Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.47 MB
2010-02-22 08:43:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
928
5135
Rövid leírás | Teljes leírás (1.43 MB)

Zalai Közlöny 1924. 276-298. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
63. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

r évfolyam,\'276. szám
1924 december 2, kedd
At-m <80fr ia>w«i"
POLITIKAI HAP1LAP
S«rkc»alő,tH U kUddtilMU] F6-ut 5 iBitrnrtMti-Teklon 78, nyomdl-UT, i*Jtu
Felelős s2crV.esíM: Kempelen Béla
ti»itzeM«i tat íar\'Mn »/»•
H4<om in.*M0(| IC-\'
BELPOLiTlKA
A nemzetgyfllón Bléas irt- Az et\'onaék deklarációja * * " \'•\'>•- ■ ■ Frieiiipfch-
A Bj-ooiáldemokc-atapárt ériekezlote hamlaitvAny
Budapest, december i A nemzetgyűlés mai ülése nyugodt mederben indult iVieg s az űlís végéig nem történt semmi\' Incidens.
1Els0nek Rubinck István terjesztette elő a mentelmi bizottsig jelentősét, mely szerint a ricnitelgyülés Györki Imre és Szilágyi Lajos, képviselőket a nemzetgyűlésnek,1 egymásután kővetkező 25, Propper Sándúf é» Kabik Ijjtts képviselőket 22, Esttcreityos ü,nőst, Peyer Károlyt, Sar/íz Gyulát, SUtö Józsefet, Suly Endrét," Farkas Istvánt, Szeder Ferencet {» Malnsils Oé^ál 20, Pcldl Oyulát 10 Hl/Ml zárják ki, Hébel Edét pedig a nemzetgyűlés ünnepé-lyes megkövetésére utasítja. A nemzetgyűlés az előadói javas-
latot egyhangúlag elfogadta. . A napirend,, ;:eript AJUi est}* házszabályrevtztós javaslattal Tog-lalkozott.
Előadója Ór/fy Imre, aki hosszú beszédben indokolja meg a kormánynak vonatkozó javaslalát.
Gríeger Miklós a parlamentben már szokássá vált durva hang ellen kel ki. Elismeri, hogy tényleg sok feleslegei szalmacséplésíolyik. Örömmel fogad minden oly javaslatot,
mely a nyugodt niűnka folyatását biztbsitja és ,1 «ő14\'.sz.ih,i.tságoi nem érinti. A \'javaslatot nem fogadja cl.
karafiálh Jcrtó statisztikai aclajok alapján bizonyítja, hogy a jelenlegi nemzetgyűlés. nem marad cl a régi ijraaggyiilés inftjjöft. A javaslatul Clfofeadja.
Megymegi Kiss Pál, amikor feláll, a szocialisták és n denioktsta • szövetség tagjai bevonulnak a terembe. A kormány a szanálási törvénnyel magához ragadta a pénzügyi diktatúrát r- mondta. Most a kíotür intézkedésével jön, hogy diktatúrát kiterjessze a politikai élet egész terére. Nem hajlandó többe arra, hogy a kormány és a titicos erük megoszlott diktatúráján alapuló lát-íjaV.olkutmányon n gyen. (Maisogó derültség, közbeszólások minden oldalon.) Kétségtelen, hogy a kormány célja oda irányul, hogy az ellenzékei megfossza a házszabály revíziós javaslat tárgyalasán való részvételtől. (Felkiáltások a szociáldemokratáknál. Lel a diktatúrával I) Kitojka Károly : Panamistákl Elnök Kitajkát rendreutasítja.
A fegyveres crók Igénybevételével (étesfilő hirszíbilyrevi-zió tárgyalásában a szövetkezett ellentéte részt nem vesz, niert iiz crúr-zakot közreműködésével nem,érvényesítheti, az lij házszabályokat a inaga • részérói érvényeseknek \'elismerni nem fogja, mert csak olyan házszabályokat fogadhat cl, mely az Usszcs pártok közreműködésével kfamcgnytigvásra: keletkezik miután előbb biztosíttatott a választójog, a titkos szavazás S a választások szabadsága.
A deklaráció felolvasása után az tfűátk felállt á helyérti, állandó nyry zajban, éljenezve $ általános titkos válaszúm, kivonul a teremből.
ellenzék részérdi esak a keresztény ellenzék s Rassai maradnak benn a teremben.
Bethlen István gról minisztcielnök reflektálva Hegyratjgi bestédére, sorra megcáfolja állításait. „Tiiktjs. táraságuk diktatúrája- elnevezés komikus\' akkor, amikor a vádlottak padjait ülnek azok, akiket sokáig hiába
Mlipt í&yftsp dSsKaiMt^
loítaír paujara juttaW. TT jl\'greutl hely;; yto ijlitva.. BjIiiSW. jti&dal hurcolnak ide, hogy igy küzdjenek a jogus reformok ellett, A Ház elnökének nemcsak joga, hanem kötelessége is volt á rendelkezésére bocsájtolt eszközök alkalmazásával élni. Sajnálattal állapítja me;;, hogy a demokrata ellenzék visszavonult a parlamenttől. El vagyunk szánva,
hogy ezéntol fi a\' felé a cét felé haladunk, tpelyel magunk elé liiUlz-tni|k. (Zajos\'helyeslés, fjtps á kor-mánvpártoh,)1 • ! . \',\' ■■■\'•■
Hatia-Szabó József személyes,kér-déihett szólni fer.. .
ülnök napirendi iriditvínyt
Javasolja, hogy a leíközcleftfi ülést holnap délelőtt\' 10: órakor tartsák; metylwnüátáríjz^ak Huszár Dezső
és társai Inditv^iyávarkapCMlatbaVi\', hogy a házszabály, módösltó javat-latra mondják ki á sürgősséget. .
Szabó JuzSeí -a napirendhez szólal lel. Javasolja, tiog?/ a holnapi 01é« nanlvcndjéifclí elsúV.ntj^ként a Ház küldjön kl egy héttagú pariarrtéAtT biwlwágfltHi\' pStwwavétlalMiiegiNW\' gálásálíL A Ház az elnök napirendi iittíKváByál (imádja ftsmj)rí A
Az ülés negyed 4j*j)r érf végei.
A szoriáUihukralapórl vulamemtíV,
a mulikoii , biAtáuyos 4 jelenetben tés/.tvevó és a demokrata szövetség tagjai ma délelóll kózös érlekezlelre tyuttek össze\'s ézéif hiányoztak a iietwcigyqiés itiái tllésíról. Az ífte-;
l\'.árt biz\'onVw \' Álfájk mozgálRiáf készit\'ílö. t>cy(r\' Károly \' ezzel lyliW cáolalbán kijelentette\', hogy ilyért irányit mozgolódások valóban észlel-helók, azonban a kérdésről egyáltalán nehr hajtandó nyilatkozatot adni, Illetékes helyről a köve«<ez((ke( közlik: Frlerlrlch István\' nemzetgytl-I
Magyar jövő
UU: Oirgascluiö Sommcr Boris (2;
Reális hangzása melleit Ideális tartalma legyen e fogalomnak, melynek mozgató rugója ne Csupán az anyagi érdek és önzés, liánéin magasabb szcmi>ontok állal táplált irányzat, melyben benne van az emberszeretet, a fajszerctct, a hazaszeretet l
* * •
A szűkebbkorU gazdálkodás a magyar nő kezébe, szivébe van lerakva.
Ismét csak a magyar nő, kinek keblén nö fel a magyar dalia!
Az egri hősnők, Perényiné. Roz-gonyi Cecilia, Mátyás király, Rákóczi anyja és annyi más dicső névtelen is — ihlessék meg szellemükkel*a mai magyar nőt, hogy szeresse azt, ami magyar, mert — magyar!
Apró, de izmos kezében fekszik részben a haza sorsa: tanuljon a germán nőtől is hazaszerető takarékosságot és akaraterőt, ki kész volt lemondani a cifra francia rongyokról, melyek már a Napkirály kora óta mételyezik a divatnak nevezett őrületet.
A germán nő\' izmos, kemény karja és hazafiúi szive nem engedik letiporni Germániát: a phónixmadár uj éleire kél majd hamvaiból..\'. Cs
uj éleire támad Magyarország is, ha leányaink háziasabban lesznek nevelve, ha a sok zongora, tánciskola, manikdr és strandolás rovására a szövőszék is használatba kerti!, ha egyszerfl, de izléscs ruháját maga tudja megkészíteni, ha idejében megtanulja a háztartás . fortélyait, ha a nevelés intenzivebb, szolidabb erkölcsi alapokon nyugvó volta következtében maga is jobb anyává válik majd: általa jobbá, nemesebbé, gazdagabbá az ország!
Akkor nem válik oithori fölöslegessé a nagy leány s nem vágyik majd annyira görnyedő irodai munkára, nem lesz annyi tisztviselő-feleség (és — felesleg!), de lesznek jobb háziasszonyok, egészségesebb nemzedék, nyugodtabb idegek, az otthon újra visszanyeri az — ot,\'honosságot, a békés meghittségét!
Akkor a kiadósabb erejtl, munkabíróbb férfincin jobban talál elhelyezést, kevesebb lehet a letszdni,, de jobb az anyagi helyzel
Appropos: létszám!-----
Az úgynevezett létszámcsőkJcentés is egyik neme most a nemzeti gyógykezelésnek ... Mind mindennek, ugy ennek is a következetesség, nem.es, iga® hazaszereteten épalt .pilléreken\' i kc1T nyugodnia I I
Egyenes legyen és .őszinte, nyilt és nem ritkás minősítés útupján, mert elvégre is jogállamban vagyunk l Ki kell vélnie az eljárásnál az alattomos áskálódás, önzés és egyéni érdekek csúf, tor/. tivénycsüié.-éil Mert csak ismétlés, de nem hangoz? tatható elégszer, hogy helytelen keresztülvitele csak reakciót és a legnagyobb elkeseredést szilli.
Egyetlen igazságtalan eljárás se forduljon elő I Adják vissza mindenekelőtt a tisztviselfanyút, hitvest —* valamennyit l a családnak, olt, ahol két kenyérkereső van ; de családfenntartó apákat, egyéneket ne bocsássanak el I
Ha vétettek, intsék meg őket, vagy tisztázzák fegyelmi utón az ügyüket, de kihallgatásuk nélkül igazságosan elitélni nem .leheti
És a pótlásról körültekinléssel intézkedjenek. Ktllögben is,; vagy fölösleg, vagy — nincs!
Mert megesik, nemcsak nálunk, de országszerte is, — hogy amikor iniutkabiró férfiakat liocsatanak el a JMös szám miatt\', ugyanakjtot/><!(-lásakra ujakat neveznek ki, bozzá — nőket! ^
Es akkor az okos és hazafias takarékosság héjyett: „a fösvény kélszer kait* elvit gyóz-s az ugy». nevezett szanálási eljárás eltér
nemesebb szempontoktól s újra tág terc nyílik a protekciónak és festvér-kinövéseinek.
Mindének talárt csál^ résztetrkír-déscknpk látszanak, de ne \'feledjék el a hon\'mentés vezérei)\' hogy az timifty \'is sanjMrgaroirníagyar iiwt= ypéiői kar, az állami gépeziet rl hiok-gatója ís ki-d.\'tyállaíKtfa hatHntAian h.ly tie a magyar jövő kialakulására és hogy az -senmvies^Uc, legye" feiemunka, vagy "fellllílcs" \'atVotis, tnelv a legcsekélyebb erőhatásnak ellenáll I tl t-\'in-TeutistX
Régi köztudat,\'Itogy -a közkatoná teRtcs hattgúiaaian kell látWiil; vsfr elkeserített háddal csatát, vivni netr jC,,f" ,:..£<! í
Es jaj még a bírónak is, ki tudvi igazságtalan ítéletet hoz!
Mindenekelőtt és >1 tnindenekfölöt a szenvedő haza sorsa irányítsa s vezetőséget és töltse meg uemc! intencióval törekvéseit.
Ha a ne\'mzet apraja-nagyja átérz a haza ujtáépitéséttek"fbnto« hivatá\' sát s a reá csfl részt komoly meg
viaM ugy ismét boldog leltet -de csak akktíl — az ortzág, ujn
mcgnyilhalnak\'aíí\'órompók, mefyel ma még elzárják tőlünk t«tvéreinl« I) Jt a szMlinüíkriWMí IVÍgeJ
ZALAI KÖZLÖNY
V-
1924. December 2
lési képviselő a Nép 1924. évi november hó 30-án megjelent számában egy nyilatkozatot tett közzé, melyben a pénteki ülés folyamán tanusitott magatartása tekintetében igyekszik mosakodni. Ebben a nyilatkozatban a tőle megszokot modorban, egy ujabb hamisítvánnyal áll elő. Közli, az esetre való hivatkozással, azt a levelet, amelyet Barla Szabó József irt Esküdt Lajosnak:
Ezzel szemben az Eskadt-félc per irataiban eredeti levél es a Friedrich-féle hamisítvány szembeállításával mindenekelőtt megállapítható, hogy itt nem a miniszterelnökről, hanem a miniszterről, Szabó Istvánról van , szó. Megállapítható továbbá, hogy \' itt nem állatszállítás, hanem állat-átsiállilás iránti kérelem terjesztetett elő.
Illetékesek még megállapították azt is, hogy a levél 1950. szeptember 1-én kelt, tehát olyan időben, amikor Bethlen nem is volt miniszterelnök. Nyilvánvaló tehát, hogy a Friedrich-féle akció Ismét csütörtököt mondott. Jellemző egyszersmind Friedrich politikai harcmodorára, hogy ismét hamisítvánnyal lépett a nyilvánosság elé.
A nemzetgyűlés 3. számú bíráló bizottságának december 2-án délelőtt 10 órára hirdetett ülése a bizottság elnökének betegsége folytán elmarad.
A sümegi reáliskola felavatása
Vasajóztef politikai felköszőntóje
- A Zalai Ktelfay tojót tadMttJMI -Sümeg, deeembet I Fényes ünnepség keretében folyt le vasárnap a sümegi állami Kisfaludy Sándor főreáliskola felavatása. A felavatási szertartásidr. ^/Nándor megyéspüspök végezte nagy papi segédlettel. Rajta kívül u Ünnepségen résztvettek többek között: Radnal Farkas c. érsek, dr. Vau József nép-Jóléti miniszter, Sümeg nemzetgyűlési képviselője, dr. Pogány Frigyes államtitkár, mint a kultuszminiszter képviselője, dr. Vajdlnger Lóránt Zataszentgrót főszolgabírója és még sok más notabilitás.
Az egyházi szertartás elvégzése után a községházán díszközgyűlés volt, melyen Oelger városbíró átadta az újjáalakított épületet Pogány Frigyes államtitkárnak, aki átvette azt a kultuszminiszter nevében. Az okmányok aláírása után délelőtt 11 óra-
Lílliafíifásu amerikai iiósép
teljesen kifogástalan állapotban 8,500.000 K-ér-t eladó.
Megtekinthető Polgár Manónál
Kazinczy-utca 11.
A Visszhang,
Huhn Oyula irodalmi, művészed é$ társadalmi -.hetilapja . megjelenik ma délután.
Ara 3000 korona. KiphitóHorvilhtiOöföf olligirudikbin
kor a reáliskola tornatermében ünnepély következett, melyen a város hivatalos közegein és a nolabllításokon kívül megjelent a reáliskola egész ifjúsága fi Sümeg polgársága is.
Az ünnepélyt dr. Stdgl Artúr igazgató nyitotta meg. Rott Nándor dr. megyéspüspök emelkedett szellemű beszédei intézett a jelenlevő szülőkhöz és tanulókhoz, kiket őszinte vallásosságra és hazaszeretetre buzdított.
Vass József népjóléti miniszter köl tói hasonlatokban gazdag beszédében az újjáépített kultúrintézmény fontos nemzeti hivatását méltatta, Pogány Frigyes államtitkár pedig a kultuszminiszter képviseletében mondott lelkes buzdító beszédet az intézet tanáraihoz és növendékeihez. Közreműködött még a reáliskola dalárdája és zenekara.
Délben társasebéd volt a Polgári Önképzőkör helyiségében a megjelent előkelőségek tiszteletére. Ebéd alatt több felköszöntőt mondtak. A köszöntő szavakra Vass József miniszter hosszabb beszédben válaszolt, melyben^kltért az aktuális politikai eseményekre is. Rámutatott az ujabb időben egyre jobban elharapódzó forradalmi jelenségekre, a parlamentben legutóbb lejátszódott botrányos esetre, mikor egyik képviselő, bár az elnök megvonta tőle a szót, mégis tovább beszélt. Mivel a parlamentnek egy kis csoportja azonosította magát a magáról megfeledkezett képviselővel, az elnök kénytelen volt a rendbontó képviselőket a Házból a palolaőrökkel kivezettetni. Beszéde további során Vau miniszter kijelentette, hogy a kormány szilárdon cl van határozva a forradalmi Jelenségek letörésére.
A miniszter beszédét a nagy számban megjelent polgárság nagy helyesléssel fogadta és a legteljesebb bizalmáról biz!9SilalU szeretett képviselőjét.
A bombamerénylők btinpöre
Budapcjt, december I
A mai tárgyalás Hlndy Zoltán védóbeszédével vette kezdetét. Azt mondja — az egész világon nem volt még ilyen per. A tiszaeszlári-per és a Dreiluss-űgy csak apró csetepaték voltak ehhez a perhez képest. Ka Schweinitzer rendőrkapitány kihallgatásakor körülnézett volna a tárgyalóteremben, láthatta volna a\' képeket, ahol sistereg a tüzes vas a vádlott talpa alatt, ostorcsapások suhantak a meztelen hátra s a meztelen bajvívó ellenfele talpig páncélban van. E képeken tényleg megtalálható a nyomozás technikája — és a nyomozás három vezetője, mintha egyenesen modellt állt volna a képekhez. A végén Hindy védencének felmentését kéri. Dr. Longer elnök ezután megállapítja, hogy a mull főtárgyalás alkalmával elhangzott .majd kaptok 11 !• fenyegetés nem a miniszterelnök ajkáról hangzott cl, hanem a vádlott Márffy mondotta. Majd Vasek Ernő mondotta el védőbeszédét Radi József mellett.
ítélethirdetés valószínűleg még c héten lesz.
A Kállay-bankett
N*£yk*alua. december 1
Megírtuk, hogy szombaton este Kállay Tibor, városunk nemzetgyűlési képviselőjének lisztpljtére a Nagykanizsai Kaszinóban 160 teritékes bankettet rendeztek. A bankettről helyszűke miatt csak röviden számolhattunk bc s ma közöljük róla részletesebb tudósításunkat.
Kállay Tibor dr.-t elsőnek a Kaszinó háznagya, Rapoch Aladár dr. köszöntötte lel. Több ízben utalt a képviselő beszámolója alkalmával lett kijelentéseire és nyilatkozataira a konzervativizmus és liberalizmus viszonyára vonatkozólag. Közéleti bajainkkal, Kállay egyéniségének értékével és tevékenységével.
Kállay Tibor dr. a felköszöntőre adott válaszában köszöni a szives szavakat és a meghívást. örül az Ilyen összejöveteleken, melyeken az ember kibeszélheti magát. A Kaszí-nóknaka közszellem megteremtésében fontos szerepük van, mert a közélet megújhodására vannak hivatva. Majd utal a pénteki parlamenti eseményekre, mint a közéleti éle! egy szimptóniájára. Három kérdésről van szó. Az egyik — hogy az a titkos akta, mely a képviselőnél volt, azo-nós-e azzal, amely a kormányelnök birtokában volt. Megállapítja, hogy annak az aktának a szövege, melyei közöltek, nem felelt meg teljesen a miniszterelnök birtokában lc\\\'ő szövegnek. A másik kérdés — lehet-e olyan kifejezéseket használni a közélet első funkcíonárusával szemben, mint aminők elhangzottak. Én azt hiszem, — mondta — hogy ha egy állani nagyra tartja önmagát, megkívánhatja azt. hogy parlamenli tárgyalásain olyan hang hasznóltassék, amely elfogadható bármely más ösz-jzejövdelnel is. A harmadik kérdés — a panama kérdése. Hát szabad-e ilyen kifejezéseket használni, ha az ellenfél tényleg ilyet cl is követett volna.. Az 6 speciális álláspontja, hogy a panamák ügye nem a parlament, hanem a bíróság elé valók. Ha
k parlament tekintélye lejár, —
ndja — akkor csak a szovjet uralma követkczlietik. A Kaszinóra, vezetőségére és tagjaira üríti poharát.
Utána dr. Bród Tivadar köszöntötte fel a soproni Kereskedelmi és Iparkamara vendégként jelenlevő elnökét. Szembe állította a mai és a békeidőket s örömmel állapította meg, hogy ez a bankett egy kis darabja a békeidőknek, amikor az emberek még békességben megfértek egymás melleit.
Schwarlz Olló dr. kereskedelmi tanácsos Paul Iván dr.-ra ürítette poharát miniszteri osztálytanácsossá történt kinevezése örömére.
Csillag Jenő hosszú humoros felköszöntőt mondott az egybegyűllek igen nagy derültségére. Majd áttért a nagykanizsai színház kérdésére, összefogásra buzdította a város egész társadalmát ennek a nagyfontosságú, kullurprohlémának megoldására. Poharát a helyi sajtó munkásaira ürítette, kiket egyik legfontosabb tényezőnek tart a város minden kulturális és közéleti mozgalmában és kérte azoknak továbbra is önzellen, odaadó segítségét.
Több fclkószöntó nem hangzott el de a jó hangulat éjfél utáni 1 óráig együtt tartolta az illusztris társaságul Kállay Tibor vasárnap délelőtt Kis-kanízsán a Polgári Olvasó Körben másfélórás kihallgatáson fogadta ottani választóit, majd az Ipartestületben- hallgatta meg nagykanizsai választóinak különféle kéréseit. A kép-viselő a délutáni vonattal visszautazott Budapestre.
A nagykanizsai szinház kérdéséhez*)
— Levél a szerkesztőhöz —
Nagykanizsa város müvészel-pár-toló közönségét az ujabb időben állandóan foglalkoztatja a létesítendő kultúrpalota, illetve szinház kérdése. A törekvés azonban nem uj keletű, hanem évtizedekre nyúlik vissza, amikor még monumentális, díszes kivitelű színházról álmodoztak az ügy kezdeményezői és ebben a szellemben készültek el a tervek is, amelyek a városi muzeumban alusz-szák — talán örök — álmukat.
Az ujabb mozgalom szerényebb Igényekkel és reálisabb alapon indult meg, sajnos azonban, a Jelenlegi idő a megvalósítás szempontjából kevésbbé alkalmasnak mutatkozik, mint lelt volna például 3 éne! ezelőtt, amikor az építkezés jóval olcsóbb volt, mint békében, mig ma legalább is 50 százalékkal drágább.
A felmerüli tervek közül a legnagyobb szabású állandó, szilárd anyagokból épitendő, fűthető és így egész éven át használható épület, az Erzsébet-téren lenne elhelyezve, olyan méretekkel és kivitelben, ami hosszú időkre véglegesen megoldaná a színház kérdését.
Ez a szinház — eltérően a régi patkóalaku alaprajzzal bíró és zárt páholyokkal körülvett elrendezési módtól — a kisebb vidéki városokban ujabb időkben létesült színházak mintájára épülne. Ezek a színházak rendesen hosszúkás négyszög alaprajzzal bírnak, megtelelő lejtésű padlóval ellátva és tekintetve véve azon körülményt, hogy a helyiség az év háromnegyed részében nem szinház, hanem mozgóképház céljaira szolgál — az állóhelyek téliesen mellőztetnek, ellenben az egész nézőtér ülőhelyekkel szereltetik fel. Páholyok csak az emeleten vannak, kétoldalt elhelyezve, rendesen nyitott módon, egymástól csak alacsony falakkal elválasztva. A színpaddal szemközt levő karzaton szintén csak ülőhelyek vannak. Ugyanitt hátul foglal helyet rendesen a vetitókamra is. A földszinti nézőtér két oldalán
— többnyire oszlopokkal elválasztva
— közlekedő-folyosó vonul végig, közvetlenül a szabadba nyíló vészkijáratokkal, amelyek mozgókép-előadások alkalmával rendes kijárt) gyanánt is szolgálnak.
•) A levél tartalmival teljéién egyeMrtOnh. Ctik egjrej illlliul ellen vaniuk íazievételeink. ugyanit az <pllkczéi KnyeííDen ma Km drigibb. mini vcJI a bíbora eUU » a tervezet ize/Int a kutlurpjlola biaiei belvi bereodeitséTct nem terelne többe, mint 4 mtlIUrdba. A utrk.
CtartBgyeMl Telefon 22, G R Ü N B E R G E R N É L
hogy karácsonyi occasió dmén mindennemű árucikkeimet leszállítottam, hol elsőrendű harisnyákban, swetterekben, férfi fehér-nemöekben, női- és férfiszövetekben, nyakkendőkben, valamint az összes rőfös- és divatárucikkekben hihetetlen nagy választékban a legolcsóbb Árban
Fő-ut II.
Címre BgyeW!
1024. December 2.
ZALAIKÖZLÖNY
3
Egyébként a teremhez csatlakozó egyéb helyiségek, úgymint az előcsarnok a ruhatárakkal, pénztárakkal és lépcsőházakkal, az emeleti foyer a buffet-vel és mellékhelyiségekkel, az ellenkező oldalon a szinpad, zenekar, öltözők, diszlettárak stb. elrendezés tekintetében a régi színházaktól nem sokban különböznek.
Az épületnek azonban ugy a külső, mint a belső kiképzése jóval egyszerűbb, mint a régi színházaké volt.
Az ilyen Jerem esetleg még hang-viíseuyek /Uü-ttaár* is . alkalmas, ellenben táncterem- gyanánt nem használható, »mrvcl. a .nézőtér padlója lejtős. Vannak ugyan olyan megoldások és módok, amelyékkel a padló vízszintesre is álitható, ez azonban meglehetősen komplikált és költséges dolog, nálunk|nem lenne különben sem szükséges, mert táncterem céljaira más helyiség áll rendelkezésre.
A színház előcsarnokától megközelíthető módon a színházépülettel összefüggő tömegben még étterem és kávéház lenne létesíthető, ami a jövedelmezőséget előmozdítaná.
Egy ilyen színház építése 8—10 milliárdba kerülne.;
Természetesen sokkal olcsóbb lenne egy nyári színház, fából felépítve, egészen egyszerű kivitellel, a földszinten ülő-helyekkel, kétoldalt páholyokkal, hátul esetleg állóhelyekkel, az emeleten pedig a főbejárat fölött erkély-ülésekkel, a színpaddal kapcsolatban szerényebb méretű disz-lettársakkal és öltözőkkel.
Ez a színház azonban, nem fűthető és emiatt évente legfeljebb 5 hónapon át lenne használható, ebből 2—3 hónap esnék a szini-elő-adásokra, a többi esetleg mozgóképelőadásokra. Megjegyzendő azonban, hogy ilyen nyári színházaknak utóbbi célra való felhasználása kissé szokatlan és tekintetbe véve a nyári időszakban különben is gyér látogatást, nem sok eredménnyel kecsegtet. \' Egy ilyén nyári színház, •— kissé jobb kivitelben, jnint a nyári aréna volt — palatetővel ellátva, felszerelve kb. 7—860 millióba kerüne.
Még egy harmadik megoldás is merült fel a létesítendő színházra vonatkozólag: a Polgári Egylet nagytermének átalakítása."
Tudvalevő, hogy ezen terem használhatatlanságát főképen a megfelelő tágas előcsarnok, lépcsőház és ruhatár hiánya okozza, mert ezekben a tolongás valósággal életveszélyes, tüz esetén pedig elképzelhetetlen szerencsétlenséget okozna.
Jelenlegi elrendezésében a Polgári Egylet nagyterme tulajdonképen közbiztonsági szempontból — a kényelmet nem is említve — még műkedvelői előadások, vagy táncmulatságok tartására sem felel meg, mert főképen hiányzik itteti a gyors kiürítésnek a lehetősége. Egy emeleten elhelyezett terem, a hozzávezető szűk és kényelmetlen folyosókkal és lépcsőházzal, előcsarnok nélkül, beépítve egy zárt udvarba előtte az egyleti helyiségekkel, mindenre inkább lehet alkalmas, mint színház céljaira. Hiszen na^y költséggel lehelne rajta sokat segíteni. A terem alatt levő raktárat át lehetne alakítani előcsarnokká — a bejáratot a kerlhelyiségbe téve — a déli oldalon a meglevő épilmények teljes lebontásával lehet l; Masabb előteret és kényelmesebi) F lépcsőt létesíteni, a keleti oldalon a szükséges színpadot és mellékhelyiségeket fel leh*t építeni, a jelenleg használhatatlan páholyok helyett megfelelőbb nyitott páholyokat lehet kétoldalt elhelyezni, nem lehet azonban ezen termet a földszintre lehozni és
eldugott helyzetéből kiszabadítani. Nehéz a lejtős nézőtér megoldása, mert az egész épület vízszintes padló-rendszerre van tervezve. Dobogók beállítása nem szép és nem célszerű. Nehéz a termet fűteni, mert túlságosan magas.
Azután az épitési szabályrendelet szerint az olyan színháznak, amelynek befogadó képessége 600-on felül van, teljesen szabad téren, azon alul pedig legalább is saroktelken keíl lennie, tehát két oldalról kell utcául nyílnia. A nagykanizsai színház legalább fiOO személyre épülne. Ezen számnak megfelelően a teremhez vezető lépcsőknek összesen legalább 10 m. szélességgel kell birniok. Ez pedig kivihetetlen, mert egy 3.20 m. széles fő és egy 1.80 m. széles melléklépcső, amilyen tervezve van, együtt is csak a felét teszi ki a szükségesnek.
A Polgári Egylet nagytermének színházzá való átalakítása kb. 2.5—3 milliárdba kerülne és dacára ezen nagy költségnek, meg sem k zcüfené egy szabályszerű elrendezésű földszinten elhelyezett színház előnyeit. Emellett a város elvesztene e^y tánctermet, ahol úgyszólván hetenként szoktak előadást és mulatságot rendezni. Minthogy pedig egy ilyen teremre föltétlenül szükség van, a Polgári Egylet termének színházzá való átalakítását határozottan elleneznünk kell, nem is szólva arról, hogy az átalakításra a fent\' említett műszaki hiányok miatt a szabályok értelmében a hatóság sem adná nieg az engedélyt.
Polgári Egylet nagyterme tehát csak maradjon továbbra is táncterem. Tagadhatatlan, hogy ilyen célra sem teljesen megfelelő, de azzá lehetne tenni egy uj előcsarnok tágas, kényelmes lépcsőház és megfelelő ruhatárak létesítése által, ami nem is kerülne oly nagy költségbe.
Ha pedig színházat épitünk, az legyen olyan, hogy az hossza évtizedeken keresztül tökéletesen megfeleljen rendeltetésének. Aí. E.
özv. Vajda Sándorné, valamint kis fia: Lacika a fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy felejthetetlen, forrón szeretett hitcstársa, illetve jó apja
Vajda Sándor j
a Fuíura főtisztviselője
folyó hó 1-én d. e. \'/jIO órauor, munkás életének 51-ik évi :i az Úrban csendesen elhunyt.
Temetése december hó 3-án d. u. 4 órakor lesz a róni. kath. temető halottasházából, az engesztelő szentmise-áldozat pedig d./s. 9 órakor fog a szent-ferencrendiek temphmában az Urnák bemutaítatni.
Emléke síiwünkaon * örökké cStti fog !
Szőnyegszövők!
fonalak, j
tnQveszl KURTÁK cs ercdi-tl 1\'
szOvöszékek SiJSX&Uíi |
BUDAPEST, Rúbócxt-tir II. sa.
(Ki.ld.n/.yrlí uUnvéltrl l».)
Az izraelita hitközség évi közgyűlése
Nagykanizsa, dcccmbcr 1
Vasárnap délelőtt tartotta meg a nagykanizsai izraelita hitközség rendes évi közgyűlését Bród Tivadar dr. elnöklete alatt. A közgyűlés alkalmával a hitközségi palota tanácsterme megtelt a hitközség lagjáival.
Kövid elnöki megnyitó után Eábián Miksa titkár beterjesztette részletes titkári jelentését, melyből megtudjuk, hogy a Hitközség ,1925: évi kölség-vetése 62.742aranykorona, ami papir-koronában egymilliárdnál többet jelent. Ebből a hatalmas összegből 600 millió papírkorona hitközségi ad > utján fedezendő, mely összeg a t.-valyi hitközségi adó négyszerese. Az éj.iilclek icszieges tatarozására 200 miUi*\') !c ••• ii;\'\'t irányozlak elő, inig a további s/.iik:.v;;es jataiozást a/, állami lai.iro/ási hiíelb I gondol--jcik fedi \'iii. A költségvetés egy jelen-t.\'keny lehet tétele, h«-;;y a/. eícini és, felsőkereskedelmi isfc\'-Uk tane:oinck fizetését mint isko\'afeitnlarió 50%-bau tartozik ftde/ni. Nem kevésbbé gr.\'.s trheitétel a lanei .".kitek visszamenő lmUtHy.il ki:óíl nyti\':\'dij illetéke.
A iilkári jelentést miiulcu hozzászólás nélkül egyhangúi ig elfogadták.
Felemlítendő, hogy a hitközség tisztviselői é; alkalmazottainak fizetését 1!»25 január 1-R teljesen az állami tisztviselők statusa és fokozala szerint lende/ték és dccember l-én rendkívüli s.1••■.Oly cimén egy havi fizetésüknek megtelelő összeget juttattak.
Miután indilvá^y nem éikcelt be, elnök a kíi.\'gyülési^zenk-t óra előtt berekesztette.
Az Esküdt-aigy
— A\'Zalai Kiklöuy mi jut ludósHöjálúl — (iuiiopest, december I
A mai tárgyalásin a bíróság a bizonyítás, kiegészítését rendelte el, valamint a miniszterelnöknek Sz.ihö Istvánhoz intézett levele . ma i észének felolvasását, amely a jelen ügygyei össze liiggésbeu all.
Térj/y BC!a volt közélelmezési mi-..isztvit hallgatja ki. a bitóság, aki eimoudja, hogy Szab\'» minisztertól megbízást kapott arra nézve, hogy a kiviteli engedélyek kőiül támadt szabálytalanságokat megvizsgálja, de ö a vizsgalat sor.in megállapította, hogy a tisztviselők vagy az ügyosztály ellen semmifele panasz, visszaélések vagy szabálytalanságok gyanúsa nem mivíilt iel, de szükségesnek látia, hogy á miniszter magának tassa fenn a rendelkezést. Megállapítást nyeri, hogy a kérvényeket nem sorieuiibcn intézték el és a sorbxkivitli elintézés nagy előnyt je-lénh\'lt- Az ilve\'o „soronkivűliséget" ívgtöbbszór tSküdt figyelmeztetésére reiidelték el. Kizuv.w.k taitja, hogy Szabó István miniszter — még ha folytak is be pénzek, ezekről tuJ:> ti.ist szerzett volna és ezt kijelentette a miniszterelnök is, aki előli k"ihat \\ozöttabnaii hangsúlyozta, hogy i.abó István oz ügyben teljesen intakt. ,1 rendszer leu\'e lehetővé, hogy I sküiíl az u-ynevezett protekciós ké vények melle becsúsztathatta az ő általa bizonyos okokból pártfogolt kérvényeket. Hogy kabarékban is árusítottak engedélyeket — mondja Tétffy — az azért volt, mert igen rentcbills és nagy üzlet volt a kivitel.
KovácsGyuln gazdáik dó elmondja, hogy Szabó miniszter mindig szegény ember volt. Este diót vagy mézet vacsorázott. Szegényen halt meg, nem maradt utána semmi.
A párisi olimpiász— az Urániában
A nagykanizsai sportközönség óriási érdeklődése mellett tartotta tegnap este értékes előadását a párisi ohmpiászról Szieberlh Imre MÁV főfelügyelő, az olimpiai bizottság tagja. Sziebcrth másfélórás elejétől végig élvezetes i előadásban ismertette az olimpiászt. Álló majd mozgóképekben bemutatta az öt világrészt egybefonó ötöskarikáju olimpiaizászlót, a magyar csoport megérkezését Párisba, a francia főváros egyes részeit, a párisi életből vett: magyarázatokkal. Majd a különböző nemzetek gyönyörű felvonulását. — Amikor a verseny kezdetét vette, számtalan postagalamb vitte hírül a nemzeteknek az olimpiász kezdetét. Majd láttuk amint Toldy a magyar csoport élén viszi a magyar nemzeti zászlót. Nagy szimpátiával fogadják a magyar csoportot, mely meghatódik amikor sok száz éljent és üdvözletet hall az ott élő magyar honfiak ajakáról. Majd a páratlan szépségű versenyeket látjuk egyes részleteiben, melvck minden sportkedvelőnek igaz gyönyörűséget szereztek. Szieberth főfelügyelőt az előkelő közönség meleg ünneplésben részesítette. Egy kedves est benyomásaival távozott az Urániából.
ECÜLFÖLD8 HÍREK
Féltékenységből megölt hatvanhét éves asszony. Szenzációs rabló^ gyilkossági bünpert tárgyal a bécsi esküdtbíróság. Pruscha Franciska nevü 54 éves nő azzal van vádolva, Iiogy 67 esztendős öreg barátnőjét szerelmi féltékenységből megölte. Mindkét nő szerelmes volt egy fiatal diákba. Pruscha az öregasszonyt egy lámpabéllel megfojtotta és több millió készpénzét elrabolta, amit a fiatal diáknak adott. A bíróság a nőt 15 évi súlyos börtönre Ítélte.
Seipcl merénylője bíróság előtt. Ma kezdődött a bécsi esküdtszéken dr. Altmann udvari tanácsos, az országos törvényszék elnökének elnök-kte alatt a 29 éves Roltcnscheimból származó Javorek Károly szövő-mun-kás bílnpöre, akit azzal vádolnak, lmgy 4924. junius l-én dr. Seipcl szövetségi kancellárra két rcvolver-liivést adott le és ezállal szándékos gyilkosság végrehajtására vezető cselekményt kíséreli meg. A vádlott elismerte bűnösségét. Kijelenti, hogy nem volt szándékában megölni a kancellárt. Nagyon rossz dolga volt s mindenki azt mondta, Hogy Seipcl az oka mindennek. A bíróság Javo-rekel három cs ttrtvi szigorított börtönre ítélte. T
Durván inzultálták Ruppert Rezsőt. Ruppert Rezső nemzetgyűlési képviselő vasárnap este a Keleti pályaudvar éttermében vacsorázott, amikor hozzá lépett Ruiahdzi Miklós volt százados és felemelt öklével teljes erejéből bal halántékon ütötte Ruppert Rezsól, aki egy szempillantásra megtántorodott, azután többször arcába sújtott támadójának, majd -amikor Budaházi ismét ráakart támadni, Ruppert belérugott. Budaházi erre újra nekirohant Ruppertnek és mellbeütötte ugy, hogy a képviselő elcsúszott és hangosan kiáltotta: Ez a nyugatmagyarországi gyilkos! Budaházi a gyilkos 1 Erre nagy közönség lódult mindenntlncn a szin-hclyre, mialatt Budaházi hirtelen cltávozo\'tt az étteremből..
zalai közlöny
NAP! HIRiSC
NAPIREND
December 2, kedd
Római katolikus: Blblana vért. Píolci-lins: Aurílla. Izraellia: Ktszlev hó 5.
Nip kel rcgRcl 6 óra 30 perckor, nyuj;-ulk délutin 1 óra 09 petekor.
A Meteorológiai Intézel jelenítse we-rint lelliós, enyhe íi túlnyomóan iliiai I<IÓ virlutó.
Mozi. Urinl.i: A diadalmas íleL Eló adások este \',47 is Vt9 órakor.
A MAGASBAN
Havas hegyen, bársony párnán, Alszik mélyen, némán, árván, Alszik nyugodtan — a Csend... Lárma, zajos vásár, vígság, Pompa, emberi — hiúság, Minden, minden, messze leni...
Röpke madár nem jár arra, Nem hallja az erdők vadja, •Csengő jégcsap mit zenél... Zúzmarás fák körülállják l/avas, fehér bársony ágyát S halkan suhan ott a szét...
Németh Bfcke
— Templom-szentelés. Vasárnap szentelték fel a nemrégen restaurált egervári templomot. A felszentelést Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspök végezte.
— Harmincöt év a tanügy szolgálatában. Szabó Istvánné, a Nádor-utcai ovoda vezetője, december l-én (öltötte be óvónői működésének 35-ik esztendejét. Kollégái ebből az alkalommal meleg ünneplésben részesítették. A jubiláns- nem kevesebb, mint 32 évet töltött óvónői minőségben Kiskanizsán s a maga finom paedagógiai érzékével és meleg szeretetével kitűnő szolgálatot tett a magyarságnak.
— Tanítói pályádat. A ttlrjci anyaegyházhoz tartozó szatapai fiók-egyházi kántortanitói állásra \'meg-üresedés folytán pályázatot hirdetnek december 16-ig. Kérvényeket a szalapai iskolaszék elnökségéhez (plébánia Tűrje) kell küldeni.
— A Polgári Egylet közgyűlése. A Polgári Egylet vasárnap délelőtt fél 11 órakor közgyűlést tartott saját helyiségében.11A közgyűlés tárgya volt a Polgári Egylet helyiségeinek színházzá és mozivá való átalakítása, mint arról a Zalai Közlöny előzőleg részletesen beszámolt. A tagok olyan kis számban jelentek meg a közgyűlésen, hogy kimondták a határozatképtelenségei s mindjárt értekezlelté alakultak a napirenden lévő ügy megbeszélésére. Az értekezleten az a vélemény alakult ki, hogy a Polgári Egylet színház- és mozi-jogá-nak értékesítése végett saját költségére elkészítteti az Egylet helyiségéinek kibővítésére és átalakítására vonatkozó tervekel ugv, hogy abból 3 hónapon át színház, az év további részében bál, koncert, műkedvelői előadás, mulatság és mozi céljaira szolgáljon. A vigadóvá való átalakítás további teendőire nézve a legközelebbi közgyűlés fog határozni. A Polgári Egylet semmiféle kötelezettséget cir.r- egyik vállalattal szemben sem vállal. Az Orionnal való tárgyalások az ajánlat visszavonása következtében megszakadtak, igy érdemileg az értekezlet semmiféle ajánlattal nem foglalkozott.
Quo vadis Nérója Emil Jannlngs
— Elmarad az éles-lövés. A Nagykanizsa város tulajdonát képező Tölgyes erdőben december 3-ra hirdetett katonai éles-lövési gyakorlatok elmaradnak, igy a veszélyeztetett területen a legeltetés ezen a napon is szabad.
— Elhalasztották a Tisztviselőnők Mikulás-estjét. A Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének december 3-ra hirdetett Mikulás-estjét közbejött akadályok miatt 6-ára, szombatra halasztották. Az erre a célra szánt adományokat tehát nem december 2-ára, hanem 5-re kell leadni az egyesület helyiségében.
— A reálgimnázium fúvós-zenekara. /tNjagykanizsai reálgimnázium 2fi tagu fuvós-zen«kart szándékozik szervezni. Nagylelkű adakozók megértése lehetővé tette, hogy a szükséges hangszerekhez hozzájusson a gimnázium lelkes ifjúsága s most már igazán csak azon múlik a nagyszerű terv megvalósulása, hogy sikerül-e előteremteni azt a 7 millió koronát, amibe a zenekar betanítása kerül. Reméljük, hogy a város lelkes közönsége, az intézet és a zene barátai mindent el fognak követni, hogy ezen az akadályon fel ne boruljon az a szép eszme, mely, ha valóra válik, hatalmas lépéssel fogja előre vinni nemcsak Nagykanizsa város, hanem az egész Zalavármegye zenekultúráját. Erre a célra köszönettel fogad adományokat a gimnázium igazgatósága s az évvégi tanulmányi értesítőben nyugtázza.
-— Nagykanizsa szabályrendeletei, cim- és névtára. Dr. Novai Imre városi aljegyző összegyűjtötte Nagykanizsa város összes érvényben lévő szabályrendeleteit s ezeket előjegyzési naptárral, cim- és névtárral könyvalakban kiadja. Az előjegyzések még e hét folyamán eszközölhetők. A munka ára 50.000 korona. Hirdetéseket is felvesz lapunk nyomdája.
— Cserkészek kiállítása. Karácsonyi vásár és kiálütás ma délelőtt 10 órakor nyílik meg 75. és 77-es cserkészek ügyes munkáiból a központi iskola földszintjén. Aki szép és olcsó karácsonyi ajándékot óhajt, ott feltalálhatja és a cserkészeket is segiti. A vásár és kiállítás nyitva lesz egész héten át.
— A kanyaró. November hónap második felében 38 uj kanyaró megbetegedés történt Nagykanizsa területén. Ezenkívül néhány tifusz és vérhas megbetegedést is jelentettek.
— Zalaraegyc JóUai-centenná-riumu. Zütavavmcgyc törvényhatósága is méltó keretekben szándékozik megünnepelni a legnagyobb magyar regény Írónak, Jókai Mór-, nak százéves születési évfordulóját. A törvényhatósági bizottság díszközgyűlést szentet Jókai emlékének. Zalaegerszegen február 18-án Jókai-ünnepélyt rendeznek. A népművelési bizottság pedig intézkedik, hogy a centcnnárium napját minden községben emlékünnepélyeket rendezzenek.
— Levente Egyesület a\'akult TOrjén. Tűrjéről jelenti tudósítónk: A tűrjei községi képviselőtestület gyűlésén a Levente Egyesület megalakítása céljából alakult testnevelési bizottság tagjaivá egyhangúlag megválasztották : kossuthi Putaky Andor szobrász és festőművészt, dr. Kulka Hugó orvost, Horváth János igazgató-tanítói, llorváth Gyula segédjegyzőt, Ágh Antal birtokost, Prunner György iparost.
= Eljegyzés. Töke Róbert eljegyezte. Ilrametsek Ilonkát Nagykanizsa. (Minden külön értesítés helyett.)
_ Biró-vátasztás Tapolcán. A napokban éjjel 2 órakor végződött be Tapolcán a biró-választás. Bírónak vitéz Vajda Lajost, helyettesének Kopis Horváth Jánost. Az uj bíró a Tapolczai Újság felelős szerkesztője. Értesülésünk szerint a választást szabálytalanságok miatt megfellebbezik.
= A Quo vadls teljesen uj feldolgozás.
— Tüdővész ellen védekező bizottság TUrjén. Türjéről jelenti tudósítónk: A türjei községi képviselőtestület a tüdővész elleni védekezés bizottság tagjaivá dr. Nóvák Béla prépostsági urod. jószágkormányzót, dr. Kulka Hugó orvost, Halmos József főjegyzőt, Erdélyi J. Irén premontrei kanonok, plébánost, Horváth János igazgató-tanítót, Németh Péter gyógyszerészt, ifj. Pataky Andor földbirtokost és Agh Antal birtokost választotta meg.
_ Állategészségügyi hírek. A letenyei járásban KerKatarkánd és Lovászi községekben megszűnt a sertéspestis. Keszthelyen, Fenékpusztán a száj- és körömfájás járványosait fellépett. Vonyarcvashegyen a scrtésorbánc megszűnt.
— Éljen a király a kis Jacky nagy filmje.
— Gyújtogató elmebeteg. Megemlékeztünk arról, hogy Bezsényi 1. vasúti munkás felgyújtotta rokonának házát, ami miatt a csendőrök a kanizsai ügyészség fogházába szállították. Miután az elmeorvosok megállapították Bezsényiröl, hogy elmebeteg, tegnap beszállították a zalaegerszegi közkórház elmebeteg osztályába.
— Salát gyi\'lminyii kotolt kablt K I95000-1ÓI, sajil gyárlminvll kólOll mfl-l£nv K 130.000 lói, sajil gyítlmlnyu kOtOtt Juníper K 30.000-lói. Flllpp kólOIUrugyíra Szombathely. Széli Kílmín-u. 6-
= Uri- és női > divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarez Dezső cégnél, Fő-ut 5.
— Cigarettázik Ön? Sodorjon Jantna
\'"ül\'1 Ügyvédi határidő napló az 1955. ívre szerkeszti Dr. Pajor Rezsi, hoisznkás alak alapira K H.-. széles a ek K 17. -
a mindenkori szorzószámmal. F.lójegyezlet-hetó és kapható Fiséiul Fütty Fia! könyvkereskedésében. Nagykanizsán.
= Linóleum (padiakárpit), bőr-vászon és viaszosvászon asztalterítők legnagyobb választékban, igen jutányos árak mellett kaphatók Schwarez Dezső cégnél, Fő-ut 5.
= DIVATSALON MEGNYITÁSI Fővárosi színvonalú, a legmesz-szebbmenő igényeket is kielégítő francia és angol női dlvattermDn-ket megnyitottuk. Wagner Fe-rencné és dr. Schcrz Istvánné Csengery-utca 1., udvarban I. cm.
Ugyanod tanulóleányok felvételnek.
-.-. „Tctra" csecsemő-kelengyék
kaphatók Schwarez Dezső cégnél, Fő-ut 5. szám.
MOZB
Uránia. Kedd—szerda fél 7 és fél 9 órakor egyik legújabb és legjobban sikerölt magyar filmünket: „A diadalmas é^t"-et mutatja be Gasil Béla rendezésében, Lukács Pál, Zora Ogneva főszerepével. — CsUtörtükön a német világfölényes-séj ujabb nagyszerű reprezentánsának, a Zeppelin II 1-nak diadalutját mutatjuk be.
A Quo vadis (Emil Jannings) és az Éljen a király jövö héten jön.
1924. December 2.
SPORTÉLET
Vivás. A Zrínyi Torna Egylet vivó osztálya ez évben i» tanfolyamot rendez ugy kezdő, mint haladó vívók részére. A vivás csatOrtíkön, december 4-én este 6 órakor k«z-dődik a főgymnázium \' tornatermében. Vivóeszközöket az egylet bocsát
tagjai rendelkezésére. . . . r r|, „ „ .-.-.- ■ ■ * ■
Irodalom és művészet
A zalaegerszegi hangverseny
Szombaton tartotta meg a Zalaegerszegi Egyházi Ének- és Zeneegyesület a Nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör, a Nagykanizsai Ipartestületi, a Nagykanizsai postásdalárdák s a Zalaegerszegi Daloskör közreműködésével rendezett hanversenyét. A nagykanizsai vendégeket a zalaegerszegi pályaudvaron Czobor Mátyás polgármester fogadta s jól eső örömmel állapithatjuk meg mindenre kiterjedő figyelmét és gondoskodását. Az Arany Bárány szálloda udvarán Péhm József zalaegerszegi apátplébános üdvözölte a nagykanizsaiakat, kiknek nevében Szakái Gyula kegyesrendi tanár válaszolt, ulána pedig az egyes dalárdák énekelték el mottójukat Annál súlyosabb rendezési hibák és figyelmetlenségek történtek magánál a hangversenynél. Igy a Nagykanizsa város polgármestere képviseletében megjelent Kaufmann Lajos városi jegyző s lapunk felelős szerkesztője és még többen a legcsekélyebb figyelemben sem részesüllek, sőt egyesek részére idejekorán megfelelő hely sem biztosíttatott. A hangversenyről ennél fogva nem is tudunk beszámolni, mert azon jelen nem voltunk. Már pedig elvünk, hogy csak olyan művészeti eseményről iruuk, melyet idejekorán biztosított megfelelő helyről nézhetünk végig. A rendezés körül tapasztalt mulasztások sokaknak lelkében ébresztettek kellemetlen érzést és hagytak maguk után fájó emlékeket.
* —mp-
Alexander Bernát előadása. A
nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet vasárnap este tartotta meg a Casino nagytermében Idei első kul-turcstélyét, melyen Alexander Bernát dr. egyetemi tanár tartott szabad előadást a művészetek fejlődéséről és csoportosításáról. Előadása a lélektani alapismeretek elvontsága dacára elejétől végig könnyen érthető és érdekes volt. Sorra vette az egyes művészetek lényegét s beszélt « táncművészeiről is, mely csak most van kialakulóban, miután sem a báli táncok, sem pétiig a balett nem művészet, mer; nélkülözik a művészet lényegét képező intuitív elemekei. A több mint egy óráig tartol előadást a közönség zajos tetszéssel fogadta. , ...
Ulána Antal Juci szavalta el Kts Arnoldnak Nein mondta . . . és dr. Wtnkler Ernőné Munkácsi, Noéim, nagykanizsai főrabbi nejének Lesz-egyszer még reggel cimü szép költeményét. Antal Juciról már multkon fellépte alkalmával elmondtuk véleményünket. Akkori megállapításunkból ma sem tudunk elvenni semmil-Vasárnap este is meleg közvetlenséggel, drámai erővel, gond".\' »[" nyalással és tiszta kiejtéssel szaval\'. A fiatal művésznő minden tekintetben megérdemelte azokat a zajos tapsokat, melyeket kapott. —fP
1924. December 2
7.AI.AI KÖZl/lMY
Dupla-izéles
FÉrüszövet-maraöskak LentOfDIközűk M\\i "IfffliÉ „ MI-1M . „ 3 mii lÉiliszöiict teljes béléssel is
IS
láttÉ
KOZGAZDASAG
Másfél milliárd tonna
a cukorrépa-termés
A világ cukortcrméséről, amely az idén majdnem mindenütt kedvez* vott, a Magyar Statisztikai Szemle legújabb száma érdekes összeállítást közöl. A tavalyi évhez viszonyítva, <7 terméseredmény legnagyobb Magyarországban 51.7 százalék. Hollandiában 33.9 és Lengyelországban 18.5 százalék. A cukorrépával bevetett terület a legerősebben Oroszországban növekedett 42 százalékkal, az Egyesült Államokban 49 százalékkal. Különösen szépen fejlődött a cukorrépatermés az utolsó három évben Magyarországon. 1922-ben 711 ezer, 23ban 864 ezer, 1924-ben 1.427,000 lonna termeli. A cukorrépával bevetett teriilet 1922-ben 42 ezer, 1923-ban 03 ezer és 1924-ben 65 ezer hektárt tett ki.
Felülvizsgálják a szombathelyi tőzsdét. A kereskedőim; miniszter megbízta a soproni kereskedelmi és iparkamarát, hogy a szombathelyi tőzsde életképességét, működését vizsgálja felül.
TŐZSDE-
Vontat jtt üzletmenet mellett és az utolsó tőzsdei zárlathoz viszonyítva, nagyrészt alacsonyabb árfolyamok mellett indult a mai tőzsde. Csak néhány érték volt, melyben a legutolsó zárlathoz viszonyítva emelkedés mutatkozott, a tőzsdeidő későbbi folyamán ugy látszik az irányzat meg javult. Az üzleti tevékenység meg élénkült és az egyes piacok élénk üzleti forgalmat bunyolto ittak le. Az árveszteségek a kedvezőbb hangulat nyomán beállott élénkülés hatása alatt, megtérültek, söt a tőzsde általános árnivója zárlatig 3%-os ár-javulást tudott elérni. Lecsengetéskor a hangulat kedvező v-Jt.
Utótőzsde
Az Irányzat lat tolL lludapcsli Gőz 153. S^ilgó 6tíö, Angol Magyar -18. Kinin. 136, Leszámítoló 77, Osztrák Hitel 188. Magyar Hitel 529, Nova lö\'J. Kolió -180. Urjkányl 1015, Szászvári 370. Kószín 317-r>, Pesti H:inl 3750, Qeorgid 429, Kereskedelmi 129D.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
IP
Kérem a nagyérdemű vevőimet, -helyszűke miatt a maradék vásárlást a délutáni órákban eszközölni
Valuták
r>c»lzik
„Kékcsülag" nagyáruház.
AnROl font WaW 349X0 Amilc »!tS^OÍ7C
CMH koiom »K.«W HtJjra: tCM-IOCO
Dlnir lOGt-lttS Btrllo 1774^-17830
Dollit 74030-/4440 BuUreil 47&JS1
Ft«n:U ff. *W-4yG0 Dciin«<: 3673 36&J
HotUmllUt. 2S61WXM0 KopcnbiR* I3IM5 l»»
UJ 3»-3» Kflwiiinu 110Í© 11070
Hví MS--V42 t.onJoil 34SttOsM<i
Ura 322Ö-J7S5 Milaoo SJV-3XQ
tlctgi ItinV 36UXU N«»yotk 74W-J-UJ0
Outr. kor. 104-4*. tWSS Pitit
Dinkor I»I.VI«*0 Piíijj í?.M-r.MB
Svijd tr«ak HMO-M-tt SiólU SWitó
SvM ko«. IWtt-1*»5 stoíktioím KOM .OI8-
Norvíjc kor. tOSlO-tOWS WUn tOíSMQUS
Má/k« I7U35-I7.«! Zflri<l» MS» l«62
Zürichi zárlat i\'Afls 2797-50, London 23W\'—. Newyoik 51.787-50, Bilissel 2535, M.MMmi 2251-Holbittl 200 25. Berlin 12337Wien 72 </5, Sotla 3&0. Pt.ig.i 15*375. B«daptst Varsó 90 50. Bukarest 265. ltc-lgrád 750
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
Icgnip mi »«n«p ir.»
...............9370 193\'Ai 951019510
Berlin...............561015645 ---- 5615
Prága ............... 4721 170 4731 472
Newyotkban —.
Az ércpénzek és nemesfémek
beváltási árfolyamai Ezüst eeykotonás 6150—6350, kétkoronAs 12.300 12.700, forintos 16 500--17.000. Ot-koronás 31.150 -32550, színarany SaOOO-I 50.500. atany liu»koronás 333.000—«i35.000,
i platina 210.600-220.000..
tiszavidéki liszt
VILLÁNYI ANTAL termínv és őrlemény kereskedőnél, Eötvös-tér 29.. a Szent-
háromsigszobor átellenében. Ugyanott korpa nagyban és kicsinyben
Terménytőzsde Buza tlszav. 76 kg-os 462.500 -465 000,78 kg-os 170.000—175.000, egyéb vld. 76 ke-os •IGO.CHXl —162.500,78 kg-os 467.500-470X00, rozs 402.500—405.000, sörárpn 470.000— 490.000, takarmány árpa 400.000 -420.000, uj tengeri 245.000-2&.000, köles 265.000 275.000, korpa 220.000 -225.000. zab 395.000 400.000. rcpce 660.000 680.000, lucerna 230.0M --270.000, lóhere 240.000 -260.1)00, a többi változatlan.
A mai terménytőzsdén az irányzat barátságosabb voll liuza 2500 koronával, tengeri pedig 5000 koronával drágult.
Sertésvásár Peihajlis 3200, melyből eladatlanul visszamaradt 1600 dtb. Elsőrendű 27.500-23.500, szedett 26.C00- 27.000. szedett közép 24.000 —25.000, könnyű 21.000—25.000. elsőrendű öreg 25*000 -26.000. ináso<lrendü 23.000-24.000,-JnRol süldő 24.000 -28.000. szalonna ntgyban\\ 31.000, zsir 37.500, lehúzott hus 32.000, szalonnás ielsertcs 31000- 34.000. A vásár lanyha volt.
Szerkesztői üzenetek
S. M. Az Illem a művelt embereknek egymással való érintkezésében a társadalmi (elfogás által szentesített tormáknak és modornak betartása. Némelyik ember Igényesebb ezekkel az illemszabályokkal szemben, mások illenb.n kevesebb súlyt helyeznek reá. Az adott esetben tényleg vételt az Illendőség vagy mondjuk: a tapintat ellen, mert - mint ifja — X-nek a karját nem fogadta el. ellenben néhány lépéssel odább elfogadta azt Y részéről. On Is ugy érzi — írja - hogy ezzel nem járt cl helyesen s tanácsunkat kéri, hogy hogyan hozza helyre hibáját, inect észre veszi, hogy eljárásával megbántotta X-et. bár erre nézve az Illemkódexben nem talál paragrafust. Valóban az ilyen esetek nincsenek Is benne a jó-modorról szóló könyvekben, de helyesen érzi, hogy helytelenül cselekedett. Az ilyen eljárások hasonlítanak a méhcslpéshez, mely még akkor Is fáj, mikor lulánkját kl is huztuk a sebből. Leghelyesebbnek tar-tanúk, ha a legközelebbi alkalommal őszintén és kellő komolysággal kimagyarázná a dolgot X előtt például azzal, hogy a későbbi elhelyezkedés olyan volt. hogy elfogadta Y karját. Ez a kimagyarázés ugyan szintén nem teljesen elfogadható, de talán későbbi tapintatosabb magatartással (éledtein! lógja X el az esetet. A Jövőben pedig — saját érdekében — több meggondoltsá-got ajánlunk.
G. J. Versel nem Utlk meg a ml mér lékünket. Még legjobb köztük az Ősszel citnU, de verselése ennek is nagyon pon-gyola.
K. L. Kézhez vettük; elolvassuk.
Kiadó Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT, Nagykanizsa
Apróhirdetések
Gyci-mckrózágy jókarban tevő sod-tonybetéttel eladó. Szlgrlszt, Szemere-utea 4/b Varrógép i Ccnlrat Bobín 2frX>Tti&\', íUlycsztú. 3. ivV:00 korona Sialni Antal
»poi tö stctóíwr.________ ______
Kiadó «gy HolhCff és Schranz-fiJc ben/it; motor 800-as cséplővel. Megtekinthető
Pol6n FrancsJcs Istvánnál.___ 2245
Jftforgalmn íüoxer- és nyeroter-ményUcroskcdés vasútállomás mellett berendezéssel együtt eladó. — Bővebbet Wclner Mórnál. Kontárváros. 2578
Tisztviselőt, pénzbeszedőt ts irodaszolgát S"11 lM\'fp<src Hungária Biztosító R. T.
Csengery-ut 1. szám.
Figyelem 1
Hogy nem hangzatos
reklám, arról
meggyőződhetik
akkor, ha e szakmába vágó összes árukat
cégnél szerzi be.
Tekintve a karácsonyi
ünnepeket, áruimat a iehetó
Segolcsóbb árra szállítottam le.
Férfi fehérnemUeki
Féríi harisnyák és zoknik Selyem és horgolt nyakkendők Trikó és kötött keztyük
iblatotthoglíron Vnsut-ulciban, legszebb liclven hal rtl sztlcs, hit ÍJ liAiotnncKycd öl Itossm vitlnjclok 20 nillli6ír( eladó.
Moln.ir Ovófíivllé.
Hajnali, i\'i állapotban levú p.ipir-riobuzo!<at jó Jion visirol Kölft-Szdvö-gyár. 2282
\' KliÚíníétc bútor eladó Szcmere-utefi l\'J.
Nöi selyem muszlin flór-
íx9n¥ák 34000 Mó,
Nöi gyapjú mellények Férfi é-j nöi esornyők Leányka kabátkák. Áruink közismerten a legjobb minőségűek, mert csakis kimondottan jó árut hozok forgalomba.
Egyúttal szíves tudomására adom a kedves közönségnek, hogy ismét raktáron tartok férfi és nöi bör árukat, oldil tárcákat, kézitáskákat minden kivitelben.
Kérem az ebbenl szükségletét nálam beszerezni.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. Dfccmber 2.
Szomorodott szívvel jelentjük drága anyánk
ön. flUilFíü) fOLÖPífí
•*JS\\. Goldechmidt Kritalin
67 éves korábin történt elhunytát. Temetése ma dec. hó 2-án d. u. 4 órakor lesz az izr. temető halottas házából. Nagykanizsa, 1924. dec. I. A gyászoló gyermekek.
Köszönctr.yilváuitás. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen jó leányunk halála alkalmával részvéttel voltak irányunkban és mély bánatunkban osztoztak. Nagykanizsa, 1924. dec. 1. Kaschmetter család.
—i— M lllll —I—
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tóxade délután I órai ró árfolyamai a kówctkexök i
WbS. I
íaUi!«f
KMtUajú UfMa |
Ntai.ll r* 1 Olt t
kiiMaytl I
5il.v6.li
Nukl tU
Viki. bvlor
KóilckcKa
AJ>U
AlUoIIU 1
UvtaU |:
Mii/. a
Bor ):
KCIBU 1
ViAMl (
DÍIIKMI A.\'Uwvinl Tnitl
HM
C«kor(jir«k DOcskor ÍU
C«k«.np«t 170*
OMtjrti iU
*Wiík. «•»« SM Slanatr MTI
fclelmUxerek Cilanri <|
SuIJal -
í^fCil M
Tokaji bor M
IUU<rMk

Oki. VIIUi
Ejy. IIIÓ tl
Jut Illó
Ali fii |
Au« ÍJ
PMbut a
Olajok
OUJl?»t ||
>U/C*I p«|r. 10
S4f <• iku
F4»Jí.>«l >ff 4 KUlI)r»0r
K4b. polj. ►"r #7 Kcglolch Cojm.
H<u>4n>»5( «
OKk.ladt 2|
Síiilodák
Roy«1-uiU6 KI
SdiwíiUtí 7
ER|« » UMllllt
Lukit* j:
T«rttt
Juta 77
<l)»p!u«o«4 a OolJbtfftr
KaMoa ))
Vegyipar
Spédlum II
fUra |
lluaj. nStrigt* H
Srikta í
Diaira ||
K»!«ll Mu/Jajl *
Oylrl bfc Cmu lün hpijlptl
Elsöranpu Halban & Damask-féle férfi velour-kalapok,
érkeztek. Fcrfi (íyapju és nyulszflr-kalapok, valamint férfi éj fin télisapkúk
nagy választéka. NŐI flltz-katap 120.000 korona.
GYENES ÉS VIDA NAGYKANIZSA.
JSíí a Rjtkailiág S
Mikulás blcíik. kf»ni|»u»«ok s lat{nagyor>b váUutekWai Kaiácoonyl cukorkák 4s íCtai*ány»k, k.-.rAwoxyfo-diu-sk £ ItfikUtaitfeAb
- llvitcibao--
kicsinyb&n 4s nagyban
Herrnstein Béla
cukorka ii wokoládé *agyk«rwk«tfMfe«a
5Nagy karácsonyi occasió
férfi fehérncn:aokfaon, férfi sooknlk, nadrágtartók, ooctznitortúfc, nöi ii férfi kötött Os bír-keztyiik. n6i kötött kabátok él silók, nfil
harisnyák minden színben, gyern-»k kabátkák,
Syermek sapkák, gyermek ke,..tyOk, Uyermek
arienyák és gamssník nagy választékban, úgyszintén nagy rálaszték csipkék és azalay ikhan stb. cikkek
-i__________legolcsóbb árban kaphatók----■ —
BF.GK BÉLA
áruházában
j ERZSÉBET-TÉR I. SZÁM.
VÍMIelőtl iifikiftlclél beucnl, kírem ir.ini olcmisAgAról intjgyfiiödiJ MlvesledJen.S
j---- \' -
Ne hagyja magát hangzatos reklámokkal megtéveszteni. Hl bármilyen cipőre szüksége v«n, keresse fel
Miltényi Sándor ós Fia
mely ötven év óta fennálló szaküzlet ugy mérték utáni rendelésre, mint saját gyártmányú kész áruban.
Kirilyt elimcré*. Minisztert ellvmerél. Minden klillitáton kltOntctéBt nyert.
Sport- és vadászcipö kOISnlstissségek. IMI ■aoy raktár héoipfikbsn ás sároípfikben. ImH
Tökmagot, fajbabokat
legmagasabb napi iroci vaaa
HELTAI JÓZSEF cég
Iroda: Ffiut 22. I. am.
Tolafon 368.
Raktár: Föut 3.
tanintézet
Buda|].Bt, RAday-u. 14.
Tctjci .nyi£l tJr.mlIj mellett kéczlt <W vidéki rn^TTTnnM^ít l». — Jegyzetek.
Eisöreiidtt tartós, zamatos
(füleg tnoachansxlcer) m i n d o n mennyiségben (v«i;on:éleleMiL\'n io) azonnali szitlitásra kapható kólctónllJával ab Péc>
7000 korona kg.-ként
vagontételobcn 6200 korona. Az áru pécsi tárliizainkbao megtekinthető.
Péosi Tárházak és Ke-reabedaimi Rt., Péos.
Tlrhlilk: ilklóil-utea J5. Telelos 4-00 Küin. trodi: Klrály-u.S.Telelőn 302,IMS Sfligonycim: „Tírházak". a«
Irodsberendezéaek
ttcvKInyöí Iróssxtalok tiltelre le.
Nagy és Vértes r.t. S.1rZ}Z£rí
Upti 4f]«cri4k lacv«a I
KUSHnbejáratu
bútorozott szobát i Üresek u F6-uton. Címein « kiadóhivatalban.
Waoy acprögyór elaóraogu
művezetőt k e r » s.
Caakit Ily niitióiégbcn raakCdOtt. inlclllgcna cgyínek írjanak eddigi tcvékenyaítfOk ét llitiéai Igényeik kOtkaévd „Oépüxem" jeligére Tcnzcr Gyula hlrdetölébo, Budapeat, IV., izcrvIla-Ur 8. ar.
On
uját itcbénck
ha nem ax olcaó <a legjobb <
haunálja. —. Kaphat* :
STAMPF ZSIGMOND
ÍQazcr- éa c>emegc-kcreakedéa4b*u Nagykanizsa, BazArépaut-
Ugyanott 1 kg perg. akácméz 3S.OCO K
Egy 5 méter 70 cm. széles és 2 méter 55 cm. magas lécezett
válaszfal eladó.
Megtekinthető nyomdánkban : Fő-ut 5. szám alatt.
r—~—"
»alál-Iégiói
szolgálatában
Irta: Truzslnszky István |
Ara 22.000 K.
Kapható a .Zalai Közlöny" 5 kiadóhivatalában.
Nyomatott s Zrínyi Nyomtllipar és Könyvkereskedés R. T.-nil, Nagykanizsin. (NyontilavezdO: Oteabeck Károly).
63. évfolyam, 277. szám
Nagykanizsa, 1924 december 3, szerda
Ara 2000 korona
POLITIKAI NAPILAP
SlílkesztílÍK is ktjidóhtv.üt PG-ut 5 n-Telclon 78, uyoindi 117. (2Am
Felelős szerkesztő:
Az első lépés
. A pénteki parlamenti események mély aggodalommal töltik el a gondolkodni és következtetni tudó komoly elemeket. Eddig is megvolt mindenkinek a maga véleménye a parlamenti tenor felöl, de ami pénteken történt, az -már nem Ízléstelenség, az nem groleszk grimaszokkal ugrándozó harlekinek mutatványa a vasárnap délutáni közönségnek adresszálva, hanem a forradalom szellőjének első éles sivitása, amely visszhangot keltett az utca tömegeinek ben-sejében, amely lesi és várja a parlamenti dirigensek karmesteri pálcájának intését, mozdulatait, ütemverését.
Az a hang, melyet nagyon jól Ismerünk onnét, mikor az utcai felvonulásokat bevezette. Az a hang, amely megmozgatta a gyárak munkásait és kiszólította őket az utcára, hogy izmaik erejével, szervezeteik szolidaritásával demonstrációt rendezzen és megfélemlítse a várpalotát. Az a\' hang, amely édes melódiákat búgott a kiuzsorázotl embertömegek felé, melyek nem vet-
ték észre, hogy szirénhangok húzzák az óceán mélységébe. Az a hang, amely a Nemzeti Tanács preludiuma volt és a Lánchidig, majd onnét az Egyetem-téri Károlyi-palotáig vezetett, ahonnan már csak rövid néhány lépésre volt a — szovjetház.
A pénteki események élénken magunk elé idézik azt a szórnom időszakot, amikor a front felbomlása után mindenki fejvesztetten hazamenekült és. a teret átengedte a farkastorkú árulóknak. Egy energikus vaskéz megmentette volna a helyzetet és levezette volna a chao-tikus állapotokat. Ezt az erélyes, kemény kezet láttuk pénteken a házelnök rtdikális intézkedésén, aki a helyzetet egy pillanat alatt átérezve, egy határozott operatív beavatkozással elfojtotta a jól scenlrozott múfelháboro-dást és művihart, amely az utcának volt szánva.
A pénteki események intő példa azok számára, kik bizonyos jelenségeken egy finom fölényes mosollyal szeretik magukat tul tenni. A pénteki események komoly figyelmeztetés, hogy igenis kráter fölött járunk
ÖRÖKMÉCS
írta: BARBARITS LAJOS
Mikor a vihar lépi ablakom, mikor a kútba hulló csepp vizel a csenden tul is némán lMllgato/it ... mikor /utó Jény valahol megáll, s alvó lidérere lép a lábam; mikor a Jázmin-illat messze elkerül, is zengő lene ébre\\l ólmos-álma nyári éjszakákon, amikor szétszórja a semmibe meddő magját a szürke tegnap... részeg hahota kél köröskörül, itt-ott fásult útszéli nóta hervad; rekedt sípot veszettül fuj az Kel s fekete völgyben lillotn-mezökSn, sok rtgi tavasz örök temetőién mikor átnyargal ezer csahos véreb és darabokra foszlik csendből szólt szőnyege az éjnek; \' mikor megáll egy el/elejtett . rég hangjuveszlelt muzsikáló óra ...
. .. akkor mindig hozzám jón valaki egy el nem csókolt búcsú-csókra.
Szürke emberek
Itta: Németh liöskc 1.
HUvös, fekete este szakadt le a városkára. Sehol egy csillag ai égen, seliol egy lámpa az utcákon; legfeljebb a házak ablakain szttríklött keresztül valamelyes kis világosság, de csak gyéreit és elvétve. Isten tudja, hogyan morzsolták itt le az életüket az emberek I Nappal a
Kempelen Béla
■■■BMBBBBH
EkSIIittítl ím: Egy hír. 30.000 koron Htrom hóft..........1.... 90.000 korona
naponta, amit nem szabad le-kicsinylenünk, de amellyel számolnunk, amely ellen védekeznünk kell. Védekeznünk minden áron, minden eszközzel.
Ez azelsölépésa forradalomfelé, mondotta l\'eidl. Igen, ezt láttuk, észrevettük és tapasztaltuk. Ugy, mint Wekerle idején. Azért nemcsak a kormányon, .de minden
becsületes, józan magyar polgáron múlik, hogy az első lépést ne kövesse a második, a harmadik, mert ez a véget jelentené. És ha nem lehet parlamentáris eszközökkel, ám jöjjön a kényszer, a nyers erőszak, de szovjetet nem engedünk többé csinálni ebből az országból.
Benedek Rezsi
BELPOLITIKA
A házszabályreviziós törvényjavaslat tárgyalása Az ellenzéki képviselők passzivitása
, Budapest, december 2
A nemzetgyűlés ülésének megnyílása után a Ház egyhangúlag kimondotta a házszabályrevizióra vonatkozó javaslat tárgyalására a sürgősséget és nyomban áttértek a javaslat tárgyalására. Ernszt Sándor dr. az clsó szónok. Elitéli az ellenzék kivonulását^. (Ernszt beszéde közben jön bc Sztitovszky Tibor^külügy miniszter.) Ernszt arra figyelmezteti a kormányt, tegyen meg mindent, hogy a parlamentben a nemzet minden árnyalata kifejezésre jusson. De vigyázni kell arra is, hogy csak egyetlen akarat érvényesüljön a parlamentben, — a nemzeti akarat.
Mokcsay Zoltán amerikai és angol házszabályokra hivatkozik, ahol a vita
megszorítását kérhetik. Amerikában és Angliában sokkal messzebb mennek ezen a téren, mint a mostani javaslat azt nálunk kontemplálja.
Petrovics György rámutat arra, hogy a szociáldemokraták mindenfölé akarják helyezni belső pártérdekeiket s egy kisebbség terrorisztikus uralmát szeretnék megteremteni.
Csöngedy Gyula elfogadja a javaslatot. Visszautasítja, hogy a revíziós javaslat a szólásszabadság megszorítását jelenti.
iklódi Szabó János is elfogadja a \' javaslatot.
Perlaky György: Az ellenzék szempontjából is fontos a házszabályre-vizió, mert a népies parlament eszméjét csak^ugy tudjuk fenntartani,
szürke robot, este semmi szórakozás, legfeljebb egy kártyapárti valamelyik rosszul világitolt, füstszagú, poros helyiségben, aztán nyolc-ora harangszókor haza; bekapni egy egyszerű vacsorát, utánamegy kis újságolvasás s kilenckor pedig pontosan az ágyban; másnap újra kezdődőit az egész. Nyomorúságos, idegölő, életet felmorzsoló, keserves napok, hetek, évek, egyik olvan mint a másik; semmi esemény, semmi változatosság, semmi mozgalom, csak tespedés, unott közöny és gépszerű munka, melyet. sohasem serkent többre, értékesebbre, nagyobbra: az ambíció. Hisz voltaképen úgyis mindegy — minden...
\' II.
— Loránth Mihály unottan indult szokásos esti sétájára. Útközben egy kicsit \'benézett a patikába, ott az öreg Horváth, a gyógyszerész pár viccet adott le, megbeszélték a napi eseményeket, eltelt egy órácska, aztán felkelt, kiverte»matróz-pipáját, búcsúzott és ment tovább.
— A torkában valami nagyon rossz ízt érzett, — „tán a gyomrom rontottam cl" — gondolta magában s már bánta is, hogy valamit nem kért az öreg patikustól gyomorfájás ellen. De aztán mégis csak tovább lépdegélt. Az „ Arany szőllőhöz"
címzett vas- és füszerkereskedés előtt megállott, pár pillanatig gondolkozott s felment a három rozoga tégla-lépcsőn a boltba. Azzal a szándékkal lépett be, hogy vesz egy üveg gyomorkeserűt. A tulajdonos udvariasan hajlongva sietett elébe, kérdezve, hogy mit parancsol? — Mikor elmondta kívánságát, különböző üvegeket raktak elébe, mintha az egész l>olt-személyzet csupán csak azért lett volna a világon, hogy őt szolgálja ki. Még a pénztáros kisasszony is barátságos mosollyal és helyeslően bólingatott feléje a kassza mellől.
A pulton nagy garmadában most érkezett dobozok voltak felhalmozva, az etsí> segéd betüszámjegyezte őket, s csak azután rakják helyre a többiek á polcokras Loránth Mihály ugy Aalálomra felvette az egyik dobozt, leemelte a tetejét; karácsonyfa sütemények voltak benne. Sárga, rózsaszín és. fehér-cukorkarikák, csillagok, lantok, stb. Loránth Mihály aggle-gényi szivében egyszerre kinyíltak az emlékezés szines virágaj.
Valamikor sok évvel, sőt évtizeddel ezelőtt, kisfiú korában ugy karácsony estén, ezek a karikák, csillagok, lantok díszítették az ő fáját s boldog gyermek örömmel állt előtte, kézenfogva az édesanyját. Odébb apja és nagyszülei gyönyör-
ködték az ő örömében, Egyszercsak kipusztult, kiömlött a kedves családi kör; itt maradt egyedül, ebben a rideg életben, ahol egy melég szó, egy kedves mosoly, egy szeretetteljes pillantás. Így szaladt egyik év a másik után s észre sem vette már megöregedett
Szórakozottan forgatta a dobozt, végre megkérdezte, hogy ez a sütemény? A boltos Összeget mondott, melyet a pénztáros kisasszony elé tett le, aki barátságos mosollyal kérdezte: „Tán kis rokonfiunák tetszik venni ?" ó azooban hebegte rá: igen, igen. Pedig hát nem vólt a rokonságban senki olyan kis fiu. Gyorsan hóna alá^-kapta a csomagot és távozott fa boltból. Künn vastag sötétség fogadta, alig birt tájékozódni, félve tapogatva mert a falak mellett s mint valami drága kincset, ugy cipélte a szegény kis papiros dobozt, kényesen, hogy baja ne essék.
Hl.
Otthon lámpát gyújtott s a eukor-figurákat széjjel rakosgatta az asztalon, leült melléjük, szivarra gyújtott és addig nézte Őket, mig a szeméből szép lassan megeredtek a köny-nyek...
ZALA! KÖZLÖNY
1924. Dcctmhor 3.
ha ez a parlament tud eredményeket felmutatói.
Az ülés órakot ért véget.
k\'T
A demokratikus szövetség tagjainak a nemzetgyűlés mult pénteki eseményei folytán felvett passzivitása már nem olyan\' erőteljes, mint az az első pillanatokban látszott. A szövetség egyes tagjai máris olyan-értclmQ kijelentéseket tettek, hogy a passzivitás az interpellációkra nem vonatkozik s igy megtörténhetik, hogy azok az ellenzéki képviselők, kik nem vesznek részt\'a házszabál-revizió vitájában)* élni fognak az interpelláció jogával.
A szövetség vezetői szerda dél-fc,, utánra ebéli állásfoglalásuk tisztázására értekezletet hívtak össze, ahol megbeszélik, hogy vájjon csak a házszabály-revízió vitájában nem vesznek-e részt vagy passzivitásban maradnalt-e akkor is, ha d kizárás huszonöt napján belül az indemnitás vagy a költségvetés kerül a nemzetgyűlés napirendjére.
Politikai körökben sok szó esik a demokrata szövetségbe tömörült ellenzék ujabb állásfoglalásáról. A jobb-■•••-oldali pártokhoz tartozó képviselők Vázsonyiéknak a szociáldemokratákkal napról-napra Jobban mutatkozó együttműködését megütközéssel fogadják, mert épen ők azok, akik a fővárosi választásokkal kapcsolatban állandóan hangoztatják a polgári front megerősítését és nem mulasztják el hangsúlyozni, hogy a főváros polgári elemeit a szociáldemokrata szervezkedéssel szemben akarják tömöríteni. ,
*
A törvényhatóságok, vármegyék és városok közgyűlései egymásután üdvözlik a kormányt a házszabály-revízió tárgyában benyújtott törvényjavaslatért és a parlament rendjének biztosítása körül elért eredményekért. Az ország minden vidékén általános a felfogás, hogy a parlamenti helyezet és a parlamenti rend felborulása, a botrányok és korcsmai jelenetek rögtönzése az ország békéjét a leg-- nagyobb mértékben veszélyeztetik és egyben könnyen megsemmisíthetik annaka fáradságos munkának minden gyümölcséL amely a csonka ország gazdasági és politikai rekonstrukciója
érdekében megindult.

A nemzetgyűlés igazolási állandó bizottságának déli 12 órára hirdetett ülését, tekintettel arra, hogy a bizottság tagjai nem voltak együtt határozatképes számban, csütörtök déli
12 órára halasztották.
*
Andrássy Gyula gróf vasárnap beszámoló beszédet fog mondani a budai Vigadóban. Értesülésünk szerint éles kritikát fog mondani a kormány mai politikája felett, mert a jelen helyzetet alkalmasnak látja taklikailag
bizonyos fokú aktivitás kifejtésére. ♦
A nemzetgyűlés szanálási bizottsága december 5-én délután 5 órakor a képviselőház első számú bizottsági termében ülést tart és ezen a m. kir. Államvasutak ügyvitelének szabályozásáról kiadandó rendelettervezetet tárgyalja.
Az Esküdt-ügy
Az ügyész vádbcexóde
— A Zalai Közlöny saját tudósítójától — Budapest, december 2
A mai tárgyalási napon Boronkay Ügyész mondotta el vádbeszédét. Ismertette az 1920/21. évi gazdasági rendszert. Ennek keretébe állítja be nemcsak az összes vádlottakat, hanem azt az ártatlanul meghurcolt embert is, akit ma, halála után is a nép legszélesebb rétegei, sőt ellenfelei is tisztelnek és akiről ennek a bünpernek során egyetlen egy ember sem mondhatott egyetlen olyan adatot, amely rá a legkisebb árnyékot vethette volna és amely az ő megközelíthetőségéhez férhetett volna. Egyedül Esküdt Lajos az, aki vádlotti minőségben, felelőtlenül, minden bizonyító adat nélkül, minden konkrét vonatkozás híján abban a színben tüntette fel saját bűncselekményeit, mint amelyeket egyedül el sem követhetett. Majd ismerteti az 1920/21. évek gazdasági megkötöttségét, amely rendszer ellen az ipar és kereskedelem addig küzdött, inig végre a kormány célszerűnek látta azon enyhíteni és a monopólium rendszeréről a koniingentálás rendszerére tért át.
Az átmeneti időben nem lehetett teljesen az ügyosztályokra hízni az ezerszámra érkező kérvények elintézését, mert akkor az ügyosztály nem tehetett volna egyebet, mint azt, hogy a kérvényeket érkezésük sorrendje szerint intézze el és talán éppen az idézte volna fel a legnagyobb felzúdulást, mert a véletlen adta volna meg az irányt, kik jussanak abba a helyzetbe, hogy a legnagyobb konjunktúrát kihasználják.
Majd Esküdt előéletével foglalkozik. Esküdt Lajos egy diszharmonikus egyéniség, — mondja — aki már kora ifjúságában öngyilkosságot kísérelt meg és ideggyógyintézetben is kezelték, majd előadta Esküdt kommün alatti szereplését és azt, hogyan került Szabó miniszter mellé. Esküdt mint közhivatalnok követte el bűncselekményét, amiért őt a Btk. 461. paragrafusa szerint kell megbüntetni. A bizonyítékok alapján Esküdt Lajos ellen 11 rendbeli, Brezina Gyijla 2 rendbeli, Landeszman István dr. ellen 2 rendbeli, Tömöry Angéla ellen 6 rendbeli, Bencze József dr. ellen 4 rendbeli, Deutsch Lajosné ellen I rendbeli megvesztegetés büntette cimén, utóbbiak mint bűnsegédek ellen, Esküdt ellen további 4 rendbeli megvesztegetés büntette címén emel vádat s hasonló cimen Bcncze József dr. mint bűnsegéd ellen. Forbáth-Weiss Róbert ellen tovább egy rendl>eli megvesztegetés büntette és egy rendbeli bűnpártolás címén, Tömör Angéla ellen 6 rendbeli bünsegédi részesség cimén ugyané bűntettben emel még vádat az ügyész. Esküdt és Tömör vagyonára bűnügyi zárlatot kér az ügyész, míg Kenedi György és Mengele Lajos szökésben levő vádlottak ellen nyomozó levél kibocsájlását kéri.
Súlyos büntetést kér az összes vádlottakra, olyat — amely visszaad/a a közigazgatás tisztaságába vetett hitet és elejét veszi a további visszaéléseknek.
A tárgyalást holnap folytatják.
A bombamerénylők blinpore
Befejezték a védőbeszédeket
— A Zalai Közlöny sajdl tudósítójától — Budape»t, december 2 Márffy és társai bűnügyében folytatták a védőbeszédek elmondását.
Marcell János dr. hosszasan foglalkozott Marosi Károly és Vargha Ferenc védelmében a sajtónak a bomba-ügyekben való állásfoglalásával. A beismerő vallomásokat megfélemlítésnek tulajdonítja. Szerinte az egész bünügy csak roham-támadás a vádlottakon keresztül a keresztény eszme \'ellen.
Bartek József mondta el ezután védőbe szédét Horváth-Halas József és Drenka József védelmében. Szerinte a rendőrségen kipofozott vallomásoknak semmi értékük nincs. A rendőrségi jegyzökönyvek csak formailag közokiratok, de lényegükben nem felcinek meg a valóságnak. Drenka és Horváth-Halas bizonyítéknak tekintett levelei csak tréfa kedvéért Íródtuk.
öt perc szünet után Ulain Ferenc Madó Jőzsef védelmében szólalt fel. Meggyőződése, hogy valamennyi vádlóit ártatlan. Radö József vallomását boncolva tételről-tételre megállapítja, hogy Radó hazudott. Védence vallomásának ilyenérteimü boncolgatását, szünettel is megszakítva, olyan hosszan folytatta, hogy Dolowschiák ügyész már nem reflektálhatott a védelem beszédei során elhangzott kijelentésekre, hanem feleletét kérte a következő, szerda délelőtti tárgyalásra elhalasztani.
Az elnök háromnegyed 1 órakor szakította félbe a tárgyalást. Az ügyész válasza után a vádlottak fogják megtenni utolsó szó jogán megjegyzéseiket.
BELFÖLDI HÍREK
A városok háborueiőtti tartozásainak visszafizetése. Több város még a háború előtt felvett kölcsönét valorizációs törvény hiányában papirkoronában hajlandó csak visszafizetni. A külcsönnyujtó bankok azonban a városoktól legtöbb esetben a kölcsönösszeg sokszorosának megállapítását kérték az illető bankok által megállapított szorzószám alapján. Nyíregyháza például az egyik banktól a háborii előtt 2 millió korona kölcsönt vett fel, amely bank most a kölcsönösszeg 260-szorosá-nrik visszafizetéséi követeli. Megfelelő törvényes rendelkezés hiányában a városok ilyen követelésekkel szemben tisztán méltányossági alapra kívánnak helyezkedni és ezért i mult héten megalakult Városok Gazda sági Központjához fordullak azzal a megbízással, hogy ilyen vitás ügyekben az illetó bankokkal szemben a tárgyalást vegye fel és a visszafizetendő ősszeg tekintetében méltányos megegyezést létesítsen.
Dalosverseny Sopronban. A Soproni Magyar Férfidalkör a jövő évben szándékozik fennállásának 50 éves jubileumát megülni. A szép jubileumot a Férfidalkör országos
dalosversennyel akarja összekap, csolni és a Magyar Dalosszövetség " nem is zárkózik el attól, hogy az országos dalosversenyt Sopronban rendezze meg, amennyiben a de-cember 7-én tartandó rendkívüli közgyűlésen fog határozni, hogy Sopron, Debrecen és Székesfehérvár közül melyik helyei válassza a verseny megtartására.
Öngyilkosságot kísérelt meg a veszprémi apósgyilkos. A Frok-reich példáját követő veszprémi após-gvilkos, Bácsi Géza az utóbbi „apókban öngyilkossági kísérletet követelt tl börtönében. A kezébe aludt rozsdás vödör szélével véresre dörzsölte homlokát, hogy vérmérgezést kapjon és a kilátásban levő büntetés helyeit kívánatosabb módon fejezze be nyomorúságos életét. Állandóan szimu-lálja az őrületet. Zavaros feleleteket ad. Elméjének megvizsgálása végett Budapestre fogják szállítani.
Magyar-román tartozások és követelések rendezése. A Budapesti Közlöny legközelebb megjelenő száma közli a kormány rendeletét, melynek értelmében a román királyiággal a letétek kölcsönős kiadása és a régi koronákra szóló tartozások és követelések rendezése tárgyában valamint a régi koronákban kötött életbiztosítási kötvények ez év december 3, illetve 14-én életbelépnek. A rendeletnek. J kölcsön kiadásáról szóló rész*--megállapítja azokat a feltételeket, melyeknek fennforgása és beigazolása mellett a Romániához csatolt területeken őrzött és különféle értékeket tartalmazó letétek kiadását követelni lehet. E tárgyban « kérelmeket a kérelmező választása szerint vagy a letét őrzőjénél, vagy a m. kir. I>énz0gy-. miniszternél kell benyújtani.
A magyar külügyi társaság lagjai jövő vasárnap, december 7-éo leutaznak Debrecenbe, hogy olt a városháza nagytermében ünnepi ülést rendezzenek. Az ünnepi ilésre leutazik a társaság elnöke, gróf Apponyi Albert, kíséretében lesz Preznowszky Iván rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter.
Magyar újságírók is jóléti intézményeik szövetsége. Az újságírói egyesületek és jóléti intézményeik vezető tagjai tegnap este ülést tartottak, melyen megállapították, hogy a Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézete a gazdasági válság következtében oly súlyos helyzetbe jutott, hogy nem áll módjában .nyugdíjasait, özvegyeit és árváit istápolni. Elha-lározlák a jelenvoltak, hogy valamennyi újságíró egyesület kiköldöttei-IjóI megalapítják a magyar újságírók és jóléti intézményeik szövetségéi, melynek elnökévé br. Petricsevics Horváth Emil népjóléti államtitkárt választották meg.
r - Orvosi hir. Villamos quarzfény-kczelés, különösen izomcsuz, ideg-zsábák, tüdőbetegségek, sebek, kelevé nyék, /agydaganatok, minden bőr- és hajbetegség és számos gyermek-betegségnél. Dr. Rdtz, Eötvös-tér 16.
— A legjobb minőségű női és férfi harisnyák minden színben a legszolidabb árakért szerezhetők be Schwarz Dezsi cégnél, Fő-ul 5.
hogy karácsonyi occasió cimén mindennemi árucikkeimet leszállítottam, hol elsőrendű harisnyákban, swetterekben, férfi fehér-nemüekben, női- és férfiszövetekben, nyakkendőkben, valamint az Összes
rőfös- és divatirneikkekbeu hihetetlen nagy választékban a legolcsóbb árban
"• Címre tgyelnl I
Cintre ügyelni! Telefon 281 G R Ü N B E R G E R N É L F8-»*
1094. December 3.
ZALAI KÖZLÖNY
külföldi hírek
M« összeül az angol parlament
Az angol parlament ma délután ti! Össze első ízben az uj választások óta, hogr a speakert megválassza. A liDerálispárt tagjai délután 5 órakor elnökvilasztó-ülést tartanai;.
Husz kommunistát halálra Ítéltek Révaiban. Révaiban kommunista-bandák forradalmat szerveztek. Több embert, köztük Kark közleke-désügyminisztert megöllek. Az egész országlían kihirdették az ostromállapotot s a katonaság segítségével sikerült a forradalomnak gátat vetni. A kommunisták nagy erővel léptek fel kezdetben. Bombákkal, kézigránátokkal támadták meg a hadügyminisztériumot, az egyik ezred tisztikarát, melynek három alvó Ragját megölték; gyilkollak a katgnai iskolában is. Kézigránátot djöbtak a belügyminiszter lakásába is. Megszállták a postát, repülőteret, rendőrséget is. Áldozatul esett 19 ember és 40 sebesült. Eddig 60 letartóztatás történt. A hadbíróság tegnap 20 kommuaistát halálra ítélt.
Drótnélküli távlró-klállltás. A londoni Wliite City kiállítási csarnokban a drótnélküli telefonozás készülékeinek kiállítását megnyitották. A kiállított tárgyak legérdekcsebbike egy hallókészülék, melynek terjedelme olyan kicsi, hogy a kalapon lehet elhelyezni, ugy, hogy akár férfi, akár nő, bárhol, menésközben is, kényelmesen hallgathatja, amit a hullám továbbit.
A Jótékony Nőegylet karácsonyi bazárja
Nagykanizsa, december 2 Hosszú évi szünetelés után, teljesen újjászervezve lép elő a Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet — hogy minél hatékonyabban teljesíthesse eszményi célját — a szerencsétlenek felkarolását, a szegények segítését, a nincstelenek és elhagyottak pártfogását. Valóban ideális lelkű, melegszívű kölgyek kellettek ehhez, kik álérezve a Tele-barát szenvedését és fájdalmát — semmi áldozattól nem riadnak vissza, csakhogy a szűkölködőknek az emberszeretet segítségét nyújthassák. Hogy minél többen segíthessenek, hogy minél több könnyűt törölhessenek le — az örök szeretet megszületése alkalmával nagy _ karácsonyi bazárt rendeznek, hogy az összegyűjtött anyagiak segítségével, ajkukon a könyőrtllet igéivel — segítséget és boldogságot vigyenek oda — ahol az Ínség és szenvedés ütötte fel szomorú tanyáját.
A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet bazárja (kiállítás és vásár) Dobrovics Milán volt országgyűlési képviselő rendezésében folyó hó 7-én, vasárnap délelőtt 10 órakor nyílik meg a Polgári Egylet nagytermében. Délelőtt matiné. Délután fél 3 \'órától 8-ig nyitva. Délután rendkívül gazdag és változatos músorti kabaré, este tánc, amely refíKelig tart. Ugy á matinén, mint a táncon a zenét Horváth Rudi zene-
kara szolgáltatja. (A vásár tulajdonképen vasárnap délután kezdődik.) Hétfő délelőtt 10—l-lg, délután 3— 8-ig lesz nyitva. A kiállítás és vásár rendkívül változatos és gazdag, szinte-eseményszerü lesz. Btlífö, cukrászda saját kezelésben. Iparművészeti, ruha, tisztviselőnők, stb. sátra. A szórakozásiul is bőven kijut, mert a kabaré előadáson kivül szerepel a Zalai Közlöny rendkívüli kiadása, zsákba macska, amerikai árverés és tombola, trafik, világposta, szerpentin- és konfetti-csata és minden elképzelhető vigasság. Az eladásra kerülő tárgyak olyan olcsó árúak — hogy mindenkinek hozzáférhetővé tegyék.
Belépő díj 5000 korona.
un. i» ilii* ii *i i*i~i I"*IH* * -f i ii i- \'
NAPI HÍREK

A cserkészek munka-kiáilitása
Nagykanizsa, december 1
A központi elemi iskola egyik földszinti termében nyilott meg a nagykanizsai 77-es számú Szent László cserkész-csapat második/ munka-ki-állitása és karácsonyi vására. A 77-es cserkészek máF a mult évben is feltűntek példás szervezetükkel és minden dicséretet megérdemlő munka-kiállitásukkal. A Szent László cserkész-csapat Horváth József tanitó parancsnoksága alatt áll és az ipari és kereskedelmi ifjakat gyűjti zászlaja alá. Hogy milyen missiót teljesit az ifjak életére a cserkészet, bizonyítja ez a szerény keretű kiállítás, amely mintegy tükre a cserkész életnek. Nemcsak a hit, honszeretet, erkölcs utain vezeti, de gondosan ügyel arra, hogy szakmájukban tökéletes munkaerőkké képződjenek és mint hasznos tényezői a társadalomnak foglalják cl egykor illő helyüket. A kiállítás azonban nemcsak az ifjak dicséretét zengi, de az oktató iparosmester dicsőségét is hirdeti, aki ilyen kiváló ifjakat képez és nevel a magyar iparosságnak.
A kiállított tárgyak1 jobbára karácsonyi ajándékoknak alkalmas ajándék és játéktárgyak, azonban oly hozzáértéssel és szakszerűséggel vannak előállítva, hogy méltók arra, hogy a nagyközönség megtekintse őket.
A sok szép tárgy közül különösen fel kell említenünk Lasky István (Martincsevich-cégnél) gyönyörű miniatűr hálószobáját, amely minden dicséretet megérdemel, Engellelter Rezső csinos raffia-kazettái, Goda István szép raffia virágkosara, fíóha testvérek kovács-munkái, Hettyei Imre talicskái, Schwartz János és különösen Radanics János Ízléses kerti-butorai, Mohi Ferenc, főleg pedig Wohlrab Oyula miniatűr takaréktüz-helyei. A kiállitásbn a 75-ös Árpád-cserkészek gyermekjátékokkal vesznek részt. A cserkészkiállitást legmelegebben ajánljuk a megtekintésre.
— Saját gyártmányú kötött kabitt K 195,000-tól, sajil gyártmányú kötött mellény K 130.000-tói, snját gyártmányú kötött Jumper K 30.000-tól. Filipp kötöüárugyárs Szombathely. Széli Kálmán\'u. 6.
— Ügyvédi határidő napló az I92.S. ívre, szerkeszti Dr. Pajor Rezsó, hosszúkás alak alapára K 14.—, széles aak K 17.
a mindenkori szorzóimmal. Eljegyeztethető és kapható Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében. Nagykanizsán.
NAPI_REND ^
December 3, szerda
Római katolikus: Xav. Percnc. Protestáns: Ollvlii. Izraelita: Kiszlev hó 6.
Nap kel reggel 7 óra 31 perckor, nyugszik délután 4 óra 09 perckor.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint enyhe, borult Idó várható, csővel.
Operaelőadás a Nagykanizsai Kaizt-uóban e«te fél 9 órakor.
Cserkész-kiállítás a központi cleal iskolában. Nyitva egész nap.
Mozi. Uránia: A diadalmas élet. Előadások este V«7 és V»9 órakor.
—Azállandóválasztmány ülése. Zalavármcgye állandó választmánya a közgyűlést előkészítő ülést tartott Tarányi Ferenc dr. főispán elnöklete alatt. A választmány a decemberi közgyűlés elé kerülő ügyeket tárgyba le. A választmány a főiskolások külföldi tanulmányi alapjára vonatkozó előterjesztést levette a tárgy sorról \'és annak tárgyalását • a februári közgyűlésre halasztotta. A szombathelyi községi közigazgatási tanfolyam zalamegyei hallgatói részére \'500—500.000 korona segélyt hozott javaslatba, a vásártartási szabályrendelet 11. szakaszát pedig oly formában javasolja módosítani, hogy az iparosok és kereskedők elhelyezkedésénél az első helyeket mindenkor a hadirokkanlak, özvegyek és árvák részére kell biztosítani. Foglalkozott az állandó választmány Zalaegerszeg képviselőtestületének azzal a feliratával, hogy a törvényhatóság járjon közbe a belügyminiszternél a drágaság letörése érdekében. Az állandó választmány azt fogja javasolni a közgyűlésnek, hogy írjanak , fel a belügyminiszterhez hasonló értelemben. A tisztviselő-betegek kezelési költségeinek ügyével is foglalkozott az állandó választmány s az orvosi honoráriumot aranykoronában állapította meg.
— A. nagykanlzsui kórház betegforgalma. A nagykanizsai köz-kórházba november hónap folyamán 278 uj beteget vettek fel, átlagban tehát naponta 9 beteggel gyarapodott a kórház létszáma. Ezzel szemben gyógyultan távozott 243, meghalt 22 beteg, vagyis a fogyaték összesen 265, tényleccs létszámszaporodás tehát 13. Átlagban naponta 226 beteget ápoltak, ami egy hónapra 6950 ápolási napnak felel meg.
— önként a B-llstára. Novai Imre dr. városi aljegyző beadta kérvényét a városi tanácshoz, december 31-ével való szabadságolása ós elbocsátása iránt. A KANSz hivatalosának legutóbbi közlése szerint, aki maga kéri B-listára helyezését, azt ezzel a kérésével visszautasítani nem lehet abban az esetben, ha önként lemond 6 havi fizetéséről és ahelyett végkielégítést kiván. így dr. Novai Imre tavaly már sikertelen kérvényének most valószínűleg meglesz az általa kívánt eredménye.
= Jacky Coogan : a kis király.
— Missziós ünnepély. A nagykanizsai Urleányok Mária Kottgre- -■! gációja december 4-\'én délután 5 órakor a helybeli Fcrencrendi zárdában, Xavéri szt. Ferencnek a kath. missziók pártfogójának tiszteletére ünnepélyt rendez, melyen szívesen
lát mindenkit. Belépti jegy nincs. A missziók céljára önkéntes adományo-. kat köszönettel veszünk, Műsor a következő: 1. Óh jó Pásztor. Előadja a Kongregáció énekkara. 2. Láttátok-e ót? Szavalja Petrics Lulu. 3. A missziókról felolvasást tart ... Pdlfy Jolán. 4. Rachel siralma, meló*. . dráma. Szavalja Kurucz Erzsi. Har-moniumon kiséri Kenedl Aura. 5. Beszéd, tartja Molnár Arkangyal prézes. 6. Óh Szűz Anyám. Előadja h.:.-i a Kongregáció énekkara.
— Névmagyarosítás. Lutz Be- rA nedek rendőr-tiszthelyettes • családi nevét belügyminiszteri engedéllyel Zábrákira változtatta. \' 1
— Tanítói pályázatok. A sármelléki iskolához lHr osztálytanítói állásra december 7-ig, — áz alsó* h felsózsidi katolikus iskolához cl-halálozás folytán megüresedett kán-tortanitói állásra december l5-íg,i- ; a Oöllei ÍSomogymegye) katolikus iskolában lemondás folytán megüresedett III. férfitanitói állásra december 13-ig pályázatot hirdetnek.
— Ismeretterjesztő előadások. Türjéről jelenti tudósítónk: A türjei iskolánkivüli népművelési helyi bizottság Erdélyi J. Irén plébános elnöklete alatt gyűlést tartott, melyen kimondotta az idei ismeretterjesztő előadások megtartását Horváth Já- , nos igazgató-tanitó vezetésével. Elő- • adókul jelentkeztek a bizottság tagjai közül: Erdélyi J. Irén főgimn. tanár, Horváth János igazgató-tanitó, dr. Kulka Hugó orvos, Császár Lajos tanitó, Stéger Pál Máv. tiszt.
— A Nagykanizsai Ka&zinó hangversenye. A Nagykanizsai Kaszinó ma este tartja müvészestély sorozatának második hangversenyét Igazi műélvezetben lesz részük azoknak, akik ezen az estén meghallgatjuk az Operaház kitűnő együttesének előadásában Mozart „szlntraz-gató"-ját. Ennek keretében Alpár Oitta művészetében is alkalom nyílik gyönyörködni. Az operaelőadás előtt hangverseny lesz.
— Nagykanizsa egy havi közvilágítása. A Transdanubiának a városhoz beterjesztett számlája értelmében Nagykanizsa város november havi közvilágítása 6.666,666 koronába került.
— Állategészségügyi, hírek. A nagykanizsai járás Magyaród Iföz- , ségében a lépfene megszűnt. A so-mogymegyei Böhönye községben a sertéspestis. Felsőszentmártonban a ragadós sxáj- és körömfájás fellépett. .
-Mparklállltás Zalaegerszegen; Zalaegerszeg iparosai Czobor Mátyás\' polgármester védnöksége alatt karácsonyi kiállítást rendeznek. A polgármester vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek közt nyitja meg a kiállítást," mely egy hétig fog a közönség rendelkezésére nyitva állani.
Sarok Üzlet.
„HARANG" áruházában
karácsonyi vásár mélyen leszállított árakkal.
Kérjük meglepő olcsó árainkat kirakatainkban megtekinteni. ^ ■ ■ ■ ■■ 1 ■ ■
Figyelem 1 Sarokdxlat. Pár lépést lejebb Jönni ne sajnálja, tizszerasan babossal t
ZALA! KÖZLÖNY
1924. December 3.
Eljegyzés. Vértes Szidóniát (Buzsák) eljegyezte Kosztolitz Jenő (Nagykanizsa). Minden kelőn értesítés helyett.
— jPolmányosék panaszát elutasították.\' Megírtuk annak idején, hogy Dolmányos Antal és társai pa-nasszai. fordultak az Országos Földbirtokrendező Bírósághoz, mert a második házhelyosztás alkalmával a kisajátítási eljárás során a katonarét folytatását képező szántóföldjeik helyett azokkal egyenlő értékben rétet kaptak. Az érdekeltek, Dolmányos Antal és társai a végrehajtási eljárás ellen panaszt emeltek és földjeik helyett szántóterületet kértek. Az OFB tegnap leérkezett határozatával a panaszt elutasította.
— Országosyásár. A csütörtököu Pacsán tartandó országosvásárra vészmente? helyről állatokat is szabad felhajtani.
— Megszűnik a záróra. Illetékes helyen kijelentették, hogy 1925. évi január 1-től megszűnik az éjjel 2 órai záróra.
= Emil Jannlngs: Nero.
— RokkaaMizetés. A hadirokkantak\' özvegyek és árvák csütörtök, péntek és szombaton kapják meg illetményeiket a városházán.
— A városi tanács megfellebbezett határozata. A városi tanácsnak azt a határozatát, amellyel Pis-tyák Mihály és társai házhelyigénylési ögyben beadott kérvényét elutasította, az érdekeltek Ansorgc Antal és Pistydk Mihály vezetésével, több aláírással megfellebbezték. Kétségesnek tatálják a közgyűlés határozatát, amennyibtn a jegyzőkönyvekből nem tűnik ki névszerint a szavazás eredménye. Kérik, >Hogy a földművelésügyi minisztérium telepítési osztályának megbízottai jelenlétében folytassák le az uj, tárgyalásokat.
— Egy hat éves táncfenomén, Krauzl Sárika fogja szombaton és vasárnap valóban csodálatba ejtő űgye&ségét bemutatni az Uránia mozgóban. A kis primaspiccballerina, aki Budapesten óriási sikerrel szerepelt, néhány klasszikus táncot mutat be a rendes mozielőadás keretében. A helyárak mindkét este mérsékelten emeltek lesznek.
— A nagykanizsai országosvásár állatforgalma. A hétfői nagykanizsai országosvásárra nagyon sok állatot hajtottak fel, de a kereslet annáJ lanyhább volt. Ezen a napon ugyanis Magyarországon 25 országosvásár volt. összesen t43 ló és szarvasmarha cserélt gazdát. Az olasz kereskedők 53 állatot exportáltak, Ausztriába 50 darabot vittek ki.
— Kaposvár jövő évi programja. Kaposvár j6vo évi költségvetésében egy milliárdot irányoztak elő a város épületeinek, különösen a városházának és színháznak rendbehozatalára. Útburkolások folytatására és csatornázásra is nagy összeget irányoztak elő. A gabona és fapiacot parkírozzák s áthelyezik a feltöltés alatt álló vásártérre s a parkban állítják fel a hősök emlékszobrát. Utcatisztitó és öntöző autót szereznek be, azonkívül tervbevették vásárcsarnok építését is.
— Háziipari tanfolyam. Szigethy Ödön háziipar-fclügyelö felkérésére Horváth János iskolaigazgató vezetésével Türjén az ifjúság számára téli tanfolyomat rendeznek, melyen a tertgeriszár háziipari feldolgozását tanítják. A tanfolyamra az állam küld munkamestert.
A husmérgezésekről
Irta: Kertész Lipót dr., városi állatorvos A hus az ember legfőbb tápláléka. Táplálkozás szempontjából azért van a húsnak olyan rendkívüli fontos szerepe, mert mindazok a tápanyagok, melyekre szervezetünknek szüksége van, benne fellelhetők. Minősége tápláló és élvezeti értékétől függ. Táplálóértéke annál nagyobb, mennél több benne a fehérje és zsírtartalom s mennél több mész- és foszforsókat tartalmaz. Élvezeti értékét kellemes ize, zamatja, továbbá étvágygerjesztő illata adja meg. A hus ize á benn^ levő husbázisok vagy kivonatanyagok mennyiségével, illetve minőségével van szoros, kapcsolatban ; aromáját pedig annak elkészítésekor elpárolgó illó zsírsavak és különböző aetherikus olajok idézik elő. Mindkét értéket nagymértékben befolyásolja az állat fajtája, neme, kora, tápláltsági állapota, sőt még a váMs módja is.
A hus minősége tehát ezen két értéknek egymáshoz való viszonyától függ és pedig olykép, hogy az élvezeti érték bizonyos esetekben nagyobb lehet a táplálócrtéknél, anélkül, hogy ez a hus minőségét hátrányosan befolyásolná. Ellenkező esetben a hus minősége niegválto~ zik. Az ilyen hust nem szívesen fogyasztjuk, mert hiányzik abból a jó iz és kellemes aroma, melyek a hust oly becses élelmiszerré teszik.
Ennek megértését az alábbi példa fogja megvilágítani:
A jól táplált, illetve hizlalt állatoknál az izomrostok közé nagymennyiségű zsir rakódik le. Az ilyen állat husában jóval több zsir és kevesebb fehérje van, mint a sovány állalokéban;\' vagyis a kövér állatok húsának tápláló-értéke kisebb, de élvezeti értéke nagyobb, mint a soványaké. Az ember táplálékául szolgáló hust a fentieken kívül csak akkor mondhatjuk kifogástalannak, ha az nem tartalmaz olyan kártékony anyagokat, melyek az ember egészségét hátrányosan befolyásolják. Ezek a kártékony anyagok lehetnek különböző baktériumok és azok által termelt mérgek (toxinok), nemkülönben különböző növényi és ásványi mérgek is.
Husmérgezésről tehát akkor szólunk, ha\' olyan hust fogyasztunk, amely a fentebb feíSorolt kártékony anyagokat olyan mennyiségben tartalmazza, hogy emiatt az ember megbetegszik, vagy meghal. Lehetnek a húsban a felsorolt kártékony anyagokon kivül még élősködők (borsókák, trichinák), melyek az ember egészségét, sőt életét is veszélyeztethetik. Az ezektől származó megbetegedéseket azonban nein soroljuk a tulajdonképeni husmérgezések csoportjába.
A mindennapi életben elég gyakran tapasztalhatjuk, hogy még a műveltebb emberek között is vannak nagy számmal, kik tagadják azt, hogy a hus ártalmas lehet az ember egészségére.\' A húsnak ártalmatlan voltát részben azzal magyarázzák, hogy az mint táplálék, csak főtt, illetve sült állapotban kerül elfogyasztásra, már pedig a főzés, illetve sütés a húsban levő kártékony anyagokat megsemmisíti és igy azt az ember minden baj nélkül megeheti.
A másik érv, melyre nagyon gyakran hivatkoznak ázok, kik a hus
ártalmatlan voltát akarják bizonyítani, az, hogy a cigányok állandóan döghussal élnek és mégsem betegednek meg, sőt jóval ellentállőbb Szervezetük van a betegségekkel szemben, mint nekünk.
Vizsgáljuk meg, mit felel erre a tudomány ?
_ Kétségtelen, hogy a hő a húsban levő kártékony bacilusokat elpn^z-titja, de a bacilusok által termelt mérgeket (toxinokat) a hus főzése nem semmisiti meg. Ugyanez áll a növényi és ásványi mérgekre is. Ami a cigányokra vonatkozó állítást illeti, az is tévedésen alapszik. A cigány éppen olyan ember, mint mi vagyunk, az ő emésztő szervei épen olyanok, mint a mieink. Hogy a cigány ennek dacára sem betegszik meg a döghus élvezete után, az elsősorban a dög-hus elkészítésének sajátságos módjában s a cigány életkörülményeiben rejlik. Erről majd késC-bb fogok részletesen szólni. (Folyt, köv.)
Irodalom és művészet
Az Én Újságom. E kitűnő gyermeklap e heti számában folytatódik Tányértalpu koma sporttörténete, amelyet Míihlbcck Károly mesteri rajzai díszítenek. Coóper világhirü indián regényét is közli ez a szám, amelyben még egy sor tréfás mesét, apró elbeszélést találunk. Szerkeszli Gaál Mózes. Előfizetési ára negyedévre 25.000 korona. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.
Magyar Lányok. Tutsck Anna kiváló lapjának legújabb számában érdekes regényt ir Egó, egy másik regény a külföldi irodalom egyik jelesétől Alcottól való. Szép elbeszélések, ismeretterjesztő cikkek és érdekes képanyag disziti ezt a füzetet is. Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. Kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.
A Színházi Élet szombathelyi cutélye. A Színházi Elei szombathelyi előfizetői részire szombaton este n Kovács-szálló nagytermében mnvészcsWIytgyulezctt. Az esté-Iván Karinthy Frigyei ^Konferált, farkas I nre saját verneiMr.idoU elő Incze Sándor a kOzönsiíg Intim Pista kérdéseire válaszolt majd D Ni\'met Juliska, Pallay Anna, Tóki\'s Anna, Karácsonyi III. Lukacs Pál, D. Arrigó Kornél, Kurucz János szerepeltek a mUsoron.
Uj Idők. Herczeg Ferenc képes hetilapjának 49. számában folytatódik fíönyi -Adorján érdekes regénye és Csat/iá Kálmán elmés vígjátéka. Közli a lap azonkívül Surányí Miklós, Krudy Gyula és Max Alex Fischer elbeszéléseit. Tábori Kornél cikkét Jókai és Gyulai ismeretlen levélváltásárúi, Kosztolányi Dezső és Gács Demeter verseit, számos művészi és klfiszcrtl képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, a divatrovatot, a szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. Előfizetési ára negyedévre 80.000 K. Kiadóhivatal Budapest, VI., Andráss-ut 16.
Uránia. Szerda fél 7 és fél í) rímkor: Diadalmas élet, magyar film Lukács Pállal.
Csütörtök—pénlek: Zeppelin ///., Korunk hőse (Paramount világfilm.
A Quo vadis és Éljen a király előadásaira az előjegyzések Javában folynak.
KÖZGAZDASÁG
Burgonya-vetőmag behozatala
A Mezőgazdasági Kamarák aziránt tettek a földmüvelésügyi miniszterhez előterjesztést, hogy az itthoni, nagyon degenerált burgonyafajtáknak egészségesekkel való pótlása céljából intézkedjék a miniszter Németországból az ottan államilag elismert és teljesen egészséges, fajtiszta burgonya-vetőmag behozatala iránt. Tekintettel arra, kogy ezen akcióra több vármegye gazdái rá vannak szorulva és az ezidei rossz termés miatt a behozandó vetőbur-gor.ya árát nem tudnák készpénzzel megfizetni, egyúttal felkérték a földművelésügyi minisztert, hogy a rászorulóknak egy hitelakció lebonyolítása is biztosittassék, amely hitelakciót a Nemzeti Bank a körzeti hitelszövetkezetek utján látná el.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde kedvező bécsi jelentésedre szilárdan indult és a nyitási árfolyamok 2%-kal állottak a legutóbbi zárlati nívó felett. A tőzsdeidő későbbi folyamán áreltoló-*lás alig következett be és az értékek megmaradtak nagyjában a nyitási nivón. Itt-ott kisebb javulás volt észlelhető, azonban zárlat felé az egyes értékekben árnyalati lemorzsolódás állott be.
Utótőzsde
Irányzat tarlóit. Magyar Hitel 5-12, Jelzálog 84. Rima 143, Safgó 621. Hazai Bank 165. Ganz Danubius 2975. Villamos 1758, Fcgvvcr 1225, Ufikányl NO. Kőszén 360, Pesti Hazai 3*15. üeorgla -153. Izzó 835. Cukor 2775, Kereskedelmi Bank 1330.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták Angol font 343X0-344000 Orh koioru 2310-2230 Dini/ I0S3-IC83
Dollit 735Í0.7442Ú F/áixfj U. 4083-4UI tlc\'Jindl írt 29730-23&SS Ul 30^-376
Uvi MJ-MI
Llr* 32I&-3250
BelffJ frank 3701 3734 OttU. kor. IOMO-10530 Din ko/. I2&J0-I2M5 Svijcllriok M360-14405 SvW ko<. 1Ö7Í5IWI5 NorWg kor. t«OJ-IICOS
Márk*
I76XM77S7
Aro»l«rd«m 30C0O-30185
Btlitrid
Btilla
Bukucit
tbiWwtl
Kop«nhij«
KrtuUJala
London
MUino
PlrU
Prigí
SiófU
Stockholm
Wien
ZQrkb
1002-1068 17720-179*) 371-377 3734-3754 13033-13100
iiMo-uoeo 345000-347000 3235*3255 7430J-74760 40*2 4111 3230-2343 631-442 200S4-20115 104 70-105.50 I43ÍO-14433
Zürichi zárlat Párls 2842 -, London 2403 —, Ncwyorfc 517.75, BrUsscl 2600-—. Malland 2255-50, Holland 209 10. Berlin 123-50, Wien 72 90, Sofla 375, Praga 1552-50. Budapest 89-Vs, Vai*J lOCr—. Bukarest 265, Belgrád 750"—.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
Ugnap mg ItJCiUp fni
Bír..................... 19540 951019380
Berlin...............5645 5670 5650 5650
Prága .............. 4701 175 473 J 47250
Newyorkban 13.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ezftst egy koronás 6150-6350, kétkoronáa 12.300 12.700, forintos 16.500-17.000, Ot-Itoronás 31.150 32.550, színarany 50.000— 50.500. arany huszkoronás 333.00Ö-335.000 platina 210.000- 220.000.
A nagybani maloinárnál
„olcsóbban vásárolható
tiszavidéki liszt
Vll.UNVI ANTAL Icniiíny ís őileminy k«re»toJ6iiél, EOIvSi-lí! , Szcni-
liiromsÖKSzobor jitellcníbcn. Ugyanul! Korpa nagytan Os kicsinyben
Nyersolaj-, benzin- és s^áwógásmoto^ok
hw dugattyú gyűrűkkel, gyújtógolyók mindennemű alkatrész és ;
,;:akitis
Nagykanizsa,
Sugár- tu 16.
1924. December 3.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzuson átszámítva 15.02320 papírkorona.
Terménytőzsde
Buta tlSMV. 76 kg-os 462.500 -465 000, 78 kg-os 470.000—476.000, egyéb vld. 76 kg-os 4 §0.000—462.500,78 kg-os 467.500-470.000. rozs 405.000—407.50Ö, sörárpa 470.000-490.000, takarmány árpa 400.000--420.000. uj tengeri 2-15.000 -250.000, köles 265.000
275.000. korpa 220.000 -225.000. zab 395.000 400.000. repce 660000- C$0.000, lucerna 230.000—270.000, lóhere 210.000 260.000. Irányzat tartott volt. Az árjegyző bizottság a rozs kivételével az összes árakat meghagyta. _
Sertésvásár
FcDiajtis 2124, melyből eladatlanul visszamaradt 1300 drb. Elsőrendű 27.500- 28.500, szedeti 26400 -26.500. Szedett közép 24 000 -■■25.000, könnyű 21.000—25.000, elsőrendű örcj; 25000—26.000. másodrendű 23.000-24.000, angol sllldő 23.000- 26.000, szalonna nagyban 11.000, zsír 37.500, lehúzott hus 33.000. szalonnás félsertés 31000 - 34.000. A vásár lanyha vojt.
Szerkesztői üzenetek
AggAlyoskodG, Nem szívesen tértink vlsíza irre • tárgyra, de levelet nem akarjuk vál.uz nélkül hagyni. A rendezés slne qua iran-ja az, hogy rendezni tudjanak. A nagy — mint On írja — „rumli" nem lehet mentség a már korábban elkövetett figyelmetlenségekre ds ejiyéb rendezésbeli hl-tokra. sőt még azokra sem, melyek tényleg II utolsó percekben következtek bc. Ahol gondosan előkészített rendezé.s van ds minden társadalmi, kényelmi és egyéb követelményt Jőelőrc mérlegelnek, ott „rumli" egyáltalán nincs. Ezt a „rumlit" nevezzük csak ma-xyaráu baklövések sorozatának. Kérdésére megnyugtathatjuk, hogy ml senkitől sem gytijlöttOnk Információkat, nekünk senki nem panaszkodott, mert hiszen ott voltunk magunk Is annyi Időre, hogy láttunk és hallottunk,épén eleget, nem is szóívj az önmagunkon esett sérelmekrő\'. At Imprcsz-szk\'kat módunkban állott Önmagunknak Összegyűjteni. Igv tehát sem az nem áll, hogy tévesen Informáltak bennünket, sem az, hogy bárki a saját maga panaszának kért helyet a Zalai Közlönyben. Amit lát-tunk és tipsjitaltunk, azt Irtuk. Semmit egyebet — Leveléhez csatolt hírt köszönjük s holnapi számunkban felhasználjuk.
Köszönetlel megkaptuk, de nekünk tul liosszu. Kivételesen vlsszakaldtük.
Sz. L. Csak olyan könyvekről írunk, melyeket Ismertetés végett hozzánk beküldened.
Alfa. A beküldött versek közül egyet közölni fogunk. A többiben a metszelek sok helyen bántóan rossz helyre kerültek.
D. B. V\'crcei nem közölhetők.
* Kiadó Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT, Nagykanizsa
Rendkívüli olcsó
karácsonyi
occasi©
árusítás
EiisistÉ M?
urt és nöl divatáruházában
Csengery-ut B. szám
Nőt-, ttlll- í, gyermek-
harisnyákban,
nőt-, ttr\'l- és gyermek-
keztyükben,
tólllng, •UAiudrig. g.llír is kéicIMbcn, \'íjakkcnJő.zMhkendó. s.lycm sctiitaktan Krfl is riíl
ernyőkben,
v.iliuh.&ny, ia bokavídrtkticn « öís«» rűvldím cikkekben. Wőt luhadiuek is dlvntgombok
"agy választékban.
Pontoa ki.xoigálA* I - Olc.ó iraki -
ZALAI K0ZL0NV
] ilöí M\\ml tüliö béléssel Sieosi-iiu is:\'

Kérem a nagyérdemű vevőimet, -helyszűke miatt a maradék vásárlást a délutáni órákban eszközölni
Nyilt-tér.*)
Cégváltozás.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Hild és Buksz cégből Buksz Oszkár ur a mai napon barátságos megegyezés utján kilépett.
Üzletemet saját nevem alatt tovább fogom vezttni, miért is szives pártfogásukat továbbra is kérve vagyok teljes tisztelettel Hild József deszka-, «épUletf«-, mész-, cement- éa
terménykereskedő Nagykanixsa, Királyutca 4.
*) íi rovat alatt közlötlcMrt sem a szerkesztőség. sem a kiadóhivatal nem vállal
felelősséget.
Apróhirdetések
Lcoolcaóbb ajándék Violánál, Magyarutca 14., hol baby retlkülök 80.000 K-tóI és ;casctták 130 ezertől feljebb, valamint irat- és pénztáskák reklám árban rendelésre is kaphatók.
FQ&xcrüxIct berendezéssel, 1 szobás lakás, konyha és mellékhelyiségekkel Jutányosait átadó forgalmas utcában. Szlgrlszt iroda l\'ó-ul 8
Mindennemű játékáru nagy mennyiségben érkezett raktárra és ugy Mikulásra, mint karácsonyra alkalmi áron fogjuk kl-árusítani. Kaufmann Károly. Telelőn 3-72.
= „Tetra" csecsemő-kelengyék
kaphatók Schwarcz Dezső cégnél, Fő Mit 5. szám.
Különböző bútorok eladók Viola kárpitosnál, Deák-tér 10.
hrzsébet-teren, vagy közelében raktárhelyiség kerestetik. Cini a kiadóién.
Ménló, bennszülctett belga, vlzsgizott, két és féléves, gazdaság változása miatt azonnal eladó. Katona János, Iháros Somogy-megye.
Fiatal úriasszony pánxtárnoknói ít\\, Ust keres azonnali, vagy későbbi belépésre. Gyakorlattal rendelkezik. Cím: „Pénztár-noknő" jeligére kiadóba.
= Url- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut 5.
Balatonbogliron Vasut-utcában, legszebb helyen hat öl széles, hét és háromnegyed 01 hosszú villatolok 20 millióért eladó. Molnár Györgyné. 2279
Kép keretezéseket, szögletes, ovál- és kör keretekben legolcsóbb árban készít Stcrn üveges, Vasutl-utca 17/19. 2184
Használt, jó állapotban levő papir-do oxokat jó áron vásárol Kötő-Szövő-
gyár. 2282
Jóforgalinu füoxor- és nyorster~
ménykoreBkodéft vasulállomás mellett berendezéssel egvUU eladó. — Bővebbet Welner Mórnál. Komárváros. 2278
iúí
„Kékcsillag" nagyáruház.
Alkalmi vétel.
I liter I* fehér asxtali óbor 10.000 korona. — Kapható
BRUNCSaCS JÓZSEF
fűszer-, csemege- és katonai-cikkek kereskedésében
Sugár-ut 53. * Telefon 210.
--
Karácsonyi vásár!
Pérfüngek, gallérok, kézelők, nyakkendők, nadrág és harisnyatartó\'*, női . férfi- és
gyeimekhatisnyák és keztyUk, bőr-díszműáruk és bőröndök, selyem schál,
gyapjú mellény, esőernyók, D. M. C. hlmzőpamut, horgoiócérna, gépselyem, lyukselyem, mösalyem éi kotőpamutok a legjobb minőségben éi legolcsóbb áiban beszerezhető
SZOMOLÁNYI GYULÁ-nál
Figyelem 1
Hogy nem hangzatos reklám, arról
meggyőződhetik
akkor, ha e szakmába vágó összes árukat
cégnél szerzi be.
Tekintve a karácsonyi Ünnepeket, áruimat a lehető
legolcsóbb árra szállítottam le.
Férfi fehérnemUeki
Férfi harisnyák és zoknik Selyem és horgolt nyakkendők Trikó és kötött keztyük
Női selyem muszlin flór-harisnyák 34Q00kú
Női gyapjú mellények Férfi és női esernyők Leányka kabátkák. Amink közismerten a legjobb minőségűek, mert cs^KÍs\' kimondottan jó árut hozok forgalomba.
Egyúttal szíves tudomására adom a kedves közönségnek, hogy ismét raktáron tartok férfi és női bír árukat, old*l tárcákat, kézitáskákat minden kivitelben. Kérem az ebbeni szükségletét nálam beszerezni.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 3.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapaatl tOxado délután I órai záróárfolyamát a kCvotkoxők i
A.tol-Micr. IUMI l.lojd bsak
*«IT. Kit
LmiolL Of -.H. k«ak Out/. M*.
PftMhlt«l». ntraM nott. ml J. k. UfiUia ft.-C*«k l^uk. tollal
t»f. niui
K6«p. UUlict VUnI kink
KMniI Tik.
Malmok
■ikteuktl ■u<>p«i:t
vatM.
UíMll\'lln.
Tr. Dís.Mí
lljf. U
Outtmian XÍ(öit.Jayil
uiiMirii i
)iUt4oU
N«*kl Ml
Vlkt. bátor
Közlekedőt aíi!i m
AtlintlU :
Mflr. 3J
fia I KOiull VJrcil Díllíiiut
ÍOO III
Biaják
Nyomdák
n*UC*l KT. Pnnklía
Tuahtt
Sf 441 <11. |
Kikirr
Omi. oipor. :
r«fjr»«f n
0*ni-t>«a. r
OiM TOL II
XUH
Tr.it
Cukorgyárak
Dtkukor &t&
Cukorlpír >775
OKKIU iS7
Mciíh. cuk« 217
Sisaiatr W7S
£lctmliz<rck
Cilan<f a
Sulfmi —
Pdipökl M
TokiJI böf »
Htlktreik. 2S
0*x. Villámot
Ejt. I«I4 MS
Juli Ifid 3
Ali (Ji 17-50
Au«r V7S
I\'hjí-Dl fC
Olajok
Olajipar 117
MmoiI p«(r. —
Ko/il-tiilM Vfcairtift FÍIii
ÜSS"\'1
Tcxtl
Juli
OowwMti X irton
si™»«-£ata
Tfirtk
KtUaUUk
Ouin ml j
tatiirritm
^ilttmtlft 7
BirJI
Bfel
triiid <
QjU\\ bór Corvin nira Piptrlpjr
(350 Mir.rjrilpu *" SUmía
Elsőrangú Halban & Damask-féle
férfi velour-kalapok
érkeztek. Férfi gyapjú és nyúlszőr-kalapok, valamint férfi és fiit télisapkák
nagy választéka. Női flltx-kalap 120.000 korona.
OYENES ÉS VIDA NAQYKANIZSA.
"Ml zsebének I h« nem «t olcsó és legjobb
u
tuasnllja. - K.ph.M:
•TABPF ZSIGMOND
_ IL\'\' CMmcKtkt\'"ked<iíben ■a8ykanlM«, »«4r<p0,o,.
Upanou I kg peig. .ktcfn^, 25,000 K
A Zalavármegyel Szövetkezeti Áruforgalmi R.-T. nagykanizsai bej. cég Igazgatósága, FelQgyelőblzottsiga és az I Intézet tisztviselői kara átérzclt fájdalommal jelenti, hogy egy | — energiái nem kiméit — alkalmazott és nagyrabccsult munkatárs
Vajda Sándor
f6tÍ8ztvise!6
1924. évi december liő l-én 10 órakor elhunyt.
Temetése december hó 3-án 16 órakor a\'róm. kath. temető I halottasházából lesz, mig az engesztelő szentmise-áldozat 9 órakor | a szentfcrencrendiek templomában fog az Urnák bemutattatni.
Munkás óletáfek emlékét az elismerés és a kartársak szeretete őrzi I
próba
alkalmával mindenki meggyőződhetik olcsó, szolid áraimról.
Prima bélelt trikó keztyük alkalmi áron.
Férfiingek, alsónadrágok, selyem sálok, socknik, retikiilök, ernyők, bőröndök slb. nagy választékban. Olcsó, pontos, szolid kiszolgálás! KAUFMANN MANÓ tóESS2S£ Telefon 167.
3.vagy \'l szobás |
t-~
j. minden mellékhelyiségekkel azon-. nalra, jó lelépés melleit keres
SZIGRiSZT LÁSZLÓ irodája, Fő-ut 8. K;
Bazsű József S Nagykanizsa
Készít és raktáron larl mindennemű ujdivalos és könnyű kocsikai, valamint eaxdax.\'ígi szekereket. Elvállal mindennemű kocsljavitást, Átalakítást, fényezést, bélelést. KitQnfi munkai KI5 Jutányos árakl
PFAFF"
»«rr*a*P®t használja, mert minden más varrógépet felülmúl I
íl fin Deák-tér 2.
I "\'=
KodvbttC ráaalatflaatéal foltátolokl
SjKaUlta JavltA mlhtly I Erötiviun bcr«ndca<aak gyári Iccraekmtk I
FORDSON traktor
« gazda nélkülözhetetlen egyetemes erőgépe
szánt, vontat, csépel
Ford személy- és teherautók Ereded Ford és Fordson alkatrészek
ANTAL JÁNOS ÉS TÁRSA
Lincoln Ford Fordson autorlzdlt képviselete
KAPOSVÁR, FŐ-UTCA 22. SZÁM.
Nagykanizsa és környékére • képviseletet műhellyel rendelkező mezőgazdasági gépkereskedönek átadom.
EladÓ egy Jóksrbin lev<S zöldre feltet! szánkó ÍJ egy emeli Oiiga;>oijival4HnccaI. < drb uj tölgyfa padló. egy lotgyla gerenda.
\' Megtekintheti bármikor Simon Istvánnál Kl.ic.nl..,., V.-iraxadl-utoo 3 c.
Jön a Mikulás!
Mlknlls bteük. krjmpuwok » texn.gyobb vit.Ktékb.n, Karácsonyt cukorkák íj sütemények, k>ricionyfa-dl8>ek <1 legkülönbözőbb
kivitelben —_
kicsinybon és nagyban
Herrnstein Béla
cukorka U ookoUdé njgykerejkedí^n
Erzsébet-tér 13.
Birtok eladás.
Zalimegylben MO hold., birtok 6 uobii vtiv.s.líkei urltakluit, a leheti legjobb karban le.4 gaidaalgl ípDIetekkel, tel|e> 416 ta liott lelaieralíaaal csalidl okokfol inrf0.cn etadO.
Nígykantzj. h.Urában kttOnd lerlt toldek eia\'ff n\'£,<" \'cttítelek mellett
A FO-uton I emeletes bíihiz, 3 aaobii el-toglalhaló takissal eladO, r.gy klKbbazern peJglrl has (mallíkulciban) aaonnal ellog-lalhatO lakiatal, valamint nagyobb bírhi-aak. Qslathizak a város bellerslclín eladón.
Koszthelyen, koict a balatoni fütdöhoi, egy u;onan ípült aaoilnal bekOltfllhclO 3 iiobia hí ni elcaerélník egy nagykanl-taal bfrncty ntciban lavá klaebbuerQ hársai. — Bdvebbet:
ACZÉL IGNÁC
Ragykanlxsán, Fő-ut 3. sz. alatt.
P4i>zkö!o4n4ktt háiíkrí éi egyéb Ingít-
Unokta gy<M»an éa «tónyO»«n köivetllek.
Mikulások
gyönyörű választékban olcsó árak mellett kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
paplráruházában Nagykanizsán, Fö-ut.
Vígfh. $zim.
Árverési hirdetmény.
Alulírott blrótig! végrehíjló az 1881. év! LX. t.-c 102. §•« érterqében aiennel kör-hlrrí testi. hoj;y a oigykanltsal klr. J4ri»-bíróágnak 1974. év! Plr 512$. szJmn vég-zíie követkeslíbcn Dr. Tamáa János Ugr-réd iital képviselt Zalavírmegyel SzOfet-k*zctl Áruforgalmi R.T. )avára. 1,170 000 K s Jlr. ertjéig 1924. évi november hó 4-éo foganatosított kielégítési végrehaltla utján le- és felülfoglalt & 4.500.CCO kor. beeaolt következő Ingóságok, u. m.: 2 kocsi, szecska-yigó é« egy nagy Jégszekrény nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai Hr. Járásbíróság I924 lk évi Pk. 5126. számú végzése folytán 1.170.000 kor. tőkekövetelés, ennek 1924. évi november hó 1. napjától Járó he!l 2o/o kamatai éa eddig összesen 841.9*0 kor. bíróilag már megállapított költségek erejéig. Ktskanlzsin Szepetnekl-utca 29. ar. a. leeitdó megtartására 1924. év! december hó 11-ik napjának délelőtti 10 órája haláridóQl ktldzallk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly mtgjegy*és»el hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok az 5831. év! LX t-c 107. éa 108. $-al értelmében készpénzfizetés mellett, a lejtöbbet ígérőnek, szűkség tselén becsáron alul 1* cl fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóaágo-kat mások Is |e« éa feiOlfoglaltatták é» azokra kielégítés! Jogot nyertek volna, ezen árverés ac l&l. évi LX. t.-c. 120, §. értelmiben ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1924. 4vl nov. 27.
Haán Gyula s. k. klr. Iblróságl vigrelujló.
1V/4. ueceniuo o. Telefon i Telefon i
40 - . , 40
Autó-, hó- és sárcipők
javítása és vulkanizálása
Jó, olcsó; pontos.
mflircrfltem íi IrótfípvéllaUI
SZAKÁTS
Kisfalud! Sándor-utca 2.
(Cégi. Stekáts Oyulll) Töiv. bej. eig.
Szsnzáolós árlsszálllUs
fialdsz Sándor
műtermében, Kazlnczy-u. 11.
Érlesitem a mélyen tisztelt rendelőimet, hogy műtermem
vasár- és ODDepnapokon is
egész nap nyilva van és az ilyen napon készült fényképfelvételeket a napi árnál
25°|0-kal
jutányosabban készítem. — A műterem egész télen át jól (ütve van, igy a legkényesebb gyermekképek is készíthetők.
Nyitva reggel 8-tól este 7-lg
Bejelentés esetén később Is
Este villanyfény mellett.
Tessék árajánlatot kérni
A pontos címre kérem ügyelni.
Éto Mi ÉÉiny.
Alulírott bírósági \'végrehajtó közhírré teszem, hogy folyó évi december 7-én d. e. 10 órakor elköltözés miatt, Kinizsi-utca 9. sz. alatt a kővetkező ingóságokat adom cl: szekrények, ebédlöszekrény, székek, ágy-nemllek stb. legtöbbet Ígérőnek készpénz lefizetése mellett. Vevő tartozik a vétel áron felöl a vételi illetéket is viselni.
Nagykanizsa, 1924. december 2.
Haán Gyula klr. bír. végrehajtó.
Belga mén eladás.
Éresitcm a méntartó gazdákat, hogy Belgiumból importáltam 6 darab tritont fehér hajjal, sárga HICIIl metyek megtekinthetők Nagybajom községben, Récsey gazdaságban.
Állomás: Jákó-Nagybnjom.
Bővebb felvilágosítást nyújt: MAUTNER MANÓ
Nagybajom. ms,
Í.ALAI riUZ-LUENT
Nagy karácsonyi occasió*
fárfi fohérnomUekben, férfi socki.ik, nadrágtartók, sooknitartók, nöi és fárfi kiSttltt és b»r-keztyllk. női kBtött kabátok és sálok. nBi harisnyák minden színben, gyermek kabátkák, gyermek sapkák, gyorrnak keztyük, gyermek harisnyák és gamasnlk nagy választékban, úgyszintén nagy választék csipkék és szalagokban stb. cikkek legolcsóbb árban kaphatók
BECK BÉLA áruházában
IH ERZSÉBET-TÉR I. SZÁM.
Vy) Mielőtt szükségletét beszerzi, kérem árilm olcsóságáról meggyőződi,I szíveskedjen.(3
■ ""-fiiiftt
Stuhlmüller^r;^:"4,"vásárol
nyulat á 65.000, fácánt á 55.000,
nagyobb tételekért (2—300 darab) magasabb árt fizet. Telefon: 296. szám. «==== Telefon: 296. szám.
Ne hagyja magát hangzatos reklamokkal megtéveszteni. Ha bármilyen cipőre szüksége van, keresse fel
Mil\'&écrcjE Sándor és Fia tS^C
mely ötven év óta fennálló szaküzlet ugy mérték utáni rendelésre, mint saját gyártmányú kés/, áruban.
Királyi elismerés. Minisztert elismerés. Minden kiállításon kitüntetést nyert
M Sport- és vadászcipö különlegességek, jjgjl Nagy raktár hócipőkben és sárcipSkben. UH
KA D1VATARUHAZ
ajánlja férfi- és női-azoveteit, továbbá vászon, achiffon és kanavásznait a legolcsóbb árban. =
Egy 5 mtr. 70 cm. széles és 2 mtr. 55 cm. magas lécc-zetl Megtekinthető nyomdánkb;
I; válaszfal eladó.
Nagyobb lövedelraO 0il«tl <t emelet* M"k oittín eladók, l&kebtfekleUue Igen ilWKWk Birtokok claVdk: Zallbafl ÍÍ0.3W «e ICOfcaMaa
nlndefyik utllakk.l H ípOltlekkel. K»lü»»a aeUben 34 h 3$ holdo. kaatíllyal. Vaabaa mo holdat. katKUyal. Vi.apfímbea 30 holdai »»6I6-
bírtok néfi katWIleal la parkkal. Kialiu natleít 10 holdat, »iíp 4p0!elekkal. ac«nkl»01 Zalibas. Somogyban löbb kliblrtok S boldtót » koWl. Blrtokbírlct i Z.itiban ÍM holdat. tulaldMMlJl kiidí. Aroaoal átvehet* előnyii felttUUkkel. Sr.iMflblrtokok eladók Kaniita mellett l| ZaUba« Balatoni Tllla Begyben. Kefeealuroa jaUáyoe Iron eladó.
Malmok <. 6 ét 9 |iralo. y1«l- ** motoenulaaok kltfloft forgalommal ZaJibaa eladók. K«1tm6 lij.tíil feltételek Klakorctma bérlete a plae kOsaUbMi fetiMte-Metel bérbeadó.
SZIGRISZT LÁSZLÓ
O. r. B. .ngodaiye. ItodáJ. FS-ut S. sx. Tcl.fos ISO
FfnikfilcxOnkSirttitix fi-ffiK
Elvállalom izovetek. tonatak. késs ruhilt, télikabátok bármilyen latnre való teatésit.
katonaköpenyeket kheki színre festek.
A legkényesebb eattlyl ruhákat la
tisztítóin él leatesa. Minta utáni tcatéat vállalok.
MAYER KÁROLY
rahafMtd U ragyiltJrtltó
Gyár: Kölcsey-ut 10. »zám. Ozlet: Fö-ut (Korona szálló).
Kíiíönbejáratu
bútorozott szobát keresek a Fő-uton. Címem a kiadóhivatalban.
í">----
Fö-ut 5. szám alatt.
lalál-légló szolgálatában
Irta: Truzslnazky látván
Ára 22.000 K.
Kapható í .Zalai Közlöny" kiadóhivatalában. |
„Zalai Közlöny"
polltlksl napilap
megjelenik 6 és 8 oldalban.
Kapható:
HorvAth Jézsef
kSnx- Is Mrlipínidllítea (klkiletóeirtii) Fi- is Saair-ut urat
Krátky György
dohánvIcUO\'.ltjttjfgek fa.dl|ikam.
Ifi. Hirschler Miksa
töieitnjSátiSa*
Göröa Kéről*
éoháaykiiífudi|á\' iá. Erzsikai IWtyaltfr.
Ökv. Palkó Józsafné
tekerte. It gyO.ttalniSÍÜU* a rljl mti.lt
Öev. Szollárni
doiiov Iiiiltdiiik.^ SakkaeTl tir.
özv. Jüaarn*
iakiaiUiirsiilikaa. TaMl-at 1
Kenaisey Margit
MlíiiUiiniüHkaa. UrOfDca a.
Fischer Ignác
Udapirusait, Irllbat tlrilrai-t*.
ualamlnt az összes utcai árusokndl.
Nagy karácsonyi cipővásár
Kazinczy-utca l :: Telefon 4-53.\'
Olcsó áraimról az alant felsorolt cikkeknek árjegyzéke tanúskodik
Női cipők:
Fekete fél fűzős cipő .... 195 ezer
Kivágott divat pántos . . . 180 ezer
Magas szárú cipő..........250 ezer
Posztó cipő, körül bőrözéssel . 205 ezer
Férfi cipők:
Amerikai és francia fekete cipő\' 250 ezer
Barna amerikai ...... 330 ezer
Lak cipő, saját gyártmány, Ia . 400 ezer
Gyermek cipők:
Barna Ia varrott 18 20-ig . . 117 ezer Barna Ia varrott 21-25-ig . . .137 ezer Fekete Ia varrott 23-26-ig . . 75 ezer
Komot cipők:
Kockás posztó, bőr varrott talppal 95 ezer Tiszta gyapjú posztó, bőr talppal 120 ezer Férfi tiszta gyapjú posztó, bőrtalppal ........130 ezer
Sár-cipők:
Férfi Ia hamburgi gyártmány . . 130 ezer Női Ia „ „ . . 120 ezer
Gyermek 22-25 sz,-ig, hamburgi
gyártmány .......75 ezer
Gyermek 26-30 sz hamburgi
gyártmány . .... 85 ezer
Gyermek 31-35 sz.-ig, hamburgi
gyártmány.......95 ezer
Hó-cipők: nöi hó-cipők (eredeti Reifhofíer) niermaid és amerikai gyártmányokban kaphatók.
\\
Báli újdonságok nagy választékban!!
Sport-cipőkben és gumitalpu cipőkben ===== nagy raktár =
Kérjük kirakatainkat megtekinteni!
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkerebkcdés R. T.-nál, NaKykanizsán. (Nyomdavezető: Ofciibcck Károly).
63. évfolyam, 278. szám
Nagykanizsa, 1924 december 4, csütörtök
Ára 1800 korona
ZALAI EOZLONT
POLITIKAI NAPILAP
Sxerkeaxtótég éa kiadóhivatal Fó-ut & Intcrurban-Tclefon 78, nyomda 117. szám
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EiófUe:«l ára: Egy hóra 30.000 korona HArora hóra............... 90.000 k\'»rona
BELPOLITIKA
Tervek a parlamenti béke helyreállítására Apponyi és Bethlen felszólalása a nemzetgyűlésen Ma kezdődik a választás Miskolcon
BadAptat, december 3
Politikai körökben változatlan érdeklődés kiséri a Demokratikus Szövetség magatartását, mely egyenlőre a felmerült nézeteltérések ellenére is kitart a passzivitás mellett. A legkülönfélébb tervek merültek fel az ellentétek áthidalására. Igy élénken pertraktálták azt a tervet a béke helyreállításira, hogy a házszabály-reviziő törvényerőre emelkedése után bezárnák a parlamenti ülésszakot, de már a következő nap uj ülésszakot nyitaminak meg, amely visszavonná a képviselői kitiltásokat. E terv iránt nem mutatkozik engedékenység a korijiáHyt támogató pártok körében, mert azt tartják, hogy nem szabad veszélyeztetni azokat az eredményeket, melyeket a Hái. határozata produkált a parlament rendjének és munkaképességének védelmében.
A miniszterelnök mai felszólalásáéban felvetette egy pártkonferencia eszméjét, mely alapul szolgálna a kontraverz kérdések kölcsönös megnyugvásra való elintézésének. Ilyen irányban tanácskozás is folyt, amelyen Bethlen István gróf miniszterelnök, Vűm József népjóléti miniszter, Scitovszky Béla, a Ház elnöke és Zsitvay Tibor alelnök, a békítési kísérletek kezdeményezője vett részt.
Sötétben
Irta: BwótI Rya
A szobára lassan, súlyosan ereszkedett rá az ádventi titkos félhomály, bevonva mindent sötét titokzatosságával.
A derűs nippeket apró rémekké formálta, a szobrok pedig kísérteties fehérséggel meredtek bele a sötétségbe.
A kandallóban tüz duruzsolt s a nyitott rostélyon át a lobogó lángok meg-megvilágitották a szoba meny-nyezetét, fantasztikus, vergődő árnyékokat vetítve rá.
A zongorától -valaki lassan felemelkedett, egy asszonyi test árny-szerüen nyújtózott ki, otthoni kimo-nójában ugy hatott a félhomályban, mint egy denevér.
Ugyanakkor a kandalló előtti fotelben is megmozdult egy fehér árnyék, egy másik asszony, aki eddig térdére könyökölve, szemét a táncoló lángokba fúrva mozdulatlanul hallgatta a-iRiácik zongorajátékát.
Régi,- divatjukat multa nóták voltak, de az ő fiatalságukból egy csomó közös emléket dobott közéjük s a reminiszenciákon hallgatagon elméláztak.
Egyik sem akart megszólalni, féltek. Ugy sajnálták a multat széj-
Ez a tanácskozás kizárólag informatív jellegű volt.

A Ház mai ülésén elsőnek Kaas Albert báró szólalt fel a házszabály-revíziós javaslathoz. Azok kelnek leginkább ki a revízió ellen, — mondja — akik\' a nemzetgyűlésben csak tribünt látnak, ahol a mentelmi jog védelme alatt szabadon izgathatnak. A kivonult ellenzék eljátszotta azt a jogát, hogy itt a nemzetgyűlésen komoly bírálatban egyáltalán részt vehessen.
Apponyi Albert gróf álláspontja, hogy a házszabályokat igenis szigorítani kell, mert minél szélesebb rétegeket ölel fel egy választójog, annál inkább kell tartani a zavaroktól. Hozzájárul a klotürhöz, még ha az indemnitási vitára vonatkozik is. Nem szabad megengednünk, hogy az ex-Iex most mindig szokásossá váljék. Apponyi rátér az utóbbi napok eseményeire. Sajnálja, hogy a baloldalon nem fogadták el az elnöki interpretációt és az ellenzék arra határozta el magát, hogy nem jelenik meg többé a Házban. Hive annak, hogy parlamenti bizottságot létesítsenek, amely at Esküdt-üggyel ösz-szekötött összes jelenségeket megvizsgálná. Ennek az ügynek azonban nemcsak bűnügyi szálait kell vizs-
gálni, hanem a politikai hátterét is kell tisztázni. Az előadói javaslatot azonban nem fogadja el.
Bethlen István gróf reflektál Apponyi beszédére. Kijelenti, hogy nem volt lehetséges a pénteki viharos ülésen a pártok között duló differenciának eliminálása. Az Esküdtügyben az az álláspontja, hogy ez az Ugy a bíróság előtt fekszik, nem tartja illendőnek, hogy akkor ezzel a nemzetgyűlés is foglalkozzék. Nem engedheti meg, hogy ezt az ügyet perfid politikai célokra a Ház elé hozzák és egyes emberek becsületéiben gázoljanak.
Berky Oyula elmondja, hogy Friedrich István, Rupert Rezső és Szilágyi is protezsáltak kiviteli kérvényeket és hogy Györki Imrét Kun Béla tanácsára választották a katonatanács tagjává. Felolvas egy névsort, melyből kitűnik, hogy Propper, Farkas, Rothenstein, Vancák, Sütő és Saly a szovjetgyülésnek voltak tagjai, ahol oly házszabályt alkottak, hogy a rendzavarókat karhatalommal is lehet eltávolítani. (Ounyos nevetés az egész Házban).
a
A berettyóújfalui" választókeWJtet polgárai nyilatkozatot tettek közzé, melyben a legnagyobb mértékben elitélik a kerület nemzetgyűlési képviselőjének, dr. Szilágyi Lajosnak a november 2S-iki parlamenti ülésen tanúsított magatartását és a miniszterelnökkel szemben intézett minősíthetetlen durva támadását. A nyilatkozatban dr. Szilágyi Lajossal szemben bizalmatlanságuknak adnak
kifejezést, egyúttal kijelentik, hogy a miniszterelnök politikája iránt változatlan ragaszkodással és bizalommal viseltetnek, sőt a haza érdekében, ugy itthon, mint a külföldön kifejteit önzetlen tevékenységeért a legnagyobb hálával és elismeréssel adóznak. A nyilatkozatban, melyet több százan inak alá, üdvözlik
Szcitovszky Béla házelnököt is. *
- Ma, csütörtökön reggel kezdődik Miskolc belső kerületében a választás, melyet nagy sajtópropaganda előzött meg. Mind a három jelölt támogatására fővárosi politikusok utaztak !e Miskolcra. Az előjelek után ítélve valószínűleg pótYálasz-tásra kerül sor.
BELFÖLDI HÍREK
A jóvátételi bizottság döntött a magyar jóvátételről
Párisból hivatalosan jelentik, hogy a jóvátételi bizottság döntést hozott az osztrák—magyar háború előtti adósság felosztásának, a magyar jóvátételi fizetéseknek és olyan államjavak felbecsülésének kérdésében, amelyek a volt osztrák-magyar monarchia területéből az utódallamokhoz csatolt területre esnek.
Az ülésről a következők kerültek nyilvánosságra:
A világháború előtti osztrák—magyar adósságok eredetileg forintra szólnak és az a döntés történt, hogy egy forint két papirkoronával egyenlő.
jelrebbenteni, melybe e pillanatban belesüppedtek mindketten, mint puha bársonyos, öreg karszékek öblébe a gyermek.
— Lásd, ez maradt meg nekem, egyedül ez: a zene — szólt végre, aki előbb zongorázott. — Ez mindenem. Ezrei vagyok legtöbbet egyedül. Csak ez nem csalt meg, egyéb minden a világon. Ez őszinte és ebben megvan minden — belőlem.
— Ha a j«len fájó és üres, ide tudja varázsolni az életem fehérvirágos tavaszát; ha a mult a fájó, a jelen bódító muzsikájával narkotizálom magam. Benne van asszonyi óletem-minden skálája. Beléjátszom a csóktalan, dércsipéses jelent, a telet váró megnyugvásomat és örök várakozásom minden rezignációját.
— Tehát te nem vársz többé semmit? — mozdult meg nyugtalanul a fehhérruhás.
— Nem, — felelte csöndesen a másik\'— csak nehéz erről beszélnem még neked is.
— Lásd, öt éve nem láttuk egy mást; ez hosszú idő volt nekünk, kik egykor ugy összetartoztunk és pótolhatatlanok voltunk egymásnak.
— Mióta megérkeztél, egyre annak a fonálnak a végét keresem, amely öt év előtt megszakadt közöttünk
és — megvallom — nem találom.
Te is hallgatagon tán ezt keresed, ugy-e? Érezzük, hogy valami mély árkot húzott közénk. Ez az árok mély, titokzatos; ezt nehéz áthidalni s a fonál vége itt van, érzem . ..
— A fonál nem szakadt el, ne hidd! — felelt élénken a másik. — Hiszen, látod, itt vagyok I Oly hosszú idő után is, a nagy távolságon át is, lásd újra itt vagyok melletted.
— Tudom, ha a régi pajzán kedélyemmel, viharosan rontottam volna, mint régen, ha telekacagnám házadat, mint egykor, ha tudnék neked mesélni tücsköt-bogarat, apró felületes asszonyi dolgokat, nem keresnéd a fonalat.
— D« k.ét más asszony találkozott most bennünk. Mindegyik a mást, az ujat szemléli a másikban. Jól is van ez igy, jele hogy nem . felületesen ismertük egymást.
Elhallgattak. A tüz nagyokat pattogott. A kimonós fölrezzent és megfogta vendége kezét.
— Hát beszélj valamit végre; olyan titokzatos vagy; olyan borongós, olyan más vagy. Történt veled valami ?
— Történt — hagyta rá egyszerűen a másik.
— De ez merőn eltérő azoktól a történetektől, mik novellákban vagy regényekben hemzsegnek. Erről egyedül neked beszélhetek, kivel mindig olyan messze jártunk — másoktól.
— érdekes találkozásom volt nekem most két éve és épen ez időtájban. Egy férfivel ismerkedtem meg s ma kétszeresen rámtclepszik ez az emlék talán, hogy melletted vagyok és ottlion és itt sötétben vagyunk.
— No és... mozdult meg nyugtalanul a kimonós. ,,,
— Egy báli éjszakán muétták be nekem, magas volt és azt hiszem csúnya. Az arca a jóság és a gonoszság keveréke volt. Mélyen rajzolt inefisztú vonásokkal valami kegyetlen volt az arcában, de a szemei merő ellentétben lélekbe nézők, lágyan simogatóak és okosak voltak.
A mozdulataiban nyugodt előkelőség volt s a hangja... az a hang, mire egy lélekember önkénytelenül felfigyel. Épen menni készült már, de hogy megismerkedtünk, mellém telepedett.
(Folvr. köv.)
ZALAI KÖZLÖNY
IQS-t. December 7.
Ennélfogva nem az arany, de a papir evaluáció elvét ismerték el. A magyar jóvátételek kérdésében Magyarországnak a Nemzttek Szövetsége részerői " Magyarország szanálására a jóvátételi bizottság 1924. február 24-én hozott döntése alapján megállapított terv értelmében moratóriumot adtak a jóvátételi fizetésekre. Ez alól a moratórium alól kivésel a pécsi bányától Jugoszláviába szállítandó szén annuitása (8800 tonna minden munkanapon). Miután Magyarországot az ott időző különböző bizottságok költsége is terheli — Magyarország azt kérte, hogy ezeket a teljesítményeket az említett szénszállítások értékével csökkentsék. Magyarország döntési kért arra nézve is, vájjon ezek a szállítások beszün-lethetök-c akkor, ha a Nemzetek Szövetsége részérói kikííidött főbiztos kimondja, hogy az említett bizottságok számára nyújtott teljesítmények a szénszállításokra meghatározott értéket túllépik. A jóvátételi bizottság erre a kérdésre megengedte, hogy az említett .teljesítményekét a szénszállítások számlájára számolják cl, de Magyarország minden esetben köteles Deszerezni a jóvátételi bizottság külön beleegyezését. Az állami birtokok felbecsülésének kérdésében először az osztrák államjavak felbecsülését hajtották végre. A magyar állami birtokok felbecsülése január első felében kezdődik.
Előléptetések a tisztviselői karban. Budapestről jelentik: Beavatott helyről kapott értesülés szerint a kormány napirendre tűzi az elmaradt kinevezések kérdését. Hir szerint legfeljebb a köztisztviselői létszám öt százaléka részesül egyelőre elő-Jéptctésben.
Elterjedtek hírek arról is, hogy ismét felújítják valamilyen formában a köztisztviselőknek olcsóbb cikkekkel való ellátását. Ez a terv azonban még nincsen a megvalósulás stádiumában.
Simán Endre dr. gyilkosabirái i <lőtt Tegnap délelőtt tárgyalták a I pestvidéki törvényszéken Luxics József ácslegény bünpörét, aki a I Wekerle-telepen lakó Simán Istváné kanizsai kereskedő feleségét és fiát Simán Endre dr hírlapírót. A Nép egyik megalapítóját borzalmas kegyetlenséggel meggyilkolta, azután kifosztotta. — Luxics József a főtárgyaláson töredelmesen bevallott mindent. Elmondotta, hogy rettentően nyomorgott és aaért az öngyilkosság gondolatával komolyan foglalkozott. Eszembe jutott — mondotta — hogy azoknak van ruhájuk, nekem pedig nincsen. Majd bevallotta, hogyan mászott be Simánék lakásának ablakán, hogyan ütötte t agyon az asszonyt, utána a fiát ét amikor mindkettővel végzett, holttestüket fel akarta gyújtani. A gyilkosság után naphosszat járkált az utcákon a lelkiismeretfurdalásoktól gyötörve. A vádlott a tárgyalás alatt egy igen olvasott és intelligens ember benyomását keltette, aki felül áll az állásának műveltségén. A tárgyalást holnap folytatják.
Szekszárdon is bezárták az iskolákat a kanyaró miatt. A kanyaró járvány továbbterjedésének megakadályozása céljából a szekszárdi Összes elemi iskolák, óvodák, a polgári fiu és leányiskolát, valamint az állami reálgimnázium alsó három osztályát, végül az iparos tanonc és gazdasági ismétlő iskolát további intézkedésig bezárták.
Országos gyűjtést rendez a Szabó István-emlékbizottság. A Szabó István-emlékhizottság végre-hajtóbizottságánák elnökéül Mayer
János földmivclésügyi minisztert választották meg. A bizottság elhatározta, hogy a nyilvános gyűjtést széles körben a vidékre is kiterjeszti.
KÜLFÖLDI HÍREK
Fegyelmi a románul nem tudók ellen. Tudvalevően a román kormány rendeletet adott ki, amely szerint a vármegyei, városi és állami tisztviselők\' vizsgát tartoznak tenni a román nyelvből. Most a kormány ujabb rendeletet adott ki, amely szerint mindazok ellen, akik a nyelvi vizsgán megbuktak, fegyelmi bíróság elé állitandók. A fegyelmi eljárás hivatva van megállapítani, hogy az illető milyen okból nem sajátíthatta még el a román nyelvet. Amennyiben a bizottság megfelelő indokokat lát fennforogni, az illető pótvizsgát tehet, ellenkező esetben azonnali hatállyal elbocsátandó állásából.
jugoszláv—lengyel kapcsolat. A belgrádi lengyel követ kormánya megbízásából javaslatot tett Nincsict külügyminiszternek, hogy a két ország közti szorosabb gazdasági kapcsolat érdekében a belgrádi kormány a szomszédos államokkal kötendő közlekedési konvenciók megkötésénél vegye figyelembe Lengyelországnak azt a szándékét, hogy Lengyelország és Jugoszlávia kőzött a tranzitforgalom Magyarországonés Csehszlovákián keresztül bonyolittassék le. Ninciics a lap szerint teljes mértékben magáévá tette Okonsky lengyel követ előterjesztését és kijelentette, hogy Jugoszláviát is azonos törekvések hatják át.
Polgárőrség Romániában. Bukaresti jelentések szerint a prefektusok legutóbbi értekezletén elhatározták, hogy a csendőrség támogatására polgárőrséget állítanak fel.
Szudánban helyreállt a nyugalom. Szudánban teljes a nyuga-Iop. Az egyiptomi csapatok kivonulása a megállapított rendben folyik.
Lloyd George a liberális párt elnöke. Lloyd Georgeot a parlamenti liberális csoport elnökévé választották. A pártvezér továbbra is Asquith marad.
Amerika kedvező feltételeket nyujtFranciaországnakadósságai visszafizetésére. A washingtoni adóiságrendező .bizottság Fehér Ház véleményével egyöntetűen azon az állásponton van, hogy Franciaország számára kedvezőbb feltételeket nyújthat az adósságok visszafizetésére, mint Anglia számára. A francia fizetések harminc éven át történnének. Az első tíz évre a kamatláb 2—2 és fél, a további években 3—3 és háromnegyed százalék. Ugy hiszik, hogy az értekezlet az ezen az alapon történő megállapodást ratifikálni fogja.
Az Esküdt-ügy
« védők elmondtak »idS-besxAdaikst
— A Zalai KOllSnf saját WMsIUjdlőt —
Budapest, december 3
Az Esküdt-ügy tárgyalásinak folytatása során Esküdt és Brezina védői mondták el hosszú védőbeszédeiket.
Weisz Ödön dr., Esküdt védője hosszasan fejtegette a védelem hiányosságait, amelyek azzal álltak elő, hogy a koronatanú, Szabó István meghalt s a pör legfontosabb iratait a védelem nem kaphatta meg betekintésre. S^abó István emléke — mondotta — tiszta, de a pártkasszára folyó gyűjtésekről tudnia kellett. Tagadja, hogy Esküdtet közhivatalnokként lehetne tekinteni. Bethlennek az ügyhöz szerinte semmi köze. Esküdt utasításra járt el, igy bűncselekményt terhére nem lát fennforogni.
Rézler Kornél dr., Brezina védője mondta el ezután védőbeszédet. Szerinte a vádlottaknak sértettként kellene a tárgyaláson megjelenniük. Felmentési Ifcr.
A tárgyalást csütörtökön folytalják.
A bombamerénylők bünpöre
A napokban kihirdetik az Ítéletet
— A Zalai Közlöny saját tudósítójától -Budapest, december 3 A büntetőtörvényszék két hét után befejezte Márffy ügyének tárgyalását. Az utolsó tárgyalás csak rövid ideig tartott, mert a vádhatóság képviselője nem élt a viszonválasz jogával és nem fűzött megjegyzéseket védóbeszédekhez. A vádlottak csak pár szóval kérték felmentő Ítélet meghozatalát. A biróság ezután tanácskozásra vonult vissza, amely több napot fog igénybe venni s igy az Ítélet kihirdetésének napja még bizonytalan.
A vádlottak a tárgyalás folyamán sorra bocsánatot kértek a biróság előtt többizben tanúsított heves viselkedésükért. Márffy fegyelmi büntetését ezért el is engedték. Ugyanígy elengedték Daitek védő pénzbirságát.
KARÁCSONYI VÁSÁR!
Férfiingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, nadrág- é» harlsnyatartók, női-, térti- és gyermekharisnyák és keztyflk, bőrdiszmüáruk és bőröndök, selyem schál, gyapjú mellény, esőernyők, D. M. C. hlmzőpamut, horgolócérna.^gépselyem, lyukselyem, műselyem és kőtőpamutok a legjobb minőségben ■\'>n<u=Ecn is legolcsóbb irban beszerezhető ——
Szomolányi Gyulánál
Csengery-ut 2. szám.
Brázay csomag
mm
MI-laM . „ 3 Étoi M\\m\\ tölti ÍM „
Az ércpénzek és nemesfémek beváltisi árfolyamul
EtOit eeykoronii 8150-W50, Mtkoros* 11300-12.700, tortnloa 16.500-17.000. Ot-koronái 31.150-32.550. aitnannr 30.000— 50.500, arany hmikotonia 3M.000—Í35.CC0. platina 210.000—220.000.
A bécsi tőzsde (Zárlat.) Osztrák Hitel 178, Magyar Hitel 498, Államvasút 480, Rima 1291, Salgő 568, Krupp 228.5, Osztrák Hoíherr 43.1. Magyar Hof-herr 140, Déli elsőbbségi 499, Alpesi 391.5, Kőburg 43.1.
MP-lh „
Kérem a nagyérdemű vevőimet, -helyszűke miatt a maradék vásárlást a délutáni górákban eszközölni
a karácsony szenzációja lesz.
Mir most kapható Stampt Z»igmondJc<cní
s minden jobb üzletben.
„Kékcsillag" nagyáruház.
00366606
1924. December 4.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
December 4, csütörtök
Római katolikus: Borbála vérL Protestáns: Borbála. Izraelita: Kiszlcv hó 7.
Nap kel reggel 7 óra 31 perckor, nyugszik délután 4 óra 09 perckor.
A Meteorológiai Intézet jelenléte szerint lényegtelen hóváltozái. Jobbára csapadékos Idő várható.
Cserkész-kiállítás a központi elenl Iskolában. Nyitva egész nap.
Mozi. Uránia: Zeppelin 111. diadalútja éa Korunk hóse (Paramount-film). £16-idások este Vi7 és Vt9 órakor.
— Istentisztelet a kormányzó nevenapján. December 6-án cjélelött 9 órakor az alsóvárosi plébánia templomban a kormányzó névnapja alkalmából hivatalos istentiszteletet tartanak, amelyen a polgári (Js katonai hatóságok és az összes közhivatalok vezetői részt vesznek. A szent misét dr. Vargha P. Teodorich plébános mondja.
— Misszió. A baki templom felszentelésének százéves évfordulóját misszióval ünneplik meg a község katolikus lakói. A szent-missziót P. Irén és P. Veremuna kapucinus atyák tartják. Több mint 500 férfi járult álszentségekhez.
— Kitüntetett tanítók. A legutolsó népművelési előadói tanfolyamokon a kultuszminiszteri biráló bizottság pályamunkáikért Békeffy József dr. cserszegtomaji és Landi Ferenc pacsai tanitót, lajíunk munkatársát az első dijjal tüntette ki.
— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Vlasits Gyulát, a Radix villamossági r. t. cégvezető titkárát, városunk szülöttét, ki csak nemrég tünt ki a Nemzeti Újság közgazdasági pályázatán pályanyertes munkájával, a m. kir. adóügyi utmutató és ellenőrző hivatalhoz nevezte ki.
— Adomány. Ftitschdr István 50.000 koronát juttatott a Mária Kongregáció céljaira.
— Nagykanizsai ryárosok a soproni kiállításon. Spiegel Szigfrid, a soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vasárnap a nagykanizsai gyáriparosokkal tárgyalt a kamara jubiláris kiállítása tárgyában. A nagykanizsai gyáriparosok a legnagyobb lelkesedéssel tették magukévá a kiállítás gondolatát és mindent elkövetnek annak sikere érdekében és egyben kimondották, hogy mint a Gyáriparosok Országos Szövetségének Zalavármegyei Végrehajtó Bizottsága fogja előkészíteni a kiállítást. Az értekezleten az a kívánság alakult ki, hogy a malomipar és a téglagyárak külön pavillont kapjanak a kiállításon. Spiegel Szigfrid kedden a szombathelyi gyáriparosokkal tárgyalt.
— Befejeződtek a fémipari Iskola munkálatai. A nagykanizsai fémipari szakiskola átalakítási munkálatai a városi műszaki hivatal jelentése szerint teljes befejezést nyertek.
— A vásártér rendezése. A műszaki hivatal tegnap nyujtotta.be a polgármesterhez a vásártér rendezési tervezetet és költségvetését, amit a legközelebbi képviselőtestületi ülés elé terjesztenek.
— Uj muraközi tanfelügyelők. A délszláv kormány a megszállott Muraszombat tanfelügyelőjévé Czvetkó Ferencet, Alsólendva tanfelügyelőjévé pedig Korbas Ferencet nevezte ki.
— Karácsonyi szünidő az Iskolákban. A m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter a folyó iskolai évben a karácsonyi szünidőfa polgári iskolákban, a felsőkereskedelmi, a tanitó és tanítónői képzőkben és kisdedovó-intézetekben december 20-tól a rendes tanítás befejezésétől számítottan, 1925. január 2-ig bezárólag terjedő időre állapította meg.
— December 15-én megszűnik az internálótábor. A belügyminiszter elrendelte, hogy a zalaegerszegi internáló tábort 1924. évi december 15-ik napján szüntessék meg. A rendelet értelmében ezután az internálásokat csak a legszükségesebb esetekben fogják foganatosítani és nz internálandókat a rendelkezésre álló tolondfázakban fogják elhelyezni. A miniszter rendeletével Diószeghy János miniszteri tanácsos december 6-án Zalaegerszegre érkezik és ott azokat, akik a közbiztonság veszélyeztetése nélkül szabadlábra helyezhetők, szabadlábra helyezni, azokra nézve pedig, akiknek őrizetben tartása továbbra is indokolt, intézkedni fog, hogy az illetőségi helyükhöz legközelebb eső toloncházba szállitassanak. A zalaegerszegi internálótábor teljes felszámolása egyidejűleg kezdetét veszi.
— A kaposvári népfőiskola. A harmadik esztendeje csendben, kitartó munkával működő kaposvári népfőiskola megtartotta Ünnepélyes megnyitóját n reálgimnáziumban. A főiskolásak 56 hallgatója 7:". Az előadások december 1-től április 4-lg tartanak, még pedig öt napon hetenklnt eite 6-8 óráig. Tervbe vették kulturdélutánok rendezését. tartanak Széchenyi-estét, Jókal-cen-fonnáriumot, egy farsangi mulatságot műsoros előadással, azonkívül megalakítják ax Ifjúsági Széchenyi-Szövetséget ca tanfolyamokat rendeznek tz Iparos- és kereskedő-Ifjak részére.
— Festőművészek képklállltása.
A legjobb nevű Kdssa Gábor, Göbel Árpád, Pataky Andor és Römer Camilló zalamegyei festőművészek képkiállitást rendeztek Zalaegerszegen legújabb festményükből.
— Szerencsétlenség. Berta István a botfai uradalom kocsisa fát szállított az erdőből. A rossz uton a lovak valamitől megbokrosodtak és a kocsit magukkal rántották. Barta István a kocsiról a lovak közé esett, ugy, hogy a megrakott kocsi keresztül ment rajta. Súlyos csonttörésekkel és belső zuzódásokkal a kórházba szállították.
— Cigarettázik ön ? Sodorjon Janlnt papirt.
Jön a Mikulás!
Mikulás bácsik, krampuszok a legnagyobb választékban. Karácsonyi cukorkák és sütemények, karácsonyfadíszek a legkülönbözőbb . kivitelben --
kicsinyben és nagyban
Herrnstein Béla
cukorka és csokoládé nagykereskedésben
Erzsébet-tér 13. SS.Jg"?!:
— Ügyrédt dijak aranykoronában. A budapesti kir. törvényszék az Ügyvédi kamarával egyetértőleg u| díjszabást dolgozott ki s a dijakat aranyértékben állapítja meg. Régi kívánsága volt az Ügyvédi karnak, hogy a peres munkadíj értékálló pénznemben legyen kifejezve, mert az utóbbi években az ügyvéd rendszerint leromlott koronában jutott munkájának ellenértékéhez. A díjszabás december 1-én életbe is lépett.
«• Linóleum (padlókárpit), bőr-vászon és viaszosvászon asztalteritők legnagyobb választékban, igen jutányos árak mellett kaphatók Schwarcz Dezső cégnél, Fö-ut 5.
— A házi-varrónők le kötetesei: Ipar-Igazolványt váltani. A kereskedelmi miniszter megkereste < k.m.rákal, hogv azok . varrónők, akik háznál. vagy saját lakásukon Oalék . nőlruha-varrást, eltekintve .1(01, hogy kisegítő munkáéról alkalmaznak-e, Iparlgizolványt koteleaek vállanl. Hogy pedig az Iparig azolvényl elnyerhessék. szakvizsgát kell tenntök a szakmából, a kam.ra, Illetve Iparleatuletek által kiküldött bizottság elölt, lizzel sz Intakedáasel ez Iparigazolvánnyal rendelkező nólszakó-lparösok tigl panasza nyert orvoslási, meri a kontárszemen űzött nólruha-varráa a jövóben a tenü Intézkedés révén teljesen megszűnik.
— Megszökött internáltak. A
zalaegerszegi internáló táborból a napokban Afonsz László Mayer ukrán honos és Bartusek OyOrgy lengyel honos megszöktek. Mindkettőjük országos körözését elren-
— Saját gyártmányú kolött kabát K 195.000-tól, saját gyártmányú kötött mellény K 130.000-lói, saját gyártmányú kötött Jumpcr K 30.000-tól. Flllpp kötOUárugyára
= Url- és nöl divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fö-ut 5.
— Ügyvédi határidő napló sz 1925. évre. szerkeszti Dr. Pajor Rezső, hosszúkás alak alapira K 14.—. azélea a ak K 17.-a mindenkori szorzószámmal. EJÓJegyeztet-hetó és kapható Flschtl FHIBp Fiat könyvkereskedésében. Nagykanizsán.
= .Tetra" csecsemő-kelengyék
kaphatók Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut 5. szám.
3, vagy | M^ <c — X minden mellékhelyiségekkel aron-- * 12a KsS C nalra, jó lelépés mellett keres
2 szobás I
SZIGRISZT LÁSZLÓ Irodája, Fő-ut 8.
csonyi occasn
I
férfi fehérnemüekben, férfi socknik, nadrágtartók, socknitarték, női és férfi kötött és bör-kextyűk, női kötött kabátok és sálok, női harisnyák minden színben, gyermek kabátkák, gyermek sapkák, gyermek keztyük, gyermek harisnyák és gainasnik nagy választékban, úgyszintén nagy választék csipkék és szalagokban stb. cikkek ■ - ■ ■■ legolcsóbb árban kaphatók ■■ ■
BECK BÉLA áruházában
ERZSÉBET-TÉR I. SZÁM.
Mielőtt szükségletét beszerzi, kérem áraim olcsóságáról meggyóződi.l szlveskcdien.(
— __3313
A husmérg^zésekről
Irta: Kertén Lipót dr., városi állatorvoa
P> l
Helytelen tehát az ax illitát, hogy a hus főzés után már nem ártalmas az ember egészségére. Merem állítani, hogy alig van olyan, hússal rendszeresen táplálkozó ember, aki enyhébb, vagy súlyosabb husmérgezésen már át nem esett volna. Más kérdés az, hogy az illető tudta-e, hogy megbetegedésének mi az oka? Azt is állithatom, hogy sokan haltak meg már husmérgezesben olyanok, kiknél az orvos sem tudta határozottan meg-állapítani ahusmér^ezés fennforgását, mert annak tünetei , gyakran összetéveszthetők más betegség (typhus, cholera) tüneteivel, ilyen tévedések különösen akkor fordulnak elő, ba a husmérgezés nem közvetlenül az étkezés után, hanem 18—24 órai lappangási idő elteltével jelentkezik.
A húsétel által létrejött mérgezéseket három csoportba osztjuk:
a) a paratyphus, enteritis és rothadási baktériumok,
b) a növényi és ásványi mérgek felvétele folytán előállott husmérge-zésekre és
c) kolbász-mérgezésekre.
A felsorolt mérgezések kétféle módon keletkezhetnek és pedig:
a) beteg állatok húsának elfogyasztása,
b) egészséges állatok húsának utólagosan történt fertőzése folytán.
Tegyük vizsgálat tárgyává azokat a husmérgezéseket, melyek beteg állatok húsának elfogyasztása által állanakeló.
Tudjuk, hogy a levágásra kerülő vágóállatok között sok olyan van, melyeket éppen azért kell levágni, mert betegek. Ezek képezik az olyan gyakran emlegetett kényszervágásokat. Tapasztalat igazolja, hogy a tömeges husmérgezések legtöbbször a kenyizervágott állatok húsának elfogyasztása utin jelentkeznek. Tévedés azt hinni, hogy minden k^ny-szervágott illat husa ártalmas az ember egésztégére. Ha valamely állatot például csonttörés, nehéz ellés, méhelőeséi vafy felfúvódás miatt vágnak le, annak husa a kényszerváfás dacára teljesen kifogástalan lehet. Az ilyen éa hasonló okok miatt levágott állatok húsát helytelen volna a fogyasztásból kizárni, mert ezáltal a lemzetí vagyont minden ok nélkül nagymértékben megkárosítanánk, a közélelmezést pedig megnehezítenénk.
Más elbírálás alá esnek az olyan beteg állatok, melyek genyes, vagy eves méh-, tőgy-, ízület-, köldök-, továbbá gyomor és bélgyulladás miatt kerülnek kényszervágásra. Ezen betegségeknél a beteg szervekből, vagy maguk a husmérgezéit előidéző baktériumok, vagy az általuk termelt mérgek a véráramba jutnak és az állatban súlyos megbetegedést, az úgynevezett virmirgez&t idézik elő.
Hogy fogalmunk tegyen a husmérgezések számáról, hivatkozom Oster-tag: .HandbuchderFleischbeschau" cimü munkájára. A nevezett szerző az emiitett könyvében Németország területén 1880-tól 1903-ig 126 hus-mérgezési esetet sorol fel 5700 megbetegedéssel és 48 halálesettel.
Bolllngcr 17 husmérgezésí esetet ismertet 2400 megbetegedéssel és 35 halálesettel. Magyarországon előfordult husmérgezésekről sajnos, pontos adataink nincsenek, a szakirodalomban 1905-ig visszamenőleg a pozsonyi husmérgezésí eset van megemlítve. Itt 22 megbetegedés és 3 halálozás fordult elő lépfenében megbetegedett és emiatt kényszervágott állatok húsának elfogyasztása folytán. (Folyt, köv.)
ZALAI KÖZLÖNY
IQS-t. December 7.
Figyelem!
Hogy nem hangzatos reklám, arról
meggyőződhetik
akkor, ha e szakmába vágó összes árukat
cégnél szerzi be.
Tekintve a karácsonyi Ciyiepeket, áruimat a lehelő
legolcsóbb árra szállítottam le.
Férfi fehérnemQeki
Férfi harisnyák és zoknik Selyem és horgolt nyakkendők Trikó és kötött kezlyük \'
Női selyem muszlin flór-harisnyák 34000k ]
Nöi gyapjú mellények Férfi és női esernyők Leányka kabátkák. Áruink közismerten a legjobb minőségűek, mert csakis kimondottan jó árut hozok forgalomba.
Egyúttal srives tudomására adom a kedves közönségnek, hogy ismét raktáron tartok férfi és női bőr árukat, oldal tárcákat, kézitáskákat minden kivitelben. Kérem az ebbeni szükségletét nálam beszerezni.
Irodalom és művészet
A Kaszinó hanflv»r»enye
Nagykanizsa, declaber i A Nagykanizsai Kaszinó magai színvonalú cmiYcaaeaiély-soiozaiának második hangversenyén xiufoil ház gyönyörködött Mozart végtelen fmora zenéjü, lágy muzsi-kaja egykJvoaasoa vlgoptrájának, a $zln-ú\'<j.\'v<;7ínak elóadisában.
A r.ól főszerepet Alfdr OlUi. aa Operaház tagja játszotta. Bámultuk hravuros ko-lofaturajit. hangjának tiszta Udesegét, jáürl kOnnvedKgct a a Moilft-lllluihoi való si-rnuléionysagát A .Mozart-muzsika víglelc-nül Ugy és finom modulációit bámulato* könnyedséggel juttatta kllcjczácc
Mozart ebben az operában ii a hangies-lésnek nagy mestere. Az egész mű lelvo yan színnel. mesteri hangszereléssel a mint a modern opera megalapítója, hosszú Időre halhatatlanná tette nevet az ó közvetlen, bensóségteljos érzelmeinek ecsetelésevel.
Nagy hatást ért cl Eitntr Irén minden egyenes jelenéit 1*. melyek után a közön-Kg mindig lombod tapsviharban Jututu kifejeieue elragadtatását.
A többi azexepek li a legjobb kezekben voliak, hisz valamennyien az Operaház Ismert tagjai, akik könnyed finomsággal ci az énekművészet minden rutinjával felfegyverkezve jututiik érvényre a műsor min jen egres darabjának zenai szépségeit.
Természetesen * siker még sokkal nagyobb lett volna, ha a vlgoperát teljes zenekar klaérhelte volna. Tudjuk, hogy ez lehetetlen feladat elé állította volna a rendezőséget, de a zongora-kíséretet az Operaház kitűnő karmestere, a jeles éneklanár. Ptthő Imre látta el. akinek ujjal a zongorából is kihozták azokat a zenei szépségeket, melyeket Mozartnál Ulén senki sem tudott szebben remekeitetnU
Gyönyörűen ragyogtatta Alpár GItU ko-loraturáját a Travlata nagy Áriájában. Komáromi Pál és Züöorszky Zoltán duettjüket eleven. tüzes verv-rel enekellék. Tenorjuk gyönyörűen csengett és sihezetűkben is teljes összhangban volt a zenének pajzán ér-Mímelve).
Az olasz asszony teljes szövegét adjn darab-meüékletként a Színházt Elet most megjelent azina. rr.ely természetesen most ta bóvea íoglalkoilk ugy képben, mint írásban a vidéki színházakkal és a vidéki társadalmi eseményekkel. A Színházi Étet uj száma a MirandoUna bemutatójáról közöl szenzációs felvételeket. Illusztrál! novellát, szenzációs kottamelléklctet, kiiünó flln-, autó-, sport-, zene-, divat-, társasélet- és gyetmekszépségverseny-rovatot. Ara 8000 korona.
SPORTÉLET
— Vivás. A Zrínyi Torna Egylet ma este 6 órakor kezdi meg vivő lanfolvamát a főgymná^\'um tornatermében.
x^1
MOZI
Uránia. Csütörtök—péntek fél 7 és fél 9 órakor : Korunk hőse. Különös elismeréssel kell szólnunk a filmről, mely az amerikai Paramount u. n. viligfilmjc. Amerika hallatlanul fejlett filmkultúrája bámulatos rendezői leleményességgel vonul fel e\'öt-tünk (rendezője Cecil B, de Mtllj Rendkívül érdekes az ősembernek (Ádámnak) egy álomjelenetben való szerepeltetése.
Szombat—vasárnap: Kranzl Sárika táncestélye az Urániában.
Elsőrangú
Halban & Damask-féle
férfi velour-kalapok
érkeztek. Férfi gyapjú és nyúlszőr-kalapok, valamint férfi és fiu télisapkák
nagy választéka. Női flltz-kalap 120.000 korona.
GYENES ÉS VIDA
NAGYKANIZSA.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Az irányzat a mai tőzsdén már nyitáskor valamivel gyengébbnek mutatkozott. Az árfolyamok azonban nagyjából a megelözónapi nivón indultai. A tőzsdeidó folyamán azonban az árfolyamokban lassú, de nem jelentékeny árlemorzsolódás állott be, ugy, hogy a legalacsonyabb árfolyamok zárlatkor kerültek felszínre. Az áresés a 2°/o-ot csak elvétve haladja meg. A forgalom az egész tőzsdeidó alatt nem volt nagyobb arányti. Zárlatkor az irányzat tartózkodó, a forgalom csekély.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti töxsdo délután I órai xóróárfolyamal a kóvetksacOk i
Ujak ok
Ac(*>\'-Hi£r. *>
HUJ! M
L!oil biak J
Min. K"- **
J.Ví/l.l N
LMftalL II
0:-."». b«»k X
Ot«u. Mit ír
(MlklNlU III
-a:
Hkin II
Herr. iil t>. *
!■>!•»«■ 2tJ
M- Cuk Ipub. }l
rcí«i\'«! <!
Kar. ftiui X
KT\'-■.•«<*«< Z
Xti, ;::>Cot X
Vl.-oil biak i
Mmu 11 Niui b. te tik.
K«Mk. P. 13SJ
ÖUíoittík H Takartko^
Btlvlroii ip. X
Lfc^trltoil S
ritkul 1»
Kttáartí Tik. !•
astii. ta. i:m
y.om.- i*
Íuii iM »>:
M. D\'.iL S7V
7oaci*r« »:
.H.n-í\'\'4"^
Maiatok
f<«•« 1K
CoikmM <1
üaitidtbjl -
uióipna IÍH
H«n(4ri« lö!
RL\'.itiniloa —
vikVjfU ir,
Tfcvkticta. 31
Tr. DiaibU «
Bányák
SasiR 4* 1331
Sitmlir. 5-
Camtai H
Síin tirt ÍS!
Kctú V*
Wí, CviL 434
Űíiicki 19<
MircciII 13U Mtjy. nph.
AH. Kt.uéu iU>
Nijjl4i««ijl 1>
UrUiajI lOi
Nyomdák
Atarnttuo IU
fívíiotl ujr. I
Srtphcacuo) U]MgQi«oi
tfMI w,<_
OuO. Gipgy.
OiniDi*. Oaoi Via nc-ritn KCktt U?Uk
yjg
Kijryír u41
MWtfi V»D l?ax XifraijU Rtrai
tto«ii«raina
Sch^ick W0io»«
ÍR" h
Ojiinico a
K^rStbiajil
NtUMtl U i!
Ot» e:
V!4>bll7tt i
• i < •: i u
Kasicl \' 7<:
Viki. bátor
Adria AlUatika
MtU. 2
B«r 3
Xii uU j
VálMl
DiitViiot
Alliavusl ,V
Tiuit 1
Cskorcyirak
04 lenkor ÍJ
Cukoripír Oiorirfa Mnfb. <okor 2ÜS S\'uraair :U0
lielcilMtrtk Cilaeir t$
SnUnl —
Pbtpdkl M
Tokijl bor
77CO
Kilkirtik.
Cáx. Villa acs
*S7- 3.
JJI: Uiú
Alt. xii |
Au«r X
f\'tftbui g
Olajok Oti;i?«f 11
Marcal p«t/. i:
Sör <• is«n pflvtroit i\'r SuZltiCr l
K«t:cr.ch Cojo. H<ií.i-.,,:r 3,
Ot<bvÍBd( 3
Sziltodák Kori\'.-tii\'.lv I
StMuiitr
tpn 2
uatiuul Lakiéi |
»
Taxtll
JaU
Ojripiaoi0»4 O <ii>ttitt :
Kartoa j
Pinu\'.iptr "
Siövö-KöSd
Vejylpar
fiSí"3
Hnej. c \'.íila* 1 •\' ■ ■•!
Dinki |
KrUtl MurJoyl T0r6k
KOlöoMlík
rvccc-íi
Cuaal t
laltutilm
Itmii Oy.Vi V, Cvr»la ftia Pjptripír Mitijj»ilp«
Utótőzsde Az Irányzat tartott Salgó 603. Urlkányl 1010. Magyar Hite! 535. Kereskedelmi 1300 Egyesflll nud.íncft Póvárosl 124, Altalános Takarék 135. Pesti Hazai 9800. Nasld 2525 Rima 133. Stummer 2650. Guttmann 800! Földhitel 290. Ttmesi szesz 225.
Az arany korona mai árfolyama kh\'alalos itollörkumison álsalmilva 14.970-66 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták Devizák
Aajoííoa! »CCCO-S4SCOO Aailirdi* SW40K«»J
Cxk koroci ct*im S«:*iiá . sc<i-ic«r
Dtalf . IMMCSt ?«;:. i7««i-ir;c
DolUr 7MC0-M1I0 DokuM< JMW
rund* tr. 4TM-4CS7 BIDMUI 37174747
notUiál trt ^\'\'Míl Kopiikipi iy<»>«í«o
Ul jussa KrlulUaU uoooiioaö
U»i MJ-JO U*«oa >«ao-J4rcc0
LU« JSWW38 .M 111 oo 37M33U
frimk íMrjrn Mtayork 741CO-744CO
Otítr. kor. IMM-IWOJ Pirii 4«« 4W7
Dia kor. I3SC* l»iS Pdfl 23»-»4t
StIJ<1 rnak 14ÍJO-14J7J Sf«U M7^4t
S»« kof. IW4>I»000 Sto<kk«ln i»»;c:co
Hor»4j kor tc«00-l00«5 WMO ICH4Í-1M.06
Mirtf KM-17713 ZOrirh ltm.l44C»
Zürichi zárlat
Pill. 3837 -. Londoa 24CS -. Kmok 517.-. BíLucI Jeoo--. MiiUnJ íjtó-. Holland 20390. Berlin I23M. Wien 7 2 90, SotU 375. Pragi 1555\'—, Bvit!sp««l 69-Ví, Vuxi 99-75, üjkirdl 25C--. Utlgiíil 750-—.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
ligu.p mi I.jn.p iu
...............9M0I85S0 9380 1 94
...............5670 56SO 5650 5<MO
Pr\'tí" ............... 4751 <75\'/< 472JO | 473
• Newjorkban 13.
Terménytőzsde
Bum lisiav. 76 kg-os 462.5CO—4^5000. 78 kj-os 470.000—. 172.50), «g>íb ,ld. 76 kg-oj 4bÖ.000 -4ri2^y0.78 kg-oi -I67.500--470 000 IOK 405.500-405.000, lOriipn 470.000-500.000. Iflkumiíny árpa 400.000 420.000. oj lengerl 245.000-250.000. koltj 2Ó5.005
275.000. korpa 220.C«0-ÍZ).000. rab 38.5.000 - 400 000, repca 660.000- 690.000, lucerna 230.000—260.000. tólitie 260.000-275.000. A mai lemínylóiKjt Iránviata tarlót! volt. Az ír jelző bízómig az árakal változatlanul Kzgyla, a roza arát azonban 2500 koroniral teaz-tllltolta.
Sertés vásár
Felhajtó 2399, mclvbai elodntlanul vlííza-ruare\'tt I30J ,!rb. FJlirenitO 27.tt.0-28 OX>. azedett 25.000 - 26.000. jzetlett közép 23.000 —24.C00, konnvlt 21.000—32.000, tUiendo íifCK 24-500 -25.500, miíoütendít 23.000-24.000. angol MIM6 24.000 - 26.000, szalonna nagyban 31.000. zsií 37^00. lehúzott hu» 30.OCO. szalontiíj íélserléj 30.000-3li.500. A vásár Irányzata lanyha volt.
Szerkesztői üzenetek
Sakkozó. A mi ídónkból erre, — bár-mennyire sajnáljuk, hogy nem lehetünk clc-jW kérésének, — nem fu:j.\\ Magunk nem fér vagyunk annyira müvelói a wkknak. hogy aktive vegyünk részt j mozgalomhau. Tessék talán értekezletre összehívni az ü«y lr<int érdeklődóket és megalakítani a sakkozók valami kdét. Közlendőiknek lehetőség szerint szívesen fogunk helyei adni.
B. K. Ceruzával írott, g>0rötl. piszka kéziratok olvosái célkQl kerülnek a pap!:-kosárba.
H. dr. A kérdísre egy-két héten bellii vljszatcrünk. Addig lürelmet kérünk.
P~y. KóSZónjOk. A rni véleményünk is ugyanaz s Jgy seninl akadálya annak, hogy lapunk valamelyik számában megjelenjek.
Gy. C3 I. Türelem. Sokkal régebben beküldött kéziratok Is nyugodtan várnak .meg clkalomra és helyre.
K. Z. Vissza nem küldjük, de ha bejön, c^yes változtatásokat megbeszélhetOnk $ esetleg közölhető lesz.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT, Nagykanizsai
apróhirdetések
Családi bóx Igen szép, nagy kerttel olcsón eladó. Szigrlszl Iroda. P6-ut 8.
Dcutjchco Frluleln Sacht Stelle zu Kfösscren Kindern In Kanizsa oder Umgc-bung -ab 1. J.inner. Zuschrilten erbeten aMarossyné, Vórösmarty-utca 50.___
TextilaxaikmAban egy segéd felvétetik. Kirakatrendezésben Jártas elónyben.
Cim a kiadóban._2302
KőmQvoa, házmost.rnik azonnal
lelvétetik. Clm a kiadóban,
Használt, jó állapotban levő papir-dohoxokot jó áron vásárol Kötő-Szövő-
gyár_^_2282
Varrógép i Central Bobin 2.800.000. sülycsztós 3,450.000 korona Szabó Antal sportüzletében.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál. Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofcnbeck Károlyi
83. évfolyam, 279. szám__Nagykanizsa, 1924 december 5, péntek " Ara 2000 korona

SserkeulSiíg íi klnMhlnUI Kó-ul 5 Inteiurban-Teleíon 78, nyomda 117. Mim
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ElótlieKel itt: Egy b0<« 30.000 koeooa H»(om hdea............... 90.000 kocona
Az Esküdt-ügy
Kényes téma, de nem zárkózhatunk el előle. Kikívánkozik az embernek a tollából. Esküdt Lajos nevének hallatára a felületesen gondolkodó ember eg/ darab Boszporust, a hivatalos apparátus korrupcióját véli látni és el szörnyűködik a közállapotok ijesztó mérvű balkanizálása lölött. Pedig aki az Esküdt-tigyet ezen a látószögön nézi és Ítéli meg, hamis nyomokon jár, téves vágányokon halad. Esküdt Lajos és társainak vesztegetési ügyébe belekeverni a hivatalos apparátust, vagv rendszemek bélyegezni néhány falánk, sápot szivó pók csúnya machinációit, súlyos bon lenne a magyar tisztviselői kar ellen és megtámadása az ország épületének és talpköveinek. Aki elejétől végig figyelemmel kisérte az Eskudt-ügy főtárgyalását, könnyen megállapíthatja belőle Esküdt strassnoffi-szere-pét, aki klasszist teremtett kétarcú játékával.-Meri kettős életet élt ez a minden hájjal megkent és bámulatos raffinériával dolgozó nagystílű staplcr. Az egyik arca Szabó István felé nézett, sunyi hétrétgörnyedö macskaháttal hűséget mimelve, amely mindenre kész a polgár-miniszter védelméén, a másik felhúzott szemöldökű, rezervált arcával a potentátot, a miniszter bizalmasát mutatta, aki Szabó István kegysugaraival szabadon rendelkezik és kénye szerint osztogathatja. Az egyszerit magyar falusi nép fia a maga romlatlan becsületességében rendületlenül megbízott Esküdt CtksU-ben. aki Ftortdor szerepében
azután aranyokra váltotta tel magának Szabó István miniszter bizalmát, jóhiszeműségéi, egyszerűségét és emberismeret hiányát. A hűség és ragaszkodás játéka, amit Esküdt Lajos nagy színészi talentummal mesterien játszott naponta a miniszter előtt, — megnyitotta előtte a nagyatádi nép fiának egyszerű szivét — amely mentes volt minden hamisságtól, de amelybe Esküdt „Floridor" polipkarokkal belekapaszkodott és a minisztérium lőlisztviselői karának erős ellenszenvével is gőgösen tudla uralni a maga különös pozícióját. Esküdt a földmivclésügyi miniszter szobáit körülfonta finom pókhálójával és mindenkit .megadóztatott" a maga módián a maga számára, aki eléje került. Valóságos vadászatot tartutt a hiszékeny emberekre, sót hajtói is voltak, kik puska elé vitték a finom, nemes, pénzelő vadat.
* Amikor Szabó István miniszter későbben meggyőződött Esküdt Lajos „hűségéről" — már késő volt. A miniszter annyira szivére vette ennek a kétéletü embernek rut játékait, azt, hogy ennyire tudott csalódni emberben, kit bizalmasává telt — hogy ezt nem tudta túlélni. Egyenes, becsületes, nemes magyar szive ölte meg.
Esküdt Lajos pedig egyedül maradván, a legsúlyosabb gyanú sarát dobja jótevőjének frissen hantolt sírjára. És itt látjuk meg Esküdt Lajos egyéniségét a maga igazi mivoltában. Sárral igyekszik bemocskolni a nép-miniszter emlékét. Itt ismerjük meg Esküdt Ujos kendőzetlen jellemét, igazi arculatát, valódi hűségét.
A bíróság előtt tisztán áll már az Esküdt-ügy és a bíróság igazságot fog szolgáltatni a megsértett jogrendnek és elégtételt adni egy sírban nyugvó magyar ember tiszta emlékének is.
Áru engedtessék meg nekünk, hogy a törvényszéki tárgyalóteremben, a vádlottak padján szuronyos fegyőr mellett lló sápszivó pók. Esküdt Ujos mellől végig tekintsük a derék magyar közalkalmazotti kart, amely a legnehezebb gazdasági viszonyok közölt, békeidő aluli fizetéssel, bámulatos őnfegyelmezcttséggel, áldo-
zatossággal, bizó /cménnyel végzi munkáját, a holnap bizonytalansága mellett, mert van becsületérzése, van magyar\'tisztcssége, van hazaszeretete és mindenekfelett álló kötelességtudat. Igaz büszkeséggel tekintünk a megélhetésért küzdő, nélkülözést szenvedő, nehéz sorsukat megadással viselő, tiszta kezü, kötcles-séghu, megingathatatlan magyar köt-alkalmazoltakra, akik a legnagyobb áldozatok közepette becsülettel járják a kötelességteljesítés tövises ország-utját. Minden tiszteletűnk és rokonszenvünk az övék. Benedek Rezsi
BELPOLITIKA
Házszabályreviziá — A Demokrata Szövetség passzt-dátuma — A miskolci választás
vitása — Malasics mandátuma
Budapest, december 4
A házszabályreviziós javaslatnak mai nemzetgyűlési tárgyalásán az szónok Szabó József volt, aki a keresztény szocialista párt álláspontját fejtette ki. A revíziót szükségesnek tartja, de hclytelenitt, hogy mint programot terjesztették a Ház elé. A nemzetgyűlés már megszületése előtt elvesztette tekintélyét, de "az a körülmény is hozzájárult tekintélyé^ nek leromlásához, hogy nem tárgyalta le a legfontosabb kérdéseket s egyetlen egy komoly szociális javaslat sem látott napvilágot. A panamák kérdését is bclcvilték a parlamenti életbe s az ügy megvizsgálására parlamenti bizottság kiküldését java-
solja. Az obstrukció elleni védekezéshez hozzájárul, a beszédek korlátozását azonban szükségtelennek tartja. A javaslatot nem fogadja cl.
Öartos Andor elfogadja a javaslatot, mert biztosítani óhajtja a parlament nyugodt munkáját.
Rassai Károly mint őrszem teljesíti kötelességét, bár serege gyárán, botorul cserbenhagyta. Nem azonosítja magát az elnök eljárása ellen elhangzott kritikával; az elnök a házszabályok józan felfogása szerint járt el; a passzivitással sem azonosítja magát, melyet sem őszintének, sem bölcsnek, sem pedig jogosnak nem tart. A passzivitás csak alkotmánysértéssel szemben jogos. A
Sötétben
lila: Barótl Rya
Szemeink előtt a világ léha táncait lejtette a táncoló liatalság, a bál tarka chaosa körülöttünk forgolt, a zene a lármával összekeveredett, de mi akárcsak egy ligeli csöndes padon üldögélve beszélgettünk volna. Nekünk a bál egész atmoszférájával mintegy eltűnt, mi csak azt éreztük, hogy Ketten vagyunk. Csudálatos beszélgetés volt ez, mintha hosszú évek óta meghitt barátság fűzött volna bennünket össze. Nem mondtunk egymásnak semmi ujat, noha az első félórában a drága gyöngyként féltett és soha senkinek meg nem mutatott gondolataimról beszéltem, a legnagyobb (esztelenséggel raktam eléje — önmagamból.
— Ha rá-rá pillantottam, csodálkozva láttam, hogy percek alatt megszépült. Egy másik arc volt megenyhülve, kisimulva s a szemei néma csodálattal csüngtek rajtam. Azután t beszélt önmagáról különös dolgokat, mikről ugvmond, soha másnak nem beszélt. £s nekem ez igy ugy tűnt fel, mintha mindezeket én már valaha, vagy valahol hallottam volna. Dc ha hallgattunk
volna is, ez is természetesnek tűnt volna fel. Ha megfogta volna tán a kezem s hívott volna, tán zokon követem.
— Ugye furcsa ezt tőlem, az öntudatosnak ítélt asszonytól hallanod? Petiig hát igy volt. Egy jókedvű vicces bácsika közeledett hozzánk derűs blattal már előre kiállva felénk, hogy egy nagyszerű viccet hoz a számunkra. Fölugrott s barátságosan átkarolva az öreget, valamit súgott neki, nyilván más valakihez küldte a jó viccével, mert az irányt változtatva vitte tovább rózsás hangulatát.
— Nem akartam — szólt visszaülve mellém, hogy maga az ó viccét hallgassa. Nem magának való.
— Honnét tudta mi való nekem ? Honnét, hogy irtózom a vicctől, mint a pálinkától.
— Hol is volt maija ilyen sokáig ? — mondta mélyen a szemembe nézve. Hol is késett ilyen sokáig?
— S valamijnélységcs szomorúság renfegett a hangjában. Bennt;m meg valami boldogság sikolytott, hogy itt van végre! Ha sokáig késelt is.
— Hazakísért s mikor kezet nyújtottam neki, lassan fölemelte s hosz-szan megcsókolta, komoly, mély
hangjával igy szólt: „Köszönöm, hogy eljött, szép volt magával találkoznom; maga volt az én várakozásom asszonya."
— Azután elsietett. Én néztem ut-nua sokáig. Egy darabig élesen rajzolódott ki a homályban a sötét szikár silhouettje. végül már csak groteszk árnyként vibrált az utánna meredő szemeim előtt.
— Ki volt ez az ember? kérdeztem magamtól, befelé. Ki nekem\' ez az cmltcr?
— És aztán? hajlik előre a ki-monós.
— Nincs tovább. Nem láttam többet. Jóformán senki sem tudta kicsoda volt; egy név volt annak is ki bemutatta. Csak annyit tudott róla.
— Azóta mindig őt keresem. Az utcán a sötétbe belefúrom szentemet, hogy nem bukkanik-e löl? Várom valami lehetetlen asszonyi várakozással, mikor a gyermekem fejét simogatom, akkor is\'őt várom. — Pszichikai-e vagy fizikai dolog ez, nehéz cldönlencm. És erről beszélni sem lehet. Neked azonban szép volt elmondanom, ki tudom örök várakozásban s rcndkivűliségekben hivő vagy.
— Már nem vagyok, mondtam —
szólt tompán a másik. Én lilába vártam, nem történt velem semmi. Leéltem a kisasszonyéletemet valami Csodá várásban. A Csoda nem jött cl. Ebben a meddőségben kiégett a lelkem, elsuhant a fiatalságom, elfakultam — belefáradtam. Nekem nincsen Messiást rejtő vagy váró hitem többé, a fantáziám hullámos vizeiről bevontam a vitorláimat. Te se várd őt... nem jön többé vissza, csak egy éjszaka dobta felszínre, hogy újra elnyelje.
— Lehet az is — tette hozzá — hogy a te különös fantáziád Játéka volt csupán.
— De várom őtl — állt fel hirtelen a fehér ruhás — mert szép őt visszavárnom. Te bevontad vitorláidat fantáziád hullámos vizeiríl, én pedig az élet ezerszint játszó tengerének a végtelenjét szemlélem, mint a hajós asszony, ki hajót vár felbukkanni, mely párját hozza vissza számára. A szépben, a rendkivűli-ségben s a magasabb-rendüségben hívásom fanatizmusával várom felbukkanni én is öt. Meglásd elfog jfcrini a Várakozásom férfia is, akit elnyelt az a titokzatos ádventi éjszaka.
— Hát látod, ez vagyok Én, ez a világ nem az én világom, ezek az örömök nem örömem. (Vége;
ZALAI KÖZLÖNY
kormánynak nem szabad olyanokkal szövetségbe lépni, kik a jobboldali forradalom veszedelmét rejtik magukban. A magyar törvényhozás beteg. Az uj házszabályokra vonatkozólag osztja Apponyi Albert gróf álláspontját; elfogadja a fegyelmi jog szigorítását, de nem fogadja cl a vita bezárására vonatkozó rendelkezést. Nem fogadja el a klotürt. de a parlamenti tevékenység rendjének fentartátában támogatja a Házat.
A Ház holnap folytatja a házsza-bályreviziós vitát.
A nemzetgyűlés mai Ölése előtt a folyosőn élénk szól»eszéd tárgya volt az a békítési kísérlet, amely a baloldali ellenzék részéről tapogatódzás-szcrüen mcgindtilt s amelynek célja a pártközi béke visszaállítása. A tárgyalásokban Zsitvay Tibor a nemzetgyűlés alelnöke közvetített a pártok között. A Demokrata Szövetség a passzivitás tekintetében naprólnapra nagyobb nehézségek elé kerül. Az ellenzéki vezérek a kormány ellen intézett pénteki akciójuk teljes kudarca miatt egymást okozzák a taktikai baklövésért. Az egyenetlen-kedés miatt maradt el a tegnapra hirdetett pártvacsora is. Hír szerint a Demokrata Szövetségben először néhány pártonkívüli képviselő fordult \'szembea többiekkel, majd a józanabb felfogásuaknak nyomására Vázsonyi és környezete most már mindenképpen szabadulni szeretne annak az ódiumnak a viselésétől, hogy a szociáldemokrata párttal a legutóbbi időben minden politikai kérdésben azonosították magukat. Értesülésünk szerint a n3gy hü-hóval megindult Demokra Szövetség a teljes felbomlás utján van. A jelek arra vallanak, hogy a baloldali pártok rövid időn belül feladják passzív álláspontjukat. Ami a házszabályrevizió tárgyalását illeti, a kormánypárt tagjai közül még számosan vannak feliratkozva, azonban a vita előreláthatólag a jövóhét folyamán befejeződik, amikor a nemzetgyűlést bezárják és az uj ciklust az uj házszabályok alapján kezdik meg. Ilyenformén a jövő évi indemnitást és költségvetést az uj házszabályok keretei között fogják tárgyalni.
*
A nemzetgyűlés igazolási állandó bizottsága Szily Tamás elnöklete alatt ma délelőtt 12 órakor a képviselőház II. sz. bizottsági termében ülést tartott. A bizottság Herczeg Béla előadásában elsősorban Matasics Géza időközben megválasztott nemzetgyűlési képviselő megbízólevelét vizsgálta felül. Azt rcndbenlevőnek találta és Malasies Gézát végleg igazolt képviselőnek jelentette ki. Ezután ugyancsak Herczeg Béla előadásában a bizottság a rétsági választókerület képviselő-küldési jogának felfüggesztése ügyében elrendelt vizsgálat kérdésével foglalkozott. A nemzetgyűlés ugyanis arra kérte az
Nemesvidi Hangya azonnali belépéssel
üzletvezetőt
keres. Ajánlatot kér
az Elnökség.
igazolási állandó bizottságot, hogv tegyen javaslatot aziránvban. hogy a nemzetgvülés a választókerület kén-viselő-kftldési jogának felfüggesztése tárgvában a vizsgálat megejtésére kűldjnn-e vizsgálóbizottságot, .vagv sem. Ezenkívül a nemzetgyűlés nyilatkozattételre szólította fel a bizottságot arranézve is, hogy a jelenleg érvényben levő jogszabályok mellett a képviseló-küldésí jog felfüggeszthető-e. vagy sem. A bizottság az előadónak azt a véleményét fogadta el. hogy a fennálló törvényes rendelkezések értelmében a választókerület kóvet-küldési joga fel nem függeszthető. Kimondta továbbá a bizottság, hogv szükségesnek látná, ha a nemzetgyűlés a követ-küldési iog jövőben való felfüggesztésérc intézményesen rendelkezések?! statuálna.
A miskolci mandátum után iVia kezdődött mtg a választás. A jelöltek: Tarnav Gvula vnlt borsodi főispán. Borbély-MaczkiOy-Vgy szintén volt föísnán és Huska szociáldemokrata. A szavazás ma reggel kezdődött meg s Uptmk zártakor nyert telefonértesítés szerint, eredménye csak szombaton lesz kihirdetve. Minden valószínűség szerint pótválasztásra kerül sor.
A nagykanizsai Urleányok Mária Kongregációja rendkívül sikerült és látogatott misszió-estélvt rendezett tegnap a plébánia Kongregáció-termében. amelyen a nagykanizsai katolikus társadalom krémje megjelent. Az estély célja volt a katolikus missziók ismertetése, népszerűsitése és anyagi megsegítése. A kedves, meghitt estét az Urleányok éneke vezette be. amely után Petrics Lulu oly meleg tónusban elszavalta Krisztus-költeményét, hogv életet és szint lehelt a szövegbe és a hallgatóságot lebilincselte, Benczlk Ella tartotta ezután hosszabb felolvasását a katolikus hitterjesztésről. amelyben érdekes statisztikai adatokkal számolt be a világmissziókról, melyekben a franciák vezetnek. Szép hatást ért cl Karacz Erzsike Ráchel siralma cimü melodrámával, melyet harmóníuinon Kenedi Aura kísért.
Az ünnepi beszédet a kongregáció prézesc Molnár P. Arkangyal tartotta, aki egy órás beszédben kifejtette a katolikus missziók kihatását az egyházra és kulturára. majd az cgves világl>ö!csészck tanítását és világnézeteit ismertette és a katolikus egyház tanaival szembeállította, mint amely egvedűl vigaszt és támaszt nvujt az életben a modern szofisták vigasztalan és ki nem elégítő világnézetével szemben. A katolikus misz-sziós gondolatnak a legszélesebb körben való terjesztését ajánlja a hallgatóságnak. Utána Vargha P. Teodorich dr. plébános rámutatott a katolikus szervezkedés szükségességére. mint ami mindennek az alapja és előfeltétele.
A missziócslélvt a Kongregáció énekkarának Szüzmária dala zárta be.
A szent-év küszöbén
A Zalai Közlöny rimát alkalmi tudósítójától Róma, novcnitKr«30.
Itt van immár advent első vasárnapja és az egész világon minden mite alkalmával ünnepélyesen kihirdetik és megmagyarázzák azt a pápai bullát, amellyel XI. Pius pápa a jövő esztendőre szent évet és ennek keretében általános jubileumot rendelt cl. Nagyjelentőségű lesz tehát az a mozzanat, amikor karácsony vigiliá-ján, amikor már az egész világ készülődik a legmelegebb, legcsaládia-sabb ünnep megölésére, a szenteste beköszöntése előtt a pápa ünnepélyesen megnyitja a s?.cnt-évet. A világ legnagyobb és legielentősebb bazilikájának, a vatikáni szent Péter templomnak öt hatalmas kapuja közül a jobboldali legszélső állandóan be van falazva és ez a sokat jelentő felirat van a sima falon: l\'ORTA SANCTA, a szent kapu. Karácsony vigiliájának a délutánján a pápa egész udvartartása oda vonul és egy arany kalapáccsal, amelynek költségeit a bibornokok, az egyház patriarchái, érsekei és püspökei adták össze, szimbolikusan áttöri a falat, melyet azután a kéznél levő munkások gyorsan lebontanak. Mindez persze megfelelő szertartás közben megy végbe, amelynek vezérgondolata a zsolláros szava: .Nyissátok meg az igazság kapuit." És a sr.ent kapunak ezzel a megnyitásával megindul a hivők zarándoklatainak az áradata, amely azután meg nem szűnik az egész év folyamán. Az utolsó szent évben 1900-ban már igen tekintélyes volt a nagy magyar nemzeti zarándoklat résztvevőinek a száma, dc ebben a szent évben minden bizonnyal sokkal nagyobb lesz. Ezzel számolt az Országos Katolikus Szövetség, amely a püspöki kar megbízásából a hivatalos nemzeti zarándoklatok rendezését vállalta, amikor az ifjúsági zarándoklatokon kívül egy tavaí/.i és egy őszi zarándoklatot rendez a bitwrnok-hercegprimás, illetve az egri érsek és a kalocsai érseki adminisztrátor vezetésével és a püspöki kar számos tagjának részvételével. A rendező-bizottság élén Rott Nándor dr. Veszprém püspöke áll, tagjai pedig az összes egyházmegyék egyházi és világi kiküldöttei. Reméljük, hogy a nemes versenyben, melyet a világ katolikus hivői a szent év kegyelmeinek elnyeréséért folytatnak, Mária országának gyermekei kiveszik az őket megillető helyet.
Kiégett izzólámpáit
megfeleld (illzctéssct bccserCII
VELVART, Budapest, VI., Gyár-utca 26. szám.
Rádió anyagok gyári lerakata.
Selyem horgolt nyakkendők
gyönyörű divatszinekben 12.500 kor. Schwarz Dezsó cégnél, Eó-ut 5.
— Saját gyirlininyu kOtOtl kabit K 19S.ÖOOIÓI. saját Ky.írtináriTu kötött mell-íny K 130.000-(ól. saj*f gyírtmíuyu k.M.Ml jumjttr K 30.000-t«M. Hllpp kOtOWMruKy.Va Szombathely. Sr6tl Kálmin-u 6.
Uri- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezsó cégnél, Eő-ut 5.
IQS-t. December 7.
Az Esküdt-ügy
— A Zalai Közlöny saját tudósítójától — Budapest, december 4
A tárgyalás mai napja Gál Jenő dr. védőbeszédévcl tette kezdetét. Gál foglalkozik Esküdt *egyéniségével, azzal a típussal, amelyet ő képvisel, az úrhatnám fiatal bűnösökkel, akikben az Önérzet túltengett még eltévelyedésükben is. A látszani, a feltűnni akarás, a szereplés, a presztízs, a tekintély megmutatása volt a célja. Keveréke a strébernek, a snobnak és a parvenünek, kifejezője a komák, nmelynen a jogrend megzavarói törtek fel a társadalomban és tönkretették, megmérgezték azt. Sok Esküdt Ujos szaladgál ;az országban — mondja. Beszéde\'végén valamennyi vádlott felmentését látja szükségesnek. A tárgyalást holnap folytatják.
— A Zalái Kóllóny saját tudásdójJlól —
Budap«»t, december .4
Simán Endre dr. és édesanyja gyilkos hűnperénekt másodnapi tár»: gyalásá.i Lukszits védője Róth Béla dr. kérte a bíróságot, hogy vezet-\' tesse ki a vádlottat," mert itélcthirdc tés előtt egy rendkívül fontos indítványt óhajt tenni. A törvényszék helyt adott a védő kérelmének és kivezetteti a vádlottat, mire Róth dr. előadta, hogy tegnap este megjelent nála Borbély látván hírlapira, aki spiritiszta és elmondotta neki, hogy legutóbb egy spiritiszta-szean-szot tartottak, amelyen feleségén — mint médiumon — keresztül megjelent a meggyilkolt Simán Endre szelleme és elmondotta, hogy tényleg Utkszils gyilkolta meg öt és édesanyját, azonban l.akszitsnak bűntársai is vannak. Lukszits nem a saját akaratából, hanem egy társa szug-gerálása folytán határozta el magát a gyilkosságra. Simán Endre szelleme -- folytatta Roth védő a hallgatóság rendkívüli érdeklődése mellett — meg is nevezte azt az állítólagos bűntársat valami Kiss Sándor nevü egyén személyében. Miután Borbély csak a tárgyalás befejezése előtt értesített engem mindezekről
— kérem a bíróságot, hallgassa ki Borbély Jstvfin újságírót is tanuké-peu ebben az ügyben.
A törvényszék az ügyész indítványára elutasította a védő kérelmét azzal, hogy az eddigi bizonyítási anyag alapján is elbírálható Lukszits ügye.
A bíróság rövid tanácskozás után meghozta ítéletét. Lukszits Józsefet bűnösnek mondotta ki kétrendbeli gyilkosság hüntette, cgyrcndbeli rablás és egy rendbeli gyujtogafás kísérletének bűntettében és ezért binletéstll életfogytig lartó fegyházzal sajtolta. Az ügyész súlyosbításért. a védő az cnyhitószakasz nem-alkalmazása miatt felcbbezett.
™ ügyvédi hrttArfdó napló az 1925. ívre. xdVcutf Dr. Pajor Reuó. hovaukii alak .il.»pira K 14.--. míIcj aaV K 17.
a mindenkori szorzószámmal. Rlójcgvcztet-lictó is kapható FiscIM Fülöp Fiat könyv-kercskcdcsíbcn, Nagykanizsán.
■ ■iiakijAniiMnni uuu.umuwíijonerjesm-.-t~Tfin ——— ——iimuij_
hogy karácsonyi oucassó cimén mindennemű árucikkeiméi leszállítottam. — Elsőrendű harisnyákban, swetterekben, férfi fehér-nemüekben, női- és férfiszövetekben, nyakkendőkben, valamint az összes róíös- és divajárucikkekben hihetetlen nagy választékban a legolcsóbb árban
Címre thryelni! T„lefon ggi GRÜNBERGERNÉL
FS-ut 11.
Címre Ggyelnll
1Q9.4. December 5.
zalai közlöny
A bombamerénylők bünpöre
_ A Zalai Közlöny saját tudósítójától — Budapest, decemb« 4
Megemlékeztünk arról, hogy névtelen ^fenyegető levelek özönével árasztották el ismeretlen tettesek a rendőrség vezetőit. Tegnap a kormány tagjai ,a 101-es bizottság" aláírásával ujabb fenyegető leveleket kaptak. Igy Bethlen gróf miniszterelnököt figyelmeztetik arra hogy „bombák fognak röpülni ebben az országban/ ha Márffy kötelet kap.\' A minisztereken kívül hasonló hangnemű levelet kapott a főtárgyalás elnöke, Langer Jenő kúriai bíró is, amelyben megfenyegetik azért, hogy a tárgyalást eddig ilyen irányban vezette és ha az Ítélet halálos lesz, ugy számoljon le életével. E levelek átkerültek a főkapitányságra. A rend-Őrségnek olyan adatai vannak kezei között, amelyekből megállapítható, hogy egy magas állása közismert ember is szerepel a névtelen levélírók közölt, aki ha nem is közvetlenül, dc közvetve befolyásolta vagy irányította a 10l-es bizottság aláírásával küldött fenyegető leveleket.
így tolvajlásért letartóztatott Hubei Fernnc nevű egyénnél találtak egy levelet, amelyet Márffy a fogházból irt Hubernek, hogy kövessen cl minden lehetőt Faragó Andor ismert szélhámos kiszabadulása érdekében. Ezt a levelet, mint megállapították, Vasek Ernő dr., Radó védőügyvédje, (Szeged volt kormánybiztos főispánja) vitte ki az ügyészség fogházából. Ezt a levelet az ügyészséghez tették át. Ezenkívül Schweinitzer rendőrkapitány szenzációs vallomásán kivül a rendőrség kezében súlyos adatok vannak, amelyekkel bizonyítani lehet, hpgy Márffyék fogságukban is rendszeres összeköttetést tartottak fenn szabadon levő,társaikkal. A rendőrség, ezenkivtll is többféle súlyos terhelő adatok birtokában van.
Amundsen az északi sarkra repül
Roald Amundsen, a hires sark-ulazó, aki elsőnek jutott cl a déli sarkra és ez idén repülőgépen akart kísérletet tenni az északi sark meghódítására, anyagi okok miatt azonban kénytelen volt vállalkozását elhalasztani, Newyorkban tartózkodik és nagyon érdekes nyilatkozatot adott ki arról, hogy a jövő nyáron mégis az északi sarkra repül a Spitzber-gákról és az északi sark felett áthaladva, Alaskának veszi útirányát, hogy feltárja azt az egymillió négyzetmérföld kiterjedésű területet, mely Alaska és az északi sark között elterül és vagy egy ismeretlen kiterjedésű kontinenst, vagy egy roppant kiterjedésű szigettengert ölel fel.
Az anyagi nehézségeket sikerűit\' az expedíció útjából elháritani s a szükséges százezer dollár biztosítva van. — Három repülőgépet vásárolnak ezen a pénzen és ugy tervezik, hogy Amundsen juniusban fog útnak indulni, hogy kitűzze az északi sark ismeretlen vidékein a norvég lobogót.
Valószínű, hogy nemzetközi ver-kny lesz az expedícióból. Ma is
hirc jött, hogy Haakon H. Hammer scattlei lakos, Amundsen volt munkatársa közbenjárt a japán kormánynál az északi sarki kontinens felfedezésének eszméiében. Az eszme nagyon régen kisért.
Amerikai geologusok a tengerirak különös viselkedéséből következtettek arra, hogy egy nagy kontinensnek kell elterülni Alaska fölölt a sarki zónában.
— Júniusban fogunk ulnak indulni az Északi Spitzbergákról — mondotta Amundsen. — Tizenkét ember fug résztvenni t repülő-expedícióban. Lehet azonban, hogy nem három, hanem csak két géppel fogunk elindulni. Dumier „\\Vhale" repülőgépeket fogunk használni. Ezeket Olaszországban gyártják. Mindegyik ötezer font terhet tud vinni. Felszerelési cikkekből nem viszünk sokat, kivéve gazolint.
y A Spitzbcrgáktól az északi pólusig hét óra alatt lehet megtenni lengőben az utat. Alaskáig huszonegy órának kell lenni a repülöidő-nek. Több órát fogunk azonban tölteni az északi sarkon megfigyelésekkel.
Arra a kérdésre, hogy mi lehet a jeleritősége az északsarki kontinensnek, Amundsen ugy felelet:
— Repülőbázist lehet esetleg létesíteni ott. Angliától Japánba vagy Californiába a legrövidebb ut a föld tetején keresztül vezet.
Kormányozható léghajók a repülőgépek előbb-utóbb ezt az utvonalat kell, hogy válasszák s ha csakugyan van ott szárazföld, ennek a lehető legnagyobb fontossága lesz. Jövő háborúk esetén igen nagy szolgálatot tehetnek ezek a repülő-bázisok.
Az ügyvédség jubileuma. Tegnap délelőtt tartotta meg a magyar ügyvédség országos nagy-gyűlését a Kamarák ötvenéves jubileuma alkalmából. Az országos ügyvédgyülést Papp József dr., a budapesti ügyvédi kamara elnöke nyitotta meg, hosszasan vázolván az ügyvédségnek történetét és 50 év alatti kari működését. Utána Pesthy Pál dr. igazságügyminiszter, majd pedig Márk Endre dr., a debreceni ügyvédi kamara elnöke beszéltek.
\' A mezei egerek az idei száraz ősz folyamán ijesztő módon elszaporodtak és az őszi vetésekben már idáig is milliárdokra menő károkat okoztak. A mezei egerek irtása a tél folyamán, ha száraz idő van, nagyon könnyű és eredményes. Felhívjuk a gazdaközönség figyelmét arra, hogy az áttelelt és megerősödött egerek a tavasszal leírhatatlan károkat fognak okozni. Az egész országban előnyösen ismert Standard Laboratórium „Agrárja" egérirtó tarhonyát\' hoz forgalomba, mely lisztből, olajból és emberre és más állatra veszélytelen vegyszerekből készül, amellyel az egérirtást eredményesen és olcsón végezhetik. Az „Agrárja" egérirtó tarhonya az egész országban minden gyógyszertárban, drogériában és fogyasztási szövetkezetben megrendelhető. Ugyanitt az „Agrárja" patkányirtó huskonzerva is kapható, mely a jelenkor legtökéletesebb patkányirtó anyaga.
NAPI HÍREK
NAPIREND
December 5, péntek
Római katolikus: Sr.ibbajz a. Protestáns: Vilma, Izraelita: Klszlev hú S.
Nap kel reggel 7 óra 33 perekor, nyugszik déluián •! ára 07 perekor.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint változékony idó várható, lassú hó-slllyedéssel. helyenként csapadékkal.
Cserkész-kiállítás a központi elemi Iskolában. Nyitva egész nap.
Mozi. Uránia; Korunk hőse, a Paramount filmgyár vllág-fllmje. Étóadások kezdete este V>7 és Ví\'J órakor.
Baba-korzó
Néha. mikor ugy jókedvében van az ég és szerteszórja a horizont aló szürke felhőtakarón, mikor a léi közepe Iáján tavaszt napsugarakkal játszanak a fák csupaszon zörgő ágai j a messze pihennék hegyek, olyankor különös, bohókás, boldog vándorlás indul meg rí déli verőfényben.
sok hepe-hupás utcából egymásután bukkannak elő a gyermek-kocsik és a sak-sok fialal mama, mosolygós arcú nagymama, nagykendőbe bugyolált cseléd viszi uz apró emberkéket ki a házak komor sorfala közül, ki a napfény, a kék ég, szabad levegő felé.
A vándorlás iránya mindig ugyanaz. Végig a Kuzinczy-utca aszfaltján a vasúti átjáróig. A kis emberkék ugyanis még sokkal kevesbbé elégesznek meg a gidres-gödrös nagykanizsai járdákkal, mint <1 nagyok. Sokszor összetorlódik egy rakáson tiz-tizenkél fehér vagy fényesre lakkozott fekete kocsi. Olyankor nem türelmetlenkedik senki a forgalmi akadály miatt, hanem kíváncsi, büszke-vagy irigy pillantással kutatnak a másik kis kocsi lakója felé és szépen, lassan, hogy a kisbaba fel ne ébredjen, kikerülik egymást. Még a ,gya-log\' járó-kelők is csak .mosolyogva nézik az apróságok tumultusát és szívesen kerülnek le az aszfaltról, hogy a kicsikék korzóján ne képezzenek forgalmi akadályt.
Mert nagyon komoly dolog ám, külön esemény minden ilyen séta. Fehér dresszbe bujtatott apró hóemberkék irigyén néznek azokra, akiket angyalokkal játszadozó álmaik közben, csendben guruló kerekeken sétáltatnak. Csodálkozva bámulják meg a tipegő kicsinyeket, kik már kiszálltak a puha, fehér négykerekű ágyacs-kából s kocsijukat maguk tologatva, ügyetlenül rakják egymásután pici lábacskáikat, míg a mama gondos szeme vigyáz a most tanult első lépésekre. Akiket kézenfogva vezetnek, akiknek már futkározni is szabad, nem tudják, miért ez a félős, lassú lípéütk- Ok már bizony nem emlékezne* ilyesmire a maguk napjaiból.
A napsugaras ég is ilyenkor (mintha az apróságok szeméből lopta volna drága, tiszta kékjét) boldogan mosolyog le az utcára és két kézzel szórja a fényt, mosolyt, derlll, melegséget a baba-korzóra. A sivár, zajos, sokszor
szomorú utcákból kiszökött kicsinyek és nagyoknak az élet felé kitáruló szivéből vidám kacagás csilingel végig a hosszú ulon.
Tavasz van ilyenkor. A tél álmodik ilyenkor az eljövendő, gyönyörll virdgfakadásről. (bl)
— A kormányzó nevenapja.
Szombaton a kormányzó nevenapján — mint már említettük — az alsóvárosi plébánia templomban reggel 9 órakor ünnepélyes istentisztelet lesz. Vasárnap délelőtt 11 órakor az Urániában a 6. honvéd gyalogezred hazafias ünnepély tart. Belépődíj nincs. — A református és ágost. h. evangélikus egyházak együttes istentisztelete a ref. imateremben (Batthyány-u. 16. sz.) szombaton délelőtt 10 órakor tartalik meg, a melyre a hivatalok képviselői is meghivatnak.
— Nagykanizsa kölcsöne. Ismeretes, hogy a városi képviselőtestület felhatalmazta a város vezetőségét egy milliárd összegig beruházási kölcsön felvételére. A város annak idején csak 600 milliós kölcsönre jelentette be igényét s csak a közgyűlés után fordult a Pénzintézeti Központhoz a kölcsönösszegnek egy milliárdra való felemelése érdekében. Tegnap érkezett meg a Pénzintézeti Központ értesítése a 400 millió koronát kitevő függő kölcsönre vonatkozólag. A kölcsön megadásának akadálya nem lévén — az arra vonatkozó kötelezvényt Is megküldte aláírás végett. Mihelyt az alispán a közgyűlésnek erre vonatkozó határozatit jóváhagyta, megtörténik annak kiutalása is.
— A „Zalai Közlöny" mtikedvelő előadása. A .Zalai Közlöny" szerkesztősége elhatározta, hogy január második felében vagy február, elején nagy műkedvelői előadást rendez Nagykanizsán. Az előadandó, darab kiválasztás alalt áll s néhány napon belül a szerkesztőség fel fogja kérni annak szereplőit is a közreműködésre. A tervezett estélyi az idei téli saisonnak elsőrangú eseménye lesz.
— A Tisztviselőnők Mlkulis-estélye. A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete 6-án, szombaton este tartja csíládias jellegű Mikulás-eslélyél. A tombola-tárgyakat ma este 6 óráig kérik leadni, a teához szolgáló természetbeni adományokat pedig a holnapi nap folyamán. Az estély este 8 órakor kezdődik s szívesen látják azon az egyesület minden jóbarátját.
= Egy parányi ballerlna, mindössze hat éves, a budapesti af-tista-képző-intézet tagja mutatkozik bé szombaton és vasárnap az Uránia-mozgó közönségének. Kranzl Sárika valósággal csodatáncosnő, Budapesten két forrósikerü estét tartott már, mint a legfiatalabb spiccbalerina; Vidéki turnéján először Nagykanizsán szerepel a rendes mozielőadás keretében; sikere elmaradhatatlan lesz, — annyi sikere már is van, hogy a niozi-helyárakal 30 százalékkal felemelte.
5J
s áraaBiiázáfeaii sTaarok ü*\'ct-
TSrvénymzékkfll íztakn.
karácsosujfS tfásás* rsraéí^isfra lessál8rí©\'*! árakkaS.
Kérjük meglepő olcsó árainkat kirakatainkban megtekinteni. ,
Figyelem! Saroküzlet. Pár lépést lejebb jönni ne sajnálja, tízszeresen bohozzal!
zalai közlöny
1^4. December 5.
— A város sófogyasztása. Október és november hónapok folyamán Nagykanizsa város területén városi kezelésben 11 vagon sót mértek ki. A város jutaléka ebból kilogrammonként 60 korona. A két hónap alatt kimért 110.000 kilogramm só után tehát a városi pénztárba jutalék cimén 6,600.000 korona folyt be. Naponta .átlagban 1833 kilogramm sót mértek ki. Eszerint, városunkban naponta minden emberre, beleértve a csecsemőket is, 6 dekagramm sófogyasztás esnék. Ezt a számot azonban jelentékenyen növeli az ezekben a hónapokban lezajlott télira való clrakások, konzerválások szezonja, valamint a disznóölés ideje.
— Szegénysorsu tanulók felruházása. A nagykanizsai állami polgári leányiskola tanári testülete a tánctanfolyamon tartott felügyeletéért tiszteletdijat kapott és ezt szegénysorsu tanulók felruházására fordítja. Az adományok f. hó 20-án délután fél 4 órakor ünnepély keretében, az iskola tornatermében fognak kiosztatni. Az iskola jóakarói s a szülők felkéretnek, hogy adományaikkal (cipő, ruha, csemege és játékfélék) a nemes célhoz hozzájárulni sziveskedjenek. Az adományokat dr. Horvdthné délelőttönkint veszi át az iskolában.
— A karácsonyi vásár. A Keresztény Jótékony .Nőegylet felkéri
. mindazokat, kik természetbeni adományaikat még nem szolgáltatták be, hogy azokat dr. Tuboly Gyulánénál (Széchenyi-tér 6.) szombat délig leadni, a büfféhez szánt élelmicikkeket pedig vasárnap reggel 9 órától kezdve a Polgári Egylet helyiségeibe elküldeni sziveskedjenek.
— A szerdal heti-piac Arai. A smdal htllváiiron a plad *rak a következőképen alakultak kl: Zöldségpiac: bab 3000 1000. dtó 6000, mik 10.000 korona literje, fog-hagyma 2--3000. vöröshagyma 1500 -2500. jlrgarépa 1500, zöldség 1500 koron* «o-móoként. kelkáposzta 1500—3000 korona darabonként, burgonya 2 - 3000, fcjcskáposzta 2—<000 korona darabonként, savanyuréps 1500, karfiol 25.000 korona kilogrammonként. Tejpiac: tej 4500—5000, tejfel U—lf.000 korona literenként, vaj 60 -70.000. túró 10—12.000 korona kilogrammonként, tojis 2400 —2500 korona. Gyümölcspiac: alma 6-lO.OOO.szóló 15—30000. körte 12-16.000 koroaa kltónként, gesztenye 5000. laspo«va 5000 korona literenként. Húspiac: marha eleje 28. hitulji 32. borjú eleje 32, hátulja 36. sertéshús 36. zsír 44. háj 44. zslrsz.i-Innna 40. íllstölthus 50-60. kolbászféfék 50—60 ezer korona kilogrammonként. Gabonapiac: buza 430 —450, rozs 100 -420. azemes. tengeri 300, csAvcs^tengerl 180-200, burgonya 250 ezer korona métermi-
zsánként. Barom/lplac: egy pár csirke 30—
— )yf".....
loviny kai
darabja 80—100. sovány liba 80-100,
70, egy tyúk 25 - 40. pulyka darabja 40— 80. sovinv kacsa párja 60 -80, hl*olt kacs*
hízott liba 200 —225 ezer korona darabonként. Szopós malac 50 — 100 ezer korona. Széna piac: széna 60—70, lóher 75-80, lucerna 80 - 85. alomszalma 28. zsupstalma 40—45 ezer korona métermlzsánkint.
— Vasárnapi, záróra túllépés.
A városi rendőri büntetöbirő tegnap 10 jobbára kültelki szatócsot büntetett meg egyenként 50.000 korona pénzbirságra, mert vasárnap üzleteiket a megengedett 10 óránál tovább nyitva tartották.
— Harangszentelés. Alsópáho-kon a napokban szentelte fel Csóthy Géza murakereszturi apát a katolikus templom uj, 5 métermázsás harangját, melyet Rótt Nándor dr. és a hivek adakozásából szereztek be. A felszentelést a vidék intelligenciájának Jelenlétében nagy ünnepség keretezte.
— Illemtan-óra a zalaegerszegi városházán. Czobor Mátyás polgármester a belügyminiszter udvariassági rendeletével kapcsolatban összehívta a városi tisztviselőket és előadást tartott előttük a rendelet intencióiról és követelményeiről.
— Sok_a?Jpari kontár. Nagykanizsán egyre-másra látunk iparlemondásokat. A sok kisebb kvalitású iparos nem birja a nagy adóterheket, s mikor valami nagy fizetési meghagyást kézbesítenek neki, mérgében bejelenti iparáról való lemondását. Sajnos, hogy a mai gazdasági viszonyok ezt igy hozzák magukkal, de még hátrányosabb az iparra az, hogy az igy lemondottak sok esetben beállnak segéd cimmel valami pénzes „strohmann"-hoz s olyan ipari tevékenységet folytatnak, amihez ipariga7.olványü<elIenc. Ennek következtében a különféle iparok kontárjai elleti az utóbbi időben nagyon sok feljelentés érkezett az illetékes hatósághoz, mely azokat a legszigorúbban fogja elbírálni.
— Ellopták a Werthcim-szek-rényt. Kedden éjszaka ismeretlen tettesek betörtek a balatonedericsi szénkéiieggyárba és a 44 millió koronát tartalmazó Wertheim-szckrényt az ablakon keresztül elvitték.
— Bitangságban talált állatok sorsa. Az államrendőrség kapitánysága megkereste a város vezetőségét, hogy mikor óhajt gondoskodni a bitangságban talált háziállatok elhelyezéséről. Az utóbbi időben ugyanis egyre gyakrabban történik meg, hogy a rendőrség emberei felügyelet nélkül kóborló liba, kacsa-falkákat, malacokat találnak, melyek a köztereken, utcákon sok kellemetlenséget, piszkot és kárt okoznak. Az állattartó gazdák minden figyelmeztetés ellenére sem voltak hajlandók, a legforgalmasabb utcákban sem, hogy állataikat zárva vagy legalább is kellő felügyelet mellett tartsák. A rendőrség szigorú rendszabályokhoz nyúlt s a bitangságban talált állatokat behajtja, tulajdonosaik ellen pedig megindítja az eljárást. Az .ilyen állatok elhelyezéséről, mig\'tulajdonosa jelentkezik, a város gondoskodik, legtöbb esetben a megtalálónál hagyja, aki az állat etetéséért költségeit a később jelentkező tulajdonosnak felszámítja, vagy ha a tulajdonos nem jelentkezik, az állatokat elárverezik s a tartásuk által okozott költséget és - egyéb károkat az árverésen befolyt összegből megtérítik.
— Gőzkf^ánfötől és gőzgép-kezelői vizsga. A gózkazánfütők és gőzgépkezelök nagykanizsai vizsgálóbizottsága december 12-én délelőtt 11 órakor vizsgát tart, A vizsgázni szándékozók eziránti kérvényeiket a vizsgáló bizottsághoz cimezve mielőbb nyújtsák be a fémipari szakiskola igazgatóságához.
— Megszűnt sertéspestis. Zalaegerszeg polgármestere értesítette Nagykanizsa város vezeiőségét, hogy a város térületén uralkodott sertés-pestis megszűnt. Ugyancsak megszűnt a sertéspestis Szcpetneken és Pótszcr-dahelyen is.
= „Tetra" csecsemő-kelengyék kaphatók Schwarcz Dezső cégnél, Pó-ut 5. szám.
A husmérgezésekről
Irta: Kertész l.tpóf dr., városi illatorvoí
(3)
Mint már emiitettem, a husmér-gezés beállhat olyan esetekben is, mikor a hus egészséges állattól származik, de a helytelen kezelése és eltartása folytán annak felületén hus-mérgezést előidéző baktériumok telepednek meg. A fertőzést a hússal érintkező beszennyezett tárgyakon kivül olyan emberek is közvetíthetik, akik cholerán, vagy typhu-son már átestek, de még bélsarukban ezen betegségek előidézői kimutathatók. (Bacillushordozók). Az egészséges állat húsának utólagosan történt fertőzése folytán létrejött hus-mérgezésekre akkor van fanunk, ha egy és ugyanazon állattól származó hústól csak egyesek betegedtek meg.
Miután felsoroltam azokat az okokat, melyek a luismérgezést előidézik, szükségesnek tartom magyarázatát adni, hogy miképen jön az létre. Már .említettem, hogy a- husmérge-zést előidéző bacilusok mérgeket termelnek, melyek az állat vérébe juhiak és a vér utján az egész testbe elvitetnek. Hangsúlyoztam azt is, hogy a mérgeket a hus főzése nem semmisiti meg. Ha vérmérgezésüen megbetegedett állat húsából egy darabot hideg vizbe teszünk és azt abban addig főzzük, mig megpuhul, akkor azt tapasztaljuk, hogy a bak-terium-mérgeket főzés alkalmával a viz a húsból kioldja, •ennélfogva a husieves mérgező hatású lesz. Az, aki Ilyen húsból készült levest eszik, husmérgezésben feltétlenül megbetegszik, mig maga a hus az emberre nem ártalmas. Az eddig ismert husmérgezési esetek 80 százalékban a megl>etegedést a leves elfogyasztása idézte elő.
Máskép áll a dolog akkor, ha a beteg állat húsát 30—40° melegvizbc teszem és főzöm azt. Ebben az esetben a húsban levő fehérje a meleg behatása folytán megolvad, miáltal a hus felületén egy burok keletkezik. Ez a burok akadályozza meg azt, hogy a húsban levő b^Kterium-mérgek nem juthatnak a húslevesbe, hanem bennmaradnak a húsban. Ebben az esetben nem a leves, hanem-a hus lesz mérgező.
Mint majd látni fogjuk, a húsnak a fentebb emiitett elkészítési módja adja magyarázatát annak, hogy a cigányok a döghus evése után miért nem betegednek meg?\'
• Röviden még arról óhajtok szólni, hogy a különböző növényi és ásványi mérgek felvétele miatt kényszervágott állatok husa ártalmas-e az ember egészségére? ^ Az-állatok általában ritkán vesznek fel mérgeket, mert azokat a növényeket, melyek a szervezetre mér-gezőleg hatnak, nem eszik meg. Egyéb mérgeket vagy a takarmánynyal, vagy a takarmány keresése közben szedik fel. (p0iyt köv)
m
alkalmával mindenki meggyőződhetik olcsó, szolid áraimról.
próba
Príma bélelt trikó keztyük alkalmi áron.
í SS Hl Férfiingek, alsónadrágok, selyem sáiok, socknik, re tiki! lök, ernyők, bőröndök stb. nagy választékban. Olcsó, pontos, szolid kiszolgálás!
KAUFMANN MANÓ i.^VS\'S, Telefon
Irodalom és mfivészet
Visszhang. A napokban Nagykanizsa utcáin uj, bár nem teljesen ismeretlen szépirodalmi folyóirat jelent meg: a Visszhang. A heti lapot Huhn Gyula edítg-Zalaegerszegen szerkesztette, most azonban áthozta Nagykanizsára, Zalamegye kulturális gócpontjába. Az első nagykanizsai szám az átvétel bonyodalmai következtében csak felényi terjedelemben, de annál értékesebb szépirodalmi, művészeti és társadalmi vonatkozású tartalommal, rendkívül Ízléses kiállításban jelent meg. ÖrOmmel üdvözöljük városunkban a kultura uj harcosát, melynek táborában Dunán-tul irói és művészei mellett rövidesen olt fogjuk látni a nagykanizsaiak lelkes gárdáját is.
Színház. Asszonyi László, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatójának kiadásában Pécsett a napilapok rendes alakjában képes színházi, művészeti és irodalmi hetilap indult meg. Az elsó számok után Ítélve az uj lap nagy szolgálatokat fog tenni a vidéki színészetnek és a színművészet iránt érdeklődő közönségnek.
Napkelet. A; Tormay OdU szerkeaztfse ■Isti illó Ily clmo Irodalmi folyóiratnak de. ccmbcrl srima a napokban |elent meg. Tormay Cecilé Anatolc Trance-t Ismerteti benne s rajta kivin jiimoi tudományos Értekezés, könyvismertetés, színi kritika, nekrológ ti egyéb apróiig töltik kl ennek a magas színvonalú Irodalmi folyóiratnak tartalmát.
IWOZ1
Uránia. Péntek fél 7 és fél 9 órakor: Korunk hőse, nagyszabású Pa-ramount-film. Az álom jelenete a filmrendezés kétségtelen bravúrja. Az előadást csak felnőttek nézhetik meg.
KÖZGAZDASÁG
A borpiac
A borpiac országszerte élénkülni kezd, bár az idei forgalom nem érte el az elmúlt években tapasztaltakat. Különösen a Balaton vidéken Igen lanyha az üzletmenet s csak a helybeli vendéglősök vásárolják a meglévő kis készleteket.
A borpiac helyzete általában szilárdul. A Borászati Lapok jelentése szerint árdepresszióra egyáltalában nem lehet számítani, sót .vannak, akik még 2000-3000 koronás emelkedést várnak,u gy, hogy a kommersz bor árát 14—15 ezer koronára értékelik. Ez a helyzet bizonyltja legjobban a borpiac szilárdságát.
Az idei gyenge termés következtében előreláthatólag májusra a borkészletek elfogynak. Ezt a borkereskedők is számításba vették és függetlenül a pénz értékének alakulásától a borárak emelkedésére spekulálnak. A spekuláció szempontjából a bor ismét jó üzletnek Ígérkezik és a most befektetet összegek a tavaszi idő beálltával igen jól fizetnének. A kereskedők érdeklődése ezért élénk a bor iránt, de éppen spekulációs szempontjaik érdekében csak alacsony árat kínálnak. Az élénkséget az ünnepek közeledése csak fokozni fogja. A bor ára egyébként 1000 korona fokonként, de a magasabb szesztartalmáért többet fizetnek.
Sodorjön
„JANINA"
papírt,
ZALAI KÖZLÖNY
1684. December 5.
Pár sí darai mara-ii M Mm:■
TŐZSDE
Az értéktőzsde már nyitáskor tartózkodó volt és bécsi jelentésekre az árfolyamok tovább lanyhultak, csak zárlat felé tudott kisebb javulás felszínre kerülni, aminek hatása alatt azonbdn nem térültek meg a mai árveszteségek és a zárlati árnivó 1 %-kal állott a tegnapi zárlat alatt. Az egész tözsdeidó folyamán nagy üztettelcnség jellemezte a piacot. Legjobban ttijták magukat tartani a bányaértékek, melyeknél a beérkezett vételi megbízások paralizálták a spekulációs kínálatot. Lecsengetéskor az irányzat nagyon tartott volt.
Utótőzsde
llatigtil.K bizakodó. Magyar Illtet 528, Síi*.\'. WX>, Osztr.lk tlllcl W>. Hitn.1 |3!>-50. Nova 16?. Kőszén 3I7.\'». UsiíkiIIoIó rl\'50, Bcvslnl 1265, Pesti Hazai .\'iSCO. Kercsk. dclml Ilink 12í>0, Danubius 2950. Cukor 2700, KözuU 61. Kohó I6r>, FgyesOlt Budapest MhárosI 121. Általános TakarékpéiizHr 135. Ingatlan 240. Georgia 457. Naslcl 2175.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzuson átszámítva 14.93007 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos Árfolyamai
Szerkesztői üzenetek
MIranda. Helyzete végtelenül bonyolult s hosszú levelének pontos álolvasisa után sem rnerilnk határozott tanácsot adni arra a kérdésre. hoxy az adolt helyzetben mit tegyen ? .Miután azonban teljes bizalommal lordul hozzánk és nem akarunk kitérni kérésének teljesítése «lól. a következő eljárást njánlanók: Igyekezzék huznl a dolgot addig. csak lehel. Az ellenszenvnek Igen joktete oka lehet s mint írja. maga sem tudji okát adni az Illetővel szeriben érzett ebbeli érzelmének. Lehet. hog>yaz idő kl-ctfvcnlitőleg fon hatni s vagyneljes elhidegülés fog hfiíllnl közöltük vagy vonzalommá tog nemesedni ellenszenve. Mert az ellenszenv nem az az érzés, mely ne t(*<lu\'h>tna ál rokonszenvvé, gyOlftlet pedig s-Jtt szaval szcrlnl — nem áll lenn. I\'.z ulóbl-iból sohasem szokott melegebb érzés keletkezni.
Nelly." Sem tartalmilag, sem redlg alaki-l.ig nem lelcl meg a ml követelményeinknek.
B. R. Mint lálnl méltóztatik, már Is meg-megjelent.
Mirkulcs. Cikke akkor, mikor Időszerű letl volna, hely szűke mlatl nem jelenhetett meg. ma ped\'g tnir nem aktnilts.
H. C. Beküldőit verseiről nem mondjuk épen. hogy ,ncin érnek semmit*, de mégsem találjuk közl&sre alkalmasaknak.
KU-Jö: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT, Nagykanizsa
_s_
Rendkívüli olcsó
karácsonyi
occasio
árusítás
Csengery-ut S. szám
NO-. férfi- ís gyermek-
harisnyákban,
női, térti- és gyermek-
keztyiikben,
tblllng, alsónadrág, gallér és kézelőkben, nyakkendő, zsebkendő, selyem scliálakban (érti te n«l
ernyőkben,
vadásxhartinya és bokavédőkben és az összes rövidáru cikkekben. NŐI ruhadlszek és divatgombok nagy választékban. Pontos kiszolgálási — Olosó árskl —
Tűzifa eladás.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a dinár esése tülylin a következő alant jegyzett árakat számltom csakis tiszta bukkhasAb I0°.o gőmblival:
1 vagon rakomány lOOmm. 4,701X000 V. . „ . 50 . 2,400.000
20 métermázsa ......... 960.000
10 .......... 480.000
5 .......... 250.000
3 metszésre felfűrészelve: 1 va jon rakomány lOOmm. 5,000.000 V. . \' . 50 . 2,550.000
20 métermázsa ......... 1,060.000
10 . ......... 520.000
5 . ......... 265.000
3 metszésre felfűrészelve s felvágva: 1 vagon rakomány 100 fnm. 5,200.000 l/a . „ 50 . 2,700.000
10 métermázsa ......... 540.000
5 . ......... 270.000
Vagonliíieleknét a hivatalos vasúti míriegelís, ezen alul a vírosl litvatslos mérlegeléssel A fonti árok hAxhoz .xúllltv., lorg. adóval együtt értendők.
Háznál, kts mcioyltégben ugyanígy kapható a tenll árakon. Az Arak készpénzben, illetve 15 nap ulatt tlzctcndők. A fák árváltozása esetén a n. é. közönléget a Zalat Közlönyben értesíteni fogon. TUl|c|cllt,
Fleiachaoker Ignáo
. UaiCil faárugyár ál Kere.k. R.T. laráualjta t.j^lSr.iHí:».
SiltOO\'BÉOK
szövel-mafaösk WveMélioii MMM darabja
H H
flaiill-IM . „ 3 nfitor M\\mu\\ teljes
MMn „ H
Dlrür DctUr fr«n<la fr Hofba Ji (
VW 4
U»«
muffiu 3S»3S> MJ-M3 Líra JIS«-SJI9
B«l|(i frank WS 37(U> Out\', kot IMOJ-IOI a\'l> Dia kV.
S»l;<. trink !«IO HVV. SvW kot. IIW 1WO Norvig kor. I0WVUW6 Mlika mV> l!W
lUIfríJ
Itrilio
tlukartit
Hiftiml
Kop«uhJjj
Ktáiilllr.ii
Lonjöa
,Vi Jarv.i
Newjrork
Pillt
Pri<»
$tC.<*
Stotkbolm
Wirn
ZfliUb
1091-1087 ir«»ir;» x1-370
sn&ira itfjo-noer)
4CÜÍOM
i\'jKcaon t04 10 IIK-70 ÍUIO-MW
Kérem a nagyérdemű vevőimet, -helyszűke míatt a maradék vásárlást a délutáni t órákban eszközölni
Zürichi zárlat
Páils 2810 . I.ondou 24I1-SO. Newyork 516^0, b>ii.»cl 2.VJ0-—. Mattam! 223$-, Holl. nd 2uy -- - Berlin 123-2-S, Wien 72 75, Sotta .175. 155fi 2.1. Budapest 69- .
Varső 10). Bukarest 2.%- Belgrád 750--.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DKVIZA VALUTA
(t|(oap ma l<tn>p Ma
Bécs .............968019620 9110150
Birlin .............56SU 56W) 5610 563)
Prága ............... 4751 476 4731 472
Ncwyorkhun 14
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ezllst egykofonáí 6I50-<M\'«. kétkoronás 12JOO 12.700. lorlutos 16 S0O- 17.000. öt-kofori.is 31.150 -32550. színarany 5U.OOO-50500. ar.my l-uszkoionis 333 000-335000. |(l.«tlna 2l0«y»-?20.000. _
Apróhirdetések
Doutschos Früuloin sucht Stellc zu gitocicn Klndcrti in Kanizsa oder Umgc-bun^ .-.b 1. Jinner. Zuschrllten erüeten Man-ssj né. Vrrösmaity-utca 50.
Férjhez menne egy 28 éves .elvált asz-szony jobb ip.Hoshoz. vagy nyugdljképcs egyénhez. Vidéken hiza van és egy 12 éves tcinykija. Qm a kUdőban. 2310
Tolaphcly vasul közclét>en Irodával, raktárral, nagy lelek jutányosán eladő. Szljjisit Ingatlanforgalmi Iroda, Fő út 8.
Bor/ej tök szivó és nyomőtomlők, kerékpárok és alkitrészek Icgolctó^b árban Szabó Antal sporlüzlelében áNagykanlzsa. IGI2
MindonncmO JáléMiy nagy mennyi-sc^bín érkezett raktárra és%ugy Mikulásra, mint karácsonyfa alkalmi Jroh/tokjuk kl-iiusitaiii. Kaulmann Károly. Teleion 3-72
A nagybani m.iloinárnál olcsóbban vásáiolható
tiszavidéki liszt
VILLANYI ANTAL termény és őrlemény kereskedőnél, Eölvös tér 2y„ a Szent-
hiromságszobor átellenében. Ugyanott korpn nagyban és kicsinyben
„Kékcsillag" nagyáruház.
Terménytőzsde Bura tlszav. 76 k«-o« 162 500 - 465.000, 78 kR-os 470.000—472.500, egyéb vld. 76 kg-os 460.C<X) H.2.500,7ü k«o» 467 500- -470.000. rozi 402500--405000, söríip.* 470.000-500.000. takarmány árpa 400 WX) 420 itiO. uj teiiKerl 215000 2.SO.OOO, köles 265 000 -275.000. korpa 220 000 -225.000, zab 3«5.000 500.000. repce 660.000 - 690.000, lucerna 230.000—260000. lóhere 260.000 275000. A mjJ terménytőzsde Irányzata tartott volt. Az injtlzó bl/ottság az áiatcat nem valtoziatta meg. A lotgaloin szük kittiekben mozgott, c»ak tengeriben volt élénkség.
Sertésvásár
\' \'"Pelhaltás 2V>9. melyből eladatlanul visszamaradt I30O dfb. EtsArcndfl 27.000-28.000. szedett 2.S-0CO -26000. szedett közép 23.000 —21000. könnvR 21.000 -22 000, elsőrendű ötejj 24 000- 25 000. mJsodiendQ 22.000-2} 000. ang\'J süldő 23000-26.000, szalonna nagyban J.S.000. zsir M.OMi. lehúzott hus 26.000. szalonnás félsertés 30.000 -3i.C00. A váat Irinyuta lanyha volt.
Ctadó egy nsgy ház, mely két utcára nvllik, 2 szobá< lakással azonnal beköltözhető, szabad kézből eladó ugyanott ejjy löinyO futó kocsi. Magyar-utca 4. 2314
Iroiának vagy üzletnek alkalmas he-
lyisvv; klado. Kó ut 24.
Irodiatanfi állást keres, beléphet azonnal is. Cini a klulóban
(urai ul 13. számú ház félholdas ktrttcl cladt\\ ugyanottani dlitőbeu 5/i hold pilma szAntólöld eladó, (udoklődnl ugyanott. 2311
Vétolkónysxer nélklil incg győződhetik arról, hogy a nálam készült fürdő és Ülökádak eddig a legjobbak (tartós, jó. kevés vízzel, kényelmes fürdés. Állandóan nálam készen kaplLitó. Baksa, Kinizsi ül 21.
£ladó tolgyfaszckrények. antik asztalok, székek és ktílömbözó házUrtlsl cikkek. Cseugery-ut 13.
TáblsDveOi tükör, porcellin és tűzálló kőedé ly le^oicsótib beszerzési helye btern Övegesnél. Vasutl utca 17-19. 2185
Mhailmi vétel.
t liter 1* fehér asztali óbor 10.000 korona. — Kapható
BR\'JNCSICS JÓZSEF
tüia/cr-, csemege- és katonai-cikkek . kereskedésében
Surjár-ut 53. * Telefon 210.
Egy jókartian levő használt nagy
vaskályha
eladó.
Cím a kiadóhivatalban.
40 Autó-, 40 hó- és sárcipők
javítása .. vulkanizálása
Jó, oto»ó, pontoa,
SZAKÁTS
Kisfalud! Sándor-utca 2.
(Cégi. Szakíts Oyula) TOrv. be], cég.
Mfl.icrOien áa IrtiáptállaUI
Zalai-közlöny
1924. December 5.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A bud»p««tl tőxsdo délután I órai xáróárf olya mai » következők i
Antol\'Mir*. MjhI
Lkjd biak
" ■ i > nu. > t : 1111
(M.-M. bank Oai lf. HU.
rSUMUfe.
lUit. mL 1 b
1*1 »IU»
M.-C««k Irtrt..
roii«i«i
Kér. nini M«i/<rX4>a*l Witfct Vl/Wl b««k
Itt ni b. <• liL Ktful. B.
■<:•<(»•: ip. ■ • • • i < i r l-l r
BUt-
P«Ml4r« Mtíj.rurth
uvi.n C*K«r4li itatKutii ItiiMKI - .1 . Kbiíi milora VOU&U TtfflUuiUci. Tf. OinubU
BmiII BkxiISI
Suntljr.
SUurlrl
K0Í16
K«> (VJit r>»iKfc<
Ml(Pt<>l ,V.i£T. i.ph.
AU r.Uitn
NiKiMKoatl
Kii.
Kjonílk Albrr.nun r(.tlc,»l nr. PunVItn • lőfcji r* iu.
ÍH.
i V(
tr,"
Ot»l I)iB
Omí vm.
KOhBÍ
SS"
|.IC< lla
M*«l«f t«Kj!pir
mtauU X\'rfliM nj«l Uf.n .Vmittl U
CHi
ttéiMnyil Silívónli S\'íhft VikL btilor
AárU AlUnilki
.MÍlí. Bw KClitl Vlio*l
A"imnii>l
TiaK
ír?
Ctikoffcjirak
D4kuko< A»
Cul«ri»M J*;S
Otoirtí 4M
Mílíli. <nkc* 2?>" Stuinmtr Mi
Élctmtszcrtk
SuUml í»
PifftU Xi
T«>»|l hm M llilkmik.
04*. VUlantot
AU c\'i
mbu«
Olajok
0!«|<pir Muci [•«!/.
rtnbotl
KítJ!;..\'f
Kfo. (Mit* «.*.[
X«l«vKt. C>nu.
ftfeil \'1X01 ŰKil.X\'l
Ojrip|om<i6 OoidS«>(<r X»r«cn , Pim jlloir SilrlKUA
Duki IOJ
KrtUl Metiayi «
Tírf6k 41
KfllOnKMk
Dímri u
Ouarnl 372
InUiKiln 71
í«f<fe« Ut
O^IrtOMlA i2i
BJf.\'l 19
bóm 70
BuitM ií>)
0/i.i bit V,
Cx»ln (il«i T-M
Pi(bl(>H );
Mia.-.»:p»f 3i
Sui\'tln £0 ttwsfcmtjj .-.rí-e.: tmounm
RUlSnbejáratu
bútorozott szobát keresek a Fő-uton. Cimem a kiadóhivatalban.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik szeretett I jó férjem elhunyta alkalmából jóleső részvétükkel felkerestek, ezúton fejezem ki hálás kő-| szonetemet.
Nagykanizsa, 1024. dec. 4.
özv. Vajda Sándorné.
wmmmtmaeaammmmammB
Köszönetnyilvánítás.
.Mindazoknak, kik felejthetetlen drága jó férjem elhunyta j és temetése alkalmával fájdalmamat bármi módon enyhíteni szívesek voltak, fogadják e-zutou is hálát köszönetemet.
özv. Farkas Károlyné.
mmcsomi vasas* !
Férfiingek, gallérok, kézetők, nyakkendők, nadrág- és hnrisnyotartók, nőN, férfi- »•» gyermek! .snyák és keztyük, bőrdiszmüáruk és bőröndök, selyem schál. gyapjú mellény, esőernyők, D. M. C. liicizopainut, horgolőcérna, gépselyem, lyukselyem, műselyem cs kötőpamutok legjubb minőségben
• -és legolcsóbb árban beszerezhető • " %
Sz©iSí©3áiBy3 £5yca3ánáI
Csenrjery-ut 2. szám.
j Egy 5 mtr. 70 cm. sic 2 mtr. 55 cm. magas lécczctt Megtekinthető nyomdánkban:
válaszfal eladó.
F ö - u t 5. szám alatt.

RVNBN \' j.\\\'nF.i.\'-"r.u)ju^1 « .itVv"*
] Sazsó Jözsef g£ Nagykanizsa
ji Kíszit ís raktáron íart mindennemű ujdivatos is könnyii i\' SioDBiííi.i, valamint ^a^daisá^i oscCccrckei.
: Elvállal mindennemű kocsijavítóit,ittalakitdst,fényezést, bélelést.
[ KitCnfi rr.unkíil :ws Jutányos áralc!

traktor
a gazda nélhülúzlietellen egyetemes erőgépe
sjüátii, woatat, csépel
Ford személy- cs teherautók Eredeti Ford és Fordson alkatrészek
aSSTAL JÁNOS ÉS Tái^Sfi
Lincoln Ford Fordson autorizált képviselete
KflP©SWáRs FQ-UTCA 22. S2.&M.
Nagykanizsa és kíirnyékére a képviseletet mOhellyel rendelkező mezőgazdasági gépkercskedőnek átadom.
-nr=S
Elsőrangú Halban & Damask-féle
férfi velour-kalapok
érkeztek. Férfi gyapjú és nyúlszőr-kalapok, valamint férfi és fiu télisapkák
nagy választéka. Női filtz-kalap 120.000 korona.
GYENES ÉS VIDA NAGYKANIZSA.
Szenzációs iir Beszállítás
fíaldsz Sándor
műtermében, KaEinezy-u. II.
Értesítem a mélyen tisztelt rendelőimet, hogy mfileimem
vasár- és üooepoapolton is
egész nap nyílva van és az ilyen napon készüli fénykép-felvéleleket a napi árnál
25°|0-kal
(Hiányosabban készítem. — A műterem egész télen át jól fűtve van. igy a legkényesebb gyermekképek is készithelök. Nyitva reggel 8-től este 7-lg Bejelentés esetén később is Este villanyfény mellett. Tessék árajánlatot kérni A pontos címre kérem ügyelni.
laüál-légió
! szolgálatában
Irta: Truzslnszky István
Ára 22.000 K.
j Kapható a .Zalai Közlöny" kiadóhivatalában.
Nagy Iparvállaltat, agilU, uorg.lsi.s, Riegbtztutó
helyi képviselőket
keres .1 cBÍsi,«clleg iiomiiWoi megyíkro Átálltatokat: „Btztos eredmény 8SSM" JetlEére
Schwarz József hlrdetőlrodájába, Budapest, Andrássy-ut 7.
Zsuffa István és Társai
angol gyapjMSzoweieBi áruháza — Sudapest, Oü., Váci-utca 25. Tel. 14-73
Karácsonyi oecasió eladásunk roivamatöan van\'
Ennek keretéhen Uo*i,roertcn ^
leBel.8rCnau óriási raktárunk. fi P! fí íl t! 5* H fllPC/i & V H 3 n (t í» IIOI f 11! U G^Mjőn meg saját érdekében nak csópurtokha osztályozott tételeit H, ífí fl UlbOU fl I U rt II 0 I Uö 1II U R . is c\'ín "ersenyen kivűl éllé
Páratlanul álló _ \' piyatna^és °mosó *zöv°t\'ekben"
Rulo.iieaen írack- omoíiimttüs^öwetck. - éo kocsitakarók.
Mintákat kívánatra készséggel küldünk.
1024. December 5.
ZALAI KÖZLÖNY
T
saját zsebéuek bt nem az olcsó és.legjobb
SII
használja. — Kapható:
STAMPF ZSIGMOND
flner- éa csemege-kereskedésében
Nagykanlzt*, Bazárépület.
Ugyanott I kg perg. akácméz 25.000 K
ÖBkíoíei árverési leltnüny.
Alulírott bírósági végrehajtó közhírré teszem. hogy folyó évi december 7-én d. e. 10 órakor elköltözés miatt Kinizsy-utca 9. sz. alatt a kővetkező ingóságokat adom cl: szekrények, ebédlőszekrény, székek, ágy-nemnek stb. legtöbbet ígérőnek készpénz lefizetés mellett. Vevő tartozó a vélcl áron felül a vételi illctéfét is viselni.
Nagykanizsa, 1924. december 2.
Haán Oyula
ktr. btr. vígrehlitö.
181
Iliiül. IMrtlil a. aia
karácsonyi occasió eladását
e hó 15-én kezdi meg. Az összes raktáron lévő áruk tetemei cn leszállított árakon kerülnek eladásra. I
Occasió iraki
Férfi és női szövetosztálv: P6Ű ruhaszövet 140 cmU. 78.0CW K Strapa ruhára való keline ... 145000 „ Homespun eredeti angol ... I7Ü.OOO .. Ragián éatéMkabát kelői; 180-220.000 .. Kockn éa csíkos n<5l ruhs-
ilOvei................... 42.000 ..
Oyapjucatán dlvatolkokkal <6.000 Caiogam chévlotte 110 cmtf 67.000 „ Női dlvatkelrne kockás és CSlkos... ............... 88.000 ..
Vászon és selyemosztály:
Kelengye váwon ......... 15.500
Mosott chllíon............ 19.000
Piroska váwon a cég specialitása.,. ............. 7ii>00 ..
Lepedővászon elsőrendű ml-
oóség.................. 45.600
PapUnlrpedóvászon. lXOcm. 55.500 .. Konyhatofló c* szakajtómba 15.500 Asztalkészlet dasiaszt. ti személyes ............... 25">000 w
Nappali |0g vaját kéwltm. 53.0i0 ,. Nadrki wj«t késaituienyU 53.<m> .. Hálóing uját készlttnényíl 99.000
Mosóosztály: Oreoadn. duptaszélas. világos szlnekban ......... 17.500 „
Moió voll valódi Ixanela.
remek mintákban ...... 19300
Ruhavászon dlvatszlnekbtn 19.600 .. Hímzett grcrudln gyönyört!
klmlntírát............... 37.
Japán creppe. vliágos alapon,
mintákban ............... 25.500 „
r.jKin^c remek kimlnlázás
lOOcmV. ... ............ 48.500 ..
Geppclln legújabb divatcikkek. 100 cmk.......... 48.500
Teabzrtar.ell ...... 22.0ü0 - 28.000 ..
Sportdanell mloderi divat-
»2fnb«n ............... 2ti.500 „
Ratinée (lauell 5ti dJvat-
színben .............. 4I.CW ..
PnocladlvatttanellgyOnjf\'rü
mintákban............... 43.500 „
Dtrablé flanell elsóuiigu mlnóség. legiij.ibl) min-
lákbaa ............... G5.0U0
Selyemosztály: Crq-p dc Chlue divatul-
A "ékben ............... 128,(XX) .,
Oeofccttcmlndcndfvalssinb. 135.000 .. Jncottjelycm. nehéz mlnós. 145 000 .. Ourmtuie, llbeity szlnekb. IftS.OJ ..
válasiUk r«.l6«3l aaíol tt franci. *™J kílmíVhtn, itlvncVbtn. ifllrck-
•*» «i damaiillrakban milyen lC»iállltOlt árakon
A \'elhalmozódott maradékokat karácsonyi occasió árban árusítom.
7.500 „
\'Nagy karácsonyi occasió\'
férfi fehérnsmliekbon, férfi socknik, nadrágtartók, aocknitartók, nöi és férfi kötött i-s bör-trextyük. nöi kötött kabátok és sálok, nöi harisnyák minden színben, gyermok kabátkák, gyermek sapkák, gyermek Loxtyiik, gyermek harisnyák és gamasnik nagy választékban, úgyszintén nagy választék csipkék és szalagokban stb. cikkek --- legolcsóbb árban kaphatók ---
BEOSC BÉLA é^OiiSiázéban
ERZSÉBET-TÉR I. SZÁR.
WMIetttt jzilkrijjktít btuttil, kírcm irilm olcsóságról ncg&fe&k.! Mtvcik<d}ea.(i
3, vagy 2 szobás
minden mellékhelyiségekkel nzon-nalra, jó lelépés mellett keres
SZIGRISZT LÁSZLÓ irodája, Fő-ut 8. U6S£;
J!5»t a Pdükalás!
Mikulás hár«ik, krampuszok a li\'tjiid^yol\'b választékban. Karácsonyi cukorlak és sütemények, karácsonyfadíszek a legkülönbözőbb
ki vitelt* n ~ *
kicsinyben és nagyban
Herrnstein Béla
cuko:ka és csokoládé nagykereskedCvben
Elvállalom srflvetck. fonalak. kéiz ruhák, télikabátok UTnnllyen színre való (estesét.
katonaköpenyeket kheki színre festek.
A legkényesebb estélyi ruhákat It
liMtitom és featem. Minta utáni festést •vállalok.
MAYER KÁROLY
ruJuft»tJ (> «0ilntlW Oyár: KOlcsey-ut 19. szám. Ozlct: Fó-ut (Korona szálló).
ÉSlá DIVATÁRU HÁZ \\
ajánlja férfi- és női-sxöaeteít, továbbá vászon, cctiiffon és kana»áazncii a lagolcsóbb árban. ~
StuhlmullerS;:::^ vásárol
nyulat á 70.000, fácánt á 55.000,
nagyobb tételekért (2-3U0 darab; 75.1)00 koronát fizet.
Telefon: 296. szám. - Telefon: 296. szám.
„Zalai Közlöny1
politikai aaaltaa
megjelenik 6 én 8 olóalban. Kapható i
Horváth Jóssal
B«n- <• tktifinMIiku fttluWl.rrtiO II- ii lantr ul unt
Krátky György
<ikli,;il(>:i|iut,>t li.liinu.
Ifi. Hirachlar Miksa
fillilinNllikM.
Görög Károly
íohtol.iiruíált.H. IniUil klritrt4-Hl.
Öcv. Palkó Jóaaafná
<.<«!• 0 ,i£*Utirb<(;Uii. ■ rt|i MttMI
özv. Sxollámé
liHii(ihi^<M>4i. IiktMt\'Ur.
öcv. Jüsarn*
tf*kát|t1iár«tfi]iku. Tslskl «1 V
K«n«u«y Margit
átUijUiInsillilii. IVfj lka tt,
Ffschar IgnAc
klrUfiruiiál. l/iiík«t ttrálrié-tár,
ualcimint az fl99ze3 ulcal őruookndl.
(3\'J^iíík eladás.
Zalamcj^ében 260 holdas birtok 6 »sobás \\1zvezciíkes uribkással, a lehtió leg|obb karban levó gazdA**}:\' épuletekksl. teljes é!6 és holt felszereléssel családi okokból sürgóicit ebdó.
Nagykanizsa hatirában kltQnó kerti töldek nagyon kedvez* llzetésl feltételek mellett eladók.
A Fó-uton l emeletei bérház, 3 saobás el-fogl.il)i.ttó\'l.ikissal eladó, b\'gy kliebbizerű \'
E/igJri hiz (mellékutcában) azonnal elfog-liuló lakassa!, valamint nagyobb téríti-/-ak. üzletházak a város l»ellciátclln alidók.
Keszthelyen, kOxel a balatoni Klidöbös, egy ii;oniu épült azonnal \'kiköltözhető 3 szobás liázat elcserélnék egy nagykanizsai bármely utcában levó klatbbizetQ házzal. Bóvebbat:
ACZÉL IGNÁC
NagykarilxBán, Fő-ut 3. mx. alatt.
PénzköIcsOoOket házakra és egyéb Ingat-
Unokta gyorsan cs elónyösea Közvetítek
Belga mén eladás.
Éresitcm a inénlartó gazdákat, hogy Belgiumból importáiiam 6 darab fvtAft-f ffthér hajjal, s a r íj a melyek meg-
tekinthetők Nagybajom községben, R ó c s e y gazdaságban.
Állomás: Jákó-Nagybajom.
Bővebb felvilágosítást nyújt: MAUTNER MANÓ
Nagybajom. tMS
A vánitétátek randkívll magaa^kga dacára, még a régi «lónyós árakoo vásárolhat
IFJ. UAJD\'A DEZ3Ö
BUDAPKST, KOKONAIIERCFO-U. S.
mm >.K.>:4I
Kabálvelpnrok — - -— —\' 330. Koszlltm m riihakeltnék — 130. -Kockás «i cilkos aljkelmék Il0.-rt Damentuch minden situhan — IW.— (!répe de chinek — — .— 170 --Crépe -Marocainek - 150. -
Crépa georgett«k, Crépc sa. Unok. japonok minden salaben. Velour sirtonok, Bírn>-nyok ruhára ás kabátra, ru sely«m is tiiata selyem brocát béléaek K 130.- Sntin béli-sok, Tüllök ás grcnadlnok
igen nagy választékban.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 5.
Nagy karácsonyi cipövasar
Kazinczy-utca 1. :: Telefon 4-53.
Olcsó áraimról az. alant felsorolt cikkeknek árjegyzéke tanúskodik
Női cipők:
Fekete fél fűzős cipő .... 195 ezer
Kivágott divat pántos ... 180 ezer
Magas szárú cipő..........250 ezer
Posztó cipő, körül bőrözéssel . 205 ezer
- Férfi cipők:
Amerikai és francia fekete cipő 250 ezer Barna amerikai . . . . . . 330 ezer Lak cipő, saját gyártmány, Ia . 400 ezer
Gyermek cipők:
Barna Ia varrott 18 20-ig . . 117 ezer Barna Ia varrott 21-25-ig . , 137 ezer Fekete la varrott 23-26-ig . . 75 ezer
Komot cipők:
Kockás posztó, bőr varrott talppal 95 ezer Tiszta gyapjú posztó, bőr talppal 120 ezer Férfi tiszta gyapjú posztó, bőrtalppal ....... i • 130 ezer
Sár-cipők:
Férfi Ia hamburgi gyártmány . . 130 ezer Női Ia „ . . 120 ezer
Gyermek 22-25 sz.-ig, hamburgi
gyártmány.......75 ezer
Gyermek 26-30 sz-ig, hamburgi
gyártmány . ? .... 85 ezer Gyermek 31-35 sz.-ig, hamburgi
gyártmány.......95 ezer
Hó-cipők: női hó-cipők (eredeti Reifhoffer) ITlermaid és amerikai gyártmányokban kaphatók.
Báli újdonságok nagy választékban!!
Sport-cipőkben és gumitaipu cipőkben = nagy raktár =====
Kérjük kirakatainkat megtekinteni!
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly).
63. évfolyam, 280. szám
Nagykanizsa, 1924 december 6, szombat
Apa 1800 korona
n
POLITIKAI NAPI AP
Sxerkeutfefe <« kUdóhlvjUl Fóut 5 Interurtun-Telelon 78. nyomd* 117. w>m
Felcjős szerkesztő: Kempelen Béla
Zalaegerszeg
Elhisszük, hogy nagyon sok ember ideges és nem érzi jól magát, ha vármegyénk székhelyének nevét hallja. Azonban ennek az ideges állapotnak rendszerint megvan a maga fháttere vagy összefüggése. Tisztességes embernek sohasem volt mit tartania Zalaegerszegtől. Aki odakerüli, annak mindenesetre megvolt az oka. De minek az a sok lárma, handabandá-zás. üres szalmacséplés és nehéz tüzérségi harc Zalaegerszeg miatt? Hiszen ez nemcsak * magyar intézmény és magyar alkotás. Régi szisztéma az elkülönítés, az izolálás, az internálás intézménye. Amolyan vesztegzár alá helyezése a megbízhatatlan és kétes elemeknek, kiket a társadalmi rend fenntartása, a béke és nyugalom megőrzése szempontjából ki kell közösíteni mindaddig, amig az állam és társadalomra nézve veszélyesek.
Nemcsak Magyarországnak, de a kultúrájával kérkedő Franciaország-1 nak.. az emberi szabadságjogok hazájának. Amerikának is megvoltak a maga Zalaegerszegjei, ahová mindazokat az elemeket összpontosította, kiknek szabad mozgását és járását az állami életre nézve nem tartotta kívánatosnak, megengedhetőnek.
Hány magyar hazánkfia volt a világháború\' kitörésekor hónapokon keresztül angol, francia internálótá-borókba zárva olyan körülmények közölt, melyek az emberi jogok való-
ságos arculcsapása és az emberiség szégyenfoltja marad. Akkor ezt a világ és a kulturnemzctek „természetesnek* találták. Magyarországon pedig az állami rend fclforgatóiról volt szó.
Minden állani ugy védekezik a felforgató, bomlasztó elemekkel szemben, ahogy ezt a maga szempontjából szükségesnek látja. Csak egyedül Magyarországon, az ország legsúlyosabb napjaiban, amikor erősebben kellett a belső koríolánok és ephial-tesek ellen védekezni, mint a kül-ellenség ellen, volt hallatlan bün és az emberi szabadságjogok brutális megsértése. Amikor farkasvermek felett és aláaknázott területen jártunk és állami életünk rendes menete, veszélyeztetett közbiztonságunk és a rend kiépítése s a jövő kialakulása szempontjából késhegyig menő harcot kelleti folytatnunk azok ellen, akik gyilkos tőrt szorongattak markukban a magyar haza ellen.
Ahogy az Egyesült Államok szükségesnek látta Ellis Islandot felállítani, ugy Magyarországnak szüksége volt Zalaegerszegre, ahol az erkölcsi és vörös nihiltől megmételyezett lelkek fokozatosan íecsillapultak és bensőjükben végigment az a lassú lelki tisztulási folyamat, amely későbben visszaadta őket a dolgozó magyar társadalomnak.
Igen, meg tudjuk érteni, hogy igen sokan Kufsteint. Spiclberget vagy egy afrikai deportáló gyarmatot láttak Zalaegerszegben, hiszen a sok üres, semmitmondó, agyoncsépelt jelszavak
A mártirasszony
ItU: Kempelen Bíla
Vehéczy István egyike volt a vármegye legrosszabb földbirtokosainak. Ötszáz hold földje s benn a faluban minden kényelemmel berendezett csinos kastélya volt. de a gazdálkodáshoz egyáltalán nem érteti. Nem is igen lehet csodálkozni rajta, hogy rossz gazda volt; alig hogy lerázta az iskola porát, a háború katonasorba állította, néhány évig az oroszfronton teljesített szolgálatot, időközben meghalt az apja s nyakába szakadt a szép nemesi birtok. Az udvarházat az édes anyja tartolta rendben, de a birtok kezelése már Istvánra háramlott, ő pedig sohasem foglalkozott gazdasági kérdésekkel S ebbeli egész tevékenysége abban merült ki, hogy egészen ifjú korában vadászgatott s minden évben rokkanttá tett néhány lovat. Visszatérve a nagy háborúból, megnősült. Egy teljesen szegény, de nemes gondolkodású és fenkölt lelkületű tizennyolc éves leányt vett cl,\'anyjának ellenkezése dacára, mert az öreg asszony gazdag parthiet szánt a fiának, aki — ha szemére vetették a leány szegénységét — csak ezt hajtogatta :
— Van •nekem eliig vagyonom ahhoz, hogy szegényen nősülhessek. Nem a vagyonban, hanem a szeretőiben van a bolgogság s én és Matolcsi Irén szeretjük egymást, tehát boldogok is leszünk egymással.
A házasság az öreg Vehéczyné minden ellenkezése dacára megtörtént s a nemesi kúriába uj asszony költözött be.
Boldogok voltak. Házasságuk első éve végén kis fiuk is születeti, aki már harmadik évében járt. mikor néhány hélre vendégül érkezeti hozzájuk Tőke Agenor, maga is kisebb földbirtokos és miniszteri titkár az egyik minisztériumban.
Tőke első nap lálta Vehéczy István rossz gazdálkodását. Néhány napig csak magába fojtotta elkeseredését afeletti fájdalmában, hogy* a házigazda minő nemtörődömség-, gel zülleszti le szinte napról-napra egyébként gondosan felszerelr birtokát s mint maga is gazda, előre látta, hogy ez a gazdálkodás mihamarabb tönkre fogja juttatni az ifjú házaspárt.
Egy napon »aztán már meg nem állhatta szó nélkül:
— Te, Pista, ha nem veszed rossz néven, én figyelmeztetnélek egyre-másra a gazdálkodásban. Látom, hogy nincs gyakorlatod benne, én
után volt egy ujabb, hatalmas, tömegeket izgató, gyullasztó fegyverük: a zalaegerszegi bagnó, amiből éveken át élni lehetett, argumentálni, felvonulásukat rendezni, a kormánynak kellemetlenkedni. a külföld figyelmét a XX. század Iff várára felhívni, ahol élve eltemetik és befalazzák az ártatlan politikai üldözötteket. Az ellenzéki arzenál teljes munícióját elhasználták, hadseregük összes fegyvernemét felvonultatták Zalaegerszeg ellen.
De ami rendkívül komikusan, sőt pikánsán hat é.; az ellenzék harcmodorára és taktikájára jellemző, az az, hogy azok emeltek leginkább és leghangosabban óvást Zalaegerszeg ellen, akik meghonosították az internálást nálunk, akik iskolát teremtettek az internálásból és azt rendszeresítenék egészen a tusz-szedésig. De amikor arról volt szó, hogy közveszélyes egyéneket (akik hozzájuk tartoznak) karantén alá kell helyezni, az emberist^ nevében a kulturnem-zetekhez appelhiltak. A nevetségességig menő harc volt, amit Zalaegerszeg ellen folytattak. Mikor az utóbbi hetekben mindössze kél politikai őrizetbe vett egyén tartózkodott Zalaegerszegen, akkor is nehéz tüzérségi harcot indítottak Zalaegerszeg ■ellen. X^,
A belügyi kormányzat most egy tollvonással beszüntette a zalaegerszegi internálótábort. Kíváncsiak vagyunk, miből fog az ellenzék élni, főleg az a frakció, amelynek soraiból az internáltak 99°/o-a kikerüli, mikor
pedig régi gazda vagyok, kinek a ticdnél kisebb, de sokkal nagyobb jövedelmet hajtó gazdaságom van.
— Köszönöm, pajtás. Elismerem, hogy te kitűnő gazda v.igy, de nem itt nálunk, a mi vidékünkön, hanem ott távol a Dunántul. Olt egészen másképen gazdálkodhattok, mint erre mifelénk. Én még a legjobb gazdák égyikének tartom magamat a mi vidékünkön.
— Minők lehetnek akkor a többiek? — válaszolt tőke Agenor.
— Még rosszabbak, mint én, ha már olyan rossz gazdának tartasz engem.
Aztán tovább folyt a diskurzus.
— Ha igy folytatod, nem adok öl évet és még ezt a kastélyt sem tudod megtartani a fiad számára.
— Bízd azt csak rám — válaszolt Vehéczy. — Ne félts le engem. Még szereznkis fogok földjeimhez. Csak ezt a rossz gazdasági évet heverjem ki.
—■ És ha utána még több ilyen rossz gazdasági év következik? — •kérdezte Tőke.
— Attól sem félek — válaszolt önérzetesen és biztonsága tudatában Vehéczy István. 1\'
Agenor hirtelen fordulattal más tárgyra terelte a beszélgetést. Dc a következő napok tapasztalatai egyre jobban meggyőzték arról, hogy Ve-
Előfizetési árt: Pgy hóf« 30.000 korortí HA rom hói*............... 90.000 korom
legnehezebb fegyverét, Zalaegerszeget elveszítette, mivel fog hivei előtt érvelni, miről" fog beszélni, mit támadni, mikor\'llegerósebb argumentumát. Zalaegerszeget kiütötték a kezéből?... (B— R-)
Az Esküdt-ügy
Kedden dólolőtt hirdetik ki ax ítéletet
— A Zalai KőslCny saját tudósítójától — Budapest, december 5 Délelőtt \'/»! I órakor nyitotta meg a biróság az Esküdt-ügy befejezéshez közeledő tárgyalását.
Elsőnek Rupert Rezső, Tömöry Angéla védője mondotta cl védőbeszédét. Az a körülmény, hogy Esküdt közhivatalnoki minőségben tüntette fel magát s ilyen hatáskört bitorolt, nem bizonyít amellett, hogy valóban az is volt. Ozelmeit azonban nem folytathatta volna olyan nyiltan, ha mindaz néki egyéni akciója lett volna s arról felettesei nem tudtak volna. A kiviteli engedélyekkel folytatott börzézés nemcsak Esküdt számlája javára ment, hanem a többiekére is, akiktől Esküdt sorsa függött. A miniszterelnök juniusi levele is megállapítja, hogy régebbm Is adlak ilyen engedélyi politikai célokból. Köztudomású, hogy jótékonycélokra is történtek hivatalosan elnézett üzelmek kiviteli engedélyekkel. Esküdtet csak bűnbaknak állították oda, mikor a botrány kipattant. Épen ezért nem eshetik súlyos elbírálás alá, ha Tömöry Angélának is voltak apró üzelmei.
héczy István nem fogja sokáig bírni ezt a gazdálkodást, melyet üz s elutazása előtt egy alkalmas délelőtt,\' mikor a házigazda kilovagolt a tagba, őszintén feltárta aggodalmait a fiatal asszony előtt:
— Nagyságos asszonyom 1 Ne nehezteljen rám, de valami ugy nyomja a lelkiismeretemet, hogy nem tudnék haza menni, ha őszintén nem közölném Magával.
— Sejtem; Pistáról van szó.
— A gazdálkodásáról.
— Tudom.
— Tegyen valamit, hogy Pista másképen kezelje a birtokát, mert ha igy folytalja tovább, néhány év múlva egy talpalatnyi földjük sem lesz. ^
— Mit (tegyek . . . ?
— Beszélje rá Pistát, hogy alkalmazzon egy jó gazdatisztet, vagy adja bérbe a birtokát. Én önzetlen jó barátjuk vagyok mindkettőjüknek s ha nem akad rá más, hát kiveszem én a birtokukat és biztositom, hogy nem fognak rosszul járni vele.
— Erről az egyről nem lehet Pistával beszélni, ö annyira ragaszkodik ehhez az ősi földhöz, hogy ezt az egyet seinnu szín alatt sem. fogja megtenni, még értem sem .. .
(Vége köv.)
ZALAI KÖZLÖNY
IQS-t. December 7.
Szünet után dr. Oravo Zsigmond mondta cl védőbeszédet dr. fknete József védelmében. Bcnczc nem tudhatott arról, hogy Esküdt jogtalanul gyakorolja köztisztviselői hatáskörét. tiencze ügyfelei különben sem szorultak protekcióra, mert jogos kéréseik voltak. Esküdt szándékosan gyűjtött kompromittáló leveleket, hogy
azokkal később zsarolhasson. Bencze részéről legfeljebb gondatlanság lo-rog fenn, de nem bűnözési szándék, miért is védence felmentését kéri.
A tárgyalást szombaton reggel folytatják, amikor az ügyész.válasza és Esküdi felszólalása kerül sorra, amivel a főtárgyalás l>e is fejeződik. Az ítéletet kedden délelőtt hirdetik ki.
BELPOLITIKA
Bethlen miniszterelnök nagy bozzéde a házszalyrevizió szükségességéről — a Demokrata Szövetség — a kivételes hatalom nem szűnik meg
Budapest, de«mb«r 5 A nemzetgyűlés mai ülésén elsőnek Lukács György szólalt fel. Az ellenzék amikor távol tartja magát a Ház üléseitől — mondja — kötelességmulasztást követ cl. Szükségesnek tartja, liogy a parlamentbe újból bevonuljon az egymás megbecsülésének szelleme. Miután a javaslat ezt célozza, a házszabály-revíziót készséggel elfogadja.
Farkas Tibor szerint a kormány negligálja a képviselőknek inlerpel-lálási jogál. A javaslatot nem fogadja el.
Utána Östör József szólalt fel. A magyar sajtó — mondja — sokkal többet foglalkozik a nemzetgyűléssel, mint a külföldi. A javaslatot magáévá teszi.
Csík József azt szeretné, ha meg lehetne találni a módot arra, hogy a szociálisták ismét megjelenhessenek és részt vehessenek a vitában.
Bethlen István gróf miniszterelnök nagy beszédet mondott a ház-szabályrevízió szükségességéről. A házszabályok segélyével meg kell szervezni a komoly vitát. A szólásszabadság biztosítandó, biztosítandó az egyenlőség is, de a szólásszabadság kérdései ugy állitandók fel, hogy a vita kitűzött célját ne veszélyeztessük. A képviselők egy része nem tiszteli az ellenvéleményt, mások meggyőződését, becsületes szándékát, sőt becsületét sem. Nem elvek, hanem személyeskedések fegyvertárává vált a magyar parlament r kiveszett belőle a politikai erkölcs. Minden felforgató törekvéssel szemben erősebb eszközökkel fog fellépni. A mi feladataink nehezebbek, mint más nemzeteké. A pártpolitika a legnagyobb veszedelmet sejti ma-
f;ában, mert a konszolidációt vcszé-yezteti. Elhatározta, hogy a költségvetés után a választójogi és a főrendiházi javaslatokat fogja benyújtani. A titkosság semmiféle biztosítékot sem nyújt a nemzeti akarat szabad megnyilvánulása tekintetében. Ha bizonyos pártok garantálják, hogy nem fognak nemzetellenes propagandát kifejteni és biztosítják, hogy a külföldre menekült forradalmárokat nem hozzák haza és nem vetik meg egy uj forradalomnak létalapját, nem lát akadályt a választás titkossága ellen.
A Ház kedden folytatja a ház-
szabályreviziós vitát.

A parlament mai ülése elölt, noha a passzivitásba ment ellenzék mind-ezideig nem adta fel álláspontját.
számos izociáldemokrala, valamin^ radikális képviselő jelent meg á folyosón. A Demokrata Szövetség tegnap tartott értekezletéről, melyet a további magatartás meghcszélésére hívtak össze, a legnajyobb óvatossággal emlékeznek meg. Politikai körökben azonban tudni\' vélik, hogy ez az értekezlet jelentékenyen előmozdította azt a szakadást, mely a Demokrata Szövetség pártjai közt már az utóbbi napokban beállott. Ennek látható iele egyelőre csak annyi, mint ezt beavatott személyiségek magyarázzák, hogy a Demokrata Szövetség megváltoztatta nevét és a „Baloldali Ellenzéki Pártok Demokratikus Blokkja" elnevezést vette fel. Tény, hogy ez a névváltozás lényeges változást jelent, a pártok szorosabb kapcsolatának megkötését jelenti. A blokk elnevezés azt fejezi ki, hogy a pártok nagyobb mozgási szabadságot biztosítanak maguknak. Kétségtelennek tartják a politikai körök, hogy rövidesen feladják eredménytelen (passzivitásukat.
Az egyik napilapban tudósítás jelent meg, hogy a kivételes hatalom alapján kibocsátott 1922. évi XVII. t.-c. 1. §-ának 1. bekezdése értelmében\'hatályban maradt rendeletek a vonatkozó törvényjavaslatoknak a házszabálymódositás tárgyalásának megkezdése előtt történt visszavonása folytán hatályukat vesztik. Mint illetékes helyen közlik a cikkben kifejezésre jutott eme vélemény tévedésen alapszik, mert a kivételes hatalmon nyugvó rendeletek érvényén nem változtat az sem, hogy a szó-banforgó javaslatokat ujabban visszavonták és igy a kivételes hatalom alapján kiadott rendeletek hatályuk-Kin maradnak mindaddig, mig ujabb jogszabályok azokat hatályonkivül nem helyezik.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen nőm, illetve édesanyám elhunyta és temetése alkalmával fájdalmunkat bármi módon enyhíteni szívesek vokak, fogadják , ezúton is hálás köszönetünket.
Sommer Alajos i és leánya.
Bőr-rctikíilök a legnagyobb választékban, legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
Missziós kiállítás
A Zalai Közlöny római alkat/ni tudósítójától Róma, dccecnbcr 2 A karácsonykor megkezdődő szent Évnek egyik fénypontja lesz az a missziós Kiállítás, amelyet a Vatikán kertjében az u. n. fenyötoboz udvarban és a vatikáni paloták egy másik udvarában felállított pavillonban rendeznek. Ez a kiállítás a Szentatya személyes fővédnöksége alatt áll és a gondolat is tőle származott. A pápa a napokban fogadta a kiállítás főrendezőit s lelkükre kötötte, hogy a kiállítás a megnyitás napján teljesen készen legyen, hogy a zarándokok, akik megtekinteni jönnek, már kezdettől fogva mindent megláthassanak és képet alkothassanak a missziók munkájának nagyszerűségéről.
A Szentatya erélyes felszólítása értelmében lázas munka folyik a kiállítás egész területén. A tervezett 20 pavillon már majdnem teljesen készen van s a berendezés munkája is a befejezés előtt áll. A kiállítás négy főrészre oszlik. Az első három általános: A missziók története, a missziók és néprajz és a missziók statisztikája. A negyedik rész általános, amelyben az egész világ területén ma működő hitterjesztő állomásokról beküldött tárgyakat állítják ki. Az első három résznek nyolc pavillonja a fenyóloboz udvarban van. Ezek között van a hatalmas missziós könyvtár, a nagyszabású statisztikai adatok, az egyes nevezetes misszionáriusokra vonatkozó személyes emlékek, a missziók szolgálatában vértanúságot szenvedettek terme stb.. A részletes kiállítások Amerika, Ázsia és Afrika mai misz-szióit mutatják be olyan adatok tömegével, amelyek a nagyközönség előtt teljesen ismeretlenek és melyek egyúttal a modern néprajznak is inmtakiállitásai lesznek. Külön figyelmet érdemel az .orvosi pavillon, amely felöleli mindazokat az exoti-kus betegségeket, melyek a missziók területén előfordulnak és amelyeknek hősies orvosai a leggyakrabban hitterjesztő atyák. Külön terem van szentelve mindannak, ami a Szentföldre, a Megváltás szent helyére vonatkozik. A kiállításnak ez a része tények és okiratok alapján leghatásosabban cáfolja meg a Dowing Street és a zsidó Sir Sámuel palesztinai kormányzó álláspontját, melyekkel el akarják zsidósitani a Szentföldet, amely Krisztus hitének a bölcsője volt.
Nagyon értékes része a kiállításnak a statisztikai, amely P. Ahrens a tudós német jezsuita vezetése alatt áll. Alapjában ez az egyik legfontosabb rész a tudomány szempontjából, bár a néprajzra, nyelvészetre vonatkozó kiállítási anyag is sok becses adalékot nyújt eme tudomány ágak művelőinek. A magyar zarándokoknak, akik az Országos Katolikus Szövetség által vezetendő nemzeti zarándoklatokkal mennek a Szent-év alatt Rómába, alkalmuk lesz szakértő vezetőkkel megtekinteni ezt az érdekes, tanulságos és a hilbuzgal mat is emelő kiállítást.
A Jótékony Nőegylet karácsonyi vására
Nagykanizsa, dtccmtef 5 A Polgári Egylet nagyterme Dob-rovics Milán művészi elrendezésében feldíszítve várja a vasárnap délelőtt ValOóráját,amikor ünnepélyesen megnyílik a Keresztény Jótékony Nőegylet kétnapos, méreteiben és kiállításában meglepő karácsonyi vására.
A vásár összes jövedelmei a rendező Nőegylet kebelében egyesült jótékony nőcgyletek szegényeinek és a mezítlábas tskolásgyermekeknek karácsonyi felsegitésére és felruházására szolgálnak. Belépődíj 5000 korona.
Vasárnap délelőtt fél 10-kor bécsújhelyi virslivel, sörözéssel, hideg villásreggelivel kezdődik a vásár. Az ételek, italok legnagyobb részét társadalmi adakozás utján szerezték és az egyleti hölgyek fogják kiszolgálni.
Délután 3 órakor folytatódik a mulatozás, közben-közben egy-egy kabaré-számmal tarkítva, melyben tánc, ének stb. számokkal bakos Melinda, Bölcsföldi Sári, Pléh Manci, Gellért Endre, Bálint Gyula, Dómján István lépnek fel. Magyar-ruhás lányok sorfala várja az érkezőket s közben ók szolgálják ki a büffé elfogyasztásra váró jobbnál-jobb ételeit és italait.
Hellyel-közzel cigányzene is játszik s igy tart ez este 8-ig.
Hétfőn ebéd előtt fél 10 órakor meglepetésszerű matiné lesz.
Délután 2 órakor kezdődik a vásárban az eladás. A büffé állandóan munkában lesz. Látványosságszámba menő sátrakban, melyek már vasárnap is készen állnak művészi ízléssel csoportosítva várnak eladásra, a legkülönfélébb hasznos és szép áruik. Külön sátorban lesz a sok ruhanemű, amit az egylet tagjai már heteken át varrtak, azonkívül sok kötöttáru, amit az arra szoruló szegény gyermekek közt fognak kiosztani.
Zsákbamacska, cukrászda, tombola, étkezde, italmérés, iparművészet, trafik, piac, világposta — ennyi sátra lesz a vásárnak, melyek mindegyikében nagy számban fognak tevékenykedni városunk asszonyai és leányai.
A sokféle, itt fel sem sorolható nóka közt is szenzáció lesz a Zalai Közlöny tréfás, rendkívüli kiadása, amelyet a. vállalat ingyen bocsátott a jótékonysági akció rendelkezésére s hat oldalon át megkacagtat mindenkit, aki a kezébe veszi. Az újságot női rikkancsok fogják árusítani.
A vásárt Horváth Rezső muzsikájával reggelig tartó tánc követi.
A sátorok közül tevékenykedő asz-szonyok és leányok névsora a következő :
Anhalt Károlyné, Ács Józsefné, Barbarits Lajosné, Bartos üyuláné, Bálint Gyuláné, Berlin Ágostonné, Bloch Lásztóné, Bodor Gyuláné, Bo-geiuieder Frigyesné, Bogenricder Károlyné, Csizmadia Vilma, Daráss l.ászlóné, Eöri-Szabó Jenőné, Fatér Mihályné, dr. Fábián Zsigmondné, Freisz Jenóné, Gyömörcy Istvánné, Haiszcr Jánosné, Horváth Olivérné, dr. Horváth Tivadarné, Jáger Fe-rencné, Kaán Irma, dr. Kabdebó
hogy karacsoirayi occasió cimén mindennemű árucikkeimet GeszálEiiottam. — Elsőrendű harisnyákban, swetterekben, férfi fehér-nemitekben, női- és férfiszövetekben, nyakkendőkben, valamint az összes rőfös- és divatámcikkekben hihetetlen nagy választékban a legolcsóbb árban
címre ügyelnil Telefon 221 GRUMBERGERNÉL «*
Cimre ügyelni I
1924. December C.
Antalné, Kayser Elekné, Kádár La. josné, dr. Kálnay Gyuláné, Kelenu Károlyné, Kiss Emőné, Kisfaludi Aladárné, Kovács Rezsőné, Kövess Jenöné, dr. Králky lstvánné, idb. Králky lstvánné, Kulasy Kálmánné, Laubheimer Alánné, Lábai Józsefllé, Mandello Miklósné, Makovicky Gyu-láné, dr. Málck Lászlóné, dr. Merklv Jóíiefné.dr.MutsclieubacberEdvinné, Máyics Fercncné vitéz Nádasy Józsefné dr. Orley Oyörgyné, Ofcnbeck Vilmos-né, Paiaskári Pétemé, Petrik Dezsőné, Pintér Nándorné, Poredus Antalné, Prosek Károlyné, Schwarz Gusztávné, Stuller Lászlóné, Szabady Lőrincilé, dr. Szabó Lajosné. Szeemann An-dorné, Székács Pálné, dr. Szigcthy Károlyné, dr. Tamás Jánosné, Tculsch Ousztávné, Tripammcr Jenöné, Va-lics Dezsőné, dr. Vass Zoltánné, Vizkelety Fercncné, Vegele Károlyné Wcber Károlyné, Záhorszky Zoltánné Anhall Baba, Anhalt Diidi, Anhalt Mária, Antal Juci, Antal Lili, Baye Ilonka, Berke Jolán, BiUera Manci, Bitlner Gizella, Bogyay Piroska, Bojt Margit, Bori Manci, Sulim Ilonka, Eltér Qizi, Eppinger Ilus, Fábián Emma, Fekete Baba, Oorove nővérek, Gráf Erzsi, Gycncs Gizella, Heinz nővérek, Horváth Éva és Bözsi, Horvátit Mariska, Kádár Lenke, Kállnay nővérek, Király Sári, Kovács Erzsi, Kovács Jolán, Kovács Zsuzsi, Köschl Ilonka, Lehoczky Manci, ündauer Ilonka, Mair Gréte, Martincsevics Ilus, Mázol Lnlu, Mágics Manci, Muzikár Ilonka, Nagy Maria, Nováczky Gizi, Ofcnbeck Manci, Ofenbeck Terike, Paiaskári Manci, Palkovics Aranka! Palkovics Manci, Perlaki Ilonka, Pct-rics Lulu, Pléh Manci, Plihál Éva, Rády Gizella, Schlosarek nővérek, Sörlei nővérek, Schwartz Annié, Strem Ilonka, Sűle Margit, Szabó Babi, Szabó nővérek, Szakonyi Rózsi, Szc-kulia nővérek, Szendrey Ilona, Tóth Tercsi, Tlrök Gizella, Török Rózsi, Unger Katalin, Vargha Kató, Venczeli Teréz.

A rendezőség felkéri az összes be oszlást kapott hölgyeket, hogy ma, szombaton délután 5 órakor beosztásuk átvétele és megbeszélése végeit jelenjenek meg a Polgári Egyletben
BELFÖLDI HÍREK
Magyar—cseh kereskedelmlkS-zeledes. December 8-án Budapestre érkezik Dvoracsek cseli meghatalma-zott miniszter, a kereskedelempolitikai ügyosztály vezetője egy szűkebb bizottság élén s megkezdi a magyar —cseh kereskedelmi tárgyalásokat. * tárgyalások során- valószínűleg íehézségek fognak felmerülni s ilőreláthatól.ii több hónapot vesztek igénybe.
A nagyatádi főbírói állás be-őllése. Minthogy Bárány Sándor öszolcabirót megválasztották képví-előtielc, szükségessé vált az atádi őbirói állás betöltése. A helyettcsi-éssel dr. Mátéffy Viktor ny. várnegyei tiszti ügyészt bizták meg. A áiaszlásra a májusi közgyűlés elútt lig kerül sor. A legkomolyabban zámbavehető pályázók dr. Kovács >éncs központi szolgabíró és dr. \'rieger Pál árvaszéki ülnök.
A Kereskedelmi- és Iparkamara ignap Budapesten tartott üiésénja-aslatot fogadott el, mely szerint a >rgalmiado reformját mulaszthatal-mul szükségesnek tartják s ezért érni fogják a pénzügyminisztert, og_v az érdek-képviseletek bevonásai haladéktalanul kezdje meg ez gyben a tárgyalásokat.
ZALAI KÖZLÖNY
Magyarok Nagyasszonya temploma. A budapesti „Magyarok Nagyasszonyáról" elnevezel! jubileumi templomépitő-bizottság, uiely-nek elnöke Sipőcz Jenő dr. polgár-mester azzal a kéréssel fordult a belügyminiszterhez, hogy adjon engedélyt országos gyűjtésre. A belügyminiszter rendeletben megengedte, Iiogy a templom leiépitése javára december 1-tól kezdődőleg egy évi időtartamon át, gyüjtőivekkel, az egész ország területén gyűjtést rendezzenek.
A főiskolások tisztelgése a kormányzónál. Az egveleini és főiskolai ifjúság tegnap délután lampionos, fáklyás-menetben vonult fel a Várba és a kormányzót névnapja alkalmából meleg Oonepcltetésben részesítette. A kormányzó köszönő szavai után a rendőrzenekar és az egyetemi énekkarok szerenádot adtak.
Mezőgazdasági munkások védelme. A kormány rendeletet adott ki, mely szerint á mezőgazdasági munkások munkaerejének jogtalan kihasználása meggátlására kiadott rendelet hatályát 1925-re is kiterjesztik
Budapesten esik a hus ára. Budapesten az utóbbi napokban kilogrammonként 10.000 koronával szállították le a hus árát. A friss marhahús ára már elérte az olcsó, 20—25.COO koronás fagyasztott hus árát. A fővárosban a húsfogyasztás ennek ellenére niSjdnem teljesen szünetel. Ennek következtében a baromfipiacon is hatalmas árzuhanások vannak.
Országos kanérl-klilHtás. A Magyar Nemcskanári Tenyésztők Egyesülete e hónap 7-én és 8-án rendezi az Állatorvosi Főiskolában VIII. országos kanári-kiállítását.
KÜLFÖLDI HÍREK
Feloszlatják az egyiptomi parlamentet. A Daily Telegraph szerint az uj egyiptomi kormány elhatározta, hogy az egyiptomi parlamentet feloszlatja.
Az angol királyné képét szikratávírón küldték Londonból Ncwyorkba. Egy rádio-társaság érdekes kísérletet végzett Londonban. Az angol királyné fényképét szikratávíró utján küldték meg Londonból Newyorkba. A kép felvétele kitűnően sikerült és a felvétel után negyedórára már be is mutatták a laboratóriumba meghívott szafcközönségnek.
Elitélték a rcvali lázadókat A révali hadbíróság tizenhét kommunista felkelőt halálraítélt, hármat felmentett. A letartóztatottak száma háromszázra emelkedett. — Tegnap ment végbe államköltségen Kark niniszternek és a kommunista csíny többi áldozatának eltemetése.
Chamberlain találkozása Iler-riotval és Mussolinival. Chamberlain ma délután öt órakor egy napi párisi tartózkodás után Rómába utazik, de egy hét múlva, a népszövetségi tanács üléséről visszatérve, újra Párisot: át utazik és ismét látogatást lesz Herríotnál, hogy a Mussolinival folytatandó eszmecsere s a római tanácskozás eredményeit a francia miniszterelnökkel megvifessa.
NAPI HÍREK
NAPIREND
\\ December 6, szombat
: RtStuti katolikus: Miklós pk. Protestáns: j Miklós Izraelita: Kiwlev hó 9. S. V. j Kap kel reggel 7 óra 33 perckor, nyűg. J szik délután 4 óra 07 perckor. : A Matcoroiófctat Intézet jelentése ssc-: rln: hlJcg ldó várható, helyenként esit-| padékkal.
? Délelőtt 9 órakor hivatalos mise a ; íercücrendl templomban a kormányzó | névnapja alkalmából, t Katolikus l-érfi Liga gyűlése este : 7 ón»kor a plébánián. I Keresztény Tisztviselőnők Mikulás-J csiélvc a Nádor-utcai saját helyiségben. | KezJcIe este $ órakor. | Cserkész-kiállítás a központi elemi í Iskolában. Nyitva egész nap. : Mozi. Uránia: Kranzl Sárika klasszikus í táncai és Idegenek az éjszakában (A » kaland). Előadások kezdete esie \'.»7 és x V»9 órakor.
Mikulás
— S«jál gyiMnjínyu kötött kftbdt K í).\'>.CSX)-tól. sajii gyártmányú kötött mellén. i< l30.ÖiW:úi. saját gyártmányú kötőit . Ium;>er K 3Ö.0&M6!. FilJpp kö\'íltUrugyáía ! zbmbatliciy. Széli K\'-Jm.\'.u-u. ti.
Sok más szép hagyománnyal egy üt ( a Mikulás-napi ajándékozások is kezdenek kimenni a divatból. Néhány évvel ezelőtt telve voltak a kirakatok fekete krampuszokkal, vörös ördög-utánzatokkal, süveges püspök-bábukkal s piros szalagokkal átkötött virgácsokkal: napjainkban már csak elvétve látjuk őket s ezek közül is kevés akad vevőre. Régebben a leányok ilyenkor virágcsokrot kaptak, benne gondosan elrejtett valamiféle Mikulással, a gyermekek pedig ágyuk elé kitették gondosan kifényezett clpőcs-kéiket s várták reggelre benne az édességeket. Mindez azonban már csak a múlté s ma legtöbbjüknek nem jut ezekből a kedveskedésekből semmi
Ma más világot élünk. Az emberekből kiveszett a gyöngédség, a figyelem, a szeretet s ha olykor meg is nyilvánul, mindez nem azzal a melegséggel és kedvvel történik, mint régen. Az emberek napról-napra ridegebbek, elzárkózottabbak, gyöngéd-telenebbek, mint voltak s más a gondolkodásmódjuk, a lelkületek is ahhoz, hogy gyöngédebb figyelmet tanúsítsanak azokkal szemben, kikhez melegebb érdeklődés fűzi őket.
A hagyományok, a népléleknek naivságukban is kedves e megnyilatkozásai lassanként kiveszőfélben vannak s az élet kezd egyre ridegebb és sivárabb lenni. .. iksz
— József főherceg Kaposvárott.
József főherceg december 13-án délután Kaposvárra érkezik. Az estét a 44-esek körében tölti, másnap pedig megnyitja a 44-esek festészeti és szobrászati kiállítását, melyet az ezred hőseinek emlékoszlopa javára rendeznek.
— Tanács-ülés. A városi tanács tegnap délután tartotta rendes heti* ülését a városházán, melyen megbeszélésre kerültek a heti folyóügvek. A polgármester betegsége következtében a teljes tanácsülések rendszeres megtartása elé eddig akadályok gördültek, most már azonban a polgármester egészségi állapota — habár még nein gyógyult meg egészen s a gyalogjárástól tartózkodnia keli — megengedi a teljes tanácsülések hetenként való megtartását.
— Tanitóválasztás. Vörösberény-ben a napokban választották meg kántortanítónak Csonka Ferenc seregélyest\' kántortanítót 15 pályázó közül.
— Kinevezések a rendőrségen.
A szombathelyi rendőrségi kerületi főkapitányság a nagykanizsai kapitányság állományában Szutár István, Németh I. Ferenc, Sipos Mihály, Jandrók József, Simon Lajos, Tart József államrendőröket december I-vel állami rendÍJrőrmesterekké nevezte ki.
— Ünnepély. Háziezredünk a kormányzó névnapja alkalmából vú-sárnap délelőtt 11 órai kezdettel ünnepélyt rendez az Urániában, amelyre ezúton hívja meg a város hazafias közönségét. Műsor: 1. Hiszekegy... Énekli a legénységi dalárda. 2. December 6. Irta Nagy Győző, szavalja Horváth József tizedes. 3. Vadászkürt szóló. Előadja Weckl Gellért tiszthelyettes, zongorán kiséri fiánáss József hadnagy. 4. ünnepi beszéd. Elmondja Finta József százados. 5. Mi a haza?,,. Melodráma. Szavalja Kabdebó János főhadnagy, zongorán kiséri Palaskáry Margit, az ének betéteket a Szent László cserkészcsapat dalárdája énekli. 6. Himnusz. Énekli az ünneplő közönség.
— Az adóhivatal kisegítőket kér. A nagykanizsai városi adóhivatal kisegítő munkaerők beosztását kéri. Az adóhivatalban ugyanis nagyon sok munka halmozódott fel s ezekhez járul még a levente és iskola-mulasztási bírságok behajtása is, ami egymagában egy külön hivatalnak elegendő munkát adna. A város vezetősége mielőbb intézkedni fog, hogy az adóhivatalhoz kisegitő munkaerőket alkalmazzon.
— Nagykanizsa szabályrendeletei, elm és névtára. Novai Imre dr. városi aljegyző a „Nagykanizsa város szabályrendeletéi, cim és névtára 1925" című könyvének előjegyzése olyan mértékben előrehaladt, hogy a napokban már megkezdik annak sajtó alá bocsátását. A könyv a helyi hatóságok, hivatalok, egyesületek, gyár- és iparvállalatok, összes iparosok, kereskedők, orvosok, ügyvédek cim és névtárát s előjegyzési naptárt tartalmaz, teret enged ezenkívül hirdetéseknek is. Előfizetés 50.000 korona. Egy oldal hirdetés 500, fél oldal 300, negyedoidal 200 ezer korona. Előjegyezni lehet szerkesztőségünkben is, vagy a pénz befizetése mellett a Néptakarékpénztárhoz.
— Megyegyülés. A megyegyűlési december 9-én tartják meg Zalaegerszegen. A közgyűlés öt uj közigazgatási bizottsági tagot választ, kiegészíti az állandó választmányt és a közegészségügyi bizottságot. A közgyűlés üdvözölni fogja Bethlen István gróf miniszterelnököt és Apponyl Albert grófot a Nemzetek Szövetségének genfi ülésén kifejtett eredményes munkásságukért. A tárgysorozaton szerepelnek más vármegyék különféle tárgyú átiratai is a törvényhatóságok egyöntetű állásfoglalása érdekében.
— Homokkőbányák Örs és Altnádi határában. A Balaton körül itt is, ott is építkezések folynak. Nyaralók, családi házacskák, imitt-amott szállodák is épülnek. Az építkezést olcsóbbá teszi az a körülmény, hogy mosfónában több vörös homok-kőbányát nyitottak meg az Orsi és balatonalmádii határban. Most jönnek csak rá a balatonpartiak, hogy az eddig hasznavehetetlennek vélt kopár, köves területek mennyi gyümölcsöztethető értéket rejtenek magukban.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 6.
— Az Aranymadár előadása. A Transdamibia műkedvelői által december 13. és 14-én előadandó bájos .Aranymadár" operett próbái nagyban folynak és a jelek után itélve-sikerteljes előadásra van kilátás, mert a szereposztás a legjobb. Lizette szerepét Major Manci játsza, Otty — Szalay Manci, Niokáj — Dómján István, Revillc Márki — Klemann János, Charlcy apó — Suchel Károly. Filippi — Bágyoni Szábó Bandi. Játszanak még Pilczer Aranka, Pammcr BOzsi, Engelmann Terus, Drlmók Irma, Biró Bözsi, Schlossarek Zsófi, ami már magában véve biztosítja az előadások sikeréi.
— A Balatonmellék Ingatlanforgalma a nehéz pénzügyi helyzet ellenére is egyre élénkül. Villák, telkek egymásután cserélnek gazdát a Balaton-parton. A mult hét?n Alsóörsön és Balatonalmádiban is több villa került eladásra. Régi villa-tulajdonosok, a Balaton-part évtizedek óta lakói válnak meg nem egy esetben kedves nyári fészküktől," hogy helyet adjanak uj gazdagoknak, mert az ó életviszonyaik mellett már odajutottak, hogy a nyaralót felemészti a lakbér, a piac, a ruha, a küzdelmes mindennapi élet.
— A Katolikus Férfi Liga ma este 7 órakor tartja szokásos havi gyűlését a plébánián.
-- A Zrinyl-képek Nagykanizsán. Megírtuk, hogy Zrínyi Miklós és Aifám eredeti olajfestményü képeit rövidesen Nagykanizsára hozzák Zalaegerszegről, ahol eddig a vármegyei levéltárban voltak elhelyezve. A két kép gondosan csomagolva tegnap érkezett meg Nagykanizsára. A képek a nagykanizsai fcrencrendí székház tulajdonát képezik s csak ideiglenesen voltak a vármegyénél, igy most azokat dr. Vargha P. Theodbrich házfőnöknek adták át, aki azokat a rendházban helyezte el. A képek közül különösen e kettő érdemli meg. hogy róluk a nyilvánosság előtt említés tétessék. Az egyik gróf Zrínyi Miklóst, a költőt — Horvát, Dalmát és Szlavonország bánját ábrázolja, mint a Szent Lászlóról nevezett szentferencrendi tartomány letelepitőjét és elhelyezőjét. Zrinyi Miklós az akkori idők főúri díszruhájában van lefestve és ahogy a latin feliratból és a keletből következtetni lehet, Zrinyi Miklós életh\'J képét ábrázolja, ismeretlen festőtől. A másik gróf Zrinyi Ádám képe, aki a latin szöveg tanúsága szerint 1601-ben a török elleni harcokban 21 éves korában elhunyt. Zrinyi Miklós képe 265 éves festmény, mig Zrinyi Ádám képe 126 éves. A két képet annak idején a nagykanizsai rendház a zágrábi rendháztól kapta történelmi jelentősége, magyar vonatkozása és értéke folytán.
— Uj templom épül Zalabak-sán. Zalabaksa romladozó, régi temploma helyett a közeljövőben ujat építenek. A terveket és költségvetést a megyéspüspök már jóváhagyta. A kerkaszentkirályi templom tatarozásával elkészültek és nemsokára fel is szentelik.
Az internálótábor feloszlatása. Zalaegerszeg polgármestere értesítést kapott, hogy Diószeghy János miniszteri tanácsos és Ráhel Dániel belügyminiszteri főszámtanácsos és még többen december 6-án Zalaegerszegre érkeznek az intemáló-!?£?/ ,kvidá,ására. A feloszlatás hétfőn kezdőik. A város 20-30 lakást óhajt a tábor egy részéből alakítani. A közrendre veszélyes elemek elhelyezésére a már réceb-ben elkészült dologházat fogják felhasználni. w
— Zsllavy Sándor halála. A kercsztényszociális és agrármozgalom egyik ismert nevű, kipróbált harcosa Zsilavy Sándor\' pápai tanitó, a Dunántúli Hazánk szerkesztő-tulajdonosa 43 éves korában elhunyt. — Zsilavy Sándor egy azon kevesek közül való volt, akik a keresztény és nemzeti gondolat úttörőjeként végig járta a Dunántult és a falvak felvilágosításában megbecsülhetetlen munkát végeztek. Halála súlyos veszteséget jelent a keresztény nemzeti mozgalomnak és keresztény hírlapirodalomnak.
— A Magyar Nemzeti Szövetség ma délután fél 6 órakor a városháza kis tanácstermében bizottsági ülést tart, melyre a tagok pontos megjelenése kéretik.
Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
Kranzl Sárika, a hat éves parányi príma ballerina ina tartja az Urániában első bemutatóját. Budapesten két cstélyét virágeső koronázta; egyebekben a* artista egyesület, melynek csodálatos tehetségű növendéke a közeljövőben, Milánóba fogja küldeni továbbképzés végett; toalettjei bájosak, az egész csöppség mintha a karácsonyfáról szállt volna le.
— Az épitő-iparl tanfolyamra jelentkezni szándékozók vasárnap délelőtt a Fémipari Szakiskola igazgató irodájában jelenjenek meg megbeszélésre.
A nóiszabók szakosztálya f. hó 7-én délután az Ipartestület helyiségében teadélutánt rendez. Külön meghívó nincs.
•=» Cigarettázik ón? Sodorjon Janlna pipid.
= Uri- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fó-ut 5.
r
MOZI
Uránia. Szombat fél,7 és fél 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Kranzl Sárika klasszikus táncai (Ballett és Gavott); Idegenek az éjszakában (A kaland), a Metró Pictures nagy kiállítású filmje. Főszerepben: Barbara la Marr.
Világ. Doktor Belzebub, kaíandos tört&icl
Irodalom és művészet
A Színházi £let legújabb szénában megjelent Országos Színházi Rlct a vidék írd.:-kes színházi és társadalmi eseményeivel (o^l.ilkoziV. At Orsz-\'.gos Színházi Klet legújabb étdrktssége, hoiv a vidéket Is belekapcsolta a gyermek szépségversenybe. Jelen szánjában S:omuhá:y Isiván. Karinthy Frigyes és üer^Hy István Itl.ik. Fényképp riportok tömege, a gyermek szépségverseny elsó képpályjZ\'.liwk /.rcképc. rendkívül érdeket lilm-. sport-. autó-, divat-, zenerovat teszi na\'g tnlrV.tsebbé tnrze Sándor nép-szeru Jielllapj.li, mclv a Masamód teljes szövegé! Is k-\'*ll. l-jjy szám Ara 8000 korona, negyedévi előfizetés 80.000 korona. Kiadóhivatal Budapest. Eizsébct-kOrul 29.
Tö^yÉ^yszÉK
A Kcnedi-tanács visszaérkezése. A nagykanizsai törvényszék Kcnedi-büntetŐtanácsa egy heti tár- I gyalás után ma visszaérkezik Kcs^t-helyről.
Törvényszéki főtárgyaiások. A \'
nagykanizsai törvényszék büntető- j tanácsának főtárgyalásai e heti szil- I netelés után hétfőn ismét kezdetüket ; veszik.
A husmérgezésekről
lila: Kertész Lipót dr., városi állatorvos l/ «>
Általában állatoknál a mérgezések többnyire véletlenek, rendszerint a gyógyszerek szakszerűtlen adagolása folytán állanak elő. Ennek dacára az állattulajdonosok nagyrésze minden hirtelen fellépő, aggaszló tünetekkel járó megbetegedés esetén mérgezésre gondol, pedig a tapasztalat szerint az ilyen megbetegedések 90 százaléka nem mérgezés. Hogy az ilyen mérgezések miatt kényszervágott állatok husa ártalmas-e az ember egészségére, arra nézve Fröhner és Knudsen végeztek kísérleteket. nevezettek többek között egy 10 metermázsás ökröt 0\'5 gramm slrichninncl mérgeztek meg. A megmérgezett állat husából a kísérletezők maguk is ettek, anélkül, hogy valami bajuk lett volna. A kiséilet azon alapult, hogy a mérgezett ökör húsának minden kg.-jára fél milligramm strichnin jutott.
Embernél a strichnin halálos adagja 4—5 milligramm. Igy érthető, ha a kísérletezők nem betegedtek meg. A további kísérletek folyamán beigazolódott, hogy nemcsak astrichnint, de minden mérget a mérgezett állat különböző szervei elbontanak, vagyis más szóval hatástalanná teszik. Méregbontó hatása van a húsnak, májnak, vérnek és különböző mirigyeknek, ellenben a tőgy, vesék, lép, de főleg a gyomor és belek, nemcsak hogy nem bontják el a mérgeket, hanem azokat elraktározzák.
Mérgezett állatoknál tehát csak a zsigerek ártalmasak az ember egészségére, mig a hus minden ártalom nélkül elfogyasztható. Csak abban a nagyon kivételes esetben lehelne mérgezett állat husa az emberre ártalmas, ha valamely méreg halálos adagjának többszörösét venné fel az állat. Ilyen eset rendes körülmények között nem fordulhat elő, csupán szándékos mérgezéseknél van meg a lehetőség arra, hogy olyan nagymennyiségű mérget juttatnak az állatba, melyet annak szervei elbontani nem képesek. Ezek az esetek akkor fordulnak ck\\ ha mérgezett állat húsával kártéWs?iy vadakat (rókát. farkast) akarnak megmérgezni.
Feltűnő szagot terjesztő mérgeknél (chlorofonn, alkohol, aether, cárból stb.) csupán a kellemetlen szag miatt nem lehet a hust emberi eledelül felhasználni.
Meg kell még emlékeznem a/, ugy-nevezett kolbászmérgezésekről. Az ilyen mérgezések szintén elég gyakoriak, különösen Németország egyes részein (Bajorország, Wflrttemherg) fordulnak elő tömegesen és pedig főleg azért, mert ott a kolbászt, továbbá a májas- és tüdős-hurkái nyersen, vagy félnyersen eszik meg.
Kolbászmérgczések akkor jönnek létre:
aj ha a kolbász tölteléke beteg állat husából származik,
b) ha a töltelék egészséges állal husából ered ugyan, de az a kolbász elkészítésekor litismérgezést előidéző baktériumokkal lesz megfertőzve,
c) ha a töltelék burkául szolgáló bél nem volt kellően megtisztítva és végül
d) ha a kolbász, vagy hurka olyan vastag, hogy azt főzéskor a meleg nem ludja ugy átjárni, hogy a benne levő baktériumokat megsermnisit-hesse.
Lelkiismeretlen henteseknél előfordul, hogy romlott liust egészséges hússal kevernek és ezt használják fel kolbászkészitésre.
(Vé^c köv.)
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsde irányzata nyitáskor gyenge volt, az árfolyamok azonban a tözsdeidő további folyamán <}l|andóan emelkedtek és körülbelül az Ozletidő felében érték cl legmagasabb nívójukat. Zárlat felé kisebb gyengülés következett be és igy a mai tőzsde valamivel a legmagasabb kurzusok alatti árnivón zárt. A nyitáshoz viszonyítva az áremelkedések mintegy 2v»°/o-ot tesznek ki. Nagy üzletet bonyolítottak le a cukor-piacon, ahol erős érdeklődés nyilvánult meg a Georgia iránt. A bányapiac elhanyagolt volt és hasonlóképen állott a Helyzet a bankpapírok piacán is.
Utótőzsde
Az Irinyzat egy árnyalaltal Jobb. Fafd-hitel 220—283. Magyar Hitel 533-537. Osztrák llliel 18? 183. Kereskedelmi Bank 1293—1305. Egyesült l\'óvárosl 120-121. Általános Takarék 155-137. Pesti Hazai 38.50-3910. Danubius 2970-297-1. Fegyver 1180. Sitgó 602 -606. Georgia 471—476, Magyar Cükor 2690-2710.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzuson átszámítva 141883 44 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Aojol ÍOOl JQOCO-JUUO Ci«b kciona 2XO-?7?l Dínir ICMICUS
Devizák
Ac.lrrá.-
Brigid IMMCW
U.rllo IMt-17710
Bukmit JttOM
BrQuirt JTOWrti
Ko^toÍIÍJÍ 1K.W-IÍIJO
KfUilUnla IIC6S-1I1&S
Dollár r.JI70-7J7J0
FritxU ír. *>H MoCUe4llit 2S51S-3577U
Ul yA «4
Le vi &JI-M* Uodon J<W»-W70CO
Ltr« 31H-32I9 MIII no 32<0-3M<
B«\'gi Ifink W7SJKÖ N«vjrort tWO-JWO
0»»tr. ko*. tCO 70-104-30 Piti* *Ct» WA
Din kor. IÍWS Pilgt Tiü-TiU
Srijct hí ok 1MI01ÍU6 StttU &M440
SvW kor. 15MO-IS4CO SíockMai IMSO-MOOD
Korv«j kor. IO»IS IIO« WI«o I0T7V-I04-W
Mu«» I7530-I*(I7 ZOrkb tUtO-MttS
Zürichi zárlat
Párls 2840 London 2419-—. Nevryork 516.27. Bilissel 2580\'—. Malland 2235 -, Holland 209—. Berlin 122 80. Wien 72 70, Sofla 380. Prága 155/50. Budapest 63*73. Varsó 9> 50. Bukarest 250*-, Belgrád 75875.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VAI.UTA
Bécs ...............962019615 946019450
Berlin...............56H0 5700 5630 5703
Priort ............... 4761 47825 4721 475
Newyoikbau 13.
Az ércpénzek ós\'nemesfémek beváltási árfolyamai
Ez\'Jst egykoiunás 6150-6350. kélkorunás 12.300 12.700. forintos 16.500 -17.000. öt-Voronís 31.150 -32 550. színarany 50.000-50500. aiany buszkotonás 333.000-335.000. platina 210.000-220.000.
Terménytőzsde
Bu/a llvzov. 76 kg-os 462.500 465 000, 78 kg-os 470000—472.500. egyéb vld. 76 kg-os 4W.000 - 462.500.78 kg-os 467.500- 470.1300. rozs 102.500 -505.000, sörárpa 470.000-500.000. takarmány Árpa 400.000 - 420.000. uj tengeri 245 000 250.000. köles 2--50.000 -270 000. korpa 21T .500 - 720.000. *al> 3"i5ü00 400.000. repce 660.000-090.000. lucerna 230.000--260.000. lóhere 260.000 275.000. .1 többi változatlan.
A m.il terményiószde Irányzata lartotl volt. A (vrgalom szjic keretek kOzt inozgoli.
Sertésvásár
Felhajtás 1243, melyból eladatlanul visszamaradt 700 drb. Elsórendü 27.0W 28.000. szedeti 25000 25.5<>3. szedelt közép 23.000 —24.000. konnyu 18000 -21 000, elsórendo öreg ?«O00 -24.CW0. másodrendű 21.000 22 000. angol suldó 23 000 -26 000. *z.\\lonno nagyban 30.:i00. zsh 37.000. lehúzott hus 28.000. szalonnát félsertés 29.000- .500. A %á<4r Irányzata lanyha volL
Kiadó: Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT, Nagykanizsa
, 63. évfolyam, 281. szám_Nagykanizsa, 1924 december 7, vasárnap Ar» 2000 fcoi*ow

POLITIKAI NAPILAP
---^-
Felelős szerkesztő: Kempeicn Béla
tt kiadóhivatal F6u! 5 InUruitnn-Teiílon 78. nyomdi 117. liánt
CIOIIieMil ára: Efy hiti SO.COO loraia Itítorn hóra............... 90.000 korona
Keresztényszocialisták országos kongresszusa
Mindenekelőtt — mi Is az a keresztényszocializmus ? Semmi más, mint az, amit az első ke-
resztényszocialista, a világ legnagyobb szociálreformátora, Jó-zu^Krisztiis hirdetett: szeresd felebarátodat, mint tennenmaga-dat. Ezt a krisztusi gondolatot belevinni államba, társadalomba, politikába, köz és magánéletbe, főleg a gyárakba és műhelyekbe.
Ezen a látószögön át testvérem nekem a patrícius és testvérem a legszegényebb munkás. Ahol ez a tan uralkodik, ott nincsenek osztályellentétek, nincs kasztrendszer, nincsenek válaszfalak, nincs gyűlölet. A legnemwebb demokrácia: a kereszt talajából kinőtt demokrácia, amely nem ismer különbséget ember és ember, születés és születés között, mert mindenkiben embertestvérét Iátj3.
A legtökéletesebb eszményi-ség a keresztényszocializmus. Nem elérhetetlen eszménykép, de egy darab élet, egy eleven
igazság, egy uralkodó valóság: azok számára, kik átérzik, felfogják és magukénak vallják.
Ez az a keresztényszocializmus. amely ledöntötte a válaszfalakat patrícius és plebejus közölt. Ez az a kereszlényszoci.i-Iizmus, amely felszabadította a rabszolgát. Ez az a keresztényszocializmus, amely a munkás homlokáról Ittörölle a munka szégyenbélyegét és nemesi levelet adott a lenézett, megalázott és állati sorban levő munkásnak. Ez az a keresztényszocializmus, amelv a nőből, a férfi rabnőjé-ből egyenlő jogú élettársai kreáll. Ez az a keresztényszocializmus, amely kót házakat alapított és nem kérdezte, hogy milyen nemzetiségit és felekezetű, de mindenkin segített és mindenkit meggyógyított, aki hozzája fordult. Ez az a keresztényszocializmus. amely felvette a szülőitől kitaszított t» halálnak szánt, gyermekeket ti intézetekben az emberi társadalom hasznos tag-
jaivá nevelte. Ez az a keresztényszocializmus. antely még az aggokról sem feledkezett meg és akiket mindeaki magára hagyott, maga köré gyüjtöite. hogy megszámlált napjaikat ápoldák-ban emberhez méltó módon le-löllsék.
Ezt a krisztusi szellemet jelenti a keresztényszocializmus, f-s ahol tért hódított, ahol uralkodóvá vált, megváltoztatta a nemzetek országait, az emberek lelkületét, .1 gyűlöletet kiszorította és béke. megelégedettség, jólét és boldogság uralkodott a kereszt jogara alatt.
Miért van az, hogy a mai kor embere fenevadként tör ember-testvérére. hogy az erösebb maga alá gyűri a gyengébbet, hogy a tőke kiuzsorázza a munkaerőt, hogv a női becsület és tisztaság préda tárgya, hogy a gyűlölet oltárt kapott, hogy a bün diadalt (11 és az erény éhezik, hogy a nemzetek állig fegyverben lesik a pillanatot, hogy egymásra tör-jenek_és emberéletet, égö tűzhelyet és éyszázados művelődést megsemmisítsenek ? Mert hiányzik és kiveszett a krisztusi gon-
dolat, nincs igazi keresitényaio-ciáljs szellem, lábbal tiporják a szerelet örök tőrvényeit.
Ezt a krisitusl Mellemet mindenfelé belevinni, uralkodó tényezővé fenni — céljuk a keresztényszocialistáknál. És miközben ég felé tekintenek, nem feledkeznek meg arról, hogy a löldön járnak. Hogy becsületes életet, tisztességes megélhetést vivjanak kf maguknaV. Hogy kiküzdjék maguknak azt a helyet az emberi társadalomban, amely minden becsületesen dolgozó hazafit Joggal meflllet. Azonban ebbeli törekvéseikben hűek maridnak hitükhöz, hűek nemzetükhöz: boldogulásuk ki-küzdéséhez semmi szükség, hogy hitüket és hizaszeretetület feláldozzák, termésietlölöttlségűket megtagadják és férflís öntudatukat megcsufoltaisák. Islerinek. ami Istené, császárnak, ami a császáré — a jeluavuk.
A magyar keresilényaioctollv lák ma közel negyedszázadot mullra tekinthetnek vissza. E múlt tele van harccal, küzdelemmel, de e múltra emelt tővel, büszkén tekinthetnek vissza, mert
A mártirasszony
Irta: Kcmpelen Béta (2)
— De az ösi tőidből egy holdnyi területet sem fog megtai lant a gyermekei számára.
— Érzem. Tudom. Én nein críí-szakoskodhatom vele. Szegényen kerültem a házba, az anyósom ellenkezése dacára, cl vagyok nyomva, nincs szavam, amit itt lát, abból semmi sem enyém, mind a Pistáé.
— Egyet azonban ígérjen meg mégis. Ha akármi baj fenyegeti magukat, idejekorán hozzám fordul és én boldog leszek, ha magukon, első sorban magán és fián segíthetek... Megígéri..\'.?
—- Meg. Én látóm, érzem, hogy maga átérti az én helyzetemet s igaz jó barátja a családnak ... Megígérem.
Éppen öt év mult el, mikor egy komor öszi napon levelet kapott Töke Agenor Vchéczy Istvánnétól:
• Kedves Tőke! Évekkel ezelőtt történt, hogy maga megígértette vetem, liogy ha bajban leszünk,, magához fogok fordulni. Én leljrsi-tem ígéretemet. Hogy aztán maga tud-e segíteni rajiunk? — ez más kérdés. Ha tud, tudom, lingy meg fogja tenni: hiszen egyébként nem vette volna ígéretemet, hogy irják magának, ha szükségem lesz a segítségére. Ha nem teheti, akkor meg
hiába minden jó szándék. Hiszen öt év alatt a tn.iga körülményei is változhattak. Jobbra is, balra is.
Az árverést a bank november ha-tiKlikára kitűzte. Semmi reményünk sem lehet arra, hogy azt elhalasszák, mert fizetni nem tudunk.
Ha maga tehet ebben az ügyben érdekemben valamit, köszönettel venném, de Pistának nem kell tudnia, hogy én ittam magának. Talán legcélszerűbb lenn?, ha néhány hét múlva váratlanul Itetoppanua hozzánk s akkor valahogyan megpróbálná Pislával remibe hozni a dolgot.
Ne, haragudjék bizalmas levelemért s minden esetben kérem szíves értesítését.
Szívélyesen üdvözli
Vchéczy tstvánné."
Töke Agenor szemében örömtűz gyúlt fel. Nem azért, mintha örült volna jóslalának bcteljcscdésébcn, hanem mert reménye volt, hogy .a szegény mártír-asszony segítségére lehet. Vagyoni viszonyai nagyon jók voltak s könnyen inegengjdAetlc magának azt a fényűzést, hogy megmentsen egy asszonyt és gyermekét a tönkrejutástól.
Még a/, nap, melyen a -evelet kapta, a kővetkező levelet küldte Vehéczynek.
.Kedves barátom I A jövő szerdán megyeszékhelyetekre utazom. Mindössze néhány órai dolgom v.hl ott és ezt az utazásomat kellemessé
óhajtván tenni, csütörtökön szándékoznom hozzátok ellátogatni. Ha tehát szívesen láttok, légy szíves az állomáshoz az esti vonathoz kocsit küldeni.
A Nagyságos Asszonynak kéz-csókj..imat jelentve s * fiacskádat (azóta talán már többen is vannak) csókolva, szeretettel ölel
igaz hived— Tókc Agenor".
A levél nagy meglepetést keltett Vchéczy Istvánnál. A házban uralkodó hangulat igazán nem volt olyan, hogy vendéget lássanak s Vchéczy a levél tartalmát nem éppen a legnagyobb örömmel közölte a feleségével. De az asszony lelkében örült s nagy reményekkel nézett Töke közeit látogatása elé.
És csütörtökön este megérkezett Töke Vchéczyék házába.
A hangulat nyomott volt. Hosszas laggatás után aztán megmondta az -okát is a házi gazda.
—Jóslatod beteljesedett. Az árverést ; kitűzték a birtokunkra. A régi kúria dobra kerül. Tc megvehetned, legalább nem kerülne teljesen idegen kézre, — szólt elérzékenyedve Vchéczy.
Az asszony hallgatóit. Néhány peic kinos hallgatásban lelt cl.
— Kedves Pistáin, minden tekin-tetben állok rendelkezésedre. Ott még nem tartunk, hogy az árverést
meg is tartsuk. Ha parancsolod, én kifizetem a bankot, adósságodat majd
visszafizeted a birtok jövedelméből ugy, ahogy lehel, csak egyet kötök ki magamnak, hogy vedd magad mellé az én intézőmet, kivel gazdálkodni tudsz. Igy aztán nem féltelek, hogy tisztán nem tudod fiadra hagyni az ósi jussot.
— Az ajánlatod nagyon szép, nagyon nemes, de — engedd meg — holnapig gondolkodom rajta, hogy elfogadhatom -eV
Másnap reggel közölte Vehéczy Tökével az elhatározását:
— Kedves barátom, tegnap este lett ajánlatodat — ne vedd rossz néven — de nem fogadhatom el. Hát menjen az egész dobra és üljön be helyettem az, aki majd megveszi. Én majd csak megélek a jég hátán is... \\
Tókc Jrtába igyekezett kapacitálni Vchéczyí ajánlatának elfogadására, ez csak hajthatatlan maradt. Hiába sirt az asszony, csak azzal vigasztalta, hogy „lesz gondom rátok*.
Tókc elbúcsúzott a családtiM, de abban a meleg kézcsókban, melyet Veltéczyné kezére lehelt, benne volt jövő egész reménysége s a fiatal asszony kiérezte belőle, hogy sorsa biztos kezekben vau letéve.
Az árverés napja elérkezett. A telekkönyvi hatóság árverési termében sokan jelentek meg, hogy olcsón
zalai közlöny
úttörő, .nepiíetínentö, felszabadító munkátvégeztek. Hogy nem érték el azt. amit elérhetni véltek, nem rajtuk múlott. Becsületesen küzdöttek 2 jog, igazság és szeretet katonái az igazság fegyverével, oz ész és az élet érveivel és minden viszály, megnemértésés gáncsvetés ellenére gyönyőrfl munkát végeztek.
Ma összejönnek az ország minden részéből, hogy egy kétnapos kongresszus kerelében seregszemlét tartsanak. Hogy visszatekintsenek a múltra te erőt merítsenek az uttörök buzdító példáin. Hogy megvitassák a jelent, hogy kikre számíthatnak, mire: építhetnek, hogy kijelöljék munkájuk további folyását, pro-grammját; hogy rámutassanak
a hiányokra, a pótlandókra, a teendőkre ós megalapozzák a jövő szilárd épületét.
Igen, a jövőét. Mert a jövő harca csak két világnézet között fog lefolyni. A nacionalista keresztényszocializmus és az internacionális szociáldemokrácia között. E harc annak a tábornak javára fog eldőlni, amelyik szilárdabban tudta védvárát felépíteni. Ennek a védvárnak termésköveit rakja fel most a kétnapi kongresszus, melynek munkáját az egész ország kereszténysége éber figyelemmel kiséri.
A testvér meleg szeretetével köszöntjük ajnagyar keresztényszocialisták országos kongresz-szusát. (B— R-)

BELPOLITIKA
Miskolcon pótválasztás lesz — a fővárosi* javaslattal -törvényerőre emelkedése után megtörténnek a vármegyei válazztások — Az Esküdt-ügy politikai vonatkozásainak vizsgálata
Budapest, december 6 \' Szombaton a nemzetgyűlés nem tartott ülést. A belpolitikai élet terén a fővárosban semmi nevezetes esemény nem történt. Annál nagyobb érdeklődéssel figyelt az egész ország Miskolc felé, ahol szombaton délután 5 órakor hirdették ki a képviselőválasztás eredményét.
Leadtak összesen 5227 szavazatot, melyből érvénytelennek nyilvánítottak 184-et. Az egyes jelöltekre leadott szavazatok a következőképp oszlanak meg: Huszka Vilmos 2337, Borbély-Maczky Emil 1682, Tarnay Gyula 1024. Huszka és Borbély közt pótválasztás lesz.
A házszabályreviziós törvényjavaslat tárgyalásának lehetővé tétele céljából, mint ismeretes, Bethlen István
miniszterelnök visszavonta a kormány által benyújtóit összes törvényjavaslatokat, amelyek igy csakis az uj ülésszak megnyitása után fognak letárgyalásra kerülni. A visszavont javaslatok közt volt Rakovszky Iván belügyminiszternek a vármegyei törvényhatóságok újjáalakításáról szóló törvényjavaslata is.
Rakovszky az uj ülésszak megnyílása után lényegtelen módosításokkal ujből benyújtja javaslatát. A módosítások főkép arra szorítkoznak, hogy a megyei törvényhatóságok újjáalakításáról szóló javaslatokat összhangba hozzák a fővárosi javaslattal. Különösen áll ez a választói jogosultságra vonatkozó szakaszokra.
A javaslat tárgyalására mindjárt a költségvetés után sor ke;ül s mivej
már az uj házszabályok szerint kell letárgyalni, előreláthatólag 2—3 héten belül a nemzetgyűlés végezni fog a javaslattal.
A javaslat törvényerőre emelkedése ulán még a nyár folyamán megtörténhetnek a vármegyei törvény-hulóságok újjáalakítására vonatkozó választások.
*
Az Esküdt-ügy tárgyalásával kapcsolatban olyan kombinációk merültek fel, hogy az egész kérdés komplexuma megvizsgálására parlamenti bizottságot küldenének ki. Mint ismeretes, Bethlen István miniszterelnök még az Esküdt-ügy ürügyével kitört botrány idején kijelentette, hogy nemcsak nem akarja elzárni a közvéleményt attól, hogy ebben az ügyben tisztán lásson, hanem ellenkezőleg ó volt az, aki annak idején éppen az észlelt rendetlenségek miatt felhívta a figyelmet Esküdtre és eltávolítását követelte. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban most Berky Gyula interpellációt jegyzett be, amelyben a kérdés minden fázisára ki akar terjeszkedni. Most olyan hirek kerültek forgalomba, hogy az Esküdt-ügyet miniszterközi bizottság vizsgálja meg. Megállapítható, hogy az ügynek miniszterközi bizottság elé való utalásáról még. nincs szó, a bizottság összeállítására terminust nem tűztek ki és általában a kérdés politikai vonatkozásainak megvizsgálására csak akkor kerülhet sor, ha már birói ítélet döntött az Esküdt-perben.
Az Ifjúsági Vöröskereszt kiállítása. Tegnap délelőtt 11 órakor nyitották meg az Ifjúsági Vöröskereszt karácsonyi kiállítását és vásárát a Papnöveídc-utcai iskola tornatermében. a kiállítás megnyitásán megjelentek Horthy Miklósné, Albrecht királyi herceg, az Ifjúsági Vöröskereszt elnöke, Schioppa Lőrinc pápai nuncius, a nemzetgyűlés részéről Karafiáth Jenő háznagy, stb. A megjelent vendégek hosszasan és érdeklődve szemlélték a kiállítás anyagát és eliíftnerésUket fejezték ki a Vöröskereszt vezetőségének és a kiállítás rendezőségének.
megkaparitsák a birtokot s vele a kastélyt. Azzal a gondolattal azonban, hogy mi lesz majd Vehéczyék-kel, senki sem törődött. És megjelent az árverésen Tőke is. Csak Vehéczyék maradtak róla távol. Őket már nem érdekelte az árverés.
A birtok kikiáltási ára nÜgy milliárd volt. A terhek három milliárdot tettek ki. Kilencen árvereztek rá s négy és fél milliárdért Töke Agenor vette meg.
A gazdaság uj tulajdonosa kocsit fogadott s kihajtatott Vehéczyékhez.
— Négy és fél milliárdért én vei-tem meg a birtokodat - kezdte Tőke. A terheken felül másfél milliárd téged illet. A többit majd eligazítjuk egymás között. Te benn maradsz a birtokban, mint .eddig és érezzétek magatokat továbbra is olyan otthonosan benne, mintha a ti neveteken állna.
Vehéczy megszorította Töke kezét, de ajkán nem jött ki egy szó sem. tav \'\\ment ki a m*sik s">bába s ... LS az assz°\'»y egyedül maradtak.
Alig telt el néhány perc, a szóm-széü szobából revolverlövés éles síi-vitése hallatszott ki.
Tőke és Vehéczyné be-ohantak a szobaba s a férjet szíven átlőve félholtan elterülve találták a szönye-
8cn..........,vLi
Fáradt irások
Irta: Németh Böske
bs mégis, mégis minden szenvedés, kin, megprópáltatás, gond, bánat mellett is csak írni.
Írni, mert ez a legjobb, ez vigasztal, feledtet, hűsítő balzsamként cseppen a sajgó sebre. írni, írni, mert ez megnyugtat.
Ülsz a szobádban, künn alkonyodik s valahogy egy eltévedt sugár betáncol az ablakon ; fénye végig szalad vékony csíkban a falon, ott ragyog, csillog kacéron, mint egy szál aranyhaj. Egy szál aranyhaj, melynek gondolata hirtelen elveszi figyelmedet: tervtől, számítástól, kellemetlenségtől. anyagiaktól s már feledteti mindazt, arifi szürkén, ólom-sullyal nehezedett reád. már nem tudsz az unalmas hétköznapi, az életeden rágódó kedvetlenségről, — nézed a fénycsikot ott a falon — s lassan-lassan felmelegszik ereidben az élet. ..
Eszedbe jut egy feledhetetlen nyárutói reggel s valaki, aki akkor messze
ment . . . s arany volt a haja . . . *
S mindez a szomorúság, ami most benned lassan-lassan szétfolyik, ez már nem az előbbi keserves gyötrődés. Ez valami szépséges könnyes bánat, mely szivünkre hull, mely a
miénk egészen és senki nem osztozható benne. Mert a bánat is szép. finom és törékeny. S vigyázni kell reá, óvni, félteni, hogy profán kezek valahogy hozzá ne férjenek . . .
Mert sok drágát, értékeset szétromboltak már durva, avatatlan kezek.
Igy télies, zúzmarás késő novemberi estéken, mikor\'" az asztalodnál ülsz s meleg szobában valami képes újságot vagy könyvet forgatsz szórakozottan, egyszerre rádöbbensz arra, hogy az egyik oldalon ismerős szempár néz veled szemközt; az arc idegen, soha nem látott egyéné ; oh de a szemek! Ezeket a szemeket láttad százszor simogató pillantással reád tekinteni, bizalmas kis csevegések közben, mikor szépen egymással szembeültetek s ezer apró, könnyű dolgot fecsegtetek összevissza s jó volt tréfálkozni, kacagni, csacsiságokat mondani, mert szép; kedves órák voltak azok. S ezen a zúzmarás novemberi estén érzed, hogy most már csakugyan minden-mindegy most már. S valahogy szerelnél olvasni, a figyelmedet másfelé lekötni, de ujjaid megint csak visszalapoznak, tizedszer is ahhoz a képhez. melyről azok az ismerős pillantású szemek reád tekintenek. Csak •z arc idegen, teljesen más. mini az övé. Mert sokkal kedvesebb vo-
IQS-t. December 7.
Ssrk^vet minden katonatirra I
Nagykanizsa, december 6 A világháború 1300 hőse piheni örök álmát a nagykanizsai katonatemetőben. Sírjaik közt végigszaladoz a téli szél és megzörgeti rajtuk a fagyott, száraz fütakarót.
Ezerháromszáz hős. Mindegyik valakije volt valakinek. Mindegyiket várták, remegve, bizakodva. Egyik sem ért cl hazáig. Itt haltak meg mind Nagykanizsán s a mi temetőnk agyagos földje őrzi lehunyt szemük mögött a véres, borzalmas álmokat
Mi már uj életet kezdtünk azóta, Lassan-lassan feledésbe megy á.; keserves gotgotha-iárás. Uj erő feszül az izmainkban. Uj akarat visr előre bennünket. Uj hit acélozza a lelkünket uj, de vértelen csatára, ahol nem kell meghalnia senkinek erőszakosan, korán; ahol a kockán nem tét többé az életünk.
A, halál aratása után az élet nagy harcán mégis, mintha elfelednék az élők, hogy a világon szétszórt városok, falvak katona-temetőiben sorakozó sirok porladozó lakói tiporták ki előttünk az utat.
Az élők Sljenek, a halottak pihenjenek ; \'egyik sem tud segíteni a másikon. Igy mondják sokan és így is cselekszenek. •
Ezért lett feledés a nagykanizsai katonatemető sorsa is. Ezért döntötte ki az idő a kis fakeresztek egy részét. Ezért maradtak jeltelenül a hősök hamvait őrző rögök.
A Zalai Közlöny szerkesztősége egy hónapja megindította s azóta vezeti az akciót, hogy sírkövekkel lássuk el hőseink sirhalmait. 70.000 koronába kerül minden egyes sirtí összes költségeivel, az adományozó nevének megörökítésével. Városunk társadalmának egy része megértéssel fogadta mozgalmunkat s külön kérés nélkül, önként Ivótta adóját, mint azt az eddigi nyugtázások lapunk hasábjain bizonyítják. .
De Nagykanizsa 32.000 lakosa közül a jogi személyeket is beleértve még mindig csak 136-an 232 sirkö-
násai voltak. S egy nyárutói kora reggelen elment.
Hogy tud félni a bánat egy-egy ilyen csendes, magányos estén. Hogy tud sajogni, égetni; szinte összeszorítod belé a fogadat s fel kell sóhajtanod Isten, küldj ma valakit, bárkit, csak hangot halljak, csak beszéljenek hozzám. Bármit. Mindegy,
mert nem bírom tovább.
*
És iey a téli ködös, hideg estén keresztül, minden gondolatunk üzenetként száll feléje, a nagy messzeségen át Vájjon megérzi-e? Megrezzen-e szivében hirtelen egy finom idegszál, mely\' minden elfoglaltsága mellett is arra kényszeríti, hogy rágondoljon arra a nyárutói reggelre, amikor szelid szavával halkan búcsúzott s messze, nagyon messze ment ...
S azóta elhervadtak már a virágok, levelek. Fagyos novemberi -szél sivít a tar mezőkön; fekete ágakkal ölelkeznek bele a szürke novemberi ködbe a fák, kétfelől az utak mellett. S a telegráf-póznák zúzmarásat! állnak sorfalat, amerre a vonat elhalad s csak gondolatban lehet követni az útját, fel egészen a zajos, zsihogó üvegtetős állomásig, melyen tul kitárul a nagyváros örökké éhes torka, mely mindenkit elnyeL .. • öt is .. .
1924. December 7.
ZALAI KÖZLÖNY
s
vei jegyeitek le szerkesztőségünkben. Pedig h» minden 25 nagykanizsai közül csak egy: vállalna 7Ó.COO koronás költséget, akkor jövő halottak napjára lélekemelő kegyeletes ünnep színhelye lehelne a nagykanizsai katonatemető.
Mi azért nem csüggedünk. Es nem csalódunk, mert nem csalódhatunk. Nagykanizsa közönségében.
Él log jönni, mert cl kell jönnie hozzánk mindenkinek, hogy jó szívvel, áldozatos lélekkel adjon tehetsége szerint.
Hogy az ebből eredő terheket megkönnyítsük, két havi részletben is elfogadjuk az előjegyzésekéi A befolyt összegeket takarékbetétként helyeztük cl a Gazdasági Takarékban 20%-os kamatoztatásra.
/t; összes hivatalok vezetőit, testületek, egyesületek elnökségeit, vállalatok igazgatóságait ezúton hívjuk fel. indítsák meg sóját hatáskörükben a gyűjtést s kíméljenek meg bennünket és önmagukat a személyes vagy Írásbeli külön kérelemtől, amihez sem munkaerőnk nincs, sem az adminisztrációs költségeket nem akarjuk a befolyt /összeg terhére gyarapítani. Egy Ijomapja gyüjliink s adminisztrációs kiadást egy fillért sem csináltunk, mert a legcsekélyebb összegei sem akarjuk elvonni rendeltetésétől. •
Ujabban a következő adományokról számolhatunk be:
6. h. gy. ezred 12 (I. zl). összes legénysége 2, I. zl|. törzs 2. első szájad" 2, második század 2, harmadik század 2, első gp. 2), Zalame-gyei Gazdasági Takarék 5. Kereskedelmi Bank 5, Kötőszövőgyár 5. Frank és Társa kefegyár 3. dr. Kánig József 2, dr. Králky István 2, l-in-dauer Pál és Eriinké 2, özv. Weber Károlyné I. Köhler Nina 1, három öreg cserkész I, F. K. I, Szilágy! János I, N. N. föhadnagv 1. Bara-nyay Iza ujabb 1, Kádár l-ajos I sírkő felállításának költiégeit vállalták magukra s fizették be szerkesztőségünkbe.
A jótékonysági vásár
dectmt*/ 6
Tegnapi számunkban részletesen megirtuk annak a nagyszabású vásárnak a mftsorát és szereplőit, amelyet a Jótékony Nőegylet rendez a kél ünnepnapon a Polgári Egylet nagytermében a szegénysorsu iskolás-gyermekek felruházására.
A vasárnap délutáni kabaré pontos műsora a következő:
Treszkát kitanítják, jelenet, előadják: Bakos Melinda, Vitzt Györgyi, Dómján Gyula.
Cigánytánc. Iciti Pléh Manci.
Irredenta dalok, előadják Horváth Bözsi és Zalai Lajos.
Szóló táncballet, lejti Bölcsföldy Sárika.
Tréfás jelenet, előadják Dómján Gyula és Dómján István.
Apacslánc, bemutatják Bakos Melinda és Gellért Endre.
Konferál: Dómján Gyula. •
Hitfőn 10 órakor kezdődik -a vásár. f él 12 órakor matiné lesz a következő műsorral: —--
Gounod: Ave Mária, énekli vitéz Nádassy Józsefné, hegedüli kiséri Hofrichter Emma, zongorán Kenedi Aura.
Szavalat,*lőadja Bölcsföldy Sárika. Schumanntól: Jia szép szemedbe néznek." Kurucz Jánostól: .Nadia" J/a élek", énekli Fodor László.
Délután 2 órakor újra kezdődik a vásár, cslc pedig bál következik.
A hölgyek névsorából tegnapi számunklwn kimaradt Csorba Ist-vánné, Kenedi Aura, Horváth Etus, Eötvös Bözsi ke.
A „Zalai Közlöny" karácsonyfája \'
Néhány héttel ezelőtt Indította meg lapunk karácsonyfa-akcióját s azóta szakadatlanul gyűlnek az ajándékok ünnepségünkre. Bárha abban a helyzetben lennénk, hogy mennél több arra reá szorult szegény családnak nyújthatnánk a szent estére néhány darab meleg ruhát, egy jobb estebédre való élelmiszereket s szobájuk befütésére néhány darab fát, hogy érezzék a társadalomnak szeretetét és nyomorúságukban segítő kezeit
Ami eddig beérkezett hozzánk}, mindaz még kevés, hogy annyi családnak tegyOk bensőségessé karácsonyestjét, mint amennyivel szemben ezt tenni szeretnők. Épen ezért újból azzal a kérelemmel fordulunk olvasóközönségünkhöz, hogy nélkülözhető, de még használható állapotban levő ruhadarabokkal, élelmlclkkekkcl, tüzelőanyaggal, gyermekjátékokkal, könyvekkel stb. akciónkhoz hozzájárulni s mozgalmunkat ezzel mennél eredményesebbé tenni szíveskednének.
Ujabb adományaink a következők:
Gold Ignác kereskedő 4 csomag élelmicikk;
Mersils nővérek 1 kg. csokoládé és 10 csomag tea;
Molnár Gyula cipész 1 pár uj gyermek félcipő;
F. K. 15.000 korona.
A „Zalai Közlöny"
Az államvasutak szanálása. A
nemzetgyűlés szanálási bizottsága tegnapi ülésén foglalkozott a Máv. üzletviteli szabályairól szóló mride-Icl-tervczet tárgyalásával. A javaslat szerint a Máv. továbbra is önálló vállalatként szerepel, de állami fennhatóság alalt marad, mig a beruházásokról végleges gondoskodás nem történik Valko Lajos kereskedelemügyi miniszter hosizu beszédben ismertette a rendelet céljait, a kereskedelmi és pénzügyi kormány fokozott ellenőrzési jogkörét s a Máv. adminisztrációjának egyszerűsítését. Kijelentette, hogy a vasul tisztviselőinek családtagjai részére az utazási kedvezményeket továbbra is fenntartják.
— A velencei karnevál Pathé-fllm velencei és párisi felvételek.
Url- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fó-ut 5.
Az Esküdt-ügy
EokQdt wéübcoxédo
- A Zalai Közlöny saját tudóMtöjátó! — Budnpcst, december <>
A mai végtárgyaláson Esküdt mondta cl három órás beszédben védelmét.
Bizonyos szívességekkel érdemelte ki Szabó István volt miniszter rokonszenvét, akinek a hívására lett a párt titkára s a kommunizmus alatt ó tartotta fenn Szabó hívei között az összeköttetést. A miniszter előszobája félig-meddig pártklub volt. Tény, hogy a földmivelésügyi minisztérium tisztikara tiltakozott az ó berendelése ellen. Az összegeket a miniszter kezeihez szolgáltatta be. Ez még a panamák előtt törlént. Sr>rra veszi az egyes vádakat. Ha jogtalanul, becstelenül jártam el — fejezte be beszédét Esküdt — járjon el a törvény a teljes szigorral. Ne kényszerítse az ügyész a törvényszéket Ítéletre, vonja vissza a vádat az ország érdekében és terjesszen uj vádat elő.
Esküdt után még Bencze József dr. s Tömöri Angéla adták elő védelmüket.
A tárgyalást kedden folytatják s ugyanezen a napon fogja kihirdetni a bíróság ítéletét is.
BELFÖLDI HÍREK
A közalkalmazottak megkapják a fizetési előleget. A Kansz vezetősége tegnap délelőtt újból tárgyalásokat folytatott Bttd János pénz-igyminisztcrrel az egyhavi előleg kérdésében. A miniszter válaszában olyan kijelentéseket tett, melyek arra engednek következtetni, hogy a tisztviselők mégis megkapják az egy hónapi fizetési előleget. A január elsejei fizetésemelés ügyél>cn döntés nem történt. A köztisztviselői segélyek ügye a péntekesti minisztertanácson egyáltalában szóba sem került.
Januártól 15.000 lesz a szorzószám. A 17 ezres szorzószám leszállításának a kérdése már hónapok óla foglalkoztatja az országot. A revízió egyik legnagyobb nehézsége az volt, hogy a szorzószám csökkentése sok ezer állami tiszlviicló fizetéscsökkentését jelentette volna ugyanakkor, mikor különben a drágaság indexe egyre emelkedik. A kormány atonban mégsem zárkózhatik cl az elöl, hogy napirendre tüzze a szorzószám megváltoztatásának kérdését. Ezért a köztisztviselők fizetését előreláthatóan a szorzószámtól függetlenül állandósítják, a szorzószámot pedijj kflrülln-lül 15 ezer koronára leszállítják.
A vásárok és mozik ellenőrzése. A belügyminiszter utasította az alantas hatósági közegeket, hogy a vásároknak közbiztonsági és köz-rendészeti szempontból való ellenőrzését fokozott mértékben teljesítsék. Utasította végül az alárendelt hatóságokat, hogy a mozgófénykép-üzemekben rendezett más jellegű előadások ellenőrzése tárgyában kiadott rendeletek pontos betartását a legszigorúbban ellenőrizzék.
Büntctöparancsok kibocsátása. A belügyminiszter a büntető parancs kibocsátásának szabályozásáról körrendeletet adott ki. A rendelet szerint akkor bocsájlható ki büntetőparancs, ha kihágás miatt pénzbüntetés kiszabásának van helye. A büntető. eljárás rendelkezése már magában véve is kizárja azt, hogy a büqlctó parancs kibocsájtliató legyen olyan esetben is, ha a kihágás minősítésére alapul veit jogszabály elzárást, büntetés kiszabását irja elő.
A soproni népszavazás emléke. Nagy érdeklődés előzi meg azt az estélyi, melyet a soproni népszavazás emlékére december 7-én, ma vasániapestc 8 órakor tart Budapesten az ügyvédi kamara dísztermében Nádossy Imre elnökletével és dr. Pclrik Aladár ügyvezető elnök vezetése alatt álló Sopronmegyei Kör. Az ünnepi beszédet Rákosi Jenő fogja mondani.
KÜLFÖLDI HÍREK
Az erdélyi magyarság sérelmei.
A román kamara ülésén Bernády György az erdélyi magyarság sérelmeit tárgyalta. A magyar nép — amelyet közös fold köt össze a románokkal, a két nép közti békét akarja. A magyarok közt nincs-bolsevista, nincs irredenta, nincs anarchista. Ha a sors ugy hozta magával, hogy földünk a román állam halárán legyen, legyen — a magyarok hűségesek maradnak e földhöz és a román államhoz. Ezt hangoztatta 1922-ben tartott első beszédében is. A liberális kormány — amikor uralomra került, megígérte\' az erdélyi magyarságnak, hogy teljesíti kívánságait. Azóta két és fél esztendő telt el s a magyarságnak fájdalommal kell látnia, hogy csalódott.
A kormány azzal védekezik, hogy semmit sem tehet amiatt a kedvezőtlen légkör miatt, amely a magyar népet a közvéleményben övezi és ellenséges álláspontot foglal el a magyarság iránt megnyilatkozó minden rokonszenvével szemben. A kormány azt kivánja, hogy a magyarok igyekezzenek eloszlatni a reájuk kedvezőtlen légkört, a magyar nép azonban semmiben sem érzi magát bűnösnek. Felsorolja a magyarság ösz-szcs sérelmeit és a zaklatásokaL A végén a miniszterelnökhöz appellál, tegyen olyan intézkedéseket, amelyek a magyarságot jogaihoz juttatják, mert ez nemcsak a magyarok javára szolgál, hanem az állam konszolidációját is előbbre viszi.
Az amerikai konzul szerelmi drámája. Az Egyesült Államok belgrádi konzulának lakásán véres dráma játszódott le. Henry Dayton konzul egy fiatal litván nővel benső viszonyban élt. kivel szakítani akart. A fiatal afölötti elkeseredésben revolverrel háromszor rálóll az amerikai konzulra, majd saját ereit leimetszette. Az asszony meghalt, a férfi haldoklik.
Ciklon Spanyolországban. Spanyolországban oly hatalmas ciklon vonult végig, hogy a fákat gyökerestől kilépte és magával ragadia a háztetőket.
Címre nyelni!
T~l««fnn 321
hogy karácsonyi occasió rímén mindennemű árucikkeimet leozállitottam. — Elsőrendű harisnyákban, swetterekben, férfiTehér-
nemüekben, nöi- is férfiszövefekben, nyakkendőkben, valamint az összes ) röfös- és divatárucikkekben hihetetlen nagy választékban a legolcsóbb árban
GS3ÜNBERGERNÉL »■ »»• címre no^iJ
ZALAI KÖZLÖNY
^ 1&24, qtcfmtxr.?..
NAPI HIRfcH
Vásár,
nem afféle útszéli sátoros, hanem benn a leendő muj Vigadó" termeiben rendezendő vásár lesz ma és holnap Nagykanizstln. Az árusok virágokkal, zöld galyakkal, szalagokkal feldíszített, kényelmesen berendezett, fehér vásznas sátrakban hölgyek lesznek. A , vásári nép" is más. mint máskor: a társadalom középosztálya. A célja sem az, ami a közönséges vásároké: a nincstelen emberek fel-segélyezését szolgálja. Aki tehát részt vesz benne és bármit is \\>ásárol, a szegényeknek juttatja a hölgyeknek adott minden korondját. Ezekért is kap cserébe valamit: gyöngéit nöi kezek készítette hímzést, varrást, süteményt és sok más effélét s esetleg egy mosolyt, ami különben megfizethetetlen lenne.
Az -egész vásár anyaga adakozásból és munkából került össze. A rendezőség e téren nem ismert fáradságot és meg vagyunk győződve róla, hogy fáradhatatlanul fogja ma és holnap Is azt a hivatását teljesíteni/) melyre vállalkozott. Bőkezűek, pazaron bőkezűek lesznek a kínálásban, mosolygásukban, náluk megszokott kedvességükben s az eredmény: sok szegény embernek meghitt karácsonya.
Két teljes napig tart a vásár, tehát nem afféle heti-, hanem vaiósd-gos v országos vásárnak nevezhető, már tudniillik időtartamát és méreted tekintve. Talán csak két dologban fog emlékeztetni a piacra. Az egyik a nagy sokadalom, melyet a termekben összehoz a jótékonyság s az előre látható zsitaj, melytol hangos lesz egész Nagykanizsa.
A hölgyek annyi önzetlenséggel, meglepetéssel, szeretettel várják a vendégeket, hogy ha erejükből ki nem fogynak, csupa eleven élet fog lüktetni a termek minden szögletébe(t. Csak a sátrak állják is aztán raz ostromot, melynek kitéve lesznek7 A mi hölgyeink — magasztos hivatásuk érzetében — állni fogják s hihetőleg azok is bőkezűbbek lesznek figyelmességeikkel, kik néha fukar kezekkel mérik azt. __ iksz
— \'A kormányzó névnapja alkalmából tegnap reggel 9 órakor hivatalos istentisztelet volt a hely-IktIi római katolikus alsó pleMni^ templomában. A nagymisét dr. P. Ví/r^AűTeodorich plcbánoscelcbrálta. Az ünnepi istentiszteleten részt vettek a hivatalos város, a katonaság, a !.Íróságok s az ügyészség fejei, számos egyesület és nagyszámú közönség.
— A hétfői Dnnep. A katolikus -•tiyhát hétfőn ünnepli az emberiség d.i<1a1ának Nagyasszonyát, aki az (nlvösség történetében az ósszülők I \'.\'.nbeesése által sürllsiteU homály-IvM, mint a legszentebb s a leg-á^atlanabb az asszonyok közül emelkedik ki. Az „Immacuiala" ünnepe az emberiség diadalát szimbolizálja a kigyó képében \'megrajzolt «At\\n megtört hatalma fölfitt. A Irrcncrendick templomában ebből az alkilomból az istentisztelet sorrendje uuyanaz, mint vasárnapokon.
— Nagykanizsa a megyegyűlésen. A december 9-én Zalaegerszegen tartandó törvényhatósági közgyűlésen Nagykanizsa város képviseletében dr. Krátky István fójegyzó fog résztvenni.
— Iskolák megnyitása. A kanyarójárvány miatt eddig bezárt I-sö (központi) és 11-ik körzeti (Rozgonyi-utcai) állami elemi népiskolák, nemkülönben a községi ovodák a vármegye alispánjának rendeletére folyó évi december hó 9-én (kedden) újból megnyittatnak. Az áll. elemi iskolák igazgátóságai részéről ezúton felhivatnak a szülők, gyámok, gondviselők, hogy tanköteles gyermekeiket nevezett naptól kezdve rendesen és pontosan küldjék cl az iskolába, hogy a tanítás zavartalan menete biztosítva legyen. Ezúttal felhívatnak a szülők, gondviselők, hogy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a közelmúltban kiadott rendelete élteimében minden rendes és magántanuló után a f. tanévtől kezdődőlcg 50 aranyfillér (S500 K) beiratási dij fizctcnd£. Azok a szülők, gondviselők, akik ezen beiratási dij egészben vagy részben való befizetésének még nem (ettek eleget, szíveskedjenek a beiratási dij hátralékot az illető körzetek igazgatóihoz haladéktalanul befizelni. — A helybeli izraelita elemi iskolában a tanítások nyolcadikán, hétfőn reggel kezdődnek meg.
— Adományok. A kórházi Illegek karácsonyára Kenedi Aura 100 ezer, dr. Tamás Jánosné és Popp Péter 50—50.000 s Szabó istvánné 25.000 koronát, a városi szegényház részére pedig Szabó Istvánné 25.000 koronát adományoztak. A kegyes adományokért hálás köszönetet mond Mária főnöknő.
— A Magyar Nemzeti Szövet-ség válasz^nánya tegnap este ülést tartott a városháza kistanácstermében Hajdú Gyula dr. elnöklete alatt/ amelyen elhatározták, hogy KÖrőssy Gyula dr. apátplébánosl félkérik egy előadás megtartására. — Ugyancsak elhatározták, hogy karácsony hetében képkiállítás! rendeznek Péczely Lászlóné festményeiből. A kultur-palota-bizotlsága Kálnay Gyula dr. rendőrfötanátsost, Zataváry Gyula főtanácsost. Hajdú Gyula dr. ügyvédei és Irmler Istvánt küldték ki. A közprm! jelentésének tudomásulvétele után, még több kisebb ügy nyert elintézést.
— Büntetések behajtása. A városi számvevőség 341 tételben 6228.000 korona be . nem hajtott büntetést adott ki végrehajtás végett. A/, akták közt vannak még 4 koronás végrehajtási költség behajtására szóló meghagyások is, kihagyni azonban ezeket sem lehet a pénztárkezelés pontosságának kára nélkül. Legjobban úgyis az lesz megakadva, akinek 4 komnál kell fizetnie, mert vájjon hol vesz az ember manapság négy koronát?
— SiljAt gváMmánvn Vftif.lt V.-Mt K 195.000MI. saját gyártmányú kötött mcl-lény K 130.000 tói, sajat gyártmányú kfttr.tt jumper K 30.000-tól. Fllipp kötöttárugyára Szombathely, Szili Kálmán-u. 6.
- A Polgári Egylet uj közgyűlése. A Nagykanizsai Polgári Egylet november 30-ra hirdetett közgyűlése, mint ismeretes, határozatképtelen volt. Az ujabb közgyűlést .december 21-én délelőtt 11 órakor \'fogják megtartani, melyre a tagokat ezúton hívja meg a választmány. Ezen a közgyűlésen a megjelentek számára való tekintet nélkül meghozzák a határozatot az Egylet nagytermének szinház és mozgószinház céljaira való átalakítása tárgyában.
NAPIREND
December 7, vasárnap •
Római katolikus: Ambrus pk. Protes-lins: Ambrus. Izraelita: Klszlev hó 10.
Nap kel reggel 7 óra 35 petekv, nyugszik délután 4 óra 07 perekor. . A .Meteorológiai Intézet jelenléte sze- j | rlnt változékony tdfl várható hósütyedés-1 sel, helyenként csapadékkal, j A Keresztényjótékony Nőegylet ka-[ rácsonyl vására a Polgári ügyletben, j Nyitva\' egéiz nap.
j Délelőtt II órnkor a 6 Ik honvéd-| gyalogezred Ünnepélye az Urániában, i \'Az Oltáregycsület egyházi kézimunka j i kiállítása a plébánia hivatalban. Nyitva
• egész n»p.
: Cserkész-kiállítás a központi elemi j
• Iskolában. Nyitva egész nap. í Mozi. Uránia: Kran/I Sárlka klasszikus i { láncai é> Idegenek az éjszakában (A
: kaland) Világ: Doktor Belzebub, katan-i dos történet, ülóadások kezdete délután j
• 3 és 5, este 7 és 9 órakor.
December 8, hétfő
: Római katolikus: Mária 11. I. Protes- | : táui: Mária. Izraelita: Kiirler hó II. : | Nap kel reggel 7 ó/a Jő perckor, nyűg- j : szik délután A óra 07 perckor. | A Keresztény Jótékony Nőegylet { { karácsonyi vására a Polgári Egylet nagy-: termében. Nyitva egész nap.
Az OltiregyesQlet egyházi kézimunka kiállítása a plébánia hivatalban. Nyitva egész nap.
A Kegyes tnnitórend vezetése alatt álló Szent Imréről nevezett Mária kongregáció zászlószentelés! ünnepélye dél-e:ó?t 10 órakor az Itjuságl templomban. Délulin -t órakor ll.uságt előadás az Intézet tornatermében.
Cserkész-kiállítás a kÖzponU etem! Iskolában. Nyitva egész nap.
Mozi. Uránia: Délelőtt 11 órakor munkáselőadás. Délután 3 és 5, este 7 és 9 órakor: A meztelen asszony* (Kestó és a modell). Viliül Délután 3 és 5, este 7 és 9 órakor: Öngyilkosok klubja, kalandor -történet. Ciuplln a főszerepben.
December 9, kedd
Római katolikus: l\'Our Péter. Protes-t táns: Natália. Izraelita: Klszlev hó 12.
• Nap kel reggel 7 óra 37 perckor, nyug-
• szik délután -I óra 07 perckor.
• Mozi..Uránli: Quo vadls? Előadások } kezdete este V»G, 7 és 9 órakor.
— A szegényház forgalma. A
nagykanizsai szegényházban november hónap folyamán 62 elaggott és beteg szegényt ápoltak, kiknek élelmezése ebben a hónapban 22 millió koronába került a városi költségvetés szegényház-alapja terhére. Egy-egy szegény naponkénti cllátasa tehát 12.000 koronába kerüli.
« Bór-retikulök a legnagyobb választékban, legolcsóbban Sehvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
— Mikulás-est. A Keresztény Tisztviselőnők szombat este kedélyes \'y Mikulás-estét rendeztek Nádor-utcai saját helyiségükben. Tiz órakor oe-vonult a terembe a .Mikulás" kíséretével s ajándéktárgyakat osztoga-tojt ki a hölgyeknek. Az cstéíyt tombola vezette be, melynek nyereményei ötletes tárgyak voltak. A mulatság hajnaltájban ért véget.
Az Oltáregycsület kiállítása. A nagykanizsai Oltáregycsület ma és holnap egész nap nyitva levő egyházi kézimunkakiállitást rendez a plébánia-hivatal helyiségében.
— Kranzl Sárlka táncestjével kapcsolatban az érdeklődők tudomására hozzuk, hogy a kis csodagyerek személyesen lép fel az Uránia mozgóban. Négy bámulatosan ügyes, rutinos, kecses tánccal szerepel. — Kranzl Sárika a budapesti ballet-iskola legelső növendéke volt. Legutóbb Milanóban olyan hatalmas sikereket aratott, hogy rendkívül előnyös szerződést kínálnak neki. A nagykanizsai közönség tomboló tetszésnyilvánítással ünnepelte a kicsiny, dc művészeiében igen magas fokon álló gyermek-primadonnát s osztatlan elismeréssel adózott csodálatos tehetséget eláruló tánc-produkcióinak.
^ — Segélykérés, özvegy Horváth Lajosné (Árpád-utca 13. sz.) kereset hiányában koldulásból tartja fenn magát. A nemesszivü emberbarátoktól használ! cipők és ruhaneműért esedezik. , *
— Karácsonyi kézimunka kiárusítás. Csendes, dc kitartó munka folyik hetek óta a nagykanizsai Református Nócgycsület bibliamagyarázattal egybekötött közös varró-öráin és az egyesületi tagok békés otthonában. Célja, hogy a Református Nöegyesülct szövőtermében ké- . szült házi szőttesekből karácsonyi ajándéknak kiválóan alkalmas ágy-cs asztalterítőket, falvédókel, párnákat, tálcakendőket, gyermekruhákat stb. varrjanak és hímezzenek s e kézimunkákból és vászonnemücHból jótékony célra karácsonyi kiárusítást rendezzenek december 13-án és I4^én a Nöegyesülef szöstitcrmében(Sugár--ut 9. sz., földszint jobbra). A jótékonyságot városunkban felekezeti különbség nélkül gyakorló Nőegyesülct méltán számit Nagykanizsának és vidékének meleg érdeklődésére.
— Falufejlesztési kiállítás Csurgón. December 14-én karácsooyi vásárraf egybekötött ipari, gazdasági, művelődési és cscrkészeti kiállítás nyílik meg a csurgói főgimnázium összes termeiben. A kiállítás két nap lesz nyitva s a Falu Szövetség a Stefánia Szövetséggel és helyi bizottsággal karöltve rendezik.
— Cédulára adják a vlzd a Kossuth-téren. "A Ktíssuíh\'-tériek panasza tnár a városi tanács elé kerüli Van közkutjuk, de vizük nincs, mert hol rossz a kut, hol meg, mikor kijavították, mint most is, akkor lezárják. ÉrtcsOlésiluk szerint ygy fogják megoldani a kérdést, hogy akik a környéken lakók közül befizették a reájuk kivetett hozzájárulást, azok igazolványt kapnak s annak birtokában használhatják a kutat. Mások számára azonban a „közkút" elnevezés nem lesz érvényes.
I HARANG" áruházában
Sarok üzlei
^imiiHiici arunazaxian 1
karácsonyi vásár mélyen leszállított árakkal.
Kérjük meglepő olcsó árainkat kirakatainkban megtekinteni. .. \'
Figyelem I Saroküzlet, Pár lépést lejebh jönni ne sajnálja, tízszeresen behozzál!
1924. December 7.
ZALAI KOZI.ONY
Tűzifa eladás.
Tlu^etM édesítem a n. é. kőiőnséeel, hagy 1 dinit esése folytán * következő alant jegyzett íraVal ízAmfloni csakis tiszta
bflldthnsáb 1W> gömbfávat: I vagon rakomány 100 mm. 4,700.000 >k , i . 50 . 2,400.000
20 métermázsa ......... 900.000
10 .......... 4SO.OOO
5 . ......... 250.000
3 metszésre felfűrészelve: 1 vagon Vakomány 100 mm. 5,000.000 ■/, . , 50 , 2,550.000
20 ntftcsrniázsa ......... ! ,060.1300
10 • 1. ; ......... 520.000
5 |. ......... 285.000
3 metszésre felfűrészelve :s felvágva: 1 vagóblrakomány luOmm. 5,200.000 \'/» \'» 1 . 50 . 2,700.000
10 ABérmázsa ......... 540.000
5 t j„ ......... 270.000
Vago^ételekuíl a lilvatatosvasnll métlegelfs, ezen tatul a városi hivatalos niérlcgctíssel. A fonti árak hóthoz .zlllltvn, torg. adóval együtt értendők.
Hftzoil, kis mennyiségben ugyanígy kapható a lenti árakon Az áruk készpénzben, illetve 15 nap nlutt lizctcndók. A fák árváltozása esetéit a n. é. közönsíget a Zalai Közlönyben irieslt.nl logom. Tlulc|clk,
Fleiitchücker Ignác
a Bareat Faátvarár ti Kcrcak. R.T. farSazeltfa ecredüruitiája.
saját zsebánek lia nem az olcsó ét legjobb
S I
• haunálj*. — Kaplialó:
STAIWPF ZSIGMOND
fQixcr- é» csemege-kereskedésében
Nagykanizsa, Bazár époiet.
.Ugyanott 1 kg perg. akácméz 25.000 K
HÜTTL TIVADAR
m. klr. atlrarl KilllU
Budapest, V. Dorottya-u. 14
Porcalián- ám avagáruk
ítfcciO-. kiréi-. tcJi- én nv»Kké*tletck. BtOfckVkészUUk é» egyéb baiznnáUti-. valamint dlutirgyik din válaiitákban.
Oikéntsi árverési biitiny.
Alulírott bírósági végrehajló ktiz-Uirré lészem, hogy folyó évi december 7-én d. e. 10 órakor elköltözés miatt Kinizsy-utca !). sz. alatt a következő ingóságokat adóin el: szekrények, ebédlőszekrény, székek, ágy-ncraOek stb. legtöbbet ígérőnek készpénz lefizetés mellett. Vevő tartozik a vétel áron felül a vételi illetéket is vMni.
Nagykanizsa, 1924. december 2.
Haán Gyula
klr. blr. végrehajtó.
J é
Ééh BJ lí Jn
műszerüzem é» irógépvállalat
(Cégtulajdonos: SZAKÁTS GYULA) Nagykanizsa, KisfaZudi Sándor-utca 2. szám. Telefont 40. Törv. bej. cég. S Alapítva 1919.
Gyárt, átalakít, javít:
írógépeket, sokszorosítókat, ellenőrző pénztárakat, varró-, kötő- és szövőgépeket, kerékpárokat, motorkerékpárokat, személy-és teherautókat, motorokat, villamoskészülékeket és infczcrcket, tömegcikkeket, testegyenészeti gépeket és készülékeket, orvosi műszereket, kórházi berendezéseket, mozigépeket, röntgeneket, rádiókat stb.
Alkatrészek és kellékek minden géphez.
írógépszalagok és karbonpapirok. Írógép karbantartás.
Autogjárage.
Nikkelezés, galvanizálás minden szilire, niágnesezés, akkumulator-töltés zseblámpák, rádiók és autók részére, esztergályozás, csiszolás és polírozás, vulkanizálás,
aiitogénhegesztés és vágás, zománcozás, f é m ö n t é s, marás,
akkumulátorok formálása, köszörülés, kovácsolás, fém pácolás.
Hó- és sárcipők
vulkanizálása ét javítása egész talp és sarok, féltalp és javítás.
Karácsonyra és újévre ^Llfé^UX*,
azokat nálam poíiroztatja, savaztatja, nikkeleztcti ésgalvanizáltatja.
\\ DIVATÁRU HÁZ 1
ajánlja férfi- és női-szöveteit, továbbá f-vászon, schiffon ís kanavásznait »
r.wranr.-.Tij^r
legolcsóbb árban. =
r 1 \' "a ........ inawiaaia—i
3, vagy n _ g_ » minden mellékhelyiségekkel azon-UCtilllftkSIaSSl&nalr,-!, jó lelépés melleit keres
2 szobás
SZIGRISZT LÁSZLÓ irodája, Fő-ut 8. K;
traktor
a gazda nélkülözhetetlen egyetemes erőgépe
ssáfit, vontat, csépel
Ford személy- és teherautók Eredeti Ford és Fordsou alkatrészek
ANTAL JÁNOS ÉS TÁRSA
Lincoln Ford Fordson autoiizált képviselete*
KAPOSWfiR, FÍ-UTCA 22. SZÁM.
Nagykanizsa és környékérc a képviseletet műhellyel rendelkező mezőgazdasági gépkereskedőnek átadom.
butorvevők figyelmébe Z
ENGEL, Budapest, VIII. Népszlnház-U. 18.
(Ulti bulotitubitibM . \' *-V» olcsón és jól wéaárolhat. SriWmrü ctOvifOUi.
A vámtételek rendkívül magassága dacára, még a régi előnyös árakon vásárolhat
IFJ. VAJDA DEZSŐ
C«Cfl4!
BUDAPEST. KORONAI1ERCEO-U. 8.
«l«r koronitíl Kabálvclourok — — — — 230. Kosztüm és ruhakelmék — 150.— Kockás és csíkos aljkclmék — 180.— D.imentuch minden színben — 165.— Crépe de etilnek — — — 170.-Crépc Marocnlnek — — 180.—. Crépe georgettek, Crépe $a-tiltok. Japonok minden színben. Velour siffonok, bársonyok ruhira és kabálra. Félselyem és tiszta\'selyem brocát bélések K 130. Satln bélések, Tüllök cs grenadlnok
igen nagy választékban.
ZSOLDOS MAGÁHTANFOLYAM
Rudapr *t. VII. DohAnjr-a. M. TeUfomJ. IM-47
Or. ríMch-UI*
Skabosan-kenőcs
•miíii SKABOFORM i kapható
t.«v;V.amaial>b imcptűnUII a
viizkotegséget,
aómfirt. Atvait. rOhttUgtT Nem ptackfl. aaaiUlai, nappal ti haaiullható.
Skaboform-puder
K«a- 4* kátránjraa»ppan.
Tyúkszemet, Sfi^íSSiaS ffÖ-f.. CANNABIN
Kapka\'.t nlaSta n^n\'aarUibaa
Kosaras reklámnaptárak
kis heti tömbökkel megrendelhetők
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán, Fő-ut.
Rendelje meg szükségletét azonnal.
Elvállalom szövetek, lonalak. kész ruhák, télikabátok bármilyen színre való festéséi.
katonaköpenyeket kheki színre festek.
A legkényesebb estélyi ruhákat Is
tisztítom és lestem. Minta utáni festést vállalok.
MAYER KÁROLY
rab.fcitS íi vegytlixtito Gyár: Kőlcsey-ut 19. szám. Üzlet: Fő-ut (Korona szAIIÓ).
Zsuffa István és Társai
angol gjfapjuszavetek ái-uhása — (Budapest, BV., Máci-utqa 25. Tel. 14-73
Karácsonyi occasiú eladásunk folyamatban van\' 5SS példátlan olcsú árban árusítjuk.
Páfatlanul álló -választék legelsőrendü télikabát-, raglát:-, kosztüm-, pongyola-, piyaina és mosószövetekben. Különleges frack- smokingszövetek. Autó- és kocsitakarók. Mintákat kívánatra készséggel kűldOnk.
6
ZALAI K0Z1.0NY
IÍ154. Decem\'"-\'- 7.
Nagy karácsonyi cipővásár
Kazinczy-utca 1. :: Telefon 4-53.
Olcsó áraimról az alant felsorolt cikkeknek árjegyzéke tanúskodik
Női cipők:
Fekete fél fűzős cipő .... 195 ezer
Kivágott divat pántos . 180 ezer
Magas szárú cipő . . 250 ezer
Posztó cipő, körül bőrözéssel . 205 ezer
Férfi cipők:
Amerikai és francia fekete cipő 250 ezer
Barna amerikai...... 330 ezer
Lak cipő, saját gyártmány, Ia , 400 ezer
Gyermek cipők:
Barna Ia varrótt 18 20-ig . . 117 ezer Barna Ia varrott 21-25-ig . i 137 ezer Fekete Ia varrott 23-26 ig . . 75 ezer
Komot cipők:
Kockás posztó, bőr varrott talppal 95 ezer Tiszta gyapjú posztó, bőr talppal 120 ezer Férfi tiszta gyapjú posztó, bőrtalppal ....... . 130 ezer
Sár-cipők:
Férfi I\'1 hamburgi gyártmány . 130 ezer Női P „ . . 120 ezer
Gyermek 22-25 sz.-ig, hamburgi
gyártmány.......75 ezer
Gyermek 26-30 sz-ig, hamburgi
gyártmány . .... 85 ezer
Gyermek 31-35 sz.-ig, hamburgi
gyártmány ....... 95 ezer
Hó-cipők: női hó-cipők (eredeti Reifhoffer) Ulermaid és amerikai gyártmányokban kaphatók.
Báli újdonságok nagy választékban!!
Sport-cipőkben és gumitalpu cipőkben
===== nagy raktár -
Kérjük kirakatainkat megtekinteni!

\\<&4. ÖeSembcr 1. -
2ALÁÍ KÖ2LŐNY
— -A háziezred ünnepélye. Ma, vasárnap délelőtt 11 órakor tartja az Urániában liáziezredünk ünnepélyéi Felhívjuk reá olvasóközönségünk figyelmét. Belépődíj nincs.
= Esküvő. Kollarils Qéza folyó hó 8-án délután 4 órakor tartja esküvőjét Somogyi Katuskával az alsó-templomban.
— Munkáselőadást az Uránia mozgó hétfőn délelőtt 11 órakor tart. Tudományos előadás ezen a héten nem lesz.
— A nagykanizsai kórház élelmezése. A nagykanizsai kózkórház november havi élelmezési számláját a napokban terjesztette be a város-hoz « kórház vezetősége. A számla tanúsága szerint a kőtkórháx élelmezése novemberben 82 millió koronával terheli a város pénztárát. Napi átlagban 226 bü,eg ápolását számítva, közel 7000 ápolási napra alig 12.000 koronába került egy-egy betegnek napi ellátása. Szinte csodálatos az irgalmas nővéreknek ez a teljesítménye a inai piaci árak mellett, i Érdemeiket csak fokozza, hogy a .betegek napi 12.000 koronáért olyan élelmezésben részesülne*," hogy" aría a legcsekélyebb panasz fel nem meröÜret./
Rádló-elóadAs. A közelmúltban olyan szép eredménnyel nieg-r tartott\'l!tádió-elő?dásl, minthogy az enjrcdéjy két előadásra szól, valamelyik; vasárnap, mikor liszta, hideg idö Méfcz, megismétlik. Ezihtál esti előadást tartanak* A teljes jövedelem, mint elsőizben is, a Nagykanizsán felállitaiuló hősök emlékművének alapját fogja gyarapítani.
— Népművelés falun. Csabrcn-deki tudósítónk jelenti: A községben hetenként négy előadással megnyílt a népművelési tanfolyam. Qscpreghy Gábor áll. iskolai, igazgató a számtant, mértant, Serák József plébános erkölcstant és társadalmi ismereteket, Nyerky János tanító \' magyar irodalmat és fogalmazást, Bőczy Anlal ta-nitÖ földrajzot, Tóth Péter tanító történelmet és alkotmánytant, Dékefy Jánöi \'tanitó gazdasági .ismereteket, dr. Karátson üyula körorvos egész-sé^ant, ftfez János " kántor éneket Uunt:\'J J
— Levente Egyesület Csabren-deken. Csabrehdekről jelenti tudósítónk: Karátson üyula dr. vezetésével 600 taggal megalakult a csab-rendeki Levente Egyesület, melyben az oktatói tisztségeket az elemi iskolai tanítók végzik.
A Kaszinó hangversenyén elcserélt {gyes hócipőt p. Zi. betűvel kéretik visszacse/élni. Cím "á kiadóhivatalban.
— Pénzkölcsön és Ingatlan. Ingatlanra való bekebelezéssel kölcsönt gyorsan szerez Szigrisiit L<l*zl$ ingatlanforgalmi\'\'Irodája Fő-ut 8. szátp ; (Bazár-udvarbaij).,, Ugyanott megbízás ván igen szép és jövedelmező házak eladására, Rendkívül előnyös olcsó alkalmi vételhez juthat. Ingatlan eladlsofcpál, bérlet ^ kiadásnál, lakás és üzlet átadásoknál keresse fel Sjignszt iroíjáiát^ lelkiismeretes, gyors közvetítés. Telefon 150.
A husmérgezésekről
Irta: Kertész Lipót dr., városi állatorvos
Hogy a kolbászba kevert romlott hi\'* jelenlétét leplezzék, nagymennyiségű fűszert (paprikát, borsot) tesznek abba, burkát pedig megfestik, hogy azt a vevő" fiiss készítménynek gondolja. Valahányszor festett és nagyon fűszeres kolbászba kóstolunk, ajánlatos azt meg nem enni, mert gyanús lehet, hogy benne romlott töltelék van.
Azt hiszem nem lesz felesleges, ha felsorolom azokat a legjellemzőbb tüneteket, melyeket hus, illetve kolbászmérgezések esetén észlelhetünk. A betegség általábai>az étkezés után 1—2, nagyon ritkán 12—24 óra múlva jelentkezik. Tünetek: általános rosszullét, Izomgyengeség, ingadozó járás, főfájás, magas láz, hányás, szorulás, vagy hasmenés.
Ehhez hasonlóan a mi szervezetünket is képesek vagyunk különböző mérgekhez hozzászoktatni, ha azokat bizonyos időközökben, fokozatosan emelkedő adagokban szedjük. Gondoljunk csak a morfinistákra, vagy azokra, akik arzen-kúrát tartanak. Bizonyos idő múlva a szervezet annyira hozzászokik a méreghez, hogy olyan adagot bir el ártalom nélkül, mely adaggal más embert megmérgezni lehetne.
Nem lesz felesleges, ha röviden felsorolom azokat az óvrendszabá-lyokat, melyeknek betartása esetén a husmérgezéseket elkerülhetjük.
A husmérgezések csak ott kerülhetők el, ahol a hus vizsgálatát tudományos alapon, szakszerűen és lelkiismeretesen teljesitik. Ebben a tekintetben a hustfogyasztó közönség egészsége a husvizsgáló szakképzettségétől és lelkiismeretétől függ.
Értesítés
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet (alapittatott 1862.) 1925 január hó 1-én nyitja meg
64-lk évtársulatát Uj könyvecskék kaphatók a Szövetkezet helyiségében; Fő-utés Sugár-ut sarkán levő Babochay-féle ház 1. emeletén. A befizetések hétfőn, kedden vagy szerdán délelőtt 9—11 óra közt teljesíthetők.
Az igazgatóság.
ürülék mindig I SS&SfíSZ
Az
vagy csokoládéimmá színű. Ha ezek a tünetek nem közvetlenül az étkezés után, hanem 12—24 óra elteltével jelentkeznek, akkor a mérgezés sokszor összetéveszthető a typhus-sal, vagy a cholera nostrans-sal. Kétes esetekben csak bakteriológiai és vérvizsgálattal lehet a husmérgezést biztosan megállapítani. Kolbászmérgezésekre jellemző a fentieken kívül a makacs bélsár- és vizelelrekedés, továbbá látási zavarok, az arc, nyelő-izmok és a végtagok bénulása.
A betegség lefolyása a szervezetbe jutott baktérium-mérgek mennyiségé-lói és erősségétől, valamint a szervezet ellentálló képességétől függ. Enyhe esetekben a betegség 1—2 •napig, súlyosabb^ esetekben hetek, sót hónapokig is eltarthat. Gyakoriak az olyan esetek, amelyeknél kedvező lefolyásuk után, rövidebb, vagy liosz-sza\'.ib idő múlva visszaesés áll be. Halálozási százalék husmérgezíseknél 1—2, Xolbászmérgezéseknél 15—20.
Ezék után a cigányok döghus evéséről óhajtok egyet-mást elmondani. Mielőtt e/.t megtenném, a következőket óhajtom előre bocsátani: A döghusevés mibenlétének megfejtésével behatóan különb v.ó szakemberek foglalkoztak, akik kutatásaik és megfigyeléseik alapján az alábbiakat állapították ineg: A cigány a döghus belső részeit (zsigereit) nem eszi meg, azokat eldobja (igy terjesztik a ragadós állati betegségeket, különösen a sertésvészt.) Mielőtt a döghust megfőzné, néhány óráig hideg vízben áztatja, hogy ezáltal a hus kellemetlen szagát csökkentse. A/.talás után a hust megfőzi, melynek befejeztével a husievest elönti, azt nem eszi meg, csupán a hust fogyasztja cl. Ezzel a husmérgezést legtöbbször elkerüli. Azok a gyermekek. akik először esznek döghust, teluít ezen a téren még „újoncok", a (jlöghus elkészítésének fentebb vázolt módszere ellenére is, habár enyhéi), dc megbetegednek. A mérgezés azért enyhe lefolyású, mert a hus méfégtartalma igen kicsiny! Néhány enyhe husmérgezés kiállása után szervezetük hozzászokik a husmé-reghez, ugy, hogy serdüllebb, vagy pláne felnőtt korukban minden ártalom nélkül ehetik meg a döghust.
vesszük, hogy a husmérgeket tartalmazó húson a fogyasztó nem észlel olyan elváltozásokat, melyek alapján azt az egészséges hústól meg tudná különböztetni.
Vidéken kényszervágott és a város területére behozott hust újból meg kell vizsgálni, mert a hus helytelen | kezelés es szállítás közben megromolhat. Azokat az egyéneket, akik cholera-, vagy typhus-bacilus hordozók, a husinéréstől el kellene tiltani.
nem bélyegzett hust ne vegyünk meg. Csak olyan mészárosnál ajánlatos hust vásárolni, ahol a legnagyobb tisztaság van, mert ez garanciát nyújt arra, hogy a hus mérés és kezelés közben nem szennyeződik l>e az ember egészségére ártalmas bacüusokkal. (Vége.)
=» Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
MOZI
Uránia. Va&rnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Kranzl Sárika személyes fellépte: klasszikus táncok.
Részlétek Jacky Coogan „Éljen a király" cimü filmből.
Idegenek az éjszakában (A kaland) a Metró filmgyár nagyszabású filmje.
Világ. 3, 5, 7 és 9 órakor: Doktor Belzebub kalandorfilm 6 felvonásban.
Hétfőn délelőtt 11 órak .r: Munkáselőadás; délután 3, 5, 7 és 9 órakor Uránia: A meztelen asszony (Festő és a modell) Henry Babaille drámája, főszerepben:. Fránceska Berlini. Az előadásokat csak felnőttek nézhetik meg. Világ 3, 5, 7 és 9 órakor: Öngyilkosok klubja (kalandortörténet).
Tudományos előadás ezen a héten nem lesz.
Kedd—szerda fél 6, 7 és 9 órakor rendes helyárakkal, kedvezmények nélkül: Quo vadis I. része.
Csütörtökön—pénteken 5, 7 és 9 órakor: Éljen a király, Jacky C ogan parádés filmje 2 rész, 12 felvonásban (a 2 rész együtt) rendes helyárakkal, kedvezmények nélkül.
Szívbetegek és érelmeszesedésben szenvedők a természetes Ferencx József keserűvíz használata által könnyű és pontos bélmüködést érnek el.
Megkezdődött, a nagy karácsonyi vásár!
December végéig árusítok valódi svájci órákat
Nlekel Doxa.....K 375.000
„ TavanesWatch K 340.000 „ Enigma . . . . K 135.000 „ Rosskopf. . . . K 80.000 Arany karóra .... K 450.000 Ezüst karóra .... K 250.000
Minden óráért 1 évi jótállás
Mélyen leszállított áron árusttok urany- és ezüstárut. Vidékre az összeg és a portó előzetes beküldése mellett szállítok.
B LIPÓT
Budapest, Rákóczi-ut 00
(Baross-tér sarok). )im
HAJSZÁLAKAT
hWcyíí6 ifcáfíl. kífjifól
T*|;tYf kiirtja tel«14»Kgg(l
PQLLÁK SAROLTA
BUDAPEST, ANDRASSY-UT »8.
(Piriit •ruháiul tiemfca) „Mlraclc" h«J<IMvo1l(6iiff iittkfildtu uUjUímaI Sxíp^Sipolíi. SJtnvölcUilit. (K*iJ»n p<oiptk(u«I)
Le a kalanna! 11
a
„Senator" schweizi
szivarkahüvely- és papírgyár r. L pompás különlegességei előtt l
Alkalmi vétel.
1 liter !■ fcltér asztali óbor 10.000 korona. — Kapható
BRUNCSSCS JÓZSEF
lüszer-, csemege- és katonai-cikkek
kereskedésében Sugár-ut 53. * Telefon 210.

So-tfö rjon „JANIN A" pap irt.
RÖYAL amerikai irógépválialat képviselete és raktára,
ZALAI KÖZLÖNY
IQS-t. December 7.
KÖZGAZDASÁG
———
H ouijai éi i k1
trtc Oyulay Tibor dr., » bujlspeitl kereskedelmi <■ Iparkamara ágjrvMI titkára.
A hitelválság kérdésének szerencsés megoldása gazdasági életünknek ezidöszerinl legnagyobb hord-ercIO kérdése, melynek megoldbatá-sát még számtalan komoly nehézség gátolja. Minthogy nyilvánvaló sz, hogy a kérdés gyökeres megoldása csupán megfelelő kollöldi hitel, illetve külföldi tókének vállalatainkban való részvétele állal képzelhető el, néhány hónap előtt megkereséssel fordultunk mindazon államok lárskamarái-hox, valamint itllevő követségéhez, melyek hitelnyújtás szempontjából eiidőszerint számbajobetnek, nem különben ezen államokban levó külképviseleti halóságainkhoz, melyben vázoltuk Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetét és reámutattunk egyrészt Magyarország tőkeszükségletének okaira, másrészt gazdag gjOmőlcsőrőséggel kecsegtető befektetési alkalmaira. Célunk az volt, hogy e munkánkkal alátámasszuk és kiegészítsük nagy bankjainknak ez-Irányu, minden dicsérelet megérdemlő tevékenységét.
A megkereséseinkre beérkezt) válaszokból Örömmel állapithatjuk meg, hogy az eszme propagandisztikus elterjesztéséhez fűződi várakozásaink nem maradlak eredménytelenek. Ezek az örvendetes előjelek természetesen még sajnos igen messze vannak a gyrtorlati eredménytől, azonban még sem kicsinyelhető le az a melegség, mellyel némely állam, így elsősorban Olaszország illetékes tényezői ügyünket felkarolták és amelynek haíása bár idővel, de bizonyossággal bekövetkezni log.
Szomorú következetességgel tok-rötődlk vissza majdnem mindegyik hozzánk érkező válaszból azonban a> a pangás és pénztelenség, mely a gazdasági életet Európasierle jellemzi. Európa tíkekészlelének nagy réste a háború alall is ulán Amerikába vándorolt ál, minek következménye oly fokú pénzszűke, h^gy némely európai állam felelős tényezői meg « tillják hazai lőke kiviteléi. A világ gazdasági egyensúlyának : helyre állítása érdekében szükséges léhát, hogy az európai vezető államok gazdasági lényezői megtalálják azokat a módokat, melyek mellelI az Egyesüli Államokban felhalmozódó tokekészletek visszaván-dnrlása lehetségessé válik.
ftewyorki illetékes helyről kapotj információnk szerint semmi esetre sert! kivánatos, hogy a kolcsönkere-sők közvetlenül forduljanak amerikai Intézetekhez. Az ottani pénzpiacon uralkodó szellem megkívánja, hogy 1 hitelt kereső kortllmínyei megfelelően ismertek legyenek. Megszívlelendő a Timesnck a hazai lapokban is nemrégen ismertetett intelme, mely a kolföldi hitelkeresletek szervezésének szükségére mulat Tá, Teljes mértékben kifogásolható az, hogy községek, ezek kezelésében levó és más hasonló üzemek, vagy még inkább atok nevében ismeretlen nevü ügynökök elsőrangú külföldi bankoknál hitelért házalnak, anélkül, hogy erről arra hivatott, Illetékes körök megelőzőleg tudomással ts bírnának.
Kézenfekvő, hogy ily kezdeményezések nemcsak hogy célt nem érnek, de ezek komolytalan volta az egész magyar hitelprobléma megoldását a legkárosabban befolyásolják. Hangjulyozzuk, hogy a kamara
teljes készséggel áll — minthogy azt már adott esetben meg is tette — tekintélyével, erkölcsi súlyával és összeköttetéseivel azok rendelkezésére, kik külföldi gazdasági tényezőknél hitelnyerés érdekében lépésekel tenni óhajtanak.
A „Oazdák ölztosltó Szövetkezete", mely immár rövidített címével, mint .Oazdák" szinte fogalommá vált a magyar gazdaközönség körében december II én Ünnepli meg, — ujabb elhatározás szerint — csupán csendes családi ünnepély keretélien megalapításának 25 éves évfordulóját. Ezen alkalomból a legmelegebb üdvözleteket viszi a távíró az ország minden részéből a szövetkezet részére Budapestre (Clllói-ul I.) s az üdvözlök soraiban ott látjuk az ország legkiválóbb gazdáit: József kir. hercegei, Csernoch hercegprímást, Bethlen miniszterelnököt, dr. Darányi Ignác volt és Maycr János jelenlegi földművelésügyi minisztert stb. sfb. kik értékes emléksorokban adtak kifejezést a szövetkezet működésével való együttérzésüknek a 25 éves évforduló alkalmáliól.
TŐZSDE
Déli magánforgalom
Irányul barátságos. Magyar Hitet 535, Osztrák Hitet ISÍ Angol M«gy«r 4450. Kereskedelmi Bank I3l0. l-\'oldliltel 280. Ingatlan 550. Pesti Halai 3900. Kgyesotl h\'óvárosl Itt. Általános Takarékpénztár 135. FJsó Magyar Biztosító 9650. Borsod Mis-kolczl l&S, Budapesti Gól 150. Hungária Malom 132. Viktória 275. Satgó 610. Kószfn 3470. Kohó 465, .Magnezit 2400, Urlkányt 1000. Rima 138. Danubius 2975. Villamos 1700. Magyar Acíl 230. Lámpa 160. Kegyver 1180. Scliilck 60, Alhenaeum 110. Pillis 112. Cukor 2650, Georgia 470. Mezőhegyest 210, Illó 830, Ooldberger 202. Spódlum 156. Brissói 425. OstcrmelA 260. (iumml 330. Migvar-Nímtt 140, Naslci 2475,-Hazal Ha 115, Nova 170. TrOst 170, CHIIvasul 67.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valulák
Aacot foal 34»<0 SWOO Ctth k«on« ll\'/VJJ15 Dini, 107MC81
Dc^ir 7i)lOTJ7TO
ri.MU ii.
II.ILindl liu O.Z.ÍS5 t.«l iMMI
L.TI MOSSS
tln Jirawn
r,\\, [rink sarsaro u.,:r kt*. ICUW\'IOí\'IO Din kw. HttólJtto STlJ«r>ink \'.(II.JM.a-. S..J kor. WWJ-lv\'SS Santt tor. Wü 1IK"
Hím i-m i;s/z
Am.Ufd.ra B»l*r(d Bfrlla B-k.r.it
M0.no
Piri. lllfl
siáru MM.lii^m WM. Zürich
-.V! I" f/SA
KfiO-K M WÍ.\'SWÍH
ww
srcóans i.><■\'. uim ItOtólllJS swjoójstooo
11MJ3L9
rjílj-.-tno
»u 40U
WW-7MI 4SSMO
luu
liUjO.104 10 HHK.H .V,
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ez&sl egykotonás GI50-t3W. kítkoíonii 12.300 12.7UO, forintos 16 500-17.000. 01-koronás 31.150 32550, színarany 50,003--50.500. arany huszkoronás 333 000 335.000, platina 210.é00-.220.000.
ZOrlchl zárlat
Pátls 2Ö7Ű . l.onrloii 2417- . Ncwvork 516.25. Bilissel 2550 , Mnllsnd 2240-, Holland 20M . Berlin 122*J0. Wien 72 50. Sotla 375. PtHia 1501 25. Budapest 70\'- . Varaó 99*50, Bukarest IWe--, Belgrád 765 —.
Terménytőzsde B»za llstav. 76 kg-os 462 500 - 465 000. 78 Ag-os 470000 - 472.500. egyít. vid. 76 ko-os \' 4601X10-462.500.78kg-os467.500-470««. tors 402.500 4U5 000, sMrp. 470iOOO-500.000. takarmány atps 400.000 - 420.000. ul lengeti 24S.COO-25000). köles 2M)Ck» -270WO korpa 217ÍX) -T20.COO. rali 38.5000 400000. repee 660.000- 690.000. turerna 230.000- 260000. IM>ere 260.000 275 000 Hivatalos árfolyamok teljesen vállo-eallanok. Irányrat tartózkodó, ar elóloedvll Inaolvencla ellnlíiísílg nem ts vátlwtó, Iiogy nagyobb forgalom fog kialakulni.
A nagybani malomáxnál olcsóbban vásárolható
tiszavidéki liszt
VILLANYI ANTAL terftiíny ét őrlemény kereakedóhél. EflivOs-tér 29.. a Szenl-
háiorr.iitsrobof Jklleníben. L\'g>-ano» korpa n*gyban éi klcilnyben
Szerkesztői üzenetek
Kis műkedvelő. A werkcKlőiégUnk i|. t.il renderendő műkedvelői elő*<Ws ílómun-kilátni míg nincsenek nbtun • itidlumtxin, ltOíy M ríazietei tervvel nyllvino»»ig elé lépíiesstink. A darabot llletőleR sincs rr.ég döntés » csak a jövő héten dől el. hocy a klsxcmell színművek körül melyik ktrUl kivitelre. At ön Által ajánlott darabok nézeteink szerint nem megfelelők Ml egéizen misféle darab sztnrehozatallt vettük tervbe s ha emellett döntőnk, keresni fogjokhozzi ax alkalmas szereplöket Szíves ajánlatit kö-izOnettcl veaszok s előjegyzésbe vettük.
K. A. A fentt Üzenet részben önnek Is szAl. A kérdéses melodrlina alkalmas egy műsoros estre, de ml egy egész estét betöltő színdarab megrendezését vettük tervbe.
Nem közölhetők: Cikkek: Vadmacska, Protekclő. Vtrsek: MaRyar szivárvány. Adria felett. A hajnal bíbora. Szeretnék vihar lenni. Emlékekkel állok szembe. Nyár végén.
Kladő: Zrínyi Nyomdnlpar és Könyvkereskedés RT, Nagykanizsa
111 iillli méfl?
hogy
uri és női
DlVmÍRUHiü
Csengery-ut
LEGÜLCSÖBE
bevásárlási cég
Tekintse meg kirakatomat, olcsó áraimat 1
próba
alkalmával mindenki meggyőződhetik o\'csö, szolid áraimról.
Príma bélelt trikó keztyllk alkalmi áron.
Férfiingek, alsónadrágok, selyem sálok, socknik, retikQlük, ernyők, böröndök síb. nagy választékban. Olcsó, pontos, szolid kiszolgálási
KAUFMANN MANÓ S.KÍV^S Teleion 167.
Pár sí darab n-tt M eladásra:
Karton maradékok mfrje R 16000
r sí
\\
.niok
, 18
. H \\ „ . 1
Dtrm\\-

NHlíi
fla&ell-takarúk. ) iloi férfiszövet isije!
» n \'
M „WD

Kérem a nagyérdemű vevőimet, helyszűke miatt a maradék vásárlást a délutáni órákban eszközölni
„Kékcsillag" nagyáruház.
IM4. D«o«mtw 7,
Ha Budapestre keresse fel
ZAt.At KAZLrtNV
__—0
jÖn
HORVÁTH ÉS HALÁSZ
nöi és férfi divatkUlönlsgesságek áAtiázát. Alapítsa l«M.
IV., Váoi-ii. 86. sj. __ _______ _
i divatkülönlegességek áSházét. Alapítsa
Raktárunkon az utóbbi hónapokban felgyülemlett több ezar maradékot (női-ís férfisjOvetek, motMruk 1 3 3 4_mtt«) feltűnően ölesén árusltjuk. 4 Továbbá kedvezményekként, a t vevGkOzOnségnek figyelműi, mitidtn, legalább egy milliöt kitevő vá«tru«ntt
-\'-—■- egy ruhára vMó (3 m.) grcnadinl, tetszéiszerint kiválásitól! szinben és mintákban. Mindenki ujtunk. — Legjobb minőségű utl- és sutétakarék._
1CIIUI1UCI! Ulisuii - --------
karácsonyi ajándékul ipgyon adunk ............
meggyőződhet, hogy a fentiekkel páratlan kedvezményt nyuj:
Apróhirdetések
Kiadó hós pbc köreiében májusra el-foglalható 4 szobía lak.4ss.il, kOlOn 2 szobás mihellyel, naiy ptJU. njgy kert 160 millió. Sil^mt Ingatlanforgalmi Iroda, fó-ut 8.
FohérnomDak hlmzásél ét azsuroalaát
elsőrendűen ét Jutányosán kitiltják. Hunyadi-utca 32. axárn.
Borfajtök szívó is nyomótömlők, kerékpárok ét alkatrészek legolcsóbb árban Szabó AnUI sportuzletében Nagykanizsa. 1612
MlndannvmO Játékáru nagy mennyi-légben éikeiett raktárra ét ujjy Mikulásra, mint karácsonyra alkalmi áron lógjuk kl-árutlUnL Kaufrnann Károly. Teleion 3-72
Kép keretezésekel, aiőgleles. ovál- és kör keretekben legolcsóbb árban készít Stern üvegei. Vaautl-utca 17/19. 2184
Textllazakméban egy segéd fe4vé-telik.—KtfafcaUeMieaésbtn Jártw előnyben. Cim a kiadóban. 3302
Eladó kis hü* Istálló pajtával Nagy-kanlzsa, Oaral ulca 2. szám. 2153
Véfalkénjrmxar nélkül meg győződhetik arról, hogy a náUm készült fürdő és OlOkédak eddig a legjobbak (tarlós. Jó. kevés vízzel, kényelmes türdéi. Állandóan nálam készen kapható. D,iksa, K\'nlzsl ut 21.
Oarai-ut 13. sxámu ház létholdas kerttel eladó, ugyanottani dűlőben *U hold prím* szJntófold eladó. Érdeklődni ugyanolt. 2311
Eladó egy nagy ház, mely két utcára nyílik. 2 szobái lakással azonnal beköltöz-heló. sxabad kézből eladó, ugyanott egy kOnnyO futó kocsi. Magyar-utca 4. 2314
MóaSlna Jobb polgári családból származó 29 áve< köiápmagas üzlet ember, ki tekin-tálves tőkéjével önnállósltaná magát. Oly Jó lelkfl leiny ragy (Utal özvegy Ismeretségét kereal. kl elóaevitené. Levelet „Calnoa" Jeligére a kiadóba kér.
FOazarOzlat forgalma* helyen eUdó. Dukáaz Miksa, Rákóczl-u. 29.
Fttthetó fotel fürdőkád Jó kaiban eladó. Nagykanizsa, Sieméje-u. 5.
Társulnék fflszer vagv egvébb tlzlelhez. megfelelő tökével. Cim a kiadóban
Rákóczi-utca 43. számú félház nagv kerltel eladó. Bővebbet Királyi Pál u. 2. az udvarban.
Magányos urnóhőz Jobb nő házwezstó-nőnok felvétetik. Om Deák-tér 4. emelet.
Különféle háztartási cikkek antik mtaí. rézkarilsok. szekrények stb. Csengerl u. 13,
Alkalmi ajándékok képkeretezés] üvegezés, zománc edény, leglobban, legolcsóbb™ SkopálnAI szerezhetők be. Erzsébet-tér 14. Teleion 131.
MEGHÍVÓ.
Gazdasági Hengermalom R.-T. Sormás, f. hó 16-án délután 3 órakor
rendkivllli köz^yUlést
larl dr. Brod Tivadar ügyvédi irodájában, melyre ezúton hívja meg az összes tagokat az Igazgatóság.
\' TÁRGYSOROZATi
Az igazgatóság lemondása és uj igazgatósági tagok választása. Nagykanizsa, 1924. december 6. ,
A Gazdasági Hengermalom R.-T. Igazgatósága*
Nagy karácsonyi occasió0
férfi fehérnemüekben, férfi socknik. nadrágtartók, socknitartók, n8i is férfi kötött és b8r-keztyilk, nöi kötött kabátok és sálok, nöi harisnyák minden szinben, gyermek kabátkák, gyermek sapkák, gyermek keztyUk, gyermek harisnyák is garnasnik nagy választókban, úgyszintén nagy választék csipkék és szalagokban stb. cikkek legolcsóbb árban kaphatók \\ , — —=
BECK BÉLA áruházában
ERZSÉBET-TÉR I. SZÁM.
Karácsonyi és újévi
bevásárlásai alkalmával link" Vevőinknek b. (levelinél (elhívjuk duaan Maaeiell áa ■ ujabban kiegészített raktiiunkra, atiol vrtlo-galotl és elsőrendű gyártmányú áruk, tekintettel a klvélí 1« mlnés ág likra, Ijan kedvezd árban kelUtnell eladtarL
Vászonosztályon: —Ui>
Sllton Jó mlnÍJ.ta- és fehérneműre IS ei«! Vászon erís. tartós, fehérneműre 19 .. Vékonyszálú. menyasszonyt ketengy. 2S ■
Anglnok ia ksnzvászuak ...... »» .,
Kationok, vollok íi kellékek IS-19 ., Ingzetllrek legt.. gyöny, minták 24-29 .. Nadrágköpperek békebeli minőség
Pohárruhák piros éa kék kockás ... M «zu
H „ „ a.fyabb IS .
„ .. , ,1 ,.
■Hki
Tördlköió piros éa kék csíkos ... W eaei
Eienklvül zaebkendö"mér darabja 1
lói keidve minden ailnben DupUazéles síhotlla azövet mindén
......................... ÍJ""
Duplaaiélea peplUaxövat ... 81 ..
További gyapluazővctek éa koaztQmxelmék. Fér(la*6»atak, i Vátlkendók, téli éa berlln.r kendik, tejkendék. c
Steiner és Eppingér
rAtoa éa dlvatáruháia « „Arany Bárát»y"4ioa
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 8.
Figyelem I
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Itiráiy-utoa 34. ssém m\\m\\\\
fUszer-y csemege- és élelmiszeráru üzletemet
megnyitottam. Biztosítom a 11. é. közönséget olcsó és pontos kiszolgálásról, kérem szíves pártfogasukat. Kiváló tisztelettel Leitner Rudolf
BérMiitó fuvarozást helyben és vidéken megkezdte. Boros Dénes Szarvas-szálló. 2340
Tarka varrónő ajánlkozik Mzakhoz. Arany János-utca 10.
Bútorozott szobit keresek. Cint a kiadóban. \'J346
Egy keveset használt Schund* féle pedá-Ioj cimbalom eladó. Polgár Ferencné, Barakk XII.
Ogyea varrónőt felvesz. Clál Sándomé, Rákóczi-ut 63.
A város legforgalmasabb utcájában üxlet. holyiaéo azonnal kiadó. Citn a kiadóban.
Kltnnó kerecsenyl fajbor kapható ötven lltertól feljebb. Sugár-ut 6.|
Ménló. benszuletett belga, vizsgázott, két éa fálévea. gazdaság változása miatt azonnal eladó. Katona János, lhátos Somogy-megye.
Ügyes varrónő ajánlkozik házaklw, vidékre ts. Kánnárné. Kinlzsy-utca 62 2355)
sikátor-ntó.i 28 sximu^hÁx ClídóFÉÍ deklődni lehet ugyanott
Ne hagyja magát hangzatos-peklámokkal megtéveszteni. • ne
Habármilyen CI|JO&*© szüksége van, keresse fel
Miltényi Sándor és Fia ÖT
mely ötven év óta fennálló szaküzlet ugy mérték utáhi rendelésre, mint sajál gyártmányú kész áruban.
Királyi elismerés. Miniszteri olismcréb. Minden kitnitiaoii kltOutctést nyert.
gfl Sport- és vadászcipö különlegességek, fjg ül Nagy raktár hócipőkben és .lárcipökben, ül
Ófömet Szerez ktéiígénck, menyasszonyának, lia meglepi L-gy Najád garnitúrával i ízléses doboztwn Hrízay Najád kiéin, púder, szappan, kölniv
KARÁCSONYI VASAR!
Férfiingek, gallérok, kézelók, nyakkendők, nadrág- és harlenyatartók, női-, férli- és gyermekharisnyák és kezty\'ük, bőrdiszmüáruk és bőröndök, selyem schál, gyapjú mellény, csóernyók, D. M. C. himzőpamut, horgolócérna, gépselyem, lyukselyein, múselyeru és kőtőpaniulok lenjobb minőségben .... a = és legolcsóbb átban beszerezhető ■ ■...«■-■
Szomolányi gyulánál
Csengery-ut 2. szám.
KRliümiLLMOMlR
a legnagyobb válasatékban. fiOtcmények, korácaonyfa-dlszsk a luküUaMaMk - lltnaNan -
kicsinyben éa Maoskan
Herrnstein Béla
cukorka és csokoládé nagykereskedésben
Erzsébet-tér 13. ttSS^
Elsőrangú Halban & Damask-féle férfi velour-kalapok
érkeztek. Férli gyapjú és nyulször-kalapok, .valamint férfi és fin télisapkák
nagy választéka. NŐI filtz-kalap 120.000 korona.
GYENES ÉS VIDA tytt?VKANl?SA.
Egy jókarban levó használt nagy
vaskályha
eladó.
Citn a kiadóhivatalban.
Egy 5 méter 70 cm. széles és 2 méter 55 cm. magas lécexett
válaszfal eladó.
Megtekinthető nyomdánkban: Fö-ut 5. szám alatt.
ZALAI KÖZLÖNY
IW. Dece^ihtf •
Szenzációs árleszáilitás
fialdsz Sándor
műtermében, Kazinczy-u. 11.
Értesítem a mélyen tisztelt rendelőimet, hogy műtermem
va Jár- és
is
egész nap nyilva van és az ilyen napon készült fényképfelvételeket a napi árnál
25°|o-kal
julányosabban készítem. — A műterem egész télen át jól fűtve van. igy a legkényesebb gyermekképek Is készíthetők. Nyitva reggel 8-tól este 7-lg Bejelentés esetén később is Este villanyfény mellett.
Tessék árajánlatot kérni
A pontos címre kérem ügyelni.
PInklIuSikliYitiUs fa oUUa
Ingatlan eladás
Kiadd káiak : ElfefltlIuU raodtrn 4 uokil mariakii. pAiU könJilwn W ■<1114. »llo«lil-
kiü I M«U< «a!UI hll tuat Ul* m alUló.
tllot\'jauU I ikNi ki) pl«< k&n!«Un. li Wt«»* k lik.l-sn 1W ■!««. W<0(t(tk»t* « n»Mi kx<M kii pi(( kflMUtifu BmbI diri ■tkilmn MO mtlM, •m.glitt>it4 3 iicl-ii nt-vi
3 kii karttil IM mOnS, ^forl.lh.ld í nobii kii kl* wlTuril TO millli korom. ülloiUI-kit\'i liWthiiak HMl«k. riMklvai »mSt •
Tfa* mU4ta r*silb«s klMbO-ainobd M»i* W»> iUiU.I tűi;. Kiibdjtk mit f*.\'i
Birtokok <l*4ók alavin Blrt»«Mr1«lek kOiTilitiif. Majmok «. i U » ]inlu. kittől ciilatk didik. kíJvirt fintéil falUUUk.
SZIGRISZT LÁSZLÓ
O.r.8. ..[<ű(:jn agaiiaalercatBl I r c. i I. Fö-ul S. Tct.l.ll 110
Mint király a trónon,
akínl unlkodlk ai ufadtlml teibűl
kísíuii Papp Péter "féle cso-
kolJdé kOlOnleResséR ár és minőség tekintetében más gyáilmány feleli. Budapest, VI. Nagymezó-utca 10. szóm.
Pergetett akác- és hárs-
Ili éz *
minden szerdán és pénteken kapható a nagykanizsai huscsarnok mögött.
Gál Ferenc áttolt. Sor má s
hárat és vcndtílijt |ufiajro« Irbta vtlwL M««bM
DUKASZ MIKSA Nagykanlasán,
Háktoil-utca 2S. uAm miatt. 73A3
Karácsonyi
ícsisiai
10 Legjobb minőség! Legolcsóbb ár 1
t\'iék.k i IV. Calvinür
VII.. B(liútii-ul SÍ IL, 9<-u:i4 S2
17.010
BretontUUju in. uiu._
FQggönycIlamin „„. „<>.< 31 nnn Cérnagrenadin_ >18 <ci uílei Jl «WUU Butorkretön »..«<. |7 nnfl Mintás flanel! ;0<n ..<k. 4/.UUU
Japonais műselyem
SS cm ullti
I* japán selyem »<••. »•««• Ruhaselyem «,tl>m.l»».hna.>o<l Csikós Crepe de Chinc
100 €«._•»*« . ___
Crepe de Chinc
100 Ca. llilri. nlnJtn Mlafcea__
Gobelin bútorszövet
190 <ra. u*Ui
Calviri-téri
Férfi fehérneműi
Kfllött léli zokni I. 17.000
Rövid színes alsónadrág 17.000
* French ing 2 gallérral 87.000
Hosszú köper alsónadrág 97.000
1. French ing 2 gallérral 117.000
Chiffon nappali ing vagy hálóing 137.000
1. zefiring 2 gallérral 147.000
üzletében:
N5i fehérnemű i
I. mousline harisnya I. téli kcztyO__
IUO.KII chitfonillg „p níill
hmkii chiffon hálóing
37.111 6710 137.810
Vászsnárui
Mosott chiffon _
_17.M9
Lcndamast törülköző 27.05? Lepedővászon u. <«,. „ti„ 17.110
fi személyes damaszt ^ JJjQ
„Schrolf\'-chifon, „Llliom"-vászon, csecsemő-kelengye, térit-, női- és gyermek-kötöttáru legolcsóbb napi áron.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy
mészáros üzletemet
megnyitottam Király-utca 20. szám alatt, hol állandóan elsőrendű húsokkal és hentesárukkal állok a közönség rendelkezésére. — Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását
m tisztelettel Sattler Gyula mészáros
Ma mindenki a világhírű JjtJ
varróyépet használja, mert minden más varrógépet felülmúl!
müDL SÁNDOR ÍS FIH DM l
Kedvozfi ri.ileHlx.M.I l.ltét.l.kl
18.646/1924.
Árverési hirdetmény.
F. évi december hó 9-én d. e. 8 órakor az alsóerdei gyümölcsös kertben az otlani füztclepcn lennell vesszői, 9 órakor pedig alsóerdőben széldöntmi fákat is faesucsokat fogunk eladni ís 11-én csütörtökön d. e. 8 órakor álló tölgyfa a TöWs-ben és d. u. 2 órakor fozvessző a Telcky-uli erdőőri laknál.
Nagykanizsán, 1924, évi december hó 4-én.
Polgármester.
mm súsfordű
KELENFOLD
Egész éven át nyitva.
A téli Idény alatt rendkívüli árengedmény. — Teljaa átlátás: szobi, kiszolgálás, négyuerl bó itk<z4«itl 8 a. K. I. oszt. lürdó 1 a. K. Caonki-Magjartrazág •gj«tl»n +\'<* gyógvlűidóje. Központi g6]fQt6»Ml. tlváló i;ógyhatáNi női bajoknál, gyomor- m bélbetegséj»knál, rhau-mutikus ét epebánlalmaknál. Cukotbijotok KaiUbadja. Szakszeiüorvosi fetOgyelet mtlltil t««t*U hl«ó-á»fo^ó-kurák. felviligoikliiokat nyuit a fUrdóig(zgal<Mg. Kl* tünó konyha. Vidékról itljóvók KAay»lmM lrtiit kaphatnak. 10 pm vlllimeitn a vlro« kóapontjitdl.
StűhlmüllerSTT. vásárol
nyulat á 75.000, fácánt á 55.000,
nagyobb tételekért (2—300 darab) magasabb árt fizet.
Telefon: 296. szám. ■=» Telefon: 296. szám.
Ruházati Áruház
yy karácsonyi mara-OIC.TI dékwásár I [oin; iraki __| éraicl
összefoQlaló tankönyv
i KiMitiIi iW uijr oiitil/inik Isljsi kiii«ri<(> 14 IMiiWm; Alfákra ** Q«*oi*tr1« • k«t*pfakol. tsJ m U«. mii *:rki»M f«IJol(a«»a. k*U >•■<< lilkol
u Miftiiiikiti — M*t(M>d*ln«(4k Zsoldot M»sá«U»fOl7MBoáJ.
V1U rV-Hiíj-stn U
Kossuth Lajoa-u. 20.
NAGY KARÁCSONYI VÁSÁRA
MEGKEZDŐDÖTT
Nöt- firfl»Mr»t«k. íirtaaak. Tiiinak. mln<ano*m« niMálrok, ■ ■•lanak, n«l-. Urfl- 4* nermek-■•rliOTik, d|iík ♦!««* *«»»« /karllnik alidtsra.
1IS
karácsonyi occasló eladását már megkezdette.
Az összes raktáron lérfl áruk tetemesen leszállított árakon kerülnek eladásra. Ai-
Oocasió áraki
Férfi in női szővetosztáJy: Férfl mhiisövst 140 cmtr. 78.000 K Sirspa ruhára való k«hne ... 145 000 ., Hsmeapun arsdetl angol ... 171.000 ,. Ragián á* tállkabál k«lm« 180—320.000 .. Koeká« U ealkos női ruha-
laövtl......... ... ... --- «-000
Űyapjuía>in dlvateslkokkal 46^00 .. Camgarn chévlotte 110 emtr. 67.000 „
Vászonosztály:
Kelengysváaion .........
Mosott ehlffon............
Piroska yásaon a rág specialitása..................
Lepedőváixon elsőrendű ml-
nótéf...................
Píplinlepedőrászon. 180ein. KonyhitArtő éa szakall^ulu Aizúlkéaalet dam*ut. 6 szc-máljas ... ..\'. ... ... ... Nappali Ing saját készllm. Nadrág saját kéazllményU Hálóing saját kéazUménjü
15.500 19.000
45-500 55-500 15.500
255.000 53.000 53.000 99.000
Moaóosztály: Orenadlo, duplaszélei, világos lalnskben ......... 17^500 „
MoiA toll valódi francia,
rc«-ak mintákban ...... 19^00
HlmMtl granadln gyönyórü
klmlnlisis............... 37.500
Japán crcpp«. világos alapon,
nilnlikkan............ ... 25^00 „
Crappelln U«ujabb divat-
calkokkal lOOcmlr....... 48.500 ..
T*nl.aflaneH ...... 22.000 - 28.000 ,.
Sporlflanall minden dlvat-
satnbsn ............ 26-500 ,.
Ratlná* laaell 56 dival-
.aínben ............... 41.000 ^
Dotiblé Wanell cltórangn minősig, legújabb mintákban ... ... .......... , 65.000
Selyemosztály: Crepp da Chinc divaUzi-
Mtkbcn ................. 128 000 ,.
Qeofgetlomlndendlvatszlnb. 135,000 ,. TrlcolUelyem. nehéz minői. 115 000 .. Charmtuse, Hberty izlnskb. 165.000 ..
Vidéki rendelések pontosan tszkőzöltetnek.
A felhalmozódott maradékokat karácsonyi occaslo árban árusítom.
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar es Könyvkereskedés R. T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: ütenoeck Karoly).
ZALAI KQZLON
Rendszerint politikai napilap, ezúttal vegyes tartalmú alkalmi újság.
Kizárólag hölgyek részére | Felelőtlen szerkesztők KEMPELEN BÉLA és BARBARITS LAJOS J Kizárólag urak részéref
■ -==L=^=—=====--—=---—=J=----ii
A Jótékony Nőegylet karácsonyi vásárjára össze-vissza szerkesztett rendkívül kelendős kiadás
Merénylet a zsebek ellen a jótékonyság nevében — Női rikkancsok Nagykanizsán — Roskadozó sátrak— Eleven ördögök — Az amerikai tombola * szenzációs főnyereménye — Zsákban „tündérek" — Rádióállomások hölgyszivekben — Paradicsomkert az „uj Vigadóban" — Hadüzenet a táncnak \' Mi hirlik a városban — Hivatalos felhívások
A vásári népséghez
A „Zalai Közlöny" jelen rendkívüli kiadása ugy alakban, mint tartalmában lényegesen eltér annak mindennapi számától. A máskor komoly politikával és hírekkel telt újság hasábjairól tréfa enyeleg az olvasó felé s igyekszik alkalmazkodni a kellős ünnepnek vásári hangulatához. Ami benne van, azt senki se vegye komolyan, mert alólirotlak előli csak az a cél lebegett, hogy az olvasó ajkaira mosolyt élesszenek bohókás ötleteikkel.
íródott Nagykanizsán, 1924. év december 6. a napnak 24-ik órája után következett szabad percekben.
KEMPELEN BÉLA és
BARBARITS LAJOS
a jelen rendkívüli kiadás összetákolóI.
Karácsony előtt
(bl) A szeretet szent ünnepére, gyertya-gyujtogatásra készülünk.
A szomorú télben, a napok szürkeségében régi karácsonyi vásárok emléke jut eszünkbe.
Ma sorsdöntő problémák vajúdnak napjaink között és tehetetlenül nézzük a trianoni ország nyomorúságát, tömegek megfeszített küzdelmét a mindig elkövelkezö holnapért.
Hiába keressük a boltokban a \'égi sürgés-forgást, ma netn hullámzik ott a szerelet ünnepének más időkben szinte könnyelmű bőkezűsége.
Fékeién, szomorúan jön a karácsony, ahogyan jölt éveken át, amiúla ránkszakadl a véres viharnak, nagy megpróbáltatásoknak ideje.
I Sok a hajlék, ahol hideg a tüz-I jely és kékre iázott gyermekek I "őzt kaszál a pusztulás. Sok a I Nlék, ahol nincs ennivaló és egy ■ lalal k»nv,W Is hasztalan várnak
utján nyissuk ki szivünket a szerencséilenek előli, kik a mártírok tragédiáját élik! Karácsony jön. a a szivek, a szeretet ünnepe. A pogány lelkekel is meglógja ezen az estén az a nemes emberi érzés, ami megkap mindenkit az örökzöld fa csillogó, apró lámpásai alatt.
És akiknek megadta sorsuk, hogy felgyiijthatják a karácsonyi gyerlyákat, adjanak valamit, csak egyetlen gyerlya fényét azoknak, kiknek az ünnep sem hoz mást, csak nélkülözést, csak fájdalmakat.
Nem csupán emberi kötelesség ez nyomorgó embertársaink iránt, hanem szociális érdeke az egész
társadalomnak, hogy juttassanak néhány morzsái a szegényeknek azok. kiknek jó sorsuk friss ka-lácsol, meleg hajlékot is adott.
Nyújtson kezel a szenvedők felé, aki nem vérzett még el a küzdelemben és adjon az ünnep hangulatából egy mosolyra elegendőt azoknak, kik a kálváriás magyar sorsot legjobban szenvedik.
Karácsony jön. Szeretet ünnepére készülünk.- De a szeretel utján kötelességek állnak őrt és minden teljesített kötelesség, minden letörölt könny, minden felébresztett mosoly egy-egy ragyogó gyertyafény lesz mindnyájunk karácsonyfáján.
A ceremónia sorrendje
Virsli-verseny és táv-sörözés — Apacs-tánc és egyéb kabaré-huncutságok - Büffé diéta szerint is — Titokzatos matiné — Sátortábor a bálteremben — Zsákbamacska és hasonló bohóságok — Női rikkancsok árulják a Zalai KSzIVny tréfás kiadását — Minden pénzt el lehet kBlteni
Hát legelőször is legyünk tisztában egymással I Mert nem olyan kis dolog ám, ami ma és holnap itt van készülőben. Világraszóló események színhelye lesz e kél pirosbetos napon a Polgári Egylet nagyterme s illendő éppen ezért, hogy minden ember tudja, mi minden veszedelem várakozik reá.
Mert azt előre is bejelenthetjük, hogy ezt a két napot senki nem fogit megúszni szárazon, de azért a végén mégis mindenki kinn lesz a vizből, mert mindenki önmaga fogja megállapítani, hogy soha életében még ilyen jól nem érezte magát és soha éleiében ilyen könnyek, ilyen szívesen és ilyen sokan nem pumpolták meg, mint ezen a két napon. Hál lássuk csak!
A részletes program
A cécó vasárnap délelőtt VtlO órakor kezdődik a Polgári Egylet nagytermében.
A műsor első szíirmz maga a nagyterem. Ez azonban csak\' pár percig tart, tudniillik pár percig a belépő nem tud hova lenni a csodálkozástól, néz iobbra, néz balra, néz összevissza s a
mind ingyenben marad. Így sok pénzt takarít meg minden txilépó, amit Dobrovies Milánnak, a terein művészi ízléssel rendezőjének kell megköszönni.
Sör- és borkorciolya-verseny
A vasárnap délelőtt ezzel a szó szoros értelmében rbámulatos" program-ponttal kezdődik. Folytatni lehet aztán mindenképpen jótékony sörözéssel. Hogy a sörnek talaja legyen, ezt megelőzi a bécsújhelyi virsli-verseny. A pazar villásreggeli s a későbbi, folyton perma-nencíában álló büffé kifogyhatatlan raktárát legnagyobbrészt közadakozásból szerezte be a rendező Nőegylet és legbájosabb, legellenállhatatlanabb tagjai fogják ellátni a kiszolgálást.
Délelőtt aztán mást nem is kell csinálni. Aki kellőkép jóllakott, az >/.l óra tájban elmehet ebédelni haza. Csak vigyázzon mindenki, el ne rontsa a gyomrát, mert délután jön még a java.
Délután 3 órakor diszcs magyarruhás leányok 20 tagu sorfala várja az érkezőket. Ekkor kezdődik a lulajdon-képeni cécó. Enni, inni ekkor már kö-
ttaUMfli

gyönyörű kabaré-számok fognak gon yj doskodni a lelkek táplálásáról is.
A kabaré ép olyan össze-vissza idézr! közökben fog lejátszódni, mint ahogya.-ad libitum történik a büffé tOnkresilí j\\ nyitása is.
Hogy mi lesz a kabaré?- Egy-kta számát elárulhatjuk. Bakos Melindig | (1 apacsláncot lejt Gellért Endrével. Bálldöil] Gyuszi magyar nótákat zengedez. Plé.. j Manci cigánymódra, Bölcsföldy Sáli laL ballctot táncol. Aztán megint Bakó-Melinda Doniján Pistivel kuplékat daaif ,C nálnak. A kabaréhoz ugyancsak Domjá. 11\'-\' Pisti zörög valami muzsikát. léi \'1
Közhen patakokban folyik a bo^ijr, sör, tea — Urain bocsá\'I — a pezsg^JU\' is talán. Lesz dolga á 20 magyar ru afii hás leánynak! in,j
Igy tart ez este 8-ig.
Matlm \'
Héllőn senkinek sem szabad kalzenlp-j jammerosnak lenni, mert délelőtt fíJJ • 10-kor magas színvonalú matiné lesqe|" Ezt azonban olyan titokban tartja tjj, ■ rendezőség, hogy eddig nem sikerül, megtudnunk a részleteket.
A sátortábo/" \';]
Délután 2 órakor kezdődik a tulaj hit f; donképeni vásár. Ezt aztán már megírni kevés. Ezt mindenkinek látnia kell s f
Eddig ugyanis csak látványosságnál*\' ■ | állt olt a sok szebbnél-szebb sátor, d<m | ekkor eleven élet költözködik a sátor-n; ( 1 táborba, bevonul azokba a fél váró*0 I asszonya, lánya és lészen akkor -J pumpolás és zsebek iszonyú szomok rusága. el< ■
Az egyik díszes sátorban állítják ki"*" (\'■ azt a sok varrott- és kötött gyermek-..\'.i . ruhácskát, ami hetek óta készült iT;, [| Nőegylet tagjainak szorgos kezei alatre\'\' ,\'i amit a rongyos kis iskolásgyermckelí0: 1 \\ közt fognak szétosztani.
Külön-külön sátrak alatt étkezde — italmérés — trafik ■ rászda — piac — iparművészet —i zsákbamacska — tombola — világposta!
Világposta főnöke Wítzl Györgyi. jjJ
„Rendkívüli kiadásit^
A Zalai Közlöny rendkívüli kiadását!, \'; három ennivalóan bájos női rikkancs^ <\\ fogja rásózni boldogra-boldogtalanra: \'\'. Bakos Melinda, Garai Edilh és Wítzl Györgyi.
Bakos Melinda még egy huncutságot fog közben elkövetni. Pereces-inas lesz a zsömlyés puttonnyal a hátán. Hogy a- " pereceit elsózza, az biztos, de ho
ü
:at, legfriscbb Az hirlik pletyká-I ; kiabálnak, a pereces trombitál, a is telefonál, a sátrak körül nyüzsög sári tömeg egész estig, ícsora után betetőzésül Horváth 6 keresztbeteszi a vonót és követ-: a tánc. amig csak jólesik.
Az árulók névsora
sátrak körül tevékenykedő hölgyek • orát a következőképen próbáltuk íállitani:
ihalt Károlyné, Ács Józsefné, Bar-Gyuláné, Barbarits Lajosné, Bá-byulánö, Bértfrt Ágóstónné, Bloch Ióné, Bodor Zoltán né, Bogenríc-Frigyesné, Bogenrieder Károlyné, nadia Vilma, Daráss Lászlóné, •Szabó Jenöné, Fater Mihályné, ábián Zsigmondné, Friesz Jenőné, nörey Istvánné, Haiszer Jánosné, áth Olivérné. dr. Horváth Ti vadamé, • Ferencné, Kaán Irma, dr. Kabdebó Iné, Kayser Elekné. Kádár Lajosné, <állnav Gyuláné, Kelemen Károly-<iss Ern -iié, Kisfaludi Aladárné, ,cs Rezsöné, Kövess Jenőné, dr. cy Istváiiné, idb. Králky Istvánné, sy Kálmántié, Laublieimer Alánné, i Józsefné, Mandello Miklósné, m jviczky Gvnláné. dr. Malek László-™ Ír. Merkly Józsefné, dr. Mutschen-cr Edvinné, Mágics Ferehcné, Nádasy Józsefné, dr. Örley György-)fenbeck Vilmosné, Palaskári Pé-, , Petrik De?sőné, Pintér Nándorné, ílus Antalné, Prosek Károlyné, Stul-. i$zlóné,SchwarzGusztavné,Szabady . icné, dr. Szabó Lajosné, Szeemann jrné, Székács Pálné, dr. Szigcthy lyné, dr. Tamás Jánosné, Tcutsch távúé, Tripaminer Jenőné, Valics óné. dr. Vass Zoltánné, Vizkelety lené, Vegele Károlyné. Weber Ká-é, Záborszky Zoltánné. :halt Baba, Anhalt Dudi, Anhalt a, Antal Juci. Antal Lili, Baycr n, Berke Jolán, Bittera Manci, er Gizella, Bogyay Piroska, Bojt fit, Bori Manci. Böhm Ilonka, Gizi, Eppinger Ilus, Fábián ia. Fekete Baba, Gorove nővérek, Erzsi, Oyenes Gizella, Heinz nö-Horváth Éva és Bözsi, Horváth >ka, Kádár Lenke, Kállnay nővé-I Király Sári, Kovács Erzsi, Kovács I, , Kovács Zsuzsi, Köschl Ilonka, | czky Manci. Lindauer Ilonka, Mair í, Martincsevics Ilus, Mázol Lulu, cs Manci. Muzikár Ilonka, Nagy 3, Nováczky Gizi, Ofenbeck Manci, xxk Terike, Palaskári Manci, | >vics Aranka, Palkovics Manci, ki Ilonka. Petrics Lulu, Pléh Manci, I Éva, Rády Gizella, Schlosarek •ek. Sörlei nővérek, Schwartz Annié, I i Ilonka, Süle Margit, Szabó Babi, 6 nővérek. Szakonyi Rózsi, Sze-nővérek, Szendrey Ilona, Tóth li, Török Gizella, Török Rózsi, | r Katalin, Vargha Kaló, Venczeli
n is azon kevesek 5zé tartozik
2 9
aki még nem adott le 70.000 koronát a szerkesztőségben egy a nagykanizsai temetőben fekvő
I ősi halott sírkövére
\'SKinevezés
Közfelkiáltásául generálist .Választottak a vig Gántonyisták 5 minthogy .szórazon* ez nem érvényes, tÁ levét a Centre Itnin megittak.
Találós kérdések
A ki az alábbi lairáaokból reá ismer azokra, kikre ban-nök célzás történik a azt a rikkancsok bármelyikével közli, azonnal megveheti tftlük a jelen kiadást - tizezer korona rögtöni lefizetése ellenében.
1. Lábain szárnyas korcsolya, száguldozásával komolyan veszélyezteti a járó-kelők testi épségét, jobb kezében táska színdarabokkal, versekkel és neveket tartalmazó papirszeletekkel, hóna alatt plakátok, baljában bőségszaru. — Ki ö?
2. Nagyon szépen játszik a műkedvelő előadásokon, szeretne korcsolyázni, nyáron tenniszezni, de csak busz év körüli partnerekkel és modern táncosokkal. Eleven, mint az ördög s a férfi sziveket csak játékszernek gondolja. — Ki ő?

3. Nngyon szép, de hamiskás szemei vannak s veszedelmesen tudja ke-zelniYökel. A színpadon elneveti magát, mikor csiklandozzák s nagyon szépen tud tilkakozni az orvlámadások ellen.
— Ki ö?
4. Csak a harmadik liter bornál mondja, hogy : pincér ne olyan szaporán, mint eddig, mert még — megárt
- Ki ő?
»
5. A kora kétszer annyi, mint a mennyinek érzi magát. — Ki ő és hány éves?
6. Költő, iró, műkedvelő, családapa, de mint szinjátékos sohasem tud fel-emedni a helyzet „magaslatára". Egyéb-
ként szive egyidős az éveivel. — Ki ő?

7. Fedák Sári azt mondaná rá: Kis bolyhos, Molnár Aranka: tudom ugy is, hogy jó kritikát ír rólam, Radó Mária: nem az én esetem, Florica: de magával sem játszaném cl az „Elnémulta^ Vilma ö Nagysága: maga mindég olyan kedves... — Ki ő?
8. Hangjától remegnek az összes műkedvelők. Az egyetlen, aki még számbavehető a Gárdonyi-leventék közt a lányok számára, mert üres a szive. Csak egy baja van, hogy a zsebe is üres. — Ki Ő?

9. Reggel, délben, este kupiét énekel. Szabad idejét sokáig a lakáshivatalban töltötte. A színpadon is sasirozva lejt végig s a próbákoii/a legtöbb szidást kapta, mert mindig máshogyan akart táncolni, mint a rendező akarta. — Ki ő?
10. Két ballába közül az egyikre sántít és mindenki csakhamar földire
talál benne. — Ki ő?
*
11. Az ódáitól oíla van Nagykanizsa. Drámai erejével kősziveket megrendít és mázsás rímeket emelget. Nagyon győzi a szeszt. Csak nem mindig idejében ébred. — Ki ő?


Nem lesz gondja karácsonyra,
ha SSarnpf ZsÜgreíiBirad fűszer- és csemegekereskedésében (a Bazár épületben) szerzi be a ieg-olcsóbb karácsonyi áron háztartása összes szükségleteit. üj esztendőre ^^^ j^már most vegyen mézet kg.-kint 25.000 koronáért.^ ^
DIALÓG
Személyek: Ilma, az örökös főrendező.
Eli, soubrette, naiva, drámai szende, hősnő egy személyben. Hely: Ilma szalónja. (Zsebbe szerelhető rádióállomáson felvette a .Zalai Közlöny" alkalmi riportere)
Jlma: A legközelebbi előadásra kitűnő szerepet szántam neked.
Eli: Szabad kérdeznem, hogy minőt?
Ilma: Egy helybeli iró vígjátékát. Te játszod benne a címszerepet, partnered pedig maga a szerző lesz.
Eli: Nem, kedves Ilmám, én ezt a szerepet nem játszom cl.
Urna: Még nem is olvastad. Pompás egy darab. A második felvonástól egészen a kilencedik felvonásig csaknem mindenütt páros jelenetek vannak benne. Szó van benne szerelemről és féltékenységről; hol összevesztek, hol meg kibékültök benne, aztán végül is egymáséi lesztek. Az ötödik felvonástól a kilencedik felvonás utolsó jelenetéig valóságosan csókba fullad a vígjáték. A partnered ...
Eli: Éppen ő I.. Kérlek, az Istenre, mindenre, ami szent előtted, a jótékonyságra vagy akármire, csak ne folytasd! (befogja a füleit s tombolni kezd piskóta lábaival).
Ilma: De kérlek Eli, uralkodjál magadon ... A múltkor is olyan hatásosan játszottatok együtt, hogy tele volt a sajtó a ti nevetekkel...
Eli: Mit, a sajtó... Mit tudja a sajtó, hogy én mennyit szenvedtem azon az előadáson... I Azt csak én tudom, hogy a harmadik felvonásban minő rosszul játszott a „te" szerződ s a negyedik felvonást meg egészen — elrontotta. Szinte sírni .szerettem volna mérgemben.
Ilma: No, hallod, Eli, ezt igazán nem értem.
Eli: De én igen! Különben mit tudod azt te, Ilmácskám... Én átérez-tem a darab mélységes alapeszméjét s partnerem a legszebb jelenetben elrontott mindent. Egyszerűen nem tudott a helyzet magaslatára emelkedni. Nekem ebből a szerzőből már éppenséggel elég volt. Mit csinálnék én vele az ötödik felvonástól kezdve a kilencedik felvonás végéig, négy órán át? Megint elszalasztana minden alkalmat.
Ilma: No jó, értem. Hát segítünk rajta, megmondom neki...
Eli: Semmit sem mondasz meg neki. Még ha megmondanád is, akkor sem ^lennék biztos benne, hogy jól játszanék az — ötödik felvonástól a kilencedikig. ..
Ilma: Édes kicsikém, hát akkor
masKeppen segiiumf nered szerepét kiosztom annak a" főhadnagynak, aki...
Eli: (folytatva) tudja az összes modern táncokat s nem gyáva, mint a te iród ... Tudod llmicám, nála Csak egy baj van... tartok tőle, hogy olyan szenvedélyesen játszaná meg a szerepet, hogy nem bírnám ki négy órán át.
Ilma: Négy órán át? Tévedsz kicsikém. Az előadás este 6 órakor fog kezdődni s tart reggel 3 óráig.
Eli: Ez lehetetlen! Kilenc órán át egyhuzamban egy ilyen idegrázó darabot játszani .... Nem, ez lehetetlen ... Te, Ilmácskám, van nekem egy jó ismerősöm, aki az én kedvemért talán megrövidítené a darabot 3 felvonásra.
Ilma: Talán csak egyre. Az első négy felvonást összevonja egy jelenetre s az ötödiktől kezdve a kilencedikig csinálna belőle három-négy jelenetet. Csupa páros jeleneteket...
Eli: Szóljak neki... ?
Ilma: Nem, ez lehetetlen — különben ahogy én ismerem a te jó ismerősödet, nem is lenne hajlandó rá ...
Eli: Ez nem oly biztos.
Ilma: Hát axkor elővesszük a „Katica bogár" cimü két felvonásos színjátékot s te adod benne a címszerepet. Férfi leszesz és ebben a darabban is annyi a.,csókos jelenet, mint a másikban ...
Eli: Jó. Egy feltétel alatt belemegyek a nadrágszerepbe...
Ilma: És az?
Eli: A partnerem . ..
Ilma: A kis Ica lesz.
Eli: Ica... ? Ezt már nem. Az én választásom szerinti férfi... Aztán meg fogom mutatni, hogy hogyan kel! ezt a darabot megjátszani. A legközelebbi alkalommal aztán felcserélhetjük a szerepeinket...
Ilma: Velem?
Eli: (meglepődötten). Veled .. . ? Nem... a partneremmel...
(A szobában felgyújtották az összes villanykörtéket s a rádió felmondta a szolgálatot. Elkezdett tűrhetetlenül berregni. Hiába volt a riporternek minden igyekezete, a rádiókészülék csak nem működött továbh. Igy hát csak a legközelebbi műkedvelői előadáson fogjuk eldönthetni, hogy kinek a darabja s minő szereposztásban kerül színre.)
Okulus.
a Hu lár-nóta
Csupa szép lány, szép asszony... Hogyha ezek szusszal bírják, Ma még Bálint Gyuszi is Le fogja adni a zsirját. Vásár után rossz bőrben Mit is csinálna őkelme? Csukamájolajat szed, Hogy magát kissé összeszedje.
legújabb távirat
(Lapzárta után érkezett) jaj kerem szerkesztoe ur —-ezt nem lehet kibírni ami velem toertent — remes —■ me-goeruelek — csak mar tul lennek rajta — mar mint a vásáron — kepzelje szerkesztoe ur — epen joettem mikor keny-telen voltam oe^szeoelelkezni az anyafoclddel — olyan sar van az utcán hogy plchrc csúsztam es ocsszekuszalodtak . oesszes irasaim — joejjenek vagy telefonáljanak a mentoe-kert — a hoelgyek ncvsorabol tocbb cetli elveszett — becsue-letes megtalalo kéretik — sa-toebbi — az elveszett hoelgyek pedig* keretnek hogy a szer-kesztoesegben a névsorba való felvetelre jelentkezzenek joejjenek segitsegemre
farkas vilma
foerendezoe
^telettél értesítem az igen tisztelt közönséget, hogy december hó 1-től kezdve ismét minden este az
ISI
Az egész vidéken másról nem beszélnek, mint a
Kékcsillagdruhdz olcsó arairól!
Méi va
karácsonyra
teát^ cukorkákat, karácsonyfa- és teasüteményeket, Koestliiit beszerezni
Gyenes Hajós
kereskedésében Kazinczy-utca I
Az hírlik . . .
(Kulisszatitkok)
Az hírlik, hogy az „Elnémult Itaran-gok"-at Hangya-szorgalommal rendezték.
«
Az hírlik, hogy a Simándi-Florica parlhieban egymásután jelentkeznek a kontreminörök.
Az hírlik, hogy Mózsi bácsi igyekezett „szemet hunyni" a partnerei fogyatékosságai felett.
«
Az hírlik, hogy Pintér Nándor egykét pintér\' megint hajlandó megrázni a .nedve fülét.

Az hírlik, hogy a Gárdonyi-mftked-velők férfi tagjai tagadják, hogy a
„Házasságok az égl>en köttetnek". *
Az hírlik, hogy Florica Simándinak a harmadik felvonásban azt akarta zongorázni, hogy „Nem vagy legény, Berci I"
Az hírlik, hogy Floricának igaza volt.
Az hírlik, hogy Petru előre is jócskán ivott a medve bőrére.

Az hírlik, hogy az „Elnémult harangok" havasi díszletei olyan élethűek voltak, hogy a nézőtéren is dideregtek.
Az hírlik, hogy az oláh pőpa játéka annyira esett a többiekétől, mint Makó Jeruzsálemtől.
Az hírlik, hogy Oarai Edílli mélyen alatta maradt a szereplők átlagos színvonalának.
«
Az hírlik, hogy Sára néni másfél tucat keszken.\'je elég lett volna, hogy az összes leány-tagoknak bekössék a fejét.

Az hírlik, hogy Mózsi bácsi a második felvonásban kiérdemelte a „jöttment" előnevet.
»
Az hírlik, hogy a Crárdonyi-l>álon a forgalmiadó-hivatal testületileg ropta a táncot, mégsem sikerült valami nagy „forgalmat" elérni.
«
. Az hírlik, hogy a francia négyesből szekundát kapott a rendezőség.
vájjon Petrun kívül „ki ső--vároc
utána. b
*
Az hírlik, hogy Mázol Lulu kitűnően érti a „kendözésl".
Az hirlik. hogy Petru a |allf„.,zl,yi .csípős- megjegyzésekkel fíi-vnvic.
Az hirlik. hogy Kovács Zsuzsitól néhányan irigyelték a nadrág-szerepei.
Az hírlik, lingv a haiangoző az elnémult harangokat összeléii s/letie w-lanti repedt fazékkal, tir.,1 Matyi ■„■-rint ez rosszakaratú gráfogás.
Az hirlik, hogy a Keics/tcnv |ót< kony Nőegylet ma és l,uln:.p iarij, ,,
sátorosllnnppckct.
méj.
Az hirlik, Imgy a karácsonyi vásáron eg a tűzoltók is leéghetnek.
, ">riik, hogy a nagykanizsai bor-belyok tiltakoznak az ellen, hogy a ilőegyleti hölgyek mindenkit megko-passzanak.
A/ liiilik. hogy a Zalai Közlöny leinlkivüli kiadása nem is olyan rendkívüli kiadás (hí)
-XEZ SHEDSE6BE Qgg tB! nESPZg
Jiikk ancsnóhi
-Z\'ilui Közlöny, külön kiadás; ,\'YtVn olyan mint máskor, ina egészen más, Kincs is több belőle, mint éppen csak I- száz.
Hölgyek, uruk, népség, van belőle még. Olcsó, lm egy ezres érte nem elég. I\'cnzlik van annyi, hagy megfizethessék.
Kenne vagyok én is; öl vagy tízezer Kroncsit ngy-e már cz is megérjem. I? lile II pénz s aztán az ujs.iggnl cl
Hu reám ismernek, mondják meg nekem, \' " \' illetői mini/járt tizzcl met\'Jcjem /•ilni Közlöny mindenki" reg y< >n.
Maximálták a táncot
Tilos kettőnél több forduló. A lemondás a legszebb erény - Rokkant táncosok öröme - Nem lesz csár-dás végkimerülésig - A lányok megköszönik a táncot - A férfiak megköszönik a rendezőség szívességét
— Szabad egy fordulóra?
— Naná, nem szabad! gondolj i magában a kislány s bájos pnkkerlival máris röp(il a láncosa karján.
Eddig a legnagyobb rendben volna minden. Még ezután is egy darabig. Csakhogy a férfi fura jószág nagyon. Olyan — bocsánat a hasonlatért mint a pillangó. Virágról-virigra szerel szállni. Csakhogy mit csináljon, ha kötve a szárnya ? A táncosnője, mint minden leány, f.ir..dli:il;:!l.tu és észéin1 sem jut, hogy kegyelemben elbocsássa a gavallért.
A táncos arcára lassan-lassan kiül az unottság. Aztán már csak a lába láncol. Pedig a tánc csak akkor ér valamit, lm szívvel, lélekkel, az egész ember járja. Táncosnője vállán kerev lül lopva tekintget egyik-másik lányia, akivel akár illendőségből, akár kedve szerint még táncolnia kellene. Néha össze is akad a szeme egy-egy ismerőssel, jóharátlal s ilyenkor lopva, egy pillanatra csak. olyan arcot vág, mint aki elé summás számlát tartanak huszonsokadika táján.
Ezt természetesen a kislány észre sem veszi. Legtöbbször nem is gondol
arra, hogy a férfi nagyon komisz szerzet s ha közben mókás jókedvet színlel IS. az is inkább csak akasztófahumor.
A férfiak nagy része azt hiszi, hogy illetlenség valami utón módon meg\'-ertelui .-> táncosnőjével, hogy. másfelé liuzza a szive. Arra azonban nem gondolnak a türelmetlen táncosok. Iiogv nagyobb illetlenséget, sőt határozóit nevelellcnsége! követnek el akkut, ami-k..i táncosnőjük tudta nélkül ;\\ sze műkkel, az arcukkal adják éltesére a többieknek s az árgus-szemű gardék
eleven sorfalának, hogy: .....bárcsak
én is, en is közletek lehelnék!"
Reform javaslatunk
a következő: A most zajló karácsonyi vásárral kapcsolatban rendezett bálon cáfolják meg a hölgyek valamennyien azt a rosszakaratú közmondást, amely hosszú hajjal kezdődik s amelynek a puhi-frizura is hadat üzent. Bizonyítsák be, hogy felül tudnak emelkedni\'megrögzött szokáson és átlátnak a szilán, ami éppen ugy átereszt magán mindent. mint a férfiak báli lelkiismerete
A közönség zöme
mondja, hogy a , „bárom igaz sz( Bruncsics bora jó.8
megfelel a valósáéiul
Néhányan, akik még kételkednek ebben, menjenek el;
Bruncsics Józ!
üzletébe (Sugár-ut 53H ahol ugyanerre a taé! paszlalatra jutnak, ml| helyt megkóstolják ts
IS
lehat először is: a inai n., kezdve a nöegyleti tagok den bálon előljárnak jó pél és két, legfeljebb három faiJK után, mikor a mamához éi \' tH: megköszönik a táncot és UjlKJ\' sukat szélnek eresztik. I la aztán a táncos ez ellen protl minthogy maga vitte a bőrét a váifjjl! a táncosnőt nem terheli semmi fe j ség. Néhány uj forduló után azo\' ekkor sem árt figyelmeztetni a b? partnert esetleges kötelességeire.
A majomsziget alko
i talán vakmerőnek látszcr,
hasznos újítással egy jaj kél legyet lehel agyonütni. /(jj}
E/ze módfelett pásr
szűnik legelőször is a majamsi amit a féifiak szoktak alkotni a terem középén : -másodszor pedig\': Jog kelleni n mamák i\'iwlte!t~ m^lth ot/felejtve azoknak a lányoknak, kél ismer elség hiányában senki ( mert felkérni, attól félve, hátha — I mondani szokták — .a nyakán mar
í^járdás végkimerüli
szinten nem a legvonzóbb jelenst féktelen báli jókedvnek. A mai n„ ennek is hadai üzentünk. Szép I jó tánc. magyaros, zamatos tán csárdás, dl\' végkimerülésig járni .1 táncosokra, sem táncosnőikre r csak hogy nem egészséges, haj esztétikailag sem mondható szép\' Arról jiem is szólva, hogy a ruhá cipőkre nézve egyenesen vcszedeB™ s a papák zsebjeire módfelett kárfék<|l Mihelyt megszűnik a rogyásig .\'. Ti csárdás, a lányok mindjárt mégegy..i\'\'.« annyi bálra kapnak engedélyt a pa"!\'^ költségelőirányzatában. iima
Ne haragudjanak a lányok, h.™ inegkonlreniiuálluk a végnélküli >|1B dulókat és csárdásokat, de ezzel s\' ; gálatot véltünk tenni a férfíaktu hogy. megakadályozzuk a majom \' getbe való tömörülésre tapasztalt n;! hajlandóságukat másrészt és nagyo: részt a hölgyeknek, hogy — ha t magunk csak elvélve táncolunk legalább másokat beugrassunk heltu™. lünk es minden lánynak legven mirtíwg és minél több láncosa. V, w
L\'z/el nyernek a lányok is, kikil\' nem kell félniük ilyenformán a pet\'-zsclyem-áiusilástől — no megázol szegény férfiak sem fogják agvúnsi palni magukat sem a táncban, sem! álldogálásban.
A nőcgylelnek mindeneseire gratu, Imik ehhez a tapintatos és módfe-\'\'. célszerű újításhoz.
Egy lusta /dnros.^fií ____
-------"Z \'iisiii táncos.
Legcélszerűbb karácsonyi ajándékot dohányzókellékek
m. t valódi angol Bruyep-pipák,
cigaretta-szipkák
Gál-
kaphatók
amvőlgyi és Szemeli!
zalai közlöny
IQS-t. December 7.
— Tolvaj kcreskedósegéd. A Hirscli és Szegő nagykanizsai cég feljelentést tett a rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen, aki üzletéből nagyobb mennyiségű árut ellopott. A rendőrség megindította a nyomozást, melynek eredménye-képen kiderült, hogy a tettes Lacken-bachcr Endre kercskedösegéd, a Hirsch és Szegő cég alkalmazottja volt, aki az üzletből ellopott árut potom áron Weisz Viktor nagykanizsai lakosnak adogatta cl. Weisz a lopott holmit részben maga használta el, részben tovább eladta. Szombaton a rendőrség mindkettőjüket őrizetbe vette és a segédet lopás büntette, Weisz Viktort lopásra való fel-bujtás és orgazdaság miatt átkistff-tette a királyi ügyészségre. Az csíáig megállapított kár 1,600.000 korona.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán a mult héten születetI 6 gyermek, ebből 2 fiu és 4 leány. Házasságot kötöttek: Wolf Lajos gazdálkodó Pichler Máriával, Bagó Sándor cipészmcstcr Agg Teréziával, l.attdl Ádám kőművesmester Halász Máriával, Gál Gyula gépész Pintarics Franciskával. Elhaltak: Kis Jánosné Hajdú Terézia 50 éves. méhrák; Szommer Alajosné Jelenics Irma 38 éves, szivbillentyübaj; Bali Anna 21 éves, agytályog; Farkas Károly nyug. honvéd törzsőrmester 35 éves. szervi szívbaj; özv. Augenfeld Fülöpné Goldsmied Katalin 6S éves, idült veselob; Vajda Sándor magántisztviselő 51 éves, tüdölob; Skemyák István 2 hónapos, hörghurut; Lutár József szekeresbéres 30 éves, agytályog; Bcdi Józsel 4 éves, agyhártyalob ; Dinhof Gabriella 16 napos, ránggörcsU/özv. Krémisz Bol-dizsárné Andri Anna 87 éves, végelgyengülés; özv. Farkas Józsefné Horváth Katalin 77 éves, aggkori végelgyengülés; Hirt Mihályné Virág Emilia 32 éves. vérmérgezés; Vlasits József magánzó 79 éves. szívszélhűdés.
— Iparosok estélye a jótékonyság szolgálatában. A nagykanizsai iparostársadalom is minden jótékonysági mozgalomból kiveszi a maga részét. Igy vasárnap este a Mágics János és Varga Lajos elnöklete alatt működő nagykanizsai férfi és női szabóiparosok igen sikerült teaestélyt rendeztek az Ipartestület összes helyiségeiben, melynek tiszta jövedelmét az elaggott és munkaképtelen szaktársak fclscgélyezésérc fordítják. Az estély rendkívül látogatót! volt, ott láttuk a kanizsai iparostár-sadalom kiválóságait, családtagjaikkal együtt. A háziasszonyi tisztet Pollák István né, Szöllósy Er/si. Sáfár Ödönné, Nóvák Nándomé. Gál Sáu-domé, Pollák Juliska és Wortmann Juliska látták cl sok szeretetreméltósággal. Somogyi Feri talpraesett mókáival és énekeivel szórakoztatta a közönséget, míg Torma Tóni zenekara a zenét a lánchoz szolgáltatta. A családias jellegű, házias tómisu mulatság a legjobb hangulatban a reggeli órákig tartott.
— Esküvő. Hétfőn délután vezette oltárhoz a nagykanizsai plébánia templomban az ismert sportsmann, KoUarks Géza Somogyi Katók.it, mely alkalomból a templomot zsúfolásig megtöltötték a jegyespár tisztelői és a város sportközönsége. Az esketési szertartást dr. Vargha Teo-dorich plébános, a ferencrendi társház főnöke végezte. A szertartás után Rácz főkántor Lohengrin nász-indulóját adta elő.
= A Quo vadist ma (szerdán) 9 órakor a Világ mozgó is játsza!
— Elveszett vasárnap délután a Zrínyi Miklós-utcától a Csengeti- és Szemere-utcán át a Csányi László-utcáig egy kisleányka fülbevalója. A becsületes megtaláló kéretik azt lapunk nyomdájában leadni.
— Adomány. Stransz Antal kanonok-plébános 197,000.000 koronát adományozott a nagylengyelt apácazárda megnagyobbitására.
— A esendőik agyonlőttek egy tolvajt. Reszneken tolvajok jártak a minap Taulter Ottó uradalmában. Már a lószerszámokat hurcolta cl az egyik az istállóból, mikor a csendőrök észrevették s mivel többszöri felszólításra sem állt meg, a ködben utána lőttek. Az ismeretlen tolvaj holtan esett össze.
— Az Oltáregyiet kiállítása. A Mátés P. Hilár szcntferencrendi ál-dozár igazgatósága és Petermann Józsefné elnöklete alatt mijködő nagykanizsai Oltáregyiet szépen sikerült kiállítást rendezett a két ünnepnap alatt a plébánia Kottgregá-ciós termében. Kiállításra kerültek mindazon egyházi ruhák, amit az egyesület tagjai az éven át szorgos munkájukkal elkészítetlek. Láttunk leheletszerű finom csipkemunkákat, a női kéz munkájának valóságos költeményeit — mind az egyház szolgálatába. A sok értékes kiállított darab közül Sebestyén Ilonka karinge, Munkácsi Berta albája, Gráf Ernőné csipkemunkái tűnnek ki. Láttunk oltártcritőt, minisztráns ruhákat, albákat\' kehclytörlőket, kor-porálékat, stb. EberhanU Béla piarista házfőnök és Gazdag Ferenc püspöki megbízott számára készülő művészi karingcií. A kiállitott szép munkák faszai Mariska, SzaM Mariska. Gráf Manci, Tarnayné Horváth Lujza. Gráf Ernőné, Somogyi Manci, Gráf Jánosné, Nagy Lujza, stb. stb. készítményei. Hétfőn délután a kiállított egyházi ruhákat megáldották és átadták egyházi rendeltetésüknek.
— Iparosdalkör alakul Kaposvárott. Kaposvár iparos-társadalma körében mozgalom indult meg Iparosdalkör megalakítására. A dalkflr az Ipartestület kebelében alakulna s önálló hangversenyeket is adna.
— Zalaegerszegen 118 internált van. Zalaegerszegen már javában folyik a minisztériumból érkezett bizottság vezetésével az internáló-táix>r likvidálása. Először a még megmaradt 118 internált ügyét veszik revizió alá s ezek egy részéi elbocsátják, másik részét a toloncházak-ban helyezik el.
- Pályázatok. A sümegi járáshoz tartozó zalagaísui körjegyzőségben december 17-ig, a nyirádi körjegyzőségben december 19-ig egy-egy adóiig) > jegyzői állásra; a zalaegerszegi játásbau Zalalövő körjegyzőségben ujonan szervezett körjegyzői írnoki állasra december 18-ig { So-mogymegyében a marcali járás so-mogysúmstmi körjegyzőségében adóügyi jegyzői állásra dcceml>cr 15 ig, Parány nagyközségben jegyzői állásra december 20-ig, a sömogy-szentmiklósi körjegyzőségben ujonan rendszeresitett írnoki állásra decetn-lK*r 10-ig pályázatot hirdettek.
— Somogyi hősök temploma. Kaposvárott nagv buzgósággal folyik a gyűjtés a hősök templomacéljaira. A szcntfercncrend harmadrendje által a Katolikus Házban októberben rendezett nagysikerű műkedvelő-előadást vasárnap és hétfőn megismételték. Színre került Zadravecz István tálx>ri püspök Kapisztrán cimü darabja
— Nádasdy-huszárok hősi emlékműve. Zalavármcgye alispánja -felhívást intézett Nagykanizsa város polgármestere utján a város közönségéhez, hogy azok, akik Zalavármcgye területéről a 9. Nádasdy huszárezredben szolgállak és mindezeknek hozzátartozói minél nagyobb számban vegyenek részt a Nádasdy-huszárok hősi halottainak emlékérc Sopronban állított emlékmű leleplezési ünnepségén. A leleplezést ünnepélyes keretek közt decemlier II-én lesz. Az ünnepségen résztvevők a leleplezés napján délelőtt 10 órakor gyülekeznek a soproni vármegyeházán.
— Felülfizetés. A Kereskedelmi Alkd-mazotlak Orsi. Szöv. nagykanizsai csoporttá által november hó 9-én tartott .Terike* előadásán fcililíizctn! szívesek voltak a kővetkezők: Llrscli Ferenc Pinka tó 160.000.1\'ílrst-cég 150000. IWrJny N. Wien. Ki>faludi és Kmiiw. Vajda. Stern. SchOnlKiKcr, Ikráén-rlcdri frigyes \\MO O ÍO-KXX). l\'crls* Jenő. Tóth József, JKzabiS Ferenc. Adlcr Miksa, Sln^cr J és Tdr>.», Izr. Nőc^vlct Szabado% Mátvás, Wi lsz Lajos 50.000 .OO.COO, N. N. «!0.i*>0. Korcin cs Stroch 70.COO. Ausch OilOn. Rccscl Imre. l.usztlg Rczyó, Stclnl>er-ger és T.«rsa 35 000 - 35.000.SHoinogvl és Stcrn K..szl»lllz Jenő 30.(XX> UVHXj\'. 7.sol-dót (jyuta 2>000. N. N. 20.000. Deutscli Károly. Boltor Laj<K>. Kovács József 15.000— I5\'*>" korona, melyet köszönettel nyugtázunk — a R<ndcísfg:
A Quo vadist ma (szerdán) 9 órakor a Világ mozgó is játsza!
A nagykanizsai álkulcsos betörők nyomát a legszorgosabb és legszélesebbkörű nyomozás ellenérc még mindig nem sikerült megtalálni. A nagykanizsai történtekhez hasonló betörés nagyon sok történik Dunán-tulon. A legutóbbi napokban Kiskunhalason történt egy álkulcsos betörés és ékszer-rablás. A rendőrséghez érkezett körözés adatai szerint a kiskunhalasi betörő ugyanaz lehetett, aki a Dunántúlon követte el a sorozatos betöréseket.
= A Quo Vadis? sikere olyan nagy. hogy ma (szerdán) a Világ nwzgószinház is bemutatja, hogy az Uránia jegy nélkül maradt közönsége is hozzájuthasson a kivételes pompájú filmhez.
A karácsonyfa-árusítás szabályozását tartalmazó belügyminiszteri rendelet szerint a karácsonyfa adásvételével csak olyanok foglalkozhatnak, akiknek a községi elöljáróság által láttamozott, erre vonatkozó igazolványuk van.
— Orvosok társasvacsorája. A nagykanizsai orvosok 11-én, csütörtökön este fél 9 órakor tartják szokásos társasvacsorájukat a Kaszinóban.
— A Gcorgikon-Kör 111. szak-üléso. keszthelyi gazdasági akadémia\'Georgikon Gazdasági Köre december 12-én este fél 9 órakor tartja III. szakülését a Bocskai-vendéglő nagytermében. Kukuljevicz József dr. akadémiai tanár előadást tart „A tudományos búvárkodás módozatairól". Álla Ferenc II. é. h. s a praxi-banda zeneszámai után Tóth Dezső III. é. h. a Kör főtitkára „Egy métermázsa búza előállítási költségéiről ad elő. Befejezésül folytatják Sehúk Gyula II. é. h. utakkérdését a földművelő nép téli oktatásáról.
A Quo vadist ma (szerdán) 9 órakor a Világ mozgó Is játsza!
, J Schvarcz Dezső cég közli, hogy ismételten érkeztek a volt minőségű harisnyák, melyek a magasabb vám dacára a karácsonyi idényre való tekintettel a régi árban árusíthatnak és pedig: selyem flór minden színben párja 50.C00, niuslin minden szinben párja 36.000 ko
— A novemberi drágulás. No-
vember folyamán valami különös drágulásról nem panaszkodhattunk, mégis a megélhetési index 2 és fii százalékos áremelkedést mutat, ami a novemberi lakbér-emelkedés következménye. Enélkül az árak legnagyobbrészt változatlanok voltak októberhez képest. Egy másik index számítás még tovább megy és kimutatja, hogy az átlagos ár-színvonal novemberben október végéhez képest fél százalékkal csökkent.
Ifj. Gonda Béla, az asszonyok, leányok filigrán tollú írója december 15-én (hétfőn) az Urániában előadást tart az otthon művészetéről.
A „Transdanubia" Sport Egyesület folyó hó 13. és 14-én tartja nagyszabású műkedvelői előadását. melyre — tekintettel a nagy érdeklődésre, amely az előadást megelőzte — már csak korlátolt számban kaphatók Zaplctál mester FŐ-uti üzletében a jegyek. Alkalmunk volt a tegnap esti főpróbát a Polgári Egyletben végignézni s arról a legjobb és legkellemesebb impressziókkal távoztunk s itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a Transdanubia lelkes művészgárdája saját zenekarával, mely hatalmas léptekkel törekszik művészi nivója felé, soha jobb előadást nem produkált, mintamilyen az .Aranymadár" lesz.
Diewock Júlia kéri a szülőket, hogy kisgyermekeiket mától kezdve ismét küldjék el az oktatásokra, melyeket újból megkezdjek.
— Saját gyártmányú kötött kabát K 195.000-lói. sjiját gyáitinányji kötött mellény K 130.000-lói, saját gyártmányú kOtötl Jumper K 30.000-tól Fllipp kötöttárugyára Szombathely. Széli Kálmán-u. 6-
Bőr-rctikOlők a legnagyobb választékban, legolcsóbban Schvara Dezső cégnél szerezhetők be.
Uri- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schworcz Dczsö cégnél, Fő-ut 5.
Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
Irodalom és művészet 0
Uj Idők. Hcracg Ferenc képes Irodalmi hetilapjának 50.\'számában folytatódik Bónyl Adorján érdekes regénye és Csalhó Kálmán elmés vlgjátáka. Közli a lap azonkívül Falu Tamás, Kupossy Fcllclán. Roda-Roda és Kálmán Jenő elbeszéléseit. Kosáryné Réz Lola, Lázár Béla és Fodor Gyula cikkeit, Juhász Gyula versét, Mlilbeck Károly elmés fejléceit, számos mOvésxl és Időszerű képet cs a lap rendkívül népszerű rovatalt, a dl-vatrovatut. A harmincéves UJ Idők olyan meglepetésben részesíti olvasóit, amilyenhez hasonlóra nincs példa a magvar sajtó történetében. Az Uj Idők etófizetésl ára negyedévre Sf.\'XX) korona. Mutatványszámot kívanatra intvén kutd a kiadóhivatal\': Buda-pc*! VI.. Andrássy-ut 16.
BSOZI
Világ. Szerda 7 ís 9 órakor: Quo vadis? I. rísze.
Uránia. Szerda íél 6, 7 ís 9 órakor: Quo vadis? I. része; csütörtök ís péntek fíl G, 7 és 9 órakor: Éljen a király, Jacky Coogan viligfilmje 12 felvonásban, rendes helyárak, ked-vezmíny nílkül.
Jön: A velencei karnevál, a párisi l\'atlté csodás szépségű filmje, velencei ís párisi felvételekkel.
A következő tudományos előadás december 15-én (Itílfó) az Urániában: itj. Goiida Bíla iró: Az otthon művészete.
A Quo vadist ma szerdán 9 órakor a Világ-mozgó is játsza
I<ft4. December )Ó
KOZGAZPASAG
Kecskemét gyümölcs-exportja
Z^UIKÓZLŰNY
A kecskéinél gyümölcsexport idei adatai a kövelkczXk: A nagyálloinás-ról útnak Indítottak Összesen 106.ÍI44 q gyümölcsöt, amelyből a legtöbb, 59.273 q. Bécsbe, 26.335 <t egyéb külföldre (Németh, Cseh, lengyel-ország), 20.153 q. Budapestre^ és 1183 q. Magyarország többi részeibe ment. Ezzel szemben a mull évben ulnak indított szállilmány 6S.I64 q-t tett ki, tehát 38.780 q-val kevesebbet, mint az idén. Kecskemét legfontosabb piaca tehát /iées. amely egymaga több gyümölcsét SYlt igénybe, mint a külföld, Budapest és Magyarország többi része összesen. Bécsbe az idén 4<>49 q-val többet szállítottak a mull évinél. Aniig a mull esztendőben a barack indult Kecskemétről a legnagyobb tömegben, addig az idén eleinte az ulwrka, majd pedig a szilva, amely vége-zeiol is messze tulhaladla a többi gyümölcsöt. Barackbői az idén. a tavalyi 25.635 mázsával szemben, csak 3315 mázsa szállíttatott el, amelyből Budapestre ment 1450 q.. egyéb belföldre 158 q„ Ausztriába 1392 q., egyéb küllőidre 315 q. Ezzel szemben az idei legnagyobb mennyiségben elszállított gyümölcsből, a szilváből a tavalyi 12.332 q-val szemben az idén 57.240 q-t, tehát az összes idei gyűmölcsszálli-tásnak több mint felét. A legtöbb
szilvaszállitmány, 33.739 q„ Ausztriába ment. A gyümölcsszállitás legnagyobb részben befejeződött, csak az alma megy még Budapestre.\'
Adófizetés decemberben. December 14-ig fizetendő a november havi értékforgalmi adó, 15-ig az alkalmazottak november havi általános kereseti 3dója és a november havi fényűzési adó, 21-ig pedig a december hóra esedékes általános forgalmi adóelőleg.
Eddig 50 milliárd hitelt kaplak a köztisztviselők. Tudvalevőleg a Pénzintézeti Központ a kormány megbízásából hiteleket boesáji a köztisztviselők rendelkezésére. Kulon osztály foglalkozik a közszolgálati alkalmazottak hiteligényeinek kielégítésével. Ezidcig 50 milliárdnál nagyobb összeget bocsájtottak a köztisztviselők rendelkezésére. A napokban azután olyan hirek kerültek forgalomban, mintha a hitelfolyósításokat beszüntették volna. Ez azonban nem felel meg- a valóságnak, mert az osztály rendszeresen működik és a Jogosult igényeket a lehetőség szerint kielégíti. A legmagasabb hitel, mely igénylKvchctó 700 aranykorona és avlegalacsonyabl>, a tisztviselők egyhavi fizetésének megfelelő összeg. Ezidcig mintegy 45.000 igénylő számára adlak kölcsönt.
TŐZSDE
Tartotlan indult a mai tőzsde és a nyitási árfolyamok legnagyobb részben a múltkori zárlati nivón mozogtak. A tőzsdeldö későbbi folyamán véleményes vásárlások indultak meg és az irányzat megszilárdult, azonban a tózsdeidó közepe táján \\ élődtek felszínre a legmagasabb kurzusok. Zárlat felé kissé újból gyengüllek az árfolyamok, azonban az árnyereségek jó része megmaradt. Általában az árjavulás a 3%-ot nem haladja felül. A szilárdság leginkább a vas- és bányaértékekben jutott kifejezésre, a kullsz-plac csak a kedvező bécsi hirek hatása alatt javult meg. Zárlat felé az irányzat továbbra is javuló.
Utótőzsde
Az IráflVMl M Uflnll Hgyeilllt Budapeil Fivjrwl AltiUnoi Takailk Hü P<tt| Iliül J900, fM MiSyir B.ilo.lló 950). Beoealnl M00, M>s>" llllelíX Nova 173, reo\'ver 1275 Danubius 3200. Vlllamoi I7W. Oulrlk lltlel 183. SjUó 603.
A magyar korona kOlfőldl hivatalos jegyzései
. DEVIZA VAI.UTA
Itgiup m. l.gu.p mi
Bfei --------------961SIS520 915019700
B"I.H...............57CO 5710 J700 S7tíi
............ 47S251 - <751 «<K..
Newyorkban 13 ,
/U arany korona mai árfolyama hivatalos dallárkurznson átszámítva N8IÖ C0 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Val jták De vizák
A\'fllMl Hl CO Jí^üO Aatlnjin ».*»:■*?$
C*«> k»o«i Ít»l-77U IWIftid IKO l<C,
IXnAf KAOIICO llrdln
Dollit r.-Akv/Mio tiuktiol .VI
ViímU tr. J.v. Brüiixl v.«<)
It00aa44 Irt Kc^iOíi, !>»» 1 »!<»
t«l 1-10*3 KrUjtUftíj I10MIIIU)
MUW u. 10 o*i aivxo^ooco
Líra JIMJIít MUtno 3I743IM
H«ll« frank MM 3Hifi Naaryork ?avtto/36«o
Oiilr ke. 011\'. t<4.*s l\'i.l. a>y. »r«
Dia ko«. 1 1ÍXO fiit a rjn na
S»ax« fraak tti ó iovs s»ta» MUt
SvM kor. IVJ;VIV*\'4 StOíklKalm 14776 ISM7&
Nwvíx Vor, llW«lt«0 Wtrn IM \'.\'i KkJ
Miika mwims 2<i<i<l> US kJ 1437S
A Magyar Nemzeti Bir.V ezenlitt napon-kíM fsak exyazer 1- 2 ú.-a kGeou log hl-v.il.ilo. 4ilofyamokat megállapítani. A be-IznlgailaMfl, elazimoM* (líll 12 driljí lorlcnó he [elemesek e«ien, a If^ul6l.bl hétköznapi ilfotyjnijn UWIÍaik ii eleail.ijf céuite 12 dia *lia felajánlón Ixvol^UuUsokjl, -.j!i rolni igényieteket a bejelenté) nj,-.Jiiuk ir-Inl.aniAn izámoljik cl
A Magyal Nemzett Hauk nzonbtn fenn-latlla maginak ni a J->gol. Ii.-.\'v binnely detlla ili(!(líl a7M.mll hatállyal híüuo-lem- é» az ilvejcl iiívlyimal napközben Mimikor mcgvilloitaasa. I\'.í a seabiijaai l\'.i.\'l évi december 9 ín lép éleibe.
Zürichi zárlat
Pilla 278Í-. London 24W-, Newyotk 511..-, Bflliiel 2.5ÍO--. Mallan<l 223.5 _ Holland 21X130. Bellin 12200. Wien 72-70 Solla 37730. Piaga ISeáO. Bodapesl 70- —\' Vaiad ICC. Bukaactt 2W-. Bettid 770—.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
(tankok
AngolMajjr. Hasal
Uoyi tus*
0$a*
Ol.-M. 6aak Outi. Ilit. Bankv<f«la P4Ui>lt«lb. Htrnu
»rt. J. fejaf-aa H-CMH Ip»r>. r<KK*lml K*r. Ml Tat M«gy»f.Nimrt K«»p Jel/ív^-
Várc.l taak Hrrcw
J»««a. k. (1 tik. Kenik. a. »;
lllitoiltók ía Takarékok
e«:ti;c*i IP.
U*4,itl,l túiluH KöMmrti Tik. Aliit. Tik. |
Moklir
llilll «l«.J i\'
v*\'j X. V
r«aclM«
Malmok
Bori.-.M
Ci n., r.;u 1
iHhéuubtl
|
llw(iiu I
Khttyauloa Vikiin. ,
T^rőktirnlm. T/. Diitu&U
tláayáV -Bltlal / i
Ktcxiltl 14
StJt\'vlil \' J
Kohó <
K<* <Mi«.
OliKt4 1
•Ht£«.:i a
AtífKíi.ft\' .V Níicybílto-iyl
SJIjjó I
UrUlayl |<
N)ro«tá*k Atbren.n |
f«viiö»l ay.
Rl>»l
íir^iWM l\'Jtl{3i(a
VatmCvtk
Ktoittg OílJ <»pcj.
rtfí,n j,
<)««i !>••
o»»« ven 1;
l1olh«rr
KUlir.
LlplJk
.Hi|
H1011 KII *<>£> Mn
v,í.
Vcorlpií (tUna
fdX\'Hmim
e*y... fa
Oullmann
K«<0«Mayrt
l\'O—
Ncau«tl (a
Oía
kiiltnul 5ilav4oU
N«KI 2
Viki.
X6j!<k«M«
AirU |
Atlaatika
MUt." *
Ar.t.,,1.1 UA
Tniat I6a
Cukorgyárak
D4C<uk0« i?0
C»i«<?«r 7710
r.<«ra <U
MriA. <«tc« 7JO
StUMMd
(\'.Irlmlucrck
Cilnntr S4
•-.a-a*.
K.jmi n
TeAaU bo< kJ
Ha\'ktrrak. I«
Oi». Vlllamoa
ttr
Jwll Ilit 1
At (41 ||
Olajok Ola|lpa> |
Miroil p<Lí.
Sir t, utu fíilroti iti Klrily.ir
Kéli pol*. »C» t K«it!.vKh 0>*n «< iiv<i>k£r :
OMk«la4l
Siillolik
LyÜí.\'"1"
T«atH
)•U
Oy*pJ«rao«4 OolaMfgar
3rli W ll\'M
SpCOI.i Flér
Vc0lPar
Ifun^ inűlii.-, 1 1
Síllua !
Diaira |
KrUll M.r»«,|
Különfélék
OunimJ J
ItMM |
OtUrrxVi J
(UrJI BOnl
Bfa«»(M 4
OyJrl b4í
Cor. la Itlia
HMMM Surfía.
Terménytőzsde
8<i/j tistav. 76 k»i-OJ 165.000 467 500. 7X y*os A7?,VX»—475OO?. \\Id. 76 kj o> 462.SC0 - it ó.OOO. 7S ky;<.M70 CiOŰ—17?/^. ««» ^02.500- -105.000. »<MÍffHi 470.000 500.000, tiikd/niiny A«pj 400.000 420.000.
oj tengeri 245000-250000, V6J«» 2ÍO.OOO —270.Ó00, kofna 220.000-225.000. zab 385.000 — 400.000. repce 660.000-690.000, lucerna 230.000-260.000. lóhere 2-^-000 --275.0X). A o»l Urr.tojíízMle liiavuU uüudJbb VO:L
Sertésvásár
I\'cIImJUj 2168, melrból eUdillanul vImu-mjrjdt drb. ElvJfetxlO 27 000 - 28 000, w«Jett 2^000 - 20000. »xe«Je«l köiíp 23.000 -24 000. kfonrű 18.000-21 000. elKVeodn öreR 24-000 -25.000. máíodrendú 22.000-23.000, angol s0ld6 23.000-26.000, azalonna riJjobin 29500. zjlr 37.000. leliuxolt hui 28.«0. auIonnál liliefKí 29.000 -31.000. A váalr voatatoü rolL
Szerkesztői üzenetek
Tudatlan. A* apoct eredetileg egy r»vau ía renyhe uj mexikói Indián-tömnek* oeve. Kétöbb Mirbtau Oeinve francia Ir6 l\'irla kQlviroulnak is lebujalnak kíjeló. belOró cstfkefocóUa alkalmait* e klíejeieii a axOU c«kcl hlik alatta. KOJC^j dreauftk h ^an: nagy oomóta kötött vöröa nyakkead6 a melyen n azemre liuzoll sportaapka.
Szlkru. A riazvinyek (lgytbcn kxduljon valamelyik bankhoz vajíyÜza<3<tUgynOk»>Oz. Ml e tekintetben nem lehetőnk Urvic*4ra.
K. L. KOwöflJCjk. közölni logjok.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar 6a Könyv-kcrcakcdía RT, Nagyiumtza*
Apróhirdetések
Kis Adler IrÓQép Igen ctCn, alép iriaaal 2 mlll^rt etadó. — Sxlgriaxt iroda,
Pó-ut 8.
Eladó leljejen Jókarban levó füazer- <s mát állványok, nagy l.»ztea Uda 3 Hókkal,
pqll t* Iftutf UbU. Scgir-at 40. _
Aprított tüjtifa minden mennyWg-ben kapható l mítermázaitól kezdvo, hAz-hoz ^Jllllva Telekl-ut 43. azJm alatt, az
udvarban.__ 2368
~ Eiad6 egy uto ónímet ebWló kr«4«no k<t <» lil mimó^n. Atany Jlrwa-o. 8. __ MindonnomD |itékim naggamernyl-légben íikczett rakUrra é* ugy Wkuliarj, mint karácsonyra allulml áron fogjuk kl-árusítani. Kac\'fmann Károiv. Teleloo 3-72
Varrógép i Ontral Bobln 2^00.000. aOlyesztós 3.450000 korona Szabó Antal iportfizlctébcn.
Rákóezi utea 43. számú fólhóx nagy kerttel ela<1ó. B^ebbet Klráljl Pál u. 1
az udvarban. __
Kóp kcrclezíjeket. szöglelea, ovál- éa kor keretekben leg<»lcsóbb \'árban készít Stcrn üveges. Vasuti-utca 17/19. 2184 Eladó kis ház Islálió-pajtával Nagy-
kanlzsa, Caral utca^^axám.__2K3
A vátos legforgalmasabb ulcijában Qxlötl \'vI»6g .vonnál kiadó. Clm a kiadóban.
TáS!aQ««g, tQk<V. pofC*l\'4i» éa Wzilló kócdíny lecc"!<vf>bb beszerzői helye Stern Övegesnél. Vawil utca 17-19. _ _ 2185 Ügyes varróntf .ajánlkozik házakiiözl vidékre Is. KAnnárné, Kinlzay-utca 62. 2353 Bórautó fuvarozást helyben éa vidéken megkerd\'.e P«os Dírcs Szarvas-szalló. 2340
Irodaberendezések
Kedíoyós iróaaxtalok hitelre i*.
Nagj\' és Vértes r. t. ?.?jaí.s.T»
K«pc« árjeicyiék ln»y«n t
Zsuffa István és Társai
angol gyapjúszövetek áruháza — Budapest, BV., Váci-utca 25. Tel. 14-73
Karácsonyi occasió eladásunk folyamatban van! példátlan olcsó árban árusítjuk
sportokba osztályozott tételeit "" eladli. oI8n;B. volUról.
Páratlanul álló választék legelsören Ili télikabát-, raglán-, kosztüm-, pongyola-, piyama és mosószövetekben. Ifiilönlegea frack- smokingszövetek. — Autó- és kocaitakarók. i Mintákat kívánatra kéazséggel küldünk.
> 6
2alai közlöny
1924. December IÚ.
Pár sí darab maisra:
\'Nemcsak karácsonyra,
hanem egész éven át }
olesó és Jó irul lehel visirolnl s „Sxcr.cn" divíliruüíletbcn, ihol jelenleg Is
1 drb férfi fehér ing..................... IIO.OOO. -
1 pár bélelt tricó kesztyll ... .\'........... 35.000.
mgy víliszlékbín; gallér, kézelő, ny.kkendó, socknl, harisnya, dlvmnicltényck.
Legalkalmasabb ó. ha.inoisabb .jiridékok kaphatók
Mijon Testvérik mellett. Tolefon 167. m^ p
Kauftnann Manónál
S\'iiet-MiÉli „ fíiW-iiitöktk „ LntöTSlközőh flaialija..
Ma mindenki a világhírű JJ
varrógépet használja, mert minden más varrógépet felülmúl!
ÉS FIH,
2.
Kedvező részletfizetési feltételek!
Alkatrész r.ktár I Sp^U Jav«6 mOhely I
Eróitvltcll b<f«Bdctíick gyári Oz«in«kcick 1
FMI-IM. „ „ ] métor M\\m\\ telies tisis! ..
DS
IjíRSSljl-ílOüS „
FORDSON traktor
a gazda nélkülözhetetlen egyetemes erőgépe
szánt, vontat, csépel
Ford személy- és teherautók Eredeti Ford és Fordson alkatrészek
ANTAL JÁNOS ÉS TÁRSA
Lincoln Ford Fordson autorizált képviselete
KAPOSVÁR, FŐ-UTCA 22. SZÁRA.
Nagykanizsa és környékére a képviseletet mllhellyel rendelkező mezőgazdasági gépkereskedőnek átadom.
Kérem a nagyérdemű vevőimet, helyszűke miatt a maradék vásárlást a délutáni órákban eszközölni-
BECSC BÉLA áruházában
EftZSÉBET-TÉR I. SZÁM.
Verlenyen felni álló áron kaphatók: férfi fehérnennüek, socknik, nadrág- és sockni-tarftjk, férfi és női kötött- és bőrkesztyűk, női kötött kabátok, sálak és harisnyák, gyermek-j kabátok, sapkák, kesztyűk, harisnyák, láb-G)védők, továbbá nagy választékban csipkék és szalagok.!?
Brázay csumag
a karácsony szenzációja lesz.
Már most kapható Stnmpf ZoigmondJcé^nél s minden Jobb üzletben.
„Kékcsillag" nagyáruház.
ERISÉT SÓSföÜ
KELENFOLD
Egész éven át nyltv.a.
A téíl Idény alatt rendkívüli Ircngedniíny. — Teljes elütés: szoba. kiszolgálás, négyszeri bó étkezéssel t> a. K.
I, oszl. Itlidő 1 a. K. C«mka\'-MagyMOfS>ág egyetlen sós gyógyíürtlóje. Kozponll gőzfűtéssel. Kiváló gyÓRyh.itáiu női bajoknál, gyomor- «s bélbetcKségekíiél, rheu-matikus és cpebántalmaknál. Cukotbíjo^k Katlsbadja. SzAksicul orvosi felügyelet melleit vezeteti hízó- és fogyókúrák. relviligosltjsokiit nyiij: a ltutlóinazgatóság. Kitűnő konyha. - Vidékről (eljOvók kényelmes lakisi kaphatnak. 10 perc villamoson a vátos központjától,
KUlönbejáratu
bútorozott szobát keresek a Fó-uton. Cimem a kiadóhivatalban.
Szenzációs árleszállítás
fialdsz Sándor
műtermében, Kazlnczy-u. 11.
Értesítem a mélyen tláztelt rendelőimet, Iiogy műtermem
mti- és üDDepnapokoD is
egész nap nyitva van és az ilyen napon készült fényképfelvételeket a napi árnál
25°|0-kal
jutányosabban készítem. — A műterem egész télen át jól fűtve van, igy a legkényesebb gyermekképek is készíthetők. Nyitva reggel 8-tól este 7-lg Bejelentés esetén később is Este villanyfény mellett. Tessék árajánlatot kérni A pontos cinire kérem ügyelni.
Egy jókarban levő használt nagy
vaskályha
eladó.
Cim a kiadóhivatalban.
„Zalai Közlöny
politikai napilap
meg)zlenib 6ís8 oldalban. Kaphatói
Horváth József
Un>. is hlriviraUlékM (Wnsl«Hw<Ur> Fi- is Susir-ul sirtf.
Krátky György
4ohá»»kclfl«ltt«ss4tA árvíájttia.
Ifi. Hirschler Miksa
d^tlnirvrtiáfet*.
Görög Károly
MJ.,Usir*!i!l:u. tuséiul klrili* tér.
özv. Palkó Józsefné
eiikKki. és nl^ksinüükM. > réjl HAbü
özv. Szolláraó
ioré«(.ltítudi!ikM. Síiéként-*.
özv. Jágernó
WiÍDrtlsinjdiliUa, 1.1.11 .1 L
Kenessey Margit
dohíayklsirLdíiiSso. Kki , I*J1 II.
Fischer Ignác
bW.oíi.snH biliül kliilrriür,
uqlamlnt az összes utcai • árusoknál.
IS24. December 10.
ZALAI KÖZLÖNY
T
Elsőrangú Halban & Damask-féle
férfi velour-kalapok
érkeztek. Férfi gyapjú és nyúlszőr-kalapok, valamint térti és fiu télisapkák
nagy választéka. Női flltz-kalap 120.000 korona.
GYENES ÉS VIDA NAGYKANIZSA.
RendkivOli olcsó karácsonyi
occasio
árusítás
uri és női divatáruházában Caengery-ut 6. szám
Nőt-, férfi- és gyermek-
harisnyákban,
női, fézti- és gyermek-
keziyükben,
lérfllng, alsónadrág, gallér és kézelőkben, nyakkendő, zsebkendő, selyem schilakbsn férfi és oól
ernyőkben,
vadátzharlsnya és bokavédőkben és az ös«zes. rövidáru cikkekben. NŐI ruhadlszck és dlvalgomhok nagy választékban.
Pontos kiszolgálási — Olcsó árak I —
FJukOics&ikftxritiUs f/lV." Ingatlan eladás
3a40 ktuki CHoft«lh(l6 taoúwn 4 uobít airtshli, pfeli kiMl4t»«n >V> millió, rl!o*UI-k«U s ii«Wi hu TMstUU MOaSltt.
■ j«bii ksrtsi hlj pl»f k«Ml4b«n, 0»«ml <Ktt. tlkslmii UO állító. •:to(1«n>(t4 1 u«Mi <ih»t s] Ui ksrtUI I« slk>íUBt«tó 3 (ZOtll
a] kii kis Mdrtrul 70 ntJlKÓ koroos. KlfogUI-k»l6 liUtkliAk «l»<Jók. Patakinál ■
tho* aMn («tiU<i kUtb^nt^ Kint V»k •Utlis! *{|«L tUlk«!j«k v»i*1 ItU Birtokok «Ud4k ctlndín naiyiijbín. Btrt»kMrUI«k k4iTt(J(4««. Halatok 4.S4.9 li/.to. kltCoő nstaok (U4«k. ksAttiA Hisííii isliáttlrk.
SZIGRISZT LÁSZLÓ
O. t. B. f nt»<341j«» BCSIUQfOf Ktlnl Irodája
Fő-ut 8. u. Telefon 150
40 40
Autó-, hó- és sárcipők
javítása é. vulkanizálása
Jó, olfiiá, ponto.
SZAKÁTS
Kiafaludi Sándor-utca 2.
(Cégt Szakáta Oyula) Tön1, bej. cég.
ralsierúzam <«

KAR ÁCSON Yl VASAR!
Férfiingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, nadrág- és harisnyatartók, női-, férfi- cs gyermekigisnyák és keztyök, bórdlszmüúruk éi bőrőndők, selyem schál, gyapjú mellény, esőernyók, D. M. C. hlmzőpamut, horgolóccrnn, gépselyem, lyukselyem, műselyem és líötőpamutok a legjobb minőségben
^•■-ama és legolcsóbb árban beszerezhető •-- ••
Szomolányi Gyulánál
. Csengery-ut 2. szám.
Ne hagyja magát hangzatos reklámokkal megtéveszteni.
■__ww
Ha bármilyen cipőre szüksége van, keresse fel Miltényi Sándor és Fia
mely ötven év óta fennálló szaküzlet ugy mérték utáni rendelésre, mini saját gyártmányú kész áruban.
3, vagy | _ C1 minden mellékhelyiségekkel azon-
2 szobás I Sl Ka S & r
nalra, jó lelépés mellett keres
SZIGRISZT LÁSZLÓ irodája, Fő-ut 8.
Bazár-udvar.
ÉKA DIVATÁRUHÁZ
ajánlja férfi- és nöi-szöveteit,^ovábbá vászon, schtffon és kanavásznait a legolcsóbb árban.
il. nagykanlaaal llfti-i _ \' fí\\í
Erzsébet-tér 17. VdodlUI
Stuhlmüller
nyulat á 75.000, fácánt á 55.000,\'
nagyobb tételekért (2- 300 tlarab) magasabb Art tizet. Telefon: 296. szám. ■ ■ Telefon: 296. szám.
KflRÁCSDI1YFA C\'JKORKlK
a legnagyobb válsiztékban, sütemények, karácsonyfadíszek s ItokulOnbősőbW —— kivitelben —
kiosinyben és nagyban
Herrnstein Béla
cukorka és csokoládé nagykereskedőiben
Erzsébet-tér 13. í&\'.S^i
Karácsonyfadíszek
Gyermekjátékok Társasjátékok
Képeskönyvek, Ifjúsági iratok
Ajándéktárgyak
Idnótttk riaxíre nagy válatltékban, olcsó ár,kon -kaphatók
Fischel Fülöp Fiainál
Nagykanizsán.
i
$
saját zsebének wilwuHwgVf
ha nem az olcsó és legjobb
i il
használja. — Kapható:
STAMPF ZSIGMOND
fister- és csemege-kereskedésében Nagykanizsa, Bazár épület.
Ugyanott 1 kg perg. akácméz 23.000 K

3
TUzifa eladás.
Tisztelettel értesítem ■ n. i. kOzöntfed. hitgy i dinár císe íolylán a kóvelkezó aujtt jegyzett irakit sjámlloca caaklf tiszt, búkkhasib 10\' o gómbláv.l:
I vagon rakomány lOOmm. 4,700.000 ■/. . . 50 „ 2,400.000
20 métermázsa ......... 960.000
10 .......... 480.00B>i
5 . .......... 250.000
3 metszésre felfűrészelve: 1 vagon rakomány lOOmm. 5,000.000 V. . , 50 . 2430.000
20 métermázsa ......... 1,060.000
10 .......... 520.000\'
5 . ......... 285.000
3 metszésre lellürészelve s felvágva: 1 vagon rakomány lOOmm. 5,200.000 \'/, . . 50 . 2,700.000
10 métermázsa ......... 540.000
5 , ......... 270.000
Vagontéleleknél a hivatalos vaiull mídegelís, ezen alul a vátosi hivatalos méiltgelésaeli * fenti ár.k háxhox uátlltva, forg. adóval együtt irtsndBk,
Háznál, kll mennyiségben ugyanígy kapható a lenti árakon. Az árak készpénzben. Illetve 15 nap alatt ti/ctendök. K Iák árváltozása ciclín a n. é. közönséget a Zalai Kózlőnybca értesíteni logom. Tiutelettel
Fleischacker lgnáo
a Barcat I <i Kamk. R.T.
rartaialtta ecr«airüdt4]«.
i

hlvillalom szövetek, fonalak, kész ruhák, télikabátok bármilyen színre való festését
katonaköpenyeket kheki színre festek.
A legkényesebb estélyi ruhákat b
tisztítom és festem. Minta utáni festést vállalok.
MAYER KÁROLY
ruhataita tt v«|7ilMtlt4 Gyár: KOIcsey-ut 19. szám. Üzlet: Fő-ut (Korona azálfíj).
8
ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 10.
Nagy karácsonyi cipővásár
r [iiíuhíÉn
Kazinczy-uíca 1. :: Telefon 4-53.
Olcsó áraimról az alant felsorolt cikkeknek árjegyzéke tanúskodik
Női cipők: - Komot cipők:
Fekete fél fűzős cipő .... 195 ezer Kockás posztó, bőr varrott talppal 95 ezer
Kivágott divat pántcs . . . 180 ezer Tiszta gyapjú posztó, bőr talppal 120 ezer
Magas szárú cipő ..... 250 ezer Férfi tiszta gyapjú posztó, bőr-
Posztó cipő, körül bőrözéssel . 205 ezer talppal ........130 ezer
Férfi cipők: Sár-cipők:
Amerikai és francia fekete cipő 250 ezer férfi Ia hamburgi gyártmány . . 130 ezer
Barna amerikai...... 330 ezer Női Ia „ . . 120 ezer
Lak cipő, saját gyáitmány, Ia . 400 ezer Gyermek 22-25 sz.-ig, hamburgi
Gyermek cipők ■ ■ gyártmány.......75 Gyermek 26-30 sz-ig, hamburgi ezer
Barna Ia varrott 18 20-ig . . 117 ezer gyártmány . . .... 85 ezer
Barna Ia varrott 21-25-ig . . 137 ezer Gyermek 31-35 sz.-ig, hamburgi
Fekete Ia varrott 23-26-ig . . 75 ezer gyártmány.......95 ezer
Hó-cipők: Roi hó-cipők (eredeti Reifhoffer) ITlermaid és amerikai gyártmányokban kaphatók.
Báli újdonságok nagy választékban!!
Sport-cipőkben és gumitalpu cipőkben ===== nagy raktár —
Kérjük kirakatainkat megtekinteni!
.................. I I ■IIBIIIIIIBI—1——
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly).
LS
B3. évfolyam, 283. szám\'
Nagykanizsa, 1924 december 11, csütörtök
Ara 1300 korona
P 0 L 1 T 5 S A !
S.*.erkesitÓ3«£ és kladóhivuwl i-V-vl 5 iMtrurtan-Teleton 78, nyoimía 117. v-ini
Felelős szcrkes/!i5: Kempelen Béla
BELPOLITIKA
ft nemzetgyűlés ü!ése Andrássy Gjfuln gréf n legitimizmusért
Budapest, díímtwl 10 A nemzetgyűlés mai illése iránt mcglelietíisen megcsappan! érdeklődés mutatkozott. A passziutásbrin lcvft baloklali ellenzéki blokk számos tagja megjelent a folyosón ós éléiik vita fejlíklftlt ki a Demokratikus Blokk tegnap esti állásfoglalásáról, mely szerint továbbra is\' passzivitásban maradnak. Mcgull\'apitliató, liogy a baloldali ellenzik aggresszi-vilasa és támadási kedve ugyancsak alább hagy is míg a Blokk egyik legszenvedélyesebb vezére, Szilágyi Lajos is visszavonulót fuji a tegnapi vacsorán, amennyiben sajnálkozását fejezf ki azért a magatartásáért, melyet az ismert botrányok politikai illésén a miniszterelnökkel szemben tanúsított és azt hangoztatta, hogy az elkeseredés adta szójukba a sértő kifejezéseket. Jellemző a Demokratikus Blokk taktikai kudarcára az a tény is, hogy minden egyes szónokuk védekezik a forradalmiság .vádja ellen. A védekezés nyilván a saját híveiknek szól, akik közül a komoly elemek mindjobban éreztetik fokozódó bizalmatlanságukat vezéreikkel szemben, éppen azok forradalmi magatartása miatt. Az egységespárt: körök különben csodálkoznak\'afelett, hogy a balohlafcellcnzék a passzivitás fenntartása mellett döntött, mégis mind nagyobb és nagyobb számban jelennek meg a Házban,
ha egyelőre nem is az ülésteremben, de legalább is a folyosón. Mindezt k a íények kétségtelerül a/t igazolják, hogy a Demokratikus Szövetség belátta, hogy nagy taktikai hibát követett el és túl:: telhetőleg igyekszik formulát találni arra, hogy a
parlame níbe visszatérjen.
«
A nemzetgyűlés mai ülésén azonnal rátértek á házszabályreviziós javaslat rés7letes vitájának folytatására.
Elsőnek Csik József szólalt fel a javaslatnak ahhoz a rendelkezéséhez, hogy csak 50 képviselő kélhesse .t zárt t ülés elrendelését. Javasolja, hogy az eddigi rendelkezéseknek megfelelően 30 képviselő kérhesse ezt s az ülés bezárását is.
Orffy Imre elfogadja az indítványt.
A Ház Csik József módosító indítványával fogadta el a 211. §. második bekezdését.
Kenéz Béla a parlamenti szólásszabadság tultengésének okait vizsgálja. Tévedés azt hinni, — mondja.— hogy a klotür a szólásszabadság rovásába megy, mert hiszen a parla-mentárizmusnak nem a- szólásszabadság, hanem az akaratnyilvánítás az alapköve. Nem a klotür támadja meg a parlammrárizmust, hanem a/, obstiukció. A mai kornak nem egyforma ember J nem ruházhatók fel egyforma jogokkal. A javaslatot elfogadja.
Cs k Jö/sef azt fejtegeti, hogy a klotür igenis megtámadja a szólásszab; dságo\\ A v 1,1 bezárását 50 képviselő kérésétől* kívánja függővé leírni.
Ör/fy Imre hozzászólása után a Ház a szakaszt eredeti szövegezésében fogadja el.
A következő szakasznál Őrffy Imre előadó bejelenti, hogy a beszédidő korlátozására vonatkozó rendelkezések alól a miniszterek és előadók kivétetnek.
Pu/noky Móric kérdésére Őrffy Imre hangsúlyozza, hogy a felszólalások nem haladhatják meg a 15 percet.
Szünet után Őrffy Imre, Csik József, majd Sziibö József szólaltak fel a javaslathoz.
Alnuisy László indítványt tesz arra nézve, hogy az elnök indokolt esetben olyan Jinditványt tehessen, hogy a kizáráf idejét a Ház egyszerű szavazássá l meg rövid i t h e sse.
Rassai Károly nem járul hozzá az iudilv myh\'jz.
Bethlen István gróf miniszterelnök : Előfordulhatnak esetek, melyek indokolttá teszik az amnesztiát, mikor t. i7 az illető képviselők is belátják, hogy magatartásuk helytelen volt. Almásy indítványával szemben ujabb indítványt tesz, a kizárás hatálya az uj ülésszak elején magától megszűnjék.
Rostái Károly szerint a képviselőnek adott amnesztia nem emeü a jgjtópvi*elő; tekintélyt.
Berky Gyui.-i az első interpelláló, j Interpellációdban kérdi, hogy nem I tartaná-e. helyesnek a kormány napi- | rendre tűzni az össxeíérhctctleuséci \'
Előfizetési .va: L\'gy hóra 30.000 koron* Hirom hóra............... 90.000 korona
törvény kiegészítését ? Hajlandó-e az anyagi érdekekből történő kijárásokat a Háznak beterjeszteni és az összeférhetetlenségi bizottsághoz áttenni?
Grieger Miklós interpellációjában kérdi a miniszterelnököt, hajlandó-e a kormány hozzájárulni a parlamenti vizsgálóbizottság kiküldéséhez az Esküdt-ügy folyományakép elhangzott panamavádak kivizsgálására és az összes . minisztériumok ki- és beviteli osztályainak levelezéseit s ezzel kapcsolatosan az összes iratokat hajlandók-e felülvizsgáltatni.
Bethlen István gróf miniszterelnök a két interpellációra adott együttes válaszában kijelenti, hogy a maga részéről nem tartja helyesnek a parlamenti bizottság kiküldését. A kijárási és ajánlási kérdések tisztázásának három módja ,Van, Az egyik a bíróság, a másik a kormány, mely minden felvilágosítást hajlandó meg-adni azoknak a képviselőknek,\'akik loyalisan közelednek a kormányhoz és felvilágosítást kérnek. A kérdés tisztázásának harmadik módja az összeférhetetlenségi bizottság. A kormánynak nincs titkolni valója ebben a kérdésben. &
Berki Gyula a miniszterelnök válaszát köszönettel veszi tudomásul, Grieger Miklós nem óhajtja tudomásul venni a miniszterelnök válaszát, mivel ragaszkodik a parlamenti bizottság kiküldéséhez. A Ház a miniszterelnök válaszát tudomásul veszi.
Szabó József interpellációjában panasz tárgyává teszi a keresztényszocialista kongresszus és népgyűlés feloszlatását.
A hiiség legendája
Irta: Flnta Sándor (2)
A délceg paripa nyihogva, kapálva keresi tekinteteiket és vágtatni kezd nyugtalanul. A báránykák a nyáj közé bujának és a gödölyék félbehagyják ugrándpzásatkai.
Az eb pétiig Távakkant a macskára, mire egy fára kapaszkodik ijedtségében.
És indul az eb a kerub.k felé és nézi égő kardjaikat. Azok pedig állanak, mözdnlatlanul.
Szűkölve, szaglálá a helyet és nézé a messze síkot, amerre a bujdosók eltünének.
Es lefeküvék ottan és siró szűküléssel panaszkodék.
A kerubok hallák, de mit sem feleiének.
És lón sokszor este és reggel.
III. c
Isten pedig látá az embert az ő nyomorúságában ésszánakozék rajta.
Ádám a földet tőré, amely tövist Js bojtorjánt terem. Orcáján a veríték
mély ráncokat, hasonlatosan a \'öld barázdáihoz. Sokszor fölemel szavát az Úrhoz és keservesen siráry-\' kozék.
Az asszony aggódva ór/.é búvóhelyüket az alattomos ragadozó vadaktól és féltőn szorita melléhe/, fiát, kit sokszor sírván csókolgat vala.
Éneket tanult a madaraid.M és dúdolgatván risjgaíá estelente a kéregből választott bölcsőt.
És emlegető napjában a gyönyörűség kertjét és sokat bánkodék vétkei miatt.
A/. Ur pedig szellőn jár vala a paradicsomban és elszomorodik a nagy csöndességen. v
Pedig a folyóvíz csör;edezék mind a négy ágában. A fák is meghozzák kellemes gyümölcseiket s a virágok újra nyiiadozának. De nem volt, tki szeresse őket.
A madarak clhagyák fészkeiket és messze csaponganak. Az állatok el-bnjdosának ismeretlen sűrűségbe, mások pedig csak evének s alu-vának.
É; éjidőkön árván kóborol az eb é^ felszüköl vonitva a. távol csilla-..okat kérdvén: —- Merre jár a gazílám ?
A kerubok, kik örzék a kertet, el-, elcsendesítek s az Ur tikija vala mindezt.
hs vlrja. miként szólna a többi is panasszal, de az k csak evének s aluvának.
Az Ur pedig ttjra nézé az embert, A rengetegben épit az már vackot és körülfonja hajiós repkénnycl, borostyánnal, vadszőlővel, hogy a kígyó sc csússzék az uj bölcső kén-e mejlé, ahol immár a másik<fcyermck szunnyadozik.
És ime mégis settenkedve jő a gonosz. Ott tekergőzik alá a fészekre nyúló ágról és .Ádám messze jár és Éva sincs sehol.
Az Ur haragja feltüzel s tekintetéből fény sugárzik. Az ebre néz és látja, milyfcn nyugtalan, hogy fel-jszökell fekvöhciyéröl s miként fut-károz össze-vissza.
És angyal száll az utlan útra. Egy eb figyeive reszket immár és futni kezd át tüskön-bokron, amerre leng az angyal szárnya.
És Isten arca mosolyog és fölragyog az irgalomnak könnye rajta.
A\'/, eb loholva vág a sűrűn és áttöri az indahálót. És reszketőn vakkantva ugrik a kisded bölcső oldalához.
A gyermek már sikoltva ébred és csúszva jő a sziszegő fej és rámered a jéghideg szem.
És Isten arca látja mindezt.
Az eb pedig már marja, tépi. Véres csonkká lesz a rut fej s undok teste hemperegve nyúlik el a fészek almán.
És áll az angyal mozdulatlanul fönn a lombos fák között.
Az eb hever a bölcső mellett és mit se fél a gyermek tőle. Morranva játszik s mintha szólna, figyelve néz a kisded rája.
Már kel a nap \'az éghatárra. És jő az asszony kisfiával karján ölelve fájadottan és férje lépdel nyomdokában.
Az eb csaholva szökkenik fel és látja Ádám már az undok férget is.
Az Urnák arcán fénylő jóság. Látja Eva, mint szorítja két fiát a keble halmán, mint bukik a férfi térdre s mind alázza földig arcát, míg ax angyal tovaszárnyal.
Es lön igen sok este, reggel. Homlokukra. minden nappal több barázdát szánt a gond. És mind nyugodtabb lesz az álmuk. És csendesebb az éjszakájuk.
A hűsé" őrzi a vadont. (Vége.)
?.Ai.AI kn/lHMV

Rakovszky Iván belügyminiszter azonnal válaszol „az interpellációra, amit a Ház tudomásul vesz.
Szabó József második interpellációjának elhalasztását kéri, am.liez a Ház hozzájárul.
Andrássy Gyula gróf egy fővárosi lapban hosszabban nyilatkozik arról, hogy aN jövőben határozottabban akar részt venni a politikai életben és megjelöli azt az irányt, amelyet követni fog: amely természetesen a legitimizmus utja.
A modern leányok
— LcwéI n sjccrkeöztőhö* —
Nagykanizsa, dfcrembcr 10
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
„A „Zalai Közlöny" mai „A ma-nyákhoz" intézett cikke élénk visszhangot keltett bennem és falán más anyákban is. Szomorú dolog, hogy a mai küzdelmes világban rá kell mutatni arra a szertelenségre, melyet leányaink legnagyobb része követ és örvendetes, hogy akadt valaki, aki ezt nyíltan szóvá is merte tenni, én is anya vagyok, kis lányom szerényen nevelt, jó kis lány, de néha ki-ki-vánkozik belőle is a mai modern kor léhasága, ahogy a többiektől látja. De én nem azért vagyok anya, hogy ezt engedjem. Bennem még a régi hagyományok tisztelete él és nem engedem gyermekemben úrrá lenni az ujabb kor fcfde kinövéseit.
Igaza van mélyen tisztelt Szerkesztő Ur, amikor azt írja, hogy a társalgásban és a tánctermekben dekadens irány kezd lábra kapui. Nemcsak, hogy kezd, de már oly mértékben folyik, hogy az emberben megáll az ész, hóvá fog ez vezetni? Hogyan beszélnek ma a férfiak a lányokkal ? bemutatás után rögtön : Luci, Manci, Anni és viszont a lányok : Pisla, Tibi, Laci...
Valamikor, nem is olyan régen még, nem igy volt ez. Az én leánykoromban nem volt meg ez a bizalmaskodás, de nem volt meg épen ebből a bizalmaskodásból eredő pajtáskodó, lélia, süt frivol hang sem, mely, tisztelet a kivételnek, ma a legtöbb lány és férfi közt f«%k. Valamikor a leányok nem is ismerkedhettek olyan szabadon, mint ma. Előbb a mamának mutatkozott be az ifjú a táncteremben s aztán a leánynak, mindez illő formában sa leány nem szaladgálhatott szabadon a táncteremben ide-oda egyedül, mint ma, amikor lovagjával (persze a mama nélkül) fölmegy a. karzatra, mászkál kettesben a sóiét folyosókon, alkalmat adva arra, hogy mint uri teány-ról rosszat beszéljenek és gondoljanak. Garde nélkül a leányok valamikor semmiféle elóadasra nem mehettek : ma a leányok a fiukkal egyedül mennek moziba és lehetőleg este 7-ig, fél 8-ig sétálnak kettesben téli időben a sétatéren.
Hát hová jutunk, hol vannak az anyák, akikei nem igy neveltek, de szigorral, tisztességgel, hogy ők maguk is tisztességesek legyenek és ilyenekké neveljék gyermekeiket.
Épen erről ju: eszembe ifjúkorom egy emléke, amelyet sohasem felejtek el. 1-1 éves voltam, polgárista leányka, a fiu 16, s talán 5—6-ik szomszédunk fia. Gyerekkori játszótárs, de banyáin mindig pnonga-tott, ahányszor együtt játszottam vele. F.< a tilalom csítk növelte dn-cosságoiuat s bizony, ahol lehetett csak, megálltam beszélgetni Antallal hívtak a íiut.)
Egyszer is, iskola után, az utcasarkon elbeszélgettünk, nem figyelve semerre, hát uram fia, mintha a földböl iiutt volna ki, ott tercett édesanyám és se szó, se „beszéd", a fim elkergette, nekem egy jókora pofont adott, aztán hazavezetett s otthon aztán volt csak a haddei-hadd.
-Sohasem felejtem el azt a szégyent, hogy nyilvánosan kikaptam — és sohasem szünök meg áldani azt a kezet, amely a pofont adtai
Ez a nyilvános pofon, vagyis az emléke egész életemen át kisért s korán árvaságra jutva, az élet nehéz forgatagában csak ugy álltam meg helyemet, hogy gyakran eszembe
__t)ec~mh*r \\\\.
jutott: ezt nem lehet, ezt nem szabad, ezt. nem illő megtenni, mert ha édesanyáin látna, pofon járna érte.
Újra elő kell venni a régi rendszert s ha másképen nem megy, pofonnal kell őket észre téríteni, ha uri mivoltukhoz nem illó dolgot akarnak cselekedni. Pofon jár a 15 éves fruskának, aki Önálló egyéniség akar lenni s akit ,az öregek nem értenek meg!" Pofon jár arinak a leánynak is, aki ugy öltözködik, mint egy kokott s mélyen kivágott ruhában, ujjuk nélkül mutogatja magát, ugy, hogy még a férfiak is megbotránkoznak rajta s ilyen kifejezést hallott az ember éppen a Nőegylet vásárján : „nézd, micsoda karok és rendek." Amott egy leány cigarettázik, már százszor olvasták, hallották, hogy nem illó, nem nőies, pláne fiatal leány számára nem való a nyilvános helyen való cica-rettázás. b
A mai fiatal leányok legtöbbje a magaviseletével, öltözködésével direkt felhívja a férfiak figyelmét önmagára s kiváltja belőlük azt a mű-dórt, tiszteletlenséget, amellyel a férfiak ilyenért adóznak.
Ez egy epidémia, egy társadalmi járvány, amely ellen küzdenünk kell, s ha a püspöki pásztorlevél nem elegendő, naponta kell a mamákat figyelmeztetni arra, hogy leányaikat hogyan neveljék, vezessék a régi hagyományok utján,, hogy ne kacér-.ságukkal, de szerénységgel, önérzetes büszkeséggel, önönmegbecsülés-sel szerezzék meg azt, amire minden leánynak joga és szüksége van: egy becsületes, jó férjre.
Igyekezzünk a leányokat nemes érzésűvé, finom lelkületűvé nevelni, olyanná, amilyenre ma a hazának szüksége van, mert „a magyarok Istene a magyar asszonyok szivén át óvja és áldja a hazát!"
Szerkesztő Urnák, kiváló tisztelettel egy leányos anya
BELFÖLDI! HíIKEK
a keresztény községi párt megvonta bi/almat RipkAtól. A székesfőváros kormánybiztosa, Ripka Ferenc dr. a napisajtóban ugy nyilatkozott, mintha a fővárosi háztartás súlyos differenciáiért a keresztény községi párt lenne felelős. a főváros közigazgatási bizottságában Csil-léry András ezt tegnap szóvá tette s kijelentette, hogy a gazdálkodásért a keresztény községi párt vállalja a felelősséget - azonban az ilyen idő-előtti bírálatot nem tartja helyénvalónak. A szanálási törvény ingatta meg a fővárosi háztartási egyensúlyát. A keresztény községi párt nevében visszautasítja a kwtmdást.
Sipőcz Jenő polgármester a további létszámcsökkentést helytelennek és veszélyesnek tartja. Kijelenti, hogy Ripka dr. kormánybiztos azon állításai, hogy a fogalmazóknak titkárjuk, a tanácsosoknak autójuk vau — nem fedik a valóságot. Ripka erre kijelentette, hogy a lapokban megjelent nyilatkozat magánbeszélgetés formájában jött létre és azt nem szánta a nyilvánosságnak. Tény azonban, hogy a főváros költségvetése 15 millió aranykorona differenciát mutat. Nom tagadja, hogy a főváros közönsége igen nagy megterhelés előtt áll. Az autók és titkárnők „köztudatban*1 élnek.
Csilléry kijelenti, hogy nem a bizottsági tagok, de a kormánybiztos nyilatkozata hozta ide a politikát. Visszautasítja a keresztény községi párt elleni nyilatkozatot.
Ernszt Sándor hosszabban foglalkozik Ripka Ferenc helyt nem álló
A megyegyülés
Zalamegye útviszonyai — A törvényhatóság az erkölcstelen táncok ellen
— A Zalai Közlöny saját tudüsilöjáiöt —
Zalaegerszeg, december 10 Délelőtt 9 órakor nyitotta megdr. Tarányi Ferenc főispán a folytatólagos megyegyűlési, melyen elsősorban is Zalavarmegye ut-ügyeivel foglalkoztak.
Jenny Sándor, az államépitészeti hivatal vezetője ismertette a tervbe-vett útépítkezéseket. Malatinszky Ferenc felszólalása után Czobor Mátyás polgármester javasolta, hogy elsősorban a zalaegerszegi, úgynevezett kaszaházi Zala-hidakat javítsák ki és tegyék használhatóvá. A közgyűlés a javaslatot egyhangú helyesléssel fogadta s a főispán kijelentette, hogy az építkezések megkezdésének nincs semmi akadálya.
Malatinszky Ferenc az utrendé-szettcl kapcsolatos kifogásokat sorolta fel, igy cz utkaparók hiányos kiképzését. Javasolta ennek intenzivebbé tételét, valamint h.>gy már az iskolásgycrmekekct oktassák ki az utakon való helyes viselkedésre s az utrendészeli főbb szabályokra. A javaslatot a közgyűlés magáévá tette.
A vármegye részére elhatározták egy személyautó beszerzését. A megye területe olyan nagy, hogy-legtávolabb eső pontjainak megközelítése érdekében erre feltéllenül szükség van. Az alispánnak megkönnyíti ez a közigazgatás ellenőrzését. Igényelhetik az autót a közigazgatasi és államépitészeti egyéb szervek is. A napi- , bér, napidíj, fuvar stb. költségek rövid idő alatt amortizálják az autó költségeit. Elhatározták egyuttJ két teherautó beszerzését is.
Kiskeszthely és Keszthely községeknek egyesítésükre vonatkozó határozatát és Cserszegtomaj nagyközséggé való átalakulasát a Wizgyülés jóváhagyta.
A Zalaegerszegi Egyházi Ének és Zeneegyesület legutóbb tartott választmányi ülésének határozatából kifolyólag következő felterjesztéssel fordult a törvényhalósági bizottsághoz:
Tekinletes Törvényhatósági Bizottság! A Zalaegerszegi fígyházi Ének- és Zeneegyesület kötelességét véli teljesíteni akkor, amikor rámutat a mai magyar társasélet egyik veszélyes és erkölcstelen kinövésére és leikéri a Tekintetes Toivényhatóságl 151 zollságtJl, hogy támogatásával és tllln rcn dclkczéscivel tegye, lelietóvc a tlszlultabi> erkölcsű láisasclet megteremté-sé:. Az erkölcsös felfogásba Ulkozó Idegen táncok elhangzásának meggátla>ár..| van szú. erről a rákfenéről, amely kiindulva fővárosunk éjjeli mulatóhelyeiről, lassankint a falu népét és kezdi megfertőzni és a szemek let-sictós formájával, a testiséget, az erkölcs-tetenségei szolgáivá, lassankint kiszorítja régi nemes magyar láncaikat és a kuliura áUrca alatt megfertőzi az eddig erkölcseire kényes magyar köznépet Is, Szinte megdöbbenünk. ainiko< olvassuk, hogy az olyan ősmuvcltségü területeken, mint a üöcsej. ■hol a regi magyar szokáiok utolsó maradványai meghiuúiltak. .tánctanárok* a nyugat lebujaiból átszármazoM, valósággal arcpirító mozdulatodtól hemzsegő .taníök\'ta tanítják a föld népéi és lassan kiszorítják a régi magyar láncukat, vagy azokat - bár degen de nemes mozdulataik folytán szép táncokat, amiket az ép erkölcsi érzékű magyarság magáévá len.
Tekintetes Torvényhalótági Bizottság! A
vármegyének kötelessége oly dolgokra is figyelemmel lennie, amik a törvényhozás
EW\'EÍSX ,8>\'tlma ^\'Wk. ső; éberen kell őrködnie cz esetben a ml vármc
gyénknek, mert ehlu-n az esetben nemcsak egy általános társadalmi veszélyről, hanem egyik kincsének, .i göcseji ós magyar kuliménak a veszélyeztetéséiül Is van s/«;. !-p azért mély tisztelettel kéri KgyesUlctUuK n Tekintetes Törvényhatósági Bizottságot, inéi tózlassék határoz-lti lag kimondani, hogy utasítja a vártnegye alispánjai, hogy csak olyan mulatságok megtartasát engedélyezi, amiken magy;ir láncokai és nz erkölcsbe nem Ütköző idegen táncokat táncolnak és utasltja az alantas hatóságokat, hogy a tánciskolákban csakis ilyen táncok taníttatását engedélyezzék. Zalaegerszeg, 1924, december .\'tő 6. Kiváló tisztelettel: Petim József elnök, Ángyán János jegyző.
A közgyűlés az indítványt helyeslőleg vette tudomásul s elhatározta, hogy ilyen értelmű felirattal fördul a minisztériumhoz és a többi törvényhatóságokhoz is hasonló állásfoglalás végett.
A közgyűlés a tárgysorozat 4f>0 pontjának letárgyalását déli 12 órakor fejezte be.
A fiu-polgári a katona-temetőért
Nagykanizsa, december 10 A nagykanizsai állami polgári fiúiskola gróf Zrinyi Miklós Önképzőköre a napokban családias jellegű műkedvelő előadást tartott és azon önkéntes adományokat gyűjtött a nagykanizsai katonatemető sírjainak sírkövekkel való ellátása érdekében a Zalai Közlöny szerkesztősége által megindított akció céljaira.
összesen befolyt czalkalommai 223.000 korona. Ezt az összeget teljes egészében szerkesztőségünkbe uttatták három sírkő felállításának Költségeire, a fennmaradó 13,000 koronát pedig a hősi emlékmüalap-hoz való csatolása végett.
F.gyes hivatalokban és egyesületekben, melyeknek vezetői szivükön viselik a társadalomnak ezt a nagy, nemeseélu megmozdulását, szintén megindult a gyűjtés munkája.
Ma a következő hozzájátulásokat jelentették be szerkesztőségünkbe: Állami polgári fiúiskola Zrinyi Önképzőköre 3, dr. Plihál Viktor 3, Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár 5, dr. Rév ffy Zoltánne 1, dr. Révffy Andor 1, Berlin Ágost I
Fischl János 1 sírkövei állíttatnak. /■ *
Megjegyezni kívánjuk, hogy ha valakinek hozzátartozója, barátja, ismerőse fekszik a katonatemetőben, módjában ál! annak a sírjára helyeztetni a sirkövet, melyen olvasható lesz egyu\'.ial az is, hogy ki állíttatta azr.
A Frorcieh-ügybcn befejeződött a vizsgálat. Wipplinger vizsgálóbíró a Froreicli-ügyben a vizsgálatot teljesen befejezte. Tényként megállapítást nyert, hogy Froreich Ernő dr. egyedül követte el a gyilkosságot és bűntársa nem volt. Kun László királyi ügyész most szerkeszti meg a vádiratot. Az ügy fötárgyalása március közepe élőit nem kerül sorra.
1924. December 11
ZALAI KÖZLÖNY
nyilatkozatával. Ripka Ferenc súlyt helyezett eddig a keresztény párt bizalmára, — mondotta — de a mostani sajnálatos nyilatkozata után erre a bizalomra többé nem számithat.
A töngulat igen izgatott és feszült volt.
őrizetbe vett berlini bankár. A budapesti főkapitányságon ma megjelent az afférjéról ismert Róth Ármin és Társa bankház két ügyvédje és feljelentést tettek Ehrenfried. Hugó ellen csalás büntette címen. A rendőrség mindaddig, mig a bankárok között ügyük nem tisztázódik, Ehrenfriedet őrizetbe helyezte.
A Budai Dalárda 60 éves jubileuma. A Budai Dalárda fennállásának 60-ik évforduló ünnepélyét vasárnap délelőtt szentmise vezette be a Mátyástemplomban. Ezután Zadravecz tábori püspök megáldotta a dalárda zászlaját. A díszközgyűlésen Ripka Ferenc elnöki megnyitójában méltatta az egyesület érdemeit, amelyekre az 1923-ban Amsterdamban tartott nemzetközi dalos-verseny tette rá a koszorút, ahol az egyesület az első dijat vitte cl.
Veszprémben bezárták az ősz-szes Iskolákat. Veszprémben a kanyarójárvány miatt az összes elemi iskolák lezárására megtörténtek az intézkedések. A Davidikum növendékeit már hazabocsátották, úgyszintén a kegyesrendi főgimnáziumot is egy hónapra bezáiták.
Győr nagyarányú építkezései. Győr város polgármesterének előterjesztésére a tavasszal nagyarányú építkezések kezdődnek a lakásínség leküzdésére. 20 két-három szobás lakást magábanfoglaló két l>érház és 60—100 családi ház építését tervezik. Ugyancsak most vették tervbe a közkórház fokozottabb fejlseztését is. 840 millió költséggel a város fertőtlenítő üzemet fog létesíteni s az ápoló személyzetet apácákkal cserélik fel.
KÜLFÖLD! HÍREK
Elrekvirálják az oláhok a kolozsvári magyar árvaházat. Ko-
lozsvárról jelentik: Carpinisan, kolozsvári városi főjegyző bejelentette a Mária Valéria leanyárvaház vezetőségének, hogy a város igényt tart az árvaház épületére, mert ott egy óvódat akar elhelyezni. F.zt az árvaházat annakidején a kolozsvári magyar társadalom a magyarság filléreiből építtette fel. Az igényt csak az épületre tartja fenn a város, kijelentvén, hogy maga az árvaház, ha ugy tetszik, mint jogi személy továbbra is megmaradhat. Történik pedig ez a bérelem annak dacára, hogy a város és az árvaház között külön szerződés van, amely szerint Kolozsvár városa kötelezi magát arra, hogy az épület használati jogát telekkönyvileg biztosítja az árvaháznak mindaddig, mig az árvaház létezik. Az oláh tanfelügyelő, aki a városi főjegyzővel együtt járt el ebben az ügyben, a szerződésnek erre a fenntartására nézve egyszerűen kijelentette: „a szerződést Kolozsvár kötötte, de most Cluj van.*4
A porosz választások. A porosz országgyűlési választások legutolsó eredményekép az egyes pártokhoz tartozó mandátumokközti számarány a következőkép oszlik meg: szociáldemokrata 114, német nemzeti párt 109, centrumpárti 81, kommunista 44, néppárti 45. nemzeti szocialista 11, német demokrata 27, német középosztály gazdasági párt II, német Hannover párt ü és nemzeti kisebbségek 2.
A kutató-bizottság angol elnöke. A Népszövetségi tanács tegnap délutáni zárt Ülése után ismeretessé vált, hogy a németországi kutatóbizottság elnöke francia ember lesz, az osztrák kutató-bizottság elnöke olasz, Bulgáriáé svéd, a magyal kutató-bizottság elnöke pedig augol. Bencs mindenáron azt akarta, hogy a magyarországi kutató-bizottság élére cseh elnök állittassék.
Bernády beszéde a bukaresti parlamentben. A trónbeszéd vitájának utolsó napján Bernády György marosvásárhelyi képviselő mondott nagyhatású beszédet. Az erdélyi magyar nép komolyan és becsületesen dolgozik és nem tart fenn titkos összeköttetést a Románia határain kívül lakó néptestvércivcl — mondotta. A magyar nép ugyanazokat a jogokat követeli, amelyeket a többi állampolgár élvez. E jogokat biztosítják a gyulafehérvári határozatok is, amelyek a román állam törvényévé váltak. A magyar nép mentalitása eddig is logikus volt és mindenben számolt a tényleges helyzettel. A magyarságnak ezt a magatartását azonban a románok nem méltányolták. Magyarok vagyunk és magyarok maradunk — fejezte be beszédét.
A német választások eredménye. Bár a közvélemény Németországban arra számított, hogy a középpártok megerősödve kerülnek ki a választásokból, mégis a változásnak arányai meglepetést keltenek. Igy a kommunisták rendkívül erősen megfogyatkoztak, a nemzeti szocialisták is vesztességet szenvedtek. A centrum, a német néppárt és a demokratapárt erősen megnövekedtek. A választás eredménye a következő :
német nemzetipárt szociáldemokratapárt centrum német néppárt bajor parasztszövetség kommunisták nemzeti szociálisták német demokratapárt bajor néppárt
Az egyes pártok a következő szavazatokat kapták: német nemzetiek centrum
szociáldemokraták, német néppárt kommunisták nemzeti szocialisták német demokraták bajor néppárt bajor parasztszövetség Népbiztosok mint Idegen államok kémei. Egy nő vallomása alapján megindult vizsgálat szenzációs eredménnyel járt, amennyiben meg-állapítást nyert, hogy Radek az angol kormány, Trockij pedig Amerika zsoldjában áll. A botrány elkerülése végett az ügyet „clsimitották.-
A kölni zóna kiürítését elhalasztják. Antant-körökből megerősítik azt a hírt, hogy a kölni zóna kiürítéséi, amelynek január 10-én kellene megtörténnie a versaillesi békeszerződés értelmében, elhalasztották. Főleg francia körökben hangoztatják, hogy a kölni zóna kiürítése technikai és praktikus okokból egyelőre kivihetetlen. Szerintük a kölni zóna kiürítésének problémája nem választható el a Ruhr-vidék kiürítésétől. Valószínűleg kompromis/.-szum jön létre és a kölni zóna kiürítését a Ruhr-vidék kiürítésével valamiképef^ egybekapcsolják.
A hollandi magyar kereskedelmi szerződés.. Hágából jelentik, hogy Hoi:and a és Magyarország között ma írtak alá a kereskedelmi szerződést.
NAPI HÍREK
eJdi« moii
96 103
103 131
65 69
44 51
10 17
62 45
32 14
28 32
16 19
6,122.255 4,0)1.593 7,788.250 3,017.132 2.679,429 891.671 1,902.645 1,111.786 995.723
NAPIREND
December 1!, csütörtök
Római katolikus: Damai p. vl, Piotei-tini: ÁipJd. Izraelita: Klíilcv hú 14.
Nap \'-cl ttRgtl 7 óra 39 Mtcko., nyugatik dílutin 4 óta 07 perekor.
A Meteorológiai Intézet jelentése aie-tlnt túlnyomóan Míi.u idóíviiható éjjeli fagyokkal.
Mozi. Utinla: Éljen a klrily. Hlóadi-sok kezdete este \'.tő. 7 és 9 óukor.
Pontosság \'
a királyok udvariassága, mondja a példabeszéd s ugy is van, hogy a fejedelmek, nagyurak, majdnem percnyi pontossággal jelennek meg oll, ahová lisztjUk szálltja őket.
Mi közönséges halandók azonban ezt nem mondhatjuk el saját magunkról. Nem igen vagyunk pontosak s különösen oll nem, ahot nem hivatalos órákról vagy ügyekről van szó. Például gyűlésekre, felolvasásokra nem szívesen járnak az emberek, hacsak nincs valami szenzációs eseményekre kilátásuk. Sokan vagyunk valamely egyletnek tagjai, de a legtöbb tag keveset, vagy épen semmit sem törődik kötelezettségével.
Ez a közöny azonban nem egy embernek, hanem az egész társadalom közönyéi mutatja a társadalom közügyeivel szemben. Megfizetjük (ha megfizetjük) a tagsági dijunkat, de aztán nem törődünk az egésszel. Pedig az egyleti tagság nemcsak anyagi, de erkölcsi kötelességekkel is jár. Ha tagja vagyok egy egyesületnek, magamévá teszem annak célját, terjesztem eszmeit, tehát kötelességem azt nyíltan is kifejezésre juttatni, hogy igenis én ott tag vagyok s az egye-stllet munkálkodásában részt veszek. ■ Azaz, igy1 kellene lenni s e helyett megtörténik az, hogy például vata mely egyesület tagjainak szórakozására előadásra felkér valakit s az illető úriember közreműködését megígéri, a kitűzött időben megjelenik és alig talál néhány emberi maga körül. Természetesen megvan sértődve és csak intelligenciájára vall, ha legközelebbi alkalomra megígéri felolvasásul.
Ez a közöny valami lelki folyamul, amelynek jó volnu mélyére járni, hagy az emberek miért veszik olyan köny-nyen azt, amit pedig írásban fogadtak.
S legtöbb ember igy beszél: nem baj, ha én nem leszek oll, lesz olt ntíis helyettem. S azláa alig van olt valaki s ha ott is van, pontatlanul, későn érkezik. Ez valahogy a magunk személyének, tekintélyének a lekicsinylése, mintha nem tartanánk fontosnak. hogy egyéniségünkkel valahol, valamiéit helyt álljunk.
Ez a közöny megbénítja, megöli, válságossá leszi a köz érdekében folytatott munkálkodást. Ennek nem szabad utat engedni. Érezze mindenki, aki valahol tag, hogy ő egy szerves egésznek egy része, szeme, szive, vagy szája, amelynek hiányoznia nem szabad.
Ez kötelesség s a legszebb köle-lességteljesitése az. amidőn szabad akaratból teszünk valamit a közért, a lársadulomérl. édes mindnyájunkért.
h\'íuda
— Hlvatalvlzsgálat a nagykanizsai városházán. Bődy Zoltán Zalavármcgye alispánja ma reggel érkezett meg Zalaegerszegről Nagykanizsára és megkezdte a városházán a hivatalvizsgálatot. A vizsgálat értesülésünk szerint három napig tog tartani. A nagykanizsai városházin évek óta nem volt hivatalvizsgálat, meri közbejött akadályok miatt azt mindig cl kellett halasztani, ugy, hogy Bődy Zoltán alispán elsőizben jött városunkba hivatalvizfcgálat végeit.
— Létszámcsökkentés a városnál. A városhoz rendclel érkezett, hogy a minisztériumba sürgősen terjesszék fel a kimutatási, amely pontosan tartalmazza, hogy hány és milyen tisztviselője volt-a városnak 1910-ben és hány van tjia. Mivel a fővárosban is az 1910. évi létszám alapján készül az uj B-lista, nem lehetetlen, hogy Nagykanizsán is hasonló veszedelem fenyegeti a városházái. Kaposvár városa 40 alkalmazottja elbocsátását vette tervbe, azonban felülről azt az utasítást kapta, hogy még szigorúbb rostálást kell végezni.
— Adományok. A kórházi betegek karácsonyfájára Nóvák János 200.000. Szahó Anlalné 100.000. Sánta Jánosné 50.000, N. N., N. N. 30—30 ezer koronát; a városi szegényház karácsonyfájára Singcr Jó-zsef és Társa 12 darab zsebkendőt, Kisfalud: és Krausz 12 darab zsebkendőt, Miltényi Sándor és Fia egy pár komótcipót. Armuth Sándor és Fia egy pár cipőt, nagylözsde 50.000 koronát, Teulsch droguista 12 darab szappant, Stern József 2 és fél méter vásznat, Weiszfeld és Fischer egy fejkendőt, N. N. 10.000 koronái, kei kereskedő egy-egy maradékot; a hősi emlékmű alaphoz polgári fiúiskola őnképzQ kőre 13.000, m. kir. 6. h. gy.-e. gazdasági hivatalából N. N. 10.000 koronát adományozott.
— MEGHÍVÓ. Tisztelettel felkérjük a Zrínyi Nyomda R. T. részvénycselt, hogy ma csütörtökön délelőtt 10 órakor Fő-ut 3. I. emelet a vállalatot érdeklő ligyben megjelenni szíveskedjenek. — Igazgatóság.
— A nagykanizsai Református Nőegyesület jótékonycélu karácsonyi kiárusítása, amelyen a Nőegyesület házi szőtteseiből és női kézimunkáiból olcsó és praktikus karácsonyi ajándékok szerezhetők be, december 13-án, szombaton délután 3—6 óráig ís vasárnap délelölt 9-től délután 6 óráig tartatik meg a Nőegyesület szövőtermében (Sugár-ul 9. sz. földszint jobbra).
— Az adófizetés Nagykanizsán. Ismeretes, hogy a város az együtt kezelendő közadókból a pénzügy-igazgatóság állal megállapított kulcs szerint, jelenleg 35%-ot visszatart saját pénztára javára. A folyó évi költségvetés 086.320 aranykoronát, vagyis 3 milliárd papirkoronát irányoz elő ilyen adók cimén, amikl>ől azonban ezidcig mindössze 994 millió folyt be.
» Cigarettázik Ön ? Sodorjon Janin* papiit.
— A zalaszctgróti járási székház Zalaszentgróton a főbíró hivatal a napokban költözködött át a nemrég elkészült szép, uj járási székházba. A székházal nagy ünnepség keretében lógják felszentelni s ugyanekkor elhelyezik annak falában dr. Vass József népjóléti miniszter művészi plakettjét.
ZALA! közlöny
1924. December 11.
— Felemelték a kéményseprési dijakat. Zalavármegye törvényhatósági bizottsága a kéményseprési dijakat a békebeli dijak aranyalapon számított 60°/o-ában állapította meg.
— Zalai műkedvelők. A két ünnep mindkét estéjén zsúfolásig telt meg a Zalaegerszegi Katolikus Ház. ahol a Leány-kongregáció a „Jairus leánya" cimü bibliai drámát adta elö. — A tapolcai kereskedő és iparosifjuságból alakult „Hőseinkért dolgozó gárda" kedden adta elö Hajdú Endre .A Bur" cimü négy-felvonásos népszínművét. — A sü-megcsehii katolikus ifjúság a karácsonyi ünnepek alatt előadja Erdős Károly .Angyalszivek karácsonya* és Szabó János „Béke* cimü pásztorjátékait.
— A szerdai hetipiac árai. A szerdai hetivásáron a piaci árak a legtöbb árunál kissé emelkedtek. Különösen vonatkozik az a zöldség és tej-piacra. Zöldségpiac: bab 3— 4000, mák 12—15.000, dió 6-7000 korona literenként; foghatnia 1500 —2500, vöröshagyma 1—2000, sárgarépa 1500, zöldség 1500 korona csomónként; fejeskáposzta 2—5000, kelkáposzta 1500-2000 korona fejenként; burgonya 1500—3000, sa-vanynkáposzta 4000, savanyurépa 3000, karfiol 20.000. korona kilogrammonként. Tejpiac: tej 5000, tejfel 12—16.000 korona literenként; turó 10-12.000, vai 60-70.000 korona kilogrammonként; tojás 2200 —2300 korona. Gyümölcspiac: alma 3—8000 korona kilónként ;\'naspolya 5000, gesztenye 3000 korona literenként. Húspiac: változatlan. Terménypiac: buza 420—440, rozs 400— 420, tengeri szemes 280, csöves 200 ezer korona métermázsánként. Szénapiac: széna 60—70, lóher 75—80, lucerna 80—85. alomszalma 30, zsuppszalma 40—45 ezer korona métermázsánként. Baromfipiac: egy tyúk 25—40. egy pulyka 70—100, pár csirke 30—70, pár sovány kacsa 80—100, egy hizott kacsa 80-120, pár sovány liba 80—120, egy hizott liba 180—240, szopós malac 50-100 ezer korona.
— A Muraközi Szövetség istentisztelete. A Muraközt bitorló idegenek elől elment és hontalanná lett magyarok, akik a Muraközi Szövetség kötelékébe tömörültek, anjjak a szomorú napnak emlékezetére, amikor 1918 karácsony napján a szerb martdőcok megrohanták és jogtalanul megszállották a Muraközt, minden év karácsony napján Istentiszteletet tartott, amely után gyászbeszédet tartanak. Az idén is ugy a fővárosban, mint Nagykanizsán, megtartják ezt az istentisztelet. Az előkészületeket Berlin Ágost táblabíró végzi.
Nem azonos. Tolvaj kereskedősegéd cimü hírünkben említett Weisz Viktor borbély, orgazda nem azonos IVmz Viktor terménykereskedővel.
— Postautalványforgalom Magyarország és Csehország között. December 15-től kezdődik meg a postautalványok és utánvétele* cao-magok forgalma Magyarország és Csehország között. Magyarországból Csehországba küldhető legmagasabb összeg 3000 cseh korona. Csehországból Magyarországba küldhető maximális összeg 6 millió magyar korona. A Magyarországba küldhető csomagok legfeljebb 300D cscli korona utánvétellel terhelhetők meg. A pénzeslevélforgalom ugyancsak december 15-évcl kezdődik.\'
— Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóblwu Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
— A fogház karácsonyfájára.
Péter Hugó bornagykereskedő 300.000 K szakértői diját a fogház karácsonyfájára adományozta.
c- Uri- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, FŐ-ut 5,
— Iparkiállitás Zaacgcrszegen Zalaegerszegen vasárnap nyitotta meg Czobor Mátyás polgármester Ünnepélyes keretek közt a/, iparosok kiállítását. A polgármestert Jády Károly ipartestületi elnök üdvözölte. Szavaira a polgármester válaszolt. Jelen volt a megnyitáson Diószeghy
/János miniszteri tanácsos is.
Schvarcz Dezső cég közli, hogy ismételten érkeztek a volt minőségű harisnyák, melyek a magasabb vám dacára a karácsonyi idényre való tekintettel a régi árban árusíthatunk és pedig: selyem flór minden színben párja 50.000, muslin minden színben párja 36.000 kor.
— SaJit gyiriinlnyu k6:on ka hit K I95.CCü:óI. Mjít gyirtoinyu kotr.ll n:cl-líny K 130.000 t<il. «JJ.l gyártmányú ktíjptt jum|>« K 30.000-liJJ, Filipp kölöttAiugyíu Szombathely, Szili KiluiÁn-u. ti-
Bőr-retikiilök a legnagyobb választékban, legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
A Magyarországon általános lakásínség gyökeres megszüntetésének egy módja van: az építkezés, melynek eddig alkalmas törlesztéses jelzálogkölcsönök teljes hiánya állta utjál. Most azonban nagyobb külföldi tőkecsoportok kezdenek élénk érdeklődést tanúsítani aziránt, ugy, hogy jelenleg is folynak komoly tárgyalások nagyobb tőkének magyarországi kislakások tömeges építkezésére való elhelyezése ügyében.
A Rotschild-csoporttal összefüggő német és amerikai nagybankok hatalmas arányú tevékenységet fejtenek ki külföldi kölcsönök elhelyezése terén. Az amerikai lapok közlése szerint, most már rákerül a sor arra, hogy a Rotschild-ház magyar érdekeltségei az amerikai bankszindikátus óriási tőkéivel szorosabb kapcsolatba kerüljenek.
Ezekhez járul még az a körülmény is, hogy Bud pénzügyminiszter értekezletet tartott, melyen arról tanácskoztak, hogy az állam mikép segíthetné elő a törlesztéses lakásépítési kölcsönöket.
Elsőnek az .Országos Közérdekű Lakásépítő" jelentkezeti, melynek vezetősége legutóbbi ülésén egy nagy pénzCsoport ajánlatát tárgyalt;:, mely szerint lakásépítésekbe 25 esztendei törlesztéssel, hétszázalékos kamat mellett lehetne legközelebb több száz milliárdot folyósítani.
Az olasz nemzeti bankon kívül különben most már angol bankok is érdeklődnek a magyar jelzálogkölcsönök iránt. A németországi Bleichröder és más cégek -Midig mint közvetítek óhajtanak Kelet-európa újraépítési pénzműveleteinél szerepelni.
Természetes, Iiogy mindezek a pénzügyi műveletek csakis százmilliárdos \' tételekben bonyolíthatók le. egybe kell tehát foglalni a hazánkban létező sokezer lakásépítkezést, amelyeknek központi szerve állaixnS-liaJik meg csakis a világpiac hatalmas tényezőivel. Érdeklődőknek ingyen küld tájékoztatást az „Országos Közérdekű lakásépítő" Budapest, Sándor főherceg-utca 4.
TÖRVÉNYSZÉK
A nagykanizsai törvényszék
fötárgyalásai Keszthelyen.
A nagykanizsai törvényszék dr. Kcnedi büntetőtanácsa tudvalevően Keszthelyre kiszállt, ahol a járásbíróságon a következő ügyekben tartotta meg a főtárgyalást.
Halálra gázolt asszony. Simon Sándor és Csere Játios cserszcg-tomaji" lakósok gondatlanságból okozott emberölés vétségével vádolva álltak a bíróság előtt. Simon ez év május 4-én reggel iHas állapotban és anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy a vele utazó Csere János ért-e a lovak hajtásához, a lovak hajtását neki adta át. Keszthelyre érve az előttük haladó Pintér Péter-nét a kocsijává^\'elütötte. A bíróság mindkét vádlottat bűnösnek mondotta ki és egyenként hét—hét havi fogházra és az, összes felmerült költségek megfizetésére Ítélte.
A Gazdasági Akadémia titkárának rágalmazója. Nagy János keszthelyi állampénztári tanácsos felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétsége miatt került a bíróság elé, mert Zimay Győző Gazdasági Akadémiai titkárról azt állította, hogy 500.000 K az Ő kezén tűnt el és ezt a kijelentést meg is ismételte. A törvényszék a becsületvédelmi törvény alapián Nagy János tanácsost összesen másfél millió korona pénzbüntetésre ítélte.
A gyorsan hajtó körjegyző. Zumbok János nagykapornak! körjegyző ellen az volt a vád, hogy Hévizfürdőn a nyáron oly gyorsan hajtotta lovait, hogy az úttest szélén haladó Kardos Józsefnél elütötte, miáltal súlyos testisérüléseket szenvedett. A törvényszék a fennforgó enyhítő körülmények figyelembevételével Zumbok János körjegyzőt három millió korona pénzbüntetésre és az összes felmerült költségek megfizetésére itéltc.
Praxi a biróság előtt. Honáth Gil István Gazdasági Akadémiai hallgatót közveszélyes rongálás vétségével vádoiía a kir. ügyészség, mert Keszthely és Balatonszentgyörgy közöli az utat elzáró leeresztett vasúti sorompót megrongálva felnyitotta, rajta kocsijával áthaladt és a kocsin levő személyeket és árukat veszélynek tette ki. A biróság másfél millió korona pénzbüntetésre Ítélte.
Akik a csendőrt megverték. Mészáros István keszthelyi lakost súlyos testisértés büntette miatt votíta felelősségre a törvényszék, mert nyolc társával együtt Kovács Ferenc esendőit brutálisan megverték. A biróság nyolc hónapi börtönre és az ös&es költségek megfizetésére itélte Mészáros Istvánt.
A gazdász motorbicikiije. Ifjabb Ti>za Imre Gazdasági Akadémia hallgató Keszthely és Hévíz között motorkerékpárjával oly gyorsan száguldott, hogy az előtte lassan tovahaladó Kiss (Szeles) Ferenc cser-szegtoinaji lakóst elütötte és rajia súlyosabb természetű sérüléseket ejted. A biróság Tisza Imrét másfél millió korona pénzbüntetésre ilélte. Az itélet jogerős.
A kiskanizsai véres bucsu a biróság előtt. A nagykanizsai törvényszék bűntetőtanácsa ma délelőtt tárgyalja Budai László kiskanizsai kőműves gyilkosaiutk-Afr//ifa}Ys/ Imre és társainak bünpörót, akik a kiskani-zia: bucsun halálra szúrták Budai Lászlót.
MOZI
Uránia. Csütörtök és péntek fél 6, 7 és 9 órakor: Éljen a király, Jacky Coogan világfilmje 12 ujtlvonásban, rendes helyárak, kedvezmény nélkül.
Jön: A velencei karnevál, a párisi Pathé csodás szépségű filmje, velencei és párisi felvételekkel.
A következő tudományos előadás december 15-én(hétfő) az Urániában: ifj. Gonda Béla iró: Az otthon művészete.
KÖZGAZDASÁG
Áruszállítás Törökországba. A
török köztársaság budapesti főkonzulátusa tudomásul adja az erdekeit feleknek, Iiogy akik \'I örökországba árut szállítani óhajtanak, december 1-tól érvényes rendelkezések szeiinl minden árutermék, vagy állat ulán kötelesek származási bizonyítványt bemutatni a török vámhatóságoknak. A bizonyítvány a kereskedelmi kamaránál, vagy egyéb hivatali hatóságoknál szerezhető be. Aki ilyen igazolványt nem tud felmutatni a török vámigazgatóságnál, az köteles 15—100 fontnyi biztosítékot fizelni. A biztosítéki dij fizetése alól csak akkor szabadul lel ha a kívánt bizonyítványt bemutatja
Pamutvászon - utalványok. A pénzügyminisztérium elhatározta, hogy az 1921/5600. I>. II. sz. körrendelet alapján annakidején kiadott és kedvezményes áru pamutvászonról szóló utallványokat befogják váltani. Felhivatnak tehát mindazok az igényjogosultak, akik ezekre az utalványokra a kedvezményes áru pamutvásznat valami okból nem kaplák meg, hogy a birtokukban levő pamutvászon utalványokkal a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Termelő és Értékesítő Szövetkezeténél Budapest (IX. Mcstcr-u. 15.-és 17. sz.) legkésőbb 1924 december 31-ig jelentkezzenek:
Az O. M. K. E. húszéves jubileuma. December 13-án és 14-én ünnepélyes keretek közölt ülik meg a magyar kereskedők az O. M. K. E. húszéves jubileumát. Az O. M. K. E. jubiláris díszközgyűlése alkalmából a kereskedelemügyi miniszter 50"/o-os vasúti kedvezményi engedélyezett azoknak, kik december 7-éig az O. M. K. E. titkárságánál a közgyűlésen való részvételi szándékukat bejelentik. Ez az ünnepség nagyszabásúnak Ígérkezik és nagyszámban vesznek azon részt az osztrák, a német és az elszakított területek kereskedőinek képviselői. December 13-án este a Gellért szállóban ünnepi társasvacsora lesz. melyben felavatják az O. M. K. E. Rákosi Jenő serlegét. A díszközgyűlés ünnepi szónoka dr. Glückstar S3inu az 0. M. K. E. főügyésze lesz, aki .A magyar kereskedelem husz esztendeje" címen fogja előadását megtartani. Frey Kálmán a Gabonakereskedők Országos Szövetségének alelnöke a magyar kereskedelem jelenéről és Fiseher Ödön a magyar kereskedelem jövőjéről és feladatairól fog beszélni.
A takarniánycikkck piacán a gabonafélék forgalmának növekedé-. sével ellenkezőleg az üzlet megcsappant és tengeriből összesen három vagont adtak cl pesti paritásban 245, pestmegyei állomáson 240 ezer koronás árban.
KM. Doco-VN" n

TŐZSDE
Barátság* alaphangulattal a tegnapi zárlati nívónál kissé alacsonyabb kurzusokon nyitóit a inai tőzsde. Később némi javulás állolt he, ami azonban nem sokáig tudott felszínen maradni. A tőzsdeidő második felében az árfolyamok újból lemorzsolódtak és mintegy 2\'Vo-os árveszteség állott be. Mozgalmgs üzlet fejlődött ki a vaspiacon, Itol a Ganz Danubius élénk kereslet tárgyát képezte és a tőzsdeidő közepe táján 3300 volt a legmagasabb árfolyama. Zárlat felé az általános irányzatnak megfelelően visszaesett. A cukor papírok közül a Stumincr, továbbá a Magyar Cukorban fejlődött ki nagyobb íizIcL Egyébként a többi piacokon üzlettelenség uralkodott.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tö*«do dólután I órnl xAróárf olya mai a következők i
Anfol\'.Hify, llidl Lloyd t-mk K. v Itil. UhiK^i
Oi.-M hj\'nk Oirtr. Ilit. Riiikvricln roihueiu H«ta*%
Inciiljn M.-Ci«h Ipirb, FofK<linl Ktt. Illtrl M»»[YJf\'.S\'<!n»< X&ip. Ul/li™ VI. h|Ok Mrttai
Nrnr. t> U uv. Kririk. H
ftlziosliAk f« Takarékok B«;»Jfoii tp. U i..„| ftvlK.il |
K6Mfty»l T»k. Alist. i>k, I
Moktli I
Hrul .)
V*t> M. But. <4.
M«£). -francia r
Malmok Bon \\l I
Con«o«4l4 <
UllKIltMl
»uíij«.:I I
NtiatbU | Klrálvostoa
Viktw.s ;
r
IW líl
i o :•\'■
lí\'vi
BioyAk
dilit II
lko<titii
Sitnllif
Ctnwnt
SiltívJrl
KoM
ró. <y\\,i
DlIKh\'
Kajcn.ilt
Mjjj*. siph
Ali. KAiiln
Ni^yMltouyl
Sitii
Urlkiojl |
Nyomdák
Alhrnirnnt
Kivíioil ny.
FranVItu
OCobut
Paibi
ftfral
St«;h.B»nm UJiljtiíínj
Vasművek Bffldl v,o. KMaig Ond topty
OlDf !,,„ Oinr VIII
tlfllim
Knbit,
ÍT
K>it» Bc\'r* Unt Mítl\'v Vttylpif
maim U< u k V6.n«r
IKo iXO
121 K) 31» MW 31.ii lO.tl 117
I fiO 2* 2IS
iro 170 I97A
Cgyiri. lé
K-íi&tNiyjl
N. a./«ll Is Ot»
Wjbtnyil Slllvfli.u
Adrii AtUallkn
l.«wni» i
Mtlr, %
KviuH <
VJiotl IMIruit
Trml

Cukorgyárak
Oil<i»ko< M •
C«kortp»r Kfi
OK <cu 4-,t
Mrioh, tuvot t
Stuinmrf 347a
fclclmlucrck Cilnnsr 50
Pü^-ivi »
Tokijl U,t .t\'
H.lsíifik. 2«(0
<l*i. Villamos
Kir w>
Olajok
Oljjtpn MjioiI p«tf
Mviroti «ít
Kt/Hytír
Kí\'i. sPr
KrgUvkh
Rfil>.\'i)i0«
út<hvlt-jl
Sísllodtk Kovai willd Scbwaitlfi ?»".•.....
Textil
Jut*
OyspjumiMA \' Goldlv fj[»\'(
Vtoipat
SpAdlum --_ ftófi
ttunf m\'itfijvj Stikra
KOIdnfíkk
ti ji" ni I J
liltimln Tctrtoo I
Ott(imr>6 í
Bit.II
Stefi

Utótőzsde
Ai utólózsde liinywia euvcnlőllcn. Ssltró Rlnin 135. Olasz Hanlc 20. Ganz Djiiii-
IWu* ;í!7.r>. Kőszén 340U, Urlkáuvl I0IU t^ívirt 342ÓO. Kohó 435. Magyar rlltci
Az arany kwong ntui árfolyama hivatalos doUőr\'nuhufion tUszámítva 14.861\'18 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank
V a 1 uták De vizák
Andiit fmi 1 utxo-.timn Amitct.f4n »;ro w\'o
C«rh Votoii 2ISJ-7ÍIS a^-rit!.! ir- •Hu
Dlnlr win : B-Il-
D-^l. ^ ryff* t.xti B-]Ui«l % • Í-I
tntilt tr Brútitf! y>r
lto:i«udi r( 2»W0J.JCV.i Kopfittiljc
L<l JTi».«l K-rlitrilnU mro
L»v« \'•n MS t.OC.I-JB ,H..i ■
ÜK 3WJI«t •il n
litnV C\'í ;\\vii
Ot.it. k«ir. lOJ.\'fl |0<tn Wrti 3>i
OJn kot. l?.<.MI3"/.\'l l\'<J<i 3.\'ir
SviJ<i Inuk tll.V, M27A
S*W ki». t\'A»> 1 .AV) ■it.wkfc.Jn. tvvi
Sí\'rlg 1^*1)111*1 Wka liOfO
Mitk* tniovM Ztilkli 1 t-V, O\'.
Apróhirdetések
Kía ftdlor iróijóp <í;ctt ci.\'.s, s 1^.^.11 2 inlllitH-rt clJtlú. Sit-li\'/i it.,tJj IV t t 8.
Eladd teljesért Jókat! in levó fíwzer. állvAiiyuk, :ni;y il\'.rt-.v l.tU.1 A liúkkal piil: vs (liszcr titl.ln. Siin.1r-ul K<. i:chérnemM himxó&t ilr.yt Cl* J kii-H-lí\'M
i íJn.íi .
Zürichi zárlat
Pdrls 278S*—, I.nntlon 2I2V . N\'cw.nk 5!\':.5o Brtisscl 25tV -. V.tllt.t.l >?.?.\' Hollüml ?0S7Ö. Iltrlin !?2v;i. Wien T2T0 Solli .ttii _ pr.,f,, I.SÓS-,\',0 |tu,l.ineM S3-7D Varsó yy. Buk.ircst 2ö»\' Belgr.Stl 7Si> .
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DtVUA VAlfTA
tV T f.f Ugn<V "ti
Béc^ ...............UWtl 1 Wtt 97«K) I\' M\'.»
B-f\'in...............57 »<) \'.720 57tMi „;.,.
MU*............ - 1479 4751 -
Ncwycikltan 13
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási ^árfolyamai
I24W0 12.700, forintos 16500 17000. ot- I
kordás 31.150 .12 550. Í*III«MIIV SO.OÍN) I
50.500. az.iity luiszkoroiitís 333.01*) -335 wu 1 plallnn 210.000 220.000.
Terménytőzsde
Bn/a tisz-v.\'. 76 Itf.os 4ÍÍ7.5IW 470.<X)0. 7» 1 kg.ni I7.\'.u;«j -177..-.0O.M.I ?t. ,N 465.WW ■ 167,500. 7H,ty n\\4?J .\',co I. , • v. . , ro» 0X5.\'A*)-- I07.VixJ. sT^jijm I70.*KX>- \' \' 509.VX). tak..rnu»ty njM I2>i vX
uj te\'iv\'cri 245«)0 ÍÍMVK), Vo!rs 2 0üiaJ \' ■270.000, kowijSöOOO \'.\'/.r> 000 385.0ÍXI J\'.X),00IJ. rrjTr 660IW e*mrvn» i liirerri.t 230.0IK)- 2\'>>iH». Ii\'»her«- \' :
275000.4 lohhl vAItozJtlan A nwi tiiméit) tóisJc lUiiyzuta lMr4lsigosab(> volt. j
Scriésv.isár
PeihAj»4.s 120ü. Iiiclvhól elad.jOjinil vl«z,i maradt 150 «!rh KtvVeiuH 27t**\\ - M»>vi I szedett 25000 2«;00». szt-Jcit 3.t>>i
24.1Xai. kOnnyü I8.00i)--2I t.-ri. "......>«;
Értesíteni
a könyvolvasó közönsé:et, hogy
kölcsön-könyvtáramat
t mai uupftil Csengery-ut H. sz. alá lielyi/tem át. Kolcsöinlij nnnt volt, licti 1000 korona.
■Tisztelettel SZERB ERNŐ.
A .iir.s li\'sjíi.r^nlmA ,i|.f. ntc«;ih.in üulct-hclyiatóo azonnal ki,;.:,.. Cím a kla.t bau.
Sémutó luv.trr»,M»t hclvtt-t o vÜlOir.-ii mejjitczilte Boros UcnesSf úvas vr.vw \'2350
CiUorojrott s;n!».M liftesek. «:(ru » ki. ailtthaii, 2316
írógóp i.-M W.m >\'. l\'.^uMvió-, nit, K3>lnei.y.nlca tl. Terelőn 2.\'7.
; l\'i-yv vntrónó almlkocik livs/hoz. vl\'li \'n\'U K/tnv,:-. Kli:t.-%y-aira 6> .M53
ABfealmi wé-fteí.
I Ilin !« fehér aaztati ótior lO.OOC^oiona. K>I.IMIÓ
2RUMCSJÜS JÍÍZ5EF
tüszer-i Ohi\'itic^c- és l::»to:t;4Í.ciJ;kck kereskedésein
Sugár-ut Ü3. * Telefon 210.
Oick 0 0—25 WM. inásn\'lTrridt! 22.()0tl
23.000. atijjnl sül,}.\', -J3 00O -2\'i t«)») .! n: n nagyban 2i>.0(«J - 29,:>00. Mir kaA) -3? < \'.<> lehiizot: huj 2S.WO—23.000, sjM*.,nti-^ rét-senés 29.000" 32000; a tW.M váttACülan. A vlsár Irányzata valamivel kci;.-me\\eMi.
Pár száz darab maradék kerül eladásra:
laíiOB-iiÉlÉ mtíie
Elsőrangú Halban <S- Damask-féle
férfi veloiir-kaíapok
érkeztek. i:erti gy-ipju és nyulszői-kalap ok, valamiül fcrli .es lm télisapkák
nagy választéka. Nöi filu-kalap l\'AUiOO korona.
G YENES ÉS VI D A
NAGYKANIZSA.
Szerkesztői üzenetek
F. M. A jótekouysógi vústtrr.il Ir! rcfcr.i dAnkb.t egészen helytelenül lgvtl.szlw i r mlfél.* Icndenelál beletnagyaMZ\'ii .\'\'i i u -icijc»eM» elismerési ailózunk .t ^U «.;t\\ inintlrt) cl-vcs tagji $ a ví«j»r ló: -i..:rz.»••. Farktia Vjlm* unió Ir.lnt s kO/lriii.\'jiyiink-Itett c»:ik azon m»-gijyó/Ai\'évUi:l.rt.:. .••\'itin^ kifejezést. Iiojiy a v^ro-i mmil vt-«:.. keilctt volna egy apacvtincol b.-r,iu:-:iii. rneti hiszen »r ellejieit tine épen rm ». az. Ml K tudjuk, liojjy a tánc Vivliok tl- lt szlgoiu etúzi\'tes cenzuMn ment .ít % ,-. (<-.-.. de7Óscg Jó ízlésével nem lért 0aivnk igtíii l-.tiiiiJ4ban vaS> tieniiiUtina. ite i-htten az esettnn .t kihívó duiet is tt kelteit v.»!tu Iwsynl * valami mis nevet a-lnl >irsi .V.mi hígyir el iirkilnk, hogy mi magurk «nwra-disagunklMii\' mrgliorMiliink mar .tj .íj.,.. > szónak halUlara 1$ s-a*ó taílenkal, Imm,;. ..> egv.lilaliii lim\'nak nevozheló, nem «\'K»jtjuk művelt kótOr.ség eJótl vlszo:illattil (t.Mit.V egy l/lien Najiolyb.ui egy kültelki ^
ben). Hogy a rtndrz^sén > a szercplók min. dent rlkrtv- tick a teMntélben. Iiojjv ;i muco: elfogadhaióvii tegyek, e/l ini:«;lene<Vire k<Sz-séxR\'i eltsmcijok. de az aliéle protlukc.-»at mé>; fiivomltolt kivitelben tem >/er< lj, \'h Mini, nicit ellenkezik .kcnyeírbb" feiéíunkJ;ei. 5 végre Is az apacs-titri- vagy aparvt.W v.t}-v nem a/, de ha nem az, minek adjunk n. ki olyan elmei, mely egyszerlkn item Ülik B. isivan. Versei nem • Hollós. Költeményei nem titU meg a mi mértékünket
illlüitSOlifFíl [ BKSKR^K
- . J.•.•• t. , •: :ift lemegyek, k.i ?.••-• S\'>i:vfx-
(.tvlkjlii ji
.\'ficsinyhien é» nagybon
H e r r n s t e i n Béla
uiVoika ét ookolÁdé nssvkcrrskctlt\'iliüi
Erzsébet-tér 13.
Mi-lttk. „ i inéisr ísrllszövsi iEliiS MM 3[13liÍ0-ilÉI M\\i.
•z-m
„ u
Női kabátok
bámulatos olcsó árakért!!
vr- -r^o
C A- í
a 8 ás 3 - i é g 5 é
szoígáSatáSsain
!it;i: Tru/sinszky István Ára 2á.OOO K.
i! líapliatií ;i _Z.il.ni K.\'tzl\'lny f ki;ttlóhiv.-:l,il;ií>;iii.
y
Waasensíein ós Vogler R.T.
tí^etrtil (r <kl>
Budapest, OoroKyn-utca II. »*.
Kiadó: Zrínyi Nyoi:i<íaip;tr cs Könyvkereskedés Rl\', Nagykanizsa
i-1 éi;r..a:«s
Kérem a nagyérdemű vevőimet, helyszűke miatt a maradék vásárlást a délutáni órákban eszközölni
fel 1Í1SÜÍ
„Kékcsillag" nagyáitiház.
ZALAI KÖZLÖNY
192*. december 11.
Karácsonyfadíszek
Gyermekjátékok Társasjátékok Képeskönyvek, ifjnsági iratok Ajándéktárgyak
l.ir.ö\'.uk Itsz\'.tc mgy vitaztcúan, otc*. itakon ki-rtnuik
Fischel Fülöp Fiainál
Nagykanizsán.
Összevonlak ia^körtyw
AlííL\'f. \'.■\'. liViiiicti". I . ..V ■ \'/■ 1 - >\'

iOnyi vásár
3EOK BÉLA áruházában
ER2SÉEEV-TÉR I. SZilf(s.
Versenyen fellil á i i <5 irón kaphatók:
férfi ffehérnemitek, sockuifc, nadrág- és ®pcki»-
tartóJc, férfi és «S« fcötSéí- és borfceaztyuk, nűi |< <; Í ;; \' t UattAtak, eih-k & harisnyái;, <;yermek. \' kabátok, sapkák, k.oztyíik, har.sr.yík, lab-J
mut Wu-kban csipkék és ezaUigck.fi
=5=01
m1-----iwCTn-ryirjv
Sajenzás\'iiós árleszálSítás
Halász Sándor
mfUernteüeu, Kaztnay-u. 11.
Értesítem a mélyen tisztelt rendelőimet, hogy műtermem
vasár- és OnnsnnapoHon is
egész nap nyitva van és az ilyen napim készült fényképfelvételeket a napi árnál
SSVkss!
jutányosabb™ készítem. ■ A műterem egész K-ien át jó! fűtve van, Igy a legkényesebb gyerniekképek is készíthetők. Nyitva reggel S-tél este 7-ig Bejelentés őseién később is Este villanyfény mellett. Tessék árajáuEavoí kérni A pontos cinire kérem figyelni.

i:\'i:;Á.ti mellékhelyiségekkel azon-il:n, jó lelépés mellett keres
SZIGPISZT LÁSZLÓ irodája, Fö-ut 8. K;

„Zalai Közlöny
poJ-Síhai itdpIfDp
mcqjeienik 6 p\' > oldalban.
Kophcló:
Horvfcih i6ssef
kSnyi • (McsOnlJnyvtár)
fú- l«»{»f-j| aok.
Kratkv György
O.\'S semptk itjdjjibsn.
Sfj. HtrscMer Miksa Görög Károly
tfctíJVIsfradi,,.™. irMíMI -irilyní-ttr.
Öiw. Palkó iííssefné
tu«cr\'D4- <( 5,üT.ö:ti:iuCj;o:in. a ríjl postánál
Özv. SsoU&rné
dofcin:híiudiiáh«». Sí<Chl6»l tír.
Özv. Jagerné
dotiiayktii.ud.jóUn. ItLklut 2.
Kenessey Margit
dohínjkitircáilíJíM. Xúiyatíi II.
HscHer ?snfcc
hlrUpírusnil. Lrt\'.ébe! ><rélrn<-Ur.
ualamint az összes utcai árusodnál.
azsa József Nagykanizsa
Készít és raktáron tart iniittlennemü ttjuivatos és könnyű kocsikat, valamint jjasdasági szekereket. Kíváilal mindennemű kocsijavitást,..tiii.kitást,fényezést,bélelést, •tfiíílnfrmuntral .Jutányos árak!
karácsonyi
Férfiingek, goliérok, kézi-lök, nyakkendők, nadrág- és kari.Mi. aurtek. n>H-, férfi- és > yer.nekharisnyák és keztyQk, l.ur.iis.\'.tuiiáru;: cs höróudwk, selyem schül, y.yeplu mellény, ©sö<rnyöfc, l). M. C. hirozöp.niuit, horgolócérna, gépseiyein, lyukselyem, műselyem cs kóiópamutok a legjobb minőségben és legolcsóbb álban beszerezhető ■ " ^
SsomoSáirayi S y u 5 á sra á S
Csengera-ut 2. snim. „„
Hl 2 mtr. 55 cm. magas lécezett
válaszfal eladó
■j1 Megtekinthető nyomdánkban: —
F ö - u t 5. szám alatt.,
Ön ^ellensége
h ii nr m n z nlció és I e 1 o 1) b
M ruha-festéket huxnátii. — Kiplisni: 3TftR3i»F ZSIGsfflOMD
fitszer- és cscmegc-kcrcskcdtsében Kagykanicaa, Bazárépület. Ugyanott 1 per*. akácméz 25.000 K
„KAKAS\'
a
Mmt Köroly-Röruí 24. n.
karácsonyi cccasió eladását már megkezdette.
Az összes raktáron lévő áruk tetemesen leszállított árakon kerülnek eladásra.
(iccasió árok:
Férfi és nöi szövetosztály: Férfi lulrnszövct "110 cmtr. 78.000 K Strapa ruhára való kelme ... 145 000 „ Ho:n«spun ercdcH anno! •• 178.000 „ HaRlán ó télikabát kelme 180-220.000 .. Kockás és csíkos nól mlia-
szftvet................... 42.000.
Gyapjucasdu dlvalcslkokkal 46.500 „ Cámgarn clié\\ lőtte 110 cmlr 67.000 „
Vászonosztály:
Kdcnjiycvászon ..................15-500 „
Mosott chitfon........................iy.000 „
Piroska vászon a cég specialitása....................................22.500 ,.
Lepedővászon elsőrendű minőség ......... -................45.500 „
Paplanlcpcdövüszon. 180cm. rS5500 „ Konyhatorlő és szakajtómba 15500 Awúlkészict damaszt. 6 személyes ..............................255 000 ..
Nappali ir.K saját készltm. $3.000 ..
Nadrág sajit készítményU .r>.\'í.(XX) „
Hálóing saját készítményt) W.lKX) „
Mosóosztály: Orcnadi\'i, duplaszéles. viU-
j?os színekben .........
Mosó voil valódi francia,
rcmcK mintákban ......
Hímzett grenadin gytniyönl
kimlntá/is... ............
Japin ertppe, világos alapon.
17.500
19.500
37.500
25^00
4*500" 2ÍW0
2<>.500
41.000
minlákba.................
Creppelln Icnujabb dlvat-
cslkokkal 100 cmtr.......
Teniszílanrll ...... 22.000-
Spordlaucll minden dlvat-
szlnhen ...............
Rajir.ée flanel! 56 dival-
szinben ...............
Oottblé llancll .elsőrangú ndiióscp, IcKuiabb mintában ............... &S.0C*> ..
Selycmoszlály:
Cri-pp dc Cliine dlvatszl-
mkhun ................ 128 000 ..
ncorKellc minden divalszinb. 135.000 .. Trlcf.it<clycm, nehéz mlnós. 145000 QwriMcuse, liberty vzlnekb. 165.000 Vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek. A felbslmozódott maradékokat karácsonyi occasio árban árusítom.
Egy jókarban levő használt nagy
vaskályha
e!adó.
Cini a kiadóhivatalban.
Kai 25 n bejáratú
bútorozott szobát keresek a FÓ-uton. Cimcm a kiadóhivatalban.
f Nyomatott a Zánvi Nv«nMaipar és Könyvkereskedés K. T.-nái, Nauvkani^Sda (Nyomdavezetfii Oíenbeck KároivX
63. évfolyam, 284. szám
Nagykanizsa, 1924 december 12, péntek
Apa 2000 korona
POLITIKAI BftPliaP
Saerkeaxtótóg 6t kiadóhivatal P6-ut 5 Interurban-Teleloo 78, nyomda 117. izám
Feleifis szerkesztő: Kempelen Béla
Előfizetési ára: Egy bóra 30.000 korona Három hóra............... 90.000 korom
BELPOLITIKA
A kormányzó berekesztette a nemzetgyűlés első ülésszakát — Pénteken nyilik meg a második ülésszak — Bud pénzügyminiszter holnap tartja meg pénzügyi expo-i 7 i"einY>ndot4 a *arpai mandátum bírálóbizottsága — A miskolci mandátum — Az egységespárt értekezlete.
Budapest, december II A nemzetgyűlés mai ülésén folytatták a házszabályreviziós javaslat részletes vitáját.
Grieger Miklós a Rassai által benyújtott indítványt fogadja-e! Almásy László indítványával szemben. A karácsonyi ünnepekre való tekintettel is fontosnak tartja a politikai béke megkötéséL Friedricb István a román megszállás alatt tanúsított magatartásával kiérdemelte a nemzet háláját.
Petrovácz Gyula felszólalása után Bethlen István gróf miniszterelnök emelkedett szólásra. A többségi párt indítványában — mondja — nincs kegyelmi tény s az ülések berekesztésével a dolog nem hozható összefüggőibe. Kétségtelen, hogy az uj ülésszak előtt feltétlenül lehetne gondoskodni arról, hogy a békés elintézés megtörténhessék. Az ellenzék lássa be, hogy, hibásan cselekedett s vallja be férfiasan, hogy tévedett. Sohasem hajlandó arra, hogy tisztán politikai célból alku tárgyává tegyen valamit.
Csík József, majd órffy Imre felszólalása után az elnök bejelenti, hogy a javaslat részleteiben is elfogadtatván, az uj házszabályok az
első üléstől kezdve érvényben lesznek.
Szünet után Bethlen István gróf miniszterelnök jelenti, hogy kormányzói kézirat érkezeit.
A felolvasott kormányzói kézirat a nemzetgyűlés első ülésszakát berekeszti s a második ülésszakot december 12-ére összehivottnak nyilvánítja.
Az ülés fél 1 óra után véget ért. •
Holnap, pénteken az uj ülésszak elsó napján fogja beterjeszteni Bud János pénzügyminiszter az indemni-tást s az aranyköltségvetést s ezekkel kapcsolatban nagyszabású pénzügyi expozét mond.
A nemzetgyűlés mai ülése előtt élénk szóbeszéd tárgyát képezte a folyosón a 3. számú bírálóbizottság afférja, ahol Létay Ernő kijelentette a bizottsági tagságról való lemondását, mert nem tudta azonosítani magát Zsirkay jános mandátuma tekintetében a bizottság többi tagjaival. Létay ugy állította be a dolgot, hogy a bizottság többi tagjai szabályelleneseni_ igazolni akarják Zsirkay képviselőségét, amibe ő a maga részéről belemenni nem akar. Létay különben már bejelentette lemondását a nem-
zetgyűlés elnökének is. A bizottság többi tagjai, akik felháborodtak Létay gyanúsítása miatt, ugy fogják fel a kérdés*^ hogy Létay a legsúlyosabban megsértette őket. Szintén azon az állásponton vannak, hogy lemondanak tagsági állásukról. Létay lemondásával a már meghozott Ítéletet nem semmisítik meg. A 3. sz. bírálóbizottság délután A órakor ült össze tanácskozásra, melyen Létay valóban bejelentette lemondását és elhagyta a termet. Marschall Ferenc, Héjj Imre, Huszár Dezső, Petrovácz Gyula és Nemes Bertalan erre szintén bejelentették lemondásukat. A Zsirkay mandátum régóta húzódó ügyében az itélet ezzel megint elhalasztódott. Létay eljárását politikai körökben élénken kommentálják és helytelenítik.
A miskolci pótválasztást folyó hó 13. és !4-ére tűzték ki. A választást igen elkeseredett küzdelem előzi meg. A jelöltek Borbély-Maczky Emil és
Huska Vilmos. _____ •
Az egységespárt Almásy László elnöklésével ülést tartott, melyen a kormány tagjai közül megjelentek Bethlen István gróf miniszterelnök, gesthy Pál igazságügyminiszter, Klc-belsberg Kunó gróf vallás-és közoktatásügy- és Csáky Károly gróf honvédelmi miniszterek.
Alföldy Béla ismertette Magyarország szomorú népegészségügyi és gyermekvédelmi viszonyait és javasolta népegészségügyi bizottság kiküldését az etéren mutatkozó hiányok orvoslására. Bethlen István Jjróf el-
vilegjhozzájárult a jayaslathoz, de mivel a házszabályod ilyen bizottságra vonatkozólag nem intézkednek, indítványozta, hogy Alföldy vigye javaslatát a nemzetgyűlés élé.
A pártvezetőség ismertette a kijelölő bizottság javaslatát, melyet egyhangúlag elfogadtak.
Az értekezletet pártvacsora követte. Rubinek István felszólalásában örömmel üdvözölte a tényt, hogy sikerült a kormánynak a parlament munkaképességét biztosítania. A házszabály-revizió a múltban soha nem sikerűit, bár nagy politikusok belátták annak szükségességét. Bethlen najjy megelégedéssel tekinthet munkájára, melyet teljes siker koronáz s mely fordulópontot jelent a magyar politikai életben.
A vacsora több pohárköszöntő elhangzásával éjfél után ért véget.
BELFÖLDI HÍREK
Mária-Ünnep Esztergomban.
Az Immaculata ünnepén az esztergomi bencés ^gimnázium ünnepélyt rendezett, melynek keretében lelkesen ünnepelték az ott megjelent dr. Csernoch János bíboros hercegprímást. Dr. Mattyasowszky Kaszián főgimnáziumi igazgató üdvözölte a hercegprímást, mint az intézetnek volt kiváló növendékét és megkérte, hogy hallgassa meg az ifjúságnak az intézetben tanijlt összes nyelveken előadott üdvözlő beszédeit.
Létszámapasztás a fővárosnáL Budapestről jelentik: A városházára
Asszonyok
Irta: B^rbaritu Lajos
A mozdony füstje izzó sziporká-kat dobált szanaszét a nyirkos őszesti csendbe. Kebbenés nélkül várták őket a hideg, álomtalan alvó vadvizek és * nyelték a szép, aranyos szikrazáport, mintha meg akarták volna bosszulni a csattogó kerekeken járó hosszú kocsisort, amiért kettéhasította fekete testével a láthatárig aJkonyattal takarózó réteket.
— Az a leány nem szerette maiját — szólt az asszony és apró körmei a tenyerébe vágtak, mikor a férfi arcán, szemközt, megmozdult az a kicsi, keserű vonás, amit olyan jól Ismert, Smit kívüle senki sem látott, ő is csak ugy érezte meg a lelkével, néha, nagy tusakodások perceiben.
— Az a leány csak egy csomót akar szorosabbra kötni, ami meglazult, mig messze volt magától .. . Az a leány engem érzett meg maga mellett Az hozta vissza ... a hiúsága ... a lánysága. Az egyikkel bosszút akar állni a másikért. Én az uram becsületes nevét, a nyugalmamat, a hitemet, az egész világot a játékba dobtam, ami kettőnkön Kívül létezik. És ő most visszajött.
Mit kínál magának? Semmit. Csak a leányságát, azt hozza vele fegyverül és biztosra veszi, hogy győzni fog. önmagáért. Maga csak eszköz, amt épen kezeügyébe esett.
— Nem ... ne mondja ezt! — hördült fel a férfi melléből valami ijedt, bizonytalan tiltakozás, de érezte, hogy ez az asszony belelátott az ó kétségei közé; érezte, hogy ez a tiltakozás csak ösztönös féltése az életébe szakadt mostani szép, forró, vad pillanatoknak, a bűnnek.
— Ne mondja ezt I Ne kínozzon engem ... 1 Nézze ... bennem összetörött minden. Csupa rom, csupa feketülő zsarátnok... Hát miért bánt, miért gyötör? Nem tehetek én arról, ha felszisszen bennem valami jaj, mikor valaki a romok közé téved ás parázsra lép. Alvó pokol bennem a lélek . . . Vigyázni kell nagyon reá.
— Vigyázni fogok reá. Nagyon fogok vigyázni. — szólt engedelmesen az asszony — Mert én szeretem jobban. Mert az enyém igazáb-ban. Féltem, hisz jogom van hozzá. A lépését óvom, hisz mindentadtam magáért. Higyjen nekem ! És vigyázzon és fogadjon szót nekem. Az a leány egy évig messze volt magától. Alig is irt Ha irt is, fájt, mert minden szerelmes szó mögött ott volta
leány, a körülhódolt, becézett^ mindig vidám leány.
— Hát bűn az, ha valaki vidám ? — nézett fel fáradtan a másik — Bűn az ? Én szívesen elkárhoznék ezen az áron. De nem birja az ajkam. Ronggyá foszlik rajt a kacagás.
Az asszony nagyot, keserűt sóhajtott. Fájt neki ez a vád. Mert vád volt, tépte, marcangolta a lelkét. Felhánytorgatta a gyönyörű tegnapokat, amikért sokat kellett vezekelniük.
Nekikönyökölt az ablaknak. A vonatablakok lámpafényes árnya már kezdett halványan versenytfutni árkon, bokron, vizén, tövisen át az éjszaka felé siető, lihegő vas-kolosz-szussal. Messze a horizonton csapzott felhók lógtak feketén, éjszakaváron. Mintha szél ráncigálta volna messze a csupaszodó fákat.
— Nézd. .. nézd az estéti — suttogta az - sszony és lázasan vonta ölébe a férfi kezét — Fázom .. . Rémeket látok futni a réten. Mintha a lelkemből szakadna ki mind és végigrohan ezen a szürke estén . .. odáig látom őket, ahol vége a rétnek . .. ahol szomorú fák őrzik az égalját . . . Nézd! Onnét hova tűnnek el? Kit keresnek?
—■ Engem keresnek — szólt a
férfi és ijesztően kerekre tágult szemmel meredt ki az elhagyatott estébe, mint aki véres, halálos álom után néz és nem tudja még, melyik a való.
— Engem ... A bűneimért. Amiért szeretlek és elvettelek attól, akit utálsz. Mert megmutattam neked a lelkedet és nem adom vissza azt, ami az enyém. Nem ... nem adom... nem adlak, én asszonyom 1
A csókja észvesztően, lázasan marcangolta az asszony ajkát. Mintha ebbe a csókba lobbant volna a halántéka mögött lüktető pokol minden lángja, hogy mire kialszik, szürke hamu maradjon testükből, amit elsöpör a szél a messze -árnyak után.
Állomás következett. Sötét estejárt már kétfelől a sinek mentén. A kis állomás álmos lámpáit vastagon ölelte körül a köd. Leszálltak.
Aztán futott tovább a vonat az éjszaka felé. Szórta a sziporkát és ugy húzta ^iaga után eltűnőben az utolsó kocsi vörös lámpáját, mintha az imbolygó, kicsi, fénytelen pont egy vércsepp lett volna az éjszaka testén ... egy vércsepp, izzó, égő halálraszánt vágy . .. ami fut, fut, mig eltűnik, mint két ember ajkán a láz . . . mint végtelen fekete mezőn a csendre vigyáző, imbolygó lidérc.
(Folyt, köv)
ZALAI "fV\'.flNV
A
1924. December 12
a mai reggeli postával érkezett n:cg a beltlgyminiszter által küldött leirat, mely a szanálási törvényekre hivatkozva elrendeli, hoey a főváros ügyosztályainak számát az 1910-iki állapothoz képest a tanács szállítsa le és intézkedjék a létszámapasztás keresztülviteléről és a közigazgatás egyszerűsítéséről.
A Magyar Külügyi Társaság történelmi szakosztálya Lukács György vezetésével tartott alakuló gyűlésén elnökévé gróf Klebelsberg Kunó kultuszminisztert, a Történelmi Társulat elnökét s társelnökké Heffler Antal egyetemi tanárt választották. Az előadói tisztséggel Horváth Jenő egyetemi tanárt bizlák meg.
Megszüntetett főkapitányságok. A kormány a szanálási programmal elhatározta, hogy megszünteti a miskolci és pécsi kerületi főkapitányságokat. A pécsi főkapitányság tehát január elsejével megszűnik s igy Pécs város, valamint Somogy és Tolna vármegyék a jövőben a székesfehérvári kerülethez tartoznak.
Hódmezővásárhely bizalmat szavazott Bethlen miniszterelnöknek. Hódmezővásárhely törvéijy-hatósági bizottsága szerdán tartott rendkívüli közgyűlésén bizalmat szavazott Bethlen István grófnak a város nemzetgyűlési képviselőjének.
Elfogatóparancs a Világ szerkesztője ellen. Ez év márciusában Feleki Qéza dr. egy cikkben azt állította, hogy önkényesen járnak el egyes vámőrök a hírlapok továbbításánál, sőt némely nekik nem tetsző lapot vissza is tartanak. Hivatalból üldözendő sajtó utján elkövetett rágalmazás vétsége cimén Feleki dr. ellen megindult az eljárás. Minthogy Feleki a tárgyaláson nem jelent meg, elrendelték előzetes letartóztatását s ennek foganatosítására letartóztatási parancsot bocsátottak ki.
Bia, Torbágy és Páty újjáépítésének ünnepe. Az elemi csapás által sújtott Bia, Páty. Torbágy és Pilisszentkereszt pestvármegyei községek helyreállítási munkálatai befejezést nyervén, azt Bián díszes ünnepség keretében üli meg Pestvármegye közönsége december 14-én délelőtt. Ez alkalommal leplezik le Bián a háborúban elesett hősök emlékét megörökítő emlékmüvet is.
Az elemi Iskolák szorgalmi Idejének szabályozása. A kultuszminiszter hozzá intézett kérdésre kijelentette, hogy bár nem emel kifogást az ellen, ha az elemi iskolák évzáró vizsgáit a szükséghez képest jnnius hó 30-ika előtt megtartják, mégis megkívánja, hogy a mindennapi iskolában az iskolai szünnapok levonása után legalább 227 munkanapon keresztül folyjon tanítás. Ezért az egyházi hatóságok elrendelik, hogy a tényleges tanítási napok a tanév megnyitásától kezdve sorszámmal láttassanak el a tanítási naplókban és a tanfelügyelő kötelességévé teszi annak ellenőrzését, hogy ez a rendelkezés pontosan betartatott-e ?
A görzl pályaudvar leégett. A
görzi pályaudvar központi épületében tűz ütött ki s a tegnap virradóra következő éjjel az épület nagyrészt elhamvadt.
A szentév Rómában
Zalai Köilöny rimái alkalmi tudósítójául Róma, dcccmlwr í>
Most illír csak igen rövid idő vá-laszl cl hennánkéi attól az (lunepé-lyes perctől, amikor a Szent Alya aranykalapácsával megbontva a szent l\'élcr templom „Porla Sancla"-jának falát, külsőleg is ünnepélyesen megnyitja az 1925-iki szent évet. Természetes. hogy itt az Örök Városban, melynek népéi gazdasági szempontból \'is erősen érdeklik a v\'árhatő nagy zarándoklatok, lépten-nyomon felhangzik, hogy milyen lesz ennek a Szent Évnek látogatottsága, eléri-e, vagy esetleg cl is hagyja az 1900-ik ével, amikor tudvalevőleg a hivatalos zarándoklatokban több mint félmillió ember kcreslc fel Rómát. Az előjelek szerint több mint egymillió zarándokot vár az örök Város. Én, aki végigjártam mindazon hivatalokat és sikerüli több alkalommal a szent évi központi bizottság több vezető tagjával beszélgetnem, a fölvilágosilá-sokból annyit bizton megállapíthatok, hogy ugy a gazdasági szempontból, mint egyél) körülményekből kifolyólag nem hivatalos zarándoklatokkal és minden más külön utazás nagy kockázattal jár, mert lesznek olyan időpontok, hogy Olaszország nevezetesebb városai, dc kivállkép Róma a szó szoros értelmében lul lesz zsúfolva és szállást csak igen drágán, vagy sehol sem lehet majd kapni. Ezért ajánlja az itteni központi vezetőség. amelynek egyik alosztálya az elhelyezkedéseket is iulézi.a hivatalos nemzeti zarándoklatokban való részvételt (a magyar nemzeti zarándoklatokat — mint ismeretes — a magyar püspöki kar megbízásiból Ijizárólag az Országos Katolikus Szövetség rendezi.)
A magyar nemzeti zarándoklás itteni megbízottjával sikerült hosszabb beszélgetést folytatnom, aki kérdéseimre a következő választ volt szive* adni:
— Sikerüli biztosítanunk a magyar nemzeti zarándokiások résztvevőinek elhelyezését, élelmezését. Az eddigi bejelentések szerint négy nemzeti zarándoklás fogja felkeresni Rómát. Az egyiket a bíboros hercegprímás, a másodikat az egri érsek, a harmadikat a kalocsai érseki adminisztrátor vezeti, a negyedik zarándokiásnak vezetőjéről azonban eddig még nem kaptam értesítést. Ezenkívül még egy diáklanalmányut is fel fogja keresni Rómát. Nagyon érdekesen alakul ki az a nemzetközi kép, melyet Róma a Szent Évben a szokottnál is nagyobb arányokban fog mutatni. Az első nemzeti zarándoklat « Szent Kapu megnyitására érkezik. E; az argentinieké lesz. Januárra 600 kínait jelentetlek bc. Februárban ismét Délamerikából érkezik egy nagyobb zarándokcsapat. A németek azt tervezik, hogy hetenként indítanak egy-egy különvonatot Rómába. Áprilisban várja a központi bizottság az első magyar nemzeti zarándoklatot. Természetes, hogy azt a felsorolást még soká lehetne folytatni, inert hiszen az elébb említett nemzeteken kívül jönnek japánok, négerek, katolikus indiánok, Afrikából, AzsiáMI nagyobb zarándoklatok.
Báli forgácsok
Azt mondják, oly forró volt a hétfői bálon a hangulat, hogy a parthic-képes fiatalemberek mind — elpárologtak.
Sokan megbotránkoznak azon, hogy a bálozó leányok nagyrésze merészen átlépte az illendőség, a jóizlés és a nőiesség határvonalát. K/jelenthetjük, hogy a felháborodásra nincs semmi ok, mivel hogy a határátlépés szabályszertlen: a parthie-képes fiatalemberek útlevelével történt.
Kár, hogy a mamák a táncba induló leánykáikat nem figyelmeztették, mondván: Édes lányom, jól jegyezi! ineg magadnak azt a közmondást, hogy ,Kí sokat markol, keveset fog\', de férjet semmi esetre se fog.
Egyes lányok azt hiszik, hogy a hétfői bál eredményeképp jó partit fognak csinálni. Eme remények realizálódását a teghöbben óhajtva, kívánatra azonnal elkészíttetjük számukra a parti-cédulákat. .
Némelyek a rosszmájnak közül azt állítják, hagy a kanizsai leányok a hajnali órákban oly tüze s e n járták a csárdást, hogy nimbuszuk egészen megperzsetődött.
.
Sokan kárhoztatják u pazarul kivilágított bálterem ragyogó fényességét is. Tény, hogy a táncoló párok u vakító világosság miatt annyira elvesztenék tájékozódási képességüket, hogy csak tapogatódzva tudtok táncolni.
.
Nem panaszkodhatnak azon a férj-jelöltek, hogy a kanizsai lányok egy-némelyike nem eléggé egyszerit és természetes. Az elmúlt bál alkalmából bebizonyították, hogy már lefejtették magukról a konvencionális formaságok hazug cafrangjait és jelszavak: „Vissza az őstermé-szethez."

/I bálozó lányok figyelmessége, simalékonysága és odaadása oly megkapó volt kivétel nélkill minden fiatalember irányában, hogy ha azt a rengeteg figyelmet és ragaszkodást mind a leendő férjükre tudnák transzponálni. ugy a világ legelső minta feleségei válnának belőlük.
V H-ö
A leányháboru
— Leél a (zorkotztötiOx —
Igen tisztelt Szerkesztő Ur i
Talpraesetten tollhegyre kapta a modern leányokat, anyákat a most lezajlott mulatságból kifolyólag a mi kedves „Zalai Közlöny"-ünk, de hogy a modern férfiakról se hallgasson a krónika, engedtessék meg az én szerény személyemnek, hogy az érem másik oldalát is leleplezze és bemutassa a „ma férfiát", azaz inkább a mai fiatalságnak azt a részét, amely jelenleg a báltermeket, a szalonokat és aszfaltot uralja.
Engedjék meg, hogy végigvezessem önöket egy mozgalmas, vidám báltermen. A középen álló „majom-sziget", a körülötte sürgő-forgó léha táncosokon, a sötétbe bujkáló párocskákon kívül, ott Ülnek szégyenkezve, könnyes szemmel azok a jó-modoru, kedves, csendes, helyes uri-lánykák, akik, ha nem is vetkőztek le teljesen, ha nincsenek is kikenve-fenve s ha nem is dől az illatos füst eperajkukról, de üdék, bájosak, csinosak és merthogy fiatalok, — táncolni, mulatni szeretnének ők is — persze csak a tisztesség határai között. Ezeket a mai fiatalság nem látja, nem veszi észre; ezek unalmasak, mindennapiak, nem értenek a tánc „művészetéhezegyszóval ezek „libuskák-, csak.árulják a petrezselymet, mert a fiafal ur mulatni vágyik — élvezni akar.
Szegény kis lányok I csinosan, kedvesen felöltözve, sok szép reménnyel, dobogó szívvel beléplek a bálterembe, ugy-e bár ti is szeretnétek táncolni, mulatni és bizony ezért hihetetlen áldozatokat kell hozni vagy nektek, vagy kedves szülőiteknek, vagy (bocsánat) etetni, itatni kell a tisztelt urakat s akkor lerobo-\' tolják veletek az úgynevezett „kötelességtáncot", vagy úszni kell az árral és igy a szende kis rózsabimbó átalakul valóságos félvilági nőnek látszó szilaj táncosnővé, mert a „ma féttia" unja a szelid, házias nőt, neki játsMpajtás, vagy pláne .démon\' kell.
Megengedem, hogy a háború eldurvította az erkölcsöket, hogy ennek az úgynevezett felvilágosodott kornak más gondolkozású a fiatalsága, de a tiszta nőnek sohasem szabad a sü-lyedó férfin taszítani, "lökni, de védő, segitő kezet kell nyújtania és azt a szebb, nemesebb, tisztább életre segítenie- . , . ,
Asszonyok, leányok, vigyázzatok I Ez a kor nehéz problémák kora és nem az utolsó — de nem is a legkönnyebb feladat a férfi erkölcsét, gondolkozását megváltoztatni és kiérdemelni tőlük a nekünk járó tiszteletet, becsülést.
Férfiak! ha van köztetek még olyan, aki tiszteli az édesanyái, védi a hitvest, becsüli a nővért, álljatok össze és tömörülve változtassátok át a báltermek fojtó, egészségtelen légkörét, vegyétek gondjaitokba a szerény, csöndes kislányokat és higy-jétek el, megváltozik a tónus, a hang és visszatér t ifégi magyar uri modor. ^
Mert ha nem, ugy a báltermek értékesebb része, levonja a következtetést és átadva a csatateret, otthon marad s a csendes otthon tiszta, szent falai között elábrándozik arról a szép múltról, amit a szerető anyai sziv fest lelki szemeidé, mikor a férfiak még Ismerték a jó modort s a nőben a nőiességet, nem démoni tulajdonságokat kerestek.
Ezek a, kisleányok még hisznek, remélnek\'és bíznak egy szebb jövőben (mert fiatalok) és ezt várja a régi szép magyar urivilágot visszasíró
multszázadbell édesanya Is.
Ujabb aranyküldemény Németországnak. Newyorkból jelentikA Morgan-társaság újból hárommillió dollárnyi aranyat küld Németországba.
„HARANG" áruházában
Sarok üzlet*
Törvényünkkel izotnben.
karácsonyi vásár mélyen leszállított árakkal.
Kérjük meglepő olcsó árainkat kirakatainkban megtekinteni.
Figyelem! Saroküzlet, -gg Pár lépést lejebb jönni ne sajnálja, tízszeresen behozza!|
1924. December 12
HALAI KÖZLÖNY
KÜLFÖLDI HIREK
Megállapították a Zinovjev-levél valódiságát. Londonból jelentik: A tegnapi vita további során Johnson Hicks belügyminiszter kijelentette, hogy a kormánynak az a szándéka, hogy a legközelebbi négyöt év<ín belül a szociális életstandard javítására számos tervet hajt végre. A Zinovjev-levél kérdésében a miniszter kifejtette, hogy a levél megvizsgálására kiküldött miniszteri bizíottság kijelentése szerint a levél valódi. A kormány nem hajlandó nyilvánosságra hejzni azt a bizonyító anyagot, amelyen ez az ítélet alapul. A belügyminiszter a kormány nevében végérvényesen kijelentette, hogy addig szó sem lehet szerződésekről, amig Oroszország folytatja a propagandát.
A felirat folytatását ezután hétfőre halasztották.
A francia kölcsön sikere. A párisi lapok megállapítják, hogy a kölcsön sikere megszilárdította a járadékok árfolyamát. Kiemeli azt a versengést, amely kölcsön jegyzése körül a nagybankok részéről mutatkozott.
UJ összeesküvést fedeztek fel Spanyolországban. A Journalnak jelentik Saragossaból, hogy az ottani rendőrség összeesküvést fedezett fel és az egyik istállóban fegyverraktárra bukkant, ahol is 595 bombát, 580 robbantógyutacsot, 60 kg. dinamitot és 50 revolvert talált.
A románok balkáni blokk létrehozására törekszenek. Bukarestbőt jelentik: Az Adeverul Románia külpolitikai helyzetével foglalkozva rámutat arra, hogy Olaszország és Jugoszlávia között létesült egy katonai szerződés, viszont Románia is szerződéses viszonyban van Jugoszláviával. Ennek ellenére szó sincs egyelőre egy román-olasz-szerb katonai szerződésről, holott ez rnind a három államnak érdeke lenne és végeredményben egy hetvenmilliós balkáni blokkot jelentene. Később — tekintettel arra, hogy Oroszország ennek az államnak az érdekeit is veszélyezteti — feltétlenül be kellene és lehetne venni a blokkba Törökországot is.
Erdőkltermelés Besztercében. Mint a budapesti Román követség közli, a besztercei kerületi erdőigaz-gatóságnál 1925 február 15-én nyilvános árlejtés utján zárt ajánlatokra öt évi kitermelésre adják kt a Borgó-Bisztricai kerületi erdóhatóság közigazgatása alatt álló erdőségeket. A kimunkálandó terület a Borgó-Besz-terce község határában van és egy 13 km-es iparvágány áll a vállalkozó rendelkezésére. Az árlejtés feltételei borgó-besztercei erdőigazga-tóságnál megtekinthetők.
A románok magyar-orosz szerződéstől tartanak. Bukarestből jelentik : A Cuvantul prágai forrásra hivatkozással azt írja, hogy a Budapest és Moszkva közötti megállapodás immár befejezett ténynek tekinthető. A szövetség Románia ellen irányul és ugy szól, hogy amennyiben Oroszország megtámadná Ro--mániát, ugy egyidejűleg Magyarország is íámadást kezdene ellene. Ennek ellenében Oroszország Magyarországnak juttatja Erdély egy részét
HIREK
NAPIREND
December 12, péntek
Római katolikus: Ottilla. Protestáns: Gabriella. Izraelita: Kiszlev hó 15.
Nap kel reggel 7 óra 10 perckc*. nyugszik délután 4 óra 07 perckor.
A Meteorológiai Intézet jelentése sie-rint szárai, hideg Idő várható.
Mozi. Uránia: Éljen a király, Jackl Coogan világfllitije. Előadások \'kezdete este 5. 7 és y órakor.
Udvariasság
A lovagias magyar nemzet jóhir-nevének nem válik valami nagy dicsőségére az a szigorú rendelet, amivel a minap a belügyminiszter lepte meg a teljes hivatalos apparátust.
A rendelet arra kötelezi ugyanis az ország adminisztrációját intéző összes urakat, hogy a hivatalokban megjelenő közönséggel a legudvariasabban kell bánni és — igazán különös! — ügyes-bajos dolgaikat a legkisebb idegesség vagy gorombaság nélkül kell elintézniök.
A rendeletnek, ahol szükség volt reá, ott máris megvan a látszata. Hl is, ott is lekötelező szivéiyességgel fogadnak bennünket.
— Mit parancsol, kérem ?
— Mi ügyben jár, nénikém ?
Hála Istennek, Nagykanizsán nincsen szükség arra, hogy a polgármester külön is adjon illemtan-órákat a tisztviselők részére.
Még egyik-másik telefonos-kisasz-szony is mintha gyorsabban kapcsolna, pedig Nagykanizsán ellenük ugyancsak kevés panasz hangzott el azelőtt is. Most mégis mintha simábban úsznánk meg a téves kapcsólásokat s inkább _mi vagyunk idegesek, mig a központ tévedés után is legbarátságosabb hangján felel s legbájosabb mosolyával kapcsol.
Udvariasságra most már csak a közönséget kell szoktatni. Erre a meggyőződésre juthattak a legutóbbi, az Urániában tartolt hazafias ünnepély látogatói. Fiatalemberek, bakfisleányok foglalták el az ülőhelyek igen nagy részét s később érkező ősz bácsiknak végig kellett állniok az egész előadást időjós lábaikon, mert a nagyszámú fiatalság közül egynek sem jutott eszébe felajánlani helyét egy-egy álldogáló öregúrnak.
Zalaegerszegen a polgármester hivatalnokainak tartott illemtan-órát; Nagykanizsán a közönséget sem ártana etekintetben kissé megleckéztetni — Sz. M.
— Hlvatalv/zsgálat a rendőrségen. Ferenczy Tibor dr., szombathelyi kerületi rendőrfőkapitány a tegnap délutáni gyorsvonattal .megérkezett Nagykanizsára, hogy a kapitányságon hivatalvizsgálatot tartson.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete december 14-én délután 5 órakor saját helyiségében összejövetelt tart, melyen Mutschenbacher Edvin dr. fogja megtartani előadását a „ Patron ageu-ról. Előadás után játék-kiállítás lesz, melynek egyes tárgyait olcsón fogják elárverezni. Belépődíj nincs.
| — Hlvatalvlzsgálat a város-: házán. Bődy Zoltán alispán Zarubay Andor számvevőségi főtanácsossal, a vármegyei számvevőség főnökével, Hahn János vármegyei árvaszéki elnökkel, Thassy Gábor dr. vármegyei tiszti főorvossal és két számvizsgálóval tegnap reggel Zalaegerszegről Nagykanizsára érkeztek. Az alispán kora délelőtt megkezdte s csakhamar be is fejezte a hivatalvizsgálatot, majd fél 11 órakor sorra látogatta a polgármester kíséretében az egyes előadókat hivatalaikban. Az alispánt és . kíséretét fél 2 órakor dr. Krátky István főjegyző látta vendégül ebédre. Utána az alispán megtekintette a főgimnáziumot, majd kíséretével az esti vonattal visszautazott Zalaegerszegre. A számvizsgálók még Nagykanizsán maradtak s több napon keresztül folytatják a vizsgálat hatáskörükbe tartozó részét.
— A városi alkalmazottak létszáma. Nagykanizsa város összes alkalmazottainak létszáma ezidősze-rint, szolgákat is beleértve 120 körül van. A létszámcsökkentés czal-kalommal Nagykanizsa város sfötusát sem fogja megkímélni. Az előkészültek máris megtörténtek a B-listá-nak felterjesztés végett való összeállítására.
A „Zalai Közlöny" karácsonyfája
A szent este egyre közeledik s mind közelebb vagyunk ahhoz a naphoz, mely valamennyi ünnep között a legszebb, a legcsa-ládlasabb ünnep, karácsony estéjéhez.
Ujbói és még mindig nem utoljára kérjük fel a nemesen érző emberbarátokat, hogy szegényeink részére valami csekély adományaikkal karácsonyfa-akciónkhoz hozzájárulni s azokat — tekintettel az idő előrehaladottságára — hozzánk mielőbb eljuttatni szíveskedjenek.
Ujabb adományaink a következek:
Egy iskolásfiú 1 táska;
Armuth Sándor Fia bazáros 2 pár posztó\'cipő;
Kaufmann Manó kereskedő 2 pár kesztyű;
Beck Béla kereskedő 2 pár harisnya. A „Zalai Közlöny"
■z«rkcs«tő*tge
— Katonák sirköve. Kalch József 2, kiskauizsai VI. leányosztály
1, Ipartestület lábbelikészitő szakosztálya 1 hősi sir sírkővel való ellátását vállalták magukra 70.000 koronás költséggel.
— A „Zalai Közlöny" a polgári leányiskolában. Lapunk szerdai számában „A mamákhoz" címmel a leányok helyes és helyteleit magaviseletéről irt cikkünk olyan tetszést aratott, hogy a polgári leányiskola IV. osztályában az egyik tanárnő az összes növendékek előtt felolvasta példaképpen, hogyan kell és hogyan nem szabad müveit, komoly leányoknak társaságban visel-kednlök.
— Családias teaestély az Ipartestületben. \'A nagykanizsai Ipartestület lábbelikészitő szakosztálya vasárnap délután 4 órai kezdettel családias jellegű, beléptidij nélküli teaestélyt rendez az Ipartestület saiát helyiségében. Az estély célja, mint minden évben, az idén is annak bevételeiből szerény karácsonyi ebédre valót juttatni az elaggott, szegény iparosoknak.
— Nincs egy üres ágy a kórházban. A rendőrkapitányság vezetője álirt a városhoz, hogy intézkedjék a kórházban egy ágynak állandóan üresen tartására vonatkozólag. Az utóbbi időben ugyanis többször megtörtént, hogy olyan időben, mikor a városházán már nincs szolgálat, közveszélyes, vagy egyébkent rendőri beavatkozással előállított beteg gyors elhelyezéséről kellett gondoskodni. A napokban például egy dühöngő hisztériás asszonyt hoztak be a rendőrségre s a kórház helyszűke miatt nem tudván befogadni, a kapitányságra kellett orvost hivatni hozzá s lecsillapítása után hazaszállítani. A város átirt ezügy-ben a kórház vezetőségének, honnét az a válasz érkezett, hogy elmebeteget csak kettőt tud befogadni a kórház. Ha tehát kettő az elmebeteg-létszám,-egy üres helyet fenntartani lehetetlen. Különben is 20—30 beteg szalmazsákokon nyert helyszűke miatt elhelyezést s igy egy ágynak állandóan készenlétben való tartása a jelenlegi helyzetet mégjobban megnehezítené. Az ügyben a városi tanács legközelebbi ülésén fog határozni.
— Adományok. A szegényház karácsonyfája alá a kefegyár 3 kefét, Fürst József 3 méter barchetot, Kirsclmer Mór 2 méter kartont és 3 zsebkendőt, Kohn L Lajos egy pár zoknit, Barta Miksa 2 méter barchetot, Klein férfi ruhakereskedő 25.000 koronát, Pollák festő fél méter kötényvásznat, N. N. ^ darab szappant, Petrics hentes 15, pár virslit, Kutasy Kálmán 9 darab edényt, Eichner Sándor 4 pár harisnyát, 3 zsebkendőt, 1 férfisapkát, Mussel és Friedenthal 12 darab szappant, Leitner drogéria 2 darab szappant és 2 doboz fogport, Angyal gyógyszertár 2 darab szappant, Koréin és Stroch egy fejkendőt, Schless Testvérek 25.000 koronát, Turul egy pár harisnyát adományoztak.
— Segélykérés, özvegy Kasles Viktorné (Magyar-utca 101.) hetvenkétéves teljesen elhagyatott asszony élelem- és ruhaadományokért fordul a nagyközönséghez.
— Rendőrbirói kihágások. A városi rendőri büntetőbíróságon a folyó évben máig 1600 kihágási ügy fordult meg. 1923-ban az egész évben nem történt 1200-nál több kihágás.
-c Jacki Coogan ma 9 órakor a Világ-mozgóban Is látható.
— Negyedszázados lubUeum.
Az 1899-ben alapított kőszegi ev. leánynevelő-intézet december 18-án ünnepli fennállásának 25 éves jubileumát. Miután a régi növendékek cimei nem állnak az intézet rendelkezésére, az igazgatóság lapunk utján is meghívja a nagyszabású ünnepre az intézet valamennyi volt tanítványát.
■= Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
Tisztelettel értesítem Nagykanizsa igen tisztelt kösönségét, hogy ma és mindennap az
orosz katona-zenekar
a „KORONA" éttermében hangversenyez ss KISS ERNŐ vendéglős
Zalai közlöny
Deccmbcf 12
— Az otthon művészete. Ifj. Gonda Béla iról aki különösen hölgyek számára annyi kedves csevegést irt, hétfőn este előadást tart az Urániában az otthon művészetéről, felvonultatva a kőkorszak otthonától minden idők házi intimitásait.
— Helyreigazítás. A Zalai Közlöny nov. 16-iki számában bejárónőnek nem Wilnerné, Fö-ut \'24. ajánlkozott, hanem csak megengedte az állást keresőnek, hogy cimérc kérjen ajánlatokat.
= Jacki Coogan sikere elma-radhatlan ; a világ filmtermelésében a monumentális filmek mellett a szivek-lelkek filmjei vannak előtörés-ben s ezek közölt a kis Jacki képei állanak a legelső helyen. A lélek legmélyéről fakadt történetek, melyeknél a könny nem fogy ki a néző szeméből — a meghatottság könny-cseppjeit a nevetés könnyei váltogatják. A kis Jacki sikere ezúttal is akkora, hogy a tömegesen jelentkező érdeklődök részére ma, pénteken este 9 órakor a Világ-mozgó is előadást tart.
— Url- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwara DezsŐ cégnél, Fő-ut 5.
— Nagykanizsai leány a zalaegerszegi Iparkiállltáson. Fater Katus az egyetlen nagykanizsai kiállító a Zalaegerszegen most nyitva álló iparkiálhtásDak. Játék, kézimunka, művirág, iparművész-munkák egész halmazát állította ki az ottani bírálói szerint is ritka tehetségű Fatér Katus, aki egymaga képviseli Nagykanizsa iparát ezen a kiállításon.
— Schvarcz Dezső cég közli, hogy ismételten érkeztek a volt minőségű harisnyák, melyek a magasabb vám dacára a karácsonyi idényre való tekintettel a régi árban árusíthatnak és pedig: selyem flór mindet* színben párja 50.000, muslin minden színben párja 36.000 kor.
— Saját gyártmányú kötött kabát K 195.000-tói, uját gyártmányú kötött mel-May K 130,000-töl, wjál gyártmányú kölötl Jumper K 30.000-tól. Fllipp kötöttárugyára Szombathely, Siítl Kálmán-u. 6.
Bőr-retlk0lök a legnagyobb választékban, legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
Irodalom és művészet
Az Én Újságom e heti számában folytatódik Táiiyértalpu koma sporttörténete, amelyet Mülbeck Károly mesteri rajzai díszítenek. Cooper világhírű indián regényét i.v közli ez a szár&j amelyben még egy sor tréfás mesét, apró elbeszélést, verset taiá-hnk Sz$:rí&esztj; GaáJ Mózes, .Előfizetési ára negyedévre: 25,000 K, Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., And-rássy-ut 16.
Magyar Lányok. Tutsek Anna kiváló lapjának legújabb számábait érdekes regényt ir Egó, egy másik regény a külföldi irodalom egyik jelesétől, Alcottól való. Szép elbeszélések, ismeretterjesztő cikkek és érdekes képanyag diszili ezt a füzetet is. Előfizetési" ár~a : negyedévre 30 ezer korona. Kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut 16.
Sodorjon
„JANINA"
papirt.
TÖRyÉWYSZÉK
Budai László gyilkosai bíráik előtt
Óriási érdeklődés mellell tárgyalta tegnap a nagykanizsai tőrvényszék Ke/ierfí-bOntctőtanácsa annak a néhány fiatéi kiskanizsai legénynek bunpOnHv akik a kiskanizsai bucsu napján annyira Összeszurkálták Budai László fiatal köniUvespallért, hogy néhány óra múlva belehalt sebeibe. A tárgyalótermet a közönség valóságos ostrom alá fogta, ugy, hogy Kencdi Imre dr. táblabíró, fótárgya-lási elnök kénytelen volt rendőri karhatalomért telefonálni. A kivezényeli rendőrök azután "csak egy bizonyos meghatározott számú hallgatót bocsátottak a kis tárgyalóterembe.
A letartóztatott három elsórendtl vádlottat szuronyos fogliázórök kisérték a terembe, a másik kettő szabadlábon van. Nagyszámú tanuk is vannak beidézve. Kenedi dr. elnök azután ismerteti a kir. ügyészség vádiratát, mely szerint Munkácsi Imre, Dani János és Szokol György kanizsai lakósokai szándékos emberölés bűntettével vádolja mint tettestársakat, mig Tischlér József és F. György fiatalkorút mint btlnrésze- , seket. A vádlottak a vizsgálóbíró I előtt beismerő vallomást teltek, a főtárgyaláson azonban tagadtak és | egyik a másikára igyekezett hárítani j A kihallgatott számos ianu és a > vizsgálat adataitól azonban a bitó- I ság bebizonyitottnak vette a vád-beli cselekményt.
Kencdi dr. este fél 7 órakor hirdette ki a bíróság ítéletét, amely bűnösnek mondja ki Munkácsit, Danit és Szokoit mint tettestársakat halált okozó súlyos testisérlés bűntettében, Tischlírt és F—t pedig mint bűnsegédeket és ezért
Munkácsi Imréi 01 évi. Dani Jánost és Szokol Györgyöt fejenként három\' és fél évi fegyházra, Tischlér Józsefet kilenc havi börtönre és F. György fiatalkorút négy havi fogházra Ítélte és egyetemlegesen kötelezte az áldozat\' gyógy- és temetési költségeinek megfizetésére. Indokolásában kimondotta a bíróság, hogy nem látta fennforogni az emberölési szándékol.
A kir. ügyész súlyosbításért feleb-bcrcU, dc lelebbenek az öiizc* vádlottak.
A törvényszék Munkácsi Imre további letartóztatását feltétlenül fenntartotta, Danit és Szokoit ellenhen 15—15 millió korona kaució ellene -fien szahaiffáhra íufyní. A víifók felfolyamodás! jelentetlek be a határozat ellen. Este 7 óra volt, mire a tárgyalás véget ért.
MOZ I
Uránia. Péntek 5, 7 és 9 órakor Jacky Coogan: Éljen a király.
Világ; Pénteken esafc 9 órakoF
Jacky Coogan: Éljen a király.
A legszebb képek egyike a velencei karnevál, a párisi Pathé gyönyörű filmje. Az 1., 11., III. felvonás Velence pazar képeit, a IV., V., VI. felvonás Páris pikantériáit tárja fel.
Vasárnap munkáselőadás. Hétfőn ifj. Oonda Béla iró előadása „Az otthon művészetéről".
KÖZGAZDASÁG
A Faluszövetség csurgói kiállítása
December hó 14-én vasárnap nyílik meg a Faluszövetségnek, az Országos Stefánia Szövetségnek a csurgói Ipartestülettel, Csurgó és vidéke összes közintézményeivel a csurgói ref. főgimnáziumban rendezett ipari, gazdasági, kulturális és cserkesz kiállítása. A kiállítás az eddigi előjelek ^szerint meg fogja^\'ííiozjjatm egész Somogymegyét és Tlnnepelyes megnyitása is felemelő lesz. Messze vidékről hordják már az iparosok a magyar agy által kigondolt és a magyar kéz munkája nyomán létrejött ipari munkákat a gazdák a magyar talajban sarjadt gazdasági termeivényeiket. Hü tükre e kiállítás annak a fejlett ipari, gazdasági és szellemi kulturának, mely a dolgos dunántuli nép körében virágzik. A kiállítás fővédnöke Mayer János föld-mivelésügvi miniszter, védnökei: Sárközy György Somogymegye főispánja, Tallián Andor Somogyvár-megyc alispánja, dr. Éhn Kálmán nemzegyülési képviselő, gróf Zichy Ödön, báró Inkey József és báró Inkey Pál nagybirtokosok.
A kiállításra leutazik a földmive-lésügyi miniszter és több nemzetgyűlési képviselő, a Faluszövetség részéről dr. Bodor Anial \'igazgató, a minisztériumok kiküldöttei. Folyó hó 13-án szombaton a Faluszövet-ségnek a csurgói Ipartestület helyiségében nagygyűlése lesz. A kiállítás érdekében sokat buzgólkodnak: Haán Lajos főszolgabíró a kiállítás elnöke, Sárközy Andor főjegyző, a kiállítás társelnöke s Varga István a csurgói Ipartestület elnöke, a kiállítás igazgatója. A kiállítás a következő csoportokra tagozódik: kisipar, gyáripar, malomipar, kereskedelem, mezőgazdaság, erdészet, vadászat, halászat, méhészet, kertészet, kézimunka, háziipar, iskolaügy, cserkészet, művészet, iparművészet, szövetkezeti ügy, egészségügy.
Tárgyalás a forgalmi adó ügyében az OMKE és az OMGE között. A forgalmi adó reformjának kérdésében meglehetős ellentét áll fenn a kereskedelmi érdekeltségek és az agrár-érdekeltségek között. A reform ügyében a OMKE tervezetet dolgozott ki, amely szerencsés kézzel oldja meg a forgalmi adó kérdését, de ezzel a koncepcióval szemben egy különálló tervezetet dolgozott ki az OMGE is. A két tervezet összeegyeztetése érdekében rövide-seu tárgyalások indulnak meg s ha a megegyezés sikerülni ioy„ a forgalmi adó reformját ezen az fllnpon fogja kidolgozni a pénzügyminisztérium.
Az országos munkapiac állása.
A m. kir. Állami Munkaközvetítő Hivatal jelentése szerint az elmúlt héten a budapesti és 7 vidéki hatósági munkaközvetítő férfi és nőmun-kások részére 459, tanoncok részére 510 munkahelyet, összesen tehát 969 munkahelyet tartottak nyilván. Ezzel szemben 4653 férfi és nő munkakeresőt 62 tanoncot, összesen 4715 munkakeresőt tartottak nyilván 100 munkahelyre tehát 486 munkakereső jutott. A munkapiac helyzete tehát igen kedvezőtlen, az előző héttel szemben rosszabbodott. Intézetek szerint mindenütt, de különösen Budapesten igen kedvezőtlen volt a munkapiac.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde nyitáskor kissé gyengébb volt, ugy, hogy a forgalom az összes piacokon valamivel a legutóbbi zárlati kurzusok alatt indult meg. A gyengébb, irányzat a tőzsdeidő első negyedében tartós volt, az utolsó negyedben bécsi jelentésekre az irányzat megjavult, mely a Ganz Danubiusból indulva ki elsősorban, később az összes értékekre átterjedt. A legalacsonyabb kurzusok 290 koronával állottak a legutolsó zárlati nivó alatt. A tőzsdeidő végén felülkerekedő szilárdabb irányzat hatása alatt az árveszteségek megtérültek, §őt„egyes papirok igy Ganz Danubius és a vasértékek árnyereséget értek el. A vaspapirok forgalma Igen élénk volt, a Danubius 3205 rekord árfolyamot ért el.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tSxsc xáróúrfolyamal
Bankok
AogoJ-.\'fajy. •
Haial !■ Lloyd baak
bUw. Hit. ti
ltli.log i
\'.•iiiot H. ;
01,-M. b*Bk S
o»n». un. i;
3ink.fuln K
FMdblttlb. H
tlorv. ni J. t> I
Ingitlin 2!
M.-Ci«h Iparb. J
Forgalmi •
K*r. Hitel :
M*gy«i-N^m«l ;
Ktip. Jrlillog : Vírotl bmk M«i<«f
K«mi. l>. él lik.
Brtvlrc-il tp.
Lloótvíioii
e(*íróit
K4*<ur.l T«k. AlUi. Tik. MoMJf
lli/il elli 3
El>4 M. Iliit. 8 ForKl«« Hagy.-Fra»cla
Malmok dora.-M.
C\'IKOfdU
a«i«csjbil tludapciU Hungária Ki; ily malom VUtorU
léríkwi-utin Ti. Uaeubla
BAnjik
BlDltt
BKKÍUI 1
Snull-ir Siiaivirl
KoM Mk 04«1.
M«c«««lt 3
SÍ\'kíi\'IIS n
(VaeyMfftMyr
U.ííioyl
Nyomdák Alhtnatum rivítoil njr.
fffftf i mj
Sltphuuua
UjilgOnm
VateiBvek Brddl Víg. I
K-Jbu,g
Ond. O^pty. I F«gyv«r H
Oaru Dia. 3Í
Olnx Vllt 1(
Hoflinr |
K0hn« Upiik .Mig
Magyar ic«l 2
Brigii Km l
li» p« Strííg
Vajcylpar Vígonxjlt
«4 Hí
l« dólutón 1 órai a kóvetksxfik i
Faipar
Egyi. t, |T
Outlrninn SOÍ
Kdtúibinyil I7JO
Ugnaa «
Nrmirll fi m
Or» 8(i0
kiibinyil l»
Sit«vdiil< 7«
Nm(<I H3i
Viki. bul« H
Köilekcd*.
Adrii —
Adttifllu M
l.«v»ot« 2M
Mllr. 2Su
Bui 2J5
Kiiull £0
VJfoil «7 Díllvnut Allinviiut TruH
Cakorgyárak
O«!cuko( Ui
Cukoripar N7i
Oeocjrii 447
Mtion. <uk»r 230
Sfumimr TUS
fel«lmUjír«k
Cilontf U
SiiUidI —
P4Up«kl Yt
Tok«JI bot -
Halktrtilt 34J0
OAjt. Villanó*
tiy. I»6 tu
Jutt lz«i }
A.t. gli |*
Aorr í»
PhMa* U
Olajok
OUjlpu 104
Mami p«tr. 104
Sír te wu
P«v4(Ml Ut 40
Klrilyalk 74
Mb. foSg. i«í «M
K«íl«»J«h Coga. —
KíiiTÍnyi&r »U
Otch» IT41 311
\'•r\'irn
Oyapjutnofó
OoMtxrrtr >
KactM 1
P»»w Vf+r 9
Vafirlpar
S pódium I
FUT.
Huog. mSIrlgya I
Sxlkra <
Danlca
KtUU Mtuinyl Törtk
KfllöolíUk
Dorogi
Oumml >
Inttircxla
Ttltloo
Ő»l»tni«W 2
nirdl
m
BuikM 4
OyArl bír Cotvlí film Paptrlpar Kangyalpu St.rf.lra
Utótőzsde
Irányzat barátságos. Magytr Hitel 577. Osztrák Hitel 177, Rima lát. Salgó 590, Hazai Bank 147. Jelzálog 75. UszámlloW 7550. Danubiuj 3190. Villamos 1660, K6*ín 3300. OeorgU 462, Mezóhegyesl 221, Pe»U Magyar Kereskedelmi Bank Í260.
\\924. Deéeffibér 12
Zalái kó210my
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzuson átszámítva 14,8503 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai_
Valuták A*fc4 (oal SttOOOSíTpCO C««h toxont 21W-75I7 DfaUr 10WIIC1
\' Doflir 73000-UWO
Praa<U tr. JiOO JM) Hc-BjtvJI l»l. 2MI07X40
Lri J7I-Í7S
Uv» M9-WS
Un 3I5I-JIÍI
Bf.f ruik M»Jíff
0»*/. kot. IO»V>IO««>
DK tw. 12460
STiJdíí.rt H130 l<2?0
Srtd kor. lfcS64-lW7lS kór. 109\'0-11150 Málkt I72CO-I74IO
AMMÍ»
!,(\'. i í
Berlin
Buk*r«tl
BrO.iMt
Kop««t>t(\' KitiitUaU
Lon
Mll.oo
NtwjrOfk
Piri.
Pltfl
SsóNa
Slc.\'khclra
Wltn
Ztirkh
IIOJ-IIW I7MO-I7MO 374-370
1*00 ISObO
iiitoii&O
JtSCOOM7Ca> 3I7I-SI«7 7J4JO-73MO J-OOSÖO »>;.»» SS4-4M IMIS-IMIS 10340-104 00 14MO-I43CO
Zürichi zárlat
Párls 2765 -. London 242550. Newyork 516.25, Brüssel 2550 -. Malland 2225 --, Holland 208 80 Berlin 12290. Wien 72 75 Solla 380-—. Praga I567-25. Budapest 70*— Varsó 99. Bukarest 267--50. Belgrád 775 -.\'
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
t«*"«f> ru Uinjp mt
B4es ...............957019670 950019500
Bcr\'lo...............5720 5730 5700 5680
Prfjt* ............... 4791 178 — | 479
Newyorkban 13.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
fezílst egykoron** 6150— C350. kétkoronáa 12.300 12.700. forintos 16500—17.000 ot-koronás 31.150 32 550, színarany 50.000-50500. arany huszkoronás 333 00Ó-335 000. platina 210.000-220.000.
Terménytőzsde
Buta tltzav. 76 kg-os 472.500 475 000 78 kg-o* 480.00Í)—482.500, egyéb vld. 76 kK-o» 470.000 --172.500. 78kg-os 477.600 -180.000 ro«» 407.500 - 410.000. sörarpa 470000--500.000. takarmány irpj 400.000 420 000 Bj tengeri 245.000-250.000. köl« 260.000 "270.000. korpa 220.000 222.500. zab 391.000100.000. repce 660.000 - 690.000 lucerna 230.00Ü-260.000. lóhere 250.000 275 000. Irányzat szilárd volt. Búza 5000 rott \'2500 koronával drágult.
Sertésvásár
FelhÁjtis 1265. melyből eladatlanul vIssm-• maradt — drb. Elsőrendű 27.000 -28.000 Ucdcll 25JD00 - 26.000. szedeti közép 23 (W0 -24.000. könnyű 19.000-22.000. elsőrendű tteg 24-000-25.000. másodrendű 22.00;) 23-000. angol süldó 23.000 - 26 000. wlonna rtgyban 29.000 -29.600. zsír 36.0O0 -36500 khozott hu» 28.000-29.000. *xalonnis fii-\' KII és 30.000-33.000 A vásár kl»é élén-kebb volt
Szerkesztői üzenetek
Madame san géne. Köszönjük elismerő sorait. melyekben magiévi teszi a leányok fflil viselkedéséről Irt .megrovásunkat.* A dkket igazán csak az ó érdekükben Irluk s nekik akadunk vele szolgálatot lenni. Arra nem Is gondoltunk, hogy annyi visszhangra Wál a közönségben, hogy telefonon, szóban «i <gy egész csomó levélben üdvözölnek bennünket Mainkért Ex a körülmény Is gazolja, höxy a dkkre szükség volt Ellenvéleménnyel nem Is találkoztunk, tehát már ebből a körülményből Is kitűnik, hogy Igazunk van.
K. A* $. Jkt, B. L., M. L, D. R. A fenU fizenet Önöknek Is szól; minden levélre nem tudunk egyenként válaszolni. t T. J. A kisiparosoknak mindig védelmére keltUrik, valahányszor erre alkatom kinálko-. roll At egyenlő elbánás elvén alapuló adó-rás ii igaziig szempontjából a legelsó kö-vtlclmény. de az esetleges sérelmek orvoslójára megvannak « arra hivatott szervek •egyes Igazságtalanságokból még nem lehet jltaláaos érvényű következtetéseket vonni az Kwxásl rendszerre. Hogy ez a rendszer igen F*nyo|u|, s épen ezért talán Igazságtalan-"KOk js előadják magukat tudjuk, de az jelenlegi pénzügyi helyzetében nem » \'l{<n lehet ez másképen.
KUdó: Zrínyi Nyomdaipar ét Kőnyv-kcrcalce^a RT, Nagykanizsa
C3VZDC3VE> C3\\fcX3vE» C3\\lEH3irE> GVE1G\\|Q C3VE»Ga/SC3V»
Mindenki tudja,
hogy Balaton Testvérek a legrégibb es\'ieg- 0
nagyobb lisztkercskedök Nagykanizsán. Az Első Budapesti 0 Gőzmalom Részv.-Társ. most küldött Budapestről 120 zsák 0 § finom lisztet. melynek minősége a legkilünűbb, j-j g a leglehérebb és a legkiadósabb. Ezen lisztet t vevőinknek S n nagyon mérsékelt árban az iincpekre eladjuk. R g Balaton Testverek Nagykanizsán. |
ft\'Sűí; C2AE>C3AS?SAS) OÖQAEl WíX^ö (3/IEJC2AS
Apróhirdetések
Kis Adler írógép |^en erős, szép Írással 2 millióért eladó. — Szlgrlszt Iroda. Fó ul 8.
Varrógép T~Central Bobln 2.800.000. süly esz tós 3,450.000 korona Szabó Antal *port üzletében.
Eladó teljesen\\jók.irban levő fűszer- és más állványok, nagy lisztes láda 3 íiókk.il, pult és füsier tábla. Sugár-ut 40.
Fehérnemű himxéot jutányos áron vállalok. Chn a kiadóban.
Értesítem
a könyvolvasó közönségei, hogy
kölcsön-könyvtáramat
a mai naptól Csengery-ut 6. sz. alá helyeztem ál. Kölcsündij nlitit volt, lieli 1Ü00 korona.
Tiszleleltel SZERB ERNŐ.
A város legforgalmasabb utcijában Qzlet-hclyiaéo azonnal klsdó. Cim a kiadóban.
Ügyes varrónő ajánlkozik házakhoz, vidékié l». KánnArné. Klnlzsy-utca 62. 2353
üutoroxott s/obát keresek. Üm a kiadóban. 2346
Aprított tűzifa minden mennyiségben kapható 1 mctcnnázsától kezdve, házhoz szállítva Tclekl-ul 43. szám alatt, az udvarban. _____ 236$
TóblaQveg, tokör. porcellán és tűzálló kőedény legolcsóbb l>eszerzcsl helye btern üvegesnél, Vasull-utca 17-19. 2185
Egy jókarban levő használt nagy
vaskályha
eladó.
C i ni a kiadóhivatalban.
I! a i á B -1 é g i ó
szolgálatában
Irta: Truzslnszky István
Ára 22.000 K.
Kapható a .Zalai KOzlOny-kiadóhivatalában.
Rendkivíili olcsó
karácsonyi
occasio
árusítás
Ehrenítein Károly
uri és női divatárnházában Csengery-ut 6. szám
Női*, férfi- és gyermek-
harisnyákban,
itól . férfi- és gyefmek-
keztyükben,
férfiing, alsónadrág, gallér és kézelőkben, nynkkerulő, zsebkendő, selyem schálil-.b.in férfi és női
ernyőkben,
vadászhiwUnya és bnkavédóktven és az összes rövidáru cikkekben. Női ruliadlszck és divatgombok nagy választékban. Pontos kiaxolftálóa ! — Olcsó órakl —
Elsőrangú Halban & Damask-féle
férfi velour-kalapok
érkeztek. Férfi gyapjú és nyúlszőr-kalapok, valamint férfi és fiu télisapkák
nagy választéka. Női filtz-kalap 120.000 korona.
GYENES ÉS VIDA NAGYKANIZSA.
KBRliüfllim CUKORKÁK
a legnagyobb választékban, sütemények, karácsonyfadíszek i legkülönbözőbb kivitelben
kicsinyben és nagyban
Hermstein Béla
cukorka és csokoládé nagykereskedésben
Pár száz darab maradék kerül eladásra:
Karton maradékok mi K 1610
Sírrael-iMÉIi
Nemcsak karácsonyra,
hanem egész éven át
olrjí ís jó irat Icticl vásárolni a MSzercc»«n" dlvalárutlzlctbcn, -iliol jclciilc^ Is
1 drb férfi feltár iiig.................. ISG.COO.—
1 pár bélelt tricó kesztyű ............... 3S.OCO.-
tugy vábsitikbin; Rallér, kézelő, nyakkendő, sor-kni. harisnya, divatmcllényck.
Legalk.lm..abb ha.xno.abb njáudókok kaphatók
■Mijot*. Tcslvírík mellett. Tetofon 167. ixám.
.Kaufmann Manónál ---

] üoí íiíliszifel
Női kabátok
bámulatos olcsó árakért!!
Kérem a nagyérdemű vevőimet, helyszűke miatt a maradék vásárlást a délutáni órákban eszközölni
„Kékcsillag" nagyáruház.
6
zalai közlöny
1924. Drcctnbér 12.
Nagy karácsonyi cipőrásár
Szabó Sándor tii
Kazinczy-utca 1. :: Telefon 4-53.
Olcsó áraimról az alant felsorolt cikkeknek árjegyzéke tamxskodik
* Női cipők s
Fekete fél fűzős cipó .... 195 ezer
Kivágott divat pántos . . . 180 ezer
Magas szárú cipő ..... 250 ezer
Posztó cipő, körül börözésse! . 205 ezer
Férfi cipők:
Amerikai és francia fekete cipő 250 ezer Barna amerikai ..\'.... 330 ezer Lak cipó, saját gyártmány, Ia . 400 ezer
Gyermek cipők a
Barna Is varrott 18 20-ig . . 117 ezer Barna I« varrott 21-25-ig . . 137 ezer Fekete I« varrott 23-26 ig . . 75 ezer
Komot cipők:
Kockás posztó, bőr varrött talppal 95 ezer Tiszta gyapjú posztó, bőr talppal 120 ezer Férfi tiszta gyapjú posztó, bőr-
talppal
130
ezer
Sár-cipők a
Férfi Ia hamburgi gyártmány .
Női „ . .
Gyermek 22-25 sz,-ig, hamburgi gyártmány .......
Gyermek 26-30 sz -ig, hamburgi gyártmány . . . . .
Gyermek 31-35 sz.-ig, hamburgi gyártmány.......
130 ezer 120 ezer
75 ezer
85 ezer
95 ezer
Hó-cipök: női hó-cipők (eredeti fteithoffer) mermaid és amerikai gyártmányokban kaphatók.
Báli újdonságok nagy választékban!!
Sport-cipőkben és gumitalpu cipőkben ===== nagy raktár —
Kérjük kirakatainkat megtekinteni!
1924. December 12.
Karácsonyfadíszek
Gyermekjátékok Társasjátékok Képeskönyvek, Ifjúság) Iratok
Ajándéktárgyak
felrv3(lck i*úíro Mgy vilauMkbuvolcló árakon k.phitóv
Fischel Fülöp Fiainál
Nagykanizsán.
Szenzációs árleszállítás
Halász Sándor
mSlermébei), Kazinczy-u. I).
Értesítem a mélyen tisztelt rendelőimet, hogy műtermem
iaiár- és uoDepnapokoa ii
egész nap nyitva van és az ilyen napon készült fényképfelvételeket a napi árnál
25°|0-kal
jutányosabban készítem. — A műterem egész télen át jól fűtve van, igy a legkényesebb gyermekképek is készíthetők. Nyitva reggel 8-tól este 7-lg Bejelentés esetén később is Este villanyfény mellett. Tssaék árajánlatot kérni A pontos cimre kérem ügyelni.
Bangó tanintézet
Bua.p^.t, R6d»y-u.\' 14.
Ttltct ínyig) gmnlla mellett kíiill elS vldtti migánlinutókit Ij. - Jegyzetek.
„Zalai Közlöny"
politikai napilap
meglelenlk 6 és 8 olóalban. Kapható:
Horváth József
Ifcn- l» (kito«í.ntir)
H- h Satfcn Mrot
Krátky György
fcUnMIfclWritrf irWiKta.
Ifi Hirschler Miksa
MininiUlUu.
Görög Károly
Irattal kkdwáUf.
öxv. Palkó Józsefné
tl»wti- Ii íi0.flS!íiir«dijibio. ■ poiUail
özv. Szollárnó
\'•"oHuiutiiitia. Jiíchnjl-Mf.
özv. Jágerné
IMnUsinilUUM. TiliU ai J.
Kenessey Margit
Minthfcrttito^. u,i,«ka ti
Fischer IgnAc
Wu^rtwií. IriOMl-HrUfW-Ur,
"alamlnt az Összes utcai árusaknál.
ZALAI KÖZLÖNY
KARÁCSONYI VASÁR!
Férfiingek, gallérok, kizelSk, nyakkendók. nadrág- e, hnrl.nyotarlók, nSI-. Krfl. & gyermekhnrisnyák i, keztyűk, Mrdt.zmüánik Is bórSndök, selyem schit, Kyapju mellény, cseernyök, D.M.C. Mmzíptimut, horgolicirno, gípaelyem, lyukselyem, műselyem <t kjtópamutok i It^obb mlnfaigben *> legolcsóbb iibin beszerezheti -------
Szomolá^yi Gyulánál
Csengery-ut 2. szám.

B
ÉK A DIVATÁRU HÁZ
ajánlja férfi- és női-szöveteit, továbbá vászon, schiffon és kanavásznait a legolcsóbb árban. ■
Í3J"
Nagy karácsonyi vásár
BECK BÉLA áruházában
ERZSÉBET-TÉR I. SZÁM.
Versenyen felfll álló áron kaphatók:
férfi fehérneműek, socknik, nadrág- és sockni-tartók, férfi és nöi kötött- és bőrkesztyűk, nöi ^♦Ö*.* kabátok, .álok és harisnyák, gyermek-kábátok, sapkák, kesztyűk, harisnyák, lé.b-^védők, továbbá nagy választékban csipkék és szalagok <
3. vagy minden mellékhelyiségekkel azon-
2szobás!dliCI9Inaira, jó lelépés mellett keres
SZIGRISZT LÁSZLÓ irodája, Fő-ut 8.
.. iJ-r.1. ■
-l-l......---------ui
Egy 5 nitr. 70 cm. széles és
I 2 mtr. 55cm. magas lécczett VSlSSZÍdl 6ld(Í0
| Megtekinthető nyomdánkban:
ÖnjjLellensége
ölesd
„KAKAS
M|lt
Kiebének
h« nem az olcid íi legjobb
M ruhafestéket
használja. — Kiphitő:
STAMPF ZSIGMOND
loszar- is csemege-kereskedéiiben Nagykanizsa, B.zírápst.t.
U£yfTO«ikg r*tg. ikicmíz as.ooo k
Elvállalom j lövetek. fonilik. kési rehik, télikabátok bármilyen színre «a» íeiléaét.
katonaköpenyeket khekl színre festek.
A legkényesebb estélyi ruhákat U
dizlltom ti teltem. Minta utáni lestéat rátlalok.
MAYER KÁROLY
n»V»ft»tó tt Títjiriititó
Gyár: Kölcsey-ut 19. szám. Üzlet: Fö-ut (Korona szállő).
Fleischmann áruház
karácsonyi occasló eladását már megkezdette.
Az összes raktáron lévő áruk tetemesen leszállított árakon kerülnek eladásra.
Occasió áraki
Férfi és női szövetosztály: Pérll ruhaszövet 140 cmtr. 78.000 K Slrapa ruhára való kelme ... 145.000 Homespun eredeti angol ... 178.000 Raglán és télikabát kelme 180-320.000 Kockás és csíkos női ruha-
"övet.......•........... 42.000
Gyapjucasán dlvateslkokkal 4&500 Camgarn chévlolle 110 cmtr. 67.000
Vászonosztály:
Kelengyevászon .........
Mosott chlfíon............
Pifoika vászon a cég specialitása............ .!/...
Lepedővászon elsőrendű minőség..................
PapUnlcpedőviszon. 180 cm. KonyhatOflő it szakajtőruha Aizialkészlet damaszt, 6 személyes ...............
Nappali Ing wJAt késillm. Nadrág sajál készltcnéityQ Hálőlng saját készltményU
Mosóosztály: Orenadln, dupluszéles, világos színekben .........
Mosd voll valődl francia.
remek mintákban ......
Hímzettjjrenadln gyönyörű
Japán creppe, világos alaponl
mintákban...... .........
Creppelln legújabb divat-
csíkokkal 100 cmtr.......
Tenlszílanell ...... 22.000-
Spoftllanell minden divat-
színben ...............
Ratlnée flanell 56 divaté
színben ............f..
Doublé flanell elsőrangú minőség, legújabb mintákban .............
15-500 19.000
45.500 55.500 15500
255.000 •S3.000 53.000 99.000
17.500
19500
37.500
26500
48.500 -28.000
26500
41.000
65.000
Selyemosztály: Crepo de Chlne dlvatszl-
nekben ........................12*,ooo ..
Oeorgette minden dlvaUzInb. 135.000
TrlcotUelyem. nehéz minős. 145.000
Uiarmeuse, llberty szlnekb. 165.000 ^
Vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek. A felhalmozódott maradékokat karácsonyi occaslo árban árusltom.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. Decembef 12.
Nagy karácsonyi cipővásár
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA
Ci
■ BU W
Föut 2. szám. a Alapitva 1877.
csó árainkról az alanti
árjegyzék tegyen tanúságot.
Női cipők
Fekete magasszáru cipő . , . 250 ezer
Barna magasszáru cipő 350 ezer
Posztó cipő körül bőrözéssel 205 ezer
Lack cipök ...... 400 ezer
Antilop djvatcipö .... 390 ezer
Uri cipők
Fekete fűzős cipő . . . ^ . 250 ezer Barna amerikai cipő 290 ezer, 390 ezer
L\'.ck cipő..............400 ezer-
Posztó, fekete utcai cipő bőrtalppal, érzékeny lábra, vagy
Hócipő helyett is . . 220 ezer
Gyermek cipők
Barnai" varrott 18-20 ig 115, szeges 65 ezer Bari a Ia vari ott 21 25-ig 137, szeges 110 ezer ekete T varrott 21-26 ig . . . 75ezer
Komót cipők
Kockás posztó, varrott bőt talppal 95 ezer Tiszta gyapjú posztó, bőrtalppal 120 ezer Férfi tiszta gyapjú posztó, bőrtalppal ........ (30 ezer\'
Sámfa párja .....30 ezer
Cipőkenőcsök, cérna- és bőrfüzők, tisztító- és ápoló-szerek.
Hócipő és sárcipő: Eredeti Reithoffer, Viking svéd és Hood amerikai gyártmányok kaphatók.
Báli újdonságok nagy választékban!
Sport-cipőkben és gumitalpu cipőkben nagy raktár.
Mérték után készítünk a legkényesebb igényeknek megfelelő cipőt, melyhez mértékül egy viselt cipő is elég.
Kérjük kirakatainkat megtekinteni!
Nvomalotl a Zrínyi Nyomdaipar Könyvkereskedés K. T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavewtó: Ofenbeck Kirolvl
63. évfolyam, 285. szam
Nagykanizsa, 1924 december 13, szombat
Ára 1800 koron*
ALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Szerkesztésig is kiadóhivatal Fó-ut 5 laterurban-Teteíon 78. nyomda 117. (Un
A német birodalmi választások nem lehetnek közönyösek előttünk, akik nemcsak érzelmileg, de gazdaságilag és politikailag is szorosabb kapcsolatban vagyunk a német néppel és nem lehet mindegy nekünk, milyen irány kerekedik felül, hiszen a német választás eredménye kihat Magyarországra is. Ilyen körülmények között a magyar közvélemény megelégedéssel vette tudomásul a német nép Ítéletét, amely elfordult a két szélsőséges iránytői, amely oly sokszor felfordította a nagy német birodalom belső békéjét és erős kilengéseivel mérhetetlen károkat okozott a béke és nyugalom után vágyő, megpróbált nemzetnek, megakasztva, megakadályozva belső konszolidációját.
A német választás eredménye dokumentuma annak a ténynek, hogy a német munkásság teljesen kiábrándult a leninizmus őrületéből és belátta, hogy jövőt csak erős nemzeti alapra fektetett, konszolidált Németország nyújthat számára. Az erősen megfogyatkozott kommunista pártot könnyen ellensúlyozza a nacionalista többség. A nemzeti szocialisták kudarca előre volt látható. Ludendorf gyakori er\'s támadásai a mindjobban térthóditó katolicizmus ellen — sokaknak kinyitották a szemét a fajvédő csomagolásba burkolt felekezeti türelmetlenség politikájától, ugy, hogy a legjobb erők is cserben hagyták. Ludendorf politikai korcsolyázásai és
kirohanásai élénk visszatetszést keltettek saját táborában is. Hogy ilyenek után a párt megtépázottan került ki a választási küzdelemből — csak természetes.
Számbelileg (látszólagosan) a szociáldemokraták kapták a legtöbb (130) szavazatot, ezzel szemben azonban áll a német nemzetiek pártja (102). a centrum (68). a német néppárt (50). a bajor néppárt (19), a nemzetiszocialisták (:4), a bajor parasztszövetség (17), ugy, hogyha hozzávesszük a szociáldemokratákhoz a kommunisták (45), a demokratapárt (2) és a hannoveri német párt (4) szavazatát, megállapíthatjuk, hogy a középúton haladó polgári pártok kerekedtek felül, ezek bírják a sokat csalatkozott német nép bizalmát, mely középutas politikának legerősebb talpköve a katolikus érdekek mindenkori hatalmas védője a centrum, amely szinte testvéri viszonyban van a bajor néppárttal.
Nem fedi tehát a radikális és nemzetközi sajtó hírszolgálatának jelentését, mintha Németországban a baloldal győzött volna. Elismerjük, erőpróba volt, ami Németországban lefolyt, de e mérkőzésből a higgadt, középúton haladó, nemzeti alapon álló, békét hirdető, a nemzet feltámadásán komoly elhatározással dolgozó polgári pártok kerültek ki győztesen, ami nemcsak örömmel tölthet el bennünket, de biztató jelenség az általános világpolitikában a lelkek megnyugvását illetőleg, hogy az emberek érzésben, gondolkodásban és
lelkületben levetik magukról a világégés szülte aberrációkat és erős lépésekkel visszatérnek a béke szelid tüzü oltárához. A német választás ered-
ElófUclési ára: Egy hóra 30.000 korona Hirom hóra............... 90.0CW korona
ménye — a német nép igazi arculata. egészséges ítélete.
Álljon előttünk a német nemzet példája ,.. (B— R-)
BELPOLITIKA
A pénzügyminiszter beterjesztette az aranykoronás költségvetést — Száz millió aranykorona a deficit — A nemzetgyűlés ülése
Budnpest, dsvember 12
A nemzetgyűlés ülését Í1 óra előtt nyitotta meg Szcitovszky Béla elnök.
A nemzetgyűlés uj. ülésszakának alelnökéül újból Huszár Károlyt és Zsitvay Tibort választották. Háznagyul Karafjiátli Jenőt, jegvzőkül Bodó Jánost, Csík Józsefet, Forgách Miklóst, Hcbell Edét, Héjj Imrét, Perlaki Ovörgyöt, Petrovich Gyulát és Láng Jánost választották.
Az elnök javasolta, hogy « nemzetgyűlés délelőttönként ugy tartsa ülését, hogy négy óra álljon rendel-\' kezésre tárgyalásra. Interpellációk szerdán és szombaton az utolsó félórában történjenek. Ugyanekkor olvassák fel az indítványokat. A Ház az előterjesztést elfogadta.
Bud János pénzügyminiszter terjesztette l>e ezután\' az 192-1—25. évre szóló aranyköltségvetést és kétszakaszos felhatalmazási javaslatot.
— Tény, — mondotta a pénzügy-minisztei -- hogy 19I4 15 óta rendszeres költségvetés nem volt. Ennél az elsőnél gyakoroljon a Ház szi-
gorú, de komoly, tárgyilagos kritikát. A háztartás egyensúlyba hozására a forradalmas időkben nem is volt alkalom. Lényeges zavaró körülmény volt az örökösen fenyegető jóvátétel is. valamint a politikai élet nyugtalansága. A naptári év első felében a népszövetségi kölcsönből 60 millió helyed 52 milliót használtunk fel. 82 millióba került az infláció, igy az összes deficit 166 milliárd papírkorona volt. Ma, a kölcsön sikeres megszerzése után, a Nemzeti Bank eredményes munkája mellett, nem a korona értékének emelése, hanem stabilitása fontos. A szanálás nem oka a nehéz gazdasági helyzetnek.
Most terjesztette be a nemzetgyűlésen Bud lános pénzügyminiszter az 1924—25. számadási évre vonatkozó arany-költségvetést. A költségvetés adatai szerint az állami közigazgatás előirányzat alapján 407.817,520 aranykorona kiadással szemben 387.887,020 aranykorona bevétel áll, vagyis összesen 79.930,500 aranykorona hiány mutatkozik. Az állami
Asszonyok.
-- Irta: TJarbarits Lajos (2) II.
A leány reggel unottan, fásultan indult el az irodába. Csodálatosan tiszta, hűvös októbervégi reggel volt, ami végigsimított hideg ujjaival az arcán és huszonegy esztendő minden Qdcségét odavarázsolta reá. Csak a szivében hagyott finom éles, metsző nyomokat valami keserű megnyugvás, ami sok-sok szomorúságot takart, sok-sok lemondásból maradt ott. Ha nagyon a szive dobbanásai közé csördített szeges ostorával a józan élet, olyankor elborult a szeme, szomorúra éleződött az ajka s nézett csak befelé, régi emlékek, pögány tavaszi áldozáson felcsapott, azóta gyűrött, alázatos, vergődő lángok közé. Nem vakítottak, nem is perzselték már a arcát. Csak annyi erejük volt még — hatalmas, győzhetetlen erő! — hogy megcsillanjanak néha befelé elsirt könnyeiben.
Mig ő odavolt, hosszú, hosszú hónapokig, hogy számkivetettség, idegen kenyér árán is megőrizze a függetlenséget, az akaratát, az álmait, a szerelmét, addig elvették tőle a párját.
Visszajött érte. Kínos, keserves volt a találkozás. De törhetetlen hittel tűrt, nagyon sokat tűrt és várt.
A gyárban, ahol állást kapott egy-kettőre megszerették. Csak ő utált mindent maga körül; a gépek megszokott zaját, a kapcsolók fel-fclrianó kattogását, az írógépe monoton, szapora kopogását. Legjobban utálta pedig főnökét, a harmincegynéhány esztendős, kopaszodó agglegényt, aki csak a gyárának élt, de mióta ö ült ott az irógép mellett, gyakran odahuzta a székét és száraz üzleti levelek diktálása közijén öregedő ruék bolondságaival próbálta tarkítani a sivár üzleti órák egyhangúságát.
Ezen a reggelen idegenül, morcosan fogadta a főnöke, mikor belépett a melegre fűtött irodába. Csak nagysokára szólalt meg az íróasztala mellől:
— Kisasszony, mit szólna hozzá, ha a maga szőke lovagja egy szép napon faképnél hagyná magát ?
— Nem halnék utána! — hazudta a leány és csakazértis konokul nézett a főnöke szemébe.
— Okosan ... Okosan. Nem is érdemelné. Mondja csak. kislány — ki az a csinos asszonyka, akivel a
j maga legénye tegnap este együtt
szállt föl a fehérvári vonatra? I A leány szeme előtt összefutottak I az irógép fürgén táncoló karjai. A I közömbösen sorakozó lila betűk
veszett kavarodásban ugráltak összevissza a fehér papiron. Nem érzett semmit ebben a pillanatban, csak nagy-nagy, ködlepte, félelmetes távolságot mindentől, ami körülvette. A tér mintha kifutott volna a lába alól; az idő mintha végére jutva ott hagyta volna őt valami pokoli, messziről morajló csend legszélén. Érezte, ahogy zuhan le, folyton csak lefelé. Bozontos szempillák alól zöld karikákba feszült szemek kisérik és szőrös kezek nyúlnak utána, piszkos karmok csípnek a húsába és lázas vére szétfröccsenve hullik egyre a tátongó semmiségbe.
Szinte fájt, olyan nehezen szakadt ki a szcmét>ől egy nagy könnycsepp. És abban a pillanatban a nagy, jótékony zuhanás hirtelen partnak ütődött. Ott kezdődött a valóság.
A főnöke a szeme szögletéből gyönyörködve méregette a sebzett, nagyszerű vadat s csak ugy a foga közül vetette oda:
— Jól van ez igy, kislány!
Magában meg azt gondolta, hogy itt alighanem ó nyerte meg a csatát.
Este, kapuzáráskor, mikor a gyár utolsó vfflanyait is eloltották, nem akarta kiengedni gömbölyű, puha kezéből a leány búcsúra nyújtott kezét. Valami- erőltetett, hódítónak szánt szentimentalizmus ült ki a
szemébe. Az ajka szögletén alattomosan táncolt a bujtogató esti sötét.
— Jöjjön velem . . . I Ne törődjék semmivel! És ne féljen ... Én tudtam, hogy igy lesz... és vártam magára.
A leány ijedten, de hiába húzta el a kezét. Szorította, húzta maga felé a másik. Szédült. Mondani szeretett volna valamit, valami jéghideg nagy gorombaságot. Durva szeretett volna lenni, mint még soha. Már a szavakat is kereste volna .. . Hiába I A lélegzete megakadt a torkán és katakolva akarta legyűrni a szive ijedt dobogását.
— Jöjjön, kislány . . . jöjjön ! — dadogta a főnöke s csak a szeme-fehére villogott követelőzőn az izzó, fekete csöndbe. A leány • megrémült tőle. Reszketés futott végig a testén. Az agyán átvillant egy kép ... robogó vonat... kétfelől az alattomos, nagy sötét... és tüz, tűz, rengeteg izzó zsarátnok . .. ráhullik a végtelen éjszakára .. . onnan a lelkére . ... és ég ... ég pokolian az ereiben a vére ... visszalobog mind. mind a szemében és megvakítja a fény, hogy ne lássa, ahogy talán épen most messze valahol két ember ajka —
j mindakettő másé — hosszan, önfeledten egymásra tapad.
(J\'oJyt. ktv.)
02211210
ZALAI KÖZLÖNY
i\'SM. December 13
üzemek címén 2S8.764.510 aranyko rona kiadással szemben 268.746,510 aranykorona bevétel áll, vagyis 20 millió aranykorona hiány mutatkozik. Az 15)24 — 25. évi aranyköltség-vetés előirányzata szerint tehát ösz-szesen 99.930,500 aranykorona hiány mutatkozik. Az»l923—24. évre meg állapított költségvetés 186.043,482 aranykorona hiányával szemben 86.112.982 aranykorona csökkenést jelent.
A személyi tisztviselő-kiadásoknál 40 millióval túlhaladtuk az előirányzott kereteket. 20"\'o-os fizetésemelés, 40—50" „-ós adóemelést jelentene. Ezzel szemben az ország adázás szempontjából már a teljesítés legfelső határáig jutott.
A honvédelmi tárca 72, kultusz 70, népjóléti 28\'.\'. igazságügy 31, kereskedelmi 13.7, földművelésügyi lárc,i 16.4 millióval szerepel a költségvetésben.
Bevétetek: kölcsön 100, egyenes, adó 95. vám, forgalmi*, fogyasztási, dohány, só 218 niiUió aranykorona.
Az adökiivtégnem mindig igazságos. Egyes hatóságok tulszigoruak. mások Int lazák. Az adminisztráció egyszerűsítésével többet érőnk cl, mint az adóemeléssel. A házadó mérséklését lervezik. A keresetiadó-yuks felemelését nem engedélyezi. A for-gaimiádó rum kíméli a földbirtokot. A forgalom nOvekedtéVel sor kerül a forgalmiadó csökkentésére.
Az ipar és kereskedelem helyzetéről beszélve kijelenti, hogy január elsejére minden tilalom megszűnik. A kormány elhatározta a vámoknál a szorzószám leszállítását.
Napirendi bejelentés után az illés fél 3 órakor véget ért.
A baloldali ellenzék agrárpárti köreiben nagy elkeseredést szült a Budapesten legutóbb megtartott kisgazda kongresszus határozata. Ennek kapcsán igen sok szó esett a parlament mai ülése közben a folyosókon ezeknek a pártoknak jövőbeni magatartásáról.
Dénes István és Drózdy Győző Szabó István halála óta igen erős agilációt fejtettek ki a maguk radikális földmüvcspártjuk megszervezése érdekében. Ugyanis maguk is buzgólkodtak egy kisgazda kongresz-szus összehívásán és igyekeztek megnyerni Mohácsy Lajost is, aki a Szabó István féle kisgazdapárt megszervezése tekintetében Szabó István szűkebb körébe tartozott.
Annak idején a Dénes és Drózdy féle frakció a Budapestre Összehívott , kisgazda értekezlettől oly állásfoglalást vár, mely szembefordul a kormánnyal és szakadást fog előidézni a kormánypárt kisgazda és többi képviselői között. A kongresszus, mini ismeretes, a legteljesebb mértékben a kormánypártban levő kisgazdapárt mellett foglalt állást és alapprogramjául a Szabó István féle 16 pontot tette s olyan határozatot fogadott cl. hogy a kisgazdák tántoríthatatlanul álljanak a kormány mögött.
Á baloldali radikális agrárpártot a leglesujtóbban érte ez i határozat és több hónapos agilációjuk teljes vereségit látják ebben. Ennek tulajdonitható a pártok vezetői közt uralkodó nagy lehangoltság.
«- Schvarcz Dczsó cég közli hogy ismételten érkeztek a volt minőségi! harisnyák, melyek a magasabb vám dacára a karácsonyi idényre való tekintettel a régi árban árusíthatnak és pedig : selyem flór minden színben párja 50.000. miislin minden színben párja 36.000 kor
BELFÖLDI HÍREK
A törvényhatóságok csatlakozása Zalavármegye átiratához.
Sopronvármegye állandó választmánya Simon Elemér dr. fojspán elnöklete alatt foglalkozott Pestvármegye átiratával, mely felszólítja a törvényhatóságokat, hogy csatlakozzanak Zalavármegyének a legutóbbi parlamenti botrányt etitétó ismeretes állásfoglalásához. Az átiratot az állandó választmány egyhangúlag magáévá tette.
Katolikus tanítók országos gyűlése. A katolikus tanítók országos gyűlés! tartottak Budapesten Szabady Sándor elnöklete alatt, amelyen Breyer István államtitkár is megjelent. A katolikus tanítóság panaszait és sérelmeit Proskt Gyula telte szóvá, amely nyomán élénk vita fejlődött ki. Az összefoglalt sérelmeket a püspöki karhoz és a kultuszkormányhoz, fogják felterjeszteni: Kacsán Károly főtitkár beszámolt a szövet-. működéséről, majd a beérkezett indítványokat tárgyalták le.
Magyar-cselt tárgyalások. Szerdán kezdik meg Magyarország és Csehország képviselői á tárgyalásokat és a három napos tárgyalás folyamán összeállították mindazokat a kérdéseket, amelyeknek szabályozása szükségesnek mutatkozik az 1022. évben kötött csereszerződések kiterjesztéséhez. Elsősorban kicserélik a vámdijszabásra vonatkozó kivánsá-gok jegyzékét, megállapítják a tárgyalási módszereket azokra a tárgyalásokra, melyeket legkésőbb január\' közepén újból meg fognak kezdeni. A közbeeső időben mindkét oldalon érintkezésbe fognak lépni az illető kérdésben érdekelt gazdasági szervekkel.
Létszámcsökkentés a városnál
Nagykanizsa, december 12 Tegnap étkezett incg Nagykanizsa városhoz városi tisztviselők cs alkalmazónak létszámcsökkentésire vonatkozó belügyminiszteri rendelet. Köztudomású, hogy a\' varosok pénzügyi egyensúlyának helyreállításira vonatkozó belügyminiszteri rendelet értelmében — amely a szanálási törvényen alapszik — a városoknak a közigazgatási eljárás párhuzamos leegyszerűsítésével alkalmazottaik létszámát három részletben: "\'ősi decemberben, a jövő év juniasábiin és ugyancsak decemberiben kelt apasztaniok. A rendeletet, amely szerint már a decemberi lélszámapaszlást is végre kell hajtani, az alábbiakban ismertetjük :
A létszámcsökkentés végrehajtására a vá-rosl képviselőtestületből bizottságot kell ki-küldeni, amelynek a feladata lesz aiuu& megállapítása, hogy Igazgatási ágazatonként. mely hivatalok és (Ultisok szüntethetők meg. Az elbocsátás terén nemcsak a szorosan vett közigazgatási ágazatbcli hivatalok és tisztviselők, hanem a közüzemek is tekintetbe veendők. Ez az eddigi állapotokkal szemben nagyon fontos újítása a rendeletnek. mert az eddigi létszámcsökkentések csak a közigazgatási ágazatbcli tisztviselőkre terjedtek kL
Kimondja a rendelet, hogy az üresedés-ben levő állásokat a létszdma/wsztási állományba nem lehet beszámítani. Az elbocsátást a tisztviselők minden kategóriájánál egyenlő arányban kell foganatosítani annak az irányelvnek szem előtt tartásával, hogy a megtakarítás minél nagyobb legyen és a nyugdijterhek ne növekedjenek meg túlságosan. A szerződéses alkalmazottak elbocsátásánál szerződós az Irányadó, attól cltéróleg a felmondási időre cs a végkielégítésre vonatkozólag igényi nem támaszthatnak. Kimondja még a rendelet, hogy a napidijasok és napibéres szolgák közül kell minél Uibbet elbocsátani.
A bizottság határozatai ellen űz érdekellek nem fclcbbezhctnek. A határozatokat a város az alispán és főispán utján a belügyminiszterhez terjeszti fel, aki azt megváltoztatja jogerősen jóváhagyja;
A leányháboru*)
— Levél a »xerke»*töhö* -
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Önök a napokban hadat üzentek a nagykanizsai leányok egy jelentékenyen nagy táborának. A hadüzenetet széleskörű vita keretében kommentálják városszerte. Pro és contra nagyon sok véleményt volt alkalmain hallani. Pro: a szerkesztőség álláspontja mellett és contra : a leányok viselkedése ellen.
Eddig azonban a Zalai Közlöny hasábj a in a szerkesztőségen kivül csak nők fejtették ki álláspontjukat. Engedje meg tehát Szerkesztő Ur, hogy — mivel ez a vitatkozás némileg a mi bőrünkre is megy — a patlhieképes fiatalemberek nevében is lielyet kérjek egy-két szerény megjegyzésünknek.
A lányok egy része ugyanis azt vágja fejünkhöz a most támadt háborúskodás következtében, hogy ennek is csak mi, a férfiak vagyunk az okai.
Igaz, hogy a férfiak egy része szívesen járja a táncokat, ugy, hogy azon a szemlélők megbotránkozhassanak. Igaz, hogy a férfiak egy része szívesen lát és látna műkedvelő színpadokon csiklandós jeleneteket. Igaz, hogy a férfiak egy része boldogan legelteti szemét a báli és estélyi ruhák merész kivágásain, magasra hasított szoknyák libbené-sén, mezítelen karokon és vállakon.
Azonban ne fefedjék el a leányok, hogy a férfiaknak csak egy része látja mindezt szívesen. Még pedig az a része, amelyikre a leányok nem számithatnak. Akik minden utjukba akadt virágnak örülni tudnak, leszakítják, eljátszanak, elmulatoznak véle, de virágoskertjük kincsévé tenni, ápolgatni és megőrizni, megbecsülni örökké, arra a férfiaknak ez a része nem hajlandó.
Ezeket a szabadosságokat csak azok a férfiak szeretik, akiknek a nő csak flirt, játékszer, mulatság, nem sokkal több, mint a pezsgő, a kártva vagy a cigány.
Mi, parihieképeseknek mondott fiatalemberek, kissé más látószögből figyeljük a nőket. A leányok kihívó, sokat megengedfrviselkedése, a tüntető cigarettázás, a nagyhangú pajzánság, a gondolkodás nélkül szórt tüzes pillantások, a forró, szorosan, vadul táncolt csárdások, a garde nélküli későesti csatangolások nekünk nem csinálnak kedvet ahhoz, hogy magunkra vegyük Uymen rózsás, de töviseket is rejtő láncait.
Mi a tövisek apró kellemetlenségeit csak ugy vagyunk hajlandók magunkra vállalni, ha azokért cserébe igazi róasát, nem pedig féregrágta, üres, illatavesztett, gyűrtszirmu virágot kapunk.
Mihelyt a leány kéretlenül is többet mutat meg testéből, lelkéből a megengedettnél, mihelyt a leány leveti nőiességét, abban a pillanatban reánk gyakorolt vonzóerejének legfontosabb fegyverét veszíti el.
A hasított szoknya nem arra jó, hogy férjeket fogjon, hanem hogy kötelezettségek nélkül megadja a férji jogok egy hányadát minden jöttment aszfalt-taposónak. A férfiak is csak másokon látják szívesen, de ellene vannak, mihelyt feleségükről van szó.
Ahogyan a hasított szoknyával, épen ugy vagyunk a frivolitásig duhaj táncokkal, a szemérmellenségig ruhátlan báli toalettekkel és mindennel, ami durva kézzel törli le a leányok-
*) Ezzel a levéllel befejeztük .A mamákhoz\' intézett cikkünkre beérkezett vélemé-nvek köriül
ról a nőiesség üde, vonzó hamvát és jukkerekké, nyegle, hányaveti, koránérett nőkké teszi őket.
Jó lenne, ha minden leány szem elölt tartaná azt, hogy valamikor asz-szony és családanya akar lenni és egy-két báli éjszaka, egy-két szabadjára eresztett óra kedvéért, néhány felelősség nélkül perzselő férfi-szempár tüzes tekintetéért nem dobná cl még a lehetőségét is annak, hogy mi, a csendes szemlélők, a parthie-képes fiatalemberek házasságra gondoljunk.
Ne haragudjék Szer kesztő Ur, hogy kissé nekiindult a tollam s most nem akar megállni. Köteteket lehetne írni erről a témáról, ha minden érvet fel akarnánk sorakoztatni. Hazafelé beszélünk. mert mi a leányokban le-emlő feleségeket látunk, agglegényt sorba meg nem esküdtünk fel. De ha igy megy ez tovább, mi is jóegész-séget mondunk a szépnek elképzelt családi életnek s mi is csak mulatozásaink médiumául fogjuk keresni a leányok társaságát. Tisztelettel
egy parthieképes fiatalember.
Szombathelyen is a polgárság győzött a városi választásokon.
Sz<^ubathelyen tegnap tartották meg a városikép viselő-választást. Kend-kivül erős küzdelem folyt a polgárság és a szociáldemokraták között. A küzdelem végre is a polgárság fényes és teljes győzelmével ért véget. Egyetlen szociáldemokrata sem került a képviselőtestületbe.
Chamberlain — Magyarország mellett. A Népek Szövetségének római tanácsülésén a Magyarország pénzügyi szanálásáról szóló előterjesztés során Anglia külügyminisztere, Chamberlain szólalt fel elsőnek, aki meleg szavakkal ajánlotta elfogadásra a magyar pénzügyi szanálásról szóló javaslatot, amit már a nagv angol államférfiú egyénisége miatt is minden vita nélkül elfogadtak. Magyarországot Nemes Albert gróf kvirináli követ képviselte. Benes cseh külügyminiszter elmondotta, hogy az osztrák külügyminiszter felkérte őt arra. hogy vegye Ausztriát védelmébe, ó szívesen teszi ezt, mert Ausztria bajai úgyis csak ideiglenesek és azokból ki fog gázolni. Benes kijelentését olasz politikai körök élénken kommentálják.
Uri- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwurcz Dt:zső cégnél, Fő-ut 5.
•i. Saját gyártmányú kötött kabát K 195.000-tői. saját gyártmányú kötött mellény K 130.000-(ól. saját gyártmányú kötött jumper K 30.000-tól. Flllpp kötöttárugyára Szombathely, Széli Káhnán u. 6.
fl csalhatatlan ismertetőjelek
nevezetesen a „Franck" név és a „kávédaráló" a dobozok uj barnakék-fehér címkéjén különösen előtérbe lépnek.
A „valódi Franck-kávépótlék" aróma, jó íz és kiadósság tekintetében elismerteit kiváló.
J924. Dccrmtxr 13.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIREK
NAPIREND
December 13, szombat
Római katolikus: Luca sz. vt. Prolev-(Ans: I.tia. Izraelita: Kis:lev lió 16. S. V Nap kel rcg/el 7 óra Hl perekor, nyugszik délután -I óra 07 perckor.
AMcteorológinl Intézet jelentése szerint az időjárásban lényeges változás nem várható.
A Transdamrbia műkedvelő előadása a Polgári ügyletben. Színre kerül: Aranymadár. operctte.
A Református Nőegyesiilet karácso- i nyi kézimunka-kiállítása, Sugár-ut 9.
Mozi. Uránia: Minaret szózata, Nor tua Talrnadge fflszeie|,léstvcl. Világ: Veteu-rei karnevál Elői-Jarok kezdete este 5, és 0 órakor.
Luca napja
babonák, mint a regi pogány vallásból visszamaradt hagyományok még mindig kísértenek, mint,iz ügynevezett hazajáró lelkek.
Ilyen babonás nap Luca napja is. méhen némely helyen még ma is hozzáfognak egyesek annak a tizenháromféle fából készítendő háramlóba Us széknek faragásóhoz, melynek — mindennap dolgozva rajta — épen \\ karácsony estéjére keli elkészülnie, j Karácsony éjszakáján aztán beviszi J a mestere a templom tornácába s az ■ éjféli mise alatt meglátja róla a — I boszorkányokat. De ekkor aztán Igye- I kezzék is kifelé, mert az ördög cini- I bórái üldözőbe veszik s kegyetlenül j elpáholjak, hacsak menekülés közben , mákot nem hint vissza, vagy tizenhá- | rom szárból készült korbáccsal távol nem tartja őket.
Azt mondják, hogy Luca a magyar osvattásnak egyik női pogány-islen-sege volt, a boszorkányok pedig Luca napján a templom ajtajában gyülekeznek össze, megbeszélendő, hogy mi rosszal tegyenek.
/I babonák minden felvilágosultság dacára napjainkig tartják magukat. Komolyan már nem is hisz bennük senki, de a pogányvilág e maradványait mégsem tudja teljesen kiküszöböli az idó.
/I józan ész s a vallás még mindig nem tudták teljesen kiirtani az emberiség naiv hitvilágának e középkori maradványait. iksz
- Az alispán hétfőn vlsszajOn Nagykanizsára. Bídy Zoliin alispán a hivatalvizsgál.at során, melyei csütörtökön délelőtt a városházán tartolt, minden! rendben talált. A szám-vizsgálók most dolgoznak a városi háztartás, pénzkezelés és egyéb vagyoni természeti! ügyek felülvizsgálásán. Bídy Zoltán alispán hétfőn teggel isméi Nagykanizsára érkezik « a számvizsgálók ekkor fogják meglenni jelentésüket a vizsgálat eredményeiről.
- Megszüntetett fegyelmi. Ismeretes, hogy Nagykanizsa város kép-visílőtesltljctéiiek tavaly szeptemberi közgyűlésén Ujváry Géza a város költségvetésének ismertetése alkalmával kétségbevonla a Hemmert Károly városi főszámvevő állal beterjeszteti adatokat. Ujvárv és Hemmert közt emiatt élénk szóváltás s J* egész képviselőtestületre kiterjedt ootrátly keletkezeit a közgyűlési teremben. Ujváry a főszámvevő magatartását sértőnek találva fegyelmit Krt ellene, amit folyamatba is lellek, oz alispán most a fegyelmi eijárást " kihallgatott tanuk\' vallomásai alaptan megszüntette.
~ A rendőrségi liivatalvizs-gálat. Mint tegnapi számunkban megírtuk, Ferenczy Tibor dr. szombathelyi kerületi főkapitány csütörtökön delulán Nagykanizsára érkezett, liogy iiivatalvizsgálatoi tartson az itteni kapitányságon. Kisérc lében érkezett Enyedy Jenő dr, és Mutatinszky Jenő dr. rendőrkapitányok. Jónás István kerületi számvevőségi főnök és Forgács Gyula kerületi főfelügyelő. A vizsgálat a kapitányság Hivatalain kivül az őrszemélyzetre is kiterjed. A vizsgálat értesülésünk szerint ma délben ér véget s a főkapitány kíséretével délután visszautazik Szombathelyre.
— Az evang. egyház vezetőségé ezúton is tudatja a hívekkel, hogy holnap, vasárnap este ti óra-I k jr vallásos estély lesz a templomban. Az estély programja a következő : I. tanulóifjúság karéneke. 2. Ima. 3. Molnár Klári szólóéneke. 4. Sós F. lelkész előadása. 5. A gyülekezeti vegyeskar éneke. ti. Hor-válh bins szavalata. 7. Ima. K. A tanulóifjúság karéneke. Az estély végén offertorium egy templomi szőnyeg beszerzésére.
A vármegye közbiztonsági állapota az vlmnlt íii\'.iMplun ii.ij.yj.ban változatlan volt. A CACnil-irség 32ü csclhcn lel. Jcsjlell nyomort szolgálami, mclvck kiViil •í(tó esetet derített kl -- l\'cljelenlcllck li5 revem. cUveMk* H-et; A nagykanizsai államreiidursvg in\' tlgvhen tndltotl nyomóin. klderltcn 57 ügyet. Keljelcnlés 67. c óvezetés H esetben lóriéul. A zalaegerszegi állainiciidtirsíg íz clólordull J3 honligy kozlll 1; ügyel tleittetl kl. A közigazgatási hatóságokhoz tartozó kihágások száma emelkedett. amelyeknek nagyrésze Icvcntekihá-gás. 1 uzcse! ii esetben volt, a kárösszeg tO millió korona.
— Rádió-nap. Az eleset! nagykanizsai hősök emlékművének céljaira a már egy ízben szép eredménnyel zárult rádió-elöadást december 21-én, vasárnap a gimnázium tornatermében megismétlik. Előadás lesz délben, délután és este. Készle-les programot legközelebb kOzőijük.
— Az Egyetemi Énekkarok Zalában. Értesülésünk szerint az Egyetemi Énekkarok február 14-én Nagykanizsán és február 15-én Zalaegerszegen hangversenyeznek.
— Cigarettázik Ön ? Sodorjon Janin, papirt.
— A nagykanizsai Református Nócgyesület jótékonycétu karácsonyi kiárusítása, amelyen a Nóegyesülct házi szőtteseiből és női kézimunkái; ból olcsó és praktikus karácsonyi ajándékok szerezhetők be, december 13-án, szombaton délután 3—S őráig és vasárnap délelőtt 9-től délután 6 óráig tarlalik meg a Nőegycsület szövőtermében (Sugár-ut 9. sz. földszint jobbra). Beléptidij nincs.
— Országosvásárok. Kószegen is Körmenden 1,1-én, Ikerváron 17-én. Szentgotthárdon 22-én, Zalaszenigróton 24-én. Szcnye-házán 2Ráu is Zalaegerszegen 29-én lesznek decemberben az országosvásárok.
— Eltűnt rajztanár. Balatonfüredről jelenti tudósítónk, hogy Arányi Tibor, az oltani polgári iskola rajztanára f. hó (j-án eltűnt. Este a fürdőtelepi kaszinó borestelyén mulatott, honnan igen jó kedvvel távozott, de haza nem tért. Ismerősei és barátai kutatására indultak s a Balaton parton a Klubház melleit megtalálták a kalapját. Minden valószínűség szerint a mólóról beleesett a Balatonba és meghalt. Holttestét még nem találták meg.
— Tanitónnp Pacsán. Parsáról jelenti tudósítónk: A tanítók Eólvós-atnp javára a pacsal r. k. Iskola növendékei egy napon át gyűjtési tendeztek. A gyűjtés eredménye 2-tO.ÖIÓ korona, mely összeget rendeltetési helyére juttatták.
Tréfáakcdvü tolvajok. A minap él Kl egy vasvllljkkal felszereli társaság vígig, fi\'la Kisapáti utcáit. IHztól házra já™ követ ludat, ruliancmm, cipót loplak, t\'gylk házban cgv alvó legény feje alól lu.zlák ki a kodmonit, aiiclknl, hogy telébredl volna Uloljsra betörlek Vinne János gazdához s anélkül, hogy valamihez is hozzányúltak volni. egyedül a gazdát cipelték magukkal Klvitick a kápeuztáskertbe azonmód,\' alsó-ruha!.,n es ollliagylák. Az öreg csak azután cbredt el » Ijedtében, meg szégyenletében alig találta, meg az utal Italaidé. A Inda. csony lottujl cseiidórörs megindította a nyomozási.
- Újharangok Pacsán. A hitközség képviselő-testülete elhatározta. hogy az elvitt két harang helyett ujakat szerez be. Az adakozásnak szép példáját adta ifj. Csizmadia József, ki egy maga tiz milliónyi összeggel a kisebbik harangnak költségét fedezte. Czigl-r Mór pedig .HW.OOO koronát adományozón e célra. A harangokat január hóban fogják Pacsán szállítani.
= Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
Száz dollár a nyomravezetőnek. A rendőrkapitánysághoz F-órozA-levél érkezeit. mely luo (inllar jutalmat helyez kilá-sln a uynm.\'avczetóuek. Körözik M.wiir l:nn : St. rá ii-i .11 eves güiűgketeli liaja-. .ki ói,II millió érléktl ékszert losvott Jtiil.nz iMlklósilé bttdapesl! lakostól. Sze-inéiylcirása: lóó—7u cin. magas, erüs tet-inettl. Mini hajú. Ickete aljban, sötétkék kiilun mellényben prémes barna vclut-ka-bátbaiv szókott meg.
= Bór-retikiilök a legnagyobb választékban, legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
l-n>\' bíigóvorui a Sugár-utón elveszeti. Szegény zenész gazdája kért Icádul a szerkesztőségben.
TÖRVÉNYSZÉK
Ítélethirdetések
Szukovies Pál aki a soproni legy-házban tölti ki hosszabb büntetéseit, a nagykanizsai törvényszék által 4 évi és 3 havi fegyházra lelt Ítélve, lllig a zalaegerszegi bíróság 2 évi börtönre ilélte. A kir. ügyészség indítványára a biróság összbünletést szállott ki Szukovies fölött és az előző bírósági Ítéleteket halályon-kivlil helyezve összesen hat évi fegyházra ítélte.
Györkös József három havi fogházbüntetését a kir. Ítélőtábla helybenhagyta. Györkös mcgfclebbcztc a tábla Ítéletét. j,
MOZI
Uránia. Szombat—vasárnap a közönség egyik dédelgetett amerikai starjának: Norma Talmadge-nak főszereplésével : Minaret szózata, a Metró filmgyár nagy és látványos keleti filmje.
Világ. Velencei karnevál, a párisi Pathé régen nem látott különös művészettel, finomsággal feldolgozott képei közül egyik legszebb. Forróvérű történet szemet gyönyörködtetö miliőben. Az I., II., III. felvonás a mézeshetek városában Velencében, a IV., V., VI. felvonás a szerelmi tobzódás városában Párisban játszódik le.
Vasárnap délelőtt munkáselfiadás. Hétfőn t ste fél 9 órakor ifj. Gonda iró előadása az Otthon művészetéről.
Fiiszefkereskedókr.él bevezetett ■■ ________■■ ■ ■■
keres elsőrangú szegedi pa pnika-expontőr.
Ajánlatok: „Postafiók 85, Szeyed«
cimzendók.
KÖZGAZDASÁG
A Magyar Nemzeti Bank jegyforgalma
a december hó 7 ikl kimutatás szerint a november 30-ikl kimutatással szemben 79.S millijttl csökkenőt mulat, lí csökkenést az clmuit heten ;iz állami ^írósz-lmlára történt befizetések Idézték elő Áll.irni számlakra 289 milliárd, egyéb siámlákra 755 milliárd kilizetcs történt, ezáltal a ghOáilomány emelkedése 13.5 milliárd. Az\' elszámoási Üzletágban a váltó-esedékesség 25.2 milliárddal volt lobb, mint a benyújtás révén leszámítolásra került váltók Összege. Az állami adósság törlesztésre 0.8 milliárd folyt be és az egyéb követelések 29.6 milliárddal csök-kentek, l:zzel szemben a valuták és devizák vásárlása révén 69.7 milliárd, egyéb tartozások csökkenése folytán 15!" milliárd bankjegy került forgalomba.
TŐZSDE
A -nal értéktőzsde Irányzata nyíláskor gyenge volt. később azonban bécsi\'jelentésekre javulni kezdett és .1 javula* kisebb ll\'.iktuáclóktól eltekintve egészen zárlatig eltartott. Újból nagy Uzlei fejlődött ki vaspiacon Danubiusban, melv eléflc .t j3.50-es jegyzési és Igy WrolbcHlí l\'tO.ÜOO koronát javult. A többi v.ispapríok Is |ó keresletnek Örvendtek, ezek áremelkedése Azonban nem áll aranyban a Danubius Javulásával. A szén-piacon az Általános Kőszén volt a favorizált papír, mely ."iO.OOO koronával tudla javítani árfolyamát. A kulis/puc elhanyagolt volt. Bécsi eladásokra a Magvar Hite! zArlat felé elUnyhult és Iccsengctéskor 2»,»-k.il állott alacsonyabban a tegnapi zárlati nívójánál.
Utótőzsjle
Irányzat tartott. Nova 16350 (165). Hazai Bank H6 (118). Magyar Hitel 520 (523). Osztrák Kitel 171 176), Salgó 580 1586). Cukor 2720 (275o . Danubius 33S0 (3115). Kőszén 3320 (33.W). Kohó IIU (115). Uri-kányi 970 (97^), Borsodi szén 102 (101), Pesti Hazai 3600 <36S5>. Georgia -|.r>l 454), Kereskedelmi 123.S(I215), Szászvári 335.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzuson átszámítva 14.86523 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank _hivatalos árfolyamai
Angol Iont 3«»>-3»7COfl C»eh koioat 2IW-WIÍ Dlnlr tOHI-Mol
Doni/ rxro-iy/c
l\'notliJr. 3M7-JW Kolljodl Irt. 2WXKv..|i> Í?4-S;G 5»M; 3UJ-3I7; B«lí» (rtnk 3&$7 Ml\'. OuU. kor. I03í0 l0»«l Din kor. Ii7» I2ANJ SviJCltíJtik MHil Mis) SvW kor. t9S75 ti»7JS Korvíg kor. IOAVJ 11110 Márk* 172/017420

Am.t.jJí
BftUn UuVaicit Brlliiitl Kopynli*t
K»Uillii:l
London
Mílino
Ncwjrork
firU
r> \'.V«i>J 2W«0 UOt-llOC 174.-0-17660 374-37* 36I7-3WS > I2í£0 13020 i II1SO-112IO 34ÍXOJ47ÜOO 3167-3183 7WZO-7WOO 3S37 3067 2717-2231 534 I«fí4-I9«$ 103 £0-10400 I4240-143IC
Zürichi zárlat
Párls 2755 -, London 2424-—, Newyork 51637.50. Bulssel 2r>25 -. Malland 2222 50. Holland 208 50. Berlin 122-90. Wien 72 70, Sofia 375 —, Praga 1557-50, Budapest 70*25, Varsó 99, Bukarest 262*50. Belgrád 775—.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VAI.UTA
Wjnap mi tcgoip rai
Bécs ...............967019530 950019670
Berlin...............5730 5690 5680 5725
............... 478 | 475 4791 478
Newyorkban 13.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Bztlst egykoronás 6I50-W50, kétkoronás 12.300 12.700. fi.rintos 16.500 -17.000 Ot-Uoronás 31.150 32.550, színarany 5U.OOO— 50 500. aranv huszkoronás 333 000-335.000. platina 210.000—220.000.
Terménytőzsde Buza tlszav. 76 kg-os 472.500 -475 000, 78 kg-os -180 000 -482.600. cgvéb vid. 76 kg-os 470.000 - 472^00, 78 kg-os 477.500 -4ÓO.OUO, rozs 407.500 -410.000. sörárp.i 470.000— 500.000, takarmány árpa 400.000 120.000, uj tengeri 245.000—250.000, köles 260.000 270.000. korpa 220.000 222.500. zab 390.000 -400.000, répce 660.000-690.000,
ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 13.
lucerna 730.000-260.000, lóhere 250.000 -775.000. A mai terménytőzsde teljesen üifet-telen volt. Az export" tevékenység teljesen szünetel. Árfolyamok teljesen változatlanok.
Sertésvásár
relhajtás 400. melyből eladatlsnul \\Issza-maradt — dtb. Elsőrendű 27.000-28,000. szedett 25.000 26.000. szedett közén 23 000 —21.000, könny U 19.000 27.000. elsőrendű öreg 2-1 OCO--25 000. másodrendű 72.000 -23.ÖO0. angol süldő 23 OCO— 26 OCO. szalonna nagyban 79.000 29Jj00. zsir 360Ö-36 500. lehúzott lius 78.0O0—29.000. szalonná* félsertés 30.000 33500. a tftbM árak változatlanok. A vásár Irányzata kellemes-volt.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti töxad záróárfolyama
Bankok
IbmII ■ MC.-l
for.\'O
K«™!n.t,» 13
Biztosítok il Takarékok
rívi (...! i
Kiftt.ij Alti

Njobitloi
B«.Mi wtg.
Ktonc
O.l.l, OfpR. F«D«rt 0«nc-l><n. 0»«« VIII. Horiitri Kölin* UpUk M H
V.IH" »<«\'
htííJ Km
Un.(>i
Míilrn
V«u»i?tr
Vt^n/yir
Rima
e dólutár I órai a követkexök i
Alliinvtiul iJö
Truil Itt
Cukorgyárak
Dtkukot M
Cvkoetpat
OKXtU *W
Mriuh. «uko« 2IJ
Slumintr ?M0
&H Imltxerek
Cilnntf « SuUml
fa>(4ki V
1okt)l tKH u
»>lk«r«ik. 24 H
OAi. Villant*!
Olajok
0>*l<p<>
MumI pttr. |
58 r <l »!«•»
rAvírotl »fr Kll4lj.fl!
Kii- pol*. tfir I Kt<l«»«h Cojg I K*ti«4«j»4t i OHbalUl
Siallodik
Hv-.yal 111116
n\'ilu.c LoVik""
M.\'» II
IIU
QolJbtrgtr I
Stfvl\'&U 3
Vegyipar
Sf.«.<Jluru I
llír.
Hun* radlrirri 1
Sílift
Ümki
Kt\'fll V.Ml»,l TOfök
KII0>f4l«k
Uiltirntlö 8<ri3l IW.nl RrtiiAI
Oyi(l Mt
Pír •ri;ti
SÚX""
Szerkesztői üzenetek
W. J. Levéléi megkaptuk, a kérdéshez va\'.-- hozzászólásának kOzlését azonban mellőzz nk niut.iíi a kiirdís felett jelen s/á-milí\'Vbiii legaUbh egyelőre napirendre tétünk A közönség koiílMÜ veit levelek állás-p<iiiti:n-.\\i mliMii-ni.cn Igazolják. akar »i egyik, akár a másik szempontból történtek fl llO/Z.iSZÓMvok.
ücata. Igen hangulatos cikkét köszönjük s ha atldig nem kerülne rí a se-:. karicv>nyl Uámunklait V.VóJni fogjuk.
Klw«>: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv-Verjed** RT. Nagykanizsa
Pár száz darab maradék kerül eladásra:

i
H-M. „ 1 mélor téríiszöYgl telje: iéuel i
is
Női kabátok
bámulatos olcsó árakért!!
Kérem a nagyérdemű vevőimet, helyszűke miatt a maradék vásárlást a délutáni órákban eszközölni
„Kékcsillag"
nagyáruház.
Apróhirdetések
Kis Adlcr irógóp igen erős, szép írással 2 millióért eladó. — Szlgrlsxt Iroda, Fő-ut 8.
Eladó teljesen jókarban levő Klszer- és más állványok, nagy lisztes láda 3 Hókkal, pult és Klszer tábla. Sugár-ut 40.
Butoroxott szobát keresek. Cim a kiadóban. 2346
Cgyes/ varrónő ajánlkozik ^házakhoz, vidékre Is. Kánnánsé. Klnizsy-utca 62. 2353
Fehérnemű hímxóst Jutányos áron vállalok. Clm a kiadóban.
Borfejtök szívó és nyomótömlők, kerékpárok és alkatrészek legolcsóbb árban Szabó Antal sp^ltuzletében Nagykanizsa. 1612
Klnizsl-utca 30. szám alatt egy príma kövér dlsxnó eladó.
Farkas kölyök-kulyák eladók Magyarutca 56.
Karácsonyfadíszek Gyermekjátékok Társasjátékok Képeskönyvek, ifjúsági iratok
Ajándéktárgyak
leliiúltek titzéte ntge váltvrlíkbin, olctóirskon k.plulók
Fischel Fülöp Fiainál
Nagykanizsán.
Msj
szombaton este
disznótoros vacsora
a Polgári Egyletben
Özv. Horváth Buláxcnó fl leány. Ell«, fáj d.ilomlól me(;IOjl szívvel tuil.itják. hogy szeretett [írje. illetve .pa
Horváth Balázs
életének 34-ik évében folyó hó ll-én este \'.>9 órakor rövid és kínos szenvedés után jobblétre szenderült.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 13-án, szombaton délután 4 órakor a tóm. kath. temető halottasházából fogjuk örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise folyó hó 13-án d. e. 9 órakor a plébánia templomban fog az Urnák bemu-tattalril.
AidAa ós béko lengjsn drága hamvai faletil
KARACSONYI VASAR!
Férfiingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, nadrág- és harlsnyatartők, női-, férff- és gyermekharisnyák és keztyűk, bőrdiszmüáruk és bőröndök, selyem schál, gyapjú mellény, esőernyők, D. M. C. hlmzőpamut, horgolócérna, gépselyem, lyukselyem, műselyem és kötőpamutok a legjobb minőségben " ■■ ■ és legolcsóbb árban beszerezhető —<
Szomolányi Gyulánál
Csengery-ut 2. szám. „„
KflRACSOtlYFfl [IIKORKltK
a legnagyobb választékban, sütemények, karácsonyfadíszek a legkülönbözőbb - kivitelben -
kicsinyben éa nagyban
Herrnstein Béla
cukorka és csokoládé nagykereskedésben
Erzsébet-tér 13. "\'Xti?—
l:!sö rangú Halban <& Damask-féle
férfi velour-kalapok
írkeztek. Férfi gyapjú és nyulször-kalapi>k, valamint férfi és fin télisapkák
nagy választéka. Női filtz-kalap 120.000 korona.
GYENES ÉS VIDA NAGYKANIZSA.
3, vagy | _ ^ —»X minden mellékhelyiségekkel azon-2 szobás IH Km & Inaira, jó lelépés mellett keres
SZIGRISZT LÁSZLÓ irodája, Fő-ut 8.
BECK BEL A áruházában
ERZSÉBET-TÉR I. SZÁM.
Versenyen felül álló áron kaphatók:
férfi fehérnemüek, socknik, nadrág- és sockni-iartók, férfi ós nöi kötött- cs bőrkesztyűk, nöi kötött kabátok, sálok és harisnyák, gyermek-Ikabátok, sapkák, kesztyűk, harisnyák, láb-v) védők, továbbél nagy választékban csipkék és szalagok.(< ~ "1=, ""r^GÍ
Nvontatott a Zrinvi Nyomdaiwr és Konv\\kercskcdés R. T.-nál Nagykanizsán. (NvnimJavezi*!\'\': Ofenncck K-\'irdlv).
SKiktílIWft kUcWtilv.líl Pö-ut S p.i.iKPnim>len Róla BMUelM árt: Egy hírt 30.000 k««u loUfuíbjn\'Tíleloa 78, nyomd. 117. .zim * fClflOS SZCrKCSZtO. KCntpUCn tSCla Három Mr,.............. 90.000 faxon.
83. évfolyam, 286. szám
Nagykanizsa, 1924 december 14, vasárnap
POLITIKAI NAPILAP
Szanálás vagy viziszekció?
Kellemes karácsonyi ajándékkal lepte meg a belügyi kormány a közszolgálati alkalmazottakat a legújabb, három csoportozatu B-lista kibocsáj-tásával. mely a karácsonyfa alatt különös ünnepi hangulat megteremtésére alkalmas. Mi annak idején már kifejtettük a magunk álláspontját ebben az ügyben és a legnagyobb fokú körültekintésre, figyelemre, mindent latolgató tárgyilagosságra, igazságosságra és méltányosságra intettük az illetékes tényezőket, nehogy azt a látszatot keltse, mintha a magyar kormány tul akarna tenni még a trianoni diktátoroknál és egy erélyes rendetparancsoló kézmozdulattal, anélkül, hogy minden ejrycs elbo-csájtás alá került közszolgálati alkalmazott családi viszonyait és életkörülményeit individualiter megvizsgálta volna, azokat egyszerűen egy bizonytalan jövónek kiszolgáltatja. Mert lia valahol óvatosságra, körültekintésre és szociális érzésre van szükség, a közszolgálali alkalmazottak létszámcsökkentésénél kétszeres szükség van rá. Hiszen nemcsak egzisztenciák letörése, tönkretétele, családok pusztulása. de az egész hivatalos állami épület megrenditése. veszélyeztetése és csődje származhatik végeredményben belőle.
Teljesen meg tudjuk érteni a közszolgálali alkalmazóiak hangulatát, kcdélyállapotál. amikor fejük felett állandóan és fenvegelóen ott lebeg a B-lista kétélű kardja, amely sohasem tudni, mikor csap le reájuk és
kit sebez meg súlyosan, gyógyíthatatlanul.
Akarjuk hinni, hogy ez a háromélü B-lista. amit a belflgvi kormány sok száz közszolgálati alkalmazott-családnak a karácsonyi asztalra tett ünnepi ajándékul — most már az utolsó és végleges kardcsapás lesz. Az eddig elbocsájtoll közszolgálati alkalmazottak tömege óriási nehézségekkel tud csak elhelyezkedni, hí ugvan elhelyezkedik. hiszen tudjuk, hogv tízezrek foglalkozás hiján és oly körülmények között vann.ik. amelv a kormányt a legsürgősebb l>eavatkoz.ásra és tetterős cselekvésre kell. hogv késztesse. Az ujabb három-csopor-tozalu létszámapisztás pedig valóságos vivisectió a nemzet testén. nme-Ivet az egész magyar test erősen érezni fog.
Natívon rokonszenves előttünk a székesfőváros tanácsának az a/ állásfoglalása az ujabb létszámcsökkentéssel kapcsolatban, hogy minden alkalmazottiára szüksége van: nincs elbocsJjtanl való olkalmntoHia.
A magyar kormány az adott helyzetben nem tehetett mást, mint amit telt. hiszen ma Smith leremiás ura a független és önálló M*pvaro*szág-nak. melynek kormányát és ténykedését a szövetséges államok figyelemmel kisérik. Azonban, hotrvha a kénvszentő körülmények operativ beavatkozást parancsolnak a nemzet eleven testébe, akkor ezt ygy kell végrehajtani, ho^y a mötét lehetőleg a legkevesebb fájdalmat okozza.
E helyett azonban mit láttunk? Azt. hogy mig a II. fizetési fokozatban ma többen vannak, mint béke idején, mig a magas és legmagasabb rangsorokba ujabb és ujabb előléptetések történnek, addig a B-listás közszolgálati alkalmazottak a tegpá-riább fizetésű skálákból rekrutál.^l-nak. A XI.. X. és IX. fokozat adja a legtöbb gajdeszbe küldött közszolgálati alkalmazottat. .Már pedig, ha ismernék 3 nvakorlati életet és mindenben a méltányosság szerint járnának el, akkor nem volna szabad a legnyomorúságosabb osztálynál kezdeni a szanálási, dc otl. ahol az állampénztár ezt tényleg megérzi: a II. fizetési fokozatnál. Aztán a sok államtitkár, miniszteri tanácsos, osztályfőnök, osztálytanácsosé* egve-beknél. Azoknál kiknek fizetésétől 3—4 XI. és X fizetésbeli családos közszolgálati alkalmazott fizetése kifutná. Ne nevezzen ki a kormány nvakra-főre maeas állásba tisztvi<e-lókel, a mig a XI.. X. és IX. osztály nyomorúsággal teli páriáit elbocsátja.
Nem tudunk megnyugodni az intézkedésekben mindaddig, amig látjuk. hogy a legmagasabb fizetési osztályban egyenesen békebeli létszám van. hogy a kinevezés és előléptetés jobbára a m.ipasabb skáláknál történik. hogv a B-listára helyezett családos tanitók hclvéhc jól szituált fiatal leányokat neveznek ki. hogv gazdag földbirtokos közszolgálati alkalmazott van. aki eleszi egy családos B-listáS elől az állam sovány kenyerét, hogv | gazdag emberek felveszik az állam nvug- és kegvdiját. hogv a helyi bizottságok a hivatalfőnökök javasla-
Asszonyok
írta: Barbarits Ujos (3) Már nem hallott semmit. Nem hallotta, hogyan csukódott be a gyár súlyos kapuja. Nem hallót a az utca zaját, a főnöke szoro>an mellelte kopogó lépteit. Azt sem, hogy kinyílt egy másik kapu, azlán Ixrcsukódott az is szorosan, mintha nagy, nagy kincsre vigyázna: csendcsen, mintha halott lenne a házban, akire sok virág és imádság vigyáz.
Az. uri kényelemmel berendezett legény-lakásban bódultan nézett körül. Hiába — nem tudott keresztültolni a szürke, nehéz ködön, ami (elszakadt a lelke mélységeiből és lassan húzott el körben a szeme előtt, összeborzadt.
Aztán szó nélkül, lassan, határozottan elindult az ajtó felé, végig a széles folyosón, ki az utcára, a zajba . . . haza.
Csak két szúrós, perzsel") szem nézett utána a nyitvamaradt ajtón át a sötét folyosóra
— Jól van ez igy! — mormogta a férfi a körülötte maradt, meg sem /avart csendbe. Letette a felöltőjét, a kalapját, aztán mint tegnap és azelőtt és minden este, csengelett a vacsorájáért.
Öreg, fehérkötényes néni jött teríteni, a házvezetőnője. Csendesen kocolódott az asztal körül, mikor a gazdája megállt elótte és vállára tette a kezét.
— Volna-e kedve táncolni, ör/sc néni ?
— Tán csak táncolhatnékja van a tekintetes urnák? — lepődött meg az öreg. Nem szokta, hogy ilyen jókedve legyen a gazdájának.
— Ugyám. bizony. Örzse néni! Lakodalom lesz rövidesen minálunk.
— Hát hiszen, régen ideje volna. Aztán kit merne idehozni, ebbe az uras medvebarlangba ?
— Kit-e, örzse néni!? Az uj kisasszonyt. Azt. Tudja én azt mon-dom magának, hogy nincs neki semmije, de olyan lány uiucs mégegy a világon se\' talán.
ö.-zse néni ugy nézett a gazdájára, mint aki nem tudja fejbefltötték-e. vagy csak az kotyagos-e, akivel beszél. ,„
Az asszony forró, kalapáló halántékát a két ökle közé szorítva ugy összehúzta magát a hintaszékben, mint eg* selymes, puha, égőszemü nucska. A szeme lázasan meredt ki az. ablakon az unatkozó, csendesülő őszi utcára.
Három napja még csak. hogy megérkeztek. Az ura. a bárgyú, mindenekfelelt udvarias, de befelé, maguk közt ideges, sokszor durva ember várta őket a kis állomáson.
Szorosan karolt belé, mikor elindultak hazafelé. Mint egy éve. . . ott. abban a másik városban, ahonnét ugy fájt elszakadni nemrég. Most egy hetet olthou tölthetett egyedül és a keze megbújhatott langyos, szines öszi estéken az igazi párja erős, meleg kezében. De ez is csak arra volt jó. hogy f Ikorbácsolja újra a lelkét és kergesse tovább, esztelenül a bfine mártíromsága utján.
Délelőtt levelet kap>ü a leánytól. A pá\'jáért könyörgött. Klhaiározta, hogy visszaadja neki. Az. urával még az ebédnél összeveszett valami semmiség miatt. Ugy. hogy az levágta a kanalat és bucsu nélkül, jtformán ebéd nélkül elrohant. O meg azóta ejjfcdíil maradt. Alaposan kisírta magát s most néz. csak néz ki az ablakon. Nagyon uj volt még a lelkének és nagyon fájt az elhatározás, hogy győzni engedi a leányt. De látta már, h >gy úgysincs más választása. Látta. h.»gy a leány glóriásat), hófehéren, megkinozoltan l>elo; la magát a csókjaik fc>zé, antikén tombolva orgiázott a vérük. Erezte,
tára minden felebbczés és vélójog nélkül kimondhatják a B-listás Ítéletet a közszolgálati alkalmazott felett, hogy a hivatalfőnök zöld selyemzsinórnak használhatja a B-listát. mert mindaddig csak borzasztó vivisectió és nem igazságos szanálás lesz a trianoni bakók állal reánk kényszeritett létszámapasztás.
Az egyes hivatalok és ügyosztályok leépítését illetőleg •— amely azonban nem jelenti a trianoni Magyarország határaiba és berendezkedésébe való beletörődést — csak annyiban vagyunk hivei a leépítésnek, amennyiben az a hivatalos adminisztráció egyszerűsítését szolgálja.
Benedek Rezső
Belpolitika
Nemzetgyűlés A kormányzó visszaküldte a fGvdroal törvényt Cud pénzügyminiszter a rétségl kerületben - Békés- é. Hajdu.ár-megyék üdvüztik Bethlen István grúl miniszterelnököt
Budapest, dc«mb« 13
A nemzetgyűlés mai Olését tiz óra után nyitotta meg Seilovaky Béla elnök. A napirend szerint a képviselőket négv tanácskoisSi osztályba sorsolják. Majd áttérnek a ncnucl-eydlés bizottságainak megválasztására. A huszonkét bizottság nagyjá-IvM ugyanolyan\'összetételű, mint az elózó ülésszakon volt.
Sztlnel után llelhUn István giúf miniszterelnök bejelentette, hogy kormányzói kézirat érkezett a nemzetgyűléshez.
hogy ö, aki már mindent odaadott, fegyvertelenül maradt a harcban.
Most várta a lérlit. a másét, aki-ról sokáig azt hitte, hogy az övé. Rokonai voltak ilt. azoknál szállt, de délután ilyenkor niirjötl, tegnap is, azelőtt is.
Nehezen, alig vánszorogtak a percek Arra gondolt, hogy talán megharagudott. talán meg is előzte és elutazott. Tegnap szomorúan, csök nélkül vállak cl.
— Megcsal, hidd cl nekem, megcsal téged az a leány 1 — Rz<. igy mondta neki tegnap este és attól kezdve csak bámult eszelősen a parázsba és goromba volt, amikor oda .-.kart simulni hozzá, hogy lecsókolja homlokáról a ráncokat.
— Nem tagadtad meg a fajtádat — ennyit felelt csak nyersen, aztán nem is szólt többet. Csak mikor az ura megjött, akkor erőltetett magara valami keserít jókedvet és már ugy-látszott, hogy a IVum-parli elfeledtetett vele mindent, mint unalmas estéken hármasban nemrég, mikor csak egy utca választotta cl ókét egymástól s ó mindennapos volt az asszonyéknál.
De ezen az estén hiaba nyujtota égi ajkát az asszony, amikor kikísérte.
(Potyt. köv.)
ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 23. 3_
Bodó János jegy ző (olvassa:
Magyarország nemzetgyűlésének kormányzói üdvözletemet!
Tisztelt nemzetgyűlés! A magyar királyi miniszterelnök a kihirdetés elrendelésének kérdésében való határozás végett elém terjesztette a nemzetgyűlés által a ^Székesfőváros törvényhatósági bizottságának ttjjá-szerve\'zéséról" alkotott törvényt.
A magyar királyi belügyminiszter előterjesztése alapján ezt a törvénycikket törvényadta jogomnál fogva a tizedik szakasz második bekezdésében foglalt ellentmondó rendelkezések ujabb megfontolása végett a nemzetgyűlésnek visszaküldöm. A törvénycikk most említett pontjának első mondata értelmében ugyanis a törvényhatósági bizottsági ta.eválasz-tásoknál a XIX. választókerület magába foglalja a X. közigazgatási ke-rületncjc-eddig is a XIX. választókerülethez tartozó, vagyis tisztviselő-telepi részét. Ezzel szemben ugyané pont negyedik mondara kimondja, hogy a XIX. választókerület tisztviselő-telepi része a XXII. választókerülethez csatoltatik. E rendelkezések, miután ugyancsak a kerületnek Mfvatartozásról ellentétesen intézkednek, egymásnak ellentmondanak.
A törvény visszaküldésével tehát módot kívánok nyújtani a nemzetgyűlésnek arra, hogy a törvény X. szakasza második pontjának ezeket az ellentétes rendelkezéseit ujabb megfontolás tárgyává tehesse.
Isten áldása kisérje a nemzetgyűlés munkálkodását a haza javára és dicsőségére. (Éljenzés.)
Kelt Budapesten, 1924. évi december hó 5-ik napján.
Horthy s. k.
Gróf Bethlen s. k. Elnök: A kormányzói kézirat ki fog nyomatni és a Ház tagjai között szétosztatni. Egyben a kéziratban foglaltak alapján javasolom a nemzetgyűlésnek, hogy a székesfőváros törvényhatósági bizottságának újjászervezéséről szóló törvény X. szakaszának második bekezdése előzetes tárgyalás és jelentéstétel végett adassék ki a közigazgatási bizottságnak.
A Ház ily értelemben határoz. Pesthy Pál Igazságügyminiszter visszautasítja Eckhard alaptalan vádjait Ulain kecskeméti pőrének elhúzásáról. Eckhardt a nemzetgyűlésnek mult kedden tartott ülésén azzal vádolta meg a kormányt, hogy Ulain képviselővel a kecskeméti törvényszéken folyó bünpörének tárgyalását elhúzza.
Ulain Ferenc ellen a nemzetgyűlés, a kormány é> tisztviselők meg?-, rágalmazása címén iiulitottak büntető eljárást. Ennek az eljárásnak a folyamán Ulain a valódiság bizonyítását kérte. A bíróság ezt el is rendelte és czcftfclül megkeresése utján több tanú kihallgatását is elrendelte. Ezeket a kihallgatásokat foganatosították, a vizsgálatot be is fejezték és a bíróság az iratokat áttette az ügyészséghez. Az ügyészség a vádiratot elkészítette, de Ulain a vádirat ellen kifogásokat adott he.
Aki ismeri a\' bűnvádi eljárás szabályait, az tudja, hogy a megkeresés utján foganatosított" kihallgatások, valamint a vádirat elleni beadott kifogások elhúzzák az ügyet.
Ez a két momentum az ügynek normális folyamatát elnyújtotta.
Ezért azonban semmiféle vád nem érheti sem a kormányt, sem mást. A politikai pereket a közéletből kiküszöbölni akarja. Az a célja, hogy azt az irritáló anyagot, amely a foradalmak által megzavart lelkekben még meg van, kiküszöbölhessük, bzt oly módon látja elérhetőnek.
hogy a már folyamatban levő |h>1í-tikai perek lefolytatását biztosítja és hogy a provokatív m\'dou inszcénált politikai érdekű perek indítását megakadályozzuk.
Minthogy Eckiiardt nyitásait nem igazolta, kéri a nemzetgyűlést. ho.:y ezeket az állításokat a valóságnak meg nem felelőknek tekinteite.
Az elnök ezután napirendi indítványt tett, amely *sz?riut a nemzetgyűlés legközelebbi ülését hétf u. december 15-én tartja. A napirenden több mentelmi ügy szerepel.
Az ülés félegykor véget ért.
Bad Ján >s pénzügyminiszter, akit a rétsági választókerület felkért a jelöltségre, szombaton és vasárnap bejárja a választókerület egyes községeit. Mi reggel ment el a kerületbe s társaságában voltak Szabóky Aiajos pénzügyi államtitkár. Marséba! Ferenc, A l/öldy Béla, Csontot Imre és még számosan.
A pénzügyminiszter ma délelőtt Kósd községben mondott program-
beszédei. A választók.nagy lelkesedéssel fo diák. Holnap, vasárnap Rútságon mond beszédet a pénzügyminiszter.
*
várme&e tOi véuyhatósági bizottsága ma \\ irtott közgyűlésén a legutóbbi b Xrányös parlamenti eseményekkel foglalkozat. A botrány okozóit a törvényhatósági bizoUság elitéli és j;róf Bethlen István miniszterelnöknek továbbra is a legteljesebb bizalmát fejezi ki.. Elismeréssel adóznak Szcitovszky Bélának a nemzetgyűlés elnökének\' is. Üdvözli továbbá Mayer Jánost hivatalba lépése alkalmából. A törvényhatósági bizott-\' ság továbbá elitéli Kiskunfélegyháza Tisza István emlékét sértő határozatát. Ugyancsak elitélte Hajdu-vár-megye törvényhatósági bizottsága is a inai napon tarlóit közgyűlésén a nemzetgyűlésen legutóbb történt botrányos jeleneteket és gróf Bethlen miniszterelnököt a legmelegebben üdvözli\' a házszabályrevizió alkalmából.
Halálos ítélet
Márffy Józsefet és Marosi Károlyt kötél álla!; halálra itélíe a bíróság — A többi vádlottak hal ti/ évi fegyházat kaptak
— A Zulut Köitiiny sajtit tudósítójától —
liudapcst, december 13
A Ixwibavetők sorsát halálos Ítélettel pecsételte míg a bíróság. A törvényszék elnöke, Lmgcr Jenő kúriai bíró halálos csendben hirdette ki az ítéletet, melynek értelmében a bíróság Márffy József batikhiva-talnokot, Marosi Károly droguisla-segédet és Radó József droguista-jnast bűnösnek mondja ki, mint tettestársakat nyolcrendbeli gyilkosság bűntettében é> többrendbeli gyilkosság bűntettének kísérletében, mivel az Erzsébetvárosi Demokrata Kör ellen merényletet terveztek, e célból egy pokolgépet készítettek és azt elhelyezték az Erzsébetvárosi Demokrata Kör helyiségében. A pokolgép aztán a megjelölt időben felrobbanva, nyolc embernek halálát okozta, mig 23 ember súlyos sérüléseket szenvedett.
Bünösr.ck mondja ki a bíróság Horváth-Halas József műszaki tisztviselőt, mint tettest. Márffy Józsefet, mint felbujtót és Varga Ferenc magántisztviselőt, mint bűnsegédet több ember sérelmére elkövetett gyilkosság bűntettének elkövetése kísérletében, mivel egy — Márffy József által elkészített. — bombát Má\'ffy rábeszélésére Horváth-Halas Józsoi a\' Koháry-utcában a büntetőtörvénysz-\'k kapujában 1922. augusztus 22-én elhelyezett. Rajtuk kivlll álló okokból azonban ez a bomba nem robbant fel.
Varga Ferenc pedig résztvett ennek a bombának a készítésében és segítségére volt Horváth-Halas ló-zsefnek a bomba elvitelében: bűnösnek muttiii\'tia fi továbbá a bíróság Márffy Józsefet öt ember sérelmére elkövetett gyilkosság bünte!\'é-w\'k kísérli tében. mivel az időközben Chriaszti Istvánnal együtt 1922 november 16-án este a Reviczky-utcai gróf Károlyi-palota kapujában egyelőre elkészített bombát helyezett cl, ez a bomba azonban rajtuk kívül álló okokból nem robbant fel; — bűnösnek mondotta ki bíróság Marosi Károlyt és Szász Józsefet, mint tettestársakat és Márffy Józsefet, mint felbujtót két rendbeli gyilkosság bűntettének kísérletében, mivel 1923 február 20-án a Márffy által elkészített bombát Marosi Károly eyy hordár utján Rassai Károlynak. Szász József pedig egy bombát ugyancsak
hordár ntjiu Mtklős Andornak küldőt: el. a vári hatás kívülálló okokból nem következett be. Mindezekért
a törvényszék Márffy Józsefet és Marosi Károlyt halálbüntetésre ítélte. — Szász Józsefet és Horváth-Halas Józsefet cgyenkét hat évi fegyházbüntetésre és tiz évi.,hivatalvesztésre Ítélte, amely büntetésből az elszenvedett vizsgálati fogsággal nyolc hónapot kitöltöttnek vett, — Varga Ferencet öt évi fegyházbüntetéssel és tíz évi hivatalvesztéssel sújtották. Nála szintén a vizsgálati fogsággal nyolc hónapot kitöltöttnek vett a bíróság, végű! Radó József fiatalkorúi 2 évi fogházra Ítélte cl.
Kötelezte egyúttal a bíróság a vádlottakat, hogy a bűnügyi költségeket egyetemlegesen megtérítsék.
Ifj. Drenka Béla .vádlottat a fenyegető levelek miatt háronnend-Ik-Ií hatóság elleni erőszak bűntette címén emelt \\/id* alól felmentette. Ugyancsak felmentette a bíróság Márffy Józsefet kétrendbeli gyilkos-si.v;r.t vaió szövetkezés bűntettének Szász Józsefet nyolcréndbeli gyilkosság bűntettének vádja alól, valamint általában a vádlottakat- az ügyészség állal ellenük emelt egyéb vádak alól is.
Az ítélet további részében intézkedés van a bűnjelként lefoglak | tárgyak elkobzásáról. ^
Marosit\'„láthatóan megdöbbentette a halálos ítélet, csak Márffy nem vesz-\' tette el eitiikus létekjelenetét és kihívóan nézett szemben az elnökkel.
.Mi?:or pedig az ítélet rendelkező ré tének felolvasását az elnök befejezte. Márffy félhallkan kacaeni kezdett.
Az elnök erélyes szavakkal intette le és rászólt, hogy ennél a komoly aktusnál tisztességesen viselkedjék és hallgassa végig komolyan az Ítéletet.
Az ügyész egyedül az ítélet felmentő része elleti jelentett be fellebbezést; Márffy kijelentette, hogy fellebbez, mert a régi tanács elfogult volt, ez a tanács nedig részrehajló, mely kijelentéséért az elnök később közlendő fegyelmi büntetéssel sújtja" s amikor ckképen folytatja: ;.felleb-bezek azéit is, mert az elnök ur őméltósága terrorizál engem ... az
elnök Márffyt újból rendreutasította. „Fellebbezek, mert ártatlannak vallom magámat" — jelentette ki Márffy. Marosi Kát oly is fellebbez, mert ártatlannak érzi magát. Az elnöknek arra a kérdésére, hogy kiván-e ke-gyelmct, Márffy hetykén oda kiáltja: — Nem kelt kegyelem! Az elnök ezért a modortalanságáért rendreutasítja. Marosi kegyelmet kér. Az ítélet kihirdetése után a bíróság kegyelmi tanácscsá alakult át.
A postások a katonatemetőért
Az Iparosdalárda és a felsőkereskedelmi iskola adománya Nagykanizsa, december 13 Gyűlnek, gyűlnek a 70.000 .koronás adományok a nagykanizsai katonatemető sírköveire. Minden egyes sírkő, melyet elkönyvelhetünk, külön örömet okoz és uj bizakodást önt belénk.
Különös örömmel töltött el bennünket a nagykanizsai postások áldozatkészsége, amivel akciónkhoz járultak s amiről az alábbi, hozzánk intézett leveliik tanúskodik: Mflytn tisztelt ís igeit nagyrabccsült SserkesztQ Uram!
HmMUs érzelmüktől Áthatva, a világháború torgclegelbcn hósl halállal adózott cm-bcrl.íi ink kiV.nl azoknak a MtlMlmall, kik a ; ••Kijük tartozóiktól távol. Itt Nagyka-nizs* ,-v.vagos földjében porladoznak, sze-ic iv U\'helségünkhflz képest. szent köteles-scgs/crtlen. mi is Igyekezünk egynéhányat megjelölni.
.Mi magvar postSsok, a inagvar társada-lomnak mindenkor számotlcvó taglal voltunk, vadunk és leszünk Is, a legkritikusabb pillanatokban is résen állottunk, a lefolyt világháborúban ugv a klllonbozó harctereken, mint tényleges \' katonák, valamint tábori postás, avagy mint tábori telefon- és táv-irászok is. vitézid állotluk meg a helyünket és vitézül állották meg azok Is. akik Idehaza a rendesnél jóval felényi létszámmal, úgyszólván harcoltak a becsületes munkájukkal.
Nem kívánunk ml egyebet a magyar társadalomi »i. csupán azt. hogy Ismerjék cl kutelesség tudásunkat és igaz magyar hazafias mivoltunkat, mi a legjobb Igyekezetünk és tudásunkkal dolgozni akarunk szeretett liazánk és a kflz javára.
A mellékelt 1.000,000 koronát méltóztasson Igen tisztelt Szerkesztő Uram, mint a Nagykanizsa I. sz. postahivatal tiszti, altiszti. valamint műszaki segédszemélvrftr minden egyes lagja által önként felajáíntt összeget elfogadni azzal, hogy közei jövőben egy hasonló ősszeggel újonnan lto:;<s fogunk járulni a nemes célhoz.
A felállítandó sirkflvek feliratára vonatkozólag határozatunkat késóbb fogjuk tudomására hozni.
Mindenkori kész szolgálatokkal és haza-flas üdvözlettel: Nagykanizsa, 1924. dec. 13.
Dr. Tholway Zsigmond
kit postafúklügyelö. hivatalvezető *
Követésre méltó példát állított a felsőkereskedelmi iskola ifjúsága is, amely az igazgatóság kezdeményezésére 8 sírkő árát gyűjtötte össze a kegyeletes és hazafias kötelességet jelentő célra.
Az Iparosdalárda kebelében annak agilis karnagya, Bikhler Mór indította meg a gyűjtést, minek ered-ii\'.énycképeii 5 sirkő felállításának k \'ltségeit az Iparosdalárda vállalta magára.
Ezeken kivül az egyes emberek nem kevésbbé megbecsülendő, sok esetben valóban áldozatszámba menő hozzájárulásai is azt engedik remélni, hogy megindított akciónkat Nagykanizsa város társadalmának megértése cl fogja juttatni fáradhatatlan munkánkon keresztül a megvalósulásig.
Néptakarékpénztár 5, Fekete László családja 4, Weisz Dezső szakértői díjazása összegél>ől 2, Szabó Ká-rolyné 1, Velecz Ede I sírkő felállításával vesznek részt a katonateme-tőnek sírkövekkel való ellátásában.
1924. December 14
ZALAI KÖZLÓN V
Beszélnek a hantok
(rla: Gírgusclmé Sonimer Boris
Szeretek a temetőbe járni... A néma sírkeresztek ugy tűnnek ícl nekem, mint megannyi nyitott, beszédes könyv.
És amikor a fejfák közölt bolyongok, olvasgatva a feliratokat, — szólni kezdenek a hantok ...
Itt egy anya mondja el fájdalmát, mellyel válnia kellett gyermekétől, amott édes földi kis angyal hagyta oda tört reménnyel a bánatos szülőt ... Tovább fiatal leány, menyasszony hullott sírba, mint letört virág az élet viharában ; itt ketté tőrt márványoszlop: fiatal ember dobta cl magától az életet. Nagy hadvezér, híres orvos, tudós iró, fáradt munkás pihennek itt szerte: egyegy porszeme a nagy mindenségiek s mégis külön-külön egész kis világ mindenik, amig élt!
És beszélnek tovább a hintók . ..
.Hazug csalódás az élet — a halálban az igazság ..
„Híres szépség voltam, most én is a többihez hasonlítok. Gazdag voltam, íme semmim sem maradt. Hiúság, becsvágy hevített s azalatt elsorvadt bennem a — szív. Igy voltam s a magam érvényesülése érdekében durva ököllel dobtam félre mindenkit az utamból s íme: egy sorban vannak velem ők is ..." \'
És megállok rég elhunyt iskolatársnőm "sírja mellett s eszembe jut, hogy egyszer azt találta m ;.:.::ii, hogy üzen majd a túlvilágról, ha ó hal meg előbb . . .
S amint ezen elmerengek, hirtelen fuvallat állal elmozdult ró/soágról arcomba csap a késő délután csöndjében Sphinx Euphorbea pilléje . ..
Kis meghökkenéssel riadok vissza: „Üzenet ez talán ?" — s lassan megindulok a katpnasirok felé .. .
Mélázásomból tovatűnt idők feledhetetlen emlékű mozzanata ragad ki.
— Testvérem volt: sudárnövésű vidámszemü fiu. Tele életkedvvel, testében az ifjúság rugalmas ereje.
A háború előtt 2 évvel, esküvője napján láttam utoljára: Ixtldog mosollyal vezette \'oltárhoz ifjú menyasz-szonyát.
És ntégis, mig az eskető pap áldását fogadta, sűrűn patakzott színiéből a könny . . .
Valami titkos omen ragadta c meg, avagy.a boldogságsirt szivéből?. . .
Es boldog is lett: jóságos, inü-vcltlelkü asszonya oldalán, drága, csacsogó kis leánykájukkal...
I)e felharsant a nagy tiadó, mely a sarajevói véres tragédia politikai hátteréből fakadt: mentek, mentek sokan mentek és mennie kellett — neki is . . .
És ismét valami kfllönös omen! Kocsiindulás előtt hirtelen leugrat : .MegUókolom még utoljára a kis lcányomr.1 !"
— És eljött az idő. amikor zordon télben, sötét éjjel menetellek íihálú mellel, elfúló lélegzettel, csapott hajjal, roskadozó térddel • -bMuvással szemben: annyi ifjú ember, annyi ifjú * apa kárpáti hegy-Maiakon . ..
Azon időiájt valami csodálatos llmoin volt. Egy rég elhalt mára-®arosi ismerősöm karján iáttam öt Wím jönni — halványan, mereven.
Ijedten kérdeztem itug: «H->::n i, | vette őt Szvalyavcsik bksi, hiszen önök nem egy világluu élnek!?"
l:s Szvalyavcsik bácsi meredt sárga ujját fakó ajkára s/o:•.•..!:> .Hallgass, nekünk nem szübai beszélni !"
— Hirtelen felriadtam s ijedt borzongással húztam fejemre a takarót. Künn süvüett - dermesztő hóvihar... „El innen halálfuvaloin, — melletlein piheg az élet: szunnyad.\'), édes kicsi fiam !•*...
• •
És nemsokára liire jötl, hogy azon a dermesztő, fagyasztó éjszakán i összeroskadt: orosz g >lyó találta... 1
Márainatoss?igcleu eggyel tobb ; let! a — katonasir!...
Nem csókolta meg többé a kis- i leányát... Elfödte a fagyos görön:;y; 1 fejfája azóta félrebukolt, ki is d It tnl.ui
— sirdombja behorpadt az idegen bitorlók bocskoros lába nyomán...
Vájjon lüz-e valaki bokrétát föléje? ; Vájjon kérdezte-e már, mit laknr e Csf.uiK-s katonasir?...
IVtlrg tudna mesélni...
Megállok a — katonasiroknál. Ez a szép sorrend iyazi katonai rend
— és szólni kezdenek ők is...
„Igy álltunk sorban akkor is, amikor a zás/ióra felesküd\'ünk, amikor a csákónkra tűzték a tölgylcvelct.
De nem Ilyen némán, nem ilyen gyászosan; szemünkben a le!!<ese- | dés lángja lobogott, szivünkben olthatatlan hazúSrere\'el!
Iá jó vivvel. de a diadal reményével hagytuk oda okét — al.ilcct ; szerettünk..
Batrak voltunk. hogy ti ne félje -tek; fáradtunk. vlirasztoUunk, hogy ti nyugodtan pihenhessetek: éheztünk, hogy neklok legyeit élelmetek! Szabad ég alatt áztunk, fáztunk, hogy s I: hajlékotok épségben maradjon. A lövészárok éleiének minden kínját, nélkülözését elszenvedtük; leszakadt szennyes ruhával, férges testtel, elgyengült izmokkal, halálos verítékkel, vérző scbl>ei. elhomályosult szemmel, aggyal, szomjúság! M lázas ajkkal...
Vad ékts/.töi:ncl — halálos ro. Itamozásra!\'
-- Nekünk is volt, aki szcictett. akit szereltünk^ lalán a bánat és nyomor sírba is vitt már sokat közülük...
Oh jöjjetek hát ti ö helyettük s igazítsatok meg a fejf.Jnk.it,"ha félre-billent s a távollevők simogató keze helyell húzzátok viss/a rögöt, ha köziünk járó libátokká! le találtátok súrolni!
Szeressétek a/t a rögöt: magyar föld az, melyéit mi ifjú életünket, reményünket adtuk. Korhadó fe\'i.ut-kat ujiisit- k mc«, h In majd eljönnek ide szerelteink, omló kí\'oy-nyeik íátyol.m elhomnlyo miIi s/enn\'.k meglaláltiassa fekvö,i.:(yiinkei, elolvashassa r.ceör.kíl...
Kicsinyek vagyunk ugyan - név-tvkne\'-mek m m.hivik beni:llr.\'<et, do a s/ivünk nagy volt, niitii a h.i.l-vezéreké: ti •ns/cri:).:. iT. :. "s ikkc

ott!
NAP! HÍREK
A mi elporladt hamvainkból uj dicsőség fakad: nágy Magyarországé. Mert nem veszhet . \' a/, a n-m/ei. mely kegyektul adózik hós fiai Cinlékének!"...
Szeretek a te beszélnek a Imi
Olt
NAPIREND
~ I
December 14. vasárnap |
Wtn.i! k«lo!|l:us Srjrlil.IK.il, ProSei-S.i\'ir.Uv !xn.-lii.i: Klvlcv h>\'» 17. ■ \'■>,< ; in M pír.\'.---. j j
»\' . iVlatin í 07 p»;c*oí.
A Mcltorol4f(iiil Intézet jcltnléie ] swlnt egy dúr c linycccj nem
V.lllutó,
At Ipartestület lábbeli k{*ritóS7flk-rtrtAlyinak tc•»»tólye :.. i ;
*z IpMtollikt tielytogébcn
A Kc.i-s/.lcny Tiszt vi*clónl>k Egyesületének leloK «... iKs/ejovetcle lUlulin . (Mkof. >,iju li.lyhf^ct^n.
At evangélikus egyház V>IIIK>$ t%-it-\'.yc j Ifdiplomtwn c*te 6 fokoc. A Ininsrfnmibln milkcilve!\'. rl*..«J.Í*.1
* I\'dinári i: ;ylr|l)cii. Sil-irc ktrill: Arányin "I <r. opvroUo.
A koforniAtus NócgycsQlct »arác>o-r.yl ké/iaiui>Vji kiállilá»>. Sugár ul í\'
Mu. {. t\'rAril*: MuíiI-jímIíhIis. dí\'clútt II dnfcor. IK-luÜn 3 .\'». c«tc 7 is V i «.r Mi ulti M\'luti, N\'txm.l íalm-i lvje ViU,:: DtlutJn ó is S.
• tf 7 cs \') . mVot Vetrflcd línc.al.
December 15, hétfő
RAiiul kltoiívu*: Vjlcriin p*. rio!f$ } á;i»: Wu-.na. I<r4rlila: Ku/ttv W IS. \\ •;-,]» lif I r.\'Kucl 7 .\'.ÍJ 53 Jivrckor, i«y«i>;- i \'2<k di^luhn I órj iiS pcd-k\'ir. Tu^omAnyoí dAu<:fts az Urániában.: i iJi ftcli tlr : Az (fHUvnm *zr:c. • A/ likát I
•..... K. >:. f fvjc KI K <>r.ikoi- S
Örökzöld
karácsonyfái; hossm sorban elindultuk a /ügyekből, hogy az életük árán örömet hozzanak a városok, faluk komor falai közé.
A piac hideg tégláin emberekre várnak, kik /laza vigyék őket. A agy halni, uikbál a karácsony szent illata száll fele ik.
Megállunk ott. A szemünkkel ki is vátasztimk egyet. Futólag megkér\' dezziik a: árál is. Aztán szomorúan tovább megyünk.
Ús$:e<:< rul a szivünk és lelkűnkben r, ;;i karácsonyi emlékek zsonga-nak, amikor még nem volt gond a karácsony, amikor ürömmel, szeretettet vártuk émár hetekkel előbb né-zegetttik a kirakatokat, hogy mit veszünk a kicsi gyereknek.
Most is megállunk, l-l-11nézegetjük a karácsonyra szánt sok fényi, csillogó pompát. De most könny lopódzik a szemünkbe. Az is csillog. De nem örömökéi hitdd. Akiknek a sok szépet .bánták, falat kenyérért küzdenek. Hi.ii uja sok apró gyermek a jó kis Jézuskának, hagy neki hi;s-j hi-ló f.-\'l vagy hojasbaba; a mai
Í karács t ..>• „ kis Je.-uskája" örülni fog. ha « ;:> • ." *:i\' séges ruha taromot, 1 jobb . / i::J oda: szeretteinek.
Sok ns .»,//?)• . árja szomorúin az Ünnepel. A: asszony lelke olyan ösz-S\'.eiételu. hogy s -eriörömei szerezni, i ■< \\ \'ri adui. ile ma kötve a Uze. Ma hiába kínálkozik ezer tehe-tó tg, hogy adjon mindenkinek kör-nyeze:ét:eu a lelke melegéből.
Hiába a zöld karácsony/a, az örök szeretet, a betlehemi örömök jelképe. Hiúba a sok csillogó fejiy, ami végig :-i.-Jr!i tu ep útját. Minden mögött olt lappang a gond. A nincstelenség ásí: száz meg száz ablak mögül.
Asszonyok I A ti lelketekben ott él a „szeretetet, melegséget, mosolyt adni\' örök vágya. Adjatok most is a lelketekből egy darabot karácsony estére a sötétben maiadt ablakok mögött tinnepelőknek,
.\'I társadalom minden csoportja indított karácsonyi akciót szegényel részére. Asszonyok! Ti vezessétek férjeitek adakozó kezét és szivét I
Gondoljatok a gyermekeitek arcán látott mosolyra s adjatok a más éhező, rongya gyermekeinek.\' Mert nagyon sok a tiéteknél, a miénknél is szomo-rubb karácsony. Mert a szeretet a ml lelkünk legszebb ékessége. És ebből adni nem érdem, hanem kötelesség.
Deata
— lózsef főherceg Kaposvárott. József főherceg tegnap ti órakor Kaposvárra érkezett a 44. gyalogezred kiállítása és a karácsonyi vásár megtekintésére. Nagy lelkesedéssel fogadták. Este 8 órakor nagy bankett volt a .Turul" szálló éttermében.
— A város kölcsöne. Nagykanizsa v.lros tanácsa pénteki tanácsülésén tárgyalta többek között az egy milliárdos kölcsön ügyé! is. Az cire vonatkozó képviselőtestületi határozatot, melyet most már a vármegye is jóváhagyott, felterjesztették a l\'énzinie/eli Központhoz s ennek alapján a kölcsön összegének folyósítása hamarosan megkezdődik.
— Számvizsgálat a városházán. A számvizsgálók Zarubay Andor számvevőségi főtanácsos vezetésével pénteken és szombaton délelőtt folytatták a városházán a vizsgálatot.
\'Tegnap délben a számvizsgálók hazautazlak Zalaegerszegre és hétfőn reggel érkeznek vissza, hogy megkezdett munkájukat befejezzék.
— Kcresztényszociállstók segélyezése. A helybeli kcrcsztény-s/ociálistapárt elnöksége értesíti tagjait. hogy Cscrnoch János hercegprímás a Kaszelik-féle alapból több igazán reá szoruló keresztény testvéreinknek Segélyt nyújt. Ezen segélyekre igényt tarthatnak akercsztény-szociálistapírt mindazon tagjai, kik hosszabb betegségüket, nagyszámú családjukat és szegénységüket kellően igazolják. Az erre vonatkozó bélyeg-mentes kérvényeket a hercegprímáshoz címezve legkésőbb folyó /uí 18-dn este <V óráig a helybeli keresztény-sz-.ciálistaj)árt irodájában Rozgonyi-utca 7. szám alatt kell benyújtani továbbítás végett.
— Anyakönyvi hírek. Az elmúlt héten született Nagykanizsán 12 gyermek: 7 fiu és 5 leány. Házasságot kötőitek: Fischer József cipó-fdsörészkészitó-mcstcr Kaufman Erzsébettel. Kollarits Géza fodrász-mester Somogyi Katalinnal. Szalai János asztalosscgéd Vlaszák Rozáliával. l-lhaltak: Lovrek Mária 5 éves, torokgyik; Poszovecz János földműves Mi éves, hólyagdaganat; Kullarics Ferenc napszámos 50 éves, nyelvrák: Sneff Miklós 1 napos, éretlenség; Varga György földműves 21 éves. agylályog; Horváth Balázs szíjgyártó-mester 34 éves, hashártya-gyuladás; özv. Klema Ignácné 70 eves, szivizomelfajulás.
— Bór-retikülők a legnagyobb vála»2t0kbau,/legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
CsÖ^efk Ííszáinio\'k és vizvezeiékek \\Yeiser Gépgyár, Nagykanizsa
— rfMírc, valamim ».«•!> cvlr.i, hm.i\'.y.n mcnyiM-lw. Sugár-Ul 16. Telefon 9.
2ÁI.AI Kf)2lÖSíV
1924. December U.
I -
_ Festménykiállítás. Szerdán reggel feslméiiykiállitás nyílik inig Nagykanizsán a Polgári ügyiéinek , egyik földszinti külön helyiségében. Az aquarell-festniények festője Mesko Ferenc helybeli festőművész. A kiállításra — melyre lapunknak szerdai számibai) még visszatérünk — felhívjuk a közönség figyelmét.
_ 1914. Egy film, melyről boldog békeidőknek romantikus emlékei intenek felénk, mintha nem töi-tínt volna azóta semmi; májusi napsugár omlik a Práter alléin végig, vidám bécsi liürgerek üde hancúrozó fiatal leányok, diákok, delceg katonák nyüzsögnek a békés császárvárosban, a Práterben, az óriáskerék környékén. Ebben a miliőben mis nem is foganhat, mint tiszla romantikus szerelem a napsugárban ftlrdó fiatalok között. A király egy magasrangu adjutánsának egy kis hintásléány iránt fellobbant szeleiméről szól ez a történet, melynek keretében, mint mosolygó álom vonul fel a béke élete, Ferenc József bécse és elérhetted látomásként maga az ősz uralkodó /. Ferenc József amint jóságos mosollyal fogadja kocsija körttl tolongó alattval\'it, kiknek mindenike szerelő hüszkeséggel nézi az cisz uralkodó délceg alakját. F.z a nagyértcktl film olyan hűséggel varázsolja elénk a letűnt esztendők minden szépségéi, hogy azt maga az élet sem csinálná jobban. Ferenc József szcmélyesiiöje AiiImii Vavcrka, békeidőben mint őrnagy szolgálta uralkodóját: megtévesztő hasonlatossággal adja vissza a?. osz uralkodót. A kél főszereplő: Marv Philbitl a csodás szépségű fiatal filmszinészuó, aki a bécsi Itii-k .t alakítja és Normanne Kerry a király adjutánsa, ma tnár a filmvilág bcér-kezeltei között állanak. Az Uránia mozgó a film egész jövedelmét a hősi halottak emlékének juttatja.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete ma, vasárnap délután 5 órakor saját helyiségeiben összejövetelt tart. Ebből az alkalomból Mut-scltenluicher Eilvin dr. előadást tart a „Patronage"-ról. Utálta játék-kiál-litás lesz. Az egyesület szívesen lát 1 vendégeket is.
— A kórház karácsonyfájára 1 ujabban a kővetkező adományok érkeztek tie: Utwettsleiiiué (Pus/.ta-szentpéter) 200.(X>0, dr. K. J. 100.(100, R. F.. 15.U00 korona. ■■! szegényház karácsonya céljair , dr. K. J. 50,000 koronát adományozott.
— Nagykanizsai dalárdák a pécsi dalosgvfltésen. A Dunánbili Dalszövetség, melynek ezidószeiiut Pécs a székhelye, isinél aktivitásba lépett és ma tartja közgyűlését Pécsett. A közgyűlés határoz a legközelebb tartandó dalosverseny időpontját illetőleg. A közgyűlést megelőzően a vidékről érkezett küldöttségek tiszteletére matiné lesz a Pécsi j Nemzeti Színházban. A nagykanizsai | Iparosdalárdát elnöke hazsó József | és karnagya BttcMer Mór fogják képviselni. A Postásdalárda, a Zrínyi Irodalmi Kör dalárdája ugyancsak Büciiter Móri bízták meg képviseletükkel.
— Állásába visszahelyezett detektív. Vajnovits I.ajos állatnrend-órségi detektívet a belügyminiszter tegnap leérkezett rendeletével viss zahelyezte állásába és Szombathelyre i régi állomáshelyére rendelte be azon- 1 nali szolgálattételre.
-Az Izr. Jótékony Nőegylet má-iodik kulturestje. Az Izraelita jótékony Nőegylet december 25-én délután 5 órakor tartja második nagyszabású kulturcstjét saját alapja javára. Az estélv kimagasló pontja Koscnach Miksáné irónő felolvasása és Földes Bandi a 10 éves magyar Mozart zongorahaiigversenye. A Nőegylet szokásos évi mulatságát febr. 7-én tartja meg.
— Zenekari próba. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör zenekara hétfőn este ti órakor próbát tart, melyre a tagok pontos megjelenését kéri a vezetőség.
— Az Irodalmi és Művészeti Kör férfikara liétfóu csle háromnegyed 1) órakor a Polgári l\'.gylet emeleti helyiségében próbát tait.
— Létszámemelést kér a tűzoltóság. A nagykanizsai Önkéntes Tűzoltó Testület azzal a kéréssel fordult a városi tanácshoz, hogy a tűzoltók létszámát a város tűzbiztonságának érdekében emeljék fel. A mentőszolgálat ugyanis állandóan igéilybevesz két tilzoltól. Ketten meg mindig szabadnaposok, az éjszakai inspekciós-szolgálat követ-kéziében. Azoiikivül állandóan kell ege l.iktauyaór. A Tűzoltótestület ezérl kérte \'létszámának 3 4 emberrel való felemelését. A városi tanács arra az álláspontra iielyezkedclt, Iiogy tekintettel a belügyminiszter- ! nek a napokban leérkezett létszámcsökkentésre vonatkozó rendeletére,
.1 i ilzoitó Testület kérésének jelenben ucin tehet eleget. M.t még az | is jcl.\'ntös eredmény, ha valamely I városi üzem létszáma megmaradhat. I de növelésre ezidőszerint iiiiics cslie- 1 tőség. A Tűzoltó Testület tagjai ré- | Szere ruhákat is kéri a várostól, a i tanács azonban pillanatnyilag ezt a | kérést sem tudja teljesíteni, hanem kilátásba helyezte, hogy a jövő évi költségvetésbe beilleszt egy nagyobb lé-eit. hogy ezzel gondoskodás tör-lénjék a\' tűzoltóság felruházásáról.
Villanyvilágítás Pacsin. A pacsai községi képviselőtestület ismét kifejezést adott határozatával, hogy megértője a haladásnak és a fejlődésnek. Legutóbb tartott ülésén elhatározta, hogy villanyvilágítást vezet be a szerződés megkötése céljából hat tagu bizottságot küldőtl ki. Az áramol Zalaapitiból a Mos-uvi-féle telepről vezetik át. A szerződés me.\'kötése után a munkálatokat megkezdik, január hó végén már villanyfényben ragyog.
— Tanonciskola Pacsán. A . pacsai községi képviselőtestület el- | határozta, hogy az uj ipsrlörvéiiy j alapján a tanoncok számáia való tekintettel tanonctanfolyamot létesít < heti kilenc órával.
Találtak a. Rákóczi-utcán egy csomó kulcsot. Átvehető a kiadóhivatalban.
— A Református Nőegylet kiállítása a fémipuri szakiskolában.
A Református Nőegylet hölgyei Kádár l.ajosné vezetése és irányítása mellett saj.it szövésű és készítésű kézimunka-kiállítást rendeztek, amely valóban érdemes a /megtekintésre. Konyharuhák, fcllémíinllk, gyermek-ruhák. függönyök, ágy és asztaltaka-rók faldiszek. legfinomabb díszmunkák, azonkívül raffíából készült asz-ialdiszek, kazetták, virágkosarak, azonkívül különböző játékok stb. A kiállított szebbnél-szebb kézimunkák között ki kell emelnünk Lázár Kor-uéhié fűggOnydrapériáját, ágytakarú-jál. gyönyörű gyermekjátékait. Szend-rey Ilus éí-Owte Forencné kézimunkáit, ütő Lajosné pazar rafiia-disz-munkáit stb. A kiállítási — amely még ma estig megtekinthető — nagyon sokan látogatják.
— A karácsonyi záróra. A kereskedelmi miniszter ebben az évben is kilátásba helyezte, hogy a karácsonyi ünnepek előtli nagy forgalomra való tekintettel az üzleti zárórát meghosszabbítja. A közeli naptikban megjelenik a rendelet, amely .megengedi, hogy karácsony hetében az üzletek este 7 óráig nyitva maradhassanak.
— Nagykanizsa szabályrendeletei, cini és névtára Mivrir Imre dr. összeállításában a hét első napjaiban sajtó alá kerül. A szerző az érvényes szabályrendeletek összegyűjtésével s pontos helyi cini és névtár összeállításával régi hiányosságot pótol s épen ezzel magyarázható a nagy érdeklődés, mellyel városszerte várják a könyv megjelenését.
Ifj. Ciontla Béla iró, kinek különösen kisebb csevegései a hölgyek világának kedves szellemi csevegései, hétfőn csle fél 9 órakor előadást tart az Urániában az otthon művészetéről vclitoii képek szemléltetésével vonultatja fel a kőkorszak primitív emberelői kezdve a különböző koroknak az otthonnal kapcsolatos müvelöelőadástőrténeti vonatkozásait. Előadása elé, melyet Budapest közönsége előtt nemrégen nagy sikerrel tartott meg, várakozással néz a tudományos előadások közönsége
MM.
HAJSZÁLAKAT
POLLÁK SAROLTA
BUDAPEST, AtlDRASSr-UT II.
lPjrl.1 -rutinul nrmP.n)
,.MIrncle"li«lcHl»olliio<r „ÍUfllJH. uti.tilM.1
SlípO^IJXiOl StcmUnUUi. (Kírjtc pt>»p.llB>i)
n
» Cigarcttá/ik Ön ? Sodorjon Janin*
Pénzkölcsön és ingatlan.
Inatlanra való bekebelezéssel kől-cs\'/sU gyorsan szerez Szigrisit Lisiló ingatlanforgalmi * irodája Fő-ut 8. szátn (öazái-mlvarban). Ugyanott megbízás van igen szép és jövedelmező házak eladására. Reiidkivíll előnyös olcsó alkalmi vételhez juthat. Ingatlan eladásoknál, bériéi kiadásnál, iakás és iizlet átadásuknál keresse fel S/.igriszt irodáját, lelkiismeretes, gyors kózvetités. Telefon 150.
Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
-—-----
Nemcsak karácsonyra,
hanerít egész éven át
otísi j\'1. T.il Itliet v.tsSrotnt a „Sicreccen" dlv.llirullzUtlirn. .-itllit jelenleg ts
l drb férfi fehér ing.............IIO.GUO.—
I pár bélelt tricó kesztyű ............. 35.000.—
■n.;Y vjtlaszlékban, gallér, liézelö, nyakkendő, socknl, harisnya, dtvatmetléiiyek.
LegnlkaLnaa»hb é« liocxnocnbh oíAnrtékoti kpnhatúk
Májon Testvérek melleit. Tcleíon tG7. mxi
Kaufmann Manónál

"J
= Schvarcz Dezső cég közli, hogy ismételten érkeztek a volt minőségű harisnyák, melyek a magasabb vám dacára a karácsonyi idényre való tekintettel a régi árban árusíthatnak és pedig : selyem flór minden sziliben párja 50.000, muslln minden színben párja 36.000 kor.
Merényletet követett el Filipp kötöttárugyára Szombathelyen a drágaság ellen, mert egy jumpert 38 ezer koronáért, egy kötött kabátot 250 ezer koronáért, gyapjú ujjaa-mcliényt 150 ezer koronáért ad. Tessék meggyőződni vétclkényszer nélkül, amíg a készlet tart.
— Saját gyárlmiayu kötött kflbit K ISS.OOU lói. ssjM gyánmía>u kötött mcl-líay K ISU.ttJO-töt, i.-iJA* gyArtmáayu kötött |uiil[ier K 30.000-tól. hllipp kötotlirugyira Szombathely, Síeli Kálmiu-u. S.
Nőiszabók figyelmébe 1 Folyó hó 17-én, szerdán este 9 órakor az Ipartestület helyiségében nagygyűlést tartunk, felhívjuk az összes varrónőket. hogy saját érdekükben a fontos értekezletre jelenjenek meg. Nőiszabók szakcsoportja.
Hogyan lehet a karácsonyi ünnepeket költség nélkOI Budapesten tölteni? Illetőleg milyen módon lehetne a- karácsonyi bevásárlás céljából Pestre utazó vidéki uií közönség költségeit megtakarítani? Elsőrendű alkalmat nyújt erre a világszerte ismert Semler cég, most folyamaiban levő karácsonyi occasio vására, melyen békebeli minőségit príma ruhakclmék kerülnek a leg-mérsékcltebb alkalmi áron való eladásra. A rendkívüli érdeklődés miatt — mely a Londonból érkező maradék szövetek iránt mutatkozott — ujabb nagyobb maradék transzport érkezett a londoni Semler cégtől (London 14. üolden Square), melyek az oltani nagy forgalom folytán halmozódtak fel s amelyek Budapesten a cég Bécsi-utca 7. alatti fő- éi Koronaherceg-utca 9. alatti lióktlzle-tében kiváló finom minőségüknél, nemkülönben igen jutányos maradék áraiknál fogva a karácsonyi occasios vásár gerincét képezik. Nagyobb vitet alkalmával oly nagy összegila megtakarítás, hogy az utazási és. tart ózkodási költségek busásan megtérülnek.
Uri- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwata Dezső cégnél, Fő-ul 5.
MJ3ZI
Uránia. 3, 5, 7 és 9 órakor: Minaret szózala keleii történet, főszerepben Norma Talmadge.
Világ. 3, 5, 7 és9 órakor: Velencei karnevál, Pathé film.
Vasárnap délelőtt 11 órakor mutt-káselőadás.
Hétfőn este léi 9 órakor, Oondí Béla iró előadása: Az otthon mű-véazeíe.
A Quo vadis? II. rész előadáui kedden és szerdán az Urániában naponta fél 6, 7 és 9órakor; a Világban naponta 9 órakor tartatik im£.
Sodorjon „JANINA" papirt.
1024. December 24
\' ZALAI KÖZLÖNY
71
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VáSJlR
1925
ÁPRILIS 18-27-10
Rendezi a BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Felvilágosítás kapható: Nagykanizsán, Fischol Fülöp Fial könyvkereskedésében, további a visir rendezőségénél BUDAPEST, V.. SZEMERE-UTCA 6.
Kedvezményes utazás és vlsum. Lakáskiutalás.
ZSOLDOS MAGANTANFOLYAM
Budapest, VII. Dohiny.o.W. Telefon:J. 124-47 ttfkfMlt k&iípl.ltoUI maginviniíJkra, «nf1if»U« V I <i i k f« k c t I (.
Karácsonyfadíszek
Gyermekjátékok Társasjátékok Képeskönyvek, ifjúsági iratok Ajándéktárgyak
felnöltek részére
nagy választékban, olcsó árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiainál
Nagykanizsán.
blvillilom wovcltk, Ion,lak. kín mliik, IMIksbilok biimllyen silnrt v,!ú lesicsél.
katonaköpenyeket khekl szinre festek.
A legkfayesebb estélyi (uhlkal II
tisztítom és festem. Minta utáni testéit vállalok.
MAYER KÁROLY
rakafeató <> vcfytUxttló
Oyár: Kőlcsey-ut 19. szám. Ozlet: Fó-ut (Korona szálló).
Elismerten legjobb áruit rendkívüli
0CCASI0
árakon árusítja
ifj. Vajda Dezső
Badapast, Koronahercag-u. 8.
««<f K-MI
Kópenykelmék ............ 150. -
Ruha- és kosztomkelmék..... 130.
Kockás gyapjukelmék ...... tó.-
Silnes kordbársonyok......... 92.
Crepa de Chlne-k ......... 135.
Japon minden színben ...... 95.—
Selyem mafocaln, színekben ... 150.—
Trikó selyem ............ 140.
Mintázott marocaln ......... 150.-
Selyem újdonságok estélyi ruhákra
Brokát és bélésselymek ...... 100.—
95 cm. széles ruluvászon...... 33.- -
110 . , francia grenadln 49.-100 . . francia béléssatlnok 65.— 110 . . cérna grenadln ... .37.—
100 , . lüllök......... 33.
Simaésnilntiizottfüggőny-sloussorok Petlyes és mintázott bjtisztok ..s 39. Maradékok rendkívüli olcsó árakon.
Száraz
bUkktUzifát,
, továbbá
bükk füróazhulladékf At
vagontételben jutányosán szállít,
mindenféle gömbf átvesz
EHRENWALD BÉLA
DM l.l.f.tk.Jd
Budapest, VIII., Kát.irt.-tí r 14.
műszarüzam éa irógópvállalat
(Cégtulajdonos: SZAKÁTS GYULA) Nagykanizsa, Kisfalud! ándor -utca 2. szám. Telefon i 40. TSrv. bej. cég. Alapítva 1919.
Karácsonyra és újévre
azokat nálam poliroztatja, savaztatja, nikkelezteti és galvanizáltatja.
Gyárt, átalakít, javít:
írógépeket, sokszorosítókat, ellenőrző pénztárakat, varró-, kötö- és szövőgépeket, kerék pá rokat. motorkerékpárokat, személy- és teherautókat, motorokat, villamoskészfl-lékeket és műszereket, tömegcikkeket, tcs tegyen észét i gépeket és készOlékeket, orvosi ni fi szereket, kórházi berendezéseket, mozigépeket, röntgeneket, r á d i ó k a I stb.
Alkatrészek és kellékek minden géphez.
írógépszalagok és karbonpapirok. írógép karbantartás. «<&»
Autogarage.
Nikkelezés, galvanizálás minden szinre. inágnesczés, akkumulator-töltés zseblámpák, rádiók és autók részére, esztergályozás, csiszolás és polírozás, vulkanizálás,
autogénhegesztés és vágás, zománcozás, f é m ö n t é s, marás,
akkumulátorok formálása, köszörülés, kovácsolás, fémpácolás.
Hó- és sárcípők
vulkanizálása és javítása egész talp és sarok, féltalp és javítás.
ÉKA DIVATARUHAZ
ajánlja férfi- és női-szöveteit, továbbá vászon, schiffon és kanavásznait
legolcsóbb Árban.
Legtökéletesebb |s
HICAPWOtfl
fogkrém, mely üdít, fehérít, fertőtlenít. — Kapható mindenütt.
^■n.i.t..._lu_
azon-keres
3, vagy ■ _ miifcen mellékhelyiségekkel
2 szobás 121 Kel St nalra, jó lelépés mellett k<
SZIGRISZT LÁSZLÓ irodája, Fő-ut 8. "JE
Ma mindenki nril KTITfifi
a világhirtl JJ* ■ ■
varrógépet használja, mert minden más varrógépet felülmúl!
mm síi™ h fi*, mm i
Kedvet A rénrlcHi Jtcté»i faltótelek I
traktor
FORDSON
a gazda nélkülözhetetlen egyetemes erőgépe
szánt, vontat, csépel
Ford szentély- és teherautók * Eredeti Ford és Fordson alkatrészek
ANTAL JÁNOS ÉS TÁRSA
Lincoln Ford Fordson nntorizált képviselete
KAPOSUAR, FŐ-UTCA 22. SZÁM.
Nagykanizsa és környékére n képviseletet műhellyel rendelkező mezőgazdasági gépkereskedönek átadom.
Akik til s hlrdelfert klvijlák, <!■ telllk tt a vitJrliini! eTómuUt-Jik. si.k í o engedni Ínyt kapnak.
Herczeg és Fodor
Budapest, Vlll.,Thököly-ut24.
A Keleti f>Ur*KSrar Mallett A legolcsóbb bevásárlási forrás.
Férfi és női szövetek, posztók, vásznak, kanavásznak. selymek, . mosó és kötött áruk, kész fehérneműik, ágvterltók, szőnyegek, paplanok, függönyök, mennya<szonyt kelengyék átb. nagy választékban!
HÜTTL TIVADAR
i. klr. aJvarl txAIIIIÓ
Budapest, V. Dorottya-u. 14
Porcefláiv ós üvegáruk
Étke/Ő-, kávés-, teás- és Uvegkisxleick, mosdókészletek és egyéb hasznnálatl-, valamint dísztárgyak dus választékban.
v i a t vt
butorvevök figyelmébe!
F.NOEL, Budapest, Vili. Népszlnház-u. 18.
lUlll butorinilaii ioait olooón ós jól vásárolhat
Stikutit tuai|«Ui.
Fleischmann áruház
Budapest. My-iul tt.vM
karácsonyi occasió eladását már megkezdette.
Az összes raktáron lévő áruk teta-mesen leszállított árakon kerülnek eladásra.
Occasió áraki
Férfi és női szővetosztáty:
FérII ruhaszövet 140 cmtr. 78.000 K Strapa ruhára való kelme ... 145.000 Momespun eredeti angol ... 178.000 Rjglin és télikabát kelme 180—220.000 ,. Kockás és csíkos női ruhaszövet.................. 42j000
Gyapjucasin dlvatcslkokkal 46.500 .. Camgarn cbévlotle 1*10 cmtr. 67.000 „
Vászonosztály:
Kelengyevászon .........
Mosott chlffon............
Piroska vászon a cég specialitása..................
Lepedővászon elsőrendű minőség ..................
Paplanlepcdóvászon. 180 cm. Konyhatftrlő és szakajtóruha Aszialkészlet damaszt. 6 személyes ............ ...
Nappali Ing uját készltm. Nadrág uját készitményO Hálóing saját készitményO
15.500 19.000
45.500 55500 15500
255.000 63.000 53.000 99.000
Mosóosztályt Orenadln, duplaszéles, világos színekben .........
Mosó voil valódi francia, remek mintákban .1. ... Hímzett grenadln gyönyört)
klmintázás...............
Japán creppe, világos alapon,
mintákban...............
Creppelln legújabb divat-
csíkokkal 100 cmtr.......
Tcnlszflancll ...... 22.000-
Sportllaitell minden divat-
színben ............-..;
Ratlnée flanell 56 dlval.
színben ...............
Doublé flanell elsőrangtt minőség, legújabb mintákban ...............
17.500
19500
37500
2S500
4&500 28.000
26500
41.000
K.OOO
Selyemosztály:
Crepp de Chlne divalszl-
nekben ............... 128.000
Geoegettc minden divatszlnb. 135.000 TricotUeiycm. nehéz minős. 145.000 Charmeuse, llberty szinekb. 165.000
Vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek. r K felhalmozódott maradékokat karácsonyi occasio árban árusítom.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 72.
Olcsón vettem!
Olcsón adom!
Kazinczy-utca 1. Városház-palota.
A karácsonyi vásár keretén ajánlom az alanti cikkeket feltűnő olcsó árban mig a készlet tart.
Barna magasszáru női 300.ooo Barna fél regatta I... 250.ooo I. teveszőr komőtcipő nöi 85.ooo . ■■ - férfi IOO.000
1&S4. frecembcr 14.
ZALAI KÖZLÖNY
7
Irodalom és művészet
Aranymadár. , A Transdanubia Nagykanizsán már régóta előnyösen ismert miikedvelőgárdája tegnap adta elő elsóizben Harmath—Zerkovitz 3 felvonásos operettjét, az Aranymadarat Bágyonl Szabó Bandi kitűnő rendezésében. Dómján István Niokáj szerepében mesteri alakítást nyújtott. Bágyoni Szabó Bandi már nem is műkedvelő, hanem a Polgári Egylet színpadáról elkívánkozó, tökéletes táncoskomikus. Jól oldotta meg szerepét Charley apó: Schuhel Károly s az elegáns, kimért márki: Klemann János. Az aranymadár szerepét Major Manci játszotta \'sok kedvességgel. Szalay Manci elevenen, otthonosan mozgott a színpadon s egyik legbájosabb jelensége volt az Aranymadárnak. Sikerült Martin anyó volt Pananer Bözsj, A zenét a Trans-dauubia saját zenekara szolgáltatta Arnberger Rudolf vezénylése alatt. Az előadást ma este 8 órakor megismétlik s utána reggelig tartó bál következik.
Képzőművészeti kiállítás Pécsett. A Magyar Képzőművészek Szövetsége országos képzőművészeti propagandát készit elő, a melynek célja egyrészt, hogy a vidéki közönség is megismerje az állandóan Budapestre koncentrált kiállítás anyagot és bennünk a magyar képzőművészek világhírű készségeit, másrészt pedig, hogy a vidéki tárlatokon történő eladásokkal segítsenek a súlyos gazdasági válságba jutott művészeken. Az első ilyen nagyszabású művészi bemutató decemberben Pécsett lesz.
Országos dalosverseny Sopronban. A Budai Dalárda 60 éves jubileuma alkalmából az Országos Dalosszövetség díszközgyűlésén elhatározták, hogy az 1912 óta első országos dalosversenyt a Soproni Magyar Férfidalkör 50 éves jubileumával kapcsolatban Sopronban fogják megtartani. Az ország minden részéből 50—60 egyesület fog r<iszt-venni a versenyen mintegy 3000 taggal. A verseny valószínűleg augusztus 14 és 15-én lesz.
Az ember egyedül marad. Flnta Sándornak lapunk egyik tárcaírójának nemrégiben ezen a cimen jelent meg egy kis elbeszélés-kötete Szombathelyen, a „Nemzedékek" Irodalmi Vállalat kiadásában. A kitűnő novellista tehetséget eláruló kis munka mindegyik elbeszélése élénk meg-figyelőképcsségről, biztos kézzel vezetett tollrói, szépirói hivatottságról tesz tanúbizonyságot. Minden sorából kiolvashatjuk Írójának tiszteletét és ragaszkodását a romlatlan, kristályos, magyar nyelv iránt. Világnézete, erkölcsi felfogása egészséges talajból nőtt ki, hogy példaképen álljon a fiatal magyar író-generáció előtt. (bl)
TÖRVÉNYSZÉK
Fellebbviteli tárgyalások
A nagykanizsai törvényszék fellebbviteli tanácsa tegnapi ülésén a következő Ítéleteket hozta:
Pálfi János egy mesgyeügyből kifolyólag Szentpáli Ferencné arcába vágott, miért a nagykanizsai járásbíróság 8 napi fogházra és 300.000 K pénzbüntetésre ítélte. A törvényszék 300.000 K fő és 200.000 K mellékbüntetésre enyhítette az ítéletet.
Varga Istvánt azért, mert apját vasvillával megfenyegette, a járásbíróság 60.000 K pénzbirságra ítélte. A törvényszék az Ítéletét ;helyben-
hagyta, de végrehajtását felfüggesztette. — Andrics F.^ kőművesmestert azért, mert La kies Gy. kéményseprő-mestert fejszével megfenyegette a járásbíróság 170.000 K pénzbüntetésre ítélte. A törvényszék az iiéletet helybenhagyta. — Horváth Józsefuét a járásbíróság azért, mert Virág Rozáliát becsületében súlyosan megsértette 200.000 K, Virág Rozáliát pedig azért, mert Horváth Józsefről erősen becsmérlőleg nyilatkozott összesen 420.000 K pénzbüntetésre ítélte. A törvényszék a járásbíróság ítéletét helybenhagyta, de végrehajtását felfüggesztette. — Terik Ferencné asszony, aki férjétől külön-váltan él, súlyos kitételü levelet irt a férjének, amiért a férfi feljelentette volt asszonyát. A férfi viszont reprodukálhatatlan kifejezésekkel illcte a nőt, amiért viszont az perelt. A járásbíróság a nőt 100.000 K, a férfit 300.000 K ítélte. A törvényszék a nőt felmentette, a férfi büntetését helybenhagyta.
KÖZGAZDASÁG
II Itaszonbérlsli wMml
A m. kir. földinivelésügyi miniszter f. é. 43860 XJI. 2. sz. a. körrendeletet intézett a vármegyék alispánjaihoz, melynek kivonatos tartalmát a következőkben ismertetjük:
A haszonbérlők körében helyenként panaszok merültek fel a haszonbérleti feltételek súlyossága, sőt teljesithetetlcnségc miatt; a panaszokat a haszonbérlők érdekképviselete magáévá téve, azok orvoslását általános, az egész országra kiterjedő értelemben rendeleti utón kívánja szabályozni, vagyis törekvése az állami beavatkozásnak e téren való további fenntartására irányul.
Tudvalevő dolog, hogy a ?zabad elhatározásból folyó haszonbérleti jogviszonyt szabályozó szerződések feltételeinek a háborús idők folytán változott gazdasági viszonyok szerinti megváltoztatására lehetőséget kellett nyújtani megfelelő kényszerrendszabályok létesiiése által. A legutolsó ilyen, c téren lehetőleg befejezőnek tervezett intézkedés 1923. augusztusában történt, amely azonban már a javuló közállapotoknak, de az érdekelt felek óhajainak is megfelelően a haszonbérleli szerződésben szabályozott jogviszonyokat lehetőleg a felek eredeti akaratelha-tározásának szellemében, de a tényleges gazdasági viszonyokhoz hűen, a fennálló jogviszony végéig (tehát nem évről-évre, mint eddig) szabályozza, az ezután kötendő haszonbér s/erzödések feltételei tekintetében pedig most már teljesen szabad kezet ad a feleknek.
Bár a rendeletek gondoskodtak arról, hogy csakis bizonyos határidőn beiül kötött szerződésekben meghatározott haszonbérek legyenek revízió alá vehetők és így ne lehessen a haszonbérlethez minden áron való jutás céljából, — az utólagos birói haszonbér leszállithatás rejtett gondolatával uj szerződéseket kötni — mégis ennek dacára a közvél.Q-ménybe akaratlanul is ez a mindenkép kifogásolható gondolat szűrődött be és lett okozója nem egy megfontolatlanul elvállalt magas haszonbérnek és ezáltal itt-ott fellépett nyugtalanságnak.
Az ebből származó panaszok okait keresve, ha mindjárt a szerződés más sérelmeivel, vagy az idei rossz terméssel hozatnak is kapcsolatba nézetem szerint azok túlnyomó rész-
ben a haszonbérnek hellyel-közzel magasnak tartott, avagy tényleg magas voltában találják magyarázatukat, illetve erre vezethetők vissza.
A haszonbérlő mai helyzetét tekintve, súlyosan esnek a mérlegbe a tényleges gazdálkodás nehézségei, a hitelszerzés bajai, a közterhek (amelyek különben minden társadalmi osztályra súlyosan nehezednek) nyomasztó volta, az úgynevezett forradalmak, az idegen megszállás, a vörös pusztítás stb., stb. által okozott károk. Ezekhez járul még a fentebb emiitett, a köztudatba indokolatlanul sajnálatosan beférkőző az a jelenség, hogy a haszonbéreket (főként a földeknek nyilvános árlejtés utján történő bérbeadásánál) bármely magasságban beígérik azzal a titkos hátsó gondolattal, hogy azok hatósági rendelkezéssel leszállíthatok lesznek.
A tulajdonos ne tévessze szem elől a haszonbérlőnek a gazdálkodás nehézségeivel ezidőSzerint folytatandó küzdelmét és ihérsékelje igényeit saját szükségletei és a haszonbérlő teherbíró képessége által vont korlátok közé, viszont pedig a haszonbérlő a földhöz mindenkép való jutás iránti törekvésében tanúsítson óvatos mérsékletet és számadásainak szigorú elkészítésével és latba vetésével vessen számot teljesítőképességével és ne vállaljon gond latában máris sejtett, sőt tudott teljesíthetetlen szolgáltatásokat. A mindkét részről tapasztalható szélsőségekre való ragadtatásnak és az emellett való kitartásnak várható kölcsönös súlyos következményeit, mely mindkét félre, de végeredményben a nemzeti termelésre is végzetes kihatással lehet, kell, hogy az illetők maguk is érezzék. Szem előtt kell tartani, hogy a gazdasági élet törvényei kérlelhetetlenül érvényesülnek idővel minden túlzás és beavatkozás dacára, azokat csak átmenetileg lehet muló előnyök fejében kijátszani, amelyek nem kárpótolnak a később biztosán beálló káros visszahatásokért. Jól megfontolandó tehát, hogy az orvoslásnak a most ajánlottak szerint megkisér-lendö módja, nem ér-e vájjon fel egy ujabb kényszcr-icndszabállyal, melyre különben a jelenleg itt-ott lapasztalt ilyen káros jelenségek netalán általánossá válása folytán esetleg tijból rá kellene térni s ezzel újból nyugtalanságokat felidézni a gazdálkodás annyira nélkülözhetetlen szabadságának további elodázása által.
Tőzsdei fizetési napok. A tőzsde tanács december 13-án Fleíssig Sándor alelnök elnökletével ülést tar-t >tt, melyen megállapították az érték-iizlet elszámolás 1924. évi január hóra való beosztását. E szerint fizetési napok január 2, 9, 15, 22 és 29-én lesznek.
A Gazdák jubileuma. Lapunk előző számaiban megemlékeztünk, liogy a magyar gazdatársadalom egyik legtekintélyesebb alapítása a Gazdák Biztosító Szövetkezete december 21-én ülte meg fennállásának 25 éves jubileumát. Csendes családi ünnepnek volt szánva az évforduló, — mint tudósítónk irja — azonban áz ünnepély messze tul emelkedett a családias kereteken, ugy elhalmozták a szövetkezet vezetőségét a szeretet és ragaszkodás minden megnyilvánulásával. Különösen kijutotr az ünneplésből a szövetkezet alapítása óta elnöke: gróf Zelenski Róbertnek, valamint a szövetkezet vezérigazgatójának: Láng József, m. kir. gazdasági főtanácsosnak, akit áz intézet hatalmas szervezetének munkatársai részéről: báró Relchlin
Meldegg Győző és Szigethy Gyula igazgatók üdvözöltek, emlékül átnyújtván részére életnagyságban megfestetett .arcképét és egy diszalbumot, amely az összes vezérképviselöségek tiszti-karának fényképét tartalmazza. Gebhardt Domonkos igazgatónak ugyanilyen diszalbumot nyújtottak át a vidéki szervezetek nevében.
Megélénkült a textilpiac. A karácsonyi bevásárlások lényegesen fellendítették a textilüzletet Az árak a múlt hét óta a megélénkült Ozlct-m el lett is változatlanok maradtak.
TŐZSDE
Déli magánforgalom
A magánforgalom irányzata üzlet-telen, ösztönzés hiányában a forgalom rendkívül vontatott volt. Az irányzat a déli órákban sem tudott megjavulni és mindvégig teljes üi-lettelenség uralkodott.
Magyat Hitel 620, Osztrák Hitet \\lt. Kereskedelmi Bank 1250, Földhitel 265, Pesti llJ/ai 3700, Ingatlan Bank 235. Bor sodmlskolcl 197. Budapesti Oőz 140. Kőszén 3325. Urlkányl <W0, Ménesit 2340, Oan* Villamos 1700. Rima 135. Lámpa 165, Acél 200, Schlick 56, Niislcl 2425. Cukor 2700, Georgia 450. Cinner 50, Izzó 825, Pliöhua 85. Részvénysör 370, Gschwlndt 208. Óta 585, Gyapjnniosö 50. Szegedi Kender 455, Spódium 143, Brassói 408. Gumml LtchUg 4. őstermelő 210, Közúti 55. Délt-vasut 58, Levante 205, Államvasút 480.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzuson átszámítva . 14.881 \'44 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Val Jlák Devizák
Angol Iont 3tV«0-34?<XW Ainittldjoi TWA\'mu
C««h kOíO.i TXO-KOl Htlgiii 11(011(4
DlnJc J«3 1102 Hulla I7«5 I7&7I
DolUi 73.SO /H7J0 HuktKtl 369 371
Francit tc. .>l<ö-3SC0 BiímicJ miiam
lloiUntM Irt ÍV6IS Koptnhigi I3U5 I7KS
Let Ml J:I KrfiitUnli UIJO-UIM
Uva Í.W-J3S l.onik>n 341000-347000
Ura 3IM-418I Mflaao 3171-3187
8t!f< fr»nk .\'SK.WU N«wjofk 73400-73280
Onlr. tor. KVl6> 104 15 PJiti 3m0 3wo
Dia kor. I\'.&S) 12*15 Prlg« 3772-3334
Svijd friuk 14160 142X1 SiC.Hi sj4-338
Svíd kor. SKKkbotm 1M70-IW70
NOÍV»U koi uww-iiceo Wl«n 103 15-104\'u
Miikt IJÍU 17435 ZOrkh 14210-14330
Zürichi zárlat
Párls 2765" -. London 2422 —, Newyork 516.50, Brüssel 2537 50, Malland 2225—, Holland 208 40. Berlin 122-90, Wien 72 80, SoíIj 378 75.PraK.t 1557-5J. Budapest 70-25, Varsó 9950. Bukarest 252*00, Belgrád 775.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
EzOst egykoronás 6l50-«50, kélkoronás 12.300 12.700, Íoíhitos 16 500-17.000, öt-koronas 31.150 32550. színarany 50.000— 50500. arany huszkoronás 333.000 -335.000, platina 210.000—220.000.
Terménytőzsde
Buza tlszav. 76 kg-os 480.000-482 500, 78 kg-os 487.500 - 490.000, egyéb vld. 76 kg-os 477.500- 180.000, 78 kg-os 485.000—186.500, rozs 412.500—415.000. sörárpa 470.000— 500.000, takarmány árpa 400.000 - 420.000, uj tengeri 215 000-250.000, kölei 260.000
270.000, korpa ?20.(X)0 -222.500. zab 3ti5.000- 405.000, repce 660.000-690.000, lucerna 230.000-260.000. lóhere 250.000-275 000. A mai terménytőzsde Irányzata szilárd volt. Buza 7500 koronával drágult. A szllárdulás amerikai behatás alatt jött létre.
Sertésvásár
relhajlás 212, melyből eladatlanul vissza-maradt Í34 drb. Elsőrendű 27.000 - 28.000, szedett 25.000- 26.000, szedett közép 23.000 —24.000, könnyn 19.000-22.000. elsőrendtJ öreg 24 000-25.000, másodrendű 22.000-23.000, angol süldő 23.000-26 000, szalonna nagyban 29.000 -29.500. zsír 36.000 -36j500, lehúzott hus 28.000-29.000, szalonnás /ét-sertés 30.000-33.500. Zárt vásáron nem fejlődött kl üzlet, az Irányzat csendes volt. .
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyv-
kereskedés RT, NagykaolzMI
ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 14.
Pár száz darab maradék keriil eladásra:
mtrie K
Dupla- * széles fl
WMMl\\
3 Éor Iffliít lilia üutl
Ml „
Női kabátok
bámulatos olcsó árakért!!
Kérem a nagyérdemű vevőimet, helyszűke miatt a maradék vásárlást a délutáni órákban eszközölni
„Kékcsillag" nagyáruház.
CT/rara^ svsocsvra gn-joo® gisísvs afflam
| Mindenki tudja, — 0
§ hogy Balaton Testwérek a legrégibb ésieg- 0
@ nagyobb lisztkereskedők Nagykanizsán. Az Első Budapesti U § Gőzmalom Részv.-Társ. most kflldütt Budapestről 120 zsák | $ finom lisztet, melynek minősége a legkitűnőbb, g g a leglehérebb és a legkiadósabb. Ezen lisztet t. vevőinknek < n nagyon mérsékelt árban az ünepekre eladjuk. g % Balaton Testvérek Nagykanizsán, g
CTVSJCSASU C3AS?C2^
hogy
• II r
uri és női
Csengery-ut 6.
LEGOLCSÓBB
bevásárlási cég
Tekintse meg kirakatomat, olcsó áraimat!
Karácsonyra
hirdessen
a Zalai Közlönyben.
Beültetésre alkalmas kicsi, gyökeres 100—120 cm.
karácsonyfák
kaphatók Petermann kertészetben
Báthory-utca 22. szám.
Birtok eladás.
Zalamcgyében 210 hold.it blitok, r.íjln 8 szob.it urll.ikk.il, vízvezetékkel, (urdó)Zo-biv.il. fisgcr.dó Ilii Hók é» csclédlakás^k, teljes elő és holt (elszereléssel sürgősen eladó.
Egy 1500 ho\'dss Razdasighoz szükséges teljes holt (elszerelés, minden a. legjobb karban megteklntlietó Nagykanizsán.)
2 liold elsőrendű szántóföld a katholíkiis temető mellett.
2 hold gyümölcsös, szántó és tél a Szabad-
rajta kis épülettel.
3 hold szőlőbirtok a szvutgyörgyvárl hegyen, szép épülettel
A Fö-ut mentén 1 emeletes bérház, benne 3 szobás l.ik.is elfoglalható, ezenkívül néhány klsebbszer.t haz mellékutcákban és üzletháza)* eladók. - Bővebbet:
ACZÉL IGNÁC
Nngykanixsán, Fö-ut 3. sz. alntt.
MEGHÍVÓ.
A „Nagyknnixsni Általános Fogyasxtáai Sxövctkcxet" 1924. évi december hó 26-án délután 2 órakor tartja a Koz^onyl-utcal tornateremben
Vll.évirendes közgyűlését,
melyre a tagokat tisztelettel meghívja az Igazgatóság. TÁRGYSOROZATi
1. Elnöki megnyitó.
2. A mérleg előterjesztése, az évi tiszta eredmény hovaíordltása Iránti Javaslat.
3. Az Igazgatóság- és (elügyelőblzolt-ság (elmentése, a kisorsolt Igazgatósági és a lelcpő le\'i!gycIóbizotlságt~xtígok helyének betöltése. . VV,
•I. Az alapszabályok 15. §-nak módosítás,*. az Ozletév végződését Illetőleg.
5. Nclánl Indítványok. (Az alapszabályok 17. §-a értelmében az esetleges Indítványok 8 nappal a közgyűlés clfill az Igazgatóságnak írásban beterjesz-
tendőV.
Mérleg i Cselekvő vngyon: Fióküzlet: 18.002.496 K Értékpapírok 63 000 K. Pénztar 8,000.111 K, Adósok 19.164 K. Atu 72,118.712 K. Berendezés 616.000 K. Összesen 99.718.173 K.
Szenvedő vngyon: Tartalékalap számla 2.831.357 K. Vásárlási visszatérítési szia 1.677.662 K. Üzletrész szia 3.569.240 K. Hitelezők szia X 1.454 338 K, l\'olyó évi nyereség 10.282.876 K. Osszcseijyy.718.473 K A mérleg 1924. december hó 10-től a közgyűlés napjáig a szövelkezet Irodájában a tagsági Igazolványok felmutatása mellett megtekinthető. Tisztelettel
az Igaxgatóság.
Ne szeressen
mást, mint a Papp PétCr-féle csokoládé különlegességet mert az jó. oksó és uradilml tejből készül.
Budapest, VI. Nagymező-utca 10. szám.
Egy jó karban levó használt nagy
vaskályha
-\'eladó.
Cini a kiadóhivatalban.
16865/924.
Árverési hirdetmény.
A József főherceg laktanya keleti oldalán levő 705 négyszögöl, észak-keleti oldalán levő 1342 négyszögül és észak-nyugati uldalán levő 3£Ni négyszögftl kiterjedést! ingatlanokat a városi gazdasági hivatalban f. évi december hó 17. napján d. e. 9 órakor tartandó árverésen bérbe-adjuk.
Városi tanács.
Nagykanizsa, 1924. évi december Ilii 10-én.
Dr. Sabján Gyula s. k„
|*»lKdnncilcr.
ERZSÉBET MM
A téli Idény alatt rendkívüli árengedmény. — Teljes ellátás: szoba, kiszolgálás, négyszeri bő étkezéssel 8 a. K. I. oszt. lurdú I a. K. Csonka-Magyarország egyetlen sós gyógylilrdője. Központi gőzfűtéssel. Kiváló gyógyhatású (Q) nól bajoknál, gyomor- és bélbctegségeknél," rheu-
malikus és cpebánttilmnknál. (\'.ukorbajosok K.irlsbadja, _ , . , í„, , Szakszeri! orvosi felügyelet mellett vezetett hizó- és fogyó-Budapest-Kelenföld. kúrák. IdvllágoslUsokat nyújt a l.rdólgazgalóság. Kl-túnó konyha. Vidékről feljövök kényelmes lakást Egész éven át nyitva. kaphatnak. 10 pe/c villamoson a város" központjától.
Apróhirdetések
Vidéki nagyobb városban. nősülne huszonötévé* önálló, keresztény kereskedő. Oly flnornlelkű szerény és házias leány Ismeretségét keresi, kinek Jóforgalmu ftzlele megnagyobbítsál anyagilag elősegllené s néki boldog csdádl életet biztosítana. — Hozzátartozók, teljes dmO, komoly levelét .Keresema boldogságom* Jeligére a kiadóba kérem. (Ügynökök kizárva). 2405
Kis Adlor Írógép Igen erój, szép írással 2 millióért eladó. — Szlgrlszt Iroda, Fő út 8.
Eladó teljesen Jókarban levő faszer- és más állványok, nagy lisztes láda 3 (lókkal, pult és (üszer tábla. Sugár-ut 40.
Mielőtt karácsonyi és iijávi ajándéktárgyakat vásárolna, tekintse meg
Wajdits József és Társai
cég Sugár-ut 2. alatti raktárát.
Óriási választék Ifjúsági és képeskönyvekben. karácsonyfadíszek, Imakönyvek. levélpapírok és hangszerekben. Elismerten legolcsóbb bevásárlási forrás I 1 Kereskedők és Iparosok figyelmébe\' f Ozlctlkőnyvck a legolcsóbb árban.
Bútorozott szobát keresek. Clm a kiadóban. 2346
Fehérnemű hímzést Julányos áron vállalok. Clm a kiadóban.
MlndsnnemQ Játékáru nagy mennyiségben érkezett raktárra és ugy Mikulásra, mint karácsonyra alkalmi áron lógjuk kiárusítani. Kaufmann Károly. Telefon 3-72.
Kép keretezésekéi, szögletes, ovál- és kör keretekben legolcsóbb árban készít Stcrn üveges, Vasutí-ulca 17/19. 2184
Géplakatos tr-nffAHi
motorszerelő aüTIüri vagy
bárminemű motorkezelő* állást\'keres.
Ajánlatok kéretnek Kószegi János dmre Sormás
Varrógépi Central Bobln 2.800.000, sülycsztős 3,450.000 korona Szabó AnUl sportUzletében.
Ügyes varrónő ajánlkozik házakhoz, vidékre Is. Kánnárné. Klnlzsy-utca 62. 2353
Egy nagy legyozöpálma eladó Józsel Főhcrceg-ul 34. 2393
Pad községben egy lakóház 800 M-öl telek hozzá eladó. Érdeklődni lehet Pad községblrójánát. 2389
KAUFMANN KÁROLY
uri és női divatáruháza <
a legolcsóbb bevásárlási forrás a Dunántulon
- Telefon 372. szám. -
Kérem a címre ügyelni.
Aprított tUxifa minden mennyiségben kapható 1 métermázsálól kezdve, háthoz szállítva Teleki ut 43. szám alatt, az
udvarban. 2368
Kiadó 3 mtr. fekete szövet, 2 pár Ickctc női cipő. Sugár-ut 26. 2036
Eladó Slkálor-utca 28. sí. ház szabadkézből. Érdeklődni ugyanott 2394
Árpid u. 36. színt alatt külön bejáratú butoroxott sxoba azonnal kladö. 2403
Ha ._ _ A *z4lldt <• földbirtokot. azfll) balatoni vllUt, fltlel-biiat <i vcndi(l6l Jitlytxn. vdtralnl »l-díkt.i elónjrös feltételek maltctt 4« |«linyo» irbin »«b«t. - Bív«bi«l DUKASZ MIKSA Magykanixrsán, Rákóeil-ntea 29. tiim alatt. 23«J
Zala-Egyeduta községben Mlkó Gyula földművesnél, egy dtb. elsőrendű belga apa mén eladó. Bővebbet a tulajdonos lakásán. 2369
Egy cipésxmQhsly berendezéssel eladó. Cim a kiadóban*
Jó karbantartott korékpár eladó. Telekiül 25. szám alatt.
Egy obédléasxtal és egy Íróasztal
eladó. Kossuth-tér 9.
Fürdő és Qlökádak oladók. Karácsonyra legjobb ajándék. Bakta bádogos,
KÍ4 •»• 21.
00726667
1924. December 14
ZALAI KgllONY
9
MEGHÍVÁS.
A „Nagykanizsai Bőripari Szövetkezet", mint nz Iparosok* Országos Központi Szövetkezete tagja 1924. évi december hó 28-án délután 3 órakor, határozatképtelenség esetén 1925. évi január hó 6-án délután 3 órakor az Ipartestület Kőlcsey-utca I. sz. alatti helyiségében
RMimi HOZGYOLEST
tart, amelyre a tagok az alapszabályok 19- és 23. §. értelmében meghívatnak.
NAPIREND i
1. Az igazgatóság jelentése a rendkívüli közgyűlés összehívása tárgyában.
2. Az alapszabályok összes szakaszainak módosítása az Iparosok Országos Központi Szövetkezetéről és az ipari anyagbeszerző, termelő és értékesítő szövetkezetekről szóló 1924. évj XVIII. t.-c.-nek megfelelően.
Nagykanizsa, 1924. dec. 13.
Az igazgatóság.
Szenzációs árleszáBlitás
Halász Sándor
műtermében, Kazinczy-u. 11.
Értesítem a mélyen tisztelt rendelőimet, hogy műtermem
vasár- és OnnepnapoHon is
egész nap nyitva van és az ilyen napon készült fényképfelvételeket a napi árnál
25°|0-kal
julányosabban készitem. — A műterein egész télen át jól fűtve van, igy a legkényesebb gyermekképek is készíthetők. Nyitva reggel 8-tól este 7-lg Bejelentés esetén később is Este villanyfény mellett. Tessék árajánlatot kérni A pontos dinre kérem ügyelni.
Oiuullensége
ha nem az olcsó és legjobb
ruhafestéket
használja. — Kapható :
STAWIPF ZSIGMOND
fűszer- és csemcgc-kcrcskcdésébcn Nagykanizsa, Bazárépület.
Ugyanott l kg perg. akácméz 25.000 K
„KAKAS\'
Árverési hirdetmény.
Iliarosberényi kis korcsma folyó hó 18-án délelőtt 10 órakör
3 évi haszonbérbe ki lesz adva. — Kikiáltási ár 10 méter buza. Bánatpénz egy millió korona. Feltételek helyben megtudhatók.
Nagy karátSOliyi vásár
BECK BÉLA áruházában
ERZSÉBET-TÉR I. SZÁM.
Versenyen f e I ti I álló áron kaphatók:
férfi fehernemüek, sockwik, nadrág- és sockni-tartok, ferf. és nöi kötött- és bőrkesztyűk, nöi kotott kabátok, sálnk és harisnyák, gyurmuk-_ kakatok, sapkák, koztyük, harisnyák, lák-.vedok, továbbá nagy választékban csipkék és sJalayok.i
STREIV5 KAROLY
tűzifa vés kőszén nagykereskedése
Nagykanizsa. Telefon 3 127.
Árjegyzék:
Száraz iipritott lifikkl\'a . , , 54.000 K
\'%y öl príma liükklüisali . . 900.000 K
Első u.sztályti tiitacii köszön . 65.000 K
Pt\'iiua porosz kőszén .... 130.000 K
iOO kilogrammonként hál hoz szállítva, nagyobb tételeknél engedmény.
Stuhlmüíler;:™^ vásárol
nyulat á 75.000, fácánt á 55.000,
nagyobb tételekért (2—300 darab) magasabb árt fizet. Telefon: 296. szám. == Telefon: 296. szám.
Elsőrangú Halban & Damask-féle
férfi velour-kalapok
érkeztek. Férfi gyapjú és nytilször-kalapok, valamint férfi és fiu télisapkák
nagy választéka. Női filtz-kalap 120.000 korona.
GYENES ÉS VI1) A
NAGYKANIZSA.
KARAESQÍiYFfl [UKOKKiK
a legnagyobb választékban, sütemények, karácsonyfadíszek a tcgkutúiibd/úbb ---kivitelben ■ .u-
kicsinyben és nagyban
Herrnstein Béla,
cukorka és csokoládé nagykereskedésben
Erzsébet-tér 13. SE&*!!8*±
6CARACSONYI vas mi
Férfiingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, nadrág- és harisnyutartók, nöi-, férfi- é> gyermekharisnyák ís kcztyilk, bőrdiszmiiáruk és börönd.Mt, selyem schál, gyapjú mellény, csőcrnyök, D. M. C. himzőpamut, horgolócérrin, gépselyem, lyukselyem, műselyem cs kötőpamutok a legjobb minőségben -»- . - és legolcsóbb álban beszerezhető ——— — —
SzssmoSátraya Oy&nlá&sál
Csenger-y-ul 2. szám. „„
Megkezdődött a nagy karácsonyi vásár!
December végéig áriisitok valódi svájci órákat
Nickel Doxa.....K 375.000
„ TavanesWatch K 310.000 „ Enigma . . . . K 135.000 „ Rosskopf. . . . K 80.000 Arany karóra .... K 450.000 Eziist karóra .... K 250.000
tylinden óráért 1 évi jótállás
Mólyen leszállított áron Árusítok urtiny- ós ezüstárul. Vidókre az íisszeR ós a portó előzetes beküldése mellett szállítok.
TAUB LIPÓT
Budapest, Rákóczi-ut 90
(Baross-tér sarok). 3144
PéDikölcsóDköiretités ra:
Ingatlan eSadás
Eladó JiA*.ak : E1f«iH»lhal6 modern < tníf.lnll if. p.\'-.la k>>ifMti<il ?f«\'l mtlUA, rltoeljkl-balj i tiobJi (tiU.II hix vjtul lelt ?«> millió, .tl(n|1«m>l6 3 Itoliit íiii plic Vfi/eUbfn. 0*-tftneic lt jiv.lom IV) millió. clfoKlalható S ikImi kertet lt.1/ piat k.\'.idíbfn. Orecnl cílra alkalmai 2.V1 millió. »lfi*{taltiató ? .mMt <uno» ul Mi kelttel 1 <W millió. e^lilható t »iohi» uj hit ktt udvarral 7i> millió Votona. Eltortal-hat/. ú/lcth.«/.ik rli«k K/cakívHI «:»d4k a virot minden rétiében klt«bb.nagyobb hl/a* t\'bb alkalmi vél«l Háühflyck eladík vaut! f<U
Birtokok cindók ?M>. ?iO, lt«n. I?0 holdat eaitfailgok télid. crdSvd, épületekkel. Több 70 40 holdat birtok.
Wrtokbtrlctek kóivttití«e.
.Malmok «. ét\'\' járatú, kiinni malmok eladók, k»j!vfi4 luctést fdték\'.ck.
SZIGR1SZT LÁSZLÓ
O. F. B. íiicedtlyes Ingatlanforgalmi Irodája Fő-ut 8. az. Telefon 150
Összefoglaló tankönyv
a küiépltkola a\'ió négy. oiitilyinak I e IJ c t tananyanip Wt kOKttxo: AlgcbfA tt Geometria a kűlípitkola telj** •»«-anyaga nlykíptn fddolgoiva, hogy tanlr nélkül it (nc|(laaullia(6 - M(Kiroil<lh<S(k Zsoldos .Matlinlanfolyamnil. Budarxil, VII. DoMny-utca 84i
Or.lleicb-UI*
Skabosan-kenőcs
»«:6ii SKABOFORMJDI kapható l.fflbamarabb megtiliittell a
viizketegségei,
ótvart, rtihmítít. Nfm pluklt. t/anlalan. uappal ii ltaamilhitó.
;,«{íSkaboform-puder
Kín- ti kátránystappan.
Tyúkszemet, ini-,t<»;,t Ujhaníaiíbb Sffl;.,\',„ CAKNflBIN
Kaplutó minden K>cigy»x«itatban
Réfeladás.
özv. Fehér Oyutáné hagyatékához tartozó ingatlanokat az ürökiisök megbízásából eladom. Az eladásra keríilö ingatlanok a következők:
A nagykanizsai 9301. sztjkvben 4780. Iirszámu rét 1 hold 1519 r.-öl, 4321. hrszámu rét 303 L\'-M.
A palini 370. sztjkvben 8.\'b.2. hrszámu rét 3 hold 1200 :-ol.
Az eladás céljából irodámban Kazinczy-utca 7. szám alatt f. évi december hó 2S-án vasárnap délelőtt 10 órakor versenvtárgyalást tartok, melyre az érdeklődőket ezennel meghívom.
Az eladás feltételei nálam megtekinthetők.
Dr. Bartha István
ügyvéd.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 23. 3_
iesaHtessí
iti^iítaísí
asSafiflDfSsi iissaDftííss!\'
Nagy karácsonyi cipővásár
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA
Cl
2. szám* i llaplf¥a 1877.
Olcsó árainkról az alanti árjegyzék tegyen tanúságot*
Női cipők
Fekete magasszáru cipő . . 250 ezer
Barna magasszáru cipő 350 ezer
Posztó cipő körül börözéssel 2Ü5 ezer
Lack cipők . .... 400 ezer
Antilop divatcipő .... 3Í30 ezer
Uri cipők
Fekete fűzős cipő . . . . 250 ezer Barna amerikai cipő 290 ezer, 3S0 ezer
Lsck cipő..............400 ezer
Posztó, fekete utcai cipő bőrtalppal, érzékeny lábra, vagy
hócipő helyett is ... 220 ezer
Gyermek cipők
Barna Ia varrott 18-20 ig6S5, szeges 65 ezer B*ri aIa vauolt21 25-igS37,szeges110ezer ekste 1\'varrott 21-26 ig . . . 75ezer
ÍComót cipők
Kockás p>ers?tó, varrott bői talppal 95 ezer Tiszta gyapjú posztó, bőrtalppal 120 ezer Férli tiszta gyapjú posztó, bőr-
talppal ........130 ezer
Sámfa párja......30 ezer
Cipőkenőcsök, cérna- és bőrfiizők, tisztító- és ápoló-szerek.
Hócipő és sárcipó: Eredeti Reithoffer, Viking svéd és Hood amerikai gyártmányok kaphatók.
Báli újdonságok nagy választékban!
Sport-cipőkben és gumitalp cipőkben nagy rífctár.
Mérték után készítünk a legkényesebb igényeknek megfelelő cipőt, melyhez mértékül egy viselt cipő is elég.
Kérjük kirakatainkat megtekinteni!
Nvomatotl a Zrinyi Nyomdaipar ús Könyvkereskedés U. l.-nll, NaKykanizsan. (Nyomdavezető: Olejibeck Kirolv).
b3. évfolyam, 287. szám
Nagykanizsa, 1924 december 16, kedd
Ars 1800 korona

POLITIKAI NAPILAP
SietkcKtösíg ís kiadóhivatal PA-ut 5 Interurhan-Tciclon 78, nyomda 117. s;.irn
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ElőfUcWil Ara: t-fty hóra 30.000 koroiií Hatom hóra............ . 90.000 kotorta
BELPOLITIKA
Nemzetgyűlés — Tisztviselők karácsonyi jutalma Fizetési előlegek - A miskolci mandátum
Budapest, dcccinbtr 15
A nemzetgyűlés mai Ülésén Szci-tovszky Béla elnök bejelentette, hogy a megválasztott bizottságok megalakultak. Utána felolvastatja a III. bi-ráló bizottság tagjainak lemondó levelét, kik Létay Ernő sértő magatartása miatt imndtak le tisztükről. A nemzetgyűlés lemondásukat nem fogadta el.
A mentelmi ügyek során a Ház Bogya János és Rasspi Károly mentelmi jogát sajtó utján elkövetett rágalmazás, illetőleg párbaj vétsége miatt ellenük indított ügyben felfüggesztette. A Lendvai István elleni ügyek közül az egyikben mentelmi jogát nem függesztenék fel, a másikban felfüggesztették, sem függesztette fel Lingaucr Albin és Marta Szabó József mentelmi jogát, ellenben felfüggesztette Gaál Gaszton, Kélhli Anna, Kiss Menyhért, Jfuller István, Vanczák János, Fábián Béla, Ruppert Rezső, Rácz János és Payer Károlyét.
A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága ma délelőtt 11 órakor Kenéz Béla elnökletével ülést tartott, melyen a kormány részéről Bud János pénzügyminiszter vett részt. Egrf-Nagy János előadó előterjesztése után általánosságban és részleteiben elfogadták az indemnitási törvényjavaslatot azzal a változtatással, hogy
| a kormánynak 3 hónapi helyett, 4 havi indemnitás adassék, hogy a költségvetés letárgyalása az indemnitás hatálya alatt keresztülvihető legyen, nehogy uj indemnitásra legyen szükség. Napirend előtt Iváiiy Béla szóvá tette a tisztviselők fizetési előlegének kérdését, mire Bud János pénzügyminiszter megjegyezte, hogy a karácsonyi jutalmak kiutalása országszerte folyamatban van. A fizetési előlegek kérdésében pedig a remélhető kedvező döntéssel várni kell mindaddig, mig az állam bevételeinek első félévi mérlegéről a pénzügyminiszter tiszta képet alkothat magának.
Ma délután háromnegyed 3 órakor hirdette ki Molnár Gyula választási elnök a Városház-téren egybegyűlt hatalmas tömeg előtt a miskolci választás eredményét. Eszerint leadtak 5-466 szavazatot. Muszka Vilmos kapott 3036, Maczky-Borbély Sándor pedig 2333 szavazatot kapott, 97 szavazatot érvénytelennek nyilvánítottak. Ennek értelmében Huszka Vilmost 703 szótöbbséggel a miskolci első választókerület nemzetgyűlési képviselőjévé választották. A mandátumot Bottlik István városi jegyző küldöttségileg vitte Huszkához.
BELFÖLDI H9REK
B-listások ipartelepei. A végkielégítéssel elbocsátandó B-lislas tisztviselők jelentékeny tökét képviselő összeggel és többnyire fiatal munkaerővel vonulnak újévkor vissza. E nagy értékeket kamatoztatni akarja az a bizottság, mely a Keresztény Szociálista B-listások csoportiából, a VOGE-ból, a Renaissance Szövetségből s a napidijasok testületéből alakult. E végrehajtó bizottság permanens működést fejt -ki. Olyan iparágakat kiván meghonosítani, a melyek jobbára külföldi behozatalt tesznek feleslegessé s amelyek tömegcikkek előállítását célozzák. A bizottság hol egyik, hol másik testületben tartja permanens üléseit. Működési körébe vonja a meglevő hasonló célú alakulatokat.
Lakások lesznek a közélelmezési minisztériumból. A szanálás következtében megszüntetett közélelmezési minisztérium épületét a ház tulajdonosa 1 és fél milliárd költséggel lakásokká fogja átalakítani. A munkálatok már folynak. A minisztérium likvidálása januárra befejeződik. A volt tisztviselők közül még 26-nak a sorsáról még nem történt döntés.
Gyorsvonat! összeköttetés Budapest—Balatonfüred között. A
Délivasut igazgatósága honorálván a veszprémi és zalai Balatonpart lakosságának régi kívánságát, gyors-vonati összeköttetést létesített Balatonfüreddel. Az uj gyorsvonat, amely
december 20-tól közlekedik, körülbelül három óra alatt ér Balatonfüredre Székesfehérváron keresztül. A Budapestről 9 órakor induló balatoni gyorsvonat ugyanis két közvetlen kocsit visz majd magával, amelyeket Székesfehérváron lekapcsolnak és külön mozdonnyal továbbítanák Balatonfüredre, ahová délben 12 óra 40 perckor érkeznek meg. Visszafelé délután 4 órakor indul a gyors és este 7 óra 40 perckor lesz Budapesten.
Károlyi Mihály vagyonelkob-zási pere. Károlyi Mihály vagyon-elkobzási pőrében a novemberi tárgyalás folytatását december 20-ára tűzték ki. Szombaton a Curia közölte a felekkel, hogy a Curia és a táblák e napon tartandó jubiláris ünnepségeire való tekintettel már ma, kedden folytatja a Curia a tárgyalást, amelyen valószínűleg ítéletre is sor kerül.
A Felsődunántuli Mezőgazdasági Kamara közgyűlése. A Felsődunántuli Mezőgazdasági Kamara folyó hó 20-án, szombaton d. e. 9 órakor Győrött a vármegyeház nagytermében gróf Khuen-Héderváry Károly elnökletével tartja meg IV. rendes közgyűlését.
Márffy ujabb fegyelmi büntetése. Ismeretes, hogy a bombaper Ítéletének kihirdetése alkalmából Márffy kihívó viselkedést tanúsított és az ítéletet részrehajlónak jelentette ki. A biróság ezért rendbüntetésként 3 heti szigorított magánfog-ságot szabott ki Mátffyra, mely abban áll, hogy egy nap sötéí zárkában, egy nap piiccsen, két nap világos zárkában böjtölnie kell.
Asszonyok
írta: Barbarits Lajos (I)
Ez tegnap este volt. Mégis ugy érezte most, hogy régi, zavaros, »zomoru emlék.
Az ura azt üzente haza, hogy ne várja a vacsorával, valami gyűlésre kell mennie. Tudta már, hogy éjfél előtt aligha jön haza.
Nekiindult az utcáknak. Nekife-ledkezve, botorkálva rótta őket. Hajszolta a vágy, hogy ne kelljen gondolkoznia semmiről, csak menni .. . menni, mint aki valami nagy terhet eldobott az útszélen s most rakja egymásután a lábát és nem érzi azt az ólmos zsibbadtságot sem, amit vonszol /magával, ahogy a felkelő telehold alatt robogó vonat vonszolja magával a táviróoszlopoknak, kicsi őrházak csendesen alvó falának, útszéli bozótnak ütődő nagy, fekete árnyékát.
Nem is tudta talán, hogy arra jóit már, ametröl legnap még várta a létfil. Az utcasarkon egy hárászken-dós, csc léd forma kislányba botlott. J i ii\'iír utn Tircui\'dsízi\' vi rag( Íoí! swinuru • krizanténból csokor volt nála....
— Nagysága kérem — állt meg elölte — az ifiur küldi ezt a virágot. A* állomáson adta oda, mikor kivit-
tem a csomagját. Azt mondta, hogy estefelé vigyem át a nagyságának.
— Ne is menj vele hazáig — erőltette ki ajkán a szavakat az asszony — Add csak ide! Elmehetsz!
— Levél is van közte! — azzal már futott és a kislány visszafelé, amerről jött. Vékonyka mellén szorosan fogta össze a hárász-kendőt.
Az a levél nem is levél volt. Egy névjegy csupán. Ott Írhatta a vasúton, az utolsó sietős pillanatban, kuszán, mikor mégsem tudott bucsu nélkül elszakadni attól, akinek any-nyiszor mondta
— ín asszonyom . . .
Utolsó üzenete pár szaggatott sor csupán.
„Ne sírjon! Ne várjon ... megyek. Ha igaza volt, visszajövök . .. Rám se nézzen akkor! Csak tűrjön meg itt valahol ... s ha éjszaka bagoly huhogott az ablaka alatt: én járok ott olyankor... én riasztottam fel azokat."
Az utcai villanylámpa fénye feketéll vibrált az asszony szeme elolt.. . dülüngéző részeg láncot jártak a betűk, a villanyoszlopok, a házak fekete kamtj. az ;}nr»). világos ablakok sora. IV.
A leány azon az estén, mikorotthon felocsúdva kisirta magát, elhatározta, hogy nem lépiát többet agyár küszöbét.
A kerekek kattogtak tovább, a szíjak sustorogva rohantak közlük, minden a régi, unott, zűrzavaros hangján végezte a dolgát. Még az irógép is ugyanugy kopogott az irodában. Észre sem vette, hogy az uj kisasszony vidámabban, szaporábban táncoltatja és nem maradoz el a szeme a félig megirt levél fehér papírján.
Egyszer aztán mégis történt valami különös. A főnök talpig feketében jött be az irodába. Délben egy teljes órával előbb megállította a gépeket és bejelentette, hogy másnap reggelig minden munka megáll.
Aggódva nézte magát az utcán a kirakatok tükör-üvegeiben. Virágot vett. Még a pénzt is elfeledte megolvasni, amit visszakapott.
Azt a leányt nem tudta elfelejteni. Azóta is, százszor is elmondta örzse néninek, hogy olyan leány nincs mégegy a világon. Elhatározta, hogy feleségül veszi.
Idáig jól is ment volna minden. Arra természet\'.sen nem is gondolt, hogy ö egymagában kevés eldönteni ezt. Azért is indult olyan fürgén, biztosan, vidáman, talpig feketében. hogy megkérje a leányt.
Szinte örült, mikor csak az édesanyját találta otthon a fiával. A^
özvegyasszony nem is tudta hirtelenében hova Ipgyen zavarában. Az öröm, a meglepetés majd elvette a szavát. Ugy érezte, hogy titkolt vágya teljesül, amiről beszélni sem igen mert a leánya előtt, mert az olyankor kijött a sodrából és legtöbbször az lett a vége, hogy mindaketten csendesen átsirdogáltak egy-egy estét.
A fiu nagyon szerette a húgát és szerette volna, hogy boldog legyen. Közel egy éve kezében volt már a mérnöki diploma és régóta őrzött a szivében egy minden boldogságot igérő szerelmet. Az utóbbi időben szinte búskomor volt. Állása nem volt. A buga szomorúsága is bántotta nagyon. És majd a szive szakadt, ha özvegy édesanyjukra gondolt, aki az életből még semmit sem ismert, csak a végeszakadatlan rol>otot nap-nap után. Hiába volt minden erőfeszítés, a keserves egyetemi évek, talentum, diploma: nem tudott elhelyezkedni.
Tudta, hogy a húga szakított a régi szerelmével és gyűlölte azt az asszonyt, aki elvette tőle. ó meg nujuvetiitte azt a férfit. aki tígv magáról megfeledkezett asszonyért cserben tudott hagyni egy leányt, az ő tiszta, szép bugát. (Folyt, kőv.)
ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 16.
KÜLFÖLDI HIREK
A francia kormányválság. Ismeretes, hogy Herriot, Franciaország miniszterelnöke már hosszabb ideje komolyabb természetű betegségben szenved. Tegnap a francia kamara folyosóján olyan hirek terjedtek el. hogy ha Herriot betegsége még hosz-szabb ideig tartana, ugy tervije kellene venni a kormány lemondását. Január előtt azonban döntés semmi esetre sem történik. A miniszterelnök lemondásának ügyével a párisi lapok mint közeli eshetőséggel foglalkoznak.
Pénzügyminlszterekértekez\'ete. A szövetséges pénzügyminiszterek a jövő hónapban Parisban értekezletet tartanak. Ekkor tárgyalják Amerikának a megszállási költségek megtérítésére vonatkozó igényét is. Az angol kormány 91,655.000 dollárt fizet ki 22-én az amerikai kormánynak adóssága törlesztésére, tfniből 23 millió dollár kamat-térités.
A német-olasz kereskedelmi szerződés. A német-olasz kereskedelmi szerződésekről folyó római tárgyalásokban megállapították az elvi összhangot s azután kölcsönösen kicserélték a követelések listáját mind a kereskedelmi szerződésekről, mind az egyes vámtételekről. A legközelebbi ülésen részletesen vitatják meg az egves követeléseket.
A német kormány lemondása. Marx birodalmi kancellár tegnap délután 1 \'.ó-kor nyújtotta át a birodalmi elnöknek az egész kormány lemondását, amit az" elnök elfogadott s megbízta Marxot és kormányát az uj kormányalakításig az ügyek továbbvitelével.
A cseh tisztviselők segélye. A prágai ko:mány törvényjavaslatot nyújtott be, melyben felhatalmazást kér az állami alkalmazottaknak 1924-re 170, a jövő évre pedig 220 millió remuneráció kiutalására. Az összeget megtakarításokból, bélyeg, kártya és autó-adóból fedeznék.
Trockij elmozdítása. Trockijnak a népbiztosságról és a hadseregfó-parancsnokságról történt elmozdítása nagy nyugtalanságot keltett a vörös hadseregben. A hadsereg köreiben a moszkvai tanácskormány, főként Zi-novjev ellen vannak elkeseredve, akit az eltávolítás értelmi szerzőjének tekintenek.
A cseh-román végleges határ. Bukarestből jelentik: A cseh-román határ végleges rendezése következtében Romániához csatoltattak a következő helységek: Bercu (Szárazberek), Porumbesti (Kökénycsdj, Cid-reag (?) Halmea (Halmi), Dabolt (Dabolc), Tarnaseni (?) Batare (Ba-tarca), Valea-Saca (Szárazpatak), Sir-lau (Sarló), Bocskó, Komlós, Tarna-Mare (Nagytarna), Visóvölgyc, Bistra, Petrova es Polyána. Viszont Csehszlovákiának a következők jutottak: Testés. Almás, Bata, Neveletlenfalu, Akli, Gyula, Homlics, Szászfalu, Gödényháza, Kistarna, Vclete és Bogdán. A máramarosi legelők legnagyobb része Csehszlovákiához csatoltatott.
A szovjet halálos ítéletei. Berlinből jelentik: Egy most megjelent statisztika szerint a legutóbbi 11 hónap alatt a szovjet legmagasabb bírósága 716 bünpert tárgyalt, amelyeknek során 1339 halálos ítélet került ennek a legmagasabb fórumnak revíziója alá. Az ítéletek közül 663-ai hagyott a Tanács jóvá, ami annyit jelent, hogy egy hónapban átlag 60, azaz naponta két embert ítéltek jogerősen halálra Szovjet-Oroszországban.
Az Elnémult harangok előadásának jövedelme
A rendezőség köszönete a közreműködőknek
Nagykanizsa, december 15
A Gárdonyi műkedvelő társaság által nemrégen előadott „Elnémult harangok" előadásának tiszta jövedelme 9 millió korona. Az összeget a rendezőség a Bankegyesületben helyezte el a nagykanizsai hősök emlékmüvének alapjához való csatolással.
Fetfítfizetésfk: Katolikus Legényegylet 800.000. Tcansdanubia 2ÓO.OOO, dr. Szabó Jeny. dr. Kiss lílemcr, Boj;cnricdcr Frlgves, Mandello Miklós. N. N. IOO.OŰO-100.ÍXW. dr. Malck Us/ló 80.000, Szekeres DeisO, <lr. Bród Tivadar. May .Margit, N. N„ ö/.v. Kutor Jínosné, Udvafdy János 50— 50.000, Vclccí Ede -10 000. Horváth Olivér, Lányi LSszIó 30 -30.000, dr. AlmAssy Gyula 10 000 koron*. A ftliUJizelesek teljes összege 2.040.000 korona.
Az előadás rendezősége ezúton mond köszönetet a felülfizetök nc-meslelküségéért. Hálás köszönetét fejezi ki a Katolikus Legényegyletnek hathatós támogatásáért, az összes szereplőknek és mindazoknak, akik legcsekélyebb mértékben fs előmozdították az előadás sikerét. Köszönetet mond a rendezőség a Zrínyi nyomdának a szükséges nyomdai munkáknak a nemes célra való tekintettel m.rsékelláru elkészítéséért s a Zalai Közlöny szerkesztőségének azért az odaadó, lelkes támogatásért, melyben akciónkat részesítették s annak eredményét ezáltal biztosították, valamin! a Kolin L. Lajos és Mair József cégeknek a jegyek árusítása körül kifejtett tevékenykedésükért.
Köszönetünket azzal tolmácsoljuk, hogy a megindult munka ne álljon meg addig, míg Nagykanizsa ünnepre nem virrad, amikor leleplezheti elesett hőseinek monumentális emlékművét.
A Gárdonyi műkedvelő társaság és jóbarátai meghozták a maguk adóját s most induljon a munka — tovább I Az .Elnémult harangok" rendezősége.\'
A „Zalai Közlöny" karácsonyfája
A „Zalai Közlöny" folyó hó 21-én, vasárnap délután 4 órakor rendezi karácsonyi ünnepélyét. Ekkor állítja fel nyomdahelyiségében a karácsonyfát s alája a szegény családoknak szánt szc-retetadományokat helyezi el. Természetesen, nem adhatunk többet, mint amennyivel a nemes-szivD emberbarátok akciónkhoz hozzájárultak. Mégis abban a meggyőződésben fogjuk meggyújtani karácsonyfánkon a gyertyákat, hogy sikerülni fog néhány embertársunkkal némi jót tenni.
Ezennel felkérjük a nagykanizsai összes Iskolák vezetőit, hogy azoknak a szülőknek neveit és pontos lakcímeit, kik tudomásuk szerint valóban érdemesek némi segélyezésre s gyermekeik valamiféle karácsonyi ajándékozásra, velünk mielőbb közölni szíveskedjenek.
Azokat az emberbarátokat pedig, kik adományaikat még nem küldték be hozzánk vagy adományaikkal akciónkhoz még hozzájárulni óhajtanak, azokat lapunkhoz mielőbb küldjék be.
Az ünnepély részletes programját a napokban közölni fogjuk.
Ujabban a következő adományok érkeztek hozzánk:
Seherz Lujza utóda: 2 kg. cukor és 1 drb, ját«íkbaba;
Molnár Gyula cipész: egy pár uj cipő;
Klein József: egy darab női kalap;
Dr. Kau/mann Lajosné: 2 üveg cukorborsó, 1 üveg paradicsom és 1 gyermekruha;
Egy polgárista kisleány: 2 darab leánykaruha, 2 drb alsóruha, 1 pár cipő;
Belső János 30.000 korona;
Peszkovszky Károly 40.000 korona;
özv. Hirschler Józsefné 1 doboz cukorka;
Ofenbeek Terus 1 drb. télikabát;
Sörlei Jenő: 2 pár gyermekcipő, 1 pár gyermekharisnya és 1 pár gyermek kamásli;
Surgóthné: 2 pár női cipő, l bábu, 1 pár kamásli, 1 drb női kabát, 1 drb gyermek öntöző-kanna;
Petermann József 3 drb ifjúsági könyv.
Isten áldása legyen azokon, kik átérezve embertársainknak nyomorát, segíteni igyekeznek rajtuk!
A „Zalai Közlöny"
»MfH(«it4»tse
A nemzeti zarándoklat Rómába
Budapest, december 15
A december 24-én kezdődő Szent Év előkészületei nagy arányokban folytatódnak. Az egész ország lakossága lázas érdeklődéssel várja már azokat az intézkedéseket, amelyek a Szent Évre vonatkoznak s amelyek lehetővé teszik, hogy a magyar katolikusok minél impozánsabb keretekben mehessenek az örök városba a szent Atya elé. A püspöki kar már az őszi konferenciáján intézkedett az iránt, hogy az összes Rómába készülő zarándokiások egyetlen közös szerv által irányittassanak. Ezért a püspöki kar felhatalmazása alapján megalakult a zarándoklásokat előkészítő nemzeti bizottság az Országos Katolikus Szövetség kebelében, mely a mai napon szét is küldte felhívását az ország összes katolikusaihoz. Ebben bejelenti, hogy a szent évben négy nagy nemzeti zarándoklást fog vezetni Rómába. Csernoch bíboros hercegprímás, Szmrecsányi érsek, Zichy Gyula gróf érseki adminisztrátor, valamint a püspöki kar vezetői részvételével. Ezeket a zarándoklatokat az Országos Katolikus Szövetség március közepén, április végén, juniusban és szeptemberben rendezi és pedig két útirányban: az első útirány Trieszt, Velence, Pádua, Róma és vissza.
Az utazás tartama 12 nap. A részvételi dij 111. osztályon 2 millió 500 ezer korona. A 2-dik napi útirány Budapest, Trieszt, Pádua, Firenze, Róma, Nápoly, Pompeji, Róma, Ve-lencze, Trieszt, Budapest, tartama 15 nap. Ennek dija 3 millió 500 ezer korona. Ezekben az összegekben a teljes ellátás, a különvonaton való utazás, valamint a belépőjegyek bennfoglaltatnak. A bizottság ügyelt, hogy a zarándokok mindenkor a szárazföldi uton menjenek, hogy ezzel a tengeri utazással járó nagy kellemetlenségeket elkerüljék. Az I. és II. osztály részvételi diját a bizottság január első felében fogja közzétenni lapunkban. Egyben intézkedett, hogy a zarándokoknak kitűnő útmutató álljon rendelkezésére. E célt szolgálja Frücht Ede szerkesztő szerkesztésében megjelenő és az Orsz. Katolikus, Szövetség központi irodájában kapható: „Szentévi Magyar Zarándokok Útmutatója Rómában- cimíi künvv.
Pár száz darab maradék kerül eladásra:
KarfOD-maradéhQk mi K
slfíon maraűGkok „ ..
SriMl-MÉi Férliszövei-inaradékok \\ii\\M\\M darabja
r
flami-Hli. „ } mii Mm\\ Kljei béléssel is úan
Női kabátok
bámulatos olcsó árakért!!
Kérem a nagyérdemű vevőimet, helyszűke miatt a maradék vá-sárjást a délutáni órákban eszközölni
„Kékcsilfag" nagyáruház.
1024. December 24
\' ZALAI KÖZLÖNY 16
NAPI HÍREK
NAPIREND
December 16, kedd
Római katolikus: Özséb p*. Prolestins: Albin*. Etet Izraelita: Kiszlev hó 19-
Nap kel reggel 7 óra 43 percko*. nyugszik délután \\ óra 08 perckor.
A Meteorológiai Intézet szerint ltssu hóemelkedéssel I^Mm felhős, késóbb csapadékra hajló Idó várható.
Mozi. Uránia: Quo vadis? II. rin. Eló-adások »/«6. 7 <» 9: Világ: Quo vadis? II. rész, csak 9 órakor.
— lózsef főherceg Kaposvárott. Szombat este József kir. főherceg Kaposvárra érkezett, hogy résztvegyen a 44-esek bajtársi szövetsége állal Kaposváron felállítandó és az elesett, hősök emlékét megörökítő emlékoszlop javára rendezett kiállításon, melynek védnöke volt. Vasárnap délelolt a királyi fenség meglátogatta az iparművészeti kiállítást, majd 11 órakor visszautazott Budapestre.
— A városháza hivatalvizsgálata ma befejezést nyer. Az alispán tegnap nem jött vissza eredeti tervei szerint Nagykanizsára, hogy a számvizsgálók jelentése ulán a hivatalvizsgálatot lezárja. A főszolgabírói hivatalban tartandó vizsgálat előtt, ami szintén a közeljövőben esedékes, az alispán nem is fog hivatalosan Nagykanizsára jönni.
— Törvényhatósági bizottsági tag-választás. A választott törvényhatósági bizottsági tagsági helyek közlil az egyik Moger Karoly elhalálozása folytán megüresedett. Törvény szerint a megüresedett törvényhatósági bizottsági helyeket minden évben választás utján be kell tölteni. Nagykanizsán a torvényhatósági választások szempontjából még a régi hármas kerületi beosztás érvényes. Ebből a második kerület a következő utcákból áll: Arany János, Árpád, Attila, Báthory, FelsŐsánci major, Garai, Honvéd, Huszti-tér,\' József főherceg. Király Pál. Kölcsey, Magyar, Kinizsy, Hunyadi, Petőfi, Rákóczi, Rozgonyi, ,Rózsa, Sikátor, Sugár, Teleky, Vörösmarty-utcák, Szeszfinomitó, Szabadhegy, Péterfa, Cserfóhcgy, Gyepmesteri telep, Herkules téglagyár. — Választó mindenki, aki a legutóbbi országgyűlési képvisclőválasztöi névjegyzékben szerepel. A szavazás szavazó-lapokkal, titkosan történik december 29-én a Rozgonyi-utcai iskolában. Választási elnök dr. Fábián Zsigmond, helyettese Knorizer György.
— Liceális előadások Nagykanizsán. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Körnek sikerült biztosítania a liceális előadás-sorozat megtartását. Az első előadás 18-án, csütörtökön lesz a Kaszinó dísztermében. Klóadó Kemény János kegyesrendi tanár Ady Endre költészetéről. Az elóadás este 6 órakor kezdődik. Belépődíj nincs, csak önkéntes adakozás a költségek fedezésére.
- Leányiskolái Jubileum. Megírtuk. hogy a kőszegi ág. hitv. ev. Icán/középiskola december 18-án lanja jubileumi ünnepségét. Az igazgatóság értesítése szerint az ünnepséget közbejött akadályok miatt december 20-ra halasztották\\
— A szegényház karácsonyfájára ujabban a következő adományok folytak „be: Rosenfeld Adolf és fia 4 kg. kávé, özv. Jáger Kál-mánné 50 pakli pipadohány, N. N. 30.000 korona, Gőzmalom igazgatósága 20 kg. finom liszt és 5 kg. dara, N. N. egy pulyka, N. N. egy női kabát, egy blúz, egy mellényke, Péter Vendel 2 fazék, 1 csésze, 1 merőkanál.
— A leánypolgári karácsonyi ünnepélye. A nagykanizsai állami polgári leányiskola 18-án, csütörtökön délután 5 órakor tartja karácsonyi ünnepélyét az iskola tornatermében.
— Mutschenbacher dr. ^előadása a tisztviselőnőknél. Élénk érdeklődés mellett tartotta meg vasárnap délután a Keresztény Tisztviselőnők Egyesületében előadását a patronageró! Mutschenbacher Ed-vin dr. kir. törvényszéki tanácselnök. Mutschenbacher dr. rámutatott a patronage szükségességére. Mindent rneg kell tenni — mondta — hogy a megtévedt és elbukott embereket az erkölcs és a becsület útjára visz-szavigyük. Meg kell könyitenünk a lehetőséget a megtérésre és javulásra, ezt pedig nem azáltal érjük el, ha követ dobunk a megtévelycdcttekre és elzárjuk előlük a javulás útját rideg clzárkózottsággal és kiközösítéssel, de a krisztusi szeretet mindent átaljáró melegével vissza kell vezetnünk a becsületes élet, a jó erkölcs útjára. A patronage ezt a célt szolgálja. Majd felhívta a hallgatóságot a nagykanizsai patronage felállítására. Elóadás után a közönség megtekintette a karácsonyi játékkiállítás!, amely sok kedves és értékes darabot tartalmazott.
— Megnyílik a jégpálya. A nagykanizsai korcsolyázó pálya teljesen készen áll s amennyiben az idő engedi, e hó 17-én, szerdán megnyílik. Az egylít hirdetései a Fő-uton a Horváth ujságáruda melletti villanyoszlopon és a piac-téren Sipos üzlete előtt fognak megjelenni. Jegyek Hitd József fakereskedésében válthatók és pedig idény jegy 200.000, pártolójegy 60.000, diákjegy 150.000 korona. Belépőjegyek a pénztárnál válthatók és pedig egyszeri korcsolyázásért felnőtt 10.000, diák 5000 koronát fizet. Kisérók, amennyiben nincs pártolótagsági jegyük, szintén 5000 koronát fizetnek.
— Üzletek zárórája. A kereskedelmi miniszter a karácsonyi ünnepekre való tekintettel a nyílt üzletek és hozzátartozó helyiségek nyitvatartását december 18-tól 24-ig este 8 óráig megengedte.
— Az Irodalmi és Művészeti Kör vegycskara szerdán este ®/a9 órakor a Polgári Egylet emeleti helyiségében próbát tart. A Kör elnöksége kéri azon hölgyeket, akik tagnak jelentkeztek, hogy e próbán okvetlen vegyenek részt.
— Műkedvelők Orosztonyban. Az orosztonyi ifjúság f. hó 7. és 8-án műkedvelő szinelőadást rendezett. Színre került a „Gyimesi vadvirág" 3 felvonásos népszínmű. Az előadás uiiY anyagilag, mint erkölcsileg nagyon jól sikerült. Bevétel 1,046.000 korona. A nagyszámú közönség soraiban ott volt Bartos János nemzetgyűlési képviselő is, aki tetszését s teljes megelégedését fejezte ki a szereplőknek. Az ambiciós műkedvelő gárdának ez volt ez évben ötödik előadása. A betanítás és rendezés Vigh Sándor tanító érdeme.
— Kórházi ápolási dijak befizetése. Az alispán rendeletet intézett a vármegye polgármestereihez, fő-szolgabiráihoz, községi és körjegyzőihez a kórházi ápolási •dijak előre való befizetése tárgyálwn. A kórházaknak a mai gazdasági helyzetben szigorúan be kell tartaniok egy régebbi körrendeletet, mely szerint a beteg, ha 14 napon tul is a kórháziján marad, köteles ujabb 14 napra előre megfizetni a gyógydijat, mert különben elbocsátják a kórházból. Ha az uj 14 nap letelte előtt távoznék, ugy a különbözetet távozásakor visszakapja. Vagyontalanokat, urasági cselédeket, ezek hozzátartozóit csak ebéli mivoltuk hatósági, községi vagyontalansági bizonyítvánnyal való igazolása után veszik fel a kórházba.
— A kanyaró. December hónap első felében Nagykanizsa területén 14 kanyaró megbetegedés történt.
SomogyvAnncgye közgyűlése. Somot*,) vármegye törvényhatósága tegnap delelőn rendkivi\'ll közgyűlést larlott. melyen a blzoltsigi tagok melegen üdvözültek Óarany Sándori, a 11.1gy.1tMi kerület újonnan megválasztott nemzetgyűlési képviselőjét M«|d a törvényhatóság nevében egyhangúlag bizalmat szavazlak g\'óf liclhlcn Irt vin minluz-tereini>knek és .» kormány lakjainak és kimondták. hogy helyeslik á házs/abályrevlzió életbeléptetését, valamiül Scitovstky Béla házelnöknek erélyes cs haUrozott magatartását. Ezután áttértek a Jolyó ügyek tárgyalására.
— Conda Béla előadása az Urániában. Díszes, előkelő köröiF ség előtt tartotta rendkívül erdekes előadását az Urániában ifj. Gonda Béla MÁV főfelügyelő, az ismert nevü jeles iró — az otthon művészetérői. A gondosan kidolgozott előadásban az emberi lakás fejlődésének történetét az őskortól napjainkig világította meg színesen ugy az általános művelődés, mint esztétikai szempontból. Sátorlakások, barlanglakások, úszóházak, cölöpházak, löszlakások, azJó-indiai nagy földalatti templomok bemutatása után a régi görögök egyszerű lakásai, majd a rómaiak pazar palotái kerültek sorra, azután a japánoknak és kínaiaknak színes könnyed otthonai. Az előadás második része a gyári munkáslakásoknak egy otthon bemutatásával kezdődött, majJ sorban következtek a történelmi stílusok és pedig a román, gót, röne-szánsz, bárok, rokokó, empire és biedírmeyer korok lakásai, köztük a pazar francia rokokó termeknek egész sora. Befejezésül néhány nagyon szép modern lakás berendezését mutatta be az előadó, azután a legmodernebb németországi munkásházaknak külsó és belső képét, végül pedig a nagy amerikai felhőkarcolóképitkezésirend-szerét ismertette. A lebilincselő előadást a közönség mindvégig feszült figyelemmel és érdeklődéssel hallgatta végig s melegen ünnepelte a kitűnő előadót.
— Szellemes asszonyok. Ifj. Gonda Bélának, A régi világ szellemes asszonyai cimü diszes kiállítású könyve megszerezhető lapunk kiadóhivatalában. Ára 35 000 korona. A könyvre legközelebbi számunkban visszatérünk.
— A cipész-iparosok tea-dél-utánja. A női szabóiparosok után most vasárnap délután az Ipartestület cipész- és csizmadia-szakosztálya tartotta meg jólékonycélu tea-délutánját. A szépen sikerült tea-délután után tánc következett.
— A Faluszövetség kiállítása. Csurgón vasárnap déleSőu nyílt meg a Faluszövetség 78. kiállítása, mely karácsonyi vás.tw-il v.>lt összekötve. A 250 cég által ki .i\'itoJt tárgyak 14 termet töltöttek rr.e^ A vásár iránt óriási érdeklődés nyilvánult meg, az első nap bevétele túlhaladja a tíz millió koronát.
- A zalaegerszegi vasúti lakások építése. Czobor Mátyás polgármester értesítést kapott a Hév. vezetőségétől, hogy a zalaegerszegi vasúti tisztviselői lakások építésének költségeit felvették az 1925. évi költségvetésbe s igy az építkezés 1925. tavaszán meg is indul. Egyidejűleg megküldték a polgármesternek az első palota építési tervét és költségvetését megtekintés.illetőleg felülvizsgálata céljából, amely jogot a város kikötött magának a telek eladásánál.
= Bőr-retikülök a legnagyobb választékban, legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
DIVATSALON MEGNYITÁSI Fővárosi színvonalú, a legmesz-szebbrucnő igényeket is kielégítő francia és angol női divattermön-ket megnyitottuk. Wagner Fercncné és dr. Scherz lstvánné Csengcry-utca I.. udvarban I. cm.
Ugyanott tanulóleányok (elvétetnek. n= Url- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut 5..
Merényletet követett el Filipp kötöttárugyára Szombathelyen a drágaság ellen, mert egy jumpert 38 ezer koronáért, egy kötött kabátot 250 ezer koronáért, gyapjú ujjasmellényt 150 ezer koronáért ad. Tessék meggyőződni vétclkényszer nélkül, amig a készlet tart. — Cigarettázik öal Sodorion Janlna
- Gyermek-cipők minden kivitelbe^ a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
Szőnyegszövők!
cmwsvjimi fnnnlqlí
pei.sa szinti IOndldK, mtivísil MINTÁK is eredeti
^AiKffi * * N U S R. T.
BUDAPEST, Rákóczi-tér II. u.
(KiW«ta<n«k uUaWCKl l«.)
mozi
Uránia. Fél 6tg7 és 9 órakor:
Quo vadis? 11. ré^:
Világ. Csak 9 órai kezdettel: Quo vadis? II. rész.
Irodalom és művészet
Nagykanizsai totók sikere a Ncm-zetíS/nlon képkiállitásán. Tegnap rá rult Budapesten a Nemzeti Szalonban a Balatoni Társaság balatoni képkiállitisa. A kiállításon 150 művész vett részt, mindegyik 2—3 balatoni képével. Nagykanizsáról Sbu Ferenc és neje kaplak meghívást, kik Ot képüket állították ki. A nagykanizsai mü-vészpár képeivel nagy feltűnést kellett.
Visszhang. A lluhn Gyula szerkesztésében Nagykanizsán megjelenő Visszhang Irodalmi, művészeti és társadalmi hetilap városunkban második száma rendkívül bó. változatos és írtékes tartalommal jelent meg. 24 oldalon, függelékül grafológia, színház, mUkedveló. vidám írások, gyermekeknek, hölgyek rovata, különfélék egészítik ki.
TÖRVÉNYSZÉK
Kormányzói kegyelem egy izgatónak. Kandók Istvánt annak idején a bíróság izgatáséti három havi államfogházra Ítélte. A jogerős itclet után Kandák a kormányzóhoz kegvelml kérvényt nyújtott be. a fogházbüntetés eleiigcdésOrc. A kormányzó most élt is kegyelmi jogival és a fogházbüntetésnek pénzbüntetésre való átváltoztatását megengedte. A tegnapi tárgyaláson a blrő-ság\'Karsdák 3 havi államfogházát 3 millió 60!) ezer koronára változtat!* át. Mikor KamUk az összeget meglialotta aztmon doln, ennvit nem áll módjában ll/etnl. Inkább UQH a három luvl államfogházat. A törvényiek Kandá-: kijelentése után az eredeti Ítéletet mnndU ki v«Sgtobaj:*ndónak és Kandák Istvánt nyomhan ilndlt a kir.
I ügyészségnek.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 16.
KÖZGAZDASÁG
A csurgói kiállítás csoportjai
A Csurgón vasárnap megnyílott karácsonyi vásárral egybekötött ipari, gazdaság művelődési és cserkész klátlllás a következő csoportokra oszlik : I. kisipar (a fa. b vas. c szabó, d bór, e órás- és ékszerész, f húsipar); 2. gpiripar, 3. malomi/Hír, I. kereskedelem (a divatáru, b vegyesáru, c könyvkereskedelem); 5. mező%az<las<ig, b. erdészet, vadászat, halászat, 7. méhészét, kerteszet, kézimunka. <>. háziipar, 10. iskolaügy, 11. cserkészet, 12■. műrészei, iparművészet. 13. szövetkezet. I I. egészségügy.
Az országos munkapiac állása. A Magyar Királyi Állami Munkaközvetítő Hivatal uovcmbtr havi alalLvnikftlá szerint a vidéki 7 I utó sági ntuuknk^zTetitóttdl 3213 munka-
váii. vnV)\' 0o\'\'V.Vi\'.7ik^íciyVc kereső esett. A munkapiac november havi állása tehát általaban kedvezőtlen. Városok szerint tekintve a legkcdvezőllcnebb Győrött, Miskolcion, Sopronban. Szombathelyen és Szegeden volt a munkapiac helyzete, ahol 100 munkahelyre 207, 191, 189. 181. illetve 155 inunkakeresó jutott. A helyzet októberrel szemben rosszabbodott, inert a munkahelyek száma 18.8 százalékkal csökkent. a munkakeresőké pedig 0.3 százalék-kai emclkcdei\'. Az elmúlt év novemberéhez viszonyítva a munkahelyek száma csak Uí> százalékkal csökkent, mig a munkere-sóké 21 5 százalékkal emelkedett.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde eseménytelen volt. Nyitáskor az árfolyamok egy árnyalattal a legutóbbi zárlati nívó alatt állottak. Ar. irányzat csakhamar elgyengült ugy.Oiogy a tőzsde-Idő második letétim I százalékig terjedő áresés került felszínre, azonban zárlat felé az árveszteségek nagyobbrészt megtérültek és a zárlati árfolyamok nagyrészt megfelelnek a nyitási nívónak.
Utótőzsde
Az Irányzat gyengébb. Magyar Hitel 416, Rima 132. Oszlrak Hitel 170. Salgó .r>72. UBz.il Bank 141, Leszámítoló 72. Ganz Danubius 3315. Kőszén 3530. Szászvári 335. Kohó 440. Urikányi 940»Georgia 435. Hungária szálló 3615. ikooini 123).
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzuson átszámítva 14.865 23 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Vali ták De\\ izák
Aotol Iont 3UC<«VJr«ö AmiltrJam 29615-29765
Ca«h kvrona BílsrJJ 1006-11(>2
Dtnir i«;« n>;« 0«rlin 1747017600
Dolllr 730ro-73«0 Bukarait 371473
PrencU Ir. 3>42 í-jCÍ Biüiaxl a6«3
Itöllanai fit. tUlS-i\'SAS Kop«nhiga I2UO-Í24SO
Lel 311-373 KrlialláoU 1110011160
Léva M9ÍM IxniJon 34SCOO-347CCO
Ura 3HS-Í178 .v.uano 3I6S3IM
Bt!j;a Iranh MIJ36U Newyork 736W73SC0
Oaiir. kor. 03 vi-IOI 10 Plrls BIJ 3967
Dá\'i ko«. IMJJO 12610 l\'ri^a 2218-2230
Svijd frank I4I3S-M273 Si«ru 534 536
SvM kor. IM70-1-J7W Slo<khotm I9620-I»a)
Nootg kor. 10»0-II«0 Wwn 103 6010410
Mirka 17270-17420 Zürich 14735-14X3
500.000. takarmány árpa 400.000 - 420^000 uj tengeri 250.000-255.000. köles 260.000 270.000. korpa 220.000 222.500. zab 395.000 405000. repce 660.000-6S0000, lucerna 230.000-260.000. lóhere 250.000 -275 000. A mai terménytőzsde irányzata szilárd volt. A éuza 10.000. a rozs és a tengeri S—5000 koronával diágulL
Sertésvásár
Felhajtás 220, melyből eladatlanul visszamaradt — drb. Elsőrendű 27.000-28.000. szedett 25000 - 26000. szedett közép 23.000 —24.000, könnyű 20.000—22.000. elsőrendű öreg 24 000 —25.000. másodrendű 22.000 -24.000, angol sUldó 23.000-26 000. szalonna nagyban 28.500-29.000. zsír 35.5<X)-36 000. lehúzott hus 30.000-31.000, szalonnás félsertés 30.000 - 33.000. Irányzat kellemes.
A budapesti tőzsde
zAiO sirrolya itt ti t -Faipar
AȣOl Megy. Haial
Uovd bank Ma«y. Mii. Jtliroc
l.oiimit.
01.-M. bank Ofilr. UH.
Bank«<i«ia CöMluUlb H«rm«a Nonr. til. J, b lovatlan M Cich Iparb.
kÍÍ\'HTUI
Magyar-NJaiel Köip. Jelfátof Vinni bank
Nemi b. ét lak. Keretk. 11.
ttflvliotl tp.
MpíMviroiI Píri«>il Kabinra I Tak Által. Tak. Mokiii Maial «UŐ EI.4 M Biil. FontMre Mj0.>rnxU
Zürichi zárlat
Párls 2770 -, London 2425\'—, Newyork 516.60, Bilissel 2*60 -, Maltand 2226—, Holland 20850. Berlin I23 -, Wien 72 80, Sofla 375 -, Praga 1558-75. Budapest 70--. Varsó 9950. Bukarest 256\'-. Belgrád 770.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VAI.UTA
tegnap na tegnap m«
Bécs ...............953019560 9670 19670
Berlin...............5690 5690 5725
Prága ............... 4751 478 4781 47850
Newyorkban 13.
Az ércpénzek és nemesfémek
beváltási árfolyamai Ezüst egykoconás 6150-1350. kélkorcmás 12^00 12.700. loilntos 16.SOO 17.000. Ot-kotonás 31.150 32 550. szinaiany 50.000-50.500. arany huszkoronis 333000 - 335.000, platina 2 tO.éOO—220.000.
Uors.-M. CoiKWdla
tKVÍ.c»ab»l
Bnűapeill Hungária
Királyiméra Vikli\'KU
Bt\\K\\liil IV
Sifiillói. ;
Cement I
Srá.nJil 3:
KoW «: Köb. Oáat.
Dnuhf i:
Mignrtll Ji:
Magjr. aipb. 1
Ali. K6n*o 33.
Nagybltlonyl I
Salgó 4
Unkioyl »
Nyomdák Alhtnaruai I1
FvvJiotl ny. Franklin Olobua Pallaa R4«at
Sltphanrum UJUgnitm
Vasművek BrWI «ag. I
Fegyver
OaniPan.
Oam Vitt.
Holbtrf
KOhae
UpUk
Mlt
Magyar a<41 Belga (ím
M*rWg V«gylp*r Vagongyár Kim a
Csy«- «•
K&Öibinyal Hunnm ^
Truil
ICI
Cukorgyárak
Dfkiikor Cukoripar
0<o«tla •»*<
Mfion. tűkor 2(6 Siummc r 2540
Vli\'O
L
Terménytőzsde
Buza tlszav. 76 kg-os 490.000 - 492 500 78 kg-os 497 500- 500.000. egyéb vld. 76 kc-os 487.500 - 490.000.78 kg-os4íi$.000-497 500 roza 417.500—120 000, síleárpa 470000- \'
Roeaa
Életnilsicrek
Oár. Villamos
Olajok
Ola)lpai l
Maron pelr.
Sör t a IUII
FAvároal »fr Ktrllytír Kib. polg. vbt Keglevl«h Cogn. IUnv<ny»Cr 2 Oxhoindl \'
Szállodák Royal willd Schvartm KKUZ
Ligetiianst. l.ukaca
Textil
Juli
OyapJumos4 OolObtrger
Pamullpír SifiviKili
Vegyipar
SpMIuo Fiira
Uung. m&trágya
Síikre
Danlca
Keleti Muilnyl Török
Dorogi Ouraml tnUrrolia
J>iUrm«l6 Bárdi Kúnl Braiiöt
Qyú<l W-i
*">:vln lltm
Papíripar
W"
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv-kcresucdés RT, Nagykanizsa »
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen férjem, illetve vőnk elhunyta és temetése alkalmával fájdalmunkat bármi módon enyhíteni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
özv. Horváth Balázsné és Mayer család.
Apróhirdetések
Eladó tUzifa Nagykanizsa határában 10 m3 tölgy. 16 mJ éger hasáb, 10 ms tölgy. 6 ín\' éüer dorong. Árajánlatot egy tételben kiadóba kérei^______
Házhely vasút közelében 100 négyszögöles 40 millióért eladó. Szlgriszt, Fő-ut 8.
TáblnUvcg, Ilikor. porceUán és tűzálló kőedény legolcsóbb beszerzési helye Stcrn üvegesnél, Vasutl-utca 17-49__2185
Borfajtők szívó és nyomótömlők, kerékpárok és alkatrészek legolcsóbb árban Szabó
Antal gportflzlctébcn Nagyluntssa^__1612
Bútorozott szobát keresek. Cini a Kiadóban._______"2346
Keresek egy szoba és konyhásTafeást
lelépéssel. Cim a kiadóban/^__242^
Látóhegyen naponta fenyógnlyak eladók Koplar Istvánnál. Az ára 200 és 400 kor.
Alulírottak fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy felejthetetlen Jó édesanyjuk. szerető testvérük, nagyanyjuk és szépanyjuk
özv. Nagy Józsefné
szül. Topolics Mária
1924 dec. 1-í-én d. u. 6 órakor életének 68 ik. özvegységének 35-ik évében az Úrban elhunyt.
A megboldogult hUlt teteme I. hó 16-án d. u. 3 órakor fog Telekl-ut 31. sz. gyászházban a róm. kath. szentegyház szertartása szerint megáldatni, azután a róm. kath. temetőben orok nyugalomra tétetni. Az engesztelő szentmise-áldozat f. hó 16-án d. e. Vs9 órakor fog a szcnlférencrendick plébánia templomában az Urunk bemutaltatnl.
NacvkAalzM. 192-L d«femb<f
drága porai feletti
Mnihea Károly é» oeje tittl. Nagy Mária, Anion János e» neje vöjei. Ittelve Icánv\'l. Nagy István t* neje i» Sli Marcii. Nagy Tivadar és neje a/fil. Bezák Eraaíbel rST. IlkUc menyet. Tartó* Oyörgr leUvíte. Dr. Ncubnuer (ivulání. IIJ. dr. Mathca Károly. Nagy Zsuzsika unokái. Neubauer Ingeborg dWunoka, Dr. Ncobaucr Oyota unoka»\\.je
Elsőrangú
Halban & Damask-féle
férfi velour-kalapok
érkeztek. Férfi gyapjú és nyúlszőr-kalapok, valamint férfi és fin télisapkák
nagy választéka. Női fiitz-kalap 120.000 korona.
GYENES ÉS VIDA NAGYKANIZSA.
Eladó teljesen Jókarban levő lőszer- és más állványok, nagy lisztes láda 3 (lókkal, pult és tüszer tábla. Sugár ul 40.
KAMUOIIYFI CUKORKÁK
alttíilf""®\' "fe\'gKuiönoozoDn
- kivitelben -
kicsinyben és nagyban
Hefrnstein Béla
cukorka és csokoládé nagykereskedésben
Erzsébet-tér 13. —
Bangó tanintézet
Budapest, Rádny-u. 14.
Teljes anyagi garantla melleit készít eló f
vidéki magántanulókat is.
Jegyzetek.
Karácsonyfadíszek
Gyermekjátékok Társasjátékok Képeskönyvek, ifjúsági iratok Ajándéktárgyak
lelníltck ríszíre n.igy vAl.isílíkban. olesó irakon kaptuWk
Fischel Fülöp Fiainál
Nagykanizsán.
\' 1 (J)®
Nagy karácsonyi vásár1
BECK BÉLA áruházában
ERZSÉBET-TÉR I. SZÁM.
Versenyen felül álló áron kaphatók:
férfi fehérnemüek, aocknik, nadrág- is sockni-tartók, férfi ís nöi kötöti- és bBrkesztyük, női kötött kabátok, ®álok és harisnyák, gyorniek- . I kabátok, sapkák, kesztyűk, harisnyák, láb-j Wwédok, továbbá nagy választékban csipkék és szalagok.?
3, vagy ■ _ J^ _1 minden mellékhelyiségekkel azoi>" 2szobásI3IC3SInaira, jó lelépés mellett keresf
SZIGRISZT LÁSZLÓ irodája, Fő-ut 8. K; ^
í
KARACSONYI VÁSÁR!
Fértiingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, nadrág- és harisnyatartók, nőt-, tértt- cs gyermekharisnyák és keztyük, bőrdiszmüáruk és bőrőndők, selyem seltál, gyapjú mellény, esőernyók, D. M. C. hinizőpamut, horgolócérna, gépselyem, lyukselyem, műselyem és kőtőpamutok a legjobb minőségben és legolcsóbb árban beszerezhető —^•
Szomolányi Gyulánál
Csengery-ut 2. szám. mt
Nyomatott a Zrinvi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-níl, Nagylunizsán. (Nyomdaveietfi: Oftóbcck KárolvV.
63. évfolyam, 288. szám
Nagykanizsa, 1924 december 17, szerda
Ara 2000 korona
POLITIKAI IAPILAP
Sic/kuxtWtl ti kUddhlMtal Kő-ul 5 Intcnirtan-Tdclon 78, nyom eb 117. tjiia
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
euimutl ín: Pgy híri 30000 Voíwu Hkn M»............... 90000 koma
BELPOLITIKA
Hz ellenzék támadási készülődései a kormány ellen Nemzetgyűlés — A költségvetés — Uj törvényjavaslatok Az Iparosok Országos Szövetségének küldöttsége a miniszterelnöknél — Az egységespárt értekezlete
Budapest, december 16
A nemzetgyűlés mai ülése iránt erősen megcsappant érdeklődés mutatkozott, aminek oka az, hogy az (llés napirendjére csupán a kormányzó által visszaküldött fővárosi törvényjavaslat ellentmondó pontjának letárgyalása van kitűzve.
A folyosón alig van élet, mert a kormány és a kormányt támogató pártok az ülésteremben tartózkodnak és az ellenzék részéről is csak néhány képviselő jelent meg. Politikai körökben különben a demokratikus ellenzék blokkjának tegnap estére erősen beharangozott értekezlete alig vált ki nagyobb refleksziőkat. Mint ismeretes, ezen az értekezleten ujabb politikai támadás előkészületeit telték meg, amit azzal indokolnak, hogy a kormány összejátszik a fajvédőkkel a baloldali ellenzék letörése céljából. Konkrét indokként a Zsirkay-félc mandátum kérdését, továbbá Póka-Pivny Bélának a demokratikus szövetség rétsági jelöltjének az agitációban való állítólagos hatósági akadályoztatását hangoztatják. Ez legyen tehát a második mandátum, amely főként Vázsonyi szerint, eklatáns bizonyítéka a kor-
mány és a fajvédők közötti összhangnak. Alkalmunk volt ezekre vonatkozólag több egvségespárti képviselővel beszélni, akik a következőket mondották:
A Demokratikus Szövetség részéről a tegnap elhangzott vádak és beállítások nem érdemlik meg. hogy azokkal bárki is komolyan foglalkozzék. Ami Zsirkay mandátumának kérdését illeti, nemcsak indokolatlannak tartjuk, hogy olyan kérdésben, amelynek megítélése a bizoltságba beválasztott tagok igazságérzetére és lelkiismeretére van bizva, bárki részéről is ilyen állitások elhangozhassanak, de még egyben durva sértésnek is tartjuk a bizottság tag-jaivsl szemben is.
Ami a másik kérdést illeti, a rétsági választókerületben történt állítólagos hatósági rendszabályok, amelyek megakadályozzák Poka-Pivny Bélát az agitációban, errevonatkozó-lag semmi közelebbi adat nem áll rendelkezésre. Természetesen positiv választ nem adhatunk, aki azonban legkevésbé ismeri a közigazgatási hatóság működését, az már maga is kellő mértékben tudja leszállítani a vádakat.
Ami most már a második kérdésből a végkövetkeztetést illeti, nevezetesen azt. hogy a kormány és a fajvédők összejátszanak, főkép, hogy a kormány mindenben támogatja a fajvédők törekvéseit, ez már olvan állítás, ami a humor birodalmába tartozik. Ezzel komolyan foglalkozni nem is érdemes.
A nemzetgyűlés mai ülésén Bethlen István gróf miniszterelnök terjesztette be a legfőbb állami számvevőszék jelentését a magyar államnak az 11)16—1919. évi augusztus hó 6-ig terjedő időszakban utalványozott kiadásairól és előirt bevételeiről. A kimutatás szerint az 1916—1917. számadási évben 9.688.831.965,04 a ttcvétel. ezzel szemben a kiadás 10.910.795.967,26 koronát tesz ki. A hiány 1.221.944.002,22 koronát tesz ki. Az 1917—1918. számadási évben a bevétel 14.490.621,799.74 korona, a kiadás 12.250.866.607,23 korona, végeredményben a felesleg 2.239.745.192,11 koronát tesz kl. 1918. július 1-től 191$. október 31-ig terjedő időszakban a bevétel 6.802.282.542.52 korona, a kiadás 6.906.173.523,48 koronát, végeredményben 11 hiány 103.890.982,89 koronát tesz ki. Külön szántolja el a jelentés az előleges felhatalmazás alapján előirányzás nélküli kiadásokat és bevételeket. Részletesen vannak feltüntetve azok az általános előlegek, melyek a pénzügyi pénztáraknál ellenőriztettek, de kiegyenlítést nem nyertek. A jelentés kiemeli,
hogy a kimutatásban 1918. évi julius l-től 1918./5vi október 31-ig terjedő időszakban a kiadási és bevételi adatok nem teljesek, meri az 1918. évi októberi összeomlás ezt az időszakot érintette legsúlyosabban, a mikor sem az utalványozási jegyzetek, sem a számadási naplók nem érkeztek be az elvett területeken működő hatóságoktól.
Ezután Szeilovszky Tibor külügyminiszter terjesztett be több külföldi vonatkozású törvényjavaslatot, Ra-kovszky Iván belügyminiszter a törvényhatóságok újjáalakításáról s a közrend fokozottabb biztosításáról szóló javaslatát. Pesthy Pál igazság-ügyminiszter a kivételes hatalom megszűnésével kapcsolatos igazságügyi intézkedésekről, Csáky Károly hónvédelmi miniszter a honvédség igazságügyi S7ervczeténck módosításáról, Walko Lajos kereskedelemügyi miniszter a statisztikai hivatal központi munkatervéről és Voss József dr. népjóléti miniszter terjesztettek be törvényjavaslatokat.
A bizottság négy hónapi indemni-tás megszavazását javasolja.
Farkas Tibor hozzászólása után Bethlen István gróf miniszterelnök szólalt fel a bizottság javaslata mellett.
A székesfővárosi törvényjavaslat tárgyalásánál Rakovszky Iván belügyminiszter igazítja ki a kormányzó által visszaküldött javaslatnak egymással ellenmondó rendelkezéseit.
A holnapi ülés délelőtt 10 órától este 6 óráig fog tartani.
Asszonyok
Irta: Barbarits Lajos (5) Ugy láttam, hogy elérkezett az ideje, amikor mindent kiengesztel, jóvátesz a sors. A gyáros szorgalmas, gazdag, ismertnevü ember és azt beszélik, jó is, hogy aranyból van a szive, csak attól függ ki hogyan nyul hozzá.
Nyugodt lelkiismerettel, örömmel nyújtott hát kezet a gyárosnak, mikor a jövetele célját előadta.
Mire a leány hidegtől kicsípett arccal a szobába toppant, a gyáros már ugy érezte, hogy tagja a családnak. aki ép az imént tett ígéretet, hogy a fiút maga mellé veszi az üzembe; elkel ott egy fiatal, ambiciózus mérnök.
A leány szemében szokatlan, vad láng csapott fel, amikor meglátta náluk, talpig feketében a volt főnökét. Az óriásra nőtt csudálkozás azonban legyűrte az emlékezést és igyekezett tőle telhetőleg elfogulatlanul és barátságosan üdvözölni a férfit, akire pedig undorodás nélkül góftdolni sem tudott azóta.
Mikor aztán megtudta, hogy ö a kockán a tét, csaK elszomorodott. • is2tán látta egyszeriben, hogy ez nem az ő személyes ügye többé.
Érezte, hogy feszül feléje az anyja, a bátyja tengernyi elszenvedett nyomorúsága, ami mind ezer meg ezer sziszegő csápként esdekelte körül és tépte, hasogatta darabokra a szivét. Az a másik is eszébe jutott. Mint egy parányira zsugorodott égő, tüzes pont, amely egy pillanat alatt óriásra nőtt ugy toppant elébe és fenyegető, nagy feketesége előtt hiába hunyta le vergődő szempilláit... minduntalan nekiütődött és szédülve esett vissza, valahányszor nekikezdett, hogy tulajdonképcn átgondolja a helyzetet. Ugy érezte magát mintha feneketlen, fojtogató ingoványba tévedt volna, ami mohón, kérlelhetetlen bizonyossággal húzza lefelé, hogy eltemesse, összecsapjon feje felett a lápszagu, halálos sötétség. Ugy érezte, hogy lázas veríték üt ki a testén s hamvas, fehér bőre irtózva borzad össze, mig lassan egészen körülöleli a hideg, éhes rémekkel tele sár. És hiába kiált segítség után. A süket éjszaka visszhangtalanul, tompán veri vissza a könyörgését. A rémület hiába feszíti a torkát... már hangja sincs, kiáltani sem tud. Csak a poklok fekete tüzén vörösre izzott szigonyát nyújtja feléje valami mocsári lidérc ... Nyúlna is utána ... hátha késő lesz ... De ha megfogja, csontig égeti az ujjait es a
szép piros, tiszta vérét kiszárítja utolsó cseppig az ereiből. . . Még egy pillanat... utolsó, görcsös erőfeszítés .. . Aztán elszántan, görcsösen markolja meg a feléje nyújtott izzó vasat. Iszonyú égetó, sajgó sebet érez szakadni a kezére ... a tűz, a bűn, a pokol stigmája ég rajt.. . örökre, csontig bevésve.
Ugy érezte, hogy vér helyett forró ólom rohan a testében és tép, szaggat mindent, amit útjába talál.. mázsás súllyal másztak a pillanatok . .. a keze fájt. . . fájt nagyon a vörösen égő, üszkösödő seb köré pokoli dá-ridóra szaladt 4>da a vére. . .
Mikor a szemét felnyitotta, tekintete az édesanyja meg a bátyja boldogságtól sugárzó tekintetével találkozott ; a gyáros meg olt térdeit a lábánál és csókolta hosszan, szerelmesen a kezét.
— Nem — súgta a csókjai közé — nem, kicsi lányom ... én menyasz-szonyom ... soha nem fogod megbánni, hogy reám bíztad ezt a hófehér kicsi kezet!
Aztán jött az anyja, a bátyja, csókolták, becézték és ezer meg ezer napsugár táncolt a szemükből, ami mind, mind a leány lába előtt tört meg és glóriát font az ő szomorú szent vértanusága köré.,
Rózsaszín felhők lassan gördítették az időt az esküvő után. A tavasz iparkodolt összchalmozni mindent, ami szép, színes eleven valóság. Bőkezűen adott minden. Csak egyet felejtett el: az uj asszonyka ajkáról eltűnt mosolyt. Az elveszett, elmaradt valahol. Nem is kereste senki. Csak az asszonyka érzett néha zúzmarás borzongást belül, mélyen, csók közben, a tavasz legközepén.
Az ura jó volt, szerette, elhalmozta mindennel. De sokat volt egyedül már az első pár hét után. Az ura a gyárnak élt s az csak estéit hagyta szabadon. Néha még azt sem, mert a felesége bátyjával, akit nagyon szorgalmas, tehetséges mérnöknek ismert meg hamarosan, esténként nagy tervezgetésekbe, kusza rajzok közé merültek.
Szomorú, langyos, tavasz vége felé járó alkonyatkor egyszer megint egyedül ült az ablaknál és nézett le az utcára.-Fázott és unta nagyon a tavaszt, a korzó zsibongását, a csenddel tapétázott falakat.
Elment az édesanyjához, az asz-szonyhoz, aki még sokkal igazáb-ban, régóta egyedül maradt.
(Folyt- köv.)
ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 17.
A miniszterelnök ma délben fogadta az Iparosok Országos Szövetségének küldöttségét, melyet Ernszt Sándor, Petrovácz Oyula, Wolff Károly, Strouss István és Szabó József nemzetgyűlési képviselők vezetlek.
Ernszt Sándor előadta, hogy a magyar kisiparos osztályt kataszlró-fális konkurrenciával veszélyeztetik azok a hatósági Özeinek, melyek a háború alatt keletkeztek, de még most is fennállanak, holott létjogosultságuk megszűnt és munkanélküliségre szorítják a kisiparosokat. A belügyminiszter adott is ki egy rendeletet, mely szerint mindazok a hatósági üzemek, amelyek nem szolgálják a közérdeket, fokozatosan visszafejlesztendő. A rendeletet azonban vagy figyelembe sem vették, vagy visszaéltek vele, vagy pedig kijátszották.
Kérte a miniszterelnököt, hogy foglalkozzék a súlyos kérdéssel és védje meg lehetőleg a kisiparosok érdekeit.
Ezután többen szólaltak fel a küldöttség tagjai közül.
A miniszterelnök válaszában kijelentette, hogy a szabad gazdasági életre való áttérés, valamint az ónálló exisztenciák teremtése érdekében, szükségesnek tartja egyes hatósági üzemek fokozatos visszafejlesztését és megszüntetését. Kéri a küldöttséget, hogy az ipartestületek utján a hatósági üzemekről készítsenek statisztikát, terjesszék a kormány elé, hoey megállapiltassék, mely üzemek a feleslegesek és ez alapon megkezdheti a kormány a hatósági üzemek megszüntetését.
A miniszterelnököt beszéde végeztével a küldöttség tagjai lelkes ovációban részesítették.
*
Az egységespárt csütörtökön, december 18-án este 7 órakor lartja meg az ünnepek előtti utolsó párt-értekezletéi, melyen a kormány tagjai a miniszterelnökkel együtt részt-vesznek. Az értekezlet a parlament munkarendjével kapcsolatos aktuális kérdésekről fog tárgyalni. Az értekezlet után pártvacsora lesz az Eszterházi-utcai klub helyiségben.
BELFÖLDI HIHEK
Forgalmiadd sérelmek orvos-Hsa. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Beltatiny Aitlmr tegnap nyújtotta ál a kamara legutóbbi illésének határozata értelmében a kereskedelmi és ipaii érdekeltségek memorandumát a forgalmi-adó-rendszernek osztrák mintára való átalakítása és a sérelmek orvoslása érdekében. Und János pénzügyminiszter kijelentelte, hogy módot kiván nyújtani a kérelem alapos megtárgyalására s a bajokon való segítésre s ezért az érdekeltségeket január 2-ra a pénzügyminisztériumba értekezletre hívja össze.
Keresztény Magántisztviselő Szövetségek központja. A Keresztény Pénzintézeti Tisztviselők Országos Szövetsége a Keresztényszo-ciáhsta Magántisztviselők Szövetségével. a Keresztény Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségével és Katolikus Köztisztviselők Országos Szövetségével együttesen közös nagygyűlést tartott Zsembery Gyula dr. elnöklete alalt, amelyen megalakították a keresztény magántisztviselők szövetségének központját.
Felsőbíróságaink 200 éves jubileuma. Felsőbíróságaink december
^ V ,""í?i\'k me« 200 év" \'«"«-
állasukat. 172-t-ben szervezték ál a magyar bíróságot. Budán megalakult a hétszemélyes tábla, mely felül-
vizsgálta az összes bíróságok elé vili ügyeket, sőt a jelenlegi fóudvar-nagyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyek nagyrésze is a hétszemélyes tábla felülvizsgálatának volt alávetve. Ugyancsak akkor alakult meg Budán az ötszemélyes tábla, mely a mai királyi ítélőtáblának felel meg s másodfokon ítélkezett a megyei, úrbéri és a többi elsőbiróságok elé került ügyekben. Felsőbíróságaink e szervezete fennállolt egészen, némi módosításokkal ugyan, 1890-ig, amikor is az XXV. t.-c. decentralizálta az ötszemélyes táblát s igy alakult meg Győrött, Kassán, Debrecenben, Szegeden, Pécsett a nia is fennálló kirájíi Ítélőtáblák szervezete. Az iléWáblák 2CJ0 éves fennállását az igazságügy-miniszter rendelete alapján december 20-án teljes ülésben ünneplik meg.
A pénzügyminiszter fogadta a sajtó képviselőit. Bud János pénzügyminiszter ma fogadta a sajtó munkásait, akik előtt kijelentette, hogy a programot, amit maga elé tűzött, meg fogja valósítani. Vállaljá érte a felelősséget. Rámutatott az egyes adók nehézségeire és azok szükségességére. Nagy elismeréssel szólt a tisztviselők magatartásáról. Nyugalmat ajánl. Mihelyt lehet, meg fogja valósítani az uj pénznemet. A költségvetésben a személyi kiadások 55%-ot tesznek ki, ami az ország megcsonkításának következménye. Hiszi, hogy ezen a héten megkezdi működését a takarékossági bizottság, melynek feladata főleg a vidéken sokat leépíteni.
A távirati iroda nyugdijegye-sölete. A Magyar Távirati Iroda munkatársai, illetve alkalmazottai vasárnap megalakították a Magyar Távirati Ir«da Nyugdíj Egyesületét. Elnökké egyhangúlag levddi Kozma Miklós miniszteri tanácsost választották meg.
Károlyi Mihály a Kurla szerint Is hazaáruló. Károlyi Mihály ismeretes vagyonelkobzási pőrében a kir. Kúria mondolta ki tegnap az utolsó szót mint legfelsőbb fórum. A kir. Kúria Károlyi Mihály és Ádám nevű kiskorú fia, valamint ismeretlen hitbizományi örökösök részé/ór a Károlyi-vágyon átszállását kimondó elsőfokú itélet ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmet elutasította és elmarasztalta az alperes Károlyi Mi-"hályt a perköltségek viselésében. A kir. Kúria az itélet indokolásában kimondotta, hogy Károlyi forradalmi izü iKszédei hogy hatással voltak a fronton küzdő katonákra, hogy kinevezését a királynál kényszerhelyzetben eszközölte ki és a fegyverletétel elrendelésével a haduri felségjogot is magához vonta. A király a kényszerhelyzet hatása alatt vonult vissza az uralkodástól, de a trónról tényleg le nem mondott, mert nem tekinthető tényleges lemondásn.. < az a kijelentése, hogy a népszavazást eleve is kötelezőnek ismeri cl magára nézve. Egyébként is a lemondás nem a kívánt alkotmányos formák közölt történt meg.
Ebben a perben — fejezi be az indokolás — az a kérdés, vájjon Károlyi hazaárulást követett-e el. vagy sem, már pedig a Királyi Kúria elfogadja az elsőfokú bíróságnak erre vonatkozó megállapításait.
Közömbös az, hogy tettét milyen indokból kövelte cl és az is, hogy Károlyin kivül mások is részesei ennek a bűnügynek, mert a királyi kincstárnak mindenkor joga van az ellen fellépni, aki ellen éppen akar. Ezekre való hivatkozással hozta meg tehát a Királyi Kuria ítéletét, amelyben az alperes Károlyi által benyújtott felülvizsgálati kérelmet elutasítja.
KÜLFÖLDI HÍREK
Egy évi börtönre Ítélték Esz-terhá/y Lujza grófnőt. A nyitrai cseh törvényszék Eszterhdzy Lujza grófnőt .a cseh-szlovák állam ellen elkövetett\' hazaárulás kísérletének bűntettéért" egy évi l>örtönre és 20 ezer korona pénzbüntetésre Ítélte, beszámítva a büntetésbe a vizsgálati fogság hal és fél hónapját.
Glcssweln Sándor helyébe — íászi Oszkár. A nemzetközi Világbéke Egyesület központi tanácsába az egyesület főtitkársága óíessweín Sándor tlr. halálával megüresedett tagsági helvre fi Magyar Világbéke Egyesület megkérdezése nélkül önhatalmaiul! Jászi Oszkárt választotta be. Amennyiben az egyesület nem törölné Jászít a Világegyesület tagjai közül, a Magyar Világbéke Egyesület kilép et)ből a Nemzetközi szövetségiről. A genfi egyesüld ezen minősíthetetlen ténykedése Benes befolyására"vezet!ieto vissza.
Egy katonatiszti család tragédiája. A steier fővároshoz közeli Rütz nevtl villalclcpcn borzalmas tragédia történt. Donners dragonyos-kapitány feleségét és két gyermekét agyonlőtte, azután önmagát mérgezte meg. A Donuers-család általában becsült család volt és nem lehet elgondolni, mi vihette a kapitányt végzetes tettéie.
A liceális előadás-sorozat
Kfőgis tesznek kultur-dólutinok Nngykanixsán
Már-már végleg lemondtunk arról, hogy Nagykanizsán is lesznek a lé-len kulturális előadások. Mikor már a megye apró kis falvaiból is hirek érkeztek az ott megindított kultur-clőadásokról, olyankor érlelődött meg az elhatározás, liofiy Nagykanizsán is ineg kell tenni még cgy utolsó kísérletet a város kullnr-életének felelevenítése érdekében.
A Zrinyi Irodalmi és Mihészetl Kor vezetősége minden követ megmozgatott, hogy ne kelljen elejteni végleg a régi tetveket s fáradozása a Kaszinó elnökségének előzékenységével sikerrel is járt.
A Kor ugyanis megkapta minden csütörtökre a Kaszinó (tisztemét teljesen díjtalanul. A teremffités már régebben biztosítva van, a világítást pedig a város vállalta magára. Ami egyéb kiadás ezeken felül elkctlllhe-letlen, aira fedezetül fog szolgálni a kulturctóadásokat látogató közönség önkéntes adakozása.
Az első előadás december IS-án, holnap este lesz 6 órai kezdettel. Egy-két szórakoztató szám kereté-ben Kemény János kegyesrendi tanár fogja megtartani előadását Ady Endre költészetéről.
A további kultur-délutánok sorrendje a következőkben nyert megállapítást a Kör választmányának hétfőn este tartott illésén:
Január 8-án : Kempelen Béla, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője (A zenei műélvezetről.)
Január 15-én: dr. Kerkay József
Január 22-én : dr. Winkler Ernő (A gyermeknevelés köréből.)
Január 29-én : dr. Sípos Zsigmond: (Oslörténclmi tanulmányok.)
Február 5-én: dr. Dómján Lajos Február 12-én: dr. Winkler F.rnóné és Barbarits Lajos (versek és novellák.)
Február 19-én, 26-án és március 9-én: Snrányi Gyula (A magyar nemzet történelmi hivatása.)
Március 12-én: dr. Szigethy Károly (A Balatonról.)
Mírcius 19-én: Vefile Károly (Fizikai előadás.)
Március 25-én: dr. Uikinich Imre egyetemi tanár, az Országos Széchenyi Könyvtár igazgatója.
Április 2-án : Nagy Lajos.
Április 16-án: dr. Tholway Zsigmond.
Április 23-án: Szakáll Gyula. •
F.ddig a program. Nagykanizsa intelligens, de, vagy talán épen azért a kultúrára mindig szomjas közönségén múlik már most. hogy a Körnek és mindazoknak, kik segítségére siettek, fáradozását nem anyagi, nem személyes siker, hanem a város kullnr-életének mozgalmasabbá, élén-keblié télele kövesse.
Minden kis falunak, minden városnak pihenés nélkül kell ápolnia kulturáját s ebben a munkában Nagykanizsának, a végvárnak elsősorban kötelessége ápolnia a magyar nem-zet kulturális kincseit és gyarapítani azokat.
Itt még áldozatot nem kér senki, csak annyit, hogy eljöjjenek, akiknek kellemes és lelkiekben magas színvonalú szórakozást akar nyújtani az előadások rendezősége.
„1914"
(Merry go Round)
I. Ferenc József és a világháború filmje a nagykanizsai hősök emlékének szolgálatában
NsgykanlzM, deccnitxr 16 Az Uránia csütörtökön és pénteken fél 7 és fél 9 órakor adja elő az „1914" cimü 12 felvonásos filmet, melynek jövedelmei felerészben a Nagykanizsán felállítandó Ilösi emlékmű alapját gyarapítják, felerészben pedig a katonatemető sírjainak sírkövekkel való megörökítését segítik elő.
Az Uránia igazgatósága épen a nemes célra való tekintettel állította ezt a filmet a hazafiúi és kegyeletes adózás szolgálatába, mert az „1914" a legbá-mutatósabb sikert elért filmek egyike. Különösen a ma emberére nézve bir különös vonzóerővel a béke utolsó s a háború első éveinek újraélése.
A film líécsben játszódik, a Práter levegőjét és romantikáját azonban mihamarabb felváltják a háború rémes zivatarának képei.
Ez az utánozhatatlan, valóban nagyértékü film, amelyet az Élet-filmjének is nevezhelnénk, letűnt esztendők szépségeit varázsolja vissza, ugy, hogy a természet maga sem tudná jobban.
/. Ferencz József alakilója Anton Vaverka, mint őrnagy szolgált az ősz uralkodó hadseregében, mielőtt a filmszínészi pályára lépett.
Á filmre nemcsak a hazafias és kegyeletes cél előmozdítása érdekében hivjuk fel a figyelmet, hanem azért is, mert az „1914" egyik legfeledhetct\'e-nebb, legtökéletesebbnek elismert élménye lesz a mozilátogató közönségnek.
1924. December ll
Zai Al K07.10NY
3
Házassági elválások
Nagylranl/í., december 16
A nagykanizsai törvényszék területén nemcsak a bűncselek száma mulat örvendetes javujást, de nincs még egy törvényszék az országban, ahol oly kevés házasságbontás lordul elő, mint a nagykanizsai törvényszéken.
Felkerestük ebben az ügyben Székács Pál kir. törvényszéki tanácselnököt, aki a házasság-pereket tárgyalja és kérésünkre igen érdekes statisztikai adatokat bocsátott rendelkezésünkre.
— A házasságper előkészítő tárgyalásai rendesen zári tárgyalások, a főtárgyalás nyilvános, amennyiben esetleg a közerkölcsiségbe ütköző dolgok kerülnének tárgyalásra, a biró kizárja a nyilvánosságot innét is. A legtöbb házasfelek 3—4 éves együttlét titán unják meg egymást és kérik a bíróságtól a házasság felbontását. Akik négy-öt évig együtt élnek, rendesen annyira megszokják egymást, hogy azután végleg kitartanak egymás mellett. Azonban itt sem lehet egy általános tételt felállítani, mert ahogy előfordult, hogy kélheti, vagy háromhavi együttélés után kívánták a felek a házasság felbontását — ugy volt rá eset, hogy a nyolcadik gyeintek után ébredt egy házaspár arra, hogy nem tud többé egymás mellett élni. Aki pedig a két házastárs közötti differenciának ódiumát viseli — az rendszeresen az ártatlan gyermek, akit durva kézzel kiragadnak a törvényes szülői ház és meleg otthon , talajából és a zsenge virágot az óvó, melegház biztos védelmáből kitaszítanak a virágot fagyasztó, dermesztő hidegségbe, ahol minden éltető napsugár és szeretet nélkül — mihamar lelki fonnyadásnak indul. Nagyon sok házaspár csak akkor ébredt ennek tudatára, amikor már késő, amikor gyermekeik előtt elkövették az oltár-rombolást és ballépésüket még egy nagyobbal tetézik, lelkiismeretük előtt.
— A bontást kérő házasfelek közül a törvényszék területén legtöbb volt a vasutas, munkás, iparos, lőld-müves-pár, azután kereskedők, magántisztviselők.
— Mai napig ebben az évben 66 bontás történt, de az elintézés alatt álló ügyeket beszámítva, december 31-ig Összesen kb. 76 jogerős bontást Ítél meg a nagykanizsai törvényszék. A 66 bontásnál 28 esetben a férfi adta be a válókeresetet, a többieknél a nő, a házassági életközösség 28 esetben a nő, 34 esetben a lérti hibájából lett felbontva, 2 esetben mindkét fél hibájából, 2 esetben pedig a felek el lellek utasítva
NAPI HÍREK
= Merényletet követett el Fltipn kllőllárugyára Szombathelyen a drágaság ellen, mert egy jumpert 38 ezer koronáért, egy kötött kabátot 250 ezer koronáért, gyapjú ujjas-mellényt ISO ezer koronáért ad. Tessék meggyőződni vételkényszer nélkül, amíg a készlet tart.
Sodorjon
„JANINA"
NAPIREND
December 17, szerda
RómMkatoükus Lázár pk. i\'rolcsiAns:
I.4*ár. Izraelita: Ki Szlcv 1.0 \'A) Nap kel rekk\'cl 7 óra 41 pcrck<y,
szik délután 4 óra 08 perckor.
A Meteorológiai Intézet jelenítse szerint túlnyomóan száraz Idő várható, lényegtelen tióvAltozissal.
Mozi. Uránia: Quo vadls? II. ré*z. Kló adások xi6. 7 és «J; Világ: Quo vadi»?
II. rész. csjk 9 órakor.
papirt.
B-lista
zörgeti a városháza ablakait. Bekandikál az egyik, aztán a másik ablakon, sorra mindegyiken és körüljár, keresvén, akit elnyeljen boldog uj-esztendőre.
Mert hát a dupla fizetésről, fize-lésrendezésről rengeteget besiettek, flit-fát, minden jót Ígértek, de azért az egyre késik valahol a szanálás homályos labirintusai közt.
A B-listáról csak keveset, félve, óvatosan beszéltek, úgyis tudták, eljön az csendben, magátólf is. Most aztán már igen közel jár. Épen jókor jön az előszele: karácsonyi ajándékul, nagy gondok mellé bufelejtőül sok-sok tisztviselő-családnak.
Kit is kellene szidni ezért ? A kormányt? Az nem tehet róla. Trianoni parancs köti ahhoz, hogy ezer meg ezer ember romlása árán is szanáljon, szanáljon és szanáljon. Hátakkor szidjuk Trianont talán ? Miért ? Mert okosabb volt, mint mi magunk ? Mert előbb belátta, hogy lehetetlen gazdálkodás folyik Magyarországon, mini magunk észrevettük volna ?
Hány hivatal alkalmazottainak száma nőtt duplájára a béke évei óta, mig ügyforgalmunk, ha gyarapodott is ezalatt az idő alatt, semmi esetre sem olyan mértékben, hogy az államkasszának ezt a meglerhelteté-sét indokolttá tette volna.
A háború sok nyomorúságának visszahatásakepen járványos betegségként jelentkezett a vesztes országban a terjeszkedési láz. Kezdődött a háziuraknál, akik minden lakójukat szerették volna kiszórni, a lakóknál, akik mind mégegyszer akkora lakásra vágytak s tart még ma is a társadalomban is, közéletben is.
Hiszen ez magában véveazegész-séges fejlődés jeleit viselné magán szociális szempontból tekintve. Csakhogy a gazdasági helyzet szomorú adottsága szárnyát köti minden terjeszkedésnek, sőt, mint a B-listák bizonyítják, itt-ott visszafejlesztést is tesz szükségessé.
A B-lista izomoru jelenség az egyesek szempontjából, de a szanálás egyes embert nem ismer. Különösen helyes és igazságos volna pedig akkor, ha a takarékosságot nem a legalsó fokozatban kezdenék, ahol az állás csak kenyeret és foltos cijwt jelent, hanem alkalmaznák ott is, ahol száz meg száz ilyen tengődő hivatalnok megélhetésére lenne elég, amit külső pompára, fényre, kényelemre elköltenek. \\
— A B-lista a városházán. A nagykanizsai városháza létszáma a hasonló vidéki városokhoz képest
olyan alacsony, hogy nagyarányú létszámcsökkentésről nem lehet :zó. A békeállapotokkal szemben jelentékeny létszám-növekedés csak a számvevőségen történt, ahol azonban arra a legnagyobb szükség is volt. A számvevőségen még 1918-ban dolgozták fel az 1913. évi költségvetést, sem zárszámadás, sem leltár nem volt s csak mióta a létszámot ott szaporították, azóta sikerült nagy munka árán rendet teremteni. Á városi alkalmazottak kóréhen tehát nagyobbarányu elbocsátásokra Nagykanizsán nem lehet számítani.
— Jókai-centennárium Zalában. A közeledő Jókai-centcnnárium megünneplésére a zalavármegyei népművelési titkár felhívta az összes helyi bizottságok figyelmét. Az eddig beérkezel! jelentések szerint Zala-szentgróton és Egycdutáti már tervbevették az évforduló megünneplését sorozatos előadásokkal kapcsolatosan. Nagykanizsán e/ideig kon-krétformában nem történt kezdeményezés, dc értesülésünk szerint csak napok kérdése egy Nagykanizsa város kulturális élctélicz méltó, nagyszabású centennáris műsor összeállítása.
— Az uhusvizsgálatl dijak.
Nagykanizsa város mezőgazdasági bizottsága vasárnap a városházán tartott ülésén a vágóhídi dijakat, beleértve a husszemle diját is, a következőkben állapította meg: szarvasmarha 5, borjú 2, sertés, juh, kccske 0.80, bárány, malac 0.40 aranykorona. Ha a vágóhídi dijakból befolyt összeg lényegesen felülmúlná idővel a közvágóhíd fenntartási költségeit, ugy a bizottság javasolni fogja a dijak leszállítását. Idegenből hozott, kényszervágott szarvasmarhák állatorvosi szemledíja 2, borjuké, sertéseké 1, julioké, bárányoké, malacoké Va aranykorona, behozott húsnál kilónként egy aranyfillér, sertések után 1.20, malacok után 0.40 aranykoroiTa. A sertések után szedítt dijak fele a városi pénztárt illeti a kisegítő állatorvos díjazása fejében.
— Ellenőrző vizsgálat a Stefániában. özvegy Welssi Gyuláné, a Stefánia Anya- és Csccscmóvédó Szövetség központi ellenőrző fóvédő-nője ma délután érkezik Nagykanizsára, hogy megtartsa a szokásos ellenőrző vizsgálatot a Stefánia helyi fiókjánál. A fóvédónó csütörtökön délelőtt tovább utazik Zalaegerszegre az ottani fiók munkájának megvizsgálására.
— Rádió-előadás. Mint már jeleztük, a Hősi Hadiemlékmü Bizottság a nagykanizsai hősi hadiemlékmü javára a gimnázium tornatermében folyó hó 21-én, vasárnap délelőtt fél 11 és este fél 9 órai kezdettel rádió-előadásokat rendez, melyeken Wien, Berlin, Róma, London, Páris, Budapest stb. felvételei kerülnek bemutatásra. Helyárak 20—30.000 korona, állóhely 10.000 korona. Jegyek elővételben a Krátky dohány-tőzsdében kaphatók.
— Városi tisztviselők karácsonyi ajándéka. A tapolcai községi tisztviselők karácsonyra megkapják beszerzési előleg cimén 6 hónapi kamatmentes visszafizetésre egy hónapi teljes fizetésüket.
- Műsoros tánccstély a hősi emlékmű javára. A m. kir. 6.
honvéd gyalogezred altisztikara fertö-szentmiklösi vitéz Artner Kálmán altábornagy védnöksége alatt 1925. január 3-án este 8 órai kezdettel a Polgári Egylet termeiben műsoros zártkörű táncestélyt rendez, melynek tiszta jövedelmét a Nagykanizsán felállítandó hősi emlékmű javára fordítják.
— Karácsonyi ruha-kiosztás. A Stefánia Szövetség nagykanizsai fiókjánál is megkezdődtek a karácsonyi ruha-kiosztások. Eddig 40 családnak osztottak ki ruhanemüeket és élelmiszert s még közel 150 család vau, akik részint teljesen ingven, részint néhány korona ellenében hasonló karácsonyi ajándékban részesülnek.
A „Zalai Közlöny" karácsonyfája
Mennél Inkább közelednek a karácsonyi Ünnepek, annál jobban gyűlnek karácsonyfánk alá a szeretetadományok. Már csak néhány nap választ cl bennünket a szent estétől, aki tehát még adni akar akciónk javára, siessen adományával, mert pénteken tul már nem fogadhatunk cl adományokat.
Egyúttal újból felkérjük az Iskolák vezetőit, hogy az általuk ajándékozásra érdemesnek tartott gyermekek és szülők nevelt legkésőbb péntekig hozzánk bejelenteni szíveskedjenek.
Vasárnap reggel lapklhordólnk utján mindazokat, kik részünkről adományokat fognak kapni, levélben fogjuk értesíteni az ajándék átvételének Idejéről.
Ujabban a következő adományok érkeztek szerkesztőségünkbe:
Szuknai Lajos 50.000 korona;
N. /V. 100.000 korona;
Girgasch Dezsőné 1 kg. dió és 2 drb mosószappan;
N. N. \'/. kiló karácsonyi sütemény ;
Volki Ágoston Nagyrécse 1 zsák liszt;
fíarbarils l.a|os 5 drb könyv és egyéb apróságok;
Fischel Fülöp Fiai 22 drb ifjúsági könyv.
A „Zala! Közlöny"
— Képkiállítás nyílik meg ma délelőtt a Polgári Egyletnek földszinti jobboldali külön termében. Meskó Ferenc és Fekete László nagykanizsai festőművészek állítottak kí 28, illetőleg 9 festményt. Meskó aquarelljei éles meglátásról, finom ecsetkezelésről és hangulatos színezésről tanúskodnak. Néhány képe különösen érdemes bármely szalonnak a falára. Fekete László paslclljei és olajfestményei figurális hatásukkal váltották ki tetszésünket. A kiállítás ezen s a következő héten reggel 9 órától délután 5 óráig van nyitva s a képeket karácsonyi ajándékul olvasóközönségünknek figyelmébe ajánljuk.
— Megszűnt járványos állatbetegségek. A letenyci járás Tót-szentmárton és Seinjénháza községeiben a járványosán uralgott sertéspestist megszűntté nyilvánították.
Nyersolaj-, benzin- és szivógázmotorok
Uj h.„B„r, dugattyú „űrökkel, B,ujtó0ol,ók mindennemű alkatrész és átalakítás
Nagykanizsa, Sugár- tu 16.
4
2ALAI KÓZLÓNV,
1&24. December 17.
= Halálozás. Weisz Jakabné szül. Fischer Mariska, Gyékényes állomási vendéglős neje folyó hó 15-én esle meghalt. Temetése folyó hó 17-én délután 3 órakor lesz Nagykanizsán az izr. temeló halottasházából.
— Egy csendőrszázados balesete.- Btizás Béla dr. sümegi csendőrszázados motorkerékpáron haladt a sümegi országúton, amikor gépe egy megfagyott homokbuckóra futott. A motorkerékpár felborult és Búzás oly szerencsétlenül esett a földre, hogy arcán súlyos sérüléseket szenvedett.
— A régi világ szellemes asszonyai. Kevés vagy talán egy másik magyar Iró alnes, kl művészettörténeti felolvasásaival és előadásaival annyi kellemes estet szerzett volna a magyar közönségnek, mint llj. Gondu Béla. a napokban Nagykanizsán Is Járt Iró. .A régi világ szellemes asszonyai* clmO Igen csinos kiállítású könyvében sorra veszi a dekoratív asszonyt, az elegáns dámát, a lovagias troubadourt, a tudós nőket, a rcnalssance-bell nőt, a spanyol nóket, a rözsa királynét, a spanyol eitkcttet, a papák udvarát, a márklnét szalónjail, az Irodalmi szaIónokat, stb. A rfcgl társadalmi életet s bennük a nőt vonzó leírásokban rajzolja meg a amikor llj. Oonda Béla könyvét olvassuk. szinte elfeledjük, hogy könyvet olvassunk s lelki szemeink elűtt lebegnek a régi társadalmi életnek tüneményes megnyilatkozásai. A könyv 35.000 koronáit! lapunk kiadóhivatalában kapható.
= Műkedvelői előadás. A nagykanizsai Katolikus Legényegylet folyó hó 26-án tartandó mulatságán szinre kerül Loveczky Eruó „Megtérés" cimü énekes karácsonyi népszínműve három felvonásban, a közismert öreg tót megszemélyesítőjének (Kostcin Ignác) főrcndezésével. A próbák már javában folynak. Az előadás a Polgári Egylet nagytermében lesz megtartva, amelyet reggelig tartó tánc fog követni.
— Toloncoltek fertőtlenítése. Az alispán megküldte a polgármesternek a belügyminiszter rendeletéi, mely szigorú utasítást tartalmaz, hogy a toloncolt egyéneket megérkezésük után és továbbításuk előtt a legalaposabb fertőtlenítésnek kell alávetni. A rendelkcjuis végrehajtását a polgármesternek: kell ellenőriztetnie.
— A kórház karácsonyfájára ujabban a következő adományok ér- " keztek be: báró Inkcy József 1 millió, Somsich grófné Babocsa, Armuth Sándor és fia 100—100.000, Czollner Jánosné, L. E., Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Goldberger K. és Társa, Szuknay Lajos 50—50.000, N. 20.000, Strasser Mártonné, Be-ré.ny 1. és fiai, Breier Ignác, N. N., H., M. J., K. L, R. J., Scherz Lujza, Unger Tercsi 10—10.000 korona. A szegényház részére: Czollner Jánosné, Szuknay Lajos 50 -50.000 K.
— Köszönetnyilvánítás. A helybeli Úrasszonyok Kongregáció Egyesülete a nagykanizsai II. körzeti (Roz-gonyi-utcai) állami elemi népiskola szegénysorsu tanuló tanszereinek beszerzésére, segélyezésére 400.000 koronát adományozott. Fogadja az egyesület áldozatkészségeért a tanítótestület, mint pedig a szegény tanulók leghálásabb köszönetét. — Az igazgatóság. f
— A kultura falun. Cserszegto-majon egyelőr 35 taggal ifjúsági egyesület alakult, melynek tagjai heti 6 órát önművelésre fordítanak. A kultur-munkát 200 kötetes könyvtáruk segítségével kezdik meg. — Az alsópáhoki dalárdából alakult műkedvelő gárda kétszer egymásután adta elő nagy erkölcsi és anyagi sikerrel harangjai alapja javára Csite Károly Leánycsel cimü színmüvét.
— Bőr-rctikölök a legnagyobb választékban, legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
Egy ezüst retiköl tegnapelőtt a postán a bejáratnál az álló íróasztalon felejtettem 2 zsebkendő és egy ezüst I koronás volt l>enne. Kérem a becsületes megtaláló, hogy tegye a 73-as postafiókba, illő jutalomban részesül.
<= Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
DIVATSALON MEGNYITÁS I Fővárosi színvonalú, a legmesszebbmenő Igényeket is kielégítő francia és angol női divattermüu-ket megnyitottuk. Wagner Fe-renené és dr. Scherz Istvánné Csengery-utca 1., udvarban I. em.
Ugyanott tanulóleányok felvétetnek.
• Url- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarez Dezső cégnél, Fő-ut 5.
iwozi
Uránia. Fél 6, 7 és 9 órakor: Quo vadis? II. rész.
Világ. Csak 9 órai kezdettel: Quo radis? II. rész.
irodalom és miivéjszet
Százmilliót sorsol kí az Uj Idők előfizetői között 30 éves fennállásának alkalmából. Az c heti számban folytatódik Bónyi Adorján érdekes regénye és befejezést nyer Csathó Kálmán elmés vígjátéka. Közli a lap azonkívül Kosáry-ué Réz Lola, Illés Endre és Maz & Alex Fischer elbeszéléseit, Török Frigyes, Thorockai Wigand Ede és Kalolay Sándorné cikkeit, Telekes Béla versét, Mflhl-bcck Karoly elmés fejléceit, számos művész és időszerű képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 80.001) korona. Kiadóhivatal Budapest VI., Andrássy-ut 16.
SPORTÉLET
Santelll Italo elégtétele. Az a
csúnya támadás, amelyet a párizsi vivóolimpiász után a torinói állomáson Colloinbetti olasz vívómester élén .a rendkívül felizgat tt tömeg elkövetett Santelli Italo mester ellen óriási felháborodást keltett mindenfelé. Az inzultusnál megsérült San-.tellit hosszabb időn át orvosilag kellett kezelni. Amikor Santelli hazaérkezett, aeonnal provokáltattaColom-beltit, aki a legkülönbözőbb kifejezésekkel igyekezett a lovagias satis-fakció alól kitérni, sőt Colombetti segédei egy egyoldalúan felvett jegyzőkönyvvel akarták az ügyet elintézni. Santelli segédei erre tisztségüket átadták Gastona és Marcello olasz őrnagyoknak, akik a becsületbíróság-hoz fordultak.
A becsületbíróság az afférban most a következő határozatot hozta: a) Colombelli kibúvása a becsületbíróság előtt kétségtelenül bizonyítja azt, hogy Colombetti lelkismcrete nem tiszta és fél ez általa elkövetett cselekmény súlyos következményeitől. A becsületbíróság azért megsemmisíti az egyoldalúan felvett jegyzőkönyveket ;
b) Santelli Italo valóban úriemberhez méltóan viselkedett Párizsban, mert a nemzeti érzés nem fajulhat odáig, hogy saját fajtáját igazságtalan ügyben is minden áron védelmezni kellene. Ez a Firenzében hozolt döntés valóban a legszebb elégtétele Santellinck.
KÖZGAZDASÁG
Nemzetközi árumintavásár Budapesten
Budapest, december 16 A budapesti Kereskedelem és Iparkamara 19 5 tavaszán nagyszabású árumintavásárt fog rendezni Budapesten. A közelmúltban Pozsony, Prága, Reiclicnberg, Bécs, Grác, Trieszt, Zágráb és még más városok is egymásután rendeztek hasonló vásárokat, amelyek nem csak az illető városok lakosságának biztosítottak Jelentékeny hasznot, hanem kiváló alkalmat nyújtottak arra is, hogy az idegenek tömegeit vonzzák az országba.
.Magyarország szempontjából az ilyen vásárok rendezése fokozol! jelentőséggel bir, hiszen mai megcsonkított állapotunkban minden eszközt meg kell ragadnunk arra, hogy a pénzügyeink szanálása folytán most fejlődésben lévő iparunk számára niinttél inkább megkönnyítsük a prosperálás lehetőségeit. Énnek pedig talán egyetlen módja a piac kiterjesztése. Be kell bizonyítanunk, hogy egyáltalán nincsen félni valónk a külföldi konkurrenciától, produktumaink felérnek a külföld termékeivel és amellett annál olcsóbbak. Az egyes iparágak közül különösen textil-, mezőgazdasági gép-, bőrdíszmű és vegyészeti iparunk mutatnak olyan lényeges fejlődést, hogy máris - alkalmasak Kuropa báruely országának hasonló iparágaival való versenyre. Azért is fontos tehát lyeil nemzetközi vásárok rendezése, hogy a nemzetközi vásárló piacnak megkönnyítsük az összehasonlítást.
Tizennyolc fővárosi cég kény-szeregyezsége. A budapesti törvényszékhez nap-nap után érkeznek kisebb-nagyobb cégektől beadványok, amelyekben bejelentik, Imgy az általános gazdasági krízis következtében fizetésképtelenek és kérik a csödön-kivüli kényszeregyezség megindítását. Igy a legutóbbi napokban ösz-szesen IS fővárosi cég kért kényszer-egyezséget, melyek közül első helyen áll Láng Simon Nagykorona utcai texlilnagykcreskedö, aki a heter-esztett mérlege szerint 6.5 milliárd (oronával tartozik és ebből 2.5 milliárd fedezetlen.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
TŐZSDE
A mai értéktőzsde nyitáskor egy árnyalattal gyengébb volt a tegnapi zárlatnál és a jelentéktelen áruiriga-dnzásoktól eltekintve a nyitási nívó egész végig meg is maradt. Az osz-szes piacokon igen nagyfokú üzlet-telenség uralkodott, minthogy a tőzsde külföldről sem kapott ösztönzést. A forgalom rendkívül sztlk keretek közt maradt, csupán a vaspiacon mutatkozott némi mozgalmasság amennyiben a Ganz Danubius és még néhány favorit értékben nagy forgalmat bonyolítottak le.
Utótőzsde V.
hányat gyengébb. Kereskedelmi-Bank 1515, l.evinle 149. Cjcorgl, llj Ma™r Illtet 513. Lesiámllold 7? <£iWk ffi
3200, Villamos 1580, Kíslén 3215.
,.Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzason átszámítva 14.37I\'30 papírkorona.
Ztirichl zárlat
„fj* »»-. "-Ondon H24--. Newyork 516,\',., B.luset 2.\',75 -. Malland 222? VI Bel.....WleíttSS;
Vaitó 9a50, Bukarest 260\'-, Belgiád 770.
Valuták
Angol Iont MJIYWO) C,.h kconi 2107-7337 Dini, 1071-1001
Dollii 731i»/3MO Francia Ir. M77 3fa KoU.nJI M. 7>,190 L«l 373474
U.a S3943S
Ur. 3I323IS3
Síi,, fj.nk 3SH-3672 Oillr. Iw £060 104 10 Din kor. J\\7KC II7B0 Svijíl IttnY UltO HMO Sríd kor. 13S7S IW3 Notréí: kor. lOKS-HOtt Mlik. 17334 17433
De\'
Ainil.rd.s,
B.lp4d
B.rtlo
Sukí/,.1
Koptnhl,. KcliitUnl,
I.OildüB MII.M
Plrl. ?:4|,
S*MU Siockaoia Wl.n ZOtlrli
Ilit W»>M IMI-Icr I748SI7473 373-371
IMÓ0I»» niv-iiiu
34SC00J47ŰIB 1173-3113 73*!0 7S>10 3971 3»1 »37.333l 331331 IW33-IW3, ICÜ 40-104-H) M330-H31C
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VAI.UTA
l.go.p mi l.na.p ..
...............956019550 967019660
...............5690 5700 - H15
P,iK» ............... 478 1 475 47850 1 47850
Newyorkban 13.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Kzllsl egykoron*, 6150—6350 kélkoronáa 12.300 12.700, lorlntoi 16500--17 SST i^SÍ\' 31150 ■\'32s». srtnarany 50.000-50 500. Jirany huszkoronáa 333000 —335000 piaiba 210.000-220.000.
Tiszavidéki liszt
«i ünnepekre ■ nagybani malomárnál olcsóbban kaplialó VILLÁNYI ANTAL teriníny és őrlemény kereskedőnél, Eolvös-tér 29., a Saenl-
liáromságstobor átellenében. Ugyanott Icorpn nagyban h kkstnyben
Terménytőzsde
Buia Usiav. 76 kg-os 490.000 -492500, 7« kg-os 497.500 - 500.000, egyéb vld, 76 kgos 437.500 - 190.0CO, 7S kgos 495.000—(97.500, rozs 417.500 - 420 000, aíriipa 470.0M-500.000, takarmány árpa 4CO.000 - 420.000.-ui tengert 250.000-255.000, költs 260.CW -270.000. korpa 220.000 -222.500, 33b 395.000 -405 000. repce 66atX»-680.CC0, lucerna 230.000 -260.000, khere 250.1X0-275 000. A [űtgalom Igen csekély, az assies hivatalos áitolyamok tartollak maradtak.
Sertésvásár
Felhajtás 1000, melyból eladatlanul rlsssa-maradt 300 dib. FJsírcudlI 27.000 - 27 500 síedetr*25.000 - 26.000, szedeti küiíp 21 OOÓ 24.000. kOnnyn 22.000-23.000, elsírenda üreg 24-500-25.500, másodleudll 23.000-24 000, angol silldó 23.000 -26.000. siatonna nagyban 28.SOO-29 000. zsír 35.000 -3Í 300 lehúzott hus 30.000-31.000. szalonnás Itt-■értés 30.000- 35.000. Irányaal kelleme..
Szerkesztői üzenetek
V. H, dr. Köszönjük a példás agilitást mozgafmuiiJ; érdekében. A katonatemető sírkertté való átalakítása éa sírkövek helyett egy emlékművel való megörökítése megint csak megoldatlanul hagyná a kalonaslrok kérdését. Az utókornak tudnia kell. kl fek-síik az egyes sírhantok alatt. Ha a sírkövek felállításával elkészültünk — már a terveink ls megvannak reá — ugyls uj mozgalmat Indítunk a temetó kertesltése és egy emlékmű felállítása érdekében. F.bbe természetesen évek telhetnek el, de a gondolat él bennünk Is s örülünk, hogy mások is belátják ennek szükségességét. Annak Idején, a megoldást Illetőleg kérni fogjuk jótanácsalt.
N. H. dr. Szépen megírt cikke aokkil •zaksxerübben van megírva, semhogy napilapba való lenne. Indítványát helyesnek tirt-Jukvéi kérjük, hogy formai megbeszélés* vegeit az esteli órákban szerkesztőségünkben felkeresni szíveskednék-
Egy pnrthlképea fiatal leány. Levelii meftkapluk. miután azonban • kérdéses ügyben a hozzászólásokat lezártuk, annak közlését mellőzzük.
O. D. Köszönjük. Karácsonyi számunkban közöljük. , .
J. K. L. Megkaptuk. Karácsonykor fog megjelenni.
Sz. S. B. Onnepl számunkra félretettok.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar éa Köny»-
karaakadéa RT, Nagyítani***
>
16ii4. December 17
ZAI.AI KÖZLÖNY
Ehrensiein Kúroly
uri és nSl dlvaUruháza Csengery-ut 6. szám
mélyiD ieszállilotl karácsonyi árai
kötött harisnya 22, 16, 10 ezer
Nól mouiUn harisnya 36, 22 .
NŐI mouilln hnlmyi [• 45, 40 .
Nő selyem nól hifiinyi 6», 50 ,
Pérfl soeknl JS, U. 7500
Féli jocknl mlnlii 45. 35. 32 eeer
Téli hói kcxlyu w 35 .
Téli ion keMyS 7% M .
Ktini Mlyeai ayikkeadú 14, U . ■
Selyem nyakkendő 75, 60, 55, 4ÍT .
Príma Kllr Ing 3 gallérral 160 ,
Prlml lehír Ing 180 ,
Prlmá frakk-Ing 170 .
KérlL Ili: harisnya hosjzu 80
Férfi kótőlt hirlinyt hossiu 48 .
Zsebkendők 30, 25, 20 .
Bokavédők 100, 90 .
NŐI éj férfi angol kutyabőr bélelt
k.itytlk. - Nol- és tcríiernyők. Ruhadnzek, divatgombok és az osnes rövidáru cikkek nagy választékban.
Ook&tu Mi ttlinj.
A barakkórház elótti (ezelótt Toch-léle) modernül épült tuletliáz berendezéssel együtt f. hó 21-én (vasárnap) délelőtt 10 órakor 65 millió korona kikiáltási árban,
mig Balatonkereszturon közvetlen iz állomás közelében levő 170 Ll-öl területű telken épült 2 szoba, konyha, verandából álló villa teljes bútorberendezéssel együtt f. hó 28-An (vasárnap) délelőtt 10 órakor 55 millió korona kikiáltási árban a legtöbbet igírónek Acfcél Ignáo, Nagykanizsán Fönt 3. szám alatti ingatlanforgalmi Irodájában eladatni fog, ahol a fizetési és egyéb teltételek megtudhatók.
Apróhirdetések
Háahsl, vaiut- közelében 100 négysróg-(Ica. 40 millióéit eladó. Szlgilsil. Fó-ut 8.
laAsópa Remluglon Poriibie SÍ340XÖŐ! 10. Modell tabulátorral 7.000.000 korona, trógfpssalagok kaphatók Szabó AnUl fegyverüzletében.
Pad kézségben egy Iak4h4ae 800 \' ól Utak honi eladó. Érdeklődni lehel Pad
kóstégblrójánál,____53S9
Haraaek egy aioba és konyhás lak.lst lelépéssel. Clm a kiadóban. 21.\'.\'
Lilóbegyen naponta fanyAgalyak eladók Kopllr Istvánnál. Az ín 200 és <00 kW.
KAUFNANN KÁROLY
uri é« női dlvatdruháza a Icaolotóbb b«vátirlá«l forrás ■ Dunéntulon
- Telefon 372. szám. -K é f c m ■ c I in f c hlyein!
Eladd teljesen Jókaiban levő fűszer- és mái állványok, nagy lisztes Uda 3 Iáikkal, pqlt ét fttsttf tábla. Sugárul 40.
Kép keretezéseket, szttglelea. ovii- és kör keretekben Jegílcsóbb Árban készll Slern Üveges, Vfutí-utca 17/19. 2181
Aprított tQxifa minden mennyiség-ben kapható 1 métermázsálól kezdve, hiz-hox szállítva Teleki ut 43. szim alatl. az vdvMbao.__2368
Egy teljesen uj. dupla Rlchter téle minta fezetekkel ellátott köépitö .xekróny «Uóó Zrínyi Miklós-utca 42. száin alatt.
3x«rabath«lyhox közel fekvó mező-tárosban eladó egy hix, amely 4 szoba, mellékhelyiség és kerttel azonnal elfoglal. Hjfc Bővebbel kl váóirivalalunkban.__
kUsebb takarítónőt keres áfau Ottó,
Ensébet tér 2.
Eladó fürdő- és oiökidak. Kevés
»Uz«l kényelme* Ifrdés. Baksa bádogos. Wolnlutc* 21.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
AsxoiaMjrr.
Haial Uoyi baak
Mii
HU.
te/. "I"
titOf ijlníll.
t r; II
Leaiii____
OL-JC bask
Otítr. HM. 171
Saakv*e«ia 110
róldMtetV Mo
Heroin 74
Hot*, tlt. ) b (,)
Ingatlan ztf
K-Cseh Iparb. »
Poffalm! 47
Ker. Hitel n
HigfU-Sémri ?:
K&ip. JtUilot 72
vlK>al t\'ink C1
Kimtvi V2
N«ou b. U Uk. V
Ktrnk. B. 1225
BlUMltM í» Takarékok
8<tváro<l Ip. LlpdtvifOll
Kiblzjil Trt.
A5t.l. ta. Mokllr
Hiiat »1.4 i
EUÍ M. DÚL í
Mjfy.-FnncU
Malmok
M
Coecofdtl ÍUÍKHtlI Rodaprill Hon^ltU Kirágni ttom VM&tá T«c»kif\'aCa. Tr. DaawVU
Mányik
Bauilt
Bttxilal I
Sx«8tWf. C«a««t
SjI\'hIiI
KoM Köb OAit Ofttcht
.Mjjjn«»» 3
Mi^r ••(■ti A!L K«ttiű * NmMttoail
lHnjl
Njomilák A\'baoMttoi Piriről 11 y. Mitklla OVjIkii PalUt
»<f.
Kóbor ( O. xJ. tl\'pgj P«XV».f Otni-Dan. Oant VIH I! r ,-r XCh , : ■> Mig
M»jf>»r <(<1 B»I*a Un
MíTl«<
Vctyi?«\'
Vl(M|j(l
Rlrn«
R<- isfininn Síhü.k
7CA ICfiO »/> 15:4
JV&0
Ti
HM
i\'^a i\'.j
Ovttntaa 7(0 Kfif&tbiayal
Llfdum <6
Stmifll fj 4rS
01. SSO
Ríiblnyal (M
Stlatóala ?J<
XiíkJ na
Vtkl. bvtM 2.V
Kóilckedt*
AdrU -
Atljnllka V
U«*nl« IX Mtlr.
Bnr l«?
KOiatl M
Vi«oil (S
OílhniU M
AUaravjMl tff)
TraU IU
Cskor<yirak
IHÍtvkot 541
Cukoripar ttíl Otorvia
Meion. <uVor I0«
S4umm« 242$
£l(taln«r<k
Cílt.B« <9 SialJml
PDtp^kl 18 Tokj|l b-x
2i\'0 0>X. Villant <>S
Olajok
Olajlpaí Mttcil p«l>.
Sör <• aict T6.irt.tl .Cf
KKl\'ynV
K4S. f-^-* tV \' Kr<:trlch <>t«
kéi j»rny%"\'t
Oichwlmll
RmjíI iri S<hwaill F<ln
fe"
OjviaJatt>o«A Paoirllpír

Siftti Di-ilca
K<!tll Mttrinjfl Tör5k
ÍSSiZo
U>rJI B\'nl Pr.ttAI tljófi l»ir Cvtvln nu« Pjpliipar
11 t OkfValp lí
Sti;\'tim
Rllj|[SOIiYFII CUKORKÁK
a legnagyobb választékban, sütemények, karácsonyfadíszek a le.:ku:^íiWz6!>h ■■ kivitelben ■ kicuinybcn és nagyb«n
Herrnstein Béla
Cukorka éa csokoládé nagykereskedésben
Erzsébet-tér 13. KS,;,\'^
F!íik51es5ikiiTititís S.\'^
Ingatlan eladás
Eladó taiiak : Etl^tl.lbitó ca^-Jtrn I ttoWt t3i(inh». p->ta kAr»t»b«n 3W«»i!tló. <lUrfit\\-h»l« « ikMi <tiUJI hit vaivl f«:# ?S0 millió. tliojUlbiló 3 tioMt liii ;>li< kór«Mb«n. Cl«-leínra It alkilmn IW milllJ. «Ho<UII»»ló í n«bit kctUi bii piac kvi«\'-»l"n. Oi»ml t«ra alkalmai ÍM BlIUÓ. flfoíUIhatö 2 tiobis ítin.>a ul hii holtai 160 mllUO. t tojtilíutó 2 aiobia a! Ml kii oSvarral 70 nfllló actona tttc-rtal-ható lllclbiziik eladók Kieakívűl eladik a virot minden rí»r<b«n kÍKbb-tujp\'oM\' lótik alkalmi vtlei. lUxhcIyek eladók vaiut trlt
Birtokok eladók 250. aO. 1*i. IM hotd«
Srdaii^vk réttel, ardóvel. épületekkel Tóbb 40 boSdaa bírtuk.
Birtokmértetek kóavtUtéie
Malmok «,$éa« eladók.
kedveiS ruetéal feltételek.
SZIGRISZT LÁSZLÓ
O.P.B. cos«<lély<i lojtattanfortfalmt Irodája Fö-ut 8. Telefon 150
C3VE>C3VE> GVSGVS Í3VOCSVS C3VE>í3VE)
I Mindenki tudja,
hugy Balaton Testvérek a legrégibb és leg-ö nagyobb liszlkcreskedők Nagykanizsán. Az Első Budapesti 0 | Gíiznialom Részv.-Táis. most küldött Budapestről 120 zsák S g finom lisztet, melynek minősége a legkitűnőbb, ® | a Icgfc-hérebb és a legkiadósabb. Ezen lisztet t." vevőinknek § g nagyon mérsékelt árban az ünepekre eladjuk. g g Balaton Testvérek Nagykanizsán. J
C2AS513AE3 Q/0CWSG/IE) (2^X31® QAOC3AO GASGftS? GA£X3AS)
<jrr\\----ry
Nemcsak karácsonyra,
hanem egész éven át
olcsó és |ó árut lehet vásárolni a „SíDracaan" dlvaUrunzletben, áhol Jelenleg U
1 drb férfi fehér ing.....................110.000.-
1 pár bélelt Iricó kesztyű ............... 35.000.— j"
nagy választékban; gallér, kézelő, nyakkendő, aocknl, harisnya, dlvatmellények. Lcgnlkalroa.abb éa haaznoaabb ojándókok kaphatók
Kauftnann Manónál ^CJrr^j,
STREM KAROLY
tűzifa és kőszén nagykereskedése
Nagykanizsa. Telefoni 127.
Árjegyzék:
Száraz aprított bükkfa . . . 54.000 K
lígy öl prinm bükkhasnb . . 900.000 K
Első osztályú trifaeli kfiszón . 65.000 K
Prinia porosz köszön .... 130.000 K
100 kilogrammonként há\'.hoz szállítva,
nagyobb tételeknél engedmény.
KARÁCSONYI VÁSÁR!
Férfiingek, gallérok, kézelók, nyakkendők, nadrág- éa harisnyatartók, női-, férfi- és gyermekharisnyák és kextyfik, bőrdiszit.Oáruk és böróndök, selyem schál, gyapjú mellény, esócrnyók, D. M. C. himzópamut, horgolócérna, gépselyem, lyukselyem, műselyem és kötőpamutok * legjobb minőségben ————— és legolcsóbb árban beszerezhető ——
Szomolányi Gyulánál
Csengery-ut 2. szám. „„
3, vagy | _ JL _ JL minden mellékhelyiségekkel azon-
■2 szobás 13 KB SÍ i
nalra, jó lelépés mellett keres
SZIGRISZT LÁSZLÓ irodája, Fő-ut 8.
Bazár-udvar.

EKA DIVATARUHAZ
ajánlja férfi- é> nói-szöveteit, további vászon, schiffon és kanavásznait a legolcsóbb Árban. ==
6_2ALAI KÖ2LÓNV____19^4. Dfcembei
Süli Sándor dpőáriiÉa
Kazinczy-utca 1. Városház-palota.
A karácsonyi vásár keretén ajánlom az alanti cikkeket feltűnő olcsó á^ban mig a készlet tart.
Olcsón vettem! Olcsón adom!
Barna magasszáru női 3OO.000 Barna fél regatta I... 250.ooo Lteveszörkomótcipönöi 85.000 « „ ii férfi lOO.ooo
Telefon 4-53. Szabott árak!
J
19K December 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Saját érdekében
„e mulisiu el lenll k.ric.onyl n»o» maradékwáBárunkat
megtekinteni. - Ela<J«»" kérőinek: liffonok, váain.k, kik és ulne.kartotiok tefflrek és barchetúV, upiiloltii kendik
U mía e u«km»M vigó inik. Síivel megkeresi kfa|ük a l vevíkMM-•ígnek. minden vílelk«lcfeietl«íg nílml.
Stoíner és Eppinger
dt»«Urohái« »\' „Ai are.J b*(4ojho»"
On^ellensége
ha nem n olció <1 legiobb
4< ruha-festéket
hasanjlja. — Kaptutó
STAMPF ZSIGMOND
faazer- é« caemcge-keteíkedéséten Nagykanizsa, Bazár épaiat.
Ugyanott 1 kg perg. akácmér 25.000 K
„KAKAS\'
Szenzációs árleszállitás
Halász Sándor
műtermében, Kazinczy-u. 11.
Értesilem a mélyen lisztéit rendelőimet, hogy műtermem
laiái- a Qfloepoapokoo is
egész nap nyitva van és az ilyen napon készült fényképfelvételekéi a napi árnál
250|o-kal
julányosabban készitem. •- A műterem egész télen át jól fűtve van, igy a legkényesebb gyermekképek is készíthetők. Nyitva reggel 8-tól este 7-ig Bejelentés esetén később is Este villanyfény melleit. To.sék árajánlatot kérrii A pontos cimre kérem ügyelni.
Egy Jókaiban Icvö használt nagy
vaskályha
eladó.
Cim a kiadóhivatalban.
Birtok eiadás.
Zalamcgyében 240 holdas birtok. rajta 8 szobit urttakkaL vízvezetékkel, fürdőszobával, elegendő Mállók és cselédlakások. leijei élő és tiolt felszereléssel sürgősen eladó.
Egy 1500 holdas gazdaságltoz szükséges teljes holt felszerelés, minden a legjobb karban (megtekinthető Nagykanizsán.)
2 hold elsőrendű szántóföld a katholikus temető mellett.
2 hold gyümölcsös, azántó és rét a Szabadhegyen. rajta kis épületlel.
3 hold szőlőbirtok a szenlgyörgyváil hegyen. «ép épülettel.
A Fó-ut mentén 1 emeletes bérház, benne 3 szobás lakás elfoglalható, ezenkívül néhány kisebbszerü ház mellékutcákban és (uklhlMk eladók. — Bővebbet:
ACZÉL IGNÁC
Nuk6lca0iikftzv«tlt« <s Ingatlanforgalmi tr<xUJAb«n
"■Qykanlzaán, Fö-ut 3. tz. ata«.
Nagy karácsonyi vásár
BECK BÉLA áruházában
ERZSÉBET-TÉR I. SZÁM.
Versenyen felül álló áron kaphatók:
férfi fehernomiiek, socknik, nadrág- és .ocknl-tartók, férfi és női kötött- is bőrkesztyűk, nöi III kötött kabátok, sálok és harisnyák, gyermek. ■ j kabátok, sapkák, kesztyűk, harisnyák, láb- I
Qvedok, továbbá nagy választékban csipkék ús •rníagok.SJ
FORDSON
traktor
a gazda nélkűlözjiéietlen egyetemes erőgépe
szánt, vontat, csépel
Ford személy- és teherautók Eredeti Ford és Fordson alkatrészek
ANTAL JÁNOS ÉS TÁRSA
Lincoln Ford Fordson autorizált képviselete
KAPOSVÁR, FŐ-UTCA 22. SZÁM.
Nagykanizsa és kórnyékére a képviseletet műhellyel rendelkezi mezőgazdasági gépkereskedónek átadom.
Ma mindenki EBIT1BCE766
a vllághirtl J JB ■ Wlr varrógépet használja, mert minden más varrógépet felülmúl I
BRflíiDL MllDOl ÍS FIH M-\\& l
Kodvcxfi rí.*lotft*oté.l feltitol.kl
II. (UgykinliMl ll«ji ff\\í
Erzsébet-tér 17. V dodl U1
Stuhlmüller
nyulat á 75.000, fácánt á 55.000,
nagyobb tételekért (2—300 darab) magasabb árt fizet. Telefon: 296. szám. ===== Telefon: 296. szám
Elsőrangú
Halban 4 Damask-féle férfi velour-kalapok
érkeztek.
Férfi gyapjú <s nyulsiór-kalapok, valamint férfi és fiu téllsapkik
nagy választéka. Nól flltz-kalap 120.000 korona.
GYENES ÉS VIDA NAQYKANIZSA.
Karácsonyfadíszek
Gyermekjátékok
Társasjátékok Képeskönyvek, Ifjúsági Íratok Ajándéktárgyak
lelníttek réaifu nagy vílaaatékban. oteaóiiakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiainál
Nagykanizsán.
„Zalai Közlöny*
politikai napilap
meglelenlfc Sís8 olőalban. Kapható:
Horváth Józsaf
H.P- t, kklaainiUMbaa (ktkataktaptíf)
r|. fa Smir-ri unt.
Krátky György
*,hl.TkDlínW»*"*Mk tr^JJiUa.
Ifi. Hlrs\'áhler Miksa Görög Károly
toaíflU^.aili.u, íro*.t Mi**.
öxv. Palkó Jözsefné
ctart. II nl«vcilia<i|itaa. • rid WtM
özv. SsoUárné
Mbi\'lilirfliabu. lilikiwtMr.
özv. JügernA
MlaiUsintifraa. MM Z.
Kentncy Margit
MfarttlMNOaa. Orf l *a «.
Fiachar Ignác
kldaaitTMÜ. hittat kWffHér,
ualamlnt az összes utcai áru soknál.
Nagy karácsonyi cipóvásár
NILTÉNYI SÁNDOR ÉS HA
cipőáruházában
Főút 2. szám. i Alapitva 1877.
Olcsó árainkról az alanti árjegyzék tegyen tanuság-ot.
Női cipők
Fekete magasszáru cipő . . 250 ezer
Barna magasszáru cipő 350 ezer
Posztó cipő körül bőrőzéssel 205 ezer
Lack cipők . f. . . . 400 ezer
Antilop divatcipő .... 390 ezer
Uri cipők
Fekete fűzős cipő .... 250 ezer Barna amerikai cipő 290 ezer, 390 ezer
Lack cipő..............400 ezer
Posztó, fekete utcai cipő bőrtalppal, érzékeny lábra, vagy
hócipő helyett is ... 220 ezer
Gyermek cipők
Barnai\'1 varrott 18-20 ig 115, szeges 65ezer Ba rn a 11 varrott 21 25-ig 137, szeges 110 ezer : ekste Ia varrott 21-26-ig ■ . . 75 ezer
Komót cipők
Kockás posztó, varrott bőitalppal 95 ezer Tiszta gyapjú posztó, bőrtalppal 120 ezer Férfi tiszta gyapjú posztó, bőrtalppal ........130 ezer
Sámfa párja......30 ezer
Cipőkenőcsök, cérna- és bőrfüzők, tisztító- és ápoió-szerek.
Hócipő és sárcipő: Eredeti Reithoffer, Viking svéd és Hood amerikai gyártmányok kaphatók.
Báli újdonságok nagy választékban!
Sport-cipőkben és gumitalpú cipőkben nagy raktár
Mérték után készítünk a legkényesebb igényeknek megfelelő cipőt, melyhez mértékül egy viselt cipő is elég.
Kérjük kirakatainkat megtekinteni!
63. évfolyam, 289. szám Nagykanizsa, 1924 december 18, csütörtök Áí-.í, 1800 korona
INT-
POLITIKAI K& PILÁF-
Felelős szerkesztő- Kempelen Béla
„Magyarország jogos követelései"
Kacajra nyilna ajkunk, ha nem fagyasztani! rá a kacajt az egész bensőnket átaljáró és soha meg nem szűnő mélységes magyar fájdalom. A jóvátételi bizottság albizottsága Magyarországon tartózkodik, hogy a trianoni h.ilAlos Ítélet 173. szakasza értelmében megállapítsa Magyarország jogos követeléseit. Megállapítsa azon magyar államjavak ériékét. amelyek az úgynevezett utódállamok birtokába mentek át és mely értékősszeg majdan a jóvátétel végleges Összegéből levonásba kerül.
Magyarország Jogos követelései Magyar javak. Magyar jó vátélel Szinte halljuk a guny-kacajt, mikor a szövetségesek ajkáról ezek a szavak elhangzanak. Hát létezett-e a nem fegyveres, de frontbomlaszlás folytán kétes értékű győzelemhez jutott szövetségesek szániára jogos magyar követelés? Hát figyelembe vették-e eddig is a magyar nemzet jogos követeléseit ? Respektálták-e eddig a magyar nép jogos követeléseit? Hál ismertek a szövetségesek magyar
javadat - a győző joga nélkül? És ha haladékot adtak Magvarországnak a reparáció megfizetésére, \\ nem saját érdekükben azért tetlék-e, mert a tönkretett Magyarországot nem tudták volna ugy megsarcolni, mint a gazdaságilagtnegerósödölt, anyagilag rendezettebb viszonyok között levő Magyarországot?
Magyarország jogos követelései? Adják nekünk vissza Rákóczy vármegyéit, a kassai dómot, melynek kápolnájában olt pihen a fejedelem és várja a kuruc tárogató ébresztő hangját. Adják nekünk vissza az elrabolt Bácska aranykalászt termő ;siros fekete földjét. Magyarország jogos követelései? Vissza köve teljük kincses Erdélyt órlálló bérceivel; havasaival együtt. Vissza Kolozsvárt, Brassót, Csikorszá-got szépségeivel, gazdaságával és kopár szikláival. Vissza — a rongyosoktól taposott Bánátot, Temesvárt. Vissza a gyönyörűséges, kék magyar Adriát. Vissza ami Muraközünket, a !■ hasitüti Nyugatmagyarországot, Vissza minden talp laltnyi magyar föl-
Sttrk.iztWg l> MidólitvaUI Pő-ut 5 [ntenjrbnn-Tckíon 78, nyomda 117. Síim
Asszonyok
Irta: Barbarlts Lajos (6)
Az utcákon sietve ment végig. Kínozták a kutató pillantások, mikkel az arcába szoktak nézni fiatal asz-szonyoknak, mintha testét-lelkét pőrére akarnák vetkőztetni, hogy belelássanak az uj életébe és hazavigyék magukkal és otthon kitálalják asztal-bontás után jóllakottan nyújtózkodó emberek előtt az f uj élete titkát.
A kis lakásban még leányálmai levegője kisértett. Minden a régi, megszokott helyén. Ö is. Mintha nem is történt volna semmi azóta. Csak az édesanyja éjjeliszekrénye lapjára került uj kép a gyertyatartó mögé. 0 az urával. Fehér fátyol, fehér virág — sablonos esküvői kép, amire sóhajtva szoktak nézni fátyolos szemű, halkszavu asszonyok.
Mikor ezen az estén a kis szobába lépett, valami görcsös rándulás ösz-s*eszoritotta a torkát, összemarkolta rég elpihent, most hirtelen, nagyon felijedt szivét. A rémület apró lidércei hintáztak a szempilláján, amint nézte-nézte csak a dívány sarkában ülő férfit, aki mintha várta Volna, hogy belépjen, lassan, alázatosan állt fel a helyéről s megtört derék-
kal felnézni sem meri, ttgy várta, hogy kezet nyújtson talán neki az asszony, akiről azt álmodta valamikor, sokáig, hogy az ő asszonya lesz.
—■ Ne haragudjék, — szólt — hogy itt talál. Ne utasítson ki... úgyis elmegyek.
Az asszony nem küldte cl. Ugy érezte, mintha ezer meg ezer kilométerről elindult volna feléje valaki, akiről azt hitte, meghalt abban a szakadékban, ahol ő még az utolsó pillanatban visszatorpant és visszajött ezer meg ezer kilométeren át egyedül, sakálok környezték, fekete, ijesztő árnyék szegődött a nyomába s most. .. most hallotta valahonnét messziről, a láthatáron is túlról a régi, bűnös, elveszett, szerelmes párja hangját. Kinyújtotta feléje kábultan a kezét, mintha nagyon, nagyon messzire valakinek nyújtotta volna.
— Maradjon! — igy mondta csak kurtán, hidegen, tisztességes asszonyhoz illőn. De a szemét alig tudta fékezni, hogy ne könyörögjön. A/, ajka szögletén láthatatlan vonaglásai zokogást dirigált valami parányi kéz, aminek alig-alig sikerült mosolyra rendezni á belülről indult remegés\'.
— Ugy pillanatra csak — szólt
det. minden követ és porszemet, amit magyar vér öntözött dtis;m termő magyar talajjá. Vissza mindazt, amit Mardarescu hordái szemérmetlenül tőlünk elraboltak. A köz \'és magántulajdont.
Magyar javak? Bennfoglaltatnak az előző kérdésben. Mert javaink nekünk már csak azok az apró kis keresztek, melyeknek beláthatatlan tömege jelzi a magyar hősök temetőjét. Ami ..javaink" ott pihennek n szerbiai agyagos országutak mentén, a Karszton, a Kárpálok hó renget egei ben. Mezopotámia földjén. a verdtini erőd előtt, a ma-zuri tavak és a rokitnói mocsarak ban, az olasz fensikon és a Piávc völgyében, legtöbbjük jeltelen sirok alatt, tömegsírokban, felismerhetetlenül. Ezek a kis, beesett, jobbára gondozatlan sir-dojnbok, melyek alatt magyar test, magyar vér és magyar sziv várja feltámadását. A magyar nagy feltámadást. R^ek a mi javaink, melyeket a sz«*retet lát-ha\'ó jeleivel sem tudunk elhalmozni megkötöttségünk és nyomorúságunk miatt.
Magyar jóvátétel ? Vane még nemzet e földön, amely ezt a kérdést meri felvetni az előzők
egyszerre óriásra magasodva a férfi. Érezte, hogy itt ő az első, ő az igazi, ö az erősebb. Letilt a dívány sarkába, szemközt az asszonnyal. Ahogyan régen.
— Nagy utat jártam idáig, asz-szonyom. És ezen az utón nem volt megállás és nem volt kitérő sehol. Most itt vagyok. Maga nem is tudja, én már többször is ültem itt, igy mostanában. Az áldott jó, szomorti édesanyjával beszélgettünk egy-két hosszú estén. Mielőtt maga jött volna, néha, olyankor éifelmentem. A7. utca sötétjében megálltam és vártam és néztem, mikor a sarki villany fényébe fordulva jött és bezörgetett az ablakon édesanyjának. Én az ablak alatt sétálva megvártam még, amíg hallottam a hangját. Nem kellettek a szavai soha. Nem is tudom, mit mondott. Csak a hangjára vártam. A kacagása ugy hullott ki elibém az ablakon át, mint drága gyöngysor, ami elszakadva hullik százfelé hideg, simára tap isott gránit-kockákon. Aztán az egyik gyöngyszemet, amelyik a legmess/.cbbről, leghalkabbau gurult felém, mintha évekkel ezelőtt indult volna cl engem keresni, azt a lelkembe zárva, sietve elvittem velem haza, az én otthonnak csúfolt szobámba s amikor Ic-i feküdtem és mesélni kezdett a sus-
hliHzetést Átií. i\'gv hóra 3U.000 korona
Három Hóra............... 90.000 korona
—..............IMI
után? Van. Hiszen a keresztre feszitett Igazság ruhái fölött is kockát veiének a pribékek. Nézzenek hát be minden magyar házba, ahonnan a családfő hiányzik, ahol a ház asszonya le nem veti a gyászruhát, ahol az édesanya naponta sirva nézi fia arcképét, ahol hiába lesik a gyermekek az édesapa visszaérkezését ; hallják meg a szél zúgását, amely kebltnkrő) letépett testvéreink sóhajait hozza nekünk bitorolt magyar területről és hallják meg az ártatlanul idegen börtönben sínylődött jajkiáltásait. akiknek egyabünük: hogy magyarok mertek lenni saját hazájukban, amit idegen zsoldos tapos — és akkor mondják meg, nem bünhődött-e már eléggé, nem fizetett-e már elég jóvátételi ez a szerencsétlen, porban wgődő magy..r nemzet?
írják javunkra a magyar testünkből lemetszett részeket, az elr\'áblott tengernyi magyar javakat, a mérhetetlen magyar gyászt és szenvedést — és nem fog fönnmaradni többé egy fikarcnyi reparációs követelés, hiszen megbűnhődte már e nép a multat s Jövendöl. .
Benedek Rezső
torgó sötét, olyankor elővettem és játszadoztam vele, hallgattam, hogy cseng-l>ong végig a lelkem pókhálós odvas szögleteiben és keres valamit, ahol megpihenjen, keres valakit, aki volt régen, aki régóta nincs ... Ma megvártam, mert ma látni akartam magát.
— .Ma — sóhajtott az asszony — ma egy éve, Iiogy asszony vagyok. Ma egy éve még gyűlöltem azt az asszonyt, aki miatt igy történt. Ma már nem tudom gyüiöini öt; csak sajnálom.
Nagy, ólmos csend ereszkedett a kis szobára. Csak a jóságos arcú öregasszony kötőtűi zörrentek össze néha s a kályhában meg-megcsúszva omlott össze a parázs.
— Hazamegyek — állt fel az asszonyka s mikor a férfi felsegítette a kabátját s az ujja véletlenül, csak egy sejtésnyire a nyakához ért, ugy érezte, mintha álom lenne minden, ami egy év óta történt s most, mint régen valamikor, engedelmesen, alázatosan közelebb kellene simulnia ehhez a férfihez, a régi, igazi, örökké egy párjához és c>ókra nyújtani az ajkát, mint annyiszor, amikor ráadta a kabátját s a karjai közé kapva ölelte, csókolta, becézte . .•.
(Vege köv.)
ZALAI KÖZLÖNY
11)24. December 18
BELPOLITIKA
Végetéri az indemnitás vitája — A nemzetgyűlés ülése Biharmegye elitéli a parlamenti botrányokat
Budapest, december 17
A nemzetgyűlés ülését fél 11 előtt nyitotta meg Sziíovszky Béla elnök. Az indemnitásj javaslathoz elsőnek Egri-Nagy János előadó szólt hozzá. Kérte az indemnitás \' megszavazását, nehogy január 1-én ex-lexbe kerüljön az ország.
Kállay Tamás a szociáldemokrata képviselők viselkedésével és a pártharcokkal foglalkozik. Beszélt a ki-rálvkérdésről, zsidókérdésről, az országutak helyreállításáról, a kereskedelemről. Az indemnitást elfogadja.
Rassay Károly hosszasan reflektál Kállay beszédére. Nem kíván résztvenni az indemnitás vitájában, igy azt nem is fogadja el.
Melczer László állategészségügyi kérdésekkel és gazdasági népoktatással foglalkozik.
Farkas Tibor az indemnitás és költségvetés elfogadását nem tartja bizalmi kérdésnek. A négyhónapos indemnitást nem fogadja el.
Wolff Károly: Politikánkban a legtöbb bajt a szeretet hiánya okozza. A súlyos gazdasági helyzetet nem a kormány ténykedései okozták, hanem az általános világkrízis, a trianoni szerződés. Sürgeti a munkanélküliség és valorizáció kérdésének megoldását. A többtermelés szempontjából legfontosabbnak tartja a mezőgazdaság fejlesztését, a földreform megoldását, a gazdasági hitelt és szövetkezetekbe való tömörülést. Az országos politikában a nagy tömegek ma is passzívak. Egyes megszervezett crőpontok ráoktrojálják véleményüket a nagy többségre. Ezek kezében van a liberálizmus, demokrácia, választójog kérdése. Ez a nemzet azért létesült, hogy megmentse a keresztény kultarát, ez volt a hivatása a múltban, teljesíteni fogja a jövőben is.
Bartos Andor bírálja a pénzügyminiszter működését és elismeréssel szó! dr. Kállay Tiborról. Kijelenti, hogy a tisztviselőkérdésben a kormány elment a teljesítőképesség legszélső haláráig, tovább nem mehet. Sürgeti a gazdasági népoktatás fejlesztését. Az indemnitást elfogadja.
Ezután Frühwirt Mátyás szólal fel, aki kijelenti, hogy a magyar közvélemény megnyugvással vette tudomásul az ellenzék kivonulását. A magyar nép megunta már a szélsőségeket. Dolgozni akar. Rámutat a szociáldemokrata szakszervezetben folyó küzdelmekre. Több határozati javaslatot nyújt be, melyek közül az egyik a valorizációra vonatkozik.
Bud János pénzügyminiszter szólal fel ezután. Megállapítja, hogy a legkényesebb kérdések egyike a valorizáció, ezt a kérdést a legóva-tosabban kell kezelni. A miniszter felszólalása után a . nemzetgyűlés az indemnitási törx\'ényjavaslatot általánosságban elfogadja.
A Ház ezután a javaslat részletes tárgyalására tér át.
A 2. szakasz után Szabó József uj szakasz beiktatását indítványozza, dc a Ház nem járul hozzá az indítványhoz. Ezzel az indemnitást részleteiben is letárgyalták.
Ezután Oberhanuner Antal az összeférhetetlenségi állandó bizottság tagja leteszi az esküt a Ház előtt.
Utána Mayer János földművelési mmisztcr és Bud pénzügyminiszter terjesztik be azokat a törvényiavaslatokat melyeket a házszabály-revízió tárgyalása előtt visszavont a fcormány.
Az előterjesztések után felolvassák az összeférhetetlenségi itéló bizottság tagjainak névsorát. Ezután *z elnök napirendi indítványt tesz. A holnapi ülés napirendjén szerepel az indemnitási törvényjavaslat 3-szori olvasása, valamint a székesfővárosi javaslat 10. szakaszának 3-szori olvasása.
Ezután áttérnek az interpellációk tárgyalására, melyeknek befejezése
után az ülés fél 5 órakor ért véget. *
Bihar vármegye törvényhatósági bizottságának dec. 17-én tartott rendes évnegyedes közgyűlése egyhangúlag elfogadta azt az indítványt, mely a legélesebben elítéli a legutóbbi parlamenti botrányokat és meleg hangon üdvözli a kormányt abból az alkalomlvól, hogy a ház-szabályreviziót tető alá hozta.
A nemzetgyűlés III. bírálóbizottsága Nemes Antal elnöklete alatt ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy a Zsirkay mandátuma ügyében hozott ítéletet december 22-én délután hirdetik ki.
*
A Nemzeti Függetlenségi Párt Gömbös Gyula aiáirasával kiáltványt intézett a miskolciakhoz, amelyben kifejti, hogy az erkölcsi siker mégis a keresztény magyarságé, mert oly hatalmas tömeget tudott megmozgat::! és az urnáknál leszavaztatni.
BELFÖLDI HIHEK
Károlyi elkobzott vagyonát közcélokra fordítják. A legfelsőbb magyar biróság által is hazaarulóuak bélyegzett Károlyi Mihály vagyona, kb. negy milliárd korona évi jövedelem évente. Az elkobzandó hatalmas vagyon áll a konyolt-parádi hitbizományi birtokból, amely 38.000 hold kiterjedésű. E birtokhoz tartozik a parádi fürdő, a parádi üveggyár, számos kőbánya, szénbánya, a budapesti Egyetem-utcai palota, több nagy telekkomplexum. Nagy részét alkotják a vagyonnak még a családi ékszerek, több mázsa arany és ezüst, sok műtárgy és nagyértékü festmény. Az egész Károlyi Mihály vagyon mai értéke 270 milliárd koronára lehető. E vagyont illetve jövedelmét most a magyar főiskolai ifjúság nevelésére és testedző célokra óhajtják fordítani.
A KANSz ülése. A KANSz választmánya tegnap délután ülést tartott, amelyen foglalkozott a karácsonyi segéllyel és a legégetőbb problémákkal, amelyek érdekében tárgyalásokat folytat a régi vezetőséggel egyetemben a kormánnyal. Majd kimondotta, hogy a tagok teljes egyetértésével kitart a lemondott régi vezetőség mellett.
Grecsák Károly halála. Grecsák Károly dr. volt igazságügyminiszter tegnap délelőtt budapesti lakásán tüdőgyulladásban meghalt.
A megyéspüspök tizenhétmilliós adománya. Rótt Nándor dr. megyéspüspök a veszprémi Szent Vince Társulatnak tízmillió, a szentgáli templomnak hárommillió, a veszprémi Mária Társulatnak és a budapesti hadirokkantak árváinak pedig két-kétmillió koronát adományozott.
Alapitványi misék összevonása.
A régebbi időben tett misealapitvá-nyok kamatai a mai viszonyok között oly csekélyek, hogy azok megközelítően sem fedezik a kiadásokat, amelyek egy szentmisével járnak. Ezért Csernoch hercegprímás elrendelte, hogy 1925. évben az elégtelen tőkéjű miscalapitványok összesített jövedelmei fejében annyi szentmise mondandó az alapitványtevők szándékára. ahányra a kamatjövedelméből kitelik. Egy-egy ilyen szentmisére egy aranykoronát állapit meg a rendelet stipendiumként. Amennyiben az összes kamatjövedelem egy misestipendiumot sem tesz ki, a lelkész egy csendes szentmisét tartozik az összes alapítványt tevők szándékára felajánlani.
Az ideeenné vált magyar javak ért/kelése. Az idegen államok fennhatósága alá került volt magyar állami javak felbecsülésének előkészítése végett szombaton Budapestre érkezett a jóvátételi bizottságnak az állami javak értékelésével megbízott albizottsága. A magyar kormánnyal egyetértőleg történt tárgyalások folyamán az albizottság érintkezésbe lépett a kiküldött magyar szakértőkkel. A pénzügyminisztériumban tartott több ülés során sikerült teljes megegyezést létesíteni a Párisban legközelebb kezdődő tárgyalások munkarendjére nézve. Az értékelési tárgyalások január közepén Párisban megkezdődnek és valószínűleg néhány hónapot vesznek igénybe. Az értékelési bizottság tagjai ma este visszautaznak Párisba, hol a jóvátételi bizottság elé terjesztik az itteni megállapodás eredményét hozzájárulás végett.
Az osztrák szövetségi elnök válasza a kormányzónak. Haj-nisch osztrák szövetségi elnököt megválasztása alkalmából Horthy Miklós kormányzó meleg hangú táviratban üdvözölte. A táviratra most a következő válasz érkezett: Főméltóságod szíves szerencsekivánataira meleg hálával válaszolva, szivem mélyéből kívánom, hogy Magyarország és Ausztria viszonya a jövőben a lehető legbensőségesebb és legbarátságosabb legyen.
A csepeli kikötő bekapcsolása a forgalomba. A budapesti országos kereskedelmi és ipari kikötő építése a gubacsi-Ilid elkészülésével jelentős fordulathoz jutott. Az uj.hid arra szolgál, hogy a MÁV vonalait a Csepel-szigeten épülő kikötő medence. vasutvonalaival összekösse és igy a kikötőt az államvasút szolgálatára bocsássa. Az uj hidat szombaton avatják fel gróf Bethlen István miniszterelnök, a kormány tagjai és az illetékes hatóságok jelenlétében.
KÜLFÖLDI HÍREK
Az albán felkelők elfoglalták Skutarit. Albániából éikező jelentések szerint az albán felkelők elfoglalták Bisant, Kukassát és Lium Kalát s itt ágyukat és lőszert zsákmányoltak, liszteket és katonaságot foglyul ejtettek. Skutari elesett és a helyőrség egy jelentékeny része átment a felkelőkhöz. Tirána cleslét minden pillanatban várják. Achmcd bég, a felkelők vezére kiáltványt intézett a néphez, amelyben a felkeléshez való csatlakozásra szólítja fel Éjfélkor érkezeti belgrádi jelentés szerint a kormánycsapatok egész Albánia termetéről visszavonultak.
A bécsi munkanélküliek tüntetése. A bécsi munkanélküliek vasárnap zárt oszlopokban a városháza elé vonullak nyilvános nép-
gyűlésre, amelyen a munkanélküli segély 20 százalékos felemelését követelték. Később a munkáskamara elé vonullak, ahol a rendőrséget botokkal és kövekkel megfenyegették.
Csehszlovákia tisztviselői létszáma. Prágából jelentik : A kormány törvényjavaslatot készített a tisztviselők fizeiésrendezésére vonatkozóan. A javaslat szerint a tisztviselők az 1924. évre egységes pótlékot kapnak, amelynek összege az eddig élvezett helyi pótlékok 20 százaléka lesz. Az állani 42000 tanítón kiviil 342.000 tisztviselőt foglalkoztat. Az 1925. év folyamán ennek a létszámnak 10 százalékát az az 34.200 tisztviselőt fognak elbocsátani.
Amnesztia Caillauxnak. A francia kamara tegnap az amnesztia törvényjavaslat 2. §-át tárgyalta, amely Melvy és Caillaux amnesztiájáról szól. A szakaszt 347 szavazattal 196 szavazat ellen elfogadták.
A spanyol Marokkóból. Tangori jelentés szerint, ha az Aíjfecra-lörzs fölkelése nagyobb arányokai öltene, a britt kormány a többi hatalommal együtt fog akcióba lépni. Ha Spanyolország befejezte a Riff-vidék kiürítését, az algecirasi egyezmény módtsitása tárgyában konferenciát hívnak össze.
Iskolásgyermekek jószive
Nagykanizsa, december 17 A kiskanizsai iskolásgyennekck meghaló példáját szolgáltatták az áldozatkészségnek. Olyan példát állítottak nagyon, nagyon sok felnőtt, gazdag, jómódban élő, bőségben fürdő ember elé, amilyen nem fordult inégelő, mióta szerkesztőségünk megkezdte a mozgalmat\' a nagykanizsai katonatemető sírjainak sírkövekkel való ellátása érdekében.
A kiskanizsai fiúiskola V. b) osztálya és a leányok V. a) osztálya hozlák be hozzánk a maguk 70.000 koronáját: egy-egy sirkövet állítanak ők is az elesett hősök porai fölé.
Mikor azok az apró kiskanizsai gyermekek elmondták, hogy „szerkesztő bácsi kérem, ezt mi gyűjtöttük össze; az egyik zsömlét nem vett magának tízóraira, a másik a mikulásnapi ajándéka helyett kért pár ezer koronát..," és igy tovább — mikor ezt hallottuk, legjobban szereltük volna derekasan, férfiasan megrázni az apió emberkék kezét és elvezetni óket körül a városon ; minden ajtón bekopogtatni, megmutatni az ő aranyos, jó szivük kicsisége mellett is hatalmas áldozatát és ugy kérni mindenkitől, hogy adjon olyan szívvel, . olyan lelkesedéssel, olyan arányban, mint a kiskanizsai iskolásgyermekek telték.
Az 1300 katonasir közül eddig, másfél hónapos gyűjtés eredménye-képen, 307 sírkő köllségeil jegyezték te és részben fizették be szerkesztőségünkben. Ténylegesen befolyt 15 millió korona, ami a Gazdasági Takarékpénztárban takarékbetétként kamatozik.
Ujabban a következő hozzájárulásokat jelenthetjük: Magyar Nemzeti Bank 5, m. kir. 6. honvéd gyalogezred 3, Baranyay János, Belső János, kiskanizsai elemi V. b) fiúosztály, Hajnal Károly, Peczena Ilona, kiskanizsai V. a) teányosztáty, László Zsigmond 1 — 1 sirkő felállításának költségeit vállalták.
1924. PecCTibtf 18.
ZALAI KÖZLÖNY
A „Zalai Közlöny" karácsonyfája
Már csak két nap választ el bennünket a szeretetnek legszebb ünnepe, karácsonytól. Két hónappal ezelőtt megindított akciónk ha nem Is járt olyan eredmény-nyel, hogy százaknak tegyük kellemessé a szent estét, mégis elmondhatjuk, hogy olvasóközönségünknél élénk visszhangra talált mozgalmunk s nem egy családnak juttathatunk valamit a hozzánk beküldött szeretetado-mányokból. Hogy ennyit Is tehetünk, ennek minden érdeme a mások nyomorúsága Iránt megértő lélekkel viselkedő embertársainké.
Még ebben az utolsó órában Is (elkérjük azokat, kik adományaikkal akciónkhoz hozzájárulni óhajtanak, hogy azokat péntekig beküldeni szíveskedjenek, miután az adományok osztályozása és csomagolása Időt vesz igénybe, vasárnap délután pedig megtartjuk a karácsonyfa-gyujtást.
Tegnap a következő szerettfado-mányok gyarapították eddigi eredményeinket :
Nemecz Ferenc 10.000 korona;
Sáry Györgyné 1 drb télikabát;
Krátky Mária 2 leányka ruha;
Hüll Cecília: apró sütemények és írószerek;
Palkovics Géza: 5 drh ruhaféle és 1 pár gyermekcipő;
Zerkovitz Oyörgy 100.000 korona;
László Zsigmond 30.000 korona ;
Kalmár Lajosné: I pár harisnya, 1 kötött ruha, I kötött kabát, I öltöny.
A „Zalai Közlöny"
U<rkc«i(ól«gc
Népies ismeretterjesztő előadások
Analfabéta-tanfolyam Nagykanizsán
A nagykanizsai I, közponli és II. körzeti, Rozgonyi-utcai állami elemi népiskolák tanilótcstalclci a téli hónapokban (20 héten át heti 4 óra-szammal) analfabéta tanfolyamot és 20 előadással népies ismeretlerjeszló tanfolyamot rendeznek. A II. körzeti állami elemi népiskolában rendezendő tanfolyamot az Arany jánosutcai iskola egyik tantermében tartják minden hétfőn, szerdán, csütörtökön és szombaton este 7 órától 8 óráig.
A központi állami elemi iskola tanítótestülete állal rendezendő tanfolyamot a központi iskolában fogják megtartani. A tanfolyam 1925. év január hó 3-án veszi kezdetét és tart május hó végéig.
A belratkozók kötelesek a tanfolyamot a kitűzött napokon pontosan és rendesen látogatni és egyetlenegy órát sem szabad mulasztaniuk, hogy a vezetők munkája sikeres és ered. ményes legyen, meri csak a tanfolyam rendes látogatása biztosíthatja mindenkor a kívánt célt.
Az említett inlézel igazgatói cznton kérik a közönségei, hogy szíveskedjenek az általuk ismert analfabétákat s a népies ismeretterjesztő előadásra alkalmas egyéneket felhívni a mennél nagyobb számban való jelentkezésre. A tanfolyamok díjmentesek.
Jelentkezni lehet a mai naptól kezdve liezárólag december lió 28-ig mindennap az I. és II. körzetek igazgatóinál, hol is a továbbiakra nézve a szükséges tudnivalókat mindenki megtudhatja.
NAPI HÍREK
NAPIREND
December 18, csütörtök
R4m.il kaiollkuv Orielin jPrc\'.ev : tins: Auguszta. Izraelita: KUxIev 21.
Nap kel reggel 7 óra 45 pereké, nyűg-: szik délután I óra 08 perckor.
A Meteorológiai Intézet Jdeiitétt szerint az időjárásban lényeges változás : nem várható.
Festmény-kiállítás a Pi>»gáil Egylet-; ben délelőtt 9 órától délután S óráig.
A polgári leányiskola karácsonyi : ünnepélye az Iskola tornatermében dél-| után 5 órakor.
Az első Hceális ctóad&s a Kaszinó-• tian délután 6 órakor. Kemény János: : Ady Endic költészetéről.
A hósi emlékmű előkészítő bizott-l ságánnk értekeztele a városház.* tanács-; termében délután 6 órakor, i Mozi. Uránia: „1914" (Merry go Ro-j und) 12 (elvonásban. Előadások kezdete este Vt7 és\'/i9 óiakor.
TŐLED KÉRDEZEM .
Irta: Németh Böske Merre megyünk, merre, édes útitársam ? tíirjuk-e: kérésziül sivár pusztaságban ? Biztos lesz-e lábunk, nagy mélységek szélén Visszatart-e karod, ha megszédülnék én ?
Mer re megyünk, merre— száműzött királyok ? Adnak-e majd otthont idegen országok ? Szép multunk napjai ha üzennek értünk. Mit üzenünk vissza / Most is csakúgy élünk ?
Álljunk meg, álljunk meg t bizony eltévedtünk. Csillagtalan éjben, —jaj, más ulon mentünk. Nehéz szívvel, búval, aggódva kimondom : Útitársam, drágám, mikor leszünk otthon ?
CSENDES VALLOMAS
ItLi: Németh Böske
Halld meg bús. csendes inckeni
Níked dalol az élelem ...
A kezed add. mert /etek in.
Viharok, viszek ij/etin ...
A kezed add, meri jő o ttl.
Szomorún zordul a levél..
A kezed add, meri tün\' <i nap.
Sötitsig. bánat, illmarad. ..
A kered add... Tlid vagyok,
S ha el/Hisz totem — mcatialok .. .
— A rendőrségi tlivatalvizsgá-lat eredménye. Mint megittuk, dr. Ferenezy Tibor rendórkerületi főkapitány a nagykanizsai kapitányság hivatalaiban és óiszemélyzete körében hivatalvizsgálatot tanon. A vizsgálást befejeződött s annak eredményeként a főkapitány a tisztikarnak és segédszemélyzetnek tapasztalt szorgalmáért és munkásságáért teljes elismerését nyilvánította s az őrszemélyzetet észlelt gyakorlati és elméleti előmeneteléért és fegyelmezett magatartásáért külön dicséretben részesítette.
— A hősi emlékmű bizottság értekezlete. A hősi halottak Nagykanizsán felállítandó emlékmüvének előkészítő bizottsága december 18-án délután 6 órakor a városháza tanácstermében értekezletet tart.
— Házbérvallomási ivek beadása. Az 1925. évre szóló liázbér-vallomási iveket szabályszerűen kitöltve december 31-ig kell beadni a városi adóhivatalban. Ugyanott lehet beszerezni a szükséges nyomtatványokat is a hivatalos órák alatt.
— Liceális előadás. A Zrinyi Irodalmi és .Művészeti Kör ma este tartja meg első felolvasó előadását a Kaszinó nagytermében. Ezúttal Kemény János kegyesrettdi tanár íogja ismertetni Ady Endre költészetét. Ady Endréről, a legújabb kornak legnagyobbra tartolt magyar poétájáról már nagyon sok tanulmány jelent meg s lio! méllatlák, hol meg lebecsülték. Kemény lanár a küllő verseinek szemelvényeiből fogja helyit az irodalomban megállapítani. — A Körnek legközelebbi felolvasó előadása a jövő év január 8-án lesz, amikor Kempelen Béla. lapunk felelős szerkesztője a zenei műélvezetről íog értekezni.
— A Zalavármegyei Dalosszövetség december 21-én délután 3 órakor Nagykanizsán a postapalota épületében választmányi ülést tart fontos kulturális tlgyek megbeszélése végett.
— Szakorvosok bejelentése. Az alispán megküldte a városnak a belügyminiszter rendeletét, mely szerint a törvényhatóságok első tisztviselőinek a törvényhatóságuk területén működő szakorvosok névjegyzékét január végéig fel kell terjeszteniük a belügyminiszterhez s a legszigorúbban kell clleuörizniök. hogy szakorvosi cimekct csak valóban, igazoltan szakorvosok használjanak. Nagykanizsa szakorvosainak névjegyzékét január 10-ig kell bemutatni a vármegye alispánjának.
— Az iskolák igazgatóihoz. A „Zalai Közlöny" "szerkesztősége felkéri a helybeli iskolák tanári kárál, hogy azoknak az igazán szegénysorsu gyermekeknek nevét és lakását, kiket segélyezésre érdemesnek tartanak. szerkesztőségünkkel mielőbb, legkésőbben pedig szombat délig közölni sziveskedjenek.
— A kórház karácsonyára a következő ujabb adományok érkeztek be: özvegy Gombos Islvánné 200.000, Miltényi Gyula. Bakó Ferenc (Felsórajk) lOO-100.000, özv. Koller Náildorné 25.000, Nemecz Józscfné 20.000 korona, Valko Ágoston 85 kg. liszt. — /l szegényház karácsonyára Gombos lstvánné 50 ezer korona, Oyenes Lajos 10 kg. alma, 10 darab szappan, N. N. 10 kg. bab.
Cigarettázik Ón? Sodorion Jatilru
pipilt.
— Az Anya- és Csecsemővédő uj beszerzései. A Stefánia Anya-és Cseesemővédő nagykanizsai intézete 25 garnitúra vandorkelengyét szerzett be, melyet 0—9 hónapra részint Ingyen, részint minimális díjazásért kiad szegénysorsu családoknak újszülött gyermekeik felruházására. Az eddigi 4 vándorládához, melyet ingyen bocsátanak szülő nők rendelkezésére, még 6 ujat szereztek be teljes szülészeti felszereléssel.
— Magyar Anyák Naptára. A
jövő évre is megjelent a Magyar Anyák Naptára s mint minden évben, ugy ezidén is a Stefánia Anya és Cseesemővédő irodájában kapható. Ara 10.000 korona.
— A jövő évi torgalmlad.6 ■
átalány kivetése. A forgalmiadóhivatal megkezdte a jövő évre a forgalmiadó-átalányok Kivetési munkálatait. A kivetés az egyes ipari szakmák képviselőinek meghallgatása mellett lörlénik. Mivel az előkészítő munkálatok már nagyon előrehaladott stádiumban vannak, az egyes ipari szakmakörök jól teszik, ha már most kijelölik kebelükből azokat, akiknek részvételéi óhajtják képviselettlklKn az átalányok kivetésénél.
— A közönséghez. A „Zalai Közlöny karácsonyfája" eimli cikkünkre külön felhívjuk olvasóközönségünk figyelmét és felkérjük őket, hogy szeretefado-mányaikal legkésőbb péntek estig szerkesztőségünkhöz jultalni sziveskedjenek.
— Köszönet.A helybeli irgalmas nővérek ezúton fejezik ki köszönetük:! a kereskedőknek, kik karácsonyfájukhoz adományaikkal hozzájárultak.
— Az Uránia következő tudományos előadása december 22-én este fél 9 órakor: Riologiai képek, mozgókép magyarázattal kiséri Vánkos Jenő tanár.
— Az „F"-jegyzék közszemlén. A zalaegerszegi pénzügyigazgatóság által kiadott „F"-jegyzék december 28-ig a városi adóhivatalban a hivatalos órák alatt betekinthető. Az érdekeltek ugyanekkor megtehetik a sérelmes felvételre vonatkozó panaszaikat.
— A Jótékony Nőegylet karácsonyi kiosztása. A Keresztény Jótékony Nőegylet ltjO szegénysorsu iskolás-gyermeknek és körülbelül ugyanannyi más szegénynek december 21-én délután fél 3 órai kezdettel oszlja ki karácsonyi cipó, ruha és élelmiszer-adományait a Rozgonyi-utcai iskola tornatermében. A vezetőség ezúton kéri a tagok és érdeklődők megjelenését.
— A fogház karácsonya. Mint minden évben, ugy««iz idén is a kir. ügyészségi fogházban .levők részére karácsonyfa-ünnepély lesz — már amennyire ezt a fogház szabályai megengedik. Az idén azonban nagyon szomorú lesz a karácsony, mert alig érkezett valami adomány a fogház-irodába. A fogház karácsonyfa-ünnepélye f. hó 24-én, szerdán délután 3 órakor fog lefolyni a kir. ügyészségi elnök, Szabó Lajos dr. jelenlétében. A fogház karácsonyfájára a Nagykanizsai Takarékpénztár 200.000 koronát adományozott.
Saját
érdekében
vigyázzon arra, hogy mindig csak a régóla bevált dobozos „walódí FRANCK kávépótlékot", nem pedig holmi utánzatot kapjon.
Adobozok, uj barna-kék-fehér címkéién különösen előtérbe lépnek az ismertctőjclek, nevezetesen a „Fr^nok" név és a „kávédaráló*\'.
A „valódi Franck a kávédarálóval" megjavítja és olcsóbbá teszi a kávét.
92 ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 24
— Kereskedelmi Alkalmazottak Szilveszter-estje. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetséginek nagykanizsai csoportja Szilveszter-este kabaréval kapcsolatus táncmulatságot tart december 31-én este fél 9 órakor a Polgári Egy let termeiben.
— A korcsolyapálya megnyitása. Tegnap délután kezdték már igénybevenni az elkészült korcsolyapályát. Az ünnepélyes megnyitás cigányzene mellett vasárnap délután lesz Szabó Lajos dr. ügyészségi elnök és Krátky István dr. főjegyző jelenlétében.
— Ma és minden este orosz zenekar hangversenyez a Koronában.
— Letagadta a nevét. Szoltár István somogyszentmiklósi földműves a napokban Nagykanizsán járt és az utcán felügyelet nélkül hagyta a fogatát. Mikor a rendörigazoltatta, Váradi nevet mondott be. A turpiság csakhamar kiderült s az ál-Váradit hamis név bemondásáért tegnap félmillió koronára megbüntették.
— A szerdai hetipiac árai. A szerdai hetivásáron a piaci árak a legtöbb árunál kissé emelkedtek. Különösen vonatkozik az a zöldség-és tej-piacra. Zöldségpiac: bab 2500— 3500, mák 10-12.000, dió 5-6000 korona literenként; foghagyma 2500-3000, vöröshagyma 1500—2000, sárgarépa 1500, zöldség 1500 korona csomónként; fejeskáposzta 3—4000, kelkáposzta 2—3000 korona fejenként; burgonya 2—3000, savanyukáposzta 50Ó0, savanyurépa 4000, karfiol 25—30.000 korona kilogrammonként. Tejpiac: tej 4—4500, tejfel 12—15.000 korona literenként ; turó 10-12.000, vaj 60-70.000 korona kilogrammonként; tojás 2200— 1500 korona. Gyümölcspiac: alma 3—10.000 korona; naspolya 5000 korona literenként. Húspiac: változatlan. Terménypiac: buza 460— 480, rozs 420, tengeri, szemes 240, csöves 200 ezer korona métermázsánként. Szénapiac: széna 60—80, lóher 75—80, lucerna 80-85, alomszalma 40—45 ezer korona métermázsánként. Baromfipiac: egy tyúk 20-40, egy pulyl* 60-110, pár csirke 30—70, pár sovány kacsa 70—80, egy hizott kacsa 80-120, pár sovány liba 80—120, egy hizott liba 180-^240, szopós malac 50-120 ezer korona.
— A Nemzeti UJ&áe és UJ Nemzedék uj köntöse. December 25-én karácsony rupjáii ui köntösben fog megjelenni a közönség elöli i Nemzed Újság és Uj Nemzedék, mely lapok állandóan szein elótt tartják olvasóiknak erkölcsi és anyagi erdekeit, most sem zárkózhattak el az elöl, hogy a rainak meglelcióbb klJlfilisban kerüljenek napról-napra az olvasó kezébe. A modern, nyugati hírlapok nagyobb oldalalakját veszik lel. nogv áttekinthetőbb formában nyújtsa-nak tájékozást közönségünknek. Ez az átalakulás igen nagy anyagi áldozatot jelent, uj gépeket és uj technikai eszközöket kell beszerezni. A modern újságtechnika szellemében való átalakulás lesz a két lap karácsonyi ajándéka, melyre olvasóközönségünk Ügyeimét leihívjuk.
= Merényletet követett el Fiüpp kötöttárugyára Szombathelyen a drágaság ellen, mert egy jumpert 38 ezer koronáért, egy kötött kabátot 250 ezer koronáért, gyapjú ujjasmellényt 150 ezer "koronáért ad. Tessék meggyőződni vételkényszer nélkül, amig a készlet tart.
— Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
= D1VATSALON MEQNYITÁS1 Fővárosi színvonalú, a legmesz-szebbmenő igényeket Is kielégítő francia és angol női dlvattermün-ket megnyitottuk. Wagner Fe-rencné és dr. Scherz Istvánné Csengery-utca I., udvarban I. em Ugyanott tanulóleányok kivétetnek.
Bécs, Práter, szerelem
1914 (Merry go Round)
Nagykanizsa, december 17
Ez a cime annak a hatalmas filmnek, amit ma és holnap este mutat be az Uránia Nagykanizsa közönségének. A film elibénk varázsolja a békeévek romantikával, bűbájos mesékkel teli Bécsét, Ferenc József ösz alakját, a gyönyörű Prátert. Azíán elvisz bennünket ez a film a háború szörnyűségei közé, hogy mindezeken keresztül a kis verklisleány és Őfelsége szárnysegéde befejezhessék szivet, Telket lebilincselő regényüket. Az Uránia igazgatósága ennek a filmnek lejátszásával nemcsak valóban művészi film-produkcióval akarja meglepni a nagykanizsai közönséget, hanem az előadások jövedelmeit felerészben a katonatemető sírköveinek beszerzésére, felerészben a hősök emlékművének -felállítására fordítja.
TÖRVÉNYSZÉK
Hatósági közegek elleni erőszak
Simada György kollátszegi lakos hatósági közeg elleni erőszak vétségével vádoltan állott a törvényszék egyesbirája Makáry Vilmos elóttk mert Plantek János kollátszegi mezőőrt hivatásának jogszerű gyakorlásában megakadályozta,* öt "kétszer arculütötte. A bíróság nyolc napi fogházra és 200.000 K pénzbüntetésre itélte.
Hasonló vétség miatt felelt Balog József nemesszeri lakos, aki Keszthelyi József hatósági mezőőrt tettleg inzultálta A biróság az enyhítő körülményeket figyelembe véve Balog Józsefet 250.000 K pénzbüntetésre itélte.
Bírósági kiszállás. Mutschen-bacher Edvin dr. kir. törvényszéki tanácselnök Mefz József kir. ügyész ma Keszthelyre kiszálltak, ahol egyesbirósági tárgyalásokat fognak lefolytatni.
MOZI
Uránia. Csütörtök-péntek fél 7 és fél 9 órakor „1914* (Merry go Round). Szivet, lelket lebilincselő regény 12 felvonásban. Jótékonycélu előadások.
= Bőr-retikülök a legnagyobb választékban, legolcsóbbat) Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
Ma,
csütörtökön este
disznótoros vacsora
« Korona éttermében
= Uri- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut 5.
KÖZGAZDASÁG
Zalai mplnárok küldöttsége a pénzügyminiszternél
Budapest, december 17 Reischl Richárd nemzetgyűlési képviselő a zalamegyei molnárok küldöttségét vezette Bud János pénzügyminiszter és Prónay György báró államtitkárhoz, aki a közélelmezési minisztérium likvidátora. A küldöttség felpanaszolta azokat a sérelmeket, amelyek a GOK. kiküldöttjeinek ottani eljárásaival kapcsolatosak. — Előadták, hogy a kiküldöttek korábbi évek számadásait, valamint a régi (számolásokat újra felülvizsgálják és a hátralékokat aranyparitásban kívánják befizettetni, a tulszolgálta-tásokiit azonban az akkori értekben fogadják el. Ennek az eljárásnak a következménye az, hogy a kisebb molnárok fizetési zavarokba kerülnek és néhánynál már az árverést is ki kellett tűzni. Emiatt a zalamegyei molnárok körében nagy az elégedetlenság. Kérték tehát a pénzügyminisztert, hogy ebben az ügyben lépjen közbe. Ugyancsak kérték a vagyon és jövedelmi adó kivetése elleni panaszok méltánylását. A pénzügyminiszter és Prónay György báró államtitkár a küldöttségnek megnyugtató választ adtak.
A miniszterelnök a nem közérdekű hatósági üzemek ellen.
Az Iparosok Országos Szövetsége küldöttségileg tisztelgett a miniszterelnöknél s azt a kívánságot hangoztatta, hogy a közérdekre nem fontos hatósági üzemeket fokozatosan szüntessék meg. A miniszterelnök kifejtette azt az elvi álláspontját, hogy a szabadgazdálkodásra való áttérés céljából valamint önálló cxisztenciák teremtése érdekében is feltétlenül szükségesnek tartja a közérdeket már nem szolgáló hatósági üzemek visszafejlesztését és megszüntetését. Felhívja a küldöttséget, készítsenek mindenütt az ipartestületek utján statisztikát a városokban működő hatósági üzemekről és terjesszék azt fel a kormányhoz.
Az orszAtfos munkapiac Állása. A ni. kir. Állami Munkaközvetítő hivatal jelentése szerint a budapesti és 7 vidéki munkaközvetítő hivatal 394 munkahelyei, tanoncok részére 118 munkahelyei, összesen 812 helyet tartóit nyilván. Ezzel szemben 46-S3 munkakeresó. 64 hclykcreső tanonc, összesen 4747 munkakc\'resó jelentkezeti 100 munkahelyre tehát 563 munkakerekó jutott. A munkapiac helyzete tehát Igen kedvezőtlen, az előző héthez képest rosszabbodolt. A statisztika még súlyosabb helyzetet mutat lel, It.t a sximokat a tanoncok adatainak kikapcsolásával állítjuk egymással szembe. 391 férll és nómunkás részére való munka-helv volt az elmúlt héten, ezzel szemben 4683 ruunkakeresót tartottak nyilván. 100 munkahelyre tehát 1188 munkakeresó jutott, mlg a tanoncok 100 munkahelyére mindössze 14 munkakércsó volt.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén nyitáskor gyengébb volt az irányzat. Az árfolyamok a legutóbbi zárlati nívó alatt mozogtak körülbelül. l°/o-kal. A tőzsdeidő második felében egy kis javulás állott be, ugy hogy a kurzusok fokozatosan emelkedtek és lecsengetéskor ismét elérték a tegnapi árnivójukat. A piac egész délelőtt folyamán Uzléttelcn és eseménytelen volt. A Ganz Danubiusban bonyolítottak le nagyobb forgalmat gi tőzsdeidő túlnyomó ré-szében csökkenő árak mellett. Zárlat felé azonban itt is javulás állott he. Végeredményben a Ganz Danubius 25.000 koronával zárult a tegnapi árfolyama alail.
Utótőzsde
Irinyiit tarlóit. Magyar Hitel 514. Oaz-Irák llllcl 172. Rima NI. Salítd 570. Le számítold 71, Huzal Bank 13550. Angol Magyar 10, Danubius 3230. KoImS 415, ürl-kányl 93S. Magnezit 2200. Kőszén 3275 Szász vili 330. Koszipénz \'/í—W/a
Az arany korona mai árfolyama hivatalos líollárkttrzitson átszámítva 14.881 44 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyama}
Valuták Dev Izék
AiikoI ront 3«JOOO-J<rOCO AmiWfdatn 29ff«2í«<5
Caíh koto.ia 2211-2231 Btlgrid 1035 1101
Dloix 1074-1095 Barim I7490-I7M0
Dolllr 73150-73730 Bukat c«i 374-371
Krancla tr. 3942-3962 BiOaucI 3W)3M7
Holtandi (cl. 23395 29615 KopaotíJga 12975 12995
L*1 374-376 KrUitlinla Itttó-IIJftS
L«va 529-53S London 345000^47000
Líra 3150-3180 .Milano 3I703IM
Belga (tank ■M09J637 N\'avyork 736CO-739M
OMtr. ko*. 0370 IM 20 Pirla 3942 3*}
Din kor. 12:25-12355 Prága 2231-2243
SvJj\'ci frank HI+5 14265 SiótU M 4-531
Svíd kor. 19585-1973$ Stockholm I5A15IVM4
Noívík kor. 1094511105 Wien 103-70-104 20
Mlrka 17290-17440 ZArlch 14245-14315
Zürichi zárlat
l\'árts 2767 50, London 2423V. Newyock 516.75. Bilissel 2555\'-, Malland 2226 -Holland 208-40. Berlin 123\'- . Wien 72 80 Solía 375 —, Praga 156S-- . Uudapesl 70-23 Varsí 9950. Bukarest 255--. Belgrád 770,
A magyar korona kUlfflldl hivatalos jegyzései
deviza t»|tn,p rí,
bécs ...............955019530
Bcdin...............5700 5660
Prága ............... 475|478
Newyorkban 13.
valuta Itgo., m.
966019660 5715 5710 47850 1 47875
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ezllsl egykoronás 6150-6350. kélioroníz 12.300 15.700, lorlnlos 16500-17.000, 01-korotiás 31.150-32.550, színarany 50.000-50.500. arany huszkoronáa 333.000—335.000. platina 210.000-220.000.
Terménytőzsde
Buza lljzav. 76 kg-os 500.000 - 502.500, 7J kg-os 507.500— 512.500, egyéb vld. 76 kg-os 497 500 -500.000,78 kg-os 505.000-51o3oo. rozs 422.500—425 000, swárpa 470.000 500.000. takarmány árpa 400.000 - 420.000, uj lengeti 250.000-255.000, kolea 260.000
270.930, korpa 220.000 -222.500. zab 395.000 405.000, repce 66O1OOO-68O.OOO. lucerna 230.000-260.000. lóhere 250.000 -275 000. Irányzat rendkívül szilárd volt. Buza 12.500, rozs pedig 5000 koronával drágult. Egyéb cikkek szintén szilárdan tendáltak.
Sertésvásár
felhajtás 1400, mclyMI eladatlanul vissza-maradt 400 drb. ElsírendU 26.500- 27.500, szeded 25.000 - 26.000, szcdell kdzép 23.000 - 21.000. konnyu 22.000—23.000, elaírendtl öreg 24-500 -25.500, máaodrendu 23.000-24 000, angol sllldö 23.000 -25.000, szalonna nagyli5tnS.500 -29.000. zalr 35.000-35-500. lehiizöit hus 30.000 -33.000. szalonná, (él-serlés 30.000 - 35.000. Irányzat kellernea.
Szerkesztői üzenetek
Ady-imádó. Az Impresszionizmus a hetvenes években keletkezett művészei! irány. Az Irodalomban az Impresszionizmus a szimbolizmus kifejlődésére vezetett, amelynek lóclve az, hogy a költő versei nem a konkrét valóság pontos kifejezései és leírásai, csak szimbolikus szerepük van, mellyel a Jelenség mögött a világ nagy. titkos összefüggéseit éreztetik meg. A francia Irodalomban a szimbolizmust nőies, dekadens lágyság jellemzi. Ezzel szemben Ady költészetet, bár tehetsége francia hatás alatt lzmosodotl meg, kemény, lérlias, dacos magyarság jel lemzi. Mint költőt igen sokféleképen értékelték. A legközelebbi liceálls előadáson Kemény János fanár fogja méltatni a modern magyar költőt.
Kiadó: Zrinyl Nyomdaipar és Könyv-
kereskedés RT, Nagykanizsa
1024. December 1&
ZALAI KÖZLÖNY
Ehrehstein Károly
uri és nöi divatáruháza Csengery-ut 6. szám
Kíl MStOll harisnya 22. \'6. NÖI mouíHn harisnya 36, Níl mouslln hsrisnya !■ 45, Ntl selyem Húr harisnya 60, Fíifl sockni 28- I4i
FérH sockni mlnlis 45, 40, 35, Téli níl kealyü 50, 40, Téli férfi kezlyO 75, 65, KÍHÖlt selyem nyakkendő 14, Selyem nyakkendő 75, 60, 55, Príma zellr Ing 2 gallérral Prlms fehér Ing Príma frakk-Ing Férd flór harisnya hosszú Férfi kolötl harisnya hosszú Zsebkendők 30, 25,
BokavMók 100,
10 ezer 22 40 \' 50 .
7300 32 ezer
35 .
36 . II .
45 . 160 . 180 . 170 . 30 . 48 . 20 . 90 .
Nöi és férfi angol kutyabőr Wlelt l;ez-lyük, selyeuisctiál.nOi-csférlicniyők. Kuhadiszck, divatgombok es az i \\>zcs rövidáru cikkek nagy választékban.
Apróhirdetések
Házhely vasul közelében 100 négyszögöles -10 millióéit eladó. Szikriszt, Foul 8.
Borlejtök szivő és nyomőtöinlók, keréken* és alkatrészek Icxoioóiib ároan Szabó Aiii.iI sponiizkkoen Naj^kanizsa. 1612
Keresek c^y éves kit llam melle egy jó csaiadüól vaio leányt, ki a szoualcányl KMidóköen is segcOKcztk, esetleg nénut is Itlicl. Ciin a kiuüuban. 2138
KAUFNIANN KAROLY
uri ós nói divaturuháza a legolcsábli bováadrlásl torra* a Ounúntulon
- Telefon 372. szám. -Kérem a cinire ügyelni
Eladó teljesen Jókarban levú ftiszcr- és niis állványok, nagy lisztes láda U liókkal, pjit es íüszer táola. Sugárul tü.
Gép- és gyorairáai gyakorlat el-Sjjiui.Uia céljából minden dij\'azáa nélkül ajánlkozom délutáni órákra. Cini a kiadóban.
Egy jókarban levő használt nagy
vaskályha
eladó.
Cim a kiadóhivatalban.
Elsőrangú Halban & Damask-féle férfi velour-kalapok
érkeztek. Ferii gyapjú és nyúlszőr-kalapok, valamint férfi és íiu télisapkák
nagy választéka. Nói filtz-kalap 120:000 korona.
GYENES ÉS VIDA
NAGYKANIZSA.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapeeti töxvdc délután I órai xáróárfolyamai a kővetkezők i
AojoJMífj.
11. ai
Uoyd biti*
u\'tüf\'osi
Ol.-M. bink Owlr. HU. Ujnk.v.- n rOMhit«:t>
lUlDl.f llOrv. izl. |. b lagjtlan M.-C«ch Iparb Porcaim! K«f. Hittl Magyir-Nlcnct K$jp Mráloj VJrotl bitik
N«mi. b. Uk. X«r«k. B.
Ilit.
ser"
K6binTil Tik
Által. tik.
Mokiíi
lli\'j\'. í\'ift
P.UÓ M Iliit.
Pon:it;«
Migy.-PiaiKü
Bori M Contof.ll» B«kÍK»abil Budiputl lli.it <41 Klii\'vrw \'in Viktóili TfirSViini -n Tr. Dinub i
Hknyftb
Bauxit
Sitntl\'V
SíimJri
KoíiA K6b. 0 j/l D/íKt-e Magfmil
M.gv a.-.Il
Ali. Köifín KicyMIta SJICÍ
SJICÍ
UrikáTiyl
Athíil«\'am FJvJf-xi »y Píinklln
pjllaa Révai
St<?!imcum OJ«*E<I«ci>
V.\' ..
Bródl Kóbutg Olld Orpg Pc-gyvfr Oam Din Qan. Vj | HoDirtc • K0li"« UpMk Mig
Magyar ,<t
Mm Lámpa Hi-Ui Vccv l.-ir - ál
Rima
RoM.nnani
Réibínyal l< Stlatönia
Niiid 72\' Vikt. bútor
K$?ltk«<H«
Atilla
Allanllka 7-
l.rvaal* I!
Mftr. 2
Buc li
Kfttall I
VJrod I
l>é>i\\jiut !
Oiöisij Mrioll. ti
Tilnrii 53
Tok 1)1 Uor
H>lkr«>V. 2i5
GAz. VIIUmo»
Sftr t* »xí»x
Oviíl K\'.r Conl.i Ilit fjpliipír
KÍIRACSQT1YFA [
» Ifgnr.w.v b választékban, $•.;>: meny tf».k;>ricso»y fadíszek a lc„kniör.bózűbb kivitelben ^
kicsinyben és nagyban
Merrnstein Béla
cukorka és ctokotidé nagykereskedésben
Erzsébet-tér 13. gg,0^
Egy 5 méter 70 cm. széles és 2 miter 55 cm. magas lécezetl
válaszfal eladó.
Megtekinthető nyomdánkban : Fö-ut 5. szám alatt
Halál-légió
szolgálatában
Irta: Truzslnszky István Ára 22.000 K.
Kapható a „Zalai Közlöny" kiadóhivatalában.
Legtökéletesebb a
rfCAPITOi^
fogkrém, mely Odlt, fehérít,
fertőtlenít. — Kapható mindenUlt.
Nagy karácsonyi vásár
BECK BÉLA áruházában
ERZSÉBET-TÉR I. SZÁM.
Versenyen lelni álló áron kaphatók:
férfi feliérnemiiek, aocknik, nadrág- és sookni-íartók, férfi éí. nöi kötött- és börkeaztyOk, nSi kötött kabátok, oálok és hari.nyák, gyermekig kabátok, lapkák, kesztyűk, hari.nyák, l*b-J
:> védők, továbbá nagy választókban caipkék és szalagok.^ n
iTrriain- \'
3, vagy I _ ^ minden mellékhelyiségekkel azon-2szobás laKaSlniln, jó lelépés mellett keres
SZIGRISZT LÁSZLÓ irodája, Fő-ut 8.

Karácsonyi vásár!
Férfiingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, nadrág- cs liarisnyatartők, női-, térti- és gyermekharisnyák és keztyük, bórdiszmüáruk bőrőndők, selyem schil, gyapjú mellény, eső-ernyők, D. M. C. himzőpamut, hor-golócerna, gépselyecn, lyukselyem, műselyem és kötőpamutok a legjobb minőségben és legolcsóbb árban heizerezhető
Szomol^nyi Gyulánál
Caengory-ut 2. szám. nu
Karácsonyfadíszek
Gyermekjátékok Társasjátékok Képeskönyvek, Ifjúsági iratok Ajándéktárgyak
lelnöttek risztre
nagy választékban, olctó arakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiainál
Nagykanizsán.
Bazsó József S Nagykanizsa
Részit és raktáron lart mindennemű ujdivatos és könnyű kocsikai, valamint gazdasági szekereket. Elvállal mindennemű kocsijavitást,átalakítást,fényezést, bélelést Kitűnő munkai rai
Jutányos iraki
ZALAI KÖZLÖNY
192-1. Drctmbcr in
ii^flö^aö
lissaHtíSsl!
Nagy karácsonyi cipővásár
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA
cipőárullázában
f/ v
2. szám. a Alapítva 1877.
Olcsó árainkról az alanti árjegyzék tegyen tanúságot.
Női cipők
Fekete magasszáiu cipő . . 250 ezer
Barna magasszáru cipő 350 ezer
Po*ztó cipő körül bőrözéssel 205 ezer
Lack cipők............400 ezer
Antilop divatoipő .... 390 ezer
üri cipők
Fekete fűzős cipő .... 250 ezer Barna amerikai cipő 290 ezer, 390 ezer
Lack cipő..............400 eze-
Posztó, fekete utcai cipő bőrtalppal, érzékeny lábra, vagy
hócipő helyett is ... 220 ezer
Gyermek cipők
Barna Ia varrott 18-20 igll5, szeges 65 ezer Bari a V varrott21 25-ig 137,szeges 110 ezer ! ek^te I1 varrott 21-26 ig . . . 75ezer
Komót cipők
Kockás posjtó, varrott bőrtalppal 95 ezer Tiszta gyapjú posztó, bőrtalppal 120 ez r Ferii tiízta gyapjú posztó, bőrtalppal ........130 ezer
Sámfa
parja
30
Cipőkenőcsök, cérna- és bőrfüzők, tisztitó- és ápoló-szerek.
Hócipő és sárcipő: Eredeti Reithoffer, Viking svéd és Hood amerikai gyártmányok kaphatók.
Báli újdonságok nagy választékban!
Sport-cipökben és guinitalpii cipőkben nagy raktár.
Mérték után készítünk a legkényesebb igényeknek megfelelő cipőt, melyhez mértékül egy viselt cipő is elég?
Kérjük kirakatainkat megtekinteni!
Ofenbcck KárolvX
03. évfolyam, 290. szám
Nagykanizsa, 1924 december 19, péntek
Ara 1800 korona
S*eík<sitó»*R ét kiadóhivatal Fó-ut 5 Inlífurbin-Telefon 78, nyomda 117. szám
Feielós szerkesztő: Kempelen Béla
Klóflzctésl ám: Egy hóm 30.000 korona Három hóia............,.. 90.000 korona
Közigazgatási közjegyzőség
Irtai VAltAP. P. ARTHUR
m. klr. kormányfólan.icsos, miniszteri híztos
Az államigazgatás igen sok vonatkozásában olyan hiányosságok mutatkoznak, amely hiányosságok jól átgondolt reform utján szüntethetők meg. Az alsófoki! közigazgatás fokozott erővel és lelkiismeretességgel igyekszik megfelelni a reá rótt kötelezettségeknek, de épen azok a sokoldalú kötelezettségek, amelyek az állam és a társadalom részéről az alsófoku közigazgatásra hárulnak, sokszor a köz- | igazgatás harmóniájának s az ;összeredniénynek a rovására vannak. Legtöbb községben nagvon kevés a tollforgató embereknek a száma s az államigazgatás különböző ösvényein járatosaké még kevesebb. A jogkereső (jogkeresés alatt nemcsak a perlekedés értendő) közönség reá van utalva arra, hogy vagy zugirász-hoz\'. vagy ügyvédhez menjen, amely első esetben, mig egyrészt törvénytelenséget segit elő, másrészt ügyét tudatlan és tág lelkiismeretű ember kezébe adja s igy magát és cügyét végzetes
veszedelembe sodorja. Távol áll tőlünk, hogy az ügyvédi leve-kenvkedést s annak szükségességét érintsük, de épen az ügyvédi tevékenykedés van reá utalva arra, hogy az ügyvédi iroda székhelyétől távollevő községek bizonylatait, ügyiratait királyi közjegyző előtt hitelesítse s ezzel ügyfelének tetemes költséget okoz s fizetőképességét csökkenti.
Ma, amikor az adóztatásban, az Igazságszolgáltatásban s az államigazgatásban, annak majdnem minden ágában oly sok reform van, hogy azok titvesz-, Ifiben az egyszerű ember alig igazodik el, amikor épen az aísó-fóktt közigazgatásban élö vidéket oly imminenstil érintő földbirtokreform sok jártasságot igényel ; egyenesen államigazgatási és szociális érdek az, hogy a közigazgatási közjegyzőség intézménye szervez/essék.
Aki miniszteriális, közigazgatási bírósági, földbirtokrer.dezö bírósági ügyiratokba betekint, 3z látja, hogy az iratok helytelen,
sokszor oknélküli költséggel történt összeállítása milyen idő és pénzpazarlást eredméíyez.
A községi közigazgatás és az ügyvéd, illetve az ügyvéd és a királyi közjegyző közé a jogkereső közönség és felsőfokú hatóságok érdekében kell közbeiktatni a közigazgatási közjegy zői intézményt.
Alsófoku közigazgatás helyzetének könnyítésén s az adózó és jogkereső közönség érdekén kivül megmérhetetlen szociális jelentőséget hordoz méhében a közigazgatási közjegyzöségintéz-nténye azért is, mert az állami életben feleslegessé vált állami ■és közigazgatási hivatalnokok egvrészének életexisztenciáját van hivatva biztosítani. Ne riadjon meg senki, hogy uj hivatal uj kiadásokkal jár, mert elsősorban jogbiztonságot fokoz és költségmegtakarítást jelent a jogkereső közönségnek.
Az államnak nemes !< hogy nem jelent államháztartási többtetet. de konsziderátható az is, ha vájjon nem törölhetök-e részben vagy egészben 3Zok a nyug-dij\'élelck, amelyek a törvénnyel szabályozott pályára kinevezettek
kinevezése árán discutálhatók.
Ez intézmények szociális jelentőségét fokozza az a körülmény, hogy az állami és közigazgatási hivatalokból életük delelőjén bocsáttatnak el munkabíró közhivatalnokok, akik családjuk életnívója csökkenéséért a jó középosztály gyermekeinek hiányos nevelteléseért a kérlelhetetlen sorsot tévén felelőssé a társadalom elégedetlenjeinek szá mát szaporítják. A közigazgatási körjegyzőséggel egy fontos és szükséges államigazgatási szerv vonulna be közéletünkbe, amely mig egyrészt törvényhozási elrendezésével senki érdekét sem sértené, másrészt fontos közérdeket szolgálna.
A Magyar Nemzeti Gazdasági Lign a miniszterelnöknél Bethlen miniszterelnöknél ma délelölt a képvis^őliáz épületében a Magyar Nemzeti Gazdasági Liga küldöttsége tisztelgett BerniUh István, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és a Gazdasági Szövetség elnökének vezetésével. A küldöttség üdvözölte a miniszterelnököt a Liga megalakulása alkalmából.
Asszonyok
lila: Batbarlts I.ajos (7)
Ugy szeretett volna felébredni most... összerezzent, mintha tetten érték volna, mintha valaki a gondolatai mögé láthatott volna s ott találta volna a bünt, a rejteti régi vágyai, ~a megbocsátást, a csókot, ami ma nincs, nem lehel, de már eszébe jutott.
A férfi elkísérte hazáig. A rövid uton egyikük sem szólt sennnit. Csak mentek egymás mellett, együtt, összeszokott lépteikkel? mint regen, szótlanul, szomorúan, * mintha csak egy kicsit, szerelmesek módjára veszekedtek volna, hogy annál boldogabb legyen a holnap, az uj találkozás.
Az üres utcákon langyosan, csöndben teritgelte szél fekete takaróját a késő tavaszi este.
Hazaértek. Az asszony irtózva né* zelt a sötétbe, ami a nagy liáz, a börtöne kapuja mögött terpeszkedett és várta, hogy elnyelje öt. Ugy érezte, hogy nem bírja el a kezét, mikor a térti felé nyújtotta búcsúzóra.
— Köszönöm, hogy elkíséri. Isten vclel
— Kezét csókolom I — Megemelte a kalapját és várt, hogy becsukódjék a kapu.
Az asszony nein eresztette el a kezét. Nézett félig lehunyt szempi!-lákkal a féiííre, az elveszített, régi, igazi emberére, akiben minden bilnt tisztára égetett a vezeklés poklos tüze, aki szentté, naggyá magasztosult ezen az estén, mikor egy szóval, egy mozdulattal sem kiséielte meg Visszavenni azt, ami az övé volt valamikor, de most már a másé. Csodálatos erűt érzett maga felé sugározni ebből a férfiből, aki még a kezét sem szorította meg melegebben, mert tisztelte benn az asz-szonyt, a más asszonyát; aki legyűrt magában minden könnyet, vágyat, emlékezést ís megmaradt, egyenesnek, becsületesnek, levezekelt bíiitei után büszkének, önmagánál is eresebbnek.
Az asszony lelkében egyszerre fenékig kavarodott minden, amit visz-szaerőszakolt önmagába, mi \'ta ösz-szetalálkoztak. Nem eresztette el a férfi kezét, hanem forró ujjaival görcsösen átfonta azt és vergődve, könyörögve húzta, húzta magihoz.
A férfi kábultan, szinte eszelős ijedtséggel, egész testében remegve támadt a hosszú folyosJjt ólálkodó sötétbe, melyből csak kél izzó szem meredt az arcába, két forró ajak lihegte felé szótlanul a vágyát, egy jóvátehetetlenül elhibázott élet fellázadt keserűségét.
Huzta, húzta maga felé áz asszony, a régi leány, a tiszta, hófehér leány, mig gyötrődve simult össze az ajkuk s egyetlenegy szédült csókban meg-vonaglott egy pillanatra a,.-\'mull, a százszor elsiratott álom, mintha el aka-t volna űzni a lelkűkből időt, szómeru tényeket, i.tózoit holnapot, mindent, ami közibiik állott.
Mikor a kapu becsukódott, a férfi dermedten, égő, megkínzott ajakkal, hirtelen támadt győzhetetlen szomorúsággal bámult maga elé. Vissza sem nézett, elindult hazafelé.
— Viszontlátásra l
Még a föléhen muzsikált, ahogy ezt súgta az asszony akadozó lélek-zettel búcsúzónak.
VI.
Tavaszi éjszaka, az óra mái régen elütötte az éjfélt, nyugtatan álmai voltak messze valahol egy asszonynak.
Éjszaka volt. És bagoly huhogott az ablaka alatt. Elős/ör csak messziről. Aztán mindig közelebb jött. A kísérteties csendbe belemarkolt a liuhogás és felhasította, darabokra törte cs odaszórta mind az ágyára az álmai közé.
Egyszer azt irta neki valaki búcsúzónak: „Ha igaza volt, visszajövök . .. Rám se nézzen akkor! Csak tűrjön cl itt valahol... s ha
éjszaka bagoly huhog az ablaka alatt: én járok ott olyankor... én riasztottam fel azokat... "
Az ura mélyen, horkolva aludl Kisurrant a másik szobába. Lassan, óvatosan kinyitotta az ablakot és belenézett a holdfényes utcába.
Az akácnak támaszkodva, mintha* másfélév egy éjszaka repült volna cl, mintha tegnap ment volna cl bucsu nélkül, pár sor kusza Írással maga után — olt állt a férfi. Meg sem lepődött, mikor <v. ablak kinyílt. Mintha az. este abbamaradt beszélgetést folytatna, szólt:
— Igen, én vagyok. Mert magának tegnap este igaza tett. Megcsalt. És én voltam a csábítója. Visszajöttem, mert meg akartam mondani ezt. Most elmegyek ...
Az asszony mondani akart még valamit, de a férfi fáradt, bizonytalan lépésekkel nekiindult a hosszú akácás utcának. Vissza sem nézett. Mint mázsás koloncot, ugy huzta maga után a lábát.
Nagy, nehéz felhő kúszott a hold elé. Feketébe borult az utca, amerre eltűnt a szomorú vándor. Csak egykét kutya ugatta meg, az is mindig messzebbről hallatszott; aztán ráborult a fal ira a langyos tavaszi éjszaka.
(Vége)
ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 23. 3_
BELPOLITIKA
Nemzetgyűlés — A nagyatádi emlékmű bizottság Az egységespánt értekezlete
Budapest, december 18
A mai ülés megnyitása előtt a folyosón élénk szóbeszéd tárgya volt a passzivitásba lépett ellenzék tegnapi értekezlete, melyen a baloldali ellenzék vezérszónokai támadtak mindenkit, aki nem hajlandó a parlamenti tülekedések elleni intézkedéseket törvénytelen eljárásnak minősíteni. Politikai körökben általában az a nézet uralkodik, hogy ez a fiókparlament a legrövidebb időn belül a köznevetségbe fullad. Különben nagy derültséget keltett Nagy Vince oktobrista képviselőnek tegnap elhangzott beszéde, amelyben szinte felszólította a cseheket, hogy lépjenek fel a Bethlen kormány eltávolítása érdekében.

A nemzetgyűlés ma igen rövid ülést tartott. A napirend tárgyalása során harmadszori felolvasásban elfogadták az indemnitási és a fővárosi javaslatot. — A legközelebbi ülés január 12-én lesz.
A nagyatádi, emlékbizottság ma -jdélelőtt az cgységejipárt klubhelyiségében értekezletet tartott, melyen a Keresztény Kisgazda, Földműves és Polgári Párt, valamint a kisgazda, képviselők jelentek meg és képviseltette magát valamennyi kisgazda szervezet is. Elnökké egyhangúlag Mayer János földművelésügyi minisztert választották meg, aki hosszabb megnyitó beszéde során kifejtette, hogy Szabó István halála után felmerült az a kívánság, hogy váljanak külön és alakítsák meg a kisgazdapártot. Ez a törekvés nem helyes. Nem szabad otthagyni a többséget ^zért, hogy kisebbségi ellenzék legyünk — mondta a földművelésügyi miniszter. — De megtiltják a magasabbrendü szempontok is, hogy a szanálási programot most egy parlamenti párt és kormányválsággal megdöntsék.
Lovász Jánosnak Szabó Istvánról mondott rövid emlékbeszéde *itán az időközben megérkezett gróf Bethlen István miniszterelnök emelkedett szólásra.
A miniszterelnök Szabó István érdemeinek méltatásával kezdi beszédét. Szabó István nem múkisgazda volt. Nem egyoldalú politikát követett, hanem oly politikát, mely a saját társadalmi osztályának érdekeit összhangba tudta hozni a magyar haza érdekeivel. Az a politikát, melyet Szabó Istvánnal együtt évtizedek óta folytattunk, ezután is folytatni fogjuk. Majd kéri. a kisgazdatársadalmat, értse meg, hogy együtt kell dolgozni a többi társadalmi osztály-lyal. Ezt az országot csak együttesen tudjuk megtartani. Arra kéri a megjelenteket, hogy ma, amikor határozni fognak jövő magatartásukról, azokat kövessék, kik kipróbált hazafiak, akik évtizedeken keresztül értük dolgoztak és akik nem akarnak többek lenni, mint barátok és testvérek. Szűnni nem akaró taps és lelkes éljenzés követte a miniszterelnök beszédét.
Kájel Endre balatonendrédi ref. lelkész beszédiben a kisgazdák sérelmeit éles bírálat tárgyává teszi. Utána Herczeg Sándor és Kriszt Béla dr. szólalnak föl.
Afayer János földmivelésügyi miniszter indítványára az emlékbizottság kiegészítette magát azokkal a kisgazdákkal, kik vidékről jöttek föl
Szijj Bálint bejelenti, hogy az emlékmű céljaira eddig befolyt összeg 22,050.000 koronát tesz ki.
Barla-Szabó ezután felolvassa felhívás szövegét, mellyel a gyűjtést megindítják. A felhívást eredeti szövegében egyhangúlag elfogadják.
A napirend harmadik pontjaként arról kellett dönteni, hogy az országos kongresszus összehivása szükséges-e ? .
Mayer János földmivelésügyi miniszter kijelenti, hogy sokan kérték az országos kongresszusnak májusra való összehívását.
Herczeg Sándor indítványozza, hogy szűkebb bizottság elé utalják az e kérdésben való döntést.
Ebéd után Marton János kiskomá-romi kisgazda szólalt fel és kérte Bethlent eddigi erőskezű politikájának folytatására.
Hasonló értelemben szólalt fel Karlovics József. Béke, egyetértés, hazaszeretet legyen a hármas kaj)ocs a kisgazdatársadalomban.
Bodor György felszólalása után Forgács Miklós a forcalmiadó visz-szásságairól, Szabó Gyula a jövedelmi és vagyonadóról, a földreform végrehajtásáról beszéli.
Mayer János földmivelésügyi miniszter kijelentette, hogy utóbbi gyorsítására az intézkedések folyamaiban vannak.
Kájel Endre balatonendrédi református lelkész az adózási sérelmekről beszélt. Beszédére Erdélyi Aladár reflektált.
Klebelsberg Kuno kultuszminiszter a községi népoktatás bajairól beszélt. Az értekezlet lelkesedéssel biztosította, hogy támogatni fogja munkájában.
Bud János pénzügyminiszter kifejtette, hogy politikájának főcélja a kisgazdatársadalom megerősítése. A hitel terén mindent megtesz a gazdák érdekében.
A kisgazdapárt kimondotta, hogy szükséghez képest a vidéken felvilágosító gyűléseket fog tartani.
Az értekezletet Mayer János rövid
záróbeszédé fejezte be.
» »
A Keresztény, Kisgazda, Földműves és Polgári Párt a miniszterelnök, Bud János, Rakovszky Iván, Klebelsberg Kuno, Pesthy Pál és Mayer János miniszterek jelenlétében értekezletet tartott.
Patacsi Dénes a jövedelmi adózás egyes be nem tartott rendelkezéseire hívta fel a figyelmet. A pénzüeyigaz-gatóságok tévesen értelmezik a 20 aranykoronánál kevesebb kataszteri tiszta jövedelemre vonatkozó rendelkezést.
Bud JánosAijelentette. hogy a felvilágosító rendeletet kiküldték a pénz-ügyigazgatőságoknak.
Csontos Imre a szentesi földreformtól. beszélt. Szavaira Pesthy Pál és Bethlen István válaszoltak.*
A párt elhatározta, hogy résztvesz a Vörösmarty és Jókai centennáriu-mok megünneplésében s erre bizottságot küldött ki.
Az értekezletet pártvacsora követte.
Mennyit keres Lloyd George cikkeivel? Lloyd George a világ legnagyobb sajtóügynökségei utján megjelentetett cikkéivel, amelyek szabályos időközökben jelennek meg, csak Angliában és Amerikában évi 20.000 iont sterlinget keres, ami megfelelő,940,OOOmagyarkoronának
BELFÖLDI HÍREK
A Keresztény Nemtett Gazdasági Párt értekezlete
A Keresztény Nemzeti Gazdasági Párt, Ernszt Sándor dr. prelátus elnöklete alatt ülést tartott, amelyen Bud János pénzügyminiszter Szabóky Alajos államtitkárral együtt jelent meg. Ernszt prelátus a miniszter figyelmébe ajánlotta az adókivetések aránytalanságait, az agrárhitelek fontosságát és a még ma is érvényben levő tízszázalékos bírságot, amellyel a hátralékos adófizetőket snjtják. Walff Károly a magántisztviselők nyugdijának valorizációját és a részvényjog szabályozását lette szóvá. Frllhwtrlh Mátyás a tulfizetett vagyrai-váltsággabona és kényszerkölesönök valorizáltan való visszafizetését ajánlotta liud figyelmébe. CsTlléry András rámutatott a vámkezeléseknél tapasztalható rendetlenségekre és visszásságokra.
Bud János pénztlgyminiazter minden felszólalásra külön-külön válaszolt, a végén pedig összegezte mondanivalóját és kijelentette, hogy az adóadminisztráció mielőbbi tendbe-hozatala eltökélt szándéka, azonban a reorganizációt minden zőkkenéslól mentesen akarja megvalósítani, de csak részletesen kidolgozott program alapján járhat el. A hitetkerdés rendezését elsőrangú feladatának tekinti, főleg a mezőgazdasági és ipari hiteligények kielégítését. A valorizációt illetőleg kijelentette, hogy januárban törvényjavaslatot terjeszt he erről. A B-listák felállításával kapcsolatban figyelmeztette a illetékeseket, hogy legyenek figyelemmel az elbo-csájlások korlátozására, mert ez a kérdés kihatással van az ország gazdasági életére. A vámkezelést llctöleg maga is tapasztalta, hogy az árdifferenciák miatt rendkívüli mértékben megélénkült a forgalom a határon Budapest és Bécs között. Oda-fog hatni, hogy a vámkezelés egyszerűsítésével a kereskedők minél előbb kapják meg áruikat. Máris érezhető javulás ezen a téren. Bud azután még hosszabban beszélt a szőnyegen levő aktuális • problémákról. Ernszt dr. prelátus megköszönte a miniszter felvilágosításait és a párt támogatásáról és bizalmáról biztosította.
Mailáth György gróf meghalt.
Mailálh György gróf v. b. t. t., a Szent István Társulat elnöke, a magyar katolikus közélet ismert harcosa tegnap délben a pozsony-tnegyei Zavarban 70 éves korában meghalt, *
A protestáns egyházak küldöttsége a miniszterelnöknél. A két magyar protestáns egyetemes egyház küldöttsége gróf Dcgcnfeld József konventi elnök, báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és Geduly Henrik evangélikus püspök vezetésével tisztelgett Bethlen István gróf miniszterelnöknél, aki Bud János és Klebelsberg Kunó társaságában -*>„-gadta a deputácíót. A kilWöttség orvoslási kért az egyházakra mint iskolafenntartókra háramló sérelmes terhekre vonatkozólag. A miniszterek kilátásba helyezték, hogy amint az állam helyzete engedi, ugy ebben a kérdésben, mint a lelkészi családi és korpótlék úgyszintén a középiskolai iskolafenntartás állami segélye kérdésében fokozatosan kivánnak az államot terhelő kötelezettségeknek elegei tenni.
KÜLFÖLDI HÍREK
Ausztria felmondja az árucsereegyezményt. Bécsi jelentés szerint az osztrák kormány néhány napon belül felmondani szándékozik a Magyarországgal kötött árucsereegyezményt.
A marokkói felkelők Tanger előtt. Alkazar-Lequir helyőrsége két napi ellenállás után a felkelők kezébe \' került. A felkelők Tanger felé közelednek.
Az albán kormány mozgósított Az albán kormány elrendelte a mozgósítást. Bajrám Sur csapataival Scutari felé vonul vissza.
Ausztria vállalta a volt nyugatmagyarországi tisztviselők ellátását. A velencei egyezmény alapján Ausztria 1925 január 1-töl magára vállalja az Ausztriához csatolt nyugatmagyarországi terület tényleges atadásanak időpontjában az elcsatolt területen működő magyar közszolgálati alkalmazottaknak es az ott lakó nyugdíjasoknak ellátását és egyúttal biztosítja részükre az osztrák köztársaság állampolgári kötelekébe való felvételt.
Millerand kritikája Herriotkormányáról. A Köztársasági Liga ülésén Millerand volt elnök kijelentette, hogy Franciaország és a köztársaság veszedelembe jutóit. A mostani kormány — mondotta — a forradalmi szocialisták foglya és semmit sem tud tenni a bolsevizmus ellen, sőt Szovjetoroszország elismerésével meg engedte, hogy Páris közepén a vörös lobogó védelme alatt forradalmi főhadiszállást rendezzenek be. Az orosz szovjetkormány a szégyen és a bün kormánya. Nevetséges, hogy a kommunista veszedelem melleit klerikális veszedelemről is beszélnek. Szükséges, hogy a francia polgárok pártkülönbség nélkül, a katolikusok ugy, mint a szabadgondolkodók összeforrjanak és zárják el az alulról jövő diktatúra útját.
A jugoszláviai választások. Február 8-an tartják meg a jugoszláviai általános választásokat, amelyek el fogják dönteni, hogy az állam kormányzásának vezérelve a centralizmus vagy az autonomia lesz-e. A magyarság nem akar egységesen állást foglalni ebben a kérdésben és ez az oka. hogy a választások idejére még nem állapodott meg egyöntetű lellépésben. A magyar párt önálló jelöltet állit Szabadkán, Újvidéken, Zomborban, továbbá a bácskai és bánáti kerületekben. Muraközben nem lesz külön magyar jelölt.
A tüdőbetegek sorsa Romániában. Bukarestből jelentik: A Lupta közlése szerint Romániában-évenkint 40-50.000 ember haTmeg tüdő-vészben. A betegeknek csak 55 ezreléke juthat rendszeres ápoláshoz.
A „Zalai Közlöny" karácsonyfája
Vasárnap délután pontosan 4 órakor gyujtjuk meg nyomdánkban a karácsonyfát s adjuk át az adományokat azoknak, kiket a szegények közOt erre kiválasztottunk. Szeretnénk minden egyes szegénynek annyit adni, hogy legalább a karácsonyi ünnepek alatt érezzék ezeknek a napoknak mindent átfogó melegét, de mindegyiküknek nem adhatunk belölök. Husz-huszonöt családot mégis részesíthetünk majd annyi szeretetadományban, hogy mégis élvezni fogják a szent estének örömeit.
I9M. December 19
Adományokat s z o m b a t délig fogadunk el s az adományozottaknak nevelt vasárnapi számunkban közölni fogjuk.
Ujabban beérkezeti adományok:
Somogyi Oynla Palin: Karácsonyfa, 20 kg. bab, 10 kg. hajdina;
Beáenek Jslván kereskedó: 2 csomag gyertya és karácsonyfa-diszek;
N. K 2 kg. liszt és \'h kg. lekvár;
Kaufmann Károly: 3 pár gyermek-cipfi, 3 pár harisnya, 3 drb játékszer;
Sípos Andor: különféle csemege;
Muszel és Frledenthot: 4 doboz Pranck és 12 Üveg kékitS;
dr. Málék László: 50.000 korona.
A „Zalai Közlöny"
•xcrkttzlAtége
zalai kOzlOny
NAPI HIREK
A hősi emlékmű-bizottság illése
Nagykanizsa, december 18
A nagykanizsai hősök emlékművét előkészítő, úgynevezett hadi emlékmű-bizottság csütörtökön délután Ölést tartott a városháza kis tanácstermében. Az" ülésen a betegsége miatt akadályozott őrley György dr. bizottsági elnök helyett Krátky István dr. elnökölt.
A bizottság dr. Krátky István előterjesztését a gyűjtés megszervezésére vonatkozólag elfogadta. A bizottság elsősorban a szükséges összeg, előreláthatólag 200 millió korona, összegyűjtését tartja ^sürgősnek. A pályázat kiirása, a kivitel precizirozása addig szóba sem kerülhet.
A gyűjtés mikéntjére nézve annyiban történt megállapodás, hogy tavasz előtt a rendszeres gyűjtést nem fogják megindítani, tekintettel arra, hogy a társadalom jelenleg úgyis fokozottabb mértékben igénybe van véve a karácsonyi adomány-gyűjtések következtében.
A gyűjtés megindításáig a bizottság elnöksége és titkára, Nagy Lajos, minden szükséges előmunkálatot elvégeznek s megkezdik a nagykanizsai hősök névsorának összeállítását.
A tavasszal aztán megindul teljes felkészültséggel maga a gyűjtés. A háztulajdonosok gyüjtőivcket kapnak összeírni lakóik adományait. A város alkalmi bélyegeket bocsát ki, melyeket önként ragasztanak fel a felek minden hivatalos beadványra. Lesz tárgysorsjáték, népünnepély, hősök napja, azonkívül rövidesen értekezletre hívják az összes egyesületek vezetőséget annak megbeszélésére, hogy rendezhetnek-e külön e célra valami előadást, vagy mulatságot, avagy csak ilynemű bevételeik bizonyos százalékát ajánlják fel a célra. Az összes felekezetek lelkészeit felkérik, hogy hatáskörükben mozdítsák elő a kegyeletes és hazafias cél megvalósítását. A gyűjtést ház-ról-házra, két-két hölgyből és egy-egy férfiből álló hármas csoport fogja eszközölni. — A csoportok összeállítása végett legközelebb értekezletre hívják össze az összes nő-egyesületek intézőségeit.
A bizottság külön köszönetet szavazott a Gárdonyi műkedvelő társaságnak az „Elnémult harangok" előadásával a nemes cél érdekében teljesített magas színvonalú és hazafias lelkesedéstől vezetett munkásságáért, különösen kiemelve Farkas Vilmának, a darab fáradhatatlan, minden jótékonysági mozgalomban nélkülözhetetlen rendezőjének érdemeit. A bizottság egyben tudomásul vette, hogy az előadás jövedelmét, 9 millió koronát az elnökség átvette és az eddigi hősi emlékműalaphoz csatolta.
NAPIREND
December 19, péntek
Római katolikus. NVmczius v. Piotc* lá.ts: Viola. Izraelita: Kiszlev hó 22.
Nap kel reggel 7 óra -115 perckor, nvu* szik délután -1 óra 08 perekor.
A Meteorológiai Intézet [clenlés* sze/lnt litgypontkoriill Itómérséklet, jol> bira borus és ködös Idővel, semmi v.ig\\ Jelentéktelen csapadékkal.
pestmény-kl&llitás a PotRirl fígylcl ben délelőtt íi órától délután .5 óráig.
Karácsonyi kiosztás a Stefánia Anva-és Csecsemövédó szegényeinek détutác 4 órakor.
Mozi. Uránia: „1914" (Merry go Ro und) 12 felvonásban. Klóadások kozdeU este 1 »7 és\'/iO órakor.
A liceális
előadások, bár sok minden ide nem tartozó körülménynél fogva kissé megkésve, tegnap este megkezdődtek. A Casino nagytermét az utolsó székig diszes és előkelő közönség töltötte meg fényes bizonyságául annak az általunk sokszor és sokat hangoztatott ténynek, hogy a nagykanizsai közönség szívesen vesz reszt olyan felolvasásokon, melyeken ismereteit gyarapíthatja.
Örülünk annak, hogy a tegnapi est maga is igazolta a liceális előadásoknak nem annyira szükségességét, mint népszerűségét s a további előadásoknak a sikere ezáltal biztosítva van.
Mert tanulni nem szégyen, nincs az az ember, kitől nem tanulhatnánk valamit s mennél többet tud valaki, annál inkább érzi, hogy még mindig végtelenül keveset tud ahhoz képest, amit — nem tud.
Az előadások tárgya pedig ugy van összeállítva, hogy csupa olyan kérdésekre vonatkoznak, melyeknek ismeretére a müveit közönségnek szüksége van.
Hetenként egy-két órát mindenki elvonhat e célra egyéb elfoglaltságából.
— Külön adóellenőrt küldenek kl Zalába. Tarányi Ferenc dr. főispán nagyobb küldöttséget vezetett Bud János pénzügyminiszterhez. A küldöttség szónoka részletesen felsorolta a zalai és vasi társadalomnak a jövedelmiadó kivetésével kapcsolatos panaszait. Bud János miniszter kijelentette, hogy azonnal ki fog küldeni Zala- és Vasmegyékbe külön megbízatással egy miniszteri főtisztviselőt, aki általános vizsgálat alá veszi az adókivetéseket. A vizsgálat függetlenül attól fog mígtörténni, vájjon az adózók részére ki-kézbesitett fizetési meghagyások jogerőre emelkedtek-e, vagy sem. A miniszteri kiküldött valószínűleg ma érkezik Zalába.
— Adományok. Malek László dr. a kórház karácsonyfájára 100.000, a szegényház karácsonyfájára 50.000 K-át hozott be szerkesztőségünkbe.
— Korcsolyázók figyelmébe. A korcsolyapálya és a melegedő-pavillon épitési költségei olyan nagy összegre rúgnak, hogy az intézőség kénytelen az egyszeri korcsolyázásra jogosító jegyek árát diákoknál és kísérőknél 10.000, felnőtteknél 15.000 koronára felemelni. A pályát egyébként este 8 óráig gyermekek és felnőttek is nagyon sokan látogatják.
— A polgári leányiskola karácsony ünnepélye. Sikerült karácsony ünnepélyt rendezett tegnap délután a polgári leányiskola, szavalatokkal, zene- és énekszámokkal. Az ünnepi beszédet Deák Istvánné tanárnő mondta a betlehemi szeretetről. A gazdag műsora, kedves ünnepély fénypontja a „Karácsony-est" cimü bájos kis színdarab volt, melynél a szereplő leánykák igen ügyesen mozogtak a színen. Horváth Tiva-darné, Takács Olga, Mantuano Mariska tanárnők fáradozása siker-leljessé tette az ünnepélyt, amelynek végén a szegény gyermekek között ajándékokat osztogattak ki.
— Az első liceális előadás. Tegnap, csütörtökön este tartotta meg a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör a Kaszinó nagytermében liceális első előadását. Ezúttal Kemény János kegyesrendi tanár tartott előadást Ady Endre költészetéről. Az előadó számos költeményt olvasott fel Ady műveiből s az aprólékosságig kiterjedő gonddal megirt tanulmányában foglalkozott a költő életével és költészetével. Végül szemelvényeket olvasott fel az Adyról irt kritikákból és ismertette a vele foglalkozó irodalmat. Utána Nagy Győző olvasta fel egy a tárgyát a háború alatti orosz világból vett drámájának néhány jelenetét. A szemelvényből természetesen nem szólhatunk hozzá magához a drámához, ellenben a felolvasott részek drámai erőtől duzzadlak s verselése könnyen gördülékeny volt. A termet az\' előkelő közönség teljesen megtöltötte.
— Autó és kocsi összeütközése. Szerdán a késő esti órákban a Magyar-utca végén összeütközött a hévizszentandrási jegyző tulajdonát képező Szarvas-udvarbeli bérautó egy vele szemközt hajtató kocsival. A kocsin a pacsai állatorvos, Gross Károly gelsei lakos és a kocsis ültek. Az összeütközés következtében az autó szélfogó üveglapja összetörött, az azt tartó rézrudak leszakadtak s az üvegszilánkok a soffőrt homlokán megsebesítették. A szekér összetörött, a lovak is annyira megsebesültek, hogy az egyik, bár az állatorvos a helyszínen összevarta sebét, aligha marad életben. A szekéren ülő utasoknak az ijedtségen kívül egyéb bajuk nem történt. Az autó. a karambol után elrobogott, oe- a rendőrség Gross Károly jelentése alapján kinyomozta s az eljárást megindította. Gross állítása szerint az autó, a soffór vallomása szerint a kocsi nem volt kivilágítva s ez okozta az összeütközést.
— A zalaszentgróti Ipartestület székháza. A belügyminiszter a kereskedelemügyi miniszterrel egyet-értőleg megengedte, hogy a zalaszentgróti járási Ipartestület létesítendő ipartestületi székházának építéséhez szükséges anyagnak részbeni megszerzése céljából 1925. évi január hó 1. napjától számított 3 havi időtartamon át gyüjtőivekkel szedhessenek össze pénzbeli és természetbeni adományokat a zalaszentgróti járás területén.
— Olcsó hus karácsonyra. A
keszthelyi hentesek és mészárosok december 31 -ig terjedő érvénnyel a következőkben álla]>itották meg a hus árakat: marha 16—18, sertés 28, borjú 26—28, szalonna 36, zsir 40 ezer korona.
■gy
Ambrusné sz. Fülöp Szidónia 18-án életének 73. évében elhunyt. Temetése 19-én délután 3 órakor lesz.
— A Kamara-s/.intársulatNagykanizsán. Alapi Nándor, az Országos Kamara Szinház igazgatója kérvényt adott be Nagykanizsa város tanácsához, melyben engedélyt kér, hogy január efsö felében 10 napon át előadásokat tarthasson a Polgári Egylet nagytermében. A kitűnő staggione-társulat, amely tavaly is tartott 10 napos szezont városunkban, azóta bejárta Magyarország legnagyobb városait s jelenleg Szombathelyen játszik.
— Alispáni rendeletek. Zalavár-megye alispánja a golyva-betegség ellen való védekezés tárgyában kiadott rendeletének végrehajtását sürgeti. Ennek értelmében az összes iskolákban össze kell irni a gelyva-betegségben szenvedő gyermekeket és azoknak a betegség szempontjából fon tos adatait ; azonkívül a városi tisztiorvosoknak jelentést kell készíteniük a betegségnek a felnőttek körében való elterjedtségére vonatkozólag. — Rendelet érkezett még az alispántól a tanoncok orvosi bizonyítványaira vonatkozólag is.
— Ülnökök kinevezése a ntun-kásbiztositó bírósághoz. A magyar kir. népjóléti és munkaügyi miniszter a nagykanizsai munkásbiztositási bírósághoz három évi tartamra Ülnökökké kinevezte a munkaadók sorából: Bazsó József kocsigyárost, Bojtor József kovácsmestert, Goldberger Vilmos nyomdatulajdonost, Horváth Lipót építőmestert, Hild József kereskedőt, Hofmann Hermán cementárugyárost, Kaiser Ernő sörgyári igazgatót, Kisfaludi Gyula kereskedőt, Kiss Ernő vendéglőst, Knortzer György takarékpénztári vezérigazgatót, Miltényi Gyula cipéiznagyiparost, Muzikár Vince asztalosmestert, dr. Merkly-Belus József gyógyszerészt, Práger Ferenc nagyhusvágót és Reisinger Rezső erdőmérnököt, a Magyar Erdőbirtokosok nagykanizsai telepének vezetőjét. A biztosítottak köréből: Boza Pál gyári asztalossegédet, Czeiner Mátyás sörgyári munkást, Fehér Imre kereskedősegédet, Hetessi János kovácssegédet, Kol-larics Imre asztalossegédet, László Vilmos vasgyári igazgatót, Lukács Sándor üzletvezetőt, Marvalics József hyomdászt, Mátrai József banktisztviselőt, Németh Ferenc villanyszerelőt, Orbán János kefegyári munkást, Segesdi György kőművest, Szele György\' cipöfelsőrészkészitót, vitéz Szőcs Ferenc magántisztviselőt és id. Vilcsfck Ferenc téglagyári szakmunkást. Fentieken kívül 15—15 pótülnök lett kinevezve.
— Za aegerszegen sem lehet nagy létszámapasztás. Karácsony után hívják össze Zalaegerszeg város B-lista bizottságát az elbocsátandó alkalmazottak kijelölésére. Mint értesülünk, nem csak Nagykanizsán, hanem Zalaegerszegen is nehéz dolga lesz a bizottságnak, mert a város úgyis erősen lecsökkentett létszámmal dolgozik. Ezenkívül Zalaegerszegen több állás van jelenleg üresedésben, melyeket azonban a B-listás állományba nem lehet beszámítani.
= DIVATSALON MEGNYITÁS 1 Fővárosi színvonalú, a legmesz-szebbmenő Igényeket is kielégítő francia és angol női dívattermün-ket megnyitottuk. Wagner Fe-rencné és dr. Scherz Istvánné Csengcry-utca 1., udvarban I. ern.
Ugyanott tanulóleányok (elvétetnek.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 19.
— Nagykanizsai iparosok a soproni kiállításon. Az ország iparilag négy legfejlettebb vármegyéje: Sopron, Mosott, Zala és Vasvár-megyék kelnek versenyre az elsőbbségért a Soproni Kereskedelmi és iparkamara jubiláris kiállításán. Kezdetben csak kereskedelmi kiállítást terveztek, de később a kamara területéit lévő iparosokat is bevonták a mozgalomba, sót valószínűleg mezőgazdasági kiállítás is kapcsolatos lesz a jubileumi tinnépségekkel. A rendezőség megkereste a nagykanizsai gyárosokat és kisiparosokat is, kik értekezletre gyűlve össze a legnagyobb lelkesedéssel karolták fel a kiállítás ügyét s nagyon sokan jelentkeztek a részvételre^-sőt a nagvka-J nizsai gyáriparosok saját költségllktá egy-két kiilön pavil/on felépítését is elhatározták. A kiállítás egy hónapjára a soproni villamost is" üzembe helyezik. A gyór—sopron—ebcnítirti vasút külön pavillonban fogja bemutatni a vasút 60 éves fejlődésének történetét. Magyarországon ez lesz az első vasuttörténcti kiállítás.
— Szegény betegek kórházi ápolási díjai. A szegénysorsu betegek kórházi ápolási költségeinek behajtására vonatkozólag tárgyalások folynak a pénzügyminisztériumban. Ezek a tárgyalások fogják eldönteni, hogy a szegénysorsu betegek ápolási költségeit az illelőségi községek és városok viselik-e, mint ez az országos betegápolási póladó életbeléptetése előtt volt, vagy pedig marad-c az eddigi gyakorlat. A döntést a városok érthető érdeklődéssel várják
— Bőr-retikülök a legnagyobb választékban, legolcsóbban Sehvarez Dezső cégnél szerezhetők be.
— Városok nemzetközi szövetsége. A városok Brüsszelben székelő nemzetközi szövetsége december 15-érc Bázelbe nemzetközi értekezletet hívott össze, melyre a Magyar Városok Országos Kongresz-szusának képviselőit is meghívta. A városok nemzetközi szövetségének célja: I. Nemzetközi kongresz-szusok periodikus rendezése. 2. A városok közti összeköttetés megszervezése és. fejlesztése a városok nemzeti szövetségeinek nemzetközi szövetségben való egyesítésével. 3. Egy állandó iroda szervezése és vezetése, melynek célja a városi érdekű ügyek tanulmányozása és kölcsönös információ-nyújtás. A városok nemzetközi szövetségét a városok clsó nemzetközi kongresszusa alapította 1913-ban Gandban tartott ülésén A Magyar Városok Országos Kongresszusa a hétfői értekezleten olyan előterjesztést tett, hogy Magyarország s egyéb gyenge voluláju államok városai részére a jelentékeny összeget képviselő tagdíjat csökkentsék. A legközelebbi kongresszus Párisban lesz.
= Valódi bőr retikülők minden kivitelben legolcsóbbak Violánál, Magyar-utca 14.
= Uri- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Scliwarez Dezső cégnél, Fő-ut 5.
= Merényletet követett el Filipp kötöttárugyára Szombathelyen a drágaság ellen, mert egy jumpert 38 ezer koronáért, egy kötött kabátot 250 ezer koronáért, gyapju ujjasmellényt 150 ezer koronáért ad. Tessék meggyőződni vétdkényszer nélkül, anug a készlet tart.
= Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarez Dezső cégnél szerezhetők be-
Mit jelent a Balaton Nagykanizsának?
írta: Neumann Henrik dr.
A Balatont ueni kell felfedezni a kanizsaiak részére, de mégis azt hiszem. hogy ezrek és ezrek vágyakozását tolmácsolom, amikor annak a szükségességéről irok, hogy a Balatont Nagykanizsa közönsége részére könnyen és olcsón hozzáférhetővé kell tenni. Ha Nagykanizsa lakosságának zöme a balatoni fürdőzést kellőképen igénybe vehetné, ugy ez a körülmény a város közegészségére számokban ki nem fejezhető nyereséget jelentene, És ha a balatoni fürdőzéssel rendszeresen összeköthető nap- és légfUrdőzést is tekintjük. ugy ez utóbbiaknak testedző hatása még jobban emeli a Balaton közegészségügyi jelentőségét
Természetesen adott betegségi esetben mindig orws tanácsot kell kikérni a nap- és légfürdők használatánál, mert vannak ellenjavaslatok is.
Hát még a kanizsai gyermekvilágra milyen áldásos lenne a Balaton ^Bizony a kanizsai gyerr.ekeknek csak elenyésző csekély töredéke élvezheti napjainkban az alig 44 kilométer távolságban levő magyar tengernek testet és lelket fejlesztő gyógyerejü vizét és levegőjét.
Banális közhely, hogy a testedzés és a testájwlás a hygienének egy fontos részét képezi és mégis csudálatosképen nem részesül kellő figyelemben.
Főleg szociális bajok okozzák, hogy városunk közönsége nem veszi igénybe a Balatont. Olcsó, jó, gyors és silril vasad összeköttetés, fürdő-vonatok, olcsóbb munkás-, tisztviselő- és gyermek vasúti menetjegyek a balatoni legközelebbi fürdőhelyekre, ezekre lenne elsősorban szükség, emellett autobusz-járatokra hasonló feltételek mellett.
Aminthogy pl. Newyorkban nyáron naponta a lakosság százezreit olcsó és sürün közlekedő expressz vonatjáratok röpitik a város központjától 20—25 kilométer távolra fekvő tengeri fürdőhelyekre: (Coney Izland, Brigthon, Beach-ba), azonképeti kellene gondoskodni, hogy a Balaton közelében levő városunk részére is a magvar tengerpart könnyen, olcsón és gyorsan hozzáférhetővé tétessék. Nagyarányú felvilágosító munkára volna e tekintetben szükség. Meg vagyok győződve róla, hogy a vasul és autobus-vállalat sem látná ennek kárát, mert a nagy forgalom a fürdőutasok részéről épugy kárpótolná az olcsó vasúti jegyekért és fürdővonatokért, mint az amerikai vasultársaságok is jó üzletet csinálnak az olcsó tömegforgalommal.
Ami pedig a Balaton .mellett az állandóan nyári lakást illeti, misem volna gazdaságosabb, olcsóbb és egészségesebb, mint a Balaton partján a lefolyt nyáron is sátrakban tanyázó cserkészcsapatok példájának követése. Ilyén sátortáborban lennének elhelyezhetők nemcsak a vérszegény, fejletlen, a természet gyógyhatására szoruló városi gyermekek, hanem egészségesek s a felnőttek is. Ne higyje senki, hogy akár hetenként 1—2 napi (kinek többre nem telik) balatoni nyaralás nincsen igen jótékony hatással a szervezetre. S már ebből az okból is, nálunk is utánozni kellene London és más angol nagyvárosok példáját, ahol a vasutak olcsó, az úgynevezett „ week-cndticketM-cke\\ adnak ki (hétvégi jegy, mely szombattól hétfőig érvényes.)
A helyesen, orvosi szempontok szerigt megszerkesztett légsátrakban
való lakás igen sok betegség esetén jár jó gyógyeredménnyel. Főleg azonban a lakosságnak különben egészséges egyedei részére lenne ez a legolcsóbb és legegészségesebb nyaralási módszer nagyon üdvös. A balatoni fürdőzés természetesen nem szoríthatja háttérbe a nagykanizsai filrdöügynck a hidegebb évszakokban való kultiválását Sőt előbbivel karöltve kellene szervezni az olcsó dus-, kád- és gőz Jömcgfürdózés* megvalósítását.
Kívánatos lenne, ha a nagykanizsai társadalmi egyesületek is foglalkoznának ezzel a kérdéssel. Hisz közismert dolgok, hogy pl. társas-kirándulások szervezését leginkább az egyesületek és testületek saját kebelükben tudják legjobban megvalósítani. Ha azt akarjuk, hogy már a jövő fürdőidény alatt testet öltsön az eszme, ugy már most haladéktalanul hozzá keh,fogni a szervezési és élőmunkáitokhoz. Csakis tömeges részvétel biztosithatja a mozgalom sikerét, mert csakis a tömegforgalom garantálhatja a vasút és egyéb közlekedési, vagy fürdővállalatok részére a kellő üzleti nyereségei, mely nélkül természetesen nem számithatunk financiális engedményekre: olcsó vasuti- és fürdőjegyekre.
A Balaton Nagykanizsának egészséget, életet, szórakozást, pihenést, fejlődést, kultúrát jelent. A Balatont tehát nem lehet, nem szabad többé elzárni előlünk, de ne zárkózzunk el mi magunk sem előle, hogy egészen a mienk is legyen.
MOZI
Uránia. Péntek l/i7 és Va9 órakor „1914" (Merry go Round). Szivet, lelket lebilincselő regény 12 felvonásban. Jótékonycélu előadások.
TÖRVÉNYSZÉK
ítélethirdetések
A nagykanizsai törvényszék Nagy Istvánt csalásért hat hónapi börtönre és 30.000 K pénzbüntetésre ítélte. A tábla 10 hónapra emelte fel Nagy büntetését. Felebbezés folytán az ügy a kir. Kúria elé került, amely három évi fegyházra és tiz évi hivatalvesztésre emelte az alsóbiróságok ítéletét.
Tirnár József letenyei földművelőt a törvényszék mérgezés bűntettéért nyolc évi fegyházra ítélte. A tábla az első biróság ítéletét négy évi fegyházra szállította le. A Kúria a minősítést megváltoztatva szándékos emberölés bűntettében mondotta ki bűnösnek Tiinár Józsefet és hét évi fegyházra és tiz évi hivatalvesztésre ítélte.
Bognár József szándékos emberölés és lopás bűntettéért tizenkét évi fegyházra lett ítélve a kanizsai bün-tetőlörvényszék által. Az ítéletet ugy a tábla mint a Kúria helybenhagyta.
Gokodi Jánost egy évi börtönre ítélték. A tábla a büntetést nyolc hónapra szállította le, amihez a Kúria is hozzájárult.
Hentz Imrét testisértésért 3 hónapi fogházra ítélték. A kir. tábla egy hónapi fogházra szállította le a büntetést. A Kúria hozzájárult az tábla ítéletéhez.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsde teljesen cse. inénytclen volt. Nyitáskor ugyan a tegnapi tőzsdenapnál valamivel barátságosabb hangulat uralkodott, a tőzsdeidő későbbi folyamán azonban csekélyebb lemorzsolódás állott be, ugy. hogy jelentéktelen eltolódásoktól eltekintve az árfolyamok a tegnapi zárlati nivón állottak. A forgalom a legszűkebb keretek között mozgott.
Utótőzsde
Irányút tartott. Magyar Hitel 514. Nova 161. Leszámítoló 72 pénz, Osztrák Hitel 172 Rima 139. Salgó 571. Danubius 3280, Url\' kányl 030. Szászvári 325. Magnezit 2225 Beoeslnl 1290, Kőszén 3290, Kereskedelmi Bank 1225, Georgia 416.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzuson átszámítva 14.8733-1 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valu tá*k Devizák
Angol font 343CC0-347CW AtnaUrdata MMr4«
Cacti korona 23137113 Brigrid IWS-I1CU
Olnlf 1074 IC66 Bulin 17485-176,\'i
Dolli/ 73130-73710 Biilareit 374-374
PWKU U. 3U3I-3SSI lliOtiicl 341S34J4
Hollandi M. 2S3SO 296+0 KopoiHiga iwsoiyoo
Ltl 374 376 KriiitUnla III+4 IIX«
Ura Loodon 3450CO-347000
Ura 3131-3161 Milano 3151-3147
Bctgi Irack 3US46I6 Ncvyork 73309-73X0
Oailr. kor. 03 <0 104-10 Piila 3431 3961
Din kor. I2760-12&50 Prigi 2233-22 4S
Srijcl Frank 14I45-I42SS Siólla SJ3-S3S
Svéd kor. 1MSS-IV735 Stockholm IS6341WÜ
Noívík kor. 10946 11106 Wien 103 40-10410
Mirka ir2$SI7«S Zürich 142*4-14311
Zürichi zárlat
Sodorjon
„JAN1NA"
papirt.
Párls 2757-50, London 2423 —. Ntwvork 516.56. Btussel 2510\'-. Malland 221250. Holland 108 10. Berlin 12290, Wien 72 75. SolH 380—. Praga 1570-—. Budape.1 70\'—, Vsrsó 9950, Bukaiesl 260.—, Belgrád 770.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
I.Jtnip m> tr.Qlp mi
Bécs ...............953019610 966019510
Berlin...............5680 5715 5710 5680
Prága ............... 478|478 47875 1 47650
Newyorkban 13.
Tiszavidéki liszt
ai ünnepekre a iMgyb.nl inalom-árnál olcsóbban kaphatd VILLANYI ANTAL termény és írlemfny kereskedőnél, Kötvös-lér 29.. a Szent-
háromságszobor átellenében. Ugyanott korpa nagyban és kicsinyben
Terménytőzsde
Buia llszav. 76 kg-os 500.000 -505 000, 78 kg-os 512 000—515000, egyéb vtd: 76 kgos SOO.OW- 502.500.78 kg-os510.000 -5l2.500. rozs 425.000—130.000, SOrátpa 470.000 -500.000, takarmány árpa 400.000 - 420.000, uj tengeri 250.000-255.0®. kole. 260.0W
27O.ÓO0, korpa 220.000 -222.500. zab 395.000 - 407.500. repce 660.000 -690.000.
Sertésvásár
Felhajtás 1900, melyből eladatlanul viasza-maradi 800 drb. Els&endu 26.000-27.000. szedeti 25-500 26.500. szedeti köiíp 23.000 -24.000. kotrnyll 21.000—22.000, elsóiendll öreg 24 000 -25.000, másodrendű 22.000 23.ÖU0. angol sllldí 22.000 -25.000. szalotrn. nagyban 28.000—28^00. zsii 3I.50O- -35 000. Icliuzolt Ilus 33.000 -31.000, szalonnás tél-sertés 30.000 - 32 000. A vásár lanyha voll
Szerkesztői üzenetek
K. O. A gyorsírás mesterségéhez nem értünk s szerkesztőségünknek gyorsíró női tagjsi sokkal Jobban el vannak foglalva folyó munkálatokkal, semhogy Ily módon Irt kéziratoknak átültetésére reá érnének.
Nem közölhetők. Cikkek: Téli álmok. Karácsony-est Utl képek. Kék szakáll; versek: Hol. merre? Korkép. Csillagtalan sötét éjjel, Emlékvers. Térden állva. Népdal, Csobánc.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv-
kereskedés RT, Nagykanizsa
1024. December lö.
XAtÁt KÖZLÖNY
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
I budapesti ttiiode délután I órai xáróárfolyamai ■ kővetkezők i
Bankok Faipar
idíoí M»*y. í? Cor«- t»
i.i»l ,3Í 0»iim)nn S.VI
jóyd bi«k Kátdtfcinjral —
Apróhirdetések
Házat vennék kisebbít kerttel 110
millióig, lakás májusra kell Megbízottam SziKilszt ltod*. Fó ut 8. 1&30
Elcserélném B-Mthyiny-ulcai 2 szoba, konyha. mellékhelyiségekből álló lakásomat hasonlóra, vagy esetleg 3-4 szobásra ráfizetéssel. Cim a kiadóban, 2437
Keresek egy éves kis fiam mellé egy jó családból vato leányi, kl a szobaleány! teendőkben Is segédkezik, eseilcg német la tehet. Cím a kiadóban, 2431
uri és női dlvfffáruháza Csengery-ut 6. szám
műtermében, Kazinczy-u. II.
Értesitem a mélyen tisztelt rendelőimet, Iiogy műtermem
Női kötött harisnya 22,16, 10 ezer Női moiislln harisnya 3ö, 22 Nőt mousllit harisnya !» 45, ^Q Nőt selyem Húr harisnya 60, 50 Férfi socknl 29, 14, 7300
FélII socknl mintás 45, 40, 35, 32 ezer Téli HŐI keztyil 50. 40, 35 _ Téli íérii keztyU 75, G5, 36 . Kfltölt selyem nyakkendő .14, gl Selyem nyakkendő 75, 60, 55, 45 Prima zeiir ing 2 gallérral 160 Príma fehér ing 120
Prirna frakk-ing Í70
Férfi flór harisnya hosszú 80 Férli kotott harisnya hosszú <48 Zsebkendők 25. 20 .
Bokavédők 100. 90 .
KAUFMANH KÁROLY
uri cs női divatáruháza a legolcsóbb bevásárlási lon-as a Dunántúlon
- I elcfou 3i2. száin. -Kére m c 1 m i c ügyelni
KSiiekciUt
egész nap nyitva van és az ilyen napon készült fényképfelvételeket a napi árnál
Kimi. b. l*k. < K«tHk. B. 13
Biztosítok ti Takarékok
Mvlroíl lp.
UfwMlfi.Oll
Varrógép i Ccnlral Bobln 2.800.000, sütycszlós 3,450000 korona Szabó Antal spoiiuziclcbcn.
Túbluüveg, tükör, porcellán és tűzálló
kőedény legolcsubb beszerzési helye Stcm tivegtsiiél, Vasutiulea 17-19. 2185
Cukorgyárak
jutányosabban készítem. A műterem egész télen át jól fűtve van. igy a legkényesebb gyermekképek is készíthetők. Nyitva reggel 8-tól este 7-ig Bejelentés esetén később is Este villanyfény mellett.
Tessék árajánlatot kérni
A pontos cimre kérem ügyelni.
K&bJ\'iyji Tik. AIUI. fik. Mokiir Hiiti tlid Ei,.> M. Biti.
Migy.KriocU
Malmok
Étclmlizerek
Női és férfi wigol kutyabőr bélelt kez-tvflk, sclycmschül, női- ésférfiernyők. ftuhadiszek, divatgombok cs az onízcs rövidáru cikkck nagy választékban.
Ccecoidl*
B<Wl<»bil
B;<.*>pr»l
HuiiKlrl»
K«J\'vu»»lom
VlkiMa
Tr. Diuubii
Bányák
Sivilt (
ÚOHt\' Ssimiil K0I16
Kób O61C Oincht Mij-cnlt Mjkt
V.L Kúi\'ta
Nitvblltonyl
S«l)c6
Eladó teljesen jókarban levő fűszer- és más állványok, nagy lisztes láda 3 fiókkal, pult cs fűszer tábla. Sugát-ul 4ü.
Gép- és gyorsírás! gyakorlat el*
$ajáii!.».\\ céljából minden díjazás nél-kUl aianlkozom délutáni órákra. Cim a kiadóban.
Aprított tűzifa minden mennyiségben kapható 1 uiétermizsától kezdve, házhoz sultilva Teleki ut 43. szám alatt, a* udvarban. 2368
Mahagóni szalon garnitúra gobelln-szovcltcl bevonva. I kanapé, 2 Foutcl. 2 hüusk eladó Gcró kárpitosnál, Fő-ut 15.
Olajok
01»|\'P" 1
Mnoil piti
S/ír <» «if« l\'&vl-otl »fr
>:<ijly*Cc ICih. pnl«. iSf KtglrvKli Co£n Rr>tv<nysO« : Otchwirtdt :
Siállodák Rovat «»átW S<t|W«ll(«
t^luaail
Texlll
Juli
QyapJumotA OntObrrc<r
pjmutipar ■
Si8v6-Kil5
Vegyipar
IC,1"
Mi:iik. mlli<í*a
Soiit
DjiiI ca
Keleti Murin)I Törik
Minden külön értesítés helyett.
Alulírottak a legmélyebb fájdalommal jelentik, hogy a forrón szeretett jó édesanya és lestvér
Nyomdák
ne mulassza cl senki karácsonyi nagy
maradékvásárunkat
ntejjlekiiiieiil. — Eladasra kerülnek: siffonok, vá sznak, kék és színes kartonok, zeffirek cs barchetok, úgyszintén kendők
és inis e szakmába vágó áruk. Szíves megkeresését kcrjOk a t. vevóközön-ségnek. minden véielkötelczcltség nélkül.
Steiner és Eppsnger
dlvatárubáza az „Az arany báránybőr\' Nagykanizsa, Erzcúbet-tór 3. sz.
^mi\'l lul<u<ilin
o\'t<r«itl4 Bir.il
Mii
Mivvir »<4I
Belga Ma
Lámpa
Mcle*
V«K>lp»r
Vagonjyí*
Rima
Rortitmann
Sehllck Wörtcr
Nemcsak karácsonyra
hanem egész éven át
Egy (ókarlian levő használt nagy
vaskályha
eladó.
Elsőrangú Halban & Damask-féle
férfi velour-kalapok
érkeztek. Férfi gyapjú és nyulször-kalapok, valamint férfi és fiu télisapkák
nagy választéka. Női filtz-kalap 120.000 korona.
GYENES ÉS VIDA NAGYKANIZSA.
Birtok eladás.
Zalamegyében 240 holdas blrlok, rajta I szobás urilakkal, vízvezetékkel, fürdőszobával, elegendő Istállók és csclédlakások, teljes elő cs holt felszeretéssel sürgősen eladó. .
Egy 1500 holdas gazdasághoz szükségei teljes holt lelszcrclés. minden a legjobb kaiban (megtekinthető Nagykanizsán.)
2 hold elsőrendű szántólöld a katholikua temető melleit.
2 hold gyümölcsös, szántó és rét a Szabad-hegyen. lajia kis épülettel.
3 hold szőlőbirtok a szentgyörgyvári hegyen, szép cpUlettcl.
A Fő-ut mentén 1 emeletes bérház, benna 3 szobás lakás elfoglalható, ezenkívül néhány kiscübszerü ház mellékutcákban és üzletházak- eladók. — Bővebbet:
ACZÉL IGNÁC
piaikötcíönközretlta «• Ingatlanforgalmi Irodájában
Nagykanizsán, Fft-ut 3. sz. alatt*
Karácsonyi vásár!
Férfiingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, nadrág- és harisnyatartok. női-, férfi- és gyermekharisnyák és keztyük, bőrdtszmüáruk és bőröndök, selyem sehál, gyapjú mellény, eső-ernyők, D. M. C. himzópaniut, hor-golócérna, gépselycm, Ivukselyem, műselyem és kötőpamutok a legjobb minőségben és legolcsóbb árb3ti beszerezhető
Szomolányi GyulánáS
Cssngary-ut 2. szám. 221S
Bazárudvar.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 19
Üzletátadás.
Tisztelettel értesítem Üzletfeleimet és az igen tisztelt vásárlóközönségei, hogy Petőfi-utcai fióküzletemet a mai napon
Kluger Miksa (írnak átadtam, kérem utódom szíves támogatását.
Nagykanizsa, lí>24. december 10.
Kiváló tisztelettel Lukáts Jen5.
3VEH3V5D C^ÍZOG^ GWcJfflra bYJlW\'a ,
0
Elvállalom szövetek, fonalak, kéíz ruhák, télikabátok bármilyen színre való festését.
katonaköpenyeket kheki színre festek.
A legkényesebb estélyi ruhákat Is
llszlilom i$ festem. Minta utáni festést vállalok.
MAYER KÁROLY
rohafítlö <• vegytUxtUó Oyár: Kölcscy-ut 19. szám. Ozlet: Fó-ut (Korona szálló).
Karácsonyfadíszek
Gyermekjátékok Társasjátékok
Képeskönyvek, ifjusági iratok Ajándéktárgyak
felnőttek részire nagy választékban, olcsó árakon kaphatók
Fischel Fiilöp Fiainál
Nagykanizsán.
MMMHYFI CUKOflKUK
a legnagyobb választékban, sütemények, karácsonyfadíszek a legkülönbözőbb
- kivitelben--
kicsinyben és nagyban
Herrnstein Béla
cukorka és csokoládé nagykereskedésben
Erzsébet-tér 13.
40 M M.JL.
Autó-, hó- és sárcipők
javítása t% vulkanizálása
Jó, olc.ó, ponto..
SZAKÁTS
Kisfaludi Sándor-utca 2.
(Cégt. Szakáts Gyula) Törv. be^cég
nOsicrQicm t* IrógípvailM.t
Halál-légió
szolgálatában
Irta: Truzslnszky István Ara 22.000 K.
Kapható a „Zalai Közlöny-kiadóhivatalában.
Mindenki tudja, bogy Balaton Testvérek a legrégibb és leg- @
nagyobb lisztkereskccMk Nagykanizsán. Az Első Budapesti 0 Gőzmalom Részv.-Tirs. most küldölt Budapestről 120 zsák ® finom lisztet, melynek rainősége a legkilünőbh, ® a legfehérebb és a legkiadósabb. Ejilt liszíef t. vevőinknek < nagyon mérsékelt árban az üuepekre eladjuk. g Balaton Testvérek Nagykanizsán, g
Nagy karácsonyi vásár1
BECK BÉL& áruházában
ERZSÉBET-TÉR I. SZÁM.
Versenyen felül álló áron kaphatók:
férfi fehós-nemiiek, sack:ii((, nadrág- és oockni-tarték, férfi és női kótötf- és bőrkesztyűk, női j, kötött kiibitok, sálok és harÍBiiyák, rjyermek-B knoóíok, sapkák, k,í»z tyiik, harisnyák, l»b-
Wvi\'Jok, továbbá nagy választékban csipkék és szalagok.
Ifta^-
STRÉlfl KÁROLY
tűzifa és kőszén nagykereskedése Nagykanizsa. Telefoni 127.
Árjegyzék:
Száraz aprított bükkfa , . . 54.000 K
Egy öl prima bükkhasáb . . 900.000 K
Első osztályú trifaeli kőszén . 65.000 K
Prima\' porosz kőszén .... 130.000 K
100 kilogrammonként há.hoz szállítva,
Karácsonyi vásá
Szerb Ernőnél
Csengery-ut 6.
Játék óriási választékban
Edényáruk • .
Háztartási cikkek
Kosarak • «
Oveg, porcellán * •
Legolcsóbb bevásárlási forrás.
Híoíiü árverési leiiny.
A barakkórház előtti (ezelőtt Toch-féle) modernül épült üzletház berendezéssel együtt f. hó 21-én (vasárnap) délelőtt 10 órakor 65 millió korona kikiáltási árban,
mig Balatoukereszturon közvetlen az állomás közelében levő 170 ű-öl területit lelken épült 2 szoba, konyha verandából álló villa teljes bútorberendezéssel együtt f. hó 28-án (vasárnap) délelölt 10 órakor 55 millió korona kikiáltási árban a legtöbbel igérónck Aczél Ignác, Nagykanizsán Fó-ut 3. szám alatti ingatlanforgalmi irodájában eladatni fog, ahol a fize-iési és egyéb feltételek megtudhatók.
Önzetlensége
ha nem sz olcsó éa legjobb
II ruhafestéket
használja. — Kapható:
STANIPF ZSIGMOND
tusicr- éi esemege.kereskedésében Nagykanizsa, B.iár ápül.t.
Ugy.moil I kg perg. akácméz 25.000 K
„KAKAS\'
„Zalai Közlöny"
politikai napilap
megjelenik 6 és 8 oldalban. Kapható:
Horváth József
Uarr- ás fclrl,»ár»áá|ábai (UlcsMiafrtfe) «• ás Sujir ol lartk.
Krátky György
UMii|kt.|«ihg,u<gak Inrfilátaa.
ifi- Hlrschler Miksa
<>:>áBiároáá|ábaa.
Görög Károly
í«iai»,síra«:á ,«. ímib.l ll.ílyií lif,
Öjiw Palkó Józsefné
otaka- ií!«,ílts(radá|át,a. a sáfll Miliitl
öxv. Szollárná
á»U«» tii.oUlUai. SikMnl tár.
özv. Jüserná
Mánklsáririijátu, Tal.kl ni L
Kenessey Margit
íohámllsámíálábaii. Uri\'i itta U.
Fischer Ignác
Urlipánsaál, Iniibat IkáJná-iár.
ualnmlnt az összes utcai \'árusoknál.
: Oíejibeck Károly).
63. évfolyam, 291. szám
Nagykanizsa, 1524 december 20, szombat
Ára 1800 korona
Szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5 Interuxban-Telcfon 78, nyomda 117. szám
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Előfizetési ára: Bgy hóra 30.000 korona Három bóra............... 90.000 korona
AZ ELLENZÉK
Függetlenek vagyunk mindenkitől. Klem vagyunk lekölve senkinek. Nyílt homlokkal állhalunk ki a fórumra. Megmondhatjuk mindenkor a való igazságot is kilelünk tárgyilagosak. Tetteinkben, felszólalásainkban csak a köz, az ország érdeke, hazánk és nemzetünk boldogulása vezet bennünket Azért tudunk mindenek fölé helyezkedni és a kritika éles fegyverével élni Aminthogy meg is tesszük.
Elismerjük az ellenzék jogosultságát. Hiszen egészséges politikai és parlamenti életet nem tudunk elképzelni: komoly, objektív ellenzék nélkül. Órtálló, lisztitó, ellensúlyozó és ellenőrző szerepe van az ellenzéknek. Azonban az ellenzék csak addig tarthat igényt erre a szerepre, az ellenzék csak addig töltheti be tisztét a fórumon, míg le nem veti magáról az igazság, komolyság és tárgyilagosság tógáját. Abban a pillanatban, amikor megfeledkezik arról, hogy mivel tartozik az országnak és annak
a néptömegnek, melynek irányitója akar lenni, amikor befolyásoltatja magát a legkülönbözőbb behatásoktól, amikor letér injáról, eredeti céljától és a városligeti mutatványosbódé kikiáltójának szerepét vállalja magára, aki rekedt torokkal invitálja sátrába a vásári publikumot, szószátyár. komolytalan és frázisokkal dobáló politikai bohóc lesz. aki olcsó pénzéit szórakoztatja a nézőtömegei és akkor méltatlanná válik a fórumra és a tó gára, melyet visel.
Ez áll a most nagy görögtűz-zel, dob és cinlányérvercgetéssel magát bemutató ellenzéki pártok szövetségének miniatür-parla-mentjével. Tiszteljük mindenkinek a véleményéi, fellogását, elveit és világnézetéi, — ameddig az az érettség, meggyőződés, tárgyilagosság és komolyság bélyegét viseli magán; még akkor is, ha egy egész világnézet választ el bennünket tőle — de az, amit az ellenzéki blokk a mull napokban produkált, nem tarthat
számot arra, hogy komolynak tekintsük, hogy az ország egv töredéke véleménymegnyilvánulásának vétessék.
Oly bírálatok és\'olyan vádak hangzottak olt el a mai kormányrendszerre, melyeket nem hagyhatunk szó nélkül.
Odáig mentek, hogy (kijelentették, hogy a „reakciós" Belli-len-kormányzat eltávolítását Benedektől várják, tízzel szemben viszont azt hangoztatták, hogy Benesék azért nyujtollak ..baráli kezet" a magyar kormánynak, inert tudják, hogy a Bethlen-kormány barátja a kisantantnak. az a Bethlen kormány, amely lezülleszti Magyarországot. Majd fontolóra vették, hogy ne mondjanak-e le mandátumukról, pasz-szivitásuk végső fegyvereként.
Nem mondhatjuk, hogy nincsenek panaszaink, el vagyunk ragadtatva állapotainktól, de amit az ellenzéki panoptikum produ-káll. az nemcsak komolytalan, de ízléstelen is, mert vádjuk nem jelent mást, minthogy Bethlen István gróf és kormánya Belgrád leié kacsint, nem mond mást,
minthogy az ország tönkretételére törekszenek. Már pedig nyu godl lelkiismerettel ilyennel sem Bethlen István grófot, sem a mai kormányrendszert nem lehet és nem szabad vádolni.
De nincs\'is szükség arra, hogy Bethlenéket az elhangzott vádakkal szemben megvédelmezzük, csak rá akartunk mulatni az „ellenzéki blok" harcmodorára, amellyel eljátszották a jogot arra, hogy komoly és tárgyilagos ellenzéknek tarlsák.
Belpolitika
ÜuilapcM, litcembil 19
A nemzetgyűlés szünetelésével a politikai életben teljes szélcsend állott lie. A képviselők legnagyobb része már elhagyta a fővárost, hogy az Ünnepeket otthon töltsék. A kormányzópárt tegnap este tartotta meg az ünnepek elólti utolsó értekezletét. A pán hangulata s ezt az ellenzéki sajtó képviselői is kénytelenek megállapítani, kitűnő és soha egységesebb nem voll. A tegnapi kisgazda kongresszus, mely az egységes párt helyiségeiben tolyl le, még a legvéresebb szájú baloklali radikális agrárelemek előtt is kétségtelenné
A fecskék bosszúja
Irta: Subic:-. Lajos
Esztike a Icgrakoneátlanabb fiukon is túltett, ha valami csintalanság, vagy gyermeki gonoszság elkövetéséről volt szó. Ott volt mindenütt, ahol valamilyen jóizü csinytevésre nyillolt alkalom.
Rendszeriül sohsem járt leánykákkal, hanem inkább az olyan fin gyermekek vezetője szeretett lenni, kik az állatok megkinzásában, az éléskamra mcgdézsmálás\'iban hasznos segítségére tudtak lenni.
Volt is mit hallani neki. Szülei folyton dorgálták, gyakran meg is fenyilelték. Mind nem bas/nált semmit; nem akart, vagy nem tudott megjavulni.
bgy alkalommal mégis békésen feküdt házuknak pázsitos udvarán s érdeklődve szemlélte az eresz alatti fészkükből fejüket kidugdusó fecske fiókákat. Az anyafecskc gyors egymásután következő időközökben a fészek szélére repült s liókáil etette, miközben azok hangos szóval követelték az elsőbbség jogát.
Rendkivül tetszett neki az az erőszak, mellyel apróságok igyekeztek egymás elől elkapdosni az anyjuk állal hozott kövér falatokot.
Sokáig nézegette őket, majd hirtelen felugorva a baromfi udvarba szaladt, honnan rövid idő múlva hosszú póznával került elő, mellyel
a fészkel igyekezett elérni.- Amikor ez nem sikerült, egy stokerlil hozolt ki a konyhából s erre ráállva a fészket lepiszkálta az eresz gerendájától.
Négy kis pelyhes fiőka a földre esett s közülílk kettőnek tüstént vége is volt. A fecskepár hangos sírással juttatta kifejezésre bánatát s körülröpdöste a már kiszenvedett, valamit a földön még fetrengő apróságokat.
Esztike ijedelme szörnyű nagy volt. Meg is sajnálta a kis madárkákat és már szívesen visszarakta volna azokat fészkükbe. Ijedtsége még nagyobb lelt, amikor tőle pár lépésre mamáját pillantotta meg.
— Esztike, nohát ez már mégis csak sok! ... Hát nincs neked szived ?
Nem sajnálod ez ártatlan kis madárkákat ? ... Mát mit vétettek ezek neked 1 . . ■
Esztike ugy érezte, mintha lálwi a föltllie gyökereztek volna. Hol a szenvedő kis porontyokat, hol anyjának szomorú arcát nézte, miközben tagjai fázósan remegtek. Szivét valami olyas.éle járta át, amit azelőtt még sohsem érzett. Egyik pillanatban szeretett volna az apróságok mellé borulni a földre s tőlük sírva kérni bocsánatot, a másikban pedig az a gondolat fogamzott meg agyiban, hogy beviszi Óket az ő ágyába s I ott meleg, puha helyet csinál nekik. I Ezt talán meg is lette volna, azon-
ban sor nem kerülhetett rá, mert egy-két utotsó rángatódzás után a másik kellő is kiszenvedett. Ezt látva arcát kezeibe temette s berohant szobájába, ahol a padló szőnyegére rogyva keserves és hangos zokogásba tört ki.
Ez eset után sem Esztike, sem szülei nem láttak többé a házuk táján tccskét.
Elmullott 12 hosszú esztendő.
A hajdani rakoncátlan kis leánykából asszony és két gyönyörű szőke gyermek lett.
Hogy szerette gyermekeit s hogy dédelgette őket!
Amikor a gyennekszobában játszadozott velük, arca az anyai örömök érzésének verőfényes sugaraiban fürdült . . .
Három édes, forrón szeretett gyermekein vau — szokta volt mondani. Persze a harmadik alatt férjét értette, akit szintén gyengéden szeretett.
Házasságuk kötése óta boldog évek repüllek el fejük felett.
Annál nagyobb lelt a fájdalom, mikor egy napon hirtelenül és egyszerre mind a két gyermek sulyos betegségbe esett. A ki; gyermekek közölt a vörheny végzett kíméletlen pusztítást s a három éves Janikát és a másfél éves Esztikét sem kerülte el.
Anyjuk heteken keresztül el sem mozdult ágyuk mellől. Önfelálűnzás-I sal ápolta s makacs kitartással akarta
kiragadni őket a halál karjaiból. Egy reggel azután a gyermekszoba fehér bútorai közt mégis végigsuhant a halál fagyos, dermesztő lehellete.
Az anya boldogsága szertefoszlott, a kél kis gyermek hófehér lelke elrepült az őrök régiókba ...
Amikor a mécs kialudt, az anya
ájultan rogyott a szoba padlózatára. •
Amikor a temetésről visszajövet keresztül haladlak az udvaron, a megtört szívű anya a ház peremén két rég nem tátott kedves kis vendéget.- kél fecskét pillantott meg.
Gyermekkorának egy képe elevenedett meg szemei etőtl.
Látta a négy kínlódó és halállal vivódó fecske fiókát és ezeknek hangosan siró, bánatos szüleit.
Kebléből hangos sirás tört fel, majd az eresz alá roham s karjait a madárkák felé lárva igy könyörgött ezekhez:
— Óh édes kis fecskék ... maradjatok itt és fészkeljetek nálunk . .. fiókáiloknak sehol nem lesz olyan jó helye, mint itt... sehol nem fognak ugy szeretni benneteket, mint itt\' nálunk!... Óh maradjatok, ne menjetek el innen soha!. . .
... A fccskcpár mintha összenézett volna, majd tollúkat megrázva elrepültek messze ...
... S ott hagyták a földre rogyott, újult anyát. . .
ÜALA1 KÖZLÖNY
1624. December 20.
tette, liogy az ország kisgazdatársa-dalma feltétlen helyesli a kisgazda képviselőknek Bethlen miniszterelnök mellett való kitartását és minden erejükkel támogatják a mostani kormányt. A baloldali ellenzéknek a lóvárosban tartózkodó tagjai közt, különösen pedig Drózdyék és Déne-sék körében lesújtó hatást váltott ki a kisgazda kongresszus Ülése és az
a lelkes ünneplés, melyben a miniszterelnököt részesítették; élénk válasz azokra a híresztelésekre, melyek hónapuk óta az egységespárt válságát és a kisgazdák kiválását hangoztatták. A tegnapi események illán, aki beugróit Drózdy szenzációs jelszavainak, felhagy azzal a gondolánál, hogy a falu népe elfordult Belliién politikájától.
Brutális támadás egy pártklubban
Pofozkodás és revolverlövés Rácz Vilmos, Dánér Béla, Klár Zoltán és Pályi Ede között
Budapest, decembet 19 (Éjfélkot étkezett tclefonjclcnlés)
Rácz Vilmos dr.y éjjel felment a Nemzeti FüggetleuáÉgi Párt Irinyi-utcai Klubjal>a, altul Gömbös Gyulát kereste. Gömbös azonban akkor még nem jött be a Klubba. Rác/. Vilmos azért lement a hallba, ahol rövid idö múlva megjelent vitéz Dánér Béla is, akinek iur szerint elintézetlen Ugye volt Rácz dr.-ral. Dánér Béla dr. Csilléry Andrással érkezett. Rácz szembe találkozott Dánér Bélával, megtámadta és kétszer erősen arcul-ütbtte. Marsovszky György pártitkár azonban szétválasztotta okét.
Később Klári*)Itan dr. és Pályi Ede, akik a Bársony-klinika két asszisztensével akartak tárgyalásokat folytatni anuak az afícrnak ügyében, amely Lövik Karolynak a Barsony-klinikarol megjelent cikke nyomán támadt — érkeztek a Klubba. Klári és Pátyit Csilléry dr. egy szobába vezette Alig helyezkedtek cl, bejött a szobába Dáncr Béla, aki Klár Zoltánt meglátva, rakiabált, hogy mit
keres itt. Es öklével Klár Zoltán arcába sújtott.
Klár erre előrántotta revolverét és Dánérra lőtt, de nem találta el.
Ekkor felugrott Pályi Ede, Dánért torkonragadta, arcutiltütte és az egyik sarokba lökte, miközben ezeket mondotta: Mi egy lovagias Ügyben jöttünk ide. Vendégei vagyunk egy Klubnak. Nem nézhetem, hogy tar-santat megtámadják, kénytelen voltam ót megvédeni.
A nagy zajra elősietett a Klub titkára, akinek Gsilléry dr. segítségével sikerült a verekedőket szétválasztani.
Más oldalról kapott értesítés sze-rini a Nemzeti Függetlenségi Párt Klár Zoltán dr. ellen kijelentést tett a ma éjjeli incidensből kifolyólag szándékos emberölés bűntettének kísérlete miatt.
Rácz Vilmos dr. a történtek után érintkezésbe lépett a Nemzeti Függetlenségi Párt klubjának vezetőségével és bocsánatot kért, hogy a vendégjogot súlyosan megsértette.
BELFÖLDI HÍREK
Egyetemi beiratások. A budapesti kir. Pázmány Péter Tudományegyetemen a beiktatasok és beirata-sokaz 1924/25. tanév második felére 1925. évi január hó 7-én kezdődnek és bezárólag január 24-ig tartanak.
A gubacsi hid felavatása. Gróf Bethlen István miniszterelnök december 20-án délelőtt \'/«12\'órakor fogja a J3udapesti Országos Kereskedelmi kikötő, valamint a soroksári Duna ágának hajózhatóvá tetele érdekében ép^lt, gubacsi hidat felavatni és a forgalomnak átadni.
A mezőgazdasági munkások védelme. Mayer János földmivelés-ügyi miniszter előterjesztésére a kormány a mezőgazdasági munkások munkaereje jogosulatlan kihasználásának meggátlásáról szóló 1923. évi XXV. t.-c. 2-14. §-ának hatályát az 1925. évre is kiterjeszti. Ezzel a földmivelésügyi miniszter biztosítani kívánja azt, hogy a mezőgazdasági munkások mindenütt megkapják munkájukért a megfelelő ellenértéket.
Gyenge tehetségű- gyermekek internátusa. A nagyobbfoku szellemi. bántalmakban szenvedő budapesti illetőségű gyermekek számára a főváros tanácsa január elsejétől kezdődően három internátust állit fel. A nagyothalló és túlságosan rövidlátó gyermekek számára 30 ággyal létesít internátust a főváros, az értelmi zavarokban szenvedő gyermekek számára pedig két internátus fog létesülni: 6—12 évig a rákosfalvi ötholdas kertgazdaságban 50 gyermek számára. 12—15 évig, amelyet az iskolaszék 17 évig hosszabbíthat meg, háziipari tanfolyammal egybekötöttél! létesít a főváros 30 gyermek számára internátust.
A rendőrbirói eljárás egyszerűsítése. Most készül a közigazgatás egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslat, amelynél rendőri ügyekben, melyekben az eddigi gyakorlat szerint csak pénzbírságot szabnak ki, az írásbeliséget teljesen kiküszöbölik és a szóbeliséget hozzák be. Fellebbezéseknél és szabadságvesztéseknél azonban írásbeli jegyzőkönyvet fognak felvenni.
A vámőrségek és határkircn-deltségek szigorú utasítást kaptak, hogy január elsejétől kezdődőiig rendkívül szigorral és megkettőzött figyelemmel lássák el munkájukat. Ügy a vasúti vámvizsgálat, mint az összes határátkeléseknél foganatosított vámvizsgálat fokozott óvintézkedésekkel bonyolódik majd le; az irányadó cél az, hogy a feltéllenül megnövekedő csempészetet még csirájában cl kell fojtani, azért a határokat a legelhagyatottabb és legtitkosabb helyeken is külön mozgó járőrök fogják ellenőrizni és a cseni-pészutakat megszállani.
A rendőrségi létszám 3pasztás.
Az egész ország rendőrségénél B-listára kerül a fogalmazói karban 38, a felügyelői karban 42 és a detektivtestületben 40 alkalmazott, azok is azokból kerülnek ki, akik a 35 évi szolgálati idejüket, betöltötték.
Betiltott sajtótermékek. A belügyminiszter A tög cintü budapesti hetilap és az Orosházi Friss Újság cimü politikai napilap megjelenését és terjesztését az ország belső rendjét veszélyeztető tartalma miatt megtiltotta.
Arányi tanár titokzatos eltűnése. Balatonfüreden titokzatos körülmények között eltűnt a polgári iskola Arányi Tibor nevű fiatal tanára. Édesatyja Arányi Olivér miniszteri tanácsos és a csendőrség
balatoni halászokkal éjjel-nappal kerestetik a Balatonban az eltüntet, de eddig, mikor e sorokat írjuk — nem sikerült még holttestét megtalálni. Abból a körülményből, hogy Arányi kalapját a Jacht-Club háza előtt megtalálták arra következtetnek, hogy a tanár pillanatnyi elmezavarában a Balatonba vetette magát. Demeter György dr. főszolgabíró minden intézkedést megtett az eltűnt holttestének kézrekeritésére.
Országos kongreganlsta zarándoklat. A Magyarországi Máriakongregációk a Jézuslársasági atyák vezetésével , 1925 április havában országos kongreganista zarándoklatot rendeznek Rómába, ahol a Mária kongregációk ünnepélyét Bangha Béla dr. S. J. az összes kongregációk központi titkára rendezi. Útirány, Budapest DV, Trieszt, Patras, Mcs-sina, Nápoly, Pompéji, Róma, Firenze, Trieszt, Budapest. Indulás Budapestről 1925 április 17-én délután .-> órakor. Az ut egy részét nagy óceánjáró hajóval teszik meg, amely az Adriai tengeren végighaladva , Görög és Olaszország legszebb legszebb pontjait érinti. Az utazás vonaton III, hajón II. osztályon történik. A részvételi dij 3.400.000 K, amelyben minden benn foglaltatik. A részvételi dij 3 egyenlő részletben fizethető. Jelentkezés és felvilágosi-lás: Budapest VIII., Horánszky-u. löt III. em. 44 ajtó alatt a „Mária-kongregáció" • szerkesztőségében.
KÜLFÖLDI HÍREK
Hittlert szabadlábra helyezték. München december 18. (Éjféli távirat) Amint nyilvánosságra jutott, a legfelsőbb országos törvényszék határozata ugy szó!, hogy Hiltler azonnal szabadlábra bocsájtandó.
Az albán miniszterelnök elmenekült. Az Albániából jövő hírek a forradalom rohamos térfoglalásáról számolnak be. A felkelők az egész vonalon sikeresen nyomulnak előre. Misics hadügyminiszter csatlakozott a felkelőkhöz. A maliszorok törzse is a kormány ellen foglalt állást. Fanoli miniszterelnök elmenekült az országból.
A cseh néppárt a katolikus e lenes támadások miatt kilép s koalícióból. Az a minősithetetler támadás, amely egyik cseh szo cialista képviselő részéről a Vatikáni érte, óriási felháborodást váltott ki a kereszténység körében és hihetetlen izgalomban tartja a közönséget, A csen néppárt ezekután lefogja vonni a konzekvenciát és kilép a koalícióból, ami maga után vonná a kormány nyomban való lemondását, a képviselőház feloszlatását és uj választások kiírását.
Halálra ítélték a hannoveri töineggyilkost. Két heti rendkívüli izgalmas tárgyalás után a törvényszék végre tegnap meghozta Ítéletét Haarmann és Graus bűnpörében. A hannoveri törvényszék Haarmannt huszonnégyrendbcli gyilkosság elkövetése miatt halálra ítélte és Graust egy esetben bebizonyult gyilkosságra való felbujlás miatt halálra, gyilkosságban nyújtott segítség miatt további 12 évi fegyházra iléltc. Haarmann megnyugodott az Ítéletben.
Erdélyben nem szabad irodalmi délutánokat rendezni. Brassóból jelentik: Az erdélyi magyar irodalmi társaság a legutóbb Kolozsvárott irodalmi délutánt hirdetett, amelynek megtartását a rendőrség az utolsó pillanatban azzal az indokolássatfil-totta meg, hogy a szereplő irók kéziratukat előzetesen nem mutatták be. Minthogy Kolozsvárott már nincsen cenzúra, a rendőrség törvénytelenül járt el és ezért az egyesület elnöksége felsőbb hatóságanál feljelentést tett a prefektus ellen.
Marx kapott megbízást uj kor-máuyaiakitasra. Ebért a német birodalom elnöke Marxot bizta meg a uj kormányalakításra. Az uj kormánynak a birodalmi gyűlés összeülése előtt kell megalakítani. Noha Marx megbízása csak interim jellegű, valószínű, hogy sikerülni fog egy nagy koalíció pártjaiból alakult kabinetet összeállítania, amelynek ellenzéke a német nemzeti párton kivül csupán a jelentéktelen számú képviselőtagokból álló szélső jobboldali pártok és a kommunista párt lesz. Marx a politikai pártok erőviszonyainak és külpolitikai tekinteteknek mérlegelésével mindent elkövet, hogy a német néppárttól egészen a szocialistákig terjedő blokkból alakítsa meg az uj birodalmi kormányt.
A Polgári Egylet közgyűlése
Vigadó vagy mozi?
Nagykanizsa, dccciribcr 19
Vasárnap délelőtt 11 órakor larlja legutóbb határozatképtelensége miau elhalasztott közgyűléséi a Polgári Egylet, helyiségeinek mozival kap-solatos színházzá való álalakilása ügyében.
Már az elsűizben eredménytelenül összehívóit közgyűlés alkalmával is sikraszálltuiik városunk közönségének kulturális és társadalmi érdekei védelmében és leszögezllik a nagyközönség a béli óhajtását, hogy a Polgári Ügylet termeit eddigi rendeltetéséiül elvonni nem szabad.
Most, a végleges határozathozatalra készülő közgyűlés elöli, ismét óvási emelünk nagykanizsa társadalma nevében az egyébként is nagy ellenzékkel találkozóit tervvel szemben s felhívjuk a Polgári Egylet tagján, hogy határozatuk meghozatalánál ne feledjék el, hogy mini erkölcsi testületnek, erkölcsi kötelességeik is vannak azzal a társadalom-
mal szemben, amelynek soraibál kerülnek ki a Polgári Egylet tagjai is.
lieliljuk, hogy a mai idók szinte rákényszeritenek mindenkit minden kínálkozó jövedelmi forrás kiaknázására. Épen ezért a Polgári Egylet is érllielólcg arra gondol, hogy mozi-koncesszióját értékesítse. Eltekintve azonban minden morális indoktól, ezt a (ervet anyagilag sem tarthatjuk helyesnek és az áldozatokhoz képest eléggé gyümölcsözlethelónek.
A Polgári Egylet mozin kivül színháznak és bálteremnek is óhajtja használni átalakítás után egyellen nagytermét
/I nagyterem semmi/éle átalakítás melleit sem fog megfelelni a tervezeit hármas rendeltelésnek.
Vidéki városokban emelelen elhelyezett mozgószinházak csak a legritkább esetben, az eléren élvezett monopólium cselén rentábilisak.
Színház emelkedő nézőtér nélkül épugy nem felel meg a színházlátogatás követelményeinek, mini ahogy
1924. December 20.
nem megfelelj épen ennél a körülménynél fogva a Polgáii Egyletnek mai nagyterme színielőadások tartására.
Bálteremnek pedig olyan helyisé\' get. ahonnét 1 (.-srófolt széksorokat ki-l>cszálliltalni kell, nem leltei álszenten használni. Minden társadalmi rendezőség meggondolná, mcgter-,hclheti-e várhats bevételei:az ilyen, a mainál sokkal körülményesebb síékszállitás költségekkel, különösen, mikor a terem padlóját is tánc számára majdnem használhatatlanná tenné a székek lerógzitéséból keletkező lyukak egész sora.
Ezzel az átalakítással Icliát Nagykanizsa város közönsége elveszítené az egyetlen nagyobb befogadóképességű termel, amelyre a társadalmi élet ébrentartásához czidíiszerint feltétlenül szükséges. Nem is beszélünk arról, hogy a termet egy esztendőben mindössze :tO estére\' adnák oda társadalmi egyesületek, miikedvelők slb. céljaira.
A Polgári Egylet nagyterme, tudjuk, a Polgári Egyleté. Mégis, amikor rendelkezik vele, nem feledheti cl, hogy feladata a város társadalmi életének fellendítése és élénkítése, annyival is inkátlb, hiszen a Polgári Egylet tagjai maguk is valamennyien családos emberek, akiknek nem lehet érdekük, hogy családjuk számára megnehezítsék a szórakozás, a kul-turemberi társadalmi élei lehetőségeit.
Örömmel üdvözölnénk azt a tervet, hogy a Polgári Egylet szűk és kényelmi szempontokból sok kifogás alá eshető termeit kellő átalakítással modern igényeket" kielégítő vigadóvá alakítsák, amelyben, mint eddig is, lebonyolításra kerüljön a társadalom kulturális és vigalmi életének na ^y.ynbbik.iftt.\'\'
A színház-kérdés megoldását illetőleg úgyis más és sokkal nagyobb aránya tervei vannak a társadalom vezető köreinek és minden remény megvan arra, hogy a közeljövőben teljes részletességgel nyilvánosság elé vihetjük az etre vonatkozólag folyamatban lévő mozgalmakat.
A Polgári Egylet ideiglenesnek sem megfelelő megoldásával szemben, ez a mozgalom mozival kapcsolatos kószinház építéséi vette tervbe, amely mindenesetre kielégítené az abéli igényeket addig, mig elkészül a város hatalmasnak elképzelt állandó színháza s akkor a létesítendő épület a nagykanizsai kultúrpalotának szolgálhatna alapjául.
Mindezeket figyelembe véve bizton hisszük, hogy a Polgári Egylet materiális érdekei szem előtt tartásával is, de sokkal inkább határozatának az egész város társadalmi és kulturális életére kihaló fontossága miatt, határozata meghozatalánál nem fogja elfeledni azzal a társadalommal szemben fennálló kötelességeit, amely társadalomnak a Polgári Egylet egyik legszámottevőbb alakulata.
ZALAI KQ; LÖNY
A nyugdíjas vasutasok sérelmei
— Levét a szerkesztőhöz —
N»£yl»v;zsa. i.\'tvr.-.bcr 19 |
Tekintetes Szerkesztő Ür!
A nyugdíjasokról ujy látszik, meg- i feledkezik mindenki, vagy önmaguk- \\ lói feledkeznek meg a n)u :dij"sok, j Iliért sem a helyi lapok, \'sím a ?.".-\' | városi lapokban nem foglalkoznak I velük.
Azokról a nyugdíjasokról, akiknek legnagyobb része kiéidemelte a/.t a járandóságot és elbánást, nini: egy alig 2 éves aktiv, vagy hivAtalbau alkalmazott megkap s amit 35 évi szolgálat után egy nyu.yij suak nem engedélyeznek. K«kr. i a killóni özeli kedvezményekről van szó, ami leginkább a vasutasokat érinti.
De itt alázattal meg kell említenem ugy a háború alatt, mint a békében reánk rólt azt a nicgeröltcteU,-eiube: feletti munkát, melyet mi. jelenleg nyugdíjasok, annak idején ellátni tartoztunk.
NAPI HÍREK
Merényletet követett el FUipp kötöttárugyára Szombathelyen a drágaság ellen, mert egy • jumpert 38 ezer koronáért, egy kölött kabátot 250 ezer koronáért, gyapju ujjas-mellényt 150 ezer koronáért ad. Tessék meggyőződni vétel kényszer nélkül, amig a készlet tart.
— Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
DIVATSALON MEGNYITÁS I Fővárosi színvonalú, a legmesz-szebbmenő igényeket is kielégítő francia és angol női divattermün-«et megnyitottuk. Wagner Fe-rencné és dr. Scherz Istvánné Uengery-utca I., udvarban I. cm.
Lgyínott tanulóleányok felvétetnek.
NAPIREND
December 20, szombat
Római knloHktis: Teolll vl. Prote%an»: Tcotll. Iinctli.-i: Kiulev hó 23 S. V.
Nap kel re^d 7 ón 15 jieríko\', uvup ; «lk dilutin 4 ó:.i C0 |«r(i;-or.
A Meteorológiai Intézet jelenif*t szemit bomít. ko.lo* Utó viitutó, f.vy-[ pont iiUlll hóiulfeikteUel.
Festmény-kiállítás (V.e»ko is Fekete) i PolliiI Egyletben (Klcló\'.t <J ó.\'itúl : uiin .*> órilj*.
Vio/I. l\'iitnj.i: l>lcn liosta. vlníJlík 7 ; Iclvtui i<!>,i:i, Vllif>; Uti^p. röly, l.ínVolo : 1-JitM r.>/c:epltsév<T. i:;óad.»v)k kebele : vstc s, j7 ctVi9 ótakov
Nemcsak mi vasutasok tudjuk, ile a közönség is tudja azt, hogy mit jelent a 36 órás vasúti szolgálat egyfolytában s átérzi annak a munkáink nagy fáradalmait, mikor egy jófo:-galmu állomáson vasárnap vagy fin-nepnapon a Balaton-mentén, egyedül kell lel>onyolitanunk a forgalmi szolgálatot.
Meggyőződésünk, hogy nemcsak 4iogy kedvezmények elvonását nem érdemeljük meg, de nincs olyan jutalom, mellyel egyensúlyozni lehetne a mi felelősségteljes szolgálatiunkat.
Ezekuíán már icá is férek azokra a léuyeges tudnivnlőkra, melyek *l>bonüfl ; \'iiyugü íjaso Kíírí-űi \\ ri ex."
Elsősorban minden nyugdíjas megérdemli azt a kedvezményt, amit egy kezdő, illetve 2 éves vasutas aktív szolgálatban levő megkap.
Miért nem részcsüíhct 35 évi szolgálat után egy nyugalmazott vasutas abban az \' utazási kedvezményben, amiben egy kezdő véglegesített vas-, utas részesül?
Miéit nem kaphatja meg egy nyugdíjas vasutas a tüzelési, fűtési anyagot ugy részletfizetésre, mint a kezdő vasutas ?
Hogy üzemi póllékot a nyugalmazott vasutas nem kap, azt meg lehet écieui, ha ez az osztalék kizárólag befektetési auyagmcgtakaritásl jelenti. De azt nem tudom megérteni. hogy mi okból vonnak le 1026-ig 15 százalék aranykoronát szanálási alapra, annak a nyugalma-mázott vasutasnak, aki fizetésének egyötöd részét nyugdij-alapra befizette ?
A nyugdíjaztatásnál is az aranykorona fizetéssel megállapított ring-sorban alacsonyabban vagyunk besorozva, mint a békebeli papírkorona volt, hololt a rendes besorozás is csak egy minimális megélhetéshez jutattak volna bennünket.
Végül meghallgatást érdemel az is, hogy miért nem választják cl a kifizetendő nyugdíj alapokat egy-két ponttal egymástól.
Tek. Szerkesztő Ur! A volt pénz-flgyminiszter ur Kállay Tibor ajkáról a városházán elhangzott a szó, hogy az aranykoronával egyelőre megállapított tisztviselői fizetések fokozatosan emelkedni fognak olyan arányban, hogy 1926-ig elérjük a normá-lis állapotokat.
Kérdem a t. szerkesztő u\'at a nyugdijasoknak a fizetése is emelkedni fog? Maradtam az igen tisztelt Szerkesztő
urnak Halvax Lajos
nyug. DV. á!lomá»kezctó
— A „Zalai Közlöny" karácsonyi száma. Lapunk karácsonyi száma meglepetés lesz a Zalai Közlöny minden olvasója részére A rendes 8 oldalas ünnepi terjedelmei 16 oldalas melléklet íogja kiegészíteni, melynek hasábjait előkelő fővárosi és ismert helybeli irók és írónők szórakoztaló. tudományos, szépirodalmi cikkei, versei és tárcái fogják megtölteni. A 24 oldah-.s karácsonyi számra már most felhívjuk oívasőúikV Ügyeimét azzal, hogy akik nem előfizetői n Zalai Közlönynek, azok i»ra£r i\'HJSf1 jegyeztessek1 ckV a számot kiadóhivatalunkban, vagy az ujságáriidákbnn, meri ez a számunk csak korlátolt példányban fog megjelenni.
— Tanácsülés. Nagykanizsa város tanácSa tegnap délután tartotta heti tanácsülését a hét folyamán felmerült íolyöligyek megbeszélésére.
— A kórház karácsonyára legr nap a következő adományok érkeztek: gróf Batthyány Pálné (Rigyác) 3 zsák burgonya, 100 alma. 5 kg. dió, l kg. mák; Artner .és Kelemen 5 kg. rizs, 2 koszorú ftlge; üyeucs Laj<»s 2 doboz cukorka. 10 darab szappan és karácsonyfa-dísz, 2 dőli >z gyertya, 1 kg. keksz; Tcutsch diogéria 12 darab finosn-^Szappan: Klein József és Eichner pamut; Rovviifeld cég fél kg. pótkávé és fél kg. sütemény; Sipos cég 2 doboz pisi-.óta; Blumenschein cég 30.000 korona és karácsonyfa-dísz; Merslts testvérek 50.000 korona, kövesdi Boér Gusztávné 15.000 korona.
— Jókai-centennárium Nagykanizsán. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kor igazgatótanácsa már régebben elhatározta, hogy Jókai születésének századik évfordulója alkalmával nagyobbszabásu irodalmi ünnepélyt fog rendezni városunkban s az ünnepély általános érdekénél fogva a rendezésbe Nagykanizsa valamennyi társadalmi egyesületét belevonja. Az ünnepélyre vonatkozó előkészületek folyamatban vannak s a terveket a Kör vezetősége még ebben a hónapban nyilvánosságra hozza.
— A Polgári Egylet rendkívüli közgyűlése. A Polgári Egylet holnap, vasárnap délelőtt 11 órakor rendkívüli közgyűlést tart, melynek egyetlen tárgypontja a nagytermek mozi és színház céljaira való átalakítása.
— A vándorszinház Nagykanizsán tartandó 10 napos vendégjáték! érdekében beadott kérelmet kiadták a sziuügyi bizottságnak, amely megteszi javaslatát a városi tanácsnak az engedély megadására vonatkozólag. Mint értesülünk, semmi akadálya nincs annak, hogy az Alapi-társulat január első felében megtarthass tervbeveit előadásait.
— A Kercsztényszociálista Párt táncmulatsága. A nagykanizsai Kercsztényszociálista Párt folyó hó 26-án este 8 órakor a Keresztény Otthonban műsorostáncestélyt rendez, melyre a keresztény társadalmat ezúton is meghívja A rendezőség.
— Felhívás az összes elemi iskolai tanítókhoz. Zalavármegyci kir. Tanfelügyelösége ezúton hívja fel a tanítóság figyelmét arra, hogy a Magyarországi Tanítók Eötvös alapja ügyében az alap Elnöksége állal közvetlenül küldött körlevélben foglaltakra legyenek különös tekintettel és az alap támogatását szívvel, lélekkel karolják fel. A gyűjtés idejét a Tanfelügyelőség december hó második felére tűzte ki, melynek eredménye hozzá okvetetlenül bejelentendő. Egyben figyelmezteti azokat, akik a mult évi gyűjtés alkalmával kapott iveiket bármi okból még nem küldöüék vissza, hogy azokról utólag számoljanak el.
— A kanizsai bíróságok képviselői a bírósági ünnepélynél. A felsőbíróságok 200 éves fennállását a pécsi kir. tábla és a«körzetébe tartozó bii&gptok .vaxáiaíio ..uvUJA
ünnepi keretben ülik meg Pécsett. Nagykanizsáról Eöry-Szabó Jenő dr. kúriai bíró, törvényszéki elnök, SzaM Lajos dr. ügyészségi elnök és Kovács Lajos dr. UyJabiró, a járásbíróság elnöke vesziRx részt az ünnepségen.
— A legközelebbi országosvásár. Nagykanizsán január 26-án lesz a legközelebbi országos állat- és ki-rak<xíó-vásár.
A „Zalai Közlöny" karácsonyfája
Ma, szombaton délben lezárjuk akciónkat s délután a bejelentett szegények körfllménycinek gondos mérlegelésével megkezdjük az adományoknak összeállítását. Vasárnap délután aztán szétosztjuk azokat a ruházati, élelmi és tüzelő-anyagokat, melyek rendelkezésünkre állanak. Házi ünnepélyünk részletes programját lapunk vasárnapi számában fogjuk közölni.
Az utolsó napon még egyszer mindenkit felkérünk, hogy szeretetadományaival akciónkhoz még hozzájárulni szíveskedjenek.
Ujabban a következő adományok gazdagították eddigi gyűjtésünknek eredményeit:
Rom. kath.plébánia hivatal: 100.000 korona;
Kövesdi Boér Gusztávné: 15.000 korona;
Horváth Szidónia: 1 liter mák. 2 kg. liszt, 1 kg. cukor;
Birő Testvérek: 3 métermázsa aprított tűzifa;
Szálinger Antalué: I fiu kabát;
A\'. N.: 2 üveg paradicsom;
Kudich Ella: 4 sapka, 1 könyv;
Nováczky Lajos csizmadia: 1 pár csizma.
A „Zalai Közlöny"
•terkcsxt6t*ce
ZALAI KÖZLÖNY
1924. December 20.
Leégett egy kincstári Istálló.
Tegnap hajnalban fél 4 órakor itlz ütött ki a Tcleky-ut végén lévő reáliskola épület-csoportjának egyik istállójában, melynek padlásán 250 métermázsa széna volt elraktározva. Mikor a tüzel észrevették, azonnal futárt küldtek a tűzoltólaktanyába, honnét 4 óra után 1U perccel teljes felszereléssel kirobogott a tűzoltóság. Az istállóban lévó 36 lovat sikerült idejekorán kimenteni, a széna és az istálló padlása azonban teljesen elégett. A tűzoltók kemény munka után reggel fél 9 órakor vonultak be. A kár megközelítőleg 130 millió korona. A tüzet valószínűleg egy széuaporciózás közben eldobott cigaretta-vég okozta.
— A fogház karácsonyfájára Aitám Róbert és tioch Oszkár dr. 100-100.000 K-t küldött be az ügyészségi elnök kezeihez. Aki természetbeni, vagy pénzbeli adományát óhajtja beküldeni, kedd délutánig adhatja be Szabó Lajos dr. kir. főügyészhez.
— Uradalmi karácsonyfa-kiosz-tás szombaton és vasárnap. Fö-ut 5. száin alatt.
— Rádió-előadás. A nagykanizsai hősi hadi emlékmű-bizottság holnap délelőtt fél 11 és este fél 9 órai kezdettel rendezi a legváltozatosabb műsorral rádió-előadásait a gimnázium tornatermében. A nagy érdeklődésre való tekintettel a jegyeket ajánlatos elővételben biztosítani a KVi/tty-tőzsdében.
— Temetés. Ifj. Ranekovich János katonai állalorvos holttestét, aki oly szerencsétlen halállal hunyt el ezév julius .13-án Kisbéren, szülei hazatiozatták Nagykanizsára. A fiatalember földi maradványai ma reggel érkeznek a pályaudvarra. Megérkezés után felravatalozzák a katolikus temető halottasházában és\' délután 4 órakor beszentelés után örök nyugalomra a családi sírboltba helyezik.
— Óvókötelek bejelentése. Mindazok a szülők és gondnokok, akik 1920. szeptember I. és 1921. augusztus 31 közt született gyermekeiket, mint óvókötelescket még nem jelentették he törzskönyvezés végett a tanköteleseket nyilvántartó hivatalban (Városháza, II. emelet, 32. ajtó), azok ebeli kötelezettségüknek e hó végéig feltétlenül tegyenek eleget, annál is inkább, mert a jelentkezés ezen utolsó terminusának elmulasztása a kihágás! eljárás megindítását vonja maga után.
— Tejrazzla. A magyaróvári állami vegyvizsgáló állomás vegyésze a városháza udvarán lejvizsgálatot tartott, melyre az összes piacra igyekvő, vagy ott már helyet foglalt tejárusokat összegyűjtötték. A vegyész két ládikában magával hozta a vizsgálathoz szükséges műszereket és anyagokat is s a legszigorúbb vizsgálatot tartott, annak eredményéről azonban nem nyilatkozott, hanem a gyanúsnak talált tejmintákat felvitte vele Magyaróvárrá. A vegyész a tejrazzia után egy-két élelmiszerüzletben is vizsgálatot tartott.
— Ma és minden este orow zenekar hangversenyez a Koronában.
Budapestre utazók figyelmébe! Karácsonyi üdülés a Marit szigeten! A Nagyszállodában kétágyas szoba Tütéssel, gyógyfürdővel háromszori étkezéssel díjmentes belépővel és lóvasutjeggye| nsszcs adókkal személyenként lfiü\'ooó ko rónától. Délután és este zene. Külön iMpálya a gyógyfürdőben. Kénesfor-ras-fürdő, szénsavfürdö. dialhermia Autóközlekedés iélóránkénl a üp í körút 2. sz4m C|61li á||0miS[ó| 1
— Férfíszabó-iparosok nagy karácsonyi délutánja. A nagykanizsai férfíszabó-iparosok f. hó 26-án karácsony másodnapján délután 5 órai kezdettel az Ipartestület termeiben nagy, műsoros, jótékonycélu dél-útónt rendeznek, reggelig tartó táncmulatsággal.
— A Zalaváriiiegyel Gazdasági Egyesület december 20-án délelőtt fél 11 órakor Zalaegerszegen, az egyesület székházában rendes közgyűlést tart. A tárgysorozat legkiemelkedőbb pontja 1) Az egyesület ünnepélyes székházttnak felavatása. melyet délelőtt fél 10 órakor a plébánia templomban szentmise előz meg. 2) Az egyesületi székház felépítésére kiküldött bizottság jelentése és javaslat az épűle/ átvételére. 3) Az 1925. évi költségelőirányzat előterjesztése. 4) Hertelendy Ferenc emlékmű felállítása felett való határozathozatal. 5) A" keskeny-nyom-távotságu vasútvonalak előmunkálati engedélyének meghosszabbítása stb. A közgyűlés előtt délelőtt 10 órakor igazgatóválasztmányi ülés lesz.
— Uri- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezsil cégnél, Fó-ut 5.
;= Elveszett egy ponyva Iháros-berénytől Nagykanizsáig levő kocsiúton. Becsületes megtaláló kéretik, mivel rokkant az illető, adja le a kiadóhivatalba.
= Bőr-retikülök a legnagyobb választékban, legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
■■ Cigarettázik ön? Sodorjon Janlns papid.
MOZI
Az Uránia szombat-vasárnapi műsora esete ennek az évnek s az egész filmszakmának nagyszerű vígjáték meglepetése: Buster Keaton, aki nálunk Skót név alatt a Corvin-színházban az Isten hoztával hallatlan siker mellett mutatkozott be. Az egész szezonban 2 képe van, ami a splendid isolation bélyege. Az Uránia most mutatja be az Isten hoztút 7 felvonásban.
A Világ viszont egy nem régen ugyancsak világhírnévnek örvendő nevet elevenít fel — a hiresTarsan-filmet — főszereplőjének: Elma Lin-kolnnak nevét, kinek egy váratlanul izgalmas, érdekes filmjét, a Láng-pöröly-1 játsza.
TÖRVÉNYSZÉK
Régi pör
Évek óta húzódó pör kerlllt a Kenedi-büntetötanács elé. Kránitz Lukács József zalaszabari birtokos hosszú polgári pereskedésben volt Berta Gábor szabari borkereskedővel, amelynek folyamán Berta esküvel is megerősítette vallomását. A bíróság ennek folvtány Bfcrta Gábor javára döntött. Kránitz Lukács József azonban nem nyugodott meg ebbe, hanem liainistanuzás bünteté-vel vádolta Bertát. A kir. ügyészség azonban nem vállalta a vád képviseltét. mire Kránitz Lukács mint fő magánvádló vette át a vádat. Tegnapelőtt volt ebben az ügyben a főtárgyalás. A kihallgatott tanuk vallomása után a kir. törvényszék Berta Gábort felmentette a- vád és következményei alól. A főmaeánvádló fellebbezett a bíróság felmentő Ítélete miatt.
KÖZGAZDASÁG
TÓZSDE
A legutóbbi zárlatnál valamivel kedvezőbb hangulatban indult a inai tőzsde, azonban a piac ma is igen üzlcttelen volt, alig alakult ki forgalom! Később átmenetileg az árfo-lyampK- kissé lemorzsolódtak, zárlatkor azonban ismét a nyitási nivó volt érvényben. A favorit papírokban alakult ki kis élénkség, melyek közül a Danubius, Kőszén és Georgia tudták az érdeklődést magukravonni. A Pesti Hazai is jó kereslet tárgyát képezte változatlan árak mellett. Egyes értékekben bécsi kínálatra alacsonyabb árfolyamok kerültek felszínre, igy pld. a Salgóban, mely néhány ezer koronával a tegnapi kurzusa alatt zárt.
A budapostl tözado délután I órai xáróárfolynmni a következők i
Aotol-Magy. Mtul
Lloyd bank Magy. Hit. Mi/ló* Ltaiámlt. 01.-M. bank Ontr. Hit. Baakvereln Pötdhlteib.
Hwv.\'txl. J. b.
Ingatlan M.-C.eh Iparb. Forgalmi
Kw. II.L:
M«K) ar-Nímel
Körp. Jílrüog Virotl biuk Mtrcui
StlvJioil Ip.
UpíWltoil
PöVifMl
KóWnyal Tak
Által. Tak.
Moktir
Hiial tUA
Elti M. BliL I
Fonclírt
Magy.-PraucU
Malmok Soia.-M. Concordla
Budipeitl
HungirU Kiiilymalom Viktória TörOktienlm. Tr. Danubli
Bányák
Bauiil
Bvocilnl w -.- I V Cement Síimiil
Kotvd
Köb. Oiil.
Magenl! Magy. atph Ali. K&wín ;
N\'arybittonyl
"
ikJ
Urikinyl V
Nyomdák Atlienaeuin P6viroil ny. Funklln Olobua Pallai Mval
Slepltineum UJiigiiera
VttmGvck
Bt AJ I w.g I
K6buig OjiJ. Oípicy. Ftgy*ef l<
(Wni Dan. 31
Qinx Vili.. I!
Holtom KOhue Llptik
Jiif
Magyar ac4l Helga fim
m<Tuí
Vegyipar Vagcttgyir Rlina
Rcxiteinann
39ÍO 1975 25 SO
Egyei (a 1!(
Oullnann 755
KiiOibinyal 14"fC
Lfgnum U
Nemell fa 515
Olt 550
ttíibinyal 100
SilavAnla 705C
Nailel 2220
Vlkt. bútor 25C
Kóilekedí a
AdrU —
Atlanllka 31
Uvanlt 90a
■Mftr. 235
Hur I8S
Köiutt 56
Virr.al M
Dilivaaut 55
Allamvaaut —
Timi 155
Cukorgyárak
Ditcukc-r 5JS
Cukoripar ÍSSO
Ceo.vla 414
Meiílt. cukor 1«J
Stumtner 2400
Élelmiszerek
Cilnr.er —
Sratlml — POtpékl Tokaji bor
Htlktrtak. 2450
Qáz. Villámot
Egy. In6 8M
Juli Ind —
A\'.l ült I*
Au.r 1000
Phöbos 81JC
Olajok
Olajipar 110
Marotl p«lr. —
Sör txctx
CivJroiI ilr 40
KlrálytOr 75
K5b. polj. »flr -
Kejlevlth Cogn -
Ríuvinyiir 375
0»(hwindl Í0$
a1;.""
Juta I Oyap|uino*ö
Ooluberger li
Karion t
Pamullpar 1 SiOvú-Kötö
Vegyipar
Sp4<llum I
ríín
Huog. mfltrlgyi I Salkra
Danlca I
Keleti Murányi TOrtk
KOIÖnfiltk
Dorogi
Omnrul 2
iDteiiealo
Jelcfoo 1
t\'«nnel6 2
Papíripar
Hangvalpar
Slarflím
Utótözsde
Irinyial tartott. Hazai Bank 140—142, Leszámítoló 72. Satgó 564 568. Rima 134— 138, Osztrik Hitel 171-172; Magyar Hitel 516-518. Nova )62-16b. Oanz Danubius 32.36 3275. Kószén 3220—3250. Sziszvári 330, Kohó 130. Magnezit 2275. Ucocslnl 1300, Pesti Hazai 3435-3455, Georgia -110-413.
Bécsi tőzsde
Zlrlatl árfolyamok: Osztrák Hitel 167.5, Magyar Hllel 192. Államvasút 499.9. Déli-vasút 53.15. Rima 133, Salgó 554, Oszlrák Hofljerr 40. Magvar Hoflicrr 130.1, Dili elsőbbségi .502. Krupp 225.5, Alpesi 303.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzuson átszámítva N.834 S4 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Val J Iá k Devizák
Anjol lonl 34A»0-347C«» Amalerdaa 3M30 W77»
C«eh korona 2303-W3 lielgrid 109S-I10J
Dinár IG7« la* Berlla 17445 17531
Dolli/ ?»)• 735CO Bukatta* 37*^77
Francia ír. 3M7-3957 HiQuitl MU.WM
Hollandi írt. 2MJ02955J Kopenhigt IWOiYM
L«l 375-377 KrUatlinU llOáS-llia
Ura 528 534 l.onJou 3«5<XM-J470CO
U/a 3100-3130 Milano JI203I34
Belga Irank Newyork 7í3?a73750
Oaitr. kor. 033010180 PJrla 3437 3Wr
Din kor. I2;»-I2»20 Prigt J2J3-223S
Svájci frank I4II5-I4255 SiAfla Mi-Sít
Svéd kor. 195(0-19710 Slixkholn I98I0-I99I0
Nor*íg kor. I0S55 11045 Wien l(U 30-103-10
Mlika 172*5-17395 Zürich 142IS14MS
Zürichi zárlat Pirii 276750, I.on<Jon 2428 50, Newyork 516.25, Brüssel 2560 —. Malland 2203—, Holland 208 40, Berlin 122 90, Wien 72 70, Sofla 377 50. Pragn 1567-50. Budapest 70-—. Varsó 99 40. Bukarest 260*—. Belgrád 770.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VAI-UTA
legnip ma tegnap na
Bíc» ...............% 1019615 951019450
Berlin...............5715 M- 5680 5720
Prága ............... 478 | 47850 476501 477
Newyorkban 13.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ezdjt eeykoronás 6150-6350, kétkoronái 12.300 12.700. forintos 16.500-17.000, öt-Koronás 31.150 -32.550, színarany 50.000— 50 500, arany huszkoronás 333.000—335.000, platina 210.000-220.000.
Terménytőzsde
Boza tlszav. 76 kg-os 510.000 -512500, 78 kg-os 520.000-522.500. egyéb vld. 76 kg-oa 507.50O-510.000.78 kg-os 517.500-520.000, rozs 427.500—432.500, sörárpa 470.000— 500.000, takarmány árpa 400.000 - 420.000, uj lengeti 250.000—255.000, kölci 260.000 -270.000, korpa 220.000 -222.500. zab 395.000 - 410.000, repce 660.000-690.000.
Hangulat szilárd voll. A buza 7500, rozs 2500 koronával drágult. Az üzleti tevékenység alig észlelhető méreteket oltott, ugy, hogy pld. búzában egyetlen kötést sem jelenteitek be a titkárságnak. A nagyfokú tartózkodás oka az, hogy az amerikai piacokon beállott drágulást a vásárlók nem gondolják tartósnak, az elídók pedig továbbra is emelkedő tendenciát várnak. Igy a kétféle fclf<>gá.\\ az árukínálat és ajánlat nem tudnak egymásra találni.
Sertésvásár
Felhajtás 1714, melyből eladatlanul visszamaradt 700 drb. Elsőrendű 26.030-26.500, szedett 24.000 25.000. szedclt közép 23.000 —24.000, köiuiyn 21.000—22.000. elsőrendű öreg 24 000 -24.500, másodrendű 22.000— 23.000. angol sUlüó 22 000 -25 000. szalonna npgyban 28.000 -28.500. zsír 31.000 -34 500, 1 thuzott hus 35.500 -37.000. szalonnás lél-sertés 30.000-32.000. A vásár lanyha volt.
Szerkesztői üzenetek
K. I. dr., Keszthely. Köszönjük szép tudósításait. de ezúttal lel nem hasznáthaljuk, mert késve érkezett s a zalamcgyci sajtó már részleteiben megírta mindkettőt közvetlen az ünnepély és az ülés lezajlása ulán: Máskor korábban kérjük a hasonló vagy egyéb tudósításokat.
Sz. M. Nem feledkeztünk cl még nálunk lévő kéziratától. Csak alkalomra várunk, hogy leközölhessük.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv-
kereskedés RT, Nagykanizsa
1ÖÖ4. Decembcr 20.
t ZALA! KÖZLÖNY
Apróhirdetések
Házat vennék kisebbel kerttel 110 millióig, Iikás májusra kell Megbízottam Szlgrlttt Iroda, Fő-ut 8. 1530
Keresek egy éves kis llam mellé egy jó csalidból való leányt, kl a szobaleány! leendőkben Is segédkezik, esetleg néinet Is feliét. Cfm a kiadóban. 243S
KAUFMANN KÁROLY
url és női divaláruháza a legolcsóbb bevásárlási forrás a Ounántulon
- Telefon 372. szám. -Kérem a c I ni r c ügyelni.
Eladó leljoteh Jókarban levő fiiszer- és mis állványok, nagy lisztes láda 3 fiókkal, puli és fűszer lábla. Sugár-ut 40.
Gép- és gyorslrási gyakorlal elsajátítása céljából mindon díjazás nélkül ajánlkozom délutáni órákra. Clm a ki-idóban.
írógép i Remlugton Porlable 5.340.000, 10. Modell tabulatorral 7,000.000 korona írógépszalagok kaphatók Szabó Antal fegyverüzletében.
FlaHfí W liármas parkettal be-rakoti garderob keményfa szekrény csiszolt lüköriel és fiókokkal, íróasztal, különböző fotelok, szekrények és háztartási cikkek. Egy Jókarban levő fdrdőszobakészlct öntött káddal, gőzfűtéssel — Bővebbet:
VIOLA kárpitosnál.
Ugyanott 2 Ukás ti boltbclyUeg kUdó.
Való 1 5 Akordos amerikai gyürüs cltora cbdó. Megtekinthető Ágoston duhánytózs-déjében, Telekl-ut. 2442
Örökbe adnám 8 hónapos kisleányodat jobb családhoz. Hrdeklidui lehet Dl.igó Fcrencnénál. Magyar-utca 155.
Atilla-utca 50. számú ház eladó. Bővebbet ugyanott. 2400
Rövid zongora és egy Pianlno eladó. Magyar-utca 29. 21G1
Alkalmi ajándékok: üvegezés és nagyon i«p minden al.iku képkeretek legolcrób-b»n Skopálnál szerezhetők be. Özsébet-
(arácsonyi vásár
Szerb Ernőnél
Csengery-nt 6. játék óriási választékban Edényáruk Háztartási cikkek
Kosarak • »
Oveg, porcellán • •
Legolcsóbb bevásárlási forrás. ^^_-< o
Egy jókarban levő használt nagy
vaskályha
eladó.
Cim a kiadóhivatalban.
Halál-légió
szolgálatában
Irts: Truzslnszky István Ára 22.000 K.
Kapható a .Zalai Közlöny-Adóhivatalában.
MIMIM CUKORKÁK
a legnagyobb választékban, süícmOnyck, karácsonyfadíszek a lej-különbözőbb ■ kivitelben — kicsinyben és nagyban
Herrnstein Béla
cukorka és csokoládé nagykereskedésben
(Volt KAköcxl-voodctló) —
Csak a karácsonyi ünnepre utcán ál:
l It. prima ó rizling ...... K 18.000
Ml. prima «j. sötétvörös... K 16.000 1 li. igen jó uj, sötét vörös K 13.000 DUDÁS korcsma, ,Magyar-utca.
Ön.x.ellensége
ha nem az olcsó és legjobb
ruha-festéket
használja. — Kapható :
STASHPF ZSISMGKU
fűszer- és csemege-kereskedésében Nagykanizsa, Bazárépület.
Ugyanolt l kg perg. akiícinéz 25.000 K
„KAKAS\'
Elsőrangú
Halban & Damask-félc
férfi velour-kalapok
érkeztek. Férfi gyapjú ís nyulszSr-kalapok, valamint fírfi ís (in télisapkák
nagy választéka. Nöi liltz-kalap 120.000 korona.
gyenes és vida
NAGYKANIZSA.
Tölsj-, dirt, cscrcsnyc, bükk, hArs stb
M\\M és erdőket
leglobb árban vásárol a
Fornérgyár és KernéajfaUrmelö R. T.
Budapest, IX., Csont-utca 1.
Karácsonyfadíszek
Gyermekjátékok Társasjátékok Képeskönyvek, ifjúsági iratok Ajándéktárgyak
felnőttek részére nagy választékban, olcsó árakon kaphalúV
^Fische! Fülöp Fiainál
Nagykanizsán.
iur0-
Nagy karácsonyi vásár
BECK BEIL& áruházában
ERZSÉBET-TÉR I. SZÁM.
Versenyen fcliil álló áron kaphatók:
férfi fehórnemüeii, socknik, natlrár;- és soofcni-tnrtók, fópfi íi női kötött- és bőrkesztyűk, női kötői i kabátok, sálck és harisnyák, gyermekig kabátok, sapkák, kesztyűk, harisnyák, láti-
\'W védők, továbbá nagy választékban csipkék és szalagok.!
, . - -

I ?\'V!,gy 1 S> itf\'SX CS\'fr l"\'l,clen mellékhelyiségekkel azon-I 2 szobás BOT tmlra, jó lelépés mellett keres
I SZIGRISZT LÁSZLÓ irodája, Fő-nt 8.
Bnzór-udvar.
Ehrenstein Karoly
uri és nöi divatárnháza Csengery-ut 6. szám
Női kölötl harisnya 22, 16, 10 ezer
Női mouslln harisnya 36, 22 NŐI monslln harisnya l» 45, 40 Női selyem flór harisnya 60, 50 FélII socknl 28, 14, 750*0
Férfi socknl mintás 45, 40, 35, 32 ezer Téli női kcztyll 50, 40, 35 Téli fé{ll kcztyll 75, 65, 38 Kötött selyem nyakkendő 14, II Selyem nyakkendő 75, 60, 55, -45 Prima zefír Ing 2 gallérral 160 Prima fehér ing |QO
Prima frakk-lng 170
Férfi Ilór harisnya hosszú 80 Férd kötött harisnya hosszú 48 Zsebkendők 30, 25, 20 .
Bokavédők 100, 90 .
Női és férfi angol kutyabőr bélelt kez-tvök, selyomschál, női- és férfiernyők. Ruhadiszek, divatgombok és az .összes rövidáru cikkek nagy választékban.
meghívó.
A OUHÁHTULI ÉlELHISZER- ÉS ÁRUFORGALMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, HAGYKAIIIZSÁII
1924. ívi itcccmbcr hú 29-en díltitán 2 inkor, saját liclyiséyOlicii tartja
rendes évi közgyűlését,
melyre a I. részvényesek ezennel meghivatnak.
TARGYSOROZATI
1. Igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentések az 1923. Uzletévról.
2. Az 1923. évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása és a felmcntvények megadása feletti határozathozatal.
3. Igazgatósági és felügyelő bizottsági tagúk valasztása feletti határozathozatal.
4. A IdUgycIÓ-bIzoUsági tagok díjazásának tncgalhpilása.
5. A Idoaság cégének megváltoztatása feletti haiarozathozatal.
tí. Esetleges Indítványok.
Nagykanizsa, 1924. december 18-án.
AZ 1GAZGATÓSÁO.
Jegyzet: A zárszámadások és mérleg a t. részvényeseknek a Uisaság liodajában rendelkezésre áll.
Az alapszabályok II. §-a értelmében, a köz^yüUsen azon részvényes bir szavazati joggal, aki részvényeit legkésőbb a közgyűlést megelőző nap déli 12 órájáig a társasig pénztáránál leteszi.
MÉRLEG I Vagyon i Pénzlárkészlet: 1,855.*7950 kor. Adosok: 5.8S6.9130.5 kor. Gépek és anyagok: 22,5*25.934 83 kor. Fa-Ipari áruk: 2,481.880 korona. Ingatlanok: 9,873.118 korona. Berendezések és felszerelések: 3I3.S67 korona, -/összesen: 42,966.922-3* korona. Teher i*»Ál.iptókc : 2,tkX).O0o kor. Hitelezők: 39.C03.204 69 kor. Kendcs tartalékszámla: 21.118 5U kor. Egyen-leg, mint tiszta nyereség: 1,942.599 kor. Összesen : 42,966.922*38 kor. NYERESÉGVESZTESÉG SZÁMLA i Nyereség i Nyereség athozat az 1922. évről: 68.949-52 kor. 1923. évi nyereségek: 22,612.439 87 K. Összesen: 22,681.389-39 kor. Veszteségi Személyzeti lizetések: 5.689.250 kor. Heti-fizetések és munkabérek: 5.211.990 kor. Üzleti költségek: 7,072.<W39 kor. Kamitok: 2,764.650 kor. Kgyenleg, mint tiszta nyereség: 1,942.599 K. Összesen: 22,681339-39K.
Karácsonyi vásár!
Férfiingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, nadrág- és harisnyatartók, nöi-, férfi- es gyennekharisnyák és keztyük, bőrdiszmüáruk és bőröndök, selyem schál, gyapjú mellény, eső-ernyók, D. M. C. himzőpamut, hor-golócérna, gópselyem, Ivukselyem, műselyem és kőtőpamutok a legjobb minőségben és legolcsóbb arban beszerezhető
Szomolányi Gyulánál
Csengery-ut 2. szám. jjd
ZALAl/KÖZl.ONY
1924. December 20

\'lEssaDdíss;1
Nagy karácsonyi cipővásár
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA
cipőáruházában
riA
Focit 2. szám. ■ Alapítva 1877.
Olcsó árainkról az alanti árjegyzék tegyen tanúságot.
Női cipők
Fekete magasszátu cipő . . 250 ezer
Barna magasszáru cipő 350 ezer
Posztó cipő körül bőrözéssel 205 ezer
Lack cipők ......400 ezer
Antilop divatcipő .... 390 ezer
Uri cipők
Fekete fűzős cipő .... 250 eze-Barna amerikai cipő 290 ezer, 390 ezer
L&ck cipő..............400 eze>
Posztó, fekete utcai cipő bőrtalppal, érzékeny lábra, vagy
hócipő helyett is ... 220 ezer
Gyermek cipők
Barnai1 varrott 18-20 ig815, szeges 65ezer B..ri aIavarrott21 25 ig 137,szeges 110ezer \' ekete I\'1 varrott 21-26 ig . . . 75ezer
Komói cipők
Kockás pos/tó, varrott bőitalppal 95 ezer Tiszta gyapjú posztó, bőrtalppal 120 ez r Férfi tiszta gyapjú posztó, bőrtalppal ........130 ezer
Sámfa párja......30 ezer
Cipőkenőcsök, cérna- és bőrfiizők, tisztító- és ápoló-szerek.
Hócipő és sárcipő: Eredeti Reithoffer, Viking svéd és Hood amerikai gyártmányok kaphatók.
Báli újdonságok nagy választékban!
Sport-cipőkben és pmitalpu cipőkben nagy raktár.
Mérték után készítünk a legkényesebb igényeknek megfelelő cipőt, melyhez mértékül egy viselt cipő is elég.
Kérjük kirakatainkat megtekinteni
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar é» Könyvkereskedés R. T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ot.nb.ck Károly).
63. évfolyam, 292. szám
Nagykanizsa, 1924 december 21, vasárnap
Ár* 2000 korona
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5 Interurbán-Telefon 78, nyomda 117. szám
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Előfizetési ara: Cgy hóra 30.000 koron* Három hóra............... 90.000 korona
A csepeüa kiköiőhid felavatása
Hatvan kilométeres Duna-szakati bekapcsolódott a forgalomba — Budapest, a szabad kikötö forgalom központja — 1,700.000 aranykoronába került a hid
Budapest, december 20
Ma délelőtt fél 12 órakor avatta fel a gubacsi hidat Bethlen István gróf miniszterelnök. Az ünnepélyes felavatás az uj liiduak pesterzsébeti feljárójánál a Pesterzsébet és Csepel község közli közúton történt.
A fellobogózott és feldíszített hídfőnél két díszsátrat állítottak fel, az egyiket a kormány tagjai, a másikat pedig a meghívott előkelőségek számára.
A miniszterelnök pontban fél 12 órakor érkezett meg Walkó Lajos kereskedelmi miniszter, Mayer János föklmivelésügyi miniszter, dr. József népjóléti miniszter, Nádossy Imre országos főkapitány és több . politikai előkelőség kíséretében.
Mauret Gyula miniszteri tanácsos, kikötőügyi kormánybiztos üdvözölte a miniszterelnököt. Majd beszéde lovábbi folyamán előadta, hogy a hid építésének teljes költsége 1 millió 700,000 aranykoronát tesz ki. A hid lehetővé teszi a soroksári Duna-ág rendezését, hajózhatóvá tételét és biztosítja a vidék gazdasági fellendülését és az egészségtelen mocsarak eltüntetését. Biztosítja továbbá a lassú folyású, mintegy 60 km-nyi hajózási csatorna létesítését, mely Budapest élelmezése szempontjából bír rendkívül fontossággal.
A miniszterelnök válaszában ismertette a felavatandó hid rendkívül
horderejű jelentőségét. Eme hid megnyitása után — mondta c miniszterelnök — a csepeli kikötő építése nagyobb lépéssel haladhat előre s ha az épilés munkálatai befejeződnek, a csepeli kikötő lesz az, amely Csonkamagyarországban és a fővá-városban újból összpontosítja azt a forgalmat, melyet elvesztett.
A miniszterelnök ezután lelkes ováció közben átszakította a hidat elzáró nemzeti szinü papírszalagot és az előkelőségek kíséretében végig ment a hídon, melyet átadott a forgalomnak.
BELFÖLDI HfftFJC
Snilth Jeremiás legújabb jelentése. Smith népszövetségi főbiztos most készült el legújabb jelentésével, amely még a novemberi hónap eseményeiről számol be és behatóan foglalkozik a legutóbb kiadott törvényjavaslatokkal, a korona helyzetével, a valut.ii is viszonyokkal, a kereskedelem, mezőgazdaság és ipar viszonyaival és a külföldi tőkének magyar piacon való elhelyezésével. Smith főbiztos hetedik jelenlését — amely az összes eddigi jelentések közül a legrövidebb — hétfőn délután a íja ki és csak kedden reggel
kerül a nyilvánosság elé.
1
A Tábla százéves jubileuma. A királ, i Tábla tegnap ünnepelte fennállásának 100 éves évfordulóját. A fővárosban a Tábla dísztermében 11 órakor délelőtt nagyszabású ünnepély volt, meiyen az összes fővárosi táblabirák és közéleti előkelőségek közt Pesthy Pál igazságügy-miniszter is lésztvett. Juhász Andor dr. elnöki megnyitójában szomorúan emlékezett meg a/, elszakított Táh-lákról s a birói függetlenségnek a csonka országra, a forradalmak után való fontosságáról. A megnyitóra Pesthy Pál igazságügyminiszter válaszol!. A magyar bíróság mindig részese volt — mondotta — a magyar nemzet fejlesztésének s működése ma is a jövő boldogulás útját mutatja. Dr. Popp József az ügyvédi kamara nevében, majd a főügyészség elnöke Dabasi Halász Sándor szólaltak fel, majd a díszülés az elnök záróbeszédével végetért.
Zita királyné köszönete. Zita királyné Őfelsége Apponyi Albert grófhoz a következő levelel intézte: „Kedves gróf Apponyi! Az ország különböző részeiből a hazai társadalom legkülönbözőbb rétegei, jómódúak és szegényebb sors-ban levők egyaránt — olyan sok tanújelét adják sztvjús4guknak és királyhüségük* nek, midőn Királyukat, valamint Engem és a királyi árvákat ajándékokkal halmozzák el.
Itt a távul idegenben kétszeresen átérzem alattvalói hüségük és szerető szivük melegségét, mely nemcsak megdicsőült Királyuk özvegyének és árváinak szól, hanem hin öke előt-
tem a magyar jövendőbe vetett hitnek. Ebben a rendíthetetlen hitben uő fel Királyuk és ez a hit fogjaJJt a drága hazában egyesíteni szeretet magyar nemzetével.
Kérem, adja tudtul mindazoknak, akik felkerestek adományaikkal és hűségüknek megható megnyilvánulásával — királyi köszönetemet. Zita."
Az Irinyi-utcai Klub-affér. A tegfiapi számunkban közölt Klubaffér ügyében a budapesti főkapitányság most aziránt nyomoz, vájjon Klár Zoltán dr. jogos önvédelemből használta-c revolverét, vagy pedig szándékos emberölés kísérletének vétségét követte el. A rendőrség ebben az ügyben megkezdte a tanuk kihallgatását. A fajvédők pártjának ügyésze szándékos emberölés kísérlete cirnén telte meg feljelentését dr. Klár Zoltán ellen, akit egyébként kihallgatása után elbocsátottak a rendőrségről. Az eljárást lovagias uton is folytatják.
A Délivasut kedvezményes Jegyeinek megújítása. Illetékes helyről nyert értesülésünk szerint a Duna Száva Adria Vasultársaság (azelőtt Déli Vaspályatársaság) a magyar vonalaira 1924. évre érvényesített katonai és polgári köztisztviselői igazolványoknak érvényességét 1925. évi január 31-ig meghosszabbította.
A koronacsempészek bOnpöré-nek ítélethirdetése. A budapesti büntciőtörvényszéken több napon keresztül tárgyalták azt a megvesztegetési ügyet, amelynek vádlottai Kampiner István detektív, A\'agy Jenő magántisztviselő és harminc
Gróf ur
Irta: Fintu Sándor
Az osztályom nebulói között leg-csacsibbnak mutatkozott a kis Gróf Jani. Nem az esze volt rövid, hanem a szorgalmát tapasztaltam hiányosnak. Amit az iskolai magyarázatok után tudnia kellett, a/.t még elfelelte értelmesen, de az otíhoni leckékből már alig tudott valamit s a házi feladatokkal rendszerint adósom maradt.
Próbáltam százféle módot, hogy a lelkére hassak, de a kis Jani gyerek csak megmaradt olyan szomorkás hallgatónak, akinek csak a szeme beszélt a szája helyett. Amint rám pillantott ijedt tekintetével, a tágra nyílt, kék szemek fátylas tükrén annyi gyermekbánat, korai szomorúság borongott, hogy mindig megsajnáltam s a dorgálásnak cirógató biztatás lett a vége.
Az ilyen nyilvános ösztönzésekbe az osztálytársak kisded bölcsessége is beleszólt s amikor lefestettem Jani előtt a rossz tanulók és a buta emberek nehéz sorsát, az egyik leg-fürgébb észjárású bikfic azt találta közbeszólni:
— Akkor sohase lesz belőled igazi gróf ur.
— Mert a grófok okosak T—kiáltotta utána cgy másik.
— Meg aztán nagyurak — mondta egy proletár.
Igy maradt az én Janimon a gróiuri titulus, mert a gyermekszívek társadalmában nincs elhallgatni való titka mások életének.
Nem annyira csufszónak vették, mert szerették, a hallgatag, szclid gyereket, inkább csak noszintották vele:
— No, gróf ur, mutasd meg, mit tudsz ?
Az éii_ Grófom azonban nem igen fitogtatta a tudományát. Hivattam apját. Rendőr volt a városban. Hatalmas szálfa ember. Szolgálati jegyen irt katonás nyíltsággal, hogy nem jöhet, hanem csak fogjam a gyereket keményen, hadd legyen ember belőle.
Erre többször lezártam a gyereket. A déli dutyizást még csak tilrlr, délután azonban kiszakadt a szivéből a sírás.
— Tanitóbácsi, szépen kérem, engedjen el! Legyen szives, eresszen haza! Máskor majd tanulok.
— Ugy-c, félsz, hogy megver édesapád ?
— Nem, tanitóbácsi, nem ver meg, mert nincs itthon.
— Hát hol van?
— Szolgálatban.
— Hát akkor édesanyád ver meg.
— Az se ver meg.
— Miért nem bánt, hiszen megérdemelnéd. te kis haszontalan?
— Azért nem, mert beteg.
— Mi baja?
— Nem ludom — felel könnyes szemmel a fiu.
— Mióta beteg?
— Már régen.
— Fekszik ?
— Fekszik. A kórházban. Aztán én viszek neki ebédet! — sir fel újra a fiu.
— Te füllentesz most nekem, hogy hazaeresszelek.
— Nem, tanitóbácsi! Igazat mondok. Legyen szíves, engedjen haza!
Meghökkentett a dolog.
— Jó, hazaengedlek, de én is veled megyek.
A gyerek felcsillanó szemmel ugrik föi.
— Mehetek, tanitóbácsi ?
— Mehetsz.
összekapkodta könyveit és elindult. Visszanézett jövök-e utána. És sietve bandukolt előttem hazafelé.
Az szomszéd utcában megállt cgy házacska előtt.
— Itt lakunk, tanitóbácsi! Beme-
hetek ? — kérdezte félénken, mintha még mindig kétségbivonná engedékenységemet.
— Menj csak!
Takaros, tiszta udvar. Néhány lakó.
— Olt az ablakunk! — mulatja vidáman Jani. — Az Irénkénk is ott ül.
A jelzett ablakban valóban ott ült a vasrács mögött egy három éves leányka. Olyan Gróf Jani forma, szelíd arc cska bájosaob kiadásban. Boldogan integet bátyja felé.
— Elkérem a kulcsot a M Inár nénitől — mondja Jani.
— Ki csukta be a kis Irénkét?
— Édesapám, amikor elaltatta ebéd után. Aztán elment szolgálatba. Az Irénkénk meg már fölkelt. Itt szokott várni az ablakban.
Molnár néni előjön a kulccsal. Maga nyit ajtót s tanácsokat oszt a gyereknek.
— Édesapád a kászliba tette az ebédet. Vigyázz, mert meleg még a lábas! Van bableves is, meg turós-csusza.
A kis Irénke elénk toppan.
— Bátta mit hoztá?
A fiu félve pillog rám s lassan húzza elő zsebéből a törött pala-vesszőt, talált gombot, gyűrött képet. A kislány boldogan kap rajta.
2
ZAIA1 VftZLftNY
December 21.
társuk, akik között számos fővárosi nagykereskedő és ékszerész szerepel. A törvényszék ez ügyben december 27-én fogja kihirdetni az Ítéletet.
Azjp.arosság adósérelmeinek orvoslása
Vargha Imre dr. államtitkár személyesen fog lejönni Nagykanizsára
Nagykanizsa, ilcccmbcr 20
Ismeretes, hogy Kállay Tibor dr. volt pénzügyminiszter, a nagykanizsai választókertilei u< mzetgyülcsi képviselője legutóbb Nagykanizsán léte alkalmával az Ipartestületben meghallgatta az ipan>sságr,ak kíilön-féle, különösen az adózásra vonatkozó panaszait.
KáilaxfTibor dr. tegnap levelet intézetté Ipartestület elnökségéhez, melyben közli, hogy a nagykanizsai iparosságot crt adózási sérelmek ügyében megkereste\' Vargha Imre dr. államtitkárt és kérte az anomáliák megszüntetése érdekében. Az államtitkár jelenleg ugyan beteg, de mihelyt egészségi állapota megengedi, azonnal személyesen fog lejönni Nagykanizsára, hogy meggyőződjék "az adózókat ért sérelmekről s erélyesen közbelépjen azok megszüntetése érdekében. A legtöbb panasz a forgalmiadó-átalányok nagysága és azok behajtása körül merült fel. Az államtitkár a panaszok beigazolódása esetén legmesszebbmenő közbenjárását igérte meg dr. Kállay Tibor utján Nagykanizsa iparosságának.
Kállay Tibor dr. azonkívül érintkezésbe lépett dr. Cserö Béla miniszteri tanácsossal is, akitől ugyanilyen értelemben kapott választ. Különösen általános volt a panasz annak idején, hogy a különféle adókat behajtó közegek sok esetben olyan modorban kezelik az adó-alanyokat, amire azok a legtöbb esetben nem szolgáltathattak okot. Kállay Tibor közbenjárása folytán remélhető, hogy az ilyenirányú sérelmek is, amennyiben beigazolódnak, rövidesen teljesen kiküszöbölődnek és jobban megfogják becsülni az adóalanyokat, akik végelemzésben saját munkájuk egy-egy százalékát róják le a nemzet gazdasági érdekeinek szolgálatában.
A „Zalai közlöny"
karácsonyfája
Ma délután «l órakor ti.rtja meg a „Zalai Közlöny" karácsony Ünnepélyét nyo»ii,i;ihclyLégébe«i. — Egyszerűnek, közvetlennek, bensőségesnek tervezzük a ml kii családi ünnepünket. A programja is rövid les/. Lapunk felelős szerkesztője, Vargha Theodorik dr. plebános-há/i\'>j<:k és a polgármester képviseletében dr. Krátky István főjegyző fognak néhány szót szólni az egybegyűltekhez. A nyomdáin :- Isé^b-\'n ! méteres karácsonyfa f<; * állni s alatta a becsomagolt s/.eretctadományok névre szóló eimirattal ellátva.
Alább betűrendben közöljük azoknak névsorát, kiket szeretet-adománybr.n részesítettünk, ünnepélyünkre pedig mindazokat meghívjuk, kik részesel akarnak lenni u mi örömeinknek.
Az utolsó napolt még aJcövetkező adoirfányk érkeztek be Bozzánk: Vitéz Tóth Bél?: I kg.csokoládé; Székács Páli;}: 3 drb gyermektrikó, I drb nadrág. 2 pár harisnya; N. N: babakelci\'gye; Acuwc^lrina iskxlisleínyka: 1 felső ruha. 3 alsóruha, 2 pár harisnya; Vege/e Károlyné: 50.000 korona; Sörgyár: 25 drb \' .> kg-ós kenyér; Radnay Sándor egy pár cipő és fél kilogram k. ksz:
Almássy testvéri k.-} gvermeksapka, 2 pár harisnya, 2 pár k másli, 1 drb téli kabát; Fuksics Józscfné: 5 kg. liszt; Bremser Ilonka: I kis ruha, cipő és sapka; Strém és Klein: 5 kg. kávé; Az általunk szeretetadománybnn részesülő családok és egyének pedig a következők: Babati József .Fémipariskola, Bakos Mih.ily Nagyrécse, Behm Antalné özv. Huszti-tér 6, Bárdos Etel Magyar-utca 125. Bogár János Kiskanizsa, Országút 129,
Bajzák Gyula Hunyadi-utca 28, Bánátiné özv. Petőfi-utca 53, Boha Ferenc Tiölvös-tér 7, Cseke Istvánné özv. Honvéd-u. 20. Danics Károlyné özv.,
Entz Jőzsefné özv. Kiskanizsa, Templom-lér l/a, Fatér József Jtókóczi-uíca 3, Fabos Károly.
Fazsula MA na Magyar-utca í.">5. Fiit: Anna Árpád-utca 19, Gödinek József (György) Kiskanizsa. Jak.\'.bkuli-utca 98, Golenkó Simon Petőfi-utca 53, Hajda István Attila-utca 50. Horvát:-. Jó/sef Kinizsi-utca 50, Horváth József FémipariskoJa, Horváth L\'iji-.sné Árpád-utca 13, Horváth István Csengery-ut 13, Horváth János Petőfi-utca 70, Horváth Jőzsefné özv. Magyar-u. (51, Janiin ka Sándonsé özv. József főherceg- ul 19. A apun Gyula Petőfi-utca 81, Kis. | no Király-u\'ca 31. A\'o.V J zsuíiiú Barakk -10, Ktuusz József Magyar-utca 97, K>.vái\'s István Attila-utca 52, Kisi Andrásné városi épület, Kordos Erzse Kiskanizsa, /tU/gyariesJózsofné Csengery-ut i3, Amik János Kiskanizsa, Pivári-ut 10, Aíérkli Mária Huszti-tér 6. Aíugyar Györgyné Árpád-utca 21, Molnár Istvánné Honvéd-utca 15, Olt György Teleki-ut 30, Plander Györgyné Kiskanizsa, Körmös-ti Ica 21, Posta Jancsi Eötvös-tér 25, Perger Imréné özv. Magyar-u. 51, Péter Józsefné Attila-utca 50, Pető Anna Kossuth-tér 24, Radosics Jánosné Kiskanizsa, Kis-rác-u\'.ca 32, Sós Anna Király-utca 21. Szabó Istvánné Barakk 68, Szabó Magda Attila-utca 20, Szemlics-csohid Magyar-utca 11(5, Sztojki Béla Vörösmarty-utca 01. Szalui N. Rákóczi-utcg, 8, Tánczos l-ajos Teleki-ul 11, Táncsics Gyula Attila-utca 22, Tollár Lajos Teleki-ut 72, Vida József Rákóczi-utca 8, Vajda László Kiskanizsa, Felsö-temető-sor 19, Znbák Mariska Kos