Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
46.52 MB
2010-02-18 19:31:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
273
4450
Rövid leírás | Teljes leírás (1.22 MB)

Zalai Közlöny 1923. 122-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
62. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

62. evtolyau. 122. sziiu. Nngytcamiaa. 1923. junius 2. Szombat Egyes szám ara 40 Uurona.

cl térmti
niesiwo
Kőilöny
Nemzeti Muzeum
Budapest
MXJiUl
lBC«fnrb«»-T»Ufon-7». »»««a. V*\'\'.\'
POLITIKAI napilap
Ru<liil>eitl u«pliHil«it|! V. kor. Alkotmánymon 10. II. i TtltfonuAra 88—8.% *« 83—20.
Ktrtn..u.l ára: 3*7 h<Sr» «00 K, nejfyrrtírr* UOO K Hu<U|n<»t«n h»ph»U> Ank«ti%ktt» »\'.■». <lohiti,yiirud*b»n
Bethlen látja a pirkadást.
A ininlaiterelnök emlékeietbc víiendő nyilatkozatot tett az cgy-léjcipíft Iskomíjin. Remínjekríl Iliit, amiket tiajy utján sxeriett benyomásaiból <a kötvetl.n Upuz-Illataiból merit hazánk jövőjére uonatkolélag. De sióit (anulaá-;okió! ia, amiket moat Intelmek .lakjában kölöl a közvéleménnyel, hogy azokat .minden cselekvő té-nyeiónek a lelkére kösse hazánk javáért.
Benyomásai és tapasitalat.l szériát elértük ait a fontoa eredményt Európa hatalmainál, hogy Magyar ország nem áll tSbbé effyedül és elliigeteWen a világon. Talpraálli-tálunk érdekében mellénk állt nyíltan Anglia és Itália; maga Frarcla-oraiág lem zárkózott el attól, hogy Magyarország a léiért való küzdelemben kivQlról megargltteasék.
A jóvátételi bizoUaíg . dSnléa. ugyan nem felel meg sem e pri mlaszáknak mélyen alatta maradt Magyarorarág jogos várakoiásai-nak. De éppen ezért, mert a dón-tis llloglkua éa határozatUnaága miatt nem tartalmaz aeml szankciót, • bben az alakjában végrehajthatatlan s igy hamar revizló alá fog kerülni Van tehát reményaég, hogy a hibák, amit a jóvátételi blioltaág elkövetett, ugyanez a jóvátételi bizottság fogja jóváté-tatni saját határozatának végrehajtása kapcsán.
Sok munka és legyózendó nehézlég áll elSttünk odáig. De erfis -karattal célt fogunk érni, amit •ettó garantálhat. Egyik Európa hatalmaaaágalnak blzaima és jóin dulala irányunkban; másik az, bo«y a külfóld bizalmát, I jólndu-a magyar kö.élet valóban megérdemli éa ezentúl is, talán fokozottabb mértékben kl \'udja érdemelni.
Bethlen gróf beszéde megálla-PlMa, hogy , külfóld kedvezi véle-■Moyíre a magyar politika reália, \'MtngSaség.litSl mentes, kalandok-Jól idigenkedó, . au\'lódási terű titeket szakító, azélsoségee kilen-Jaktól tartózkodó éa a kiegyen "téa arany kózéputját kóvetí Irányával szolgáltunk rá. A külföld \'mmár tudja, érzi és méltányolja. "°8y itt erös nemzeti érzésektől "\'hatott férfi.. „ell,mü és élni
, oemzet él, mely az önfe líyelmezéa erejével tudja akaratát ^Syensulybao tartani éa az európai vis.onyokkal összhangzásba hozol „, \'! v»0 növekedíben Magyar presztízse Európa azeme ezért közeledik immár e US! \' ,mclí«l • közelmúlt bele-\'V„OU,» l««sötét.bb éjszakába, a
BmÍi I4\' ftlí\' A pi\'k.dó fényt u"Wen litván látja már.
Ma?* p nemzet is nagy mérték ben hozzájárult e külpol.tikal siker kiküldéséhez, nemcsak az által, hogy a konszolidáció ügye mellé állt, hanem ugy is, hogy Bethlen és Kállay nagy U\'ja alatt ez állam férfiakat küldetésükben támogatta ditciplináltságával, nemes közszel-lemeve), ami rokonszenvet kelt kifelé s az önbizalmat is fokozhatja idehaza.
B^thlrn intelme az, hogy a
magyar közszellem tovább is ebben a politikai irányban revelálódjék, mert csak ezen juthatunk cl a föid.eke nspfényes oldalára. Eit az irányt, amit Bethlen sejtelmesen választott magának, most már tudatosan akarja követni, mint m«ga mondta; tűzön — vizén keresztül s a nemzet a vezér után Után megy, akit Bethlen Istvánban a legnehezebb időben Isten kegyelmétől kapott.
Vallott a rákosszentmihályi gyilkos.
Budapest, junius 1. (Telefonjelentés.) Molnár Tóth József, a rákos szentmihályi gyilkosságok elkövetésével gyanúsított kereskedősegéd, ma délelőtt a halálvillában lefolyt helyszini szemle alatt megtört és bevallotta, hogy az egész Lichmann-családot Ő tette el fáb alól. Előbb az öreg Lachmann nnl végzett, azután leányával, Kóvessnével, ugyanakkor fiával, legkésőbb pedig Lachmann feleségével. Mind .» négy áldozatot földbe ásta. A bestiális gyilkos a vallomás után megmutatta azokat a helyeket, ahol a még felderítetlen három holttest el volt ásva. A gyilkos által jelzett helyeken tneg is találták az áldozatokat. A budapesti rend őrség a szövevényes bűnügyet 48 Ári alatt .derítette kl é| ezzel világsikert aratott.
Négyezer halott az allahabadi földrengésnél.
Allahabad, jun. 1. Május 25-ről 26 ra virradó éjjel történt földrengés következtében 6 helység elpusztult és körülbelül 4000 ember halt meg.
Felemelték a köztisztviselők rendkívüli segélyét
Budapest, junius 1. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A csütörtöki rendkívüli minisztertanács este 10 órától ma hajnali fél 3 óráig tartott. A rendkívüli minisztertanács foglalkozott azokkal a külföldi jelentésekkel és nyilatkozatokkal, amelyek legutóbb a külföldi kölcsönnel kapcsolatosan megjelentek s általában az egész külföldi kölcsön ügyével.
A minisztertanács határozatairól a miniszterelnök még a mai nap folyamán hivatalos közlést fog nyíl vánosságra hozni. A minisztertanács foglalkozott a KANSz-nak a tisztviselői fizetésrendezés tárgyában a kormányhoz benyújtott beadványával.
A minisztertanács elhatározta, hogy a tisztviselői rendkívüli aegé lyeket ötven százalékkal felemeli.
A határozat értelmében a tisztviselők rendkívüli segélyét már junius hónapban 50 százalékkal felemeli. Elhatározta a minisztertanács, hogy még ugyancsak ebben a hónapban törvényes felhatalma zást kér ■ nemzetgyűléstől az égés* tisztviselői kérdés általános rende zésére.
Elhatárolták azt is, hogy a kormány minden hónap második rendis heti minisztertanácsán ujabb
mérlegelés tárgyává fogja tenn»,
vájjon » változott viszonyok és e drágaság emelkedése következté-ben szüksége mutatkozik-e annak, hogy a tisztviselői illetmények újból rendeztessonek, illetve a segély ujabb felemelése szükségessé válik-e.
A köztisztviselői felemeli segélyről szóló kormányrendelet a hivatalos lap szombati számában jelenik meg.
Kemal pasa Belgrádban.
Belgrád, junius 1. Kemal pasa az •mgoral kormány megbízásából tegnap Belgrádba érkezett, hogy tárgyaljon a diplomáciai viszony felújításáról a jugoszláv kormánnyal. Hosazasan tanácskozott Pasici miniszterelnökkel és Niocsics külügyminiszterrel, a lapok tudósítóinak pedig csak annyit mondott, hogy küldetésének céljairól közelebbi réaz-lateket nem árulhat el, reméli, hogy sikeresen fog tárgyalni. A tőrök delegáció Laussnneban igyekezett a jugoszláv állam külpolitikai irányának megfelelően támogatni a békeszerződés végrehajtását és ha Jugoszlávia a lausannei konferencián mégis tiltakozást jelentett ba az ellen, hogy Karagacs törők terület legyen, azzal nyilván az volt m célj*, hogy a ncuilly békeszerződés valóraválását támogassa, amely Bulgáriának kijutást igért az Aegei tengerhez.
Biztosra veszi, hogy jó szomszédi viszony fog kialakulni Jugoszlávia és Törökország között, mihelyt a török-görög megegyezésből békeszerződés válik. (Kemái pasa törekvései a Jugoszláviával való megegyezésre azzal magyarázhatók, hogy Kemil a szerb szövetséggel Görögországnak egy ujabb katonai sskkbantartásét óhajtaná. Szerk.)
Urnapi körmenet.
Nagykanizsa, junius 1.
Gyönyörű májust idő volt. A természet is érezte Urának diadalmenetét. Ahová csak néztünk — * május pazar szépsége pompázott. Igazi Urnapi idŐ. A katonák részére a felsőtemplom előtti téren Szommer katonalelkész tartott tá-bori szentmiiét, mely után a katonaságnak az a része, amely disz-szolgálatot teljesített a körmenet alalt, finta százados parancsnok-iág« alatt a ferencesatyák templomához vonul\', hogy bevárják az Istentisztelet végét és csatlakozzanak a körmenethez.
Mig a katonaság n templom előtti téren elhelyezkedett, addig P. Pálinkás Róger há\'ÍŐnök, ferences plébános ünnepi misét mondott P. Lőrinc és P. Jenő ferencesleiké-szok segédletével.
AJegm$ltóságosabb Oltáriazeat-séggrí történt álclozá* lilái megindult a menet. Az Oitárisrentaé-get P. Pálinkás R plébános viUa a díszmenet alatt — előttük fehérruhás, fehérlelkü leánykák rózsát szórtak a legm. Oltárisccntség elé. A baldachin után vitéz Bobest Mi-tyás ezredparancsnok, dr. Szabó Lsjos kir. ügyészségi elnök, dr. Kenedi Imre táblabíró, dr. Sabján Gyula polgármester, dr. öeuslerien Erich államrendőrség! főtanácsos haladt. E<után következett a katonatisztikar. Törzstisztek. Tí«ít«k. Majd dr. Cuömőrey István főszolgabíró, dr. Hegedűs György, nemzetgyűlési képviselő, dr. Muischen-bacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnök, dr. Almássy Gyula kir. törvényszéki biró és csrfádja, dr. Krátky István városi főjegyző, dr. Tamás János a kathólikus hitközség elnöke, dr. Kaujman Lsjos városi közig, tanácsnok, Barthos Gyula hercegi főerdőmester, dr. Tolvajh Zsigmond postafőnők. Azután az államrendőrség teljes tisztikara dr. Rott Andor és dt\\ Veden-tény Mihály rendőrkápitányokkal, a Kath. Legényegylet Eperjesu Gábor elnök vezetésével, a Mária Kongregációk prézesükkel, az apá-cák, egyesületek, társulatok zászlóik alatt. A cserkészeket Vegele tanár vezette, a tűzoltótestületét Knortxer György főparancsnok. A kirendelt nagyszámú rendőrség felett Stuller László főfelügyelő parancsnokolt. Az utcákon és tereken a hivek megszámlálhatatlan sokasága.
Az egyházi énekeket Rácz kántor vezetése alatt az egyházi énekkar adta elŐ. Az utcákon mindenütt, amerre az egyházi körmenet elhaladt — feldíszített házak, kidiszitett ablakok égő gyertyákkal. Az első oltár a felsőtemploro bejáratánál volt felállítva. A nagy
Z.ALAÍ KOZLO*Y_
téren ■ katonaságnak kellő tere volt. Harsány vezényszsvak, fegyver caörrcnés — éa ■ díszszázad puakáiból eldördült ■ sortűz. . . A* oltárnál pedig felhangzott a „Psnge lingua" . . . Ea ugyanaz megismétlődött még háromszor. Kelet, nyugat, dél éa észak felé szórta áldásait az Ur. Azután lassankint szétoszlott a körmenet, a réaztvevök egyidelg még véylgaé-táltsk az ufcán, a korzón — azután Mindenki hazatért otthonába.
A felsőkereskedelmi iskola tornaünnepélye.
Nagykanizsa, junlua 1.
A nagykanizsai feliőkerrskedeJmi Iskola azerdán délután nagy közön-Bég jelenlétében tartotta tornaünnepélyét a .Zrínyi" Sporttelepen. Az egyca számok közül ■ fiuk sta-badgyakorlatai, bot-, záazló- aza-badgyakorlatai, továbbá a leányok zászlógyakorlatal jól aikerültek. A azertornázók a nyújtón nagyon szép gyakorlatokat mutattak be, különösen kiváltak Hári látván, Vanciura Imre, 7ál Antal, Kopár József és Hraxdina István. Jól mutatott a nyújtó, de különösen a korlátgula. A leányok svédtornája tetszésben részesült, de a legnagyobb sikert a létra-, bot- és aza-badgula bemutatása aratta, melyben az egész intézet részt vett.
Az atlétikai azámok közül: 100 m. síkfutás: 1. Krousi Eodre IV. évf. 12*6 mp. 2. Anial Györgv 111. évf. 400 ra. (ikfutás: 1. Kozák Géz. II. évf, 29 mp. 2. WaUand István II. évf. Diszkoszvetés: 1. Schwarz Emö IV. évf. 29 52 tn. Sulydobás: 1. Schwarz Ernő IV. évf. 8-52 m. 2 Tál Antal III. évf. Az I. II. évf. komb. — III. IV. évf. komb. fulballmérkőzés 0:0 eredménnyel végződött.
A közönség meglepődve látta a fejlődéit, amelyen az intézet testnevelése tavaly óta átment. M\'css-ntr Viktor tornatanárnak az érdeme ez ■ fejlődés, aki fáradhatatlan munkásságával oda hatott, hogy munkája ily eredményes lett.
Az ünnepélven jelen volt a m. kir. 6. Honvéddgyalogezred tisztikarának küldöttsége, a Nagykanizsai Tornaegylet éa a Tranadanubia vezetősége, továbbá a polgári fiu-és leányiskola igazgatói és tanárai, •z Iskolai Szakosztály képviselő\', a felsőkerrak. iskola igazgatója éa tanárai teljes számban.
Hazafias ünnepély Kiskanizsán.
A kisksnizssi áll. iskola tanítótestülete mindig kiváló gondot fordított a tanulóifjúság nevelésire s minden alkalmat megragadott, hogy a gondjaira bízott i^uságot az Isten éa Haza iránti szeretetre oktassa. A május 31-én rendezett iskolai ünnepély a Hiszekeggyel vstta kezdetét, amelyet a gyermekek énekkara adott elő kiváló precizitással. Utána Német Teri szavalta mélyen átérezve Dávodí Bakó Adám .májusi énekét". Ezt ismét hazafiaa ének, majd Ziegler Feri .A magyar virasztó dalát azavalta. Ezt a rövid félóráig tartó pompássn betanított és alkerült .Záazló" c. színdarab követte, amely igen alkalmas volt arra, hogy a magyar zászló iránti megbecsülést éa tiszteletet a szemlélőben felkeltse. A tündér álul megkoszorúzott záazló előtt lelkesen tették le a fogadalmat a gyermekek, hogy aoha cserben nem hagyják a nemzeti zászlót.
Ünneprontás és botrány
a kereskedelmisták táncestélyén
Durván Inzultált tanár. - A felo.zlatott tánctély.
(S.jil tudó Hónktól.)
Neufeld tanárt a váratlan táraadás egy pillanatig megzavarta, de csak egy pillanatig, mert a másik pillanatban önvídelemból 6 Is kezet emelt, hogy támadójára sújtson, de mivel Scherz Albert magasabb Neufeld tanárnál és előbbi az ütések elől fejét elkapkodta, Neuleld tanár csak kissé meglegyinteni tudta támadóját. 1 .
Neuleld felhívására Scherz odaadta névjegyét, melyet előre elkészítve tartott kabátja külsó zsebében és mintha ml sem történt volna — újból bement a táncterembe. ,
A felsőkereskedelmi Iskola néhány növendéke — akik szem-és fültanul voltak a kínos és durva jelenetnek — megakarván torolni a tanárukon esett sérelmet, kivezettették a támadót a teremből. miközben a tanáruk mellett síkra szálló kereskedelmi Ifjúság és Sche/z Albert körül csoportosuló néhány fiatalember között tettlegességre került a sor. Erre Marossl tanár és a rendőrség ügyeletes tisztje azonnal beszüntette a táncmulatságot.
Neufeld tanár másnap azonnal jelentést tett az éjjeli botrányról az Iskolaszék elnökének dr. Bród Tivadarnak és a felsőkereskedelmi iskola Igazgatójának dr. Villányi Henriknek. A durván Inzultált tanárnak ugy az Iskolaszék, mint az Igazgatóság a legmesszebbmenő elégtételt kívánja nyújtani, Neuleld tanár egyébként feljelentést tett a rendőrségen támadója ellen. A szokásos rendőrségi kihallgatás után az ügy a bíróság elé kerül, amely méltó elégtételt fog sdnl Neufeld tanárnak.
H23. junlua 2.
N>gykaniis>, juoiua 1.
Durva ünneprontás zavarta meg a felsőkereskedelmi iskola ifjúságának nagyon szépen sikerült szerda délutáni tornaversenyének és sportünnepélyének befejezését - a Polgári Egyletben megtartott Intim körű, kedves táncmulatságot, amelyen a felsőkereskedelmi Iskola növen-dékel tanáraik vezetése és felügyelete mellett, a <s;ülők és a tanügy barátainak részvételével nagyon kellemesen és jól érezték magukat. A közönség tömegesen vett részt a felsőkereskedelmi Iskola ifjúságának ezen ünnepélyén. Igazi jókedv uralkodott, Ifjúság és felnőttek kifogástalan fegyelmezettséget tanúsítottak.
Éjfél után történt. Neufeld Simon kereskedelmi Iskolai tanár éppen egyik urlleány-növendéké-vel táncolt néhány perc óta csárdást, mikor a táncoló párhoz odalépett Scherz Albert, a Stern-berger Gyula terménycég liatal tisztviselője \'és Neufeld tanártól az urlleány átengedését kérte. A táncoló Neufeld tanár a legnagyobb udvariassággal azt felelte erre a fiatalembernek — ,várjon még egy kicsit" és, folytatta még vagy egy percig a táncot, melynek befejeztével Neufeld Simon tanár leült. Ekkor odament hozzá Scherz Albert és azt mondotta neki: „legyen szíves tanár ur. jöjiön ki az előszobába, valamit akarok önnek mondani."
Neufeia tanár erre — mit sem gyanítva — követte Scherzet, aki az előszobában rátámadt Neu-feldre: .nr gondolja tanár ur. hogy én is diákja vagyok, velem igy nem lehet bánni" — és arcul ütötte Neufeld tanárt.
A színdarab végén Béres János igazgató ir-jíS hazaszeretettől Át hí ion b-vilA kíséretében adta át Kanggatics József V. osztályos tanulónak a VI. Oiztíly írókarát, Utegcr Magyarország minden vármegyéjének • földjébSI néhány pornemet tartalmazó ezüst bullát. Figyelmeztette az ifjakat, hogy ne legyen .szivüknek nyugvása, karjuknak pihenésé, mig siró rívó bu aulása vagyon • rabságban ii\'ríy. lődő magyarnak Pozsonyban, Kas sán s mlg nem leaz Kikelet Kolozsvár felett.\' A beszéd oly mély hatást tett, hogy kevés embernek a szeme maradt szárazon. Ezek után a gyermekek elénekelték kitöri lelkesedéssel a .Nem, nem soha" c. éneket s olyan lelkesedést váltottak kl még a klakanl. zaalak szivében is, hogy már maga ez az erkölcsi diadal Is megérte a tanítók fáradságos munkáját.
A színdarab kiváló rendezése és betanítása Németh Jenő, az énekek betanítása és mesteri vezetése pedig Girgmsch Dezső érdeme.
Termelési hitel a kisiparnak.
Mindinkább cittkaa . kisipari tarmalés anyagi assk&s&k hláasa miatt.
Lépten-nyomon halljuk mostanában, hogy az Ipar rendkívül válságos helyzetben van és ha hamarosan nem kap segítséget, ugy a többtermelés és az országos gazdasági helyzet rovására csődbe jut.
Válságos helyzet elé állitja a kisiparosságot az a körülmény, hogy a valutiris eltolódások következtében előálló anyagdrágulás éa munkabéremelkedések miatt nem rendelkezik elegendő tőkével, a mellyel azután az ipari termeléséi, helyesebben üzemét a megnagyobbított keretek között Is folytathaaaa. Uzemt tőke hiján termeléal hitelt kellene Igénybe vennie az Iparos-nak, ha fenn akarja tartani a termelés folytonosságát. A kisiparos azonban manapság sehol sem kap termelési hitelt s Igy üzemét nem fejlesztheti, képtelen fokozni a termelést s Így történik meg az Is, noíy egyes Ipari szakmák termékeiben áruhiány van.
Ax ország mostani gazdasági helyzetében a kislpsr termelésnek fokozottabb lehetőséget kell biztosítani, mert az ipari termelés fokozása révén nagymértékben enyhít-hetjűk a jelenben oly súlyos gazda-aági helyzet mérveit. Tehát nem kizárólag az iparosság érdeke, hanem egyenesen országos érdek, hogi/ az iparosság most már haladék nélkül termelési hitelhez jusson.
Az ipari vállalkozásokat ugyanit nagyon kedvezőtlenül befolyásolja a mai gazdasági helyzet, amikor lehetetlen kalkulálni a a kisiparosnak előre kellene termelnie a az általa készített árukat napiáron értékesíteni, mert csak Igy volns rentábilis az üzemi termelése. Él éppen ehhez az előretermeléihez kell sürgős anyagi segitiég, termelési hitel alakjában, amely tőkét az Iparosoknak elfogadható kamat mellett azok az intézetek folyósítsanak, amelyek ezen célt szolgálya állami, esetleg vároal támogatásban réazealtendŐk.
hírek,
M. t. olvasóinkhoz!
Mint lapunk előző azámalnak egyikében la jeleztük volt — a nyomdai munkabér él előállítási költség ujabbi emelése arra kény-azerit bennünket — hogy lapunk példányonkénti árát junlut 1-tól kezdődőleg hétköznap 40 K-ra, vaaár- és ünnepnapra 50 K-ra emeljük fel. Mig a rendes havi előfizetési dij egy hónapra csupán 800 K, egy negyedévre pedig 2400 K. Ezzel szemben nagykiterjedésű tudó-aitói hálósatunkat teljesen újjászerveztük, vidéki szerkesztőségeinket kibővítettük és tökéletesítettük, ugy, hogy a vármegyei és kanizsai közönség nemcsak Kanizsa és a vármegye területén előforduló minden eseményekről nyer azonnal értesítést, de a távoli vidéken történtekről is. Fővárosi szerkesztőségünk különös súlyt fektet a napi politikára, a világeseményekre, a tőzsdei életre — hogy mindenki megtslálja lapunkban azt — amire azüksége van. Bővült modern kanizsai szerkesztőségünk elsőrangú vidéki lapot nyújt ilyenformán közönségének — minden fővárosi és vidéki lapot órákkal megelőzve.
Kérjük a nagyközönség további szíves jóindulatát
a „Zalai Közlöny" kiadóhivatala.
— Napkárt Junius 2. Erazmus.
— Hivatalos óráink: A kladóhivaLl (Fóut 13. Bogoariedar palota) hivatalos óril délclótt fél 9 órától 12-ig, délután 3-tól 6-ig. Tclefoo 78. — A Kork«*tó*é,i (Fóut 13. Bogenriedax palota) hivatalos órái laick ré-izéra délalótt 10 órától U-lg. Tol«fon 78 A felolós sxarkesstó délután 0 órától 8-ig a nyomdában (Fóut 6. ss. alatt) fogad éa bu-mily ügyben a nagyközönség roodolkezéiéra áll. Talafon 117.
— Ax aliapán Budapesten. tíödy Zoltán alispán tegnap Buda pestre utazott.
— Tanítótestület! k3s*y ülés. A Zalamegyei Ált. Tanltóteatület nagykanizsai jérásköre 1923 évi junius hó 5 én délelőtt 9 órakor a Rozgonyi-utcai áll. isk. tornacsarnokában közgyüléat tart. A közgyűlést 8 óra 15 perckor a helybeli plébánia templomban szentmise elÖzi meg.
— A szombathelyi fővám-hivatal felavatása. A szombathelyi állami fővámhlvatalt Hannkiss pénzügyminiszteri államtitkár és Száva Nándor fővámtanácsos jelenlétében ünnepélyesen átadták rendeltetésének.
1073. junius 2
y.ALAI KOZ1/ONY
_ Vlaaják ■ i,kólában. A kultusz miniszter < „elembe vív. . föidmlvalő nép-\' V „ érdekelt, engedélyt .dott "\'.\'bog,.. V—VI. osztályozok 1 ú UraétH lakoUaok már most befejezzék ■ tanéval, hogy a mun-Ujukban a szüleiknek aegllségéra ubeasenek a nagyobb gyermekek.
V-Vi osztély vlisgéjit már U tartották l.gnap a a gyermekek kiváló előmenetelről t.tt.k tanúbizonyságot, ctak az á kár, koir összesen .87 aiülí v.tt ma-jio.k annyi fáradaágot, hogy érdeklődjön a gyermeka előmenetele iránt. A vizsgák csak a tanuló ííiulíz tanítók jelenlétiben foly. t.k le. Elnökök voluk P. Erlich AUj\'oi, P. Tűz Albin és Siepudvary László. . . ,
- Ujabb koponyát vlvtek. A régi postaépület kórül a mai nspon megkezdett ásatási muoká-Istók alkalmával 10-15 koponyára bukkantak, m.ly.k már évtizedekkel ezelőtt kerülhettek a [Sídbe. Természetes, hogy es a lelet élénk izébeazédre adott okot városunk neniáció éhes közönségének és a Wrmesebb fantáziák már a la Kiss Béla — nagyobbarányu régi bűntényre gondoltak. Hozzáértők véleménye szerint azonban ezek a koponyák a török hódoltság idején kerülhettek a földbe, — semmi esetre sem később, valamely tömegesebb kivégzés alkalmából. Legalábbis, az egymásrabányt koponya-halmaz erre enged következtetni. A koponyákat már a délelőtti órákban — 2 drb. kivételével — a temetőbe szállították elhantoláa céljából, délután két éra tájban azonban a város hullaszállító kocsija is megjelent a régi postaépületnél és a még felninre került csontmarad-vényokat az obligát fekete koporsóba elhelyezték, hogy örök nru-govóhelyre szállíthassák. Azt a föltevést, hogy a koponyahalmaz valamilyen régebbi kivégzéa eredménye, sz ia alátámasztja, hogy egyes koponyákon a lövési sérülések még most is megállapíthatók voltak.
- A vendéglősök majálisán rendkívül sokan veitek részt. Pompás jókedv, felséges hangulat uralkodott. A közönség még sokáig fog visszaemlékezni a kellemesen eltöltött, víg majálison.
- A holnapi tllzoltágyakor latok ia rohamok bemutatását — a hőségr. való tekintettel — a főparancsnokság délután öt órára állspitotta meg.
- Cserkéaxvilág. A nagyka-m-aal 75. az. Árpád cserkéaz-caapat májú, 30 4n Bagolára rándult ki, hol a község lakossága nagy az. retettel vett. körül caeikéazelnket, melyén ezúton ia k&azönetét fejezi ki a psrancanokság. Juniui 10 én ugyanott a csapat nagyazabásu CMrkész.löadáat fog tartani, melyr. a caerkéajbarát éa érdeklődőket meghívj t a caspat. Jövedelem a táborozáa céljaira l.si fordítva.
- Gróf Zichy Láaaló — a Tídlottak padján. A azombat helyi kir. törvényazék május 30 án tárgyalta gróf Zichy Láaxló földbirtokos és klakoru fia bűnügyét. A vádirat szerint a grófflu 1920. december 31-én édoaapja puskáját
amelyről azt hitte, hogy nlncsaa megtöltv, _ tréfából ráfogta Kalit, szobaleányra és meghúzta a \'•vaszt. Ml sem természetesebb,
- Uránia, Jőni Atokoraiá*.
Kanizsa városa megkapta a százmillió korona kölcsönt.
N.gykanizsa, juniui 1. — S.ját tudósilónktól. —
A város kölcsonakciója teljes sikerrel járt. A Pénzintézeti Központ tegnap a városhoz intézett átiratában arról értesítette a városi tanácsot, hogy a százmillió korona kölcsönt a városnak rendelkezésére bocsátja. A kamat 1 százalékkal mindég több, mint a Jegyintézet visszleszámitolási kamatlába, ami jelenleg 12 százalék. A fizetendő kamat tehát 13 száza-lék. Semmiféle más költséget vagy jutalékot nem kell fizetni a városnak. A kölcsönt két részletben kell visszafizetni. Az első részletet 1924. julius 1-én, a másikat 1925. julius 1-én. — A pénzt a város már a jövő héten meg fogja kapni.
mint az, hogy a fegyverben véletlenül — mint ilyen játékos hecce-lődéskor szokás — benn volt a töltés, s a golyó a szerencsétlen leányt nyomban megölte. Miután a bíróság elótt bebizonyítást nyert, hogy ugy a fiu, mint gróf Zichy nem voltak \'okozói a tragédiának, a bíróság Z-\'chy gróf fiát dorgálás/a ítélte, atyját pedig felmentette a vád és következményei alól.
— Adományok. IV. P. a h>di rokkantnak 500 koronát, őzv. Per-gernénck 500 koronát adományozott. U"\'elter Ilonka gyermekelóadást tartott, melynek jövedelmét 500 koronát a hadirokkantnak tdj». Rendeltetési helyére juttatjuk. — Resinger Rezsőné erdőfómérnök neje 9 kgr. lisztet, 1 kiló zsírt, fél kgr. szappant küldött a rokkant hós családjának.
— A por diadala. A nyári szárazabb idő beálltával már most, junius legelején diadalmaskodott a nagykanizsai lélegző és látószerveken a por. Sajnálattal kell tapssz-talnunk, hogy a köztisztasági intézmények eddig nem teljesítették a város közegészségügye érdekében olyannyira fontos várostisxtogatási munkát. Az öntözés is a lehető legminimálisabb, ugy hogy akarva, nem akarva a por — valóságos szaharai minőségben és mennyiség• ben — lepi el az emberek arcát és ruháját. Ezen a rendkívül kellemet-len do\'gon mielőbb is okvetlenül segíteni kell. Ha a város képtelen az utcák öntözésére, ugy minden házigazdát kötelezni kellene, hogy legalább a saját háta előtt elvonuló járdát öntözze naponként háromszor vagy négyszer.
— Munkáé jogvédő Iroda Zala-•geraxagan. A földmüvelésügyi miniszter Zalaegerszegen munkásjogvédő irodát állított fel, amelynek helyi megbízottjául Ctinder István dr. zalaegerszegi ügyvédet, az ügyvédi kamara elnökét, rendelte ki.
— Ax országos munkapiac maitheti álláaa. Az országos munkapiac multheti állása általában kedvezőtlen volt. Nyilvántartottak összesen 154$ munkahelyet, ezzel szemben 2323 volt a munkás jelontkezők száma mindkét nemből. Az arány tehát: 100 munkahelyre 162 munkaerő jut. Kedvező volt a munkapiac az állandó háztartási alkalmazottakra és a tanoncokra nézve, normális a gyári és egyéb napszámosokra és kedvezőtlen az összes többi foglalkozási ágakra. Vidéken általánosan kedvező volt a munkapiac Miskolcon, Pécsett és Szombathelyen, normális Szegeden, kedvezőtlen az összes többi városokban.
— Szarvas kávéház kerthelyiségében esténkint Torma Tóni muzsikál. — Fagylalt, jegeakávé éa hűsítő italok. Kitűnő borok és sörök
— Uránia. Szombaton 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: J/ona", a Csallóköz ogyik faiucskőjaoa lejátszódó bájos nép-sriomü. Putty LU egy rakoncátlan kis leány, majd egy magyar menyecske azerepében maga a tűzről pattant elevenség. A képnek érdekessége. hogy Joö May hires berlini gyárában készüit részben német szc rcp\'.őkkel, mégis magyar élettel telt.
— Kerékpárok, külső és belső gummik, felszerelések, vadászfegyverek és töltények, fényképé-axetl cikkek legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal méhészeti eszköz raktárában.
SPORTÉLET.
SzDV Előre—NZSE 3:0 (1:0). Csütörtökön délután tartotta « Székesfehérvári DV Előre éa a Nagykanizsai Zrinyi Sport Egylet bemutató mérkőzését szép számú és előkelő közönség jelenlétében. — Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a mérkőzésen sokakat láttunk olyanokat, akik eddig nem valami nagy érdeklődést mutattak o sport nemes célokat szolgáló ügye iránt. A mérkőzés lefolyása a* első félidőben élénk és változatos volt. A Zrínyi fiatal gárdája teljes tűzzel feküdt bele a játékba s ennek az ambiciózus játéknak köszönhető az, hogy az S\'DV kipróbált és elsőrendű ciapata csupán csak egy gólt tudott hálóba juttatni. A második félidő közepe felé azonban a Zrinyi emberei egymásután kezdtek kidőlni, aminek okát részben a fullaaztó hőségre, részben pedig a fiatal játékosoknak kisebb mérvű iramképestégére lehet viiszavezetni. így történt aztán, hogy a fehérvárlak a második félidőben kettővel növelték góljaik számát. A Zrinyi teljesítménye azonban még a veszteség mellett is elismerésreméltó, ha meggondoljuk, hogy a Zrinyi többé-kevéabbé még kezdő játékosainak egy oly kipróbált és régi játékosokból álló, fólkészültebb csapattal szemben \'kellett a küzdelmet felvenni, hozzá még egy — a fölmerült technikai okok miatt — kombinált csatársorral. A Zrinyi játéka mindezek mellett határozott fejlődést mutatott e mérkőzésen a ha a csatársor játékosai tökéletesebb összjátékra a nagyobb állóképességre tesznek azért — ugy erős a remény, hogy a fiatal cispatra még ■zép jövő vár.
Az angolok meg akarják vizsgáltatni a Saar-vidák ügyét.
Páris, junius 1. Francia hivatalos körökben kinos hatást kelt as angol kormánynak az a közlése, hogy az angolok a népszövetségnél a aaar vidéki helyzet megvizsgálását akarják indítványozni. Ugyanilyen közlés érkezett az angol kormánytól a népszövetségi tanáéiban képviselt országok kormányaikhoz is. A francia külügyminisztérium megerősíti ezt r. hirt és megjegyzi, hogy a francia kormány ilyen Indítvány ellen a lehető legerŐiebben küzdeni fog. Franciaország ki fogja fejteni, hogy a vizsgálatot jogi okokból nem lehet elrendelni és gyakorlatilag nem is lehet végre* hajtani. A>t a hírt, hozr Francia-orazág a nfpizövctségböl való lei -lépé.ét terv.il, eddigelé korainak mondják, d. biionyos, hogy a. angol és francia kormány köiőtt komoly ellentét kcletkei.tt a londoni t.rv miatt.
Hogy értelmezik a fascisták a szólásszabadságot.
Páris, junius 1. Róaiahól érkező lapjelentések szerint Mísuri volt fascista képviselő, akit a pártból kizártak, tegmp délután a kamarában bes\'édet mondott, amelyben élesen bírálta Mussolini környezetéhez tartozó egyes személyek politikai mag*tattáiát. A kamarából való távozása után a Corso Um-bertón egy foscista-cioport megtámadta és >ulyos«n bántalmazta Misurit, akit kórháiba szállítottak.
Mussolini nem türl a fascista-ellenes mozgolódásukat.
Róma, junius 1. Mussolini miniszterelnök a „Popola d\'Itilia" munkatársának kijelentette, hogy szigorú intézkedést tesz minden fascistael-lenes mozgolom letörésére. Elkerülhetetlennek látszik a fasclzmus és ellenségeinek második összeütközése. Mussolini egyúttal közölte azt a azándékát is, hogy kicseréli munkatársainak egy részét. Corgini al-államtitkár beadta lemondását, amelyet Mussolini elfogadott. A lemondás előzménye az, hogy Corgini egy képviselőt, aki n kormányt hevesen támadta, üdvözölte beszéde után.
Szétrobbantották a német kommunista összeesküvés fflfészkét
Berlin, juniui 1. A VoaiscKV Zeitung jeleoti Bochumból: A rendőrségnek sikerült rátalálni a kommunista- azlndikallsta összeesküvés főféazkére. Pfort. és Rüdlgar nevü vezetőket, valamint 14 kom-munlatát letartóztatták. A rendőrség a az.rvezkedés minden anyaiénak birtokába jutott, azonkívül kezébe került a résztvevők névjegyzéke és elme is. A talált dmek alapján a rendőrség a tőbbl réazt-vevőnek lakóhelyéra értesítést küldött, ily módon további letartóztatások váltak lehelővé.
— Hamlmfogakat, aranyat,
aiQatöl, brllllinsokat és érmeket a legmagaaabb napi árban veszek. — Frl.d Jóaa.f ékszerész. Sugár ul
8. szém (l-ó-ut éa Sugár ul sarok.)
-- Próbálj. Ön le é» m.gftré-
s&ltk rSU, hogy • FILíPf huij.y^MÍjJj*-b«<t Mk*b.ll My.gWI készült hwiioysk, zoknik s [.fUitós-btak ét ugy&iuzo. szlaü éi ralnáiéjtü punut!><>l bitmlkot m.ní.J.I-Uték, SiosibsUMly, SzéU KálzoU-ulc. 0.
„Zalai Közlöny"
Budapesten naponta kapható az Anker-köz 2. szám alatti dohányárudában.
£ALAi KOZLOWr_
1*23. junius 2.
téren ■ katonaságnak kellő tere volt. Harsány vcxénysxavak, fegy-vercaörrenéa — éa a disiazázad puskáiból eldördült ■ sortűz. . . Az oltárnál pedig felhangzott a „Pange llngua" . . . Es ugyanaz megismétlődött még háromszor. Kelet, nyugat, dél éa észak felé azórla áldásait az Ur. Azután lassankint szétoszlott a körmenet, a résztvevők egyidelg még véglgaé táltak az utcán, a korzón — azután mindenki hazatért otthonába.
A felsőkereskedelmi iskola tornaünnepélye.
Nagykanizsa, junius 1.
A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola szerdán délután nagy közön-aég jelenlétében tartotta tornaünnepélyét ■ .Zrínyi" Sporttelepen. Az egyes számok közül a fiuk sia* hadgyakorlatai, bot-, zászló- szabadgyakorlatai, továbbá a leányok zászlógyakorlatai jól sikerültek. A szertomázók a nyújtón nagyon szép gyakorlatokat mutattak be, különösen kiváltak Hári István, Vancsura Imre, 7ál Antal, Kopár József és Hraxdina István. Jól mutatott a nyújtó, de különösen a korlátgule. A leányok svédtornájs tetszésben részesült, do a legna-
Eyobb sikert a látra-, bot- és aza-adgula bemutatása aratta, melyben az egész intézet riszt vett.
Az atlétikai számok közül: 100 m. síkfutás: 1. Krausz Endre IV. évf. 12 6 mp. 2. Antal György III. évf. 400 m. .iktatás: 1. Kozák Géza H évf, 29 mp. 2. Walland litván 11. évf. Diszkoszvetés: 1. Schwarz Ernő IV. évf. 2952 m. Sulydobás: 1. Schwarz Ernő IV. évf. 8 52 m. 2. 7ál AntaJ III. évf. Az I. II. évf. komb. — III. IV. évf. komb. futballmérkőzés 0 : 0 eredménnyel végződött.
A közönség meglepődve látta a fejlődést, amelyen az intézet testnevelése tavaly óta átment. Mess-ner Viktor tornatanárnak az érdeme ez a fejlődét, aki fáradhatatlan munkásságával oda hatott, hogy munkája ily eredményes lett.
Ajc ünnepélven jelen veit a m. kir. 6. Honvéddgyalogezred tisztikarának küldöttsége, a Nagykani-zaal Tornaegylet és a Transdanubia vezetősége, továbbá a polgári fiu-és leányiskola igazgatói éa tanárai, az Iskolai Szakosztály képviselői, a felsŐkereak. iskola Igazgatója és tsnárai teljes számbsn.
Hazafias ünnepély Kiskanizsán.
A kiskanlzsai áll. iskola tanítótestülete mindig kiváló gondot fordított aj tanulóifjuiág neveiélére a minden alkalmat megragadott, hogy a gondjaira bízott ifjúságot az Isten és Haza iránti szeretetre oktassa. A május 31-én rendezett Iskolai ünnepély a Hiszekeggyel vette kezdetét, amelyet a gyermekek énekkara adott elő kiváló precizitással. Utána Német Teri szavalta mélyen átérezve Dávcdl Bakó Adám .májusi énekét". Ext ismét hazafias ének, majd £legler Feri .A magyar virasztó dalát szavalta. Ezt a rövid félóráig tartó pompásan betanított 4a sikerült .Zászló* c. színdarab követte, amely igen alkalmas volt arra, hogy a magyar zászló Iránti megbecsülést és tiszteletet m szemlélőben felkeltse. A tündér által megkoszorúzott zászló előtt lelkesen tették le a fogadalmat a gyermekek, hogy soha cserben nem hagyják a nemzeti zászlót.
Ünneprontás és botrány
a kereskedelmisták táncestélyén
Durván inzultált tanár. - A feloldatott tánce.tály.
(S.ját tudó Hónktól.) Neufeld tanárt a váratlan támadás egy pillanatig megzavarta, de csak egy pillanatig, mert a másik pillanatban Önvédelemből 6 Is kezet emelt, hogy támadójára sujlson, de mivel Scherz Albert magasabb Neufeld tanárnál és előbbi az ütések elél fejét elkapkodta, Neufeld tanár csak kissé meglegyinteni tudta lámadóját.
Neufeld felhívására Scherz odaadta névjegyéi, melyet előre elkészítve tartott kabátja külső zsebében és mintha ml sem történt volna — újból bement a táncterembe.
A felsőkereskedelmi Iskola néhány növendéke — akik szem-és fültanul vollak a kínos és durva jelenetnek — megakarván torolni a tanárukon esett sérelmet, kivezettették a támadót a teremből, miközben a tanáruk mellett sikra szálló kereskedelmi Ifjúság és Scherz Albert körül csoportosuló néhány fiatalember közölt tettlegességre került a sor. Erre Marossl tanár és a rendőrség ügyeletes tisztje azonnal beszüntette a táncmulatságot.
Neufeld tanár másnap azonnal jelentést lett az éjjeli botrányról az Iskolaszék elnökének dr. Bród Tivadarnak és a felsőkereskedelmi Iskola Igazgatójának dr. Villányi Henriknek. A durván Inzultált tanárnak ugy az iskola-szék, mint az igazgatóság a legmesszebbmenő elégtételt kívánja nyújtani. Neufeld tanár egyébként feljelentést telt a rendőrségen támadója ellen. A szokásos rendőrségi kihallgatás után az ügy a bíróság elé kerül, amely méltó elégtételt fog adni Neufeld tanárnak.
Ntgykanlisa, junius 1.
Durva ünneprontás zavarta meg a felsőkereskedelmi Iskola Ifjúságának nagyon szépen sikerült szerda délutáni tornaversenyének és sportünnepélyének befejezéséi — a Polgári Egyletben megtartott intim körű, kedves táncmulatságot, amelyen a felsőkereskedelmi Iskola növen. dékel tanáraik vezetése és felügyelete mellett, a szülők és a tanügy barálalnak részvételével nagyon kellemesen és jól érezték magukat. A közönség tömegesen vett részt a felsőkereskedelmi Iskola Ifjúságának ezen ünnepélyén. Igazi jókedv uralkodott, Ifjúság és felnőttek kifogástalan fegyelmezellséget tanúsítottak.
Éjfél után történt. Neufeld Simon kereskedelmi iskolai tanár éppen egyik urlleány-növendéké-vel láncolt néhány perc óta csárdást, mikor a láncoló párhoz odalépeti Scherz Albert, a Slern-berger Gyula terménycég fiatal tisztviselője \'és Neufeld tanártól az urlleány átengedését kérte. A táncoló Neufeld-tanár a legnagyobb udvariassággal azt felelte erre a fiatalembernek — .várjon még egy kicsit" és folytatta még vagy egy percig a táncot, melynek befejeztével Neufeld Simon tanár leült. Ekkor odament hozzá Scherz Albert és azt mondotta neki: „legyen szíves tanár ur, jöjiön ki az előszobába, valamit akarok önnek mondani."
Neufeld tanár erre — mit sem gyanítva — követte Scherzet, aki az \'előszobában rátámadt Neu-leldre: .ne gondolja tanár ur. hogy én is diákja vagyok, ve-lem igy nem lehet bánni" — és arcul ütötte Neufeld tanárt.
A színdarab végén öeres János igazgató inó hazaszeretettől áthatott beszéd ki.érekében adta ét Kangyalics József V. osztályo. tanulónak a VI. Oiltály örök.éjit, az Integer Msgyarország minden vármegyéjének a földjéből. néhény poratemet tartalmazó ezüst bullát. Figyelmeztette az ifjakat, hogy né legyen „szivüknek nyugvása, karjuknak plhenéaé, mlg airó rívó bu auláaa vagyon a rabiágban altfy. lődő magyarnak Pozsonyban, Kas aán a mlg nem lesz Kikelet Kolozsvár feleli.\' A beszéd oly mél, hatá.t tett, hogy kevés embernek a szeme maradt szárazon. Elek után a gyermekek elénekelték ki tőrő lelkesedéssel a .Nem, nem Kiha" c. éneket a olyan lelkesedést váltottak kl még a klakanl-zaalak szivében is, hogy már maga «Z az erkölcsi dlsdal Is megérte a tanítók fáradságos munkáját
A színdarab kiváló rendezése és betanítás. Nimeth Jeni, a« énekek baUnltáaa és mesteri vezetése pedig Cirgmsch Dezső érdeme.
Termelési hitel a kisiparnak.
Mindinkább caSkku ■ kisipari tarm.lt. „ny.,1 .sskísSk hiánya mlalL
Lépten-nyomon halljuk mostaná-ban, hogy az Ipar rendkívül yi|. ságos helyzetben van és ha ham.-r°"n ntm kap segítséget, ugy . többtermolés és az országos gazdasági helyzet rovására csődbe jut
Válságos helyzet elé állítja a kls-iparos.ágot az a körülmény, hogv • valutáris eltolódások következtében előálló anyagdráguláa és munkabéremelkedések miatt nem rendelkezik elegendő tökével a mellyel azután az ipari termeléséi, helyesebben üzemét . megnagyobbított keretek között Is folytathassa Uzeml töke híján termelési hitelt kellene Igénybe vennie az iparosnak, ha fenn akarja tartani a termelés folytonosságát. A iclslp.ro. •zonban manap.ág sehol sem kap termelési hitelt a |gy üzemét nem fejlesztheti, képtelen fokozni . termelést s Igy történik meg >i U, h«Sr «2yes Ipsrl szakmák termékeiben áruhiány van.
[ Az ország mostani gazdasági helyzetében a klsipsr termelésnek fokozottabb lehetőséget kell hizto-sitani, mert as Ipari termelés fokozása révén nagymértékben eoyhit-hetjük < jelenben oly súlyos gszds-sági helyűt mérveit. Tehát nem klzárólsg az Iparos .ág érdeke, ha-n.m fyenesai ortiágos érdek, hogu at iparosság most mir haladék nel kOl termeiisi httelhes jusson.
Az Ipari vállalkozá.okat ugyani, nagyon kedvezőtlenül befolyásolja a mai gazdasági helyset, .mikor lehetetlen kalkulálni a . kisiparos-nak előre kellene termelnie s az általa készített árukat napiáron értékealteni, mert caak Igy volna rentábilis az üzemi termelés.. É. éppen ehhez az előreterraeléihez kell sürgős anyagi seglt.ég, termelési hitel alakjában, amely tőkét •z Iparosoknak elfogadható kamat mellett azok az Intézetek folyósítsanak, amelyek ezen célt szolgálya állami, esetleg város! támngstá.ban réazealtendők.
HÍREK,
M. t. olvasóinkhoz!
Mint lapunk előző azámalnak egyikében la jeleztük volt — a nyomdai munkabér éa előállitási költség ujabbi emelése arra kény-■zerit bennünket — hogy lapunk példányonkénti árát junlui 1-től kezdŐdŐleg hétköznap 40 K-ra, vaaár- éa ünnepnapra 50 K-ra emeljük fel. Mlg a rendea havi előfizetési dij egy hónapra caupán 800 K, egy negyedévre pedig 2400 K. Ezzel szemben nagykiterjedésű tudó* aitói hálózatunkat teljesen újjászerveztük, vidéki azerkeaztőségeinket kibővítettük éa tökéletesítettük, ugy, hogy a vármegyei és kanizaai közönség nemcsak Kanizsa és a vármegye területén előforduló minden eseményekről nyer azonnal értesítést, de ■ távoli vidéken történtekről la. Pővárosi szerkesztőségünk különös aulyt fektet a napi politikára, a világeseményekre, ■ tőzsdei életre — hogy mindenki megtalálja lapunkban a*t — amire ízökaége van. Bővült modern kanizaai szer-kesztőaégÜnk elsőrangú vidéki lapot nyújt ilyenformán közönségének — minden fővárosi éa vidéki lapot órákkal megelőzve.
Kérjük a nagyközönség további azivea jóindulatát
a „Zalai Közlöny" kiadóhivatal*.
t— Naptári Junius 2. Erazmus.
— Hivatalos óráink: A klsdóhlvaul (Páut 13. Bogoorisdsr palota) hivataloi órái délelőtt fél 0 órától 12-ig, délután 3-tól ö-ig. Tsiofoa 78. — A storkosxtóié£ (Fóut 13. Bogeorieder palota) hivatalos órái (elek ré-sxére déUlóu 10, órától It-lg. Telefon 78 A felelős sssrkMstó délután tí órától S-ig • nyomdabau (Fóut 6. s». alatt) fogad éi bármily ügyben a nagyközönség reodelkexásére áll. Telefon 117.
— Ax aliapán Budapeatcn. Bödy Zoltán aliapán tegnap Buda peatre utazott.
—Tanító taatttletl kBagyUlés. A Zalamegyei Alt. Tanltóteatület nagykanizsai járásköro 1923 évi junlui hó 5 én délelőtt 9 órakor a Rozgonyi-utcal áll. isk. tornacsarnokában kőzgyüléat tart. A közgyűlést 8 óra 15 perckor a helybeli plébánia templomban szentmise előzi"* meg.
— A asombathelyl fővám-hivatal falavMftáaa. A szombathelyi állami fővámhlvatalt Hannkiss pénzügyminiszteri államtitkár és Száva Nándor fővámtanácsoa jelenlétében Onnepélyeaen átadták rendeltetésének.
1923. junlu»_2_
_ viufllk • ki.kanli.«I HkoMban- A kultuK mloliiter („.elembe vív« a fíldmlvetó a(p-„"« írd.kelt. engedélyt .dotl
hoíT •< V—VI. o..tá]yo.ol. 1ú UmítlŐ UkoUaok már mo.l bt/ejenék • t.nív.l, hojy • mun-kiiukb.n • nDlelkn.k eejlutoír. lehessenek a n.»¥obb ÍTerm.kek.
At V-V(. OMtílr vii«j/)át mír ii tartották tejnap • a gyermekek kiváló előmenetelről tettek I.Dubliooyiágot, ciak ax i kár, (,mT öniesen «jy ««ül6 vett ma-tinik annyi fáradaágot, hogy érdeklődjön a gyermeko előmenetele |,jnl. A vljegák ceak a tanuló ifjúiig é. tanítók jelenlétében foly-
Uk le. Elnökök voltak P. Ertich Akjoi, P. Tüz Albin ti Szcpudvary Lánli.
_ Ujabb kopooyilalatek.
A régi postaépület körül a mai napon megkezdett ásatási muoká-
latok alkalmával 10-15 koponyára
bukkantak, melyek már évtizedekkel ezelőtt kerülhettek a földbe. Természetei, hogy ez a lelet élénk izóbeszédre adott okot városuok nsniáció éhes közönségének éa a vírmeaebb fantáziák már a la Kisa Béla — nagyobbarányu régi bűn-tényre gondoltak. Hozzáértők véleménye szerint azonban ezek a koponyák a tölök hódoltság idején kerülhettek a földbe, — semmi esetre sem később, valamely tömegesebb kivégzés alkalmából. Legalább is, ax egymásrahányt koponyahalmaz erre enged követkextetni. A koponyákat már a délelőtti órákban — 2 drb. kivételével — a temetőbe szállították elhsntolss céljából, délután két óra tájban azon-bsn a város hullaszállító kocsija is megjelent a régi postaépületnél és a még felazinre került csontmarad-ványokat az obligát fekete koporsóba elhelyezték, hogy örök d?u-govóhelyre szállíthassák. Azt a föltevést, hogy a koponyahalmez valamilyen régebbi kivégzés eredménye, az is alátámasztja, hogy egyes koponyákon a lövési sérülések még most Is megállapíthatók voltak.
- A v.ndáglőaBU majálisán rendkívül sokan vettek részt. Pom-pís jókedv, felséges hangulat uralkodott. A közönség még sokáig fog visszaemlékezni a kellemesen eltöltött, víg majálison.
- A holnapi tUioltógyakor latok és rohamok bemutatását — a hőzégro való tekintettel — a fíparsncinokség délután őt órára állapította meg.
~ CsarkéaxTllág. A nagyka-ni,aal 75. ax. Árpád cserkésx-csapat méjui 30 án Bagolára rándult ki, hol a község lakossága nagy sxe retettel vette körül cserkészeinket, melyért ezúton is köszönetét fejezi ki a parancsnokság. Juniui 10 én "gyanott a csapat nagyszabású cierkéazelőadáat fog tartani, melyre • cserkéssbsrát és érdeklődőket meg hívj z . csspat. Jövedelem a táborozás céljaira lesx fordítva.
- Gróf Zichy Láaxló - a vádlottak padján. A szombat h«lyl klr. törvényszék május 30-án tárgyalta gróf Zichy Lésxló földbirtokos és kiskorú fia bünügyét. « vádirat szerint a gróffiu 1920. december 31-én édesapja puskáját
amelyről azt hitte, hogy nlncsea megtöltve - tréfából ráfogta Kulit, •Várta szobaleányra és meghúzta a ravaszt. Ml sem természetesebb,
- Uránia. J8nt Átokoriiág.
/-ALAi KÖZLÖNY
Kanizsa városa megkapta a százmillió korona kölcsönt.
N.gykanixsa, juolus 1. — Saját tudósítónktól. —
A város kölcsönalcciója teljes sikerrel járt. A Pénzintézeti Központ tegnap a városhoz intézett átiratában arról értesítette a városi tanácsot, hogy a százmillió korona kölcsönt a városnak rendelkezésére bocsátja. A kamat 1 százalékkal mindég több, mint a Jegyintézet visszleszámitolási kamatlába, ami jelenleg 12 százalék. A fizetendő kamat tehát 13 száza-lék. Semmiféle más költséget vagy jutalékot nem kell fizetni a városnak. A kölcsönt két részleiben kell visszafizetni. Az első részletet 1924. julius 1-én, a másikat 1925. julius 1-én. — A pénzt a város már a jövő héten meg fogja kapni.
mint az, hogy a fegyverben véletlenül — mint ilyen játékos hecce-lődéskor szokás — benn volt a töltés, s a golyó a szerencsétlen leányt nyomban megölte. Miután a bíróság előtt bebizonyítást nyert, hogy ugy a fiu, mint gróf Zichy nem voltak :okozói a tragédiának, a bíróság Z\'cby gróf fiát dorgá-lásra ítélte, atyját pedig felmentette a vád és következményei alól.
— Adományok. W. P. a hadi rokkantnak 500 koronát, öiv. Pergettének 500 koronát adományozott. R\'feltet Ilonka gyermekelőadást tartott, melynek jövedelmét 500 koronát a hadirokkantnak sdja. Rendeltetési helyére juttatjuk. — Resinger Rezsőné erdőfőmérnök neje 9 kgr. lisztet, 1 kiló zsírt, fél kgr. szappant küldött a rokkant hős családjának.
— A por diadala. A nyári szárazabb idő beálltával már most, juníus legelején diadalmaskodott a nagykanizsai lélegző éa látószerveken a por. Sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy a köztisztasági intézmények eddig nem teljesítették a város közegészségügye érdekében olyannyira fontos várostisztogatási munkát. Az öntözés is a lehető legminimálisabb, ugy hogy akarva, nem akarva a por — valóságos szaharai minőségben és mennyiségben — lepi el az emberek arcát éa ruháját. Ezen a rendkívül kellemetlen dolgon mielőbb és okvetlenül segíteni kell. Ha a város képtelen az utcák öntözésére, ugy minden házigazdát kötelezni kellene, hogy legalább a saját háza előtt elvonuló járdát öntözze naponként háromszor vagy négyszer.
— Mnnkáa jog védő l/oda Zala-ageraxagen. A földmüvelésügyi miniszter Zalaegerszegen munkás-jogvédŐ irodát állitott fel, amelynek helyi megbízottjául Czlnder István dr. zalaegerazegi ügyvédet, az ügyvédi kamara elnökét, rendelte ki.
— Ax országos munkapiac maitheti állása. Az országor munkapiac multbeti állása általában kedvezőtlen volt. Nyilvántartottak összesen 154$ munkahelyet, ezzel szemben 2323 volt a munkásjelentkezők száma mindkét nemből. Az arány tehát: 100 munkahelyre 162 munkaerő jut. Kedvező volt a munkapiac az állandó háztartási alkalmazottakra és a tanoncokra nézve, normális a gyári és egyéb napszámosokra és kedvezőtlen az összes többi foglalkozási ágakra. Vidéken általánosan kedvező volt a munkapiac Miskolcon, Pécsett és Szombathelyen, normális Szegeden, kedvezőtlen az összes többi városokban.
— Szarvsa-kávéház kort helyiségében esténkint Torma Tóni muzsikál. — Fagylalt, jegeskávé *s büsitő italok. Kitűnő borok és sörök
— Uránia. Szombaton 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órskor: „Ilona", a Csallóköz egyik falucskéjaoa lejátszódó bájos népszínmű. Putty Lia egy rakoncátlan kis leány, majd egy magyar menyecske szerepében maga a tűzről pattant elevenség. A képnek érdekessége, hogy Joe May hires berlini gyárában készült résioen német sze replőkkel, mégis magyar élettel telt.
— Kerékpárok, külső és belső gummik, felszerelések, vadászfegyverek és töltények, fényképészeti cikkek legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal méhészeti eszköz raktárában.
SPORTÉLET.
S»DV Előre—NZSE 3:0 (1:0). Csütörtökön délután tartotta • Székesfehérvári DV Előre a Nagykanhsai Zrínyi Sport Egylet bemutató mérkőzését szép számú és előkelő közönség jelenlétében. — Örömmel állapithatjuk meg, hogy a mérkőzésen sokakat láttunk olyanokat, al ik eddig nem valami nagy érdeklődést mutattak a sport nemes célokat szolgáló ügye iránt. A mérkőzés lefolyása az első félidőben élénk és változatos volt. A Zrínyi fiatal gárdája teljes tűzzel feküdt bele a játékba s ennek az ambiciózus játéknak köszönhető az, hogy az S<DV kipróbált és elsőrendű ciapata csupán csak egy gólt tudott hálóba juttatni. A má-aodik félidő közepe felé azonban a Zrínyi emberei egymásután kezdtek kidőlni, aminek okát részben a fullasztó hőségre, részben pedig a fiatal játékosoknak kisebb mérvű iramképesiégére lehet viiszavezetnl. így történt aztán, hogy a fehérvárlak a második félidőben kettővel növelték góljaik azámát. A Zrínyi teljesítménye azonban még a veszteség mellett is elismerésreméltó, ha meggondoljuk, hogy a Zrínyi többé- kevésbbé még kezdő játéko-aainak egy oly kipróbált és régi játékosokból álló, főlkészültebb csa-
?>attal szemben kellett a küzdelmet elvenni, hozzá még egy — a fölmerült technikai okok miatt — kombinált csatársorral. A Zrínyi játéka mindezek mellett határozott fejlődést mutatott e mérkőzésen a ha a csatársor játékosai tökéletesebb összjátékra s nagyobb állóképességre tesznek szert — ugy erős a remény, hogy a fiatal csspatra még szép jövő vár.
Az angolok meg akarják vizsgáltatni a Saar-vidék ügyét.
Páris, junius 1. Francia hivatalos körökben kínos hatást kelt az angol kormánynak az a közlése, hogy az angolok a népszövetségnél ■ saar vidéki helyzet megvizsgálását akarják indítványozni. Ugyan-ilyen közlés érkezett az angol kormánytól a népszövetségi tanácsban képviselt országok kormányaikhoz is. A francia külügyminisztérium megerősíti ezt a hírt és megjegyzi, hogy a francia kormány ilyen Indítvány ellen a lehető legerősebben küzdeni fog. Franciaország ki fogja fejteni, hogy a vizsgálatot jogi okokból nem lehet elrendelni és gyakorlatilag nem is lehet végrehajtani. Azt a hírt, hogy Franciaország a népszövetségből való kilépését tervezi, eddigelé korainak mondják, de bizonyos, hogy a* angol és francia kormáoy között komoly ellentét keletkezett a londoni terv miatt.
Hogy értelmezik a fascisták a szólásszabadságot.
Páris, junius 1. Rómából érkező lapjelentések szerint Misurí volt fascista képviselő, akit a pártból kizártak, tegnip délután a kamarában bestédet mondott, amelyben élesen bírálta Mussolini környezetéhez tartozó egyes személyek politikai magatartálát. A kamarából való távozása után a Corso Um-bertón egy fascista-ctoport megtámadta és »ulyos«n bántalmazta Misurit, akit kórházba szállítottak.
Mussolini nem tűri a fascista-ellenes mozgolódásukat.
Róma, junius 1. Mu\'Sotini miniszterelnök a „Popola d\'It*lia" munkatársának kijelentette, hogy szigorú intézkedést tesz minden fascistael-lenes mozgalom letörésére. Elkerülhetetlennek látszik « fascizmus és ellenségeinek második összeütközése. Mussolini egyúttal közölte azt a azándékát is, hogy kicseréli munkatársainak egy részét. Corglni ál-államtitkár beadta lemondását, amelyet Mussolini elfogadott. A lemondás előzménye az, hogy Cor-gini egy képviselőt, aki a kormányt hevesen támadta, üdvözölte beszéde után.
Szétrobbantották a német kommunista összeesküvés főfészkét
Berlin, junius 1. A Voaische ^Keitung jelenti Bochumból: A rendőrségnek sikerült rátalálni a kommunista-szindikalista összeesküvés főfészkére. Pforte és Rüdiger nevü vezetőket, valamint 14 kommunistát letartóztatták. A rendőrség a szervezkedés minden anyagának birtokába jutott, azonkívül kezébe került a résztvevők névjegyzéke és cime is. A talált cicnek alapján a rendőrség a többi résztvevőnek lakóhelyére értesítést küldött, ily módon további letartóztatások váltak lehetővé.
— Hamisfogakat, aranyat,
ezüstöt, brílliánsoka( és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frlad József ékszerész, Sugár-ui 2. szám. (Pő-ut és Sugárul sarok.)
— Próbálja mog Ön is é* moggyő-
*WUc ról», hogy a F1LIPP h»risny«köt<5<MJ*. b»n Wkotxll anyagMI készült huiiayak, xoknik a UgUiiós-bVak t* ugy*n«xoa uloil
inlnóiégvl pamutból bármikor m*gíoj*l-botók, StoaibAthely, Síéll .Kilmán-utc* t>.
..Zalai Közlöny"
Budapesten naponta kapható az Anker-köz 2. szám alatti dohányárudéban.
zalai KÖZLÖNY
Nagy vasúti katasztrófa Oroszországban.
London, juniua 1. A Daily Ex preas jelenti Moszkvából, hogy n csita-vlsdivontokl expresszvonat h
Paengo folyó hídján kisiklott fa 20 méter magasságból a folyóba suhint. Negyven utas mrghalt, száz utas pedig több^-kevéabbé súlyosan megsérGlr. Eddig 25 bolttestet talállak meg.
KÖZGAZDASÁG.
A tőzsde hirei.
(Saját tudósitéok tolefonjalantéw.)
Budapest, juoius 1. A mai tőzsdén annak ellenére, hogy a spekuláció és a nagyközönség szilárdabb irányzatot várt, csak az üzleti idő elején voltak magasabb árfolyamok és mutatkozott élénk forgalom. — Később kapcsolatban azzal, hogy ••» hétfői ellátás már nagyon sok árut hozott a piacra, az eladások tul* súlyba jöttek, ami szintén lanyhltó-lag hatott. Az uj bevezetések az érdeklődésnek nagy hányadát foglalták le és a forgalom részben ideszámított, aminek következtében kisebb-nagyobb árveszteségek voltak és a tőrsdei irányzat ingadozóvá vált. Csupán a b«nkpi«c tu dott mindvégig szilárd maradói, ahol a Pesti Hazai 10.000, a Pesti M. Keresk 15.000 K-val javították legutóbbi árfolyamukat, mindvégig élénk forgalom és lendületes üzlet mellett. A szén- és bányapiac ma csendesebb volt, alig 1—2 értékben mutatkoztak Dyereségek. Az arbitrázs értékek elhány n< oltak voltak. Gyengébbnek mutatkozott a Sslgó, Rimt, Magyar Hitel, Cukor rész vények 5—8 százalékot szenvedtek. Ma vezettek be a M. F. T. R (Magyar Folyam és Tengerhajózási Részvénytársaság) részvényeit. A hét végét Ozlettelen hangulat jel lemezte. Irányzat lanyh. a forgalom elé? élénk.
Terménytőzsde. A mai termény tőzsdén a malomkartell már nyitás kor sem volt hajlandó 26a K-nál többet fizetni a búzáért és igy mindössze 2—3 vagon került eladásra. Dunántuli és szabolcii buzr> 250; mig egy tétel tiszavidéki 257 és fél K. A gyenge tendencia hatása alatt a lisztárak 3 K val estek. Nullás liszt 445, kettes liszt 439, hatos liszt 431; rozsliszt: nullás 315, kettes 250, rozsban gyenge az üzlet. Etsőrendü állomási áruért 16S K. volt az ajánlat, de az áru igy nem került a piacra. Rozsban
nem volt kötés. Árpában egy tétel Bonyhádról 150 K-ért kínáltak. Zabban az állomási ár még mindig szilárdabb, mint a budapesti. — Kereslet élénkebb lett. Békésmegyei tengeri prompt 160 K. Korpában nincs üzlet.
Valuták és devizák:
Napotooo taioo, font (Undoo) 2437<> 24670, Dollii (Naw-York) 5226-6286. -Francia frank (Paris) 347 -367, Márka (Bar Un) 770 810, Olass líra (Milano) 248—268, Osztrák korona (Bécs) 740—780, Lai (Boka-r«st) 28 30. Siokol (Prága) 167-183 Svájci (rank (Zúxicb) 966 08a, Dinár (Zágráb] 61 —57, — [.angyal márka (V.T.Ó) 11-12, Amsterdam 2\'01. — Koppanhága 96t— 994, KrisitlánU 860-890, Stockholm 1387 -437.
Zflrichi zárlati öarlio 0 67, Araatardam Hollandia 217 10, Kow-Vork 664-00 Loodoo 2663. PáM 3606, Milano 2600, Prága 1855, Bnd*« pest 10\'0, Zágráb 637, Varaó 100. WU» 0 78, SaófU 447, OasUák bály. 0 78 25.
Termény Jelentési dósa (TUsavidéki) 25760-26000, agyéb 25500 6760 rosa 17000-17260 UkaxroAnyárra 14600-16500 aör 16600-7600 a ab 18v0-V850) taogarl 16600—17000, rapca — , k<*p.« 7400-7600, köles —\' ►
Budapesti állatvásár. Marbabaa I. r. ajféaabaa 1900 - 2200, tUtulja 2000—2300, alaja 1860—200J, 11. t. a*é»ab«t, 1660—700, bálalja 1680—900, alaja U60-48Q Növacdák marhal I. r. agéssban 1600-750. borjú (ötöli b6rb) Itt* 2200. Káaalei: Nagy-marba 216, aladáa 11>3. — Nüvaooék aurba 0. aladáa 0, borjú 163, sladia 70 Marbabír 1 ICO—1300, borjub6r 236 -2400 Sertésváaár i KamajUt 1800, Elkall délig 1000, öra, -Köiép 1380, Könnyű —. 1. r. 142U.lt >300 Zair 1800, Szalonna 1600, Lali. hu. 160u.
Értékek:
Magyar hltal 477*0, Osztrák hitol 16400, Hasal 14000,Jaltáiog6000, Uasámitoló 7700, Koraskedalmi Bank 66000 Magyar-Olaaz 4800. Baocslnl 149 000, Draacha 46000, Atta-lasos a*én 874.000, SzáazváH 73000, SaJgó-larjánl 112000, Urlkányi 2I2\'X<0, Rima 277< 0, Scbllck 32760, GuUmann 47600 Nasici 247000, Danlca 21500, Klotild 19600, Magyar cukor 480000, Adria 92000, Atlantit* 17600, Királysor 13750, Bowyák-Agrár 3200, Lip-ták 6600, Phöbos 11600, Vasm. Vfllamoa 13200, Glxalla 10600, Konkordia 14300, DélJ V.TOt IV260.
Főszerkesztő: zeért Pósch Géza. •eleiős H*erke«zt<s Benedek Rezatf.
Apró hirdetések.
1923. jun.us 2
ln>d»bi». aaoaaali t*U«*»\'«
)n«it>. PollU H. E""- ____21V
,.«i*T6Döt - u-i}<r" *** —
,f„ (j,. S.»t>a. Cy-t^y^x n.__?ll\'
N-.rrob\'. ItlatoMlA Int*a>-l l»Sflötf< « TdHb«n jS.» ii.aivb.Wi. »tr «la.wUa»«*l uu-»,<». Cin. a kiadftliao.
aar MEGNYÍLT "»a
a l«;u»l»\'4 áltatnak nxflf«l«l»
kézimunka és etónyomda üzlet
a Uam&darn«t>ban f«taier<We. A <4fl tulaJá«noaa Budapeatcn »an • klálll-Ma megtekintésére, hol a l«a«labb kMt-reuokatat <i k<ll(kak«t sitrai b*.
KLEIN JÓZIEF Él TESTŰÉRE
Kiadó * Jajcs««l"4\',y. \'ey \'
mckka.l. ety kowurt aUrr.ap H t*> in canp t«*WL — Bír»ljU( B»l»a Ud«(o«>M» KinWoica ai.
disznótoros vacsora
a Harkó vendáglöben.
NEM FAJ FEJE
lt a lábs, ha ■ Daik-tér 1. ss. alatti dpe.Qilstbsn
randalt kizárólag aUírondü anyagból készült
ARGENT-féie
cipói hord Jaritáiok gyorsas oasközöltalnak. Kézzal varrott duplatalpa
SZANDAL
randalhetó
fl szemályszállitó vonatok érkezése és indulása Nagykanizsára, illetve Nagykanizsáról.
II érkezik Bnd»p»»t_
A VONAT NEMK
t:
Szamelyvonat
Vogyasvooat Ba\'alon-Sxt-Gyvrgy Balaton gyontvooat Szaailyvoaat
Gyorsvonat
A VONAT NEME
felé lndnl
T
Szamélyvooat Gjrors , Srcoiíly ,
Balaton gyorsvonat
Szombathely—Wlaa-
Szoiuély vonat E 7 35 Sxamélyvonat í 2 3)
PaUton gyorsvonat \'t 1 0 7"
Sioniélyvon.t 17 25 Balaton gyorsvonat I 13 12
• y 23 00 Ssomélyvonat 8 17 30
Barca-
Sz« mélyvonat |l 0 10 Szamélyvonat
| 7 4\'J Vegyas . Gyékényairól
« t2 52 Gyors
Gyékényesről l 15 20 Személy ,
Murlbor, Kotor (Jngosxlávla )
Gjrors Vagyai
Gyorsvonat Vogyasvooat Személyvonat
18 I Személyvonat !>6 I Vegyes .
23 | Gyors .
í 18 I J e vt 11
Ha este a Polgári Egyletben
disznótor.
Üzletszerzésben járlas
ÜGYNÖKÖT
keresünk azonnali belépésre.
Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit.
Nagyatádon Korona szállodában
a Irgmodcrne b kávéház-, étterem-,
ssoba-, korcsma-berendezések .és
két darab vilUoyos srallóstotó «.*« motor eladó juoius hó ta-ig. — z—i szobás
családi házra
árajénlatot kérők julius l-r« beköltözhttóiéggel
GRÓSZ MÓR.
IMAKÖNYVEK
gyermekek és felnőttek részére
ejjyszerfl és díszes kötésekben negy választékban ksphstók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében
Nagykanizsán.
Zalai Közlöny
vármegyénk legelső és legelterjedtebb politikai napilapja, mely órákkal előbb hozza az összes budspestinspilapok hir anyagát és kimeritŐ tudósitá sokban számol be naponta a helyi, vármegyei és az országos vonatkozáau eseményekről
Megjelenik naponta a kora reggeli órákban.
Előfizetési ára legolcsóbb: Egy hóra ^r.." 800 k Három hóra 2400 k
Saját érdekében cselekszik, ha azonnal megrendeli a
Zalai Közlönyt.
nooo OOOO OOOOOOO OO OQOOOQOQQQ OQOOOOOQCJOOOOOOOO
^ \' - o
Könyvnyomdai munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár ,óra alatt készít
Könyvkötészeti munkát
u. m.: Szépirodaimi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
„, Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat. Fő-ut 5. számon
OP nooo OOOOOOQOOQ O OO OOQ QQOOQ OOQQOOOOOOOOŐŐOO
^^^ Nagykanizsai Nyomda es LaDfciadn Va1i«i,.i
Sí. ívtolyam 123. szám. Nngykanlzsa, 1923 Junlus 3. Vasárnap
Vasárnapi szám 50 korona.
ud°P\'„ JOLITI\'KAI NAPILAP

Hudapaill u»rliRul4i<(i V. k«r. Alkot.nu.r-i T«lor<jn.«*ni 83—25 »< »*—
KMn..t*.| tjgy J,6r» 500 K. n.gTc<l»»r« 3ÍOO K
Uu.l»pf.l«n kupliaiA Ankor-kOa lí. K, dohány *ri«<Jtb»n
A rákosszentmihályi bűntény.
Nagykanizsa, junius 2.
Ponyvaregények- és világvárosok rendőri bilnkrőnlkál minden elképzeli vagy tényleges torzalmaikkal Is csak enyhébb tévelygések ahhoz a hajmeresztő ét vadállati tömeggyllkossághoz képejl. melyet mintha valóban az Isteni Igazságszolgáltatás keze ásolt volna napvilágra a (öld mélyéből Rákosszenlmlhályon. És ez a rellenetesség, \\ez a borzalom Ián erősen torzított, de körvonalaiban mégis találó képét adja korunknak, melynek pénzért és anyagias előnyökért való fokozhalatlan hajszája már már odáig fajul egyes eseteiben, hogy nem egy. de négy ártatlan élet kioltása sem túlságosan vakmerő eszköz a cél, a hirtelen meggazdagodás elérése ér-dekében Ilyen megvilágításban mindenkit gondolkodóba kell ej lenle a rákosszentmlhályl szörnyűségnek. Az asszony, kl amerikai eredetű pénzével a tőzsdére megy, ott á.sorog a gazdagság e napjainkban killö lönBsen körülrajongott forrásának bejárata előli é? Itt egy kalandor kezébe kerül, kl ^nemcsak láváiból forgatja kl áldozatát, hanem, hogy ezt megtehesse, egész családjával együtt egyterűén elteszi láb alól. Minő hihetetlen kirobbanása ez az esel annak a fes.zült és kábult atmoszférának, mely ma • mindenütt körülvesz bennünket és amely elől hiába Igyekezünk friss, szabad levegőre menekülni, friss, szabad.hprlzontok leié tekinteni. A vad hajsza a fulladt lihegés véget nem érően tart már évek óta a munka nélkül való nyerészkedés után és éz a négyszeres gyilkosság, ez a kiirtott család most megrázó példát tárhat mindazok elé, kik 3 Pénzért, a még több pénzért egyrészt minden Ismeretlen kalandornak karjába futnának és kik másrészt immár annyira elvakultak a hajszában, hogy dőltük többé semmi emberiélel nem szent, e földön. Kiáltó és
túlságos példa ez. bün és bűn hődés egyszerre, de mikor a megrémült és felháborodott közvélemény halált kiált a vadállati gyilkosok fejére, szálljon magába
és lássa meg e lor/.tükörben a saját maga rettenetesen elváltó zoll, minden emberi vonásból kivetkőzött, vad érdekek hajszájában eldurvult ábrázatát
Mit akarnak a vidéki háztulajdonosok!
Követelik a korlátozások megszüntetését. — Viharos hangulat ax értekezleten.
Rudapest, június 2. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A Háztulajdonosok Országos Szövetsége ma viharos lefolyású értekezletet tartott,, amelyen részt vettek az építőipar képviselői is. Az értekezleten feltűnést keltett, hogy a vidéki szövetségek kiküldöttei szenvedélyes hangon követelték a háztulajdon-korlátozások rögtöni megszüntetését.
Az értekezlet ezután határozati javaslatot fogadott el, mely a háztulajdonosok kívánságait foglalja magában.
Hegegyezés a fffvárosl választói névjegyzék ügyében. .
Budapest, jiioiua 2. (Tclefonjelen-té«.) A kormány és H ellenlék kőiitt a fővárosi választól jegyiá-kek ügyében létrejött • megállapodna. A kormány honorálva az ellenzék kívánságait, olyan pótreo-deletet adott ki, amely orvoaolja a felsorolt sérelmeket ét blstoaitja a fővárosi választások zavartalan lefolyását.
Ujabb letartóztatások a rákosszentmlhályl tOmeg gyilkosságok ügyében.
Budapest, junlus 2. (Telefoojelen lés.) A fővárosi rendőrség ms őrizetbe helyeslő Boóci Károly it4rB5k6l — miután bebiionyitásl nyert, hogy í adott «l mérget Kőveiinének «z Sreg Lachmann elpusztítására. Rajta kívül ma őrizetbe vette a rendőrséf Molnár feleségát és annak vejét la. Ugyan csak ma délelőtt Balatonföld. váron elfogták özvegy Siegl And-ráanét, aki 50 ezer koronát kapott azért, hogy > halálládát » kispesli kamrájában elrejtette.
átnyújtották a kormányzónak a köztisztviselők memorandumát
Budapest, junius 2. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A kormányzó ur Őfőméltósága ro» délolőtt 10 órako- fogadta a Tár
sadaiml Egyesületek Szövetségének küldöttségét; amelyet Percnyi Zslg mond báró verstett. A küldöttség átnyújtotta a kormányzónak a köz tisztviselők mtmorandutnát, amely ben réazletesin ki vannak fejtve és meg vannak okolva azok a kíván ságok, amiket a köztisztviselői ksr az országgil szemben támaszt. A kormányzé nagy figyelemmel hali gatta báió Perényl fejtegetéseit és
megértő jóindulatáról biitosilotta a küldöttséget. A küldöttség ezután a pénzügyminisztériumba ment, a hol a memorandum másik péidá-nyát átnyújtották Káttay pénzügyminiszternek, a képviselőházban pedig Szcltovstky Béla házelnöknek.
A francia saitó a románok ellen.
Paris, junlus 2 A Lib. r;é vezér cikkben „Románia forradalom elő estéjén" cím alatt támadást Intéz a Bratlanu-kormány ellen, amely mindennapos botrányokban hitelét vesztette, olyan politikát követ, a amely tönkreteszi az orazigot és kockáztatja, hogy hazáját polgár, háborúba dönti, amely azembeél-iitja egymáasal a régi és az uj Ro mánlát."
Zita királyné és családja végleges otthont talált
Madrid, junius 2. Alfonz spaoyol király tudvalevőleg jó pár bónap előtt felszólította Spanyolorazág népét, hogy országos gyűjtés utján vásároljon házat Károly király árvaságra jutott családjának. A gyűjtést nagyobb összeggel msga Alfonz király nyitotta meg. A szükséges ősszeg hsmar összegyűlt. Nemcsak a jómódúik, hsnem szegény emberek is adakoztak. A befolyt ősszegből a kirendelt bi-zottaág Lequeitióban vásárolt ker tes házat, amelyet aztán a királyi család céljaira átalakítottak. Az átalakltáa munkálatai alatt Zita királyné és családja San-Sebaatlan-ban laktak, miután azonbsn a san aebaatiaoi élet, kivált a most kezdődő fürdőszezon megnyíltával igén drága s a Irqueltloi ház nagyiából elkészült, Zita királyné, mint Madrrldból jelentik, junlus 6-án állandó tnrtózkodásra cssládjávai együtt L-quti\'tióba költözik át.
Sürgősen kiutalják a köztisztviselői segélyt
Budapest, junlus 2. (Telefonjen-tés.) A kormány ma rendeletileg felhivta a közhivatalok vezetőit, hogy a felemelt köztisztviselői segélyt soronkivüt szám/ejtessék is fi tettessék kl.
A miniszterelnök kedden nyilatkozni fog a helyzetről
Aa egységes kormányzópárt \' értekezlete. — A tlsstviseMK
Budapesi, junius 2. (Saját tudósítónk tclefonjelentése.) A belpolitikában a mai nap lényege* változást nem hozott. A lefolyt események a régen fölvetett kérdések oliútézéiét jelentik. így a fővárosi választási listával kapcsolatos kér-désben megtartott ankét, amelyen megállapították a pótrendelet azö-vegét, amely hivatva van a választási névjegyzékek összeállítására nésve megállapított szabályok körül fölmerült kételyek eloszlatására. A ii»ztvis«lőkérdésben báró Perényi Zsigmond küldöttséget vezetett a kormányzóhoz és átnyújtotta a tisztviselők memorandumát, amelyben buza, vagy aranyparitás alapján kérik fizetésük megállapítását. A legutóbbi minisztertanács határozatával a tisztvUelőkérdés megoldására alakult ellenzéki blokk nincs megelégedve és csak mint előmunkálatot fogadja el és szükségesnek tartja a kérdésnek állandó felazinen tr.rtását. — Ami oz egységes párt belső válságát©al, megállapítható, hogy az összes politikai pártok, valamint az egész magyar kőzvéle mény nagy várakozással néz a keddi egységen párti értekezlet elé. Értesülésünk szerint a miniszterelnök a külföldi kölcsönnel kapcsolatos kérdések mellett belpolitikai vonatkozású kérdéseket is érinteni fog olyan formában, hogy a párt In-tranzigens jobbszárnya, Gömbös Gyula az oka annak az esetnek, amely a párt elé került. Kétségtelen, hogy Gömbös Gyula kitérni nem fog és ezért valószínűleg ezen az értekezleten akár jobbra, akár balra eldől a válság. A beavatottak tudni vélik, hogy a párt támogatja m miniszterelnök és at intran-zigensek közötti megegyezést. Általában az a nézet alakul ki, hogy a fajvédő gondolat uj, azéles bázi son nyugszik és hogy a miniszterelnök meg fogja engedői a fajvédő gondolatnak, mint belpolitikai irányzatnak a politikába való bevezetését. Egyébként ugy értesülünk, hogy a miniszterelnök és Gömbös a pártértekezlet előtt megbeszélés tár gyává tcsiik az egész kérdést.
ZALAI K0210HT_
A Nyukosz Zala társadalmához.
Nofykanltsa, junlua 2. A -Nyukoaz oagykanizaal
A Nyul
portjának évi löfgyüléie alkalmá-val megemlékeztünk ■ dícaíaé^lel-jc> mult scélmarku hiteiről, akiknek neveit rettegéssel ejtette kl kelet- nyugat- észak dél népe, akiknek kardjáról, vitézi tetteiről cio dákat bep»élt.k a világháború sn-oolenaei\' Ök — a bősök, a béro-azok : néma meg.dásssl tűrik a váltoiott vlazonyokat. Férfias ön* uralommal viselik a trianoni meg alázta táat, a oálkülözéat, a lemon dáat éa mindazt a aok keserűséget, ami nekik egy dicsőségben el\'öl tölt mull után oirtályré.iBI jutott. Ajkukat nem hagyja el panasz szó. Ahogy a kavernik állati áletit, a pergStúx poklát, a lohamok em-bertlzedelísíf véglgküidötték — ugy emelt fővel, msgyar diccal és msgyar bflMkeséyvcl viselik Trls-non anatémáját. D« n«m őróluk van sxé. Nem az 6 torsuk miatt szorul óisxe a kemény daliák axlve, hanem kedvas, elcaott bajtársaik asszonyai, gyermekei, Szvegyei, árváig Hátramaradottal érdskébcn nyílik nw ajkuk — a magyar társa-dalomkor.
Tudják nagyon jól — hogy a axenvaqÓ magyar állam nem tud, nem kápaa raj uk segitonl. Azért fordulnak a magyar társadalomhoz, hogy legyen segítségére az elesett bajtársak hozzátartozói, özvegyei, árvái segélyeaisébon, felneveléséi ben, álláshoz juttatásában.
Hogy. tizezfc bajtárs adta oda reméoyteljoa, fiatal férfiéletét a m.-
tyar hasáért t— a magyar táraada->m legyen hálás a magyar hÖaók hátramacadoltai iránt é> legyen s«-gitségülcro a megélhetés küzdelmei? beo. Hány üresedésbe levó állást lehatna igy betölteni, hány kétségbeesett hslyzstbso leledző, jobb napokat látott katonatiszti családtagot megélhetésbe* juttatni.
A nagy kanizsai-Ny ukosz rendit-htttetlapOl hiszi, hogy a kanizsai és salavárm«gy«i társadalom megérti szavát, melyat hosxá Intéz: legyen segítségére és tán.ogassa törekvéseit — anyagilag, kéazpénz és természetbeni adományokkal, de főleg azáltal^ hogy Qresedásbe kerülő bizalmi. állásoknál azokat a Nyukofs tagjaival, Illetve az elesett hősök hozzátartoióival tóUl be. Mily hathatósan lehetne ily módon a hősök hozzátartozóin segíteni, küzdelmes AletGkön könnyíteni és a hálaiidófát az eluattbfe. férfiak* kai szemben leróni.
A Zalai társadalom minden segítségét, adományát, vagy ajánla tát kildja el Jréber Kálmán nyűg. ezredesbe* Sügár-ut 26. szám aU. (Nyukosz főosztály Irodája.)
is szw^ezkecfnek^af^yallstálL
Pátis, juniup-2. Az eat folyamán jól értsaült körökben az a hir terjedt «l, hogy annál a camelot du roinál, aki Moutet képviselőt meg-támádta, a házkutatás során fon* tos okmányokat találtak. Az ok-mányokbói kiderült, hogy a royalista szervezetek egész Franciaországban zendüléat terveitek. — Megtalálták szoknak a személyiségeknek névjegyzékét is, skik a mozgalomban részt vettek volna.
Dr. Kállay Tibor nagykanizsai beszámolója.
A pénzügyndnbzter nyilatkozni fog a helyiéiről.
., i > . , , (Saját tudósítónktól.)
Nagykanizsa, június 2. 1 \' „... .
Megbízható helyről vett értesülésünk szerint dr. Kalhy TIbO\'
pénzügyminiszter a folyó hó második felében Nagy^nlz^a jS^
hogy választól elótl beszámol|on képvlselól működéséről, külföldi
ulláről és annak eredményéről. ,.,..,
Dr. Kállay Tibor nagykanizsai beszámolója alkalmával valószínűleg fontos nyilatkozatot fog tenni a politikai helyzetről és a jövőt Illető eg.
Nagykanizsa polgársága nagy várakozással néz szerelett mlnlszler-képvlselőjének lejövetele elé._______
Huszonöt millidval ifibb a nő mint a férfi.
Régóta Ismeretes az a különös statlsztiksi tény, hogy — bár tőbb íiu s.ületik, mint leány, a felnőttek között mégis több a nő, mint a férfi. A háború előtt Európában kb. 2 és fél millióval volt löbb a nő, mint a férfi. — Most a berlini statisztikai hivatal megállapította, hogy a háború utáni Eu\'ópibzn 25 millióval több nő van, mint férfi. Mindössze Európában kb.
225 millió a férfi éa 25 millióval több, vagyis 250 millió a nő. Es még nagyobb a b.j, mint ahogy első pillanatra látszik. A htboru előtt ugyanis a fiatalabbkoruak kö zött alig volt számottevő különbség, a 9 és fél millió többlet légink ibb az Idősebbek kőiül került ki; sokkal több Idősebb nő volt, mint férfi; de az ujabb statisztika azt mutatja, hogy most már a fiatalabbak körött is igen jelentékeny a különbség; a fiatalabb, a 20 - 30 év köiőlü, nők száma jóval, felülmúlja az ugyanilyen korú férfiak számát. A legvégzetesebb ez a jelenség Orosiországban, ahol a haboru előtt 1000 fél fira 2042 nő
I\'utott éa mo>t 3220; Németország->sn az 1000 férfira jutott nők száma a háború előtti 1020 ról 1100-ra és Ausztriában ez a szám 1027-ről 1069 re emelkedett. Körülbelül ugyanennyire tehető a változás mértéke nálunk Is.
A megcsunyult féri és a megszépült asszony.
Válóper tlzaaötéwl távoliét uléa.
Tizenöt esztendeig várt Idehaza E. Sándorné, hogy kimehet ura után — New Yorkba. Alig 10 hó-nspig éltek együtt annak id jén Budapesten, de nem tudtak megélni ét a férfi kiment Amerikáb*, szerencsét próbálni Rendkívüli erőfeszítéssel és srorgaloromal sikerült is egy kis skstulyagyárat alapítani,, amelynek jóvódelmébó! szerényen bár, de mindig küldótt az a»s«onykájának. A szerelem hozta 6ket óssze éa aiép azál ember volt annak Idején sr ember, arép éa cfrthoe asszony a feleaég. Egy nspon axután megjött á hajójegy és az esdeklő lóvéi: „asz-sionykám most már kijöhetsr, megvan már itt a megélhetésünk."
Kl tud belátni ac Amerikában küzködő férj lelkébe, amikor — 15 esztendő után — viszontlátni várta szive párját, Tslán csak azért dolgozott, hogy ezt a boldognak remélt pillanatot megérhesse I . . .
És a szép feleség megérkezett, de az tgfkori dalláa férfi helyett egy munkában, megtört, megkopaszodott, megtorpant és — mond-
juk ki ugy, ahogy volt — csúnya férfit talált. A tizenöt év óta keservesen várt pillanat a csalódás örvényét szakította fel hirtelen. A férj mámoroaan rohant a szép feleaég felé, aki azonban viaata-tánlorodott, sőt a viszontlátás csókja la elmaradt. A férfi megértette . . . Kitörölt a azeméből egy könnyet és a máalk percben már * mertkai józansággal igy szólt:
— Megrutultam, tudom, te pedig szebb vagy, mint valaha. Nem vagyuok már egymásnak valók. Az élet... az élet... Elválunk, visszamehetsz, még az utlkÖltféget is megadom vlaazafelé . . .
De az asszony la önérzetes volt. Nrm kellett már neki ajándékba az utiköltaég. Azt kérte urától, engedné meg, hogy műhelyében dolgozva, munkájával, mint urának alkalmazottja kereshesse meg a hazautazási költséget. Es hónapok óta dolgozik, mint ura bérmunkása, várva, hogy összegyűljön a pénz a hazatérésre. Hetenként kikapja mogkertaett doliárjsit, mint a többi felfogadott ember éa aenki-sem gondolná, hogy a csúnya gazda éti a azép muokásnő férj és feleség voltak, hoaazu éveken át boldog álmokat atőttekf de az idfi vasfoga elmart mindent.
HÍREK.
— Naptár i Junius 3. Klotild. 4-ín Kar. F.
— Hivatalos óráink: A kiadóhivatal
(Féut 13. B04.Qri.dM p*k>U) hivatalos érit délelőtt Ml 9 úritól 12-ig, ditutia 3-tól 0-lg. T.l.foo 78. — A ti«rk«aité*ég (PÓDt 13. Bog.arteder palota) hivatalos érái t.l.k rá-uir. déUWt 10 órától It-lg. ToUfon 78 A Í.WSi uuktsité ditoláa 6 órától 8-ig a njomdábín (Pént 5 is. alitt) fogad és bármily unybtn a Dagrkdsófué« r.ad.lk.sá^r. UL Talafoa 117.
>- Ujabb rendkívüli városi Icözgylllé*. Nagykanizsa város képviselőtestülete a jövő héten ismét rendkívüli közgyűlésre ül össze. A tárgysorozat első pontja lesz — a kölcsön, kötvény. Azonkívül löbb sürgős ügy kertll tárgyalás alá.
— Tüzolti- éa mutfisiap KanUeán. Ma vasárnap van a
na,ykanlzsai tiioltók éa mentők napja. — A küBnbSií nScjyl.t.k hölgyei urnák mellett fogoak gyüj tenl a tüxoká- és mentől intérméoy céljaira. Adjon mindenki tehetsége szerint. Délután ól órakor keidS-dlk a Fótéren a ci.rkésiek iskola-gyakorlat., majd a tOioli&á, éa katonuág tQzolfógyskorlata és tüx-rohama — ami rcniMvfll érdekea látványa aaásí l\'Si.
— E.6 ...tt a tikkadt fóldre tegnsp estefelé. D« ci«k néhány róvld percig, amit a .romjas fóld mohósággal felszívott.
I»»l junius 3.
— Dénes Ilus «a Németh Jené eakHrója. Tegnap délután esküdólt őrök hQséget a ferenclek plébánia templomában Dinét Béla Csáktornyái menekült főjegyző nagy műveltségű és bájea leányának lluinsk Nimeíh JenS állami tanító. Ez alkalommal Igen disse* és előkelő kósőnség töltötte meg a virágokkal feldlsiit.tt templomot. Fehér ruhás tanítványok vlrágakttesórlak az ifjú pár lábal.eU. A. nketésl szertartást Ehrllch Alajos ferences-lelkész, a vőlegény egykori Ukols-táras végezte, aki magasazárnya-lásu beszédet intézett az uj párhoz. Ráci főkántor egyháii énekeket adott elő orgonán a szertartás alatt. Az uketé. befejeztével számosan gratuláltak az uj párnak.
— Személyi hlr. Dr. Tatányl Ferenc fólapán holnap reggel nyírlak! birtokáról Zalaegerszegre érkezik.
— Áthelyezőn. Fodor Dezső tb. fősrolgablró Sümergől Novára helyeztetett át.
— Szilen tanárt doktorrá avatták. Lapunk jeles tollú belső munkatársát Szűcs Imre kegyesrendi főgimnáziumi tanárt tegnap szombaton a budapesti Pázmány Péter tudományegyetemen a hittudományok doktorává avatták.
— Eljefy&ia. Pcpp Mid Nagykanizsa és Berinyí Oizkár Tata* bánya jegyeaek. (Minden külön értesítés Krlyett.)
— AnyekSnyvt hírek. Negy. kanit.án május 27-tól junius 2 lg tizenhárom szűletéa fordult elő-Ezek köitll 8 flu, S pedir leány; gyermek volt. Háxauágot k&i&Uek. Páter József vasutifQtlő-Tóth Má-rláv.l, Csányl László Ukatoasegéd -Szabi Máriával, Felde P.renc-honvédtízedes—Kovács Erzsébettel, Deutscb Imre kereskedj—Stelnitz Margittal, Németh Janó állami iskolai tanító—Dénes Ilonával, (Javaid János mozdony vezető- helyettes —Pll.mhscher Máriával. Elhaltak: Gudlln György 72 éves yégelryen-gülé., Kis Józaef napszámos Polá-ról 75 éves veselob, Kurucs Rozála napsrámo. 54 évaa stivbélhárlyá-lob, Vsrga László fóldmlves 47 éves b.ahártyalob, Zaklitich János msgánzó 88 évea végelgyengülés, Algner Nándor clpéezmeater 81 évea végelgyengülés, Kőnyü Fe-rencné Horváth Anna 36 évea két-hegyü billentyű elégtelenség, Bicsák Anna mosónő 50 áve. méhrák, Anda Jánosné Horváth Borbála 52 éves gyomorrák, Hermanlcs János földmives 79 éve. agyvérzés, Horváth Józsefné Varr* Rozália 37 éves tadógOmőkór, Wortmann Salamonná Koréin Sildónla 62 évea cukorbetegség, Horváth József oap-számos 83 évea agyaié hödéa, Károlyi Mária 23 éves tüdőgümőkór.
- Oastatlan klvetaloa IdS a városkáiás, Junlui elsejétől k.zdődőleg a nyári Idő alrtt ápol-
Íármester osstatlan hivatalos órá* st rend it el. A hivatalos órák fél 8 órától fél 2 lg tartanak.
- Ax aatóbaleaet eőrUtjel haxantaatak. Az autóbaleset sérültjei Somtich Ella grófnő éa Rohonciy bárónő tegnap délután teljeaen gyógyultan hagyták ei a kórházat. Az autót, melly.l a szerencsétlen eaet törléot, nem aoffőr — de LtpOiay báró vezette. A aze-rencsétlenség oka autódefekltis volt.
Magyar ember tiszteleg a honvéd zászló előtt !
1923. juolm 3\'
_ Ifjúsági .főadáa Pacsán.
i Paciai Kath. Ifjuaágl Egyesület iíl sikerült műkedvelő előadáat tartott Srlnre hozta a „Vöröl sapka" cim0 színmüvet. Gyönyörűen forogtak a sztreplők, teljea odaadáaaal adták elő az egyel jeleneteket Az eliimeréi a tevékeny Grund btvá.. káplánt Illeti.
_ A kegyearandl főglnmá
,l„m t1«"í«U- A nagykaniza.l
Icreyearendi főgimnáziumban junlua 12-én kezdődnek a magánvlzagák. 12 én az írásbeli, a kővetkező napokon 16 lg » -\'óbelf vizsgák. Az (Víégl összefoglalások 18 án hittan-Virágával vei tik kezdetüket Csilhy Géza püspöki blitos elnöklete alatt fe 26 án érnek véget. 29 én a tanév önnepl befejezése Te Deummftl éa a jutalmak kioaztáaa.
— Töm.g.a pályázók ■ m« gyénél. A vármegyénél rendszeresített uj állásokra tömegesen érkeznek be a pályázatok a vármegye alispánjához.
— Zeneakadémia vizsgázók. A nagykanizsai zeneiskola a folyó tanévben El levizsgáztatta jobb növendékeit a Zeneművészeti Fő Iskolán, kik között ritka szép sikert értek el BM Kató éa Vcneíianer Rózsi, mindketten Venetianer tar nárnő növendékei. A rendkívül kevés növendék közül, kiket a magánvizsgálatokon átengedlek, a kanizsaiak kitűnően vlzagáztak.
— A klakaaluai gasd. Ismétlő iskola rlalgáját tegnap tartották meg. Megérdemli az a négy szülő, hogy a nevét ax utó-kocnsk megőrizzük, mert még a legszorosabb mezei munka idején la s fiaikat a világára elküldték. Ezek voltakl B.gonyai Láaxló, Bo\'f Iván József, Piander György és Gyergyák György. Bolf Józsi bácsit pedig beteg ágyában a fia ápolta, de Inkább ápoló nélkül maradt, mintsem a Perkót otthon tartotta volna. A aiorgoa munka nem mentheti a mulasztókat, mert meg kell már egyszer szoknlok a klskanlzaal azülőkoek, hogy a> iamétlő lakolás gyermekeik 5 napon át nekik, 1
ZALAI KÓZLONY
Hegkezdik a zalaegerszegi posta, palota épitési munkálatait.
Zalaegerszeg, junius 2.
A zalaegerszegi postaépllke-zés hosszú Idő óta vajúdó problémája néhány napon belül megoldást log találni.
Hogy eddig nem lehetett lebontani a Fó- és Rákőczy-ulcán álló, a postaklncstár tulajdonát képező épületet, amelynek telkén felépítik az uj zalaegerszegi postapalotát, annak egyedüli oka, hogy az épületben még bennlakó lakóknak nem sikerült meglelelő lakást szerezni — ahová behelyezhetők lettek volna. A huszárlaktanyában levő lakások átalakítási munkálatai még nem készültek el teljesen, hogy a lakók elfoglalhatták volna a részükre kiutalt lakást. A közeli napokban
— Saját tudósítónktól. —
azonban már teljesen elkészülnek, a lakók klkőltözködnek a kincstári épületből és elfoglalják a részükre kiutalt lakást. Akkor azonnal megkezdik a kincstári épület bontási és építési munkálatalt, mihez a szükséges anyagok, cement, vastraverzek, stb. már régen megvannak.
A postapalota kétemeletes lesz. A földszinten a postahivatal nyer elhelyezést, az első emeleten a távírda és telefon, mig a második emeleten öt lakás lesz a postahivatal főnöke és a főtisztviselők részére.
A munkálatokat — értesülésünk szerint —valószínűleg ezen a héten már megkezdik.
napon át az [akolinak szolgáinak és 1 nipot pedig az Istennek szentelnek. Kár, hogy a bírság oly csekély, hogy azt játsii könnyedséggel fizethetik ki, mert igy a bírságolás jobb belátáira nem térili őket. A leány ismétlő iskolában már 21 leány volt jelen. A vizsgá-latok Béres János igazgató elnökölt.
— Temetőfosztogatók Zala egerasegen. A zalaegerszegi temetőben és a Kálvárián hosizabb idő óta a sírboltok vasajtait letördelték, a fejfákat kiszedték, sőt • virágdíszeket is lopkodták. Tegnap az egerazegi rendőrség tetten érte a temető fosztogatóit öt fiu személyében. A rendőrségen bevallót ták, hogy szüleik biztatására kö vették el foaztogatásaikat.
— Elveszett egy spanglls női félcipő, mely egy szegény leány tulajdona. A megtaláió kéretik a rendőrség kihágás! osztályában le adni.
— A cserkészeknek Béres János igazgató a kiskanizsai tan-teatűletben 700 koronái (személyen kint 100 K) gyűjtött a főgimnáziumi CfcrkésTCsapat számára, melyért hálás köizönetét fejezi ki a parancsnokság.
— A tölöai munkások arany
azive. Levelet kapott ma szerkesztőségünk. Benedekfalvi foky Ferenc az esztergomi főkáptalan lö\'ösi gőz-fűrésztelepének üzemvezetője irta éa arról értesit bennünket, hogy ■ „Zalai Közlöny" utján n nagyközönség könyörületea azivéhazfor-du\'ószázszázalékos hadi-okkantnak, aki négy gyermekével és tüdőbajos feleségével éhezik — telepének munkásai gyűjtést rendeztek és mindenik hozzájárult néhány koronával az éhező rokkant bajtárscsalád nyo moránsk cnyhitéséher. 1700.— K gyűlt igy össze, amit átadtak neki -azzal, hogy juttassa a „Zalai Közlöny" u\'ján a szenvedő rokkant
bajtársnak. — Az üzemvezető, aki maga is frontot jirt derék katona — 1000 koronával toldotts meg munkásainak adományát. — Az aranyszívű munkások nemes csele-krdetét utánzásra méltó példának állitjuk
— A pacaatUttőal Iskola építése. Hosszú 13 évi vajúdás után végre Paciatüttős községnek is lesz iskolája. Ugyanis a napokban már a jóváhagyott terv és költségvetés alapján megkesdik az épitést.
— Pályásatok. Számvevőségi tisztviselői állásra a makói p. ü. igazgatóság . mellé rendelt számvevőségnél 14 nap alatt. — Bak-teorologus-boncoló főorvosi állásrs a győrvárosi Szt. Háromság közkórháznál junius 30 ig az igazgató főorvoshoz. — Büntetőintézeti főorvosi állásra a kir. orax. gyűjtőfogháznál 8 nap alatt. Országos gyűjtőfogház miniszteri biztosa.
— Munkára radalték ki a cigányokat a pacaal járásban. A picsái járásbsn levő orosztonyi teknŐváju cigányokat, nagyon helyesen, a járási főszolgabírói hivatsl az állsmi útra munkára rendelt*. Szívesen dolgomak 700-800 K élt nsponkint. Bölcs intézkedés, hogy a mintegy 85 tagból álló karaván a községből 2 km. telepíttetett ki azzal, hogy a falvakban kéregetni nem szabad. — Azonban tessék szigorúan ellenőrizni I
— Tízmilliónyi papírpénzt égetnek el. Szegeden a proletárdiktatúra\' bukása után mintegz tízmillió értékben városi szüksigpén-zeket nyomattak, melyeket ugyan már rég kivontak a forgalomból, de a város pénztárában mindmáig elvoltak zárva. Szeged városa most ugy intézkedett, hogy ezt a nagy csomag papirbankót elégessék. A azázezraa kötegekben csomagolt szűkségpénzeket a városi gőzfürdő kazánjában emésztik el a tűzoltóság éa a pénzügyi hatóságok felügyelete mellett. A roppant papirosmennyiség három napra lesz elegendő a kazán hevltéséhoz.
A tékozló fiu.
Irta: Balogh Bndre.
— Teljes öntudatnál van — mondta sz orvos. — Nyugodtan bemehet nagyságod. A szive rossz, de az huss éve rosaz és még eltarthat további husi esztondelg.
A jövevény, ölvén év körüli őszülj fWl, benyitott a másik izobába.
A meszeitfalu, boltos menyezetbe összehajló kU szoba tiszta éa derűs vo\'l. A falakra finom csipkeárnyakat tentett az áradó sugárzás. Az ár-uyékfoltok alatt holt árnyékok figyelek: régi, akaratos férfiarcok, régi, •karitnélküll asszonyarcok. Kii Iró-kát gyertyatarlója közt ezüst rámában arckép állt. Alatta friss Virágcsokor mosolygott. A kép azi a szép, ipollóircu fiul ábrázolja, aki innen egyswr rég gazdagon elindult és most koldusként hazaérkezett.
— Kezét csókolom, édesanyám — mondta a férfi csendesen. Ugy, mintha legnap ment volna el.
A beteg asszony régimódi karos-székben ült. Ezültkoronás öreg feje magasra nyúlt.
— Szervusz, Tamás - - felelte halkan Nem ujjongott, nem sin. — Ülj lo.
Tamás lehsjott, kezet csókolt. Aztán megcsókolta az öregasszony "hír homlokát. Aztán izéket húzott és leült.
Rongyos volt.
Hasadt kaucsukgallérben lógott a ">\'•*•. Inge piszkol volt, bekecse
vedlett, alatta nyűtt nyári nadrág. Él rettenetes cipők. És a tlsztála tanság rossz szaga.
— Tegnap érkeztem — kezdte fáradtan.
Az öregasszony a két gyertya közé nézeti, ahol kivirult most a jacintcsokor a Tamáska képe alatt.
— Rossz dolgom volt — mondta az ember, — Írtam ezt.. . beleg vagyok...
Kutatva nézte az asszony srcét. Mikor már minden elvrs\'-elt, hangú latot keresel!, zsinórt, amit meg lehet fogni és széthúzni vele az elfáault közöny szürke leplét.
— Higgye el, édesanyám, éheztem is mar..,
Felállt, a szoba megforgott körötte. Megállt az apja képi előtt, beszagolt az ablak virágai közé, kinézett a kertre és lopva körülbabrált és csodálatos volt: tekintete nyomán elnémult a derű s a régi képek a falon egyszerre előrenézlek elfordított arccal
— Kórházban feküdtem, elpusztulhattam volna valahol egy kert alatt, de nem lehel, higgye el... nem lehet. — Megállt, tűnődön. — Az a rögeszme tőrt belém — folytatta — hogy csak itt, csak Itthon... meghalni is csak Itthon lehet. Gyermek lesz az ember, ha megvénül.
— Szóról szóra lépve akadozva botorkált. — Édesanyám hogy van ?
— kapott élénkebb útra. — Mondta az orvos, hogy jól, csak fárasztja a
beszéd. Hát ne beszéljen. Nem várt ugye ? Azaz hogy várt, hiszen Írtam, hogy jövök. Hál... itt vagyok.
Visszaült a székre. Sóhajtott. Nézte a meszes fehér padlót maga előtt. Tovább beszélt.
— Rég is megtörtént, éjjel, magányos pillanatban, hirtelen belehúzott a tuditomba egy itteni hang, valami régi iilal, egy emlék, vigy, vagy fájás. Eh, neuraszténia 1 löktem félre a gyöngeséget s az élet rongyolódoit tovább. Dj tavaly óta betegség rothad itt. Mánia. Ahogy lehunytam szemem, abban a pillanatban elém állt az itthon. Minden éjjel ez a ház, ez a kert, apám, anyám... Legtöbbször szemrehányó, bus, vádoló arcuk. Ha mondani kezdtem a nyomorúságom, otthagytak, vagy felébredtem, sírva is, de miű-dig keserű reménytelenségbe verve.
Az asszony hallgatott. A férfi is egyideig. Arca búsnak, do őszintének tűnt. Hangja fakó volt, beszéde fáradt, kihagyó.
— Szegény apám — folytatta. — TIz éve, hogy meghall; ó, azok az Idők mégis mások vollak. A hagyaték... kissé összeszedtem magam. Egy csendes esztendő ŰJaszország ban ,.. egy Jó asszony ... szaz — megakadt — semmi, szerencsétlen voltam azzal is.\' Elúszott minden, minden számításom megbukott. Szerencséilen voltam, vagy ügyetlen ? Az ügyetlenség már maga is szerencsétlenség.
— Az emíir él — folytatta — és nem tudja, miért éli Kinek van szüksége reá? Az én életemre nem volt semmi szükség. Ha nem énem volna, most talán mioden megvolna. Rég .. . meg kellett volna halnom...
A betegre nézett várakozón. Egy jó szót várt. egy szerető tekintetei. Az "öregasszony Issian fiára emelte nézélél. Mintha fejét il megbólint-gatta volna. ,Teizegén>" — mintha wlakiliilkan, mesize ezt lUllogta ve Ina
Tamás ugy érezte, hogy meleg áram indul s már el il mosta az esztendők felgyűlt tartózkodását. Ideges ellágyutás fogta meg, hogy egyszerre meztelenül anyja elé tárja lelkét. Közelebb húzta szikét.
— Nincs már lommi, anyám ez a ház . .. — Megtorpant. A gyávaság erősebb volt e percben, mint ez őszinteség. Az egyenesnek indult vallomás elhajolt. — Ez még az enyém — folytatta ravaszkodva, — eziel még lehetne... megkísérelni... ha elsdnók ...
Az asszony szempillái tehálloltak, csontos, hegyes álla felcsúszott és keményen összecsukta izajat.
Tamás izgatott lett. Hamar lul akart lenni a Csimborasszón, amiárt Ide jött.
— Anyám, szegény Jó anyám, meg kell mondanom...
— Mit ? Mi az! riadt az asszony. — Mi?
Az ember torka száraz lett.
ZALAI KÖZLÖNY
Hajléktalansága miatt
Nsjyksnlisa, juolM 2.
Bükki Lajos ujudvsri lalcoi hoi«<-lartoiól tegnap jelentéit tettek a kanlisal államrendíraígníl, hogy rokonuk Bükk! Lajos 52 éves uj udvari lakos a cltifíí hegyen egy f.ira felskasztotta magét. Mikor rátalállak, már nem volt benne élei.
Láiir Kornél államrendőrség! fo gslmaié, dr. Cada Lipót halóaágl orvos és Krompacher Gésa detektív azonnal klaiálllak a cserlől hegyre, . tényállás megáll-plláaa végetl. A biio\'.tság Bükki Lajos fö\'dmlvest egy aiilvafára akssitva találta. Ugy függött még ott, ahogyan önkezével vég\' t vetett életének.
felakasztotta magát.
(S»ját tudósítónktól.)
A rendőri nyomozás megállapította, hogy ■ sierenc^tlen embernek, aki álUndóan Újudvaron lakott, házigazdája f Imondotta a lakást, majd kilakoltatta, ugy, hogy kénytelen volt rokonaihoz a cier-fói hegyre költözni, ahol néhány o>p óla lakott. A szegény embert annyira bántotta hajléktalansága, hogy búskomorságba eaett és teg-nap reggfl a hegyen egy szllvafára felakasztotta magát.
A rendőrség a nyomoíás jegyzőkönyvét átteszi a kir. ügyészséghez.
A szerencsétlen Bükki L>jos lete mét tegnap este hozták be a temető hullaházába.
4
— Dr. Thasay ■ Peyoraaa-
natóriamban. Dr. 7hatig Gábor vármegyei tlaztl főorvoa gégebajának kezelése végett neháoy napi tartózkodásra Budapestre utazott, hol a Payor szanatóriumban egy specialista tanár .fogja kezelni.
— Vlaaaabelyexéa Bálint Gyu\'a niagy. kir. vámfőtisztet fölöttes hatóaága visszahelyezte Nagy kanliaára.
— A asabarl Levonta Egye sülét asinlelőadáaa. A Szabari Levente Egyesület saját felszerelése javára műkedvelői előadást adott elő. Az előadás oly sikerrel végződött, hogy meg kell Ismételni.
— A nagykanizsai mozdony vezetők tegnap délután gyűlést tartottak, amelyen az elnök a kor-mányhos intézett memorandum azö vrgét ismertette, amely arany vagy bu<«paritás fizetéat követel a roox donyvehetőknek. A hatóság kiküldöttje dr. Volentinyi Mihály rendőrkapitány volt.
— As angol kormányváltó zás meg szilárdíthatja asaagol-oroaz viszonyt. Berlinből félen-tik: Moszkvából jelentik, hogy a szovjet félhivatalos lapja, a* „1- wos-tij«* foglalkozva az angol kormány-változással, megállapítja, hogy a két ország közt kiélesedett helyze tet egész terjedelmében Curzon lord provokatív poétikája okotta. Most, hogy ez a politikai felfogás elvesztette tslaját, az uj kormány összetételében megvan a garanda air#, hogy-az orosz-angol viszony megszilárduljdo. A szovjet egyébként ajánlatot küldött az angol kormánynak egy orosz-angol gazdasági konferencia összehívásira, ami teljes reménnyel várható is. Megállapítja végül a lap, hogy a legutóbbi oroaz vilas\'jagvzák sokkal kedvezőbb fog ad tatáéban része, sült a közvélemény előtt Angliában, mint amilyennek a kormány azt hlvatfclosan jelentette.
— Meglopták — mtg a mezőn dolgozott. Az oresttoayi utksparó lakásába, mlg öéa családja a mezőn dolgozott betörtek, az összes
— Meg kell tudnia % — mondta rekedten, — ha rettenetes Is lesz, meg kell tudnia, hogy én... ezt a telket is... ezt az utolsót... egy kétségbeesett pillanstban, egy végső kísérletképpen ... vissza akartam nyerni mindent... azt hittem ...
— Mt az? Mi az? — lihegett az asezony.
A férfi felnyílt szemmel nézett reá. Aztán szájára szállt az Igazság ée rávigyorgott az öregasszonyra.
— Eladtam ezt Is...
... Nagy ülés voli. Az asszony egész testében megvonaglott tőle.
— Hát igaz? — sikoltotta és rá. meredt fiára. A rémület szinte megemelte lestét. Ugy nézett egy pilis nstlg reá, mint almából lelvert áldó-zst a rab\'ógyllkosra. — Hát Igaz — nyögte rekedt-fulladiar. Kezei a levegőbe lódultak és ottmaradtak és arca valósílr.üUenül értelmetlenné vált. Aztán összegörnyedi, összeroskad), kínlódva a másik oldalra, két karjira, a azék karjára és ugy maradt ott, rákapctolvá1 e\'csodál-kozó nézéséi a két gyertyatartó közölt mosolygó gyermekarcra.
Az ember gyötrődve ült. Most, hogy igy újra belenézett a való-aágba, maga is megszédült, mintha mélységre hajolt volna. De össze szedte magát s folytatta:
— Tudta, ugy-e? Látja, r.em volt nyugiom, éreztem, hogy ez minden rossznál rosszabb lesz, mint amit eddig tettem. Ha eddig átkozott
ruháit, az élelmezési jegyeketelvlt •ték. A rendőrség megindította, a nyomozást.
— Balatonfüred lognjabb szenzációja. A balatonfüredi régi sárgára festett Eszterházy szálloda Uj életet adott az Idei nyári szezon hak. Ott, ahol azelőtt az országúi húzódott, ma rózsaliget köszönii az érkezőt, ott, ahol azelőtt lovaktt kötöttek ki, ma vig, előkelő élet folyik. Az ország egyik legmodernebb vendéglőse Grost Ödön, kii közönségünk elölt bemutatni nem szükséges, bírja az Eszterházy-szálló éttermeit, kávéházát és cukrászdáját, • első dolga voll, hogy s rigi elhanyagolt helyiségeket a modem Igényeknek megfelelő pompás uj köntösbe öltöztesse. Elragadó a fehéren csillogó 500 személyes uj terrasz, amely a Balaton legszebb kilátója. A fiatalságról is gondoskodás történt az étterem külön táncnegyedében. Toll Árpád zenekara melittc reggelig áll a tánc. Előre megjósolhatjuk, hogy nincs sz a szigorú krliUus, kit nem győzne le a nagyszeiü konyha, az elsőrangú bor, s a kitűnő muzsika páratlan hármas szövetsége, mely az országban csak Itt található fel! A párád fürdői és a budapesti győzelmek
voltam, most kárhozott leszek. Az ember megérzi, h* nagy fájdalmat okoz. Hát azért jöttem, hogy valahogyan .. . megértse a dolgot .; s ha nem is mindjárt ... bocsAa • son meg.
Nagy lélekzetet vett s a szék karjára telte kezét.
— Magyarázattal tartoznék, tu-dom. Ezt az egyet nem lett volna szabad. Vannak dolgok, amiken összetörik az omber, d« alkudni felettük nem tud. Milyen drága vo.t ez a régi ház? Hogy ragaszkodott hozzá. Emlékszem, gyermek voltam, a fejemre tette kezét s ugy mesélt airol az ősanyánkról, aki sok szén-vedés után itt talált megnyugvást. — Ezt meg kell tartani, fiam — mondta. — Mert igy mondta, Ugy e ? Emlékszem rá. Mindig is emlékez-lem. És mégis eladtam. Eladta-n.
Az öregas\'zony ült elfordult testtel. Nem felelt. A férfi tovább vezekeli.
— Miért teltem? Gyöngeségból ? Hnványságból ? Ki mondja meg, hol végződik a gyöngeség s hol kezdődik a hitványság ? Csak azt tudom, hogy minden rossz voll az életben, amit csináltam. Csupa kapkodás, csupa terv, készülődés és abban-hagyás. Nagy nekibuzdulások és könnyű ellankadáso*. Irigyelni, rágni, marni, előretörni és ^örökké mást akarni. Ez vo.t mind g. Tanitiattak, lisziif kitűnővel végeztem az iskolát, hazugság volt, látszat, becsap-tam az iskolát. Egyotemre járattak,
után Balatonfüred Grosz Ödönnek olyan állomása lesz, mely büszkévé fog lenni bennünket, kik mindig arra vágyu<\\k, hogy az egyetlen magyar tcngerüok külföldet legvóző vonzerővel rendelkezzék. Az ünnepélyes megnyitás, mint érdekelt helyről közlik velünk, junlus 2 dn, szom balon este volt.
— Regény a Pesti Naplóban. A Petii Napló régóta fhajiotl ujitást léptetett életbe.. Junlus elejé (51 fogva mindennap hosszú folyta-tásokban érdekfeszítő regényt is közöl: „Leány vagy asszony?" a cime a Pesti Napló első regényének. — Szerzője: Wilkle Collins, a leghiro sebb\' angol bUnÜgyi regények világ h\'rtt szerzője. Külön is felhívjuk olvasóink figyelmét a fhsti Napló uj regényrovatára, amely állandóan a legértékesebb és legérdekeaebb regényeket fogja közö\'ni. A Pesti Napló kapható minden ujstgárusná\'. Ára 50 korona, vasárn »p 70 korona.
- Dr. XiUty Zoltán Jogi szeminárium* Budapest, Aodri*sy-ut 8 és Szeged, Pallavidnl-u. 3. felelősséggel és bistos (ikerrel ké*zlt etó bármaljr egyelem íj jogi akadémia összes jogi vizsgáira és it ügyvédi vizsgá\'a Jegyzetbérlet I Rekapituláció I Minden felvilágosítást szóval vagy le.élb«n készséggel ad akár a budapesti, akár a szegedi igazgatásig
költöitem a pénzt, hiztak a kávésok. Á\'lásba jutottam, untam, gazdálkodni kezdtem, húztam a hasznai rablómódra, be akartam csapni a földet, az Istent.. . pedig én, ol hiheti anyám, mindig csak jot akartam.
Lehajtotta fejét. Sokáig b*Hgatoit.
^ Szerencsétlenek vagyunk — mondta aztán. — Elment az élet feleltünk. Ne haragudjék, anyám. Semmi alapom reá, hogy kérjem és mégis kérem, erre az egyre kérem csak: bocsásson meg.
Elhallgatott, vári. Az öreg test a karosszékben mozdulatlanul Ül\', nem felelt.
Nem felelt.
A férfi szomorúan nézett rá. Aztán hine\'en megdöbbent. — Alig szóll még — gondolta — pedig Öntudainal van és én — porig al&z-tim már magam.
— Anyám .. .
Nem jö:t válasz.
— Anyám . . . nem tudok igy élni . ..
Senki sem feleli.
— Anyám, nem akarok ugy meghalni ...
— Csak annyit mondjon .. .
— Ciak egy szót szóljon . ..
Az öreg lest nem mozdult, nem feleit.
A férfi fellobbant.
— Egy rossz régi ház miatti Hát mi van abban ? Van száz ts ezer olyan a világon. Kövekhez
_1923. junlus.3.
— Uránia. Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: JlonaJoe Maynak, a .Hindu sirelmék* rendezőjének ma-%yar népszínműve. Megkapó kedvességgel és finoman feldolgozott történet a magyar falu és a magyar népszokások szép rajzával. ,Szud4ni életképek\' 2 felv. „Angol-híradó*. Kedden és szerdán az országos Petőfi ünnepségek riportfilmje, Angol hir-sdS és „Á/ofcorzxdg", pazar kiállítású keleti kép, S. Nspierkowskával a főszerepben.
— Haralsfognkat, aranyat, ezüstöt, brilliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár-ui 8. szám (Fő-ui és Sugár ut sarok.)
— Próbálta meg ön la és mejrgyó-lódik róla, hogy a FlLtrp haxisny.kol\'.déjó-bon békebeli anyagból készült harisnyák, zoknik a legtartós\'bbak és ugyanazon sxinii és minóségü pamutból bármikor megfejelhetik, S»ombalhely, Sxéll Kálmán-utca 6.
— „KomuUi l.ajon" keKtirii emísstfaí rolni], MlbejoknJI btitóe. ktJlemw hiUtj h^imí. MiuheOU kifhíiö. Mtcrttdíibtia: BodatrtdéM Wrt-rlí f. L, V., Z©IUn-uK» 10.
— Méhészek! Kapiárak, keretlécek, mülép, távkapocs, mézpergető-gépek, méhészeti eszközök legolcsóbban beszerezhetők Sxabó Antal méhészeti eszköz raktárában.
— Uránia. Joni Atokorazág.
Az orosz monarchlsták mozgolódása.
Berlin, junlus 2. Az orosz mo-asrehisták ujabban nagy összegeket fordítanak azervezkedéal célokra. Az orosz nemzeti mo7galom vezérévé Nikolajevict Miklós her cegpt akarják megtenni, aki most Dél Franciaorazágban tartózkodik. A htrceg érdekében nagy propagandát indítottak. Wrangel tábor-nok hajlandó arra, hogy csapatainak maradikéval bizonyos feltété-Uk mellett kövease a nagyherceget.
Az orosz emigrációnak Német-országban éa Franciaországban meg-jele nő nem monarchiata irányú lapjai a tervvel azemben foglalnak állást és attól tartsnak, hogy a azoy-jctkormány a maga c\'ljaira fogja a mozgalmat kihasználni.
kössük az éleiünkei? A világ mindenütt egyforma. Az ember, az élet a fontos, nem a föld. Eladtam a hizamat, hát ml van abban? Itt vagyok, két kezemmel dolgozni fo gok, magáért, eltartom, elmegyünk messze, az emberek mindenütt egy-fornrák, mind lestvérek és eláiko-zotiak ... Fe cljen hit I
Az asszony fölé hajolt, látta, hogy nyitva a szeme
— Nem felel? — kiabálta. — Pedig maeuk is hibásak, hogy ide jutoitam. Elmaradt, buta csökönyösseggel ragaszkodtak dolgokhoz, növelték bűneiket, csókoliák a meghalt Is en lábát...
Felugrott. Msgragadta az asszony karját és durván felrántotta.
— Feleljen hill
Az összeaszott kis lest a rándításra megfordult a székben, fela elbillent, két nyilait szeme be\'ei éten a haragos emuer arcaba,
Tamás kihozott lestlel állt előue. Ez a póz rég mindig bevált. A puha anyai harag kitéri s fclduruzsou a kiengesztelődő bocsánat.
Nézte várakozó arccal anyját. Nézte — és lassan elkeideit resz-keini. Az ;asszony arca viaszszinüvé vált, a két régi 6zem nyitva voll. de nem haragvó fiára nézett, hanem azon át nagy, érihetetlen messzeségekbe . . . Beesett, vértelen ajkai könyörtelenül, szinle kétségbeeseiten összecsukták száját.\' Nem feleli.
Nem /ölelt.
juolül 3-
ZALAI KÖZLÖNY
tőrvényszék.
Tolvsilás a váróteremben.
Konci J<"« ">P,onl "V1;14"0\' l -Uoesll lll.tőaégG tánctanító teg-
íeWéjj1 • «•»« állomáa bar-
álí. várótermében BM„
S^ní fnyvcrn.kll.k-.il 6000
kiróna <rtékO k<"d5t \'« \'il ;«, ellopott. Tettét "enban észre-vrttík. mlr. . k.nlri.i rendőraég .„xnban letartóilatl. és .ronnal íiidls dgyé«iégnek. Tegn.p-elélt lirgy.lt. «t «x Ogv.l . ».«• k«I«l klr- I8rvín,..ík «y« bl-rij. dr. Muttchcnbochcr Edvln klr. .IrtojnM tanácinök. A I6r Zk.Um^l .Ijárá. bef.-
iezéae ulin belgaioltnak tekintvén a bűncselekmény elk«v.tését, Konci j,0Jl tiy havi /ogháira Héti..- — Az ítélet jogerős.
Csaló favágók a bíróság előtt.
Csopó jóntf él Ktu László pók. bizi legények még a kor. Iivin ■zal megegyeztek Moeonji Arthur kmthelyl m.lom- i. fOréeztelep-tuUjdooossal, hogy • tulajdonit kffMifi és a pókaházl ut mentén (M ikic- é> fűzfákat, azámszerint 57ett ki fogják vignl darabonkint 300 koronáért. Hozzá la fogtak a munkához, kőiben többszőr vettek fii előleget . teljeelt.ndő munka fejében. Egy alkalommal lámát be-áilitott.k munkaadójuknak, Moio njlnak bálába éa annak távollétében Mát kérték, hogy atyja ut.il táaa alapján fizeaseo kl nekik 3000 koronát. Moionyl fl. abban a hl-nemben, hogy a legényeket tényleg apja küldte hozzá, kifizette nekik . kért ÓMzeget, noha Mosonyt-n.k aejteime aem volt a dologról. A csaló legényeket a klr. tőrvéoy-uék, mint egyei blrófác tizennégy-napi fogházra é.\' 1000 korona pénzbüntetésre ítélt, jogerősen.
Elitéit gazdasági cselédek.
Helya F.r.nc, Horváth V.ndel, JSzaaf éa Rilti, litván »zé-nalopáa miatt állottak . klr. törvényszék egyei bírája sIStt. A lo-páat gazdájuk, Ottay Guldó izent-gyórgyvárl földbirtokos terhére kóvették «L A bíróság a tolvaj CMléd.ket 5-5 n.pi szsbadiág veiztézael bOntolle. — Ai Ítélet jogéról. ^
Irodalom.
\' ""lyaror.aig ■emzeti.é-
Moit( jelent me£ Horlotágyi
ieg .
— Nagy magyar • omág Nemzetilégei c. könyve, a
Ajo«t tanfelügyelő
m^y méltán megérd*.!!, bon foy laikozzunk vele. Hortobágy" Ago.t történelmi áttekfotéaét adja a nem-"Ibégek beaivárgáaán ak, beSzón-éa b.telepitáaéoek. Rámu-ÍV. • végzete, következményű M-melyeket királyaink .1 év-Wadok folyamán dk&vett.k, hogy «Jdaf«n fajú nép.k.t behozták, «delg«ték, Umélték éa Igy min-d*0 előrelátás nélkOl . legnagyobb venéljnk oalrált azórták azertcizét. P* ,d»ok tömegével bi.onyitj., ZS>. ■ migyar honfoglalás itt rr~\' \'\'katlan területeket t.lilt, a . ,7\' ld«g«o népf.j beolvadt, de íTj . vérzivataros
"tudok. A haicoa magyar vérzett,
C-S*. A páaztorkodó, harctól °<P«k izaporodtak. Jöltek a
telepiléaek. A magyar megtanulta »z idegenek nyelvét, majd elfelejtette . a.játját. A m.gy.r nyelv-határok vlaazaazorult.k. Ma már B legvlg.azt.lanabb nemzetlaégl vi dék lett zok egykor magyar azótól hango. tájék. Ciak . tómegeaen előfovduló m.gyar nevek beszélnek . ml azöinyO bűneinkről, vétkes r.cmtórődömaégQnkról. Rendkívül éleaen világit rá a srerző a ms-gy.raág gyászos térvesrlésének okaira. Megállapítja, hogy belőlünk hiányzik a aaját nyelvünk teljesztélének öutöne és hiányzik a f.iize-retet, ami a nemzeliiégcknél, de főleg az oláhoknál a Itt kivált sz uri nőknél igazán bámulatos méreteket ólt. A szerző nem elégszik meg a tények megálispitáiávsl és az okok kifOrkéazésével. I;cn érté-kez, gyakorlati tanácsokat ad az ellensúlyozás, a további teendők tekintetében s megmutatja a jövő útjait. Ennek . műnek egyetlen magyar embrr .azt.Iáról sem volna szabad hiányoznia.
SPORTÉLET.
NTE-SFAC. A helyezések »or
rendjére fontos kihatással lovŐ bej* noVi mérkőiést játszik ma délután
• NTE • azcszgyármcllcttl pályán
• Soproni Fotbalí és Atlétikai Clubbal. A SFAC csapata, mely az fiszi szezonban gyengébben szere pelt, most a tavasz folyamán magára talált a egymásután verte meg nagy gélaránnyal az SrSE t, ETO t, DACot és megverte az— NTE-t is 4:1 arányban, az ősiről elhalasztott és Sopronban most tavasszal lejátszott mérkőzésen. Re-vána jellege van tehát a mérkőzésnek, melynek megnyerését a momentán nagy formában levő soproniak ellen annál is inkább fogja ambicionálni az NTE, mert győzelme eaetén még mindig megvan az esély a bajnokság megnyerésére. Annál is Inkább érdeklődésre tart számot a mérkőzés, mert a SPAC először játszik Nagykanizsán a ez a mérkőzés a szezon első bajnoki mérkőzáM. Az NTE fclállliáaa: Lopusánssky,H.rangozó, J*mbor — Kohn, Balog, Spitzrr — Góllear, Bakonyi, P-lkó, Deiső, Hitachi er.
közgazdaság.
A tőzsde hírei.
(Sajil tulMUak t>lcfonjil.nléu.)
Budo/xsl, juniui 2. A m.i termén, tőradén klcii forgalom alakult ki. Állomáson 252—255 K-t lehetett elérni a búzáért. Roia állomáacn 165 K ba keiült. Z.b ctekély forgalom mellett 165—175 K tiaza-vidéki állomáaról. Tengeri prompt 160-165 K. Egyebekben >z üzlet ciendea. Buráb.n mlndőssre 10—12 v.gon, rozsban 1, z.bban 3—4 vagon került elidáira. A forgalom csekély volt, malomkartell nem vásárolt. A hivatalos árfolyamok a tegnapihoz képeat változatlanok.
Az éttékpaplr magánforgalom üzletteien éa tartózkodó volt. E\'énk zég ciak . vaa- éa fapaplrok piacán volt tapasztalható.
Valuták és devizák t
NrpoUoo I\'.IOO, Font (Loodot)) 24370 Dollír (K.w-York) líl- 129S, -fr.ncU frank (P.ria) 347-357, Míik. (Bn. Un) 73 1-7)0, Olaaz lir. (Milano) Í48 -Í48, Oiilrík koma. (Bíc.) 740-7811, Ul (Buk.-IM| >8 30, Siokol (Prága) 167— >83 Svtjd Inak (Urkti) 8» - »85, Dloir (Zigrák, St-17, — Uoj,.l nlrka (\\W) II — I*. Amil.rd.ro 2122. — Kofp.oMg. 984-W4, KiiiitU.la 869-800, Stockholm 1387 -437.
Zürichi zárlat l
8«rU. 071, AsuUr-lua KoUuiJU 217 00, H.wYoth 3-78 LooJoo 2S83. PfiU 8105, MU.no 2895, Príj. Ir0\\ Buda. peat 10 12, Uvih 880, \\uti 1 00. Wka 0 78. SiófU 447, OtatrU bilj 0 7 8 25.
Termény Jelentési
K.aa (TlaxavUékl) 257M-280X, .jjll 25500 5750 rosi 17000-17250 taiuwioyirr\' 14500.156CO mr 18500-7500 a.818j00 810j IMi^Mf 16500— 17Í00, r.fo. —■—. k©«(« 7400 -7600, k«lM —\' -.
Bndapcatl áilatváaán
Martina 1.1. .,4.iK„ 1W» - 2000, Utalj. 2000 —2300, ateja 1880— 2000, D. r. a^feit*., 1560--7\'j0, bltolja 1680- 900, 1360-480 HömdU martai I. r. .tfeatM. 1600-750 borja (ötórt hSrtr) I8W 2000, Ki.il.t: Naijr-muh. 15, .hit. 13, — Kft».tx14k nubi 0. aladis 0, bofjo 50, .Udi. 20, Marfaa-Mr IIOO-13CO, VorJoMr 235 - 2400
Sertéaváaár i
ralbaJUa 500, EUaU8éli| 200, Onf -Kó.íp 1380, Kíoajil -, L r. 1420, II 1300 Zab 1800, Saaloaaa 1800, Ut>. b.a 1600.
Főszerkesztő: zeérl Póich Qéza. felelői szerkentó Benedek Rezaő.
A személyszállító vonatok érkezése és indulása Nagykanizsára, illetve Nagykanizsáról.
rőt érkezik
Badap.at-
A VONAT NEME
Si.métyvon.l VagyMvooat Baiatoo-Sat--György i Balatoe gyonvonat Siaaélyvonit
Cyoravooat
A VONAT NEME
--T"
Személyvonat
Cyoii .
Sxcmély . Bilatoa gyorsvoo t
Szombathely —Wía
SzcmélyvoMt RaUton nyor«von*t Siamály>-on»t
ról érkezik
Szemólyvoc*t
Balaton ^yorsvooat Srcmélj-vonit
Barcs-
Sz«mé]yvoniit
Személyvonat
Vegyes , Gyékényesről Gyom , Személy .
Gyors . 5
Vegyoi . Gyékényeiről B
r0l órkozlk M«rlbor, Kotor (Jagoazlávla )
Gyorsvonat^ Vegyeivooal Személyvonat
| 7 I IS I Személyvonat
IIO I M I Vegyít . iO I 23 | Gyors
Apró hirdetések.
aMtndca itó 10 korona, TattagAkb hetivel 40 koron*. Alláat kereaSknek asavavklnt S K kedve.míny. Legktaebb htrdeUi Ift »*0.
kskiKM. Kék lir: Luomk knm Bifit"1" Wrw-
ItKk AjloláloUl Sthdu fU, BáaoiutsttTÖrp dórt Wrttlk eSUMenl. j,>r
XafroUV Itlstoilló laléwl kSetíkf t \\Urf. T»W»tío jmu tlwtriMW, rny l\'«<trie(}M á« f,i-kc<T»t04 umiuN bc^étMl Mrtti. C-----
f><*6 laVUml. kHpéMel víroe t>
AB A Dl E
▼alódl fraaoU asivarks-papit
KEREKPAR
és törött vázak javításé.
VARRÓGÉP- ÉS IRÓCÉPJAVlTlIS
KILLáKiK, UAUJtaOK,
I:iilihíi I 1TW i aws, i nnHii ^^^ j quteoNOK. j
(IZJU(Ált)
MŰSZERÜZEM IS
irógépvAllalat
ICaalMsir-u-
BENZ4H. OLBJ
Löwinaer Albert
Sopron, Torna-atca *.
Telelőn 4M.
U.4I- 4. .bgeajcis: LOwlDfer Albert, Sopron.
Szállít:
autóbenzint, motorbenzint, patrolaumoi, gázole|et,
■a#«la|ai, hangaroUiat, gépzslrt, ím kocsMtanöl,
tarméay-, (Osxarárukat, él vagymatl cikkeket.
mm m. m mm •• ■ •• 99 Budapesten naponta kapható az
,,£3131 KÖZlOfty Anker-köz 2. szám alatti dohányárudában.
ZALAI KÖZLÖNY
TURUL
CIPŐGYÁR R. T.
NAGYKANIZSA
FÖ-UT 12.
Sálit érdekében lehints* mag
kirakatainkat
CIPŐINK
olcsók, tetszetősök, megbízhatók!
ZSOLDOS TANINTÉZET
a lerobban késül elő manánvlxsgákra
összefoglald tankönyv
a kóxtpiskola alsó négy osxlályaoak Mnanjr\'iga két kötetben ,megreodelhol<S
Budapast, VII.. Oohény-utca 84. sz.
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
TáslxoluDk legmogotabb napi aion.
K O RP ÁT
nspl ái alatt árasltunk.
Zalavármegyel Szövetkezei! áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
Vriónydast Futur*. TeMcoaitro : 183,
NEM FAJ FEJE
éi a lába, ha • Deák-tér 1. SS. alatti cIpA-Qilolbon
rendelt kizárólag oLtőrendü anyagból készült
ARGENTiöie
cipót hord JavltA%ok gyorsan eszközöltetnek. Kézzel varrott duplatalpu
már meg-i rendelheti
SZANDAL
Önkéntes árverési hirdetmény.
A volt bclcznai uradalom gazdasági felszereléséből parcellázás következtében a fölös számú felszerelések nyilvános szóbeli árverésen eladatnak, nevezetesen:
ekék, vasboronák, kultiváto-rok, tárcsás borona, talajtömörítők, hengerek, velőgépek, arató és füUszáló gépek, lógyüjtő gereblye, ökör szekerek, tézslák, jármok, rosták, tizedes mérlegek, Űrmértékek, takarmány-kcszilő gépek, istálló felszerelések, kovácsműhely felszerelés, gazdasági tiszti kocsik, használt kátránylemez, kettő uj szivatlyu rézhengeres, majorok vízellátásához, körfűrész gépek. 15 q 0 vas. Ezenkívül eladó egy Cotterpillár 60 HP. szántógép tlz eketesttel é. tárcsás borouával.
Az árverés f. évi junius hó 9 én d. u. 3 órakor és 10-én 10 órakor délelőtt kezdődik.
Az árverésre vasúton érkezőket Murakcresztur állomáson kocsi várja.
Az árverés színhelye Janka puszta, ahol az árverésre kerülő tárgyakat Nagy József szeszgyárvez\' tő időközben is megmutatja. „„
% mm**
-109/923.
Árlejtési hirdetmény.
Zaiavármegye Eszteregnye község képviselőtestülete községház építését Qegyzói ,altés-sai és mellékéfülelekkel) határozta el.
Ezen építés vállalatba adassa Eszteregnye községházánál 1923. junius 9-én d e 9 órakor szóbeli tárgyalás lesz tartva
Az árlejléscn résztvevő 1,000.000 (egymillió) korona készpénz, vagy óvadékképes értékpapír bánatpénzt köleles letenni. Az építést elnyerő bánatpénze addig marad letétben, mig ennek megfelelő értékű építési anyag u helyszínen nem lesz.
Azajánlatok buzaérték-ben adandók be.
A község fentartja magának it jogot, hogy az ajánlatok közül, tekintet nélkül az összegre, szabadon választhat.
Utóajánlatok nem adhatók be.
Részletes feltételek 2000 koronáért a körjegyzői irodában kaphatók.
Eszteregnye, 1923 május 23.
Tóth Kálmán
j,,, kOrJ.jyaS.
■ •„Jobb uIdMi.
Motorbenzin, fehér petróleum, girolsi és gép, hengerolaj,
valamint n,h:iiLtIeo tovotesslr ti mindeméi. mi. meirtR^tdailgl clkk.t « lag.lönyösnbb napi iibaii amoiutl ii>l!it vatulon v.gy kocsin mr Állandóan nagy késsl.t. » Semogpmtfy.l g.i*4lJ|l SfltlIM ,k.üi>i> >um ts. iíulosíiiíllii. Uimésiirtikulld ufb.lk.i.l
BE4ZIN SZABADRAKTARA TiWialM. KAPOSVÁR riMtatU.
a TMnUU.mliwl iMlnb*). „37
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
vlaveaelék b.r.stlsil vállalata c
FIÍHilit és műhely: NAGYKANIZSA, Magyar-utca S. szám. FMzltt: BUDAPEST, VI., Ó-utca 38. - Teleion: 1S1-1J.
------r----íSMtlk bcreodeséal aaankAlalokat, mymli.t modern
. lürdóasoba. mo.dí. cl..actborende«4*«kot. dcrltö «s a»»nay rUtlsstltó silvó.nyomó kuUV, külön hí.l tl.vcielék réesére SzolgAló automatikusan inOkOdó salvattyu Verecidoséaek ct. kftsr-<,otl tOlóa 4* meleg.Is berendeléseket saját tervei 6.Ouk aierlat. Rakterűn tarinni/ • "\'"Jeonemft vl»»ea«t«t Caöveket, rém armatúrákat, AolAlt. "w? J l\' »»\' lo.náncoaott 4. badox íílrdókádakat, rOrft.rOi lOrdA-
r kályhákat, layenea mosdók éa t!os«l.ik«t,mlndei>nomfl há.tartási cikkeket, bádoc-* Arakat, soMAncozotl korsyha edényeket, horá.iatl cikkek, <««!.\'. permetekkel
Javításokat és átalakítást munkálatokat szakszerűen és olcsód •szkUziÜnkJ
1923. junius 3.
8142/1923.
Tárgy: A közellátási üzemek helyiségeinek bérbeadása.
árverési hirdetmény.
Az úgynevezett városi közellátási üzemek (Király utca 40. sz ) fokozatos megszüntetésé folytán felszabaduló helyiségek és pedig:
Az utca felőli bejáróval bíró 2 irodahelyiség a mellette levő 1 raktár helyiséggel és az emeletes épületrész alatt levő pincehelyiséggel
folyó évi junius hó 4-én d. e. 10 órakor
a v. közellátási üzemek irodahelyiségében nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbel ígérőnek folyó évi augusztus elsejétől kezdődő hatállyal bérbeadatnak.
Az árverési feltételek és bérleti szerződés tervezet a közellátási üzemeknél megtekinthetők.
Nagykanizsa, 1923. május 28. Polgármester.
754*/1923.
Tárgy t Hadigondozottak ellátása.
Felhívás.
Kclhivslnnk a hadirokkantak, hadiözvegyek és fcrváV, hogy a junius havi nyugdijuk tslvéleie vég.li sz stAbbi napúkon jílenikeizenrk s víroshízdn I. emelel, 32. ajtónk.
I. Hadirokkantak.
Junius hó 6. ás 7. napjín.
II. HadlSarefyek á. árvák.
Junius hó 8. és 9. napjln.
Nspyksni\'sa, 1923. junua 2-ín
Polgárm.at.r,
IMAKÖNYVEK
gyermekek é« f.InSttek léikére
egy.ierü és dluts kBté.ekben nagy választékban kaphatók
Fitchel Fülöp Mai
köny vkor.skadéséb.o
Nagykanizsán.
NYÁRI ÚJDONSÁGOK OLCSO ARAKON!
Csikós alj- és ruhaszövetek, Covelkottok, ruhavásznak, Grenadinok, Etaminok, Opálok, sima és mintás Libertyk, Batisztok, mosók, Dirndlik és Zetirek. Férfiszövetek és férfi ruhavásznak óriási választékban I
KISFALUDI ÉS KRflUSZ
divatnagyftruh&xiban 3Z
„ARANY KAKAS
»» NAGYKANIZSÁN
\'hOZ szerezhetők bk.
Nagykanizsai Nyomd, es Lapkiadó\'Vállalat Nagykanizsa
ffl. évfolyam 124. szánj.
Nagykanizsa. 1923. Jnnlus 5. Kedd
Egyes *».A in ára 4C korona.
Ké«pín».> bérmentesítve .Z.W Közlöny"
Nemzeti Muieum
2 Budapest
POLITIKAI NAPILAP
m^rttnXMf *• ira-m is.
ín urorbm -T»l TB. •<»■■
r.irtfi»»t««l kra: 8cr «00 H, ti»gyr<Urr« 9*00 K Hud*pe*Ua kapható Aokrr-kiti t. »,. tl«h>áyAru(Uba«
A szövetségesek jószive.
Kétségbevonhatatlanéssem-miféle rabulisztikával el nem ferdíthető tény, hogy Magyarországgal a trianoni erőszakolt békeszerződés utján felháborító és jogtalan igazságtalanság történt s a „győztes" hatalmak egyszer már erre az igarságtalan alapra állva, azóta is a jogtalan követelések egész sorozatát támasztják ellenünk részben a maguk, de még inkább a kedvező konjunktúrák és gazdáik a mi bőrünkre való bőkezűségét kiaknázó kisantant javára. Hogy ez igy van, azt misem bizonyítja jobban, mint a fejünk felett fenyegetően lebegő jóvátételi kérdés folytonos felszínen tartása, melynek esedékességét a kisantant alig leplezhető mohósággal lesi. A terv az, hogy a nyújtandó külföldi kölcsön tetemes része csak jóvátéttli fizetésekre legyen felhasznál-hatós. legyőzőink" —acsehek, románok és szerbek I — természetesen megfogják ragadni a kínálkozó alkalmat, hogy ezt az országot, melyet a nagy antant igazságtalan támogatásával máris megnyomorítottak, még jobban megsarcolják. Most azonban a nagy-antant, mert ugy látszik, mégis kezd egy kissé észre-jérni, s igy kezdi belátni, hogy az igazságtalanságok és erőszakosságok végre is megbőszüljék magukat elkövetőiken, váratlanul hideg zuhanynyal szolgál idő előtt ujjongó cselédeinek, A „Times" sugalmazott cikke ugyanis azt "■)a, hogy a reparációs bizottság a Magyarországnak most nyújtandó kölcsön alkalmából "úttal a gyakorlatban el fog \'"■ni attól az elvtől, hogy a nyújtandó kölcsönből jóvátétel fizettessék.
A kegyesek I Nem veszik
tőlünk azt, amiért súlyos kötelezettséget fogunk vállalni, «sorakamatot fogunk fizetni
s ami még nem is a mienk !
Külpolitikai nap a Házban.
A miniszterelnök és a pénzügyminiszter nyilatkozni fog a külföldi utazásról. — A köztisztviselők ügye is napirenden.
Budapest, jun. 4. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk). A nemzetyuülés holnapi ülésén gróf Bethlen István miniszterelnök és Kállay Tibor pénzügyminiszter nyilatkozni fognak legutóbbi külföldi utazásukról és a magyar kölcsön ügyéről. A köztisztviselők ügye a Szilágyi Lajos által benyújtott indít-
vány tárgyalásánál fog szóba kerülni ebben a kérdésben is nyilatkozni fog.
s a pénzügyminiszter
A kormányzó Székesfehérvárott nyilatkozott a földbirtokreform ügyéről.
Budapest, junius 4. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk) Horthy Miklós kormányzó feleségével vasárnap reggel Székesfehérvárra érkezett. A meleg ünneplések sora után a kormányzó a városháza dísztermében nagyhatású beszédet mondott. Hazaszeretetre, Ittenfélelemre, összetartásra és becsületes munkára hivta fel a magyarságot. A politikai helyzettel foglalkozva, a következőket jelentette ki:
„— Most ismét oly kérdés nyo mull fokozott erővel előtérbe, /mely az egységet veszélyezteti és \'\'amely körül máris szenvedelmes viták folytak
A földbirtokreform kérdé »érc célzok. A többtermelés es ezzel gazdasági megerőiödésünk, a társadalmi béke és érdeke a legszorosabban Összefügg ezzel a kérdéssel.
Mindig c»ak az egyetemes érdeket, az ország érdekét tartva szem előtt, kell vizsgálnunk azt, van-e szükség és ha igen, mennyiben van szükség e téren arra, hogy az eddigi törvényes intézkedések valamelyik irányban kiegé szittessenek".
Ha a kérdés tárgyalásánál szenvedelmek lesznek úrrá a lelkeken, a szabályozásnál az összesség érdeke helyett egyes társadalmi osztályok vagy foglalkozási ágak külön érdekei jutnak túlsúlyra, ennek csak az ország, konszolidációnk és gazdasági megerősÖdé-aünk kell, hogy mérhetetlen kárát vallja."
„— Megbocsáthatatlan bün és tvégzetes hiba volna, ha ebben a kérdésben politikai szempontok, politikai érdekek kívánnának érvénye-sülni".
Előleg a szőlősgazdáknak.
Budapest, junius 4. (Teleforjs-lentéa.) A főldmivelésügyi minire ter felügyelete alatt álló Országos Mintapince azoknak a szőllőigsi-dáknak, kik boraikat a pincészetbe
felküldik — pénzelőlegeket fog folyósítani. Bejelentések már most eszközölhetők.
Beatty amerikai vasutkirály Budapesten.
Budapest, junius 4. (Telefonjelentés.) Sir beatty Eduárd, a legnagyobb amerikai vasúttársaság cl-vttökigazgatója Budapestre érkezeit és a kormány vezérfér fiaival, továbbá az előkelőbb szakemberekkel tárgyalásokat folytat a legyőzött államok vaautjainak reorganizálása céljából.
Kihallgatások a rákosszentmihályi tömeggyilkosság ügyében.
Budapest, jun. 4. (Telefoojelen-tés.) A rablógyilkos Molnár Tóth József folytatólagos kihallgatása az egész vasárnapot igénybevette. — Ugyancsak kihallgatták a Kanozsay házaspárt is, akik azonban meg mindig tagadják azt, hogy részük lett volna a gyilkosságok elkövetésében. Mindóisze csak m villa adás-vételi szerződésinek meghamisítását vallják be. Az ügyből kifolyólag eddig 6 egyént helyeztek letartóztatásba.
öngyilkos német hazaárulók.
München, junius 4. (Éjfélkor érkezett.) Machaut karmester, aki ellen, több társával egyetemben az volt a vád, hogy Bajorországnak a birodalomtól való elszakadását készítették elő — ma cellájábsn felakasztotta magát és meghalt. Ebben az ügyben síintén komp>o-mltált Kühler jogtanácsos pedig néhány nappal ezelőtt lőtte agyon magát. — A német hazaárulók a francia kormány zsoldjában állottak.
Újra életrekei a Balkán-Szövetség?
Belgrád, jun. 4. (Express távirat) Alexies görög miniszterelnök leg közelebbi belgrádi utazását az itteni politikai körökben nagyjelentőségűnek tartják, mert valószínűleg szóba fog kerülni a Balkán.sxövet-ség újból való megalakulása is, amelyről már Lausanneban hosz> szabb tanácskozások folytak.
Angol munkások tüntetése Szovjetoroszország mellett
London, junius 4. A munkáspái t tegnap a TraUlgar téren tüntetést rendezett a Szovjetoroszorazággal szemben követett politika ellen. A tüntetésen körülbelül húszezer ember vett részt. Több szónok birálca Curzon politikáját. A tüntetők a Nelson-szobornál nagy táblát emeltek fel, amelynek ez volt a felírási: Ne legyen háború Oroszországgal I A békét aksrjukl Le Curzonnali Éljen a szovjet I
Az uj lengyel kormány is franciabarát
Páris, junius 4. Az uj lengyel kormány megalakuláaában a francia álláspont gyöcelmét és Foch utazásának egyik eredményét látják. Az uj kormány külpolitikáját Seyd« uj külügyminiszter alakja jellemzi legjobban. Seyda Posenbói való, izzó németgyülölŐ éa csehbarát.
Varsó, jun lus 4. A kamara Vitos miniszterelnök kormányprogramjának megvitatása^után 226 szavazattal 171 azavazat ellenében bizalmat szavazott a kormánynak.
Földrengés Teheránban.
Teherán, junius 4. A legutóbbi földrengés Perzsiában 2240 ember életébe került, 20 helyaég elpusztult.
A „Zalai Közlöny" panaszkönyve.
13 (Levél a izorkosilfcéghos)
Kedves Szerkesztő Url Megkérem, szíveskedjék kedvelt lspuok-ban, a .Zalai Közlönyében az Illetékes városi tényezők figyelmét felhívni arra a lehetetlen állapotra, hogy a Batthlány-utcsl lakókat a kondásgyerekek éktelen tülköléae már a kora reggeli órákban zavarja fel a még békésen alvó embereket.
Nap-nap mellett kell tűrnünk, amint két kondásgyerek szinte egymással versenyezve oly tülkölés t visz véghez a csendes Batthiány-utcában a kora reggel, hogy mindenki felháborodik. Azért a néxy malacért, amit a Balthiány-utcsból a csordával kihsjtanak — igaz.™ nem érdemes az egész utca még alvó lakoiságát felzavarni álmából Van a maUcklhsjtásnak egy rendes más módja is. Minden gazda tartsa állatát fél 6 órára készen, hogy amikor a csorda jön, kien gedhesse. Négy malacért az egész utcát felzavarni — igazán botrányos kutyabagosi állapot.
Kérjük a városi gazdasági taná-cos urat, hogy azonnal intézkedjen, hogy a kondásgyerekek reggeli őrülete egyszer és mindenkorra megszűnjön.
XALAl KOZLOMT_
HÍREK.
— Naptárt Junius 5. Bonifác.
— Hivatalos óráink: A klsdóhlv.u] íMut 13. Bogsnriedtr p»Iot«) hivatalos órái dólolóti ttl 0 ólától 12-ig, délután 3-tól O-ig. TsUfon 78 A iNriítSitMx (Fíut 13. ííogenricJor palou) hlvsUlos órái falok tinire dólctótt 10 órától 12-ig T«l«foa 78 A íelelíj sxsrkssstő dílutin 0 órától 8-ig s oyomJíb«n (Főút 5. ss. •!*(() fogad és bármily ügyben a nsgykiSsóiuíg reodelk«xíi4ro áU. Telefon 117.
— Személyi hírek. Dr. Boross Alán a győri bencésfőgimnáiium főigazgatója, kit a közoktatásügyi minfs\'ter a nagykanizsai kegyesrendi főgimnáziumhoz az érettségi vizsgákhoz miniszteri biztosul ki-rendelt, holnap Kanizsára érkezik és a kegyesrendieknél fog meg-szállani. A miniszteri biztost Éber-hardt Béla főgimnáziumi igazgató, kegyesrendi hárfőnök fogis a vasúti állomáson fogrdni. Dr. Hültl Dezső egyetemi tsnár és dr. Schtoab Gyula kultuszminisztert tanácsos ma délben Kanizsára érkeznek. — Gróf Battyány Pál zalscsányi nagybirtokos feleségével és leányával Marlelte grófnővel a megyéspüspöknél látogatást tett. Ugyancssk látogatást tett a főpásztornál Sandizell Károly bajorországi gróf feleségével.
— Szabadaúg. Dr. Czigány János fősiolgabiró két havi betegszabadságra ment.
— Amerikai vasatigazgatók Siófokon. Tőbb amerikai vasút-igazgató tanulmány uton Európában tartózkodik. Az amerikai urak tegnap reygel a budapesti gyors-vonattal Siófokra utaztak. Velük volt Gordon Róbert miniszteri tanácsos, a DV. magyarországi vonalainak üzletigazgatója Is. Az amerikai vendégeknek nagyon megtetszett a siófoki strandélet, a Balaton siépiége és a legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkoztak a ,magyar tenger" vidékéről.
— Egyházi hírek. 7eller Frigyes kápláni minőségben Zalamerenyé-ről Kiskomáromba küldetett. — Barasits Sándor somogysámsoni káplán a beteg plébános kisegítésére Kadarkutra küldetett.
— Jeges eső esett tegnap délntán. Félhárom óra lehetett, amikor az ég megkönyörült a tikkadt földön éa sürü, kövér eső csöppek kezdtek hullani. Az eső-csöppeket azonbsn mihamar fel-váltoitn mogyorónagyságu jég — amely vagy tiz tiienöt percig esett, majd kitisztult az égboltozat s a nap ismét lemosolygott az emberiségre.
— A közélelmezési hivatal Uzlethely laégeit hérbendták. A város a közélelmezési hivatal nyílt üzltthelyiiégeit és raktárát bérbeadta Donászíj Aladár gyógyszerésznek évi 1.370.000 koronáért.
— A szerencsés Kaposvár. Kaposvárról írják nekünk, hogy Kaposvár városa körülbelül egy év előtt egy ottani cégtől 100 métermázsa zsírt vett meg métermá-zsánklnt 200 koronás áron, az ellátatlan lakosság részére. A cég csak 39 métermázsót szállított le a mult év augusztusáig, a szerződés további teljesítését azonban az emelkedő zslrárak hatása alatt megtagadta. Az ügy peres útra terelődött s a megtartott tárgya-
«gyaláson a bíróság a 61 mázsa zsir szerződésszerinti, 200 koronás áron való leszállítására kötelezte a céget, két heti végrehajtás terhe mellett. ^ A szeréncsés város Igy ugyancsak olcsón jutott zsírhoz.
— Gondnokság alá helyezés. Mészáros Ernőné Fekecs Teréz keszthelyi lakost a nagykanizsai kir. tszék gondnokság alá helyezte.
Három lókiviteli vásár lesz Nagykanizsán.
A földművelésügyi milliliter határozata. Nwkaais... junius 4. - Ssját tudósítónktól. -
Megírtuk, hogy .. érdekelt vidéki városok küldöttsége . mult hiten felkereste n.gy.tádl Szabó l.tván fóldmüvelé.ügy. minla.tert, s megkér télr, hogy a vidéki lókiviteli váiárok.t ne slüntesse br, hanem az eddigiek minden vér.ko.íson felOl v.ló sikere után engedélyezze ..ok.t ezután Is • vidéken. , . , , u A küldöttiég siónok. dr. Viltk GySrgy kaposvári polgá,mister volt, •ki . miniszter elStt feltárt. . vidéki véroiok szorult anyag, he yzetét, .melyen, h. cs.k keveset, de seglI a lókiviteli vásár, és fekvésüknélI fogv. is inkább pr.des.tlnállak a vásárok rendelésére, mint . székestívároa.
Szabó István földművelésügyi miniszter vál.szábsn tudomásár, hozta ■ küldöttségnek b.tároz.tát, hogy fennt.rtj. a vidéki lókiviteli vásárokat méí pedig ugy, hogy . kaposvári Aldunántull, mint a gyórl Felifi dunántull MezSgszdssági Kamarának évenklnt tlz vásár rendezésére ad engedélyt, a tdbbl kam.rák vásáralt pedig Budipesten fogják rendezni.
Az .Isódunántuli Mezőgazdasági K.mara területén tehát a jövfi évben tlz lókiviteli vásár lesi megtartva. Elek kőiül hármat Nagykanizsán, hármat Kaposváron, hármat Pécsen, egyet Siokszárdon fognak me7tart.nl.
1>23. iuniui 5.
A nagykanizsai kegyesrendi főgimnázium győzelme a pesti országoj diákversenyen
Zalán Kornél a latin verseny győztese. — Stolzer Miksa a mennyiségtani versenynél második lett. A versenyen a keg>esrendl főgimnáziumok vittékel a győzelem pálmáját
N.gyk«niz*a, junius 4. Ismeretes, hogy a mult napok ban tartották meg Budapesten a< országos középiskolai diákversenyt. Az országos versenyen harmincöt budapesti és ötvenhét vidéki tanu\'ó vett részt. Magyar, latio, történelmi és mennyiségtani verseny volt u egy tanuló csak egy versenyen ve hetett részt. Ki kell emelnünk, hog / a tételek mind olyanok voltnV, hogy még a tanárok is gondolkodóba eshettek fölöttük. A dolgo zatokat töhb bizottság vizsgálta felül Pintér Jenő kir. ker. főigazgató vezetésével, melyek megállapították a verseny eredményét. A verseny eredményét, ssjna, cask akkor kap tuk meg, mikor vasárnapi számunk már sajtó alatt volt és igy azt csak ma áll módunkban közölni.
A latin verseny győztese Zalán Kornél, a nagykanizsai kegyesrendi főgimnázium VIII. o t. lett. Zslán Kornél Schwsrtz Gusztáv kereake delmi tunáctos fi*, aki a kanu* .i főgimnázium legkitűnőbb tanulója, tanulásával és dolgozataival tanárai előtt is tekintélyt szerzett msgána>, ugy, hogy a főgimnázium akadémi din ünnepélyein rendesen Zalán Kornél volt az ifjúság ünnepi dis* szónoka. Zslán Kötnél egy-egy ilyen ünnepi beszéde általános feltűnési keltett a városban, nemcsak gon dolatalnak gazdagsága, mély tartalma, folyékony, minden szónak helyes hanghordozása, mondhstni színező előadása miatt, de annsk bámulatos tökéletességű, tudomá nyos alapon való felépítése miatt. Mi, akik Ismerjük Zalán Kornél bá-mulstos képességeit, már a mult évben \' a városháza dísztermében tartott ünnepi beszéde után meg irtuk — hogy Zalán Kornélnak a legfényesebb jövőt jósolhatjuk. Ta nérai — akikkel alkalmunk volt ez alkalommal beszélni, a legnagyobb dicséret és elismerés hangján em lékeztek meg róla. Bennünket te hát nem is lep meg Zaián Kornél győzelme a diákság országos versenyén. Zslán az érettségi letétele után a jogi pályára készül.
A mennyiségtani verseny második győztese Stolzer Miksa nagykanizsai főgimnáziumi tanuló, aki nemcsak osztályának, de az Intézet egyik legjelesebb tanulója, mennyiségtanban eddig is kivált osztálytársai közül.
Stolzer Miksa fia a nagykanizsai Stolzer testvérek gabonai^g társ-
— Saját tudósítónktól. (Önökének, Stolzer Vilmosnak. — Nem azabad azonban megfeled kőznünk a győztesek tanárairól. Hiszen ők oltották a kitüntettekbe » komoly tudományok iránti szom jat, az ő kitartó tanári és nevelő munkájuknak köszönhető, hogy az ország színe előtt nyerték el a győ-7elem pálmáját. Zslán Kornél tanára Molnár Kálmán, Stolzer Miksáé pedig Eberhardt Béla igazgató. A ta-•litványok sikere u tanárok dicsősége Az országos verseny teljes ered ménye egyébként a következő:
A latin verseny győttese Zalán Kornél (nagykanizsai kegyesrendi főgimnázium), második Gyárfás Piroska (budapesti egyesületi Veres Pálné leánygimnáziu n), harmadik Neugröschl Endre budapesti evan gelikus főgimnázium).
A magyar verseny győztese Ka tona Jenő, a váci kegyesrendi fő vimnazlum tanulója. A második Hódi László (hódmezővásárhelyi főgimnázium), a harmadik Pálos Bernardin (egri cjstercita rendi kat. főgimnázium) nyerte.
A történelmi verseny győztese Farkas Denes (budapesti kegyea-rendl főgimnázium), a második Mendől Tibor (szarvasi evangélikus főgimnázium), a harmadik Párdányi M klós (budapesti kegyesrendi főgimnázium) kapta.
A mennyiségtani verseny győztese Hámos Lásdó (budapesti ál lami Verbőciy István főgimnázium), második Stolczer Miksa (nagykanizsai kcgytsrcndl főgimnázium), harmadik Izsák Miklós (budapesti állami Szent István főgimnázium).
A lezajlott verseny eredményei alapján sikerült megállapítani az iskolák aerrendjét is — az elnyert dicséretek és jutalmak értéke és száma szerint. E megállapítás szerint első lett a budapesti kegyesrendi főgimnázium, amelynek a tanulói nyerték a versenyen a leg több dijat. A második lett a nagy kanizsai kegyesrendi főgimnázium, a harmadik a budapesti evangélikus főgimnázium, a negyedik a váci kegyesrendi főgimnázium.
Az idei országos verseny tehát a kegyesrendi főgimnáziumok fényes győzelmével ért véget.
Fölöslegesnek véljük ehhez még kommentárt is fűzni. Itt a tények bestéinek...
— Návmagyarositások. A m.
kir. belügyminiszter megengedte hogy Pallér Ödön Endre zalagy«r-tyánosl születésű, rédicii illetőségű, nagykanizsai lakos, róm. kath. vallású, nőtlen, m. kir. honvédfőhad-nagy családi nevét „Farkas" névre ; Höss Lajos zomborl születésű, nagy-\' kanizsai illetőségű és ugyanottani lakos, róm. kath. vallású, nőtlen, m. kir. honvédhadnagy családi nevét „Hollós" névre ; Peschak Károly wleni születésű, nagykanizsai illetőségű áa Ugyanottani lakos, róm. kath. vallású, nőtlen, m. kir. honvédszázsdos családi nevét Pallós névre; Navák József Domonkos nagykanizsai születésű és illetőségű, ugyanottani lakos, róm. kath. vsllásu, nő«, volt tart. főhadnagy, magántisztviselő cssládi nevét mNá-dasy" névre ; Ludovics István pápai születésű és illetőségű, zalsszabsri lakos, róm. kath. vallású, nős volt tart. főhadnagy, köiaégl jegyző iáját, valamint Endre, Klára, Emília nevű kiskorú gyermekei családi nevét „Pethő" névre ; Zipser Ödön garamszentkereszti születésű, nagy kanizsai illetőségű és ugyanottani iakoa, ág. ev. vallású, nős, m. kir. honvédőrnagy saját, valamint István, András, György n:vű kiskorú gyermeke családi nevét „Zay" névre; Lenhardt Rezső Róbert pozsonyi születésű, zaUrgerszegi illetőségű és ugyanottani lakos, nős, róm. kath. vallású, m. kir. c«endőr főhadnagy saját, valamint Gabriella, Mária nevű kiskorú gyermeke családi nevét „LégrádyH névre ; Pircher Ödön Vilmos Rezső temesvári születésű, nagykanizsai illetőségű, soproni lakos, róm. kath. vallású, nős, m. kir. honvédezredes saját, valamint Ödön, Sándor, Pál, Alfréd nevü kiskorú gyermeke ctaládi nevét „Peterdy" névre változtassa, illetve magyarosítsa.
— Iskolagondnoksági ülés. A kani\'.aai iakolagondnokság dr. Hajdú Gyula elnöklete alatt ülést iártott, amelyen elhatározták, hogy minden gyermek köteles hat elemi iskolát elvégezni, még ha 12 éves elmúlt is.
— A zalaegerszegi városi tiszti orvosi állásnak pályázat utján való végleges betöltését a minisztertanács engedélyezte. Az erre vonatkozó pályázati hirdetmény legközelebb megjelenik.
— A 100 axázalákos hadirokkantnak N. N. Somogyazent-mlklósról 100 koronát adományozott.
— Uránia. Kedden és szerdán 7 és 9 órakor: „Atokország\', S. Napierkowskával. — Keleti történet, melynek feldolgozásához óriási költséggel ás műértő gonddal készültek ; expedíciót vezettek a Szahs-rába, kothü fegyvereknek, kosztümöknek egész arzenálját vonultatták fel; « rendezés/valóban tüneményes, az ó török világnak mesteri rajzát adja. Az országos Petőfi ünnepségek riportfilmje; angol híradó.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brllliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Fried József ékszerész, Sugár-ui
szám. (Fő-ut és Sugár-ut sarok.)
— Próbálj* ma® ön ls és msggyJ-sődüt róU, hogy a K1LIPP hwi$ny»kotődéjí-bsa békebeli snysgból készült h«rl»oyák. sokaik » UgUrtós\'bbak íi ogysossoa ssiovi it mlnáségu pamutból bircalkor msgfojsl-botók, Siombsthsty, Ssélt KilmÁn-atc* 6.
— Tennlszütők, tenniszlabdák, lennisz- és sport-cipők. Fotball .Scrum* Matschlabdák, .Liga* fot-baliclpők és atlétikai cikkek legolcsóbban beszerezhetők Ssabó Antal sportüzletében.
|0M junius 5
ZALAI K0ZL0N1
törvényszék.
Felmentő ítélet, r, „J.ííji.I vádolt.n állott
a b ró" g H-M
válári cigányoktól lopott kel-„ét vásárolt.
í, L„ukat. 8 nem tudhatta, hogy 3 tVk.=«t ur.y.k lopott
"olmil, .mikor nyilvánosan kínálták elsdásrs.
A bíróság nem itt. bebt.onyi-lo,,0,k . vádcielekményt é, Igy Hujber MAtyásnét felmentette.
Tportélet.
Zala.*«ra«.». Irinyi TE-
Hor. ZSE 213. Vasárnap dél-útin mérkőzött a nagykanlzaal Zrínyi TE kombinált c.p.ta a zala-ejers.egi Mov. Sport Egylettel. A Zrinyi, jóllehet öt játékosa .x Ifju-
csspatból azerepelt nagyon stép eredményt produkált a: eger-.regi Move ellen. Az eredmeny 2:3 volt . Zrínyi javár.. A Move
kit gólját lerohanás követkeltében tudt. megszerezni, mlg . Zrínyi a túlnyomóin Ifjuiági játékoaokból álló csilársorával nép és élvezetes összjáték után szerezte meg .
biz-
toi gyöielmet. A mérkőzés szép ssámu és lelkes közönség jelenlétében folyt le. _
Nagykanizsai NTE — SFAC
411 (2> 1). Izgalmas mérkőzést vívott egymásssl » két csapat . r>aj.soki pontokért. A hatalmas publikum lélegzetvisszafojtva szemlélte a játékot, melyben hallatlan balszerencse és a bíró pártoskod ás. is nyomta a Tornaegyletet. Hogy ennek ellenére is győzött . kani zsai csapat, az a pompái formában lev-5 csatársor érdeme, melyet a Három tartalékkal felálló védelem minden erejét és igyekezetét összeszedve, bámulatos energiával és ki nrtesial támogatott. Sajnálhatják, kik e mérkőzést elmulasztották, mert oly nagyterű csatárjátékot, amilyent az NTE öt csatár., de különösen a belső trió produkált, Kanizsán még fflvátosl csapattól stm láttunk. Egymást érték . lökések, pillogott Sopron-kapufáján " labda a két gók nem érvényesített a bíró állítólagos opsid miatt. A második félidő első félóráját kivéve az NTE uralt, a mezőnyt, de aiivóssn éa eredményesen tudott védekezni Sopron offenzívája alaU A hevea és gyorsir.mu mérkőző s megérdemelte azt a n.gy érdek-lódést, melyet ■ rekordszámban megjelenő publikum iránt, tanusi-<°t>, viszont . játékosok Is hálásak voltak, mert oly játékot produkál-\'•«, amely mindenkit . legnagyobb íyonyörQséggel töltött el és bitóéira még sok uj embert Is fog a Pályára vonzani. A loproni cs.p.t "«• és kitartó ellenfél volt, mely \'!y pillanatig sem adta fel . küzdelmet.
Budapesti állatváatrr
\'■ r. •gís.b.a 1960-2390, bitolj. •\'•]• lfl-0—2100, II. r. <8í..b.i, JKO--SOO, Utalj, 1660—950, alaja U20-580 wrííLr;1"1 >- ««4..1>.a MW-ltV.
WKtt bfcb) 1900-2100, Káaalat: Najj--.ba 39, _ „JJ,
. -UIU o, bo,)n 40i M Mubl,
^ 1200, kosJoMt 235 —2400
Megfelebbezik a városi képviselőtestület legutolsó közgyűlésének határozatait.
Nagykanizsa, junius 4. Mint biztos Jónásból értesülünk, Nagykanizsa város képviselőtestületének számos tagja meg fogia felebbezni a legutolsó közgyűlés határozatait. Az a körülmény inditja erre a képviselőtestületi tagokat, hogy a folyó évben a városi tanács közel 300,000.000 korona kiadást szavaztatott n eg már, amelynek fedezetét a város rendes bevételei alig egyharmad részben biztosítanák.
A nagyközönség érdeklődéssel nézi, hogy mikép fog ez a kérdés eldőlni.
Tűzoltó- és mentőnap Nagykanizsán.
Gyűjtés a tűzoltók és mentők céljaira. — Cserkészek,
katonák, tűzoltók és mentők gyakorlatai. - Tűzoltó-roham egy égO házra.
Nagykanizsa, juoius 4.
Vasárnap tartották meg nálunk a szokásos évi tűzoltó- és mentő-napot. Nemciak egyszerű gyűjtő-napja ez a kanizsai tűzoltó- ás mentőtestületnek, hanem mintegy vizsgája, beszámolója a kanizsai nagyközönség előtt, hogy érdemes ■ nagyközönség támogatására, hogy évről-évre jobban fejlődik, jobban tökéletesedik, felszerelése gazdagabb lesz és hogy a nagy nyilvánosság előtt is megmutasss, hogy Igenis — veszély esetén a kanizsai polgárság nyugodt lehet, mert alapos kiképzési, dicséretes gyorss ságu, fér fis* Önfeláldozása és töké letes felszerelése lehetővé testi a nagyobb tűzeseteknél is a gyors lokalizálást, a veszélyeztetett vagyon és emberélet megmentését. Az, ami a békeidőben a katonaságnál » hadgyakorlat, azvolt avasárnap dél után a tűzoltó- és mentőtestületnek, cserkészeknek és katonaságnak.
A vasárnap délelőtti mozgalmas utcák képét tarkították az urnák, me lyek mellett ott láttuk a nagv-kanirssi kűlönböiö jótékony nő-egyletek hölgytagjait, amint . perzselő melegben gyüjtőttok a derék tűzoltó- és mentőtestületek javára.
A gyűjtés eredménye a következő:
Krompacher Gézáné és ö*v. Kum pert Arthurné gyűjtése 3267 K. Stuller Lászlódé és dr. Vassné gyüj\'éae 1755\'J K. Dr. Krátky litvánná, Mandello Miklésné, Lajpcziz Anni éa Edit és Krátky Györgyné gyújtásé 20624 K. ÖZ». Dr. Rot-•chlld Ssmuné, Reichenfeld Gyu láné, özv. Sregő Gyuláné, Schwarz Anni, S rém Ilus, Rícsey Józsa, Schwarz-nővérek és Révész Zsuzsik. gyűjtése 23190 K. Deák Pé-térné és Mágot Vilma gyűjtése 22149 K. Ant.l Jenőné, Dchten-stein Albertné és Antal nővérek gyűjtése 45426 K. Dr. Stekerea Jó zsefné, Fark.s Vilma, dr. Merkly Belua Jóraefné éa Csizmadia Vilma gyűjtése 3994 K. Schu\'teisz Isvánné, Koch Annus, Kuruce Böske, Bírtál Luli, Vlreg Mariska (v.aut) gyűjtése 5718 K. Ehhez az iveken való gyűjtés összege 120 000. vagyis eddig összesen 261.920 korons. Azért mondjuk .eddig", mivel az ivekkel való gyűjtés a kereskedők, vállalatok, gyárak. Iparosok, stb. körébsn tovább folytatódik.
A délutáni gyakorlatok a cserkészek éa katonák lakolagyakorla taival kezdődtek. Nagy közönség nézte végig a felaőtemplom előtti téren lefolyt érdekes gyakorlatokat, melyek mind Knortter György főparancsnok alatt végeztettek.
A cserkészek feladata volt — egy ütem szerinti és egy gyors szerelés. Ugyancsak ez a katona-ságé, amely azonkívül a tolóié rán Is végzett Iskolagyakorlatokat. Ugy ■ cswkészek, mint a katonák bebizonyították, hogy értenek a cél-azerü, gyors szereléshez.
— Saját tudósítónktól. —
Ezután következett a tűzoltóság és mentők rohama, az önkéntes és hivatásos tűzoltók, mentők, katonaság éa cserkészek ősszbevonásával. A parancs szerint a Bsbochay-ház déli Barka égett. A katonaság toló \'étrával támadta a türet, míg a Weiser féle kétemeletes ház védelem alá vétetett. A Blankenberg-sarokemeletes ház is védelem sU lelt helyezve, innét történt az ot-A Cserkész csapat a Weiser féle udvar udvari épületiben helyezkedett el. Majd a Weiser-híz II emeletéről mentőzaik és kötél-ereszkedéssel mentési gyakorlatok folvt.k.
A mentőcsapat gyakorlat céljaira vonult ki, a cserkészekkel, katonákkal egyült és a Dobrovlcs-házban állomásozott. A gyakorlatozás alkalmával egv motorgép, két kocsifec.kendő, egy hidroform, s\'.b. stb. lett használva.
A nagykanizsai tűzoltóság, mint mentőtestület, bebizonyította, hogy hivatása magaslatán áll. Hogy mindenkor tud a polgárság védelmére, veszélyeztetett vagyon-élete érdekében . legveszedelmesebb elemmel sikr. szállani. A fürge cserkészek ügyesen viselkedtek. Meg fogják állani helyüket a komoly veszély pillanataiban ia. A katonaság tagjai, ha majd visszamennek községükbe, nagy hasznát fogják venni ann.k, amit most Igy elsajátítottak. — A nagyközönség a fokozott biztonság Zrzetével távozott a szép gyakorlatról.
A gyakorlatok után a tűzoltók, mentők, cserkészek és katonák fel vonultak az őrtanyéra, ahol Kaiser sörgyári igazgató adoii^nya — egy hordó pompás Imperátör-sör várta őket. Mindenkinek jutott .z üdítő italból. . ._
Kizárás a romániai egyetemeken.
Bakarest, junius 4. A bukaresti egyetemi tanács tegnapelőtt tartott ülésén foglalkozott az egyetemi antiszemita mozgalmakkal. Az antiszemita zavargások előidézésével vádolt diákokat a tanács Románia összes egyetemeiről kizárta.
NEM FAJ FEJE
t* a liba, ha a OeAk-tér 1. a*. alaHI dpfi-Uilolban
raodait kisáxólag etsórandü anyagból késxült
ARGENTféie
clpő^ hord.
JavlUiok gyorsa
•Mköioltatoak.
Kézzel varrott duptatalpu
SZANDAL
már mag-
raodslhotő
KÖZGAZDASÁG.
a tőzsde hírei.
(Saját tudóiitóok tele fonj«l«ntésa.)
Budapest, junius 4. A mai tőzs* dén tartott nyitás után, amikor az árfolyamok már úgyis az utolsó napok nivója alatt mozogtak, az ellátási napra való tekintettel meglehetős sok áru került piacra és igy az árnivó már az első félidőben 3 százalékos csökkenést mutatott. Et általánoi tendencia alól csak a bankpiac képezett kivételt, amelynek ái folyamai szilárdan tendáltak, különösen a Pesli Hazai ElsŐ és a Kereskedelmi Hitel értek el áremelkedést. Osztrák hitelt bécii stámlára kerestek. Az áremelkedés az utótőzsdén határozott, szilárd jelleget öltött. Vaspiacon keresett n Franklin. Fapiac tartott maradt. Csak Dunaharaszti mutatkozik szilárdnak. Gyenge ajszén és bánya-piac, mig a vrgyes piacon nem tudott egységes irányzat kialakulni. Déli Cukor, Cukoripar lanyha, mig Horvát cukor szilárd. Zárlatkor a hangulat tartózkodó, irányzat Ingadozó, forgalom azonban élénk. Koszipénz 3 százalék, prolongálás 3százalék. Ulótőtsdén az irányzat tartózkodó. Oiztrák Hitelben fejlődött ki bécsi vásárlásra élénk Üzlet.
Terménytőzsde. A mai terménytőzsdén a forgalom minimális volt, mindössze 8—10 vagon került eladásra. A malomkartell egyáltalán nem vásárolt. Bura állomáson Dunántúlról 255 K-t ért el 76 kg-os alapon. Rozs síir.tén gyengébb volt, 250 K-val olcsóbbodott, mindössze rgy vagon került eladásra 167 K-ért Dunántúlról. Zab gyengébb, 175 K állomáson. Tengeriben nem volt üzlet. Egy tétel 160 K ért kelt el. Élénken keresik a korpát. Zsák nélkül 74\'/, K *rt feötŐttek. Állomási áru 71—75 K. Egyebekben nem volt üzlet. Hangulat vontatott.
Valuták és devizák:
Napokon 19100, Koot (London) 24370 -2467*\', Dollár (Naw-York) &20>-5410. -Francia frank (Paris) 341-3ie, Márka (Bar-Ua) 760-700, Olasz líra (Milano) 246-260, OstUák korona (Béci) 740-78 >, L*l (Boka-rost) 28 -30, Sxokol (Hrága) 107-163 Svájci frank (7-ürich) Ö>6 98a, Dlaát (Zágráb) 61-67, — oangyal márka (Varsó) 11—12, AaJíUrdata 20«». — Koppanhága,976—1006, Krisstlánia 809-aaö, Stockholm 1387 -437.
Zürichi zárlati
Bulin 0-72, Atnatardam HolkudU 217 00, New-Yoik 663-87 London 2663, Párli 8647, Milano 2567, Prága I86í>. Bada-post 10 26, Zájrráb 680, Var»6 0 97. WUa 0 78, Szófia 447, Oaatták bály. 0 78 26.
Termény Jelentéat
ftoaa (Tlasavldákl) 26760-260X), a«rib 26600 6760 roaa 16760-170ÖÜ takarmány árpa 14500-Í6600 aör 16600-7600 sab 18XI\'>860D tMgari 16600—17000, rapca —"—. korpa 7400-7600, kölss —•
Sertésváair i
Falbajtái 1645, Elkelt délig 1200, Oraj — Kósép 142 J, Köonyü —, L r. 1470, II 1300, Ztú 1800, Ssalonoa 1600, Lah. boa 1900.
Értékek t
Magyar hltal 4 6240, Oaitrák hIUl 17000, .lassi 16000,Jalxálog6600, Leizámitotó 7260, Kereskedelmi Bank 84000 Magyar-OUas 4600. Baocslnl I65.O00, Dmcba 46600, Alts-tanoj szén 365.000, Ssássvári 78000, Salgó-Uriáal 108000, Urlkányl 206000, Rima 27200, Schllck 31030, CuttmAno 47600 Naski 265000, Danlca 20000, KJotUd 20000, Magyar cokor 446 000, Adria 92000, AtUnUka 17000, Klrálraör 14250, Botnyák-Agrár 6200, Up-ták 5560, Phöbui 11850, Vasm VilUnaoa 12000, Glxalla UOOO, KonkordU 13200. DéU Vuot l\'/OOO. __ _
Főszerkesztő: zeérl Pótch Oéza. Felelős szerkesztő Benedek Rez»6.
ÍALAI KOZLONY
Apró hirdetések.
Minden aiö W koron.. t»ll«£«k» balflvel 40 korosa. Alléit kert.Aknek .aara-klnl S K kcJrc.míny, L«tklatb> hlrdtUa 10 a»o.
Szombaton dóloUn ö—7 öra körött üzletem elótegy k\'tktrekü tr«g»c»ot elvinek. A b<c»ü:<t«» oyoa>rave*et5 tl)5 jutalomban részesül Sipos Andor.
Ka ■-<;;«<■ >.j Nrflruba «ladó C«-<«y S«. KHíher • _
KlraZaiat anak, Faklartiiiaak, .0flj irodai mc^í-mcBiakra alSnt.ucem bcauu oakoalaltal Cím a kl-
.«*.»__ ,__JOf
Uauik, raaaVjk taViaomco !<Vrrxr»Í! »• Wa4 »,ai. rahdtMM. Cím a kiadóba._ -<7°
J»gaa»kr*ny tlaia KompUic" MaoOeíí.
MÉSZNITROGÉNT
l~-19*/« oKrogéntarialommal Egyenrangú* lerjobb nitrogénműtrágyákká\'. Kaláasosok ti kapáaok, valamint asötö atb. trágyázására kiváltán alkalmai. — Gyait;a:
MA6YAR NITROGÉN MŰTRÓGYAIPAR R. T.
BUDAPEST. Képviselet és állandó raktár
Vas-, Zala- és Sopronmegyékre
Melisés Pintér
cégnél
műtrágya, «ró\'*k*rroány magvak, gazdasági cikkek nagykereikedésu
Szombathely. «.„
liszó ktoég rfi téróségétól.
862/923
Árverési hirdetmény.
KÖ2hírré tesszük, hogy a liszói telkes birtoko*»*<? lulajdonát képe?6 korcima 1923. Juliua hó 1 tői 1925. december 31 lg terjedő időre nyilvános átverésen bérbe-adatik.
Kikiáltási ár 50.000 korona. Az árverés 1928. junius 7-ikén délután 2 órakor lesz megtartva Liszó községházánál.
Feltélelek a somogyszentmiklósi körjegyzői irodában megtekinthetők.
Lis».ó, 1913. május 18 Blaakó AnUl Lancsók József
körjegyző. bíró.
óxv. Raffay Károlyné ugy a n>a»«, mint Gyula és neje. Jenő cs neje, Jolán, Kálmán és neje, Margit, Btzaés Ge*a
gyermeket, v»Umint roxoosá ga ne vében megtölt szívvel jetonf, bo*y hőn szeretett gyermeke, illetvo tM\'vér
RÓZSIKA
viruló életének 18-lk évében, bol-dogságánek szép tavaszén, a szert jenek ájtatos felvétele után az Úrban <s«nd«sen jobblétre szenderült Drága halottunk földi ma/edvá-oyait a tóm kath. ttmot<5 halottat-házába! f. évi junius hő .Vén d. u \'/,5 órakor íopjuk örök pihenő helyere kisérni
Kedves halottunkéit a* engesztelő szentmise áldozatot a sient-ferencrendiek tcmploiráben f. hó i • én reggel 7 orakor mutatjuk be az Eg«k Urának, kérve tóle örök mugalnut ke.ve* gyermekünk, ie»tv<rünk részére
Bognár Ltjotés nejesz. Szatler Irma, ugy a maguk, mim Bognár Ibolyka
unokája, özv. Böhm Sá-muelné anyósa és az összes rokonok nevében szomorodott szivve! ludatják, hogy szereteti édesapjuk, nagyapa, illetve rokonuk
Bukszbaum Ignác
delinek 57-ik ivében hirtelen elhunyt.
A megboldogult hűlt te (emít f. h» 5 in d. u. 4 órakor fogjuk Örök nyugovóra helyezni az izr. Birkert h.lot-tasháziból.
Nagykanizsa, 1923 jun. 4
Nyugodjék békében.
A személyszállító vonatok érkezése és indulása Nagykanizsára, illetve Nagykanizsáról.
Bndap»at
A VONAT NKMK or. poc A V »NAT NEME [ era f*K
Szemelwonit 4 U0 Személyvonat l\' 3V
Vtgyesvosat B« aton-S»t -György 7 24 Gyors . » 00
belátón gyorsvonat ÍZ 4S Sremtly . 8 30
Szeneiyvooat 16 yi 13 20
, , 20 30 BaUton gyorsvon t 15 3 J
Gyorsvonat 21 22
ről érkezik Szombathely — Winn leié Indul
Személyt oiut 7 SS Szem ily vonat i 3
"alaton gyorsvonat 15 i-t 1 : 12
Személyvonat 17 25 Halaion gyorsvonat 17
23 00 Személyvonat 30
ról érkeslk Bar Ca felé Indnl
Személyvonat
Gyors Vegye.
, « 10 I Személy* 01 .i \' 4<) I Vegyes
\' I «> I »exyes »2 | 52 I Cyors
Gyékényesről
Gyékényesről |j Í6 | 20 | Személy *
Maribof, Kotor (Jagoizlávia )
Gyorsvonat Vcgyasvotut Személyvonat
| 7 J >8 I Személyvonat
10 55 I Vegyes . || í0 I 23 | Gyors .
lj & | 30
II a , 30 tt I 10
Hirdessen a Zalai Közlönyben
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
vl.vaaaték kartsdtsl vAllalsta c
Flókörfet és Nrftttfy: NAGYKANIZSA, Magyar-«tca szám. Wfclet: BUDAPEST, VI., Ó-utca SS. - Tatalom: 151-19.
PfváMallirtV vtavaMték daaóal MakilaMat, aermiat attoi
ClVdlIallinX itrJóaaoba, Mdt éa 4—黫k*. 4«rtt6 U aM&ayrtaU*. tt tó
bereMMfeek. oaa»»*»ta<aok. aal-ró-«To»ó katak, kt»i k<Laá -ri.Yaaatík rUa*f «olcaí6 latoo.illuu aUM* aaíraMjr* »imlnl>ik«t. k^poatl tflUa 4* malofrta karnti.tiikat M|4t t«rr«.A.OnV M«rtat. DalrHmn tartunl/ • »>a<l*aaa«l Tkvaaettk c«Or«k*t, r4m anutarlkat, öatfllt-" . . UU "UUia*. raa ualacMoit «a b*doC t«rdőki4ajkat, -r^rOarea
Okálykákat. Utum m*—4toi «a oloMtokat. mlaienMml kAxLartaal otkkokat, bidor-Maaa«M*tt koayka edények.t. VorAasall aikkak, »völ<J paraataaOkai
ImMs** és átalakítási nrenkátatskst szikszerQan és olcsón •szktaiflBk.4
1923. iuníue 5
BENZIN, OLDJ
löwinger Albert
Sopron, Torna-utca
Telefon 438.
LeWI- «» »ö»3flnycün: Lftwlnner Albert, Sopron.
Szállít:
autóbenzint, motorbenzint, petroleumo!, gázolajat, gépolajat, hengarolajal, gépzslrt,
kocalkenfit, termény-, lUazerárukat, éi vagy szetl cikkeket.
Önkéntes árverési hirdetmény.
A voll beleznai uradalom jjazdnsági felszereléséből par. cellázás következtében a folós számú felszerelesek nyilvános szóbeli érverésen eladatnak, nevezetesen:
ekék, vasboronák, kuüivaio-rok, tárcsás borona, talajtömörítők, hengerek, vetőgépek, arató és fűkaszáló gépek, lógyüjtő gereblye, ökör szekerek, tezslák, jármok, rosták, tizedes mérlegek, űrmértékek, takarmány-készítő gépek, istálló felszerelések, kovácsműhely felszerelés, yazdasági tiszti kocsik, használt kátránylemez, kettő uj siivattyu rézhengeres/majorok vízellátásához, körfürész gépek, 15 q 0 vas. Ezenkívül eladó egy CoHerpUlár 60 HP. ■zántóg^p tíz eketeattel éa tárcaás boronával.
Az árverés f. évi juniua hó 9-én d. u. 3 órakor ém 10-én 10 órakor délelőtt kezdődik.
Az árverésre vasúton érkezőket Murakeresztur állomáson kocsi várja.
Az árverés színhelye Janka puszta, ahol az árverésre kerülő tárgyakat Nagy József szeszgyárvezető időközben is megmutatja.
leszállított arakon vasarolhat
KISFALUD! ÉS KRAUSZ
—— dlvatnagyárutiáaában -
az előre haladt idény miatt
a. „ARANY KAKAS\' -hoz az ERZIÉBIT\'TtRW
Fulard selymek 5000 koronától
gar Bajadér és Tutankámen mosó újdonságok
Nagyk.nizs.i Nyomd, és Lapkiadó V4ll»i«t"N»Syi<.iiiz»a
Nagykanizsa. 1*23. junius 6. Szerda Egyes szám ára 40 korona.
irtüifMl — fcladdbl»at«l II.
UMrukH*T«X\'" 18. "»■•
T
Ba.l»»tlll »>»rk«u!4t«si V. kar. Alkat ntaujr-u TtlMomi/tm K3—S.5
>(*.! tm R(]r hör* HOO K. n«()rrij<Tr* IlOO K ~ »Uo kapliacó Ankei-k4a ?. »«. doliiny Árudéban
A „Hangya" jubileuma.
Nagykaniiso, junius 5.
Holnap üli meg a „Hangyafennállásának huszonöléves jubileumát.
Aki még vissza lud emlékezni a lalu huszonöt év előtti helyzetére s figyelembe -veszi a .Hangya" szövetkezet működése folytán bekövetkezett gyökeres változásokat — az megtudja becsülni a szövetkezeit munkai most Is, mikor teljesen más viszonyok közöli és lépten-nyomon uj és uj akadályokba ütközve kell megvédelmezni a földmlvelő nép érdekeit
Ha a szövetkezetek mostani működését nézve mondanak fölötte egyesek bírálatot, könnyen lehet ítéletük igazságtalan, mert most örülni kell. ha a szövetkezetek meg tudnak birkózni a minduntalan jelentkező nehézségekkel s ha szervezeteik épségét a gazdasági viharok dúlása dacára biztosítani tudják.
Népünk nagy hálával tartozik azoknak az igazán önfeláldozást tanúsító férfiaknak, akik mint a szövetkezetek vezetői,, ebben a nehéz helyzetben mosÍ""ís lelkesedéssel töltik be a szövetkezeti vezetők hálátlan szerepét. Nem népszerű foglalkozás most a szövetkezetek ügyelt intézni, mikor a legnagyobb jóakarat mellett sem képes a szövetkezet a tagok megelégedését kivívni — mert olyan bajokkal kell küzde-"lök, amelyek szinte elemi csapásoknak mondhatók.
Nagy fontosságúnak tartsa minden magyar ember a .Hangya" huszonötéves jubileumát, mert ha felhasználva ezt az alkalmat, kellőleg kl tudja fejezni a .Han-9ya- szövetkezetekben tömörült földműves nép kívánságait, s az ország vezetői elé állíthatja azo-ka« az erkölcsi és gazdasági értekeket, melyek a „Hangya" szövetkezetekben felhalmozódtak Huszonöt éven át — akkor jogsai lehet remélni, hogy a kor-"]*ny és a törvényhozás az ed-0|9 elért eredményekhez s a m-3 megoldandó nagy feladathoz méltóan fogják értékelni
Hangya\'-szövetkezetek munkáját.
E reményben köszöntjük ml
Is a „Hangyát" fennállásának huszonötéves jubileuma alkalmival . . .
A miniszterelnök nyilatkozata kUlföldi utazáséról.
Miért volt izDkséges a külföldi ut? — Magyarország gazdasági helyzete. — Megkapjuk a külföldi kölcsönt
Budapest, jun. 5. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A nemzetgyűlés msi ülése 11 órakor kezdődött. Az ülésen rendkívül sok képviselő jelent meg, a karzatok is zsúfolva voltak, mert gróf Bethlen István mára jelezte külföldi útjáról szóló beszámolójának elmondását. Az elnöki bejelentések után jessült, nagy csöndben Bethlen István gróf miniszterelnök emel
kedlk szálasra. Felszólalásom célja — kezdi beszédét ■ miniszterelnök — hogy megvilágítsam a t. Híznak legutóbbi külföldi utam célját és eredményeit, melyet a pénzügyminiszter ur kíséretében tettem meg.
Ez a lépésünk szükséges volt, mert elérkezett a pillanat, hogy felvilágosítsuk a külföldet gazdasági helyzetünkről, még mielőtt a jóvátételi bizottság felelősségre vonná Magyarországot.
— A jóvátételi bizottság reánk vonatkozó határozatát ki kellett szorgalmaznunk, mert a jóvátétel felőli bizonytalanság megakasztott minden építőmunkát az országban. Bír a kormány mindent megtett, hogy az országot a saját erejével talpraállitaa, ez a munka nem sikerült, s igy kellett elhatároznunk, hogy
külföldi segítséget veszünk
— Pénzügyi kormányzatunk mindent elkövetett a korona stabilizálására. Elzárkózott minden fölösleges kiadás elől. Sokszor vérző szívvel voltunk kénytelenek igen nsgy szükségletek folyósítását visz-szautasitsni. Régi intézményeket szüntettünk meg, leszorítottuk a természetbeni ellátást, létszámcsökkenést hajtottunk kereaztűl és ezen a téren még tovább is megyünk, dacéra annak, hogy a jövőben az alkalmazottak száma Magyarországon keveaebb lesz, mint Ausztriá* ban a népszövetségi akció befejezésekor volt.
Mindennek dtcira az államháztartás mérlege mégis deficitet mutat. Felvettük tehát az érintkezést a külföldi vezérférfiakkal és azt a meggyőződést szereztük, hogy kaphatunk küíjöldi kölcsönt, de előbb a jóvátételi bizottság ha tározatát kell kieszközölnünk.
Ez a határozathozatal megtörtént éa én Itt, köteleaségemnek tartom erről a helyről köszönetemet kifejezni Angolországnak rokonszenves és megértő magatartásukért. Hiszek és bízom abban, hogy Franciaország is, ha be fogja látni, hogy külföldi kölcsön nélkül nem tudunk boldogulni,
meg fogia változtatni magatartását.
A magyar nemzet elveaztelte ifjúságának virágát, országának két-harmadrés\'ét, vagyonának régi gazdagságát és a régi erőforráaokat. De nem vesztette el önérzetét és becsületét. — önérzetünk és becsületünk tudatában most mindent el fogunk követni, hogy a szükséges külföldi kölcsönt megkaphassuk. A kormány feladata leaz erre a kedvező hangulatot megteremteni. Es a kormány meg Is jogja tenni-^ezt a kötelességét.
A min stterelnök beszédét szűnni nem akaró taps és éljen\'ét fogadta. Eiután Öt porc azünet következett, amelynek eltelte után mentelmi ügyeket tárgyalt a Ház. Az ülés egynegyed három órakor végződött.
A rákosszentmihályi bűntény.
Budapest, junius 5. (Telefonjelentés.) A rákosszentmihályi bűntény nyel kapcsolatban ma letartóztatták Ditrói Riskás Albert tisztviselőt, a gyilkos Molnár—Tóth sógorát, aki Lachmannékat többízben, Molnár— Tóth utasítására, mint áldetektiv érzékenyen megzsarolta.
A miniszterelnök és a köztisztviselők küldöttsége.
Budapest, junius 5.^ (Telefonjc-lentés.) Az EME. kebelében szervezkedett köztisztviselők ma több nemzetgyűlési képviselő vezetéaévcl küldöttaégileg akarták felkeresni a miniszterelnököt, aki azonban kijelentette, hogy a köztisztviselők egyetlen érdekszervezetének egyedül csak a KANSZt ismeri el és csak azzal hajlandó tárgyalni. A miniszterelnök egyébként kijelentette azt is, hogy a köztisztviselők ügyét ■ legnagyobb méltányláaaal fogja a megoldóihoz segíteni.
A német nacionalisták hadsereget „terveznek".
München, junius 5. (Éjfélkor érkezett-) Az .aktivisták" szövetsége, amelyhez Ludendorff, Hittler és Tutsek altábornagy tartoznak, elhatározta, hogy 50 ezredet fog felállítani a nemzeti carme védelmére. Minden ezred 10.000 fébŐl ál\'na.
Felemelték a köztisztviselők utazási napidíját és különórák díjazását
Budapest, junius 5. (Toletonjelon-téa.) A kormány rendeletet sdott kl, amelyben a köztisztviselői utazási napidijakat újból megállapította, valamint a különórák díjazását Is felemelte.
A francia köztisztviselőknek nem szabad sztrájkolni.
Fáris, juniu* 5. (Éjfélkor érkezett.) A kormány rendeletet dolgozott k\'t amely azerint az állami alkalmazottaknak szigorúan mtg-, tiltják a sztrájkban való tésztaételt. Ellenben elrendelik a döntőbíróság felállítását, amely elé az állami Mtkalmazoltak vitáa ügyei fognak kerülni.
Lipcsében az éhezff munkások ki akarták fosztani a vásárcsarnokot,
Lipcse, junius 5. Tegnap nagjr munkásgyülés volt a Pálmakertben és utána sokezer főnyi tömeg vonult a birodalmi törvényszék palotája elé. A munkásság küldöttséget menesztett a városházára, hogy nehéz helyzetében segítséget kérjen. A városháza urai azt Ígérték, hogy haladéktalanul érintkezésbe lépnek a berlini és drezdai kormánnyal. Nagy tüntető tömeg csődült azután a vásárcsarnokba és ki aksrta fosztani az eleséges bódékat, de a városi rendőrség megakadályozta. Mindössze egy kávé-házbsn rombolták össze r berendezést, egyéb baj nem történt.
Japán vendégek a hájban.
Budapest, junius 5. A"\'nemzetgyűlés folyosóin ma délben két rlŐkelŐ japán vendég, névazerint Seizo Jabuki báró, a japán főrendiház tagja éa Tiunome történelmi profeaazor Pröhle Vilmos és Reltzer József kalauzoláaa mellett iamerke-dett meg néhány politikusunkkal, többek között Teleki Pál gróffal, Lukács Györggyel és Nsgy Ernővel. A japán vendégek, akik kitűnően beszélnek németül és angolul, tanulmányúton vannak Magyar-orazágon, amelyhez már légebbi kapcsolatok fűzik. Tiunome professzor volt ugyanis az, aki a "libériai magyar foglyok megsegítése által jelentőa szolgálatot tett Magyarországnak.
íai.-I KOZLOW
A nagykanizsai Járás tanítóinak tavaszi közgyűlése.
Nagykanizsa, junius 5.
A Zslavármegyel Általános Tanító Egyesület nagykanizsai járás-köre tavaszi közgyűlését tegnap tartotta meg a rozgonyi-utcai áll. iskola tornatermében. A közgyűlést szentmiae előzte meg,, amelyet Med-gyesi József celebrált. A közgyűlésen az illusztris vendégek eg-ész sora jelent meg. Ott láttuk Éber-hardt Béla főgimnáziumi igazgatót, Rozs L»jos főgimnáziumi tanáit, P. Erlich Alajos kiskanizaai lelkészi, Horváth Olivér ovangélikus, Kádár Lajos református lelkészeket, dr. Winkler Ernő főrabbit, Gyurotnik Mihály vármegyei testnevelési tanácselnököt, Pintér József, Megyeri Józarf, P. Mátyás Hilár hitoktatókat, Majlényi Károly közművelődési titkárt, stb., a rendes tagok közül számosan jelentek meg.
Nagy Lajos alelnök megnyitójában kegyeletes siavakkal parentáljn el Málhé József és L\'ndvay Istvfln kartársakat. Emlékűket jegyzőkönyvileg megörökilik. Pelhivja kartársait, hogy minél tömegesebben vegyenek résit az országos tanitó kongresszuson.
Hűli C\'cilia menekült csáktornyai óvónő „A kisdednevelés múltja és jelene" címen tartott értekeiést. Értekezése magos színvonalú, széleskörű pedagógiai tudásra és tapnai-talstra mutat. „Ha sok lesz az újraéledő hnzábrn hz iskola és a kisded óvods, ugy kevesebb dolguk lesi majd a bíróságoknak." Örök igazságot tartalmazó stavak.
Sürgeti Kanizsán a napközi ott honok mielőbbi felállítását. Panaszkodik, hogy Kanizsán nincs meg n kapcsolat az óvodák és az iskola kőzött, mert az előbbiek községiek,
(Saját tudósítónktól.)
az utóbbiak pedig államlak. Pedig kiváló fontosságot tulajdonit a harmonikus működésüknek és az ovo-dai ügyekben kívánja az óvónők mindenkori meghallgatását.
Brauner Lajos nagykanizsai igazgató ismerteti az Iskoláztatási kötelezettség végrehajtása tárgyában
kiadott 130700/922. a*, kuliutzmi-nlazteri rendeletet. Bevezetőjében elkeseredve állapítja meg az előző kulturkormányok szűkmarkúságát, amely az igazi népkultura elterjedésének mindenkori kerékkötője volt. Nagy kultureredményekot várna a járási tanfelügyelőségek felállításától, akik intenziven látogatnák az iskolákat, nem pedig ciak disznóölés idején.
Kertész József sokoldalúan meg-okadalolt indítványát a férjes nők lakbérének az ügyében a közgyűlés elfogadta.
Ez évi tagsági dijakat 200 K-ban állapította meg.
A psedagógiai pályázati tételek bíráló bizottságába a központi vá-lesztmány Banekovics János, Béres János, Brauner Lsjos, Krampatics József és Szabó Istvánt válssztottn meg.
Végül részleges tisztújítás következett, amely azerint elnöknek Brau ner Lsjos kiváló szorgalmú és képzettségű nagykanizaai igazgatót, alelnöknek Béres Jinos, szintén nagykanizsai igazgatót, pénztárnoknak Hüll Ceciliát. választmányi tagoknak pedig Ortutay Gvulo, Plander János és Polesinszky Emil választatlak meg.
Gyűlés után kedélyes összejövetel volt ■ Polgári bgylet éttermében.
2___
A kormánypártban enyhültek a belső ellentétek.
Budapest, junius 5. (Tudósítónk lelefonjelentése). ,A nemzetgyűlés mai ülését felette nagy várakozáa rlőzte meg, mert a közvélemény a miniszterelnök külföldi beszámolója keretén belül olyan belpolitikai kérdések felmerülését is várta, amelyek állítólag kihatással lettek volna nz egységes párt belső helyzetére. A miniszterelnök egyáltalában nem foglalkozott belpolitikai kérdésekkel, ellenben nagy részletességgel mutatott rá a külföldi ut szüksége* voltára éa a külföldi kölcsön föltétlen időszerűségére. A miniszterelnök beszámolója élénken foglalkoztatta a képviselőket, csupán a szociáldemokraták és az októbristák kritizálták teljesen észrevehető rosszakarattal, mert a miniszterelnök ezeknek a pártoknak a kisantant felé oaló megalázkodó politikai hajlandóságait egyáltalában nem hajlandó honorálni, mint azt beszédében ki is jelentette. — Ami a kormánypárt belső ügyeit illeti, a a liberális s»jtó részéről oly nagy hangon beharangozott szakadás nem következett be és egyes jelek arra mutatnak, hogy a mai nap ebben a kérdésben enyhülést eredményezett. Ez éazrevehető az ellenzék állásfoglalásán is, mely ed dig a legnagyobb lojalitással, fő kormánytámogató magaviseletével igyekezett a kormány kezére járni, hogy a fajvédelmi csoportot kiszorítsa a kormánypártból. Most azonban ujoól ellenzéki húrokat penget. Ebből a lényből i« arra következtetnek, hogy a kormánypártban a belső ellentétek enyhültek. Megerősíti ezt,a feltevést a miniszterelnök és Gömbös közt lefolyt tárgyalás, mely hir szerint bizonyos kompromiisíumos megoldást eredményezett. E* a hir érdekelt oldalról még nem nyert megerősítést, mert ugy Gömbös, mint a kormánypárt képviselői egyelőre hallgatásba burkolódznak e kérdés körül.
A mull hó közegészsége Kanizsán
Dr. Rács tlastiorTO. JtlnMo.
Nagykanizsa, május 5. Tegnap terjesztette be a város polgármesteréhez dr. Rácz tisztiorvos az elmúlt hó egészségi állapotáról szóló tisztiorvosi jelentését.
Az orvosi jelentés szerint a felnóttek részére a közegészségi állapot kedvező volt. Kórjelleg nem észleltetett. Kevésszámú megbetegedés fordult eló. A halálozásokat leginkább Idült szervi betegségek okozták.
A gyermekeknél Is kedvező volt az egészségi állapot. Csekély-számú megbetegedések fordul-. tak eló.
Dlphteritls 2 esetben, vörheny 2, fü(Jómlrlgylob 12. kanyaró 1, llphus 1 esetben lordult eló. Vagyis az egész hónap alatt 18 fertózóbetegség. A védőhlmló-oltásök befejeztettek.
Wellner Zsigmond alkohol deli. rlummal a pécsi elmegyógyintézetbe szállíttatott.
Különös eset nem történt.
A hadirokkantak elsőbbségi joga.
A hatóságok .lámára vág-xendő munkáknál előnyben rcszoattlnek.
A belügyminiszter ■ kereskedelmi miniszter egv előbbi rendeletével egybehangzói.g elrendelte, hogy akár nyilvános, akár szükebbkórü versenytárgyalás utján ellátandó Ipari munkák odaítélésről legyen is azó, a hatóságok a versenytárgyalási hirdetést, illetőleg az ajánlati felhívást minden egyea eaetben kózSIjék a Hsdröával.
Ha a hatóságoknál oly asállltá-sok vagy munkálatok merülnek fel, amelyek a közszolgálati szabályzat értelmében a hazai kis-vagy háziipar támogatása szempontjából kisiparosoknak vagy valamely az állam által\' fenntartott jótékony Intézet iparmühelyének juttatandók, mindennemű veraenytárgyaláa mel-lózésével szabadkézből adhatók ki a hadirokkantaknak, mely caetek-ben a hadirokkant Iparosokat a hatóaágok a Hadtöá utján kótele-sek ajánlattételre f.lhlvnl.
— A zalalövői váaárok. A
kereskedelemügyi miniszter a bemutatott kir. kiváltságlevél alapján tudomásul vette, hogy Zalalóvő községben január 10-ére, az április hó 1-ére, junius 13-ára és november hó 5 éra eaő országos vásárok amennyiben azok vasárnapra vagy máa ünnepnapra esnének, vasárnap vagy ünnepnap előtti vagy utáni napon tartatnak meg.
HÍREK.
Szerelem ...
Halkan, nesztelenül surran a kertbe A leány s visszasugja: erre / Lopva lépegei utána a jiu S közben haját simítja, a hiu i
Gördült a kert kavicsa léptei alatt, Elei a leány, mögölte a íiu szalad. Elrejtőztek a lugasban, mely csupa rózsa,
S hallszik, amint csattan a jiu csókja.
A leány a kis húgom,
S a jiu az én barátom
Legfiatalabb öccse,
Hat éxtes — a húgom még öt se.
KERTÉSZ ISTVÁN.
— Naptárt Junius 6. Norbert.
— Hivatalos óráink: A kiadóhivatal (Fóut 13. Bog«nrl«d»r palota) hivatatos órái déletólt fél 9 órától 12-ig, délutin 3-tól Ű-lg. Telefon 78 — A *zwk«s*tóséK (Fóut 13. Bogenricdcr palota) hivatalos órái lelök részérő délelőtt 10 órától 12-ig. Tolofon 78 A íololós szoíkwzlÓ délután 0 órától 8-ig a nyomdában (Fóut 6. st. alatt) fogad és bármily ügybon a nagyközönség rendolkazéséxo áll. Tolofon 117.
— Rendőrkapitányból — ügyvéd. A kanizsai közönség bizonyára még visszaemlékezik freiberger Jenő kőszegi vezető-rendőrkapitányra, akit a belügyminiszter annak idején a Kanizsáról Kőszegre áthelyezett Kiss Lajos rendőrkapitány helyébe Kanizsara áthelyezett, msjd később ismét visszament Kőszegre és leköszönt kapitányi tisztéről. Most arról értesülünk, hogy Freiberger Jenő ügy-
__lf23. iuni\'ui 6.
védi pályára készüL Sikeresen letette az első különbözeti szigorlatot és még a nyár folvamán végez a másodikkal is. Freiberger Jenő trhát az ősszel már ügyvéd lesz.
— A közegéazsá*Bgy 1 bízott-■ ág Bléae. A városi közegészségügyi bizottság Eberhardt Béla alél. nők elnöklete alatt ülést tartott, amelyen véleményezték a kórházi segédorvosl állás betöltését. Az állást dr. Lóser Alfréd orvossal töltik be, aki erre az állásra már behelyettesittetett. A bőr és bujakór osztály fölállítása és egy fő- és alorvos! állás megszervezését szintén véleményezte. A sertésszuró-telepeknek a város belterületén való elhelyezését a bizottság a közegészségre nézve veszélyesnek tartja, miért is át fog Írni a vároii tanácshoz, hogy a jövőben sertés szurőtelepnk a belváros területére ne engedélyeztessenek.
— A megyéspüspök bérma-utj«. Jeleztük, ho«y dr. Rott Nsndor megyéspüspök a budapesti püspöki konferencia után egyenesen a kiskomáromi kerületbe utazott, hogy tovább folytassa tavaazi bérmauljit. KUkomáromban a ko roárvárosi éa kiskomáromi hívek várták a főpásztort nagy szeretettel, ahol 855-nek adta fel a bérmálás szentségét. Galambokon 493-at, Magyaródon 262 őt, Zalamerenyén 593-at, Orosztonyban 634 et, N»gy-radán 354 et, Zalaszabaron 336 ot bérmált meg.
Oroaztonyban Kövess Jenő nagy birtokos vendége volt a püspök, akit dr. Simon György apátkanonok éa dr. Weber Pál titkár kisértek. Bérmálás után a főpásztor Sümegre ment, honnan visszatért székhelyére.
— A bagóhegylek harangja. A bapóhegyi srőllőbirtokosok Szo kol János hegybiró és Ehrlich Alajos lelkész vezetése mellett gyü lést tartottak s elhatározták, hogy szőllőhegyükre Szent Illés tiszteletére egy 130 kgrmos harangot szereznek. P. Alajos már meg is rendelte Sclezák László budapesti harangöntőnél n harangot. íme a kiskanizaaiaknak nemcsak odahasu van 4 harangjuk, hanem már Fór-héncen, Cterfőa s moit Bagóhegyen.
— Rokkantak nyugdijának
klfizetéae. Nagykanizsán ma é» holnap fizetik ki a hadirokkantaknak a nyugdijllletményeket, míg a hadiözvegyek éa árváknak junius hó 8 és 9. napján. (Vároiház II. emelet 32. ajtó.)
— Megszöktek az Internáló táborból. A zalaegerszegi inter-nálótáborból a drótkerítés átvágása után Horváth György és Szalfer
Íózsef internáltak megszöktek. —
[örmenden azonban elfogták őket és visszakísérték sz internálótá-borba.
— Vasi caerkéazek Zalában.
Lassankint elérkezik a nagytáboro-záa ideje és a vasmegyei cserkészcsapatok erősen készülődnek, hogy a nyár egy részét minél kellemesebben töltsék el. Különösen a Balaton környékét keresi fel aok csapat. A vasi cserkészek közül a azombathelyl gimnazisták Hunyadi csapata Tűrje mellett üt tábort, a realisták Figyelő csapata szintén Zalába készülődik, a sárvári ifjúmunkások Hollós Mátyás csspata pedig Csopakra megy.
— Pályázatok. A zalaazántói körjegyzői állásra junius hó 25-ig a keszthelyi főszolgabíróhoz. A körmendi járási számvevői p. ü. szám vevőségi állásra 14 nap alatt a szombathelyi pénzügyigazgatósághoz.
1923. j"\'
nlu. 6
ÜAJJM KOZLO^y
_ Rész vény tőkeem.lás. A
M.-.t.olií.i VároiípitS R\'izvény
SS*Vtap.«kéj« 5 -U1.4 koro-\'i„ emelte fel olvkép, hogy •
részvények blrtokos«ln.k joguk
* gay drb. részvény »l»pján 4 jrb •< 1923. évi oszl.lékár. jogo-,ult 500 korona o. é. uj réiivéoyl SCO korona befi.etéae ellenében Lenni. A. elővételi i<* folyó évi iuaiu. 15 ig bezárólag a N.gyk.nl-,iai Takarékpénztár Réizvénytár-,„égnél Nagykanizsán, vagv a Magyar Altalénoi Ingatlanbanknál Budapesten gyakorolható.
_ Sperlágh Járáablró ezB.t-Iskodalma. Sperlágh Géza Zsla-ejeniegi kir. járásbírósági elnök, t\'gnapelőtt tartotta házaaságának 25 évet jubileumét. Ez\'alkalomból ,, ünnepeltnek Finder litván az ügyvédi kamara nevében 100.000 korona ajándékot adóit át aizal a kijelentéivel, hogy alt ai általa lígcél.ierübbnek tartott jótékony • lapra forditaa. Eate 6 órakor Pehm Jóisef esperes-plebénos dl-dotta meg a jubiláló párt éi a nagyezému tisztelőit. A klr. törvényszék él az ügyvédi kamara tcitülrtileg képvlaeltette magát az űnnepiégen.
— Uj va.utl magálló. A Dunintuii H E. Vaautak törje— b.lstonssentgyörgyi vonalán Tűrje ts Z.lea.enlgrót állomások kózt fekvő .Tü.kesienlpéter" megálló rskodóhelyét a máv. üiletvezctő-légc juaius 15 tói kezdve rendos vasúti megállóvá alakltja át.
— A axáxezáxalékoa rokkantnak N. N. 1000 koronát küldött be szerkesztőségünkbe.
— Tolvaj cserepeameater. A zalargrrstegl .Fehérlép" vendég-löben Miltics Jénoa kokházi lakosnak elveazett a pénztárcája, mely 1.900,000 körönét tartalmaiott. — A rendőrség az alapoa gyanú okok alapjén őrizetbe vette Crubics György egerazegi eaerepea mestert, nki a vallatás folyamán beismerte, Hogy a kérdéses pénztárcát ő lopta éa rejtette el a Biró Márton utca végén fekvő Ebedli-féle birtokon. A Grubica által megjelölt helyen n pénxt tényleg megt.lt llák, 200.000 korona aionban megrothadt. Tár-gyaliaa a napokban leaz a zalaegerszegi büntető törvényszéken.
— Grönlandban naggyá-gyúlnak a ttldőbajoaok. A Parii Medicil cimü orvoal szaklap egy uj kllmalikui gyógyhelyről ad hirt, ahol állítólag meggyógyulnak a lüdőbajoa emberek. Ez a hely Grönland, ahol Jonea dr. amerikai orvos, lüdőbajoa lévén, önmagén próbálta kl az arktikus éghajlat hatéaét és teljesen felgyógyulva tért viasza Amerikába. Ezt a ta-puita\'atát már baaznoaltotta éa "anatóriumot csinált Grönland legészakibb hozzáférhető részén, ahová már százával mentek Amadéból a lüdőbajoa betegek éa mindannyian gyógyultan érkeztek
~ Egy apa, aklaak hátasai-■*aa gyermeke van. A bunyóéi <x király, Kabaréja az a hlree \'érftu aki ezzel a rekordfimiliával diciekedhetik. É.t a fekete felséget huszonöt évvel ezelőtt elűzték az "gólok bírodélmából és Seychel-\'«nbe deportálták, mert ellentállt ^nyomulásuknak és állítólag össze-ejküvést ssőtt a. angol kormányzó
A népjóléti miniszter jóváhagyta a plébánia ügyben a lakáshivatal határozatát.
Dr. Havamé büntetését
Nagykanizsa, junius 5. Tegnap érkezett lo a kanizsai lakásügyi hatósághoz a világi plébánia lakásügyében dr. Vass népjóléti miniszter végleges döntése. -Vass miniszter o lakósügyi hatóság ismeretes határozatát jóváhagyta és végrehajt-hatónak nyilvánította.
A miniszter határozatát azzal indokolja, hogy Havas Hufóné felebbezésít a kanizsai lakáshivatal határozata ellen el kellett utasita-nia, mert a kanizsai államrendőrség
is jóváhagyta a miniszter.
Havasnét lakásüzérkedásért megbüntette és azoknak a lakása, akiket lakásüzérkedésért megbüntetnek hatósági védelemben nem részesíthet.
A nagykanizsai lakásügyi hatóság özv. Havasnénak most megfelelő lakást fog kiutalni — hogy végre megoldódjék a világi plébánia lakásproblémája és a püspöki bi<tos a hitoktatókkal beköltözkődhessék a részükre kiutalt lakásba és plebánía-helyiségbe.
— Elszökött a Ugelőről egy
3 éves muraközi poj kancacsikó. Első ba! és hátsó bal patáiba L. S betűk beégetve. Visszajuttatója jutalomban részesül. Homokkomáromi gazdaság. Telefon 144. szám.
— Uránia. Még ma, szerdán 7 és 9 órakor: „Atokország", S. Napicrkowskáva!. — Keleti történet, mc\'ynek feldolgozásához óriási köli-séggel és műértő gonddal készültek; expedíciót vezettek a Szaharába, korhű fegyvereknek, kosztümöknek egész arzenálját vonultatták fel; « rendezés valóban tüneményes, az ó török világnak mesteri rajzát adja. Az országos Petőfi Ünnepségek riportfilmje; angol hiradó.
— Hamiafogakat, aranyat, ezüstöt, brilllánsokal ás érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Friod Jóisef ékszerész, Sugár ut i. szám- (Fő-ut és Sugár-uc sarok.)
— Próbálja magf ön la és meggyC-zódik róla, hogy a FIL1PP liarisoyakúiódéjé-ben békebeli anyagból készült hurisnyík, zoknik a legtartósibtak és ugyanazon ssinü és minőségű pamutból biralkor megfejelhetek, Stombaihely, Széli Kilraín-otea 6.
A pezsgő feltalálója.
A pezsgő feltalálójáról irt könyvet egy francia* tudós, megírván életrajzát Pierre Pérlgtjon franciskánus szerzetesnek, az elsőnek, aki Champagne korából a gyöngyöző és habzó italt készítette. Périgoon 1670 kőiül a hautvillersl apátság siőllőhegyeinek volt gondozója és mint ilyen, különösen sokat foglalkozott a bor nemesítésének, az enológiának tudományával. Olyan kitűnő borszakértő hírében állott, hogy egyetlen szem szőllőből meg tudta állapítani, hogy milyen hely-aégnek milyen vesszején termett. A hautviilerai apátság pincéje tele volt régi és kitűnő borral, amelyekkel Péringon a legkülönbözőbb kísérleteket* tette. 1670 tavaszán egy üveg champagne! borba cukorszirupot tett és az egészet megédesítette körtelével. Amikor azután ezt az üveg bort kinyitották, csodálatos jó izével és illatával felülmúlt a pince minden eddigi termé-sét. Igy azületett meg a champagnei és Pérignonnak már évek multán nagy hire volt és egyformán elismerték tudományát és tudását. — öreg korára megvakult, de még akkor is ő készítette el az első pezsgőket; hetvennégy éves korában halt meg is sírján a hautvil-lersi apátságban még ma is olvasható a felirat, amely a legkülönb elismerése életének, mert igy őrö-kiti meg emlékezetét: Itt nyugszik Pérington atya, legfőbb pincemester
TÖRVÉNYSZÉK.
Harapós asszony.
Hatósági közeg elleni erőszak vétségével vádolva állolt a kanizsai kir. törvényszék dr. Kenedi-büntető-(anácsa előtt Madár Jánosné zala-merenyei asszony és fia ífj. Madár Jinos, mit azzal követtek el, hogy a náluk birósági végrehajtást foganatosító kanizsai bírósági végrehajtót hivatalos ténykedésében meggátolni igyekeztek, a csendőrökre rátámadtak éa kijelentették, hogy .vér fog folyni".
A vádlott asszony tagadja, hogy fenyegető migatartást vagy kijelentést tanúsított volna. Fia, ifj. Madár János is tagadja. Ezzel szemben
Hahn Gyula bírósági végrehajtó elmondja, hogy a végrehajtás foganatosítása előtti nyolc nappal ajánlott levélben felszólította Ma dárékat, hogy szolgáltassák ki a bíróság által az öreg Madár Jánosnak odaítélt ingóságokat, ők nzonban válaszra sem méltatták. A végrehajtás napján igy kiment Zala-merenyére, de mivel arról értesült, hogy Msdárék még ígyssra fogják kiadni a tárgyakat, maga mellé vett két csendőrt. Igy, korhatalommal ellátva állított be Madárék udvarába, ahol az asszony tudni nem akart róla, hogy a bírósági végrehajtás foganatosíttassák. Később a fia is odajött és mindketten ellene szegültek a hivatalos eljárásnak. Deg mig Ifj. Madár János megjuhászodott a csendőrök készentartott szuronyos fegyverei láttán, az asszony folyton lármázott,^do rongot kapott fel és ezzel a csendőröknek ment. Ciak neki köszönhető, higgadt fellépésének, hogy a csendőrök nem használtak fegyvert a nővel szemben, aki rúgott, harapott, kapálózott ás kiabált, ugy hogy meg kellett bilincselni. Azután hozzáláthatott hivatalos aljárásához.
Vastagh kőzaégi Írnok súlyosan terhelően vall az asszony ellen, aki dacára a jólndulalu figyelmeztetéseknek — szembeszállt a fegyveres csendőrökkel.
Huszár Ferenc csendőrtiszthelyettea, őrsparancsnok, azt állítja, hogy mindkettő küelentette, hogy mvér fog folyni". Roodkivül sok bajuk volt az asszonnyal. Téglával megakarta ütni, dorongolt fogott rájuk, kiabált, fenyegetőzött, harapott, rúgott, szidalmazta őket, — nogy erős ember létére csak nehezen tudta a főidre teperni és megvasalni. A flu csak akkor hsgyott alább támadó magatartásából, mi-
kor a készenlétbe helyezett csend-őrszuronyt látta maga előtt.
Az anya és fia — noha a tanuk esküt tettek vallomásukra és szemükbe mondják mindazt, amit elkövettek — miudent körömszakadtáig letagadnak.
Csillaghy György kir. ügyész odamódositja a vádat, hogy Ma-dámé és fia együtt és közösen akadályozták meg a hatósági közegeket hivatalos ténykedésében. — Példáa büntetést kér.
Dr. Balázs védőügyvéd képviseletében dr. Berlin József védő igyekszik a vád tarthatatlanságát bizonyítani. Enyhe büntetés kiszabását kéri.
A kir. tőrvényszék bűnösnek mondotta ki Madár Jánosnét és ifj. Madár Jánost az 1914. évi 40. tc. 2. § ába ütköző hatósági közeg rlleni erőszak vétségében és ezért Madár Jánosnét hat havi fogházra és hatezer karona pénzbüntetésre, ifj. Madár Jánosi három havi fog\' házra és háromezer korona pénzbüntetésre és mindkettőjüket az összes költségek megtérítésére ilélte. Vádlottak és védő felebbeztek.
Nem mindennapi eset.
Varga Gyula zalaegerszegi rézműves, aki Horváth István éa Miskolczy Ferenc név alatt szerepelt mint kstonssiökevény és 1917-t»en Kiskunhalason és Kelebián, 1918 ban Nagykanizsán m bünj-1 raktárba betöri, mpjd Celldömölkön betöréses lopást követett el —előbb pedig már hétszer büntetve volt és a pozsonyi bíróság által hat évre lett Ítélve, a btünni törvényszék azonban az ítéletet megsemmisítette, jelenleg ptdig egy másik ügyből kifolyólag a soproni fogházban tölti ki négy evi fogházbüntetését — a nagykanizsai kir. törvényszék, mini büntetőbíróság négy évi fegyházra Ítélte a tegnapi főtárgyaláson. Varga Gyula védőügyvédje dr. Hoch Oszkár volt.
SPORTÉLET.
Nemzetközi atlétikai verseny Kanizsán. A Magyar Atlétikai Szövetség nagyszabású tervvel foglalkozik mostanában. Arról van azó, hogy Nagykanizsán egy nemzetközi nagy Dunántull—Stájer atlétikai versenyt rendez, amelyen o magyarországi atléták részéről a győriek, fehérváriak, pécsiek, szombathelyiek, sopronlak, kaposváriak, »tb. vennének részt — a Stájerekkel szemben.
A verseny megbeszélése és az Időpont megállapitáaa végett hol-, nap, csütörtökön érkezik Kanizsára dr Vadas Gyula, a Magyar Atlétikai Szövetség központi vidéki bizottságának alelnöke, hogy a kanizsai sportegyesületek vezetőivel tárgyaljon.
Hatvanezer földlgénylö.
Budapest, junius 5. (Telefonjelentés.) Az Országos Föld birtokrendező Bíróság közlése szerint a beérkezett földigénylések száma eddig hstvanezerkilencvenet tesz ki.
— Kerékpárok, külső és belső gummik, felszerelések, vadászfegyverek és töltények, fényképé-sKeti cikkek legolcsóbban be-szerezheiők Szabó Antal méhészeti eszköz rakurában.
>,Zalai Közlöny
»» Budapesten naponta kapható az
Anker-köz 2. szám alatti dohányárudéban.
/
HALAI KOÍXON1
KÖZGAZDASÁG.
Jármosökör-behoza-tal Erdélyből.
A* Alsódunáotuli Mezőgazdasági Kamara tervbe vette, hogy még * nyír folyamin több S\'áz darab magyar fajtájú jármoiökröt fog behozni, hogy ezáltal különösen at uradalmak é> nagyobb gazdaságok jármosökör szükségletét kielégíthesse, az erre vonatkoió tárgyalásokat az illetékes tényezőkkel immár meg is indította, miután azonban az ökrök beszerzéséhez szük séges idegen devizák ciak akkor szerezhetők meg, hs a mezőgazdasági Kamara a bejelentett igényekről összeállító t kimutatást a föld-mivelésügyi, illetve pénzügyi kormányhoz felterjeszti. Efuion szólítja fel mindazon u<adalmskat és gazdiségokat, amelyek erdélyi azár maiásu magyar ffjtáju ökröket óhajtanak beszerezni, hogy legkésőbb junius 12 lg jelentsék be az Ataódunántuli mezőgazdasági Ka-msra igazgatóságához (Kaposvár, Fő-utca 14. szám) címzett levelükbr, hogy hány darab ökröt kívánnak vásárolni.
Az árakra és a szállítási fel-\' tételekre vonatkozó legközelebbi tudnivalókat a kamara igazgatósága fogja az érdeklődőkkel közölni.
A tőzsde hirei.
(Sejal tudósítónk lelefonjelenlése.)
Budapest, junius 5. Ma kezdődött az uj periódusa tőzsdén, ahol már nyitáskor élénk forgalom alakult ki.
A nagy erdeklődéi középpontjában a bankértékek állottak, amelyekben nagyazámu vásárlás kezdődött, ugy, hogy az üzleti tevékenv-ség nagy réazben Ide terelődött. A bank- én va»pi«cól kiindulva a barátságos irányzat kiterjedt min den piacra és megmozgatta az elhanyagolt értékeket is. Az itt-ott mutatkozó árveszteségek is megtérültek zárlatig. Bécsből is kedvező jelentéaek érkeztek. Igy a budapeati tőzsdén a második, fél időben ujabb javulás kezdődőit, amely zárlatig tartott. A kereset tebb pspiroknál az átlagos javulás 5—10 százalék. A biztosító piacon at Eliő Magyar Biztosító 30.000 K val javította árfolyamát. M<i értékek közül a Fegyver, Ganz-vllU-mos és Vagon voltak keresettek. Az ipari értékek piacán nem volt egységes üzlet. Elénk forgalom volt M F. T. A. részvényekben, mindvégig szilárd irányzat mellett. Néhány napi elhanyagoltaág után újból keresettek a Cukor-részvények. Vásároltak még Danlcát. Zárlatkor irányzat azllárd, hangulat barátsá-
gos, forgalom élénk. Koiztpénz olcsóbbodott; 2—21/, százalék. — Utótő\'sdén továbbra is szilárd az irányzat. Majdnem mindenütt magasabb árfolyamok kerültek felszínre. — Bankértékek keresettek; különösen a Leszámítoló és Hazai Bank.
A mai terménytőzsdén mindössze 8—10 vagon került eiadásr«, nagyjában változatlan árakon. Buzáb»n
78 as áru ál\'omáson 255—260;
79 es áru Fegyvernekről 262 ^s fél K ért került eladásra. Rozs szintén csendes. Arpábaov*gy vagon takarmányáru 152 /s fel K Budapesten átvéve. 2/ab > csend*-*. Fehérmegyei szokvány áru 165—170 K. Tengeri Nyíregyháza környékéről 160 K. Korpa valamivel javult. —\'1 Budapeaten zsákkal együtt 75 K.
Valuták és devizák:
N.poloon l\'dlOO, Font (London) 24070 — 2439), Dollár (New-York) 6Í05 6415 -Francia íian» (Psrls) 34d-3»U, Márna (Boriin) 9Í.0—1010. OJasx líra (Milano) 240 - 266, Ositrák korona (Bécs) 740—"8->, Lei (Buka-rast) «8 30, Sxokol \'.Prága) 167-163 Svájci frank (íüxich) 066 Uinár (Zágrtbl
6S-6—67-5, Lengyel tuárka (Vam) 9-80, Amsterdam 20H». — Koppenhága 969—999, Krisstiinla 869 -899, Stockholm 1387 437.
Zürichi zárlati
Berlin 0 88, Amsterdam Hollandk 217 30, Mev-Vork 664—25 Londoo 5563 Paoa WS3, Mllafio ?55ó. Prágs l«6f, HaJa-poat 10-25, Záiaao o90, Varsó 9 80 u\'l»e 0 78. Ssofl. 447, Ossirák tély l/"8 25.
Termény Jelentési tus* <Tissavldékl> 257&0 - 260\'*\'. egyéb »55:H) 6750 rozs 16760-17\'>0 • U*ar»iaoy árra 1450J-15500 «or H600-7»t» sab 18 .0 t-8SOO tengőn 16500—17 00, repce — — ko^a 7500-7600, kóles---
Budnpestl állatvásén
Marhabti* I. r. égésiben 1950 2300. tUlulje 210)- 240^, eleje 1920—210 », II. r. e«*«sbee, 162>--8^0, hátulja I<160 — 950, eleje 1420-560 Kovendék marha i I. r CK«ssb»o I7W-80O borjo <Őlólt bőrbl ir">2200. Késslei : Nagy-narha 194, eJadás 180, Növendék marha 8 eladás 8, borjo 225, eladás 75 Marhasd IU.0-I3H), borjubór 235 2400
Sertésvásár i
Felbejti« 60.\\ Kikelt <HSig örer — K >sép 142), Könnyu 1. r. M7 », II 13)0, Z«tf 1800, St«toaua löOO, Lali. nos 19>J.
Értékek:
Magyar Mtol 48000, Osstták hllei 16CO), Hazai 2C000,Jelzálog 620:), Lassámitoló 8275, Kereskedelmi 8ank 8400<J Magyar-Oliss 4*00. Baocstnt 1481<00, Drascbe 47500 Alta-unos síén 373.000, Szászvári 79000, Salgótarjáni IC9 K10, Urikányi 203000, Rima 29100, Schllck 330 \'0, Guttmann 49500 Nasici 250,00, Danica Z220O, Klotild 19500, Magyar cukor 480 0»>0, Adria 94000, AtUntika 170u0, Király sör 13750, Bosnyák-Agrár 69 J0, Üp-ták 5900, Pböbus 11750, Vasa. VUlamos 12500, GIsaQa 108C0, Konkordta 13200, Déü Vasul 177SO.
Főszerkesztő: zeérl Pósch Géza. Fjlelős szerkesztő Benedek Rezső. Kiadó : Nagykanizsai Nyomda éa Lapkiadó Vállalat.
Apró hirdetések.
stts-íiSi rx&F^gffi
lluc*ii>a* \' V1/.11 (littDiiun Z»*«tsen«jteue — r,T*r*i oortiurk r-ir*l»n j«builomtól t* lim«f»•*!»««•.
ItíK.f lteorik nv, iredaiUss._____
Iröi«*í>»" ^atarfe.1 \'C,M bell^ue
kcfesc*. roilli M _ _ _
~ « ... „íreril. ■/<ír .-nU». p»toe rv*ri»» lel* vtuiiii atoaasH Hiliw. \'»■ 7Q*
J*K.«.kr«i>jr t
7..Alla <ir»«tkg«* Hsaaalorluiii p«\'n,«\'v\'ítIn
"""Sí; sorsjegyek SÜSS
Egy «orajo<y ára «<>•• K.
Tttbfc nyrrrmíoy.--
Teklctve > jfliíkony rtli, « "•"J\'O" " víUrlíU* Wft Jfjruko-*
Szőlő birtokok clsdók Szen\'gy<;rKy^»ron
és Sz.badhegyen I ltodul 6 hyldlit. Házak eladók a város belterületén, nagyobb uriházak vízvezetékkel, fürdőszobával, gazdasápi épületekkel. Ksgy kerttel biró ectékes házak Kisebb házak. Ősietek t kisebb-nagyobb vendéglő-
korcsmsbér etek átadok, üzletházak eladók, üzlethelyiségek j F/Iutvooalon egy s»o hábol és több jzobából álló, nsgy pincével biró üzlethelyiség azonnal átai* Lakás t 2 szobás mellékhelyiségekkel riadó, bútort meg kell venni. Malom : cl d-t 9 járatul, járási székhelyen,
igen nagy forgalmú Pénzkölcsönközvetítés. Heverő tőkéjét rövid tytratra. biztos garancia melleit igen elónyo en elhelyezzük.
ACZÉLIBHÁC | SZISBISZT LÁSZLÓ
0. F. B. áttét tD9«délysz«tt lajítlan-forfalrnl is ptnzkftlciön ktostltS Irods
FŐ-UT 3. un Telefon: 285.
BENZIM. OLAJ
Löwinger Albert
Sopron, Torna-utca 2.
Talalon 431.
Lt.íi- é. .dijiojciio: LöwlaKer Albert, Sopron.
Szállít:
autóbenzint, motorbenzint, petróleumot, gAzolaJat, gépolaiat, hengerolalat, gépzilrt, "» kocslkenöt,
termény-, IQzzerárukat, is vegyészeti cikkeket.
Ujságárusitók
felvétetnek a
Horváth-féle ujságbódában
1923. junius 6
KERÉKPÁR)
és törött vázak javítása, j
| VARRÓGÉP- ÉS IRÓGÉPJftVITÚS j
:----KELLÉKEK. :........—
! I C^óggK.\' 1 I
(SZAKÍTS)
MÜSZERÜZEM ÉS ! IRÓGÉPVÁLLALAT j
Kazlnczy-u. 29.
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vásáioluok legmagaaabb napi áron.
E O R P ÁT
napi ár alatt árusitunk.
Zalavármegyel Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
S6r(6nyctm, rutára. Ttlefceitlm : 113,
Legjobb iulnö.#gQ
Motorbenzin, fehér petróleum, gázolaj gép, hengerolaj,
valamint nehezitetlen tovotezslr és mindenféle más mezőg<zdaugi cikket a legelönyttsebb nsp árbau azonnal szállít vasúton vagy ko<sin •V Állandóan nagy készlet. * taaoflrmtiyal gazdasási HitMgúéMUt* atati UH irutofyautlll lanaémfírtékttliá wöretiwet BENZIN SZABADRAKTARA Tiltfon 1S4. KAPOSVÁR Ttisfoo 114.
• rasnt4Uomtsaal asembaa. < 7)5*
NEM FAJ FEJE
és a lába, ha a Deák-tér 1. az. alatti ( I p 6-U i I l I b s n
rendelt kizárólag elsőrandü anyagból késsult
ARGENTféie
cipőt hord. Javítások gyorsan eszközöltetnek. Kézzel varrott duplatalpu
SZÁND AL
Leszállított árakon vásárolhat
nyári mosó újdonságokat
« „ARANY KAKAS\' •hoz az ERZStBET-TÍREN
az előre haladt Idény miatt
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
■ divatnagyáruházában -
Fulard selymek 5000 koronától. BaiadérésTutankámen mosó újdonságok.
Nyomatott • M.ayk.niís., Nyomd. H Upki.dó Váll.1.1 kiSnyvnyomd.jSb.n, Nagyk.niMán
evtoiysiiL 1*26 szánt.
agvxantzsa. TO3\' junius 7. Csfttflrtflk Egyes sz.átu ára 4S kor
Két nagy kérdés
megoldása áll az érdeklődés homlokterében: aloldblrtokreform és a tlsztvlselőkérdés E két problémát, egyetemessége és fontossága következtében, különböző politikusok sietlek a maguk érdekszférájába vonni és pártlobogójukra írva, harc és pártos-kodás jelszavává élesíteni Ismét azt, ami n{m pároknak, hanem egy egész országnak érdeke. Egyszóval Isméi politikát magyarázni bele olyan dolgokba, melyekhez a politikának semmi köze sincsen és zavarl, kavarodást és nyugtalanságokat szítani olt, ahol pedig csak a békés együttműködés vezethet eredményre.
—Most ezeknek a tüíek-láhgoTe szitásában fáradhatatlan politikai elemeknek két Illetékes fórum megszólamlása adja meg a választ. Az egyik maga a kormányzó, aki Székesfehérváron elhangzóit beszédében a föld. reformnovellával kap.solatban kijelenti, hogy „megbocsáthatatlan bűn és végzetes hiba volna, ha ebben a kérdésben politikai szempontok, politikai éfdekek kívánnának érvényesülni.\' A másik gróf Bethlen Islván miniszterelnök, kl viszont a tisztviselőkérdést Illetőleg jelentette kl a nála megjelent tisztviselő-küldöttségnek, hogy minden illetéktelen elem beavatkozását és politikai jellegű, forradalmi megnyilatkozását visszautasítja éhben a kérdésben.
Lássák meg ezekből azok, akikei közvetlenül érintenek e "agy kérdések, hogy Itt nincsen helyük az álnok politikai jelszavaknak, hogy llt csakis a komoly crök együttes össze/o gasa hozhat sikert és eredményt.\'
Igazságllgyminiszter változás készül?
i Bl.l"oiu. 6. (Tciefonie-\':"\'<») Értesülésünk szerint Nn.y c-mu dr. igaiságügymluisiterré v.ló ku"v«és. legkfl.el.bb, megjelenik Mv.talo. I.pb.o, Bethlen islván Sróf miniszterelnök különben teg-wp V z ÜK\'" al.tt tanácskozott Emillel lgazságügyminiszterré v«ó kinevezéséről.
Teljesen tisztázódott s rákosszent-miháiyi tömeggyíikosság ügye.
Kanozsai bevallotta, hogy résztvett a gyilkosságban Izgalmas jelenetek a gonosztevők szembesítésénél.
Budapest, junius 6. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A rákosszentmihályi borzslmss tó meggyllkosiág ügye mára teljesen tisztázódott a budepes\'i rendőrség előtt. Miután Molnár Tóth József töredelmesen bevnllotta bűnét, a bizonyítékok súlya alatt meg tört az eddig tagadásban levő Kanozsai Dezső it és bevallotta, hogy segédkezett Molnár 7óth nak az öreg Lachmanné es Kövess Gyula meggyilkolásában Kanozsai töredelmes vallomását Molnárid/A-tal való Ixgalmssszem besitése tlőzte meg. Hajnali fél há
rom órakor a konokul tagadó Kanon i elé vezették Molnár Tóthot, aki a szemébe mondta, hogy résztoetl a két gyilkosságban. Kanozsai látta, hogy minden tagadása hiibavaló, megtöri és vallott, deismerte. hogy az öreg astzony és unokája megölésében résttvetl és segitet: Molnár 7óth nak a holttestek eltüntetésében is. A budapesti rendőrségezzel nagyrészt már be is fejezte a szövevényes bűnügy felderítését. Holnap az asszonyok vallatását kezdik meg, miután azok nem akarják beismerni, hogy tudtak férjeik siS\'nvü tetteiről.
H nemzetgyűlés ülése."
Budapest, junius 6. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A nemzetgyűlés m»i ülése háromnegyed 11 órakor kezdődött. Alelnöki bejelentések után sor keröl napirendre, amelynek első pontja Pallavichlni gróf mentelmi jogának felfüggesztése tárgyában való szavazás volt. A névszerinti szavazár. igen zajos jelenetek között folyt Ír. A szavazás közben szóváltás támadt Benárd Ágoston v. miniszter és Rassay Károly és Rupcrt Rozstf között. A vitába Bogya János i» beleszólt.
Bogya : (Rupert felé.) Hallgasson, mert rr.eg fogom verni / Rupert: Szeretném látni / Benárd: Már láthattak! Rassay : Hallgasson, maga gyáva uszító /
Bogya: ismét közbeszól, amire Sándor Pál magából kikelve felugrik és igy kiált Bogya felé:
— Aki ha túlról támad, mint Bogya is tette, az bandita.
Szilágyi Lajos: így nem lehet tárgyalni I (Nsgy zaj.) Bogya János feláll és az ellenzéki padsorok fel* indul, hogy ökölharcot provokáljon. Erre az ellenzéken óriási lárma tör ki,
a fülsiketítő zajban percekig tart a vihor. Huszár elnök teljes erőből rázza a csengőt, a rendet azonban csak \'hosszabb idő múlva tudja helyreállítani.
A rend helyreállítása után foly- . tatják • szavazást, majd az elnök" tünetet ad. Szünet után az elnök rendreutasította Bogya Jánost, msjd h többi mentelmi ügy letárgyalása következik.
Ujabb szünet után Szilágyi Lsjos áll fel szólásra és kéri a Házat,
feógy r köztisztviselők ellátása
ügyében benyújtott indítványát — tekintettel 01 ügy fontosságára, holnsp okvetlenül tárgyalja a Ház. A H«z ebben az értelemben határoz. Ezután Szakács Andor Interpellál a miniszterelnök és a pénz-ügyminiszter külföldi útjáról. Részletesen brszél az államháztartásról, a földreformról és a tisztviselőkérdésről. A jóvátétellel kapcsolat ban szükségesnek tartja, hogy a kormány tárgyalásokat kezdjen a kisántánttol is. Kérdezi, milyen IcSz\'üi kormány ezutáni pénzügyi politikája ?
Utána Rupert Rezső interpellálja az összkormányt a magánalkalmazottak helyzetéről. Lingauer Albio, Pikler Emil és Kiss Menyhért intrr pellációi után az ülés délután 5 órakor ért véget.
Elfogták a királyi család slkkasztdiáL
Bécs, juniui 6. A Stunde párisi jelentése szerint báró Steiner Károly, Károly király volt jószágkor-mányzóját és feleségét Párisban elfogták. Steiner ugyanis oiy ékszereket adott el, melyek a királyi család tulajdonát képezték. Miksa herceg, a király öccsének feljelentése alapján sikkasztás miatt tartóztatták le. Franciaország ki fogja adni Steinert Svájcnak. Az elsikkasztott Ösa2eg egy negyedmillió svájci frank értékű.
A minisztertanács is rekvirálhat • lakásokat.
Budapest, junius 6. (Telefonjelen tés) A lakásügy rendezéséről kl-adott kormányrendelet kiegészítéseként a kormány most rendeletet adott ki, amely kimondja, hogy a minisztertanács, ha fontos állsmi érdek követeli, a szabad rendelke-
zés alá nem eső épületekben vagy épületrészekben levő bármely, nem a tubjdonoi Vfigy \' rokona által használt lakásnak vagy egyéb helyiségnek igénybevételét elrendelheti. Az igénybevétel cs»k közhivatal vagy valamely diplomáciai képviselet elhelyezéie végeit történhetik és ciak hivatalból kezdeményezhető. A végrehajtás tárgyában hozott határozat ellen jogorvoslatnak helyo nincs.
0 földreform-novellát csak őszszel fogja tárgyalni a Ház.
Budapest, junius 6. (Telefonjelentés.) A föidbír tokreform-novelláról olyan hirek terjedtek el, hogy azt csak tkZ ősszel fogják benyújtani. Ezek a hirek értesülésünk szerint annyib-tn fedik a valóságot, hogy a földreform novella tárgyalására valójában\\ csak ősszel kerülhet a sor. — A fÖldmivelésügyi miniszter, rmint a törvény azabklyos előkészületei megtörténtek, igyekssik azt sürgősen benyújtani, de a ma beteijesztendő indeuinitás legalább kéthónapos tárgyalását es a föltétlenül szükséges nyári szünetet sza-mitasba véve, a Ház plénuma ■ fö.dnovellával Ősz előtt nem igen foglalkozhatik.
Képviselők a Hangya jubileumán.
Budapest, junius 6. (Telefonjelen-\' £tés ) A Hangya holnapi huszonötödik jubiláris közgyűlésén, amelyen Károlyi Sándor gróf szobrát leleplezik, n nemzetgyűlés küldöttségileg vesz részt. Az ünnepségen, amelyen Horthy Miklós kormányzó is megjelenik, nagyatádi Szabó István mond ünnepi beszédet. A nemzetgyűlési képviselők küldöttségét Al-másay László alelnök vezeti és a küldöttségben részt vesznek : Kara-fláth Jenő, Marsall Ferenc, Rácz János, Patsciy Dénes és Meskó Zoltán.
Tüntetések Németországban.
Berlin, junius 6, Tegnap este a berlini szociáldemokrata tpárt több helyütt gyűléseket rendezett. A gyűléseken a márka értékvesztése következtében támadt drágasággal foglalkoztak. Határozati javaslatot fogadtak el, amelyben felhívják « birodalmi kormányt, hogy tegyen mielőbb komoly és hatalyos intézkedéseket a széles rétegek általános* Ínségének enyhítésére. A Vossiache Zeitung lipcsei jelentése szeriot tegnap Lipcsében ismét tüntetések voltak, amelyekben jórészt serdületlen suhancok veitek részt. A rendőrség kénytelen volt ismételten beavatkozni, mett a tüntetők megállították az utcákon robogó autókat és az autók utasait elverték.
KOZLO*%
1923. junius 7.
Egy kommunista német képviselő a francia belügyminiszter ellen.
Paris, junius 6. A reggeli lapok írják, hogy Hólleín német birodalmi gyűlési kommunista képviselő, aki még mindig őrizetben van, noha a vizsgálati fogságot feloldották, egy ügyvéd által a francia bűntető törvénykönyv 114., 115. és 117. szakaazai alapján keresetet nyújtott be Manoury francia belügyminiszter ellen a arra alapítja panaaxát, hogy jogosulatlanul és törvény ellenére fosztották meg szabadsagától
Angliától és Franciaországtól fUgg a világbéke.
London, junius 6. Lord Derby beszédet mondott, amelyben kijelentett*-, hojy a világbéke biztonsága Franciaország és Anglia szilárd barátságától, sőt meri mondani, szövetségétől függ.
Belpolitika.
Hirek a lefegyverzési demarsról.
Budapest, junius 6. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A mai politikai megbeszélések homlokterében kétségen kívül az a demsra állott, amelyet a nagyhatalmak szándékoznak Magyarországhoz Intémi a katonai leszerelés tárgyiban. Politikai körökben a nagy ántánt lépését nem tudják mivel magyarázni, mert hiszen Magyar ország már régen végrehajtotta * trisnonl békeszerződésnek n katonai létszámcsökkentésre vonatkozó rendelkezéseit. E«t egyébként a Budapesten tartózkodó ántánt katonai ellenőnő bizottságok is megállapították. Olyan helyről, ahol a dl-plomácia konyháját jól ismerik, azt jelentik ki, hagy a nagyántánt ez ujabb le\'pését a kisantant alaptalan rágalmainak a következménye. A kisántánt mindent elkövet, hogy Magyarország kölcsönügyét meghiusitsa s a magyar fegyverkezésről szóló mese nem eredhet másból, mint n már jól ismert prágai és belgrádi rágalom gyárakból.
"zalai Közlöny"^ panaszkönyve.
(14.) Több ismert nevű, tekintélyes háziasszony járt ma délután szerkesztőségünkben, akik érthető felháborodással panaa^olták el nekünk, hogy nem elég, hogy hétről- | hétre szaporodik a pite ujabb és ujabb árusítókkal és kofákkal, de most már korán reggel csoportokban várják a falusi asszonyokat és vidéki termelőket és minden cssk vehetőt elővásárlással megvesznek tőlük, uey, hogy bizony ma az a helyzet, hogy szinte csak viazontáru-sitóutj únjut a háilssszony élelmlclk kekhez, falusi termeivényekhez, mert a kofák már korán lesik a különböző utakon a faluról Kunfcsár* bejövő polgárnőket éa polgárokat é< mindent, amit csak lehet — megvesr.-nek tőlük. Peraze, a falusiak örülnek, hogy nem kell sokat a piacon állniok éa homár szabadulnak ko-aárjuktól.
Most, hogy a város fogja átvenni kicsi és elégtelen apparálus-aal a piacrendezést — kíváncsiak vagyunk, hogy akarnak ennek az anomáliának eleiét venni. Mert itt aegitenl kell. Nem lehet tűrni és nem azabad megengedni, hogy az élelmicikkeket elkapkodják — mielőtt azok a kanizsai piacra ke--r ülnének.
Követeljük az utak megtisztítását az elővásárlöktól!
Zalai hősök vitézzé avatása.
Kiket avat vitézekké Zalavármegyéból
a vitézi székek or.zá*os Főkapitánya.
.... ... íSaiát ludóaitónltól.)
Nagykanuat, pumua 7. W»J">
Horthu Miklós Kormányzó ur Őfőméltósága, mint a vitézek első választott Főkapitánya, ezidén junius 17-én üli es avatja vitézzé azokat a kiváló honfiakat, kik ugy az elmúlt világháborúban. mint annak nyomán bűnösen felidezett forrongásokban személyi vitézségükkel és tántoríthatatlan magyar hazafiságukkal a . Vitézi Rendbe\' való felvételre érdemesekke valtak.
Zalavármegyeböl ezúttal ötvenhat vitéznek érinti vallat a Vitézek Főkapitányának kardja és ezzel tagjaivá válnak annak a magas intézménynek, melynek célja: az immár igy felavatott vitézeket utódaikban is jutalmazni és a haza hűségében megtartani egy fajmagyar keresztény erkölcsű, békében bölcs és dolgos, háborúban erős és a hazához mindenkor és minden körülmények között a vértanuságig is hü honfiakból álló — hatalmas nemzetfentartó, a magyar társadalmat erősítő szervezetet teremteni —, ugy kívülről jövő, mint a belső romboló erők újbóli forradalmi kísérleteivel szemben. .
Az avatáson ott lesz a nyolcadik törzsszék — Zalavármegye vitézi székének kapitánya: vitéz szentkirályi Szentkirályi Gyula alezredes is.
Az Országos Vitézi Szék javaslata folytán megyénkből vitézzé avatásra\' kerülnek: Bugsch Aladár tábornok, Pircher Ödön ezredes, Zipser Ödön örn\'.gy, Perneczky Jenő százados. Peschák Károly százados, Hős Lajos főhadnagy. Csikós Jenő főhadnagy. Pallér Endre főhadnagy, Vajda Lajos, Lenhárdt Rezső, Nóvák József, Ludovits József tiszti vitézek.
Szakony Péter, Boif György, Prémus György, Várhelyi Gergely, Tóth Béla, Németh József. Ovszenyák Ferenc, Csaba Gergely, Kovács András, Szabadi Károly, Mészáros János, Fekete István, Zsoldos Gyula. Karakai István. Sz.cs Ferenc, Korcz József, József Mihály, Grabunt István. Rák János, Pan-kasz Ferenc. Tóth József, Kormos János, Gáncél Lajos, Szép István, Koiits János, Ozián István, Deutsch János, Biró Mihály. Káli János. Böjti Péter. Honiálh Sándor, Pál Sándor, Szukó Mihály. Molnár István, Vitai János, Németh György, Kroniker Lajos, Flittinger Ferenc, Erdélyi József, Böjti Ferenc, Matalics Lajos. Vig Dávid, Tóth Gábor, Hökkön József, Böcskei Ferenc.
Markos Gyula negyvenéves írói jubileuma.
Kanizsa ia Ünnepli Nagykaniiaa, juniui 6.
Markos Gyula Író, a „Herko Páter" kitűnő tollú szerkesztője. Nagykanizsa városának szülötte tegnapeiólt tartotta meg Budapesten negyvenéves Írói |ublleu mat. Az ünnepélyt a Nemzeti Irodalmi Társaság rendezte a pesti Vigadóban az iró tiszteletére. Az ünnepségen részt vettek a nemzeti irodalom és hirlaplrás jelesei, akik melegen ünnepelték a nemzeti szellemű Írót és pompás humoristát.
Markos Gyula annak Ideién a .Zalai Közlönyénél kezdette meg Iról pályafutását, Itt bontogatta szárnyalt, majd az ország tóvárosiba kerüli, hol csakhamar nevet szerzett és keresett Iró lett.
Markos Gyula szülővárosától való hosszú távolléte után sem szűnt meg nagykanizsai lenni.
a város szülöttét.
(S.jít tudósítónktól.)
szivének minden idsgszálla idi-köti a kanizsai röghöz, hozzátartozóihoz. számtalan kanizsai barátaihoz
Markos kanizsai tisztelői elhatárolták — hogy junius folyamán. valószínűleg szt. Péter-Pál napján megismétlik Kanizsán azt a jubiláris ünnepségei, amit a Nemzeti Irodalmi Társaság a pesti Vigadóban tiszteletére rendezett.
Az Iró kanizsai jubiláris ünnepségé; a Polgári Egyletben fogják megtartani egy budapesti operaénekes, Huber Gyula apát. dalköltő és több nagykanizsai hölgy és férfi énekes es szereplő közreműködésével.
Markos Gyulát, a lublláns Irót, a legnagyobb melegséggel fogják ünnepelni — szülővárosának polgárai.
Az Államvasút tisztviselőkara újra esküt tesz
Budapest, junius 6. (Éjiéikor érkezett) Kelety Dénes államtitkár az Államvasutak Igazgatósági elnöke köriávlratban elrendelte, hogy az Államvasutaknak összes alkalmazottal, beleértve a főlisz\'.viseiő-ket. a tisztviselőket és az altiszteket Is, főnökük kezébe tegyék le az esküt. (Ezt a híradást lapunk zártakor megcáfollak!) \'
HIREK.
— Naptéri Junius 7. Róbert.
— Hivatalon óráink: A kiadóhivatal <F-5ut 13. Bo.<onri«d.r palota) hivatalos órái de\'.olótt fél 9 órától 12-ig, délután 3-tól 8-ijr Telefon 78 — A sstrkesstóiéa (Frtut 13 Bogenricder palota) hivatalos óríf iolok ré^ síiére délelőtt 10 órától 12-ig. Tető fon 78 A felelős sxerkeistó délután 6 órától 8-ig , nyomdában (Fóut 5. sx. alatt) fogad és bix-mily ügyben * nagyközönség roadoU«iíjért álL Telefon 117.
— Jézus Szent Szive ünnepe.
A Katolikus Egyház holnsp, pénte-ken egyik legnsgyobb egyházi ünnepét, Jézus szentséges Szivének ünnepét üli. A hívek n szentségekhez való járulással ünneplik meg. A legtöbb városban, főleg Budapesten az Urnapi köt menetnél nagyobb pompájú körmenetet szoktak tartani a Jézus Stive péntek után következő vasárnap. Kiskanizsán vasárnap délután három órakor P. Ehrlich Alajos ferenceslelkést nagy papi segédlettel tartja a Jézus Síivé körmenetet.
— A csendőrség köréből. Rutics József m. kir. csendőrfőhadnagyot a zalaegerszegi csendőrszárnyparancsnokságtól Tépre helyezték át járásparancsnoki minőségben. Ru\'ics főhadnagy helyébe Gergely százados lett a aaárny-purAncinoksághoz beosztva, nkinek helyét viszont Komornik Lóránt százados vette át.
— Székely főmérnök beadja nyugdljaxtatáaa iránti kérvé nyét. Székely Nándor városi főmérnök — értesülésünk szerint — a legközelebbi napokban be fogj» □dni nyugdíjaztatása Iránti kérvényét, ugy, hogy az még n mostani rendkívüli városi közgyűlésen valószínűleg tárgyalás alá kerül.
— Keveaen jelentkeznek a kfixlgasgatásl tanfolyamra. Znlnvármegyében n kSzigazgatáii tanfolyamra alig akadt jelentkező. Mindössze 6 an voltak eddig, akik a jegyzői pályára lépni óhajtanak. Vasárnap jir le a jílentkezéii határidő.
— A tegnapi hetivásár nagyon lanyha volt. Marhavétei alig történt. A mészárosok és hentesek a horribilis árak miatt nem vásároltak. Felhajtás is kevés volt.
— Kevés a tanterem a polgári lakóiéban. Az évről-évro jobban fejlődő polgári fiu- és leányiskolák tantermei kevésnek és szűknek bizonyulnak a növendékek befogadására, ugy, hogy az igazgatóság most megkérte dr. Sabján Gyula polgármestert, hogy a főgimnáziumnak a laktanyába való áthelyezésével kapcsolatban oldja meg a város vezetősége ezt az égető kérdést Is.
— A placrendéaxetet legközelebb a város veszi át végleg. A piacrendészeti apparátust — melyre eddig hét pályázó akadt — a közeli napokban áilitják fel — érte ■ülésünk azeririV. Egyáltalán — a közigazgatás kivételével a legtöbb rendészeti ügy a város hatáskörébe kerül és az ezzel kapcsolatos kihágás! — illetve büntetőbírói eljárások.
— Kivétel a forgalmi adó alól. A pénzügyminiszter kimondotta, hogy ezentúl a halászat, mint Őstermelés körébe eső gazdasági tevékenység általában nem vonható az általános forgalmi adó alá * ezalól csak két esetben vao kivétel. 1.) ha a halászatot az illető területen kereskedés céljából űzik, vagy 2.) ha a halukat kereskedés utján hozzák forgalomba.
i-OT3. iuolm 7.
iALAl KOZLONr
_,„.. I7«lof S.TÍnyér.! A
..élén Uv«£y-
.^Aavénven könnyen végzetessé Xtó baleset élte 7ólh városi ktevbtlflt A kckeny 6-vényen
félrelépett oIy ""encsétlenül
j" tl « több méter magas őavény-ról • mélységbe, hogy komoly xu xódásokat szenvedett és kis hljja, hoffy szerencsétlenné nem lett.
Nem lehetne itt a magas ösvényt karfával végi* ellátni, vagy telje-s.„ elzárni ? Magunk Is künn voltunk éa megnéztük, hogy asszonyok é« gyermekek mennek végig eleo »* ösvényen, amelyen elég egy hajszálnyit félrelépni, hogy valaki a mélységbe zuhanjon és összetörje msgát.
Tessék haladéktalanul elzárni a közönség elől e gyalogősvényt, vagy pedig — imi «* közönség szempontjából sokkalta célszerűbb — végig karfával ellátni.
Kíváncsiak lennénk, hogy egy súlyos baleset esetén ki vállalná a felelősséget ?
Intézkedést várunk /
— Drága pásztor óra. Bódis György csurgói kereskedő fe\'jelen-léit tett a rendőrségen, hogy 20 ezer koronája eltűnt. A pénz eltűnését azzal magysrázza, hogy Bejzek Hermin 26 éves kanizsai leány, aki legutóbb Eötvös-tér 18. sz. alatt Ukott — az ő Király-utcai garson-likásán volt, ahonnan a leány távozása után a pénze is eltűnt. A . leány tagadja a terhére rótt cselekményt.
Bejzek Hermint aki szolnoki sxúletéftü és legutóbb egy csurgói szállodában volt alkalmazva — h rendőrség már előbb egy másik, erlcöJcsrendéazetbe vágó ügy miatt vette pártfogása alá, mely erkölcs-rendétzeti kihágás miatt a rendőri büntető biró Hermint nyolc napi elzárásra itélte és a város területéről öt évre kitiltotta.
Hogy tényleg ő lopta meg a csurgói keresktdőt — a rendőrség oero ludta még megállapítani.
— Vásárok Zalamegyében. Ma Keszthelyen és Csabrendeken, holnap S*entgyöxgy völgyön, hol napután N»gyhot*sen lesznek or-"ágoi vásárok állatHhajtissal. A zílsegers\'.cgi február 14 Ikiországos vásár helyett junius 25 én pótvásárt fognak tartani.
— A zalaegerszegi postaépítés. A mai napon hagyta ei
utolsó lakó Is a zalaegerszegi postakincstár épületét, amelynek lebontását most már hsladéktalanul megkezdik. Az épitési munkálatokra •zalaegerszegi iparosokból aiindi-"tus alakult, hogy minden munka "Uegerszegi iparosnak jusson.
~ Eltöat 30.000 korona. Kalovics Lsjosné helybeli tisztviselő neje tegnap, szerdán a Koréin ^ btróh cégnél bevásárolt. Vásár-\'*» közben 30.000 koronát tártai-««ó borítékot a pultra tett, ■honnan azonban pár pillanat alatt •Pénz eltűnt. A pénz eltulajdonításával egy házaló azékelyt gyanú-»» ■ rendőrség, akit őrizetbe is ve" és mindaddig fogva tart, mig ■ nála talált nagyobb összeg min-
tételét nem tudja Igazolni. a*T S*\'lé*P*»ti« Zalaeger-l«egerazeg város tanácaa •■ mindinkább fellépő sertéspestis uSUr^áOrok megtartását
A nagykanizsai színház problemáia a megoldás utián.
A Polgári Egylet tegnapi választmányi ülésének határozata. — Markos Gyula jubiláris ünnepe.
Nagykanizsa, junius 6.
A Polgári Egylet tegnap esti választmányi ülésén dőlt el a nagy kanizsai azinház évek óta húzódó ügye.
Mint ismeretes — a Polgári Egylet — mint Ilyen — mbiieng«-délyt kért és kspott. Ezzel kapcsolatban az cgyeaület nagyszabású teremátalakitási tervekkel foglalko zik. A nagytermet mozgószinházzá akarja átalakitani és egy szinpsd hozzáépítésével a termet kibővíteni, hogy igy egyrészt nemes* k állandó mozgószinháza legyen sóját kezelésében, de a vároa egy megfeleld színházhoz is jusson, azonkívül gyűlések, ünnepélyeit, előadások éa felolvasások tartására is átengedné Kultúrpalotáid lenne * városnak ilyenformán a Polgári Egylet átalakított háza.
Ezt a tervet tárgyalták tegnap teljes axómu válaaztmányi ülésen Knortzer György igazgató elnöklete alatt. A választmány elhatározta, hogy a mostani Físcnl-féle raktárt (az úgynevezett Katakombát) lépcső házzá alakítja át kétoldali lépcső feljárattal, a felső termet pedig <> színház és mozi céljaira bőviti ki színpad hozzáépítésével. Az erre vonatkozó terveket már be is mutatták a választmánynak.
(Saját tudósitónktól.)
A választmány szűkebb bizottságot küldött ki, amely költségve tést készített és érintkezésbe lép n a kultusz- és pénzügyminiszterrel, úgyszintén Kanizsa városával, hogy megfelelően hozzájáruljanak a költségekhez. Ha hozzájárulnak — ami ben kételkedni nlncien okunk, an nál is inkább, mivel ily irányú Ígéretről már tudunk — akkor rövid időn belül a tervek testet öltenek és a kanizsai kulturépület problémája egy csapásra megoldódott.
A város vezetőségének, mint képviselőtestületnek minden áldozatot meg kell most hozni, hogy azt az alkalmat megragadja és a Polgári Egyletet ezen törekvésében legmesszcbbmenőleg támogassa.
Dr. Szabó Zsigmond indítványára elhatározta továbbá a választmány, hogy még e hó folyamán megfelelő ünnepi keretek között megünneplí Markos Gyula 40 éves irói múltját és tiszteletére nagy jubiláris ünne pélyt rendez. Dr. Mutschenbacher Edvln kir. törvényszéki tanácselnököt és dr. Szabó Zsigmondot bízták meg az ünnepély rendezésével, ikik Eberhardt Béla főgimnáziumi igazgatót is fel fogják kérni, hogy icgitségükre legyen az ünnepély minél imporánnabbii Mtelébsn.
— Akik beteg aertések haaát
mérték ki. Közel két esztendeje már, hogy a zalaegerszegi rendőrségen megindult az eljárás sertés-vésiben elhullt sertések húsának forgalombahozatala miatt — Simon Gyula cs Fodor János hutiparosok ellet:, mig a sok felebbszés és hivatali eljárás után most a népjóléti miniszter mondotta ki ez ügyben az utolsó szót — aki Simon Gyulát tizenöt napi, Fodor Jánost pedig husz napi Jogházra itélte tomegfogyasz tásra alkalmatlan, beteg sertés húsának jorgnlombahozátaia miatt. — Mindkettő /egnsp jelentkezett a zalaegerszegi kir. ügyészségen a büntetés kitöltése végett.
— Lelkiismeretien férj. Bor-bás Jánosné a „Szarvas-szálló* portásának felesége feljelentéit tett, hogy férje — egy rendőri felügyelet alatt álló nővel megszökött és magával vitte az összes holmiját — őt minden támasz nélkül egy gyermekével Itthagyva. — Borbés állítólag Budapestre szökött. Kár, hogy a botbűntetés megszűnt. Ilyen eseteknél nyugodt lelkiismerettel lehetne alkalmazni.
— A veszprémi iparoskon-greaazua éa iparkiálllUs junius 29-én lesz megtartva. Felhívjuk a kanizsai és zalamegyei iparosokat, hogy minél tömegesebben vegyenek részt □ veszprémi kiállításon, esetleg cssládtsgjsikkal együtt. — Kedvezményes utazásról a veszprémi rendezőség gondoskodik.
— Cigányok mint állcsend-örök. Az utóbbi időben rendkívül sok panasz érkezett a hatóságokhoz arról, hogy a zalai megyehatár mentén hamis hatósági igazolványokkal felazerelt álcaendŐrök garázdálkodnak, miért is erélyes és széleskörű nyomozás indult meg
a s/élhűmoskodók icózreiceiitésére. Hosszú idŐ után egy zalaegerszegi csendőrnek sikerült nyakoncsipni nz álcsendőröket Kolompár Imre és Kolompár József bocföldei cigányok szernélycbsn.
— A „Hangya" jubileumi kongresszusa. A „Hangya" negyedszázados fennállása alkalmából, mint többször megírtuk", ma, csütörtökön jubileumi korgresszus lesz, amelyen a kormányzó őfőméltósága és a kormány is megjelenik. Az ünnepség délelőtt féltíz órakor kezdődik m Városi Színházban u Himnusz elénekilsével. Elnöki meg nyitó beszédet |Dessewffy Emil gróf mond, ezu\'án az üdvözlések következnek. A következeti eszme nap számosairól Balogh Elemér vezérigazgató beszél, xáróstóval pedig Meskó Pál ügyvivő-igazgató szere peL A Szózat fejezi be a kongresz szusnak ezt az első részét Utána kivonulás Károly P^Sándor gróf városligeti szobrához, ahol félegy órakor nagyatádi Stabó litván főld-mivelésügyi miniszter ünnepi szónoklatot tart. A közebédet délután félőt órakor ujabb tanácskozások követik.
— Katonáknak nem azabad réaztvenni politikai gyttiéae
ken. A belügyminiszter rendeletet adott ki, amely — hivatkozvn n honvédelmi miniszternek április elsején kelt rendeletére — eltiltja a honvédség és csendőrség tagjait, hogy politikai gyűléseken, szakszervezeti taggyűléseken és tüntetése ken résztvegyenek, vagy a hallga tóaág között egyenruhában megjelenjenek. Az ellenőrző rendőrközeg kötelessége, hogy a gyűlés színhelyén megjeleni katonákat igazoltassa, eltávolítsa és az esetet illetékes parancsnokságnak jelentse.
— A azázssázalókoz rokkant
részére N. N. 200 koronát, Ofen-beck Károly 100 koronát küldött be szerkesztőségünkbe
— Hamisított tokaji aazuval árasztották el az crazágot. A budapesti államrendőrség kiküldöttei szakértők kíséretében Abauj-szántóra utaztak, hogy olt megvizsgálják Csonk amagyarországnak egyik legnagyobb borszállító cégének, Zimmermann Lipót és Fiai obaujszántói bornagykereskedő cég borkészletét. — A mult hét egyik napján rájöttek arra, hogyS« „Kin-dermachen" vignetta alatt forgalomba hozott tokeji aszú hamisítvány, amennyiben a bortörvény dacára erősen van cukrozva. — A vegyvizsgálót során megállapították, hogy a 80ü0 koronás aszú-bor különösen erős izét a mesterséges édeaitéstől kapta. A rendőrség valamennyi fővárosi italmérés, mulató és vendéglőben razziát tartott, aminek alapján kihágást indítottak mindenki ellen, aki ezt a bort árusitotta. Beigazolódott, hogy a budapesti viizonteláruiitók nem részesei a borhamisításnak, omeny-nyiben a „Kindermachen" bort le-vignettázvw, palackorva kapták az abuujszántói Zimmermann cégtől.
— Újból életbe lép a vaauti bérletjegy rendszer. A keres-kedelmi minisztériumban folytak tárgyalások aziránt, hogy az államvasút vonalain ismét vezessék be nz évekkel ezelőtt megszűntetett bérletjegy rendszert. A tárgyalások, miként éi teaülünk, eredménnyel jártak, amennyiben julius 1 tői a Máv. összes vonalaira bevezették « bérletjegy rendseert. Az uj bérlot-j:gyek a gyors és stemélyvonatokra egyaránt érvényesek, csupán az egyes kcciiosztályok közötti különbség nyer kifejezést ezen jegyek árában. Az első osztályú bérletjsgy ugvnnis 400 ezer, másodosztályú 250 ezer, a harmadosztályú pedig 150 ezer koronába kerül; egyelőre azonban csakis félévre aróló érvénnyel állítják ki.
— Uránia. Szombat—vasárnap: „Tüzriadó" (egy chikágói tűzvész ■Orténete) érdíxfeszitő, izgalmas je-i neiekben bővelkedő amerikai fiim; látványos része egy chikágói bér-pilot» égése, egy ügyes tűzoltó bra-vuros életmentése. „ Angol híradó". Előre felhívjuk közönségünk figyelmét a szezon egyik legérdekesebb filmjére, a Titkok házá" ra.
— Méhéaxek I Kaplárak, keret-lécek, mülép, távkapocs, mézpergető-gépek, méhészeti eszközök legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal méhészeti eszköz raktárában.
— Hamiafogakat, aranyat, ezüstöt, brllllánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frlad Józaef ókszerész, Sugár-ut J. szám. "(FŐ-tU és Sugár-Ul sarok.)
— Próbálja, mag: ön La és me&győ-
xóvlik róla, hogy a KILIPP h.riioyiücötódéj*-ben fcílceboli »ny*gból kéizült hariinyák, tökeik ■ Iegurtós-bbak Is ugyanazon ssloU és miiiívíKu pamutból bárnv.kor moglejei-letók, SiombMhely, Széli Kálmán-utca 6.
Elfogták a saragossai bíboros érsek egyik gyilkosát
Madrid, junius 6 (Éjfélt or érkezett,) Utehoban, Saragoasa tartományban két férfit letartóztattak. Ax egyikben felismerték Soldevilla biborosérsek gyilkosát.
..Zalai Közlöny"
Budapesten naponta kapható az Anker-köz 2. szám alatti dóhányárudában.
ÍALAI közlöny
1923.
lumu* 7,
Az equatofi expedíció eredménye.
Érdekes állatokat hozott egy expedíció távoli szigetekről.
Most tért vís3x<> N. w Yorkba egy expedíció, amely ket és fél hónappal ezelőtt az Equator kornyékére ment, hogy állatokat és növényeket gyűjtsenek.
Az expedíciót William B«-ebe professzor vezettr, aki a New York Zoologicai Society megbízásából a British Guiana Tropical Research Station igazgatója.
Az expedíció nagyszerű eredménnyel végződött, mert mindent megazereztek, ami a programban volt.
Beebe professzor szerint egy csomó kis szigetet bejártak, a/ állatokat könnyen fogdosták összr, valószínűleg még sohasem járt arru emberi lény. Sok érdekes rfítdarat, gyíkfélét, növényt és követ hoztak, amelyeket részben az állatkertben, részben a Natural Museumban helyeznek el.
A meglátogatott ssigetek közöl csak egyen voltak emberek. Itt is csak rabokat tartanak. Egyea szigeteken azonban találtak vaddisznó\', teheneket, kutyákat és mac* kákát ia és ebből az következhet^, hogy ezeken a szigeteken tartják főhadiszállásukat a tengeri kalózok.
Az egyik sniget bejáratánál egy természetes kikötő van, amelyet egy földrengés alkotott. Ebben t> kikötőben a világ legnagyobb hajója is kiköthetne.
Fogtak egy 300 éves teknősbékát Is, ele ez elpusztult, mielőtt ideértek.
Az expedícióban volt több nő is és az egész ut bővelkedett apró kulandokban. A társaság egyik női Ugja fürdés után elaludt a tengerparton és arra ébredt fel, hogy barátságos fóka csókolgatja arcot.
A nők sokat mulattak egy majommal, amit Rssputinnak neveztek.
Az áthozott állatok közt van több olyan, amelyet Amerikában még sohasem láttak.
A kegyetlen Barbara.
Londonból Írják, hogy az ottani állatkertben 17 esztendő óta egy jegesmedve, amelyet a közönság Barbarának nevez. Barbara ketrecében egy him medve is lakik — Sam. A két medve ketreco előjt mindig seregestül állanak a gyerekek és felnőttek és különböző nyalánkságokkal kedveskednek nekik. Legutóbb Barbara anya lett. Az allatkert vezetősége megörült az eseménynek, mert azt gondolta, hogy most végre-valahára sikerülni fog a
kiwiuy felnevelése. — Barbarának ugyanis nem ez volt az e?ső kölyke. Mióta a londoni állatkertben él, már hat köl\\ ke született. Esek közül nzonban egy sem maradt é\'etben. Az első kenőt ő elte mep, a haiv madikac a férje, Sifr. Az igazgató-*&g erre a másik hfcrom kis medvét nyomban születésük után elvette szQleitd). Mindenféleképpen megpróbálkoztak a felnevelésükkel — de sikertelenül. A kicsinyek tüdőgyu-Udásban rruUak ki. Két hétnél tovább egyik sem tartotta ki. A he-ledik bocsnál az igazgaiósftg azt gondolta, hogy mégis legjobb lesz, ha az anyjánál hsgyják, s hogy a kegyellen Barbarának estébe ne jus son a felfalása, állandóan a legjobb falatokat adiéft neki. Amit csak szeretett, bőségesch elébe letté*. — Barbara néhány napig valóban szeretettel dajkálta kicsinyét. M<r.már azt hitiék, hogy a terv sikerült. A múlt héten azonban váratlanul Barbara a szájába fogla a kícinyét és a ketrec dőlt levő lo^a potiyantotta A bocs tüdőgyuladást kapott és néhány nap múlva szintén testvéreinek sorsára jutott.
KÖZGAZOASAG. A tőzsde hírei.
(Saját tudósítunk te!efor>jeleníc«e.)
Budapest, junius 6. A mti magánforgalomban az irányzat szilárd volt és az árfolyamok a tegnapi nivó felett mozogtak. Később a rendezés után, ami simán bonyo lódott le, élénk forgalom blakult ki. Különösen a bankértékekbi-n volt nagy Cila*. Rima 29,000, Áll -vasút 97.000, Oiztrák Hitel 17,000, Kőszén 375,000. Izzó 105,000, Spó-dlum 50,000, Magyar-U!a«.» bank 5000, Cukoripar 480.000, Fegyver 245,000, Magyar Hitel 48,000, Ste-faneum 21.000, Csáki 14.000, Za-bolai 31,000 Anvol M»gy*r 9500, H.zai fa 30,000, Nova 34,000, Bu-dapesti Gőzmalom 62,000, Krre-aV. Bank 90,010, Magnezit 285.000, Atlantlka 17.000, Villányi 5800, Első Magyar Biztosító 360,000, Draiche 48,000, Beocini 160 000, István 10,000, Salgó 110,000, Wör-ner 9000, Georgia 140,000, M*zŐ-^\'gyeai 68,000, Nasici 250,000, Gutmann 50.000, Koaztpénz 3 éa fél sotzalékról 2 százalékra eaett vi»z »*a. — A inal terménytőzsdén kis íorgalcm melleit búzában az árak ki»i« Javultok. Vidéki ár u1 200-260 K-nál magasabban kötöttek; Miskolczi, Nyírségi áru 260 K-át ért el. Rozs üzlettelen. Árpa kis üzlet mellett némileg javult. Takarmányárpa keresett. Zabban Szikszóról 170 K-át fizettek budapesti paritásban. Közraktárról 190 K. — Tengeri 155—160 K azonnali átvétellel. Korpában nincs üzlet.
Valuták és devizák i
N\'poleoa l\'JiOO, Font (London) 24050--24$&o, Dollii (Naw-York) ÜiO &470, -Francia frank (Paris) 351—3ttl, Márka (Bor-lin) 8*1.0 - 8Ő0, Olasz lifa (Milano) 25V-260, - Osztrák korora (Bécs) 740-780, L«i (Boka-rost) 28 -30, Szokol (Prága) 1&7—163 Svájci frank (Zürich) 900 - 990, Dinár (Zágráb) 65 5-67-5, ..engy.l márka (Varsó) 9"80, Amsterdam 2"" t. — Kopponhiga 1174—1004, KmstiinW 897-927, Stockholm 1418 -468.
/ür:cni zárlat« a.rlln 0 7G, Amsterdam HolUndla 217 40, HowYork 654 - 75 Londoo 2565, Páris 3600, Milano 2605, Prága 1660, Budapest 10 0O, Zi&i\\> 665, Varsó 0 80. Wiea 0 78. SaófU 447, Ossirák bély. G 78 25.
Termény jelentési
tfoaa (Tlsiavldékl) 25750-26250, .^eb 15500 6050 ross 16750-1700\'J takarni oy árpa 15000-1550\') tor 16500-7500 *ab 1850<>-9v00 tengorl 16700—I7v00, repce —\'—, korp* 7500 - 7600, köles —•
Budapesti Allatváoári
Marbabot I. r. egésabeo 1950 -2300, bilulje 2100 - 2400, .Uj. 1920—2101,II.r. egéa.ber, 1620--800, hátulja 1300—950, alaja 1420-560 Növeadák marhal I. t. exéssb.n 1780-800 Sorja (ölött bórb) 1800-2000, Készlet: Nagymarba 15, — .ládái 12, Növendék marba 34. eladás 14, borjti —, .ládát — Marha »ör U00—J300, bo<jobör 185 t\'O1)
Sertésvásár i
Folb.Jiit 850, Elk.lt déUg 700, Or.r -•(oiép 1460, Kónnjrü —, L r. 1500, II 1350, *tlr 1900, Szalonna 1600, L.h. hot 1900
Főszerkesztő: zeérl Pósch Géza. Felelősszerkesztő Benedek Rezsi*. Kiadó : Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
Apró hirdetések.
Minden »zó 20 korona, va.iafabb hetOvel 10 korona. Alláit keretűknek 5rt »»áia)lk cnucdmény. Va.ár. e» ünnepnapokon 100 ixasalék telár. J.cjcklicbb hirdeti. 10 nö.
Irodában gyakorlott toínl uoootll bcMptor. ltrttt*. PolUk M. Kall. ,4ty
>, Wx-7«»7
Nagyatádon Korona szállodában
a l.gmodernesb kávéház-, átterem-, asoba>, korcsma-berendezések e»
kei d..rab villanyos szellőztető ö-as motor eladó Junius hó lö-lg. — 2—3 szobás
családi házra
árajanlatot kérek julius l-ro beköllözli.töséggel
GRÓSZ MÓR.
HIRDETMÉNY.
A L.t.ny.l Őns.g4lyiö Eoy.., Slttv.lkei.t feli:. .ŰÜ l.liVj" 1B23. évi Junius H6 M-én d 11 érakor l.t.nyán, . UiInrti |\',k,\' rílepénz ár hílyisogcl\'oa
felszámoló közgyűlést
tart, mo\'yro a t. Tajtokat tisztelettől mrjftivU , Felszámoló bizottsá3.
Tárgysorozat:
I. A felszámoló bízottját: Jcientcso a ftl. számolás lefolyásáról és bofoj#zé*ér.51 % A Ulszán.oló és felügyeli b zetuág |c|.
NEM FAJ FEJE
es a lába, ha e Deák-tér 1. sx. alatti
cipő-üzletben
rendelt klxÁrul*c ol^óiendü »nya. hOlke»>g]t
ARCSENT.féie
cip<ít hord Javítások nyorstn eszkóíólutntk.
t dup!ntalj-u
SZÜNDAL
mar megrendelheti
KÖNYVEK
a IBr.ulóHJuíág részére,
Fisihel Fülöp Fiai
kercskedesebon rendes bolti arak niollett
kaphatott; Sik Sándor: Magyar cserkészvezetők könyve . . . K1ZI5 — Felvéteti kalauz. Eiő-é-saítő h xozepisk.Iat fölvételt ^
vlzsgur-......K 270 —
Pélyumutó.O. A pilyavá-Usxtis el>>it allo m.gyar ifju. »ag kalauz.. - .... K 2íö.— Osasafoglaló neimeti iro-
dalointoitc. vt.....K 4W.—
U magyar ne<nx«t törté-
nvlo.ittk roviJátteklntéso K 3t*/ — Algebra éa QeomelrJa, ö>sz»foglaló w.ttsegi tételekkel Gre»x Leotol . . . K IC\'80.— Beveaetéa irodalomtudo-
ounyba Tolnai Vihnostol . K löSo -A lóikepolvasáj gy.korlaü ktí*-
könyve . . . . f . K 135.— Nappali lepkéik határozoja . K 134.— Lliohej könyvek.
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
C elaeeaelék baraadtsl vállalata C
Flóküzltrt és bQMv: NAGYKANIZSA, Magyar-utca 0. szám. FUdet. BUOAPEST, VI., 6-utca 38. - TaMton: 151-13-
, .. - »»lni-o rom6 kjtUk, MlAa US riimolik rteír.
txolfAj6 autom.Clkauan »0kW6 ufrattjra V*r«D^.iÍMk.l, kö.ponll tflí4. U meUfl* ber«ndoa4*«ket tcrro.^.flnV uwhL
Bftlftárnn HrilinU * D*\'"<3onn«ma TUTo.otek u-a»tmraka(, «BiAtt-
KdKWrün IdriUflK. ru («naco.oll lm Mdoe r«nJűkAd*k*t. rörfl.ré. mrdí-f^ kAlyhAkAt, 11YIM4 BM>»dOk 4. d<M«(«k»l, n\'n1ni.aa»S kidauioákk.k.t,bádof \' ^rmkMt, lomíncoion konyha edények.t, borAaaalt olkk.%. ttS\\6 yennet.^k.t,.
átalakítási nunkálatokat sztkszarOan és olcsói eszközlünk.
QOOO OQOO OOQOOOO QQ QQQQQQC300Q OOOQOOOQOQQQQQOQQ
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiralok. mf^hivók, eljegyzési cs esketési kártyák, névjegyek, ezán.lák, levélpapírok, boriiékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden esiakb* vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Fő-ut 5. szám.
______ . .i. n
° 0 OQQOOPPOOaQOOOOaüQonaQgnr>nr!^^nrTnlnPrnr,nnfl
Nyum.lotl « NagykinuMi Nyomd, es Lap:<„do V.l
tiut könyvnyomdíjatjan, Nagykirnizsftn
évfolyam 127. tzáw.
Naj£yknuixisii, IVM Junius 5. Péntek
Egyes siám óra 40 korona.
•r Budoptst
POLITIKAI NAPILAP
,„Wr»rbf«>-T«Uíon 78. "»"■•
lök

A minisztereim
beszédére épp olyan osztatlan figyelemmel hallgatott az ország és ennek minden egyes polgára, mint amilyen feszült érdeklődéssel követte öt külföldi utján.
A figyelemnek és érdeklődésnek ezt az ositatlanságát Bethlen miniszterelnöknek az a szilárd és kivitelében következetes elhatározása szuggerálta az országra és a nemzetgyűlésre, hogy ebből az utazásából és ebből a beszámolójából nem enged — mert nem engedhet politikai tökét kovácsolni sem jobbra, sem balra, sem bármerre. Mert valóban : fia volt valaha ennek az országnak ügye, mely teljes egészében közös és egyetemes ügy volt, ugy ez az, és ha szüksége volt valaha ennek az országnak arra, hogu nemzetgyűlése a miniszterelnököt pár tok és politika fölé emelkedve hallgassa meg, ugy erre most, az elhangzott beszéddel kap csolatban volt leginkább szüksége.
Végre is, a miniszterelnök Parisban, Londonban és Rómá ban nem X. vagy Y. képviselő ur álláspontját, nem ennek vagy amannak a politikai frakció nak meggyőződését képviselte, hanem képviselte az egész) reménykedő és talpraállni vágyó Magyarországot. Es ha igy volt ez külföldön, mennyivel inkább igy van ez itthon, ahol az eredmények leszögezése, az eredménytelenségek férfias beismerése ugyancsak nem erre vaiy arra, hanem csakis Bethlen István grófra várhatott.
Az uti tapasztalatokban gazdagon hazatért Bethlen István pedig igazán jobban tudja
azt, l,0gy mit vár a ka/föld
Magyarországtól.-mint X. vagy
politikus és igy azt is job-ban tudja: mi kell Magyarországnak.
Ezt pedig bizonyára nem a "opi politika,, hanem a napi Politikán felülálló elfogulatlan oiralat dolga megállapítani.
-I-W1..1..I ... B*, a.™ 80« >,,„44,,, 3400 K
UtdlrHUi ka.h.tO ilkir ktl 3. „. doh&nyiradibia
Franciaország nem fogadia el az ul német Javaslatokat.
A belgák csatlakoztak Polncaré állásfoglalásához.
— Véget ért a brüsszeli konferencia.
Paris, junius 7. (Éjfé\'kor érkezeit.) Brüsszelbe tegnap érkezett meg ax a diplomáciai távirat, amely Németország uj ajánlatát tartalmazza. Poincaré miniszterelnök a távirat szövegének vétele után kijelentette, hogy az uj javaslat sem megfelelő és azt Franciaország nem fogja elfogadni. Poincaré kifejtette, hogy addig, amíg a németek. Ie nem szerelik a Ruhr vidéki ellenállást, nem lehet a német jóvátétel lecsökkentésének gondolatával foglalkozni.
Jasper belga miniszterelnök Poincaré érvelése után csatlakozott a francia állásponthoz és igy nincs remény arra, hogy a német jóvátétel bonyolult ügye a második német jtgyzék segítségével megoldassék. A brüsszeli konferencia egyébként véget ért és Poincaré ma délután kíséretével visszautazott Páriaba.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, junius 7. (Telefonjelentés.) A nemzetgyűlés mai ülése 11 órakor kezdődött. Napirend azerint Szilágyi Lajos indokolta meg a tisztviselő kérdésben af minap benyújtott indítványát. — Szilágyi \'részletesen foglalkozott ax nktiv és nyugdijaa köztisztviselők helyzetével, « természetbeni ellátással, a létszámciökkentéisel ét a fizetéirendozéss\'l. Besiéde kitöltötte áz egész ülést és nagy hatást váltott ki ugy a jobb, mint a baloldalon. Utána az elnök napirendi indítványt tett, amelynek elfogadása után az üléa háromnegyed három órakor véget ért.
A Hangya jubi áris díszközgyűlése.
Budapest, junius 7. (Telefonjelentés.) A Hangya jubiláris kongresszusa ma délelőtt 10 órakor kezdődölt a Városi színházban. A hatalmas nézőtér zsúfolásig megtelt előkelő hallgatósággal. A kongresszuson képviseltették magukat a müveit nyugati államok kivétel nélkül, megjelentek ezenkívül a magyar gazdasági éa politikai élet kiválóságai éa tiz óra tájban megérkezett Horthy Miklós kormányzó is. — Beszédet mondottak Balogh Elemér a Hangya vezérigazgatója ét Bernát litván. Ezután gróf Bethlen miniszterelnök üdvörölte a külföld képviselőit.
A rákosszentmihályl gyilkosok és bűntársaik az ügyészségen.
Budapest, junius 7. (Telefonon jelenti fővárosi azerkesztŐiégünk.) A budapesti rendőrtég, miután a rákosazentmihályi tŐmcggyilkoaság ügyében befejezte a vizsgálatot, a hét bűnöst, névszerlnt: Molnár-Tóth Józsefet, Kanozsai Dezjőt, Molnár-Tóth Józsefnét, Kanozaai Dezaőnét, Bóocz litvánt, Ditrói Puakáa Albertet és Sxegi Máriát ma este átszállították az ügyészség
fogházába. Ax elvetemült emberek 11 büncielekményt követtek el. — Többszörös gyilkosiág, gyilkosságra való szövetkezés, csalás,, rablás, köz- és magánoklrathamisítás, lopás, zsarolás és levéltitok megsér-téaének büntette, illetve vétsége miatt fogják őket felelősségre vonni.
A román királyi pár varsói utazása
Varsó, junius 7. A román király varsói látogatásának időpontját junius 24-érr állapították meg. A királyi pár Varsón kívül még máa lengyel városokat is meg fog látogatni. A román királyi párt Bra-tianu Is elkíséri utjira.
A szerb király Bukarestbe utazik.
Páris, junius 7. A Matin ma reggeli száma belgrádi táviratot közöl arról, hogy szerb kormánykörökben Sándor király bukaresti utjának nagy politikai jelentőséget tulajdonítanak. Az utazás célja u román-jugoszláv szövetség kiépítése és Görögországnak a k\'sántántba való bevonása. Alexsndris görög külügyminiszter bukaresti tartózkodása exekkel a tervekkel ősizefügg.
Hőhullám Amerikában.
NtvtYork, junius 7. (Éjfélkor érkezett.) Az Unlo keleti államain hőhullám vonult végig, amelynek számoa emberélet esett áldozatul.
Református zsinat Lőcsén.
Pozsony, junius 7. (Éjfélkor érkezett.) Lőcsén junius hé 17-én református zsinat le.r, .melynek előkészületeit mér megtették.
Értékek i
Magyal Mlal 57000, Ossüík Ml.l 17600, Hasal 21500,latzálog 6400. leuáasltett 0850, KazMkedelail Bank S4000 Masni-Olaja Ö150. BkcsIhI 145.000, Drwcha 40000, Á1U-Looi iiia 372.000, Smsvirt 80000, Saljö-tujlol 100050, Urikinyl 205000, Rlms 29800, S;hlka 305C0, Guttmano 46000 Naskl 255000, Dialc. Z3500, Klotild 20250, Magyar cukor 4 60.050, Adlia 81000, Atlarstlka 23000, Királysor 13000, Bosnyik-Ajrir, 7800, Ltp. tik 5575, Pbúbua 12550, Vajm. Villanó. 13500, CisalU 11150, KocskoMla 13500, MII Vasot 18500.
Milyen a tisztviselők legújabb segélye]
A magyar királyi mlnlaztárium . közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmarotlak (nyugdijssok, ötv.gy.k éa asülőtlen árvák) részér, rendkívüli segély pétlékn.k engc-délyezéae tárgyában a kőv.tk.ző rendeletet adta lef:
A közazolgálatban álló tlsstvi-selök éa egyéb alkalmazottak, oyug* dijaaok, örvegyek éa szülőtlen árv.k részére 1923. junius hónapra hozott határosat alapján . kővetkezőket rendrll:
A köiszolgllatbsn álló tlaitviae-lők éa egyéb nlkalmazottak, nyugdijatok, özvegyek éa asülőtlen árvák felemelt rendkívüli segélyén felül az 1923. évi junius hónapra . mellékelt kimut.táaban feltüntetett összegű rendkívüli aegélypótlék engedélyeztetik:
I. Ha . tisztviselő vagy egyéb alkalmazott tartozik, Illetve a nyugdíjas, az özvegynek a férje, a szülőtlen árvának az atyja tartozott az 1923. 1800 —ME. azámu rendelet elaő pontjában f.laorolt csoportjába: a tényleges tisztviselőknél éa egyéb alkalmazottaknál 1923. junius hónapra járó rendkívüli aegély pótléknak az összege 80 000, . második pontjában felsorolt caoport-jába tartozóknál 54.000, . harmadikban 46.000, az ötödikb.n 24.000, a hatodikban 20.000. a hetedikben 16.000, a nyolc, dikban 14 000, • kilencedikben 13.000, a tiredlkben 12 800, a tizenegyedikben 1*000, a tizenkettedikben 11.200, a tizen harmadikban 9600, a tizennegyedikben 8.800, a tizenötödikben 8000, . tisenhatodikban 6.400 korona.
A II pontjába feboroltak csoportjában azoknál . nyugdljaaoknál, akiknek nyugdija annak idején az utoljára élvezett beaiimltható javadalmazások 100 százalékban állapíttatott meg, a következő: az ellő-ben 72.COO, a másodikban 48.000, a harmadikban 41.000, a negyedikben 30 600, a< ötödikben 21.000,
. hatodikban 18.000, a hetedikben
14.400, a nyolcadikban 13320, a kilencedikben 12 240, a tizedikben 11 520, a tizenegyedikben 10.800, a tizenkettedikben 10.000, . tizenharmadikban 8640, a tizennegyedikben 7920, a tizenötödikben 7200, a tizenhatodikban 5760 korona.
A III. pontba tartoznak a tisztviselők és egyéb alkalmazottak özvegyei, az elsőben 36.000. a másodikban 24.000, a harmadikban 20 700, a negyedikben 15 300, ai ötödikben 9000, a hetedikben 7200,
a nyolcadikban 6600, a kilencedikben 6120, a tizedikben 5760, a tizenegyedikben 5400, a tizenkettedikben 5040, a tizenharmadikban 4320, . tizennegyedikben 3960, •
ZALAI KOZLOWT
1>23. junlu. 8.
tizenötödikben 3600; • tiz«nh»to-dikb.n 3000 kor.
Ví2űl a tilztvia.l6k ci egyíb alkalmazottak, .ial«tler> Jrviinál efyenklnt " .Iliben 10,000, a mi-
aodlkb.n 7000, a h.imidikb.n 6000, a negyedikben 4500, -z ötödikben 3000, a hatodikban 2500, a h«\'»
dikben 2200, a nyolcadikban 2000, a kilencedikben 1800, a tiiedlkbín
1700, • tizenegyedikben 1600, a tizenkettedikben 1500, • tiieohar-midikb.n 1300, a titennejy.dlk-ben 1200, a tizenötödikben 1100, a tizenhatodikban 900 korona.
A város rendkívüli közgyűlése.
Nagykanizsa, junius 7. (Sa-ját tudósítónktól > Dr. Sabián Gyula polgármester holnap szombaton délután 3 órára hívta össze rendkívüli közgyűlésre a város képviselőtestületét.
A közgyűlési tárgysorozatnak elsó pontja lesz .a százmilliós kölcsön kötvényének bemutatása, azután tárgyalni fogják a vámszedést jog kltcijesztésél. dr Krátky István városi fó|egyz6 tanulmányi szabadsagát, a nyugalomba helyezeit tisztviselők rendkívüli segélyének az államlakkal való egyenló íeiemelését, a hirdetési szabályrendeletet, a vigalmladó szabalyrerdeletct és még löbb pontot.
Dr. Prack István nyugdíjügye csak a legközelebbi rendes városi közgyűlés elé fog kerülni
A közgyülüs — a tárgysorozat után Ítélve — vlharmentes, csendes lefolyású lesz és a délutáni órákban log végződni.
A rendőrőrszem támadója.
Nagykanizsa, junius 7. (Saját tudósítónktól.) Auer József 22 éves nŐtl«n, kiskanizsai földművest a siolgáútban levő j4n/aiPéter rendőr őrszem megintette. Auer József erre nekidühősödött, megtámadta a kő-telessé, ét hűen teljeiitő rendőrt, lefegyverezte, elvette a kardját és megütötte, mig a szorongatott rendőrnek segítségére siető társai ki nem szabadították. Auer József ezen hőstette után megszökött az Őtet kereső rendőrök elől és vagy három napig bujkált, mig most sikerült őt a kiskanizsai rendőröknek elfogni és a kapitányságra előállítani. A tényállás felvétele után átkísérték tegnap a kir. ügyész Bégre, ahol hatósági közeg elleni erőstak miatt elölegea Őrizetbe vették.
Az orosz fogoly szerelmi tragédiája.
A mái asszonyát akarta agyonlőni, azután a temetőben főbelőtte magát.
(Saját tudósítónktól.)
A svéd követ a kormányzónál.
Budapest, junius 7. (Telcfonjcico tél.) A kormányzó szerdán déli 12 órakor ünnepélyes kihallgatáson fogadta Daniclsson Iván svéd királyi követet, aki megbízó levelét nyújtotta át. A fogadásnál közreműködtek a külügyminiszter helyetteseként gróf Khucn - Héderváry Sándor követségi tanácsos és dr. Uray István a kabinetiroda helyettea főnöke.
SertésvásAr i
KelbaJÜa 1030, Elkelt délig 1200, öreg — 1430, Könnyű —, I. r. 1670, II 1400 Zefc-1050, Szidonns 1600, Uh. has 1000.
Zalaszabar, juniui 7.
Szomorú esemény zavarta fel a békés, csendes Szabar köziig nyugalmát.
Kasinszky Boleazláv orosz állampolgár, annak idején mint hadifogoly került a Bruszllov-hadseregéből Magyarországra. Itt a többi orosz hadifoglyokkal a xalaí falvakba adták kl munkára. Kasinszky Zalaszabarra került. A különben dolgos orosznak megtetszett a magyar falu élete, csendje éa asszonyai, hogy amikor a hadifoglyokat visszaszállították hazájukba — Ka sinszky Boleazláv visszamaradt. — Nem kívánkozott vissza az orosz steppebe, az egyhangú orosz falukba, miket vasárnap csak a ba-lalaika hangja tesz némileg hangossá, megkapta őtet is a magyar föld varázsa, a magyar asszony eperajka — Zstaszabar lett őneki a második hazája.
Itt lobbant azután szerelemre a falu egyik legszebb leánya Palánki Teréz iránt. A folu szépséges virága azonban milsem akart tudni az idegen férfi szerelméről — férjhe\'/ ment egy ottani becsületes föld müveapolgárhoz, Salamon József hez. A fiatal asszony régen elfelrj tette, hojy az orosz érdeklődött iránta — nem ugv azonban Kasinszky Boleazláv. Nem tudta elvi selnl, hogy Paláoki Teréz a más asszonya lett. Cselekedetre határozta el magát.
Mikor tegnap reggel Salamon Józaefné kiment a földjére, hogy lízenhatesztendős hutával Annávxl
a paprikát megkapálja — a még mindig szerelmes Kasinszky utána ment a mezőre, elővette Frommer-pisztolyát és a fiatal asszony homlokához szegezve — elsütötte. Csattant a fegyver — de ciütörtőkőt mondott. Az Isteni gondviselés ujja — hogy nem aült el. Mielőtt még-egyszer elsülőtte volna a pisztolyát, Palánki Anna bekapaazkodott Ka-sinazkyba, lefogta kezelt és igyekezett a pisztolyt kicsavarni kezeiből. Ezt az alkalmat használta fel Salamon Józsefné — hogy elmeneküljön. Mig lirenhatéves nővére az orosszal viaskodott — sikerült elmenekülnie Kaiinszky elöl. Mikor az oroaz nagynehezen lerázta magáról a leányt — utána szaladt az asszonynak, hogy a mezei uton eléje kerüljön és megismételje merényletét. Azonban már nem érte utol a fiatal asszonyt — kinek sikerült hazamenekü\'nie.
Mikor Kasinszky Boleszláv látta tettének sikertelenségét — a sza-bsrl temetőnek vélte útját, ahol a Baán-család Icriptéjn mellett fejének szegeive Frommer p\'sztolyát és agyonlőtte magát. A golyó keresztül halolt a két holántékon és azonnal végzelt vele.
A lövés zajára elsőnek odasietett Fenyő István lelkész, aki r földreesett öngyilkos kezéből kivette n uiég füstölgő revolveit.
Miután az öngyilkosság esete kétséget kizárólag meg lett állapítva, o biróság megadta az engedélyt a holttest eltemettetésére.
Tragikus vég.
Murakeresztur. junius 7. (Saját tudósítónktól) Tragikus véget ért Rulek János negyvenéves murakereszturl földműves. Rulek ugyanis több min; huszonnégy tv óta suj/os természetű eskórban szenvei, ameiy gyakran megtámadja.
Így tagnap reggel, mikor lakása közelében lovalt Itatásra hajtotta a folyóba — a kór rohama megtamidta, Rulek a vízben összeesett s mire segítségére síeltek — a szerencséllen ember m;glulladt a folyóban. A kir. ügyészség eltemettetésére megadta az engedélyt.
Cigányok a járványkórházban.
Nagykanizsa, junius 7. (Saját tu dósitónktól.) A legutóbbi miniszteri rendelet kapcsán, mely az előfordult járványos esitekből kifolyólag szigorúan meghagyja a közegészségügyi hatóságoknak, a város polgármesterének és a főbiráknak, hogy r hatóságuk területén található összes cigányokat vegyék vizs gálát alá és amennyiben gyanúsak nak vagy férgeseknek találtatnák, haladéktalanul izolálják, fertőtlenítsék és a közönséget a velük való érintkezéstől eltiltsák. — Dr. Sabján Gyula polgármester rendelkezése folytán a város területén található cigányokat közegésiiégi-és köztisztasági szempontból megvizsgálták. A vizsgálat eredménye-
ként több mint húszat férgeseknek találtak — ugy, hogy ezeket azonnal bevették u járványkórházba, ahol fertőtlenítik, megmozsdttják, megnyirstják és izoláljak.
A polgáimester ezúton is külön felhívja a város lakosságát a cigányokkal való érintkezés szigorú kerülésére, a járvány lehetőségének kikerülése szempontjából különös köztisztaságra és óvatosságra.
Mi azonban ezzel még nem vagyunk megnyugtatva. A város ren dészeti appirátuia — amely még csnk néhány nap múlva fog mü-ködísbo lépni oly kicsiny — hogy azzal eredményes munkát kifejteni teljes lehetetlenség. Itt kell^Jtogy az államrendőrség segítségért legyen a vároa közegészségügyi szerveinek és házról-háxra járva ellenőrizzék a házakat, udvarokat, műhelyeket, pöcegödröket és egyéb hulladék lerakodó hegyekei, és ott ahol e téren mulasztásokat találnak, a törvény teljes szigorával fellépjenek.
Várjuk az egészségügyi hatóság sürgős és erélyes intézkedéseit.
Elfogott tolvaj.
Nagykanizsa, junius 7. (Snjut tudósítónktól.) A kanizsai államrendőrség egyik őrtálló rendőre tegnapelőtt egy 7*ákot cipelő, gyanús külsejű alakot igazolásra azólitolt fel. Az illető Gerő Imrének vallotta magát. Az ébrr rendőr nem elégedett meg ezzel, de megnézte, hogy mi van a zsákban. A zsákban nagymennyiségű gépszijj volt. A rendőr persze akkor eleget tudott, magával vitte a pasast n kapitányságra, ■ ahol a bűnügyi osztálynál előállíttatván, bevallottá, húgy a gépszíjakat a siófoki Szebeszta és S<om-rner gyárából lopta, a gépekről le-
szerelte és most azért jött Kaai-zaára, hogy itt a lopott gépsziija-kat értékesítse.
A rendőrség a tolvajt átadta a siófoki csendőrségnek, akik a pt. aast tegnap már el la szállították.
HÍREK.
— Naptárt Junius 8. Jér. sí.
— Hivatalos óráink: A kiadóhivatal (Főút 13. Boucnrieder palota) hivatalos órái délelőtt fél 9 órától 12-lg, délután 3-tól 6-ig. Telefon 78 — A szerkesztőség (Főút 13. Dogenríeder palota) hivnUlos órái felek ré-izére délelőtt 10 órától 12-ig. Telefon 78 A felelős szerkesztő délután il órától 8-ig ■ nyomdában (Főnt 6. sz. alatt) fogad és bármily ügyben a nagyközönség rendelkezésire aIL Telefon 117.
— Személyi hir. Dr. 7arányi Ferenc főispán folyó hó 12-én Zalaegerszegre érkezik, hol a közigazgatási bizottság ülésén fog elnökölni.
— Hitel a nagytrafikoaok-oak. A pénzügyminiszter a nagykanizsai különlegességi trafiktulaj donosanak két éa fél millió, a zalaegerszegi nagytrafiknak két millió, a keszthelyinek nyolc, a sümegi dohányárudénak pedig két millió korona dohányáru hitelt adott. A hitelnyújtás oka az, ho?y a nagy-trafikusok a fölemelt dohányárak mellett minden zökkenéa nélkül tudják a kapott áruért járó hatalmas összegeket kifizetni. A kiutalt hitelt az illetékes dohányraktórak-nál fogják folyósítani.
— A zalavármegyei katolikus nagygyűlés Nagyboldogasszony napjára tervezett megtartása elhalasztódon. Miután a bizottság a felsőtemplom felszentelésével kapcsolatban akarja megtanani és egyébként is technikai okok kívánatossá teszik a vármegyei nagygyűlés elhalasztását, hogy azt páratlan dimensiókban, különös fénynyel és minden falu és község részvételével lehessen megtartani — szeptember 8 és 9 re fixirozták véglegesen.
— A Frigyealoktanya átala
kltáaa. Jelentettük, hogy dr. Hülli Dezső egyetemi tanár és dr. Schwab Gyula miniszteri tanácsosok — dr. Sabján polgármesterrel, -Eberhardt Bél- főgimnáziumi igazgatóval és Király tnünzRki tanácsnokkal való ujabb! tárgyalás végett Kanizsára jöttek. Tegnapelőtt és tegnap « gimnáziumi tervek kivitelét tárgyalták, melyek nagyon csekély módosítással végre lesznek hajtva. — Szeghalmy Bálint építész most készíti el a részletterveket.
A legelső teendő lesz most a laktanya legénységi épületének a* iskola céljaira való rendbehozása, evvel párhuzamosan a második emelet húzása, a társház és a hozzá szükséges gazdasági épületek átalakítása. Csak ha ezek kéazek lesznek — kerülhet sor a tornaterem épitéaére.
Az uj intézetben a rendes iskolai évadban már megfognak kezdődni az előadások.
— Nyugdíjazás. Rabobszki JenŐ pénzügyigazgatósági számvevőségi főtanácsost a pénzügyminiszter nyugdíjazta.
— A tankötelesek belratáaa. A kanizsai állami elemi iskolákban a tankötelesek beiratását az 1923/24 tanévre juliua 2-től 5-ig fogják végezni. Mig a pótbeiratást 1923 steptember 1-tŐl 3 lg végzik.
i«riiuo"" 8
_ A tsnf.IB»yalő Iskola-Szirmán Gfas kir. anfXy" Zsl.a»»tgrót c. kőr-
nvékéro Iskolalátogatásra utazott. A „oljármeater szabad-
<„, Dr. Sabján Gyúl. polgár-
Hé»i«" fog). eltölteni.
_ Áthelyasa" tastlté. A Vilii,. és köioktatásűgyl miniszter Hegedűt Ferenc rédícsi .leroi iskol.i UnWl Eger.racaár. oaatotts be „olgíl.ttételre. _ Átlőtt* » karját. Kóbor
Uissf ulaegeríW pénzügyőri vl-„iit állampénztárban sxolgá-lilío.k leljeaítéae kőiben b.tfelső karí<t szerencsétlen véletlen folytén keresztül lőtte. A szerencsétlenül ■árt pénzügyőrnek dr. Gráner fő-ervós nyújtotta az első segélyt. Sérülése 20 napon belül gyógyuló.
— A tanfalBgyelőaég k8«. Ka*. A vallás- és közoktatásügyi miniszter megengedte, hogy >z állami, illetőleg kö/ségl elemi Iskolai tanítóság az Országos Többterme-|esi Liga által rendezett háziipari itli (esti) tanfolyamon tanítást villelhaison.
— Tanltógyliléa Zalaegsr-,zegen. A zalaegerszegi iárás tanítói tegnap, folyó hó.7-éo Zala* -gtrszegen tartott, k évi rendes közgyűlésüket Sialaiigazgató tanitó .Inőklete alstt. A gyűlés tárgy-.orozstánsk lényeges pontja volt (• Budspesten julius 5 éa 6-án tar-Hódé 8. egyetemes tanítógyülés előkészítése tárgyában fölmerülő kérdések megbeszélése.
— Uj gyógyszertár Füreden. A balatonfüredi második uj gyógy-• .-ertár folyó hó 18 án nyílik meg. Tulsjdonoss Takács János.
— Adomány. Egy törvényszéki bíró 100 koronát őrv. Pergerné és 100 koronát pedig a százszázalékos liidirokkat részére küldött be szer-kesitéiségünkbe.
— Nyomdahiba Igazítja. A
al.i hösök vltétzé avatásával ksp-caolslbsn tegnspi számunkban kő--■ölt cikkünkbe nyomdahiba csúszott t-e. A névsorban C\'aba helyett Csala Gergeiy é> Böjti Péter helyett dö/íe Péter olvaasndók.
— Halálozás. Horváth Győ-őné szül. Bakó Margit május hó
30 án 24 éves korában Debrecenben -Jhunyt. Holttestét hazssiallltották. Temetése folyó hó 8 án délután 4 órakor lesz a tóm. kath. temető tislotteahszából.
— Orszngo. melnargyUW. Budapesten. Somogy , Tolna- és Barsnyavármegyék molnárai Dom-Mvirott gyü\'éat tartottak, melyen elhatározták, hogy a molnárság vitális cidekeloek megvitatisa cél-líból országos moloárgyüléat hívnak oss.c Budspesten. Az országos nwlnárgyülést folyó hó 10-én dél-r" 9 "J\'kor tartják meg a Vlga-dóban (Vigadó-tér 1.) s "tekintve, ™W igen fontos ügyek kerülnek árgy.láars, a gyűlésen előrelátha-«>g Z.lavármegye összes malom ™»jdonossi >• megjelennek.
— Nem drágul a gyufn. A "fokban széltében-hosszában arrói Sík \' * közeli nspokban fi ÍJfladráguláa fog bekővet-
f* ""legelték, hogy a U™\\íobo*,41 már « íyfcoáok 40 ek,\' ,\'d\'ílc\' Mint most illeté-«■ he yről értesülünk, a gyufa--bhone í "il4 híresztelés nem Sljlt "lónak. A gyufának ma
SALAI KÖZLÖNY
Szeptember 9-én lesz Nagykanizsán a nemzetközi atlétikai mérkőzés.
Negykanii.., junius 7. (Saját tudósítónktól.)
Mint a .Zalai Közlöny" jelentette, tegnap délben érkezett a budapesti gyorsvonallal a Magyar Atlétikai Szövetség vidéki osztályának lltkára dr. Vadas Nagykanizsára, hogy a Kanizsán rendezendő nemzetközi atlétikai versenyt megbeszéljék és Idejét megállapítsák.
Dr. Vadast az állomáson a .Zrínyi- részéről Zay őrnagy, Finta százados és Pallér főhadnagy, az NTE részéről Antal Jenő elnök és dr Pottyondy József titkár fogadták.
Dr Vadas a két egyesület vezetőivel délután tárgyalásokat folytatott. amelyen elhatározták, hogy a Dunántull-Stájer nemzetközi atlétikai mérkőzést szeptember 9-én fogják Nagykanizsán megtartani A mérkőzés 10 lourbói fog állani, melyen 20 magyar és 20 stájer mérkőző fog résztvenni.
Elhatározták továbbá egy Székesfehérvár és Nagykanizsa között lefolyó városközi atlétikai és fulbailmérkőzés rendezésé) Is. Dr Vadas ma visszautazik Budapestfe.
Is a következő ára van t Külföldi gyufa kicsiben 40, belföldi 35 K, nagyban pedig 5—5 koronával kevesebb. A gyárosok terveztek ugyan áremelést, de ez nem történt meg. Az azonban nincs kizárva, hogy e hónap vége felé a most jelzett áremelkedés bekövetkezik.
— Uránia. Szombat—vasárnap t .Tüzriadó" (egy chikágói tűzvész története) óiűckfcsziiö, izgalmas je-kneteliben bővelkedő amerikai film; látványos része egy chikágói bér. palota égése, egy ügyos tűzoltó bravúros életmentése. .Angol híradó". Előre felhívjuk közönségünk figyelmét a szezon egyik legérdekesebb filmjére, a „Titkok házá"t&.
— Jnniálls Sxepetneken. A szepetneki ifjúsági Egyesület junius 10-én tartja a községi erdőben, első nagy nyilvános mulatságéi. A rendezőlég mindent elkövet, hogy a\' juniális semmiben sem maradjon el a békében lezajlott mula>sigok-tól. A városi publikum miodig szívesen látogatta a szepetneki mulatságokat, a juníálisra is nagy érdeklőd\'. mutatkozik. Mér magában véve érdekesség a három zenekar, két „rezesbanda" és egy vonós zenekar, amelyek felváltva fognak talp talo valóvaj szolgálni. A kanizsai közönségnek az utvonala a követkerőt a kískonizsal Rícz-utcán át, végig a temető utcán, amely egyenesen kivezet a szepetneki erdőbe, anélkül, hogv Sxepetneket érintenők. A juniális kedvezőtlen Idő esetén 17-én lesz megtartva, (—zö.)
— Tounl.xütőlr, tenniszlabdák, lennisz- és sport.cipők. Fotball „Sctum" Malschlabdák, .Liga" fot-ballclpök és atlétikai cikkek legolcsóbban beszerezheti* Szabó Antal aportüzletében.
— Hamlafogakat, aranyat, ezüstöt, brilliáiiBOSat és érmokel a legmagasabb nnpl árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugír-Ut 8. sitr.i (Fó-ut és Sugárul sarok.)
— Próbálja m.ff ön t. éa meggyé-sődlk léla, liogy a FILÍPP faartsuyzkiMödéjé-ben békebeli anyagtól káss-.ilt haíiwyák, zoknik a Icgtartói.bbak éa ggyanaaon aatau éa minétégú pamuttól bármikor megtajel-batók, Siombalhely, Saétl Kllmáo-ulc. b.
Budapesti állatvasári
Maibabo. 1.1. agiaabao 1»00-»»0, bltolja 205Ü-230U, alaja 1870—ZO&ű, ll.r. agíaabae, 1670-7M. hátulja 1800*00, ala.a 1370-510 Kúvaadék maiba l I. í. egéaabao 1780-8Ü0. borjú (ölótt bérb) 1930-2300, Kéaalol: Nagymarta 42, — eladia 3t, Kövaodík aaaiba — aladáa —, borjú SS, aladia 03, Marha-bér 13S0— U00, borjubör 1850—tOOO
TŐRVÉNYSZÉK.
összbüntetés-kíszabások.
7óth Jánost magánlaksértésért és többrendbeli lopásért a kanizsai törvényszék háromévi fegyházra ítélte, a pécíi tábla egy másik esetből kifolyólag kéthónapl börtönre ítélte. A kanizsai kir. törvényszék tegnap az előző Ítéletet hatályonki-vűl helyezte, amit a védőügyvéd : dr. Bartha István tudomásul vett.
Szeles Mihálrt a kanizssi bűn tetőbiróság lopásért nyolchónapi börtönre Ítélte, a budapesti tőrvényszék ugya^iciak lopásért négyhavi fogházra. A kanizsai törvényszék az elő\'ő íteletek hatályonkl-vül helyezésével összbüntetésül 11 havi és 1 heti fogh-Szr* ítélte Szelest . A védőügyvéd : dr. Petrics tudomásul vette.
Dujls Istvánt httlrendbsll lopásért kétévi és háromhavi fegyházat kapott a kanizsai törvényszéktől. A pécsi törvényszék orgazdaságért hathónapi bőrtönre Ítélte. A nagykanizsai kir. törvényszék az előző Ítéleteknek hatályonkivül helyezésével Dujtsot összbüntetésül kétévi és oyolchavi fogházra ítélte. Dr. Bartha védőügyvéd tudomásul vette, az Ítéletet.
Emberölésért két és félévi bOrtön.
Húszéves gyilkos fölött ítélkezett tegnap a nagykanizsai kir. törvényszék büntelŐtanácss. — Elnök dr. Kenedi Imre táblabíró, sznvazóbi-rák Székács Pál és dr. Almássy Gyula kir. törvényszéki bírók, a vádhatóságot dr. Szabó Lajos kir. ügyészségi elnök képviseli, jegyzőkönyvvezető Polgár főtiszt, orvos-szakértő dr. Schwartz Károly kir. törvényszéki orvos.
Horváth István húszéves puszta-magyarod! földművest, aki március 12-től előzetes letartóztatásban van — megbilincselve hozták bc a tárgyalóterembe. Azzal van vádolva, hogy március 11-én a puutama-gyarodi hármas\'hid mellett Szabó Vince 21 éves hattól lakost szándékosan megszúrta, ugy, hogy az a helyszínen azonnal meghalt.
Dr. Kenedi elnök kérdésére a vádlott beismerte bűnösségét. El mondja, hogy a kérdéses napon elment ismerőseivel és barátaival a „hegyre". Velők ment Szabó Vince is. A hegyen természetesen ittak is. Hazafelé menet — este — mindannyian ittas állapotban voltak. Szóváltás támadt egyesek kőzött.
Szabó Vince az egyiket megütötia, a másikat a földre Uszította, majd őt is kétszer arculütötte és torkonragadta, mire ő bicskáját elővéve, a sötétségben feléje szúrt. Megszúrta. Majd utánament a többieknek. Mikor pajtásai meglátták Horváth véres kezét, kérdezték tőle, hol van Szabó Vince, erre Ő azt felelte nekik: alighanem meghal». Erre mindannyian visszamentek a hld felé — ahol Szabó Vincét halva találták. Elvérzett. Vádlott töredelmesen boismert mindent. A végén zokogásban tőr ki.
Dr. Schwartz törvényszéki orvoi terjeszti bj ezután orvosszakértői véleményét és a boccjegyzőkönyvet, mely szerint a halált okozó sérülést a nyak főütőerének átmetszés s okozta, minek folytán a halál pillanat alatt bekövetkezett. Az áldozatot három szúrás érte.
A tanúvallomások szerint Szabó Vince többeket megütött. A szúrás megtörténtét senkisem látta.
Szabó Jánosné, az áldozat édea* anyja jelenti be ezután kárigényét. A család minden tagja számára évi ötmétermáz8a búzát, mint életjáradékot — követel.
Dr. Szász GerŐ védőügyvéd lak-vánfi Jenő tanúnak kihallgatását kéri. Törvényszék elrendeli.
Istvánji előadj s, hogy látta, amint Szabó Viocs kétszer arculütötte, majd torkonragadta Horváthot. — Erre megesküszik.
A bizonyítási eljárás befejezése után dr. Szabó Lsjos kir. ügyészségi elnök mondja el vádbeszédét : A vád tárgyává lelt tényállás tisztázódott. A jogos védelem esete nem állhat fenn. Horváthnak nem volt joga magát Scabó gyámjának feltenni. A ittasság c»ak csekéiy-foku enyhítő körülmény lehet. — Szándékos emberölés bűntettében kéri bűnösnek kimondani.
Dr. Szász GerŐ védő (nyűg. zalaegerszegi kir. főügyéjz) szerint — védence egy szerencsétlenség miatt került a vádlottak padjára. A minősítés és beszámíthatöság kérdését vitatja. Nem bizonyítható az Ölési szándék — mert jelen eset ben cc nem forgott fenn. A véletlen — hogy hadonászó helyzetében a sötétben éppen Szabó nyakának főütőerét találtad bicskájával. Csak ártalmatlanná akarta tenni támadó ellenfelét, aki súlyosan inzultálta. Etős felindulásban, bcszámithatóságának teljes hiányában követte el tettét. Ez pedig nem róható terhére. Védence — egy kriminális abberációnak az áldozata.
Dr. Szabó replikája és dr. Gerö viszonválasza után a bíróság Ítélethozatalra vonul vissza.
Hosszabb tanácskozás után a biróság ismét bevonul a tárgyalóterembe és az elnöklő dr. Kenedi 1 Tire táblabíró kihirdeti az Ítéletet:
A nagykanizsai kir. törvényszék mint büntetőbíróság Horváth Istvánt bűnösnek mondotta ki a Btk. S01. §-íba ütköző és a 306. § szerint minősülő erős Jelindulásban elkövetett halált okozott súlyos testisértés bűntettében és őt az enyhítő körülmények figyelembeoétclével két is Jelévi börtönre, az áldozat temetkezési költségeinek és a Jelmerült eljá rási költségek megfizetésére ítélte. A sértettet kárigényevei pedig polgári bírósághoz utasítja.
Miután a kir. ügyész, vádlott és védő megnyugodtak az Ítéletben, az jogerőssé vált.
..Zalai Közlöny"
Budapesten naponta kapható az Anker-köz 2. szám alatti dohányárudában.
ÍALAI KÜZLÜNV
1923. juniut 8
KÖZGAZDASAG.
A tőzsde hirei.
(Seját tudósítónk teJefonjelentáse.)
Budapest, junius 7. A mai [fonóin már nyitáskor Igen álénk forgalom alakult kl, ami azonban cs«k egyes értékekre sioHtko»o»t. A* irányast a favorizált értékekben szilárdén, egyebekben tartottan alakult és árveszteségek csak elvétve mutatkoztak. Az érdeklődés előterében ma Is a bank és takarék-papírok állottak, amelyekben rég nem látott forgalom alakult ki, mindvégig szilárd érdeklődés mellett.
A magas pénzajánlatok perc rőt-percre emelkedő árfolyamokat eredményeztek. Pesti Hazai 100 000 K-val javította árfolyamát és zárlat után is élénken keresték. Egyesüli Pővárosi 6000 rel és Hermes 1400 K val javult. Vegyes piac ingadozó. Csupán hajózási értékekben volt eleinte tartott, később szilárd irány zat mellett forgalom Vaspiac kedvezően alakult. Majdnem minden értékben pénz mutatkozott és mn gasabb ái folyamoknál jelentkező aok árut a piac könnyen fölvette.
A fapiac elhanyagolt, csendrs volt. Voltak kisebb-nagyobb árveszteségek, amelyek azonban megtérültek. A kedvezőbb irányzat kialakulását a Bécsből érkező szilár dabb jelentések is előmozdították. A kosxlpénz 2 százalékról 1 és há romnegyed százalékra csökkent.— Zárlatkor az irányzat szilárduló, bankértékek továbbra ia keresettek. Hangulat barátságos, forgalom élénk. Utótőzadén forgalom továbbra ia szilárd. Különösen a bankértékek iránt mutatkozik érdeklődés, amelyekhez a zárlati ár folyamokon pénrajánUtok vannak. Keresik Pesti Hazait, Magyar Orsz. Takarékpénztárt. — Magyar Hitel
57.250, Osztrák Hitel 18 700, Al lamvasut 99 000, Salgó 110.000, Lipótvárosi 3100. Hazai Bank 21500, Leszámítoló 9925, Merkúr 4500, Hermea 7000.
A mai terménytőzsdén kis forgalom mellett az árak nagyjában változatlanok. A malomkartell éa a vidéki malmok egyaránt tartózkodnak a vásárlástól. Buta állomáson Dunántúl vidékéről 255 — 260 K. Tiszavidéki 565 K v»l jegyez. — Rozs, dunántuli áru pestmegyei állomáson 160—165 K. —
Árp»felékben egyáltalán nincs ütle.t. A maláta- és sörgyárak bes*wnlel-ták a vásárlásokat és 1$y kötés napok óta nem jött létre. A *6r-árpa jegyzését megszüntették. Zsb dunántuli állomáson 175 K. Tengeri prompt, dunántuli áru 160. — Egyebekben nincs üzlet. — A liszt árak őt koronával emelkedtek.
Valuták éa devizák :
Sepoleoo IV200, Font (London) 24050 M650, Dollit (New-York) 5300 6321>, — francia íren* (Paris) 360— 3t>0, Márka (Bet-
Un) 7 20 7-60, Olass líra (Milano) 250-260, Osztrák korot.a (Bécs) 7*0- 780, Lel (Bukarest) 28 30, Szokol (Prága) >67-163 Svájci frank (Zürich) 960 9W, Dinár (Zágráb\' 84-0—06-6, eugyel márka (Varsó) 080, Amsterdam 214 — Korf*nhága 974 -J004, KHaztUnia 8&8 U 8, Stockholm 1418 46S.
Zürichi zárlati
Berlin 0"70, Awstardam Hollandi* 217 60, Xeu-Vork 565- 12 London 2666, Pilis 3666, Milano Í606. Prága 1669, Bada-peat 10-0O, Zájcráb 638. Várté Ö 80. W|»» 0 78, SsAfla 447, Ossiiák bély. 0 78 26.
Termény Jelentési
uoa» (Tlsaavldékl) 2«5000—26250. .pjíb 25750 6000 ross 16750-17f"X> Ukarw*ny árra 16000-15600 sör I660O-7J00 sab 1876O-ÍK.00 tengeri 16700—17 00, repce —kor^e 7600 7800, köles —
Főszerkesztő: zeérl Pósch Géza. Felelóonxerkeazió Benedek Rezső. Kiadó : Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
Apró hudöteBek.
Minden »»ó 20 korona, Ta»«a*abb bciOrcl 10 korona. Allaet kcre»Aknek JO ««é«aUk (nrtiliuín)\'. Valér- ea ttnnepnipokun 100 ■ x.xalék lelár. I.«*kl»cbb hlrdcic. 10 aaó.
Rcy Wt buioro.oU Inkáit UrtwV,
lelxióleí IcojSuhíuniUilU. Hövett*! Cwacetyu. SJ
K»ör>y«K«k. ifltíőoyfik. h»leeioí«fc<rtniJ«tf «, mc*ift miivino) •), lOMnel. uetvii« «• tfrlb aatlk ilfj,«i tl»fl«k Viola VtrpUotMl, D«4k-lrt lo.
BUZAT, ROZSOT.
zabot, árpát és tengerit
vásárolunk legmagasabb napi áron.
KORPÁT
napi ár alatt árusítunk.
Zalavármegyei Szövetkezel! áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
86rt6oyCÍm: Fnt.n
TtUlmniám: laj.
NEM FAJ FEJE
és a lába. ha a D«ék-tér 1. as. alaMI (lp A-Uilstban
rendelt kizárólag elsőrendű anyagból készült
ARQENTféie
cipót hord. Javltátok gyorsan eszközöltetnek. Készei vanon duplaUlpu
SZANDAL
mar megrendelhető
nyilvános árverés.
A K. T. 306. §-a aUpJ éri Innia, hó 13-lln díl.lStt 10 ómkor N.»yk.nix.ón a Ho.YÍth Vlktor-MI. f.t.l.p.n
közjegyző közbenjöttévet nyilvánosan eladom ezen f«.pritó1e!cp össze, felszerelési tárgyalt és irodabende-tMi, többek közüli 1 drb. írógépel,
1 drb. tűzmentes pénzszekrényt, 1 drb. Magyar Mérleg- és Gépgyár-gyárlmányu hídmérlegei, 1 darab duplak.ru baltát, Vig6.sil.lt, elevá-(űrkészüléket, fürészaíztalokat, 8 HP. Claylon- Schultlevorl gőzgépel, teljes (elszereléssel, szijazaltal, különböző szerszámokat, mintegy 2000 folyóméter iparvasuti sínt, 3 darab lőrét,
2 d.r.b billenő vaskocsit, 1 d.r.b 6 HP. HolherSchranlz-gyáltmányu 145. számú cséplőgarnilurát hozzá-v.ló elevátorral. 4 drb. lov.l szerszámokkal, hinlól, kocsikat, félsztre-kei, különböző szerszámokat, mintegy 1000 drb. kis talpftl, dróthuzalokat, sinszegekel, jzecskavágót stb.
A vonatkozó leltár dr. Orley György kir. közjegyzőnél Nagykanizsán, az eladísra kerüló tírgyak pedig a helyszínen megtekinthetők.
Kikiáltási ér 16,000.000 korona, venni színdékozók kötelesek a helyszínen a kikiáltási ár 107,-il bánat-pénzül letenni. Árverési költségeket, vételi Illetéket, cselleges rorgalml adót a vevő viseli.
Az eladásra kerülő tárgyak minő ségéért semilyen irányban szavatosságot nem vállalok.
Fennlarlom magamnak azl a jogot, hogy az eladásra kerülő tárgyak egy tételben vagy csoportosan, avagy külön-külön korütjenek el-adásra.
Sxcrvan.zky J.nó
Bud.peat, ;tío L, ifíttetYai|yt.oi
KÖNYVEK
a tanulótfjus*fl részére,
melyek FiSCHel Fülöp Fiai könyv-
kereskedéseben rendes bolti arak mellett kaphatók:
Slk Sándor: Magyar cseikész-
vezetók könyve . . . , K U15 — Falvateli kalaus. Eló\'C-szitő a középiskolát felvétel.
vissgár*......K 270 —
PilyumuUtó. A pályává, lasztis etótt álló magyar ifjúság\'kalauz* .....K 270.—
ösasetoglalé nemzeti iro*
dalomtöjtenet . . . . . K 405.— A magyar namiat törté-
netanek JóvadutteoDtéw K 810.— JUasbfa és Qeomat/la,
ü»szcfogl«ló érettségi tételekkel Grófs Leótól . . . ^ 1080.— Ravezsiás az irodilomtudo-
mányba Tolnai Vilmostól . K 1080.— A téikepolviasá^ ^yakorlaú «és -
könyvo.......K 135.—
Nappali lepkéink határozója . K 134.— Dióhéj könyvek
szrkAts gyula
H0SZE80Z£ME ÉS IRÍSÉPVÁUAUM
Kerékpárok írógépek Varrógépek »)»* ét ktuaíl\'rt. a»(U r<M« it k*o<«ii o:<(Mk fitrl irta; t.a.iu<iá» tutth,. ■Ízűn; y*4«tl crlrl U»Mt rtuet InlUu zu *f4ak««4utiiiel; gtanít. r«. tat. tHUc. SHí\'e*. K6.
Póm- «!• innJollka-ifliitarrTak raflvé».| Ja»lta«a 4a aalncaé.c. Mácneeeaé*. accumuláior t\'.l-(í». csillárok ée i eraeilémtár- ryak pallirosáia Orroeí mtloerew i, er«e» kötik nlkkelcxéae
PONTOS! é SZOLID
Az összes töiem visároll, ||. latve nálam Javított gépekért és munkákért f«lol6jiégat vállalok
Önkéntes árverési hirdetmény.
A voli beleznai uradalom gazdasági felszereléséből " parcellázás következtében a fólcs számit felszerelések nyilvános szóbeli árverésen eladatnak, nevezetesen :
ekék, vasboronák, kultiváto-rok, tárcsás borona, talajtömörítők, hengerek, vetőgépek, arató és fűkaszáló gépek, lógyüjtő gereblye, ökör szekerek, tézslak, jármok, rosták, tizedes mérlegek, űrmértékek, takarmány-készítő gépek, istálló felszerelések, kováésmühely felszerelés, gazdasági tiszti kocsik, használt kátránylemez, kettő uj szivattyú rézhengeres, majorok vízellátásához, körfürész gépek, 15 q 0 vas. Ezenkívül eladó egy Cotterpillár eO HP. axántógép liz eketesttel és tárc.ás boronával.
Az árverés f. évi junlui hó 9-éu d. u. 3 órakor é» 19 én 10 órakor délelőtt kezdődik.
Az árverésre vasúton érkezőket Murakeresztur állomáson kocsi várja.
Az árverés színhelye Janka puszta," ahol az árverésre kerülő tárgyakat Nagy József szcszgyárvezető időközben is megmutatja.
Leszállított árakon vásárolhat
nyári mosó újdonságokat
a. „ARANY KAKAS" •hoz Fulard selymek 5000 koronától. Bajadér és TlltankálWen mosó újdonságok.
az előre haladt Idény miatt
KISFALUOI ÉS KRAUSZ
- divatnagyáruházéban ■
í
NAGYKANIZSÁN
az ERZSCBET-TtREN
Nyomaton a Nagykanizsai Nyomd. « Lapkiadó Vállalat könyvnyomdájában, Naiv*
62. évtolyam 128. szám.
Nagykanizsa, 1«»23. junius 9. Szombat
Egyes szám éra 40 korona.
POLITIKAI

NAPILAP
lal.res rbaa -Talafoa II.
Kiana.Mat 4r.. 8XT hdrm SOO K. ,.,„„|„„ j«oo K HutUpr.Uo kapható Aak«r-k<la 5. •». ilohinyAiti tlAban
Renner ur.
Nagykanizsa, juniui 8.
Ismerjük mi nagyon jól Renrnr urat, az első osztrák szövetségi kancellárt, aki minden alkalmat megragadott, hogy Magyarországot befeketítse az antant előtt, aki kierőszakolta, hogy a „győztesek" sápot, illetőleg „területi* kárpótlást adjanak Ausztriának Magyarország földjéből, aki mindig és mindig csak elgáncsolt bennünket, s aki mindezek után elég vakmerő volt, hogy először kunyorálva, majd fenyegetőzve követelje Magyarországtól, hogy élelemmel lássa el az éhhalálra itélt Ausztriát.
A kitűnő kancellárról, akiről eddig az volt a hit, hogy hazája érdekében vetemedett ilyen „unfair" dolgokra, most kisült, hogy tetteiben nem az államérdek, hanem jó adag önzés és saját becses bőrének féltése szokta vezetni.
Czernin gróf, vqlt osztrákmagyar nagykövet és mostani osztrák képviselőé az érdem, Hogy Renner urat a maga igaz valójában megismerhettük. Czernin gróf a,wSonn-und Montagszeitung" egyik számában közli Stratt angol ezredesnek hozzáintézett levelet, melyben az ezredes kijelenti, hogy Renner őt a torradalom kitörése után esdve kérte, szállana meg Bécset és egész Ausztriát sürgősen angol csapatokkal. Stratt közli, hogy ő. akkor ezt felelte Kennernek: ön csak azért kér angol csapatokat, merlT a maga és barátai életét félti. — Országának óhajával nem számol.
A nevezetes párbeszéd 1919. március 22-én folyt le, s a vege természetesen az lett, hogy az angol ezredes nem teljesítette Renner óhaját.
Ha tehát Rennernek Magyarország elleni perfid viselkedése netán az önzetlen hazaszeretet volt a mentsége cf a föltevés a mai naptól elesik.
Kállay pénzügyminiszter nagy beszéde a tisztviselőkérdésről
A nemzetgyűlés mai ülése. — Benyújtották az indemnitási
Budapest, junius 8. (Telefonon jelenti fővárosi sxerkesxtőségünk.) A nemzetgyűlés mai ülése 11 órakor kezdődött. Ax elnöki előter-jeaztéiek után Kállay 7 ibor pénzügyminiszter emelkedik szálát ra, hogy Siilágyi L»jo» tegnapi beaxé-dére válasio\'jon.
Nem volna helyea dolog — kezdi beszédét a pénzügyminiszter — a tiszlvlselókérdéit pártpolitikai célokra felhasználni. Szilágyi L.jos tegnapi beszédében Is ezt az álláspontot tartotta szem előtt. A köztisztviselői probléma nagy horderejű kérdés, amilyet csak a legnagyobb tárgyilagossággal lehet megoldani. (Ugy van.) Kijelentem, hogy a köztisztviselők exídőszerint aránytalanul kia fizetéseket kapnak. Ezen at állásponton segíteni kell, még pedig olyan módon, hogy
a köztisztviselői fizetéseket Jel kell emelni. Szükséget, hogy a Jokozatos emelés mindenkor kellő időben és a dragaság lé péseivel együtt történjek. A kormány már junius hó 1-ével megkexdte a fizetések felemelését. Akkor azonban, amikor a kormány a nehéz pénzügyi helyxet daclra elhatiroxta a fixetésrendexést, kérnie kell a tisztviselőket arra, hogy munkakörüket Jokozolt buzgalommal lássák el és intézzenek el lehetőleg gyorsan minden ügyet, ami hatáskörükbe kerül, mert csak igy lesz zavartalan az államgépezet működése.
A természetbeoi ellátást fokozatosan meg fogjuk azüntetnl éa ho-Ivébc a kési pénzváltságot léptetjük. Ami az uj létazámapasztást illeti, ki kell jelentenie, hogy
at uj redukcióra okvetlenül szükség van, mert az állam nem képes a jelenlegi létszámot felemelt fizetéssel. alkalmazni. A kormány a maga réstérői mindent el fog követni, hogy a most elbocsátottak álláshoz jussanak. — Reodezl a kormány ezenkívül a nyugdíjügyeket is. — A lakáspénz kérdéae Is közmegelégedésre fog elintézést nyerni. Teljesen kielégítő mrgoldás a> ónban csak akkor jöhet, ha a gazdasági konszolidállság gal tik* rül megteremteni a afet 6/7 valutát és sikerül a külföld támogatásával a szükséges kölcsönt megszereznünk. Kállay pénzügyminiszter nsgy t*ps aal fogadott beszéde után Szilágyi Lsjoa válaszol néhány sxóban a miniszterelnök beszédére. Rövid síünat után lemesváry Imre előadó ismerteti a cimerhssinálatrói szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, amelyhez elsőnek Rupert RezsŐ sxólal fel. — Ezután Kállay Tibor pénxügymlniszter áll fel szólásra és
röoid beszéd kíséretében benyújt/a az indemnitási törvényjavaslatot. Az elnök napirendi javaslatának elfogadása után — mely azorint legközelebbi ülését kedden tartja a Ház — az ülés 2 óra után néhány perccel végat ért. _
Az Indemnitási javaslat
Budapest, junius 8. (Telefonon jelenti fővárosi azerkeaztőségünk.) Kállay Tibor dr. pénzügyminiszter a nemzetgyűlés mai ülésén bster-
jesztette az 1923/24. évi költségvetési javaalatot, amely 20 azakaaz-ból áll. At indemnltás 60 millió arany korona hitel igénybevételére jogosítja fel a kormányt. A 13-lk azakaaz a köztisztviselői fizetések megállapításáról szól, amelyben felhatalmaxást nyer a kormány, hogy a köztisztviselők exidŐaxerinti
Eótlékos, segélyes fixetését jullus ó 1-ével szüntesse be és ehelyett juüus hó 1-től kerek összegekben egységes fizetést állapítson meg-A kormány felhatalmazást nyer oxenkivül, hogy a drágaság emelkedésének megfelelően az újonnan mag állapítandó fixetéseket az indokolt vlsxonyok szerint havonta felemelhesse.
A múlt évi cseh kereskedelmi mérleg 500 millióval aktív volt
Prága, junlua 8. A statlaztlkal hivatal k5.ll a« 1922. évi kereske-delmi mérlegre vonatkozó végleges számadatokat. A kimutatja srerint
1922 b«n a b\'hor.t.l 12 695 5 millió, a kivitel 18.086,33 millió volt, vagyis a kereakedelmi mérleg — 539.080.000 korosával aktív.
A rákosszentmihályi gyilkosság.
Budapest, juolua 8. (Teiefonje-lenti. ) A rákoaazentmlhályl gyilkolj Igok tetteaeiket í" tUtestér-aalt ma mir a peatvldéki törvényszék fogházéban őri 8c. Az ügyet Csikmár L.joa vizsgálóbírónak oi>-tot\'ák kl, aki a holnapi napon megfogja ke.denl a vádlottak kl-hallgatáaát. A gyilkosságok olkő-vetőinek Molnár-Tith Józsefnek éa Kanotsai De.sínek elmeállapotát ■ törvényszéki orvosok megviisgálják
állandóan javul a munkahelyzet Magyarországon.
tUllsstlkat kép .a 1*1*. évi m.g-as.ll.il6l a null .v v.g.ig, — As állami mu.kak8sv.UISk tatát v.sst.ttOk .1 . trl.nonl ss.rsS-d.sa.1. — a k6sv.tlt.aak \';„..d r*aa. . budap.stl munkapiacon bonyolódik la. - ti u| Iparos, tanoncok 22\' ,-. kSs.plakolal vág. s.tlsftgs.l blr. - Dr. Andor Indr., •a állami munk.kSstf.tUS hivatal elnök, .s általános mu.k.h.lys.t
Budapest, junius 8. (Fővárosi szei-kesxtőségOnktől.) Az állami munka, közvetítő hivatal budapeatl központja most lette köszé az országos munksplscnak 1922. évi helyzetér. voostkozó statiaitlk.i kimutatását, smelyb«n megállapítja, hogy az előző eaztendökhöc viszonyítottan dacára a tavalyi legsúlyosabb gazdasági állapotoknak, a munkaviszonyok javultak, amalyjavulial folyamat ez ívben fokozódik. ~
Dr. Andor Endre mlnis.tarl tanácsos, az állami munkaközvetítő kö.pont erre vonatkozóan a kővetkező adatokat t.tte publikussá:
— Msgysrország legválságosabb öt gazdasági esitendejének képét érdekesen tükrözhetik vissza a kővetkező ststlsitlkal adatok: 1918-bsn az akkor még 16 állami közvetítő 96 331 munkahelyet éa 45.493 munkaerőt tartottak nyilván. 1919 ben a megszállásokkal tlz köivatitő intézetet vesztettünk el, a megmaradtak pedig a leszerelő katonák hatalmas tömegét, 114 ezer mun-kaker.sőt helye.ett el, 1920 ban a nagy gazdasági összeroppanás már előrevetette sötét árnyékát, . munkakeresők tömege, ősizesen
108 588 férfi és nő cssk 90.381
munkahelyre helyeződhetett el. Az 1921. év munkapiaca lett a legkritikusabb, amikor 115.827 muoka-kereaőből mindössie 54 764 munkaalkalmat közvetítettünk. Végül 1922\'ben ugy feljavultak már az előző négy esztendőhöz .rányitott munkaviszonyok, hogy U5.866 rounk.keresőnek 103.012 munkahely jutott.
— Az 1922. ívl munksplsc vidékekként a következőkép alakult kl: A budapesti központi blvatsl Budapest területére a munkakeresők \'/10 ed részét juttatta munkahelyhez, a hét vidéki hivatal (debreceni, győri, miskolci, pécsi, sóprooi, szegedi éa szombal helyi) pedig . \'/,, ed részét. Az összes közvetítettek kizárólag Ipari éa iparral kapcsolatos foglalkozásusk voltak, a mezőgazdasági muoka és munkás-közvelilést még egyelőre a föld-miveléal minisztérium tálja el
— A tavalyi országo. munkapiac helyzete tehát általánosságban
Eassziv volt, de as előző évekéhez
épcat határozottan kedvezőbb.
Z\\LAl KOZLO^Y
Mert •mi? 1922 brn 100 munkahelyre 112, addig átlagban az előző esztendőkben 1333 munkakereaŐ esett.
— A közvetítőkön átmenő munkapiac a keresett munkáskategóríák országos képét a kővetkezők szerint tükrözi le: Legkedvezőbb piaca tavaly a fnmunkásoknak volt, aztán ■ bőriparosokra és uiánuk a kővetkező sorrendben: kő és agyag , üvegipar, építőipar, fonó-, szövő-, kárpitos-, a vasipari segédmunkás és az állandó háztartási alkalmazottak. A közvetítések 33"9 százaléka tehát a szakmunkásokra, 66*1 százaléka pedig a segédmunkára esett. Nemek szerint ez a helyzet igy alakul: 100 szakmunkára 65 férfit és 35 nőt, 100 segédmunkára 53 férfit és 47 nőt közvetítettünk.
— A tanoncok elhelyezésének nrányképe is jó világot vet egy ország jövőjére. Itt kell megállapítanom, hogy a közvetített tanoncok 22 százaléka valsmely középiskola legalább négy osztályát végezte el, *mi csak még jobbnn bizonyíthatja, hogy a magyar munkás intelligens és ezért munkakészsége is erősebb, képzettaége is magasabb sok más nemzet munkáaáénál, de jelenti a magunk ipari megerősödését is, aminek nagy jelentősége van a biztosan nemsokára meginduló általános fellendülés értékére nézv.
A kanizsai árvizsgáló Bizottság.
Elnöke: Dr. Krátky Islvím.
Nagykanizsa, junius 8 Ismeretes, hogy ugy a városi vezetőség, mint az Ipartestület mindent megteltek, hogy Kanizsa városa n zalavármegyei tőrvényhatósági Árvizsgáló Bizottságtól fílggellcnillessék és a varos részére külön Árvizsgáló Bizottság állittassék fel. A kanizsai viszonyok, piac, kereskedelem, forgatom, élet. stb. olyannyira eltérők a fővonaltól távol eső, csendes Zalaegerszegtől, hogy az eldugott megyeszékhely sosem lehetett irányadó a fővonalon fekvő, élénk kereskedelmi és vasúti gócpont Kanizsa számára. Alig volt ármegallapitás, amely ellen — éppen a fent-emlitctt oknál fogva — ne tiltakoztak volna az érdekelt kanizsai iparosok és kereskedők.
A város és az Ipartestillet külön nagykanizsai Árvizsgáló Bizottság felállítását kérő memorandum elintézése azonban már oly régen húzódott, hogy megtudtuk érteni a kanizsai iparosok és kereskedők türelmetlenségei, mig aztan az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság kinevezte a város, illetve az alispán által javasol; elnököl dr. Krátky István főjegyző személyében, kiben megvan minden garancia arra nézve hogy ezt a nagy körültekintést, tapasztalatot és hozzáértést igénylő tisztet az iparosok és kereskedőt, ugy mint a fogyasztók megelégedésére betöltse. \' Most tehát már csak az lenne
A nagykanizsai piacról.
Nagykanlis\', Juniua 8. (S.j.t tüdőinktől)
Ml kik a kanizsai piacot folyton figyelemmel kisérjük, egyldő ota azt tapasztaljuk, hogy a megszokott pla.l államrendőrség hat-nyolc őrszeme kettőre apadt. A két ártá|ékozlaló táblán napos óta nem latjuk az arakat feltüntetni. Az árusítók árjelzó!áblá|ál ritkaságszámba látjuk Nem látjuk sehol azt a rendet — amit a nagyobb számú rendőr őrszemeknek a piacra való kirendelésénél láttunk. De érezzük Is Érezzük — az áraknál. A háziasszonyok a megmondhatói.
Érdeklődésünkre tudomásunkra jutott, hogy az államrendőrség vezetője levezényelte a piaci rendőrséget, ugy, hogy csak két őrszem maradi olt a rend lentartására — tekintettel, hogy a lövő-héten a város veszi kezébe a piacrendészetet.
Ugy tudjuk, hogy a város\' .rendészeti apparátusa" három emberből log állani. Ezek végzik majd az élelmiszerpiac, a fapiac, a szénapiac és a többiek rendészeti ellenőrzését, a város közegészségügyének, mezőrendészetének, síb. s b teendőit.
\\em tudjuk, kik azok a természetfölötti erővel biró halandók, kiket a szerencsés városnak erre az altiszti leendőkre sikerült megnyerni, hogy mindezeket az ügyköröket be tudják tölteni, mely teendőkre csak egymagában az élelmiszerpiacon a hat fegyveres áliamrendőr kevésnek és gyengének bizonyult — csak azt .tud|uk, hogy ebből a mostani rendből, amelyet most tapasztalunk — a nagykanizsai közönség nem kér. A város közönségének érdeke mindenek elölt és mindenek felett! Ez volt mindenkor a ml jelszavunk és ez az elvünk késztelt bennünket arra, hogy felszólaljunk
A mostani állapot nem fog változni, ha a három városi közeg uralja majd a négy piacot, sőt leltesszük, hogy a polgári egyéneknek kevés lesz az auktoritása — karhatalom nélkül.
Itt a varos vezetőségének sürgősen közbe kell lépni és a rendes, megszokott, normális piaci állapotokat vissza kell állítania.
Ml a magunk részéről az eddiginél fokozottabb mértékoen lógjuk figyelemmel kísérni a piacot es a nagyközönség érdekeben síkra szállani. A város közönséte várja az intézkedéseket.
még hatra, hogy az alispán kinevezné a bizottság tagjait és a kanj/sai piac Zalaegerszegtől felszabadulva — a külön kanizsai Árvizsgáló Bizottság a h lyi viszonyoknak megfelelően szabhatná meg a különböző tájékoztató árakat.
Kérjük Bödy Zoltán alispán ur szíves sUrgős intézkedését, hogy a nagykanizsai külön Árvizsgáló Bizottság minél előbb testei őlthessen.
Kivándorlásra ctábito ügynök
A kanizsai pályaudvar rókája.
Nagykanizsa, junlus 8. (Saját tudósítónktól.) A nagykanizsai államrendőrség már régóta értesítést kapott arról, hogy Kanizsán egy kivándorlásra csábító .amerikás ember" üzl kisded játékalt. Hol munkáslakta utcákban, hol gyárak mellett, de legfőképpen a kanizsai pályaudvaron férkőzik a munká aokhoz, polgárokhoz — és igyekszik\' őket arról meggyőzni, „hogy a msgyar tűrhetetlen drágaság mellett lehetetlen megélni. Hogy odaát tul az Óceánon egészen mások a kereseti lehetőségek, ott keresni és élni lehel". — Van, aki a pályaudvar ezen rókájával azonnal tisztában van és egy kézlegyintéssel otthagyja a mézeamadzag ügynököt. De nagyon sokan vannak •kik tátott azájjal lesik, hogyan megy a munkásembernek sorsa „odakünn". Akik nem látják meg azonnal a kivándorlási ügynököt és — hisznek neki. Ei bedőlnek neki.
Tegnap ismét láttuk a pályaudvari rókát, amint .amerikás ruhában arany óralánccal hirdette a
néhány köréje csoportosult palinak, hogy „künn" egy félóra alatt lehet annyit keresni sokkalta könnyeb ben, mint „itt" egy egéaz nap. — Voltak, akik Igazat adtak neki. A mai viszonyok mellett ezt nem is lehet rossz néven venni, hiszen olyan deprimált a hangulat.
A pályaudvari őrség polgári ru hás emberei azonban tudni fogják kőteleaaégüket. — A pályaudvaron fokozottabb mértében ügyeinlök kell most „az amenkás emberre" és ha ismét jelentkezik és kivándorlásra akarja csábitani és vesz tűkbe küldeni a magyar dolgozó k»t —- le kell csapni rá fa
Tejdrágulás előtt.
Felemelik a lej árét.
Nagykanizsa, junlus 8. (Ssját tu-dó.ilónkldl.) Tegnap délelőtt blzal-m.i értekezletre jöttek össze ■ tej. termelők, földbirtokosok él uradalmak képviselői, hogy u illetékes hatóságok közbenjöttével ujibbin „szabályozzák" a t.j árát,
A termelők ugyanis azt hangoztatják, bogy a mai viszonyok mellett nem tudják a tej literjét 100 K-val adni, hiszen ahhoz, hogy ők a tejet naponta beszállítsák külön kocsin, ló és emberre van szükaé-gük — ők ezek mellett a kiadások mellett nem képesek a tej literjét 100 K val adni. Ha pedig preaiziót gyakorolnak reájuk, — mondják — beszüntetik a tejszállítási, a tejnek a városba való hotátalát és vagy feldolgozzák a tíjet mis termékekre, vagy beadják a központi tejcsarnoknak, amely 140 K-t ad nekik literenként és nem kell még a kicsiben való eladás nehézségeivel megküzdeniök. A tejcsarnok a tejmennyiségnek egy bizonyos cie-kély részét kell, hogy leadja a városnak, a nagy mennyiséget pedig
1?23. junlui 9.
a budapesti központba szállítja._
A legtöbb tejtermelő tisztában van azzal, hogy passzivitása esetén számtalan gyermek, agg és betef zlny-lené ezt keservesso, akiknek a tej úgyszólván az egyedQlr táplálékuk és azért nem gondolnak a passzivitás fegyverével élni.
Azért értekezletre jöttek öiaze, hogy megtalálják azt a módot] amely egyrészt a közönséget se terhelné meg tulerőaen, másrészt a tejtermelő igényelt ia némileg kielégítené. Az értekezleten ott volt dr. Kenedi Imre táblabíró, az uzsora-bíróság elnöke és dr. Btuslerien Erich államrendőrségi tanácsos, a kapitányság vezetője.
HÍREK.
— Naptári Junius 9. Primim.
— Hivatalos óraink: A kl»dóhlv*t,|
■t-Vu» 13. BoaienrUder paloi«> Mvauto* órái délclőíl fél H or«tól 12-ig, délután 3-lót 6-ig. Teiefon 78 — A szerkesztvén <Fóut 13 Bogei»rieder*pAU»U) htvnUloi ór*i leiek részére <<éle1ŐU 10 Aritól I :-lg. Telefon 7K A felelős sxeikesití délután « órától 3-ig • iiyomJ»b*n (Féut 5. »z. «>nU) fogad éj bármily ügyben a nngyköi«n*é« ren.leUexéiére üli. Telefon 117.
— Városi közgyűlés Ma délután három órakor tartja a város képviselőtestülete rend kívüli közgyűlését.
— Kinevezés. Az igazságügy-minisiter dr. Lengyel Károly kir. törvényszéki birót ugyancsak a zalaegerszegi törvényszék területére ügjészszé nevezte ki. Al uj ügyész tegnap foglalta el hivatalát.
— A leventék figyelmébe. A nagykanizsai leventék vezetősége felhívja a< 1. és II. kerületi leventéket, hogy vaaárnap délután 2 órakor jelenjenek meg a „Zrinui* Józseffőherc?gutl sporttelepén, hol Niessner Viktor, a kereskedelmi iskola kiváló kvalitáau tanára fogja őket oktatni. — A III. kerület (Kiskanizsa) leventéi ugyancsak vasárnap délután az iskola előtt gyülekezzenek.
— Véglegeaitéaek. A pénzügyminiszter a zalaegerszegi m. kir. pénzűgyigazgatóságnál dr. Gyuri Mihály, dr. Bálint Imre pénzügyőri fogalmazókat, továbbá Szatmári Mária pénzügyőri Iroda főtisztoőt\' és Fülöp Géza Irodáaegédtiaztet állásukban véglegesítette.
— H« elzárják a Főúti ás Deák-téri utat. A kábel lefektetés miatti ásatások folytán ma reggel fél 7 órától este 6 ig elzárják a Főút és Deák-tér és a Ciengeri-utca és Zrínyi Miklós uti útrészeket. Itt szünetel a kocsiközlekedés.
— A keszthelyi vásár. Tegnapelőtt, folyó hó 7 én Keszthelyen tartott országos vásáron különösen az állati elhajlás volt nagy és élénk, amit bizonyít az a körülmény is, hogy csupán állatforgalmi adóban több mint hat millió koronái fizettek be.
— Karfát kap a vasntl aá tány ösvénye. Múltkori fel"*; Utasunkban szóvá tettük a vasúti sétány melletti gyalogösvény esetét, ahol Tóth városi képviselőt bajeset érte. Szívesen regisztráljuk, hogy • DV. mérnökségétől Pencz \' József
ur ma szerkesztőségünkben Járt
és megígérte, hogy a „Zalai Közlöny" követelésének eleget fognak tenni és az ösvényen karfát felállítani.
— Adomány. A Délzalai Takarékpénztár az Úrasszonyok Mária kongregációja karitatív azakosztá-lyának 2000 koronát adományozott.
1923.
iALAJ KÖZLÖNY
FIlHT1\'1, Vi0,a J\'n4 eli"\'
Z./SSS Tldkét Barcsról. -
fifáJuMo érte*é. helyett.) <M A. >lb«rl< fahárnamllj..

és Nagy János
Ct.
L észrevették. hogy fehérne-Sból hiányzik. de nem tulaj. Silottak ex eaetnek nagyobb j.-|.„tő.éget, »\'í fj "l»D ollkor h,.tj6ti«k meglátták, hogy ex ° -ikock Ing" a háziasszonyuk tltíll. Erre nyomban elköltőzkőd-t.k Költözködés kőiben ezután
£,;„.tl<k, hogy kb. 30.000 K ár-
KküiubeDeműjök hiányzik. Erre fel-ideáléit tettek e házissaxonyuk ellen e rendőriben, amely e nyomozást megindította. Ax ügy ei ügyészségre keiül.
- A% iparos tanoncok mag-jolalmaxáan. A viliit- éa közoktatásügyi minlatter folyó tanéven e jó magaviseletű éa kiváló elótseoetelű Iparostanoncok jutáira ttására 300— 400 korone jutalom-
dijakat engedélyezett.
- Tolvaj leány. Vcrevecz Bol-
ditsárné panaszt tett e rendőrségen, hogy Rótta-utca 26. axárn ilattl lakásáról régebben egy arany jrgygyürüt elloptak. A jegygyűrűt moit egy leánynál meglátta. A Irányt a rendőrség előállította, aki bevallotta a lopátt. A 17 évee leányt a bűnügyi oaitály őrizetbe vette.
- UJ vandáglől árak Hé vízen éa KUreden. Kádár Sándor árvatiéki ülnök, a Zslaeger-aregi árvizsgáló blzottaág elnöke *s Daruba Andor azámvevőségl fötanacioa a Zalavármegyei Arvlra-gálóBizottaág mtgbitáaából Balaton füred éa Hévízre klazálltak, hogy at ottani vendéglői árak felől tájékozódj
anak. Az árvlzagáló bizottság az ő vizsgálatuk eredménye-k(pp a leves árát 60 K, üres főzelékét 120 K, feltétes főzelék árát pedig 300 koronában állapította ">eg Balatonfüred, Illetőleg Hévízre nézve.
- Fcotballazárkőxéa Egar-szagan. Vasárnap délután a zalaegerszegi kereskedő ifjak football-caapata a zalaazentgrótl caapattal fogja östx.mérni erejét. Ugyanikor a MOVE nagy tréninget fog tartani.
- A tisztviselők nyaralása.
A népjóléti mlnlaxter rendeletet adott kl, melyben kőtll, hogy június 1-től november 15-lg háromhetes turnutokban 15—15 hely áll a tisztviselők rendelkezésére Bála-toofüredcn, ahol 1550 koronát fl-zetnek naponta.
- A klsaxlaxtatadák árda-
A Zalavármegyei Arvizt-í\'ló Bizottság átirattal fordult a pénzügyi hatósághoz, hogy a hé-™ balatonlüredl kltebb ven dcglőkben a leveat és fejtétea éte
mentesitae a fényű.éti adó «l, mivel „ tulnyomórésxben a ktstx attcnciákat aujtja.
- DlákaagáljrMáa. A diák-oyomor.nyhltő-akcló javára a xala-í?""\'*1 járásban áprllla hóban
l ~ ^vaasatt . Magyar-utcai
ina i,,lkl\'áW1 t hónapos írtán, aűlda. K<r,m . beaü|^
megtalálót, hogy Magyar-u. 42. a,.
Franciaország mereven elutasítja a német Javaslatot.
(A Havai ügynökség hivatalos közleménye.)
Páris, junius 8. (Expressz-távlrat.) A német jóvátételi javaslatot ma mindenütt élénken vitatták és aj az általánns vélemény alakult kl. hogy
a német javaslatok elégtelenek és elfogadhatatlanok Németország nem ielöli meg azt az összeget, amit feltétlenül fizetni hajlandó, továbbá nemzetközi bizottság kiküldetését kéri a fizetések felülvizsgálására. Ez a kívánság ellentétben áll a versaillesi szerződéssel és igy francia részről elfogadhatatlan. A Havas ügynökség egyébként ma részletes közleményt adót) kl, amelyben a német jegyzék elfogadhatatlanságéi Igyekszik bebizonyítani.
— Maghlvó. A Néptakarek-pénztári önsegélyző Szővetkezat 1923. évi junius hó 17-én délelőtt fél 11 órakor a Néptakarékpénztár részvénytársaság Nagykanizsán he* lyiaégébrn tartja XV. évi rend sa közgyűlését, melyre a tisztelt tagok ezennel meghívatnak. Tárgysorosat : 1. Az Igazgatóság és felügy elöbizott-»ig jelentése, az 1921/2. évi zár-azámadáaok előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség hovafor-dltására vonatkozó határozat éa a felmentvény megadása- 2. Ax alapszabályok 52. § a értelmében a tár-ssság végfeloazlása és a felszámoló bizottság kirendelése. — Mérleg. Vagyon: E lékoapirok K 18,150, kötelezvény K 248,545, folyószámlák K 96,883.73; teher: részjegy és üzletrésztőke K 338.442, tartalékalap K 7,000, osztalékok K 9,950.30, átmenő tételek K 8,000, nyereség
K 186.43
— Négy évig tyukkatraebzau.
Sopronban borzalmas esetoek jöttek nyomára a hatóságok. A megszállott Kismartonházán bizalmaa feljelentéa alapján a csendőrök ház-kutatást tartottak Wolff Józaefné ottani köitiazteletben álló urlaaz* arony lakásában. A pincében ráakadtak elmeháborodott leányára, akit négy év óta lart leírhatatlan módon egy xárt ketrecben ax elvetemült asazony. Amikor a csendőrök előhozták a szerencsétlen te-remtiíst, borzalmai látvány tllrult elébük, ax teljesen kivetkőzött emberi formájából, négykézláb máaz-kált és kísérletits hangon üvöltött. Wolfí Jó:s;fnét azonnal letartóztatták, leányát pedig szanatóriumba szállították.
— Ékaieréax mint óvóaxar-kareskadó Pécsről írják, hogy ax államrendőrség a napokban általánoa raxxiát tartott a gyógyszertárakban és drogériákban, mert tudomására jutott, hogy ezekben ax üzletekben nagyobb mennyiségű tiltott óvószereket árulnak. A razziának megtépő eredménye lelt. A legtöbb gyógyazertárban, drogériában, sőt ax illatszertárakban is nagymennyiségű óvóazert találtak, melynek értéke meghaladja a 150 exer koronát. Kiderült, hogy egy pécsi éksxcrkereskedő is foglalkozik ezeknek a dolgoknak az árusításával.
— A Nagykaol.aal Lábball-
káaxltő Iparosok Siakoaxtálya
folyó hó 9 én, axax ma eate 8 órakor fontos ügyben válaaxtmányi üléat tart, melyre a válaaxtmány teljes axámban való megjelenését kéri a vezetőség. _
— Uránia. J8a a .Titkok
hatna".
— Mozielőadás a tűzoltó, ás naantő taetülat Javára. Az
Uránia mozgószlnház szombati és vaaárnapi öaszea előadásainak tiszta jövedelmét részben a tütoltó- éa mentő-testületnek ajánlotta fel. A film aktuális, egy cblkágól tüzvésxt és abban a tűzoltók muokáját mu tatja be.
— Hallói Megérkezett az els5 budapcati Tambura zene- és dal-táreu at_ a Fiume kávéházba, ahol Lintos\'Cyula közkedvelt budapesti bohém primás kózrexUkődésével naponkint hangversenyez.
— Uránia. Jön a „Titkok háza."
— Juniális Sxepetneken. A
szepetneki Ifjúsági Egyesület junius 10-én tartja a községi erdőben első nagy nyilvános mulatságát. A rendezőlég -mindent elkövet, hogy a juniális semmiben sem maradjon el a békében lezajlott mulatságok-tói. A városi publikum mindig szi-vesén látogatta a azepetneki mulat ságokat, a juniállsra is nagy érdeklődés mutatkozik. Már magában véve érdekesség a három zenekar, két „rezesbanda" és egy vonós zenekar, amelyek felváltva fognak talp alá valóval azolgálni. A kanizsai közönségnek az utvonala a kővetkező : a kiskanizsai Rácz-utcán át, végig a temető utcán, amely egyenesen kivezet a szrpetneki erdőbe, anélkül, hogy Szepetneket érintenök. A juniális kedvezőtlen idő esetén 17-én lesz megtartva. (—x5)
— Uránia. Szombaton 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: »Tüxriadólátványos amerikai történet. Egy társadalmi dráma keretében egyik chikágói bérpalota égése, és egy tűzoltónak — ki a történet főszereplője — bravúros magatartás. Kedden és szerdán az osztrák—magyar válogatott mérkőzés, Horthy Miklós őfőméltóságának körútja, a kanizsai ünnepségek. Felhívjuk közönségünk figyelmét a szezon egyik legérdekesebb fllmjéf«» • *TiÚcok házd"-r*.
— Hamlsfogakat, aranyat, ezüstöt, brilllánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled Jóxsef ékszerész, Sugár ul í. szám. (Fő-uc éa Sugár-ut sarok.)
— Próbálja uaff ön la és meggyó-z&ük róU. hogy • FILIPP h*risoy»köt&l4J*. b*a békebsll anyagból készült hutsayik, zoknik a logtartósabbak és ugyanazon szinti és mln<5ségi! pamutból bérmikor nwgíojol-betóX Siómbathaly, SxéU Kilmio-otca 6.
— Kerékpárok, külső ás belső gummik, felsz«relések, vadáaxfegy-▼erak és töltények, fényképé-axetl cikkek legolcsóbban be. szerezhetők Saabé Antal méhészeti eszköz raktárában.
Tanjttfly.
Magánvizsgálatok a magyal polgári lakolákbaa.
Az idei tanévvégi magánvlzsgá* latokat a megyében lévő polgári Iskolákban a következő aorrendben fogják megtartani: A nagykanizsai áll. polgári leányiskolában junius 27-28; a polgári fiúiskolában junius 30, továbbá julius 2-7 ig bezárólag. — A vidéklek közül a zalaegerszegi áll. polg. leányiskola junius 23, 25 és 26 án; a tapolcai polgári leányiskola junlua 21, 22 éa 23 án, mig a fiúiskola 25 -30 lg ; a sümegi községi leánylakola július 2—3; végül a keazthelyi állami polg. leányiskola 4—5 én fogják tartani a magánvizsgálatokat.
TŐRVÉNYSZÉK.
Gyermekgyilkos anya.
Gyermekölés súlyos vádjával került a nagykanizsai kir. törvényszék dr. Kenedi bÜntetőtanácia elé Hot váth Fánny harmincéves kissiigeti lakos.
Horváth Fánny egy kisizigeli becsületes földművesnek volt a törvényes hitvese.\'mikor kitört a világháború éa a fiatal asszony férjét a kötelesség a haza védelmére hivta. Elment ő is — mint a többi sok százezer magyar honvéd a harc mezejére. Azonban nemsokára hadifogaágba került. Es mig a msgyar katona lelke a messze idegenben hazaszállott kicti falujába, otthagyott tűzhelyéhez, fiatal asszonyához, mig Ő a hudifogsig keserű kenyerét elte — addig fiatal aiz-sconya a falujabeli Dávid Jánossal folytatott szerelmi viszonyt, amely nem maradt következmény* k néi-kül. Az asszony és törvénytelen kedveso felnevelték a gyermeket. Nemsokára egy másik gyermek is stületelt e viszonyból, ami {most már kellemetlen kezdett lenni mindkettőre nézve. Időközben az asz* szony férje hazajött hosszú éves hsdirabságából és mikor otthon meglátta c«nládi szentélyének meg-gyaiáztatását — elvált hűtlen asz-szonyától. Az asszonyra nehezedett n két törvénytelen gyermeknek eltartása. Hogy legalább a másik gyermektől szabaduljon — egy napon megjojtolla. Az édesanya — saját szülöttét.
Ezért a gyermekgyilkosságért kelült a biróság korlátja elé tegnap Horváth Fanoy. A kir. törvényszék előtt mindent töredelmesen beismert. Két és /él évi börtönre lett ítélve. Védője dr. Ötck DeisŐ ügyvéd volt, kinek védbeszéde mély benyomást tett bírákra és hallgatókra.
Az ítélet hirdetése után érzékeny jelenet játszódott le a tárgyalóteremben. A vádlott nőhöz odarohant a hallgatók padsorából nővére — egymáa nyakába borultak, éa együtt görcsösen zokogtak, mig a szuronyos börtönőr nem választolta el őket és az elitélt gyermekgyilkos asszony mögött bezárult a börtön ajtaja ...
Termény jelentési
Basa rTTixarldékJ) 2<3250—16600, agyéi. 26COO 6250 rou 17000-17260 takaxminy Árpa I60CH>-:6600 aör 10600-7600 s«b 1U760-Ö260 Ungari 17\'j00—172&0, rapoa —•—, korpa 7800 - 8000, köl*« —.
..Zalai Közlöny"
Budapesten naponta kapható az Anker-köz 2. szám alatti dohányárudában.
Í.aLai közlöny
1923. juniui 9
Hasznos Judnivalók.
A beteg baromfiak gyógykezelése.
A baromfitartó ember semmivel szemben sem olyan hanyag, mini a barom fibetegségekkel szemben. Közönyösen nézi, miként hull rakásra szárnyas állatainak nagy része és ha meg is kísérli az ellene való védekezési, abban nem sok a köszönet, mert az nsgyobbára értéktelen és hatásta>an kuruzslásból áll. Néha ugyan itt is rátalál a heiyes uira, ez azonban vajmi ritksn történik meg. Nem tartja rendszerint érde mesnek arra a baromfit, hogy. gye-gyiiásával vesződjék,inkább a fazékba dugja még idejekorán. Nincs azon-ban igaza, mert a baromfiaknak sok Olyan betegsége van, ami egyikről a másikra ragad s a magukrA hagyott állatok kezelés nélkül rakásra hull halnak. Annyit pedi* még a legjobb étvágy sem tud elpusztitani, mint a falánk betegségek megteszik, ha eg>szer erőt vettek az állományon.
Az igazi gyógykezelés a betegségek Megelőzésénél kezdődik, ami a gondos ápolásban s a jó táplálásban nyilvánul, mert az ápolt és jól tartóit baromfi nehezebben betegszik meg, vagy ha már megkapta a baji, könnyebben lábol ki belőle, mint a sovány, elcsigásoit. Fontos a tiszta, jó ivóvíz, az állandóan tisztán tartott, egészséges és szellős baromfiól, ami nemcsak a betegség kitörése alkalmából, hanem időnkint állandóan fertőtleníteni kell. Az orvosságok beadása többféle módon történhetik betegség esetén. Lehet azt az ele-séghez, ivóvízhez keverni, amikor azonban sok kárbsvész, de főleg semmi sem jut néha az állat belsejébe belőle, mert a rendszerint rossz izü gyógyszert az állat még ily módon sem veszi magához. Legnagyobb baj e módoAI az, hogy az adagolás teljeseo bizonytalan. Jobb módja az orvosság adagolásának az, amikor cseppekben adjuk be, itt azonban nagyon kell ügyelni, hojy többet ne csepegtessünk az állat torkába, mint amennyi szükséges. Legalkalmasabb módnak jelölhetjük meg a pilulák használatát. Itt az orvosságot pontosan tudjuk adagolni, amennyiben elegendő mennyiségű liszttel » megszabott mennyiségű orvosságból pilulákat gyűrűnk és azt könnyen beadhatjuk, ami által serrmi sem vész cl a gyógyító anyagból. Ujabb időben, járványos betegségeknél az ojtást alkalmazzák elég sikerrel.
Igaz ugyan, hogy az ojtóanyag pénzbe kerül, de ha meggondoljuk, hogy a járvány által elpusztított állatok értéke százszorosan felülmu\'ja annak árát, egy pillanatig sem szabad haboznunk, ha baromfi&llomá n> unk megvédéséről van szó. Végül ne sajnáljuk baromfiaink betegsége esetén az állatorvosi beavatkozás költségeit sem, mort a szomszédok tanácsa — hogy éppen ilyen beteg ség volt nálunk is, amire ez meg ar hasznáit — gyakran szomorú tapasztalatokra vezet. Kövessünk el mindent, hogy szárnyas állataink egészségét megóvjuk, ne sajnáljunk sem fáradságot, sem költséget, mert a befektetett munka és tőke busásan fog kamatozni.
Budapesti állatvásár.
Mubihui 1 r. egéisbeo 1000-225Ö, hstuljr 2060-2350, eleje 1870—2050, n. r. egétabet. 1570--750, hátulja lOtö-ÖOO,eleje 1370-510 Hóveodák marha I I. (. ogétsbeo 1660-720 borja (ölólt bórb) 191^2\'iCO, Kéazlet: Nagy marha 296, eladáa 180, Nóveodék maiba 8, a Ladát 8, borja 156, eladáa {117, Ma/h* bőr 1800—14*50, borjobőr 196 •-tCOO
közgazdasag.
A tőzsde hirei.
Budapest, junius 8 A tőzsdén ma nyitáskor élénk forgalom volt a a kezdeti árfolyamok a tegnapinál magaaibbak voltak. A későbl i árfolyamokon megérzett a hétfői rendezési nap hatása, ami már ma oly sok árut hozott, hogy az árfo lyamok lemorzsolódása állott b«. A csőkkent tendencia kűlőnöaen az utolsó héten favorizált papírokban jutott kifejezéare és ezek veaz-tesége 3—5 százalékig terjedt. Az általános irányzattal ellentétben a bankértékek piacán a forgalom mindvégig él*nk volt. A hangulat barátságos. Egyes papírokban mit ia nagy vásárlások voltak, azonban kisebb veszteségek itt is mutatkoz lak. A Hcrmes vesztett nyitó árfolyamából, az Általános Takarék magas árfolyama el>dást váltott ki. Az üzletidő végén az áru nagy mennyiségben jelentkezett, ugy, hogy » piac nem tudta fe\'venni.
Zárlat felé az eladók voltak túlsúlyban. Egyebekben csendes volt »z üzlet. Arbitráza értékek közül Salgó, Államvasút, de főként az utóbbi szilárdult meg a második félidőben. A fspiac elhanyagolt. Vasértékek csekély forgalom mellett tartottak. A vegyes értékek piacán az irányzat ingadozó volt, az árfolyamvrazteaégeknck csak kia része térült meg. Közvetlenül zárlatkor újból megjavult az irányzat. Később árfolyameltolódások már nem történtek. Zárlatkor a hangú lat barátságos, forgalom élénk, irányzat tartott.
A mai terménytőzsdén élénk forgalom mellett búzában 25—30 va-$ron cserélt gazdát. — Somogyból S/igetvár környékéről került több nagy tétel forgalomba. Budapesti paritásban 262 K volt az ára 78 a« alapon. Róza élénk volt; budapesti paritásban 172 K. Állomáson 167 éa fél. Árpa üzlet nélkül szilárdabb Boraodmegyei állomáson 180 K-ért került eiadáara. Zab állomaaról szilárdabb. Budapestről változat!in_ árakon kaphaió. Állomáson 170 — 175 K. Igen élénk áruforgalom volt
tengeriben, azonnali átvételre nagy tételek cseréltek gazdát. Budapcs ten kissé lanyhább, 172 50 K. Felső-bácakából 167 50, Dunámul 160 K. Korpa azilárd. Egyebekben ninci üzlet.
Valuták és devizák:
N\'poi«oa I<»700, Pont (Loodoo)25170 25770, Dollár (New-York) 6440 - 5590, -Francia frank (Paris) 357—367, Márka (Berlin) 7 50 7-90, Olasi líra (Milano) 255-265, Osztrák korooa (Bécs) 760—790, L«l (Boka-tsst) 28 - 30, Sxokol (Prága) 1&7—163 Svájci frank (Zürich) 985-10t", Dinár (Zágráb, 610-630, Lágyai márka (Varsó) 9 80, Amsterdam 2193. — Koppenhága 989 —1019, Krintlánla 886—9(8, Stockholm 1448\' 49«. Zürichi zAriaii
Beclla 0-71, Amateidam Hollandia 216 76, New-Yotk 550 - 25 London 2667, Pária 8575, Milano 2695, Prága 1659, Bada-pest 9 75, Zágráb 620, Varsó 9 60, Whi 0 78, Siófia 447, Oastrák b4ly. 0 78 26.
Sertésvásár i
r.tb.jtá. K6Í, ElkeM délig 700, ör.|! -Kösáp 1480, Kóonyü »• »6f •1 Zali 2000, Ssaloaoa 1600, Uh. bo» 1800-
Értékek:
Magyar bltat 61000, OfiUák bital 20600. S\'asal 23700, Jelzálog 6450, Uiiámitolo 980?, Kereskedelmi Bank 84000 Magyar-OlaíS 6425. Beocsioi 156 t-OO, Draiche 4ft 00. Aha-la nos nán 37 7.\'"50, Szá»»vári «0000, Sajgó-Uiianl II02C0, UMkanyi 21 (MA Rima 29200, Schlick 29500, Guttaano 48000 Nerid 253000, Danlca Z1500, Klotild 20500, Magyar cokox 476 000, Adria 96COO, Atlanlika 23000, Királysor 14000, Bowyák-Agiaí 6Ö-JO, Lip-ták 5350, Phábus 1300Vva.»m. Villamos W/00, CiMlla 11000, Konkordla 14050, Déli Vasul 22000.
Főszerkesztő: zeéri Pósch Géza. Fe\'előaszerkesztő Benedak Re*aő. Kiadó : Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
Apró hirdetések.
Minden eaó JO korona, ...ujabb betO»e| 40 korona. Allávt kercaAkne* 50 aaáaaltk cnredroíny. Vaaár- éa ünnepnapokon 100 aaáaalék lélár. I.ejkl.ebb blrdetía 10 axO.
Magas bért Msaiek bútorozott szoba, Konyháért a nyári hónapokra. Cím a kiadóban. 7*97
Alltat karra kutllcmi. ir*<;t\'«o*vj. . upitkolll »<f it-.i, j tri jro4»l r>»k«\'""] rmbei uradilmoal t»»y nuglavállaUuill S.ivo nv< ktfcUKid .Bistot c*U«teocl«" dmre » HiidMv.-iait>a ktti<.
Két saor«almaa
KÁDÁR SEGÉD
rtívjutik
HOFFMANN HfH4LYN4L
SZOMBATHELY, THÖKÖLY IHBE-UTU 35.
Cuk .[sfr.nJü sukerfk j.l.otk.i\'S^a.
A* Kbuh
ssalmakalapjainkat
MUrbni kliraiiljuk.
KLEIN JÓZIEF Cl TESTVÉRE
Te«««k uierry öiódnl C t 7IV5
NEM FAJ FEJE
és a lába, ha a Oaék-tér 1. as. alatti (lp«*Bilstbaa
rendelt kixáiólag elsőrendű anyagból készült
ARGENT-téie
cipót hord. Javítások gyorsan osxköxöltotaek.
Készei varrott duplatalpu
SZANDAL
mar megrendelhető
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
»ls».a»t«kVl>.r.ndáia o.II.1.1. c
FlókDzIet és mübely: NAGYKANIZSA, Magyar-utca 6. Hám. FÖQzlet: BUDAPEST, VI., Ó-ulca 38. - Találón: 151-13.
.L>.e.«t4k buadMü a
Elvállalunk fardfeaoba, moMl6 (* claaotb*raB<l»»ÓMki
------- --*-* lék ■ \'
iií aaerlaC
nőd ara
t>era»a»a4»«k, ..ol(4l6 autói melcf.la bori
• , . ........jk«t, <Urltó 4aaMnnTTlatlaalltó
itornAaiaok, aalv6-oron>0 k«t*k. kftlöm hájU rimuUk r<*.«ra -----—" kSspontl tetía «a
Ukaiaa oaÖkftM ^fr aajál
Raktáron tartunk • n,1*dean<!ma »tai-e»««k C«íra»t,r4. anaaluákat, OnVOll-
l»rlU,M( • wniatatoH ia b44ot T«r*ar4a Iflrdö-
rs BMdók ía elo*ctokat, nMaaaajat MstAr«Ui«tkk*ket,
drak^t, woiíiioowli konyha rdtoyeket. bordaaatl «Uűk*fc, M«» r»m«t.>4kd
is»ttásokat és áMakltási munkáiatolut szakszarQan és olcstfH KikllzKlnk.4
MÁRKUS ÉS LÁSZLÓ
lakatoS\'R«st«rak
NAGYKANIZSA. KISFALUDY U.33.
Vállaljak sátak, ajt^pmtoV. vas-kerítések, vatracnoK i% ápUI«. tek lakat ssmunkélatait, valamint ssivattyua kutak,
visUrtinyok, vlzvazotékek,
fürdőszobák elszerelését ts j .vitását a legjobb kivitelben cs mcrséte.t árban — Kér-úk a n t kótMiség szíves páit\'o »s>t
!! TANONCOK FELVÉTETNEK II
KÖNYVEK
a tanulóifjúság részére,
melyek Fischel Fülöp Fiai .
kercskedcseben rendes tolU arak mellett kap ható k ;
Sik Sándor: Magyar cserkészvezetők könyve . . K (215 — Felwatoll kalauz. Elő é-síitó a kocepisk- Iaj felvétel.
viugár*......K 270 —
Pályamutató. A piiyavi-latst s élőit álló magyar lf;u-ság kalauza . . , . K 27ü,— Osszsfoglal6 nemscti iro-
dalora\'ó\'tíxet ... . K 405.— A magyar nemzőt törtö-
netenek rov»d áttekintése K 810 — Ala«bra éa deomatrla, ö^szefogla ó érettségi tételekkel Griss Leotol . . . K U80 — Bcvaxvtásaz irodalomludo-
m«nyb» Tolnai Vilmos tol . K 1090 — Atéik -polvasái gyakorla\'i kézikönyv® .......K 135 —
K«t pali lepké ok határozója . K 134 — Dwhéj könyvek.
Nyomacolt a Nagykanizsai Nyomda es Lapxwdo Vahaiai könyvnyomdajaDan, Nagykai
nyilvános árverés.
A K. T 306. §-a alapján folyó janlna hó 13-án délelőtt 10 orakor Nafyksnluán a Hoivath Viktor-fóla fatelepen
közjegyző közSenJöttével nyilvánosan clsdonr) rzen fanpritóietep összes felszerelési tárgyait és iroda^erde-zésó\', többek között 1 drb Írógépei,
1 drb. tűzmentes pénzszekrényr, 1 drb. Magyar Mérleg- és Gépgyár* gyártmányú hídmérleget, 1 dsrab duplakaru baltát, vágóasztalt, e\'evá-lorkészühket, íüfászasztaioVai, 8 HP. Ciayton Scbu ilevort gőzgéper, teljes felszereléssel, szijazattai, külrtnbörő szerszámokat, mintegy 2000 folyóméter iparvasuii sint, 3 darab lóré\',
2 darab billenő vaskocsit, 1 darab 6 HP. Hofher-Schranlz-eyártmáhyu 145. számú cséplőgarniturát hozzávaló elevátorral, 4 drb lovat szerszámokkal, hintót, kocsikat, félszereket, különböző szersívámokai, mintegy 1000 drb. kis talpfaf, dróthuzalokstr sitiszegeket, szecskavágót stb.
A vonatkozó leltár dr. örley György kir. közjegyzőnél Nagykanizsán, az eladásra kerülő tárgyak pedig a helyszínen megtekinthetők.
Kikiáltási ár 15,000000 korona, venni szándékozók kötelesek a helyszínen a kikiáltási ár 10%-*< bánatpénzül letenni. Árverési költségeket, vételi illetékei, esetleges forgalmi adói a vevő viseli *
Az eladásra kerülő tárgyak minőségéért semilyen irányban szavatosságot nem vállalok.
Fenntartom magamnak azt a jogot, hogy az eladásr* kerülő tár-gytik egy tételben vagy csoportosan, avagy külön-külön kerüljenek eladásra.
Szervanail* y J«no
Budapest,
74»o I., Németvölgyi\'*" ..
62, évfolyam 129. szám.
Nagykanizsa. 1923. ji»nlus 10. Vasárnap Vasárnapi sxám 50 korona.


Köxl\'óny"


i POtlTIKftJ NAPILAP
■,<b i

HadBuMlI MrliMtMi T.I-f...,
fi V ilk(.UnlV.Vu4 IU .. ||
tt-H.
.IAII ... n,, Il4rjt BOO npjj.a*,,, ; .00 K
il.<t»V«>[.» . .i\'It.to Anh.r-ko. 1 dvh411 j .rad.fc.a
Nagyurunk szózata.
Magas százat hangzott el Székesfehérváron Szent István király ősi\'városában. Magyarország kormányzója mondotta el azon magasztos szavakat, melyekben a szent Király példájára buzdít, aki az országot egységben, hatalomban, erőben oly naggyá és ezeréven át meg-dönthetetlenné tétté.
Minden idő legnagyobb magyar veszedelme az egység, hiánya volt. — Magyar ember előtt nem lehet valóban szentebb feladat,. minthogy félre téve mindent, afni széthúzásra vezet és összefogva biz ,a kézzel, a nemzet megmentésén dolgozzék.
^ E? o■na^^t^te-
küzd fennmaradásáért talán fokozottabb mértékben, mint az utolsó emberöltőn át. Csak az a nemzet állhatja meg helyét ebben az általános zavarban és életért folytatott küzdelemben, amelyik mint a fegyelmezett hajósnép egy kormányos intésének engedelmeskedik. A vihar minden hbjót próbára tesz, de csak az a hajó lesz úrrá a megindult elemeken, amelyik nem zabolátlan, nem fegyelmezetlen, amelyik egy mozdulattal és fáradhatatlan akarattal irányítja mozdulatait.
A nehéz problémák megoldása szükséges dolog. A problémákat nem kell eltuskolni, struccpolitikát nem szabad űzni. Azonban a demagógia, az egyéni érvényesülés, az egyoldalú politikai szempontok túltengése ki kell. hogy zárássék ebből a munkából. A munka célja az kgy">. hogy a hibák kiküszö-böltessenek, hogy a hiányok pótoltassanak, áz építőmunka megalapoztassék és a nemzet fennmaradása lehetővé váljék. Ebben a jpunkábon meg kell halleolni a különböző szempontból felhozott érveket és minden más érdek kizárásával, egyedül a közre üdvös utat és módot kell választani. .Jgy szólóit a kormányzó: Mindig csak az egyetemes ér-
deket, az ország érdekét tartva szem előtt, kell vizsgáljunk azt — van-e szükség és ha igen, mennyiben van szükség e téren arra, hogu az eddigi törvényes intézkedések valamely irányban kiegészíttessenek" Amidőn Magyarörszag /kcfa^ mányzója így. irányt mutat, a. földoir tokreformra céloz; konkrét-e, általánosságból pedig minden aktfiális kérilésht nézve kijelöli azt a szempontét, amely egyedül jogost és helytálló. <4. földbirtokreform-novella mellett és ellen szenvedélyes \'hangák hallatszottak, amelyek atkái; masak voltak és lehetlek, a jövőben arra, hogu a békéi, manka rendjét felborítsák. Erre vonatkozólag kijelentette a kormányzó, hogy : Migbbcsái\'j l hatatlan és-végpctes hi&~oUa\'S ha ebben, a kérdésben politikai szempontok, politikai érdekek
kívánnának érvényesülni. —
Ezeket\' a s\'iavcrkat táitsa minden magyar ember szem előtt, amikor ebben, vagy más i kérdésben állást foglal és száz-.szor is gondolja meg, hogy elvakult szenvedélyében fe\'for-galja-é az oly nehezen meg-I szerzett nyugalmat, egyseget és \' munkalehetőséget,mellre anem-zetnek a mai sorsdöntő időkben oly nagy és elkerülhetetlen j szüksége van.
Félre kell tenni azt, ami elválaszt és icsak azt kel! látni és akarni, ami összehoz. Igy egy szívvel, egy lélekkel; egy fővel, egyesült erővel újra felemelhetjük a lehanyatlott zászlót. — Ugy marakodva megfogyva, gyengülve és tehetetlenül a porba engedjük hariyat
Az a kérdés, T- \'melyikei akarjuk ? 1 . .
A szerb külügyminiszter támadása Magyarország, eilén.,
Belgrád, ]un. 9. (Expressz-távirat.). Nincsics szerb külügyminiszter ma a szkupstlnában nagy külpolitikai beszédet, mondott, amelyben éles hangon támadta a magyar kormányt és Magyarországot. Azt a vádat hangoztatta, hot;y Magyarországon elfogják és kivégzik a jugoszláv alattvalókat. A szkupstlna erre a kijelentésre percekig viharosan tüntetett Magyarország ellen.
Emilé Zola: Emberirtó.
Amikor nemzetek, volt politikai éa gazdasági nagyhatalmak létéről vagy nemlétéről van sző, amidőn az egész világot megrázó gazdasági válság az Őrületek különböző extravaganciáiba kergeti a »gyŐx* tea" államokat, joggal tehető fel az a kérdés, hogy van-e létjogo\'-aultaága, vxn-e reális értelme a kultúra, a haladás, a szellemi emel\' kcdetlaég kereaéaének és hódola* tának? Van-e. célja a mult Idők azellemóriásftl értékelésének, a mű \' véazeték imádatának akkor, smlkor A Icgku\'tu\'ráltabb nemzetek rövid huszonnégy ófák bődült percei alatt tiporják sárba, mindazt, amit ax alkotó emberi elmo a azlvről, az igazságról, a axeretetrŐl és a jog eazménytségéről évazázadok óta megalkotott ?I Amikor a ázellem felelt .győzött a nyers erő, a tudáa fölöst pedig a gonoszság Judás-pénze. Hóvá tűnik, mily elenyészően semmivé válik Ilyen szomorúan nagyjelentőségű Időkben az emberi egyéni élet értelme éa értéke ? Nem kérdozzük, de tudjuk mindannyian,
hogy a ,.szociális érzések a dühöngő világviharok idején teljesen elnémulnak s nincs idő arra, hogy behatóan foglalkozzunk az Ilyenkor parányinak tetsző egyes emberi sorsokkal. Nincs időnk, hogy a való élat vizsgálatából éa hibáinak felismeréséből megállapítsuk a kő vetendő utat, a társadalom egészséges fejlőd étének irányát. Lehe-tetlen az, ,mert azt aem tudjuV, mit hoz a legközelebbi huszonnégy óra. a holnap...
Es mégla —\' ha talán hiába való Is —;..Íól esik visszamenQkülni a múllak békés csöndességébe és újra átég újra fellapozni a régen olvasott könyvek fakuló lapjait, hogy az azokról felénk sugárzó történetekből megépíthessünk egy másik, elmúlt világot. Emilé Zola híres regénye, ax Emberirtó (PállnÜa) kiválóan alkalmsa erre. Nincs benno háborúkról, vereaégea békékről, arcsáppasztó jóvátételekről egy szó aem, de mégis, lebilincselően mély és Igaz élettragédiák rajzolódnak elénk a Coupeau család történetéből, amelyet Zola mesteri kézzel elénk vázol az Ertberlrtóban.
Emilo Zoláról már mindent jpeg-írlak s a msgyar Irodslom magáénak vallhalja a Roagon-Msquárt ciklus nem egy kiváló kritikáját. Mégis, ha áz Emberlrtó t külön a\' \'többi elé helyezzük, tessiük és tehetjük ezt azért, mert a CopeaU család tragédiájáról írott regény hatalmas zengésű vádirat ax emberis^ legnagyobb átka, az alkohol é*en-nek legutolsója, a pálinka ellen. A zöldes, piros, fehércsiUogásu, mindent maga alá gyűrő kikohol ellep,, mely pusztított a béke szentelt Idején, — és ugy-e, jobb trlán nem is gondolni arra, hogy mennyfre pusztít ma, a dekandens kor szá^-zilált idegzetű emberroncaokkal teleplántált fakó hajaalán. S ha akkor, a bőségek, a jólét pazar korszakaiban Zola szükségesnek tartotta a vád padjára, az Elátkozott életmérgek legelejére áttitanl a i gyanús butikok olcsó, de gyilkosan ölő bóditóazerét, mily szükséges volna ma, a nílkülöxések, a hiányos táplálkozás, a fizikai letörte
\' éif ttW líroéjföltiijf klíjítHJ^ssté mementóként hirdetni\' az embertömegek előtt: ne feledjétek az örök ■ ellenségeket I Hogy keltene harsogó axóval, el netn fáradva, mindig uj és uj alakban ismételni :■ emberek, ne igyatok l A borgőzös, hangos danákkal, tévelygő beszéddel telt korcsmák mélyébe, a vagyonosabbak számára kieszelt mu látók pasar sxepsrélba belekiáltani: álljunk meg egy szóra 1 Aljunk meg egy szóra, őrjöngő, semmivel aem törődő elbuault magyar lelkek és nézzük hová vias, hol fejazŐdik be az Emberirtó bódult álmokkal cif rázott, ass> ony és. * g^MOnek-könnyekkel kövezett fakóvöröa utjai Nemzetmentés ? I Ott kellene kezdeni. legalul, a külvároai butikok, a rideg korcimaszobák és a kenés mulatók mélyén. A pálinka, a bódulat, az érzékiség sslakjából kiemelni ax odatévedt (mert ne mondjuk azt, hogy ódavezetett) ősanyagot. Olt kellene rátalálni a mi tévelygő fajtánkra és Emilé Zola belsőkig hstó hangján feltárai: emberé*, ez a ti sorsotok 1 [Nézzétek Coupeaut, a jőzan bádogost, mint teríti le lassan, gyilkosan az alkohol gőzei Nézzétek nemzetét, (most különösen szomorúan aktuá-lis ex) a hajdan nagy francia népet, mint vevf rajta erőt, a mámorok őrülete. Nézzétek a részeg akarnokok világ rombolását éa addig, apáig nem késő, eszméljetek 1
Mit Is mond Emilé Zola fjkaii* keresztül a világtörténelem: ax erőseké és a józanoké a oilág / Talán jó volna nekünk is mrgfogádo? ezt,.hiszen ugy-e, létezésünk, egyéni és nemzeti vágyaink összeségé mégis csak az élet ét a hatalom — nem pedig! Copeau bádogos patkány látó deliriuma .> . , (o. áj
ZALM KOZLOXY
Npacsavidéki tanitdgyOlés.
Méretében fa gezdag erkölcsi tar Ialmánál fogva valóban Impozáns módon folyt la Pacaán • .pscsa nagykapornak!" esperes kerületi unitól kar gyOUae.
A gyűlés nagy misével kezd&Wtl, melyei Grund litván leikán celebrált, mikor la az egybegyűlt tanítóság az lakoláagyermakekkel együtt áhítattal énekelték a szebbnél azebb egyházi énekeket. A mlae végén, mikor ex orgona a .Hksekegy" kezdő akkordjait hallatta, mindenki egy jobb Jövő reményével, lélekkel énekelte.
Szentmise után a gyönyörű, azáp tágat kath. Iskolába vonultak át, melynek nagyszerű felszerelése mindenkit meglepett. A gyűlésen meg. Jeleni dr. Maliik ktr. e. tanfelügyelő éa a kör Intelligenciája nagyrészben.
Landl Ferenc pacaal k. tanító, a kör elnöke megaá nívójú, lelkekel átható beszédével nyitotta meg a gyűlést. Beszédében rámutatott aira as útra, melyei a magyar lanilóaág nak követnie kell, hogy a hllet, szeretetei, az egyetértést, ez összetartást, a területi integritást: a Nsgymsgysr-országot vUazaszerezzűk nemzetünknek. A tapssal fogadott megnyitó beszéd után fazekas Árpád csatári k. tanító tartotta meg a mlntataoltását, a melyért sllsmeráat éa Jegyzőkönyvi köszönetet nyert. A mull gyűlés Jegyzőkönyvének felolvasási és hl-lelesitése után az elnök számolt be a kör ezávl mOködáaéről, mely alkalommal lamél felhívta a kartárzeit a buzgó munkálkodásra, tevékenykedés™. Elnöki Jelentés után Landy F. tanító korelnök olvasta fel a nagy gonddal éa világos, Igaz érvekkel alátámasztott dolgozatét, melynek dm*: Nyolc osztályú elemi népts Ma. Mindvégig feszült figyelemmel halfanák ■ a végén telje. batyM-lésset, .gyhengulag elfogadták a határozati Javaslatot, mely szerint állit-tessék M a VII.—Vili. osztály, mlg az lamétlő Iskolái, melynek semmi eredmény, ninca — törölje el. A legét gondvteeléel dijak megállapítása ulén Andrdssgné Horváth Aona boc-földel lelke, éa agilis tanilónő olvasla fel végtelen megnyerően azép dolgosalát: .lfjuaágl nevelésünk." Ezen ssakavaloltan megírt munkának nemcsak asadou -értéket, hogy gonddal voU öaasaállimt, d. . benne foglal-
lak a felolvasás által megvalósítóit tényekel sorolje fel. Jegyzőkönyvi dicséretben részesült a szép felolvasásáért. Ezután Egyed Ferenc a kör pénztárnoka telte meg jelentéséi, mely után Pichy Béle dióakáli k. tanító számolt be a központi gyű-
lésről, melyet helyeslőleg tudóméiul vett a gyűlés. Ezután Bábel István k. lanltó tartott még felolvasást. — Gyűlés után a jelenvollak a Cslkl-féle vendéglőben társasebédre gyűltek össze, amelyen sok pohárköszöntő hangzóit el.__\'
A város rendkívüli közgyűlése.
Nsgykajzlaaa, junius 9.
Negyed négy óra mullott, mikor dr. Sabján Gyula polgármester harminc városatya jelenlétében megnyitotta a közgyűlést. A jegyzS-könyv hitelesítése után napirend előtt Eperjesy Gábor kárt siót. Eperjes? szóvá teszi, hogy dr. Preck István ügyét . legközelebbi köz-gyüléeen tárgyalni fogják, moet azonban még sem vették fel a tárgysorozatba.
Dr. Sabjdn felvilágosltja Eper-, hogy dr. Prack ügye reodei ülée elé tartozik. A mostani ivűli közgyűlésre ezt .s ügyet még nem lehetett előkéazllenl, de egyébként aem olyan aűrgőe, hogy as rendkívüli közgyűlésen tárgyal-
Eperjest/ Gábor ezután ezóvá teatl Székely főmérnök ismeretes ügyét. Nagvon szerette volne, ha Székely ée Prack ügyén már tullenne a közgyűlés. Indítványozta, hogy a vároel tenács legalább arról gon-doakodiék, hogy a legközelebbi kötgyülée«D — akár rendes, ekár rendkívüli legyen Is az — dr. Prack éa Székely főmérnök ügye letér* gyaláara kerüljön.
Dr. Sabián: Könnyű egy Ilyen indítványt megtenni.
A közgyűlée ezután áttér a napirendre.
Htmmtri várod főszámvevő be-Jetnd, hogy elkerült . város vezetőségének rendkívül kedvező fellételek mellett százmillió korona függököicaSnt kapni. Majd lamer-teti a feltételeket, melyeket a Zalai Közlöny már a múlt bét folyamán réaileteeatz ismertetett. A vároel tanács javaslatát elfogadásra ajánlja.
Életinek Ujviry Géza ezólal felt Már a múltkor la kijelentette, hogy est a képviselőtestületet nem tartja t&rvé&yeenek.
Dr. Rotschtld sulyo. .ggályokat táplál a kölcsönnd sz.mb.tz. Mind-
(Saját ludóaitóoktói.) addig mlg bizonyos garanciákat nem kap — nincs módjában a ta-náca javaslatát elfogadni.
Dr. Sabján: hogy törvényes-, es a képviselőtestület, vagy sem — azt máa fórum fogja meghatározni. Moet cssk arról van szó, hogy mint a kölcsön kötvényének megkötésnél közreműködő vároel közeg nem e olyan szerződést kötött, smely nem felel meg a város teherképes-iégének. Dr. Rotachlid aggályaira megjegyzi, hogy ő la jobban n»-retné, há a váróénak olyan jövedelmi forrásai lennének, hogy erre a kölciönre ne lenne szüksége.
Eperjesynek ujabb aggályai van-nak. Azt mondja: ne engedje magát a képviselőtestület félrevezetni...
Dr. Sabján ... Ugylátezlk Ujváry Géza képviselő ur az egyetlen képviselő, akt Ide azór.koznl jön éi szórakoztatni .kar... Ujváry izgatott hangon válaazol valamit, de a zajban nem lehet megérteni, hogy mit mood.
Dr. Sabján rendreutasítja Ujváryt.
Dr. Sab/in: A közgyűléa hozott egy hetározatot. A vármegye! törvényhatóság ezt jóváhagyta. Moet ezek arról van szó, hogy a közgyűlés elfogadj z-e ezt a törvényt.
Ufváry a jelen képviselőtestületet nem tartja illetékesnek arra, hogy határozzon.
\' Dr. Sablán: F.llebbmbet ellene.
Wellt Jenőt Elismeri, hogy a polgármester kitűnő diplomata, hl-szeo eddig még mindig nem adott dr. Rotschild kérdéaér. választ: bogy mennyi a teher, ami a város kösönaégét terheli.
Hemmert főszámvevő jelenti, bogy . váróénak a moataoi függökól-caönön kívül 27 milliónál vzdamivel több régi tőketartosáea van, kamat terhel pedig 2 millió 820 ezer koronát teaznek ki.
Dr. RoUchüd nem hajlandó hozzá-
junius 10
járulni a tanács javaslatához. — Eperjesy: Meg kell adni a polgármesternek a fel hatalmasáét, hogy * város nevében a kötvényt aláírja
Dr. Sabján elrendeli a névszerinti szavazást.
33 mellette, 6 ellene azavas, ugy a polgármester szótöbbséggel határozattá emeli.
Hemmert főszámvevő terjeszt! as-utáo elő a tanácsnak Bet a javallatát, hogy a város szolgálatában álló közigazgatási eiUnusottak rendkívüli segélyét junius l-tő| 5 százalékkal emeljék fel.
Ujváry Géza ceodáikozik azon, bogy amikor csak nemrégen emelték fel a tlaztvladők fizetését, moet újból kérnek emelést. Számszer a kimutatást kér arról, hánr tizzt viselő mennyi fizetést kap. Léaeuk cssk, meg tud-e élni a tisztviselő, vagy aem.
Dr. Sabjdn: A városi tisztviselőnek ugyanazt a fizetést kell edol — mint as áüsmlsknak. Az államiakkal egyeniő*n kell emelni a váro-eoknak.
Ujváry: El a várai nemcsak a tilt/viselőkért van. Hozzájárul ns emeléshez — de megköveteli, hogy dolgozton az a tisztviselő. Ha 9 óraxor megy az utcán, vagu pedig dilután - tls»tvl».lókk.l találkozik. A tlsslvtsellk létszámcsik-kentésél követeli. Ad/a be a polgár-mester a hivatalnokok listáját; hagy végre lehessen hajtani Ut Is a 20 százalékos tísztvtselóapasztást.
Dr. Sabjdn vlsezautaaltja Ujváry vádjait.
A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a tenáca javaslatát a rendkívüli Mgély felemelésére vo-netkozóleg.
Ugyancsak elfogadták a kórházi alkalmazottak 6t a nyugalomba hs-lyezett vároel alkalmazottak, özvegyek éa árvák rendkívüli segélyének 50 százaiéira. Mimi"-"
Tárgyalás alá kartlt míg a hitelezési ssabályrewkUt módodtisa, a vámszedésl jog kiterjesztése áe a vlgalmladó szabályrendelet módosítása. Dr. Krdtkg István főjegyző tanulmányi szabadságot kapott. A közgyűlés mh a délutáni órákban ért véget.
— Naptár I Junius 10. Margit. 11-án Barnab.
Az én Apám*)
Eraoságk végzett csizmadia meater, Es voU as én apám, sztvlélekkcl, [testtel,
Má( máig Is ritka, hát még akkor [tájba I...
Ds msg Is aűveglá őt sz 6 fajtája.
ő volt a legalsó embor égisz céhben. De nem énsMlel Élt csendben,
[szegényen.
Ds hol Ólul kellett s éppen a szeg-[fejre,
Ott már, kérjük fal a: Matkovksol
[erre 1
&a ha ex öregei kedvében találták: Vállalta a dolgot, de hasznát Is
[látták I
Ügyvéd, Szolgabíró, avagy Polgár-
Ki sDen ment: MeghallI Győzött s [céhmeater.
Hogy BHáo ő káaőbb a levét megitta, Az agfax más dolog I A közélet titka. Neki elég volt, hogy övéit megvédte, Bőrkereskedő gyakran szemre is
__[hányt árto.
*) A kwtó MgyvaoéTn Izél laUkizau
Volutr. vele egyezer egy Iskodalombso Megyaréknál, hol a köszöntői 6
[mondis..,
Kis flu voltain még, de mint befejezte, Rohantakapámhoz,sslnteB3Zevesztve.
Én féltettem, hogy ől meg akarják [verni,
Hát, a kezét rautk éa kezdték óidul. Akkor nem értettem 1 Furcsáltsm a [dolgot,
S ha most rá emlikazam, boldogan [mosolygok.
Szerette s könyvet, a szép Irodslmst, Nagy tisztelője volt s regénynek,
[dalnak
Jókait, Petőfit szinte már imádta. Kp ugy, mini Kossuthot a politikában I
Bár mags nem Irt, de mlnlhs diktált . , , [volns,
Amit szólt, azonnal vehették azt toilbe, Jó komál gyakran disznótorbs csalták, Csakhogy sziporkázó azép szavalt [hallják.
Mint fa, a hetvenes évek közepében Kezdtem verzfaragni — csak titkon [szerényen
Hogyan, hogysem, egyszer rájött a [nyomára Mosolygott I... Tökfilkó I Adu
[poétája I...
De mikor legelső pályadíjat nyertem, ■Ét eléje álltam közmegünnepelten, O.vaats a verset áa cssk annyit v-[mondott :< Ezek már .szép hibák-1 De azért [bolondok!
Cslrtcsárt népdal I... írj valami ujl [méri...
Mert szép dalot Imi tud ma minden [bujtár,
Ámde Talpra magyart, Bucsut és [Szózatot,
Amíg nem írsz neksm, addig csitt!
[Ne makogj!
Jó, jó, édes apám I Ne légy oly
[rátarti,
Petőfi se lett ám rögtön Vörösmárti! ...Hát küldd el Jókéinak a amit L [a mond rája
En is elfogadom ! Adia poétája I...
Megjött Jókainak drága szép levele Három sor Írással, de gyönyörrel tele .Sok eredetiség van benn e dalokban. (Hogyha Így folytatódj lelkem érted /dobban.\'
A zárjelbetelt sort én leragasztottam Jókai levelet be ekként mutattam - Jól Hál lágy poétái Koplalj,
[mint Petőn, Nem la fogok többé emiatt évődni I
Da előbb velead fal magadat
[Veszprémben Akkor már, nem bánom I Csak n.
[okozz éngvn Mint az Ur felazentalt szolgája lágy [áldott
Ha felforgatod ts az egén világot h
Ilyen ember vala sz éo drága apám Tudós csizmsdla, politikus is ám I Érettségit végzett csizmadia mester Büszke Is vagyok rá szivlélekket
IL

.He rám hallgattál volna ob atyám!" Már eddig volna nekem la tanyám, Egy azép kis házam, melynek
[ároylban
Élhetnénk együtt... boldogan, vlgsn.
De amikot én mondtam tsnaksd Éda\'apám! Én ia csizmszdja leszek, Láb szíjat fogtál s elvertél vala. Hát nincs a szádban Ut az Iskola ?l
Légy csizmadia I Rajta csak vígan, Ha néked leiszik drága azép Ram I
De előbb nem, azt szantül fogadom, Mlg nyolc gymnaslom nincs a
[válladon.
De oh papa, hisz rosszul lantdoki Maid jól tanulaz még, várj csak le [tulok
uclm 10- .
hírek.
m.aUIO. óráink: A kUdóhlvaUl - p«l<">) 6M
<íí?J«t 8 éSS U-lfcdíWi" «■\'«■
Í^M -* a-rtMtíaÍK f** T\'ííiiar raloM hlv.Uto. ózil lelek rí-12-ig. Tetet.. 78
UI TeJeíoo 11J- , _
_ Schmldt l.nícao. ..VB
.*!«. Tegnap délelőtt esküdő\'t Sr\'k hüaég.t Zílgmond
váro.l gazdaaigi *
rMhiz. közszeretetében illó Z,ig.
bilvénk-i. - Horváth Magda urMkyn.k. Zieger.ny.kőny»e».lő •líll Tanuk volt.k dr. /o>l Ziltán
^í? MM0«.l« i\'-Mcktl
lültul Jó»«f gyógyazerész.
_ Ss.mélyl hlrak. Dr. Kéry-s,.bó Jenő kurl.l biró, • nagykanizsai kir. törvénynek elnöke holnap érk«slk vissza Hévízről Ka-alzaira. - Dr. Krátky Iatvio vároal IJi.jyiö Budepeitre ut.ilk. — Dr. beros Alin sjörl bencéa főglmná-ikrai Igazgató n>», vasárnap dél. min ai érettségi vlzagálatok befejezési ulán vlaazautazík Győrbe.
— Érettségi visagálatok a főgimnáziumban. A róm. kath. főgimnáziumban dr. Boros Alán győri bencés Igazgató elnöklete mellett tartott érettségi vizsgálatok tegnap befeleződtek. A vizsgálatra Jelentkezel! 27 tanuló. Ezek közül jelesen érett 6: Draskovich Jenő. Gold János. Hirschler Imre, Stolzer Miksa, Szabó Jolán. Zalán Kornél; Jól érelt 6 : Both Ferenc, Deutsch László, Dezső László, Heimer Ödön, . Poüacsek Ella, Walt-gurszky Állsz: érett 14: szeptemberben Javltóvlzsgálatot tesz egy tanuló.
- A N.gyk.nlss.l Sxécho ayi Sxőv.tsíg évsáró Ölése. At Országos Széchenyi Szövetség (g\'. Vigyázó palota) üléstermében tartotta a Nagykanizsai Széchenyi Stövetaég évzáró vozérképének Széchenyi látván gr. szellemének nentelt ülését. Székács Sándor a nagykanizsai Széchenyi Szövetség
Ha megjön Itózben majd szamár
, [eszed
Egyazer cssk tudat! Majd észre
[aem veszed.
Most olyan i,|n0!, lm . tudomány Hogy kész boldogság jár annak . [nyomán.
"Bt a tudás az itteni gyönyör, A b»\'-g. ii ludl Csak lanutni kölll,
L<8y csizmadia majd a nyolc ulán,
látlak én éa kapta fém W aoíig tiam semmi azóbrozédl "•M-e miz a halnapi leckét?/
* h«> Ulán mér caizmadiaság
veszíteni nálam nimbuszát — átyim I Bocséss meg ! De n [színész leszek I
n tökfilkó! Hűt elment eszed?
jjWIlJ csak fráter I Kl a nagyobb ur! ? J\'n"t, élvez, kscsg, felvidul I ? \'W a izinéaz, kl csak azinleg kacag rnnes vacsorája 1 Koplal a vacak ? I
gi már elég yolt | Tréfa azenl beszéd,
««< jó apám eszét! 0, |irt 8 gymnásiumot
mt8 l» látizou rajta, hogy [tudott.
ZALAI KOíLOKY
A bolgár forradalom elsöpörte a kormányt.
Bukarest, jun. 9. (Éjfélkor érkezett expressz távirat.) A mai délutáni lapok kivétel nélkül közlik, hogy Bulgáriában forradalom tört ki, amely elsöpörte a Stambulinszky kormányt. Az államhatalmat a katonai Liga és az ellenzéki képviselőkből alakult államtanács vette át. A Stambulinszky kormány minisztereit és a kormánypárti képviselők nagyrészét letartóztatták.
«lnöke megnyitójában ismertette Széchenyi István gr. életét, müveit, utána dr. Acsay Tihamér Széchenyi egyéniségét a szövetségek működését s célját fejtegette maga* nivóju előadásban. A gyűlésen felszólalt dr. Csepregi Horváth János az Orsz. Széchenyi Szövetség elnöke is. M»jd Gaál Jenő dr. ny. műegyetemi tanár tartott hazafias, bucditó nagy beszédet.
— Áthelyezés. Dr. Boross István bírósági jegyző a kaposvári kir. törvényszéktől a pécsi kir. itélő táblához lett áthelyezve. A kaposvári kath. körnek is jegyzője volt.
— A Markos jubileuma. Aj Polgári Egylet által rendezendő Markos jubileumi ünnepélyt juliut 1-én fogják megtartani. Az ünnepélyen való közreműködésre Viz kelety Ferencaé és Novákné Kanlz Manci úrasszonyokat fogják felkérni. Dr. Mutschenbacher Edvin kir. tőrvényszéki tanácselnök mo»t állítja össze a jubileumi ünnepély programját.
— Uj iparengedélyek. A városi tanács pénteki ülésén a következő uj Iparengedélyeket adta ki. Rubinrk Jenőnek lakatos iparra, Méndícs Jinosnak halkereskedésre, Lancsák Jinosnak háztartási cikkek árusítására, Klein Józsefnek női kézimunkakereskedéa a előnyomdira Müller Józsefnek papirzacskógyár-4ás 1 éa -makulaiuTá • fkereskedésre, Vass Artúrnak fehérnemükészitésra és Varga Józsefné Gregovics Ágnesnek fuvaros iparra.
— A volt 11. hnsxáresred emléknapja. Juniua 18 án délelőtt 10 órakor a szombathelyi székesegyház kápolnájában a bata mutovkai ütközet évfordulója al kaiméból ünnepélyes gyászistentisztelet tartatik, melyre az ezred volt tagjai és hozzátartozói meghivatnak. — Vendégeket azivesen látnak.
— Harangmegáldáa Gara-
boncon. Örömünnepe volt a zala-mfcrenyel plébániához tartozó Gara-bdne község népének. A megyés-püspök megbízásából Láber Miklós plébános nagy ünnep keretében áldotta meg a hivak áldozatkész-s égéből beszerzett uj harangot. — Már a világháború befejezésedén, amint visszatértek a garabonci hős katonák, elhatározták, h^gy. hálából az isteni Gondviselés iránt, oz elrekvirált nagy harang helyébe egy uj harangra fognak gyűjteni. E lel-kea féi fiak, élükön Koma József vitéz őrmesterrel, mint siorgalmas méhek fáradoznak, gyűjtenek e nemes célra. Dicséret illeti a gara-bonci fogyasztási szövetkezet vezetőségét Is, amely előlegezte a szükséges pénz 60 százalékát és Igy Sopronban a hires Seltenhoffer Frigyes harangöntőcégnél a harangot már a tél folyamán megrendelhették. Hónapok teltek el, mig végre megérkezett az uj harang. A harang megáldására az [egész kör> nyék hivő népo összejött, mert ez az első uj harang azon a\' vidéken. A szentmisa után "az egybegyűlt hivek lelkes férfiak rendezésével kö< menetben Indultak a falu közepén álló toronyhoz éa itt a harang-megéldnsi szertsrtás és szentbeszéd után prömkönnyekkel szemükben borultak le a buzgó zalai hívek .imára, amint előszóra megszólalt a hsrang őrangyalára.
— Blr tokigény lés. A psoaai róm. kath. hitk öiség az Iskola és a plébánia réaiére 45 hold földet Igényelt. A püapök jóváhagyta az igénylő kérését.
— A t.nkötol.a.k b.j.l.a léséhez azükaéges űrlapok még három napon át kaphatók a nyilvántartónál : Orbán, vároabáz 11. em.
— A. EME gyűlését ma d. e. 11 órakor tartja a Keresztény Otthonban.
— 1881. — III.
Eddig igazad voll dicső apám, Da mai drága nagy idők ulán, Hol egypír csizma negyvenszer ezer, Szemöldököd nem ugrana e feli
Hogy mégia cssk nekem voll Igazam, Most élhetnénk ml boldogsn vigan 1 Filkó vagy I Acsi 1 A száz anliál I Hit nem látod, hogy ez bolond világ ?
Moly soká ugy sem tarthatja magit Te fogtál hát a nem én —
[csizmadiát I Mert akkor lesz csak jóvílig biza\' Ha liz forint lesz egy pir uj csizma.
— Do amellett mégis megmaradok, Ha igy tart tovibb c rongy illapot; Mint sem lerongyolt intelligencia: Ma többel ir egy ji csizmadiai
Én jó apim! Driga céh mesterim, Légy áldott érte ezerszeresen, Akármi vagyok cssk hogy te fiad, Nekem ez az, ami büszkeséget sd.
Maroshalmi Markos (Matkooich) Gyula
MegjöttGnkanyaralásbdl...
Megjöttünk éa itthon vagyunk mindnyájan. Más még csak most
készülődik, mi rég tul vagyunk a nyaralás minden gondján-baján, utazás veaződségein, az elhagyott lakáa betörők ellen való körülményes biztosításán, naftalinozási kellemetlenségeken. Mindent megúsztunk a ami a legfontosabb, ami másnak rengetegbe kerül, mi megjártuk egyetlen korona kiadás nélkül. Nem vagyok irigy ember, nem akarok szabadalmat kérni a kiadás-nélküli nyaralásra, hát elmondom szépen, sorjában, hogyan sikerült ez nekünk.
Ugy van az nálunk minden nyáron, hogy összeülünk: a feleségemmel és a gyerekekkel s meghány* juk-vetjűk, hol és hogyan is nya-rslunk ? Az idén is megtartottuk a haditanácsot az ebédlői kerek asz-tsl mellett. A kérdésre: hol nyaralunk, mint családfő és a haditanács elnöke, én nyilatkoztam először:
— Négy hét áll rendelkezésűnkre. Mind a négy hetet a Balaton mellett töltjük, Péter bácsinál, Aligán...
A gyerekek tapsolni kezdtek:
— De jó lesz, egész nap csolna-
— A felaőtemplom harang
jalra ujabban adakoztak: Nagy-kanizsai Takarékptár RT. 10.000, Z*lamegyei Gazdasági Takarékptár RT 5000, Hangya Siövetkezet Ka-nitsa 2000, Horváth István adóügyi tanácsos 2000, Bentzlk Lajoené 500 koronát.
— Hírek caerkéaseinkrM. A nyári nagyszűniddben városunk cserkészei ismét táborba ssállntk. Még pedig a főgimnáziumi csapat Iharosberénybe báró fnluy József ur vadaskertjébe, a polgári pedig Btlatonszabadiba, a veszprémi káptalan birtokéra. A főgimnáziumból 16 fiu még a nyár folyamén ausz* triai táborozásra Is megy Grécz vidékére. Táborozó ifjaink minden évben sok támogatást kaptak városunk közönségétől, különösen természetbeni adományokat kereskedőinktől a szegénysorsu gyermekek részére. Moat la a legháláaab-ban fogadunk minden segítséget. — Most alakult meg városunkban az iparos tanonc Ifjak cserkészcsapata P. Hilár szt. Ferencrend! atya vezetésével. Atértvo jelentőségét, szívből kívánunk sok szép eredményt ez alakulásnak. ~ Junius hó folyamén a város ömes cserkészei sport és atlétikai versenyt akarnak rendezni, melyen caerkéazjétékok, sátorverés és egyéb ügyességek is sorra kerülnek. Itt mutatják be először a footbaH helyébe állított handsbaU (kézilabda) mérkőzést. — A magyar cserkészmozgalom hivatalos l\'pja a .Magyar Cserkész" c. képes Ifjúsági lap, mely a diákok egyik legkedvesebb olvasmánya, sőt városunkból is többen járatják. Mivel a nehéz gazdasági helyzet miatt é lap kiadása válságba jutott, részvény-társaaággá alakult s mo«t mér. .át fs jutott a holtponton. Életképessé fokozása érdekében azonban továbbra is kéri az ifjúság barátsit, hogy részvényjegyzésekkel blzto-altsák a lap éa könyvkiadóvállalat jövőjét. Egy réazvény ára 500 K s
legalkalmasabban. jegyezhető a iŐ-gimnázium parancsnoksága utjén.
— Cserkászönnepály Bagola-
aánexon. A nagykanizsai polgári Iskola BÁrpád" cserkészcsspata ma a bagolaaánczl Ifjúsággal csarkész-ünnepélyt rendaz Deák tanár vezetése mellett.
káznl fogunk, ugy e, api ? . ..
— Igen, csolnakézni, meg fürödni.
A gyerekek a fürdés azóra magborzongtak a azt mondották, hogy akkor talán mégae a Balatonra, hogyha mkdenoap fürödni kell. En hajthatatlan maradtam, nem engedtem a negyvennyolcból a már caaládi vihar lett volna . haditanácsból, ha hüaégaa élettársam fal nem vet egy közvetítő Indítványt:
— Gyeiünk talán Mitéizalkira, a Lottl nénihez, nála éppen olyan jól nyaralhatunk...
Van benne valami. De eredeti ötletemből már csak . tekintély okából aem engedhetek. Hanem ötven százalékos kiegyezésről lehet beszélni. A lottl néninél Mátészalkán van egy nagy park, ott kedvükre kimulathatják magukat . gyerekek, viszont a Balatonban való fürdés ae kutya. Ezt 1. la szögeztem :
— Nem bánom, hát legyen. De Ugy, hogy két hét Altgáo, Péter bácsinál, a másik keltőt Lottl tán-tinál Mátészalkán.
Amennyire őrültek a gyerekek . Lottl tántl parkjának, olyan megvetéssel nyilatkoztak . Bal.-tonról. Nem azerotem az elleazékle.kedéat,
ZALAI KÖZLÖNY
1923. junius 10.
— Vlaaga a pacsat lekolá
bú. A pácul Iskola felaőbb osz-tályaiban a vizsgák tegnap lettek megtartva.
— Föld, kaaxáló áa legelő-Igénylők ma vasárnap délelőtt tlz órakor a Keresztény Otthonban, Kítkanizsán pedig délután m litánia után jöjjenek el egy kérvény alá-Írása végett. Ugy a kisbirtokosok, mint a törpebiriokosok és nincstelenek okvetlenül jelenjenek meg.
— Harangaxaateléa Fltye házán. Fityehása községben folyó hó 10 én, vasárnap harangszontelés lesz. A szertartást Öerkovlts szepetneki plébános végzi.
— Adományok. Mfgyesy Jó ssef hitoktató a íőgimn. Mária Kongregációnak 500, a cserkészcsapatnak 500 K-t adományozott Hálás köszönet ér le. — N. N. a
százszázalékos hadirokkantnak 1000 koronát és özv. Pargernének szintén 1000 koronát kü\'dött be sierkear tőségünkbe.
— Jeles tanalók jutalma xása. A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár a szorgalmaa és jó-magavísolctü tanulók jutalmazására
500, ugyanerre a célra a Hangya 1000 K-t adott.
— üegkerttlt a 30 000 ko róna eltuIa|donltója. Megírtuk, hogy a Koréin és Stroch-cégnél bevásárló Kálovits Lajoané helybeli tisztviselő neje mellől a pultról egy borítékba zárt 30.000 korona öszc get tulajdonitott el ismeretlen tettes. A rendőrség gyanúja egy székely házalóra terelődött, akit a rendőr ség Őrizetbe is vett A székely gyolcsos ellen annyi volt a terhelő adat, hogy a rendőrség átadta az ügyészségnek. Tegnap hallgatta kl Vékony Mihályt — így hivják a székely gyolcsost —a vizsgálóbíró a noha a gyanúsított taljea ereiéből tagad, ez mitaem fog neki használni a bizonyítékokkal szemben.
— A népkönyvtárban ma nincsen könyvkiadás. A legköze lebbi könyvtár óra szombaton este
. 7_8 közt lesz.
— A axepetnekl lfjnaág ja nláliaa. A szepetneki ifjúsági egyesület, ma vasárnap a községi erdő ben diazfelvonuláasal egybekötött juniáltst rendez.
— Uránia. J8n a „Titkok háaa.M
Az NTE és Hungária bajnoki mérkőzése.
Nagykanizsa, junius 9. A NTE és „Hungária" bajnoki mérkőzése kerül lebonyolításra ma délután fél 6 órakor a NTE szeszgyármelletti pályáján. — A gyórl csapa! most szerepel elő-ször Nagykanizsán, bemutatkozója elé tehát annál nagyobb érdeklődéssel nézünk, mert a két bajnoki pont mindkét csa patra nagyjelentőségű: győzelem esetén ugyanis a Hungária —
jövőre is az I. osztályban fog látszani, mlg vesztesége esetén a _ NTE ugrik fel jelenlegi negyedik helyéről a bajnoki tabella második helyére. Mindkét csapat ambicionálni fogja tehát a játékot, amelyben az NTE mult vasárnapi összeállításban szerepel. A mérkőzés levezetésére Schwarc Arnold soproni szöv. blrőt küldte kl a blróküldő bizottság.
— A Nagykanizsai Autóforgalmi r. t. felozámolóbizottsAga cca 560 darabból álló mühelyberen-dezésre, gép. kre és szerszámokra ajánlati versenytárgyalást hirdet. A vételi ajánlatoknak f. évi junius hó 20-án délelő.t 10 óráig kell beérkezni Nagykanizsa, Fó ui 8 sz. alá a felszámolóbizottsághoz zárt borítékban. A felszámolóbizottság csakis olyan ajánlatokat vesz figyelembe, melyekben az ajánlst az összes tárgyakra és egy Összegben tétetik és fönntartja magának azt a jogot, hogy tetszése szerin i íjánlettevőnck adja el az Ingóságokat és fenntartja o Jogot arra Is, hogy indokolás nélkül az összes ajánlattevőket eluta-sltsa. Az ingóságok részletes leltára megtekinthető fenni Jelzett helyen, az ingóságok pedig megtekinthetők nagykanizsai leiepünkön a Tárház-utcában Nagykanizsai Auló/orgalmi r.L
— Hogyan lehet Amerikába ntaanl kéjjel telve ? A „Pesti Hlrlap"-ban olvassuk, hogy erre a kérdésre megfelel Amerikában egy előkelő amarikai hajóstársaság, az „United States Lines", melynek egy magyarul írott reklámfüzetét az Óceánon át megküldték nekünk. Minden amerikai üiletember mestere a hirdetésnek és toklámnak s igy csak természetes, hogy az „United States Lines" is magyar szövegű reklámfüzettel igyekszik magának az ameriksi magyar utasok közt propagandát csinálni. Es ez rendben is van. Sőt elismeréssel lehetünk idegen vállalatok iránt, amelyek re>pjktá|ják a magyarok érzékenységét. Dj a jó szándék es-
Í>ártomban, illetőleg családomban egyetmet akarok és tudok tartani, azért ■ különvéleményt való beje lentéat egyszerűen elnadrágolással végződött Mikor mindent igy, ilyen azépen elvégeztem s a Pista éa a Laci még bőgtek odaát a másik ajtobában, jött a nagyfuró. Összeültünk a feleségemmel kikalkulálni, miből teremtjük elő a nyaralás költségeit ?
— Hát itt van egy havi fizetésem — kezdtem a számítást. — Azután eladjuk a fagylaltcsináló gépet, nekünk, ha nyaralni megyünk, ugy sincs rá síükségünk. A padláson van egy ócska kályha, ezt is értékesítjük. Tuladunk a Képes VI lágtörténelmen Is. — Lássuk csak, mlra futja mindebből az összegből?...
összeadtunk, szoroztunk, ositot tunk, a vége az lett, hogy a nyaralási alapból telik az Ide-oda utazgatás költsége. Do hiányzik a zseb pénz, a fürdőtrikók, a betörők ellen blztositó zár és a naftalln és más szükséges nyaralási kellékek-nek az ára.
Pedig milyen szép lett volna, két hét a Billaton partján a két hét Lotti tánti parkjában. Már elképzeltem magam a magyar tenger hÜs ölén és a mátészalkai park szilvafái között kifeszitett hálóhintában. A feleségem csöndes szava riasztott fel álmodozásomból:
— Mit csinálunk ?
— Mit csinálunk?!...
Egymásra néttünk, szomorúm,
lemondással, mint\' két nagy gyerek, akinek kedves játékát törte össze a mostoha élet. Eletpárom szeme snrkán könny ciillámlott meg és sóhajtva nyújtotta\' felém a kezét. Magara is nagyon elérzékenyedtem, alig, hogy meg tudtam migam emberein]:
— Asszony, mi már haza is jöttünk a nyaralásból...
Igy töltöttünk ml két hetet a Balaton partján, kettőt Mátészalkán s Igy kerültünk olyan korán haza, minden kiadás nélkül a nya-ralásból. ..
u tal balul ütŐtt kl. — Az „Unltes
States Lines" társ «ság hajóit ismertető füzet televan komikus magyar talansággal. — A hsjók leírásából látjuk, hogy ezek valóban kényelmes alkalmatosságok és az Igazi demokracia is érvényesül bennük, amennyiben a hsrmadosztályu utasokat is európai kényelem veszi körül, de maga reklám-prospektus egypár helyen tengeri betegséget Idézhet elő. — íme egypár idézet: „Az United States Lines hajóin az utas részesül előzékenységben, kényelemben, biztonságban és gyors száHitásban". M*jd a*t mondja, hogy „utazás a United States Lines hajóin kéjjel telve van" a közelebb ről megmagyarázza, hogy „az ágyak kecsegtetőek és kényelemmel vannak felszerelve, tiszta lepedőkkel, párnákkal és takarókkal." Nem lehet utolió élvezető a hsjóutasok-nak az se, hogy „vallásbeli azakícs" készit ételeket azon utssoknak, akik „vallásbeli okból külön készült ételt kívánnak és eztk is az asztalokon szeplőtlen finomságú fehér abroszt, ozüstnemüt és porcellánedényt kapnak." Kiváló ciemege még, hogy „nőkiszolgálók mind folyton éberséggel kisérik az utasok jólétét." Bemutatja a füzet a harmadosztályú utasok számára szolgáló külön étterme^, dohányzót és hálóhelyiségeket és hozzáteszi, hogy az olvasóteremben „friss levegő, telve érdekes könyvvel sokfélo nyelven". Aztán közli, hogy a har-madoiztályu fedélzeti látkó nagy terjedelem, kényelmes környezet, ciodatevő híly az üdülésre és gyönyörök élvezetére. Miután mindazt fényképben is bemutatta és igy igazolja a társaság, hát el is hisz-szűk. Mindazonáltal figyelmeztetni akarjuk a vállalat budapesti Igazgatóságát a helytelen magyarságú füzetre. Örömmel hallottuk azonban, hogy ebből az amerikai magyar prospektusból tényleg érkezett hónapokkai ezelőtt nsgy szállítmány és hogy a társaság természetesen azonnal Intézkedett, hogy az öt nagy láda röpiratot vigyék azonnal egy — papirmalomba. A magyar nyelv Iránt tanúsított figyelmet ezzennel nyilvánosan nyugtázzuk. Di a prospektus fordítójával szemben Is tartozunk kijelenteni, hogy a magyar stilusa kifogásolható Is, gyomra és gurmánd Ízlése kifogástalan. KitünŐ étlapokat állított még. íme, a reggeli étlapja: „Alma, főtt zabdsra tejjel, tojásrántotta szalonnával, kifőtt krumpli, hideg sonka, vaj, fehérkenyér, befőtt, derce, kenyér kávé. Az ebéd pedig ilyen: Fűszeres ugorka, husieves zöldséggel, főtt tőkehal psprlm irtással, marhaszügy tormamártással, befőtt, fehérkáposzta, kifőtt krumpli, bercc vagy
fehérkenyér, vaj, kávé, gyümölci. komót. Legfeljebb a vacsora ©llen lehet az a kifogás, hogy nyolcfo-gásu ételsorba savanyitott bárán-nyelvet igér, pedig ez csak navs* nyitott — magyar nyelv . .. (KEK) - Uránia 3, 5, 7 és 9 órakor: „P<úisi «p*csok", kalandortörténet
6 felvonásban; „Scláml Ikrek", vlg. játék 2 felv. ; „Angol hiradó". A mai napra előzetesen hirdetett .Tüzriadó" használhatatlanná vált,miért is a műsorról le kellett venni. Aj előadások mindamellett rés ben t mentő és tű*ol\'óte8t ület javári tartatnak. Krdd szerda: Bécsi m»-gy.^r osztrák válovatott mérkőzét, a kormányzó ur Őfőméltósága körútja és „Tüzfergeteg" omerika! film.
A leggazdagabb emberek,
A Newyork Time. egyik munka, társ. tanulmányokat folytatott annak megállapítására, hogy kik ma a világ leggazdagabb emberei. Ezeknél a dúsgazdag embereknél nehéz ugyan megállapítani a vs> gyonukat, azonban éppen as újság komolysága azolgál garanciául arra, hogy ezek a megállapítások, ha nem I. „krajcárig" poutoa.k, azon ban mindenesetre megközelilőee hitelesek. Henry Ford szerepel eltének a kimutatásban, akinek díszéi, ötven millió dollár a vagyons. — Rockefeller, a petróleumklrály, következik utána, akinek minden valószínűség szerint nagyobb vagyooa volna, mint Henry Fordnak, ba emberbaráti és tudományos célokra száz és s:áz mllliókst nem fordított volna ez a nemealelkü emberbarát. A harmadik leggazdagabb ember waatminateri herceg. Ai 6 vagyooa földbon szerepel. Birtoka nem több ugyan, mint harmincezer a ere. S h. ezt vesszük számíUsba, azt mondhatnánk, hogy vsn egykét tucat magyar földbirtokot, akiknek latlfundumentumsl nsgyob-bak ennél. Ijen ám, csakhogy s Westminster! herceg Ingatlanaloak egy jelentékeny réaze London kelléi köiepén fekszik, ahol minden négy .zögláb földnek nem kevesebb,mkt 60 font a m.l forg.lml értéke. Sir Bt,II Zacharoff, a misztikus sórój-ssárm.zásu gyáros, szererepal eautia a líatán, aki ugyancsak duagazdaf ember, azonban v.gyonán.k ajl jelentékeny ré.zét Görögország ftl segélyezésére forditj. még ma k Stinncs, a német nagyiparoi, kivetkezik ezután, majd két )ap» báró: Mitsui és Iwaaski Mind kettőjüknek kereskedelmi és hajé-zási vállalataik v.nn.k és ssáz-sz* millió dollárra becsOUk vagyonuk* A barodai gaekvar, hindu lem, akinek vagyonát azáihuaioa« millió dollárra becaúlik, gát elődeitől örökölte. - P*10"\'1 előtt aranyból öntött ágyuk álnak > fallszőny.g.l drágaköved vannak ék.aitve. J. B. Duko éiz£ karolinal dohánytermelő, aki ej» vagyonát dohányon kereste. OtWJ F. Bakel newyorkl bankár W.lker, az erdőbirtokos koveU? zik, akinek vagyona a háromé milliót megközelíti. F.ltünő, a leggazdagabb emberek névw" ban egyetlen Rotschlld s«® <•<" pel. Ennek az a m.gy.rás.la, W* a Rotschlld csalid nagyon klterjj? egyedül Londonban őt ága » cssládnak s ha megosztani vagyonúkat, nem jutna rá)uk rcir kint .olyan ő»szeg, amely ,
tenné őlfet arra, hogy «bbt°
a listában szerepeljenek.
Magyar ember tiszteleg a honvéd zászló előtt
junlua lO-
Zalai közlöny
__ f|B|lá I Megérkezett ez első budapesti Tembura zene- éa dalműit • Fiume kávéházba, ahol Lantos Gyula kőzkedvolt budapesti £™im príméi közreműködésével naponkint hangversenyez.
_ laalilla Siapataakan. A .„petnekl Ifjúsági Egyeaűlet junlui KlXi tartja a kőiségl erdőben abő nagy nyilvános mulatságét. A randaiőiég mindent elkövet, hogy a juelálli semmiben sem maradjon J a békében lezajlott mulalságok-I4L A vérosf publikum mindig síi-n»n látogatta a aiepetnekl mulat Ságokat, a junlállsra fa nagy érdeklődte mutatkoiik. Már magában véve érdekesség a három zenekar, kit „reseabsnda" éa egy vooós ■snekar, amelyek felváltva fognak talp alá valóval szolgálni. A kani-aal kőlönségnek az utvonala a tóvetkeiő : a klakenliaal Rácz-utcán át, vígig a temető-utcán, amely afyaneaen kivezet a aiepetnekl er-áéte, anélkül, hogy Sispetneket ériatisők. A juniális kedvezőtlen Idő aaetén 17-én Issz megtartva. (—16)
— Hamisfogakat, aranyat, tsQstOt, briHlánaokat ét érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Máé Jóiaaf ékszerész. Sugár ui t szám. (Fő-ut és Sugár ur sarok.)
— PrébáU* mag Ön la <1 nieggyé-
lAjik riu, hogy • FlLtrP hariiny.kMtíjijí-
aayagból kéeailtt bari.ayák, .okaik a l»gtart6«bb«k ii agyúmon i.lau pwj.lb.jl bármikor rc.gl.j.! bMék, S.MitMÜMtjr, Saélt KUmán-ulea 6.
— Méhészek I Kapttrak, keret lécek, mOlép, távkapocs, mézpergető-gépek, méhészeti eszközök logolcsőb. ban beszerezhetők Saabó Aatal méhészeti eszköz raktárában.
— Szalaaak alapok nagy választékban kaphatók Kaufmann Károly (Keleti M. Mór utódánál), Erzsébet-tér 1. szám.
-Dr. Kállay X*lk4a loffl iumt-aáltaw Bodapnl, indián,-ut 8. é. S»-jad, PArictai o. 3. raUtéiaiggal ís blatoa ■Jml kÍJ.U .16 bérm.ly .gytt.Bi é. Jogi ■kőfala duan Jogi via.gálr. ia u ügy. Mvtugía. J.gjrulMtlat! R.k.pltuláctó I rahritágoilUat laévat vagy l.«ílb«, (pl ad akár a bod.p.,11, akár a ait-
SPORTÉLET.
IMnmgyei atlétikai, verseny.
A kalavármegyd iteatneveléat bt-Wyó évi jullua hó 1-én JJtykintain ■ Zrínyi Sportlalepen ""a*\' <"UMal versenyt rande. ■vármegyei sportegyesületek ré-THU* \'<«" vehetnek
• *ortegy|,ib« n«m tarto.ó zala-*™tyal Ifjak fa.
B**"* katonai felszerelési. 2. i arS\' " ,fltfuW\'- 3- Magasugrás.
wtS° f5\' Dfazkoaz-
TVkS. J3? m\'\'* 7.
\'^jrás. 8. 400 m. e. ajkfulia.
lát 10\' Sulydobáa. 11.
10?t **>. 300, 400 m staféta.
k.ít!*Uíri*b*n *» diszkoszvetés-ZT (7.JCVP*tVCTMny«k- Nevezi-ÍV\' W juniua hó 23-án este 6 Testnevelési tó m ií " N\'íf^nlua, külden-
E bronzérmek éa tfaz-
iZk&T"™** bbottság
gon-
1923- junius hó 9. XT "" Bízott-
KÖZGAZDASÁG.
Műtrágya a gazdáknak.
As Alsódunántuti Mezőgazdaság: Kamara • haté,körébe utalt gazdatársadalom őszi műtrágya szükségletének jóelőre való biitoaltáaa és teljesmérvü kleléglthetése céljából cca 100 vagon superfosfátot kitölt le a földművelésügyi kormány által megállapított áron éa az alább közölt szállítási feltételek mellett.
A superfosfát junius 15 lg meg állapított ára ab gyártelep, vagonba rakva a 3 százalék forgalmiadé külön hozzásiámltásával 17 százalék vízben oldható foazforaav tar talom alapulvétele mellett azonnali készpénzHzetéare kg. azázalékonklnt 580 korona, kéaőbbl flzetéare pedig 1 mm. auperfoafát ára 37 kg. buz», mely vételár azonban nem természetben egyenlítendő kl, hanem a fenti buiamennylaég ellenértéke H zetendö a budapesti áru* éa érték-tőzsdén a fizetés napját megelőzően közölt hivatalos búzaárak átlaga alapján. A szállításnál hssz-nált jutazaákért minden métermázsa su perfosfát után 700 korona illetendő. A buxaalapon történő rendelésnél a zsák ára a megrendeléskor előre fizetendő.
Felhívatnak a műtrágyát Igénylő gazdák és birtokosok, hogy szükségleteiket jelentsék be haladéktalanul ax Alaódunántull Mezőgazdasági Kamarának (Kaposvár, rő utca 14.) ahonnan kötlevelet és postatakarékpénztár! befizetési la-
Eot kapnak. - Nagyon ajánlatos, ogy a klagazdák lehetőleg teljes vsgonrakomány megrendeléséhez társuljanak. Vegontétel megrendelése eaetén a műtrágyát a vevők közvetlenül a gyártól kapják, kisebb megrendelések a kamara saját raktárából szállíttatnak, mely esetben természetesen a raktározási éa kezelési költségtöbblet külön terheli ■ vevőt. — Tekintettel arra, hogy a fent jelzett árak és szállítási feltételek csak junius 15 lg érvényesek, nyomatékosan figyelmeztetjük a gazdaköiönséget, hogy mfitrágyaszűkségletűket jelentsék be haladéktalanul, kérjenek kötlevelet és poatatakarékpénztárl lapot, hogy ugy a kötlevél, mint pedig a mű-trágya ára legkéaőbb junius hó 12 Tg beküldhető legyen, kűlönban akár a kötlevélnek, akár pedig a vételárnak késedelmes beküldéséből eredő esetleget árváltozásokért kamaránk felelősséget nem vállal.
A tőzsde Hirei.
Budapest, junius 9. A mai terménytőzsdén siokatlan nagy forga-lom volt és ugy a malomkartell, mint a spekuláció élénken vásárol tak. A llastárak újból emelkedtek, amennyiben a malomkartell újból nyolc koronával emelte asokat. A kiviteli lehetőség nem javult, a belföldön egyelőre javult a kerealet. Külföldi relációban csak 275 cseh koronáért lehet elhelyezni dupla nullái alapon. Állomáson búzáért 260 K t fizettek fuvar és mlnőaég szerint. Budapesti paritásban 265-270 K-t lehatott elérni Rois Is is-vult valamivel. JA sab élénk üzlet mellett 500 K val javult Állomáson 180, Bonyhádon 185, szokvány minőségű Budapiatan Kőbányáról 200 K. Prompt tengeriben élénk ai üzlet Állomálon 165—170 K t lehetett elérnL A mai értékpapír magán-
forgalom hangulata határozottan barátsá.os. Aionban az üzlet, mint hogy a bankok tartózkodó maga-tártéit tanúsítottak, szűk keretek közt morgott. A spekuláció azonban igy Is jelentékeny tételeket vásárolt.
Valuták éa devizák:
N.polwn 20 00, Kom (t.oodoa) 2VHHJ -íífla.i, [JotUr (N.w-Ynrk) t-ttO - Ü9), -FraotU f/m. (p„ü) 3d!_372, Márt. Un) J\'O-r 7\'M, Olui l,r. (Mll.oo) 261-SOS, 0«al/ák korona (fiéci) 750—70J, Ut (Boka. ra,t) 18 30, Saokoi (Prága) 101-171 Svájd íraok (Zürich) IÜÖS—I03S. Uloár (ZázilkJ ei\'0-630, Langy,I márt. {Imi) 9 80, Aoulardtnj 2U>3 — KofpaoJlág. 1006—1035, Knastláola 930 - 9Ö0, Stockholm H8\'-630
Zürichi zárlati
Uadlo 0 6\', AnuUidwa ItotUodU 116 — a.w-York 668-60 Loodoo 1687. Pária 8670, Mlt.no 2662. Prága 1868. Hnda-
Íoat 9 76, Zágráb 63), Varié 9 00, Win 78, Sa4tla U7, Oiiuák báty. 0 78 26.
Termény jelentési
»o>. (Ttaiaridákl) 2S750 - 27«0, ,gyát 266006760 rou 17600-17760 talaneá.yárp, t&0t»:6000 .őr 10600.7600 aab 19600-9760 taojari 172-jO—17600, npo. —•—, kon* 8100 -8200, Uta -•-.
Budapesti állatráaári
Mub.hu. I ,. .géaabn 1900 - 2260, háltdl. 2060 - 2360, ,U> 1870 -2060, tl. r. ,gá<>b.ó, 1670- -760, hátolj. tCÍO—900,ataJ. 1370^00 Ndvaadák nuihil I. aaétabao 1060-720. borja (ólvlt bCrb) 2/^60 21(0. Ki.al.1: Nagy DMLTh. 16, — *Udá* 7. Nov.ndák naiha O, aUdáa o, borjú 80, atadá. 0, — Marka bé, 1300-1400, borjobér 196 - ttOO
Sertéavásár 1
rtóiíju, <63, Etk.tt délig 100, 0l.k -XOaép H», KSonyii —, L r. 1620,11 1400, hü 2000, SíUonn. 1000, L^i. boa 1800.
Főszerkesztő: zeéri Póach Géza. Felelőt szerkesztő Benedek Razaő. Kiadó : Nagykanizsai Nyomda éa Lapkiadó Vállalat
Ajpró hirdetések.
Minden sió 30 korona, ▼asrarabb betűre! «0 korona. Állást k*ras0knek JO eaáaalék earedmány. Vaíár- t» flnaepnapokon 100 siáUaUk lelAr. Lefklaebb hirdető* >0 eaá.
» »7-
Sgórako.nl vágyó.\'fehOcvi (töke. k«Upt*rn«tA, «1<;-D4k mcoiott ttriusoy, Ut*lll<«na naulenber lime. »la«CM krrc.I, aiirtl ■ nyarat UrtoíaláaokUI ibAJtbec-ot. UrtkVft »S*ólc b»b«« címre « Up kUdóMvaulába
Wrtk.____.
PnrdOká.lat ><rttek .me(vttelre. Ajánlatokat *
Zlátuuiftg céljából ÍMKttu<(Ct Ofaaitantk kiKn fij bAslaua oevth erUeínnyal. kl c«x naíyobb c^zdall/ báalaaa.royl tMaóóU cl toíná Ütni. KanlnihOi kóul Ukó jj Írta r. kaúi. vsüira, lótiptcnaetS, uoMÓ tmber v^yc*. Telje, claamcl et)lto<t itxrtóly Icrektot ..<00 holdon «»adálkoiló" cimca ■ ll*4óba Urtk. .......Koekra.
IHtlllérfö Ua«X
AgllU Ogynök áDanóó koxMtct bUtOailku. Ctei
C\'aéplóbouala 4* jiaoUJ mto4en tncnnyl^fben 0 Te* -----------------
kapható Tntich OoaiUv
Jobb hiiböl vUó fia rajy leiay lT0da»»0lg*uak null bcKjXtr. klrtteük KkeeMer Manó DeAk-l« J.
kóifperót alakra claó«. Cim a
Kendő Utatviaelónó iUfat laree. Cim ■ Mióó-
ratattm._____.
JégmMkróny eüáó. Cha a klaóóMvatateaa. • ;
„Koreó" Jelibe
a^ódut^ba Urck.
IMassóól te S oéMmJin burtondi elaóö. Ma-
prmr-u. tg. _______
Magyar-utc* »». U 31. "imu hit attsnaal baóltteketó s izobit Ithissal eladó. Bórcbiel ilttff utca 5. itten alatt.
a ittak, rtUc. otmuíloni elaóó,
ABADIE
ratéll íranola sslTartta-f splr
SZAKÍTS GYULA
MűsantoE És iiöctpyhuuTS T
Pím. it tuajollka-óliaMrryak miSrie.l JavlUaa <| aalaeaóae.
Mágneee.íe, aMaasaUtor tói- 1
Me, oaUUrok t» ncaoilímUr-
nrak polllrosXaa. Orvosi mtltaerek 4a avóeex-kgsflk alkkelesáse.
POHTOSI ♦ SZOtIDI
as ftassaa tetm ikM, u-
tetva nátan L.ltott *4iMktrt *a
------ -
ZSOLDOS TANINTÉZET
a legjobban készít sió maginvixsgákra
összefoglaló tankBnyv
a k&s4plakola alaO négy oastályáaak t.oaayaga két kOUtbM ,m*grMdith.té
Maawt, «1L, Daká«|Hrta 14. u.
Siófoki Szanatórium és Űdülötalap R. T.
I Batthyány-ulca IS. ■
6yőnyörü balkonoa szobdk.
Kitűnő konyha.
□rvosl felügyelet.
•m
Zalai Közlöny
vármegyénk legelső és legek terjedtebb politikai napilapja, mely órákkal előbb hona as összes budapesti napilapok hir anyagát és kimerítő tudósításokban számol be naponta • helyi, vármegyei és az orsxágoé vonatkozású eseményékről-\'
HipotltN [ kora raggall órákban.
EWfizetési árs legolcsóbb: Egy hóra -X." 800 K Három hóra 2400 k
Saját érdekében cselekszik, ha azonnal megrendeli •
Zalai Közlönyt
.Zalai Közlöny"
Budapesten naponta kapható az Anker-köz 2. szám álatti dohányárudéban.
ZALAI KÖZLÖNY
1923.
[Mi
HRKUS ÉS LÁSZLÓ
l.k.tos-M«*l.r.k
NAGYKANIZSA, KISFflLUDY-U. 33.
! t i
Vállaljuk >ink, ajtópintok, vas-kulijuk, vuríciok és épQlo-%mk lakat oamunkélatalf, valamint Mlvattyua kutak,
vi*uiiinyok, vls vasalékek,
fürdőszobák ,ob»«eté«ét és j»vt-(isit a legjobb klviUlbcn é> n4z»4k«lt árbso — Kérjük > o 4. közöoség-sstvM páitfo ;ásJt
II TANONCOK FELVÉTETNEK II
Arany, ezüst, platina
vétel* mindankor a Ufiliiibb napi érakon.
flFFINÉRIA láttat rétnéaTténnáa
BUDAPEST. »..
Gjlf il iroda: VH, Narv diófa-utca H. T«!«Cm i Jóust Ti~il, Jósa*! S-M. Sflrjfisyclm: ADIOM ltndap<it.
szalmakalapjainkat
Hl*r>.« klártlalljuk.
KLCIM lözter Él TUTVtftl
T«Mk MnTMM I I í.w
Gábor-Flunevelőintézetben
■ud.p..l, VI., Munkád.utca 21.
T.Wto.1 W.M.
SuS-S 1923/24. tanévre
mogk«zdődt«k. — Prospektus.
ftanéibli* lUjyiMrojon fa i Titribn.
Lack- és festékgyár
szakm&ban Jártas
keres, ki a axAmiUsba jövő vevőkörben bo van vezetve.
Ajánlatok
BOHN |S TÁRSA
luk. áa laUtnll
SZOLNOK, PBONYI-UT 1748.
T
Kerékpárosok figyelmébe!
Ha |ó herék-pdrköpenytés belső gummil olcsón akar beszerezni, fordul|on bizalommal
Brandl Sándor
. k.rákpárazakasWtéhtx Daik-tér 2. »zám
• (cUÓUmptomnál.
Kerék páralka (részek
nagy raktárai Karékpár-lavltó mUhalyl
KAldi Andor
kötött- asSvöttira nagykarsskadö Budupeit, VIII., Barou-u. 57.
Talafoa i Jóx».f ífl-01.
Ajánlja koroakodökook olönyöa flcotáal foltétolak mollctt mind«nfélo
harisnya, keztyü, nyak-kendő és egyéb cikkeit.
10.000(1 dtb. mindsojitnii reformnsdráR <rkomtt Wüaolyom ís itast* Bolyom nyakkandökban ócKil sáUuták árksutt.
Lagjobb mlnfl.í»0 „
Motorbenzin, fehér petróleum, gázolaj és gép, hengerolaj,
valamint neheiitetUo lovotaxslr és mindoníélc ints mor5g«*d»Wgí dkíet a laflalönyöaabb napi áibsn «ionnal nAJIit vasúton vagy kocsin W Állandóan nagy késslat lómojjasgysl fisidijljl •gyíjflkt HMküu tutt M irvkntuUll. tt\'BinyirUkttití uSvstkszd
BENZIN SZABADRAKTÁRA TilsfoaW. KAPOSVÁR TskfoaW.
a ▼aauUMloméasal lumbM. ?j}7
NEM FAJ FEJE
és a liba, hs a Daék-lér 1. as. alatti clp6.Usl«tbaii
r«Dd«lt kizárólag •hőraodű anyasb<Sl késsült
ARGENTtéie
cipőt hord Javítások ftyorun tszköiMtttoék. Késről varrott duplatalpa
SZANDAL :
K.l norg.li"."
KÁDÁR SEGÉD
falvétetik
HOFFMDNN MIHÜLYN/ÍL
SZOMBATHELY, THÖKÖLY IHBE-BTM 35.
Cwk tWr.wlu sz.k.rák J.lM»U«SMMk.
F0N0TTBUT0R0K,
vessző, gyékény-fonatok-b«M, külföldi minték ulán állnndóan raktáron
feitscher és illés
lonoltbutor éa kosárfonó vállalata SUOÁR-UT 21. IX. ALATT.
Fonottbotorok javítását ás ísitését JuUnyo-an vállaljuk.
Tanoncokai éa tanulAlaényoUat flsatöasal falvassUnk.
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vásárolunk . legmagasabb napi áron
KORFÁT
n.p ii aktt limitünk.
Zalavármegvel Szövetkezeti Áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
rutára. tiWia«Hn i US.
Fényképészeti cikkek amatőröknek.
Extra, ultra, szinérzékeny,
azlnérzékeny-fényuöuár-mentes éa flarln lemezek, filmek, fotopapirok, uegy-szerek és felszerelési cikkek nagy választékban.
Mér.ékeU Árait.
.Agfa- Kotoh.ndbuch" és egyéb fényképészed szakkönyv Isméi kapható.
Fischel Fülöp Fiai
Nagykanizsán.
mniua 10
TURUL
cipőgyár r. t. NAGYKANIZSA
FŐ-UT 12.
S.JM érd.k.b.n tekints. M.g
kirakatainkat
CIPŐINK
olcsók, tetizetösek, megbízhatók 1
Myllvános árverés.
A K. T. 306. § t «!.p]án |oi,i ívl janin, hó lS-lin iM1.16ll 10 érakor N«sr7kanlu<n . Hozvtfth Viktor-Ml. f.t.I.p..
közjegyző közbenjöllévcl n>i;véno-san elidom ezen ftsprllólelep öwzei felszerelési Urgy.lt és Irodsbenje-rését, ifibbek közölt 1 drb Írógépel. 1 drb. tűzmentes pénzszekrényi, 1 dib. Msgysr Mérleg- és Cépgyár-gyártményu hldaiérlflget, 1 d.rab duplakzru baltél, vágóasztalt, elévé torkészülékei, íürészasxlalokat, 8 HP. Clsylon Schu\'tlovort gőzgépel, lelje, felszereléssel, szijazattal, kUlSnbótó szerszémokal, mintegy 2000 folyóméter iparvasuti slnl, 3 darab létét, 3 darab billenő vaskocail, 1 darab 9 HP. Hufbor Schrantz-gyirtítiAnyu 145. szému cséplögarniturét hozzávaló elevátorral, 4 drb. lovat izer-szémokk.l, hintót, kocsikat, lélitere ket, kü\'önbőző szerzzitrokai, mintegy 1000 drb. kis talpfát, diólhuzz\'okal, sinszegeket, szecskavágót stb,
A vonatkozo leltár dr. Orlev György kir. közjegyzőnél Nsgyksni zsán, az. eladásc kerülő létgyak pediif a helyszínen meglekinthslőh.
Kikiáltási ár 15,000 000 koron., venni szándékozók köteletek • haly-szinon a kikiáltási ár 10V,-ál bánat pénzül letenni. Árverési költségeket, vételi illetéket, esetleges forgalmi adót a vovő viseli.
Az eladáv* kerülő tárgyak mint ségéért semliyen Irányban azava losaágol nem vállalok.
Fenntartom magamnak azt a jogot, hogy az eladásra kerülő in-gyak egy léteiben v«gy caoportoaan, avagy kUlön-külSn kerüljenek cl-
Sz.rT.n..kT
f , Baciapeat,
Hfo *
Leszállított árakon vásárolhat
nyári mosó újdonságokat
az előre haladt Idény miatt
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
- dlv.In.gyáruházában _
az

nagykanizsán
az ERZStBET-TÉREN
„ARANYKAKAS •Hoz
Fulard selymek 5000 koronától. Bajadér és Tutankámen mosó újdonságok.
Nyomatott a Nagykan.zsai Nyomda és Lapkiadó Válialal könyvnyomdában, Nagykanizsán.
62. évfolyam 130. szám.
Nagykanizsa, 1925. junius 12. Kedd
Ezen szám ára 50 korona.
K«»zpén2Ie| térmentes,,
v« .2\'W Közlöny
Nemreli Mureum
Budoptsi
POLITIKAI NAPILAP
I«Ur»rb»"-T*>»f«» Jl. Hia.
Hui1*|>»4tl szarkriitAséic i V. kar. Alkotmány.uto* 10. ■>. (I. t T»l«fooiiikni • 93 4t M-M.
«inn,.t*.| »„, Bgj soo Kt HUT,4t*rr9 3400 X IIU(tnpos(«u k»vliat« Aokor-kOi 3. u. iloháuyirinlábm
Vásári ellenzékieskedés
Abban az örökös panasz-kodásban, mely lassanként a magyar társadalom valóságos második természete lesz, abban a végtelen és meddő acsarkodásban, mely ellenzéki oldalról, főleg a gazdasági differenciák miatt a kormány ellen folyik, tehát a mindénnapi politikától letö-rötten, nem marad időnk arra, hogy magasabb nézőpontokból, más emberi társadalmak életének vizsgálata után — a valóságnak megfelelő képet adjunk a mi helyzetünkről. Harsonás panaszszóval, üvöltő elkeseredéssel okozunk magunkon kivül minden magyar erői, munkát, gazdasági és társadalmi tényezőt anyagi helyzetünk rosszrafordulásáért, holott mindenki tisztában van azzal, hogy sem a nélkülözésnek, sem a területi és anyagi megcsorbitottság-nak nem a mai magyar politikai regime, nem a ,kurzus" és nem a kormányzat ténykedése az oka.
Ezeken a hasábokon számtalanszor, a tények és érvek tömegével bizonyítottuk be, hogy hibás gondolatállomásról indulnak el a mai élet panaszszavainak dübörgő mozdonyai. Számtalanszor mutattuk ki, hogy mennyivel lettünk mindannyian szegényebbek, mennyivel csökkent a nemzet vagyoni állapota a háború és az azt követő forradalmi események következtében. Elemi erővel magyaráztuk meg, hogy ez a nagy nemzeti elszegényedés a gazdasági igazságok döntő erejénél fogva mindenkit érint és mindenkit sujt. El kellett ismernie mindenkinek, hogy a világháború, a forradalmak "a súlyos következményű bekekonzekvenciáit —akarva, nem akarva — mindenkinek viselnie kell. Viselni azokat a következményeket, amelyek a Sors kiszámíthatatlan akartából a magyar nemzetre
Anglia hajlandó feláldozni a francia szövetséget.
Baldwin angol miniszterelnök kijelentése.
London, \\un II (Expressz távirat) Az Observer feltűnést keltő nyilatkozatot közöl a német jóvátétel ügyével kapcsolatban — Baldwin angol miniszterelnök kijelentése szerint ugyanis Anglia inkább feláldozza a francia szövetséget, minthogy a német jóvátétel ügyével fel engedje borítani Európa békéjét.
Ha Franciaország — mondotta az angol miniszterelnök — eddigi álláspontja mellett továbbra is kitart, nem marad más hátra, mint a teljes szakítás Franciaország és Anglia között.
sulyosodtak, a mai nehéz időknek megfelelő, felmagasztosult, dacos magyar elhatározásokkal. Néha, — hamar muló pillanatokig talán — látszott is a lelkesedés elszántsága itt-ott, de végül mégis beleestünk a szürke élet hétköznapiságába újra, s ismételt dühhel, fokozott elkeseredéssel támadtunk egymásra újra mi, szegény, békétlen magyarok. Az egymás szemében való szálkakeresés lett politikai és gazdasági programunk legfőbb elve, s ez a dekadens struccpolitika, annak dacára, hogy nem egy komoly, intő, hatalmas szózat, ezernyi irásmü tárta elénk magyar hibáink e leg-sulyosabbikát, még egyre tart.
A kommunizmus alatt, amidőn a gyüjtőházi söpredék uralma feszitette tul az ország népének idegeit, amidőn határozott rablása folyt az értékeknek és elliprása az emberi szabadságjogoknak, életeknek és egzisztenciáknak — jogos és igazságos volt az ellenzéki hangulat és valóban volt alapja a gyűlöletig fokozódott ellenszenvnek. De ma, a jogrend visz-szaállásának negyedik esztendejében, akkor, amidőn a politikát és a gazdasági életet irányitó tényezőknek emberfeletti munka árán sikerült megmenteni a nemzet vagyonát, akkor, amidőn a körülményekhez képest mégis rendeződhetett és rendeződött az ország gazdasági és pénzügyi helyzete, méltánytalanság támadni a kormányzat mellett
álló férfiakat csak azért, mert békebeli Eldorádót nem voltak képesek teremteni mindenki számára. A kommunizmus alatt, amidőn nem tudtuk, mit hoz a holnap, amikor bizonytalanná volt téve az élet lehetősége is, érthető és logikus gondolkodás sugalmazta az ellenzéki felfogást, — de ma, a héroszi küzdelmek idején a túlzott ellenzéki magatartás nagyon is kritizálható
Az elvitázhatatlan, hogy a kormányzat az országért, a nép jólétéért, a kül- és belpolitikaikonszolidációért küzd. El kell ismernie mindenkinek, hogy az adott, rendkívül súlyos körülmények között többet és jobbal senki sem tudna produkálni. Könnyű dolog mindenrekigyót-békát kiáltani, könnyű minden intézkedést, a drágaságot és a nyomor ezernyi okát a kormányra hárítani 1 Ámde be kell látni, hogy nehéz, túlontúl nehéz, szinte emberfölötti dolog kormányozni egy agyonterheli, süllyedő, halálosan sérült hajót akkor, amidőn a külső ellenség tömegei épugy, mint a belsők, állandó rosszakaratú gáncsoskodással állják el a kormány nemes intencióinak útját.
Könnyű a szemben való szálkakeresés azoknak, akik másban oly könnyen felfedezik a hibák halmazatait. Könnyű belső háborút, ellenzékieskedő elégedetlenséget szítani azoknak, akik nem tudnak, vagy talán nem akarnak külföldi relációkban olvasnia, gazdag, győztes államok és Európa
jelenlegi helyzetéből a tanulságot levonni. Akik nem képesek felfogni az egész világon most lefolyó — és napjainkban talán tetőfokát elérő — gazdasági krízis kényszerű következményeit, akik nem tudják azt, hogy Amerika, Anglia, Franciaország és Olaszország ugyancsak a fokozódó drágaság, az üzleti pangás, a növekvő munkanélküliség és a jövendő bizonytalanságának szörnyeivel küzdenek. Akik kiskorúak felfogni azt, hogy Franciaország paralitikus jóvátételi sarcmanövere afrancia ipari válság elodázásának célját szolgálja, akik Anglia habozásában a .világbirodalom" gyöngeségét és Amerika idegenkedésében a bonyodalmaktól való félelmét nem képesek felismerni — azok könnyen a budai palotát teszik meg minden bajok kutforrá-sává, holott nyilvánvaló a tévedés, vagy talán ez esetben inkább a rosszindulat.
Nem nézni azt, mikép van másutt, nem ismerni fel, hogy mi beify az országban az igazi komoly munka, kárhoztatni és kritizálni mindent, ami mástól ered, ez ma a magyar ellenzékieskedés kétes értékű népszerűségének magyarázata. A nemzet komoly elemeinek egységes táborával szemben egy zajongó kisebbség hangorkánja zug, mely megszivleí-sre talál az elcgü-letlenkedők és önzők kőzött. Elfelejtik azt, hogy az általuk nagyratartolt népszerűség abban a pillanatban megszűnne, mihelyt ez a vásári ellenzék kerülne kormányra. Elfelejtik, hogy — üres szólamokkal és papirospénzzel nem lehet tartós jólétet teremteni. Es abban a pillanatban: győzelmeiknek beteljesülésekor érné a ma oly nagymértékben elvakultakat a legnagyobb kiábrándulás, amidőn álmaik teljesülnének és az ellenzék győzelemre vinné a maga sok-szinü zászlóját és elvtelen, semmitmondó politikai programját.
t*L\\l KOZlOM
Belpolitika.
Budapest, junlui 11. A belpolitikai helyzet • mai nappal nem változott. A nemzetgyűlés holnapi ülésén csalc lia«bb törvényjavas-lstok azercpelnek. Ugy s kormánypárt, mint ez ellenzék nagyban kistül az indemnilási vitája, amely I hét végén, vagy • jövö hét elején fog megkezdődni. Az Indemnitdsi vita igen iles lest is valistinileg át Jog nyúlni a julius hónapra Is, ugy, hogy s jelek szerint ■ Ház csak juiiua közepén kezdheti meg nyári azünetét. Ami a Gömbös-féle kiválási mozgalmat Illeti, ebben a tekintetben einca semmi léoye-gesebb változás. Hir szerint Göm bős Gyula le fog mondani az Egy séges Párt alelnöki tisztségéről, de azért ő éa hívei benn fognak maradni ez Egyaégea Pártban.
Darnváry Géza — külügyminiszter.
Budapest, junius 11. (Lapunk zártakor jelenti tudósítónk.) A kormányzó a m. tar. miniszterelnök előterjesztésére daruvári Daruváry Géza belsőtitkos taná csos, m kir.igazságügyministert állásából kiváló szolgálatainak elismerése melleit felmentve m. kir. külügyminiszterré nevezte ki. (Nagy Emil igazságügyi miniszterré való kinevezését lapunk más helyén közöljük. Szerk )__
A kisiparosok árumintavásárt rendeznek Pécsett
Nagykanizsa, juo. 11. Ax ország kisiparossága nemrégiben sürgői államhitelt kért a kormánytól, ami* nek csupán elenyésző kla réaxét képea a kormány a mindinkább veazedelmesebb gazdasági körül-mánjrek közt folyósítani, ugy, hogy a kisipar helyzete és termelőképessége kilátástalanná vált. Melegen kell üdvözölni tehát azt a fordulatot, amely azt a gondolatot dobta
Jesyzetek a szinházkérdéshez
A Polgári Egylet Uluaztria vezetőségének az a terve, hogy az Egylet nagytermét és színpadát, mozgókép, Illetve azlnlelősdáiok lejátszására alkalmassá teszi, s ezáltal lehetőséget nyújt végTe a nagykanizsai színház ügyének megoldására — a város intellekluel köreiben osztatlan éa nagy örő met keltett. Mindenesetre határozottan nagy kulturális haladásról tesz bizonyságot Nigykanlzaa városa, ha hajlékot teremt az Igazi, őstehetségü magyar ábrázoló művészetnek. Szükséges, elódáxhatat-lan feladat volt végre lehetőséget nyújtani Nagykanizsa városának az irodalmi és müvéazetl fejlődéare.
Ámde korántsem bigyjük azt, hogy a azinpad megalkotásával, illetve a megfelelő helyiség kérdésének elintázésével egyetemben megoldódott minden helyi jelentőségű irodalmi és művészeti probléma is. Az igazi gondok, a cselekedetek, a mesteri invenció Ideje csak akkor köoetkezik el, ha az átalakítási munkálatok befejeződtek és sor kerülhet a tényleges előadássorozatokra is. Ex irányban a Polgári Egylet vezetőségének intencióit nem Ismerjük, a talán mart kialakult állás-(oglalás a kővetandő művészi
Bulgária polgárháború előtt
A* uj kormány meg akarja dönteni a békeszerződést Stambulinaky felhívása a paraaztpárthoz.
Szófia, jun. 11. (Exprcssz-távlrat.) A bolgár forradalom teljesen kezébe kerítette az államhatalmat. A megalakult uj kormány — az eddigi hlrel szerint — # .
szakítani fog Stambulinsky ántántpolitikájaval es minden erővel meg akarja dönteni a neuilly-i békeszerzodest. Stambulinsky volt miniszterelnök felhívást Intézeti a parasztpárt tagjaihoz, hogy vonuljanak fegyveresen á forradalmi Szófia ellen. Féló tehát; hogy Bulgáriában polgárháború fog kitörni.
Jugoszláv politikai körökben aggódva figyelik a bolgár eseményeket, mert attól tartanak, hogy Bulgáriában a most .alakult uj kormány nem lesz képes a rendet fentartanl és ugy ez az ország Ismét a testvét harcok ádáz tusájának esik áldozatul.
1»23. junius 12.
ebbe a kétségbeejtő pillanatba, hogy álljon tslpra a kisipar a maga erejéből és teremtse meg önmagá nak a létbenmaradás lehetőségét állami gyámság nélkül.
A Baross szövetség, amely testület érdek- és beszerzőképviselete a magyar kisiparosoknak és kiskereskedőknek, különösen a vidékieknek, Péciett árumintakiállitáU renclez e napokban a kisipari és az ebből alakult és közelálló középgyáripar termeivényei rétiére. Et¥ lesz az első ilyen kisipari minta-vásár Magyarországon, bár külföldön egészen nagy keretek közölt rendeznek kisipari mlntakiállltáso-kat, amiknek még az olyan ipari nemzet gardasági életében, mint smilyenek Német-, Francia-\' és Angolország ia igen fontos szerepük van. Jelentős megmozdulásnak kell trhát tekinteni a magyar kisiparosság önsegítő törekvését, aminek ilytn formában még akkor is volna államgazdasági jelentősége, ha az önsegélyezéstől függetlenül az ide-
fjen nemzetek példáiára történnék, gy a megmozdulás kettőzŐ\'t érde-* késséggel bir. Lapunk fővárosi szerkesztője eziránt kérdést intézett Farkass Elek dr.-hoz, a Baross szövetség igazgatójához, aki a készü lődésekről és a kilátásokról a következőket mondta el:
— A Btross szövetség az ország
kiilpsrossága zömének gazdasági szervező központja. Ránk hárult tehát a vezetőségbe faktetett bizalommal az a feladat, hogy a mai katasztrofális helyzetben a körénk csoportosuló hatalmaa tábor exisz-tenciáját biztosítsuk és vele a csonkaország kisiparát megmentsük. Sorozatos tárgyalásokat folytattunk a kormánnyal, sikerült is nekünk a kisipar javára százmilliós hitelt biztosítani, ami azonban egészen elenyésző segítség ahhoz a nsgy veszedelemhez képest, amely már közvetlen közelből fenyegette a kisipart. Meg kellett találni a módját az önsegélyezésnek és igy vetődött fel a kisipari árumintavásár ötlete, mint utolsó menekvési alkalom. A vásáron résit vesz ax egész ország kis- és kőzépgyáripara. Megrendezés! helyül pedig Pécs város bizonyult a legalkalmasabbnak, egyrészt, mert könnyen megközelíthető kisipari gócpont, másrészt, mert a kiállítás értékesítése a dél és délkeleti államok felé látszott a legkedvezőbbnek. A kiállításra hatalmas Iramban folynak az előkészületek és minden valószínűség szerint elmtrsdhatatlan sikerünk less azon. A megnyitás és kiállítási tartsm Is fix már, ami azt jelenti, hogy az alig pár hét előtt kezdeményezett akc<ó fontosságé-* nsk tudata ennyire megkönnyítette
a mintavásár megszervezésének munkálatait. Sok reménységgel tölt el tehát az augusztus 10 én megnyíló és szeptember hó 8-ig tartó mlntavásár, amelynek meg kell hozni a magyar kisipar exportját és ebből azt a lehetőiéget, hogy állami támogatás nélkül állhasson újra talpra és legyen termelőképessé a bires magyar kézművesség.
HÍREK.
Hat oldal terjedelemben
jelenik meg a „Zalai Közlöny" mai szám*, hogv mennél részletesebben számolhasson be az elmúlt napok eseményeiről és helyt adhasson más, a társadalmi problémákat és az irodslmat érintő közleményeknek Is. Tőzsdei hírszolgálatunk a mai számmal szintén fővárosi nivóra emelkedik, a lapunk változatos cikkei és tartalmassága és minden szerénytelen ség nélkül dokumentálják a „Zalai Közlöny" fejlődését és azt az odaadó munkát, amit közönségünk kívánságainak kielégítésére elvég-lünk.
Szeretnék élni...
Szeretnék élni, de nem tudok, Az élet hívőnek, merésznek áll. Az én lábam fáradtan, félve jár, Én már csak önmagam elől futok... Szeretnék élni, de nem tudok. Szeretnék örülni, de nem tudok, Minden vágyamból álmok hamva lett. A kedvtől, fénytől védi lelkemet Múltból siőtt, nehéz fáidalom-burok... Szeretnék őrülni, de nem tudok. Szeretnék szeretni, de nem tudok, Minden szerelmem sárba, könnybe fult Ha uj asszonyt látok, feltug a mull S hiába hhnak ölelő karok . . . Szeretnék szeretni, de nem tudok, Szeretnék meghalni, de nem tudok, Nem elég itt a lélek halála. Csábit stin, hang, illat, asszonu\'pára, Csalnak magunkat siraló dalok . . ■ Szeretnék meghalni, de nem tudok.
Szász Qésa.
program ónban még nincs, nem lesz érdektelen, hi néhány fontos momentumra már most felhívjuk a Polgáii Egylet vezetőiégének fi-gyeimét.
* <»
Ahhoz, hogy Nsgykanitsán sikeres és magas nivéju, — egyben anyagilag is hasznotbozó művészi programm megvalósítható legyen, mindenekelőtt ismerni kell a vároa társadalmi összetételét. Élesen látó szemmel meg kell állapítani azt a vonalat, amelynek keretén belül a színházlátogató és színházrajongó köiönaég kialakulhat. — Tévedés volna azt hinni, hogy városunknak megvan a maga színházlátogató törzspublikuma. Ha vannak is lel-kes, ■ művészetet szerető éi azért áldozatokat hozó egyéniségek, ha vannak is olyanok, akik hsjlandók néha-néha színházba járni, ez még nem jelenti azt, hogy egy esetlege színházi vállalkozás .határozott erkölcsi és anvagi sikerrel járna. Állandó színielőadások esetén, a létre jövő művészi vállalkozásnak állandó publikumra van szüksége, mert enélkül minden igyekezet és minden mérvű áldozat hiábavaló.
A legutóbbi műkedvelői előadások — melyek vidéki arányokat te-klntve, határozottan nivósak voltak ~T, wom-négy előaeás után lekerültek a műsorról. Három-négy elő ■dás után Nagykanizsán már nem
volt publikum, nem akadtak olyanok, akik ötödször, tizedszer, vagy ötvenedszer is végignézték volna a nagy gonddal, nagy áldozatokkal, fárasztó tanulással és sok-sok próbával előkéazitett műkedvelői előadásokat. Minden egyes műkedvelői előadás után, a rendezés határozottan Idegölő és emberfeletti munkáját végző intézőférfiak, aggodalommal állították a hosszú kiadási tételekmellé a 3—4, tiszteletjegyes, kedvezményesáru előadások vékonyka jövedelmeit éa örültek — ha nrm kellett a látszólagosan nagysikerű darabokra a ssját zsebükből — ráfizelniök. Ml ennek a kétségtelenül visszás helyzetnek az oka ? Semmi más, mint az, bogy egy-egy darab előadását Nagykanizsán legfeljebb négyszer-őtszór le-bet kiszorítani.
Az aránytalanul nagy — s ma igazán nagy kiadások mellett — feltétlenül azok a táblás házak jelentenének anyagi sikert, melyek az 5 tői az 50-ediklg játszatnának le. Amidőn 8, 10, 15, esetleg még ennél is több előadást csak a rendőri, a világítási és a rendezői kis klsdások terhelnék meg, akkor lehetne azt mondani, hogy Nagykanizsának van színházi publikuma. Akkor lehetne reális számításokba kezdeni és komoly művészi munka elvégzésére vállalkozni. De amig a politikai, a társadalmi, a vallási és
különbözőségek erősebbek a művészet lángoló szereteténél, városunk lakosságának körében, addig .csak extra előadások aratnsk sikert, olyanok, amelyek ex>ra közönségnek adatnak elő.
Egy leendő müvéasi vállalkozásnak arra kell törekednie, hogy ne legyen se a jobboldal, se a baloldal kizárólagos tulajdona. A művészet világában érvényesül — bocsánat a különös kifejezésért — legjobban ax Ideális internacionalizmus. A művészetek, a szellem óriási alkotásai nem lehetnek egyesekéi, osztályokéi, vagy társadalmaké. A művészet mindenkié — és Nagykanizsán Is csak ugy lehat érvényesülni a művészi vállalkozá-soknák — ha azok mindenki iá mogatására számíthatnak.
Bizonyos, hogy messze van még az az Idő, amidőn Tbálta templomának boltivei alatt az Igazi művészet csodálatában egymáshoz simulnak, kiengesztelődnek a ma széthúzó, ellenségeskedésre kőny-i nyen hajló lelkek. Bizonyos, hogy ^mlg ezt elérhetjük, blzonyosfoku társadalmi nevelésre lesz szükség, talán jobbanmondva: társadalmi kibékítésre.
Ónként adódik tehát a probléma megoldása: nevelni kell a publikumot. Nevelni és odaszoktatni a nézőtérhez, a rivalda vakító láng-koszorújához. (Folyt
Llrtjunlua 12 _
ZALAI KÖZLÖNY
\\ r ,1.
Napi\'" Junius 12. E. János
Ht.statos óráink: A UadSW.aUI
i\' uiTörflól IMJ. <«l"lá" 3-tól 6-lg.
...rkmtóaé* (MM 13. 22.2, ~Ma) hivetstos órái l.t.k ré-PfSJircritól IMg. T.l.fo.78
ííSal (>•« \'o\'"1 bir-
H * n.Rykósóoiég rendelk.aéeér.
TÍaS» "»•
- Hasassá*. Henry Charles
Uiman New York él RetJinilzcr kmilia Nagykanizsa májue hí 18 án Ííw-Vorkban házaaságot kötöttek. _A. EI.í Magyar Általá 01 Bixtoaltó Tár.aaájr Igazga-
, nagykanizsai fiók tlsztvl-
,|5i körül Koslein Ferencet főnök-dyellesté, Vidos Józsefet főellen-zé léptette el«.
_ Caerkéaxalak alkar* Ba
ólán. Az .Árpád" cserkéarci.pat ,jo!ii előadása szép sikerrel folyt T A paranctnokság eiuton la hálál paiónatét fejeli kl mindazoknak, fck adományaikkal elősogltették , polgári llkola cscrkészcaapntának |sgclsl nyári táborozását.
— A maxögaxdaailgl mániások fáláru jegygyei atax-aataak aratáal mankahalye-kra. At Alsódunántuli Mexfigax-eaágí Kamara közli a m. kir. ildmívelésügyl mlnlatter 1923. évi iájiu hó 19 én 11804/1923/VI/l. tim alatt kelt éa valamennyi vár* irgye alltpánjáhoi, törvényható-igi joggal felruháxott város pol* irmetteréhez intéseit axon leiratát, írlyben a m. kir. kereakedelmi liolttter megengedte, hogy a híva* üos mezőgazdaaágl -és aratómun-tiok gsxdstági munkálatok elvégbe végett lakhelyükről
munka-
elyűkre és viasza való utazásuk Ikalmávs]
z államvasutak és ke* Itse alatti helyiérdekű vasutak "tálain a személy- és vegyeavona-koa III kocslositályban féláru entljag^kkel utalhassanak. 1. enald.-, kedvezmény érvényességi őtsrtsma 1923. évi szeptember \' H tart. 2. A községi elöljáróság, ij tlőlt a munkaszerződés kót-I, biionyitvánnyal Igazolja az \'Ülalt munkát, a munkátok szilt éa hogy ax utazni sxindékolt Jnkások metlől-meddlg vannak «rz4dve. 3. A közaégl elöljáró-I* ütal kiállított bizonyítványt a unkátok jegy váltáékor felmutatni oda-,(mint vUsxautazáakor bélyegeztetni tartoznak. 4. Ha tgynbb tömegű munkáautaxásról P" "ó, 48 órával előbb ax Mnmíafínök.égnél bejelentendő. £ áronban 12-nél kevesebben utas-
l
----- - u.i .ívc.auDen uiac
r-«, Ugy legalább 12 munkáséit menetdíjat fi,etnek. Bővebb híkoatatást nyújt az AUódunán-
r-»«a<asi nyújt az AUódunán-1 M..5ga,d.aágl Kamara K.poa-r, Fő utca 14. sx
---— at- a*.
.7 .K<M:»l«»«r«ncaítUBa<í «
\'•laton mall.lt. Vas, János kőhegy, fuvaros két utllár.éval \'tslonfuradr. ment. Haxajövet ax ZWf.\' Bslatonpartra akart "f\'Kvl letérni. A lovak meg-károsodtak, a kocsit felborították.
k<1 u\'i\'iraávai együtt élet-\'"élyesen megsérült.
~ Olcaó bor — Zalaevi
■•San. A xalaeveraieol Ra.z
Í.,,,, •nl«ly — mint Ztlaeger. J Jelentik _ fé„y„ .fed 1 ^pődött. Kit napon £L« ,,! r bort adott el
»n Áz\'ÍÍ^L^T100 k°""\'4\' Üv« Kza f b,or ,kció hlr \'"\'Int K"* hiten Is folytatódni fog.
J3n ■ .Titkok
fl kisántánt akciója a külföldi kölcsön ellen.
Nincsics beszéde, a kisantant uj politikai támadása Magyarország ellen.
Budapest, jun, 11. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) Nin csics szerb külügyminiszter legutóbbi parlamenti beszédére — amelyben tudvalevőleg Magyarországot a békeszerződés kijátszásával és jugoszláv állampolgárok elleni erőszakoskodással vádolta meg — Illetékes helyen kijelentették, hogy
a szerb külügy miniszter valótlanságoktól hemzsegő beszéde a Magyarországnak nyújtandó küljöldi kölcsön elgáncsolását célozza.
A kisántánt —, mint egyéb jelekből kétségtelenül megállapítható — minden eszközzel meg akarja akadályozni azt, hogy Magyarország megkaphassa a részére kilátásba helyezett kölcsönt és Nincsics külügyminiszter legutóbbi bestédé Is ennek a politikai manővernek egyik áílomáaa.
— Szerkeaztőváltozáaa Zala vármegyénél. Mint Z«laege\'r-azegről jelentik, Huhn Gyula, a „Zalavármegye" kiváló tollú szerkesztője megvált állásától és több fővárosi lap megbízásából Olaszországba, onnan pedig Amerikába utazik, hogy az ottani állapotokról tudósításokat küldjön. Arcig egyrészt sajnáljuk, hogy Huhn Gyula tehetségét ezután nem Zalavármegye érdekelnek szenteli s értékes egyéniségét más lapok szolgálatába állitja, másrészt őszintén örülünk annak, hogy újságírói pályája Ilyen nagy lendülettel haladt előre az elismerés és méltánylás utján. — Biráti kézszorítássalbncsuzunk tőle: a viszontlátásra. Huhn Gyula állásának betöltésóról ezideig még nem történt intézkedés.
— Ax Iparostanonc Iskola évzáró vizsgál. A kanizsai Ipa-rostanonclskola évzáró vizsgái a következő sorrendben fognak megtartatni : junius 20 án A) előkészítő, B) III. fiu- és II. leányosztály, junius 21 én Q II., B) II., A) III. éa a III. leányosztály, junius 22-én C) 1. fiu- éa az A) L leányosztály, junius 23-án A) I., B) előkészítő fiu- és a B) I. leányosztály, junius 25 én C) I. ós B) I. fiúosztály, junius 29 én délután 3 órakor a jutalmak kiosztása. A vizsgák minden egyes alkalommal délután 4 órakor keidődnek.
— Prágar Ferenc ée.dr. Boros Láazló aajtóügye. Az elmúlt évi nagykanizaai választások alkalmából dr. Bojos László, a Világ munkatámr^Tes hangú dkket Irt a választás lefolyásáról, s cikkében többek között azt állította, hogy Prága Ferenc nagykanizsai méazárosmester családi összeköttetései révén a kommunizmus alatt anyagi előnyökhöz jutott. Práger Ferenc a cikkíró ellen megindit-tatta a törvényes eljárást, amelynek következtében dr. Boros László most nyilatkozatot tett közzé, melyben aajoálatát fejezi ki azért, hogy Práger Ferencről — téves információk alapján — Inkriminált cikkét megírta.
— Nyári táncmnlataág. Folyó hó 17-én délután a murakereszturl vámőrség, vasutasok éa a többi intelligencia egy bevonásával az apátsági erdőben jótékonycéju nyári tánc- éa népmulatságot rendeznek, gazdag enek és tréfás műsorral. Kedvezőtlen Idő esetén a mulatság a következő vaaárnap lesz megtartva.
— A gőzgépkezelők éa gös kazánfűtők legközelebbi képesítői vizsgái folyó évi juliua hó 6-án fognak megtartatni. A kellően felszerelt kérvények a ker. Ipai felügyelőséghez cimzendŐk.
— A Keresztény Szocialista EgyeaBIet folyó hó 12-én este fél 7 órakor az egyesület helyiségében válásttminyi Ülést tart.
— A Nagykanizaai Autófor-galmi r. t. íelszámolóbizoiisága cca 560 darabból álló mühelyberen-dezésre, gép;kre és szerszámokra ajánlati versenytárgyalást hirdet. A vételi ajánlatoknak f. évi junius hí •20 án délelő\'.t 10 óráig kell beérkezni Nagykanizsa, Fő ut 8 sz. alá a felszámolóbizottsághoz zárt bori-lékbsn. A felszámolóbizottság csakis olyan ajánlatokat vesz figyelőmbe, melyekben az ajánlat az összes tárgyakra ás egy összegben tétetik és fenntartja magának azt a jogot, hogy tetszése szerinti Ajánlattevőnek adja el az ingóságokat és fenntartja a jogot arra Is, hogy indokolás nél-kül az összes ajánlattevőket eluta-sitsa. Az ingóságok részletes leltára megtekinthotő fennt Jelzett helyen, az ingóságok pedig megtekinthetők nagykanizsai telepünkön a Tárházutcában Nagykanizsai Autójorgalmi r. L
— Adományok. Práger Ferenc egy általa nyert vitás ügyből klfo-lyólag, az elaggott Iparosok menház alspjs javára 10,000 K, az alsótemplom harangjai beazerzésére ugyancsak 10,000 K, a felsőtemplom beszerzendő harangjai javára 5000 K és végül az evangélikus templom renoválására 5000 koronát volt szíves adományozni, mrly áldozat készségeért ezúttal köszönetet nyilvánítunk.
— Pária nem nagyobbodik, A Le Matln lap egyik legújabb számában olvassuk, hogy a franciák büszkeségo, szajnai fővárosuk megállt a növekedésben. A mult század kezdetén, 1800 ban volt a vár. rosnak egy millió lakosa, amikor még egyetlen európai városnak se volt ennyi, 1861 ben a vasutak szaporodásával a lakosság száma 1,696.000, mig ötven évvel később 1911-ben, már 2,888.000. De már az 1921-lkl népszámlálás alkalmával csak 2,906.472 lakost, vagyis a tíz év előttihez mérve cssk 18 ezerrel többet találtak. Ez a szám természetesen csak a azoros érte lemben vett városra a nem a kör nyékre: PáHs—Neulllyre, Páris— Boulognera, Páris—Cllchyre vonatkoznak, mert a környék ez idő alatt tetemesen benépesült.
— Amerikába elaőaorban a közeli vérrokonok kaprfk kivándorlási engedélyt. Az amerikai Egyesült Államokba való kivándorláshoz a belügyminisztériumnál működő kivándorlási biztosi hivatal adja meg a hozzájárulást a rokooi kötelék közelsége szerint. A hivatal csakia a vérrókonság közelsége alapján bírálja el a kérvényeket és teljeasn hiábavaló kérdezősködés, protekció keresés és sür getés. Hasonló eljárást követ a vízum kiidásában az amerikai konzulátus is. Az eddig beérkezett kérvények számából ítélve, az amerikai magyar kvóta terhére kiadandó engedélyok száma most már annyira
teljes lesz, hogy az ujabb kivándorlási kérvények átvételét junius közepén be fogják szüntetni.
— FUaxerkereakedők figyelmébe. A kiskereskedelmi árusitás részére 1923. május 26 án kezdődő hatállyal érvényes Irányárjegyzék átvehető Rosenfeld Adolf Fial cégnél, FŐ ut 4.
— Uránia. Kedden és szerdán 7 és 9 órakor: .Tüzfergeteg", amerikai filmregény 6 felv. Egy nagyszabású amerikai ipartelep sorsa, melyet egy kalandor társaság a gyárnak különleges találmányát kézhez kapsritandó: felgyújt. A film főaltrakc-ója a tűzvész és ennek felvételo szépon sikerült. — A kormányzó ur őfőmóüóságfyjak körútja, rövid fiímriport; bécsi magyar-osztrák válogalott mérkőzés 1 felv. riport.
— A Nagykanizaai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok, Pincérek Segélyegylete majálisán felülfizettek: Ksiser Ernő 2200 K, Blumenschein Mór, öszterreicher Ssmu, Balázs Ignác 1000-1000 K, Ritscher Mór, Horváth Ferenc, Kiss Ernő 850-850 K, Somogyi Samu, Singer Izidor, Babics Lajos, Bojtor József, Stern Ignác, Kein Gyula, Ritschor Samu, Horváth Ferenc ven-déglős, Petrics Ferenc, Petrics György, Szegő József, Vlacsics Kázmér, Kardos Vilmos, óri Ignác, Göndörházy Lajos, Steiner Fülöp, Bedekovics József 500— 500 K, Kálovica György, Reln Lala 400—400 K, Adler Miksa, Ármuth Sándor és fia, Nagy József 350-360 K, Mandler Géza, Izraelita nőegylet, Heizter Ignác 300—300 K, Valdhauzer Vilmos, Feitscher Béla, N N., N. N., Szarnék Mór. Fodor fodrász, Meskó György, Zitabéri Ferenc, Bilik Ferenc, Bsbka Gyula, Singer Árpád, dr. Balázs Zsigmond, Schlesinger Upák, Bagladi Bála, Schvarz Adolf 200—200 K, Kohn Ignác 175 K, Nyitrai Józsof, Báron Ignác, Skopál Antal, Rosenfeld József 150—150 K, Mandibaum Zsigmond, Gyergyák Pál, Vörös József, Gáspár József, N. N., Müller József, Radványi N., Kohn Ferenc 100—100 K, Vokán Ferenc 70 K, N. N, N. N , Szilágyi vendéglős, Kovács Károly, Singer Mihály, Fehér István, N. N„ Magyar Józsof, Vörös Gyula bO-&Q korona. Amikor a nemesszivüt&lül-fizetőknek ezúton is hálás köszönetet mondunk, fogadják egyúttal hálás köszönetünkot a Sörgyár Igazgatósága a szíves előzékenységért és kedvezményekért, nemkülönben mind azon nemosszivü adakozók, kik az amerikai árveréshez az ajándéktárgyakat szívesek voltak adományozni. Végül a megjelent vendégeknek is köszönetünket kell kifejeznünk ás egyben szives elnézésüket, ha tán a kiszolgálás körül némi hiányok fo* dúltak volna olő. A vezetőség-
— Hallói Megérkezett az első budapesti Tambura zene- és daltársulat a Fiume kávéházba, ahol Lantos Gyula közkedvelt budapesti bohém prímás közreműködésével naponkint hangversenyez.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brllllánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár-ut 8. szám. (FŐ-Ut és Sugár-ut sarok.)
— Próbálja mag ön la és m*zgy<l-s&llk róU, hogy • F1LIPP h*ri*njr»köt6<MJá-ben Wkobsll snysgból kássiiH harisnyák, sokaik » UgUilÓMbbsk ét ugy»a**oa szluü ás mio<5s4gú ptmolból binalkor m«x\'«j*l-tasUJk, SioffltMttMly, Sxáll KUmia-utca 6.
— Tenulszütők, tennisziabdák, tennisz- és sport-c!p6k. Fetball .Scrum* Matschlabdák, .Uga* fot-ballclpők és atlétikai cikkek legolcsóbban beszerezhotők Szabó Antal sportüzletében,
ZALA! KÖZLÖNY
TŐRVÉNYSZÉK.
— Vaaasné, « hírhedt or gaada újból a blróaág előtt. Caak alig pár hónapja annak, hogy a nagykanizsai kir. lőrvényszév Vaaaa lstvánnét, a városi kanál/ nak orgazdaságáról hírhedt éa több szőrösen büntetett feleségét négy-ív! fegyházra Ítélte. — Ugylátaziit azonban, hogy a megátalkodott asszony bűneinek »oroz*t« még e súlyos Ítélettel sem zárult le vég képp, mtrt Vasainét tegnap az ügyészség Ismét dr. Kenedi büntetőtanácsa elé állította, hogy egy ujabb orgazd*ságéri elvegye méltó büntetését. Vasamé, kinek lelkét már nsgyon sok fiatal gyerek mrg rontása terheli, a mu\'t év Öszér, „minden jó ígérgetésétől" rávette Ifjú Major Boldizsár 17 éves fjeteket, hogy jómódú, gazdálkodó nagyatyjától lopjon el értékesebb dolgokat. A kisko u s meglehető aen elhsnyagolt nevelésű gyerek hajlott is az elvetemült asszony szavára s örcgapjától több értékesebb fehérneműt, nagyobb meny njrlségü lisztet, zsírt stb. ellopott. Az elcsent holmikat aztán Vasss-nénak eladta. A tegnapi főtárgya lés folyamán a törvényszék a ja vitbatatlan perdita előéletéből, vala mint özv. Major Boldirsárnénsk terhelő vallomása alapján teljesen bizonyítottnak vette a tényállóit s Vaaasnét egy évi börtönre és őt évi hivatalveaztéare Ítélte, mig ifj. Major Boldizsár ellen az eljárást ebben és egy másik borlopási ügyben, melyet szintén nagyapja kárára követett cl, annak kifejezett végakarata alapján beazüntette. — Orgazdáit azonban, nevezetesen Szokol György, Körmendi József Máté István és Kránitz István nagy-kanizssi lakoeokat, kik a lopott bort megvették 9—9, havi börtönre éa őt évi hivatalvesztésre Ítélte a bíróság. Az Ítélet ellen ugy Va-aasné, mint a többi orgazda, fe-lebbezést jelentett be.
Póraljárt tyúk tolvajok. Her czeg Sándor éa Magyar Jánoané dióskáli napszámosok máidus havában Lőrincz György unkiakab falvi napszámostól hét darab, Msnd-lics György pacaal lakostól pedig négy tyúkot loptak el. A csendőrség azonban lefülelte őket és nyom ban átadta a nagykanizsai ügyészségnek. Tegnap tárgyalta ügyüket dr. £ene<//\'büntetőtanácia. A tőrvényszék mindkét vádlottat hét havi börtönre éa háromévi hivatalvesztésre ítélte. Kötelezte továbbá az elítélteket 8000 korona kárösszeg megtérítésére — a sértettek javára.
SPORTÉLET.
A* FTC Na«ykanUaán. N1E -
FTC propaganda jutballmérközés. Az NTE vezetősége körülbelül négy hét óta tárgyaláeokat folytatott a Ferencvárosi Torna Club elnökségével, hogy csapatát küldje le Nagykanizsára propaganda mérkőzésre. A kanizsai sportért, mely pedig minden téren, futballban is, atlétikában és birkózásban is sok szép és elismerésreméltó eredményt produkált, az egyes szövetségek eddig még semmit sem tettek. A kerületközi válogatott mérkőzések propagandájával sohasem jöttek segítségére, más városokbsn rendezték ezeket, pedig az NTE mindent
Kinevezték az uj igazságügyminisztert.
Nagy Emil megblzatá.a. - A mini.xl.relnök éa az uj igazaégügymlniazter a korményzonal.
Budapest, juo. 11. (Fővárosi .,.rke..t8.égüok \'\'l\'M\'1"\'^ ^ Emil dr, kinek a,ymlni..t.rri v^ó H»«m,elfcérí51 -ált ad
Ilink, vssnrnnp elfogadta -.gbi.atá.á! é. k5.8I. gróf flaW.n l.lván miniszterelnökkel, hogy hajlandó .< iga.aágugyl tá\'C« elviiwnl.
Ma délelőtt 10 órakor a miniszterelnök ^ ^í lt tlS^t ISre ment kl autón, ahol a kormányzónál k,hallgatáson ,elentek meg.
A kihallgatás kit óra hoia.álg tartott. Ez Idő alatt
Nagy Emil részletesen kl/etteUc a kormányzó e lit \'
zramjil, amelyet a kormányzó nagy helyesléssel fogadott. Nagy Emil dr. igazaágCgyminíszlerré való kinevezése osztatlan oro-mrt k-ltett az Egységes Piiitb-n.
elkövetett ily Irányban. A többi, agyonpropagált városok sportja 2V oly előnyben volt Kanizaa Mett,
mely előnynek verseny-eredmények-ben v.ló meg nem nyilvánulásáhox Igazán .i NTE vezetőaégének fá-radaágot nem Ismerő mu.-ikájs él a kanizsai fiuk legjobb tudása volt szükséges. A m.l súlyos gaidssiiji vlazonyok mi.tt .xonb.n most már igazán egyenlőtlenné vált a külde-lem . ezért ax NTE, l.merve a aporlaiővelaégesek nemtörődöméé-gél, «z FTC her, Magyarországnak egész Európábtn híre., sokszoros bajnokcsapatához fordult segítség ért, propagandáért. — A kanlxeai ■ porlkóiönségnek, mely mindenkor élénk figyelemmel és axeretettel vi seltetett az FTC müködéa Iránt, n.vy örömére siolgálhat, hogy az NTE, a kanizsai közönség ciapata, .okkal több megértést talált az FTC nél, mint a azövetaégeseknél. A Utgyaláaok, melyek levélileg éi kiküldött képviselők utján ia folytak, teljes eredményre vezetlek. Ax NTE hez lejnap érkezeit lávlrat axerlnt .24 én komplett elsó FTC le megy Kanizsára". — Két hét múlva, 24 én tehát .x FTC komplett eliö csapatát üdvözölhetjük Nsgvkani zaán ; látni fogjuk Patakyt, • Franz-atadt népszerű Pitykéjít, Tóth Po lyát. Amseit, a vőröl Szabót, Blu mot, a legjobb msgyar fedezetet s a többieket, Magyaiorazág soks\'o-ros válogatott játékosait. Üdvözöljük ax NTE t a köszöntjük a nemes éa megértő FTC-t is és annak — kanlisal alelnökét, Szigeti Inrét ax or-azágoanevü sportférfiut. ki minden tá-mogatálával ax NTE kérelm: mellé állt eredményeién.
NTE—Győri Hungária 3i0 (OlO.) Nagyazámu kö.öoaíg elölt hódította el . NTE a sokat jelenti; két bajnoki pontot a győriektől. A tartalékoaan felálló kanizsai caa-
Flat elbizakodottan ment a kütde-ernbe s jóazerenose, hogy ogyet játékoaai még idejében hagyták abba a lanyha játékot a • II. félidő utolsó perceiben 3 góllal terhelték meg a kiesés ellep szokat lanul lelke.en és ambícióval küzdő győrlek hálóját. — A mérkőzést Sehwarc, soproni biró vezette kifogástalanul.
Ax öaaxas
szalmakalapjainkat
télárban kiárusítjuk. KLEIN JÓZSEF ÉS TESTVÉRE
Te-a.ók to«cr y.W.dnl 1 t 7«o®
Termény Jelentést
«u»a (Ttizavtdékl) 27000—27250, egyét 20750 70j0 ros* 18500-l»75l> UkaxmiuyÁrp. IWOO-Ji\'OO ioi 10500-7500 *«b 1950O-2W 0 ttogeri 195V0—20000. reree —•— tort* MOO-StöO. ISUs —•-.
KÖZGAZDASÁG.
Mai számunknak közgazdasági rovatát mintaképen mutatjuk be, Julius 1-étól tervezeti napi 6 oldalas, vasirés ünnepnapokon pedig 8—10 oldalas terjedelmű lapunkból. Nagyjelentőségűnek és fontosnak tartjuk ezen újításunkat, hogy az áru- és terménytőzsdéről naponta részteles jelentési nyujtunk, miként a -fővárosi nagy lapok, az értéktőzsdéről pedig a teljesjegyzést. Azonkívül minden héten, szombaton vagy kedden leközöljük, miként a mai számunkban Ib leközöltük. az olmult hét árjegyzései! részletesen gabonára, terményekre, lisztre vonatkozólag, a malom koncentráció jegyzését, a terménytőzsde jegyzéséi, a korpát, minden keddi és pintek: szénavlsárl, a hüvelyesek, crólakarrnány, heremagvak, olajos magvak, termény- ás kerti magvak, zsák és ponyva jegyzését. Ezáltal lehetőségei nyujlunk ugy n gazd«\' közönségnek, mint a kereskedő, világnak a pontos tájékozódásié.
Mindennapos eset voll eddig ugyanis, hogy a gazda valamely speciális árujának még hozzávetőleges árát sem ismerte és miulán mi ezt minden héten tabellában fogjuk közölni, minden különösebb keresés nélkül, könnyen rá lehel találni.
Kérjük az igen tisztelt gazdaközön, ségel, hogy ismerőseinél, jól felfogott érdekében, ezen újításunkkal kapcsolatban lapunkat terjeszteni, illetve erre az érdekeitok figyelmét felhivni szíveskedjék.
Bőrgyár alakul Veazprém-m egyében.
A Duna Loyd Részvénytársaság, mint alapító inlézet „Neugebauer Béla Bőrgyár rl." cím alatl ugy közgazdasági, mint ipirfejlesztési szem. pontból, különösen a üunántulra nagyfontosságú bőrkikészítő és kész iparcikké feldolgozó gyárat létesít Vtlonyán. A gyárépület már teljesen befejezés előli áll. A legmodernebb német bőrgyárak mintájára készült, melyhez a szükséges hajtóerői a Séd minden időben bő vizo szolgáltatja. Az alaptőke százötven millió korona, amely ezer korona névértékű részvényekre oszlik. A részvényjegyzés, melyben a nagyközönség Is részt vehet, záró határideje julius 1. Az alapítást a Duna Loyd Rl. végzi V. kerület, Deák Ferenc-utca 14.
Nagy forgalom ax ő.zi korpa-piacon.
(Sajál ludósilónktól.) Az őszi korpa iránt egyre fokozódik az érdeklődes. A kereslet szinte napról-napra erős-tbődik és igen nagy mennyiségeket felvesz. Különösen élénk érdeklődé;
1923.
rajzík az augusztusi és szeri,, áru körül, amelyből igen jelem, tételekben történtek kötések.
A szeptember-decemberi kJ
11.600 koronás áron kötöujk még pedig feladóállomlsril együtt. _ \' M
A tőzsde hirel,
Budapest, junius 11. A mil ,i de ax ellátási nap ellenire élénk forgalom melleit „j|ir lódult él a vezető érlékeketk i közvetlenül nyíláskor iuUtko rendkívül szilárdsága nagy vl Iátokra öaztönözte a spekuláció A mull hét folyamán a muiatk
árveszteségek ma igy n,p majdnem teljesen megtérültek hoiy a mai nap majdnem kii. nélkül az ösaxea értékek ára) aéggcl zártak. Különöten éliol en hatottak a mai üzletment!: bécal tőzsdéről érkező vételi i bizások. A azilárdaág a banki kek piacán lángolt föl előaiir Innen terjedt át .ax Ipari éttti piacára, ahol elérte tetőponljlt. 15— 20 sxáxalékos ár nyeresígek
voltak ritkák, itl otl azonban jelentékenyebb árugrások i, fordultak. Ijy a közlekedni < latok piacán például a M. F. T circa 35 a iá Zalákkal javította 1 lyamát. Ax úgynevezett valuti pírok, mint az Oiztrák Hitel, vasul atb. igen kereteitek voi Kosztpénz 3 éa fél tzátalékig el kedett. Ez a körülmény aioo nem hatott béoitólag. A pit azért a pintnek megfelelő 5)1 ben állolt áru ia rendelketéire. Zárlat felé a bankértékek p kissé elcsendesedett; a forga és üiletl tevékenység átterelő a vas- és vigyelek piacára, vábbá a kullazban ia élénk forg fejlődólt kl. Csendeaebb volt a lom éa a fapiac. Zlrlatkor i: xat továbbra la szilárd, forg rendkívül élénk, hangulat bar gos. Utótőisdén lovabbra Is élénk a forgalom és az irái szilárd.
A mai terménytőrsdén ai Irányút mellett körülbelül 2f vagon került eladásrs 5—10 i Iákkal magasabb áron. Buu roxa 1000 koronával drágult, azilárd. Tengeri kercaell. t; liszt 435 —440 K-lg kapható. í dunánlull állomásról 275 -27 fél K-val kötőitek. Meianf állomáson 270 K-t ért el. Efl tel 70 kg oi Duoánlulról kivé sen 280 K t ért el. Dunánlull K-val jegyez. Ez az ár a legutél nál 100 K val magasabb. Ro" let nélkül nzilárd. Mindössze vagon került eladásra. Kedvül felfogás árpii a. Drágult a korpi
Valuták «. devizák:
N.pohoe J1700, Koot IfUlSTlMlii (H.»-Yort>. M-f* Franci, faulk (Falta) 372-33Í, MiJ-lio) 7 SÖ-7 SO, OImi lu. OttUák korona (Béct) 0-M», L? <? mt) se -31, Stokol (Piáia) m-l\'" hJt OMch) IMS-10M. DWr Pá M-4-W-0, L.OSJII "az", l™\' Amtl«iu» 2303. - XOFF«blg. KriastUnt. B58-0S8, Stockhobi 15"
• Zürichi zárlat i
Ml\'tla 070, Aoail.táue K.w-Yoik SW)-W U»*» 8506, MtUno tilh, \'"J\',,, «
peat 9 M, Zípib (.25. < » 0 78. Siélta «7, OttUik Nir u
„Zalai Közlöny"
Budapesten naponta kapható az Anker-köz 2. szám alatti dohányárudába
■23. iuntul 12.
Zalai közlöny
budapesti tőzsde záró árfolyamai
budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a következik:
Államadíaaágl M. An. Kőszén 458000 Haltenyésztő..........5000
kötvények Kerámiai..................30500 Hazai Fateron... 49000
.. , „o^nn Újlaki............................28000 Hung. MUlr............84500
»>\'" hj,le,- S Urikány)....................840000 Kábel..................................380000
\' " ^ Nagybálonyi... 16800 Karion..............................43500
lírák hilel..
Bankok
Magy. B.. iám. Bank
árbank.......
ikaUng. I\'m Hitelbank, il Bank...,
amurányi.. uli vasul... osi vasú\'...
Nyomdák
KirályzöH........... 14000
Klotild...............
Athén aeum .... 41000 K«b. Polg. sor 10200 pr,nkUn.......... 90000 Kőrösbánya\'..,
7200 6100 6560 18500 117500
8800 10500
20500 68000 2500
19750 Kronbcrger........ 5200
Pallas..
Révay Teatv.. liCOO Ligelazanai...
Glóbus.........
Köxlakedéal vállalatok
7000
82ÓÓ Cukoripar.......... 530000
2650 44000 39000 5000
Erdő.. Lámpa ....
Auer........
_ Magy. Ltoyd....
tlT\'- S AllanticaZZ 25500 ö.te.melő........ 62500
...... 123500 L=v.nte.....„... ,49000 Ruggyanta,....... 48750
mvasu......
olbaok......
bank.........
mef
lllanbank..
Bank.....
Ihitelbank.. :lk. Bank.
kur__________
isk. Bank. tyák Agr.. }. Jelr.....
1S000
Bur... Miskolci.. Trusl.....
52000
7800 Vas. forgalmi, 8700
4900 lru°\' ■••".......- 27500 Faipari áa egyéb
««» Vasművek á. gép vállalatok
47000 ,,4™k M. Városi Bank
Kóburg .„_______ 15000 Malomioky........
4200 Cfáky............ 12700 Marosv. Peír ...
118000 Gazd. Glpgyár 39000 Nemzeti F»....... —
7000 Fegyver.......... 295000 ................ 290000
2100 Ganz-Danub.us 2650000 Neuichl. L....... 2900
... , , Ganz Vili ....... 390000 Óceán................ 12400
karékpénx tárak Győrffy WolL 18250 O.sz. Fa........... _
árosiTak 6700 Kaszab............ 18750 Olajipar............. 28500
_ Láng............... 53000 Phöbur.............. 14500
3700 4600 23000
izeti Tak.. tv. Tak... Bp. Főv. II, Tak... i. K. Tak.
I Első..... ......
M, Bizt.. 650000 TeudloftD.....
2800 L>pt*k.....
16000 Magyar Ace...
18000 Magy. Belgr....
__ Roessemann...
6100 Rézbánya!....................11000
52000 Schwartzer..............12000
47COO Szikra................................29500
25500 Sr.lavónla......................14900
?2nno» Schllcir............ 32750 Stummer........... 310000
""" _ .. . „ 20500 Tclefon.............. 38500
Temes! s-Jr....... 23000
iére_______ 47000 Weitzer
y. Franc.. 26000 Wörner...................8600 Tokaji bor
11000 Schuller......................24500 Török......
íonia____ 90000 Motor..........................24500 Tuiul
10800
KBlSafála Ipari vállalatok
Halatok
aodMlik... 27000
kordia....... 146C0 Lign. Trusl....
Bp.Gózm. 67000 Alt. O. Ugaz.
Ha—........ 12500 Bárdi .............
Gözm . 36000 Baróti szesr....
Unió azfnh ...... 5525J
Vasm. VIII................12000
Viktória but..........4350
Zibolal............................33500
Ztntal ás R............41500
aTÜS, Merkúr Fa................2850
Aogisr
15000
4900 4950
JJJW Darun ■ - <<VVV>
........ 41500 Bónl................................21000 ............................35UÜO
Layák á. tág la- ......................^ GyepJSSSZ I
„árak ghtnob....................122M p*,".,........................_
H-......... 170000 SSl-iTZ ggfe............10750
nwi 9It»a inetnn rcoszvenjsor.
nczi.......... 28500 Izzó............
45000 Textil..............
akmagyar.. — Paplrlpá\'r" ..."
ezvárl------- 87000 Spódlum........
123000 Temeti ,z«z. 10C00 Felien.
t ntun ......
.íS Fóvároti sör.....
5300 11250 48000
lágtagy, Gőztágla
lehe..........
°e«it
\\aTüt......
Klein is F..............10500
Hung. szálló..... —
23000 í""1"..........................7100
t«wnn ..........-
160000 Királyauló................3050
Fiira............... 35000 Fium\'„
63000 Goldberger...... 23250 Forc,„
345000 Getchwind\'.
18500 Gullmann_______ 53000
. _................... 10000
S500 V.gongyAr........- 35000
vidéki buza 78 kg. >rompl
avldékl buza 76 kg. írompt
»vid6ki buza 78 kg. IV. 30
áb vid. buza 78 kg. prompt
áb vid. buza 76 kg. Piompl
» buta 78 kg.
3 prompl s VI. 30.
1 (Budapcaten) 1 (állomálon)
egyzések 1923. junius 4-től junius 9-ig.
(Ab feladóállomáa. Ax árak kgként gabonát kivivé forgalmi adóval. — Korpa éa erSUkarminjrelkkek xaákkal egydtt.
Csöves tengeri prompt.száll. — Csöves tengeri VI. 30 „ — Morzsolt lengeti 160-163
Morzsolt tengert VI. „ 166-170 Morzsolt tengeri VII. „ 195-200 Takarmányárpa 160—163
Sőrárpa 176-180
260-205 260-263
255- 260 255-268
160—165
Termény.
190—195 180—183
Búzadara Dupla nulláallszt Nullásliszt Fdzőlisit 6. se. liszt 7t/i ex. liszt 7\'/. sz. liszt Rozs nullásliszt Egységes rozsliszt
SuMforfálal lt«t
400—406
395—400 385—300 380—386 372-375 230—235
280—2S5 245—250
MílomkoiKeiitrldó luyzán (jroapL)
Nulláallszt 446
Főzőliszt 440
6 sz. liszt 432
7\'/i sz liszt 288
7\'/, sz. liszt 200
8. sz. liszt 107
Buzakorpa 85
Rozs nullásliszi 310
Egységes rozsliszt 285
Nulláallszt juliusra 446
Főzőliszt „ 440
6. sz. liszt „ 432
7\'/, sz. liszt „ 288
8. sz. liazt „ 107
Buzakorpa „ 85
(Ab malom Budapest zsákkal együtt.)
Tikirménytízjée.
64-65 46—50 64—66
I. rendD préselt óazina II rendű préselt széna Uj pr. iráni T.karmánynád O lucarna préselt UJ-lucerna lazán Uj.lucema préselt Zabosbükköny préselt Muhar préselt Gnmboshere préselt Alomszalma kézlprés A\'omszalma gőzprés Takarmányszalma préselt Zupszalma
(Fuv.rtjt.lbiQ kg.-kínt -|
65-66 60-62 68—72
40-42 44-48 42—44
58-69
forgalmi adé.) Korpa.
78—80
79—81 86-90 72—73 77-78
110-115
Buzakorpa prompt Buzakorpa juniuara Butakorpa juliusra száll. Fulura korpa za. nélkül Rozakorpa prompt Öezikorpa szept —dec.
(Budip«tl fintisbaa nlkkal ogyütt)
• kaáéi uéturiiér.
I. r. réll széna 64-76 IL r. téli azéna 48-02 111. r. réll izéna 34-48 Zabot bükköny 67-72 Zöld lóhere 40-45 Lucerna 75—78 Zöld nádiakarmány 28—30 Árpa, zab szalma 40—45 Alomszalma 34—46 Zaupszalma 63—66 Zsupuzalma kévénklnt 260—270 Tengetlazár — Takarmánynád — Takarmányrépa 16—80
(Lazán, háthoz uállitva kg.-kánt)
Pénteki síénavásár.
1. r. réti azéna 60—75
II. r. téli széna , 48-62
III. r. réti azéna 32-46 Zabos bükköny — Zöld nádiakarmány 36-40 Lucorna uj 66—75 Muhar 60-72 Lóhere azáraz 52-68 Árpa, zab szalma — A\'omszalma 40—48 Z upszalma 62—65 Ztupszalma kévénklnt 220—260 Tengeriazár — Takarmánynád — Takarmányrépa —
(Luáo, házhoz lailtltv. kg.-kíol.)
Hüvelytsik.
Atpagyöngy 10. az. Kölea szürke
(Yldákl írlé»u »b tllomál zilkkil igyütt 1 —
Kölea vörös Borsó őazi Bortő Viktória Borsó velő Boraó expreaa Fehér bab Tarka bab FOrjbab Mák Dió
Lencse kisszemü Lencse középszomü Lencse nagyaxemü Méz
240—250 156—160 170—180
220—240
240—245 200—225 240—266 1100—1260 300- 400 200—220 300—400 450-560 1100-1200
EritOuraiei.
Nyolcas liszt prompt 96—98
Nyolcas liszl juniusral 02—104
Melasse 51—54
Extrahált pogácialiazt 65—70
Napraforgó pogácsa 120-125
Repcepogácaa 120—125
Lenmagpogácaa 140—145
Szárítón répaazelet 85—88
Malálacaira 85—88
Napraforgóhéj 10—16
Köleahéj 10-13
Tengericsuika 8—10
Peall lóláp 50—62 Vidéki melasse takarmány 72—76 Szőlőlörköly nedvea Szőlőtörköly azáraz
8-10 88—20 10-20
Konkoly Malompor
Haránténak.
Lucernamag nyeri 750—850 Lucera ama g vörös ólom z. 1450—1660 Lucernatrag fehér „ 1700—1800 Lucernamag alj —
L< heremag nyert 1000—1050 Lóheremag vöröeólotnz. 2500—2600 Lóheremag fehér ólomz. — Lóheremag alj —
Fehér heremag nyert —
Fehér hetemag uradalmi —
Olajos aemk.
Uj Repcemag névleg 380—400
Napraforgómag fehér 270—290
Napraforgómag dohoa 250—260
Kendermag 300—230
Tökmag 330—360
Lenmag 450—485
UJ Biborheremag névleg 650—700
Gomborkamag —
Balucin 180—185
Tavaezi bükköny 156-165
Szöazöa bükköny —
Zaboa bükköny 135-145
Muharmag 260-270
Cirokmag 8l)-8«
Csillagfürt 155-166
Tatárka 136-145
Tikáraim is kl
Angol perje 1. r. Komocsln Fümagkeverék Sárga eckendorfl Sárga obendorfl Takarmányrépamag Cukorrépamag (néme ) Tarlórépamag (némel)
1800-1900 900-1000
1360-1400 1350-1400 1360-1400 300 -600 2000-2200
Zték él Ktyn.
Gabona teák uj 70 dkg 1500-1500 „ „ 82 „ 1800-1850 „ „96 „ 1850-1900 Juta llaztcazaák 85 „ 200-1000 Teziiüt llizteezaák 85 „ 900 -950 Paplrzaák uj Papírzsák haaználl Zabos xaák haazoáll
Uj ponyva Q m. ----
Hiaználl ponyva Q m. 3000 - 3250 Zsák kölcsönd. naponként db. 4 60 Ponyva kölcaönd. naponként db. 12 00
Bidaf^t, 19Í3. Jealua II. Bndapaatl állatváaári
Muhiha. I r. igáaibaa ItOO -2«M. "tulj. KBO-tSSOi aliji IS70-t06O,ILr. 1670 -170. bátatj. lOW-MO,^.JI««> muhi i I. r. iesO-«a
borja (ülólt bérb) löiO-ílOO, Ká.«tit: K«r mulli 8í, — .tilá* ">. o. .Uáii o, bo«j. M, •!»!*> bír IS00-14W. ko.j.kí< l» -tOOO
Sertéavéaár t
rdbiiui Moo, EU»«aáit« tsoo, 0™, -KStáolXW. Köooyil —. L r. ISZO, 11 UH). 51S0i SüloaM IT00, L^>. bo. 1SOO
450-500 600—660 4000-4500
Főszerkeeztő: ztéri Póech Oéza. Felatőa saerkeaxtő Benedek Hazafi. Kiadó : Nagykanlzaat Nyomda éa Lapkiadó Vállalat
ZALAI KOZI.ONY
Apró hirdetések.
MliUao aaO 30 korona, *aetaga»* *et<Wal 10 korona. Altáal kereidknati $0 «iímI« enrtaminr Vaaár- <$ Onnefnapokon 100 • xXaaMk lalár. I.«fhl»cbb hirdette >0 aió.
mi*Ut*» aiakír»»« fí.\'mltio. Cumi
kdiílja > ______ _
Aglll. a*ynOK üluvü WkkHI blálCHlthu. Cim
KUurélnim lipnv, <S< Ifi kut*»
UviSU«»»»«n ciflnt^a«ríotaíVÍ»M>tt,-«»w»
Cim ilbMInaku.______
<>4»IAt>«»mla ll (luilaj mlaJaa ■v*oaj.M«Un U(4wl» Tnl^k Quutlr droc\'fllbiB 7IIJ
Klr**..«Wm Csán,-I U.slOtUíl t uoUt lalá-k«u . .feo* bimthU IfetU atctjtti**. Gjtrotk i.\'.kmMt, i. J>«4
Varrógép tlkM ?.u«4r ui »j. i.lm alatt. ,\'Jlo
M.gvat.lr® »o NtU knrak ZaUiMgrtl"*. tarául; n*o-t6sM(bca mién rifr bUtbtír 6jhwt • •>»V»U«a. CsmtltJ «rtn»«,tMJ<.n! • lU&Uttuttx Wnk
IMtlKO ioB(or* U«txaJ.>. Cin i ki»40t>»n.
I, JlUklllviny, koayh*m4tWc
tintaSu.
\'O Cta 1
Gábor-Fiunevelőintézetben
Budapasi, VI.. Munkácsl-utca 21.
Telelőn i »0-00.
®afkax44duk. — Prospektus.
NytriMttltp Magynurown és i Tátrában.
Köszönetnyilvánítás.
Mlo4azokoak, akik felejthetetlen I fe\'.eWgea, Illetve ídeianyínk etj I hunyta és temetése alkalmival \'áj-dalmunkai enyhíteni ejiyekeitek •»■ | utoa mordunk hálás k$*xtfuet!t, Osakö lé nos
Alulírottak fajdalomtól meg tő-len jelentjük, hogy a legjobb csalédspa és rokon
SATTLER ÁRMIH
élőiének 82. évében elhunyt.
Temetése folyó hó 13 én délután 3 ómkor lesz a ,Kisfatud!-utca 9. sz. gyász-házból
Nagykanizsa, 1023. jun. 12.
Lajoa. Jonö, Móric, Flóra, Kcxsó gyermekei
1 Kohn ZaJrmoad
8atllerné Neumark Adél 8togőnö Deatsch Ltna Suranylné 8tern Qlsella Sattlernó Láng Aranka
i» 26 uookija
Nagy és előkelő külföldi biztosító társaság
Naayftanlua 4, környékér., „.„különb... Z"\'------"-»•\' ""■•elv.lll
megtelelő Ssaiektitletéaekfc.l é. n.g!
képviselőket keres.
Naavk.nl>>> í. környékire, .....kaiönbon Znlamoa*. |*r4>[ >**^.lyaln megfetelA Össsekt>tlel4sekk.l «> n.gy lamerel.óflse\' rendelkező
X.m lik.tiiM m.gukbio le.ra.ltiffut ittS ur.k ii plly.ih.l-_ _ _ _______________ „,k .KV.li.kl MI/V jdlg. >UU
BLOCKHER J. Mrd.iairodtltfa., lUOUPIsr, II/., Semmalw.U-uUa 4.
Karlsbadi porcellánedény
érkezett I
Csísze aljjal 300 K iél 600 K lg, lanyér 100 K-tr.1 750 K lg
KQIÖnfilo látak mélyen a napi Áron alal csak rövid Ideig kaphatók
SKOPAL ANTAL
I-M-, ».■:•*.. .« ké^.riUiM .W.UUMI
ERZSÉBCT-TÉR 14. ÍZ. ALATT.
torit. ■ .Uctífin ll llll kUnaltiil
Fényképészeti cikkek amatőröknek.
Extra, ultra, szinérzéfceny,
szlnérzékeny-fényuőuar-mentcs és flarin lemezek, filmek, fotopapirok, vegyszerek és felszerelési cikkek nagy választékban.
Méraékelt árak.
.Agfa-Fotohandbuch" éa egyéb fényképészeti szakkönyv ismét kapható.
Fiichel Fülöp Fiai
Nagykanizsán.
Árverési hirdetmény.
Ügylflflnr. Sternberger Ignác és Fia nagykanizsai lákarniAnykereskedő ál l.l Kalmár Jenő bud.pesll keres kedő részére eladott, de vevő állal At nem veit 300 q. préselt síénn (i>/, sfts.ts) folyó hA 21 én dél BtltD \'1,3 érakor Komárváro.on (Déli vaaot) az álloma\'a mai-l.tll telepen kir. közjegyző köz benjöttével nyilvános árverésen el fogadatni. Kikiáltási Ar 1,950.000 K. Árverezni szándékozok tartoznak az árverés megkezdése e\'őlt eUdö meg-bizolljának kezéhez a kikiáltást ár 10% ál bánatpénzként letenni. A legtöbbel ígérő > teljes vételárat tartozik azonnal készpénzben leli zelnl és > megvett szénát saját ponyváival a teleptől nyolc napon belül elszállítani. A széns a kikiáltási áron alul Is el fog adMni.
Ugyancsak fenti eltdő megbízásából fenti vevő állal ál nem vett 160 q. préseli szalma folyó hó 22 ón délután 4 órakor Nagy kantaaán, a Hajc.ár utl tele-pan kir. Közjegyző áltat milvAnos Árverésen cl fog adatni. Kikiáltási ar 950.000 K. Egyéb feltételek a fentiek.
Dr. Elek Mór
ügyvéd,
))U niiot c!«;ó mc£bíiGllj..
személyszállító vonatok érkezése és indulása Nagykanizsára, illetve Nagykanizsáról.
késik Budapoat- feló indi
A VONAT NEME
ScaaUlyvonat
Vcgyatvotut Ui\'aton-Sat-György Balaton gyorsvonat Sxauély vonul
A VONAT NEMK S««m4Jyvoa»t Cyots . Siomely .
lUlaton gyorsvOD»t
Szombathaly—Wien
Sx«mély\\on«t 1 \' Szemflyvonat 1 « :<o
Palaton gyorsvonat ti f.t « 10
Si«mtly«on>t .7 Si Balaton gyorsvoaat 13 12
• • « 13 (X) Személyvonat J t? 30
rót érkezik Barca* felé Indul
SxcmíJyvooat 1 » 10 Sz«m£Jyvon*t > 10
Gyots ! 40 Vegyes , Gyíkéoytwíl 1 1! K,
l| 12 VI Gyors , 16
Vcgyoi , GyéMnyesról 111 20 Személy . Isi «
Gyorsvooat Vagyasvonat SMmílyvonal
Maribor, Kotor (Jugoszlávia ) -J—
Siamilyvooat
v.»y« .
Gyors ,
IÍ51
junlui 12
K*1 sioraulmas
KÁDÁR
SEGÉD
falétrtik
HOFFMflHN MIHííLYNtíL
SZOMBATHELY, THÖKÖLY IMRE-UTU J5.
f«k cMr-oJú ii.kc.6k j«kotk.u«nik
Arany, ezüst, platina
vétet® mindenkor a laflmaiaaabb napi árakon.
ÖFFINÍDIfl ■•■M\'í\'»»"*ui4fc«eM«|.
HinnLniH ««iátatfzalr*«rísrtirmíi BUDAPEST. „„
Cjrít Itoda: Vll^ Na«ydl0ra-ntca Tflefon: Jóaact 72-U. Jóiaaf 1-98
SfligScjfcltn: A ÜRÜM MuiUpait.
NEM FAJ FEJE
4s a liba, ha a DaAk-l«r 1. sx. alatti (Ipö-Uililbin
r*oJa]t kiiírólag clí^rcndu anyagból kiui.il
ARGENT,
cipót hord Javitisok gyorsan csikóivlutixk Kénél varrott duplatalpu
SZANDAL
Zalai Közlöny
vármegyénk legelső és legel* terjedtebb politikai napilapja, mely órákkal előbb hozza ai összes budapesti napilapok hír anyagát és kimerítő tudósításokban azámol be naponta a helyi, vármegyei és az országos vonatkozású eseményekről
Megjelenik naponta a Kora reggeli órAkpan
Előfizetési ára legolcsóbb: Egy hóra 800 k Három hóra 2400 k
Sajit érdekében cseleksiik, ha azonnal megrendeli <
Zalai Közlönyt.
OOOOOOOO OQOQC300OQ OOOOOPOQOQ OOOOOOOOOOOOOQQo0
■ -----O
Könyvnyomdái munkát ^ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések « minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek. irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiádó Vállalat, Fő-ut 5. szám. ,D
POOQOOOQOOO tJOQOOOQ QO OOOOOOOO000000000000000°
fe. Nyomatott a Nagykanizsai Nyomda és Lapkíüdó Váll.l.t könyvnyomdájában, Nagykanizsán.
POu.TIKAI, NAPILAP
62. 6v!oIym» 131. szám.
Nagykanizsa. 1923. junius 13. Szerda Egyes szám ára 40 korona.
HMkWtA**! W«<l6hl.»»*l »•-»« .
>la<I>pritl u.rk«uMU(i T. kar. AHcnlmAajr.ul T«l«r<AuiA»i S9—93 «. Jti-
KtAns*««al *r»: Hgry bűr* SOO K, UaiUpxUn kapható Anker-ka* a. ■
i«-eye<léfr« J400 K - <Joli*ny*ni(láb«n
Az ántánt halála.
Végre Anglia Is ráeszmélt arra, hogy nem lehet tovább játszani a tűzzel, most már a .világbirodalom" előtt Is nyilvánvaló. hogy a német jóvátételt probléma nemcsak Franciaország és Németország Intersz ügye. hanijm elsősorban a világbéke kérdése és ha eddig szabad Is volt könnyelmüsködnl és kihívni a végzetei, most már el kell jönnie a józan belátások tisztult óráinak és rendel kell teremleni Európában Baldwln angol miniszterelnök tegnapi kijelentése nem lepheti meg a világpolitika Ismerőit, hiszen az angol-francia-nézeteltérések már Igen régi ke-\' l:tüek, s nem kel! nagy Jóste. hetség ahhoz sem, hogy a végleges angol-francia szakítást már most leszögezhessük. A világháborút egyült küzdötte ugyan végig a kél nagyhatalom, de a békemüvek létrehozása és a legyőzött nemzetekre valő lerro-rlszllkus ráoktrojálása idején már elvált az ut|ok, s elvált, véglegesen, különöskép éppen a német jóvátételi kérdésben, melynek francia értelmezését a nagystílű angol diplomája az egész világra kiható szerencsétlenségnek tartja.
Azt nem lehet állítani, hogy a francia-német tusakodásban Anglia ezidőszerint pártatlanul Itélő fél volna, hiszen a ver-s>Hesl béke bilincselt tulajdon-«Pen Anglia csattantotta Németig acélöklelre. A különbség Francia- és Angolország között annyi, hogy Franciaország a németeket eguszersmindenkorra és « ^rövidebb uton el alcar/a *j>tezni, Anglia pedig a lassú kizsákmányolás alapián állva - Óvatos politikával akarja megérezni magának a némét mun-« és tudás évszázados gyümöl-A kirablás tekintetében te-a <*l egy, csak a végrehajts módja különbözik. De ez a ^lonbözőség untig elég arra. °9y Franciaország klprovokál|a
" jitiiánt halálát és Anglia ellen A )öv6 p°mika| kép=
hn„u r°Z01tan aZ ánti"t föl-
0m,ásit \'árja elénk, és sejteti
a létrejövő angol—orosz—német vllágblrodalml triászt, amelynek megalakulása határozottan mas irányi fog adni az európai politikának és más alakot Európa térképének.
Semmi uj nincsen a nap alatt, mondhatjuk ml Is a keleti bölccsel, a történelem kegyetlen végzet-szerűséggel Ismétli meg önmagát. Tudjuk azt. hogy minden világhódító nagy államalakulat, mldflo belsó társadalmi rendje az összeomlás előtt álit, hogy elterelje a közvélemény figyel-mét a pusztulás (eleiről — kühö hódításokkal igyekezett port hinteni a tömegek szemébe. — Franciaország nem muló hatalmi őrülete sem bizonyít mást, minthogy a nemzet kebelén belül dúló korruptság. erkölcstelenség,
polttUal és eg>énl szabadosság, hogy elleplezze önmagát, Németország életerejéből akarja a maga véglegesen elvesztett energiát pótolni. Á\'nde ez a manóver soknál átlátszóbb, semhogy Angolország diplomáciája már most ne látná a gloire nemzete végzetének elkövetkezendő beteljesülését. És bár Angliának a maga poriáján belül is túlontúl sok gondja-baja van, mégis Inkább hajlandó már most elválni Franciaországtól, haj andó már most megásni a haldokló aniánt sírját, mert nem akar pusztulni a pusz-lulóval, nem akar slrbakerülnl Franciaországgal, a gloire nemzetével, amely kiélte és túlélte önmagát és így szamára a vég lizas önkívületénél és a biztos halálnál nincs hátra semmi -nás.
Magyarország békét akar

Daruvóry külügyminiszter válasza Nincsics támadására. — Ebben az országban rend és béke van.
tek meg azok a jogtalanságok, melyeket Nincsics állított.
Mi nem hagyjuk magunkat el-tántoillani a békés konszolidáció
Budapest, junius 12. (Fővárosi
szerkesztőségünk tcleíonjelentése.) A nemzetgyűlés mai ülésén Hoyos Miksa gróf interpellációt intézett a külügyminiszterhez, hogy van-e tudomása Nincaica szerb külügyminiszternek a azerb parlamentben mondott Magyarországellenes be-azédéről a ha igen, milyen álláspontot kiván elfoglalni ezzel szemben? Daruvóry Géza külügymi niszter azonnal válaszolt az interpellációra és a kővetkezőket jelentette ki:
Magyarország a béke megkö tésé után mindent elkövetett, hogy a szomszéd államokkal fóviszonyt teremtsen s igy nem Magyarország hibája, hogy ez a törekvés nem vezetett ered ményre. t
Ami az SHS királysággal való viszonyt illeti, Magyarorazág célja az volt, hogy
Jugoszláviával is a békés állapotokat megalapozza. Közeledésünket azonban minden esetben visszautasították. A azerb külügyminiszter beszéde egyik láncszeme az ellenünk Indított kampánynak, melynek célja
a mi gazdasági talpraállásunk
megnehezítése. Az európai közvélemény tudja, hogy Magyarorazágon, mint régi kulturállamban olyanok az állapotok, hogy azok bármely nyugat-európai kulturáltammal összehasonlíthatók. Itt tehát nem történhet-
politikájától. Belügyeinkbe nem engedünk idegen beavatkozást. Az ántántot sikerült meggyőzni Magyarország békés szándékairól s ez. reményt nyújt arra, hogy az ország gazdaságilag
rövidesen talpraállhat-Daruvóry külügyminiszter határozott éa férfias beazédét a Ház nagy éljenzéssel vette tudomásul. Hoyos gróf válaaza után az ülés egy órakor ért véget.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, junius 12. (Fővároal
szerkesztőségünk telefonjelentése.) A nemzetgyűlés mai ülése 11 órakor kezdődött. Usetty Ferenc javaslatot terjesztett elő, mely szerint ötszörösére kell felemelni a képviselői járandóságokat. A javaslathoz Farkas Tibor szól hozzá elsőnek és a javaslatot nem fogadja el. Ugrón Gábor, Hermann Miksa, Szabó Józacf, Hegymegi Kiss Pál, Vanczák János és Gaál Gaazton rövid felszólalásai után a Ház elfogadja a jsvaslatot, amely szerint a képviselők napid:i« a rendes
illetményeken felül 5000 koronára emelkedik.
Az elnök ezután napirendi indítványt tesz, amelynek elfogadása után Nagyatádi Sxabó István bejelenti, hogy annak a kívánságnak,
mely szerint a földnovellát már most terjessze be, nem tehet eleget, mert a földreformnovella még ninca obbun a formában, hogy beterjeszthető legyen. Reméli azonban, hogy rövid ido múlva módjáb«n lesz a Ház elé hozni a novellát, ugy, hogy az még a nyári szünet előtt letárgyalható lesz.
Eznkután Hoyos Miksa gróf interpellálja meg a külügyminisztert Niociicn legutóbbi támadásáról. — (Erről sz interpellációról, valsmint az adott válaszról külön cikkünk szól.)
Nagy Emil átvette az igazságügy-minisztérium vezetését
Budapest, jnn. 12. (Telefonjelentés.) Nagy Enil a tegnapi napon kinevezett uj igazságügyminiszter ma átvette az igaissgügymíniszté-rium vezetését. Az uj miniszter ezután megjelent « Haz mai ülésén, ahol rendkivül melegen üdvözölték.
Intimitások Stambulínszkí magán életéből,
Szófia, junius 12. (Éjíilk or érke-Tett.) A forradalmárok átkutatták Stambulinseki volt miniszterelnök lakóházát, hol rengeteg fegyvert, bombát, gépfegyvert és idegen valutát találtak. Stsmbulinoki szűkebb gárdája, az úgynevezett na-ranciazinü testőrség megkísérelte az ellenállási, dr szétriasztották Őket. A virijgaiat különben Stambulinszki rablógarázdálkodátának hallatlan bizonyítékait gyűjtötte össze. Számos buonyi\'ék került elő arra nézve, hogy Stambulinszki mulatóé, sőt kicsapongó életet élt. Ládaszámra találtak lakásán illatszert,, pikáns képeket, köztük olyant, melyen Stambulinszki egyik miniszterével látható. Végül számos erotikus tartalmú levelet minisztereinek feleségeitől. Ezekkel viszonyt tartott fennt, férjeiket pedig kinevezte minisztereknek.
A rákosszentmlhélyl gyilkosság a vizsgálóbíró előtt
Budapest, jun. 12. (Fővárosi szerkesztődünk telcfonjelentésr.) A pestvidéki törvényszéken Csikmák Lajoa dr. vlzagálóblró tegnap délután b\'efejezte a rákosszentmihályi tömeggyilkosság miatt letartóztatott terheltek kihallgatását. Ezek valamennyien teljes beismerésben vannak, még Molnár Tóth József is beismerte, hogy hsrom gyilkosságban bűnös, a negyediket azonban tagadja.
A vizsgálóbíró ma délelőtt hir-dete ki előttük a letartóztatást elrendelő végzést, amely ellen c«ak Molnár-7óth Jóxsefné és Kanozsainé
jelentettek be felfolyamodást.
M.%1 *OZLOl»Y
Németország nem teljesíthet! a franciák feltételeit.
London, jun. 12. (Expressz-tóv-irat.) Az nnyo! minisztertanács ma foglolko^oti Franciaország javaslatával, melyben * tárgyalások e\'Ő feltételiül Németors-flg luhr vidéki nlle»álii\'«8nak leszerelését kívánja. A minisztertanács orra az állás pontra helyezkedni, hogy Német ország nem teljesítheti ezt a francia álláspontot, mert ezzel teljesen kiszolgáltatná magát Franciaországnak.
Ma 1 gyéhként ujabb esímr csere indult meg ax angolok ra fionciák l öxött, mely ax ellentétek elsimítását éi az együttes fellépést céloxza.
Börtönben a Stambulinski kormány tagjai.
Szófia, ju\'». 12. A S\'»mbu inski kormány mlnisiterei lemondásukat n börtönben irták al«.
A Budapesti Hírlap könyvkiadó Vállalata.
A Franklin-Tár.-u\'at Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda részvény társnsíg, n Rákosi J-^rő Öudapenii Hírlap Uj*Mgkiodó Vállalat részvénytársaság együtt sen \'így UJ részvénytársaságot alapit*-■iák, Rákosi Jenő elnöklete »Mt, Sudapeati Hnltp Könyvkiadó Vállalat r. t. cimnirl.
E mögül a réhány szavas sr.íyax hiradáa mögül, niinden szerénysége :mellett if, igen jelentős kulturális mozgalom körvonalai bontakoznak ki, mert ez uj tevékenységi körben «*gyesülő két vállalat * magyar kultura templomának két nevezetes oszlopa.
A Franklin-Társulat éppen ebben az esztendőben ké?zűl megünnepelni fennálláiának felsznzndoa fordulóját, — de már r.z a félszázaddal ezelőtti megfl-kulá* voltaképpen nem is kezdete. volt egy fontos kulturális munkának, banem folytatása, hitzen » Fr-nklin-Tár-sulat a Hrckcnast fél- könyvkiadó-cégből alakult á», annak pedig egyenes felmenője a L»nd«-rer-nyomda volt, mely még a XVIII század elaő felébe viszi vlsszo axár-mazását. S volt idő, mikor a magyar irodalmi kultura voltaképpen egyet jelentett a Landerer- H«cke-naat-vftllalattal, az lévén fő fő fészke és valóságos melegágya n magyar nyomdai világnak és könyvkisdói életnek.
A bolgár parasztság harca a forradalmárokkal
Az összeütközéseknek szánoo* áldozata van. — JiijjomlávU várakozó álláaponton.
Belgrád, jun 12 (Éjfílkor érkezeti) Hivatalos szófiai jelentések szerint a bolgár parasztság több vidéki városban fegyverrel támadta moC a forradalmi csapatokat. Plevnában es Kach,rba,i kézi- és géppuskaharc fejlődött ki. amelynek folyamán több bombát dobtuk. Az áldozatok száma nagy
Belgrád: politliai körökben egyelőre a várakozás álláspontjára helyezkedtek, mert a helyzetet még"tel|esen kaotikusnak tártján.
HÍREK.
őszi eső
sírta könnyeit ax egész tegnapi na pon junius béggyadt -zöldjére éa a nappal tizennégy óráján keresztül egy pillanatra sem mosolygo\'t vágyódó fö!d aíppídt embereire. n r.apsugnr. A nyáreleji idő egy rö vldre, hamormuló napra megmu tatt#, hogy u természetnek valam\' mélységes bánata, el mm titkolható fájdalma ven, a tegnapi, borongós őszi eső, a nyár viruló hónapjaiban *»oV»jtlnn, hűvös, elmerengő szűr keség mindénnél jobban dokumen tálto, hogy ami 1914 óta valami nagyon m gváltozott és még most sincsen m icndjén. Talán az cmlé kezés ho»ts etx egyébként sejtelme* készséggel mosolygó ég szemrirr n bánat tegnapi felhőit, hiszen ve-izedelmes rohanással közéig a ki Uncedik évforduló... Kilencedik mór ezóta, hogy n gonosz indula tok érett erjedése kirobbantotta i« vér és vas s?örnyü hadjáratát én n tegnapi felhősirás talán a kilenc év végtelen mogpróbáltatásaiér volt, t-ilán a kil-rc év áldozat halottjaiért, akik 1914 juniu*aban, ilyenkor még pirosló arccal és bizakodó jókedvvel né;tek az élet elébe <s nem gondoltak arra, hogy ki lercixer háromszá>h.tvannégy nap múlva élclOk • é» fajdalmaik már csak emlék lesz, — emlék, melyei i> magyar telkekkel együtt bz ég is elsiiat.
— Naptárt Junius 13. Pál A
— Hivatalos óráink: A kladóhlv.ui
Pöut 13. &o&enrlcd«r paloU) hivatalos órái délelőtt fél U órától 12-lg, délután 3-tól (l-ig. Telefon 78 - A **«rk«*zt<5»éz <Fóut 13 Bogenrieder pdota) hivatalos órái lelek részére délelőtt ló órától 12-ig. Telefon 78 A felelős szerkesztő délután 6 órától 8-ig a nyomdában (Főút I>. alatt) fogná él hir-mily ügyben a nagyköcörmg randtliiezfoéra áll. Telefon 117.
Személyi hlr. Dr. Tarányi Ferenc főispán a tegnapi napo.i Zalaegerszegen tartózkodott, hol a közigazgatási bizottság ülésén elnököli. A főispán délután 6 órskor tovább utazott Szombathelyre.
— Jelentkezések a Jegyzőtanfolyamra. A szombathelyi jegyzőtanfolyamra, mely őstxel fog megnyílni, eddig a megyéből harmincötén adták be kérvényüket a főispáni irodához.
— A zalamegyei cséplőgéptulajdonosok gyülóao Zalaegerszegen. A zalamegyei cséplő-géplulajdonosok most tsrtották stokásos évi választmányi gyűlésüket a zalaegerszegi „Korona" szálló nagytermében. A gyűlés részletesen foglalkozott a megyei cséplőgép-tulajdonosok helyzetével.
— öntözni keli ax utcákat, ha azáraz az idő. Dr. tíeusterien Erich rendőrtanPCiOK, a nagykanizsai rendőrség vezetője, utasította a nagykanizsai háztulajdonosokat, hogy száraz IdŐ esetén naponta kétszer, még pedig reggel és este, a házuk előtti járdát alaposan öntözzék fel. A rend őr »ég vezetőjének üdvös Intézkedését örömmel üdvözöljük, mert igy mégis — nagyobb anyagi és erőbeli megerőltetés nélkül — lehetővé válik Nagykanizsa utcái porának lekötése, mely egész ségügyi szempontból kiszámíthatatlan jelentőségű. Azokat a háztulajdonosokat, akik az öntözési rendeletet nem hajtják végre, szigorúan meg fogják büntetni.
— Nem lesz a búcsúkban zene. öődy Zoltán, Zilavánnegye alispánjának ismeretes rendelete — mely szerint a gyakori verekedésekre való tekintettel a búcsúkban a zene és táncengedélyek kiadását betiltja — megérkezett a köiigaz-gatási hatóságokhoz. Ezentúl búcsúk, bérmálások és egyéb egyházi ünnepségek alkalmából nem leaz
__juntui 13.
hangos heje huj», dínom dánom utána pedig véres verekedés kedves zalamegyei falucskákbsn.
— Az 1923 -24. éri földadó. A zalaegerszegi pénzügyigazgatásig a\'- egyes városi adóhivatalok-nak ét körjegyzőségeknek t-gnap küldötte szét a tizenhat n-ázsa sulyu, földadó kivetéséhez szükséges kivetési 1 -jslroinokat és *gyéb nyomtatványokat, hogy az 1923— 24. évi adó kivoteae éa b?szedése semmi akadályt ne scenvedjen.
— Államsegély a balatoa-györöki szövetkezetnek. A fÖldmivelésügyi miniszter a baiaton-yvörőki hitels>övetke/at részére 3000 korona államsegély kiutalását engedélyezte.
— Öngyilkos katonaszöke-vény. tíedő Itlván pötrétel legény, ki nemrég önként állt be kstoná-n.«k, ugy lála/ik megunt* a gyöngy-ételei, mert ezredétől telje* felszereléssel együtt megszökött Pőtré-lén Ukó hozzátartozóihoz. Mikor a csendőrség kereste s a háihoz közeledőit, Bcdő szolgálati fegyveré-Vei fejbelőtte magát és áronnál meghalt.
— UJ főbíró Letaoyén. Ztla-
vármegye főispánja Finna János lelenyii főszolgabírót nyugdija«ása iránti kérelmére ailaaától fölmentette és helyelte Kende Péter fő-szolgdbirót helyettesítette.
— Klnevexéa. Zolavár megye főispánja dr. Hunyadi Lásrlo kőz-iga-.gotaii gyakornokot tb. s>olga-bíróvá neve/te ki.
— Uj aótMrnok. A pénzügyminisztérium 7obi Istvánt, a budapesti sóhivatölhoz ideiglenesen nyug-tjijizott m. ki\', sótárnoko\', hasonló minőségben a tényleges nolgálat kötelékébe viczzahelyezte és szolgálattételre a nagyktinizsii m. kir. sóhivat«lhox osrtótta be.
— Gazdasági cselédek jogvédő Irodái. A gazdasági munkáitok ea cselédek jogvédő irodája értesülésünk se<-rint n megye valamennyi járásában fiókirodákat fog felállítani, igy lÖbbek közt Kanizsán is.
— Halálozás. Ligáth Kálmán »patplrbanos tegnapelőtt Körmenden 68 éves koraban meghalt. Te-me\'é«e ma délelőtt lesz Kőrmeníteo. Tisztelői kö.ül sokan fognak Zsla-cgcrszegről is megjelenni a temessen, hogy a köztiszteletben álló lop »pot, ki Egerstegen is hossru itlvig vt 1-- esperes plebínos, utolsó útjára kisérjék.
Jegyzetek a szinházkérdéthez
(Folytatás )
Meg kell szerettetni a művészetek minden faját a közön-\'éggel és akkor nem csak négy, hanem negyven előadás is lepöröghet egymás után, mindig lesz publikum, mindig lesz siker. De ezt »z aranykorszakot csak céltudatos munkával lehet elérni, olyan művészi produktumokkal, amik\' min denkit kielégítenek és olyan néző térrel, ahol mindenki otthonosan érzi magát.
A mozi, a színház, a kabaré, a műkedvelői elősdái, a kultures-tély— ma, a XX-lk száztd rohanó világában nemcsak kulturális, hanem úilctl vill.lkoiái |i. Ennek .x utóbbi klfejeséanek axonb.n n.m &ub.d azt jelenteni, hogy a kulturális váll.lkozÁ.oV örve .Iktt
kl l.h.ft^U.MJtMMtfiol!* W. löméjet. A< ldeiU> üilell vállal-
ko*.» azt jelenti- hogy mindenki raegV.pja a teljeait.tl munkájáért ■ m»2« jutalmát. A leendS n.^y kaniuai ailnháiig.ig.táan.k is .1 aőaorban tehít «.( Icell nem elítt tartania. Múvisictet adni — és olcsón adni. Emellett megt.rt.nl a fejlődés megkívánható lehetőségét, hogy egyre nagyobbá, Impoián-s.bbá bővüljön ki . helyi jellegű müvéazi vállalkozna.
M.gától értetődő tehát, hogy egyik v.gy másik vidéki azintár-aulat Kanizaár. v.ló jövetele nem tudná teljesen kielégíteni vároauuk kényes Ízlését. Eltekintve áltól, hogy > vidéki azit,társulatok kulturália és müvéazi munkája — tlsstelet a kivételnek — nagyon i, vitatható, a vidéki színtársulatok egyedüli létezési célja ai anyagi haszon meg teremtése. Olt, .hot a kaaaza egykét estén át üreaen marad, nem érxi jól magát a trupp — (, mihamarébb vándorútra kél, kétea eredményeket és rendszerint egy csomó .kifUetatlen dámját hagyva, a,.,. "WtovWM* Kín «gy ujabb.: tár.-i -
aulat, ujabb rcméoyekkel, a hiazó keny köiönaég Iámét kiadj, péozét és silányabb produkciót kap, mint előzőleg — leesz tehát a teljes letörés. A azinház azó gyűlölt, vagy legjobb esetben közömböa azó lesz a közönség előtt, s vonzerő hiányában a múzsák k.pui ismét bezárulnak.
E aorok Írójának bud.peatl uj-aágiróakodása idején bőven nyílt alkalma a fövároai afinháiüzeoiek egéaz gépesetét áttanulmányozni. Látta, hogy nagy, tökéietea technikai berendoréaü, elaőrangu művészi azemélyzettel ját.ió fővárosi azin hazak (pl. a városligeti Scala) cau-fos.n megbuktak, mert a közönsé Bet nem tudták vonzani. Mig a Király Színház, a Magyar Síinház a mag. törzspublikuma előtt a nyári kánikula Idején is telt házak mellett játszott, a városligeti Scala caak néhány hónapig bírta. Nem tudott magának közönséget nevelni éa ez volt bukáaáoak előidézője.
Nőm., hihető -áebtv \'hogy egy básik vidéki .áaosbót I idejövő* «ll< -
nésztrupp N.gykanlzaán mélyebb gyökereket tudna verni. Nem pedig azért, mert még azok, akik ixlg-vértg lemerik Nagykaniza. társadalmának felfogi.it, művészi kívánságait, .zok sem tudják — milyen módon tehetne itt teljes sikert elérni?
Hogy lehetne egyesíteni a hasznosat a kellemessel, a művészetet az
anyaglakkal? Ciakia ugy. "» í8*
zel tudnánk férkőzni a lelkek klváo-aágaihoz. Ha meg tudnánk állapítani, ha azt tudnánk produkálni, amit a közönség kiván. .
Tévedéa volna ugyanis .zt hinni, hogy a színház a legelső időszakban Is alakíthatja, formálhatja a maga közönaégét és annak gon-dolkodáamódjit. N:m, mert amíg a közönség tetszésén éa rokonazenvén keresztül a lelkéig n«m hatoltunk, nem lehetünk úrrá rajt". Ha azonban a köxeledé. alkwült, ha a közönség már .liamerl é« honorálja a müvéazi tőr.kvéseket, akkor lehet uj.bb és uj.bb dolgok-k.l, hatásokkal jönni. (V<8« »«■>
1923. junius 13___
— A Néptakarékpénatár Részvényt*""** N«*yk«ni tBéa n".» délután 4 órakor meg-tartott rendkívüli közgyűlésén el-határosa az alaptőkének 8 millió-
12 millióra való felemelését, miáltal .t Intézet aajét -őkél 25 millió koronéra emelkednek. fcgy ultal elhatározta a közgyűlés, hogy
jelenleg forgalomban levő 40,000 (Urak 200 K névéitékü részvényt 5—5 d«r*b részvény egyesítésével 3000 daiab 1000K névértékű rész vényre vonja ős"*® és « kihocsá tandó 4000 darab uj 1000 K névértékű rév/vényt a regi részvény* leknek 2:1 arányban ajánlja M 3000 K kibocsátftsi árfolyamon. A befizetések >z elővéteti jog gyakorlásával egyidejűleg legké?ő>b folyó évi ju\'. ui hó 12 ig r»vk5»ő*Ketfik. A kötgyü\'és m ig*7g4>tó«jí uj tagjává egyhangúlag Szentmihályi Dez>ő pacs- i nagybirtokost V/»I.>j>í-totta ni\'g elhatározta, hogy iotéict tfli\'pilójnnak é« ketdetiŐl fogvu e\'növéirk : rábubogyoszlói Kernele Gézának Arcképet tisztelete és eliunVrése jeléül ; z igazgatósági terem rézérc megfekteti.
— Elfogták ne orosztonyl betörőket. Az oroazto.iyi u ku paró |«ka«áí — mint jehntettük — nemiétfibcu Icltörték és onnan sok tuhaneműt vittek el. — A $>-c«ai esendőisé\'/ mo»t n betörés tetteseit Lantos Mlhily gelsei és Szilágyi G)ule budapesti lakosok személlyé ben elfogtw. Mindketten notorius munknknülők, okik ré«xbea vide ken, ré*>ben p\'dig Bud*pestrn ér tékesitriiék a lopott holmit. Érdekes, hogy Lsntos az\'utkrporó felekénél rtiég lr» nykornb*" meg-kérte, de ko««ri.t k- p »t\'. Mr.a» •>* után ugylált..ú — ismerősükhöz tort be, d- rajtavesztett.
— Adumiinyor.áu. A vrS\'préini püspök ti p>insitűi\'rt\\i ». k. rjcoi iskola épiié^éhex 150.000 K t ado mányo\'ott.
— A bomolni buciu VsArinp volt a S\'ok^Nos ba^olai buc-u, n bagolai hegyen. — A szentmisét Kreutzer F.-renc >omogyszei»tmlklósi plébános mu\'atio b .
— Uj jogyxő Tóta*erdahe iyen Tóls"-rd h.-lv közi-égben n napokb.\'in voll jegyzŐVólaaxUs. J«g?-JŐvé négy többséggel Gál/i E-nőt válssitott^k mrg.
— Anyakönyvi birok. Juniu*
3-tól 9 éig. Sfűl\'t\' tt ö<»>.r*cn 12 yyrrme^, ebből f.u 5, leány 7. — Házasságot kötöttek: F .*ck-»* Jinos bórhái i ápo\'ó Cs.\'nyi M.iti\'dd.il, Zöldvári János napszámos B kos Rozáliával, Juhász György munkás Vild Annával, Scbmidt Zsigmond városi gezd^stgi tanácsos Horváth Msgdoln4v»l, Kocős István háziszolga Kov.csek Julíáur.ávul. — Elhaltak: Buxbuum Igaíc marha kereskedő 56 éves agyszélhüdés, Büki János nepszámos 48 éves fulladás, Bedenek Ist ván földműves 66 éves veselob, Göncz Veronika ntpszómos 54 éves gyomorrák, Rsffav Rozália 19 éves lüdőgyulia dá>, Li«ik Gfula vasúti mozdony-füttó 41 évea agyrázkódás, Metx János kőműves 72 évea tüdőlob, Tóth József földműves 24 éves lüdóvész, Kálovici Mária 18 éves tüdögümőkór, Horváth János nép-aenéa* 55 éves vesevérxés, Oszkó Jánosné Varge Terézia 53 évea veselob.
— A sormás! Leventéknek.
^émtth Péter helvbeli (Sugár-ut 2.) •■kos a sormási Leventék sportünnepélyén magukat kitüntető ver-■®®yzőknek 2 darab toilette-szap-P»nt és 1 üveg brillan\'.int adományozott.
zalai K\'m^m
A franciák dortmundi vérengzése.
Huazonhat németet lőttek le a tegnapi napon.
Tömeges eltűnések.
Berlin, jun. 12. (Expressz távirat.) A fr»ncin kr.t->r:K-.óg, t5ogv n visir-nap f-ie Dortnundban ivr>j*retlen Irttruek A\'t-l iclöít fcét franc\'w liszt hdláUi >.>egbosizuljir éjjel v<iló*ágon brj óv,.d. s • ot rende/ctt,
fm.-lyn-k *ri*>\'-nényekép hat német polgárt halálosan, húszat púiig súlyosan mcgscbesiirttek.
A vút«»\\i tniács k(?t tagj.\'t tusként I\'tarló>tj.Mák -x |e,foglr>lták n banka* pénzkészletei\'. Am«-nnyibrr» n f> .\'r>C ti-<l.k mrrénylői
n>é^ ma Sí n kerülnének meg, Dégoulte tábornok uj »bb •■tec ót> t fog alkflu.n-ni. Tóbb ném-t polgír nvom\'tln u\' ciiíi .\'
— RézgáUcoidatot ivott. Tegnap delelőtt Lukács Mnia zalaegerszegi cseUdio,iny aíö\'ötti elke-xeredés\'ben, ho^y ga\'/dáin erősen megdorgált*, ré\'gil co\'dn\'Jnl megmérgezte mcgAt. A onovl u kór-hA/ba 97»liitották. Állapot* nem »ulyoí.
— Mega/.ünt a lépfene jár vány Gnlacnbokon. A tőrv\'ény-ttatóaéyi m. Wir. slUtorvox ma? jelentésében »• kö.iga^g iottság örveodstoacn vet tej i udixn.isu\', hogy Gtilambok köx^gbe-n n járvány-^szerüleg ur-\'kodó lrpf<-nr tietegaé-get ax erilyes preventív intézkedésekre sikerüli niey««zűnlrtni, nmeny-nylben jur.iu^ 2 ik« ct« eddig még nem fordultok elő uj*bb elhullások. A járvány »I..U 8 ló és 8 tehén pu»»tult ej mint-gy 10 millió korona éltekben. £•\'esülésünk szerint Gzlornbok<>» » hotós^gi i&t\' alól rövidesen f I fogj\'ik oldani.
— A h-«láa kliena. Dési Géza dr., m ismert kitűnő kriminalista be»iél\'r el n követVr/ő eeetet :
— Vol\' nfkrm egyszer egy kliensem, k ki! coilá.snl vádoltuk, aze-rencsejéic azonbon fólmrn»stték. A tArgyalás után főlkerraeit ax iro-dúmbon, * nem győzött hálnikodni a védelemért.
— Suho aem fogom elfelejteni nagyságos ur, mondotta, azt a nagy szolgálatot, melyt szivrs volt riekem tenni. EjjeNnrppal rendel-kezéséro ó\'lok, ha képviselőnek méltó.taik föllépni, én leszek a leglelkesebb korScse, szüretkor, distnó-öléskor hűséggel fogom szolgálni. C*«nk egv do\'oiyrw kérem. H* egy aranygyűrűt kínálok megvételre, ne »e«-h<k niegven i. mert nem állok jót érte, hogy — nem réíbŐl
— Műkedvelők Nagykapor
nakon. Jól siket ült mü<edvelŐ-c\'őadásbm gyönyörködtek a n»gy-Urpornakiuk. A< ottani agilis kép Ián bu/-
gólkodásával a r. katb. Legényegylet szinrehozta a falu rósz-szát. A falusi műkedvelők teljes átéixéssel játszottak és mindvégig lebilincseltek a nagyszámban egybegyűlt hallgatóságot. — Az elő\'dás végén egész virágerdővel borították el a színpadot a bálás hallgatók az eliamerés jeléül.
— Budapesti cserkészek Nagykapornakon. A „Regnunx Manianum" budapesti növendékei « szünidőben Njgy.kípornakon és Nemenrádón fognak nyaralni. A nyaraltatási akciót a nemeslelkü misefai Bosnyák Gézáné vezeti.
— Uránia. Még ma, szerdAn 7 éü 9 órakor: „Tüzfergeteg", nme rikai filmregény 6 felv. Egy nw szabású amerikai ipartelep sors*, melyet egy kalandor társaság « gyárnak különleges találmányát kézhez kaparitandó: felgyújt. A film fóattrakciój i a tűzvész ős ooiiek felvétele szépen sikerült. — A kormányzó ur őfőméitóságának körtltja, rövid fllmriport; bécsi magyar osztrák válogatott mérkőzés. 1 felvonásos riport.
— Hazniafogakal, ar«uyat,
ezüstöt, brilliáiUOKat ós érmeket « legmuijA».«bl> nnpi árban veszek. — Frled Jóeucf ékszrész, Sugár ut 2. Msám (hö-ttt és Sugkt m s^rok.)
— Próbája maj Ön la é» mo^gyA-z.íJtk róla, hogy a F1UPP. lmrlinyiikót.\'déjé-ben békeb«tl anyagból készült .\'iftrlsnyik, >okt>ik a tagtnitós\'bbiik ét u^anAzon nzlnií é* min6*é)(ü pamutb<jl birmlkor nMgfejvl-l.otík, S<QmÍMih«ty, Síéll Ktlm&n utc* 6.
—-- Urüuia. Jön a „Titkok háza."
KÖZGAZDASÁG.
A tőzsde Hirei.
(S«jat tii Ji>sitimk tclofonjelentése.)
Budapest, junius 12. A kotorni nlscsonyubb zürichi jegy rése rendkívüli r-xil.M dtagot eredményezett n mai tŐzsd\'n és mér nyitáskor o közép p«pirók piacától kiindulva igen jelentős áremelkedések mutat-kozt-.k uz egést tőisdén. A hausr megélőm áthu\'ódolt a nehéz ér
lékekre, oho\' 20-30 azázalé\'tos árny^res*;ícket eredményezett. — Batikérlékckhen a forgtilom meg Cioppant. Kereslet inkább ipari értékek piicta nyilvánult meg, különö »-n bánya é" téglagyári részvénye\'*; piacin. É\'ér. k forgolom mellett lendületca Üzlet fejlődött Li ut?ynevo>:ett valutapapirolcban. — Államvasutat, Nasicit, Brassóit; Ri mát élénken vásároltak. Az ujon nan bevc-lelt értékpi.pirok ma is élénk érdeklődés tárgyi voltok és Uíry « spekuláció, mint a nsgy közönség nagy téteUket vett fel a piacról. M. F. T. R, Interrexln a tőzsdeidő első felében eröteljecen megszilárdultak. Később azonban m<go£abb árfolyamokra sok áru mutatkozolt bennük", ugy, bogy zárlat feló kissé vesztettek árnivó-jukból. Általában azonbon zárlaikor az arfolyamok jóval me^hiladták a legutolsó tőzsdei nap záró kur xusait. Kissé megmozdult a v*s-piac is, ahol fŐ\'eg Gsnz Dmubius emelkedett rendkívüli mérlékbeu. Ax itt-ott mutatkozó viharos szi lárdság azonban nem vált általánossá és egyes értékek teljesen elhanyagoltak maradtak. Zárlatkor irányzat továbbra is szilárd, forgalom élénk, kosztpénz 4—4\'/3 százalék. Utótőzsdén Irányzat barál-aágoa.
A mai terménytőzsdén eleinte igen kevés áru volt a piacon. Ké sőbb azonban a malomkartell magasabb áraira megfelelő kínálat volt és igen élénk forgalom alakult ki. Fővárosi malmok budapesti paritásban kistételekéri 290 koronát kínáltak. Exen az áron azonban egészen jelentéktelen tétileket tudtak felvenni. Kálkápolná?ól 285-290 koronával kötöttek 79 kgs.
alapon. Rozstfin Kőbánya vidékéről 195 koronát lehetett elérni. — Zabban egyáltalában nem volt üz let. Mig tengeri rendkívül szilárd éa élénk forgalom mellett Paks környékéről 200-210 koronát ért el. Korpa szilárd.
Valuták és devizák:
S.polaoa 22IOU, Foot (Lowioo) 2826U -Dollár (Now-York) 6120-6195. -Francia frank (Pirii) 3V9-4I1, Márta (Bat-lia) 8 00 8\'45. Olasz lir« (Milano) 26ű -276, Csitrik korona (Bécs) 860—026, Lei (Baka-r«\'.t) 31 34, Szokol (PrájpO 182Svájd ftH!.k (íürlch) 1106 114\', Oioir (Zágrik) 6* 0—706, L««Kyol i<iárk« l (Varaó) 1040, A.mtoidim 248l». — K\'oppoohiga 1087—1122, KiisillÁnla 1026—060, Stockholm 16 8 68$. Zürictii zárlati t»«iliu 6-76, Ainiioi.Um MoíUBdU 218 1<\\ Naw-York 60 LonJon 2568 Pnrt»
J.S75 MU.no 768-:, rrif« 18C0, Hada-jicat S 50, ZAicmb b20, Varié 8-70. W|#« ••"78, Siófia 447, t>41y 0 78 25.
Termény Jelentén i •u»» (Tl>».vM4kl) 287(0 -20)00, i8>0-> 8760 loxi 192M.I-I0 O • takarroAuy4m» 1600D-6500 ti>i ltl6<\\>-7 00 tab 2C\'(KK)-2^6< 0 Ungori JbO 0—2010^1, r#pc« —•— kor^a tS-W OíOO, köles
Budapesti állatvásári M«rhabu« t i. egésaiaa IÖ01) 2250, bitotja 20*) &Í6>J, «laje 1870-2050,Ur. t^txtb«a, I&10--7&O. bátul;a IS-^-OUO, al«ja 1370-510 M-jvaii lék m*jh« t t. sgétzbaD 1600-72a (ötött Wrb, 176\'» 2ÍC0. K4»«l«t: Nagy--turh> 207, — ataii*. 161. Nüvi>ndék tnoiha 3 átadás 3 hotjn »lad«« 6S — Marha-U60 —175>>, bvjjub^t 240 -1600 Sertésvásár • KvIbajUa 23 10. KU.lt dili* 1500, 0r«« — •\'fliép 160 Könnyű —. 1 r. 1620, II 1420, ZaU 2Í&0, Saaloona 170\'), Lab. boa 1800
értékek:
Magyar hitet 73000, OszUtUt hlUl 34600 .Ml 17 Oü,Jrtaáloji 730U. Lassimitoló 0950 Kocoskedstmi üank 123000 Magyu-OUsi tCOO. B«ocsiui 2I6.t^)0, Drascha Ö0500. ^U i.ous szén 49 v 01), Szászvait 87000, S*1r6 Urjánl I376t>0, Urikányl -26IUOO, Rima 39600 S^hllt* 39250, Cutünaim 48000 N\'asici 516000 Danlca Z6&JO, KtotlM 26000, Magyar cuktft 475Adria 140.00, Atlantlu 32XKL Klrilytöt 14000, Uosayik-Agráz Ö3c0, Up tak 6660, Phöbui IC6\'>\', Vaant. VUlaiao 12000, üis«tla 4000, KookordU 10000, Dél •\'•sul 2750\').
Emelkedik az osztrák kölcsön { árfolyama.
Bécs, jun. 12. .Zimmermann ér n népszövetség fömegbizotlj* J. P Morgantól a>,t á távirati értesítési kopta, bogy a\'t osztrák kölctöa ár-folyoma a n<wyorki tőzsdén ma egy ponttal magasabban áll, mint a kibocsátási árfolyama.
Szerkesztői üzenetek.
Érdeklődő. OroszoiSiftKgal kaj)_ csolatos kérdőst^y holnap adjuk mfig. n valaszt. — Kisleány. Tuduok rola. A kérdéses párbaj csakugyin megtörtónt és ebbő! kifolyólag László kéi napi államfogházat ka pott. Az Ítéletet nem Nagykanizsán hozták.
Főszerkesztő: zeérl Pósch Géza. Felelős szerkesztő Benedek Rezső. Kiadó: Nagykanizsai Nyomda éa Lapkiadó Vállalat. ,
Apró hirdetések
Minden aaO 10 Vorona, va.ujjabb beeftra! 40 korona. Alltl.l kercAkiiek 50 aaSaatil cnKcilroiiiy. V»»á»- Onncpnapokonl saaaatík totAr L.«ikla«bb birdcléa tOyi
i U.i«iib» Cin
Ktcwrí\'lrí.in rít*l i> llj\'ita. l£*a jd íuU l«»ÖSint<r .»nC-*íp<mf: riíiiticiMlít) icu^ibbliputon
nlr lr.- v«j:y UrW /jlaaxfyíbeí 4>ltmt-j n«*>k0j.»icl*o »X»10<J liiiawly mi» aijk ■útban fiiJtwt. Cimtiel iir«íj<IJ.K.t<l » liaddhtor"\' kerek. _____
I cultkn elbamat.odfiiyí<
ticVf. Ci^" i»UU\'.\'<>"i\'»=V N\'.|»ralorg6 Krrtkr>r k»ln« Vubu «Udi> .1.1 J7
>lú. »aalnu4a»esyt<««oal«a mely ")ot v.rV (;i«c«Un •u.oiiyV. todn. íchrUilO pa)tlio« lenn ? Naoraictftca <\'../orU04Íutnlfllc - Ltnwk ., h«.ix italua" címre * rniW\'ni\'i
ZALAI KÖZLÖNY
Kerékpárosok figyelmébe!
Ha |ó fcerSk. párköpenylés belső gummit olcsón akar beszerezni, forduljon bizalommal
Brandl Sándor
-karékpirssattslatélias Oeák-tór 2. szám
• felaű templomnál.
Kerék pára lka trészek
nagy raktárai KerékpAr-javitó műhely I
Arany, ezüst, platina
vátala mlncienkor a legmagasabb napi árakon.
aimtsttmválmlééj ftlíol-goló Intim rhnénjUmtis BUDAPEST. »••
AFFINÉRIA;
Sürgönyeim: AlIRUM Hudapeal.
NEM FAI FEJE
és « Ui»». h* L a Dohklár 1. s». Jlatll (Ipi-llilaiy n
rendo\'.t klzérólajt elsőra"üil anyaiból készült
ARGENTféie
elpől hord Javítások gyorsan e«zkrt»ölteinek. Kéizel varrott duplatalpu
SZANDAL
mar mejc-rendelhető
BUZflT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vas*rolniak iagmagatabb napi áron.
KQSPÁT
napt ár alatt árusítunk.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
Mrtfeiycim; kSitura. T«t«íooai*m • 1*8.
Hirdetmény.
Folyó év! junius hó 12-érj megtartott rendkívüli körgyüléaünkón elhatároltuk, hogy társaságunk 40 000 darab K 200 - n. é. részvényből illó részvénytőkéjét 8.000 darsb K 1 000 — n. é. részvényre alakítjuk ai és ezután felemeljük s ,észvénytókét 8 millió koronéról 12 millió koronára, ugy, hogv kibocsátunk 4 000 darab K 1.000 - n. é. 1023 ívtől osztalék jogosult uj részvényt és ezekre 2: 1 aranyban K 3.000 — átvéleli érőn a régi részvényeseknek biztosi juk az elővételi jogoi.
Az uj részvényeket az Inlézet pénzlárjn.11 es a Pasli Magyar Keres-kedelmi Banknál Budapesten, vaay annak nagykanizsai fiókjánál 1923. jonlna 12 töl 1923. jnllus 12 lg I.h.t J.gy.znl és az Uj részvények aivéloli ára a jegyzés alkalmival teljes egészében befizetendő.
Az elővételi jog gyakorlásával egyidejűleg a régi részvények bevonatnak, melyekről, valamint az uj részvényekről Ideiglenes elismervényt adunk. A végleges részvényekel későbbi Időpontban fogjuk az ideiglenes elismer vények ellenében kiszolgáltatni.
Azok a részvényesek, akik a befizetéseket kellő Időben nem lelj? sitik, elővételi jonukst elvesztik és az ilyképpen le nem jegyzett részvé nyéket szabad kézből — de nem a kibocsátási áron alul — fogjuk értékesíteni
Nagykanizsa, 1923. junius 12.
A NÉP TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZI/ÉNffÓRSASÍG NAGYKANIZSÁN
igazgatósága.
Motorbenzin, fehér petróleum, gázola] (s gép, hengerolaj,
valamint nehezítetten lovoteislr cs mindenféle m«* mezAp >da.»g> cikket • legelőnyösebb napi a.ben azonnal szallit va>ulon s ngy koc»in MT álfundóan nagy kósxlot. "w lcmoíT»»w»l W?öas<9\' n»«OI«t riMtm« «utt iiió írafogywtásl. U>m4pyirtéktsltő ufivilkutt BENZIN SZAB ADR AKT ÁRA Teleim 144. KAPOSVÁR T.ltfenlM.
>» luulilloaiattal sicub.ii. JJJJ
MEGNYÍLT
KLEIN lOZIEF Él TE1TI/ÉRE
k^aliuunkia ♦ • clAiijonula Ualctc, hol uiliidau kai lik kapható.
S»lmtluU>]iinkat fáikban árusítjuk.
MÁRKUS ÉS LÁSZLÓ
lakatoi-maitsrak
NAGYKANIZSA, KISFALUDY U. 33.
Vállaljuk zárak, ajtópinlok, vaskerítések, vasrácsok ci épületek lakat osmunkálatalt, valamint axlvattyus kutak,
vizurtányok, vlsvexntékak,
fürdőszobák etszerel-sot es Javításit a legjobb kividben es mérsékelt árban — Kérjük u n 6. közönség szíves pjilfo^á* t
II TANONCOK FELVETETNEK II

ILYEN
riiaktél Mássá alak Muaak.
KERÉKPARJAUITÁS.
Nlkkolciéa, aománcoiáa,
aiitogéuhcicaxics. Alkairéaaek éa kellékek. UJ éa átépített kerékpárok gyári árban
Szakáll Gyula
aGutrOitaa ti bít4p«ilUbU Kaslnoxy-ntoa 30.
<Ki»öthU). Telefonszám 40.
KESZLER JENÖ ÉS FIVÉRE
C »l»»a.a«ák be.,ads,« vállalata C
Fióküzlet és nQhtiy: NAGYKANIZSA, Magyar-utca 6. szám. FÜWit: BUDAPEST, VI., 6-utca 3B. - Telefon: 131-13.
.ateroáaáaok,alr^romó katak. kOlön kád viarea«t4k réa.er.
----I mSWMÍ aalvattva bcroDd.aéaekel, kBaponlI ttJUs -»-
t *a|á( torveaéaflok exeríat.
Elvállalunk :
asoljpáló autunaatlk-xau snolcrrU b«r«n<loxéacl\'(
tartunk: Ya» x0má»C0.ó.l l. VáJo* UrdJkádakat. T^rAai-éa IBráó-O ra<?\'16k «» cloaetokat, mln<teuue«ufl káaiartáai cikkeket, bádor-
* árakat, undicvuii konyha ed«oyeket, borá.s.tl cikkek, ax«l<5 parmateiAkai
íwrtás»kit és átalakítási man«á)atokít szakstarOcn és olcsón aszkötíünkí
1923. junius 13.
Karlsbadi porcellánedény
érkezett!
Csésze aljjí! 300 K-tól 600 K ig •ínyér -100 K-tól 750 K ig\' Különféle tálal: mélyen a n.p| ároo nini cs«k rövid ideig kaphatók
SKOPAL ANTAL
percellia k<»Wretixfai tWaiiUail
KRZSÉBET-TÉR 14. $*. ALATT.
Jttrdán. a plicUraa l$ lm kiárusítás]
FONOTTBUTOROK,
ves6ZÖ, gyékény-rona\'ok. hói, külföldi minták utárt állandóan raktáron
FEITSCHER ÉS ILLÉS
fooottbulor ói koaártono vállalata SUOÁR-UT 28. SZ. ALATT.
Fonottbutorok javítását 1% í«i«»ét jutanyo »n vállaljuk
H«in Gi\'ule nasykanlml blréságl rfinluttétél.
47/923. végrh. szim.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 1Ó2. §-• értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járás-bíróságnak im Cvl ^k 1216. számú végzése kövelkczlébon Cr Fried Ödön ügyvéd áítal képviselt Weisz Lajos r-agj-kaoitsat lakos javára 2700 és ICOOO korona s jár. crejíig 1023. évi máicius hó 10-én íoganalositoll kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 182000 koronára becsült szobabútorok, egy darab ló, szerszám és kocsiból álló iogósa. gok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely á verésnek a nagykanizsai kir Járásbíróság 1023-ik évi l\'k. 1216. sx. végzésé folytán 27(0 és 10\' V) korona tőkekövetelés, ennok 1022. évi november hó 22. rupjitói Járo 6% kamatai, V,0/, váltóiIj és eddig összesen >!3\'2 korcna 50 fillérben bíróilag már megállapított köllségok erejéig Kis-komárom községben 4* szám alatt leeoió eszközlésére 1923. évi janin a hó 16-lk napjának délelőtt 7,11 érája határidóul kitilzotik és ahhoz a vonni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintőit ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108, j-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek bccsáron alul Is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mái ok is le- és folülfoglalUtták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 1381 évi LX. L-c. 120. ^ és a vh n. 20. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1923. évi junius 6.
Haán Gyula, a. k
kir. bir. végrehajtó.
8633/1923.
Hirdetmény.
A városi tsoécs nyilvános étve-
résen elad lábon száradt és kldOH fákat folyó hó M én
0 órakor a ctliövőnét 10 órakor a májkóban.
Nagykanizsa, 19S3. |Uoius lS-in.
Polf lírm.at.r.
Leszállított árakon vásárolhat
nyári mosó újdonságokat
az „ARANY KAKAS\' hoz Fulard selymek 5000 koronától. Bajadér és Tutankámen mosó újdonságok.
uz elfírc haladt Idény miatt
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
—— dl vall.-«igy áruházában -
NAGYKANIZSÁN
az ERZSÉBET-TÉREN
Nyomaton a Nagykanizsai\'NyoT-d. es Lapkisdó Vallat kónyvnyomdajában, Nagykanizsán.
évloly»n> 132 szaiu.
Nagykanizsa, Ií»\'i3. junius
POLITIKAI NAPILAP
»«"»<Vhl»al*l rA-ui ij». , J
KIAn..ta.l ara: H«y hóra SOO K, r>*Kj*<iérr» K
HuitapcHlrii kapható Aukar.kOaS. a». <1ol>a.,yA,„,uhan
A bulgár eseményekhez
Nagykanizsa, Junius 13.
Olaszország után Bulgária. Benllo Mussolini ulán Alexandrov Todorov és Lazarov Mellékes, hogy melyik országban történt ez az úgynevezett .puccs", mellékes, hogy kik Intézték, kik az értelmi szerzői, hogyan ?a|-Utt ls a legutóbbi napok eseménye, amely az egész világ tekintetét a saját ügyeitől elvonja, a bulgár nagy események felé irányítja és a hatalmi őrületben tobzódó, örült dervistáncot táró balkáni népeket nemcsak meggondolásra, de valljuk be őszintén — komoly aggódásra Készlett.
Hiszen ez az erjedő folyamai, amelynek természetszerű következménye a tisztító bulgár vihar volt — minden balkáni országbán észlelhető, nem Is kis mér. lékben. Sőt a szövetségközi nagyhatalmak egyike, — amely kellemetlen felszlsszenéssel vette tudomásul annak Idején Mussolini befejezett tényeit, most érthető Idegességgel kíséri a bulgár robbanás okozta rázkődtatásokat, fejleményeket, mert olt Is ugyanazzal a helyzetképpel találkozunk, ugyanazokkala tünetekkel, ugyanazzal a belső harccal, mint Bulgáriában. A Balkán népek országában pedig — értjük a „Balkán\' elnevezés alatt nemcsak a föld- és helyrajzi fogalmat, de annak kulturális szegénységét, alárendeltségét — rendszer a despotlzmus, az elnyomatás, a hatalmi őrület.
A vörös reformruhás szabad-l:ány a nemzetköziség, a nemzetek nagy halálának komor előfutárja a destrukció csak ugy lárja érzéki vad Indlánus táncát és Igyekszik legyűrni és maga előtt lérdrekésztetnl a nacionalizmus, az emberi jogok, az erkölcs és bicsület — tehát a józan ész bevált nemzetépítő, nemzet-restauráló röneszánsz-polttlkáját.
Nem történt semmi más Bulgáriában, — minthogy a hazául szerető becsületes bulgár nép "ós karral lefejtette Bulgária testéről az önkényuralom, a nemzetközösséggel kacérkodó,
kétszéken ülő. <ét urnák szolgáló desiruktiv pikkelyes plócált és becsületes nacionalista politikát biztosított az országnak, a sok és súlyos megpróbáltatásukon keresztülment Bulgáriának. A derék bolgár nemzetre felvirradtak végre a nemzeti röneszánsz szivárványos napjai.
Ugy mint Olaszországban a szabadkőműves maffia rémuralmának Mussolini által történt megtörése után beállolt a nemzeti újjáéledés és uj élet, uj vérkeringés támadt a kiszipolyozott, lassú halálra ítélt Itáliában.
Ami a bulgár eseményeknél bennünket meglep — az az, hogy az utódállamoknak nevezett piromaniákusok szövetsége a bulgár befejezeti lények láttán Ismét kardmarkolatára Ut és a bulgár nemzet legbensőbb ügyét Isméi casus bellinek deklarálja. Beleavatkozik a bulgár nemzet szuverén ügyeibe. Fenyegetőzik és hadseregfelvonulásokat említ.
A klsantantnak ez a fenyegetése — a legsúlyosabb/jogtalan beavatkozása egy más állam belső ügyeibe és oly hallatlanul perfid prepotencia, melyei egyetlen független nemzet nem tűrhet el a legsúlyosabb visszautasítás
nélkül A szövetségközi nagyhatalmak íbből a tényből azonban Ismét láthatják, mily szünetnélkül forrongó. Izzó tüztengert teremlettek a Balkánon, amely órült és semmivel sem Indokolható lel-fuvalkodottságában állandó rettegésben tartja szomszédalt és veszélyezteti a középeurópai békét. Hogy legfőbb ideje velők megértetni, hogy ők voltaképpen csak a szövetségközi nagyhatalmak családai.
Mussolini ulán Alexandrov. Itália után Bulgária. Bulgária után jön a többi.. Jönnek. Biztosan Számtani, történelmi pontossággal. Fejlódésszerü kö vcikezetesseggel. És Így van az rendjén. A nacionalizmus lénye-sen megállta az erőpróbát és áladalmasan-\'vonul végig a földtekén — ezer farkasvermen kertsztül.
A bulgár események még jobban megerősítik hitünket a magyar Főnix feltámadásában. D.\' fényesen Igazolja Bethlen István gróf nemzeil és keresztény politikájának helyességét és megmutatja nekünk, tapogatózóknak az utat a jövő felé.
Ez az ut pedig csak a nacionalizmus szent utja... (*)
A bolgár parasztság Szófia ellen vonul, i
Stambulinaki híveinek ellenállása. — Le akarják törni a szófiai forradalmat.
Paris, jun 13. (Expressz-távirat.) Ideérkezett jelentések szerint a forradalmi Szófiát 100.000 főnyi fegyverkezett parasztságból álló hadsereg vette körül és elzárta az ország többi részétől. Ez a sereg, mely Stambulinski hívének valtja magát, le akarja tömi a szófiai forradalmat._&
Ujabb gyilkosság a fővárosban.
Budapest, jun. 13. (Telefoojelen-lén.) Polich József könyvelő két nappal exelőtt jelentkezett ax egyik budapesti klinikán, ahol elmondta, hogy egy ismerőse, akire félmillió koronát bízott dollárbeváaárláa céljából, süteménnyel kinálta mtg, amitói romul lett. A klinikán me/-állapították, hogy Polich mérgezés-nek e»ett áldozatul. A szerencsét-leu ember a klinikára való felvétele után elvesztette eszméletéi éa meg is halt. A rendőrség megállapított*, hogy Polich gyilkosa Alexander Béla magántlazt viselő, aki a rábi zott félmillióval megszökött Budapestről.
Két őrült - egy napon.
Budapest, jun. 13. (Telefonjelen tés.) Ma délelőtt a budapeiti francia követségen egy asszonyon kitört az Őrültség. A szerencsétlen francia alattvaló és a francia követségen hazautazása ügyében járt. Beszállították a L\'pótmeiŐrc. Délután pedig az Andrássv uton egy 30 éves férfiún tört ki az őrület. A rendőrségen megállapították, hogy a megzavarodott elméjű férfiú Baros Gábor hivatalnokkal azonos. Biros a főkapitányságon kiszakította magát ax Őt őruők karjaiból és egy ablaknak rohant, mely au-Ijoi sérüléseket ejtett rajta.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, junius 13. (Te\'efon-jeleméi.) A nemzetgyűlés mai ülése 11 órakor kezdődött. Különböző bejelentések után Rakoosxky Iván belügyminiszter válaszolt Farkas litvánnak a legutóbbi soproni eseményekkel kapcsolatban előterjesztett interpellációjára. A soproni ifjúság amidőn Hébelt ellen tüntetett, csupán csak bazafiasságának adott kifejezést.
Felkiáltátok a baloldalon: Megszállták a pályaudvart 1 (Zaj.)
Rakovazky Iván: Ha az ifjúság fiatalos hevületében talán meggondolatlanul cselekedett, eiért nem lehet senkit sem Me\'ősaégre vonni. A rendőrség példásan teljesítette kötelességét. A Hóx a belügyminiszter válaszát tudomásul veszi, ami után az elnök szünetet rendel el. Síünet után Hegymegi Kiss Pál a fővárosi választól névjegyzékek ügyéről interpellál. A válásitól névjegyzék összeállításánál visszaélések történtek, amelyek orvoslását kárl.
Ugyancsak ebhen a tárgyban Interpellál Farkai litván Is, aki kijelenti, hogy húszezer szavazati iog\' gai biró polgárt hagylak ki a névjegyzékből. Az a véleménye, hogy az egész összeírást megkell s?namt-íiteni. Majd a főváros vezetőségének működését kritizálja. Kérdi a belügyminisztert, hajlandó e az elkövetett jogsérelem orvoslását— a vizsgálatot meglnditaoi.
Rakovszky Iván belügyminiszter azonnal válaszol ax elhangzott két interpellációra A névjegyzékből való kihagyások határozottan nagy mérvűek és a szükséges büntető eljárás nem is fog elmaradói. A kormány feladata ebben ax ügyben csak ax lehet, hogy reparáltassa a tetemes kihagyásokat.
Rakovaxky Iván belügymlnlsxter beszéde után Wolff Károly személyes kérdésben sxólal fel ét vissxa-utasitja ax ellenxék ama kijelentéseit, hogy a választói névjegyzékek ügyében csalások történtek volna. Drózdy GyŐzŐ interpellál ezután a devizaközpontról Rotienstebi Mór, Peyer Károly, fábyán Béla én Dinisch Ödön interpellációi után ax ülés egynegyed 6 órakor ért véget.
Belgrádban komolynak tartiák a bolgár helyzetet
Berlin, junius 13. (Expressz-távirat.) Belgrádban rendkívül komolynak tartják a bolgár helyzetet. A* ■ vélemény, hogy akárhogyan dől is el a bolgár belső harc, súlyos bonyodalmak keletkezhetnek. — Sztambulinazky esetleges ujabb győzelme eaetén állandósulni fog a bolgár belső háború, abban ax esetben pedig, hl sx uj kormány
Z*I.M KOZLH-T
lesz űrré, a békeszerződés forog veszedelemben.
Hir szerint a szófiai kormány egyes katonai intézkedéseit azzal igyekszik magyarázni, hogy aiok oem a szomszéd államok ellen irá-nyúlnak, hanem a Sitambulinszky-párt teljes letörésére. A jugoszláv kormány azonban tiltakozni kéaxGI minden aggaaztó bolgár katonai intézkedés ellen, bármivel is lodo-kolja meg a bolgár kormány.
Harc az ártiiénák ellen.
Budapest, junius 13. (Telefonon jelenti fővárosi azerkesztőiégűnk.) Az Árvizsgáló Bizottaág a korona zürichi áreaéaével kapcaolatban előállott ujabb dráguláai hullám meg-akadályozáaára elhatározta, hogy mindazokat, akik a lényegtelen zürichi árfolysmhanyatláat a maguk azámára ki akarják hasroálni, kivétel nélkül bíróság elé áliilja, mart nem tűrhető, hogy lelkiismeretlen emberek nyerészkedjenek a nagyközönségre hárított ujabb, aránytalanul nagy dráguláaon.
Kincstári részesedés a gyufa után.
Budapest, junlus 13. A pénzügyminiszter rendeletet adott ki, melyben a gyufa útin fizetendő klocs-téri részesedést következőképp ál lapította meg: Csomagonkint 56 a sál tartalmú gyufa után 13 90 K. Ezt meghaladó tart álomnál, minden máa — nemfaazalsa gyufa után 20 korona 90 fillér.
Harcok szintere egész Bulgária.
Belgrád, jun. 13. Egéaz Bulgáriában élea harcok vannak. A kormánycsapatok éa a paraaxtpártiak között. Különösen Plevnában éa Filipopol környékén hevea harcok folynak, d« döntés sehol sem történt Mindkét oldalon máris számos halott éa sebesült van.
Stambulinskit meggyilkolták (1)
Biti, junlui 13. SxóflábJI Belgrádba érkező utaeok .it b«aiélik, hogy Sl.mbulin.Vlt tegnap meg\' gyilkolták. (E-t . birt hiv.taloaen még nem erősítették meg.)
A két utolsó városi rendkívüli közgyűlés határozatainak megsemmisítését kérik a vármegyétől. Babóchay György és társainak felebbezése a törvényhatóság
Negykaniza., junius 13. - S-JII tudóaitónklól. -
Fellétlenül megbízható forrás-\' korona beruházási kölcsön meg-
ból vesszük a hírt, hogy Babóchay György. Ujváry Géza, dr. Rotschild Béla és Tóth Lajos városi képviselőtestületi tagok tegnap délelőtt megfelpb-be\'zték a városi képviselőtestület két legutolsó közgyűlésének összes határozatait a vármegye törvényhatóságához.
Babóchayék felebbezésüket azzal indokolják, hogy a városi képviselőtestület nem lett tőrvényesen egybehiva, mert azon a virilis jogú képviselőtestületi tagok a mult évre érvényes névjegyzék alapján vettek részt, holott a belügyminiszter rendelete értelmében arra a folyó évben kiigazitolt névjegyzék alapján kellett volna a mrg-hivókat kibocsájtani, h« mindjárt ezt a névjegyzéket feleb-bezéssel is támadta meg néhány választópolgár, mert a belügyminiszteri rendelet kimondja, hogy a vlrilisek névjegyzéke ellen benyújtott felebbezés nem bir halasztó hatálylyal és hogy a névjegyzékbe felvettek képviselő testületi Jogukat gyakorolhatják a felebbezés dacára.
Kifejtik továbbá, hogy a tu-lajdonképeni ok, amely miatt felebbezéssel élnek: a polgárság vállaira rakott terhek napról napra való súlyosbodása.
Alig tiz nappal a kétszázmillió
Jegyzetek a szinhizkérdéshez
(Víf.)
Ezldő.z.rint t.hát — I.merve N.gyk.nltea kőiőneégét — . p0|-ffáii Egyl.t v.iaiöeéje, ha axiopa* dáv.l fi . helylaégátalakitáeí munkálataivá elkéuült, n.m tehet má.l, mint luufl, óvatoaan, . I.gnagyobb körültekintésééi, . mindenre való figyelemmel mozgókép, kabaré éa műkedvelői eiőedáaoket, haogver-sanyeket, sxavalóestékct és kultur-délutánokst rendei. Nsgy gonddal, el.6r.ngu fóváro.l müsorrsl ét helybeli erőkkel. Kifogáat.lenná tév. a hirdetésektől, a jegy váltásoo, . ruhatáron, . nézőtér higiénikus, kényelme, él tüzbiatoe berendezéaen át, »fí»wn .a előadás lejátszásáig — mindent. ElketOlni . közönség kényelmét aavaró momentumokat
Felkelteni a legközönbösebbek érdeklődését la . aüllemea, váltoaa-toa reklámokkal. Kedvea meglepe-téaekkcl kell szolgálni. Tökél.teLé tenni . nézőtér, . ailnpad, . ruhatár, . bulfel, . tollette éa a váró-ter.m| berendexéeét. Udverlsz, fi-tyelmes rcndezőaéggcl dédelgetni . kórőnaéget. S ha a höróneég
-y\'
é.ar.v.aii, hogy tórádnak vele, h. nem kell a jegyekért, . ruhatárba való b\'jutáaért, a aiünet alatti pohár sörért agyontörni, .gyongyü-r.tnl. magát, ha nem kell . néiő-téren . helyét kereagélnie, ha nem kell lehangolt tongora saó milleti cupnivaló müaorokat végigklnlód-nla, akkor, ha • köiönaég látni lógja, hogy minden őérte, a, J |„. teljesebb te.tl él árelleni élvezeté ért van megalkotva, akkor a köiönaég rajongani log a színházért éa a siker biztosítva lear. H. a rendezéa éa az előadás tökéletea-aége a megfeleli müaor megváleez-táu tizenöt—huaz eatén át le fogja bilincselni a közönaéget, . huaaon egyedik eatén már minden azenzáció-h.jhásrá., dobverő reklám nélkül telt ház, jókedvű nézőtér mo-aolyog majd a n.gyk.nla.ai azln padra.
Jegyezzük meg jól: egéaz, tőkélete. hatáat ca.k ,gé,,. tökél.te. munkával lehet elérni. Kellem...* caak ugy lehet tenni egy ntét ha ■nn.k minden emléke, cselekménye P«rce kellemea volt. Ea ha az okoa ■ leleménye, rendező é. értékes reklámpolltlka mellett két-három héten kereaitül lálaiólag n nca la nagy eredmény, a negye-
^í\'", °ír,tte " alker, mert . közönség bőkezűen tudj. hono-
szavazása után a városi tanács ujabb százmillió kölcsönnel állott elő.
A tisztviselők fizetésrendezésérc évi százhuszmillió koronát szavaztatott meg a közgyűléssel, mely százhuszmillió-ból legalább^ nyolcvan az uj lehertöbblet, majd felsorolják a nyugdijasok illetményeinek felemelései, stb stb. A városnak kb. évi kettőszázötven milliós költségvetésével szemben — mondja a felebbezés — mint fedezet csak a polgárok adózóképessége áll fenn.
Ennek alapján arra kérik a vármegye törvényhatóságát — hogy a nagykanizsai városi képviselőtestület május 29-iki junius 9-iki rendkívüli közgyűlésén hozott összes határozatokat semmisítse meg, a városi tanácsot és a képviselőtestületet pedig utasítsa arra, hogy haladéktalanul állítsa össze a rendes költségvetést és azt kellő publicitás mellett tárgyaltassa le.
Értesülésünk szerint — ez a felebbezés veleje. Hogy mit mond a megye törvényhatósága — az már más kérdés. De mi előre megmondhatjuk — hogy a vármegye törvényhatóságának nem lehel más álláspontja a felebbezéssel szemben -mini elutasító.
<Ti3 iunlu. lé
A rendőr támadója.
Ér? garázda a.kai m...
támadta a raadSrl. — A
r.adflr kardjával harckáp.
t.l.noá t.tt. támadóját.
Naifkanlua, junlus 13. (Saját tudóeltóoktól.) far Icai Jótaef rendőr tagnap délután éppen uton volt K.ntz.1 felé, hogy a.olgáletát meg-kezdje, amikor . Veraedl-uton a Jáno.né-féle vendéglő .lőtt a ven-déglőaná után. szaladt .zul, hogy jöjjön áa teremtsen rendet a nála garázdálkodó emberek kőzött. Farksa Jóaacf azonn.l utána ment a vendéglőbe, hogy rendet teremtaen éa megtiaztltaa a vendéglőt a garázda vendégektől, .ml elkerült Is neki. Amikor azonban Jakupáneci Antal 29 áve. klakanlr.al földművest kltetta az utcára, az . rendőrre támadt, letépte szolgálati övét, majd kardjától akart, megfoaztaoi, a rendőr azonban . hevea dulako-dáa közben felülkerekedett, klaza-b.ditott. kardját át hüvelyéből kihúzva . támadó bal karjára éa arcára több l.poa vágást mért, majd . gyora.n eegitaégére odaérkező Scmeíh György rendőrrel lefegyverezte é. bevitte a kiekeni-za.i őrszobára, ahol a mentőket kihívták hozzá. A mentők a kardvágástól inegaebsaült garárd. embert bevitték a kórházba, ahol dr. Lóttr kórházi alorvos sebeit azonnal bekötözte. Jekupánrct persze még mindig részeg volt.
A támadót a kórházból ma reggel elbocsátják, a rendőr pedig feljelenti hatóság elieol erősz.k miatt a kir. ügyészségen. Súlyos büntetá. vár r*á.
Háromhavi fogházra Ítélték az Oltáriszentség gyalázdját
Tegnap volt a Járáablróaágl tárgyalás.
Zalaegerszeg, junius 13. (Zalaegcr-azegi szerkesztőségünk tclefonjelen-tése.) Zalaegerszeg katolikua társadalmában érthető elkeseredést keltett az a botrányos vallásgyalázás, «melyet Maschansker László oda-v..ó kereakedőaegéd követett al a le* méltóságosabb Oltáriszentség-
ralni azt, ami kivánaagalnak éa fel-foffásának megfelel.
Termésre lesen nem olyan könnyű dolog mindezt egykettőre megváló sltani. Alapos, nagy munka, azak-tudás, a helyi viazonyok Ismerete, a fővárosi nagyvonalúság, a magas szellemi IntelUgenda, a tömeg lé lektanl ismerete s mindezeken kivül az eleven üzleti érzék kell, hogy meglegyen abban a férfiúban, vagy azokban, akik ezt meg akarják csinálni. Azonban mégis egy kézbe keU összefutni minden szálnak, de ez az egy kéz tudjon mindenről. Es akkor, ha a Polgári Egylet megtalált. ezt .a embert, ha anyagilag biztosított egy ilyen nagyaza-básu művészi elindulást, akkor nyert ügye van éa nem fogja .oh. megbánni, hogy müvéezi tervek kemény fájába vágta . baltáját éa kulturéletet teremtett Kanizsán. A küzdelmek, amely elé a Polgári Egylet elindult — valóban nagyok.
De a céltudatoa munk. és a kő zönség ízlésének és kívánságainak kielégítése meg fogja hozni a kívánt erkölcsi éa snyagl sikert.,— Nagykanlzaa művészi élete ezldő-Bteiint . teljea azervezetlenaég ki-pét mutetja. — Oda kellene tehát hatni, hogy az egyéni kérdéseket, . dicaéretea, de voltaképpen erőt-
len és különböző szlnpsdi és müvéül törekvéseket egyesítsük. Fővárosi nagyvonalúságot, mesteri -nvenciót kellene belevinni Nagy kaniza. tespedő művészi életébe és ez — ha küzdelmek árán is — de feltétlenül meghozná . meg. eredméoyeit.
Egyszerre, az ^Indulás legelső idejében természetesen nem leh«t "icgvalóeitani mindent. De . következetes munk. . szakavatott vezetés mellett feltéllenül elismerésre találna .1 Ilyen komoly, művészi törekvés. Ea ha Nagykanlzaa váro-aánát kisebb, jelentéktelenebb városok tudtuk intenaiv aiellaml és müvésxetl életet élni, bizonyos, hogy . kellő t.l.j városunkban la
megvan.
Erezzük — hogy jönnie kell valami megragadó, impozána anü-vésal programnak, tudjuk, hogy e nagykanizsai azlnház kérdéa moat már elodázhatatlanná vált. Ea éppen az egéez vároara kihaló mérhetetlen kultur jelentőidénél fogva kell ezt a problémát a komolyaág el-hetározáaáv.1, az áldoz.tkéazség és . hozzáértő munka aegltségével megoldani, hogy városunkat méltán é. öndicséret nélkül nevezhee-sük annak, amivé lennie kell: kai-turvdrosnalc. (oá-)
aoriiuniua 14-
iALAl KOZLONr
„.I k.pcsol.tban • mult héten tar-Jézus-Szive körmenet alkalmá-il.sch.nik.r un.nl>, mikor Pthm J6r.ef esperes-plebános előtte elégni. Oltárteentséggelelhaladt, ir»ibo» fordulva, . kővetkező kSzbo\'rányt kellő megjegyzést tette: ■> " esperee, "kl ■«» «
dmétl.píto\' vl«i ?« A v.l-
láaoe kegyeletükben .értett hivők,
magéról megfeledkezett aegéd ellen áronnal megtették • bűnvádi feljelentést. Tegn.p tárgy.lt. •
vsllásgyalázó Maachenzker ügyét ,, egerazegi kir. járásbíróságon dr. Ciair Lajos táblsblró. A bíróság Maschamker La/ost bűnösnek mon dotta ki a oallásgyalizás vétségé ixn S ezért öt háromhavi fogházra, 4000 korona pénzbüntetésre liilte. Elmarasztalta továbbá 6000 koron, ügyvédi költség megtérítésében. — Vádlott bűnösségének megállapítása miatt felebbezést jelentett be.
Feigl főhadnagy tolvaja.
Ismét cseléd Tolt a tolvaj. — Mikor rendelik n kanizsai caelídkírdíat?
Nagykanizsa, junius 13. (Ssját tudósítónktól.) Megemlékeztünk már több libcn azokról a lehetetlen éa túrhetetlen állapotokról, melyeket a caelédügy terén Kanizsán tapaai-talni lehet. Ha nem erkölcirendé-sietl kihágás, titkos proatitució, besurranó, vagy házltolv.jlás, sőt egyébb gorombább deliktum — legtöbb esetben cseléd követi el. Szinte hihetetlen állspotok vannak ezen a téren nálunk Kanizsán, melyek az illetékes hatóságot a legsürgősebben megfelelő rendszabályok hozatalára és óvintézkedések alkalmazasára kell, hogy kéaztease. A k.niasai államrendőrség egész bűnügyi apparátusát foglalják le maholnap a különböző caelédügyok, nsr, hogy komolyan emeljük fel Havunkat — hogy Itt az illetékes tényezőknek rá kell magukat arra aránni, hogy erélyes és szigorú rendszsbály okkal lehetetlenné tegyék a már tűrhetetlen állapotokat.
A legújabb „eset" — miről be-ttámolni skarunk, a következő^
Csiza Julls 19 éves kőszegi Izü-letésü és illetőségű leány Feigl Pál honvédfőh.dn.gynál volt alkalmazásban. A leány tegnap reggel szol-gálstsdójának hálószobájába behatolt és ott összeszedett, ami összeszedhető volt: ruha, fehér- és konyhsnemüt — egy hatalmss batyuba rakt., majd mikor kéasen vnlt munkájával, az ablakon kiugrott az utcára azzal a szándékkal, nogy Zalaegerszegre megy éa ott értékesíti • lopott tárgyakat. Alig nsladt azonban néhány percet, a ■"Int a cirkáló éber rendőrőrazem-®«l találkozott, akinek valahogy tyanus volt a korán reggel Idege-•en Clpelkedő leány éa megállította, ms.ld ""kor zavaros feleleteket adott °í ! 7 bekísérte a kapltányaágr., •hol kihallgatása kapcsén hamar L, • lopást. A tolvaj leányt
•kl csak nemrégen került kl a fog-a,bf ~ kihallgatása után átkl-•«rték az ügyészségre. Munkatársunk éppen akkor tar-■ rendőrség bünügyl dír ír4.*,n - mikor a^ leány gaz-lei.! f6h,dn*íy feljött, hogy Hké í" * to\'v,Í ellen,
^képzelhető . főh.dnagy öröme
15 millió 450 ezer koronáért kelt el a Horváth Vikt@r-féle fatelep.
Nagykanizsa, junlu« 13. — S»j«t tudó«itónktól. —
Tegnap délelőtt folyt le meglehetős élénk részvétel mellett a Magyar-utca végén levő Horváth Viktor-féle fatelep árverése. A fatelep annak idején Kanizsa városának tulajdonát képezte és Horváth Viktor — a jelenlegi tulajdonos — másfél millió koronáért vette meg a várostól.
A telep kikiáltási ára tizenöt millió korona volt. Egy nagykanizsai konzorcium nevében Pauk mérnők tizenöt millió négyszázötvenezer koronáért szerezte meg a tegnapi árverésen. A konzorciumban többek között helyet foglalnak a Strém- és Eppinger cégek is.
— amikor az ellopott tárgyakat mind meglátta.
A derék rendőrt, akinek ébersége megakadályozta a tolvaj leányt tettének teljes kereaztülvitelé ben — György Ferencnek hívják és már több izben tett tanúbizonyságot kiváló rendőri szolgálatáról.
öngyilkos fiatalasszony.
Marólúgot ivott. Heghalt. Zslaszentjskab, junius 13. (Saját tudósítónktól.) Horváth Jánosné huszonötéves, fiatal polgárasszony tegnap este marólúgot ivott, majd lefeküdt ágyába. Hozzátartozói csak ma reggel vették észre, hogy mit cselekedett, mert az öngyilkosjelölt egy szóval sem emiitette sötét szándékát. Azonnal kocsira tették és behozták a kanizsai közkórházba, ahol dr. Szabó Zsigmond főorvos nyomban ápolás alá vette. Azonban az orvosi tudomány beavatkozása már késő volt. Az egy éjjelen át működő marólúg teljesen végzett az asszonnyal — ugy, hogy a kórházba való azállitáaától számított három órán beiül nagy kinok éa rettentő fájdalmak között meghalt. Görög József államrendőrségi fogalmazó künn volt a kórházban, hogy kihallgatsv, azonban akkor már annyira eszméletén kivül volt — hogy nem tudta kihallgatni. Tettének oka ismeretlen.
Levél a szerkesztőhöz.
Vettük az alábbi sorokat: Tekintetes Szerkesztőség / A TZ»lai Közlöny* mai számából olvasom, hogy a 30,000 korona eltulajdonitója Vékony Mihály Mszi\' kely házaló" volt
Legyen szabad azon szerény észrevételem megtenni, hogy Mszé\' kely házaló" nincs éa nem la volt soha. Azok a férfiak és nők, kik vidékünkön ruhanemüekkel házalnak s a kik — hol szerét tehetik — lopnak is, Udvarhelymegyéből tiz-tizenöt év előtt elszármazott cigányok,pdk Székelyzsombor, Boldogfalva, Stékelykeresztúr stb. községeknek voltak faluvégi lakóL
Nagykanizsa, 1923. VI/10.
Kiváló tisztelettel Kozák Géza, p. ü. biztos. Készséggel adtunk helyt a pénz ügyi biztos ur sorainak, azonban mi teljesen ugy aposztrofáltuk a gyanúsítottat, ahogy a hivatalos eljárás folyamán megállapítást nyert. Egyébként a legnagyobb őrömmel vettük a székely testvéreink érdekében kifejtett védősorokat.
HIREK.
Drága-veraek.
i.
Én nem tudom ml van velem, s kortyokat cs»k ugy nyoltm, minths ocra fogat égi mimor — podlg a 06ved .imperátor 1* — Hiába vágy t« római, (— magyarban Héjjas. Prónai —) ast sírják zsebem roncsai: t« nem fogsz itt hóditani t Hiába van, ki tad vedelni, ax aráig le tudja nyalni, de aztán, rombadót a végeit: józ inni Isis a — flie\'.ésoél.
II.
S\'em ojiág, hogy ma drága minden, cipóo fuxó, ruhán a gombok, de atl mindenki beláthatja, hogy aránylag a bor legolcsóbb. Tenni tehát csak ast tehetjük, hogy a letkünk égőn ne fájjon : görög-módra iszunk, hs szivünk örvend, vagy sir a — drágaságon.
— Naptárt Junius 14. Vazul.
— Hivatalos óráink: A kiadóhivatal íFótit 13. Bo<«nried« palota) hivatalos órái délelőtt fél 8 órától 12-ig, délután 3-tól 6-ig. Telefon 78. — A sierkesstÓság (Fóut 13. Bogenrioder palota) hivatalos órái lelek részére délelótt 10 órától 12-ig. Telefon 78 A felelős sierkesstó délután 6 órától 8-ig a oyomdab&n (Fóul 6. ss. alatt) fogad és bármily ügyben a nagyküxönsig rendelkesésére áll. Tetefon 117.
— Személyi hír. Dr. Krátky István városi főjegyző Budapestre utazott éa e hó 28 én tér csak vissza Kanizsára.
— Dr Rotachild ax ellenxék vesére? Bsavatottak tudni vélik, hogy a kanizsai városi ellenzék dr. Rotschild Bélát fogja vezetőjéül felkérni. \\s.
— Állásától elmozdított tanár. A kultuszminiszter Földes Miklós nagykanizsai állami polgári iskolai tanár fegyelmi ügyében hozott ítéletet, mely szerint Földes a kommunizmus alatt tanúsított magatartásáért állásából elmozdít-tátott — jóváhagyta.
— A rehabilitált állatorvos. Zslavármegye Közigazgatási Bizottsága által fölfüggesztett Szekeres Márton zalaegcrazegi állatorvost felebbezés folytán a győri kir. tábla a forgalmiadócsalás vádja és következményei alól fölmentette és állásába visszahelyezte.
— Dr. Prack iámét szolgálattételre jelentkezik?
A Zalai Közlöny arról értesült, hogy dr. Prack István ügyvéd, volt városi közigazgatási tanácsnok legközelebb ismét szolgálattételre jelentkezik dr Sabján Gyula polgármesternél. E hír természetesen megerősítésre szorul.
— A miniszter kSssönete.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Kertész Adolf ügyvédnek a keszthelyi premontrei rendi kath. főgimnázium tanulói javára 25.000 K tőkével tett alapítványáért köszönetét nyilvánította.
— Halálozás. A nagykanizsai ipartestületnek több éven át volt jegyzője Murakőzi Lajos — hosszas betegeskedés után tegnap reggel elhalálozott. Temetése ma délután háromnegyed öt órakor fog végbemenni a temető halottasházából.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülőt* ma, ciütőrtők délután 6 órakor gyűlést tart. Több fontos tárgy megbeszélése végett minél többen vegyenek részt.
— Kezelői szakvizsga. A győri kir. táblánál tartott törvényszéki kezelői szak vizagát Farkasooszky Mária, a zalaegerszegi kir. törvényszéken működő tisztviselőnő — kitüntetéssel telte le.
— Névmagyarosítások. A
m. kir. belügyminiszter megengedte, hogy Ká/ovics Sándor zalaszent-istváni születésű és illetőségű, veszprémi lakos, róm. kath. vallású, nős, volt tart. őrmester, máv. iroda-kezelő, aajat, valamint Sándor László nevü kiskorú gyermeke családi nevét „Kárpáti" névre; tiolf György kiskanlzssi születésű és illetőségű, letenyei lakos, róm. kath. vallású, nős, m. kir. honvéd liszt-helyettes saját, valamint Ernő nevű kiskorú gyermeke családi nevét .Bujdosó" névre; Ovszenyák Ferenc muraszombati azületésü, nagykanizsai illetőségű és ugyanoltani lakos, róm. kath. vallisu, nős, m. kir. honvédtiszthelyettes saját, valamint Árpád és DozsŐ Gábor nevü kis-korú gyermekei családi nevét wühegyi" névre; Grabant I*tván bajciaiszületésű esilletőségű, ugyanottani lakos, róm. kath. vallású, nős, volt tart tuedes, földmives saját, valamint litván nevű kiskorú gyermeke családi nevét „Galambos" névre; Pankasz Ferenc felsŐsze-menyci születésű és illetőségű, ugyanottani lakos, róm. kath. vallású, nős, volt tart. tijedes, földmives saját, valamint Ilona nevü kiskorú gyermeke családi na^ét „Pál* névre ; Matalics Lajos kistttfnizsai születésű és illetőségű, nagykanizsai lakos, róm. kath. vallású, nős, volt tartalékos tizedes, kőmives saját, valamint Mária és Ilona nevü kiskorú gyermekei családi nevét \'„Magyar\' névre; Hökkön József kerményi azületéiű éa illetőségű, nagykanizsai lakos, róm. kath. vallású, nős, m. kir. honvédtisztbelyettes saját, valamint Rózsi és József nevü kiskorú gyermekei családi nevét „Hollós? névre éa Flittlnger Ferenc potsonyl születésű, zalaegerszegi illetőségű >és ugyanottani lakos, róm. kath. vallású, nős, volt tart. őrmester, adóügyi nyomozó családi nevét „Szécsi" névre változtassa, illetve magyarosítsa.
— A kiakanissai Levente Egyesület tagjai között Szépud-vary László oly eredményes munkát folytat, hogy azok nagy lelkesedéssel készülnek a vármegyei versenyre és sikra akarnak szállni a kiskanlzssi beciületért. Vasárnap délelőtt a footballcsspata barátságos mérkőzést tartott a Trans-danubiával és 2:1 arányban aratott győzelmet
..Zalai Közlöny"
Budapesten naponta kapható az Anker-köz 2. szám alatti dohányárudéban.
ZALAI KÖZLÖNY
1923. junius 14
— Sxáxévaa a toronyóra. A
ferencrendi plébánia templom tornyában a világzajától teljeaen vissza-vonulva, a legszerényebb keretek között ünnepli a toronyóra fennállásának 100 ik esztendejét. — A Fereucrend kanizsai rendházánsk „Liberrerum memorabilium"-a (Emiékezetes dolgok könyve, kézirat) a szerint a toronyórát 1823-ban Hitzelberger Károly készítette, aki akkoron Dunán\'ul leghlrnevesebb órásmestere volt, s aki Hitzelberger György nagylpnizaai borbélymesternek éa Hitzelberger Lajoa kórházi gondnoknak a szépapja volt. Nagykanizsa városi tanácsának akkori jegyzökönyve azerínt „250 frt. v ál t<í cédulákban i árért oly kikötéssel építtetett, hogy mindent maga ad, ami kívántatik hozzá és husz esztendeig jótáll érte."
— A ravolverral Játszott. Kovács József zalaegerszegi inasgyerek tegnap egy a kezeügyében lévő revolverrel játazadozott. A revolver a gyerek kezében véletlenül elsült éa a feién köonyebben megsebesítette. A sérült inast lakásán ápolják.
— A rendőrség hlral. Schleisz Mór Csáktornyái vendéglőst és szállodást a rendőri büntetöbiró 5000 K pénzbüntetésre itélte, mert jelentkezési kötelezettségének nem tett eleget. — A kihágási o»it*lynál több mint harminc háztulajdonoi ellen feljelentést adtsk be az ellenőrző közegek, mert — a városi szabályrendelet értelmében — a házuk előtti járdát nem öntötték.
— A városi közgyűlésről szóló vasárnapi tudósításunkban sajnálatos nyomdihiba fordult elő. Egy két sor kihsgyása folytán ugy állítódott be, mintha Eperjesy Gábor szólott volna fel a tisztviselők fizetés emelése ellen — holott Ufváry Géza szólalt fel.
— A Nőtiaxtviselók kalap-tanfolyama, melyen több mini harminc hölgy vett részt — most ért véget. A kalaptanfolyam azt célozta, hogy a köiéposattly asszonyai és leányai maguk készithessék cl saját szükségletüket. A kalaptanfolyamot Mcskó Pálné vezette dicséretre méltó *szakavatottsággal és buzgalommal.
Kéaxpánxváltaágot lehat kérni a kadvoxményea ellá-táa helyett. A pén» ügy miniszter rendelete axerint ■ közalkalmazottak minden kategóriája, nyugdíjas, \'ötvígy is, aki olyan helyen lakik, hol köstísztviaelő szövetkezeti elosztóhely van, kérheti 1923. julius 1-től a kész pénzváltságot kizárólag az élelmiszerekre, mert a tüzelő, ruha éa cipő ezentúl Is természet ben jár. Akik a készpénzváltságot Óhajtják, azok ezt junius 20-ig jelenthetik be ax Illetékes számfejtő hivatalnál. A készpénzvált aágnak-ez a választása 1924. junius végéig szól és semmi okbol azt visszavonni nem lehet.
— Hjtmlafogakat, aranyat, ezüstöt, brilliánsokai és érmekot > legmagasabb napi árban veszek. — Frled Jóxsaf ékszerész, Sugár-u> 9. számi (Fő-ut és Sugár-ut sarok.)
— Uránia. Szombaton 7 és 0 órakor, vasárnap 5, 7 és 9 órakor „Asszonybitorló", a budapesti U/áni« színháznak nagysikerű müsordarabjr; érdekes és izgalmas regény, mely a nagyúri otthonok pompás miliőjéből indulva, gyönyörű világiájsk, afrikai ültetvények, tengeri utak változatos panorámáját nyújtja. — .Angol híradó\'.
— A Nagykanixaai Autófor
yalml r.t íelsxámolóbizottsága cca 560 darabból álló mühelyberen-dezésre, gépekre és szerszámokra ajánlati versenytárgyalást hirdet. A vételi ajánlatoknak f. évi junius h\' 20 án\'délelőtt 10 óráig kell beé\' kezni Nagykanizsa, Főút 8 sz. ah a felszámolobizottsájchoz znrt borítékban. A íclszámolrtbizottsag csakis olyan ajánlatokat vesz figyelembe, melyekben az ajánlat az összes tárgyakra és egy összegben tétetik éa fönntartja mugának -azt a jogot, hogy tetszése szerimi íjánlattevőnek adja el ez ingóságokat és fcnntarijt a jogot arra is, hogy indokolás né:-kül az összes ajánlattevőket elutasítsa. Az ingóságok részletes leltár* megtekinthető fennt jelzett helyen, az ingóságok pedig megtekinthetők. nagykanizsai telepünkön a Tarház-utcában Nagykanizsai Autóforgalmi r.-t.
— Próbálj* m»g On la é* meggy-\'-íóJik róU, hogy • K1LIPP h»mny»k<ítódéjé-beo békebeli »ny»gból ké»xúlt harisnyák, sokaik » legUitóvbb.k ét ugyanazon sxinú éi mioítégu pemoltol bármikor megfejel-belök, Siombáthely, Síéit Kálroin-^U* f.
— Uránia. Jön a „Titkok háza."
Tanügy.
SxUnldel tanfolyam férfi-tanitók ax ásd ára. A vallás: és közoktatásügyi minisztérium julius 16—28 ig tartó tanfolyamot rendez a budai tanítóképzőben azon férfitonitók részére, akik az 1914/15. iskolai tv után nyerték az oklevelüket, s a tanitóképző-intézeti tanulmányaik során egy, vagy több osztályt rövidebb ideig tartott {katonai) tanfolyamon vegeztek. Pályázhatnak bármilyen jellegű iskolánál működő tanítók. A felvétel iránti bélyegtelen kérvényeiket o vallás- éa közoktatásügyi minisz terhez cimezve junius 15-ig küldjék be a kir. tanfelúgye.\'őséghez. A kérvénynek a következő adatokat kell tartiumsznia: 1. vallás, 2. születési hely éa év, 3. melyik tanítóképzőben és mikor kapott tanítói oklevelet, 4. a tanltóképxö-intézetnek melyik évfolyamát végezte katonai tanfolyamon, 5. meiv elemi iskolában működik ? 6 mennyi ideig teljesített a tűzvonal ban azolgálatot (katonai rendfokozat és a kitüntetés is megjelölendő), 7. volt-e fegyelmileg büntetve? A tanfolyamra 25—30 hallgatót vesznek föl államköltségen.
Ax Iskolánklv&Il népmUvc-
léa előmozdítása végett julius hóban nyolc napos népművelési tanfolyamot rendeznek a tanitók, tanárok részére. A hallgatók ingyenes ellátásban részesülnek, azon ban ágyneműről maguk tartoznak gondoskodni. A fölvétel iránti kérvényeket a M. Kir. Vallás- éa Közokt Miniaztérium Ukolánkivüli Népművelési Központjához Budapest, (V., Hold-utcs 16. II. 27.) kell beterjeszteni. A kérvény felső balsarkán feltűnően meg kell jelölni, hogy az illető a földmivelö lakosság, vagy ipari munkásság és értelmiség továbbképzése körül akar ismereteket szerezni.
Budapesti állatvásár i
Mubshus I r. egétibeo 1900—2250, hitulj. 2050-235Ó, eleje 1870—2050, IL r. egénbaa.i 1670—760, hátulja 1600—000, eleje 1370-510\' Növendék muh»i I. t. égésiben 1500-720. borja (őlött bótb) 1650-1800, Késsiet j N.gy cawiu 32, — eladii 28, Növendék muhs o, eUdi« o, botjo 37, eltdii 22, — SUrtu »6r 1050—1750, borjabőr 230 -2400
közgazdaság.
A tőzsde hirei.
(S*j*t tudösilónk ulofoojelootéía.)
Budapul, junius 13. A reggeli órákb.o Igen barátságos voll • magán forgalom hangulata, "ion-b.n . magas kosztpéns éa ■ tőzsde tanácsának az a» intézkedése, mely-lyel a tőzsdenapokat redukálta — ma caütörtökön és jövő kedden tőzidesi iinet lesz — üzlettelenné tették a piacot és a déli órákban alig fordult el6 kötés. A ko.rtpénz 6 háromnegyed százalékról 4 egy DOgyed százalékra e«el> vijsz.. A giróban a szállítás meglehetős almán ment. Azonbsn a fixeté.eknél merültek föl nehézségek. Bécsi számlára a vásárlások nem történtek és Igy a piac blztatáa néikül maradva üzlettelenné lett.: Kóazén 480,000; S.lgó 132,000 i Stummer 355,000; Cukor 590.000; Telefon 50,000; Hazai fa 44,000: I<zó 118,000; Urlkány 260,000; Rim. 34,000; Georgia 206,000; M, F. T. R. 102,000; Mezöhegyeal 96,000; Magyar hitel 72,000; O.ztrák hitel 32,000; Gummi 52,000; Láng 66,000; Klotild 28,000; Beocaini 235,000; Llpták 6500; Államvasút 128,000; Déllvasut 27.500; Draaché 60,000; Naaici 310,000; Gutmenn 53,000.
A mai terménytőzsdén igen szilárd árakon rendkívül tartózkodó volt a kereslet és a m-gas árakat csak nehezen volt hajlandó megfizetni. Állomáson 295-300 koronával jött létre. Kötés 79-es alapon. Caak egypár kisebb tétel került Dunántúlról és Nyírségről eladásra. Rózában Pest vidékéről 200 K val volt kötés. Árpa budapesti paritásban príma 180 K-val köttetett. Mig dunántuli . áru 175 K, Zab szintén azilárd\'í Kőbánvárói 225 K, állomáson 207 é, fél K-val jegyezték. Tengeri dunántuli áltomáaoo 200 K. Az Irányzat szilárd, de váaárlók nincsenek. A lisztpiacon az Irányzat általában tartózkodó. Dupla fogásu 1 nullás, liszt Budapesten junius végére 565—75 K. A kivitel már egyáltalában megszűnt, mert az árak már régen paritás felett vannak. 2-es búzaliszt
junius végére 565 K, 6 o. 563 K.
A vidéki liastklnálat egészen elmaradt. Korpa helyben 90—95 K.
Valuták és devizák:
N.poloon 2S100, Font (Londoo) 2S270 -28970, Deltái (N.w-Yotk) 6I2Ó 6295, -Francia frank (Paris) 397—403, Márk. (Ber-UaCT OO—775, Olaaz liía (Milano) 286-276, Oaitiák korona (8écs) 860—926, L.l (Bokánál) 31-84, Szokol (Prig.) 132—1*9 S*ílcl frank (Zürich) 1106-1140, Lllnir (Zágzáb) 69-0—66-6, Ungy »1 mázka ; (Varié) 10-40, AaiUrdam 2469. — Koppanhig. 1072—1107, Krtaztitnl. 1017—052, Stockholzo 16I8-68S.
Zürichi zárlat >
8«tln 580, AmaUrdanj Hollandi. 218 15, Hw-Yotk 656-75 London 2660. Pária 8670, Milano 2585, Prága 1661, Bnda-poat 7-75, Zágráb 620, Varad 8-00, WUa 0\'78, Siófl. 447, Oi.uák Wly. G-78 25.
Termény jelentést
Boa. (Tlaaavldákl) 29700-29760, .gy.b 29600 9760 rota 20000-L^0±00 takarmány árpa I7600-S800 aör 16500-7100 «ab 2IOOO-2I6CO laog.rl 2\'j5CO—21500, rwc. —-—, korra 9500—10000, kUM —•-.
Sertésváiár t
K.UmjU. 980, Elk.lt délig 600, Or.g — Kótáp 1500, Konnyti —, I. i. 1620, II 1460, Z.lr 2400, Szalonna 1900, L.b. bo. 1600.
A.pró hirdetóísek
llád.fiivc^y, metKkGát iiingy. *.t, Otrtt, II
jol jjxi ri.ui io-h é-re. l.iajar.l nc\'.cu lasj.^" i
Cím . kU4ohi*.:.Vi,n.
rj\'«n miín timuly mtt ,Ui
mr-.tt * kU44Mv.Uk*
15 éven felüli férfi és női
MUNKÁSOK
a
Tőzegtelepre felvétetnek
Barakk 12. ssáo.;
Főszerkesztő: zeérl Pósch Géza. Felelős azerkesztó Benedek Rezső. Kiadó: Nagykanizsai Nyomd, és Lapkiadó Vállalat.
Fényképészeti cikkek amatőröknek.
Extra, ultra, szinérzéfceny.
szlnérzékeny-fényufluar-
mentes és flarin lemezen, filmek, fotopapirofc, uegy-szerek és felszerelési dtikeR nagy uálasztéhban.
Méraékelt átrak.
.Agfa- Fotohandbuch" és egy^ fényképészeli szakkönyv amit kapható.
Fischel Fülöp Fiai
Naayfcanissán.
Nyomatott a Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat konyvnyo:nd»j8bsn. Nagykanizsán.
62. évfolyam 133. szám.
Nagykanizsa. 1923. junius 15. Péntek Egyes szára ára 40 korona.
l»i.r.rt»«*T«l»\'*» IS. •t*!
7T
rkNil<i4(t V. kar. Alkoi1n4u7.n1 TalfíonntB HK—8,1 tt fi— 8<
K»rtft,.U.| *rm. B,r h«r» 800 K, nrsye<l#rr» HOQ K Hu<l»p»«t«o k»pli»tó Aukrr-kfti 2. ll, iluhiny »rud»b»n
Bűnös!
Nagykanizsa, juniu. 14.
Rettenetes bűnök miatt mondotta ki bűnös-nek a független magyar bíróság gróf Ephtalies Mihályt. Éphlaltesnek Írjuk — mert hiszen azt a jogát, hogy ósel nevén nevezze a magyar közvélemény — már régen el-jálszolta az Egyetem tér 6 számú ház volt tulajdonosa. Szinte érezzük a bún és a vád Irtózatos súlyát, amikor Igy papírra írjuk: hazaárulás, ellenséghez való áipártolás, ellenséggel való összejátszás, hűtlenség és felségsértés.
Magyar anyától született ember összeborzad e rettenetes vád hallatára — gróf Ephlaites Mihály pedig elkövette mindezeket.
Nem ml mondjuk kl ezt — hanem a legilletékesebb lórum, a mlndeneklelett álló magyar bíróság, amely e bűnök némi megtorlásául elrendelte elsófokon a grófi Ephlaites vagyonának elkobzását. Ha lehet egyáltalán szó Is a bűnök megtorlásáról, hiszen — a költó szerint Is — a |ó Islen minden bűnt meg-bocsájt, csak a hazaárulás borzalmas bűnét nem bocsájtja meg.
A tegnapi felebbezésl tárgyaláson a gróf védóje — a Irlanonl békeszerződés 76. §-át hozta védópallidlumnak gróf Ephlaites alakja fölé. Trianon- ra. 31 Irtózatos magyar gyász kutforrá-sára, Trianonig, a magyarság nagy temetőjére hivatkozott, Trianon ba kapaszkodott védence srdekében — mely nevet ma-Syar szá| csak átokkal kisérve mondhatja kl. Nem akarjuk a védőügyvéd mentési kísérletét kritika tárgyává tenni, hiszen azt mondhatnók, hogy magyar védőügyvédnek nem Illik, sőt nem is szabadna a gyilkos Trianon cikkelyeibe kapaszkodni védence érdekében.
Ugyanis a trianoni halál-szerződés 76. §-a kimondja, "°9y az osztrák-magyar monarchia volt tagjai ellen a há-,"ru alatt tanúsított magatv-IJsa ml|tt semmiféle pert Indí-
tani nem lehet. Már pedig a trianoni szerződésnek ezen szakasza nem lehet mérvadó a független magyar bíróság ítélethozatalánál. Aminthogy az alsó-blróság sem méltatta figyelemre Trianon 76. §-át. Mert ez a szakasz nem vonatkozik gróf Ephlaltesre, ezt nem lehet ő reá alkalmazni
De bármily védői érvvel hozakodjék Is elő a védő — a felsőbíróság ítélete nem lehet két-séges. A felsőbíróság nem mondhat más ítéletet ebben az ügy-
ben, mim amilyent az alsófoku bíróság kimondott, mikor a védő által hivatkozott Irlanonl szerződés 76 Ik szakaszát figyelemre sero méltatva — Aű/iöj-nek mondotta kl a rettenetes cselekmények elkövetésében.
Gróf Ephlaites lölölt már régen itélt a magyar nemzet. Még akkor — amikor a grófi áruló cselekményeivel hozzájárult a trianoni szerződés 76. § ának becikkelyezéséhez, a trianoni halálos szerződés\' megteremtéséhez. (*)
A magyar kormány ujabb jegyzéke a külföldi kölcsön Ügyében.
Az ország súlyos pénzügyi helyzete a kölcsön sürgős folyósítását kívánja.
Budapest, junius 14. (Éjfélkor érkezet:.) A jóvátételi bizottságnak Magyarországra vonatkozó határozatára való tekintettel, a magyar- kormány a jóvátételi bizottságban képviselt valamennyi állam kormányahoz azonos szövegű jegyzéket intézett, amelyben utalással Magyarország súlyos péizügyi helyzetére, arra kéri a szövetséges hatalmakat, hogy hassanak oda, hogy a jóvátételi bizottság fenni említett határozatát tegye újból megfontolás tárgyává és módosítsa olyképp, hogy Magyarországnak lehetővé tétessék a számára szükséges kölcsönök mielőbbi felvétele. __
Rejtélyes gyilkosság a fővárosban
Budapest, junius 14. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) Az elmúlt éjjel • Kristóf tér 2. sz. alatt levő üzletház viceházmesterét Bácsi Györgyöt nadrágszijjára felakasztva találták. A nyomozás kiderítette, hogy a viceházmester rablógyilkosságnak esett áldozatul. Megállapítást nyert, hogy a tettesek Bácsi György intim baráti köréhez tartoztak s a gyilkosságot azért követték el, mert meg akarták maguknak szerezni a viceházmester tulajdonát képező 7—800 ezer korona értékű gyűrűket. A rendőrség már a tettesek nyomában van.
A kisántánt konferenciája.
Kolozstfár, junius 14. Az Adeverul és a Lupta bécsi forrásból azt a hirt közli, hogy a párisi szerb követ tudatta a belgrádi külügyminisztériummal, hogy Franciaország Ma saryk, cseh köztársasági elnök párisi tartózkodása kapcsán egy kisantant konferenciát akar tartatni, amelyen a kisantant álláspontját határoznák meg a függő politikai kérdésekben és főleg a jóvátétel kérdésében.
Az Adeverul, a Dimineata és a Presa a prágai Trlbuna értesülése
alapján már arról adnak hirt, hogy ezt a konferenciát jullusban Bukarestben fogják megtartani és ezen a magyar kérdést, a népszövetség kérdését és más napirenden lévő nemzetközi ügyeket fognak megtárgyalni. A konferencia legfőbb témája azonban a jóvátételi kérdés lesz, amelyet a bukaresti kisantant konferencia részletekbe menően akar letárgyalni.
Jugoszlávia ellenszenve a forradalmi bolgár kormány iránt
Belgrád, junius 14. A minisztertanács ülése után Ninciics dr. külügyminiszter kijelentette, hogy Bulgáriában most két kormány van, Sitambulljszki törvényes éa Cankov forradalmi kormánya, az utóbbit azonban a kisantant államaiban levő bolgár követségek nem isme tik el.
Győzött a bolgár forradalom.
Berlin, junius 14. A Berliner Tageblatt szófiai külön tudósitój > azt jelenti, hogy a bolgár forrada lom minden vonalon győzött. A< uj kormány, amelyet majdnem minN denütt elismertek, az országot szi lárdan kezében tartja. — Sztambu lijszky, miután védőcsapatait megsemmisítették, ugylátazlk, a hegyek közé menekült.
A kisántánt közös lépése Szófiában.
Belgrád, junius 14. A Vremja cimü lap jelentéae szerint Nlncsics külügyminiszter egy ujságiió előtt kijelentette, hogy mihelyt megálla* pitást nyer, hogy sz uj bolgár helyzet megsérti a békeszerződést, a jugoszláv kormány megteszi a szükséges lépéseket a bolgár kormánynál — és az ántánt hatalmaknál.
A többi lap is azt a hirt közli, bogy a kisántánt és a többi sző-vetséges hatalmak közös lépést szándékoznak tenni Szófiában.
Az angol válasz a szovjet kormánynak.
London, junius 14. Lord Curzon tegnap délután átnyújtotta az angol választ a szovjetkormány legutóbbi jegyzékére. Curzon annak konstatálására szorítkozik, hogy ax orosz jegyzék majdnem minden angol követelést elismer és bogy a konfliktus befejezettnek tekinthető. Az angol kormány a maga részéről és a dominiumok nevében ia kötelezi magát, hogy nem támogatja az orosz emigránsok semmiféle akcióját, mely a szovjetkormány vagy a vele szövetségben levő kormányok ellen irányul. A jegyzék azzal zárul, hogy miután a szovjetkormány az angol követeléseket lényegében teljesítette, az eszmecsere ^befejezettnek tekinthető.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, jun. 14. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A nemzetgyűlés mai ülése fél 12 órakor kozdődött. Az Országos Közlekedésügyi . Bizottság felállításáról szóló törvényjavaslathoz Walkó Lajos kereskedelemügyi miniszter és Daruváry külügyminiszter azólalnak fel. Miután Homonnay Tivadar a tisztvisclokérdésbcn sürgős interpellációra kélt és kapott engedélyt, áz elnök napirendi javaslatot tesz, amelynek elfogadása után rövid szünet következik.
Szünet után Homonnay Tivadar előterjeszti interpellációját, amelyben a fixfizetésü közalkalmazottak illetményeinek rendezését sürgeti. Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter azonnal válaszol az interpellációra éa kijelenti, hogy a kormány számolva a semleges viszonyokkal, elhatározta a fizetések emelését. — Julius hó 1-ére azonban még nem tudja megígérni, hogy adminisztra-tive el lesz-e intézve a dolog.
A pénzügyminiszter válaszának tudomásulvétele úti\'n az ülés ne* gyed három órakor véget ért.
I
ZALAI KOZLO*r
Mai nappal megdrágult a tel.
„ígyelíre" 140 korona lesz literit. Nagykanizsa, junius 14. (Saját tudósítónktól.) Megemlékeztünk *r" ról • .bizalmas" értekezletről, amely a tejtermelók és a hatóságok vezetői között lefolyt éa tárgya a tej árának felemelése volt, hogy miért volt .bizalmas" és miért nem folyhatott az le a legnagyobb nyilvánosság mellett és miért nem volt ott a fogyasztóközönség egy képviselője — nem tudjuk megérteni. Aminthogy nem érijük meg, hogy miért nem folyhatik le minden misféle ujabb áremelés, vagy ármegállapítás a legleljesebb nyilvánosság előtt. Miért kell, hogy « nagyközönség csak befejezett tényeket vegyen tudomásul, miket orm áll módjában többé megakadályozni, melyek ellen nem tud többé tiltakozni, melyeket az ö tudta nélkül határoztak és állapítottak meg. — Miért kell épprn bizonyos ármrg-allapitó bizottságoknak tapétás ajtók mögött határozni — a nyilvá-noiság kizárásával. A nagykőzőn ség mindent tudni akar, ahol ő a szenvedő alany. A nagykö>öntég-nek joga van követelni, hogy akkor, mikor az ő bőréről folyik a vita — az ő képviselője is ott legyen és a legszélesebb ryilvános-ság előtt folyjanak le a tárgyalások. Nemcsak erre az cselre célzuok. Mert tudunk más eseteket is, ahol a7. efajta értekezletek „bizalmasak". Ne vegyik zokon tőlünk, ha mi akkor, mikor Kanlisa és a vármegye köiönsége nevében beszélünk — óvást emelünk minden zárt ajtók mögötti további tárgyalásnak. A nagykŐiönséget nem lehet megnyugtatói zárt ajlók mögötti tár-gyaláiokkal, n nngykö.önság tudni akarja — miért fizet többet, ml az oka az ujabb áremrlkedésnek, az ujabb áldozathozatftlnak és csak ezerféle mel\'ék- és hátíó gondolatokra adnak képet a tapétás ajtók mögötti tárgyalátok.
A tejtermelők „bizalmas" értekezletének egyébként az volt az eredménye, hogy junius 15 tői a tej literjét U0 koronára emelik. Ezt is csak egyelőre. Mert legközelebb ujabb „bizalmas" értekezletet fognak tartani a tej további ára üg< ében.
Hány hadirokkant van Kanizsán?
Sxámsxerintl klnuztatáa.
Nagykanizsa, junius 14. (Saját tudósítónktól) A legutóbbi népjóléti és munkaügyi miniaztórlumi rendelet alapján összeirt ellátási igényjogosult hadirokkant, hadiözvegy éa hadiárva-atatiszlika szerint Nagykanizaán 4 buszonötszázalékos, 1 ötvenszázalékos és 2 hetvenöt-százalékos tiszti rendfokozatú, 1 huszonötszázalékon aluli. 37 huszonötszázalékon felüli, 29 ötvenszázalékos és ennél több, 4 hetvenötszázalékos és 1 százszázalékos altiszti, 13 huszonötszázalékon aluli, 113 huszonötszázalékos és azon felüli, 98 ötvenszázalékos és azon felüli, 20 hetvenötszázalékos, vagy ennél több, 7 százszázalékos legény ségi rokkant van.
5 olyan ellátást élvező hadiözvegy, kinek férje tiszt volt, 21 altiszti özvegy, 191 legénységi állományú katona özvegye. *
Azonkívül 18 olyan ellátott szülötten hadiárva van, aki a 16.
A kislakás épitési akció kiterjesztése.
A főispán leirata dr. Sabjáa polgármesterhez.
— Saját tudósítónktól. —
Nsgykanlzza, junius 14. Dr. Tarányi Ferenc főispán leiratot intézett dr. Sabján Gyula polgrámesterhez, melyben jelzi, hogy a magyar kormány a folyó évre elhatározta az állami kislakás-építési akciónak a vidékre való kiterjesztését.
Ezen keretbe azonban nem tartozik az iroda helyiségek
épitése.
.. A főispán felkérte a polgár-\'mestert, hogy a kormány e2cn
lakásépítési programját azonnal tárgyoltassa le a város képviselőtestületében és állapítsa meg a város, a telkek és közmunkák rendelkezésre bocsátásán kivül minő áldozatokra hajlandók, mivel csak olyan ajánlatok lesznek figyelembe véve, amelyeknél a helyi érdekeltség szintén részt vállal.
A részletes előterjesztést jun.
lS-ig kell a városnak hozzája beküldeni
életévét mí« nem töltötte be, 2 elhalt li.it felmenő ágbeli rokon, njer ellátást ós 20 egyébb elhalt kstonaegvének frlmenőágbeli rokona. Apoláai pótlékben nem ró-Iiesitett rokk.nt 379 törvényes gyermeke, aki 8 16-lk életévét míg nem töltött; be — nevelési pótlékot élvez, mig 317 özvegynek nevelési pótlék ítéltetett oda 16. életévét meg be nem föltolt atyát-Isn árváji után. _
1»3. junlu. 15.
A vendéglős hajnali vendége.
Vakmerő tolvajlás.
Zalaegerszeg, junius 14. (Zalaegerszegi szerkesztőségünk telefon-jelentése.) Ritka érdekcsségü, valósággal kalandorfilmre ÜlŐ betörési eset fordult elő a tegnapi napon Zalaegerszegen. Petanovics Sindör odavaló vendéglős hálószobájába ugyanis, még a kora hajnali órákban egy ismeretlen tettes betört s mig a vendéglős felesége a szobában az igazak almit aludta, az-alult a cinikus éjjeli látogató bá mulatós hidegvérrel nyitotta föl a ruhaszekrényt és onnét a vendéglős két öltöny uj ruháját és egy pár finom sevrócipöjét elrmelte. Ami különben az égés* betörési históriának érdekes és meglehetősen romantikus színezetet kölcsönöz, ar nem más, mint a tettesnek szinte mesébe Illő, rendkívüli nyu g.slma. A htvatlnn éjjeli látogató tudniillik nem elégedett mfg azzal, hogy a ruhákat és a cipőt „ma gához vette", hanem az egyik általa ellopott ruhát — ott a szobában magára öltötte, csferébe hagyva helyette valódi betyárnsgylelküséggel a maga levetett rongyalt. Majd lábára húzta az elegáns, könnyű cipőt, még kapcaruhát is tépett magának a vendéglősné egyik vagyont érő, aelyem báliruhájából. Igy átváltozva aztán nesztelenül elosont, msgával vlve természetesen a másik öltözet ruhát is. — A vendéglősnek a hajnali vendég látogatása több mint egy millójába került. A zalaegerszegi rendőriég a följelentés után, széleskörű nyomozást indított meg a vakmerő tolvaj után, ugy, hogy értesülésünk szerint kézrekeritése már csak órák kérdése.
Úliirügyek alatt a választói névjegyzékből senkit sem lehet kihagyni.
A válásától névjegyzékről szóló pótrendelet,
A hivatalos lap legutolsó száma közli a magyar kormánynak pót-rendeletét a képviselŐváWtók névjegyzékének összeállítására nézve. A pótrendelet honorálja az ellenzéki pártok által annakidejin előterjesztett összes kívánságokat, igy az állampolgárságot, iskolai végzettcéget és az elköltözés miatt való kihagyás, továbbá a régi jogon való felvételt illetőleg.
Teljesen megnyugtató a közvéle ményre nézve különösen a rendeletnek azon része, amely arra vonatkozik, hogy a kihagyásokat hivatalból kell megvizsgálni cs amennyiben a rendeletben felsorolt kiha-gvási okok nem forognak fenn, abban az esetben minden kihigyott automatice visszakapja választójogát. Egy szóval a rendeletnek az at intenciója, hogy a választól névjegyzékből álürügyek alatt senkit kihagyni nem lehet.
Miután a központi választmánynak munkálatait julius 31-én be kell fejeznie éa a névjegyzékeket augusztus 1 tői 15 ig közszemlére kell kitennie, a választópolgárok augusztus 1 tői kezdve abban a helyzetben lestnek, hogy meggyőződjenek arról, vájjon a központi választmány mindenben eleget tesz e a legu\'óbb megjelent pótrendelet rendelkezéseinek.
Úrviz Amerikában.
Newyork, junius 14. Tulsa városát a megáradt Arkausus elöntötte. —• 5000 ember kenyér nélkül van.
Az Árvizsgáló Bizottság szigorú megtorlást hirdet
Nem lehet uzsoráskodni • korona romlaaával.
Az Árvizsgáló Bizottság már ismételten megállapította, hogy a korona esése és a nyomában előálló emelkedés nem áll egymással arányban. A koronának egy ponttal való esése is oly áremelkedést és árfelhajtást von maga után, a milyent csak sokkal nagyobb mértékű esés tenne indokolttá. Az Árvizsgáló Bizottság ezért a rendelkezésére álló eszkőzök teljes kimerítésével
a legszigorúbb ellenőrzést fogja gyakorolni és minden indokolatlan esetben az illetőket haladéktalanul büntetőbíróság elé állítja, mert nem tűrhető, hogy a korona esésével kétségtelenül velejáró drágulást lelkiismeretlen emberek konjunktúraként ki használják,
Az Árvizsgáló Bizottság kéri a nagyközönséget, hogy ebben ellenőrző munkájában ssját érdekésen támogassa és számit az ipsri, kereskedelmi és gazdasági érde-\' keltségek támogatására Is.
HÍREK.
— Naptár i Junius 15. Vld. M.
— Hivatalos óráink: A ktsáohtv.ul (Fírt 13, Bo<«iriod.r ;\'«lo!») hlr.ulot r.l díle\'/tl fii ü urAtót 12.IR, Jílutáa a-tól 6-ig. Telefon 74. — A st.rk.sit6ség (Fíu! tg.
üogcnríeder palota) hiv.uloi órii te lek :í* >z<r. diteWtt 10 órától 12-ig Teltfon 7s A (.!»!«> IMkMi délután I) érától B-ig ■ nyetad.bM (Fíwl 6. is. .Un) fog.4 ét fcir-nnly ügyben * n.gykn«HMÍg i.ojelk.iíiír. .11. Telefon 117.
— IdSJáráa. Tegnap sokhelyütt volt hazánkban csapadék. Az idő nappal javarészt derült volt, * hőmérséklet viszont éjjel rendkívül alacsonyra szállt. Továbbiskben hűvöse. változó idő várható, helyen-kint esővel.
— A fójltnniíxlum felviteli vizsgálatai. A róm. kath. főgimnáziumban a legújabb\' minisztert rendelet értelmében bz I. oszt. fel* vételi vizsgálatra folyó hó 22 én és 23-áo kell jelentkezni d. e. 10—12 óráig. A jelentkezők felnőtt egyén kíséretében jelennek meg és magukkal hozzák elemi iskolai és szö-letésl bizonyítványukét, valamint az ujraoltásukat igazoló iratot. A vizsgálat írásbeli része junius 25-én, . szóbeli része 26 án lesz. A vizsgálat eredményét 27 én hirdetjük ki. Az I és többi osztályokbs való beiratAsi pedig julius 2 és 3 ik napjain tál tjük. Igazgató.
— Legáth apátplébános temetése. A rzspokban elhunyt nyugalmazott zalaegerszegi apátplebá-oost Lcgáth Kálmánt most temették el Körmenden. A temetést dr. Bodl
Íénos püspöki helynők végezte. «áth Kálmánra a zalaegerszegi. / katolikus hívek a legnsgyobb tisztelettel emlékeznek vissz., mint aki híveivel teljesen összeforrott. A megboldogult spátur 49 évig lelkész-krdett. P^pi működését mint v«»-vörösviri káplán keidtr. 1875-ben püspöki levéltáros, 1876 b.n visá-rosmlskei pleb.nos, 1889-ben zalaegerszegi plébános éa kerületi esperes, 1903-ban címzetes .ptit lett. Körmenden töltőtle nyugdíjss évelt s haláls előtti napon Mikes püspököt kísérte el bérm.ulján Nagy-clakánybl, ahol hirtelen kilobb.nt élete. At elhunyt spst temetésén réiztvett Bödy Zoltán .lupán, Czo-bor polgármester és Pehm József eipereslelkész.
— A balatoni autóvera.ny. As Idei autóverseny tegnap reggel kezdődött. A versenyautók Klsgen-fürtből indultak s délután érkeznek Balatonfüred fürdőre. Egy napi pihenő utáo, holnapután Indulnak tovább Debreczen és Mlskolczon át . végállomásra Budapestre.
— Ax alsó padok. A sétány-psdok ügye már annyira előhaladt stádiumban v.o, hogy több actáoy-psd már e héten elkészül és « jö\'ő hét elején felállításra kerül. Az első psdok.t Kazlnciy-utcában fog|ák elhelyezni — az állomás faló vezető utón.
— Gondnokáig alá helye-zéa. Molnár Lőrincné Szántó Julls csabrendeki lakost a zalaegerszegi kir. törvényszék gondnokság alá helyezte. ,
— A harangok b.sx.rUsére, N. N. a feliőtemplom harangjaira 500, az alsótemplom harangjaira szintén 500 koronát adományozott.
IVM. junlu\' 15
ÁALAI KOZLOm
_ A« Megnyílt az ág t*
bfcéges, kenyeret.dó esőt adott a
„rmLet Ur. a ««I«W »
főidnek, .melynek nyomán élei ta-k.dt Á környékről i. mindenütt e,at jelentenek.
_ A laká.hlvatal caendör-aége t vehet Igánybe. A bel-r.ymininler elrendelte, hogy a IXii hivatalok a körlgazg.tá.1 hati-,ágok utján caendöraégl karhatalmat vehetnek lénybe.
_ 5000 koron áa aj for-„almindóbélyog. A pénzűgym!-iiliter a forgaimiadóbélyegaoro-,.tot Uj 5000 koronáa bélyegi egészítette kl.
_ Milyen tarifával dolgoz-balnak aa Iparosok? Az Orazií-,01 Kö/pontl Arviiagáló Bizottság lóirendelotel .dott kl, amelyben • r any.gkezelé. elmén feltzámith.ló i letmíny öiaiegét a ki»ip>rbati 10, . kó.\'ípipi" l>an 15, a gyáriparban .20 százalékban, .a üzemköltség nagyságát « kialp.rb.n 50, műhelyt munkánál 25—60, . közípiparb.n helyaiini munkánál 85, műhelyt munkánál 50—250, a gyári Ip.rbun hrljstini munkánál 100, mühelyi munkánál 100—250 .zoz.lékb.n, a felszámítható h.ainot n kisiparban 20, o kőzéplparban 15, a gyárípar-1 an 10 alázatéiban állapította meg. Ai üzemköltség felemelését indo--olt eaetekbeo kérni lehet. As ilyen kérvényekhez a munkások számát, nrok bérét, az üzem fenntartásával járó költaegek nagyságát igazoló iratokat, valamiét az évi átlagol torgalmnt feltűntető kimutatfet ia ciatolal kell.
— Augnaztus 31 lg nem kall vámot fizetni n caUorért. A pénzügyminiszter rcndrletileg közzé tette, hogy u cukor behoratalánál f"etendő vámfelpénit auguiztui 31 ig elengedi. A vámfelpénz mé-*-rmáuánkéot 26 korona a ehhez még ennek az ösixegnek a négy-arézizoroiára járul, tehát 10 eier koronáa felüli öaaieg az, amit a pénzügyminiszter elenged. El kilo* gr.mmonkéet 100 koronán felüli kcltiégmegtakaritást jelent a kereskedőknek a reméihelöirff. eiöaeglli majd az import, * külföldi cukor behozatalát. Cink aztán a kólón-lég is megérezné ait n kla megtakarítást, amit a pénzügyminiazter rendelete hozott a cukorkereske-döknek.
— Lezártan jalennek meg a fővárosi lapok. A lapkiadó vállalatokat Itthon és a külföldön egyiránt már régóta foglalkoztatja •z a kérdés, hogyan lehetne lezárni az ujságpéldányok.t, hogy Igy megakadályozhassák azt a sok vissza-élílt, amit . lap eladáaánál elkövetnek. Az egye. lapáruaítók ugyanis kölcsön adták éa klolvaiáa után a kiadóhivataloknak el nem adott példányként vlsszasrámolták a ré-nükre érkezett ujaágpéldányokból Igen tekintélyes mennyiségeket. Ez az eljáráa a lapkiadóvállalatokat jen erzékenyen sújtotta, amiért la legutóbb a budapeati lapkiadók •Ilndikátuaa néhány Európaazerte olrei mérnököt azólitott fel, hogy tervezzenek valamilyen készüléket, •mely a rotáció, gépre ráazerelve, l«árja a nyomáa alól kikerülő példányokat. A pályázati felhlvá. után £ «Uő lapelzáró modellt Schlff.r tOvároal gyiroa mutatta be a síin-dtkátua elölt. A modellt kipróbíl-"k éa . üküldött azakemberek ^yontetüen megállapilották, hogy « találmány valóban kiváló éa •íyner és mindenkorra megoldja a ^pel.áráa kérdéaél, amennyibeo a "PPéldinyok egyik oldalát papír-
Stambulinsky Szófia ellen vonul.
Budapest .junius 14. (Fővárosi szerkesztőségünk telefonjelen, tése) Bolgár magánjelentések szerint Stambulinsky, oki czidó-szerint Stara-Sagora városában tartózkodik, korlátlan ura Kszak-bulgáriának. — A bolgár parasztpárt képviselői minden választókerületben fegyveres csapatokat alakitanak, amelyek nemsokára elindulnak Szófia ellen. — Stambulinsky kimondta Szófiára a gazdasági blokádot.
inasává nyomja, egyúttal azonban perforálja fi, ugy, hogy a lapot egy vékony aialag leazakltása után könnyen fel lehet nyitni. A már felszakított lapot újra elzárni nem lehet. A budapesti nyomdák elhatározták, hogy a legkötelebbi jövőben már ilyen lezárt lappéldányokat bocsátanak kl.
— A Nemxetl Muxeum napilap- áa foljólratgyBjtemányei. aek használata. Hivataloa helyről nyert értesülés szerint u Nemzeti Muzeum könyvtára a birtokában lévő napilap és folyólratgyüj-tsményeket hivatalos használatra többé aenkínek ki nem adja. Ha tehát valamelyik hivatalnak a jövőben egy régebbi sajtóközleményre volna szüksége, arról másolatot teli kéazltenl, melyet aztán • múzeum könyvtárának igazgatósága hitelesít. Bírósági főtárgyalásokra a szükséges Hírlapokat, ha azokra a bíróságnak hivatalból elkerülhetetlenül szüksége van, a mu\'ceutn egy tisztviselője személyesen viszi majd cl.
— Uránia. Jön a „Titkok háza."
— A dómat kovet fia diax-nókat etet. Wiedlfeld nagykövetnek, aki Washingtonban Német országot képviseli, fia heti nyolc dollárért dolgozik egyik kisebb wis-consini farmon, hogy minél jobban megtanulja az amerikai formerko-dás titkait. .A fiatalember minden reggel 5 órakor talpon van s nemsokára azután hozzákezd a napi teendőkhöz, ami tehenek fejéséből, disznók etetéséből, istállók és szi nek tisztogatásából stb. áll. Természetesen dolgozik a mezőn is, rgészen este hét óráig, amikor a .többi halálra firedt kollegájával együtt, akik egyszerű farmerlegé-nyek, lefekstik. Imitt-amott, mint
embert, arra fs felhasználják, S-\'nogy az ebédre levágandó csirkéket összefogdossa a farmer feleségének. Apjának Németországban négyszáz holdts birtoka van és a fiatal ember ott akarja értékesíteni azokat a tapasztalatokat, amiket itt szerez Amerikában.
— Amerikai hámor. Az alábbi viccet csak ugy lehet értékelni, ha flgyelembo vesszük azt a nsgy különbséget, mely a dollár és az európai valuták között van.
Kérdezik az öreg anyókától, hogy megy a fiainak • sorsa.
Azt feleli az anyóka:
— Az egyik fiamnak, szegénynek, nagyon rosszul megy a sora. Ez a fiam miÜiomos Bécsben.
— Hát a másik fia ?
— O, -annak jól megy. n dolga. Az keres szépen.
— Annak a foglalkozása ?
— Az, kérem, koldus New Yorkban.
, — Uránia. Szombaton 7 és Ö órakor, vasárnap 5, 7 és 9 órakor: „AsszonybUorlóu, a budapesti Uránia színháznak nagysikerű müsordarabjs; érdekes és izgalmas regény, mely a nagyúri otthonok pompás miliőjéből indulva, gyönyörű világtájak, afrikai ültetvények, tengeri utak változatos panorámáját nyújtja. — .Angol híradó".
Az utolsó nápolyi király utolsó nyugvóhelye.
A detronizált II. Ferenc nápolyi •-irályt, akit a nép „Re Bomba", nak nevezett és aki trónvesztése után Párisban telepedett le, még ttyugvőporaiban Is üldözi a sors. Az utolsó nápolyi királyt az arcoi ímplom sírboltjában temették el
• s ott is pihent msjd másfél év ízedig, mindaddig, amíg a háború *».ele Arcot is el nem érte. Ekkor Zita királyné, aki attól tartott, hogy
• gy eltévedt bomba esetleg romba dönti a templomot és elhunyt rokonának sírboltját Is, elhatározta, hogy a nápolyi király holttestét ideiglenesen biztos helvre viteti. Erre a célra a trientl Sxcminárium templomát szemelte ki és a koporsónak oda való szállítása nagy oompa közben meg Is tőrtént. II. Ferenc, király özvegye, született Mária Ztófia bsjor hercegnő, néhai Erzsébet királynénak nővére, aki még most is életben van, nemrég «-lhatároita, hogy elhunyt férjének holttestét vísnaviteti eredeti nyugvó-helyére, az arcoi templom sírbolt* jíba. Ez a terve azonban hajótörést szenvedett, még pedig az arcoi fascisták ellenállásán, akik kijelentették, hogy nem türlk meg a vá* :os falai közt a volt nápolyi királyt még halóporaiban sem. A trienti sírhely ideiglenes lévén, Ferenc király özvegye a legnagyobb zavarban volt, hogy hol helyezze végső pihenőre elhunyt férjének holttestét. Ebből a zavarból azután An-tonlo Consolati gróf, Miksa főhercegnek, néhai Károly király öcs-.csének volt udvarmestere mentette ki, aki Trientben lakik és olasz állampolgár lett. A gróf felajánlotta a király özvegyének az Ő családi sírboltjukat ,és-az ajánlatot az özvegy királyné is fogadta. A múlt hó egyik éjjelé a a legnagyobb titokban szállították át a király holttestét a Consolati grófok sírboltjába, ahol remélhetőleg megtalálta végre az örök nyugodalmat,
Az angol kormány véleménye a Ruhr-kérdésben.
London, junius 14 A mai reggeli lapok közlik, hogy Curzon lord külügyminiszter tegnap este átadta az itteni francia nagykövetnek azt az emlékiratot, amelyben a brit kormány a jóvátétel és u Ruhr-válság kérdésében a maga szempontjait Ismerteti és szabatosan kivánná Ismerni a francia álláspontot több elvi kérdésre nézve. Ezek szerint az angol kormány lényeges enyhítéseket kiván adni a németeknek a jóvátétel kérdésében^
— Hamlafogakat, aranyat,
ezüstöt, brilliánsokat ás érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Fried Jóxaaf ékszerász, Sugár-ut í. arám. (Fó-ut ás Sugár-ut sarok.)
— Próbálja mtg öa la Ai mexgyt-sídUc róla, hogy a K1LIPP Jiarlsnyakötódíj*-ben b<k»b«ll anyagból kássült harisnyák, zoknik a Jegtaitós.bb*k és ugyanaxoo sslaü it. mln&égü pamutból birmlko: msgísjsl-tutik. Siombitfaaly. SzíU Káfenin-otca 6.
Hasznos Judnivalók.
A hibával vett ló kicserélése.
Lépten-nyomon találkozunk olyan esetekkel, amikor a vásiroo, vagy másutt vett ló valami hibában szenved. Ilyenkor a vevő rendszerint m vételt felbontja. Megesik azonban az Is, hogy a vásár visszacsinálása helyett a vevő a rossz állat kicserélését k«ri. Ezt meg is teheti és h hibás helyett egy hasonló, do hibátlan lovat kérhet, de csak abban az esetben, ha n vétel nem egy különösen meghatározott lóról szólott, hanem csak általábin lóról. Az eladó köteles — ez esettől eltekintve — egy hasonló fsjtáju és hssonló értékű állatot adni a vevőnek, mint a milyen n kifogásolt AHat volna, ha hibanélküll lenne. E\'adó.iak azonban nem áll mindig módjában eme feltételeknek megfelelni, mert mondjuk például éppen akkor nincs olyan lova, eminőt kívánnak s ennek beszerzése aránytalanul nagy költséggel járna ; ilyen esetben a vételt fel kell bontani. Ilyen előre nem látott akadályok fsetén, mikor a ciere lehetetlenné vállik, a bíróságé a döntő sió.
KÖZGAZDA SaG.
Aratómuakánok féláru utazása.
Az Alsódunántuli Mezőgazdásági Kamara közli a ni. kir. földmivelés-üstyi miniszter 1923 évi május hó 19 én 11 804 1923 VI. 1. szám alatt
kelt és valamennyi vár.megye alispánjához, törvényhatósági joggal f:lruhtzolt város polgármesteréhez intézett aíon leiratát, melyben a m. klr. kereskedelmi miniszter megengedte, hogy a hivatásos mezőgazdasági- is aratómunkások gazdasági munkálatok elvégzése végett lakhelyűkről munkahelyükre és visz-xza való utazásuk alkalmával az államvasutak és kezelése alatti helyiérdekű vasutak vonalon a személy és vegyesvonatokon III. kociiosz-tAlyban féláru menetjegyekkel utaz-hasssnsk.
1. Mcnwdij kedvezmény érvényességi időtartama I923.;évi szeptember 15-ig tart. 2. A község elöljárósága, m?ly előtt o munka-zzerzŐdés köttetett, bizonyítvánnyal igazolja az elvállalt munkát, a munkások számát és hogy az utazni szándékolt munkások mettől-med-dig vannak leszerződve. 3. A községi elöljáróság által kiállított bizonyítványt a munkások jegyváltáskor felmutatni és ugyods-, mint visszautazáskor lebélyegeztetni tartoznak. 4. Ha nagyobb tömegű munkásul ázásról volna szó, 43 órával előbb az állomásfőnökségnél bejelentendő, ha azonban tizenkettőnél kevesebben utaznának, ugy legalább 12 munkásért járó menetdijat fizetnek. Bővebb tájékoztatást ^ nyújt az • Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara Kaposvár, Fő-utca 14. szám. _
A tőzsde hirei.
(Saját tudósítónk teJefonJelentéio.)
Budapest, junius 14. A magánforgalomban eleinte élénk forgalmat bonyolítottak le, később azonban tekintettel arra, hogy Bécsből megfelelő árajánlat nem érkezett a forgalom elcsendesedett. Cukor 615,000; Atiantika 32.000; Dáii Vasút 28,000; M. F.T. R. 110,000; Magyar Hitel 76,000; Osztrák Hitel 40,000; Olasz Bank 6500; SaJgó
2ALAI KÖZLÖNY
1923. junius 15.
142,000; Urikány 260.000; Trsna-dsoubiu. 3.900,000; Rima 40,000; Schllck 42,000; All.mvs.ut 142,000.
Koazlpénz 4—41/, százalék.
A mai tarménytőxadén igen csen-dcs volt a forgalom. Tekintettel arra, hogy a kinalst igen tartózkodó volt éa a magasabb árakra sem volt hajtandó árut adni. Busáért állomáson fuvar, fekvés éa mlnÓaég szerint 30,000 koronát fizettek. — Budapesti malmok 310—115 K-val csak egész jelentéktelen tételeket tudtak felvenni a piacról. Rozs éUnk, állomáson 21,000 K, Zabban szintén aiilárd az irányzat. Állomáson 227 és fél K. Tengeri promt áru 210 K. Forgslom igen azük keretek kőst mozgott. — Irányzat azonban szilárd.
Valuták éa devizák t
N.poloon 24*00, Foat (London) 31NW-31970, DoUlx (Naw-York) 6776-6950, -Francia frank (Paris) 437-U\'J, Máxka (Beillő) ? 00-745, OLus Ura (Milano) 816-327, Osztrák korona (Bács) 9\'50—10, Ui (Boka-raat) 36- 38, Ssokol (Prága) 202-210 Svájci frank (Zürich) 1220-1266, Dlnái (Zágráb) 75-0—77-6, Uagjral márka (Vanó) 9 70, Am*Urdun 2722. — Koppochága 1200—12W, Kriiftünla 1120-165, Stockboba 1796 - &66
Zürichi zárlati
Batlin 6 30, Amatardam Hollandia 218 23, Haw-York 667 - 60 London 2671, Pá:li 8636, Milano 2680, Prága 1ÍW, Buda-pest 8 00, Zágráb 605, Var.6 7 05. Wlaa 0-78, Ssófla 447, Oaatrák bély. 0 78 26.
Termény Jelentési
Basa (TUiavidékl) 31500—32000, *gy«b 31200 1600 roaa 21600-Í2600 Ukinainyáip» 20000-2000 töt 16500-7600 sab 23000-235. 0 taogori 216CO—22000, rapca —•—, korra 10760-UOCO, köles —
Sertésvásár i
F»lbaJÜ% 13C0, Elkelt dáUg 850, Oreg -Kösáp 1600, Könnyű —, L r. 1700, II 1460, Zíli 2400, Saalonaa 1900, Uh. boa 1600.
Budapesti állatvásár i
Martuhu. I. r. agátabto 1960- 2300, hátul]. 2100 - 2460, alaja 1920—2000, ILr. agáaabao, 1620--800, hátulja I6C0—950, alaja 1420-630 HcWeodík marhal I. r. egéasboa 1700-800. boiju (ölött börb) 1600-1900. Ké.tlct: Hagy marha 30, — aUdáa 27, Növaodák narba 4, aWdáa 4, borja 26, aladáa 16. — Marhabéi 1760—18W. bor|ob*r 260 -1700
Szerkesztői üzenetek.
Érdeklődő. Oroszországba ez-időszerlnt sem pénzt, sem csomagot nem lehet kü\'deni. Az angol misszió nemrég — a keletkezett angol-orosz konfliktus következtében — elhagyta Oroszországot. — Ezidőszerint csak Amerika missziója van Oroszországban, ez azonban csak az amerikai polgárok és érdekek védelmét látja el. Tessék talán a rigai magyar követséghez fordu\'nl levél utján, az majd bővebb felvilágosítással szolgálhat.
Főszerkesztő: zeéri Pósch Géza. Felelős sserkaattA Benedek Rezrf. Kiadó: Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
Apró hirdetések.
Minden 20 korona, va.lagabb bellivel
10 korona. Allá.t kere.dknek 50 iiiulík «nr«do<i>r, Va.ár- 4a ünnepnapokon IOO ■aáaaldk falár. Lagkl.abb hirdeti. 10 aaO.
Hultfireor, entoeVtH 6\'rrfy. v^y jOl tud ífltfil 10—14 \'«"• l\'ia>í»»l ««>£ ••U1<MX<<1I uri hiieJI allauriO .U.lma Cim . VitJíbm
tortgy. M II mlodeeee
m A fcimtil). ClMl
Elce«r«lnem rtjei* rtpuu. de l*en ;ö k.ibea Mrd Sinrtr rin«fíp<m«i i Xiintucl tf} kf» jat>l> llpawa. Cim . iUá«hlY»i.lt»n.
Mejvétolre ri*> t*rb« krrwk Z«U»cc>*b<a. Urroeljr .aj«y*»i»*ft*o »m(6<« \'«íT bármely mii uit. raáUn Ciknt. Cimeltt 4rme<JeJdWM«l . li.dahir.telbe
JOháibOl Itlml ) «»c. kulin, maJU M-viiiOni, N«OKtU IudOk tldnyUo. BdrcbUl K.uCmuia Kiroly ttgotl. 1U7
flrany, ezüst, piatina
vétele mindenkor a legmagasabb napi árakon.
aamtsiíarráliMtó és Itldol-90ló latázat ríirráaytfrmig BUDAPEST. jjis
Grir <» iroda: VII., NagyAiOta-ntca SS. Ttlefoo: JOaael 72-U. Jöx.cl 2-9S. Sürgönyeim: A ÜRÜ M Budape.t.
AFFINÉRIA
VTV(▼> JR^
HIRDESSEN
v n
zalai közlönyben.
Bíró és Eckstein
BUDAPEST 1
GIZELLA-TÉR 3.
Telelőn
REMA
SZÁMOLÓGÉP
Slolzenberg Fortuna golyós csapdgyos Írógép.
minflín rendszerű Írógép, másoló és sokszorosító kellékek olcsó tírban. \'
Ha Pestre jön,
no moUisza cl, ha Jó ói olcsóo akcr bőr-, unnijx- és clegáni vásxoncip<5t vásá:olni, as eíőnyósen isnmt
SCHAFFER CÉGET
Mtoahllh *-6„ u Elölni kMal snta
BUDáN
felkar cini.
MEGNYÍLT
KLEIN JÓZSEF tl TESTVÉRE
kérimonka 4. alOnyoioila Qilatv. hol mlndan k«)L4k kRphaM.
Snlnakslssislakst (élirbaa ámítjuk.
-HS ILYEN
rfukMI >&U. aM ltunk.
KERÉKPÚRJJIVITáS.
Nikkeleid., sománcoiAa,
•utordnhere.iU., Alkatrd.xak éa kellekek. CJ d. átépített kerékpárok Zyárl árban
Szakfttf Gyula
Kasiaosy-ntoa 29.
(KUatoUi). Telefonszám 40.
KESZLER JENŐ- ÉS FIVÉRE
vlxv.s.l.h b...Md.s. vállalat. e
FiókD;lel is oiíWj: NAQYKaNIZS*, Magyar-utca 8. Kim. KOzKt: BUDAPEST, VI., Ó-utC« 38. - Telelőn: 151-13.
Eluillilnnl; ieIndannentS t!it»hM» V*r*ed.>4.l uaklUtek.L inalni atdiri UWGlIdlUllK iftrdOex»b»- moed0 4ao4aeetbar^»dea6a»ka«.aart^4aaa—nyrUttaaUté berwtSMiilk. amWé-aroaié kutak, kffiBa háat Tturexeldk ré.iíre
♦.o^álé aatornatttuu uaBVadé .Jr.ttra ktreadndMket, k5«ponCl tftté. éa ■ »W|»U bftaaéealaeket aaját t«rre.é.ank •urlat. DalrHrnn tariunl/ ■ -k»4«»«<\'«s .u.«.«uk <^wak•^ réa »r»«t»rákat, o«tött-KOKlpnia lm UIUK. ** bédoc tSrMkaaakat. TSr«ar6a tardé-
n kályhákat, tiyeme* mo«dOk 4» cloaetokat. mlnrteonamS hA»tartáal otkkekot, bádof-y irukAt, K»áaesHtt konyha edényeket, boráaa«tl olkkok, »41i parmateaOket.
Jnttásofcri és átalakítási nual\'éiatokat szakszacQaR ás olcsói auköUtak.
F0N0TTBUT0R0K,
verni, gyékény.fontok, ból, külföldi minták mán állandóan raktiron
feitschir és illés
lonottbutor éa koaérloaO vállalata
SUOAR.UT 2». sx. AtATT.
Fooottbutorok ja vita sál é\\ fastewt Jutsnyo.an vállaljuk.
Tanoncokat és tanulölaányokat ftsotéssef felvessOnk.
BUZflT, ROZSOT,
zabot, érpát ás tengerit
váaáiolunk legmagasabb napi áxoa
K O RPÁT
nap< ni a Imii áruiitook.
Zalavárroegvel Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
Ut|te)dn; fotóra. TileJoouim : 1SS.
NEM FAJ FEJE
éa a lába, ha a Deák-tér 1. ss. alatti
c i p a-tt s I e .t « n
rendelt klxáróUg atsőrandü anyagból ké»»ull
ARQENT-iéie
etp<t hord Javítások k y o r s a o osskütültetock. Kásiel varrott duplatalpu
SZANDAL
m«r m«g-r«ad«lh4ti
Fényképészeti cikkek amatőröknek.
Extra, ultra, szlnérzéfceny,
szlnérzékeny-fényuőuar-mentes és llorin lemezek, filmek, folopaplrok, uegy-szerek és felszerelési cikkek nagy uólasztékban.
Mértékeit árak.
.Agí.- Fotohandbuch" ás egyéb fényképjUiell szakkönyv ijmél k.pható.
Fischel Fülöp Fial Naykanlzs*n.
Leszállított árakon vpisárlohat
nyári mosó újdonságokat
az „ARANY KAKAS" hoz Fulard selymek 5000 koronától. Bajadér és Tutankámen mosó Uidonsások.
az elöre haladt Idény mlalt
KISFALUD! ÉS KRAUSZ
■ dlvatnagyáruházában -
nagykanizsán
az ERMÉBET-TtRe*
Nyom.lou a Nagykan^aui Nyomda es Lapkiadó Vállalat könyvnyomdában, Nauykanizsán"
b /I
■\' ■i- A
62. evfolynro 134. szám.
Namykaniiaa. 1923. junius 16. Szombat Egyes szám ára 40 korona.
POLITIKAI NAPILAP
■ hl»<l6bl»»<»l ra-ui

►r»i H„ h«r. 800 R, o kapható Ank.r-km ».
r*aedárr. HOO K ». tloliátyárudAbaD
A ruhrvldékl gyalázat,
mely immár Európa szégyenletes beletörődése mellett oly hosszú ideje tart, naprólnapra fokozódó arányban termi véres gyümölcseit. A világverő hős franciák, akik angol-amerikai és oh I cseh-szerb-román segítség nélkül sohasem tudták volna kivívni a győzelmet s akik a háború után oly vitézül bevonultak a fegyvertelen Németországba, a vadakat megszégyenítő barbarizmussal sanyargatják a náluk ezerszer különb, kulturáltabb 5 az emberiségre hasznosabb német népet. Az olyan apró kis galádságokon, aminők például a lakosság tömeges kiutasítása, német tisztviselők elcsapása és bírói üldözése, stb. már régen tul vannak a derék győzők. Most a lakosság lepuffantása a kedvenc sportja a kitűnő francia katonáknak, a békés ulcai járókelők, köztük gyermekek legyilkolása s igazán nem csoda, ha a hallatlanul sanyargatott német népben feléled a megtorlás vágya. A napokban Dortmundban ismeretlen tettések meggyilkoltak két francia tisztet. Lehet, hogy németek bosszumüve a gyilkosság, de lehet az is, hogy francia golyó ölte meg a tiszteket, talán a legénységgel való rossz bánásmód miatt — amire volt már példa a Ruhrvidéken. Szóval a bűntény körülményei még tisz\' tázatlanok, de a megtorlás francia részről és francia módon — már folyik. Több száz polgárt, köztük a város polgármesterét, a franciák letartóztattak, az utcai őrjáratok pedig öt embert lelőttek, többet súlyosan megsebesítettek — mert saját városukban éjnek idején az utcán mertek Járni. Nerp gondolják a franciak, hogy a németek béke-turesének egyszer vége szakad S egyszer szemben kell államok a németekkel, de olyankor mikor azoknak is fegyver a kezükben ? ...
Ujabb bonyodalmak a Balkánon.
Jugoszlávia a bulgár események miatt elrendelte a mozgósítást. — Titkos megegyezés a szerb kormány és Sztambulijszki között. — Olaszország tiltakozása.
Róma, jun. 15. (Express-távirat.) Jugoszlávia a szófiai kormány-válloiás miatt mozgósítást rendelt el. Római politikai körökben a mozgósítás okairól azt beszélik, hogy egyrészt Jugoszlávia állítólag titkos megegyezést kötött Sztambulijszkival, amelynek értelmében Sztambulijszky kormányát támogatja, másrészt Belgrádban attól tartanak, hogy az uj kormány tqmadást fog intézni Jugoszlávia ellen és ugyanakkor a törökök is fegyveresen lépnek fel Macedóniában. Hir szerint Róma kifogást fog emelni a jugoszláv mozgósítás ellen.
A bulgár eseményekkel kapcsolatban még a kővetkezőket jelentik:
Szófia, junlus 15. (Expressz. Bolgár Távirati iroda.) Sztam-bulljszkit Szlavovica közelében, Golak faluban a forradalmi kormány csapatai elfogtak.
Bécs, junlui 15. Róma ét Páris között diplomáciai megbrsiélések folynak arról, hogy a kormányok milyen magatartást tanúsítsanak a bulgáriai mozgalommal szemben. Különösen Rómában izemmel láthatóak élénk érdeklÖdésael kisérik a bulgáriai eseményeket és s kor mány utasította szófiai követéi, hogy jelentéstételre jöjjön Rómába.
London, junlus 15. (Éjfélkor érkezett expressz táv.) Sztambulijszky volt bolgár mi-nisterelnököt menekülése közben agyonlőtték.
Prága, juniua 15. llletékea csehszlovák részről kijelentették, • hogy a cseh szlovák kormány nem Is-
meri el a szófiai uj kormányt és ■bban az esetben, ha a Sztambulijszky letartóztatásáról azóló hírek megfelelnek a valóságnak, akkor a kiaántánt uj helyzet előtt fog állani és feltétlenül be fog avatkozni a Wgér balOgyfikbe,______
London, junius 15. Az Evening Standard belgrádi jelentése szerint a jugoszláv kormány elhatározta, hogy szükség esetén fegyverrel is megakadályozza Bulgária csapat mozgósítását.
Szófia, jun. 15. (Éjfélkor érkezett.) Sztambulijszky miniszterelnököt Golak mellétti elfogatása után Siófiába aksrták szállítani. Útközben a parasztpárt tagjai (Sitambu-lijszky hivei) megtámadták a kor-mánycsspatokat. Tűzharc keletkezett, amelynek folyamán Sztambu lijszkyt agyontétték. A hir Szófiá-ban nagy izgaftnat keltett, a Can-kov-kormány sajnálkozását fejezte ki a történtekért éa elrendelte a vizsgálat megindítását.
Elitélték Frivaldszky András gyilkosát
Budapest, junJus 15. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A budapesti büntetŐtörvényszéken ma tárgyalták a nemrégiben nagy port vert Deák Ferenc utcai bün-pőrt. Ez év január 29-én történt, hogy Eszláru Károly, a Wiener Kommerciál Bank volt tisztviselője miután előzőleg tettleg inzultálta a bank titkárát Prioaldszky Andrást, revolverével agyonlőtte volt hivatali elöljáróját. Esziáry Károly a ma megtartott főtárgyaláson azt hangoztatta, hogy nem volt azán-dékában Frivaldazkyt megölni. Öt Frivaldszky becsületében raegaér-tette s ezért vett tőle elégtételt. Az inzultus után eltávozott, do Frivaldszky utána lőlt. Erre ő is elő vette revolverét és lelőtte a titkárt.
A tanúvallomások azonban nem ezt igazolták, hanem hogy EszUry az inzultus megtörténtével azonnal
elővette revolverét és lőtt. A bíróság helyt adva a tanúvallomásoknak és bűnösnek mondotta ki Esziáry Károlyt a szándékos emberölés bűntettében és ezért a büntetőtőrvénykönyv enyhítő szaksszá-nak alkalmazáaával Ötévi fegyházra, tízévi hlvatalvesztéare és politikai jogainak ugyanerre az időtartamra való felfüggesztésire Ítélte.
A vádlott a bűnösség kimondása éa a büntetés miatt, az ügyész az enyhítő szakasz alkalmazása miatt felebbezett.
Bankvezérek tanácskozása a Pénzintézeti Központban.
Budapest, jun. 15. Pásztor Miksa, kincstári főtanácsos, a Pénzintézeli Központ vezérigazgató helyettese ma délutánra bizalmss értekezletre hivta össze á budapesti intézetek vezetőit.
A bizalmaa értekezlet különböző hitelűgyekkel foglalkozott.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, junius 15. A nemzet-gyűlés mai ülése 11 órakor kezdődött. Az elnöki bejelentéiek után Patacsi Dénea bejelentette mentelmi jogának megaértését. Ezután harmadazori olvasásban elfogadták az Országos Közlekedésügyi Bizottságról szóló törvényjavaslatot. — Farkas István volt a következő szónok, aki megindokolta az Indexrendszer behozatala tárgyában benyújtott indítványát,
— Tátongó űr van a munkabérek és az árak között — kezdi beszédét Farkaa István. Az államra hárul a feladat megoldást találni, hogy a bérek a drágasággal együtt emelkedjenek. A drágaság január l-e óta háromszorosára emelkedett. A létminimumot meg kell állapítani éa minden téren a beállott emelkedésekhez alkalmazkodni. Fel kell állítani a béregyeztelő hivatalokat, hogy az indexszámítások keresztülvihetők legyenek. Kéri in ditványának napirendre való tűzését.
A kormány résréről Walkó Lajos kereskedelemügyi minisiter fejti ki álláspontját az iodexrandszert illetőleg. Az indtxrendszer alkalmazása mellett állandó számítási nehézségek merülnének fel. A süllyedő valutáju országokban gazdasági törvényei azerint mindenkinek csök-ken az élet standardja. Az máa kérdés és abban Ő is egyet ért a felszólalóval, hogy a létminimumot meg kell adni. A létminimum fizetése ugyanis emberileg is kötelező a munkaadókra nézve. Arra kéri a Házat, hogy vesse el Farkas István index indítványát. A Ház ebben az értelemben határoz.
Rövid szünet után Kabók Lsjoi*, aki egy, a kereseti adó módosltá sáról benyújtott Indítványát Indokolja meg. Beazédére Kállay Tibor reflektál. Az elnök ezután napirendi javaslatot tesz, amelynek elfogadása után az ülés egynegyed két órakor véget ért.
Még nem fogták el a Kristóf-téri gyilkosokat.
Budapest, junlus 15. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A Kristóf-téri gyilkosság ügye mi nem hoxt. a kombinációba vett eredményt. Bácsi György vicchás-mester gyilkosai semmi nyomot nem hagylak maguk után s igy a nyomozás csak feltevésekből Indult kl. A msl boncolás megállapította, hogy Bicsl Györgyöt, miután . fejére mért több ütéstől elszédült, kézxel megfojtották és azután akaaz-tották fel . nadrágszljjára. A rendőrség most ujabb nyomokon haladva bárom notórius betörőt gyanúsít a gyilkosság elkövetésével, akiknek kézrekerltésáre már megtelték a kellő Intézkedéseket.
*.ALAI KOZLOMY
fl magánalkalmazottak országos megmozdulásra készülnek a drágaság miatt
K&vetailk ai Irány-Index hivatalos elrendelését. — A gyungevaiutéju orsiá-jok mintájára létesítendő b*regyeaiet6 bizottságok feliili\' tás it Kérik. — A parlament elé viszik sérelmeiket. - Vég só esetben orsxéflos sztrájkot fognak proklamálni.
Budapest, 1923. juoius 15. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) A közalkalmazottak nemrég befejezett ga?dasági mozgalma után most a m*gánalkalmazottak mozdultak meg, hogy az egyre ciak nehezedő állapotok miatt helyzetüket tőrvl nyes keretek közé biztosíttassák. Nagy csalódást okozott köreikben az, hogy jogos várakozásuk d« cára hivatalos helyaken nem vették ügyüket egyformán tárvyalas alá a közalkalmazottakéval. Ennek a különkezeltség feletti rosstalá-suknak adtak demonstrativ kifejezést, hogy bejelentik akciójukat vitális érdekeik kisürgetésére.
A mozgalomról a Magántisztviselők Országos Szövetségének vezetősége részéről a következőkben inform«Itak bennünket:
— A magyar magánalkalmazottak gxidiságí helyzete minden mán államban uralkodó állapotok mellett példátlanul áll a maga elyiselhetet-lenségével. Megélhetési lehetősége aok esetben kisebb az államlaké nál, akiket országos tehermegnő-vetéssel bár, de kénytelen a kor mány scgileni. Jogos reménnyel hittük, hogy az allamlak ügyével kspciolaiban n magánalkalmazot tak sorsát és megélhetésinek lehetőségeit is szabályozza a kormány, amire a mai kivételes és szomorú gazdasági helyzet kivételes eszközöket is ad a kormány rendclke zésére. Hogy o súlyos hiba megtörtént, a magánalkalmazottak magukra hagyattuk. Exlstenciálls érdekeiket a saját erejükből kell ki forszirozniok.
— Meg kell állapítanom, hogy az elkeseredés a megesett hiba miatt nagy, ami zsjos demonstrációban nyilvánult meg a szombati értekezleten. Memorandumot ké szitett el a magánalkalmazottak négy érdekszövetsége, a Magántisztviselők Országos Szövetsége, a Pénzintézeti Tisztviselők Országos Egyesülete, a Biztosítási Tisztviselők Szövetsége és a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Egyesülete. A memorandumban, amit egy példányban a parlament és egyben az összkormányhoz terjesztettünk fel, újra leirjuk a magánalkalmazott életviszonyait, amire hivatalos Segítséget kérünk. Kérjük ezért elsősorban a hivatalos, heten-kint, vagy havonkint meghatározandó irány-Index megállapítását, németországi és ausztriai minta szerint, de olyképp, hogy a magunk viszonyainak legyen megfelelő, tehát az érdekelt magánvállalatok roppanó gazdasági konstrukcióját ne terhelje tul. Elmentünk tehát ebben a kérdésben a méltányosság legvégső határáig a magunk helyzete rovására is. Követelésünk minimális és vele vitális érdekeinket mégis megvédhetjük. A hivatalos indexszám alapján lépjenek működésbe a már többször megígért és még mindig várt béregyeztető bizottságok, amelyek sürgős felállítását ls kérjük.
— Memorandumunk a parlamenti képviselők köreiben mély hatást keltett. Követeléseink, sürgősségükre való tekintettel Is már
Az alispán pénzbírságra változtatta át a tejfiamisitó asszony fogházbüntetését.
80 százalékban
Nagykanizsa, junlui 15.
A nagykanizsai második piaci tejrazzlável kapcsolatosan meg-Irtuk, hogy Biluska kir. vegyészmérnök Dominkó Józsefné felsősénél asszony tejét a vegyvlzs, gáláinál 80 százalék erejéig vlze-zeitnek találta és elért ügyét a nagykanizsai városi tanács állal megbizolt rendőri búntetőblrónak adta ál, aki a tejhamlsltő asszonyt hogy elretterfiő példái státuáljon, a pénzbüntetésen kivül — tizenöt napi elzárásra ítélte
A közvélemény az enyhítő körülményekre való tekintettel, megnyugvással logadta akkoraz enyhe ítéletei, ámbár 80 százalék erejéig lévén a tej hamisítva, a büntetés maximumát alkalmazhatta volna a városi rendőri büntetőbirő.
vizezett volt a tej,
— Saját tudósítónktól. —
Felebbezés folytán az ügy a vármegye alispánjához került, aki az ítélet Indokait helybenhagyva akként változtatta meg a városi rendőrblró ítéletét — hogy a tizenötnapi fogházat háromezer korona ujabb pénzbüntetésre változtatta át.
Bődy alispán ur tiszteletreméltó Intencióit mindeneseire meg tudjuk érteni — azonban veszedelmesnek tartjuk Ilyen precedenst alkotni, mikor hatóságainknak nehéz küzdelmet kell vlv-niok a folyton merészebbé válló tejhamlsilékkal, akiket semmiféle pénzbüntetés nem fog elriasztani cselekményük megismétlésétől. — hanem csakis a szabadságvesztés.
a leközelebbi parlamenti ülések alatt tárgyalás alá kerülnek, akár interpelláció formájában ia. — E, amennyiben a kormány nc.n honorálná kellőleg leredukált igényeinket, a legvégaó eszközökhöz leazünk kénytelenek fordulni, ami orazágoa megánalkalmazottl sztrájkban fejeződik majd ki.
— A fixFIzetézüek sorsa van oá* lünk a legazomorubb könnyelmű* aéggel kezelve. Pedig a zürichi koronafluktuáció bennünket ér o legintenzívebben, akiknek megélhetési viszonyai a mélyponton függetl\'enlt-tettek a piac árhullámiáaától. Ezzel szemben ml épp olyan államfenntartó osztály vagyunk, mint akár a gazdák, akik ezernyi előnyt élveznek, igen zokszor az államte-her rovására. A mi helyzetjavltá-auok kérelme pedig nem jelent acmmlféle állammegterhelést.
A becsületes munka ünnepe.
042 éves hűséges munka jutalma.
Pusztaedcrics, junius 14. (Saját tudósítónktól.) Lélekemelő ünnepély folyt le récsei Békeffy Béla és neje nyirlaki Oszterhuber Franciska puszt t edericsi gazdaságában. — A vármegye főispánja, dr. Jarányi Ferenc, nagy ünnepség keretében nyújtotta át a gazdaságban negy venkét éven keresztül ritka becsüle tességgel, példás hűséggel szolgáló Fullér György mezőgazdasági cselédnek a földművelésügyi miniszter által, a becsületes éi szorgalmas munkásságának elismeréseül küldött díszes oklevelet és pénzbeli jutalmat.
Vármegyénk népszerű főispánján kivül ott láttuk Zalavármegye törvényhatósága részéről dr. Huszár Pál főszolgabírót, a vármegye gazdasági felügyelőség részéről Baudiss Gyula és dr. Németh József gazdasági felügyelőt, a vármegyei gazdasági egyesület képviseletében Der-varics Akos elnököt éa Viola János főtitkárt, dr. Farkas Tibor nemzetgyűlési képviselőt, dr. Cózonu János és Mező Kálmán földbirtokosokat, Virágh Ferenc lelkésvt és a vidék számos jelese/t, akik- mind axért jöttek össze, hogy a becsületes és hűséges munka jutalmasásának és elismerésének ünnepét mi-
nél szebbéés felejthetetlenné te-gyék.
Felvonult a tanulóifjúság tanító nőjük vezetése alatt, a különböző gazda»ágok és közeli uradalmak ünneplŐs ruháju c»elédsége — aki* mind kivették részüket az ünnepély szebbé tételében.
A megérkező 7arányi főispánt Békefjy Béla földbirtokos — a kitüntetett hűséges gazdasági cseléd gazdája — üdvözölte Deák Ferenc rokonni ősi birtokán.
A főispán válaszában örömé nek adott kifejezést, hogy az általa éveken át ismert és nagyrabecsüit Fullér György gazdasági cselédnek ő adhatja át a miniszter ur elin-mérését és jutaimát, akit utánzásra méltó példának állit. Majd az egybe íyült cselédséghez fordulva — Fullér dőrék, becsületes szolgálatának utánzására kéri őket.
Dr. Tarányi azután átnyújtotta a hatvanhatéves, boldogságtól su-gárz\'óarcu, kitüntetett Fullér Györgynek a miniszter díszoklevelét és pénzbeli jutalmát, majd barátságosan kezet fogott vele.
Az ünnepély a magyar ima el-éneklésével ért véget. Utána pedig Békeffy földbirtokos vendégül látts az összes megjelent ünneplő cselédséget.
Betörés a Deák-téri Stern-üzletbe.
Százer korona értékű árut loptak.
Nagykanizsa, junius 15. (Saját tudósítónktól.) Tegnap hajnalban ismeretlen tettesek betörést követtek el a Deák-téren levő Stern Miksa-féle cipőüzletbe.
Először leütötték a lakatot, levették a keresztvasat és utána behatoltak az üzletbe, ahonnan vagy harminc pár cipőre való bőrt és egyebet tulajdonítottak el és ezután tovább álltak.
Stern Miksa kára hozzávetőleges számítás szerint százezer korona.
A gyorsan megejtett rendőri vizsgálat nyomot talált, amelynek alapján az Ismeretlen tetteseket mihamar fog sikerülni elfogni.
— Uránia. J5n a „Titkok háza."
A rendőrség fi
Két kaposvári flata tolvaj leányt sikerül
Nagykanizsa, junius tudósítónktól.) A kaposv ség táviratban arról é nagykanizsai államrendőr özv. Steiner Samuné ka koa kárára egy pár bri gőt, egy arany karkötő-i rom brlllláns gyűrűt lof lopással két fiatal leán] tanak, akik valószínül* nizsa felé vették utjuk ott zsákmányukat érté! A kár legalább másfél rona. — A nagykanizsai őrség a távirat vétele nal megtette intézkedés a két tettes Nagykanízs útját, itt méltó fogadt szesüljonck.
Nem kellett soká vár táviratban jelzett szeméi ján — néhány órán bel n két fiatal leányt elfőj pitányságra előállítani.
A kapitányságon a k vallott mindent. Megta a lopott ékszereket is I ugy, hogy özv. Steiner semmi kárt szenvedni.
A két fiatal éksz. Kaposvárra kisérik és ottani rendőrkapitánysi
HÍREI
— Naptár i Junius
— Hivatalos óráink:
(Fótit 13. Bo/.enricdtr palota délolólt fél 9 órától !2-igr dé Telefon 73. — A szerkeszti Bogcnxieder palotu) hivatalos szero délolélt lü órától U-A felelős szerkesztő délután nyomdában (Fóut !í. sz. aUl mily ügyben a nagyközönsé] ál!. Telefon 117.
— Időjárás. H.zs borulás állott be és ny esik is. A hőmérséklet daa alatt van. Szeles várható esővel.
— Személyi hir.
m. kir. pér.zügviga? Zalaegerszegről Nagyi kezett.\'
— A hatodik gj felállítása. A m. kii munkaügyi miniszter a hatodik gjó/yszertár a Király\'utcának, a 3 utc» és az Erisébe szakaszét jelölte ki.
— Az Erdő-legfel daaágl bizottság 1 nap délelőtt 10 órakor elnöklete alatt ülést házán.
— A Tolt 11. 1 emléknapja. Holnaf délelőtt 10 órakor a székesegyház kápoiná mutovkal ütközet évfc mából ünnepélyes gyái lesz, melyre az ezred hozzátartozói ezúton nak. Vendégeket a re vesen lát.
— A* adófelaxól gyalások a jövő hé sen befejeződnek.
— Tejrazzia E*< tegnapi nap.folyamái vegyvizsgáló állomás Biluska kir. vegyészi egerszegen tejrazziát alkalommal a vizsgál nyolc árusítóét alkali lálva — megsemmisít sitók ellen pedig m hatósági eljárást.
1923. iuolus 16.
ÜALAl KÖZLÖNY
__ Nyíri znnlataágot rendez
VI számú vámőrszakasz és
"ssut.sUg MutakeresUuron Myó
17-én vasárnap délután 2 oral hkJJ"i « Ifjak és ■
inurskereaxturl nyomorgó gyermekek felsegélyezésére, amely iránt „4r Is mindenfelé nsgy az érdeklőéi A rendezőség mindent el-követett, hogy a Kenyáról klrán-duló közönség fele|lhetetleo01 nép emlékekkel távozzon. A délutáni műsor szépségét a kanizsai vasutss-(, póatásdalárd. ének.xám.l, Nagy C.vSző ur »iép költeményei éa Bálint Gyul. ur ált.l előadott dalok c„k emelni fogják. Lesz világ--4,1, szépségverseny, sorsjátéa, eoífettl csata, amerikai árverés, tombol., n.gy tűzijáték .tb. J6 é. olcsó ételekről, italokról, )ó cigányzenéről é. rezesbandáról gondoa-kodva van. A kiránduló közönsé vet a murakereszturi állomáson a rendezőség kisbiróval és zeoével várjz. Indulás Kanizsíról a 12 05, . 1830 személy és a 15 22 gyors-vonstt.l; visszautazás Kanizsára este 8 es 12 órskor. Belépti dij 10Ű K. Kedvezőtlen Idő ésetén a jónak ígérkező mulatság folyó hó 24 én t.rtatik meg.
— Adomány a harangok be szerzésére. K.nn Irms nyug. áll. Itk. igazgatónő édes anyjának nagy betegségből való felgyógyulása al-ka\'miv.l a felsőtemplom harang-jaira 1000 és az. .Isótemp\'om harangjaira 1000 K-át adományozott szerkesztőségünk utján. Jakubecz István a felsőtemplom harengjsira 300, az alsótemplom harangjaira 300 K-át adományozott.
— Halálozás. Wellisch Márkus nagykanizsai lakoz volt knlapkerea-zedő, dr. Krzusz Alzidár nagykanizsai ügyvéd sógora, folyó hó 15 én szívszélhűdés következtében elhunyt. Az elhunytbso fia Wellisch Ernő, a Kereskedelmi Bank tisztviselője atyját vesztette el. Temetése 17én d. e. 10 órakor lesz az Izr. temető hslotiss házából.
— Uj tanítói álláa szerve zéae Hahóton- A h.hóti róni. kst. iskolaszék Kreutzer Dezső gel-sei esperes ptebáno*, egyházkerületi tanfelügyelő elnöklete alatt tartott ülésén az ötödik oszt. tfinitói állás megszervezését egyhangú határo-zst.sl mond:e ki.
Holttányllvánltások. Dorn-ján Ferenc gazd. cseléd, aki 1883 ban szülofétí, D. István és Szabó Ágnes \'■«, Varga Róza férje, a 48. gyal. ezredből 1918 őszén az albán harc-téren eltűnt. — Szabi Károly te-kenyei asztalos, aki 1879 ben Zala-szántón született, Sz. Antal és Nsgy Ágnes fis. Illés Mária férje, a 20. h. gy.-eirrdből 1914 őszén az orosz haic éren eltűnt. (Sümegi kir. járás* bíróság.)
— A Nagykanizsai Lábbeli készítő Iparosok szakosztálya
tolyó hó 16 án, azaz szombaton este 8 órakor rendes évi közgyűlést tart, melyre az összes szaktársakat tisztelettel meghívja a Vezetőség.
Ujabb béramalás a nyomda-Iparban. A napokban Ismét bér-tárgyalö.ra jöttek össze Budapesten » nyomdai munkások és főnökök megbízottai. A nyomdal munkásság •folyton növekvő drágaaág következtében újból béremelést kért éa •tárgyalások eredményeképen minden szakmunkás már e héttől kezdve U százalékos bérjavltásban részesül.
Zalaegerszeg város közgyűlése.
Mit tárgyalt a testvérváros parlamentje.
Z.laegerazeg, junius 15. (Zslaegerszegi szerkeaztőaégünk telefonjelentése)
Tegnap folyt le Zalaegerszegen a városi közgyűlés a képviselők szépszámú érdeklődése mellett.
A gyűlés megnyitása után napirend előtt dr. Rosenthal Jenő szőlalt föl, aki a tojás árának az utóbbi Időben való rohamos emelkedését teszi szóvá. A nagyarányú áremelkedésért a várost okolja, amely ujabb tojáskereskedési engedélyeket adott kl
Czobor Mátyás polgármester reflektálva dr. Rosenthal szavaira — kijelenti, hogy minden törekvésével oda fog hatni, hogy a magas tojásárakat letörje.
Dr. Rosenthal ezek után kéri, hogy a zsidó hitközség tulajdonát képező elemi Iskolát, amelyben jelenleg az állami elemi Iskola van elhelyezve — bocsássák vissza a hitközség kezelésébe.
A polgármester a felszólalás-
sal kapcsolatban tárgyalást folytat a városi főmérnökkel az uj barakk építéséről. Majd kijelenti, hogy a város az Izr. hitközség kérelmét respektálni fogja, ameny-nylben az állami oleml Iskola céljaira az uj barakkban fog 4-5 szobából álló helyiségei biztosítani Majd a közgyűlés elhatározza, hogy a város a meginduló lakásépítési akcióban közmunkával fog részt venni.
A zalaegerszegi cserkészek nyaraltalását Illetőleg a kö/gyülés ugy Intézkedett, hogy a nyaral-uiással kapcsolatban fölmerülő összes költségeket a város fogja fűdeznl Végül megfelelő módosításokkal.elfogadja a közgyűlés dr. Gráner Adolf városi tisztiorvos, továbbá Magyar Lajos városi pénztárnok nyugdíjazását.
A közgyűlés több kissbb ügy letárgyalása után véget ért.
Ezen ujsbb béremelés természetesen ismét jelentékeny megterhelést j ;l«nt a nyomdáknak, illetve lap vá\'lalatoknak,
— Az autótura versenyzők látogatáaa Tihanyban. A Nemzetközi Automobil Club turautjának első állomásáról, Balstonfüredről, hol tudvalevőleg egy n.pos pihenőt tsitott, a tegnapi nap folya-
\'mán gőzhajón átrindult Tihanyba n félaii íet és az ott meginduló nagyarányú építkezések megtekintésére.
— Elhányt tanár. Reinholcz Árpid zalaegerszegi kereskedelmi Iskolai tanár tegnap meghalt.
— A galamboki lépfene. A
galamboki lépfene megssínt. F. hó 2 ika óta megbetegedés nem fordult elő.
— Az ősszel kozdődlk mag Szombathelyen a jegyző tanfolyam. A; idén is megkezdődik Siombatbelyen a jegyző tanfolyam és minden bizonnyal az ősszel. Felvételre jelentkezni a főispáni hivatalhoz beadandó Vérvény utján lehet.
— A kanizsai közjegyző Ide zéae. Csöndőr julia Antal Jó-
zaefné zalamerenyel lakos hagya-tékának tárgyalása 1923. szept. 5-én lesz a nagykanizsai kir. közjegyzőnél. Idéxke Antal János.
— Októberben lesz a XV Ik katolikus nagygyBléa. A XV. Katolikus Nsgygyülést előkészítő bizottság az Országos Katolikus Szövetség üléstermében Zichy János gróf és Prohászka Ottokár székesfehérvári megyéspüspök ei-rökléaével ülést tartott, amelyen Zaembery István dr. ügyvezető alelnök előterjesztése al.pján elhs-tározták, hogy az Országos Kató-likus Nagygyűlést az idén október 7, 8 és 9 Ik nspjain fogják Budapesten megtartani. A nagygyűlés alatt 7-én, azaz vasárnap délelőtt az Országház-térre eukarisztikus körmenet lesz, melyet Csernoch János bíboros, Magyarország hercegprímása fog vezetni.
— A szombathelyi kiviteli lóvásár. Az elaő napon mintegy ezer lovat hoztak n vásárra. Szép számmal jelentek meg a külföldi kereakedőte is, köztük olaszok, németek, horvátok, csehek, osztrákok és jugoszlávok, a bolgárok pedig táviratilag jelentették be részvételüket. A felhajtás tulnyomórészben (nyolcvan százslék) hidegvérű állat,
— Szeged amerikai hassal tori le n husdrágnaágot. Hogy mennyire h.iug «z az állítás, hogy nálunk minden nyomorúságnak dacára is olcsóság van a világárakhoz viszonyítva, semmi sem bizonyltja jobban, mint hogy a főváros után most Szeged városa foglalkozik azzal n tervvel, hogy a husuzsorát fsgyssztott délamerikai marhahús importálásával töri le. A jó azegediek ugyanis tűrhetetlennek tartiák, hogy Szegeden egy kiló marhahús 1700 korona 1 Az amerikai hússal az 1300 és 1600 koronás világpa^Ssí árakhoz akar. jsk leszorítani a szegedi húsárakat.
— A drágább gynfa. A kincs; tár minden 56 szálból álló gyufa csomag után 13 korona 90 fillér kincstári réazeaedést ksp, ha 56 szálnál több van egy csomsgbsn, minden ujabb 56 szál után további 13 korons 90 fillér jár. Ez a fa-gyufára vonatkozik. Más gyufák után 56 szálig 20 korona 90 fillér, azonfelül pedig ujabb 20 ko.-one 90 fillér jár a kincstárnak. Ez a rendelet a szabadforgalomba már átment gyu/gmennyiségre nem vo natkofik.
— Borjuk lavágáaának engedélyezése. A földmivelésügyi miniszter rendelete azerint eddig cenk az egy hónapoanál idősebb borjukat lehetett levágni. Most a miniszter elrendelte, hogy már 8 naposnál idősebbek Is levagh.tók, tekintettel a változott közgazdasági és közélelmezési viszonyokra, másrészről arra, bogy a 8 naposnál idősebb borjúnak már olyan táperejű a húsa, mint az 1 hónaposnak.
— Humor. Koldus: Könyöt egy pár koronát.
Ur: Nincs nálam, csak tize
Koldus: Nem h^j! Tudok vli adni.
— Uránia. Szombaton 7 órakor, vasarnap 5, 7 és 9 óra
Asszonybilorló", a budaposti Ui színháznak nagysikerű müsordari érdekes és izgalmas regény, me nagyúri otthonok pompás milíőj indulva, gyönyörű világtájak, sf ültetvények, tengeri utak változ panorámáját nyújtja. — .Angol adó*.
— Hamlafogakat, aran
ezüstöt, brilliánsokst és érmen legmagasabb napi árban veszek Frled József ékszerész, Sug 8. szám. (Fő-ut ás Sugár-ut sa
— Próbába mag Öa U éa nw
zóilk róla, hogy a FIUPP harisnyaka ben békebeli \' anyagból készüli Itaril zoknik a legtattós.lztz.k és ugyanazon ós minósagii pamutból bátin.koz u:. hatók, S<«iDba[holy, Széli Káliziaa-ulca
— Fttezerkereekedők flg mébe. A kiskereakedelmi áru részére 1923. juniua 15-én kez. hatállyal érvéoves Irányárjeg átvehető Rosenfeld Adolf Fisi nél, Fő-ut 4.
SPORTELET
Urkocsisverseny Kei helyen.
A somogyzalai lótenyészt lovassport egyesület Keszth
iuniut hó 22, 23 és 24-én re Urkocsisverseny és lovasmérkö
A nevezésekből látható, kellemes sport napokra van ki
A megjelenő vendégek rési szállodákban elegendő szállás biztositva. (junius hó 20 ik kári hivatal megkeresésre gc kodik. Keszthely, Kossuh utca.
Lovak és kocsisok clhelyei a helybeli huszárszázad gc kodilc._
Zita királyné - mint ta
Berlin, jun.us 15. A Steinet elien indított bűnperben hir t Zila királynét iis megfogják mint tanút, skltől a bíróság nak a királyi ékszereknek lii fogja megkérdezni, melyeket Steiner eltulajdonított. A ti lásra Miksa főherceget is m-g\'
KÖZGAZDAS í
A tőzsde hírei
(Saját tudósítónk telefoiijelenlí*
Budapest, junius 15. A ma dén a hét éa feles, alacso zürichi koronejegyzés hatáss pán nyitáskor érvényesült, i után azonban sok áru kéri sera a magaaabb árfoly.qiot tára. igy lasau, lemorzsolódái lyamat állott elő, amely I hullámzásoktól eltekintve sl tart ;tt. Általában lanyha tem volt. Csupán néhány vezető képezett kivételt. A gyenge dencla kialakulásához hozzá hogy a piac Bécsből blstatá kül maradi. Továbbá, hogy a rendezés már ms sokakat ri lásra ösztönzött. Az árbitrázi kekben kezdetben élénk v< üzlet, később azonban elesei dett. Kullsz psplrok közül a
„Zalai Közlöny"
Budapesten naponta kapható az Anker-köz 2. szám alatti dohányárudáb
ZALAI KÖZLÖNY-
áremelkedése vonta magára a figyelmet. A vrspiac csendesen indult. Ax árfolyamok majdnem klvé\'el nélkül visszaestek. Az árveszteségeknek csak jelentéktelen rész* tudott zirlat felé megtérülni. A bányapiaci értékek tartották magukat, mig a vegyes piac Ingadoró volt. A malompiac csendesebb volt. Zárlatkor a hangulat barátságo*-Porgalom élénk, Irányzat tarlóit. Utótózsde irányzata barátságos.
A mai terménytőzidén, küTSnő-sen állomási árut a vidéki malmok eleinte igen élénken vásároltak 76-os alapon 320—325 koronáért budapesti paritásban. Kiatételekben 335 kötöttek. Árpában nem volt üzlet. Zab állomás, fuvar, fekvéa éa minőség szerint 225 K. Buda-pesten ab közraktár 250 K. Tengeri állomáson 225—230 K azonnalra, Budapesten 235 K. Korpa ab Budapest 107 K zsák nélkül.
Valuták és devizák«
Napoleon 24400, Pool (Loodoo) 31180 -3l97v>, Dollii (Ntw-York) 6776-6960, -Francia frank (Paris) 437-44\'d, Márka (Bar-Un) T-05--760, OWss lira (Milano) 314-326, Oaztrák korooa (Bécs) 0-60—10, L«l (Bukarest) 36- 37, Saokol iPrága) 202—210 Svájci frank (iUrlch) 1220—1266, Ulnár (Zágráb\' 76-0—78-0, Langyal márka (Varió) 0 80, Anulerdam 2726. — Koppenhága I2I8--12Ó3, Kriiztlánla 1112—159, 3tockbolia I70&- 866
Zürichi zárlat. }
Berlin 616,\' AmaUtdam Hollandi. 218 60, Kaw-Yotk 667-00 Loodoo 2670, Páil» 8636, Milano 2680, Prága 1600, Budapest 7 60, Zágráb 616, Varaó 7 0».\'W|» 0-78, Szófia 447, Oastrák bél/. 0 78 íö.
Termény Jelentés » Bo.a (TUzarldlkl) 33760—33000, agyít 31600-2760 xosa 24000-^000 takarmány árp» 2I00O-2000 »ör 16600-7600 iab 24000-245 0 tengeri 226(0—23000, lapca —. korj-t 10&00-10710, köles —•-.
Sertésvásár i
halhíjlii 660, Elkelt dáLg 400,\' Ore* -Kösép 1680, Könnyű —, I. r. 17Í0, II 1600, Zalr 2600, Szalonna 2000, Lah. hu. 1600.
Budapesti állatvásári
Marhahús I. r. egéeabao 2100- 2400, hátulja 2^00 - 2600, eleje 2020- 2203, II. r. ««4aabao, 172U--900. hátulja ie:0-2060, eleje 1600-630 Kövaodák marhal l. r. egészben 1700-800 borja (ötön bóxb) 1800.2160, Készlet: Nagy marha 204, — aUdáa 200, Növendék marh. O, aladáa o, bocju 262, aladáa 100.— Marba b6x 1760—1800, borjubór 260 --2700
Értékek \\
Magyar hitel 76000, Osstrák hilal 39600. Hasal. 18000,Jaltáiog6000. Lesaámltoló 9400, KMMkadatml Bank ljSOOo Magyai-Otaix 6660, Beocalnl 210.U00, "Draache 69000, Általános nén 390.000, Ssássváii 90000, Salgótarjáni 148600, UilkáojH 270000, Rima 39000, Schlkk 39760, Gotlxnaan 64000 Nasld 346000, Oanica tfG\'rf, Klotild 28000, Magyar cakor 690.000, Adria-.187000, AUaatlka 30260, KirályiÖr 19000, Bonyák-Agr&r 7600, Llp. ták 6926, Pböbui 16100, Vaun. Vülamoa 16000, GlaaUa 14600, KonkordU 12100, Dáll Vaaot 82600.
FőszerkeszlA :-zeéri Pósch Géza. CalalőasxerkeaziA Benedek Rezső.
Kiadó: Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Nagy és előkelő külföldi biztosító társaság
Nagykanlia. «• kírny.kír., n.mlulíiob«o --—- IA»Aal aaAkh.ly.llI
m.gl.1.18 Sa.s.kOtl.iaa.kk.l *• n.g
képviselőket keres.
Nwyk.nl>>. 4. kttrnyékAr., o.i«külií<ib.o Z.l.m.gy. ---V.LV.Á
m.gf.1.18 öasa.kdlI.IAa.kk.l «■ nagy lam.r.LAgg.1 r.nd.lk.aO
Nem lil.alA*". <1 m.Rukb.n rá-tcroKU.égfll íriá uf.k ii pily.ih.l-
■»>•■#»■•■■«■ ..w. —«. n.k .Kípvli.l.l SOT/V • j.%. .1.11 BLOCKNER I. hlrdaKIrodtJAba, BUDAPMT, U„ I.mi..lw.l>.ulc. «.
Apró hirdetések.
LAxalék falár. Lefklaebb hlrdeií. 10 aaO.
HadlóiTtfjr, nxndOlt rtty 6irtgy. H
Jól led ttiel 10—14 l««o;«»») oilmKoe*
n.klcnfWnt uri biinll állandó »IVi:tn«utl uliUui.
Cim a Ha^btó.
Ajcllla 0 j/uOk (lUaíO kmuKt Mitoilüui. Cim
Klder^lnám ríjcUi llpoio. d< I»«n jó litibin U*t> SLnftt mrrAi:<p<axt liTucKiul egy lt(Vjtbb ti;<i»WA. Cilii t íuJ.W.ív«i»ltin.
Megválóira rtgy b<rt< Zalur*f>ttwn,
Umi))1 Oi*yk6»it»t<n u«ií :i va^y Uzm*!/ mit llak-
nltu Oilctci. Cimckd írme^tüUiKl < iniöhlraulti
»«py oUtmicy h«a«tiíl. tff t{y»> Ifiaieitilo bíf liliínctkl (I rgry cf)<a l«utnii/n 14UI Uuln«(al tUáó.
___. •;ia«íiw3j »1iJí»1« «• ecy ««ii«»ao
j^larlian liij\' 7. 11. Ktmlngu.n uó(íp, <jy 11, ^nait\'.itfl; «M6 Cuauit), KatiiKiyu. II., u ud-
> Wellisch Ernő ugy a rajit, | mint at öisiei rokonság nevebon a mérhetetlen csapástól összetört I sslvvel jelenti, hogy szeretett édes atyja
Wellisch Márkus
életének 49-ik évében folyó hó 16-én reggel 8 órakor elhunyt
A megbo\'-dogutt húlt Ütemei f hó 17-án délelőtt 10 órakor fognak a helybeli ixr. sirkatt halottas házából örök nyugalomra helyez-tataL
NagykanidC,. 1923. Junius 16-én. I Nyuflodjék bék«b.nI
Köszönetnyilvánítás.
MinJazokoik, akik felejthetetlen édesatyánk elhunyta alkalmából részvétüket nyilvánították és cxzcl fájdalmunkat . enyhítették, ezúton monduok hálás köszönetet.
Nagykanizsa, 1923. Junius 15-én.
IMI* Mór
1 4a aa af«as
STáakolO titUd
Ügyes és megbízható
ujságelárusitók
felvétetnek
a Horváth-féíe ujságboltban.
NEM FAJ FEJE
ít . Ub., h. a D.tk-lér 1. .1. .1.111 (IpS-Ual.lb.n
f.nd.lt kliÚóU, .l.ói.odu .nya.ból kenuit
ARGENT-téie
cipót hord. Javítások g y o r 1 a n easközöltetnek. Készei varrott duplatalpu
már meg-r«ndelho4Ó
SZANDAL
Arany, ezüst, platina
vAt.l* mlndankor a l.gm.ga.abb napi Arakon.
nCClUCDI/l aaatalMnrll.liU(>M«g|. HrrinCKIH ptilaliulrtitriayUnaUl
BUDAPEST. ».<
megnyílt
KLEIN JÓZIEP tl TEITVÉRE
kíilmonV* éa elOnj-omda Qa)«t«, hol minden ktlUk k«phat«. Sulmtkilapjalnkil lálárbao áruiiljuk.
F0N0TTBUT0R0K,
vessző, gyékóny-fonatok-ból, külföldi minták után állandóan raktáron
FEITSCHER ÉS ILLÉS
(onottbulor í» ko.árla.ó váll.l.i.
IUOAR.UT 2t. a. ALATT.
Koooltbütorok javltiaát í. r.itfcjt jutányoun válUIJuk.
Tanoncakai Aa tamjIAlaAnyokal llaalA.anl l.lv.aiUnk.
1923. junius 16.
Hirdetmény.
A Kiroly l.kuoyiban 10 , b,n,|. ov,„ olaj k.lul .Uij.»r». V.nri itindíkon.k I kö
1«., 19. í. 30-au I l.nt«m!íteit l.kt.nrib.n ■ a ol.j.t megt.kliuh.lik \'
H««<l. hlr.
Kerékpárosok figyelmébe!
Ha |ó herék, pdrköpenylés belső gummit olcsón ahar beszerezni, forduljon bizalommal
Brandl Sándor
kaiikflruUüiUMIiii DeAk-IAr 2. u*m
. I.l.dt.n.lOH.ál.
Kert kp Aralka trészek nagy raktárai
Karékpár-Javitö mOhelyl
1253/á. 1923.
Önkéntes árverés.
Nagykanizsa r. t. város árva-székének 1253/á. 1923. sz. véghatározata alapján a Nagykanizsán, Sikátor-utca 7. szám alatt levő ház
1923. junluA hó 18. napján d. e. 9 órakor az árvaszék hivatalos helyiségében (Városháza, II. em. 29 ajtó) nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.
Kikiáltási és becsár 7,000.000 K, azaz Hétmillió korona.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át az árverés megkezdése előtt Hardy Gyula közgvám kezéhez készpénzben letenni.
Az árvasfék fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az árverés eredményét kielégítőnek nem tartaná, az árverés napját követő 3 nap alatt a legtöbbet ígérő ajánlatát is visszautasíthassa.
Nagykanizsán, 1923. évi junius hó 15-én.
Tároai Arv«s*ék.
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketcsi kártyák, névjegyek, sziinlák, levélpapirok, böritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentésekn minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erós, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Fő-ut 5. szám.
oo oqoooqooq oooooqo qq qoooqooo OOOOQOQOOOetOgggP
NyomatO\'l a Nagykaniiaai Nyomda ía Lapkiadó Vtllalat könyvnyomdáéban, Nagykanizsán.
62. érlolyanj 135. azátn.
Nagyk.nlxsa, 1923 Junius 17. Vasárnap Vasárnapi arám 50 korona,
Készpénzre! bérmentesítve .Zslai Közlöny" Nemzeti Muzeum
2 Budapest
politikai napilap
I(tr»*ac<&a4« *• »«-ot IS.
launt(baa>T»laf«a 7B.
|!iV
A visszhang.\'
Nagykanizsa, junius 16.
Finom és tárgyilagos volt ai a válasz, amelyet a magyar külügyminiszter adott Nincsics kíméletlen támadására. Fínom-szövésű visszhang volt ez, előkelő bizonyítéka annak a kul-larfölénynek, amelyet szomszédaink az irigység gyűlöletével szeretnének tőlünk eldisputálni. De nemcsak a tónus volt az európai közízlésnek megfelelő, mintegy kiáltó ellentéte Nincsics fölhevült magamegfeledkezésé-nek, hanem megtaláltuk benne . a másik kelléket is, \' amit Nincsics beszédében ugyancsak nélkülöztünk : a tárgyi bizonyítást.
Daruváry, a tapasztalt diplomata fölényével, sorolta Jel a keserű visszautasítások hosszú listáját, Szerbia irántunk való rosszakaratának bizonyítékait. Szíves ajánlatunkat a gazdasági viszonyok szerződésszerű rendezésérevisszautasitották. — Ugyancsak visszautasították a politikai foglyok kicserélésére vonatkozó javaslatunkat, egyáltalán mindent, ami a két ország viszonyát szívélyesebbé tehette volna. Szomszédaink az engesztelhetetlenségnek belőlük kisugárzó szellemét ravasz fogással ugy viszik az európai közvélemény elé, mintha az Magyarországból kiindulna, — megrontva a béke és nyugalom atmoszféráját. Keserűen tapasztaljuk, hogy a szerzett elinyös pozíciók által segítve, milyen sikerrel operálnak és bogy nekünk mennyi időt és energiát kell elpazarolnunk a félelmetesen összeszőtt intrikák fojtogató hálójának a kibogozására.
..Emberi tulajdonság gyűlölni azt,kit megbántottunk:\'Ennek a mdyértelmü mondásnak az idézésével szinte villámszerűén világított rá Daruváry arra a pszihologia folyamatra, amely fenségeink lelkében lefolyik. Igen, az áldozatot csak a föld takarja el biztosan s amíg verődik, akár halálos sebben is, "míg vádló, megtört szemei ™merednek a tettesre, — addig
tlud..M4l ..*rh........ I V, k.p, AII|nw..MU. lo. M. II. «
T.t.roa.it>. 1.3—Sp é. (.—M.
■hincs annak nyugovása. A bün rettenetes törvényszerűsége azt parancsolja, hogy teljessé legyen az, hogy a legborzalmasabb beteljesülés pokoli súlya nehezedjék a bün elkövetőjére. Itt nincs félut: ezt érzi Szerbia, ezt érzik ellenségeink. Végig kell jármok a végzet útját s a régi retteneteket ujakkal tetézni, mert ez a kérlelhetetlen törvény.
Okét a félelem érzése, a saját tettüktől való félelem érzése üli ujabb és ujabb gonoszságok elkövetésére, mert mi lenne, ha a rettenetes sebekből elborított áldozat egyszer csak fellábadna és irtózatos szenvedései nyomait a mcgnyiU világ látó szemei elé tárná.
Ól az igazságnak rettenetes hatalma van és az a nap el
Kl.nuu.1 ...i Bcr U4 K. ...7«]«... 1IH K
Uad.jM.twt k*|»h»tú A.k.r-tít. t. u. <1. h t. j t r. <1. ...
fbg következni. — Daruváry, vagy akárki elfojtott, letompított, fájdalmas hangú válasza, az egész magyar nemzet szenvedésben edződő reménykedése, a kaotikus bajok fellegtornyaira magát feltornázó nemzeti életakarás, minden, minden csak ennek az örök és letörhetetlen reménykedésnek a visszhangja, sápadt fénye. Csodálatosak a rendelkezések. A megalázottak és szegények valami anyagtalanból olyan köntöst öltenek magukra, amelyről lecsúszik a tör és a puskagolyó fáradtan hull le.
Nekünk jogunk van viselni ezf a köntöst és felölteni a reménykedő türelemnek ünnepi \'palástját, mert szenvedtünk és Szenvedünk.
Anglia tiltakozása a szerb mozgósítás ellen.
A szerb beavatkozás következményeket vonna maga után. — A forradalom Bulgária belső 8jy«.
Belgrád, junius 16. (Expressz-táyirat.) Joung belgrádi angol követ ma felkereste Nincsics szerb külügyminisztert és kijelentette, hogy
Anglia nem helyesli a jugoszláv mozgósítást és ellenséges cselekedetnek tekintené, ha Szerbia fegyveres erővel beavatkozna a bulgár eseményekbe. Az angol követ hangoztatta, hogy az áhtánt a bulgár forradalmat Bulgária belső ügyének tekinti és mindenáron el akarja kerülni, hogy ebbe az ügybe az egész Balkán belebonyolódjék.
Megdrágul a vasút.
Budapest, jun. 16. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A változott viszonyokra való tekintettel a kormány hozzájárult a vasúti díjszabás felemeléséhez. Az emelésre vonatkozó rendelet a Máv. hivatalos lapjában a közeli napokban fog megjelenni. A felemelt díjszabás junius 21-én lép életbe. A kibocsátandó rendelet szerint a személydijszabás minden tétele duplára emelkedik, a teherszállítás pedig minden vonatkozásában átlag 50 százalékkal drágul. Lényegesen megdrágulnak az összes kedvezményes jegyek is és a kedvezmények körét Is megszorítják és a kedvezményezettek kategóriáit újból szigorítják.
Az uj igazságügyminiszter esküje.
Budapest, juniu* 16. (Telefonon jelenti fővárosi ixerkcai!5ié?Ünk ) Az éjszakai minisztertanács hajnali fél négyig tartott a ezen a kormány tagjai tárgyaltak a közalkal mazottak illetményeiről la.
Bethlen litván gróf miniszterei nők ma Ntgy E-ntt dr., az újonnan kinevezett igszságügymlnlstter tármaságábsn délelőtt fél tizenkét órakor kihsllgstáson jelent meg Horthy Mikló. kormányzónál. Az uj igszságügymlnlstter ma délelőtt tette le az államfő kezébe az esküt. Az cilcü után az uj minisztert ■ kormányzó kölön kihallgatáson
fogadta.
Száznegyvenmllllds sikkasztás.
Budapest, junius 16. (Telefonjo-lenié..) A rendőrség tegnap szombaton sok milliós sikkasztás nyomára jőlt. Kapinics Jenő, 27 éves egyetemi hallgató a Hitelbank épületéből 140 milliót sikkasztott is megszökött.
Mennyi áldozata van a bolgár forradalomnak.
Szófia, jun. 16. Hivatalos j.lenti, szerint a forradalmi átalakulás folyamán szófiában összesen 87. embert öltek meg. A jelentés nui tünteti fel a vidéki hsrcok áldoz, tálnak számát.
Felemelik a munkásbiztoiitásl segélyeket
Budapest, jun. 16. (TeUlouon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A hivatalos lap egyik legközelebbi számában jelenik meg • népjóléti minisztérium rendelete a munkás-biztosítási segély és járulék emeléséről. A rendelet értelmében junius 18 tói ugy a segélyt, mint a járu lékot az eddiginek háromszorosára emelik. Ugyancsak fontos tntéxko-dése a rendeletnek, hogy a kereskedelmi alkalmazottak és magántisxt Viselők betegségbiztosítási kötelezettségének bérhatárát évi egymillió kétszázezer korona fizetésben álla-
PlP
h országos gyermekágyi kiállítás megnyitása.
Budapest, junius 16. (Tudósítónk telefonjelenléie.) Ma délelőtt 10
órekor nyitották msg Ünnepélyen a városligeti mücswrnokbsn az országos gyermekügyi kiáltást. Megjelentek többek közt Kiebelaberg ée Vasa miniszterek Is. Pontbsn tízkor megérkezett a kormányzó és felesége, akiket Lukáczl György dr. üdvözölt. A kormányzó megnyitotta a kiállítást és annak a reményének adott klfejeréet, bogy a társadslonr, érdeklődését a gyermekvédelem ügyel Iránt ébren Urtss. A kormányzó szavalt lelkes éljenzéssel fogadták, kl ezután a kiállítás megtekintésére Indult.
A Kristóf-téri gyilkosság.
Budapest, junius 16. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) A Kristóf-téri gyilkosság Ügyében ma szenzációs fordulat állott be. A rendőrség elfogott egy Hlavo esek József nevü 20 éves fiatalembert, aki az elrablott gyürük közül akarta az egyiket értékesíteni. Az elfogott fiatalember tagadja azt, hogy Bácsi György meggyilkolásában részt vett vo\'na. A rendőrségen az a feltevés, bogy a fiu a gyilkosság elkövetőjétől kspta értékesítésre a gyűrűt.
Megüresedik a ceglédi mandátum
Budapest, iun. 16. (Telefonjelen tés.) Haller István a napokban lemond ceglédi mandátumáról, melyért máris megindult a versengés éi eddig Kuikafalvy Miklós éa Dinich Vidor volt nemzetgyűlési képviselők pályáznak a kerület bizalmára.
zai.m kozlo«r
»»23. junlu. 17.
A tihanyi fürdőtelep kiépítése.
Nagyban folynak ax építési munkálatok. — A aporthásat éa a xátonyfördőt már a jövő hóban átadják a forgalomnak.
Tihany, iunlus 16. (Saját tudósítónktól.) Tudvalevő, hogy Tihany egyike azoknak a balatonparti fürdő helyeknek, melyet gyönyörű fek vése, egészséges k\'lmája s lórié nelml neve. élességénél fogva min dlg nagyszámú, előkelő közönség látogatott. Annak ellenére azonban, hogy a félsziget idegenforgalma az egész Balaton Idegenforgalmának maidnem egyharmadát teszi, a legújabb időkig az illetékes kőrők kő zőnye folytán semmiféle intézkedések nem történtek arra nézve, hogy a meglehetősen elmaradott fürdőtelepet kiépítsék, hogy annak rejtett kincseit főlszlnre hozva, Tihanyt történelmi múltjához és a szinte páratlan azépsékü természeti fekvéséhez méltó fürdőhellyé fejlesszék.
Az elhanyagolt fürdőhely kiépi-tésének sxükségszerüségétöláthatvs, végre a mult év novemberében a pannonhalmi főapátság kezdeményezésére egy kizárólag nemzeti alapon álló részvénytársaság alakult 50 millió alaptőkével, amely céljául tűzte ki a tihanyi fürdő-, gyógy- éa üdülőtelep létesitését. Az erre vonatkozó műszaki terveket egyaéges szisztéma azerint még a tél folyamán elkésdtették, ugy, hogy kora tavasszal megkezdhették az államtól 90 évre bér bevett terű leten azokat a nagyarányú építkezési munkálatokat, a melyeknek szemmellálható eredményei, a gyö nyőrü sportbáz a 480 négyzetméter nagyságú terrasazal, továbbá a hatalmas méretű zátony fürdő az előtte húzódó mintegy 800 méter hosszú cementtöltéssel, már a jövő hó elején befejezést nyernek.
A társaság továbbá rövidesen meg fogja kezdeni a part mögötti gyógyszálló építésének előmunkálatait ; az erdős, vadregényes hegyoldal parceiláxáaát, majd az építkezések befejezése után az egész gyógy éa vUlatelepat ellátó közmüvek (vizvezeték, villanyvilágítás
„30.000 K. esik a város terheiből minden nagykanizsai adófizetőre
Nagykanizsa, junius 16,A közelmúltban ^^ azoknak a városi képviselőknek a szamaraaktk a Kfegyü o ken játszi könnyedséggel szavazzák meg
a másik után, néhány a város és a, adofizelo erdeke tsszem előtt tarló városatya egy kis számvetést csinált es kiszámította, hogy a város eddigi terheiből minden adofizetore allagosan 30 000 K ésik s hogy cz a „rettenetes- szám oppenseggel nen érdekli a polgármestert s nem izgatja a kepvtselótestu étnek azt a részét, amely mindent megszavaz, amit csak eleje terjeszt a magas magisztrátus.
E hittől felizgult, de aztán gondolkodóba esett ellen-varosatya _ a kurta megállapításból kiindulva - tovább ment a számításokkal s a következőket számította, ki:
1914-ben az adófizetők szarna 3.600, a város adóssága 3 millió 600 ezer, a város öszszes vagyona 5 millió 800 ezer arany korona;
i 923-ban az adófizetők száma 4.000, a város adóssága 120 millió (84.000 arany korona), a város összes vagyona 6 es fel milliárd, (4 és fél millió arany korona) tehát esik egy adoftzelore arany koronában állag:
1914 ben 1923 b-in
adósság . . . I 000 arany kor. 21 arany kor. \' . összes vagyon . 1.600 , „ 1.100 „ „ tiszta vagyon . 610 „ „ 1100 „ »
Kiszámította még, hogy a város és az adózók érdekeit szem előtt tartó 4 városatya a 100 milliós kölcsönügyben beadott fe-lebbezésiikkel annak felvételét és felhasználását 3 héttel elodázták s a korona azóla bekövetkezett 3 és fél ponlos esése miatt csekély 35 millió korona kárt okozlak a városnak.
stb.) létealtéiét. Tervbe van véve ezeken kívül egy állami teherkikötő építése, autó- és hidroplán-állomás, stb. megvalósítása.
A vállalkozás színvonalát éa ered ményes voltát különben fényesen Igazolja az a körülmény is, hogv-a\' külföldi töke erős érdeklődést rnu tat iránta. Mi, a magunk részéről a nagy koncepciójú munkálatok jelenlegi eredményében garanciát Iá tunk arra nézve, hogy a tihanyi 1 fürdőhely, további tevékeny munka esetén, néhány év múlva méltán fog sorakoznia látogatottabb fürdőhelyek mellé.
A központi hatalmak hadserege.
Azok a statisztikusok, akik a hadügyminisztérium szolgálatában állanak Washingtonban, nagyon érdekes kimutatásokat állítottak össze arról, hogy a vilégháboruban az ellenséges Telek milyen kárt tudtsk tenni egymás katonáiban. Ezt nemcsak at adatok kedvéért teszik, hanem azén is, m:rt ez egyik legbiztosabb módja lesz annak, h ^gy eldöntsék: a szó veiségeseknek, vagy a központiaknak voltak-o jobb katonái?
Az adatok szerint s központiak a háború alatt 22 millió 850 ezer
embert mozgósítottak, mig a szövetségesek 42 millió 405 ezer emberi állítottak csatasorba. A szövetségesek sebesü\'ésti, halálozásai síb. ki-lesznek 22 milliót, mig ezzel szemben a központiak csak 15 milliónyi sebesü óst, halAlozást ludnak felmutatni. A hadügyminisztérium táblázataiból eszerint kiiüiik, hogy minden ezer mozgósított katonára a szövetségeseknél 966 ssbesülés éá halál esett, mig a központiaknál csak 365.
A különbség tehit az első pilla-natra ugyancsak szembetűnő, ami hozzá nem értő emberek e\'őtt is azt a gondolatot ébreszti fel, hogyha igy van a dolog, akkor a közponii hatalmak seregelnelc sokkal jobbaknak kellett lenniök minden tekintetben.
A katonai szakértők is erre a következtetésre jutnak Washingtonban. ők is azt mor.dják, hogy r. számoknak ez a legfőbb tanulsága. Viszont hozzáteszik, hogy ez részben nem csoda, hiszen ugy a monarchiában, mint Németországban a kötelező katonáskodás évtizedek óla be volt vezetve s igy könnyen tudtak sokkal jobb katonákat felmutatni. A szövetséges:knél csakis a franciák hads:rege volt hasonló alapon kiképezve.
A központiak katonaságának túlnyomó része már a háború előtt ki volt képezve, még pedig hosszú ideig tartó, alupos oktatással, mig a szövetségesek csak a háború kitörésekor szedték össze eleinte toborzás utján a maguk katonáit, sebté ben képezték ki őket és felszerelé-süket is sebiében kellett Összeszedniük, ami teimészetesen lehetetlenné lette, hogy össze lehessen ókét hasonlítani a központiak alaposan ki képzett katonáival.
Hogy milyen mértékben volt oka az előzetes kiképzés a központisk kisebb veszteségeinek, azt a szakértők szerint nehéz megállapítani. Ezok a számok azonban mindennél Jobban bizonyítják, hogy az alapos, gondos kiképzés mindenképpen elő-nyére válik a katonáknak, akik igy sokkal jobban tudnak vigyázni magukra és a maguk dolgait sokkal több körültekintéssel tudják elvégemi és az ellenségnek is több kért tudnak csinálni. (Washingtoni levél)
Misu...
— A ,Zalai K«zli5oy« tiicájs. — Irta: Pálinkás Béla.
Miaut a becsületes polgári nevén ugy hívták, hogy Takács Mihály.
Két évvel ezelőtt hagyta ott az iskola poros, diákhieroglifekkel agyon-vésett padjait és zsebében az érettségi bizonyítvánnyal beállott a Központi Bankhoz praktikámnak.
Ez, a Misu karrierje szempontjából nsgyon szép kilátású kezdést jelentelt, először is azért, mert akik a Központi Banknál kezdették ..meg a bankpályájukat, azok tizenöt-húsz év után mind és vslamennyien oly fényes előrehaladást értek el, amit más pénzintézet nem igen tudott volna nekik biztosítani. Másodszor pedig a Központi Bankhoz való bejutás határos volt a lehetetlenséggel. És hogy a szegény Takács Edének a fia, a Misu, mégis bejuthatott ide, hát ezt is csak ama véletlennek kö szönhelte, hogy t. i. a Bank igazgatósága annak idején egyenesen attól az iskolától kért egy most leérettségizendő növendéket gyakor-noku\', anelyben Takács Mihály is tanult.
Az illető felső kereskedelmi isko Iának kitűnő hirneve lévén, nem az első eset volt, hogy még a vidéki
bankok és pénzintézetek is annak igazgatóságától kértek kérdő munkaerőket.
A Közponii Bank megkeresésére az iskola igazgatója minden gondolkozás nélkül Takács Mihályt ajánlotta 8 biztosította a Bankot, hogy ebből a fiúból elsőrangú szakember lesz.
Misu — ezt a nevet még az is kólából hozta — ama két év alatt, melyet a Bankban eddig eltöltött ugy magának, mint egykori iskolaigazgatójának\', de meg az isko\'ának is fényes becsületet szerzett s azok jóhirnevét nagyban gyarapiiotta.
Mert Misu a megtestesült lelkiis-meret, a soha el nem ernyedő szorgalom volt s munkakörét oly éles szakértelemmel látta el, amely becsű leiére vált volna egy harmincéves tisztviselőnek is.
Misu nem igen szeretett sokat beszélni. Tanuló korában is inkább magába zátkózott fiu volt s ezt a természetét most már mint önálló életpályán működő ember is megőrizte, sőt tán a komolyan felfogott munkakörében még konzervatívabb lett e tulajdonságában.
.Misunak szép, nagy Íróasztala volt a Bankban. Felekkel nem lévén dolga, teljes lélekkel merült bele a hivatásának gyakorlásába. Nem so
kat törődött a külső világgal, nem futkozott az ifjúi életben annyiszor kinálkozó kalandok után, a kávéház, a színház, a mozi s más sfélék az ő számára nem léteztek, meti tudta, ha a pályáján komoly eredményeket akar elérni, akkor távol kell magát tartania a világ oly sallangaitól, amelyek csak mint akadályok állhattak volna az utja elé.
A Bánk igazgatója is csakhamar felismerte Misu kiváló oldalait s az Utóbbi időkben már amolyan titkári szerepet töltött be az igazgató mellett, aki a kényesebb dolgainak az elintézésével is most már Mlsut kezdte apránként megbízni.
Az igazgatónak ez a bizalma aztán nagy, nagy bajt hozott egyszer a szegény Misura. Tudniillik az egyik mpon beszólította magához az igaz-gató a fiatal embert s azt mondta neki:
— Nézze, Takács ur, ezt nem bizhatom másra, cssk magára.
Az igazgató egy kis csomagot tartott a kezében.
— Ezt a kis csomagot el fogj-* vinni a feleségemnek. Tudja, hogy hol lakom. Nád utca 5. El fog lehfct menni a lakásomra s ezt a kist csomagot elviszi a feleségemnek., mondja meg neki, hogy ón küldöm, de senki másnak a kezébe ne adja.
Megértette, kérem?
— Parancsára, igazgató ur!
— Hát, kérem, csak siessen.
Misu átvette a cson?«go\'» íol{* a
kalapját s irány: NAd-ütca 5.
A Nád-u\'c* 5 alatt egy egyemeletes viila volt, a bankigazgató villája. A villa előtt gyönyörű angol kertecske, elől dróthálós • rácsoskeritéssel. A kert u\'jai hófehér kaviccsal voltak behintve s lépéseknek nyoma sehol sem volt látható. Kívülről nézve a villa is olyannak tűnt fel, mintha egy lélek sem lftkna benne. Az emeleti ablakoko.*., melyek kívül hófehérre voltak festve, a fűzöld szintt rolók mind le voltak engedve.
Misu a kerítés kapujához érkezve zárva találván a kapui, megnyomta a csengetyügombot s várt. Nemsokára egy inas jött ki a villából, aki kinyitván a kaput, egy két szó után bevezette Misu; a villába, ahol a fiatal ember csakhamar szembe került a bankigazgató feleségével.
Még sohasem volt igy egyedül egy asszonnyal.
Ez még magában véve tán Misura nézve sem lett volna valami nagV dolog, hanem amint az asszony szemefénye az ó szemén keresztu belevillant pyujtó, robbanó erejével a lelkébe, azt hitte, hogy mo.si nyomban meg kell fulladnia im
ZAlAl KOZLOm
1923. ju"lu« 17-_
Emilé Zola: Nana.
Zolinak e»t h nrgy hírre verődött regényét talán legjobban kifogásolták me\'gjelenéso idején az erkőlo szempontjából, s valóban Nana CoUpeau élettörténete Zola reallsztllcumávfll festve, meglehelő sen érthető éa félre nem érthető. Páris éjszakai életének megkapó rajzolása valóban átlép a szentimentalizmus határain és akkor, amidőn hü tükörként mindent a vslóságnak megfelelően ad vissza, a téma sajátosságánál fogva már természetszerűleg nem lehet olyan, mint amilyennek Zola ellenségei kívánták. Az irásmGvészet, a jel lemrajtolás, a millieu mesteri vá zolása szempontjából azonban Nana egyik legsikerültebb alkotása u francia regényírók kimagasló egyé niségének, s ezért méltán megér demli, hogy röviden foglalkozzunk vele.
A Rougon-Maquart ciklus ötödik kötete ez a reg íny, lulkjdon képeni folytatása az Emberirtónak, életfolvtatása pálinkától agyonzu zott Coupeau család nőgyermeké-nek, a rossz/ csintalan és önző Nsnának. A Yoránérett és min-dent megértő Nanát a párisi utca neveli, mint irja Zola megrázó hasonlatával: a szemétdombon születik, mint az aranylégy, hogy felrepül jön a magasságokba, be a kasté lyok ablakain és puszta érintésé vei megfertőzzön, megöljön, elpusztítson mindent és mindenkit,* aki vele összeköttetésbe kerül Annak dscára, hogy lelki fjnomsá gokkal és szellemi kincsekkel nem rendelkezik, annak dacára, hogy sem hapg/s, sem színészi képessége nincsen, a Varletés szinpa dán keresztül mint Páris egyik leg-rsgyogóbb és legünnepeltebb táncosnője magábabolondilja a fér fiak légióit. És hódolói vagyonát, családi boldogságát nevetve, kőny-nyclmüen semmisíti meg, öngyilkosságba kergetve azokat Is, aki* ke^ szeret. Ámde az aranylégy, a párisi aszfalton felnőtt szerelem-virág sem kerülheti el végzetét, gyermeke, akit mindennél jobban szeret, meghal, Nsnát pedig nagy
és fájdalmas egyedüllétben éri utol a vég. El kell puszlu\'nia részvét és segítség nélkül, ugy, ahogy diadalmas életén át Ő is annyi életet részvét és szív né\'kül el piuztitott.
Nanában talán vannak néhi.
nagyritkán tiszta érzések és min dentöl elvonuló, csöndes életet vágyódó gondolatok i». Ámde az •* élet, amit élnie kell és az az Enje, amelyik viszi, vonszo\'ja őt Páris mocsarain keresztül, nem •nged neki Időt arra, hogy jobbá
Misu azóta teljesen kicseré\'ődölt. Gondolataiban bábeli zűrzavarok űzték, hajtották és kergették egymást. Semmit som talált meg az Íróasztalán s a következő pillanatból nem ludta, hogy mit is akart az előzőben. Sötétlő képek, figurák és alakok raja ugrált és tsneolt a levegőben a szemei előtt s ha megdörzsölte a szemeit, Ugy érezte magát, mint aki □chéz, lidérccs álomból ébred.
Misu azóta mindennap elment a Nád utcába, a villa felé. hogy tán. valahogy összeialálkozik az asszony, nyal, a bankigazgatóné azónban nem mutatkozot\', mert sejtelme sem volt arról, hogy a villa elölt egy szerencsétlen fiatalember lelke mennyit szenveJ és mennyit kínlódik őmiatta.
Egyik napán Misu ismét nem ment el az irodába, gondolván, hogy majd másnap betegség Ürügyével Igazolni fogja elmaradását a az irod* helyetl elment a — villába.
— Csak még egyszer kell, hogy lássam, azután rám szakadhat az ég!
És látta. Szemtől szembo állolt vele, ugy mint először és beszéli is vele. Azt mondia neki, hogy az igazgató ur azt üzeni, hogy este hét órára legyen... ,
És mondott neki egy helyot.
Az asszonyt meglepte ez az üzenet, meri a férjo cfélékct soha sem
■__S_
lehessen. Egyesül benne az anyai szeretet legragyogóbb érzése a világvárosi nő túlzásokra hajló természetével, s annélkül, hogy tudna róla, keresztül viharzik rajta a »árs>dalom legalsó rétegének minden jósiga, igazságérzete, bűne és gonoszsága.
Zola nem mondja el ezt Igy, nyílt világosaággal, de érezni lehet. Nana életéből kicsendül a tendencia: szív, érzés és nemes gondolatok nélkül a hatalom, a pénr, a pompa csak gonoszságok kielégítésére való és csak szenvedéseket teremt. Nana nem mutathat fel élete eredményeképen semmit, sőt végzete életpsMzivákkal terhelten éri Őt utol. Nana a bün gyermeke és egész élete bár lát-szólsgosan ívelés fölfelé, valójában mégla csak zuhanáa a mélybe, a bűnök síkos lépciőjén.
Nanát nem lehet sajnálni, sőt néha talán határozottan ellenszenves is, különöien akkor, amidőn Muffat gróf iránta érzett ősdnte szerelmét amellett, hogy ezt a helyzetet anyagilag is teljesen kiaknázza, még csak a jószívűség engedékenységével sem viszonozza. Nana akkor már csupa számítás és merő önzés, önmaga és élvezeteinek hódolója, s Igy «hestit minden jogcímet ahhoz, hogy szimpatikus lehessen.
Emilé Zola írói célja tehát nyü-vánvaló: Mma életsorsával memtn-tói akart állítani aiok elé, akik a csábítás, a fény, a demlmonde élt\' lének csillogásáiót elvakultan ax élet martalékául dobják oda magukat. Meg akarta rajzolni a mindenek asszonyinak látszólag fényes, de valójában üres, céltalan éa érdemtelen életét azért, hogy felnyissa at álmodozó, a hivő, a csodálkozó szemeket azzal: ím* lássatok I
Megérteni, átérezni és átértékelni azt, hogy a ragyogás, az emberek hódolata, a pompa, a jólét tobzódása nem minden, sőt nagyon is kevés ahhoz, hogy igaxl boldogságot teremtsen. Megérteni azt, hogy ha belül, a lélek mélyén nincs meg a jósziv, a szellem ragyogó isteni csodaköve, akkor a legpazarabb életsors dacára is üres
szokott üzenni, de azért helyben hagyta a dolgot s nyájasan bocsáj-totta el szegény Mlsut.^
Misu aztán megint az utcán találta magát. Most sem haza, sem az Irodába nem mehetett Elment tahit sétálni 8 mikor már künn járt a zöldben s a gondolatai tisztábbak leltek, akkor csakhamar ráeszmélt arra, hogy óriási baklövést csinált Hamarosan nehéz aggodalmai lámadtak s érezni kozdto, hogy ezek után valami borzasztó fog következni.
Már lapogatta is az Riókat, a kivozelő utakat, de minden ugy el volt zárva, hogy Ut most mir csak valami vakmerő áttörés segíthet.
Az idő hazafeli parancsolta.
Száz és ezer gondolat vibrál! a fejében, de azért mégis miro hazaéri, már kész elhatározással lépett a szobájába.
Nyomban asztalhoz üli, papirt vett olő s irt az igazgatónak. Becsületesen bevallott neki mindent s miután — irta — ezek után méltatlannak tartja magát arra, hogy az igazgató ur továbbra is igénybe vegye a szolgálatál, bocsánat kérése mollett bojelenti az állásáról való lemondását.
Ráhajtotta faját az asztalra a mint aki a legnagyobb bűnét bánja, oly keservesen sírt... sírt... szegény Misu...
A zalamegyei hősök vitézzé avatásához.
Hogyan folyik le a vitézzé avatási ünnepély.
Nagyk.nizaa, junius 16.
Ma délelítt kerülnek vitézzé avatásra a lapunk egyik mult számában felsorolt zalamegyei hősök.
Az avatási szertartások ez évben Is, mint tavaly, a marglt-silgell sporttelepen (MAC pályán) lesznek országos ünnep keretében mcglartva. Az avatási, Illetve vitézzé ütést a Kormányzó Ur Óíímíltósága, mint a vitézek elsó választott Fókapltánya, személyesen végzi a régi lovagkorra emlékezteié lényes szertartások keretében.
Az ünnepségen részt vesznek a kormány tagjai, a főpapság, az ország színe-java, a Vitézi Rend Fószékiartósága, az összes vitézi törzs- és megyei szék-kapitányok, számos vliéz. a vitézi telkek felajánlói és az Országos Vitézi Szék által meghívónak.
Az ünnepség délelótt fél tlz órakor kezdődik a Kormányzó Ur Őfőméltósága megérkezésével. Utána tábori mise. melynek befejeztével a Kormányzó Őfőméltósága beszédet Intáz á felavatandó vliézekhez. Azután következik az eskütétel, melyhez a vitézi Főszéktartó ,,Vitézek eskühöz" vezényel, mire az ösz-szes avatásra kerülő vitézek együttesen leteszik a Vitézi Esküt. Az esküben mindhalálig hűsé get fogadnak az ezeréves csonki-
v.l.ml emésztő benső láz hőségétől,! vagy szive vérének . fe>tüllségétől.
Az uszony csodás, áth.tó, per zseis tekintete szinte belefúródott a testén, a húsán, a csontjai.) keresztül a lelkébe s égető hevét, kábító erejét minden porcikájában érezte.
Misu azonban nem vesztette el se önuralmát s az asszony kérdéseire határozottan föleit.
Felelt és Itta, azivla magába az asszonyról feléje áradó megfoghatatlan erőket, amelyeket megszületni vélt e nő minden vonásából, minden mozdulatából, rugalmasan ringó gumileslének minden blllenéséből s ™4r azt sem ludla, hogy a vadut Ingerlő ajkakra tapassza-e a szemelt, v\'8y a hófehér nyakán elégilse-o kl felzaklatott lelki vágyának a szomjú-•ágát, mitől is végre az Örvény szélén érezve magái, hirtelen és röviden elbúcsúzod.
Kitámolygott a villából s haza meni.
Az igazgató hiába várta vitsra — Mtsu nem jóit.
Misu elment hsza
Mint a részeg ember, ugy tántorgott az Ulcin a hogy az emberek le ne olvassák az arcáról, ki ne vegyék a szeméből a nyavalyáját, mellék UUkon szókölt az otthona felé.
Mikor hazaéri, azi mondotta, hogy
sürg\'s munkája van holnapra, melyei itthon akar elkészíteni a bezárkózol! a most már dolgozószobává avanzsált egykori diákszobájábs. Leült a kopottas,-szegényes díványra, a fejét — melyet soha lem érzett oly ne héznek, mint most, a tenyerébe hajtotta és — maga elé, a telki szemel elé idézte a bankigazgató feleségél.
Ezzel a lelki lálománnyal izgatta msgát.
Végül belefáradt, ledőlt a díványra s elaludt.
Másnap az Igazgató előli, hirtelen támadt ros.zulléltel mentette a tegnapi elmaradást! s ezzel a dolog prózai, vagy mondjuk u^y, hivatalos része lo\'Jcssn elinlér&st nyert.
Ez igen. De szegény Misu lelke tökéletesen tótágasra volt állítva.
N\'em tudott szabadulni a rabság bó>, amibe tegnap oly katasztrófái!-san belezuhtnl. -
Nom ludia az asszonyi, azt a csudaazépséget a fejéből kiverni a ha napjában ezerszer is maga eli Idézte merészen kerekített formáinak szoborszert! tökéletességét — még mindig néni ludoll vele annyira betenni, hogy ezeregyedszer is a lelki szemei elé ne állította volna a maga életének ezt a varázslatos tüneményéi.
— S-ját tudósítónktól. — tatlan Magyarországhoz, a magyar nemzell eszméhez és a Vitézek Főkapitányához. Az eskü szövege ezzel a rímekbe szedett fogadalommal végződik:
„Halljad esküszómat Hadak Ura, Isteni Boldog én ugy legyek, mint igazan eskem : Ugy áldjál vagy verjél éltemben, holtomban, Segítsél, vagy átkozz minden utódomban. Hogy e szent eskütől soha el nem állok, Becsülettel élek és vitézként halok."
Az eskü leiéiele ulán a Fó. széktartó a Főkapitánynak kardjával 3-szor a dlszpajzsra üt s ezzel ad|a meg a jelet a vitézzé ülés szertartásának megkezdésére Mire az avatandó vitézek egyenként a kápolna sátor elé mennek, hol az oltár lépcsőjén féltérdre ereszkednek, erre a Vitézek Fókapltánya kardjával mindegyiknek jobb vállát érinti s közben ,.A Hadúr nevében vitézzé üllek .\'"szavakkal vltízzé üt)
Az avalásl ünnepség ulán a Kormányzó Ur Őlőméllósága és a kormány tagja az újonnan felavatott vitézekkel együtt ebé delnek.
zalai közlöny
semmiséggé vilik a* élet minden mis értéke. Nana Coupeau élete ezt példázza, hogy ott, ahol legtöbbet beszélnek szeretetről, hogy olt, ahol mindig az ajkakoa van a szerelem szava, onnan van szám-űzve legmesszebbre az őazlnte, (gaz és mély boldogság. Ei amint levegőbetünő szrrtcfoazló semmiséggé válnsk a könnyen szerzett vagyonok, ugy lesz az első komoly néiésre, az első kérő érintésre kijózanító, azüike hamuvá a félvilág nőinek tett Ígéretek siá-ditŐ halmazata.
Emlle Zola megírja: igy vao, ilyen az at élei, amire olyan sokan vágyakoznak. És mert a kép olyan, amilyen a valóság, ezért lesz plasztikus, mesteri és célravezető a végzett nagyszerű munka.
Az igazságok feltárásával Zola a helytelen útról való letérést, helyesebben az oda való jutáat akarja megakadályozni. Éa amig az Emberirtó hatalmas szózat az alkohol, a pálinka ellen, addig a Nana kiáltó figyelmeztetés, merő vád éa megrázó dokumentum a prostitúció ellen. Emlle Zola — a maga módján, resliaitikuaan — a társadalom szörnyű betegségeire mutat rá regényeiben, kegyetlenül és éleaen, hogy a kellő hatás «l na maradhasson, s a kulturált ember ne lépjen arra a lefelé vezető ösvényre, amely falé mindig bivó ciábitásisl integet mindenkit a bűn. (o. á)
A „Zalai Közlöny" panaszkönyve.
(tb) (t evét a sierkasstfthSs.)
Egy zalai automobil tulajdonos, aki gépkocsiján bejárta már az egász országot, ma hosszú levelet irt nekünk, melyben panaszkodik milyen neveletlenek a zalamegyei, főleg azonban a kanizsai gyerekek. Megírja, hogy még van közaég, • hol szinte őrömkitörésekkei fogadják és üdvözlik a ritkán látott töff-töffékelő kocsit, eddig Nagykanizsán, különösen a Magyarutcában éktelen ordltozáaaal, kő-dobálással, p\'szkoa szavak kiáltá-aával mutatják azt, hogy sem szülői, aem Iskolai fegyelmet nem ismernek. Öröm nézni, amint p. o.: Becse-helyen, vagy Felsőrajkon a falu gyermekei „Dicsér tessék" kel fogadják és köszöntik az érkező utasokat éa ha nem Is köszönnek, mert hiszen elvégre nem Is kötelessége, csendesen megnézik. De az, ami Itt Kanizsán történik — az egyszerűen Infámls — panaszkodj s nékünk a levélíró, aki hajlandó egyszer a tanítótestület és hatóság kiküldötteivel egy autóutat tenni a Kanizsáról kivezető utakra. Az illetők e(szörnyűködnének.
Amellett, hogy könnyelmű gyere-kességböl még életveszélyes játékot ie űznek, azon neveletlen szokásuk van, hogy a közeledő autó elé kiállnak az országútra és egymást lökdösik az autó elé.
Célszerű voln* egy rendőrható sági intézkedést behozni, hogy annak a gyermeknek szüleit kell megbüntetni, aki valami fegyelmezetlenséget vagy neveletlen cselekedetet elkövet, nem említve az utasnak azt a kárát, hogy nem egyszer éles kövekkel tönkreteszik kocsijának oldalát, üvegalkatrészét, aöt megaebzik magukat a benn-ülőket Is.
Hisszük, hogy a felszólalásunk nem marad a pusztába kiáltónak
Holnap veizik át a „piacrendéizetet" a városi alkalmazottak.
Mágegyazer a városi piacrendí.xet — A nagyköxön-■ég egy rendé, lét.zámu, telje.itőképe. piacrendé-Heti apparátus feláiiitá.át követeli.
Nsgyk.nUss, junius 16.
Illetékes helyen nyert értesülésünk szerint tegnap értesítette a város a három uj városi piaci ellenőrt, hogy hétfűtől kezdődőleg kezdjék meg és vegyék át a szolgálatot a piacon.
Kérdést intéztünk a városi „piacrendészet "-tel kapcsolatban hatóságaink egyik-másik vezelő-férfiához, egyik-másik hasonló ügyekben éveken át dolgozott, régi gyakorlatú közigazgatási és közrendészeti szakférfiához — elegendőnek tartják-e a három városi altisztet arra, hogy naponta ellenőrizzék és rendben tartsák az Erzsébet-tcri élelmiszerpiacot, a mészáros és hen-tcsbódékat, a többi sátrakat, a másik három piacot, széna cs fapiacot, hogy elvégezzék ezeken kivül a rcsszortjukhoz tartozó közegészségügyi, köztisz-taságügyi, állategészségügyi, tüzrendészcli, terményhamisi-tási, időközi mezőgazdasági termény, stb. ellenőrzést — mikor az eddigi gyakorlat szerint egymagában az Erzsébettéri piacon hat rendőr bizonyult kevésnek.
Egyöntetűen azt a választ kaptuk, hogy ilyet feltételezni is egyszerűen — vakmerőség. Már csak egymagában az Erzsébet-téri élelmiszerpiacon lehetetlenség, hogy ez a három ember eleget tudjon tenni kötelességének. Nekik naponta gondoskodni kell arról, hogy a mindenkori napi viszonyoknak megfelelő piaci árak kerüljenek a piac két tájékoztató ártáblájára, amihez szükséges, hogy ők maguk is mindenről kellően tájékozódva legyenek. Ügyelniük kell arra, hogy minden árusítónak saját árjelző tábláján a tájékoztató piaci ár fel -legyen tüntetve, (most Itl-olt Elvétve ha látunk egyáltalán egy-egy árjelző láblát mutatónak az árusítónál) és ügyelniök kell arra, hogy az árusító az eladásnál ezt az árat a vevő-közönséggel szemben be is tartsa, különben, illuzórikussá válik az egész városi piaci ellenőri intézmény. Hogy hogyan fogja ext a város három közege elvégezni - arra vagyunk mi kíváncsiak s velünk együtt azok, akik naponta a piacot végigjárják s közelről jigyelik a piaci életet. — Hogy hogyan történik majd a többi piacon a városi ellenőrzés — azt ezekután könnyű következtetni.
Emlékezünk még arra, mikor
— Sajit tudósítónktól. —
szóba került a piacoknak a városi közegek által történendő ellenőrzése és amikor az illetékes szakreferens tíz embert nem mert javasolni a felállítandó piacrendészeti apparátushoz, mert kevésnek vélte ily széles munkakör betöltésére. Voltak, akik tizenöt és husz ember beállítását javasolták. Most .takarékossági" szempontból három emberrel végeztetik ezt a nagyarányú munkakört!
Nem kételkedünk, hogy a három városi altiszt — akjt holnap reggel már tevékenykedni látunk a piacon, minden emberi lehetőt cl fog követni, ho«y a reájuk bizolt feladatukat teljesítsék — azonban hogy ez o három ember hogyan fogja a négy piacon az ellenőrzéssel járó munkáját végezni természetfölötti hatalom nélkül — arra már igazán kíváncsi Nagykanizsa harmincezer lakosa.
Az élelmiszerpiacon kivül nagyon fontos a fapiac ellenőrzése. A mult napokban a vidékről feljövő polgárok oly árakon kínálták rossz minőségű csekély fakészletüket, hogy a vásárlóközönséget egyenesen megdöbbentette és amelyek messze túlhaladták az uzsora fogalmát. Tudjuk, hogy a fu-piacon jobbára a szegénység és a nincstelenség szerzi be keservesen faszükségletét. Itt erélyes, erős kezű és hozzá értő, rendelkezni tudó emberre van szükség, aki rendet teremt, ellenőriz, szabályoz és szemmel tart.
Hol van most a másik két piac? Hol az a rengeteg munka, amit a városi rendészet egyéb reszortjai a három közegre támasztanak ?
Távol áll tőlünk minden személyeskedés, minden él. Ha mi felszólalunk nemcsak Nagykanizsa 30.000 adózó polgárai, nak nevében szólalunk fel, — de a vármegye összlakosságának nevében és\' igy mi nem ismerhetünk más érdeket, más célt, mint annak a népnek érdekeiért való sikraszállást. Nem lennénk méltóak a nagyközönség bizalmára, ha nem tennők és ezért nem is ma gyarázhatják félre jóakaratú felszólalásunkat azok; akikhez a sorokat intéztük és akik c sorainkat meg is fogják érteni.
Mint minden más egyéb viszás állapotoknál, miket szóvá teszünk a nyilvánosság előtt azért, hogy gyökeresen szanál, tassanak — ugy most is csak
1923. junlus 17.
az vezetett bennünket felszólalásunkban, hogy segítségükre legyünk az illetékes tényezőknek, mint a nagyközönségnek.
Mert ez a mi hivatásunk.
És éppen azért kell, hogy a közönség mindenekfelett álló érdekeit szem előtt tartva — uz illetékes tényezők ezen a lehetetlen állapotokon sürgősen segítsenek.
Vagy egy megfelelő létszámú, teljesitőképes, rendes városi rendészeti apparátust, melynek felállítására a képviselőtestület vita nélkül kell, hogy hozzájáruljon — vagy pedig lessék megkeresni az államrendőrség vezetőségét aziránt, hogy bocsássa a városnak továbbra is rendelkezésre a levezényelt őrszemeit.
Várjuk és figyelemmel kísérjük a továbbiakat.
HÍREK.
Szembe a nappal.
Irta: 81k Sándor. Ksit a sivatag. Etet álnok álmot ttemével Gúnyosan hunyorog a homokóceán. Állok a porhullámok közepén. A két karom magasra tárva, Az ég felé, az ég /elé. Es égö nemmel és égö szívvel Nézek, szembe a Nappal.
Hasad a hajnal.
Az álmos, ttürke sivatag fölött • Megvillan a fény ét Jólkel a Nap. tíiboroson, aranyosan, Ifjan, tüzesen és sierelmcsen. És én, kitárt karral és sziuvel, lljan, tüzesen és szerelmesen, Nézek, szembe a Nappal.
Láa,, milyen aranyos minder. / Csupa aranyszemecske ez a puszta. Csupa bibor az ég. A sivatag tele van dallal, És fény és dal minden, amerre nézek. Es Jény ét dal vagyok én Is egészen. Csak állok, fényben, dalban, tűiben, S nézek, szembe a Nappal.
Minden sugár énrajtam rezdül át, Minden dal rajtam csendül át. Mi l, ttem én? Az vagyok,aki voltam? Vagy egy nagy-nagy harmónia, Dalból, tűzből és élő sugarakból ? ín vagyok e a puszta lelke ? Vagy az én lelkem a Nap? Nézek, szembe a Noppal
Ugy átjár a Jénu, Ugy fölissza a letkemtl Ennem tudom,aNaybóljakad eajény A tüzet, imádságos és szerelmes, A sivatagra és az én szivemre? Vagy b.lőlern Jorrátotik a Nap ? Kitárt karokkal, magam is tűz. Né lek, izembe a Nappal.
— Naptári Juolut 17. Peregrlo. 18-án Msrcell.
- Hivatalos óráink: A kUdóhlvsUl • Frtul 13. Bo.eoriodM palota) hivatalos órái déUlőll fél V órától 12-ig, délután 3-tól T.ufoo 7S. — A *ftU*tlMi iKóut 13-BoK«arieJ«t palota) hlvaUto* órái !•!«* re-txérs déUJÓU tO órától lí-lg. Tstafoo 78 A roiotó. siatkeistó délután 0 órától 8-ig • nyomdában (Fóut 6. ss. alatt) fogad ós bármily ügybao a osgyköiöotég r*od«lk.«éséra ál TsUfoa 117.
Zálaí kO/.I.ÖN\'i
M. t. előfizetőinkhez, olvasóinkhoz!
A szerkesztőség — a nagyközönséghez.
Azon jóleső ragaszkod is, mellyel lspunk mólyen llszlelt előflzclől és olvasói a Zalai Közlöny Iráni viseltetnek, az előfizetők és olvasok nagyszámú táborának napról-napra való örvendetes megnövekedése. nemkülönben becsületes újságírói munkánk készséges elismerése a nagyközönség állal — arra készlelnek bennün kel, hogy viszonozzuk a nagyközönségnek Irániunk táplált jó Indulatát, ragaszkodását.
Hogy közönségünk érdekeli még jobban védhessük, még fokozottabb mérvben rendelkezésére állhassunk, állalános közgazdasági, hir- és livludísltól szolgálatunkat tökéletesítsük és teljesen nélkülözhetővé legyük a fővárosi sajtót — jullus elsejé tői szerkesztőségünkéi löbb munkatárssal kibővítjük, megszervez lük a vármegye tudósítói háló zalát. hogy a vármegye legtöbb községében lapunknak megvan a saját tudósítója, külön szerkesztőséget állítottunk lel Zala egerszegen, Keszthelyen, Sümegen és Tapolcán — hogy módunkban legyen az o.szágos és külföldi rendes hírszolgálaton kívül Zalavármegye és a szomszédos vármegyék területén előforduló összes eseményekről a nagyközönséget azonnal ludósl tani és . tájékoztatni Gondosan ügyelünk a hírszolgálat frisse ségére. — A rádló-állomásokkai rendelkező Magyar Távirati Iro dával való Szoros kapcsolatunk és külön fővárosi szerkesztősé günk pedig biztosíték arra. hogy ugy a belföldi eseményeket, párt politika! életet, a nemzetgyűlés lefolyását, a külföld nevezetesebb és érdekesebb eseményei!, a magyar közgazdaság híreit, a fővárosi tőzsde teljes jegyzéseit, slb. elsőknek hozzuk — közönségünk tájékoztatására. Különös gondot fogunk fordítani egy ele-ven, szakszerű közgazdasági ro valra. A fiatal magyar újságírói gárda jeleseinek tollából állandóan regényeket, tárcákat, elbeszélé seket közlünk és Itt elsősorban a zalamegyel íróinkat kívánjuk
szóhoz és a nyilvánossághoz juttatni Egyik zalai fiatal Irótár-surik a legközelebbi napokban kiilfóldl tanulmányútra Indul, honnan rendes tudósításokkal fogja ellátni lapunk hasábjait
A folyton nehezebbé váló gazdasági viszonyok dacára minden tekintetben tartalmas, nívós, löké leles lapot adunk a nagyközönség kezeibe — hogy mindenki megtalálhassa benne azt, amire szüksége van.
Hogy hogyan lesz kiállítva július esejétöl fogva a naponta hat oldal, vasárnap és ünnepnap 8-10-12 oldalnyi terjedelemben megjelenő Zalai Köz löny — mutatja mai számunk. mely ugy helyi hírek, általános események és tartalom szempontjából bármely vidéki lappal felveszi a versenyt és elsősorban helyi és megyei u|ság akar lenni.
Zászlónkra kllöiölheletlenül a keresztény nemzeti eszme, a magyar nemzeti gondolat, a magyar rőneszánsz van írva, amely ről soha eltérni nem fogunk.
Becsülettel küzdünk a letiport ország felszabadulásáért. — az ezeréves szent magyar haza területi integritásáért, gazdasági talpraállltásáért. a magyarság boldogulásáért. — Kezet lógunk mindenkivel, aki a magyar haza és a magyar nép jólétére Irányuló törekvéseinket becsüleltel támogatni kész. Kíméletlenül ostorozzuk a visszaéléseket és lokozolt éberséggel lógunk őrt állani Szenl István országának, a dicsőséges magyar mult — hagyományai fölött.
Azét! arra kérjük m. 1 közönségünket — hogy zászlónk mellett a régi hűséggel kitartani és lapunk ajánlásával terjesztésével, további előllzefík szerzésével törekvéseinket támogatni szíveskedjenek.
Ne legyen a megyében egy község, ne legyen olyan ház — hol Zalaország népének igaz és hűséges barátja — a Zalai Közlöny — ne legyen (eltalálható A magyar nemzeti eszmét erősíti — aki lapunkat támogatja.
1023 juntái 17-_
A zászló ...
Tisztelegjünk a nemzeti zászló előtt 1 A jelszót a Magyar Nemzeti Szövetség adta kl éa mindet) jó magyar ember készséggel teszi azt magiévá. A nemzeti zászló megtestesedése a legszebb gondolatnak, • haza fogalmának. A nemzeti zászló a régi Nagyma-gyarország szimbóluma és amikor kalapot emelünk előtte, ez néma hódolatot jelent • lelkünkben örökkön éli eszme: Nagy-magyarorazág feltámadása elStt. A nemzeti zászló a magyar egy-aég örőkkévalóaágát jelenti, amelyet nem bonthat meg semmiféle gyűlölködés, vagy széthúzás, amit a napi politika idéz fel. A nemzeti zászló nekünk mindent jelent: a régi fényt, • régi boldogságot, a feltámadó Nagymagyarországot. Emeljünk kalapot nemzeti záizló előtti
— Kállay miniszter kanizaai utjs. Több ízben foglalkoztunk dr. Kállay Tibor kanizaai beszámoló-jávai. Miután azó volt arról, hogy a miniszter-képviselő e hó második Felében lejön, hogy képviselői be-azámolóját megtartaa, kérdéat intéztünk eziránt legilletékeaebb helyen, hol azt a választ kaptuk, hogy a kegyelmes ur junius 29-ére kontemplálta ugyan lejövetelét, de még nem biztos, hogy tárcájának halaszthatatlan ügyel megengedik-e neki 29 ére a lejövetelt.
— Egyházmegyei xalnat. A veszprémi róm. ksth. egyházmegye három napos zsinatot tart dr. Rótt Nándor megyéspüspök elnöklete alatt. A zsinat holnap, hétfőn reggel veszi kezdetét, melyre minden esperes és a szerzetesházak egy-egy kiküldötte hlvataloa. Nagykanizsáról P. Pálinkás Róger szent-ferenerendl házfőnök és Gazdag Ferenc püspöki biztos utaznak a veszprémi ziinatra.
— Elismerő oklevél kit kanizaai Iparosnak. A m. kir. ke. reakedelml miniszter a mult na-pókban döntött arról, hogy mely munkásoknak juttassa a kormány jutalmazó aegélyét éa elismerő oklevelét. A ml Iparkamaránk kerületéből 3 szombathelyi, 1 soproni <s 2 kanizaai Iparost ajánlott és terjesztett fel a miniszternek jutalmazásra. A kanizaai kitüntetettek Baján Ferenc kádár és Heteal János kovácselőmunkás kisiparos, a miniszter most küldte le a jutal mat és oklevelet az ösazea kitüntetetteknek.
— UJmlsís. 7iih - Gyula végzett papnövendék folyó hó 24 én mutatja be Murakereazturon első szent-miséjét.
— Eskfitrő. Tegnap vezette oltárhoz Molnár Iá nos zalaegerszegi áUsmrendÖrségi felügyelő, osztály-ptrancinok Fülöp Ilonka urleioyt. A polgári esketést Czobor Mátyás polgármester, az egyházit pedig
Anasztáz csacsi apátplébános végezte. Az esküvő a csacsi róm. kath. templomban folyt le. A szer-irtáson képviseltette magát a xala-egerszegi rendőrség tisztikara dr. Horváth József kapitány vezetésé-vej. Jelen volt továbbá a fogoly-tábori rendőri tszlikar. — Az uj frigyhez, melyet a legnemesebb "eretet hozott létre — a magunk részéről is legmelegebb sxcrencie-
kivánatalnkat küldjük.
— A 78 éves Remete Gésa.
Most ülte meg övéi körében 78 ik születésnapját a politikai viláa- ismert régi harcosa — Remete Géza. Az öreg ur, aki 1870 ben telepedett le Letenyén, 1872-ben mér képviselői megbízatást nyert. Ellenfele Királyi Pál volt, aki már akkor a közélet legjelentékenyebb tényezője vólt. Ez a választás párját ritkította akkor az alkotmányos küzdelemben. Egy politikai múlttal biró országos ember ellen, aki 9 éven képviselte a kerületet, feltámadt egy 27 éves ifjú és ékesszó lásának hatalmával a saját táborába
vfizeti a nagy ellenfél párthiveitl -Ugyancsak Kanizsán buktatta meg Ung?r Alajosial a legnépszerűbb jelöltet — Jókai Mórt.
Remete Géza a legjobb egészségnek örvend és most jóleső érzésnél gondol visszo az emlékezés szárnyain az elmu\'t küzdelmes napokra.
— Hittan! vizsgák. Tegnap délelőtt folytak le Kiskanizsán a hiltani vizsgák Kreutzer geUel es peres jelenlétében, mig délután a ttugykanizsai központi elemi iskolában tartották meg Gazdag Ferenc püspöki biztos jelenlétében.
i
— Kinevezés. A Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatósága Colenszky János főkönyvelőjét cégvezetővé nevezte kt.
— Hlltanvlzagiík. A főgimnázium hlltanvizagálata tegnap szombaton folyt le Csóthy Géza mura-kereszturi apát, püipökl biztos elnöklete alatt.
— Évzáró vlzagjílatok. A
nzgykaniíeal II. körr. (Rozgonyl-ull) m. kir. áll. elemi Hu és leányiskolában az 1922-23. tanévvégi /áróvizsgálstok a következő Időben es Borrendben tartatnak meg : junius 19 én délelőtt és délután • róm. kath. fiu- és leánytanulók hitt.nl vlzagija ; junius 22 én délelőtt a IV. a), IV. b), V—VI. Hu-éa V. leányoaztály, délután a IV. a), IV. b) és VI. leányoaztály gszda-lágtanl vizsgája; junius 23 án délelőtt az I., III. .) éa IV. a) fiúosztály, délután a IV. b) fiu, I. és II. a) leányoaztály osztályvlzagája ; junius 25 én délelőtt a II. b). III. a) és III b) leányoaztály, délután a IV. •), IV. b) és V. leányoaztály oaztály-vizsgája; juniua 26-in délelőtt a II. a) fiu* és VI leányoaztály, délután . II. b) éa III. b) fiúosztály oaztályvlzagája; iunlus 27-éo délelőtt as Arany János utl I vegyes és V-VI. fiúosztály oazlályvlas-iája j junius 28-án délelőtt és délután magánvizsgálatok; junius -.9 én reggel 9 órakor Te Deum, utána az Intézet tornatermében záróünnepély és a tsnévvégl értesítők kiosztáss. Ugy ez osztály, mint pedig a magánvizsgálatok a fenti napokon pont 8 és délután 2 órakor kezdődnek; a vizsgálatok nyilvánosak s arra a t. szülők, gondviselők, gyámok éa tanügybarátok tisztelettel meghivatnak az Igazgatóság részéről.
— A kanizsai lakbámeg-állapítások. Hetek óta foglalkoztatják a vltáa lakbérügyek a kanizaai kir. járáablrósigot. Most azután — smint értesülünk — ezek Is befejezés stádiuma felé közelednek. Folyó hó 22 én leaz a legutolsó lakbérmegállapltáal tárgyalás — s felemelt lakbélügyekből kifolyólag. A blróaág mai napig 92 lakbér-megállapltáal ügyben hozott Ítéletet.
— Anyakönyvi hírek. Juniua 10-től 16 ig Kanizsán 12 gyermek született, ebből fiu volt 10, leány pedig 2. Házasságot kötöttek: Cls pár Jlnos • vaaöntő segéd Dubits Annával, Zdelár Lajos vasúti kalauz Bolf Máriával. Elhaltak: Tlszsl Ferenc 8 hónapos tddőlobb, öav. Vadász Jánosné Vellák Katalin 75 éves végelgyengülés, Sattler Ármin magánzó 82 éves bélvérzés, lilás Ferenc 8 hónapos veleszületett gyengeség, Subicz János magánzó 78 évea agyazélhüdéa, Tinacher Alajos napszámos 68 éves végelgyengülés, Muraközi Lajos ciizmadlameater 76 évea végelgyengüléa, Pozsogár Tibor 2 napoa végbélazükület, Scher-bel Bei talan vasúti fütő 79 éves végelgyengüléa, Horváth Jánosné Tóth Katalin 25 éves lujkőmérge->és, Turl József napszámos 25 éves vérszegénység, Ciőndlcz Ferenc napszámos 25 éves tüdővéaz, Kovács Sándor 4 éves tüdővész, őzv. Welsz Adollné Dukáaz Regina 66 éves agyszélhüdés, Welllsch Márkus katapkereskedő 49 éves szervi, szivbaj, Horváth Ferenc vasúti kocsitisztogató 67 évea végelgyengülés.
Magyar ember tiszteleg a honvéd zászló előtt!
ZALAI KÖZLÖNY
1923. juoiu. 17.
— Adományok. Az Oltáregyesület P. Hilár szt. ferencrendi atya utján a piarista kápolnának több vállkendőt, kehelytőrlőt és egyéb tárgyakat kéaiitett és adományozott. — „Egy névtelen" a főgimnáziumi cserkészcsapatnak 2000 K-át adott, dr. Schlchtanx István pedig egy szegény fiu táborozási részvételi diját (5000 K) fizette meg.
— Soffőrvizsga Nagykanizsán. Tegnap délelőtt folyt le a kapitányságon a szombathelyi vizsga bizottság előtt a jelentkezett gép-kocslvexetők vizsgáztatása. Az ősz-szea jelentkezettek megkapták a soffőri képesítést — kettő kivételével, akik vissia lettek utasítva.
— A „Zalai Közlöny44 olaszországi tudósítója. Huhn Gyula a zalamegyei fiatal újságírói gárds egyik jeles tollú tagja a közeli napokban Olaszországba éa több országon át Délsmerikába utazik. Lapunk megbízást adott Huhn kollegának, hogy érdekes tanulmányi és tudósítói útjáról olvasó közönségünknek is beszámoljon. Huhn Gyula a természeti szépségektől átitatott termékeny tollú újságíró szebbnél-szebb tudósításaira olvasóközönségünk figyelmét már előre is felhívjuk.
— A nagykanizsai Arvlzs-gáló Bizottság alelnöke és tagjaira nézve most kérte Bődy Zoltán alispán a vároa véleményezésének felterjesztését.
— Uj Iparengedélyek. A városi tanács tegnapi ülésén a követ-keiő uj iparengedélyeket adta ki: Koszorú Józsefnek gabona-, hüvelyes- és terménykereskedésre, Hé-rer Józsefnek cipész iparra, Horváth Jánosnénak gyümölcskereskedésre, Báder Samunak terménykereake-déire, Rsjkl Istvánnak terménykereskedésre, Steiner Lsjosnak rőfös-és rövidáru kereskedésre és Ejuri Jenőnek gép- és műszaki kereskedésre.
— „Isten kardja" a elme annak a gyönyörű irredenta színdarabnak, amit a vármegyei katholl-kus nagygyűlés napján a Polgári Egyletben Dr. Mutschenbacher Edvln kir. törvényszéki tanácselnök rendezésében fognsk a vármegyéből összesereglett résztvevőknek előadni.
— Uj pályaudvari vendéglő Szombathelyen. A szombathelyi pályaudvari vendéglő bérlője, Heinz-mann János, 82 évea korára vsló tekintettel visszavonult az üzlet vezetésétől és azt Neubauer Oszkárnak adta át, aki junius IS tői kezdve főnöke és kizárólsgos intézője lesz a vasúti vendéglőnek.
— Felvátel a csurgói tanítóképző Intézetbe. A csurgói állami tanilóképző-intézet első osztályába való fölvételért lehet még folyamodni.
— A keszthelyi kösjegyző idézései. Nóvák József zalaapáti lakós hagyatékának tárgyalása 1923 szept. 3 án. Idézve Nóvák Ferenc és Rozália Varga Ferencné. — Varga Péter rési lakós hsgyatéká-nak tárgyalása 1923. szept. 3-án. Idézve Vaiga Ferenc és Margit. — Szakos Ferenc zalaszántói lakós hsgyatékának tárgyalása 1923. szept. 3 án. Idézve Siakos Sándor éa Mária Rábán Jánosné. — Andor György rezl lakós hagyatékának tárgyalása 1923. szept. 5 én. Idézve Andor Ferenc. — Nemes György né Farkas Mária nemesboldog-asszonyfai lakós hagyatékának tár-
Bestiális merénylet
Egy gonosztevő egy kilencéves
tönkretett. - A merénylő elmenekült de elfő gatása iránt intézkedés lortent
— Sij\'41 tudóiitóiik. —
Kískomárom, junius 16.
Egy elvetemült gonosz ember brutális bestialitása tartja izgalomban Kískomárom község lakosságát.
Riscsek Károly kiskoméromi földműves ugyanis feljelentést tett a csendőrőrsön, hogy unokájánál, la 9 éves Gilicze Ilonkánál különös jelenségedet vett észre. Amikor azután hosszabban faggatta a kislányt, az elmondotta, hogy egy Bedő Sándor nevü ember magához csalta és erkölcstelen merényletet követett el rajta.
A kiskomáromi csendőrség emberei nyomban kimentek az ágyban fekvő kislányhoz, hogy kihallgassák. Gilicze Ilonka — a súlyosan sérült lányka elmondotta a csendőröknek, hogy elment egy cseléddel a Péczely Lászlóféle házba, hogy a Péczely uraságtól virágot hozzon,azonban Péczelyék nem voltak otthon Amikor ott esy pillanatig az udvaron álldogáltak, odajött hozzájuk Bedő Sándor odavalósi ember, aki azt mondotta neki, hogy jöjjön be hozzá a házba, ö szívesen ad neki virágot. Gilicze Ilonka örült az ajánlatnak és átment Bedő Sándor udvarába, mig kísérője, egy harmincéves nő kinn maradt. Alighogy a kislány átlépte Bedő háza küszöbét, az betette a gyermek után az ajtót, odavezette a virágokhoz, majd tovább a

/alása 1923. szept. 10 én. Idézve eaies Vendel.
bokrokhoz — egy gyors mozdulattal befogta a kislány száját és miközben a földre teperte — a bestiális ember a legbrutálisabb eröszakot követte el rajta, ugy, hogy teljesen tönkretette az ártatlan gyermeket
A szerencsétlen áldozat nagyapja a súlyosan sérült kislányt karjain behozta a kanizsai közkórházba, ahol dr. Takács Zoltán igazgatófőorvos megvizsgálta. Ugyancsak megvizsgálta a hatóság részéről dr. Schwarz Károly kir. törvényszéki orvos, aki részletes jegyzőkönyvet vett fel ez esetről és beterjeszlette a nagykanizsai kir. ügyészséghez. A törvényszéki orvos jelentése szerint is — a lányka sérülése rendkívül súlyos.
A kUkomáromi csendőrség az állatias gonosztevőt nyomban kihallgatta — azonban az nem akart tudni semmiről, mindent tagadott.
A csendőri jelentésre a kir. ügyészség azonnal elfogató parancsot adott ki Bedő Sándor ellen, azonban mikor a csendőrség leakarta tartóztatni az állatias gonosztevőt, az a faluból kereket oldott.
Elfogatása iránt a legszéle-sebbkörü intézkedések tétettek meg, ugy, hogy most már csak órák kérdése, hogy a csendőrök vasraverlen beszállítják a nagykanizsai kir. ügyész ség fogházába.
— A mezőőrök flxetéseme
lése. Ax erdő legelő mezőgsida-sági bizottság ma délelőtt 10 őrskor ülést tsrt a városházán, melynek egyedüli tárgya a városi mezőőrök fizetésemelésének vélemé nyezése.
— Fát lopott a hercegi er dőből. Treyber Ferenc 1921 októ ber havában 8 köbméter fát lopott herceg Eszterházy Pál siilvágyi erdejéből. A zalaegerszegi törvényszék egy havi fogházra éa egy évi hivatalvesztésre Ítélte. Vádlott fellebbezett.
— Clpőkésxltés UrUgye alatt
csalt. Kovács Sándor kőv-ágóőrsi lakos folyó évi február havában Moisltr Jánosiétól 5000 K-t, Itsó Istvánnétól 3000, 7orma Lóritól pedig 500 K t és egy negyed méter vászongyolciot csalt ki azzal az ürüggyel, hogy cipőt készít nekik. A zalaegerszegi törvényszék
Kováciot két heti fogházra és 2000 korona pénzbüntetésre Ítélte. Az Ítélet jogerős.
— Az orosz pokol. Hatvankét embert végeztetett ki újból a szovjet, mert állítólag katonai titkot adtak el Angliának és a lengyel vezérkarnak.
— Elpuaztult Amerika leg nagyobb hadirepülőgépe. A Tc. 1. nevü legnagyobb amerikai
hadi kormányozható repülőgépet, miközben a wllburi torony felé szállt, a vihirban a tüz elpusztította. A léghsjó utasai közül kettő megsebesült, mig a többi sértetlenül ugrott ki az alacsonyan repülő gépből.
— Közepes szőlőtermés vár ható. A kerületi szőlléiseti és borászati felügyelók jelentése szerint az országban a szőlők a kedvező időjárás mellett Igen szépen és gyorsan f<j(6dnek. Eiidőszerint jó közepes termésre van kilátái.
— „Uraságod nagyon szomjas, vagy caak kevésbé?44 Londonból jelentik: A mult kedden Angliából Amerikába induló egyik személyszállító hsjó utasaihoz, amikor hajóra szálltak, ezt a meglepő kérdést intézte egy bizottság : „Uraságod nagyon szóra jss, vagy csak kevésbé ?" A meg lepett utasoknak megmsgyarázták, hogy most, indulás előtt kell be vallaniok azt a nzcszmennyiséget, melyet az uton elfogyasztani képesek és hajlandók, mert az Angliá-ból „nedvesen* elinduló hajónak „szárazon" kell Amerikába érkeznie. Igy tehát az induláskor beraktározott sörnek, bornak, whis-kynek és más szeszes italoknak három tengeri mértfőlddel Amerikán ionén teljesen el kell fogyniok.
— A Nagykanizsai Autófor-
galml r. t. felszámolóbizottsága cca 560 darabból álló mlihelyberen-dezésre, gépekre és szerszámok™ ajánlati versenytárgyalást hirdet, a vételi ajánlatoknak f. évi Junius hó 20 án délelőtt 10 óráig kell beér Kezni Nagykanizsa, FŐ ut 8. sz. alA a felszámolóbizottsághoz zárt bori-tékban. A felszámolóbizottság csakis olyan ajánlatokat vesz figyelembe, melyekben sz ajánlat az összes tárgyakra és egy összegben tétetik és fenntartja magának azt a jogot, hogy tetszése szerinti Ajánlattevőnek adja el az ingóságokat és fenntanjs a Jogot arra Is, hogy iodokolás nél. kül az összes ajánlattevőket elutasítsa. Az Ingóságok részletes leltára megtekinthető fennt jelzett helyen, az ingóságok pedig megtekinthetők nagykanizsai telepünkön a Tárház-utcában. Nagykanizsai Autójorgalmi
r. t.
— Próbálja mag ön ts mt£gyf-lódik t.ila, hogy a P1LIPP harisny.\\kötWéjé-ben Wkebeti anyagból késxtlll liuisnyák, zoknik ■ logUttó*-bbak< és ugyanason sí Imi éi minó*égü pamutból bármikor ra»gl»J»|. blúk, Siombsiholy, Sséll Kálmán otc* ©.
— „Kossuth l.ajos" hwrtili uvlntlil ssrt-roknit. b40>sjo«o4l tútc-s, telkmea tuUsa oHitur. MIo&n&K ksphstrt. M«C\'Ct>3«aM(A : UudsrldíH X«s«rl-▼li r. I., V., Zottin-utc* 10.
— Uránia. Vasárnap 5, 7 és 9 órakor: „Asszonybitorló*, látványos film tengeri felvételekkol, Afrika ültetvényes telepeinek érdokes életével. Kedden és szordán: „Halál árnyékában", klasszikus dráma, rendezője Joe May, a „Hindu síremlék" zse nialis alkotója. Főszereplők: Évi May és Petrovics Szvetizlav.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt,\' brilliánsokat ás érmeket s legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár-ut 2. szám (Fő-ut és Sugár-ut s«rok.)
— Dr. Kátlsy Zoltán Jogi sxsmt-náriama Budapest, Andrássy-ut 8. és Stéged, PaUavicini-u. 3. felelősséggel és tiitos likőrre) készít elő bármely egyetem és frgi akadémia összes jogi vizsgáira és at újj-védi vizsgái a. JegyxetbérUt I RokapitolkWl Minden felvilágosítást szóval vagy lerílben késsséggcl ad akár a budapesti, akár a ««• gedí Igazgatóság. -
— Uránia. JStTa „Titkok háza.44
Leleplező Írásbeli vallomások.
A forradalmas idők gyászoséin-lékü szereplői kőiül különösen azok, akik a felelősségre vonás elől külföldi éghajlat alámentették bőrüket, úgyszólván bűntudatuk súlyosságán igyekeznek könnyíteni azzal, hogy gyónó vallomásokban tárják fel a felforgató korszak élményeit. Hatvany Lsjos, Göndör Ferkó, Róbert Oszkár és a többi emigrált forradalmár után legújabban Bőhm Vili, az irógépügynők-ből lett hadügyminiszter adott ki nagyobb terjedelmű naplót a magyar katasztrófa Idejének eseményeiről és bár későn, de terhelő beismeréssel emlékezik meg a szervezett szocialisták erőtlenségéről, ellenállásra képtelenségéről, amely-lyel bűnös okozóivá lettek a kommunista kisebbség erőszakos felül-kerekedéséoek és ezzel M»gy«f-orszsg tönkretételének. Bármenynyire mentegetŐdiŐk is ezek a vallomások, a nemzethez tartozó munkásságnsk éppen az Ilyen naplók tanulságaiból is azt kell belátnia, hogy a szociáldemokrata vezetőség követése nem a* ő érdeke.___
Sertéavásár i
Ka Un] lát 144, Elkelt délig 100, Kóxép 1660, Kóanyil -, 1. r. 1710,II IWft Zsil 2600, SsaJonna 2000, Uh. has 1600-
1923. junius
ZALAI KÖZLÖNY
Levél a szerkesztőhöz.
Vettük a következő levelet: Tiszteli Főszerkesztő Url A „Zaloi
Közlöny" folyó hó 15 iki számában
e9r beküldött cikkben n tejármeg-iSipitással foglalkozik és kitér a bizottságra. .
Pedig a bizottság tagjai már eleve garancia arra, hogy a lakos ,í2 érdekei tényleg megvédetnek, do ettől eltekintve a tejtermelők is éppen ezeken az üléseken alegmesz-ixebbmenő jóakaratot tanúsították.
A tejtermelő gazdiknak n főváron\' tejn<gy kereskedők a budapesti naplár 70 százalékát fizetik ab ál lotnás. A jelenlegi napiár 212 K, eonek a 70 százaléka 14840 K ab vasútállomás a kereskedő kannájában és ezzel a termolŐ sok apróié kos kiadástól, bajtól és házalástól, kanna használattól, kanna javítástól és egyébb nem kellemes bajtól sza badulna meg és mégis mindennek dacéra, méltányolva Kanizsa vároa közönségének érdekelt, sóját kárukra, kölcsönös megértéssel, csu pán 140 K bon állapították meg a tej literjének árát. Amellett nem szabad figyelmen kívül azt sem bsgyni, hogy a nagyobb tejtermelők a rászolgáló közhivatalnokoknak kedvozményes érőn adják a tejet. Tehát a termelők nem vádat, hinem elismerést, valamint a bi-zoltiág is elismerést érdemel. Nagyksnizs\'t;, 1923. junius 16.
Teljes tisztelettel (aláírás.)"■
Szívesen adlank helyét ezen beküldött levélnek, annál is inkább, mivel a kifogásolt közlemény írója nem a tejtermelők eljárását tette bi rálát táryyává, de igenis azt, hogy az ilyen ár megállapítási értekezletek nem lehetnek „bizalmas44 jellegűek, meri a nagyközönségnek joga van ahhoz — tudomást szerezni arról, ami ottan történik. Mindennemű ár-megállopitásnak a legteljesebb nyilvánosság elölt kell lefolyni /
MOZGÓFÉNYtáPSZINHÍZ.
Titkok háza.
Az utószezon szenzációja; kalandos filmregénynek készült, azonban annyi nngy^nalusággal ós finom-sággftl van telve, amennyit csnk a legszebb francia filmekben, a Mon\'e Christoban, Három testőrben láttunk. MesíszÖvéso ós az órdcWŐ^Ísnck a végsőkig folcsigázása teljesen a Monté Chrístora emlékeztei. Minden várakozást felülmúl azon jelenete, amelyben a hegyek közt menekülő rabo-«gy hegyszakadék egyik portjától k másikig egymásba kapaszkodva éla htdat alkotnak az Öles mélység feő lett, hogy ssbesült lássuk rajtuk kérészig mászhasson. Egy teljes fel vonása silhuett képekből (árnyképek) vsn Összeállítva és müvésil Sióm-pontból is olyan szép, hogy a bemurató közönségét frenetikus tapsra [«g$dta. Az egész cselekmény olyan fordulatos, hogy több ezernyi nézője lélegzetvisszafojtva leste minden je-ícneiét s a két rész lejátszása kö-zöm egy heti időközben a türelmet-\'enség valóságos moziforradalomban, [őrt ki. az egésí cselekményt derűs humor ssövi át.
Az Uránia előadásai I -II. rész 33~24.én, III—IV. rész 30 ón és Julius 1-én.
Termény jelenté* i
33250-33750, egyéb tox* 24$00r-5$0\'0 tafcanuáuy árpa -•W-iOOO aüi 1660ö-7i0D «b 26000-260 0 ftS*1 23V 0-24\'XX), repce - korpa UOCO- uoco, kölos w-.
KO£GAZDASACi»
Bőrgyár alakul Veszprém-megyében.
A Duna-Lloyd r. t. mint alapító intézet „Neugobauer Béla Bőrgyár r. t." cim alatt ugy közgazdasági, mint iparfejlesztési szempontból különösen a Dunántulra nagyfontosságú bőrkikészítő és készr iparcikké feldolgotó gyárat létesit Vilonyán.
A gyárépület már teljes befejezés előtt áll, e .legmodernebb német bőrgyárak mintájára készült, melyhez n szükséges hajtóerőt a Séd minden időben bő vize szolgáltatja.
Az alaptőke 150 millió korona, mely 1000 korona névértékű részvényekre oszlik. A részvényjegyzés — melyben a nagyközönség |a részlvehet — záróhatárideje julius 1.
Az alapítást a Duna L\'oyd r. t. végzi V., Deák Ferenc u. 14.
Hivatalos vetésjelentéa.
(Tudósítónk telofonjelontésc.)
Budapest, junius 16. A juniusi országos esőzés után minden remény megvan arra; hogy a visszaesés, melyet az előző szárazság okozott, egyen8ulyozódni fog. A buzavetések általában szépek, állásuk állagban jó, közepesnél jobb. A rozsvetések klelégitóek. A fejlődés jó, átlagban jó közepes. Az árpavetések közül a tavasziak visz-szomaradtak. Állásuk közepesen aluli. A zab a szárazságtól igen sokat szenvedett, állóan közepesnél aluli. A tengeri a legutóbbi cső után erős fejlődésnek indult. A korai vetésű burgonya virágzik. Cukorrépa elég szép, a később vetettek visszamaradtok. A repce magképződése elég ió. Jó közepes termés várható. Takarmányárpa elmaradt.\'Bab szépen kel, egyébb hüvelyesek visszamaradtak. A dohánypalánta több helyen hiányosan eredt meg. Az eddigi fejlődés általában gyenge, javulás azonban remélhető. A lóher és lucsrnz első kaszálása igen jó volt. Mohar, zabos bükköny, csalcmádé visszamaradt. — Gyümölcsben aránylag körte éa szilva Ígérkezik legjobb nak, de«ok helyütt már ez is férge-sedik és hullni kezd. A cseresznye részben már piacra került. — A dinnye az cső után jó fejlődésnek indult. A szőlőtermés általában kielégítő. Siklóson és Mohácson 20—50 százalékos jégkár volt. A peronoszpóra helyenkint föllépett. Ez idő szerint közepes termés várható. 0 bor ára literenként minőség szerint 120—400 K; uj bor 60-250 K. A borkereslet lanyha, egyes helyeken a kínálat élénk.
A tőzsde hirei.
(Saját tudósítónk telefonjelentése.)
Budapest, junius 16. A mai terménytőzsdén a forgalom továbbra is szilárd irányzat mellett bonyolódott le. Buza állomáson 500 koro nával drágult. Dunántuli áruért állomáson 330 K nót fizettek. — Egyébb állomásokon 3327,-335 K, Budapesten 340 K. Rozsért óllo máson 250 K-nát is elkértek. Takarmányárpa üzlettelen. Zob budapesti poiitásban 360 K. Tengeti 235— 240 K azonnelra. Korpa rendkívül szilárd. 100 K-val drágult. Egv tétel Orosházán zsák nélkül 102 Krf Egy tétel junius végére zsákkal együtt 135 K.
A mai értékpapír magánforgalomban élénk üzlet mellett az irány-
zat szilárdabb. Dél felé o mcg« kurzusok láttára öten realizáltak. Szilárdak voltak az arbitrázs papírok is, melyeket bécsi számlára nagy tételekben vásároltak. Koszt-pínz 6 százalék.
Valuták <Ss devizák:
N.poleoo 26400, Kont (London) 33780-34i8.>. Dollár (New-York) 73t>6-76U0, -francia ír a ok (Paris) 4«4 —479, Márka (Ber. lln) T06--760, Olasz liia(Milaoo) 314-326, Osztrák koron* (Bécs) 9 -50—10, Lc5 (Buka. rost) 38-40, Szokol (Prága) 219-227 Svájci frank (Zürich) 13Í0- 1355, Dlolr (Zágráb) 750-78-0, Lengyel márka (Varsó) 9 15, Amsterdam 2938. — Kopponhág* 1318—1363, Krisstlinla 1216—261, Stockholm 1796-855.
Zürichi zárlati
^rllo 4 90, Amsterdam HolUod\'a 218 20, Nsw-York 666-76 London 2668. Párti Ü510, Milano 2602, Prága lt!8J, Buda-pest 7 00, Zágráb 005, Varsó 6 05. WUa 0 78, • Siólla 447, OitUák bíly. 0 78 25.
Budapesti állatvásár i
Matbstiut I.i. egéssben 2100 -2400, hátulj. 2-íOO—2GC0, eléje 2020—2203, H.r. arabon, 1720-009, hátulja 1|U:0\'2050, olojo 1600-630 Kövenlék »uha: 1. t. öcsiben 1FOO-86U. borja (íWu fcórb) 1860-2000, K(sxict: Nagy-awih* 5, — eladás —. Növendék maiba 3, elndís 3, — borjú 3, oladáa 3, — Maiba *6t 1050-2000, borjúból 2Ö0 •-2700
Főszerkesztő: zeérl Pósch Géza. ^eleló*szerkesztő Benedek Rezső. Kiadó: Nagykanizsai Nyomda és Lapuladó Vállalat.
Apró hirdetések.
Minden ».0 30 Voron*, vaitajfabb ^etQvel 40 korona. Állán koc.Oknck 50 aii.alék coj;<Jm^oy. Va.ar. í» ünnepnapokon tOO iiaxnték íetdr. I.ejcKl.ebb hl(Jeiéa 10 »»0.
11.4>6i<tt<y. nsrCneVOtl iivtuy. Kl
fltíi lO-U <v«« laoí.Y.l \'tK»íu Cf,iná<«i lllU(U.()(M (.............
C>-T> « IUÍMM-
1 allxmlo .iV.l\'-ujiiiiiUth.i,
(Hkftc.uö fdvtteük. Cim<t
A* oinlü t*xn.«jfjrobb »»»«il t&pM\'jlo. StOlOOiOO, >í lllomHi.l utmUl t<vi >E/«Ktxt< nillűdíiiMt, k\'toJíK^míi. njSí »io." nvirsyli.maMJ, fögiOn Vcli4U«iliclO i»1Ai»*1 ícyf\'li. w.ltói okok.miatt <l*4om : NífjOT <(vi C/Wt: attyr.m) »i«!v:lí.: P.rdíV-IWJk loídolJ.r.»V rofjWioiuoilöi: Nt^y
O.K»<o» lac»«tit;Jof£ilísi ln^UWí. D<l«v-i«o. onnan »»rh»i;lk ovc< a (iMU(«iltJit, 8»Wwm
(fejletei Icirlilt <i ul;<» lellícAt t». — vUMibítjrfjc elicwtxn! ?S\'<1
lílc»or<.lnim n\'«bt> ilpuiu, ifta jO VuLjii MriSii^íf; »«d£<powt rUimítKU^\'lífoj.bb «tfum». cú-l . lujj&vmllbl.l.
lílesvitiílro viuy t<ibe kerexk /.Umrorílxo, Iüiiih;)\'. iv>K->ki>«i<tt-<\'\'> iiaioe* (.lírrnTy ml» tiak-mittui fiiktií. Clnxkct Vmc^jdóWívJI a X<»éOWv*Mtt-*
krtek. • 1 __
_,___kJ íWífOÜ >XU*U (l\'ífl\' líli«MÜ
lti\'5 J. n. X<B>ia&coo icOx^e. fO *• »»• f4iut«c\'«.i<ay eMO Gxn>r_>:, K.iinoy-M. n.> 11
íWrV.vi
Ca6(>IAbci>xln <» gtro!«j rrtlndco myinjitísUa ;4i»tO To-.vA Guntlv áis>c<filt>D. • yilj
Kf)- dirab HKíJvfl vx.U.if<-Kyrer «ciki), No-vo«oy nyArimiay h*i»oili. egy <fí<* Wr«r»xJn\\ bOf Uirlrirs«| (, egy teyt* Winreiíin k«l<t li(t*n«»1 <I.J0. UOvebUt a l<*tf«hlVAL!b»n.
JO CJÜAtltiOl it\'A Íiukm4<f >tf«ii miliői illo, lotelUjeos. f}«»o» mi<y üui«»i«<» I.ukki»\'iHi. Salve. vUisio^\'t „XnOrakoz-V." j<tlj:« »l*lt a ki»d«. íilv.i.I tovtbbll. \' 7S<>7
G>tm<lst!fo Uiiifln .hfcnno»tcri»ek UVát.
«Kf<T<! V<««i. SliUJ K«». nli(\'lb, UUi. Cím » ktoíObao. ;>«
V.öívi>UVi>USt V((UU inl<lil«ei,
komoly uricmtiíf r^ltmokl, imokl. »«ty toto hwolo íecUlkorlil »6f<ÖKO Cim a kiulOíoio. 7)?0
Je.W/tjr. kti kír/ VpAr tiiij Arpid í;
HIRDESSEN
ZflLfll KÖZLÖNYBEN.
ABADIE
valódi franola azlvarka-htivoly
ERTESITES.
Ériesiijilk a tiszte i cipész ip .ros-latsainkat;ho?,y Vörösmarty, utca 14. szám nlatt
cipőfelsőrészkészit6 üzemet nyitottunk.
E vállalunk e szakmiba vágó dolv-ok^t és kérjük a t c cipész ipuros\'úrsaink szives pártfogását
CZIMMERHflNK ÉS HÍRRER
0lp5fel*8r4axk4.xlt5k.
Kerékpárosok figyelmébe!
Ha |6 kerék-párköpenyt éa bclsfi gummit olcsón akar beszerezni, foráullan bizalommal
Brandl Sándor
korökpirszaHSzletóhos
Deák-tór 2. szám
a^lelsŐtcmploianAI. »
KerákpóralkatrA.zek
nagy raktárai KerAkpár-JavItö mUhalyl
Lejclobb lulntilfO
Motorbenzin, fehér petróleum, gázolai <ís gép, henserolaj,
VAlamict neheiitetlen tovotozslr és" mindenfeto más mex\'5g»x<taiág! cikket u legelőnyösebb napi árbna\'azonnal szállit vosulon vagy koosln wr állandóan nagy kósslet. SostOTratTTtl jjíáíjís1 mrökt ttiMiH* *UH ua árufOTratztfii. twmíarírtttttítí KÍrsttost BENZIN SZaBADRAKTARA TeltUnW. KAPOSVÁR Ttl«foo1t4.
a vntutAIIomlaaal axcntb.n. 7JJ?
NEM FAJ FEJE
és a lába, ha a Deák-tár 1. sz. alatti cipö\'Usletben
rendelt kizárólagelsóroi>dü»nyavbóU^s*ült
ARGENT-téte
cipót hord. .>■ Javítások gyorsan osxkoióMetoek. Xéxzol varrott duplatalpu
SZANOAL
már mog-rendolhotó
Ügye* is megbízható .
ujságelárusitók
folvótotnele
a Horváth-féle ujságboltban.
ZALAI KÖZLÖNY
1923. juniu. 17.
TURUL
CIPŐGYÁR R. T.
NAGYKANIZSA
FÖ-UT 12.
Snitt érdekében * tekints. meg
kirakatainkat
CIPŐINK
olcsók, tetszetősök, megbízhatók!
ZSOLDOS TANINTÉZET
a legjobban klstit elő inaganviz<gál<r*
Összefoglaló tankönyv
■ köxtpitkoU •!«>> Doiitáiyjn.k l.u.ny.g. két kötetben ra.jtrtnj.jli.tj
Budlöisl, VII., Dohány-utca 84. sz.
1253/é. 1923.
Önkéntes árverés.
Nagykanizsa r. t. város árva-székének 1253/á. 1923. s: veg-határozata alapján n Nagykanizsán, Sikátor utca 7 szám alatt levő ház
1923. juoius l.ó 18. napján d. e. 9 órakor azárva-szék hivatalos helyiségében (Városháza, II. em. 29 ujtó) nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek cl fog adatni.
Kikiáltási és bccsár 7,000 000 K, azaz Hétmillió korona.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át az árvetés megkezdése előli Hardy Gyula közgyám kezéhez készpénzben letenni.
Az árvaszék fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az árverés eredményét kielégítőnek nem tartaná, az árverés napját követő 3 nap alatt a legtöbbet igérő ajánlatát is visszautasíthassa.
Nagykanizsán, 1923 évi junius ho 15-én.
Városi ArvaszéV-
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vAsJroluiik legmagasabb c*>pí Áron
KORPÁT
napi ár alntl Árusítunk.
Zalavármegvei Szövetkezeti áruforgalmi R. T., Nagykanizsa
SOffíejtím: futtira. TiWomiíai ! 133.
MEGNYÍLT
KLEIN JÓZSEF Él TESTVÉRE
k<>l mit tikit \'> elAnyouitls Ma\'ete, l.ol minden kellek k;i|>liMt«.
Siílnwka\'ajlalnkat fílirlwn áruslt|nk.
Arany, ezüst, piatina
vútelo mindenkor a togmagasobs napi árukon.
II r r I kJ ín I n ncmittémválaszió és fclöot-
HrrmCKIH gorflattittrferréflytirmif BUOAPEST. 7j..
Stlig&nycim: AURVM lludapcat.
Bíró és Eckstein
budapest
GIZÍIU-TéR 3. Telelőn
REMA
SZÁMOLÓGÉP
Stolzenberg Fortuna golyós csapógyas írógép.
(Tlinően renőszerü Írógép, másoló és sokszorosító kellékeit olcsó drbon.
_ 7».l
ZSAft VARROMOK
(elvitetnek a
Zalavármegyei Szövetkezeti Aruforgclmi R. T.
tárháxl raktárában.
M ILYEN
riiikkil nílrn lur,»k.
" KERÉKPÍRlflVITÍS.
Nikkeleiéi, xomAncoaAa.
antORÍ nlic(jc»*liii. AlkotrésicV éa kellékek. II) éa Átépített kerékpárok gyári Árban
Szakáts Gyula
alutriitau ál Ifi^riHsliU Kaitaozy-utoa 29.
(KImMÜ*).
• Teletomxim 40.
Nagy és előkelő külföldi biztosító társaság
Nagykanista e- környákóre, nemkülönben Zi megtelelő ö^sioköttotéaekkel úa nag>
képviselőket keres.
Nasykanista e- környékére, neu.kűUJnben Zalamagya iárési székhalyeln megtelelő öi/Sioköttotéaekkel 6a nagy iamerettóggel rcndelkoatő
Sem liUattv a cs migukbitn ti-UrmeUsegct irii urak pMyistut-mk .Képviselet iy7/V.* jelige utalt BLOCKNEU J. hlrdelőírodkjába, BUDAPEST, IV., Semmelw«l»-utca 4.
KESZLER jemö* ÉS FIVÉRE
C vtaveiolék berontlaifi vállalata ®
Fióküzlet és mChely: NAGYKANIZSA, Magyar-utca 0. szftm. Főüzíet: BUDAPEST, VI., Ó-utca 38. - Telelőn: 131.13.
tnk Álatokat, OJt/milnt raoOorn
. --.- .-----------Josdó éa cl<>totborondcs**ek«t,d«r1t4 ía as«nnyvUU«iilió
berrnJ"iéack, csatot i.aatsok. iilrO-avomó kutak, kfllön háal vl.rotelék réaaéra eiolt*l<l automatikusan működű iitralira borendosí.tket, kttaponll Ifltca 4a ■aclegTts bcrcnJcsctcV.cl saJAt terTcsé.Bnk «a«rlnt. Qabfárnlt tarttmk • "\'ndeiinema vlaveaeték csöveket, r«> armatúrákat. öntött-. töltUnR. va* soiuáneoiott és bá<1og lördökádakal, Yöröaréa fOrdö-* «*lrhAk«t, larenec mosdók éa cloaclukat. mli.JonntroO háztartási olkkekat, bAdor-árakat, sománco.ott koityha edényeket, bnrásaatl cikkek, ssölő permaieiökct
Jutásokat és átalakítási munkálatokat szakszerűen és olcsón oszközlünC
8025/1923.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az 1923/24 tanévre a beiratásuk az egyes oktatási intézetekben a következő időben történnek:
aj az állami elemi népiskolák mindhárom körzeteben 1923. évi Julius hó 2,3,4. es ó-én a rendes, 1923. évi szeptember hó 1— 3 án a pótbeirások;
b) az izr. elemi Iskolaban julius hó 2., 3 es 4-cn a rendes, augusztus fíó 29., 30 és 31-én n pótbeirások;
c) az iparostanonciskolában szeptember l-lől O-ig terjedő időben;
d) a kereskedő tanoncisko. iában szeptember hó 3. es 4-én;
e) az üli. polg. Hu- és leányiskolában augusztus hó 27-től ■31-ig;
f) az izr. felső kereskedi Imi iskolában augusztus hó 30. és 31-én;
g) a női kereskedelmi szaktanfolyamra augusztus hó 23. és 24-én;
h) a kalh főgimnázium ban julius hó 2. és 3. napján.
Az óvókötelesck beiratása pedig 1923. évi szeptember hó 1—5 én Inrtatik.
Minden óvó, illetve tanköteles korú gyermek valamely oktatási intézetbe beíratandó testi vagy szellemi fogyatkozásra, egészségi stb. . állapotra vtló tekintet nélkül.
Óvó-, illetve tanköteles korúnak ickinlcndő nz a gyermek, aki f. évi augusztus hó 31 éig a 3 ik életevét betölti s a íő-ik életévét meg nem haladja.
Ezen rendelkezés nem érinti a lanot colinak korra való tekintet i\'élküí iskoláztutási kótc-lezeltségét.
Az a szülő, gyám, gondviselő, aki az óvó-, illetőleg tanköteles korú gyermekét, továbbá azon munkaadó, aki tanoncát a fentmegjelölt időben pontosan he nem Íratja, oz 1921. évi XXX t. c. c. leimében forg büntettetni.
Nagykanizsán, 1923. cvi június hó 13-án.
Polgármester.
Leszállítóit árakon vásárlohat
nyári mosó újdonságokat
az „ARANY KAKAS" hoz Fulard selymek 5000 koronától. Bajadér és Tutankámen mosó újdonságok.
az előre haladt Idény miatt
KISFALUD! ÉS KRAUSZ
—- divatnagyáruhixában -
nagykanizsán
az ERZSÉBeT-TÉREN
62. évfolyam 136. »
izeum
Budap
l»a, 1923. Junlus 19. Kedd Egyes «ám ára 40 korona.
lBt*rarV«« -T« látón TS.
A kisantant konferenciája.
Bannűnket magyarokat érdekel legelsősorban •« > belgrádi konfe-iende, mely C«horstág sürgeté lére moet fog őeszeülni, hiszen i/ról ven sió, hogy ezen a konfe rtocián illa pillák meg • kisántánt egységes külpolitikáját, magyarán uólva a kisántánt ezután követendő magatartását Msgysrországgolsiem
ben.
A klaántánt tulsjdonképeol meg-.UkuU.it feltétlenül a magra\' probléma megoldásától való félelem valósította meg. A szociális kommu nlsts politikai rezsimtől agyongyötört Auszltla már ai 1918 a. [ofridilom után elveszítette belső politikai egy ságit, nemzeti jellegét és elveszítette főkép katonai ütő képességél. Bulgáriában pedig ai aotanlbarát SitemboHjszltl jutott kormányra s a bolgár psrasatpárt most tragikus vágat ért vezére lel»wn.a (JUxAtiWflUnl áfdak-uférijibs áltltoUa Bulgáriái. Egyes rgyedül tehát csak a keresztény □eoiieli alapon regenerálódott sovén Msgysrorazág, a rokontalsn, ■ ma-lárshsgystott csonka tizenhét megye miatt kellett szövetkeznie egy-máissl a gazdasági érdek által egyébként egymástól igen távol álló ántántkreaturáknak, érezve és tudva a Msgysrorstág ellen elkö vetett Igazságtalanságok súlyát és nem vitás konzekvenciáit. Annyi bltonyos, hogy Prágában épugy, mint Belgrádban és Bukarestben tudják nsgyon jól, hogy Trianon eríszskszerződáse cssk fiktív dolog, ll\'potáilsekre alepozolt gjönge ibrándvár, mely az első európai bonyodalomra, az első magyar meg-moidulásra semmivé fog válni. Es est tudva, valóbán létrejöhetett a klsár.táot egységes frontja Megysr-<«zág ellen és volt némi alapja — legalább U a tu\'só o\'d.l felfogás, szetlnl — azoknak a titkos katonai szerződéseknek, amelyekkel a kis-Jolánt reszkető állám.l a világ náboni számukraérett gyümölcseit bhtosit.nl váltik. Időközben azonban kezdett engedni és ereeztékel-ben Ingadozni • kisántánt belső szövetségi érzülete, lassankint be-bhonyosodott, bogy Magyarország, bár • balál és igazságt.lanságok "\'!■» járja, mégsem h.ilandó ka tonai kslsndozásokre. PUlsn.tnyileg tehát elmúlott a ki.ántánt feje főlöl a magyar rajtaütés veszedelme is "ért elmúlott a mesterséges összeírtál Is. De Benes külügyminiszter, *-«he,lovákla állsmslkotójs, ez a JJSyHlQ, de hibás nézőpontokból elinduló diplomata nsgyon jól \'udje, hogy . veszély, ha el b ■Mízódott, de el netíl mulolt és tarlova szükségesnek, hogy \'""hozza a belgrídi konforenciit
n.d.pMU wr.miw, V. k«r. .lk.lMl.7-at.
T.l.r.o...D, Rl-u .. ss-
a kisántánt egységének ősssedró-tozása céljából.
Benes intenciói nyilvánvslók ós értbetők, ámde tévedés volna azt hinni, bogy sikerre vezetők Is egyúttal. Hogy egy kissé erősebb kifejezéssel éljünk, a rablóbandák egysége, különösen akkor, amidőn mindenki a maga számára akar rabolni, nsgyon Is vitatható. Románia, Szerbia ás Cseboraág együttérzése csak a magyarok elleni gyűlöletben találkozik. Ezen túlnézve útjaik elválnak, sőt gazdasági érdekelt éa egymáskőiötti kül politikájuk sokszor il.sen szembe Is kerül egymássá!. Nincs meesze tehát az ez Idő, amidőn a kisántánt, szülőanyja nemsokára bekövetkező példáját követve, szintén részeire bomlik. Hlábaviló Benes politikai
man^tM, ... titJ aae «. IIM a
HniU...!.. k.fh.1. Aak.r-iíes t.... .Uke.7sr.saw.
presaiióje, a kisántánt sorsa is meg van pecsételve, dacára a hangos üvöltözésnek, a tajtékzó magyar-gyűlöletnek, dacára egy vagy száz drótozó belgrádi konferenciának. Fráilaok nem dönthetik meg a termínet éa a társadalmak törvé-nyelt, ezeréves márványbsmerevült Igazságokat még benesl agyvelővel ■ea lehet megváltoztatni vagy el-pusititsnl. Csak konferenciázzanek a jó urak, amennyit nekik tetszik. Ml hallgatunk, nézünk és várunk. Várjuk a mi időnket ás akkor majd sem nem konferendázunk, se nem kukoricázunk.
Msgyar szerénységünkkel ezt üzenjük Belgrádba, memontóul és miheztartás céljából azoknak, akik felett a lelkiismeret vádoló szava harsog Trianon óta...
Románia elismerte az uj bolgár kormányt.
Belgrád aggódik H#gy*ror»zág miatt.
Bács, junius 18 (Expressz távirat. Éjfél után érkezett.) A Neue Frelo Pretse jelentést* szerint — a román kormány állambiztonsági szempontból éa a dinasztiára való tekintettel eliamerte az nj bolgár kormányt.
Sxófjti, junius 18. (Expressz-távirat. Éjjel 1 órakor érkezeti.) Az uj kormány Teodorov helyébe dr. Bisajkovot nevezte ki belgrádi és Taskalov Mihalcsevet prágai követté.
Paris, junlus 18. (Szikra távit at. Lapzárta után érkezeti ) Az Echo de Paris jelentése szerlnl — az uj bulgár kormánnyal szemben az Itteni kormányköröknek komoly nézeteltérései vannak Bel grád ezenfelül Magyarország és Itália magatartása miatt aggódik.
Szójio, junius 18. (Expr-s»z láv\'r.t) Szombaton temették el Stambulij>kit — a legnagyobb egyszerűséggel. Teteme csűtö/tök <wf aton a helyen feküdt, ahol agyonlőtték.
Vitézi avatás a Szent Margitszigeten.
Budapest, junius 18. (Telefonj, leütés.) Szek.dó nőben avatta vitézekké Magyarország kormányzója vaaárnsp délelőtt . S\'-ont Margitszigeten a 1018 legénységi éa 220 tiszti hőst, közlük ami derék zalsi Halókat. Az av.lottak kőzött volt tlz hősi halott Is, akiknek örökösei kspják meg . vitézi elmet A vitézié .v.tást tábori szentmise előzte meg, melyet P. Zadraws István püspök celebrált, .ki g.önyörü beszedet Intézett a hősökből. Utáns következett a vitézzé av.táa felejthetetlen aktusa.
A belga kormányalakítás.
Bruxelta, junlus 18. (Távirat.) A kormányválság megoldása igen nagy nehézségekkel jár, minthogy Thcu-nlsnek kevés a bsjlsndóság. az uj kormány megalakítására. Eddig egyetlen politikust sem találtak, aki Theunls helyét belöltrné.
Belpolitika.
Tárgyalások a mezőgazdasági hitel káxdáaábaa. — A hitel Javaslata ax Indemnltás ntán
azonnal a Ház elé kerül.
Budapest. junius 18. (Ssját tudó silónktól.) A politikában a legutóbbi napokban a mezőgazdasági hitel kérdése félé fordult úgyszólván az egész közvélomény érdeklődése. — Azok a tárgyalások, melyek a kérdés rendezése céljából megindultak, moat már napról-napra folynak a főldmlvelésQgyl minisztériumban é* értesülésünk szerint a mai tárgyaláson gróf Bethlen István miniszterelnök is megjelent. Hir szerint a tárgyalásokat az összes szakértők kel és érdekeltségekkel akarják n közeljövőben befejezni. A mező gazdasági hitel az indemnitás le tárgyalása után következő legelső javaslatok közt mindjárt a Ház plé numn elé l cül.
Az MTK nyerte meg a Magyar Kupái
Budapest, junlui 18. Az MTK 4 : l-re legyőzte az UTZ-t. Az FTC lett a harmadik.
Az ÉME országos közgyűlése.
Kel.t.n keiesisa « m.fy.r nsmiet barátokat.
Budaptsl, junlus 18. (Saját tudó silónktól.) Vssárnspdél.lőtt tsrtotta Budapesten ez uj városház, nagy üléstermében az Ébredő Magyarok Egyesülete rendkívüli közgyűlését, melynek egyedüli célja és főtárgya ezen hatalmas egyesületnek felfrissítése, újjászervezése volt. A hatalmas terem zsúfolásig megtelt az ország minden részéből vgybese-reglett kiküldöttekkel. Irzó, fesiült volt a hangulat, midőn PáUczy Horváth István Örst. elnök az üíést megnyitva bejelentette az elnökség és igazgatóság lemondását. A kőz-gyűlés ssjnálsttal látta távozni az elnöki székből köibecsülésnek örvendő volt elnökét s az egy sülét újjászervezését egy intéző bizottságra bízta, melynek tagjai Héjjsa Iván, Prónay Pál, dr. Hegedüa György és dr. Herkely Tibor lettek, akiket tomboló lelkesedéssel állított az egyssÜlet élére a köz-gyűléa.
Ezután Kádár] Ltjos hirlspiró fejtette ki, hogy ux egyesület nem maradhat tovább is defenzívában/ hanem a társadalmi harc minden törvényes eszközével az egyesület céljai érdekében kell, hogy erőteljesen sorompóba lépjen.
Msjd Lendvay István lépett a szónoki emelvényre. Szűnni nem akaró lelkes tapa és fahár szekfü eső kósTÖntőtto. ElÖszÖr olaszországi élményeiről számolt bs. Ec-után vázolta a legközelebbi tenni valókat. Legsürgősebb egy uj tőrvénykönyv kidolgozása, hógy méltóan meg lehessen büntetni mindenkit, kik a magyar nemzeti eszmo és erkölcs ellen vétenek.
Majd a budai csoportvezető elő adása kapcsán lelkesen foglalt állást a közgyűlés a turáni külpoli iikal orientáció mellett. — A mult idők keserves tapasztalatai tanita-nak meg végre minden magyart arra, hogy no a hanyatló nyugati népek között keressünk barátokst, ahol ugysrra találunk, h^inem léten, ahol az Öntudatra ébredt a hatalomra emelkedő fíjrokonok teatvéri szeretettol fogadják a m»-gyárt.
A mindvégig fegyelmezett lefolyású gyűlést a Himnusz, áhítatos hangjai fejezték he.
2ALA1 KÖ£LO*Y_
DuicsLajos, a hírhedt tyuk-tolvaj, aki csak kakasával lopta a tyúkokat
Tagnap tárgyalta ügyét a büntető bíróság.
A\'aggkanltsa, junius 18. (Saját tudósítónktól.) A Zalai Közlöny annak idején megemlékezett arról a hírhedt tyúk tolvajról, aki boszorkányos ügyességgel lopta a házakból a baromfit éa valóságos réme lett a kanizsai baromfiudvaroknak. Érdekes, hogy a tyuktolvaj sosem lopott el egyes tyúkokat, de mindég párosával, kakasával lopta. A kanizsai áilamrendőraég hosszabb Ideig eredménytelenül vadászott a baromfiak kétlábú görényére, mig egy napon azután mégis sikerült a tattest lefülelnie.
Ext az ügyet tárgyalta tegnap a kanizsai büntetőtörvényszék dr. Ke nedi-tanácsa. A\'buszéves vádlottat, Daict Lajos nagykanizsai munkást, aki már egyazer büntetve volt — fegyveres fogházőr kiséri a tárgyalóterembe. A két és félhavi fogházi őrizet nem látszik meg rajta. Duics két fivére lopásért Szegeden ül, snyja orgazdaságért már büntetve volt. Dulcs Lajossal együtt karült b vádlottak padjára Schmidt• lechrur Győrgyné köztisztasági vállalkozó neje, mert a lopott tyúkokból vett; Őzv. Duics Józscfoé orgazdaaágért és özv. Goldslein Armlnné szücsné azért, mert az állítólag Dulcs által eltulajdonított negyven nyulbőrt megvette.
Vádlott Dulcs Lajos nem Ismeri el bűnösségét. Maga sem tudja, miért van Itt. A rendőrségen azért vallott, mert ott megvették.
Llnök: A vizsgálóbíró és ügyész ur előtt nem verték meg — és ott mégis bevallotta.
Dr. Kentdl felolvastatja részletes beismerő vallomását, amit lapunk egyszer már Ismertetett. Rendkívül aok tyúkot lopott el. Dr. Almásty törvényszéki bíró alig győzi felolvasol a sok bevallott lopást. Vallomásában elmondja, hogy a tyúkokat Schmidtlechner György né-nek adta el.
Duics ezen vallomáaával szemben most mindent tagad. Nem akar tudni semmiről.
Elnök: Hát akkor majd mindent emlékezetébe Idézünk. Schmidlechner Győrgyné elmondj hogy nem a fiútól, de az anyjától vatta a tyúkokat. 0 nem tudta, hogy lopottak voltak. Dulcs Lajos nála volt öt hónapig, mint munkás éa a legjobban viselkedett.
Elnök: De Dulcsné megmondta magának, hogy a fiu .ugy hozta" a tyúkokat. A fiúról meg egéaien másként vallott a rendőrségen. Azt mondotta, hogy a fiu csavargó, tolvaj. Most meg egy dicshimnuszt zeng róla.
Elnök ezután özv. Goldsteln Ar-minnét szólítja be.
Elnök kérdezi, Igaz-e az, hogy Ő Dulcs Lajostól a nyulbőrt megvette ?
Goldstelnné tagadja. Nem is látta életében Dulcsot.
Elnök felolvassa Dulcs vallomá-aát a rendőrség előtt, mely szerint 15 darab nyulbőrt neki adott el. A fiu a rendőrségen azembe mondotta ezt Goldstelnnénak, dacára annak az asszony állhatatosan tagad.
öxv. Duics Józsefné — nem is\' meri el bűnösségét, ö a saját pén zéért vette a tyúkokat. A rendőrségen „muszáj volt" neki beismerni, mert faggatták.
Elnök ezzel azemben felolvassa vallomását, hogy egy napon hét
FTC-NTE.
Magyarország sokszoros
Hírt adlunk már olvasóinknak arról, hogy a Nagykanizsai Torna-Egylet tárgyalásokat folytat a Ferencvárosi Torna Clubbal egy Nagykanizsán le|átszandó propaganda mérkőzés tárgyában. — örömmel jelenthetjük most, hogy a tárgyalások teljes perfekclót nyertek és vasárnap, 24-én a híres FTC komplett első csapata fog az NTE-vel játszani.
Az FTC csapatát nem kell bemutatnunk olvasóinknak. Nem csak a sportemberek, de az ösz-szes újságolvasók tudhatnak a magyar bajnokságban és külföldön, az összes európai országokban elért fényes eredményeiről. Az FTC, a Franzstadt csapatának játéka Pesten Is esemény, az MTK és az UTE fölött most tavasszal aratott győzelmeit 30 ezer ember nézte végig s öröm-
bajnokcsapata Kanizsán.
mel állapította meg. hogy az FTC kiheverte háborús vérveszteségét s Ismét a régi csapat, kl verhetetlen volt a bajnokságban és vereüen most tavasszal ls, Ismét a régi csapat, győzelemre vitte a magyar lobogót Angliában, Svéd- és Spanyolországban, Norvégiában, Francia- és Németországban, Ausztriában.
A kanizsai mérkőzésnek az ad jelentőséget, hogy a fővárosi első klasszis vezetőcsapat hasonló körülmények közt először jön vidékre és hogy az FTC vezetősége, élén a kanizsai származású Szigeti Imre alelnökkel, súlyt helyez a mérkőzésre, Igazi propagandát akar nyújtani s ezért mint Irta, komplett I. csapatát fogla leküldenl. A vidéki sport megbecsülését jelenti ez a körülmény.
tyúkot „talált" ■ kapujában éi hogy rá no foghassák, hogy ő lopt., eladta őket Schmidtlechner György-ninek darabonkl.it 800 K ért. .Több tanú jelentéktelen vallomása következett ezután.
Elnök ezután kihallgatja a sok kárvallott aaaionyt. .3—I lyuk és 1 kakas" — ismétlődik a panasz a kárvallottak ajakán. A lárt lefeszítette ax ólakról éa ugy lopta el a baromfiakat. E tanúvallomásokból az Is kitűnik, hogy ahol Duici által pöcegödör tisztit ás történt — ott jobbára el Is IGnt másnap f. baromfi, vagy ahol Dulci megfordult — ott .elvitte a görény" az ixlrtea husu állatkákat.
Szatller kereskedő elmondja, hogy negyven nyulbőrt loptak el tőle 37.600 K értékben. Kárlgéoyét fenn akarja tartani öxv. Goldatelnnévai azemben.
özv. Goldstelnné nem tudja megérteni, miért került 8 Ide ?
Dr. Szabi Lajos a vádhatóaág képviselője — többrendbeli, folytatólagos lopáa büntette miatt szigorúan kéri megbüntetni Duica Lajost. Schmidtlechner Györgynével azemben tulajdon elleni kihágásért tartja fenn a vádat, öxv. Goldsleln Armlnnéval szemben a vádat telje-aen elejti, mert semmi bizonyíték nincs amellett, hogy megvette volna a nyulböröket, özv. Dulea József-nével azemben pedig ax orgazdaság vétségét tartja fenn.
Dr. Bakos, Dulcs Lajos védője -a fiút a szülői gondatlanság áldó-x.tának állítja a bíróság elé. A 92. §. alkalmazását kéri. — Schmidt lechoer védője, dr. Hoch — védence felmentését kéri. Ozv. Dulcs Jó-zaefné védője, dr. Halphcn, szintén felmentést kér.
A bíróság határozathozatalra vonul vbaza. — Hoaazu tanácskozás után dr. Kenedl Imre táblabíró kl-hirdeti . blrósig ítéletét, amely
Dulcs Laj-zst hétrendbeli üzlet, szerűen elkövetett lopáa bűntetté ért egyévi éa hathőnapi börtönre, ötévi hlvatalveaztésre és ezen Idő alatt politikai jogainak felfüggesztésére; Schmidtlechner Györgynél 4000 K fő- és 2000 K mellékbüntetésre ; őzv. Duics Józsefnét háromhavi fogházra és egyévi hlvatalveaztésre Itéll, a flut az okozott kárnak 15 napon belüli megflzeté-
aére itéll: Dulcaot a Srattler elleni lopás vádja alól felmenti, özv. Goldateln Árminná ellen pedig ax eljárást megszünteti.
1923. junlua 19.
HÍREK.
— Naptárt junius 19. Falk.
— Hivatalos óráink: A kiadóhivatal (Fául 13. Boganriedar palota) hivaUlos órái délelőtt fél 0 órától lMg, délután 3-tól 6-ig. TsUfoa 78. — A ssarkasstóság (Fóot 13. Bogeartadec palota) hivatalos órái falak ré-ssére déWIÓU 10 órától 12-lg. Talafon 78. A felelés ssarkesstó délután 6 órától 8-lg a nyomdában (PÓot 5. »s. sJstt) fogad és bármily ügybea a nagyközönség reodelkeséaáre ÜL Telefoo 117.
— Nyugdíjasáé. A föidmivelés ügyi mlnlaiter Plandorjcr Ignác zalavármegyei gazdasági felügyelőt saját kérelmére nyugdíjazta és a hivatalvezetéssel Baudis Gyula felügyelőt bízta meg.
— A polgármester axabad a ága. Dr. Sabján Gyula polgármester jullua elsején kezdi meg hathetes szabadságát, melynek egyik részét Hévvlzen fogja tölteni.
— Véglegesítés. A pénzügyminiszter Szike Benedek zalaeger-szegi pénzügyigazgatósági titkárt állásában véglegesítette.
— Vitéx Gnllleanmo Árpád •ltávoslk Szombathelyről. A mint értasülünk, vitéz Gullleaumc Árpád tábornokot a kormányzó áthelyezte Szombathelyről Budspestre ahol a becsületügyi válaaztmány elnökségét veszi át. Helyette Szombathelyre Arlner Ká\'mán tábornok kerül.
— Halálozás. Vida Ernő a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank budapesti központi Intézetének tisztviselője, a volt 48-Ik gyalogezred önkéntese, a harctéren azerzett betegségben, éleiének 26 ik évében vasárnap délelőtt elhunyt. Temetése ma délután 3 órakor fog végbemenni a Nádor-utca 4. sz. gyász-házból a katolikus egyház szertár-tása szerint.
— A katonai nyugdíjasok, özvegyek áa árvák készpénz-váltsága. A hivatásos állományból származó katonai nyu/dijasok, özvegyek és árvák, akik a honvé-delfni minisztérium 4. osztályából részesülnek jelenleg kedvezményes ellátásbsn és akik 1923. évi juílus
b$ 1 tői kezdődöleg a kedvezményes
áru élelmiszer ellátás helyett a kést-pénzváltságot kívánják, kötelesek ezen kívánságukat Írásban a honvédelmi minisztérium 4. osztályának legkésőbb 1923. junius hó 20 lg bejelenteni. Ax írásban teendő bejelentések az illetékes községi (kerületi) elöljáróság által a következő záradékkal látandók el: .Láttam és az alálráa valódiaágát igazolom." A készpénzváltaágnak a választása az 1924. juolus hó vígéig azól, tehát azt addig sz Időpontig semmi* féle okból visszavonni vagy mtg. változtatni nem lehet. 1923. juoiui hó 20 lka után beérkezett bejelentések nem fogadtatnak el, hanem minden tárgyalás mellőzésével Irattárba fognak tétetni. Azok az Igényjogosultak, akik . kedvezményes áru és élelmiszer ellátást továbbra la természetben óhajtják kapni, semmiféle brj-I-ntésre nlnctenek kötelezve.
— A zaRgykatzIxeai vároal pl.cr.ndisx.tet mai nappal már a város veazl át hivatalos vároal köxegelvel. Az egésx piacrcndészc-tet a polgármester által megbízott egyik tanácios fogja vexetnl él Irányítani éa a piaci tájékoztató árak rendea kifüggeaxtéséről és azoknak betartásáról gondoskodni. A köz* biztonsági szolgálatot természetesen ezután la ax államreodőreég őrszemei végzik.
— A karnissal poat.p.lota f.l.Tatása. Értesülésünk szerint az uj kanlzaal postapalotának nsgy ünnepek között való hivatalos fel-avatáaa minden valószinűaég szerint október első nspjaiban fog víg bemenni. A felavatáa napján a kanlzaal postások Engelleiltr poits-főtiazt reodezéaével egy pompás háromfel vonásos vlgjttékot fognak előadni.
— As aj vároal pl.d f.l-Hgy.lők. A vároal tanács fülip Lajost, Ifj. Gazdán Józsefet éa Do-mán Jánost ideiglenes minőségű városi rendészeti felügyelőkké nevezte kl. A három piaci felügyelő a mai napon mér megkezdte szolgálatát. >
— Rendőri hlr. Mészáros Józsefet, Ferencet éa Ernőt munkakerülő. miatt . kanizsai kapitányság 8—8 napi elziráara ítélte éa a város területéről 3 évre kitiltotta. Nevexettek azonban újból jöttek Kanixaára, miért a kihégáal osztály ujabb 5-5 napi elzárásra ítélt, őket.
— Csarká.sak táboiosására
Tabajdy Kálmán tábornok 5000 K adományozott, Szálinger Antal pedig egy szitát éa fonottkoaarat.
— Betiltott lap. A belügrml-niizter ax Érsekújváron magjelenő .Reggel" cimü napilap terjeaxtését betiltotta.
— As ni bolgár kormány halysata. A mult h.tl nsgy bolgár eseményekkel kapcsolatban a legkülönfélébb hírek járták be • világsajtót, amelyek nagy réaze a forradalmi kormány helyzetének tarthatatlanságával foglalkozott. — Mtg kell állapítani, hogy ezeknek a jelentéseknek nincs alaposságuk, a hírek kivétel nélkül a klaántánt sajtóügynökségeinek tendenciózus beállításai. Tény as, hogy ;a Can-kov-kormáoy pozíciója erőa, mögötte áll a pucaban résztvett egésx bolgár Intelligencia és a tartalékos tisxtek, ugyancsak Macedónia « bejelentett, feltétlen csatlakozását. A Cankov-kormány már a külföldi képviseleteket rekonalruálja. Elsőnek Radosxlavov volt miniszterelnököt nevezték kl Birllnben nagy kSv.ttá.
1»23. iunlua
ZALAI KOZLOWY
_ Námatoreiíjr áa Jzzf oax-lávla mflJ\'*^*- Befejezték , két ország delegátusai a Jugosz-líviin.k járó német jóvátétel folyó ,irí,,láaokat. Esxerint Németor-ai\\ vállalkoilk arra, hogy a megállapított állstkontlngens helyett
aranyétértékeléeben elámított nyersanyag é< vi.uti építőanyag jóvátételt átállít, még pedig háromötöd réazben még el évben, • többit • jövő év végéig legkéaőbb. Ax egyei-mfnr értelmében ai eltö vasut-.„.., szállítmányok e hó 20-án Indulnák el Magyaroraiágon át Ju-goetláviába.
_ Klntaaltott bolaevlkl tábornok. A belgrádi rendőraég hosszas nyomoráé befejezése után kiutasította egéai Jugoszlávia területéről Preoraiaenaiky Fedor orosz tábornokot, a Vrangel had-tereg egyik legelőkelőbb parancs-sokát, aki nemcsak ai orosz emigránsok, de a azerb fővároa magasabb köreiben la köztlsiteletnek és tekintélynek örvendett. A generálisrét megállapították, hogy bőimül agltációlt folytatott és a szovjelkormány részére kémkedett.
— Magyar tisztviselők aoraa bitorolt taiBlatan. Nagyváradról jelentik : A román postavezér igazgatóság rendeletet adott ki, amely szerint ujabb terminust állapit meg a román nyelvből még nem vizsgázott tisztviselők számára at év t^ecember elsejére. Amennyiben eddig az utolsó terminusig a nem vizsgátotlak az illető postaigazgatóságok bizottságai előtt a román nyelvből vizagát nem tesznek, elbocsátottaknak tekintendők. Az elboesátáa pedig minden végkielégítés nélkül fog megtörténni. A román kormány Által kiadott reodeiet nagy elkeseredést kelt az erdátyljmagyar postatisztviselők körében.
- Ujabb kataaitríMUa Tikárak a Felvidéken. Zsolnáról jelentik: A keletről nyugat felé aszódó viharok moet Trenciénme-jjében okoztak katasztrófálla pusztításokat. Különösen veszedelmes volt Trencsán városa körül. Ott H-ikén délben egyazer csak bebo nílt az ég és néhány perc mutva már eatl sötétségbe burkolózott mindeib Utána olyan hatalmas orkán támadt, amilyenre nem volt °><g példa. A vihar félkUométerre öntötte azét a Vág vizét, házakat döntött be éa f^ep-csavart kl. Aztán puaztltó jégeső vonult végig éa villám csapolt > Budatlnl várba. A vihar óriási károkat okozott.
~ MagjrualUaaa táznadáa a román parlamentben. A parla-
">«nl utolsó ülésén elkeaeredett Uooadáa érte a kormányt, amiért «<» tud kellő eszközökkel véde-ÍSz s ? veszedelmessé váló magyar külföldi propaganda ellen, aminek következtében Magyatorazágnak =ár ia azámos diplomáciai aikerei vannak Románia rováaára. Duca "lígymlnUzter válaszolt ■ Manlu Wuia volt magyar képviselő által vezetett támadásokra éa kijelentette;
■ ""gyér propaganda alke \'« épp M.niu és pártja Idézte e|ő " egész románaágra káros politi-*\' m\'gatartásával. A gyűlés a ®*gy«r propaganda kérdéae körül »"gy botrányba fult.
táTa JBa \' -Titkok
A gazdasági nemzetvédelmi harc.
A Túbblermelési Liga mult hó napban megtartott nagygyűlése eredményekép n legilletékesebb fórumról irányitott általános több-termelési propaganda Indult meg. Kétségtelenné vált ugyanis az a tény, hogy az ország gazdasági helyzetének feljavitáaa körül saját belső erőnkkel kell megmozdulnunk, amibe csak belekapcsolódhatnak a kívülről jövő segítségek. Meg kell indulni olyan munkának, amellyel már a következő gazdasági esztendőben elérhessük általánosan a békeidők termelési standardját.
A kormány az eddig űzött politikai gazdasági rendszert radikális fordulattal készül valóságos gazdasági politikává megváltoztatni, amivel az országos többtermelés általános és lázas munkálataiba belekényszeríti az egész ország lakosságot. Az erre vonatkozó tervek minden minisztériumban késtülnek már ugy, hogy a nagy gazdasági nemzetvédelmi harc mér a most végződő mezőgazdasági esztendővel meg is indulhat és amelyben nehéz küzdelmet kell vívnunk a véres világháború után keletkezett irtózatos gazdasági világháborúban.
A hatalmas előkészületekről jólinformált helyen a következőket mondották munkatársunknak:
— A bevallottan is csak félslker-rel végződött külföldi segélyakciókat kérdés elé állította a kormányt: vagy végkép odasuhanunk a többi legázolt nációk mellé is végleg elbukunk ebben a még folyton tartó irtózatos világháborúban, vagy olyan belső erőkkel bírunk tényleg, amik megmozditása és kihasználása az élő nemzetek szintjén tarthat legalább addig, mig a megerősödés alapmunkálatait elvégeztük.
— Három hét előtt tőbbterme-lési kongresszust tartottak a hivatalos körök bevonásával az Összes
mezőgazdasági, Ipari és kereskedelmi érdekeltségek. Ennek a kon-gresstumak hatalmsa tanulságai lettek. Ezek következtében indult az az áramlás, amely bekapcsolta a hatalmi eszközöket la már . a több termelés megvalósításába. E pillanatban minden minisztériumban többtermelési terveken dolgozoak. A valóságos és moat már halálosan szükséges általános többtermelést a kormány törvényi uton fogja előkészíteni. Hihetetlenül szigorú munkaazabílyzatokat alkalmaztat, példátlanul fogja büntettetni q munkakerülést és a spekulációt. És terv-sz-.rütn megteremti a minden vonalon való munkaalkalmakat azzal, hogy akár kényszerintézkedésekkel is, de többtermeléal üzembe állit-Utja az egész ország iparát, kereskedelmét, különösen a mezőgazdaságokat.
—T Egyelőre az őstermelés több-produkcióját kívánja fokoztatni a kormány. Ezért a tavaly hozott angol agrárbüntető-törvény mintájára követelni fogja a legintenzívebb ellenőrzés mellett, hogy a körülményeket figyelembevéve minden nagyság u bírtok érje el már a következő mezőgazdasági év termelésével a békél termelés nívóját. A kisbirtokosokat is kötelezi arra, hogy a saját aiükségletén felül a közfogyasztás számára is termeljen;-illetve használja vagy használtatsz ki birtoka egész termeiéli képességét. A kormány pedig a hatalmasnak követelt többtermeléa megváló-sithatására az első 200 millió aranykoronás svájci kölcíönt ennek a szolgálatába fogja állitani ugy, hogy a körülményekhez képest az összes termelési hiteligényeket általában kielégítené. Ezzel parallel átalakul az eddig folytatott egész kormányzati rendszer is és az űzött politikai gazdaságot a mentő gazdasági politika fogja felváltani.
— Újjáalakítják a xólyoml ▼árat. A cseh-szlovák belügy mi niszter a benyújtott tervek szerint a kormánv hozzájárulásával megengedte, hogy a zólyomi várat, ami értékes történelmi nevezetesség, renoválják és benne helyezzék el a vármegye zsupán! hivatalait. A kalkulációk azt bizonyítják, hogy a vár újjáalakítása nem kerül annyiba, mint egy uj épület felépítése. A renoválás munkálatait kíméletlenül megkezdték.
— Hagy gyárágáa Becske reken. Nagy becs kerekről jélentik{: Az ottani gépgyár, amely a város közepén épült, óriási tűzvésznek esett áldozatul. A gyárban ugyanis most építettek egv uj vasolvasztó kohót, melyet csak a minap állítottak üzembe. Az ebből fejlődött hőfok következtében a gyár gerendatetőzete kigyulladt és percek alatt lángbaborult az egész gyárépület is. A kivonult tűzoltóknak nem sikerült a gyárat megmenteni ugy, hogy az a főidig égett és teljesen elhamvadt. Nagy erőfeazltésbo került a szeles időben maga a tűz lokalizálása Is. Emberéletben nem esett kár. Az elpusztult értékek meghaladják a ti* millió dinárt.
— Még ma la vannak híres bácskai lakodalmak. Szabadkáról jelentik: Egy zental nagy gazda, Tóth Miklós csupán ezüst-
lakodalmát ültő a minap zentai tanyáján, ahol jelen voltak az ilyenkor jelenvalók. At ünnep dísze egy adományozott útszéli kőkereszt fel szentelése volt, ami után a lakomán elfogyasztottak az ünneplők: két Ökröt, 25 bárányt, 8 borjut, 12 hízott malacot és 200 hízott baromfit. A ráhőrpintett bormennyiségről nem szól a krónika, de c£D*k azért, mert hitelesítetlen (cancsók-vban fogyott teljes bárom nap és három éjszakán át. A házassági örömünnep dicsőségét őt cigánybanda muzsikálta a vendéglátó fülébe. Jó buj magyar nótákat. És mert hivatalos személyisegek Is voltak jelen és Ittak és ettek és három napig húzhatta a cigány... Hiába, a bácskai magyar Jakodal mak még nem fogytak még kl cgészenl
— Maghalt ax amerikai hajó-riporter. Smlthnek hívták és huss esztendőn keresztül egyebet nem csinált mint várta a beérkező hajókat, valamint kikísérte azokat a hajókat a kikötőből, amelyek Európa felé igyekeztek. Nem ment soha tovább, mint amennyire a vúmhaió vitte. Ez volt az ő speciális foglalkozása. Husz esztendőn keresztül minden előkelő és fontos személyiségei Smith Intervju volt meg, amikor ezek Amerikába érkeztek vagy távoztak az Egye-
sült Államok területéről. Első dolga terméazetesen az volt amikor azá-razföldet ért, hogy Amerika lapjait vagy kőnyomatosalt tudósitsa. Bizalmas barátságban volt a gyakran utazó amerikai nagyságokkal i», Schwab, az öreg Morgan, a Vanderbíldek, az Astorok, Enríco Caruso valamennyien barátaágo-san köszöntötték Smithet, ha Amerika partját érték. Az öreg riporter moat hatvan esztendős korában meghalt.
— Tanulmány segély. A Zalavérmegyei Szövetkezeti Áruforgalmi r.-l. Nagykanizsa, 5000 K tanulmányi segélyét a .nagykanizsai koreskedolmi iskola igazgatósága és tanárt kara Vancsura Imre érottsé. giző tanulónak ítélte oda.
— Uránia. Kedd—Szerda 7—9 órakor .Halál árnyékában" klasszikus dráma 6 felvonásban. Három kitűnő név garantálja e német film nívóját. Rendezője Joe May és Hindu síremlék zseniális rendezője, főszereplői pedig Éva May, akit nemrégen az Essex grófjában láttunk Emlékezetes szerepben, a Petrovics Szve-tizláv. — A Titkok házának előadásai fél 7 ós 9 órakor, vasárnap 4, fél 7 és 9 órakor.
— Erdei mulatság Murake-resxturon. A 17-re tervezett mura-kereszturi jótókonycélu erdei mulatság a kedvezőtlen időjárásra való te-kiotettel nem f. hó 24 én, hanem julius hó J in lesz magtartva. A rendezőség ezen alkalomra egy különvonat beállítását fogja kérni a vasuligazgatóságtól, amely délután 3 órakor indulna Kanizsáról.
— Próbálja mar ön is ás rooggjrő-sódik róla, hogy a F1LIPP hirisnyakötódájé-b«o béksbsll snysgból kissült hwtwyík, zoknik s logUrtówbbzk és ugyuuzoo tiiail éi mlQÍségü puflalból bármlior coagfsjal-b«t<5k, Sjombstboly, Széli Kálmán-otca 6. \'
— Hamisfogakat, aranyat,
ezüstöt, brilliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled Jóxsef ékszerész, Sugár-ut í. szám. (Fő-ut és Sugár-ut sarok.)
Zita királyné és családja.
Madrid, junius 18. (Szikra távirat.)
A spanyol nemesség gyűjtést indított, hogy megvásárolja Zita királynénak és családjának Torregrozo
gróf Icqueitói palotáját. Az akció eredményeként a grófi palotát slke-i ült megvásárolni, melybe Zita királyné családjával együtt már be is költözködött.
Valuták éa devizák >
N.polooo 2W00, Foot (London) 33806 -34505, Dollár (Nsw-York) 73Í6 -7600, -Francia frank (Pmí») 486-477, MárU (Bárba) 6-V0-O-30. OUi* lír* (Mll&no) 3J6-34S, Osztrák kor. (Bécs) 10 38-10 *0, U1 (Boka-rsst) 37 60—40, Ssokol 219-60—227 60 Svájci frank (Zürich) 1320-1356, Dinár (Zágráb) 80-82-60, Ungyel máika (Varsó) 000—640, AmiUrduu 2941. — Koppsnhága I3j2—1337, KrüstlinU 1218-1263, Stockholm 1943-2003.
Zürichi zárlati
Bwtla 40, Am*t«r<Um Kolkudl* 218 30, Ksw-York 650-76 Lo\'rdon 2668, Páll. 3470, Milano 15<0, P.tóg* 1669, Budapest 0700, Zágráb 620, Vuaó 60. VVu« 0 78 60, SsóíU 720, Oistrák bély. 0 78 50-
Termény Jelentési
Som (TÜMvidáW) 34600-34760, tgyéb 34000-4260 ross 26600-Í7600 Ukamáo/áxj* 24600-5:00 tör 18600-7500 ««b 26000-285! 0 t«ng«rl 24000— 24000, r«pc» —•—, korys 11760 —126C0, kölas — •—.
..Zalai Közlöny9\'
Budapesten naponta kapható az Anker-köz 2. szám alatti dohányárudéban.
ZALAI KÖZLÖNY
1923. juoiut 1)
Nyílt-tér.*) Nyilt ievél
Dr. MJáa Gyula árkos,
NanilMaliM véíro* polgéz-
HUlllféllH
Valószínűen értesült Ön arról, hogy a pécsi m. Ur.-ltélőtábls B. II, ISIS. alatt sz\'ön által emeli
vádak alól Jogerősen felmenteit. Sajnos, nem áll módomban ön ellen rágalmazást pert- Indkanl, hanem az ilálst írásba foglalása ulán az ön vádjait és ezzel kapcsolatban a fel\' mentési indokokat a közönségnek azószerint tudomására fogom adni.
Az közludomásu dolog volt, hogy öa bérelt embereivel hónapokig kutatóit, hogy ellesem minél löbb vádat emelhessen. Azzsl is tisztában voltam, hogy erre csak azért van éa volt szüksége, hogy sajál roagáróli és fegyelmi Ugyéiól a köz-dgyelmet elterelje. Ez sikerült Is. Négy eszlendel vizsgálat ulán az öa terhelő vslloméss alapján leltem elitéivo és oaak mos), a *. esztendőben mentettem fel. Térjünk tehát M az ön elintézetlen ügyére. Én ön ellen súlyos vádakkal léptem ugy • nyilvánosság, mint felebbvsJól elé. ön eHsn az alispán a fegyelmit meg Is Indiiotta és ugyancsak sz Alispán ur volt az, aki éppen az én elsőfokon történt elitélletásem alapján, öot három ízben felmentette, még pedig felebbezésem folytán egy ízben mint alispán, egy Ízben mint s várni pgyei közigazgatási bizottság elnöke és harmadszor mint főispán.
Dr. Sabján Gyula fetebbezés! ügyében 1922. május hő 29-én feleb-bezést adtam be, amelynek idevonatkozó részel azószerint a követ-kezők:
Zalavármegye Alispáni Hivatalának Zalaegerszeg.
Nagyságos Alispán Url
Hivatkozom 13B99/nI 1921. is. dr. S.bján Gyek aagykinlss.1 polgéraat.r hgy.kni iigyáUn hewu .égh.léio..to. á* »*u .se-noeaém NigyUgoddsl kdzSl.i, mln.iiat •aaa végkáUroiálol .sau.l ntakkbb.s.m éi alt a köv.tk.síkk.I indokflSm:
Dr. Sabjin G^ta< pol^í™^ «(i, b.-vellása asuíot a klhigisok «gé*. soroltát kívMte aL EaakMl cuk néhányat em.l.k U, m.!yb4» világown kitOoék. hogy Sabján Gyok polgárait u,y. a Mnkág até tartozik.
Dr. Sabján Gyula u álukm kaaatt. hatósági Qsktbdl .Ivikkn dr. Stakarae Jissaf Ual 100, Vajda Jánoa Utal 10i dr. Önti, Lalaa által 31 M ínként kkjánkn árpái. Ea«. öoként (.kjánktt kp, « kdaazukség. ktre, históriásra latt Sa.Mgy.ljlv., ügyeikkor, mikor kgnsgyobb Z.oyiiinaég volt, a kdadaaég ssásal voltak kenyér nálkü , kosssiikségl.tr. sdoményosott 1T» kg árpát lakására vlMla é< aaiUaak UsklU.
Ugyanakkor Kardos <e stalear cég le aaák 760 kg. árpát ..ol«áitatott ba é. ugyanannyi aabol. Aa árpa a hetfeági üs. klba, míg a aab a véro. réazár. ku ba-.solgUtatv., Aa áipa drláai célra ktt raqai-rilva touyértlasUkk. Ugyanakkor llsst.u kívül nagy hiány volt kávéban la. Ugy hatá-toatank, hogy a m.gl.ví aaamaa kivéboi aaao érpít manpoakdlutjük éa kooa«vkévé-nak adjuk kl a fogyustókaak, kdaban türUnt aa én f.lmsntás«m. A tanti mennyiségű árpát dr. Sábján .linót • ví:o, p.dlijíja, majd onnan iáját Ukásárs vitait. és sstOsal hla-kláaára hassnálta faL
Dr. Sabján .zen ci«I.kmány.lt brismarU és assal védakes.u, hogy », árpa sslssikas vom ami n«n 1.1,1 m.g . v.l&ágn.k Lgyanuak valótlanság, bog, mUUu .. írjál •Ivltatta, a véroil kdsjűkdmasoltakn^ ,u\\u cálH" kiajánlotta volna. Én, .ki Ián. " jelen voltam .gén bábon. aktt. o.nnytri klpnistuluk . kdsalkalaksoMak mind.a k-lumánybdl és bog)- ráv.WUk nugukat, ha stkwlt vakhonn.n kogarit v.gTWyáb u.
k.™ánjrt ..„..nem, n.,,171 „,„ l.l" „0D. éaaté."»tUn-k mondom, hogy „„ u. k.rmMyt ■ polgirmwter Í.UJáaktta voln.
., mtb., k.pv..k.ptak voln. „Sí
■) a. • mta aaáak^m m , ^ . Ma . VU4^!y.l.I hu .uuj l.kiW.- \'
Ismét kitört az Etna.
Halottak és •ebc.ültek BTÁxai.
Messina, junius 18. (Szikra távirat.) Vasárnap hajnalban hatalmas földrázkódtatások után ismét kitört az btna tűzhányó. A vulkán öt szakadékán öt kráter képződött, amelyekből óriási lávatömegek tódulnak ki és elbontják a messzi környéket. A lakosság halálos rémületben menekül a tenger felé. A menekülő nép elmondja, hogy százával haltak meg az emberek. _ .
A tény »z, hogy dr. Sabján GjrtiU jogellenes cselekedetébe, csak ■ város gardáját, tahit cselédjét avatta b« éa a vicsgálet megindítása utáu eioo csendének kereihes fixette -le a« <rp« árát
MogiUapJuitott, hogy dr. SxVJán Gyula kössiü^ségleti cikket voot ki a forgalomból, súlyosabb elbír Alis alá tartoxik, hogy ugyanakkor tette, ml-\'or sráaival lepték el a oyo-morgó anyik a polgirmosUr folyosóját kenyérért rfminkodva, de sulyo^áibb ar a körülmény, hogy neki kellett volna és rei vo t biz««, mint hatósigl vesetóre ennek meggitlisa. Megillapitanl kérem, hogy Sabján Gyula a vá/oji hatójigi üxlettól itvett 174 kg. irpa áxit mai napig a városnak nem téritette meg
Megállapítani kérem, hogy dr. Sabján Gyula fogyasztóktól elvont &50 kg árpa Arát csak akkor flutto le, amikor a vizsgáiét ellene már megindult.
Megillapitanl kérem, hogy dr. Sabján Gyula mennyi Ós-Kget fisetett le fenti árpáért, nem-e csak részfizetést teljesített,-. ezá.ul magának hasznot, a városnak kárt okozott.
MegállapiUatott, hogy Nagykanizsán olyan nagy cukorhiány vo^t, hogy orvosi receptre li. dekánklat cwk betegek kepUk, ugyan-akkor saját háxtartisúa 10—10 kg. kockacukrot adott ki. Sérelmesnek találom az •^sazes élelmezési szabálytalanságból kifolyólag a véghatirozatot és kérem dr. Brlglcvics ur ál al felvett Jegyzökönyvek, részben dr. Sabjin Gyula beismerése alapján as öisres ügyeket felűivizagálva, a véghatirozatot megsemmisíteni és dr. Sabján Gyulának azonnali felfüggesztését elrendelni Nagyktnizia, 1023. Junluz 8.
Polgármester url A felabbezésemboD előadott vádak miatt rágalmazásért ■ mai napig sem indítottak-, ellenem eljárást ás igy .azokat,valóknak kell elfogadni. Tartozik tébát SnSnmagának, de tartozik állásának b azzal, hogj a jjjgalmazásl pert ellenem haladéktalanul meginditaa, mert ha ezt oem tenné meg, akkor való az, hogy 6n ax éhezők elől az őrleményt elvonta és azzal aertééfch hizlalta, vala mtnt valók többi őesxes vádjaim la és ez esetben nem méltó ön arra, hofry Nagykanizsa város polgár-materi székét betöltse. Nagykanizsa, 1923. junius 16.
Pollik M. EmU.
KÖZGAZDASÁG.
Előfizetőink é> ölvnaó-
(nk részletes és kiraeritö tájékoztatási céljából a julius 1 - tői kezdődőleg teljesen kibövitett lapszámainkban különös gondot fogunk fordítani naponta a közgazdasági rovatra, a tőzsde hirére, a jegyzett papírokra, az általános gazdasági helyzetre — mely nélkülözhetetlenné fogja tenni lapunkat a kereskedőknek, a gazdáknak, a termelőknek, az iparosoknak ugy, mint a nagyközönségnek.
Hogy milyen lesz elsejétől kezdődőleg közgazdasági rovatunk — kívánjuk az alábbiakban a m. t. olvasóinknak bemutatni :
borpiac*
imbKI. Felhívatnak ai irdekelt
azőiősbirtokosok, hogy a zalasár-uegl körjegyzőséghez tartozóCsapl-
ujhegyen folyó hó 19 én délután 1 órától; Csspl-öreghegy és Allgvárl hegyen folyó hó 20 én 7 órától; Ctapi- Győrhegyen éa Nagyrécee Rózaa-hegyen folyó hó 21 én 7 órától; Nagyrécae Virág-, Gáspár , Gesztenyés, Bartula, Mária- és Ádám-hegyen folyó bő 22-én 7 órától; mig Nagyrécse B.cónakl-hegyen folyó hó 23-áo 7 órától a pénzügyőrség által megtartandó oorplnce-szemlékhezjeleoj.nek meg, mórt ellenesetbet} 2000—5000 K lg terjedhető péhzbüntetéssel fognak sújtatni. — Vidéki m. kir. pénzügyőri azakasz.
A szombathelyi lóaxport-váaár. A szombathelyi lórzport-váaár messze felülmulta a várakozásokat. A bolt szezonban tartott vásáron 48S ló került exportra és 100 lovat vettek meg belföldi kereskedők. A vásár összforgalma körülbelül 600 millió koronát tesz kí, melynek nagy része Idegen (osztrák, cseb, német, hollandi és olasz valutában) került kifizetésre. A forgalom utáo Szombathely város több mint 2 millió koronával részesedett, A lovak ára átlagban 150,000 és egymillió koron, kgzött mozgott.
A szombathelyi sajtó a legnagyobb ellemerés hangján emlékezik meg dr. Ctíku Ferencről a Magyar Gazdák alelnökéről és fo/kuLászló ról, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai Ilókjának vezetőjéről, aki a devizaüzleteket lebonyolította.
Anglia az oroei piacok lag főbb vásárlója. Kitűnő világot vet az angol—orosz gazdasági koa-fllktus jelentőségére az a hivatalos moszkvai klikell statisztika, mely szerint nyilvánvaló, bogy Angliának fontos érdeke megőrizni az oroez—aagol gazdasági jővlszonyt. Anglia ugyanis a legfőbb vásárlója as oroez piacoknak. A Itatlaz* Ilka szerint\' Oroszország Angliának adta el az exportra szánt fakész-létük 84 ezázalékát, a mezőgazda-aágl exportárak 33 plusz 47 száza-léVát és az orélág eyéaz dohánytermelésnek 16 százalékét. Arányszám szerint mélyen alatta Vannak az Otaezorezitfból Importáló többi orazágbk, Igy áorrend\'szerint Németország, Hollandia, Belgium és a SkánSIháv állomok.
Elpneatult a Szsréniéf tarázta*. Zágrétbból jelentik: Három nap óta egéss Horvátországban pusztító viharok ée jégasők voltak. Különösen a Szerémségbon váltak ezek az elemi csapások katasztrofálissá, abol csaknem az egész ez évi termés tönkrement. Nuatar és Caavics községekben- a jégeaő a házak és. egyéb épületek közt Is n*gyirombolást vitt véghez. Akár megállaplUáára á kormány bízott-sigokat küldött kl az elpusztult területekre, amelyek lakólt adóelengedésben részesítette.
^lolnzlazaraárlat Erdélyben. Kolmtavárról jelentik: A román közélelmezési miniszter a legutóbbi minisztertanács felhatalmazása alap
ján rendeletet küldött
erdélyi fcl.péooknak, meTy\' a^fe az erdélyi vároaokat ve«élyezt,t élelmiszer drágaság megszünteték ért azonnali ( hatállyal rendeljék^ vármegyék azerlnt az élelmiau zárlatot. Elsőnek Arsd várme« főispánja tette meg az utasiim Intézkedéseket, érteeitette a vssw Igazgatóságot la, hogy az eg,„ állomásokon no vegyenek fel Ar^ megyén kívülre feladott élelmi^ litmányt. A zárlat egéáz tartamk, termévzetesen mindennemű élei. aserklvitel teljee egészében szGnttt ErdélybőL
Nagy állat- és terménykos tiagaiénl panama Erdélybek Kolotsvárról jelentik : A kormíoj számtalan feljelenté, alapján teljks talmu bizottságot küldött ki ToriU aranyoemeyye területére, hogy i állat- és terménykontlngáláa hiva teloe munkálatéit felülvirsgáltasu A kiküldött bizottság súlyos vissz* éléseknek jött nyoméra ugy, hoj egyelőre Gbentlu torda polgir meetert és Muntheant tordemejj. prefektust állásuktól felfüggeeztet ték. A panama eddig ötvenmilü kárt okozott az államkincstárnak A vlzagálat teljes eréllyel folyik
A tőzsde hirei.
(Saját tudósítónk kl.ronj.kntés..)
Budapest, junius 18.-A msi t£i> déo, tekintettel az ellátáal nipri, már eleinte-sok áru került a piacra, ami a nehezebb psplrok éa a n.\'t hit játékpapirjalnek piaciról kiia dúlva laaau árlemorzaolódáat erai-ményezett. Már az első félidőin a veszteségek 5—10 azáealékolkl tek kl. A lemorzsolódás kéaőbb folytatódott. Egyes értékek a íV latig sem tudtak a gyepje iráoyzi alól szabadulni. Hozzájárult mind ezekhez, hogy Bécsből a majyi értékek gyenge tendenciáiéról: t keztek hir.k. A spekuláció is Így kezett lekötéseitől megszsbsduln mert részben a megás kosztpél és a magyar korona stabilizálási illetve kedvev/bb megítélése hatása alatt, nem t.rtotte sz ItM alkalmasnak ujabb vásárlások en közlésére. Az áltslánoa gyenr tendencia alól esek néhány favor zált arbitrázs érték\'képezett klv telt. Igy az Oiztrák Hitel, amrl szilárd | Államvasút tsrtolt. A pl* meglehetős felvevőképességet teoj eltolt, de a tőzsde elhelyezkedés inkább a kosztpénzüzletek f.«
orientálódott. A második félidőbe" néhány vsslpsr, mrg tudts oénulr-javítani árfolyamát, sőt a P*^ agy kl. százaléknál Itt-ott khekj nyereségek U mutatkoztak. ZátW kor javult a hangúiéi, élénk, Irányzat tartott, koazlpéal 8-9 ezébalék. Utótő^e irányzat szilárdabb, proloogéclő aimán n>«» A mai terménytőzsdén «ek|*
forgalom meM.tt az Irányzat to vábbra la saHárd. A budsp"1\' " IftnHtarteM nem váaárolt, de i vidéki malmok és a .pekuláció I\'\' lenti, tételeket Igyekeztek lelve-200-250 K-val magasabb ár.koe Bnza, dunántúli fehérmegyei^ árt bsn 330—340 K volt Tiez.vUi ^ ban 350 K-né. alapon kíli"\'^ Rozsban csekél, üzlet rn.llett Buüa peaten egy tétel í70 K ért tal» vevőre. Árp.félékben nlnca forgalom. Zab állomáson gyjmge; ""^ pesti psrltáaban szilárd ; BudapJ1 közraktár 275 K nát fizettek, egytt ként 265-270 K. Tengeriben k< véssé Javult « ker-let. Pro"P 240-245 K. Korpa 112 K. Irány"1 egyébként s.iUrd.
I923_junl«i_lí_
ZALAÍ KÖ2L0NV
A budapesti tőzsde záró árfolyamai
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a kővetkezők:
Államadóssági kötvények
Aranyjáradék
4•/, kor-
41/, koronajár. 6V. hadik.
5ViVa hadik. . 4\'/, nem. n. kor. jár. -
Bankok
Angol Ang.-M. b. B. Agrár
Iparbank
Földhitelb. Haral Hercnea Agrár
Magy. Hit.
legatlan M.Cseh Ipaib. Forgalmi
WUlog Ker. Hitel Leazámlt. Magyar-Német
01.-M. bank Kóip. JelxáL Vároal bank Merkúr Osztr. Hit Kereak. 8.
11500 7800 14000 46000 23500 6000 15000 73000 44000 3000 6300 6800 19500 9550 6700 5600 2200 3100 4150 49000 188000
Fouroler
Gulmann
Hasal fa
Körösbányai
Kronberger
Lignum (hifi)
Amerikai fa
Magyar erdő
M. Lloyd
Mslomaoky
LIchHg
Uj Ófa .
Rézbánya!
Szlavónia
Naaicl
Vlk. bútor
Zabolai
Zeotal
Uj Llchtlg
9000 72000 46000 5500 8200 15800 8100 2850 5500 4700 2300 86000 14000 26000 338000 5150 32500 42000
VssmBrsk éa gép gyárak
Takarékpénztárak
Belvárosi tp. Lipótvárosi Fővárosi Kőbány. Tak. Által. Tak. Hazai
4800 2650 26000
18000 280000
Elsí M. Bizt. 1200000 57000 36000 24000
Foociáre Msgy. Franc.
balea. Pannónia b.
220000
Malmok
29000 19000 11400 92000 16500 39000 18000 63000 igp«r 9000
Bors.-M.
Békéscsabai
Concordia
Budapesti
Gizellán
Hungária
Király mslom
Vlktöris
Tr. Danubla
Törökazmlklóa
Union gözm.
Bánjék és téglagyárak
Beocalnl Bora. szén Sientlőr. Cement Eazakl szén Szászvári Kohó
k«U
Kóbur? Csák,
Gazd. Ggy.
Fegyver
Franki
Ganz-Dsn.
Ganz-VUL
Klstsrcsal
Győrffy
Hofherr
Kaszab
Kühne
Láng
Llpták
Chaudolr
RexLIoyd
Mág
Magyar acél Balga fém Motor
Ulomárugyár Vegyipar Vajongyár Rima
Rocssemsnn
Schllck SchuUer Teudloff Wörner Fábián vaa Uj fegyver Uj Hofherr
21500 13700 41000 280000 22000 3500000 380000 20000 24000 53000 22750 22000 56000 6825 53000 5200 21000 54000 47500 25000 8800 14250 36500 39250 25000 38500 25000 27250 8850 9100 270000
Nyomdák
190000 53000 27000 50000
Athsnaeum
Franklin
Glóbus
Kunosay
PaUaa
Révai
Rlgler
44000 95000 8900 7000 25250 14000 30000
K8sUk*déál vállalatok
Béni
Brassói
Chlnoln
Danlca
Diana
Égisz
Egy. Izzó
Textil
Papír
Szövő Kötő S pódium Temesi sz. Felten Fiumei rizs Flórs
Fővárosi sör
Goldberg.
Gschwlndt
Halkereak.
MDlrágy.
Hungária az.
Juta
Kábel
Karton
Keglevlch
Keleti Murányi
Királyautó
Királysör
Klein
Klotild
Óceán
Polgári sör
Krausz sieaz
Liget szán.
M. Cukor
Lámpa
Auer
K. és lenipar őstermelő Pamut Gumi Szalámi Vssuli forg. Marozl pet. Mezőg. Ip. Uj Mezőg. Olajipar Pann. sör Phöbus Püspöki Royal szálló Schwartzer Szeg. kender Szikra Stummer Telefon Tem. sör Török Turul cipő Unió szlnh. Szolnoki Vaam. vili. VW. pezsgő Zagyvapuf. Uj Bónl Mezőh. cukor
24000 108000 13250 26500 3950 6100 110000 5900 9500 16750 54000 25000 180000
39000 14500 25500 79000 5450 81000
40000
45000 3350 19500 3250 18000 9000 28500 13000 102000 31000 9000 595000 56000 45000 2700J 68000 67000 46500 8700 64000\' 73500 195000
36000 9800 15500 10500 20000 15000 87000 33000 38000 40000 31000 12250 20000 3900 5100 16000 7250 21000
82000
Nem hivatalos
zvOb. gő
Drasche
Magnezit
Aszfalt
Alt. Kösz.
Kerámia
Nagybát.
Sajgó
Újlaki
Urikányl
Uj kőazén
96000 156000 17000 37000 65000 360000 18500 551000 38000 50000 159000 33000 270000
Adria 155000
Atlantlka 29250 Fabank
Közúti 13900 Foresta
Vároal 14500 Lloyd bank
Bur 9500 Juat
Déllvasut 37250 Wlntcrnltz
Levente 141000 Corvin film
MlakolcI vUl. 9500 Kopatzky
Nova 48000 Warnsdorfl
Államvasút 148000 Amerikai
Tröszt 29000 Bpestl bank
Mftr. 85000 Böhrn hordó
P«lparl vállalatok
Merkúr fs 3000
\'« 5500
KBISnféle vállalatok
Légazesz
Bárdi
Bsróti
85000 4600 5300
Elővételi Jogok
Acél jog —
Osztrák hit. V—
Árjegyzések 1923. junius 11 -tői junius 16-ig.
(Ab feladóállomás. A, árak kgként gabonát klváva forgalmi adóval. — Korpa éa erőtekarmánydkkek zsákkal együtt.
Tiszavidéki buzs 78 kg.
prompt Tiszavidéki buzs 76 kg.
prompt Tiszavldéki buzs 78 kg.
IV. 30. Egyéb vid. buzs 78 kg.
prompt Egyéb vid. buzs 76 kg.
prompt Egyéb vid. buzs 78 kg.
VI. 30 Rozs prompt Rozs VI. 30.
Gabona.
325-335
320 - 325
320- 330 310—380
230—940
Tmséoy.
260— 960 930-935
Zab (Budapesten) Zab (állomáson)
Csöves tengeri prompt.száll. —
Csöves tengeri VI. „ —
Morzsolt tengeri 230—246
Morzsolt tengeri VI. „ 24S—956
Morzsolt tengeri VII. „ 280—295
Takarmányárpa 180—200
Sórárpa —
SzabaétortaM liszt
Búzadara Dupla nulláslitzt Nullásliszt Fózőllszt 6. sz. liszt 7\'/, sz. liszt 7"/. sz. liszt Rozs nullásliszt Egységes rozsliszt
530—640 510—615 500—506 490-496
485-490 275—300
340—350 300-310
(VW4U őriéin ab állomáa aaikkat tgyüu)
Mslomkancantrádó luyzása (prompt.)
Nullásliszt 598
Fózőllszt 522
6. sz. tiszt 614
7\'/, sz. liszt 870
■ T*/, sz. liszt 280
.8. sz. liszt 135
Buzakorpa 115
Rozs nullásliszt 406
Egységes rozsliszt 380
Nullásliszt juliusra —
Fózőllszt „ —
6. sz. liszt „ —
7\'/, sz. liszt „ —
8. sz. liszt ,. —
Buzakorpa „ — (Ab malom Budspest zsákkal együtt.)
Takaratfaytfods.
-69
10-jfll I8-S7I
I. rsndQ présolt ószéns
II. ronda préeoll széna Uj pr. széna 68
jTskarmánynád —
O-lucsraa préselt 68-69
Uj-lucorns lazán 70—71
UJ-lucerna présolt 73—75 Zabosbttkköny présolt — Muhar préselt — Gomboshere présolt
Alomszslms kázlpréa 43—44
Alomszalms gőzprás 46—48
Takarmányszalma préselt 43—44
Ztupszslms 60—62
(FuraztfUlbea kj.Wat forgalmi *U.)
Korpa.
Buzakorpa prompt 107—110
Buzakorpa juolusra 110—115 Buzakorpa júliusra száll. -
Futurs korps zs. nélkül 100—106
Rozskorpa prompt 170—180
öszikorpa szept—dec. 110—115
(Budspeiti parttiaUn aaitta] agyúit)
• keddi jíímvásár.
L r. réti t II. r. réti széna III. r. réti széna Zabos bükköny Zöld lóhero Lucerns
Zöld nádtakarmány Árpa, zab szalma
59-70 48—69 35—48
60—78 40—43
Alomszslms 48—54
Ztupszslms 60—06
Ztupszslms kévénkint 250—280
Tengeriszár —
Takarmánynád —
Takarmányrépa —
(Laain, hiahoz zsiltíKa kg-Uol)
Páotskl siásnfcár.
I. r. rátl széna 60—75
II. r. réti széos 46-60
III. r. rátl széna 39-48 Zsbos bükköny — Zöld nádtakarmány 36-45 Lucorna uj 66—75 Lóhero szársz — Arps, zab.szalma — Alomszalma 46—66 Ztupszslms 69—66 Ztupszslms kévénkint 230—960 Tengeriszár — Takarmánynád — Takarmányrépa —
(Lasáa, faásbos aaUttra kg-kW.)
Árpagyöngy 10. sz. 280—290
Köles szürke 190-196
Köles vörös 195—200
Borsó őszi , 960—990
Borsó Viktórls —
Borsó volő —
Borsó expross —
Fehár bsb 970—285
Tarks bab 950—260
Füijbab 270-286
Mák —
DIÓ 400-600
Lencse klsszomU 940—300
Lencse középszemü 320—600
Lencse nsgyszomü 900—660
Máz 1400-1600
Erililtimii!.
Nyolcss liszt prompt 120—195
Nyolcas liszt junlusrsl —
Melasso 54—58
Extrshált pogácsaliszt 70—75
Nsprsforgó pogácsa 140-145
Repcopogácss 140—145
Leomagpogácsa 150—160
Szárított répatzolet 90—95
Malátscslra 90—95
Napraforgóhéj 10—16
Kölethéj 10-13
Tongorlcsutks 8—10
Pesti lótáp 51—60 Vidéki molsaso takarmány 76—90
Szólótőrkóly nedves —
Szőlőtörköly száraz 8—10
Konkoly >0—100
Malompor 10—90
Lucernámon nyeri 850—1000 Lucornsmsg vörös ólomz.1500—1700 Lucomsmag fehár „ 1800—9000 Lucernamag alj —
Lóheremag nyers 1100—1900 Lóhoromsg vörös ólomz. 9600—9800 Lóheromsg fehár ólomz — Lóheremag alj —
Fehár heremag nyers —\'
Fehér heremag uradalmi — Olajos I
Uj Repcemag névleg Napraforgómag fehér Napraforgómag dohra Kendermag Tökmag Lenmsg
UJ Blborhersmag névleg Gomborksmsg Ballada
Tavaszi bükköny Szöszös bükköny Zabos bükköny Muharmag Cirokmag Csillagfan Tstlriu
430-460
400—420
750—790
180—185 156—165
160—180 960—970 85—95 165—IN 136-145
1923. junlu. 19.
Tlkaméul i>
1800-1900 900—1000
1340—1400 1350—1400 1360—1400
joo-eoo 2000-2Í00
500—flOO 750-8*0 4500-5500
Fümagksvirék Sárga ackandorfi Sárga übenJüfH Takarmányrépámig Cukorrépamag (réme ) Tarlórépamag (némal)
béé él Maps. Gabonái uék uj 70 dkg. 2810-1450 „ „ 8J „ 2700-2800 .. « 2800—2800 Juta Hasítanék 85 „ 1200-1300 Ttitillt Uistsszsék 85 „ 1100—1200
Papinaik uj Paplrssék hsssnéll Zabos nék használ!
UJ ponyva □ m. Hasúéit ponyva □ m. M00 - 4000 Zsék kölcsönd. njponhénl db. 4 >0 Pooyvakölcsönd.naponkánldb.12 00
Badspestl éllstvésér, bU> L i. .,<»»• 1100—1400, UW|>
íiio-iioo, toio-noo,u.r. 1710-WA kátal). IMO-tOM, •!•)• IU04M Korfui muU I I. i. Ilim11 tno-Rxt
«9M bért) léSO-lifo. KéuMt ! •ube lift dkSáa 80, NO—1U uib. 3, .Udá. 1, boq. í«, aMti II, — HmitM Ml IMO-MOO, W»)eb41 t«0 1700
Sertásvésár t
FalhaJUa 1740, 1740, Oim -
Koalp 1ÍM, KteajüllM, U UH, U UüO, I* 5W0, SmI— 1100, tjfc. ésa ltOO
KAazarkeszlő: zeérl Pósctl Oéxs. KalsMs asarkasstő Benedsk Rezsfl. Kiadó: Nszyksnlzssl Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Apró hirdetések.
Mlaiaa aaA M korona, tasUiakk kalSval 10 korona. A\\Ual k.mátléX M .aá.altk • s(WBtmr Vsíti- éa IjiatpaiMkot IM saataUk laUr Lagklaekk btráeUa 10 aa».
_________ «ty, »«CT 4黫p. U
M Ksai la—14 W*«*tsI mii.l.na.
llnollMi wi WUatl illaaat élkitntéitsl uUJhsi.
Cm s MiSltiia,
r-ísaci

Unali ééoUui«laa aaalftca rig, kér oUbaa Sslmm. a—km inr-«ri4U.aal •
Ifi ,ftksrt*a Wró k.rékpas a
« kma
■ kén WMU."


öir. VJda Lajoanó ugy a aaját, mint alulírottak Davébeu mi\'y íijiaJoairaaJ tudatja, liogy ÍOffén izcrrtatt gyanneie, UUtva testvér áa rákon
VIDA ERNŐ
f évi juniui 17-én d<U16tt 11 árakor, a háborúban izsrsett bstrg-•Igában. hoatiu uanwdáa éa a bakttl nenttégek ájt toi fslvéteU után, íletántk 20-ik évében c deten elhuuyt.
Drága hatottunk toldi maradványait í hó IB-é» dátuttn 3 órakor topjuk a NáJor-utca 4. »a alatti gyasshátbaa a róm kath hitvallás »iwiait«»al iierint b«»xentaltetiil 4a a róm. kath. hmatóben 6rök" nyuRvó helyéra kitárni
Aa engattlaló uantmiiaáldOMi I. hólfl-áa reggel \'/.Bórakor fog a Swnt F«r*no-r«ad plabánla latrplomában a Mindenhatónak bamutallatm Nagykinisaa, 1023. juaiua 18.
ItiyN •mlék« étdott I
Mariska, Eadra. MMUnL
U/s.sé UI<M »4íors.
lar f Maii
Kdszönetnyllnánltás.
I Ulodafok, Ha >I.Í. #U .lylok t.mrt*.!" llivr, ,T1.,j.ttné.ukk.l
Ujd4m«k»> ..jhiutm, l«l«l|ill I
[ bilá, Uc ntlünk.l.
>i«sU«Sayl t<
_. « » agy gsmliurs 3 HP. EI3QO bonitnmotor KOhoa-r«o caéplóvcl, I darab ssélroala , I drb. 800 "/. " csép\'ógéprs való kaveael hasinéll uéniyal pooyva ; I drb. iskarékplnstérra való kél. tsérnyai WarUirlm lérral allélotl vasajtó
Kohn lakatossáutarnél tMsHriaa s. ss. auél._
L\'gjM •• nasbi^utb
ujságelárusitók
felvétetnek
i Horváth-féle ujsígboltban.
A személyszállító vonatok érkezése és indulása Nagykanizsára, Illetve Nagykanizsáról.
>1 érkeslk Bu4«pMt- __M
A VONAT NEMK
Vagyai vonat Balaton-SztGyórgy Balaton gyorsvonat Stanély vonat
Gyorsvonat rőt árkamik
A VONAT NEME
JE
Ssamályvooat Gyois . Stamily .
Bdstoo gyorsvonat
Ssonsbutheiy — Wl«n
Sxemáiyvonal 7 33 Si.mitjr.oo^ I 1 30
Balaton gyortvonal 15 :.l , .
Ssamélyvontt 17 IS ÍUUiúO Kjonro«.l
13 00 SMialty voo.1 1 >7
rót érkeaik Bsrca- Isié Indul
Személyvonat .0 10 M.tUly.Ofi.: 1 1 10
« Vqjm . l.jíkáajrurfl I ,s 05
<<yoo M Gyón ,
Vegyet . GyékéoytmS! n to Si.mllj . i 11
ról érkeslk Maribor Kotor (Jugos.UvI. ) leié Indul
Győrt vonat Vegyetvoaat 7 1, SuaályTO<ut I > 30
10 .s v*sr" • n-il 10
Ssatnélyvonat 10 U Gyen . 1] »a 10
KESZLER JENŐ* ÉS FIVÉRE
c stissasték baraadail stlIalsM g
HékUst Is aObaly: NlMVIUWNSSa, Magyar-utca a. ssSm. MIOAPMT, VL, 6-al«a SS. - TaMon: UVU.
► i.ai.l.iaii.a.
Ríktáfon ti
MMM
törtünk*
t* eWaatak»«,aal»4e—wli ||M|t "ajka aátoyital, kartiaatt «UH
—rakat, Sasets-
rSrtarés IMI.
•ikkakat.kAa*K-" pai Balssókil
és átaikltésl\'BMnkétataSat iiakiisUsa él slciéa sukblOaJ
A a é. köiönaég síivis ludomt séra hozom, hogy s Schcnkar á Társa céggal tOrtént OslatbsIyUég caero folytén lamél
uri- és női-divatáru
kötött-, ízövöttáru cikkekel
vezettem be és ktrsm a n é. vésáik közömig b. pártfogáséi továbbra la
T«l|es tlsrta\'etlsl
KAUFMANN KAROLY,
Poslss és szolid klstotfiUs I Vsnéaft él subék réitéra érsngsdsiény
Könyvnyomdái munkát 4- Könyvkötészeti munkát
u. m : Művek, folyóiratok, meghívók, rési és esketési kártyák, névjegyek,
eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, szármák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
Telelőn:
78.117
m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötésit, aranyozását, pénzinté-)fökön
zetak, gyárak, üzletek részére_________
bevételi és kiadási naplók, pénztárköny
Icönyvak,
vek, iratUakák készítését \'erős, tartós • kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Hagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Ffi-ut 5. szám.
Nyomaloll a Nagykanltsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat könyvnyomdájában, Nagykanizsán.
roS
£2. évloiynu) 137. szám.
Nagykanizsa, 1923 Junius 20. Szerda Egyes szám ára 40 korona.

Közlöny
Hemzeli Múzeum
mmmmjll
politikai napilap
Ki<%na*<4«l *rai H(j hóra 800 K, n»cyr.lOTr» 2400 K lladapesten kapható A»k»r-W« 9. ■>. duliá.iyárudábaa
Az összeomlás okai.
Nagykanizsa, juolui 19
A német sajtót most hagyta el ,„, ujabb könyv, amely iz 1918-aa öweomláa okaival fojl.lko.lk. A hatalma, német Irodalomban nem es as eUő munka, amely as 1918. évi októberi eseményekről megje-lent, de as eddigi könyvek komoly értékeléséi nagyban megnehezítette as a körülmény, hogy a szerzők legtöbbször .zemélyes Impressziót is egyéni nagy pártpolitikai nézőpontokból kiindulva vázolták a forradalom előidéző okait. Atn as a könyv, melyről mo»t alólunk, nem esett az elfogultság mocsarába, mert ennek a könyvnek a szerzője nem egy ember, főkép pídig nem jobb vagy baloldali pártdelegátui, hanem ax a bitolt ság, melyet a német birodalmi gyüléi a forradalmi okainak kiderítésére hosszabb Idővel ezelőtt kiküldött. Ez bizottság magában foglalta a birodalmi gyűlés minden frakciójának kiküldöttjét és igy tárgyilagosságához szó sem férhet.
A bizottság politikusokat, kato nai, közgazdaaági éa társadalomtudományi axakértőket hallgatott meg a forradalmi öaaxeomlás okaira vonatkozóan. Az elhangxott vélemények éa ax akkori hivataloa akták egybevetéséből kiderült, hogy Németország összeomlásának oka a teljes gazdasági és katonai kimerültség volt. Hiszen maga Luden-dorff jelentette kl 1918. október 3-án, hogy a meglevő beniinkész-letek ctak 5—6 hitig leaznek elegendők a repülőgépek éa automobilok üzembentartására. Amikor 1918. nyarán a Romániából való kivonuláa gondolata oyomult előtérbe, Steuch tábornok axt mondotta, hogy ebben az eaetben a háború még csak másfél hónapig tarthat. Maga a német trónörökös is ama a nézetre jutott 1918. elején, hogy a háborút uooat már minden győzelmi remény nélkül folytatják és azimoa levelében nyíltan adott ennek a véleményének kifejezéat. Vilmos caáazárhoz intézett memorandumában minden kertelés nélkül jelentette kl, hogy az élelmiszerek, a tüzelőanyagok hiánya, a csatatereken ért súlyos vesz teségek megingatták a német nép hitét a győzelemben. Akkor már nemcaak a szociáldemokraták voltak elégedetlenek Németorazigban, hanem a jobboldaliak Is és Igy a háború nem tarthatott soká.
A józan figyelmeztetéseknek azonban semmi hatásuk nem volt. Vilmos ciászár környezete ragaszkodott a háború folytatáaához. Ludcniarf! la ana ax álláspontra helyezkedett, hogy a végsőkig kell küzdeni. Igy la történt, de 1918.
őszén elpattant a túlfeszített hur és mindent maga alá temetve, rászáradt a központi hatalmakra az őazlrózaás -forradalom. Ha voltak is külső okok, ha folyt ia front-bomlasztó lélekmérg.zéa, ax össze-
omlás igazi oka mégii cink a kimerültség, a tartalékok fcleméaxtisa volt. Ezt állapítja meg a német birodalmi gyüléa bizottaága éa ■ bben Igazat ia kell a most megjelent könyvnek adnunk.
A tisztviselői létszámapasztási Javas* latot a jövő héten teriesztik a Ház elé
Budapest, junius 19. (Tudóaitónk telefoojelentése.)
Scitovszku Bíla elnök nyitotta meg a mai nemzetgyülée üléséi. Napi rend előtt Messkó Zoltán is Utal Józief kért éj kapott engedélyt sürgői interpellációra. Meakó felazólalaaával lapunk más rovatában la foglalko- | zunk. Meaakó azóvá tette a földmivcliaügyi mlnlaztert ért hírlapi támadást. Azt látja — úgymond — hogy ait az embert akarják elgáeciolnl, aki a magyar népnek főidet akar adni.
Bethlen látván miniazterelnök állott fel ezután. A képv^silő ur ált.l felhozott támadásokat — mondotta — a magam részéről ii a leghatározottabban elítélem. Azonban sem -én, aem a főldmiveléiügyl mlniazter nem veiszük trnjiVuian ezeket a Umadáaokat. Mi járunk a magunk utján is a magunk meggyőződése azerint. (Helyeslés is taps.)
Az elnök ezután napirendi javaalatot teáz, mely szerint a Ház holnap az indemnitást veszi tárgyalás alá. Majd kisorsolták ax összeférhetetlen-séul bizottság tagjait.
Utal Ernő eiután a kó.tieztvIwiai-látazimciökkeQléiíről interpellált. A hadiözvegyek, árvák és rokkantak érdekelt kívánja kellőleg megvédeni is a liiztviaelők családi állapotát ia anyagi helyzetük figyelembevételét kéri. Dr. Kállay Tibor azonnal válaszolt Utalnak. Bejelentette, hogy a tiaztvlaelői létszámapasztásra vonatkozó törvényjavaslatot, amely az összes idevágó kérdéseket azabil/ozza — a jövő héten fogja beterjeszteni a Háznak és akkor alkalma lo.z a Háznak errói a kérdésről tanácskoxni.
Az Etna lávája tSbb községet temetett el.
Róma, junius 19. (Ejféi után érkezett expressz-távirat.) Az Etna vasárnap reggel óta állandóan háborog. A lávafolyam eddig több községet maga alá temetett. — A pusztító ár hihetetlen gyorsasággal terjed tovább. A helyzet óráról-órára aggaaztóbb.
A Palermóból küldött katonaság védősáncokat emelt, hogy a lávatömeg u<ját a tenger felé terelje, a láva azonban olyan hatalmas áradatban jön, hogy Lingua Gloaazát la el fogja temetni.
A király a katasztrófa által auj-tott vidékre utazott.
fl vasúti tarifa drágulása.
Budapest, juoiua 19. (Telefon jelentés.) A magyar korona árfolyamának folytonos hanyatlása a az ezzel kapcsolatosan rohamosan növekvő drágaaág következtében junius 25 tői kezdődöleg a vaauli díjszabás a következőleg emelődik : Az expreaaz-, gyors- és teheráru fuvardíjánál 50 százalék, a személyszállító dijaknál azáz százalék. A podgyáax és kutyák viteldíja változatlan marad. Az áruforgalomban jelenleg fennálló fuvardíjkedvezményt továbbra is fentarlják, természetesen ax uj dljazabálytételek mértékéhez viszonyítva. Ugyancaak érvényben maradnak a azemélyfor-galomban a közalkalmazottak, mun-
káaok, tanulók atb. réazére fennállott kedvezmények, valamint a legutóbb rendazereaitett havi és félévi bérletjegyek mogfelelő azáx axá-xalékoa felemeléssel.
A 140 milliós sikkasztó barátja jelentkezett.
Budapest, juniua 19. (Telefonértesítés.) Ax államrendőrség alkkasztó-ját: Koplnita Jenőt — moat egy amerikai detektív Is üldözi Romániában. Es miközben üldözése folyik — Budapesten jelentkezett a alkkaaztó barátja, aki elmondta, Koplnlts őnála volt és átadott neki tizennégy millió koronát, amit ő a kapott megbízás alapján koszt-pénzbe fektotte. Koplnitsot a magyar detektívek most üldözik.
A szombathelyi tóexportvásár.
Szombathely, juniua 19. A háromnapos szombathelyi lóexportváairon 452 lovat vettek export céljára. Ezekből 193 lovat Auaztriába, 40-et Németországba, 30-atOlaszorazigba éa 21-et Ciehorazigba azállltottak, összesen 55 vagonban, 57 lovat lábon vittek kl Burgenlandba, H-et magyarorazági kereskedők vettek
mrg. A lovak kőzött 191 félvér, 261 hidegvérű volt.
Tormény Jelentési
Boa. rnaaavMUI) 345O0-S4750, aíy4* 34000-4250 roaa 28SOO-Í7SOÜ UUnoáayárpb 24500-5700 ■«■ 16500-7100 aab 27600-280.0 Hogert 2.600—25000, rapc. —, korpa 11760—125C0, kőlaa —•—.
Gömbös lemondott az egységes párt alelnökségéről.
Budapest, junius 19. (Saját tudó* sitónk telefonjelentése.) A mai nap politikai szenzációja Gömbös Gyulának az egységes párt ügyvezető alelnökségéről történt lemondása volt. A lemondásról szóló levelet Gőm-bős ama tárgyalás után irta, melyet ma délelőtt folytatott a miniszterelnökkel. A Gömbös környezetéhez tartozó körökben ez üggyel kapcsolatban a kővetkező információkat kaptuk : Értesülésünk szerint Gombolnék az ügyvezetői alelnőkeégről tőrtént lemondása gróf Bethlen István miniszterelnök Iránt való loy-alltásAnak következménye, amely-lyel Gömbös teljesen szabad kezet óhajtott engedélyezni a pártnak az ellentétek elbírálásának kérdésében. Az ellenzéki sújtó nagy jelentőséget fog tulajdonítani ebben a lépésben és benne a keresztény gondolat politikájának lerontáaára Irányuló egyik lépést Igyekszik majd látni. Am azok, akik e<t a kérdést objektive mérlegelik, egész másképp látják a helyzetet, mert tudják, hogy • párt jobbszárnya közti ellentétek legnagyobb része már el is simult és azok a tárgyalások, amelyek a még fönnmaradt nézeteltérések kiküszöbölésére megindultak, szintén eredményesnek Ígérkezik, mivel a miniszterelnök is ragaszkodik ahhoz, hogy Gömbös és az egységes párt jobbszárnya továbbra is benntmaradjanak a v; pártban.
$ Pester Lloyd támadása Nagyatádi miniszter ellen.
Budapest, junius 19. (Tudósítónk telefonjelentése.) A nemzeti alapon álló politikai körökben erős vleaz-hangot keltett Messkó Zoltán mai sürgőa interpellációja, amelyben rámutatott egyea lapoknak a főldmü-vcléaügyl mlnisiter ellen indított hadjáratára. A nemxetgyülás ingerültsége viharos kitörésig emelkedett mikor Messkó felolvasta a Peater Lloyd egyik cikkét, melyben ez a lap a legdurvább módon Nagyatádit Sztambulijazkinak nevezi éa öiszehasoolltja a bolgár nemzetellenes és alkkaaztó diktátort a magyar földmüveléaügyl miniszterrel. — Az üléa után a képvlaelők felháborodott hangulatban hagyták el a Házat é. az a vélemény alakult ki, hogy a legutóbbi időben a sajtó szabadság örve alatt a legpeifldebb támadások jelennek meg állami funkcionáriusok is egyébb közéleti axerepet játezó egyénlaégek ellen. Főlötto szükségesnek tartják, hogy a kormány a legkíméletlenebb eaz-közökkel aujtaa a sajtóerkölcs eldur-vuláaát előmozdító lapokat.
zalai KQZ\'J^y
Fontos tanácskozások Rómában a magyar kölcsön ügyében.
Kétféle kölcsönt hajlandók kibocsátani. Budapest, junius 19. (A Z.l.i Közlöny fővárosi szerke^őségétfil.)
Egy nyújtandó magyar kölcsön ügyében tudvalevően fontos tárgyalások folynak most Rómában, •hol dr. Schober Béla pénzügyi államtitkár, mint teljhatalmú magyar megbízott folytat megbeszéléseket azzal az internacionális pénzcsoporttal, amely a párisi jóvátételi bizottság előtt bejelentette készsé* gét Magyarország gazdsságl Jaza-nálására a — Népszövetség garad-ciája ellenében. Erről a nagysia-básu tárgyalásról beavatott helyen a következőkben informálták munkatársunkat ;
— Az a pénzc«oport, amely az elsők közt ajánlkozott a kellő hitelnyújtásra, angol, francia, amerikai, olaszországi s svájci pénzemberekből áll.
— A folyó tárgyalások alapja az, hogy egyréstt a Népszövetség adja meg a kibocsátás biztosítására vonatkozó garanciákat, másrészt adjon biztosítékot a magyar kormány arra, hogy Magyarország alkalmazkodni kiván a békeszerződéshez, 11 lelve gazdasági együttműködésre
hajlandó a szomszédáUamokon át az egész világgazdasággal.
— Ezért jóvátételi kötelezettség mellett kibocsátanának Magyarország számlájára egy kisebb (200 millió aranykoronás) és egy később folyósítandó nagyobb (4-500 millió aranykorona értékű) államköl-csŐnt. Az első, úgynevezett kisebb kölcsön kizárólag a folyószükség-letek fedezésére használható fel, illetve az állami beruházások körül mutatkozó hiányok pótlására érfezt már a legközelebbi jövőben bocsátanék rendelkezésre, illetve ennek kibocsátásához külön garanciák nem volnának síükségesek. A nagyobb köicsön kibocsátása pedig csak abban az esetben válik lehetővé, ha a szövetségesek által kiváqt garan-ciák adva lesznek.
— A kölcsönügyleteket a pénzügyminiszter megbízásából a Devizaközpont és a Pénzintézeti Központ együttesen Intézi. A kölcsön első részletére, tehát a kisebbre a legjobb kilátásaink vannak a most folyó római tárgyalások alapján.
feszítése és azon való behatolása utján juthatott az edényekhez. — Badeit vallomására megesketik.
Dr. Szabó Lsjos kir. ügyéstségi elnök, a vádhatóság képviselője — a vádat a Btk. 333. § ába ütköző és 336. § a szerint minősülő lopásban tartja fenn.
Dr. Hoch 0«kár védő mély tartalmú védőbeszédében az enyhítő szakasz alkalmazását kéri.
A bíróság ezután rövid tanácskozás után kihirdeti az Ítéletet, amely bűnösnek mondja ki Sneff Györgyöt lopás bűntettében és ezért őt egy évi börtönre és öt évi hivatalvesztésre, politikai jogainak ugyanolyan időtartamra való fel függesztérére és a költségek megtérítésére Ítélte.
A kir. ügyész az enyhitőszakasz alkalmazása miatt, a vádlott és védője a büntetés magassága miatt felebbezést jelentettek be.
A kir. törvényszék egyben fenntartotta a vádlott további fogva-tartását, tekintettel, hogy szökésben volt.
HÍREK.
— Naptár; Junius 20. Stilvér
— Hivatalos óráink: A kiadóhivatal (Főút 13. Bojtcnriedsr palota) hivatalos órát délelőtt fél 9 órától 12-ig, délután 3-tól O-ig. Telefon 78. — A szerkesstóség (Fóut 13. Bogeoricder palota) hivatalos órái lelek részére délelőtt 10 órától 12-lg. Telefoo 78. A felelős szerkesztő délután 6 órától 8-ig-a nyomdában (Fóut 5. li. alatt) fogad és bármily ügyben a nagyközönség rendelkezésére álL Tclefoa 117.
— Időjárás. Északnyugati szelekkel változóan felhős és aránylag még hűvös idő várható, az eső csökkenésével.
— Székely főmérnök Ugye. Ismeretes az a hevea vita, mit a városi közgyűlésen a Székely-ügy produkált. Dr. Sabján Gyula polgármester most felszólította Székely főmérnököt hivatalának elfoglalására, illetve szolgálatteljesitésre. Székely főmérnök válaszul — tisztiorvosi bizonyítványt mellékelve — — megrongált egészségi állapotára való hivatkozással 4—5 heti szabadságot kért, hogy egy budapeati fürdőben gyógykezeltesse magát.
2__
Á Fischer és Bader cég tolvaja.
Egy évi börtönre Ítélte a törvényszék.
Nagykanizsa, junius 19. (Ssját tudósítónktól.) Lopással vádoltan állott tegnap a nagykanizsai kir. törvényszék büntetőbírósága előtt Sneff György nagykanizsai születésű 28 éves kőműves. A kir. Ügyészség azzal vádoljs, hogy a mult év sugusztus havában, amikor a Weiser-házban javítási munkálatokat végzett, a lezárt pinceablakon keresztül behatolt a Fischer és Báder cég raktárába és onnét 8 edényt vitt el, amit Sebestyén Józsefné városi kocsis nejének eladott.
Sneff Györgyöt szuronyos fegyőr kiséri a tárgyalóterembe. Lázadásért négy évi fegyházra volt ítélve, miből 30 hónapot kitöltött, a többit a kormányzói amnesztia folytán törölték. Most május 4 tői van előzetes letartóztatásban.
Dr. Kenedi Imre elnök kérdéseire Sneff elismeri bűnösségét, ellenben tsgadja azt, hogy a lopást ablakot \'elfeszitve azon keresztülhatolt volna a raktárba. — Mint kőmüvea dolgozott a cignél. Több láda a fal mellé volt állítva áruval. Egy ilyen ládát vitt el 9 edény tartalommal, az edényeket Sebestyén Józsefnénck adta el.
Sebestyén Józsefné Nidetz Anna tanú, aki ebből az ügyből kifolyó-Isg jogerősen el van Ítélve — elmondja, hogy 5200 koronáért vette meg Snefftől a nyolc edényt. — ezután
Báder József negyvenhat évea nagykereskedő, károsult, tanú előadja, hogy Sneff ott dolgozott. A pincéből egy ablak nyilik a raktárba. Ez az ablak, mely rendesen le volt zárva — akkor nyitva volt, ugy jött aztán rá, hogy az ott dolgozó Sneff „vitte el" az edényeket. Mennyit vitt el — \'azt nem tudja.
Elnök felemlíti Badernek, hogy Sneff tagadja, hogy az ablakon keresztül mászott volns be a raktárba. Azt mondja Sneff, hogy a ládával vitte el.
Báder teljesen kizártnak tartja ezt. Hiszen az edényeket nem tartja ládákban. Bader szemébe mondja Sneffnek, hogy az edény árut nem tartja ládákban és hogy csakis a leszegezett pinceablak fel-
Az arany város • koldus város.
As elnéptelenedett Selmecbánya. — Nftma gyárak — hangos munka-nélküliek. — Ahol legkékebb as esur.
A Prágai Msgyar Hírlapból véltük az alábbi érdekes riportot:
A selmeci vicinális apró mozdonyának kerekei hasztalan forognák az arasznyi sínpáron, mintha a paj-kos főiskolások szalonnával kenték volna be ismét a keskeny síneket — nagy mulatságára a selmeci jókedvű özvegyeknek s a kacagó szemű ifjú hajadonoknak. Pedig h&t messze tűnt már Innen Stelngrube község bohó közönsége, elhurcolkodtak a jo özvegyek is, mert a pártát nincs, aki főkötővel cserélje fel ma Selmecbányán. A csöpp mozdony kinos nekifohászkodása nem kelt már hangos kacajt, a vonat egész közönsége egy-két kereskedelmi utazó, pár puttonyos parasztasszony inkább boszankodik a
mozdony tehetetlenségén. Kinos köhögéssel, bántó nyikorgással mégis csak befúrja magát a gőzgebe a görbe hegyek közé s egy órára, vagy kettőre bevánszorog a selmeci pályaház elé.
Egyszer volt...
Selmecbánya hajdan: — az örömest dolgozók város* volt, amoly-ben bőség, jólét lakott, a ludás fája, melynek ezren élvezték gyümölcsét,\' — aranybánya, mely ontotta a jó kedélyt, az idillek és a poézis aranyát. Ee a mull, melyre a ma ot-romba betűkkel mázolja rá: fűit. Selmecbánya ma: — panaszkodik, sir, kétségbeesik. Oka bővebben van rá, mint Szlovenszkó bármely mis városának. A hajdani jólét fő-forrásai az iskolák és a bányák voltak. A nyolcszáz-kilencszáz főiskolás kivonult a városból, a munkások ezere munka nélkül áll.
A bányászati és erdészeti főisko-lát, amelyet még Mária Terézia alapított, az iskolaügyi minisztérium feloszlatta. Tudós tanárai, diákserege
szétszéledt. A hatalmas iskolapaloták egy részében ma az erdészei középiskola és bányászaltisztképző intézet néhány növendéke lézeng, mig másik részüket berendezték kaszárnyának. A piaristák főgimnáziumát elvették, paptanárait elküldték, csak egy hírmondó maradt közülük 8elmecen, aki irja a história domus utolsó szomorú fejezetét. Az evangelikus lyceum főgimnáziuma is megszűnt, épületében az uj is-kolapalota építésének befejezéséig az állami reálgimnázium költözött. Az evangelikus tanítóképzőn cseh tanárok képezik a szlovák tanítókat. A kalholikus polgári leányiskola is bezárta kapuit s a selmeci szülők kénytelenek az állami fiúiskolába küldeni leányaikat.
A selmeci pipa alkonya.
A diákok hiányát persze az ipar, a kereskedelem és polgári jólét egyaránt megszenvedik. A város kö zéposztálya valósággal a diákokból élt. A kisipar, melynek osztálya ve-
_jun\'u« 20.
Dr. Sabján polgármester a kért szabadságot nem engedélyezte Székely főmérnöknek, hanem fentar totta eddigi felszólítását, amelynek ba Székely főmérnök most sem tenne eleget — a polgármester ha ladéktalanul megindítja ellene a fegyelmi eljárást.
— Előléptetés. Varga Pálné és Szigeihy László, a nagykanizsai kir. ügyészség segédlisztjeit iroda-tisztekké léptették elő. Ugy Vargo Pálné, mint Sxlgethy László a kir. ügyészség példás szorgalmú tisztviselői, akik becsületes munkájukkal méltón kiérdemelték feljebbvalóik legteljesebb elismerését és megelégedését.
— Hubn Gyula tudósításai. Megírtuk, hogy fiatal zalai kollé gánk — Huhn Gyula szerkesztőnek megbízást adtunk arra, hogy oIbst-országl és külföldi utiélményeiről tudósitsa lapunkat. Huhn kollégánk már elutazott és ma küldötte meg nekünk első levelét, melyet lapunk holnapi számában közlünk. Felhívjuk reá előre is olvasóink figyelmét.
— Hivatal vizsgálat a kesst-helyi kir. járásbíróságnál. Dr. Eöry Szabó Jenő kir. kúriai biró. a nagykanizsai kir. törvényszék elnöke — a jövő hiten felügyeleti vizagálatot tart a keszthelyi kir. járásbíróságnál.
— Földlgánymegállapitás Barcson. A földbirtok rendező bíróság már hónapok óta a barcsi földigénylőkkel foglalkozik. Ax igénylők már mind megállapittettak. Dr. Batta Béla táblabíró, elnök most a bejárásokat végzi. Már a Dráván tuí levő Dorner féle Sánc-és Jamina pusztát bejárta, a héten még a Kremaier féle belcsapusztei gazdaságát, a somogyvárt gróf Széchényi örökösök barcsi gazdaságát, valamnt a somogytarnócii Széchényi Frigyes és Antal grófok uradalmait j irjn be a akkor megkezdődik a véglegea megállapítás és az igénylők kielégítése.
— A zalaazentiváni templom felszentelése. Folyó hó 24-én, vasárnap szentelik fel nagy egyházi ünnepség keretében az újonnan épült zalaszentivánl templomot. A felszentelést maga a megyéspüspök, dr. Rott Nándor fogja végezni.
— Vezénylés. Gáspár József csendőrszázadost, a szentgotthárdi csendőrjárás parancsnokát, felettes hatósága 4 hétes azolgálattételre a zalaegerszegi internáló-táborba vezényelte.
zető szerepet játszott, teljesen letört. A messze földön hires selmeci cipésziparnak alig egy-két hírmondója maradt. Longauer László remek cipőinek sem Selmec a piaca. Idegenből keresik fel a mestert s még a Szepességen is nagy kelete van művészi gyártmányainak.
A hires selmeci pipát se szortyo-gatják már Kecskeméten, Debrecenben, keveset is, gyártanak belőle. Tihanyi Lajos művészi faszobrai és remek oltárai az egyedüliek, amik megmaradtak a középmüvészelté finomodott Selmecbányái hires kisiparból.
Nem kevésbbé szomorú a gyárak, bányák sorsa sem. A kölő- és szö-vögyár alig néhány munkással dolgozik, a faárugyár szünetel, csak a cipőgyár ontja kitűnő gyártmányait, nagyobbrészt női cipőket jobbára külföldre.
A kivitelre dolgozó Ipar még csak él, de a helyi szűkség leire épített pusz tul nap-nap után.
(Vége köv.)
1923 i"-""
20
•ALAJ KOZLON V
_ A kir. törvényszéki bírók „ii 1 »«abad.í*a. Dr. filchez jó,.ef lő.vényszéki tanácselnök junlus 25-től Juliul 5 lg, dr. Kenedi táblabíró .ugusztus 27-től október 7-lg, dr. Szabady Lőrinc törvényszéki tanácselnök augusztus g.tól sieptember 16 ig, Széledez Pál t5rv.-széki tanácselnök, dr.MufscAen-iacher Edvln törvényszéki tanácselnök is dr. Almátsy Gyula tör-vinysiéki biró junius 25 tői nug. 5 ig. Podolay Jusztin is Makiry Vilmos törvényszéki bírók augusztus g tói szeptember 16 lg.
— J«íeB esett Tegnap délután vsgy tlz percig tarló, tnogyorónsgyságu jeges eső esett Kanlisán is a környéken.
_ Tűzoltótestület KSvágó-őrsön. A háborús ívek al.tt szít-bomlott lüioltótestületet hosszas ós fáradságos munka után Schmiedl Jenő íőjegyső teljesen újjászervezve 56 tsggal megalakította.
— Sípos Antal zongoramű vész halálai. Sipos Antal európsl hlrü zongorsmüvész, kir. tanácsos, teaeakadímisi igszgstó f. hó 18 in Kővágóőrsön elhunyt. Tegnsp délelőtt temettík. A kormány az elhunytét saját hslottjának tekintvén, Budspestre akarta szállítani. A művész óhaja azonban az volt, hogy Kővágóőrsön temessík el.
— Népünnepély Keszthelyen Az Ébredő Magyarok Egyesülete Keszthelyi Csoportja Péter-Pál nap-jín nagyszabású népgyűlést és népünnepélyt rendez, melyre vezéreit: Héjjss lvínt, Próney Pált éa Budsviry Liszlót is meghívta,
— Vízbe fnlt gyermek. Illés János csöm&déri lakos 2 éves kis fis, a községen keresztül folyó patakocska keskeny gyaloghidján át akart menni, de egyensúlyát vesztette és a viibeeaett, abol halálát lelte.
— Sikkasztásért feljelentve. Laski Jenő kenizsai . szabómester tegnap délben feljelentést tett s rendőrségen Gazzá Mátyás kanizsai stabósegéd ellen, bogy feldolgozás végeit átadott neki öt öltöny ruhát. Miután Garzó heteken keresetül magánál tartolta és sem nem készítette, sem nem visszahozta — hozsá ment, hogy megnézi?, ml van ai elkészités végett átadott öltönyökkel. Akkor derült ki, hogy Garzó több béiésnemüt eledott belőle és igy nem tudja elkészíteni. A rendőrsé? most kinyomozza, ki vette meg Garsótól s bélésárut, ő ellene pedig eljárást indit.
— Művészek sümegi nyaralása. Mint értesülünk, Darnsy Kálmán korraányfőtanicsos, . múzeumi igaigató azon buzgólkodik, hogy a nyár folyamán minél több raüvésinek tegye lehetővé a Sümegen való nyaraláat.
— Gyanús suhanc. Murake-restturl tudósítónk jelenti nekünk, h°Sy sz ottani vámőrség egy 15 <VM, magát Szabi Lászlónak nevező suhancot fogott el, mikor a batáron át akart menni. Az illető
mondotta a vámőrnek, hogy egy kecskeméti clpészmesternil ts-"onc volt. A fiúnál 6000 K kész-pénzt és egy pár cipőt találtak.
valamit tud • fiúról, jelentse • vámőrségnek Murakereszturra.
— A révfülöpi fürdőéletből. Révfülöpön a fürdőzés is nyaralás ■ránt az érdeklődé. a tavalyihoz kípest csekíly. A forgalom nehe-"n jódul meg. Alig van egy-két °T»raló. A napokban érkezett meg "<"710/0, Mihály ny. belügyminlez-t« családjával, aki az egész nya-r«t a kies fekvésű Klss-vIUában tölti.
A tanár inzultálója a bíróság előtt.
— Húszezer koronára ítélték. —
Nagykanizsa, junius 19.
Annalc idején beszámoltunk már n felsőkereskedelmi Iskola eatélyén tőrtént felháborítóan durva inzultusról, mikor Scherz Albert fiatal msgántisjttvíse\'ő arculütötte egyik tanárát: Neufeld Simont. Az Inzultált tanár kétszer visszaütötte Scherz Albertet.
Neufeld tanár ezután feljelentést tett a rendőrségén támadója ellen. A kihallgatott tanúvallomások alapján az egész ügyet áttették a kir. járásbírósághoz, ahol dr. Lajpclg Antal járáabiró tárgyalta tegnsp az ügyet.
Vádolt Scherz Albert beismerte tettét. Elmondta, hogy felhevült és izgatott állapotban volt, amikor Neufeld tanártól elkérte a vele tán coló urleányt a mivel Neufeld tanár nem ensedte 4t azonnal neki
— Saját tudósítónktól. —
— kihívta és arculütötte. A tanár kétszer visszaütötte.
Dr. Krausz Aladár ügyészi megbízott a tekintély megóvása érdekében szigorú büntetést kért, míg Scherz védőügyvédje: dr. Darás László hatásos védbeszédben Igyekezett enyhíteni védence cselekményét.
A kir. járásbíróság Scherz Albertet bűnösnek mondotta ki telt leges becsületsértésben és ezért 20.000 K pénzbüntetésre és a felmerült költségek megtérítésére Ítélte, bűnösnek mondotta ki Neufeld Simon tanárt is, de az 1914. évi 41. be-ciűletvédelmi törvény 18. §-a alapján a büntetés alól felmentette.
Ugy az ügyéazi megbízott, mint a védő — felebbeztek.
— Lopásért elitélve. A ka
nizaai törvényszék egyesbirája: dr. Mutschenbacher Edvin kir. törvény-azéki tanácselnök, Szabó Lídia Géza kiskanizaoi szabósegédet azért, mert egy pásztorórán barátnőjét meglopta — háromhavi fogházra Ítélte. Az ítélet jogerős. Szabót budí»pesti fogházŐr kísérte n tegnapi tárgyalásra Konizsára. Büntetését Budapesten fogja kitölteni, ahol egy más ügyből kifolyólag előzetesen le van tartóztatva.
— A milliós éksxerlopáa tetteseit, akikről megírtuk, hogy Kaposvárról Nagykanizsára jöttek, hogy itt értékesítsék lopott jóazá gukat — Hegedűs Jenő és Hor váth Károly kaposvári detektívek Kanizsáról Kaposvárra szállították. Az egyik tolvaj László Mária 23 éves, a másik egy 17 éves pincérleány.
— Száznegyvenmillió koronával csapta be a rendőrsé get. Már vasárnap megemlékeztünk néhány szűkszavú táviratban arról a nem mindennapi nagystílű szélhámosról, aki az államrendőrséget 140 millió korona erejéig becsapta. Kopinics JenŐ 27 éves medikus, a rendőrségnek bizalmss embere volt, aki főleg n valutaspekulánsokra vadászott és besu-gHsa>?l»pján nem egy kitűnő fogást csinált a rendőrség, aki Kopinics-ben ezért teljesen megbízott. A mult napokban azonban elhatározta^ hogy nagyobb pénzt fog kicsalni a rendőrségtől. Miért is a Kállay-csoportnak elmondta, hogy egy albertárssság egy tagja a felvidékről repülőgépen Budapestre érkezik félmillió azokollal,. melyet 280 as kurzuson 140 millió koronáért beakar váltani. A beváltásnak az a célja, hogy a magyar korona zürichi árfolyamát rontsák. A rendőrség azonnal intézkedett, hogy meglegyen neki a 140 milliója, mit Kopinfct kézhez vett. Kopinics két detek-tivvel elment a Hitelbank palotájába, ahol előlük meglépett és a pénzzel megszökött, majd autóba vágta magát -és Romániába mene költ. A rendőrség most hozzátartozóinál és egyik. nőismerősénél házkutatást tartott. Ezzel az ügygyei kapcsolatban történt; hogy szombat eate a fél 9 órai budapesti személyvonat összes utasait a nagykanizsai pályaudvaron a rendőrség emberei igazoltattak. Persze — hiába. Kopiolcs akkor már régen Román területen volt. A rendőrség mindent megtett a furfangos agent provocateur kézrekerítése iránt.
— FTC—NTE mérkőzésre váltsa
meg jegyét elővételben Teutsch drogériájában. Jó helyet esak igy biztosithat magának 1 Számozott és fedett helyek 1
— Uránia. Ma, szerdán 7 és 9 órakor „Halál árnyékában" klasszikus dráma <5 felvonásban. Három kitűnő név gnrantAija c német film nívóját. Rendezője Joe May és Hindu síremlék zseniAlis rendezője, főszerep lói pedig Éva May, akit nemrégen sz Essex grófjában láttunk emlékezetes szerepben, a Petrovics Szve-lizláv. — A Titkok hAzának elöadá sai fél 7 és 9 órakor, vasárnap 4, fél 7 és 9 órakor.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, briliánsokat és érmeket & legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár-ui í. szám. (Fő-Ut és Sugár-ut sarok.)
— Próbálja mag Ön la és meggy*-s«dlk róla, hogy » FILIPP bariinyakötódéjá-ben békebeli Anyagból késsilU harisnyik, sokaik a Icgtxrtós-bbak 6* ugyanazon siiaü és minőségű pamutbúi barmikor megíojel-betők, Sxombalhely, Siéll Kálm»o-utca 6.
SPORTELET.
FTC—NTE.
Országosnevü sportemberek kisérik le az fTC cxípatát.
A Ferencvárosi Torna Club a következő szép levélben kötötte le 24 iki,. vasárnapi mérkőzését a Nagykanizsai Tornaegylettel. — A Nagykanizsai Tornaegylet Tekintetes Elnökségének Nagykanizsa. — Folyó évi május hó 17-én kelt nagybecsű levelük birtokában van szerencsénk közölni, hogy folyó hó 11-én tartott igazgatótanácsi ülésünk foglalkozott levelűkben foglalt meghívásukkal és a legnagyobb örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy nemes törekvéseikben a t. Egyesületet támogassuk. Egyesületünk különös figyelemmel kisérte a NTE-nek kultur munkáját és mi is fájdalomtelt megdöbbenéssel vettünk annak idején tudomást a nehéz viszonyok közt, hangya szorgalommal elkészített otthonuknak kényszerű lebontáaáról. Köszönettel vesizük tehát a t. Elnökségnek a meghívását, mert kitüntetésnek tekintjük, hogy uj otthonuk megalapozásánál segítségükre lehetünk. Ezek után közöljük a t Elnök-"égrgel, hogy teljes első csapatunk junlus 24-én fog Nagykanizsán játszani. A csapat szombaton este érkezik meg, ugy, hogy a szombat éjjelt Nagykanizsán töltjük. A csa-
patot Szigeti Imre alelnök, a futballszakosztály elnöke, dr. Springer Ferenc főtitkár, dr. fürst Zsigmond kluborvos és Klement Sándor Intéző fogják lekísérni. Jelen levelünk szíves tudomásulvételét és esetleges észrevételeiknek sürgős megadását kérve vagyunk sporttárai üdvözlettel Ferencvárosi Torna Club. Szigeti alelnök, dr. Springer Főtitkár.
Az NTE a jeles vendégek méltó fogadására már mloden előkészületet megtett. Hatalmas rendező gárdát szervezett s mindent megtett a közönség kényelmére ís. Bizton hisszük, hogy Magyarország sokszoros bajnokcsapata kellemes emlékekkel fog Nagykanizsáról távozni és a nagykanizsai közönség is olyan sportot fog látni, amilyent még soha.
Megbízható
nyugdíjas postai pénz-Nikézbesltől pénzbeszedőnek felueszflnh. Cim a hiaőóhluatalban.
KÖZGAZDASÁG.
A tőzsde hirei.
Budapest, junius 19. A magánforgalomban az Irányzat jól tartott. Kéaőbb, ugy látszik, a Bécsből érkező gyengébb hírekre sokan realizálni kezdtek, ami bz árfolyamok csökkenését eredményezte. A kosztpénz 8 százalékról 7\'/, száza lékra csökkent. A terménytőzsdén csendesebb irányzat mellett az árak nagyjában változatlanok. Gabonában mindössze 15—16 vagon került eladásra. Buza tiszai állomáson 79 es áru kivételesen 350>K. Du-nántuli egypár tétel 347 éi fél K-val került eladásra. Szentes vidékéről 79 kg-os áruért kivételben 150 K-nát fizettek. Rozs Győr vidékén 270 K-nát ért eL Árpa csendesebb, egvedűl sörárpa keresett, ára 270 K. Takarmányárpa állomáson 275 K. irányzata szilárd. Tengeri állomáson 278 K, junlus végére 310—315 K. Korps csendesebb, zsák nélkül nagy tételekben kínálják. Budapesten zsákkal együtt 115-120 K. A fővárosi malmok ma aUff vásároltak, ugy, hogy leglnkábB". vidéki malmok voltak a vevők.
Valuták éa devizák:
Nspoteoa £0400, Kom (l-ondoo) 3386\') -34SGJ, Dolli; (New-York) 73Í6 -7500, -Francia frank (Paris) 4SU-4ÖS, Márka (Berlin) 5-40 - b\'OO, Olasz líra (MUeoo) 331—343, Os.trák kor. (Bécs) 10-30—10-Í0, L»l (Boka-rojt) 30 60 — 89, Seokot 220-03—228-00 Svájci frank (Zürich) 1316-1360, Dhiii (Zágráb) 82 —84-50, Lengyel márka (Vaisó) 660-690, Amsterdam 2943. — Koppenhága 13:8—1343, Krisstiánla 1218-1263, Stockholm 1946-2008.
ZOrlohl zárlati
Bectle 385, Amuriam Holland Le 218 30, Hew-Yoik 66U-76 London 2672, Pirii 8476, MHaoo 2626, Prága 1«76, Budapest 07-03, Zágráb 620, Vaní 40. Wlee 0-7860. Sfilta 720, OiaUák Mlj. 0 78 60.
Bnd.pe.tl állatvásár. Marhabul L I. .génben 2100-2400, hátulja ÍÍOO-26OO, eUJe 2020—2200, II. r. wiieebee, 172O--0OO, hátulja 16:0-2050, al.Je 1620-660 Kdeeodik marhat I. r. egíaaben 1860-700. borja (6t6tt bírb) 1860-1940, Kiaelet: Hagy-marha 236, eUdáa 20., Kdvendák marha 0, eladás 0, borjú 192, eladás 118, Harisa bit 2400—2800, boijobír ÍW—2700 Sertéaváaár t Palbajtáe 460, Elk.tt dillg 460, Orn — KSsip!2500, Kóooyti 2000, I-r. 2200, II1800, ZaU 3000, Saabon. 2600, Uh. has 2200.
Főszerkesztő: zcérl Pósch Géz.. Felelős szerkesztő Benedek Rezső. Kiadó: Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
közlöny^\'
Apró hirdetések.
Minden ea6 10 koron®, vaitafat>» betOvel »0 korona. All4«t k*r««4kn»k 50 *xáia]«k
toreJmíny. V«»ir- t» ünnepnapokon 100 eaásaMk 1*1 ár. Legkisebb hirdeti*-10 >(6.
Magblihalo v«oib«ese<10, nym»lm»iotl píoiee rostié ttfy l<r«(So«4», hrtreUnt jurl asoUn. kari IVOOO kcíioa 6«<H»Kl kivitetik — Cim a
H»iii4«»c<>, nutUit 4i»<cx. M
j«J (ad íflial 10—14 4r«« kinyéral mfltl mínike«» lulliiuhM nri Maoál állandó attalmasUl tsMUut.
Cim • lb4St*n. _
Agilis ügynök tlUedó lertMtrt
Klc.rríloícn rí(cM> tiproi. de ifta jó Vaibao kTdSicctrriirrtctpcnct r«J"iicUei<le<y kgvjaMi tlpaaen. Cin • Uedöhlraulbae. _
Megvítflr« vagy bérbe ZaUmroíbra, bésnxiy nioiiii\'ílxo uilKi »»c Utnwly mii uai-mébaa lakul. Cimrtet érmctj«l«<s»cl * kkdOiürataJU lfr«k. _
19 (lamtlyM fi 6 tttmtiyn tsQet éctéuktd. valamint esOn tikét m»cv««lr« keitaek. Fricd IlmKii, ftfH " »_
Kl) vadunat uj llpcetl olnoliyii >Koű« 1/0-
feladó. nrc(l<k(nib<t6 ml&J«o oip Horréth <i Vai fnxamík irodájítan, Ff-jt aiém 7J77
Hotoroiott «Kal esoba kiadó. PCt>xtS ttrdikíd,
lOkfa. »p<i»»i«krtny sUdó, F»-gt t)._
Kgy pír )9-m o4l te3ike uuüop elpö U>j«Mn sj, clción «Ud». Cim • kUdóbia.
Kovácalaaat lilrnuk, Bmnjil Imrr, Si(jit(H.
I irts SiononbaU t «vra tenjáeablka, t drt>. anyadUauA 6 darab 4 hóoapo* mal««sl eladd. Bi-nbbn Uaithyifty.\'jlca i. aiám.
Takarítón* k«mt«ik a déktttti Arikra Nédoc-
Eladó üzlethelyiség.
/.•UcgcrM«K piícin, a legforgá\'mtsabb helyen jól bevexetett nsgyforgátmu
rőföskereskedés
esetlcK a hixban bistositott 3 ssobás igen síép modern lakással átvehető. — Cim a kud •hivatalban.
Kerékpárosok figyelmébe!
Ha jó kerékpárköpenyt és belső gummlt olcsón akar beszerezni, forduljon bizalommal
Brandl Sándor
kortkpirixakümUUhtx Ooák-tér 2. szám
a teleótemplomnál.
Kar ák pára lka trásxek nagy raktárai
Kerékpár-Javító mUhalyl
-M ILYEN
ilzikWI o!U» ulak Itlxaak.
KERÉKPÍRJflVITÍS.
Nikkelezd*, sománcozáa,
aatorénhereaitle. Alkatrdeiek 6» kellékek. UJ da átépített kerékpárok jtyárl árban
Szakét! Gyula
■tluerSuM it Kaslnoxy-atoa 29.
(XiMfrbii).
TtltlOMiim 40.
Arany, ezüst, Platina
vétala mindenkor a legmagasabb napi Arakon.
ncciuénin imiffaiiiiu<«ifi!M-
MrnnCKIN goriiatfc«trétfT*jiytira4g
BUDAPEST. yjn
Gyár 4* iroda: VJI.. Najydlóía.utca 2t. Telefon: Jóxiel 71-H, Jóx.cf 1-9$.
Sürgönyeim: A ÜRÜM Budapest.
Ingatlan eladás!
Miuk olddók elfoglalható kisebb háx kelttel, nigyobb magánháxak, emeletes Ms belvárosben, üzletházak elfoglalható üzlettel és lakásul. Oilethalyliág k adó forgálmxs helyen,
több mtliékhelyiléggel. Klxobb birtokok, sxölAk eladok Nagy-
kanlxsá közelében 30-100 holdas birtokok eUdók Zalában, Somogyban. 500 holdas bérlat előnyösen átadó. PénxkfilcsSnkttxvatltés. Fölös pénzét kölcsönbe adjuk rügy uxlcti részeiedéssei
ACZÉLI8HÍGI SZI6R1SZT LÁSZLÓ
ln)ílH.rot«l=l Mt, ujMéltuu 0.1. B.-tíl
NAGYKANIZSA, FÖ-UT 3.
Telefon; aaa.
VESZEK
megblzásbúl minóennemü régiségeket, szőnyegeket, perzsaszűnyegekel, anlih butorokp,! és képeket. Rjánlatok „SZÖNVEO" címre a Zalamegyei Újság klaőőhluataldba, Zalaegerszegre kQlúenófik.
C|a«4A c8>\' ItsrnllUM 3 HP. bldUU benzinmoior Kühno-feio csíplóvel, 1 dnrab szílrosta; 1 drb 800 m/„ es ctiplógipre v«lo keveset hManilt szárny.s ponyv* ; 1 drb. tak.rékpínzlArra való két. szárnyts Werthelm-zirrst ellátolt vi sajtó
Kohn lakatosmeateroél
Zárd.*utca 5. »z- alatt.
Bíró és Eckstein
BUDAPEST
REMA
SZÁMOLÓGÉP
Stolzenberg Fortuna golyós csapógyas Írógép.
minden rendszerű írógép, másqló és sokszorosító kellékek olcsó árban.
u]ak és használtak nagyobb mennyiségben kaphatók
PÉTER HUGÓ
bor- és hordöksrssksdSnél CSENQERY-UT 31.
NEM FAJ FEJE
és • liba, ha
a Oaák\'tér 1. ss. alatti c I p 6*B i I • I b t n
rendelt klsirólagebőreodü anyagból késsült
ARGENT
I-féle
cipót hord. JávitAsok gyorsan essköxöltetnek. Késsel varrott duplatalpu
már megrendelhető
SZÁND AL
1923. juniua 20.
A o á. közönság szíves tudomí sárs hozom, hogy a Schenker és Társa céggel történt OzlethelyUíT caere folytán Ismát
uri- és női-divatáru
kötött-, szövöttáru tikkeket
vezettem be ás kérem a n. á. vásárló közönség b. pártfogását továbbra U.
Tel|es tisztelettel
KAUFMANN KAROLY.
Pontos is szolid kiszolgálási Varrónfik is szabók részér, érergadméti).
Z^sjebb iolne.«ca
Motorbenzin, fehér petróleum, gézolaj ás 9ép, hengerolaj,
v.l*mle( n.hoilt.U.n tOVOt.BStr
di mindenül, mii moi^g.xd.iási
clákil a l.g.tSnyöa.bb n.pi
árbaa .zenn.t izilllt vuuton v.gy k<Kila Állandóan nagy készlet, \'m leaiünaw,! »z<«iá,l mnll.t «n
m ínrfOffriKtlil, t.«(arífUi«ltí ízhaOmt
BENZIN SZABAORaKTARA
Ttltlen 114. KAPOSVÁR TiIiImIU.
. TUUtAlloUltM.1 U.UW jjjj
BUZAT. ROZSOT.
zabot, árpát és tengerit
vásárolunk legmagasabb napi árox
KORPÁT
napi ár álatt árusitaok.
Zalavármegyel Szövetkezeti Áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
SdrKtoydin i Voturs.
Ttldoosiárt: 1U. I
Árverési hirdetmény.
Gelie község elöljárósága kízhiné leszi, hogy • doktor lakás költségek fejében lefoglalt alábbi ingóság Ja nlns 25 én r.gg.l 8 órai k.s-d.tt.l • legtöbbet yérönek el fog Hdalnl Gelse községben: 115 drb sertés 884.000 K bmkiiite 9 „ szirvaimarha 540.000 K „ 7 „ ló és tslkó 491.000 K 23 „ siobsbutor (dívány, mosdó, subiott, éne i szekrény, gramofon) 193.000 t becsértékben; 15 dib varrógép 400.000 K bécsérlékbw; 33 méter darabos tüilli 95.000 K
becsértékben; 400 skatulya gtuta 6.000 K becsértékben. Gelse, 1923. junius 16.
Ofiljéréséj.
Leszállított árakon vásárolhat
nyári mosó újdonságokat
az „ARANY KAKAS" •hoz Fulard selymek 5000 koronától. Bajadér és Tütankámen mosó újdonságok.
az előre haladt idény mlalt
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
— divatnagyAruhftxéban —
NAGYKANIZSÁN
ax CRZSÉBtT-TÉREN
Nyomaton « Nagykanizsai Nyomd, es Lapkiadó Vállalat könyvnyomd.jíban, Nagykanizsán.
politikai napilap
fi. cvlolyntt. 138 szám. ÍSafcyknnixNa. Junius 21. Csütörtök Egyes szám óra 40 korona.
Készpánxzal bérmentesítve .Zalai Közlöny-
Nemzeti Muzeum
2 Budapest
X»t«r»rb»»-T«\'»ío» 7S. Míta.
8od»|i«ll »»erke«xtö»*n V. k«n AlkotiuWuy-uto* 10. ■«. II. .
KlAn.,a.l \'*»»< Bkt b6r» 800 K, n^ycUrr. í OO K Uu<l»|>«il«d k»pli»tO Ank«r-kO« a. m. dohiuyAru<U*»(i
Németország agóniája.
Nagykanizsa, junius 20.
Nem Is olyan rég volt, junius elsején, hogy a zürichi át folyam jegyzés szerint a német márkát ugyanannyira értékelték, mint az osztrák koronát; egy pillanatra tálén megdöbbent a világ, Hogy n nagy Németország márkája a azo dálistM kommunista Ausctrla pénzértékéhez sülyedt alá, junius elseje óta azután a német márka még jobban zuhant lefelé és ma már Franciaország politikájának nagyobb dicsőségére el lehet mondani, hogy az osztrák korona jobb a német márkánál s a német márka mér csak árnyalatokkal ér többet a szovjetrubelnéL
Junius elseje előtt azt gondol hattuk, a márka morzsolódik az osztrák korona felé. Junius elssje meghozta az egyforma paritást, s ezt a dátumot követő két hét pedig az Ujabb érték csökkenésem 1 azt következteti, hogy moat már a márka zuhan a — semmi Jelé. Most már nem arról van szó, hogy a német márka beteg, most már mindenki előtt nyilvánvaló, hogy h német gazdasági élet agonizál. Mesterséges eszközzel talán sikerűi ideig óráig életbentartani a feloszlás jeleit mér is mutató hatalmas szervezetet, de akkor, amikor Németországban a heti létminimum kétszázezer márkánál kezdődik, akkor, amidőn a berlini tőzsdén öt százharmincötezer márkát kínálnak egy angol fontért és száztizenkilencezer márkát egy dollárért, nsgyon bsjos éa az őrülettel határos naivitás volna azokban a nem létező csoda erőkben bizni, melyek Né metországot rövidesen talpraállit-hatják.
Franciaország diadalittas, esztelen politikája ugy látszik, hogy Né metország teljes gazdasági tőnkre-[ételét tűzte maga elé célul. Lehet, bog? Cuno-kormánya, belátva a megfeszített, nemzetmentő munka hiábavalóságát, maga ia sietteti a végiő összeomlást. Hogy ml fog bekövetkezni a messzeségben már előtűnő végzet perceiben, az még bizonytalan. Lehet, hogy a halotta merevülő Németorazág a francia pénzen agitáló sxeparatlsták pré «jévá leaz, lehet, hogy a világ legmesteribb államkolosszusa Ismét pöttömnyi királyságokra és nagy-
bercegaégekre bomlik felj — de bekövetkezhet a másik véglet is, o kommunizmus uralomrajutása és Nécnetorazág nyilt szövetkezése azovjetoroszországgal a francia lm-Perializmus megdöntésére. A világtörténelemben példátlanul álló fran JU erőszak a lehetetlen jóvátételi következésekkel most már teljasen íönkrezuzza a Hobenzollernek ős-
eYeju és nagykulturáju államegységét. öt évig bírta Németország a lelgázottság, a kerékbetőröttség és a nyilt értékrablés csapásait kivé deni és elszenvedni. De az 1918 óta elmúlt öt év elég volt ahhoz, hogy megtöije a mindennel dicoló német energiát is. És hs most ar
utolsó órákban, talán az utolsó percekben nem siet a világ Németország megmentésére, nincs messze az az idő, amidőn ez a nagy nemzet, ez a nagykulturáju nép, ez a hatalmas ország, — a pusztulás örvényében — menthetetlenül alámerül.
Mindjobban pusztit az Etna lávája.
Taormlnát fenyegeti már. — A Vezúv Is háborog*
Milano, junius 20 (S»ikratávirat.) A dé<után érke?ő hirek szerint az Etna kitöréso teljea erővel tovább tart. Uj kráter képződött n hegy északi oldalán, nemkülönben a keleti oldalon is. Mindkét kráter szakadatlanul ontja a lávát. A láva főfolyama Cero felé hömpölyög, miközben egyre azélrsebben minden szőllő- és gabonaföldet elpusztít. A folyam elérte Pasto Di Sciarát, elpusztította a házakat és fölégette a fügefa kerteket.
Nápolyi jelentések szerint a veszély egyre fokozódik, amit még növel az a köiülmény is, hogy Időnkint földlökések is érezhetők. — A Vezúv erősebb készülődései érezhetők. Língua Glossán kivül most már Taor-minát is közvetlenül fenyegeti a lávafolyam. A király különvonaton az Etna kitörése által sújtott területre érkezett. Mussolini abbahagyja firenzei tartózkodását és Szicíliába megy. A katonaság és a polgári hatóságok mindent meg-t<««*n»k, hogv segítségébe legyenek a menekülő lakosságnak.
A Ház elnöke a parlamenti durvaság ellen.
Szcitovszky elnök komoly
Budapest, junius 20. (Tudósítónk telefonjelentése.) Szcitovszky BéW nyitotta meg a mai nemzetgyűlés ülését. Az elnök bemutatja Haller István levelét, amelyben lemond ceglédi mandátumáról. A Ház megkeresi a belügyminisztert a választás kiírására. — Ezután\'felolvassák az interpelláció* könyvet. A mai ülésre tizenhét interpellációi jegyeztek be.
Majd következik az 1923-24, év
első ha> hónapjára szóló költségvetési felhatalmazásról szóló törvényjavaslat tárgyalása. Tárgyaiéi előtt Szcitovszky elnök komoly intelmet iutéz a képviselőkhöz:
A Ház tagjainak hazafias érzületére hivatkozva felkéri őket, hogy támogassák az elnökséget abban a törekvésében, hogy a tsnácskozá sok maradjanak ama határok között, amelyeknek megőrzését egyaránt
intelme a Ház tagjaihoz.
követeli tőlünk az idők komolysága és az ország egész higgadt közvéleménye.
Személyes kérdések untalan felvetése és feszegetése, a tanácsko zás hangjának és modorának el durvulása, amelyek állandóan tul-zülött atmoszférát hoznak ebbe a terembe — a miénknél szerencsé sebb viszonyok között levő országok sem számíthatják a közélet örvendetes jelenségei közt. Ami válságos helyzetünkben ezeknek a jelenségeknek állandósulása egyenesen ka-tasztrófális jelentőségű és csak arra alkalmas, hogy nemzeti lét&k és alkotmányunk legfontosabb garanciáját — a parlamentáris kormányzás teljes lejáratására vezessen.
Ezután Orffy Imre Ismertette a felhatalmazási javsslatot.
Akik a Bethlen kormányt akarták megbuktatni.
Budapest, junius 20. (Telefon-jelentés.) A budapesti államrendőrség detektivjei tegnap Budán az Attila-körúton levő Három kupás korcsmában rajtaütéssel ártalmatlanná tettek egy társaságot, amely állandóan tltkoa Üléseket tartott. Tizenhat egyént fogott össze r. rendőrség, akik kőzött olyanok is voltak, akiket régebbi atrocitások miatt már a főkapitányság őrizetében voltak*
Kihallgatásuk alkalmával mlúd nyájsn bevallották, hogy a Bethlenkormány megbuktatására szervezkedtek, mely cél elérésére minden eszközt megengedhetőnek tartottak.
Bevallották, hogy a Bethlen-kor mány megbuktatását tüzzel-vassil akarták keresztül vinni.
A rendőrség most oly irányban is nyomoz, hogy az elfogottak nem e voltak réazesei Reiszmanu zongoragyáros meggyilkolásának.
Ui hatalmi csoportosulás.
Bécs, junius 20. A Venkov vezércikkben foglalkozik Focb marsall legutóbbi lengyel- éa csehoraxági utjának okaival és céljaival a megállapítja, hogy Európában egy uj politikai hatalmi csoportosulás alakult ki.
Ax egyik oldalon van Anglia éa Olaszország, a másikon Franciaor-axág éa a kisántánt A franciák erősítik a kiaántántot. Róma pedig,
mely a második csoporthoz tartozik, Magyarországot és Ausztriát. Az olaszok meg vannak győződve, bogy a csehek és jugoszlávok Magyarországban és Ausztriában lát-ják a két nagy. veszedelmet.
Az oktobristák és a szociáldemokraták ismét akcióba lépnek.
Ax. lndemnitási vita gyora la-tárgyalásira kevés a remény.
Éudapest, junius 20. (Tudóaltótok telefonjelentése.) A ma megindult indemnitási vita első napjának beszédhangja nem lehet mértékadó a további üléseken fölveendő témák tekintetében. Azonban már az első szónokok beszédében észlelhető volt az ellenzéknek az a szándéka, hogy a vita során a baloldali radikálla ál ok\'cobrista rész Ismét ax oktobrista programpontokat fogja hangsúlyozni. Hegymegi Klsa Pál éppúgy, mint az utána felszólaló Giesswein Sándor a kisantant előtt való megalázkodás szükségét hangoztatta és annak a véleményének adott kifejezést, hogy nemcsak a kormánynak, hanem a nemzetnek is meg kell tenni ezt a Canoasa-járést — Hogy a két szónok beszéde nem provokált viharos eilenmondásokat, annak oka az, hogy a kormánypártnak alig egy két képviselője hallgatta Őket. Ugyanis annyira jelentéktelen és politikailag sulynél-küli egyéneknek tartják őket, hogy felszólalásukat meghallgatásra sem érdemesítik. Mig egyik oldalon ax októbristák fejtenek ki tevékenységet, a másik oldalon a szociáldemokraták nagy előkészületeket tesznek, hogy újból feltálalják az ia-temálótáborról, az úgynevezett fe-hérterorról és egyébb, csak az ő képzeletükben élő reakclóa borzalmakról szóló kacsáikat. El lehetünk készülve, hogy a szociáldemokrata párt a legképtelenebb javaslatokkal áll elő, melyek közt első helyen van az Index-számok törvényhozás utján való bevezetése és több, lehetetlen gazdasági indítvány. — Nem fog elmaradni a munkáabiz-tosltó Intézmény teljes autonómiájának visszaállítására vonatkozó követelés sem, mert a magyarországi szociáldemokraták napról-napra jobban érzik, hogy a munkásblztosltó pénztár elvesztésével egyik legerősebb sáncuk veszett el. Erről « részről minden meg fog történni arra, hogy ax indemnltás vitája minél hossxabbra nyúljon. Gyenge vigaszt nyújt e tekintetben a kormánypártnak a vita megrövidítésére irányuló terve, valamint a pártonkívüli képviselők csoportjának mozgalma, mély közvetíteni igyekszik az ellenxék és a kormánypárt közt á vita megrövidítése érdekében.
ZM..M KOZI/>«T_
A haldokló Fiume
— A ,ZiUI Köslöay* tadósllójAtól. —
Fiume, . . .
(1) Az első benyomása az em bérnek ha Fiúméba érkezik, ho?y a régi, magyar Fiume meghalt, vagy legalább la haldoklik. Et a mostani Fiume uj, már, mint a régi. Nem nyüzsög az a nemzetközi szines emberáradat az utcákon, a kikötőben, ami békében, amikor még nem kellett két-háromféle viium ahhoz, hogy valaki BudapeatrŐl Fiúméba utazzék.
Bizony, megváltozott az idők járása felettünk — de Fiume felelt la. A Quarnero p gyöngyére nem lehet ráismerni, annyira megvál tozott. Az egész város máról hol napra olasz lett, ritkán is lehet máa szót hallani. (Leginkább még a német járja az olasz után.)
Az egyes vállalatok lassanként olaszok kezére jutnak, szóval a magyarság — a magyar-olaaz szimpátia ellenére is — kezdi lába alól elveszteni a még meglevő .kis talajt is.
Az építkezések tekintetében azonban nem lehet okuk panaszkodni a fiumeieknek. Számtalan nagy épület van munka alatt, mindenütt javítják az utcákat, a vízvezetéket, a villamos-síneket. Általában építkezések tekintetében lázas munka folyik.
A forgalom, értem ezen a nemzetközi forgalmat, semmi. És ez ■ visszás állapot bénitja meg Fiume életét. A rendes forgalom pedig addig nem indulhat meg\', mig a két érdekelt fél, Olaszország és Jugoszlávia, a Fiume kérdésben meg nem egyeznek, vagy nem rendezik valahogyan ezt az eléggé bonyolult ügyet.
Hogy a fiumei kérdés rendezése kemény dió lesz, az kétségtelen. És hogy himaroaan lehet e végleges rendezésről sző, az viszont nagyon is kétséges. Olaszország nem egykönnyen mondana le Fiúméról, de Jugoszlávia is réaen áll.
Ennek az állapotnak pedig egyedül a város iasza meg a levét. Amint lehet észrevenni, Fiume legjobban teljesen önálló, szabad város szeretne lenni, függetleníteni magát Jugoszláviától, de Olaszországtól Is.
A mostani átmeneti kormányzásnak elég gondot okoz a fiumeiek helyzete. Hogy a dolog hova fejlődik, azt bizony még nem lehet Iáin\'. Mindenesetre, annak
idején, nagyon jontos kérdéssé növi ki magát Fiume ügye, esetleg két ország nsgyon is ellentétes kér désévé.
A mostani Fiume a csendörök és katonák városa. Soha sehol annyi csendőrt, rendőrt, katonát, fináncot, tengerészt, tisztet még nem láttam, mint Fiúméban. Úgyszólván minden öt lépéare sétál két fehérkeztyüa, Napoleon kalapos, térdigérő kardos csendőr. Tisztet meg minden két lépéare lehet látni — hármat Is.
Feltűnő, hogy a katonák nem tisztelegnek ae egymás kőzött, se feljebbvalóiknak, vagy ha esetleg eszükbe jut la tisztelegni, abban aíacs ám köazönet. Egy kivonulást !a láttam, hát soha életemben olyat I A fegyelem abszolút hiánya csakúgy kiabált ki a menetelő csapatból. Nekem bizony más fogalmam volt az olasz hadseregről. Vagy csak Fiúméban ilyenek ?
(A fiumei életről, a drágaságról és több eféléről majd legközelebb.)
FJuhn Gyula.
Megérkezett a százmillió korona.
N.gyk.niis., junfut 20. — Saját tudósítónktól. —
A belügyminiszter jóváhagyta a város törvényhatósága által jóváhagyott) kölcsön határozatát és az összes felebbezése-ket minden megjegyzés nélkül elutasította.
A Pénzintézeti Központ értesítette a várost, hogy a százmillió korona függő kölcsön első ötven milliós részlete a Nagykanizsai Takarékpénztárnál a város rendelkezésére áll, mig a másik részét szükség szerint felveheti.
A Frigyes-laktanya átadása.
Nagykanizsa, junius 20.
Tegnap és ma folynak a Frigyes-laktanya átadási mü veletei — egy vegyes bizottság működése mellett, dr Sabján polgármesterrel az élén.
A fokozatos átadás oly módon történik, Hogy először a legénységi épületeket, majd a
— Saját Hidósitónktói. —
két nagy raktárépületet adják át, és ezután kerül sor a többiekre.
A város vezetősége mindent megtesz arra nézve, hogy az uj főgimnáziumban szeptember "\' első napjaiban zavartalanul megkezdhetik a rendes tanítást.
A tanács visszautasította az ellenzék felebbezését.
Nagykaniia., junius 20. — Síját tudósítónktól. —
Részletesen megírtuk, hogy Babóchay György és társai meg-felebbezték a két rendkívüli közgyűlés határozatalt — A városi tanács dr. Sabján Gyula polgármester elnöklete alatt most foglalkozott a beadott felebbezéssel és azt visszautasította. A l\'elebbe-zés ugyanis nem egy meghatározott közgyűlési határozat ellen szól, de csak általános keretekben mozog, holott felebbezni csak egy meghatározott véghatározat ellen lehel és ugy a tanácsnak azt el kellett utasítani.
A tanács határozatát a (elebbezó Babóchay György, dr. Rot-schlld Béla. Ujváry Géza és Tóth La|os képviselőtestületi tagoknak kl ls kézbesítették.
•V/3, junlu. 21.
hírek.
— Naptári Junius 21. Gonzagal Szt. Alajos.
— Hivatalos óráink: A ktadóhivaUl (Főút 13. Bogenxieder palota) hlvauto* órái délelőtt Kl 9 órától 12-ig, délután 3-tól 6-1* Tolofon 78. — A sxtrkesxtőség <F.5ut 13 Bogonricdor patota) hivatalos órái felőle részérő délelőtt 10 órától 12-lg. Telofor. 78 A felelős szerkesztő délután 6 órától 8-ig « nyomdíban (Főút 6. sx. alatt) fogad és bármily ügyben a nagyközönség rendolkciésére áll. Telefon 117.
— Inkoy Jósaef bá.ó ásás-axer koronás adománya a főgimnázium tanulóinak. A
főgimnázium azegénysorsu tanulóit aegélyző nemesszivü adakozók között eliŐ helyen találjuk minden évben Inkey József báró iharos-berényi földbirtokos nevét, aki átérezve azt a aok nyomort, amelynek a tanulók már az iakola padjai között ki vannak téve — évenkint nagyobb összeggel azokott hozzájárulni a szegénysorsu tanulók se-gélyezéaéhez. A jótékony főúr a napokban százezer koronát juttatott Eberhardt Béla igazgató kezeihez, hogy ő ossza ki az adományt. Értesülésünk szerint a tekintélyes összeget három, jelen tanévben érettségizett tanuló fogja megkapni Inkey báró ezúttal megint a jó-cselekvés, a tett embere volt s jótéteménye ércnél maradandóbb emléket vés be a gimnázium segély-zőiének évlapjaira. — Ugyancsak e helyen emiitjük, hogy dr. Zerkovitz Imre budapesti ügyvéd 25.000 koronát adományozott 25 éve tett érettségijének emlékére a szegény tanulók scámára. Mindkét nagylelkű adományért hálás köszönetét fejezi ki R Sigélyzőegyesület és a főgimnázium igazgatósága.
— Székely Nándor főmérnök szolgálattételre jelentkezett. Székely Nándsr várost főmérnök tegnap délelőtt szolgálattételre Jelentkezett dr. Sabján Gyula polgármesternél.
— Pápai kttBnUtés. Davaria
Ákos z.l.mrgyei földbirtokost sí ejyliáí Iránti áldorxkést működi-séntk elismeréséül XI. Pius pips > Pro Eccleslo et Pootltlc^rdím-renddel tüntette ki. A kitüntetést mtj . hóban adják át Dervsrici Ákosnak Ormándlakon. A kitünteti., mely arra mindenkép méltó egyént ért, széles körökben keltett ölö-net.
Az arany város-koldus város.
As elnéptelenedett Selmecbánya. — Néma gyérek — hangos munka* nélküliek. — Ahol legkékebb es \\ eaur.
(Végo) Nyomorúság a bőség helyén.
Nam kell már a selmeci arany, ezüst se. Az állami bánya üzemét hatvan százalékkal korlátozták, a kohó tüzét kioltották, ami kétségtelen jele annak, hogy a bányaüzemet rövid idő alatt teljesen be-8zünleitk.
A munkanélküliek hangos tábora persze a kommunisták zászlaja alá sorakozik s elkeseredésében, tüzolve még a népboldogító vezérektől, veszélyezteli a társadalmi rendet s a közbiztonságot.
A városi közigazgatás és gazdálkodás is hozzáidomul a közállapotok dekadenciájához.1
A városi tisztviselők már három hónsp óta egyeilen fillér fizetést sem kaplak.
A városi pénztár üres. A folyó évi költségvetés most készült el. 350 százalékos pótadóval fogják a deficitet fedezni. Amire ebből a pótadóból pénz lesz, a városi tisztviselők akár éhen halhatnak. Két milliós kölcsönre lenne a városnak szükség, hogy financiális bajait szanálja. Nem kap, hát nem is fizet senkinek, még hivatalnokainak sem. A közigazgatási reform a város terhein mit sem könnyített, személyi kiadásai egy fillérrel sem csökkentek. Hasznos és szükséges beruházásokra még csak gondolni sem mer, hiszen a huszonnyo cféle ál-lami adó terhe alatt roskadozó polgárait igy is agyonnyomoritja a horribilis pótadóval. Pislogó gáz-vllágitását sem tudja a villamos fénnyel fölváltani.
— „Amíg a határok — mondja informátorom — Magyarország felé meg nem nyilnak, a város anyagi bajain nem lehet segíteni. Csak a fokivitel megindulása segíthet és ha ez késik, a város csődbe fog kerülni. A város éftie a bányászaton és főiskolákon alapult. A főiskolá-
kat bezárták, a bányászatot fokozatosan megszüntetik, iparunkat és kereskedelmünket a keskenyvágányu közlekedés és garambeízencei átrakodás leszi kivitelre lehetetlenné, ebben a zsákutcában lassú elmul-lásra vagyunk kárhoztatva. Szomorú jelenünknél csak a jövőnk sötétebb. Négyezer ember hagyta el a várost, még több azok száma, akik készülődnek.
A atnrecl honvéd.
Az úgynevezett államalkotó pártoknak persze más gondjaik vannak, mint a város ezer baját orvosolni. A városi ligetben áll Tólh János remek honvédszobra. Az utcanevek szlávositásával kapcsolatban az államalkotó pártok memorandumban követelték a honvédszobor eltávolítását. Sérti a szlovák nemzeti érzést a hős tót honvédek emléke. A szobormű eltávolítása azonban husz-harmlnc-ezer koronába kerül, amit gyűjtés utján akarnak összehozni. Már együtt is van vagy kétszáz korona erre a nemes célra. A \\honyédszobor után a Petőfi emléktáblára kerül a sori
As óvári maxeam.
A város muzeumi kincsei és értékes levéltára rendezés alatt állanak. Az Óvár hatalmas termeinek egy részét már a muzeumi és történelmi emlékek szekrényei töltik be, mig a levéltár hatalmas anyaga nap nap uián ontja a ritkaságokat és unikumokat.
Rössel Borbála vára fölött májúi ege kékei. Gurech Ödön jeles festőművésszel ballagunk a hegyre fel.
— Mi tartja itt Selmecon, mü vész ur?
— A színek. Nézzen fel az égre. Kékebb Mentőn azúrjánál. Nézze a föld zöldjét, amott a sziklák vörösét s mind mind ezeket a színeket, amikel csak Selmec produkál csak ilyen csodás pompában. Ha majd ezeket mind felitta szemem, ha mind megfestenem, — akkor kimegyek a világba.
Végig futja szemem a szinek csodás körpanorámáját. Élnok, ragyognak, de — a zöld, a zöld, rointh* szörnyű halovány lonnc 1
1923. íihiiui 21.
— Dr.TolTaJhJogtndományl azlforlatau Dr. Tolva/h Zligmond posta 4" távírda felügyelő, anagykanizsai postahivatal főnökhelyet-tcso tegnap tette le Szegeden a Kolozsvári Tudomány Egyetemen a kiegéazltő jogtudományi Szigorlatot. Dr. Tolvajh 29 én érkezik viasza Kanizsára.
— A feleőkereakedelrxil lakolt ératUégl Tlxagál. A nagy-kanizzai felsőkereskedelmi iskolában tegnap fejeződtek be az érettségi vizsgálatok a miniazteri biztos dr. 7aits soproni kereskedelmi- éa iparkamarai titkár jelenlétében. — ■Öl ízesen huazonhét tanuló tett érettlégi vizsgálatot, ebből hat jól érett, a többi pedig érett.
_ Rendkívüli koxgyütéa? Arról érteeülünk, hogy az úgynevezett „vároai ellenzék* rendkívüli képvlielőteatületi üléa öaazehiváaát fogja kérni, mely célból alálráal Ivet köröztetnek.
— Dr. Kőroaay Endre fal olvaaása a vároaháza tanács-termában. A Magyar Nemzeti Srővetaég nagykanizsai fiókja tegnap délután tartotta válaaztmányi ülését dr. Hajdú Gyula elnöklete alatt. A választmány elhatározta, hogy juliua elaején, vaaárnap délután 5 órakor a városháza nagy-termében tartja meg ez évi rendes körgyüléaét, mely -alkalomból Ismét lejön Kanlisára a város közönsége altal előnyöaen Ismert él sokazor hallott, ki:ünő előadó dr. Körössy Endre apátplébános és Pckhányi Lijos kormánybiztos, akik nagy-érdekearégü előadásokat fognak tartani. A két nagytudáiu előadó fontoa éa közérdekű előadására már előre felhívjuk a nagyközönség különői figyelmét.
— A törvényazék nyári artt nete. A nagykanlxaal klr._törvény-a\'ék azokásos nyári azüne\'te julius 12-től szeptember 15 lg fog tartani.
— A barcsi xetdóhltközaég bősei emléktáblájának leleplezése. A barcsi hltkőzaég 19 hősének gyönyörű, fehér márvány-emléktáblát állíttatott a templom-bin, melyet moat lepleztek le nagy ünnepiég keretében, hol képviselve voltak a nemzeti hadaereg, Barci öisxes hatóságai, hivatalai, iskolái S a polgárság va)láskü!önbség nélkül.
— A vároel teatnev.15 felkéri mindazokat, akihiél még gyűjtő-ivek vannak, hofy azokat folyó hó 23-án délben adják be feltétlenül e vároaháza kia tanácstermében.
— Cserkészek táborozván gróf Zichy Ödön 25,000 K-t adományozott, — . .Hangya" kiren-deltaége pedig 10,000 K értékű árut adott, a táborozásra. Az adományokért hálás köszönetét fejezi «l a főgimnáziumi caerkészparsncs. nokaág,
— Adományok. Maíek Marlsks
• telsőtemplom harangjaira 500, *z aliótemplom harangjaira 500 koronát, K. O. özv. Pergernének 5W koronát küldött be azerkesx-\'őiégünkbe.
, - A balatoni idényronatok.
A Déllvaaut közli, hogy. a. Idén szombaton, . hó 23-án indulnak ? balatoni Idény gyorsvonatok, tizenöt ettől a naptól kezdve mln-„" a*ombaton és ünnepnap előtti napon 16 érakor, vasárnap éa fln-°®pnapon 6 óra 25 perckor egy. £gy idényvonat Indul Budapeat-Uíiivaiulról a Balatonra; a, ellen-
ZAbal KOZLOlY
Ujabbi tejrazzia a piacon.
Nagykanizsa, juniu. 20. (Saját tudósítónktól.)
A keszthelyi\'m. kir. mezőgazdasági vegyklsérletl állomás vezetője, Biluska klr. vegyészmérnök tegnap reggel Ismét váratlanul megjelent a nagykanizsai piacon, ahol a rendőrség seglts^ével tej- és élelmiszervizsgálót tartott.
A vegyészmérnök az összes piaci tejárusok tejéi, tejfölét és tejtermékeit felülvizsgálta és körülbelül tizenhat gyanús tejet talált, melyekből mintát vett, hogy azokat Keszthelyen" vegyvlzsgálat alá vegye Megvizsgálta az élelmiszereket és a hentesek készítményeit Egy hentestől egy festett kolbász mintát vett vegyvlzsgálás végett Biluska vegyészmérnök kijelentette, hogy a kanizsai tejpiac most már \'25% javulást mutat. A mostani gyanús tejek Szepstnek, Csapi, Murakeresztur, főleg azonban Somogyszentmiklós községek árusítóitól kerültek a kanizsai piacra. Kijelentette azt Is. hogy a vármegyében a tejpiacot Illetőleg Zalaegerszegen uralkodnak a legjobb állapotok
Irányból pedig minden vssár- éa ünnepnapon 22 óra 20 perckor, minden hétfőn és ünnepnap utáni nspon 10 óra 20 perckor érkezik egy-egy Ilyen gvoravonat a Balatonról Budapeat* Déli vasútra. A vonatok B ilatonazentgyörgylg éa Balatonszentgyörgytől közlekednek.
— A nagykanizsai klr. k8z-jegyző idézéael. Geráci Imre nagykanizsai lakos éstáraai hagyatékának tárgyalása 1923. azept. 21-én. Idé\'ve Gáspár János és Anna Nagy litvánná. Rúzs. Katalin Tóth Józaefné garaboncl lakoa hagyató kának tárgyalása 1923. azept. 21-én. Idézve Tóth János. Lukácsi Katalin Merencsic. Györgyné nagybakónaki lakos hagyatékának tárgyalása 1923. azeptember 21-én. Idézve Meren-ciict György. Gerencsér Mihály nagyréciel lakos hagyatékának tár-gyaláaa 1923. azeptember 21 én. Idézve Gerencaér Mihály. Asztalos Józaef oagykanizaai lakoa hagyatékának tárgyalása 1923. izeptembér 21-én. Idézve Jáazai Margit Aaz-telos Józsefné, Deák Zoltán és Lajos, Asztalos Gyula éa Margit.
— A 75. az, „Árpád" caer-kéazeaapat parancinoksága kéri. n cierkészbarát és pártoló közönséget, hogy természetbeni adományaikkal is tegyék lehetővé cserkészeink táborozását. Adományokat 26 tói a polg. fiulsk. caerkéaz-otthonában a napoa caerkész (I. cm.) veszi át.
— Holttánytlvánltáaok. Földi Péter ujudvari földmivel, aki 1889-ben született, Földi Józaef éa Horváth Anna fia, a 48. gyalogezredből 1915. elején az orosz harctéren eltűnt. (Nagykanizsai kir. járásbíróság.) Kocsta Mihály zalaazántól föld-mlves, aki 1887-ben azületett, K. György és Soós Rozália fia. Vajda Matild férje, a 20. h. gyalogezredtől 1915. végén az orosz harctéren elt&nt. (Keszthelyi kir. járásbíróság.) Mészáros Károly balaton-fűred kőzs. rendőr, aki 1880 ban szüjetett, M. Károly és Vas Julla fia. Kenyeres Julla férje, a 20. h. gyalogezreden 1914. nov. 27-én ac orosz harctéren hősi halált halt. (Balatonfüredi kir. járásbíróság.) Orbán Sándor zalaszántói földml-ves, aki 1890-ben született, O. litván éa Kovács Rozália fia, a 20. h. gyalogezredből 1916 ban az orosz harctéren eltűnt. (Keszthelyi kir. járásbíróság.)
Vaa Gereben centenáriuma. Fürgéd tolnamegyei községben junius 24 én díszes ünnepség keretében emléktáblával jolölik meg Vas
Gereben szülőházát a nagy Iró születésének századik évfordulója alkalmából.
— A Vatikán bélyegeket bocaátott kl. A cong regi eló de propaganda ride 300 esztendős jubileuma alkalmával a Vatikán négy értékből álló bélyegsorozatot bocsátott ki. A Vatikán bélyegkibocsátásának nagy nemzetközi és egyházpolitikai jelentőlége van, mivel az azt dokumentálja, hogy a papság nem mondott le az egyházi állam szuverénitásáról és a 300 éves jubileum alkalmával jogainak fentsrtását a bélyegek kibociátá-sával akarta kifejezni. Az uj postabélyegek megjelenésének tthít nem-
{ csak bélyeggyűjtőkre, hanem a nemzetközi politikára uézve is jelentősége van.
— Amerikába szóló levelekre és ejyébb levélpostai küldeményekre, amelyek ékszert, vagy bármely vám alá eaő tárgyat tartalmaznak, szembetűnő módon rá kell irnl angol, vagy francia nyelven: kézbesítés előtt vámvizsgálat céljából felbontható. Ily megjegyzéssel el nem látott, vámköteles tárgyakat tartalmazó küldeményeket visszaküldik a feladási helyre.
— A köxszállitások azámláit 15 nap silatt kl kell fizetni* Több oldalról elhangzott panaazok alapján a belügyminiszter egy ma érkezett rendelet értelmében utasította a hatóságokat, hogy közszál-litásoknál, ipari munkák stb., a biztosíték a munka teljesítésekor azonnal, de legkésőbb 15 nsp múlva, a jótálláshoz kötött közszál-litásokná^^pedlg a biztosíték 50 azásaléka a munka megkezdésekor azonnal, de legkésőbb 15 nap múlva, másik 50 százaléka pedig a munka befejezésekor, de legkésőbb 14 nap múlva visszafizetendő. Az elszámolásnak és a munkadijak kifizetésének is a fenti határidőn belül meg kell történnie.
— Beszüntették as amerikai útlevelek kiadását. Az Egye sült Államok kormánya — mint ismeretes — 5638 főben állapította meg a magyarországi bevándorlók számát. Et a kvóta már betelt s exért a belügyminiszter elrendelte, hogy az amerikai útlevelek kiadását szüntessék be és kérdőiveket a belügyminisztériumhoz ne terjesz-szenek fel. Akik azonban megszált terület vagy kölfőldi illetőségűek akadálytalanul vándorolhatnak ki az illető állam kvótájának bfcteltélg. Amerikában alkalmazást nyerő papok, tanárok, tudósok, állami ki-
küldöttek, kőrútra induló művészek kérelmeit továbbra is fel lehet terjeszteni a belügyminisztériumba.
— A talált fegyver. Táncoe
József nemesrádól földbirtokos még az elmúlt télen elvesztette egy bőrtáskában levő háromcsövű értékes vadászfegyverét. Bakonyi és Ott hahótl lakosok a nagykapornak! vásárra baktatva megtalálták a egy bokorban elrejtették. Dolguk végeztével a vásárról hazajövet, már csak hűlt helyét találták az eldugott bőrtáskának, mert mint előad* az a gyanujok, hogy egy pa-ciai pénzügyőr vehette észre őket s az vitte volna el az általuk eldugott fegyvert. Egyikük az elmúlt napokban Zalaegerszegre utazva, nem éppen épületes szavakkal emlékezett meg a fináncokról, hogy még a más által talált tárgyat is elemellk. Elszólása a zalaszentmihályi csendőrőrs tudomására jutott, amelynek nyomozása világosságot lesz hivatva deríteni ez ügyben.
— FTC—NTE mérkőzésre váltsa meg jegyét elővételben Teutsch drogériájában. Jó helyet esak igy biztosíthat magánaki Számozott és fedett helyek!
— Uránia. Siombaton »/,7 és 9 órakor, vasárnap 4, »/,7 és 9 órakor: „Titkok háza". Az utószezon legnagyobb darabja. Kslsndos filmregény, mely olyan osztatlan tetszést aratott, hogy Budapest mozi-közönsége hetekig .Titkok háza* lázban égett és az I. és II. rész közötti időt a legnagyobb türelmetlenséggel várts ki. — Jön: .Sodorna és Gomorra" I—II. rész.
— Antantmlsaxló Szentgotthárdon. Németujvárról 2 francia, 1 oaztrák éa egy magvar tagból álló bizottság érkezett Szentgotthárdra. A bizottság a magyar határvonal kiigazítása ügyében hely-stlni szemléket végei.
— Próbába mag: Ön ia és raeggyó-
stSdlk rólá, hogy a PILIPP htrisnyakötAdiJi-ben bók«b«li anyagból kószált harisnyák, tokolk a Ugtartós^bbák és ugyacusoa ssími é« mlnósógü pamutból bármikor magfsjsi-bstóa, Siómbathely, SxóU Kálmán-utca 6.
TÖRVÉNYSZÉK.
§ Elitéit gépgyári műnk.a.
Horváth látván M. A. V. gépgyári munkáénál oly tárgyakat találtak, melyeket 1920. decemberében Rév-fülíóön három villából Ismeretlen tettesek elvittek. Tegnap tárgyalta ezt ax ügyet a zalaegerazegi bűn-letőtörvénysxék. Horváth a főtárgyalás folyamán határozottan tagadta azt, hogy a nála talált tárgyakat lopta volna, azt azonban beismerte, hogy a kérdéses dolgokat vette. A bíróság 6 havi börtönre Ítélte,
§ Forgalmi adócsalás, freiler József marhakereskedő Keszthelyen marhákat vásárolt, a fizetendő forgalmi adót azonban eltitkolta. A zalaegerszegi törvényszék adócsalás miatt 3200 korona pénzbünteteire és egy évi hlvatalvaaxtésre ítélte.
§ A tolvaj áa orgazdája. Ruttai Sándor Internált BinaNándornak kincatári fehérnemüeket adott eL Bóna a lopott dolgokat megvette, jól lehet tudomása volt azok lopott eredetéről. A zalaegerszegi tőrvényszék a tegnapi főtárgyaláson, Ruttai Sándort lopás, Bónát pedig orgazdaság miatt 2—2 heti fogházra Ítélte.
Maradj mindig Mindenütt Magyar i
ZALAI KÖZLÖNY
1923. junius 21.
— Harzzlafogakat, »iij<l,
ezüstöt, brilüánsokat is érmekel > legmagasabb napi árban vessek. — Frlad József ékszerész, Sügér ui S. szám. (FÓ-UI és Sugár ül seri\'k.l
— Uránia. Jön a .Titkok
SPORTEL£T-
Ax FTC csapata axombot •■te érkezik a gyorsvonattal. Pestről szombat reggel indulnak a a napot a Balaton mellett a a töltik. A szombat eati fogadtatás impozáns lesz, mert az összes NTE hivők kimennek az állomásra. Az NTE részletes programot dolgozott kl, hogy az FTC ilterlóikodáaít minél kellemesebbé tegye. A nw kőzést értesülésünk szerint SpUxer Antal, a Kanizsa—pesti bíró fogja vezetni, aki Kanizaéról való távozása óta Peaten jó oevet vívott ki magának.
Hasznos ^tudnivalók.
A nyúlós borok gyógyítása.
Nem lesz érdektelen, h > a gyenge ■ tökéletlenül erjedő 19*2 ik borok nál fellépő betegség gyógyításáról Írunk.
Ha a bor nem ugy folyik, mint rendesen, hanem ugy, mint az olsj és httsszu fonalat oreszt, sz ilyen bor nyúlós. A nyulóiságot egy gomba okozza, mely a bornak cu kortartalmát támadja meg. A bor elveszti tiütsságát. kellemetlen izü lesz a nyalkaszerü anyagok képződnek, melyek a bort sürüvt, nyúlóssá, teszik.
Könnyen elejét vehetjük exen betegségnek, ha a szőlőt szűreikor megválogatjuk s n bor tökéletes kiérj\'déiérc gondot fordítunk. — Egyébiránt, ha a baj már megvan, nem nehér azon segiteni. Hcktoii terenkint 20—25 gr. ciersavat keverünk a borba, aztán jól kénezett hordóba átfejtjük, miközben erősen megszellőztetjük. A csersav a nyáJk*-anyagokat a hordó fenekére leülc-piti s a bort később ex üledékről átfejtjük.
KÖZGAZDASÁG.
a tőzsde hirei.
(Saját tudósítónk telefonjolentése.)
Budapest, junius 20. A termény-tőxsdén eleinte rendkívül tartózkodó volt az irányzat. A legutóbbi tarifaemelés miatt budapesti pari-tálban ugy azólvái: nem jött létre kötés. Tekintettel arra, hogy a tóét 35.000 K-nás árban vldéky la könnyen el lehetett helyeint. Rózában csendesebb volt ax ü*let. jobb minőségű árpa Budapesten
260 K. zab gyöngébb; állomáson 255—275 K fuvar, fekvés axerim. Tengeri tartott; állomáson és Budit pesten 2471/, K. Promt áruért Budapesten 250 K-nát .fizettek. — Korpaban szilárd üzlet alakult H. Különösen nagy tételek Iránt mutatkozott kereslet 115—120 K-niis áron; Budapesten 125 K.
Valuták <s devizák: N/polcon 27000, Font (London) 3484\'J -3664 •, DoUir (New-York) 7520-7770. -Francia frank (Parii) 472—487, Márka (Berlin) 6 60 7\'t!0, Olasz llr« (Milano) 341-368, Osztrák kor. (Bécs) 10-60—1140, lei (Boka-rost) 37 - 3*-6U, Szokol 2Z8U)—S3600 Svájci frank (Zürich) 1350-1400, Dinár (Zágráb) 86—88-00, Lengyel márka (Varsó) 650—590, Amsterdam 3047. — Koppenhága 1348 — 13418, Krisztiánia ]262-1302, Stockholm lÖ91-2V6d
Zürichi zárlati
BerUn 0 46, Amatardam HoUandl* 218 50, Hew-York 658-70 London 2672, 8470, Milano Í630, Prága 1871, Bnd»-poat 06 25, Zágráb 630, Varsó 40, Wu. 0-78 60, Szófia 720, Osztrák bély. G 78 60.
Termény Jelentési
tígaa (Tl»«avldékl> 35003 - 35250, egy. b 34250-6000 roas 28500-^7600 Ukanuíoy ír, b 24500-6000 aör 18600-7500 sab27600-28O 0 tengeri 2í0"0—26000, repce —•—. korp* 11760-12250, köloi —*—.
Budapest.\' állatvásári
Marhaboz I. r. ogéssbao 2000- 2300, hátulja 210J-26CO, alaja 1920—2200, II. r. sgáaab*-, 1820--800, hátulja i:C(M050, «Uja 1400-f30 Wövaodék marhal I. r. egészben 1650-7W. borja (ótött bórb) I65<M8C0, Készlet: Napy marha 37, aladáa 20, — Növendék djum* 0. aladáa 0, borjú 45, eladás 45 Marha bór 3300—3600, borjobór 280 -Í700
Sertéaváeár i
Kelhajtás 680, Elkelt délig 560, Oreg Közép 230;), Könnyű 2100, I.r. 2300, II 1F00, íalr 3000. Szalonna 2600, Leh. ho» 2200
Apró hirdetések.
ff;
Xagbiahat* v*««b-aaedő, nyuaafaa**!
P«u. ».f/ beSceWnl J napi n^Urt. havi
kotcoa fi»««ml fctWuiU - Cim a H.dO-ll»dlii»í«>. miMkOIt öivtcjf. »»«r OMYffy. kl
,01 ,„d íí.nl IC-U «t»s Itioyársl »í>uii miftitMt uakíeet.aenl bnuál nllaudO alk.lmaiiil UlálhM.
I\'«fek» mindéi** .lakácsod fctrtieilV. Cinül
k6«4l;« • kí»d«MviiaUU. ____
Atilla OfjnOk llltndo kcrcseiel M«l0»Wu1. Cim a kts.!«t»o.__
KtcaoiMnem ríjeNi tlpwu. d« t«w> >« kartian k»aSiBf er Vm(ir.tpea><» rlflie«tseleíy l»fUj«U> wpwwa. Cim « »U4«blvauJbaa.
Megvát*1r<i bitbe kmtrt Za]am<a«t«o,
Umdr Dá<>ViJxiítt«o US 1 öcs bitrv\'.y mm .x»\'s-
miUn Cileiei. Címeket áfcxfjeJéMml a MadoMvauIba ltok.
F<y í f<mti(i a»lv6- nyomOkui. ktrtk auetcUal. i hajiftkertlkel, ínéu áUváoeyal. :s
f&éter m4ly«f(tc tuMttiUuW. Símco G)6tty
IztiicamtsKruíI, Kiíctcy-\'J. 7j8»
Főszerkesztő: zeérl Póach Géza. felelős szerkesztő Benedek Rezső. Kiadó : Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Köszönetnyilvánítás.
Mindaron jó Ismcróseinknek, in-tézetoknek éx tcstüloteknek, akik I a Wsnotésen való részvétslükkel, vagy mis utón voltak szívesek fájdalmunkat enyhíteni, ezúton mondunk h4ás köszönetet.
IS a satuéival és 4 ucmél>cs oCiil íi.íszln Umint (ten Ültél mereteire keresek. Fric4 tnurt
Gyeraiek&cjrat keresek I
Áremelés előtt
siessen kihasználni az alkalmat. A raktáron levó Cipőket még a régi árban árusítom.
„hungária" cipőüzlet
FS-ut 14. szSm.
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
RókOzlet és mOheiy: NAGYKANIZSA, Hagyar-utca ft. szám. Wfelep BUDAPEST, VI., Ó-utca - Talafon: 151-13.
FluállallinL- ■^••••■a vl»u«lék .ukAlacokat. mgyaiat modana
CIVallalUHK Iftrcl6*auVil, b>»«4ó éa closotbe.---------- -- - J - .......
V»r«n4»»í*«k, «HI«raáOiok, ulrA-uvon saoljálé aatemadkuaaji aa&kOtftf aafratl
Wi«l»éi«ék, o»«iornái*sok, «alv&-uTOm0 kutak,_________________
•aolgálö aatematikwaajs aa&kOtfft aafraCtsna b«r«adea4»ekeC, köapoutl tOtia 4a maUSvla karendea-Saeikct aaJ4t tor»c.e.üs.k aaeirtnt.
\' ~ - *4k oaereket, r4« armatúrákat, Onlflit-
... bádo* tUrUókááalum rOröaría tBríű-lék 4e olosctohat, raladounomO bá»tartási olkkakat, bá<lor> IM kooyba edényeket. Voriaaalt clkkak, ttA\\6 permetaaOkel.
Javításokat és átalakítási RKMkálatokat szakiztrQan és •lesén eszközlünk.
káWbí Arakai
A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hogy a Schenker és Társa céggel történt üzlethelyiség, csere folytán ismét
url- és női-divatáru kötött-, szövöttáru cikkeket
vezeitem be és kérem a n. é. vsssrlo közönség h purlfogUsál lovsbDr. is. Teljes tiszteletlel
KaUFMANN KAROLY.
Pontos <s szolid klsulgálásl Varránfik át Jnbék réüérs árenjsdmán,.
tanonc
feJvétolik a
Hagykaaiísai Bőripari SxövetkezslnéL
NEM FAJ FEJE
és a lába, ha
a Daik-tér 1. s*. alatti
Clpő-Uilolbiin
rendelt kizárólKR eítóreiidti any a. .\'.>ói készült
argenti
cipót hord. Javítások gyorsan eszköiöltetnek. Kézzol varrott dup1»tal[.u
SZANO AL
Ügyes ós megbízható
ujságelárusitók
felvételnek
a Horváth-féle ujságboltban.
BszAr és Tolnai világlap ■
y*.\'5íl/1923.
Hirdetmény.
Belügy miniszter ur rendelete ét-leimében közhirré teszem, hogy a mezőgazd-isági lerményeb csak a mezőgazdasági bizoiiság által kijelölt közös szérűkre hordhatók össze s csak ezen szérűkön csépelhctők el, iMíndarok, akik mezőgazdasági terményeiket saját beliolkükrc akarjAk behordani és ott elcsépelteim, hato-tiá^i engedélyt kötelesek kirni és a behordást és cséplést csak hatósági engedély mellett eszközölheiik s-jat belterületükön.
A hatósági engedély einyeréss iránti kérelmek szóval vagy Írásban a polgármesteri hivatalnál terjesz-tendők elő.
Aki ezen rendelkezéseket meg nem tartja, kihágást követ el és 15 napi elzárásra és 2000 korona pénzbüuietéssel büntetendő. Nagykanizsa, 1923. junius 19 én.
Polgrfrmaatar.
aOOOOQOO OOOQOOO QO OQQOOQOQQQ C3QOQC30000QQQOQOOO
Könyvnyomdái munkát * Könyvkötészeti munkát
-- m.: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erő/9, tartós kivitelben jutányos árak mellolt vállalja
,„ Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Fo-ut 5. szám. ,
OO OQOQOOÜOOC3QOQC300QO C30C3 ÜCJOQO QQdOOOOOOOOOOOOg
^^ Nyomstou a Nsíyk.nizs.i Nyomd, es Lapkiadó Vállalat kOnyvnyomdsjábsn, Nagykanizsán
62. évfolyam 139. szám.
Nagyfcantzsa, 1923. Junius 22. Péntek Egyes szám ára 40 korona.
to«rk*Mt6«»K kla«löbl»a»»l r«-«S
A belpolitika hírei.
Budapest, junius 21. (S.jií tudó silónk telefon jelentése.)\' A nemzet gyűlés mai ülésének távszónok. Drozdy Győző volt és beszédében igszolt. tegnapi feltevésünket, hogy a radikális ellenzék felszólalási az oktobriata program mentén fognak haladni. Drozdy a töle megszokott hebehurgya sággal foglalkozott a kormányzat minden egyes ágával. Előadta Károly! Mihály éa Jáazl Oszkár^féle őszirózaía teória-elveit. Hangsúlyozta az általa szökevényeknek nevezett oktobriaták hazabo-ciátását, azólt a fehér terrorról, a kisántánttal azemben való agresszív viselkedésről, amit a klaántánt természetcsen igyekszik külföldön boldog vigyorgással kitel egetnl. Amit Drozdy a magyarorazági földbirtok elosztásáról mondott, a demagógia legszélsőségesebb hangja volt, mely nek éle a magyarorazági ariszto krácia és főpapság ellen Irányult. A folyosón egyébként élénken tárgyalták Drozdy beszédét éa éfze] kapcsolatban az egységes párt agrár demokratáinak több tagja hangsúlyozta, hogy tudnak egeazen hiteles és amellett Drozdy számadataival szemben furcsább statisztikát felhozni. Tán sor kerül az lo" demnitásl vita folyamán erre is, noha megállapítható, hogy abban a koitnánynak csak egy-két tagja kíván részt venni, hogy mielőbb befejeződjék az indemnitás vitája és a tisztviselők helyzete ennek alapján szanáltassék. Igy e tárgyban az egész ódium ax ellenzékre hárul, mert az ellenzék, ugy látszik, nem hajlandó . tisztviselők érdekében a vitát megrövidíteni. A folyosón egyébként olyan hírek ke-"ngenek, amelyek szerint ugy az egységes párt, mint a pártonklvüllek ■STárdemokratál Iveket köröznek atáMsok gyűjtés, céljából, hogy a \'oldreformnovella érdekében minél rövidebbre szorítsák az Ind.mnitáa •\'táját és Igy , novella még a azO-^ \'lőtt a plénum elé kerglheasen.
1 buza értéke a földadóra."
junius 21. A buza érijét a földadó-fizetéare folyó évi
július l től 1923. október végéig
o?n 300 K v»\' állapította meg a Pénzügyi Tanács. Nevezetesen as "Ml kapcsolatban közzétett híva-
magyarázat, mely szerint ha " említett Időszak alatt alkerül »?yobb külföldi kölcsönt szere. lU"k ■ a korona árfolyamának kedvezőbb alakuláaa folytán a buxa I * «°kkenne,a kormánynak meg w . törvényhozáanál a joga oly ° kezdeményezésére, hog,
• lóldsdó fizetésénél olyan buzaértík .. j?, alapul,mlntamennylta buza \' "óftzeté. Idején tényleg megér.
HailapMtl .i«rktttIOaégi V. k«r. Alkotmány-utca 10. «*. ii. r Tdtfonuám 93—B& ét t]-3<.
A jóvátételi bizottság a jövő héten tárgyal a magyar bölcsön Ügyéről.
Páris, junius 27. (Szikratávírói.) A magyar kormány, mint ismeretes, a mult héten a jóvátételi bizottsághoz jegyzéket intézett és arra kérte, fontolja meg iijra Magyarország előterjesztését és hozzon olyan határozatot, pmely lehetővé teszi a nemzetközi kölcsön mielőbb való felvételét és lebonyolítását. A jóvátételi bizottság ezt az előterjesztési valószínűen jövő heti ülésén vitatia meg. Illetékes helyeken megvan a hajlandóság arra, hogy az ügyet letárgyalják, mielőtt a jóvátételi bizottság a nyári szabadság idejére elnapolja magát.
A költségvetési felhatalmazás tárgyalása.
Budapest, junius 21. (Tudósítónk telefonjríentése.) A mai nemzetgyűlés első szónoka Baross János zalamegyei képviselő. Végzetesnek tartje, ha a földbirtokreform novella tárgyalásánál a szenvedélyek lennének úrrá. A közeljövőben a földbirtokreform kérdése lesz az események gerince. PélŐ,-b» a vitát -elmérgesitik, hogy agrárreformerek helyett agrárdemagógok jönnek. A migyar földbirtok eloszlása nemzeti szempontból nagyon veszedelmes. Magyarországon a föld Csáki szalmája volt. Arra volt jogi eszközünk, hogy kilencvenhét mommutb. latifundiumot teremtsünk magyar vidéken, de arra nem volt gondunk — Kogy megmentsük a msgyar középosztályt, amely a magyar állam eszme egyetlen letéteményese volt nemzetiségi vidékeken. Ne/em az a politikám, hogy Magyarországon magyar állampolgárnak kell földel kopni, szereznie és megtartania 1 Barosa ezután megállapítja, hogy eddig 544 közaégben hajtották végre a földbirtokreformot. A felhasznált föld a nagybirtok 33 százalékát teszi kl. — Tisztában kell lenni azzal — úgymond — hogy a magyar népnek Csonkamagyarországon kell helyet adni. Majd fejtegeti a földbirtokmegoszlás népegészségügyi, szociális es termelési hatásait. — A következő szónok Drozdy GyŐzŐ: Ugy látszik, hogy itt pénzügyi abszolitizmus dühöng. Hibáztatja, hogy a miniszterelnök nem ment el a kisantant államainak fővárosaiba is, mert — szerinte — a magyar ügyekben a nagyantantnál a kisantant dirigál. — Sokszor van alkalma találkozni az emigránsokkal, akikkel a csehek már ismételten közölték feltételeiket a magyar kormánnyal szemben. — Csodálkozik azon, hogy a magyar kormány nem teáz eleget a cseh kívánságoknak. (Nagy derültség a Ház minden oldalán.)
Drozdy még hosszabban hasonló hangnemben beszél. A Ház holnap folytatja üléseit.
Olaszország védelmezi Bulgáriát
Rótta, junius 21. (Express távirat.) Az Idea Nscionale azerlnt az olaaz külügyminisztérium kellő időben történő éa határozott cselekvése folytjn a Bilkán és a dunai államok horizontja lényegeaen tisztult. Olaszországnak a Bslkánon aktív újjáépítő politikát kell követnie és védenie kell az ezen terüloten levő ^aam-észláv nemzeteket. Olasxoraság nem engedheti, hogy a szláv tenger elborítsa a Balkánt és a Duna völgyét. Ennek a politikának az irányelvét Ausztriának, Msgyaror-szágnak, az európsi Törökországnak és Bulgáriának Olísiország által vállalt védelme határozza meg és megnyugtató jelenség, hogy ez a politiku sikerrel járt.
ítélet a Tisza-perben.
Budapest, junius 21. (Telefonjelentés.) Ma délután hirdette kl a kir. ítélőtábla elnöke, dr. Dogré Miklós a Tábla Ítéletét a Tisza-perben. A Tábla helybenhsgyta az elsőbiróság Ítéletét Gártnerre éa Fényesre vonatkozólag azzal, hogy GSrtnernél a vizsgálati fogságban eltöltött öt évet és hst hónapot a büntetésbe beszámitjs. Kéri Pálnál nem vette revízió alá a Tábla a törvényszék Ítéletét, mivel őt hivatalosan kicserélték.
Franciaország ujabb követelései.
Páris, junius 21. (Távirat.) A Temps. nyilván sugalmazás alapján közli, hogy a francia kormány nem fogja követelni nélkülözhetetlen előfeltételként a Cuno-kormány lemondását, ellenben blionyitékot fog követelni arra, hogy az a német kormány, amellyel tárgyal — szándékozik e és képes e véget vetni a nagytőkésekből álló kisebbség do mináló anyagi túlsúlyának a nyomorgó tömegekkel szemben.
Értékek;
Magyar hitel 132000, Osstrik hitel 57500, Hasai 27500, JolsálogTSOO, Ussámit. 2CKXX), Kereskedőim! Bsak a6000J Magjrar-Olasa 7í00. Boocslol 2Í35.UOO, Drasche 73000, Alta-Ubos ixén 39i\'.000, SsAssvári löOOOO^Salgó-taijáai 223000, Urikinyi 305000, Rima 60500, Scfallc* 44\'j00, Guttmano 80000 Naslci 400000, Danica 340\'JÖ, Klotild 36000, Magyar cukoi 69U.OvO, Adria I9500Ö, AUantika 30000.
*íflMU" *»» "O SOO nwedírr. «00 K Uudapetton kapható Ankcr-kOi :t. sa. doháuykmiUb.n
Zalaegerszeg város rendkívüli közgyűlése.
A polgári fiuskola Ugye m gyülós előtt. - Fölemelték a kéményseprő díjakat.
Zalaegerszeg, junlua 21. (Saját tudósilónktól) Zalaegerszeg rr. város képviselőtestülete tegnap délután 4 órakor ismét rendkivüli közgyűlést tartott Czobor Mátyás elnökletével a képviselők csekély szá-mu érdeklődése mellett.
Napirend előtt dr. Kaszter Ödön szólalt föl, aki a polgármestertől fölvilágosítást kért arra nézve, hogy mily cimen záratta bo a Kálváriatemetőt akkor, amikor még vannak sírhelyek, melyokba egyáltalán nem is temetkeztek.
A polgírmester válaszában kijelentette, hogy a temető bezáratását törvényadta jogánál fogva eszközöltette. Ejyibként ez az ügy feleb-bezés alá került az alispánhoz, ki egy helyazlni buottaág határozata alapján fog dönteni ab&an/hogy á temető továbbra is zárva marad-jon-e.
A közgyűlés tárgysorozatának főpontja egyébként egy, a Zala-egerazegen felállitaodó polgári fiúiskola kérdásének megviratasa volt. Tudvalevő ugyanis, ..hogy az egerszegi ipartestület és iparoskor elnöksége beadvánnyal fordult a városhoz, amelyben egy rendkivüli közgyűlés összehívását kérelmezték, hogy a polgári fiúiskola megvalósításának égetően sürgős kérdésében érveiket előterjeszthessék.
Az ügy referense dr. 7omaska István iamertette a kultustmlniszte-riumba fölterjesztendő memorandumot, melyet a pénzügyi éa jogügyi bizottság a városi tsnáccial karöltve\' készített A memorandum Uöntő érvekkel támasztja alá a polgári fiúiskola fölállításának szükségszerűségét. Az alsófoku polgári iskola \'hiányában a felsőkereskedelmi iskola teljesen elnéptelenedik s félő, hogy tanulók hiányában ez a gazdasági és kereskedelmi életünk fejlődésére oly fontos intézet ily állapotok közt rövidesen megszűnik. Szükség van továbbá a polgári fiúiskolára azért is, mert az ulsó-lendval és csurgói polgári fiúiskolákat a megszállás következtében elvesztettük.
A felirat részletes Ismertetése után dr. Tomaska javasolta, hogy ne menjen föl küldöttség a kultuszminiszterhez, mint azt az össze-hivók kérték, hanem bízzák meg a szombaton Budapestre utazó Czobor polgármestert, hogy a kultuszminiszterrel tárgyaljon a város e nagy fontosságú kulturkérdésében s különösen az iránt tudakozódjék, hogy a minisztérium hajlandó-e és mily
zalai kozlowy
mértékben ■ polgári fiuiskoU fölállításának anyagi költségeihez hozzájárulni ?
A közgyűlés Kaszter M. és Zsup-pán Miksa tanárnak az iskola el-helyezésére vonatkozó hozzászólásai után ugy határozott, hogy a polgármestert fogja megbízni a kultuszminiszterrel való tárgyalásra, aki eljárásának eredményéről a leg közelebbi közgyűlésen fog beszámolói.
Az iskolaügy letárgyalása után a közgyűlés a kéményseprők beadványával foglalkozott, amelyben kérik a seprési dijak buza, illetőleg aranyparitásban való megáliapitá-aát. A közgyűlés ezt a kérelmet nem tartván teljesíthetőnek, az egyszeri söprések árát a jelenlegi söpréii dijaknak háromszorosában állapította meg. A söprési dijak tehát e határozattal Egerszegen 40 K-ról 120 K-ra emelkednek. A kéményseprőket egyúttal utasítani fogják, hogy az utóbbi gyakori kéménytűzek megszűntetése végett, a kéményeknél mutatkozó hiányokat záros határidőn belül jelentsék be. — A közgyűlés 5 órakor ért véget.
HIREK.
Keresem a magyarunkat
IrU: 1\'AUnkAa 1141b. Én bi.t magyar, jirom-jirom sz u\'cikat S szivemben hordom n magyar éjszakákat. Knekelem, dalolom a mi sorsunkat S keresem őt, aki nincs, a magyarunkat.
Sötét este, bánatos ég, merre tépjek? Megértő dalt én tinéktek honnan tépjek ? Kinek súgjam a szivébe, mi fáj beanem ? Uc még igy Is megérteni ki fog engem ?
Kl érti meg az én lelkem nehéz buját? Ki mozdítja érte csak a kicsi ujját ? Kinek síivé, kinek lelke tud ugy fájni, Mint ss enyém s mint én — haxám — melléd állni ?
Senki sincsen. Magam járom az utcákat, Sixva nézem a gyásxlepte utcafákat. Könnyek között dalolgatom a sorsunkat S keresem át, aki nincs — a magyarunkat.
— Naptárt Junius 22. Paulina.
A csendőrség elfogta a bestiális merénylőt
A merénylő Bedő Sándor az ügyéaiaég fogházéban.
Nagykanizsa, junius 21. - S.Ját tudó.itónktól. -
Megírtuk, hogy Bedő Sándor kiskomáromi lakos, aki a kilenc éves Gilicze Ilonkán bestiális merényletet követett el, a csendőrségi letartóztatás elől elmenekült.
A kanizsai kir. ügyészség nyomban megtette a legszelesebb-körü intézkedéseket Bedő Sándor kézrekeritése iránt. A kískomárom! csendőrjárőr éppen akkor fogta el, mikor a kanizsai állomáson fel akart szállani a vonatra. Természetesen azonnal megbilincselték és bevitték az ügyészség fogházába.
Bedő Sándor azt mondotta a csendőröknek, hogy nem akart előlük megszökni, csak a Tófej községben lakó édesanyját volt meglátogatni.
Bedő Sándort tegnap hallgatta ki a kir. törvényszék vizsgálóbírója.
— Htvataloe óráink: A kiadóhivatal
(Fiat 13. Bogonrieder palefta) Jilvalatoi órái díuióu ífl 9 órától 12-ig. dítutÍQ 3-tól 6-lg. Tolefoa 78. — A ilarkesitóiíg ÍFéol 13.\' Bogenrleder palota) hivatalos órát lőlek rá-, síin dól.lótt 10 órától 12-lg. Telefon 78. A felelós iieikeaitó délután 6 órától 8-ig ■ nyomdában (Fóut 6- K. alatt) fogad ós bármily ügyben a nagyköiöoiég fendelk.sósór. áll. Tel.fon 117.
— Dr. Sabján polgármester rágalmazásért feljelenti Pollák M. Emilt.
Lapunk legutolsó számainak egyikében Pollák M. Emil nyílt-térben nyílt Jevelet Intézett dr. Sabján Gyula polgármesterhez, melyben különböző kihágások elkövetésével vádolta a polgármestert. — Dr. Sabján Gyula polgármester most felhatalmazást kért Bödy Zoltán alispántól, hogy hivatalból üldözendő rágalmazásért feljelenthesse Pollák M Emilt a nagykanizsai kir. ügyész-ségen. Mikor az alispán felhatalmazásaleérkezik — dr. Sabján polgármester nyomban megteszi a szükséges lépéseket a nyílttéri közlemény írója — Pollák M. Emil ellen.
— Címadományozás. A Kormányzó Ur őfőméltósága Zalavári József nagykanizsai állampénztár! tanácsosnak az állampénztéri fő-tanécsoal. Nagy János keszthelyi éllamplnztérl főtisztnek az állam-pénztári tanácsosi elmet adományozta.
— Klnevexéa. A Kormányzó Ur Őfőméltósága Farkas János zalaegerszegi állampénztári, igazgatói cimmel felruházott állampénztári főtanácsost a VI. fizetési osztályba állampénztári igazgatóvá nevezte ki.
— Előléptetések a törvény-széknél. A m. kir. igazságügy-miniszter Cserey János kir. törvényszéki irodsfőtisztet irodaigazgatóvá, Hajnal Károly irodasegédtisztet pedig irodatisztté léptette elő.
— A főgimnáziumi Mária Kongregáció ünnepélye. A főgimnáziumi ifjúsági Mária Kongregáció f. hó 28-án este a Keresztény Otthonban a könyvtár javára ünnepélyt rendez, melyen „Kalazancius szelleme4* cimű szinijelenetet is előadják.
— Pénzügyi előléptetések.
A. m. kir. pénzügyminiszter a zalaegerszegi pénzügyigazgatóság területén a következőket léptette elő: Nagykanizsán: Sugár Béla állampénztári főtisztet tanácsosié,\\B6dogh
1»23. junius 22.
fe*"1\' ál,"®P^nztári tiaxtet főtisztté; Zalaegerszegen: Dr. 7 Uri Emil és dr. Benkő Károly pénzűéi segédtitkárokat titkárokká sz állam-pénztárnál, Hajgató József állam-pénztári főtanácsosi cimmel felru-házott tanácsost főtanácsossá, Gerencsér Ferenc I. oszt. tisztet állampénztári főtisztté; Keszthelyen-Kalamár Mátyás állampénztár! ke-\' zelőt segédtisztté; Sümegen; 7ala-bér Lajos állampénztári főtisztet tanácsossá. — A számvevőségeknél pedig a következő előléptetések történtek: Zalaegerszegen: Vitéz Szűcs Kálmán és Somosi Gyula számvizsgálókat számtanácsosokká Plihál Géza számtisztet számellenőrré; Keszthelyen: Tóth János számvevőségi tanácsost II. osztályú főtanácsossá; Tapolcán: Berkes Sándor számellenőrtszámvizsgálóvá PucheU. Géza paciai és Strausz István novai járási sxámtiszteket pedig 8zámellenőrőkké.
— Nyugdíjazás. A m. kir. pénzügyminiszter A\'agy Gyórgy pénzügyi tikár, zalaegerszegi földadó nyilvántartó biitoat nyugdíjazta.
— Dnnántnl állat- éa tej-gazdasági felügyelője. A föld-mivelési miniszter az állat- és tejgazdaság fejlesztése érdekében a tejszövetkezetek újjászervezését, továbbá a termelés fokozását rendelte el, amiért nagyszabású propagandát fog életbeléptetni. A minisztérium az újjászervezés megindításával és vezetésével Dunántulra Meslerovics Iván győrvármegyei gazdasági felügyelőt bízta meg. .
— Cserkészek táborozására az Uránia igazgatósága egy szegény-sorsú cserkész részvételi diját ajánlotta fel.
— Ax Irodalmi és Művészeti Kör f. hó 24 én, vasárnap délelőtt 11 órakor tartja 28 ik évi rendet közgyűlését a Rozgonyl-ulcsi csarnokban, melyre a vezetőség ezutoa / is meghívja a tagokat és az érdeklődőket. Tárgysorozat: Elnöki megnyitó, titkári jelentés, pénztárnoki júentés, a választmány és a tisztikar lemondása, tagsági dijak felemelése, indítványok.
A költő utolsó csókja.
— (íaif novella. —
Irta: Oláh Árpád. A költő, skl mér nem volt Halai, mégegyazer végigsimította magas, fehér homlokát, amelyre hullámos vonalban hajlott az őszbevegyülő haj éa a délután néma csöndessé-gében, percekkel a biborló alkonyodéi elölt, megírta azt a levelel, amelyet szive mér régen kövelelt tőle.
a levél pedig hangzott eképpen:
.— Hercegnőm, mire ezek a sorok hószlrom kezeihez jutnak, a bolond költő, e sorok ábrándos Írója már lázas önkívületben várja öot. Hercegnőm, — ugy-e, nem lepi meg ez a levél, hiszen önnek ezt már régen várnia kellett volna . . . Verseim, amiknek minden lángoló sora az ön szépségét mesélte, dalaim, amik holdas éjszakákon megcsendültek az ablaka alatt, mind mondták, susogták, sírták azt a nagy szerelmet, amit szivem érez... Halálos vágy fogta körül az én mesazenéző lelkemet és hiába ktlzdöltem ellene, be kellett hódolnom a győzelmes érzéseknek, a ezerelem mindent legyőző szózatának.
De én tudom azt is, Hercegnőm, tudom én, hogy nem lehet éa nem szabad Ont bűnhődés
nélkül szeretnem. És mégis boldogan várom a találkozás szent percét, azért, hogy megcsókolhassam és azután — halottá némuljon a szivem ... Jöjjön el Her cegnőm még ma este, egy csókra csak, azután legyen örökre Adieu." Mikor befejezte a levelel, még-egyszer átolvasta és azután összehajtva borítékba tette. Becsöngette inasát és a levelel átnyújtva, ezeket mondta neki:
— Jean 1 Siess ezzel a levéllel. Tudod már, kinek viszed. Éf ne várd a választ.
Amikor a Hercegnő megkapta a levelet, az elaő pillanatra meglepődött, azután mégis elolvasta az apró, gyöngybelükkel Írott levelet. Majd halkan, aranycsengő kacagással hunyta le szemeit a nagy tükör előtt.
— Hát igaz, mégis igaz — mondogatta önmagának. Szerel, Írja, hogy halálosan szeret engem, a .Sóhajoa szivek" költője. Az, aki olyan gyönyörűen tud írni a csókról, a szere-lemről, a nőről és mindhármuk mámoráról.
Elgondolkodott.
— Igen, — el fogok menni hozzá — mondotta kis idő múlva. Tartozom Neki ezzel. Aztén én se bánom, legyen, ami lesz . ..
Aranyvörös sugarakkal nyugodott a nap. Tavasz volt még, s a köllS lakásénak nyitott ablakain édes orgonaillatot hozott be a szél.
a költő egy nagy, ódon karos, szék homályában ült. Feje égett, aötét szemei a láztól tüzeltek. Érezte, hogy a sok vágyódástól, az éjszakai álmodozásoktól, a sok csodavárástól megbetegedett szive milyen rendetlenül ver. Tudta, hogy ez az utolsó éjszakája, ez az utolsó méjusostje, amelyet csöndes szobája sejtelmes-aégében eltölt. Tudta, hogy jönnio kell annak, akit várt, szerelmes rajongással és virágzó szívvel , .. Hogy átölelhesse, azután Olt haljon meg utojfló csókjával a Hercegnő ajkain.
Es nem csalódott, a régi ház szűk lépcsőjén selyomauhogás és apró siető lépések zaja hallatszott. Égy pillanat múlva pedig kitárult ajtaja és a várt vendég megjelent a küszöbön. 8ürü fátyol borította az arcát, a sötét szobában csak a parfüm mámorító illata élt, követelődzőit. A költő megfogta a jövevény kezét éa azt ajkaihoz vonta.
Másnap villámként jérla be a kisvárost a blr: a költő meghalt. Olt találták, mosolygó, halottsápadt arc. cal ágya biborvánkosaln. És kezében még órákkal a halála után is, görcsösen szorongatott egy vérpiros rózsát.
A Hercegnő pedig, aki férjével, a Rőlazakáliu Izor tőzsdekiráliyjit egy pezsgős vacsora orgiája után kissé későn és zavaros fejjel ébredt, becsöngette a szobalányát.
A leány, a titkokba avalolt cseléd,, bizalmas mosolyával nyitotta be « ajtót.
r- Nos volt ott — kérdezte a Hercegnő.
— Igen, voltam, felelt a leány Már vári. A keze reszkotell, amidón bevezetett a kis, virágokkal elhalmozol! szobába. Tüzes, bolondos szavakat sugdosott a fülembe. Aztán megcsókolt. Egyszer, de nagyon, szinte égetett, szinte fájt a szája .. ■
— Aztán odaadtam neki egy rózsát. Elfogadta és én eljöttem .. ■
— Ez volt az egész — kérdezte a Hercegnő, elhúzva a azéját.
— Es, semmi több, felelte a szobaleány. -
A Hercegnő a plafonra nézett. Majd kis idő múlva megszólalt,
— Akkor jobb Is, hogy nem én mentem el...
A köllő pedig, összeszorítod, de mégis mosolygó szájjal, holtan feküdt a temelő hiloltasházában. A jószívű emberek görcsös ujjai közön hagyták a vérpiros rózsát. Meghagyták neki egyetlen boldog éjszakájának hazug emlékét és holt szlvébm agy hazug este álmát...
1923. juniua 22___
_ Hatósági boncolás. Hajdú
lózsef 84 éves klskomároml lekost ml, , mult hó folyamán kocsijával elgázolta Bazsó Jótsef zalakaroti földmives. A csendőrség tegnsp ertesitelte s Iclr. ügyészséget, bogy Hiidu Jóisef tegnap meghalt. Miután fólteeiik, hogy Hejdu .« elgázolásból eredő sérüléseibe belehalt, dr. Motschenbacher Edvln kir. tőrvényszéki tanécselnök, vizsgálóbíró és dr. Schwartz Károly kir. törvényszéki orvos tegnap délben kiszálltak a helyszínére, hogy az 5reg Hsjdu Jóisef holttestét felboncolják és a vlisgálstot meg-
\'\' - Országos molnárgyülés
Budapesten. A f. hó 10 én meg-tsrtott országos molnárgyülés határozatából kifolyólag f. hó 24 én délelőtt 9 órakor Budapesten, a régi képviselőházban (Főherceg Sándor-utca) orazágos molnárnagy-gyülés lesz, mely Iránt az egész országban igen nagy érdeklődés nyilvánul meg s előreláthatólag kevés kivétellel az ország összea malomtul.jdonossi \'megjelennek, mert nem\' kevesebbről, mint arról van szó, bogy fenntarthatják-e a a vámőrlő malmok a jövő csmpsg-neban is ütemüket. A gyűlésen magát a közélelmezési miniszter is képviseltetni fogjs.
— Pályázat. Az alsózsldi segédjegytől álláara junius 30 lg a keszthelyi főszolgabíróhoz.
— Hatezer százalik fizetésemelás. A német hivatalnokok éa alkalmazottak fizetésének rendezése ügyében a vezető szervezetekkel folytatott tárgyalások megállapodásra vezettek a a drágasági pótlékot junius 16\'tól kezdve 6 eter stázslékksl felemelik.
— Egárveszedelem a mezőgazdaságban. A fölgmivelésügyi miniszter felhívást tett közzé a hatóságok utján ■ vármegye gazda-kőiönségéhez, hogy a mezei egér, pocok, hörcsög é8 ürge újból hatalmas arányokban szsporodlk, a mely s mezőgazdaságot veszéllyel fenyegeti. A felhívás kötelezi a gaz-dákat a felsorolt állatok irtására.
— Uránia. Szombaton >/,7 és S őrskor, vasárnap 4, >/,7 és 9 órakor: .Titkok háza-. Az utósze-zon legnagyobb darabja. Kalandos filmregény, mely olyan osztatlan tetszést aratott, hogy Budapest mozi-közönsége hetekig .Titkok háza" lázban égett éa az I. és II. rész közötti Időt a legnsggpbb türelmetlenséggel várta ki. — lön: „Sodorna és Gomorra" I—II. rész.
— FTC—NTE mérkőzésre váltsa «eg jegyét elővételben Teutsch ót**" gérlájában. Jó helyet esak Igy biztosithat magának 1 Számozott és fedett helyek 1
— Füszerkereekedők figyelmébe. A kiskereskedelmi árusítás részére 1923. junlus 21-én kezdődő
ZALAI KOZLOWY
hatállyal érvényes lrányárjegyzék "vehető Rosenfeld Adolf Fial cégnél, Fő-ut 4.
próbálja meg ön ls éi meggyő-SMÜ lile, hogy , FILIPP huiioyeMtódéjí-Mkob.ll enyagbit kéiiiilt herieoyík, sokolk a logtartói.bbak 6| ugy.wuoa Minit í\',/?,8" Psreutbit bírmlkor negtojel-oewk, Síombuhaty, Szili Kilmin-utcs 6.
— . Hamisfogakat, aranyat,
ezüstöt, brilliánsokat éa érmeket a Kgmsgessbb napi árban veszek. — \'"•d József ékszerész, Sugár-ut »• szám. (Fő-ut és Sugár-ut sarok.) h^ Uránla. J8n ■ „Titkok
- Knlapkészltő-tanfolyam.
« n«i kslapkászltő tanfolyamra tanulókat felveszek. Kramer Edith, fo-ui 10.
Szolgabíró a vádlottak padján.
— A Kenedi-biintetőtanács tegnapi főtárgyalása. — A hatóaágok a felek kedvéért vannak — mondja a vádhatóság képviselője.
Nagykanizsa, junlus 21. — Ssját tudósítónktól. —
Érdekes ügyben ítélkezett tegnsp tsnu elmondja, bogy amikor
* nagykanizsai kir. tőrvényszék dr. Kenedi büntetőtanácsa. Dr. Perhács Dezső volt pacsai szolgabíró, jelenleg vármegyei aljegyzőt a vádhatóság képviselője a Btk. 473. § ába ütkőző hivatalos hatalommal való visszaélés vétségével vádolta, mert a mult évben, mint a paciai járás azolgabirája Kiss József tekintélyes és jómódú gétyei gazdát hivatalában többször arculütötte. A főtárgyalás elnöke dr. Kenedi Imre kir. ítélőtáblai biró, szavazóbirák Szé kács Pál törvénvszéki tanácselnök és dr. Almássy Gyula törvényszéki biró, a vádat dr. Szabó Lsjos ügyészségi elnök képviseli, a sértett ügyvédje dr Bród Tivadar, mig a vádlottat dr. Prack István ügyvéd védi. Jegyzőkönyvvezető Polgár főtiszt.
Elnök kérdéseire dr. Perhács elismeri a cselekmény elkövetését, de nem érzi magát bűnösnek. A mult év juliua 4 én Mészáros községi biró törvénysértésért hozta be hozzá a szolgabírói hivatalba Kiis József gétyei gazdát. Kiss tisztelet-lenül és durván viiplkedett, a tárgyalás menetét zavarta és káromkodott. ő több ízben higgadtan és előzékenyen felszólította, hogy viselkedjék a helyhez Illően, azonban mindhiába. Kiss József csak tovább lármázott és sgresszlv módon viselkedett, sőt be sem várva az Ítélkezést, otthagyta a hivatalt és elment, ö csendőrökkel visszahozatta Kiss Józsefet, aki továbbra la bántó magatartást tanusitott, mire ő rászólt Kias Józaefre: „Ilyet csak egy szocialista-kommuniata gazember csinálhat I" Erre Kiss a kesét feléje emelte éa gyalázó kifejezéat használt, ő abban a hiszemben, hogy meg akarja ütni, izgatott és felhevült állapotában erre kétszer-háromszor arculütötte Kisst. — Dr. Perhács felhozza, hogy a pacsai járásban annyira eldurvult a nép, hogyha a szobába bejönnek, figyelmeztetni kell őket, hogy vegyék le * kalapjukat.
Kiss Jóisef gétyei 49 éves gazda-ember, sértett, elmondja, hogy ki lett rendelve közmunkára, de nem tudott elmenni és igy idézést kapott a szolgabiróságra, ahol a tárgyalás folyamán a szolgabíró kétszer a fülét meghúzta, majd mikor elment, csendőrökkel vitette hozzá vissza. Tagadja, hogy szidalmazta volna a szolgabírót, vagy kezet emelt volna rá. Legalább tizenötször pofonvágta Őt a szolgabíró.
Dr. főügyész: A tárgya-
lás alatt, vagy előtte fogta meg a szolgabíró ur az ön fülét ?
Kiss: A tárgyalás kezdetén, rök-tőn ahogy bejöttem.
Elnök: De mindenki azt mondja, hogy -maga egy összeférhetetlen,, kötekedő ember.
Dr. Bród Tivadar — Kiss József ügyvédje — községi bizonyítványt nyújt Ím a bírósághoz, hogy Kiss József nemzeti szempontból megbízható, derék, becsületes polgárember.
Mészáros Péter gétyei lakos volt községi tanú, elmondja — hogy Kias Józsefet Ő azért jelentette fel, mikor mindenki közmunkát végzett — Kiss nem teljesítette. Az Incidenst ugy adja elő, mint dr. Perhács Dezső.
Ax akkor eljáró csendőrőrmeater
szolgabíró telefonhivására odament társával, Kiss zavarólag viselkedett. A szolgabíró csendesen, higgadtan beszélt vele. Kiss tiltakozott — hogy öt, mint adófizető polgárt a szolgabíró verfe meg. Büntessék meg, de ne verjék meg — mondotta.
Majd több tanú lényegtelen vallomása következett.
Dr. Szabó Kiss József megeaket-tetését kéri. A bíróság mellőzi. A kir. főügyész semmiségi panaszt jelent be. Majd azóláara emelkedik fel a kir. ügyéazaég elnöke: dr. Szabó Lajos és elmondja vádbeszédét : Amióta hatóságok vannak a világon, mindig probléma volt az, milyen legyen a viszony a hatóság éa a felek között ? Mindig az volt a panasz, hogy a hatóságok kíméletlenek, a felek viszont agresz-szivek. A törvényhozás házában is felmerült most e kérdés. Eonek a kérdésnek elbírálásira el kell ismerni, hogy a hatóságok a felek kedvéért vannak. A hatóságok kötelesek a felek érdekeit szolgálni. A felek azonban adják meg a hatóságoknak a köteles tiszteletet. Sokfelé dobálta őt is a sors. Szerb, román, stb. vidéken működött. Já-ráablró volt — de olyan brüszk, durva és önző, a hatóságokkal szemben oly magaviseletet tanúsító embereket még nem látott az országban — mint itt a Zalavidéken. El tudja képzelni, hogyan történt az eset. Kias Józaef — vagyoni jólétének tudatában, agreaazive lépett fel a szolgablróval azemben, aki azután a már iamert cselekményre ragadtatta magát. Pedig annyiféle módon tudja megfékezni a hatóság a rakoncátlan feleket. Igen, Kiss kizökkentette őt a rendes kerékvágásból, de a megfékezésnek nem ez a módja. Ez hivatalos hatalommal való visszaélés. Ilyen ma — 1923 ban, a háború, a forradalom után meg nem engedhető. Ez klmeriti a Btk. 473. § ának, a hivatalos hatalommal való visszaélés vétségének tényálladékát. Az enyhítő körülmények dscára — a magyar államhatalom reputációja érdekében kell, hogy a vádlottat bűnösnek kimondani kérje.
Dr. Prack István védőbeszéde után a bíróság. Ítélethozatalra vonul vissza."
Hosszabb tanácskozás után Dr. Kenedi Imre kihirdeti a törvényszék Ítéletét, mely szerint bűnösnek mondja ki dr. Perhács Dezsőt a Btk. 473. § ába ütköző hivatalos hatalommal való visszaélés vétségében és ezért Őt 20.000 K pénzbirságra, behajthatatlanság esetén 100 napi elzárásra itéli — de az ítélet végrehajtását felfüggeszti. (Egyben elmarasztalta a bíróság az "összes költségek megfizetésére.
Az Ítélet jogerőssé vált.
SPORTELETe
FTC—NTE.
Az FTC összes válogatott játékosai itt lesznek. Óriási érdeklődés előzi meg a vasárnapi FTC—NTE mérkőzést. Es méltán ez a nagy érdeklődés, mert a fővárosi első klasszis vezető cispatának játéka ritka eaemény a vidéken. Hosszú évek múlnak el, mig egyszer egy
J
FTC-t. MTK-t, vagy UTE-t lehet vidéki pályán szerepelni látni. A vssárnspi mérkőzés iránti érdeklődés pedig annál jogosultabb, mert az FTC momentán a legjobb for-májában van, az I. osztályú bajnokság tavaszi fordulóját veretlenül fejezte be, ebben a fordulóban egymás után győzte le az MTK-t és UTE-t is. Komplett csapatával fog szerepelni az FTC. Összes vá-logatot játékosai itt lesznek. Amsei kapui, aki a bécsi magyar osztrák mérkőzésen 80 ezer embert ragadott tapira ciodás védéseivel; Hungler, a válogatott hátvéd; a vöröi Szabó, a magyar válogatott ataoderd centerhalfja ; Blum Zoltán, a válogatott csapat 15 év óta állandó tagja, a legjobb magyar fedezet; Pataki, a franzatadtiak kedvelt Pitykéje, a legfalrebb magyar játékos, akinek megjelenése a pályán extáziaba hozza ■ pesti közönséget; az örök ifjú Tóth—Potya a leggyorsabb magyar válogatott játékos, Fuhrmann, Wiener stb. öltik msgukra vasárcap a zöldfehér dresszt, hogy bemutassák ■ futballjáték tökéletes művészetét • kanizsai közönségnek. A mérkőzés megmozgatta Zalaegerszeg éa Keszthely társadalmát is. A vasárnapi mérkőzés ünnepe lesz a kanizsai sportnak.
KÖZGAZDASÁG.
A tőzsde hirei.
(Saját tudósítónk tele fon jelentése.)
Budapest, juniua 21. A mai ter-ménytözadén rendkívül szilárd volt az irányzat, az árak tox>ábbra is emelkedtek 1000-1500 K val, mig a gabonanemüek 2000 K-val drágullak. Bűzét Budapesten a nagy malmok 380 K-uáa áron is csak ciekély tételekben tudtak felvenni, állomáaon 370—372V,t Rózában állomáson 270-275 K-val jött létre kötés. Árpa állomáson 245—250 K. Zab megszilárdult. Állomáson egypár nagyobb tételt a spekuláció 275 K ért vásárolt, mig Budspesten közraktár 285 K volt. Prompt tengeri Baranyából 260 K, mig Béké.cw-báról príma áru 2—3 vagon 260 K-val kerütt eladásra. Korpa Budapesten 125 K. Irányzata szilárd, forgalma ciekély.
A mai tőzsde igen szilárdan nyitott éa a tegnapi magánforgalom árnivóját akceptálta, mert a nyitó kurzusok jóval az utolsó napok záttárfolyamai felett voltak és lendületes üzlet mellett tovább emelkedtek. Majdnem minden piacon a vevők voltak túlsúlyban éa az árfolyamok percről-percre magasabbra törtek. A szilárdság azonban nem volt általános és tulajdonképpen csak három piac vett részt a hause irányzatban, úgymint a bankok és a takarékok, továbbá a kulisx és a bányapiac. A többi piacokon ls szilárd volt a hangulat, de az áremelkedések nem voltak oly rendkívüliek, mint az előbb emiitett piacokon. A Pesti Hazai megkétszerezte árfolyamát. Rendkívül szilárd volt a Magyar Hitel, Angol-Magyar, Salgó, Államvasút, amelyek 20—30 azázalék emelkedést árt^c el. A bányapiacon 50 százalékba emelkedések ia voltak. Zárlat felé csendesebb vo!t az irányzat, de as árfolyamok továbbra is emelkedtek. A kisebb ipari értékek elhanyagoltak maradtak. Általában az egész tŐzade nívója a legutóbbi napok zárlata fölött mozgott. Zárlatkor irányzat továbbra la szilárd, forgalom élénk, hangulat barátságos.
ZALAI KÖZLÖNY
1923. junius 22.
Valuták és devizák :
N»polcon 27000, Foot (London) 3rtt>75 -39075, Dollár (Navr-Yoxk) 82-10 8400 -Francia fxank (Parit) 51Ü-534, Márka (B»r-(ia) 6 70-710. Olaix lirm (Milano) 370-31M, Oastrák kor. (Béci) 11 6Í—U45, UI(Buka-r*tt) 40—42 50. Ssokol 247-5\'J- Í57-50 Svájci frank (Zürich) 1480 1530, Dlnir (Zájcráb) M—07\'i0, Lensyel márka (Varsó) 670—710, Ami Urdut 3320. - Koppenhága 1476 - 1526, KrUitiánia.1369-1410, Stockholm 2I83-2í5s
Zürichi zárlat •
8erUn 0 45, Amileid.ni Hollao.il. 218 20, NawYotk £.5<J~50 LouUoo 2571. Pária 3475. Mll.no 2540. Pr**» 1671, BmU* po■ t 06 50. Zágrfb Ö30. Vwtó 45. WU. 0-78 50. StóíU 730, Osslrák bély. 0 78 50.
Tennéd? Jelentés*
Ku«» (Tlsuvtdékl) 37000-37500. axyéb S65CO 7CC0 ion 2760->:fCKX- Ukurmioy árj • lií&OO-ÖSOO sör IflSOO-Tc-OO wb 280-0-285< 0 tengeri 2«0\' 0—27000, repc* - —. korpa 12500-13000, kölei —
Budapesti állatvánán Marhabot I. r. a^étiban 2000-2300, hátulja 2100—2500, eleje 1920-2JO^, II.r. egéssbaa, 1620--1-100, hátulja ITCO-IP&O, alaja 1400-530 NÖrandék marhal I i «kímUd 1650-700. borjo (ölölt bírb) I85O.21C0, Késalet : Napjr marha 74, eladáa 71. — Növendék mart ■ 2, elidáe 2, borjú 95, aladát 61 Marhabír 25i0— 3000, boxjubér 300 - 3300 Sertés vánár ■
"•IhajUa 1700, Elhalt délig 1400, örajr — K.ifíp 2360, Könnyű 2400, I.r. r&OO, II 1P00, r.l/ 320-1. Sanlonoa 2800, Lah. bui 2200-
Főszerkesztő: zeéri Pósch Géza. WflieiŐKnzerkon?.(ó Benedek Rezső. Kiadó: Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
Apró hirdetések.
Minden aiO 10 korona, vaitagabb belOvel tO korona. Állán kereartknek 50 wáiaUk cnr«tra*ny. Vatár- ünnepnapokon 10l> náialik telár. t.ackUcbb hlrdctc. 10 taó.
Madi&tvtcy. iMDcVfl\'.t <mjr. »•</ Aivegjr, U }öl lld ttaci 10—H «vt» Wán,«K>tilt mir4tnei uaWnrxlrat uri bámtl AltaiuüO alkalnujlit taUlhat. Cin ■ UadOban.
KIcicrélutm ttc\'*\' tipaa*. ir l««n J<» karban UYOSio<cr»»rróitpc»<«í*ÍU«t«»tltí> ]c*vjat<i tlpuwM. Cim a mdoWrauJUn.
Mam«t«lra »aj;> bírta ktt*«k /•larn«fy(t<o. blrax > n«okő«»ííb»n iiiUw vttY butaely nwa ajak-mibui Sildet, CImiket ííineijeHlíinl a XWd-íhiraull.a
II .Kanaályra la 4 aa«n<!>« ntil IiWii valamint »ilat likát reccvéulrt limik. l-"t kJ \' SiC«i »t 7. ___
Kgy Tliunal II) llpvatf t)«li»l»V\'J .Kotla ItO-l«o maciciifiO«iO mlndca nap Itonub «a Vai
»pU«n«<»i«*k UodiJlUo, Fí-it »». ntm. JJJ7
Pt) Iion iatnyka <• ti írta f i onllt • nappali
OrAkra li.lplllKrn. leány ImmnU NéTrwlOl ludd
tMojUn. Cin a kU4*W. ;<*>}
Kla.tiVk. !kbftUiVl«Y. .aín>fK«k. r»»*Jft..«krl«, rrulawil tikfttfcl, rjjtt aitllqoc Urf, Cim • kl»<Jö-bivAUlUB. :6lO
Áremelés előtt
ilitMn kihattnilni ax alkalmat A raktáron lavő tlpökot még a régi árban árualtom
„huhqAria" cipöüzlet
-ma ILYEN
Tlntbü oili" »Ük HíOik.
KERÉKPÍRIflVUÓS.
Mkk«le>4», »on>ánco»á«,
autoc<nta«soaxi<a. Alkatri!aick i» kellékek. ÜJ 4á átépített kerékpárok gyári árban
Szakáts Gyula
cluirynoa i> IríflípriUalatí
Kazlnosy-atoa 29.
iXlM^ttU*).
Telefonszám 40.
Ingatlan eladás!
Hásak eladók olfogUlli.t.\'. Ii««bb háj k«rtt«l, najtyobb m»p»nltixak, tnichiea hás belvárosban, üslcthizak elfoglalható üzlettel t* lakáual. Oslelhalylaég k «dó íorgalmat helyen,
több tn#l ékholyiiéggel Klaabb birtokok, azőlők eladók Kagy-
kanlisa közelében 20—100 holdas birtokok eladók Zalában, Somogyban. 500 holdas bérlat etfnyiJsao átadó. Pénskölcsönkttswatilés. Fölös pénzét kölcsönbe adjuk nagy uxleli rész»jcdés»el.
ACZÉLIBNAC1 SZIGRISZT LÁSZLÓ
Ingatlanforgalmi Iroda, «nf»<l<»y«rrs 0. f. B.-UI
NAGYKANIZSA, FÖ-UT 3.
Tolofon: 286.
JUMPER PAMUT
KLEIN iOZIEF Él TESTVÉRE
NEM FAJ FEJE
a lába, ha a OaAk-tér 1. az. alatti (Ipd-Uilclbsn
rauJalt kiiárólag aliöreodü«nyakból késiül!
ARGENT
féle
cipói hord Javítások gyorsan esxkoiöltetnak. Készei Mjcott duplalalpu
mir m«g-lenJolhetö
SZÁND AL
Eladó ház. é« 20. ,z*mú
haz .tonnái beköltözhető k.t szobán lakAssfli, nagy kernel eladó. — Bővebbet:
Rákos Györgynél, Magyar-u. 45.
HIRDESSEN
zalai közlönyben.
Arany, ezüst, platina
vétele mindenkor a legmagasabb napi Arakon.
flCClUÉDIII aiaisífimyilsMtéésfaldol-HrrmCKIH soiilalüitrfcnéayUruag
BUDAPEST. 7]>t
SOigSDycim: AURUM Rudapeit
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vátárolnnk lagmagaaabb napi áron.
KORFÁT
oapl ár alatt áruxituak.
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
: Katarit. T(l(foo«>ára - US.
TANONC
felvétetik a
Nagykanizsai Bőripari Szöv^tkezatnéL
Bíró és Eckstein
BUDAPEST
REMA
SZÁMOLÓGÉP
5tolzer>berg Fortuna golyós csapdgyas írógép.
minden rendszerű Írógép, másoló és sokszorosító kellékek olcsó drban.
A n. 6. közönség stiv«s tudomá-sftra hozom, hogy a Schenker és Társa céggel történt üzlethelyiség, cscre folytán ismét
uri- és női-divatáru kötött-, szövöttáru tikkeket
vezettem be is kérem a n. é, vlsirlö közönség b. pflrlíog&sat továbbra is.
Teljes tisztelettel
KAUFMANN KAROLY.
Pontos és szolid klszolgális! Varrónők és siabók részéri árengedmény.
Ogy.i í, inegblihatn
ujságelárusitók
felvétetnek
a Horváth-féle ujságboltban.
Basir ét Tolnai Világlap kapható
Fényképészét! cikkek amatőröknek.
Extra, ultra, szinérzékeny,
szinérzékeny-fényuővar-mentes és flarin lemezek, filmek, fotopapirok, uegy-szerek és felszerelési cikkek nagy udlasztékban.
Mérsékelt árak.
„Agfa-Fotohandbuch" és egyéb fényképészeti szakkönyv ismét kapható.
Fitchel Fülöp Fiai Nagykanizsán.
Árverési hirdetmény.
Gclso kó2Ség elöljirósiga közhirré teszi, hogy . doktor laké* költségek fejében lefoglalt alábbi IngósAg ja-nlna 25 in raggal 8 órai kezdettel a legtöbbet ígérőnek el fog adatni Golso községben: 115 drb sertés 884.000 kfeufcittua 9 „ izvvsimarha 540.000 K „ 7 „ 16 és tslkó 491.000 K 23 „ uobibulor (dívány, moidé, subloli. éllell szekrény, gramofon) 193.000 K becsértékben; 15 drb varrógép 400.000K becsértékben; 33 méter darabot tűzifa 95.000 K
becsértékben; 400 skatulya gyula 6.000 K becsértékben. Gelao, 1923. Junlui 16.
„„ Elfiljíró.iíg.
Leszállított árakon vásárolhat
az előre haladt Idény mlalt
kisfaludi és krausz
- dtvatasagyáruházában -
nyári mosó újdonságokat a. „ARANY KAKAS" no.
nagykanizsán
az ERZStBET-TÉREN
Fulard selymek 5000 koronától. Bajadér és Tutankámen mosó újdonságok.
Nyumatott a Nagykanizsai Nyomda ts Lapkiadó Vállalat könyvnyomdájában, Nagykanlzaln.
62. évfolyam 140. szám.
Nagykanizsa, 1923. junius 23. Szombat Egyes szám ára 40 korona.

jlitikai napilap

InUrartMi-TtUloD 7a. aaáB.

uilapaatl aierketaxtösóg t V. kar. Alkotmány-utca 10. •«. II. i Tele.fon.uim M—us »*—10.
KIAH..U.I 4,., B*r 800 K, njj-«Uii« 8400 K
Ilu.lapeaUu kapható Aokcr-kAc 3. »». dohány árujában
Bethlen hitvallásig;
Negykani?s», junlui 22.
Ha a tűzhányó hegy háborogni kezd, akkor a nyugalmában megzavart lakosság riadtan hagyja abba napi munkáját és az élet virágzó folyamatossága lennakad. Ugyanekkor a távoli országok lakói Is a blzonytalan-slg és Idegenkedés egy nemével gondolnak arra a tájra, hol még a föld sem biztos az emberek lába alatt. Magyarország talaja azonban — a szónak átvitt éltelmében — az elmúlt évek nagy vulkánikus rázkódtatása után megnyugodott, megszilárdult és ma már nincs sem nekünk, ez ország lakólnak, sem it külföldnek oka arra, hogy aggodalommal sejtsünk vagy várjunk egy ujabb rázkódtatást, kl-lörést, földrengést. Annál sajnálatosabb, ha e megszilárdult talaj mégis meg-megcsuszamllk egyszer-másszor, Igaz, enyhén is a ml számunkra alig érez-helóen, de amely .talajcsuszam-lást", az Irániunk ellenséges érzelmű szomszédnépek politikai szelzmográlja mégis ugy tüntetheti fel külföldön, mintha Magyarországon megint, azaz még mindig rengene a föld Arra a szerencsére még embrionális állapotában meghiúsított puccskísérletre gondolunk III, melynek hírét vetle a nyugalmában zavartalan közönség a lapokból és arra a szilaj nyilatkozatra, amely egyik bécsi lapban megjelent. Az Ilyen puccs csirák é» ártalmatlan nyllalkozalok nincsenek hatással a magyar bslállapo-\'osra, ez tény, de külföldi szemmel nézve, még mindig a rend, a biztonság és a szüksé-ges^egység hiányát mutathatják Magyarországon, ami az ország lalpraállltásának amúgy Is nehéz küzdelmét olt gáncsolhatja el, ahol az a legkevésbbé kívánatos, a külföldön. Épp jókor Jölt tehát mindezek ellenmérgéül az a politikai hitvallás, melyet Magyarország miniszterelnöke, az egységbontó politikusokról szólva, a komoly középúton Járó reálpo-lllika mellell tett. És ez a hitvallás megnyugtathatja a küllőidet Is.
Albániában kitört a forradalom.
Forradalmárok megverték a kormány csapatait
Paris, junius 22. (Expressz-táviral.) Belgrádból jelentik a Matlnnak : Albanlában forradalom tört kl. A forradalmárok megverték a kormány csapatalt. Azt követelik, hogy Wied herceg térjen vissza. A papság és az olaszbarát-párt Is támogatják a forradalmárokat, A szerb kormány megerősítette az albán határon levő csapatalt Az albán forradalmat tudvalevően a bolgár forradalom kitörésével egyidőben tervezték, de ez elhalasztódott. Az albán forradalom kitörése és a bolgár helyzet nagyon bizonytalanná teszi a Balkán békéjét.
A nemzetgyűlés Qlése.
Budapest, junlui 22. (Tudóaltónk jelentéle.) A nemzetgyűlés mii ülését tizenöt képviselő jelenlétiben (!) nyitotta meff Srcitovaxky elnök. Napirend előtt indítványon. II. elnök, hogy a magyar nemzéí" fejeize ki tnély réixvétét Olall-országnak a tüihányó kitörése által szenvedett súlyos ciipii fölött. A Ház tapssal fogadja ss elnök Indít-vánvát. Az indemnitá.i javaslat általános vitáján as első szónok Szabó Jóiieí, aki a tUztvIselők flzetéirendezéiét örömmel fogadja. Indítványozza, hogy . nemxetgyü-lés utasltea a koróíányt — hozion rövidesen törvényjavaslatot a tanítók atatusrendezáséröl. Majd az ipsrtörvény vágrehijtáiát sürgeti. Pikler Emil » mai nehéz gazda-sági helyzettel foglalkozik. Bethlen miniszterelnök beterjeszti a nemzetiségi kisebbségek védelméről éa a kisebbsági nyelveknek közhlvs-tslokban való biztosításáról szóló törvényjavaslatot.
Az Etna pusztításai.
Messina, junlui 22. (Távirat.) Az Etna kitörésének borzaimis pusztításai egyre nagyobb arányokat öltenek. A lávafolyam, mely útjában minden életet kiöl, egyre síé lelebb, mind nigyobb területet áraizt el és sebeslége Is aggasztóin növekizlk. A legutóbbi jelentélek szerint ax a lávaár, mely Contrida. Baxiát és Catánát eltörölte a föld színéről, ma már 12 kilométeres szélességben hömpölyög lefelé a hegy lejtőjén. Llngui Glonát él Ballamelatát ugyan megkímélte a pusxtltó tűzfolyam, de óiért a két község lakói ax utolsó emberig el menekültek. Larinora menthetetlen pusztulás előtt áll. Ismétlődő erős földlökések tartják rémületben s környék lakosságát, mely ujabb kitörésektől retteg. Eddigi megálla-iltás sxerint körülbelül 60.000 em-
ir vált hajléktalanná.
be
A kisebbségi nyelvek.
Budapest, junius 22. (Telefonje-lentéi.) Bethlen István gróf miniszterelnök n nemxetgyülés mai ülésén nyújtotta be . közhivatalokban a kisebbségi nyelvek lameretének biztosításáról szóló . tórvényj.vaila-tot. A törvényjavaslat két szakaszból áll. As ellő szakasz intézkedik az Iránt, hogy olyan járásbíróság, törvénysxék, valamint állami ésöo-kormányzati hatóságnál és hivatalnál, smelynek területén a lakosságnak egyötöd része ugyanazon nyelvi kisebbséghez tartozik, olyan sie-mélyekat kell alkalmain!, akik .z illető klaebbségl nyelvben la járatosak. Az ilyen helyeken alkalmazái-bin levő izemélyxet köteles az 11 lető kisebblég nyelvét két éven belül elsajátítani. Aki ex alitt az idő alatt az Illető kiiebbségl nyelvet nem ujátltja el, tekintet nélkül bármilyen törvényben különben fennálló korlátozásra, hivatalból áthelyezhető, vsgy szabályszerű el bánás alá vonható, V
A Ruhr-kérdés.
Róma, juaiiu 22. A „Mondo" azokkal a tárgyalásokkal foglalkozva, amelyek Anglia éa Franciaország közt a jóvátételi kérdés megoldására és a Ruhr-vidék kiürítésére vonatkozólag folynak, azt írja, hogy a legutóbbi német jegyzékre adandó válasz ügyében folytatott tárgyafáiok maguk a legfontosabb nemzetközi eseményt jelentik a fegyverszünet óta. Nem ismeretes még, hogy O\'asiország milyen akc\'ót fejtett kl ezen körülmények költ, de az a vélemény, hogy Mussolini hallgatása nem jelenti a francia álláspont elfogadását. Bizonyos azonban, hogy a most folyó tárgyalások döntésre fognak vezetni és nem lehetetlen, hogy Franciaország, Belgium, Anglia éa Németország közt megegyezés jöjjön létre. Szükséges ennélfogva, hogy Olaszország megtalálja • maga útját és azon szilárd elhatározással haladjon végig.
Jubilál a keszthelyi „Georgikon"
Keszthely, Junius 21.
(Saját tudósítónktól.) Egy és negyedszázados multat ünnepel a keszthelyi gazdasági Akadémia, a világ első gazdasági. szakoktatási intézménye. Az ós Georgikon valóra váltotta alapitója álmái: gr. Festetics György öröke ma büszkén, Unneplón áll a mult glóriájában. Az ünnep:ó fiatalság meghajtja zászlóját az Alma Mater homloka elölt — nagy fogadalomra, hálatevésre, hittevésre. Beleharap a mul.ba. öiölbeszorui a keze-harcos, keményöklü magyares-küre lendül. Így indul • Feltámadás elé. A jövÓ elé. Mert innét Indul a jövő, ahonnét az élet, az uj generáció, az uj jubileumok.
A jubileumot az ifjúság Georgikon• Köré nek ünnepélyes zarógyÜlése totte feledhetetlen széppé. Ott volt Keszthely ás a vidék legelőkelőbb, melegszívű, fiatalbarát népe, a tanári karral élén a fiatalság.
A gyűlés főbb pontjai voltak: dr. Ajkay István III. é. h. ifjúsági elnök jubileumi emlékbeszéd*?. Bar-barits Lajos III. é. h. Georgikon-Kör választmányi tagjának ünnepi költeménye. .Majd a Magy. Egy. és Főisk. Halig. Orsz. Szöv. kiküldöttje, Bécsy Bertalan üdvözölte a jubiláló ifjúságot. A Melhosz alelnöke, Farkas János a Mefhosz díszoklevelét nyújtotta át Náray Andor akad. tanárnak, akit rajongo szeretetével, tomboló lelkesedésével egész este ünnepelt az ifjúság. Msjd a Kör titkára számol be az évről. Befelé, n.int kifelé gyönyörű és hatalmas volt az a kultur-munka, amit ezer akadály ellenére is a Kör ebben az ünnepi esztendőben produkált. Eddig sohaso láttuk ekkora jelét az ifjúság munkakedvének, nagy, komoly céltudatos akarásainak. Ezután mindig szeretnők látni. Hogy legyen az a „praxi virtus".
Pályadijak, jutalmak kiosztása után 21 tiszteletbeli taggá választott nota-bilitásnak nyújtotta át a Georgikon-Kör díszoklevelét. Majd Radnóti Istváu III. é. h. a Kör agilis és fáradhatatlan elnöke vett bucsut a választmány nevében a Körtől, Keszthelytől, mindentől, ami volt eddig ós ezzel átadla az egy és negyedszázados, dicső Gecrgikont a következő 125 évnek.
Feltámadásra indulás volt ez, nem búcsúzás. Uj, nagy idők népe — uj, nagy feladatok, sorsmentők öntudatos, büszke generációja búcsúzik igy, mikor elindul é3 odafordul a nagyközönséghez, a magyarokhoz. Mert eljött ő is nekifeszülni a bilincslépő munkának. »Mert kell, hogy vele éljen a társadalom a jövőt alkotó fiatalokkal, kell, hogy átéljék
ZALA! KOZLOHY
figyelemmel, lestvéri kézszorítással kisérjék « nagy megmozdulást, amibe megíródott ■ sorsa szegény, megkínzott, árva hazánknak. Kell, hogy visszhangja legyen az ünnepi költemény feleleiváró sorainak: „Erőnk a Múlt — a hitünk: Jövő. Akaratunk fiatal álmok akarása Az nyújtsa kezét, aki hisz l Az nyújtsa kezét, aki vári S pirosló hajnalok utján Jöjjön velünk a Jeltámadásra i" (bf.)
Milyen az élet Fiúméban]
— A ,Zalai Közlöny* tudósítójától. — (1) Fiume életét röviden ezzel a három sxóvsl lehetne legtalálóbban jellemezni: „Fiúméban minden
f>ang". Mivel nincs forgalom, nlnca ehetőlég arra, hogy a fiumeiek megéljenek ugy, ahogy azelőtt — békében, a magynr uralom alatt.
Az idegenforgalomra \'berendezkedett város nagyon alralmaa látványt nyújt. Áll minden, a kereskedelem éppúgy, mint az ipar. — Különösen a vendéglősök és szállótulajdonosok érzik meg áz idők változásait. Több Ízben megtörtént velem az a fiumei állapotokat nagyon jellemző eaet, hogy különösen a kisebb szállők tulajdonosai, a szálló előtt állva ajánlgatják „olcsón" szobáikat. Mikor pedig azt feleltem, hogy van szállásom, aziránt érdeklődtek, hogy mennyit fizetek. A 12 lirás ár hallatára, mert egy szoba rendszerint 12 Ura, 6—7 liráért kinálták szobáikat.
Szóval most már oda jutottak a fiumei szállólulajdonosok, hogy az utcán fogdossanak vendégeket.
A drágaságra éppenaéggel nem panaszkodhatnak Fiúméban, bár az árak valamivel magassbbak, mint a többi olasz városokban, kivéve persze a fürdőhelyeket.
A szállodai szobaárak 12—14 Ura körül mozognak, egy háromfogásos ebéd 7—8 Ura, egy liter isztriai bor 4 líra, 1 kispohár sör egy lira, egy narMnci fél Ura, egy
{>ár cipő 60—70 líra, egy pár se-yem harisnya 6—7 lírába kerül, egy nyírás-borotválkozás 6 lira. I Magyar pénzre átszámítva az árak I magasabbak, mint nálunk, de aki Urában keres, annak nem drága az élet, csak épp, hogy a megélhetési lehetőség, u munkaalkalom nehéz most Fiúméban.
Fiúménak külön bélyegei vannak, mintegy jelképeül annak, hogy Fiume külön terület. Külön dohánygyár is van, melyben „Sport" cigarettát gyártanak. A Fiúméban forgalomba hozott cigarettákon „belföldi használatra", más olasz városokban árualtottakra pedig „külföldi használatra" van írva. Fiume számára tehát már Abbázia la külföld. Tiz darab Sport cigaretta ára Fiúméban 1 Ura, „külföldön", tehát Olaszország más részében 1 Ura és 30 centisiml.
A faaclsták Fiúméban Is, mint minden más városban, erősen szervezkednek, most kezdték meg a szervezkedést a cserkészek is.
Fiúménak jelenleg egy lapja van, az olasznyelvü „La VedetteD\'Italíe". Most indult meg egy olaaz szépirodalmi lap is, mely különösképpen sokat foglalkozik a német irodalommal. (Pedig az olaszok ugyancsak nem szeretik a németeket I)
Összegezve az eredményt: Fiume, a Quarnero volt gyöngye, most egy kis sarokba állított városka lelt. Hogy megunja-e — éa mikor
Németország összeomlása.
Németor.zég gazd«»ági és «°cl*U.Bana. omlá.a befejezett tenynek tekinthető.
Bud.peit, junlut 22. - Városi .„rkM.t6.é*ü=ktSI -
Parisból jelentik: A legfelső francia polibka. korokben annyira biztosra veszik Németország elkerülhetetlen o.sze
omlását hogy Poincaré a londoni tárgyaltokat halogato tendenciával vezeti csupán, hogy időt nyerjen add.g m.g a Mgy katasztrófa bekövetkezik. Az összeomlás egkesobb kéwiárom hét multára várják. am.ve ranca felfogas Kz^
rint megoldást nyerne a passzív ellenállás kerdese ,s Ezzel kapcsolatban meglehetősen idegesen tek.n enek Pansban az elé hogy Mellen amerikai pénzügyi államt.tkár hajóra szállt, hoiy a Népszövetségnek személyesen intervemaljon az hgye-sült Államok követelése érdekében, mely szerint ragaszkodnak ahhoz, hogy a német jóvátételi kötelezettig megallapt-tását egy vegyfes nemzetközi döntőbíróság ele utaljak.
1»23. junlui 23.
HÍREK.
— a boraőn való térdeplést Fiume, a kitagadott gyermek, még kérdés. Hu engedelmes gyermekként lo vábbra is a sarokban térdel a borsón, nsgyon meggémberedhetnek o lábal I f-luhn Gyula.
A magyar ipar képes lehet a keleti hegemónia megszerzésére.
Fontos nemzetgazdasági ár
dek, hogy a magyar terme iéafelealegek részére a fel-vevőképea keleti piacokat megaxerexjbtesallk. — A kilá-táaoa tobbtermeléai hitellel iparnnk kiváló teljesítményre leax képes. — Magyarország munkásságát fel kell axaba-dltanl a jóvalutáju államok sxolgasága alól. Budapest, 1923. junius 22. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) Megírtuk, hogy hivatalosan irányított országos többtermelési propaganda indult meg ugy az ipari, mint a mezőgazdasági termeléai fokozás előmozdítására. A kormány tör vényszerüen fogja biztosítani azt, hogy ebben a valóban legvégső pillanatban visszakerüljön elsősorban a békéi nívóra az országot produkció-átlag, amiért a pénzügyminiszter utján egy 200 millió aranykorona internacionális állom kölcsönből minden valőszinüség szerint teljes Igényt kielégítő hitelt folyósit az általános üzemi berendezkedések és pótlások javára.
Meg kell állapítani, hogy a kis és nagyipar helyzete lett a legkét-ségbeejtőbb ezzel a bekövetkezett gazdasági katasztrófával. Az ipari üzemeknek van tehát legelsősorban fontos azüksége egy alapos rekonstrukcióra. Az üzemi gépek a háború kitörése óta felfrissítés nélkül dolgoznak, kopottak, komoly és igazi nagy munkára nem használhatók. Kicserélésük pedig a mai áreltoló-dások következtében komikus számjegyű magyar papirkoronával volna csak lehető. Pedig többtermeléat enélkül alig lehetne elképzelni.
Fontosnak tartottuk tehát, hogy illetékes gyáripari körökhöz forduljunk ezzel az óriási jelentőiégü kérdéssel, ahol a mai gyáripari válságról a kormány kilátásos ter melésl hiteléről és az ebből származható kilátásokról munkatársunknak a következőket mondották:
— Mindenkitől tudott dolog, hiszen elég sokszor került szóba, hogy a magyar gyáripar a legkét-
ségbeejtőbb periódusát éli most a so rozatos válságoknak. A termelést a megfizethetetlenné dagadt és majdnem kizárólag külföldi valutában fizetendő nyersanyagok árai és a munkabérek úgyszólván percenklnti emelkedése mialt a legminimálisabbra redukáltuk. Igy 1», hacsak villámgyors segítség nem érkeznék, aligha leaz fenntartható még ez « megszorítóit üzem is, amivel ma már csupán belföldi pl«cra vagyunk képesek dolgozni.
— Ennek a helyzetnek sokban okozója, hogy hitelt nem kaptunk, amire feltétlen szükségünk volt, azt drága hetikamaton kellett megsze-reznünk, a"* gyáripar ma tényleg csőd előtt áll és ebből klfolyőlag a munkanélküliség aránya ia növekedett.
\' — A most megindult többtermelési propagandával azonban komoly gazdasági javulás elé tekinthetünk. Szó van arról, hogy a kormány egy nagyobb nemzetközi arany korona-kölciönből kiegészítheti azázalékok arányában az ipari hiteligényeket, ami persze nem jelentheti még azt, hogy az üzemeket rekonstruálni, átalakítani, vagy pláne teljeaen felújítani lehessen. A termelési befektetést azonban fedezné, amivel feljavíthatjuk a produkció átlagát és újra termelhetünk Intenzitással exportra.
— Ezzel egyidejűleg két fő tő-rekvésünk lesz. Az egyik az, hogy a magyar exporttermeivényeknek a keleti éa délkeleti államok piacait azerezzük meg, ahol áruink értékét magunk kalkulálhatjuk a világversenyhez való Igazodás nélkül és amerre vámnehézségek se akadályozzák ugy a kivitelt, mint nyugatra. A másik pedig, hogy ezzel felszabadítsuk a munkát, a dolgozókat az alól a valóságos szolga-aág alól, hogy a nyugatról diktált munkafeltételeket vállalni és hozzá igazodni vannak kényszerülve. Ha az Igazi termelés megindult és piacunk is van — fokozatosan megkezdődik az általános gazdasági helyzet feljavulása.
— Feljegyzések a poata csekklapokon. A kereskedelmi miniszter rendeletben intézkedett, hogy a postatakarékpénztári csekklapok befizetési lap feliratú jegyének elülső lapján az első sorban nyomtatott szám elé tetszés szerint 7 betűt, vagy számot, vagy vegyesen betűkből és számokból összeállított, de ciak 7 írásjegyet lehet díjmentesen alkalmazni.
— Naptárt Junius23. Ediltrud.
— Hivatalos óráink: A kiadóblvaUj (Fóut 13. Bogonrieder palota) hivatalos ó-ii délotőtt fél Ö órától 12-ig, délután 3-tól ft-ig Talofon 78. — A axerkesztőség (Főút 13. Bogonrioder palota) hivatalos órái lelek ríi ssére délelőtt 10 órától U-lg. Telefon 78 A felelős szerkesztő délután 6 órától 8-lg A nyomdában (Fóut 6. ss. alatt) fogad és bármily ügyboa a nagyközönség rendelkexésére \' álL Telefon 117.
— időjárás. Az Időjárástanl Intézet jelentése szerint a hőmérséklet állandóan a normális alatt van. Hazánkban egyes helyeken, főleg nyugaton kisebb eső volt. A hőmérséklet általánosan emelkedő. Jóslat: Nyugati szelekkel változékony Idő várható, lényeges hővál* tozáa nélkül, helyenként esővel.
— Ufmiséa papok. Huchthaw sen Lajos nagykanizsai nzületésü teológus — Huchthausen dv. kalauz fia — tegnap mutatta be első szent miséjét a budapesti Egyetem-templomban. Manudoktora dr. Ernsxt Sándor nemzetgyűlési képviselő volt. — Rácz Jóistf teológus, Rácz nagykanizsai dv. pályamester fia — julius elsején fogja első szent miséjét bemutatni a nagykanizsai ferences plébánia templomban. — Manudoktora dr. Lukács József kegyesrendi főgimnáziumi tanár lesz Budapestről.
— Kinevexés. A pénzügyminiszter dr. Kovács-Sándor debreceni lakáshivatali előadót a zalaegerszegi péozügyigazgatósághoz ideiglenes minőségű pénzügyi fogalmazóvá nevezte kl.
— Megalakították a járási atblxottaágokat. A legutóbbi megyei közgyűlésen sok pansiz hangzott el az utak ellen. Ennek folyamánysképpen megalakult a járási utbizottaág, mely évenként kétezer, március és szeptemberben rendes, ha szűkség van rá, bármi kor rendkívüli ülést tart. A.járáii utbizottaág elnökei: Nagykanizsán dr. Piihál Viktor, a balatonfüredi járásban dr. Luttor Ferenc, a tapolcaijárásban Odor Géza, a sümegi járásban Eitner Zsigmond, a tfala-szentgróli járásban grófc-STatthvány Ernő, a keszthel)i járásban Oltay Guidó, a nagykanizsai járásbán dr. Piihál Viktor, a picsái járásban Srentmihályi Dezső, o lals-egerszegi járásban Eitner Sándor, a novai járásban Dervarics Ákos, az alsólendvai (zalabakssi) járásban dr. Buchberger József, a letenyeí járásban Tóth János, Zalaegerszegen Pehm József.
— Kiállítás a klskanixsai iskolában. A kiskanitsai állami iskola tantestülete tsnulságos kiálü-táat rendezett az iskola növendékeinek szlőjdkészitményeiből, rajzaiból éa kézimunkáiból. Az érdekes kiállításon külön csoportokat alkotnak a különböző osztályok rajzai, azlőjdkésiltményei és kézimunkái. A legegyszerűbb paplrjátékoktó. és fafaragványoktól a leglzlésesebb női kézimunkákig mindent meg lehet találni a kiállításon, amit csak iskolásgyerekek alkotni kóp"™\' Sőt van néhány kézimunka, tőképpen Girgáichné és Gábossy
Gizi tanítványaitól, melyek messzire túlszárnyalják\' az elemi iskolások teljesítőképességét. A tanulságoi kiállítás a mai naptól kezdve nyitva lesz egészen junius 28 lg egész napon át. Belépődíj nincs.
maradj Mindig Mindenütt magyar!
1923. junius 23.
ZALAI KOZL\'^vy
— Meghívó. A Néptakarék-pénztári önsegélyt Szövetkezet közli, hogy a folyó ívl junius hó 17 re összehívott közgyűlés nem volt határozatképes, mivel a tagok kellő számban nem jelentek meg,
miért Is 1923. évijulius hó 21 én délután 5 órakor a Néptakarék-pénztár Részvénytársaság Nagykanizsán helyiségében az alanti tárgysorozatul ujabb közgyűlést tart, melyre a tiszielt tagok ezennel meghívatnak. Ezen közgyűlés az
„Ispsx.bályok 29. és 52. § a értelmében ezen tárgysorozat felett a megjelent tagok számára való te kintet nélkül érvényesen határoz. Tárgysorozat: 1. At Igazgatóság és felügyelő- bizottság jelentése, az 1921/22. évi rárószamadások elő-terjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség hovsfordltásira vonatkozó határozat é« a felmentvény megadása. 2. Az alapszabályok 52 § a értelmében a társaság vég-f eloszlása és a felszámoló bizottság kirendelése.
— Aljegyx5válasstás Orosz-tonyban. Most xailott le az orosz-tonyi körjegyzőségben az aljegyző választás. — Egyhangúlag Marton Ferenc lelt megválasztvo. Msrton Ferenc nagykanizsai stületésü, a középiskoláit Nagykanizsán, s a jrgyzői tanfolyamot Szombathelyen végezte. A jegyzői oklevelet kitűn tetéssel szerezte meg. Megválasztása szorgalmának és axaktudásá-nsl^ eredménye.
— Aki megszökStt a vizsgák olől. Talabér György, a sümegi főreáliskola VII. osztályának canuU\'j », bukástól való félelmében, a vizsgák előtt megszökött hazul-t ól. A kétségbeesett azűlők köröztetik, ds két hét óta semmi hirt sem kaptak róla.
— A pacaal vásár. Tegnap volt Pacián a junius! vásár, melyen több mint 2000 szarvasmarha és ezernél több lovat vezettek fel. A kereslet igen nagy volt, sok keres ked5 jelent meg. A magaa árak dacéra több száz adás vétel történt.
— Jégeső Dióakálon, Dióskál felett terhes jégeső felhő vonult át, kisebb mennyiségben esett a jég, azonban nagyobb kárt nem okozott.
— A* elbocsájtott pénz-ögfi&r. Tordai Tivadar Pacián volt alkalmazásban a pénzügyőrségnél, azonban régibb keletű kihágásai miatt elbocsájtottéj^a szolgálatból. Ugylátsiik azonban nem a javulás útját kereste, mert magával vitte szolgálati revolverét, a nyugtát hamisított, amelyen egy alsórajki polgártól büntetés pénz címén nagyobb összeget vett fel. Azután hazautazott Hevesbe. A szolgálati revolver eltulajdonítása miatt eljárás lódult ellene is visszahozták P.csára. Azonban elővigyázatos lévén, hazaérkezése után « revolvert poitára adta, de közben rájöttek csalására, letartóztatták és « nagykanizsai ügyészségre szállítottak.
— Vlgyázatleoaágból megfulladt kiagyezraek. Szátfőldl Józaef bazai-l lakos krumplikapálásra ment felelégével. Magukkal vitték 6 hónapos csecsemőjüket- la. A rovarok miatt nem tették lo a földre, hanem az asazony kendőjéből kb. 40 cm. magas függőágyat novenyésitek öaaze. A kendő sarka kisié azakadt volt és a caecsemő súlyától laaaanklnt egészen kirepedt.
Ellentét a kisantant államai között a lefolyt bolgár események miatt.
Románia támogatja Bulgáriát törekvéseiben.
Budapest, junlui 22. — Fővárosi szerkesztőségünktől. —
kisántánt szétzüHésivel végződbe-
Belgrádból jelentik: Az összes politikai körök nem szűntek meg nagy aggodalommal szemlélni a bolgár események hatását. Megvannak győződve egyrészt afelől, hogy a bolgár forradalmat Olasz, ország készítette elő, ahonnan pénzzel támogatták a felkelést, sőt ezzel egyidőben Albániában is mozgalmat kezdeményeztek Jugoszlávia és a tlranni albán kormányzat ellen. A belgrádi sajtó kivétel nélkül élesen támadja a kormányt a bolgár eseményekkel szemben elkövetett erélytelen magatartása vé gett. Pedig nagy veszedelmet hozott — belgrádi felfogás szerint — —■ ez az erélytelenség, aminek hatása már előreveti árnyékát és a
tik. Az bebizonyított, hogy a forradalom győzelmében a bolgár királynak fontos része van, s most ugyanaz a bolgár király a román király leányát készül bolgár királynévá tenni, ami azt jelenti, hogy Románia egész hatalmival támogatja Buigáiia törekvés *it. Es ezek a törekvések ismeretesek. Az egész romái közvélemény formálisan kis-ántántellenes. A Prágoi Bsskalov-agitációt elitéli. Követeli tehát a saj<ó végsŐ következtetésképp, hogy szabadítsa fel magát a belgrádi kormány mindennemű idegen befolyás alól és indítson azonnal szerb csapatokat Szófia megszállására.
A kisfiú arccal a földre esett és a porhanyós föld orrát, száját belepte, mitől rövidesen megfulladt. A sze-renctétlenséget csak akkor vették észre a szülők, mikor az anya szoptatni akarta csecsemőjét.
— UJ forgalmi adókönyvek. A városi adóhivatal uj forgalmi adókönyveket fog kíbociájtsnl. — Ebből az alkalomból holnap a városi adóhivatal külön felhívást fog a kanizsai közönséghez kibocsátani lapunkban, amire már ma felhívjuk a nagyközönség különös figyelmét.
— Országos tanító gyűlés. Julius hó 5. és 6 án gyűlésre jönnek össze Magyarország tanítói. Tizenegy évvel ezelőtt volt a VII Ik egyetemes tanítói gyűlés. Nsgy-számban utaznak fel a tanitók.
— Két polgár beszélget. .. A tegnapi vásáron beszélget két polgár. Természetes, az Időjárás után n harmadik mondatnál már a politikára terelődött a beszéd. Meglepő,\' nem a bel-, de a külpolitika került szóba. Azt mondja többek között az egyik : Hiába, az anyukom is panaszkodik, hogy moit már még a fazekat sem lehet megdróloxtatni. Miért is nem jönnek most a tótok drótozni ? Miért, h4t nem tudja? Nem én I Hát azért, mert a Csehországot drótozzák //
— A aormásl Levente dijak. Mindazok, akik a aormási Levente^ dijakat szívesek voltak beígérni, felkéretnek a testnevelési járási Vezetőtől, hogy adják le azokat a .Zalai Közlöny* szerkesztőségébe.
— Büntet a városi rend őr-bíró. A városi rendőri büntetőbiró
tegnap harminckét büntetőparanciot
adott ki.
— A Hangya- az3 vetkezet tagjai felhívatnak, hogy a mult évi vásárlásból visszatérített összegeknek bejegyzése végett folyó hó 24-én, vasárnap délután 2 órakor a Keresztény Otthonban (sárga) üzletrészkönyvecjkéjükkel jelenjenek meg.
— Elveazett. Folyó hó 20 án este a zeneiskola vizsgája után a Fő uton, vagy Cseiígery-uton egy vörösróka boa elveszett. Miután többen látták azt, aki a boát felemelte és elvitte, kéretik a megtaláló adja le a kiadóhivatalban, nehogy kénytelen legyen a károsult ellene a rendőrségen eljárni.
— A telefondíjak ujabb felemelését tervezik. A posta és
távírda igazgatóság, az anyagdrágulásra és sok mindenre tekintettel — mint értesülünk — a telefondijak ujabb felemelését tervezi. Ez az emeléa hir szerint 50 százalékos lesz és már julius 1-én életbe lép.
— A bírósági végrehajtók felemelt díjazása. Az igaxság-ügymlnlsztérium a pénz vásárlóképességének csökkenése miatt a biróságl végrehajtót megillető különféle dijakat az 1922-ben megállapított dijaknak hét-nyolcszorosára emelte fel. Az erről azóló rendeletet a Budapesti Közlöny legközelebb megjelenő száma közli.
— A Jugoszláviának elállított jóvátételi állatok legutóbbi transportját Zentán ár-vereztették el. Szabadkáról jelentik: A Magyarországból szállított legutóbbi jóvátételi állatszállítmányt a jugoszláv kormány utasítására Zentán bocsátották árverés alá. Zentán volt most ugyánis a nagy bácskai hires állatvásár, amely tpp ennek az árverésnek követkex-tíben az összes eddigi ilyen vásárok legrosszabbja volt. Az árverés c.lá hajtott állatokon felül, amelyek negyrésxe Is csak a kikiáltási áron kelt el, mindössze 37 lovat és rgyéb állatot sikerült eladnLEanek következtében nagy zuhanu következelt be a ló és a vágómarhák áralakulásában. (K. E. K.)
— A román kormány ojabb hadjárata as erdélyi magyar Iskolák ellen. Kolozsvárról jelentik: A közoktatásügyi miniszter rendeletileg utasította az erdélyi iskolsi főigazgatóságot arról, hogy a zilahi református iskolát vegye hivatalosan államtulajdonba, mivel a kollégium épületét annak idején állami kölciönsegéllyel építették. A kollégiumot pedig, amennyiben az uj helyiséget a jövő tanév megkezdéséig megszerezni nem tudná, szüntesse be. Ugyanez a sors vár a szászvárosi magyar református kollégiumra It, amelynek épületét hasonló indokolással készülnek „elrekvirálni." (K. E. K)
— FTC—NTE mérkőzésre váltsa meg jegyét elővételben Teutsch drogériájában. Jó holvet csak igy biztosíthat magának 1 Számozott és fedett helyek!
— Uránia. Jön i „Sodorna és Gomorrn" I—II. rész.
— Uránia. Szombaton i/,7 és 9 órakor, vasárnap 4. l/t7 és 9 órakor: *Titkok háza". Kalandot filmregény 10 felv. Cselekménye mo« dern miliőben játszódik le; tartalomban olyan gszdag, hogy rövid sorokban lehetetlen tartalmát adni. Az alapjában drámai cselekményt jóizü humor szövi At. — Jön: „Sodorna és Gomorra* I—II. rész.
— A Vssklrály városunkban. Már zalaegerszegi e\'ősdásával lázba hozta a várost Schmak, a vaskirály, mig ma reggelre óriási plakátok hirdetik rövid vendégjátékát. A Központ kávéház igazgatósága nem kiméit semmiféle áldozatot s lekötötte 4 estére az európai szenzációt. Vasárnap, hétfőn, kedden és szerdin vendégszerepel a vaskirily a Központ kávéház oifeum-szerüen berendezett hátsó részében. — Műsorának keretében fellép Co\'.lini fantasztikus illúzió színházával, kinek csodálatos és megfejthetetlen mutatványait a kanizsai közönség látja először az országban. — Bílépőd\'j 500 korona.
— Kalapkósxitő tanfolyam. 6 heti kalapkészitő tanfolyamra tanulókat felveszek. Kramer Edith, Fő-ut 10.
— Próbálja magr Ön la és maggyí-
sódlk róla, hogy a FlUPP hnrUnyakötMéjé-b«n békobah anyudból kósxült ItarLsnyik, zoknik a lcgtatU\'i*«bu«k ü ugyanazon s«lnű és mlnósígii ^aroutbJl bumiko: roogfajat-hetók. Siorabaihsly, S*cll KAltnio-olca 6.
— Hainlafogakat, aranyat,
ezüstöt, briliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár ut 2. szám. (Fő-ut és Sugár-ut sarok.)
összeesküvés Spanyolországban
Madrid, junius 22. (Szikratávirat.) A rendőrség terrorista összeesküvést fedezett fel, amelynek célja ax volt, hogy több ismert politikust eltegyenek láb alól.
A gyilkos öngyilkossága.
Kaposvár, junius 22. Iváncslca Jánost, a buzsáki plébános gyilkosát, akit a kaposvári törvényszék statáriális bírósága annakidején jogerősen halálra Ítélt, a kaposvári fogházban egy őrizetlen pillanatban felakasztotta magát. Mire benyitottak hozzá, már halott volt.
n lausannei konferencia.
London, juaiut 22. Lsusanneból jelentik, hogy a konferencia, mely már 21 hét óta tart, még mindig holtponton van. Ax angoraí kormány követelésének lényege az, hogy a szövetségesek fogadják el ■ török adósság lörleaxtéaét elértéktelenedett pénzben, amiben axon-ban Franclaorsxág a francia hitele-xők érdekeinek kárát látja. Több angol lap nyomatékosan pártolja a francia álláspontot, elsősorban a Times, amely felsorolja a törökök szerződésszegéseit és megállapítja, hogy ezzel a politikával a törökök elvesxtik a szomszédos és a távolabbi hatalmak lázálmát. A lap ázzál fenyegeti meg a törököket, hogy ilyen politika mellett nem számithatnak a békekötés után a nyugati piacokon kölcsönre.
Termény Jelentési
Buaa (TtsaavMékO 39100-30760, agjríb J9000 6500 roxi 28500-^950^ takarmányárpa 27000-3003 sör 16600-7600 aab 300(X>-31OCO tangari 28DC0—28600, capca —\'—, korpa 13600 -14000, kölas —
„Zalai Közlöny"
Budapesten naponta kapható az Anker-köz 2. szám alatti dohányárudában.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET.
Ha este érkezik az FTC csapata.
M« esto a 9 órai gyoravone ttal érkeznek meg a franzatsdtl futballisták. Szigeti Imre alelnök, dr. Springer főtitkár, dr. Fürst klub-orvos éa Klemcnl futballintéző kíséretében 14 játékos, a magyar reprezentatív csapat sokszoros tagjai, sok sok magyar győzelem, magyar dicsőség részese és klvlvója érkezik Kanizsára. A Nagykanizsai Tornaegylet vezetőaége várja ax állomáson a csapatot, melyet Budapestről az ott tartózkodó dr. Krátky István főjegyző, a NTE ügyvezető elnöke kiaér idáig. A pályaudvaron Antal Jenő társelnök és dr. Pottyondy József titkár mondanak üdvözlő beazédet. Az NTE vezetőaége ezúton ia kéri tagjait éa hiveit, hogy a fogadtatáson minél számosabban aziveskedjenek megjelenni.
KÖZGAZDASÁG.
A pécsi árumintavásár vezetősége mezőgazdasági-csoport kiállítást is rendez.
Auguaztua hó folyamán a „Baross" Síövetség Pécsett országos áru mintaváaárt rendez a Baranyavármegyei Gazd\'sági Egyesület éa egyéb gazdatársadalmi szervezettel karöltve, az Alsódunántull Mező-
f;azdasági Ksmsra támogatása mcl-ett. Figyelmébe ajánljuk gazdáinknak, hogy saját gazdasági üzemükben előállított mezőgazdasági, kertészeti, vagy esetleg háziipari pro duktumaikkal minél nagyobb számban vegyenek részt a kiállításon, hogy ezáltal az egész Dunántul termeléséről, életéről és egyéb vo-nstkozásalról a kiállítást szemlélők teljes képet nyerjenek.
BSvebn felvilágosítást a Baranyavármegyei Gszdasági Egyesület titkári hivatala nyújt.
A tőzsde hirei.
(Saját ludósltóok telefonjelenléie.)
Budapest, junius 22. (Tudósítónk telefonjelentése.^ A mai tőzsdén az irányzat kezdetben Igen szilárdan alakult, mivel a nagy számbin beérkezett vételi megbízás a tőzsdeidő elsőfelében került lebonyolításra. Ennek hatása alatt az általános árnlvó körülbelül 10 százalék javu-láat ért el.
Tekintettel arra, hogy a tőzsde közönség egy része nem várja meg « hétfői rendezési napot, már ma * sokan realisáltak. Annak hatása alatt a piac elgyöngült éa a nyereség egy része elveszett, sőt Itt-ott veasteaégek is mutatkoztak, ami 5—10 százaléknak felel meg. A kisebb-nagyobb mértékben az összes plocokon érezhetővé vált és zár-
latig váltakozó IráL-yzat mellett igen .élénk üzleti tevékenység folyt le. Zárlatkor a hangulat barátaágos irányzatban tartott, forgalom élénk. Kosztpénz prompt egy és fél százalék.
A mai terménytőzsdén élénk forgalom mellett az irányzat szilárd. Gabonaneműekben 18—20 vagon cserélt gazdát s a vevők ma is leginkább a vidéki malmok sorából kerültek ki. A budspesti malomkarteli csak egy tételt vásárolt 39.000 K ért. Pestvidéki és Dunán-tuli állomáson 37.500-38.000 K-nát fizettek. Kivételcsen többet Is. •— Budapesti parltásbsn búzát 39.500 —40.000 K értékelik. Rozsban kisebb üzlet volt. Egy tétel 290.000 K-ért talált vevőt.
A takarmánycikkek piaca Igen szilárd. Arak 1500—2000 K-val
emelkedtek. Arpafélék megszilárdultak. Állomási áru 270—280. fuvarfekvés és minőség szerint. Zab azintén szilárd. Különösen spekulációs vásárlásokra keresik. Ara 1500 K-tól 2000 K-ra emelkedett. Dunántul 280 K-nát fixettek. Tengeri minőség szerint 272—275. Korpa szilárd 140 K.
Valuták éa devizák:
N.polton £0600, Font (London) 38060-39200, Dollár (Naw-York) 8150- 8560, -francia fraak (Paris) 517-537, Máxka (Berlin) 6-70 7-50, Olass lixa (Milano) 374-304, Osstrik kor. (Bécs) 11-65—12 65, Lel (Bukarest) 41 - 45-50, Ssokol 247-50—269-50 Svájci (rank (Zürich) 1480 -1540, Dinár (Zágráb) 94-9)00, Lengyel márka (Varaó) 820—900, Amsterdam 33H. — Koppanhága 1476—1638, KriisUánla 1369-1429, .Stockholm 2187-2287 ZQrtcbl zárlati
Berlin 0 41, Amsterdam HolUnJU 218 60, Kew-York 657 - 00 London 2572. Páris 8440, Milano 2615. Prága 1669, Buda-poat 06 50, Zágráb 635, VarsO 55, WU« 0-78 50, Ssófi. 716, Ossuák bély. 0 78 50.
Budapesti állatvásár i
Maibabne 1 r. agátsban 2100- 2400, hátulja 1203-2650, alaja 2020-2200,11. r. ♦gáesbee, I72O--900, hátalja 1800-2050, alaja 1500-630 tfóveodák marha i I. r. egássben 1700-800 borjn (ölött bóib) 2000-2200, Késsiet: Hagy marba 287, aladáa 273, — Növendék marba 9, eladá> 4, borjú 205, aUdás 145 Maiba bér 2850- 3000, borjubór 330 3500
Sertésváaári
Kalbajtás 1000, Elkalt dél\'s 720, öug -Kösép 2350, Könoyú 2/80, l.r. 1500. II 1Í00, Zsír 3200, Ssaiouna 3000, Ub. hu* 2800.
Értékek i
Magyar hltal 126000, OssUák hltal 58500, llaaal 38000, Jelsálog 8800, Lasiámlt. 22000, Kereskedelmi Bank 311000 Magyax-OUss 91 f 0.. Beocilnl 250 u00, Drasche 90000, AlU-lános ssén 640.000, Ssássvári 12:000, Salgó-tarjánl 220000, Urlkányt 340000, Rima 61500, Scbllck 43Í-00, Guttmano 08000 Naslcl 435000, Danlca 300 0, Klotild 43000, Magyar cukot 800 0C0, Adxla 180000, Atlantlka 330»0. Ktrálysör 20000, Bosnyák-Agrár 155O0, Up-ták 8600, Pböbus 18300, Vasra. Villamos 16000, Glsaüa 21500, Konkordla 16000, Déli Vasút 48000.
Főszerkesztő: zeérl Pósch Géza. Felelős szerkesztő Benedek Rezső. Kiadó: Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat.
Apró hirdetések.
Minden aaO 20 korona, vastagabb tátival ÍO koronaT AlU.I keresőknek SO aaáaa ík
Va.ir- t» ünnepnapokon 100
XEfi! io
iiidi«i»«v, oMDíHit &*vt(y. »«<y 0rr*ey.
101 ^ »»f.o-M l«aoy*»al tgyttX
u.tl..MWrl eri k\'-ál
C.m « kUMUn
ri Miail állandó »lUlm»iiil t«
.iBk4r.ua !<I»«t«lV. Cirr.it
iiX-.íó kcreacicl bliiixlibai. Clra
Klc»frtln»ni fíjrtb tlpuau. <U Ifen Jó lattan WvJSiotfur\'it\'r"*" xifl teUaMl egy tafoj tbb tlpwwa. Cím a ináohivatalban.
>UBv*t«tre rtfr Wibe kcitMk ZaUnwcríbto, M/m«!>- aaoMMtebca esat6<s r*ty Urad/ mii iiü ^Ibio DtktM. CimtkM Umcíj«)6W»«l . kiadóhivatalt). Wrtfc.
Bgj t h«n(aH i»l»4- *a nyomOVu\',
ierik llKtcllcl. i hjJtöVcrtkkcl, öalfei ál1»ann,a). i« mtttr milyiiflg h«iu>*!b»lé, elad*. Simoo Gji*xy ItkjtMaMMenxi, Kókxy-o. S-
C*«i>lAbaniln ti rlioUj mloicn mtnnjiaftlxn
léploban 4 Teotich
Gusitir árufiriátan,
Arany, ezüst, platina
vAtal* mindenkor
■ legmagasabb napi árakon.
■ CCluénifl nsmatféaiválitrióás fildol-HmnCNIH BoaHatázatréjZTéartánatáfl
BUOAPEST.
Gyár <i ltodé: VII.. NagydlOIa-ntca 24.
NEM FAJ FEJE
és a lába, ha • Daák-tár 1. as. aloltt Clpfi-Uilolbtn
rendelt klxárólag alsórendű anyagból késsüll
ARQENT-féte
cipót hord. Javítások gyorsan asskSzöltetnek. Késsel varrott duplatalpu
SZANDAL
HIRDESSEN
Zalai Közlönyben
1923. juniü. 23.
A n 4. közönség síives ludomá aár« hozom, hogy a Schfnktr «. Társ. céggel lörlínl üzlclhelyisí,. csere folyiAn ismét
uri- és női-divatáru kötött-, szövöttáru cikkeket
veMllem be és kéro.n . n é. vísirló közönség b pírlfogAsál lovtbbr.
Teljes tisztelettel
KAUFMANN KAROLY,
Pontos k szolid kiszolgálás t Varrónők is szabók rászán írsnjtJmény.
üey.s is megblihatá
ujságelárusitók
felvitetnek
a Horváth-féle ujságboltban.
B.lér éi Toln.l V.t.glap k.pbui.
TANONC
felvétetik a
Kagykanizsai Bőripari SiövatetnéL
Kerékpárosok figyelmébe!
Ha |ó herék-pdrNöpenyt és belső gummit olcsón akar beszerezni, forduljon bizalommal
Brandl Sándor
Deák-tér 2. Mám
a feUetemplomnál.
Kerékpár. Ik.lréizBk
nagy raktárai Karékpár-Javltó mOhalyl
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
RóküzW is «QMy: HAOVKANIZSA, H«oyar>utcm 6. szám. FSOzlet: BUDAPEST, VI., 6*ut(« M. - Tsltfon: 151-13-
f-iuállaltinb «"«»a TÜT««ték Nna4«aM ■■aktiatokat, Kfymlat naaUcrn UVOltOlUlIX HU44a>oW »o>á6 4m etoee»efea«isli.ket,áari>8 Üs <iSwiurTUUeaUtó \'"■\'\'.\'.l\'1"^ iMliwáihik. mkré mrmm4 Intak, kÜka kid timsetik Haaíre aaftkS4« mmíruttrn kmainéMk.t. kOapontl HU.
m1*C*i, WmíhM.1 (orToté.a.k amerlDt.
Dakfárnn larfiinl/ * Ti.To,otík c«ev«k*c r** araaatarakat, ontett-
KflSldíOn lat Ili UK . fii K«ÍBC.i«tt é. bAdoc rflrüdkádakaC. TÖrfl.r<. Iflrjö--J 5íitkfk*t\' oloaa tokát, mlnáwm* bAalartiül otkk.k.l, bído*-
*rmk*t, aowáacoaott koayha *44ay«kal, borá.aaU olkkak, aaSlS reraielM«k«t.
JwHtásokst és átalakítási munkálatokat szakszarQao és olcséa tszkOzlüflk.
IQOOOOOQ0000000QQ QQQOO0O0C3000000000000000000
* — "O
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések « minden északba - vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek,, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, F8-ut 5. szám.
Nyomatott . N«gyk«nizs.i Nyomd, és Lapkiadó Vállalat könyvnyomdájában, NtgykanizMn.
67. évfolyam Hí. »iám. Nagykanizsa, 1923. Junius 21. Vasárnap Vasárnapi axám 50 korona.
Nemzeti Muzeutn 2
„ .2.1.1 Közlöny"
Budope*\'
politikai napilap
UnkMtfMf 40 kU46fcJtral*l l».
-ír—
Köt front.
Nagykaniua, junius 23.
Egyes ellenzéki lapok az In-demnltás tárgyalásánál hosszú vitának és esetleges obslrukcló-nak vetik árnyát előre, amely obstrukcló exlexre vezetne
Nem kívánunk nagy körültekintést, nem kívánunk túlságos ítélőképességet, csupán a legegyszerűbb, a legelemibb feltételt álllljuk fel azokkal szemben, akik politikáról írnak, akik politikába szólnak bele, akik boszorkánykonyhát akarnak (illeni. Ez az elemi követelmény a legszerényebb. Egy csekély Józanság, mellyel nyissák kl szemüket a külső és belső állapotok látására, azok, akik magukat, politikai kurvi/slóknalc mutatják.
Ha körülnéznek, azt látják, hogy Középeurópában Magyarország ellen egu hatalmas, egységes front alakult, melynek célja at ország folytonos zaklatása és gyengítése, vígcélja pedig annak egy kedvező pillanatban való tönkretétele.
A mostani Idókben, melyeknél sorsdöntőbb régen nem virradt szegény Magyarországra, amikor a külföldi kölcsön kérdése, mjnt az ország talpra-állltásának egyik feltétele vajúdik, amikor az európai helyzet folytonos meglepetések és ráz-kódlatások veszélyét hordja magában, amikor a magyar nép semmi kockázatot nem szabad, hogy vállaljon, hanem meg kell, -hogy vesse lábát a még megmaradt talpalattny! életbázison, a mai Időkben nem okos és nem hazafias dolog felesleges gáncsoskodással önmagunkat elgáncsolni, önmagunkat a mélységbe, a megsemmisülésbe ta-szítani.
A mostani Idóben, amikor északtól, délre, keleten és nyugaton hatalmas gyürü szorít körül, egy egységes front áll velünk szemben, abban legalább Is egységes, hogy rovásunkra esküdött, akkor elemi köteles ségünk. ha egyáltalán élni akarunk, hogy belső életünkben
mnn..,4.1 ... Bgi ha,. «oo k, „.„.ot.,. „M K
iiudap*,u. fc.ph.t6 A.k.r-k.a «. a* d.htr j ... d.fc..
nyugalmat teremtsünk és szintén egységes frontot szegezzünk ez ellen a külső front ellen, legalább Is annyira egységeset, amennyire azt a ml létünk kívánja.
Nehéz dolog néha az önmérséklet. Egy kérdés csupán a döntő, hogy kl nagyobb hazafi,
aki egyéni hiúságból, egyéni és napi érdekből csóvál dob a puskaporos hordóba, mely aztán ót Is megöli, vagy aki azt mondja, most a közös otthont védem és majd máskor keresem a magam Jussát és egyenlőre vizet öntö1\'. a puskaporos hordóba, hogy fel ne robbanjon.
A magyar kölcsön kedvező fogad* tatásra talált a franciáknál.
Nagy érdeklődés ■ magyar részvények iránt.
Páris, junius 23 (Szikratávirat.) Az Agence Nouvelle jelentése szerint francia pénzügyi körökben kedvezően ítélik meg a magyar kölcsön kilátásait. Azt hiszik, hogy sikerülni fog még a jövö hónap folyamán elháritani az akadályokat, amelyek a magyar kölcsönt mindeddig lehetetlenné tették. Angol és olasz mértékadó helyen ugv ludják, hogy a jóvátételi bizottságban a kérdé8t sürgősen dűlőre viszik.
Ezekkel a hírekkel kapcsolatosan megállapítja az említett ügynökség, hogy a legutóbbi napokban nagy ffdíklSde\'s mutatkozott mind a párisi, mind pedig a zürichi és genfi piacokon az ott bevezetett magyar réazvények iránt._
Szerbia megerősíti a határt
Milánó, junius 23. (Expr.Mi táv i.at.) Az Epoca belgrádi tudóaitó jinek jelentés. aterlnt/a aterb kormány katonai Intézkedéseket l.tt, amelyekből arra következtetni, hogy meg akarja erősíteni a macedón batárt. A belgrádi éa tőbb uom-aiédoa körzet katonai állományának egy részét mér el la szállítót-ték a macedón határvonalra. A lakosa ág körében már arről beazél nak, hogy a jugoszláv csapatok még!* átlépik . bolgár batárt. — Hivatalos helyen nagy tartóikodáat taouaitanak e hireazt eíéaekkel szem ben éa legfeljebb azt .rS.ltg.tik, hogy .míg .a uj bolgár kormány elismerésének kérdéM végleg .1 nem dől és amíg . nisi egyezményt az uj bolgár kormány meg nem erősítette, addig a macedón határon fokozott őraégr. van eiükség.
Bulgáriában minden csendes.
Ssójla, juoltia 23. (Expreaai-láv irat.) Cankov mlnlazterelnók agy angol hírlapírónak kijelentette, hogy nagyon kellemesen érintik a barátságnak azok a jelel, melyek Angiié ban a Cankovkormény Iránt megnyilatkoztak avval, hogy Anglia . provokáló katonai Intéikedéaak vlaazavonáaét ajánlotta Stetblának. Cankov h.ngaulyoita, bogy Bul gáriénak Időt kell adni a konezoll-dálódáara. Az uj kormány remélhetőleg be-fogja bizonyítani Sz.r blénak, hogy • bolgár katonai Iá-madáatól való félelme teljea.n alap-talan. Bármilyen Igezságtelaneágok
történtek Is Bulgáriával. Bulgérlá nak nem sxándtka megzavarni az európai békét, nem óhajt katonai vállalkoiáaba bociátkozni Mtcedó olébao, hanem megbízik . szövetségesek jóindulatában, bogy mél lányosan r.ndeilk a dedesgscil kijáró kérdéaét. A kormány követből fogj. Daakaloff és Oboff volt Sitambulljaskl miniszterek ki azolgáltatéait.
Az északalbánlal lázadások.
Belgrád, junius 23. (Espösaz távirat.) A mai lapok boaazu jelentéseket közölnek aa északalbánlal láaadéaokról, amelybe a Uránál kormány helyzetét megrendítették.
Románia részt ktlveiel a jóvátételből.
Páris, junius 23. (Sxlkratévlrat.) Bratlanu román pénzügyminiszter néhány pap óta tárgyaláet folytat . francia fóvéroaban Roméniának . jóvátételben való réazeaedéaéról.
A minisztertanács határozatai.
Budapest, juolua 23. (Telafonje-lentéa.) A tegnap esti rendea ml nlaatertanícz éjjel egy óráig tartott, azon . rendea folyóSgyek.t Intéz-tik el. A mlnlaitrrt.náca letárgyalt. . pénzügyminiszternek . tl.tlviielői létszámcsökkentésre vonatkoxó törvényjavaslatát, mely már . jövő héten . Hát elé kerül.
Foglalkozott a minlaitert.náca a kivitel ügyével éa eluta.ltoUa a korlátlan klvltelr. von.tkozó kereskedelmi kérelmeket Elrendelte a malmok atlgoru ellenőrzését.
HATARKOVEK
Az oláh kormány rendeletet adott ki, amely minden olyan vá-roal önkéntes tűzoltótestülete*, melynek parancsnok* nem oláh ember, avagy a tűzoltótestület tag-jel köxt húsznál msgássbb száza-léku ■ nem oláh tagok száma — fel kell oszlatni.
Rendben van. Ertjük, nag*on érijük az oláhok remegését. Ért-jük, hogy onnan, ahol lángbaborulhat Valami, jó lesz távol tartani a magyart. Eltilthatják a tüz mellől a magvart. Azonban I Azt a tüzet, amely itt lobog a mi keresztre-feszitett lelkünk mélyén, azt ml millió éa millió oláh rendelet éa oláh siuronyerőszak dacos dacára Is éleszteni fogjuk. E tüzünk mállói minket elparancsolni — vájjon van-e oláh hatalom? Vájjon van-e oláh hatalom, amely ennek a tűzoltótestület nak a feloszlatását ténnyé tudná tenni ?
Ó, ml minden oláh fondorlco-dás mellett is tűzoltók maradunk. Mert rég, régóta ég a házunk, égnek hazánk határai a ha egyszer megkondul a vészharang, mind-mind ott leazünk a tűznél. Ottl És skkor őrületes lészen a világ éa őrületes lészen minden oláhok-nsk riadalmas riadalma, jp«rt m-m haltunk meg. O, nem 1 E\'ünk I Éa irtózatos lészen az a tűzoltás, amelytől az oláhok ma eltiltottak bennünket.
Budapesten meggyilkoltak egy házmestert. Most.
Azelőtt valami Molnár- Kenoiaay féle grandiózus gyilkosságról ol-v ástunk.
Azután ugysnesak a közelmúltban egy detektív meggyilkolásáról hsllottuok.
Se szeti, se száma a sötét büröknek. Tragikua aorsunkhoz Ur tozik talán, hogy a magyar ájsza kák csendjébe nsp-nap után bde-hasítson tgy egy éles sikoly.
A magyar nemzetet leszúrtál Trianonban.
Idehaza pedig a testvérek ver senyeznek abban, .kl tudja blcská ját mélyebbre döfni apja, anyja hiteatársa, gyermeke és felebarátji szivébe.
őrületes perspektívák.
Minthe földalatti barlangok la blrintusává lett volna «* az or ■zág, melynek sötát tekervényel nek minden sarka mögül a ma gyar testvéri átok leselkedne ráak hogy akik még élünk, belénk szo ritsn az utolsó lélegzést is.
És a multak e sötét rémei, lm ma is a sarkunkban vannak, lé pészőMápé«re követnek s e bo» zalmák közepett csak némán mt
ZALAi KOSLOM*
■ lelkünk feljajdulni, hogy merre, hova és ki vezet bennünket. Miért kell & msgyar ugara kon vért, teat vérvért vetni ? V»jjon ml líszen ennek az aratása ?
Úristen I Adj a ml lelkünkre éa utainkra világosabb fényt, hogy megtérhessünk önmagunkhoz és tisztább lélekkel haladhassunk a magyar feltámidás ujibb és di csÖségeaebb ünnepe fölé. Kőfaragó
A virágos Junius.
— Egy-kél gondolat, —
Ha mást nem . is adott a szeszélyes idő, de legalább virágillat lengedez felénk az esős juniusban. Virágos májusról szoktak dalolni a lágyszívű poéták, május béditó illatáról ábrándozni feselő lelkek — az idén junius lett rózsás, illatos virágos s jól esik, ezt az illatos levegőt, tiszta élvezetet magunkba szívni. És itt van a legjobb alkalom, hogy « virágos lelkek, a kis gyermekek szivét is odairányitsuk a természet bőkezű adományaihoz, a szabad természethez, a napsugárhoz, a virágillatos réthoz, kerthez, mert végtele nül fontos a gyermek egész életére, testi-lelki fejlődésére, munkabírására, ha van alkalma örülni napsugárnak, nyíló virágnak, patakcsobogásnak, zengő madárdalnak.
Mily jóleső érzéssel nézzük naponkint a kis és nagyobb diákokat is, amint kezükben virágcsokorral mennek az Iskolák felé. Ez a csokor virág sokat jolent: szeretetet, odaadást az iránt a nevelő, lanitó iránt, ki egész éven át növendékéé volt, ki most háláját a virágon, keresztül közvetíti tanítójának s a vizsgán elért siker öröme egyaránt hevíti mindenikük lelkét. Boldog az a szülő, akinek gyermeke szereti a virágot s virággal megy a vizsgájára. A felemelő, léleknemesitő érzés, vonzalom a természet iráni, az ilyen gyermek szivében már otthonra ta Iáit s ezt fejleszteni, ápolni kell. S ha majd az élet rohanó árja messze sodorja gyermekéieinek kedélyes\' melegétől, lelkében még megeosrad az a derűs nyugalom, az a vidám megelégedés, melyet a boldog gyermekkor napfényes tavasza, virágos juniusa varázsolt oda. Mindenek felelt élni fog [szivében az a legmagasztosabb érzés, az a legszebb vi rág, melyet a lermészci gondos
keze plántált oda: a szeretet Isten és tz ó teremtményei iránt.
De hány olyan szegény család van, akiknek gyermekeit a mostoha sors megfosztotta a szabad természet lelki-testi erőt adó jólétemé-nyéltől ?! Hány olyan kisvárosi (ne is beszéljünk a nagy városokról) szegény gyermeket találhatunk, aki nek alig van fogalma a természet szépjégéről ? Ezekre volna a legnagyobb jótétemény, há elkényszere
delt, gyenge, vérszegény, táplálatlan testüket a szabad természetben moz gás üdülés megerősítené, a város szennye, — porétól elgyengült lüde jókét a tiszta levegő felüditené, edzetté tenné s erkölcsi étzületüket a természet, a nagy tanítómester fi íO-mltaná, nemesítené.
A mind nnapi megélhetés gondja mindenesetre sokak idejét leköti, talán semmit sem ludnak a- lelki összetöpörödöttségükben nem Is óhaj
A városi tanács betiltotta a piacon a bódékban való husárusitást.
Csak hordozható és szétszedhető sátrakban szabad ezentúl húst árusítani. — A városi tanács rendelete a veszélyeztetett közegészségügy érdekében.
Ntgyk.nl. afutvut 23 — S-i«t tuáá Itínklíl —
A városi tisztiorvos, mint az sár befejezése után egy órán
állalorvos Ismételi jelentéseiből a városi tanács megállapította, — a huslparosok Erzsébet-téri rögzített husbődél a közegészségügyi követelményeknek nemcsak hogy meg nem felelnek, de egyenesen veszélyezte-llk a közegészségügyet az által, hogy primitív összeállításuknál lógva kellően nem tisztíthatók és Igy lőleg a nyári hónapokban az alattuk és körülöttük szétszóródó állati hulladékok bomlásnak Indulva, az egész környék légkörét me<|lerlőzhe-tlk és a legveszélyesebb iárvá nyolc okozóivá válhatnak.
Ennélfogva a városi tanács, hivatkozással az 1876. évi XIV. t c. 10. § ára, az Erzsébet-téri husbódékban a hus árusítását betiltotta.
A mai naptól számítolt nyolcadik naptól kezdődőleg a városi lanács a húsnak piaci árusítását további Intézkedésig — csakis hordozható, szélszedh tó és kellőin tisztogatható oly sát. rakban engedélyezi, melyek a piaci és vásírrendészell szabályrendelet 3. §-a szerint az árusítás megkezdése előtt egy órával felálllihatók, Illetve a vá-
belül a piacról eltávolíthatók.
Tekintettel arra, hogy a hus-árusok elhelyezésére egy, a közegészségügyi követelményeknek megfelelő huscsarnok nem áll rendelkezése, Ideiglenesen, a korábbi állandó gyakorlatnak megfelelően a hordozható és szétszedhető hussátor alkalma zását engedélyezi a városi tanács, hogy ezáltal a piaci árusítás befejeztével a sátrak eltá volltása után a hulladékok eltávolíthatók és a szükséges köztisztasági Intézkedések foganatosíthatók legyenek.
A közegészségügyhöz föződő fontos közérdekre való tekintettel a laná.s az azonnali végrehajthatóságot mondotta kl, azonban nyolc napi határidőt adott, hogy az érdekeli Iparosoknak módot nyújtson arra, hogy meglévő készleteiket kl árusíthassák és a megfelelő hordozható és szétszedhető sátrakról gondoskodhassanak.
A városi tanács ezen határozatát az érdekeltek tizenöt napon belül megfelebbezhetlk, azonban a határozat — tekintet nélkül a lelebbezésre végre lesz hajtva.
1»23. junlu. 24
lanak egy .úgyis mindegy-.gyei Intézve — egészségükkel, gyerme-keik egészséges nevelésével fogl.1-kotnl.
De a mindennapi kenyéren kivül ox egészségre Is nagy szükség ton. Hisz az egészség a legdrágább kincs, mely nélkül nincs öröm, nincs boldogság, nincs megelégedés sehol, különösen.ott, shol ellő! várják a betevő falatot. El tudunk-e képzelni, mi érző emberek, rettenetesebb állapó\'ot, mint mikor 8 síc-gény éhező gyermekek sírva kérik a kenyeret és nincs, mert a csaléd fenlartó ágyban fekvő beteg 1 > Pedig ez az oset sajnos, éveken kérésziül mind gyakoribb l«z, mert a kimerítő munka, a szűkös, táplálék nélküli étkezés, az egészségtelen, sokszor egyenesen lehetetlen Inkés viszonyok, s gond, a jövő fölötti töprengés hamsrossn tönkreteszik s szervezetet. És az a szerencsétlen gyermek, aki ilyen körülmények között él, nevelődik, hogyan fejlődhetnék, cgés7siges erőteljes emberré ? Tönkremegy testileg-lelkileg, elégedetlen lesz a sorssal, sz élettel, a társadalommal, önnönmsgával. — S ennél a pontnál megint tollúnk alá kívánkozik a régóla huződó napközi otthon jetitlitásinak kérdése. Hála és elismerés azoknak az emberbe-rátoknsk és vezetőknek, akik megteremtették Kanizsán a Stefánia Szövetséget, skik a Mentöegyesükkt létrehozták. Sok könnyet törült le és sok örömkönnyet fakasztott mindkét intézmény a szerencsétlenek, a mentésre szorulók és az édesanyák szemeiből. De sok szív maradt még ezek mellett vigasz nélkül, sok égető könny iotörülollenül. E láren Kanizsa városának még sok lonnivalőji van. A napköz! otthon áldásdus hasznáról e lap hasábjairól többszőr olvashattunk. Most csak szt tesszük hozzá, hogy a nyári. Időkben, mikor különösen magukra vannak hagyatva a gyermekek a szülők nagy elfoglaltsága miatt lenne legnagyobb szűk ség a napközi otthonra, melynek oltalma alatt a szabad természetben tölthetné el az a szegény gyermek egész napját s este felüdülve látni) viszont szüleit. Mig igy, mini a mozik, utcák töltelékei, kis csavargól ütköznek belénk ulon-ulfélen. S volna-e a szülők, az anya szivének nagyobb boldogsága, mint mikor gyenge, boteges gyermeküket — akin segíteni mfguk képtelenek
A hajnali huszárok.
A ,Za1 i Közlöny* száirúr* lila : Pálinkás Béla.
Egy kis vidéki város fölerén vagyunk.
Éjjel van. Dc a felhőtlen égen a csillagok már ritkulni kezdenek. A keleti horizont felől a fakadó hajnal lágy fénye kezdi megtépázni a lomha sötétség fekete palástját. A mély csendbe burkolózott házak álmosan nyújtózkodó letői felelt a megszületni készülő pirkadás opálos szürkesége bontogatja, titkon, lopva, lassan és csendesen, remegve a a szárnyait.
A főtér déli oldalán egy világos-sárgára meszeli, kétemeletes ódon-szetü épület áll. Valamikor valam; urasági, vagy grófi kastély lehelen. Az lehetett, mert hiszen a renoválás köntöse kérkedik rajta, tán nrm is minden ok nélkül, mert Ízléses külseje szimpaiikusan hat az emberre. Ebben a néma éjszakában is szinie mosolyogva tekint lo a csendes főtérre, hol nappal éleire kél ennek a
kis városkának a szive s oly sürgés forgás támad benne, amit csak igen kevés vidéki városkában lehet meg találni.
Most csöndes. \\
Az emberek alszanak, a hizak halott mozdulatlanságban várják a feltámadást s ha valaki most mégis átmegy a főtéren — lehorgasztoit fővel banduko\'ó álmos hajnali vándor — bár kelletlenül, de mégis csak oda tekint a világossárga házra, ahol a két ívlámpa alatt e kis városkának a legelőkelőbb kávéháza még most Is ébren van.
Künn a lorraszon, vendégek ülnek. Huszárok. Aranyzsinóros fiatal hu szárllsztek. öten. És mind az ölen fiatalok. Egyikük sincs még harminc éves. Az egyik oleander mellett álló oválos ir.árványsszlal mellé húzódtak a sarokba s most szótlanul Ülnek. Csendesek. Dj a fel felvillanó sze műkből ki-kicsillan a minden bohém-ságra, bohém virtusságra kész uri elszántságuk, amihez csak parázs kell, csak egy felpaitanó szikra, hogy nagyszerű lángra gyújtsa kész-ségükel.
Az asztalon peis^ők, poharak.
Ezüst tálcák. Szendvics, sonka, szalámi, sajt. Tészták, sütemények, gyümölcs és cukorkák. Az oleander mellett, a földön, három hütővödör, ezüstből. Odább, az asztal egyik lábánál, egy megtépázott és " elázolt nagy virágcsokor, melyet még éjfél előtt vágott oda valamelyikük. Most azonban mind az öten csendesek. Csak a cigány húzza halkan, lágyan, szinie altatóan egyik hallgatót a másik után. Mintha soha sem volna szabad végének lenni.
A huszárok lelke belemerülj a nótába és ... egyikük sem szól. Nem szól senki, de a pohuak ritmikus időközökben felemelődnek, egymáshoz koccannak, kiürülnek és hangtalanul visízaállnak a fehér márványra.
Miniha a siralomházát hozták volna Ide, ahol öl fiatal halálraítéltet búcsúztatna a cigány. Pedig nom igaz. Eszük ágában sincs ezeknek a huszároknak meghalni Nom is azért olyan szótlanok, mintha (án búsulnának, csak egy kicsit elmerenglek. Gondolatuk tán épp ott jár a lövészárkok körül, ahol mind az öten kivették a részüket és a szivük még
oll sem ismert pillanatot, olyant, amelyben a hiléltól való félelem csak egy szemhunyorilásra is meg tudta volna őket rezzenteni.
A két ívlámpa sárgafehér fényében éjjeli bogarak röpködnek. A huszárok egyikének a szeme odatéved s amint felnéz rájuk, uoottan ásít egy nagyot:
— Auhhh ...
— Ühű ...
Feleli rá a másik és lanyhán el-dobja ujjai közül a cigarettát.
Utóbb megszólal a harmadik:
— Bizony ... az Ilka . . .
És hangjából ugyanaz a hongulat árad ki, mint az előbbi kettőjéből.
— Hja 1 — mondja ismét az, aki az előbb ásított. — Az lika ... Az lika . . . Tegnap éjjel még itt volt...
— A szerelme iit maradt. Mondja a negyedik és lábával az elliport virágcsokor felé rug.
\\ Báró Rozgonyi ötletszerűen közbe
— Es hogy vagy?
Ámbár r.em tudja, kihez Intézte a kérdést, de az egyik cimbora mégis felel rá:
1923. junlui 24.
ZALAI KÖZLÖNY
megerősödni látják? Oh ilyen bol dogsig manspsig nagyon kevés szegény anyának adatik! Sok szív marad még vigasz nélkül, sok égető könny leiörűlailonül I
A virág Illata, a junius virágr, a madár cslcsergéao, a fülemüle éneke, minden szeretetről, a Jó Isten jósáéiról, bölcsességéről beszél s mi értelmes, érző emberek no érienők meg a természet szavát f
Értsük meg a fogadjuk bo szere leiünkbe Isten minden teremtményét. Akik lehelik, a nyáron különösen falun, fogadjanak magukhoz, vézna, beteges, erősödni óhajtó szegény gyermekeket. Boldogítsuk őket sze. retetlel, hogy ml is boldogok lehessünk, mert csak Igy nyerhetjük el Isten legnagyobb, legbecsesebb eján dékál: a sziv, a lélek rendes zavartalan nyűgeiméi. (Gamma.)
Zrínyi-ünnepély a sporttelepen.
Folyó hó 29-én, Péter-Pál nap ján nagysiabásu nemzeti ünnepélyt rendez a Zrínyi sportpályán a 6, h. gyalogezred a tornaegylet javára. A műsor délután 6 órakor fotbail-mérkőtéssel kezdődik, mikor Is a helybeli Zrínyi Torna Egylet játszik a barcsiak csepatával. Utána ,Tibid silnpadon stílszerű világi \\ tát mellett megismétlik azt sz elő adást, melyet ápr, 29 én a kormányzó ur Őfőméltósága tisetele-tére a Polgári Egyletben tartottak. Akkor a kis férőhely miatt nsgyon kevesen nézhették meg a nagyszerű előadást, mely mély meghatódált és sok könnyet váltott kl a hall gatóságból s melyért maga a kor mányió ur ie legszívélyesebb kő stőnetét fejezte ki a főrenderő Horváth etredes, főtanácsosnak. Az előadáson mellette ült Czobor Mátyás Zalaegerszeg derék polgármestere, aki könnyezve nézte és hallgatta végig az előadást a azt mtifcdotta, hogy amint hazaér városába, el fogja mondani, hogy mit látott Kanlzaán, mert ezt • programot minden magyarnak vé gig kellene néznie s Igy nevelni őket mélységes, tüzes hezaflságrs.t i A stabadban még többet fog mu * Utol az előadás a a nagy tömeg Jeleneteket még Impozánsabbá le-bet tenni a a dirabokb.n szereplő puskaropogás, géppuskakatlogás,
Julius 10-én foglalja el lakását a plébánia.
A lakásügyi hatóság határozata.
Nagykanizsa, junius 23.
Ismeretes a7. a hónapokon keresztül folyó harc, tne\'y egyrészl az érdekelt lakók, másrészt a lakást igénylő világi plébánia kőzött folyik, s mely a katholikusság körében érthető izgalmat keltett. Hiszen mindaddig illuzórikussá vált n második plébánia, mig megfelelő helyiséghez nem jut, hogy megkezdhesse nagy misszióját.
Most azulán a nagykanizsai lakásügyi hatóság ki mondotta az utolsó szót a plébánia lakáskérdésében, mikor felszólitotla őzv. dr. Havas Hugónét, hogy junius 27-től számított három napon belül tartozik lakását átengedni a háztulajdonos Pollák-nak, aki viszont az ő laká-
— Saját tudósítónktól. — sát ugyancsak három nap keretén belül özv. Hellainé-nak kell, hogy kiürítse. Az igy kiürített HeHai-fele l:> kásba azután beköltözködhe-tik a kanizsai második (vi-lági) plébánia.
Munkatársunknak alkalma volt tegnap illetékes helyen •érdeklődni, mikor költözködik be és foglalja el a ki-•<utalt lakását a II. plébánia. Azt a választ kapta, ho#y feltétlenül és minden körüí-\'mények között legkésőbb julius 10 én foglalja el a világi plébánia a Heltai-féle lakást.
Ezzel azulán a világi plébánia lakásproblémája végleg elintézést nyert. Legfőbb ideje volt már . ..
atb. nem lese korlátozva a zárt he lyiség akadályaitól. A színpadi elő adás után cigányzene mellett tánc következik. —Részletes programot keddi számunkban közlünk.
A hentesbódé betörője.
Nagykanizsa, junlus 23. (Saját tudósítónktól.) Tegnap este fél 9 óra lehetett már, mikor az Erzsé bet-téri husbódék mellett a szolgálatot teljesítő cirkáló rendőrőrszem egy gyanúsan viselkedő, lap pongó suharcot vett észre. Éppen • Vlrágh-félo bódé előtt állott — amikor a rendőr igazolásra szólította fel. Mivel a luhanc zavaros feleleteket adott és ellenmondásokba keveredett, a rendőr behozta a kapitányságra.
A kihallgatás alkalmával azután hamar kiderült, hogy az éber rendőrőrszem egy jó fogáét csinált. Hogy az illető szerdán éjjel betört Virág henteanek Erzaébet-téri husáruiitó bódéjába és onnat különféle hua és hentesnemüt, szalonnát, szalámit ellopott.
A fiatalkorú betörőt átadták az ügyészség ne
A „Zalai Közlöny" panaszkönyve.
(16) Ai iU.tíkeiek figyebuébe I
Körvetlen . kir. ügfistsig fog-háta mellett van egy korcsmai helyiség — az úgynevezett .Zöldfa-korcsma. A körcíme területért az ügyészség engedélyével snnsk idején pinoirt állítottak fel. Ei a pissoir már hónapok óta kiömlött és fertőzi a levegőt és botránkoztatja . jőizlésü kőiönsíget, amely a ház vasrácsozatu kapuján bete kintve, kell, hogy az ott dlsilo kedő tócsába tekintsen. Hónspok ót. áll ez az íl\'epot ét nincs senki, .kl e:t . súlyos költisztsságl és közegészségi kihágást észrevegye és szanálása Iránt intézkedjék.
Tekintettel, hogy a pissoir az ügyésuég telkén van, a kir. ügyészség elnöke a legközelebbi órásban ie fogj. bontatni ■ plssoirt — ba nem történik megfelelő Intézkedés a pissoir betömése és a kiömlött büiöt folyadék eltakarítása Iránt.
Hogy nálunk minden. c;«k a uyllvénosság elé való hozatál után tud elintézést nyerni 1 ? ...
— Ujy. Tudod, ugy.
— Igen.
— Kéllek.
—- Köszönöm.
— Üres szavak, miknek semmi jelentőségük nincs, de a kompániára feküdt akartaiaoság kirobbanásra kényszeríti őket.
Azután lámát csend. Szócsend. Clak a cigány húzza, egyre huzzs, folyton és végnélkül húzza teljes pisnissimóval most már a legbína Balosabb kesergőket, amiktől #ztán ébredezni kezdenek a huszárszivek, amiket rr.ár . harmadik éjszaka al latgst a hegedű száraz fája.
Császárkay gróf a pohara ulán nyul:
— Szervusztok:
A többiek la.:
— Szervusztok.
A poharak megcsókolják egymást, kiürülnek és ismét visszaállnalt az ■s««l fehér márványára. Csak dr. Beély Sándor — civilben nsgybirto kos — vágj. a magáéi nsgy lendültél a kávéház falihoz, mlra a po-i , szilánkokká forgácsolódva, ezer-felé repül szerteszét.
— Bravó 1
Mondja a gróf.
— Igen. — Feleli vissz. Beély. — Mert már oltespedünk abbén a tétlenségben.
— Hát Igen — mozdit magán egyet a báró — valamit kéne tenni.
— Kérlek, kérlek . . . parancsoljatok t
Ezt Máriássy mondja, a kamarás, aki mindig lelkesedni tudóit, hí valami uri lompó kitalálásáról voll szó.
— Hit, kérlek szépen.
— Na igen.
— Persze.
— Valamit mégis csak kéne esi nálnl.
— Igen, igen, peisza,
— Hogyne.
— Hát... dehát mit ?
— Nyakunkon van mér a hejnal. Az emberek kl fognak bújni az utcára és Mátyás lustáinak fognsk bennünket nézni.
— Ühü.
— Ugy vÁ.
— De hát Szólj már to Is valamit! — mondi a gróf s oldalba üli
I a mellette ülő Cioór Imréi, .kl bár so nem báró,\'aa nem gróf, még csak kamarás sem, de a vagyona után épp olyan mágnás, mint a többi psjtása.
Az oldtlbaülöll aztán nyújtózkodik egyet és mosolyog. A mosolys mögül kl lehet olvssni, hogy most... most valami nagyot fog mondani.
— Hál... izé ... Kezdi lisstn a szót.
— Beszélj már nol
— Ácsi I
— Dörgi Mitiássy a cigány felé.
A nóla nyomben elhal és várják,
mit mond Csoór.
— Hát izé... kezdi pengetni a szót. — Mondanék hál valsmll.
— Gyerünk már nol
-t- Halljuk I
Hát cssk azt mondanám, gye. rekek, hogy ... mi már elég attakot csináltunk a Kárpálokban . ..
— Az orosz mezőkön. .
— Szerbiában.
— Doberdól
— Strypa I
— Lemberg I
— Gorllcel
— Jól van már DO I
_
A háború utáni nevelésről.
Erről a témáról már elegei írtak és Igy elegei olvashattunk. Do a nemzet jövendőjére ily nsgy horderejű probléma bármily széles mederben tárgyaltassék Is, sohasem lesz teljesen klmorlthető. Nom pedig külö. nősen akkor, amidőn a megjelent cinkek és tanulmányok kizárólag a városi gyermek háború utáni lélek, tanát ismertették és Clak nsgy általánosságban érímelték a vidéki állapotokat. - Azok, akik tökéletesen ismerik a vlrosi (fővirosi) éa a vidéki életet, tudják clak megill.pl. tani azokat a különbségeket, amelyek a gyermeknevelés és a gyermekek jövője szemponrjiból a viros és a vidék között fenállsnslt.
A kisváros, a falu és a tanyák gyermekhidseregének a háború alatt, vagy röviddel azelőtt szülelellek lelkét kétségkívül nagymértékben megviselték azok az Izgalmak, amelyek 1914 óla Magyarországon még a legközömbösebb lelkeken Is végig vih iizoltak. A vidéki gyermek a könnyek, az aggídisok és az egyre növekvő szegénység láttán szenzibill-sebb, elmélyedöbb, hogy igy ne mondjuk, koránéreltebb lett. Még a jómódú családokban, ahol az anyagi jólét némlképen csökkentheti, s kívülről jövő hatásokat, nem vehető észre annyira ez az elváltozás, — de a szegényebb néposztályok gyermekei határozottan megsínylették a háború morális hatásait is s háború utáni szegénységet.
A falu kullurájinak kerékkötője 1914 előtt is a föld népinek nagy szegénysége volt. Arról most nem beszélünk, hogy elhibázott volt az egész, háború előtti magyar kultúrpolitika is. Hibás volt ez a politika, mert a fővárosba centralizálta . művi s-eleket és a kullurát. — A falu elmaradott és elhanyagolt voll, valóságos halotti állapotban\'a haladás éa a szellemi fejlődés számira. A falusi nép állsgának nagy szegénysége mellet! s mód és alkalom is hiányzód ahhoz, hogy a falu kulturálód-hsssék és nem csoda, ha ma mig a lehetőségek la elvesztek ebben a tekintetben. Pedig az igazi nemzet-mentést a falu népének^-, falu mai gyermekhadsereginek Tíuliuráláiln kellelt volna kezdenL
A földbirtokreform kérdése kétségen kivül ennek a felfogásnak a kl-
I — Halljuk, halljuk I
— Hát cssk azt akarnám mondani fiuk, hogy ha ott nem hátráltunk meg soha ...
Mindnyájan: Sohsl
—... ugy gondolom, idehaza nem fogunk megretteni egy kis attakból.
Csoór csendesen mosolyog, aztán tovább mondja:
— Indítványozom, fiuk, hogy ...
S körülnéz a pajtásain.
— Halljuk I Halljuk 1
— ... hogy azt az öl lányi, akik ms legelsőknek jönnek erre, mi, öten, feleségül fogjuk őket kérni
Altalános elnémulás.
Mintha valamennyiüket szélülés ért. volna.
Egy pillanatnyi megdermedi.. Tágra nyitott szemek, szótlan ajkak, . füstös cigányok pedig sunyi módon mosolyognak.
Ámde oz a katasztrófái!, helyzet csak egy-két pillanatig tartolt. A cimborák aztán ösazenézlek is . harmadik pillanatban olyan kactjra fakadtak, hogy a cigány Is agy fortissimo tusba vágott.
— Hurrá I (t-\'olylatisa kev.tteslk)
zalai közlöny
fejezője, amennyiben a földosztás révén e\'sősorban anyagi jólétet, azután pedig kuliurát akar belevinni a falusi népéletbe. A magyar jövő, a háború utáni gyeimeklétek fejlesztése szempontjából tehát szükséges és fontos volna, ha a kormány ilyen irányú tervei minden vonalon megvalísu\'nának.
A nevelő és tanitó munka, amit el kellene végezni, óriási. Ha mi a jövendő generációt akarjuk életképesebbé, szellemileg és fizikailag acélosabbá tenni, hogy a magyar irredenta gondolatok valóra válhassanak, már most megkeltene kezdeni a céltudatos és nagy koncepciójú neveltet és tanítást. Reorganizálni kellene a falusi iskolarendszert, el mélyíteni, célravezetővé és határo xott tanítássá tenni azt. A gyermeklélek ma százsjorosan fogékonyabb, mint a béke éveiben volt, a munka ezen a részen tehát nem volna túlságosan nehéz. Anyagi és politikai kérdés a magyar falu jövendő kultu-rája elsősorban.— és lalán éppen ezért oldható meg olyan nehezen.
Az emberiség eddig elmu\'t történelme, a pusztuló, hanyatló nemzetek tragédiái nem bizonyítanak mást, mint azt, hogy ott, ahol a nép, az alsóbb néposztályok anyagi és szellemi fejlődésére nem nyújtottak lehetőséget — ax összeomlás feltartói tathatatlanul bekövetkezett, vagy forradalmak, vagy vesztett háborúk utján, de a nevelés elhanyagolása mindig megérlelte a maga nemzet rontó gyümölcseit. A jövő embereinek mai növelése dönti el, hogy milyen lesz a nemzet jövendő élete. Nem üres politikai frázisok, hinem Ideális nevelő munka hozhatja meg csak a magyar jövendői, enélkül csak a maradiság, a nivótlanság és a lassú tespedés sorsa van nyitva Magyarország előtt.
Ha ezldőszerint sz ország pénzügyi helyzete nagyobb arányú kulturális beruházásokat nem enged hetne meg, szakszerű reformokkal minden nagyobb kiadás nélkül oda lehetne halni, hogy a meglevő tanerőkkei, • tananyag revideálásávat intenzivebbé váljon a tanítás. Mindenki érzi, hogy a békebeli és céljainak már akkor sem megfelelő tanrendszer és tananyag a háború kitörésének közeli decenniumán már teljesen elavult. Fel kellene frissíteni, egyszerűbbé és érthetőbbé tenni az oktatási anyagot — és még igy is, ezen a költségmentes u\'oa Is sokkal több eredmények lennének elérhetők, mbtt a jelenlegi állapotok mellett.
As idők rohanó haladásával együtt fohanva változik az élet és annak kívánságai is. — Nekünk, magyar jövőnkárt küzdő és aggódó mai generációnak, alkalmazkodnunk kell a kor alakulásához és intelmeihez. Ha versenyezni akarunk a népek nagy olimplászán, — a szükséges trainlnget, iskolázottságot el kell végeznünk. Meit jegyezzük meg Jól j — nem mi alakítjuk a világ [elfogási, hanem ax alakit minket. Es ha mi \' nem akceptáljuk a modem élet kő veielményeU, a népek nagy érett tégijén feltétlenül ax elbukás a sorsunk.
— Uj sanakar a „Köspont" kávéházban. Baranyay Józsi, aki állandóan külföldön tartózkodott, va-sárnap ,este kezdi meg hangversenyét zenekarával és ezentúl naponta muzsikál.
FTC-NTE
Ma délután fél 6 órakor mérkőxik a két ciapat.
Az FTC csapata, a magyar bajnokságok sokszoros győztese, a magyar lobogónak külföldön is annyiszor diadalra vivője ma délután kanizaai pályán játszik. A futball e művészeinek az NTE lelkes együttese lesz az ellenfele.
A Ferencvárosi Torna Club csapatának játéka Pesten is esemény. Wienert, Patakyt, Tóthot, Blumot, Szabót, Amseit látni a fővárosban is szenzáció. Annál inkább esemény lesz tehát a csapat kanizsai játéka, mert az NTE nek s a kanizsai sportnak megtiszteltetését jelenti lejövetelük.
Kanizsán, pedig annyi és szép eredményt produkált már a kanizsai sport, az egyes sportszövetségek még semmi propagandát nem fejtettek ki. Mindig hiába kopogtattak támogatásért. Pedig de megkönnyíti az egyesületek munkáját a propaganda. Az FTC-párti kanizsai sportközönségnek annál nagyobb örömére szolgál most, hogy csapatunk sokkal több megértésre talált az FTC-nél. Egyszer kopogtatott és megértő, szerelő szívre talált. Teljes első csapatát küldte le az FTC és leküldte országos nevű vezető férfiait is, Szigeti Imrét, dr. Springer Ferencet, dr. Fürtös és Klement Sándort, az országos sport irányitó embereit Az ő jövetelüknek épp ugy örül aportkőzönségünk, mint amennyire boldognak érzi magát, hogy a Franrstadti játékosokat láthatja kanizsai pályán.
Örömmel és szerelettel üdvözöljük az FTC-t.
Az FTC játékosai: Amsei, Takáca I., Humler II., Fuhr-mann, Szabó, Blum, Hégár, Tóth, Pataky, Egry, Schreibcr. (Fuhrmann és Schreiber kivételével mind válogatottak.)
Az érdekes mérkőzés az NTk szeszgyár melletti pályáján kerül lebonyolításra és fél 6 órakor kezdődik. Előtte 4 órai kezdettel a Felsőkereskedelmi iskola válogatott csapata játszik barátságos mérkőzést a Transdanubia első csapatával.
Heitai és Mariházy színigazgatók játszási engedélyt kértek.
Nagykanizsa, junius 23. (Saját tudósítónktól.) Csak nemrégen lórién!, hogy a nylregy\'náil színtársulat Igazgatója: Heltal, játszási engedélyt kért a városi tanácstól. A városi tanács akkor — hivatkozás sal arra, hogy elvben már ugyls Somogyi direktor lekötelezte magát — Heltett Igasgatót elutasította kárelmével.
Tegnap azután a kaposvári tár-sulat Igaigalója: Mariházy eür gönyt küldött dr. Sokján Gyula polgármesternek, amelyben rövidé sen jelil, hogy elsótangu kaposvári társulatával, katonazenekarral — sseptember éa október hónapokra ezeretne Kanizsára jönni játasanl. Amennyiben a viroa elfogadja sj in* latát, ugy sürgöny választ kér és ő azonnal elküldi titkárát a további tárgyalások megejtése végett.
Illetékes helyen érdeklődtünk Mariházy direktor, sürgönykérelmének aoraa felöl. Azt a választ ksptuk, hogy mindaddig, amíg a megfelelő játszási helyiség nroblámíj. nem nyer ellntélést, addig hlábsvaló ás meddő minden kísérlet éa kérelem
játezási engedé\'y Iránt.
JUnl"\'24 K\' J »>
A U-KUreUt
(H»t la. Bo,.orlíd.r pdoü) l,l».uloi 4,4, diktált Kl V órltól IZ-Ig, dílutia 3-161 eT Tw.ton 78 - A ...,k.,.tírfg ,§;
OograrieJ.r p^.t.) hiv.uloi lilr. diMiu te 6,ím ,2.,s T>|jfcll ,a A r.WÍ> uuUittS dtluUu 6 óriui 8-l« .
ejroiudában (Fiat 6 „. .„„) ,0!lj
ErV «;>*"• "srkö.öaííg r.ad.U.ifafa.
*1L TeUfon 117.
HÍREK.
Magyar sirató.
Irts: Pálinkás Bála.
Fehir nyoszolyámat, Virágos portámat Jaj,, be szánom bánom, Többi sose látom.
Hull a stemem könnue, Gyász a magyar földje. Lesz e mig Itt reggel Rózsás napkelettel ?
Usz e mig Itt hajnal 7 Jön-e mig az angual Magyarok álmával, Zenés harsonával?
Zenét harsonával, Bike pálmájával: — Szegény bús maguarok. lm, szabadok vagytok/
Jaj, de nagyon szánom. /aj, de nagyon bánom Virágos portámat, Fehir nyoszolyámat 1
Fehir nyoszolyámat, Arva violámat, Én szegény anyámat: Edes, jó hazámat I
— Iat.sstUzt.l.t- Huchthausen Lajos ujmlsés ma délelőtt fél 11 órakor tartja azent mlaéjét s feren-dek plébánia templomában. Msnu-doktor. P. Pálinkás Rogér háifő-nők lesz. Mlee után áldást fog osztani.
— Ss.b.d.ág, Mtts József, • kanizsai kir. ügyészség alelnöke, szokásos nyári szabsdságára mont.
— ElJ.gyxás. Haba Gizike Kispest és balatonfüredi Bartos Lijos Bslatonmagjarod, jegyesek,
1923. junius 24.
— A k.nlza.l magyar Marn-x.tl azÖT.t.ég közgyűlés.. A
magyar nemzeti szövetség Nagykanizsa és Vidéke kőre folyó évi julhia hó 1-én délután 5 órakor (17 óra) tartja évi rendes közgyűlését a Városház, dísztermében, . melyen a budapesti kőipoot kikül-döttei Is megjelennek e a tárgysorozat keretében előadást tsrtanak, amely közgyűlésre . tagokat s a város hazafias közönségét az elnökség ezennel ezúton meghívja. A körgyülés tárgysorozata: 1. Elnöki megnyitó. Tartja dr. H.jdu Gtul., az egyesület elnöke. 2. Kiküldöttek előadása. 3. Titkári jelentés. Dr. Kaufman Lajos főtitkár. 4. Pénztári jelentés, zárszámadás előterjesztése, költségvetés bemutstáss, a tisztikar éi válásit-mány részére . felmentvény meg-r.dása. 5. Elnök, ügyvezető elnök, főtitkár, pénztárnok, választmány és 5 tagu azámvizagáló bizottság választása. 6. Elnöki zárói:ó és a követkelő évi munkaprogram megállapítás..
— A főgimnáziumi Mária kongr.gácló folyó hó 28 án, csütörtökön esle 8 órskor lesz a Keresztény O.lhonban. — Ezúton hívunk meg minden társulatot és egyesületei s sz ifjúság barátait. — Részletes műsora következő: 1 Ének. 2. Várad! A.: Regina cooli. Szavalj, Boih Ferenc. 8. Hegedüduetl. Jiiaiák Bolh Ferenc és Fodor Sándor. 4. Sik Sándor: Az andocsi Mírtához. Szava J 1 Bagyari Bála S. Pinlér: Ciltsanzl szellem. Ünnepi S\'.injálék. E\'óadják a kongreganislák.
— A b.caSl.t.s munka ttn-n.p.ltj.i. Mint . múltkori ssá-munkbsn kötöttük a ro. kir. kereskedelemügyi miniszter Baján Ferenc kádár éa Hetest János kov\'ci élő-munkásokat jutalommal és dicsérő oktevillel tüntette ki. Eien jutalom és dicsérő oklevél ma délután 3 órakor sz Ipartestület tanácstermében ünnepélyes formában\'tesx át-sdv. . két kitüntetettnek. Eien alkalomból az érdeklődőket ssivesen látja az átsdásl ünnepélyen az Iperteatalet Elnöksége.
— Uj tultól álM.ok ax.r ▼•sás*. Felsőszemenyén, Ciőrnye-földön, Szentmargltfalván és Mura-rátkán uj tanítói állások szervez-tettek. At állások még nincsenek betöltve,
— Évzáró Tliagél.tok. A helybeli Izr. eien 1 Iskola évzáró vizsgálatai f. hó 22 én fejeződlek be Minden oaztily vizsgáin nagy számban nyilvánult meg a szülőt érdeklődése. D . Bród Tivadar iskolaszéki olnők, dr. Winklu Emő főrabbi valsmennyl vizsgán jelen voltak. — Ugy az Iskolaszék Jelen volt tsgjsl, mint a közönség a legteljesebb el-Ismeréssel adóztak nemcsak a tanítók szakszerű tanítási eredményének, hsnem annak a Iradlcionálla hazaSaa szellemnek, rnely az Iskolát mindig Jellemezte. A fényes eredménytől felbuzdulva a szü\'ók nagyobb össze-geket adakoztak minden oszlály. ben a szegény lanulók segélyezésére és s kiváló tanulók jutalmazására, mii s vizsgálatok büfejezlével azonnal kiosztottak valláskülönbség nélkül. — A vizsgálatok befejeztével dr. Bród Tivadar iskolsazékl elnök sz Igazgatónak valamint valamennyi oszt-lyiariitónnk az Iskolaszék nevében legteljesebb elismerését fejezi, ki.
— Uránia. J8n i „Sodorna ia Gomorr." I—II. s
---------psiatonmsgjarod, jegyesek. éa Gemorra" I-II. rész.
Maradj Mindig Mindenütt Magyar i
1523 iunlua 24.
_ A harangok buutséiin.
Pléh Lajos a felsótemplcm harangul;. 1000 is az alsótemplom hírang. air. ggyanc.sk 1000 koronát kül
dötl t" szerkesztőségünkbe.
_ Beiratások a polgári Iskolába. A polgári iskolákban az 19Í3/S4. t«n4vi bclratások a már meglörtént hirdetéstől eltérileg, a T ívi jun. 9-én kell 737S8/9J3. VI. „ mi„. rendelet értelmében, már a jelen tanév befejezése után megtar-latldók. Mindkét inlézetben f. évi juo 30 án az I, julius 2-án a II, 3-án a III és 4 én a IV. osztály-véllek lesznek beírva, mindegyik na-eond e. 8—12-ig és délután 3-6 lg. Fizetendő dijak: Tandíj: 800 K, mely kél részletben is fizetheti, (elviteli dij: 50 K, írj könyvtári dij: 40 K éritsilói dij: 20 K, tanulmányi kirándulási dij: SO K, a P. I. Ta nirok hizalapjára: 20 K, mezőgazdasági és ipari felszerelésre : 200 K, (ezt csak » fiúiskolái tanulók fizetik) sejélykönyvtáti di) : 2 K. össze-len 1152 K, Illetve 952 K. TandiJ mentességi folyamodványok a belra-tlikor benyújtandók.
- Ai Irodalmi ím Művészeti Kir közgyttlíae ma d-lelőtt 11 órakor lesz a Rozgooyi utcai ciar-nokbao.
— Anyakönyvi hírek. Nagy-lanizián a lefolyt héten 16 axületéa fordult elő, eiek kixül (iu 8, Irány pedig 8 volt. Házasságot kötöttek: Kremiier litván kereakedi Eppinger Mirjiital, Spevan Jóxa.f kádár-reeater Tinczoa Mariával, Matolici György pénzügyirl fivIgyáxó\'Hoch-holczer Margittal, Hornlk Andráa nyűg. cicndór főtórzairm rster Aur Jullinnával, Baj Ferenc vaautl kalaut Gudlin Juliannával, Wimmer Ferenc főldmlvea Kelemen Terázlá-val. Elhaltak: lilás Ilonka 8 hóna-poj veleazGletett gyengiség, Fur-din Józaef fsldmi/ea \'78 éves hólyagfekély, Vida Emi magán-lintvUeli 26 évea tüdigümikór, Penct András nyug. vaautl gépén 82 éves végelgyengülés, Bakonyi latvánné Joon Borbála 30 éves Tbc pulmomuo, S nopek György 77 évea napazámos aggeágl gyengelég, Kinta Ferencné Németh Mátia 47 évea méhrák. Julik Jóxaef 9 aipoi bujakór, Takács I\'ona 2 évea bélhurut, Siv. Horváth Jóiaefné Marion Barbála 87 évea aggasiály, Pál Jánoa napszámos 26 áves tüdő-véax, Sav. Kálovici Lásilóné Jimbor Koxálla 37 évea tOdíjOmókór, Vrnc.e Jánoané Flló Teiéila 47 éves máilob, Biksa L.josná Karakai nana 60 évea g)omorbélhurut, ó.v. Seper Jóxsefné Patyl Roiália » éves végelgyengülés.
— A Magyarországi Hnaká-■ok Rokkant- ím Nyugdljegy-\'•te ma, vaaárnap délután 5 óra-
»x Arany János u cil elemi "kólában rendea évi közgyűlését l\'i melyre a tsgok eiuton la "ssKivalnik. Tárgyaorozat: 1. El-?5kl megnyitó. 2. Választmányi !í , "* \'lmul1 \'vri1- Zárszámadások bemutatása. 4. Natánl Indítványok.
- 40 ír a tanítói pályán.
* tantestület egyik kiváló tagja *"lesz Józstfné szül. Grünbaum most töltötte be működésé »« 40 ik esztendejét. AzWn hölgyek, «« tanítványai voltak, az Iskola->\'«kel karöltve jubileumot rendez. ™« tiszteletire. Erril a következő "\'ghlvót küldték szét: Meghhi- A ií k izr. hitközség iskolai
~*\'o»ztliya a volt tanítványokkal Wlemben Kertisz Józsefné szül. uSÍ*um S"oll« urnfl 40 évei """ól működésének betöltése alkal-
zaLaI közlöny
Nagykanizsa legújabb eseménye.
Egy darab modern Budapest — Nagykanizsán.
Nagykanizsa, június 23.
Igen, Nagykanizsa eseménye. — Mert a vrros hangtalan, aiürke életébe julius elaejétil fogvá bele-ktpciolódlk a mai modern magyar fiváros egy modern látványosiága. Ax éli, mozgó, pezsgi Budapestnek egy darabja, amely nemcsak Nagykanizsa fejlett kereakedelml és közgazdasági életének jelentis tényezője — de az egész vármegye, sit a azéles Dunántul egyedülálló Intézménye leax és a szenvedi emberiséget fogja szol gálni.
Ugyanla, ha valaki Nagykanlxsán, Zalaegersxegen, Kspoivárott, vagy Siombathelyen, vagy egyáltalán Dunántul, sit a megszállott területen szemüveget, csíptetőt, lorg-nont, meiszelátót vagy bármily néven nevezendő orvoii rendeléare előirt látszert akart rendelni éa vásárolni: kénytelen volt Budapestre felutaxni, ott két három napot eltölteni, rengeteg pénzt köl teni — mig végre be tudta szerezni azt a szemüveget vagy optikai cikket, rmit orvosa rendelt sxámára.
Hí aztán eltörött a szemüvege, vagy valamilyen javítást kellett rajta eszközölni, ismét Budspeatre kellett felköldenl, napokig várni mlg elkéazül, az ujabbl azállitáal költséget, nemkülönben a kockázatot viselni. Szinte kateaztrófálls volt, ha valakinek leeaelt éa eltörött a szemüvegje. Mennyi vesződség, mennyi kiadás, mennyi boazankodáa, mlg a azemüveget rendeli ember hozzájuthatott végre az orvos állal előirt szemüvegéhez, látazeréhez. Mert az egész Dunántul nem volt egy modern látsserámtl szaküzlet.
Hargiulyozzuk ezt a azót, hogy ax orvos által előirt látsxer, szemüveg. Hlizen az ember \'legértéke sebb szervének, a látásnak gyógyulását csak orvos és p-dig spe-cl.liter szemorvos vizagálhatja fe lül, aVI alapos és lelkiismeretes sxemvi sjálat után Írja eli, hogy milyen sxemüvegre van azükaége a gyengül\', mesare Vlgy rövidlátó azenvedi azemnek.
Hogy mit jelent az, közvetlen az egyazon válóiban, vagy közvetlen axon a vidéken, azon a környéken egy megbízható orvosi lát-azeréazeti axakciget tudni, akihez mindenkor a legnagyobb bizalom mai fordulhatunk, csak azok a megmondhatói, akik azemüveget vlsrlnek és akik bármely előfor-
— Saját tudósítónktól. — duló legcsekélyebb dolognál kény telenek egy orvosi látazerészetl azakcéghex Budipsatre utazni, Meg bccsülhctctlcn a azenvedi stemü embereknek ilyen megbízható Intézménynek köxelaége.
Ext a axenvedőizemü nagy em-beraokaaágot akaij i azolgálni Budapeat etiőrangu modem lálazeré azeti cége — a Juszt Gyula és László cég — mikor órláai költ-aéggel Nagykanizaán, a Kazlnciy-utcii Melczer-féle házban (közvetlen a rendőrkapitányáig mellett) egy teljeien fivároal mintájú, por-táloa, modem, villanyüzemre berendezett azaküzletet iétesi\', melyet ünnepélyes keretek között julius elli napjaiban meg fog nyitna.
A Juazt Gyula éa Líazló cég nagykanlzaai üzlete egyedülálló a maga nemében nemcsak Nagykanizsán, Z.lavárm-gyében, de az egész nsgy Dunántulon. Kirakata pedig valóságos eseményszámba fog menni Kanizsán. Egy nagydarab Budapest leax Nagykanizaán, mely hatalmas vlllanyreflektoraival a késő éjszakáig fel fogja hlvnl as emberaokaság figyelmét erre a hatalmai, nagystílű Intézményre, mely Nagykanlzaa kereakedelml éa közgazdasági eletére ia nem csekély kihatáaa.I leax.
De nemcsak azemüvegekröl van azó. Nemcsak a azemazenvedS emberiségnek egy megbecaülhetetlen intézményéről, de látszerészcti szak cég lévén, órláai raktárt tart minden csak elképzelheti optikai és orvosi cikkektil, az egyaxerü hő méritil, boifokméritő! egészen a legfinomabb jenai Zelss-féle lát seráazeti gyártmányokig. Nincsen az a azakcikk, amit a legkülönfélébb változatban nem lehetne Itt, rendkívül szolid árak mellett beszerezni.
Ax üzletáUlakitási éa berendezési munkálatok nagyban folynak, ugy, hogy előreláthatólag a cég már julius elsején ünnepélyeaen megnyitja üzletét.
Amikor a nagyköiönaég külö nős figyelmét felhívjuk erre ax égetően szükségei, nagy hézaj^ pótló Intézményre, örömmel üdvözöljük a folyton eriaebben fejlődi Kaoizaa városának ezen vi lágvárosl stílű legújabb kereakedelml, köxgazdraágl és egéazaég-ügyi tényezőjét, melynek hely! be-kapcsolását a kanizsai piac Is jótékonyan éreinl fogja. (*)
mából f. évi junius 29 én d. e. II órakor az Izr. iskola nagytermében jubileumi ünnepséget rendez, melyre Nagyságodat tisztelettel meghívjuk. Felkérjük a volt tanítványokat, hogy a .Kertész Józsefni alipitvány" ié telítéséhez ho\'-zájirulni és az erre siánt összeget a nagykanizsai izr. hitközség ciméro elküldeni szíveskedjék. — Nsgyven évi becsületes munka a rögös tanitól pílyán megérdemli, hogy ez az ünnepség mlnil melegebb és bensőségesebb legyen.
— Különös calrke. Horváth Jánosné felsőixemenyei adójegyziné házánál kia csirkék keltek, az egyiknek előre fecskefark alakban kétfelé vált, a rendea két axeme között pedig elül a homlokán egy nagyobb harmadik axem volt, mindhárom axem hibátlanul kifejlidvo. Égési teate rendes volt. Kár, hogy pár óráig élt caak.
— Uxsoráa árnsltó. A vároel pi cl ellenőr tegnap előállított egy aomogyi polgárembert, aki a cse-reiznye literjét 240 K val áruiitotta, holott a hatósági tájékoztató ára 200 K volt. A rendőrség ax uzsora-bíróságnak adta át. — Egyébként ujabbl piaci megyfigyeléaünkről legközelebb bővebben.
—. A vasklrály annak a köz* léstre kért fel bennünket, hogy e ő.idisait azért tartja a Központ kávéház helyiségében, mert Nagy. kanizsán a Polgári Egyleten kívül mis alkalmas terem nincsen, a Polgári Egylet termében pedig az érdeklődőknek ezidőszerint lehetetlen ülőhelyet biztosítani.
— Próbálja mag ön 1. ii.jnoggrí-líJIk ríl., hogy a FlUIPP hulioV.IJKÍdíli-btn Mkabatl aayagWl kíazült huiinylk, zoknik a t.gUitós.bb.k 6i ugyaaaiOQ axlni! és mloSiágü pazauttKU bármikor m.gí.Jot-tMtök, Siombatbaly, Sailt Kátmán-otc. 6.
— Hittan vizsgák. Tegnap,
S\'ombslon volt a hlttanvirsga a kereikedelmi iskolában Kreutzer Dezaő eaperea elnökiéi, alatt. A polgári fiulakolában pedig bétfin reggel 8 órakor k.zdidik, a leányiskolában pedig délután 2 órakor.
— A temető hláná|a. Vannak emberi birbe bujtatott hiénák — akik nem érdemlik mrg, hogy emberi alakkal bírjanak, mert valójában ragadozó állatok. Ragadozó állatok, akik a sírban nyugvó em-bertestvérelnk nyugalmát la meg-bolygatiák — rut haazonieaéabil. Ax emberi hiénák ezen fajtájához tartozik az a kanizsai asszony — okit jelenleg a kapitányságon őriznek.
Ugyanis már hosszabb időn fi gyelik, higy a temető sírjairól gonosz kezek lelopják a rózsákat és virágokat. Megfosztják és megra. bolják az elhunytak nyugvóhelyclt attól a kis dísztől, amit a hál>, kegyelet és steretet ültetett nekik.
A temető hiénáit már hoiaxabb fdŐn figyelik — mlg tegnsp egy asszonyt tetten értek, miközben az egyik tirról 14 rózsát vágott la azon célból, hogy azt eladja, illetve a piacon értékesítse.
Amikor a kapitányságra előállították, kiderült — hogy a szentségtörő kezű, halottfosztogató, rut hiéna — egy háztulajdonosnő, aki anyagilag sincsen arra szorulva, hogy a halottak slrdombjsinak diatét megkopatsza éa azon nyerészkedjen. — Mekkora erkölcsi romlottság, züllöttség és kapzsiság.
— Poataaltisztek Uncmulat aága. A m. klr. Postaaltisztek Or stágos Egyeiületének Nagykanixs i Csoportj i folyó évi julius hó 1 én zászlóalapja javára, Majtényi Károly ur és a sormt\'s! Levente egye;ület zenekara és énekkara közreműködésével a lazsnak! vendéglő kerthelyiségében műkedvelői eíősdással, tombolával, világpostával és tánccal egybekötött zártkörű táncmulatságot rendez. Kezdete délután 3 órakor.
— Sertéahalláa. Felsőszeme-nyén a sü\'dő sertések rövid órák alatt járványsxerüen elpusztulnak. Eddig mintegy ISO darab hullott al.
— Uránia vasárnap 4, fél 7 és 9\'órakor „Titkok háxa" 10 felvonás ban. Szerda-csütörtök fél 7 és 9 órakor „Szodoma és Gomorra" L 11. rész eggvütt. Pénteken 3, 5, 7, 9, órakor mFarao hitvese." A német és a magyar rendező zseni találkozása. LUbitsch és Kertész két világfilmle.
— Erdei mnlataág Murakeresz-túron a rossz idő miatt nem 34 én vasárnap, hanem julius 1 én lesz megtartva.
— A JPIanta" gyógynövény gyűjtő éa termelő vállalat közli, hogy a város területén levő összea hársfák bérleti iogát megszerezte, Igy azokról senki más a hárafavlrágot le nem szedheti, azt meg nem veheti, mért visszaélés esetén az eljárást ugy az eladó, mint vevő ellen megindítja. A vállalat gyűjtőinek külön-külön ad Iráaos engedélyt a gyűjtésre a ezen engedélyt az ellenőrzőknek kötelesek bemutatni.
— Hamlafogakat, aranyat,
ezUstöt, brilliánsokat, érmeket, alpacca evőeszközöket és dísztárgyakat a legmagasabb napi árban veszek. — Fried József ékszerész, Sugár-UI 8. szám. (Fő-ut én Sugár ut aarok.)
— Dr. Káltay Zoltán Jogi axaml-nártama Budapwt, Aodrássy-ul 8. és Szeged, l\'aUavkini-u. 3. fclalóuéggol és btatos slk<rr«i késatt oló birmaly «gy«twn és jogi akadémia öus«s jogi vizsgáira és ax ügyvédi vlssgáa. Jígysetbériet I Rekapllulictó t Minden íalvUigositáxt sxóval vagy lavétbao késtséggal ad akér a budapesti, akAr a szegedi igazgatósig.
____ZALAI KÖZLÖNY____
Az Etna működése uj stádiumba lépett.
Ujabb tiizhányókitöréa várható a Liparl-szigeteken.
London, junius 23 (Szlkratávlrat.) A Daily Mail kalániai tudósítója szerint Malladra tanár, a Vezuv-obszervatórium őre nyilatkozatot tett, mely szerint az Etna kitörése a második stádiumba lépett. Ez a második stádium is napokon át tarljiat. Malladra tanár véleménye szerint legközelebb egy uj tűzhányó tör ki a Lipari-szigeteken, Szicília szigetétől északra. Ez a tűzhányó nem bazalt tartalmú s ennélfogva nem fog lávát hányni, de borzalmas robbanások lesznek s a tűzhányó működése évekig is eltarthat. Lingua Clossa polgármestere a szőlőkben és házakban okozott kárt )10—20 millió Urára becsüli. A polgármester nem gondolja, hogy a veszély már elmúlt volna. Még mindig lehetséges, hogy a láva irányi változtat és a városra zudul.
Mussolini miniszterelnök Szicíliából visszaérkezett Rómába. A kormányhoz még egyre érkeznek a világ minden részvétet és együttérzést kifejező táviratok.
6
Kártérítési per az angol bíróság előtt férjcsábitás miatt
El u el.5 lly.n iránya pör Angliában
Érdekes pőrl tárgyaink most Londonéin. — Egy Grsy nevü asz szony 400,000 ront sterling kártérítési követel egy Gce nevü kisasz szonytól, mert utóbbi elcsábította a férjél. Angliában ez az ellő Ily ará nyu pór s igy a törvényszéken első sorban a körül fejlődött a vita, hogy egyáltalán alkalmas-e tárgyalásra a benyújtott követelés. Különösen hevessé vált a vita akkor, amikor a vádlott képviselője azt a huszadik században meglehetősen különösen hangzó állítást kockáztam meg, hogy a felesig a jirj tulajdonának tekintendő.
Cray asszony 1890. decemberé ben ment férjhez az urához, akivel 1917 lg a legboldogabb házasságban ált; frigyükből öt gyermek született. 1917 ben köszöntött be a Gray asszony számára ketlemetteo fordulat. A házastársak elhidegültek egy-mártól, főként attól a perctől kezdve, •melyben a Jelenleg 58 esztendős Gray ur, aki egyébként állatorvos, megismerte Ge