorba futottak. A bejáratnál a Hitvallás Szakasza figyelmeztet mindenkit a hitre: Magyarország feltámadására . . . Szembe sátrak, jobbra, balra sátrak zöld, gályákból, virágfüzérekből. Mindent idehozott ez a nép, amit szépnek és méltónak talált Nagyurához, csakhogy ép a szivét lelkét nem tudta a markába az emelvény felé nyújtani . . .
De igenl Mintegy 5—6000 szívbe dobbant bele ugy, mint tán még söha s ugyanannyi lélek mozgatta az idegeket/ késztette
üdvözlő, mámoros éljenzésre őket, amikor a diadatkapu előtt két autó állott meg. A kormányzó érkezett meg. Ami ekkor ott történt ozt leirni nem lehet. Nem volt ott semmi más pedig, mint szeretet, olyan szeretet, amely csak Horihy Miklós kormányzót illeti meg.
Kiküldött tudósítónk o "kormányzó letenyei látogatásáról az alábbiakat irja:
A megérkezés.
Pont kilenc óra volt, amikor megérkezett. Lovasbandérium ment elébe és a diada-kapuig kisérték. Fehér altengernagyi ruhában volt. Derekáról aranyozott markolatú, csodás ötvözésű oldalfegyver lógott le. Ruganyosan lépett le az autóról, miközben az éljenzés megszakítás nélkül kísérte egész a sátorig. A leszállásnál elsőr\\ek Sebesla Ottokár csendőr ezredes, a szombathelyi csehdőrkerület parancsnoka jelentkezett a kormányzónál, utána Finna János főszolgabíró, majd Király Rezső százados. A jelentkezések után a 24 tagból álló cigányzenekar rázendített a Hymnuszru. Ekkor a kormányzó megpillantotta a diadalkapu mellett álló dr. Hegedűs György letenyei képviselőt, c\\|cit meleg kéz szorítással üdvözölt, ugyancsak Reischl Richárd keszthelyi képviselőt.
A Hymnus szólama mellett a kormányzó a díszsátor előtt lévő emelvényre ment. A tömeg megérkezésétől kezdve levett kalappal tisztelte.
* Üdvözlések.
Az emelvényen áll. Egy széles tekintettel végigjártatja szemeit a tömegen, majd kikapja innen s most messze le délnek tekint.. . . Muraköz . . . Murántul. . . Fiume... Adria . .. Novara ...
Elsőnek Tóth János róm. kath. esperes üdvözölte. Utána Seregély István szepetneki evangélikus lelkész szól Őfőméltóságához ékes, kenetteljes hangon. • — El akarjuk tanulni — mondotta -*- munkaerődet, hogy ne csak a romokat, hanem az építőköveket is meglássuk . . , Beszéde végén megáldotta a kormányzót és az Isten áldását kérte rá. A kormányzó látható meghatottsággal hallgatta beszédét.
Ezután dr. Hegedűs György képviselő a választókerület nevében elmóndta egyik legőszintébb és legnagyobbhatásu beszédét. A beszéd alatt a kormányzó többször lassú, méltóságos fejbólintással helyeselte a szónok szavait. Különösen a földbirtokreform s a középosztály felemelése említésekor. Beszédét vezető helyen közöljük holnapi számunkban.
Majd Reischl Richárd nemzetgyűlési képviselő üdvözölte a vármegye képviselőinek nevében röviden, de annál nagyobb melegséggel.
Bóha József letenyei kisgazda ezeket mondotta a kisgazdák nevében : „En a kisgazdák küldéséből arra kérem \'a jó Istent, hogy a mi legjobban szeretett urunkat, Kormányzó Urat sokáig tartsa meg erőben, egészségben ennek a szerencsétlen magyar nemzetnek a javára*.
Ezután a muramenti falvak kiküldöttje
lépett egyszerű ruhájában, becsületes jó szivével a Nagyúr zsámolya elé. O az ünnepségen megjelent mintegy 200 főből álló horvátoknak volt a szónoka s beszélt az ő rossz kiejtésével szivéből, lelkéből s a kormányzó megértette azt, amit mondani akart. „Mi, az édesanyánktól az első szó, amit hallottunk, nem a magyar volt, de annál magyarabb a mi szivünk, amelyik csak a magvar hazáért dobog. Mi magyarnak születtünk akkor is, ha az édesanyánktól először is nem magyar szót hallottunk. Szeretiük ezt a földet, amely nekünk a kenyeret adta és adja ma is. Mi ettől a hazától soha elszakadni nem akarunk. Nem a mi hibánk, hogy testvéreink közül sokan nem akartak és rnégis elszakították őket. Isten éltesse kormányzó ur lu Az egyszerű szavak szemmelláthntólog igen meghatották s jóleső érzéssel töltötték el a kormányzót.
Ezután Choma Ilonka lépett a kormányzó ur Őfőméltósága elé pruszlikos csinos magyar ruhájában. Bájos, közvetlen szavakkal, amelyből a magyar leányok minden szeretete kicsengett, hatalmas virágcsokrot nyújtott át az ország legelső urának. A kormányzó mosolyogva vette át a virágot,\' arcához emelte, illatát magába szívta s átadta egyik szárnysegédének.
Több szónok nem volt. Pár- pillanatig delejes hullámzás járja át a tömeget, mert mindenki látta, hogy a kormányzó szólni akar. Termetét, energikus lelkét, amely mélyen van belevésve arcvonásába, már magába habzsolta a tömeg s ezt a húsba öntött érc-embert örökké a szivébe vette, akit a Letenye környéki unokák is emlegetni fognak, amig magyar gyermekeket szül ez a határ.
A kormányzó szaval.
Egy arcizma sem mozdult meg, csak az ajka nyilt meg. Meggondolva, egy szót nem ismételve, a legszebb magyar nyelven beszél. Mélységes csend van az egész környéken. Itt most mindenki hallgat. Először hallják az ország első és legnagyobb Urának a szavát:
— Hálásan köszönöm Önöknek, hogy ilyen szeretettel fogadtak ezen a gyönyörű vidéken. Nem jó mostanában sokat beszélni. A sok beszéd a magyarnak régi hibája is. Most olyan világot élünk, amikor a helyzet Európa szerte tisztázódik. Az a nézetem, hogy 50-100 év múlva nekünk azt mondják : Szerencse volt, hogy Magyarország ezeken a napokon keresztül ment, mert ezek a napok bírnak összetartásra szorítani mjpket. Dolgozzon ott mindenki, ahpvá a jó Isten odaállította. Ma nem lehet azt a politikai életei élni, mint azelőtt, mert a t>éleményeltérések katasztrófához vihetnek. Az a fontos, hogy ez a nemzet ki tudja-e várni az időt. Szükséges, hogy a vezetés egy kézben legyen. A munkásságnak is meg Icell érteni, hogy a jóléte nem attól függ, hogy hány korona van a markában, hanem, hogy milyen annak a vásárló ereje. Ez az ország megindult /elfelé. Ami ezt akadályozza, az bűn, Aki ellentéteket szitf az bűnös.
A kormányzó szavalt messze morajló éljenzés kisérte, mely után dr. Hegedűs György
ZALAI KÖZUjNY
1921. junius 9.
bemutatta Ófőméltóság-Ának dr. Emödy Géza járásblrót, a járásbíróság vezetőjét és más állami és közigazgatóságkvezetőket..
A lókiállitáson.
Ekkor a mindenre ügyelő, állandóan gondoskodó és rendezkedő rinna János főszolgabíró engedélyt kért a lókiállitás biráló bizottságának a.bemutatására. A bizottságot Strornstky ventei földbirtokos vezette, akinek vezetékével a kordon mögött elhelyezett kiállításhoz mentek. Itt voltak a környék legszebb lovai. Tudvalevő, hogy a kormányzó nagy figyelemmel kiséri a nemzet gazdasági talpraálíilását. A* állatállományok felfrissítését s némely vidék elcsenevészesedett állatállományát nemesíteni kivánja. A háború külő nősen a lóájlományban végzett nagy pusztítást s a fajke^erések sok .helyen veszélyeztetik a lovak nemes fejlődését. Ezért-is tartotta fontosnak, hogy tájékozódjon a déltalai hidegvérű lovak felől, amelyekről különben hihetetlenül tájékozódva volt.
A\' kiállítás megtekintése nem formai &zemle Volt. Kísérete a legnagyobb csodálkozással látta, hogy milyen pontos és szakismeretei vannak. Minden díjnyertes lovat alaposan megtekintett. Kérdései a legaprólé-kosabb részletekre kiterjedtek. Soksror olyan kérdéseket tett fel, hogy csak a járás fŐ állatorvosa, fodor Vilmos tudott rájuk válaszolni.
Kitüntetésben részesültek.
I. dij 1500 korona és oklevél: Vlasics György tólszentmártoni gazda 4 éves hidegvérű Kancája.
II. díj 1000 korona és oklevél: Siomi János felsöszemenyei és Gorvay László dobri-i kisgazdák kancái.
III. dij 5000 korona és oklevél: Tizedes Mihály egyedutai, Andor József letenyei és Halász István alsószemenyei kisgazdák kancái.
Csikódijak:
I. dij. 1000 korona: Kovács István alsószemenyei kisgazda csikója.
IL dijí 500 korona: Husz József alsószemenyei, Andor József letenyei kisgazdák csikóL.
III. dij 250 korona : Kovács látván egyedutai, Imre György letenyei. Borovics István cserncai kisgazdák csikói
Ezeken kívül 10 kancát oklevél nyertesnek itélt a bizottság.
Igen sokáig s feltűnő érdeklődéssel nézte a kormányzó Miki Gyula egyedutai kisgazda fajménjét, melyet 2 éves kora óta nevel.
A megvendégelés.
Ezalatt, amig a szemle tartott, a lete nyei asszonyok serényen szorgoskodtak a díszsátorban levő asztal felterítésén. Mindenki kivette a részét. Minden letenyei asszony igyekezett konyhájának legjobb falatját a kormányzó asztalára tenni. Sauterné őnagysága kipirult arccal vezette a konyha ügyeit s már izgatottan várták, hogy megvendégeljék az ország kormányzóját.
Visszaérkeztek. A tízórai előtt a kormányzó kedvesen beszélgetett dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselő ifjú feleségével. Közvetlen beszélgetés között megtudta, hogy horvátországi származású s azonnal a horvát /b magyar tnullról tett említést. A kormányzó jól tájékozott volt dr. HegedŰsné derék honasszonyi magatartásáról, amikor a" kommün alatt bátran kitartott férje mellett a meghurcoltatások között is. Meleg kézszorítással búcsúzott Hegedűdétől s asztalhoz ult. Jobbján Hegedűs Pál altábornagy, korletparencíttók, balján dr Hegedűs György képviselő ültek. Az asztal többi részén közelebbi környezete, köztük Magasházy és Görgey szárnysegédek s Seóesta csendőr-f Yx.". , k vollak: Pörkölt, hideghuiok, felvágottak, a sütemények hihetetlen váltó-zatu sokasága . földi eper. Ital:- sör, bor , Hftí kormányzó jóízűen evett. Bor-Mwtt^ vizespohárba,
A tizórai alatt Letenyc ifjúsága a magyaros, népies jelenetek és népszokások egész tömkeleget .mutatta be a kormányzónak.
Elsőnek a díszsátor előtt Csorna Ilonka és Papp Lajos magyar ruhában magyar táncokat járlak. A kormányzó megtapsolta őket;
Majd egy ünneplő ruhás, kaszákkal, búzavirággal stb . . felékesített, dalon, arató csapat haladt el a sátor előtt. Innen egv U\' koaalmts menet tűnt fel, a sátor előtt .leug ráltak a kocsiról, -pajzánkodtak, táncoltak s már egy szünetelő csoport, majd egy munkás és iparos ifjakból álló kerékpáros csoport vonta magára a figyelmet. A hasonló népies idilleknck se végük, se hosszuk nem volt. Nagy János bognár irredenta dalokat énekelt, aki után a kormányzó melegen érdeklődött. A legmulatságosabb volt Petőfi Csárda-jelenetének előadása. A kormányzó az egész idő alatt igen jól érezte magát. Dr. Hegedűs GjWrgygyel hosszasan beszélgetett időközben. Egyszer önkéntelenül ezekre a szavakra fakadt: „Ennyi szeretetet régen láttam 1" Majd má&kor: ,/Vem engedjük, hogy ezt a népet még valaki becsapja!"
A mulatságos mutatványod sora, a.... lyeket dr. Szabó Mihály tanár és dr. Tóth Lajos ügyvédjelölt rendeztek, folytak még, amikor Magasházy őrnagy első szárnysegéd jelenti, hogy elérkezett-az idő az indulásra. A kormányzó még egy ideig ülve marad ! tekintetét a jelenlevők s a még mindig sza porodó tömegen jártatja.
Látszik, hogy agyában a gondolatok egymást kergetik. Látszik, hogy a keblére szeictné Ölelni az egész magyarságot, látszik, hogy brzik, hogy hisz ennek n népnek az erejében, munkabírásában. Boldog völt a kormányzó. Észrevette, hogy Letenuén szeretettel fogadták. Látta, hogy a fold népére nem hiába támaszkodik. Látta, hogy ez a falusi házak lakója is erez, mélyen és \' igazán érez, ha tudja, hogy szeretik őt. Ez a nép, ez a falusi, ez a Letenyc környéki nép pedig tudta azt, hogy kormányzói a szive hozta közéjük. Tudta azt is ez a nép, hogy nagy embert a történelmeknek is hihetetlenül nagy embere van közöttük. Tudta és tudja azt, hogy annyira megrontott cs annyira megalázott nemzetet, mint a magyart másfél év alatt talpraqllitani, amikor ez a nemzet a teljes lethargiában volt, valami isteni küldetés folytán jött ember, egy félisten, a kendercsi ősi Horthu-kuria tulajdonosa, Adria főparancsnoka, a Novara, Otfrantó hőse, aki a hajófedélzetén patakzó sebekkel még a hordágyról is diktálta a csatát . & győzött, ez az ember nagyobb, mint ahogy hinni lehet. Ettől az embertől várni meri mindazt, amit elrabollak tőle, várni lehet és várja lelke és teste minden ize-vérében.
Az olutazás.
Fél 11-ről egy parccel ugrott le a nagy mutató. A kormányzó felemelkedett az asztal-tói, Hegedűs Györgvhöz szólt: „Mondja meg kerületének, hogy üdvözlöm minden polgárát."
Apró leánykák virágszirmokat szórtak a lába alá, az éljenzés kisérte, a kendő és ka-laplenjfété*ek búcsúztak tőle.
Elment. Autójáról többször tisztelgett s integetett a búcsúzó sokaság felé s már Sormás felé járt. Utja mindenütt diadalul volt. Még másnap délelőtt is virágokkal volt boriivá az országút, amerre autója elhaladt.
Távozása után a község éi a környék lakossága még sokáig együtt maradt a vármegye számára történetivé vált helyen, ahol Choma Ódon uradalmi intéző rendezése és vezetése mellett jókedvben s őszinte örömben folytatták a népmulatságot. Megemlítjük, hogy a környékbeli uradalmak a népmulatság sikerének érdekében ingyen ajánlottak fel szárnyasokat, bárányokat, borjukat és bort.
Esle pedig a* általános öröm folytatásául a Kaszinó diszes termében fényrssikcrü táncestély volt, amely n társadalmi megbékélés és barátság jegyébén folyt le.
A környékbeli falvak lakói az országút
mentén állandó üdvözlésben részesítették a kormányzót. Sormáson megállt az autója, teljes kíséretével leszállt s fogadta a falu üdvözlését-. Bokán Péter kisgazda üdvözölte, akinek a közvetlen, meleg szavai annyira megtetszették á kormányzónak, hogy megkérdezte a nevét. A\' isormási asszonyok autóját és az útját teleszórták virágokkal. Visszafelé jövet aZ üdvözlők Sokasága az utvonalak mentén mindenütt megkétszereződött. Nagykanizsán keresztül\' futott az autója az állomásra S Túrán különvonatán Zalaegerszegre utazott.
— Drózdy Győző Ugye a törvényszék előtt. Veszprémből írják: Drózdy Győző nemzetgyűlési képviselő, akinek a mandátumát csak a minap semmisitetto meg a Ház illetékes bizottsága, jun. 8-án a veszprémi kir. törvényszék elé kerül amiatt az előadása miatt, amelyet Pápán, az átképző tanfolyamon, a nemi élet problémáiról tartott a forradalom idejében. A tárgyalás iránt, amely
•délután 3 órakor kezdődik, igen nagy érdeklődés nyilvánul meg.
— TÖ*^ Pacsai tudósítónk jelenti, hogy, Szentpétcrur községben Dely László földbirtokos téglagyára és gőzmalma, a gépházat kivéve, összes berendezésével együtt leégett. Az elpusztult anyagok értéke meghahdja a 4 millió koronát, amely biztosítva volt. A csendőrség megállapította, hogy a tűzőt gyújtogatás okozta, melynek tettesét a. gyorsan megindított nyomozás valószínű rövid idő alatt a biróság kezére juttatja.
— Nóvák János volt országgyűlést képviselő ama nyilatkozatának közlésére kért fel bennünket, hogy a politikai élettől teljesen visszavonult s esze ágában sincs, hogy a pacsai kerületben fellépjen. S még inkább nem olyan kerületben, ahol kommunislnt választottak meg nemzetgyűlési képviselőnek. _ \\
— Gyászrovat. Özv. pallini Inkey Kálmánné, szül. kamjonkai Szemző Lujza tirnö Budapesten 1921. junius hó 5-én elhunyt. Temetése 1921. évi junius hó 11. napján (Szombaton) délután 4 órakor lesz Rigyácon, a szentmise ugyanaznap délelőtt lQórakor-lesz a rigyáci ke?yuri templomban. Ez a jjyászhir bizonyára mély részvétet fog kelteni városunkban, hol is a megboldogult nagyasszonyt jól ismerték, mert hiszen nem volt oly társadalmi, főleg jótékonysági akció, amelyből részét ki nc vette volna. Rigyácon, állandó otthonában pedig legendás dolgokat beszéltek arról a sok jótékonyságról, melyet ö — legtöbbször titokban — a reászorulókkal csendben elvégezett. Valóságos védfiasszonya volt népének és mégis 1918-ban, a Károlyi-forradalom idejében neki is meg kellett is-mornie a hálátlancágot. De a kommün bukása után ismét rendbehozott mindent és nemes lelke hamar elfeledte a szenvedett keserüsé-
Seket. Egyetlen leánya Inkey Valéria gróf atthyány Pál, volt föi.pánunk felesége, akinek családi körében élte le utolsó éveinek derűs napjait. Súlyos betegsége (asthmája volt) sok szenvedést okozott neki, de szenvedéseit példás türelemmel viselte. Vele a régi jóidök egyik valódi úrasszonya száll sírba, kinek nevét sokéig kegyeletben fogják tartani. — Szívós Antal, kinek a háború előtt Nagykanizsán jóforgalmu órás- és ékszerész-üzlete volt, mint Moháéiról jelentik, a háború alatt szerzett betegség következtében múlt hó 30-<n életének 40. évében elhunyt. A közbecsülésnek örvendö » élete delén elhunyt törekvS iparos és családja iránt általános a részvét. HaláUt özvegyén kivül két gyermeke s kiterjedt rokonság gyászolja. Hűlt tetemeit folyó hó 2 án helyezték örök nyugalom, a a mohácsi róm. knth. sírkertben. — Mélv megrendülést keltett a gyászhír, hogy Halmos József, a Halmos és Pollak börkercskedő-cég
Kávéházban, esténkint
révai Yégh Jancsi
hírneves zenekara
HANGVERSENYEZ
1921. junius 9.
ZALAI KÖZLÖNY
egyik tulajdonosa vakbéloperáció következtében folyó hó 7-én Budapesten meghalt. A megboldogult fiaUl. kereskedő ..(alig 33 éves volt) sok éven keresztül a Rosenbcrg, illetve Bérén yi bőrkereskedő-cég alkalmazottja volt és közismert munkaszeretete, pontossága, becsületessége általános tiszteletet szerzett neki minden körben. Alig egy pár éve önállósította magát éa a fenntnevezett cég alatt üzletet nyitottak, mely hamarosan virágzásnak indult. Súlyos betegsége megakadályozta a teljca siker elérésében és tragikus gyorsasággal végzett vele. Holttestét hazaszállítják és 9 én délután 5 órakor temetik el a róm. kath. temető halottas házából.
— Szerelmi dráma Pogány szentpéteriben. A somogymegyei Pogányszent-péteri községben Sabjanics György főld-mives revolverével agyonlőtte özvegy Zagocs Józsefnét, mert az kikosarazta és utána maga ellen fordította a fegyverét. Az asszony meghalt, a férfi meggyógyult és szándékos emberölés büntette miatt a kaposvári királyi törvényszék öt évi fegyházra ítélte. A Kúria az Ítéletet helybenhagyta azzal, hogy enyhítő körülménynek tudja bc a vádlott nagyfokú elkeseredését és izgatottságát.
• — Ünnepélyes tagfölvétel a leányok fiftmgregáclájába. Ma délután 4 órakor veszi főF a leányok Mária-Kongregációja jelöltjeit ünnepélyes szertartással tagjai közé. A lélekemelő, megható Szertartást szent beszéd kíséretében P. Katona Jézustársasági áldozópap fogja végezni, aki ez alkalomból Knpornakról városunkba érkezeti. A szép egyházi ünnepélyt nagyban emelni fogja a templomi énekkar közreműködése Rácz N. János karnagy vezetésével.
— Frledrlch Istvántól a kommün alatt négy lovat elloptak. A Tisaatárgyalás alatti szünetben az ablakból felismerte Frifd-rich az utcán álló kocsiba fogbtt lovakban egyik lovát. Az eljárás megindult.
(x) Fényképészeti cikkek a legjobb minőségben kaphatók FIschel • FOlöp Fial áruházában, Nagykanizsán. -
(x) Urt és női divatcikkek, valamint rövidáruk a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
(X) MéMazek! Kaptárak, kereOóc, Vü-lép-j lHíncmann-rAcs és egyéb felszerelések: ol-csón kaphutók- — Első rajokéri kaptátokat cserélek. Szabó. Antal méhészeti cszkfc raktára Nagykanlr-sán.
A Tisza
Budapest, juniuS 8. A Tisza-bűnügy.mai fotárgyalásán folytatják Heltai Vikjor vallomásának felolvasását.
Gadó elnök megjegyzi, hogy Heltai saját kijelentése szerint kettős .cél miatt tette meg vallomását: először, hogy a Magyarországon jelenleg fennálló államrendet a lehető legnagyobb mértékben kompromitália, másodszor, hogy lehetővé tegye a Bécsbe való kiszőkését.
Szilasy ügyész kijelenti, hogy a biróság .nem tekintheti bizonyítékoknak sem Heltai Viktor, sem Heltai László vallomását
Nádasfav István csendőrfőhadnagy vallomása következik ezután, aki lényegtelen vallomást tesz.
Utána Lovass Gyula vívómester kihallgatására kerül a sor, de mert nagyot hall, azért nem kívánja a biróság a kihallgatását.
Ezután V feláll Fényes László és azt mondja:
— Én többet nem védekezem. Az én hangomat többé nem fogják hallani, mert én nem akarom magamra venni a vádat, ha védekezésemért azt mondják rám, hogy én destruktív vagyok. Határozzon felettem a biróság ugy, ahogy tetszik.
Ezután Szegő Miklós orvosszigorló kihallgatása következik. A tanú elmondja, hogy Fényes n Karolyi-pártban segédkezett neki a InncKjdi sebesültek bekötözésénél.
Kovács Gyula lényegtelen vallomása uttfn elnök a főtárgyalást bcrekcszíi és folytatását péntek délelőttre halasztotta el.
Apponyi felhívása az osztrák társadalomhoz. ...
Bécs. juniiis 8. Apponyi Albert gróf Nyugatmagyarország sorsa ügyében a Neue Frei Pressaben felhívást intézett az osztrák társadalomhoz. Apponyi az osztrák becsület kérdését hivja fel és megszégyenítőnek mondjs, hogy a volt ellenség kezéből ajindékot fogad jon cl Ausztria a volt szövetségese terhére.
TŐZSDE.
Badapaat, juniiii 8.
ValuUpUo: Napoleon 810. Koot 825, Láva. —, Uoijir 245, francia frank 1060, Lengyrt miika i 1, Márki 375; Líra 1185, Outrák 3075, Rubel 55, Lel 380\'
Sxokol 350, Sv«Jd frank---, Ko:©n«dlnír 675, Frwik-
JioAr--, Holknd forint —, B<5c\'ti kifizeti* --- t>
Értékek: Magyar Hitel 1ÍÍ5. Osttrák Hitel —r-,
lUíal--, Jeliilog 260, Lewimitoló 700, Xeteikedalml
Bank 0320, Magyar-Otas* 825, Beocilnl 4360. Drasthe 3625. AlUlinos s<«a —, Szászvári 1900, SalgóurJinJ 3400, Uíikányl 2075, Rima 2070. Schlkk 805, CulUaánn
--, NmJcI 8000, Danlca Í025, KlolUd---, Magyar
Cukor -, AdrU 4050. Atlaotika 3500, Klrály*Jr -£T-,
Hoinyák-Apir--, LlpUk —, Ptöbuf «00. Vuine^yel
VlUmOi--, OUeOa 13Ó0. KookordU 1850-
A korona ZUrichben
Budapest, junius 8. Zürichből-jelentik i A magyar korona állása ma: (zárlatkor) TÁS, osztrák korona: 1\'30. az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —"97 szantlm.
Központi bank-, tőzsdé-és árubiiományl üzlet
Nagykanizsa \'"TKT"
T.I.f.n 386 Súigönydtn*. Bankblionáu.
Kalier éa Stragser Mindennemű tizriil nigbizásokat tlfogatl.
Dollár, Dinár
3íb. külföldi pénznemeket legjobban vesz és ad.
Aruüzletcket saját számlára és bizományban lebonyolít.
Nflflftl AHnlf \'•\'ík-, ponyvagyár és nay«| MUUII kölcsönintézet vezér 1/lflRclÖc Zala-,és ^nÖP^prfTcgj\'c részére.
7712/1921. ,Ck>oí* MafcyarotMág nem ország
■ viimSa menyoruág lr
«ny,
A- OMgyu .királyi, kormány az IMI—2Í gazdasági- évben a lisztellátást szabadforgalom al npjára helyezte.
; Hatósági ellátásra ioényjogosultsága ennélfogva a következő gazdasági évben senki-nek sincs.
Mégis azonban kellő megértéssel méltányolva azt a nehéz helyzetet, amelyben kósság egyes rétegei a világháborús az elműt-., zür-zavaros cseírények következtében még mindig sínylődnek, a kormánynak szándéka a szabadforgalomra való átmenet ideje alatt a szegénysorsu lakósságnak mérsékelt támogatást nyújtani hatósági lisztellátás alakjában.
E támogatás \'szempontjából elsősorban számításban jönnek: a nemzeti hadsereg legénysége, az állami, rendőrség és csendőrség, továbbá a fix fizetéssel biró osztályok közül a katonatisztek és tovább szolgáló altisztek,., valamint a közszolgálati alkalmazottak, mindkét részről ugy a tényleges szolgálatot teljesítők, mint a nyugdijasok, végül pedig az Hpari munkásság és a Teljesen keresetképteleo — vagyontalan — egyének. Természetszerűleg a nemzeti hadsereg legénységének kivéteílévcl a felsorolt kategóriába tartozók családtagjai is részesülnek e támogatásban Ezenkívül még csak a kórházak és csekély mértékben az egyéb jóléti intézmények számiihatnak az állam támogatására.
A nemzeti hadsereg, valamint a katona-tisztek, illetőleg továbbszolgáló altisztek és családtagjaik, úgyszintén sz állami rendőrség, és csendőrség tagjai családtagjaikkal együtt nemkülőnbon a közszolgálati alkalmazottak, valamint az összes nyugdijasok családtagjaikkal együtt a jövő gazdasági évben — épen
ugy mint jelenleg — közvetlen ellátásban fognak részAülní.
Az ipari munkások közül csakis a nem önálló iparosok részesülhetnek halósági liszt-ellátásban. Nom számithatók az ipari munkások katagóriájába a kereskedelmi alkalmazottak. Ugyancsak nem részesülhetnek hatósági lisztellátásban azon ipari munkások sem, kik munkaadójuknál természetbeni ellátásban részesülnek, vagy termelők.
Ezeken kivül csakis a teljesen keresetképtelen s egyúttal vagyontalan egyének tarthatnak számot hatósági lisztellátásra, akik közsegélyre szorulnak.
A felsorolt kategóriákhoz tartozó lakósok lisztszükséglete a közélelmezési miniszter által kiutalandó készletekből a váips hitósága által fog biztosíttatni.
Minthogy a m. klr. közélelmezési miniszter 33.500/1921. IX- a- szá\'mu rendelote értelmében a fenti elvek szem előtt tartásával az az ellátatlanokról a hatóság kataszteri köteles összeállítani. Felhívom az Ipari munkásokat — akik a föntiek alapján hatósági lisztellátásra igényt tartanak — valamint a keresetképtelen s egyben vagyontalan egyéneket, hogy f. hó 9-ítől bezárólag 18-ig a városi közellátási üzemeknél igényük bejelentésé céljából okvetlenül jelenjenek meg.
Későbbi jelentkezések figyelembe vehetők nem lesznek.
Azon ipari munkások, akik .kis iparosoknál vannak alkalmazva, munkaadójuk álul kiállítandó oly igazolványt tartoznak /elmutatni, melyben igazolva lesz, hógy az illető önálló háztartást vezet s hogy hány tagu családot tart fenn. ^A családtagok számában a családfő is bennfoglaltassák.) Igazolni köteles; ezenkívül az igénylő azt is, hogy önálió ipart nem üz. (Ipartestület által.) \'.
Nagyobb Üzemoknél (gyárak) dolgozó munkásokról az üzem vezetősége jegyzéket tartozik kiállítani, melyben bennfoglaltatnak: A munkás nevo, születési éve, siakmáját feltüntető foglalkozás és családtagjainak száma, név, életkor és foglalkozás feltüntetésével részletezve. Az összeállítandó jegyzékben foglalt adatok hitelességéért az üzem vezetősége felelős. A jegyzék a fenti határidőre a közellátási üzemekhez szolgáltatandó.4 be. Az üzem tisztviselő Alkalmazottai az összeállításnál figyelmen kivül hagyandók.
Azon igénylő, aki a fenti határidőre igényét elmulasztja bejelenteni, h*tósigl liszt-ellátásban részesülhetni nom fog. Úgyszintén figyelmeztetem a gyári Üzemeket is, hogy a jegyzéket okvetlenül időben készítsék el, mert elleneseiben munkásaik a lisztellátásra való igényüket elvesztik.
Nagykanizsán, IMI. évi Juniu3 hó 8-án.
Polgármester.
Apró hirdetések.
NrtftBMMWr ■««■■■*"> * ■« *
Építtetők flgyelmébft I Kisebb hSzak, gazdasági épületek tatarozísát, alakítását és
javítását jutányosán vállalja Pápey György épitö iparos, Petőn-ut 24. __
KI iseféini el két szobás lakását egy szobásért? Tízezer korona ielipési dijai, egy sertésólat és egy tytlkketrecet kapna, mely saját tulajdonát képezné. Ajánlatokat a kiadóba kértm._^_ ZVI7.
Vizsgázott soffőr azonnali belépésre kerlstetik. Cim a kiadóhivatalban. 21 zo
KI Tolna hajlandó- nagykanizsai kétszobás lakásomat" Zalaegerszegen hasonló lakással elcserélni. Cim a kiadóhivatalban.
ÓHái belga f.jnyolnk eladók. Anya ayul hét kiló nehéz. Tejeki-ul 89.
Vadászok figyelmébe. Kanizsa szomszédságában jó apróvadM területen 5 darab részjegy kiadó. Bóvebbet Sípos László Rózsa-utca 31/o..
\' ---
Márrányos eb édlőkredenc, vaslámpa oszlop lampAvtü egydlf aiA^Ó ^Bfjtliyány-utca
ZALAI KÖZLÖNY
1921. junlua 14.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbaráioknak és ismerősöknek — különösen a „Hangya" tisztviselői karának — kik felejthetetlen férjem elhunyta alkalmával mély fájdalmamat jóleső részvétükkel és a temetésen való megjelenésükkel enyhi-teni igyekeztek, ezúton is hálás köszönetet mondok.
özv. Kaszó Gyuláné.
özv. Halmos Józsefné szül. Vositz Mária ugy • a saját, valamint az összes rokonság nevében mély fájdalomtól megtört sziwel tudatja, hogy hőn szeretett féije, a legjobb fiu és rokon
Halmos József
folyó hó 7-én.délután 2 órakor éleiének 33-ik, boldog házasságának 6-i.k hónapjában, rövid kinos szenvedés után Budapesten az Úrban elhunyt.
A boldogultnak hűlt tetemo f. hó 8-án Budapestről hazaszálliltatván, folyó hó 0-én délután 6 órakor fog a róm. kath. temető_ halottasházában beszereltetni és örök nyugvóra helyeztetni.
Az engesztelő szentmise-áldozat f. hó 11-én délelőtt 9 órakor fog a szent Ferenc-rendiek templomában az Urnák bemutattatni Nagykanizsa, 1921. junius hó 9 én.
Pollák Adolf mély fájdalommal tudatja, hogy üzlettársa és szeretett jó-barátja
Halmos József ur
a Halmos ia Pollák-oé* beltagja.
junius hó 7-én Budapesten elhunyt.
Egyénisége, szerető jó szive, becsű-" letcs őszintesége összeforrasztott vele és emléke őrökké él* szivemben.
Nyugodjék békében I Nagykanizsa, 1921. junius 9.
A Nagykanizsai Atlétikai és Foot-ball Club (N. A. F. C.) elnöksége és tisz.ikara, valamint összes müködőtagjai szomorú szívvel jelentik, hogy szeretett alelnöküknek
Halmos Jpzsef ur
L hó 7-én rövid szenvedés után elhunyt. Nemes és önzetlen sportbarátot ragadott el tőlünk a könyörülctlen halál, de emléke őrökké élni fog közöttünk.
Áldás és béke poraira!
elegáns és tartós cipőt rendelni reklámárért
rcKiamarert -
DOMINA FERENC cipészetében
Nagykanizsa, EStvS»-tér 2,
Bérletet keresek
1000 Holdig felszereléssel v«gy „nélkül.
C\'™ \' ^adóhivatalban. J?J1
Forgács és Gyulai
buk- is rílMilit Kiaiisi-ulta & a. Telek 3-78.
Vesz és elad külföldi pénzeket, dollárt, dinárt stb. Tőzsdei megbízásokat, klllföldl átutalásokat a legelőnyösebben s leggyorsabban (kívánatra táviratilag) teljesít. Előnyös feltételek mellett osztrák korona
s márka kölcsönt folyásit, stb. stb. Budapesti iroda: Ktíkócil-ut 59. szám.
riorln hó 9 én d- 3 órakor
LlflUU Kisíaludy-u. 17/c, sz. alatt bútor és konyhaberendezés. a
Értesítés 1
Értesítjük Nagykanizsa város és vidéke n. 6 közönségét, hogy saját műhelyünkben készítünk mérték szerint gyapjúszövetből
2855 E-tól 3500 K-ig
uri
divatöltönyöket.
Továbbá raktárunkon levő saját készitrnényü férfi- és fiuöltönyö-ket olcsón kiárusítjuk\'.
Kfilön úttisztító üzen. TalefoH 319.
Szíves pártfogást kér
Dunántuli Ruhaáruház
Erzsébet-tér 20. szám. * MM
megnyitá.s.
A gözíürdó uszodíja í. évi junius 8-án, szerdán reggel megnyílik és a következő Idóbeoszlással áll a t. fürdő közönség rendelkezésére:
HOlgyeknek: .
Uraknak:
d. e. d. u.
d. e. d. u. d. u.
10-tól 12-lg
4-tól 6-ig
7-tól 10-lg
t-tól 4-lg
6-tól 8-lg
Kéretik a t. fürdőközönség fürdőruhát magával hozni.
Ingatlanok xj gyora közvetítése
Zrínyi Miklós-utca SS. I. cin.
Eladók:
földszintes háxak 1S0.( 00 korona alatt. — Egy szoba-konyha elfoglalható \'— Jobb magányos kettes háxak 200.000 korona alatt. — T<)bb elfoglalható laki*. - Modem földszintes háxak kerttel, htálóv.l eladók.
Birtokok eladók:
102 holdtól kastéllyal, felsxereléssel és asélkül ZaliUn és Somogymegyébcn,
Birtokbérleteket
keresek 1000 holdig felszereléssel éi nnélkul is.
Szép szőlők
eladók a vátos közelében.
Vendéglő bérletek
"közvetítése Falusi kisebb vendéglő eladó. - Sxép telkek eladók. r
FELTŰNŐ OLCSO ARAK GRÜNBERGERNÉL
Fő-ut 11. sz. Telefon 221.
Nói kötöt harisnya, minden színben 30 korona
Férfi kötött sockni........25 korona
Flór férfi sockni .........50 korona
I* duplatalpu nói harisnya 60-60 korona
Selyem flór m±*S:o . . 120-160 korona
D. M. 0. himzópamut 10 korona
1000 yardos cérna..... 60 korona
Garantált 400 yardos cérna 20 korona
1\' márvány-szappan . 8 korona
Tiszta selyem horgolt nyakkendő . 90 korona
szövik , urao sapUák, tiszó-nadrágok, férfi divat-szövetek, nyugágyak utazö-kosarak, gyermet s\'ocLnlU örláil választékban szolid kiszolgálás mellett.
Nn.rn.tot, . laptulsidonosok; Z.I., í. Cjy.rmll, könyvnyomdájába!""
60-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1921. junins 10. Péntek
129. szám
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Snrtoniii, í, kUdóbiv.ui I Fa-ót 13- n.
——— taUnnbw-KUfoa 7S. -
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEOEDÜS OYÖROY
FEIELŐSSZERKESZTŐ:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
BlStlieté.1 árak 4 ki íyt. 400 K. FWro a00 K. N«Qr*d-»100 K. E«y Un M K. Io> uájn áis IK
Főmóltóságu Kormányzó Urunk I (#)
A letenyei választókerület nevében, mint annak nemzetgyűlési képviselője, mélységes tisztelettel, ragaszkodással és alattvalói hódo lattal köszöntöm. Örökre lelkűnkbe véssük azt a nagy kitüntetést, hogy zalamegyei látogatásakor legelőször mi üdvözölhetjük a járás székhelyén, Letenyén. E község és e járás ezért lelkének minden melegével hajtja meg magát Föméltóságu Ura és Kormányzója előtt a nagy kitüntetésért és megköszöni Magyarország Urának magas figyelmét.
Főméltóságu Kormányzó Urunk /
Hazánk halálra van szánva 1 Tudjuk, hogy a végveszély óráit éli és e temetői úttól megszabadulni csak egy módja van: tömörülni a zászló körül, amelyet Magyarország Kormányzója tart kezében. Büszkén látíuk és látjuk, hogy Kormányzó Urunk akaratán, törvény tiszteletén, jellemén és haza\' szeretetén, mint mesebeli gyémánt paizson megtörik minden kisérlei, gáncs és támadás, bárhonn an jön is az! E ténynek konsiaiálása e nemzet mindenjiának Lelkébe a legnagyobb, bizakodást viszi Éppen ezért e kerület minden polgára rang- éa osztálykülönbaég nélkül Itt az Isten szabad ege alatt fogadalmat tesz Kormányzó urunk kezébe, hogy a haza megmentéseért minden áldozatra kész, s minden irányú és bárkitől föt>6 felforgatási szándékot letörni kész.
Enpek a nemzetnek a legnagyobb baja az ö ezeréves csúnya betegsége: a széthúzás, a marakodás. Amig körülöttünk a legkisebb népek is egységet alkotnak, addig nK kanapéharcokat vívunk. Kérjük ezért Kormányzó Urunkat, hasson oda minden erejével, hogy a magyarság különösen a politikában minél előbb egy nagy táborba tömörittessék s a becsületes keresztény erök összekapcsoltassanak.
Szükségesnek tartjuk, hogy a nemzet minden fia lássa be azt, hogy most egyetértve elsősorban dolgozni kell, hogy « romok eltakarítása után sürgősen uj falakat építhessünk a igy a nemzet erkölcsi és anyagi erejét gyarapithaasuk I Népünket megfeszített munkára kell-kényszeríteni I
Ezen kérelmünkhöz kapcsoljuk ml, különösen a falu kisgazdái és földtelenjei azon sürgős kérelmünket, hogy a meghozott hásr hely, kisbérlet és földreform törvények, az u. n. agrártőrvények minél előbb szigorúan, a nemzet megmentésének érdekében végrehajtassanak. fcz a kérdés a magyar faj fentartá-sának megerősítésének, a megértésnek és együttműködhetésnek kérdésével függ össze. Ha a kérdés gyorsan és jól megoldva nem lesz, a falu leroskad. Épp igy kérjük arra is, hogy a magyar középosztály, amely termeli és fogyasztja a magyar kulturát, minél gyorsabban Lábraállíttassék. az iparossal és kiskereskedővel és a megbízható munkással egyetemben.
Kormányzó Urunk I Magyarország sorsa, jövője Kormányzó Urunk kezében vanl Erre büszkék vagyunk I Igen büszkék I De a múltnak véres árnyai itt röpködnek körülőttünk és mint egy szomorú mementó figyelmeztet bennünket arra, hogy az a nagylelkűség és --\' . . /■
(\') Dr. Hegtdüi György beszéde nagybányai Horthy Mikfós Kormányzó Úrhoz l.etenyén, 1921. junius \'j-én.
jóindulat volt az, amely a nemxetet a forradalomba és későbbi kommunizmusba kergette azáltal, hogy egy tőlünk idegen fajnak előre-tőrtetésében gátat nem vetettünk. Ex a faj tudatos faji politikái csinált és igy a múltért ő felelős.
Szükségesnek tartjuk ezért azon hangos óhajunknak adni kifejezést, hogy a vörös sárkánnyal szemben kímélet nélkül minden erő, példaadó módon érvényesíttessék s hogy a destruktív sajtó teljesen letöressék:
Hogy azonban e nagy küzdelmünk, amely a társadalmi megerősödés, konszolidálódás és az elmaradhatatlan egyetértés megvalósítása céljából folyik: teljes sikerre vezethessen, hogy szent hazánk magának minden téren áttÖrhetetlen védgátakat tudjon emelni, szükségünk van a nemzeti hadseregnek a támogatására. Ez a hadsereg a mi minden reményünk^ ez a hadsereg a mi büszkeségünk, ez a hadsereg a mi paizsunk, amelyért mindenféle áldozatra készek vagyunk.
Mert ezer évvel exeiőtt hüségesküt tettünk Szent István kezébe, amikor az félvette a kereszténységet s mi ehhex az eskühöz hűtlenek lenni nem akarunk. Követeljük jussunkat az ezeréves Magyarországhoz, azonban ezt csak ugy tudjuk visszaszerezni, ha Magyarországon minden téren a keresztény ség veszi át a vezető szerepet. Kérjük ezért Kormányzó Urunkat, hogy a keresztény nemzeti állam kiépítésére mindent megtenni kegyeskedjék, Mert a megkezdeti harcot, amelyet ébredő lélekkel mindenütt e hazában megindítottunk, soha fel nem adjuk. Ezen a megmaradt kis szigeten mi akarunk urak lenni.
Itt a sajtótájékoztató-bizottság véleményezése alapján harminc sort töröltünk.
Drózdy a veszprémi törvényszék előtt
^....... .....Szanzádóaan terhalö tanúvallomások.
Veszpjém, junius 8. A tlr. törvényszék Drózdy Győyő volt nemzetgyűlési képviselő elleni bünperben tegnap este s késő órákig folytatta a tanúkihallgatásokat.
Gratzner János első tanú ait mondja, hogy 61 előadás elme az „erkölcsről" vagy ,■ nemi probléma" volt, vagy vslsmi ilyenféle. Az inkriminált kifejezésekre emlékszik. A tanú szerint Drisdy azt fejtegette, hogy az eddigi házasságok a legnagyobb csalások. A férj éa s feleség csalják egymást. A férj és a féleség nem kerülnek érintetlenül a házasságba. A nő sz ágyban szerzi meg • férj axére a protekciót. A papi omstusban követik el a legnagyobb fsjtalanságokat.
Dr. Lengyel Zoltán védő megkérdezi a tsnut, hogy hogysn keletkezett ajeljelentéa.
Tanti: Egy ügyvéd fordult hozzám, vagy legalább Is ügyvédnek mutatta be magát és ajánlatot tett, hogy szerezzek adatokat Drózdy ellen. A feljelentésnek tulajdon-képeni céljs sz volt, hogy demonstráljanak Drózdy mandátuma ellen. t
KSrSs Emil a pápai nemzeti tanács elnöke volt s Károlyi forradalom Idején. Egy ismeretlen ur, aki Zalamegye főispáni titkárjának mondotta magát, őt Is felkereste. Drózdy azt a benyomást tette rá beszédével, hogy kommunista Izgstó.
Faragó János főgimnáziumi Igazgató azt vallja, hogy egy ur jött hozzá, aki felvetette az eszmét, hogy vádat kell emelni Drózdy ellen. Ennek s rábeszélésére vették fel azután közjegyző előtt azt sz okiratot, amely a vád alapja.\'
Kovács Antal tánu azt vallja, hogy\' Drózdy ugy vizelte magát, mint aki ellen-forradalmat akar. Rá azt a benyomást tette minden szava és cselekedete.
Mádat Aurái azt vallja, hogy Dnfady kijelentései olyanok voltak, hogy Drózdy ai-Itélőkg nyilatkozott a tanácsrendszer ás általában a kommunista uralom ellen.
Atkay Lajos hallotta, hogy Drózdy sokszor hangosan szidalmazta Kun Bélát. Hallotta, amikor azt mondta: Tartok én majd olyan előadást, amitől elmegy a kadve a tanítóságnak a kommunizmustól.
Nagy Gsbriella tanú azt mondja, hogy Drózdy előadását hallotta. Emlékszik azokra á kifejezésekre, hogy papok teljes ornátua-ban követik el a fsjtalanságokat ás a házasfelek utálják egymást. Hallotta azt Is, hogy a nők a fehér ágyban szereznek protekciót férjüknek. . " .
Kutassy Mária azerlnt Drózdy sz egász előadást cinikus, gúnyos, hányi-veti hangon tartotta. Az Inkriminált kifejezéseket 6 is hsllotta.
Á kihallgatások egész délután tartottak és csak a késő esti órákbsn került a aor a vád- és védőbeszédekre.
A tárgyalást másnap folytatják.
Ujabb törvényjavaslatok a Ház előtt.
Budapest, junius 10. Ma délelőtt s nemzetgyűlés ülésének felfüggesztése után a képviselőház miniszterelnöki fogadószobájában miniszteri értekezlet volt, melyen sz összes miniszterek megjelentek. Az értekezlet a nemzetgyűlés legközelebbi munkarendjével foglalkozott. Evégből Bethlen tárgyalásokat folytatod Rs-kovszkyvsl is ét az értekezleten a házelnökltel folytatott megbeszélés alípjkn elhatározták, hogy a költségvetési vitát röv\'ldesee befejezik, ezután következnek a pénzügyi javaslatok, majd több kisebb Igazságügyi Javaslat, azután s sajtó és a népiskolák törvényjsvsslstával foglalkoznak.
ZALAI KÖZUjNY
1921. junius 10.
Nemzetgyűlés.
Budapest, junius 9. Rakovssky István LL n^j.
ju torán JU első szónok Gerencsér
LifeCr^i
rr-stvehi Sfndor : A régi oktatási rend-
— mondja — nem féld\'meg\'é kor követelményeinek. Az erkölcsi öntudatnak át kell hatni az egéaz táraanyagot. A hitoktatásnak is bele kell nyúlnia a gyakorlati életbe és az erkölcsi oktatásnak nem szabad kizárólag a hitoktatásra szorulni. A nevelésnek nemzetinek és szociálisnak kell lennú Az Iskolának oktatni kell s nemzetet a testi ügyességre, ezért\'a iport igen-fontos. Már . gyermeket elő kell készíteni honvédelemre. A nemekbe a nemzeti szolidaritás mellett bde kell nevelni az emberiség szolidaritását U. A népérintkezés .zülsíges ás ezért kell az ide fen nyelveket elsajátítani. Ennek a legegyszerűbb eszköze az esperanto nyelv elsajátítása. A néppel • kézipari művészetet meg kell kedveltétől, ugy .hogy egyes helyeken meg is van.
— Ezután a fdebbviteji tanítók panaszát ismerteti Maid a katholikus autonómiát sürgeti. Aki annakidején a katholikus autonómlát megakadályozta, az műt a keresztény páil elnöke, azaz Andrássy Gyula gróf.
— Majd határozati javallatot terjeszt be a kormányhoz, hogy hajlandó-e a katholikus autonómiáról szóló törvényjavaslat minél előbb beterjeszteni a nemzetgyűlés elé. (Éljenzés.)
Nőm János (Egri): A megmaradt Csonka-Magyarosion az oktatást f.jlesxtenl kell Nem elég a pénz, kitartó munka is kell. A katholikus autonómiáról szólva hangoztat)., hogy az autonómia ellenkezik a keresz-tény egyház alaptörvényével ník A minjzterel-
ban ízt kérdézi^ \'w^Evj^enTjoffej™^ lőüg nélkül? Elismeri, hogy a kőibSág — eltekintve egyes szórványos ősitektől1 _ ■Mpáirult Addig azonban nincs jogrend, tfí"*yeoló«ég- Amikor azt látta, h~y felelődén elemek zawrják a jogrendéi, hízott a kormány erőségében, de most ázt látja... ■ ■ 1 .
fii»«:f»ycbnezteti, hogy térjen . tárgyra. AiMül-Arosiwn: Az egyetemi karha-™ valójáffo. Ité&zék volt. Vannak olyan
a^TJ\'^ÍP\' i\'0^ volt. Vannak ol>« dUkok, aHErt a titói vtz^áló bbottiág tjjW* ás a karhatalom még ita irta alá u
— Van a kurzusnak egy másik v.d\' ^j**" .A karhatalom átírt . kiiltészmi-ntatonek, hogy hl zsidó haUgatókbak még-engedl a vizsgákat, akkor ók ezeket a hafl. (Mókát ujW felül fogják vizsgálni. Szerintem. ha valakit felvettek az egyetemre, már
* -Tíi, f*""\' "«" lihet semmifélé
rostálás alá vetni. • «
— Veszedelmes ez a törvény azért is. mert növeli a zsidó vallásúak összetartását! mart nem lehel Idvánni ezektől a zsidóktól\' •kiket ki üldöznek az országból? ho£h*2 Has érzésekben gyarapodjanak. A keresztény kurzus, csak keresztény szereteten alapulhat.
Andaházt~Kasnya Béla: A nümerus dausust máskép látta a gyakorlatban, minta papíron. Csodálkozom, hogy egyik képvzseló-\'Íífm "S <xy«\'«»l karhatalom támogatásáról beszél Nekünk nemszabid egy kSönlt-mányt támogatni, (Nagy zaj.) Támoga^k „ ^tÍSL "int diákokat, de nem
iwnrkfflömhhényl. Én belé megyek a numerus
M *A JÜ* ,6rVény tUené"> nem vettek Mnét éSkSÜ&jf* m<5" fe\'VÍ-
mel vette tudomásul. K Jí -
miniszter befogja terjeszteni a népoktatás reformjára vonatkozó javaslatot. A költségvetést elfogadja.
Ezután Schlachta Margit szólal fel és a kisdedovó^kérdá^ foglalkozik.
\' Elnök Az ülést 14 órakor felfüggeszt és folytatását 16 órára halasztja d.
A délutáni ülésen folytatták a költségvetés vitáját, ibdynek során Üsetty Ferenc, aokorópátkai Szabó István és Ernszt Sándor szólaltak fel.
Vtus József kultuszminiszter ezután vá> laszolt a vita során elhangzottakra. Kijelentette, hogy a tanitókérdést meg fogja oldani.
Szeptemberben mindenütt leaz iskola és a tanítónak lakás. Bejelenti, hogy a jövő év ben nem lesz szénszünet, mert elegendő szén nel rendelkezünk. A budapesti tudományegyetemet Pázmány Péter névéről nevezik él,
Ezután a kultuszköltségvetést a Ház elfogadta. *
A titokzatos holla feje U meg került.
Budapest, Junius 10. Az u. n. fenckotlon tóban ma délután megtalálták a megcsonkított hulla fejét is. Két asszony emelte ki a vízból,\' csomagoló papírba szépen te volt csomsgolv., alul pedig a csomagra egy lapos kő volt erősítve A csomagoló papír egészen átázott és így a szerencsétlen áldozat fejének sürü frkelo haja kilátszott. Az esetei azonnal Jelentették a rendőrségnek, mely mindent \'elkövet a hulla kilétének megállapítása iránt.
A Ráday elleni akció.
Budafest, junius 10. A kisgazdapárt tagnap esti értekezletén az történt, sml előreátható volt, hogy határozatÜag kimoudották, hogy Ráday Gedeontól |felviBgo.ítást kérnek ás . célból felkérték, hogy hétfőn jelenjék meg a pártértekezlet előtt.
A kereszténypárton nem okoz nagy emóciót a kisgazdapárt határozata és az a véWny ajak uh ki, hogy amíg nem tudnak konkrét kifogást ellene felhozni, addig minden akció céltalan. A közigazgatási és választási törvényre a kereszténypárt is ki-váncsi, de tekintettel arra, bogy a nyári szünet előtt erre nem igen kerül a sor, megvárat, mikor eit feszegethetik.
"" . IIEU,
iák azt az Időpontot, ni,xor ezi leszegeuieu*. Különben a pártban meg vannak gyíz«dve, hogy a választási é. közigazgatási törvény-javasUtot a miniszter előbb egy szakkörök böl á|W ankét elé terjeszti.
B»Ua válaszol Rassaynak. \'
Budapest, junius 10. Egyik délutáni lapban nyilatkozat jelent mog Raasay Károlytól arról,hogy a párt tagjai nem {étek be a Független «-as Kossuth pártba. Erre a atkozatra Ballá Aladár ma Igy válaszol: — Nem tudom honnan vaazi Rassay információit politikai érzelmdm és szándé-
nyuatzoznasseic, mert sem én, sem Tőtnöry, sem KatoBá nem tudunk elnökké való megválasztásáról.\' Abban igaza van, hogy a eszmének régi blve és harcos, vagyok ál a jövőben ia azért a pártért küzdök, melynek tagjai a függetlenségi eszmének kipróbált harcosai. \'
TŐZSDE.
Budaput, junlut 0.
k.„T*1.!U»U<\' 1 Ki. Kail Mi, Lív.
aMUí íruKla (luk 1874, Unir.l miit. 2340 í- 370. LU. tzto, «, 55, Ut S
350, Sr.Jcl tauk —, 975,
Jlair--, MoUuid fodnl BfcJ WIU.U. _1
„ , Ertí»*i HIW 1525, O.UM Hitet 610.
ííí! ^í .\', "W-r-Olu. -, boulel <100, Druek,
SS\' íi^.\'iS--■ 1075. SÚlgóuSi
MZ5, Uittiojt 1171; IS,. 2035, ScHkz -.GmZZ -. X^1 ,"««, IX-lo Í0SQ, KWiH 2575, M.„„
Baranya és Péc< kiürítése.
A szerbek intózkodé.oket tesznek ■ kiürítésre. — Antant bUottaág <rk.zó.át várjáik - A mun^í,
A trianoni békének Franciaország részéről történt ratifikáláss aktuálissá\' teszi Pécs és a baranyai terület kiürítését, amelyet a szerbek a ratifikálás után hat hónap oltel-tévd akartak megkezdeni. A jelek azt mutatják, hogy a szerbek már is intézkedéseket tesznek a kiürítés előkészítésére. Beavatott hdyról kapott informádók szerint tegnap már meg b történt az első lépés az előkészületekre. amennyiben a szerb hatóságok elrendelték a szerb adminisztrádós szerveknek a megszállott területről vdó dtávolitá-sát. Hir szerint a legközdebb antantbizottság érkezik Pécsre, hogy a párisi határozatoknak érvényt sxsrezzeo.
Baranyában őszinte örömet kdtett az antant azon határozata, hogy a trianoni békeszerződés ratifikálása után a szerboknek ki kell üriteniök e megszállt területeket. Ezzel az örömhírrel szemben a kommunista agitátorok végtden izgatást folytatnak, hogy a megszállást meghosszabbítsák. Ebben elől-
C\'ir a pécsi Munkás cimü lap, mdy a leg-orzalmasabb rémhíreket terjeszti és sttrod-tások hirét költi arra az esetre, ha a magyar csapatok bevonulnak.
Az utolsó napok eseményei, a hivatalos hdyről dhangzott beszédek, a francia parlamentben most folyó viták a trianoni béke körül, mind arra engednek következtetni, hogy Baranya kiürítésének kérdése nemcsak aktuális lett, de minden reményünk meglehet arra vonatkozólag, hogy rövidesen be is következik.
Ezt nemcsak abból lehet következtetni, hogy budapesti intézőkörcink milyen nyilatkozatokat tesznek, hanem a megszállott területek munkásságának és munkásvezéreinek tettdböl és taktikájából. Ezekből okvetlenül rájön az ember aita, hogy reménytdennek látják a helyzetet, sőt egész pozitív tudomásuk lehet arról, hogy a kiürítés rövidesen megtörténik. \'
A mult hó végén a szodélista szak-Unács ugyanis gyűlést tartott, mdy kimon-abtta, hogy szakit a ül. internacionáléval és ismét szodáldemokrata alapra hdyezkedik. Ez mindezideig nem igen jutott eszökbe, ép ugy nem, mint Budapesten, vagy Kaposvárott egészen addig, míg
a kommunizmus hitvallása venélyea nem lett. A hidépitésr., ilUtve a kiürítésre való előkészületre mutat az is, hogy o szaktanács elhatározta egy mérsékeli, szociálist, pártvezetöség megvá-Usztását, még pedig a legrövidebb idő alatt. Ez lenne a junius 17-én összeüli baranyai pártkongresszus első és legíontoaabb feladata.
Erre vall az a jdenség is, hogy a pécsi szoctálista vezérek nexust keresnek a magvai hatóságokkd az utóbbi időben. Maga Undor Bda is igyekezett közeledni, ahogy egye. pécsváradi uraktól értesültem. Még a hiva-tdos lap, a .Munkás" is mérsékli a hangiái.
Mindezek olyan jelek, amelyek csalhatatlanul arra vallanak, hogy a kiürítés most már rövid időn belül megtörténik. A szerbek kifelé berendezkedést mutatnak, de ez csak azért van, mert minél többel ki szeretnének csikarni a pécsi szénbányák termeléséből. Ha a magyar kormánnyal ebben a kérdésben meg tudnának egyezni, ugy a béke törvény erőre való emelkedése elölt is -----
^------ciOU IS kiüritík
Baranyát. £
A korona Zürichben.
Budapest, junius 9. Zürichből jdentik; A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 240, osztrák korona: 1\'30, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig — 97 szantim.
az .BSTI LEVELBK\'hlres Írójának a buda-pesll zeneakadémián tartott szabadelőttdísa
junius 22-én lesz Nagykanizsán.
1921. junius 10.
— BetMtéera kertll a főispáni szék? Az Eitner Zsigmond kormánybiztos •ólspán távozásával mogüresedolt zalavármegyll\' rójspini szék, mint beavatott forrásból értostl-IUnk, betöltése kórlll már több irányban mozgalom indult meg a megyo területén is és kivUl is, értesülésünk szerint azonban minden ilyen irányú mozgalom sikertelenül végzódötl, meri a zalavármegye főispáni szék virományo-zésánok dr. Tarányi Ferenc nemzetgyűlési képviselőt tartják és emlegetik. Ebbo azonban nehezen fognak belenyugodni a mogye kisgazdái, akik erős mozgalmai inditoltsk már dr Koller István roll főszolgabíró érdekében, akit nagy örömmol látnának a vármegyo élén. Dr. KoIIer István főispáni kinevezése mellen a vármegye érdekei is legjobban szólnál. A párlok s társadalmi rélegck széthúzását az 5 személye s hivatali múltja Igen alkalmas volna megakadályozni.
— Jnllus elsejétől már a felemelt lakáspénzt kapják a tisztviselők. A kormány már elkészítette a lisztviselók lakpénzéi rendező rendeletét, amelyet már valószínűleg a hivatalos lap egyik legközelebbi számában nyilvánosságra hoz. A rendelet érteimébon — amely lehetőség szerint igyekszik össz-hsngbs hozni a lisztviselók lakáspénzéi a fel emelt lakbérrel — az érdekellek már Jutius elejétől kapják a felemeli lakbért.
— Elcsípett szélhámoenő. Az utóbbi hónapokban több panaszt emeltek a rendőrségen egy Ismeretlen asszony ellon, aki azzal az Üggyel, hogy rácstéledelt, szállási kért jószivU emberektől s aztán korán reggel odéb-állt, s ami a keze ügyébo esen azt magával vitte. A rendőrság köröző levelet adolt ki a szélhámosnö ellen és tegnap sikerült is az asszonyt elcsípni, özv. Szabó Józsefné szül. Kisházi Róza személyében. Az asszony a vallomás során tiz rendbeli ilyen bűncselek-ményt vallolt ba. A rendőrség a nyomozási tovább folytatja.
tisztelt Szerb&ÚI m aveTflgy S
mét a Sugár-uti aétakertre, melyet este 8 órakor becsuknak. Járjon el a szerkesztő ur abban az irányban, hogy a kertet ne csukják be és a sétálni, pihenni akaró közönség használhassa azt este is. A kert lezárása azán érthetetlen és mondhatni boszantó. kertbeö nincs semmi őrizni, félteni való, városban pedig sokan vannak, akik ott elpihennénk esténként. Ugyanis szerkesztő ur nem mindenki teheti azt meg, hogy a várostól elég_ távollevő nagy sétatérre men-Jen. Ugy fondolom sokaknak a kívánsága
5,- amivel alkalmatlankodtam. Maradtam jes tisztelettel. Egy üdülésre szoruló benszü-/ólt nagykanizsai
— Meggyilkolt plébános. Ptachner László buzsákl plébánost folyó hó 7-én esle, amidőn hazafelé tartott, a templom előtt eddig még ismeretlen tettesek meggyilkolták. A gyilkost valószínűleg személyes bosszú vezette. A legerélyesebb nyomozás indult meg a gyilkosok kiderítésére. A megg vilkolt esperes plébános tetemeit tegnap helyezték örök nyugalomra Csurgón.
— A vagyonváltaág egy részét tegnap fizették bo a budapesti pénzintézek a Pénzintézeti Központba. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 330 millió, a Magyar Általános Hitelbank 400 millió koron&t utalt át. A zárolt idegen részvényeket a pénzügyminiszter hir szerint a külföldön fogja lombardlrozni. Ezeknek a zárolt külföldi értékeknek összege 1 milliárd korona.
— Hollandiából repülőgépen szállítják a tejet Angliába. Hágából jelentik: Néhány nap óta Hollandiából repülőgépen sxállitják a tejet Angliába. A szállítás xárt dobpzokban és oly gyorsasággal történik, hogy a betegeknek szánt tej két órával a fejés után már a fogyasztók asztalán áll.
— A Wovo kapta meg ax Uránia moxgót. A belügyminiszter értesítése tegnap érkezett a nagykanizsai rendőrséghez, a nagykanizsai mozik átadása ügyében. A rendelőt szerint az Urániát a Move központi főosztálya
5!\'
ZALAI KÖZLÖNY
kapln meg, a Világot Pósfay Pongráczné a a világháborúban eleseti katonatiszt özvegye, a kiskanlzsai mozi ongedélyét pedig a város kap\'a. Az Uránia mozgó a helyiségért évi 120 ezer korónál, a felszerelésén pedig 2 és fél millió koronái kér. Az uj tulajdonosok julius elsejével vehetik ál a játszási engedélyt.
— Eljegyzés. Kertsmdr Rózsi Nagy-kanizsa és Pajor József Kőszeg, jegyesek.
— Gyászrovat. A kereskedővilág nagy részvéte mellett tcmelték el iegnap délután 5 órakor a korán elhall Halmos Józsefei, a Halmos és Pollák cég lársfínökél a róm. kslh. la-motő halottas házából. A gyászszertartást Lantos Angelikus h. plébános végezte leljes segéd-leltei. A beszenlelés után a díszes virágokkal borított koporsót a sirhoz villák, hol is a végső áldás ulán elhantolták.
— A Legényegylet Junlállsa. Meg Irtuk, hogy a junius 6-ikére kitűzött Juniálist s Legényegylet nem tarlhalla meg. A közönség köréből felmerüli kívánságnak megfelelően az egylet rendező bizottsága tegnap délután tartóit ülésén elhatározta, hogy vasárnap, junius 12-én a Juniálist űz eredeti tervezet szetínl és időben megtartja. Eszerint délután 4 órakor tekeverseny lesz, vele egyidejűleg tréfás jellegű amerikai halászat Esle \'/, 8 órakor műsoros estély, Utána tánc. — A rendezőség lapunk utján újból meghívja a közönséget és arra kéri, hogy miután meghívók nem adatnak ki, azt ne is várjon senki sem.
— Megalakult a nagy kanizaal aza-badoktatási bizottság. Folyó hó 6-ikán a városháza tanácstermében tarlólla alakuló ülését a nagykanizsai és járási szabadoktatási bizottság, mely elnökévé dr. Salján Gyula polgármestert, társelnökké Gyömöreu István főszolgabírót, alolnökké dr. Dómján Gyula ügyvédet választolta meg. A bizottság titkára hivatalból Majtényi Károly, akit a vallás- és közoktatásügyi kormány bizolt meg • titkári leendők ellátásával. Az elnökségen kívül egy 10 lagu választmány is slskult, melynek tagjai a következők leuek: Bszsó József, Büchler Mór, Gáspár Kornél, Girgásch Dezsőné, Kováts Antal, Surányi Gyula, Szabó István, dr. Tamás -János,- Vargtr István, Wallgurszky Antal. A leljes bizottságban képviselve van a város és a Járás. valamennyi kulturális és . társadalmi egyesületé. A bizottság feladata a törvényhaló. ssgilag megállapított szabályrendelet (megjelent a vármegyei hivatalos lap 1820. évi 48. számában) szerint cjkovelke2úkbon foglalható össze: 1. analfabéta tanfolyamok létesítése: í. ismeretterjesztő tanfolyamok az ipari és mezőgazdasági munkások számára ; 3. a szabadlycoális tanfolyamok; 4 ifjúsági egyesülelek létesítése, dsloskörök és sportkörök szervezése; 5. népkönyvtárak felállítása; 6. kullurnépházak és munkásotthonok létesítése. Ezt a nagy és szép programot természetesen nem lehet egy vagy két év alatt az egész országban kiépíteni, ehhez évtizedek munkája szükséges. Ha csak a felét, vagy negyedrészét lehot is a közel-jövőben mindennek megvalósítani, az is igen jelentékeny haladás lesz a mult évtizedek teljes szellemi mozdulatlanságához képest. Főképpen a mezőgazdasági és Ipari munkásság továbbképzésére van nagy szükség, mert ez s társadalmi osztály volt a múltban a legjobban elhanyagolva. De az intelligens közönségnek szánt szabad lyceális előadások is igen fontos kulturhivatásl töltenek be. Ezen a téren az Irodalmi Kör vezetősége már a legutóbbi évben is igen szép eredményt ért el.
— Hirdetmény, A m. kir. miniszter rlum 1921. évi 34«9. és 3470. M. E.\' sz. rendeleteivel Moson, Sopron Vas és Zala vármegyékben a hasított körmű és egypatás állatokra elrendelt forgalmi korlátozásokat megszűntette. Ennélfogva az ország egész területén állatok szabadon vásárolhatók éa ugy vasúton mint lábon engedély nélkül szállíthatók.. Ellenben űszőborjuknak, 3 éves-nél fiatalabb Qszőkne^ és teheneknek vasúton való szállítását és levágását kényszervágásoktól eltekintve, megtiltotta. Nagykanizsa, 1921. évi junius hó 4-én. Polgármester.
— Dietwoch Jlnla német nyelv-Iskolája és ovodája évzáróünnepélyét f. hó 10., 11. és 12-én d. u. 6 órai kezdettel a Rozgonyi-utcai tornateremben tartja meg.
— A dohányfélék száz azáxalékoa áremelése Ausztriában. Ausztriában julius 1-étől kezdve a dohánygyártmányokára átlagosan száz százalékkal lesz magasabb. Az olcsóbb szivar és cigarettafajták drágulása csak 30—40 százalék, de annál nagyobb a a finomabb fajtáké. Egy trabukko ára ,24 korona lesz, a Regalia Médiáé 40, a Gra-ciosáé 60 korona. Egyidejűleg az osztrák dohányjövedék három újfajta cigarettát fog forgalomba hozni. Mostanában már 8 koronát is elkértek egy-egy nem is jófajta cigarettáért a zugárusok.
— Elveszett egy vöröstarka fejőa tehén. Becsületes megtaláló illő jutalom ellenében Tóth Károly váltókezelő Báthory-utca 18. alatt átadni aziveskedjék.
(x) Fényképészeti cikkek a legjobb minőségben kaphatók Fischel Fülöp Fial áruházában, Nagykanizsán.
(x) UH éa női divatcikkek, valamint rövidáruk a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
Apró hirdetések.
UJságárusltók felvételnek a vasuii hlrlapánidánál.
Építtetők ügyeimébe I Kisebb házak, gazdasági épületek tatarozását, alakítását és javítását Julányossn vállalja Pápay György épitő-lparos, Peiőfi-ut 2-t.
Csitke István angol ós francia női-szabónál több varrónő éa tanulóleány azonnal felvétetik. 2?M
Ki volna hajtandó nagykanizsai kétszobás lakásomat Zalaegerszogen hasonló lakással elcserélni. Cim s kiadóhivatalbari.
Máskor ügyesebben csinálja drága hölgy-mert észrevétette a driszkrél meglépést a szem, ben levő házban. Isten vele 1 Simon Rudi.
Idősebb Izraelita házaspár magányos öregember ápolása ellenében lakást kaplist. Cim a kiadóhivatalban.
Köszönetnyilvánítás.
Istenben boldogult uram, illetvó édes apánk elhunytával nyilvánított őszinte részvétekért és a temetésen való meg-jelenéséit köszönetei mond
Rledlmayer család.
JX Bútor, szoba és konyhába-
I InII11 rendezés, ágynemű stb. el-
ktUHtli költözés következtében Kls-
faludy u. 17/c, sz. a. gyors eladásra kerül.
KXWIWWWtfWV^II!^
Quittner Arthur
klttlt|lll| .HSáálf sistt llllia|irlrsli
li|jkulii«, Cui|irj-itci 13 íz, j
Elvállal világítási vezetékek, motorok, csillárok, valamint telefo- j nok, csengők és Jelzőkészülékek
felszerelését. Villamos vasalók, főző- 1 edények, reschauk, fűtőtestek javítását. MlaSsoaimú
villamos munkálatokat
gyorsan csxköxlök, anyagok éa égők raktéron kaphatók.
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek magyarorszflg \'feltámadásában.
éntfQ.*
ZALAI KÖZLÖNY
1921. junius 10.
7712/1021. „ütőnk* Mcgjraromig Mm ortxág, Egtaí Migy«roraig nwnyooti* I*
Hirdetmény.
A magyar kirélyi kormány az 1921/22.
Í;azdasági évben a lisxtellátást szabadforga-om alapjára helyezte.
Hatósági ellátásra igényjogosultsága ennél• fogva a kővetkező gazdasági évben senkinek sincs.
Mégis azonban kellő megértéssel méltányolva azt a nehéz helyzetet, amelyben a lakosság egyes rétegei a világháború s az elmúlt zGr-zavaros események következtében még mindig sínylődnek, a kormánynak szándéka a szabadforgalomra való átmenet ideje alatt a szegénysorsa lakosságnak mérsékelt támogatást nyújtani hatósági Iwztellátás alakjában.
E támogatás szempontjából elsősorban számításba jönnek: a nemzeti hadsereg legénysége, az áUami rendőrség és csendőrség, továbbá a fixfizetéssel bíró osztályok kösQl a katonatisztek és továbbszolgáló altisztek, valamint a közszolgálati alkalmazottak, mindkét részről ugy a tényleges szolgálatot teljesítők, mint a nyugdíjasok, végűi pedig az ipari munkásság és a teljesen keresetképtelen
— vagyontalan — egyének. Természetszerűleg a nemzeti hadsereg legénységének kivételével a felsorolt kategóriába tartozók családtagjai is részesülnek c támogatásban. Ezenkívül még csak a kórházak és csekély mértékben az egyéb jóléti intézmények számithatnak az állam támogatására.
A nemzeti hadsereg, valamint a katonatisztek, illetőleg továbbszolgáló altisztek és családtagjaik, úgyszintén az állami rendőrség és csendőrség tagjai családtagjaikkal együtt, nemkülönben a közszolgálati alkalmazottak, valamint ax összes nyugdijasok családtagjaikkal együtt a jövő gazdasági évben — éppen ugy, mint jelenleg — közvetlen ellátásban fognak részesülni.
Az ipari munkások közül csakis a nem önálló iparosok részesülhetnek hatósági lisxt-ellátásban. Nem számithatók az ipari munkások kategóriájába a kereskedelmi alkalmazottak. Ugyancsak nem részesülhetnek hatósági lisztellátásban azon ipari munkások sem, kik munkaadójuknál természetbeni ellátásban részesülnek, vagy termelők.
Ezeken kivül csakis a teljesen keresetképtelen s egyúttal vagyontalan egyének tarthatnak számot hatósági > lisztellátásra, akik közsegélyre szorulnak.
A felsorolt kategóriákhoz tartozó lakosok lisztszükséglctc a közélelmezési miniszter által kiutalandó készletekből a város hatósága által fog biztosittatni.
Minthogy a m. kir. közélelmezési minisz-Ur 33.500/1921. IX,\'.. számu rendelete értelmiben a fenti elvek szem előtt tartóval az ellátatlanokról a hatétág katasztert köteles összeállítani. Felhívom az ipari munkásokat
— akik a fentiele alapján hatósági lisztellá-tásra igényt tartanak — valamint • keresetképtelen s egyben vagyontalan egyéneket, hogy folyó hó 9-tSl bezárólag 18-ig • városi közellátási üzemeknél igényűk bejelentése céljából okvetlenül jelenjenek meg.
Későbbi jelentkezések figyelembe vehetők nem lesznek.
Azon ipari munkások, akik kisiparosoknál vannak alkalmazva, munkaadójuk által kiállítandó oly igazolványt tartoznak felmutatni, melyben igazolva lesz, hogy az illető önálló háztartást vezet s hogy hánytagu családot tart fenn. (A családtagok számában a családfő is bennfoglaltassák.) Igazolni köteles ezenkívül az Igénylő azt is, hogy önálló ipart nem üz. (Ipartestűlet által)
Nagyobb üzemeknél (gyárak) dolgozó munkásokról az üzem vezetősége jegyzéket tartóz,k kiállítani, melyben bennfoglaltatnak! A munkás neve, születési éve, szakmáját feltünteti foglalkozás é. családtagjainak száma, név, életkor és foglalkozás feltüntetésével részletezve. Az összeállítandó jegyzékben foglat adatok hitelességéért az üzem vezetősége tír?: „ • fenli batáridőre a köz-
ellátási femekhez szolgáltatandó be. Az üzem tiszt vtselő alkahnazottai az összeállításnál figyelmen kívül hagyandók.
Azon igénylő, aki a fenti határidőre igényét elmulasztja bejelenteni, hatósági liszt-ellátásban részesülhetni nem fog. Úgyszintén figyelmeztetem a gyári üzemeket i., hogy a jegyzéket okvetlenül időben készítsék el, mert ellenesetben munkásaik a lisztellátásra való igényüket elvesztik.
Nagykanizsán, 1921. évi junius hó 8-án.
Polgáraeiter.
Kerékpárosoknak ajánlok
klliiná a|jnM,ii ktU.Ő ffnmmlt 450 körösitől kitaoá mioArígu b.lsö jummlt 1*0 kor.nil.il
fe <,jí: alkstriilckd milyen l.azáUltett áron.
Iparosok ás háztartások léwírt rakUroo unok
Sln*.r-icnd>«iu varrógáp.k.t íi alk.trá.s.-k.t mindeoftlo reQdii.ni VMTÓgíp\'khe!
Brandl Sándor
,56, Nagykanizsa, Deák-tér 2.
Jivititokat Ryortin ín sjaksitriea Mik&xtök.
V«sx«k jók&rb&n Uv6 hsssnált varró*4p«k«t |
Ruhavarrást
xurr gysrmoksknsk, mint felnöttsk-n.k Jutányos áron elfogadnak Hákóosl atoa 14. isim alatt.
Eladó birtokok!
38 holdsa birtok N«gyk*niti« k<>»cléb«n uiiUkkt], 47 holdas birtok Somogym«gyébcn. ti hold föld N*Ryk«niit« kozcUitxo. — 8 holdas szőlőbirtok Poginyviroo 13 holdas szőlőbirtok BaUionfóld-vir m«IWtt. 6 holdas szőlőbirtok khkomixomt hígytn. 8 holdas szőlőbirtok kwecséojrt hegyen. 5 holdas szőlőbirtok .iiisl h«gyeo Ke«ih«ly molUti.
Eladó háxak:
MicvJ«a Mmigbto, nwg!ep<5 okvi iitno, itooail b«kött0ik«t<5 UkáittL — &5r»bbe<:
Szántó Vilmos SSSí „,.
Az Ismert, kltftoő aranyhegyi
fehér bor
Ismét kapható literenként 24 K-órt Sátrán Jóxscffflaxar-kereskedőnél, Nagykanizsai Magyar-utca 74. szám alatt.

HILD TESTVEREK
desxka, épületfa és építkezési anyagok kereskedése
""•■Sí!?; 120. ♦ Főtelep Király-utca 4. ♦
Felhívjuk az építkezők figyelmét a most érkezett nagy raktárunkra és legolcsóbb árainkra.
Állandóan raktáron lartunk I» darabos fehér meszet, portland-ccmentet, kovács-szenet és I* minőségit gőzölt dolohal
bükkfa-padlót ós deszkát.
HILD
Első HanyfatnlzMl Temetkezési Vállalat layjkanlzu, Deák-tár
Alapítási ii Mit. SlrilíjclB IILI la|)kuliu
Üzlethelyiség és iroda: Deák Ferenc-tér 3. Telefonszám 269. Műhely és raktárak: Király-utca 4. szám. Telefonszám 120.
Folyószámla n Pesti Magyar Korcikcdcl ml Q.nk nagykanizsai fiókjánál.
Uállalunk
disz- és egyszerű temetéseket, exhumálá-sok, hullsszállltások, bel- és külföldre bármely irányban és irányból, vasúton vagy saját hullaszállító kocsinkon (fourgonon). Díszes nyitott ás Üveg halottan kocsik.
Hagy raktár
érc-. Imltatló-, kemény- és puhafa-, ugy
hullaszállító koporsókban. Szemfedelek, vánkosok, koszorúk, szalagok stb.
Katona hullna zállltások én tem.tí-nek rendkívüli méraék.lt árakon.
§CST Egyszerű és legdíszesebb temetkezések az üzletben kifüggesztett mélyen lesiállitott osztályozott tarifa szerint.
Tagfelvételi és Ügyvezető Iroda a kereaz-Unyazoclallsla egyestllct áltat alapítandó
Keresztény társas temetkezési egylet
nek, mely a tag és családtagjai elhalálozása esetén a legtisztességesebb és rendes eltemetésekról gondoskodik, ezáltal a családról a temetkezési költségeket elháritja. Tagja lehet minden rendQ és rangú polgár.
Bővebb felvilágosítás az üzletben kapható.
Belratások hétköznapokon délelőtt 9—12-ig, délután 3—5 óráig
Nyomatott n Uptulnjdonosok t Zalai é* Gyarmati könyvnyomdájában.
60 lk évfolyam
Nagykanizsa, 1921. jnnlus 11. Szombat
loO. azim
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Swkssitíiíg és kbuf&lvsts]: Fó-nt IS. az. ————— Intsiaibsn-tolsfoo 78. 1 Megjelenik mindig kora röggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEOEDÜS OYÖROY
MBl«qj. UjMmM
Friedrich-ügy a Há.z előtt.
Izgalom a Tisza-per miatt — Az ügyvédek és az ügyvédi kamara. — Részletek a Friedrich elleni akcióból.
Budapest, junius 10. Rakovsxky Ütvén 11 órakor nyitotta meg az ülést. Folytatják az igazságügyi tárca költségvetését.
Wirter László: Az Internálások reformjáról beszél. Az elposványosodott büntető ügyek nem használnak az igazságnak. A kommunista perek még ma is garmadával hevernek a bírósági akták közólt, ugyanez az állapot a polgári bivóság előtt is. A lakásügyeket ki kell venni az igazságügy kezéből és vissza kell adni a közigazgatásnak. Az ügyvédi foglalkozást nem Tett volna szabad szabaddá tenni, mert amióta szabad, ez a pálya sokat vesztett tekintélyéből. Ennek az az oka, hogy ezt a pályát is elözönlötte egy fürge faj, mely mindenre kapható. A budapesti ügyvédi kamarában ma is azok a hangotadók, kik a múltban voltak. Ugyanaz az ügyvédi kamara, mely elfelejtette a Károlyi-kormány alatt védeni a magánjogot, ma erőlködve védi a mozisokat.
Rassay: Miért nem mondja d mindezt a kamarában 2--- — - - -
Witter: Azért nem, mert az ügyvédi kamarában tisztességes keresztény embernek nincsen szava. A kamara izgat a kormány ellen. Kommunista ügyekben a kamara las-san jár el. ezért történhetett meg, hogy László Jenőt, mint ügyvédet akasztották lel. Az ügyvédi kamara élére kormánybiztost kell kinevezni.
Vasa kultuszminiszter: beterjeszti a kötelező iskolalátogatásról szóló törvény módosítását.
Rqppert Rezső reflektál Wirter szavaira. A múltban is folyton támadták az ügyvédeket, de soha olyan erős támadás nem érte őket, mint most. Az ügyvédi kar még a Bach-korszakban is alkotmányvédő testület volt, pedig akárhányszor a fejével • játszott. Ez n tradíció nem romlott meg ma sem. Az ügyvédi kar ma is teljes erejével védi a jogrendet éz a szabadságot. Amikor a szabadság megszűnt, az ügyvédek emelték fel először a szavukat-az uj rendszer ellen.
— Nem lehet a kamara állásfoglalását lázadásnak minősíteni, mert meg kell állapítani, hogy mindenkor a jogrendet védte. A mi kormányzatunkban, még Hegedűs Lórántot sem véve ki, nincs senki, ki szuverénül intézkedhetnék. Kár, hogy Hegedűs csak a pénzüggyel törődik, mert a kormány az alkotmány vegytanával nincsen tisztában. Sok naivitást és dilcttanizmust találunk a munkájában, mely végre is nem fog jóra vezetni. A belügyminiszter rendkívül pontosnak képzeli magát. Támogassa a miniszter inkább a bírákat, az ország első hivatalnoki karát. A magyar bíró nem egyszer mutatta meg pártatlanságát és függetlenségét, pedig szegénységi fogadalmat kell tennie, mert mellékfoglalkozást nem vállalhat. Szeretném, ha ezeken mielőbb segitene a kormány.
— Mi itt polgári országot akaiunk, ahol a nagy emberek és nem a nagybirtokosok dirigálnak. A felsőház reformja is az legyen, hogy jöjjön be minden nagy ember. Fel lehetne ruházni a Kúriát, az Egyetemeket, a tanári kart, a táblákat és törvényszékeket a kövatküldés jogával, hogy ne a tö-
megek, hanem a nagy emberek vezessék az országot, ki kell irtani azt a felfogást, hogy a születéssel kvalifikáció és meggyalázó* járjon.
— A sajtókérdésben nem látta az őszinteséget. Vannak lapok, melyek a magánjog szentségébe avatkoznak, melyek lopják a női becsületet, rágalmaznak és emlékezzünk csak, milyen hangon Írtak eoyik köztiszteletben álló képviselőről: Benickyről. A kormány iránt tárgyi és személyi okokból bizalmatlansággal van. Ezután határozati javaslatot terjeszt be az ügyészségek függetlenítése, a katonai és udvarnagyi bíráskodás megszüntetése, a bírák és ügyészek fizetésrendezése tárgyában.
Rassay: támadja a kormányt azon Intézkedése miatt, mert a program feletti vitát félbeszakította. Térjünk át a modern államok igazságügyi rendszerére. Intézményesíteni kell a biróság jogait a közigazgatás visszaélései ellen. A lakbérrendeletről szólok. Az uj rendelet óta nemcsak nem javultak a viszonyok, hanem roszabbodtak. Egy özvegyet — Kire* orvostanár özvegye — öt gyermekével kitettek az utcára. Volt eset, amikor evy szállodából beteg embert lakoltattak ki, amikor ugyanabban a száltóban üres szoba volt.
— A párbajt közönséges bűncselekménynek deklarálja. A párbajmánia ma akkora, hogy lovagias ügyekkel a tőrvényhozó testület tagjait terrorizálják. Mindaddig, mig valaki másnak egyéni becsületébe nem gázol, szükséges, hogy a törvényhozás a hatóságok működését bírálni jogosítva legyen.
Hegedűs Lóránt: Igaz l Ugy van I
Rassay határozati javaslatot terjeszt elő a párbaj szigorú büntetésére vonatkozólag. A javaslatot nom fogadja el.
Hornuánsxky Zoltán: Van egy jogrendünk, mely azonban kicsiny gyermek és támolyogva jár. A Tisza-ügyben indított birói eljárás kezdő időpontjában az ügyészség vezetője Váry Albert volt, aki megállapította, hogy Friedrich ellen semmi alapja nincsen a vádemelésnek. Várynak ezért mennie kellett az állásából. Felfelé bukott. A vádirat előtt az a váratlan dolog történt, hogy a katonai biróság a főtárgyalásra határnapot tűzött ki. Most csodálatos jelenség történt. Rögtön a vádlottak vallomása alapján az ügyészségnek egyszerre az lett az álláspontja, hogy Friedrich ellen vádiratot kell beadni. Rá kell mutatni itt arra, hogy amikor a katonai tárgyalás megkezdése előtt nem láttak okot a vád emelésre, ugyanazon vallomások alapján, melyeket nem tartottak előbb alkalmasaknak a vádemelésre, az ügyészség hirtelen arra a megállapításra jutott, hogy Friedrich ellen el kclliárni. Kimondom, hogy amikor kikérték Friedrichet, oz agent provokátorok mindenfelé jártak és azt mondták, hogy zárt ajtók mögött, a vádtanáca előtt tárgyalják az ügyet. Mi ebbe nem mentfink bele, hanem azt kívántuk, hogy legyen nyilvános tárgyalás. Üljön csak Fricdrioh István volt miniszterelnök n vádlottak padjára. Majd szóvá teszi UUain dr. szerepét. Engem nem vezet hangulatkeltés, hanem az igazság keresése és az, hogy azt a parányi jogrendet, mely még van, segítsük megnőni. Most a Tisza-perben elhang-
Blöflsetéa! árak tj Egfas ívrs 400 K. Fétfm 200 K. Nstystf-ívr« 100 K. Egy Wrs M K. Egysi ssimbs ft K
zott vallomások \'fényesen mutatják, milyen praktikák és intrikák történtek és a királyi ügyészség mégsem indit eljárást azok ellen, akik — mint Ullain mondotta — a vádlottak mentalitását más sinpárra vezették. A jogrend itt léket kapott és sülyedni kezd. Ha ez elsülyed, elmerülünk mi is.
Szóvá teszi a Britannia-ügyet. Látjuk, hogy az elitéltek nem ülnek sehol. Azt kérdi az igazságügyminisztertől, hogy vájjon hol ülnek az elítéltek. Gadó István tanácselnök a Tisza-per folyamán kijelentette, hogy meg\' kell nyugtatni az igazságkereső közönséget, hogy az ügyészség utasítható hatóság, a biróság azonban az a fórum, mely az ítélet kimondására jogosult. Amikor ez elhangzott, jött a cenzúra és ennek közlését nem engedte meg.
Rassay: Nyílt ülésen elhangzottakat minő alapon cenzúráznak?
Hornyánstky: A vidéki biróságok a szegénység miatt nem tudják megszerezni a szükséges könyveket. Kéri a pénzügyminisztert, juttasson elegendő pénzt a bíráknak. A javaslatot nem fogadja d.
Bródy Ernő: Ámbár a legélesebb ellentétben áll Hornyánszky Zoltánnal, mégis azt, amit Tisza Istvánról elmondott, mindenben aláirja. Ez nem egy pártnak az ügye, ez az országos igazságszolgáltatásnak az ügye. Csak azt keresem, mi az igazság. Ha az Ügyészség kimondotta, hogy nincs aTap a vádemelésre, akkor meg kellett volna amellett maradni. Az igazságügynek nem szabad politikai hullámok szerint igazodni. Addig ne méltóztaa-sék itt a tekintélyek rombolásáról és a főrendről beszélni, amíg maguk az intézö-körök flyen példái adn.lt a jogi anarchiára.
Váisonyt: A főügyészt is elküldték.
Bródy: Jól mondotta H^edüs pénzügyminiszter, hogy a magyar nemzet semmit s«n bir el olyan kevéssé, mint az igazságtalansá-got. Kérem nz igazságüvyminisztcr urat, szüntesse meg a rendeletekkel való kormányzást.
Maid a sajtó kérdésről szól. Azt mondja : Ugy tudom, készül ebben a kérdésben egy uj törvényjavaslat. A jelenlegi állapot azon. ban az, hogy 1914-ben hoztak egy sajtótörvényt, amely mindeddig még ktpróbáUtlao maradt. Az 1914. évi sajtótörvény elég ati-goru. Ez a sajtótörvény megemlékezik ■ kiadó és alkalmazott viszonyáról. Ebben • sajtótörvényben sok minden benne van. Ezt • sajtótörvényt éppen a kormány egyik tagja, Bernolák Nándor népjóléti mintatér készítette Lengyel Auréllal együtt. Ök voltak a kodifikáló! annak.
— A lakáshivatalt meg kell szűntetni — mondja beszéde további részében. Majd Így fejezi be beszédét:
— Mi n jogban való álláspontot,-, jog és igazság szeretetét, az ellenség és testvériség elvét nem most tanultuk, hanem a régi történelmi osztályoktól Kossulhéktól és Deákétól, okik az uj korszakot előkészítették, a ifik megteremtették a jobbágyság felszabadítását. A költségvetést elfogadja.
Utána Schlachta Margit szól az igazsáv-ügyminiszteri tárca költségvetéséhez. Majd fel ál Tomcsánui V. Pál igazságügyminiszter és a következőket mondja:
"" —Mindenekelőtt köszönöm > felszólalóknak az igazságügyi tisztviselőkről mondott elismerést, amit ők méltán megérdemelnek.
Minden törekvésem arra Irányul, hogy segít-
ZALAI KÖZUjNY
1921. junius 11.

sek a bfeói kar nyotnotalilfa. A jövőben a teliknek a külön djárád tölteteken kivül az eljárta alkalmával bizonyos Illetéket kell majd fizetni. Az igy befolyt tenget a bíró-
blróeá. t^Wt fizetni, tás lassúságának a magya* ■ minden bWság hü vanTií-I munk4*ál. A kommün alatt abiróság uünetek A randkivüH időkben a Kínra lük mínyek óriási midőn fdszsporodtak, ezeket el kell intézni. Ugyanezen idő alatt a polgári ügyekis jelentékenyen fdhalmozódtak. Msjd így folytatja beszédét:
- Wtrter László képviselő . ur súlyos vádakat emelt az ügyvédi kamara ellen. Mint minden területben, az Ügyvédikében Is történtek hibák, de ugy általiban a kommuniz-" meggyanúsítani nem lebet. Megvagyok dve, hogy az ügyvád! kamara, amennyi-egyes tagjai részéri1 büncadekmény. vagy visszaélés merült fd, a kamara az Ölető tagoltat ki fogja küszöbölni köréből. A jövőben az ügyvédség éppen (olyan becsületesen áUő lesz, mint a múltban volt, mert az ügyvédség az igazságügynek szolgálatában épen olyan fontos szerv, mint a bíróság.
t-A Tisza ügyben azt akarom megemlíteni, hogy az előadott tényállás nem WKJO bdyes. Azt méltóztatnak mondani, • WTW\'MM adatok és tányáU*. alapján mduh meg újból a* ejárá* mint amelynek alapján be^ettesn-k nem ál. mert a katona. bir<Mg előtt lefolytatott tárgyalás «*aJJ egéazen uj momentumok merültek fd.
7*?^!?! •maw Friedrichről van
IX^, feltétlenül kívánatos, hogy a független birőaáí mondja ki, bogy bíoős-e, vagy sem. Hornyánszky azt mondotta, hogy valamilyen ^ amit még valaminek az érdekéből dbaDgstott. ... A Friedrich-pártiak a padot verve kiáltják: Tudunk adatokat és fogunk is mondani. Ebők: Kérem a képvisdő urakat, visel-
de ax Igazságot megmondom. lomcsínyi. Valamit mondott.
Idátó.. F ^ *, .P"1?1 wded és tó "á^a: Egy esztendeje, hogy hatatunk ^megmondjuk, . Í^Xk ™ C
hatá^SÖÍHÍ ^f"4* OgymWrter: a leg-
haUrawttaWrtn risMutasfcw HornyánsxS-a kijelentését és kikérem ma£«3v
. u • sajtótörvényről beszél Kije-
A politika eseményei.
juniw. tft A kisgazdapártnak. L\'_ir;-"T*- itgyében hozott határozata a
éa^t k^Xtő\'
\'STS*? »- UP°k. ennek a határo-\' íS^ T^4" módodtanl
Kissagísttsa
gdvel. Egu serpenyőbe dobja itt Budaiig _ kormányzó tüzleletdydt a kabinetiroda, katonai iroda, gazdasági iroda, a testőrség, a királyi paloía és kert. Gödöllő, a tállyai szító. a visegrádi is a gödöllői vadászterületek fenntartásának köllségeU és ezeket szembeállítva a hajdani dviliista régi koronában számított öaszegévd hozta meg azt az Ítéletet, hogy a kormányzóság mai költségvetésében nemcsak
a régi udvartartás kiadásai férnének d, hanem a nemzetgyűlés kőluégei is. Ennek a kooklu-..ónak órtád hibája van, t I. aj, hogy ezelőtt sem a kabinetiroda, sem a katonai iroda, <« túlnyomó részben a testőrség köUsifd sem ter helUk a cbttlüUt 4, allS mindig teljesen i különálló tételi alkotlak. A kabinetiroda költségei, amelyek fele rétiben Ausztriái, feléri,J-ben Magyarországot terhelték, a magyar költ-ségvelésben n cmilllstáUl különálló tételként \\ turmbek, a katonai iroda költségd pedig a : hadiggi budgetet terhelték és ugyanok ide számíttatott a testőrség! kiadások nagyobb része 1». Ha régebben mindezeket a dvOltstából fedezték volna, a régi dviHütának is jóval! magasabbnak kellett volna lennie s Oykép I a mai harrnlncsiom valatadifferendát alapul, oéoe, a rigl advailaríit uhagyie férne el a kormánytitág takarékot keretd kítötí. >
A gödöllői kastély i*i . Mai td-rOyi palota iMsToagtOt bátorai. 0. reprerentádót kiadásoknak, M fde,-iege, fényűiknek • vette Benicxku a királyi épületek, bútorzat, • kertek, vadánterZUt fenntartásnak Mandó to renemádifának átmeneti Wt*** (". sőt éppen ezeket támadta e lesebben. Nem vette azonban számításba bogy a vfriúk A fotn&nok variixdtiíkoJdso1 emém a födöm kastély botor tatában hat is félmluii korona hatóságilag fdbecM-kárl W ezeknek lakására mindössze 2.630.000 korona ooktdvéve, amiből csak a leg-tzükségaebb favltások estközöltetlek. Ugyanez a hdyzet áll er budai királyi palola bútorzatára Is. amdgnH a rongálás már a Károlui forradalom dsö időszakában kezdődött. A kertekben, üvegházakban, vadáartertHeten és vadáazati berendezéaekbep az okozott kár u Es ha hozzávesszük.
liRlczky és a kormányzóság költségvstise.
■déaei. - Hitelei adatok a „felestem* fényüxéaWH". -„A aurwüMábU" raeaéje. - Mii mond a Góttal Almanach?
Budapesti tudódtónk írja: Benlczky Ödön nemxetgyüléd képviselőnek minapi beszédéről, amelyben a kormányzóság költségvetését éa kiadásút tette kritika tárgyává, politikai körökben még ma b sok szó edk. Altalános az a felfogás, hogy az ellenzéki kritika mindenkor és az államélet minden ágazatában jogosult, sőt szükséges b, de viszont általános az a vélemény is, hogy Benlczky kritikája messze tulmenl azokon a határokon, amelyeket a kritikában az objekti-oltás szab meg,
Az ellenzéki kritika korlátlan szabadsága könnyen elragadja az embert, egves adatokat túlbecsül, önmagát is többre taksálja, mint amennyi benn* as .igaxi érték és lem elöl téveszti azt az ügyet, amelyet szolgálni khán. Benicxkyoél k e*.történt mtg. Adatait önkényein választotta meg, eröaxakosan ájli-totta be és axokből helytelen következtetéseket vont le. Hogy Beniczky tévedéseinek csak egynémelyekére mutassunk rá, a költségvetés, informáciöink és má> rendelkezésünkre álló adatok nyomán megállapítjuk a kővetkezőket: A régi éa ax nj drUlista tarhel.
Benlczky Ödön kifogásolta, hogy a kormányzósági kiadások tultnagasak és nem állanak arányban a régi udvartartás költ«é-
ktrona tulajdonát képezik, akkor mtgjavüásában igazán nem lehel azt a fény-üxdst és káprázatos csillogást megtalálni, ami BeniczJcyt kritikájában elkápráztatta.
A vadásxatl hivatal kSHaéfai.
A vadászati hivatal beszerzései részére felvett 145.000 koronás tételt, amelyben véletlenül néhány olcsó vadászszán is szerepel, szintén élesen támadta Beniczky. A vadászterület, vadállomány és vadászati berendezések azonban fenntartandók. A királyi vadászterületet nem lehet átadni a faértékesitőnek, a vadállományt nem lehet kiirtani, ezt talán Beniaaky maga sem gondolja. És ha most ennak az üzemnek a fenntartásához kell egy pár ló, amely az elmúlt árak szeiint 120.000 koronába k«rüh és kell egy pár darab nánkó, akkor az ezekre felvett minimális 145.000 koronában szintén nem csillog semmi és nincs benne semmi káprázat.
Hiszen még a vadászati ügyek intézés? is olyan szakférfiura bízatott, aki a királyi vadászterületek rekonstrukciójának feladatát hazafias lelkesedésből nobile officiumként fizetés nélkül vállalta. A hajdan hires, de a forradalom és a bolsevizmus idején tönkretett vadállomány rekonstrukciója a nemzetvon szempontjából indokolást nem igényel és ezt • célt a kormányzó annyira szivén viseli, hogy a nemes vad vadáúatának tilalma alól még a saját személyére nézve sem tesz kivételt.
A testőrség létszáma.
Ugyanígy áll az eset az annyiszor emlegetett testőrséggel. A testőrség létszáma leszállt 354-ről 142-te. Ebben a létszámban a tisztek is bentfoglaltatnak. A fokozatosan előállott konszolidáció tdte lehetővé ezt a redu-kádót. Erre a számra — tekintve a szolgálat követdménydt és a királyi pdota épületének hatdmas kiterjedését — okvetlenül szükség van. Bizonyos, hogy a 142 főből álló testőrség nem egyszerre és egyazon időben és egyazon a helyen áll őrt, de őrt áll és Beme dcy képviselő újra nem veheti rossznéven, ha rendet és biztonságot teremt ott, ahova állították. Ha a testőrségnek itt jdott létszámát is csökkentenék, ugy kétségtelen, hogy az államrendőrség létszámát kdlene ugyanannyi fővel emelni, mert a fenti követelmények ilyen számú őrséget feltétlenül szükségessé tesznek.
Ezek a testőrök azonban korántsem ruházkodnak oluan fényesen, mint azt Beniczky az ő beszédében körülírja. Néhány régi uniformis, ami 1905-ben a darabont testőrság számára készült, szerepel még, de a testőrség többi tagjainak ruházatát nem lehet a rendes katonaság ruházatától megkülönböztetni. Az uj katonai formaruha pedig Igazán nem csillog a dbztől.
A „nsazmall-t
Azt b állította Beniczky, hogy a kormányzóságnál msrsdltáblát állítottak fd a tisztek és hivatalnokok részére. Ilyen nevü Intézmény nincs. Van egy kormányzósági étkezde — ez a neve — amelyben a kormányzóságnál booszlott tisztek és hivatalnokok résztvesznek, de ilyen étkezde van a bonvédelmi minbztériumban, sőt több más mi-nisztériumban és minden ezred tisztikaránál. Ezekben az étkezdékben b villával és késsel esznek az emberek és csodálatosképen mégsem kifogásolta fennállásukat senki sem, még Benlczky Ödön sem.
*©k bán,ulatos 0,csó
írailW SíWtominlázotlselymekklikínlegesdivsiszinekbon,fulárdisn „
1921. Junius 11.
ZALAI KÖZLÖNY
Mit mond a Góthal Almanach ?
Sokalta Beniczky a kormányzó részére megállapított évi 3.000.000 koronát U és felhozta, hogy a német RelchiprSfident mind ó^re 100.000 márka évi Jiszteletdijat és 100.000 márka reprezentációs költséget élvei. Ezzel szemben a Góthai Almanach 1921. évi kiadása azt irja, hogy a német Reichsprási-dent évi állandó illetménye 1.244.370 márka, ami magyar koronában 4.579.218 K-át tesz ki.
De van a Góthai Almanachban még más Is. Ott vannak a cseh kóllségvetés adatai. Ezekből megállapítható, hogy a cseh Rrssident évi 1.000.000 szokolt kap a saját személyére éa kabinetirodájának évi rendes kiadásai 4.238.3Ő9, mig rendkívüli kiadásai 11.406.753 szokolt tesznek ki, ami ósszesen 16.645.122 szokolnak felel meg. Ez koronára átszámítva nem kevesebb, mint 58.258.027 korona. Es ebben még sem a testőrség, sem a Hrad.in fenntartásának és javításának költségei nincsenek benne. Ha ezt tehát szembeállítjuk a magyar kormányzóság minden kiadást magába foglaló 32 milliós \' tételével; akkor tisztán áll előttünk hogy mily óriásit tévedett az ő adataiban Beniczky. Es ha ez Így van, akkor joggal merül fel az a kérdés, hogy mégis mire .való volt ezt a sokat emlegetett bestédet elmondani? És ha már mégis elmondatott, akkor miért nem vette Beniczky számításba ezeket az Itt felsorolt adatokat is, jól tudva, hogy a számok t6r-vényszerüségén nem lehet kifogni, mert ezek még haldokolva sem szoktak meghódolni.
HÍREK.
Zalamegye és a „vitézi telkek".
A vitézi telkek adományozása már megindult. A vitézi telkekkel hősőket jutalmaznak, akik s nagy harcban még a hősők közül Is magasan kiemelkedtek. A Tiszántúl megértette s kormányzó ur Öfőméltóságának eme nemes akcióját s nagy számban ajánlot-tks is fel vitézi telkeket, holott ez a vidék nagybirtokokban messziről sem olyan gazdag, mint s Dunántul, ahol csak azórványosan akadtak, akik átérezték a nemes akciót. Ezúttal a Dunántul földbirtokosaihoz fordulunk ás felhívjuk a figyelmüket újból arrs, hogy jutalmazzanak birtokukból tehetségük szerint vitézeket. Ajánljanak fel trejükhíi mérten flldet a vitézi lelkek céljaira ez a legkisebb megnyilatkozása annak a hálának, amivel tartoznak azokkal szemben, akik életükkel s vérükkel védelmezték ennek a hazának nemcsak a várkőit, hanem kastélyait is.
— Magiadalt az agitáció a pacsai - mandátumért. Drózdy Győző volt pacsai
nemzetgyűlési képviselőt s veszprémi törvényszék felmentette. .Ettől eltekintve a kerülőiben hihetetlen hévvel indult meg az agitáció. A kereszténypárt a keresztény kisgazdák megbízottjai 1 Drózdy hívei falui-falura Jámak, akiktől nem maradnak le a Sebestyén-pártiak sem s dolgozzák a falu népét. A pacsai kerület kisgazdái azonban sokkal okosabbak, ők el vannak foglalva a mezei munkával s a leg kisebb gondjuk, hogy végighallgassák a kortes szónoklatokat. , \'
— Az .azteregnyelek hódolata a Kormányzó ur előtt.Csak most szereztünk arról tudomást, hogy Őfőméltósága Letenyé-ről visszajövet Eszteregnye határában is msgállott, ahol a község lakói egy hatalmas díszkaput emeltek. Kivonult az egész község, amelynek nevében Horváth István községi bíró köszöntötte Ofőméltóságát akinek a közvetlen, őszinte szeretetnek megnyilvánulása láthatólag igen jól esett. Megígérte, hogy a földreformot Magyarországon megfogja valósitant s arra hivts fel az-ott megjelenteket, hogy minél nagyobb munkát fejt-senek ki a termelés érdekében, mert jövőnkre is döntő befolyással bir. Hatalmas éljenzés között Indult el aufója Kanizsa felé.
— Fiatalkornak tolvajbandája. Tegnap éjjel a piactéren sz ügyeletes rendőr egv hét tagból álló fiatalkorú, csupa suhan-cokból álló tolvajbandát fogott el. A tolvajbanda ugyanis feltörte Petrics Gyula és f ür-
mén József piaci hentesárusok bódéját és már a bódék kifosztásához fogott, amikor az ügyeletes rendőrőrszem a neszre figyelmes lett és a bódéhoz ment, ahol a auhanc bandát azórgos munkában találta. A rendőr elől próbállak ugyan menekülni, de a rendőr keltőt közülük elcsípett. Ezek aztán bevallották társaikat, akiket a rendőrségen már előállítottak. A vallomás során a fiatal tolvajbanda bevallotta, hogy más alkalommal is követtek el tolvajlást. A rendőrség a tolvaj suhancokat átadtak az ügyészségnek. .,, ~kalandja. Egy kalandos diák stiklinek a végakordjai játazottak le teg!™P *, "agykenizsai államrendőrségen, csak két alig tizenhárom esztendős megtévelyedett középiskolai tanulót tartóztattak le. A kalandos történet szálai a Budapest mellett levő Máriaremetére vezetnek. A történet igy szól. Az egyik budapesti főreáliskola harmadik osztályának s tanulói voltak M. Z. és P; L , i,,kol<l nem \'"\'vesén látogatta a két nebu\'ó, a végén pedig iskolakerülők lettek. Amikor a azülők rájöttek s iskolakerülésre és gyermekeket keményen megdorgálták a két fiu elhatározta, hogy megszöknek hazulról, világgá mennek és hogy pénzük legyen, kirabolják szüleiket. A tervet aztán valóra is váltották. Mindkét fiu kihasználta szüleinak távollétét. Feltörték a szek-í<T;",\'„"Mkbó1 lSbb "" kor°"» készpénzt és 30—40 ezer korona értékű ékszert elvittek, azután pedig megszöktek hazulról. Ugy határozták, hogy utirányukat Nagykanizsán keresztül Jugoszláviába Veszik és majd onnan már messzebb a tengerre mennek. Nagykanizsáig el is jutottak. Itt egy kisebb szállodában megszálltak és kipihenték az ut fáradalmait. Másnap pedig nekiindultak a városnak, l«>gy a loputt ékszert értékesítsék. Itt azonban poruljártak. A nagykanizsai államrendőrség egyik detektivjéncÉ-feltüntek a sugdo-lódzó diákok, figyelni kezdte őket az egyik ékszerésznél fülönfogta a két jómadarat. A diákokat a detektív rajtaütése nagyon megijesztette. Egy ideig próbáltak tagadni. Később azonban mindent bevalottak. Elmondták, hogy máriaremetei Igen jómódú szülök gyermekei, akik megszöktek és világgá akar-tak menni. A rendőrség a két diák gyereket őrizet ajá vette. Telefon érintkezésbe lépett a máriaremetei es^dőrséggel, amely értesítette a szülőket; hogy a szökevények őrizet slalt vannak és jöhetnek átvehetni a világjáró útra lndul4.csemetékefc:
— Dr. Knatzas László ügyvéd irodáját Nagykanizsán, Sugár-ut 30. szám alatt magnyitotta.
— Razzia. A nagykanizsai államrendőrség detektív testülete Reu detektivfelll-gyelő vezetése mellett tegnap a késő este razziát tartott sz egész városban. Végig raiztázták a szállodákat, vendéglőket, zugkorcsmákat, sétatereket és mindenkit igazolásra szólítottak fel. A razzia eredménye az volt, hogy 12 kósza, csavargó leányt előállítottak a rendőrségen. Azokat, akik igazolták állásba levésüket, elengedték, a többieket azonban 8—14 napi elzárásra ítélték, a büntetés letöltése után pedig illetőségi helyeikre toloncolják a csavargó leányokat. Mint értesülünk a rendőrség a jövőben minden héten fog ilyen razziákat tartani, mert az utóbbi Időben rendkívül felszaporodott a város területén az állásnélküli, czavargó leány száma.
(z) A Centrálban minden estei nagyszámú publikum gyönyörködik lévai Végh Jancsi cigányprímás és zenekara művészi játékában. Pár nap alatt a közönség igen megszerette a kiváló muzsikusmestert, aki ezelőtt Budapesten a Royalban aratott nagy sikereitől, hol meg tudta vigasztalni hegedűjével még a búvalbélelt nagyvárosi sziveket is.
■ — \' -r—
Szerkesztői üzenetek.
Ejy olvasó. Ugyan kérem, ne traktál
jon bennünket holmi vénasszony pletykákkal. A legjobban tenné, ha a családi tűzhely küszöbét tiszteletben tartaná s nem azon volna az esze, hogy beleselkodjen más ügyes-bajos dolgaiba. Nekünk semmi közünk a dologhoz még akkor sem, ha ön kétrőfös levélben irja a szenzációkat számunkra. Levelét nem használjuk fel.
(x) Fényképészeti cikkek a legjobb minőségben kaphatók Fischel Fülöp Fial áruházában. Nagykanizsán.
IX) Url éa női divatcikkek, valamint rövidáruk a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
(x) Méhészeti eszközök, keretléc, mü-lép, lávkapocs, kupiárak, saját termésű akác-méz kgja 76 kor., fényképezőgépei, lemezek, filmek, papírok stb. — Vadászfegyverek, töltények és felszcrolések legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal üzletében.
TŐZSDE.
Bodaput, junius 10.
VaJataplao: Napoleon 835, Font 940, Uv« —J Dollii 255, Francia frank 1070, Lengyel márki 24. Márki 376, Líra 1100, Osstrák :<9\'/v Rubel 00, Ui 305,
Ssokol 355. Svájci frank--, Koronadinár 076, Frank-
dinár --, Holland forint —, Mcsl kJ(l*«tís--.
Értékek: Magyar Hitel 1630, Osztrák H1U1 030, Hasal 645, JolzTUog 280, Leszámítoló 703, Kereskedelmi
Bank 0300, Magyax-Olass —, Boocslnl---, Drwche
--, Általános stón--, Stássvári 1000, Salgótarján!
3200, Urikányl 330, Rima 1076, Schlick —, Guttmazft
-, Naslcl 7050, Danlca 4926, Klotild 2500, Magy«/
Cukor -, Adria 4700, Atlantlka 3376, Kizályaör- ,
Bosnyák-Agrár -, Llpták —, Phöbos 600, Vasmegyei
Villamos 1075, Gizella--, Konkordla —.
A korona Zürichben.
Budapest, junius 10. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 2\'40, osztrák korona: 1*30, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig- —\'95 szantím.
Központi bank-, tőzsde-és árubizományi üzlet
Nagykanizsa <M*SKy4,u
Ttl.ron SSS Sürgönyeim: Baakbliemáay.
Kaiser és Strasser Mladmiafi tizsfal atiiklznikit tlfagal
Dollár, Dinár
stb. külföldi pénznemeket legjobban vesz és ad.
Áruüzleteket .saját számlára és bizomáoyban lebonyolít. *
Nagal Adolf
képviselete Zala- és Somogymegye részére
Apr6 hirdetések.
UJsógárusltók felvétetnek a vasúti hirlapánidénál.
Építtetők figyelmébe 1 Kisebb házak, gazdasági épületek tatarozását, alakítását és javitását jutányosán vállalja Pápay György épitő-iparos, Petőfi-ut 24.
Egy vas gyermek bicikli és különfélti ágynemtt eladó. Kinizsi-u. 33.
Köszönetnyilvánítás*
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó férjem elhunyta alkalmával mély fájdalmamat jóleső részvétükkel s a te-metésen való megjelenésükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton mondok hálás köszönetet.
özv. Halmos Józsefné.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó-barátom és cégtársam
Halmos József
elhunyta és temetéso alkalmával fájdalmamat részvétükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton mondok köszönetet.
Poiiák
ZALAI KÖZLÖNY
1921. junius 11.
7712/1921. „Ctookt Msgyarontág n«m or«ig, Kg"í»» MAgyirortxig lucnyorsiig I*
Hirdetmény.
A magyar királyi kormány az 1921/22. gazdasági évben n lisztellátást szabadforgalom alapjára helyezte.
Halósági ellátásra igényjogosultsága ennélfogva a következő gazdasági évben senkinek sincs.
Mégis azonban kellő megértéssel méltányolva azt a nehéz helyzetet, amelyben a lakosság egyes rétegei a világháború s az elmúlt zűr-zavaros események következtében még mindig sinylődnek, a kormánynakszán-déka a szabadforgalomra való átmenet ideje alatt a szegénysorsu lakosságnak mérsékelt támogatást nyújtani hatósági lisztellátás alakjában.
E támogatás szempontjából elsősorban számításba jönnek: a nemzeti hadsereg legénysége, az állami rendőrség és csendőrség, továbbá a fixfizetéssel bíró osztályok közül a katonatisztek és továbbszolgáló altisztek, valamint a közszolgálati alkalmazottak, mindkét részről ugy a tényleges szolgálatot teljesítők, mint n nyugdijasok, végül pedig az ipari munkásság és a teljesen keresetképtelen — vagyontalan — egyének. Természetszerűleg a nemzeti \'hadsereg legénységének kivételével a felsorolt kategóriába tartozók családtagjai is részesülnek e támogatásban. Ezenkívül még csak a kórházak és csekély mértékben M egyéb jóléti intézmények számíthatnak az állam támogatására.
A nemzeti hadsereg, valamint a katonatisztek, illetőleg továbbszolgáló altisztek és családtagjaik, úgyszintén az állami rendórség ék csendórség tagjai családtagjaikkal együtt, nemkülönben a közszolgálati alkalmazottak, valamint az összes nyugdijasok családtagjaikkal együtt a jóvfi gazdasági évben — éppen ugy, mint jelenleg — közvetlen ellátásban lógnak részesülni.
Az ipari munkások közül csakis a nem önálló iparosok részesülhetnek hatósági liszt-ellátásban. Nem számithatók oz ipari munká-sok kategóriájába a kereskedelmi alkalmazol-lak. Ugyancsak nem részesülhetnek hatósági lisztcllátásban azon ipari munkások sem, kik munkaadójuknál természetbeni ellátásban részesülnek, vagy termelők.
Ezeken kívül csakis a teljesen kereset-képtelen \'s egyúttal vogyontalan egyének tarthatnak számot hatósági lisztellátásra, akik közsegélyre szorulnak.
A felsorolt kategóriákhoz tartozó lakosok létszükséglete a közélelmezési miniszter által kiutalandó készletekből a város hatósága által fog biztosíttatni.
Minthogy a m. kir. közélelmezési miniszter 33.500/1921. IX/a. számú rendelete értelmében a fenti elvek szem előtt tartásával az ellátatlanokról a hatóság katasztert köteles összeállítani. Felhívom az ipari munkásokat — akik a fentiek alapján hatósági lisztellá-tásra igényt tartanak — valamint a kereset-képtelen s egyben vagyontalan egyéneket, hogy folyó hó 9-tői bezárólag I8 ig a városi közellátási üzemeknél igényük bejelentése céljából okvetlenül jelenjenek meg.
Későbbi jelentkezések figyelembe vehetők nem lesznek.
Azon ipari munkások, akik kisiparosoknál vannak alkalmazva, munkaadójuk által kiállítandó oly igazolványt tartoznak felmutatni, melyben igazolva lesz, hogy az illető önálló háztartást vezet s hogy hánytagu családot tart fenn. (A családtagok számában a családfő is\' bennfog laltassék.) Igazolni köteles ezenkívül az igénylő ozt is, hogy önálló ipart nem űz. (Ipartestület által )
Nagyobb üzemeknél (gyárak) dolgozó munkásokról az üzem vezetősége jegyzéket tartozik kiállítani, melyben bennfoglaltatnak: A munkás neve, születési éve, szakmáját feltüntető foglalkozás és családtagjainak száma, név, életkor és foglalkozás feltüntetésével részletezve Az öisxcállitandó jegyzékben fog-UU adatok hitelességéért az üzem vezetősége iSÍS « Jeí^k a fcntl határidőre a köz-eüátásl üzemekhez szolgáltatandó be. Az üzem
tisztviselő alkalmazottai az összeállításnál figyelmen kívül hagyandók.
Azon igénylő, aki a fenti határidőre igényét elmulusztjn bejelenteni, hatósági lisztellátásban részesülhetni nem fog. Úgyszintén figyelmeztetem a gyári üzemeket is, hogy a jegyzéket okvetlenül időben készítsék cl, mert ellenesetben munkásaik a lisztellátásra való igényüket elvesztik.
Nagykanizsán, 1921. évi junius hó 8-án.
Polgármester.
Ruhavarrást
ngy gyermekeknek, mint felnőtteknek Jntányoa áron elfogadnak Bákóoil ntoa 14. axim alatt.

URÁNIA sr?
Szombaton és vasárnap
bemutatásra kerül Alfons Daudet hírneves regénye:
Hulló csillagok
filmdráma 4 felv.-ban. Főszereplő:
Mercedes Brignone
hirneves francia művésznő.
EÍőadások szombaton: 7 és 9 ó. Vasárnap: 3, 5, 7 és 9 órakor.

a?
* Ingatlanok frC
Ingatlanok f
gyors közvetíti.e Zrlnvt .Mtktós-utc. 83. I ara.
Eladók i
r-iu.ij.itti hii.k ISO. 00 korona\' alatt — K*y
noba.koayti. tlfejtbitLtt.; Johb mjyínyoi kittet tutik 300.000 korosa alatt. - TY.tb tltogUlhítd liVi. — MoJ.ftt f..|Jíiin!e. hmi k.rtttl, Ittildv.l cUJó*
Birtokok eladók:
1(2 IwUUt iwiüjil, Mti.nU.Ml ét tmílkul Z.libut és SottjogjíiKfQrítxtv
Blrtokbérlctckct
k.nul 1000 toUig r<lif«i(Utitl ét .aétkül i>. Szép szőlők
cltáák . yitoi k<jrclíb«o.
Vendéglő bérletek
Balatonberényi
fürdőtelep, Nagyszálloda
(volt Armuth-tclep) 1921. junlaa hó 15-én újonnan álalnkitva megnyílik. — Elsőrangú konyha, polgári árak. — IQ. líoczé Laci híres cigányprímás teljes zenekarával hangversenye?.
„„ Saját fürdőtelep.
elegáns és tartós cipőt rendelni reklámárért =====
DOMINA FERENC cipészeiében
Nagykanizsa, Eötvös-tér 2.
FELTŰNŐ OLCSÓ ÍRAK GRÜNBERGERNEL
Fő-ut 11. sz. Telefon 221.
Nói kötöt harisnya, minden szinben 30 korona
Férfi kötött sockni........26 korona
Flór férfi sockni........50 korona
I* duplatalpu nói harisnya 50-60 korona
Selyem flór .J*^* • - . 120-150 korona
D. M. C. himzópamut .
1000 yardos cérna ....
Garantált 400 yardos cérna . .
I* márvány-szappan
Tiszta selyem horgolt nyakkendő . . 90 korona
n„„r -------- "» "íruuaapKaK, uszo-nadrágok, férfi divat-
övek, nyugagyak, utazó-kosarak, gyermek sicknik óriási választékban .szolid kiszolgálás mellen
Nyomatott . Uph.l.idono»k, Z.Ui é. Gy.rm.tl kót.yvnyomdijíb.0.\'
60-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1921, Junius 12. Vasárnap
131. szám
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
Saotkaattótég éi kiadóhivatal: Pő-nt 13. sx.
—— Tntarurban-telafoo 78. -—
MofrJolenlk mindig kor* roggol
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEGEDŐS OYÖROV
PELELÓSSZERKESZTÓ;
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Blófixetésl árak Egé»a ivtt 400 K. Félévre 900 K. N«gy«d-évro 100 K. Rfy hóra 9B K. P.jcyc» ára 3 K
Az interpellációk napja.
A baranyai kérdésben erélyes fellépést várunk. — Kegyetlenkedések az elszakított részeken. —- Lingauer a cenzúráról.
Budapest, junius 11. A nemzetgyűlés mai ülését 11 óra előtt nyitotta meg Kenéz Béla alelnök. Az elnök javasolja, hogy a Ház leg-közelebbi ülését kedden délelőtt 10 órakor tartsa.
Az interpellációk előtt Hegedűs Lóránt válaszol egy képviselő szavaira. Az 5% Ic-vonásnélküíi pénzkicserélés kitűnően sikerült. Július hó 4-én Az Országos Jegyintézet megkezdi működését. A magyar korona még nem érté el azt a fokot, mely belső értékének megfelel, tehát még további javulása várható.
Ezután rátérnek az interpellációkra, melyeknek során elsőnek
Schandl Károly terjeszti elő interpellációját a bai anyai kérdésben. A trianoni békeszerződést már mind a három nagyhatalom ratifikálta, követelnünk kell tehát a Baranyavidék és a déli vármegyék kiürítését A természetes határok helyébe léptetett politikai határok csődöt mondottak. A Duna-Tisza köze, Uj-Sieged és vidéke mind hozzánk tartozik, az egész vidéknek Szeged a központja, amely teljes erejével Budapest felé gravitál. A magyarokkal nagy kegyetlenségeket követnek el. Embereket gyilkolnak, asszonyokat mezítelenre vetkőztetnek és ugy mutogatják a szerb katonáknak. Mindezen adatokat dátumokkal és nevekkel sorolja fel. Kérdést intéx a külügyminiszterhez, van-te tudomása arról, hogy a szerb csapatok Uj-Szeged és környékén ugy rendezkednek be, mintha végleges megszállás volna. Hajlandó e a miniszter lépéseket tenni, hogy a déli terület mielőbb kiüríttessék.
Somogyi István az utódállamok visszaéléseit teszi szóvá. A magyar állampolgárokat és az ottrekedt magyar alattvalókat az utódállamok közegei állandóan zaklatják, ezekhez csatlakozott legüjabban Ausztria is. Az osztrák kormány egy mngyar alattvalóra, akinek Bécsben csupán egy háza van 15 millió korona adót vetett ki. Kérdezi az össz-kormányt, hajlandó-e az utódállamok területén a magyar állampolgárok érdekeit megvédeni.
Pál/i Dániel a kézműipar^nehéz helyzetét teszi szóvá és bírálja azt a rendelkezést, mely azok ellen az Ipartelepek ellen irányul, melyek a kommün alatt kénytelenek voltak üzemeiket beszüntetni, de a kormány mpst mégis azt követeli, hogy a szovjet alatti tartozásukat egyenlítsék ki. Kérdést intéz a kereskedelmi miniszterhez, van-e ezen sérelmekről tudomása.
Hegyeshalmy keresk. miniszter azonnal válaszol. Sajnálkozását fejezi ki afelett, hogy az interpelláló képviselő miért nem jött az interpelláció előtt hozzá, ő megadhatta volna a szükségea információkat. Megígéri, hogy az ügyben szigorú vizsgálatot indít.
Lingauer Albin a sajtócenzuráról interpellál. Tudja, hogy a cenzúrára szükség van, de Bethlen közegei téves adatokkal látják el a sajtót. Könyörtelen intézkedéseket követel, de csak a visszaélések ellen és nem a sajtó ellen. A sajtószabadság a tisztességes újságírás érdekében van, hogy maguk kiűzhessék és kizavarhassák a szemetet. Módot kell
nyújtani arra, hogy az ujságirók maguk határozzák meg a megtisztítás módjait, akkor vége lesz a zsarolásnak é-i az oktalan vádaskodásnak. Akármilyen prononszirozott keresztény újságíró vagyok, nem egyezek bele abba soha, hogy közigazgatási uton lehessen el-
I\'árni a sajtó ellen. Et is destrukció, mert :ikezdi a kormány komolyságát. Felemlíti, hogy a. Magyar Távirati Iroda, a kormány félhivatalosa, a hireket tendenciózusan tagadja. Amikor IV. Károly eltávozott az országból, nem vált a szégyenünkre, ahogyan VasvárVn^gye közönjége ünnepelte. Voltak budapesti lapok tudósítói is Szombathelyen, ezek lediktáltak telefonon lapjaiknak, amit láttak, azonban mindezt a cenzúra tőrölte, mert nem egyezett meg mindenben azzal, amit a M. T. I. leadott. Ezzel szemben mit gondolnak rólunk a külföldön, amikor a szép eseményről a külföldi lapokban fényképfelvételeket látunk ?
— A cenzúra nagyon helytelen csapásokon jár, amikor a tekintélyek megvédésénél polgári és katonai tekintélyek között különbséget lesz. Egy kihágást, egy korcsmai verekedést nem szabad megírni, ha egy káplár szerepel benne, mert árt a nemzeti hadsereg tekintélyének. Elmond egy esetet, amikor egy tiszthelyettea pofonvágott egy korcsmárost, aki a pofonba belehalt. Nem volt szabad az esetet megírni, mert egy tiszthelyettes szerepelt benne. Vagy egy másik eset. A Vérmezőn katonai szemle volt. Azt megszabad írni, hogy a\' díszszemlén megjelent a kormányzó, József főherceg és Nádossy főkapitány, de katonaságról nem szabad írni egy szót sem. Igy aztán kiderült, hogy a katonai szemlén katonaság egyáltalán nem volt jelen. Ilyen bornírt cenzúra az egész világon nincsen. Egy káplár tekintélyét megvédi\' a canzura, de a^ nemzetgyűlés tagjait szabadon lehet támadni.
— Az újságokkal való levelezés pedig egyáltalán lehetetlen. Felmutat néhány borítékot, melyet Ő küldött Budapestről Szombathelyre a lapjának. Ezek a levelek 4—5 napig feküdtek a titkos katonai cenzúrán és csak azután kerültek a szerkesztőségbe. Nagyon szép dolog a destrukció és a bolsevizmus ellen védekezni, de jól tudjuk, hogy a Bécsi Magyar Újság, a -JövŐ, Az Émber százával kerülnek át a határon és akkor, éppen azért, mert nem szabad olvasni, kézről-kézre járnak. Sokkal helyesebb dolog volna, ha a kellemetlen dolgokat is meg lehetne irni, mert akkor legalább nem eltorzítva kapná az olvasó.
— A bolsevizmus bukása után megérti a zsidósajtó elleni küzdelmet, da.ji>inden sajtó elleni harcot hibáztat. Jobb kerfcsztény lapokat kell csinálni és akkor majq lehet: konkurrálni. Interpellációját a belügyminiszterhez intézi, hnjUndó-e intézkedni uz iránt, hogy a cenzúra pártatlanul működjék és hajlandó-e a hírszolgálatot megkönnyíteni.
Az elnök az Ülést fél 1 órakor bezárta.
A politika hirei.
Kát uj törvényjavaslat.
Budapest, junius 11. Belitska Sándor honvédelmi miniszter a katonai ellátásról szóló törvényjavaslatot a legközelebbi napokban benyújtja a Házban. Ezzel egyidejűleg pedig Beinolák Nándor népjóléti miniszter a rokkant ellátásról szóló törvényjavaslatot fogja benyújtani.
Az aj sajtótörvény.
Budapest, junius 11. A minisztertanácson az igazságügyminiszter előterjesztette a sajtótörvény revíziójára vonatkozó tervezetet. Az uj sajtótörvény nagyjában az 1914. XIV. tőrvényen alapul, azonban a változott időkhöz képest a háború, a forradalom és a megszállásból a kormány bizonyos következtetéseket és tanulságokat akar levonni és ezeket az uj javaslatban kifejezésre juttatni. A sajtókamara kérdését az uj javaslat nem érinti. A sajtóknmarát nem szervezi meg, ellenben a ccnzu.\'át meg fogják szüntetni. A minisztertanács ezt a fontos javaslatot a legközelebbi ülésében fogja részletesen megtárgyalni.
Marad ax Igaxságflgy miniszter.
Budapest, junius 11. A kormány semmi esetre sem engedi meg, fiogy az igazságügyminiszternek tegnapi leszavaztatásából kifolyólag akár ő, akár a kormány más tagja messzemenő konzekvenciát vonjon lo és nem fogadta el ax igazságügyminiszter lemondását.
A tolnamogye! főiapán ügye.
Ráday belügyminiszter előtt ma megjelent a tolnamegyei képviselők küldöttsége, amely előtt a belügyminiszter kijelentette, hogy Klein Antal helyébe Madarász Adorján adonyi főszolgabírót nevezi ki főispánnak. Mivel a képviselők kijelentették, hogy ebbe nem nyugszanak beíe, a miniszter kijelentette, hogy a kérdést a kisgazdapárt értekezlete elé viszi.
Az orosz szovjet uj külpolitikát folyfat.
London, junius 11 Lord Curson á minisztertanácson jelentést terjesztett elő Oroszország legújabb helyzetéről,^amelyben különösen kiemelte, hogy a szovjeíkormány most van uralmának legnehezebb időszakában. Lenin most uj politikát követ, amelyben az európai nagyhatalmakhoz való csatlakozást kezdi meg.
Washington, junius 11. Az orosz szovjet külpolitikai irányváltoztatásáról Lenin jegyzéket intézett az amerikai egyesült Államok kormányához, amelyben közli, hogy a szovjetkormány kénytelen volt politikájának sarkalatos alapelvét ós irányelvét módosítani. Az orient express Budapesten megy keresztül.
Budapest, junius 11. Ma nemzetközi vasúti konferencia volt n vasúti és hajózási klub helyiségében, amelyet a franciák indítványára tartottak meg. A konferencián részt vett Ausztria, Belgium, Hollandia, Franciaország, Németország, Anglia és Románia vasutigazgatósági megbízottja.
A konferencia t&rgya az orient és osten-dei express közeledés ügye volt. Megállapították azt, hogy mindkét express Budapesten keresztül halad. A legnagyobb ujités az, hogy egységes valutában, francia frankban lehet az egész útvonalra megváltani a jegyet.
ZALAI KÖZUjNY
1921. junius 12.
— A pénxügylga igatóság uj vezetője. A pénzügyminiszter a zalaegerszegi pénzügyijínzgntc\'ság vezetésével Szakács Gyula pénzügyi főtanácsost bizta meg.
— A naj juniális. A mult vasárnapra tervezett nflg>arabá\\u juniális a kedvezőtlen időjárás folytán mai napra halásztatott, « ha az időjósok nem csalódnak, ugy a juniálisnak kedvező idő jut osztályrészül. Így a közönségnek meg lesz az a kívánsága, hogy a kellemes szabad levegőn szórakozhassék éa mégis szellemileg kiinulathassa magát. A rendező bizottság által összeállított műsor bár rövid, dc igen nivós számokból áll, sőt a beavatott ok szerint rnég ráadásra van kilátás. A tekeverseny szintén nagy közönséget foj? vonzani, mert a testedző szórakozáson felöl még értékes nyeremények is emelik az érdeklődést. Az amerikai halászatnál pedig sok meglepetés fogja érni azokat, akik szerencsések lesznek valamit „horogra" fogni Azután meg a fiatalság főÖrőme a tánc, mely Torma Tóni zenéje mellett a záróráig fog tartani. Egy szóval, aki jól és kedélyesen akar mulatni, ai elmegy a Kath. Legényegylet maijuhiálbára.
— Gydsxrovat Tegnap délután 4 Örskor volt Rigyácon özv. palini Inkey Kál-mánné kamjonkai Szemző Lujza u/nő temetése. A díszes ravatal a templomban volt felállítva és ott történt a beszentelés is, melyet Berkovics József szepetneki esperes-plébános végezett a környékbeli papság segédletével, míg a gyászdalokat környékbeli kántortanítók kara énekelte. A gyászoló családból csak br. Kaschnitz volt jelen, mert gróf Batthyány Pal családja mind fekvőbeteg. Megjelentek a környékbeli birtokoíok, bérlők stb. és városunk intelligenciájából is többen. A besten-telés után a díszes érckoporsóba a templom alatt levő családi sírboltba vitték le, hol is a végső áldás után elfalazták. A tömérdek diszesnél-diszesebb koszorú egészen megtöltötte a sírbolt falait és ugy ennek, mint az egész díszes temetés rendezésének érdeme Hild litván cégfőnök ízlését dicséri.
— A város köteles megvenni a Polgári Egylettől a Kölcsel-utca 5. szám alatti háxaL Még 1918. nyarán a Polgári Egylet ajánlatot tett a városnak a Kölesei-utca 5. szám alatti tulajdonát képező ház megvételére. A város hajlandó volt megvenni a házat s akkor a szerződésben történt megállapodás szerint 18,100 K-át ajánlott fel a házért A vármegye helyben is hagyta a város által történt vételt. A Polgári Egylet azonban időközben megbánta az eladást, tekintettel arra ii, hogy időközben az ingatlanok értékei mindegyre emelkedtek. Ezért beadvánnyal fordult a városi tanácshoz, amelyben kérte az ügylet hatálytalanítását. A tanács határozatát közgyűlés elé vktéV.
a nevezett ingatlan megvételét hatálytalannak mondotta ki. Ebbe azonban csak egy ember nem nyugodott bele, a város polgármestere, dr. Sabján Gyula, aki a képviselőtestület határozatát meg is felebbezte. A polgármester felebbezését a tőrvényhatósági bizottság elvetette. A polgármester még mindig nem nyugodott meg s a legfelsőbb fórum elé, a belügyminiszter elé vitte az ügyet, ahonnan tegnop érkezett le az ügyben a határozat, amely kötelezi a városi a Polgári Egy lei tuloj-donát képező Kőlcsei-utca 5. sz. alatti ház megvételére. Dr. Sabján Gyula a belügyminiszterhez intézett felebbexésében hivatkozik arra, hogy n város utcáinak szabályozása és a város vagyoni helyzetérc múlhatatlanul szükséges a nevezett Ingatlan\' megvétele.
— Meghívó. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör f. hő 19 én (vasárnap) délelőtt 11 órakor a városháza tanácstermében közgyűlést tart, melyre az elnökség a tagokat meghívja. Tárgysorozat a kővetkező 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Pénztáros és ellenőr jelentése. 4. Alapszabály-módosítás. 5. Részleges tisztújítás. 6. Indítványok.
— Dlewoch Julin német nyelviskolája és ovodája tncso előadásit az iskolák részire 13 án délulAii 6 órakor tartja. BeléptldlJ 5 koron,.
— A Saabadoklatásl Bizottság figyelmébe. Tekintélyes elnók.ég és vezetőiig mellett • napokban .lakolt mez N.gv-kanlzsán a S-abadoktatási Bizottság. Huszük. hogy igen .lép programmá\'. Ugyancsak a megalakulásról veMÜnk hírt Kaposvárról, ahol a bizottság már meg Is kezdte műkő-dését s nem kiíelib tervvel, minthogy a váróiban sürgősen népfőiskolát állítsanak fel a szegedi mintájára, mely a »ik\'ér legteljesebb jegyében működik. Felhívjuk a nagykanizsai Szabadoktatási Bizottság figyelmét arra, hogy Nagykanizsának is van szüksége még jó egynéhány iskoláro. - Legégetőbben pedig egy leánygimnáziumra. Egy Ízben szó volt már róla, sót remény is volt rá, hogy megvalósul . nagykanizsai leánygimnázium ügye, azonban a vezetők és irányítók lanyhasága .miatt kútba esett a terve. Nemrég arról értesültünk, hogy a kultuszminisztérium még mindig tartogat Nagykanizsa számára egy leánygimnáziumot s nem sókba kerülne a \'megvalósítása. A Szabadoktatási Bizottság, mint legilletékesebb szerv, a város vezetőségével karöltve valósítsa meg a város eme sürgős kulturigényét. Azonkívül: minden nagyobb vidéki városban van. mór a vármegye tanítóságának háio, úgynevezett Tanítók Háza, ahol a szűkös viszonyok között levő tanítóság tetemesen kedvezményes áron, általuk is kibírható viszonyok mellett taniitatni tudják gyermekeiket. Szorgalmazza a Szabadoktatási Bizottság, hogy a nagykanizsai Tanitók Háza is mielőbb megvalósuljon! A vármegye tanítósága biztosan, a legnagyobb támogatást nyújtaná.
— Hirdetmény. Alulírott] dr. Orley György nagykanizsai kir. körjegyző ezennel közhírré teszem, hogy a folyó óv és hó 15. napjától kezdve hivatalos működési időm d. c. Ü órától d. u. 2 őriig tart. Kelt Nagykanizsán, 1921. évi junius hó II. napján. Dr. Orley György kir. közjegyző.
— Munkaidő redukálás. A könyv, nyomdaiparban beállott általános munkapan-gásra való tekintettel ugy az összes fővárosi, mint a vidéki nyomdaüzemek azzal a Ictvvel foglalkoznak, hogy a napi 8 órai munkaidőt 6 órára szállítják le.
— Újra felülvizsgálják Földe. Miklós ügyét. Földes Miklós volt polgári iskolai tanárt, a kommün által Nagykanizsa székhellyel kinevezett művelődésügyi biztost a közigazgatási bizottság állásvesztésre it-lte, melyet Földes Miklós megfolabbezett a kultuszminisztériumhoz. A kultuszminisztérium folyó év február 13-in állápba visszahelyezte. Büntetésül nyilvános dorgálásban és előlépé-sében 5 évre való visszahagyásra sújtott*. Tegnap ujabb értesítés érkezett a kultuszminisztériumtól, amely .z ügy ujabb felülvizsgálását rendelte el. Azzal indokolva, hogy Földes Miklós ellensége a vallásnsk s az internálása után első dolga volt a szerbek által megszállott Pécs kommunistáinak szolgálatába szegődni.
(s) A Markó-féle vendéglőben egy liter JémlnőSégtt fehér bor 20 és 30 korona. Naponta friss csapolt barna sör kapható.
Központi bank-, tőzsde-és árubizományi üzlet
Nagykanizsa <»"JXT"
T.tofei. 386 Sü-göaytlm: Bankbtsomány.
Kaiier és Strasser Mlndtnn.mö tózidil ■igblziitkit lUogad.
Dollár, Dinár
stb. külföldi pénznemeket legjobban vesz és ad.
Aruüzletekct saját számlára és bizományban lebonyolít.
Nanfll AHnlf »ponyvagyárés nítytJ! ftUUll kőlcsönlntózot vezer képviselete Zila- ós Somogymcgyc részérc
_ Porzsolt Kálmán szabad előadása Nagykanizsán folyó hó 22-én. Érdekes vendége lesz városunknak e hó folyamán Porzsolt Kálmán, a kiváló iró, aki a budapesti ZeneakaJé-mián tartott hircs ázabadcIŐadásait közönségünknek is bc fogja mutatni. A női olvasdWzőr.ség kedvenco, kitűnő előadóművész. Előa\'dááai ko-moly, erkölcsös tendenciát szolgál, de mulattatók .Leckék a h.zasságból- és a .Színfalak tilkai-eimmel t*rt egy estén kettős előadást. A színházi és irói világból beszél el sok derűs epizódot s a szerelemről és a házasságról cseveg szellemesen. A Dunántulnak szentelte a kiváló iró éloio javarészét. Ó szervezte a Dunántuli Közművelődési egyletet s mint annak főtitkára ovodákat csinált, népkönyvtárakat teremtett. Hét évig igazgatta a Népszínházát s népszínmű irodalmunkat fölvirágoztatla. Színdarabjaival akadémiai dijakat nyelt s negyven éves munkássága után a kommunisták börtönbe záiták. Munkában töltött élettapasztaltai derűs humorral érvényeseinek előadásaiban. Legújabban .Ha megfújják a trombitát* címmel a Terülctvédő Liga számára hazafias moziszkcccset irt, melyet Horthy kormányzó, József fóherceg, a kormány és a nemzetgyűlés tagjai előtt nagy sikerrel mutattak bc. A Nemzeti Hadsereg népszerűsítése és a haza védelme a célja c munkájának, mely most országos körútra indul. Moga az iró pedig szabed előadásában a család és a nők védclmo érdekében harcol. Bizonyára közönségünk is szeretettel fogadja az írót, aki mindenütt n szeretetet hirdeti. Az előadást 15 éves leányok is látogathatják. Bővebbet a falragaszok és Fischel Fülöp Fia könyvkereskedésében.
— A nagykanizsai Hangya fogy. és értékesítő szövetkezet igazgatósága értesiti tagjait, hogy az 1920. évre a közgyűlés által megállapított osztalék folyó hó 12, vasárnap délelőtt 9-12 óráig és délután 2—6 óráig fog a keresztény otthonban kifizettetni. A kifizetésnél o sárga szinü tagsági könnyv okvetlenül felmutandó, mert ei*élkül az osztalék kifizetve nom lesz. Az ezen napról elmaradottak osztalékait az üzletben délutáni időben vehetik föl.
— Dr. Knausz Lássló ügyvéd irodáját Nagykanizsán, Sugár ul 30. szám alAtt megnyitotta.
— Szombathelyen Zalavármegyére hivatkoznak. A Vasvármegye írja: Joódy Endre rcndőrtanácsos felszólította a mészárosokat éa henteseket, hogy áraikat három napon belül szállítsák le, mert ellenkező esetben ismét életbeléptcti az irányárakat, melyeket majd ő maga fog megszabni. Ez erélyes intézkedés a mészárosoknak csak egy részét érinti kellemetlenül, mert az utolsó napokban a többség, engedve a közönség többszőröien* kifejezett felháborodásának, önként leszállította az árakat. Vsn olyan szék is, ahol 36 koronáért adják a marhahús kilóját. A hatóság közbelépése mindenesetre azt jelenti, hogy derék hu«iparosainknak nem szabad a félúton megállani, hanem zalai és alföldi szaktársaik példáját tartva azem előtt, egyelőre 24 - 30 koronáért, az élőmarha folytonos esé<e következtében később még olcsóbban mérjék a hus kilóját. A vendéglősök és éttermcsek minden felszólítás nélkül már is bejelentették, hogy csütörtöktől kezdve újból leszállítják az éttermi árakat.
— Amerikai gabona. A polgármester értesítést kapott, hogy a város ellátatlanjai számára amerikai szeretetodomány gabona fog érkezni, amelyet .felekezeti különbség nélkül" osztanak »zét. A gabona a fejadagba be nem számit s hatóságilag le nem foglalható.
— A Jugoszláviába szóló útlevelek láttamozási dija IS dinár. A visszautazásnál azonban újból láttamoztatni kell az útlevelet és a dijat ismét meg kell fizetni. Lehet az útlevelet az oda- és visszautazásra egyszerre láttamoztatni, amikor is 25 dinárt kell fizetni.
(X) A Contrálban minden eate nagyszámú publikum gyönyörködik lévai Végh Jancsi cigány prím is és zenekara müvé6zi játé-kában. Pár n.tp alatt a közöp&ég Igen meg-szeretto a kiv.iló rniizsikusmeMert, aki ezelőtt Budapesten a Royalban aratott nagy sikorcket, hol meg tudta vigasztalni hegedűjével még a búvalbélelt nag városi sziveket is.
1»21. junius 12.
ZALAI KÖZLÖNY
— Angol megbízott a budafapuiz tai petróleum fúrásoknál. Tegnapelőtt délelőtt az angol petróleum kutatások főmog bízottja Bchm miniszteri osztálytanácsos és Böck nyug. államtitkár kíséretében autóval kiutaztak Budafapusztára, ahol a fúrások a legnagyobb apparátussal folynak. A helyszínén Marxalán főmérnök kalauzolta cl a megbízottakat. A fúrást egy hegyek által koszorúzott völgykatlanban eszközlik. A fúrások színhelyén már épületeket emeltek, amelyeket nagyobbrészt raktárhelyiségeknek használnak. Egy 25 méter magas toronyépítményben működik éjjel-nappal a fúrószerkezet. Eddig 145 méter mélyre hatoltak le. Ebben a mélységben már fiatal korú kénre (lignit) akadtak. A jelek arra mutatnak, hogy petróleumra fognak találni. A fúrásokat folytatiák 500—550 méterig Ha a fúrások ezen a helyen sikertelenek lennének, máshol kísérleteznek. Az őrnagyi rangban levő angol főmeg-bizott tüzetesen átnézte a telepet, a munkásokkal beszédbe elegyedett. A munkások száma eddig még csak 25—30, akik hármas turnusokbah dolgoznak. A szállítmányokat C«ömŐdérig vasúton, innen Kámaházáig ipar-vasuton s Kámaházától Budnfapusztáig teherautókon szállítják.
(x) Fényképészeti cikkek a legjobb minőségben kaphatók Fischel Fülöp Fial áruházában, Nagykanizsán.
(x) UH és női divatcikkek, valapilnt rövidáruk a legolcsóbban Schvarcz D e x-mő cégnél szerezhetők be
(x) Méhészeti eszközök, k\'cretléc, mü-1%), távkapocs, kaptárak, saját termésű akác-niéz kgja 70 kor., fényképezőgépek, lemezek, filmek, papírok slb. — Vadászfegyverek, töltények és felszerelések legolcsóbban beszerez-hfciók Szabó Antal üzletében.
(x) Vadáaxok figyelmébe I Gyenes Lajos fűszer kereskedő városházpalotai üzletében mindennemű vadászati cikkek, hirtenbergi, völlersdorfi, belga és Geróth-féle késztöltények, üres hüvelyek, fojtások, serétek, flóbert-és revolver töltények stb. állandóan kaphatók a legolcsóbb á^ban, szabályszerű engedély ellenében.
Üj vonatköriekedér Nagykanizsa éa Budapest között.
Budapest, junius 11. A Déli Vasút vonalán e hó 8-tól kezdve üj gyorsvonatok fognak közlekedni Nagykanizsa és Budapest között. A budapesti Déli Vasút állomásáról minden szombaton délután 17 óra 30 perckor indul egy gyorsvonat, az úgynevezett „Fürdő-expressz", amely hétfőn délelőtt 10 óra 30 perckor érkezik vissza Budapestre. J Ezenkívül vasárnaponként egy közönséges gyorsvonat pár is közlekedik f, II, III: kocsi osztállyal. E vonat pár Budapestről reggel 6 óra 30 perckor indul, 22 óra 30 perckor érkezik vissza. A fürdő-expresszre a kedvezményes menetjegyek érvénytelenek, a vasár-napi gyorsvonatra azonban a kedvezményes jegyek érvényben maradnak.
SPORT.
Az NTE erazágoa atlétikai ver. senye. Ma délután 3 órakor tartja meg az NTE országos atlétikai versenyéi. A verseny országos jellegéből ugyan sokat veszített az ;áltat, hogy a budapesii nemzetközi atlétikai via-.dal ugyanazon a napokon folyik le, azonban még így is igen|érdekesnek Ígérkezik, mert több : fővárosi egylet novezle bo atlétáit és a Dunán-tul-atlétái is résztvesznek a küzdelemben. Budapestről az MTK ós a KAOE küld 5—5 atlétát, majd a dunántuli egyesületek közül a SzTC ! atléta gárdája jön Nagykanizsára. Az NTF tizenkét atlétát Indít.
KARDOS VILMOS vendéglője
Nagykanizsa, Pdtőfl-ut 38.
Vidéki és helybeli kereskedők és ip.irosok találkozóhelye. Kitűnő magyar konyha. Első-rondü balatonmclléki bor egy liter 32 korona.
Állandóan frisson csapolt sör.
JVIagyar beazéd az oláh király előtte
Bernády György volt főiapán pohár-köszöntője. — A magyarok dlsztsa-gyárban jelenjenek meg. — Az erdélyi magyarság nemzeti jellegét nem fogja megtagadni.
Nígyváradról jelentik: Az erdélyi magyarság napok óta egyébről se beszél, mint Bernády György Marosvásárhely volt polgármesterének, utóbb főispániának bátor férfias pohárköszöntőjéről, amelyet Gyulafe- , hérvárott a mult héten tartott ünnepi lakomán mondott. Mint ismeretes, Gyulafehérváron akaria magát megkoronáztatni Ferdinánd király. Ez alkatomra koronázó templomot építenek. Az építkezések megszemlélésére az oláh király nagy ünnepségek között vonult be az ősi magyar városba. Az ünnepélyre az erdélyi magyarság yezetŐ férfiéit Is méghiv-ták. Ott volt Bernády György volt marosvásárhelyi főispán is, aki részt vett az oláh uralkodó tiszteletére rendezett banketten.
Általában feltűnt, hogy a magyar urak diszmagyarban vettek részt az ünnepélyen. Az ebéden tartott felkőszöntő során felállott Bernády György és magyar nyelven mondott beszédet, amelyben kijelentette, hogy az erdélyi magyarság egyelőre megnyugvással törődik be a sors által megváltoztatott helyzetébe. Az erdélyi magyarság a román állammal szemben hajlandó kötelezettségének eleget tenni. Fizeti az adót, békés munkáját végezni hailandó, ha ebben nem háborítják, de azt is kijelenti, hogy az erdélyi maguarság nem-nemzeti jellegéi megtagadni soha sem fogja. Erre ne is kényszerítsék őket.
— Mi magyarok — fejezte be felköszöntőjét Bernády — románok soha sem leszünk. Lehet, hogy ezen őszinte szavaimért talán üldözni fognak, de a magyarság érzéseit kénytelen voltam őszintén felséged előtt megnyilatkoztatni.
A román király válaszolt Bernády szavaira. Kijelentette, hogy Ő átérzi a mngyarok helyzetét. Nem is kívánja, hogy érzésükben is románok legyenek, csupán arra kéri, hogy legyenek jó polgárai annak az államnak, amely most a hazájuk.
Az erdélyi éa bánáti újságok rendkívüli kiadásban közölték Bernády György fdkö-szöntőjét és az oláh király válaszát a a lapok terjesztését az oláh cenzúra nem akadályozta meg.
Forgács és Gyulai
kot- fe rilMilit twsi-ntq 5. a Trirfn 3-78.
Vesz és elad külföldi pénzeket, dollárt, dinárt stb. Tőzsdei megbízásokat, külföldi átutalások.t a legelőnyösebben s leggyorsabban (kívánatra táviratilag) teljesít. Előnyös feltételek mellett osztrák korona
■ márka kölcsönt folyósít; slb. stb. Budapesti iroda: Rákőczl-ut 59.
Szénszállítás!
Alapos kilátés van arra, hogy Budapest—Pragcr-hof vasulvonalon a közlekenés rövid időn belül megnyílik, amiéit is kérem azon fogyasztókat, Illetve vállalatokat, akik a jó minőségűnek elismert lvancc és Konscina szénbányák termékeiből óhajtják s7.én3zOk?ótfe\'ükot bes^ej-ezni, vfllem a kivánt mennyiséget ludatnl szíveskedjenek, hogy azt a közlekedés megindultával azonnal szállíthassam.
Stróm Károly, Nagykanizsa
tüslfa- é« •xéonagykoroskedó
"Duhavarrást
lJs W araz^ekaitmaJc, mint felnSttak-nok Jutányos áron elfogadnak BAkóesl atos 14. asim alatt

Bútorozott, nagyobb szobát (kettőt is) konyhahasználat tűi keres fővárosi család. Kremsácr, Király-u. 35.
300 dfb p^ksttpadló és 2 angol-klozet felsőrész eladó. Arany János-u. 2/a.
{ó házból való fia tauulónak felvétetik, lihlily "gépész, Homokkomárom (Fülöp-major).__\'
Selfert gyártmányú márványlapos bfl-liárd-asztal, dákófartó, d^kók, \' ^lefánlcsont-golyók eladók. Cím : Nagy Keszthely, Stein-villá.
Eladó komplett konyhabútor és különféle háztartási cikkek. Hunyádi-utca 30
Erőshangu zongora és harmóniám,
átjátszott, jutányosán ejaao\'. Magyar-utca 20.
Tanulónak felvétetik azonnali belépéssel egy jó házból való fiu Lichtscheindl Pál vasnagykereskedésében, Kisfaludy-utca 17. sz.
Bejáró Uksrítóntft a reggeli ótfkra
jó fizetéssel felv.esz Ráiz Juliska K^zínczy-u. 5.
PP
Szemelő Márton nag>tőzsdés ugy a maga, valamint testvérei és számos rokonai nevében is fájdalomtól megtört szívvel tudatják,, hogy szeretett édesatyjuk, illetve rokonuk
Sing-er Sámuel
folyó hó 10-én este 8 órakor életének 62-ik évében rövid szenvedés után az, Úrban csendesen elhunyt.
A megboldogult földi maradványéi folyó hó 13-án, hétfőn délután 4 órakor fognak a helybeli izr. temető halottasházából az ugyanottani sírkertben örök\' nyugalomra helyeztetni.
Nagykanizsa, 19*1. junius 11.
Emlékét kegyelettel őrixsOk!
7972/1921. ,C*on*« Mígyuorwig Mm ómig Egén Msgyaronslg monyomig
Hirdetmény,
A városi tanács elidja junius hó 13-án délelőtt 8 árakor a I—V. ker. k«z-temetó évi (ütermését ,4 részletben.
Haszonbérbe adja 3 évre délelótt 9 órakor a József (óherceg-ut 89. sz. (volt Haba Ingatlan) Ingatlant és
eladja délután 6 órai kezdettel a felsónylresl és gördövényl almot és füvet 8 részletben. Találkozási hely a céllávó hátamfigölt.
Nagykanizsa, 1921. junius 9.
Polgármester.
leoltásnát 24 m1,
cserepet
hornyoltat és hódfarkút,
OMentet.tépIt
és minden építési, anyagot
legolcsóbban és azonnal
szállít a legkedvezőbb feltételek mellett
DULLEH tIEfttf
2W építést anyag^ereakedő
jirtmit, MT&jp-. J*.Wm
ZALAI KÓZLŐNY
1921. junius 12.
Bérletet keresek
1000 holdig felszereléssel vagy anélkül
Cim a kiadóhivatalban. 2721
A* ismert, kltQnő aranyhegyi
fehér bor
Ismét kapható literenként 24 K-6ft Sátrán Jóxselfüaxar-kcrcakedónól, Najcykanlxaa, Magyar-ntca 74. axára alatt.
I Kerékpárosoknak ajánlok
kltöné mio6i4g\\i kttla6 gummlt 460 korooítól kitünó min^gü balaö gnmmtt 160 koronítól N él Cgyéb aJkatré*x«k«t mélyon UaxáUitott áron. I Iparosok 4a hixtartáaok titiice raiOxoo Urtok 1 8tagar-:<nJuctvi varrógépakat ét alkatréaxo-kat mindenféle rendíteni verróf^pekhex.
|Brandl Sándor
Nagykanizsa, Deák-tér 2,
J.vititok.l ftyorMQ U infaiMiln („kSilók. || V.as.lrJókarbaa levő haisaátt varrógépeket
I kgr. legfinomabb teavaj 140 K t liter valódi saláta olaj 84 K 1 kgr. nyers kávé . 96 K.
1 kgr. frlaa terméiil rizs 26 K
azonkívül az összes lüszer- és csemegeáruk legolcsóbban
Gyenes Lajos
csemege üzletében szerezhelók be.
Balatonberényben
a
Magyar Tenger
szálloda ós étterem teljesen átrenoválva
megnyílt.
Elsőrendű konyha.
Kitűnő italok.
Tisztelettel
Biró ttiklós
tulajdonos.
rmmmixm&xmxtíKw
Quittner Arthur
S tiliilllli.............. ilHujuiriH
5 lilliiilin, Cni|iry-alct 13 v.
>. Elvállal világítási vezetékek, motorok, csillárok, valamint telefonok, csengők és Jelzőkészülékek felszerelését. Villumns vasalók, főzőedények, reschauk, fütőleslek javilisál
villamos munkálatokat
gyorsan ei.kSilík, anyagok í. ej!k raktáron kaphatók.
Eladó birtokok:
35 holdaa birtok Kagykaaim Wxetfben wlUkkal. 47 holdaa birtok SMtoorargyébca. 24 hold föld Nagykanizsa kSxeWbeo. — 8 holdaa axólóblrtok Pogányviioo 13 holdaa axólóblrtok BaűumfóU-vár m«0«li. 6 holdas axólóblrtok kWkomiroml hegyen. 8 holdas axólóblrtok kcrecsényl hegyen. 5 boldaa szólóblrtok dliil hegyen Kasxthely melleit
Eladó házaki
Minden cjgyxi|[b*o, megkpá otcvS irb*n, uoatul bek-JiWxhetó UUtuL — &5vebbel:
Szántó Vilmos KSSSX!^ ASSST. „,.
"HILD TESTVÉREK
deszka, épUletfa és építkezési anyagok kereskedése
interurbán- 120. * Főtelep Király-utca 4. ❖ ST"
Felhívjuk az építkezők figyelmét a most érkezett nagy raktárunkra és legolcsóbb árainkra.
Állandóan rakláron tariunk I» darabos fehér meszet, portland-ccmentet, kovács-szenet és I* minőségű gőzölt dolohai
bükkfa-padlót ós deszkát. ______ *
DODOOOODODODOD
i URANIA
Balatonberényi
fürdőtelep, Nagyszálloda
(volt Armnth-telep) 1921. jnnina hó 15-én újonnan átalakiiva megnyílik. — Elsőrangú konyha, polgári Aruk. — Ifj, Koczé Laci hires cigányprímás teljes zenekarával hangversenye/.
Saját fürdőtelep.
Szombnton és vasárnap
bemutatásra kerül Alfons Daudct hírneves regénye:
Hulló csillagok
filmdráma 4 folv.-ban. Főszereplő: Mercedes Brignone
hírneves francia művésznő.
Etőadisok szombaton: 7 és 9 ó. Vasárnap: 3, 5, 7 és 9 órakor.
)aoooaaooooot
HILD
Első nagykanizsai Tametkazésl Vállalat Nagykanizsa, Deák-ter
Alapítási él 1881. Slrgiajcla HILD ligjkulzu
Üzlethelyiség és iroda: Deák Ferenc-tér 3. Telefonszám 269. Műhely és raktárak: Király-utca 4. szám. Telefonszám 120.
Potyóaiámta a Pe.lt Magyar Kereskedelmi u.nk nagykanlisat Mákjánál.
Uállalunfc [I Hagy raktár
disz- és egyszerű temetéseket, exhumálá-sok, hullaszállitások, bel- és külföldre bármely irányban és irányból, vasulon vagy saját hullaszállító, kocsinkon (fourgonon). Díszes nyitott és Bvez halottas kocsik.
érc-, imitaiió-, kemény, és puhafa., ugy
hullaszállító koporsókban. Szemfedelek, vánkosok, koszorúk, ^sza-Ingok stb.
Katona hullaezállltások éa t.m.tá-sek rendklvUll mérsékelt árakon.
--Egyszerű és legdíszesebb temetkezések az üzletben
kifüggesztett mélyen leszállított osztályozott tarifa szerint.
Tagfelvételi és ügyvezető Iroda a kereaz-ténysxoctallata egyeatllet által alapítandó
Keresztény társas temetkezési egylet-
nek, mely a tag és családtagjai elhalálozása esetén a legliszlességesebb és rendes ellemelésekről gondos-kodik, ezáltal a családról a temetkezési köllségekel elhárítja Tagja lehet minden rendű és rangú polgár.
Bővebb felvilágosítás az üzletben kapható.
Belratások hétköznapokon délelőtt 9-12-lg, délután 3-5 óráig
Nyomatott a laptuU,dou.,i„k, e, ljy„m„, kőn,v0,o„dáiábá„:
60 lk évtolyáni
Nagykanizsa, 1921. Junius 14. Kedd
132. sz&m
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
S(erkM(tí»*g t* UsJóhiviUl: Prt-at 13.. «x. ——— Inlerufh»n-U)«íoo 78. ———— Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEGEDŐS GYÖRGY
(■(nlil^. kipriuM
KKLRl.6SS7.F.RKES?.TÖ:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Blöfticti.l ár.k Ejl.i ín. 400 K. Wlívi. 200 K. N.gj.J-ívr. 100 K. Eqt hdt. St K. B^m nin in S K
Holland lap Nyugatmagyarország elszakítása ellen.
Amsterdam, junius 13. A holland közvélemény a nagy világesemények közepette élénk figyelemmel kiséri n nyugatmagyaror-az ági kérdésben a fejleményeket. A legnagyobb holland lap a „Tijd" hosszabb cikket közöl Nyugatmagyarországról és arra a kö vetkeztetésekre jutott, hogy az Ausztriához való átcsatolás által Nyugatmagyarországgal történelmi igazságtalanság és erőszak történnék és ez az országrész kutturában és gazdaságban tönkre menne. Az elszakítás a két nép közé az egyenetlenkedés és viszály magvát hinti el, amelynek csak a körülőttűnk
lévő ellenségek őrülnének. Erkölcsileg sem fogadható el nz átcsatolás. Ausztria és Magyarország nz évszázados együttélés által testvérek lettek. Erkölcstelen lenne, hogy az egyik testvér a másiktól elrabolja azt, amit a közös ellenség meghagyott.
Végül ezekkel o szavakkal fejezi be a cikket a »Tijd":
Hollandia, amely annyit tett e két szerencsétlen népért, némileg jogot formál arra inteni, hogy oldják meg ezt a kérdést a kölcsönös megértés alapján.
A politikai helyzet.
Nagyatádi ceglédi beszéde.
Budapest, iunius 13. A politikai közvéleményt erősen foglalkoztatja nagyatádi Sxabó ✓ István ceglédi beszéde. Ezen beszédben a kisgazdapárt vezére az aktuális politika kérdéseiről Szólva, ismét elvetette az egységes politikai párt eszméjét. A miniszter konstatálta, hogy válság nincsen, de bizonyos kormányzati nehézségek miatt érthető a kisgazdapárt türelmetlensége, eit azonban békésen és barátságosan kell elintézni. Értesülésünk szerint Nagyatádi ezen aktuális kérdésekben érintkezést keres Bethlen miniszterelnökkel és Ráday belügyminiszterrel is, és a megbeszélésen szóba kerül először: a főispánok kérdése, másodszor: a közigazgatás reformja, harmadszor a választójog.
Pártértekexletek.
A kisgazdapárt ma este értekezletet tart. ezen azonban csak a forgalmi adóról lesz szó, mert a pénzügyi törvényjavaslatokat tárgyalják. A7 értekezleten jelen lesz Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter is. A kisgazdapárt ellenzi az állatforgalmi adót, melyet a kiviteli illeték fenntartása mellett sérelmesnek tart.
Értekezlet lesz ma este a kereszténypártban is, melyen az egyetemek áthelyezéséről, a szabadalmi bíróság statusrendczéséről, valamint az állutnadósságok szabályozásáról szóló törvényjavaslatok kerülnek tárgyalás alá. A párt értekezletén szintén megjelenik Hegedűs pénzügyminiszter, ki ismerteti a pénzügyi tárca körébe vágó uj törvényjavaslatokat. Részt vesz az értekezleten Bethlen gróf is, aki a hozzá intézett kérdések kapcsán nyilatkozni fog aktuális politikai kérdésekről, többek között Lingauer Albin legutóbbi interpellációjával kapcsolatban a cenzúráról is. Nem lehetetlen, hogy jelen lesz az értekezleten Ráday belügyminiszter is, aki szintén nyilatkozik a tárcája körébe vágó aktuá-is kérdésekről.
I A pacaai válaaztás,
A pnesai választást politikai körökben rég nem topasxtalt érdeklődés előzi meg. Vasárnap a kisgazdapárt részéről Drózdy támogatására Pacsán jártak: Rassav, lőmöry, Cserty, Katona Imre és Kerekes Mihály, inig a kereszténypárti Sebestyén támogatására a kerületben járt Haller István és több más kereszténypárti képviselő.
A* u] sajtószabadság.
Holnap rendkívüli minisztertanács lesz, mely tárgyalni fogja az uj sajtó-törvényjavaslatot, melyet Tomcsányi igazságügyminiszter szerdán nyújt be a nemzetgyűlésnek.
Tórfi marad ?
A kormány mindenáron maradásra akarja birni dr. Térfl Gyula közélelmezési államtitkárt, mert közel az aratás és az ő szakértő munkásságára nagy szükség van.
Hegedűs a forgalmi adóról.
Budapest, junius 13. A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága ma délelőtt 11 órakor Klebelsberg Kunó g\'róf elnöklete alatt ülést tartott, melyen Őrffg Imre ismertette a magyar korona országos egyesített címerének és az ország külön címerének magánosok és magánjellegű testületek, vállalatok és Intézetek által az 1883. XVIII. t.-c-ben megállapított használati dijának felemeléséről szóló törvényjavaslaté. Ezután ugyancsak Órf/y előadó ismertette az ellátatlanok ellátásának biztosítására szolgáló őrlési és forgalmi adóról szóló törvényjavaslatot.
Az általános vitában Sándor Pál, Ugrón Gábor, Rupert és Temesvár/ szólaltak fel, akik hangsúlyozták, hogy a mai időben a forgalmi adó nélkülözhetetlen.
Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter kijelentette, hogy a forgalmi adóra a legnagyobb mértékben szűkség van és a győztes államokban i* igen sokan már behozták. Hangsúlyozta, hogy a tőrvény ugy van megkontem-plálva, hogy nem ütkőiik az általános teher viselés elvébe. A biü^ttság a vitát szerdán folytatja.
A lengyel csapatok támadásra készülnek Litvánia ellen.
Varsó, junius 13. A litván kormány felkészülve várja a lengyel csapatok támadását Kovno ellen. Itteni katonai körök véleménye szerint a lengyel lakosság döntő lépésre készül, ha Litvánia önállóságát megsemmisítik.
Tagad a lágymányosi gyilkos.
Budapest, junius 13. A gyilkossággal gyanúsított Kovács Sándort ma délelőtt a bonctani intézetből visszavitték a főkapitányságra és Deák det»kiivfclügyelőt gondozására bízták. Mielőtt kihal\'gatása megkezdődnék, a nyomozás vezetői szükségesnek tartják, hogy az összes bizonyítékok mgszereztessenek, hogyha konok tagadót beismerésre bírják. Angyal László de-leklivfclügyelő azért egész csoportjával elindult, hogy a helyszínen és a gyilkos lakásán található összes bizonyítékokat megszerezze és a központi kapitányságra szállítsa.
A kisantant és a trianoni béke.
Budapest, junius 13. Bécsi beavatott diplomáciai helyről veit értesülés szerint a trianoni béke ratifikálása kapcsán a kisantant képviselői közös lépésre készülnek, hogy a béke végrehajtásával a legfelsőbb tanácsnál döntő befolyáshoz jussanak. A párisi román, jugoszláv és cseh-szlovák követek mindent elkövetnek, hogy a jóvátételi bizottság olyan delegáltakból álljon, kik a kisantant szempontjából teljesen megbízhatók ; különösen a oemzeti hadsereg lefegyverzésére kívánnak erélyes befolyást gyakorolni. A francia kor* mány azonban a francia sajtó egyérlfclmü állásfoglalására való hivatkozással a trianoni béke egesx komplexumát a későbbi eseményektől. különösen Németország helyzetétől és Ausztvia csatlakozásától teszi függővé.
Az Írországi katholikusok szenvedései. \'
Hága, junius 13. Newyorkból jelentik: Az amerikai kormány tudvalevőleg bizottságot küldött Írországba, amelynek feladata, hogy vizsgálatot indítson az írországi harcok színhelyén. A bizottság amerikai angol és amerikai Írekből áll és tagjai közt 11 szenátor, 4 kongresszusi tag. 13 püspök és 3 államkormányzó szerepel.
A bizottság jelentése ma érkezett New-Yorkba. \' A jelentés megdöbbentő képet fest az írországi katholikusok szenvedéseiről és elitéli az angoloknak Írországban folytatott erőszakos politikáját.
Kommunista mozgalmak Cseh országban.
Prága, junius 13. Nyugatcsehországban a kommunista bányamunkások körében a kommunista mozgalom mind nagyobb mértéket ölt. Értesülés szerint az ottani bányászok kommunista szokol egyesületeket alakítanak és követelik a kormánytól, hogy ezeket a azervezetekot a nemzeti demokrata szokol egyesületek mintájára fegyverezzék fel.
A belügyi kormány tegnap este arról értesült, hogy a kommunista bányászoknak sikerült egy hadiszer dolgokat azállitó vonatot elfogniok, amelyet teljésen kifosztottak. A katonai l»atóság még pz éjjd egy felvidéki tótokból alakult zászlóaljat küldött a veszélyeztetett vidékre.
ZALAI KÖZUjNY
1921. junius 14.
A Tisza-bünügy.
Budapest, junius 13. A Tisza nec^mei lótárgyalásán elsőnek Vadas ZoltabTlanut hallgatják ki, aki a Laehnc Hugó által eszközölt kifizetésekre nézve. telt vallomást. Utána Jaki János hirlepiró tett lényegtelen vallomást. Majd felotveawM, JeMnek Imréné szül. Szilágyi Jolán vsliomási7 jegyzökönyvét. A jegyzőkönyv szerint Hüttner <s Sztany. kovszky a tanú előtt beszélt i< Ti»z«-gyÍko»-aágrói, hogy- látta, amikor Sztsnykovszky és Hüttner a Deák-kávéházban egy vasiádát feltörtek és a benne tevő pénzen megosztoztak.
Elnök a vallomás! jegyzőkönyv felolvasása után megkérdezi Kűttnertől, igaz-e. hogy a Tisza-gyilkosságról beszélt a tanú előli ?
Hüttner: Nem.
Elnök: A vasláda felfeszitése igaz-e?
Hüttner: Igaz.
Elnök: On azt állította, hogy közösen csinálták Sztanykovszky val. Sztanykovszky pedig az! mondja, hogy cz az ön müve volt.
Hüttner: Erre nézve nem nyilatkozom.
Sztanykovszky ülőhelyén félhangos.n azt mondja:
— Becsületemről van szó, piszkos gazember, tessék nyilatkozni!
Ezután Halász Károly volt sajtófőnök, államtitkárt hallgatta ki a bíróság.
Halász elmondja, hogy a Tisza-gyilkos-ságról közvetlen tudomása nincs. Miután hí-vatalának vezetését átvette, 4-5 nsp múlva tudomást szerzett, hogy Kérinck és négy társának hitellevelet adlak 100.000 svájci frank-ról, svájci utazás céljaira. Ezenkívül ö még kiutalt Kérinek 10.000 koronát. Fényes László később megtudta a dolgot és igen erősen tiltakozott.
Ezután Püspök,J Sándor nyugalmazott államrendőrség! detektívet hallgatja ki a bíróság, aki jelentéktelen vallomást tett. Elmondja, hogy Dobóval több Ízben beszéli, aki említette a vasláda feltöréséi.
Majd Dktz Károly volt rendőrfőkapitányt hallgatják ki. Elmondja, hogy a Tiszagyilkossággal azért nem lehetett erélyesebben foglalkozni, mert a rendőrség minden erejét igénybe velte a harctérről hazaözönlő kato-naság leszerelése és a kommunisták izgatása
Elnök: Mikor Friedrich neve előtérbe szorult volt, befolyást gyakorolté ez a „yo. mosásra?
Dietz: A nyomozás gyorsaságát befő-lyásolta. de nincs tudomása, hogy ebben rriedrichnek része volna.
Elnök: Meg van-e győződve arról, hogy Friedrich bűnös a gyilkosságban ? Preoku-pálva van-e ebben az irányban ?
Dietz : Véleményem szerint ha Hüttner, Sztanykovszky és a többiek bűnösek, akkor ő\' u az.
Vallomása vége felé Dietz az elnök ama kérdésére, hogy mit következtet Friedrichre nézve, kijelenti, hogy Friedrich bűnösségére konkrét adatokat nem tud.
Elnök: Nem győződött meg arról, hogy Hüttner és Sztanykovszky által állított egyes dolgok valódiak é?
Dktz: Erre nem is volt módom.
Elnök ezután a tárgyalást berekeszti és folytatását holnap délelőttre elhalasztja.
Rabszolgakereskedés Szibériában a magyar hadifoglyokkal.
Hány magyar szanved még mindig Szibériában? - A halyl azovjatek visszatartják a magyarokat.
Ax Oíoszországban levő hadifoglyaink helyzetéről illetékes helyről a következőket Jelentik:
Ha a szovjetkormány tényleg íáiadozik a foglyok hazaszállításán, de az óriási távolság, a rossz kőzlekedéa és az egyes kormányzóságok helyi direktóriumainak rowz-iodulatu magatartása miatt »* akció befejezése még hónapokig eltart. A hazaszállítás végrehajtásával megbizott közegek sok helyen minden módon hátráltatják a szállítást, hogy a kitűnő munkaerőt képviselő foglyokat hosz-szabb ideig használhassák. A tomszki kormányzóságban például valóságos rabszolgakereskedést űznek a hadifoglyokkal é& áruért, élelmicikkekért cserélgetik Őket.
Hátráltatja a hazaszállítás zavartalan és gyors lebonyolítását az is, hogy a hatóságok a magyar hadifoglyok előtt sok helyen eltitkolják a rendeletet, amely hazaszállításukról intézkedik. Az irkulxki kerületben például azt hirdették ki, hogy csak birodalmi németek hazaszállítására érkezett rendelet s ennek következtében az összegyülekezett magyar hadifoglyok, akik a hazatérés reményében már előzően mindenüket eladták, a legnehezebb helyzetbe kerültek\'.
Legújabban a vörös hadseregben szolgáló külföldiek hazaszállítását ís elrendelte a szovjetkormány s a moszkvai főgyüjtőáUomás már értesítést is kapott ilyen nagyobb szállítmánynak a közeljövőben várható érkezéséről- Sajnos, a hazatérő szállítmányokból a magyar tisztek és az intelligens emberek nagy részét még mindig visszatar tják az oroszok.
A magyar hadifoglyok helyzetét az összegyűjtött jelentések alapján a következőkben lehet vázolni:
Szibériában, az irkutzki körletben tartózkodó magyz.ck iUruiró! .-.agyon eltérők az adatok. A városban néhány száz dolgozik, mig a kormányzóság területén, főleg a vörös hadseregben néhány ezer hadifogoly szolgál.
Krasznojarszkban, amely a legnagyobb oroszországi fogolytáborok egyike volt, még mintegy kétezer hadifoglyunk varu Tomszk-ban körülbelül kilencezer különböző nemzetiségi fogoly él szétszórtan, közöttük sok magyar. A hatalom egy Komlós nevü zsidó hadapród és egy Ossevic nevü lengyel kezében van, akik terrorizálják a foglyokat. Novo-Nikojajevszkben körülbelül 1600 ember, Karukban M00, Omszkban pedig mintegy 7000 hadifoglyunk van még.
Az akmolinski területen a Kolcsak-ura-lom megdőlése után, 1920. március végén Semipalatinszkból Wernijbe irányították és a turkesztáni vörös hadseregbe sorozták a hadifoglyokat. A foglyok egyrésze keresztültörte magát a vörös csapatokon és Arncrnkow
kozák tábornok vezetésével Wernijből Kuldstky irányában elvonult aizal a szándékkal, hogy a vasútvonalat elérjr. További sorsuk eddig ismeretlen.
Turkesztánban mintegy kétezer hadifogoly van munkán. A hazaszállításukra kiadott parancsnak az ottani szovjethivatalok általában engedelmeskednek. Sokkal siralmasabb a Káspi-tó környékén és a kubáni területen levő körülbelül 400 hadifoglyunk helyzete. Ezek már évek óta hasztalan próbálkoznak hazajönni. Egyeseknek sikerült a Káspi-tavon keresztül Bakuba érkezni, ahonnan Rostowig gyalogoltak, olt azonban megrekedtek. Rendkívül siralmas, lerongyolódott állapotban vanak
Még Oroszországban lévő hadifoglyaink hazahozataláért mindent megtesznek, bár rendkívül nehézségbe ütközik az óriási területen elszórt hadifoglyok Összegyűjtése.
HÍREK.
— Hivatalos jelöltek a pacaal kerületben. A minap még tucatjával voltak a jelöltek a pacfai kerületben s ma már a számuk háromra apadt. A kisgazdapárt jelöltje Drózdy Győző, a K. N. E párti Sebestyén Jenő s a rendpárti Molnár Dezső altábornagy. A választás napja 18-án lesz. A kerületben nagy a politikus-járás. Drózdy hivei már szombaton bejárták a kerület nagyobb községeit. Sebestyén Jenő mellett Szmrecsányi s Fangler dolgoznak, sőt Hsller István volt kultuszminiszter is ientjárt, aki vasárnap Nagykanizsán is időzött.
— Az ébredők nagygyűlése Deb-reezenban.Debrcczenből jelentik: AzEbredő Magyarok Egyesülete Debreczenben folyó hó 12-én a hires .Bika" szálló nagytermében gyűlést tartott: A gyűlés szónokai voltak : Dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselő, . az ébredők országos alelnöke, Budaváry László nemzetgyűlési képviselő és Kmoskó Mihály egyetemi tanár. A szónoklatok a zsidókérd ssel foglalkoztak. Este fővárosi művésznők és művészek felléptével művész-estély volt.
— Törvényjavaslat a tisztességtelen verseny ellen. A kereskedelmi minisztérium elkészítette a tisztességtelen versenyről szóló javaslatot, amely a szaktestülctek hozzászólása után a nemzetgyűlés elé kerül. A tisztességtelen verseny formáit a javaslat a kővetkezőkben állapítja meg: 1. Szédelgő feldicsérési oly módon követhet cl vaUkl, ha az áru kelendőségének fokozására a minőségre vonatkozóan valótlan adatokat hirdet, ha külföldi árut- magyar árunak tüntet fel és végül, ha olyan kitüntetésekre hivatkozik, amelyekkel nem rendelkezik. 7. A bitorlás és utánzás. Scnkisem használhat olyan címert, va%y céget, amely nem illeti meg. Bitorlást és utánzást követ el a kereskedő akkor is, ha összetéveszthetőség céljából megváltoztatja a nevét, v. gy árut olyan\' cégjelzéasel hoz forgalomba, .miről egy más vállalat gyártmányait szokták felismerni. 3. Hírnévrontás és hitelrontás. Nem szabad olyasmit hireszteloi,
dlvatnagyáruh\'ázában az „Arany K«kaa"-hoz Nagykanizsa, Erzaébettér 21, szárú alatt.
bámulatos olcsó
árakon óriási válasz-_ _ tékban szerezhetik be
Sima és mintázott selymek különleges Jiva,színekben, íulárd és nyerssel/mek, sima és mintázott 6p4 kfeppdcschin, bal,„tok gyönyörű divat,zinektjen, grenadinok. elamínek, angol kreppek és f , ™ \'W\'-rahnvásznak mindon színben, angol zefirek sima és mintázott színekben, r p\'u 68 f",mul ddalnol<\' liroli rnosókelmök, oxfojdok, kanspásznak, siironok, nói szívelek.
1921. junius 14. _
amely valamelyik verseny vállalat hírnevét veszélyezteti, vagy hitelképességét csökkenti.
4. Nem szabad olyan szerződést kötni, amely szerint a vevő csak akkor kapja az árut, ha határozott számú további megrendelőt gyűjt.
5. Ozteti, vagy üzemi titkok elárulása, vagy jogosulatlan fel hasin ál Asa. A javaslat megfelelő büntető intézkedéseket tartalmaz. A szédelgő feldicsérés, bitorlás és utánzás büntetése 6 hónapig terjedhető fogház 5000, koronáig terjedhető pénzbüntetés. Valamely üdeti titok érdekében tőrtént vesztegetés büntetése 1 évig terjedhető fogház és 20.000 koronáig menő pénzbüntetés.
— UjazegedI háromszög kiürítése. A „Szegedi Uj Nemzedék" Irja: „Baranya megszállott vidékeinek kiüritésével kapcsolatban Szegeden is elterjedt a hir, hogy az Újszegedet megszálló szerbek elkészültek a kiürítéssel és kivonulásuk a 7 községből caak napok kérdése. Illetékes helyről n szerbek lázas készülődésére vonatkozólag azt a felvilágosítási nyertük, hogy a kiürítés munkálatainak rövides foganatosítása nem felel meg a valóságnak, ellenben tény az, hogy az uj-szegedi szerb parancsnakság Belgrádból bizalmas értesítéseket kapott az ujszegedi szerb őrség közeli uj elhelyezkedése tárgyában. A szerb katonák között elterjedt ugyan a hire Újszeged és a 7 kőtség hamaros átadásának, de erre vonatkozólag Belgrádból határozott parancs még nem érkezett.
— Erkölcs rendész.tl rüiiA\'X nagykanizsai államrendőraég detektivtestülete Ress felügyelő vezetése mellett vasárnap este erkölcsrendészeti razziát tartott, amely alkalommal 19 kósza, csavargó nöt állítottak elő. Legnagyobb részük cselédleány volt, akik otthagyták helyeiket és a léha, csavargó életre adták magukat. A detektívek a 19 nöt a rendőrségen előállították (i orvosi vizsgálat után 4 csclédleányt k&rh\'áiba küld,
— Tolvaj pincérleány. Tóth Erzsébet helynélküli pincérleány Hajói Rózsi feliTÓ-íiőtöl 46.000 korona értékű ruhaneműt ellopott és megszökött. A rendőrség a tolvaj pincérleány után erélyeaen nyomoz.
— Tornatlnnepély. A helybeli .m. Idr. föreáliskolai nevető intézet Ifjúsága f. hó 18 lkán (szombaton) délután fél 5 ófal kezdettel a katonarátl sportpályán tornaünnepélyt rendez, melyre s város közönségét ezennel meghívja. A belépődíjakat az intézeti sportegylet alapja javára fordítják. Helyárak: Fönntartói! hely 30 K, ülőhely 20 K, állóhely 10 K, diák és katonajegy 5 K. MUsor: 1. Felvonulás zenével. 2. Szabadgyakorlatok zenével. 3. Perterre loina. 4. Atlétikai számok. 5. Szertorna. 0. Gula. 7. Football. 8. Társasjátékok. 0. tjem-nem soha! 10. Hymnus és elvonulás zenével.
- Elfogták a buzsákt plébános gyilkosát. Megírtuk, hogy folyó hó 7-én éjjel a somogymegyci Buzsák község plébánosát, Plachner Lászlót meggyilkolták. Egy lakodalomból tért haza s az uton a kőkereszt mögül orozva lelőtték. A tettes elmenekült s hiába kutattak utána, kézrekeriteni nem sikerült. A nyomozás lefolytatására megérkeztek a budapesti államrendőrség detektivjei. Azonnal megkezdték a kihallgatásokat. Tavaly történt, hogy Plachncr László gabonáját ismeretlen tettesek felégették. A tüzet követő napokon Plachner plébános kijelentette, hogy bosszútól hevitett emberek követték el a gyujtogatást, sőt állitólng azt is mondotta volna, hogy ha ő erőszakos halállal végezné életét, ugy csak .Ivanics korcsmáros lenne
__ZALAI KÖZLÖNY_
gyanysitbató. E kijelentések birtokában a detektívek Ivanics korcsmárosnál erélyesebb nyomozást kezdtek. Maga a korcsmáros letartóztatásban van többekkel együtt s igy 18 éves fia helyettesitette az üzletben. A fiu mindent tagadott és semmiről sem akart tudni. A detektívek ekkor cselhez folyamodtak. Azt mondották a fiúnak, hogy vallja be bátran a tettet, hisz a bizonyítékok ellene szólnak. Ha ő, ha nem ő a gyilkos, a törvény meg nem bünteti, mert fiatalkorú. Sőt az erre vonatkozó törvénycikkeket is elolvastatták vele. — Hát igazán nem akasztanának fel ? — kérdezte a fiatal gyerek örömteli arccal. S azonnal vallott. A rémes estén, hirtelen határozták el, ő és az apja, hogy a plébánost meggyilkolják. Előkeresték még a katonaságtól hazahozott mannlichert, megtisztították és 5 golyóval töltötték tele. Már a kora esti órákban lesbe álltak a tűzoltó-szertár mögött. Mikor pedig jött a plébános, Ivanics korcsmáros, kezében a fegyverrel, a kőkereszt mögött húzódott meg. Körülbelül 5 lépéssel kerülte el a szerencsétlen áldozat a kőkeresztet, mikor Ivanics felemelte a fegyvert és hátbalőtte. A plébános holtan rogyott az útra. Ivanics ekkor visszaosont a tözoltó-szertárhoz, hol a fiu izgatottan várta. Átadta neki a fegyvert azzal a megbizással, hogy rejtse el azt a közeli lucernásban. A fiu végrehajtotta apja parancsát, Ivanics pedig hazaosont korcsmájába. A fiu vallomására a csendőrök felkutatták a fegyvert. A leirt helyen meg is találták. Egyetlen golyó hiányzott belőle. A gyilkos apa fia vallomásáról eddig nem tudott, minthogy -többekkel együtt még a gyilkosságot kővető napon letartóztatták. Tizennyolc éves fiát szintén őrizetbe vették. A detektívek folytatják azok kihallgatását, kik a gyilkosság estéjén a korcsmában tartózkodtak. . jwmti mm Mflt
— Porzsolt Kálmán f. hó 82-iki szabadelőadása iránt megnyilvánult előzetes érdeklődés, illetve Porzsolt ezen egystjen esté-fyérc és\'annak érdemes műsorára, féMtttettel\'a rövid időre, jegyek előjegyzése keresztülvihető nem volt, miért Is a rendező azon kéréssel fordul a város mélyen tisztelt közönségéhez, hogy az estélyre a jegyeket haladéktalanul váltsa meg, Illetve biztosítsa. Jegyek Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedéséből) kaphatók.
— Dr. Knauaz László Ügyvéd irodáját Nagykanizsán, Sugár-ut 30. szám alatt megnyitotta.
(x) Fényképészeti cikkek a legjobb minőségben kaphatók Fischel Fülöp Fial áruházában, Nagykanizsán.
(x) Url és női divatcikkek, valamint rövidáruk a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
fx) Méhészeti eszközök, keretléc, mü-lép, távkapocs, kaptáruk, saját termésű akácméz kgja 76 kor., fényképezőgépek, lemezek, filmek, papírok stb. — Vadászfegyverek, töltények és felszerelések legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal Üzletében.
Apró hirdetések.
Eladó műlép elsőrendű szép sárga viaszktól készítve, kilónkint 30O kor. Kozári Mihály Méhészetében Nagyrada.
Uj ságáru sí tó k felvétetnek a vasúti
hírlapárusánál.\'
Építtetők figyelmébe! Kisebb házak, gazdasági épületek tatarozását, alakítását és javítását jutányosán vállalja Pápay György építő iparos, Petőfi-ut 24. f
- - - - - t.;"V 5.....
A Radics-párt barátkozáat hirdet Magyarországgal.
Bécs, junius 13. Laibachból jelentik, Radics függetlenségi mozgalma, amelyet többnyire horvát diákok terjesztenek Steierország délszláv lakossága közt, rengeteg kővetőre talált. Az ottani „Jugoszlávia* timü újság szerint a Radics-párt mozgalmának az eredménye, hogy a jugoszláv pártok kórt az utóbbi napokban nyit szabadás állt be.
A rendőrség több fcelyen -házkutatást tartott és rengeteg röpiratot foglalt le. Az egyik házban a szekrény háta mögött «-„Horvát testvérekhez" cimü plakátot találtak, mely igy hangzik:
„Horvátok 1 Szakadjatok el a minket el-tipró nagy Jugoszláviától Alakítsátok meg az önálló Horvátországot éa nyújtsátok jobbotokat, legalább barátainknak, a magyaroknak.
A plakát alsó részén Csonkamagyarország térképe látható, alatta pedig Horvátország térképe.
TŐZSDE.
Budnpcat, Junius 13.
ValuUpUo: NapoUon 655, Koot 060, Láva —, DoJUr 200, Francia frank 20*0, Ungyel márka 24, Márka 376, Lka 1260, Osstrák 38 % Rubel 00, Lei 395,
Ssokol 300, Svájci frank--, Koronád Lnár 680, Fjrank-
dináx--, Holland forint —, Bácsi kiOsotét----
Érték ak: Magyar Hitel 1500, Osstrák Kitel 690,
Hasai--, Jelzálog 22«. Ussámltoló 700, Kereskedelmi
Bank.--. Magyar-OLtss —, Boocslnl ——, Drascbe
3150. Általános ss&i 4350, Ssássvári 1000, Salgótarjáni 3250, Urikányl 3000, Rima 1U30, Schlkk 480. Guttmann
-, Nasld 7050, Danlca 41*00. Klotild 2050, Magyar
Cukor--, Adrim 4600, Atlantika 3275, Királysör--
Bosnyák-Agrár--, Liptik —, Phöbos 600, Vasmegyol
Vllamos--. Gizella 1275. Konkordla 1650.
A korona Zürichben.
Budapest, junius 13. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 2*30, osztrák korona: l*22Vs> ar osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —"95 szánt ím.
SPORT.
Az NTE országos atlétikai versenye. Vasárnap délután zajlott le az NTE országos atlétikai versenye, mely ha csaknem házi versennyé zsugorodott Össze, a fővárosi versenyzők legtöbbjének távolmaradása miatt — mégis Nagykanizsa sportéletének jelentős eseménye volt és élénk dokumentuma annak, hogy a Dunántul atlétikai életének súlypontja és a Dunántul legjobb atlétagárdája Nagykanizsán van. Az NTE atlétái ugyanis ismét nagyszerűen szerepeltek és bebizonyították, hogy a Szombathelyen elért eredmények nem véletlen diszpnnáltságon, hanem nagyon is reális képességeken alapultak. Idegen ver*, senyző mindössze kettő Indult, Kainraih An* tal az MTK fiatal, tehetséges kőxéptávfutója és Bruck Gyula a Székesfehérvári Torna Club sulydobójo.
A verseny legkimagaslóbb eredménye az NTE kiváló atlétájának Marvalics Kálmánnak diszkoszdobása volt, mellyel a Szombathelyen megjavított kerületi rekordját újból megjavította és 38 90 méteres dobásával országos viszonylatban is az első diszkoszdobók közé.
relkedett. Figyelemre méltó eredményt ért Sckwartz, aki 233 mp-el futott 200 métert és 641 centimétert távugrott. A vendég atléták közül Kainraih a 800 métert 2 p. 9*7 mp. idővel Kramer előtt nyerte. Bruck pedig a sulydobásban második lett.
A versenyt nagyszámú közönség nézte végig és lelkesen ünnepelte a város atlétáit. A versenyvezető bíró Kiss Géza, a MASZ kiküldöttje volt, aki lelkes odaadással és itfatt1\' <* sportrajongással töltötte be tisztségét.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. junlua 14.
A ugyhiiisii kir. Urránysiék, sínt orsorabiiósigtóL
A Magyar Állam nevében!
A nagykanizsai kir. törvényszék, mint uzvorabiró-*ág árdrágító vbsxaélés vétsége miatt Kruusz György is 30 társa a Ben a kir. ugyésxségnek vádja f«Utt dr. Keoedi Imr« kir. Itólőtáblal bírt miot elnök. dr. Ferenc kir. törvényszék! bírt és Vékisy Károly- ülnök, valamint dr. B«atdk Ferenc kir. tóivényszéki Jegyző, miot jcgyiőkönyv-vezető rfáMáMnt, Metz József kir. ügyésznek mint köz vádlónak. • szabadlábon levő vádlottaknak\'éi dr. Hegedűi György ét dr. Malek László, dr. Hoch Osskár ügyvédek. nek mint védőknek Jelenlétében Nagytan!zsin 1021. évi Január M 12. napján at 6060/1920. M. E. sz. rendeletben előirt gyorsított eljárás szabályai szerint megtart otl nyilván©* főtárgyalás alapjáa, a vád ét a védelem meghall-gatáaa után meghozta a következő
Ítéletet)
A kir. törvényszék, mint uzsorabirósig bOrösnek mondja kl;
I. Knausz György 4? éves róm. kath. vallású nagykanizsai születésű és lakos, nős. I gyermek atyja, vagyonos föld mim. 2. Bum latrán 31 éves, róm. kaih. vallású bánokszentgyörgyi születésű rigyáci lakós, nős, Z gyermek atyja, vagyontalan földműves. Pápai litván Í2 év«, nős, ág. «v. vallású surdi síuUtésu és UWs, nós, 3 gyer-mek atyja, vagyonos földműves 4, Friskő Ferenc 26 eves, róm. kath. vallása, nagyrécsei szúUtésd, eszteregnyei lakós oős, vagyontalan földműves. 6. Böjti István M áves, rém. kath. vallású, beciehalyl születésű, rigyáci lakót, nós, 3 gyermek atyja, vagyontalan földműves. 0." Horváth György 20 éves, róm kath. vallású, polai szúletfsJ és lakó*, nőx, vagyontalan földműves. 7. BaUn Ferenc 43 éves, róen. kath vaUája, borsUi születésű és UJrA\\ n&t, 5 gyermek atyja, vagyocl.Uo, földműves. 8. t.ancsák \'Jenó 20 éves, ág. ev. szentpéteruri születésű, nagykanizsai lakós, nőtlen, vagyontalan foldm , 9. Szakos Gábor 00 éves, r. kath. vallású, valkonyai születésű és lakos, nós, 6 gyermek \'ti}*. kevés vagyoniul bíró földműves 10. Gulyát János 30 évei, róa»- kath. vallású, gyenesdiási sruletésű, ujbors-fai lakót, nőtlen, vagyontalan földműves. II. Németh István 41) évet, róm. kath. eszteregnyei születésű és lakós, nős, 2 gyermek atyja, vagyontalan földműves, 12. Bognár Istvánná wül. Fui<x Magdolna 34 évts, rám. kath vallású, férjes. 2 gyermek anyja, vagyontalan földműves. 13. Kuruca Jinos 24 éves, róm kath vallású, egyedutai szülatásü és lakos, nőtlen, vagyontalan földműves. 14. Lakatos György 43 evet, róm. kath. vallású ohárcl születésű és lakós, nős, 3 gyermek atyja, vagyontalan földmiivet. 16. Kun Jóxtef 43 éves, ág. ev. valláss. surdi srútetésu és lakós, nős, 6 gyermek atyja, vagyonos földmű .e*. 10 Tánczos Fétax 66 éves, róm. kath. vallású, báxai tzületésü és bonfal lakós, <v5t, 7 gyermek atyja, vagyontalan Ibldmlve*. 17. Vranica József 29 éves, rom. kath. vallású, peUiventei sxulrtású és lakós, nós, 2 gyermek atyja, vagyonos föld-touvea 18. Kósa István 66 í.es, róm. kath. vallású, polat síuktésli etxtertgayel Ulós, nös, 2 gyermak atyja, vagyo-nos földműves 19. Nemei Aotal 26 éves, róm. kath. vallású, becselulyi st illetése és Ukot, oótleo, vagyotualan földműves. 2<r. Németh Fertnc 29 év«a, róm luth. vaUásu esxteregnyci sxulttfeO és lakós, nós, vagyontaUn fóti-müvet. 21. VórÖs István 29 ivet. róm. kath. vallású, esxteregnyei sxul^ésü fi Ukós, rv5s, J gyermek at>ja, vagyontalan. föUaflves. *2. Dómján Ulván 30 évea, róm. kath. vallású, s«nv>gysientmiklósl sxiiUtésú é» Ukós, nós, Ky*rmek atyja, vagyontalan földműves. 23. Kovács János 30 éves, róm. kath. valÜtu, ligyád sxwletétu és Ukós, nó>, 1 gyermek atyja, vagyontalan födmüve*. 24. Dani JóxMf 60 éve*, róm. kath. vaBáw, rigyáci axületésa és lakós, nót, 2 gyormek atyja, vagyonos földműves. 26. Dá-vidovics Jóxsaf 37 éves, róm. katb. vallású nagykanixui sxuUtiaű ét lakót, nós, i gyermek atyja, vagyonUlan födmUvet. 20. Mojxer Jáoos 30 évet. róm. kath vaUásu, nagykanixui sxületésü és lakós, dós, l gyermek atyja, vagyontalan földművé*. 27. Benka Péter 29 évea, róm. kath. vallású, esxUregnyei sxűUtétÜ és Ukós, vagyootaUn föWművea. 28. Meleg János 41 évet, róm. kath. vallitu, somogytxentmiklóti txülatésü é> lakós, oót, 2 gyermek atyja, vagj-ootalan földműves. 29. Kovács István 29 éves róen. kath. vallita. kacorlak! ixűIeUsfi, obornakl lakós nóüen, vagyoctalan föWaüves. 30. Erdélyi István 20 éve* róm. kath. vallású, xalasxentbaláxsi sxűletésű, oboroakl Ukót, nóilen, vagyontalan földmö\'vet. 31. Hiler Jóxief Í6 évat, róm. kath. vallitu, obotnakl irtletétü ét nótlen vagyontalan földműves, vádlottakat ax 1920. évi XV t -c I. f-ának olsó bekexdé** 1. pontjába útkS\'xó és m.r^vüló árdrágító vistxaélés (ártullépés) vétségében, melyet aráltal követtek el, hogy Negykantxsáa 1921. évi Január hó 12 napján a nagytanlxsai piacra eladás végett beboxott tüzletéit, tehát közatűktégleti cikkért a törvény értelmében erre Jogotult hatóság, a faáxmefállepító-blxottaág ré.xéról magsxabott legmagatabb ámál magasabb árat követeitek nevezetesen
Kmu" György vádlott I C urkobméter kemény haaábíaért a megszabott 670 kor. helyett 900 koronát. 2. Buta István vádlott 15 köbméter kemény hasábfáért a aegsxabott 712 kor. 60 CIL helyett 1120 K-t 3. Pápai Irtván vádlott 1 köbméter kemény hasábíéért a megíratott 47* kor. helyett 900 K-U 4. Kriskó Ferenc vádlott I 1 kóbmáter kemény hasábráéri a megjxabott 522 kor. 50 flll. helyett 1<XXJ K-t. 5. IWJti Utván vádlott 1 köbméter ke-máay hasábíiért a megtxaboa 476 kor. helyett 1000 K-t. Ö. Horváth Cyófgy vádlott 1 köbméter kemény hasábfáért a raettxabott 475 kor. helyett 860 K-t. 7. Baláxs Ferenc vádlott 1 köbméter kemény hasábtáért a meri rabolt 476 7 köbU.er
kemény hasábfáért a m«g*xabott 622 koe. 50 f.lL helvett 1000 K-t 9. Szakos Gábor vádlott víSŰf iSS
doroogfáért a magsxabott 685 koe. balját 920 K-T10 Gulyia Ján« vádlott 1 3 köbméter keoíény UtábOért . m«gáIUpt»ott 017 kor. 60 &U. helyül 920 K-t llVíSlh Irtván vádlott 1-6 kötoéter kemény halfáért a m.S
oltott 712 kor. 50 llll. helyett tlOO K-t. 1?. Bognár lstvánnc .vádlott 1 3 Köbméter kemény hasábfáért a megáUapitott 017 kor. 50 flli htli-ctt 900 K-L 13. Kuivrx Jáno^ vádlott 13 kC-bméte; haslbfiért a megállapított rt|7 kor. 50 fill. helyett 900 koronát. 14 Lakatos György vádlott 1-3 köbméter kemény dorongéért a megwabott 6« kor. helyett 8C0 K l. 16. Kun Jóxsef vádlott t"4 köbméter I»r.y doiongfáert a megszabott 48á kor. belyett ÍW0 K-t. Hl. Tánczoa Péter vádlott 13 köbméter kemény hasibfaeit a megszabott 017 koe. 60 fiU. be Ivett 95») K-t 17. Vranics József vádlott 0 8 köbméter kemény Iwsábfaért a megszabott 3$0 kof. belyett 940 K-t. 18. Kó<a István vádlott 14 köbméter kemény dórongUért a magszabolt 030 kor. helyett \'J40 K-t. U» Nemes Antal vádlott I 2 köbméter Wmcúy hasábíáért a magsxabott 670 kor. helyett IlOOK-i. 20. Németh Ferenc vádlott 1*3 köbméter kemény hasábfáért a rn«g<xabvtt 017 kor. 50 AU. behett 1200 K-t.. 21. Vócós Utván vádlott 1.4 köbméter kemény hasábfáért a mewxabott .4JÖ6 kor. helyett ltOO K-t. 22. Dómján IsU-án vádlott t 6 köbméter kemény hasábíáért a megtxahotl 700 kor. helyeit 1200 K-t. 23. Kovács Jáoo* vádlott 14 köbméter kemény hasábíáért a megszabott kor. helyeit 840 K-t. 24 Dani Mx«f vádlott Ofl köbméter kemény hasábüírt a meavubott 417 kor. 50 lilL helyett f>S0 K-t. 25. Dávidovics József vádlott 10 köbméter kemény l>tábíáért a megtraboll 700 kor. helyett 1340 K-L 20/MoJm Jínos vádlott 17 kötunóter kemény hasábfáért a megszabod 807 kor. 50 <U1. helyett 1200 K-t. 27. Beoke Péter vádlott fl köbméter kemény ha«ibfáe\'rt a cnegsxabott 622 kor. 50 ftil. helyett 1120 K-t. 29. Meleg János vádlóit I köbméter kemény hasábfácrt a megszabott 476 kor. helyett 1200 K-t. 20. Kováci István vádlott 2 q. aprított tűzifának a megszabott 260 korona helyett 500 kor.-t. 30. Erdélyi István vádlott 2 q aprított tűzifáért a megszabott 360 kor. helyett 5CO K-t 31. llüer József vádtolt 2 q aprítod tűzifáért a megszabott 260 kor. helyett 500 koronát követelt.
A kir. törvényszék at I—XXXI a. felsoroltakat az 1020. XV. !•<. I. {r-ának 2. bekezdése alapján a Btk, 92. $-ának alkalmazásával fejenVínl htromsrár (300) korona pénzbüntetésre mint fó és kettószáz (700) koruna pénz-bűntettre mint mellékbüntetésre ítéli.
A pénzbüntetés behajlhatallanÜK esetére a Rtk. 6H. J-a alapjaq 20 K\'-ként egy napi fogházra kell átváltoztatni.
A hivatalvesztést é* politikai Jogok gyakorlatának felfüggesztését a Btk. 64. fának 2. beketdése etapján mellőzi.
A pénzbüntetést az iUlet jogerőre emelkedésétől számitett 16 nap alatt kell végrehajtás terhével a nagy-kaoiztai kir. ügyészségül az I8£tt. XX\\U L c. 3. fában meghatározod célra megfizetni. 1
A kir. törvényszék a vádlottaktól bdAjelkínl lefoglalt tűzifát a Btk. 01. 9-a ét sx 1920. XV. t.-c. 1. jj. 2. bekezdés* alapján etkobozra ts a Sl kocsi tűzifát közcélokra maximális áron letoió értéka*ité« végett Jogaeó bevárása nélkül Nagykanizsa város polgármesterének kiadni rendeli azzal, hogy a befolyt összeget a ki/. Ogyész-ségnek küldje meg.
Az 1020. évi 20. t-c. 7. fának 3. beketdése alapján elrendeli, hogy a* itélet rendelkező része Jogerőre emelkedése után a Nagykanizsán megjeleni .Zalai című napdapban elitéltek\'költségen egyszer köztétacssék és a vádlottak Ukbelye szerint iltetejtes községi fíítjáró. vágok hirdetményi tábláján lórom hóAapon át kifuggcix-losék. Fgyíb mellékbüntetés alkatioaxisát u törvényszék mellőzi.
A vádlottak a Bp. 480. é« 481. fai aUpján ko\'e-" k«<k at itélet közzétételével felmerült bűnügyi költségei egyeto jklegesco, a pénzbüntetés átvitte itatásával evrtlej felmerülő bűnügyi köKtéfick pedig küWo-kükio az áUam-liincitárnak- megtéríteni
Indokolás stb. r.
Nagykanizsa, 1921. *\\i január bő 12.
Dr. Kenédi Imro s k:, Dr. Bibe Ferenc s.k.,
az uraorabüóság elnöke. kir. törvszéki biró, etőadű. A kiadmány hiteléül:
Amon s. k., *
v hív. tisztviselő. A kix. törvényszék, mint uzsorabirúság ezt az ítéletet a Bp. 494. $-ának 2. bekezdést alapján jogerősnek é-> végrehajthatónak nyilvánítja
Nagykanizsa, 1021. nsájus 30-án.
Dr. Mutschenbacher Edt/in k., kir. törvényszéki elnök h.
CZIMMERMAN ÉS PINTÉR
Najfyknnlxan, RAkócxy-ut 12. Suj?ár-ut sarok.
Géperőro berendozetl épület-, mü- és gép-lakatps. Takaréktűzhely és mechanikai munkák vállalata. Autó, benzinmotor, kerékpár, varró-gép, Írógép, kutak és gépek javilása. Csillárok készitéso Fegyver specialisták. „Darró" a betörők réme világszabadalom egyedGli elárusítói.
elegáns/ éa tartós cipőt rendelni reklámárért ■ ■ ■ ■
DOMIMA FERENC clpászetében
Nagykanizsa, Eötvö«-tér 2.
KRÜIBER6ERHBL
Fő-ut II. sz. Telefon 221.
a
Nói kötöt harisnya, minden sziliben 30 korona
Férfi kötött sockni........25 korona
Flór férfi sockni ........60 korona
I\' duplatalpu nói harisnya 50-60 korona Selyem flór „^T.X, . . . 120-150 korona.
D. M. C. himzópamut..... 10 korona
1000 yardos cérna...... «0 korona
Garantált 400 yardos cérna . ?0 korona
1" márvány-szappan . . . 8 korona
Tiszta selyem horgolt nyakkendő . 90 korona
Fürdö-trcsazek és fürdő sapkák, u8zó-..adrágok, férfi dlvat-
ÖVCk\' sockni k óriási
választékban szolid kiszolgálás mellett.
Nyomatott
. Up.uUMoo.ok, ÍUUl *« (;y<um.ll kAayvayocndijAbitn
60-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1921. Junius 15. Szerda
133. szám
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
St«rkMÍt6iég és *UdóWv»ul: Fő-ut IS. it. - Jol«rurb»n-t*l*foo 78. -
Megjelenik mindig kora reggel
FÓSZBRKESZTÓ:
Dr. HEOEDÜS OYŐRQY
n.oi [>tjf. M.TÍMU
m.RLŐSSZBRKKSZTÓ:
BODROQKÖZY ZOLTÁN
Blfillieté.l árak:; F.fí.. irt. «0 K. FMévt. »00 K. N.gy^l-érr. 100 K. Fjy híi. 34 K. Egy.* irfm in a K
•A miniszterelnök válaszol Benickynek
Az egyetemek sorsa a Háx előtt. — Nagy botrány egy közbeszólás miatt. — Andaházl-Kasnyát kivezették a teremből.
Budopczt, junius 14. Rakovszky István 11 órakor nyitotta meg a nemzetgyűlés ülését.
A napirend előtt elwők jelenlí, hogy Dánét Béla sürgős interpellációra kért és kapott engedélyt.
A kolozsvári és pozsonyi egyetemek elhelyezéséről szóló törvényjavaslatot Szadccky előadó ismerteti.
Tcmesváry Imre kultur&zempontból mérlegeli a javaslatot. Csonka-Magyarország 8000 községében még ma sincs orvos, tulproduk-cióról tehát nem beszélhetünk. Az egyetemek decentralizálása művelődés szempontjából csak előnyös lehet.
Ruppert Rezső: Ennek a javaslatnak nem lehet ellenzéke. Még vita tárgyává sem - Uhet - tanni, hogy ex- egyetemeket fenn kell-e tartani. Az egyetemeket azonban eredeti mivoltukból kiforgatták, amikor hivatásuk ellenére kimondották a numerus clauzust. Ezzel megsértették az egyetem integritását. Az egyetem létfeltétele a tanulási szabadság. A megszállott területek lakóssága aggodalommal néz felénk és látjuk, hogy az egyetemen is külön kasztok és osztályok vannak. Semmi szükség nincsen arra, hogy az egyetem^Hfju-ságot karhatalmakba osszák be, mert az a kormány, mely a mai rendőri viszonyok mellett nem tudja fentartani a rendet, az nem n^ltó az életére. A keresztény ifjúság azért nem tudott boldogulni, mert a gazdag keresztény társadalom nem támogatta eléggé. A mult rendszere nem a tudáson, hanem a családi összeköttetésen alapult. Most is azon az uton vagyunk, hogy a polgárság öntudatából kiverjük a gondolkodást. A vezetőség nem törődik a polgárság érzésével, csak a miniszteri tárcákért folyik a harc. Ez a példa nem javíthatja, csak ronthatja az ifjúságot.
Ezután Barla-Szabó, Hcrmann Miksa és Kovács J. István szólaltak fel, aki a legnagyobb örömmel üdvözli a javaslatot a nemzeti kul-tura szempontjából. Nagy haszna lesz a társadalomnak abból, hogy a vidéknek magasabb iskolákat adnak. A tudás a fontos, mert csak evvel tudjuk visszaszerezni integritásunkat.
Koszó István kötelességének tartja, mint Szeged képviselőjének felszólalni. Szeged félszázad óta küzdött az egyetemért, mert Szeged mindig diákváros volt, ahová a délvidék gyermekei jöttek magyarságot tanulni és magyar levegőt szivni.
Az elnök javasolja, hogy a nemzetgyűlés holnap tartson ülést és folytassa a mai napirendet.
Az egyetemi javaslatról szóló vita meg-
szakítása után Bethlen István gróf miniszterelnök mondott beszédet.
— Nem lehetett jelen a nemzetgyűlés legutóbbi ülésén, amikor Beniczky Ödön visszatért a költségvetéssel kapcsolatban egy izben már elmondott fejtegetésre, amelyben a kormányzó tiszteletdiját emiitette és ezen beszédéhez most ujabb megjegyzéseket fűzött. A képviselő ur a kormányzó személyével foglalkozott. Tette ezt első izben mentelmi sérelmének bejelentése alkalmával, másodízben, amikor indítványt tett abban az irányban, hogy bizottságot küldjön ki a Ház a fővezérség\'számadásának felülvizsgálására és harmadszor, amikor a költségvetés tárgyalásának kapcsán a kormányzó költségvetését kifogásolta.
A^ kormánynak nem lehet semmi kifogása az ellen, Kogy egy képviselő vizsgálat tárgyává teszi ezt a tételt is, ha az a vizsgálat objektW és amelynek semmi leplezni valója nincs és nem is lehetett. Nem lehet kifogása az ellen sem, ha valaki úgyszólván specialistává képezi ki magát olyan ügyekben, amelyek kényesek, amelyek a kormányzó személyével vannak kapcsolatban. Nem lehet kifogása akkor sem, ha a képviselő ur nem azzal a burkolt célzattal teszi, hogy a kormányzó személyének pajzsára sár frecscsepjen.
A képviselő ur a kormányzó sze-mélyével egyenesen nem foglalkozott, azt lehet mondani kerülte ezt a kényes részt. De előttem is és minden tárgyilagosan gondolkodó ember dŐtt világos, hogy csakis a kormányzó személyére vonatkoztak és nem tartom összeegyeztethetőnek azzal a tisztelettel, amellyel vagyunk a kormányzó iránt és nem engedhető meg, hogy valaki ilyen gunyoros hangon mérjen a" kormányzó személyéről beszélni.
Ezután felolvassa Beniczky beszédének egy r^lctét és azt mondja, hogy : A képviselő uí nagyon is túlértékeli a saját személyét és 1 rendszeresen visszatér oda, hogy a kormányzó környezetét sértve érintse. Ezek nagyon értéktelenek a nemzet szine előtt és biztosithatom a tisztelt képviselő urat, hogy senkinek esze ágába sem jut ön ellen vadászatot rendezni, amint ahogy a képviselő ur kifejtette. Hajtóvadászatot csakis nemes vad ellen szokás indítani.
— Ami pedig a képviselő ur üres és tartalmatlan fenyegetését illeti, arra nézve bátorkodok megjegyezni, hogy ezen az uton szabad utat nem biztositok akciójának további folytatására.
Dánér Béla sürgős interpellációját a kővetkezőkben terjeszti elő:
— A nemzet arra törekszik, hogy a magyar faj szupremációját biztosítsa. Ha ez bizonyos túlzásokkal jár, ez következménye a gyermekbetegségntek. A baloldalon mindig a keresztény szeretetre apellálnak, ha ezt igy értelmezik, hogy összetett kézzel nézzük a magyar faj pusztítását, figyelmeztetjük őket, hogy erre nem vagyunk hajlandók. Örökösen a területi integritás fejében rázzák az öklöket, közben a puhaság ágyát vetik el nagy céltudatossággal.
— Legutóbb Budapesten egy borzasztó bűntény történt. Egy holttestet borzasztó módon megcsonkítottak. Ez nem került a nemzetgyűlés elé, mert az áldozat magyar volt, mert nem hívták sem Grőnbaumnak, sem Kohnnak, tehát ügye nem volt a nemzetgyűlés elé való. Ismételten rá kell mutatnom arra, hogy vannak elsőrendű és másodrendű polgárok, vannak olyanok, kiknek nem elég, ha a független biróság foglalkozik ügyükkel, hanem a nemzetgyűlés is.
Beszéde közben Andaházi-Kasnya közbekiált valamit.
Dánér: Nagy örömmel venném, ha Andaházi-Kasnya nem diszmagyarban, hanem kaftánban tenné meg közbeszólásait.
Andaházi: Majd csuhában mondom el. Erre nagy vihar tőr ki a Házban. Minden oldalról goromba felkiáltások repkednek Kasnya felé.
Gunda : Mit akar a csuhával ? Csernyus papképviselő ; Szemtelenség 1 Huber papképviselő; Hogy mer így beszélni? Pimasz 1
A képviselők csapdossák a padot, Kasnya válaszolni akar, de a nagy zajban elvész a szava. Az egész Ház kiáltja: KI kell dobni 1 Újra kommunizmust akar 1
Ereky: Szégydje magát I A zsidó képviselők tisztelettel hallgatnak. Hallgatással tisztelnek meg bennünket, maga pedig gyalázkodik.
Huber: Szemtelen, pimasz. Csernyus: Ki kell dobni I A képviselők elhagyják helyeikot. Bottlik rendreutasítja Kasnyát. Gunda: Közönséges Népszava-béren c l Felkiáltások : Zsidó bérenc l Folytonos zaj, az elnök csenget. Mikor ez nagynehezen helyreáll, Dánér folytatja:
— Ugyanekkor szabadon bocsájtottak egy zsidó ügyvédet, ki Dunapatajon a direktórium elnöke volt. A másodrendű magyar polgár 10 évi börtönt kapott, a felbujtó elsőrendű polgárt pedig szabadon bocsájtották. Aztán felhívja a nemzetgyűlést a magyar tanárságot ért sérelemre. Hajlandó-e a kormány orvosolni azt a viszásságot, hogy mig a magyarságból 30—35 év után sem jut el senki a VI. fizetési osztálynál magasabban, addig gy zsidó származású tanárt, Sebestyén Ká-
ZALAI KÖZLuNY
1921. junius 15.
rolyt, kihez fogható sok akad, 25 év után V. osztályba nevelték ki.
HuUr Károly a Háxazabályok 215. §-a alapján kér szót. Dánér beaxéde közben — mondja — Andaházy-Kasnya azt kiáltotta, hogy: „Nemsokára maga is kivándorol ideje korán...
Huber e mondatánál ismét kitör a zaj és a lárma.
Felkiáltások : Kommunista betyár 1 Be kell csukatnil
Habcr: Azt kérdeztem, hogy Andaházi-Kasnya mit tud Dánérről, amiért neki az országot el kell hagynia. A kommün alatt 16 pap h«si halált halt, de hogy Andaházi hol tartózkodott, nem tudom. Aki igy gondol ko dik, elvetemült gondolatai lehetnek és meg vetéssel utasitja vissza a gyanúsítást.
— Nem hallgatjuk megl
Bleyer Jakab: Egy ilyen fráter 1
Somogyi látván: Dobjátok ki!
Taszter: Itt nem fog többel beszélni 1
Andaházi-Kasnya a helyen áll és várja,
roig a zaj lecaillapul. Ez azonban mindi; na gyobb lesz. A képviselők a padot verik és közelednek Andaházi felé. Senki nem látja, hogy az elnök már nincsen a helyén és ülés fel van függesztve.
— Ki kell dobni 1 Nem fog beszélni ez a kommunistái — kiáltják minden oldalról.
A képviselők egyre jobban közelednek Andaházi felé. Közelebb vannak Bleyer, Ereky, Somogyi, Kontra, Hegedűs György és még néhány képviselő
— Ki kell\' dobni I — Itt nem beszél 1 — kiáltják folyton.
.... é" Bleyer erre megfogják és a
kijárat felé tuszkolják. Kasnya beszélni pró bél, de nem hallgatják meg, hanem folyton szorítják kifelé, végre a szélső bal lijárón elkiáltja m Jjj"*\'5nncl\' * ás Ereky
— Egyetlen zsidó képviselő nem bántja annyira a kurzust, csak egy piszok keresztény
A képviselők ámulva hallgatják ezt. Taszler, Reischl és Csernyus tapsolnsk neki, sőt egyesek gratulálnak Erekynek. Bottlik József Rakovazkyval nz első padsorban fii, odamennek a gyorsírókhoz és kérdeznek valamit. Ekkor veszik csak észre, hogy az ülés fel von függesztve.
A folyosón folytatódik a lárma. Vitatkoznak Kasnyával és Kontra Aladár azt mondja, hogy aki szembeszáll a kurzussal, azt kidobják. Amire Váztonyi megjegyzi, hogy akkor az egész ellenzék nem megy be többé, AndaháziKasnya pedig fentartja, hogy ez nem kerestény kurzus. Csatlakozik a vitatkozókhoz Botllik is és kijel.nti, hogy amennyiben Andaházi tényleg a kérdéses nyilatkozatot telte, ezért meg kell követnie a Házat. A kisgazdapártnak pedig több kép viselője kijelentette, hogy nem azonosítja magát az ülés alatt történi botránnyal.
Baranya és a bajai háromszöget július tizedikére kiürítik.
Budapest, junius 14. Antant-misz-szio körökből eredő hir szerint Pécs és a bajai háromszög felszabadulása július tizedtkere várható. A belgrádi kormány T-j-cu\' c ™*száUt területen mü-kodo X H. 6. hatóságok már megtettek ászükséges intézkedéseket a kiürítésre.
Az antant jóvátételi bizottság tagjai a jövő hét végén érkeznek Budapestre es részükre már a Royal szállodában megfelelő lakosztályról gondoskodtak.
A pénzügyminiszter ur pénzügyi művelete.
Budapest, junius M. A pénzügyminiszter a költségvetésben mutatkozó hat milliárdot deficit fedezésére belföldi kö\'csönt tervez. A pénzügyminiszter azzal a tervvel foglalkozik, hogv kamatozó sorsolási kSlcsSnt fog kibocsátani. Ilyon kedvező Teltételek mellett feltétlenül slke rülnl fog elhelyezni n piacon a kölcsönktitvé-nyéket, annál is inkább, mert ez n kölcsön a terv szerint átmenetet jelent az állam pénzügyeinek rendezésére és nagy mértékben hozzá fog járulni az ország külföldi hitelének megerősítéséhez.
A pénzügyminisztériumból eredő hirck szerint ezt a kölcsönt az állam az összes nagy bankók szindikátusának közreműködésével fogja kibocsátani.
A minisztertanács ma tárgyalta az uj sajtótörvényt.
Budapest, junius 14. Az uj sajtótörvényt a minisztertanács mai ülésén tárgyalták. Amennyiben a minisztertanács a tervezetet még ma letárgyalja, ugy a törvényjavaslat a legrövidebb idő alatt, talán már n jövő héten a nemzetgyűlés elé kerül.
A ceglédi beszéd epilógusa.
Budapest, junius 14. Nagyatádi Szabó István ceglédi nyilatkozatával kapcsolatban Bethlen miniszterelnök, Nagyatádi Szabó és a kormány több tagjának bevonásával a késő éjszakába belenyúló tanácskozási folytattak, amelyen megállapították, hogy a beszéd miatt nincsen szűkség rendkívüli intézkedésekre és nem lehet kormányválságról beszélni.
Amellett a kisgazdapártban is a legteljesebb megnyugvást keltette Nagyatádi ceglédi nyilatkozata és még a Vasadi-féle ellenzéki csoport is elismerte, hogy az erélyes fellépésből kár nincsen. A párt a sóját erejének nagyságát látja abban, hogy a ceglédi riadóra ugy a kormány, mint a keresztény nemzeti egyesülés párlji békés megoldást keres. Ebből a kisgazdapártban azt következtetik, hogy a párt intranzigens követelése mellett ki kell, hogy tartson.
A fiumei kikötő.
Fiume, junius 14. Sforza gróf ola6z külügyminiszter a római kamara legutóbbi ülésén egy trienti josolsla küldöttség előtt válaszolt Fiume jövendő sorsiról hozzá intézett kérdésekre.
Eszerint a]fiumci Delta és a Baross kikölő elválasztásáról szó sincs. Ezek továbbra is egységes korpuszt fognak képviselni. Tény az, hogy hz olasz ás jugoszláv kormány közölt nagyon előrehaladott tárgyalások folynak s remény van arri, hogy a végleges megegyezés már a legközelebbi napokban megtörténik. A megállapodás konzorcionális alapon fog történni. Az olaszok és a Jugoszlávok fiumei konzoreiu-mot alakítanak, amely nagyon hosszú időre, talán 99 évre kizárólagos jogot kap, területre külön megállapilolt slatulumokat Még célzást tett arra, hogy a konzorciumoknál még képviselvo lesznek azok az államok is, amelyek Fiume természetes liinterlandjál képezik. Vagyis: Magyarország, Auszlria és Cseh Szlovákia. Ezzel a hírrel kapcsolatban Buccaiiból jelentik, hogy Fiúméba ma érkezett meg Fascini sorhajó kapitány, az olasz kormány által kinevezett megbízott, hogy átvegyo « közigazgatást és megalakítsa nz uj kormányt Fiúméban.
TŐZSDE.
Bndapeit, junfos 14.
Valutaplao: Napoloon 8110, Font I0IQ, Úví\' Dollár 270, Francia frank 2100, Lenyel utiA. 2* Muia 375, Lif« J.\'|05, COaibik W, Huh;} ftO. LM .W
Sxokol Stti, Sr.jci frank--, Korenadiaii tFisak\'
--, HotUnJ tatot 84o. kifixtfé*--.
Ertókak : Murjtat II,ut 2610, 0«t«k lll\'.c! 020,
H.««i--, ;c|»«íoB 2:«, l.essJmltoM 701, Karoskcdelml
6».ik MugyafOtrui lí«oc»i..i 4225. l>Mj«h«
33W, AiuUum *t(o 42í>0,-S.-i.ncvi„ 1875, rftutfaJ 3200. tóikig 3CKO. Rima 19*. ScMkk 7W. S22 7í<M. D\'ilc* KtoOW ZótXj. AUfyU
CttW - AdíU 1100, AOaatíka 32W. KltiírtZt Bo.ayAk-A^Í, . UpUk «*>, Vism.^í
KonUiiliji liKiO.
VUlarno*--, GiiolU I2ÍC-,
Győrffy Jánosnó csipkeremekeinek világsikere.
Külföldi kiállításokon mutatják be a nagykanizsai nrasasony csipkaterve-xeteit. — A „Nép" fővárosi napilap dkka Győrffyná csIpkamttvészetárőL - Egyik calpkójót a holland királynőnek veazlk mag.
Lapunk volt \' az első, az orazágbnn, amely Györf/y Jánosné úrasszony csipkemü-vészetéről beszámolt és megjósolta azokat a sikereket, amelyeket a csipkemüvészet e remek alkotásai világszerte el fognak érni. Ezekről a sikerekről számol be a „Nép" budapesti politikai napilap cikke, melyet teljes egészében a következőkben leközlünk :
A magyar iparművészet egy kiváló remekéről beszélnek, a legfinomabb brüsszelinél könnyebb csipkegarnituráról, egy magyar művésznő örökbecsű remekéről, melyet egy később elmenekült fejedelemasszony részére négy finom női kéz készített három éven át. De az anarkia szele sok mindent elsöpört s a csipke politikai vonatkozásokban és pletykákban megindult szenzációs útjára. Beszélnek a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségéről, mely határozottan érdeklődött a garnitúra iránt, melyet egy jótékonyság terén minden m:\\gyar ált.il^jól isinert külföldi feje-delemnőnek akart a „MANSz" nemzeti hála fejében sok magyar gyermek megmentéseért felajánlani. A cúpke ügyét Fleddcrus holland fökonzul is erősen pártfogoito. És mig nálunk a garnitúra megvétele különböző álláspontok miatt meghiuiult, addig az ügyben történt tnpogatódzásnk eredménye is megérkezett, mely szerint illetékes helyen kegyesen fogadnák az ajándékot. Kevéssel ezután Fledderus fökonzul más megbizást kapott s ezzel sz igazán dicsérendő akció egyelőre befejezetlen és egészében kimagyará-\'atlen maradt.
A garnitúrával kapcsolatban emlegetett Győrffy Jánosné művésznő Budapesten tartózkodó megbízottját, Mikes Gyulát felkerestük, aki munkatársunk kérdésére a kővetkezőket mondotta :
— A garnitúra megrendelőjére és a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének akciójára nézve semmiféle felvilágosítást nem adhatok. A kérdéses csipke Győrffyné találmánya, mely körülbelül kilenc évvel ezelőtt született meg. Már a külföldi érdeklődés n»gy arányokat öltött. Most indult Amerikába három mintakollekció, melynek mindegyike körülbelül száz-száz motívumot tartalmaz. Kőztük egy, a „Bell Art Novellies" cég megrendelésére New-Yorkban, Stockholmban állított ki nagyobb gyűjteményt Milos Györgyné, a MANSz művészeti osztályának főnöke. Úgyszintén a MOVE megbízásából Trcitz Péterné indult Hollandiába, hogy kőrútján Győrffyné csipkcmüvészetének uj híveket ét széleskörű külföldi ismeretséget szerezzen.
— Mint hallottam, a Stockholmba küldött egész csipkekollekciót megvették. Nagy kerékkötő, hogy anyaghiánnyal küzdünk. Ehhez hozzájárul a velencei és san-franciskói -iparművészeti kiállítás. Ugyanis o Velencébe 1914 tavaszán küldött nagy csipkegyüjte-ménynek a háború alatt teljesen nyoma veszett. De az 1914. évi san-franciikói kiállításra vonatkozólag sem kaptunk még semmiféle felvilágosítást. Moitanában indult olaszországi körútra S»irmay Józsc-f iparművész, úgyszintén Németország felé is erősen dol-gOíunk. Mfigyuroi szógon öt \'évvel ezelőtt az iparművészeti mu*cumban mutattunk be kol-
1921. juniui 15.
íalai közlöny
lekeiót. Mostanában a „Párisién Grill"-ben rendeleti divotrevún mutatta be Heller Ró-bért a garnitúrát, válogatott, meghívott társaságnak . . . Nagy jóakarattal pártfogolja c csipke amerikai érvényesülését Raffay Sándor evangélikus püspök. A Győrffynétöl kapott sürgönyből értesülök, hogy Sigray gróf érdeklődik a kérdéses garnitúra iránt.
— Kik készítik a csipkéket? A telep hány munkást foglalkoztat ?
— A csipkéket Győrffyné tervei szerint körülbelül 70—80 úriasszony késziti, kik az ország különböző részén háziiparilag foglalkoznak a dologgal. A készitók nevét csak Györffyná ismeri. Az egész dolog a legelőkelőbb magyar középosztályból való uriasz-szonyokat foglalkoztatja, kiknek nagy része az országban szétszórtan, egymást nem ismerve dolgozik. Több munkatársunk van a Felvidéken éa Erdélyben, még a csipkék tervezését és minden munkairányitását Győrffyné intézi a nagykanizsai telepen.
— A legfinomabb csipkék halmaza előttem. Lehelet vékonyságú, könnyű vonalú ornamensek a keletiesen cikk-cakkos, egyúttal felségesen lendületes vonalú „bogáncs csipke", komoly méltóságával és nagyvonalúságával megkapó a debreceni református nagytemplom szőlő és kalász motívumot ur-esztalterilóje. Kérésemre a „királynő csipke" már előttem van, mely végtelen könnyedséggel, gyöngyvirág és rózsa motívumokkal ékesen, mint tündéri pókháló simul kezeim- . hez, négy asszony három évi csodálatos munkája, a magyar csipkemüvészet remeke. Az érzéketlen, könnyű varázsos fátyol, melyen keresztül izgalmas politikai és diplomáciai pletykák bálvány körvonalai elevenednek meg, az igazi magyar utat látom a távollevő fejedelemasszonyon és a nemzeti hálán keresztül a „Párisién Grill" válogatott meghívott társaságáig . . .
Eddig a cikk. Minden szava elismerés - hódolat a nagykanizsai úrasszony művészete iránt, amelyről lapunk is megállapított!., hogy világsikerre predesztinált művészet. Munkatársunk tegnap újból felkereste a világsikerek eldtt álló úrasszonyt, akit azonban nem talált otthonában, mert Győrffy Jánosné jelenleg Hévizén üdül. A napokban fog haza jönni, amikor reméljük, hogy lapunknak adott intervjuban sikereit és jövő terveit elfogja mondani. Addig megelégszünk a fővárosi lap cikkével, mely teljes nagyságában méltatja a nagykanizsai úrasszony példátlanul nagy sikereit.
— A szadagoral csodarabbl bécsi esodatételc. Bécsből írják: friedmann Márkus szadagorai cs(&arabbi ellen, — ki hitsorsosei utáo Bécsbe menekült, Altman éa Tsa bankcég keresetet indítóit. A cíoda-rabbi méltóság ugyanis nem gátolta meg Friedman Márkust abban, hogy ki ne használja a bankcég tévedését. Friedman, kire örökségképpen szállott e magas méltóság, Bécsbe „menekülés" után csodatevőhöz illő módon kezdte megmentett vagyonkáját gyümölcsöztetni. A fenti bankcég utján értékpapírüzleteket kötött. Vállalkozása beütött. A birtokába jutott papírok csodálatiaméltóan kamatoztak. Mikor a bécsi rabbi a játék izgalmaiba beleunt, elszámolt a bankcéggel. A iég az elszámolásnál tévedésből 10.000 K-val többet fizetett a rabbinak. Erre a csodára nem figyelmeztette a bankot t» csodarabbi, sőt most, hogy a bank-utólag rájött a dologra, sem hajlandó visszafizetni az összeget. Igy került az úgy n bécsi biróság elé, hol bizonyára kioktatják, o rabbit, hogy ma már mnesanek csodák.
A munkáskérdés
egyik legfontosabb elintézendő ügye minden államnak. Az is nyilvánvaló, hogy ennek mérlegeiéit és tanulmányozása alól nem akarta kivonni magát a mai kormányzat sem. Hiszen a keresztény gondolat magában rejti azt a kötelezettséget, melyet ez eszme képviselőinek érezniök kell a kisemberekkel szemben. De mert a kormánynak munkásprogramja nem azonos a nemzetközi szociáldemokrácia vezéreivel, szeretikugy feltüntetni a mai egész irányzatot, mint mun-kásellenest. Nem kell bővebben magyarázni, honnan fuj a szél. Mindenki tudja, hogy kik azok, akik évtizedek óta igyekeznek elhitetni az emberekkel, hogy munkáskérdési jól kezelni csak faji és nemzetközi alapon lehet. Hegyeshalmy mit inter egyetlen mondata megcáfolta azt a vádat, mely a ke-resztény-neinzcti irányzat elten ezen a téren nyíltan és burkoltan annyiszor elhangzik. Nem beszélt a munkásnyomorról, nem szónokolt a népfenségről, nem telt ragyogó Ígéreteket, hanem egyszerűen kije-\' lentelte, hogy nem engedi leszállítani a munkabéreket. És ez több, nagyobb jótétemény a munkásság számára, mint az álla-lános titkos hangoztatása és egyéb frázisok, melyek csak lelkesítenek, felizgatnak, de a gyomiot üresen hagyják. Egyedüli helyes felfogás az, hogy ha általános lesz is az olcsóbbodás, <i mai munkabéreket s tisztviselői fizetéseket még jóidéig fenn kell tartani. Csak igy lehet elérni azt, hogy a hét év alatt teljesen lerongyolódott munkás és tísztviselőosztily lélegzethez jusson s legalább némi ruhaneműt szerezhessen be. Hiszen évek óta minden keresményük a megélhetésre is csak alig elégséges. Ha majd aztán újra jó ruhája, cipője lesz a munkásnak, tisztviselőnek és családjának, ha pótolni tudta elnyűtt bútorait, akkor ezen a téren is lehet rosjd beszélni olcsó sági hullámról. De addig nem. Ezt kívánja a komoly, nem hangos, de nhnál megértőbb, a kisembereket nem izgató, de velük együttérző szociálpolitika.
_ Egy .llntíiolt lovagias ügy.
I\'élerfalvi Molnár Dezső és odkowari lovag Sypniewski György ny. tábornokok közöli fennállott ügy a közelmúltban lovagias ulon elintézést nyert. Molnár Dezső ny. altábornagy megbízottjai voltak : Hass Ferenc ur 6s Berg mann Ágoston ezred=s. Sypniewskl GyCrgy tábornoké pedig: Dobók Géza ezredes és Max János őrnagy.
— Nagy az Ingatlanforgalom Zalában. A .Zalamegyei Újság irjs: A földbirtok ingatlan forgalma Zalában oly n«gy, hogy szinto a rekordot tartja Zalamegyo o tekintetben Csonkamagyarországon. Ez az ingatlan-forgalom nagysága már a mult évben is oly méreteket öltön, hogy Zalavármegyo^ ingatlanforgalmi felügyelőt kért, ami egyedüfálló egész Csonkamagyarországon. A jelen évben a mai napig több mint 700 ingatlanforgalmi ügylet lordul! meg a felügyelőségnél, melyek kőzött van olyan is, amelyek 100 holdon aluliak s egyszerűen csak átvozellelnek az ingatlanforgalmi naplón. Tudvalevőleg o 100 holdon felüli ügyletekhez kell a jóváhagyás.
— Dr. Knaosz Laazló ügyvéd irodá Ját Nagykanizsán, Sugér-ut 30. szám alatt megnyitotta.
- - Nagy áremelések u postán. Budapesti lapjclcntés szerint a posta- ós távirda-igazgatósig julius 1 tői fogva a postának ás távirdának bármely formában való igénybevétele után külön hozzájárulási dijat tervez szedni. Ezek a dijak a következők: A postánál a postai dijak után 10 százalékos lesz a pótdíj, tehát az egy koronás bélyeg 10 fillérbe fog kerülni. A távírónál minden 10 szó után egy korona, sürgős táviratoknál 3 korona lesz a pótdíj. Interurbán beszélgetéseknél 1, 2 illetve 3 korona pótdíj,., sürgős beszélgetéseknél 3, 6, illetve 9 korona pótdíj jár. Mindenki, ukinek telefonja van, vagy akt ezentúl kap telefont, minden egyes telefon főállomásért egyszeri hozzájárulás címén vidéken 1000 koronát köteles fizetni, mellék állomásért pedig ennek az összegnek a felét. A rendes előfizetési dijon kívül a vidéki előfizetők még 120 korona hozzájárulást is fizetnek, mellékállomásért ennek a felét. Mivel a posta, távíró és telefon a jelenlegi tarifák mellett nem fedezi a különkiadásokat, nzárt a hozzájárulási dijakon kívül tarifaemeléseket is léptetnek életbe. A belföldi táviratok szódíja 40 f. helyett 1 korona lesz. A telefon-előfizetés dija egyelőre változatlan marad, de a belföldi interurbán beszélgetés dija 50-55 százalékra emelkedik. Emelkedik 70-80 százalékkal a belföldi csomagtarifa. A levél-portó tarifája egyelőre marad a régi, de már az express levél dija belföldre 3 koronáról 10 re külföldre 10-ről 30 koronára emelkedik. A kereskedelmi kormány a hozzájárulási összegek fedezetével nagyobb külföldi kölcsönt szándékozik felvenni s ebből a kölcsönből 600 millió költséggel tervezik a vidéki telefon- és távíróhálózat fejlesztését. Klcscr lik az eddigi k.ipcsoló szekrényeket is. A munkálatokat már az idén meg fogják kezdeni. Még az idén fel akarnak állitani Csepelen egy nagy hatóképességü drótnélküli táviró állomást. Őt postaigazgatóság! és 18 postahiva
loli épület emelését tervezik, közlük Nagykanizsán is. Demény államtitkár, a posta vezérigazgatója ismertette a tervezetet a kereskedelmi é. ipari szakképviselelekkel. Az értekezleten elmondották, hogy a költségek céljára az állam már a legközelebbi költségvetésben 153 millió koronát állit be és évről évre további áldozatokat fog hozni.
— Augusztus elsőjén kell átadni a mozikat. A két mozi tulajdonosának már kézbesítették a belügyminiszter határozatát, mely szerint a mozikat augusztus 1-én kell átadni az uj\' engedélyeseknek. Ezen időpontig lehít tulajdonkép még jogosultak volnának a régi engedélyesek játszani, azonban sem nz Uránia, sem a Világ a jog<al nem él és előadásaikat máris beszüntették. A Világ egyáltalán nem tart löbb előadást és értesülésünk szerint az Uránia is csak ünnepnapokon fog kabaréelőadásokat rendezni tóvárosi művészek és művésznők felléptével.
_ Nlklta soproni adóssága. Nikita király éleiében tudvalevően mindenfele üzletiéi foglalkozott, többek közöli szállítón pulykát is. Koó Imre sopronmegyei baromfi kereskedő, aki színién Osyfole voll az elhunyt királynak, még 1914 bon ezer korona foglaló! adoil a királyi pulykaszállitónak, amikor egyizben vele Cellifljébcn borozgatott. Jön azonban a háború, Nikiia nem szállíthatta a loelólegozetl pulyknkat. nemrég pedig adósságával együll elköltözött az \'árnyékvilágból. Koó nem az előlegei, hanem Inkább az! sajnálja, hogy királyi jób^íto! veszten el nz öreg Nikiiában.
_ Ai oláhok még a szabad Já-rást-kelést ls Igazolványhoz kütlk Mátészalkáról jelentik lapunknak ; Szalwir. és Uttocsaniegye megszállt részein rendeletet adtak kl amely szerint minden 13 évnél idősebb nőnek vagy férfiúnak csak Igazolvány melleit szabad házát elhagynia, még ha Sijál földje megmunkálására sic! is a határba. Az igazolvány megváltása igen sok pénzbe kertll. azonkívül minden igazolványra másfél lei értékű bélyeg is ragasztandó.
(x) Fényképészeti cikkek n legjobb minőségben kaphatók Flsclicl Fülöp Fial áruházában, Nagykanizsán.
(x) Url és női divatcikkek, vnlamlnt rövidáruk a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
ZALAI KÓZLÍW
1921. junius 15.
Forgács és Gyulai
bal- is tóműiét liiitsi-iUt 5. a. Tiltbi 3-78.
Vt$z is tU kDIföldl pénzeket, daliért, dinárt srb. Tózadel megbízásokat, külföldi álutaláaokat a legelőnyösebben s leggyorsabban (kivánatra táviratilag) teljesít. Előnyös feltételek mellett osztrák korona
a márka kölcsönt folyásit, 31b. stb. Budapesti iroda: Rákóczl-ut 59. szám.
JJuhavarrást
sgy fry«rmakoknok, mint fo!nött«k-sok J utdnyoi irón altosadnak BUtóosl-uto* 14. Hám alatt
GJP Ingatlanok * f\\
gyora közvctltóao Zrínyi Mlklóa-ntca 38. I cin.
Eladók:
rsiJtiinict hirik 160.100 korosa alatt - Kgy tioha-konjha dfogUlhaió — Jc.bb majányw kertet birak 200.000.korona alatt. — T<>bb #lfoglalhai.S liVii. — Modem foMirinte* hirak kerttel, htUóval eUáók.
Birtokok eladók:
162 hoUtól kJwtéUyíl, febMreléíwl ét anélkül Zatibto
ét S&xofyxa*fjlt*a.
Birtokbérleteket
keretek 1000 holdig fetuereUttel is anélkül U.
Szép szőlők
elejék a várói köreiében.
Vendéglő bérletek
mm
puittner Arthur
3tÉ tnntlJIil •■■■llljutfl illUijinrili
£ Haojkani/sa, Csiagiry-iitci 13 iz.
jtf Elvállal világítási vezetékek, nio-35{ torok, csillárok, valamint telető- j nok, csengők és jelzőkészülékek felszerelését Villamos vasalók, fizó-; edények, teschauk, fűlótealck lavilását MiadcoMaü
villamos munkálatokat
gyoraan csikóilök, anyagok éa égök W raktáron kaphatók.
rendBlje meg telefonon a
ZALAI KÖZLÖNY-.
Dunántul legrégibb újságját, a kereszténység szószólóját, X Megjelenik hétfő és ünnep utáni nap kivételével naponta korán reggel a legfrissebb hírekkel, eredeti fővárosi telefon-tudósítással. Előfizetési ára az összes vidéki lapokénál olcsóbb; helyben, reggel házhoz hordva, vidékre postai szétküldéssel egy hóra 35 K Egyes azám ára 2 korona
>< Telefon 78. azám x
"HILD TESTVÉREK"
deszka, épUletfa é* építkezési anyagok kereskedése
120. ♦ Főtelep Király-utca 4. ♦ ^..ÍÍT"*
Felhívjuk az építkezők figyelmét a most érkezett nagy raktárunkra és legolcsóbb árainkra.
Állandóan raktáron larlunk I* daraboa lehér meszet, portland-cemcntet, kovács-szenet és I" minőségű gőcőlt dolobal

bükkfa-padlót ós deszkát.
Hizlalásra kiválóan alkalmat
maláta sörtörköly
naponta ölesén kapható n sörgyárban
Kereskedőknek
ajánlunk Barna eaomagolót Superlor eaomagolót Felvágott eaomagolót Színes vékony kalapcsomagolót Papírzacskókat
Árucímkét ét csomagolódmkét Utazói readelókönyvet üzleti könyveket stb.
legolcsóbb árak mellett.
Fischel Fülöp Fiai
paplrrakttra nagyban és kicsinyben Nagykanizsán, FS-ot 1. azám.
itmononoogncmoeet
Kölcsönzsák kévekötő benzin g-ópolaj
legolcsóbb
Hirsch és Szegő
cégnél.
Az lamcrt, kitOnó aranyhegyi
fehér bor
lamét kapható literenként 24 K-ért Sátrán Józacífüszor-kcrcskodónél, Nagykanizsa, Magyar-utca .74. arám alatt.
Első nagykanizsai Tametkezosi Vállalat Hatykaftlzsa, Baafc-tar
llipiUil é> <881. *erglnjcla HILO lt|)l»iliii
Üzlethelyiség és iroda: I)eák Ferenc-tér 3. Telefonszám 269. Műhely és raktárak: Király-utca 1. szám. Telefonszám 120.
Polyó.iámla a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai ttókjánál.
Uállalunk
disz és egyszerű temetéseket, exhumálá. sok, hullnszállilíisok, bel- és külföldre bármely irányban és irányból, vasúton vagy sajAt hullaszállító kocsinkon (fourgonon). Dltzet nyitott ét üveg halottat kocáik.
Hagy raktár
érc . imitntió-, kemény- és puhafa-, ugy.
hullaszállító koporsókban. Szetnfi-delck, vánkosok, koszorúk, szalagok stb.
_ - Bgyszerfi és legdíszesebb temetkezések az fizletben kifüggesztett mélyen leszállított osztályozott tarifa szerint.
Tagfelvételi ét Ügyvezető Iroda a kereti-tényizoclatlita egyetUlet által alapítandó
Keresztény társastemetkezésiegylaí
nek, mely a tag és családtagjai elhalálozása esetén a legtisztességesebb és rendes ellemelésekról gondoskodik, ezáltal a családról a temetkezési kóltségeket-elhárilja Tagja lehet minden rendű és rangú polgár.
Bővebb felvilágosítás az üzletben kapható.
Belratások hétköznapokon délelőtt 9—12-lg, délután 3—5 óráig
Nrotnitott a laprfiltidonosoki Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában
60-tk évfolyam
Nagykanizsa, 1921. Junius 16. Csütörtök
134. szátn
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Si*rk.*itéiéjt éi kUdéblv.Ul: Pö-ni 13. MI.
——— tatenub.n-Ul.fea 78. -
Moglelonlk mindig kor* reggel
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HBOBDÜS OYÖROY
.unitig,. t tfl\'M^
FFLELŐSSZERKESZTŐ:
BODROQKÖZY ZOLTÁN
HlOllietéel Írek :J i.ftu évi. 400 K. Félévi* 300 K. 1.
évi. 100 K. F^r bél. IIK. Egy*. *iiiu áia a K
A pacsai választás!
Különös érdeklődéssel tekint az egész ország sajtója a pacsai választások elé. Ha egy nyúlfarknyi közlemény megjelenik a helybeli lapokban, kapva-kapnak rajla még a csoníaország másik szögletében Is. Bizonyság, hogy érdekli az országot, hogy kll küld fel Pacsa a nemzetifriilésbe.
Minket párlszempontok nem vezetnek, amikor a pacsai választásokkal Toglalko-zunk, meri Szabó Dezső szavaival élve. .egyforma undorodásnylra" vagyunk min-denegylk párttól. Egyikben csalódtunk, a másik munkájában nem. bízunk, a harmadik s a negyedik ... a jó Isten ludja hányadik munkájál pedig elítéljük vagy. lörlelmességétől undorodunk s az ország érdekét tekintve, megveljük.
Hogy mégis hozzászólunk a pacsai válaszlásokhoz, annak egyedüli oka az, hogy a tőszomszédságunkban, egy rövid autoturánylra fog lezajlani s naponta látjuk Is. a Korona udvaráról, vagy Centrál elejétől kirobogni képviselő korlesekkel őkel.
Három hivatalos Jelöllje van a kerü-leinek: Molnár Dezső a rendpárté, Drozdy Győző a kisgazdáké s Sebestyén Jenő a Szmrecsányl-féle kereszténypárté.
Mikor a nemzetgyűlési választások a legdühösebben folytak, a „Zalai Közlönysokaktól elítélve ezeket Irta: „A nemzetgyűlésbe nagy körüllekinlésü, széles látókörű politikusoknak kell bekerülni, meri hiába igérir ma bárki, hogy a város lityegő-lotyogó kövezetét kiaszfaltiroz-tatja, vagy betonhidat építtet a Principális kanálisra és......stb., ezt
mind nem tudja megcsinálni, mert a nemzetgyűlésnek a hivatása ma évszázadok politikai fundamentumát lerakni s ezt kupaktanácsosokkal nem lehet megcsinálni.\'
Azóta a .Zalai Közlöny--nek Igazat adlak, mert az idő veszedelmesen bebizonyította, hogy a legégetőbb kérdési, a földblrtokreformot és a kisházhelyek kisajátítását sem tudják a valóságban megcsinálni. A külpolitikai orientálódásokról, a gazdasági talpraállásról ne • Is beszéljünk.
Most Pacsa újból követet küld. Az egyik követ kovácsszenet, benzint, sót, logrendet, jogegyenlőséget stb. Igér, a másik ugyanezeket s megtoldja azzal, hogy minden Igyekezete az lesz, hogy a kerület gazdasági érdekelnek szolgálatára legyen. A harmadikat Szmrecsányi és Fangler kalauzolja s puffogialják a már jól Ismert szólamokat, amiket csak ugródeszkákul, de nem a megvalósítás céljaira használnak fel.
A választások folyó hó 19-én lesznek. Egyesek Drozd?nak fényes győzelmet jósolnak, mások pedig szenzációs meglepetésekről ludnak Molnár Dezső Javára.
Ml még ma Is azt mondjuk, hogy a nemzetgyűlésnek tekintélyes, nagy körültekintéssel bíró, demagógiától mentes követekre van szüksége. Az Ilyen kövelek a választókerületeknek is többet tudnak tenni, de egyetemes országos szempontokat tekintve lontos, hogy ne demagógok
tomboljanak s lázitsanak a parlamentben, akiket a lelháborodolt képviselők kl kell, hogy vezessenek. Amíg ezek\' a béka-egér harcok folynak a nemzet házában, addig a külföldi tanulmányutat járó politikusoknak plrJlniok kell a külföldiek előtt.
A pacsai kerületnek Is bc kellene látnia, hogy ma csak egy párt van: a magyar párt. Ez rendet Is akar, a kisgazdák ügyét Is szolgálja, meri ők mind magyarok s keresztény Is, mert magyar.
Hegedűs György interpellációja.
Sürgeti a házhelyek, a kisbérietek és a földreform végrahajtását. -hlesen támadja nagyatádi Szabó és a kisgazdapárt lanyha politikáját.
Budapest, junius 15. Bottlik István háromnegyed 11 órakor nyitotta meg a gyűlést. Felemlíti, hogy a mult ülésen több képviselő közbeszólt, melyeket nem hallott és ezért Andaházi-Kasnyát, Somogyi Istvánt, Fábiánt utólag rendreutasítja. Felolvassák az interpellációi és inditványos könyvet, majd folytatják az egyetemekről szóló törvényjavaslat tárgyalását.
A vitához Patacsi Dénes és Pröhle Vilmos szólanak hozzá, kik a javaslatot elfő gadják. Ezután
írass miniszter emelkedik szólásra. A magyar közvélemény nem kisérte az egyetemi ifjif»ág munkáját oly figyelemmel, mint kel;,, lett volna. A keresztény társadalom nem\'\' volt abban a helyzetben, hogy támogassa\' elegendőképen az ifjúságot és igy nem tudott oly egészséges egyetemi élet kifejlődni, mint pld. Angliában. A magyar intelligencia elszakad attól a néptől, melytől származott, űr támadt az intelligencia és a nép között. Ebből származtak a rossz idők. Ezt az űrt meg kell szüntetni, uj intelligenciát kell kitermelni a. népből. A középosztály merítsen erőt a néptől, mely erős és nem ejtette meg a forradalom. Nem elég, ha az ifjúságot anyagilag támogatjuk, segíteni kell lélekben is. Tessék arra viyzaemlékezni, hogy nem is olyan régen a Páimány alapította egyetemről a szíriai faj Iq akarta venni a keresztet. A Galilei Körbe öles plakátok caábitót-ták az ifjúságot. Semmi sem árt azért az autonómiának, ha arról van szó, hogy a nemzet létérdekét védjük. A miniszter szolgája a \'nemzetnek és a hazának és igy annak kívánságát végre, kell hajtani. Az egyetemi ifjúság ne avatkozzék a politikába, hanem zárja be magát a tudomány csarnokába. Korlátlan szabadság nincs, ilyennel csak az Isten rendelkezik. Az állami életben az első, aki a liberalizmust hirdette. Krisztus Volt. Az evangélium liberalizmusa az ő liberalizmusa. Megkövetelem, hogy ember és ember között különbség ne legyen, de megkövetelem azt
is, hogy mindenki vesse magát alá az állam akaratának. A liberalizmus vitte az országot odo, ahol ma van, liberalizmus, demagógia, kapitalizmus és kommunizmus egymást követik. Meg vagyok győződve, hogy Hegedűs Lóránt olyan liberális, mely nemesen magyar és nemesen evangélista. Kéri az elfogadását a törvényjavaslatnak.
A javaslatot általánosságban és részleteiben elfogadják.
Andaházi-Kasnya személyes kérdésben szólal fel.
Ezután Tomcsányi beterjeszti a büntető eljárás egyszerűsítéséről és a peres eljárás értékeinek megváltoztatásáról szóló törvényjavaslatot, majd a magyar államadósságról szóló törvényjavaslatot, melyet Róbert előadó nagy irányelvekben ismertet és elfogadásra ajánl.
Szttnet után
Hegedűs György terjesztette elő inter. pellációját arról, hogy az 1920. évi XXX-t.-c.-ket, valamint a főldbirtokreformról szóló törvényt, amely a házhelyek, a kishaszonbér-letek kisajátítását szabályozza, most sem hajtják végre és a közigazgatási hatóságok nem tanúsítják a kellő megértést ezzel az ügy gyei szemben.
Nagy alapossággal mutatott rá arra, hogy Magyarországon a nyugalomnak, a társadalmi megbékülésnek és az egyes osztályok közli együttműködés\' lehetőségének első feltétele a házhelyek, a kisbérletek és a főldbirlokre-form törvényének minél előbb való pontos végrehajtása. A nagybirtok túltengése mellett, békében a nép Amerikábs ment és ha ezt a kérdést meg nem oldjuk, ez folytatódni fog. A falu elnéptelenedik, elszegényedik" és ha nem segítenek rajta, akkor lerongyosodik. A nagybirtok betöltötte történelmi hivatását. -Ma már több ezer holdas uradalmakra nincsen feltétlenül szükség. A falut be kell né-pesiteni megbízható földnélküli magyarokkal, akik ugy lepjék el. az országot, mint a méhraj. A nagybirtok a népesedéssel szemben is
■2 ___
rendkívül veszedelmes, mert s falu terjeszkedni nem tud. Épen ilyen kártékony n nemzet mai helyzetében a nagybirtok politikai szempontból is, mert a falu pioletárjait a városokba kényszeríti dolgozni, ahol magukba szívják a nemzetköliség káros betegségét.
—, A nemzet megmentése érdekében szűkség van a latifundium felosztására azért is, mert csak így tudják az Amerikába kivándorolt véreinket visszatelepiteni. A föld-birtokreform megoldása a magyar [aj védelmével szoros összefüggésben van.
— Támadja ezután nagyatádi Szabó István passzív magatartását. Nagyatádi volt az, akiben a magyar falu bizott, akiről ezt hitte, hogy a falunak meghozza a megváltást, azonban most azt látja a falu, hogy minden Igcret csak délibáb volt Nagyatádi ebben a kérdésben nem küzd olyan erővel, amelyet a falu elvárt volna tőle. A falu ugy érzi, hogy csalódott,
— Támadja a kisgazdapártot is, amely szerinte kötelezettségét nem teljesiti. A kisgazdapárti képviselők csak szónokolnak és szavalnak, néha legénykednek, azonban a regime alatt nem tesznek semmit a nép érdekében. A kisgazdapárt nem látja be, hogy ö a zsidó újságírók médiuma.
Botilik alelnök figyelmezteti, bogy maradjon a tárgynál.
Hegedűs: A közigazgatás nem okull a mult példáján semmit. Rossz indulattal bánik a néppel és szembe helyezkedik a törvényes rendelkezésekkel. A főldbirtokreformnál az első kérdés a házhelyek kérdése. Ennek azonban útjában áll a földbirtokos osztály, mert óriási összeget követebek a házhelyekért. Vannak helyek, ahol 100 ezer koronát kérnek egy fél magyar holdéit. Megállapitja, hog o latifundiumok senkinek sem adtak házhelyei. Az embereket az utcára teszik ki és kénytelenek istállókban és kamrákban lakni.
Hosszasan foglalkozik kerületének, a letenyei választókerület viszonyaival, ahol a házhelyek kisajátítását s a földreform végrehajtását türelmetlenül várják.
— A földmlvclésügyi miniszter jólélek-kel szolgálja az agrárpolitikát, azonban gondoskodjék a földreform tőrvény sürgős és alapos végrehajtásáról. A pénzügyminiszter azt igérte, hogy ő megvalósítja a földreformot. Ebben sem hisz. Ez azonban beismerése annak, hogy nagyatádi Szabó nem tudja végrehajtani a reformot és hogy a közigazgatás ellenáll.
— Állást foglal az ellen, hogy a vagyon-váltság csak az ötezer holdon felüli földbirtokosok legyenek kötelesek természetben leadni. Igy megint nem érünk célt, mert a legtöbb nagybirtok ötezer holdon alul van.
— Beszélt, ezután a középosztály leron-gyolódásáról, amit csak a falu erősítésével lehet lábra -állítani, ha a falu tanult fiaiböl minél többen kerülnek a középosztályba.
Nincsen megelégedve a kormány gazdasági politikájával. A zsidóktól el kell venni a földet. Herceg ESzterházy és gróf Andrássy nagybirtokosok semmit sem adtak házhelyekre.
_ZALAI KÖZLÖNY_
A murakeresttufl apátság csak « legdrágább áron adja a földet. Beszédét ezzel fejezte be :
— Olyan ébredő keresztényekre van szükség, akik nemcsak szónokolnak, hanem cselekednek is valamit a népért.
Interpellációját a főldmivelésügyi miniszter intézi és kérdi, van-e tudomása, hogy a házhelyek és kisbérletekről szóló törvényt nem hajtják végre és mit szándékozik tenni ennek sürgős végrehajtására.
Az interpellációt a Ház kiadja a földmivelésügyi miniszternek.
Ezután még Gaál Gaszton interpellál s foglalkozik a közélelmezési miniszter legújabb rendeletével.
Elnök az ülést délután 4 órakor bezárta.
A Tisza-bünügry.
A főtárgyalás negyvenhetedik napja.
Budapest, junius 14. A Tisza bünügy mai fŐtárgyalásán eUŐ tanúnak Székács Andort, a „Virradat" szerkesztőjét hallgatják ki.
Elmondja, hogy a gyilkosság után, délután az Otthonban tartózkodott. Minden csoporttal beszélgetett, de az óra jelenetről nem tud semmit. A gyilkosság idején Tisza már nem állott az események útjában, rá már senki sem haragudott, Fényes László mindig és mindenütt a rendért harcolt Friedrichnek pedig miniszterelnök korában első dolgai közé tartozott, hogy megindította a nyomozást a Tisza ügyben A tenut a bíróság megeskette.
Utána Molnár Jenőt, a „Nap" főszerkesztőjét hallgatja ki a bíróság.
Elmondja, hogy október 31 én éjjel, hazafelé inenet az Astoria előtt haladt el. Egyszer csak az Astoria előtt megállt egy autó, abból csendőrök szálltak ki és sortüzet adtak a tömegre. A tüzelésnek, mint később megtudta 60 áldozata volt.
Elmondja továbbá, hogy Magyar Lajos előtte bevallotta, hogy ő tudja ki követte el a Tisza-gyilkosságot.
Vallomása után Fényes László intéz a tanúhoz kérdéseket és megállapítja, hogy az Astoria előtti tüzelésről tett vallomása téves, mert a mentők jelentése szerint csak három sebesültje volt a sortüznek és egyetlen halottja sem.
Molnár Károjy Máv alkalmazottat hallgatja ki még a bíróság, aki lényegtelen vallomást tesz. Elnök ezután a tárgyalást berekeszti és folytatását holnapra halasztja el.
Apponyi nyilatkozata svájci útjáról.
Budapest, junius 15. Apponyi Albert | gróf hazaérkezett Svájcból és utja eredményéről a következő nyilatkozatot tette:
— Valamivel jobban állunk a közhangulat tekintetében, mint eddig, de pqjitikai tekintetben nagyon érezhető a kisantant gyűrűje, amely igen erősen és erőteljesen dolgozik ellenünk és Magyarország érdeke ellen a nagyantantnál. A kongresszusnál a következőket mondotta:
— Minket magyarokat nagyon udvariasan és előzékenyen fogadtak. Két indilvá-
__1921. junius 16.
nyunkát caekély módosítással elfpgadták. Nagyon fontos érdeke lenne Magyarországnak, hogy minél előbb bejutna a nemzetek szövetségébe, mert ez az egyetlen fórum, ahol valamit el tudunk érni.
Arra a kérdésre, hogy miért nem volt szó arról az indítványról, amely IV. Károlynak Magyarországon való tartózkodásával kapcsolatban a kisantantbeli államok magatartásáról szól, igy nyilatkozott:
— Ezt az indítványt nem nyujtottuk be, illetve nem hoztuk fel, mert láttuk, hogy minden indítványt kerülni kell, ami a béke megbontására vezetne.
Az igazságügyminiszter nyilatkozat^ az uj sajtótBrvényről.
Budapest, junius 15. Tomcsányi V. Pál igazságügyminiszter ma az uj sajtótörvényről a következőkben nyilatkozott
— Javaslatomat a tegnapi minisztertanácson tárgyalták. A minisztertanács elé többé nem is kerül ez a javaslat. De .minthogy néhány módosításra szükség van, csak a jövő héten nyújtom be a törvényjavaslatot a nemzetgyűlésen. A javaslat-néhány szakaszos és a létező sajtótőrvény novellája lesz. Voltaképen csak kiegészítője ez az 1914. XIV. t. c.-nek és némely rendelkezését megfelelően megváltoztatja.
~ Szó sincs arról, hogy én ankét elé bocsátanám a javaslatot. Mihelyt benyújtom és a nyilvánosság elé kerül, módúkba fog állani az érdekelteknek állást foglalni a javaslattal szem-bm. Azt hiszem, hogy legelőször a sajtónak Sí érdeke, hogy a javaslatból törvény legyen, mert ettől függ s sajtócenzura és az összes hasonló intézkedések megszüntetése. A lágymányosi gyilkosság ügye.
Budapest, junius 14. A rendőrség ma Kovács Sándor alibijének igazolása ügyében nyomozott Debrecenben, mert Kovács azt állítja, hogy a gyilkosság idején ott járt és Békéscsabán, azonban ma sem jutott közelebb a rejtélyes ügynek végső megoldásához. Kovács változatlanul ma is tovább tagad és azt hangoztatja, hogy Popovics Milán megszállott teiületre, Aradra utazott.
A főkapitányság intézkedésére ma délelőtt egy detektív utazott Aradra, hogy ott megállapítsák az alibit, illetve, hogy Kovács vallomása megfelel-e a valóságnak.
Andaházi-Kasnya provokálta Erekyt és J3Ieyert.[
Budapest, junius 14. A nemzetgyűlés tegnapi afférjából kifolyólag Andaházi-Kasnya Béla Sándor Pál és Pakots József révén provokálta Ereky Károlyt és Bleyer Jakabot.
Ereky Reischl Richárdot és Huszár Elemért nevezte meg segédeinek. Bleyer pedig holnap bízza meg segédeit
Andaházi és Ereki segédei a holnapi nap folyamán ülnek össze tanácskozásra. A korona Zürichben.
Budapest, junius 14. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 2\'35, osztrák, korona: 1*25, az osztrák bélyegzett ba(íkjegyé pedig —\'92 stantim.
Nyári divatkülönlegességek SS3&
K i cf Í1 hifii QC l/V a 1117 sima mimSzcm mck k™nlescs divatszinekben, fulárd és nyers-selymek, sima és mintázott
tVlolalUUl v J t\\r«tU5»/. opál, krcppdcschin, balisztok gyönyörű divslszinekbcn,grenadinok,etamínek, angol kreppek ós
dlvatnagyáruházában az „Arany Kftkas"-hoz szádák, női-és férfi ruliavósznok minden színben, angol zcfirek sinin ós mintázott színekben.
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21. szám alatt, gyapjú és pamul dalalnvk, tiroli mosókelmék, oxfordok, kanspásznak, siílonok, női szövetek,
1921. junius 16.
A rendpárt pacsai jelöltje Kanizsán.
(Sajil tudósítónktól.) Hónapokkal ezelőtt alakult meg a „Magyar Rendpirt", nagy programmal. A pírt elnöke Grecsák Károly. A választási harcokban eddig még nem vett részt a párt, mert a nemzetgyűlési választásokkor még nem is létezett. Az első alkalom most kínálkozott a rendpártnak a harcvonalba lépésre, a pacsai választásokkor.
A Magyar Rendpárt Molnár Dezső ny. altábornagyot, Muraköz lánglelkü apostolát jelölte a pacsai kerületbe.
Molnár Dezső tcgnepelőtt kezdte meg körútját a kerületben s tegnap délelőtt autóval Nagykanizsára is beutazott. Munkatársunknak alkalma volt a kegyelmes úrral beszélni, aki a lap számára a kővetkezőket mondotta: —
— Én nem ambicionálom a politizálást, de mint a rendpártnak a tagját, a párt küldött a pacsai kerületbe. Bizonyos tekintetben jogot is formálok a zalai földhöz, amely-nek szülöttjének vallom magom s tapasztalt korom minden munkáját szerelném e megye érdekeinek szentelni. Életem javát emberek kőzött éltem le s ma megállapíthatom, hogy a magyar lelkekben még ma sincs rend. Igazi rend c»ak akkor lesz, ha az elégedetlenség megszűnik. Ha a sebektől vérző nép-* rétegek, panaszkodó rokkantak, sirő özvegyek és árvák gazdasági vigasztalást nyernek.
— Ml a vélemény* kegyelmes orruk ai ország ügyelnek vezetésit illetőleg 1
* — Erélyes kezekre van szükség. Különösen pedig nagy tudásra, mindent felölelő szaktudásra. Véleményem az, ami a Magyar Rendpárt véleménye is: Férfias ökölnek kell lecsapni a nemzetgyűlés asztalára, hogy harsányan odakiáltsa: „Urak, legyen vége a turáni átoknak, a veszekedésnek, széthúzásnak, fogjunjt hozzá az épitő munkához I • Hazánk Véri5 néprétegd: a falu, a város, a városvégi házak (akól már tovább nem várhatónk 1"
— Miért Wjwtt akcióba éppen most a pacsai ke ruletben a Magyar Rendpirt? Miért nem várta meg az altaláuos választásokéi? -
— Pártunk, amely a gyűlölködést szálé* űzte falai közül, azon az állásponton van, hogy ezt a szellemet a válásztőVeVületekbc is bele \' kell vinni. Az első eset, hogy jelölhetett a párt s ezt nem szalasztotta el. Személyem csak zalai voltom folytán került akcióba s én bátran ki mertem állni.
— Programjából mit tart a legfontosabbnak?
— Én sokat nem szónokolok. Amerre eddig -jártam, mindenütt lelkesedéssel meghallgattak, mert pár szavam után látják, hogy barátja vagyok a falu népének, a gazdasági és ipari munkásságnak s minden magyar embernek. Én csak egy programot ismerek:" gazdasági programot.
— Wslk e kegyelmes ur a sikerében ?
— Az már vereség volna számomra, ha nem biznék. Az a véleményem, hogy a kerület józan népe nincs elvakulva s belátja, hogy multam, összeköttetéseim s más körülmények folytán ügyét oly mértékben fogom tudni szolgálni, mint ahogy ezt el is várja a falu népe.
— Van-e valami különösebb, a kciulctet közelebbről érdekló programja/
— Van. A kerület falvai s nagyközségei nagyobb kulturgócpontoktól távol estiek. Ezen segiteni kell, mert n környék a legapróbb kulturigényeit sem tudja kielégíteni. Pacsának még polgári iskolája sincs. Tervem
ZALAI KÖZLÖNY
hogy a választókerület számára Pacsát kulturgócponttá kell kifejleszteni.
Röviden ezeket mondta Molnár Dezső altábornagy, aki még tegnap délben elhagyta autójával Nagykanizsát. Ma este 8 órakor Pacsán gyűlést tartanak.
— Zalavármogy rendkívüli közgyűlésen Ünnepelte Apponyit. Zalaeger-szegi tudósilónk jelenti: Abból az alkalomból, hogy Csabrendek nagyközség Apponyi Albert grófot képviselőtestületi disztaggá választolia meg, Z.ilavármegye törvényhatósági bizottsága rendkívül közgyűlést tartolt a zalaegerszegi vármogyeház nagytermében, amelyen Apponyit ünnepelték. A közgyűlésen dr. Kolbenschlag Béla főispáni leendőkkel megbízott alispán elnökölt. Az ünnepi beszédet Bosnyák Géza volt főispán mondoita ós indítványt tett, hogy Öttagú bizottságot alakítsanak az Apponyi kultusz fejlesztésére. Az indítványt egyhangú lelkesedéssel elfogadták. Apponyi ünneplésével kapcsolatban tett indítványt dr. Hajdú Gyula megyebizottsági tag, aki a .Hazánk" cimü hetilap junius 5. számában megjelent Apponyit rágalmazó cikket tette éles kritika tárgyává és az Apponyi ünnepségekbe belevegyült diszharmonikus bangót itélte el. Épen ezért Indítványozza, hogy a közgyűlés foglaljon állást a .Hazánk" cikkével szemben és követelje a cikkíró megtorlását. A közgyűlés az indítványt elfogadta és ugy határozott, hogy a cikk megvitatására és a követendő eljárás megállapítására a legközelebbi napokban ujabb rendkívüli közgyűlést fog egybehívni. Ezzel kapcsolatban irjuk meg, hogy a .Hazánk\' Apponyit rágalmazó cikke ellen a nagykanizsai Ébredő Magyaros Egyesülete is állást foglal. A cikk felett a legnagyobb megbotránkozásának ado.lt kifejezést és feliratban követelte a budapesti országos ébredő központtól a teljes megtorlást.
— Az uj népiskolai törvény. Vass József vallás- és közoktatásai . . miniszter benyújtotta a Háznak az iskolakötelezettségről szóló törvényjavaslatot. Ez a javaslat szigorú rendelkezésekkel védi az iskolázás kötelezettségét. Azt a szülőt,1 akinek a gyermeke kétszer vét a törvény rendelkezése ollon, kétszáz korona pénzbírsággal sújtják, harmadszor pedig már hatszáz korona pénzbírság, illetve harminc napi elzárás a büntetés. Ez á javaslat csak egy részo az oktatásügy reformjáról készült törvényjavaslat-komplexumnak, amelyet Vass miniszter még a nyári szünet előtt a törvényhozás elé terjeszt.
— Petár haldoklik. A külföldi lapok arról . hoznak híreket, hogy Petár király állapota az utóbbi napokban igen súlyossá vált. A legutolsó jelentések szerint Sándor trónörökös, régensherceg és Helena hercegnő Belgrádba érkezetek Petár király betegágyához. A király állapota válságos és az orvosok lemondtak életről.
— Adakozzanak a poatáakabaré számára. Már megírtuk többször, hogy a postások szép és nagy mulatságra készülnek. A műsor keretében szerepel az elmaradhatatlan tombola is, melyre a nyereménytárgyakat a helybeli kereskedők • önként ájánlották fel. A mulatság rendezősége ezúton is felkéri a kereskedő társadalmat, hogy aki ajándékózni szándékozik, az juttasa ajándékát mielőbb a városi postára. Hisszük, hogy a derék postások iránt a kereskedők megértéssel viselkednek és elhalmozzák ajándékaikkal n postások mulatságát. Vv>
— Felelevenítik a helikoni ünnepélyeket. A Keszthelyen julius 1-én, 2-án és 3-án rendezendő helikoni ünnepélyen valószínűleg Horthy Miklós kormányzó is részt vesz. A meghívott mintegy 150 tudós-, iró-és művészt julius Kén különvonat szállítja Keszthelyre. Julius 2-án lesz az irodalmi ünnepély első ülése, melyen Beöthy Z*olt elnököl; Szász Károly pedig beszámol az irodalmi pályázat eredményéről. Ezután az egyik pályanyertes vers elszavalása következik. Este 7 órakor Herczeg Ferenc ez alkalomra irt színdarabja kerül színre az Urániában, színdarab után pedig népünnepély lesz a Balaton partján. Julius 3-án 10 órakor istentisztelet* melyet Rott Nándor dr. veszprémi püspök mond; mise után az Urániában az irodalmi ünnep folytatása alkalmával felolvassák a 2 pályanyertes müvét. Ünnepély után Festetics György gróf szobrát koszorúzzák meg. A* ünnepély alkalmával lesz arató felvonulás, kivilágítás és velencei est a Balatonparton. Az ünnepély emlékére gyönyörű emléket épitenek a balatoni parkban, a főút mellett, ahol a helikoni fák állnak. A kupolás emlék-épület nyolc toszkánai rendszerű oszlopon fog nyugodni és ógörög körtemplom alakja lesz. A díszes emlékművet Törők osztálymérnök tervezte, mig a diszitő részek szerk«gz-tése Szokolay festőművész kiváló munkája. Az építés munkálatait Zágonyi és Szabó keszthelyi épitész-épitőmesterek végzik.
— IV. Károly réazvétét fejezte kl a Batthyány családnak. IV. Károly Batthyány Ödön gróf elhalálozásakor az alább táviratban fejezte ki részvéiét a hercegi családnak . .Megrendülve vettem tudomásul fiuk hirtelen halálát. Visszaemlékezve rövid időelőtti találkozásunkra, mély fájdalommal tölt el, hogy kedves fiukat nem láthatom viszont. Adja Isten, hogy a Gondviselés ezen látogatásat erős lélekkel viseljék. Fogadják a, királyné és az én legmélyebb részvétünkot. Károly." — A hercegi család a következő távirattal köszönte meg a részvétet: .Felejthí etlen fiunk elhunyta alkalmából Felséged álul kegyesen küldőit tész-véttáviratot mély meghatottsággal és köszönettel vettük. Habár pótolhatatlan veszteség ért bennünket, vigaszunk az a remény, hogy Felségednek hathatós szószólója losz Isten trónusánál kedves Ödön fiunkban, ki szenthez hasonló halállal mult ki. Királyné Ősiségének, kérjük IcgkcgyHlmesebb részvéteért kézcsókunkat kifejezni. Batthyány herceg és her-cogné."
— Az Alföldön már aratnak. A
yfftrfti nagy meleg meghozta a meglepetést, mert az Alföld egyes vidékein az őszi árpa aratását már a mult héten megkezdték. Értesülésünk szerint a hét végén egyes szikes alföldi földeken már búzát is fógnak vágni. Igy az idei aratás még a tavalyi aratásnál is előbb vette kezdetét, pedig tavaly is a szokottnál előbb értek be a gabonák.
— A rabbi és a kereszt. A Zalamegyei Újságból vesszük át az alábbi hírt: „A gyöngyösi rabbi azon furcsa ké elmet intézte az egyik gyöngyösi iskolaigazgatóhoz, hogy a zsidó hittanórák alatt a tanteremből vigyék ki a keresztet. Reméljük, hogy a rabbi ur megkapja a méltó feleletet. De valamit észrevehelünk: a rabbi úrék és fajtestvérei már megint kezdik l Már mogint túlságosan kinyilik a szemük 1"
W Urt és női divatcikkek, valamint rövidáruk a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. junius 16.
— Antant misszió a muraszombati járásban. Szentgothárdról jelenlik : A legutóbb Szentgothnrdon járt antant-misszió átlátogatott a jugoszlávok által megszállt muraszombati járás területérc. A misszió tagja! voltak Mátyásföldön és Feisőlcndván. A jó magyar érzésű vendek kérve-kérték őket, hogy minél előbb intézkedjenek, hogy a jugoszlávok legalább a Muráig visszavonuljanak, mert különben baj lesz. Az antanttisztek Szentgotthárdon ugy nyilatkoztak hogy soha még nem találkoztak ilyen szókimondó és a magyar hazát szerető fajra. Már korábban megemlítettük, hogy a jugoszlávok elrendelték a muraszombati járáa egyes községeiben a sorozást, ami azonban nem sikerült, mert egyetlen katonaköteles sem jelent meg. A jugoszláv kormány akkor le is fújta a soroeáat. Most vasárnap újból szerencsét próbáltak a jugoszlávok, dobszó-vai kihirdették az uj sorozás elrendelését. Hogy lesz-e foganatja, azt majd a jövő mutatja meg.
— Közalkalmazottak Beszerzési Csoportjának közleménye i Figyelmeztetjük a hivatalokat és a nyugdíjas tagokat, hogy a junius havi kedvezményes ollálási jégyeiket még c hét folyamán bélyegeztessék le törvényszéki-palota udvari irodahelyiségében. Az elnökség.
— Nyilvános köszönet. Mindazoknak, kik német óvodám és nyelviskolám évzáróünnepének sikerét jóakaró támogatásukkal elősegíteni szívesek voltak ezúton is hálás köszönetet mondok. Főleg Bettlheimné, Makovitzkyné, Bogenriederné és Girganchné úrasszonyoknak, valamint önzetlen fáradozásáért .a tánc betanításáért Czoczekné önagy-ságának. Diewoch Julla.
— Herczeg Ferenc képes irodalmi folyoiratu, az „Uj Idők" előfizetőinek az uj félévben értékes és művészi becsű képaján-dékkal kedveskedik. Minden előfizető egy 50 centiméter széles, 32 cm. magas színes mü-lopot kap ajándékba, hires festmények művészi másat. Ezt a meglepetést az ,Uj Idők" uj, 12. száma jelenti be, amely rendkívül gazdag tartalommal jelenik meg. Közli Bársony István, Pékár Gyul,,, Nyáry Andor és Croker elbeszéléseit és Lyka Károly, meg Tábori Kornél érdekes cikkeit és a Cinege 11. cimü vidám, kalandos regény befejezését. Számos ötletes fejlécen és időszerű képen kívül három u, magyar költő nevével is találkozunk az „Uj Idők hasábjain. A lap előfizetési ára negyedévre 60 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI, Andrássy-ut 16.
(x) Fényképészeti cikkek a legjobb\' minőségben kaphatók Flschel Fülöp Fial áruházában, Nagykanizsán,
(V> Méhészeti eszközök, keretléc, mű-lép, Invkapocs, kaplárak, saját termésű akic-mézkgja 70 kor ..fényképezőgépek, lemezek, Hímek, papírok síb. — Vadászfegyverek, töltények és fölszerelések legolcsóbban beszerezhetők Szabi Anlal üzletében.
TŐZSDE.
Budapest, juniui ifi.
Valauclaai N.polra 800, Font 1M0, Uv. —, Um.Ui 240, Kruio. íf.rk 20IS, L.ngy.l mitk. 21 »«>*»; IMO. O.slrék :í7, 07, U1 380
S.olol SiS Sv.jtl á.nk _ -. Koroo.<ll«l, Fi^kí
ains,--, HolUrd leii„i _, Dfcst UGzetás____
,, , ErUk*k:, Hiw —• Osnrik IIIU1 ooo
\'■•"tol.olí -, Km.k.d.ta 6200, Magyu-OUll —, Beocslni 4Í&0 3200, áiutaa. tm, s.i.záííw VíS
—, Nuid--, D.eK. <8t0, Kl«tld 252S M™ \'
lioiayik-Agrir -, UpUl _, PM,b,„
VilUnoi 1W0, Olsdk 1276, üiakordl. 177S \'""W
Apró hirdetések.
UJságárusltók felvétetnek a vasúti hirlapárudánál.
Építtetők figyelmébe I Kisebb házuk, gazdasági épületek tatarozását, alakításul és javítását jutányosán vállalja Pápay György építő-iparos, Petőfi-ut 24.
Ruhavarrást
agy ry«rm*)cekn.k, mint fetaéttek-n.k jutányos áron .líor.dnsk Sákáosl ntea 14. ssám alatt.
elegáns és tartós cipőt rendelni reklámárért i
DOMINA FERENC cipészetében
Nagykanizsa, Eötvö«-tér 2.
CZIMMERMAN ÉS PINTÉR
Nagykanlxaa, Rákócxy-ut 12. Sngár-ut sarok.
Géperőre berendezett épület-, mü- és géplakatos. Takaréktűzhely és mechanikai munkák vállalata. Autó, benzinmotor, kerékpár, varrógép, irógép, kutak és gépek javítása. Csillárok készítése Fegyver-specialisták. „Durró" a betörők réme világszabadalom egyedüli elárusítói.
Makulatur
újságpapír kapható ~ lapunk kiadóhivatalában. ^
4831.—f. 1921./28.
Hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy az 1921. évi borfogyasztási adóátalány megállaplttatván, ra\'nek következtében felhívatnak érdekellek. hogy a borfogyasztási adóátalányt 15 napon belül okvetlenül fizessék be.
Azok a magánfogyasztók pedig, akik borkészletüket fogyasztási adó alá még nem jelentetlék be, felhívatnak, hogy bejelentésüket 8 napon belül annyival Is Inkább; eszközöljék, mert eUenkezó esetben /a mulasztók ellen a Jövedéki klhágásl eljárás meg lesz Indítva.
Nagykanizsa, 1921. Junius hó 1.
Városi fogyasztási adóhivatal.
Ponyva,
zsák, szalmazsák
KévekötŐzsineg, piros favégü, gépolaj, merev gépzsir, rézkénpor, rafflaháncs, rézgálic,
köles, muhar, bíborherc-mag legolcsóbban jtcj beszerezhető
Hirsch és Szegő
nagykereskedésében Nagykanizsán
I dib. 58/74 cm. átmérőjű s ji
HatiQ cm" vftstaS 5ima mátványkfl,
drb. nehéz veskerék, 1 drb. intl-hclyben használható kb. 3-4 méter hosszú aszlal, különféle faállványok és dcszkannyag Érdeklődni lehet lapunk nyomdájában, Fő ut 5
rBLTDIO OLCSÚ ARAK GRONBERGERMEL
Fő-ut 11. sz. Telefon 221.
Nói kötöt harisnya, minden színben 30 korona
Férfi kötött sockni........25 korona
Flór férfi sockni........50 koFona
I\' duplatalpu nói harisnya 50-60 korona Selyem flór „SÍSE. - - . 120-150 korona
D. M. C- himzópamut .. .. 10 korona
1000 yardos cérna..... 60 korona
Garantált 400 yafdos cérna . ?l) korona
I" márvány-szappan . . . 8 korona
Tiszta selyem horgok nyakkendő . . 90 korona
-------- . sapaa,, uszo-nadrágok, férfi divat-
övek. nyugágyak utazó-kosarak, gyermek sickník óriási választékban szolid kiszolgálás mellett.
^romatott a laptulaidoBosok i Zalai és Gyarmati könyvnyomdájába.
60-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1921. Junius 17. Péntek
135. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Stczktt:t4i4g éi kk&tyviui: Pő nt 13. n.
■■ Intíiuikca-UUfoo 78. -
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr HEOEDÖS OYÖROY
PRLKLÓSSZRRKESZTŐ;
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Hlóftzetésl árak:2 Eght irt* 400 K. Félávta 900 K. fogyd-<5vro 100 K. Rgy hóra 36 K. Egyet ttlm ár* S K
- A pénzügyminiszter a pénzügyi helyzetről..
Elfogadták az államadósságról szóló törvényjavaslatot — Szterényi és Hegedöp Lóránt beszédei.
Budapest, junius 16. Féltizenegy órakor nyitotta meg Rakovszky István elnök az ülést. Az ülés elején Bernoiák népjóléti miniszter beterjeszti a betegség és baleset elleni biztosításról szóló törvényjavaslatot. Kéri a nemzetgyűlést, hogy a sürgősségre való tekintettel a szőnyegen levő javaslatokkal együtt tárgyalják. A Ház ilyen értelemben határoz. Ezután folytatják az államadósságokról szóló törvényjavaslat tárgyalását.
Kolozsi Kndre: Pénzügyi összeroppanás előtt állunk, csak a legnagyobb munka és takarékosság mentheti meg éltől az országot. Bírálja az ingatlan vagyonvállságot. Rámutat arra, hogy a konjunktura gazdagok nevetve mutatnaK azokra, kik vagyonukat tisztességes munkával szerezték és most a vesztes háború után annak összes terheit viselik, mint az illegitim utpn gazdagodott ok.
Ernszt Sándor kijelenti, hogy sok helyen lelkiismeretlenül kezelik az adókivetést.
Schissl Henrik azt kívánja, hogy az ezer koronán ululi hadikölcsönök az adófizetés alól mentcsittessék.
Mózer Ernő: A hadviseltek vagyonit a váltság alól mentesíteni kell. A háborúban a katonák ezrei kaptak szabadságot azon a cimen, hogy hadikölcsönt jegyczzenek.\'rEzek-nek minden megtakarított pénzük ma hadi-kölcsönben van, míg ha bankba helyezték volna el, most nem kellene vagyonváltságot fizetniök. Kéri a pénzügyminisztert, hogy legalább az ötven és száz koronáról szóló címleteket mentesítse az adó alól.
Szterényi József báró: A szőnyegen levő javaslattal szemben az a nézete, hogy bármennyire is megváltoztnthatatlanoknak jelentette ki a pénzügyminiszter, ozon bizonyos változtatásokat lehet tenni. A pénzügyminiszter nem fektet gondol arra, hogy a javaslatok kellőleg elő legyenek készítve. Engedje meg a pénzügyminiszter tisztelt barátom, hogy a közönségre nem az a terhes, mely Összeget Ő kiró, mert azzal mindenki tisztában van, hogy erre szükség van. hanem a pénzügyi politika okozza a nyugtalanságot és a terveknek máról-holnapra való megváltoztatása idézi elő az idegességet. Kéri, hogy a külföldi értékpapírok adójának 20%-róI 15*/«Ta való leszállítását vigyék keresztül és hogy ezen ajánlatot n pénzügyminiszter tegye megfontolás tárgyává. A javaslatot elfogadja.
Ezután a javaslat előadója, Róbert Emil reflektál az elhangzottakra, majd
Hegedűs Lóránt emelkedik szólétra. Az én gazdasági céljaimnak politikai céljai is vannak. A hitelezőinket mindig arra akarom rá-
venni, hogy segítsenek Magyarország visszaszerzésében. Arra a kérdésre, hogy mennyi az államadóstág, nehéz felelni. A háború előtt Magyarország államadóssága 8 milliárd volt, most Csonka-Magyarország adósságát senki nem tudja. Ha mindent az adósságok kamatainak fedezésére fordítanánk, nem maradna fűszál Magyarországon. Meg kell mutatni a külföldnek, hogy becsületes adósok vagyunk, de csak a teherbíróképesség arányában.
— Kedden beterjesztem a két legutolsó vagyonváltságról szóló tői vényjavaslatot. Az egyik az ingó-vagyon, a másik a háborús nagyvagyonok váltságáról szól. Legelőszőr is szükséges, hogy a jóvátételi bizottságtól biztosítékot nyerjünk, hogy azt a gazdasági alapot, melyet összegyűjtünk, amelyre okvetlenül szükség van, nem fogják elvinni, mert en\'lkül nem élhetünk. Azonkívül szükséges egy külföldi pénzcsoporttal való megállapodás.
— A vagyonváltságnak az ar előnye, hogy a pénzintézeteknek, különösen a vidékieknek megengedem, hogy a vagyonváltságot az alaptőke 60«/°-ig kifizethetik. Ar. alaptőkét elfogadom 100%-on, öacára, hogy ők maguk sohasem jegyezték 100-on.
— Azt mondják, hosy a kormány és én vagyunk az okai a terheknek. Ez nem áll. Ezt a háború és a kommunizmus csinálta, mi csak .prezentáljuk a számlát. Olyanok vagyunk, mint akik hosszú távollét után hazatértek, azt hitték, .hogy mindenük megvan és csak később látták, hogy tulajdonképpen ki vannak rabolva. Ezért sem a történelem, sem más bennünket felelősségre nem vonhat. Kéri a nemzetgyűlést, hogy a javaslatot fogadja el.
A Ház a javaslatot általánosságban elfogadja. A részletes tárgyalások után Temes-váry, Mózer, Szterényi és Szilágyi Lajos kisebb, a pénzügyminiszter lényeges módosításával jr-Ház a javaslatot részleteiben is elfogadta.
Az elnök az ülést 2 órakor lezárta.
A tót hivatalos nyelv koldusbotra juttatja a felvidéki tisztviselőket.
Pozsony, iunius 16. Nagy izgalmat keltelt a pozsonyi cseh miniszternek az a rendelete, hogy julius 1-től kezdve a város hivatalos közigazgatási nyelve n tót nyelv lesz. A zsupáni rendelet szerint ugyanis a megtartott vizsgák csak 45 tisztviselőről állapították meg, hogy hivataloskodásukat tót nyelven is tudják végezni, a városnak többi 300 hiva-talnoko pedig nem érti a lót nyelvet. Ezeknek elbocsátása, illetve nyugdijazása elviselhetetlen terhet róna a városra, másrészt teljesen megbénítaná a városi közigazgatás gépezetét. Hír szeriht a zsupáni rendelet tu-[sjdonképeni célja ar, hogy a pozsonyi tisztviselőket állásaiktól a nyelvismeret hiá-nyának ürügye alatt megrabolják s cseh egionáriusokat ültessenek a helyükbe.
A politikai helyzet.
Ráday megegyezett a kisgazdapárttal.
Budapest, junius 16. A kisgazdapárt tegnap eali értekezletén nyugvó pontra jutott az a bonyodalom, mely a párt és a kormány közt támadt. A tegnapi értekezleten gróf Ráday Gedeon belügyminiszter főbb vonásokban ismertette a legközelebbi kormányzati tei veket. Igy különösen megnyugtatólag hatott a pártra Ráday azon kijelentése, bogy junktimot állit a választójogi reform é« a közigazgatási reform közé. Tehát biztosítékot nyújt arra vonatkozólag, hogy nem fogják a kettő közül n választójogot megcsinálni a közigazgatási reform elhagyásával. Ami a közigazgatási reformot illeti, erre vonatkozólag kijelentette a belügyminiszter, hogy nincsen egyetlen vármegye sem az országban, amely a reform ellen foglalt volna állást.
A tolnamegyol foiapánság.
A belügyminiszter a főispánságok dolgában közölte a kisgozdaparttal, hogy Tolna-vármegye élére Madarász Adorján duná-adonyi főszolgabírót nevezi ki.
A tolnamegyei képviselők ezzel a tervvel kapcsolatban ma a képviselőházban tanácskoztak és azt hangoztatták, hogy ebbe a jelölésbe nem nyugosznak bele.
A* uj sajtótörvény.
A kormánynak az a szándéka, hogy az uj sajtótörvényt, még a nyári szüpet előtt letárgyaltatja. Kormánykörökből közlik, hogy az uj tőrvény a felelősségnek egy egészen uj, a régitől teljesen eltérő rendeletet fog megállapítani. \'
Képviselők lovagias Ügyel.
A nemzetgyűlésen támadt lovagias ügyek elintézése folyamatban van. Andaházi-Kasnya Béla tudvalevőleg provokálta Ereky Károlyt és Bleyer Jakabot. Andaházi és Ereky már a tegnopi nap folyomán megnevezték segédeiket, míg Bleyer Jakab ma nevezte meg gédeil Nits Mátyás és Sréter István volt honvédelmi miniszter személyében.
A segédek ma délután üllek össze tárgyalásra a parlament egyik alelnöki szobájában.
Ezzel kapcsolatban az Ereky és Anda-házi-afférban váratlanul bonyodalom keletkezett, mert Andaházi tartalékos főhadnagy, Ereky pedig tartalékos százados és ügyüket külön katonai becsületbíróság elé kell terjeszteni.
Ugyancsak ezzel kopcsolatban jelentik, hogy Betthlen István gróf minsztereínők és Beniczky Odőn nemzetgyűlési képviselő közt felmerült lovagias ügyet, a lovagias szabályok szerint, békés uton intézlék el.
A forgalmi adó javaslata.
Gaál Gaszton a kisgazdapárt tegnapi értekezletén a párt kívánságának kifejezésképen átdolgozta a forgalmiadóról szóló törvényjavaslatot, amelyet ma mutattak be a pártnak azon megbeszélésen, amelyen Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter is részt vett.
Az uj gabonarendelet.
Meyer János közélelmezési miniszter az ujjgabonarendeletről és a gabona vásárlásáról a kővetkezőket mondta:
— A gabonarendeletct n jövő héten adjuk ki. Ami a szükséglet fedozésére vonat-
ZALA! KÖZLuNY
1921. junius 17.
kozo bevásárlásokat iilcti, arra . nézve a Fu-túra kereskedelmi r.-t. éppen ugy, mini más" kereskedő vagy szövetkezet, csak ajánlatot tehet ás amennyiben az ő ajánlata volna a .legelfogadhatóbb, ugy meg is bizruk a gabona egy \'rtUzénefc bevásárlásával.
A kormány megszünteti a ga-bonagyüjtő országos kormánybiztosság kirendeltségeit.
Budapest, junius 16. Caál Gaszton tegnap a nemzetgyűlésen interpellációjában súlyos leleplezéseket tett a GOK dunántuli visszaéléseiről és haladéktalanul kérte a ga-bonagyüjtő vidéki kirendeltségeinek és a rendőri büntetőbíróság intézményének a megszűntetését.
Erre vonatkozólag Gaál Gdszton ma a kővetkezőket mondotta:
— Értesülésem szerint Betthlen miniszterelnök a legközelebb befog ia jelepteni a Házban, hogy a GOK kirendeltségét ca a vele összefüggő mindenféle felesleges hatósági szerveket megszünteti, a rendeleteket pedig revízió alá fogja venni.
A kisgazdapárt ismét leszerelt.
Budapest, junius 16. A kisgazdapártnak tegnap a késő éjszakába benyúló értekezletén * kormány csaknem teljes számban megjelent, hogy a békés megegyezést perfektuálja. Az értekezlet bizalmat szavazott Rádaynak. — A helyzetről a kisgazdapárt egyik vezető tagja a következőket mondotta:
— A tegnapi értekezletben tulajdonképen a párt egyik csendes diadalát kell látni. Az értekezlet főleg Nagyatádi ceglédi beszédével foglalkozott, mely súlyos kijelentést tartalmaz a kormány és a szövetséges párt ellen. A beszédnek n kormány részéről egyetlen visszhangja az volt, hogy Bethlen szokatlanul élesen támadta Beniczky volt belügyminisztert.
— A kisgazdapárt és Nagyatádi részéről a ceglédi beszéddel kapcsolatban semmiféle helyreigazító nyilatkozat nem látott napvilágot, erről az értekezleten szó sem esett. Mégis a kisgazdapárt Dömötör indítványára kimondotta, hogy Nagyatádi kijelentésével teljesen azonosítja magát és teljes bizalommal viseltetik Nagyatádi személye iránt. Mindezek dacára a kisgazdapárt türelmes, mert általános érdekekre való tekintettel nem akarja felborítani a helvzetet.
Ezzel szemben a kereszténypártban teljesen elégedetlenek a történtekkel. Biznak azonban abban, hogy a főispáni kérdésben és egyéb okokból a párt intranzigens tagjai ismételten fel fognak lépni és uj helyzetet teremtenek.
Román lapvélemény a nemzeti kisebbségek jogáróL
Budapest, junius 16. A román kormány félhivatalos lapja a „Vointa" ezt irja;
A jövő héten kerül a román kamara elé az az egyezmény, melyet Románia a nagyhatalmakkal, Csehországgal és a délszláv államokkal kötött a nemzeTi kisebbségek jogának védelméről. A szerződés szerint a szövetségesek ellenőrzik ennek az egyezménynek végrehajtását.
A lap nyilván sugalmazásra azt irja, hogy ezzel az intézkedéssel a román nemzeti szuverenitást lábbal tapossák. Az egyezménynek a parlamentben való elismerése egyébként csekély jelentőségű, mert tisztában vannak vele, hogy a nemzetiségekkel való egyetértés csakis az ország határain belül jöhet létre. Egyébként is a kisebbségek magatartása dönti cl, hogy a nemzeti kisebbségekkel hogyan bánjanak.
Csonka Magyarország — neni ország. Egész Magyarország: mennyország!
Hegedűs György a debreczeni ébredők n
A keresztény kurzus nem fellobbanó fény,
A „Debreceni Uj»ág" irja: Az Ébredő Magyarok Országos Egyesületének debreceni csoportja vasárnap délután 3 \'órakor nagy gyűlést tartott az Arany-Bika szálló nagytermében. Mint mindannyiszor, ahányszor a keresztény magyar társadalmat hivták a vezérek meghallgatására, ugy most is szorongásig megtelt a hatalmas nagyterem debreceni keresztény magyar emberekkel, akiket nemcsak a kíváncsiság, de az érzésük, a magyar nemzeti eszméért égő lelkesülésük hozott ide.
Csak az őszinte magyar ér/és, az önzetlen lelkesedés tud olyan lélekemelően megnyilatkozni, mint ahogy a vasárnap délutáni nagygyQ\'és hatalmas tömege lobogott egy szívvel-lélekkel a keresztény, a nemzeti eszme bátor*zavu harcosainak ig.izságos beszédein.
A gyülós megnyitása.
A Horthy dalárda énekelte a „Tavasz elmúlt, a rózsának" kezdetű dalt, Kollwentz Rezső vezénylete mellett. A közönség hosszasan tapsolt a dalárda harmonikusan szép éneke után.
Liszt Nándor elmondta a nemzeti Hiszekegyet, utána Iványi Béla egyetemi professzor nyitotta meg a gyűlést. Első szava Horthy Miklós kormányzónak szól. Amint kiejti a kormányzó nevét, az egész terem közönsége, mint egy ember állott fel és éljenezte Horthy Miklóst.
A kormányzó Üdvözlése. A gyűlés a kormányzót a következő sürgönyben üdvözölte: „Mai nagygyűlésünkön hozott egyhangú határozatunkból kifolyólag szeretetével és mélységes hódolatával köszöntjük főméltóságodat, biztosítva magas személyéhez való törhetetlen és hűséges ragaszkodásunkról. Isten áldja. Isten tartsa fő-méltóságodat drága hazánk, keresztény, magyar fajunk javára és boldogulására. Ébredő Magyarok Egyesülete debreceni csoportja nevében. Iványi Béla."
Hegedűs György beszéde. Iványi Béla felkérte dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselőt beszédének megtartására. Mindenekelőtt köszönetet ínondott a meleg, magyaros fogadtatásért, amelyben Debrecenben részesöltek. Ebből azt a következtetést vonja le, hogy Debrecenben a keresztény gondolatnak dus talaja van és hü katonái vannak itt. A másik következtetés pedig ar, hogy ebből a nagy szeretetből és ragaszkodásból erőt meríthetünk magunknak a nagy küzdelemre, amelyet országszerte már több, mint egy éve folytatunk és folytatni fogunk mindaddig, áruig a keresztény ma-gyarság zászlója fenn nem lesz minden sáncon, míg a keresztény magyar faj ebben az országban minden téren át nem vette az uralmat 1 (Éljenzés.)
A hithű magyarságnak a fényes ezeréves mult romjai között meg kell keresnie az életlehetőségeket.
A Szajna partján halálra szánták Magyarországot, de a halálharangot a forradalmárok, a kommunista forradalom kondította meg felettünk. A forradalom nem magyar agyban született meg, hanem a Galíciából besurrant beteges gondolkozású, bomlott agyú zsidó alakok agyában. (Taps)
A szabadkőműves- lebujokban évtizedeken át-készítették elő ezek q talajt, hogy
; nfftyp:
hanem
harc.
megvalósítsák a zsidó faj uralmat. Ezeknek köszönhetjük, hogy a forradalom s a kommunizmus után ugy szerepeltünk a .népek között, mint a legolcsóbb portéka, melyet elkapkodtak ezek Is, azok is. Miért daraboltak fel bennünket ? Mert érték, mert erő van bennünk. Bután lovagiasak voltunk égy fajjal szemben, amely ezt a legnagyobb mérvben kihasználta és a magyarságnak a nyakára nőtt.t
Az ébredő magyarok akkor emelték magasra zászlójukat, amikor ez a nemzet haláltusáját kezdte vívni. Feltűzték még a vörös hegyek tetejére is. É* ezek az ébredők fogják feltűzni a zászlót a keresztény, nagy Magyarország ormaira is, a Kárpátokra I Ez a zászló volt az, amely az újból szóhoz jutott zsidó tintahalaktól először kapta a támadást. Ez a zászló az ezeréves magyar zászló I Minden keresztény magyarnak kell, hogy ez legyen a zászlója. A határozott irány: a keresztény magyarság uralmának — minden eszközzel való — megvalósítása. Ehhez pedig bátorság, kitartás, szakadatlan munka kell.
Az ébredő magyarok serege növekszik és az izmok kezdenek majd nekifeszülni a demarkációs vonalaknak. A keresztény irányzat komoly, öntudatos harc. Mi nem felekezeti harcot folytatunk, hanem faji harcot. Két fajról van szó..Az államalkotó magyar fajról és egy másik fajról, amely ezt az országol csak piacnak tartotta és a magyar fajt nem testvérének tekintette, hanem olyannak, amelyet kiuzsorázhat: ezeréves küzdelmünk alatt soha bajtársunk nem voll. A magyar itt a honszerző faj, amelyik ellen küzd ez a másik faj. Az ébredő magyarság küzd az anyagias, a zsidó morál ellen, a magyarság gazdasági függetlenségéért, azért, hogy a gazdasági har-moáiál a keresztény magyarság számára biztosítsa. Hisz rövid idÖ alatt ötmillió hold kerüli zsidó kézre l A kereskedelmünket s iparunkat a kezükbe kerítették. A nemzeti vagyon legnagyobb része zsidó kézen van. Az ébredők azt akarják, hogy a gazdasági élet minden terét a keresztény magyarság özönölje el. Küzdünk a keresztény magyar kulturáért, melyet megcsúfoltak, elnyomtak, mert ők nyugatról nem a szépséget, hanem a fertőző bűnt hozták be. Kicsúfolták nyelvünket, viseletünket, szokásainkat.
Azoknak a rombolásoknak a számláját, amiket csináltak ebben az országban, ki akarjuk fizettetni. A forradalmakkal Ők meg akarták oldani a magyar és keresztény kérdést. Nem sikerült nekik. Most ml meg akarjuk oldani a zsidókérdést. (Taps.) Nem akarunk udvariasak lenni velük szemben, ők is kíméletlenek és durvák voltak velünk szemben. Eljön az idő, mikor azt mondjuk: tii-\'\' moljunk el 1 (Taps.)
Küzdünk a destrukció ellen, amely a kommunizmus után ismét felütötte a fejét. A belügyminiszter már megkezdte ezzel a destruktív sajtóval szemben a munkát. (Percekig tartó taps. Éljen Ráday I) Gondunk lesz rá. hogy a miniszter ezen az uton meg ne álljon,
A keresztény kurzus nem fellobbanó fény, hanem harc, melynek tudatos célja van : a keresztény Magyarország /
Szólott ezután a keresztény irány cserbe hagy óiról, akiket magyar cseheknek nevez. Majd a földreformról beszélt, amelyet szc- . rintc fajunk védelme szempontjából alaposan
1921. junius 17. _
meg kell oldani, mert a falu leroskad, elvér-telenedik. Fajunk védelme az első, a nem kevesek boldogsága.
Végül azzal fejezte be beszédét, hogy az ébredik zászlaja alá politikai pártállás nélkül csoportosulnia kell minden keresrtény magyar embernek, Legyen minden keresztény magyar büszkén, nyíltan ébredi magyar I Szűnni nem akaró, forró taps követte Hegedűs György beszédét.
Utána Budavárt/ Lásiló nemzetgyűlési képviseld mondott nagyszabású beszedet. A gyűlést dr. hányi Béla egyetemi tanár rekesztette be, megköszönve dr. Hegedűs Györgynek, hogy társaival együtt eljött Debrecenbe és a közönség a Hymnus eléneklése után szétoszlott.
— Egy sajtóper epilógusa. Még a
Károlyi kórm\'ááy alatt történt, hogy a „Kanizsai Tükör" cimü hetilap Füredi János városi levéltárost különféle közélelmezési visszaélésekkel megvádolta. Füredi a lap szerkesztője ellen sajtöpert indiloll. A törvényszék tegnap tárgyalta az ügyet, ahol a cikkért felelős Bencze Jenő kijelentelte, hogy hajlandó bocsánatot kérni Füreditől, mert a cikkben foglalt állitásokat nem tudja bizonyítani. Füredi a bocsánatkérést elfogadta. A bíróság erre az eljárást megszüntette.
— Terméskilátások a külföldön. A németországi és ausztriai vetések állása kedvt^ő. Olaszországban szintén nagyszerű terméének nérnek elibe és legközelebb már meg is kezdődik az aratás. Romániában az időjárás a vetéseknek kedvezett és ott is kielégítőnek tartják a termést. Angolország\' ban, kivéve néhány vidéket, jó termést várnak Indiában a hivatalos becslések szerint a tavalyi termés 31 százalékára lehel csak számítani. Kanjdában és az Egyesült Aljamokban kitűnő termés mutatkozik, különösen Kanadában, ahol igen korai tavasz állott be és a mezei munkák is igen előreholádottak.
— Akik átalányban fizethetik a fényűzési adót. A kaposvári cukrot és cukrásztermékeket, valamin! a gyümölcsöt áruló kereskedők, szatócsok és utcai árusok arra kérték a pénzügyminisztert, hogy engedje meg a fényűzési fotgalml adónak átalányösszegben való lerovását. Erek a kereskedők és árusok ugyanis • kis tetelekben igen nagy foVgalmat csinálnák és igy óriási terhet rótt rájuk a miniszternek az a rendel-kezése, hogy minden eladás után úgynevezett eladási bárcát kell kiállítani, ezenkívül külön raktárkönyvet és eladási lajstromot vezetni. A napokban érkezett meg a zalaegerszegi pénzügyigazgatóságtól a nagykanizsai pénzügyi főbiztoshoz a miniszter rendelete, amely megengedi, hogy az érdekelt árusok és kereskedők kérelmére a - pénzügyigazgatóság átalányösszegben állapíthatja meg a fényűzési adót. Az adóátalány megállapítását mindazok kérhetik, akik cukor vagy cukrászipari termékeket vásárokon, piacokon, kapu alatt, házolás utján árusítanak, továbbá a kisebb vegyes fűszer kereskedők, szatócsok, cukorka és vegyeskereskedők. A kérvényben meg kell jelölni azokat a cukorkaárut vagy cu-korkatermékeket, amelyeknek árusításával az illető kereskedő foglalkozik és azt az összeget is, amelyet a fényűzési adónak egy egy hónapra járó átalányösszege fejében felajánl* KeUő megokolással az egyes hónapokra egy-
_ EALA1 KÓ2LONY_
mástól eltérő átalányösszeget is lehet felajánlani, ha a fényűzési adó alá eső cikkek forgalma oz egyes hónapokban lényegesen változik. A pénzügyigazgatóság a kérvény-ben bejelentett adatokat megvizsgálja és azután állapítja meg az átalányösszeget, mely bizonytalan időre szól a csak ideiglenes jellegű. Joga van az átalányösszeget a pénzügyigazgatóságnak időkőzben felemelni vagy leszállítani. Az átalányösszeget fizető kereskedőnek természetesen nem kell raktár-könyvet vezetni, sem eladási bárcát és lajstromot kiállítani. A kereskedők már kérhetik az átalányösszeg megállopitását.
— A telefonkönyv. Azok a telefon előfizetők, akik a budapesti előfizetők névsorát megakarják rendelői, -- a postahivatal főnöki irodájában 50 koronáért megkaphatják.
— Angliában minden ára száz százalékkal esett. A Magyar Llyod c. közgazdasági hetilap érdekes nyilatkozatot közöl mr. Humpnreystől, AngUa magyarországi kereskedelmi kapcsolatairól. Mr. Humpreys a többek között a következőket mondotta:
— Sok angol kereskedővel beszáltcm, akik készséggel hajlandók a magyar kereskedőkkel minél kiterjodtebb összeköttetésbe lépni a konszignációs alapon texiil, bőr stb. árukat küldeni, ugy, hogy a magyar kereskedők még n mostani valutakülönbözet mellett is meglepő olcsón vásárolhatnak nálunk.
— Angliában mioden áru száz százalékkal esett. Igy például az angol cipő ma nagyban szállítva 14-15 shilling (a magyar pénz mostani értéke szerint mintegy 350 korona páronként) Hozzá kell tenni, hogy a megszokoti szolid angol készítmények. Az angol voile méterje 2—3 shilling (2 shilling 18 korona,) a jó ruhaszövetek méterje pedig 5—6 shilling, olyanoké, aminők ezidőszerint Budapesten méterenként 2000 koronába kerülnek. Megjegyzem, hogy Angliában óriási tömegekben van < készleten mindenféle áru. Magyarországból is viszünk ki árut Angliába, Igy például vegyi szereket, bort, préselt barackot, pulykát, bútorokat, játékszereket.
— Adomány. Nagyóhaji Vlzy István nagybirtokos, virághegyi lakós az Ébredők nagykanizsai csoportjának 500 koronát adomá. nyozott propaganda célokra.
— Amerikai asszonyok harca leánykori nevükért. Á Vew-York Herald cimü nagy amerikai lapban olvassuk: Miután az amerikai nők megszerezték a választójogot, most más téren is iparkodnak a férfiakkal egyenlővé válni. Az újdonsült választők egyik főtőrckvése az, hogy férjhezmcnctelük irtán is jogosan használhassák leánykori nevüket. Ebből a célból ligát alakítottak, amely tÜzzel-vassal toborozza a híveket. A liga tagjai nem egyszer kellemetlen helyzetbe jutnak újszerű követelésük miatt, mely előtt természetesen, egyelőre a hatóság nem hajol meg. Igy például Heywood Dawn ismert -nevü amerikai Írónak a felesége Európába akart utazni s azt követelte, hogy utlevefcn kizáróan leánykori neve: Ruth Hale szerepeljen. Az elöljáróság azonban nem volt hajlandó ilyenformán kiállítani a hivatalos iratot.
— Tolvoj cselédleány. Rein Anna c*elédleány Haisler Gusztávné kískanits.ji lokóstól qgy tízezer korona értékű aranyŐrát, több ezer korona értékű fehérneműt és 1700 korona készpénzt ellopott \'és azután megszökött. A rendőrség a cselédlcány utón erélyesen nyomoz.
3
— A nagykanizsai Ipartestttlet
elnöksége felkéri ugy a férfi, mint a női szabó-iparosokat, hogy ma, azaz -génieken este 8 órakor fontos ügyben az ipartestület helyiségében okvetlen megjelenni szíveskedjenek. Az ipartestület elnöksége. , •—*"
(x) Hirdetmény. A m. klr. Földmlvo-lésÜRyi miniszter urnák 84.100/1921. XII B. I., valamint Zalavármegye Alispánjának 148&9/m 1921. számú rendelete értelmében felhívom a 200 magyar holdnál nagyobb gazdaságokat, hogy az esetloges szállítási zavarok és széntermelési nehézségek kikerülése végett az 1921. évi cséplésl évadra szükséges szénre való Igé-nyüket az Országos Szénbizottságnál (Budapest, VII., Erzsébet-körűt 43 ) közvetlenül és azonnal jelentsék be. A 200 magyar holdnál kisebb gazdaságok pedig ez iránti idényüket a városi közellátási hivatalban legkésőbb folyó hó 20-ig annál is inkább jelentsék be, mert ezen határidőn tul beérkezett kérelem figyelembe vétetni nem fog. Felhívom továbbá a gazdaságok fi. gyeimét az ujabbi időkben az állami telepekon termelt kitűnő minőségű tőzegre, mely cséplőgépek, gőzgépek és gazdasági lokomobllok hajtására kiválóan alkalmas és bármily mennyiségben már most szállítható. Erre vonatkozó rendelések a m. kir. Földmivelésüjzyi Minisztérium tőzegtermelő váltalatához (V, Sas-u. 12.) vagy az Országos Szénbizottsághoz intézendők. Nagykanizsán, 1921. Junius 14. Városi Közellátási Üzemek, Polgármester.
(x) Fényképészeti cikkek a lesjobb minőségben kaphatók Fischel Fülöp Fial áruházában, Nagykanizsán.
(x) Url és női divatcikkek, valamint rövidáruk a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
fx) Méhészeti eszközök, keretléc, mü-lép, távkapocs, kaptárak. saját termésű akácméz kgja 76 kor., fényképezőgépek, lemezek, filmek, papírok stb. — Vadászfegyverek, töltények és felszerelések legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal üzletében.
Popovics a Magyar Jegyintézetről
Budapest, junius 16. Popovics Sándor dr. az Osztrák-Magyar Bank volt főkormányzója. az uj Magyar Jcgyintóxet vezetője az uj intézetről ma ezeket mondotta:
— Hogy mikor fog az uj Magyar Jegyintézet működésbe fogni, arra pOntoa választ adni nem lehet. Azt his*e<», pár hét mindeneseire beletelik, mig a munkálatok elkészülnek. Az átvételt, illetőleg megegyeztem a bécai vezetőséggel és az antant likvidátorok-kal. Hogy az Osztrák-Magyar bankból kiket veszünk .át, még végleges döntés ebben nincsen. Bécsből átvesszük a magyar tisztviselőket, azonkívül át kell vennünk, akik a fióktelepeknél műkődnek, mert az ellenséges megszállás miatt elkellett hagyni helyűket.
— A gabonaforgalom lebonyolítása kétségkívül nagy összegeket fog igénybevenni, ennek kielégítésére már most mindent elkövetünk, viszont a vagyonváltság címén nagy összegek folynak be az állampénztárba.
TŐZSDE.
Badapaat, Junta* 10
VslaUplao: NapoWoa SJ0. Poct W0. U*a\' —. DclUi Hl. Fr«ftcU frank 2030. L«egy*l mirka 21\'/,. Márka 345, Ura 1270. OuUák 3*\'/,. Rubel 11. Lel 3S0.
Siokol 355. Svajd íiank---, Koionaimir 015. FfanJt-
dlnir--, HolUftá forint —, Bleri klflzotíi--. v
, Ertékakl M^u HlUl 1100, OuUák HiUl -i
Hai*i--. hhiiof, 240, t.««Jsű!to» 705. K«r«*k«Utm.
Bank 0190, Magyar-OUt* 300, Beocdni 4300, Hrasehe
---. Alialinos íxén <100, Státiviri--, Saljtftatfint
WM, Urtkinyl 2M0, Rima 1830, Schlkk —, CutUÜar.p
--, Naakl 7800, Danlca--, Klotild 2400, Mafrar
Cukor--, Adri* 4550, AUtotika 3750. KlritytAr— .
Gosayik-Agrir--. Lipták —. I\'hóbyt 570, Vava***\'\'
V.llarooi--. Ciirila--, KonVotüu Í775.
A korona Zürichben.
liudapest, junius 16. Zürichből jeleqtik* A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 235, osztrák korona: l"22,/l, az osztrák bélyegzett x> ankjegyé pedig — 90 sxantim.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. junlua 17.
Lenin Oroszországot az amerikai nagytőkéseknek eladja.
Bc<s, junius 10. A Ncwyork Herald és a Tribuna jelenti Bécsen át, hogy Lenin egy nagy amerikai csoporttal ax ország természeti kincseinek és iparának felvirágoztatása céljából tárgyalást folytat
Jelentések szerint az amerikai nagy lapok meg egyeznek abban, hogy egy ilyen hatalmas ország gazdasági életének a nagylőko javára való kiszolgáltatása példátlan jelenség.
A feltételek közt van: I. hog}\' korlátlan kiaknázás! Jogot adnak 50 esztendőro a nagytőkének ; 2. a szovjetkormány mindennemű ado- és illetékmentdsséget biztosit az amerikai vállalatok javára; 3. az amerikaiak által ellenőrzött Üzemekben foglalkoztatott munkások nem orosz, hanem amerikai munkástörvényhozás hatálya alá kerülnek.
Ezzel kapcsolatban az amerikai szocialisták vezére Comprrs a munkásság érdekeinek arcátlan kiszolgáltatását látja Lenin ezen áruló tervében és Lenint árulónak nevezi.
A kapitalista újságok megelégedve állapítják meg Leninnek a marxizmus útjáról való letérését és rámutatnak arra, hogy Oroszország igen tragikus viszonyok közt van, mert a fanatikus Lenin erre a lépésre határozta el magét.
Apró hirdetések.
Pivári»ut 6. számú ház nagy kerttel, 4 lakáss*! azonnal eladó.
Eladó egy darab fajtiszta, anyaállatnak
ép ugy, mint hizlalásra kiválóan alkalmas, 10 hónapos mangalica sertés. Cim a kiadóhivatalban.
Építtetők figyelmébe I Kisebb házak, gazdasági épületek tatarozását, alakítását és Javítását Jutányosán vállalja Pápnv György épitő-iparos, Petőfi-ut 24.
Egy mindcncsleány, egy szobaleány egy gyermekleiny 3—400 korona havifizetéssel azonnal felvétetik. Kiskomáromi gyógyszertár.
Kereskedőknek
ajánlunk Barna caomugolót Superlor caomngolót Felvágott eaomagolót Színes vékony kalapcaomagolót Papírzacskókat
Árucímkét éa esomagolóelmkét Utazói rendelőkönyvet üzleti könyveket stb.
legolcsóbb árak mellett.
Fischel Fülöp Fiai
papIrraktAra nagyban kicsinyben Nagykanizsán, Fó-ut 1. axrfm.
(Ti/Ifin 1 d,b" W7* cm< A\'mérójO s 5 LldUU cm- v4M,8 «fn» márránykő, 1 MW drb. nehéz vaskerék, 1 dib. műhelyben használható kb. 3-4 méter hosszú asztal, különféle faállványok és desxkaanyag. Érdeklődni lehet lapunk nyomdájában. Fő ut 6.
5 Quittner Arthur
£ lllli(,lli, ,1*111,inti rMujuir.U
* l»9íkanl;««, Ctmgiry-utci 13 sz,
jtf Elvíll.l világítási vezetékek, mo-
6 torok, csillárok, valamint telefonok, csengők és Jelzőkészülékek felszerelését. Villamos v.snlók, fóió-edények, reschsukj fOtóttslek favilását
Mlodwwmü
villamos munkálatokat í
Cyoraan cukóilók, anyagok *a égik raktáron kaphatók.
"hild testvérek"
deszka, éplifetfa és építkezési anyagolt kereskedése
\'-\'"."eio" 120. ♦ Főtelep Király-utca 4. ♦ ^i^iST*"
Felhívjuk az építkezők figyelmét a most érke- -zett nagy raktárunkra és legolcsóbb árainkra.
Állandóan raktáron\'tartunk I« darabos fehér meszet, portiand-ccmciitet, kovács-szenet és I* minőségi) gőzölt dolohal
bükkfa-padlót ós deszkát. ■----—___/
Makulatur
újságpapír kapható ^ lapunk kiadóhivatalában. ^
Eladó birtokok:
38 holdat birtok Nigyktouu küt*Ub*n utlUkk.l. ♦7 holdaa birtok Snaoítrm^tjrítxa. 24 hold föld Nisy.ia.m k>j<l<t«n. — 8 hotdaa azólóblrtok Pcgiajrváioo 13 holdaa azólóblrtok BaktoflfóM-vii BitlWtt 6 holdaa azólóblrtok kifkomiroml Kefjen 8 holdaa azólóblrtok karacaéftyl h^yen. 5 holdas azólóblrtok diát) hcgy«a k\'oxtbtlj- ro»U«n.
Eladó házak:
MlnJ«o tugyUgUn, m«gUpó okt<i árb«o. »toon»l b«ko:t.5ihctá UkámL — Wvebbct:
Szántó Vilmos gRSKSWSíSaí: ....
r
uhavarrást
rxgj (cy«rmok«knok, mint falnfttUk-a»k Jotinyoi áron elfogadnak Kákóosl-ntoa 14. azAm alatt.
Ac Ismert, kltQaó aranyhegyi
fehér bor
lamét kapható literenként 24K-*rtSAtrán Józaeltfl«zar-kcrcakedónél, Nagykanlzaa, .Magyar-utca 74. azAm alatt.
Kölcsönzsá.k kévekötő benzin gépolaj
legolcsóbb
| Hirsch és Szegő
£ | cégnél.
aananoaanmjuaanan
HILD
Első Nagykanizsai Temetkezesi Vállalat Nagykanizsa, Deak-ter
lltpltiil ii 1881. Slrglircla HILD ligjkulzu
Üzlethelyiség és Iroda: Deák Ferenc-téi" 3. Telefonszám 269. Műhely és raktárak: Király-utca 4. szám. Telefonszám 120.
HolyOsiSmla . Pesll Magyar Kereskedelmi K.nk oagykaltlssal ItókJánAI
Uöllalunfc
disz ós egyszerű temelésckec, exhumálá-sak, hullaszállitások, bel- és külföldre bár-me«y irányban és irányból, vasúton vagy Saj.ít hullaszállító kocsinkon (fourgonon). Diazes nyitott és üveg halottas kocaljf.
Hagy raktár
érc-, ImliAiIö-, kemény- és pulisfs-, ugy
hullaszállító koporsókon. Szenifedelek, vánkosok, kosroruk, sta-Inp.ok sto.
Katona hulla.záltltások ós tematá-aek rendkívüli mérsékelt árakon.
__Egyszerű és legdíszesebb temetkezések az üzletből
kifüggesztett mélyen leszállított osztályozott tarifa szerint.
Tagfalvátell és UgyTezetó Iroda a kercsx-tóny.xoclallsta egy.slll.t által alapítandó
Keresztény társas temetkezési egylet-
nek, mely a tag és cssMdtagjs! elhalálozása esetén s legtisztességesebb és rendes eltemeléso^ról gondoskodik, ezáltal a csalidról a temetkezési költségeket elhártljs Tagja lehet minden rendtl és rangú polgár.
Bővebb felvilágosítás az üzletben kapható.
Belratások hétköznapokon délelőtt 9—12-ig, délután 3-5 óráig
i Upt.itsidooosok i 2*1*1 éa (gyarmati kónyvnyomdájábsn
60-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1921. junius 18. Szombat
136. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITiKAl NAPILAP
SurkMitétlft 6x kiadóhivatal: Frt-nt 13. i ——— InUroitao-UNfoo 78. -
Megjelenik mindig kora ro£j;cl
FŐSZERKESZTŐ:
Dr HEOEDÜS OYÖROY
ntmi.ljj, MprlM\'6
FELELÓSSZERKRSZTÓ:
BODROG KÖZY ZOLTÁN
Blöflxetéal árak:, Ft&» ivt* 400 K. Fétóv,. 300 K. N\'WcJ évo 100 K. Egy hóra 36 K. F-gyei vxim ára 3 K
Nemzetgyűlés, v
Budapest, junius 18. Botilik István alelnök fél 11 órakor nyitotta meg a* ölést. A megnyitás után harmadszor olvassák fel nz államadósságról szóló törvényjavaslatot, melyet a Ház elfogadott. Ezután a szesz felhasználásról szóló pénzügyi jelentést olvasta fel Temesvári/ László, melyet a Ház tudomásul vett.
Az elnök 5 perc szünetet rendel cl.
Szünet után Bottlik litván alelnök az 921: XIV. t. c. 6. §. alapján az államjegyck kibocsátását ellenőrző bizottság öt tagjának és 3 póttagjának, azonkívül a zárszámadási bizottság 3 tagjának a megválasztása következik. A hivatalos listán a kővetkezők szerepelnek. Az ellenőrző bizottságban: Ernst Sándor, Fercsák Jenő, Mcskó Zoltán, Tan-kovics jénos, Ugrón Gábor rendes és Rup-recht Olivér éa Temesváry Jer.ő póttagok.
Elnök jelenti, hogy a szavazás eredményét az ülés végén fogja kihirdetni. Következik a mentelmi bizottság jelentése.
Sallay János mentelmi ügyében Mlko• vényi terjeszti elő a bizottság jelentését. A kecskeméti kir. törvényszék sajtó utján elkövetett becsületsértés vétsége miatt kéri Sallay kiadatását. A bizottság azt javasolja, hogy a Ház a mentelmi jogot ne függessze fel. A Ház ilyen értelemben határoz.
Jármy Józsefet a nagykállói járásbíróság kéri kiadni, mert kutyája megharapott egy kis gyermeket. A bizottság a mentelmi jog felfüggesztését javasolja, a Ház azonban a képviselőt nem adja ki.
Orbók Atilla bejelenti mentelmi jogának a megsértés.\'t, mert a bíróság a. nemzetgyűlés megkérdezése nélkül idézte meg. A mentelmi bizottság nem állapítja ugyan meg a mentelmi jog megsértését, azonban a nemzetgyűlés, felhívja az igazságügyminisztert, hogy utasítsa a bíróságot, hogy nemzetgyűlési képviselőket csakis a nemzetgyűlés utján • idézzen meg.
Sándor Pál kiadatását a budapesti kir. főügyészség kéri, mert Sándor ellen a rendőrség kivándorlásra való csábítás és kihágás miatt eljárást indított. A mentelmi bizottság megállapítja, hogy Sándor Pál nemzetgyűlési képviselő nem azonos Sándor Pál perui konzullal, ki ellen az eljárás folyt. Javasolja, hogy ne függessze fel a képviselő mentelmi jogát, felhívják azonban az igazságügyminisztert. hogy nyomozó közegeit nagyobb körültekintésre utasítsa. "
Grieger Miklós mentelmi jogának felfüg-
Sesztését a budapesti kir. főügyész kéri, mert irieger ellen a nemzetgyűlésen elmondott beszéde miatt Károlyi Imre rágalmazás! pert indított. A bizottság javasolja, hogy a Ház Grieger mentelmi jogát ne függessze fel.
Ugrón Gábor kijelenti, hogy egy képviselő amit a nemzetgyűlésen mond, azért csak a nemzetgyűlésnek felelős, ezért a főügyésznek nem volt joga az eljárás megindítására. Indítványozza, hogy utasítsa a nem zetgy&lés oz igázságügyminisztert, hogy járjon el a kir. ügyész ellen és ezen eljárás eredményéről a Háznak számoljon be. Egyszersmind bejelenti Grieger mentelmi jogának megsértését Károlyi. Imre részéről. A Ház Ugrón mindakét indítványát elfogadta.
Elnök: Öt peic szünetet rendel el.
Szünet után kihirdeti a szavazás eredményét. A hivatalos lista jelöltje választattak
meg. Majd napirendi indítványt tesz és java-solja, hogy a Ház legközelebbi ülését junius hó 2bén délelőtt 10 órakor tartsa. Ezen az ülésen terjeszti be Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter oz 1921 —22. évi költségvetést és elmondja expozéját.
Szilágyi Lajos azt indítványozza, hogy a nemzetgyűlés legközelebbi ülését már holnap taitsa, inert nagy munkaanyog áll rendelkezésre. — Bottlik fenntartja napirendi indítványát, melyet a nemzetgyűlés elfogadott.
Ezután Ráday Gedeon belügyminiszter válaszol Szűcs Dezső interpellációjára. Szűcs amiatt interpellált, mert május 25-én a pápai keresztény ifjúság műsorost estélyét a rendőrség Karhatalommal feloszlatta. Ebben nz ügyben a székesfehérvári főkapitányságtól mindjárt az eset után jelentést kapott. Tény nz, hogy mulasztás történt, de ez a rendőrtisztviselő előzékenységének volt a következménye. A vizsgálatot fcgyébként nz ügyben megindította. — A Ház ft választ tudomásul vette.
Ez után elnök az ülést berekesztette.
A Tisza-per Tötárgyalása.
A Tisza-pör mai tárgyalásán Mikclz Istvánt, Sjtjbolcs vármegye alispánját hallgatták ki Tanúként. A tanú elmondja, hogy Fényes László november "2-án mint Nyíregyháza képviselője megjelent a vármegyeházán, ahol Lengyel Lászlót ugy mutatta be, mint akit forradalmi érdemeiért századossá léptettek elő. Lengyel járt ki éjszakánként a kaszárnyába és arra bujtatta a katonákat, hogy tagadják meg az engedelmességet. Amikor az újságban megjelent, hogy Lengyelnek is része van a gyilkosságban, a tnnu utasítására a rendőrség Lengyelt letartóztatta. A kihallgatásnál ő is jelen volt. Azt mondotta a többi között, hogy Fényes is tud annyit a gyilkosságról, mint Ő.
Ezután Várkonyi Oszkár dr.aigyvéd intéz a tanúhoz kérdéseket. Majd az elnök Fényeshez fordulva kérdezi:
— Igaz, hogy ön ilyep körülmények között mutatta be Lengyelt tíz alispán urnák?
Fényes: Egy szó sem igaz. -A tanút megesketik.
Ezután Bencs Kálmán nyíregyházi polgármester kihallgalfcsa következett. Elmondja, hogy, november elsején telefonált Budapestre, hogy kiíTdjcnek segítséget, mert a forradalom miatt zavarok törtek ki Nyíregyházán. Fényes László meg is igérte, hogy lejön egy századdal és rendet c*inál.
Ezután Lengyel László kérdi a tanút, hogyan találkoztak először ? A tanú elmondja, hogy először a- pénzügyigazgatóságnál találkoztak éijel két órakor, másodszor a városházán. További kérdésekre elmondja, hogy a Lengyel László-féle század rendesen és komolyan viselkedett, fegyelmezett volt és a rend helyreállítása némileg sikerült is neki.
A tanút megesketik.
Ezután Stéger Pál nyugalmazott huszárőrnagyot hallgatják ki, aki elmondja, hogy több hónnp után jött haza Pestre és mint n Károlyi-párt kültagja járt föl a Körbe, de csak n társalgóban tartózkodott, a belső szobában nem.
Elnök: A lánchídi csatánál jelen volt ön és ha jelen volt, megelőzte ezt valami tanácskozás ?
Tanú: A csata előtt ott voltam, lehet hogy a belső szobában tanácskoztak is, de kivül nem, mert olt Buza Barna beszélt az erkélyről le a néphez és Fényes László.
Ezután a védők tesznek kérdést a tanúhoz, akit vallomására megesketnek.
Utána Horányi János gyárost hallgatja ki a bit óság, majd Hciman Lajos né lesz lényegtelen vallomást. Klimcsz Oltó posta- és távírda főfelügyelő és Halán Mihály a telefon forgalom szüneteléséről vallanak.
A következő tanú Böczköndy Margit telefonos kisasszony," aki azt volHo, hogy 31-én délután hat óra tájban a gróf Tisza-villából a mentőket kérték és Ő jelszó nélkül össze is kapcsolta.
Majd dr. Hutiray Gyula őrnagyot, Fodor Gézát és Bernát Andort hallgatja ki a bíróság.
Elnök ezután a tárgyalást berekeszti és folytatását holnapra halasztotta.
A mai minisztertanács.
Budapest, junius 17. A kormány tagjai ma este minisztertanácsra ültek össze, melyen\' a gabonarendelet került tárgyalás alá. Meyer János közélelmezési miniszternek az a reménye, hogy a minisztertanács okvetlenül végezni fog a rendelettel és az holnap, legkésőbb holnapután kiadásra kerül.
Huszár támadja Nagyatádit.
Budapest, junius 17. Politikai körökben élénk feltűnést keltett Huszár Károly beszéd^ melyet tegnap n Ferencvárosban tartolt. E beszédben élesen támadta nagyatádi Szabó Istvánt ceglédi beszéde miatt, amelyről azt mondotta, hogy a liberális lapok elferdítenék. A folyosón megállapították, hogy a lapok szószerint közölték a beszédet, ugy amint azt a párt hivatalos kiadmányban hozzájuk juttatta. Különösen kél tétele volt Huszár beszédének, mely kellemetlen hatást váltott ki a kisgazdapártban. Először: Nagyatádi azt mondotta, hogy nem óhajt a kereszténypárttal együtt haladni, holott semmi kifogást nem einelt nnnnkidcjén az ellen, hogy Jászi-ékkal és Szendéékkel együtt haladjon. Másodszor: Nagyatádi hiába vallja ma magát szabadkirályválasztónak, mert emlékezteti arra, hogy vele együtt orról biztosították Károly királyt, hogy végsőkig kifognak mellette tartani. Art hiszik, hogy Huszár e\'megjegyzései nem maradnak válasz nélkül. Egyébként a kisgazdapárt több képviselőtagja vasárnap Debrecenbe utazik, ott lesz Nagyatádi is, ahol ismételten olyan kijelentések fognak elhangzani, mely széles körben érdeklődésre számithot.
Politikai párbaj.
Budapest, junius 17. Andaházi\'Kasnya képviselőnek Ereky éi Bleyer képviselőkkel való lovagias ügye befejezés előtt áll. Éltesül tsünk szerint a segédek fegyveres elintézésben állapodtak meg, melyet ma vagy holnap hajtanak végre.
Nem adjuk oda Nyugatmagyarországot.
Budapest, junius 17. Nyugatmagyarorazág elszakítása ellen állandóan érkeznek feliratok a kormányhoz. Legutóbb Berettyóújfalu, Pápa, Mindszent, Kőszeg, Torpa, Bőd, Mezőtúr, Mezőhegyes, Paksony, Kaposvár, Kiskunszállás terjesztették fel a tiltakozó nagygyűlések határozatát.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. junlua 14.
A gabonaellátás kérdése.
Budapest, junius 17. Cadl Gaszton « kisgazdapárt mrgbir.ivéból égisz délelőtt tárgyalt Varra linrc kórigazgatási biróság! ta-nícselnókkel és Kariul Jenivel, nz O.sziigos Közellátási Hivatalhoz beosztott miniszteri osztálytanácsos..! a forgalmi adóról. Az alapvető kérdéseiben sikerült a megegyezés. Az őrlési adó alá csak n bura, rozs és kétszeres kerül, a darálAst kiveszik az adózás alól.
A gabonaellátás kérdésében a helyzet hogy a belföldi forgalom szabsd lesz, csupán ox exportot kötik engedélyhez cs mint hírlik, annak lebonyolításával a Futurát biz-zák meg.
A gyárak csökkenteni fogják a munkáslétszámot.
Budopes/, junius 17. Az a nehéz gazdasági helyzet, amely Valutánk ingadozása folytán előállott, lehetetlenné teszi, hogy gépgyáraink továbbra is raktárra dolgozzanak, fokozza ezt a pénzszűke is és ma már előállott a* a helyzet, hogy a gyárak kénytelenek üzemüket redukálni, amely a munkások egy részének elbocsátásában nyilvánul meg. Egyes gyárak már a legközelebbi jövőre tervbe vették, hogy lényegesen csökkentik munkáslétszámukat.
Rekonstruálták a lágymányosi holttest fejét.
Budapest, junius 17. A lágymányosi holttest fejét dr. Kenyeres Balázs rekonstru álta, ugv hogy most már a hulla arcvonásai tisztán főlisincrhetővé váltak. Az így rekonstruált fejhez Angyal Lrts/lő detcktivfőfel-ügyelő kivitte Stern Elemér hivatalnokot, Popovics lakásadóját é* Popovics többi ismerősét, akik a még rekonstiuálallon holttestben is fölismerték a szerencsétlen véget é. t embert. Debrecenből ma semmi ujabb jelentés nem érkezett. A jelentés valószínűleg Deák Albert főfelügyelővel együtt fog megjönni, aki rövidesen visszatér Kováccsal a fővárosba. A délelőtt folyamán egyébként jelentkezett a főkapitányságon Zsemle huszárőrmester, aki Pécseit a kovácsmühelyben Popovics-nak parancsnoka voll. A huszárőrmesler feltétlenül felismeri a hullában Popovicsot és ujabb ismertető adatokat is felsorolt, amelyeket meg is talált Érdekes különben, hogy a gyilkos arra törekedett, hogy minden különös ismertető jelet eltüntessen. Ezért tüntette el a lábfejeket, amelyeket még máig sem találtak meg, ugyanis Popovics lábfején egy hibás növésű lábuj voll. Zsemle huszárőrmester ezenkívül még azt mondta, .hogy Popovicsnak az oldalán egy nagy kardvágás is volt. Ezt azonban nem találták meg a hullán, mert a gyilkos ott vágta cl a törzset.
Három-négy héten belül a szerbek kiürítik Baranyát.
Péo, junius 17. A szerbek már megkapták az antant parancsát Baranya, Bija és a szegedi háromszög kiürítésére. A szövetségközi katonai misszió meg is érkezett Pécsre, hogy megállapítsa a kiüiités módoz-Meii, amely előre láthatólag 3—4 héten belül meg fog történni.
Szerb híresztelés ellenére a leghatározottabban álj, hogy a magyar hadsereg bevonulását az egé>z lakossá* nagyon várja ós nem lesz semmiféle zavar, hac»ak a szerbek nem adnak rá ujabb okot.
A szerbek sok embert letartóztattak Egyébkent az utóbbi időben békésen viselkednek.
A sinfeinnisták 568 embert öltek meg Írországban.
I^ndon. junius 17 Sir Grenhoold az alsó-házban közölte, hogy 1020. januér óla a sin-fcinnbiák Írországban 568 embert öltek meg.
Vagyonváltság.
Az ingó és ingatlan vagyonváltsága nagy izgalmat keltett á falu népe kőzött, annak magas aránya miatt. A vagyonváltság törvényjavaslatát annak idején készítették el, amikor az állntárak s más egyéb árak magasan állottak s annak alapján vetették ki a fizetendő váltságősszegét. Közben azonban különösen az állatok ára nem remélt alacsonyra sülyedt — s valljuk be ennek egyedül a falu az okozója — hogy ma már a vagyonváltság összege magasabb, mint a váltság alá eső jószág ára. így előállott az a furcsa helyzet, hogy a gaida jobban jár, ha váltság helyet állatát adja oda, mert igy még mindig kevesebbet kell fizetnie, mintha az állatot megváltja.
Ez a fura helyzet csak itt állt elő, mert máshol, az ipari cikkeknél például az árak még mindig olyan magasan állanak, hogy a kirótt vagyonváltságot könnyen elbirják. Tagadhatatlan, hogy ezeknek a cikkeknek is esett az ára, de az állalárak eséséhez viszonyítva, itt szinte ugyanazok oz állapotok vannak, mint a váltság összegének megállapításakor. A gazdatársadalom azonban rossz politikát folytatott, amikor oz állatárak esni kezdtek s ez a politika nem változott nkkor seip, amikor az árak lassan fölfelé tendáltak. Amikor az árak esni kezdtek, a gazdatársadalom szinte kivétel nélkül szabadulni igyekezett az állattól a e/zel rohamos tempóban maga is szorította le azok árait, ahelyett, hogy amikor az árak esni kezdtek, konokul kitartott volna, megakadályozta volna d nagy kínálatot s helyette keresletet idézett volna elő, amellyel az árak szilárdulása, sőt emelkedési járt volna. Ugyanez a rossz politika érvényesült akkor is, amikor az árak valamelyest emelkedni kezdtek, mert akkor meg mindenki venni akart, ami viszont a/, erős emelkedést vonta maga után.
Ezek megtörténtek, segíteni rajtuk már nem lehet. Egy haszna azonban mégis lehet a jövőre, ha ilyen eset mégegyszer előfordul. Mint minden téren, itt is az összetartás, egyöntetűség segithet. Ha ez bekövetkezik, akkor a közeljövőben Is, hathatósan szólhatnak bele az árak alakulásába. Mert azt, hogy az állatárak annyira estek, nein lehetne szerencsétlenségnek tartani, sőt elleokezően, ha ugyanokkor más értékek árai is hasonló mértékben leszálllak volna. De igy, ahogyan történt, káros és az elégedetlenséget váltja ki.
Ezeket tartsa szem előtt a gazdatársadalom, mint amely az állatok legnagyobb része felett rendelkezik, akkor nem lesz oka az elégedetlenségre. Egyszerű az egész; ha nagy a kínálat, igyekezzenek azt megszüntetni s ha lehet keresletet előidézni, amely maga után vonja az árak emelkedését, vagy megfordítva, ha emelkedjek az árak, akkor a nagy kínálat leszorítja azokat.
Az ingó és ingatlan vagyonváltságot a magas árak szerint állapították meg. Ez tehát nem maradhat igy meg. S hisszük, habár még biztos információnk nincs, hogy a pénzügyminiszter ezt belátja s a vagyon-váltságról szóló törvényjavaslat megfelelő pontjain változtat s a váltságot a mai árakhoz mérten állapítja meg.
Automobilos szerb banditák elraboltak egy határszéli osztagparancsnokot.
E*y alaólendvai nő Uraarőaóval találkára hivatták. - A találkán elfogták éa magukkal harcolták. Ujabb la-
tartóxtatáaok a Mnraköxben.
Rédics, junius 17. Különös, politikai hátterű bűntény játszódott le Rédicsen, mely az egész falut és vidéket izgalomban tartja. A rédicsi határőrség egy ositagának Vrana György hadapródjelólt őrmester volt a parancsnoka már hosszabb idő óla, áki ismerős volt a megszállt területen. Voltak ismerősei Alsólendván is, sőt egy aWólendvai leánynak, Radakovils Juliskának udvarolt, akivel többszőr volt alkalma beszélni és akivel állandó levelezésben állt.
A szerbek valamilyen módon rájöttek arra, hogy Vrana az alsólendvai leánnyal levelezést folytat és hogy többszőr szoktak találkozni. Egyelőre még nem tudni, bosszúból e, vagy valamilyen más sötét célból ezt az alkalmat felhasználták arra, ^ogy a had-apródőrmestert elrabolják. Felkeresték ezért az Alsólendván lakó leányismerősét és kény-szeritelték, hogy Vranához levelet írjon, melyben találkozóra hivja. A leány *ulyos fenyegetésekre és inzultusokra megírta a levelet, amelyben kérte Vranát, hogy jöjjön a határhoz, mert szeretne vele beszélni.
„ A hadapródőrmester a levél kézhezvé-tele után teljesítette a kívánságot és megjelent a találka helyén, ahol a leánnyal találkozott is. A végzeten találkozót ugyanis a szerbek kény szeritették ki. A levél elküldése után azonnal automobilba szálltak, magukkal vitték a leányt is. A találkozó közelében aztán elrejtették az autót, ők maguk a bokrok mögé rejtőzködtek, a leányt egy kis tisztáson hagyták és igy várták Vrana megérkezését. Amint Vrana megérkezett azonnal elfogták, az autóba hurcolták * elroboglak vele.
Az elrabolt hadapród soraáról eddig semmi hir som érkezett. A rablást egy őrmester követte el több katonával. A hadapród-örmesterrcl egyidőben elhurcolták Radakovlts Julislát is. — Hir szerint mindkettőjüket Varasdra vitték.
Egyébként ugyanazon a napon a szerbek többeket letartóztattak. Igy Schrantz alsólendvai fényképészt azon a cimen, hogy Muraközben a Magyarországhoz v.tló csatlakozás ügyében agitál. Letartóztatták még Tótb hercegi-uradalmi ellenőrt és o hercegi uradalom mezőőréi, akiket Zágrábba vitte*, továbbá Balkányi alsólendvai könyvkereskedői, akit ugyancsak ismeretlen helyre hurcoltak.
A tegnapi nap folyamán Tóth hercegiurad tlmi ellenőrt hnzaengedték.
TŐZSDE.
Badapaat, janl-j» 17
Valutaplao: Nap©!«oa 800. VoM U*« —. 1>cU1x246. PzsecU íitai. Zite. Uecrtl tníA* 21 MirU 390. Lií» !*«■>. 0»iUiX -íS, Rubel M, Ul 3W, SzoVoJ 3V>. Srajd fraok — -, Korosait «ü0.. Frank-dlnw--. HoBaoi föltol Wc»J ki0««<ái--.
Er tékák: V^u Iliül 1X0, O»«u»n Hiul ölj.
INzii--. Mxifeg 270, UtiáedtoU 0«, K«mt*Mal
Baok 0200. XWvw-OU«« 303. Hcocvwl 4I&Ö, Dr»»ei*
3200. ÁÁtlifíöiitto 41M>, SfUfvári--. SaJ«4tarJlal
3176, UrOcááyl 2W0, R\'ovs 1670. Schück 700. OuUoúa*
--, N.*kl 7600, Dinks «7ó0. Klotild 24CO, M**y"
Cokor -, AJrU 452*. AtUatOa 32J0. Klxilrv-í — ,
Boíoyik-Ajrir---. IJpUk •-. rfcdfces M0, Vsvaafjtl
vaunál--. Gu*ru--, Koakord!.--.
A korona Zürichben.
Budapest, junius 17. Zürichből jelentik: A magyar koronn állásn ma: (zárlatkor) 2*32, osztrák korona: 1*20, az osztrák \'bélyegzett bankjegyé pedig —"89 szantim.
bámulatos olcsó
árakon óriási választókban szerezhetők be
Kisfnlllríi f>C l/rofií 7 Sim» és mintázott selymek különleges divatszinekben, fulárj és nyers-selymek, sima és mintázott
IMOIUIUUI r\\l opál, kreppdeschin, balisztok gyönyörű dlvatszinekbea, grenadinok.elaminek, angol kreppek és
dlvatnagyíruházában az „Arany KakasMioz szádák, nói- és rérfi-ruhavásannk minden szirtben, angol zefirek sima és mintázott színekben.
Nagykanizsa, Hrz«6bet-tér 21. szám alatt, gyapju és Tamut delainok, tiroli mosókclmék, oxíordok, kanapisznak, sirfonok, női szóvetek.
19*21. junius 18.
— A háshelyrendcző-blzottság elnöke. A nagykanizsai kir. törvényszék elnöke a város területére a házhclyrendező-bizottság elnökéül a nagykanizsai kir. járásbírósághoz beosztott Gombár Gyula óbecsei menekült járásbirót jelölte ki.
— A felsőkereskedelmi iskola érettségi biztosa. A kultuszminiszter a nagykanizsai felsőkereskedelmi iskolához az érettségi vizsgálatra miniszteri biztosul Ris-lányi József menekült besztercebányai fő* Igazgatót nevezte ki. Az érettségi vizsgák Ideje azonban még nihca megállapítva.
— Molnár Dezső programbeszédo Pacaán. Folyó hó 16-án este 8 órakor tartotta Molnár Dezső ny. altábornagy, a Magyar Rendpárt hivatalos jelöltje programbeszédét Pacsán, mintegy 700-800 főnyi hallgatóság előtt. Társaságában volt a rendpártnak több budapesti tagja is. Beszédében röviden vázolta a rendpárt munkaprogramját, amely megegyezik mindenben a kisgazdapártéval, egyedül olt van az eltérés, hogy a rendpárt sürgősen tető alá akarja juttatni a nép szociális kívánságait. Beszélt a földreformról, a kisházhelyekről, az adókról, a kuüstről, a boradót külön hosszasan elítélte. Beszélt a kerület speciális érdekeiről. Programbeszédét mindvégig egy ellenséges hang nélkül, de sok helyeslő közbekiáltás mellett mondotta el. A beszéd végén hosszasan megéljenezték s virágcsokrokkal halmozták cl. A kerület hangulata az utóbbi napokban lényegesen megváltozott. Előrelát hatólag nagy harc lesz Molnár Dezső és Drózdy között. Sebestyén messze lemorad. Alig vannak párthivei. A kilátás ar, hogy a két előbbi jelölt között pótválasxtásra kerül a sor. Az agitáció mindenik részről erősen folyik, melyeknek 18-án, szombaton este 12 óráig be kell fejeződniök, mert vasárnap reggel 8 érakor megkezdődik a kőzségenklnti titkos szavazás. Mindenik párt erősen bizik. Drózdy azonban sok hivét veszítette el.
— A Zrínyi Miklóa Irodalmi Kör közgyűlése. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör holnap, vasárnap délelőtt 11 órakor a városháza tanácstermében közgyűlést tart, melyre az elnökség ezúton is meghívja- a kör összes tagjait. A közgyűlés tárgysorozata: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Pénztáros és ellenőr jelentéso. 4. Alapszabály-módosítás. S. Részleges tisztújítás. 6. Indítványok- A közgyűlést megolőzőleg 10 órakor választmányi ülés lesz, melyro a választmány} tagok pontos megjelenését kéri az elnökség.
— UJrn összeírják a rokkantakat. Bandák Nándor népjóléti és munkaügyi miniszter rendeletet bocsátott ki a nyugdijat nem élvező rokkantak jelentkezése ügyében. A rendelet megállapítja, hogy a megszálló román, csapatok annakidején meg&cmaihitették a hadirokkantakról vezetett központi nyilvántartást és a számfejtési lapok egy részét. Ennek következtében zavarok állottak elő és sok hadirokkant egyáltalában nem jut nyugdíjellátáshoz, vagy pedig késedelmesen és pontatlanul kapja meg az öt illető összegeket. A miniszter ezért szükségesnek látta a nyugdijat nem élvező rokkantak ujabb Őssreirá-sát. A rendelet zárófejezete a következőképen hangzik: „Nyomatékosan felhívom az alispán, illetve a polgármester ur figyelmét arra, hogy a rokkant:ügyeknek közmegnyugvásra való elintézése nemcsak mély erkölcsi forrás-
ZALAI KÖZLÖNY
ból fakadó becsületbeli kötelessége a magyar nemzetnek, hanem a társadalmi béke szempontjából is fontossággal bir, mert a jogos illetményeikhez az események kényszerítő hatalma miatt késedelmesen jutó rokkantak méltán elégedetlenkednek." A miniszter végül hangsúlyozza, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel gondoskodni fog az ezen a téren esetleg észlelt mulasztások és visszaélések megtorlásáról. Nagykanizsa vá^os területén a rokkanták újra Összeírása a legközelebbi napokban fog megkezdődni.
— A főreáliskola nevelő Intézet tornnÜnnepélyo. Ma délután fél őt Órai kezdettel tartja meg a főreáliskola nevelőintézet tornaűnnepélyét a katonaréti sportpályán. Az ünnepély Nagykanizsa\' városának egyik legszebb sporteseménye lesz. A nevelőintézet növendékeinek fejlett sportéléte a város közönsége előtt közismert és a nevelőintézet közkedveltségnek örvendő ifjúságának minden nyilvános szereplését szinte kitüntető érdeklődés előzi meg. Az ünnepély műsora rendkívül gazdag. Egyes számai valósággal attrakciók. Szerepel a műsoron az atlétika minden száma, lesz footballverseny, szertorna, szabadgyakorlat, melyet katona-zenére mutatnak be. Befejezésül pedig egy díszes felvonulást mutatnak be, melyet itre-denta torna attrakciónak — Nem, nem sohá-nak neveznek. Utána Hymnutz hangjai mellett diszdvonulás. Az ünnepélyt a rendezőség kellemetlen időjárás esetén elholasxtja.
— A főgimnázium Magyar Jövő ünnepélye. Vasárnap, f. hó 19 én délelőtt fél 12 órakor a főgimnázium tornatermében jiz iljuság ünnepélyt rendez a .Magyar Jövő" ifj. irodalmi társaság érdekében. Kórjuk a u. é. közönség szivos megjelenését. Az űnnopl beszédet dr. Matek László ügyvéJ ur mondja.
— közellátási közlemény. A ható-sági lisztellátásra igényt tartók összeírása f. hó 18-án be less fejezve. FigyelT.cztcijük mindazokat, akik igényüket még bo nem jelentenék, hogy bijoleniósüket f. hó 18:án okvetlenül tegyék meg. Későbbi jelentkezésük figyelembe vétcinl nem fognak. Városi Közellátás.
— NTE-kaposvári MÁV. Vasárnap délután az NTE. a kaposvári MAV. futbal csapatát látja vendégül. A mérkőzés fél tizennyolc órakor kezdődik.
— Megnyílik a sétatéri kioszk. A sétatéri sétálóknak feltűnhetett, hogy c zene-pavillon környékén frissen gyalult asztalkák és padok készültek. Most vesszük a hírt, hogy vasárnap délelőtt nyitják mog a kioszkot s már délután cigányzene mellett hüsitö italokul és hideg ételeket mérnek ki.
— Elveszett pénztárcu. Wind is György menekült mészáros tegnapelőtt délután a nagykanizsai tárházaktól jövet o Csengery- és Kozgonyi-utcán keresztül elvesztette bőrtárcáját. A megtaláló kéretik, hogy a pénz megtartása mellett a fontos személyi okiratokat tartalmaz^ tárcát adja át Magyar-utca 32. szám alatt.
fx) Méhészeti eszközök, keretléc, mű-lép, távltapocs, képtárak, saját termésű akácméz kgja 76 kor., fényképezőgépek, lemezek, filmek, papírok stb. — Vadászjegy verek, töltények és felszerelések legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal üzletében.
(x) Hirdetmény. A m. kir Földmive-lósügyi miniszter urnák 34.100/1921. XII. B.I., valamint Zatavármegye Alispánjának 14.829/m. 1921. számú rendelete értelmében felhívom a 200 magyar holdnál nagyobb gazdaságokat, hogy az esetleges szállítási zavarok és szénter-melési nehézségek kikerüléso végett az 1921. évi cséplési évadra szükséges szénro való igényüket az országos szónbizottságnál (Budapest, VII., Erzsébet-körút 43.) közvotlenül ós azonnal jelentsék bo. A 200 magyar holdnál kisebb gazdaságok pedig ez iránti igényüket a városi közellátási hivatalban legkésőbb folyóSló 20-ig annál is inkább jelentsék be, mert ezen határidőn tul beérkezett kérelom figyelembe vétetni nem fog. Felhívom továbbá a gazdaságok figyelmét az ujabbi időkben az állami telepeken termelt kitűnő minőségű tőzegre, mely cséplőgépek, gőzgépek és gazdasági lokomobitok hoj-tására kiválóan alkalmas ós bármily monnyiség-ben már most széllithutó: Erre vonatkozó rendelések a m. kir. Fóldmivclósügyi Minisztérium Tőzegtcrincló vállalatához (V., 8as-u. 12.) vagy az országos Szénbizotuághoz intézendők, Nagykanizsán, 1912. junius 14. Városi Közellátási Üzemek. Polgármester.
(x) Fényképészeti cikkek a legjobb minőségben kaphatók Fischel Fülöp Fial áruházában, Nagykanizsán.
(x) Url és női divatcikkek, valamint rövidáruk a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
ELADÓ
költözködés miatt nagyon olcsón zongora, elegáns ebédlő, hálószoba, konyhafelszcrclés, ágynemű, gycrrackágy, könyvek.
Naponta délután 3—6 óra közölt. Erzsébet-tér 4., 1. .
ACCTP " MARK0
r>. r 1 C, vendég.öben
M.
disznótoros vacsora
less ehőreadü HssolgUis mellett.
Kitűnő borok 20 é> 30 koronáért 1 INT* Naponta friss csapolt aörl
CZIMMERMAN ÉS PIHIÉR
Nagy*anli<«, Rákőesy-ut lt Sngár-ot sarok.
Géperőre berendezett fpület-, mü- és géplakatos. Takaréktűzhely és mechanikai munkák vállalata. Autó, benzinmotor, kerékpár, varró-gip, irógáp, kulák és Jépek javiiása. Csillárok készítése. Fegyver-specialisták. „Durró" a bc-tötűk réme világszabadalom egyedüli elftrusitói.
ad 4768/1921. .CtonU SUjyuor»sá« o«m omií.
•a-""®/""- E».» M«uyAror«ig m«oyomig l" TJrgy. Kereskedelemügyi miniszteri rendelet ut/entartási munkákhoz szükséges kési és Igás szolgáltatások közelinként Vali kiállítása tárgyában.
Hirdetmény.
Az 1915. évi 408. M. E. rendelet alapján elrendeltetett, hogy az utlentartás-sal kapcsolatos kavics és egyéb anyagok szállításához az 1914. évi L. t.-c. 5. §ában meghatározott kízl ís Igás szolgáltatások vétessenek Igénybe.
Ezen szolgáltatásokért az Alispán Ur által megállapított kcszpénzdljazás jár s nyomatékosan (elhívom az érdekelteket, akik a közerő gyanánt való kirendelésről mindenkor személyre szóló értesítést kapnak. hogy ezen szolgálatot annyival ls Inkább pontosan teljesítsék, meri különben az 1914. évi L. t.-c. 7. §-a alapon katonai karhatalom fog velük szemben\'Igénybe vétetni.
Nagykanizsa, 1921. évi Junius 15-én.
Polgármester-
Csonka Magyarország — nern ország, Egész Magyarország: mennyország I
ZALA! KÖZLÖNY
1921. junius 18.
Apró hirdetések.
Építtetők figyelmébe! Kisebb házak, gazdasági épületek Ijtlurozásái, alakítását és javítását jutányosán vállalja Pápay György épitó iparos. Petófi-Ut 24.
Egy mlndcncsleány,v..cgy szobaleány és egy gyermekleanv 3—4U> korona hsvifize-léssel nzonn.il felvételik. Kiskomáromi gyógyszertár.
5000 korona lelépés! és magas béri fizetek két, esetleg cgv nagyobb bútorozott szobáért konyhával. Cim a kiadóhivatalban.
Központi bank-, tőzsde- és árubizömányi üzlet
Nagykanizsa (KSzpontszálló épület)
Tclífco 309 S-igófiyclm: IifcuKb! i omiay.
Kuiuer és Strasser Miudennsraű toísdei nigblzásl Blfogad.
Dollár, Dinár
stb. külföldi pénznemeket legjobban vesz és ad. Külföldi átutalásokat éi kifizetéseket a leggyorsabban eszközöl.
zsák-, ponyvngynr és kölcsönlntózet vezér-, képviselete Zala- és Somogymegye részére.
Nagel Adolf;
elegáns éi. tartós cipőt rendelni reklámárért i
DOMiNA FERENC cipészetében
Nagykanizsa, Eötvös-tér 2.
FELTŰNŐ OLCSÓ ÁRAK GRUNBERGERNEL
Fö-ut 11. sz. . Telefon 221.
Nói kötöt harisnya, minden szinben 30 korona Férfi kötött sockni . . . 26 korona
Flór férfi sockni . . 50 korona
I* duplatalpu nöi harisnya 50-60 korona Selyem flór . 120-150 korona
D. M. C. himzópamut........10 korona
1000 yardos cérna . . . 60 korona
Garantált 400 yafdos cérna . . 20 korona
I* márvány-szappan......-. . . 8 korona
Tiszta selyem horgolt nyakkendó ... 90 korona
PQrdő-tresszék és fQrdő sapkák, uszó-nadrágok, férfi dlval-övek, nyugágyak, utazó-kosarak, gyermek socknlk óriási választékban szolid kiszolgálás mellett.
000000000000000000000
ZALAI ES GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintézet
Nagykanizsa, Főút 13. szám.
Kiadóhivatal] ■ telefon
78
♦ ♦ ♦

Blvállal mindennemű
könyvnyomdái és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron.
Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek.
Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nrom»cott . i.Btot.l>b.o«ol.: ZiUi é, n.ml iÖQyvoycnidüjit,
60-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1921. Junius 19. Vusárnup
137. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség *» kUdőhinUli Főm 15. az.
——- lrit»rarbiQ-lel»íoa 7S. —
Megjrtcolk mindig kom reggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEGEDŰS OYÖROY
■teuljl. ItfTÚiJ
FEl.F.LÓSSZERKKSZTÓ:
BODROOKÓZY ZOLTÁN
Bl<SIUclo»l árik:, Égése évze 400 K. Félévre 200 K. Neg,r»J-érre 100 K. Egy K. Egyes uiz» ize 2 K
A politikai helyzet.
A tcgnnpl mlnlaztortanáca.
Budapest, junius 18. A tegnap este tartott é* késő éjszakába benyúló miniszter-tanács a legközelebb megjelenő gabonarcn-delettel foglalkozott és annak végleges szövegét megállapította. A rendelet szerint o mezőgazdasági forgalom a belföldön szabad lesz. a határmci.ti forgalomból szállítási, a külföldi forgalomban pedig kiviteli engedélyre lesz szükség. Az uj gabonarendelet julius 5-én lép életbe.
MegazUnlk a közélelmezési minisztérium.
Foglalkozott a minisztertanács a köz* élelmezési minisztérium megszűntetésével is, ami julius elején bekövetkezik. I£gy-két fő* osztálya a minisiteiiuinnak részben a föld-inivelési, részben a kereskedelmi minisztérium kebelében folytatja működését, mig n közélelmezési minisztérium likvidálása be nem fejeződik. Hir szerint Mayer János miniszter csak 1—2 hét múlva nyújtja be lemondását, aztán Nagyatádi mellé kerül államtitkárnak.
Huazór beszéde körül.
A két kormányzópártot Huszár beszéde körül támadt uj helyzet foglalkoztatja. A kisgazdapárton az a felfogás, hogy a beszédet ne hagyják válasz nélkül. Ugy tervezték, hogy a választ a Főldmivea Szövetség debreceni gyűlésén adják meg. Ezt n gyűlést azonban ujabb intézkedéssel elhalasztották későbbre, ezért egy más alkalmat használnak fel arra, hogy a párt ragaszkodisát fejezze ki vezére, Nagyatádi iránt.
A kereszténypárt szintén foglalkozott nz esettel. Arra hivatkoznak, hogy Huszár csupán Nagyatádi ceglédi beszédére válaszolt. -Egyebekben résztvesz a párt vasárnap egyik képviselő esztergomi beszámolóján, ahová a párt több vezetője elutazik.
A kereszténypárt éa Bethlon miniszterelnök.
A kereszténypárt tegnap intéző-bizottsági ülést tartott, melyen Hullcr István és Huszár Károly besrámoltak a Bethlen miniszterelnökkel folytatott tanácskozásokról, főképpen azon relációkkal kapcsolatban, melyek a miniszterelnöknek Beniczky elleni támadására vonatkoznak. A miniszterelnök minden kérdésben megnyugtató választ adott. A Nagyatádi— Huszár-affér a pártban nem fog hiva talos elbírálás alá kerülni és ehhez megjegy-xik, hogy a kisgazdapárt sem fog ujabb ak* V ciót kezdeményezni, mig a tolnamegyei és békési főispánok ügye el nern lesz intézve. A miniszterelnökkel való tárgyalásokról Haller egyébként ezeket mondotta:
— A miniszterelnök úrral folytatott tár-gyalások eredménye teljesen\' megnyugtat bennünket, mindössze 2-3 kérdést kell még tisztázni, de ezekre is részben megnyugtató kijelentéseket kaptunk, részben megállapodtunk egy későbbi terminusban, amikor újból tanácskozásokra ülünk össze.
A Benlczky-Ugy.
Albncht főherceget, ki külföldi útjáról hazaérkezett,a nemzetgyűlés mentelmi bizottsága ma délután kihallgat!*. A bizottság tagjainak véleménye szerint a mentelmi bizottság döntése a jövő hét végére várható.
A nemzetgyűlés programja.
Hegedős Lóránt pénzügyminiszter a nemzetgyűlés keddi ülésén beterjeszti a költ* ségvetést és elmondja expozéját. A költségvetés azonban a nyári szünet előtt nem kerül a plénum elé. Ennélfogva a kormány ismét indemnitást lesz kénytelen a nemzetgyűléstől kérni. Hasonlóképen az Őszre marad az ipar-törvény is. Szünet előtt hiroin törvényjavaslat kerül tárgyalás alá: az Őrlési adótól, a sajtóról és n vagyonváltság második részéről szóló javaslatok. A sajtótörvényt Tomesányl a szünet előtt tárgyaltatja. "A nemzetgyűlés rövid idő alatt végez vele és akkor mindjárt életbe is lép. Az uj sajtótörvény nem merőben uj törvény, hanem kiegészitésc az 1914-es Tisza-féle sajtótörvénynek, vagyis annak a novellája. Az iga7ságügyminiszter hétfőre ankétot hivott egybe, melyen megjelennek a sajtó képviselői Is és résztvesz Tomcsányi maga is. Az a szándéka, hogy az ankét után mindiárt a nemzetgyűlés elé viszi a tőrvényjavaslatot. Ilyenformán az annyit kárhoztatott centtira rövidesen megszűnik, mert nz uj tőr vény életbeléptetésével megszűnik n sajtónak minden rendeleti uton való korlátozása. Olyan rendelkezést, hogy a lapoknak terjesztése az ügyészség előzetes engedélyétől volna függővé téve, a törvény nem ismeri. Egyetlen faktor a tőrvény szigora lesz, mely a túlkapásokat megakadályozza.
A Tisza-bünügry.
A lánchídi felvonulás Frledrlch müve Tolt, Fényes ellenezte.
A Tisza-bűnügy mai főtárgyalásán Cadó elnök S/urmay Sándor volt honvédelmi \'miniszter egy levelét olvassa fel. melyben tett vallom&s egy részének kiigazítását kívánja.
Ezután Herényi Zsigmond báró nyu
Íalmazott belügyminiszter kihallgatása kővet-ezik. Herényi kijelenti, hogy a Tisza-gyilkosságról estik annyit tud, hogy csak az Ő közbenjárására rendelték ki a Roheim-villába a csendőröket.
Perényi Zsigmond báró után Huszár Károly volt kihallgatása következik, aki a következőket mondja :
— Mikor miniszterelnök volt, n sajtóiroda egyik tagjának jelenlétében fogadtam Paksyt. Ö elmondta, hogy beszélt Hütlncrrcl, aki n Tisza-gyilkossággal kapcsolatban mindent tud, az a baj azonban, hogy nem mer vallani, mert attól tart, hogy baja lesz. Jelentette, hogy ő — Paksy — szintén sokat tud. de csak akkor hajlandó vallani, ha garantáljuk, hogy semmi bántödása nem lesr.
Elnök : Tudja-e, hogy többeket utasítottak arra, hogy valakinek a személyét az eljárás folyamán kímélni kell ?
Huszár : Erről nincs tudomásom. Beszéltem a belügy- és igazságügyminiszterekkel és főkapitánnyal, mindig mindenütt megnyugtató választ kaptam.
Elnök : Tudja-e, hogy Friedrich István tett olyan lépést, hogy a hivatalos eljárást nz Ő személyére vonatkozólag megállítsa?
Huszár : Nem tudok erről semmit, sőt Ő követelte a leghangosabban, hogy energikuson folytassák a vizsgálatot és sürgősen intézzék el azt. .
Elnök: Van-e önnek értesülése Friedrich István bűnössége vagy ártatlansága mellett ?
Huszár: Nincs ezekről értesülésem^
Udvardy Miklós belügyi államtitkár közvetlenül semmit sem tud a gyilkosságról. A forradalmi időben iSrt fel a Károlyi-pártba és többször látta hricdrichet. A vádlottakat nem ismeri. Friedrich inkább mint érdeklődő járt az olvasóterembe és a képviselőktől kérdezte meg, hogy mi újság. Délelőtt Friedrichet solin sa tntta, ő maga íj csak kevésszer volt fenn délelőtt.
Vigh Géza tisztviselő után Sehlau Kornéliát hallgatta ki a bíróság, majd Rakovszky István földbirtokos, volt országgyűlési képviselő tanú kihallgatása következett.
Ezután Buza Barna, a \'Károlyi-kormány volt fóldmivelésügyi miniszterének kihallgatása következett. A.tanú ezeket mondja:
— Nincs tudomásom arról, hogy a Nemzeti Tanácsban bármilyen katona vagy polgári személy láb alól való eltevéséről lett volna szó. Tudom, hogy Fényes László mindig ciillapitólag nyilatkozott és óvakodott ottól, hogy vérontás legyen. Fényes ellenezte n felvonulást, mert tudta, hogy fegyveres erő áll n lánchidnál.
Elnök: Akkor ki forszírozta a . felvonulást ?
tíuz\'h: Leginkább Friedrich István. Fényes ezért indulatosan rá is támadt: Lehetetlen, nem szabad Ilyet csinálni, — mondotta — mert a rendőrség ott áll a Lánchidnál géppuskákkal. Lőni fognak és vérontás keletkezik. Erre Friedrich korholta Fényest. 0 különben is mindig hevesebb volt, mint mi. Azt mondta, hogy gyávák vagyunk. Nem szabad a népet folyton bolonditani, mert magától fog cselekedni. U ragaszkodik ahhoz, hogy menjünk Budára. Fényes rászólt: örült vagy. a veszedelemnek viszed a népet. Irtózatos felelősséget veszel magadra. Ezt nem engedem. Vonuljanak a Dunapartra, ott kiabáljanak. Ezt is meghallják Budán.
Majd Így folytatja:
— Október 30. este 11 órakor hazamentem azzal, hogy ma már nem fog\' történni semmi. így tehát a forradalom éjszakáját átaludtam. Különben én csökkentem szereplésemet, sőt kijelentem, én mindig büszke leszek nrra, hogy részt vettem a forradalomban.
Ezután elmondja Buza Barna, hogy az első minisztertanácsok egyikén. 3. 4 vagv 5-én szóba került, hogy Friedrich István hadügyi államtitkárt ki nevezte ki. Kunfi kérdésére Károlyi azzal felelt, hogy ő riern tudja, nz ő kezén nem ment át Friedrich államtitkári kinevezése. Majd így folytatja: Amikor a forradalom kitört és kabinetet kellett konstruálni, bizony nem voltak emberek, annyira nem volt előkészítve a forradalom.
Ezután Friedrich tesz megjegyzéseket.
A védők kérik ezután Buza megcsketé-sét. A biróság elrendeli. Elnök erre a tárgyalást berekeszti és folytatását hétfő délelőttre elhalasztja.
H&rom hónapon belUl kiürül Pécs és Baranya.
Budapest, junius 19. A 8 Órai Újság jól informált ticiyról arról értesül, hogy a magyar kormányt arról értesítették, hogy a JapAn kormány mogfokló formák kö/.ftit ratifikálta a trianoni bókcszerződést. Mivel Japán, Anglia és Olaszország után már a harmadik nagyhatalom, mely a békeszerződést ratifikálta, a trianoni béke ezennel \'életbe lép.
ZALAI KÖZLuNV
1921. junius 19.
Dipfcm.irfoí" f:<-sókbcn arra számítanak, hogy a harmadig rng> hatalom Franciaország lesz, a francia szenátus azonban még csak ezután ratifikálj t a trianoni békét. A japán ratifikáció mnsi váraóanúi jött, mert megelőzte a franciát é$ n ost már semmi nkad/ilya nincs annak, hogy a t-fko étcilicfépjcn.
Magyarersxág szempontjából cz különösen Pícs. és Baranya tekintetében fontos, mert három hónapon belül a megszállott területeket ki kell üritcní, >\'c a heke életbelépése lényegesen megkönnyíti \'i kormány helyzetét .a meg-szállott területen levő n^agyar lakossággal szemben is — A béke annak is clőfdlétclo, hogy Magyarországot a népszövetségbe felvegyék és így Magyarország cziránti előterjesztése is .1 japán ratifikációval aktuálissá vált.
Látogatás Kiss Lajosnó batik-mütermében.
(Sdjál tudósítónktól.) Az Indiai-óceán egyik szigetéről, Jáváról indult.világhódító útjára a batik-festészet. A sárga malájok exotikus iparterméke eljutott Európába is, ahol aztán a kifinomult európai érzés tovább fejlesztette ugy, hogy az eredetileg keleti ipartermék Európában talált igazi piacra. Egy rövid éviized alatt egész külön Iparművészeti ág fejlődött ki a batik készítésből, amely a leg káprázatosabb batik-raunká-kat produkálja. Az\' utóbbi esztendőkben Magyarországon is nagy hódításokat telt a batik-készités. Kiválóan szép -és ízléses batikmunkát készítenek iparművészeink és iparművészeti telepeink, ugy, hogy ma már a magyar batik világverseny képes. Igen jó-nevü iparművészek dolgoznak batikmunkán, ízlésük, tudásuk legjavát áldozzák arra, hogy -előrejussanak a batik-ké«xités titkában és a gyapjú, selyem és borbalikban minél tökéletesebbet alkossanak. Mondhatjuk, már Magyarországon is közkedvelt divat- és luxuscikk lett* a batik és nemcsak a fővárosban, hanem a vidéken is van több kiváló művelője és készítője.
Nagykanizsán is van batikmüterem. A nagykanizsai uritársaság egyik közkedvelt szép asszonya, Kiss Lajosné nyitott az elmúlt hetekben batikmütermet. A művészlelkű úri-asszonyt, akit mint frstőnöt és írónőt jól ismer a nagykanizsai közönség, munkatársunk ez alkalomból felkereste otthonában és látogatásáról a kővetkezőkben számol be:
A Csengery-utca 17. számú ház máso dik emeletén van Kiss Lajosné úrasszony műterme. Az úrasszony kezemunkája csinálta festményekkel, kézimunkákkal, színes szőnyegekkel, faégetésekkel pompásan díszített lakás egyik szobáját alakította át sebtiben az úrasszony műteremmé. Itt készülnek áxok a batikremekek, amelyekkel már eddig is nagy feltűnést keltett az úrasszony a városban és amelyek biztosítják a műterem jövőjét.
Pompás batikmunkák halmaza fekszik az asztalon. A szoba, egyik sarkában egy gyönyörű lámpaernyő várja az elszállítást, amely a batikfestésen kívül, a legutolsó tű-öltésig Kiss Lajosné kezemunkájának alkotása. Az abLkokra két vilrage van kifeszítve. Lágy, enyhe színekkel festett leheletkönnyű selyem, melyen a batik alapmotívumain, a stilizált tulipánon kivül, középütt egy mesterien készített női alak van. Valósággal egymást kergetik a meglepetések, lila alapon, enyheszinezetü divatkalap, egy még jobban sikerült batik selyemsál, misztikus, bonyolult színezetű zsebkendők és nyakkendők kápráztatják a kíváncsi szemeket. S valósággal megbűvöli az embert egy csodás selyemruha, mely a batikolás minden roffinériáját, csínját, a kényesulésü urasazony müvészlelkének minden finomságát visszatükrözi. Csupa szín, elevenség, hangulat minden batikmunka- A színkeverés újdonsága, a inüvészlélek szeszé-lyessége, a bi.likmunka ősrégi misztikuma váltják egymást a munkákban, melyek egy kivételes művészlelkű úrasszony szorgos két kezének alkotásai. Minden darab elismerés és hódolat az úrasszony zsenialitásának és n legjobb reklám, a bálik még nagyobb elterjedésére.
— Tanári klnevezéa. A vallás és közoktatásügyi minisacr Marinovits Alajoi polgári iskolai helyettes tanári a nagykanizsai állami polgári iskolához rendes tanárrá nekezte ki.
— Milyenek a kilátások a mandátum körül Ma reggel kezdődtek meg a szavazások a pactai kerületben. Tegnap délután ínég mind a három párt megtette utolsó erőfeszítését. A falvakat autókkal járták be s ahol nem jelenhettek meg, röplapokkal árasztották el a lakosságot. Nagy hutással van a kerüld választóira nézx/e nagyatádi Szabó miniszter kijelentésé, amit a fővárosi lapők közöltek, hogy megtagadta Drózdy támogatását és politikai irányával nem vall egyet s a kisgazdapárt nevét és, programját jogtalanul használta kortescélokra. Drózdy mellett erős a hangulat Kiskomáromban, Komárvárosban és Galambokon, amely községekből a többi jelöltek előreláthatólag kevés szavazatot fognak kapni. Észrevehető, hogy Drózdy és korte-sei erősen ráfeküdtek ezekre a községekre. Végleges é3 határozott képet azonban lehetetlen alkotni. A \'Drózdy ellenesek nem .merik álláspontjukat nyíltan megvallani a fenti községekben, mert a fanatikus Drózdisták még a házaikat is képesek felgyújtani. Tény azonban, hogy sokan elpártoltak tőle s köztük nem egy régi, legmeghittebb embere. Drózdy mindenütt mártírként mutatja be m3gát s a legradikálisabb hangon beszél. Beszéde sokszor teljesen megüti n lázítás hangját. Sok helyen a fejéhez vágják azonban, hogy első alkalommal is igy beszélt és mégsem tett semmit. Egyedül a Pestre felvetődő kerületbelieket moziba és színházba vitte. Tény azonban, hogy Drózdy a fenti községekben népszerűségnek örvend, A többi falvakban és községekben azonban kevésbé irható javára a hangulat. Vannak falvak, amelyek mind egy szálig Molnár Dezső mellett állanak. Sohat árt Molnár Dezsőnek a magas katonai rangja. A polgárság hangulatából Ítélve, mindennel ki volnának békülve s Molnár Dezső oldalán volnának, ha nem volna katona. Drózdyék még hozzá azt a koholt hirt terjesztik, hogy Molnár Dezső nem akirja~a földreformot, holott a rendpárt programja szerjpt első dolguk ezt 0 gyakorlatban kikényszeríteni. Molnár DczsŐ pártja messze alul marad Drórdy-é mellett szervezettség tekintetében. Drózdy biztosra veszi a győzelmét és picg meri reszkírozni azt k kijelentést is» hogy a mandátumot majd vigyék utána Budapestre. Sebestyén Jenő mellott Szmrecsányi agitál erősen. Nokik van a leggyengébb talajuk. Csaknem kizárólag az intelligencia egy kis része és a nagybirtokosok még kisebb töredéke a pártjuk. A legtárgyilagoaabb szemmel nézve azt lehet várni, hogy n kerületben pótválasztásra fog kerülni, a sor, Molnár Dezső és Drózdy Győző közölt. Tegnap éjjel 12 órakor elnémultak az agitálások, a jelöltek elhagyták a kerületet s a választók (na reggel megkezdték a szavazást. Az eredményt előreláthatólag csak kedd este, vagy szerdán délelőtt lehet megtudni, mivel a szavazatok összeolvasása az egymástól messze-levő falvakban sok időt igényel.
-- A főgimnázium „Magyar JBvő" ünnepélye. Ma délelőtt fél 12 órakor tartja » főgimna2iutfi ,Magyar Jövőu ünnepélyét. Beszédet dr. Malck László ur mond. A műsor a következő számokból áll: 1. PtfteÉfe. 2. Ünnepi beszéd, a Magyar Jövő" társüWsVcr-tetésc. 3. Dalok. 4 Páros jelenet. 5. Szavalat. 6. Magyar n-\'iták fuvola kisé/ettel hegedűn előadva. 7. Epilógus. Az összes számokban a gimnázium legkisebb tanulói, I. 6s II. osztályúak szerepelnek. Kérjök a t. közönség szives megjelenéséi. Belépődíj nincs; áz önkéntes adományokat a .Magyar Jövó" céljaira f»r-.ditjuk.
». ~Z £®th* ,L®8ény*Syl*t tagjaihoz. Felkérjük egyletünk mindazon rendes és partolo tagjait, aki a megalakítani szándékolt Sportszakosztály tervezetének megbeszélésén résztvenni akarnak, a ma esti fél 8 órakor ezen célból tartandó értekezleten megjelenni szíveskedjenek: A Kath. Legényegylet elnöksége.
— Gimnáziumi értesítések. A főgimnáziumban az előadások tegnap, szombaton befejeződtek Az I—VII. osztály hittanvizsgája jun. 20-án lesz, Csóthl Géza- mura-kercszturi apát clnökíésével. 2I-én az jtfjuság szt. gyónás át és áldozását végzi el. 22^-27-ig bezárólag lesznek dételőt tótok int az évvégi összefoglalások, melyeken az érdeklődők megjelenhetnek. Ar érettségi vizsgálatok 24rén kezdődnek dr. Vass Bertalan székesfehérvári tankerületi főigazgató clnöklésével. 29-én Te Deum s utána évzáró ünnepély lesz, melyre a szülőket és az érdeklődőket tisztelttel meghívja az Igazgatóság. — Az évvégi Értesítő az érettségi kitolása miatt csak julius közepén jelenhetik meg. A jövő tanévre való felvétel időpontját később közöljük.
— A Nagykanizsai Róui. Katb. Egyházközség közel két évi vajúdás után a nnpokban végre megalakult. A kommunizmus idejében kezdődtek meg az alapítási munkálatok és hogy eddig az egyházközség véglegesen meg nem alakulhatott, tisztán csak azon múlott, hogy az alapszabályok körül nézeteltérés merült fel az. egyházmegyei főhatóság és az egyházközség között. Ezt a nézeteltérést sikerült móst olyan formán kiküszöbölni, hogy ar. egyházközség elfogadta a kormány által,kidolgozott alapszabályokat, melyeket az egyházmegyei" főhatóság is elfogadásra ajánlott, llyképpen az egyházközség megalakultnak tekinthető, mert az alapszabályokhoz már a kormány jóváhagyása is megvan. Vcglegei megalakulását az egyházközség csak akkor fejezheti be, ha az alapszabályok elfogadásáról felvett jegyzőkönyv leérkezik nz cgyh izmegyci főhatóságtól és akkor választja meg, most-tnár 3 évi időtartamra tisztikarát, 6 évi időtartamra képviselőtestületét, illetve tanácstagjait. Ugyanakkor lesz megállapítva az egyes híveket terhelő egyházközségi járulék is. Addig is azonban, mig ez meg történik, az egyházközség jelenlegi vezetősége ugy határozott, • hogy az egyházközséget terhelő kiadások fedezhetése végett a hívőktől beszedi az általuk még 1919-ben önként felajánlott összegeket és pedig ugy 1919-re, mint 1920-ra, mert nagyon sokan vannak még most is, akik az általuk önként felajánlott összeget még 1919-re sem fizették meg abban a hi-szemben, hogy hisz az egyházközség ugy sem alakul meg. Hogy az egyházközség megalakítási és erős kifejlesztése különösen itt Nagykanizsán mily elsőrangú érdeke a katholikus \'uvŐknek, att csak az tudj* kellőleg értékelni", aki ismeri uz itteni katholikus templomok siralmas állapotát, aki ismeri azt
a rengeteg sok, a hitélet körébe vágó tennivalót, amit máshol már régen elvégeztek, csak nálunk Nagykanizsán nem. Hol vannak az orgonák, hol a harangok, hol egy terem, ahol az egyházközség ülést tarthatna ? Egyelőre csak azoknak a hivöknek a szándékában, akik az uj egyházközségtől remélik ezeknek a súlyos feladatoknak a megoldhatását. Adja Isten, hogy a végleg megalakult egyházközség mindezeket a feladatokat valóra válthassa és hozza meg a hivők részére a kölcsönös szeretet és megbecsülésen nyugvó megértést é3 békességet.
— A főreúlisko!ai nevelőintézet szombaton délután tartotta tornaünnepélyét a katonaréti sportpályán a nagykanizsai intelligencia élénk érdeklődése és részvétele mellett. Ez alkalommal Umét fényes bizonyságát láttuk annak az intenzív és céltudatos sportszellemnck, amely a helybeli főreállsko-lát mindenkor jellemezte, s melynek ápolására a mai időkben fokozott mértékben szükség van. A tornamutatványok, amelyeket láttunk, s az elért eredmények — amelyekről olant számolunk be — a középiskolai teljesítmények nivóját mersze túlhaladják, elsőrendű ciassist képviselnek s példát adnak a többi középiskoláknak a követésre. Első számként jól betanult s tetszetős szabadgyakorlatokat mutattak bc a Hunyadi induló hangjai mellett Az ezután következő partcsze tornában valóságos cirkuszi attrakciót rendeztek ; a szertornában szintén kiváló korlát és nyújtó gyakorlatokat láttunk. 100 m.-cs síkfutásban első lett br Pongrác 11\'3 mp. alatt, a 400 ra.-es síkfutásban pedig Vitán
1921. junius 19.
5Ó\'2 mp. alatt. További eredmények: 4X100 m. stafétafutásban ctó IV. oszt. (Wellenlinvl. Curry, Teli ban fii
básban __ ..........._ ^
ban cU Pintyikín 35 Í0 m. A ^lóotbailmír-
tőzés a helybeli helyőrség Imii válogatott csapatával tartatott, melyben mindkét fél síé-pen kombinált játékot produkált. Az eredmény 2:0a főreáliskola javára. A legna-gyobb tetszést azonban a ,.Nem, nem soha" cnnü produkció aratta, mely hazafias tendenciáiéval és némasággal is megrázó hatásával frenetikus tapsorkánt váltott ki a közönség soraiból. A Hymnusz eléneklése után véget ért a szép ünnepség, melynek a népszerű intézet vezető és renderSségéneV, valamint ifjúságának fáradhatatlan agilitását és buzgalmát dicséri. Különös elismerés Illeti Koppa igazgatót, aki elsőrangú pedagógiai érzékével vezeti az iskola ügyeit. GratulJlunk neki növendékei sikeréhez.
— Hogy lehet köunyen beleszokni m 24 órás Időszámításba. Az uj időszámításra vonatkozóan Acükséges, hogy a nem mathematikusok is gyo/san tudjanak a menetrendekben tájékozódni. Ajánlatos tehát ennek megkönnyítésére a következő módszer szerint eljárni. Ha a régi időhöz hozzáadunk egy 2-őst és egy 10 es, megkapjuk az uj időt, teszem azt, délután 3 órakor a 2-eit és 10-cst, megkapom az uj időszámítás szerinti 15 órát. Ka a vonat pl. este 9 óta 45 perckor indul, hozzáveszem a 2-őt és 10 el, ez tünteti fel az Indulás 21 óra 45 perckor. Ha már most az uj menetrend után tudni akarom a régi időt, a feltüntetett számból le kell vonnom egy 2-est és egy 10 est pl. ha a vonat indulása 23 óra, abból levonok egy 2-est is egy 10-eat, marad a megszokott id&zámitAs nc rinti ll óra, vagy Ka gondolatban a 10 ct mindjárt elhagyom, csak a 2-est kell levonnom.
— Verebek pusztítják a termést. Egy kitűnő gazdától kapluk a kővetkező sorokat: Tekintetes Szerkesztő Url A város határában eltei ülő mezőkön a gabonában olyan pusztítást visznek végbe a verebek, hogy az példátlan. Egyes búzatáblákon a verébcaapatok A termés 40—50 százalékát elpusztították. Tcstcstől-lelkestől gazdarmber-nek a szive fáj, hogy a gazdng termést igy pocsékolódni hagyjik <"s n^in tesznek óvintéz-xedéseket, hogy a kártékony madarakat kipusztítsák, vagy elhesegessék. Az ilyen gazda nemtörődömsége nemcsak egyéni kárt, hancin nemzeti veszteséget jelent és ezért kettőzött figyelemmel kellene a nemzeti kincs felett Őrködni. Ezek a gazdák megérdemelnék nevük kipellcngérezését. Tisztelettel egy kisgazda.
— Wrangel tisztek Újszegeden. Wrangel tábornok szétszórt hadseregének egyes töredékeit tudvalevőleg az elszakított magyar Délvidéken telepítette\' le a szerb kon mány. Sokan közülük azonban még ma is hol itt, hol ott tűnnek fel. A napokbon pl. Újszegedre érkezett egy körülbelül 30—35 fóböl álló tiszti társaság, mely az ujszegediek mulattatására hangversenyt is szándékozik rendezni. A társAság különben, mely valóságos Odisszea után érkezett Újszegedre, liang-^ versenyek tartásával tartja fenn magát és ebben a szerb hatóságok is támogatják őket.
— Utolsó Uránia előadás n főgimnáziumban. Hétfőn, S0-án délután 19 órakor tartja a főgimnázium utolsó vetitettkép előadását a tornateremben. Ez alkalommal előadásra kerülnek: 1. A .Vezúv kitörése és Pompéji pusztulása. 2. Magyarország Szt. Erzsébet éloto. 3. Don Qulchotto története, (a hasonló című regény átdolgozása ) A t. közönség tzivos figyelmét ezúton is felhívjuk oz előadásra és minél nagyobb számú mcgjolentet kérünk. — (Belépődíj 5 korona.)
fx) Méhészeti eazköxök, kerdjéc, mű-lép, távkapocs, kaptáruk, saját termésű akácméz kgja 76 kor, fényképezőgépek, lemezek, filmek, papírok stb. — Vadászfegyverek, töltények és felszerelések legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal üzletében.
(x) Fényképészeti cikkek a legjobb minőségben kaphatók FIschel Fülöp FUI áruházában, Nagykanizsán.
iALAl-KOZbONY
(x) Ax Uránia szombaton és vasárnap egy nagyszabású „Pattié-Estet" rendez és ezen *. ^Sywfü bemutatón vászonra vetiti a pá-\' risi uPathé-gyár" legjobb és legújabb termékeit. Az est fénypontja Mary^Osborne, n \' 3 éves művésznő szereplése lesz a „Bájos napsugár" cimü kedves történetben. Nem lehet betelni ennek a kis művésznőnek bájos és közvetlen játékával. Ahol csak megjelent, mindenütt csodálattal emlékeztek meg róla és ami ritkaság a mozgókban, meg is tapsolják. „Mu,ie a zenebarát főszereplője a kiváló szalonkomikus: Prince. ,Ö a küldött főszerepét a legjobb burleszk-komikus, Herold Loud játszó. A „Pathé Rcvue" pedig a legújabb párisi újdonságot hozza 1921-ből. Ha végignézzük a műsort, csak azt olvashatjuk ki belőle, hogy még élvezetesebb estében nem volt része a kanizsai közönségnek."Meg-icgyazve-azt, hogy a kis gyermekeket is cl lehet ehhez a műsorhoz hozni, sőt ajánlatos is. Jegyek d. e. 10 órától válthatók a pénztárnál.
(z) Elveszett egy szűrko kemény kar-tonpapir tekercs egy rajzzal és zenetanulmány zcrietanulmányl mintával, amely a megtaláló részére érvénytelen. Kérem Ölő jutalom és köszönetem ellenében a .Zala* szerkesztőségébe le adni szíveskedjen. H.» a megtaláló ezt be nem szolgáltatná, űgy kérem a nyomravezetőt, hogy ezt a fenti helyen jelentso be.
-- Eatí lovál. Min Jenki olvatU, mltfcienkl tudj*, bő©- «x«k ét ,E»ti levelek* cúodeok,* mily költi illót-Uk az ttobtn sxjvtkfces Porttok Kilpáa fly na*y lxMt,
bogy ól tumtíyHéa\' halU&i innxpoaj>ol
luk ouguokat hivatottnak uri, hogy vMoiuokíEán folyó hó 2t-én UiUnSÓ- t:ib*d<\'.A*<Uiihot kotaru«nlix»k»t fiix-ifaak. cvik ijcUuljúk. fco#y folyó hó ZMka vifoiuakc*k Irodilau ur.fvefo.p\'t u»*. Ml cn*aok unniuk ,3to.V el6-adawioak nivojit í» tuJjuk, ho*y buJ«p«»tl otílyeifo tait Jávai az elóidát o)ólt mindenkor leltaUlleii volt Jegyet mrejűi. .I.ockett a házasságból* — .PfobWmiit* 6% .Sze-rtltai akaUáauiJif hiiljetóiigi mlaJen ilUoniail oly freoetikus ttf»ul hooofilU, imilyeot cuk a peisuáocnik legjobbika k«pj<ibit «1 tóiUi ilaiaiba/v. Buocyo>, bojj iVrjvc-M ván»cntt>ao IttUcdi jivíti rirot-jok
inoUitMcUja kvvttel nU<uI o\'.Ü«»:
(x) Hirdetmény. A m. kir. Kóldmive-léiűgyi miniszter urnák 34.100/1021. XII. B.L, valamint ZAlavármegyo Alispánjának 14.820/m. 1021. számú rendelete értelmében felhivom a 300 magyar holdnál nagyobb\' gazdaságokat, hogy az esetleges szállítási zavarok és széntermelés! nehézségek kikerülése végeit az 1921. évi cséplési évadra szükséges szénro való igé nyüket az országos szénbizotiságnál (Budipest, VII., Erzsébet körút 43.) közvetlenül és azonnal jelentsék bo. A 200 magyar holdnál kisebb gazdaságok pedig ez iránli igányűket a városi közellátási hivatalban legkésőbb folyó hó 20-ig annál is inkább jelentsék be, mort őzen határ időn lul beérkezett kérelem figyelcmbo vétetni nem fug. Felhivom továbbá a gazdaságok figyelmét az ujabbi időkben az állami telepeken termelt kitűnő minőségű tőzegro, mely cséplőgépek, gőzgépek és gazdasági lokoniobilok hajtására kiválóan alkalmas és bármily mennyiségben már most szálliiható. Ette vonatkozó ren delések a m. kir. Földmivelésűgyi Minisztérium Tőzegtermelő vállalatéhoz (V., 8as-u. 12) vagy az országos Szénbizotuághoz intézondók. Nagykanizsán, 19Í2. junius 14. Városi Közellátási üzemek. Polgármester. .
Köszönetnyilvánítás.
MinJjzoknak, kik felejthetetlen édes anyánk elhunyta alkalmával óriási fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Garaínvölgyl Iván tís neje
Eladó:
2500 boláu buták So»o/o «»!> n«jy kaUcUyal é» parkkel. ntgy. iieticyirriJ. 50 hald íz6k>yc\\ t\\b. 17 ho\'.lAí széttartok NagykaoiiM m»U*tt mastiiv kát-<to!>it títUifMutl aajy jyuo:ókv>»%«L Sxólóbijtokok ktiWaftk BJ|}ii(bu K-JfOihí^yeo. fo-lánv áioo, K\'<»xUvt!y«o. KositvlTofoa >tb. Emtlete* vili* BélsteMp«a ö íxoba, eWnqba. konytu, terruz, c»<lí\\l%*ob», pltice, fabi* (2 ívta való fival), éléskamra, teljen lakásberandexÓMol 3ÜO.OOO koioni. líeUtool vlUAk UaUtooboftiron. B*UtoftkÜ<fn »tb. CsaliJi lUzek. üzletbixak, azocoal bekóltoJhetó lakiual oició iiban Nagykanizsán ii a \\iJ<keo. — Bórtbixi:
Szántó Vilmos ífiXSZn^iSA ,„.
Apró hirdetések
Építtetők figyelmébe! Kisebb házak, g«zdn:-ági épületek tatarozását, alakítását és javítását jutányosán vállalja Pápay György épiiő-lporos, Petőfi-ut 24.
5000 korona lelépés! és . magas bért «
fizetek két, esetleg egy nagyobb bútorozott szobáért konyhával. Cim a kiadóhivatalban.
Egy mlndenesleánvt egy szobaleány
és egy gyermekleánj 3—Í00 korona fuvlfize-léssel azonnal felvétetik. Kiskomáromi gyógyszertár.
Selfert-gyártmányú márványlapoebil-liárd asztal, dAkótarto, dákók, elefántcsontgolyók eladók. Cim: Nugy Keszthelyi Stein-villa.
Vadász társat keresek a sormás! határhoz. Bővebbet ifj. Simon Istvánnál, Kis-kanlzsa, Varasdi-utca 3—c.
Jóházból való fiu tanalónak felvétetik Lukács és Társa füszerkereskedésében, Sugár-ut
Kárpitos tanonc * felvételik Török Lajos kátpupihál, Kazinczy u. 11.
3 kárpitoi
Eladó
házak. A város különböző részein Jókurban levő kisebb-nagyobb házak, nagy kerttel, kert nélkül, beköltözhető lakásokkal jutányos áron eladók. Bővebbet Rákos \'Györgynél, Magyar utca 45.
Házvezetőnő jobb házhoz kerestetik
julius elsei belépésre. Cim a kiadóhivatalban.
Forgács és Gyulai
bui- is miiültt Iiiósi-tUi 5. a- Teltfei 3-Tt
Vesz és elad külföldi pénzekfct, dollárt, dinárt stb. TSzadet megbízásokat, külföldi átutalásokat a legelőnyösebben s leggyorsabban fkivánatra táviratilag) teíjesit. Előnyös feltételek mellett osztrák korona
a márka kölcsönt folyósít, stb. stb. Budapesti iroda. Rákóesl-ut 59. szám.
Egy jó varrd- ós tanulálaány
felvétetik Gaálné varrodájában,
Rakócrl-utca 53 szám alatt.
leoltásnál 24 m>,
cserepet
hornyoltat és hódfarkút,
cementet, tágált
és minden építési anyagot
legolcsóbban és azonnal
szállít a legkedvezőbb leltételek mellett
DULLES JEflő
VV) ópitéal auyagkereakedé
Badapitt, II.. »]ir-i. 28. Ttliltl 4-08.
éx varrógép-alkatrészek a Ifcg-n jutányosabban beszerezhetők t
Brandl Sándori
iirriii,-. kirttftr. ii afintl rUUrátél Nagykanizsa, Deák tér 2.
I,rit,irtlali III MII. Illll-Iaaalt Ul I-tél II biktll
ZALAI KÖZLÖNY
1921. junius 19..
Qooaoaoooooooo
0

8
URANIA ............
Bozgoayi-u. 4.
Szombaton 6* vasárnap i Nagy bcmutató-csti M&ry Oaborns, « 3 értt fUou»öv&xn6 ■rtodiiUtcímcItó *UkiUw:
A bájos napsugár
*gy xfgttUn kedve* tCrtcr,«t 4 MYOoásbaab Azonkívül i
MiTUtrt PHa««.
nő" a küldönc ESK&SÍS? Pathé Revue f.\\ri,\\V,"\'"i"k
Fathé-fltm! Fatht filmi
5J E ö.ulasok Momt-alon: 7 is 9 ó. VaiHrrw. a. f., ; fc I ..itlar.
ODODOODODODOÍ
Köztisztviselőknek
aprított tűzifáját leszállított áron, métermázsánkint8 Ií-ért hazaszállítom.
Tuboly Gyula
íuvaros.
Található a Kondor-féle fatelepen. Tárház-utca 15.
ad 4768/1921. „Cicáké Migyttonsíg n«m ontig.
Egét* Magyarország m«nyor»«Ag !•
Tárgy: ^Kereskedelemügyi miniszteri rendelet utfenlartási munkákhoz szükséges kézi és igás szolgáltatások közerőnként való kiállítása tár. gyában.
Hirdetmény.
Az 1915. évi 408. M. E. rendelet alapján elrendeltetett, hogy az utfentarlás-sal kapcsolatos kavics és egyéb anyagok szállításához az 1914. évi L. t.-c. 5. fiában meghatározóit kézi és Igás szolgáltatások vétessenek Igénybe.
Ezen szolgáltatásokért az Alispán Ur állal megállapított készpénzdljazás jár s nyomatékosan felhívom az érdekelteket, akik a kOzerő gyanánt való kirendelésről mindenkor személyre szóló értesítést kapnak, hogy ezen szolgalatot annyival Is Inkább pontosan teljesítsék, mert különben az 1914. évi L. t.-c. 7. § a alapján katonai karhatalom fog velük szemben Igénybe vétetni.
Nagykanizsa, 1921. évi Junius 15-én.
Polgármester.
iQuittner Arthur |
3Jt litéti|!li| ••■■in,mit Illlurinrill jm
$ lagjkiitizsi, Csingiry-utc* 13 ir.
8 Elvállal világítási vezetékek, mo-Ü! torok, csillárok, valamint telefonok, csengők és Jelzókésztllékck felszerelését. Villamos vasalók, Í6z6-edények, rcschnuk, fuióteslek jnvliását MliyUmmaa
villamos munkálatokat
gyoraaii c.ikO.tík, any.e„k ÍM <í5k
raktáron kaphatok.
rHILD TESTVÉREK"
deazka, épUletfa ég építkezési anyagok kereskedése
""T.S; 120. ♦ Főtelep Király-utca 4. ♦ (Birt»Yuí«)0\'°"
Felhívjuk az épitkezök figyelmét a most érkezett nagy raktárunkra és legolcsóbb árainkra.
Állandóan raktáron tartunk I* darabos fehér meszet, portland-cemenlet, kovács-szenet és I* minőségit gőzölt dolohal
bükkfa-padlót ós deszkát.
Cl ft fin 1 drb- 58^74 cm" á|mérójU s 5
r |n IIII cm. vastag sírna márránykő, 1 drb. ncbóz vaskerék, 1 drb. műhelyben használható £b. 3—4 méter hosszú asztal, különféle faállványok és dcszkaanyag. Érdeklődni lehet lapunk nyomdájában. Fő ut 6
Nagykanizsa legkellemesebb szórakozó helye
a sétatéri kioszk.
Balatonmelléki borok, jégbehütöti csapolt és üveg-sör, pezsgőfröccs, ílideg felvágottak, sajtok, halak, sós-kifli, cukorkák, málnaszörp, cukrászsütemények, jegeskávé, fagylalt. Egész nyáron át nyitva.
Olcsó tnk 1 Fifftlies kiszolgálás!
8580/1921
.Csonk* Mtgyátortsig nem ortrig, Egctz Míjyirocíiig cicnyoridgl"
Hirdetmény.
A városi tanács f. évi Junius hó 20-án eladja nyilvános árverésen:
délelőtt 8 órakor az alsóerdel Budlnyl nyiladék agíilvét,
délelőtt ■ fél 9 órákor a Szarkarét melletti nyiladék aggfüvét,
délelőtt 10 órakor a Várt-rét 1921. évi fii- és sarjutermését 27 parcellában, délután 3 órakor a gördövényl (Itatól) részben egy széldöritött fűzfát,
délután 4\' órakor az alsónylresl öreg tölgyes szélen egy darab széldöntött nyírfát. Nagykanizsa, 1921. junius 17-én.
Városi Tanács.
Ax l.mcrt, kttOnó aranyhegyi.
fehér bor
Ismét kapható literenként 24 K-értSAtrán Józseflü.ior-kcrcakcdönél, Nagykanizsa, Magyar-utca 7*. szám alatt.
Pályázati hirdetés.
■j A kőszegi ág. h. ov. leányközépiskola igazgatósága pályázatot t%dct a jövő iskolai évre megüresedő internátusi helyekre.
A felvételért folyamodhatnak, akik leány-középiskola I—IV. osztályába, vagy a leánygimnázium felső tagozat V—Vili. osztályába járnak. Elsősorban I. és V. osztályba járó ág. h. ov. vallásúak nyernek felvételt, amennyiben hely van, m&s osztálybeliek, illetőleg máj vallásúak.
A tartásdijnt a tényleges kiadásoknak megfelelően esik az első félév után fogja az illetékes hatóság megállapítani. Tájékoztatásul jelozhetjük, hogy a f. isk. évben a tariásdij 13.000 korona volt. Minden növendék tartozik év elején 6000 koronát lofizetnl ós természetben 3 q búzát (rozsot), továbbá <5 kg. jóminő-sógü szaraz szappant beszállítani. E termények értéko azonban a f. évi augusztusi árnak megfelelően a tartásdíjba beszamitódik. A tartásdíj második részlete febr. 1-én esedékes.
Születési anyakönyvi kivonattal, oltási és iskolai bizonyítvánnyal (lehet félévi is), valamint kifogástalan egészségi állapotot igazoló orvosi bizonyítvánnyal felszerelt folyamodványok legkésőbb folyó évi Junius hó 30-6lg nyújtandók bc a kőszegi ag. h ev. leányközépiskola igazgatósága cimiro.
Kőszeg, 1921. junius 8-án.
Arató István s. k.,
iglZgStú.
Ponyva,
zsák, szalmazsák
Kévekötózsineg, piros favégü, gépolaj, merev gépzsir, rézkénpor, rafflaháncs, rézgálic,
köles, muhar, biborhere-mag legolcsóbban 27« beszerezhető
Hirsch és Szegő
nagykereskedésében Nagykanizsán
^JJJJ^IQ Első Nagykanizsai Temetkezési Vállalat^
Üzlethelyiség és Iroda. Deák Ferenc tér 3. Telefon 269. MOhcIy és raktárak: Király-utca 4. azám. Telefon 120.
Alapltáat ív 1881
osztói.
i.iayilMI VT IOOI.
VÁLLAI UNK" egyszerű polgári o
iHLLHLunn. tályu temetéseket 700 K-közkórháztól 600 K-ért.
HaüV raktár- Érc\'imitáció, kemóny íjpuhifa-koporsók 300 BJ \' koronától, azemfedclek 75 koronától fölfelé.
üí ö»lále^teknél mindenki érdeke, hogy dúsan felsze-W" relt. mélyen leszállított áruraktárunkat megtekintse.
Nrenatott w U»tuu«o«»ok : Zalai t. CVBB,„| kíawMomdájib,-

6U-lk évlolyam
Nagykanlxaa, 1921. Junius 21. Kedd
138. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Swrt.nlíiít 4, kudóhlvstsl: fő-ut IS. ai.
- Uurwfe.a-uuk. 75. --
MefJelenik mindig kora rofg.1
FELEI.ŐSSZEJOÍKSZTŐ:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Bldflieté.1 árak 3 l|éu (v, ■ 4M K. Félévi. aoo K NearM-ávr. 100 K. F.jj bdr. S& K. Ejjím ssia ári I K
Elkészült az uj sajtótörvény.
Ax IgaxságUgymlnUxtar tegnap ismertette ax nj törvényt. -A törvény ujitásaii sajtótUalom éa a sajtóvédelmi bíróság.
Budapest, junius 20. A sajtótörvény javallatát ma iimerlette a minuzterelnökségen Tomcsányl V. Pál igazságűgyminiszter. Az uj reformjavaslat lényege a kővetkező:
A novella az 1914. te. kiegészítése éa hatályosabb rendelkezése az állami érdekek, a magánbecsület ás a tulajdon szentségének védelmére. A sajtőjogi felelősséget kiterjeszti a kiadd, a szerkesitő és a szerző felelősségének egyetemére. A kártérítési kötelezettséget kiterjeszti az összes sajtó deliklumokra. A biról eljárást 2 > Orsit ja és a bűntetéat felemeli.
Ujitáa ar, bogy a sajti utján elkövetett bűntett, vagy vétség miatt elitéli szerző, szerkesztő, vagy kiadó mellékbüntetésképpen ssjtó tilalommal sújtható. Ujitás az is, hogy az ilyen vétségben bűnösnek talált lapnak utcai terjesztését, sőt s lap megjelwását a biróság be is tilthatja.
A nyomozást az ügyészség msga fogja teljuiteni. A nyomozást, illetve a vizsgálatot nyolc nap alatt be kell fejezni. A vádirat benyújtására az ügyészségnek nyolc nap áll rendelkezésére. A főtárgyalás! bizonyíték kiegészítése dmén elhalasztani nem szabad.
Kivételes intézkedése a novellának, az államellenes lapokkal szemben, hogy nemcsak ót évig terjedhető sajtótOalorn és a kolportázs jogának három esztendőre terjedhető elvonásával büntethető a szerző, vagy a lap, hanem a bíróság a kártérítésen kívül vagyon-veszteséggel is sújthatja a vétkeseket.
Ezeknok az eseteknek elbírálására azonban a törvényjavaslat szerint egy uj szervezet szükséges, nevezetesen sajtóvédelmi bíróság felállítása. Ennek a bíróságnak elnökéül a Kúria másodelnöke, biráiul pedig a Kúria tanácselnökei és a közigazgatási tanács birái választandók.
A sajtóvédelmi biróság eljárása srzz&d-
tyokhoz nincsen kélve is Ítélete végérvényes. •
Politikai körökben az a vélemény, hogy a kormányzópárt bizonyosan elfogadja a novella alapvető rendelkezéseit és nyilvánvalóan csak az egyes részleteknél tesznek módosítást.
A Magyarországi Újságírók Egyesületének választmánya ma délután foglalkoiott az uj novella javaslatával éa a véleményeknek összegezését külön Írásban fogják a kodifikáló bizottsághoz előterjMzteni.
Az uj sajtótörvényről Rubinek Gyula ma igy nyilatkozott: •
— A sajtótörvényről szóló uj törvényjavaslatot általánosságban helyeslem. Azt az ellenvető elvét, hogy a sajtótörvény büntető rend^kezéselnek szigorítása áa az eljáráa gyorsítása a mái * viszonyokhoz mérten sza-bályoztassék — magamévá teszem.
— Tűrhetetlen és tarthatatlan, hogy bizonyítékok és adatok hijján továbbra is lehessen gyanúsítani éa rágalmazni Aki ezt megteszi, számoljon, bogy milyen szigorú felelősséggel tartozik. Fontolja meg mindenki a nyilatkozat tartalmát, a cikkíró is, aki ezt leírja.
— Helyes, hogy . sajtó minden ügyében, a kolportázs jogának magvonásában és a lap betiltás ügyében U külön biróság ítél.
Rassay Károly az uj aajtónovelláról igy nyilatkozott:
— Az államellenes izgatás nagyon is tág fogalom, mert államellenesnek lehet mondani minden olyat, ami a kormánynak nem tetsző és igy államellenes izgatás formája a kormány szerint változhat. En olyan időre b emlékszem, amidőn az általános választó jog felemlitését is államellenes izgatásnak minősítenek.
Baját augusztus közepén ürítik ki a szerbek.
Budapest, junius 20. A megszállt Baja város Budapesten működő törvényhatósága tegnap délelőtt Pestvármegye székházában rendes közgyűlést tartott. A közgyűlés elnöke Vunderlich József bejelentette, hogy a törvényhatósághoz hivatalos érteaitéa érkezett azz^, hogy Baja városát augusztus közepén lógják kiüríteni a szeriek.
Ezzel kapcsolatban bejelentette, hogy a ényhatóaág felterjesztést intézett a kor-mányhoz, amelyben kéri, hogy Baja kiürítése és visszacsatolása zavartalan éa békéa végre-hajtására nézve tegye meg a megfelelő intézkedéseket.
Apponyi székfoglalója a- Szent István akadémián.
Budapest, junius 20. A Szent István tudományos akadémia tegnap rendes közgyűlést tartott, amelyen magjelent Horthy Miklós kormányzó és családja, a kormány képvbeleto és a rokon tudományos intézmények képviselői.
A gyűlésen Apponyi Albert gróf, az akadémia elnöke mondotta el székfoglaló beszédét. A beszédet nagy lelkesedéssel hallgatták végig éa nyílt űlésan köszönetet szavaztak Apponyinak eddigi nemzetvédő munkásságáért.
Fordulat a lágymányosi gyilkosság ügyében.
Budapest, junius 20. A budapesti állam-rendőrség előtt tegnap délelőtt megjelent néhány unu, akik elmondották, hogy a gyilkosság elkövetésének idején, junius 6. és 8 án látták személyesen Popovics Milánt.
Amennyiben ezek a tanúvallomások meg* felelnek a valóságnak, ezzel megdől az addigi feltevés, hogy Kovács a gyilkos. Azonban s rendőrség nyilatkozata szerint, ezek a tanúvallomások sok tekintetben zavarosak ás ellentétesek. A nyomozást azért az eddigi Irányban tovább folytatják.
Az egyik tanú megerősíti Kovácsnak azt az állítását, hogy Popovics megszállt területre utazott.
Meghosszabbították ax exar áa Uxezer koronások bccsaráláaét.
Budapest, junius 20. A hivatalos lap vasárnapi száma közli, hogy az 1000 és 10.000 koronás bankjegyeket juLua 15-ig minden levonás nélkül bMscréUk.
Ellentétek Lanin éa Trocklj között.
Bécs, junius 20. Mint a Stockholm Tldend. Hebingforsból értesői, Lenin a bolsevista vezérek egyik összejövetelén kijelentette, hogy a szovjet rendszer nem kápes s teljes anarkiában levő orosz Ipart ismét régi színvonalára fölemdni. Lenin beszéd, rendkívül nyugtalanságot keltett és lármás Jelenetek támadtak. Miután ismét valamelyest helyreállott a nyugalom. Lenin azt követelte, hogy a radikális népbiztoúk, közöttük Trocklj is, egyelőre mondjanak le hatalmukról és utazzanak a Krim-félszigeíre. Mint továbbá Helsingforsból jelentik, Trocklj és Dzersisklj ezidőszerint tényleg tartózkodnak s kormányzásban való minden részvételtől.
A tótok függetlenségi mozgalma.
Prága, junius 20. A Krakóból Juriga vezetésével megindult tót-autonóm mozgalom ig«n nagy hatással van s cseh szlovák állam életére.
A tót néppárt függetlenségi mozgalmához • tót nemzeti párt b csatlakozott. Ezzel meghiusult sz a reménykedés, melyet s csah barát tót nemzeti pártra alapitotuk.
A függetlenségi mozgalom nagy hullámokat vert az amerikai tótok közt is, ahol Juriga propaganda uton volt.
A cseh kormány félhivatalos lapja, s .Narodni Listi" az ckzakitáoi mozgalomban ig«n nagy veszélyét látja • cseh-szlovák államnak. A a
Trocklj súlyos bsteg
Párls, junius 20. A „Tmops" táviratot kapott Moszkvából, bogy Trocklj sulyo. tüdőbeteg. Tüdőrákot kapott és állapota válságra fordult. .
ZALAI KÖZUjNY
1921. junius 70.
Konstantinápoly a törököké marad.
Pórit, junius 20. A legfelsőbb tanica tegnapi ülésén foglalkozott Szunina és Trácia Kova tartozása ügyével és abban állapodtak meg, hogy külön ultimátumszerű felszólítást küldenek a görög kormányhoz, hogy ebben a két vitás kérdésben vesse alá magát a legfelsőbb tanács végleges határozatának.
A szövetségesek megállapodtak abban, hogy feltétlenül kiürítik Szuninát és autonom tartománnyá alakítják át törők fennhatóság alatt.
Franciaország pedig visszaakarja adni Konstantinápolyt Törökországnak.
Az osztrák kormányválság.
Bécs, junhts 20. Az osztrák kormány válság az utóbbi napokban jelentős lépéssel haladt a megoldás felé azáltal, hogy a bécsi keresztényszocialista pártnak sikerült Stájerországban álláspontját keresztülvinni és a stájerországi politikai pártokat rábírni, hogy a népszavazást bizonytalan időre elhalasszák.
Emiatt ugyan Rintelen dr. stájerországi tartományi főnök állásáról lemondott, azonban a helyzet sokat veszített élességéből és a keresztényszocialista pártban bizonyosra veszik, hogy ilyen körülmények között Mayr dr. kancellár ismét vállalni fogja a kormányt.
A népszövetség szeptemberben dönt Magyarország fölvételéről.
Genf, junius 20. A népszövetségi tanács elhatározta, hogy Magyarországnak a népszövetségbe való fölvétele Iránti kérelmét a szeptemberi ülés döntése alá fogja bocsátani, egyszersmint felszólította a junius hó 21-én összeülő hadügyi tanácsot, hogy mondjon véleményt a Magyarország számára engedélyezhető haderő tekintetében.
TŐZSDE.
Badaptst, juoiut 20.
VaUtapUo: Kapokon 7«o, Koot 016, Lév.
Dollira, Fkoiu üink Uegyel máik* 17
Í^^K\' ui m;
Scokot 340, Svájci tnnk 5(0, KoíocaJJb^ —, Krack-diakt —HoQaod forint B<kil klflutfí -.
.< ■ NURjr*r Hlw l600\' °*lttik
f!*"00* ***» XwttM^l ewík tm HwOUxi Bcotviol 4IV., bnxt* SiAurári SJKÓWJial
■-W00, Uiikiayt 2C7S, Rima -, SciUk -, cSS2So
Naiid 7700, Danica 4000, Klotild 2400, Miam Attaatlk. 3400, Kitáhriór
Bowyák-AjfiM -, Uptlk Pbobu, 500, Vasmml
VOaaos 1020, GU.IU 1270. Kockotdi. 1760 W
A korona Zürichben-
Budapest, junius 20. Zürichből identik: A magyar korona álláaa ma: (zárlatkor) 235 osztrák korona: 1*20, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig — 89 szantim.
- Ki less ax qj xalai főispán. A
Kaposvárott megjelenő „Délraagyaroraxig* irja: Hatalmas hullámokat vert fel az a kérdés, hogy ki legyen Eitner Zsigmond lemondott xalsmegyei főispán utódja a főispáni székben Az orzzágos kisgazdapárt jelöltje dr Koller Utván, aki mellett már állást foglalt a zalamegyei kisgazdapárt s a megye számottevő máa társadalmi állású csoportja w s igy reményei, a kinevezésekre jogosak. Beavatottak viszont dr. Taránui Ferenc nemzetgyűlési képviselőt emlegetik, míg a belügy-mmiszter jelöltjének Kotbenschlag Béla jelenlegi alispánt tudják.
Nagyatádi Szabó válasza Huszár Károly beszédére.
Kinos feltűnést keltett Huszár Károly volt miniszterelnöknek Usetty Ferenc beszámolóján tartott beszéde, amelyben kíméletlenül megtámsdta nagyatádi Szabó István minisztert és az általa és hívei által követelt politikát. Az egész ország közvéleménye élénk izgalommal várta a választ, amellyel a miniszter a támadásra megfelel, az mindezldelg késett. Ma azonban nagyatádi Szabó István Kaposváron keresztül Erdő-csokonyára utazott, a vonaton fogadta a „Délmagyarország" munkatársát és előtte Huszár Károly beszédére válaszolva a következő nagyfontosságú kijelentéseket (elte:
— Nem akartam válaszolni Huszár Károly támadására, mint ahogy csak a legritkább esetben válaszolok akkor, ha engem támadnak. De van beszédében egy-két kitétel, amely mellett nem haladhatok el szó nélkül. Nagyon furcsa példának okáért az a kijelentése, hogy mi egyoldalú politikát folytatunk és a város népének kiéheztetésére tő rekszünk. Furcsa ez olyan képviselő szájából, akinek miniszterelnöksége alatt nekem el kellett vállalnom a közélelmezési tárcát és a népszerűségem árán rekviráltatnom kellett kisgazdatársaimtól, hogy a városi lakosság lisztszükségletét fedezni tudjam. Elmondja továbbá, hogy én azt mondtam Cegléden, hogy csak a választásig maradhat meg a koalíció. Ezt állom is. A választásig ki kell alakulni a helyzetnek. Nem képzelhető cl ugyanis, hogy az egy kormányon levő pártok tagjai a választást harcokban egymás ellen agitáljanak. Azt fűzte ehhez Huszár Károly, hogy én nem akarok velük együtt dolgozni. Ez nem igaz. Két éve együtt dolgozom velük és kijelentésemet csak a választásokra értettem. Hibámul rója fel, hogy egyetértésben dolgoztam Jászival éa Szendével. Erre csak az a válaszom. Huszár Károlynak nem igen tanácsos ezt a kérdést feszegetni. Hogy a királykérdésben ellentétes a felfogásunk, az bizonyos és ne gondolják, bogy ezt a kérdést mi elhagyjuk temetni. Elmesélte, hogy jelen volt, amikor én VI.\' Károlyt biztosítottam a hűségünkről. Ez valótlanság. Huszár Károly ugyanakkor volt a kihallgatáson, de nem velem együtt, a beszélgetésnél nem volt jelen, nem hallhatta, hogy miről van szó. Én Mayer Jánossal voltam együtt IV. Károlynál és csak afelől biztosítottam, hogy a falu népét nem visszük forradalomba. Mást nem Ígértünk, hűségesküt nem tettünk, ezt az ígéretünket pedig becsületesen álltuk. Sose féljen attól Huszár képviselő ur, hogy én magam alatt vágom a fát és lepottyanhatom róla, eddig is mindig megálltam a magam lábán, ezután U majd csak megállok.
— A „Zrínyi Miklós Irodalmi éa
Művészeti K5r" vegyeskara f. hó 21-én (kedd) reode* próbáit ismét folytatja . ezután heli egy próbát tart, de arra a ugok teljes számban való megjelenését (délután 18 órára) kéri. Az elnökség.
Július elsején megindul Jugoszláviával a forgalom.
Régóta húzódik a Jugoszláviával való vasúti összeköttetés ügye. A két állam kormányának megbízottjai e kérdésben Nagykanizsán már tárgyaltak és itt a legfontosabb kérdésekben megegyezték, a forgalom azonban még ma sem indult meg. Ujabb eredménnyel biztatott a szabadkai tárgyalás, melyre a S. H. S. kormány hivta meg a magyar kormány képviselőit.
A szabadkai tárgyalások eredménnyal jártak s amint a Szabadkáról Nagykanizsán átutazó bizottság vezetőjétől értesülünk, a két állam között julius elsején a vonatforgalom megindul.
A bizottság impressziója szerint a ieg-biztosabbak a kilátások a forgalom megindulására. Erre annál több a remény, mert a szabadkai tárgyalások a belgrádi kormány kívánságára indultak meg, ami azt bizonyltja, hogy a forgalom \'\'felvétele legalább is olyan érdeke a jugoszlávoknak, mint nekünk.
Ha az összeköttetés julius elsején életbe lép, akkor Nagykanizsa gazdasági életében igen fontos\' fejlődés áll be, mely gazdag perspektíváját nyitja meg a megbénult kereskedelmi életből való kibontakozásának.
• — A pacsai választás eddigi eredménye. A pacsai kerületben a képviselőválasztás vasárnap reggel kezdődött meg. Tegnap délig 10 község 2360 szavazatot adnlt be. Ebből 163 Molnár Dezső nyugalmazott altábornagyra, a „Rendpár" jelöltjére; 372 Sebestyén Jenőre, a keresztény nemzeti egyesülés párt jelölljére a többi, azaz 1825 Drózdy Győzőre esik. A szavazás tovább tart.
Budapestről lapunk zártakor jelenUk: Este hét órakor a szavazatok aránya a következőkép oszlolt meg: Drózdy: 13.500 Sebestyén: 3250 és Molnár: 1310.
— A kormány megszüntette a statáriumot. A konszolidáció és a jogrend erősödésének egyik félreismerhetetlen jele, hogy a kormány a nagykanizsai ügyészséghez egyik ma érkezett rendeletével ezen törvényszék területén a rögtőnitélő bíráskodást megszüntette. Az átirat szerint a győri, komáromi, soproni, szombathelyi, veszprémi, zalaegerszegi, kaposvári, nagykanizsai, pécsi és szekszárdi törvényszékek területén a rögtönltélö bíráskodás a gyilkosság, szándékos ember-ölés, közegészség elleni bűntett, rablás, gyújtogatás, vizáradás okozta bűntett, vaspályák, távírdák rongálásával elkövetett közveszélyes büntettek tekintetében megszüntettetik és ez csupán a hűtlenség és lázadás bűntetteire marad továbbra érvényben.
— Porzsolt estély. A rendező felkéri közönsége:, hogy a Kaszinóban tartandó Porzsolt cslélyre váltolt jegyeinek megfelelő helyest fél 8—>/, 0 óra közön annál is inkább elfoglalni szíveskedjék, mert alóadisnál fél 0 órakor loendő pontos megkezdésével egyidejűleg a bejárati ajtók bezáratnak. A Kaszinó terme előadás előtt kellően szellőztetve lesz.
Nyári divatkülönlegessógek
Kisfaludi és Krausz ESETET"!*"««*^^k5imafe mlDtlzotl
1921. junius 21.__
— A földreform végrehajtásit. Békés vérmegyében összesen 3700 igényjogosult kért házhelyet ezek közül ezret birtokbahelyeztek. Kishaszonbéiletbe 16 kötségböl 4300 igényjogosult kérelmező volt. Az igénylőket egytől-egyig kielégítették. •— Hajdumcgyében 8759 hold földet parcelláztak és vásároltak meg tulajdonjogilag. Bérbeadtak kisebb-nagyobb parcellában 37000 hold földet. Kijelöltek éa tulajdonba adtak 1079 házhelyet 4—10 korona négyszögölenkinti áron. Nagy szívességet tenne nekünk Zalavármegye alispánja. ha Zalavármcgyére vonatkozólag járások szerint hasonló kimutatást tenne közzé.
— Siketnémák felvétele a kaposvári intézetbe. A siketnémák kaposvári intézete osztályába az 1921—22. tanévben több növendék vétetik fel Pályázhatnak Somogy-Zala-, Tolna- és .Baranyavármegyékben tartózkodó 7—12 éves siketnéma, vagy később megsiketült gyermekek. A kérvények a kaposvári siketnéma-intézet igazgatóságához küldendők be. A szegénysorsuak ingyenesen vétetnek fel. Egyéb felvilágosítással ugy a községi és körjegyzőségek, valamint az intézet igazgatósága szolgál.
— Közellátási közlemény. A hatósági lisztellátásra igényt tartók összeírása f. hó 22-én be lesz fejezne. Figyelmeztetjük az érdekelteket, akik igényüket még be nem jelentették, hogy bejelentésüket f. hó 22-éig okvetlenül tegyék meg. Későbbi jelentkezések figyelembe vétetni nem fognak. Városi Közellátás.
— A zeneiskola évzáró vizsgál. A mult héten lefolyt vizsgák után a zeneiskola vasárnap délelőtt tartotta meg évzáró ünnepélyét, melyen az intézet két uj tanárnője: Teasdale Ilona, a budai zeneakadémián oklevelet nyert művésznő és báró Rosenbach Irén, az orsz. m. kir. zeneakadémián államvizsgá-zott tanárnő mutatkoztak be. Mindketten a művészi tökély szinte legmagasabb fokait mutatták, Teasdalo inkább árnyalatai finomságában, előadott darabjai mély átérzésével és helyes felfogásával, mig Rosenbach bárónő a szinte elképzelhetetlenül fejlett technikájával és előadási erejével. Örülünk, hogy ily két kiváló képességű művésznővel szaporodik városunk művészgárdája.
— A mezőgazdasági termények exportja. A kivitel terén a mult évben urál-kodott tarthatatlan rendszer után, mely a bab, borsó, köles, zab és tengeri exportjának szánalmas tönkretételével milliárdokra menő nemzeti vagyont fecsérelt el, feszült érdeklődéssel várják, hogyan alakul e téren a helyzet az uj gazdasági évben. A közélelmezési minisztérium legfontosabb osztályait tudvalevőleg a földművelésügyi minisztériumba olvasztották be. Ennek külkereskedelmi osztályában összpontosítják most az egész exportforgalom szabályozását. Miután a mezőgazdasági termények kivitelének ellenőrzését egyelőre még szükségesnek tartják, a külkereskedelemben a kiviteli engedélyek rendszere, csekély kivétellel, az idei kampányban is megmarad. A kenyérmagvak és őrleményeinek exportja egyelőre teljesen kikapcsolandó, mivel a kormány csak a termés pontos hozamának megállapítása és az ellátatlanok szükségletének biztosítása után fog a kérdéssel érdemlegesen foglalkozni. A többi mezőgazda sági termény kivitelénél követett eljárást azonban lényegesen megkönnyítik. Értesülésünk szerint a legfontosabb újítás e toklntetben az lesz, hogy a kiviteli kérolmoket három napon belül feltét-lonül elintézik. A kérvény sorsa fölött egy per-
__ZALAI KÖZLÖNY_
manenciában dolgozó interminiszleriális bizottság dönt és ezzel elejét veszik a tavalyi anomáliának, amikor egy egy kérvénynek két, esetleg három minisztériumot is megkellett járni. Fontos újítás, hogy a kiviteli illetékeket nem kell, mint iavaly előre lofizetni, hanem csak az áru tényleges feladása alkalmával. A kivileli illeték megállapításánál egyébként is nagy óvatossággal szándékoznak eljárni. Az illeték nem lesz stabil, hanem- a világparitás tekintetbevé-telével állandóan, esetleg hetenként módosulni fog.
— Közalkalmazottak Beszerzési Csoportjának közleménye. Junius * havi naturáliákért a befizetés az alábbi sorrendben történik: Nyugdijasok részére 21-én, kedden 1—100 sorszámig; 22-én, szerdán 101-200 ig; 23-án, csütörtökön délelőtt a magasabb számú polgári nyugdijasok, délután pedig a katonai nyugdíjasok. Hivatalok 24-én, pénteken, mikorra kérjük a számszel-vényeket 1—20 számig felragasztani, azok a hivatalok, kik űrlapot még át nem vettek, átvehetik. 25-én, szombaton szepetneki és sormási távirda munkások. A nyugdíjasok hozzanak magukkal zsir részére edényt, mert a zsirt befizetéskor kiadjuk. Hivatalok járandóságaikat pénteken vegyék át. A többi járandóság kiosztása 1 - lOOig, hétfőn, 27-én; 100 -200-ig kedden, 28-án ; 200—300-ig csütörtökön, 30-án ; távirda munkások részére pedig pénteken, julius 1-én fog megtörténni Az elnökség.
— Felvétel a vesroréml tonitóno-képzőbo és női felsőkereskedelmibe.
A veszprémi Angolkisasszonyok róm. kath. el. iskolai tanitónőképzője az 1921—1922. tanévre az l. osztályba a következő módon vesz fel tanulókat: az igazgatósághoz intézett és címzett folyamodványt julius hó 15-ig kell benyújtani. Mellékletek: 1) keresztlevél (szül. anyakönyvi kivonat), 2) a polg. iskola IV. osztályáról, vagy más egyenértékű bizonyítvány, 3) a tanítói pályára való alkalmasságot kiiputató orvosi bizonyítvány, 4) a magyar honosságot igazoló hatósági bizonyítvány. A képző hatéves ugyan, de rövid gyakorlati működés után 1 évi polg. képzői tanulmányok végeztével polgári iskolai tanári oklevelet szerezhet az elemi iskolai tanitónő. A bentlakás is lehetséges. — A veszprémi Angolkisasszonyok róm. kath. női felsőkereskedelmi iskolája az 1921/22. tanévre az első osztályba a következő módon vesz fel tanulókat: az igazgatósághoz intézett és cimzett folyamodványt julius hó 15 ig kell benyújtani. Mellékletek: 1) keresztlevél (születési anyakönyvi kivonat), 2) a polgári takola IV. osztályáról vagy más egyenértékű bizonyítvány, 3) orvosi bizonyítvány, 4) magyar honosságot igazoló hatósági bizonyit-vflfiy. Bentlakás lehetséges. A jövő tanévben megnyílik a harmadik ositály is.
— Újságíró akadémiát állítanak fel. Budapestről jelentik: A Turán-szövetség újságíró akadémiát állit fel Cholnoky Jenő egyetemi tanár vezetésével. Az újságírói főiskola ősszel, október 1-én nyitja meg etaő tanfolyamát. A tanfolyamot két évre tervezik. Mindazokat,felveszik, akilj megfelelő készséget mutatnak az újságírásra. A főiskola tanári kara a saját hatáskörében intézkedik a különféle fegyelmi és tanulmányi kérdésekben. A főiskola tantárgyai: Jogi alapismeret, földrajz, agrár-politika és gyakorlati nemzetgazdaságtan, modern irodalomtörténet és irodalomtörténeti esztétika, magyar közigazgatás, szociálpolitika, sajtóetika, riport, sajtójog, gyorsírás, általános műszaki ismeretek, képzőművészet, a legújabb és jelenkor története, a külpolitika, drámairodalom és nyilvános számadásra kötelezett vállalatok mérlegeinek elemzése, hirlapkiadás, nvomdai technika,, német, angol, francia, török, finn, és japán nyelvek tanítása.
_ 3
— Aratni mennek az egyetemi hallgatók. A Magyar Egyetemi és Főiskolai .Hallgatók Országos Szövetsége felvetette az eszmét, hogy a nyári szünidőre munkászászlóaljakban tömörüljenek az egyetemi hallgatók, akiknek önmaguknak kell a létfen-tartásukról gondoskodni. A főiskolai hallgatók akcióját\' a kultuszkormány is támogatja és Pékár Gyula államtitkár eddig 120 hallgatót helyezett el mezőgazdáinknál s a csepeli gyár husz hallgatót tud foglalkoztatni. Legtöbb jelentkező a gépészmérnökök kőzött van (480.) A mozgalom mindig nagyobb érdeklődést kelt és igy remény van arra, hogy az összes munkára jelentkezőket hamarosan elhelyezik.
— A gőzgépkezelők éa kazánfűtők
legközelebbi képesítő vizsgái \'opronban julius hó 1. napján délelőtt 0 órtkor fognak megtartatni. A kellően felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir, ker. iparfelügyelőséghez küldendők.
fx) Méhészeti eszközök, keretléc, mü-lép, távkapocs; kapt. rak, saját termésű akácméz kgja 76 kor., ] nyképezögépek, lemezek, filmek, papirok stb. — Vadászjegyverek, töltények ós felszerelések legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal üzletében.
(x) Vadászok figyelmébe! Gyena Lajos fűszer kereskedő városházpalotai üzletében mindennemű vadászati cikkek, hirtenbergi, völlcrsdorfi, belga és Geréth-féle késztÖlté-nyek, üres hüvelyek, fojtások, serétek, flóbert-és revolver töltények stb. állandóan kaphatók a legolcsóbb árban, szabályszerű engedély ellenében.
Postapalota épül Nagykanizsán.
Augusztus elsejéig kiírják a pályázatot. — Az ősszel megindul az építkezés.
(Saját tudósítónktól.) Régi terv, hogy Nagykanizsán uj postát fognak épiteni. A terv azonban csak. terv volt és Nagykanizsa továbbra is a szükségnek és forgalomnak megfelelő postaépület nélkül maradt. Most mint a legilletékesebb helyről értesülünk, a •terv valóra fog válni és Nagykanizsán a modern kornak mindenben megfelelő postapalota fog a legrövidebb időn belül felépülni.
Ez ügyben munkatársunk kérdést intézett a\' nagykanizsai posta főnőkéhez, Harsay György főfelügyelőhöz, aki a következőket mondotta:
— A hír megfelel a valóságnak és ma már legkomolyabban számolunk azzal, hogy Nagykanizsa rövid idő alatt hozzájut a forgalomnak megfelelő modern postaépülethez. Az uj posta mielőbbi felépítését biztosítja a kereskedelmi miniszternek legutóbb tett nyilatkozata, melyben vázolta a magyar posta kiépítésének és fejlesztésének nagyszerű programját. Ebben pedig bent van a nagykanizsai uj postapalota.
— Ami a terv végrehajtásának közelebbi részleteit illeti, arra vonatkozóan annyit mondhatok, hogy a postaépitő felügyelőség Nagykanizsa város tanácsához már beadta az építkezés engedélyezésére a kérxtényl. Ennek megadása után a postaigazgatóság kiírja a nyilvános pályázatot az építkezésre. Minden valószínűség szerint, az építkezések még ez évben megkezdődnek és a jövő esztendőre befej ezodoak.
A pagykanizsai postapalota ügyében .ezen váratlan, fordulat ugy hisszük ugy a közönség, mint a postaszemélyzet körében nagy örömet fog kelteni, mert éppen itt az ideje, hogy a mostani, példátlanul rozoga, egészségtelen és szük posta helyén egy a modern követelményeknek megfelelő épület álljon. . ,
ZALAI KÖZLÖNY
1921. junlua 14.
SPORT.
Kaposvári MÁV-NTE 4.4 <1«3)
Esős, hűvös időben élénk érdeklődés mellett folyt le vasárnap délután a kaposvári MAV és NTE bnrálságos mérkőzése. Érdekességet n mérkőzésnek főleg az adott, hogy a MÁV az NTE összes riválisaival szemben jobb eredményt ért el, mint a nagykanizsai csapat és sportkörökben joggal várhatták az NTE vereségét. A mérkőzés azonban nem ezt mutatta. Ax NTE a második félidő közepéig olyan állandó fölénnyel és olyan gólaránnyal vezetett (4:1), hogy csak a hátralévő időben elhanyagolt játék és nemtörődömség okozta azt, hogy a MÁV eldöntetlen eredményhez jutott.
Az NTE fölényét határozottan meglehet állapítani. A második félidő közepéig igazán szép, értékes játékot mutatott. Csatársora meglepően gólképes volt, Balog a középcsatár helyét igen jól töltötte be. Ugyancsak szerencsés gondolat volt Topscher-niV. a hálvéd-posston való szerepeltetése. Megállapíthatjuk, hogy ha Topscher a tavaszi szezon alatt ezen a helyen játszott volna, ugy valószínűleg más eredményt ért volna cl az NTE. A gólok kőzöl keltőt Balog, egyet-egyet Topscher tizenegyesből és Milosovics rúgták.
A MÁV csapata elért eredményeinek realitását nem igazolta.
Apró hirdetések.
Építtetők figyelmébe I Kisebb házak, gazdasági épúleiek tatarozását, alakítását és javítását jutányosán vállalja Pápay György épitó-iparos, Petófi-ut 24.
5000 korona lelépést és magas bért fizetek két, esetleg egy nagyobb bútorozott szobáért konyhával. Cim a kiadóhivatalban.
Központi bank-, tőzsde- és árubizományi üzlet
Nagykanizsa (K6zpont-száll<5 éplllet) T.I.foa 368 SúgGojeim: BmUbliominy.
KaUer és Strasser SlíJennemü tózsdsl nsjbizáil elfogad.
Dollár, Dinár
stb. külföldi pénznemekot Jogjobban vesz és ad. Külföldi átutalásokat és kifizetéseket a leggyorsabban eszközöl.
Naoel Adolf k81cs5nlntézet vezérképviselete Zala- és Somogymegyc részére
ZIMMERMAH ÉS PINTÉR
Nagykanizsa, Rákócxy-ut 12. Sngár-ut sarok. <5éperőre berendezett épület-, mü- és géplakatos. Takaréktűzhely és mechanikai munkák vállalata. Autó, benzinmotor, kerékpár, varrógép, írógép, kutak 6sv\'gépck javítása. Csillárok készítése. Fegyver-specialisták. „Durró" a betörők réme világszabadalom egyedüli elárusító.
J^uhavarrást
agy jyormokoknok, mint f«lnfttUk-n«k Jutányos áron elfogadnak Bákéosl atoa 14. asám alatt
Vajat, juhsajtot
mennyiségben vásárolunk!
S»ivei ajioJitckit föltétlen ármegjelöléssel kérünk.
íjtermók r -t. Budapest, -., óriás-utca 38. szám.
.Alfa"
és tej VÍII. ker.
Kereskedőknek
ajánlunk Barna csomagolót Snperlor csomagolót Felvágott csomagolót Színes vékony kolapcaomagolót Papírzacskókat
Árucímkét éa csomagolóclmkét Utazói rendelőkönyvet üzleti könyveket stb.
legolcsóbb árak mellett.
Pischel Fülöp Fiai
paplrraktára nagyban éa kicsinyben Nagykanizsán, Fő nt 1. szám.
ad 4768/1021. „Csonka Magyaromig nem oesxig.
Egész Magyarország menyorsxig I-
Tárgy: Kereskedelemügyi miniszteri rendelet ut/entartási munkákhoz szükséges kézi és igás szolgáltatások közerőnként való kiállítása tárgyában.
Hirdetmény.
Az 1915. évi 408. M. E. rendelet alapján elrendeltetett, hogy »z utfentartás-sal kapcsolatos kavics és egyéb anyagok szállításához az 1914. évi L. t.-c. 5. §-ában meghatározott kézi és Igás szolgáltatások vétessenek Igénybe.
Ezen szolgáltatásokért az Alispán Ur által megállapított készpénzdijnzás Jár s nyomatékosán felhívom az érdekelteket, akik a közerő gyanánt való kirendelésről mindenkor személyre szóló értesítést kapnak, hogy ezen szolgalatot annyival Is Inkább pontosan teljesítsék, mert különben az 1914. évi L. t.-c. 7. §-a alapján katonai karhatalom fog velük szem ben Igénybe vétetni.
Nagykanizsa, 1921. évi Junius 15-én.
Polgármester.
QQQQOQQQQ O QQOQO QQQQQQ
o ZALAI ÉS GYARMATI §
II könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintózet
Nagykanizsa, Főút 13. szám.
Kiadóhivatal! telefon
78
♦ ♦ ♦
Elvállal mindennemű
könyvnyomdái és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron.
Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek
g Zala ós Zalai Közlöny kiadóhivatala QQOQO
Nwatott ■ UptuUldono.ok: Z.UI f.i Gy.rm.tl kSoyvDyoradijálx
6(Mit évfolyam
Nagykanixsa, 1921. junlua 22. Szerda
139. ni.su
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Smkmtó*** ** kiadóhivatal i pő-ut 13. az. -- iotaxa/bao-UUfoa 78. -.
Mogjolenlk mindig kora rojcol
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŰS OYÖROY
FHLRLÖSSZRRKRSZTÓ:
BODROQKÖZY ZOLTÁN
Htdffsetéal árak:,
Zgi%» évit 400 K. h\'tíévt* 200 K. Nagy*J. ivr« 100 K. Kgy Mra 36 K. Egyw ára 8 K
A jövő évi költségvetés.
Felére redukáltuk a tavalyi deficitet - Hegedű® elmondja expozéját — A birói képesítés kiterjesztéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása.
Budapest, junius 21. Hnt év
után először terjesztettek n magyar parlament elé rendszere* költségvetést. A ma előterjesztett és az 1921—22. pénzügyi esztendőkre szóló költségvetés elté/ő rendszerben van össze állítva. Az a mérleg, amely a rendes és rendkívüli bevételeket és kiadásokat, valamint a beruházási tartalékokat a kővetkezőkben tünteti fel:
Az összes bevétel 20 3 milliárd K. Az összes kiadás 26 milliárd, 470 millió korona s igy a* államháztartás icndes éa rendkívüli tételeinek számadás táblázatában 6 milliárd 470 millió korona hiány szerepri, mely azonban pénzügyi müveletek áltat 4 milliárd 500 millió ko/onára csökken.
A nemzetgyűlés mai ülését fél 11 órakor nyitotta meg Rakovstky Ntván elnök.. A kereskedelmi miniszter beterjeszti az üzleti zárórát kiegészítő tőrvényjavaslatot.
Elnök: A pénzügyminiszterkiván szólani.
Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter: Megígérte, hogy beterjeszti .a költségvetést, nz is megtörtént ma. A francia szenátus u jövő héten ratifikálja a trianoni szerződést, ezzel a magyar béke is ratifikálva van. A külügyminiszter urat felkértem arra, hogy intézkedjék, hogy a külföldi missziők tagjai végighallgassák beszédemet, mert nagy súlyt he lyezek arra, hogy az antant lássa a mi pénz-\' ügyi munkánkat.
— Hat év után ez az első rendes költségvetés. Hazánk területe alig egyharmadára csökkent, de az ország adminisztrációja 60—65 százalékban megmaradt. A magyar korona egy huszonötödre csökkent. Mindenekelőtt kettéválasztom az államot és az állami üzemeket. Bankember vagyok és az államot részvénytársaságnak tekintem. Igy keletkezett az A és B tétel. Az állami üzemeknél záros határidőről beszélek, mert vagy jövedelmezőkké válnak nz üzemek, vagy pedig elmegy az üzemvezető és az üzemen túladok. A háború után nem bírjuk el a vesztes üzemeket.
— A közalkalmazottak rendkívüli segélyét a hadügyminiszter kívánságára további három hónapra megadtam, hogy az eltávozó katonák is megkaphassák. A költségvetés redukálásával mind békésebb költségvetésre megyünk át. Elsősorban tehát a hadügyi költségvetés 6 milliárd kiadását 3 milliárd 600 millió koronára redukáltam.
— Jövedelmeink közül legkiadósabb a dohány togyasztási jövedelme, inely 2 és fél milliárdot tesz ki, ugy, hogy nemsokára le-szállíthatom talán az árakat. Sajnos, meg kelt maradnom a fogyasztási adó nagy tételei mellett. Azt hiszem, hogy október 20-ára meg lesznek a többi szociális javaslataim, mert nekem ősszel vissza kell térnem más pozicióra.
— Arra kell kérnem önöket, hogy mentsenek fel engem az indemnitás egy tétele alól. Ex a hadmentességi dij. A vagyon-váltsággj a középosztály nagy válságba juthat, szerintem ezt a kérdést akként kell rendezni, hogy a IV. oszt. kereseti adót meg
. kell szüntetni és a tisztviselő fizessen jövő-delnü adót. Ezután be kell hozni a gyermekszámok után az adómentességet. A for-
galmi adó-nem más, mint az elvesztett háború. Ennek oka a 6 és fél milliárd deficit, ezt azzal próbáljuk kifoltozni, amivel lehet.
— Ami az én tárcámat illeti, fontos a budapesti és pécii dohánygyár kérdése, valamint az államnyomda helyreállítása, hogy bankjegyek nyomására alkalmas legyen, azon-kivülegy pénzverde felállítása, melyet egy pénzügyi rendszer sem nélkülözhet. A kultuszban legfontosabb a debreceni egyetem építése, melyre 20 millió koronát irányoztunk elő. A főldmivelésben a vizimunkálatok folytatása, mely sok munkaalkalmat is nyújt. Erre 25 milliót irányoztunk elő. Azonkívül a soroksári Dunaág rendezésére, mely 75 millió koronába kerül. A legnagyobb költséget a kereskedelmi tárca nyeli el. Magára az állami vasgyárra egy milliárd koronát irányoztunk elő.
— A tavalyi deficitet a felére dolgoztam le. Első feladatom, hogy a magyar állam hitelét megjavítsam. Több külföldi érdekeltségtől kaptam már ajánlatot, de mig én magyar hitelt kaphatok, nem fordulók a külföldhöz. Az ingatlan váltságot ugy képzelem, hogy az államnak joga lesz a váltság erejéig bekebelezni éa a bekebelezés erejéig záloglevelet kibocsájtani. Megállapodtam a bankokkal, hogy egyelőre egymilliárd kölcsönt veszek fel. A pénzt egyelőre nem veszem igénybe, de mindenesetre biztosítani akarom magamat. Meg kell védenem a sokat ócsárolt magyar tőkét, mely a kölcsönért 5 és fél százalékot számit.
— A deficit eltűnése egyedül önöktől és a jóvátételi-bizottságtól függ. A földbirtokreform szekerét az általam jelzett irányba kell vezetni; a magyar parasztnak meg kell nyitani a földet. Az antant-hatalmaknak be kell látniok, hogy jogunk van az élethez, amelyet csak akkor menthetünk meg, ha időt kapunk, hogy frankot és fontot vehessünk és ezzel ejtsék el a reparáció lehetetlen gondolatát.
Ezután Tomcsányi igazságügyminiszter terjesztette elő sajtótörvényjavaslatát, melyet a Ház kiadott a bizottságoknak.
Mikot\'ényí Jenő a birói oklevél kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatot ismerteti.
Tautádi-Kovács általánosságban elfogadja a javaslatot.
Waigand Antal: A birák minden elismerést megérdemelnek, mert a kommün alatt a legderekasabban viselkedtek. A javaslatot elfogadja.
Hornyánsxky Zoltán: A biró teremti meg a jogrendet, ezért ha a biró nem élhet hivatásahoz méltóan, ezáltal szenved a jogrend. Kell, hogy a birókat jobban javadalmazzák, mert valóságos Isten csodája, hogy a rongyos és éhes bíró hivatása teljesítése közben nem szédül meg.
Pozsonyi Vilmos az igazságügyminiszter figyelmét feíhivja arra, hogy at ország legértékesebb és legtisztességesebb rétege a birói kar. Nem lehet, hogy továbbra is igy nélkülözzenek, mint eddig. Ezt tegye kabinet-kérdéssé. Az a nézetem, hogy a biróságnál az értékes elemet meg kell tartani és abba a helyzetbe hozni, hogy nyugodtan teljesít-
hesse hivatását, mert ma a birónak valósággal szerzetesi életet kell élnie. Mint ügyvéd nem fél a javaslattól, csak örül annak, hogy az ügyvédi kar szinvonnla emelkedik, azonban veszedelmesnek tartja, hogy a birói kar nívója sülyed. Mert nemcsak törvényszéki, hanem tábla, sőt kúriai birók is otthagyják pályájukat. A javaslatot elfogadja.
Az ülés vége V»2 órakor.
A pártok magatartása a készülő sajtótörvénnyel szemben.
Budapest, iunius 21. A sajtótörvény benyújtandó javaslata még ebben a pillanatban teljes szövegezésben nem ismeretes, de már az n kivonat, amely a lapokban megjelent, megállapíthatóan nagy feltűnést keltett. Ilyen síigoru intézkedésekre egyik párt sem volt elkészülve.
Nagy vita lesz ebből a javaslatból. A ki*gazdapáit egyik csoportja ma a folyosón arról beszélgetett és azt fejtegette, hogyha azok a kivonatok, amelyek a lapokban megjelentek — hűségesek, akkor ebből a javaslatból nem lehet tőr vény. A kisgazdapárt ugyanis a javaslatban veszélyeztetve látja a maga agitációs lehetőségeit, mert abban a pillanatban, ha esetleg eltávolodik, a kormánytól, semmiféle sajtóorgánum, még a saját lapjainak a támogatására sem számithat.
Az ellenzéki képviselők, Rassay Károly, Balla Aladár és Kerekes Mihály kijelentette, hogy a legkeményebb harcot fogja megindítani a javaslat ellen.
A kereszténypárton is vannak, akik a javaslatot a kereszténypárt szempontjából veszedelmesnek tartják a jövőre nézve. Ugyanis a javaslatot, amennyiben törvénnyé válnék, az egész sajtót annyira kiszolgáltatná a kormány önkényének, hogy ez a politikai viszonyok változásával a kereszténypárton is könnyen megboszulhatná magát.
Tömeges fizetésképtelenség a fővárosban. J
Budapest, junius 21. A hónapok óta tartó gazdasagi válság jelei már szembeötlően mutatkoznak a hivatalos lapban, amennyiben nap nap után egész sereg konjunktura alakulatok fizetésképtelenségéről jelennek meg a törvényszék jelentései. A mai napon hat csődön kivüli kény-szcregvwéget tesz kőzzó a budapesti törvényszék. Igy a Korniss R. T., a Fortuna Kereskedelmi R. T., a Magyar Kivitel és Behozatal, a Feíenckóruii nagy bazár, Weiscller Sáodor divatkereskedö és Boross Zsigmond bútorkereskedő ellen rendelt cl a törvényszék csődön kívüli kényszercgyezségct.
Tovább folyik a nyomozás a lágymányosi gyilkos után.
Budapest, junius 21. A lágymányosi gyilkossággal gyanúsított Kovács Sándort még nem hozták visaza a vidékről éa amig a vidéki körút tart, egyidőre a nyomozáa súlypontját Aradra helyezték át.
Pénteken két detektív utazott Aradra, hogy megállapítsa, vájjon Popovics Milán csakugyan ott járt-e. Ott két paraszt ember azt vallotta, hogy május közepén látták Po-povicsot. A vallomások azonban zavarosak és bizonytalanok. Az erdélyi magyar lapok különben bő tudósítást hoztak a gyilkosságról és ha Popovics élne és ott tartózkodna,
ZALAI KÓZLuNY
1921. junius 22.
nyilván jelentkezett volna valamelyik hatóságnál. A detektívek felhívást telték közzé az erdélyi lopokhhogy ha Popovics életben von, jelentkezzék. Dc valószínű, hogy a két t«nu valaki mással téveszti össze ezt a Popov^ot, mett ilyen nevű ember sok van a délvidéken és Erdélyben.
Miután Budapesten tiz tanú ismerte fel PopovicSot a Kqnycrcs Balázs egyetemi tanár által rekonstiuált hullában, o rendőrségnek semmi olyan szándéka nincs, hogy az eddigi nyomozást más irányba terelje.
A kisgazdák egy része a föld-vagyonváltság módosítását követeli.
Budapest, junius 21. A kisgazdapárt érdeklődését a vagyonváftságról szóló tőrvényjavaslat foglalja le. A szervezkedés az egye* rendelkezéseknek a megváltoztatását kéri. Ezek a szervezkedők semmi esetre sem hajlandók bele menni abba a megoldásba, amelyet Hegedűs pénzügyminiszter a javaslatban kontemplál.
A kisgazdák Gaál Gasiton körül csoportosulnak és arra készülnek, hogy kész javaslattal járulnak a pénzügyminiszter elé. Ezek elsősorban azt kifogásolják, hogy « földtulajdonosoktól adó gyanánt vegyék el a földjüket. Legjdjebb azt a koncessziót hajlandók megtenni, hogy földben csak a háborúban szerzett földbirtoktulajdonosok fizessenek vagyonadót^ A törzsvagyonhoz való hozzányúló*! semmi körülmények közt nem engedik meg, mivel egy részvénytársaság sem rójja le természetben illetményét.
A Tisz-bünüg-y.
Budapest, junius 21. A Tlsza-pcr mai fŐtárgvalásán folytatják Schreiber László hadnagy kihallgatását.
» -l „szflnet ulán Hadzsics százados tanú kihallgatására kerül a sor. Előadja, hogy a forradalom alatt Linder parancsőrtisztje volt. Hallotta, hogy azt a pénzt, amelyet ő a katonatanács tagjainak és másoknak kifizetett ,?isAXnak bí\'e gyanánt tüntet-ék fel. Október 31-én délután két órakor felment: a hadügyminisztériumba, ahol Fried-nch már fenn volt. Onnan átment József főherceg palotájába. Ott a kapuba jelentette Undernek egy Sas nevű hadnagy, hogy Tiszát meggyilkolták. Nem gaz, hogy október 31-én délután a miniszterelnökség palotájának érképéről beszélt volna.
tanú nem akart. ől[beengedni Bartha hadügy-mlnUKerhez. Erre P,*ány fé|„ |6klc. Pogány
toe R.destruált. Meg I. kérte Barlhál, bogy brovningjával lelőheti-e en ax embert.
i.„ Erntán Friedrich tea. észrevételeket a «m k7ri "\' T"nU »cnki
állam^T"*? ?y,b\'\'y dr\' * bud«P«\'i aljamreriddrcég volt főkapitány. tanú valló-
■néaiban lényegtelen dolgokat mond.
Utána UmIÓ teszi meg meg.
jegyzéseit. Eleket mondia:
.. ~ megjegyzést akarok tenni. Két vÍ3V" \'^mli-on 4» két éve vagyok fogságban ártatlanul aiért, mert az
í\'<n" ° doloín,k éa be-ugrottak Hüttner hazugságainak
Szffanj, ügyész: Kikén az ilyen hangot.
*,"«."! ,clel " valóságnak, mert öt, nemcsak Hüttner vallomáséra, l„! nem egyéb adatok folytán lett letartóztatva. Ejr^"" fcllG"telni ■ d°\'í!°> nem
S\'ilau,/ ügyész: ílf/ tT V"^ ">"> kötelesség
Ezt a kijelentést kéri venni, inert kötelessége Fényes
------y, vijarasi megl
f-cnyes : Te«ék, tessék. Polongi: Tessék.
t,™; Ndk: N° ^ jegyzéseket
tenn, Nmcs ennek semmi hatáa.^lfóságr.v Víncze István a kővetkező tanú, aki lényegtelen vallomást tesz.
folvt.Sí»kkCZ.Ut,5n n berekeszti és
folytatását holnapra elhalasztja.
Rubinek Gyula nyilatkozata az uj \'termésről.
20—24 millió métermázsa basa ás rozatermés Tárható. — 4 millió métermázsa exportgnbona.
Az aktuális gazdasági promblémák közül talán minden magyart lesjobban oz uj termés kilátásai érdekelnek. Megcsonkított kis országunk egyetlen megmaradt kincse pár száz-ezerholdnyi búzát termő rónaságunk, melynek termésétől függ jövő esztendei ellátásunk, mindennapi kenyerünk és esetleg gazdasági téren valamelyes feljavulásunk. Ezekre vonatkozólag telt értékes nyilatkozatot a magyar agrárpolitika egyik Irgmarkánsabb vezér-alakja Rubinek Gyula a „Magyar Lloyd" hasábjain, melynek egyes részleteit, amennyiben »z ország határain tul is nagy figyelemre tarthat nak számot, leközöljük. A nyilatkozat igy axó!:> — A gabonatermés magyarországi kilátásai a földmivelési miniszter legutóbbi jelentése szerint is eléggé kedvezőek és tekintettel arra, hogy az utóbbi napokban az idő* járás is megjavult, az óriási hőség megszűnt, a kenyérgabonának pedig már nincs okvetlen szüksége esőre az éréiig, az uj termés határozottan jó közepesnek ígérkezik. Egészen óvatos becslés mellett azt mondhatom, hogy legalább husz-huszonnégy millió métermázsa várható búzában és rozsban.
— A búzán és o. rozson kivül nagyon jól állnak most a kapásnövények is. De ami ezeknek n termését illeti, ma még nem szabad jóslásokba bocsátkozni, mert hiszen csak julius és augusztus havinak időjárása fogja ezt a termáit végleg eldönteni.
— Külön megítélés dolga az, hogy milyen mennyiség jelölhető meg ebből a termésből a kivitel céljára. A fogyasztást és minden szükségletet bőven számítva, minimálisan fíégy millió métermázsára lehetem azt a meny-"yiiéget, amely kiviheiö lesz.
— De volóizinünek tartom, hogy a kivitel még ennél is jelentőién több lehet, ha kedvező időjárás mindvégig ilyen marad.
— Kétségtelen, hogy a gabonakivitel egyik legfontosabb kérdése a magyar gazdasági életnek és hogy pénzügyeink, a magyar-valuta alakulása a legszorosabban összeforrott ezzel a kérdéssel. Én ebben a vonatkozásban is csak megnyugtató kijelentést tehetek, noha jól tudom, hogv mostanában az amerikai búzáról és a külföldi piacokon a gabonanemüekben kifejlődő versenyről sok szó esik ugy a bel-, mint n külföldi sajtóban. Ami a magyar gabonakivitelt illeti, minket ugyan nem bánthat olyanféle aggodalom, bogy gabonáikat nem tudjuk- értékesíteni. Még pedig először\'azért nem, mert mi magyarok igen korán piacra tudjuk dobni sóját gabonafölöslegünket.
— Másodszor azért nem, mivel a világ kenyérgabona-termése még mindig nagy hiányt mutat fel én ez a hiány okvetlenül meg ia marad mindaddig, nroig Oroszországnak óriási, hatvan millió méterrnácsát kitevő fölöslege számításba nem jöhet és hiányzik n világpiacokról.
— Közérdekű és a terméskilátások fejtegetésébe kapcsolódik az a kérdés, hogy az ellátatlanok ügyének megoldása milyen kilátásokkal biztat. A kormány ugy a nagy mint a kis malmokkal olyan megállapodást kötött, amely szerint másfél millió méter-mázsát kap tőlük őrlési adóban. Ugyanennyi hiányoznék éa ezt szabadkézi vásárlás utján fogja a kormány beszerezni. Már most, ha Hegedűs Lóráat pénzügyminiszter programja csakugvan beválik és a magyar valuta emelkedni fog, a szabadkézi vásárlásra nem lesz szükség, amennyiben a korona\' javulásával arányban a buza ára 500 korona alá fog csökkenni és akkor fölöslegessé válik, hogv az állam továbbra is törődjék az ellátatlanokkal.
. ~.A szabadforgalom egyébkent a kor-monynak nemcsak programja, de ezt is valósítja a gabonánál minden .....:ln.....
mar meg
Cukb a\' kivitefnél"t aíáíűnk\'\'még*korVá t oz á»o • kat. amelyekre természetesen szükség in van mindaddig, nmig a kereskedelmi szerződésen forralom életbe> nem lép, amikor is már a vámok tolják « forgalom korlátjait
—- A pacsni válnsztás eredménye.
Picsáról jelenti tudósítónk: A választási küzdelem lezárult, \'csupán egy község, Ne-mesrád szavazása ismeretlen. Ez azonban lényegesen nem befolyásolja az eredményt, mert Nemearádon mindössze 400 szavazat van. Üsnzesen 14 380 szavazatot adtak le. Ebből Ürózdy Győzőre 10.390, Molnár Dezsőre 875 és Sebestyén Jenőre 3115 szavazat esett. A választás minden községben a legnagyobb éa legpedánaabb rendben folyt le.
A városi közüzemek több mii-Hós deficitje. Megírtuk, hogy a város polgármestere, dr. Sabján Gyula hétfőre értekezletre hívta össze a város képviselőtestületének vezető tagjait. Az értekezleten a polgármester ismertette a városi közüzemeknél beállott több milliós deficitet, melyet a közüzemek áruraktárában és beruházásaiban idézett fel az áresés és értéklomorznoló-dás. A polgármester kifejtette, hogy a deficitet rendezni kell és mivel a városnak erre készpénz fedezete nincs, a legradikálisabb eszközhöz, \'\'gye* ingatlanainak eladásához kell nyúlni. IsmjWiette is a tervezetet, mely fedezetet nyújtana a deficitre. A tervezet szerint a város eladná a Bárány, Sas és Ökör korcsmákat és vendéglőket, a gőzfürdőt és több apróbb olyan ingatlant, mely városfejlesztési szempontból nem iőn számi-tásbo. Az értekezlet belátta a polgármester tervezetének szükségét s igy a legközelebbi napokban a pénzügyi bizottság elé kerül az ügy, mely aztán részleteién kidolgozza a tervezetet és a legrövidebb időn belül kiírja a nyilvános árverést a fent emlitctt városi ingatlanokra.
— A főgimnázium „Magyar JUró"
vasárnap ;\'délelőtti Ünnepélyét a legteljesebb orkölcsi és anysgi siker koronázta Dr. Malek László ügyvéd ur magasan szárnyaló beszédben mutatott rá azokra a mindig hangoztatott irányelvekre, melyek most a sorsdöntő időkben világító fáklyaként állnak a magyar fiatalság előtt. Nagyhatású beszéde után bemutatta a Magyar Jövő kiadványait, uiint a magyar ifjúsági irodalom berkeiből kikerült értékes kincseket, s a közönság meleg érdeklődésébe ajánlotta. Az ünnepség magvát a kis diákok szereplése adta. Működésűk minden kritikát kibír s csak hódolat illeti őket, nem bírálat. A jelenlevő szülők szemeiben az örömkönnyek csillogása egy Jobb magyar jövó nemzedék remekbe készülő gyermekseregét citógatta végig egész elóadás alatt, s a kis „bocsok" Igyekeztek is ugy az ének., zene-, mint a szavalat és msgánjelenet számainAl nárnybontogulásuk legjavát adni. — A közönség percekig tapsolta élvezetes és tanulságos Játékukat. Az utolsó vetített képelíadás hétfőn este volt a tornateremben a megszokott és intim közönség kedvet érdeklödéso mellett A képek szépségükkel a megjelentek tetszését — mint mindig — a legteljesebb mértékben kielégítették. A legközelebbi elóadás szeptemberben lesz.
• zr: y} rSI!d " ""tTlsolílc «||*t<-
••»•■■ Julius elsején a tisztviselők ellátását illetőleg, min! érteaülünk, új rend fog életbe lépni, melynek az a célja, í,ogy minél kevesebb olyan közalkalmazott legyen, aki természetbeni ellátást Igényel. A közalkalma-«ottak_ugyan,, eddigelé lisztet, zsírt, szalonnát, sot burgonyát a meghatározott minimális adagokban és árban havonként termé-szetbeni kapták meg. íz <z Icrmlstdbml ellátás tovabbn ,s lennmarad, azonban akik hu . nem akarjak Igénybe venni, azok ellátási 1e-gye.1 pénzben váltják meg. Minden ellátási jegy utan 170 koronái fizet az állam, de 100 jn-,A, I"mészéiben kiadott
élelmicikkek arait. A tisztviselők
„„kii , . -—j ,.............. ellátását
szabályozó u, rendelet a napokban log meg-jelenni. A tűzifát ds az esetleg kiadandó ru-
"u,4n \'"miiben fogják kiadni. Meg kell említenünk azt is, hogy a k„r,na„y ,, háború, drágaságI és bav, drágaság segélyekel egy címlet alatt AfJ»«Wní. ízzel rengeteg
1921. junius 22.
— Nem lest harmadosztály a
gyorWOMtokon. Az utóbbi időben olyan hirek kerültek forgalomba, hogy az államvasutak központi igazgatósága rövidesen beállítja a harmadosztályú kocsikat is a gyorsvonatokon. Budapesti tudóbitónk jelentése szerint illetákes helyen ezt a hirt a leghatá rozottabban megcáfolták.
(x) Ma tartja Porzsolt Kálmán iró az Esti levelek „Zsolf.ja csodását a Kaszinó dísztermében. Kezdete este Tél 0 órakor.
— Az Irodalmi Kör közgyűlése. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta évi rendes közgyűlését. A közgyűlés a megüresedett másodelnöki tisztségre Surányl Gyula kcgycsrcndi rőgimn. tanéit, bz igazgatótanácsban megüre stdelt tagsági helyekre pedig Kcncdy Aurát, Büchler Mórt, Dlósy Gézát és Rácz Istvánt választotta meg. Ezenkívül két tiszteleti tagol is választottak Gáspár Kornél a kitünó természettudós és Imre Sándor államtitkár, a leg. jelasebb msgyar pedagógiai iró -zemélyében, akik előadásaikkal a kór erkölcsi sikeréi n>gy mértékben előmozdították.
— A Zrínyi Miklós Irodalmi ós Művészeti K3r zenekara ma este 19 (d, u. 7) órakur értekezletet tort a polgári Iskola rajztermében. Pontos megjelenést kér az Elnökség.
— Békéscsabának nem kell a házhely a rokkantaknak. A földmivelésügyl miniszter a rninap adta ki a rokksnt katonáknak házhellyel való ellátására vonatkozó rendeletét. Békéscsaba városának képviselőtestülete — a renJelet értelmében — bizottságot küldött ki, mely három csoportra osztotta az igényjogosultakat. Az első csoportba tartoznak a hadi-rokkantak, a másodikba a nagycsaládos földmunkások, a harmadikba a köztisztviselők és iparosok. A miniszteri rendálflt az! Igényjogosultaktól 450 korona költségelőleg lefizetését kívánja. A házépítés költségei egyelőre még nincsenek megállapítva. Az igényjogosultak jórésze annyira szegény ember, húg 1 még a 450 korona költségelóleget sem tudja lefizetni és csak minden tizedik ember tett eleget a fizetési felhívásnak, de azok is csak fönntartással. Az anyaghiány, helyesebben a meglevő épület-anyagoknak nagy drágasága következtében a rokkant katonák visszautasították az állami segitséget.
(x) Építők, asztalosok és házigazdák figyelmébe I Mielőtt házSt bettvegez tetné, kérjen árajánlatot Gaál László ütKgezési vállalkozótól Nagykanizsa, Arpád-utca 7. — Üvegezést és javításokat valódi firnis kittel Telelés ség mellett helyben és vidéken a legjutányosabb napi árban.
(x) Magántisztviselők EgyeaUlet lagjai kedvezményes árban tQzelöfát kaphatnak. Igénylők 14 napon belül az egyesület irodájában jelentkezzenek.
fx) Méhkiállltá. előméhekkel I Junius i9-től július I l-éig egy országos 4 keretsoros kis kaptáiban I család méh (üveg alatt) méz-gjüjlés közben, továbbá méhészeti eszközök lesznek kiállítva Szabi Antal méhészetéből és eszközök raktárából Fő tér 15. sz. üzletének kirakatában. Mindazok, akik a méhészet iránt érdeklődnek, el no mulasszák ezt megtekinteni.
TŐZSDE.
Badapaat,\' junius 21. ^
ValuUpUos Kapotton 2«0, Font tóO, Uv« Dollár 230, FwncU frank 1970, Lengyel márk* 16, Márka 340, LUa 1200, Owtrák 33\'/,, Rub«l 62, Lei 370, Szokó! 340, Svujci frenk —, Koiomdinii 030, Fiánk-dinix--, HoUaiví forint —, Béeji klflxeté*---
Értékek: JkUgyAr Ilitől 1510, Ontrik Hitel 010, HaiaI —, JelxiloK 265, L«í*4mi(o5«J Ö95, Keteskod«liui Bank 6126, Maotai-OImi 302, Beociiol 4100, Di«che
3250, általános ixia 4275, Sziwváit--, S«tgóUiJinl
3250, Urlkányi 2800, Rim« IU75, Síblick 7W, cuuminii
--, Nwki 7900, Danit* 4900, Klotild 2400, M«gyu
Cukor -, Adria 4796, AtUaUlu 2500, KWlvjör —.-,
Bosnyák-Agrár--, Liptik —, Phöbui (110, Vu«t*yel
VlUaioj---, GUelU 1275. Konkordta 1760
A korona Zürichben-
Budapest, junius21. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (zárlatkor) 2.45, osztrák korona: 1\'15, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'88 szanttm.
MLA1 -KÖZLÖNY
SPORT.
Atlétikai verseny Keszthelyen.
A Zalavármegyei Testnevelési Bizottság a tavaszi atlétikai versenyt f. évi julius hó 2-án az Országos Heliconi ünnepélyek keretében Keszthelyen tartja meg. Az előfutamok, illetőleg elődöntők ugyanazon nap délelőtt 8 órai kezdettel, a döntők délután fél 4 órai kezdettel, előreláthatólag a Ko.\'mányzó Ur OfŐm\'éltóságánnk, Fesletich Tasziló őherceg-ségének és a Heliconi ünnepély notabilitásai-nak és közönségének jelenlétében.
A verseny programmja: 1921. julius hó 2-án:
100 méteres futás; magasugrás; kézigránátdobás; 400 méteres futás; rudugrás; sulydobás; 4x200 stafétafutás ; gőmblövészet. Nevezési dijak az egyéni versenyekben 10 K, gömblövészetnél 50 korona és lőpénz.
Amennyiben a 40 km.-es marathoni futásra előreláthatólag nevelések nem lesznek, ugy az. nem tartatik meg, helyette egy 5 km.-es mezei verseny Íratott ki. Egyúttal korláton és nyújtón végzendő szertorna, mely áll szerenkint a versenyző által tetszés szerint választott egy erő, egy ügyességi és egy kötelező gyakorlatból.
Másnap, azaz a Heliconi népünnepély programsorozatában úszó- és evezőverseny rendeztetik elődöntők nilkül. Még pedig kiíratnak az alábbi versenyszámok :
Úszás:
100 méteres gyorsfutás.; 100 méteres hátúszás; 50 métotes.vgycrm<&vcrseny (14 éven aluliak részére)\'; \'4x50 méteres „Heliconi gyors stafétauszás"; 3x50 méteres vegyes stafétauszás (mell-, hát-, magyar-uszás).
Evezőverseny:
500 méteres skif; 1000 méteres dubló; 2000 méteres 3 evezős és 1 kormányossal; 3000 méteres 4 eveíős és egy kormányossal.
Az összes versenyekben a M. A- Sz. és a M. U. Sz. versenyszabályai mérvadók.
A versenyben indulhat minden Zalavármegye területén állandóan, vagy huzamosabb idő óta tartózkodó amateur, illetőleg a vármegye területén szolgálatot teljesítő katonai személy.
Nevezési zárlat 1921. junius hó 28-án délután 6 óráig.
Nevezések a járási Testnevelési Bizottság előadójához Kapottsffy Béla főhadnagyhoz Keszthely, Városház-utca 6. sz. küldendők.
Sorsolások ugyanitt junius 29-én délelőtt 9 órakor nyilvánosan fognak megejtetni.
Nevezési dijak az egyéni versenyben 10 korona, gyermek uszóversenyben 5 korona, stafétákban csapatonként 40 korona, az evezős versenyben fejenkint 10 korona.
Tét nélkül vagy elkésve érkezett nevezések figyelembe nem vétetnek. A nevezések, elfogadását az előkészítő bízottság fenntartjf\'* magának.
A díjazás: tiszteletdijak és érmek. Két díj 4, három dij 7 induló esetén adatik ki.
A versenyzők elszállásolása középületekben történik, tekintettel arra, hogy a „Heliconi" ünnepélyek vendégközönsége részére a szállások már előre le lettek foglalva, azért ajánlatos, ha a versenyzők takarót hoznak magukkal.
Részletkérdésekben felvilágosítást ad Kapottsffy Béla főhadnagy, a járási Testnevelési Bizottság előadója.
A jury tagjai: A vármegyei Testnevelési Bizottság által küldendő elnök és két bizottsági tag, dr. Mojzer György, dr. Lénárd Miklós, Sass Gábor, N*ray Andor és dr. Szentgály Aurél.
A versenyre a Jtalamegyei sport barátok közül többen ajánlottak tel már értékés tiszteletdíjakat, Wy. többek közt Festetích Tasziló herceg, Keszthely városa és a keszthelyi hölgy közönség. Tiszteletdijakat elfogad a Testnevelési Bizottság.
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában
Amciu"
Forgács és Gyulai
bal- fa rOMilit Eiusi-ntm 5. . a. Tája 3-lí
Vesz és elad külföldi pénzeket, dollárt, dinárt stb. T6»del megbízásokat, külföldi átutalásokat a legelőnyösebben s leggyorsabban (kívánatra táviratilag) teljesít. Előnyős feltételek mellett .outrik korona
a márka kBIcaSnt folyósít, stb. stb. Budapesti iroda: Rákóczl-ut 59. szám.
Kereskedelmi vagy középiskolát végzett jó irásu, német nyelvben jártas 16-18 éves fiatalember, helybeli keresztény céghez irodába kezdő fizetéssel
gyakornoknak
kerestetik. Kimerítő Írásbeli ajánlatokat magyar és német nyelven „Rendkívüli szorgalom és biztos jövő" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit.
7 métermázsa Idei pergetett
akácméz
m7 eladó.
Intózőség Ormánd.
7865/1921.
.CKrolu Magyuonzíg ntui ország, Egéiz V.iy».\'ű:i:ij meayonztg I\'
Hirdetmény.
Mindazon vlsszavándorlók, kikel az amerikai úgynevezett .bankárok", hajó-jegyügynökők valami módon megkárosítottak, valamint azok. kiknek Ily dolgokról tudomása van, az összes vonatkozó adatokat (mely bankár állal, mikor és hol, ml módon slb. károslttatlak meg) a Kivándorlási Tanács jegyzőjével, ír. Frankó Zénó miniszteri titkárral (Budapest, I.. Vár. külügyminisztérium) közöljék s ehhez az esetleg kezeik közölt levó vonatkozó levelezéseket, nyugtákat slb., vagy azok másolatalt Is csatolják. A közlésnek nem szükséges beadványban történnie, hanem egyszerű levélben Is leírható az eset s csupán az kívánatos, hogy a bejelentésen a községi elöljáróság Igazolja, hogy az illető tényleg most tért vissza Amerikából.
Nagykanizsa, 1921. évi junius 9-én.
Polgármester.

Quittner Arthur
kttéiiflli! iiitrféijiatt illlujuirilí
I Nagykanizsa, Cstogiry-utca 13 sz.
í Elvállak világítási vezetékek» mo-■ torok/esHIárok, valamint telefo- | ! nok, csengők és jelzőkészülékek \' felszerelését. Villamos vasalók, főzőedények, reschauk, fűtőtestek javítását.
Mindennemű
villamos munkálatokat
gyoraan cszköxlök, anyagok é« égök raktáron kaphatók.

ZALAI KÖZLÖNY
1921. junlua 14.
Apró hirdetések.
Építtetők figyelmébe I Kisebb házak, gazdasági épülclck tnlarozílsAI, alakilAsAt ós javilAsAt jutAnyosan vAllslJa PApay György építőiparos, Petőfiül 24.
Háslszolgát keres pókmester Kiskani-zsAn. Crm a kiadóban. ,;36
A ughiicii lm- Urriiyaft. liit btititairiilgta
B. 691/1921 /3. szam.
A Magyar Állam nevében!
A nagykanizsai kir. törvényszék, mini büntetőbíróság ArdrAgitó visszaélés vétsége miatt Hóhér Vllitlos ellen a kir. ügyészségnek 2077/19S1. k. 0. szamu vAdinditvAnyAban foglalt vAd föleit dr. Kenedi Imre kir. lAblabiró mint elnök, dr." Biba Ferenc kir. törvényszéki bíró és Podolay Jusztin kir. törvényszéki bíró, valamint dr. Hii-zelbcrger SAndor kir. törvényszéki joggyakornok mint jegyzőkönyvvezető részvételével Csillaghy György kir. Ügyésznek mint közvAd-tónak, a szabadlAbon levő vAdioltnak és dr. Weisz Lajos ügyvédnek mint védőnek jelen-léiében Nagykanizsán 1621. évi mAjus hó S3. napjAn s 41900/1917. I. M. sz. rendeleihon előirt gyorsiiotl bűnvádi eljArAs rendes szabAlyai szerint megla tolt nyilvAnos főtárgyalás alapjAn a vAd és a védelem meghallgatása ulAn meghozta a kövelkező
I t é I • t e ti
Fehér Vilmos vAdlolt 43 éves izr. vallAsu, nagykanizsai születésű és lakos, magyar Állampolgár, kereskedő, nős, katona voll, vagyontalan bűnös az 1916. évi IX. tc. 1. § inak eisö bekezdésébe ütköző és ArdrAgilő visszaélés vétségében, amelyet ugy követéit el, hogy mini a Zalamcgyei Mezőgazdasági Kereskedelmi R.-T. igazgatója, ennek részérő Budapesten 1930. évi junius 11-én tiAK.ru idején, nyrrésrkedés céljából 1 waggon sárga kristálycukrot, lebAI közszükségleti cikkei anélkül, hogy a részvénytársaság annak forg&lombahozatalával hivatássze-rilleg vagy hivatásból íolyólág foglalkozol! volna, -Vagy annak forgalombahozatal céljAból való beszerzésére hali,sági engedélyt nyárt volna, -az Állnia képviselt részvénytársalAg hAzI vagy üzemi szükségletét aranytalanul meghaladó mennyiségben beszerzett.
A kir. [örvényszék ezért Fehér Vilmos vádlottal ez 1916, évi IX. tc. 1. § a I. bekoz-déae alapján a Blk. 92. §. alkalmazásával 5000 (ötezer) korona pénzbüntetésre mini főbüntetésre, ezenfelül 2000 (kettőezer) korona pénzbüntetésre mini mellékbüntetésre iiéli.
A pénzbüntetést behajthatatlansága esetére a Blk. 63. §. alapján 260 (kettőszázötven) meg 100 (egyszáz) napi íoghAzra kell AtvAl-toztatni.
A hivatalvesztést és a politikai jogok gya korlalának felfüggesztését a Btk. 64. §-Annk 2 bekezdéso alapjAn mellőzi.
A pénzbüntetést az iiélet jogerőre emel-kedésélől számítolt 16 nap alatt kell végreb.j tás terhével a nagykanizsai kir. ügyészségnek az 1892. XXVII. ic. 3. § ába„ meghatározol! célra megfizetni.
A vádiolt • Bp. 480. és 481 §. értelmében kóteles az eddig felmerüli és azulAn nclAn felmerülő bünügyi költségei az államkincstárnak megtéríteni.
A kir. törvényszék az 1916. évi II. tc. 5 §-Ariak 3. bekezdése alapjAn elrendeli, hogy az ítélet Jogoróro emelkedése ulAn a Nagykanizsán megjelenő .Zalai Közlöny clmü napilapban elitéi! költségére közzéléiessék.
Az ítélet Jogerőre emelkedése után a nagy. kanizsai kir. ügyészséggél, m. kir. államrend örségnek nagykanizsai kapitányságával hivatalos kiadmányban közli.
\' Indokold*, stb
Nagykanizsa, 19S1. évi május hó SS An Dr.K.ntdy^^..clník Podolay Ju„Hn
A kiadmány hiteléül: Amon s. k.,
tbitr.
Az Itélai végrch.jihatésAgAt bizonyltom.
Nagykanizsa, 1921. évi junius hó 18-án.
Dr. ESra t. k .
___Ur tMákt .tafik.
rHILD TESTVÉRE?
deszka, épllletfa él építkezési anyagok kereskedése
In\'",u«íb.f°n 120. ♦ Főtelep Király-utca 4. ♦ ^^„ÍST"
Felhívjuk az épitkezök figyelmét a most érkezett nagy raktárunkra és legolcsóbb árainkra.
Állandóan raktáron tartunk I* darabos fehér meszet, portland-\'cementet, kovács-szcnet és I» minőségi) gőzölt dolohal
bükkfa-padlót ós deszkát.
("In JX 1 drb. 68/74 cm. átmérőjű s 5 r MIIII cm. vastag sima mArrAnykő, l drb. nehéz vaskerék, 1. drb. műhelyben hasznAlhaló kb. 8—4 méler hosszú asztal, különféle faállványok és deszkaanyag. Érdeklődni lehet lapunk nyomdájában, Fő-ut 6.
Ruhavarrást
ugy iry.írnokoknak, mint f.lnütt.k-nok Jatányoa áros elfogadlak Ktkóoit utca 14. asksa alatt.
FELTVRŰ OLCSd ÍM
SRtílBEftfiEBHlEL
Fíf-ut II. sz. Telefon 221.
Nói kötöt harisnya, minden szinben 30 korona
Férfi kötött sockni........26 korona
Flór férfi sockni........50 korona
I-duplatalpu nói harisnya 60-80 korona
Selyem flór jSfSK. • ■ ■ 120-150 korona
D. M. C. himzópamut........10 korona
ÍOOO yardos cérna...........60 korona
Garantált 400 yardos cérna.......20 korona
1" márvány-szappan..........8 korona
Tiszta selyem horgolt nyakkendő . . . . 80 korona
Fürdő-tresszck és fördősapkák, uszó-nadrágok, férd divat-övek, nyugágyak, utazó-kosarak, gyermek socknlk óriási választékban szolid kiszolgálás mellett.
HILD
Első Nagykanizsai Temetkezési VállalaT
Üzlethelyiség és Irodai Deák Ferenc tér 3. Telefon 269 Műhely és raktárak: Király-utca 4. szám. Telefon 120.
Alapltáal év ISSI
, mapuaai ev 1551.
VÁLLALUNK" gáztól egyszerű polgári osz-iHULHLunn. tályu temetéseket 700 K-tól.

közkórháztól 600 K-ért.
Naoy raktár: 5rc\'™í^\'kemfayfapuM»><°po>*ók3(>o
Bj unim . k<),0„4,0li ,„mfedeIcl< „ koro^ló| re|feI4
Haláleseteknél mindenki érdeke, üogy dúsan felsze-""ilyen leszállított áruraktárunkat megteldmse.
NTABUItott |
laptulaidoooiolr: UM é. r,v>r„„| VSoworomdájil,.7

60 ik évfolyam
Nagykanizsa, 1921. junius 23. Csütörtök
140.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
s.Kk«xtíí*K ít kliJóhlvtUlt Pő-ut 13. II.
--InLíutWt.í.foo 74. -
Megjelenik mlnátf kora reggol
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEQEDOS OYÖROY
Mwrigy. Uprf..»
II i ll ■■ M
FELELÓSSZERKP.S7.TÓ:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
BtdtJz.tésl árak 4 Ksíii fm 400 K. FíWvif 800 K. irt* 100 K. Kgy Mn SS K. Ara ■ K
Végrehajtják
a Irlanonl békeszerződést. A győztes nagyhatalmak közül Anglia, Olaszország és a távol keleti Japán rallllkálták a trianoni szerződési s most már semmi sem áll útjában annak, hogy a trianoni határozatot életbe léptessék. A ratifikációs vita alkalmával a Jóindulat halvány remény-sugára Itt-ott felcsillant, de végeredményében a vitából Igen lehangoló benyomást állapíthatunk meg, hogy a nagyhatalmak pollllkalrányllól még ma sem Ismerik Magyarországol és nincsenek llsztában azzal, hogy a magyar kérdés Igazságos megoldása az egyetl:n módja a keleteurópai rend és nyugalom helyreállításának és biztosításának.
A háború borzasztó szenvedéseiben megkínzott lelkünk — melyet ujabb csapásokkal sujtolt a megszállás, a területi megrablás — a megcsonkítás kálvárlás napjaiban, elszakított testvéreink jajjal közt Is reménykedett a belátás, az Igazság győzelmében, a ránkkényszerlielt béke módosításában. De nem Igy történt I A guzsbakötött, csahos ebekkel, rabló szomszédokkal körülgyűrűzött magyar nemzet elé tett békelervezelból béke leli és Trianonban ratifikálták a leglgazságtala-nabb békél.
A változhatatlannak látszó határozat ránkszakadt. Tőrvények, hatalmas akta csomók, térképen khajzolt határok, a körülöttünk még lesben álló kisantant, a mindig kiabáló figyelmeztetés, hogy „elvégeztetett!"
Igen, a békeszerződést befejezték, de még végre nem hajtották. Most jön a végrehajtás, a jóvátétel. Most ls bíznak, reménykednek sokan, noha eddig még mindig keserűen csalódtak. Nagy az optl-ntzmus, bíznak abban, hogy ml már nagyon ls megfizettünk, hogy mindenünket oda adtuk. Pedig nem Igy van. A koldusnak ls van még valamije, az utolsó Inge. Hátha valakinek az Is kell.
Félve, aggódva várjuk az úgynevezett jávátételt, mert annyi csalódás, Igazunknak megcsúfolása után félhetünk. A Ibidre sújtottak, de az élni akaró, a dol gos magyar kéz, a megmunkált föld ad anríylt, hogy nem jártuk a világot körűi — mint az éhes Ausztria — és nem könyörögtünk a mlndertnapl kenyerünkért És (élünk, hogy ezt fogják félremagyarázni. Ellenség, rosszakarat, rágalom félrevezetés bőven hull mindenünnen ellenünk Elég egy elejtett szó, egy gondo san meg nem fontolt «litis, hogy abbó vádat kováccoljanak ellenünk és u|abb.
V, fojlogatisunkat követeljék.
Vigyázzon és őrködjön mindenki. Hallgasson és zárkózollan viselkedjék, meri belsó ellenség még sok van. akinek szőrös füle mindent meghall és mindent elárul, még azt ls, ami nincs.
A jóvátétel még kegyetlenebb lehet, mini volt a békeszerződés. Ezl vésse minden magyar az emlékezetébe és különösen ügyeljen erre Nagykanizsa város és környéke, ahová a legközelebbi napokban antant-bizottság j\'on. Vigyázzon
a lakosság és zárkózzon el az Idegenek elől és ne keresse az alkalmát a beszélgetésnek. Az informálást elvégzik a hatóságok. Magán informálásra, jelentésre tehát nincs szükség. Aki mégis megpróbálja, az valószinü mást is akart, az talán belső ellenség, ahhoz hozzáfér a legborzasztóbb gyanúsítás is, ennek pedig senklsem tehell kl magát.
Vigyázzon és őrködjön léhát mindenki s az Idegenekhez ne közeledjen.
Harmincmillió korona a hadifoglyok hazaszállításáért.
Huszár interpellációja. - írjunk át a világ öuui parlamentjeinek. — A mlnaiterelnök zárt ülést kért.
Budapest, junius 22. A nemzetgyűlés mai ülését háromnegyed 11 órakor nyitotta meg Rakovszky István elnök. A birói oklevél hatályosságáról szóló törvényjavaslathoz elsőnek Tamesányi Vilmos Pál igazságügyminisz-ler szólott hozzá. Majd a Hál általánosságban és rövid vita után részleteiben is elfogadta. Ezután 5 perc szünetet, rendelt cl.
Szünet után az elnök indítványozza, hogy a Ház legközelebbi ülését holnap délelölt 10 órakor tartsa, melynek napirendjén a birói oklevél hatályosságírói szóló törvény-, javaslat harmadszori olvasása, (a Btk. értékhatárainak felemelése, továbbá a testnevelési törvény sürgős megalkotása és a testnevelési főiskola felállítása iránti indítványok szerepelnek. — Ezután .átérnek az interpellációkra.
Kállai András: A szabolcsi burgonyái ismét zárolni akarják, ha pedig nem zárolják, egy szindikátus vásárolja össje a burgonyát hir szerint. Interpellációját a földmivelésügyi miniszterhez intézi 1 van-e tudomása arról, hogy a burgonyavásárlási engedélyét a Schnet-ser tábornok vezetése alatt álló tisztviselő szövetkezet kapta. Azonkívül hajlandó-e az állatkiviteli engedélyekről beszámolni a nemzetgyűlés előtt és hajlandó-e azoknak a neveit, kik kiviteli engedélyt kaptak, a nemzetgyűlés elé terjeszteni?
Nagyatádi Szabi íöldmlvelésügyi miniszter azonnal válaszol. Kiviteli engedélyeket Itt nem adhattam, ha kellemetlenség történt, ez a vármegye akaratából és eljárásából keletkezett. Vannak interpellációk <s vannak olyan dolgok, melyek inkább ártanak, mint használnak. A kiviteli engedély kiadása roppant kellemetlen. Kállai azt kérdi, mondjam meg, kik kaptak kiviteli engedélyt. En erre nem vagyok hajlandó. Elvárhatom, hogy annak a képviselő urnák, ki Uyen dolgokkal a nemzetgyűlés elé hozakodik, mindezen dolgoktól tudomása legyen és jobban legyen tájékozva.
A Ház a választ tudomásul veszi.
Csizmadia Sándor azt kéri a kormány-
tól, hogy segitsen a fenyegető munkanélküliségen és a népet védjék meg az inzultusoktól. - Az interpellációt kiadják a belügyminiszternek.
Miier Ernő ana kér garanciát, hogy nem fog-e a kormány olyan tiltó rendelkezést adni, mely a burgonya forgalmát korlátozza.
Zákány Gyula a közalapítványi, uradalmak ügyében interpellál.
Vass Józef kultuszminiszter megnyugtatja az interpelláló!, hogy a bérleti ügyeket revízió alá veszi és amennyiben nincsenek ezek keresztény kezekben, c tekintetben a régi miniszterek a hibásak.
A Ház a választ tudomásul veszi.
Harla-Szahó József a háborúban eletettek hátramaradottak segélye ügyében Interpellál. Kiadják a népjóléti miniszternek^
Ezután terjeszti elő Interpellációját Huszár Károly: Körülbelül 60.000 magyar ember van Oroszországban emberhez nem méltó rabságban. Rendelkezésemre állanak különböző levelek. Ezeket egy osztrák ur irta egy magyar hadifogoly feleségének, a másikat egy fogoly családja kapta. Van egy összefoglaló jelentés, mely a hadifoglyok sorsát 916. év óta leírja. Le van Írva az élelem, a lakás éa ruházat, továbbá minden európai civilizációt megszégyenítő bánásmód, mellyel a kínaiak és japánok véreinkkel bánnak. Nemcsak 60.000 ember életéről éa Borsáról van szó, hanem az itthonmaradt számtalan hozzátartozóról is. Tapasztalásból lif-dom, hogy micsoda pusitulást okoz • hadifoglyok távolléte.
— Hány asszony lett öngyilkos, hány szegény leány került a proatltucló fertőjébe és hány gyermeket nem tudnak felnevelni? Azt javaslom, hogy hívják össze a parlamenti pártokat egy közős konferenciára, melyen réaztvegyen a miniszterelnök, a hadügyminiszter, a külügyminiszter éa a hadifoglyokat gyámolító hivatal éa Itt adjanak beszámolót arról, hogy a hadifoglyok ügy. hogyan áli
2
ZALAI KÓZLUNY
1921. junius 23
Gondoskodni kell arról, hogy a nemxetgyüléa üléséről ax egész világ sajtója. tudomást sze-részen. A nerazetgyfilés határozatát közölje világ parlamentjeivel, a kormány kötelessége e téren a cselekvés. Azt hiszi, lehet eszközt találni a véreskezű orosz forradalmárok ellen azoknak az érdekében, kiknek nincsen más bűnOk, minthogy szeretik a házijukat. A magyar kormány záros határidőn belül kérjen felvilágosítást Oroszországtól.
— Minden valószínűség szerint a komJ mun bukása után Oroszországban véres polgárháború következik bc, nem szabad engedni, hogy hadifogoly-véreink elvesszenek a polgárháborúban.
Bethlen István miniszterelnök azonnal válaszol. Bejelenti, hogy bizalmas közléseket kivin tenni, azért zárt ülést kér. Elrendelik a zárt ülést, mely délután 3 órakor ért véget.
Elnök ismét megnyitja a nyílt ülést.
Bethlen oz egész magyar kormány nevében kijelenti, Hogy semmiféle áldozattól nem riad viasza, hogy foglyainkat hazahozzuk. Wladiwosztokban IcvÖ foglyaink hazaszállítása iránt már lépéseket is tettünk. A legutóbbi minisztertanács 30 milliót szavazott meg a hazaszállítás költségeire.
Huszár a választ tudomásul veszi és kívánja, hogy a kormány munkája sikerrel járjon. A Ház\'aríntén tudomásul ve»i a miniszterelnök válaszát.
Elnök az ülést \'/44 órakor berekeszti.
A Tisza-bünügy.
Budapest, junius 22. A Tisza-bűnügy mai főtárgyaiásán Nagy Károly dr. főkapitányhelyettes, a budapesti államrendőrség detektivtestületénck volt vezetője, n Tiszaügyben végzett nyomozásról számolt bc. Ezután Gartner éa Várkonyi védő intéztek kérdéseket a tanúhoz, majd az elnök. Miután Vágó rosszul lett, 10 perc szünetet rendelt el
Félórai szünet után az elnök a tárgyalást újból megnyitja. Polónyi ügyvéd intéz a tanúhoz kérdéseket, ezt mege&zölcff az elnöktől kérdi:
— Kérek határozatot, tehetek-e kérdést a Bálóné-féle emlékkönyv meghamisítása ügyében.
Elnök: Tanú ur kijelentése szerint nem. Más tanúhoz esetleg igen.
\' Polónyi: Itt nem a Tisza-ügyet tárgyaljak, hanem Kéri és társai büntető ügyét. Ex annyiban Tlsza-üg& amennyiben ránehezedik T.«a emléke- A Tisza-ügvct kinyomozni a tőrtéoeUm feladata lesz. Itt Friedrich ügyét nem lehet kikapcsolni, mert Ö az, aki huzamosabb idő óta gyanú alatt áll. Kérem azt is, hogy az uj felmentő végzés alapján a tanú újból kihallgattassék.
. Ezután Kéri Pál tesz kérdéseket a tanúhoz. -
— Tud-e tanú ur arról, hogy abban az időben olyan körülmények voltak a íőkapi-Unysígon. hogy Hüttner és Sztanykovszky kénytelenek voltak ugy vallani és hogy két ember a főkapitányságon öngyilkos lett, bogy az esetleges kínzásoktól szabaduljanak ? ML*.xNa*9: Ho*y megszabaduljon 10-15 évtől, ami rá vár. Egyik kiugrott a Zrínyi-4itcai ablakon, erre legalább 15 év várt.
friedrich István teax ezután megjegyzéseket és ezeket mondja:
— A szembesítésre vonatkozó vádiratban az a megjegyzés van, hogy én a szembesítés alkalmával nem ismertem fel Hüttnert
és hogy e« a* én részemről tévedés. Hogy honnan vette est a vádirat, azt nem tudom. A románok ebben az időben utasítást adtak a lapoknak, hogy mit írjanak ellenem Hüttner ezt n.igyon jól tudta, mert jóban volt. a románokkal és onal a reménnyel jött fel\' Budapestre, hogy a románok kiszabadítják.
A biróság Nagy Károly dr. tanút megesketi. -
Ezután Sztanykovszky Tibor tesz észrevételeket.
— Tanú ur azt mondja, hogy ők télies erővel arra törekedtek, hogy minél hamarább kiderítsék az igazat. Most már két és fél éve törekednek erre, de teljesen sikertelenül. Én nem vagyok gyilkos.
Sztanykovszky ezután hátra megy és újra helyet foglal.
EJnÖk a tárgyalást berekeszti ós folytatását péntek reggel 9 órára halasztja el.
Kisgazdák értekezlete a földváltság enyhítése ügyében.
Budapest, junius 22. A Magyar Gazdaszövetség és Pestvármegye Gazdasági Egyesülete együttes gyűlést, úgynevezett adóügyi értekezletet rendezeti, amelyen n földadóváltság. törvényjavaslat módosítását tárgyalták.
Elsőnek Darányi Ignác volt (öldrnivclésügyi miniszter állott fel szólásra" és röviden utalt arra, hogy ezen törvényjavaslattal azt az Ígéretet nem látja bcváltuttnok mely szerint az ingó és Ingatlan vagyon egyforma elbánásban fog részesülni. Bármilyen fényes is a pénzügyminiszter programja, a termelő mégis veszedelmesnek torija. Nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy a mezőgazdaság egy nagy krízis kellős közepén áll. A tudomány régen cldön-tótto, bogy s progresszív adózásnak helye Igenis van. Mi csak igazságos elbánást követőiünk.
Uhotetlennek tartja, hogy ezek a nagy adókulcsok a pénzügyminiszter ur fejéből származzanak. Gazdasági szakértő nem adhatott ilyen tanácsot a pénzügyminiszternek, ha igen, ugy a nevét óhajtjuk tudni, hadd ismerjo meg az ország. Ha mi a rosszul informált pénzügy, minisztertől a jól informált pénzügyminiszterhez apellálunk, ez nem zárkózhatik el jogos kére-lem elől.
Szijj Sándor kisgazda határozati javas\'a-tot terjesztett bc, amely szerint a háborua nyereség megállapításánál az 1915. január elsején meglévő vágjon termelőképességének megálla-pitását — melyet a törvény előír — rendeleti, vagy novelláris uton, világosabban domborítsák kl.
Törlesztéses adófizetés esetén az adót, az ingatlan é^ték alapján történő átszámításban állapítsák meg.
Több hozzászólás után a javaslatot elfogadták, mire a gyűlés véget ért.
Tizenöt, illetve tízenkét százalék . az őrlési vám.
Budapest, junius 22. Ivády Béla miniszteri tanácsoa, akit a kormány a gabonagyűjtés országot kormánybiztosságának vezetésével megbízott, — nem fogadta el a megbízást és mielőtt elfoglalta volna állását, lemondott a tisztségről.
Az árván maradt kormánybiztosságot egyelőre leifjy államtitkár vezeti, mert valakinek el kell látni a nagyon fontos munkakört. Ez annyival is inkább szükséges, mert a kormány kiadta a gabona felszabadításáról szóló rendeletet.
A rendelet azccint a molnárok kötelo-sek az őrlésre beszállított gabonamennyiség 15\' százalékát, ó darálásra, vagu egyéb feldolgozásra adott gabona 12 százalékát - visszatartani és ax államkincstárnak beszolgáltatni.
Ez a rendelet julius 5-én lép életbe.
Hegedős György és Újvár! Géza képviselők nyilatkozata! az uj .-sajtótörvényről.
melyet 1
közelebbi . „
nek éa amelyet még osak kivonatban Címernek politikai körök — már is nagy izgalmat váltott ki és a törvényjavaslat tárgyalása a nemzetgyűlés leghangosabb eseményének Ígérkezik. Az ellenzéki csoport a javaslat dlco nagy kirohanásra készül, a kisgazdapárt nagy ré*ze és a keresztény nemzeti egyesülés pártjának képviselői azonban, ha módosításokkal is — de az uj sajtótörvény sürgős letárgyalása mellett foglalnak állást.
Az uj sajtótörvény tervezetre vonatkozólag Hegedűs György dr. nemzetgyűlési képviselő lapunk munkatársának igy nyilatkozott :
— A sajtótőrvény szigorítását fellétlenül szükségesnek tartom, mert a magyarországi sajtó egy része volt az, amely lelkiismeretlenül felszította a forradalmat, s ezért felelőségre vonni-nem lehetett és ez a sajtó volt az, amely a kommunizmus megszűnte után ellene fesiült a keresztény irányzatnak, ez a sajtó volt ar, amelyben soha magyar, hazafias cikkek nem olvastunk, hanem e helyett újból élcszgretni kezdte az 1918. és a forradalom gondolkodásmódját és ez a sajtó volt az, amely a nemzetgyűlés első napjától kezdve mást nem tett, mint a pártokat összeugratni igyekezett ahelyett, hogy közéleti konszolidációt segített volna elöbbrevinni A magyar sajtó nagy része nem tud belenyugodni a megváltozott viszonyokba, nem tudja belátni azt, hogy ez az. ország végre is a keresztény magyarságé, és nem az övék. Hogy céljait elérje s hogy az alkotó munkát megakadályozza, befecskendezi mérgével nemes törekvéseinket, közéletünk kiváló szereplőit örökösen támadja, gyanúsítja őket, mindezt azért, mert keresztény irányban dolgozunk.
— Ez igy toifább nem mehet. A sajtónak ez a szabadsága sehol a világon nincsen meg.
— Hogy szigorú a módosítás, tudom. Nem szabad azonban elfelejtenünk ; hazánk végveszélyben van, s ezért minden eszköz szent arra, hogy a veszélyből kiszabadítsuk. Akinek sorsát a keresztény magyar gondolat vezeti, — az nem fogja a törvény szigorát érezni.
— Tudom, hogy a liberális irányzat felvonul a parlamentben — válaszul erre csak annyit, hogy ott leszünk mi is.
Újvári Géza Nagykanizsa város* nemzetgyűlési képviselője az uj sajtótörvény javaslatról igy nyilatkozott ;
— A szabad sajtónak hive vagyok. Mindig demokratikusan és szociálisán gondolkodtam és éreztem. Mindig az igazságé/t harcoltam. Ebből kifolyólag természetes dolog, a szabad sajtónak barátia vagyok. Mivel azonban a szabadsajtó nem elég éber őre a keresztény Magyarország fenmaradásának, minden célravezető dolgot, s igy az uj sajtótörvényt is megengedhetőnek tartom A sajtó olyan, mint egy kocsi rúdja. Ha a rudat rosszul irányítják, akkor a kocsi is rosszul
dlvstnagyáruházában az „Arany Kakasához Nagykanizsa, Erzsétoet-tér 21. szám slstt.
bámulatos olcsó
árakon óriást válasz-__^^ tikban szerezhetők bc
T\'" k™°\'CgM fulárd és nyers-selymek, sim« te mintázott
0,4Uí«Ppd«chmgyönyört! div^ckt^.grenadlnok.et.mlnek^golkreppekte «ádák( női- te fílfiiuhaváMnjk minden színben, Mg„l jetire* sim„ és mintázott színekben. í;> p"ml" ,ltl"""k\' ""-« mosOk,Imik, oxfordok, k.n.ptoook, siftonok, nffl szövetek.
1921. junius 23.
IMM KÖZLÖNY
megy. Mivel pedig a sajtó mondhatni ai orszig szekerének rúdja, igy jár aí ország is. Ha az ország sajtója destruktív, akkor oz ország is tönkre megy.
— Ami a személyes becsületet illeti, igenis megkívánom, hogy a sajtó védőintézkedésekkel ugy legyen körülbástyázva, hogy büntetlenül ne gázolhasson senki, legfőkép pedig • családi szentély becsületébe.
— Porzsolt Kálmán tegnap esti
előadása. Az országosan ismert Porzsolt Kálmán tegnap este a Kaszinó dísztermében előadást tartott. A magas színvonalú, rendkívül elmés és finom szatírával átszőtt előadás a szépszámú, előkelő közönség legteljesebb elismerését váltotta ki. Porzsolt a színházról, a színpadok kulissza titkáról, színészekről és színésznőkről tartott színes előadást, melyet aláfestett kivételes irói készségének finom szárnyalásával. Rávilágított arra az erkölcstelenségre, melyben sokszor megbúvik a színművészet és a melyet a tiszta magyar színművészet elérése céljából könyörtelenül ki kell onnnn irtani Evangéliumi magasságig emelkedett a házasság problémáját fejtegető előadásban. Utolérhetetlen elmésséggel, fölénnyel, szivbe markoló liraisággal boncolta a szerelem nagy problémáinak kérdését, magasztalta a családi élet tisztaságát és kemény szavakkal sürgette a családnak törvényes védelmét. — Előadása a legteljesebb harmóniája volt a komoly figyelmeztetésnek, a^ tapasztalásnak, a követendő útmutatásnak. Egy kiváló iró sok huru lelke vetitődőtt ki, melynek szivárványos képe az élet realitásai közt bolyongott Az Ősz Zsolt mestert kitüntotő melegséggel ünnepelte a közönség.
- Gróf M ajláth" erdélyi pttspök* szenátusban. Ismeretes, hogy gróf Majláth Gusztáv, erdélyi római kathollkua püspök letolto a hűségesküt a román királynak. Gróf Majlálh méltóságánál fogva tagja a romén szenátusnak, a hol a napokban első izben jelent meg. Mint nekünk Kolozsvárról jelentik, a szenátus üté sén Mihályi Tivadar olnők a kormány nevében üdvözölte a püspököt abból a* alkalomból, hogy első Izben megjelent a szenátus\'ülésén. Majláth püspök francia nyelven válaszolt az olnők sza vaira. Megköszönte a szenátoroknak és a kormánynak a szives fogadtatást, a melyben ró\' szesült és örömét fejezte ki a felelt, hogy ő is részt vehet az ország törvényhozói munkásságában.
— A Kath. Legényegylet tagjaihoz. Ma csütörtökön, 1921. évi junius 23-án az egylet helyiségében taggyűlést tartunk több fontos egyleti ügy megbeszélése végett, melyre a t. tagtársakat tisztelettel meghívjuk A Kath. Legényegylet elnöksége.
— Egy költekező fiatalember. Tegnapelőtt feltűnt a rendőrség szolgálatot teljesítő közegeinek, hogy egy Halász Sándor nevű fiatalember pazarul költekezik a korcsmákban. A gyanúi fiatalembert letartóztatták s a tegnapi nap folyamán kihallgatták. Találtak nála két darab 20 dollárost, mintegy 4,000 korona készpénzt s több értékes ék szert. A kihallgatás során ugy vallott hogy « pénzt és az ékszeréket a szeretőjétől kapta, aki jelenleg Balatonalmádiban tartózkod.k. Közben hosszú és igen szép mesével is kiöntötte a vallomását. Eszerint az általa említett hölgy a Felvidékről menekült, ahol
eladta összes indatlanát és dollárokat vásárolt, amelyen a Balaton mellett \' villát vett, itt éltek együtt. Eddig szólt a vallomás, amit a rendőrség azonnal mesének tartott. A. nyomozás során álláspontja be is igazolódott, ludomása volt u. i. a rendőrségnek róla, hogy az utóbbi hetekben ismeretlen tettesek egymásután fosztogatták ki a balatonmelletti villákat. A hatóságok megkeresése után kiderült, hogy Halász Sándor "is lopott pénzből legénykedett n nagykanizsai korcsmákban. Legutóbb u. i. Ruszka Adél postamesternő balatonlellci villáját fosztották ki, ahonnan mintegy 100 dollárt s több ékszert loptak el. A lopást nyilván Halász Sándor követte el, akinek a kihallgatása tovább tart.
Az ovodal vizsgálatok. Az ovo-dákban a vizsgák a következő sorrendben lesznek: Junius 25-én 9 órai kozdettel a Rozgonyi-utcai. 26-án 9 órai kezdettel a kis-kanizsai, 27-én 9 órai kezdettel az Arany János-utcai és 28 án 9 órai kezdettel a Nádorutcai ovodában. Óvodák felügyelő bizottsága.
— Az Irodalmi éa MUvéazeti Kör zenekara f. hó 23 án csütörtökön 20 órai (este 8 órai kezdettel próbát tart. Kérjük a tagok pontos megjelenését. A próba a polgári iskola helyiségében lesz megtartva.
— Elfogtak egy notorlus piaci tolvajaaszonyt. A rendőrség tegnap a piacon tettet) érto őzv. Puskás Jjnosné, született Tóth Rozi\', amikor az cg ik vásárló bódéból zsirt és két rud szalámit ellopott. A piaci tolvaj már többször volt büntetve apróbb lopások miatt. A rendőrség Tóth itozit letartóztatta és átkísérte az ügyészséghez.
(x) A Zalamegyel Vendéglősök Szállodások, Kávésok éa Korcsmárosok Ipartáraulata felhívja tagjait, hogy elhunyt tagtársuk, Kőbán János temetése alkalmával ma, f. hó 23-án délután 5 órakor az Ipartestűlet helyiségében gyülekezni szíveskedjenek. A temetés a róm. kath. temető halottasházából délután fél 6 órakor lesz. Az elnökiig.
— Oláh plakátok éa m bot©xás. Egy nemrég Erdélyből\' érkozett magyar az alábbi vérlázító dolgokat mondotta el. Hirdetmény hirdetmény után jelenik meg, amelyekből mutatóba itt közlüok egy párat: Egy emberölési esetnél kiadott hirdetmény: .Ha nem derül ki rövidesen, hogy ki a gyilkos, ugy az. egész községet letáftóz tatom és családonként inlernáltatom". Másb ól viszont állandóan internálással fenyegetőznek. Fogarason nem rég ragasztották ki az alábbi plakátot: .Azok kik adójukat nem fizetik meg, vagy késedelmeskednek a fizetséggel, — internálva lesznek\'. (Hirdetmény.) Hirdetmény ez Is: .Aki nyolc órán tul az ulcán tartózkodik, az lelövendő, mint a kutya. Egyik főszolgabíró községi kézbesítőnek rendeli ki Nagy Jenő dr. csikszentmártoni ügyvédet, aki heteken át tetfes becsületességgel hordta az ídíző:o veteket és egyéb hivatalos Írásokat. Tatán nem tesz érdektelen megemlíteni, hogy a csíki főszolgabírói kar végzettsége legjobb . esetben — a jegyWl vizsga. A megyeházán is ritka a nagyobb/ képzettséggel biró főtisztviselő. — A botozás> napirenden van. Csíkszereda piacán a múltkoriban megbotolták Endcs Antal voll csend-őrezredeit e» leányát. A megbotoztatás oka. az, hogy az ezredes, ki elvesztette az eskü le nem tevése folytán az állását, saj4t maga termelte gabonáját árusította s ezzel izgatott a román állam ellen. Nemrégiben megverték, tónkrebo-toztrtk Magyart Andor dőrék csíki szabóiparost, ki feljelentési tett « rendőrségin, tipgy lopás
történt nála és a lopással olyan személyt gyanúsított, ki hivatalos, ember. Dóczy Józsefnek nyolc tagu családjával valami rckvirálási ügyben volt kellemetlensége Ennek elintézéseképen verték el.
(x) Hirdetmény a r3gt8nblráako-dáa (statárium) korlátozásáról. A m. kir. igaiságügyminiszter a ra. kir. minisztériumnak az 1912. évi LXlII. t.-e. 12. §-ának 4. pontja alapján kiadott rendelete értelmében a m. kir. belügyminiszterrel és a m. kir. honvédelmi miniszterrel egyetértve a kir. törvényszék \'terÜletéro az 1919. november hóban több bűncselekményre nézve kihirdetett rÖgtÖnbiráskodás (statárium) korlátozását rendelte cl a kővetkező bűncselekményekre: 1. a hűtlenség, 2. a lázadás bűntettére nézve. Ehhez képest az 1919. évi november hóban közzétett hirdetményben a hűtlenség és lázadás bűntetten felül megjelölt többi bűncselekményre nézve a rőgtönbiráskodás (statárium), többé nem terjed ki. Felhívom tehát a lakosságot, hogy a hűtlenség és lázadás bűntettének elkövetésétől továbbra is óvakodjék, mert a ki ilyen bűncselekményt "követ el, az ezentúl is rögtönitélő eljárás alá kerül és halállal bűnhődik. Nagykanizsa, 1921. junius hó 20. A kir. tőrvényszik elnöke.
A korona Zürichben.
Budapest, junius22. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma : (zárlatkor) 2\'37\'/j, osztrákjkorona: V12*/,, az osztják bélyegzett bankjegyé pedig —"89 szantim.
A kormányzópártok állásfoglalása a sajtótörvénnyel szemben.
Budapest, junius 22. Ma osztották ki a nemzetgyűlés tagjai között a sajtónovella tervezetét, valamint a vagyonváltságról szóló törvényjavaslatot.
Aí ellenzékon kivűl mind a két kormányzópártban sokon munkálkodnak azon, hogy az igazságügyminiszter tervezete módosíttassák, sok.in az egész -javaslatot hiábavalónak, céltalannak és rossznak minősítik. A többség jelentékeny része is csak megfelelő módosítások után hajlandó megszavazni e javaslatot. A kereszténypárton különösen erősen bírálják a javaslatot. Andrássy már holnap pártértckczletet hiv össze. Turi Béla ismerteti a javaslatot, melyet ő maga is sérelmesnek tart. Sérelmezi elsősorban az egyetemleges felelősség kérdését és megállapítását és erre nézve az az indítványa, minden cikket, akár politikai, akár más természetű, a szerzője aláirnl köteles. Bizonyos, hogy a kereszténypártban Tomcsányi tervezete nem talál tetszésre.
A kisgazdapártbon a sajtótörvénnyel nem foglalkoznak olyan részletesen, mert itt a vagyonváltság az uralkodó téma. Ezekbe a tanácskozásokba bevonják a pénzügyminisztert is. A vagyonváltság ellen különösen az a kifogás, hogy kedvez a nagybirtoknak és elsősorban azt a rendelkezést sérelmezik,
mely a lovak után általában 2000 K adót ró ki, holott a kisgazdák lova sokkal kevesebbet ér, mint p. o. a versenyistálló-tulajdonosoké. A sajtótőrvénykérdésében a kisgazdák álláspontja oz, hogy belátják a novella szükségességét, dc Tomcsiinyi tervezetével nem azonosítják magukat, mert a közlést és a törvényes védelmet csakis a tisztességtelen sajtóra kell redukálni.
Csonka Magyarország — nem ország
Egész Magyarország : mennyország!
ZALA! KÖZLÖNY
1921. junius 23.
IRODALOM.
Porzsolt Kálmánnak, a .Zsdt\'-nak,
kl mbadaMadását sietdin, 22-én aste Uttja a Kasstnó dísztermében. alább feloxolt kflnyvel kaphatók Fisehel Fülöp Fial kúnyvk<r«»k*Ksót>«n ? Az asszony M-K, Esti levelek, Gyülöl.tonsigból 55 K, Iskolatársak, vetély-tának 55 K, Cycrntekklrily, párbaj 56 K, Viharos élet 05 K, Fürdőt emlékek 55 K, Sierencsátl-n forulyisok 55 K\', Embervívir 80 K. Nyugalmazott gavallér emékirntai 33 K. Festett világ 33 K, Sierelmas Woyok 33 K.
TŐZSDE.
Badapoat, junlas 22.
Valutaplao: Napóleon 780, font 8W, Ura —, Dollár 240, Francia ft.nk 2000, Lengyel márka 17, Mátka 345, Ura 1201, Osrtrik 35\'/,. Rubel 51, Lel 385, Sxokol 345, Svájci frank —, Korona.lloir 040, Frank-dloir--, Holland forint —. Bécsi kifizetés -.
Értékek: Magyar Hitel 1515, Osxtrák Hitel —, Hasai —. JeíráJog 265, UsxAmilotó 695, KemkeJctal Baak 6200, Megyu-OUti 304, Beocsiol 4175, Drasd*
3500, Általi oos »xéo 435*., Siissviri--, Salgótatjial
3200, Urikáayi 2925. Rima 18*). SehlKk 805, Gottmann
--, Kaskl 7 700, Daolca 4975, Klotild 2500, Magyar
Cukor--, Adria--, AÜantíka 3575, Királytör--,
Bosayik-Agrir--, Llptik —, PWfcus 0(0, Vasaagyri
VlUxnos---, Cliella--. Konkordia---.
Apró hirdetések.
Építtetők figyelmébe I K-.sebb házak, gazdasági épületek tatarozását, alakításai és javítását jutányosán vállalja Pápay György építő iparos, Pctőfi-ut 24.
m* Bözcndorfer zongora, bizomónybun lévő bámulatos olcsón eladó. Zrínyi Miklós-u. 45.
Balatonb erényi
Nagyszálló és Fürdőtelep
c hó 15 én megnyílt. — A szállodát uj tulajdonosúk teljesen átalakították, a telepen
saját strandfürdőt
létesítettek és I. vendigeik szórakozísHrél és kilBnő ellátAsArél mindenképen gondoskodnak. — Mérsékelt árnkl — Kóczé
Laci hírneves cigAnvprimás teljes zenekarival hangversenyez. — Éi.lekl6d6knek felvilúgosiiést nyújt
Baiatonberényi Nagyszálloda •r„ igazgátósága.
Ruhavarrást
u»7 ly.rm.keka.k, nrlni r.lnítl.k-n.k jntisyoi áron alforadaak Kikéoil utoa 14. asim alatt.
Nagykanizsa legkellemesebb szórakozó helye
a sétatéri kioszk.
Balatontncllékl borok, jégbehOlölt csapolt és üveg-sör, pezsgőrröccs, hideg felvágottak, sajtok, halak, tós kifli, cukorkák, málnaszörp, cukrászsütemények, jegeskávé, fagylalt. Egész nyáron át nyitva.
to inti CigiÜKs kunlgílís I
7 métermázsa Idei pergetett
akácméz
2717 eladó.
Intézősóg Ormánd.
Központi bank-, tőzsde- ós árubizományi üzlet
Nagykanizsa (K6zpont-»zálló. épület)
Telefon 380 SJ.-göayelai: Bankbliomáay.
Kaiser és Strasser Mladaanaü ttiUil aigblzáit elfogad.
Dollár, Dinár
stb. külföldi pénznemeket legjobban vesz és ad. Külfóldl átutalásokat és kifizetéseket n leggyorsabban eszközöl.
Naael Adolf kölcsönlntóxet vezér
képviselete Zala- és Somogy megye részére
Pályázati hirdetmény
A kereskedelmi miniszter a nagykanizsai postaház felépítésére I. föld, kőműves ós elhelyező munkára, II. hengerelt ós vasmunkára, III kovácsolt vasmunkára nyilvános pályázatot hirdet.
A pályázati feltételek, valamint a költségvetési nyomtatványok a Nagykanizsa 1. számú posta.távirda hivatal főnökségénél a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
A kellő bél> eggel ellátott ajánlatok ós mellékletei legkésőbb 1921 évi jullus hó 9-én déli 12 óráig a m. kir posta és lávirda Vezöiigazgatóság 9-ik ügyosztályához (Budapest II., Fő-Ut 0) nyújtandók be; később érkezett ajánlatok figyelembe nem vétetnek. .
Az ajánlatok 1021. évi július hó U én dél: 12 órakor a Vezérigazgatóság említett ügyosztályánál fognak felbontatni.
Az ajánlat elfogadása után a munkálatok azonnal megkezdendők ós legkésőbb 1922. május haváig befejezendők.
Nagykanizsán, 1921. junius hó 22-én.
Httrsay György.
CZIMMERMAN ÉS PINTÉR
Nagykanizsa, Rákócxy-nt 12. 8uf4r-ut sarok.
Géperőre berendezett épület-, mü- és géplakatos. Takaréktűzhely és mechanikai munkák vállalata. Autó, benzinmotor, kerékpár, varrógép. Írógép, kutak és gépek javítása. Csillárok készítése Fegyver specialisták. MDorróM a betörők réme világszabadalom egyedüli elórusitó.
rendelje meg telefonon a
ZALAI KOZLONY-i
Dunántul legrégibb újságját, a kereszténység szószólóját. X Megjelenik hétfő és ünnep utáni nap kivételével naponta korán reggel a legfrissebb hirckkol, ore-deli fővárosi telefon-tudósítással. Elólizctési ára az összes vidéki lapokónál olcsóbb; helyben, reggel házhoz hordva, vidékre postai szélküldéssel egy hóra Egyes uxim ixm 2 korona
35 K
cki Telefon 78. axám X
elegáns tartós reklámárért
cipőt rendelni
D0M1NA FERENC cipószetóben
Nagykanizsa, Eötvös-tér 2.
FELTŰNŐ OLCSd ARAK BRÜIBERfiERVÜL
Fő-ut 11. sz. Telefon 221.
Nói kötöt harisnya, minden szinben 30 korona
Férfi kötött sockni........25 korona
Flór férfi sockni . . 60 korona
I* duplatalpu nói harisnya 60-60 korona
Selyem flór jSJfct . . . 120-150 korona
D. M. C. himzópamut...... 10 korona
1000 yardos cérna........ 60 korona
Garantált 400 yardos cérna . . . ?0 korona
I* márvány-szappan....... 8 korona
Tiszta selyem horgolt nyakkendő . . 90 korona
uszó-nadrágok, féril
____________ és _____r____
övek, nyugágyak, utazó-kosaraC gyermek* socknlk választékban szolid kiszolgálás mellett.
divat-óriási
-•wmetott . laptulaidonosok. Zalai és Gyarmati kSayvayomdíjiban.
60-lk évfolyam
Nagykanlma, 1921. Junius 24. Péntek
141. uáoi
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
S«rk»»«t4»4g fa kUdóhlv»mí Pőnt JJ. ax.
— IfttenubAo-UWfóo 78. --
MojJclcnlk rnlndljf kora reggel
Nemzetgyűlés.
Budapest, junius .23. A nemzetgyűlés mai ülését fél 11 órakor nyitotta meg Rakovszky István elnök. Az elnöki előterjesztések után Somogyi István dr. az igazságügyi bizottság előadója ismerteti a büntető igazságszolgáltatás egyszer űsitéséről szóló tőr vényjavaslatot.
Elnök: Javasolja, hogy a Ház a javaslat tárgyalásának sürgősségét mondja ki.
Ugrón Gábor : A sürgősség ellen beszél, mert az igazságügyi bizottság tulhamar végzett a javaslattal.
Torncsányi igaiságügyminiszter: A sürgősség mellett szól. — A Ház kimondja a sürgősséget.
őrffy Imre a pénzügyi bizottság jelentését olvassa fel az őrlési forgalmi adóról és a magyar korona címerének magánosok és magánjellegű testületek által való használati dijának felemeléséről. Az elnök jelenti, hogy Kardos Noe sürgős interpellációra kért és kapott engedélyt, melyre később tér át a Ház.
Ezután a büntető értékhatárok éa a pénzbírságok felemeléséről szóló törvényjavaslat tárgyalása következett. A javaslatot Somogyi István dr. ismerteti. A javaslatot hozzászólás nélkül általánosaágban elfogadják, majd vita nélkül elfogadják részleteiben is.
A kereskedelmi miniszter benyújtja az állami építkezések megkezdéséről azóló törvényjavaslatot, melyet kiadnak a közigazgatási és pénzügyi bizottságnak.
Ezután Kara/jldth Jenő megindokolja a testnevelés ügyében beterjesztett indítványát, melyet a Ház napirendre tűz, ugyancsak elfogadja a Ház Karaffiáth másik két indítványát • testnevelési egyetem éa játszóterek felállítására vonatkozólag.
Az elnök napirend-inditványt tesz és javasolja, hogy a Ház legközelebbi ülését holnap délelőtt 10 órakor tartsa. Azután 5 perc szünetet rendel el.
Szünet után Kardos Noe terjeszti elő sürgős interpellációját. A gazdasági pangás már tűrhetetlen. Hiába Hegedűs legszebb szimfóniája, mert a bus magyar immár nemcsak hazáját, hanem pénzét is elveszti. Interpellációjában a kormány export-politikáját helyteleníti és hosszasan indokolja álláspont-Ját. Majd felolvassa a kereskedelmi és pénzügyminiszterhez intézett interpellációját, melyben a gazdasági válság megállításának szükségességét hirdeti.
Az Interpellációt kiadják a kereskedelmi és pénzügyminiszternek. Az ülés vége
háromnegyed 12 órakor.
A pénzügyi taaóc* Ölése.
Budapest, junius 23. A pénzügyi tanács ma Hegedűs pénzügyminiszter elnöklésével ülést tartott, melyen több fontos gazdasági kérdést vitatott meg. Az Ülés a délutáni késő órákig tartott.
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEQEDOSOYÖROY
■miatf). Mprtt.M
PRLKLŐSSZERKESZTŐ:
BODROG KÖZY ZOLTÁN
Blfifizetéal árak :} Krím ivn 400 K. Félév.. 200 K. Nagy ♦elém 100 K. Kjcy bóra 35 K. Egy** ttlm ára 9 K
Kommunista röpirat terjesztése a bíróság előtt.
A debreczenl templomgyalázó röpiratokat a pácai kommunisták hirdették.
Budapest, junius 23. A demarkációs vonal közelében lévő Tarcsapusztán február hónapban egy katonai járőr elfogta Iher Péter motorszerelőt, Fogt Rezső vasesztergályost, Torkos Sándor géplakatost és Weisz Sándor magánhivatalnokot, akik a pécsi kommunisták röpiratait csempészték be az országba.
A nyomozás során kiderült, hogy mind a négyen a pécsi kommunista szövetség kiküldöttei voltak és Richter József irányításával agitációs központot akartak létesiteni a fővárosban. Az ügyészség valamennyiök ellen lázadás bűntettére való szövetkezés, izgatás és pénzhamisításra való szövetkezés büntette cimén indított eljárást.
A budapesti törvényszék büntetŐtanácui ma kezdté tárgyalni a bűnügyet. Elsőnek RicJiter Józsefet hallgatták ki. aki azt mondta, hogy a kommunista párttól semmiféle pénzt nem kapott. A debreceni nagytemplomot gyalázó iratokat ők hozták át a demarkációs vonalon. Nyílton kijelentette, hogy kommunista és hangoztatta, hogy csak azokkal a munkásokkal foglalkozik, akik áldozatokat tudnak hozni a kommunizmusért.
Iher Péter kihallgatása következett ezután. Nem tudta, hogy kommunista társaságban szökött át a határon. Tagadja, hogy résztvett volna a röpiratok csempészésében.
Torkos Sándor elmondja, hogy felszóli tották, hogy vállalja a röpiratok terjesztését, amelyekkel itthon forradalmat lehessen előidézni. Pécsett a szociálistapárt keretén belül csakugyan fennáll a kommunista szervezet. Neki az volt a megbízása, hogy terjessze a röpiratokat és a városok között szórja szét. Kijelentette, hogy meggyőződéses kommunista.
IVast Sándor magánhivatalnok tagadja, hogy Linder és a kommunisták vezetőivel összeköttetésben állott volna. A rendőrség kényszerítésére beismerő vallomást tett.
Fogt .Rezső vasesztergályos azt mondja, hogy a -pécsi munkások keresetűk egy bizonyos részét az emigránsok segélyezéséro adják. Tagadja, hogy a győri vagongyárban kellett volna valamilyen bizalmas állásba bejutnia, hogy ott a munkások kőzött ogi-táljon. A rendőrség előtt ezt azért vallotta, mert a vallomásra kényszeritették.
Elnök ezután a tárgyalást berekeszti és folytatását holnap délelőttre halasztja el.
Debreczenben havazott.
üebreczen, junius 23. Tegnap erős havazás volt, ugy hogy 22 km. körzeten 17 milliméteres hó borította el a város környékét. A hőmérséklet leszállott.
A pénzügyminiszter és egy amerikai egyetem.
Newyork, junius 23. A Columbián Uni-versity, Amerika egyik legnagyobb egyeteme meghivta Hegedűs Lóránt pénzügyminisztert pénzügyi rendszerének előadására. Az egyetem a meghívást már elküldte és a pénzügyminiszter már kézhez is vette és a meghívást elfogadta. A pénzügyminiszter ugy szándékozik, hogy későbben, a pénzügyi tárcától való megválása után utazik Amerikába és annak több városában fog előadást tartani.
Budapest, junius 23. A hirre vonatkozólag Hegedűs pénzügyminiszter kijelentette, hogy a meghívást tényleg megkapta. December 21-én fog útnak indulni és ugy tervezi, hogy körülbelül egy hónapig tart előadást az egyetemen.
A ga bonagyUjtés aj vezetője.
Budapest, junius 23. h>ádi Béla miniszteri tanácsos lemondása következtében sürgősen gondoskodni kellett utódjáról. Nagyatádi Szabó és Meyer János ma megállapodtak Lickl István földmivelésügyi miniszteri tanácsossal, aki hajlandónak mutatkozott a gabonagyűjtés vezetését elvállalni. Lickl arre megbizást is kapott, mert Nagyatádi sem a kormánybiztosi állást, sem a biztosságot tovább fenntartani nem hajlandó. Ne legyen pártkérdés a sajtótörvény.
Budapest, junius 23. A kereszténypárt értekezletének tárgysorozatán a sajtótörvény szerepel, melyet Tuti Béla ismertet. Turi felszólalásának lényege az, hogy a javaslatból az egyetemleges felelősség kérdését kiküszöbölendőnek tartja és helyette az egyéni felelősség behozatalát sürgeti. Itt nem egystges a párt véleménye éa sokan azzal bújnak ki a véleménynyilvánítás alól, hogy m javaslatot nem ismerik. Mégis ma már kétségtelen, hogy Torncsányi e javaslata még a legintran-zigensebb keresztényeknél sem talál tetszésre.
A kisgazdapárt Rubinek István előadásában szándékozik a javaslattal foglalkozni de csak a vagyonváltság letárgyalása után. Tegnap a párt több tagja bizalmas megbeszélés keretében tárgyalta a sajtójavaalatot és ott is igen erős hangok hangzottak el a a javaslat ellen. Aggodalommal látják, hogy az uj sajtótörvény lehetetlenné tesz minden pártpolitikai akciót, mert a sajtót a mindenkori kormány szolgálatába állítja. A javaslatot nem tartják elfogadhatónak és ellene nagy küzdelemre készülnek.
A diszidensek körében is megkezdődött az agitáció az uj sajtótörvény ellen. Politikai körökben felmerült az ■ gondolat, hogy a sajtókérdéaben a kormány biztosítson szabad kezet a kormányzópárt tagjainak és a javaslat megszavazását ne tegye pártkérdéssé.
ZALAI KÖZUjNY
1921. junius 24.
Mennyi a város deficitje?
Pénzügyi bizottsági ülés. — A közélelmezési hivatal Ukvidáláss. _ Legrosszabb esetben háromnegyedmillió deficitről lehet szó. — A városi Ingatlanok eladása.
krach. A közé/el-
Pozsony a Duna-bizottság szék helye.
Bcc», junius 23. A cseh sajtóiroda jelenti: Pozsonyt választották a nemzetközi Duha-bizottság székhelyéül, jóllehet a délszlávok ezt a tervet eredetileg ellenezték és Belgrádot akarták székhelynek. Mégis később Pozsonyt sza\\a:ták meg, ugy hogy egy szavazat ellenébrn Pozsonyt választották meg székhelynek.
A hűvös idő nem árt a vetéseknek.
Budapest, junius 23. Hogy az időjárás nak milyen hatása van a vetésekre éa a közeledő aratáli munkálatokra, arra nézve a földmivclésüg>i minisztérium illetékes ügy osztálya a következőkben nyilatkozott :
— Az alacsony hőmérsékü időjárás a gabonaneműek fejlődését nem érinti és csak azt jelenti, hogy a szemképződés lassabban történik. Éppen ezért a gabona élésénél nem kell félni n magmegarorulástól, amely meleg időben könnyen megtörténik.
— A viharos időjárás azonban ártalmas, mert a rozs és árpa érett kalászaiból kiveti a magokat. A hideg időjárást a Keleti-tenger felől kiinduló depresszió okozza. Valószinü, hogy miként Németországban, ugy a Felvidéken is, havas és jeges eső volt. 1
A kisgazdák elégedetlenek.
Budapest, junius 23. Julius 1 ével megszűnik a közélelmezési minisztérium és Mayer Jánost kinevezik földmivclásügyi államtitkárnak. Ebból az alkalomból ismét felvetik a számarány kérdéséi. Felmerül a gondolat, hogy a kisgazdák képviselőinek aránya a kormányban Mayer miniszterségének megszűnése" folytán no szenvedjen. Ezt a kérdést annak idején illetékes helyen is felvetik.
A cseh lapok nagy eredményeket várnak a marienbadi tárgyalásoktól.
Bécs, junius 23. Tegnap érkezeit Ma-rienbadba a magyar küldöttség, röviddel a Benes vezetése alatt álló cseh szlovák delegáció megérkezése előtt. Mindkét nemzet képviselői a Miranard-kastélyba szálltak, ahol a tárgyalások folynak. A cseh lapok nagy reményekkel néznek a küldöttségek munkája elá és legtöbben annak a reménynek adnak kifejezést, hogy a kedvező eredmény elmaradhatatlan.
A mostani konferencia eszméje való-, szinüleg csak Londonban óltött határozott formát, amikor Benes és Teleky a, .„gol fővárosban tárgyaltak.
_ A marienbadi tanácskozáson elsősorban a Trianoni békeszerződés kísérő levélben emiitett határkiigazilások kerülnek szóba. Cseh l«f>«Wobb jóindulattal mennek Manenbadba, mert egy Magyarországgal való megegyezéstől a külpolitikai békének és a középeurópai gazdasági konszolidációnak kezdetét várják.
A vagyonváltság ellen.
Budapest, junius 23. Ma délelőtt több kisgazdáin, képviselő felkereste nagyatádi Szaka Istvánt hivatalos helyiségében es bejelentették neki. hogy «z ingatlan vagyonváltság ról szóló törvényjavaslatot mai formájában nem fogadják cl ts ellcno mozgalmat indítanak.
.Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isten, örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában
Arncn.\'
(Saját tudósítónktól■) Tegnap este a város gazdasagát igen lényegesen érintő kérdésben pénzügyi bizottsági ülés volt a városházán. Jelen vollak Weisz Tivadar elnökletével Eper-jesy Gábor, Schwartz Gusztáv, Hajdú Gyula, Knorízer György, Reinitz József, Králky István, Sabján Gyula, Király Sándor, haits Lajos, dr. Kuufman Lajos és Hemmerl Károly pénzügyi bizottsági tagok.
A gyűlés egyetlen programpontja a volt közélelmezési hivatal kiadásainak és bevételeinek tárgyalása.
Hetek óla a legbadarabb hirek keringenek a városban, amelyek szerint a város hihetetlen deficittel dolgozik, nmely hamarosan a tönk szélére juttatja. Tény az, hogy a pénz vásárló erejének ingadozása súlyosan érintette a város gazdálkodását is, épp ugy, mint az általános gazdasági életet. Tény az is. hogy a városnak deficitje van s ez számottevő is, dc távolról sem olyan nagy, mint ahogy azt városszerte kolporlálják.
A közélelmezési hivatni a legnehezebb napok óta, a háború hosszú évem át s a forradalmak idejétől égést a legutolsó hónapokig ciakncm egyetlen hely volt, ahonnan a város lakosságának némileg is tűrhető ellátásáról gondoskodtak.
A közélelmezési hivatal rendeltetését a körülményekhez képeit elfogadhatóan, sőt bizonyos nehéz napokban brilliánsul teljesítette. Most, hogy a szabad vásárlás mindinkább lehetséges, bizonyos közszükségleti cikkeket tekintve, a közélelmezési hivatal rendeltetését befejezettnek lehet tekinteni. Ha hozzávesszük azt is. hogy az adott helyzetben a város az ingadozó kereskedelemben a város lakosságának — azok közül is a legszegényebb réteg — bőrére tovább nem vásárolhat, azonnal előadódik a kérdés, hogy a közélelmezési hivatalt likvidálni kell.
A likvidálást dr. Sabján Gyula polgármester hivatalba lépése után azonnal megindította. Ez nem állt egyébből, minthogy a város nem vásárolt s a meglevő készletét a napi árakon kiárusította. Ekkor a régi árak aierint kisebb vesztességek is érték.de közel sem akkorák, amint azt híresztelték.
Jelenleg készlete van még a városnak fából és petróleumból, amelyeken vesztesség nem igen fogja érni, mert ezekben a cikkekben az áresés nem oly számbajövő s a város maga is feltudja használni.
A szo.nbati pénzügyi bizottsági ülés után repültek leginkább szét a nagyított „deficit" hirek. Ezek szerint a városnak ö—7 millió korona volna a deficitje.
A pénzügyi bizottság alapos tárgyalás alá vette az ügyet s arra a megállapodásra jutott, hogy szó sem lehet 6—7 milliós deficitről. A legrosszabb esetben az csak háromnegyed millió lehel, söt ennél is lényegesen kevesebb. Sőt a legilletékesebb helyről azt az inlormációt nyertük, hogy ha a viszonyok nem változnak, még veszteségről sem lesz szb.
A deficit tulajdonképen csak látszólagos. A város annakidején ugyanis ugy tervezte, hogy a kórházban felállított mütő költségeit tevő egy és félmillió koronái, valamint a váaártér feltöltésinek egymillió kétszázezer koronát kitevő kiadásait n közélelmezés jövedelmiből fogják födözni Időközben azon- ■
ban beütött a gazdasági -----
mezés nem tudta felmutatni a tervbevett nyereségei, tehát a varosnak sem tudta rendelkezésére bocsájtani a kívánt összeget. Ez még nem a közélelmezés deficitje. Ugyancsak egy milliót tesz ki a városi képviselőtestület által, a városi hivatalnoki karnak megszavazott 200 s\'ázalékos fizetésemelés. Ezt a város abban a reményben adta, hogy a közélelmezés jövedelméből födözni tudja.
jEzek azonban tul»jdonkéj>en nem a közélelraezés veszteségei, mindamellett, hogy a végleges likvidálással a számított fedezet nem áll elő.
Tény az azonban, hogy a városnak deficitje van, amelyet födöznie kell. A városi tanács azt a javaslatot telte, hogy a kívánt összeg előteremtésére a város több ingatlanát adja el. Eladandó ingatlanok volnának: a Bárány-vendéglő, az Ökör-korcsma, a Sas-korcsma, a Neuszidler-féle ház, a Blau-fále telek egy része, a Haba-féle ingatlanok, a gőzfürdő (azzal a kikötéssel, hogy a városi képviselőtestület határozata előtt más célra nem hasanálható,) a Polgári Egylettől megvásárolt ház, a Kölesei.utca 5. sz. alatti és a 13. sz. alatti ház, rsatleg a Babochay telek.
A fenti ingatlanokból a várói asáuitáia szerint négy és félmillió korona jövedelemhez jutna, amely elég, sőt sok is a kiadások lödözésére.
A keresztény egyesülés pártjának tegnap esti értekezlete.
Budapest, junius 23. A keresztény egyesülés pártja ma este Haller István elnöklete alatt értekezletet tartott, amelyen megjelent Tomcsányi igazságügy miniszter, Bethlen miniszterelnök, Hegedűs pénzügyminiszter és Vass kultuszminiszter.
Hegedűi ismertette az őrlési é» forgalmi adójavaslatot. Az ellátatlanokról szólva klje-leniette, hogy számuk négymillióról kétmillióra csőkkent- Azon kívánsághoz, hogy az őrlemények 5 százalékos forgalmi adóját a szegényebbsorsu őrletők ne fizessék, hanem helyelte a gazdák li/essék — a párt hozzáárult.
Ezután a párt azt az óhaját fejezte ki, hogy a sajtótörvényről szóló javaslatot — tekintve annak nagy fontosságát — csak a nyári szünet után tárgyalja a nemzetgyűlés.
Egyébként Tomcsányi igazságügyminiszter kijelentette, hogy a párt klvánzágát lehetőség szerint teljesíteni fogja.
Az orosz szovjet őszi haditervei-
. Budapest, junius 23. A Nemzeti Sajtóiroda jelenti: 1-eltétlenül megbízható forrás-ból arról értesülünk, hogy a Felvidéken egy rendőri nyomozás alkalmával megtalálták a kommunistáknál a vörös hadsereg egy haditervét, amelyből kitűnik, hogy legkésőbb ösz-szel megtámadják Lengyelországot és ennek leverése után — amire ők feltétlenül számítanak — sor kerül Románia és Magyarország megtámadására.
Ezt a jelcnlést megerősíteni látszik egy londoni jelentés is, amely szerint az angol hadügyminiszter az utolsó napokban szintén kapott oly.-in információt, amely wcerint az orosz szovjet támadást akart Intézni Románia ellen.
1921. junius 24.
— Személyi hlr. Dr. Szabó Lsjos kir. föügyészhelyettes, az ügyészség vezetője hat heti szabadságra a Balaton mellé utazik Távollétében dr. Metz Ferenc kir. ügyész fogja helyettesíteni.
— A felsőtomplomot átvette a város. Még az 1919. év folyamán amikor a kath. hitközség megalakítása szóba került, az alakulóban lévő hitközség átvette a várostól a felsőtemplomot. Mindeddig a felsőtomplom kiadásait, reparációs Költségeit a város fő-dözte. Legutóbb, 1918-ban alapos renoválást vitt végbe a templomon, amely mintegy 7000 koronába került a városnak. Az átadás után a karbantartás költségeit a hitközségnek kellett volna fedezni, amelyre a még meg nem alakult Icath. hitközség nem vállalkozhatott, tekintettel arra, hogy a dijakat mind a mai napig nem szedi. Ilyen okok miatt az alakulóban lévő hitközség kérte a várost, hogy a templomot vegye vissza.
— Kultur ünnepélyek a környéken. Amint értesülünk, Németujvárott megtalálták a magyar irodalom egyik büszkeségének a p«pi Költő Falud! Ferencnek szülőhazát. Ezt az alkalmat felhasználja a Vasvármegyei Kultur-egyesülőt arra. hogy fényes ünnepségek köze pette emléktáblával jelölje meg ezen irodalmi nagyság szülőházát. Vasárnap különvonat viszi az ünneplő közönséget Szombathelytől Német-újvárra, mely ünnepségen a környékbeli össze* kulturális egyesületek képviseltetik magukat. A nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kört az elnök P/eifer E\'ek főgimnáziumi tanár fogja képviselni. Julius hó I én, tf An és 3 án lesznek a fényesnek Ígérkező keszthelyi Helikon ünnepségek, amelyeken a Zrínyi kört Bodrogközy Zoltán választmányi tag, lapunk felelős szerkesztője fogja képviselni.
— A postások napja. Ltzasan készülnek a nagykanizsai postások a julius 2. és 3-iki ünnepélyekre, mely valósággal szenzációja lesz Nagykanizsának. Julius másodikán este a postások kabarét rendeznek. Erre az alkakpnra a rendezőség teljesen uj szinpadi díszleteket terveztetett. Meglepetés lesz a fényesen kivilágított newyorki kikötő díszlet, melynél saftbbet a közönség Nagykanizsán még aligha !áfe)lt. Gondoskodott a rendezőség arról is, hogy a Polgári Egylet nagytermének szokásos h&égét enyhítse. Ez alkalomra a bejárást cwk a kistermen keresztül hagyják nyitva, mig a jobb oldali ajtókat bezárják, hogy a felső ablakok kinyithatók legyenek. Másnap vasárnap folytatják az ünnepségeket. Délelőtt a felsőUmpIomban énekes és zenés misét szolgáltatnak. Délután pedig a sétatéren monstre kerti ünnepélyt rendeznek. A program a Ieggazdugabb é* legszenzációsabb lesr, melyen a kerti ünnepségek mir.den atrakciója szerepelni fog. — Az ünnepségek iránt városszerte a legnagyobb érdeklődé* nyilvánul meg, amit a város derék postásai meg Is érdemelnek, akik a postásoappal nemcsak a kulturát szolgálják, hanem árváiknak, szegényeiknek szociális helyzetén akarnak segiteni, amennyiben a befolyt tiszta jövőd elmet erre a célra fordítják. Ezúttal szívesen teszünk azon kérésüknek is eleget, hogy kifejezésre juttassuk köszönetüket « helybeli nagyközönségnek különösen azért az áldozatkészségért, melyet irányukban a legértékesebb tombolatárgyak felajánlása alakjában rótt le. Vetőgép, női ruhák, drága edények, likőrökkel kedveskedett a publikum és eddig körülbelül 400 drfe.. ajándéktárgyat küldtek fel n telefon központba. Ezen tárgyak a sétatéren 10 korongért lesznek kisorsolva.
__jAL Al KÓZLONY_
— A bútorok, szőnyegek, képek vagyonadója. A réscvén> társ .ságok vagyon-váltságáró! szóló törvény végrehajtási utasítása mindenesetre nagy csalódást okozott azoknak akik azt hitték, hogy a bankigazgatóból lett pénzügyminiszter honorálni fogja a nagyvállalatok kívánságait és teljes mértékben megadja nekik a kért enyhítéseket. Hegedűs pénzügyminiszter nem tért el a részvénytársaságok vagyonválUágánál a december 20-il.i á. folyamnak kétharmadától, bár azóta n tőzsdén jegyzett részvények jegy-zése annyira lemorzsolódott, hogy a vagyon-váltság ily módon leróva nem 20, hanem 25—289/«-nak felel meg. Amíg a részvénytársaságok ankéteznek és ker<sik a* érveket, a melyekkel Hegedüst eredeti álláspontjának megváltoztatására bírhassák, azalatt pénzügyminiszter inér a második vagyonváltsággal is elkészült. Ez az ujabb financiális terv tudvalevően a bútorok, szőnyegek, képek, stob rok, függönyök és az iparművészeti tárgyak vagyonváltságát határozza ineg. A bútorok vagyonváltságát 20 ezer koronánál akarta a pénzügyminiszter megkezdeni. Hogy ez az •lap a mai forgalmi árak-mellett mennyire igazságtalan lelt volna, mutatja az a körülmény, hogy az eredeti tervtől eltérően utóbb egy millióban állapították meg a határt, ameddig a bútorok után nem kelt vagyonváltságot fizetni. Alkalmasint meg fogják változtatni az adótól való mentesség határát a képeknél és szőnyegeknél is, mert a tervezet szerint javaslatba hozott 10.000 koronát megállapítás a mai viszonyokhoz mérten, igen alacsony. A pénzügyminiszter a részletkérdéseknél szívesen belemegy változtatásokba, de nem enged semmit abból az elvből, amely az adó alá eső tárgyak mai forgalmi értékét veszi adóalapul. Nagyonkőnnyen megtörténhetik azonban ily rendszer mellett, hogy a lakásokban még a békében felhalmozott apróság után a mai forgalmi érték alapján magas adókat vetnek ki, amelyeket a tulajdonol még abban az osetben se:n tud majd megfizetni, h» az adóalapot kópeiő tárgyakat cl "akarja adni, mert a tárgy, különösen ma, egyik napról a a másikra nem értékesíthető, a forgalmi értéke pedig olyan arányban evőkken, mint amilyen arányban a pénz vásárló ereje emelkedik.
— Bibarpüspőkilg mennek a váradl vonalon a magyar vonatok. Nagyváradról jelentik: Ma értek véget azok a tárgyalások, amelyeket a magyar és az oláh kormány megbízottai Nagyváradon {v határátkelési forgalom lebonyolítása ügyében folytattak. A megbízottak megegyezése értelmében a bihari határon a magyar vonatok Bihar-püspökiig, az oláh vonatok pedig Biharkeresztesig futnak be. A magyar vámvizsgálat Biharkeresztesen, az oláh vámvizsgálat pedig Biharpüspökin fog megtörténni. A két állomás kőzött telefon- és táviróősszekőttetést is léte-
zne
Modiano
V«4J»gr.
CLUBSPÉCI A L1TÉ
txlvarkahlívelyek ismét * bábom elólti
utólérhetetlen minőségben
ketü&ek forgalomba
A huveíyekbez stukáig** ciga:«Uef>tf>írt »aját iryittlnkbí.1 Bologna (OUttoi »zág) fedeztük, miáltal * lf*Jobb rainőségu hüvelyeket Állítjuk etó.
A tluiool Modiano ü D. aztvark*-paplrryár Budapestem (VII., Mlkaa-o. I. sz.) as ,Athoiiacum\'-épfllctébcn talált elhelyezést is :nlnden raojckore-a£s Ido elmzendó.
óvjuk •géssségftaket c»»k
Modiano Clubspaclalité
•zlrarkahArolyt használjunk! _
_ 3
sitenek,- azonban kizárólag vasúti üzleti forgalom lebonyolítására. Kötegyánnál is közvetlen vonatátkelés lesz a lövőben. A Kőte-gyánon keresztül közlekedő vonatokhoz háló-és étkezőkocsikat is kapcsolnak, amelyeken Budapestről Bukarestbe és vissza átszállás nélkül lehet utazni.
— A tótok kés6 bánata. A .Prager Abend Zeitung" írja: A cseh-sxlovák néppárt egyik gyűlésén Juriga a következő kijelentést tette : „Nyelvünket nem respektálják, egyéb kívánalmainkat is elnyomják. Hibáztunk, mikor annak idején oly nagy szeretettel siettünk a cseh testvérnemzet Ölelésére. Nem kellett volna sietnünk. Ma talán szívesen visszatérnénk oda, ahonnan jöttünk, de már késő.
— A békéamegyei munkanélküliek száma. Érdekes kimutatást készitett a békésmegyei alispáni hivatal, amennyiben összeállította a vármegyében lévő munkanélküliek statisztikáját. Eize.int Békésmegyében jelen-log 3 ezer a munkanélküliek száma, ebből 300 esik Békéscsabára, 400 Békésre, 800 Gyulára, 1000 Szeghalomra, 300 Gyulavárira és 200 Körőstarcsára.
(x) Svdnoi Garrlck hírneves és a budapesti Vígszínház szenzációs színmüvét a .Szerelemvásár"-át mutatja be szombaton és vasárnap az Uránia, A főszerepet Mla May a csodaszép művésznő játsza. A rendezés Joc May szakavatott munkájáról tanúskodik. Tekintettol a már folyó nagy előjegyzésekre gondoskodjon mindenki jegyről, ne hogy elmulassza ennek a ritka szép műsornak a megtekintését.
fx) Méhkiállltá* előméhekkol! Junius 29-tól julius 11-éig egy országos 4 keretsoros kis kaptárban 1 család méh (Üveg alatt) méz-gyűjtés közben, további méhészeti eszközök lesznek kiállítva Szabó Antal méhészetéből és eszközök raktáriból Fó tér lő. y. üzletének kirakatában. Mindazok, akik a méhészet iránt érdeklődnek, el ne mulasszák ezt megtekintem.
ÍRODALOM.
Pomult Kálmánnak, a népszerű ,Z*olt*-iuk, ki mtadettadásit szerdin, 22-ia este UitotU a Kaaainó diuteraáben. alább felsorolt kfiayvei kaphatók Kl»ebei I ú»6p Fiai kanyvkemkodés&xo : Az aisxony 66 K, E»tl levelek, Gyűlölt torszásWl SS K, Iskolatársak, vetály-\\ iának 66 K, Gyermekkirály, párbaj 66 K, Viharos ílet 5S K, Fürdél emlékek 66 K, SxerencaltWn furulyátok 66 K, Emberviaár 80 K, Nyugalmazott garallár em éktratal 33 K. Feslett világ 33 K, Szerelmet leányok 33 K.
Tomcsányi la mertette az igazságszolgáltatás gyorsításáról szóló javaslatot.
Budapest, junius 23. A kisgazdapártban este megjelent Tomcsányi igazságügyminiszter és ismertette az igazságszolgáltatás gyorsításáról szóló javaslatot.
\\ A javaslatra azért van szűkség — mondotta-— hogy rövid uton és rövid idő alatt lefessen letárgyalni egyes ügyeket. A bíróságok tul vannak halmozva és elakarják kerülni azt, hogy olyan kisebb bűncselekményekért, amelyekért 1—2 hónapot kap a terhelt, jóval több hónapot it kénytelenek vizsgálati fogságban tölteni.
A megcsonkított hulla ügye.
Budapest, junius 23. Deák detektiyfő-felügyelő tegnap érkezett vissza Kovács Sándorral. a lágymányosi gyilkossal. Ma délelőtt még nem kezdték meg az ujabb kihallgatásokat, mert a detektívek fáradtak. Ma délelőtt összeegyeztették azokat « nyomozati adatokat, melyeket nz Aradra küldött detektívek hoztak.
ZALA! KÖZLÖNY
Ml. Junius 24.
TŐZSDE.
Budapaat, Junlui ■\'<!■
VaJataplao: N»jx>*oo 310. Font L4v« —DoQir 14?, Fnock írmk 2010. U*gy«l tráxk« 17 Miit* 360. Ura 1250, Otíliák :s4\'l„ RuUl 53, L«i J90, Szokol 350, Sv«>d ft»nk Koroíiadlnii S50, Kr»nk-Jtnir--, Holland forint —, Wc»l kifliit---.
Brtékak: M«xy*r M.t.l 1M0, Osilrák Hit.l flCO, Háitl Uhítog 205, LcuimltoU) 096, K»«sk«df|/rl faiak 6250. M4*JT»X.<MMS 304, B^xilol 4250. DtiKh*
.5460, AH(Jéoo« ttéo 4365, Sríiiviri--, S»ljóUiJir.l
3276, UrikáayI -, Rimt 1(H&, Schlkk 815, Gutün.no
-, NmIcI 7000, Dtalc* 6000, Klolí^ 2050, M»gy»»
Cukor -. Adri* 4600, AlUntíV, 3425, KW1 y»*t — ,
8o»jrikA«iái -, UpUk —, PMfcoi 616, V»»m«xy.)
VUUbc> -, Cix«lU -, KonkordU--.
A korona Zürichben.
Budapest, junius 23. Zürichből j«Untik j A magyar korona állása ma: (tárlatkor) 2\'35, osztrák korona: 1*10, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —"86 sxantim.
Csonka Magyarország — nem ország, Egész Magyarország: mennyország /
Apró hirdetések.
Építtetők figyelmébe! Kisebb házak, gazdasági épületek tatarozását, alakítását és javítását jutányosán vállalja Pápay György ápitő-iparos, Petőfi.ut 24.
Egy kórházi férfiápoló kerestetik a városi közkórházhoz. Jelentkezni lehet a kórháznál délelőtt 9—10-ig. Kórházigazgató.
Ruha varrást
Uffy gyarmokakaok, mlat íalnott«k-atk Jatiayoi áron *1 fogadnak Bákéo&l-atoa 14. szám alatt.
rift JX l drb. 58/7-4 cm. átmérőjű s 5 r HDD cm- v«l»g sima mtrránykő, 1 • drb. nehéz vaskerék, 1 drb. mű-
helyben használható kb. 3—4 méter hosszú asztal, különféle faállványok és deszkaanyag. Érdeklődni lehet lapunk nyomdajában, Fő-ut 6.
Makulatur
újságpapír kg.-kint 16 K-ért kapható lapunk kiadóhivatalában.
Eladó:
2400 boVUi Mrtok Soaofyntjyíbtn M^y UviéUr.1 U
p»ikk»l, óigy tfitfykizti, 50 hold siflóvcl »tb. 17 holdas tiílíbírtok N\'agykasUs« nulUtt msssslv kil-wobás UglsápúUltri, atgy nrümWcsiHwI. Si4V5blxtokok küWoféU tugjr^gbM Klrtúxwr™. Po-Kiay.áxon, K«tith#ly«o, Xoffiárvirosoo jtb. tr.«U!c» B4Wukp«o 6 s»ob«, ttfwob*. kaoyha,
twms, cMléduob*, pioco, ttlAt (2 tvn v»J6 Távsl), áláskatnrs, UlJ«» Uká»bcr»rxleié«s«l 380,000 koron*. BaUtooi villák B*l»toobogUion. B*Utonl«U4n stb. Családi háx*k, üaktháx»k, »so«ul t-tköl^xt«tő Ukátsal oJ«*ó árb«a NájyUcUiin f» * vtdálwo. - Bávíbtxt:
Szántó Vilmos ,„.
Balatonb erényi
Nagyszálló és Fürdőtelep
o hó 15 én megnyílt. — A szállodái uj tuloj-donosaik teljesen átalakították, • telepen
saját strandfürdőt
létesítenek és t. vendigeik Síór.kozAsárü éa kitQnó ellátásiról mindenképen gondoskodnék. - Mérsékelt iraki - Kóczí Laci hlmoves cigányprímás teljes zenekarával hangversenyez. - Erdeklódóknek "felvilágosítást nj-ujl
Balatonborényt Nagyszálloda •n, igazgatósiga.
7i

HILD TESTVÉREK
deszka, épületfa és építkezési anyagok kereskedése
\'•\'Te1e?o°n 120. ♦ Főtelep Király-utca 4. ♦ ^„W"
Felhívjuk az építkezők figyelmét a most érkezett nagy raktárunkra és legolcsóbb árainkra.
Állandóan raktáron tartunk I* darabos fehér meszet, portland-ceincntet, kovács-szenct és I* minőségit gőzölt dolohal ,
bükkfa-padlót ós deszkát.

\' Ingatlanok *
Ingatlanok gyora kőrvctlteac Zrínyi Miklóa-utca 13. I era.
eladók:
kisebb hirék 180.100 koron* alatt, b«M!töxh«tí ukájok. — Jobb ra«*áoyot bássk 300.000 korona
alatt. — Módim! kiMbb-otn-obb hitii. — Aroostl •lfogUIUtó üilctbic.
Vendéglő bérletek
k9zr«tltáio Több vtod^ó Birtokok eladók:
160 holdtól U»í<lly»l. r«Iim«l<ml 1% aaélkúl Zsláb<o h Sotn ogj\'rc e b« n
Blrtokbérletek M»v«.té.« Szép BZÓlők, r<l«k, ulktk cWlf-k.
Quittner Arthur
taltitlllil ••iKiliitut tlUuiiiirilj
Itgjkailzii, Cni|ir}-itct 13 tz.
| Elvéllel világítási vezetékek, motorok, csillárok, valamint telető-, nok, csengSk és Jelzőkészülékek | felszerelését. Villamos vasalók, fózó-edények, u-schauk, (Ulóteslek |avitisét Mytamal
villamos munkálatokat
gyoraan eazkőslök,,anyagok éa égők raktáron kaphatók.
t:
HILD

Első Nagykanizsai Temetkezési Vállalat
Ozlethelylség és Irodai Deák Ferenc tér 3. Telefon 269. Műhely és raktárak: Király-utca 4. szám. Telefon 120. Alapítást év issi.
UÁl I ál I1NH\' Háztól egyszerű polgári osz-TALLHLUnll. tályu temetéseket 700 K-tól. közkórháztól 600 K-ért.
Nagy raktár
Érc, Imiláció, kemény és puhifa lroporsók 300 \' koronától, szomtedelek 7$ koronétól fölfelé
Haláleseteknél mindenki érdeke, hogy dúsan iclszerelt, mélyen leszállított áruraktárunkat megtekintse.
J
□OOOOQOOOOOOOCJOOOOOOOOOQOOOO
ZALAI ÉS SIA1HATI
Könyvnyomda — Könyvhötéazct — Vonalzóíntízet
117.
Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
Kiadóimat találón: 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
□QCOQOQOoao noDoopo aonononono
NT.~tott s laptulajdoooaok i ZaUI U Gyarm.tl kanvvuToeadájáüT
éO-lk évfolyam
Wagykaniiaa, 1921. junius 2S. Szombat
142. szám
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Surtiuljiíx í» Htdóhlvtut: Fö-at 13. n.
- Int.iutb.n-t.urod 78. __
Hojclclonlk mlndt* kora rc^gd
EÖSZEKKES2TÓ: Dr. HEGEDŰS QYŐROY
B»ii*1gr. Kfrl,, J
fELBLÓSSZEBKKSZTÓ:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
BWIUol<.l irak i
Ech. ívre 400 K. FMvn 900 K. N.gy^l. ívr* 100 K. Egy hát. 31 K. Egy.t itim kilK
Támadás a tőzsdei spekuláció ellen.
Temesváry sürgős interpellációja. - A pénzügyminiszter üzérkedésről. — A szatmármegyei közigazgatás.
a tőzsdei
Budapest, junius 24. A nemzetgyűlés mai ülését fél 11 órakor nyitotta meg Bottlik István alelnök. Jelentései során felolvassa Rakovszky elnök levelét, melyben egészségi állapotára való tekintettel nyolcnapi szabadságot kér.
Szabó József a közoktatási bizottság előadója beterjeszti a népiskoláról szóló törvényjavaslatot. Temesváry Jenő beterjeszti a népjóléti bizottság jelentését a munkásbizto-sitásáról, melynek tárgyalását sürgősnek kiván kimondatni. Ezután a büntető értékhatárokról szóló tőrvényjavaslatot harmadszori olvasásban vita nélkül elfogadták. — Héjj Imre előadó ezután ismerteti az igazságszolgáltatás egyszerűsítéséről szóló javaslatot, hosszan indokolja, kéri a sürgősség megállapítását és elfogadását.
Tasnádi-Kovács: Általánosságban elfogadja » javaslatot, mert a birák.és ügyészek helyzetén javítani kell. Az egységes birói rendszer mellett foglal állást. Tiltakozik az ellen, hogy a kormány valósággal keresztül hajszolja a javaslatokat, anélkül, hogy időt engedne az áttanulmányozásra. A javaslat gyorsító intézkedéseit birálja. Egyes intézkedések n személyes szabadság megsértését hozhatják magukkal, könnyen lehet perbe fogni egyeseket hamis vád miatt és Faksy és Heltai-féle tanukkal a legbecsületesebb embert is tönkretehetik, aminthogy Friedrich is ezért ül a vádlottak padján. * *
Elnök: Kéri, hogy folyamatban levő ügyeket ne vegyen bírálat alá.
Tasnádi-Kovács: Nézetem szerint a Friedrich elleni hajsza is ide tartozik és tudja, hogy lesz még alkalom erre visszatérni. A 8.
egyenesen a becsületes polgárok kiszolgáltatását jelenti a mindenkori kormányok politikai önkényének.
Rassay Károly : Kifejti aggályait a javaslattal szemben. Vannak olyan rendelkezések, melyek szégyenére váltanak a törvénynek. A maga részéről abban a reményben, hogy módosításait a Hár magáévá teszi, a javaslatot elfogadja.
Ruppert Rezső A javaslatot elfogadja.
Elnök napirendi indítványt tesz. A Ház elhatározta, hogy legközelebbi ülését holnap délelőtt 10 órakoi tartja, amikor oz inter-pellációs könyv felolvasása és a ma megkezdett törvényjavaslat tárgyalása lesz a tanácskozás tárgya. Ezután rátérnek a sürgős interpellációkra.
Temesváry Imre: Az a téma, melyről beszélni akar, közgazdasági életünk zavartalan menetét akadályozza. Konstatálja, az elő-
fordult tőzsdei üzelmeket. Felhívja a pénzügyminiszter figyelmét a tőzsdei áresésekre. Ebben az ügyben a pénzügyminiszter beterjesztett egy javaslatot, melyet megszavazni kér. A nagy spekulációban sok család tönkrement, mig egyes nagy részvényesek illetéktelen haszonhoz jutottak. Kéri a pénzügyminisztert, nyugtassa meg a közvéleményt, mit szándékozik tenni a tőzsdei üzérek ellen.
Hegedűs Lóránt röktön válaszol. A vagyonváltságot olyan módon vitte keresztül, hogy a részvénytársaságok t vagyonváltságot leróhatják a tőzsdén vásárolt saját papírjaik--kai. Ezzel elértem azt, hogy az állam kezeihez jobbértékü papirok jutnak éa a középosztály ama tagjai, akik papírjaikkal vásároltak, jobb helyzetbe kerültek. Abba nem mehetek bele, hogy részvények vásárlása kéz-alatt történjék, ezért utasítottam is a Tébet és a Giró-egyletet, hogy ellenőrizzenek minden vételt és az olyan vállalatok ellen, melyek nem a tőzsdén vették papírjaikat, mellyel a vagyonváltságot lerójják, eljárást iditok. Azonkívül kényszeríteni fogom őket arra, hogy uj vásárlásokat eszközöljenek a tőzsdén.
— Felhozzák ellenem, hogy a kisgazdáktól többet jakarok elvenni, mint másoktól. Kijelentem, hogy az én törvényeim teljesen kielégítik a gazdatársadalmot, akik az ellenkezőt híresztelik rólam, valótlant mondanak. Ez közveszélyes pletyka. Én becsülettel őrzöm az ország érdekeit, msgamat nem változtatom meg, mert erre semmi áron hajlandó nem vagyok.
A Ház a választ tudomásul veszi.
Tomory Jenő: A belügyminiszterhez interpellál a szatmármegyei tűrhetetlen közigazgatási állapotok miatt. Szatmármegyében gyakran előfordul, hogy polgárokat szuronyos csendőrök viíznek el lakásukról. Igy például egy gyógyszerészt, aki nem ndott ki valami gyógyszert. Több eset is előfordult, igaz, legtöbbször zsidókkal, de elhurcoltak már cgy körjegyzőt is.
Ráday Gedeon belügyminiszter azonnal válaszol. Csak ideiglenes választ ad. Az interpelláló mindenről beszélt, csak a közigazgatás hibájáról és a főispáni erélytelenségek-ről nem. Interpellációját inkább a pénzügyén hadügyminiszterhez kellett volna intéznie. Legyen a képviselő ur meggyőződve, ha azok, miket ebnóndott, kiderülnek, a tisztviselő egy percig sem marad a helyén. Kijelenti, hogy kormánybiztost nem hajlandó addig küldeni, mig a vármegyének főispánja van. Ha kiderül, hogy erélytelen, vagy palástol, akkor történik intézkedés.
Tomory: A választ tudomásul veszi.
Luhacbícb éa Bartba Albert vaílomáaa a rí8za-p*rben.
Budapest, junius 24. A Tisza-bünűgy mai főtárgyalásán első tanúnak Cserép József dr. egyetemi tanárt hallgatják ki, aki lényegtelen vallomást tesz. A biróság a tanút meg-eskettette.
A következő tanú Lukachich Béla altábornagy. Az általános kérdések után klje-lenti, hogy a Tisza gyilkosságról közvetlen tudomása nincsen. Majd igy folytatja :
— A forradalom kitörése napján a Militar-kommando helyiségében maradtam. Délután Hunka altábornagy Károlyi aláírásával ellátott kinevezéssel jött fel, akinek aztán átadtam a parancsnokságot. Miután a MilitSr-kommandonál nem maradtam, elfogadtam azt a tanácsot, hogy menjek a nemzeti tanácshoz és annak védelme alá" helyezem magam. Az a benyomásom volt," hogy a személyes biztonságomat akarják e réven megoltalmazni. Háromnegyed négy órakor autóba szálltam és az Astoriába mentem, ahol a negyedik emelet egyik szobájába vezettek. Itt már több tisztet találtam. Az ajtó előtt fegyveres őr állott. Ott volt János Andor, Szántó Béla, Molnár Kálmán és Friedrich István, aki azt mondta tudakozódásomra, hogy lehetetlen az Astoriából távoznom, mert a nép dühe .ellenem irányul Arra kért, hogy menjek ki a balkonra és tartsak rövid beszédet a néphez, amely rögtőn megbékül. Friedrich ezt azért tanácsolta, hogy feljöhessek a várba. Én azonban megtagadtam mindezeket, mert multammal ellentétbe állott volna, hogy én annak a csőcseléknek egy szót is mondjak. Hat órakor Szántó és Molnár jöttek be hozzám azzal, hogy a Magyar-utcai kapun fogunk eltávozni. Az éjszakát Szántó lakásán töltöttük.
Bartha Albert volt hadügyminiszter tanú kihallgatására kerül a sor. Elmondja, hogy november tizedikén érkezett Temesvárról Budapestre és első utja a hadügyminisztériumba vezetett, de a minisztert nem találta ott. Friedrichet kereste ezután, aki felszólította, hogy tegyen valamit, mert a minisztériumban olyan nagy a zavar, hogyha ez Igy tart tovább és Linder marad a hadügyminiszter, akkor a tökéletes tönkremenés elkerülhetetlen. Este már Károlyi felkérte, hogy vállalja a hadügyi tárcát, amelyet elvállalt.
— Egyszer beállított hozzám egy züllött .formájú, hosszú hajú egyén. Ex Csernyák volt. Azt kérdeztem tőle, hogy bejelentés nélkül hogy mer bejönni.
— A katonatanács elnöke vagyok — mondotta Csernyák. Underhez is igy bejelentés nélkül szoktam bejárai. Azt feleltem, hogy ki fogom lökni, ha azonnal nem távozik. Csernyák arra hivatkozott, hogy a kormány megígérte, hogy washingtoni követ, „vagy légügyi miniszter lesz. Friedrich azt mondta Csernyákra, hogy bolond csirkefogó.
— A Pogány. Friedrich és Fényes közti viszonyra megjegyzi a tanú, hogy mindketten Pogány ellen dolgoztak. Pogány ellen szervezték a riadó századokat és a tiszti alakulatokat, Majd elmondja, hogyan fogadta a proletárdiktatúra alatt őt Korvin (Wein) Ottó.
— Amikor Korvin elé vittek — mondja — Korvin igy fogadott: „Maga gazember, itt van a pontos fényképe. Egészen jól rá-
2
ZALAI KÖZLuNY
1921. junius 25.
illik,-amit Hűttnci összeállított, aki magát hónapr-k óta figyeli.
Elnök megkérdezi Hűttnertől, hogy mindezekkel szemben megtartja-e vallomását ?
Hüliner: Fentartok. mindent;, amit vallottam.
Ezután Bartha .Fényesre tesz kedvező vallomást.
Majd elmondj* Bartha, hogy mielőtt a Hadosztálybiróságnál vallomást tett volna
Ullain dr. nála járt és kérdezte, hogy milyen vallomást fog tenni. Ugylátszik burkoltan befolyást akart gyakorolni rám. Ar. a is hivatkozott, hogy én haragszom Friedrichre, mert mint miniszterelnök, engem letartóztatott. Erre azt feleltem Ulainnak, hogy az igazságot akarom vallani.
Elnök ezután a tárgyalást berekeszti és folytatását holnap délelőttre halasztja
! Nem hirdetünk osztály-uralmat ...
A föld, mint a nemzet erőforrása. -A kisgazdák erősítése még nem „pa rasztdiktatura". v— A fsjmagyariáj mezőgazdasági kiművelése. — A fah iskolája.
Hjugatmagyarország átadását elhalasztják.
Katonai bizottságot küldenek ki a határok kiigazítására
szándéka Ausztriának a Németországhoz való csatlakozás ügyében. A kérdésben a nagykő-
Paris, junius 24. A nagykövetek értekezlete a legutóbbi ülésén a trianoni békeszerződés végrehajtása ügyével foglalkozott, még pedig elsősorban Nyugatmagyoror*zág ügyét tárgyalta.
A tanácskozás során többen annak a véleménynek adtak kifejezést, hogy jobb volna a kérdéses területnek Ausztria birtokába volá átadását elhalasztani.
Az értekezlet többségének az volt az álláspontja, hogy előbb tisztázni kell rni a
„„------------- a na,
vetek nem hoztak végleges határozatot.
Az értekezlet foglalkozott továbbá ama katonai bizottság megalakításának kérdésével is, amely a határok megállapítására lesz hl\' vatolt. Beható eszmecsere után a kérdés folytatólagos tárgyalását a legközelebbi ülésre halasztották
A politika hirei.
Budapest, junius 24. A kisgazdapártban « vagyonvilnáj ügyében még lovébb folynak • megindult megbeszéljek és tervezgetések. Különböző kósza hirek voltak forgalomban arra nézve, hogy a gazdatársadalom mennyivel rosszabbul jár a vagyonvállsággal, mint a bankok. Ezekre ma csattanóim megfelelt a Híz nyílt ülésén Hegedűs Léránt pénzügyminiszter abban a válaszban, amelyet Temes-várv Rezső interpellációjára adott. Ugyancsak ezeknek a hireknek hatása alatt határolta cl mnííít B Pínzügyminiszter, hogy c hónap 28. és 29-én megkezdi oz agitációját. Junius 28-án Szentesen, 29-én pedig Hódmezővásárhelyen logjs ismertetni a gardatársadalommal a va-gyor,váltságról szóló törvényjavaslatot.
Ami a sajtótörvényt illeti, a keresztény egyesülés pártjában az a törekvés, hogy a tárgyalásokat szünet utánra tolják el. Ezzel szemben a kisgazdapárt már a szünet előtt le akarja tárgyalni és pedig olyan formában, hogy a törvényjavaslat megszavazása ne csináljon pártkérdést. A sajtójavaslat tekintetében a képviselők közt nagy eltérések vannak a P®rtban úgysem lehetnf e kérdésben egységet teremteni. A kisgazdapárti képviselők nagy része a javaslat ellen van és amikor sürget, a javaslat letárgyalását, voltaképpen azt.akarja elérni, hogy a javaslatot ne fo-gadják el.
Budapest, junius 24. Vasárnap Mezőtúron az Országos Főldmives Szövetséwalakuló gyűlést tart, amelyen Mayer János közélelmezésii miniszter is megjelenik és politikai beszédet mond.
A lágymányosi gyilkosság ügyében tovább folyik a nyomozás.
Budapest, junius 24. Kovács Sándort, a lágymányosi gyilkossággal gyanúsított mé-£TiJ Lh,-J"°jí zÓrd^a" °\'ák felügyelő ék Kovtr k,S rí\'/ben Gyöngyösre1"vit-
Jiti&bpbteti\'mfgCrS
"Érdekes, hogy én mindenre emlékszem,
Skal bizonyítékokat és
sSÍÚÍ.a v"llom4»« kéaztetni Kovác. zÍk °ÍMza Budapestre. K°V4"°\'
A pécsi kommunisták Ügyét ren 8 oíróság tárgyalja.
Budapest, junius U A budei\'Csti kir\'.tvi tóivényszék, „,„„ ,0i,Wni,6,6 „,a dél
lotia.lásadás b0n,ete„,^[~dlrar
A periiiitzóJek délután fél két órakor értek végett, mire a bíróság tanácskozásra vonult vissz., melynek végeztével Korbódy Zoltán dr. elnök kihirdette az ítéletet E szerint Popovics Ignácnél és Jankovíes Károlynál a vád elejtése folytán szabadlábra helyezi, a többi vádlott ügyét pedig kivonja a siatiriáiis eljárás alol és rendes eljárás ala utasiija.
A gabonarendelet megjelenése előtt lekötött gabonavásárlások érvényesek.
Budapest, Junius 24. A kormány nemrégiben adu ki az 1921—J2. termés! észten-dőre vonatkozó g-ibonarendelelít. De jóval előbb — semmint n kcimány az idei termés forgat mat szabályozta volna - megindult a gabona vásárlás.
Már eddig is jelentékeny mennyiséget kit tőitek le. Illetéktelen forrásból terjedi el az az alaptalan hir, hogy a kormány ezeket a kötéseket hatályon kivnl fogja helyezni.
Megbízhat.) helyről szerzőit értesülés sze-unt a kormány soha egy percig som gondolt árra, hogy rendelettel akadályozza meg a ga bonavasárlásl és hatályon kívül helyezze a mogiötült üzleteket. Ellenkezőleg rendelet készül atrol, hogy a gabonaforgalom szabályozására vonatkozó rendelet életbe léptetése előtt, tehát jultus ülödike előtt létrejött eladások is érvé nyesek.
A kormány ma is szükségesnek tartja, hogy ez a rendelet minél hamarább nyilvános Ságra jusson és mihelyt a minisztertanács cl fogadta, azonnal közhirré leszi.
Szervezkednek a gazdák a va> gyonváltság ellen.
Budapest, junius 24 Az Országos Magyar Gazda Egyesülőt kezdeményezésére a mezőgazdasági érdekek képviselőtestületei ne-vezelesen az OMGE, a Gazdák Szövetsége a Magyar Kőldbérlők. Egyesülete és a Pestmeg\'yci Gazdák egyesülete elhatározta, hogy egységes ukciol indít a v.gyohválliágról szóló javallattal szemben. A tervezetre vonatkozó sulyosSt*,-fogásokat emlékiratba foglalják és azt a közeli napokban küldöttségileg jultalják el a pénzük miniszterhez.
TŐZSDE.
Sodape.t, jiialui 84. Valutapiac: N.poteo. bit,, (.„„, \'Iyj -, Dollár 2<7\'/,. Francia (/.ak ew, !.,„,„] MÍA.3W, Liza tíZo.OMlrik M\'f,. tt»"l WUi s!í\' S,<*.I Mi, S«.Jd íi.nk _, K&iwEfc S,
Értékek: M.gy.r Iliid lsl%, 0idrák Hiút aon
358
«*>, (MU Sw VU«,„, OisM KJSS\'JÍ?\' """W
A nép oktatása az ország szempontjá ból mindig elsőrangú, fontos kérdés volt. fi nemzetek boldogulását a tudomány clterjesr tése, népszerűsítése, a tudományos vizsgálódások kísérletek eredményeinek a gyakorlat életben való alkalmazása teremti meg.
A tudományból, kiváltképen a mezőgazdasági tudományból keveset \'adtak nálunk népnek.
Főldmivelő osztállyal való foglalkozás nem volt „divatos" a múltban, intéző köreinket oz ipar, kereskedelem érdekelnek pártolása, fejlesztése kötötte le.
Az ország jellegét figyelmen kivül hagyó politikának fájdalmas eredménye lett. Főuraink nemtörődömsége, a magyar jobbágy pusztulása s az aljas osztrák telepítési politika idézte elő a nemzetiségek elszaporodását, megerősödését és földhöz jutását. A föld volt a nemzetiségek erőforrása. Ebből nyerték az erőt, hogy vakmerő tervüket, az ország szétdarabolását keresztül vigyék.
Egy világháború, forradalom és kommunizmus rettentő tanulságainak kellett bekövetkezni, hogy nemzetünk szempontjából a főldmivelés értéke, érdeke előterbe kerülhessen.
Amidőn a kisgazda érdekét védjük, megerősödését óhajtjuk, nem osztályuralom malmára hajtjuk a vizet, nem a parasztdiktatura kialakulását szolgáljuk, hanem a mull rendszer százados mulasztásait — a nemzet érdekében — mielőbb pótolni, helyrehozni.
Követeljük a kisgazdaérdekek hathatós ápolását a nemzet talpraállása s a magyar fajpolitika érdekében. Azt az áldásos törekvést, hogy értelmesebb legyen a magyar főldmives, hogy okszerűbben gazdálkodjék, hogy azután tÖbbtcrmelése révén nagyobb falat kenyér s hus kerüljön a szegény ember szájába s amellett a szükséges pénz is bevándorolhasson az állam kasszájába, nem lehet osztály uralom bélyegzőjével ellátni.
Nem azok számára mondjuk mindezeket, akiknek a föld népének szükségleteire, képességeire van egy mindent magában foglaló, mindent kifejező szavuk: paraszt.
Ezek az eseményektől sem engedik meggyőzetni magukat, ezek nem látják be, hogy ha Itt-ott füstöl is egy-egy gyárkémény, hazánk alapjában véve ezeréves parasztország. Ezek nem akarják hinni, hogy ennek az országnak végzete akkor kezdödött, amidőn politikájuk következtében az első magyar föld-mívesnek vándorbotot kellett kezébe vennie s Amerika felé vándorolni.
Elgondolkodunk a múlt tanulságain s a nemzet szent céljai érdekében ennek a faj-magyar osztálynak mezőgazdasági kiművelésére hangos szóval gazdusági népiskolákat kérünk.
Azonban ne idegen országok mintájára létesítsenek nálunk oktató szerveket, hanem vegyék figyelembe népünk természetét, gondolkodását életkörülményeit, műveltségi állapotát.
Népünk nem megy messze a tudományért, költözzék be tehát az iskola a földmivea otthonába, hogy mindenegyes kis gazdát s gyermekét oktntásban részesíthessen. Lehetőleg tökéletesen szereljék fel a
1921. junius 25.
gazdasági népiskolákat szemlélteti eszközökkel modem gépekkel, szerszámökkai, etsörer.dii állatokkal.
Igy azután n valóságos életben, a gazdasági népiskola gazdaságában való gyakor lati szemléltetés meggyig, megragadja józan roagyor népünk fogékony lelkét. Az Ukola gazdasági eredményei utánzásul, ösztönzésül „olgáihat majd arra nézvr, hogyan kell löbbct termelni, helyesen jövödehne.öen gazdálkodni.
Ez a politika pénzbe kerül, de a befektetés hasznothajtó le,z és ezerszeresen megtérOl majd egyesek jobb gazdálkodása révén a nemzet vagyonosoddsában.
Csáktornya . .. Jugoszlávia ..
\\ A *<por elvonult, a s,akadozol! íclh<5 rongyok körül uira kisütött a nap. Sugaraiban a kora kánikulától, elbágyadt Iák, esíharmatos levelekkel, mintha könnyezve kacagnának örömükben. U| élei szilit az eltikkadt termé-szetbe. Az utcára mentem én is s tele tudó-vei szivtsm az ózondus levegőt. Képzeletem szertelenül csapongott a most esó áltatta sarjadó vetésekkel telehimzelt s aranylengert ringató magyar mezőkről, a zürichi tózsde korona-jegyzéséig.
De egyszerre elállt a lélegzetem.
Egy ember rohan velem szembe az utcán. A többiek megállnak, utánna fordulnak Elnyúlt, becsületesei) kopott ruhájában, dult arccal, ókílbe szoritott kezekkel, szemében vésztjósló lánggal rohan végig a sétálók kőzött. . .
Csáktornva . . Muraköz . . . Csák->aHy.m : • \' Jugoszlávia . . . szakadoz ki melléből a szó . . .
i Megdöbbentein. , ° E«y « «ok — sok bujdosó közQI, akinek lelke nem bírta el a súlyos igát, amit az élei a nyakára rakott. Einber, aki nem talált lázadó magyar szivének, megbomlott magyar lelkének megnyugvást, aki hontalanná lett hazájában, akinek boroladozó forró agyán egy szörnyű gondolat lázröpülése sivít végig :
Csáktornya . . . Jugoszlávia.
Haji De szerettem volna megmutatni nektek, mindnyájatoknak c kóborló élő tilalomfát ti fásult dunántuli magyarok 1 Do szerettem volna belékiabáltatni mindnyájatok fülébe jajgató, keserves, őrült szavát, kik fásult szivvel rójátok Kanizsa utcáit. Kiknek füle nem Hallja meg Kassa sírását, kik nem látjátok a váradi tornyok bus integetését, a Tátra dacosan égbetörő csúcsait, Pozsonyt, Kolozsvárt, Aradot, Temesvári, Szabadkát. Kik nem halljátok Erdély, Felvidék, Bácska, Muraköz börtöneinek sóhajait, kik nem érzitek a titkonzokogás keserves kínjait. Nem halljátok a székelyek fogcsikorgatásnt, mikor bocskort húznak a lábukra s Románia máré-t éltetik asztaluknál,
Csáktornva . . . Jugoszlávia . . .
Ahl Ha láttad volna,,ha láttátok volna mind, ha hallottátok volna bomlott agyának velőtrázó felhördülését. Szava állatiasan bőgtem Csáktornya . . . Jugoszlávia . . . s futott végig az utcákon, mellen rongyokká tépte az ingét s haját őrülten borzolta n hideg szél. Szemei zavarodottan tekintették bo az utcát s a szava vissza hörgött még az utca végéről is.
Kanizsai magyarok I Miért nem láttátok ? Miért nem hallottátok mind ? A ti szemetekből is kipottyant\' volna a könny s a ti kezetek is megfenyegette volna dél felé a felhős szemhatárt.
Megérezted volna mi az otthagyni azt a földdarabot, ahol apánk szive porlad, mely felé valami titokzatos erő ugy röpíti agyunk minden gondolatát, mint n hogyan « mágnes tűnek irányt szab n titokzatos nagy törvény. Megértenéd súlyos, lidérces éjjeleink bujtó, lázadó álmait . . . Almok, melyből lávát iszik a lelkűnk s ragad, hiv, vonszol visszavissxa . . . oda, ahol sötét
/.ALa| közlöny
TlTl "mos *\\hu11\' c*>rc ° <
tuliir/rí. Vér\' Az a vér\' mely - dunán
i2Sr5nkJTa te crcdbc"\' álmosan
rrtj^ w.dobo.
ha»ft»Síkl0rnyn • • • JuSO">4via I Ha ÍrrflA Í • bujdosás
a végeszakadatatlan, egyenlőtlen, fajt fajra bujtó, ősi erdélyi harcot
™Z ?! Wd6,yi bér<*k völgye
mmden házaszit melyet őrökbe hagy « «P« a fiúnak, mdy évtizedek óta láthatatlanul, makacsul folyik Erdély drága rö?eiért Csáktornya . . . Jugoszlávia ...
Megértetted volna ennok a kóborló magyarnak megbomlott agyAt s megértettél volna mindent, ami miatt nyomorognak még ma is a v.gonlakók s hangzik még mindig a sóhojszerü szózat a távolból. Az emberek kitérnek, mosolyognak, azután mintha misem történt volna csevegve tova sietnek .
Testvér I vájjon megérted e valaha te is, hogy mit jelent:
Csáktornya . . . Jugoszlávia I ?
~ A kultusz miniszter ós a nagy-kanlr.nl színház. A városi tanács, annak idején amikor egy érdekeltség hét millió ko rónával építendő redout-szinházra tett aján latot a városnak — felterjesztést telt a kultuszminiszterhez és arra kérte, hogy félmillió koronával járuljon hozzá az építkezéshez. Közben eltelt hat hónap, a színház épitési terv a füstbe raont s a város vezetőinek egy másik tervbe, egy nyári aréna felépítése lépett előtérbe. Messze van ugyan még a megvalósulástól a terv, de ha a város meghozza az áldozatokat, ugy valószínű, hogy a kultusz miniszter támogatása sem inarad el, legalább ezt sejteti az a leirat, amely tegnap érkezett a városi tanácshoz. A kultuszminiszter e leirata válasz a városi tanács februárban tett felterjesztésére, melyben az épitendŐ rcdout-szinházhoz kér támogatást. A miniszter azonban a kőszinház tervét nem helyesli, mert szerinte a szinkerűletek beosztása miatt Nagy-kani\'sa nem biztosithat, a város kúlturigényeit kielégítő téli színtársulatot. Éppen ezért ajánlja, hogy a város egy modern, a szükséget klelé-gitó 900—1000 férőhelyes nyári színkört épitsen. Ennek tervét a legrövidebb időn belül tárgyalja meg és tegyen arról a kultuszminiszterhez felterjesztést.
— Felhívás. Az J. és II. körzeti iskolák tanulóit és tanítóit felhívjuk, hogy tanfelügyelői látogatás miatt ma délelőtt osztályaikban jelenjonek meg. A tanulók könyveiket, irkáikat is hozzák magukkal. Igazgatók.
— Fíolnternátas Nagykanizsán. Amint illotékes helyről értesülünk, városunkban szeptemberre végre megnyílik egy fiu táp- és novoIŐ intézet. Kőztudomásu, hogy egy ilyen intézmény ahol a tanulók a szabad idejükben szigorú erkölcsi egészségügyi és tanulmányi felügyelet alatt állnak, ellátási viszonyai privát házakoál meglehetősen rosz, mert vagy erkölcsi, vagy egészségi, vagy pedig tanulmányi tekintetben nétn felel meg e tanhatóságoktól szigorúan előirt követelményeknek. Ezen internátus-ban a tanulóifjúság állandó (Anári felügyelet alatt fog állani, szakszerű irányítást kap kötő lező és magántanulmányaiban, gondja van az intézetnok arra, hogy a szellemi munkát célszerűen ellensúlyozza tornával és sporttal. A helyiség kérdése véglegesen nincs még eldóntvo, de tekintettel arra, hogy a jelentkezés igen tömeges lesz, jelentkezési már most fogad el az intézet .vezetője, aki egyébként mindenféle részletkérdésben is szívesen ad felvilágosítást. A végleges felvétel körülbelül 8 hét múlva lesz eszkö?ölhető, ahol természetesen a jelentkezés sorrendje lesz irányadó. Az intézet veze-
téséi egy rég bevált nevelésügyi szakember Pfeifer Elek főgimnáziumi tanár Szemere utca 19 vállalta, kinek közismert ügyszeretete már elég garancia arra nézve, hogy az intézmény virágzásában bízunk. Benlakási és tápdij havonként azer korona körül lesz. Az intézet felvesz elemi iskolai, polgári-Iskolai, koreskodclmUIskolai és gimnáziumi tanulókat.
— Tlaza István nótái. A debreceni „Egyetértésiben olvassuk: Tisza István gróf régi, hűséges hivei tudvalevőleg nagy számmal jöttek el a Tisza egyetem névavató ünnepségére. Tisza barátai egyik este összejöttek a „Bika" éttermében s ott magukhoz hívták az öreg Magyari Imrét, Tisza István kedvelt cigányprímását. Magyari Imre elkezdte huini Tisza István nótáit, azokat a régi magyar nótákat, amelyeknél sxebbet talán soha-sem irnak : „Cserebogár, sárga cserebogár.. .* „Magasan repül a daru, szépen szól..."
— Melyiket szerette legjobban ? — kérdezte az illusztris társaság egyik tagja.
Magyari Imre vonója ulól egyszerre csak fölhangzik:
„Nagypénteken mossa holló a fiát.
Ez a világ kígyót, békát rámkiált ..."
A kegyelmes u.- halkan szokta dúdolni — meséli Magyari Imre — s mikor ideért:
.Mondja meg hát ez a világ szemembe
Kinek mit vétettem én életembe..." akkor, — a kegyelmes ur; ez a nagy, oz az erős férfiú mindig könnyekre, fakadt.. .
A párbeszéd előadói és tanúi maguk is azon vették észre magukat, hogy zsebkendőt kell elŐvenniök, mert harmatosak lettek a szemeik.
- Ideffen clintáblák. Az alábbi panaszos levelet kaptuk: Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur I Muraközből kiüldözött tisztviselő vagyok. Szemtanuja voltam még odaát, amikor a legnagyobb drákói szigorral üldöztek a jugoszlávok mindent, ami csak emlékeztetett is a magyarokra. Tudunk arról is, hogy a magyar gyermekeket nem egyszer megpofozták, ha a magyar szó jött ki a szájukon. A kirakatok s üzletek magyar felírásait mindenünnen d kellett távolítani. Átmeszeltek odaát minden magyar szót s nem sajnálták a sok festéket pazarolni. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy nálunk, pl. Nagykanizsán a kereskedők egyenesen keresik az idegen felírásokat. Különösen megbotránkoztató, hogy az egyik helybeli gyógyszertár két idegen felírást is használ: „Apotheka" és „Lekarna". Ez nálunk megtörténhet. Odaát már lerombolták volna az egész gyógyszertárat. Kérem Szerkesztő Ur, hivja fel az illetékes körök figyelmét, hogy a megbotránkoztató feliratok tűnjenek el. Annak megbotránkoztató voltát mi murtiköziek érezzük
legjobban. Maradtam Szerkesztő Urnák.....
Aláírás.
- Labdarugó-mérkőzés. Ma délután ő órai kezdene! az NTE ladarugó\'mérkőzést
(X) Közollátáal közlemények. A
hatósági lisztellát.isban részesülő családok összeírása befejeztetett. A jegyek nyolc napon át az élelmezési hivatalban betekinthető. Akik az ellátatlanok jegyzékében nom szerepelnok, iilotvo akiknek a falvétel iránti kérelmük oluta-sittatott s ozt magukra nézve sérelmesnek latolják, fenti határidőn belül felebbezésüket a polgármesteri hivatalhoz előterjeszthetik. Közellátási Üzemek.
jx) A szerelőm vására. Sidney G^r-rick nagysikerű színmüvet, melyet a t>ud.ipc>ti Vígszínház tö;>b mini 200 előadásban mutatta be, filmen kerül bemutatóra .<nti és holnap *z Urániában. A főszerepet Min May a leghíresebb filmmüvésznő jáisza. A rendezési Joe May kiváló munkája dicséri: Ennek n klvajy darabnak az előadásaira nagy számban jegyeztek elő jegyeket és ezért, siessen mindenki magának jegyet biztosítani.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. ionhis 25.
Apró hirdetések.
Építtetők figyelmébe! Kisebb házak, gazdasági épületek tatarozását, alakitásAt és javítását jutányosán vállalja Pápay György épitó-lptros, Peiőfi.ut 24.
Kisebö compiett tejcsarnok berendezés eladó. Mihállcska Nándor Sormás. »oo
lí9> Egy kórházi férflápoló kerestetik a városi közkórházhoz. Jelentkezni lehet a kórháznál délelőtt 9—10-ig. Kórházigazgató.
Használt tankönyveket vesz Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedése.
DODODOODOOODOt
URANAI """\'»■""
Rozflonyi-u. 4.
Szombaton éa vasárnapi
SUuoy Qarrlch hlmtr+% txuMúvt:
A szerelem vására
F<Siz*r«pl5. HU May. kcrxJoxl. Joo May Rzt a kiváló színművet a budapesti , Vigszinház\'-bün több mint 20C előadásban adták.
Előadások szombaton: ? és 9 ó. Vasárnap: 3, 5, 7 és 9 órakor.
□OQODOdQPOOQPO
Központi bank-, tőzsde- és árubizományi üzlet
Nagykanizsa (Központ szálló épület)
T«!*rco 36S Súi (tarám: Bukbti omány.
Kaiacr és Strasser Minuönnömíl totsdai megbízást elfogad.
Dollár, Dinár
stb. külföldi pénznemeket legjobban vesz és ad. Külföldi átutalásokat és kifizetéseket a leggyorsabban eszközöl.
Nagel Adolf HfiXSZS\'SS
kepviseletc Zala- és Somogymegye részére.
Kereskedelmi vagy középiskolát végzett jó irásu, német nyelvben jártas 16-18 éves fiatalember, helybeli keresztény céghez irodába kezdő fizetéssel
gyakornoknak
kerestetik. Kimerítő írásbeli ajánlatokat magyar és német nyelven „Rendkívüli szorgalom és biztos jövő" Jelige alatt a kiadóhivatal továbbit.
1K 40 fill.-be
kerül példányonkint a ZALAI KÖZLÖNY
ha előfizgt egy hóra vagy negyedévre.
KRÜNBER6ERNÉL
Fő-ut 11. sz. Telefon 221.
Nói kötöt harisnya, minden szinben 30 korona
Férfi kötött sockni... * • 28 korona
Flór férfi sockni........ 50 korona
I\' duplatalpu nói harisnya 50-00 korona
Selyem flór J^SL ■ 120-160 korona
D. M. O. himzópamut.....10 korona
1000 yardos cérna . . . 60 korona
Garantált 400 yardos cérna 20 korona
1\' márvány-szappan..........8 korona
Tiszta selyem horgolt nyakkendó . . . 90 korona
Pürdő-tresszek éa fürdő sapkák, uszó-nadrágok, léríl divatövek, nyugágyak, utazó-kosarak, gyermek sockulk óriási választékban szolid kiszolgálás mellett.
elegáns és tartós cipőt rendelni reklámárért =====
DOMINA FERENC cipészetében
Nagykanizsa, Eötvös-tér 2.
Cl a fin 1 d,b 68-\'74 cm- álmérfija s s
I 1H11II n" vast.g sima márránykö, 1 drb. nchér. váckerék, 1 drb. műhelyben használható kb\'. 3—4 méter hosszú asztal, különféle faállványok és deszkaanyig. Érdeklődni lehet lapunk nyomdájában, Fő-ut 6.
CZIMMERMAN ÉS PINTÉR
N.frjk.nlit., Rákóozj-nt IJ. Sngir-ut aarok.
Géperőre beronderoli épület-, mü- él géplakatos, Takaréktűzhely és mechanikai munkák vállalata. Autó, benzinmotor, kerékpár, varrógép, írógép, kutak is\'gépak javítása. Csillárok készítése Fegyver specialisták. „Dorró" a betörők réme világszabadalom egyedüli elárusító.
Duhavarrást
fyszmskelcsQk, mint falaéttak-otánjro a áron alfof adnak
Xli ^
^ aaic j « ■ >iv■ (uv|t
Blkóoil i lo» 14. aiim alatt .
aooooooooaDooQonoaoaaaonooaa
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Konyvhötéazet — Vonalzóíntézet
117.
Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, Üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi .müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állitfatnak eló.
Kiadóhivat telefon: 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
aoDDoaoaoao aöoooaoaoaoooaoao
N.<.B,iott a laplulajdoQosok i Zalai <» Cvaimatl kRurvojomdájábao
60 lk evlolyam
Nagykanlzaa, 1921. junius 26. Vasárnap
143. szánj
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
•torlMiitási, í, UulAhiraul: Pő-iU 13.
- lat.nulMn-ul.roa 78,__
Megjelenik mindig kor* reggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEGEDŰS OYÖROY
feuil<5sszerkes2tó : BODROOKŐZY ZOLTÁN
BIMtzeté.t Irak
Egízz In, 4M K. Filívr. 300 K. N.gj.i-(VI. 100 K. Egy kin SS K, Egy., ifim in 2 K
A pénzügyminiszter áll vagy bukik az ingatlan vagyon-valtságról szóló törvényjavaslattal.
hajlandódén a nemzettel szemben kötelességét teljesíteni, hogy az ingó vagyonváltság-ból befolyt milliárdokat a magyar állam legsürgősebb és legterhesebb adósságainak tör-lesztésére már el Is kóltótte ha most a nemzetgyűlés az ingó vagyonváltságról szóló törvényjavaslatban megjelent határideig az ingatlan vagyonváltságot meg nem szavazza, ugy az államháztartás olyan zavarba kerül, amely helyzetből Hegedűs leleményessége sem tudná kirántani. Éppen ezérl a pénzügy, miniszter számára erkölcsi és tárgyi lehetetlenség volna helyén maradni, ha egyea párt-cioportolt részéről megkezdett halasztási akció komolyabb arányokat öltene.
A kisgazdapárt komoly elemeinek is ez az álláspontja, mert a kisgazdapárt tegnap esti értekezlete ulán RMnek Gyula kijelen-
Budopesl, junius 25. Az a mojgolom, jmely a kisgazdapárti képviselők körében az ingatlan vagyonváltságról sróló törvényjavaslat tervezetének megvalósítása érdekében megindult, egyre nagyobb hullámokat vet, sőt a képviselők egy része azzal a gondolattal foglalkozik, hogy a javaslat a nemzetgyűlés csak ősszel tárgyalja.
A pénzügyminiszter vagy áll, vagy bukik ezzel a javaslattal. Az egész pénzügyi rendszere semmisül meg, ha a mélyen meggondolt és európaszerte elismert adójavaslat-nak legfontosabb láncszeme, az ingatlan vagyonvállság nem valósul meg. vagy ha megvalósul, olyan időpontra halasitják el, amely már ssentesitett törvénybe ütközik. Az Ingó vagyonváltságot a pénzügyminiszter ur hónapokkal ezelőtt megszavaztatta. A két
zonyilja a tőrvénybe felvett, az a rendelkezés^ hogy nz ingó váltságot sreptember elsejéig visszafizeti, ha addig az Ingatlan vagyonváltságról szóló törvényjavaslat nincs megszavazva.
A pénzügyminiszter előtt annyira nem volt kétséges, hogy a földbirtokososztály is
letta, hn? v Inifallin m^n,,^ n.lkni
Interpellációs nap a Házban
oyy-aádl-
Hegedüs György Intei berxence! jegyző Ügyi
Kor^* ......
rpcllál a
___ „/ében. — TiMáL.
•ácf a zsidók terjeszkedése éa a köztársasági párt ellen.
Budapest, junius 25. A nemzetgyűlés mai ülését háromnegyed 11 órakor nyitotta meg Bottlik István alelnök. Az elnöki előterjesztések után felolvassák az interpellációs könyvet, majd rátérnek a napirendre. A büntető eljárás egysxerfl&itéséről szóló törvényjavaslathoz elsőnek Hornyánszky Zoltán szól hozzá, ki a javaslatot támadja.
Pető Sándor kifogásol egyes bíróság, intézkedését. A javaslatot nem fogadjad.
Hijj Imre köszönetet mond « magas színvonalú vitáért és röviden polemizál az egyes szónokokkal. Kéri a javaslat elfogadásáti Tomcsányi igazságügyminiszter: Voltak észrevételek, melyek gyanúsításokat yágt;>k az igazságügyi kormányzat fejéhez. Ünnepélyesen kijelenti, hogy iu ügyész vagy főügyész az igazságügyi kormányzattól utasítást nem fog kapni, hogy milyen ügyben alkalmazzon amnesztiát. A protekció itthon nem fog érvényesülni. Ahhoz regaszkodik, hogy tettenkapás esetén a vádlottat az ügyész a bíróság elé állíthassa.
A Ház általánosságban elfogadja a javaslatot, a részletes tárgyalások során
Budaváry László személyes kérdéiben szólal fel.
pénzügyi megoldás lehetetlen. Rublnek szerint az is óhajtandó volna, hogy a birtokos szabadon választhasson a váltságnak kész pénzben vagy természetben való lerovása közt.
Parlamenti körökben azt hiszik, hogy a nehézségeket sikerül eltüntetni és lehettéges lesz az összes ellentéteket kiegyenlíteni.
Elnök : indítványozza, hogy a Ház legközelebbi ülését csütörtökön, /. hó 30-án tartia, 5 perc szünetet rendel el.
Szünet után rátérnek az interpellációkra.
Hegedűs György: a somogyberzenczei körjegyző felfüggesztése ügyében interpellál. A körjegyzőt jogtalanul és igazságtalonul függesztették fel.
Ráday belügyminiszter azonnal válaszol* Az aktákat látta, azok súlyos vádakat tartalmaznak a jegyző ellen. Az ügy elintézését már elődje is sürgette és ő msga is sürgetni fogja. Kéri válaszának tudomásul vételét.
Hegedűs György a választ nein veszi tudomásul, a nemzetgyűlés igen.
Szilágyi Lajos: a nyugdíjas katonatisztek érdekében interpellál a honvédelmi miniszterhez.
Beliiska Sándor honvédelmi miniszter válasza után Karajiálh Jenő a korpakiosztás tárgyában, Szadeczky-Kardos Ltjos az adógabona és tengeri illeték fejében kivetett bírság ügyében interpellál. Mayer közélelmezési miniszter azonnal válaszol az interpellációra. A Ház a választ tudomásul veszi.
Tasnády Kovács az idő előrehaladottsága, miatt sokat nem mond el, amit elakart mondani Rá kell mutatnia a zsidók szerepére, azok térfoglalására és arra, hogy a zsidók elitje a külföldön, a csőcseléke pedig itthonaláássa a társadalmat.
Rámutat a köztársasági mozgalomra. Egyetlen magyar embernek nem kell a köztársaság. ö nem üldözi a köztársasági pártot a köztársasági eszme miatt, de ugylátjs, hogy az eszme csak űrügy a forradalmi ^fekvésekre. Kéri a belügyminisztert, akadályzzza m«g a köztársasági párt destruktív törekvéseit.
Az ülés vége 3 órakor.
A marienbadi tárgyalás eredménye.
Budapest, Junius Í5. A marienbadi érte-kezlcten sok mindent értek elf Nem csak azt sikerült biztosítani, hogy cseh szén vas ellenében a magyar burát cseréljék ki és hogy a cseh ipar tultömött raktári termékeit hamarosan elhelyezzék a magyar piacon, hanem azt is megállapították, hogy bizonyos politikai ellenlétek áthidalhatók legyonek. Magyarország ha-tárkiigaziiására vonatkozó kívánságát mág nem teljesítették, de azok meghallgatásra fognak ta-^mrr- nmen nytöto\' TSkíizSfHMRáer
összeegyoztethetók és amennyiben Magyarország biztosítékot fog nyújtani a barátságos szomszédos viszony tnrtósíágára. Eddig x cseh küldöttség elutasító álláspóntot foglalt el a ha-tárkiigazilás javaslatival szemben, mert ügy látta, hogy ezek a biztosítékok hiányosak. A két külügyminiszter a legközelebbi találkozásán azonban bizonyára ezen pontokon is megegyezés fog létrejönni.
Elvileg tisztázták a kisebbségek védelmé-nék kérdését, amely.s cseh köztársaság magyar ás német lakosságának érdekét is ériati. A por-torosei értekezleten ilyen Körülmények közt jóval kevesebb ellentétet kell majd elsimítani és már most lényegesen eltompult annak a fegyvernek a\'hegye,*amit a kisantant létesítése irányzott Magyarország, ellen.
A marienbadi összejövotel eredményéről utólag me:; lehet állapítani, hogy a magyar vezetők et kellett ismerjék • cseh kormány lojalitását és a találkozáson sikerült megegyezést teremteni azon alaptételekre nézve, amelyen a jövőben követendő kereskedelmi szerződés .fel fog épülni. Az általános politikai kérdésekben a tárgyaló felek barátságos hangon eszmecserét folytatlak. Előre látható, hogy a legközelebbi összejövetel, amelyben már meg is állapodtak — a két állam viszonyában további közeledést fog eredményezni.
Benes külügyminiszter kijelentetto, hogy ugy ő, mint Bánffy miniszter teljes mértékben meg van elégedve az értekeidet eredményével. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a portorosei értekezlet tiszta helyzetet találna. Minthogy pedig a legközelebbi összejövetelt csak a portorosei értekezlet után fogják megtartani — a portorosei értekezlet értéke nagyon kérdésessé vált.
_2____
A Tisza-bünugy.
Budapest, junius 25. A Tisza-pör mai főtárgyalásán Nagy Barna honvédelmi miniszteri titkár Friedrich Istvánra tett vallomást. Friedrichet eleinte bizalmatlanul fogadták a minisztériumban, de amikor látták, hogy állandóan ellenforradalmi tevékenységet fejt ki, megkedvelték és nagyrnbecsülték. Linder Friedrichel mindig hadilábon állott. Ebben az időben tulajdonképen két miniszter volt, az egyik Friedrich, aki nemzeti al pon állott, a másik Linder. Nem igaz, hogy Hüttner Friedrichel ebédelt. Ezután beszámol a tanú a cionista gárdaszervezet keletkezéséről, amelyhez Fényes azt a megjegyzést fűzi, hogy a megalakulás stádiumában a gárdát ő robbantotta szét.
A következő tanú Ráci Lajosné, mani-kürözőnő. A forradalom idejében az Otthon Körben volt alkalmazva. Elmondja, hogy október 31-én délután 3 óra tájban oda ment hozzá egy Morgenstcin Gyula nevű hírlapíró, aki azt mondta neki, hogy Kérivel beszélgetett és Kéri elővette óráját és igy szólt: .Tiszának még másfél órája van hátra".
Morgenslein Gyula hirlapiró, akit rögtön ezután hallgatott ki a biróság, azt állítja, hogy a kérdéses napokban nem is volt az Otthonban és Kéri szájából soha nem hallotta azt a kijelentést, annál kevésbé mert — kivéve egy esetet — életében nem beszélt vele.
Cadó elnök elrendeli a két tanú szembesítését, akik közt egy negyed óráig tartó vita fejlődött ki. Ráct Lajosné szemébe mondja Morgensteinnak állítását. Morgen-stain kijelenti, hogy hajlandó néhány tanút összeszedni az Otthonból, akik bizonyítani tudják állítását. VaUomására mindkét tanú meg mer esküdni. Ráct Lajosné rászól Mor-genstémre, hogy akkor hamisan esküszik.
Kéri megjegyzése és az ügyész indítványa után a biróság mindkét tanút megesketi.
Ezután Skultéty Endre városházi teremőr tesz jelentéktelen vallomást, mire elnök 10 perc szünetet rendel el, majd Gártner védőjének eltávozása miatt a tárgyalást berekeszti és folytatását hétfőre halasztja.
Mikszáth Albert meghalt
Budapest, junius 25. Harminc éves korában fiatalon, de már hosszas szenvedés után elhunyt Mikszáth Albert kereskedelmi miniszteri titkár, a nagy Mikszáth Kálmán fia. Mikszáth Albert is irt aprőbb novellákat, verseket és apjának egy .humoros regényter-vezetét is feldolgozta. Ax utóbbi években állandóan betegeskedett Mikszáth Albert és tegnap este a Vörös kereszt kórházban csendesen elhunyt Temetése vasárnap délután 4 órakor lesz a Kerepesi-uti temető halottasházából.
Visszafizetik az ezer koronán aluli kényszerkölcsönöket.
Budapest, junius 25. A nemzetgyűlés a napokban elfogadta az államadósságok rendezéséről szóló törvényjavaslatot, amely in-tézkedik a Korányi-féle pénztári elismervények sorsáról is. A törvény értelmében az ezer koronánál kisebb ősszegről szóló elismervé-nyeket vissza fogják fizetni. Ugy értesülünk, hogy ezek a visszafizetések a következőkép, pen fognak történni:
Az elismervény tulajdonosa csupán azon banknál jelentkezhet az Összeg visszafizetéseért, amely banknál a kény.zerkőlcsön fdvé-ele alkalmával az ezer koronát, illetve ennél kisebb összeget visszatartottak. Az összes visszaváltott elismérvényeket a Pénzintézeti Kozponthoz kell beszolgáltatni, amely azután az intézetnek visszaadja a kifizetett összeget.
■ •_ZALAI KÖZLÖNY _
Kommunista röpiratok Drózdy kerületében.
A Hongya-azovetkezet borítékában ér keztek. — A leggyalázatosabb hangú röpiratok alá Drózdy GyőzÖneve van nyomtatva.
(Saját tudósilónktólJ Csak á napokban zajlottak lo a pacsai választókerületben a nemzetgyűlési képviselőválasztások, amelyek a kerület falvainak nyugalmát eléggé felkorbácsolták.
A választókerület újból megválasztotta Drózdy Győzőt képviselőjévé a egyes újságok nagy örömmel regisztrálták a győzelmet. Nem irtak azonban arról, hogy a kerületben több mint hatezereh nem szavaztak, akik nyilván nem voltak olyan dühös Drózdysták. A választásoknak azonban megfontolást érdemlő utóhullámuk volt, amit a nyomozás érdekében még csak most irunk meg.
A választások alatt és után ugyanis a pacsai járás területét eddig még biztosan ki nem derített heluröl a legszennuesebbhangti, förtelmesen pocséKslilusu röpcédulákkal árasztották el.
Különösen két röpcédula, egy vörös- és egy fehérpapirosu vezet a lázitásban és iz-
Satásban a iegpocsékabbul. A vörös rőpcé-ulára vers van n/omtatva, amely a legaljasabb s legtrágárabb hangon, becstelen kormányzősértést* követ el. Reprodukálhatatlan kilétekkel nemcsak magának a kormányzónak, hanem az egész családiának a tiszta s minden családnak mintaképül szolgáló becsületét sérti. A másik fehér röpcédula kétoldalas ujságterjedelemben Drózdy Győző aláírásával moszkvai hangon lázit az államforma, az urak, a \'tisztek ellen, gyalázza a nemzetgyűlést, teltre szólítja fel a falusi népei a birtokososztály s a papok ellen. Minden szakasz vége oda tendál, hogy Drózdyt válasszák meg képviselőnek.
A röpc&UÜÁL. a. m Hangya * s előkelő budapesti bankok és cégek borítékaiban érkeztek s névre szóló címzésekkel vannak ellálva. A bélyegzők után meg lehet állapitani, hogy a röpcédulák Szombathelyen lettek feladva. A nagykanizsai főposta a napokban nagyobb-mennyiségű ilyen röplapot foglalt le, amelyeket a postai cenzúra éber szeme fedezett fel. A lefoglalt röplapokat átadták az ügyészségnek, ahonnan azonnal megindították a legszélesebbkörű nyomozást.
A röpcédulák hangja után Ítélve erős a gyanú, a bécsi emigránsoktól valók s valahogyan átcsempészték a határon.
Bár Drózdy Győző aláírásával van ellátva az egyik röplap, mégsem merjük elképzelni még Drózdy Győzőről sem, hogy képes volna ilyen becstelen orgiára. Ellenben az valószínűbb, hogy az általa jól átdolgozott kerületet a bécsi kommunisták a saját céljaikra is jónak találták felhasználni. A pacsai választókerület hangulata s a feltüzelt falvak melegágyként szolgáltak a kommunista röpcéduláknak.
Az ügy azonban tekintettel arra, hogy kormányzósértés forog fenn, a . budapesti törvényszékhez tartozik. A nyomozás folyik^
Végül megjegyezni kívánjuk mindazok számára, akik a némileg még fennálló kivételes intézkedések ellen oly ádáz harcot hirdetnek, hogy nem-e a legkíméletlenebb kivételes hatalomra van-e szükség mindaddig, amig ilyen esetek fennforognak ?
Bár minden téren a legtőrvényesebb intézkedéseknek vagyunk a barátai s a konszolidálódást kívánjuk minden téren, de amig ilyen erős kommunista agitáció dolgozhat közöttünk, egyenlő a hazaárulókkal való cim-borálással, ha folyton csomót keresünk a kákán.
___1921. junius 26.
HÍREK.
— Kinevezések az államrendőr-aégi detektlveknél. A belügyminiszter a nagykanizsai államrendőrségnél alkalmazott Vojnovich Lajost, Sasváry Jánost, Jakabfy Perencet és Csizmadia Jánost államrendőrségi detektivekké nevezte ki. Egyben Sssváry Jánost és Csizmadia Jánost a savanyukuli államrendőrséghez, Vojnovich Lajost és Jakabfy Ferencet pedig ideiglenesen a nagykanizsai államrendőrséghez osztotta be.
— Első szent miséjét Péter és Pál napján mutatja be a tótszentmártoni plébánia templomban dr. Meszlinyí Antal róm. kath-lelkész. A kiválóan képzett paptól sokat várnak nemcsak a hitélet terén, hanem kulturális és nemzeti tekintetekben is. A szentmise alatt az ünnepi szónok P. Hedly Jeromos lesz.
— Egy nagykanizsai azázadoa érdekes találmánya. Ax országos szabadalmi hivatalban hirdetett szabadalmak közt akadt budapesti munkatársunk egy ötletes találmányra, melynek érdekességét fokozza az, hogy feltalálója egy nagykanizsai tiszt, Blásy János, a csurgói gyalogezred századosa. A feltaláló a hadseregbe móst bevezetett acélrohamsisak mintára megkonstruált papírmasé-sisak találmányára kér szabadalmat. A találmány ötletessége, praktikussága feltétlenül megállapítható ? minden valószínűség szerint a szabadalom megadása után egyhamar kedvenc viselete lesz a katonaságnak, főleg a tisztikarnak. A papirmassé-sisak ugyanis rendkívül könnyű, a fejnek kellemes, mig sz acél nehéz, sérti a fej bőrét és tönkre teszi a hajat. Hozzájárul még az előnyhöz, hogy jóval olcsóbb, mint az acélsisak, amellett tartós,
inpregnált papirmassé az esőt is jól bírja. Munkatársunk jelentése szerint a kifüggesztett szabadalomnak katonai vélemények szerint igen nagy jövője van.
— A lakáshivatal éa a gazdasági hivatal átköltözött. A lakáshivatal eddigi helyiségéből átköltözött a közélelmezési hivatal épületébe, helyébe pedig a város gazdasági hivatala költözött. Mindkét hivatal már az uj helyiségben működik.
Egy Nikita díszköpeny Nagy kanlzaán. Pár nap óta egy rendkívül értékes montenegrói nemzeti köpeny kelti fel az érdeklődést Nagykanizsán, melyet egy műgyűjtő akar értékesíteni. A közvetítésre Barta divatkereskedő vállalkozott, akit nagy számmal keresnek fel az érdeklődők, de még többen a kíváncsiak, akik értesülnek a ritka szép crnagóc köpenyről. A köpenynek, mely valódi arany szálakkal van himezvo, érdekes története van. A montenegrói királyi udvarból került még a háború előtt Bécsbe, ahol Wersenheim grófnő egy udvari bálon öltötte magára. Majd a grófnő ruhatárából a műgyűjtőhöz került, aki most áruba bocsátja a kiválóan szép műremeket.
— Kimutatás. A Kath. Legényegylet (1921. évi junius 12 én tartott Juniálisánál felülfizettek: Czindrich Lajos 150 K, Bazsó lózséf 100 K, Szekeres Dezső Ő5 K, Bojtor Kálmán 55 K, Varga Nándor 50 K, Graff János, N. N., Wlasics Kázmér, Zalai Károly 20—20 K, Németh Imre 15 K, Wehofsitz N. 10 K, N. N. 5 K. Egyeseknek valamint Deutsch József, Heffer Gyula, Stampf Zsigmond uraknak nyereménytárgyak ajándékozásáért, Lackenbacher Ede urnák ponyvák díjmentes kölcsönzéséért hálás köszönetet mondunk. Külön kell megköszönnünk Mat-kovics Erzsike urleánynak kitűnő szereplését, aki ez alkalommal is méltó volt önmagához A Kath. Legényegylet elnöksége.
1921. junius 26.
Tr N A . Nagykanizsán felállított Turul—-Nyukosz biztosító részvénytársaság főügynökség vezetésével a központi budapesti igazgatóság kővesdi Boér Gusztáv ny. áll. ezredest bizta meg, ki ezen téren eddig » már a legjobb eredménnyel működött. Hivatalos helyiség Rozgonyi-utca 15. szám.
4 ,T A kerwwMny tisztviselőnők tanfolyamai. A keresztény tisztviselőnők programba vett munkakörüket a nyár folyamán Umételten előbbre viszik egy nagyarányú akció megkezdésével. Az egyesületi élet egyik legfontosabb tényezője a szaktanfolyamok, közművelődést esték és társas összejövetelek szakelőadások, szociális, művészeti, irodalmi és szórakoztató felolvasások. Tanfolyamokat nyit, melyeken sorozatosan sorra kerülnek szalma-, sás- és raffiafonás, azután házi- és gyermekcipő, különféle játék, művirág és kalapkészítés. E munkakör által a tagok egyrésze a saját szükségleteik fedezésére találnak nagyon megfelelő segédeszközt, másrészt a művészi elsajátítás és kézügyesség révén esetleg tisztességes megélhetési és jövedelmi forrás nyílik meg számukra. Ezért az egyesüt let felkéri tagjait a jelentkezésre, valamin-azon hölgyeket is, akik a fent elsorolt tárgyak valamelyikének elkészítésében jártasak és egy-egy tanfolyam vezetését vállalnák, hogy ez irányú óhajukat az egyesület hiva-taloa helyiségében (Nádor-utca 14.) bejelenteni szíveskedjenek. Jelentős eredményt várhatunk az uj tanfolyamoktól, mint szociális terű elsőrangú életforrástól. A tanfolyamokra nyomatékosan felhívjuk a közönség figyelmét. A művészet iránti érdeklődést semmi sem jelzi jobban, mint az, ha a közönség maga is, mint alkotó akar benne résztvenni és viszont a művészet helyes elveinek közvetítésére semmi sem alkalmasabb, mint az aktív munka. (d)
— Hihetetlenül komiszak a dohány és cigarettanemliek. A dohányosok nem tudnak eleget panaszkodni a dohány, és cigarettagyártmányok hihetetlen silánysága miatt. A kormány a legmagasabbra srófolta fel a dohányfélék árát. Azt hitte mindenki, hogy az áremelésekkor a konszolidáció a dohánygyártmányok lekötésében is be fog állani, de tévedtünk. Soha a magyar dohánygyárak olyan komisz dohánynemüeket forgalomba nem hoztak, mint mostanában. Egyes cigaretta nemek, mint pl. a király és hölgy teljesen élvezhetetlenek. Altalános tapasztalat, hogy az ujabb gyártmányok erős dohányosoknál is szédülést, hányingert s szakgató fejfájást okoznak. Érdeklődtünk ennek oka felől egy szakembernél, aki azt a választ adta, hogy a dohánygyártmányok silányságának egyedüli oka az, hogy osoknem kizárólag a hazai dohányfélékre vagyunk utalva. Dohánygyárainknak jó részét elveszítettük, amelyek pedig megmaradtak azok oly horribilisán felhalmozott anyaggal vannak ellátva, hogy a dohány alapos pácolására s régi kikészítésére nem kerül a sor. A dohányfo-gyasztás a háború óta feltűnően megnövekedett, úgy, hogy a meglevő dohánygyárak a harmadosztályú magyar dohányt nem tudják a fogyasztás nagysága szerint jól kikészíteni. Különösen sok a panasz az olcsóbb, 25 grammos csomagolású dohányok ellen, amelyek között igen nagy árbeli különbség van, minőségileg azonban csaknem egyformák. Elmondhatjuk egész bátran: v.n ugyan dohány már jegynélkül is, de nincs benne köszönet.
— Szerbek kegyetlenségei. A szerbek a mult héten állítólagos irredenta mo\'z-galom gyanúja miatt Alsőlendva környékén letartóztattak és Var&sdra hurcoltak mintegy 30 intelligens magyar embert, köztűk a korábban Szombathelyen működött Krenner Jenő uradalmi mérnököt, Raffensperger hercegi tiszttartót, Vermef intézőt és egy Schr.ncz nevü fényképészt is. . Schrancz kötelékeivel megszökött a varasdi börtönből és sikerült erejének végső megfeszítésével visszaszöknie magyar területre. Most súlyos betegen fekszik, testén nincs egy ép folt, oly borzalmasan összeverték botokkal és gummikorbácsokkal a szerbek. A többi elhurcolt magyar közelebbi sorsáról még nincs hir.
MLAI KÖZLÖNY
(x) Minden háziasszony kísérelje meg a Krank-féle Enriló kávípótlót. Használandó S kanál valódi Franck és 1 kanál Enriló kávé-pótló Minden füszor- és cscmegckereskedésben kapható. Fél kilós csomag ára 30 korona. ■ ■ M Építik, asztalosok <■ házigazdák figyelmébe! Mielőtt házát beüvegoriolné, kérjen árajánlatot Caál László ivegezési vállalkozótól Nagykanizsa, Árpid utc. 7. — Ovc-gezést és javításokat valódi firnis gittel felelősség mellett készít helyben és vidéken a leg-jutányosabb napi árban.
— A női szépség ápolása. A szépségérc adó hölgyközönség bizonyára őrömmel fogja tudomásul venni, hogy Szentiványi Szász Tihamér, a „Gyógyszerészek Lepj." szerkesztőjének tollából „Kozmetika" címen egy rendkívül érdekes könyv hagyta el a napokban a sajtót. E könyv, mely a legújabb angol és francia szépségápolási módszerek j-l c, ismertetése, két részre tagozódik. Első részében a bőr ápolásáról, a vízről, a szappanról, az arcmassageról, továbbá az arcfestés technikájáról közöl részletes leírást, majd felsorolja a bőr összes kozmetikus hibáit (szeplő, májfolt, mitesser, pattanás, orr-vorosség, fagyási pir, szemölcs, anyajegy stb.) és azok gyógykezelését ismerteti. A hajápolás című fejezetben a haj mindennapos kozmetikáját, a korpásodás és beteges hajhullás gyógykezelését, a női baiusz és szakái irtásának módjait közli. Külön fejezetet szánt . szerző az ősz haj regenerálásának, a haj különböző színűre való festésének és szőkítésinek. Terjedelmes részt foglal magában a száj és fog, a fül, orr és szem ápolásának leírása, továbbá a manikűr és pedikür ismertetése. A könyv második része 163 eddig titokban tartott szépitőszer elkészítésének leírását tartalmazza latin és magyar nyelven, ugy hogy e kozmetikumok készítésének titkával minden érdeklődő megismerkedhetik. H" még^ megemlítjük, hogy o könyv előszavát Péchy Erzsi színművésznő irta, s hogy 16 ives és famentes papíron, művészi illustrá-ciókkal a Pallas irodalmi műíntézetében készült, ugy mindent elmondottunk ezen értékes, hézagpótló könyvről, melynek bolti ára 98"— korona s amely minden jobb könyvkereskedésben, vagy a „Gyógyszerészek Lapja" kiadóhivatalában (Budapest, IV., Muzeum-körut 17. szám alatt) kapható.
— A Keresztény Tiaitvts.lSnők 28 án kedden délután 6 órakor saját Otthonukban (Nádor-utca 14.) gyűlést tsrianak, melyen » tanfolyamokon kivül egyéb tárgyak megbeszélése is lesz Az egyes tanfolyamokra a gyűlésen lehet jelentkezni. A vezetőség.
(x) Nemzetgyűlési Almanach címmel a jövő héten jelenik meg Vidor Gyula, a Magyar Hírlap munkatársa szerkesztésében a nemzetgyűlési képtiselók életrajzét torlalmazó mü. Ara 80 korona. Megrendelhető a Magyar Lap- és Könyvkiadó Vállalatnál Budapest, 11. Lánchid-utca 4.
(x) Elveszett f. hó Í4 én a város belterületén egy korál fülbevaló. Becsületes meg utáló magas jutalom ellenében lapunk kiadóhivatalában leadni szíveskedjek.
SPORT.
Érdekes és egyenrangú erők, heves iramú mérkőzésének lesz tanuja a vasárnap délutáni sportközönség. Az erősen feljavult N. A. F..C. ós a fővárosi játékosokkal felfrisitett Keszthelyi Gazd. Akadémia hallgatói játszanak revánsmérkőzése Legutóbb 1: 1 arányban, eldöntetlen volt a küzdelem, mig most a hazai pályán játszó N. A. F. C., minimális gólarányu győzelmét várjuk, azonban pz ellenfél győzelme sem volna meglepetés l A mérkőzés pontosan délután fól 8-kor kezdődik. Felállítás: Buczo lics—Veren I, Rumbold—Schlechta, Boda I, Sitankó—Schless, Hackter, Erős*, Vercn II, Bölcsföldy. Tartalékok: Kopár, Boda II, Fér-hozli. Bíró : Spitzer (NTE.)
Apró hirdetések.
Építtetők figyelmébe! Kisebb házak, gazdasági épületek tatarozását, alakítását és javítását jutányosán vállalja Pápay György építő-iparos, Pctőfi.ut 24._
használt tankönyveket vosz Físchol FülOp Fioi könyvkereskedése. _
Cséplők figyelmébe I Egy teljesen átjavított cséplő azonnal eladó, vagy kölcsön-használatra kiadó. Bővebbet Schiller Ferencnél
2—i ig Kinízsy-utca 64 sz. mos
Egy ajtós kisebb Jégszekrény oladó Magvar utca 5. szám alatt.
Egy kifogástalan állapotban levő kőnnytt lőcsőskocsl féderes Ülésekkel eladó.
Cím: Eötvös tér\'8. az udvarban.
Eladó egy valódi foxterrier egerész és boRárfoKÓ Cím a kiadóhivatalban._»y>
Értesítés!
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a piacon levő sátramban naponta
friss mészáros és hentesáruk
olcsó áron kaphatók. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kéri
Darvas János hentesmester.
Forgács és Gyulai
bask- is ráltíiilit Eiaüsi-ntca 5. a. Ttltfoi 3-78.
Vesz és elad kUlföldl pénzeket, dollárt, dinárt slb. Tőzsdei megbízásokat, külföldi átutalásokat a legelőnyösebben s leggyorsabban (kívánatra táviratilag) teljesít. Előnyős feltételek mellett osztrák korona
s márka külcüut folyósít, slb. stb. Budapesti iroda: Rákóczl-nt 59. azám.
8\'
n mVTMmTWT>#nimfVMVWVi>m>WV>«1
Quittner Arthur
hitésá|ili| is|«4éljixitt rillujirtrili
Jr Ragjkaolzti, Cii>|irj-ntci 13 tz.
Elvállal világítási vezetékek, mo-torok, csillárok, valamint telefo- j nok, csengők és Jelzőkészülékek felszerelését. Villamos vasalók, főző-% edények, reschauk, fütőtcs<ck javítását, p Mlnd«on«mQ
g villamos munkálatokat
5 gyorsan cnzközlök, anyagok éa ógök 5 raktáron kaphatók. \'
r> As^ííTr.TV.Ti/\'ni tTíVT,
leállásnál 24 m>,
A tőzsde magánforgalma\'
Budapest, junius 25. Dollár 255. Márka 360, Lei 390, Siokol 360. Bécsi kifizetés 37\'/,.
cserepet
hornyoltat és hódfarkút,
cementet, téglát
ís minden építési anyagot
legolcsóbban és azonnal
szállít a legkedvezőbb feltételek mellett
DÜLLED JE JiŐ
2709 építési anyagícrcskcdŐ
Budaput, ll„ 8j«r-u. 28. Tikba 4-06.
ZALAI KÖZLÖNY
1.921. junius 26.
URUU "w,éU"aloU
Rozgonyi-u 4.
Szombaton ém vasa\'rnapi 81»noy Oarrloh hírneves sxinmuvo:
szerelem vására
7 Mvoflitbm Féuer.plS HU Rtnd.,1.: Ja* X.y
Ezt a kiváló színművet a budn-pesli .Vigszinlíjíz\'.ban löbb mini 200 előadásban adták.
0 Előadások szombaton: 7 fs 9 ó & Vasárnap: 3, 5, 7 és » órakor.
O______
1967—1921.
Hirdetmény
a külföldi pininemtk és a külföldi iitikpapiiok bevallása tárgyában.
A városi adóhivatal érteslll az érdekelteket, hogy a vonatkozó bevallási Ivek megérkeztek, azok a hivatalos órák alall átvehetik.
Nagykanizsán, 1921. évl)unlus 25-én. 2to« Városi adóhivatal.
HILD TESTVEBEK
deszka, épiiletfa és építkezési anyagok kereskedése
""7.2KÍ 120. ♦ Főtelep Király-utca 4.>
Felhívjuk az építkezők figyelmét a most érkezett nagy raktárunkra és legolcsóbb árainkra.
Állandóan raktáron tartunk I* darabos fehér meszet, portland-cementet, kovács-szenet és I* minőségű gőzölt doíohal
| bükkfa-padlót és deszkát. -—:----
Epitó\'iparosok figyelmébe!
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 17392/1921. -az. reoiUkezésíből kifolyóié* a lieljbtli poslapalol.1 felépítése kiirfll szükségessé vált fóld, kőműves, vasbeton, hengereli ís sz.gacMil vastartók és kevácsmunkákra folyó évi jullu. 9-éo déli 12 éreti® téri-dó hatándóvel veisenyliirgynlás hirdeltellk.
l .< , .Bí"bb, rclvili8°si|í«"l ás a síükséges nyomtatványokkal a helybeli I. számú posn. és távírda hivatal szolgál.
Az Ipartestület elnöksége.
Nagykanizsa legkellemesebb szórakozó helye
a sétatéri kioszk.
Balaionmelleki borok, jégbeliülötl csapolt és üveg-sör, pezsgófróccs, hideg felvágottak, Sajtok, halak, sos-killi, cukorkák, málnaszörp, cukrászsüteményt k, jegeakávé, fagjlali. Egész nyáron át nyitva
OM int I Figjthts lisnl^UsI
Kereskedelmi vagy középiskolát végzett jo irásu, német nyelvben jártas\' 16-18 éves fiatalember, helybeli keresztény céghez irodába kezdő fizetéssel
gyakornoknak
kerestetik. Kimerítő Írásbeli ajánlatokat magyar és német nyelven .Rendkívüli szorgalom és biztos jövő" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit.
Szigriszt László
Ingatlanok gyors kS*v».itése, Zrínyi Miklós-utca 33. I. em.
Eladók i
vlfoglolható lakással 140.000 korona
alatt jobb hta. Több magános híz elfoglalható Inassal M0.000 K alatt. Nagyobb mo2 „ hazak. Emeletes bérház. I
Üzletház azonnal elfoglalható Inkái is üzlettel í«"°tahlrt<>k°\'\' eUdók Zalában és Birtok bérleUk közv.tlté.o. SiőlBk Nagykanizsa közelében eladók Rétek eladók. Házhelyek.
Keresek bérbe
300 400
holdas birtokot.
Jó föld és kényelmes Inkí.s elengedhetetlen feltétel. Közvetítőket díjazok.
Ortntay Gyula
KuMoiókovitcabása (Caatiádmecye).
Eladó:
2500 hold*» birtok Sojnogymegyé ben nagy k*»telly«l és parkkal, nagy sxesxgyiri.l, JO hoM jxélővcl itb. t < holJaj ii6k5birtok Nigykinin* mellett miuixiv két-sxobis tégUépöUtUJ, u»gy gyümölcsössel. SxőWbirtokok kulüníéto tngysigUn Kőröshegyen, Po-Kítiyváron, Kesuhetyeo, Komárviroson stb. Emeletes villa BétaUkpen 0 nxóba, eUStxob*. konyha, terresx, cietcdsxob*, pinexe, fiüúx (í évro való fával) éléskamra, teljes Ukásborenjexéwol 3SO.OOO koroaa. BiUtoni villák Balstonboglájon, BalátonlelWn stb. Családi hiwk, UtletháxaV, axonno) beköltözhet* lakással olcsó árban Hagykanixsán is a vidéken. — Bővebbet
Szántó Vilmos BKSSTEÍÍ iSífc ,„.
Hirdetmény.
A helyben állomásozó csapatok ágyneműinek (szalmazsák, fejvánkos, lepedő éSptakáró) mosatása f. hó 30-án írásbeli ajánlat alap|án kölendő szerződéssel fog biztosíttatni.
Felhívatnak a helybeli mosási vállalkozók. hogy ajánlataikat írásban a helybeli katonai állomásparancsnoksághoz l\'cnll napon délelőtt 9 óráig nyújtsák be.
Bővebb felvilágosítást ez ügyben a 6. gy.-ezred I zászlóalj gazdasági hivatala ad.
M. kir. katonai állomáspraoiság 58. áp.
Vajat,"jkhaajtot
mennyiségtan vásárolunk!
Sxivej ajánlatokat AfttifUen ármegjelölését kérünk.
„Alfa"
Főintézői. Ö^SVS állást keres
romai kath. vallású, 37 éves, nós, minden tekintetben absolut megbizható tevekeny, okleveles, elsőrangú gazdasági szakember, katholikus vidéken, belterjesen kezelt uradalomban.
Kívánatra egy millió korona kauciót adhat,
mely összeg a vezetése alatti gazdaság üzemének intenzivebbé tételére ^ befektethető. Cim a kiadóhivatalban.
^---------------_
TTTT E\'ső Nagykanizsai Temetkezési Vállalat
fi 1 1 il I Üzlethelyiség és Iroda, Oeák Ferenc tér 3. Telefon 269 ——\' Műhely és raktárak: Klrály-utc. 4. szám. Telefon 120.
Alapítási «t 1831
osztói.
VÁLLALUNK" gtztÓÍegyszerü polgári o
iHLLHLUnn. tályu temetéseket 700 K-kozkórháztól 600 K-ért.
Hagy raktár: ír\'0-,,"íiícíó.^\'^ny *>puhafa koporsók soo
\' körönétől, szemredelek 75 koronától fölfelé
S- "«!áles®teknfl mindenki érdeke, hogy dúsan felszc-^ relt. mélyen leszállított áruraktárunkat mcgtckhUsc.
lsptu.idoao.oki 7-alal é. Gyarmati kí»TVaycmdiják.u.

60-1 k évfolyam
Nagykanizsa, 1921. Junius 28. Kedd
- 144. szám
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SiOTkoiitíiég át kUdóhlvAUI t Pő-ut 13. ix. ■ InUmrbun-UUfoo 78. —-
Alcgjclculk mindig kor* reggel
FŐSZERKRSZTÓ: Dr. HEOEDÜS OYÖROY
FBLKLÓSSZRRKKS\'/.ró: BODROGKÖZYZOLTÁN
Bldflxctésl árak 4
Rl(n 6rn 400 K. «Jévtc 200 K. N«&»J-ím* 100 K. r.fj hín 36 K. ey.ye» náu íja 3 K
Mayer János tiltakozik a parasztdiktatura gondolata ellen.
A közélelmezési miniszter Mezőtúron.
Budapest, junius 27. Az Országos Fóld-mives Szövetség vasárnap Mezőtúron is Turkevén tartott alakuló gyűlést. A népgyűlésen az első szónok Mayer János közélelmezési miniszter vólt.
— Nagy feladatot vállaltunk, azt, hogy megvalósítjuk programunkat. Ex azonban sajnos nem sikerült, mert abszolút többséget nem kaptunk, ugy hogy a kormányt nem vehettük át, ahhoz azonban, hogy ellenzékbe menjünk viszont tulsokan vagyunk. Koalíciós alapra kellett tehát a kormányzási fektetni. Nem lehet egyoldalú politikát folytatni, ha-pem a legnagyobb türelemmel, a legnagyobb barátsággal és megértéssel kell törekednünk arra, hogy a kormányzás kereke ki ne zökkenjen. Ennek n megvalósítása még késik ugyan, de programunk egyik főpontját, o földreformot, már megvalósítottuk. A legfelső biróság a napokban megalakult, ennek a feladata lesz majd á földreform végrehajtása, a földbirtok kedvezőbb eloszlásának megteremtése. Türelemmel éa ön mérsékléssel maradunk tovább is a koalíciós pártban, de ha azt látjuk, hogy minden engedékenységünk, becsületességünk, konciliáns magatartásunk hiábavaló, akkor olyan parlamentáris eszközökhöz folyamodunk, amelyek biztositják számunkra a kormányzási halalom átvételét. Nem lázadás, vagy parasztdiktatura révén, hanem parlamentáris eszközökkel fogunk odatörekedni, hogy programunkat megvalósítsuk.
— Ax a célunk, hogy szervezetünkbe, az Országos Fóldmives Szövetségbe tömörítsük a becsületes magyar emberek egész tömegét. A nincstelent, a törpe-, ieis- és nagybirtokost, a kisiparost és a tisztviselőt. Kell, bogy megértsük egymást, hogy egymást támogatva dolgozzunk szerencsétlen hazánk felépítésén. Mi az igazi kereszténységet hirdetjük, azt a keresztény politikát, amely az egymást megértésben, megbecsülésben találja meg\' erejét, üldözi a gonoszt, de nem háborgatja a dolgozót.
— Talán még nem volt olyan miniszter Magyarországon, aki azzal vállalt volna tárcát, bogy megszüntesse a saját miniszterségét. Én azzal vállaltam éa csak azért vállaltam, hogy ezt a miniszterséget, amely annyi szenvedést hozott a kisgazdatársadalomra, végre megszüntessem. Hivatalbalépésem első napjától kezdve fokoxatosanr vezettem be a szabadforgalmat éa julius 5-ín rátérünk a teljes szabadforgalomra, amikor is ki-ki szabadon rendelkezik terményei felétt.
A másfétórás beszédet többszőr félbeszakította a közönség zajos tetszésnyilvánítása.
Utána Meskó Zoltán nyugalmazott bel-
ügyi államtitkár szólalt fel, aki beszédében a politikai helyzettel foglalkozott. Meskó Zoltán után Szabó József biharnagybajomi, Sziráky Pál, Benkő Gábor, Borbulya Pál képviselők, Herczcg Sándor gnzdasági főtanácsos és Csut Ferenc hentcsmester beszéltek.
Végül Vértes Vilmos István képviselő tartotta meg beszámolóját, amelynek elhong-zása után választói biz lmukról biztosították.
A nagygyűlést ünnepi ebéd követte, amelyen többek pohárköszöntője után Mayer János miniszter emelkdctt szólásra. Megemlékezett a napi . politikáról, majd beszédét a következőkben folytatta:
— Bármilyen égetőnek tartjuk is a királykérdés kikapcsolását, mindenkor Önkéntelenül felvetődik az, amikor a legkisebb eseménnyel kapcsolatban is provokálnak bennünket a másik oldalról. Igy történt az legutóbb Huszár Károly esetében is. Huszár Károly azt mondotta nagyatádi Szabó Litvánról, hogy J918 Őszén velem Gödöllőn Károly királynál volt kihallgatáson és ez alkalommal nagyatádi Szabó István és én hűséget esküdtünk Károly királynak. Hát ez nagyon csalfa beállítás és valótlanság volt. A mi kihallgatásunkon nem az történt, hogy mi elválaszthatatlan őrök hűséget esküdtünk, hanem az, hogy megfogadtuk a királynak nagyatádi Szabó Ulván és én, hogy mi forradalmat nem csinálunk. Amit ott megmondtunk, teljesítettük is. Mi a forradalmat nem csináltuk, abba részt nem vettünk, ebből kifolyólag bennünket semminemű támadás nem érhet. Innen van azután, igen tisztelt barátaim, hogy ezek a lovagi tornák csak kiélesitik a pártok között az ellentéteket, odadobják az egyenetlenség üszkét és próbálják a viszonyokhoz képest elég egyetértőleg működő, pártokat megbontani. Ennél a mi pártunknál türelmesebb, becsületesebb ós hazafiasabb •pártot az országgyűlés falai sohasem láttak. Ez a párt minden terhet türelemmel elvisel, minden sérelmet kipariroz, hazafias önmegtagadással szavazza meg az óriási terheket, abból a belátásból kifolyólag, hogy ebben a helyzetben mást nem tehet. A bankett után Mayer Jáncts és kísérete Turkcvére utaztak és onnan még az éjtzaka folyamán visszatértek Budapestre.
Debrecen uj főispánja.
Budapest, junius 27. A kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére dr. Hubert Ottót, Debreczen szabad királyi város főispánját .saját kérelmére felmentette és helyette a város főispánjává Miskolczy Lajos nyugalmazott főszolgabírót nevezte ki.
Árpolitika hirei.
Budapest, junius 27. A polit.kai pártokat és a kormányt Ls erősen foglalkoztatja a nyári szünet problémája. A kisgazdapárt már csak azért is követeli a nyári szabadságot, mert az aratási munkálatok megkezdődnek és a párt tagjainak legnagyobb része gazdi, akiket megakadályoz a fővárosban voló tartózkodásban. Hivatkoznak arra if, hogy a meglevő törvényjavaslatok legnagyobb része olyan természetű, amely nagyobb nehézség nélkül az őszre halasztható.
A kormány iparkodik honorálni a pártok kívánságát és egyelőre a két nagyobb javaslatnak a nyári szünet előtt való letár-gyalásához ragaszkodik. Ez a két javaslat az ingatlan vagyonváltság és a sajtótőrvény.
A sajtótörvényt illetőleg a keresztény nemzeti egyesülés pártja eleinte amellett volt, hogy hagyják ezt őszre. Értesülésünk szerint azonban a párt és az igazságügyminisxter közt tárgyalások indultak meg, amelyeknek sikeres befejezése esetén a javaslatot még a szünet előtt letárgyalhatják. A keresztény nemzeti párt a sajtójavaslat mostani formáján bizonyos enyhítést és kiegészítést kíván.
Meg van a remény arra, hogy az ingatlan vagyonváltság dolgában létrejön a kompromisszum Hegedűs pénzügyminiszter és a kisgazdapárt köpött. Ebben az esetben a két javaslatot a nemzetgyűlés julius I5 ig letárgyalhatja. Azután megkezdődik a nyári szünet, amely szeptember közepéig tart.
Foglalkoztatja a pártokat néhány nap óta a törvényhozás második kamarájának, a felsőháznak a kérdése is, annál is inkább, mert a régi főrendiház tagjai ma konferenciát tartottak. Az a kombináció, hogy a főrendeknek ezt az összejövetelét a kormány részéről kezdeményezték volna, nem lehetetlen.
Beniczky Ödön mentelmi ügyében a tárgyalások teljesen befejeződtek és Beniczky észrevételeinek benyújtása után a mentelmi bizottság megfogja hozni a határozatot.
A marienbadi tárgyalásokat folytatni fogják.
Budapest, junius 27. A marienbadi tárgyalásokról illetékes helyen a kővetkező információt adták:
— Bán.ífy gr<$f külügyminiszternek Benes külügyminiszterrel való találkozása ujabb stádiuma volt azoknak a tanácskozásoknak, melyek Bruckban megindultak. Szükség volt erre amiatt is, hogy a trianoni békeszerződésből származó kérdések a személyes eszmecsere során tisztáztassanak.
— Végleges eredményről beszélni nem lehet. Ennek a tárgyalásnak is voltak eredményei, legfőbbként olyan kérdésekben, hogy a jövőben a tárgyalásokat mire vonatkozólag
ZALAI KÖZUjNY
1921. junius 28.
és milyen irányban kell folytatni. A tárgyalások folytatására magyar részről megvan a kásaság is, ha Csehország részéről hasonló szívességgel találkoznak.
A Tisza-bünügy.
Budapest, junius 27. A Tisza-per mai főtárgyalásán báró Sényi Péter korvettkapitány az első tanu. Elmondja, hogy október 31-én küldöttség járt nála és arra kérte, hogy álljon a tengerészek élére. Hogy Dobd kőztük volt-e, nem tudja. A tanu megesketése után Villányi Béla gépészmérnök kihallgatása következik, aki a lengerészküldöttség tsgjal-nak személyére vonatkozólag szintén nem tud határozott választ adni.
Dudek Pál földmivss a kővetkező tanu, aki október 31-én beszédet mondott a Károlyi-párt ablakából. Nem tudja, hogy Friedrich akkor ott lett volna.
Varga György tanúvallomásában elmondja, hogy Pogány soffőrje volt és hallotta, hogy gazdája résztvett a Tisza-gyilkosságban. Ő lőtt elsőnek Tiszára. A gyilkosok nyolcsn voltak, közöttük volt Dobó, Hetoi, Hűttner, Kéri és Sztanykovszky. A bíróság a tanút megesketi
Laehne Hugó volt főldmivelésügyi államtitkár a kővetkező tanu. Elnök kérdésére elmondja, hogy a Tisza-gyilkossággal gyanúsítottak részére kifizetést nem teljeaitett, hanem a minisztertanács rendeletére a tizenegyes katonatanácsot szerelte le. A katonatanács tagjainak 150.000 ezer koronát fizetett ki. A pénzt a minisztertanács rendelkezése alapján a főldmivelésügyi minisztérium házipénztárából vette ki.
Az elnök ama kérdésére, hogy ezek más helyről is kaptak-e pénzt, azt feleli, hogy tudomása szerint a honvédelmi minisztériumban is voltak ilyen kifizetések. Hogy egyesek ne kapjanak kétszer pénzt, a kifizetés névsorát átküldték Friedrichhez, hogy ellenőrizze azt.
Elnök 10 perc szünetet rendel eL Szflnet után folytatják Laehne Hugó kihallgatását, aki ezeket mondja t
— Egyszer hallottam az Otthon Körben egy olyan hirt, hogy a Tisza-gyilkosságnak Kéri lenne az értelmi szerzője. En akkor megkértem Simonyl Henriket, hogy tudja meg, igaz-e ez a hlr. ő azután azzal jött vissza, hogy egy szó sem igaz.
Szüassy ügyész kérdésére kijelenti, hogy egy szó sem igaz abból, hogy Dobá ő nála 30.000 koronát kérő beadvánnyal járt volna. Dobóval sohasem tárgyalt.
Polónyi védő kérdésére elmondja, hogy őt a hadosztálybiróságon nem hallgatták ki. Tavaly szeptember 19-én a Prónay-külőnit-mény elfogta. Október 30-án Sztupka őrnagy bejött a cellájába és azt mondta, hogy bár vége van már a Tisza-Ügynek, mégis kihallgatja, mert ennek az ügynek lesz más folytatása, de semmiféle jegyzőkönyvet nem vett fel.
Ezután Vágó tétjeszti elő észrevételeit. Ezeket mondja;
— Én sohasem voltam a tanu urnálgA katonai törvényszéken ellene vallottam, mert akkor ezt meg kellett tenni. Ezt a vallomásomat azonban most a főtárgyaláson visszavontam.
Utána Sztanykovszky Tibor áll fel és a kővetkezőket mondja:
., ~ K,frem \' \' tekintetes törvényszéket mél ózUssék a gyilkosság dátumát és a kifizetek dátumából megállapítani azt, hogy
"if", * «>"lk<>M v«*yok, akkor hitelbe gyilkoltam.
Laehne Hugót a biróság megesketi. A következő tanu Grost Mózes, aki a forradalom idején a Deák Ferenc szálló éjjeli postása volt. Elmondja, hogy HQttner éa\' Sztanykovszky a szállodában laktak. Október 31-én Sztanykovszky este 11 óra tájban tért haza éa» meg kérdezte tőle, mit szól a Tisza gyilkossághoz. Azt felelte, jobb lesz arról nem beszélni, a forradalom program szerint folyt le. Msjd ki fog tudódni minden. Most nem ér rá beszélni.
Sztanykovszky elnök kérdésére kijelenti, ■hogy nem így nyilatkozott a tanu előtt, mint azt vallotta. A biróság a tanút megesketi.
Utána Rónai Sándort a Deák Ferenc szálló másod portását hallgatja ki a biróság.
Elmondja, hogy Hüttner október 25-án költözött a szállodába. A forradalom után egy ízben említette, hogy ók tették cl láb alól Tiszát.
Kaesler Zsigmond nyugalmazott miniszteri osztálytanácsos tanúkihallgatása során elmondja, hogy november másodikán találkozott Friedrichhel, akivel a Tisza-gyilkosság\' ról beszélgetett. Friedrich igen elitélte a gyilkosokat.
Az utolsó tanu Szűcs Jenő mérnök volt. — A tárgyalást holnap délelőtt folytatja a bíróság.
A főrendiház reformjának
javaslata.
Budapest, junius 27. A főrendiházi tagok értekezlete fél 11 órakor kezdődött Az értekezleten Wlassics Gyula báró elnökölt éa ő valamint Németh Károly dr. ismertették az igaztágügyminiszter javaslatát a főrendiház reformjáról. Az értekezletről annyit sikerült aegtudniuk, hogy a született és kinevezeti jó-rtndek melleit, a társadalom minden rétegének megjeleli képviseletet biztosit. Ez a demokratikus kiterjesztés azt jelenti, hogy körülbelül
f&cn§há!mak\' " ^ k*leí° on »
A javaslat Ismertetése után többen fel* szólaltak és a szónokok legnagyobb része megemlítette, hogy Wlassics Gyula báró az 1918. november 16:iki emlékezetes ülésen, mint elnök, megtagadta az országgyűlés feloszlatásának kihirdetését és csak a szünetelést hirdette ki, a viszonyokra való tekintettel Ezért a szónokok nagyrésze elismerést adott Wlassics Gyulának.
A főrendiházi tagok mai értekezletéről hivatalosan a következő jelentést adták kii Abból az alkalomból, hogy a főrendiház reformja aktuálissá vált. a főrendiház tagjai nagy számban összegyűltek a főrendiház helyiségében és junius 27-én délelőtt 11 órakor értekezletet tartottak. Az értekezioten Wlassics Gyula báró elnökölt, az előadó pedig Németh Károly dr. volt
Az értekezlet egyhangúlag elfogadott határozati javaslattal megismétli a főrendiházi tagok első értekezletének azt az elvi álláspontját, melyet a kormányzó ur őfőmáhósá-gához és a kormányhoz még a mult évben benyújtott emlékiratában bővebben kifejtett és amely szerint a főrendiház reformja és általában az alkotmányjogi reformok történelmi alkotmányunknak megfelelően, csakis a két ház — a képviselőház és főrendiház — együtt működésével lennének megoldhatók.
Az elnök és íz előadó a készülőben levő kormányjavaslatra/vonatkozó részletes felvilágosítás után azonban az értekezlet megnyugvással tudomásul vette azt, hogy olyan kormányjavaslat készül, mely minden\' azélaő-ség kikerülésével a kor szellemi Igényeit kielégíti, amellett történeti alkotmányunk jogfolytonossági Igényelnek is megfelelni kíván.
A főrendiház kérdésével kapcsolatban Ráday Gedeon gróf belügyminiszter ezeket mondotta:
— En erről a tárgyalásról semmit nem tudtam. Meghivót kaptam és megjelentem.\' A kormány mai értekezésébe egyáltalán be nem folytam. A konferenciát tudomásom szerint Wlassics Gyula hívta egybe. Arról, hogv a törvényjavaslat érdemben a nemzetgyűlés előtt megvitatás alá kerül-e, nincs tudomásom.
Hz olábok az erdélyi utasokkal csempészik át a hamisított magyar bátikjegyeket
A debreceni kerületi rendőrfőkapitánysághoz a demarkációs határszélről több jelentés érkezett, amely részint az Erdélyből jövő utasok hamis lebéiyégzésü magyar bankjegyeket hoznak magukkal Nap-nap után 7—10 ezer koronányi ilyen bankó kerül elő az erdélyi utasoktól, Ugy hogy 8—10 nap alatt mintegy hetven-nyolcvan ezer koronát koboztak el a határállomásokon.
A kötegyánl határkirendeltségnek feltűnt ez a sok hamis pecséttel ellátott ezres százas a 20 koronás és ezért megindították\' a vizsgálatot.
A kirendeltség megállapította, hogy az erdélyi \' magyarok az osztrák-magyar bankókba vetették erős hitüket, hogy az országrész nem marad sokáig az otáh kézen s e miatt, mikor az ellenséges hatalom ezeket a bankókat oláh pecséttel látta el, nagyon sokan eldugták a pénzüket, de nem adták oda lebélyegzésre. Közben az oláhok átcserélték a román lebélyegzéaű korona bankjegyet leire a most aztán előkerültek a lebá-lyegezetlen ezresek a ládafiából
Ezeket egy nagyváradi üzérkedó társaság Ssx-sxevásárolía, hamisított felülbélyegzéssel látta el,
A kirendeltség ugyanis azt is megállapította, hogy a\' határszélen lévő oláh útlevél vizsgáló helyek hivatalnokai és katonai tisztviselői össze játszanak az illető nagyváradi bankfiókkal és állandósn ellátják ezeket hamisított bankókkal.
Mikor az érdélül utas a határszélt útlevél vizsgáló állomáshoz ér, kikutatják, \' hogy mennyi és milyen pénze van.
Ha leit találnak az utasnál, azon a elmen, hogy tilos átvinni, elveszik s hamis pecséttel ellátott magyar ezreseket és százasokat adnak helyébe.
A kötegyáni magyar kirendeltség vezetője ezen leleplezés után érintkezésbe lépett az oláh határőrökkel s felszólította, hogy haladéktalanul szflntessék meg az egész vonalon a hamis bankók átcsetnpészését, mert az erdályi utasokat egyszerűen vissza küldik s nem engedik az országba.
A felszálltásnak volt némi eredménye, hogy az utóbbi napokban már kevesebb hamis bankó özönlött át a határon.
A kerületi rendőrkapitányság az esetről jelentést tett a belügyminiszternek a vitz-szaélések meggátlása érdekében.
— IbztBt sok a hamis pán*. Amilyen sorrendben következnek az egyes pénznemek becserélései, olyan sorrendben kerülnek forgalomba a különböző hamis pénzek. Hála isten a tízezer, ezer és százkoronásokkal már nincs baj, de annál jobban kell vigyázni az ötven, husz és tizkoronásokra. Az utóbbi napokban Nagykanizsán igen sok hamis, vagy bélyegzetlen pénz került forgalomba. A hivatalok éber figyelemmel vigyáznak a hamisítványokra s nem váltják be őket. Sok esetben azonban maga az illető hivatal fizeti hamis pénzekkel a tisztviselőit, akiknek rendesen a nyakukon ragad a sok hamis pénz. Állítólag Igen sok hamis pénzt csempésztek be legutóbb Ausztriából, különösen Wienerneustadtból. Figyelmeztetünk mindenkit, hogy a saját érdekében vigyázzon a hamis pénzekre. A Witnemeustadtbó! csempészett hamisbélyegzésü pénzeket meglehet ismerni arról, hogy a kettőscimerben lévő kereszt két vízszintes fehér szára egy-vonalba esik a baloldali mező bárom vízszintes fehér vonalával. Azonkívül a elmek alsó Ívelése feltűnően szögletes.
1921. junius 28.
ZALAI KÖZLÖNY
_ A hadügyi bizotteág ülése.
Budapesti jelentik: A gyászos trianoni békeszerződés V. fejezete kötelességévé teszi Magyarországnak, hogy hadseregét ázott megjelölt létszámra szállítsa le. Minthogy az antant velünk a békeszerződést végrehajtatja, ezért szükségessé vált a tisztikar és továbbszolgáld altisztek egy részének átmeneti viszonyba vsló helyezése. Az erről szóló igen1 fontos javaslatot tárgyalja ma a nemzetgyűlés hadügyi bizottsága délután 5 órakor. A javaslat előadója dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselő.
— A pacaal rbpcédulák terjesztőinek nyomában. Legutolsó lapszámunkban hirül adtuk, hogy a pacsai kerületet eddig még ismeretlen tettesek elárasztották kommunista röplapokkal. A nyomozás eddig már megállapította, hogy a röplapokat Bécsben nyomtattik s ugy csempészték át a határon. A borítékok cégjelzése azonban már nem Bécsben történt A nyomozás során kiderült, hogy az összes borítékok cégjelzéseinek nyomtatása egy nyomdában történt. A szálak eddig Körmendre visznek. A röplapok nem a legutolsó napokban nyomattak. Erre abból lehet következtetni, bogy a vers minden strófája ezzel végződik : „Abcug Ráday" .Éljen Drózdy I" Annak idején, amikor még a röplapok készültek szó volt ugyanis arról, hogy Ráday belügyminiszter is fel log lépni. Az illető, aki konstruálta a röplapokat, jól ismerős Pacsin, Galambokon, Kiskomárom-ban s Komárvárosban. A kerület többi falvaiban már kevésbé, mert nemrég a fenti községekbe szóló röplapok pontosan névre szólók voltak s mind olyan egyéneknek címezve, akik a kommün alatt némileg megégették a körmüket, addig a kerülőt többi községeibe vagy a kisbirónak, vagy a bírónak voltak címezve. Érdekes, hogy még azt is rá merészelték nyomtatni, hogy! kifüggisz-\' lendSI ^A nyomozás tart s előreláthatólag eredménnyel fog végződni
— Zalaegerszeg alatt la földgáz van. Sokat irtunk mii- a Zalamegyei petróleum- éa földgázforrásókról, de a kutatások mindeddig még semmi pozitivot felmutatni nem tudtak. A .Zalamegyei Újság" most ujabb földgázban gazdag területről hoz hirt. A hiradás szerint közvetlen a város határában nagymennyiségű földgáz, ártéziviz és ásványvizek vannak. Állítólag a fúrás hamarosan meg is fog indulni. A fentnevezett újság ezeket irja: Ma még felbecsülhetetlen értékű természeti kincsek felkutatása van előkészítés alatt Zalaegerszegen. Nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy Zalaegerszeg város közvetlen közelében nagymennyiségű földgáz, 40 százalékos ártézi és külén-bözö ásványvizferrások vannak. Ma még kiszámíthatatlan jelentőséggel bírnak ezek a felfedezések, amelyek ha tényleg csak közepes méretek között is találtatnának, nemcsak a város hatalmas fellendülését, de az Ipar és idegenforgalom,, a város fejlődését is magukkal hoznál. A felfedezésről még részletesebbet nem Írhatunk, mert hiszen még a kezdet legkezdetén vagyunk, a fúrások csak a legközelebbi jövőben indulnak meg s még az erre vonatkozó megállapodás sincs fizi-rozva. A legnagyobb érdeklődéül nézhetünk a közeljövő eseményei elé, amelyek tin mérhetetlen kincsek felfedezését hozza szá-műnkre.
— A rongyos bankjegyeket la be fogják váltani. A jegybank bc fogja váltani
az ősszos lerongyolt 50, 30, 10 és azokn&l apróbb pénzeket is és padig olyképen, hogy a bankjegyoket egy táblára fektetve megállapítják, hogy mennyi hiányzik belőle és azt a bankjegy értékéből levonják, a többit uj pénzben fizetik Hogy az aprópénz becserélése még mindig nem kezdődőlt meg, ennek sz az oka, hogy az 5 koronásnál kisebb pénzekből még nincsen annyi készen, hogy fi kicserélés zavartalanul megtörténhessék. Azonban rövid időn belül a budapesti pénznyomó nyomdák készen lesznek és akkor megkezdődik a pénzkicserélés utolsó része is.
— A postahivatal közleménye. Folyó évi julius hó 1-ével a portómentesség megszűnik. A hatóságok külön e célra kiadott bérmentesítési jegy ellenében adhatnak fel küldeményeket. Bérmentesítési jegyek a helybeli postahivatalnál kaphatók.
_ Vasárnapi vonatforgalom. Folyó hó 29-én, Péter és Pál napjin — ugy mint vasárnapokon — Budapest—Nagykanizsa között, a Budapestről reggel 6 óra 3 perckor induló és Nagykanizsára 12 órakor érkező, valamint a Nagykanizsáról 16 óra 35 p. (d. u. 4 óra 35 p.) induló és Budapest d. v.-ra 22 óra (este 10 órakor) érkező külön gyorsvonatok közlekednek. Az illomis főnökség.
• — UJ kBrorvoal járás. Dr. Thassy Gábor megyei főorvos most dolgozik egy felterjesztésen, melyben Zalavármegye azt kéri, hogy a megszállás folytán megbontott kőrorvosi járásokból visszamaradt községekből uj kőrorvosi járást szervezzenek Lenti székhellyel. A terv a népjóléti miniszter jóváhagyására vár.
— Apátby István itthon Tan. Apátíxy István, a kolozsvári egyetem tudós professzora, akit a románok annakidején becsuktak s magyarsága miatt végigszenvedtették vele a börtönök kálváriáját, ismeretes, hogy kisza-faíulise titán Olaszországba dttaott. Mint ahogy nekünk Budapestről jelentik, a napokban visszaérkezett Budapestre.
— Cigaretta papiros ás cigaretta httvelyadí. A pénzügyminiszter rendeletet adott ki, .mely szerinl) megadóztatja a ciga-
\'rettahttvelyt és cigarettapapirost. A rendelet a tőrvény intézkedésének megfelelően kötelezi a szivarkabüvelyeket és szivarkapapirost előállító villalatokat a bejelentésre, raktárkönyvek vezetésére és ezeket a vállalatokat pénzügyőri felügyelet alá helyezi. Kimondja továbbá, hogy csak adójegyekkel ellátott szivarkahüvelyeket és szívarkapapirost szabad 1921 julius elseje után forgalomba hoiid.
— A Keresztény Tlaztvlselőnők ma 98 án délután 6 órakor saját Otthonukban (Nádor-utca 14) gyűlést tartanak. A tanfolyamokon kívül egyéb megbeszélések is lesznek. Az egyes tanfolyamokra a gyűlésen lehet jelent-
A Löw-Hgy ffitárgyaláaát a
szegedi törvényszék julius 29-ére tűzte ki.
fx) Méhklállitaa előmíbekkell Junius 29-től julius Il-élg egy országos 4 keretsoros kis kaptárban 1 család méh (üveg alatt) méz-svüités közben, továbbá méhészet, eszközök lesznek kiállítva Szabó Antal méhészetéből és eszközök raktáriból Fő tér 15. sz. üzletének kirakatában. Mindazok, akik a méhészet iránt érdeklődnek, el no mulasszák ezt megtekinteni.
(x) A falusi kislány Pesten című kiváló magyar filmet, melyet Deésy Alfréd, * kiváló magyar mesterrendező Czuczor Gergely hasonnevű költeménye útin irt és rendozett, szerdin és csütörtökön mutatja be az Urima. A főszerepet Holtay Camilla és André León játszik. Városszerte nagy érdeklődés előzi meg ennek a kiváló magyar filmnek a bemutatóját és ezért már a jegyek előjegyzése nagyban folyik,
--———-- i
- Faludi ttnnepály
Amint már megírtuk, a vasvirmegyei Német-ujviron megtalálták a tizennyolcaink szW hires magyar jezsuita költőjének, Faludi Ferencnek szülöhizit. A vaavirmegyel kultúregyesület egy magas színvonalú Irodalmi ünnepély keretében vasárnap leplezte a nagy költő szülőhizinak emléktiblijit. Az ország minden szimottevő kulturilis tényezője képviseltette magit a lélekemelő ünnepélyen, mely ünnepély a magyar nemzeti szellem egy tűntető és megrázó, erős faji nyilatkozata volt, a hatirmenti német lakosság becsülete, kullurijiban. Jelen voltaki Vass József víjlis-és közoktatásügyi miniszter, gróf Mütes megyéspüspök, Köpi Béla ev. püspök Hegedűt altábornagy szimos katonai méltóság kíséretében, több budapesti és vidéki kulturális egyesület képviselői. A nagykanizsai Znnyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kört Pfelfer Elek elnök képviselte. Pfeifer elnök rövid beszéd keretében tolmácsolta az ünneplő közönségnek Zrínyi Irodalmi Kör üdvözletét. Zrínyi jelszava .Ne bántsd a magyart" — úgymond — a ml jelszavunk is, a ugyanazt a jelszót szolgálta morális téren Faludi Ferenc is. Majd a grófi parkban egy magas színvonalú matiné következett, melynek leg-kímagaslóbb pontja volt Osz Iván .Fa udi földjén" című irredenta ízű verse, melyet Tóth Kálmán tanár mélységes iténéssel adott elö. A banketten több pobirköszöntő kőzött Vass miniszter toasztja volt a legmegragadóbb, melyben a hatirmenti németség ismert magyar hűségét a jövőben is hatványozott mértékben kívánta. A délutint a vendégek a várhegy tövében rendezett népünnepélyen töltötték el, majd pedig este 8 órakor különvonattal visszamentek Szombathelyre, faludi Ferenc szülőházának emléktábláját Rojky Ferenc fiatal vasmegyei szobrász alkotta.
— A Közalkalmazottak Beszerzési Csoportjának közleménye. A nyugdijasok tűzifára befizethetnek a juniusi sorszámozás szerint junius 2S-Sn kedden délolőlt 1—76 számig, délutin 76—150 számig, junius 30-án csütörtökön 151—SS5-ig, délután végig. Befizetéseket csak azoktól fogadunk el, kiknek jegye a számfejtő hivatal által líltsmozva és lebélyegezve van. Figyolmeztetjűk azokat a tagokat, kik fsutalványukat a mult héten kivál-tolták, hogy ezen a héten szombatig a fát vitessék el, mert ezentúl a csoport felszámolása miau már ki nem adhatjuk. Az elnökség.
(x) Minden háziasszony kísérelje meg a Frank-féle Enrilo kávépótlót. Használandó 2 kanál valódi Franck és 1 kanál Enrilo kávépótló. Minden fűszer- és csemegekereskedésben
kapható. Fél kilós csomag ára 30 korona.
SPORT.
NAFC—Keazthelyt Gazdasági Akadémia 3 i 2 (0 -. 1)
Vasárnap délután tartotta Nagykanizsa legfiatalabb sportegyesülete a NAFC. bemutató mérkőzését, mely alkalommal sz ugyancsak fiatal Keszthelyi Gazdasági Akadémia csapatát látta vendégül. A mérkőzés erősen kezdetleges volt, sportszempontból azonban mégis bizonyos értéket jelent. A kél csapat közölt határozott fölényt megállapítani nem lehet és a győzelmet is fi véletlen juttatta a NAFCnak. Az első félidőben a Keszthelyiek támadlak gyakrabban és veszélyesebben, a második félidőben a NAFC. iparkodott győzni és két tizenegyes büntetórugásból és egy ügyes lerohan ásból elért góllal, a keszthelyiek két góljával szemben győzött is. A mérkőzést kis számú közönség nézte végig.
VAC keszthelyi AC <í : 1). A VAC vasárnap Keszthelyen vendégszerepelt, ahol-a KAC csapatával mérkőzött a VAC meglepőnn Jó játékkal fölényes győzelmet aratott, pedig a második félidőt csak kilenc emberrel játszolU. végig. Csatársora egységes Jól keresztül vitt támodisokat intézett a KAC kapuja ejtjn. Av csapat minden embero lelkesen, ambícióval dolgezott.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. juniua 28.
Apró hirdetések
Építtetők figyelmébe I Ktsebb ltok, gazdasági épületek tatarozását, alakítását is javítását jutányosán vállalja Pápay György épitg-lparos. Petófi-ut 24._
Használt tankönyveket vesz Fischet Fülöp Fiai könyvkereskedése.
ej*
V Ingallaaok /#■)
fyor. köivotltésc
Zrínyi Mlkló.-atca 33. I. cm.
Eladók:
•Uo»UUia« Uki.ua HOOOO korom .Ultjohbb,,. TSM, nigíoo. hi> elfogulható IJiiuJ SOOOÍ 0 K •!»«. N.jyott, modern Uuk. Em.UU. bí.hlí H4to» v.ndiilí til.dó. X.jyoN, v<*HtUN,le. juJJ.
ual.thás uomal drotl.lluM Uk4, í, (.,],(,«L »a*yol>b birtokok z.líto í, SorooWb„. Bír tokbér letek küivoUtéae. Ssöték XagrUoli*. luiíltbíB «Ud4k. WUk íUdók.
Btakalyak.
Balatoni TlUlk k.itt,\\ ét uí«v<l ,u«k.
CZIMMERMAN ÉS PINTÉR
Natykaali.a, Rikóc.y-ut 12. Sugár-ut aarok. Céperóre btrendezett épület-, mO- éa géplakatos. Takaréktűzhely és mechanikai munkák vállalata. Autó, benzinmotor, kerékpár, varrógép, írógép, kutak és gépek Javilása. Csillárok készítése Fegyver specialisták. „Durró" a be-lörőkrémo világszabadalom egyedüli elárusító
Ruhavarrást
««y sy.rm.k.ks.k, mint tolnait.k J0,\'4.1"0\' atfogadnak
Bákóoil atoa 14. ntkm al.tt
Értesítés!
Értesítem a nagyérdemű közönségei, hogy a piacon levó sátramban naponta
friss mészáros és hentesáruk
olcsó\' áron kaphatók. A nagyérdemil közönség szíves párt-fogásit kéri
Darvas János henie.me.ter.
rsndsljs meg telefonon a
ZALAI KOZLONY-i
Dunámul legrégibb újságját, a kereszténység szószólóját, x Megjelenik hétfő és ünnep utáni nap kivételével naponta korán reggel a legfrissebb hírekkel, eredeti f«viro3).telcfon-ludósitással. Elóllzctési ára az összes vidéki lapokénál olcsóbb; helyben, reggel házhoz hordva, vidékre
postai szétküldéssel egy hóra 35 K
E*y®a azám íra 2 koron. t-» Telefon 78. a iám x
855S/1PSI.
„CwiU M»gj-.ro:»£Íf[ nem or.xif. KRÍM AU&yuonsig maoyoííMí; r
Tárgy: Házhelyrendezö eljárás lefolytatása-
Hirdetmény.
Közhírré leszeni, hogy a házhely-rendező blzollság működését folyó évi julius hó 9-én délelőtt 9 órakor
a városháza lanács\'.ermében (I. emelet 12. ajtó) kezdi meg, mely Időre mindazon házhcly-lgénylókel, kik a -150 korona eljárási köllségelóleget lefizették, vagy a fenti határnapig (Julius hó 8-lg bezárólag) még lefizetik, ezen hirdetmény ulján megidézem s egyullal felhívom azon Ingailan-tulajdonosokal, akiknek Ingallanal előreláthatólag Igénybe fognak vétetni, hogy gazdasági szakértőjüket közösen nevezzék meg s Intézkedjenek, hogy szakérlőjük a fenti határnapon a bizottsági eljárásban vegyen részt.
A képviselőtestület hilározata szerint előreláthatólag a következő Ingatlanok Igénybevétele fog eszközöltetni.
1. A Ha|csár-ut sarkán levő Babóchay-féle telek.
2. A sánczl országút kél oldalán a Ballhyány ur.idalml major jiienlén a vasul! átjáróig \'és a szemben l:vő oldalon a vasuli őrházig.
3. Az Arany jános-ulca és Rákóczi-\' ulca közöli nyitandó uj utca.
4. A Stem-féle alsó téglagyár Csen-gery-ull homlokvonala.
5. A Balthyány-ulcának a sétatéren lull meghosszabbítása.
Nagykanizsa. 1921. julius 24-én.
Polgármester.
Központi bank-, tőzsde- és árubizomány! üzlet
Nagykanizsa (Központ-szálló épület)
l\'elefon 366 SiirgOoyelm: Bankbtxora.tay.
Kaiser és Strassér , MindBnnemú tö/sdal nigfalzílt elfogad.
Dollár, Dinár
stb. külföldi pénznemeket legjobban vesz és ad. Külföldi átutalásokat és kifizetéseket a leg. gyorsabban eszközöl.
Hayel Adolf S&aS3PS£
képviselete Zala- ós Somogymegye részére.
Darln 1 Jrb- cra- "«»wjti s 5
LluUli cnl\' vasl°8 sima márránykő, I J\'l>. nehéz vaskerék, I drb műhelyben használható kb. 3-4 méter hosszú asztal, különféle faállványok és desrkaanyag. Lrdcklódtii lehel lapunk nyomdájában, Fó-ut 6.
snnnnnnnnnnnnmroq
Kölcsönzsák kévekötő bemda gépolaj
legolcsóbb
Hirsch és Szegő
- cégnél.
aonoannanannafc
FELTŰNŐ OLCSÓ ÁRAK GRÜNBERfiERNÍL
Fo-ut 11. sz. Telefon 221.
Nói kötöt harisnya.......30 korona
Férfi kötött sockni, minden szinben 25 koroná Flór férfi sockni, minden szinben . 50 korona I\' duplatalpu nói harisnya 50-60 korona
Selyem flór iSÜÍE. . . . 120-150 korona
D. M- C- himzópamut........10 korona
ÍOOO yardos cérna...........60 korona
Garantált 400 yardos cérna........20 korona
Fürdó-szappan ..........12 korona
Tiszta selyem horgolt nyakkendó . . . 90 korona
I-ürdö-trcaszek és fürdő sapkák, uszó-nadrázok férfi övek. Rurnnii-kflppenyck, „ta\'zó kosarak, gyeífeockn k óriási választékban szolid kiszolgálás mellett.
Nyomatott a
laptulaidonosok: Z.lal é. Gyarm.ll köorvoTomd<jáb.n
60-ik évfolyam
Nagykanliaa, 1921. junius 29. Szerda
145. siám
Sx.ik.j.Hiíí <• kUJ4hlv«Ui Ha-ut 15. «x.
- toteiui V.n-lcletoo 78. -
Megjelenik ratndtg kor* rcRRel
FÓSZf.RKESZTÖ: Dr. HEOEDÜSOYÖROV
MBMtQJ. UpvUíW
PELELÖSSZBRKESZró:
BODROOKÓZY ZOLTÁN
Hlóflxetéat árak Egén 6vr« 400 K. F«<ívr« 300 K. évw 100 K. Egy Mu
fogyd-K, Egy»t M»m blK
Enyhítik az ingatlanvagyonváltság törvényjavaslatát.
Budapest, junius 28. A sajtótörvény reformjának a kérdése erősen foglalkoztatja a keresztény-pártot, melynek vezérei komoly tárgyalásokat folytattak Torncsányi igazság-ügyminiszterrcl. A tárgyalások eredményét a csütörtöki pártértekezlet elé terjeszti a vezetőség és ha a miniszter álláspontját a párt kielégitőnek találja, okvetlenül a nyári szünet előtt kerül tárgyalás alá. Eredetileg ugy volt, hogy a keresztény-párt már tegnap este ér-tekezletet tart, később azonban az összejőve-telt elhalasztották csütörtökre. Amikor a pártértekezlet állást foglal mis kérdésekben is.
Értesülésünk szerint több lelsrfőlalás fog elhangzani a nyári szünet körül is és valamennyi felszólaló, igy maga a párt n szünetnek julius 15-én való megkezdéséhez ragaszkodik. A sajtóreformon kivül foglalko lik még n párt az ingatlan vagyonvállsággal is. A kisgazdapárt tagjaira minden bizonnyol nagy hatással lesz Nagyatádi debreczcni beszéde, melyben a vagyonváltság módosítása mellett szállott síkra és kijelentette, hogy a módosított javaslat megszavazását a tagoktól a konszolidáció erdekében megköveteli.
A pénzügyminiszter kijelentette, hogy a módositás elől nem zárkózik el. Ebben a kérdésben már folynak a megbeszélések, végle ges állásfoglalás azonban csak a gazdasági érdekeltségek meghallgatása után következik
A Tisza-bűnügy.
Budapest, junius 28. A Tisza-per mai főtárgyalásán elsőnek Szmrccsányi György nemzetgyűlési képviselfitt hallgatták ki. Semmiféle közvetlen tudomása nincs a Tisza-gyilkosságról. Elmondja, hogy Fényes László régi jó ismerőse. Teljesen kizártnak tartja, hogy része volna Tisza meggyilkolásában. A bíróság a tanút megeskettette.
Rományi Margit volt telefonkezelőnS a következő tanu. A forradalom utáni napon a telefonközpontban elöltük Fényes elüélöleg nyilatkozott a Tlszargyilkosságról.
Ezután Kormos Károly volt delektiv-fönök kihallgatására tér át a bíróság. Po-gányról Heltoi a gyűjtőfogházban azt mondotta, hogy Pogány rendezte a gyilkosságot. A katonák Pogánytól Írásbeli parancsra mentek ki a villába. Elmondja ezután, hogy október 29-án a pártkor nblakából valaki beszélt a tömeghez, akihez nagyon hasonlít Fried-rich és akiről nzt mondták, hogy Friedrich voll. Hűttnerröl elmondja, hogy egy Ízben Hüttner kijelentette, hogy mindenkit belekever, akit csak lehet.
be. Ezen a tanácskozáson a pénzügyi bizottságnak a tagjai is jelen lesznek és előreláthatólag julius 1-én lesz. A javaslatban módosul elsősorban a természetben való ellátás kulcsa, nz átszámítás kérdésében is lényeges engedményekre .számítanak. Az élőállatok váltságdíja jelentékenyen enyhül, a gazdasági igáslovaknál a kulcs 2000 koronáról 1000 koronára száll le. Hasonló arányban redukálnak minden más jószágnál. Ezenfelül más jelentékeny módosításra is lehet számítani. Azonkívül számítanak arra, hogy a pénzügyi tanács és a gazdasági érdekképviseletek után még a nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága is eszközöl módosításokat Hegedűs javaslatán.
A kisgazdapárt álláspontját e kérdésben Rubinek Gyula a kővetkezőkép körvonalazta :
— Az ingatlan vagyonváltság törvényjavaslata kétségtelenül a szünet előtt kerül tárgyalás alá. A párt tudja, hogy le- kell tár gyalnia és meg kell szavaznia. A párt nagy felelősséget venne magára, ha a körülményekkel nem számolva olyaji elhatározásokra jutna, melyek ártanának az országnak. Természetesen meg kell találni a megfelelő feltételeket, melyek mellett a törvényjavaslat megszavazható. Ez már adva van. Konstatálhatom, hogy meg vannak állapodva, hogy az átszámítási kulcs, a megváltandó területek kulcsa megváltozik, a buzakulcs Is elesik, mert a vagyonváltság ilyen alapon nem bizonyul reálisnak.
Gál és Polónyl védők intéznek ezután kérdéseket a tanúhoz, majd Friedrich áll fel és a következőket mondja : >
— Mi már régen ismerjük egymást, sőt a footbail-pályán is eleget találkoztunk. Emlékszem egyszer ugy megrúgtam, hogy beteg lelt. Október 30-áról csak azt mondom, hogy a legjobb emlékezetem, tudomásom, csalá-dom, házi személyzetem éa tisztviselőim szerint; egész nap otthon voltam. Tehát semmiféle\' beszédet, semmiféle erkélyről nem
mondhattam. .. .
Gartner megjegyzése után Kormost vallomására megesketteti a bíróság. Elnök tiz perc szünetet rendel el.
Szünet után Kéri védője, Várkonyi Oszkár felmutatott két cédulát, amelyet Kéri Pál a szünet alatt in hozzája. Majd Papp Menyhért dr. Kiskunfélegyháza rendőrkapitányára kerül » sor, aki lényegtelen vallomást tesz. A bíróság a tanul megesketteti.
Polinyi védő arra kéri nz elnököt, hogy a tárgyalás végén bejelentést tehessen.
Balázs Ödön fogddsz a következő lonu, aki a Margit-köruti fogházban letartóztatásban van. Sztanykovszlcy a fogházban el-
mondta neki a gyilkosságot éa annak minden részletét és a szerepét is.
Mauthner István a tárgyaláson nem jelent meg, ezért egy régebbi vallomását olvassák fel. Ebben n vallomásban Mauthner kijelenti, hogy a katonai körlelparoncanokalg előtt telt vallomásából csupán annyi igaz, hogy nz hnperiál kávéházban Göndör éa társai valóban beszéllek egy levélről, de azt, hogy ki irta és mit tartalmazott, nem tudja. Friedrich é» Fényes nevét csupán azért említette, mert azt hitte, hogy ezzel a saját sorsán könnyit.
Polónyi védő bejelentésre kér engedélyt. Az elnök azonban nem engedi meg,- mire elnök a tárgyalást csütörtök délelőttre elhalasztja.
A politika hirei.
Budapest, junius 28. A második és harmadik vagyonváltság ügyében pénteken fontos döntés várható. Ezen a napon a nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága ülést tart, amelyre
Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter az érdekképviseletek megbízottjait is meghivjs. Az ülés, amelyen gróf Klebelsberg Kunó fog elnökölni, délelőtt 11 órakor kezdődik.
A földváltság javaslat tárgyalására az OMGE, a Magyar Gazdák Szövetsége és az Országos Földmives Szövetség kapott meghívást. Az ipari vállalatok, a kereskedelmi raktárak és a háborús vagyonváltságnak pénz-Ügyi tárgyalásán az ipari és kereskedelmi érdekképviseletek kiküldöttei vesznek részt. v
A tanácskozás előreláthatólag több napig fog tartani, ugy hogy a hétfő előtt aligha végzi el a pénzügyi bizottság a javaslatok letárgyalását.
Az érdekképviseletek megbízottai elő fogják terjeszteni az ipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság kívánságait. A bizottság tárgyalásain felszólalási joguk is lesz, azonban természetesen nem szavazhatnak.
Ami a földváltság ügyét illeti, e pillanatban a helyzet az, hogy a pénzügyminiszter honorálja a gazdák kívánságát, csupán a fokozatosságból nem akar engedni.
Budapest, junius 28. A minisztertanács határozata értelmében csütörtökön megszűnik a közélelmezési minisztérium. Mayer János közélelmezési miniszter pénteken már a föld-mi velésügyi minisztériumban fog megjelenni, ahol átveszi az államtitkárt ügyek Intézését.
Hosszas tárgyalások után eldőlt az a kérdés is, hogy mi történjék n közélelmezési minisztérium hatalmas régi épületével. A fő-város\\égül is engedett a népjóléti miniszteriun kérésének éa igy a népjóléti minisztérium fogja megkapni a piaristák régi épületét.
. Már megállapították, hogy a közélelmezési minisztérium ügyelnek likvidálására ösz-szesen 36 tisztviselő marad vissza Marschalkó János államtitkár vezetésével. A többiek elsején az illetékes minisztériumokban jelentkezni tartoznak. Az ideiglenesen alkalmazottakat pedig végldelégitéssel elbocsátják. A GOK julius elsejétől kezdve a fóldmiveljésügyi minisztériumhoz fog tartozni.
■i
ZALAI KÓ2LUNY
1921. junius V).
Nagyatádi a kormányzó előtt.
Budapest, junius 28. Ma délben 12 őrskor nagyatádi Szabó István földmivelésügyi minfsrter hosszabb kihallgatáson jelent meg Gödöllőn a kormányzó előtt. Politikai körök ben élénk feltűnést keltett a kihallgatás hire - én külőnbftíó kommentálásokat fűztek hozzá, Értesülésünk szerint az audiencia két óra hosszat tartott és csupán politikai kérdésekre vonatkozott.
Az uj választól jog rendszere
Budapest, junius 28. Az uj választási törvényről beavatott helyen a következőket mondják :
— Háromféle rendszer körül folyik a vita. Először vannak hivei a mainak, másodszor a lajslromos választási rendszernek és a legtöbben a kombinációs választási rendszer mellett vannak. A kombinációs választási rendszer szerint a képviselők számának a felét a kerületek választják, a máaik felét pedig a pártok küldik be a reájuk leadott, de az ellenpárt győzelme folytán kihasználatlanul maradt szavazatok arányában. Ez biztosítja a kisebbségben maradt pártok parlamenti képviseletét és elejét veszi a pártdik-taturának, azonkívül lehetővé teszi, hogy a kibukott értékesebb emberek is bejussanak a parlamentbe. Tekintettel, hogy ennek a rendszernek van a legtöbb híve, valószinü, hogy a kodifikáció* osztály ennek alapján készíti el a javaslatot, mely tehát a kombinációs választójog reformjában fog a nemzetgyűlés elé kerülni.
A főrendiház reformja.
Budapest, junius 28. Báró Wtassics Gyula a lőrendiház reformjától ezeket mondotta: — A tegnapi értekezleten Némethy dr. és én ismertettük a főrendiház reformját Hangsúlyozom, hogy ez nem hivatalos kormányjavaslat, hanem csupán az előadó tervezete. Az én megbízatásom az volt, hogy bizalmas tanácskozáson ismeitessem a javas-atot. Az uj törvény mindenkit megnyugtathat. Nem utánozza a külföldet, hanem a kor követelményeit szem előtt,tartva ragaszkodik a magyar történelmi tradíciókhoz. Magyer alapon oldja meg a kérdést, de radikális túlzásoktól mentes. Képviseletet kap nz uj törvényben minden, ami Magyarországon er-kolcrl erőt, tekintélyt, tudást is gazdag tapasztalatot jelent. Az előadó javaslata tehát megnyugtató.
Az átmeneti ellátásról szóló javaslat.
Budapest, junius 28. A nemzetgyűlés csütörtöki üléséig a bizottságok dolgoznak. Ma délután a véderő- és a pénzügyi bizottság a honvédelmi miniszter az átmeneti ellátásról szóló tőrvényjavaslatát tárgyalja. A többi bizottság pedig más javaslatot tárgyal.
A Postatakarék megszűnése.
Budapest, junius 28. Illetékes helyen felmerült a Postatakarékpénztárnak, mint önálló intézménynek a megszüntetése és részben az Allamjegy intézet be, részben a postába való beolvasztása. A tervezet részleteiről a tárgyalások csak ezután kezdődnek el. A Jcgymlé-zet kapna adearing- és értékpapír-osztályt, a be ét, osztály pedig a postának jutna. Az alkalmazottakat a két intézmény venné át. Geeliczy államtitkár a kérdésből igy „yi-
— A felmerült tervről annyit tudok.
m3Líj£n,0?1,mÍni",\':r ur kiöntéséből
pénztár a többi állam, üzemekkel szemben elvesztette jelentőségét 4, befog olvaszt.t, a Jegy Intézetbe <•„ postába. Közdebbi adató nem tudok.
A Beniczky-ügy.
Budapest, június 28. Bcniczky mentelmi ügye befejezést nyert. A mentelmi bizottság elvégezte a tanúkihallgatásokat és csupán Beniczky Írásbeli észrevételeit várja. Ezzel Beniczky n napokban elkészül és beterjeszti a menteim! bizottság elé, mely ezután rövid idő múlva megtartja utolsó tárgyalását. Erre valószínűleg a jövö hét valamelyik napjára hívják össze a bizottságot.
A pénzügyminiszter Szentesen.
Szentes, junius 28. Szentes város közönsége ünnepélyes izgalommal várta Hegedűs Lóránt pénzügyminiszternek és családjának érkezését. A pénzügyminiszter családjával délután háromnegyed egy órakor érkezett meg. A város polgármestere üdvözölte és egyúttal kérte, hogy az ingatlan vagyon-váltság kirovásánál legyen méltányos a gazda-társadalommal szemben. ^ A pénzügyminiszter az üdvözlésre a következőket válaszolta:
— Igen szépen köszönöm ezt n meleg fogadtatást. Azért jöttem éppen születésnapomon Szentesre, hogy újjászülessek nz Alföld e nagy emporiumában és,segítsek újjá születni ezt a nemzetét. A polgármester ur azt • mondta, hogv pénzügyi helyzetünk javítását ígért em. Enélkül megszűnne a magyar intelligencia és a föld népe. Nem tudna mit tenni terményeivel.
— Tudom, hogy azok a javaslatok, amelyeket előterjesztettem kegyetlenek, de senkihez sem voltam olyan kegyetlen, mint saját inagamhor, amikor mindenemet odahagytam, hogy hazámat szolgáljam. Azért jöttem ide, hogy a néppel a népért csináljak politikát.
Megfogom hallgatni mindenkinek a \' tanácsát es hajlandó vagyok javaslataimat ugy átalakítani, hogy a gazdaközönség aiokkal meg legyen elégedve.
Osztrák híresztelés Nyugatmagyarország átadásáról.
Bécs, junius 28. A nagynémetek országos konferenciáján Dinghoffer dr. bejelentette, logy Nyugatmagyarország átadása a közel jövőben megtörik. Ezt az értesítést olyan megbízható helyről kapta, melynek szavahihetőségében nincs is oka kételkedni.
Illetékes osztrák helyen érdeklődtünk a nyugatmagyarországi kérdés iránt és azt felvilágosítást kaptuk, hogy a jegyzék megérkezéséről hivatalos tudomással nem bírnak.
Illetékes helyen ehhez a hírhez a következő megjegyzést fűzték:
Az osztrák sajtó azt a híresztelését, hogy Magyarország Nyugat magyarország átadása ügyében jegyzéket kapott volna, már tegnap megcáfolták. Dinghoffernek ez az értesülése nélkülöz minden komolyabb alapot. Ezek az állitások voltaképen folytatásai azoknak a múltkori osztrák fővárosból származó jelentéseknek, hogy az antant a trianoni békeszerződés azonnali végrehajtását követeli. Mindezek a találgatások osztrák"* és nagynémet foi rásból származnak. Célj(ik pedig az hogy a helyzetet felkavarják és a békés megegyezést lehetetlenné tegyék.
TŐZSDE.
Badapeat, juolui ...
V&luUpt&o: Nspolcon Hlb, Koot ÍM*, Léva Dollár 260, Francia frank 2116, Lengyel mirW 15 Maik* 360. Lira 1260, 0»»üák 36, Rubel 62, l.0j 345 Szokol 360, Svájc! frank —, Koronatlioai 666, Frankóink --, Holland forint —, Bécsi kifizetés__
Érték ok: Magyar KUel 1570, Osxlrik Elítél 600. L JclMj<>g 276, Lesxittiioló 700, Kereskedelmi
Bank 6160, Magyai-Otasz 300, Beocslnl 4205, Dros-hl
.\'1376, Allalinoj izén 4367,. S*á«viri--, Ssleótariiné
32üü, UrlUnyl 3126, Rima I8S0, S;)d.ck 706, GuttmC! ——, NmIc) 8300, Dante. 6000, Klotilj | too, M.ryar
Óikor--, Adrii AtUnlik* 3126, Királyai* __
B^nyák-Agrar 070 UptV< Phtibuj .\',70. Vatmegyei VlUmo*---, Gizella--, Konkoxdia - "
A korona Zürichben.
Budapest, junius 28. Zürichből jelentik: A magyar kororw állása ma: (zárlatkor) 2 25 osztrák korona: 1\'10, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig szantim.
Rengeteg a horvát és a muraközi katonaszökevény.
Perlakon heves összeütközés volt a csendőrök ós a fala népe közt. — Snlyos adókat vetnek ki a katonaszökevények családjára.
(Saját tudó silónktól.) Az erőszakkal, rablással Összetákolt Jugoszlávia politikai életében és eseményeiben a bomlásnak jelei pgyre határozottabban mutatkoznak. A máról-hol-napra nagyhatalommá feltolakodott Jugoszlávia felpuffadt, testébe belerágta magát a bomlás mérge és felbomlással fenyegeti az uj államhatalmat. A jugoszláv jármot, mely igájába hajtott egy féltucat népet és ideig-óráig elhitette a nyugattal, hogy Európa jövendő békéjét biztosítani tudja.— megunták a horvátok, örökös nyugtalanságban élnek a montenegróiak és az albánok, a jugoszláv kancsuka ostorcsapásait érzik a magyarok és a szerbek kegyetlenkedéseit szenvedik legközelebbi szomszédaink, a muraköziek.
A jugoszláv politikai események hátterében olt leselkedik a bomlás, a felfordulás réme. A jugoszláv törvényhozás már kegyetlenül szigorú törvényekkel próbálja megakadályozni az államellenes mozgalmakat. Tüzzel-vassal pusztitja a nagy Jugoszláviából kiábránduló és az elszakadást hirdető horvátokat, de a bomlás folyamata emellett is tovább tart.
Sándor régensnek, mint legfelsőbb hadúrnak parancsszavát a horvát nép nem akarja meghallani. Katonaszökevények bolyongnak egész Horvátországban. A jugoszláv kormány csendőreivel valóságos csatákat vivnak. Egymást pusztítják a délszláv testvérek. Tömegesen szöknek át a horvát katonakötelesek a Muraközbe, de ide is jut a jugoszláv üldözőkből, a csendőrökből. Csak a napokban játszodott Ic Perlakon egy véres összeütközés szökevény katonák és csendőrök közt, melynek több súlyosan sebesültje és halottja volt.
Az érdekes esetet egy muraközi ember igy mondta el tudósítónknak ;.
— Katonaszökevényeket fogtak el Perlakon a jugoszláv csendőrök. A foglyokat a község fogdájába zárták. A falu népe azonban nem jó szemmel nézi már régtől a jugoszláv csendőrök erőszakoskodásait és szívesen rejti el a szökevényeket. Elég volt tehát csak egy kis biztatás s már a csendőrök ellen fordultak. Több rejteti fegyver is előkerült 5 a falu férfiai megtámadták a foglyokat őrző csendőröket. Formális harc fejlődött ki köztük, amelynek mindkét részről több sebesültje és halottja volt. A foglyokat pedig n falu népe kiszabadította.
- Hogy a katonaszabaditás milyen mérvekel öltött Horvátországban és az elszakított Muraközben, bizonyítja egy kormányrendelet, mely mindazoknak a jegyzőknek, ^akik katonaszökevényeket átadnak a hatóságnak egy egy katona után 800 korona jutalmat ad.
Egy másik embertelen intézkedése a jugoszláv kormánynak, hogy mindazokat a családokat, amelynek katonaszökevény tagja van, súlyos adókkal terheli. Az ilyen családoknak ugyanis egy beszállásolt katonát kell élelmeznie, de igen gyakran még annak íóvát is, ha vétctlcnül lovaskatona az illető.
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában Hiszek egy isleni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában
1 Amcn."
1921. junius 29.
ZALAI KÖZLÖNY
HÍREK.
— A rém. kath. főgimnázium
tanévzárása. A főgimnázium a folyó iskolai évét jun. 29-én zárja. Reggel fél kilenc órakor a felsőtemplomban hálaadó Tc Deum lesz, melynek végeztével az ifjúság a tornateremben évzáró ünnepélyt tart, amely után a jutalmak és bizonyítványok kiosztása fog következni. A szülőket és az érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja az igazgatóság. Az 1921—22-ik tanévre az I. osztályba lépő tanulók jelentkezése július 4—5-én lesz az igazgatói irodában. A felvételi vizsgálat ideje augusztus vége. Bővebbet az évvégi Értesítő fog nyuitani.
— A Nyukoaz gazdasági tárgyalásai Nagykanizsán. Tegnap fontos gazda-sági ügyekben tárgyalásokat folytattak Nagykanizsán a Nyukosz megbízásából Schaly Gusztáv táborszernagy és dr. Koperly Ákos, a külügyminisztérium külföldi kereskedelmi osztályának vezetője jelenlétében. A tárgyalásokban részt vett dr. Dómján Lajos, a Nyukosz ügyésze is. Az értekezlet, amelyen nagy perspektiváju gazdasági tervek vetődtek fel, több, Nagykanizsát érdeklő kérdés került megvitatásra, amelyek szép eredménnyel kecsegtetnek. Schaly Gusztáv táborszernagy a Nyukosz kereskedelmi osztályának a vezetője, a világháború alatt egy honv. gyaloghadosztálynak volt a hős parancsnoka, s a nagy kárpáti csatákban a vitéz 20. gyalogezred is az ő parancsnoksága alatt volt.
— Lakatoa Józsi bandáját kikergették Csáktornyáról. A Központ kávéház Ismert s szimpatikus cigánybandája az öreg Lakatos Józsi vezetésével másodszor ment át Csáktornyára, ahol a Zrínyi kávéházban húzta a magyar nótákat. Az első útjuk után dinárokkal jól^felpakkolva érkeztek vissza s amig a jó jugoszláv pénzből tartott jól is éltek Nagykanizsán. Legutóbbi átmenetük azonban már nem volt olyan szerencsés, mert a jugoszláv tisztek gavallériátlansága miatt össze kellett csomagolniok és visszajönni Kanizsára. Lakatos Józsi ugy meséli el az esetet, hogy egy alkalommal jelentést tettek a katonai parancsnokságon, mert a mulató tisztek adósak maradtak a nótasxóért. Másnap még ágyban voltak a banda tagjai, amikor a katonai készültség a parancsnokságra kisérte őket, ahol azt a szigorú meghagyást kapták, bogy 24 órán belül hagyják el .Jugoszlávia területét. Megütközve vette a hirt a banda, mert semmiféle rosz fát nem tettek a tűzre, hacsak a\'magyar nóták nem fájtak a szerb füleknek. A pech azonban még csak ezután érte a bandát, mert a Zrínyi kávéház tulajdonosa holmi apró adósságok fejében zálogba fogta a cimbalmot és a nagybőgőt. Most megint Kanizsán vannak Lakatosék, de bőgő és cimbalom nélkül nem tudnak muzsikálni.
— Törvényjavaslat a tisztek éa altisztek átmeneti viszonyba való helyezéséről. A tegnapi számunkban budapesti híradás nyomán megírtuk, hogy a trianoni békeszerződés • reánk nézve egyik legszomorúbb követelése kerül tárgyalás alá a nemzetgyűlésen. Ez ugyanis a békeszerződés ötödik fejezete? amely a tisztikar és továbbszolgáló altisztek egyrészének átmeneti viszonyba való helyezését kívánja. Tegnap délután ez ügyben hadügyi bizottsági ülés volt, amelyen a törvényjavaslatot dr. Hegedűs György képviselő adta elő. A törvényjava*r
lat szerint egészed uj viszony adódik elŐ, amelyet a javaslat átmenetinek nevez. A törvényjavaslat szól először a rangosztályba sorolt havidíjasokról s egy másik pontban a rangosztályba nem sorolt havidijasokról s hivatásos altisztekről. Az első csoportba tartozók, akiket a trianoni békeszerződés folytán végrehajtandó létszámcsökkentés következtében kell clboctájtani, átmeneti viszonyba helyeztetnek, akik átmeneti illetményekben is részesülnek. Az átmeneti viszony az elbo-csájtásf kővető hó első napján kezdődik és időtartama a nős, vagy családos egyéneknél három, nőtlen egyéneknél két év. Ezen időn tul az átmeneti viszony csak kegyelmi uton, legfeljebb egy év tartamára hosszabbítható meg. Családosoknak tekinthetők azok is, akik velük egy háztartásban lakő vagyontalan és keresetképtelen szülőiket, nagyszülőiket, vagy szülőtlen testvérüket tartják el. Nem helyezhető átmeneti viszonyba az a havidíjas, aki nem létszámcsökkentés folytán vált ki a hadsereg kötelekéből, vagy aki a kényszerelbo-csájtás helyett részére felajánlott más állami alkalmaztatást nem fogadja cl. Az átmeneti viszonyban töltött idő a nyugdíj megállapításánál a szolgálati időbe teljes egészében be-számittatik. Az átmeneti viszonyban lévő egyén rendfokozatszerüleg elő nem léptethető. Ha az átmeneti viszonyban lévő egyén elhal, ugy bírálandó el, a hozzátartozók ellátása szempontjából, mintha az a tényleges szolgálatban következett volna be.
— Kétezerhétszáz dollár a búzában. Mandl János fertőrákosi iakós a mult héten a malomba nagyobb mennyiségű gabonát vitt őrlés végett. A gabonát a malomba annak rendje és módja szerint átvették. Néhány nap múlva megjelent Mandlinál apósa, aki nemrég jött haza Amerikáből és rémülten panaszolta, hogy a buza közé rejtette 2700 dollár megtakarítóit pénzét. Mnndl minderről mítsem tudott és ezért cpó.sa a rendőrséghez fordult, mely megindította a nyomozást. A malom alkalmazottai kijelentették, hogy a búzát az átvétel után is lelkiismeretesen átvizsgálták, de abban semmit sem találtak. A rendőrség most abban az irányban nyomoz, hogy nem Mandl tüntette-e el apósa negyedmillió korona értékű készpénzét.
— Helyreigazítás. Tegnapi számunkban „Megint sok a hamis pénz" cimű hírünkbe a helytelen korrigálás folytán értelemzavaró hibn csúszott be. A két utolsó mondat igy értendő: A Wienerneustadtból csempészeit hamisbélyegzésü pénzeket meg lehet ismerni arról, hogy a cimerben levő kettöskereszt két vízszintes fehér szára egy vonalba esik a baloldali mező három vízszintes fehér vonalával. Azonkívül a cimer alsó Ívelése feltűnően szögletes.
— Károly király augusztuaban Ismét viaszatér Magyarországra? A „Szabadság" írja, hogy Károly értesítette a svájci kormányt, hogy becsületszavát vissza szándékozik venni, amit a kormánynak adott s ismét vissza szándékozik térni Magyarországra. Különböző forrásokból ezt a hirt ugy egészítik ki, hogy Károly király augusztusban szándékozik visszatérni Magyarországra.
— Az evang. egyház vezetősége ezúton tudatja a\' hívekkel, hogy az espercsségi gyűlés nem ma, hanem julius hó 13-án lesz megtartva.
(x) Elveszett f. hó 27-én délelőtt egy barna puhakötésü értéktelen 1921. évi zseb-napiár a Zrinyi Miklós-utca 50. sz. ház és a Korona száló közti uton. \'Megtaláló kéretik, hogy azt lapunk kiadóhivatalában leadni szíveskedjék,
— A postás kabaré. A postások
szombati kabaréja jól sikerültnek ígérkezik. A gazdag és nivós műsornak szenzációja lesz Harsay Giza, most kitüntetéssel végzett tánc-tanitónő páros táncszáma egy fővárosi tánctanárral. Külön atrakció lesz Engel/eiter Bözsike és Hild Pista tánckeltőse, akik Lehár: Kék mazurkóját fogják táncolni. Ezen az estén fog bemutatkozni a postások dalárdája, amelynek első szereplését a legkedvezőbb hirek előzik meg. A kabaré iránt oly nagy az érdeklődés, hogy előreláthatólag meg fogják ismételni. A kabaréra jegyok a távirda pénztáránál kaphatók. Előjegyzéseket a telefonközpont fogad el.
— Uj könyvek a Magyar Jövő kiadásában. A „Magyar Jövő" legutóbbi kiadványai között jelent meg egy nagyszerű gyűjtemény Rickert E. Amerikai magyar költök. Ara 35 K. A Magyar Jövő Leánykönyvtárából eddig két kötet jelent mog. Az első Karácsonyi novellák összegyűjtve ujabb irodalmunknak értékes termékeit, melyek a karácsonyi gondolatok és érzések melegét nyújtják. Ara 9 K. A másik kötet Stadler Frida Kakuk Piroska naplója. Ami finomságot eszményileg bele lehet vinni a női lélekből azt elénk tárja az irónő a fiatal lánytól irt naplóban, ára szintén 9 K. Ugyancsak most jelent meg a Diákkönyvtárban két kötet, mely azonban sokkal nagyobb körök érdeklődésére is igénvt tarthat. Címe Közgazdasági pályák I—II. rész. Cirae elárulja már nagy aktuálitását. A legjelesebb közgazdászaink és egy tanáraink tollából kerültek ki fejezetek: a mezőgazdasági pályákról, az ipari, kereskedelmi, bányászati pályákról; a pénzügyekről és bankokról, a szövetkezetekről, a közgazdasági és ipari oktatásról stb. mindent a jelen helyzet szempontjából s a magyarság erdekein keresztül vizsgálva Ara kőtetenkint 8 K. A felsorolt könyvek kaphatók Mair könyvkereskedésben és Szűcs J. kegyesr. tanárnál.
— Közellátási közlemények. A hatósági lisztellátatlanok összeírása befejeztetett: Az ellátatlanok névjegyzéke julius hó 2-ig az élelmezési hivatalban betekintés végett közszemlére ki van téve. Azok, akik az elutasítást magukra nézve sérelmesnek találják, a polgármesteri hivatalhoz a fenntirt időig feleb-bezhetnek. Közellátási Üzemek. v (x). Óriási érdeklődés előzi meg a nFálüsl kislány Pesten* cimü kiváló magyar filmbemutatóját. Nem is csoda, hogy erre a nagyszerű bemutatóra nagyszámban vannak már előjegyzések. Deésy Alfréd a nagyszerű rendező irta át Czuczor Gergely hasonnevű költeményéből Hollay Kamilla játékáról sokat irnl felesleges, hisz neve nem csak az országban, de még külföldön is nagy népszerűségnek örvend. Ebben a darabban mesterit produkál. Jegyeit igyekezzen mindenki biztosítani.
(x) Plank Izabella é» Sarkady Irén táncintézete. Alulírottak van szerencsénk tudomására adni Nagykanizsa város közönségének, hogy a Polgári Egylet tánctermében folyó évi julius 4 ón négyheti tánctanfolyamot nyitunk. Tanítva lesznek a legmodernebb táncok. u. m.: Boston, One-Step, Foxtrott. Ragtime, Maxix Brasilienni, Tangó, Francia Walzer stb. Tanfolyam deákok, gyermekek és haladók részére. Minden csütörtök és vasárnap őssz-gyakorlat este 8—11-ig, Négyheti tanfolyam dija 150 K. Privátóra dija 50 K, összgyakorla? személyenkint 20 K. Beiratásra jelentkezni lehet a mai naptól fogva a Polgári Egylet tánctermében délelőtt 10—12-ig, délután 5—7-ig és Szerb könyvkereskedésében. Tisztelettel Plank Izabella tánctanitónő, Sarkady Irén baléit- és szalontánctanitónő.
íx) Méhkl állit ás előméhekkell Junius 29-től julius 11-éig egy országos 4 keretsoros kis kaptárban -1 család méh (üveg alatt) méz-gyűjtés közben, továbbá méhészeti eszközök lesznek ki&llilva Szabó Antal méhészetéből és eszközök raktárából Fő tér 15. sz. üzletének kirakatában. Mindazok, akik a méhészet iránt érdeklődnek, ol ne mulasszák ezt megtekinteni.
ZALAI KÖZLÖNY
1921. junius 16.
Appró hirdetések.
Építtetők figyelmébe 1 Kisebb házak, gazdasági\' épületek tatarozását, alakítását és javítását jutányosán vállalja Pápay György építőiparos, Pctófi-uí 24.
Használt tankönyveket vesz l-\'ischol Fülöp Fiai könyvkereskedése.
Egy Jó házbői való flu tanulónak azonnal felvétetik Deutsch Józser rövidáru nagykereskedésében, Kszinczy-utca S.
Eladó egy teljes baromfitenyésztő felszerelési Nichl-Tálé uj 500 tojásra és egy 60 tojásra keltctőgép, mQanya, csonldarálógép, zöldtak.rmányvágógép, tőmőgép, tyúk, nyulház, disznóól 2 növendék bergsir -sertéssel, eca 600 baromfival, 6 család méh, méhessel. Érdeklődni lehet Szabó csemegeüzletben.
Két alsóbb osztályú tanulót IS21/S2. tanévre elvállalok. Cim n kiadóhivatalban meg tudható. 2319
mm sr\'i*
Szerdán áa caUtörtökön t A magyar fllmjfyártáa gyöogyell
A falusi kislány
Pislán
Srtrdmi I-Kécet 6 f«lv.
Ctuczor Gergely h*soon«vü kőtUméoya utin IrU é* rcaJ«xw: Dcéay Alfréd,
Kw«r«f*kNa Hollay Kamilla t* AdJrc Lcon.
Előadások szerdán: 3, 5, 7 és 9 ó. Csütörtökön: 7 és 9 órakor.
zsák, szalmazsák
Kévekötőzslneg, piros favégö, gépolaj, merev gépzslr, rézkénpor. rafflaháncs, rézgállc,
köles, muhar, biborherc-mag legolcsóbban wi beszerezhető
Hirsch és Szegő
nagykereskedésében Nagykanizsán
------------..... ...niisinmTiiTUTi
Quittner írttuir
littiilllii •■iMlliuilt iHujnmU
■igjkulzM, Csingiry-ulci IS ij.
Elvállal világítási vezetékek, motorok, csillárok, valamint telefonok, csengők és jelzőkészülékek 1 felszerelését. Villamos vasalók, főző-edények, reschauk, fűtőtestek javítását •
villamos munkálatokat;
.gyorsan osxkízlOk, anyagok i, égik ; ■ raktáron.kaphatók.
jjagiaaagjiaaa
Ti
HILD
Első Nagykanizsai Temetkezési Vállalat
Üzlethelyiség és Iroda: Deák Ferenc tér 3. Telefon 269. Műhely és raktárak: Király-utca 4. szám. Telefon 120.
Alapítási év IMI.
ViÍI I Al HUH* Háztól egyszerű polgári osz-vMLLALUnn. tályu temetéseket 700 K-tól. közkórháztól 600 K-órt.

Nagy raktár
Érc, Imitáció, kemény és puhafa koporsók 300 koronától, szemfcdelek 75 koronától fölfelé
£
Haláleseteknél mindenki érdeke, hogy dusau felszereli. mélyen leszállított áruraktárunkat megtekintse.
.CronV. M.gy.romíg nem oisrig.
9154/1921.
Hirdetmény.
Bognárfa eladás. A városi lanács nyilvános árverésért nyír bognárfát ad el a városi felsó erdőn junius hó 30-án délelőtt 9 órakor, találkozás a cserfel kapu közelében.
Nagykanizsa, 1921. junius 27.
A városi tanács.
Mindennemű bel- ét kfllfóldl
kapható legolcsóbb árban. Ugyancsak mindennemű deszka ét keményfa a
•sir legolcsóbb napi áron
Eppinger Izsó
" Nagykanizsán
•l*»«k». Wtf«. I__
«• ápltkesé.l
k»rMk«ltRál
Állást keres
r
tejgazdasági Iskolát végzett, |ó bizonyítványokkal. 12 évi gyakorlattal azonnal, vagy októbe. l-re. Cim:
Megyery József
Zala-Pncaa, gőzmalom.
[*|a JZ 1 drb. 68/74 cm. átmérőjű s S tMIIII cm. vastag sima márránykő, 1 dib. nehéz vaskerék, 1 drb. műhelyben használható kb. 3—4 méter hosszt! asztal, különféle faállványok és deszkaanyag. Érdeklődni lehet,lapunk nyomdájában, FŐ-ut 6
Makulatur
újságpapír kg.kint 16 K-ért kapható lapunk kiadóhivatalában.
6RQIBER6EBHBL
Fő-ut 11. sz. Telefon 221.
Nói kötüt harisnya.......30 korona
Férfi kötött sockni, minden s/inben 25 korona Flór férfi sockni, minden szinben . 50 korona I\' duplatalpu nói harisnya 50-60 korona Selyem flór J2ÍSSL . . . 120-150 korona
D. M. C. himzópamut .10 korona
1000 yardos cérna............... BJJ korona
Garantált 400 yardos cérna i . •.....20 korona
Fürdó-szappan............12 korona
Tiszta selyem horgolt nyakkendő
80 korona
Fürdő-tresszck és fDrdő sapkák, uszó-nadrágok, lérfl divat-övek, gumml-köppenyek, utazó-kosarak, gyermek socknlk óriási választékban szolid kiszolgálás melleit.
^romatott a laptulaidoBosok i Zalai és Gyarmati könyvnyomdájába.