Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
10.09 MB
2010-02-28 16:43:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
383
6446
Rövid leírás | Teljes leírás (1.58 MB)

Zalai Közlöny 1930. 274-295. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. évfolyam 274. szám
Nagykanizsa, 1030. december 2 kedd
Ara 14 Htlér
ZALAI KOZLOHT
Siokesztteg: mppll Sugir-ut 2., éjjd Fíul 5.
Kiadóhivatal: Píut 5. uim. Kcíithelyi HókkladóhlvaUI: Koaauth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelte szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMAuíM ára: egy bóra • F*»t<s M Wlfa
X>1 .„„. / BMrteJü&íg Ul. Mim, <t|W 78.) Tektou. y x^^v,^ yg. Kuithclyt Bók J2
Rákosi Jenő szobrát leleplezték Bndapesten
Budapeet, december 1 Vasárnap délben leplezték le Rákosi Jenő szohrál az Erzsébet-körűt egyik kis aszfaltszigelén. A szoborral lord Rolhermere ajándékozta meg a főváros közönségé! s az Khfuludy-Slróbl Zsigmond alkotása. A hatalmas tömegben díszruhás lovas- és gyalogosrendőrök tartották fenn a rendet. A közönség megilletődött hangulatban h.lllgatla végig Ward Prlíe- nek, a Daily Mail lőBzerkesz-lőjének beszédéi. Többi közölt ezeket mondotta :
— A lord szavait tolmácsolom. A nnjyar testvérek számüietésbe parancsolt millióinak felszabadítása, amiért Rákosi oly hősiesen harcolt, még teljesülésre vár, de én hiszem, hogy kikerülhetetlenül, mintáz Isteni Igazságszolgáltatás, egyre jobban közeledik és olyan bizonyos, mint a holnapi napfelkelte.
SUle Anlal szerkesztő tolmácsolta magyar nyelven Ward Prlce brsié-dét, amely ulán lehullott a lepel a szoborról és a talapjaira ráhelyezlék Lord Rothermerenek és liának gyönyört! babérkoszorúját.
Berezeli Jenő alpolgármester álvelte a szobrot, ma|d Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter mondott ünnepi beszédet, amelyben Rákosi Jtnó publicisztikai munkásságát méltatta.
Ezután Márkus Miksa, a Magyar Újságíró Egyesület elnöke mondott beszédei.
l.enkey Quazláv a Pesti Hírlap szerkesztősége nevében mondott ünnepi beszédet.
A beszédek után elhelyezték a szoborra a koszorúkat s ne.ii sokkal később már valóságos virágerdő vette körül Rákosi Jenő szobrát.
A Rákosi-ünnepség vasárnap esle a Dunapalotában folylatódott, ahol Ward Prlce hctvenleritékes vacsorát adott.
Kész az OTI-felhókarcoló
Budapest, docomber 1 Elkészült Budapest első felhőkarcolója, az Országos Társadalombiztosító Intézet épülete, amely 70 méter magas. Az épület négyemeletes palotából, valamint 18 emeletes toronyból áll és épilési költsége 4 és •61 millió pengői leli ki.
Sxovfet-csapatok bombdzzdk és felégetik asz orosx falvakat
(Éjszakai riidiójelentés)
1-ondon, dec. 1 A lett halárról érkező hirek sze-rinl a szovjet csapatok és az orosz parasztság közt heves harcok folynak. Oroszországban nagy csapatmozdulatok történnek. Onnét érkezeitek sok sebesültszállító vonatot látlak és hallották az ágyúdörgés!.
Az eszt határról érkező hirek szerint a Szentpétervár felé verető utak menlén a falvakat vörös csapatok bombázzák, páncélautókról lövik és felgyújtják. A lángok a határig látszanak. Karlslovo, Barlslno és Lan-dino falvakat az orosz tüzérség teljesen elpusztította.
wwnwwoowywwww
megvan az adonyi főszolgabíró
Buriapeat, december I (Éjszakai rádiójelentés) Az összes héllői lapok szenzációkén! Jelentették dr. Szabady Andor adonyi főszolgabírónak Budapesten löilénl eltűnéséi, ami! a legkülönfélébb módon kommentáltak. Minthogy ellünésekor egy férfi a Dunába ugrott, biztosra vették az öngyilkosságot, aminek
Kisebb lesz a községi pótadó és csak szociális és kulturális célokat szolgál
Még karácsony előtt a Ház elé kerQI a községek háztartásának rendezéséről szóló törvényjavaslat
fegyelmi, sierelmi, amerikai páiba|, rossz társaság slb. okait keresték.
Ma délután megjeleni a budapesti főkapitányságon egy nyugalmazol! alezredes és bejelentene, hogy unokaöccse, Szabady Andor nem lünl el, hanem az ó Thököly-uti lakásán betegen fekszik.
Budapest, decomber !
Scltovszky Béla belügyminiszter a legrövidebb időn belül a képviselőház elé lerieszn javaslal.il, amely rendezi a községek háztartását, csök-kefill a lakotság terheli és megadja a lehetőségei, hogy a szorosan vei! községi igazgatás költségeinek fedezete teljes mértékben bizlOBllva legyen. Nagy és kisközségeknél a szorosan vett igazgatási kiadásokai egy közös forrásból fogják teljesen fedezni. Egy alapot létesítenek, amelybe befolynak azok a jövedelmek, amelyeke! a különböző adókbői az állam a kÖ2ségiknck adoli AI. Ebből fedezik a személyi ís dologi kiadásokai
Ez az Intézkedés lehetővé fogja
lenni a pótadó leszállítását, lovábbá azl, hogy a községek póladójukal ne közigazgatási költségekre, hanem szociális és kulturális célokra fordíthassák. Sürgőssé lelte a javaslatot 87, hogy egyes községekben 150— 200 -ra rug a póladó, a nagy terhel pedig a lakosság már nem hlrja. A kormány ezenkívül arra is gondol, hogy a városok és kö7Ségek háztartásában keletkezel! üzemeket alapos revízió alá vegye. A kormány felfi-gáta szerint csupán közhasmu és a magánvállalkozás keretein túlmenő üzemekel szabad megtartani. A községi háztartásokra vonalko\'ó javaslat még karícsony előli a képviselőház elé kerül.
A Heimatsblokk az ütközőpontja a bécsi kormány-alakitásnak
Bérji, december 1 Ender dezignált kancellár igen nagy nehézségekkel küzd. Ugyanis Ender nem hajlandó kormányi ala-kilani Seypel, Vaugoin és a Heimatsblokk nélkül. Ezzel szemben Schober álláspontja az, hogy a Heimatsblokk nem foglalhat helyei újra a kormányban. Ezenkívül Schober ragaszkodik a belügyi tárcához, amelyei a Heimatsblokk nem akar kiadni kezéből.
B6ca, december I A parlament folyosóin a déli órákban elterjed! hirek szerin! a kormányalakításra irányuló tárgyalások von-lalollan haladnék.
Hirek a Tardleu-kormány lemondásáról
!\'árl», december 1 Politikai körök makacsul híresztelik, hogy a Tardieu-kormány lemondani készül, mert a miniszterelnököt elkedvellenitetlék az ellenzék örökös támadásai.
Az Ipari hitel könnyítése, az uzsorakamatok megszüntetése és a községi bekötő-ntak építése
Zalavármegye klsgyOlésének tárgysorozatán
Zalaegemeg, december 1
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye törvényhatóságának kii gyűlése hétfőn délelőtt 10 órakor Gyömörey György főispán elnöklete alatt ülés! tartod csekély érdeklődét mellett. Főleg törvényhatóságok átirataival foglalkoztak, melyek felett napirendre tértek. Csongrád vármegye áliralal tárgyalták
a kisipari hitel súlyos feltételeinek megkönnyítéséről. Amortizációs megoldással köny-nyitsc meg a kormány a hitel Igénybevételit, mert a mostani fellételek mellell csak egy-két Iparos veheti azl igénybe.
Jády Károly, a zalaegerszegi ipartestület elnök: kérte, hogy a leller-jesztendő határozatot toldják meg azzal, hogy az Ingójelzálogra Is adjanak kisipari hitelt. Sok iparos van, akinek berendezése felér egy ház értékével éa mégse Jut kisipari hitelhez A kisgyűlés magáévá letle Jády Károly fejtegetései!.
Malatlnszky Ferenc és felesége állal lelt keszthelyi akadémiai alapítványokat 4000 pengőre egészítették ki. A kisgyűlés a nemeslelkü adományt melegen megköszönte.
A kereskedelmi miniszter leiratát tárgyalták ezután, melyet a vármegyéhez intézeti és amelyben a Zalában kiépilést igényid 612 kilométer bekölö útból egyelőre csak
400 kilométer ut építést tud
végrehajtani A többire később kerQI sor.
A miniszler figyelemmel vtn arra, hogy milyen soirendben áliiijak össze a községek az utépilési programot Kivarrja a miniszler, hogy a megye halárát, már mos! kijelöljék.
Horválli Gergely
a bankok magas kamatlábairól
beszéil. Egyes pénzintézetek olyan magas kamatokat szidnék, ami már egyenesen tűrhetetlen. Gyömörey György főispán válaszolt és kijelentette, hogy neki is értesülése van egyes esetekról. Lehelellennek larlja,
10 zalai közlöny
1930. december 2.
hogy egyes pénzirilézelek igy járjanak cl. Kifejtetle a kormány álláspontját ebben a kérdésben, mely szerint szükségesnek tartja a becsületes pénzintézetek hírnevének meg óvása szempontjából a visszaélést elkövető bankok mrgrendszabályo-
zásdt. Kéri a közönséget, hogy ahol a pénzintézetek ilyen magas, uzsorakamatokat szedne*, jelentsék azt neki közvetlenül, hogy intézkedéseit megtehesse.
Több kisebb ügy következeti ezután, amikkel a kisgyűlés végetért.
Véres éjszakai harc egy keszthelyi vendéglő előtt három sebesfilttel
Egy szakaszvezető, egy kőműves és a feleségének éjféli párbaja karddal, késsel és körömmel
Keszthely, december 1 (Saját tudósítónk telefonjelenlése) Keszthely egyébként csendes éjszakai életét véres szenzációval zavarta meg egy vasárnap é|szakai verekedés.
Kevéssel éjfél után az egyik vendéglő eíölt *
hangos szóváltás durva szilkai röpködtek a levegőben. ParragFerenc lovas-csendőr szakaszvezető és| Schirschom Péter kőműves, meg a felesége szórták egymás fejére a legválogatottabb .áldásokat".
A dolog oll fordult komolyra, amikor az egyébként jelentéktelen bor-közi nézeteltérést tettlegességgel igyekeztek kimagyarázni:
a kőműves arcultltOtte a szakaszvezetőt
Ettől kezdve valóságos kézi-tusa fejlődött ki kellejük közölt. Parrag Ferenc
kardot rántott.
De Schirschom sem maradt létlen. Ráugrott a szakaszvezelöre és előbb csak puszta kézzel ütötte, verte ellenfelét, majd elszánt mozdulattal
kést húzott elő és azt teljes erejével elkezdte a szakasz vezető nyakába szurkálni
Parrag vitézül védekezett, habár meg-
nehezítette helyzetét, hogy a nekivadult kézllusába
az asszony Is beleavatkozott
és mindenáron segíteni igyekezett az ura szorongatott helyzetén.
Percekig tartott, mig olt hemperegtek a már vérző emberek az utca porában, a korcsma előtt, de egyik sem akart engedni. A harcnak a vég-kimerlllés vetett véget. Ekkor
a szakaszvezető nyakán négy mély, szúrt sebből
ömlött a vér. Schirschom a fejére és a szájára kapott alapos taposvágá-sokat a karddal és 3 éles vágási a jobb kezére.
Az asszony a combján sebesült meg,
de hogy a mély vágást a kardtól vagy az ura késétit kapta-e, nem sikerüli eddig tisztázni.\'
A korcsmából a hangos jajveszékelésre kiszaladt vendégek hamarosan értesítették a rendőrséget, a három sebesüllet pedig azonnal kórházba szállították. A szakaszvezető állapota él Iveszélyes.
A nyomozás megindult, amely hivatva lesz a verekedés indító okál is kiderileni.
Ha férj és feleség biciklin mennek haza a búcsúból
Egy fiatal asszony, aki kerékpár-pumpával csépeli a rendőrt — Hogyan járt a kiskanizsai rendőr, aki a lincselés elől akart megmenteni egy gázoló kerékpárost
Nagykanizsa, december 1 Még ez év nyarán történt, hogy nagy bucsu volt Rigyácon. A búcsún olt volt Tímár Gyula nagykanizsai Hunyadi-utcai gépész is fiatal feleségével. A fiatal pár este visszafelé kerékpáron lelte meg az utat. Elől a férj, utána egy másik kerékpáron a nagyon fiatal asz-szonyka haladt. Amint Kiskanizsán áthaladtak — még teljesen a bucsu hatása alatt — az Ország-uton nagyobb csoportban kiskanizsai polgárok haladtak lovaikkal, ugy, hogy a házaspár kényleien voll kerékpárjaival felmenni a gyalogjárdára. Az egyik ház kapu|ából egy játszadozó gyermek éppen akkor szaladt ki az
utcára, amikor Timár G,ula kerék párjával arra haladt. Timár elütötte gépével a kis gyermeket, akinek, mint később kiderült, az Ijedtségen kivül semmi baja sem történt. A sokaság észrevette a gázolást, ami érlhelően felháborodott hangulatot váltott ki. A kerékpároí házaspár bizony szorongott az emberek dühe miatl. Az elgázolt kisgyermek bátyja odafutott Timárhoz, hogy megnézze a kerékpárjának rendszámát, de Tímár nem engedte megnézni. Erre a legény belekapaszkodni a kerékpárba, hogy Timár ne tudjon tovább menni, mig az elgázolt gyermek nagyobbik bátyja jön. Ezt látta a népsokaság is, amely még ingerültebb
lett, ugy, hogy nagyon veszélyes kezdett lenni a fiatal pár helyzete.
A zajra és a rendőr utáni kiabálásra figyelmes lett a szomszédságban lakó Polal György rendőrfőtörzs-őrmester, aki ugy, ahogyan odahaza volt, felszökött a székről, kiszaladt az utcára, majd látva a helyzetet, visszafutott lakására, ahonnét pillanat alatt teljes felszereléssel tért vissza és Igazolásra szólította fel Tímár Oyulát. A fiatal gépész — teljesen érthetetlenül — megtagadta az Igazolást, azt hangoztatván, hogy a rendőr nincsen szolgálatban. A rendőr ujabb felszólítására ujabb renitencia volt a válasz, majd megfogta a rendőrt és kerékpárjával ment neki. A fiatal asszony pedig elővette a pumpát és azzal valósággal csépelte a rendőr fejét, ugy, hogy az meg Is sérült. Az eg\\ik ember erre segítségért ment a ■ őrszobára,
ahonnan még kél rendőr jött, akik azután a keiékpáros házaspárt megkötözték és az őrszobára vitték.
Ennek a bucsunapi kínos incidensnek epilógusa zajiolt le most dr Mutschenbacher Edvin törvényszéki tanácselnök előtt. A biróság sok tanút hallgatott ki, akik egyöntetűen rámulatlak arra, hogy a fiatal asz-szonyka férje védelmében mint egy dühöngő amazon viselkedett a rendőrökkel szemben.
A kihallgatások és perbeszédek után Timár az utolsó szó jogán azt kérte a bíróságtól, hogy ne Ítéljék fogházra, mert akkor állását veszíti.
A biróság akceptálta ezt a kérelmet és mindkettőjüket fejenként 100—100 pengő pénzbüntetésre ítélte.
Vitéz Csillaghy Oyörgy ügyész megfellebbezte az Ítéletet azért, mert a törvényszék a két vádlottat nem szabadságvesztéssel sújtotta.
............................
Közel négymillió a munkanélküli az Egyesült Államok dollár-paradicsomában
Ezrek jelentkeztek utcaseprőnek Newyorkban is — A jelentkezők ostroma betörte a köztisztasági hivatal vaskapuját
Nagykanizsa, decomber 1
Anélkül, hogy a magunk bajái le akarnánk becsülni, nézzünk tovább, a magunk poriáján túlra is és tegyünk összehasonlítást, hogy aztán tudjuk, hogyan Ítélkezzünk.
Napjaink legégetőbb problémája a munkanélküliség. Ha valaki azt mondja erre: .világ-gazdasági okok", akkor rendszerint az rá a felelet: .elkoptatott frázis az a világjelenség, cselekedni tessék valamit a munkanélküliség ellen!"
A világgazdaságnak mindmaiglan irigyelt területe Amerika, az Egyesült Államok. Mint példát emlegetik uton-utfélen és igéretföldjekénl sóvárognak utána az elégedetlenek.
Itt fekszik előttünk a Newyorkban naponta megjelenő Amerikai Magyar Népszava, az amerikai magyarság egyik legtekintélyesebb és legmegbízhatóbb orgánuma. Annak egyes számaiban tallózva gyűjtöttük
össze az alábbi érdekes adatokat. •
„A kongresszus minden erejével és halalmával igyekezzék határt szabni az egyre emelkedő munkanélküliségnek és hihetetlen nyomornak, a mely az egész országot katasztrófával fenyegeti."
Ezek a szavak Washingtonban hangzottak el. A Fehér Házban.
Ezekkel a szavakkal Collen, New-york városának delegátusa fordult egy - kongresszus plénumához. A kongresszus a munkanélküliség ügyében ülésezett.
A newyorki képviselő beszédében kiemelte, hogy a Federatlon of Labor állal kimutatott
3,700.000 munkanélküli nyo
mora egyenesen tűrhetetlen lenne, ha a különböző jótékonysági Intézmények nem tartanának fenn menházakat és Ingyen ebédhelyeket
A szenátusban is több javaslatot nyújtottak be a nyomor és munkanélküliség csökkentésére, amelyek mind a nyilvános munkák azonnali
megkezdését sürgetik.
»
Vagy például roppant érdekes, szinte hihetetlennek hangzik az Amerikai Magyar Népszava híradása arról, hogy hányan jelentkeztek New-york városánál utcaseprőnek. Erre vonatkozólag a következőket olvassuk :
.Hogy a munkanélküliség milyen méreteket öltött, annak legszemléltetőbb bizonyítéka az a hihetetlen arányú tolakodás, amely tegnap a városházán a kiirt utcaseprői és úttisztítói munkák elnyeréséért folyt, noha
nincs kilátás arra, hogy a kiirt munkahelyek betöltése egy esztendő előtt megtörténhessék.
Az utcaseprői munka azok közé a foglalkozások közé tartozik, amelyeknek betöltése a köztisztasági hivatalnak a múltban mindig a legnagyobb gondot okozta, mert sohasem volt elegendő jelentkező.
Kedd reggel 9 órára kérték a jelentkezőket, de már hétfő este 11 órakor 800 főnyi sereg állóit sorban, hogy idejében sorra kerüljön. A nap folyamán a jelentkezők száma négy ezerre szaporodott A jobb időkben az annyira megvetett utcaseprői munkára néha még tiz embert sem lehetett kapni, most
3HLVIHTORFORRHS a oese, hólyag, reuma gyágyuize
: BnlmiMt. ItkríA»t»t túr X,
1930 december 2.
zalai közlöny
a tolongás oly méretet öltött, hogy a köztisztasági hivatal vaskapuját a tömeg valósággal begörbítette s benyomta,
ugy, hogy nem lehetett többé becsukni.
Dr. Wm. Schroeder, a város egész-; ségílgyi bizottságának feje és Tuylor, az utcatisztogatási hivatal fönökc abban reménykednek, hogy a jövó évi költségvetés módot ad majd kétezer uj utcaseprőnek a beállítására." •
Érdekes nyilatkozatot tett a munkanélküliségről Willtam F. Green, az American Federation of Labor elnöke. Oreen azt mondta, hogy az ötnapos munkahetet kell Altalánossá tenni. Ez a leghathatósabb eszköz, véleménye szerint, arra, hogy az időnként visszatérő munkanélküli krízisek élét elvegyék.
„Az Ipar egyre fokozódó mechanizálása" — mondotta Green — ,s az uj találmányok egyre több munkást szoritanak ki ugyanakkor, amikor a gépek mindig több árul termelnek. A helyzet
normális körülmények között az, hogy a munkások 6 százaléka munkanélkQI van.
Az orvosság: az ötnapos hét. Ilyenformán kevesebb árut fognak ter melni, több munkás helyezkedhetlk el az iparban és az időnként visszatérő gazdasági kríziseket elkerüli az ország".
Nem érdektelen a melbournel jelentés sem, amely igy hangzik: .Ausztráliában leszavazták a munkanélküliek rendszeres ugélyezé sére vonatkozó törvényjavaslatot. Az állam ugyanis tárgyalásokat folytatott a munkaadókkal és az alkalmazottakkal és a három tényező együttesen adta volna a segélyt. A javaslat azonban nagyon erős ellenzékre talált."

A legutóbbi jelentés a napokban jött az Egyesült államokból. A tudósítás amely Newyorkból érkezett, igy kezdődött: .A munkanélküliség minden más gondot háttérbe szorít.\' Úgyannyira, hogy a munkás szövetség
Hoover elnököt diktátori hatalommal akarja felruházni a munkanélküliség problémájának megoldására.
A téli munkanélküliség fenyegető réme a newyorki tőzsdén is egyre ujabb letöréseket okoz. Most 40 vezető bankár éa gyáros 12 millió dolláros alapot akar összehozni
a munkanélküliségen való rendszeres segítés céljaira.
*
Igy fest a boldog és gazdag Amerikában.
A különbség csak az, hogy Amerikában a munkanélküliség szomorn lényéből nem csináltak politikát. Ahelyett összefoglak minden erőt, hogy segítsenek rajta. (bl)
Időjárás
A nagykantzrul meteorológia oici.-llgyelS Jelentétek i Hétfőn a Mmtru!A Itt; KcsKtl \' 6"><or +8 2, délután 2 a akol +118, ette 9 írtkor -fS\'O.
FtlMut: Reggel boiull, délben telhía, eite borult égboltozat.
SitUrány: Kgéai nap énakkeletl Rét.
(Éjszakai rődlójeltnlit) a Nataaroló-dlal lutéaet mmim 10 órtkap |a-lanBI ■ TiilRyaméan txArax Idf • ár-halé, raggal kSdtfat éa némi HSaUlljadéaaal.
70-ik karácsonyi vásár!
$
Ujabb tótel áru kerttl olcsón eladásra
INGER divatáruházában
Tekintse meg e laphoz mellékelt siffon mintát
JEgy Kanizsai és egy Kesxt&elyl asszony Rertilí fruroKra
a zalaegerszegi országos vásáron, ahol egy háromtagú tolvajbandában garázdálkodtak
Zalaegerwseg, december 1
(Saját tudósítónk telefonjelentése) A zalaegerszegi rendőrség a mai országos vásáron három nagystUU tolvajt fogott el.
A közönségnek ugyanis feltűnt egy asszony, aki nagy csomaggal sátor-ról-sátorra ment és gyanúsan viselkedett. Egyik órszemes rendőr igazolásra szólitotta fel az asszonyt, aki azonban ijedten eldobta a csomagot és kiáltozni kezdett, hogy ellopták a pénzét. A trükk nem vált be, mert a rendőr mégis ellogla és előállította a kapitányságra. Kihallgatása során beismerte, hogy lopott és két bűntársa van. A detektlveknek sikerült a bűntársakat is kézrekeriteni. Az asszonyról kiderült, hogy Horváth
Ferencné született Horváth Julla 51 éves nagykanizsai lakos, akit a nagykanizsai törvényszék annak idején három ivre Ítélt. Ezt a büntetését a mártanosztral fegyházban töltötte, ahol megismerkedett Rosta Teréz 55 éves pajzsszegi asszonnyal, akivel együtt elhatározták, hogy vásáti tolvaj lásokat fognak elkövetni. A harmadik nő özv. Németh Qyörgyné, született Szabó Éva, aki Keszthelyen a Jókai utcában lakik. Ez az asszony 73 éves, ugyancsak sötét multlal dicsekedhető asszony.
A három veszedelmes tolvajnál rengeteg lopásból származó ruhaneműd találtak, amit országos vásárokon lopkodtak össze. Átadták őket a kir. ügyészségnek.
ae^t- ^m^xo^19o ím
YGIS
Untak
amely arcbőrét néhányszori haaznilat útin btr«onyilm«vA lessl, eltünteti a rinco\'<al él a tieplökel, Mrét megfehéríti girtnMIian áruimul.,1 üyárt|a:
Clermont et E. Fonet, Parii-Seaan.
Kapható: Hflhn Dragérláhaa.
Izgalmas választás
a keszthelyi Izr. hitközségben Keaztliely, december 1 (Saját tudósítónktól) A keszthelyi Izraelita hitközségi választások november 30-án történtek meg. A választást hosszas tárgyalások előzték meg, mert az volt a cél, hogy sima legyen a választás és a vezetőségben helyet kapjon mlndtn kategória. Az előzetes megbeszélések során sikerült Is egy olyan listát összeállítani, mely látszólag minden érdeket kielégített. Igy csendes válás tásra volt kilátás. Eziel szemben az töitént, hogy a hitközségi tagok egy csoportja az utolsó pillanatban ellenzéki listát állított Össze és azzal ment harcba. A heves harcból a hivatalos lista került kl győztesen; az ellenzéki listáról mindössze 1 póttag kerüli be az elöljáróságba. Azt azonban elérte a választási ellenzék, hogy a régi vezetőség egyes tagjainak babérját megtépdeste.
Az eddigi elnökkel szemben a hitközségi közbizalom fényes módon nyilvánult meg: 2 szó ellenében újból Kell Dezső mérnököt választották meg elnöknek.
A hitközségi elöljáróság rendes tagjai leltek (a szavazatok száma sorrendlében): Lukács Mihály dr., M-.nczer Imre dr., Kardos Zoltán dr., Rosenberg Samu, Singer Izidor, K ivács Mór, Erüö i József, Rosenberg Béla, HochsiSdter Sándor dr., Hoflmann Imre dr., Óri László, Klein Sándor, Práger Tivadar, Qyenes Anlal, Welsz Lajos, Böhm Mór, Fogel Hermán, Berényi Béla, Kálmán Henrik, Krautz Zsigmond, Kohn Qyula, Böhm Károly, Orünfeld József, Lf.wy Pál, Illés Mór dr., Rauch Lajos, Weisz Ignác, Kertész Ernő, Mérel Ignác, Hoffmann Miksa, Rosenberg Ernő, Scheiber József; póttagok: Hajós Imre, Schwelger Sándor, Hoffmann Lipót, Neumark János, Molnár Ignác és Frank Imre.
A szavazás délután fél 6-lg tartott ; az eredményt késő este hirdette ki a választási elnök.
HIRDESSEN
■ „Zalai KBzlBny"-b«n.
Cipővásárláskor
1000 pengőre biztosítjuk baleset ellen, díjtalanul
Mii tény i cipöüslet,«v*ro.h*.b.n.
ÍALAIKÓZLÓNY
Htóindccember \'l
No, fjúla Istennah,
mától kezdve tilos a kolduld.* Nagy kanlzsán.
— Nem akarok többi koldust Idlntl — adta kl a Jelszót a polgármester.
Ez pedig kél/éleképpen lehetséges. Vagy behunyja az ember a szem/l (ez az egyszerűbb és biztosabb), vagy pedig koldulás helyeit valami Jobbal Igér a koldusoknak.
Polgármesterünk az utóbbit választotta. Rendeletében ugyanis kimondta, hogy akit kolduláson érnek, azt nyolc napra, Ismétlődés esetén 30 napra elzárják.
Mi ez, ha nem a koldulásnak rekompenzáclós alapon való megszüntetése ?
Ki lesz bolond ezután fagyban, esőben házról-házra botorkálni, fillérekért ? Egész napon ál törni-zúzni magát azért a kis napi betevőért, éjszakai fedéléri ? Érdemes lesz egyáltalán a haldokló gallust alakítani kapuk és ajtók elölt egy kis főzelék-maradékért ?
Dehogyis lesz érdemes I Ellenben az összes profi-koldusok igyekezni fognak minél előbb rajta csipetnl magukat az ismétlődésen, ami etlől kezdve harmincnapi biztos kosztot és kvártélyt jelent számukra. Igaz, hogy csak a dutyiban, de annyi baj legyen Koldusaink nagy része az Idei ínségre való tekintettel úgyis le fog mondani a parkettás ágyról, lószőrbe-tétes beefsteak-rőt.
Különben a hatóság is nagyon
szigorúan kezeli a dolgot.
Először is csak törzskönyvezett szegények élhetnek ezután a közgondoskodás régldivatu (I i. ki-apadhatatlanul dus) kebelén. A koldusoknak ebbe a gótai alma-nachjába bejutni — művészet. (Az egyetlen művészet, amiből ma Is meg lehet élni valahogyan.) Ki repülni azonban annál könnyebb belőle. Elég, hogy a szegény kataszterbe felvételre jelentkezettről kiderüljön, hogy pl. cselédet tart. Ellenben ha valakinek nincs rendben a szénája, azt Is rögvest törlik. Pedig hát ki tartsa rendben, ha az, aki reggeltől estig, percnyi pihenő nélkül közadakozásból él, még egy cselédet sem tarthat magának ?
Ezzel megint csak azt éri el a hatóság, hogy a koldusok a kevesebb komplikációval járó megoldáshoz fordulnak. Nem slrapál-
ják magukat Nincs rendben a széna? Annyi baj tegyrn! Sőt: — anlul jobb. Rövidebb az ut u .Rácsos Kapu, Rácsos Ablak Pan-zió\'-ba, ahova nem is olyan utolsó dolog elvonulni ilyenkor télen, amikor olyan mér hetetlen III nehéz az élet azoknak, akik a temérdek jótékony egyesület és akció közepette még mindig azt hiszik, hogy nekik maguknak muszáj magukról gondoskodniuk.
Vigyázzunk rá I — kél héten belül uj közmunkát Írnak ki Nagykanizsán Még egy emeletet húznak a fogházra. Annyira megtelik .Ismétlődés esetén" ért koldusokkal.
A polgármester urnák pedig igy (azt hiszem: csak Igy) naglesz a kiskedve, minden polgármester legszebb álma: — nem fog koldusokat látni városában.
(?)
Egy ujabb kasszafurás elfogott tetteseiben sejtik a zalaegerszegi és csurgói iskolai betörőket
Szombathely, decombor 1 Körmenden az elinull éjszaka bs-lörltk a Hangyába és megfúrták a Wertheim-kasszát, melyből 2<KX) pengői loplak el. Ezenkívül löbb értékes árut viltek el a betörök. A csendőrség inegállapilotia, hogy a betörést három férfi követte el, akik — álli tólag — autóval távoztak Körmendről. A nyom»iás azt Is kiderítene, hogy a kasszafurók Kisunyom község leli vellék utjokat és ezért a csend-\' őrök kerékpáron Üldözésükre indullak. Sikerült h két betöröl az or-
6zágulon elfogni. Ezek : Pápai Qyula kinUdvardl és Holdossy János röli szülelésü betörö. Holdossy Qyula, a banda harmidlk tag|a rneRszököll. A kél elfogott belörönél mcglalállak 1770 pengői. Társuknak kézrekerité-séic minden intézkedési meglellek. Most a c>cndőrség azt akarja megállapítani, hogy a zalaegerszegi pol-gíti fiuiskolábin és a csörgői gimnáziumban nem ezek 5 betörők jár-tak-e. Ök e lekinletben tagadásban vannak, de a belörés és kass/afurás körülményei sokban egyeznek.
Fotópályázat
A Xolal Kflzlfínv ninntrtr fénykép-pá. lytatinnk november I I hatiírlricKi december 15-ig megltosszabbltoliuit. Haladó ós kozdfl iinmtdrök eddlK mlhntjlk |,„ Jeligén pályázataikat.
Mint Ismeretes,
U dtj van. Kblail luitot (a haladok éti kezflflk rso-portjának J—:t diját) Sm/>.) Antul sport, fegyver és totó sznktlzloto adta, mlj( h nézők :t diját a /itlai Közlöny szerkeaz-tdsége lil/.[o kl.
A beérkezett képek bármikor mt-R-teklntbeUik SznM Antal üzletében 6» kirakatában. Aki n legtöbb kénről eltalálja, hogy nz Nagykanizsának mnly részét ábrázolja, és megfejtéseit beküldi a szerkesztőségbe, az részlvesz a nézők dijainak pAlyázatAn.
Készlete* teltételek nlvasbatók Szabó Antal kirakataiban.
MEGJELENT
Dr. Bernyó Józaef
összeállításában a
Társadalombiztosítási TÖRVÉNYKÖNYV
A 490 old.il terjedelmű vaskos kötet fiflgy hlánvt pótló munka éi teljes egészében tartalmazza nz \'Tfgség, ro<kan\'-öívcítység éa ArvawW esetére való kötele/ő birtoiIIAsról (1928 évi XL. I c) tovAbbá a bctegsfgi és baleseti blito «.itAsról Rióló (IW7. évi XXI. t.-c) törvényt teljes szöveggel és a \\onaiko/.ó 1930 Április haváig mrRjelent klegé kiiő és módosító rendeleteket, valamint az Országos Társad Uomhlzt<»iló Intézet első alapszabályát.
Ára 6 pengő.
Kuphutó (apunk kiadóhivataléban é« Nagy Rálménnél, Balthyény-utoa 2. axim alatt.
Soha nem volt ilyen olcsó
KARÁCSONYI VASÁR!
_____ i.
Ezen jelmondattal kezdődik hatalmas árukészletünk karácsonyi árusítása, mely idő alatt is a közismert kifogástalan, jó minőségű áruinkat a jelenlegi pénzviszonyokhoz alkalmazkodva, az eddigi olcsó árakatistetemesen mérsékeltük. Mielőtt bevásárlásait eszközli, saját érdekében keresse fel divatáruházunkat és győződjék meg hirdetésünk valódiságáról.
Egész évben felgyülemlett óriási mennyiségű maradékainkat NT elképesztő olcsó érőn árusítjuk. ~wr
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
„Arany Kakas" divatáruhása, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21.
Tekintse meg kirakat-árainkat! Menyasszonyi kelengyék! Pontos és szolid kiszolgálás! Most vásároljon!
1 »80 december 7.
ZALAI KÖZLÖNY 5
NAPI HÍREK
NAPIREND
December 2, kedd
Kóm katolikus: Blbiina M. Proteit.l
Auréllá. Izraelita: Kiiiltv ho 11. •
Városi Színház. Meseizlnh&z: ,T« nyérulpu Mackó koma\', vidám gyer-mekopereit. KlegéJitlIS műsor.
A lourdci! film fii 5. KI 7 és fél 9 ómkor a* UrinlH izlnbiibRn. Rendezi a Mliailói hiz.
Oyógyazartárl éljtll szolgálat: I. hó végéiga .Mcrkly üclua* gyógyixertár P6ut 12.
UAltdrdA nyitva reggel 6 ólától citc « óráig (bétlö, azerdt, péntek délután, kedden egéaz nap nöknek>. Tel.: 1-13.
— Dr. Pllhál Viktor közigazgatási bizottsági tagsága. Plihál Viktor dr. kir. kormányfőtanácsos-nak, n vármegyei közigaigalási bizottság tag|ának ebéli mandátuma lejárván, a mai vármegyei közgyűlés újból választ a lejárt bizottsági tagságra. Dr. Pllhdl Viktor mindenkor meleg szivvel képviselte a bizottságban Nagykanizsa város érdekeit. Nagykanizsa törvényhatósági bizottságának tagjai azért ma mind egységesen vonulnak fel a megyegyü-lésre, hogy újból dr. Plihál Vikiorra adják le szavazatukat.
— József főherceg beszéde a kanizsai muzeumban. /dzsf/fóher ceg a 20-a8 szobor leleplezési ünnepén mondott ünnepi beszédét a város vezetőségének felkérésére saját kezű aláírásával mcgkllldötte a nagykanizsai Városi Muzeum részére.
— Első ünnepély a plébánia fehértermében. Vasárnap a hiva-talos plébániai mise után szentelte lel P. Deák Szulpic a nagykanizsai vallásos egyesületek uj otthonát s ezzel át is adta azt rendeltetésének. Az első ünnepély, amelyet itt tartottak. a délulán 4 órakor kezdódó Ili. Rendi diszgyüiés voll Szent Erzsébet tiszteletére. A megnyitóbeszédei a fehértermel zsúfolásig megtöltő közönség elölt P. Jámbor András Igazgató mondotta Szent Erzsébetről, mint a magyar nő példaképéről. Mdgot Vilma lanilónő értékes felolvasást tartott a szenvedés léleknevelő hálásáról. Végül Man-duklcs Celesztin Szoc. Missz. főnöknő ismertette a nagykanizsai szegény-ügyet s rámutatott megoldásának lehetőségeire. Beszédének eredményeként Szent Ferenc III Rendjének mintegy tizennyolc tagja vállalkozott a szegénygondozás intenzivebb felkarolására. A szépen sikerült ünnepséget szavalat és énekszámok tették változatossá.
— A nagykanizsai Ipartestület elöljárósága december havi ülését csütörtök este 8 órakor laitja székhálának tanácstermében.
Férfi é* nftl
kalapok, sapkák
minden minőségben. Nagy raktár, szolid árak. Festünk, átalakítunk.
Hückelveloarhnynlször kalapok
Gyenes és Vida.
Tisztelt vevőim szives tudomására adom, hogy
üzletemet
Fő-ut é« Caengery-ut sarokra (volt Bartha Miksa-féle helyiségbe) helyeztem át. Kérem a vevőim további szives támogatását, maradtam
teljes tisztelettel ■
Szomolányi Gyula.
Mindezektől eltekintve,
külön szenzációja lesz a szombaton kezdődő nőegylet! vásárnak a Mi-kulás-est. Itt ugyanis szokás szerint annyi gyerek egyült lesz, hogy a Mikulás bácsi, aki már meglehetősen megöregedett ebben a cukros ines lerségben, sok külön utat megspórolandó, Itt egyben keresi fel a gyermekseregei és kiosztja kinek-kinek mi dukál.
Papák, mamák magán a vásáron is gondoskodhatnak, hogy a Mikulásapó ne jöjjön üres kézzel. De kívülről hozott csomagokat is kiosztanak a Mikulás-műsor keretében. Csak a papák, mamák idejében juttassák fel a csomagokát a Polgári Egylet emeletére. Legolcsóbb persze a vásáron venni a|ándékot. Meri olt van minden és — ami a lő — olcsó minden.
— Halálozás. Súlyos csapás érte dr. Mikula Sziglriedet, Zalaegerszeg város főjegyzőjét, édesanyja, özv. Mikula Anlalné szül. Farczády Kovács Anna, 64 éves korában, hosszú szenvedés után, Nagykanizsán elhunyL A megboldogult Mikula Antal cs. kir. ezredesnek, a világháborúban legendás hirü Mikula dandár parancsnokának volt a felesége. Af. Ötvös Ma^da, lapunk külső munkatársa, az elhunytban anyósát gyásiolja. A temetés ma, kedden délután 4-kor lesz a kanizsai temető halottasházából, a ref. egyház szertartása szerint.
— A nagykanizsai Izr. hitközség vasárnap délelöll tartotta közgyűlését székházának tanácstermében, a tagok élénk részvéte mellett. Dr. Bród Tivadar lendületes elnöki megnyitójában rámutatott a közgyűlés egyetlen lárgyponljára, a hitközség 1931. évi költségvetésére, amely a folyó évi 110.000 pengővel szemben 117 000 pengőt tesz ki A 7000 pengő többlet azonban csak látszólagos, mert több a bevétel is, úgyhogy voltakép csak 4000 pengő a jflvö évi költségvetési többlet. Fábián Miksa titkár a költségvetést részleteiben ismertette. A költségvetési többlet részint a kiterjesztett jótékonyság, részint a tanerők előléptetéséből, úgyszintén a csatornázási dijakból eredt A hitközségi közgyűlés elfogadta a költsé^etist.
— „Vám és szabadkereskedelem". Ezzel a címmel tartott rendkívül érdekes és értékes előadást Wiesner Sándor központi kiküldött, budapesti cégvezető, a Magántisztviselők nagykanizsai egyesületében vasárnap délután 3 órai kezdettel a Korona külön termében, inely ez alkalomra szépen meglelt érdeklődőkkel. Az előadót Kelemen Ferenc egyesületi elnök mutatta be. W/es-ner Sándor nagy szakértelemmel és a probléma teljes ismeretével beszéli. Kifejtene a dömping jelentőségét. Ez tisztán gazdaságpolitikai kérdés, — mondotta — de olyan gazdasági legyver, ami elvetendő, meri nem erkölcsös. A dömping lényege, hogy a bellogyasztásl jelentősen megdrágítja, csak azért, hogy külföldön eredményt ludjop elérni. Tehát az árkülönbözetet, ami a bel-és külföldi ár között fennáll, a bei-fogyasztás kell megtérítse. A legká-roiabb jelenség tehát a gazdasági életben. Az előadót nagy figyelemmel hallgatta a közönség, majd az előadás ■ végén lelkesen ünnepelte. Kelemen elnök az egyesület nevében fejezte ki köszönetéi az értékes előadásért, melynek sikere az összes eddigieket messze felülmúlta.
ZSOLDOS
GYULA
órás, éksxtréu, látazeréax
óra. ékszer, ezüst fin alpakka
diszmQAruraktár. Ezüst és Berndorfi evőeszközök, ■odorn gépekkel felszerelt
LÁTSZER-ÜZEM.
Kftfind szemüvegek orvosi rccepre és recept nélkül
ZSOLDOS és DR. KARCZAG
rédtAkaraakadá**
TELEFUNKEN bizományi raktár*
TELEFUNKEN
R vetető világmárka TELEFUNKEN
a legtfibb adóállomás TELEFUNKEN
a legjobb készülik, csfl, hangszóró. Részletre Is kapható.
Nagykanizsa, Főút 14. szám E"0 JSSfl ,m,0,,tó
palotájában.
A Meseszínház
gyermekelőadása december 2-án, kedden 3 és 5 órakor
a Városi Színházban.
Szinrekerül a legnagyobb sikerű gyermekoperett
Tányértalpu Mackó koma
3 vidám felvonásban. Irta: Kincses László. — Zenéjét szerezte: szili Kováts László.
Főszereplők : Bihary Klári, Major Évi, Grimm Biri, Kincses Klári, Alpár Kató, Spányi
Évi, Nádas Béla. Lesz ének, móka, tánc és nóta, jól fog mulatni felnőtt és gyerek, mert fellép az egész
Meseszínház.
Okvetlen jertek el mindnyájan I
URÁNIA
Dioamher 2., kedd
Lourdesi csoda
Előadások >/«5, V>7 és i/z9 órakor. Rendes helyárak.
— A Nagykanizsai Takarékpénztár bankettje. A Nagykanizsai Takarékpénztár a kiskanizsai fiók létesítésének évfordulóján minden esztendőben banketten IáIja vendé-gyül az Olvasó Körben a kiskanizsai fiók választmányát. E<t a bankettel vasárnap este tartották meg és azon számos felköszöntő hangzott. Kelemen Ferenc bankigazgató, dr. Hoch 0<zkár, Plander György, Hajdú György, Bande Rezső, dr. Fülöp György mondottak pohárköszöntőt.
Idno^atsuk aa rtrdnmr* koatnal ktruknlelM/ ét Ijwrt-
Hasxnálí nyomtatványt
Iróképes papíron, melynek egyik oldala Üres. nagyobb mennylsig-j ben keresllnk megvételre.
n
vese-, hólyag-, gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reumát megbetegedéseknél, de különösen vese- ét hólyaghomok éi dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkivfll
alkalmas. Állandóan friss töltést Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, KMLy-u. 21.
m
10 ZALAI KÖZLÖNY
1930. december 2.
/l laurűest film
előadásait tegnap délután nagy érdeklődés kísérte a Városi Színházban. A klttlnöen rendezett, szép felvételekkel fotografdlt, meggyőző crejU, drámai elevenséggel pergő film még ma, kedden is megy, délután \'/z5, >/z7 és 1/29 órakor az Urániában. Az olcsó helyárakból szárjnazó bevétel a rendező Szociális Missziótársulat nemes inségenyhitó coljait szolgálja. _
= SchOtz kabát Ízléses, divatos, olcsó.
— Az Izr. Nőegylet táncteája.
Szombaton este Igen diszes közönség [Ott össze a Centrál fehér-termébe az Izr. Jótékony Nőegylet táncteájára. A nőegylet elnöksége, élén Rosenfeld Jórsefné elnöknövel fogadta a vendégekel, akik a legmeghittebb családi hangulalbin foglaltak helyet az asztaloknál, majd a Párlos-kvarlett muzsikájára kezde-. lét vette a. iám-, mely éjfélig tartott. A.lánctea igen szép összeget eredményezett a Nőegyletnek, mely már hetek óta nagy áldozatok árán tartja fenn népkonyháját, ahol az Ínséges gyermekek és felnőttek serege kap1 meleg a éielt. A társasági ~élet ápoMsára é« a jótékonyság oltárán való áldozásra kiiUnö alkalmul szolgált az Izr. Nőegylet leája.
= Mint a múltban, ugy most is szép karácsonyi ajándékot vehetünk kevés pénzért Singer divat-áruházában.
Megkezdtük]
rendkívüli leszállított árakkal
im\\ fását
Minden vevőnknek, aki december hó 1-töl 24-ig akár egyszerre, AE |> erejéig készpénzért akár részletekben r vásárol, karácsonyi
ajándékul tetszés szerint: 1 pár selyemharisnyát, .vagy 1 nyakkendőt vagy 1 selyemsált adunk
Perlsz és Beck
divatáruháza a „Hattyúhoz"
Centrál szállóval szemben.
Nagy választékban kaphatók:
férfi, női és gyermek kötött-áruk, harisnyák, kesztyűk, selyem- és gyapju-sálok
női és férfi fehérnemüek,
gallérok, nyakkendők, gyermekdolgok, rövidáruk
böröndök, retikülök, ernyők, egyenruházati cikkek
Oroszkák már P 9-30-tól.
■■B
Felakasztotta magát,
mart ■ fclamég-gyilkos f|a hfi tönbe került
lialatonboglár, decemljo,
Idősebb Baján Lajos, 66 éves rányl gazda a pajtában lelakasztq magát. Mire rátaláltak, halolt vo Tettét afeletti elkeseredésében kfive: el, hogy fia, aki tavaly agyonlő feleségét, börtönben (II és a gazd ságban nem volt, aki dolgozzon.
— Kereskedelmi alkalmazotti teája. A nagykanizsai keresk- deli alkalmazónak szövetsége vasárit este rendezte utolsó táncteájál Centrál szulerénjében levő egyet leti helyiségében. A teán igen n» számban jeleni meg a fialalsíg, mi a késő éjjeli órákig kedves hang latban topta a szebbnél-szebb U cokat. A rendezőség figyelme mi denre kiterjedő gondossággal ált a közönség rendelkezésére és i mindenki igazi jókedvvel vett rtt ezen az utolsó teán, mely a löbbii egyetemben az állásnélküli keresk delmi alkalmazoltak felsegllésél c lozza.
— A balatonfüredi főszolgabli választás. Ma, kedden délelőtt t tik meg a balatonfüredi főszolgabir választási, melyre mint ismereti három pályázó van : Demeter Györg Mesterházy Ferenc dr. és Szik Emil. A inal inegyegytllés végre po tol tesz a na?y izgalmakat kivi) megyei kérdés után
Jelentékenyen leszállítottuk árainkat!
Szines nöi cipők .....7\'50-től
Gyérmek cipő.......4"50 „
Férfi cipők...... . 12-50 „
i Női hócipők.....; . 5-— „
Férfi hócipők . ......14-50 „
( Gyermek hócipők.....3"50 n
Prima teveszőr commode-cipők „
Flór gyermekharisnyák . . . —"75 n
Női harisnyák....... I"25 „
Sámfák.........I-— „
Talpbetétek .......—"«5 „
Tekintse meg Kirakatainkat!
TURUL Cipőgyár R.-T.
fiókja Fő-ut 12. .
1980 december 2
jmm
íAlai közlöny
Karácsonyi ajándéknak
vegyen jót, hasznosat, értékeset olcsón.
Kitűnő alkalom nyilik az olcsó vásárlásra, mert többezer méter kitűnő minőségű vászon, méterenként mindössze 1 penQÖ. Ezenkívül
1 vég mosott Chiffon, amely 6 drb női ingneh, n -tn
vagy egy ágyhuzatnak felel meg.........Jl
1 vég karácsonyi pamut vászon . . P lO.—
1 vég mosott Kirschner-féle különlegesség női ingnek, vagy ágyhuzatnak . . . . P 23.50
A karácsonyi vásárral kapcsolatban
államilag védjegyzett
tisztagy apju sötétkék «8 fekete Camgarn szövet m
cm szélességben
9.— P-ért kapható.
Mindenkinek érdeke, hogy amig a készlet tart, szükségletét fedezze.
Kirschner Mór
rőfös- és divatáruháza
Fö-ut 3. szám.
10 zALAI KÖZLÖNY
1930. december 2.
likacs nékrskedíl, vastagbél-
kalarus, gyomorba), puliadás, vértorlódás, sárgaság, aranyeres csomók, cslpöfá|ás eseleiben a természetes „Ferenc lóiul" keserűvíz, reggel és este egy-egy kis pohárral bevévf, rendkívül becses háziszer. Klinikai megfigyelések tanúsága szelint a Ferenc lóuef viz még ingerlékeny belü betegeknél is tájdalom nélkül hat. A Ferenc lóuef keserUviz gyógyszertárakban, drogériákban és fuszer-Uzletekben kapható.
A laktanyában és a temetőben
gummlpuskát suhancok célbalövöldöz nek az ablakokra
Nagykanizsa, december 1
A nagykanizsai állomásparancsnokság feljelentést lett a nagykanizsai rendőrségen, hogy a József fő herceg laktanyában éretlen suhancok parittyázás közben 23 ablakot betörtek. Ugyanilyen panasz jött a temető-gondnoktól, aki bejelentette a rendőrségen, hogy a madarakra vadiszó gyermekek a temetőben levő kripták ablakalt mind he:örték parittyával. Ezzel kapcsolatban a rendőrség bűnügyi osztálya a legszigoiubban fel hivja a parittyázó gyermekek szüleit arra, hogy a parittyázók ellen nyo mozás indul, klhágásl biróság elé kerülnek, azonkívül szüleiket kötelezik az okozott kár megtérítésére,
Ugyancsak szigorúan büntetni fogják a madarak parittyázólt is állatvédelmi kihágás elmén,
Jó volna, ha az iskolákban a tanítók és tanárok Időnként kikutatnák a gyermekek padjait és zsebeit, mert a legtöbb parittyázó gyermek elemista és polgárista.
naaló&iiEZL
Saabó György ihmm.
laboraiorfiuMtZKMi h\'öut 3„ udvar
— Oyárkémények tisztítását a
most kiadott miniszteri rendelet szerint nem kéményseprő Is végezheti.
—: Tányértalpu Mackó koma elindult az erdélyi havasokból
és dec. 2-án keilden megérkezik a Városi Színházba, hogy ott gyermek-előadás keretében fellépjen. Az ország legkilünőbb gyermekegyüttese, a Meseszínház tart előadást, mely nemcsak nívóban vezet, nemcsak pedagógiai szempontból kifogástalan, hanem mindazt produ kálja, ami a kisgyermek lelkének szép, oktató, üdítő és a felnőtteknek is teljes szórakozást nyújt. — Bájos gyermek-szinészek művészi ntvón álló éneke, tánca, a kacag\'ató meseoperett, látványos kiállítás, fölbemászó muzsika, a meseoperett fordulatos cselekménye : az igazi gyermekelőadás. Egy biztos és p:dig az, hogy hálásabb közönség előtt színészek még nem játszoltak, mint ahogy ezen az előadáson is lesz.
= Mikulásra a legalkalmasabb ajándéko. a líóhn drogériában vásárolhat a Nagykanizsai Takarékpénztár épületében.
=-= Az arc ápolására a világ egyik legnagyobb francia kozmetikai gyála egy kiváló arckréméi hozott forgalomba, amely az arcbőrt minden ártalmas hatás nélkül rövid használat után teljesen rendbehozza. Ez a szer Hygis név alatt kerüil lorgalomba és városunkban kaplitló a Hőhn drogériában.
Közhírré tesszük
olcsó árainkat:
Selyemharisnya arany Dlablé, minden párért mosásig
felelünk, eddig P 3.90 voll, most Selyemharisnya eddig P 3 50 volt, most Mosó műselyem harisnya Meleg selyem kockás harisnya Női sportharisnya Mellé strapa harisnya
Fekete, barna, drapp, szürke patent harisnya Férfi zoknik ■
Strapa zokni Makó, elsőrangú Selymes primi zokni Elsőrangú jó zokni Tiszta cérna flór Tiszta gyap|u, elsőrangú Férfi harisnya
Férfi harisnya, tiszta gyapjú Gyermek harisnyák
KBtfttt éruki
Qyermek kabátok Tiszta gyapjú oroszkák Tiszta gyapjú kötött kabát
legjobb minőség Oroszkák
Férfi gyapjumellény
Férfi Ingaki
Férfi ing poupllnelóvel Férfi Ing Tiszta fehér ing Férfi flanelt Ing Oxford ing Prima Ing Alsónadrág, köpper Rövidnadrág Duplagallér Félkemény gallér
Hl fahérnamüak i
Selyemnadrág Legfinomabb atlasz, csíkos Habselyem Kötött sapkák
prima Finom linón há\'ólng Női ing, siffon Női Ing, himzett Színei komblnék Selyem komhlnék Kötények, karton Klolh kötény
Visszamaradt női kabátok csak
Qyermek kabátok
Flanell pongyola
Flanell ruha
Karton ruhák
Parlsette ruhák
Pariselte pongyolák
Oyermek flanell játszóruha
Oyermekruhák, finnel!
Oyermek kötények
Oyermek meleg sapkák
Oyönyörü relikülök
Zoknitartók, legjobb
Csípőszorítók
Harisnyalartók
Melltartó, kosar.is
Férfi nyakkendők
Oyapjusálok
Bokavédő
Férfi hálóing, a legjobb
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa, Főút 6.
p 290
250
1-90
1-98
—-98
—•60
—•80
p —•32
» -■70
—■90
n 1-20
1-50
n 1-80
1-18
m 2-70
-■38-tól
P 3\'20-tŐI
n 4 50
H 790
9.90
n 11-50
n 9 —
P 3\'50
N 3-20
3 20
2-60
4-70
580
2-98
1-88
W -•78
n -88
1-48
» 2 18
390
h —-78-tól
1 "50
» 4-50
-•96
1 90
H 1 \'96
7-50
2-60
3\'60
23-
M 10\'—
h ö - 5-90
h 2-50
h 9-80
u 9-50
2\'60
2-60
D 1-90
h 1 50
2-50
—•98
2-60
1-40
-■98
-\'90
2-10
2-20
n 6-50
Adományok az Ínség- és szegényakcióra*)
8. számú kimutatta
Nagykanizsa, doccmbor 1
fó-ut is Dcák-Ur: Fiaoher és B&der
— 1U. Woiscr Jánnsué 1 — 0-60, Hlrsch-ter MlknánH 2 — 1, Pálcale-a Ffireno 1 — 060, Pállíy Alajomié 2 — 1, Szabó Antal — 10, SBrley Zsigmond I . Illttor András — 2, Zapletál SIidud 1 —, Be rény Józset - 8, Deutach Sándor — 1-6, Petermann Józset — 2, Rulter Krnőné
— 1, KtsaKrnő 1U 6, (t ebéd, Ktreoh-ner Mór — 3, Luaztlg Dezaő — 2. ruha. Flschel Fülöp Fiat - 2, Vékássy károly
— 2, Hlrschler Ferenc — 2. MUtényi Oyula 4 — 2, özv. ltosonteld Józaetnó 2—1, .Szerdahelyi Annua — 1. vitéz Falka Ferencné — 1, Wldder Sándor
— 2, F>dős Lajos — 1, Kertéaz Jánoené
— 11-20, FUrat Józset - 1. Werlhetmer Ernő - t), dr. Bród Tivadar — 2, Outt-mann Viktor 1, Havasi Sándor — 1, Storn Józsetné 1 —, Polgár I^ailón* 2 —, Pollák M. Emtlné 2, Sohoro Netü
— 040, Király Sándorné - 1, Calllag Jenő — 1, Ármuth Sándor és Fia 5 - 2, Drávakavlca Kit. Váll. - 1, Jelllnek Márk 1 — 0 60, Czlboiy Ferenc 1 — 0-60, dr. Miklós Sándor 2- 1, Dobrovlta Milán 6 - 2, Deutach Nővérek - 1, Gold-berger Károlynó — 060, Weltner 8lmon,
0-50, I.ányi Pál - 0 60, Zsoldos Oy.
— 2, Ftllpovlta István — 2, Hőhn drogéria 0 60 - I, Sörley Unzló - 1, Hol-nltz Béla 1. Argent János — 1, Brandt Sándor és Fia - 8, Szántó Vilmos éa Társa 1, llelchentold Gyula — 2, Saághy I)ez<ő — 0-60, Szabó István — 1-50, Szatal Zsigmond - 0 50, Halva* Gyula — 1, Krauaz Nándor — 1, Fekete László — 1, Deák Jánosné — 1, Vlnozo Ferencné — 0 60, Kohn lmréné — 0-60, Halász Manó 1 — 2, iizr. dr. Qroaz De-uőné - 0-60. özv. GrUnhut Henrlkné 2 - 06, Frank Vilmos — 1, Gazdag Forenc 2—3, I.ongauer Imre — 1, Lukács Józsel — 1, Belső János — 1, Llchtenstetn Albert — 1, dr. Márki Imre 1 —, USbl Jenőné 1 - 060, KoUarlU Qéza 2 — 1, Schlesa Testvérek 6 — í.
Felajánlások: I. sz. posta tisztviselői havi 54-30 P 6 hónapon át, Stefánia Kör védő női havi 5 P 6 hónapon át, Nép-takarékpénztár tisztviselői havi 12 P 6 hónapon át. Orót Billott Nándor 20 P-t adományozott Inaégakctóra. Zerkovlu Ajbert cég és munkásai havi 11 P. 6 hónapon át. Séllyel Teréz Gelse Ínség-akcióra kUldött 7 zsák burgonyát, 8 uft kerékrépát, dr, Pllhál 10 mm, burgonya, 10 mm. répa.
*) A név után Irt elsfi szám az Bt hő-napos lnségakcléra fölajánlott havi ö«l-szeget, a második a szegények ellátására (elajánlott havi összeget Jelenti,
MUkereshedésem,
kere/ezésem Karócaonyhor megtitlalli. TeJ/ea klttruml/ó*.
Koxma Sándor.
«= „A Hutter József Szappangyár-Olajipar r. L magához csatolta a Lever és Társai k. f. ,t budapesti fiókját s cégszövegéi egyidejűleg Hutler és Lever részvénytársasággá változtatta meg. A Hutler gyár 99 éves múltja elegendő garanciát nyújt arra nézve, hogy a Lever cígnek immár belföldön előállított cikkei, a Lux, Vim és Rinso, változatlanul elsőrangú minőségben, mint teljes egészében magyar gyártmányok fognak forgalomba kerülni".
Tegye meleggé, otthonossá lakását I vásároljon szőnyeget kényelmes részletre a Schütz áruházban.
— Betörőt fogtak a grófi kastélybán. Kőröshegy somogyi községben gróf Széchenyi Zsigmond kastély; ban egyik alkalmazott betörőt fedezett lel, aki épen a szekrényeket akaila feltörni. Az alkal mázolt rázárta a betörőre az ajtói és értesileile a csendőröket, akiknek sikerült is a függöny mögé bujt betörőt megtalálni. Kiderült, hogy Husztlk János az ipse, aki Oyön-gyösről látogatott el Somogyba. Átadták a kaposvári ügyésiségnek.
1 »80 december 7.
ZALAI KÖZLÖNY 9
SPORTELET
Vasárnapi sporteredmények
Derbit csak eldöntetlenre lehet játszani — Győzött a Fradi Pécsen — A Sabárla Is két ponttal jött haza — Izgalmak Debrecenben — A III. ker. a második helyen
Nagykanizsa, december 1
Ugy látszik, ebben a szezonban meg van írva, hogy derbi meccsel csak eldöntetlenre lehet játszani. A zöld-fehérek és a kék-fehérek után most a lila-fehérek osztoztak a pontokon testvériesen a kékek együttesével. Nagy izgalmakat váltott ki a hajdúk fővárosában a szögedlek meccse, akikkel a Bocskai kétségbeesett és körömszakadtáig menő harcban tudott csak győzni. A ///. ker. nehezen bár, de feltörte magát az előkelő 2. helyre. A Ferencváros erősen győzőit Pécseit, úgyszintén a Sabárla, de már nem olyan biztosan, Kispest ellen.
Az eredmények Igy beszélnek:
i. liga:
Újpest—Hungária 2:2 (0:0). Ferencváros—Pécs-Baranya 4:0 (2:0).
Sabárla—Kispest 1:0(1:0). 111. ker.—Budai 11 1:0 (1:0). Bocskai—Bástya 4:3 (3:2).
II. liga: Attila—Terézváros 7:0 (.4:0). VAC—Maglód 2:0 (0:0). Soroksár—Turul 2:0 (1:0). Rákospalota—Megyer 4:3 (2:0). Kossuth-BAK 0:0.
Amatőrök : PF.AC—PAC 3:1 (1:0).
Külföldön: Vasas-Radnlcskt 4:2 (2:1) Újvidék.
Két futball-baleset történt Nagykanizsán vasárnap délután
Eüyik futballista kulcacaontiörést, másik vdlrándalást szenvedeti — Kárházban ápolják a sérülteket
Nagykanizsa, december 1 Vasárnap délután két súlyos futball-baleset történt Nagykanizsán íz ifjúsági meccseken.
Varga Lajos 21 éves kaposvári fiatalember, aki jelenleg a fémipari szakiskolában a kőművesmester! tanfolyamon vesz részt, vasárnap délután a Bástya ifjúsági csapatában futballozott a Teleky-utl levente pá-
lyán, ahol a Hunyady FC- vei ját-« vedelt. Lakására szállították, de az
szotlak barátságos mérkőzést.
Játék közben valaki elgáncsolta Vargát, aki nagy rössel futott és felbukott. Az esés oly szerencsétlen volt, hogy a fiatalember jobb kulcs-csontját eltörte. Nagyon súlyos állapotban volt, mikor a mentőket ki-hivták, akik elsősegélyben részesí-
tették, majd beszállították a kórházba.
A másik baleset a Zrínyi sportpályán történt ugyancsak vasárnap délután. Itt a Nagykanizsai Torna Egylet csapata játszott barálságos mérkőzést a Haladás FC-vel.
Tóth Ferenc fiatal cipészsegéd játékközben megc úszott és elterült a földön. Súlyos vállrándulást szen-
orvos súlyosnak találta állapotát és héifőn átszállították a kórházba.
A rendőrség mindkét baleset Ügyében bevezette a nyomozási és mindenekelőtt azt igyekszik megállapítani, hogy felelősség terhel-e valakit a balesetért, vagy szándékosság forog-e fenn.
KÖZGAZDASÁG
Román ügynökök csábitfák el Nagykanizsáról az olasz állatkereskedőket
Nagykanizsa, december 1 Az olaszországi marha-exporttal kapcsolatban érdekelt körök különös jelenségre hívtak fel figyelmünket.
Nevezetesen arról van szó, hogy Nagykanizsán az utóbbi időkben két, három idegen ur — állítólag — román llgynökök fordulnak meg, akik élénk propagandát fejtenek kl az itt Időző olasz kereskedők körében, hogy őket Romániába csalják.
Ezek az ügynökök, mint utána jártunk, olasz állampolgárok, de kivétel nélkül román emberek, akik Nagykanizsára azért látogatnak el időnként, mert itt fordul meg azoknak az olasz kereskedőknek a zöme, akik Magyarországon vásárolnak.
Miután a magyar mezőgazdaság és export van érintve és esetleg
veszélyeztetve ezek által a nem kívánatos ügynökök által, jó volna ha barátságosan bár, de ludlukra adnák, hogy szívesen vesszük távolmaradásukat e város falai közül.
Elvégre a mai világgazdasági helyzetben mindenütt résen kell lenni, ahol valami fenyegeti a jó külföldi valutát jelentő exportot. Olaszországi állatkivitelünk az utóbbi időben úgyis lanyhulást mutat. Remélhetőleg azonban ez csak az idegenforgalmi holtszezon miatt van.
(—) Csődmegnyltás. A nagykanizsai kir. törvényszék Dervarics Ákos orosztonyl földbirtokossal szemben a csődöt megnyitotta. Csőd-biztos dr. Lukács Béla kir. törvényszéki jegyző. Csődtömeggondnok dr. Petrics József nagykanizsai Ügyvéd.
TŐZSDE
A mai tőzsde barátságosabb hangulatban nyitott. Bécs vevőként lépett fel és az egész vonalon magasabb árfolyamok kerültek felszinre. Az üzleti Idö második felében a kontremin ővaiosabb fedezési vásári/tokba kezdeit és bár a külföldi jegyzések kellemesen hatoltak a piBcra, a tőzsdeidő végén az árfolyamok elcsendesedtek. A fixkama-tozásu papirok piaca változatlan. Valuták és devizák piacán dollár tizenöt ponttal olcsóbbodott.
Zürichi zárlat
«d« 20 281/1, London 23 07\'/«, Nawyork 516 37l/t Rrtlssel 72 02, Mllam. 27 02\'/l, Madrid 58 20, AnnWdam 207 77Vi Berlin 2309. Wien 7270 Soli 8-74, Pri«» tvai\'A, V«"ó 57 85, Budapnst 80-28 y«lgrtd 9-t2«.n Bnkaresi 3 »i
TamfartfaMle
Btiza tszt —flll.. dl. — fllL, és a rozs 10 flll. emelkedett.
Busa tlixav. 77-«l 13 90—14 30. 78-as 1400-1440, 79-es 14 25 —14 85, »0<s 1430-18 05. dunánt. 77-es 1380-13 90, 78-as 13 95-14 05, 79-ei 1415-14 25 W-u 14 20-14 30 Rozi 8 30- 840 tik. 4rpa 11-75—12 00. sörárpa 1450-15-75 oab 16 85-17 20, lengeti tazt 1333— 13-50, dunántúli 13 30 > 3 50, repce 25 50— 26 00, korpa 7 60 775
A budapesti tőzsde deviza-jegyié se
valuták
Angol L 27\'66-27-81 Befeih. 79-45-79 85 Cseh k. 16-86-16 98 Dinit. 152-50-153-10 Dinár 1002-10-10 DoUer 568 85-571-81 Frincla f. 22-30-22-60 HoU. 529-50-230-50 Lengyel 6380-84-20 Un 3-36 3-40 Léva 4-12-4-18 Ura 29 70-30-00 Márki 135 90 136 50 Norrég 162-50 153 10
Peseta —•——•_
ÍClüll. 8025 80 65 íví|cl 1. 110-35 110 85 I«Uk. 153-10.153-70
DEVIZÁK
AasL 229-75-230 45 Belgrád 10-09-10-12 Berlin 136 11-1 6-51 BrtUaiel 79-60 79-85 Bukarest S-38-Í-40 Kopenb. 152-70 153 10 London 27-72-27-80 Madrid 63 60-65 60 Milano 2*87-29-92 Ntwyor 57\'. 00 72 60 OSJŰO I»dí-I53 07 Páris 22-43-22 50 Práfi/ 16-93-16*98 Saótla 4-12-4-16 Stockh. 153 25-153 65 Vlrwi 6397-64-17 Wlfln 80-37-80-62 Zürich 110-58 11088
8«rtéi»áiár
Falhattál 1751, eladatlan 1219. ülafi-rcndU 1-20—1-23, szedett 1-16—1-18, sudelt kösép 1-12—1-14, könnyű 100-1-08, l-sö ilndtt heg 1-16-1-18, U-od rendű Orog 1-10—1-14 angol tUldó 1-10—1-20, aiaionna nagyban 1-40-0 00, aalr 1-62 -1-67, hm 1-54-1-62, ualonnás téisertés 1-50-1-54.
Kiadja: Mhitftl Bjsraía b lapklaí* Ytsllaht, lacykasluib.
Fdelös kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Az ipróhiroetéiek dt)a 10 izóig BO fillér, Minden további szó dija 8 llll. Vssár is Ünnepnap 10 srrtig 80 fillér, minden tcvabbl szó dija B (III. Szerdán és pinteken 10 szóig BO Iliié.-, minden icvA: bt szrt dija 8 flll. Címszó s mihdeu v ia-ganb bellit»M illó sró ket siónak s<.n, it-Utik. Aliási l.ere.sóknek 500\'o engedinuiy.
Hlrdatéaak S («f) p.nB8 i>UH« alul u leluligm kSnynlás, •sémié*éa alkart! léaa >á|att ílín Ilintll4ik
Bérautó államáa talafanaxém I44. 6390
Vlaalt olpBkat állandóan veizek. — Klváifotra házhoz megyek. — Hlrschné, Ciengery-ut 20. 63J3
Egy, esetleg 2 szobái likás mellékhelyl-aégekket is egy bútorozott szoba kladé. Ho.thy Miklós-ut I5.SZ Dobrln Hugó. 6393
Bór- és izarvasbór kaaatjBk halai
maB választékban Kautmann Károly
nit.
6378
É«aa hab lajaala 2 deciliterei pa-
Isckbsn kspható — Muszet és Frledentbal, Teutícb Drogéria, vitéz Tóth Béla, Herceg Esterházy Lerskata, a Te|szóvetkczetl Központnál. Telefon 3-49. 5880
■áU ruha díszek legnagyobb választék Kautmann Károly cég. Telefon 372. -6379
Fonatt bútor, koiáráru készítés és Is vitás, nádszékíonás — Erzsébet-tér 13. Iliéinél. 5613
■étaxabéa udvari lakás a mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Sugárút 58. 6382
Kataaal és Otnei egyenruházati cikkek legnagyobb válaiztéka Kautmann Károly cég. -6380
Egy Irodai Üvegtál éa egy tóltókályha alarfé. Bővebbel Magyar Hollandi Blito-állónál, Csengery ut 1. 6319
Elegáns, ktllönbe járstu butoroiott aaoba kiadó. — Mvebbet Vlda füszer-Ozletben. 6295
Naaiaail buto-t, ágytollat veaz éa elad özv. Kukeczné, Erzsébet-tér, Kflillut-vtielők melleit. Ugyanott egy ebédlóberen-dezés eladó. 6436
■ajtrélaéajt keresek megbízhatót, aki a takarlláiban jártaa. Fóut 17. 6445
1931. fsnuár l ére I szobás udvari lakáa kiad5 Ctányl Llizló-utci 8/a. 6433
Két egymásbanylló szép szob» Irodánsk Is nagyon allulmaa, klarié Csengery-ut 27/a„ I. em._ Í434
2 némát leány ajánlkozik gyermekek mellé Mindlbaumnénil, Klrály-u. 14. 6435
JAkaHkaa levő nagy Slnger varrógép eladó Zrínyi Miklós-utca 50. 6439
HIRDESSEN
■ „Zalai K5zlftny"~bea.
Uidonság,
most jelent meg!
STANDARD
3» számú 3-j-l csöves vlllanyhálózatl készülék, hangszóróval együtt, a havi részlet 18 pengő
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sporlárunagykereskedés
rádió- és gramofon-osztálya. Con|u hangHéró 60 pengö
10
zalai közlöny
1930. december 2.
Dr. Mlkula Szigfrid és felesége ötvfls Magda, mint gyermekei, fájdalomtól megtört tzivvel tudatják az egész rokonság nevében, hogy a forrón szeretett legjobb anya, testvér és rokon
özv. Mikula Antalné
tzQI. Farczády Kovács Anna, cs. éa klr. ezredes özvegye
életének 64-lk évében, hosszú és kinos szenvedés után folyó hó 1-én elhunyt.
Drága halottunk hűlt telemét f. évi december hó 2-án délután 4 órakor fogjuk a temető halottas házánál a református egyház szertartása szerint megáldatni és a köztemetőben örök nyugalomra helyeztetni.
Aldéa és béka poraira I
nyugodjék békében I
Farczády Kováéi Róza férj székelj/udvarhelyi Oáapár Balázsnó nővére. Székely udvar helyt Gáspár Balázs sógora. Dantei Károly unokaöccse özv. Mlkula Jenőné éa gyermeket, OtvOs Emil 4a caaládja rokonai.
R gyümölcsfákat
most kell letiszlilani és permi-teznj, ha Jövőre bő és féreg-mentes termést akarunk.
(jyümölcsfakarbolineum
permetezésre.
Gyümölcsfakátrány
a sebhelyek bekenésére.
EnyVgyiirük
stb. stb. Qyári árban kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növény-védőazarek kereskedésében
Nagykanizsán, Erziébet-tér 10. A bíróság mellett. Telefon 130.
Óiláal rak Utunkat leciokkent|uk és ezért újévig a vászon, asztalnemű. ágyncmB, törülköző. zsebkendő, félti Ing snyag, tenbattit. alton éa mindennemű pamulátu dkkelnket valamint csccatmő éa
menyssszoríyl kelengyéket Jalaatla iren|<dtiéeayal bocsátjuk a t. vásárlóközönség rendel-
ll\'ZélCC.
Ela«ran4U mlnCaágak.
A hites Fól-UJtaln 1 salai ompás báilazőt-luek éa feslett magyar bútorok raktára
TRIZNYA1, SZABÓ, TÖRÖK
\' vássoaktrukeilókaél
Budapest, IV. Petiit Sándor-u. 3.
HU Ttl.lon: S»7I1.
192Í. Pk. 9197. az. 1930. vght. 594 «z.
Árverési\' hirdetmény.
Dr. Olrtnef Autsl nagykanizsai Ügyvéd \' Jozset nagykanizsai lakós kérelmére éa javára 1142 Pengő
Állal képviselt Bazsó .
követeiét és láruléka! ereiéig a nagyka-ntzsal kii. Járásblró^g 9197/1928 azámu végzésével elrendelt kielégítési végrehsJUs lolytín végrehajtást szenvedőtől leloglalt 2218 Pengő becséitékll Ingóságokrs a nagykanizsai klr járásbíróság lenti sz. végzőével az érveiét elre-delletvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. alapján lentirl. valamint zálogjogot szerzelt mis log\'.alutók Javára Is a végrehajtat azenvedó lakáaán Szepetnek községben, 94. házszám alatt leendő megtartására haláridőül 1930. évi december hő 5. napiának délelőtt II órája tűzetik kl, amlkbr a blióllag leloglalt bútorok, kukorica, burgonya, mérleg, aajtátok, zsákok, szölőpermetezó, hordók, a egyéb Ingóaágokat a legtsbbet ígérőnek kéazpénzllzeléa ellenében, esetleg becsáron alul la el logom adni.
Nagykanizsa, 1930. évi november hó 15.
Elek László s. k. w__klr, bir. végrehajtó.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében legolcsóbban
mos, fost, tisztit éa pliaaéroz.
Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszkl Dzöl.
Qyüjtőtelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
27129/1930. sz.
Árverési hirdetmény.
Az Erzsébet-tér 3—4. számú házban Hollós Ferenc elköltözése folytán megürült üzlethelyiséget a városi gazdasági hivatalban f. évi december hó 3-án d. e. 10 órakor tartandó árv <ésen bérbeadom. Az üzlethelyiség azonnal elfoglalható.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1930. évi november hó 29-én.
•ut Polgármester.
Faeladás.
Eszteregnye község erdejében lábon álló bükk- és gyer tyánfa kerül nyilvános árverésen kis tételekben eladásra.
Az árverés kezdete 1930. évi december hó 6-ón, szombaton délelőtt 9 órakor a helyszínén és az ezt követő eladások minden kedden és szombaton tartatnak.
Eladásra kerül 30 katasztrális hold erdő fatömege.
Bővebbet az elöljáróságnál megtudható.
Elöljáróság.
Dnna-Száva-Adrla Vasúttársaság (azelőtt Déli Vasnt)
MENETRENDJE
Higykailua állonáirrl Induló él ffagykanina álloméin érkeió vonatokról «i továbbított közvetlen kocsikról.
Érvényem ■ 1930. évi szeptember HA IS-töl kezdve,
Vonat A vonat Budapestről Nagykani- Von.tl A vonat Nagykanizsá- Budapestit
ni tat neme Indul zsára érkezik tilmi neme ról Indul érkezik
216 Szem. V. 21-20 4-10 211 Szem. v. 0-35 7-45
202 Oyv. 7-50 11-35 201 Oyv. fi-05 10-10
212 Szem. v 6-40 13-20 213 Szem. v. 8-30 15-45
214 Szem. v. 1410 20-40 215 Szem. v. 14-75 21-10
204 Oyv. 1815 2214 2U3 Oyv. 17-45 21-40
Közvetlen kocsik: 216/912. az. vonalnál I—II—111. oszt. kncsl Budapest D. V.—Barca (Pécs) közölt 216/312. „ . II—III. . . Zalaegerszeg
202. „ . étkező éa Itt. . „ . . Prarerskolg 202. sz vonstnál 1—II. oszl. kocsi Budapeal D. V.—VentlmTglIa 204. . . III. . . Trlcste.
204 „ . I-U. „ . Róma.
204. . . hálókocsi , . Venezla.
201/204. . . étkeiőkocsl Budapest D. V -Nagykanizsa között. Amilyen viszonylatú kocsikkal a 202. sz vonat Indul, ugyanolysn viszonylatú kocáikkal érkezik a 203. sz. vonal. Ugyanez áll a 204. és a 201. az. vonatokra Is.
Nagykanizsáról Indul 1 Balatonszent | györgyre érk Balatonszent )| Nagykant-györgyrőlind.j|zaára érkezik
235 Vegyes |[ [frKl I M óri 1 M6 || Vegyes || 5-4S II 7-14
A lenti 235 éa 236. sz. vonalok csak 11—Dl. oszUlyu kocsikkal közlekednek. Nagykanizsa—Szombathely- Ág/alva 0. H.—Wien S. B.
I Siaoksl- Bécabi Web11 IzMbll-
érkezik Indul M,t«l Mul itíit trítslk
3 2 Szem. v ] 5 7-4 i ij-iö Jl7 Szein. v. — " 4-lff 74^
3IC Szem. v 7-20 10-15 20-04 305 Slnauló — 748 1020
306 Szem, v. 1340 16-20 — 301 Oyv. 8-20 11-30 13-25
302 Oyv. lti-45 18 46 2215 311 Szem. v. 10-15 14-64 17-30
320 Sinsutó 20-55 23 45 — 313 Szem. v. 1534 21-04 23-17
316 Szem. v. 23 25 250 844 315 Szem. v. \'<0 40 : 1-30 4 15
A 315. és 316. sz vonalok csak 1930. évi október hó 4-lg bezárólag löalekednek. Közvetlen kocsik:
312. 312. 312.
302. 302 302. 316.
sz. vonatnál 11-111. ofet. kocsi Nagykanizsa—Wien & B -re. „ ,. II—III ,. „ Budanest D. V—Zalaegerszeg.
„ I—II—III „ „ Zagrebtól, Oyékényes, Szombathely, Pozsony álmeneltel Prahába. „ Osijek—Wien S B „ Za«reb~Wien S B. „ Barca— „ ,. „
„ 1—II—IIL „ I—11— *■(. „ I—U — III „ I—11—III.
Nagykanizsa—Barcs—Ptcs
"5T3T r*5zem. v.T
914 „ 9-55 |i 1200 ( 1414
902 I! Ovv. | 1346 I 16-30 | ] 7"34
932 | Vegy.v. || 18 05 j 2 -35 || 23 50
A 912 sz. vonalla_ II—III oazt. kocsik Wien S B -ról Barcsra. A 912. . . I—11-111. oszt. kocsik Budapestről Pécsre. A többi vonatokkal lulrt közvetlen kocsik ugyanazok, mint s Nagykanizsa- Wien S. B. viszonylat alattiak, a 302. Illetőleg a 301 szimu vonatoknál.
Nagykanizsn—Ciytkfnve<
H.gvkinl-R Oyík íny*»-laiiói Ind i t« étktjlk
23-23 23 55
r ■ -" "
901 l! Gyoisvonat
| nilt érit
4 32 505
II
9C4 f Oyorav\' nst
A 904. sz. vonatnál 1—II—III. ovt. kocal Praha-ból Szombathely, Oyékényesen ét SusáVia. A 901. az. vonatnál ugyanilyen kocái lul visszafelé.
it
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)—Maribor g. I. II Csáktól <>tanb" 1 ™ — - •
(•ik
TST\'l&em. v7
202 jjüyv. | 11 .\'.5
224 tSzem.v.J 13 56
204 [Oyv. J 22 43
Nagykan
Jzaáról Ind-\'nvára érk |j
TSS~T
\' Marlb ICaáktornyá-il
j tnri. I ról indul |kaá/a éHw*
^^ll^írrirMTiiJyv. n r i SSS
1315 " 15 15 221 llSzem.v. 1 5 15 8-06 II 9-34
15-24 I8-2Í 201 iOyv. || I4 28| 16-10 J 17-24
223 IjSzem.v. , 16-501] 19-42 ], 2I\'I4
203 , 204 s/átnu vonatoknll ugyanazok, mint a
A közvetlen kocsik a 201, 202 Budapest viszonylat alattiak.
A 221 , 222 , 223., 221. számú vonatok lözvellen vonalok Nagykanizsa-Marburg (Matlbor glk ) között.
Hagy kanizsaiak talélkozóhelye az «"
István király Szálloda
Budapaat, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszekötleté6 2-es és 46-os kocsikkal.
Nyoroitotl ■ Oílxikl Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős flzletvraeü - Zalai Károly.)
70. évfolyam 275 szára
Nagykanizsa, 1930. december 3 szerda
Ara 14 «Uér
IU
POLITIKAI NAPILAP
SKrteMWrtj: nappal Sugár ut 2., «|Jel P4ut 5.
Kiadóhivatal: t\'Sul 6. uim. Kcuthdyl HókkladóhtvaUI: Kotaulhulca 31
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMtuUal ára:
in : in bórt a paatS

Középiskolai tanárok
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület a napokban avatla lel Budapesten székházát. Tizenhat évig tartott a küzdelmes munka, amig annyira megerősödhetett ez a derék egyesület, hogy megszerezhette az egyesület székházát, az egyetemi liall-
f[atóknak pedig otthont nyújtó épü-etet. A felavalás ünnepségén jelen volt a tanári testület kimagasló kép viselőin kivül Kornis Gyula államtitkár. mint a kultuszminiszter képviselője, ott voltak továbbá az egyházi tanitórendnek és a különböző tanáregyesületek kiküldölljei is.
A székházavalásl ünnepségen felszólalt Kornis Gyula államtitkár s a kultuszminiszter üdvözletét tolmácsolva kijelentelte, hogy minisztere teljes tudatában van annak a döntő lélekformáló hivatásnak, amelyet a középiskolai tanárság a magyar kultúra és a nemzeti élet kiépítésében játszik. Ebből az üzenetből megnyug vássat vehették tudomásul a magyar középiskolai tanárok, hogy a magyar kultúrpolitika vezetője és irányítója a maga sokszor úttörő munkájában kellő módon értékeli a magyar tanárság munkálkodását és az eljövendő generáció lelkületére végzetes befolyással bírónak látja a tanárság magasztos élethivatását. A magyar jövő miképen való kialakulásában oroszlánrésze van annak a szellemnek, amelyet a tanárság plántál a serdülő ifjúság szivébe és így az egyik legfontosabb kéidése az, hogy a magyar nemzeti ideálok legelsősorban a tanárság lelkét hassák át és belőle sugalló erővel áramoljék ki az iljuság körébe a nemzet hivatásában bízó tudás és meggyőződés heve. Bismark mondotta, hogy az 1866-iki háborút az osztrákok ellen voltaképen a német iskolamesterek nyerték meg, mert azok csepegtették he a gondjaikra bizoll fiatalság lelkületébe a hazafias önfeláldozásnak és áldozatkészségnek azt a mennyiségét, amely biztosította a harcoló katonák erkölcsi fölényél.
Amint Kornis államtitkár mondotta, az igazi magyar „tanár-ideál" az, aki szeretetlel csüng a most letiprott nemzetnek ezer éves törléneti hagyományain, aki szaktudományának haladását folyton átélni iparkodik s mindig friss lelkesedéssel és szuggesztív erővel tudja megéreztetni az igymásl felváltó nemzedékekkel a tudomány leheletét. Nemcsak remény, de tudjuk is, hogy a magyar tanári kar hivatása jnagaslatán áll és e testület kebelében lulnyomóra rug azoknak a száma, akik tiszteletreméltó képviselői ennek a tanár-ideálnak. A jó tanár nemcsak a maga tudását és ismereteit csepegteti At tanítványaiba, hanem egyben neveli is azokat és ez a legszemélyesebb tevékenység lulleijed a közvető munkálkodás és kötelességteljesítés ha-
tárain, hogy művészetté flnomul|ék ki. A tanári hivatás legk\'vésbbé foglal-haló szabályzatokba. Állandó és mindere kiter|edő tevékenység az. áthatva a legmagasabb röptű idealizmustól, amely a lélek egyéni kincsei tudást és morált egvaránt tudatosan táplál be a tanuló lf|u«ág lelki világába. Tudjuk magunkról, hogy a fiatalság még külsőségeiben, gesztusai-
ban is önkéntelenül igyekszik alkalmazkodni kedvenc tanáraihoz, nem lulozunk ennélfogva, ha azt állll|uk, hogy a jövendő Magyarország sorsa tanáraink lelkületén, Idealizmusán és sugalló erején fordul meg és ugy leszünk erősek és sorsblrók, vagy gyengék és megalkuvók, amint az ifjúság vezetői és lelkületének irányitói azok.
Miiért lőtte agyon magát a sstéKesfe&érvári xálogtfáxas ?
Megoldódott az öngyilkosság rejtélye
Sz4ke*tehórvár, docomber 2 (Éjszakai rádiójelentés) Halász Károly városi törvényhatósági bizottsági tag, zálogházlulajdonos tegnap agyonlítle magái.
A rendőrségi nyomozás most ki derilelte az öngyilkosság indító okát. Ugyanis Halász lakásán a hdzkuta-lás alkalmával 36 000 pengő értékű budapesti zálogjegyet talállak. Megállapították, hogy
Halász Károly ■ hozzávltt tárgyakat Budapesten elz«
logositotta Egy nyugalmazoit őrnagy nem/égen egy 5000 pengő értékű ékszert zálogosított el Halász Károly zálog-
házában 40 pengőért. \' Pár nappal ezelőtt az őrnagy kl akarta váltani az ékszert, de legnagyobb meglepetésére
Halász azt nem tudta kiszolgáltatni. Az őrnagy egynapi haladékot adott azzal, hogy ha nem lesz meg az ékszer, -ik\'-or [eljelenti Hjlászt a "indfirtéx\'.r. / haladék leteltével km tutHa iihgkTpnt az ékszert, mire feljtienlésí fit Maiász ellen. A rendőrség hí\'iilg adott terminust Halásznak, i,.:gy rendezze az,ékszer ügyét.
Kedden Halász agyonlőtte magát, miután nem tudta az ékszert előkeríteni.
Bethlen ankarai ós berlini útjáról
beszélt a felsőház külügyi bizottságában
Budapeat, december 2 (Éjszakai rddlójelenlés) A felsőház klllllgyl bizottsága-mi ülést tarlóit, amelyen
gróf Bethlen István miniszterelnök beszámolt törökországi és németországi útjáról.
A miniszlerelnök beszédében hangsúlyozta, hogy mindazok a híresztelések, melyek egy halalmi csoport alakítását vették kombinációba utazásaival kapcsolatban, teljesen alaptalanok. Ezt ugy Ankarába, mint Berlinbe való utazás elölt és után Is megcáfolta és mégis makacsul tartják magukat a nemzetközi sajtóban. Ennek az a magyarázata, hogy bizonyos körök a gazdasági és pénzügyi világban nyugtalanságot akarnak teremteni Középeurópában.
Törökországi és berlini utjának kizárólag az volt a célja, hogy megbeszélje a két kormánnyal azokat a
kérdéseket, melyek Magyarországot Törökországgal, illetve Németországgal közösen érdekük. Megállapítja, hogy e tekintetben harmonikus együtt működés \'áll fenn. Ismétellen leszö gezi, hogy semmiféle hatalmi csoportosulás! nem terveztek, mert enélkül halhatósabban lehet az egész Európát érdeklő és érlnlő kérdéseket megoldáshoz juttatni.
A Németországgal való gazdasági közeledésről szólva kijelentene a miniszlerelnök, a tárgyalások előkészítése jó ulon van és
remény van olyan szerződés kö tésére Németországgal, mely mindkét állam vitális érdekeire tekintettel van.
Részletekbe, tekintettel arra, hogy tárgyalások előli állunk, nem bocsátkozhat.
Gróf Bethlen azzal (íjezle be beszédét, hogy a harmonikus együtt-
működés azokban a kérdésekben, melyek Magyarországot és Németországot közösen érdekli, nemcsak, hogy fenntarthatók, hanem fejleszthetők is lesznek.
Berzevlczy Albert szerencséi kivánt a miniszterelnök külföldi uljaihoz fűződő síkerekhez. Megállapíthatja, hogy
a magyar közvélemény osztatlan helyesléssel kísérte a a miniszterelnök utazásalt és tevékenységét
a külpolitikában és a magyar nép rokonszenvével találkozik a kormány-elnök két útja
Báió Szlerényl Józsel örömmel tálja a miniszterelnök útjainak eredményességét. Azt kérdezi, hogy nincs-e még itt az ideje annak, hogy a kormány a leszerelés kérdését erőteljesen szorgalmazhassa.
Eszterházy Pál gróf a nagy európai államok egymáshoz való viszonyáról beszélt. Bellatlny Ailhur, Te-leszky János, báró Szterényl József, Berzevlczy Albert felszólalásai után gróf Bethlen István válaszolt. Annak a nézetének 8d kifejezést, hogy Idő-előtti lenne az 1932-ben megtartandó leszerelési konferencia eshetőségeivel foglalkozni.
Ami Szovjetoroszországot illeti,
a magyar kormány álláspontja vállo-zatlan. Mi nem fogunk Mosikvába kövelet küldeni és Budapesten sem állítanak fel orosz követséget.
A magyar-cseh kérdésről szólva ki|elenteite, hogy érdekünkben áll megfelelő szerződéül kötni. Örömmel látná, ha mindkél állam érdekeinek megfelelő megegyezés jönne létre, de ha nem lehetséges ez, akkor sajnálattal bár, de tudomásul vesz-szük. Kért a közvéleményt, hogy ebben a kérdésben Is álljon egységesen a kormány törekvései mögött. Végül Berzevlczy Albertnek a hágai és párisi pénzügyi egyezmények ratifikációjára tett kérdéseire válaszolva kijelentette a miniszlerelnök, hogy véleménye szerint Párisban azokat mielőbb lalifikálni fogják. Az ülés ezzel véget ért.
(ÉJszskal rddlójtlenlis) « ■UtaorolA-glal lnU»l aata 10 órakor ia-laaatl i Kalatlaa ItfliramlAaaal a a oaapaaUk aarOaéaa éa towébbl HAaOllyadéa várhat*.
ZALAI KÖZLÖNY
iMO decembet 3
Viharos illés a Házban
a fővárosi községi választásokkal kapcsolatban
Budapest, december 2
A képviselőház mai ülésén Peyer Károly és Pakols József napirend-előli! felszólalásban szóvátették a fővárosi választások ügyét és különösen a szavazó Igazolványok kikézbesítésének módját kifogásolták. Áttértek ezután az energia-törvényjavas-lat részletes tárgyalására. Rothensteln Mór és Vdrnal Dániel a munkások védelme érdekében szólaltak fel a büntető rendelkezésekkel kapcsolatban. Gaál Qaszton újból élesen támadta azt a szokást, hogy az előadó egész sor módosítást terjeszt be a bizottság szövegével szemben. Ez nem parlamentárlzmus, hanem komédia. (Tiltakozás a jobboldalon. Elnök Oadl Oasztont rendreutasítja.)
Bud János kereskedelemügyi ml-nlsrter válaszában hangoztatta, hogy a módosítások nagyrésze csak szövegjavítás vagy kiegészítés. Ó nem akar a miniszteri felelősség alól az előadó mögé bújni. Ha lényeges változások fordulnak elő, maga is azon van, hogv kerüljön vissza a javaslat a bizottsághoz. Qaál Oasztonnak be kell látnia, hogy álláspontja nem áll szilárdan.
A miniszter szavait a jobboldalon helyesléssel fogadták, majd folytatták az energia-törvényjavaslat részletes tárgyalását. A szocialisták felszólalásara válaszolva Bud János kereskedelemügyi miniszter tiltakozott azon bedllilds ellen, hogy a munkásságot elhanyagolja a kormány. Válasza közben a jobb- és baloldal között heves vitatkozás folyt a szavazó-Igazolványokról. Különösen Wolff Károly és Rassay Károly igyekeztek hangos szóváltással kapacitálni egymást, anélkül, hogy figyelemmel lettek volna az ülés mene tére. A miniszter szavait nem lehetett hallani a nagy zajban. A hangulat mind Izgatottabb lett, az elnök hiába csengetett, a zaj nem csillapult. .Ml van a szavazó-igazol-ványokkai ?• .Eltűntek a boletlák!" — hangzottak a közbekiáltások. A folyton fokozódó lármában
•z elnök
felfüggesztette ülést.
az
A képviselők mind a terem közepére lódultak és folytatódott a heves vita a szavazóigazolványok kézbesítéséről. A kereszténypárti képviselők azt hangoztatták, hogy sokan még közutak sem kaptak szavazó-igazolványt, van még miniszter is, aki nem kapott, tehát semmiféle részrehajlással nem lehet megvádolni a postát.
A demokrata és szocialista képviselők azt vitatták, hogy főleg a jobboldali szavazóknak kézbesítenek szavazó-igazolványokat, amelyek kö-zUl közel 100.000 eltűnt, ugy, hogy azoknak nagyrésze, akik idáig nem kaptak igazolványt, már egyáltalán nem is fogják megkapni.
Midőn a za| némileg lecsillapult, az elnök újból megnyitotla az ülést,
figyelmeztette a zajongókat, hogy nemcsak fővárosi képviselők vannak a Házban, ezeket nem a fővárosi választás érdekli elsősorban.
— Ez országos (Így! — kiáltották közbe a baloldalról.
Midőn Bud János kereskedelemügyi miniszter szólásra emelkedett, a baloldalról a közbeszólások özöne zudult leiéje. Az állandóan fokozódó zajban az elnök újra felfüggesztette az ülést. Szünet után Bud János kereskedelemügyi miniszter hangoztatta, hogy az ellenzék nem helyesen jár el, amikor Ilyen módon teszi szóvá a szavazószelvények kézbesítését.
A szavazószelvények kikézbesítésének politikamentes lebonyolítására külön utasítást adott a posta vezetőségének.
Nincs joga feltenni, hogy rendelkezéseit nem érvényesilik az egész vo nalon. Amikor az el\'enzék napirend elölt szóváletle a visszaélések lehetőségét, rög\'ön még innen a Házból intézkedett, hogy ez esetet vizsgálják ki (Helyeslés a jobboldalon és középen, zaj a baloldalon). Állandó közbeszóiásai miatt Pakols Józsefet és Peyer Károlyt a Ház a mentelmi bizottsághoz utasi ja.
Györky Imrétől, mivel háromszori figyelmeztetés után is el\'ért a tárgytól, az elnök megvonta a szót, úgyszintén Kabók Lajostól és Propper Sándortól is.
A napirendi vi\'a során Farkas István újból a szavazóigazolványokkal foglalkozol! Bud János kereskedelemügyi miniszter a postave/ér-igazgatóság jelentése atapjan közölte ezután a Házzal, hogy a posta 215000 szavazóigazolványt már ki-kézbesített, a még hátralevő 77000 Igazolványt pedig holnap kézbesitik
ki. Egyetlen szavazóigazolvány sem tUnt el és nem Is fog ellünni. A posta december 6-álg vállalta az igazolványok kikézbesítését, ez a munka azonban sokkal hamarabb, még holnap befejeződik.
A miniszter szavainak belejezéie után összeszedte iratait és azonnal eltávozott a teremből az ellenzék zajos közbeszólásai és a kormánypárt nagv tapsai közben.
Fábián Béla kijelentette, hogy a miniszter bejelentése ellenére Is ferv tartja azt az állítását, hogy 100 000 igazolvánv nem jutott el tulajdonosához. Homonnay Tivadar a leghatározottabban visszautasította a pártjával szemben emelt vádat és kijelentette, hogy a szavazóigazolványok eltűnésének egyik oka az a minősíthetetlen terror lehet, amelyet a szociáldemokratapárt fe|t kl. Ese leket emli\'elt fel, amik 5-10 pengős napidíjért, 25 liter borért gyü| tölték egyesek az ajánlási szelvényeket (Állandó nagy zaj)
A Ház legközelebbi ülését holnap tartja. A mai ülés 3 óra elöli né hány perccel végződött.
A márkázás! törvényjavaslat
a felsőház bizottságaiban
Budapest, december 2 A felsőház közgazdasági és köz Ickedési bizottsága ma Bernáth István elnökletével ülést tartolt, amelyen többek felszólalása után általánosságban és részleteiben e\'l\'g.idla a márkázás! töivényjavasl.itot.
legsemmlsltett polgármester-választás
Budapest, december 2 A közigazgatási birAság ma foglalkozott a kispesti polgírmest r-válaszlás ellen beadott panasszal és vitéz Válya Qyuia kispesti polgármester megválasztását megsemmisítette. A határozat ellen nem lehel fellebbezéssel élni.
összeült az osztrák nemzetgyűlés
Bécs, december 2 Ar újonnan választott nemzetgyűlés megnyíló ülése elhúzódott, mert az elnöki liszt betöllésc körül még tárgyalások folynak. A gyűlési El-dersch volt első (szociáldemokrata) elnök nyitotta meg. A képviselők fogadalomtétele után a Schober-blokk nag) német tagja, Strajfner képviselő indítványozta, hogy a Ház megalakulása a következő ülésen történjék meg. Az indítványt elfogadták és a
következő ülést csütörtökön déli 1 órára tűzték ki. Igy a mai ülést elnökválasztás nélkül 10 perc ulán berekesztették.
Nincs még Kormány I
Bécs, december 2 (Éjszakai rádiójelentés) Kedden este tiz órakor a kormány alakítására folytatott tárgyalások eredménytelenek maradtak és félbeszakítottak.
Tisztelt vevőim szives tudomására adoni, hogy
üzletemet
FA-ut éa Csengery-ut sarokra (volt Bartha Miksa-féle helyiségbe) helyeztem ét. Kérem a vevőim további szives támogatását, maradtam
teljes tisztelettel
Szomolányi Gyula.
Mlju tUsjlt*
No, ed la Is/ennek,
minket aztán , már Igazán nem nagyon zsenlroz, ha térdigérő havat Is jósolnak a meleorologia nagymoguljai l»s minden fagyos • lábak valamennyi bütykei Tőlünk most már jöhet akár az özönvíz! Mert ml el vagyunk látva. Alaposan el vagyunk látva. Itt van a csizma-boletta I Mikulás bácsi hozta a gazddes-káknak. Akik jól viselték magukat. Kitették a sokszázezer rongyos csizmát az ablakokba és a jó Bud Mikulás bácsi hozott helyelte kerekesen 50 000 bolettás-csizmát. A kis gazdáknak Oazddcskáknak. Akiknek eddig a fédervejsz is jó volt csusztatónak acsizmdcskdkba, most meg egyenesen boletta kell nékik... bolettdeska...
(Ha tőlem kérdeznék meg, ml legyen a boletta magyar neve. én tudnék egyel ajánlani: — tyúkszem-tapasz. T. i. .időváltozást- fájdlt-gató kisgazdák számára )
Valamikor bezzeg nem kelleti boletta I Valamikor legfeljebb a patkányféreg kívánkozott a csizmába. De nem ám boletta I
Viszont ez már csak Igy van. Az Idő megy, haladunk és a kultura kiterjeszt! szárnyait a vidékre Is.
Hogy miért épen cslzma-boletla formájában terjeget! ?
Istenem I Olyan szimpatikuson gömbölyű, szinte gömbösded sző az a .boletta." A csizma meg olyan nélkülözhetetlen alkatrésze a vidéki polgárnak. AtMn meg... hogy\' Is mondjam csak ?... a helyzet is Igy kívánta, mert... szóval, tetszik tudni... mert egy kicsit szorít a csizma.
Az pedig roppant fontos, hogy a csizma ne szorítson. Meri ha a csizma szorít, akkor baj van. Akkor a csizmához tartozó polgártárs nem tud táncolni. Nem tud ugy táncolni, ahogyan az egy konstruktív polgárnak Illik. Illedelmesen, minden odaadással (eme erényükre főleg az adóhivatal reflektál) és amennyire csak lehet: egyhangúan (amit viszont a főbíró ur vesz szívesen). Ha szorll a csizma, akkor a benne gyökerező polgártárs jobb muzsika hljjdnaz eget nézi bőgőnek és olyan destruktív csárdást táncol, hogy aszongya: „Te mész jobbra, kedves babám, én meg megyek balra . ■" Hát ezért kelleti a cslzma-boletla, amitől két és fél pengővel menten olcsóbb lett a csizma.
De nem csak olcsóbb leli. A bolellds csizma nem is szorít. A bolellás csizmán a nótával ellentétben kéreg is van. Sőt a bolellás csizma nyomát hóval sem lepi be tél... Az sem ember maholnap, akinek még mindig csak rámás csizmái visel a babája. Hol vagyunk már ettől ?l
A bolellás-cslzma csak a módi. Egységes kaptafával. Egységes védjeggyel Egységes beszerzéssel. Egységes áron.
És természetesen egységes meggyőződéssel. ..
Azzal az egységes meggyőződéssel, hogy akinek eddig 18 pengője nem volt uj csizmára, annak ezután már csak 15 és fél pengője nem lesz rája.
Ennyivel tehát megint könnyebb lett az élet.
(V
IMO. december 3.
Zalai közlöny
*
Aíes/erfiday Ferencet választották meg balatonfüredi főszolgabírónak
Az országos inségakcióra gyűjtött zalai adományok Zalában maradnak — A határmenti betörések ügye A borértékesítés és a községi háztartások nehézségei — Frank-kölcsön a bekötő-utak építésére
A megyegylllés első napja
Zalaegerazeg, december 3 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye törvényhatósági bizottsága kedden délelőtt tartotta közgyűlését Gyömörey Qyörgy lőispán elnöklete alatt, aki legelősrör előterjesztette a kormányzóné Illetve a népjóléti miniszler
lnségakclója ügyébsn telt Intézkedései!. Hangsúlyozta azt az álláspontot, hogy csakis munkáért adni segélyt I A kormányzóné hozzájárul! ahhoz, hogy a Zalamegyében befolyt ősz-szegek Zalamegyében használtassanak fel.
Dr. Brand Sándor vármegyei főjegyző az alispáni jelentés! ismertelte, melyhez elsőnek vitéz Szent királyi Qyula szólt hozzá. Beszélt a zalai nehéz
borértékesítésről. Ennek Is tudható be az, hogy a nép nem tudja adóját megfizetni. Tüske Pal a
határmenti betörések Ügyét lelte hosszan szóvá és sürgős és erélyes Intézkedést kéri.
Kovács László hasonló értelemben beszélt. Utalt arra, hogy a esendői i jelenlések is Igy szólnak, hogy ,a szálak Jugoszláviába vezetnek". A külügyminisztérium ulján való intézkedést kéri. Sürgette a revíziói.-Csak ott fordulhatnak elő ilyen halár-belörések, ahol nem természetes.k á halárok, — mondotta.
Szabó Károly a községi háztartások nehéz helyzetéről beszél. — Nehezményezi, hogy egyes gazdákra tObb borfogyasztási adót vetnek kl, mint amennyit az egész termés megér.
Megfelelő szanálást kér itt Is.
Domrády Ferenc a Zalactép Vaspör ; Velencepuszlal h. é. vasút meg épilésél sürgette.
Több felszólalás után Bődy Zoltán alispán válaszolt az elhangzo.likra : — A határmenli betörések ügyével állandóan foglalkozik. 37 kilométeres halárvonalon — mondotta — eddig 4 csendőrőrs müködö.t ebben az évben 2 őrssel szaporították és míg az idén eggyel fogják szaporítani.
Hat órsön 47 csendőr teljesít határ-szolgálatot, de ez is kevésnek bizo nyull, azért összeköttetésbe lép a csendőrparanctnoksággal az őrsöknek illetve a taglétszám szaporítsa érdekében. A községi háztartás körüli panaszok indokollak, mondot a, ezen azonban egyenlőre nem lehel segíteni
200-400, sőt 8000% pótadó
Is előadódott egyes községekben.
Segélyt is kelleti ezért kérni a községeknek, kaptunk is erre 250.01X1 pengőt.
Az egész segély több mint lét millió pengőre rug,
de emellett is a pótadó állandóan nőtt. Reméli, hogy a jövőben nagyobb beruházásokat lehel majd eszközölni.
A bekötőutak megépítéséhez frank-kölcsön felvételét kívánta és az építést ezen az alapon meg Is kezdették. A folytatólagos kiépítésre csak akkor keiül sor, ha az építkezés első fázisa befejeződik.
Mindem elkövelünk, hogy 1760 kilométer vicinális és kb. 600 kilométer bekötőutat mielőbb megépít-
sünk. Majd sor került
a balatonftlredl főszolgabíró-választásra.
A kijelölő válasz mány a következő jelöléseket eszközölte:
1. Dömötör Oyörgy dr.
2. Székely Emil
3. Mesterházy Ferenc dr.
Igen erősen dolgozlak Székely Emil érdekében. Végül is az eredmény a következő lelt:
1) Mesterházy 160 szavazat,
2) Székely 107 szavazat,
3) Dr. Dömötör 70 szavazat.
Gyömöiey főispán erre
Mesterházy Ferencet megválasztott balatonfüredi főszolgabírónak jelentette ki.
A kilépett közigazgatási bizottsági tagokat,
Csertán Ferenc, Barcza László dr., Szentmihályl Dezsó, Csák Karoly dr. és dr. Plthál Viktort újból megválasztották.
Az összeférhetetlenségi bizottságot 30 taggal és az igazolóválaszlmányt is megválasztottak.
A tárgysorozat löbbi pontjait a holnap délelőtti közgyűlés tárgyalja le.
A mai közgyűlés délután 2 órakor ért vége.
Dioambir 3., uarda December 4., oiHMrllk
Örök szerelem
Silnmü 9 felvonásban. — Főszereplők: Camllla Horn, John larrymorc, Várkonyl Mihály.
Keringökirály
Johanrt Slriuss étele 7 felv. főszereplők : Ráday leirt, Lllllan EMU, i Alfréd Akai.
Háborús emlékérem adományozása
Nagykanizsa, december 2 A kormányzó közel 200 kanizsainak adományozott ujabban háborús emlékérmet Az adományozottak közül 2 kivételével mindenki a piros-fehér-zöld szinü hadiérem szalagján vitelertdő, kardokkal és sisakkal díszített hadiérmet kapja. Az érem alapszabályai szerint ezt csak a háború alatt tényleges katonai szolgálatot teljesítők kaphatják, mig mindazok akik más, nem katonai, minőségben teljesítettek hadi szolgálatot, vagy hősi halált halt közeli hozzátartozójuk van, más minlázásu szalagon sisak és kardnélküli érmet kapnak.
Az adományozottak között képviselve talál|uk városunk minden társadalmi rétegéhez tartozó polgárait.
Az érmek ünnepélyes szétosztása december 8 án délelőtt lesz, melynek programját még közölni fogjuk.
Az érmek kiosztásáig mindenkinek kl kell váltani az érem viselésére jogosító igazolványát, melyért az érem fejében a tiszti állományból szarmazók 6 pengői, mig a legénységi állományból származók 3 pengőt fizetnek.
Az Igazolványokat a Vitézi Rend megbízásából a helybeli Járási Vitézi Hadnagy adja kl az Igényjogosultaknak, kinél december 3-án és 4-én este fél 7-töl fél 8 óráig és december 7-én délután 4—5 óráig a Korona éttermében az igazolványok átvehetők.
Az adományozottak névsorát az alábbiakban közöljük :
Tiszti állomány:
Aczél József, özv. dr. Bergmann An-dortié, BJró Simon, kövesdl Boór Guez-táv, kövesdl Boér Gusztávné, Boroaa [.ászló, Bőezy Antal, Brunla UiJoh, dr. Dlskal Imre, Erős Ferenc, dr. EUényl Géza, Farkas Vilma, Fekete I.áBzIó, derecskol dr. Fodor Aladár, Freylloger Ágoston, dr. Fülöp György, Grastyán István, Hám I-áazIó, Itetéal János,Hlrach-ler Andor, Telllnok Miklós, Tókuth zo-morlalvl Tókuthy Béla, Kelemen Rezső, dr. Kiss Elemér, Kovács lllós, Kováca Miklós, Krumpatlta Józzel, Kráaa Jenő, Krausz Andor, dr. Kretnor Zsigmond, Nagy Kálmán, vitéz Náduay József, Németh Mihály, dr. Orley György, dr. Pottyondi Józsel, Potzner Gkula, Rajka István, Schwellzer Kálmán, vitéz Szabó István, dr. Szabó István, SzlgrlsztLáazló,
70 ik karácsonyi vásár!
Ujabb tétel áru kerül olcsón eladásra
SINGER
divatáruházóban.
Tekintse meg kirakatainkat I
Le akarta szarni a rendőrt, mert moziba ment a „felesége"
Egy keszthelyi féltékeny férfi 2 hónappal bűnhődött Indulatosságáért Nagykanizsa, december 3 I késével, dulakodott vele, de szeren-
Görcsi (Radóv) József keszthelyi lakos kinos jelenetel rögtönzött a mull hónapban a vele egyűli élő Czeglédi Rozáliával. Az asízony egy napon elmem a moziba, anélkül, Göicsi ezt ludla volna A férfi ezért felelősségre vonta, majd késsel tárnád! reá, ugy, ho^y Czeglédi Róza az őrjzobár.i ti\'.enckUlt. Csidér Jinos remiörörinesicr a nő segítségére sietell. üörcsi felhevült állapomban ekkor a rendőrnek is neki meni
cséré csak a rendőr köpenyegét hasította ki, mig végre sikerüli öt ártalmatlanná tenni. A féltékeny emberi letartóztattak és behozták Nagykanizsára. Ogyél ma tárgyalta a Mulschenbacher-tanács. Halósági közeg elleni vétség miatt 2 hónapi foghazra ítélték, uetudva egy havi leiariózlalásál.
Hilüilrel/uuliU/tion. nekUM-fUM pémallaJke/ Me«eata.
ZALAI KÖzLÖNY_1930 december 3
Karácsonyi vásár
hétffin waazl kexdatAt.
Fehérnemű nansouk méterenként P —.25 fill.
Plisséalj darabonként ............P 5 50 ,
Női kabátok „ ............P 25— „ és feljebb
Gyermek kabátok drb.-ként ... P 12- „
Damast törülközők „ ... P 1 \'45 ,
Mflselymek méterenként ............P 1\'45 „
Maradékok legolcsóbb árakban.
WEISZFELD ÉS FISCHER
Idivaliruháza a Gólyához.
_ wo
*
\'J\'ajbcr Rezső, dr. Tholway Zsigmond, Tornyos Forenc, Vaas Jenő, Vágó András, Welser János, Vörös GAbor, /,a-lota tstvAn.
Legénységi dllorriilny:
Anok József, Anek IstvAn Dagtadl lléla, Baj György, Bal Plc Oyörgy, Balogh KAroly, Bander Lószló, Bauer Ferenc. Bécsi JAnos, Boa KAroly, Czleg ler Ferenc, vitéz Czlfra György, Da-nltz SAndor, DAvfdovics Oyörgy, Deák JAnoa, Dobrlu Richárd, Krős Rezső, Falca József, Flttpovlla Fischer l\'AI, Flumbort József, Fülöp l,aJoj, Ftlrszt József, Gaál Sándor, Ollnsperger József, Gárdonyt Jenő, Glrgaach Dezső, Gödinek Ferenc, Gödinek György, Gödinek György, Gozdán József. Id. Gor-dAn József, Gudtln György, Oünsberger Vilmos, Gyergyák Ferono GyergyAk Pál, Harangozó József, Htrech Oszkár, Hokman József, Hornlk Andráa, Hor-vAth Ferenc, HorvAth József. tlorvAth Ferenc, Horvátli János, HorvAth Józaof, HorvAth Simon, Hunka ígnác, Jakabfl
Keszthely, december 2 (Saját tudósítónk tele/onjelentése.) Hítföre virradó éjszaka hlrom súlyosan sebesült férfit szállllotlak be kocsin Rezlből a keszthelyi kórházba.
A verekedés szokásosan koic-*mai Oiszeszólalkozással kezdődöd. A két szembenálló legény csoport dtlhe olyan fékezhetetlen voll, hogy — miulán elflbb felfegyverezték magukat — az utcán a két csoport egymásra támadt.
Légér János, Németh Lijot és Németh Kálmán utóbbinak a kapujában álltak lesbe és várták az .ellenséget." Az nem is soká váratolt magára. Jött Kurtll Ferenc és Kurtli Lajos. Az egyiknél nagykés, a másiknál ásó. Amlnl emezek a fegyvereket meglátták, fékezhetetlen dühhel
Ferenc, IfJ. Jankovlcs JAnos, JAmbor SAndor Károly, Kalcstcs JstvAn, KAIo-vlcrt JAnos, Kellerniann Mihály, Kéri Jenő, KlrAlyfalvI Tivadar, Klulttludl Aladár vitéz Ktna György, Kiss Ferenc. Kiss Ferenc), Knausz György. KovAca János, Kúszik Mihály, íJtzAr Arthur, Lcncz Gyula, Llplln Forenc, l,öbl Béla, Wwenfeld Lucián, Marton József. Mnsz-nvAk László, dr. MArkl Imro. MAtéa József, Ifi Mátés József, MunkAcsI Ferenc, Nagy Oyörgy, Nagy György. Nagy Ferenc, Németh Feronc, vttéz Néinetlr József, Németh Józsof, Németh FAI. Neu Pál, Griodv József, Ország György. Fapp József. Folat Antal. Relnltcz Béla, SAfrAn Ferenc. Schwarcz Adolf, Sclilé-ger József, Simonion Péter, Sípos Andor, Szalal JAnos, Szalal László, Szekeres József, Székelyi Gyula, Szellet Fereno, Szénás Feronc. Szlntay Jonő, Szerdahelyi László, Szraodlcs József, Takács Forenc, Tlstér Józsof, \' óth József, VadAsz György, Wallgurszky Béla, Varga József, Vsss Józsel, Vlrovecz JAuof.
támadlak rá a kél Kurdira. Pillanatok alatt csa\'atér volt az utca közepe, az öt legény tiporta, szurla, vágta egymást, folyt a vér és ordítozás, hörgés verte fel a falu csendjét.
Eredmény: Légér János fején 3 vágás ásótól, jobb keze csuklóján mély vágás késtól és koponyaalapi törés, Németh La|os és Kálmán a fejükön löbb ásó-vágást kaptak.
Mindhármukat még az éjszaka kocsira telték ét bevitték a keszthelyi kórházba. /V^erállapota életveszélyes.
A nyomozás megindult.
— Mint a múltban, ugy most is szép karácsonyi ajándékot vehetünk kevés pénzért Singer divatáruházában.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Deoamber 3, azerda
Róm. katolikus: X<v. F hv. Protelt.: Olivla Izjaellta: Klulev hó 13
Városi Színház. „0 Ok terelem" mlnrnU. „Kertngőkirály", Johann Straui élete.
Gyógyszertári él jeli szolgálat: I. nó végéig ■ .Merkly-Belus\' gyógyszertár I\'óut 12.
uóxtflrdő nyitva reggel 8 órától caU 6 óráig (hétfő, uerda, péntek délután, •eddou egáai nap nőknek). Tel.: 3—13.
— Hivatalos Istentiszteletek.
Szombaton, Magyarország kormányzójának névnapján 10 órakor hivatalos istentisztelet lesz a szenlferenc-rendi plébániatemplomban. — Holnap, csütörtökön 9 órakor ugyanott a helybeli tüzérek Borbála-miséje lesz.
— A rendőrségről. A belügyminiszter dr. Mátyás Samu rendőrkapitányt, a bünügyi osztály vezetőjét sajál kérelmére Szegedre át-hclyezle. — Dr. Dety Károly nagykanizsai rendőrorvos Budapesten járási liszliorvosi továbbképző tanfolyamon veti részt, ahonnan most hazaérkezett és működéséi megkezdle.
— Egyházközségi tanácsülés.
A nagykanizsai róm. kath. Szent József egyházközség december 15 én délulán 3 órakor a plébánia fehértermében tanácsülést tart. Tárgysorozat a következő: I. Elnöki megnyíló. 2. Jelentés uz 1930 évre kivetett adók befolyásáról. 3. Költségvetési tervezel 1931. évre. 4, Egy házközségi írnok részére segély iránti kérelme. 5. Kórházi kápolna költségeihez segély iránti kérvény. 6 1931. évre kivetendő egyházi-adó kivetés mérvére tanácsi javaslat.
= Hölgyeim I Téli kabátot, bundát Schtltznél vegyenek I
— Tóth János plébános előadása Lourdesről. A Szociális Misszió rendezésében az Uránia szinhizban kél napin ál előadásra került Lourdes, a világhírű francia kegyhely, eredetének, csodálatos gyógyításainak, stb. ismertelése eredeti filmfelvételek bemutatása mellett. Tóth János soproni plébános, a lourdesi zarándoklatok ismert nevü vezetője lebilincselő előadásban Ismertette a nagyszámú közönség előli a csodás gyógyulásokat.
— A PFAFF varrógépnél olcsóbb van, de Jobb nínca.
Székely Vilmos butoríelepc
Nagyltaualxaa, MorlOy NtOtlAu-ul *-
Bútorvásárlásnál ugyanazon kedvezményt adja, mit bárki más.
Saját kárpitosmühely.
Neumann Aladárné
vezctéHe alatt
M E 0 N Y I LT
FÉLD OLY
Budapesti Vegytisztító és Kelmefestőgyár
gyQjtőflók\'a Nagykanizsán (Csengery-ut 8. szám alatt)
TISZTIT SZÁRAZON — FEST pontosan MINTA SZERINT. Ing, gallér, fehérnemű különleges tisztítása.
Ax állami pénxveráe szakvéleménye alapján
az ügyészségre került a kanizsai hamis-pengők ügye
Nagykanizsa, december 2
Mint Jelentettük, a mgykanizsal 1. sz. postahivatalnál több hamis-pengőst fülellek lfc. A gyanúi pinz-darabokat (elküldték Budapestre, az állami pénzverdébe, egyben megindult a nyomozás annak kiderítésére, hogy a hamis pénzt ki hozta furga lomba. A jelekből Ítélve nagyobb arányú pénzhamisítás egy szdia a kanizsai esel. Ezt a feltevést nem csak a vidéken több helyűit tahit hasonló hamis pengő látszik alátámasztani, hanem még inkább a pénzverde hivatalos megállapítása, amelyből kiderül, hogy a hamUltók-nak erre a műveletre tökéletesen be kell rendezkedve lenniük.
A pénzverde szakvéleménye a felküldött Inmispengőkról tegnap érkezett meg a nagykanizsai 1. sz postahivatalhoz és a következőket tartalmazza :
„Az ón-azInU hamisítvány öntés ut-JAn állíttatott elő. A hamisítvány öntést felülete tiszta és éles. Szél díszítése öntéa után külön lelt beleütve. Nehezen hajlítható. Csengése tiszta. Megtévesztésre alkalmas hamlsUvAny. cgylknél-mAsiknAI ugyanaz, csak az értékjelző oldalon a betűk között lAt ható kis öntésü golyócska."
A hamis pénz forgalomba kerülésének lilkál egyelőre a legszorgosabb nyomozás ellenére is mély homály fedi Dr. Tholway Zsigmond posta-lőnök a hivatalos vélemény leérkezle után az ügyet a hamis pénzdarabokkal együtt áttelte a nagykanizsai kir. ügyészséghez.
A közönség saját érdekében cselekszik, ha az egypengősök elfogadásánál óvatosan jár el és előbb meggyőződik annak valódiságáról. Meg lehel ismerni a hamisítványt a szürkébb tzlnéröl és az ónos tapintásáról, valamin! apró öntési hibáiról.
Éjszakai legényháboru ásóval és nagy-késsel a rezll főutcán
Három aebesQlt — egy életveszélyei
1930. december 3
Zalai közlöny
s
— Eljegyzés. Szabó Oyöző nagykanizsai klr. járásbirósági alelnök leányát, Szabó Babyl CJegy^zle vitéz györgyfalvi dr-. Csele Anlal, Ziiavár-megye szolgabirája, tartalékos tüzér-főhadnagy (Lenti).
— Gyermekek tánc-órájs Bzerdán dél után 4-kor, este léi D-kor felnőttek tánc-órája Farkasovszky Teri tánciskolájában a Polgári Rgyletben. Beírat) yznl lehet.
— A nagykanizsai postahivatalnak egyik buzgó, lelkiismeretes tisztviselőnője, Melz Margit telefonos kisasszony szombaton lép oltár elé a plébánia templomban délután 4 órakor dr. Kdddr Béla rendörlogal-mazóval, a zalaegerszegi rendörka-pitányság bűnügyi osztályának vezetőiével. Ebből az alkalomból, hogy Melz Margit, a lelkiismeretes és kötelességtudó lisztvhelőnő mintaképe ltlhagy|a Nagykanizsái a postahivatal tisztviselői kara meleg szeretettel búcsúztatta el a kiváló kartársnői. A bensőséges ünnepély a telefon központban folyt le, ahol Tholway Zsigmond dr. poslafönök szép szavakkal veit bucsul a távjró tisztviselőnőtől, akinek átnyújtotta a tisztviselői kar értékes ajándékát is. Melz Margit könnyekig meghatva köszönte meg a karMrsak megnyilvánult szeretetét. Távozásával nemcsak a hivatal, hanem a közönség Is egy kedves, rendkívül előzékeny tisztviselőnőt enged el személyében, aki a telefonszolgálatban mindig dicséretesen dolgozott.
• TŰZIFA! •
ll-od osztályú cselédfa (botfa, Q árban+ 3%
dorong és Ma hasáb) keverve I IwU forgalmiadó IO.OOO kg.-ként ab vagon Nagykanizsa kapható. \' l-sfl osztályu cserhasáb és dorong megállapodás szerint. A fa Nagykanizsa állomás mellett tárol.
Fornérgyár és Keményfatermelő R.-T.
Budapest, IX., Csont-utca 1.
Mindezektől eltekintve,
külön szenzációja lesz a szombaton kezdődő nőegyleli vásárnak a Mikulás-est. Itt ugyanis szokás szerint annyi gyerek együtt lesz, hogy a Mikulás bácsi, aki már meglehetősen megöregedett ebben a cukros mesterségben, sok külön utat megspórolandó, ilt egyben keresi fel a gyermekseregei és kioszlj* kinek-kinek mi dukál.
Papák, mamák magán a vásáron is gondoskodha\'nak, hogy a Mikulásapó ne jöjjön üres kézzel. De kivül-ről hozott c-omagokal is kioszlanak a Mikulás-műsor kerelében. Csak a papák, mamák lde|ében jultassák fel a csomagokai a Polgári Egylet eme-lelére. Legolcsóbb persze a vásáron venni ajándékot Mert\'ott van minden és — ami a fő — olcsó minden.
— Ének-próbs. Az újonnan alakult nót-kar e héten nem calltórtflkön, hanem ma, szerdán este pontosan 9 órakor tart próbát a zeneiskolában.
— Oyermeksztnház Nagykanizsán. Kedden mutatkozott be Nagykanizsán a budapesti Meseszínház bájos gyermekegyüttese. A hatalmas gyermek nézősereg ennivaló kedves-séggel figyelte a kicsinyek ügyes, sok helyen egész öntudatos játékát. Szlnrekerült a .Tányérlalpu Mackó koma" cimU 3 felvonásos vidámság, melyben Bihary Klári, Major Évi, Grimm Biri, Kincses Klári, Alpdr Katus, Spányi Évi és Nádas Béla arattak a főbb szerepekben nagy sikert. A MeBeszinház gyermektársulatának szereplése mindenben igazolta a hozzáfűzött várakozásokat.
— Erős hölgyeknek sem kell már ártalmas soványiló szerekel használni. Schlllz kabátban mindenki karcsú.
— Eltűnt egy barcsi ember. A barcsi fószolgabiróság körözést adolt kl Kerekes János 28 éves barcsi napszámos ellen, aki még junius 29-én eltűnt Barcsról és atfta nem adott életjelt magáról.
>fcgvadulí lovalt az orsxdgoavdadrban
Nagykanizsa, december 2
Kedden délelölt 10 óra tájban óriási riadalmat kelteti két megvadult ló az Erzsébet-lé en épen, mikor az országos vásár legnagyobb embertöniege ott hullámzott.
Mészáros Pál Magyar-utcai szóda-vizgyáros két fogatú kocsi|a a Főútról az Erzsébet-tér felé haladt. — Egyszerre a két ló, valószínűleg autó-tülkőléslöl megijedt és őrült vágtába kezdett.
Óriási riadalom tám idt. A bakon Ulő kocsis tehetetlen volt az elragadt lovakkal szemben, melyek elé a Szarvas épülete előtt egy pékinas kerüli, aki kerékpáron, hátán kosárban süteményt, kenyeret vitt. — Az inast az egyik ló feldöntötte. A fiu hatalmas ívben repült le a kerékpárról és szerencséjére nem a lovak elé, hanem a gyalog|áró szélére zuhant. Igy is a fejét törte össze és zuzódásokat szenvedett. *
A két megvadult loval nagynehe-zen mígls sikerült megfékezni, de ekkor messze a Magyar-utcában já\'lak
A rendőrség szigorú vizsgálatot indított, hogy megállapítsa, terhel-e valakit felelősség.
— A fodrászipari szakosztály vasár-nspl előadását réazlnt a klakanlzaal Jubileumi Ünnepség,réazlnt a karácsonyi vásár miatt elhalasztották.
— Jó szabás, néhány méter kelme és a PFAFF varrógép az elegáns nö öltözködésének a titka.
Karácsonyi ajándéknak
vegyen jót, hasznosat, értékeset olcsón.
Kitűnő alkalom nyílik az olcsó vásárlásra, mert többezer méter jó minőségű vászon, méterenként mindössze 1 pengő. Ezenkívül
1 vég mosott Chiffon, amely 6 drb női ingnek, n ^^-v
vagy egy ágyhuzatnak felel meg.........JL
1 vég karácsonyi pamut vászon . . P ÍO 1 vég mosott Kirschner-féle különlegesség női ingnek, vagy ágyhuzatnak . . . . P 13.50
A karácsonyi vásárral kapcsolatban államilag védjegyzett tiszta-gyapjú sötétkék és fekete Camgarn szövet 140 cm. szélességben 9 P-órt kapható.
lindenkinek érdeke, hogy amíg a készlet tart, szükségletét fedezze. 1/i.aaL^^a kJ \' M rófBs- ás divatáruhiaa
ivirscnner rior fő-u* 3. szám.

10 zalai közlöny
1930. december 2.
A badBIt kut agyonyomta a kutéaót
Marcnll, december 2,
Varászló községben Bakó Mihály kútásó kutat ásott. Mikor már több méternyi mélységben dolgozott a föld hirtelen beomlott és a kutásót agyonnyomta. Mire kiásták, halott voll. A szerencsétlenségért senkit sem terhel felelősség.
— A Katolikus Népszövetség délzalai szervezése. A Katolikus Népszövetség az egész országban intenziven szervezi a katolikusságot. Nemcsak vallási, de kulturális és főleg gazdasági alapon. Zala megyében két megyei kerület lesz, az egyik a zalaegerszegi, a második a nagykanizsai. A délzalai szervezkedés már a legközelebbi napokban megindul Nagykanizsán. A szervezés élén Nagykanizsa plébánosa, P. Deák Szulpic ferences házfőnök áll. A szervezkedés első ténye lesz az a hatalmas Katolikus Nap, amit egész Uélzala bevonásával Nagykanizsán a |övő hónapban rendeznek A szervezőbizottság még ezen a héten összeül.
— Mikulás est a Leány klubban. A nagykanizsai Szent Ilona Leányklub december 5-én, pénleken este fél 7 órakor teával és műsorral egybekötött Mikulás-estet rendez. A vendégeknek kedves meglepetést tartanak a Mikulástól.
— Elfogtak két balatoni betö-rőt. A balatonföldvári csendőrség elfogta Husztlk János 29 éves csavargó napszámost és Nagy János 32 éves facér kereskedősegédet, akik Balalonföldváron betörést követlek el. A csendőrség azt gyanítja, hogy a két betörő más községekben ls követett el betöréseket,
— Kifosztották a Magyar utcai levente pálya Öltözőjét. A nagykanizsai rendőrségre feljelenlés érkezett, hogy az elmull éjjelek egyikén ismeretlen tettesek kifosztották a Magyar-utcai levente futball pálya öltözőjét. A tolvajok kitörték az öltöző ablakait és ugy hatoltak be. Sportfelszerelésekel loptak el. A nyomozás megindult.
Halálra éged egy kisfiú
Zalaegerszeg, december 2
Lákovtcs Jenő kökenyesmindszenli földmives másféléves Károly nevű gyermeke a konyhában egy forró vizzel telt fazékba esett és oly súlyosan összeéget1, hogy pár nap múlva égési sebeibe belehall. A csendőrség szigorú nyomozási indított.
Vékásy Károly
órás, ékszerész és tálszeréiz Nagykanizsa, Fő-ut 2. sz.
A Vő clgó kuácjony nlkalmávil óri, ékszer ezüst él ahakka dllzmfiárut
mélyen leszállított árban árniltok.
Siemélycsen yyóiMjön mc, ju ,„ |t|. rleiell raktáramról él
olcsó áraimról.
Közhirtó tesszük
olcsó árainkat:
Selyemharisnya arany Dlablé, minden párért mosásig
felelünk, eddig P 3.90 volt, most Selyemharisnya eddig P 350 volt, most Mosó műselyem harisnya Meleg selyem kockás harisnya Női sportharisnya Mellé strapa harisnya
Fekete, barna, drapp, szürke patent harisnya Férfi jtokniki
Strapa zokni Makó, elsőrangú Selymes prima zokni Elsőrangú jó zokni Tiszta cérna flór Tiszta gyapjú, elsőrangú Férfi harisnya
Férfi harisnya, tiszta gyapjú Oyermek harisnyák
KBtatt Aruk ■
Oyermek kabálok Tiszta gyapiu oroszkák Tiszta gyapjú kötőit kabát
legjobb minőség Oroszkák
Férfi gyapjumellény
Férfi Ingek.
Férfi ing pouplinelővel Férfi ing Tiszta fehér Ing Férfi flanell ing Oxford ing
Prima ing ^
Alsónadrág, köpper Rövidnadrág Duplagallér Félkemény gallér
Ml fahérnamflaki
Selyemnadrág Legfinomabb atlasz, csíkos Habseljem Kötött sapkák
príma Finom linón hálóing Női ing, sitfon Női ing, himzett Színes komblnék Selyem komblnék Kötények, karton Kloth kötény
Visszamaradt női kabátok csak
Oyermek kabjtok
Flanell pongyola
Flanell ruha
Karton ruhák
Párisette ruhák
Pariselte pongyolák
Oyermek flanell játszóruha
Oyermekruhák, flanell
Oyermek kötények
Oyermek meleg sapkák
Gyönyörű relikülök
Zoknitartók, legjobb
Csípőszorítók
Harlsnyalartók
Melltartó, kosaras
Férfi nyakkendők
Oyapju-álok
Bokavédő
Férfi hálóing, a legjobb
Hagy tétel gyapja oroixki eddig P 12—, moit
P 290
. 2 50
. 190
. 1 98
» —•ss , —\'60 . —\'80
P — 32 n - 70
. — 90 „ 1-20 . 150 „ 180 . 1-18 , 2\'70
, —-38-tól
P 3 "20-tól . 4-50 . 790 . 9.90 .11-50 » 9-
P 350
3-20 320 2-60
4-70 580 298 1-88
-•78 — 88
1-48 2 18 390
-•78-tól 1-50 4\'50 — 96 1-96
1-96 7\'50
2-60 3-60
25-10 — 8-— 5 90 2 50 9-80 950 2-60 260 \'.■90
1-50 2\'50
—•98
2-60
1-40 —•98 -•90
210
2-20
■ 6 50 . 840
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa, Főutfi6.
A városi tisztviselők létszámának
kéri a Városok Kongresszusa a kormánytól
Budapest, december 2 A Magyar Városok Kongresszusának állandó bizottsága tegnap esti értekezletén Márkus Jenő jelentést lett az energia törvényjavaslat képviselőházi tárgyalásáról. Várhidy Lajos a városok háztartásának rendezésére vonatkozó törvény előkészítéséről tett jelentést, A takarékossági javaslat ismertetésének kapcsán a bizottság elhatározta, hogy
felkéli a kormányt, hogy a tisztviselői létszám leszállítására vonatkozó rész a városokat Illetően hagyassák kl a javaslatból. Elhatározták továbbá, hogy Összehívják a városok országgyűlési képviselőit és felkérik őket, hogy alakítsák meg a városi országgyűlési képviselők parlamenti csoportját Ugyanerre felkérik a varosok felsőházi tagjait is.
IdAJárás
A nagykanizsai meteorológia: raeg-flfiyclfl Jelentések : Kedden a hómtri/k-II; Repíti 7 ónk, r +58, délután 2 órakor 4-3, este 9 órakor +2-6.
PtUlözrl: Reggel borult, délben él elte tiszta égboltozat.
Sxtltrúny: Reggel nyugat, délben és éiukkeletl izél.
Nagykanizsa címtára
rövidesen kikerül a sajtó alól Nagykanizsa, november 22 Nem csak Nagykanizsának él környékének, hanem országos viszonylatban Is erős szüksége mutatkozott már annak, hogy megjelenjék Nagykanizsa tetjrg és pontos címtára. A Zalai Közlöny nyomdájának kiadásában a cimtár rövid időn belül megjelenik. Tartalmazni fog|a ném csak a városi lakosság egyes kategóriáinak névleges felsorolását, hanem benne lesz abban a város teljes lakossága minden név a hozzá tartozó pontos lakáscímmel. Komoly és értékes segédkönyve lesz ez elsősorban a kanizsai hivataloknak, üzleteknek, vállalatoknak, egyesületeknek és mindenkinek, aki ebben a városban él, vagy itt érdekelsége van.
Aaxlt itt mMrullnlt, marad-fon a Ddroiban.
Legjobb üdítő ital
a közismert
Kapható minden fűszeréi csemegekereskedésben.
Főraktár:
WÉlRWtiZSl,
Király-utca 21.
T-laton iíS
1 »80 december 7.
ZALAI KÖZLÖNY 17
Fotópályázat
A Zalai KMInv amatőr lénykép-pá-lyázatának november l-l határidőjét aecembtr 15-íh meghrsxzabhltollu\'f. Haladó ós kezdő amatőrök oddlg adhatják be Jeligén pályázataikat.
Mint Ismorotea,
9 díj van.
Ebből hatot (a haladók és kezdők cao-portlánnk 3-3 diját) Sznix) Antal Bport. fegyver óa fotó azaktlzloto adta, nllg a ner.dk 3 diját a Zului KfolOny szorkeaz-tőaége tűzte kl.
A beérkezett képek bármikor megtekinthetők SzaM Antal üzletében éa kirakatában. Aki a legtöbb kénről eltalálja, hogy az Nagykanizsának mely részét ábrázolja, éa megfejtéseit beküldi a szerkesztőségbe, az résztvesz > nézők dijainak pályázatán.
Részletes teltételek olvashatók Siabö Antal kirakataiban.
A SINGEK >VAKRÓ(iÉPEK
Htwfs A^LEOJOBBAK I

December 3 (szerda)
Budapest 9.15 A m. klr. államrendőrség zenekarának hangveis-nye. 9.30 H. B.4S A hnngv folyt. 11.10 Nemzetközi vlzlelző-saolgálal. 12 Déli harangszó. 12.05 Hsng-veraeny. 12.25 II 123Í A hangv. tolyt 13 Időjelzés 14 30 H. I.\', Piaci árak. 16 Novellák. 16 45 Időjelzés. 17 Kempelen Bili előadása 17.15 Az Első Budapesti Cltera-kör hangversenye 18.30 Olasz nyelvoktatás. 17 Rádlóamatőrposta. 18.30 Az Opera ház előadása. .Boris Godunov\', dalmll. A II. telv. után Időlelzés. Az elöailái ulán Az I. honvédgjalogezred aenckarának hingv. Majd éllel t óráig cigányzene.
Béca lt, 12 él 13.10 O 15.20 Zene. 19 35 Mendelssohn-dalok. 20 30 Bach nagy orgonámüve. 22.30 Q.
Brit nemzeti mOaor 1630 Hangv 17.45 Orgonaláték 1815 Oyermekóra zenével. 19 40 Régi olasz dalok. 23 10 Kvintett. 24 Zene.
MEGJELENT
Dr. Hernyó József
összeállításában a
Társadalombiztosítási
TÖRVÉNYKÖNYV
A 490 oldal terjedelmit vaskos kötél nagy hiányt pó\'ló munka és teljes egészében tartalmazza az öregaég. rokkantság, özvegység és árvaság esetére való kötelező biztosításról (1928 évi XL. t. c) továbbá s betegségi és baltsetl blalo-sllásról szóló (1927. évi XXI. t.-c) tőrvényi teljes szöveggel és a vonatkozó 1930 április haváig megjelent ktegé-szitő és módosító rendeleteket, valamint ■z Országos Társadalombiztosító Intézet első alapszabályát.
Ára 6 pengő.
KaphatA lapunk kiadóhivatalában éa Hagy Kálmánnál, Batthyány-uloa S. aaáns alatt.
ZSOLDOS
GYULA
érés, éhMtréti, látaivréax
óra, ékszer, ezüst é» alpakka diszműárurahtár. Ezüst és Beradorfi evőeszközök. Modern fjépokbttl fotaxerelt
látszer-Ozem.
Kitűnő 8x«müvegck orvotl recepre 4« rec«pt nélkül
ZSOLDOS és DR. KARCZAG
rádiekaraakadéaa
TELEPUNKEN bizományi raktára
TELEFUIKEI
n vezető világmárka TELCFUNKER
« l.gtöbb adóállomás
TELEFUNKCM
a legjobb káuQUk, cnS, hangszóró. Rásst.trc Is knpkntá.
Nagykanizsa, FAut 14. izám E"s "l&\'j^r
KÖZOiZBASÁCI
A keddi országos vásár
Igen gyenge volt Nagykanizsán. A karácsonyt megelőző országos vásár máskor mindig nagyobb forgalmat tudott produkálni Az állalvásárról a hileles számadalokat holnapi számunkban fogjuk közölni.
(—) Fizetésképtelen ség, csőd.
Az Országos Hitelvédő Egylethez fizetésképtelenségi bejelentést tett: Kálmán Lajos keszthelyi szabómester. Passzívák 13 000, aktívák 6900 pengő. — Szabados Mátyás nagykanizsai kereskedő. Aklivák 32 000, passzívák 54.000 pengő. A nagykanizsai törvényszék mindkét cég kérelmére elrendelte a csődön-kivüli kényszeregyezségi eljárás lefolytatását. — A nagykanizsai törvényszék özv Berger Samuné kls-komároml kereskedő ellen megnyitotta a csődöt. Csődtömeggondnok: dr. Krelsler József nagykanizsai ügyvéd.
(-) Versenytárgyalás. Miháld közs\'égben építendő egy emeletes községháza építési munkáinak biztosítására versenytárgyalási hirdetmény van kibocsájtva. Az ajánlatokat december hó 22-én délelőtt 10 óiálg kell beadni. A terv és költségvetés a miháldi körjegyzői hivatalban a hivatalos órák alalt megtekinthető.
Ztrickl xáriat
fárts 20 261/4, Loonon 25 06, Nrwyur, 516 20, Brujwi 7101, Mi la i < 27 03\' á, ylsJrld 56 20. Amsirruum 207 75 Hull. Iz308. Wien 72 U6 »tl« i-74, Ii\'30\'Za, Varsó 57 85, Batfapeát 80-18 Miuna 9-12u/ts, Buksits. S06»s.
Rtítfló (ego^uáthu Sscabö György jkmm-
Iuboratortunadban Höul 3.. udvar
Tdmoyassuk a» érdfjmrs fc«nl«a«l kcrcskodelant ás
TŐZSDE
A mai tőzsde irányzata szintén barálságosabb volt. A már hosszabb idő óta észlelt kedvellenséget a közönség részéről eszközöli, a vételi megbízások folyt?n kedvezőbb hangulat váltotta fel, amelynek kialakításához hozzájárullak az srbllrage vételek is jobb berlini hírek és a kontremin vásárlásainak hatása alatt magasabb árfolyamok kerültek felszínre élénk forgalom mellett. Fix-kamatozásu papírok piaca üzlettelen gyengébb. Valuta és deviza piacon az Irányzat gyengébb, Newyork kábel Hz ponttal esett.
~ i ii ,,ii TaratarMitaa
Buza tszt. — ft 11, dt. 10 fill., és a rozs — fill. emelkedett.
Bum tUgav. 77-es 1390—1430. 78-as 1405 -1445, 79-es 14 28-14 85. 8ö-«i 1430—1500. dunágt. V-m 1385-1405, 78-ss 14 00 -14 15, 79-es 1420-1435 80-as 14 25 -14 40 Roia 8 30 - 8 40 fek ázpe 11-75-1200, sftrárpa 14-50-15 75 s«b 17-25-17 50, tnngwl tsiL Iam-IS 30. dunántúli 13 10-1330. repoe 2550-2600, koros 7 75 8 00
Á ktuUpeiU tóside derlxa-Jefjnéje
VALUTÁK I An«ol I. 27-65-27-80 ! Betanít. 79-45-79 85 Cseh k. 16-86-16 98 Dánk. 152*50-153-10 Dinár 1003-10-11 Dollár 568-75-571-75 Praocta 1.27-30-22 60 Holl. 229-40-230 40 Lengyel 63-80-61-20 Un 3-36 3-40 I eva 4-12-4-18 t.trg 29 75-3O-05 Márka 135 90 1:6 50 Norvég 152-50-153 10
Peeeta —•---•—
SchllL 80-25 80 65 3vájd I. 110-40110 90 ívídk. 163-10-153-70
DEVIZÁK
AnisL 22S 65 3?<I35 Belgrád \'0-09 10-12 Berlin IÍ6 T.-I.6-51 BrOssul 79*57-79 82 Bukarest S-38-4-40 Kopenh.162 66 \'.\'305 London 17-71- 27-79 Madrid f3 60 65 60 Milano 2V-90-30 00 Newyor 570 90 72 50 O»ílo 152-65-\': 3 05 Páriá 22*43 2. 50 Práaa 1b 92 16*97 Slófla 4-12-4*16 Stockh. 153-22-153 6] Varsó 63 97-64-17 Wien 8U35 t0-60 Zfl/lcb 110 60 110 90
Sertésvasár
rtibstus 1176, eladatlan 312. EtaC-rendll 1-20—1*23, ozedett í-16-1-18, asedet sősép 1-12-1-14; könnyű 100-1-08, l-s« cnúll öreg 1-16-1-18, tl-od rendű ózeg 1-10 - 1 14 sngül süldő 1*10—1*20, sulomu nggyoen 1*40-0*00, sslr 1*62-1*67, hui 1 54-1-62, tzalonnás félsertés 1-50—1-54.
Klaá]a: Délxalo! Rrnaa h la;Ua« YíUalai. HaxyktaluÚL kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Az spróhliaeteiek ül|> IU sióig 50 Itlláp, Minden tO\'áhbl szó dija B fl\'l. Vasár (s ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden tovsbbl sző Uija 8 1(11. Szerdán ós p"n-teken 10 szóig 80 fillér, mlndrn iriá bl szi\'> dija 6 fill. Ginszó s minden gsnh (.rluból álló s\'ó kát szó\'ifek S/.1-. tt-tátik. Állást Kcrcöőknck ŐOO/o cngcdmcny.
Hlr^atáaak S (Bt) paaM* Baaaa«aa alul a falaalagaa kfnyvaléa, aaámláaáa alkarflléaa lágstt . I 0 r a flaatandtk
Clnáó Csengery-ulcs 18. nlntt 724 n ő telek. 5800
■áraaatá állaaaiáa
tatafoaaaám
6390
PánakCIoaCat bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és legeyoz-ssbban (ojyóslltat Aoaál lonáo pénz-kölesőnközVelltő Irodám Nagykanizsa. Horthy Mlklős-ut 2 szám. 3876
Bérauták leglobbak lego\'cióbbsn bár-bárhova Kaulminn Maaá sutóvát\'slstánál rendelhetők. Telefon 167, vagy S71. Qsinee Nádor-u. 6. Sürgönyeim: Autótsxl. 6368
PI woki ^r^^c.Vfi
ütsllng, tajlluta.....10 IMI.
VórSa, nobaminUt U fill lltMcnklnt, iáit piUckokbio. Qv*gu«ávtl tuphild
BAFRAM JÓZSCF
TsKlonn. Hii<rk«n.kidáM lUgjtr s. 74.
Frlaaa Janő, Eraaákat-tár I.
Vállal minden terjedeleiuben vízvezetéki, egészségügyi, központi gőz- és melegvíz-fűtési berendeléseknek szerelését, castor-názást, továbbá vasszerkezeti és egyéb lakatos munkákat. Talafaa S-ÍB. 5793
KUlönbeJáratu szépen kutaroxotl noba I vagy 2 személy részére kiadó Nádur-ulcs 4. alatt. 6459
Elfinyaasaáa dúsan felszerelve legdivatosabb mintákkal. Kárpált Bözslnét, Kölcsey ulca 15. t404
Haaanált bútort és ágvtollat veszek és eladok Fnhné, Erzsébet-tér 18. Bőveb-bet Stern rőlösüzlet. 6027
4 aaobáa, fOrsIBaaaháa lakás májusra kiadó. Cssnyl László utca 8. Bővebbel Mayer, Erzsébet-tér 2. 6111
ÉRTESÍTÉS.
Éitesltem a nagyérdemű hólgyközín-seget, hogy édesanyám (0z». Wagner Perencné) elhaltával a
közvetítést
ugyanott, Caaaaary-al la. az ám alatt továkk folytatain.
Szíves párttogásukat továbbra li kérve, tisztelettel
Wagner Paula.
vsgyok S441
Kétaxobáa udvart lakás sz öisxes
mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Sugárút 58 6382
Egy Irodái Uveglll és egy lőltőkátyhl atadá. Bővebbet Magyar Hollandi Biztosítónál. Csengery ut 1. 6319
Jobb házból való leány axabalaáay-nak ajánlkozik. E«lvös-tél 21. 6456
Villa, Batltonmárlalűrdón eladó. Bővebbet Uyenes tüszertlzletbcn. 6160
Egy |ókarban levő prlcs nyargal keresek megvetelre. Clm i kiadóban. 6161
Fathlváa I A Viktória Oőztéglsgyár r. t. részvényeset (elhivatnak, hogy régi korona n. é. részvényeiket pengő névértékű részvényekre való kicserélés végeit legkésőbb 1931. évi Junlus hó 3 lg a Nagykanizsai Takarékpénztár r. t.-nál helyezzék letétbe. Nagykanizsa, 1930. december 3. A Viktória Gőzléglagyár r. t. Igazgatósága. 6458
Legelőnyösebben vásárolhat
BÚTORT
KOO KALMAN
dúsan felszerelt butorraktá-rában - Nagykanizsa, Magyar-utca 8. és Horthy Miklés-ut 5. sz-
Óriási választék legújabb stlIQ bútorokban is.
Kedvező fizetési feltételek.
Tekintse meg vételkényszer nélkül.
ZALAI KÖZLQflY
10.30 december 3.
MűkereskedéseDi, hereíezésem
HarílcmonyUor meg^MUniU. Tel/ea Kfdrursffdé.
Koxma Sándor.
Nnponla sd|on növendík éa hllólllatalnak
„FUTOR"
szénsavas takarmánymeszet.
A „FUTOR- növendékálla toknál a cson I ké pzódést elftsegttl hizáara
á^E,étvágygerjesztőd
A -FUTOR" nem orvoaság. hsnem a legfinomsbban őrlőt i mészsotáp.
amely
ai" állatok aaervesetéban Igen könnyen felszívódik, s amelyet az állató* sro-matikua anyagiartalmánál togvn atlve-
sen fogyasztanak. A .P U T O R\' etetése a konyhasó eteté-
séi feleslegessé teszi. A nagyhlzlalók, uradalmak, gazdaságok a .FUTORM állandóan etetik.
Ara: I kilogrammonként 40 fillér. Zaák vételnél (I zaák 50 kg.) 9 pengi,
zsák áia 130 HU, vagy zsákcsere. I próbsdoboi ára (cca VT kg.) 30 Riléf.
Kicsinyben és zaákssámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa nBvény-védöazerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130. saoi__
Hasscnált n yomtatván yí
Iróképes papíron, melynek egyik oldala üres, nagyobb mennyiségben keresünk megvételre.
HIRDESSEN
■ „Zalai KBzlStiy"-b«n.
J^éJMUnheleilen
minden hwxlarid&ban
VARRÓGÉP
MIKDtNT VARR. STOPPOL ÍJ HIMU
K*dumiő Ax«r«s/ fmHétmlek. Alacsony havi résxímímk
SINOtR VARRÓGÉP RÉSZV T*R3
IA8TKARIX8A Oókhlele: Fö-nt I.
1930. Pk. 13873. ss. 1930. vghL 1719. az.
Árverési hirdetmény.
Dr. Knausz László nagykanizsai Ügyvéd h Latos nagykanlzaal
által képviselt Czlnditch Ukm takóa kérelmére és Javára 3t 34 fillér követelés és |árulékal nagykanlzaal kir. láráablróaág 333/ aaámu v égzésével elrendelt kielégítési végrehajtás Tolytán végrehajtási szenvedőtől lefoglalt 311H Pengő
Pengő erejéig a — §30.
________ klelégitéil
végrehajtási szenvedőtói gő becséi (ék il Ingóságokra a nagykanizsai kir. járásbíróság lenti stámu végsüévsl az árveréí elre< deltetvén, inai 1908. évi XLI. t c. 20. § a alapján fentlrt, valamint rálogjogot szerzett más* fogisltstók javára Is s xégrehajtást szenvedő lakásán Nagykanizsán, Eötvös tér 15. szám alatt a fizetett összeg levonásával leendő megtartására határidőül 1930 évi dacsmber hő 9. napjának délelőtt IP/4 órája tüzelik ki, araikor a bíróilag lefoglalt bútorok, xong< ra, bőrgarnitúra, képek, könyvek, lexikon stb. 8 egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul Is el fogom adni. ,
Nagykanizsa,\' 1930. évi november hó 20.
Elek László s. k.
S44S kir. blr. végrehajtó.
Ha tökéletes varrógépet akar, ugy
PFAFF
ot
vegyen, mely varrógép a műszerészet remeke. Tartóssága és kiállítása felülmúlhatatlan. Részletfizetésre is beszerezhető:
BBANDL SÁNDOR ÉS FIA tépnél
Deák-tér 2. szám, a felsötemplomnál. Varrógépeink minőségéért 10 évig garantálunk I
_ __«SM
Újdonság,
most jelent megl
STANDARD
vlllanyhálózatl készülék, hangszóróval együtt, a havi részlet 16 pengő
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sportárunagykereskedés rádió- és gramofon-osztálya.
Conus baigixéró 60 pengő
Dnna-Száva-Adria Vasnttársaság (azelőtt Déli Tasnl)
MENETRENDJE
Hankanlisa álloméin 1 Induló él Hagjkánliia állomásra érkeii vonatokról él továbbított közvetlen kocsikról.
Érvényes i 1930. évi ueptember hó 15-töl kezdve.
Budapest—Nagykanizsa
Vonal nim. A vonat neme Budapestről indul Nagykanizsára írkeiik Vonal .iám. A vonat neme Nagy Kanizsa-ról Indul Budapestre érkezik
2lft 21-20 4-10 211 Szem. v. 0-35 7-45
302 Oyv. 7-50 11-35 201 Oyv. 6-05 10-10
?I3 Szem. v 6-40 13-20 213 Szem. v. 8-30 15-45
314 1410 20-40 215 Szem. v. 14-25 2110
204 Oyv. 1815 22-14 203 Oyv. 17-45 21-40
Közvetlen kocsik: 316/912. SS. vonslnál 1—11—10. oszt. ki cil Budapest D. V.—Barca (Pécs) között 216/312 „ . 11—III. . . Zslaegerszeg
202. ., . élkrzfl éa 111. . . Prsgrrlkolg
203. is vonatnál 1—11. oszt. kocsi Budapeil D. V — VenlimTglIa
204. . . III. . . Trteate. 204 . ;■ 1-11. „ . Róma. 204. . . hálókocsi . . Vcnezls.
201/204. . . étkezókocal Budapest D. V.— Nagyksnizia közöli. Amilyen viszonylatú kocáikká! a 202. >z vonat Indul, ugyanolyan vlszonylstu kocsikkal érkezik s 303. sz. vonat. Ugysnez áll a 204 és a 201. sz. vonstokra Is.
Nagykanizsa—BalatonszrrrteyJfrgy_
Nagy kani- Balatonizenr iBalatonazenl-1| Nagykanl-
sáról Indul györgyre érk 1 Igyörgyról Ind. zsára érkezik
I8-3Ö ---Wll Vegyesp T4S f-TTJ-
A fenti 235 és 236. u. vonstok csak II—III. ositályu kocsikkal közlekednek.
215 j Vegyi
Nagykanizsa—Swmbathelv- Ágfalva O H.—WIen S. B
I«i(rkii<iui- 1 Siomb.t- IBecsb* Bécsbil Sioabil- kiflkul-
>41 M.I k.lri.ifl.iinérkerll Indul Myril W idia Mul
3ií \'Szem. v il, 14 7 14-10 J ) Szem. v. — i 10 7-42
31» Szem. v 7-20 1015 20-04 305 Sinautó — 748 1020
306 Szem. v. 13 40 16-20 — 301 Oyv. 8-20 11*30 13-25
302 Oyv. tti-45 18 45 2215 311 Szem. v. 10-15 1454 1730
320 Sinautó 20-55 23 45 — 313 Szem. v. 1534 21-04 2317
316 Szem. v. 23 25 350 8-44 315 Szem. v. 20 40 1-30 1 415
A 315. éa 316. az. vonstok csak 1930. évi október hó 4-tg bezárólag közlekednek. Közvetlen kocsik:
-Wien S. B re.
312. 312. 312.
302. 302 302. 316.
sz. vonatnál II— III. oszt. kocsi Nagyksnlzss. Il-lll ,. ~ \' „ 1-II-I1I
Budapest D. V.—Zalaegerszeg. ZsRrebról, Oyékényes, Szombathely,
t-ll-IU. 1—II—III. l-ll-lll l-II-IU.
Pozsony át m« nettel Prshába. Osljek-WIen S B
Zagreb Barcs-
-Wien S. B.
"•uk^iiU-parcsra réi M.I | érkezik Pécsri érkezik II Pécsről Indul ftarcaril 1 Indul 1 Kaokaal. utfi ifkulk
Síi 914 902 932 u Szem. v. Oyv. Vegy.v. MIM 9-55 1200 13-46 1 15-30 | 18-05 21-35 6-4Ü 14-14 17-34 23-56 911 \' Szem v. 931 iVrgy v. 903 IlOyv. 915 Szem. v. II 7-50 1221 18,1 WT" 11-25 14-35 2055 \' S-M 14-05 16-31 23 00
A 913 sz. vcnatla_ II—III. oszt. kocáik Wien S B.-ról Bsrcsrs. A 912. , . l-ll-lll. oszt. kocsik Budapestról Pécare. A többi vonalokkal fuló közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa—Wien S. B. vlsionylsl alattiak, a 302 llletéleg a SOI számú vonaloknál.
Nagykanizsa—Cl yjkénves
9C4 1 Gyorsvi nat
Ib.liól Ind\'l r. fik.ilk
23 55
Gyorsvonat
A 904. sz. vonatnál I—11—III. oszt. kocsi Prahaból Szombalhely, Gyékényesen át SusáVli A 901. sz. voustnál ugyanilyen kocái fut visszafelé.
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)—Maribor g.
I.
^agykanr U Csáktor IMstib UzsáróltndJnváni érk|l éik 2M\' "Szem. v.1 \' TSTHT fl-.tu ] 11 202 IlOyv. 1155 II 13-15 1516 224 (Szem. v. II 13 56 15-24 \'18-2!
Marib Csáktoinyá-
II M IL.,..
2oI~rGyv.
221 llSzem.v. 5.15 II
2011 Oyv. 14z8i|
223 IjSzem. v. 16-50J
azámu vonaloknál ugyanazok, mint a
ról Indul llriárt —
80« II 9-34 16-10 17-24 19-42 2114
204 Iflyv. || 2243
A közvetlen kocsik a 201, 202 , 203 , 204 Budapest viszonylat alattiak.
Á\' 221., 222 , 223 , 224. azámu vonstok közvetlen vonatok Nagykanizsa-Marimig (Martbor glk.) között.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapeat, VI. Podmanlozky-utea 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modem kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
Nyomatott a Btlialal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsái!. (Felelős üzletvezat;. - Zalai Károly.)
70. évfolyam 276. szám
Nagykanizsa, 1930 december 4 csütörtök
Ara 14 (Mér
ZALAI nZMIY
Sitlktaxlóaig: nappal Sugár ul 2., (JJel Fóul 6.
Kiadóhivatal: Póut 5. alám. Kculhdyl flókkladóhlvatal; Koaauthutca 32.
, POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BMntéál in: wMn I peagó M «Ub V Kiadóhivatal 78. Ktaithtlyl Bók 22
TOrténelml dátnm
A világ homokórájtn újból egy év, újból egy lörténelmi jelentőségű dátum pergelt alá. Dicember l,Oyula-fehérvár. December 1-én 11 éve mult, hogy az erdélyi román nép Gyulafehérváron meghozta történelmi jelentőségű határozatait. Népjogokat kodifikált bennük, elveket és eszméket szögezett le, kölelczetlségekei vállalt egy nép presztízsének nagy erkölcsi súlyával, a nagy háború uláni világválság kaoszában uj utakat jelölt meg, melyek békéhez, népigazságokhoz, konszolidációhoz vezessenek és az egyUttélö népek életének, harmóniájának, életlehetőségeinek alapjaivá legyenek.
Sajnosan kell megállapítanunk, hogy a történelmi határozatokból mindeddig nem lett történelem. Azok, akik vállalták az uj feladatot, megtorpantak már az ut kezdetén és politikai eszközzé fokozták le az u| román evangéliumnak szánt igazságok tételeit. Hangoztatták, de nem csinál|ák, nincs szándékukban meg Is valósitinl. Igy halványodtak a határozatok évről-évre és elnehezedett a feledés csendje a gyulafehérvári határozalok fölött. Ma már az erdélyi románok közölt és a regalban keve sen vannak, kik rá Is gondolnak, hogy mi történt december l-én Qyula fehérváron. Egykor napról-napra hivatkoztak ezekre a határozatokra, a sajló kUrlöilc, kormányok hivatkoztak rá s a gyulafehérvári határozatok ténye teljes ragyogásban állott az emberek elölt. Ma? Ne;n egyszer történi meg, hogy azo\'< is megtagadták, erdélyi politikusok és regátiak, akik 1919 ben tollal ragadtak és a lelkesedés, az őszinteség lendületével illák alá nevttkel. Ma ? Megmaradt szép okmánvnak, melyei néha publikálnak, de életté, valósággá nem váltanak.
fis — Románia olt áll az élei forgatagában. Belső békéje felfoiduió-ban, külső kapcsolatai széltörcdező-ben. Belső biztonságát kulhalalmak kölcsönpénzén toldozza, foldozza; külpolitikájában pedig Franciaország jóindulatát és biztató villvercgeléiél koldulja s páratlan napokon Lengyelország kardját lesi és csörgeti.
Erdély fájdalmas felhördüléséi Bukovina jajkiállása köveli s Besszará-biáhól lánccsörgelés hangja veri lel a Népszövetség csend|ét. Ez hangzik fel 10 év óla s ez leszi cmlékeze lessé a december 1-i dátumot és Gyulafehérvárt. A panasz és a lájda-lom örök folytonossága tör elő Románia népkisebbségei ajkáról s maholnap nincs a világon néplaj, amely ne lenne érdekelve abban a lenger szenvedésben, amely Románia leigázolt népeit ellölli.
Az ilyen törlénclml dátum, mint december 1. azért sikolt élesebben a népek lelkéhe, mert a háború lőpor-ílstös arculata kezd már leiengedni
egyoldalú merevségéből s az emberek, a népek kezdenek megértőbbek lenni embertársaik szenvedésével szemben. Sokszor egy-egy dátum hajnalhasadási, virradatot jeleni, máskor a temetési gyászszertartást vezell be s az elmúlás osztó igazságának elérkezlél hirdeti.
Erdély lörténelmi dálumára |ogo-san figvel fel a müveit emberiség, hiszen Erdély valamikor az emberi
|ogok tiszteletbentartását, a tisztult demokrácia győzedelmes térhódítását, az emberi szolidaritást, a faji és vallási türelmesség lenyűgöző élet-Iáját |elentette. Nagy, nagv történelmi stációi voltak Erdélynek 1 Ilyen fájdalmas stáció volt december 1. is, de a népek hite és bizodalma erős, hogy Erdélynek mégis csak meg kell találnia önmagát, a régi győzedelmes, történelmi Erdélyt I
Romániának békés együttműködése Magyarországgal „csak a jelenlegi állapot mellett" lehetséges hangoztatták a román képviselőház tegnapi Qlésén
Bukarflat, december 8 (Éjszakai rddiójelenlés) A képviselőház inai ülésén egy kormány párti képviselő a külpolitikai kérdések kapcsán ki|elentette, hogy Románia szomszédja Magyarország Iá mogatja azt a mindjobban előtörő mozgalmai, amelynek a békeszerző-
dések revíziója a célja Románia Magyarországgal békés együttműködést óhajt és épen ezért meg kell értetni Magyarországgal, hogy a békés együttműködés csak .a |elenlegl állapot fenntartása mellett" lehetséges.
Majd kitért Olaszországra is.
Megalakult az Ender-kormány
Az uj osztrák kormány listája
Béca, december 3 (Éjszakai rddiójelenlés) Dr. Ender vorarlbcrgi tarlomínyfőnök lárgva lásai ma eble kedvezően befejező I-tek. Az uj kabinet a következőképen alakul: Dr. Ender miniszterelnök, Schober helyebe- Kancellár, Winckler belügy (Landbund), Juch pénzügy-
miniszter, Schürch leazságügymlnisz-ter (nagyném-rt), Czermak közoktatásügyi miniszter (ker. szoc ), Thaler földmivelébtlgyl miniszter (ker. szoc), Vaugoln hadügyminiszter (az eddigi), a népjóléti tárca ügyében m g nem történt döntés.
Az ipari cikkek árcsökkenésével és az agglegényadó kérdésével
foglalkozott az agrárblokk végrehajtóblzottsága — Országos gazdaságpolitikai bizottság alakítása mellett foglalt állást
Budapest, december 3 (Éjszakai rddiójelenlés) Az egy-ségespá\'t agrárhlokk|ának végrehajló bizotlsága ma l-\'arkas Géza elnökletével ülést tartott, amelynek tárgya
az árcsökkentés! akció
volt. Dréhr Imre ismertette az index adatokat az agrártermények és iparcikkek áralakulását nálunk és a külföldi piacokon, majd a londoni árupiac adalai alapián az ipari nyerf-anyagok áralakulását, továbbá a német szükségrendeleiek, úgyszintén az árak leszíllitása ügyében Mussolini által kiadott rendelet hatását
Az értekezlelen nagyobb vila fejlődőit ki, tna|d a J»izottság elhatározta, hoi>y az ipari cikkek árának csökkentése érdekében minden tehetőt elkövet és az ügyet az egységespdrl plénumdnak értekezlete és a kormdny
elé viszi
Kimondotta az értekezlet, hogy helyesnek tartja országos gazdatág-polillkai bizottság alakítását, amelynek az. agrárblokk tag|ain kivül a termelők, fogyasztók, a kereskedelem és ipar képviselői is lag|ai lennének. A bizottság feladata, hogy
figyelemmel kisérje az áralakulást és Irányárak megállapításában Is részt vegyen.
Foglalkozott az. értekezlet a német sztlkségrendeletben statudtl agglegény adóval is. Ezt az inrézkedésr helyesnek tartja és az ebből befolyó jövedelmet a gazdatársadalom megsegítésére kívánja Jordlltatni.
Végül foglalkoztak a végrehajtások felfüggesztésének illetve a türelmi rendeletnek visszaállításának kérdésével.
Revolveres merénylet
a spanyol miniszterelnök ellen
Madrid, december 3 (Éjszakai rádiójelentés) Ltso, az .El Sol" cirnü lap szerkesztője ma a miniszterelnökségen, amikor Berenguer tábornok miniszterelnök a ia|ló munkásait fogadta, revolveres merényletet kövelett el a miniszterelnök ellen. Berenguer és kísérete lefogták a merénylőt, aki eközben azt mondotta Berenguer felé : Egy anarchista merényletet követtem el, tiltakozásul Méltóságod rezsime ellen. Llsot átadták a rendörségnek. Azt hiszik, hogy Llso elmeháborodott.
16 éves gyilkos
Budapost, december 3 Bajsszenllslvánban egy 16 éves fiu meggyilkolta 70 éves nagyapját, akivel az udvarra tévedt idegen csirkék miatt szóvállásba elegyedett.
A választól jogosultság adatait a népszámlálók írják össze
Budapeat, gecembar 3 A belügyminiszter ina törvényjavaslatot terjesztett a Ház elé, amelynek értelmében az országgyűlési képvlselövála8zlók külön összeírása a népszámlálás évében mellőztessék és a választói jogosultságra vonatkozó adatgyűjtést a népszámlálási munkálatokat végző közegek lássák el. Ez körülbelül 230.000 pengő megtakarítást jelent.
A magyar-cseh határ-statutum
Budapest, december 3 (Éjszakai rddiójelenlés) Valkó külügyminiszter és a cseh kormány képviselője ma kicserélték a magyar-cseh haiárstatulum okmányail, amely négy hét múlva érvénybe lép.
A moszkvai rádióállomás vöröspropagandája
London, december 3 (Éjszakai rddiójelenlés) Henderson külügyminiszter kijelentette, hogy a moszkvai rádióállomás tegnap is lartotl propaganda előadást, mlert is tiltakozást fogja bejelenteni a szovjctkormánvnál.
A képviselők erre odakiáltották Henderson felé: — Hányadik tiltakozás ez már ?
A győzelmes magyar tisztek ünneplése Amerikában
Nowyork, december 3 A nemzetközi lovasmírkőzésen III. helyre került győzelmes magyar hon-védtisztekel ma nagy ünneplésben részesítették Széchényi Król magyar követ bemutatta őket H wer elnöknek.
A knrla helybenhagyta a nagyrévl arzónes asszony nalálos Ítéletét
Zalai közlöny
1930. december 4
aki fiát és férjit megmérgezte
Budapest, december 3 Az arzénbanperek egyike került ma a Kúria elé. A vádlott Kardos Miháiyné, szül. Szendi Mária 52 éves nagyrévi asszony, aki a vád szerint megmérgezte első házasságából származó fiát, Kovács Sándort és később pedig férjét Is. A szolnoki törvény-
szék Kardosnét kötél általi halálra Ítélte. Az ítéletei a tábla is jóváhagyta és ma a Kúria a semmiségi panaszokat elutasítva ezt a büntetést jogerőre emelte. A Kúria azután zárt UKten foglalkozott azzal, hogy kegyelemre ajánlja-e a vádlottat.
A takarékossági törvény az államháztartás egyensúlyát van hivatva biztosítani
A takarékossági javaslat vilája a Házban — A szociáldemokraták kisebbségi véleményt terjesztettek elő — A Ház letárgyalta az energia javaslatot
Budapest, december 3
A képviselőház mai ülésén, napirend előtt Scltovszky Béla belügy miniszter benyújtotta \'
a ndlassM/ogl íUrvény egyes szakaszainak módosításáról szóló törvényjavaslatot. A Ház a tr.rvény|avaslat tárgyalására kimondotta a sürgősséget.
Ezután részleteiben is letárgyalták az energia-javaslatot és áttértek
a /akarSkaudgl íörvény-lavamlat
tárgyalására.
Temesváry Imre előadó riniula-lotl arra, hogy a sranftlás kezdrte óta pénzügyi és gazdasági viszonyaink igen gyorsan fejlődtek, a legutóbbi időkben azonban bizonyos visszaesés következett be. Elvitathatatlan, hogy e visszaesésnek tényezőit nem belső viszonyainkban, hanem világgazdasági okokban kell keresnünk. A kormánynak a gazdasági helyzet alakulásával szamolva olyan intézkedésekre kell törekednie, amelyek alkalmasak arra, hogy a bevételek csökkenése és az államháztartás szempontjából fellépő igények növekedése ellenére az áll im-háztartás egyensúlyát feltétlenül biztosítsa. Erre törekszik a takarékossági Javaslat. A bizottsági Javaslat tal szemben a szociáldemokraták kisebbségi véleményt terjesztettek elő és adóemelés helyett
a kiadások csökkentésével kívánják a gazdasági válság hatásait ellensúlyozni.
Farkas Elemér arról beszélt, hogy í! magántőkének Is fokozott mértékben ki kelt vennie részéi a közmunkákból A mai magyar banktőke is megtalálná számitásait a vállalkozásban.
Horváth Mihály a létszámcsökkentést szükségesnek tartja, ezt azonban elsősorban a magasabb állásoknál kell keresztülvinni.
Az elnök Indítványához, mely szerint holnap délelőtt 10 órakor a mai napirenddel folytatják a takarékossági javaslat vitá|át, Rassay Károly szólalt fel és a fővárosi választások-
kal kapcsolatosan lelte szóvá. Csák szólta, hogy
a poila szerepét Károly azt vala-
a posta jóhiszeműségéhez tovább sem férhet kétség.
A napirendi vita mindvégig zajos volt.
Az Interpellációk legnagyobbrésze elmaradt. Az ülés délután 4 órakor véget ért.
A magyar követ Brlandnálj
Párti, december 3 (Éjszakai rádiójelentés) Briand külügyminiszter ma kihallgatáson fogadta Villan! magyar követel.
Gyermekgyilkos német tanuló
Gotha, december 3 Ma délelőtt a grafentonnai népiskolában szünetben a tanulók között civakodás tamadt. Ennek során az egyik tanuló kést rántott elő és azzal egy foidmlves 6 esztendős gyermekét leszúrta. A kis fiu holtan esett össze, a gyilkos tanuló pedig a keletkezett zavart felhasználva elmenekült. A gyilkosnak eddig még nem sikerüli nyomára jutni. A rendőrség a gyilkost apjának, Cramer kommunistavezérnek lakásán is kereste, de ott sem találta meg.
IdOJárás
A nagykuilxiMl meteorológlil mig-Itgy.ló Iclioténk l Sicrdin a UmtrUK-ld: Keggtl 7 ónkor +2 —, délután 2 oriku +3 2, utc a ínkor -4-2-2.
Ptlhóut: Reggel .borult, délben tlsiti, utc fdbfe 6r boltozat.
SziUrany: Egíiz nip íiukkcletl széL
llite 3\'2 mm. cupldM.
(BjaMm ladiőJtUnlu) A lUtaorolé-yl.i latéaat nta 10 érakor |a-laaMi DaHMtabk IdS, <SI •ruá| éuikt réiiáfaan, arSaabb éjaukl fagyok
Sirickl zártat
Pirii 2029, London 25 06\'/«, Nlw/ork 516 25, Utüimi II 98, MUlao 270Ú(, Midiid 58 00, Anumiuun 207 80. IMI. 12310. Wien 7267, íorti S\'M, Prt*. tvao\'/i. Vnnó 57 85, BwUpeK »0-»« ualcrtd 9-I2»i,m, Bakuul »-Q6Ht.
Tisztelt vevőim szives tudomására adom, hogy
üzletemet
F6-ut és Csengery-ut sarokra (volt Bartha Miksa-féle helyiségbe) helyeztem át. Kérem a vevőim további szives támogatását, maradtam
teljes tisztelettel
Sxomolányi Gyula.
Amegyegylllés második nap/a
ZitlaegersKeií, december 3
(Saját tudósítónk telefonjelenlése) Zalavármegye törvényhatóságának közgyűlése második napján Bődy Zoltán alispán elnökölt. A közgyűlés elsőnek több vármegye átiratát tárgyalta. A kisipari hitelre vonatkozó kisgyűlés! javaslatokat elfogadták. A vármegyei és községi alkalmazottak nyugellátási szabályrendelete ügyében felírnak a miniszterhez. — Zalaegerszeg jövő évi költségvetését a vármegye felülvizsgálta, de tekintettel arra, hogy a pótadó túllépi az 50 százalékot (65°/o I), a költségvetést a miniszterhez felterjeszti. A belügyminiszter Sümeg nagyközségnek kivételesen 128°/• pótadót engedélyezett, a súlyos gazdasági helyzet azonban lehetetlenné tette a póladó behajtását. A miniszter időközben megállapította, hogy ez a magas pótadó a lakosság teherbiró képesség! erejét messze túlhaladja, a 128%-os pótadót 950/o ra szállította le. A fedezetlen tételekre kivételesen egyidejűleg 15.000 pengő segélyt utalt ki a községek segélyezési alapjából.
Kisebb ügyek elintézése után a közgyűlés d. e. fél 11 órakor véget ért.
Mlntfiogy a rovaivf.ic.lt>
ma hetedik évfordulóját üli annak, hogy vállát Hymen rózsaleveles Igájába hajtolla és mljithogy hét esztendei házasélelnek fele sem tréfa, — ma tehát eme rovat üre sen marad. Egy rendes férjnek ugyanis Ilyenkor nem illik sóhajtoznia.
A tüzérbál rettentő izgalmai a roppan! toalett-gondok ugyan aktuálissá tették volna, hogy a lég-napi csizma boletta után ma a frakk-bolelldról sóhajtsak valamit, de ma ezt sem merem, mert félek, valaki per analógiam a papucs-boletla felől talál érdeklődni.
Egyben azért Is bocsánatot kérek, hogy ezen pár sor Írásom nem kezdődik a megszokott „No, hála Isien\'-nel. De hdt lehet ezl kívánni valakitől ezen a napon ?
Ellenben egy haszna mégis van annak, hogy a rovatvezető ma hét éve oltár elé állt.
Ma ugyanis, amikor végre egy sóhajtásmentes lap kerül az olvasó kezébe, ma az olvasó sóhajthat fel megkönnyebbülve, mondván : olcsó. .No, hála Istennek I"
A decemberi városi közgyűlés elé kerül a nagykanizsai Ipartestületi székház ügye
Az ipartestület árlejtés utján adja el a menházat és a mostani székházat — Megfelelő kamatmentes kölcsönt kérnek a minisztertől
SchQtz kabát Ízléses, divatos,
Nagykanizsa, deoember 8
A nagykanizsai ipartestület hétfő esti elnökségi értekezlete után a székházépítési bizottság tartod ülést, amelyen hosszabban foglalkoztak a székházépítés ügyével. Elhatározták, hogy ugv a menházai, mint a mostani székházat eladják éa miután már eddig is több refiektáns Jelentkezelt a két objektumra, versenytárgyalás utján fogják azokat áruba bocsájtani. Elhatározták, hogy mindent elkövetnek megfelelő kamatmentes kölcsön megszerzésére ugy a kereskedelmi, mint a kultuszminiszternél, mely célból megkérik a szombaton este Nagykanizsára érkező dr. Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter, orszg. képviselőt a szükséges közbenjárásra. Ugyancsak dr. Králky István polgármester utján a FAXSz-nál Is próbálnak kedvező hitelhez Jutni. A nsgykanizsai ipartestület elnöksége most már minden lehetőt elkövet, hogy az építkezés a tavasszal megkezdődjék.
Ezután a városi képviselőtestület iparoslagjai folylaltak külön értekezletet ebben az ügyben, amelyen kimondották, hogy a városi közgyűlésen minden súlyúkat latba vetik, hogy a város az uj ipartestületi székház felépítését a legmesszebbmenö-
leg támogassa és a Futura telkit az ipartestületnek átadja. Az iparosképviselőkön kivűl a képviselőtestület többi tagjai is a legmelegebben pártolják ezt a kérdést, amely nemcsak a másfélezernyi nagykanizsai iparosságnak, de magának Nagykanizsa városának Is fontos Ugye.
Kiss Ernő Ipartestülell elnök és Samu Lajos alelnök a nagykanizsai ipartestület kérelmét már a legközelebbi napokban beterjesztik a polgármesteri hivatalhoz. Abban részletesen kifejtik, hogy az uj ipartestületi székház építése nemcsak azért szükséges, mert a folyton fejlődő és kiépülő testület részére a Jelenlegi székház már teljesen alkalmatlan, hanem a kétemeletes nagy épület számos építőipari ágat és munkáskezet fog foglalkoztatni és nem csekély mértékben a munkanélküliséget enyhíteni, azonkívül a nagyterem régi hiányt fog pótolni, amennyiben\' felolvasások, gyűlések, előadások megtartására más testületeknek is rendelkezésére bocsátják és ugy tehermentesíteni fogják a most annyira Igénybe veit városi közgyűlési termet.
A nagykanizsai ipartestületi székház ügye a decemberi városi közgyűlés elé kerül.
öt hónapra ítélték a szerbek az elhurcolt magyar községblrót
Barcs, docember 3 Annak idején megírtuk, hogy Go danecz József volt bolhói község-bírót, akinek a Dráva két partján úgynevezett kettős bi-toka van, a szerbek adófizetés űrügye alall át-csalldk a pusinjei körjegyzőhöz, ahol szerb csendőrök elfogták és elvitlék az ország belsejébe, Belovárra. Kiszabadítása érdekében diplomáciai utón intervenció is történt, azonban
ez teljesen eredménytelen maudt. A szerbek Godaneczet kémkedéssel vádolták A volt községblró most kerüli a belovári hadbíróság elé, mely 5 hónapi börtönre Ítélte kémkedés cimén. Qodanecz eliléltelésé-rŐI családja hivatalos értesítést kapott és most a barcsi főszolgabiró-ság ujabb intervencióra kéri fel a külügyminisz\'ériumot.
1 »80 december 7.
zalai közlöny 21
Szombat, vasárnap:
nőegylet! vásár és mlkn-lás a Polgári Egyletben
* Nagykanizsa, december 3 Amerre megy az ember Nagyka-nÍ7s n, egyébről sem hall, mint a szómba on délulAn kezdődő karácsonyi vflsérfól. A Keresztény Jótékony Nőegylet hölgyei ezidén is elővették minden találékonyságukat és a vásári szórakozások rengeteg mindenfele vidám formájával lepik meg a közönséget. Értől különben szlváivány8zlnü nagy plakátok beszélnek az ulc.ln. Arról azonban nem beszélnek a plakátok, hogy a tarka-barka műsor keretében a legkülönfélébb hasznos és örömei nyu|ló kirácsonyi és mikulási ajándékok bevásárlására is a lehető leg olcsóbb alkalom lesz ez a vásár Arról sem beszélnek a plakátok, hogy hány száz meg száz nyomorgó, szegény család, hány száz meg száz éhező, didergő gyermek várja a karácsonyi vásáron begylllő fillérekel. — A váiár szombaton délutántól tart vasárnap estig és azon lul is. Belépődíj mindössze 40 fillér.
Négyszáz munkás dolgozik Nagykanizsa erdeiben
Nagykanizsa, december 3 Nagykanizsa város erdőgazdaságában megkezdődlek a téli fadöntéssel kapcsolatos munkák. A beteg, száraz, életképtelen vagy tulsűrtlen álló és kevésbé értékes faegyedeket liBztitó-vágás utján eltávolítják. Ez a munka a város valamennyi erdejében megkezdődött.
Eltékintve a szükségességtől éa erdővédelmi szempontoktól, a munka azonnali hasznot Is hajt, -mert a város különféle közintézményeinek ma már 2000 köbmétert meghaladó igénylésén felül, még eladásra Is fog tftÚfát szolgáltatni. És mivel a fak kitermelése nem pénzért, hanem fáért történik, a legszegényebb sorsban élő családoknak Is lehetőséget nyujl a téli lüzelőnek munka utján való beszerezhetésére. De az sem közömbös, hogy a mai nagy munkanélküliségben a város különböző erdeiben több mint 400 ember dolgozik.
wawawwvwawwawmw^UWW/AV/A*—•-■
= Mikulásra a legalkalmasabb ajándékot a Hihn drogériában vásárolhat a Nagykanizsai Takarékpénztár épületében.
W-tk IttékoaycélB I Elr. Állami
SORSJÁTÉK
Főnyeremény: 30.000 PENGŐ.
Azonkívül 20.000 Pengő 15 000 Pengő 10.000 Pengő 5.000 Pengő összesen 17.000 különböző nyeremény. Egén lorsjcgy 3 — P, léi lorr|rgy 1 50 P.
Huiáe l 1(80. d.o.mb.r hó M-éa d. a. a órakor.
__SÍIT
330 adóalany 20.000 pengő Ínségadót
köteles 30 nap alatt befizetni Nagykanizsán
Nagykanizsa, december 3
Amint már megírtuk, az önkénles hozzájárulásokon klvtll, miniszteri rendelet alapján a varos inségadói Is vetett ki azon polgárokra, akiknek évi jövedelmük 5000 pengőnél magasabb. Ugyanez all a Ursulatokra, pénzintézetekre, akik társulati adójuk 8 százalekét kötelesek Inségadóban leróni. A köztisztviselők mentesítve vannak. Az Inségadó Is azt a nagy szociális célt szolgálja: segítségére lenni és megmenteni az arra rászorult szegényeket.
Nagykanizsán a rendelet alapján mintegy 330 adóalanyra vetettek kl inségadót, amit 30 napon belül meg kell fizetni.
A kivetési iveket már az elmúlt héten mindenkinek klkézbesltették, ugy, hogy a kivetésekre már a mull napokban lefizetések is történtek.
Elsrt helyen dr. Batthyány-Stratt-mann László herceg szerepel 2480 pengővel, az intézeteknél pedig a Nagykanizsai Takarékpénztár 6091, a Bankegyesület 1906 pengővel.
A befizetési terminus december 20-án jár le Jól teszi mindenki, ha a határidőig a reá kirótt összeget befizeti, meri ennek a határidőnek lejárta ulán közigazgatásilag, a szokásos késedelmi kamatokkal fogják behajtani.
A kivetett teljes összeg kb. 20 000 pengőt tesz ki.
70-ik karácsonyi vásár!
Ujabb tétel áru kerül olcsón eladásra
SINGER
divatáruházában.
Tekintse meg kirakatainkat I
A vonat elé vetette magát, mert férjes asszonyba volt szerelmes
Egy huizéwia gyóhényesi legényt darabokra gázolt a gyorsvonat
nalot megállították.
A nyomozás azonnal megindult és a csendőrségnek sikerüli is megállapítani, hogy az öngyilkos fiatalember Turl Sándor 20 éves gyékényes! földműves, aki egy férjes asszonyba voll szerelmes s mivel szerelme nem talált viszonzásra, azéri vált meg az élettől,
Gyékényéé, december 3
(Saját tudósítónktól) Borzalmas öngyilkosság történi tegnap este II órakor Csurgó és Gyékényes között a budapest-gyékényesl vasulvonalon.
Este 11 órakor, alig hogy a budapesti gyors elhagyta Csurgót és Qyékényes felé közeledett, egy fiatalember az egyik kanyaródóban nagy elszántsággal hirtelen a vonal elé ugrott. A mozdonyvezétö észrevette az öngyilkost, azonban ekkor már késő volt. A fiatalembert a mozdony első kerekei kapták el és borzalmas módon széttépték. A felismerhetetlenségig szétszaggatott emberroncs feküdt a sinek mellett, mire a vo-
— A kórházi kápolna céljaira
dr. Káltay Tibor Nagykanloa országgyűlési képviselője 50, Vértes Antal 1-50 pengőt küldött szerkesztőségünkbe. A nemesszjvü adományokat rendeltetési helyére juttattuk.
Szellemi munka
fellldltést követel, de nem fellzgstáat. A Irgjobb llal > szellemi munkái részére a kolfelnmen:es Hag-kivé. Ezt mondják ii orvosok éa eiT Igazolja a gyakorlat la. Hag-kivé a leijei távétive-zelet nyújtja, mert a koffein, amelyet belőle kivonnak, leijeién U\'elen éaszag-ts\'sn. A Hsg-kávéhoa csak a legnemesebb kávífajtáhat használják lú. Minden kísérlet növeli híveinek táborát. Minden dineréinél kapható éa kívánatra vendéglékben éa szállodákban.li felszolgálják MII „« HAB-kávó valódi, l««fl>o-nabb bakká.*, a>l| kstfalM-tafcét árialautlaa"
Napirend
Dsoimbór 4, oafltSrtSk
Kém. katolikus: Borbála. Protestáns: Borbála. Izraelita: Klsilev hé 14 .
Városi Színház. „Örök szerelem1 aslnmll. „Keringökirály", Johann Slraus élete.
OyónaMfUrl éjjeli szolgálat: I. hó végiig a .Őrangyal\' gyógyszertár Deák-tér 10.
06xt«rdA nyitva raggel 8 teától este 6 óráig (béttö, saerda, péntek délután, kedden egfai nap nőknek). Tel.: J—13.
ÁrpátI apánk...\')
Árpád apánk. ha te feltámadnál, Kóvi merevednél, kardod után kapnál, Haragra lobbannál, pírban égne orcád. Dörögve kiált nád:. Hol vagy Magyarország?"
.Parancsolom néktek, fogadjátok számai: Pokolra kerüljön e gyehenna-faizat I Gyávák voltatok-e, avagy aludtatok, Hogy e férgeket mind el nem tiportátok ?
„Csonka-magyarország ? Ilyent nem ismerek I Nagymagyarországot hagytam én tinektek. Rosszul sáfárkodtok, haragom száll rátok. Szerezzétek vissza Nagymagyarországot f
Bősz haraggal száguld táltos-paripáján. Fájdalom szivében, búbánat az arcán. Amerre magyar él, Ima száll az égre. Kisüt még a nap — Árpád örökére.
Ssékdca fllaaa
ZSOLDOS GYULA Arás, ékuaréu, látuaréex óra, ékszer, ezQst és alpakka diszmOárurahtár. Ezüst éB B«rndorfi cvöeszközök. Modern gépekkel felszerelt LÁT8ZER-ÜZEM. Kitűnő szemüvegek orvod receprc ét recept nélkül. ZSOLDOS ÉS DR. KARCZAG r««lók*rMk*4éM 1 TELEFUNKEN bizományi raktára TELEFUIKEI a vezető világmárka TELEFUNKEN • legtöbb adóállomás TELEFUNKEN a legjobb készQUk, cső, hangszóró. Részletre is kapható.
Nagykanizsa, Fóut 14. szám E1,a^W^OIT""\'
*) Ezt a verset SaékAcaPál volt nagykanizsai törvényszéki tanácselnök nővére, Székáca Pál ktr. Járáablró, 48-aa honvédszizadoanak leánya Irta. A poéta — 78 éves. (A szerk.)
— A nagykanizsai polgári leány-Iskola tanari kara rendkívül látogatott szülői értekezletet tartott vasárnap délulán az intézel rajztermében. Polónyi Qyörgy Igazgató megnyitó beszédében általános pedagógiai kérdésekkel foglalkozott. Utána dr. Pólyáné Kocsis Olga tanárnő tartotta meg nagyszabású és rendkívül értékes előadását a természelnek a gyermekkel való megkedveltetéséröl.
— Az Inségakcióra dr. Kállay Tibor nyug. [iénzUgyminlszler 200, Kreutzer Dezső esperes-plébános 20 pengőt küldött a polgármesteri hivatalba.
— A Magyar Rokkantsegélyző és Nyugdljegylet értesíti a befizető és a rokkantsegélyezeti tagtársakat, hogy saját, valamint családtagjaik részére kedvezményes gőzfürdő-jegyek kaphatók a Sugár-ut 18. sz. alatt lévő fiókpénztárnil, vagy Stampf Zsigmond elnöknél és Vlncze Qyula alelnöknél. Egyben a rokkantsegélyezett tagok felkérelnek, hogy az év végével megkívánt ponlos lakcímüket november 7-én, vasárnap, a befizetés ideje alatt saját érdekükben jelentsék be.
Mílkereskedésem, keretezésem
karácsonykor mejjsstinik. Tel|ea kldrusi/ds.
Kozma Sándor.
A kanizsai kereskedők
Meskó Zoltán or.ziggyülíil képvlaeld utján kérik • kormány közbelépését ■ bollbérek leszállttáiáért
Nagykanizsa, december »
Mint megírtuk, a nagykanizsai boltbérek leszállítása érdekeben a Fűszer-kereskedők Egyesülete széleskörű akciói ke/d, melybe bele akar|a vonni az összes érdekelt kereskedőket és Iparosokat.
Az egyesület vezetősége elhatározta, hogy vasárnap a Klskanlzsat Polgári Olvasókor 60 éves jubileumi Ünnepségeire Ideérkező Meskó Zoltán országgyűlési képviselőt küldDttségl-leg fogja felkeresni. Itt meg kell jegyezni hogy Meskó Zoltán már régebben indított hasonló mozgalmat az Uzletbérek csökkentése érdekében és igy a kérdés egész komplexumát ismeri. Ezenkívül a kormányzópártnak befolyásos tagja.
A küldöttség memorandumot fog sierkeszteni, melyben konkrét esetekkel mutatja ki a nagykanizsai Uzletbérek tulmagss voltát. Ezt a memorandumot Meskó Zoltán fogja eljuttatni a kormányhoz.
— Missziós hírek. Ma délután 4 órakor lesz a Napközi Otthon gyermekeinek Mikulás-Ünnepélye a Missziósházban. Minden gyermekbarátot szerefetlel látnak az Ünnepélyen, melyet a kis apróságok szereplése lesz kedvessé. Tekintettel a közelgő karácsonyi ünnepekre, önkénles adományokat szívesen fogadnak — Az elsőpénteki litánia holnap, fél hat órakor kezdődik a Missziósház kápolnájában. Szent beszédet mond és a litániát tartja P. Deák Szulpic plébános. Litánia után (fél hélkor) a Szent Ilona Leányklub Mikulás estje, melyen az alkalmi
zalaiközlöny

beszédet szinlén P Deák Szulp\'c plébános mondja. Az es\'ély alkalmiból Mikulás püspök minden vendég számára kedves meglepetést nyu|t. B.lépődij nincs. Teajegy 1 pengő.
— Ujságrajzoló Művészek Könyve cimen pazar kiállítású könyvet adott ki az ujságrajzoló művészek jóléli intézménye. Az Intézmény megbízottja most Nagykanizsán terjeszti a könyvet. Akinek módjában van az újság rajzoló munkatársalt támogatni, ezzel ériékes könyvvel gyarapítják könyvtárukat is.
Tegye meleggé, olthonossá lakását I Vásároljon szőnyeget kényelmes részletre a Schütz áruházban.
- Mikulás az ovodában- A Nádorutcai ovodában pénteken délután 4 órakor a cstippségek Mikulás-délutánja lesz, I.ajpozlg Ilus óvónő rendezésében. Szülőket vés érdeklődőket szívesen látnak.
Két gyanúsítottja van
■ aaélAdt gyltkoBaágnak
Tab, december 3 Jelenleltük, hogy Szólád községben rejtélyes gyilkosság lörlént. A község főutcáján halva találták Cseh István földmivest, akit a boncolás adatai szerint hátu\'ról, valószínűleg doronggal leűtötlek. A csendőrség két napi nyomozás után elfogta Tó\'h Ferenc és Ober Józsefei, akiket ala posan gyanúsítanak a gyilkosság elkövetésével. Mindkét gyanúsítottat bekísérték a kaposvári ügyészség fogházába.
— A keszthelyi Misszió és Leányklub december 6 án este fél 9 órakor, 7-én és 8-án délután 5 órakor a .Bocskai" vendéglő termeiben jótékony célú műsoros előadásokat rendez.
— Közalkalmazottak utazási kedvezményei. A tényleges és nyugdijas közalkalmazottak, valamint ezek családtagjai az 1930. évre érvényes fényképes igazolványok alapján 1931. február hó 28-ig, a Máv. vonalain minden lovábbi nélkül, a DSzAV vonalain 1931. január hó 1-től pedig csak akkor utazhalnak kedvezményesen, ha az 1931. évre érvényes DSzA vasuli ideiglenes betétlapot beszerezték. Ezen ideiglenes betétlapok csak a régi, 1931. febiuár 28-ig érvényes fényképes igazolványokhoz hasztt hatók, az uj 1931. évre érvényes fényképes Igazolványokhoz pedig állandó betétlapok használandók, miért Is a már beszerzett ideiglenes betétlapokat a jegykiadóhelyek kötelesek díjmentesen állandó betétlapokkal kicserélni Ugy az ideiglenes, mini az állandó DSzA vasuli betétlapok a Menetjegy-irodánál 1931. február 28-ig P 3 ért, 1931. február 28 után P 5-ért be-szerezhelök; az ideiglenes belétlapok állandó betétlapokkal ugyanott díjmentesen kicserélhetők.
== Schmldthauer természetes lgmándi kekerüvize csökkenti a vérnyomást, megszűnteti a fejfájást és meggátolja az érelmeszesedést. Ne fogadjon el helyette mást.
I03n december 4.
gyomor-, bál- ál anyagoierebetegsé-
gi-knel a természetes „fereno lóuet"
keserűvíz az emész\'ősze.vek működését hjlhaló-an előmozdítja s így megkönnyiii, hogy a ttpláló anyagig a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák,\' hogy a Ferenc Jóuel vi/. különösen ülő életmódnál igen hasmos gyomor- és oélszabiilyozó szer. A Ferenc (ölte! keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban é< fűszerüzletekben kapható.
= Mint a múltban, ugy most is szép karácsonyi ajándékot vehetünk kevés pénzért Slnger divat-áruházában.
Daoambar 4., oaOtSrlSk
ee
Örök szerelem
SzIninU 9 felvonásban. — \' Főszereplők : Casastlla Horn, John brnxera, VArkonyt Mihály.
Keringőkirály
J jhann Slrauaa élete 7 letv. Főszereplők : Ráday Imre, Lilit.> Ellla, Alira* Akai.
Ztvel Herzen
Tekintettel a rendkívüli méreteket ölíött jegy-előjegyzésre; mely teljesen meggátolja a jegykezelést, kérjük a .Szivek szimfóniája\' jegyet már most átvenni.
Soha nem volt ilyen olcsó
KARÁCSONYI VÁSÁR!
Ezen jelmondattal kezdődik hatalmas árukészletünk karácsonyi árusítása, mely Idő alatt Is a közismert kifogástalan, jó minőségű áruinkat a jelenlegi pénzviszonyokhoz alkalmazkodva, az eddigi olcsó árakat is tetemesen mérsékeltük. Mielőtt bevásárlásait eszközli, saját érdekében keresse fel divatáruházunkat és győződjék meg hirdetésünk valódiságáról.
Egész évben felgyülemlett óriási mennylségfl maradékainkat war elképesztő olcsó áron árusítjuk.
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
„Arany Kakas" divatáruháxa, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21.
Tekintse meg kirakat-árainkat! Menyasszonyi kelengyék! Pontos és szolid kiszolgálás! Most vásároljon!
1 »80 december 7.
zalai közlöny 23
KÖNYVEK, LAPOK
)( A „Nyittat" december l-i számát Móricz Zsigmond „Uj szemek, uj szavak, ul Igék" cimü Írása vezeti be, mely minapi pozsonyi és prágai elOadásál tartalmazza. Nyu-ltlszl János .Bánik" clmtt cikke mai gazdasági életünkkel foglalkozik. A szépirodalmi részben Móricz Zsigmond -Forr a bor" clmO regényének uj fejezeteit, Kodolányi János elbeszéléséi, Erdélyi József és Sár-közy Ovörgy verselt találjuk. KülOn inflmellékleten Mcdgyesy Ferenc: Tóth Árpád-plakettjét és egy lovasszobrát mutatja be a folyóirat.
)< A Képzömflvéazet decemberi száma
a Munkácsy-Céh kiállításival foglalkozik. Dr. Lázár Béln 6s Márk l.ajos cikkein klvUl 35 kitűnően sikerűit reprodukció Ismerteti a Munkácsy-cóh művészi tevékenységét. A folyóirat élén a szerkesztő, dr. Qyöngyösy Nándor ünnepli gróf Klobelsberg Kunó minisztert és Kertész K. Róbert h. államtitkárt a Szegeden elért nagyszerű képzőművészeti alkotások alkalmából, Orbán Dezső Művészet és Műélvezés, dr. IIÍró ftéla Peatl művészeti közélet lun év előtt ctmen Írtak mélyeu szántó és érdeket cikkeket n nívós folyóiratba, melynek éves előfizetési dl]ii 24 1". A Képzőművészet szerkesztősén" én kiadóhivatala: V., Katona JózkcIu. 27.
)( A „Napkelet" nyolcadik évfolyamát záró decemberi száma rend-kivttl gazdag és változatos tartalommal jelent meg. Solymossy Sándor .A karácsony története", Baross Gyula .Az irodalmi fpjlődés loko-zatal" és llosvay Bálint .A felhökDe épített város" címmel cikkel írlak, Nagy Berta, Malthényl György és Csanádi Bilogh István novelláival, Mécs László, Erdélyi József, Falu Tamás és Qulyás Pal költeményekkel szerepelnek. A kritika és szemlerovat gazdag és értékes. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, I . Döbrentel-utca 12.
M A Színházi Élit uj száma részletes riportban sok képpel számol be a „Zene*-pályázat és a „l.egazehh hang"-pályázat lefolyásáról a Fővárost Ope-rett-azlDházban. Incze Sándor lapjának uj száma közli a pontos listáját unnak.
milyen ajándékokat kapnak „Misa Magyarország 11131." é« udvarhölgyei. Erdőé Reflée érdekes levele Fedák Sári-
hoz. Ritkay, Halmay és Dénes Oszkár berlini totografált levele, rengeteg cikk éa kép tarkítja még az eheti számot. Darabmelléklot, kotta . kézlmunkalv-melléklet és gyermekújság. Kgyes példányainak ára 1 pengő.
X Az OJaág uj r>/áma folytatja szenzációs otkksorozatál a magyar pénz-arisztokraták meggazdagodásának trtlk-léről. Ehéten: Holnrlchék Cipőkereskedők az olosó cipő ellen. Fedék 117, okos nagymama, a rádtó már szagokat ts közvetít, bundás nők a városházán \'és még rengeteg pompás tréta és ak-
tualitás Nagy Imre kitűnő vicclapjában. Mutatványszámot Ingyerj küld n kiadóhivatal: Budapest, VI.. (l-utca 12
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mlndenfltt!
Főraktár:
Weisz 1 tuliai
Király-utca 21.
__IV
KÖZGAZDASÁG
Angol érdekeltség baromfi-éxporttelepet akar létesíteni — Kaposváron HOL MARAD MEGINT NAGYKANIZSA?
Nagykanizsa, december 3 Pár nappal ezelólt rámulatlunk a baromflcxporl jelentőségére és arra tényre, hogv Nagykanizsa, valamint vidéke kiválóan alkalmas, hogy itt nagyobb szabású baromfitenyésztés induljon meg export célokra.
Ebben a cikkben kimutattuk a közlekedés mai helyzeténél fogva kínálkozó elfinyöket és azt, hogy Olaszország érdekelt körei egyenesen kívánatosnak tarlják, hogy Nagykanizsán a baromfitenyésztés nagy méretekben meginduljon.
Ezzel szemben azonban itthon senki nem mozdul és nem tesz semmit. Legalább is Nagykanizsán a pusztába kiáltott szó sorsára jut minden kezdeményezés, mlg Kaposváron, Itt a szomszédban, mely távolról sem dicsekedhetik olyan jó vssutl összeköttetésekkel, mint Nagy kanlzsa, meg fogják csinálni a ba-romflexporlra lerendezett tenyésztést.
Ugyanis egy angol cég megbízottai Kaposváron jártak tegnapelőtt és Sípos Kálmán gazdasági taná-
csossal tárgyaltak. Az angolok ba-romtiexporttelepet akarnak létesíteni. Természetesen egyelőre a látogatásnak csak Informaiiv jellege van. De az az első lépcső mindenesetre a megvalósuláshoz.
Most aztán igazán kérdezhetjük azoktól akikre a kérdés tartozik és akiket Illet: és hol marad Nagykanizsa ?
A keddi országos txásár és az élőállat-export
Miirt esett ulttza Olattonzágba Irányuló tzarvasmarha-klvtielünh 1
Nagykanizsa, december 3
A legutóbbi nagykanizsai országon vásár, mint jeleuteliük, nem valami nagytorgalmu volt. Az egészen gyenge kirakodó vásár mellett az állatvásár sem elégiteile kl a várakozást. Feltűnő volt, hogy alig néhány olasz állalkereskedő jelent meg a vásártéren. Az Olaszországba Irányuló magyar szarvasmarha kivitel az utóbbi hetekben erősen megcsappan!.
Az olasz kereskedők ennek érde kes magyarázatát adták. Elmondták, hogy Olaszországba most ,Le az árakkal!" jelszóval az egész vonalon áresések történtek. Ezt maga Mussolini erőszakolja. A hus kicsinyben! eladásánál az árcsökkenés szintén megnyilvánul. Ezáltal a külföldről Importálandó élőállatban a kereslet erősen visszaesett A másik ok, hogy most Olaszországban nincs idegta-forgaimi szezon, ami a halfogyasztásnak, ktllönlsen a husfogyasr\'ás-nak hatalmas hányadát tesri kl. Van egy haimadik ok is: az olaszok gyakran hivatkoznak arra, hogy a román marha olcsóbb. B.n maguk is bevall] ík, hogy a* román inarha temmiféle lekinletben nem jöhet a magyar marha mellé, mégis — ha lehet — hivatkoznak erre és ezzel kívánnak olcsóbb árakat elérni a magyar vásárokon.
Ez a kereskedelmi taktika bizonyos eredményeket hozott is, amint azt alábbi árösszegek mulatják.
Egyébként az olaszok azt a reményüket fejezik ki. hogy a részükről ma megnyilvánuló lanyha vásárlási tendencia muió lesz és rövid Idő múlva ismét teljes számban népesitik be a magyar országos vásárokat.
Ezek után pedig beszéljenek á számok:
A keddi nagykanizsai országos vásárra a hivatalos kimutatás szerint felhajtottak összesen 1348 darab szarvasmarhát és 1002 darab lovat. 1180 szarvasmarha volt vidéki, 168 helybeli felhajtás, 854 lot*t vidékről, 148 lovat helyből hajlottak fel.
A szarvasmarha következőképen
oszlott meg: 92 bika, 446 tehén, 213 üsző, 158 ökör, 240 tinó és 199 borjú. Eladlak öuztten 343 darabol, ami a múltkori vásárhoz viszonyítva, nagy esést |olent. A fel hajlott lovak közül 254 darab talált vevőre.
Az árak Igy alakultak: levágásra való marhák: bika 70-80 Tlllér, tehén 65 -75, ökör 80 -90, léhán klcsontolnl való 30—40 fillér A nevelésre való marháknál: üsző kért és tinókért, amik iránt a legnagyobb érdeklődés nyilvánult meg 86—100 Hllert fizetlek. Erős csökkenés a múltkori árakhoz képest. |ármas ökör 75—85, szopósborju 105-115 fillér.
A Iónul gyenge volt a kereslet. Cíupin a hidegvérű lovak iráni érdeklődtek, meiveknél a szépen fejlett állatok párját 1400 -1500 pengővel fizették. Lovakat (hidegvér üeket kizárólag) svájci exportra vásárolták. Egyébként azonban nem keresett senki lovat.
Dr. Wolff Sándor m. kir. állatorvos adatai szerint a vásár után 6 vagon szarvasmarhát vittek ki Olaszországba. (A novemberi országos vásár alkalmával 18 vagonnal indult útnak I) I vagon lovat szintén Olaszországba, 1 vagon \'óvat Ausz-liiába, 2 vágón marhát Budapestre, 1 vagon marhát Lepsénybe és 1 vagon marhát Ujdomlióvárra, ura dalmakba beál\'itani vltt.\'k.
RddlóKu™
Sszabó György naatö.
íor><>ratortu»m!bun FóuI 3., udvar
(—) Fizetésképtelenség Az Ör
szágos Hllelvédő Egylethez Bertók János nagykanizsai fUszerkereskedő bejelentést tett, hogy fizetésképtelen Bejelentése szerint »k!ivá|a 4200 pengő, passzívája 2700 jwngő. Való szinü\'eg 50 százalékos kiegyezéssel intéződik el az ügy, melyben a nagy kanizsai lörvényszék már meglndl totta a csődönkivüli kényszeregyezségi eljárást.
YGIS
Mi
amely arcbőrét néhányszori haaználat után bársonyiimává lerul, eltünteti a ráncokat és a iseplóket, bőrét megfehéríti garsntilun ártalmatlan Oyártia:
Clermont et E. Ponet, Pirls-Seiere.
Kapható: Hőhn Dr«a*rláh«a.
Ujabb máltai érdeklődés a zalai élőállat Iránt
Nagykanhtaa, december 3 Jelentettük, hogy Málta szigetéről levelet küldtek a nagykanizsai N.\'.m-zetl Bank Igazgatójának, melyben marhaexport ügyében kérnek cime-ket. Most ujabb levél érkezeit Málta szigetéről a .The Provinciai General Import & Export Age\'ncy" angol vállalkozástól, mely soraival a Nagykanizsai Bmkegyesületet kereste meg é* kéri, hogy juttassák el hozzájuk a nagykanizsai állalexportőrök címét, meri haladéktalanul fel akarják venni az érintkezést az exportőrökkel szarvasmarha kivitele tárgyéban. A Bankegyesület Igazgatósága természetesen örömmel közli a kért elmeket, mert ezzel ii szolgálatot tehet a nemzetgazdaságra oly fontos kl-hstással levő kivitelre.
TiuteMtel *rt«»n««a t. vevőimet, hogy wmm oaMIrttkla
t hurka éa kalbéaz
Irlaaen kapható a kérem a n. é. közönség aitvea támogatásit. — Egyben ajánlom naponta frissen késiUlt rfrstll éa felvágottamat a legjobb minőségben, • legolcsóbb ároan. Teljes tisztelettel
ADLER MIKSA.
RÁDIÓ-MŰSOR
December 4 (csütörtök) Budapest 9 IS O. hangverieny. 9..50 H. 9.4". A hangv folyt. 11.10 Nemietköit víz-leliAuolglIal 12 Déli barangsző 1309 A Mándlts-sulonzenekar hangvera.nyr. 12.23 H. 1J3S A lungv. folyt t8 Időjelaé. 14 30 H. IS Piaci árak IS 30 E 16 Rádió Szabad Egyetem Utána Időjelzés. 17.10 E
18 E 18.30 Az Operaház tagjaiból alakult fenekar hingveraenye 30.05 P. 30IS fté-kefly-eit. 20 30 Wehner Óéra orgonrtlMng-veratnye Ulána Időjelzés. Majd cigányzene
Récf II O. 12 éi 13.10 Zene. 15.20 éa
19 O. 19 35 Optra E. 22.40 Jb.
Milánó 16 36 Qyermekkuckó. 17 0. 19.30 éa 20.30 Zene. 30.SI Opera E. Utána Z.
■•W
Mikulás visir
a
Cukorka Királyban.
Nagyon kérem kedves vevőimet, hogy karáUaa JlJJiaak •é»*ral>al a nagy tolongás elkerüléae végeit, mert aata 7 érmkmr la k*lt aint
és nem azeretném, ha kedvei vevőim előtt le kellene huzal a rollót. Tlaztelettcl mm Haffor Gyula.
TŐZSDE
A napok óla tartó tőzsdei élénkségei ma csendes irányzat váltotta
fel. Nyitáskor az arbltrage vételi meghtráialn-ik lebonyolít 1sa után a lőrsde üzleltetonné vált, az árfolyamok nagyrésze elgyengült. Zárlatkor névleges árfolyamok merültek fel a nélkül azonban, hogy lényleges kölések jöttek volna lébe. Fixkama-tozásu papírok piaca üzletté len, csendes. Valuta és devizapiacon az árfolyamok változatlanok.
10 zalai közlöny
1930. december 2.
Buza Iszv. 20/ÜL, dt. 20 ftll,, és a rozs 15 ftll. emelkedett.
Buli tliaav. 77-a 1410—14-50- 78-a, 14*25-14 65, 79-ea 14 45 1506, »-«. 14*50—15*20, dunánt. 77-w 14 05 M 20 78-as 14 20 -14-35. 79-u 14 40- 14 SS SO-ai 14 45—14 60, Rozi 8*45-855 tak. árpc 1I\'7I—1200, tSrtrpa 14*50-15*75. lab 17*25—17*50, liwl ti u| 11*50-1165 daaintull 10 45 1068. repce 25 50-2800, korpa 7 75 8 00.
1 tataiért tiuta itviia-jwiAu
valuták
1 1. 27*65-27*80 Ih. 79-45-7985 ik. 18-86-1698 Dánk. 152-50-158*10 Dinár 10*03-10-11 Dollár 568 75-671*75 Pranda t. 22-30-22-60 Holl. 329*40-230*40 Lengyel 63*80-64*20 Lm & 96-3*40 Uva 4*12-4*18 Liza 29*75-30-04 Márki 18S 90-136 60 Non* 152*50-158 10
IdlUL 80*25 80 65 Srájd I.110-4011090 trád k. 163*10153 70
DBVUAk Aaut 229-75-230 45 Btlgtád 10-09 10*12 BmÜU 11613-136 55 Bianul 79*60-79*85 Bukarest 8-38-3-40 Kopánb. 152*70-153 10 Loodoc 27*72-27*80 Madrid 63 30-65 30 Milano 29*90-30-00 Náwyor 570*90 72 50 Oaxlo 152 60*153 06 Pária 22-43-2250 Prága 16 92-1W7 Saófla 4-12-4-16 ítockh. 153*22-15362 Varsó 63-97-64-17 Wim 80*33-80*58 Zürich 110-58 110 88
8*rte«fáiár
rsibajláa 2916, aladatlan 382. kuat-ra&dfi 1-22—1-24, awtolt 1-18—1*20, audtil kÜMtf 1-12-1-14, könnyű 1 00—1-06, 1-éC ráadd öreg 1-15—1-18, Il-od rendű Ont: 1*08-1*14 angol süldő 1*10-1*20, natoniu uurjbsn 1*40 -0-00, salr 1-62—1-66, bn, l-«t—1-58, azalomiáa lálaextéa 1-48-1-52.
: Bílzalal Ily*srfa él Laplüaáé Yálklat, ■ocykuluáa. rWeUx kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 sa/ig 10 fillér, Minden további szó dlla I fírl. Vaiir íi
den további szó dl| ünnepnap 10 további szó diji
bt szó dl Ja I s/óig (O I i|a • ftll. S
fillér, minden Szerdán és pin-
teken 10 azólg\' 80 fttlért minden lovái\'bl azó dija • ftll. Cimazó s minden vsMa-gabb betűből illó szó két siónak üií. it-laük. Állást keresőknek SOO/o engedmény. H lr*aléaak B (ftt) mi «....««■ •Ilii * laiialafii klarraléa, uiialidi alkarflléaa wégati i I > n tinin ét k
Bét-auté élloraéa liltlraaaáai
KUlönbeJiritu izépen bvtaraaaH izobi 1 vagy 2 személy réizére kiadó Nádorutca 4. alatt. 6459
A vaiuli birlipárudában egy rlkkanoa felvétetik.
Jobb házból való leány axokalaéay-■ak ajánlkozik. EOtvös-lét 21. 6456
Ha.in.lt
elad özv. Kukeczné, vlielók mellett.
buto t, ágytoltat vetz és Erzsébet-tér, Köztlszt-
Faaott bútor, kosáráru készítés éi Javítás, nádszékfonás — Erzsébettér 13. Iliéinél. 6402
Elegánsan bútorozott szoba kiadó. — Erzsébet-tér 20., I. cm
Magyar-német gép- és gyortlrónó ki-zárótag iráibell ajánlatát kéri Zerkowltz Albert bornagykereskedő, Nagykanizsa.
■étaaobáa udvari lakás az Sitzei
mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Sugárul 58. 6382
Egy Irodai Dvegfal és ulméá. Bővebbel Magyar tltónál, Caengery ut 1.
Blzto-6319
Villa, Balatonmárlalttrdőn vebbet Uyenes lűszerUztetben.
eladó. Bő-6160
Egy Jól lözö baJéröaS belépne 15-én és egy fiatat leány elmenne gyermek mellé Vágy kisebb családhoz. Bajza-u 20. 6411
Elvaaxatt vasárnap este 5 és 6 órs
közt a 1\'etófl utcán egy róvld, szürke pre-mes kabit. A becsli etet megtaláló szíveskedjék leadni Magyar-utca 141. 6170
wr mw
»\\i állatok fejlődését elősegíti, az angolkór, bőtgvnllidis, nvalakodás, evapju-ráein, tollrágis kllejlődiaét megakadá-Ivoz.ia. ha pedig ezek már klfe|lődtrk. ezeket megazUnletl, a a csflkfltl illatokai erőteljes le|tődésnek lndlt|a Ma\'acok felfalásái, klmarist, fark- és Mlrágíat. a vályúk és |ászlak rágását elhártlla. Pertózó betegségek ellen az állatok ellenállóképességét fokozza
1 kg. PEKK elegendő:
I felnőtt sertés 200 napi adagjára, vagy \' malac 4ÚO-fOO napig ierledő , 100 tojós bar mfl 3 hónapi . I vemhes tehén v. kanca 2 hónapi , I vemhes koca 3 hónapi adagjára , 1 borjú vagy csikó 5 hónapi adagjira
Eredeti gyári árban kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növényvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telefon: 130.
Újdonság,
most jelent meg!
STANDARD
3» számú 3+1 csöves vlllanyhálózatl készülék, hangszóróval együtt, a havi részlet 16 pengő
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sporlárunagykcreskedés rádió- és gramofon-osztálya.
Cobűj hangszóró 60 peagó
Közhirré tesszük
olcsó árainkat:
Selyemharisnya arany Diab\'é, minden páréit mosásig
felelünk, eddig P 3.90 volt, most Selyomharisnya eddifl P 3*50 volt, most Mosó műselyem harisnya Meleg selyem kockás harisnya Női sportharisnya Mellé strapa harisnya
Fekete, barna, drapp, szürke patent harisnya Férfi zoknik i
Strapa zokni Makó, elsőrangú Selymes prima zokni Elsőrangú jó zokni Tiszta cérna flór Tiszta gyapjú, elsőrangú Férfi harisnya
Férfi harisnya, tiszta gyapjú Gyermek harisnyák
K5MU áruk a
Oyermek kabátok Tiszta gyapjú oroszkák Tiszta gyapjú kötött kabát
legjobb minőség Oroszkak
Férfi gyapjumellény
Férfi innak i
Férfi ing pouplinelővel ** Férfi ing Tiszta fehér ing Férfi flanell ing Oxford ing Prima ing Alsónadrág, köpper Rövidnadrág Duplagallér Félkemény gallér
■•I fahérnemOaki
Selyemnadrág Legfinomabb atlasz, csikós Habseljem Kötőit sapkák
príma Finom linón há\'ólng Női ing, slffon NŐI ing, hímzett Színes kombinék Selyem kombinék Kötények, karton Kloth kötény
Visszamaradt női kabátok csak
Oyermek kábátok
Flanell pongyola
Flanell ruha
Karton ruhák
Prrisette ruhák
Pariselte pongyolák
Oyermek flanell játszóruha
Gyermekruhák, flanell
Oyermek kötények
Oyermek meleg sapkák
Gyönyörű retikülök
Zoknitartók, legjobb
Csipőszoritók
Harisnyalarlók
Melltartó, kosaras
Férfi nyakkendők
Oyapjunálok
Bokavédő
Férfi hálóing, a legjobb
Nagy tétel gyapja oroszka eddig P 12—, most
MAGYAR
P 290 , 250 . 1*90 „ 1 98 . —"98 . —\'60 . —*80
P --32 n —\'70 . —*90 „ 1*20 „ 1*50 „ 1*80 , 118 , 2*70 , —-38-1ÓI
P 3*20-tól . 4*5fl . 7\'90 , 9.90 \' . 11\'50 » 9-
P 3\'50 3*20 320 2*60 4*70 5*80 2*98 1*88 -*78 — 88
1*48 218 390
— 78-tól 1 50 4*50 -96 I 96 1*96 7*50 2*60 3*60 25-10*— 8*— 5*90 250 9*80 9*50 2*60 2*60 !*90 1*50 2*50
—*98 v ""2*60 1*40 -•98 -*90 2*10 2*20 6*50 8 40
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa, Főút 6.
Nyomatott a Délzaiai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nairykauixeán. (Felelőt üzletvczef* • Zalai Károly.)
70. évfolyam 277 szám
Nagykanizsa, 1930 december 5 péntek
Ara |4 fillér
ZALAI KiZLIIHI
Sxeikesitóiég: nappal Sugárul 2., ájjel Póut 5.
Kiadóhivatal: Póut 5. szám. Keszthelyi flókkladóhlvatal: Koaauth-ulca 32.
POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóftrettat án: egy bóra I ptogó M Httfa -..,„„. / SierkeaíWg 421. aaám, (tj|tl 78) Teleion. ^ kiadóhivatal 78. Keaithelyl Bók 22
Oroszországgal a helyzet változatlan
A felsőház külügyi bizo\'tsága a napokban ülést tartott, amelynek fő eseményéi a miniszterelnök felszólalása képezle, Bethlen István tészie-tesen tá|4kozlalta a bizottságot törökországi éa németországi utjának in-diló okairól, a láiogalások lefolyásáról, azok céljairól és az elért eredményekről. A leghatározottabb in is-mé\'elleii megcáfolta azokat a fantasztikus hirekel, amelyek lovábbra is kísérletiek a nemzetközi sajtó egyes orgánumaiban, arról regélve, hogy uj hatalmi csoportosulás van keletkezőben, amely igyekszik ellen súlyozni a győzles hatalmak blokkját. A miniszierelnök véleménye szerint e hireszlelések szívósságának az a magyarázata, hogy bizonyos körök a gazdasági és pénzügyi világban nyugtalanságot és bizalmatlanságot igyekeznek kelteni a Középeurópában fennálló polillkai helyzettel szemben.
A török és uémelországi látogatá soknak más céljuk nem volt, mint a közös érdekek megbeszélése, amelyekben a három állam együttműködése nemcsak kivánal03, de előnyös is. Magyarországnak nem áll érdekében, hogy Eutójiában halalmi cso portosul isok keletkezzenek, meri ez csak hátrányára lenne egyes egész Európát érdeklő\' kérdések megoldásánál. A német megbeszélések oda vezetlek, hogy sikerüli haiaridöl megállapítani a gazdasági tárgyalások ujratelvélelére, [üggcllcnül minden más gazdasági tárgyalástól.
A miniszterelnök beszédéi kövelő felszólalások az általános európai helyzet megvitatása során természetszerűleg felvetették O.oszországhoz való viszonyunk kérdéséi is. E\'.zel kapcsolalban Bethlen Kíván leszö-gezle, hogy a magyar korni\'.ny álláspontja vallozallan. Magyaország Moszkvában nem fog külképviseleti hatóságot felállítani és Budapesten sem lesz orosz szovjclkövclség. Minket Bethlen Istvánnak ez a kijelentése nem lep meg, mert ha mir egyszer kategorikusan megcáfol\'a a sokat emlegetett blokk megalakilására irányuló törekvésekel, akkor világos, hogy az Oroszországhoz való köze ledésröl sem lehet szó, meri hiszen iparilag és kereskedelmileg vannak más hozzánk sokkal közelebb fekvő államok, amelyek minket Oroszországnál jobban érdekcinek. Igaz, hogy a magyar-cseh kereskedelmi tárgyalások fetttt baljós felhők lebegnek, de a miniszierelnök kijelentene, hogy ha meghiúsulnak, tudomásul vesszük a dolgol, bár a maga részéről örömmel üdvözölné, ha olyan szerződés jönne léire, amely mindkét állam érdekeit kielégiii.
Azl hisszük, hogy e lájékozlalás ulán világosan áll az ország közvéleménye előli a magyar külpolitika j: enlegi törekvése. Békés egylltlnUI
ködés minden állammal, kereskedelmi szerződések megkötésére irányuló lörekvések, minden elképzelhető erőfeszítés véghezvitele abból a cé bői, hogy Magyarországot kiemel jük a gazdasági krliiaből. Kalandokra nem vagyunk kaphatók s kalandokra nem is ha|landó elsősorban Bethlen István miniszierelnök. Jogaink teljességére, a megszállt terüle\'ek magyarsága szenvedéseinek enyhítésére, a trianoni szerződés igazságtalanságainak hangoztatására és megválloila-táaár.a nem szünüik meg békés esz-
közökkel törekedni, mert sohasem ismerhetjük el törvényesnek és véglegesnek azt az állapotot, amelyben Magyarország ma senyved Céllaln-kat azonban nem hatalmi blokkal, nem fantasztikus szövetkezésekkel akar|uk elérni, hanem a békés meggyőzés fegyvereivel, annak bebizonyításával, hogy az a gazdasági in-slabilizáció, amelvet a szerződések Középeurópáhan teremleltek, a nyu-gali nagyhatalmaknak sen kedve\' s még kevésbé kedvez az a .béke", amelyet ellenséges szuronyok százezrei őriznek a nevetségesen lefegyverzett Magyarországgal szemben.
Bethlen és a budapesti francia Követ tanácsRostása
a &<tgal ej/yeimény
Budapest, december 4 Óról Bethlen István miniszterelnök ma délelőtt a parlamentben fogadia De Vlenne budapesti francia kövelel, akivel I óra hosszat tárgyalt. A parlament folyosóján ugy tudják, hogy a francia kövei és a miniszter
railfltíáctófa Ügyében
elnök lanácskozása a hágai egyezmény párisi raliUkdcIójával van összefüggésben. Egyébként bizonyos, hogy december hó folyamán Párls-ban megtörténik az egyezmény ra.ll-likációja.
Agyonlőtte szeretőjét és vetélytársát egy tisztviselői
majd Öngyilkosságot követett el
ulán a tiszlviseló hazarohant,
Kolozsvár, december 4 Stoiescu liszlvi e\'ő tegnap összeveszett Contupárlu kereskedővel a kávéházban. A veszekedés oka az volt, hogy a liszlvisclő szerelmes voll a kávéh\\z kasszirnöjébe, akinek a kereskedő is udvaroll. A veszeke-
dés ulán a majd kis idő múlva vadászfegyverével lérl viss\'a és előbb a kereskedői, majd a kasszírnői lőtle agyon. Ezután késsel mellbeszurta magát. Regge\'re a kórházban megha\'t.
Leszavazták a francia kormányt
l\'Arls, december -I (Éjszakai rádiójelentés) A kamarában a radikális párl állal benyújtóit napirendi javas\'al felelt való szavazás során 147 sz.avtzaltal 13!)
Tardleu benyújtja lemondását
ellenében leszavazták a kormányt.
I\'árls, december 4 (Éjszakai rádiójelentés) Turdleu miután lanácakozolt minisztertársaival, elkészítette lemondó levelét.
nassay fényképe ismét fog-lalUoxtatta a Háxat
„A személyes ügyek jobban érdeklik a képviselőket, mint a nagyfontosságú törvényjavaslatok"
Budapest, december t vitáját.
. ., . ... , . „.,,,., ... Az első felszóla\'ó Homonnay Ti-A képviselőház ma. ülésén har- vadar „ aki kijeIen e)te> |10gy
m^dszor, olvasásban . fogad ák az ér, korm1„y lakarékossVÍ
energia tbr vény,avaslatot, nifjd loly- te/v(,ve| és a2okn, / maRa rto6rá,
lal ak elfogadja. A karícsonyi sc\'élyek ki-
tt takarékossági törvényjavaslat utalását szükségesnek larlja, incit
az nemejak a tisztviselők, hanem a kereskedők és Iparosok érdeke is. Kérte a pénzügy ninisztert, hogy a vasutasoknál is léptesse éleibe az automatikus előléptetési rendszert. Az a véleménye, hogy a kormánynak a kiszolgált tisztviselőket kényszeríteni keit, hogy 35 -40 évi szolgálat után hagyják el helyüket, hogy az ifjúság Is el tudjon helyezkedni köztisztviselői pályákon
r
Végül kérle, hogy a kormány továbbra is viselje szivén a közalkalmazottak sorsát. A javaslatot elfogadta.
Rassay Károly személyes kérdésben szólal f i. mely alalt a zajos jelenelek egymást k^vjtték Hossza-sin foglalkozol! az ismeretes fénykép■ üggyel, melynek torán a Ház tegnapi ülésén K Imán Jenő letctle a Ház asttalára Rassay Károly fényképé\', melyet választót igazolvány helyeit küldték egyik fővátosi polgárnak Azt kívánta volna, — mondotta, hogy Kálmán J^nö a lénykép-ügyél vele négyszemxözt ismertesse és ne hozza a Ház s-ine elé. (üu-nyos do.üllség a jobboldalon )
Neubauer Ferenc: Csak az ellenzék beszélhet a Házban ?
Ezután Rassay hosszasan ismertette a fénykép szerepét a fővárosi választásokban, mire a jobboldalról löbben közbekiáltottak : Sok a pínz! Végül kijelcnletle Rassay Károly, hogy utánajárt a dolognak és meg-éllapl\'otla, hogy Kálmán Jenő 7u bódy képviselőtől hallóba a fénykép-üg\\t-l, akinek vlszoni egy altiszt me-sélic cl. [Közbekiállások : Az is be-csilleles ember) Rassay Berky Gyula és Kálmán Jenő ellen inlézcil táma-d tssal végezte beszédét.
Berky Gyula válaszoll ezulán személyes kérdésben Rassay Károlynak É\'esen kritizálta R ,ss y polilikai mu\' jit és kijelenletle, h >gy Rassay Károly 10 esztendő elölt, mint képviselőjelölt, antiszemita voll és akkor kijelenletle, hogy nem reflektál a zsidók szavazataira Az n.tn szégyen, hogy aki o; Kissay jobboldali po\'iliku; vo\'l, de ezt ma nem is Ith.i lelasadni.
Kálmán Jenő ugyarcsak személyes kérdésben válaszolt l< issnynak. Kijelenletle, hogy
azért hozta a Ház elé Rassay lényképét, mert abban frap páns cáfolatát látta Russay állításainak
a választási visszaéléseket illetőleg.
E után a H.íz ált\'rl a napirend tárgyalására. Az első lels ólaló Hegy-megi Kiss Pál mindentke\'öll Ris^avt vetlc védelmébe Csak az elnök több szörl figyelmeztetése után tért át a javaslathoz való hozzászólásra. Élesen kritizálta a takarékossági javaslatol, ncyet nem fogadott el.
10 zalai közlöny
1930. december 2.
Lakatos Oyula szó >áleszi, hogy
amikor személyes kérdéseke! tárgyal a Ház, akkor zsúfoltak a padsorok, de mikor nagyfontosságú törvényjavaslatok kerülnek a Ház elé, akkor az érdeklődés megcsappan.
Állérve a gazdasági kérdések tárgyalására kijelenletle, hogy
politikai eszközökkel a gazdasági válságot nem lehet megoldani.
Olyan foglalkozási ágakat kell teremteni, amelyeknek meg van a posszibilltá8uk. A termelést meg kell szervezni, ha szükség mutatkozik, eriszakkal is. A takarékossági poli-
tikát csak egy nagy adminisztratív reformm il lehet végrehajtani. A javaslattól sokat vár. Amögötl őszinte és becsületes szándékát tálja a kormánynak. Ezért a j ivaslatol elfogadj i.
Malasics Oéza hosszasan fejtegette a kapitalista termelési rendszer hibáit, majd élesen kritizálta a javaslatot, melyet nem fogadott el.
Kiskos István az elflreh aladott időre való tekintettel bestédének elhalasztását kéri, amibéz a Ház hozzájárul. Ezután az elnök napirendi indilványl tesz, mely sieiint a Híz legközelebbi ülését holnap délelőtt farija és azon tolylalja a takarékossági törvényjavaslat vitáját.
Az ülés délután 2 óra előtt pár perccel ért végei.
Súlyos börtönbüntetést kaptak a lótáp-panama vádlottat
Takács alezredesi haszonhat havi börtönre itilidh
Budapest, december 4 A lótáppanama ügyiben ma hozo\'l ítéletet a haditörvényszék.
Takács alezredesi kél évi és két hónapi súlyos börtönre, kitüntetéseitől való megfosztásra és nyugállományban élvezett javadalmainak elvesztésére, Melz Oéza gazdasági főelőadót egy évi súlyos börtönre, ki-
tüntetéseitől való megfoszlisra, nyugállományában viseli javadalmainak elvesztésére, Helni gazdasági főelőadót 5 évi sulyosbitotl súlyos börtönre, Rulschel gazdasági főelőadót 10 hónapi súlyos börtönre és illetményeinek, valamint kitüntetéseinek elvesztésére, Schaffuss Endre alezredesi egy hónapi foglárfogságra i\'élte.
Tűzvész pusztította el a klskanlzsai hengermalmot az elmúlt éjszaka
A tOz éjjel két órától reggel 5-ig tartott — A malom teljesen elpusztult, de a gépházat sikerült megmenteni
Utcai harcok Oroszországban (?)
lstambul, december 4 Az orosz kikötőkből több hajó érkezett vissza, amelyeknek malrózai elmondották, hogy heves utcai harcokat láttak és ezért nem Is kötöttek kl.
Különös hírek Oroszországból
London, deoember 4 (Éjszakai rádlőjelentés) Rigából jelentik: A szovjet hadsereg az ösz-szes határmenll falvakból eltávolítja a polgári lakosságot. A határ mentén páncélvonalokat láttak, majd erős fegyvertüzelési hallottak. Állandó csapatmozdulatokról, nagyszámú haderő felvonultatásáról beszélnek.
Kommooista tüntetés Berlinben
Berlin, december 1 (Éjszakai rádióleienlés) Mi a kommunisták népgyűlést rendeztek, mely után tüntető felvonulást tartollak. A rendőrség közbelépésére verekedés kezdődőit, melynek során egy rendőrtisztviselő könnyebben megsebesült. Végűi Is a rendőrök gu-nibj\'okkal verték szél a kommunistákat, akik menekülés közben több zöldségesbódét kifosztottak.
Tdmogaaautí om ánlenei kanizsai IceresJfedelme/ és Ipari
Nagykanizsa, deember 4
Csütörtökre virradó éjszaka nagy tüz pusztilotl Kiskaniz8án az Országúton, melynek áldozatul esett a Flesch JenA János tulajdonát képező hengermalom.
A nagykanizsai tűzoltókat éjjel két óra tájban értesítették a kiskanizsai rendirörszobáról, mire teljes készültséggel vonullak ki a tűzoltók Prack István dr. főparancsnok és Vecsera Antal tüzollótiszl vezetésével.
A tüzet Anek J nos földmlves vette észre, amikor hazaleié tartott. A malom főépületéből füstöt látott kiszűrődni, majd lángok csaptak fel. Fellármázta a malom udvarán lakó molnársegédekel és gépészekei, majd a rendőrőrszobára futott.
A tűz keletkezése Idején erős szél dühöngött, ugy, hogy csakhamar lángbaborult az egész épület.
A tűzoltók hihetetlen erőfeszítéssel támadták a tüzel, meri félni lehetett, ho^y az egé»z utcasor elpusztul. Nagy baj volt, hogy a kutak nem szolgáttatlak elegendő vizel, Igy több mint szárméter hosszú tömlőn a Principális csatornából kellett a vizel a tűzhöz vezetni, mellel a tűzoltók > Vecsera tiszt irányi\'ása melleit több oldalról lámadták meg.
A tűzoltók igyekezete leglöképen odairányult, hogy a gépházat megmentsék. Ez sikerüli is, de a malom teljesen leégett.
A tüz reggel 5 óráig tartod.
A puszta falak, megüszkösödött gerendák romhalmaza alalt elpusztult örlögépek, malomberendezési tárgyak heverlek szénné fgve.
A rendőrség azonnal megindilotta a nyomozást és csütörtökön délelőt megtartották a tüzszeinlét is. A bi-
zottság megállapította, hogy a tüz azon a helyen keletkezett, ahonnan a legtöbb mslomtüz kitör: a transzmisszióknál. A tüz okát pontosan a folyamaiban levő nyomozás van hivatva kideríteni.
A kár, melyet szintén nem tudnak felbecsülni, jelentékeny. A malom biztosítva volt. A malomban szerdin délután 7 óráig dolgozlak, de sem nagyobb mennyiségű gabona, sem liszt nem volt felhalmozva és igy a malomtulajdonoion kivül mást nem ért kár.
■yoloévi fegyházat
kapott ■ gyilkos lyékányaal killri
Nagykanizsa, deeemer 4 Annak" idején jelentettük, hogy Ofcsdr Pál gyékényes! gazdálkodó, nyugalmazott csendőr házában betörést kisérel meg Katona József csavargó kanász, aki, mikor teltenérték, leszúrta a gazdát. A gyilkos betörő áldozala a nagykanizsai kórházban hall meg.
Katona József felett most Ítélkezel! a kaposvári lörvényszék és halált okoió súlyos lestisérlés címén nyolcévi fegyházra ítélte.
Időjárás A nagykanizsai meteorológiai figyelt) Jelentések i Csll Őrlőkön a hbr.ir-111:1: Reggel 7 Arakor +3 6, dtlulán 1 rakoc -1-1*6, esle 9 órakor +I-Í. PelMat: Egéaz nip borult égbottoxit. Szélirány: egén nap étiakktleU azét. (Éjszakai rúdtóJtlmUí) A Mataaralá-alat lattnl aata •• Arakor |o-l.atl ■ *« éaaakl éa kalatt ráaaé-kan orSaabb éjjall fan, *Ma,a-aataa oaapadékra hallá IM »*r-katé.
Hit és tudomány
Irta: K. Péczely Liazló 1
Én még ma is lelkem könnyeivel siratom kisgyermekkorom gyönyöiü világának szítfoszlását: a karácsonyfa hitét.
Ugy érzem, hogy eddigi élelemtn át ily benső égesen femmi sem boldogított. És egy napon el kellelt veszítenem e hitet és boldoeságol. Durva tudat rombo\'la szét. Ei voli az élei első és Icgfsjdalmasabb csalódása
Későbben, mint azt mlndnyá|an tudjuk, a csalódások egész özöne ért bennünket. Mindenütt a ludat felébredése szórta szerte széjjel ilju-ságunk lündérálmait...
Mjjd amikor az iskola padjaiba kerültünk és ismét eljutottunk a tudomány berkeibe, szomorúan tapisz-laliuk, hogy megváltozott szemeink elölt a világ. A lélek költészete mindinkább sorvadásnak indult és elfoglalta helyét a maleriálizmus, vagyis az a filozófiai irány, amely mindennek ai alapját az anyagban keresi. Ily módon megfogamzott az egyénben az elleniét: a lélek és az ész, a hit és a tudomány békerontó teslvérharca. Ebben a testvérharcban
az ész a lázadó, az ész e renitens teslvérlagadó, amely a llnnhatóságol önmaga javára követeli.
Ad|aiok vissza teljes hilemet, kiáltok azok felé, akik a ludás cseppjeit belém csöpögletve, lelkemben dissonanciát Idéztek fel — és én ezért a boldogító hitért, e hatalmas és kimeríthetetlen ölök erőforráséit örömmel és gondolkozás nélkül adom cserébe csekély tudásomat s leszek inkább életem végéig hivő analfabéta, mini hitetlen tudós I
De miért volna szükség e lemondásra, amikor egy szfl í mind a keltő oly szépen és békében megfér ? A hit szelíd, türelmes és összeférhető lelki tulajdon, amely nem élősködik a tudós ész gyökerén és atlól kölcsön sem kér, sőt ha megerősödésében, fejlődésében nem gátoljuk : szivei nemesit, a véges ész számára a beláthatatlan titkok méhébe világi!, uj utat nyit és ezen az ulon elvezeti az ész bigottját oda, ahova nélküle az ember felemelkedni: a tisztánlátás magaslatára sohasem tudna. ,
Ha a tudomány könyvtáraiban kutatunk, ahol a termelő agy niűv.l a kuliura és az emberiség számára el vannak raklározva, szomorúan
tapasztaljuk, hogy ezekben a tu lományos munkákban Istennel és hittel alig, vajry egyáltalában nem találkozunk. Dí annál többször az elbizakodottság gőgjével.
Az Impresszióm ilyenkor az, hogy a véges ész kiköl az Istennel. Negligálja, mellőzi, mert ugy véli, hogy a haladás, fejlődés és tudás utjain nincs Reá szüksége.
Ebben az elbizakodottság iban az ész vakká, vakmerővé és feledékennyé lesz Megfeledkezik arról, hogy az embert a többi lényektől megkü\'ön-böztetö magasabb értelem nem az embertől önmagától van, hanem osztályrészül jutott csupin, mint a legkisebb alom és az egész való élettel felruházva, a Teremtő kegyelme, ajándéka. Ily módon a kap csolatol az Aikoló és önmaga kö.ö:l botorul széttépi és elbizakodottsága melled a rut hálátlanság köntösébe öltözködik. Ugy cselekszik, mint az gyermek, aki amikor saját lábán járni megtanult és ön illóvá lett, megtagadja szülöanyjil, aki neki életei adod 8 annyi gonddal, önmegtagadással, százezernyi aggodalommal s szivében a szeretel kiapadhatatlan forrásival nevelte fel öl.
Ugye tisztelt olvasóim, önök ki-
vétel nélkül elítélik, m igltélik az ilyen gyermeket? II il akkor ítéljék meg a teremtő és gondviselő Atyával szemben a bivilkodó észt is, amely, minkénl oll a gyermek szülő, gondviselő anyját, itt a teremtő Atyját tagadja meg.
Eiben a megtagadásban rutul visszaél, amikor az agy in uitó erejére lámaszkidva Tőle elszakadni kész
Leszállunk, szól a bölcs, a mélységek rejtekeibe. A ludás elmefénye melleit felltutal|u\'< e mélységeket és a iltkokat feltárva, kiemeljük azokat az emberiség számára, |avára I
Hit én erre röviden azl felelem, hogy magasság nélkül nincsen mélység. A magasság szüli a mélységet. E distinkció hijján minden egy ni-vón, a vizsíintesen állana. Nekünk teh it, mielőtt a titkok mélyére hatolnánk, hogy legyen mélység, ahova leszállhalunk, magasságra van szükségünk.
Di lehet-e az ész vívmányaival oly megfelelő magasságra jutni, ahonnét a felületekre teljes áttekintést s a mélységekbe pedig letekin-
tést nyerhetünk? Oondolkodni sem kell a rövid feleleten, hogy nem.
(Folyt, köv.)
1930 d-ccnber 5
zalai közlöny
No, &ála Istennek,
érik már rrz agglegényadó Is. Ez lesz a boletlanak a testvérkéje Kissé távolinak látszik ugyan n rokonság, de letagadhatatlan A félhivatalos szerint ugyanis az agg legényadót Is a gazda\'ár\'sadalom megsegítésére szándékoznak fordítani.
A gondolatban határozottan van koncepció.
Először is, mert a gazdatársadalmat okvetlenül meg kell segíteni Erre pedig kizárólag az agglegény társadalom hivatott Az országban körülbelül az egyetlen, akik még nem mentek tönkre abban. hogy a gazdákat meg kell segíteni.
Másodszor, mert amíg a bolelta többtermelésre serkent és Jobb értékesítést biztosit, addig az agglegényadó — sokkal szlmpatlku sabb gazdasági elv alapján — a fogyasztók számának szaporodására hat Jótékonyan.
Remélheti ugyanis, hogy a megadóztatás elől az összes agglegények ész nélkül menekülnek a házasság azilumába
Igen : eszük nélkül Mert ha az eszüket Is magukkal viszik, akkor alighanem csak az adóhivatali bevételekben mutatkozik szaporodás. Még pedig a késedelmi kamatok rovatában. A késedelmes családalapítás miatt.
Ugy hallom azonban, hogy az agglegények nem veszik túlságosan komolyan ezt az adó-históriát. Azl mondják, hogy az egész kl-házasltásl akció a vénkisasszonyoktól ered Épen ezért ellenjavaslattal Is készülnek, ók ugyanis viszont a vénkisasszonyokat szeretnék férjhez adni De persze — a saját területi Integritásuk fenntartásával.
Az agglegények tehát azl fogják javasolni, hogy adóztassák meg Inkább az összes vénkisasszonyokat. Persze lesz, aki nem fizet, hanem hajlandó inkább akár férjhez Is menni Oh, Igen, Ilyen is lesz egynéhány I Azokat se üssék azonban dobra I Hanem hagyják csak férjhez menni őket. Ellenben az ilyen esetben a férjeket róják meg — ebadóval. ők t. 1 hamarosan kutyául meg fogják bánni.
Az agglegényeket pedig hagyják élnll Ok, szegények, minden földi paradicsom számüzöllei, legfeljebb Is csak átutazói Miért fizessenek tehát ók, mikor viszont a férjek a paradicsom kellős közepén mindig nyakig Ülhetnek — a szószban ?
m
naaióffi
SzaftO György 1UMM-
lormrafortaMdtKia Fial 3.. udvar
Uá»
lcsAAN M
Nagy
Mikulás vásár
a
Cukorka Királyban.
Nag>oti kérem kidves vevőimet, hogy korábban J6j|«aak «*a*rolai
i nagy tolongás elkerülése végeit, mert n»t• 7 órakor la kall «*rssl
éi nem sierclném, ka kedves vevőim előtt le kellene húzni a rollót. Tlizleleltel
sms
Heffer Gyula.
Holnap kezdfidik a nöegyleti vásár
Kétnapos karácsonyi és Miklós vásár a Polgári Egyletben
Nagykaniz-R, docember 3 Pazar pompába Öltözve imr. dnak a Po\'gáii Egylet termei a fétij es tüzér-bál után. Ez a gyönyöiü erim-dekoráció lio\'n pig álsli.izáló lik a nőegyletl vásár színterévé és szom balon délután megindul ott az élet.
A Keresztény Jótékony Nőegylet ezldén, tekintettel a nagyobb inBégre, fokozottabb buzgósággal és odaadással fogolt hoizá kétnapos vására megrendezéséhez és összehalmozott annak programjában minden vidám,
mulattató, szemnek és szivnek leisző, valamint karácsonyra és Mikulásra hasznavehető dolgot.
A vás/r szombal délutáni neveze tesfégc 5 órakor a Mikulás bácsi megérkezése, a kanizsai gyerekek legizgalmasabb, legaranyosabb pillanatai.
Belépődíj 40 fillér. Ezt is és mindent ugy szabott meg a nőegylet, hogy számolt a közönség zsebének ezldel nehezebb helyzetével.
70-ik karácsonyi vásár!
Ujabb tétel áru kerül olcsón eladásra

SINGER
divatáruházában.
Tekintse meg kirakatainkati
Egy őrült ember meztelenre vetkőzött és fürdeni akart a vasútállomás perronján
A szerencsétlenen elmebaj tSrt ki — Beszállították a kórházba
Nagykanizsa, december 4
Tegnap délután különös eset történt a v. sutállomáson. Délután 5 óra tajban, mikor nem volt nagyon nép:s sz állomás, egy középkorú munkás kinézésű ember bement a II. osztályú váróterembe és ott — egyedül lévén — elkezdett vetkőzni. Miután felsőruháját levetette és\'gondosan a szék karjára lakosgbtta, alsóiuháját Is levetett-, ina|d törülközőt és egy darab szappant kezébe véve, kiindult a perronra.
Ebben az Időién Dendyuk Antal rendörfogalmazó teljesilelt Inspekciós szolgálatot, aki figyelmes lett a különös módon viselkedő emberre. In-tézkedctl, hogy rendőrök adjanak rá ruhát és bekísérték az őrszobára. Közben azonban az illető egyre azt hajtogatta, hogy hagyják <jí mrgfür-deni, mert sürgős dolga van és el kell mennie.
Mikor az örszrbin kikérdezték, zavaros feleleteket adott. Behozlák a kapitányságra, ahol dr. Gotla Lipót rendőrorvos m\'gvizsgálla az illetőt és konstatálta, hogy elmebaj tört ki rajta és az a rögeszmé|e, hogy fürdeni akar.
Az őrült embert bevitték a kórházba, a nyomozás pedig megindult, hogy személyazonosságát megállapítsák. Kiderült, hogy Tihanyt László 37 éves gelsel napszámos, aki aznap jött be Qdsélől szekéren és ugy látszik, Itt Nagykanizsán érte utol végzete.
— Jó szabás, néhány méter kelme és a PFAFF varrógép az elegáns nő öltözködésének a titka.
Regedei viz
nemcsak kltünö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden füszer-és cseinegeüzletben.
„, Főraktár: ,
WEISZ MÓR
Nagykanizsa,Király u.2l
Talaloa 110
V
w
Elönyöl
Áspirin-f
tabletta alak* ban kérni
Minden tablettán
látható a BAYER.kereszt.
Pilsndszky kormánya lemondott
Varsó, december 4 (Éjszakai rádiójelentés) Pilsudszky kormánya benyujotla lemondását a közlársaság elnökének, aki a lemondást elfogadta é6 a Slavek kormányt kinevezte.
Elmebeteg a spanyol mlnlsxter elnök merénylője
Madrid, december á Liso szerkesztőről, aki tegnap Be-rengueuer miniszterelnök ellen revol-veres merényletei klséielt meg, megállapítok, hogy már régóta elmezavarban szenved A szerkesztő 58 éves és az ,EI Sol" cimü lap köte-I kében állott. A sajtó megállapítja, hogy elmebeteggel állanak szemben és semmi jelentőséget nem kell tulajdonítani a merényletnek.
Varga Elemért szabadlábra helyezték
Székesfehérvár, december 4 A székesfehérvári törvényszék vádtanácsa Varga Elemér műszaki tanácsost 125.000 pengő értékű Ingatlan-biztosíték ellenében ma szabadlábra helyezte.
Meglincseltek egy betöröt
Budapeat, december 4 Ma dé elölt U|peslen Tompa János likalossegédet betörésen érték tetten. Mlg a rendőr megérkezett, a betörőt u<y összeverték, hogy súlyos sérülésével kórházba szállították.
Sxófla és Ankara barátsága
Szófia, december 4 Bulgár Távirali lioda Jelenti: A török és a bolgár külügyminiszter ttrgyalásniról hivatalos jelentést adott ki a sajtóiroda, melyben megállapit-ják, hogy a két külügyminiszter, valamint a két állam között barátságos és teljes bizalmon alapuló viszony áll fenn. A két állam külpolitikai célja és nézópont|a azonos. Ez a cél abból áll, hogy békés eszközökkel bizlositsák országaik nyugalmát
Cigarettajegyet vezettek be a vörösök paradicsomában
Varaó. december 4 Moszkvai jelenlés szerint Moszkvában és Leningr.\'.dhan bevezették a clgarelta|egyel A j u< rendszernek az a célja, hogy biztosítsák a munkásságnak cigaiettával és dohánnyal való ellátását, mert az utóbbi Időben igen nagy hiány mutatkozott dohányárukban.
ZALAIKÖZLÖNY
Olcsóság! Olcsóság!]
Megkezdődött a nagy karácsonyi vásár
Ármuth Sándor és Fia
üzletében Főút 8. szám, Bazár udvar.
Játékokban meglepd választék.
96 filléres cikkekben külön osztály.
Képkeretezés, cipő, ajándéktárgyak, gyermekkocsikban stb. nagy választék.
jt_
NAPIHÍREK
NAPIREND
December 5, péntek
Köm. katnllkui: Szíbbns. Protei\'ánt: Vilma Izraelita: KlKlcv hó IS .
Oyógyazertá\'i éjjeli szolgálat: I. hö végéig a .őrangyal\' gyógyszertár Deák-tér 10.
04zMr4A nyitva reggel 6 éráiéi rile <S éráig (hátló, ixcrds, péntek dálulán. Vedden egéar nap nőknek). Tel.: 2—13.
— A tOzértlsztlkar Borbála-estélyéről szóló ludósllásunk az Idö e\'őrehaladott volta miatt legközelebbi számunkra maradi.
— Zalamegye uj közúti felügyelője. Kukln Vojin miniszteri tanácsos, a második közüli körzet felügyelője szeptemberben nyugalomba vonult. Ennél a körzetnél, amelyhez Zalamegye ulhálózala Is tartozik, a kereskedelmi miniszter a felügyelői teendők Ideiglenes ellátásával Tlszay Qéza műszaki főtanácsost bízta meg.
— Halálozás. A magyar igazságszolgáltatás egyeteme gyászolja, de külön gyászolja Zalamegye Slocker Antal kúriai bírót, aki 69 éves korában, Budapesten meghall Slocker An\'al Keszthelyen szüleied, 1892-IŐI 1906-ig Nagykanizsán voll ügyész, ahonnét Pancsovára nevezték ki törvényszéki elnöknek. 1919 ben Budapestre meneküli és vezette a kommu-nisla ügyekben llélkező gyorsított tanácsot. A kiváló kúriai bíró még ereje teljében élt hlvalásának, amikor a mult hét szombal|án hirtelen ágynak esett. Kedden ha|nalban tüdőgyulladásban meghall. Ma, pénteken délután 3 órakor temetik Nagykanizsán, a családi siiboltba, a róm. kalh. egyház szertartása szerint
— A Nagykanizsai Oltáregye-sOlet varárnap délután 5 órakor, a plébánia fehérlermében műsoros teái rendez. A kedves műsor, az egyesület nemes céljai teljes sikert Ígérnek a leának.
— A Nagykanizsai Kathollkus Legényegylet december 8-án, hétfőn este fél 9 órai kezdellel saját helyiségeiben nagyszabású műsoros Szent Imre ünnepélyt rendez. Az ünnepi beszédet az egyesület egyházi elnöke, Gazdagh Ferenc püspöki bizlos mondja. A műsoron melodráma, szavalatok és az öreg szerkészek mandolinzenekara szerepel. Belépi dij nincs.
— A Szanatórium Egyesület nagykanizsai lüdöbeleggondozó intézetében november hó folyamán 266 belegel kezellek, ezek közül 48 vo\'t az újonnan jelentkezett. Az év elejétől 1952 beteg álll kezelés alatt. Rönlgen vizsgálat voll novemberben 4, váladék-vizsgálat 20. Segélyben részesüli e hóban 35 beleg, akik összesen 1050 liter lej.t kap\'ak.
Míik ereskedésem,
kere/eiésem kardcaonykor megnxllilik. Tel/ea kldrualfda.
__Koxma Sándor.
— A keszthelyi Leányklub előadásai. Tudósítónk irja: A Szoc. Misszió kebelében működő Leányklub december 6-án, 7-én és 8 án háromnapos jólékonycélu előadásokai tarl, amelyeken helyi szerzők színdarabjai kerülnek bemutalásra. December 6 án este tél 9-kor, az első előadáson, bemulalásra kerül dr. Vulskltsné Szllárdffy Elvira vígjátéka, .Fogadó esi a pokolban" és Vajda Mariella „Mlss Eulilia, a kaliforniai csodapók" c. vígjátéka. December 7-én délután 5 órakor dr. Vulskltsné darab|a, azonkívül Vajda Marietta „Tavasz az őszben" elmü vígjátéka (Kehrer Béla zeneszámával) szerepel a műsoron. December 8-án délután 5 órakor a „Miss Eulálla" a program főszáma. Mindhárom napon ének, láncszám, melodrámi és páros jelenet egésziti ki a műsort, Az előadásokat 50 f. belépődíjjal a Bocskaiban larlják.
— A kórházi kápolna céljaira Wolf Mária és E zsike 3 pengői hozlak a szerkesztő iégbe.
— Mária kongregációi tagfelvétel és ünnepély. Tudósítónk Irju: A keszthelyi prem reálgimnázium Mária kongregációjának uj tagjait december fi-án a diákmise után veszi lel Stefults Aladár apátplébános. Ugyanaznap délelőtt fél li-korarégl tlránláhan vallásos ünno-pélyt tart n kongregáció.
— A PFAFF varrógépnél olcsóbb van, de jobb nincs.
— Szerencsétlenség a körfürésznél. Csülörlökön délelőtt beszállították a nagykanizsai kórházba Kiss Ferenc II éves tiskomároml flut, akli egy körfüréi z elkapott éB lábán súlyosan megsebesíteti. A gép körkése a gyermek egyik lábáról levágla az ujjakat. Súlyos állapotban van. A csendőrség megindilotta a nyomozási.
— A háborús emlékéremmel ndomá-nyozottak náv-orábin szedést hiba következtében beállóit elírásokat következükben helycabltjllk: A névaorból kl maradt: dr. Prack István. — Kiírások: (iilnsporgor József helyett Gunsperger Józset, — Széllel Ferenc helyett Szellor l\'oronc, — Hrunls I,ajos helyeit dr. Bronta Lajos. Tókulhl éa zomortalvl Tókulhy Béla helyett .Jókuthl és zomorlalvl Jó-kulhy Béla. — véglll Rajka István helyett Rajkl Istvánra helyesbítjük a névsort
= Mint a múltban, ugy most is szép karácsonyi ajándékot vehe-lünk kevés pénzéri Singer divatáruházában.
— A szálloda tolvaj ál mérnök Pécsett. Zalaegerszeg és Nagykanizsa ulán most az egyik pical szállodában garázdálkodott egy, magát mérnöknek nevező egyén. A szállodai szobijából ellopta az ágyneműi, de böröndjét otthagyta. Mikor a börön-döl felnyPotlák, abban téglákat la-láltak. A vakmerő szélhámos, aki az ország összes városait bejárja, valószínűen rövidesen a hatóságok kezére kerül.
»•» decemhei 5
Kiskanizsa nagy napja
A Klskanlzsal Polgári Olvasókör 60 éves jubileuma
Nngykanlzaa, december i
Egész Kiskanizsa lázasan készül a Polgári Olvasókör 60 éves fennáll isának ünnepére.
A program kés\', csak az u\'ólsó simításokat végzik azon.
Vasárnap délelölt 10 órakor a klskanizsai templomban ünnepélyes szentmiséi lart P. Deák Szulpic plébános, aki szentbeszédet is mond. A szentmisén a vendégegyesülelek is zászlóik alalt jelennek meg A templomból azután a közönség az Olvasókör feldiszilelt helyiségeibe vonul, ahol délelötl 11 órakor kez-delét veszi a díszközgyűlés.
Megnyitó beszédet mond a kör elnöke Anek József, majd a 60 éves jubileumot méllaló ünnspl beszédei dr. Kállay Tibor országgyűlési képviselő mondja.
KII ön ünnepélyes fejezet lesz a díszközgyűlésnek dr. Krátky István polgármester dlszlaggá választása.
A díszközgyűlés ulán dlszebéden vesznek részi a megjelentek a kör nagytermében.
Esle nyolc órakor folytatódnak az ünneptégek. Nyolc órakor díszelőadás a kör színpadán. Vendégszerepel a nagykanizsai Kath. Legényegylet teljes műkedvelői gárdája, akik a .Szalmaözvegy" elmü 1 felvonásos vidámságot adjík elő. Az Olvasókör műkedvelő szólószámokkal szerepelnek a műsorban, mely után a nap hangulatos befejezéseképen tánc következik.
A jubileumi ünnepségre dr. Kállay Tibor, Meskó Zollán, dr. Horváth Jenő miniszteri tanácsos (nagyrésze van a kör kiépítésében) és még igen sok vendég érkezik. Mayer János földmivelésügyl n iniszter Is kilátásra helyezte megjelenését.
a SINGEK .VARRÓGÉPEK irton ACL E O tl OB BAK I
- Meghívó. A Viktória Gőztéglagyár R. T. Nagykanizsa rendes évi közgyűlését 1030. december 18-án d. e. 11 órakor a Nagykanizsai Takarékpénztár K.T. tanácstermében tartja meg, melyre a részvényeseket tisztelettel meghívja az Igazgatóság. Tárgysorozat: 1. Az Igazgatóság ós felügyolőblzottaág lelentéae, az 1920. évi zárszámadások éa mérleg előtörlesztése, az Igazgatóság éa lel-Ugyelöblzottság felmentése. 2. A lel-Ugyelőblzottaágl tiszteletdíj megállapítása. 3. Hivatalos közlöny kijelölése. 4. Alaptöke leazállltása, alaptőke felemelése. elsőbbségi részvények kibocsátása 5. F.gy rendes éa egy póttag választása n telugyelőblzotlaágba. 6. Esetleges Indítványok. Mérlegszámig 1929. december 31. Vagyon: Ingatlan 122.965*20, Gépek éa felszerelések 46.747-24, Árukészlet 72.263*40, Adósok 15.341-97, Áruadó-sok 0.535 04, Veaztesóg 20.663-02, összesen 284.526-47 I\'. Teher: Részvénytőke 60.1)00\'—, Tőketartalék 31.636-27, Értékcsökkenési tartalékalap 10.000--, Elfo-gadványok 153.46864, Fel nem vett osztalék 86-56, Hitelezők 29.490 - pengő, OBszoscn 28-1.526*47 P. A közgyűlésen csak azon részvényes jogosított szavazatra, aki részvényeit a közgyűlési megelőzően három nappal a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság nál, vagy a Trantdanubia Egyesüli Gőzmalmok Róazvénytársaaágnál le* tétbo helyezte.
= Hölgyeim 1 Téli kabálol, bundái Schülznél vegyenek I
PüsOml/unh Hídon, ne kUM-/lik pózuUnker Megenaa.
Tisztelt vevőim szives tudomására adom, hogy
üzletemet
Fö-ut éa Csengery-ut sarokra (volt Bartha Miksa-féle helyiségbe) helyeztem át. Kérem a vevőim további szives támogatását, maradtam
teljes tisztelettel
Szomolányi Gyula.
• TŰZIFA! #
ll-od osztályú cselédfa (botfa, *|KA árban+ 3% dorong és Ha hasáb) keverve r Ov forgalmiadó
10.000 kg.-ként ab vagon Nagykanizsa kapható. I-ső osztályú cserhasáb és dorong megállapodás szerint. A fa Nagykanizsa állomás mellett tárol.
Fornérgyár és Keményfatermelő R.-T.
Budapest, IX., Csont-utca 1. --—---
I9á december 5
Zalai közlöny
8
Vékásy Károly
órás, ékszerész ég látszerész Nagykanizsa, Fő-ut 2. sz.
A közelgő karácsony alkalmával óra, ékszer, ezüst és alpakka díszműárut
mélyen iMiállifolt árban árultok.
Személyesen gyöződjön meg duian felszerelt raktárimról és
olcsó áraimról.
___ors
— Elfogtak egy körözött asztalost. Gerencsér Jinos 39 éven budapesti aszlatoss»géd ellen a Buda-pest-vidéki törvényszék s\'kkaszlás btlnle\'te miatt köröző levelet adott ki. Oerencsér tegnap Nagykanizslra jötl, ahol a rendőrség lelarlózUlta. Átadták az ügyészségnek, ahonnan Budapestre kisérlk.
— Erős hölgyeknek sem kell már ártalmas soványító szereket használni. SchUlz kabátban mindenki karcsú.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán a mult héten 16 gyermek stliiclell 8 flu, 8 leány: Deák JanoB testnevelő tanár és Rácz Ilonának rk. leánya, Mlko István vasúti lakatos és Tóth Annánnk rk. leánya, Lukács József calzmitdinmester éa Obroz Mártinak rk. fia, Szerit iliolyl György sörgyári munkis és Farkas Viktóriának rk. fia, Kóeek Istvin uementes-segád éa Lukáoa Katalinnak rk. leinya, Bizony János oukrászaegéd és Bruszt Irmának rk. fia, Mentül Ferono fiildm. és Jobbágy Karolinának rk. fia, Kepe Istvin napszimoB éa Anok Katalinnak rk. fia, Márfy József napszámos és VI-llnger Erzaébolnek rk. leánya, Szíjártó József gépészkoviessogéd éa Venozel Klárának rk. fia, Nóvák József fogházőr és ZöldvírI Gizellának rk. fia, Szekrény József vaautl kőműves és Németh Máriának rk. leánya. Hizassigon klvtll született 3 leány éa I llu. - HaUloiá» II volt Szabó Kálmán uradalmi cseléd rk. 32 évea (Ujborsla), Bojtáa József rk. 1 hónapos. Bagonyal József löldm. rk. 21 évea, Haotsel Vatórla rk, 6 hónapos, Metz István napszámos rk. 74 évea, Stel-uer Jenő kereskedő Izr. 50 éves, Horváth József vaautl fütő rk 48 éves. Hár-doaay Pál honvéd tizedes rof. 23 éves, Magyar Pál földm. rk. 83 éves Gazdag Jánoané Polgár Terézia rk. 34 éves, Puuger Józsefaé Herozeg Katalin rk. 21 évea. — Hdziisxdvot kötött 3 /xlr.- Vasa György clpőfelsőrészkéazllő segéd ős Stelner Gizella, Muozer Ferenc vaauü munkáa éa Varga Anna rk. Varga Gy. löldm. éa Samu Rozália rk.
— összeszurkáltak egy cigányt. Tegnap délután véres cigányverekedés játszódott le Klskanizsán a Roz-mating-u\'cában. A dolog előzménye az, hogy Bogdán Ferenc, Bogdán János és Bogdán S\'.ndor homok komáromi cigányok a vásáron eladtak egy rosíz gebét és u^ylátszik jó vásátl csináltak, mert alaposan besze6zeltek. Ilyen állapotban tilál koztak össze a Rozmaring-u\'cában Orsós István leknővajó clgínny I. akivel alaposan hajbakaptak. A dolog vége az leli, hogy a három Bogdán kést rántott és azzal támadt a teknő-vájóra, akit arcán súlyosan összeszurkáltak. 0.60S Istvánt beszállították a kótházba. A három szurkáló azonban, mire a kÍBkanizsai rendőrségről több rendőr a hely,zinére érkezeti, megszökött Homokkomárom irányába. Egy-két napon beiül igy is csendőrkézre kerülnek.
Hasxnált nyomtatványt
Iróképes papíron, melynek egyik oldala üres, nagyobb mennyiségben kerestlnk megvételre.
— TDz a szőlőhegyen. Keszthelyi tudósilónk írja: A keszthelyi (írás lertllelén mostanában elé4 sűrűen ismét ödnek a tüzesetek. Legújabban Sirmelléken, a szőlőhegyen pusztított a tüz Kámán Qergely és özv. Belovárl Ádámné szomszédos hajlékai lettek a tüz áldozata. A tüz keletkezésének okát ezideig nem sikerült kinyomozni.
— Tízéves Jubileum. Az egész magyar asszony társadalom kedves lapja, a mindjobban élénkülő „AMugvarAsszony" elérte tizedik évfolyamának végét decemberi most megjelent szimival. A\'/, ünnepi azim még élénkobb a szököttnél Is. Kapható minden vasuü elárusító bódéban és minden Jobb könyvkereskedésben. Egyes szám ára 60 fillér, előfizetési ira félévre 2 pengő. Mutatványszámot díjmentesen ktlld a szer-kesatóség, Vliritózsa-utoa 23.
löZGAmsie
A magyar selyemtenyésztés
250 éves
A földművelésügyi minisztérium selyemtenyíszlési felügyelősége most ünnepli lennillástnak 50 éves évfordulóját b ebből az alkalomból Fent István selyemtenyészlésl főfelügyelő megirta egy szép könyvben a magyar selyemlenyészés 250 éves történetét.
Magyarországon a selyemtenyész-lé? lula|donkípp:n 250 évnél már öregebb, mert valószínű, hogy a honfoglaló magyarok már selyemszöveteket hoztak magukkal, de annyi bizonyos, hogy Szent István királyunk palás\'ji, amelyet koronázási palástnak használnak, ar.iny-
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. kir. áll. Vas>, Acél- és Gépgyárak által gyártott tehát MAGYAR GYÁRTMÁNYÚ MAVKB-MCRCEDEt-BEHZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete »» és eladási központja: f
MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Islasaat, tv, Vioi-to. 84
Nyugat magyarországi klrandeltség 1 Szombathely, 8x411 KAImán-ato* I. Telefon atl. Távirati dm. Iimlnktsz •*omb»th*ly.
I \'
szállal átszőtt selyem.
Hogy a sclyenilenyészté8 Magyarországon mikor kezdődött, azt ezktő-szerlnt megállapítani nem lehet, mert első Írott adataink csak 1680-ból vannak, amidőn egy bevándorolt olasz a baranyamegyei Pcllérden és vidékén Olaszországból hozott eper-fákal Ültetett, ugy, nogy Baranyában nemsokára megkezdődött a selyem tenyésztés Etiőí k zdve Magyarországnak mindig igen n gy szerepe volt az európai selyemlenyeiítésben és Fent István könyve 250 oldalon igazán elismerésre méltó, élvezetes formában tárgyalja a magyar selyem-tenyésziés töiténetét egész napjainkig, sót még arra a harcra is kitér, amelyet a műselyem folytat az igazi selyem ellen,
Hogy a selyemtenyészlés a magyar gazdasági életben minó szerepel játszik, kitűnik azokból a statisztikai adatokból, amelyeket a könyv közöl Eszerint 50 évvel ezelőtt, midőn a selyemtenyészlésl felügyelőség megalakult, 2507 kiló volt a termeit 8elyemgubó-mennyiség, 1930-ban pe-
Tudaljuk igen tisztelt vevőinkkel, kik a TELEFUNKEN 33 megérkeztére vá-nak, hogy ez a készüléktípus raktárunkra érkezett. Örömmel jelezzük, h gy rádióvásárlásukkal
érdemes volt várni
335*— P
erre a készülékre. Kipróbáltuk és tapasztalaink alapjin jelentjük, hogy a
TELEFUNKEN 33
a legszebb hangú legnagyobb teljesítményű legszelektivebb legelegánsabb és legolcsóbb 3-1-1 lámpás hálózati rádiókészülék.
Hosszú részletfizetésre is kapható ZSOLDOS ti Dr. KAROZAQ
TELEFUNKEN bizományi raktárában Nagykanizsa, Ftt-iit 14. szám
(Zsoldcs Gyula ékszerési helyltégében)
dig 771 000 kiló. Igaz, hogy a háborút megelőző 25 éven keresztül már a másfél millió kilói It meghaladta, de a trianoni békeszerződés legjobb selyemtenyészlés! te Uletein-kel elvelte tőlünk, ugy, hogy 1919-ben a háború előtti I,39rl60 kilo-gramról 34 898 kilóra esett vissza gubótermelésünk. Csak 1920-tól kez-delt ismét emelkedni és pedig oly arányban, hogy az 1929. évi termeléssel összehasonlítva, 1930-ban az emelkedés 47 százaiák és az összes keresel, mely a selyemten, észléssel és selyemfonólpatral foglalkozóknak kifizettetett, 1929-ben már 2 millió aranykorona fölött volt.
A magyar selyemtenyésztés ez alatt a 250 év alatt, amelynek történetét Fent István könyvében meg-iita, súlyos megpróbáltatásokon ment kererzlül s mint mondj t, Idők folyamán többször meg Is szün\\ ám mindig akadtak széles láiókörü nagy férfiak, akik aztán pártfogásukba vették és újra felvirágoztatták. Ismeretes az az agitáció, amelyei gióf Széchenyi István folytatott a selyem-tenvész\'és érdekében, aki 1840 ben a „Selyemrül" könyvel il Irt és az a nagysieiü munka, amelyet a magyar selyemtenyészlés érdekében annak igazi megteremtője, BtzerédJ Pál évtizedeken keresztül folytatott.
Karácsonyi ajándékok
óra,
brlllláns ékszer, arany és ezüst tárgyak, ezüst és Berndorfl evőeszközük karáosenil Uazéllltatt árban dus választékban
ZSOLDOS GYULA
órát, ékíxeréix «• lát»x«ré»xnél MasykNRlsss, F6-ut 14.
6 a) BiiiosllS palota.
TŐZSDE
A mai tőzsde hangulata ismét barátságos volt. Németországi jobb hírekre az árfolyamok mar nyíláskor sziluidabbak voltak. A kontremin erős fedezési vásárlásokba kezdett, tekintettel a holnapi (tullsz ellátási napra, aminek kövelkezében nemcsak a kulisz értékek, hanem a többi papiiok is jelentős áremelkedést értek el. Fixkamaiozásu papírok piaca üzleltelen, még csak névleges jegyzések sem történtek Valula és devizapiacon az irányzat csendes, az áifolyamok változatlanok. ,
Uricfcl zárlat
Pária 20 28, London 25 06,/a, Newiork 516-17171, Brüssel 72 00, Milano 27 05, vudrld 5800, Amsterdam 20772Vt. Uarlli 12310. Wien 72 63 Sotta 318Vi, Prága 1} 30l/a, Varsó 57 86, BudapMt M SB Selgrád S-12"/u, Bukarest 3 061/i.
Tdmogasauk os énfeate* kanbsal kereakedelaaet ita
ZALA! KÖZLÖNY
1930 december 5.
Tímtartóuáí
Bu>a Iszv. 5 flll. dl. 5 Hll., esell, rozs 5 flll emelkedett.
Huu tiazav. 77-es 14 00 14 <5, 7fi-a> 14 20-14 B0, 7»-ea 14 <0 15-00, 80-ro 14-45-1515, doniul 77-es 14-00-14 15 78-aa 14 15—1430. 79-es 14-35-14 50 80-aa 14 40 -14 55, R™ 8S0-8 60 tak. árpa 11-75-12 03, sörárpa 14-50 1575 aab 17-50 17 75. tengeri t u| 11 75— 11 90 dunántúli 10 50 10-70. repce 25 50-281)0, korpa 7 65 8 00
l k«4ap«itt lóudTd«rlu-|emiM
VALUTÁK Angol I. 27-63-27-80 Belga fr 79-45-79 85 Caehk. 16-86-1698 Dán k. 152-50-153 10 Dinár 1003 10-11 Dolfár C68*75-671*75 Frtoda 1.22-30 22 60 Hol!. 229*40-230-40 Lengyel 83 89-64-20 Un 3-36 3\'40 tevi 412-418 Líra 29 75-30-05 Márka 135 90 136 50 Nonrág I5Í50-1&3 10
PtKU -•----
l-WIL 80-25 80 65 f <áidl. 110-40110 90 •vMk. 153 10 153 70
DEVIZÁK AauL 229-75-230 45 Belgrád 10-09 10-12 Bulla 116 15-126 55 Brüsszel 7V60 79 85 Bukarest 8-33-3-40 Kopenb. 152 70 153 10 London 27-73 27 80 Madrid 63 30 65 30 Milano 2V90-3000 Newjor 57090 72 50 Oaalo I5»651f305 Pária 22-43-22 50 Piája 16 92-16-97 Saófh 4*12-4-16 Stockh. 153 22-153 62 Varad 63 97-64 17 Wlta 80-33-80-58 7flridi 110*58 11088
Serteiraiár
raüurlál 2830, llaüatUn 50. Klac-rendil 1-24—\'.-26, szedeti 1-20—1-22, szedett koaép 1-14—1-16, kfiajyü 106-1-10, 1-aö randu öreg 1-16—1-18, U-od rendű Orag 1-12—1-14 angol stiidó 1-10-1-20, szalonna nagyban 1-40 - 0-00, aalr 1-62 1 67, hu, 1 5Í-1 64, azilonnáa lálaartáa 1-50—1*56.
Kiáll■: Délillal Hf0»di U Upktiíé Tállal* Iiirluilua. McM* kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai apróhirdetések dija 10 sírig 80 f llár-, Minden további azó dija a (I I. Vasár (i Ünnepnap 10 sióig 80 fillér, minden további szó dija a Ml. Smilán és p\'n-leken 10 szóig >0 (Ulér, mind. n lovát bl azó dija B fill. Címszó s minden vni-ta-gabb Ulüból álló sió két sróok siái.lt-tatik. Ál iáit keresőknek 50°o engedmény.
Elatfé Csengery utca 18. alatt 724 □ 01 telek. 5800
Bérautó élloraéa talalonaaém 444. 6390
Ebétfló, hálószoba be.rndezés, varrógép és klilónléle ház\'artásl cikkek eladók. Megtekinthető délelőtt 10—1 - lg Kossuth-tér 9 6485
Friaaa Jani, Erxaébat-tér I.
Vállat minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, közpon t iőz- és melegvlz-Itlléil bertndrzéreknek s-erelését. csatornázást, továbbá vasszerkezeti és egvéb lakstos munkakat Teleion 9-98. 5793
2U
ok.óbb mi aranyneayi bor i I
Riillng, fsjttsjU.....60 lili.
VSrSa, nohimcnU, . . . 42 Ilii. llt.rtnkinl, lirt palackokban, üvegca.rival kapható
sáfrAh józsef
TeicronSSS. laaaarkttcakadita Magyar-".7*
1931. jsnuir l-ére I szobái ud.arllahéa kiad} Clányi László-utca 8/a. 6*33
Két axsbáa utcai lakái azonnalra kiadó Zrínyi Miklós-utca 45 . 6770
ÉpOlarö,\' aladée. Minden vasárnap délután 2— 4-lg az Ujlőrhénc hegy felső végén levó fenyvesben bámulatos olcsó árakéit eladok lábonálló zsíros fenyőfákal. Alkalmasak bármilyen épü\'elhez »za u Iáink és gerendának. — Bővebbel Simon István henteinél Klskanlzsa, Varazidl-ut 3
____6411
Bérautók legjobbak lego\'Cióbban bár-bárhova Kaufmann manó autóvállalatánál rendelhetők. Telefon 167, vagy 571. Oaiage Nádor u. 6. Sürgönyeim: Au-.ótaxi. 6368
A vasúit hlrlapárudában egy rlkkanoa felvétetik.
Villa, BalatonmáilatUrdón eladó Bő-vehbcl Ujenes llbzerilzletben. 6 60
tlAnyomda dusin felszerelve legdivatosabb mlnUklal Kárpáil Bözslnél, Köl-CieyulcalS. , 40<
Ul bar alarfáa I 25 litertől feljebb, 20 fillér literje lejtve. A bor nohimentea, fehér, édes, erős, |ó zarnatu oltvány. Házhoz szállítva megrendelhető Simon Islván hentea, szőlőbirtokosnál Klskanlzaán. Vs-razsdl ul 3. 6484
résiiktloaSat bekebelezésre minden Összegben a legelőnyösebben és \'egevor-•abban tolyóstltat Aoaól Igaéo pénzkölcsön közvetítő Irodája Nagykanltsa, Horthy Mlklós-ut 2 szám. 6358
Kétajaobéa udvart lakás az ö-ases mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Sugár-ut 58.__ 6382
Ktllönbejáratú szépen butarozatt szoba I vagy 2 személy részére kiadó Nádor-utca 4. alatt. 6459
fitaxobéa Fó-uil lakás laaérépaS-
latbaa kiadó. 6486
■b«<H*faaa*s>f«k garnlsaehai és alig hssinált nőtruhák eladók Deák-tér 4. 6482
Egy fekete és bőr télikabát, egyéb ruhák eladlk Ballhyány-u 10. 6488
Topalva hólé, gadrob szekrény, Íróasztal eladó. Fahné, Erzsébet-tér 17. 6027
Egy vlnoallér honvanolóra felvételik Egy Istálló azonnal kiadó Bafihyánv-utca 10. 6480
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
7616/tk. 1930. azám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
A Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. végrehallatónik Németh István és ne|e Varga Erzae komárvárosl lakósok végre, hajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 :LX. t. c. 144, 146. és 147. §-al értelmében alrende t a végrehajtási árveréit 6500 P tőkekövetelés, ennek 1929. évi december hó 27. napjától járó lOUilVo kamata, 371 P S0 fillér, eddig megállapított per éa végrehajtási és az árverést kérvényért ezúttal megállapított költség, valamint as ezennel csatlakozol tak nak kimondott Dr. Valkó Béla ügyvéd 4C0 P, Nagykanizsai Bank-egyesület és Délzalal Takarékpénztár 750 P, Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. 600 P, 540 P és 360 P tókeköve e és és járulékai behajtása végett a nagykanizsai kir. járás bíróság területén levő, Komárváros község-
ben le\' vő s a komárvárosl 13(6 szt|kvben (elvett 742. hriz. szántó a Hoaszu dűlőben rgész Ingatlanra 2000 P, u. o. sztlkvben felveti 1441 /b hisz. szánkó a Klsgyóla dűlőben egész Ingailanra 800 P, u. o. 977. szllkvbtn foglalt 1351. hrsz. ház J0 sz. a pajta és léi a Kránllz éa Berkes dűlőben egész Ingailanra 3C00 P u. o. 796. silJVv-ben foglalt 1057. hraz. szántó az A-sTesaM-alja dülőt-en egész lng.ul nra 750 P, a 813/b hriz szántó a Msónallt dülóben rgész Ingatlanra £00 P, az 1477/a. hrsz rét a Büdös folyási dülóben egétz Ingat latira 410 P és s csapit 174. szljkvuen 596 hrsz. r. felveti szőlő, kaszáló, pince az I. Öreghegyen Ingatlannak végrehajtást szenvedők nevén álló ftlerészére 1050 P kikiáltási árban éa pedig a cupil 174. szljktben 596. hrsz. Ingailanra C 4. soraz. slstt 14178/905, iz. végléssel Kovács Erzse ösv. Varga Jánoané javára bekebelezett holllglsrló haszonélvezeti siolgalml jognak fenntartásával, amennyiben ezen szolgalmi jog fenntartásával az Ingatlan a megelőző követelés fedezetére ezennel m-g-lllspltolt 1700 P ért el ne<n adatnék, a a szolgalmi Jog ír n ti tartása nélkül bocsáj tandó az Ingatlan árverés alá
A telekkönyvi hatóság az árveréa meg-tariáaá\'a Komárváros községhálánál 1930. évi december hó 15. napjának d. e. 10 óráját, a csapll községi blróhtzánál ugyanazon napon d, u. 3 óráját tüzl kl éa az árverési fettételeket az 1881 : LX. t.-c. 150 § s alapján a következőkben állapltja meg:
Az árverés alá eső Ingatlant és pedig az 1351. hrsz Ingatlant a kikiáltási ár feli nél, a többit a kikiáltást ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (I9C8 XL. L-e. 26. «)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOOo-át készpénz ben, vsgy az 1881 : LX t.-c. 42. 6-ában meghatározott árfolyammal izámttoil óva-dékképes értékpapirosbsn a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított leléll elismervényt a kiküldöttnek áladul és sz árverési feltételeket aláírni (1881 : LX I. c 147, 150., 170. §§.; 1908 XLI. t.-c. 21. §) Az, aki az ingatlanért a kikiáltást árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt sz általa Ígér\' ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25. 5)
Nagykanlz a, 1930. évi auguszlul hó 30. napján.
Qombár s k. kir. Ibiró.
A kiadmány hiteiéül Mlkó s. k.
«>61 MUtit.
„His Master\'* Voice"
gramofonok
havi 19 pengős részletre.
Művész- és tánclemezek, magyar felvételű újdonságok,
raktára és képviselete:
Anisl fegyver-, lőszer- és == 9ZIIDO MlllClI sportárunagykereskedés
rádió és gramofon osztálya
A legszebb kézimunkákat készítheti
PFAFF varrógépen.
Vevőink díjmentes oktatásban iészcsülnek. A világhírű Plalf varró/épek kizárólagos raktára:
!\' BRANDL SÁNDOR ÉS FIá m
Deák-tér 2. szám, a felsőtemplomnál.
4 Ukifrtaik hinilyw wrtftphi. WiaiilmaM. lük is gépolaj a legjobb miDÖjégban.
Automata-eleség
etetésével Iényegc»«n emelhető a tyúkok toJá*hozama. Egy lyuknak naponta csak 6 dekát ke I adni. 1 kgr. ára 30 fillér.
Erőtakarmányok
(Halitól, husllsz\', vó. liszt, toyabab dara, KOlea, l uu, zab, árpa tengtrl, buiakoipi aib.)
Madáreleségek:
(Kever madáreleaíg, kendermag, hénio-xottxab, fénymag, édes repce, fénymag, salátamag stb.)
Futor
vegytiuta, konyhasót tartalmazó szénsavas takarmánymész.
P e k k
„D" vitamin készitm\'ny. Kicsinyben és zséksiámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növény-védőszerek kereskeuésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telefon 130.
rfx&t}ésx,éleü>&i hű. harát
SINGER
VARRÓGÉP.
Xe<h*&zo /vielá&i. /aUtU&laJi
/tax/i. A^sx^e/avfe.. SINGER VARRÓGÉP PÉSZV TÁRS
KABTKAHim IPlók üzlete: FA-it 1.
Varga Nándor
modernül felszereli sa|át műhelyében legolcsóbban
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Posial megbízásokat gyorsan és pontosan eszközöl.
Qyüjiöteiep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
Nvoraatott • üéliálal Nyomda és Lapkiadó Válltlslnál Naeykaaizsán. (Felelős üiletvenjtA- Zai«i Károly.)
Alkalmazás:
A szombathelyi repülőgép-vezető iskolánál alkalmazást nyelhetnek géplakatosok és motorszerelők, kik már katonai szolgálatuknak eleget tettek és 30 évnél nem idősebbek, magyar állampolgárok, büntetlen előéletűek és hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek.
Jelentkezés a felvételi vizsgára, vagy személyesen (önköltségen) vagy ievélileg Szombathely, repülőtéren. m
70. évfolyam 278. szám
Nagykanizsa, 1930 december 6, szombat
Ara 14 fillér
ZáLAI KDZLOMT
Sxeikeaatóa^g: nappal Sugár-ut 2., éjjel Póut 6.
Kiadóhivatal : FJut 5. alám. Keaxthelyl tlókkladóhlvatat: Kotaulh-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarltm Lajos
Klóflxctéat ára: «gj hóra t peagó •• ttttti T.i,r™ / Saukea&W« 421. aaám, (Í»<J 78.) Teleion. | Kudó,dv.ui 78 Keaalhclyl Bók 22
Az egyiptomi szembetegség
Irta: dr. Csák Károly m kir. korm. főtanácsos, orszgy. képviselő
Van egy tömcgbelegségünk, amely ha közvetlen élelveszedeiemmel nem lényégét is, de annyira terjed, hogy ennek minden eszközzel gálal kell vetni. Ez az egyiptomi szembetegség, a trachoma. A tlaliszlika a vaksági cselek számában mulat|a kl azi, hogy milyen pusztító nyavalya ez és sajnos, a népei alig lehet hozzá-szoklaini ahhoz, hogy ezt a betegséget, amely kezdeli stádiumában nagyobb bánlalinat nem okoz, már akkor gyógykezeltesse.
Egész vidékeket fertőz be ez a betegség, antrly vidékekről munkás csapatok járnak az or.-zág más té-szeibe és hordják, viszik mindentlvé a trachomát. Mlg ezelólt 20 esztendővel csak a Mura folyása voll fertőzve, ma m\'r a Balaton mellett van; végigvonult egész vármegyéken és ma már, természetesen, fertőzve van az Alföld te.
A kezelés azérl nehéz, mert hosszú Ideig tart, a nép pedig elzárkózik a kezelés e\'öl. Nem akarok a tudo mánnyal vitába bocsátkozni, mert hiszen van olyan álláspont is, amely szerlnl ez a szemcsés kOlöhárlyaloh abszolút gyógyíthatatlan, csak fertőző-képességét veszíti el a kezeiét bizonyos fokán lu, mások szerint, ellenben gyógyítható Én, mint laikus, csak azt láttam, hogy nagyon sok a visszaeső beteg.
Ez az átkos nyavalya rendkivOl gyorun ler|ed. Az a szerencse, hogy a fcrlőlleni és roppant könnyű Egy szcrtl hidegvízzel való lemosással Is meg van akadályozva, hogv valakinek a szemíre átmcn|en. Egy nedves ronggyal való leiörlés is elég Erre is be kellene tanítani azt a szerencsétlen népei, hogv milyen veszedelmes, ha öl hal beteg gyermek van a családban ís mégis ugyanazt a törülközői és mosdói használják valamennyien Amikor n egbctegidelt a selyemhernyó, a falusi lanilókal berendelték selyem-hernyógyógyiló tanfotya mra. Mikor megjeleni a vérlclU, akko. kimondották, tessék „vérictU-tanfolyawríi" menni. Azt kérdem, nem volna-e lehetséges a falusi lanilókal és a tanítónőket kiképezni, hogy ezek a Irachomásokat kezeljék és a kezeiéin k az alárendelt teendőit — mindig orvosi felügyelet alall — elvé-gezzík és legalibb a prevención, k munkásai és részesei legyenek.
Választókerületem egyik közigazgatási járásában összelratlam a tra-choniások számát. Az Idén 3871 Ira-chomást találtak és ez még nem is egészen ponlos szám, mert sokan van nak, akikel nem Mtel megfogni, kiknél nem lehel konslatálni, hogy tény leg Irachomásak. Van község, ahol ■14, van ahol 55 a belegek szánta,
ahol télen nincs az Úristennek az a halalma, hogy a kOrorvosI fel lehessen vontatni. Oltárcon, Valkonyán, Zajkon ősztől tavaszig mee sem je lenhelik az orvos. A betegek itt gon-dozailanul maradnak. Hiába rendelik be őkel egy orvosi rendelőhe, nem mennek. Nem volna-e jó, ha az a lanltó kisasszony, vagy az a tanító he lenne lanitva a Irachomások k~-zelési módjába, megfigyelésébe ? A kezelés nem olyan nehéz, orvosi ul-
mutatás alapján azt egyszerűen meg lehelne tanulni és legalább az adatgyűjtési és a preventív munkát szolgálná ezeknek a tanítóknak kiképzése. Háromszáz pengőért egy esztendőre, ötven jwngöért egy hónapra az n tsnitó készségesen vállalja. Ezért a kis pluszért akadnának szívesen vállalkozók a tanítók közül olyanok, akik ezeken az elhagyóit helyeken szívesen megmaradnának. A legyzőt ezzel terhelni nem lehel, ideje sittes neki. Húsz-harmincezer pengővel országos eredményeket lehelne felmutatni.
Olaszországban leszállították a házbéreket
A kenyér árát is újra csökkentették
Kóma, december t> (Éjszaka! ráitiójelentés) Ró.nában 20 000 hlztulajdonos lOVkal le szálli\'olta a házbérekel. A llszl, lészlanemüek és kenyér
árának megállapításával foglalkozó bizottság u|abb, mlnlegy 10 cente-simil kitevő árleszállítást határozott et, tfgy, hogy a legfinomabb kenyér kilója 2 líra lesz.
Walkó lemond, utóda gróf Károlyi
Gazdát cserél a külügyi tárca
Hudapest, december 5 Bethlen István gróf ma .délelölt fogadia Károlyi Gyula gtóf korona őrt. Ebből a tan\'c-ko/ávból poll^ai körök arra köveikeztelnck, hogy a
külügyminiszteri tálca vezetésében változás fo^ bcIllant és amennyiben Walkó Lajos külügyminlBzIer tárci |ától megválik, ugy Károlyi Gyula grófot nevezik kl külügyminiszterré.
Panaszkodnak a román parlamentben, hogy Magyarországnak nagyobb a becsülete a külföldi pénzpiacon, mint Romániának
Bukareat, december 5 CÉjszakaI rádiójelentés) A román képviselőház ma délutáni Uléién Bra-tianu Oyöigy hangoztatta, hogy Románia nem bir küllöldl kölcsönhöz jutni. Követendő például hozla fel
Magyarországot, amely sokkal gyorsabban és sokkal elönyösebben kapóit kölcsönt, mint Románia. Romá-nitban nincs meg a kellő jogbiztonság és ez riasztja el a külföldi lökét, — állapllotla meg Bratlanu.
Negyvenhárom Qalottfa van a mérges ködnek
Angliában megállt a forgalom a köd miatt
I.Uttlch, deeembor ó (Éjszakai rddiójelenlés) Engis környékéi hirtelen stlrü köd lep\'c il A ködnek 16 halá\'oj áldozala van. A köd ugyanis ismeretlen mérges gázzal vin leülve. A környéken rengeteg szarvasmarha is elpusztult.
I.Uttlch, decombor Ti (Éjszakai rádiójelentés) A köd midit meghallak száma öl község-
ben 43 ra emclkede\'t. A halált az okozla, hogy a többnyire erős bron-chilishen szenvedő áldozatok a sürü, nehéz kfdben megfulladlak.
l/>ndon, december 5 (Éjszakai rádiójelentés) Londonban a 40 óra óta tarló rendkívül sürü köd megbénította a hajózási a Themsén és a La Mtnche csatornán. A Themsén mintegy 50 nagy hajó
horgonyzik. A köd rohamosan terjed a partvidékről a sziget felé. Egyes foszlányai már elérték Londont. A vonalok csak Igen lassan közlekednek. A köd eloszlására egyelőre nincs kilálás.
London, dcembor .\'> (Éjszakai rddiójelenlés) A péntek esi órákban Anglia déli és keleti részeit 1000 láb vaBtag ködréleg leple el. Az ország minden részéből a forgalom megakadását jelenlik.
A kormányzó névnapjára
elmarad a diák-felvonulás
Budapest, deeembor 3 Az egyetemi és főiskolai iljuság mint ismeretes, Horthy Miklós kormányzó névünnr|)e alkalmából évről-évre nagyszabású hódoló felvonulást rendezett a királyi várpalotába Ez a látványos felvonu\'ás az idén a kormányzó kifejezett kívánságára elmarad. E helyett a különböző diákegyesületek vezetői tmáiclnökcik és elnökeik holn. p, szomb Ion délután 5 érakor szükcbbkörU küldötlséggel keresik fel a korm:nyzól, hogy kifejezésre jullassák névünnep.\' alkalmából a magyar diákság legjobb kívánságait.
A francia kormányválság
nem befolyásolja a hágai egyezmény ratifikálását
Budapest, dccotnber 3 Bethlen István gróf miniszterelnök a parlament folyosóján a kövelkezó kijelentést lelte:
— Az természetes, hogy a francia kormányválság késleltetni fogja a hágai egyezmény ratifikációját, vagyis késleiteli az a körülmény, hogy csak az uj francia kormány megalakulása után válható a ratifikációs javaslat parlamenli vitája.
Kijelentette a miniszterelnök, hogy lermészelesnck tartja, hogy az uj kormány ugyanolyan álláspontot foglal el a ratifikáció kérdésében, mini elődje, rntrt nem olyan természetű kérdésről van szó, amelynek megoldását a francia kormányválság be-folyásollulná.
Párls, december 3 (MTI) X köztársasági elnök megkezdte tárgyassal! a kü\'önböző politikusokat. Fernand Bouisson, a képviselőház elnöke az újságírók
ft
zalai közlöny
1930 december 6
Ma kezdődik a nőegyleti vásár,
a legolcsóbb Mlkulcís-besxerxésl forrás
lehet venni Igen olcsóéit. Az itt vett vagy hazulról hoiolt avagy beküldőit csomagokai 5 órakor műsoros gyermek-előadás keretében magaaMiku lás bácsi oszlja ki a gyerekeknek.
Baba-szépségverseny is lesz, aminek a díjkiosztása vasárnap délután 1/26 kor történik.
A blljfé, cukrászda igen gazdagnak Ígérkezik. A jótékony célra le-kintellel kedves volna, ha a szlllök itt ozsonnázlalnák meg gyermekelkel.
Az ivóban jazz-band-re egész nap lánc.
Akik élelmiszereket Írlak a gyüjtő-ivekre, szíveskedjenek azt részben szombaton ebéd után, részben vieár-nap délelőtt (elküldeni a Po\'gári Egyletbe.
Nagykanizsa, december 5
Ma, szombaton délután 5 órakor megkezdődik a vásár. A legnagyobb, legforgalmasabb és legeredményesebb minden évben az összes kanizsai vásárok közöli. A vásárjog tulajdonosa a Keresztény Jótékony Nőegylet. A vásár területe a Polgári Egylet. A vásárpénztár a téli nyomo luság enyhítését célozza. Belépődíj 40 fillér. Ezért a 40 filléréit annyi látni és szórakozni valót nyu|tanak, hogy belekáprázik a szem. Nagyszert! műsorral matiné is lesz. De az már holnap, vasárnap délelőtt.
Ma délután a megnyílás. Aztán 5 órakor a Mikulás bácsi jön a kanizsai gyerekekhez. Iit jön, a vásáron, ahol nagyszerű Mikulás-csomagokat
70-ik karácsonyi vásár!
Ujabb tétel áru kerül olcsón eladásra
SINGER
divatáruházában.
Tekintse meg kirakatainkati
előtt kijelentene, hogy a válság elég hosszúnak ígérkezik.
Párta, decembor 5 (Éjszakai rádlójelentés) A köztársaság elnöke ma délután a politikai pártok vezetőit kérette magához. Ugy vélik, hogy a válság megoldása azért lesz nehéz, mert a szenátus és a kamara közölt az általános politikát illetően jelentős nézeteltérések állanak fenn. A kamara Tardieu politikáját mindig jelentős többséggel támogalta.
l\'árla, december 5 (Éjszakai rádlójelentés) A kamara folyosóin Cheron és Lavalle volt minisztereket, valamint Bartou és Sarault szenátorokat emlegetik, mint a kormányalakításnál számbajöhelő személyiségeket
Németország és a szovjet
visszautasítják a leszerelési szerződés-tervezetet
Gení, december 0 (Éjszakai rádlójelentés) A leszerelési bizottság ma befejezte a szerződés tervezet tárgyalását. A tervezet első cikkelye értelmében az alá író hatalmak kötelezik magukat, hogy meghatározzák fegyverkezésüket és azt mielőbb csökkentik. Oróf Berch-told kijelentette, hogy a német delegáció visszauiasilja a tervezetei. Hasonló értelemben nyilatkozott Lu-nacsarszklj is a szovjet nevében.
Nagy István bírót
a kúria négyévi fegyházra ítélte
Budapest, december tj A btlnlelőlöivényszéken ma délelőtt hirdették kl Nagy István volt törvényszéki bíró elöli a kúria négyévi fegyházról szóló jogerős Ítéletét. A büntetésből egyévet és 9 hónapot kítöllöttnek vetlek. Nagy még ma megkezdte büntetésének letöltését. Már ma a Markó-ulcai fogház lakója lett és onnan rövidesen Vácra viszik.
Hit és tudomány
Irta: K. Péczely Láizló 2
Föl tehát a magasba, ahol kitágul a Iáikor s ahol elszakadnak azok a fonalak, amelyek bennUnkel csak a röghöz kapcsolnak s ahol megcsalt érzékeink fölszabadulnak, lelkünk pedig meglöltekezve: ihlettel, sugallattal, bizalommal, erővel, imádattal, el|utunk a hil minden szomjúságot kielégítő kiapadhatatlan örök fonásához, amelyben reátalálunk az Éleire s magára az Istenre.
Ez lesz az a magaslat, ahol a kiváltságosak számára a megigérl .Örökváros" épült s ahol majd szét-foizlik az a sötétség, amelyen testi szemeinkkel ál nem láthatunk, az ész fáklya-fényével be nem világil-haiuik, az iniuició büszke tudatával pedig legfeljebb porszemeket emelve hozhalunk föl az emberiség számira, javára.
Mily szomorú l..lvány az, amikor embertársaink tizezrei, százezrei cset-lenek-bollanak a mélységek abszo-lul tölélíégü üregeinek ulveszlőiben, kezükben a lutlomány pis\'ákuló fagy-gyugyerlyájámk elvesző fényében bizakodva.
Ismétlem: föl tehát az „Örökvá-ros" magaslalára ! De ebbe a régióba az ész szárnyán löl nem juthatunk. I
Ide csak a lélekntk a végtelenbe ki-és fölszállni tudó szárnyain juthatunk el, amely szárnyaknak a hil a vezértolla s ez a vezérloll mindennel megkUzd, soh) ki nem hull s igy a mélységekbe, hogy halálra zuizuk magunkat, vissza nem ejt. E szárnyakkal átrepülünk a mindenséget betöltő égitestek mid djai közölt s amikor e nagy ut fáradalmaiban a véges ész magárahagyalva, csüggedten lekonyul, akkor a hivő a hit megszenteli vizétől felüdülve uj erőhöz, képességhez Jut. És mégis mit tapaszlalun ? Azt, hogy a lu domány berkeiből az ész lovagjai legtöbb esetben kiostorhegyezik az Istent. Füleisértő, lelkethábnrgaló elbizakodottsággal száműzik öt, hogy későbben, midőn analízisükben eljutnak az őssejthez, mint az agy felfogóképességének véghalárához, kinos helyzetükből szabadulandó, előráncigálják s a ntikrokozmos csodás és megfejthetetlen világát kény-telen-kelletlen az Alkotó kezeibehelyezzék vissza. Vakmerő játék, guny és következetlenség az, amellyel az
éleiben annyiszor találkozunk •
Hil nélkül az ész az embert elbizakodottá leszi és ez az elbizakodottság kifejlődése arányában meg-I tagad minden közösséget a Terem-
tővel. Az éleire kell anyag öt érzékére támaszkodik csupán és elismerni csak azokat ismeri el, amelyekel ezek segítségével felfogni képes. Az ő világa tehát a molekulánál kezdődik és az égi világok lömegénél véget ér. R:á nézve sem azelőtt, sem ezentúl egyéb nem létezik. A mikrokozmost górcsővel, a makrokozmost teleszkópján át mlriád köbeivel méri és ahol a mikroszkóp fölfogni, szemléltetni képleien, ahol a matematika numeruiaivsl már lehelellen kifejezni az anyag mennyiségél, térfogatát, olt az ö világának vége szakad. De az ész továbbra is tagad. Megtagadja a filozófiái, mo solly.il kiséri az anyagiság korlátain túllépő metafizikái, a lelkiségi és az alkotó szellemét pedig hitetlenséggel zár|a kl akkor, amikor tanácstalanul ált az anyag lélrejövetele, ér-leiemre, önludalra, élelrekelésének nagy kérdéseivel szemben. Azt tapasztaljuk, hogy a fizikus Inkább megtorpan, a filozofus a képtelenségek meze|ére téved, az asztronómus a föllevések lablrinljába temetkezik és a miszticizmus ködébe burkolódzik, de az Islen zsámolya elölt fejet haj\'ani nem akar. Kant és Laplace, e kél szellemóriásnak a föld kelelkezé8éröll elméiele is emellett bizonyít. Ebben az elméletben ők is, \'
Csendes fllés a Házban
A takarékossági javaslat vitája
Budapest, decembor 5
A képviselőház mai ülését 10 órakor nyito.ta meg Almássy László elnök. A mentelmi bizollság Pakols Józsefet és Peyer Károlyt a Hlz ünnepélyes megkövetésére kötelezle, aminek Pakots Józsel azonnal eleget is tett. Ezután áttérlek a takarékossági javaslat vitájára.
Klskos István felszólalása ulán Sándor Pál kifog Isolta, hogy igen sok felesleges kiadása van a bud-gelnek, különösen a személyi kiadások terén. Felhívta a kormány figyelmét a szénárak indokolatlan magasságára, intézkedést kért, hogy a kormány teremtsen rendel a szénárak körül. Szerelné, ha a tisztviselők létszámcsökkentését ugy hajtanák végre, hogy elsősorban ne kis tisztviselőket bocsássanak el, mert ez u^y sem jelent nagy megtakarítást az államnak Rámutal arra, hogy a magántisztviselők még soha nem voltak, olyan szomorú helyzetben, mint most. Ezérl indítványozta, hogy 3800 pengő évi fizetésig a magántisztviselők kereseli adóját ne engedj >k megkétszerezni.
Eötvös Lijos u án Tabódy Tibor és Rassay Károly Ismétellen szóvá-tetlék a (óvárosi választási visszaéléseket Napirendi vita után a Ház kimondta, hogy a takarékossági tör-vínyj wasUt vitáját a |övőhét keddjén folytatják Az ülés 2 órakor végződöd.
40 kommnntsta a bíróság előtt
Budapest, december 5 A budapesti bUntelő törvényszéken mi délelölt ujabb kommunista bün-pír tárgyalását kezdték meg. A bűn-pernek 40 vádlottja van. A vádlottak minden válaszadást megtagadlak. Flirst Slndor és Jolsval Vilmos kommunista vádlottakat renitens magatartásukért egy évi fogházra llélte a törvényszék. A btlnpert zárt tárgyaláson tárgyalják.
miként több más társaik, csak az ősanyagnál kezdik, midőn azt mond ják, hogy a naprendszerünk összes ösanyaga valamely Ismeretlen oknál fogva magasfoku gáz\'és gözeömbbé egyesült s ugyanilyen ismerfcllen ok következtében haladó s egyszersminl forgó mozgáBbi jatt, stb, stb.
Nem lehjt célom jelen értekezésem kerelébjn ez és más hasonló elméletek részletes Ismertetése és leisorolása, azért c upán annyit em-litek fel belőlük, amennyire ulalva itt, ezen értekezésem keretében szükségem van.
Eszerint at elmé\'et szerint az ős-anyag gázgömbbé egyeBüll. Olz-gömbbé és egyesült? Ez a kifejezés, hogy egyesüli, már migában-foglalja azl az egyenes beismerést, hogy az anyag részelnek az egyesülés előli a végtelen dimenziójú űrben szétszórva lenni és e részeknek már előbb keletkezni kellett. Ez az egyesülés involválja azl a kérdést is, hogy mi volt az az erő, amely e részeket összeterelte, csoportosulásra és kapcsolódásra kényszerilelte s aztán, hogy honnét éa miből letl ez az anyag, sőt arányaiban Is oly végleien, hogy az egész mindenség kialakulásához elégséges volt ? I
(l-\'olyt. ktív.)
1930 drcembet 6
ZALAI KÖZLÖNY
S
Elkészült a memorandum a kanizsai üzletbérek leszállítása érdekében
A kereskedők ét iparosok memoranduma a jövő hiten kerül a népjólét! miniszter elé
Nagykanizsa, december 5
A\', a mozgalom, melyei a Nagy kanizsai Faszerkereskedők Egyesülete kezdeményezel! és amely azt célozza, hogy a közgazdasági élet minden ágához képest (ulmagas és aránytalan tlzletbéreket leszállítsák, mlnd|obban szélesedik.
Ebben az ügyben csütörtökön este a Kaszinó alsólermében a Füszer-kereskedök Egyesülele értekezletet hlvolt össze, melyen az összes érdekellek: a nagykanizsai OMKE, az Ipartestület vezetőségei is megjelenlek
Frledenthal L<szló kereskedő Is-merletle a mozgalom céljit. Vázolla a Füszei kereskedők Egyesülele állal kidolgozott tervezetet és bejelenlctle, hogy a t- rvezet szerint Kdllay Tibor dr. és Meskó Zoltán országgyűlési képviselők közbenjárásával egyenesen Ernszt Sindor népjóléti mlnlszlethez fordulnak, hogy tegye vizsgálat tárgyává a nagykanizsai lulmagas üzletbérek ügyét és hozzon oivoslást a kereskedőknek, akik másképen nem tudják áraikat leszállítani, csak akkor, ha a maguk rezsije Is csökken.
Az értekezlet örömmel vette az előterjesztést és azt egyhangúlag magáévá lelte. Elhatározták, hogy szombaton délelőtt küldöttségileg tisztelegnek dr. Krdtky István pol-
gármektcrnél, akilől a mozgalom támogatását kérik.
Pén\'eken Frledenthal László telefonon érintkezésbe lépelt dr. Kdilay Tiborral, aki megígérte hogy illetékes helyen minden erejével lámogaljs a nagykanizsai kereskedők mozgalmát. A memorandumot vasárnap esle a Cenlrálban küldöttség adja ál Kállay-nak a népjóléti miniszterhez való juttatás és támogatás végeit.
A memorandum megállapilja, hogy Nagykanizsán abnormálisak az üzletbérek. Részletesen lárgyalja a memorandum azt a tényt, hogy amig Nagykanizsa a IV. lakbéroszldlyba van sorolva, addig az Uzlelbérek magasak. Érdekes példát emlit lel az emlékirat: egy nagykanizsai házban az első emeleten egy három szobís modern lakás fizet 1600 P évi béri. Ugyanakkor az ezen lakás alalt levő, egynyilással blió üzlethelyiség bére évente 4000-5000 pengő. A memorandum táblázatot larlalmaz a lulmagas üzlelbérekről.
A memorandum ezekkel a szavakkal végződik:
„Az ulolsó órában, a vég összeroppanása előtt emeljük fel esdő szavunkat, mert tovább nem bírjuk, mindnyáj™, akik még megmaradtunk, áldozatai leszünk_a gazdasági
kataklizmának."
December 10-én nyílik meg a városi Inségakcló népkonyhája
Dr. Krátky polgármesternek sikerült a szegényügy teljes központosítása
Nagykanizsa, december 5
A dr. Krdtky István polgármester állal megszervezett városi inségakcló minden szála ma már teljesen a polgármesteri hivatalban fut össze. Oll van lefektetve az elkészüli szegénykataszter, melynek adatalt a város gondosan ellenőrizte, ugy, hogy abban csak a valóban rászorulók vannak lajstromozva. — Vollak ugyanis o\'yan esetek Is, amikor a segélyt kérő .szegény" lakásán finom rádiókés; ülékel talállak működésben. Voltak, akiknek cselédjük voll. Nem egy 40—50 pengő havi lakbéri fizet. — Persze ezeket egykettőre törölték a kataszterből.
Dr. Krdtky polgármester rendszere mellett a szegények és ínségesek ügye teljes központosítást nyert.
Vannak olyanok, akikel a véros teljesen eltart, meri egyrészt egészen munkaképtelenek, másrészt teljesen krajcáilaUnok. Vannak, akiket az akció a népkonyhából való étke zéssel segít. Másoknak hónaprólhónapra kiszolgáltatja természetben a szükséges élelmiszeri, lisztet, babot, burgonyái. Vannak, akik csak lakbérsegélyt, vagy csak tüzelőt kapnak. Ahogyan egyesek viszonyai ezl szük-
ségesnek és kívánatosnak jelzik.
A hidegebb idő beálltával még mindig számosan jelentkeznek a városházán, hogy vegyék fel őket is a szegények kataszterébe. A polgármesteri hivatal tisztviselője minden egyes .elenlkező adatalt felveszi, azokat a helyszínen ellenőrzi és ha látja, hogy tényleg segélyre szorulnak, őket Is felveszi a kalaszterbe.
A városházán nagyon vigyáznak arra, hogy egy-egy szegény csak egy helyről kapjon segélyt. A polgármesteri hivatal\'az ulolsó hetekben óriási, felbecsülhetetlen munkál végez az inségakcló sima és zavartalan lebonyolítás^ érdekében.
Az inségakcló népkonyhája folyó hó 10-én nyílik meg a Kisrozgonyi-utcai iskolában, ahol erre a célra a polgármester három jókora termel foglalt le. A konyha a nemes szivek áldozalkészs\'géböl ugy van berendezve, mint kevés viros népkonyhája. A főzést és az ebédek kioszlá sál a nőegylet i hölgygárda tagjai fogják ellenőrizni, de ellenőrzi a város is. Ugyancsak a helyiségek a nagy léi zilált melegedő szobákul is szolgálnak majd.
JP"%
J óZTr/K ?.t \\
4 <A>V<?
)
Kedvezőbb kisipari hitel, az ipartestületi székház és az idegenben dolgoztatdk
kérdését tárgyalta az IpartestOleli elöljáróság ezévi utolsó ülése
Nagykanizsa, december & Tegnap esle tartotta dccember havi ülését a nagykanizsai ipartestület elöljárósága. Napirend elöli az elöljáróság 14 tanoncot szabadított fel, akikhez Kiss Et nő elnök buzdító beszédet intézett.
Samu L\'ijos ipartestületi alelnök előadást tarlóit a kisipari hitelről Az OKT ugyanis előterjesztést lett a kormánynak, hogy olcsóbb kamatú és hosszabb lejáratú legyen a kisipari hitel.
Az OKT most megkereste az összes ipartestületeket hasonló tellerjes ;lésre. Az elöljáróság ezt magáévá is lelte.
Karácsonyi segélyezések kerültek ezután az elöljáróság elé. Mivel a segélyt kérők a városi inségakcióba el vannak \\éve és igy ellátásuk biztosítva van, ezeknek a külön kérelmét az elöljáróság nem vehette figyelembe. Ehelyett azonban az elöljáróság 200 pengő hozzájárulást szavazott meg a városi Inség-
akclóhoz. Az ipartestületi székház ügyét Samu Li|o8 iililnök ismertette. Be|clenlelte, hogy a székházípi\'ő bizoltRág a Fulura telkére vonalkozó kérelmét benyu|lolla a polgírmesleri hivatalhoz. Bejelentette továbbá, hogy
a székház-építés ledezetének előteremtése
kérdésében a szombaton Nagykanizsára éikező dr. Kdilay Tibor nyug.
pénzügyminiszterrel kiván tárgyalni.
Az Ipartestületi tisztviselők karácsonyi segély kérelmét az elöljáróság a su\'yos helyzetre való tekintettel nem vehette figyelembe.
Hosszabban foglalkozott az elöljáróság a mind gyakoribbá váló panaszokkal, hogy akkor, mikor a kanizsai műhelyek munkanélkül tengődnek és a kereskedők boltjai üresek, még mindig számos kanizsai tisztviselő Budapesten és a vidéken rendeli meg szükségleteit
és igy elvonja azt a helybeli munkáskezek elől. Az elöljáróság elhatározta, hogy megkeresi a polgármestert, valamin! az összes hivatalok főnökeit, hogy hassanak oda, hogy kanizsai tisztviselő csak kanizsai iparosnál és kereskedőnél rendeljen. Az idei téli idény tradicionális Iparosbálját a Polgári Egyletben fogják megtart mi.
YGÍ5
amely arcbőiét néhányszori ha?ználl» után bársonyilmAvá teízl, clUlntcti a ránco\'xat és a siplóket, bőrét megfehéríti garantáltan ártalmatlan. Oyártl* i
Clermont et E. Fouet, Paris-fleneie.
Kaptató: HAhn Dro0érláb.n.
zalaiközlöny
1031 december 6
A Borbála-estély
Nagykanizsa, december 6
Megnyílt tehát a kanizsai teli szezon. Megnyílt p?dlg a lüzércsz\'á y tisztikarának Borbála-esteijével. Fényesen, vidáman, a legteljesebb siker j gyében zajlott le az estély. Nem hiába i lö le meg olyan izgaloll készülődés, aminövel ritkán készülnek Kanizsán a té\'i társasélet valamely eseményére.
öszinle örömmel regisztráljuk ennek az eslélynek kiemelkedően szép sikerét, mert ez a? es\'ély próbaköve is voll némileg a város társadalmi harmóniájának. Azért volt próbaköve, meri a lüzértisztlkar még olyan rövid ideje van Nagykanizsán, hogy nem igen lanu\'hit\'a még meg e városi ismerni, nem volt alkalma annak lakosságával a közelebbi összeforrást keresni. Ennek fonalát Is felvelette a városi társasélet orsójára a Borbála-estély, aminek han-gu\'ata egyben biztosíték is arra, hogy ez az orsó szinesen, szépen, szakadás nélkül fogja pergelni a forlalat. Igy Is Írják azt elő ennek a történelmi városnak tradíciói, amelyek llt katonaság és polgárság közöli mindenkor a legmelegebb és legtermészetesebb barátság kifejezői és parancsolói voltak. A Borbála-eslély meleg kézfogása, ennek a barátságnak a fogadalom-levele voll.
A Polgári Egylet öreg falait a rendezői leleményesrég és Illés díszbe öltöztette. Autók és fogatok sora állt meg a iflld-glrlandos, tarka transparenssel ékes bejáró elöli és fél 11-re a nagyteremben és környékén a legelegánsabb társaság hullámzóit, amit egyhamar kanizsai estélyen láttunk A vidék és a város lársaséletének kiválasztottjai voltak otl, köztük a háború volt tflzérllszljei, o\'t volt az egész honvéd tisztikar és természetesen teljes létszámban a rendező tüzértlszlikar és a tüzérönkéntesek. A hölgyek szebbnél szebb toalettekben és ragyogó jókedvben pomplzva koronázták a kanizsai társasélet kivételes együtteséi.
Az estély a tüzérek védöszenljéröl, szent Borbáláról szóló emlékezéssel kezdődött, ma|d követte azt a hagyományos avatás, a sne|dig tüzértlszlikar minden egyes tagjának ékes és tréfás rigmusokban való bemutatása, sok kacagással, tapssal tarkítva, végül a „porosfülü" önkéntes gárda vidám felavatása.
MUsor után a fehér asztalok vették át a szerepet és a nagyszerű zene, aminek eredményeképen a fiatalság táncra perdült és tartott a kitűnő hangulat a reggelbe nyúló egész éjszakán át.
A rendezőség nagyszerű munkál végzett. Munkájuk eredménye jótékonyan maradandó hatású lesz Nagykanizsa társasélelében.
Rtídiótt^
Sízabö György Ratsió.
loUorntortumrilmn Hl,,, ^va,
Gyilkosságért 15 év, öt év után felmentés és a koronatanuk letartóztatása
A nemesvitai gyilkossággá! a Hz ív előtti per f6 tanai!, egy házaspárt Hyanusiianak
gyanusilhalő Volt az
Zalaegerszeg, december 5 A zalaegerszegi törvényszék tiz évvel ezelölt gyilkosság miatt 15 évi fegyházra itélle Tóth János nemes-vitai gazdái. Büntetéséből öl ével már ki Is töltött, mikor az elitélt újrafelvételi kért és ennek során a töivényszék felmentette.
Nemsokkal ezután eljárás indull Tóth János egykori terhelő tanul, Oerics Imre és felesége, nemesvitai lakosok ellen, de eredménytelenül. A tavasszal azonban a csendőrségnek sikerült olyan adatok birtokába jutni, amelyeknek alapján a házas-
NAPI HÍREK
NAPIREND
December 6, szombat
Köm. katolikus: Mlklóipk Prolei\'áni: Miklós Izraelita: Kii lev hó 16
Vároal Szlnhkr. .Nem mik » |wái I agyon", Buitrr Keaton \\lrf|áléka . Drá ma a kaatélybin", htboius ló lénet.
Oyógyaiert*\'\' éjjeli azolgaiM: I. hó vígéig a .Őrangyal* gyógyírénál Deák-tér 10.
uóxlflrdó nyitva icggr.1 b ólától c >> Óláig (bétfS, sacida, péntek délula... kedden egén nap nóknek). Tel : 2—13
Ax elstf 66
\'" V ;
szállingózott le tegnap Nagykanizsa földjére, ellepte a házakat, réteket, utcákat, udvarokat és fehér köntösbe öllöztelle az egész várost. A reggel fi Ikelők meglepetve látták Tél apó névjegyéi a háztetőkön, a kéményeken, az ablakokon és a vidám gyermeksereg örömmel tapsolt kicsi ka csóival a fehér szakállú öreg apó láttán, aki meghozta nekik azt a sok szép örömet, amit a Tél jeleni számukra: Mikulási, Karácsonyi, hó-golyót. csúszkálásI és korcsolyázást, ami mind mosolyt, derlll, kacajt fa kaszt. De meghozta az első hő az első jaj! is azok ajakára, akiknek legnagyobb ellenségük a lassan cammogó, nagy csizmáju Tél apó: a kis kunyhók, a savanyu szagú szegénység lakóinak, akiknek fájdalmai, szenvedést és sok jajt jelen! Tél apó. Egyiknek örömöt, boldogságot hoz a fehér hajú öreg, a másiknak ujabb szenvedés! és ujabb kint. És mialall Tél apó lassan lova halad és nyo mában végigterül a fehér selymei
pár alaposan zal, hogy ők a lettesei annak a gyilkosságnak, amellyel annak idején Tóth Jlnost vádolták.
A csendőrség letartóztatta a házaspárt, akik ellen a zalaegerszegi törvényszék vlzsgálóbirája hosszú Időn keresztül folytatta a vizsgálatot. Nemrég a vizsgálat befejeződött, az ügyészség kiadta a vádiratot és az ellene beadott kifogásokat a vádtanács elutasította.
A nagy bűnper főtárgyalását rövidesen kitUzik A pert Tapolcán vagy Zalaegerszegen tárgyal|ik.
hólepel — fehér angyalkák a meny-országból kíváncsian t t intenek le a kicsi ország megfogyatkozott népére, ahol Jó öreg Tél apó mint kelletlen vendég rója az utcákat és kinos sóhajtások szakadnak fel a suhogó trianoni korbács alatt megkínzott szomorú emberek bensejéből...
— A kormányzó névnapja alkalmából ma délelőtt 10 órakor a nagykanizsai szenlferencrendi p\'ébá-nialeinplomban és az _ evangélikus templomban hivatalos istentiszteletek lesznek, melyre a polgármester az állomásparancsnokság nevében meghívta a halóságok, cgyeslllelek, testületek vezetőségeit.
— Kinevezés. A jjénzügymínisz-ler Jaeger Dtzsö gyulai péiutlgyi tanácsost LetenyJre állampénztári tanácsossá kinevezte.
— Házasság. Dr. Kádár Béla rendőrfogalmazó (Zalaegerszeg) és Melz Margit postallszlviselönő (Nagykanizsa) ma, szombaton délután 4 órakor tartják esküvőjüket a ferenc-rendi plébániatemplomban.
— Keszthely és Hévíz vidékének geológiájáról, néprajzáról és őstörténetéről értékes müvet irt N. Szabó Oyula iró. A mü Karácsonyra jelenik meg. A lehelséges és vasszorgalmu iró müve iránt tudományos körökben nagy az érdeklődés. örvendetes, hogy Zaláról Ismét egy kiváló mü jelenik meg.
= SchQtz kabát Ízléses, divatos, olcsó.
Olcsóság! Olcsóság!
MegKexdödött a nagy Karácsonyi vásár
Ármuth Sándor és Fia
üzletében Ffiut 8. szám, Bazár udvar.
Játékokban meglepő választék.
96 filléres cikkekben külön osztály.
Képkeretezés, cipő, ajándéktárgyak, gyermekkocsikban stb. nagy választék.
December 8., szombat
December 7., vasárnap
Nem UiiK a Jogászit agyon
Vl&)tlék 7 felvonásban. — FOjzertpló :
Bualar Raaloa.
:Dráma a Kastélyban
Háborús történet 8 telv. — Fíazerepló: Olga Taohaohowa.
— A kórházi kápolnára Kohári Károly 1 50 pengőt hozolt szerkesztőségünkbe. Minden adományt azzal a jóleső érzéssel nyugtázunk, hogy ha c ak téglánként is, de napról-napra gyarapodik a kórházi kápolna alapja és Longauer Imre kórházi lelkész agilitása tavaszra eljuttathatja az ügyet od\'ig, hogy lerakják a kápolna alapfalait.
— A Kath. Pértlllga ma, szombaton osle 7 Arakor a rendes liavl Ülését tartja
n plébánián.
— A Zalai Évkönyv készül a Délzalal Nyomda és Ltpkiadó Vállalat R. T. nyomdájában A rendkívül gazdag és előkelő tartalmú kétkötetes müvet az egész vármegyében beszervezték. Hirdetésre rendkivül alkalmas. Hirdetéseket felvesz a Délzalai Nyomda.
= Mint a múltban, ugy most is szép karácsonyi ajándékot vehetünk kevés pénzért Slnger divatáruházában.
— Présházfosztogatók. Buzsák község határában a cérai szőlőhegyen egész sereg présházba betörlek és az ott talált, holmikat elvitték. Qról Jankovich-Bésán Endre öreglaki présházából egy ériékes lóhámfel-szerelést vittek el a vakmerő tolvajok. A csendőrség keresi őket.
— Klhágáal ítéletek. Van János sol-tflrt 20 pengőre büntette n rendőrség, mert teheruutóvozetól Igazolvány nélkül vezetőt, teherautói Mujztr János Herléskeruskedö, Hajósat utca ■12. szám alatti lakos megtámadta és megverte Klskanlzaán Vajda Józsetet. Mujzert 20 peogdre ítélték. — Stler La|os 19 évee hentes tanonc Kiskanlzsáa a gyalogjárón kerékpározott. 1U pengd pénzbüntetést kapott. — Knapp Lajos sofldr a Cson-
Sory-uton eato reflektorozott, ami aza-álytulun. 20 pengO pénzbüntetés árán tanulja meg a közlekedési szabályokat. — Biigonyaí Sándor Huoyady-téir 9. sz. alntt lakó hentessegéd a Transdanubla elfltt megtámadta és alaposan helybenhagyta Varga Károly 20 évea kOmüves-legényt. Or. L.katos [-\'eronc rondőrblró példásan 15 napi elzárásra és 5 penRŐ jzénzbüntetésre Ítélte a verekedőt
Szombaton és vasárnap 10
otgánysanéval
a Markó féle vendéglőben
fibonnensek felvétetnek.
1Ö3 i. drcembtr 6
ZALAI KÖZLÖNY
5
A városi alkalmazottak karácsonyi segélye
Nagykanizsa, dccembor r>
A városi képviselöles\'tllel az elmúlt esztendőkben minden karácsonyi Ünnepre a városi alkalmazottak alsó kategóriáinak karácsonyi segélyt szavazott meg, amely voltakép nem voll más, mint a minimális tizelésnek Ilyen módon való klegészllése. Ruha vagy cipó tellett belőle a legkisebb fizetést! alkalmazottaknak. Az idei köllségveléBl évben ilyesmire nem tőrtént beállítás. Az általános takarékossági elvek ezen a téren is vontak korlátokat. Mindazonáltal a képviselőtestület nem zárkózik el az elöl, hogy azok a legalsóbb kategóriabcli alkalmazottak, akik 60-70 pengő fizetést kapnak, megfelelő karácsonyi segélyben részesüljenek. Persze nem lehet szó arról, hogy egy havi fizetésüket kapják teljesen, most erre nlnca kellő fedezet, hanem mindegyik bizonyos kisebb összeget kapjon segélyül.
Bojlor József városi képviselőtestületi tag ebben az ügyben már régebben beadványt inlézett a po\'gár-mesterl hivatalhoz, amely a legközelebb összeülő képviselőtestületi ülésen kerül letárgyalásra. Nem hisszük, hogy akadjon egyetlen képviselő is, aki a városi alkalmazottak ezen legszegényebb kategóriáitól megtagadná azt a néhány pengőt kitevő karácsonyi segélyt, ami nekik egy pár cipót, vagy egy ruhadarabot jelent a kemény tél Ínséges idejében Dr. Krdtky polgármester kijelentése szerint az egész összeg nem rúgna többre 2000 pengőnél. Ezt az összegei valamely alapból vagy megtakarított tételből talán fedezni lehelne.
— Tegye meleggé, ollhonossá lakását I Vá»áro jon szőnyeget kényelmei részletre a Schtltz áruházban.
— Vasutasok figyelmébe. Felhívjuk az ftgazefl Duna-Szava-Adria (volt 1)611) vaaut tényleges és nyugdiján alkalmazottait, hogy az arcképes Igazolványok
1031. évre való érvényesítése folyó" hó l még k Iga . állomástőnökségnél. Ai úHomösfönök
nye
9-án kezdődik, mindenki még docember hóban Jelentkezzék Igazolványaival az
Karácsonyi ajándékok
óra,
brlllláns ékszer, arany és ezüst tárgyak, ezüst és Berndorfl evőeszközök
karácsonyi IsaséllHoH árban
dua. választékban
ZSOLDOS GYULA
órás, ékuerlax éa látuarésznél ■agykanlxaa, Ft-ut 14.
• \'ti Blitoálló pilóta.
Belefúlt a kis-Zalába
Keszthely, december 5 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Hélfön ki nenl a szöllejébe Zalako-vlcs Boldirár 70 éves zalavári földműves, Szerdán délutánig maradt ott, amikor is egy falubelije látta öl dü-löngézve hazafelé botorkálni.
Ugyanezen délulán 5 óra tájban ifj. Kelemen József zalavári favágó az erdőről hazamenet, a kis Zila hídja alalt, a Bárándi puszta közelében egy embert látott derékig a vízben. Felismerle az öreg Zilakovlcsöt. Odament, ki akarla huzni, emelgette, de mindig visszaesel!. Erre segllsé-gért men! a pusztára. Mire visszatért, a holttest eltűnt. Másnap csák-lyások találták meg a viz fenekén.
Az öreg valószínűleg szeszes állapotban fult a vizbe. A vizsgálat megindul!.
— A nagykanizsai felaő kereskedelmi iskolát vészelt tanulók országos szövetségének propaganda bizottsága kért a nagykunt! ni női szaktanfolyam volt hullgatólt, hogy szövetségi Ugy niegbo-szélese céljából T. hó 7-én, vasárnap d. o. 11 órakor u felső kereakodelml Iskolában mogjulennl szíveskedjenek.
= Mikulásra a legalkalmasabb ajándékot a Hóhn drogériában vásárolhat a Nagykanizsai Takarékpénztár épülelében.
=» Egy valódi munkanélküli segély. Egy munkanélküli vasmű >kás a legutóbbi állami sorsjáléknál 1 P 50 fillérért egy fél sorsjegyet veiL A sorsjegyet a 10.000 pengős nyereménnyel kihúzták és a szegény munkanélküli fel sorsjegyére 5000 pengőt fizetlek kí.
A kenderáztatóba fulladt egy guda
Lengyeltóti, december 6 üamás községben Mráv Imre gaz dálkodó ittas állapotban beleesett a kenderázlató tóba, melynek két méter mélységű vizében, anélkül, hogy segítségére siethettek volna, megfulladt. Családja egész éjszaka kereste a gazdát, mig reggel egyik fia találta meg hulláját a lóban.
Idójárái
A nagykanlzaal meteorológiai megfigyelő Jelenlések i Pénteken a Mmtr-sjl/rf; Reggel 7 őrskor 00, déluUn 2 rakor 0\'í, esle 1 órakor 0 8. PtlMui: Egész nip boiult égboltozat.; Szélirány: Égési nap éisakkelett szél. Csapadék 6.9 mm.
(Éjszaka! ridlójtltnlél) A ■ataorotó-aiai laláaat aala 10 órakor |a-l.atli Hámi további ossytaaiáa várható, haly.nkónl, 181.0 Jélan még aaapadákkal.
Kdadrol/unkUieon.ne klild-Itlk péaalloliel IdegeiilM.
Tisztelt vevőim szíves tudomására adom, hogy
üzletemet
K
FA-ut éa Caengery-ut urakra (volt Bartha Miksa-féle helyiségbe) helyeztem át. Kérem a vevőim további szives támogatását, maradtam
teljes tisztelettel
Szomolányi Gyula.
lAo
Nagykanizsa címtára
rövidesen kikerül a sajtó alól
Nagykanizsa, november 22 Nem csak Nagykanizsának és környékének, hanem országos viszonylatban is erős szüksége mutatkozott már annak, hogy megjelenjék Nagykanizsa teljes és pontos címtára. A Zalai Közlöny nyomdájának kiadásában a címtár rövid időn belül megjelenik. Tartalmazni fogja nem csak a városi lakosság egyes kategóriáinak névleges felsorolását, hanem benne lesz abban a város teljes lakossága minden név a hozzá tartozó pontos lakáscímmel. Komoly és értékes segédkönyve lesz ez elsősorban a kanizsai hivalaloknak, üzleteknek, vállalatoknak, egyesületeknek és mindenkinek, aki ebben a városban él, vagy itt érdekelsége van.


(ttőridltéaak) H — hírek. Maaazda-Ság i langy. — hangverseny E — dóedáa O, — gyermekeknek. A — aaaionyofe-Bflk. Z —- lene. V ...
I1J. - il|uOgi elrtai u — gt.tmolun7rn K — kabaré. nZ. -
December 6 (szombat)
BudaprSt 915 Az Országos Postás zeneksr hangveis ny. 9.30 H 9.45 A
luk. Z — zene. .Mg. - ineiógazdaaia, . . őadas. P — lelolnaáa.
gMinOfonzenc. Ib —■ Jazz baud.
sao\'gelal 12 Déli harangszó. 12 09 Aridló hizikvarletl|ének hingveraenye 1225 H
hangv lol^t JI10 Nemselköil *lz|elz«
12 A hangv lolyl 13 ldő|el;és 1430 H. IS Piait érsk 16 Novelh. (6.45 Időjelzés. 17 E 17 40 U ly Margit magyar nóiíka! zongorézlk. I» 10 A Magy. Alt.Kőszénbínys Rt. telepiről helyszíni kOzveUtés 19.30 Az Operaház daietöadása.
Bécs IIO 12 él 1.1.10 Zene 19 20 O. 17.15 O-dur zougorauoiéla. 17.30 Dal- és érltesl. 19 4\'. Ranek Helnllz b<c>i daiokal énekel. 20.15 Dréma P. 22.30 PauKher-senekar
Brit nemzeti mllsor I6.4S Zene. 17.45 Orgo s|ílék. 18 15 Oyermekóra lenével. 19 4 1 Régi olasz dalok. 20.31 Hangverseny 72.\'5 Játék két zongorán, utána kvintett. 23 3. Zene
Milánó 16 35 Oyernekkuckó. 17 0. 19.80, 70 30 éa 20.51 Zene. 21 40 Hangverseay. Utána Z
München 12.30 és 16.35 Hangv. 17.55 Ifj 20 Haitfy. 22.24 Zent.
Prága 11.15 O. 1210 Bratlalava. 16.30 Brllnn. 20.10 OperetlérléV.
Róma—Nápoly 17 Ének- és zenekari verseny. 20.32 Zene. 2U0 Hangv.
Nagykanizsa virilistái
Nagykanizsa, decomber 5 A város legulolsó képviselőtestületi ülésén a közgyűlés elfogadta a jövö év kiigazított virilista névjegyzékét. A névjegyzék 15 napon át közszemlére ki van téve a városháza iktatóhivatalában. A virilisták a következők :
Rendes tagok: 1. Herceg Batthyány-Slrattmann László 70.308, 2. Zerkowllz Lajos 21 394, 3. dr. Hoch Oszkár 10.540, 4 Steiner Zsigmond 8071,5. Ármuth Nálhán 5948, 6. Mayer Károly 5256, 7. Strem Mórné 4791, 8. dr. Knausz László 4617, 9. Dobrovits Milán 4315, 10. Szűkíts Henrik 4286, 11. Blankenberg Imre 4022, 12. dr. Ooda Lipót* 3748, 13. Pollák József 3614, 14. dr. Kreisler József 3382, 15 Babochay Oyörgy 3360, 16.özv. Lenkel Ernöné 3199, 17. dr. Halszer János 3064, 18. dr. Híjdu Qyula 2816, 19. Balázi József 2793, 20. özv.iWelser Józsefné 2784, 21. ujnépí Elek Ernő 2760, 22. Sternberger Samu 2641, 23. dr. Ország Lajos 2605, 24 Stern Oyula 2589, 25. dr. Sartory Zsigmond 2418, 26 ujnépí Elek Qéza 2413, 27. dr. Lukács Béla 2402, 38. Welss Ernő 2340, 29. dr. Rotschlld Béla 2312, 30. özv. Breuer Izldorné 2305, 31. dr. Fábián Zsigmond 2298, 32 Ozv. Sommer Ignácné 2282, 33. Bettlheim Oyőző 2197, 34. Bohm Jenő 2172, 36. dr. Rapoch Aladár 2160, 36. Weliz Mór 2139, 37, dr. Szigelhy Károly 2095, 38, dr. Könlg József 2086.
Póttagok: 39. Ketling Ferenc 2080, 40. Bayéí Vince 2064, 41. dr. Frled Ödön 2056, 42. özv. Bogenrleder Józtefné 2024, 43. Strem Tivadar 2004, 44. Strem Oltó 2004, 45 Frank Vilmos 1999, 46. Melczer Jakab 1984 pengő adóval.
*) Iír. Ooda Upót városi tlBzUlőorvos hivatalból tagja lévén a képviselőtestületnek, helyére &z első péttag, Keittng Ferenc fog behívatni.
Ini oyóDVforíá
vese-, hólyag-, gyome>r-éa cukorbajoknál, köszvény és reumái megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott elsőrendű gyógyvíz.
Házi Ivókúrára rendkívül alkalmas. Állandóan friss t&ltélt Pöraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanlna. Király u. 21.
W
ZALAI KÖZLÖNY
1930 december 6
KÖZGAZDASÁG A kamarai elnök körntja zalai gazdagyflléseken
Nagykanizsán december 9-én lesz a gazdagyülés
kor Keszthelyen a városháza közgyűlési leimében a dr. Ollay László járási bizottsági elnök elnöklete alalt
Nagykanizsa, december fi Qróf Benyovszky Móric, az Alsó-dunánlull Mezőgazdasági Kamara elnöke, ahogy azt clntkké löilént megválaszlása alkalmából programba vette, végig óhajtji látogatni az összes járási mezőgazdasági bizottságokat egy-egy járási mezőgazdasági bizottsági közgyűlés kerelében. E célból tolyó hó 9-én délelőtt léi 10 órakor Nagykanizsán a nagykanizsai (elnök : ujnépi Elek Ernő) és a letenyel (elnök: Kovács Sebes tény Miklós) járási mezögizdasági bizottságok együttes őszi rendes közgyűlésén jelenik meg a kamarai elnök, Kiss Elemér kamarai igazgiló és Vida János gazdasági egyesületi titkár társaságában. A közgyűlésen ugy a kamarai elnök, mint a kamarai igazgató is lel log szólalni.
A közgyűlés ulán a kamarai elnök néhány látogatást lesz Nagykanizsán, majd ebédre Palinban lesz ujnépi Elek Ernő vendége, délután pedig Letenyén és Becsehelyen tesz látogatásokat.
A nagykanizsai gyűlés belejezése lesz gról Benyovsiky Móric kf.miral elnök első zal I körútjának, amelynek allomásai a következők: D ce.nbcr 6-án délu\'án fél 3 óra
tartandó j írási mezőgazd. biz. közgyűlés.
December 7-én délelőtt fél 11 órakor Sümegen a Polgári Önképzőkör helyiségében dr. Barca László járási mezőgazd. biz. elnök elnöklete alatt tartandó járási mezőgazdasági bizottsági közgyűlés.
December 7-én délulán fél 3 órakor Zalaszentgróton a gróf Károlyi György elnöklete alatt álló zala-szenlgróti járási mezőgazdasági bizottságnak a közgyűlése a községházán.
December hó 8-án délelőtt fél 10 órakor Lentiben a mozgókép-színház helyiségében Fehér Jenő járási elnök elnöklete alatt a lenlil jár.\'si mezőgazdasági bizottság közgyűlése.
December 8 án délulán fél 3 órakor Nován a Sebestyén-féle nagykorcsmában Sladel Jtnos járási bizottsági elnök elnökiele alalt tartandó járási mezőgazdasági bizottsági közgyűlés.
A kamarai elnök mindenütt látogatásokat fog tenni a j Írási elnököknél, valamint a járási főszolgablrák-nál.
TŐZSDE
A mai tőzsde nyitáskor szilárd vot. Ké öhb külföldi kedverőtlen hírekre az irányzat ellanyhult. Minthogy a konlremln fedezési vásárlásai Is megszűntek, az árfolyamok lemorzsolódlak Zárlatkor az ériékek legalacsonyabb nívójukon záriak. — Fixkamatozásu papnők piaca bsrát-ságosahb. Va u\'a és devizapiacon a forgalom minimális, j lenöiebb ér-változás nem történt.
TanaésyWisáe
Buza tszv - fill., dt — fill, és a rozs 25—30 fill. emelkedett.
Bwa Haiav. 77-ea 1400- 14-45. 78-a« 14 30—1460, 79-ea 14 40 15 00, K-tt
14 43—15\'IS, danáit 77-a 1400-14 15 76-as 14 15-14 30, 79-es 14 35-14 50,\' ÍO-st 14 40 14-55 Ryu 875 - 890, lak. lips .2 00 12 60, sörárpa 14*50-
15 75 «l> 7 70— 8 00, lengvil Hullt 93— 1100. doointull 10 65 108). repca 25 50-28 00, korpi 7 65 8 00
i kaiapastl tissát ieriia-JscyxéM
VALUTÁK I DEVIZÁK
Angol L 27-65-77-80 Aasl 729-72-230 42 Belgitr 79-45-79 85 1 Belgrád 10-09 10-12 Ctchk. 16-86-1698 Barik 1,6 16-13656 Dánk. 152-50-15310 ! Brtaazei 7V 68 79 90 10 03 10-11 Bukarest 8-36-3-40
Dinár
Lk.ltír r 68 75-571*75 Francia I. 22-30-22 60 Hull. /29 41 230 40 Lengyel 63\'8!M>(\'20 Leu 3-36 3-40 Léva 4-12-418 Liza 2*75-30-05 Márka 136 00-136 60 Nőné* 152-50 158iO
Peseta —•--•—
Sctalll. 80-30 80 61 Ivájcl I. 1IC-40 1)0 90 •víak. IS3 10 153 70
Kopeoh. 15270 IÍ3 10 London 7772 77 80 Madrid 62-80-6180 Milano 29*90 30*00 Newyor 57090 72 50 Oexlo 15767-153 07 Pázta 22*44-72 51 Prága 16 93-16*98 Saófls 4-12-4-16 *lockh. 153 20-153-60 Varsó f3 97-64-17 Wlea 80 33 80-68 ZSrlcb 110 63 110 93
rdmogos.uk uk e,r<l<,mr, konáSMi tenskerlelmot ém
l«Wt
Mrickl lárlal
Pálls 2028VI London 25 061/s, Newyor. 51610, Brilsael 72 05, Milano 27 04Vi, MazMd 67-40, Amstezdam 207 70. Hatt. 23-07\'/i, Wien 72-62\'* Solta S-73"/i, Prá. 11-80\'A, V.raó 57 80, BaiUpott H U W<ráü 9 I2»/is. Uukaraai 1*061/1.
8erl«i vásár
falba tás 603, ciacatlan 60. Ua< -rcodB 1-24-.-26. ancien 1-20—1*22. aicde I kflsíp 1-14-1-16, kflfuiyü 1 06-1*10, l-ao .eodí Oeeg 1*16-1-18, U-od rendU oreg .-12-1-14 angol attldó 1*10—1-20, siakmria \' agyban 1-40-0-00, zsír 1*62 1 67, bu 114—164, szalonnás lólsertés 1*50-1*56.
: Dáixalil RyosU és LapUaáá Vállalat, lagykaaluia. Ndőt kiadó: Zalai Kiroly.
APRÓHIRDETÉSEK
Az spróhtritetésck dija 10 sz\'ig 50 f Il4r-, Minden további szó dl|a 8 II I. Yssár 01 Ünnepnap 10 s/í\'g 00 fillér, minden tovabbt szó díj* 8 f>I\'. Szerdán én p\'n-reken 10 sióig SO llllar, iniiiüin u<\\á bl szó dljn 8 Ilii. C mszó b tn nden vni-ia-/at b I rrilhól illo szó két sró >ak s/fli. It-Utik. Aliá.t kcrcbókuck 50o.o engedmény.
Hlrd.tóa.k a (Sl) p»g« laaaagan alul ■ Islaataiac lilnyvaUa, uámli.Si atkaHttáH .4g.H » I a r a I I « a I • a dS k
Bér.utó állomé*
talatansxám
6390
40 éves nyugdíjas, Jobbmódu nó neve 15*1, éves bizonyítvánnyal, minden házi. dologban segll, állást keres. Clm a kl adó\'sn 6496
Kstsxotiáa udvari lakás sz 0\'ázes
mcilr khelylségekkel azonnal kiadó. Sugárul 58 6382
Ib*dlCfaggan,ak farnliKhsl ésallg ll\'sználl nólruhak eladók D ák tér 4. B<82
MUhereskedésem,
here/ezésem Icaröcmonyhor megaitliilk. TcI/es kldrusMds.
Kozma Sóndor.
4S *»<■ kereskedő a lüizei, csemege és vasszakmából betársulna, esetleg mint önálló üzletvezetőt alkalmazási keret, elfogad esetleg tnc-ssol állási óvzdék melleit Clm a kiadóban. . 64<*7
Kü önbe Járatú népen buti 1 vsgy 2 személy részére utca 4. alatt.
rssatt szoba
klsdó Nádor-6469
Vlllaa, Balatonmárlstllrdfin eladó. Bővebbet 0)
Ijenes llhzeruzletöen.
6 60
Hasxnált nyomtatványt
tróképes papiron, me\'ynek egyik oldala UreB, nagjobb mennyiségben keresünk megvételre.
■•raakatf* segéd a fomr és vss szakmából, pertekt nugyar és némel, óva dék ellenében IlókUz\'et vezetését iá latja, vagy mint segéd elhelyezést keres. Clm a kiadóban. 6493
Szekeres József utca 53. sí. ilalt klasU egysiobás, konyhás lak is 6501
Libamájat veszek.
utca 23
Welszné. Msgyar 6503
Autogarage
és raktáraknak alka ntas
helyiségek Tárház-u. 10. sz. alatt a hozzátartozó — olajlárolásra fzol-cáló — betonpince és iroda bér beadó, esetleg őrök árban Is eladó. Közelebbi lelvllágosllásl nyújt:
Hoflmann Henrik, Gsányl Láttló-n. 8.
síco Te\'etnn ■ 553. szám.
Újdonság,
most jelent meg!
STANDARD
3a számú 3 -j-1 csöves villanyhálózat! készülék, hangszóróval együtt, a havi részlet 18 pengő
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sporlárunagykcreskedés rádió- és gramofon-osztálya.
Conni hangszóró 60 pengő
R gyümölcsfákat
rrosl kell letisztítani és permetezni, ha jövőre hő és féreg-mentes termé.-t akarunk.
Gyümölcsfakarbolineum
permetezésre.
Qyümölcsfakátrány
a sebhelyek bekenésére.
Enyvgyürük
stb. stb. Oyárl árban kapha\'ók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya, termény ás nóvény-védösrerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bl óság mellett. Teteton 130.
J 84
Erzsébet-téren
nagy
üzlethelyiség
\'H azonnal
olo«& bérrel átadó.
Bővebbet a kiadóban.
Fárfi és nöi
kalapok, sapkák
mirdon minőségben. Nagy raktár, szolid árak. Festünk, álalakitunk.
HQokel yelonr bn jnlíiór kalapok
Oyenes és Vida.
Varga Nándor
modemül felszerelt sa|át műhelyében legolcsóbban
moi, fest, tisztit éa plisséroz.
Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszkOzől.
Oyujióteiep: Horthy Miklós ut 8. Gyártelep: Hunyadi-u. 19.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Nyomatott > Dél zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.) -
27529/1930. sz.
Vet senytárgyalási hirdetés.
A Rozgonyi-utcai tornaterem kőműves stb. tatarozási munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatok a feltételekben megadott címzéssel 1930. évi december hó 10-én déli M óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába nyújtandók be.
Ugyanitt a kiírási müveletel hétköznapokon d. e. 10—12 óra közölt megtekinteni és beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1930. évi december hó 4-én.
Polgármester.
70. évfolyam 279. szám
Nagykanizsa, 1980 december 7 vasárnap
Ara 16 HUér
ZALAI HIZLffly
SuikeulMn: nappal Sugár ul 2., áljel Pdirt 5.
Kl«<klhlv«ul: Póur 5. uám. Keuthclyl flókkladóhlvalíl; Kouulh-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Bi
EMflxalM ári: • p*a|4 M m*
Hamis cégér
A népbolondllás, a nemzetietlen izgalmak .konjunklurája" 1919 augusztusában megszűnt Magyar országon. Ugy hillük, mindörökre. Az ország és vele együll az egész nép olyan szörnyű árt lizelelt azérl, hogy a háborús vérveszteség okozta lelhargiíjában egy pillanatra elvesz-lelte nagyszerű magyar Józanságát, hogy a jelek szerinl Inmunlssá váll minden Izgatás, népbolondltás Iráni És rettenetes kiábrándulása csömörében undorral fordult el a; októl, akik reá appellálva, az ö Üdvét han-gozlalva .a nép nevében és érdekében" Játszották el önérdeküket hajszoló politikai Játékaikat.
Ebből a csömörböl, ebből a mindentől ulálkodó és önbizalmat veszteit tespedésből mentette kl a magyar népet Bethlen István gróf, visz-szaadva neki hilél, JövöJébe és a maga erejébe vetett bizalmát, nemzeti Idealizmusát. A népbolonditó álprófélák pedig egyszeriben elnémultak. Erezték, hogy az 6 Idejük lejárt, hogy elvesztenék a bolondltás alanyéi, a népei, amely átlátott go nősz politikájukon és megpillantotta a népboldoglló báránybőr alatt a néppuszliló farkas), a maga leplezetlen csupaszságában.
A nép újjáéledt öszlönévcl a sok hamis prótéla ulán igaz, saját véréből való prófétát válaszioll a megboldogult nagyatádi Szabó István személyében s ez a lángeszű magyar kisgazdavezér Bethlen zászlaja alá vezette a megint egységessé leli gazdanépei, mert Ulla, hogy az csak ez alatl a zászló alnlt boldogulhal és vívhatja ki céljait. És most Nagyatádi nevét akasztja oda hamis cégérül egy, a legkülönbözőbb, gyanús elemekből ö86zeverődö.l é6 horná lyos, önéidekü célokai kereső ptrl, azl a nevet, amely a népazerelet fogalma. Nagyaládi nevének varázsával akarnak polykál fogni a zavarosban halászék. A halott Nagyaládll akarják kijátszani Bethlen István ellen, akinek pedig éppen ez a nagy aládl Szabó l-tván volt a leghívebb és legkitűnőbb munkatársa. Himis cégér kell a népámlló, ve>érségre, hatalomra áhilozó uraknak. É\'ljük eil lói, hiszen Igazán nem lehet lölük kívánni, hogy a saját diszkreditált cégérük alatl nyissák meg u| polili kai üzletüket, amelybe még véletlenül se lévedne be egyetlen magyar gazda sem, ha olyan eszméket hirdetne, mint oklóbrizmus, szocializmus, kommunizmus.
De mi az oka annak, hogv a le-vllézleltek több mini tiz évi hallgatás ulán most megint nekibátorodtak és paraszlködmönbe bu|va folytatni merészelik kisded játékaikat ott. ahol 1918-ban az ország fehuduló parancsszavára kényszerűségből abba hagyták? Az egész világra kihaló gazdasági válság „kedvező alkalmát"
akarják ezek a lelkiismeretlen politikai kalandorok kihasználni. A világválság kapóra |öft nekik: (alán a gondoktól megpróbált gazdalelkekbe újra be lehel lopni az elégedetlenség, a defetlzmus mérgét Az egész világ összeszorított fogakkal kü\'d a gazdasági válsággal, az egész világsajtó úgyszólván csak ezzel a súlyos világproblémával foglalkozik, a világ minden szakférfia és politikusa ennek a megoldásán fáradozik és ők mégis azl üvöllik: dehogy is van világgazdasági válság, mindenült fenékig le|fel, csak épen nálunk nyomj t a gazdákat gond és bánat, meri hát ez a kormány .... csak ö az oka mindennek.
Meg kell már egyszer mondanunk nylllan és félreérlhetetlenül: egyetlen mezőgazdasági őstermelésből élő ál-
lam sincs, amely annyit lelt volna a mezőgazdák megsegitése érdekében, mint a magyar állani Hol kapnak a gazdák boletlát, termelési segély! másull, mint Magyarországon?
De van egy nagy különbség köztünk és a külföld közölt. Kü\'földön nem próbál az ellenzék hazug beállítással politikai tökéi kovácsolni a gazdasági krízisből, hanem lámojzalja a kormányt a krízis leküzdésében, meri mindenek előli az ország ügyét tekinti. A legutóbbi időben mutatkozó forradalmosilásl kisérlelek tény-ferdilő hc-llilásaikkal, himis cégér alaltl harcukkal, nem lekln\'helök po-lilikai küzdelmeknek. Ezeket a kísérleteket, ha bármi meddőknek látszanak Is, erélyes kézzel el kell fojtani — nem a kormány, hanem a nemzet érdekében. Elég voll ezekből a gyá-
szos kísérletekből és még gyászosabb tapasztalatokból egyszer. Nem tűrhetjük, hogy egyéni ambiclók kielégítése végett széthúzással gyöngítsék meg a népet; ma összetartásra, megértésre, egymás Irán I bizalomra es mindeneknek a hazallul érzésben való összetalálkozására van szükség : erősödésre, fokról-fokra, évről-évre. És ha akár élőszó, akár nyomtatolt belü a népboldogitás örve alatl megint megpróbálja itt megbolygatni a magyar lelkek nehezen visszaszerzett nyugalmát, ugy meg kell akadályozni minden államhatalmi eszközzel, hogy ezek a mérgezett szavak és betűk a fülekbe és a szemek elé kerülhessenek önvédelmi harc ez: a magyar állam, a magyar nemzet önvédelmi ha c r a defrdzmus, a népbolondltás ellen.

Lelepie&íék a csef) xsoldban álló magyar sxociálisiáKat
Megdöbbentő levelek a csehek pénzeléséről — Miből tellet a Conil-utcal aglláclóra
Garami és a csefi sxociállsta vexér levélváltása elárulja ax anyagi össxeköiieiési és annak fiáiíerét
lludapeet, december « Hetek óla hangozla\'ják a politikai életben és a sajtóban, hogy
a magyarországi szociáldemokrata párt pénzt kap Idegen államból.
Pontosabban: a trianoni sirgödör felelt károgó varjaktól, a cseh szociáldemokratáktól. Ezekre a vádakra a szociáldemokrata párt sokáig hallgató!!, ami méginkább megerősítette a híreket. Végre megszólalt a szo ciáldeinokralák lapja s viccelődve azt mondla, hogy bizony jó volna, ha megkapná ama summákat, dc fájdalom, nem kapják meg...
Ma reggel az egyik lap, a Ma gyarság, fakszlmilés kvelekel közöl annak bizonyságául, hogy „rendszeres zsoldot tizet az egyik cseh kormánypárt a magyarországi szocialistáknak."
A lap fakszimilés levei közül kettő arról beszél, hogy
Garami Ernő 10.000 cseh koronát kér Prágából, mert rosszul áll a magyar szociáldemokraták kasszája. (Ugylálszik nem elég az összeharácsolI párttagsági dijí) A másik levélben Soukup elvtárs, a cseh szocialisták vezére jelenti Gara-mlnak, hogy egy Lakatos nevű elvtársnak kifizették a 10 000 cseh koronát. Egy harmadik levélben Garami a „Népszava" felvidéki lerjeszlését kéri,
mer! ott mindinkább csökken a példányszám. A levélváltásokból kitűnik, hogy
az Ottó puccshlreka Contl-utcal boszorkány konyhában főttek
a Contl-uica rendszeres pénzbeli támogatást ltap a cseö szocialistáktól és a GaramI által kért 10.000 cse§ koronát ls a megállapodás értelmében /áró pénzre előlegül leérték.
és ellenszolgáltatásképen a cseh zsoldéri kerültek Prágába.
Legmegdöbbentőbb része a leveleknek, hogy világosan megírják, hogy
Politikai körökben óilási konsler-náció! kelteit a magyar siocialislák anyagi össreköllelése a cseh szociáldemokrata párltal. A polgári pártok képviselői, meg a baloldallak Is, nagy Izgalommal tárgyalták a dolgot. Bár sokan tudtak a kapcsolat létezéséről, az anyagi vonatkozású híreknek még sem merlek hitelt adni. A valóság tehát mos! az, ami kiderüli, hogy
a szocláldemokrata-párt a esed kormánypárt zsold/ában áll.
Megállapítható tehát, hogy hol van annak a rémhiráradatnak a forrása, amely állandóan nyugtalanítja nem csak a magyar társadalmat, hanem állandó léniát szolgáltat a külföldi lapuknak Is. Garami Ernőtől indult ki például az Olló puccs híre is és azt a csehországi szociáldemokraták készségesen átvették és terjesztették. A kérdés hetekig foglalkoztatta nemcsak Európa, hanem tíz egész világ sajtóját is.
Jön a retorziót
Hudapeat, december 6 Scitovszky Béla belügyminiszter kijelentelte, hogy ha tényleg bebizonyosodik, hogy a magyarországi szociál demokratapárt pénzbeli támogatási kap a csehszlovák szociáldemokrata párttól, akkor a közvélemény nyugodt lehel, hogy a kormány megteszi a kellő intézkedéseket. *
A belügyminiszter kijelenlése megnyugtatja a magyar társadalma!, mely mos! már várja azl az erélyes kezet, mely lesújt a vörös kalapácsos emberre.
Barthon elfogadta a kormányalakítási megbízatást
Pária, december fi (Éjszakai rádiójelentés) Barthou ma bejelentette a köztársaság elnökének, hogy a kormányalakítási megbízatást elfogadja.
zalai közlöny
»
60 év
Khkamzsa polgárságának ma kiemelkedő, Igazi Örömünnepe raa. A Polgári Olvasókör hal van érts fenn-á lásdnak Miamit ttli meg magyr telkekből fakadó lelkesedéssel és ebben az ünnepélyes hungukilbcn maga mellé hívja a város, az egész megye közönségéi, hogy osztozzanak vek az örömben
Halvan esztendő nogy idő még egy nemzet értében /\'-. De még milyen nagy idó egy egyesület sorsában
Hatvan esztendeig őrlálló vára lenni a magyarságnak, a népies kuliurának olyan teljesítmény, amefy felett nem lehet észrevétlenül elsuhanni.
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör egyike az ország legrégibb ilynemű intézményeinek. Falai közölt rgy lisztes emberöltőt kitevő időn ál a magyarság célkitűzéseit hajtotta végre. Nevette az embereket a magyar szó, magyar betű erejére! és ebben a munkában évtizedek során o.\'yan érdemeket szerzett, melyek előtt Nagykanizsa város közönsége meghatva áll meg és a mai örömünnepen igaz sziwel tekint fel a hajlékra: a Kiskanizsai Polgári Olvasókör nagyszerű otthonára.
E lap hasábjain olvashatta a közönség, hogy milyen egyszerű keretek közöli indult útjára az Olvasókör hat évtizeddel ezelőtt. Zsuppos-ház, bútorozott szoba, szerény kez det és nagyszerű folytatások jelzik a hatvan év utjá\'.
De amit nem fejez ki az épület, amiről nem szólhat a titkári jelentés, a magyar föld népének nevelése hat évtizeden ál, olyan hatalmas eredményt jeleni, amit különösképen kell méltányolni és becsülni.
Kiskanizsa éleiében, ehősorban abban az Időben, mikor még nem volt közigazgatásilag Nagykanizsához kapcsolva, a lüktető szivet, a gondolkozó agyat jelentette az Ol vasókör Minden szép, nemes kuliurát terjesztő gondolatnak bölcsője és éltetője volt a kör Nehéz időkben az elfáradt, elfásult lelkek üdilő oázist találtak benne és falai között mini a viharban a magasan fekvő sziklára, ugy menekültek és ápolták ott a legtisztább magyar érzést a jó polgárok.
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör, mely ma jubilál, a nemzeti gondolat-
Hit és tudomány
Irta: K. Piculy László 3
Erről a teóriában nem esik sró, pedig önmagától adódó kéidés. önkéntelenül ezeknél az elméleteknél egy olyan épiiész {ut eszembe, aki monumentális épületet akar emelni, de az építmény alá nem rak fundamentumot. Vagy az az egyén, aki meg akarja állapítani, hogy egy hosszú Isnc hány szemből áll, de ennek megállapításánál az olvasást nem legelőiről kezdi, hanem valamelyik közbenső szemncl s igy po-zítiv eredményhez nem juthat, az anyag keletkezése pedig, mint észszel megmagyarázhatatlan és föl-foghatlan, kikapcsolódik.
Tegyük föl, hogy elfogadom nagy általánosságban a föld kialakulási rend-zerének hipotézisét, mégis szükségét érzem, hogy ennek az elméletnek eléje keiü\'|ek és gondolkodjam az Csanyag, vagy őssejt előtti alakulatokról és állapotokról. Ez a gondolat a teremtés litkának sem miből valaminek a keletkezési kérdése elé állit Ennél a kérdésnél sietek a tiszteli olvasóim előtt, nehogy azt hihessék felőlem, hogy az adandó feleletlel a teremtés isteni titkát leplezeni le, kijelenteni, hogy
nok mindenkor megdönthetetlen vára volt Azok, kiknek a hosszú 60 éven át, a jelenkort is számítva, kezében vott a kör irány\'dása, mindig tisztában voünk azzal, hogy minden ilyen kör, mely a magyar tömegek lelké nek ád kulturális otthont, csak a magyar nemzeti színekkel tapétázhatja falait, csak a legtisztább emberi becsület és legszentebb vallásos-
Nagykanízsa. december U Előző számainkban már bővebben foglalkoztunk azzal a mozgalommal, amit a nagykanizsai kereskedők megindítottak a boltbérek leszállítása érdekéber. Ma délben héttagú küldöttség kereste fel ebben az ügyben dr. Krátky István polgármestert. A küldöttségben képviselve volt az OMKE, a Faszerkereskedők Egyesülete és az Ipartestület.
ez elöltem is titok.
Az eget tehát nem ostromlom meg, mert véges eszemet a romlásba döntené s föl morzsolná a kezdelnél-küliség és végtelenség emberileg át-foghatatlan fogalma. Különben, még ha tudnám, se mondanám meg, meri hátha egyben másban az általános felfogással ellentétbe jutnék, amiért esetleg megköveztetném, pedig én ugy erkölcsileg, mint fizikailag még élni akarok. Élni Istenbe veteti hittel, ember és minden teremtménye iránti szeretetben és a a rögtől elszakító, fölemelő gondolatokban. Mégis szükségét érzem annak, hogy én is ne az ősanyag gáz-és gőzgömbbé egyesülésénél kezdjem, hanem ahol és ahogyan ezen anyagok teremtődtek, keletkeztek, létrejöttek és a mai állapotukra kifejlődtek : a Teremtőnél és a Te remtö örök törvényeinél.
Végtelen időkön ál hordozá az Alkotó az Akaralot, hogy legyen világ, a világon pedig mirriád élei, mignem az Akarat tnogsiüle ar. Anyagot s ebben az Anyagban szelleme lelt az : Élei. Ebben a hármas egyesülés "valóhoz jutott A kezdet-nélküli Szellem lélrchivá az anyagvilágol, hogy benne a Teremtő és teremtmény nyerjen örök kapcsolatot.
ság jegyében nevelheti polgárait.
Ezeket az elismerő szavakat a legjobb kívánságokkal adjuk annak a körnek, mely Kiskanizsa polgárságá nak legkedvesebb hajléka Ugy lát juk, jó utón haladnak, kívánjuk, hogy továbbra is ezen ulon járva, az egyszerűbb nép lelkének művelésével szolgálják a magyar feltámadás ügyét, melyért minden magyar imádkozik.
Friedenlhal László, a Füszerkercs-kedök Egyesületének elnöke arra kérte a polgármestert, hogy
elsőnek a város, mint háztulajdonos és bérbeadó szállítsa le legalább 10 százalékkal a boltbéreket,
ami jó hatással lenne a többi háztulajdonosokra. Utalt O\'aszország példájára, ahol a drágaság letörésé! a lakbér és boltbérek 1 szállításával
Csodás párosulás, amelyben az Élettel az anyag szerviséget, érzékiséget, öntudatot nyerve, értelemhez jutott. Igy a szellemblrodalom benépesüli és a végtelen dimenzióval betöltetett, hogy térhez s időtlen idők mértékéhez kötve kezd|e meg a végtelenben pályafutását. E gondolat szerint kezdetben a mai mak-rokozmosz, amikor az Alkoló egyetlen szavával „legyen" valórahivta mikrokozmosz voll. Egy parány, egy miniatűr világegység, amiből isteni akarattól nyert Idő 8 beléhelyezett tulajdonságok szerint fejlődött kl a inai állapotára az egész Univerzum-világegyetem. Eszerint a mikrokozmosz és a makrokozmosz közölt, másszóval a kezdetben létrehívott világ és a mai közölt csak dimenzió, méret és időbeli különbség van. Lényegében azonban egy és ugyanaz. *
Ezzel a felfogásommal, mint eddig, ma már nem állok egyedül. Tőlem függetlenül, de mégis későbbi időben jutott el ide Nlels Bohé dán tudós, aki és vele számos kövelöi vallják, hogy a sejt és a makrokozmosz közölt sincsen különbség. Eszerint egy ulon j imánk. Az eltérés közöltünk csupán abban I van, hogy miként a legtöbb tudós,
________1930 december 7_
kezdték meg.
Dr Krátky Islván polgármester válaszában kijeiente\'.te, hogy koncé-dálja a kérelmet, azonban utal a pénzügyi bizottság egyik ülésére, slul ellenkezőleg, éppen a boltbérek felemelését kérték a városi bérházakba.
Vannak oijran bérlők a városi bérházakban, ahol tem igen lehet szó bérleszáililás ól, olyan al?csony boltbért fizetnek. Tehát legfeljebb a boltbéreknek arányba hozataláról lehetne szó. Nem zárkózik el azonban az elöl, hogy egyedenként megvizsgálja a boltbéreket és ennek alapján teszi meg javaslatát a pénzügyi bizottságnak, Illetve a képviselőtestületnek.
Azt tartja, hogy a drágaságot le kell törni. De ilt van a közmüve.\': dijainak áthárítása a városi bérlőkre. Ami költségvetési tétel. A kereskedők (váiosi házak bérlői) ennél a kérdésnél is azt mondották, hogy nem vállalhatják az áthárítást.
Samu Lajos Ipartestületi alelnök általános és elvi szempontból ismertette a kérdést. Utalt
a főispán legutóbb tett kijelentésére : „Tessék az árakat leszállítani f Támogatni kívánjuk a kormányzatot ebben a kérdésben — hangsúlyozta. Majd rámutatott az árak dlsazparí-tására, arra, hogy a közterhek mellett a boltbérek olyan tényező, amely nagyban akadályozza a drágaság frontjának áttörését.
Dr. Krátky István polgármester kifejtette válaszában, hogy általános elvi szempontból osztja Samu Lajos felfogását. A drágaság letörés1 folyamatának meg kell Indulnia. Hangsúlyozta azonban azt Is, hogy a háztulajdonosok is nagyon megvannak terhelve.
Ali az a szabály, a fogyasztáshoz kell alkalmazkodnia a termelésnek, mert különben még nagyobb lesz a
ugy Nie<s Bohr is csak a reáliánál kezdi és annál végezi. Végezi pedig azért, mert fél, hogy élőbbről Indulva ki a tudományos felfogással és önmagával ellentétbe ju\'.
Miként előbbre emlitém, ahol a górcső a látásnak és az érzékelésnek határt szab, olt a tudomány bevégzi visszamenő munkáját és a tagadás szintiére helyezkedik. Érzi röghözkölöttségét és az ősagyagon lul nem kutat, mert fél, hogy konlra-verzitásba kerül, ahol a kátyúba jutott tagadás szelleme az annyiszor mellőzött Alkotó szellemébe kapcsolódnék bele. Szárnyszegett önhittség tartja vUsza, ez a nagykerékkötő, amely a hipotézisek tömkelegének a keréknyomát |árja, mignem végeredményben befutnak a tudás zug-ulcájába, ahol megtorpan a tudomány és törekvésében az öszvér meddőségire talál.
(Folyt köv.)
TRETORN
HÓCIPŐ világhirO
70-ik karácsonyi vásár!
Ujabb tétel áru kerül olcsón eladásra
SINGER
divatáruházóban.
Tekintse meg kirakatainkat I
Kereskedik deputáddja járt a polgármesternél a boltbérek leszállítása ügyében
zalai közlöny
Legalkalmasabb karácsonyi ajándék:
STELLA kStS-szOvfigyár gyártmányai mélyen leszállított gyári áron alul lesznek elárusítva,
amíg a készlet tarl
Erzsébet-tér 17., Armutti féle házban.
• Gyermek pulloverok, mellények P B-50-IŐI Női mellények, pulloverek ... P 3-50 , Férfi mellények,pullover.....P 3*80 „
Harminc napszámos ásott a hárshágyi asszony és gyermeke csontjai után,
de a laiazoriotabb kutatás sem vezetett eredményre
Megírtuk, liugy Fáth József so-inogyhárságyi vendéglőst azzal vádolták hogy kedvesét és annak gyermekét megölte és a hulldkat eldsla. A csendőrség a vendéglőst elfogta és bekísérte az ügyészségre. A vizsgálóbíró szabadldbra helyezte a vendéglőst, miután a csendőrség nem tudóit ellene kunkrét adatokat pro-
dukálni. A csendőrség most harminc napszámost fogadott, akik Somogy-hárságyon és környékén ásatásokat végeznek, hogy megtalálják az asz-szony és gyermeke elásott hulláját, ha csakugyan ^történt gyilkosság. Egyelőre az a. \'helyzet, hogy csak a véletlen s glthet a nyomozás mai eredménytelenségén.
Szakadékba esett, belefulladt a homokba
Egy vasutas halálos tragédiája
1980. december 7.
munkanélküliség és gazdasági válság. Az
általános boltbérleszállltásra vonatkozó kívánságot
a legnagyobb készséggel fogja a háztulajdonosoknak tolmácsolni. Megígérte, hogy mindent megtesz, hogy ez a kérelem kielégi ő megoldáshoz jusson.
Ezután hozzászóllak még a kérdéshez ///rscA/er Ferenc, Vdgó Endre, Mlltényl Qyula, Stnger Sándor és Vékdssy Károly.
A küldötiség megnyugodva lávo-zott a polgármestertől.
A kormányzó névnapja
Nagykanizsa, decomber (J Magyarország kormányzójának, vitéz nagybányai Horthy Miklósnak névnapját az egész ország ünnepelte. Bensőséges, mély hódolattal történelmi horizontra magasodó alakja iránt és a magyar nép rendeltetésé ben hivő lélek alázatos hálájával az Isten előtt, aki ezt a kivételes nagy embert adta népének kivételes megpróbáltatásai idejére
A kormányzó fenkölt egyéniségének gyönyörű gesztusa volt, mikor a nagy ünneplés elöl kl\'ért Budapesten épen az Idén, amikor tizedik névünnepín hódol előtte az ország és köszöni! személyébín az uj hon-alapitól Az ország természetesen mégis ünnepelt. Ünnepelt külső fény és pompi helyett a szivek szeretetének máglyatüze körül, hittel Benne
és Imádsággal Érte.
*
A kormányzó nevenapja alkalmából Nagykanizsa város zászlódiszt öltött. A plébániatemplomban hivatalos Istentisztelet voll, amelyen az összes polgári és katonai hatóságok, testületek és egyesületek részt veitek. Az istentiszteletet P. Deák Szulpic plébános tartotta. A temp\'om ebből az alkalomból zsúfolásig megtelt ájtatos közönséggel. Mise végén fel hangzott a Himnusz, melynek akkord jaival véget ért a lélekemelő egyházi aktus.
Ugyancsak istentisztelet volt az evangélikus templomban, ahol színién részt vettek a hatóságok és testületek. Itt Horváth Olivér lelkész mondott Imát és tartott IstentlszteU (el. *
Horthy Miklós kormányzó név-Unnepét a nagykanizsai járás közönsége is nagy lelkesedéssel ünnep.\'lte meg. Szombaton délelőtt 8—9-10 órakor a nagykanizsai járás valamennyi községében hivatalos ünnepi istentiszteletek voltak, melyeken a községek jegyzői, az elöljáróság, a tanteslület, az iskolák gyermekei és nagyszámú közönség vett részt
— A háborús emlékérmek ma,
vasárnapra tervezett kiosztását egyelőre elhalasztották, mert Molnár Dezső ny. altábornagy betegsége miatt nem tud Nagykanizsára jönni. Az Igazolványokat ez természetesen nem érinii. Aki még nem vette át, ma délután a Korona éttermében 4 és 5 óra között átveheti,
Nagykanizsa, december ti A somogymegyel Kisberki község ben halállal végződő szerencsétlenség érte Ifland János nyugalmazott vasulast. A vasutas éjnek idején hazafelé larlotl és nem vette észre az előtte levő szakadékot, melybe
belezuhant. A szerencsétlen ember egy nagy halom homokba esett és az eséstől szédülten ugylátszik annyi ereje sem volt, hogy kiszabadítsa magát. Olt fulladt meg. Az ügyészség, miután bűncselekmény nem forog fenn, kiadta a temetési engedélyt.
É
! ■ i ■ ■
Standardba
3+1 C/ÖVE^ I HÁLÓZATI - RÁDIÓ !
Áll a vásár!
*
Tegnap jött a Mlkálás, ma reggelig tart a program a nőegylet! vásáron
Nagykanizsa, december 6
A gyermekeké volt az első délután a Keresztény Jótékony Nőegylet szombaton déluláu megnyílt karácsonyi vásárán. Kedves, szép gondol I: — a gyermekeink örömén át nyújtani segítséget azoknak a gyermekeknek, száznak és száznak, kikel hideg szobában dideregve, terítetlen asztalnál, rongyosan, b*le-gen, nyomorultan falJt a Mikulás apó.
Élénk, tzépen sikerült volt a Mikulás-vásár. Egy-kettőre klürUlt a Mikulás sátor és volt dolga a Mikulás bácsinak (Vécsey Barnabásné), a krampusznak (Sdilchtanz), meg a kis angyal seregnek, akik sürögve-forogva osztogatták kl az apróságok, de közben nagyok számára is a mikulási ajándékokat. Krdtky Tibi, Lukács Miklós ügyes, bátor szavalataikért bizonyára a Mikulás-inas puttonyából is megkapták az elismerést.
Az Ivó kellemes különtermében vidám Jazz-band csinálta a hangu-lalol. Vasárnap Itt egész nap lehet
ttneolni.
A bülf nek, sörözőnek máris volt kelele, vasárnap azonban itt lesz a legnagyobb oslrom. Délelőtt 10-kor kezdődőit ugyanis a sörözés és virslizés. Fél 12-kor matiné lesz, katonazenével. Kiemelkedő száma lesz ennek Farkasovszky Terike tánclanárnő szóló-táncai, aki különben a délutáni műsoron Is táncot, az ivóban
A baba-szépségverseny dij kiosztása fél 6 kor, az állat-sorsolás (eleven farm a vásár (eremben 11) fél 8 kor. A vacsorál a gazdag bOlfé fogja szolgáltatni, utána pedig tánc záróráig.
A terem ezldén is ujat nyújt dekorációban Dobrovits Milán ízlése és odaadó munkássága fényes, pompa*
Megkezdtük
rendkivllli leszállított árakkal
Minden vevőnknek, aki december hó 1 -tői 24-ig akár egyszerre, AB f) erejéig készpénzért akár részletekben Wr vásárol, karácsonyi
ajándékul tetszés szerint: I pár selyemharisnyát, vagy 1 nyakkendőt vagy 1 selyemsált adunk
Perlsz és Beck
divatáruháza a „Hattyúhoz"
Centrál szállóval szemben.
Nagy választékban kaphatók:
férfi, női és gyermek női és férfi bőröndök,
kötött-áruk, fehérnemfiek, retiktllök,
harisnyák, gallérok. ernyők
keszlyük, nyakkendők, _ \'
selyem- és gyapjú- gyermekdolgok, egyenruházati
sálok rövidáruk cikkek
Oroazkák már P 9-30-tól.
2ALAI KOzLÖNV
1&* december 1.
vásárit rié varázsolta a Polgári Egylet nagytermét. Öröm körülnézni a ragyogó, sxép sátrak során és — a ragyogó szép hadseregen, amely a szépnem minden bájával Igyekszik pénzre váltani a sálrak tartalmát, nyomorenyhltésre a vidám szórakozást.
No, Qála Mennek,
az a Mussolini csak fefén találja a szögel Itt van most Is a házbérrel. Egy kicsit magas volt ugyaniba házbér Olaszországban. Már majd nem olyan magas volt, mint amilyen nem túlságosan alacsony nálunk fAzért fejezem ki mogamat Ilyen választékosan, nehogy a házigazdák megharagudjanak.) Mit tett Mussolini ? Arra a szegre, amit, minI mondám, a fején talált, felakasztotta a háztulajdonosok sérthetetlenségének elvét és — leszállította a házbéreket. Még n fOld is megindult Olaszországban és párezer ház Inkább összedűlt, de nem udta be a derekát Mussolininek (aki persze a mindennapos földindulások ellenére sem érzi, hogy meg ingolt volna a lalaj a láb.i átall) A magyarországi háztulajdonosok üdvözli táviratot kfíldlek Mussolininek, minden magyar házi gazda titkos Ideáljának. A lávlral így száll:
,Sok százezer magyar háziga:da nevében örömmel ragadjuk meg az alkalmai, hogy hálál adjunk az Égnek, amlérl Olaszországnak adta Exceilencládal (És nem Magyarországnak... De ezt már persze nem írták bele) Boldogan véltük tudomásul, hogy olasz bajtársaink zsebelt nem kímélve, a házbéreket leépíteni méltóztatott Excellenciádnak ez egy tollvonásában került. Ml, magyar háztulajdonosok teljes szívvel, lélekkel csatlakozunk a leszállításhoz. — hn nekünk sem fog többe kerülni Ej ja... ej Ja... alajkumI Magyar háztulajdonosok "
A magyar lakók Is nagy szimpátiával rohantak a táviróhlvatalba és drótra tették Mussolininek u következő telegrammot:
.Ducei Az olaszországi házbér leszállítás nekünk egy olyan nekóme, amlérl fogadja a magyar lakók millióinak forró köszöntését. Drótválasz fizetve: — -a magyar mar háért cserébe nem kaphatnánk-e
vagonlétetben olasz háziurakat ab Róma ?"
Mlg ezek a táviratok hinundher röpködnek, azalatt Idehaza Is megtörtént már a Duct-l gesztus: — meghozták a sorsdöntő határozatot, hogy t. i. valamit határozni kell a házbérek dolgában
Eszembe jut a tisztviselők fizetésemelése nemrégiben. Hetekig lilla-kozott, ágált, nyilatkozott ellene és mellette az egész magyar közvélemény. Mígnem megérkeztek a hirek: Dél Nigériában, meg tu-domisénhol, talán Burkus országban, leszállítják a tisztviselőfizetéseket. És mi lett a vége ezek nek a híreknek ? A tisztviselők hálafeliratban köszönték meg. hogy nem szállították le a fizetésüket.
Félek, így lesz a házbérrel is. A végén majd örülünk, hogy nem emelték fel.
Akkor azonban mi fogunk majd táviratot kapni Rimából, eképen: .Mussolini csak letört házbér védjeggyel valódi. Stop. Esetleg letört háztulajdonossal. Stop. Minden egyéb gyenge utánzat. Stop."
(?)
Az
egyiptomi szembetegség
Dr. Csák Károly országsyü\'ési képviselő urnák a Zalai Közlöny legnapl számában lenli címmel megjelent értekezésiben azt az eszmdt veti lel, vájjon nem volna e lehetséges a falusi tanítókat és tanítónőket a trachomás betegek kezelésére ki képezni.
Erre vonatkozólag röviden csak annyit akarok megjegyezni, hogy a trachoma elleni küzdelmet ellenőrzési körzetemben már 2 év óla ezen az utón folytatom, amennyiben a népjóléti es munkaügyi minisztérium javaslatomra Kollátszegre már ki is küldött egy kiképzett trachoma-ke-zelőnöt, 6 kiképzett kezelő, illetve kezelőnő rövidesen megkezdi működésit, négynek az ezirányu kiképzése pedig folyamatban van s igy minden nehezen megközelíthető községben még e tél folyamán egy kiképzett tanító, tanítónő, leventeoktató vagy azok hiányában más, arra alkalmas egyén fogja orvosi felügye let alalt a trachoma betegeket a hely színén kezelni.
Dr. Schiller Vilmos trachoma tlltnörxö orvos nyűg dUaml sumkörhúzi igazgató JSorvos.
(Éjszakai rtUMJtknlis) A B.l.or-olo-■ tel hUiat ■•!• 10 Srak rr Ja-\'entt i EgyatArfl lAny.g.a váltósát még nem vArhatA.
Olcsóság! I
Olcsóság!
Megkezdődő// a nagy Karácsonyi vásár
Ármuth Sándor és Fia
Üzletében Föut 8. szám, Bazár udvar.
Játékokban meglepő választék.
96 filléres cikkekben külön osztály.
Képkeretezés, cipő, ajándéktárgyak, gyermekkocsikban stb. | nagy választék.
Az általános gazdasági helyzetre való tekintettel elhatároztuk, hogy az uj évadra
áruink -fogyasztói árát.
tékát azt az árat. amelyen a kereskedő a közvetlen fogyasztót kiszolgálja, lényegesen leszállítjuk.
AZ UJ ÁRAK A KŐVETKEZŐK >
Parirette.............. P 3.SO méterenként
Goldona............................P 5.— „
Golde chine............P
Crepe Paatoralc................P 3.3O
Mousaelinc Amourette .. P €.20
Crepe Germaine........P 8.00
A
Goldherger-Bemherg cikkek aulorizált eladási helyei jogosultak az uj eladást árakat már moat gyakorolni.
Fentieknél olc«ct»1> Árak
ktz&fola^ ftz elmuh évadfól vÍMzamaMÜi maradekek ra vonaikozkaínak
GOLDBERGKR SÁM. F. ÉS FIAI R.,T.
Megfőtt a forró vízben egy gyermek
Nagykanizsa, december 6 Néhány nappal jelentettük, hogy Kökényesmlndszent zalai községben egy gyermek a forró vízzel tele lábasba esett és a játékból — temetés lett Ma a szomorú esel somogyi pindant-járól kell beszámolnunk. Somogyapáli községben Kuli Fe-
renc földmives kis fiacskája a konyhában egy forró viz \'el telt edénybe esett. A gyermek olyan súlyosan összeégeti, hogy korházba szállítása után kevéssel belehalt sérüléseibe. A nyomozás megindult, inlulln gondatlanság esete forog fenn.
Tisztelt vevőim szives tudomására adom, hogy
üzletemet
Fő-ut és Oaengery-ut tarokra (volt Bartha Miksa-féle helyiségbe) helyeztem ét. Kérem a vevőim további szives támogatását, maradtam
teljes tisztelettel
Szomolényi Gyula.
Ca.ngary-iat 7
SEGÉLYEGYLET SZÖVETKEZET Alapíttatott lati-ben. Tstslea »»7.
ÉRTESÍTÉS.
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
IB3I. január hó l-én nyitja meg
70. évtérsillatát.
Egy üzletrész után hetenhint I pengő fizetendő.
A könyv 4 évre szál, de kivlnatra minden év végén felszámolható, mely esetben az addig b fizetett töke, kamattal együtt folyósitlatik.
KfiloeSnüket adunk kezességre, jelzálogra v gy értékpapírra A tartozás heti vagy havi befizetésekkel törlesztendő.
Uj kSnyveoakék a szövetkezet helyiségében (Csengery-ut 7. dr. R-ipoch filc hiz) minden nap kaphalók.
iom Az igazgatóság-
193J. december 7.
■......
zalai közlöny
s
5
f£arácsonyi bevásárlás a legkedvesebb teendők közé tartozik, mégis a megfejelő ajándók kiválasztása sokszor milyen nehózl
Jötfön áruffástunkba és nagyvárosi mintára vételkényszar nélkül tekints* meg raktárunkat, ml készséggel adunk tanácsot és olyan ajándékot vásárolhat kedveseinek, mely biztosan Arömet szerez: praktikus, ízléses, olcsó.
Jöttön árulásunkba, figyelmes gondos kiszolgálást fog találni, karácsonyi meglepetésnek szánt ajándékát ízléses dobozba csomagoljuk, helyben és vidékre díjmentesen házhoz szállítjuk. Vidéki vevélnk csomagjait (a másutt vásároltat Is) készséggel díjmentesen az állomáshoz küldjük
Jöttön árulásunkba, kellemes hatást fog
önre tenni, hogy a viszonyokkal lépést tartva, leszállítottuk árainkat.
C}lcsó sscaboít áraink megkímélik vevőinket az alkudozás kellemetlenségeitől és ön is tapasztalja, amit már egész Zalamegye tud:
Sc&Uíx alkudoii vevői 0elyeit.
or vn
árufpíist, a legfőbb
minőségeit títru&ásza.
Olcsó árainkat mindenki ismeri, ezért árakat már nem is kell hirdetnünk I
ZALAI KÓZLÖNY
littO. december 7.
SHLUHTORFORRRS a oese, hólyag, reuma gyógyuize
IhSatw illalsi ■
IMt. In>lb»l •
legjelelent — „lagyar-ország"
az első, egész Magyarországot részletesen és mindenre kiterjedő alapossággal Ismertető mtl
A Lloyd utikönyvek kiltlnő sorozatának legu|abb Impozáns kötete Jelent meg: „Magyarországamely közel 600 oldalon, 415 pompás képpel, 24 — közte 8 töhbszinU — gyönyörű mümelléklellel és 17 kiltlnő térképpel ponlos kereszlmetszé-sél adja az országnak.
Csak e kötet átolvasása után láthatjuk, mennyi rendkivOll értékes kinccsel, műemlékkel büszkélkedhet Magyarország. Sorra vonul fel, szinte filmszerűen, temek illusztrációkkal és térképpel tarkítva Budapest és környéke, a vidéki városok, a nsgy Alföld, a magyar hegyvidék, a Dunáidul, a Bjlalon, Hévíz, Lillafüred slb. Az anyagnak a legkisebb részletekre kiletjedő gondos összeálil-lása, a szeretetteljes és mégis tárgyilagos Ismertetés hézagpótlóvá teszi a művet.
Pompái keretképpen tömören és mégis élvezetes formában ismerteti a könyv még az ország történetét, művészeti. Irodalmi, zenei, turisztikai, sport és közgazdasági éleiét s ezzel valósággal a mai Magyarország
tekszikonjának tekinthető.
A legu\'óbb megjeleni nagys.kerü német nyelvű „Ungarn" kötet ulán ez a könyv — amelyei értesülésünk szerint legkötelebb az angol nyelvű .Hungary" követ, Magyarországnak az egész külfölddel való megismertetése okából — hasonlókép a legnagyobb elismerésre számilhat. Az utódállamok fiatal magyar gen;ráció-
jának vagy Amerika magyarságának ép oly fontos, mini amilyen nsgy-jelrnlöségü a hazai közönség számára, amely eddig nélkülözte ezt a könyvel, a karácsonyi könyvpiac Ofylk legkellemesebb meglepetését, melyből fialal, telnöll egyaránt meg-i merheti Magyarország természeti szépségét és ku\'lurális érlékeil.
A szállodatolvaj Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Pécs után tegnap Szigetváron garázdálkodott
Magánlakásban fosztogatott a „mérnök ar"
Nagykanizsa, december (I Zalaegerszeg és Nagykanizsa ulán, mint jelentetlak Pécsett garázdálko dott a szállodaival álmérnök, aki ugyanolyan módszerrel foszloga:ott
Pécsetl, mint Zalában.
Ugylátszlk a szállodatolvaj álmérnök vakmerősége határtalan, meri most Szigetváron lünl fel, ahol ezúttal a válloza\'osság okáért nem szállo-
Székely Vilmos butoríelepe
♦ Napylcanlxaa, ▲
HortOy MiklM-iU 4. ^
Bútorvásárlásnál ugyanaton kedvezményt adja, mit bárki más.
Saját kdrpltosmühely.
dábjn, hanem magáriházban szállott meg.
A tolvaj Komlós Pál üvegkeres-kedő házába állított be és egy két ágyas bulotozoll szobái vett kl azzal, hogy másnap megérkezik Budapest rő| a JőmérnOk is, akivel egyült Somogyban fonlos dolgokat intéznek el. Egy éjszakái töltött az álmérnök a privát lakásban. Másnap ellünl, de magával vitte az egész ágynemUt és egyéb ingóságokat. A szélhámost most a három város rendőrségén kivül a szigetvári csendőrség ii körözi.
Addig jár a korsó a kútra... Egyszer rajta is beteljesedik.
SINGEK .VARRÓGÉPEK Ion A\' LEúdOBBAK I
A nton
Időjárás
A nagykanizsai nateorolöfftal mag-ttgyalö Jeltntéaek r Szombilon <z Mmir-tOlf. "éggel 7 órakor +C-8, délulín 2 raka 4- ■■}, titt 9 órakor +11\'4.
FelMltt: Bjéaz napon át botul! égboltozat.
Stíilrdny: Reggtl éa délben délnyugat, ea\'e dé\'l uél
MűkereskeAésem,
keretezésem karácsonykor megutliUk. Tel/ea kldrual/ds.
Koxma Sándor. I
Karácsonyi ajándéknak
vegyen jót, hasznosat, értékeset olcsón.
Kitűnő alkalom nyilik az olcsó vásárlásra, mert többezer méter jó minőségű vászon, méterenként mindössze 1 pengő. Ezenkívül
1 vég mosott Chiffon, amely 6 drb női ingnek, n ^
vagy egy ágyhuzatnak felel meg.........Ír ICr."-1"
1 vég karácsonyi pamut vászon . . P ÍO 1 vég mosott Kirschner-féle különlegesség női ingnek, vagy ágyhuzatnak .... P 13-50
A karácsonyi vásárral kapcsolatban államilag védjegyzett tiszta-gyapjú sötétkék és fekete Camgarn szövet 140 cm. szélességben 9 P-órt kapható.
Mindenkinek érdebe, hogy amíg a készlet tart, szükségletét fedezze.
Kirschner Mór
r6fös- és divatáruháza
i-ut 3. szám.

1 »80 december 7.
ZALAI KÖZLÖNY
1
TGIS
amely aitbőrtt néhányszori használt! után báraonytlnUvá kast, eltünteti a ráncokat ás i saeplökct, bórát meg-láttán.....
lehárít! garantáltan ártalmatlan. Gyártja:
CWmtai cl E. Fosét, ParU-fien«YS.
Kapható: HMaae Dngártátua.
A vidék és főváros harca a vevéért
Németországban és Amerikában a ma nálunk is fokát hangsúlyozott gazdasági racionalizálást a ktreske-delemben az áruházak valósították meg először. Hatalmas központosított árubeszerzö szervezelével szakértő bevásárlásával olyan eredményeket ér el az áruház, hogy ktl\'ö-nösen a ruházati és rokonszakmáin a kereskedelem fejlődése már nálunk is ilyen irányban fejlődik. Gz érthető is, mert a takarékos, olcsó beszerzés minden fogyasztó gondját képezi, az áruházak óriási forgalmai bonyoli anak le, igy nagynak látszó üzemi költségeik — a rezsi — aránylagosan kisebbek, beszerzési forrásaikat az első kéznél keresik, nagy tételekhez olcsón jutnak, ez Utal vevőkörüket mindig olcsón tudják jóminöségtl áruval ellátni. Az a körülmény, hogy az áruházban annak céljához és rendeltetéséhez képest — a legszélesebb rétegek találják meg szükségleteik megfelelő kielégítését, azt eredményezi, hogy a vidék lakossága, kik közül különösen a tehetősebbek, már már elkerülik a vidéki városokat, a fővárosi nagy áruházak felé gravitálnak, meil otl találják meg azl, ami nekik árban, minőségben legjobban megfelel. A főváros élelmes kereskedelme természetesen kihasználta azt az irányzatot, utazási kedvezményekkel, látványosságokkal vonzza a vidék lakósságál a nagyváros bűvköréi):. A vidéki városok minden módon védekeznek a főváros versenye ellen, a Zilai Közlöny is felíZÓIall annak idején a főváros túlságos pártolása ellen, de a kereskedelemi en az ankétok, nagygyűlések mitsem érnek, a „Segíts magadon, Isten is megsegít* talán sehol sem érvényesül annyira, mint a gazdasági éleiben. Hiába lesz az utazási kedvezmény, hiába a fővárosi üzletek hangos reklámja, ha a vidéki közönség közelben megkapja azt, amit keres — o\'yan környezetben tudja szükségleteit fedezni — ami fejlelt igényeinek megfelel, nem fogja a pesti kirándulásainak ugyls rövidre szabott ideJH bevásárlásra fordítani, hanem III fog vásárolni, itt fogja pénzét elkölteni,
Ezírt lehet tárgyilagosan is megállapítani, hogy a Schlltz áruház városunkban hézagpótló Intézmény, mely felfrissltöleg hat a gazdasági élet vérkeringésére és a közönség izlés\'ntk fokozása mellett a kifinomult és szerény igényeknek egyaránt megfelelően tudja vevőit — jól kiszolgálni. (—)
Vds4)r«l/unkWt)oii, ne kUI«I-ftt pAauillak«/ IderzenbA
NAPI HÍREK
NAPIREND
Dsnmibar 7, vasárnap
Róm. katolikus: Ambrus pk. Protestáns:
Ambrus. Izraelita: Klutev hó 17. •
Vároal Szlnhár. .Nem Utlk a Jogászt agyon", Buster Keaton vlg|áléka. .Dráma a kastélyban", háborús történet.
Uránia Mozgó. „Reltelmea sivatag\', expedíciós film. — .Sxumatrat nagybácsi", vígjáték.
Oyógyaxertárl éjjeli szolgálat: I. hó véget* a .őrangyal* gyógysiertái Deák-Űr 10.
OAztárdA nyitva reggel 6 órától aata 6 étéig (bétíö, aauda, pintek délután, kedden efáai nap nókneí). Tel.: 5-13.
bar 8, hétfft
Római katolikus: Szepl. fog. Protest :
Márü. Izraelita: Klailev hó 18. •
Vároal Mozgó. „Oyönfyélet a hu azárélct", ZoroHuru vlg|álék „Naflalln\' vígjáték
Uránia Mozgó. .Ordog mttkája\' slágerdráma. — .Sivatag árvá|a", szerelmi tfirténet.
December I, kedd
Római katoUkua: Font. Pét. Prottal Natália Izraelita: Klszlev. hó 19.
Holnapok elé
Koe\'zlndulatu, kaján tagnapok tátogatnak hozzám éjién órán.
Könnyei-hímzett párnám fülé hajol a képük a vigyorgó, kalla kérdÖH szemem egyikük ae áílja.
Döngő lépttel Jön utánunk a Ma. Élotplroa rajta a talár, jobbjában ostor, auhogtatja már,
vert a hátam, de a balkezéből (aaaott rozzant, akár a Halát) könnyben-ázott, aóa-konyeret kínál.
Hajnalt nem várom. Magam megyek elé. Mögöttem n korbáca egyre suhog, de Itlvnak, várnak boldog Holnapok.
Maradék reményem boroaljrthszülddel, kívánkozó kedvem ptroa cirádákkal cifrázza szépre az ígérkező Hajnal
kapuját a dladalmaa Holnapok elé. S valahol mewwe, a \' cgnnp m Ma mögött piszkosan, hótUezUrkébe öltözött,
tnlnt éhe*. rongyos proletár norog. korángörnyedt-hátt I (bánatkóroaok) Jönnek, Jönswk a beteg Holnapok.
Clölll Julla
Vasárnapi éa hétfői
érkezésből ajánlok
frissen lőtt uradalmi
nyulakat,
mig a készlel larl, darabonként P 8*40 házhoz küldve.
Sipoa Andor.
Telefon: 3-79.
Jót tesz!!
önmagával és rádiójával, ha VALVO csövet használ.
Kapható : SZABÓ ANTAL MOI rádláaiakOalalábaa.
A1Ó VARRÓGÉP
I PRECÍZIÓS EZÉRT
1MUNKA óvatossági
™ ABESZERZCSNÉLÍ
Milyen varrógépet?
ÉN MÉOIS
SINGER-VARRÓGÉPET »■„.«.
s elsőrangú minőséget jelent.
■ a Singer-gyár a precíziós munkák előállításában évtizedes lapasztalatok lelett rendelkezik. HKRTi a Singer-varrógépek ára nem magasabb, mint más gyártmányé.
Jt Slngmr. varrógépek a* mgétm ulldgon a Ugtobbaknak vannak mllsm»ro« J
Kényelmen ffaatásl fettételek I
Állandó díjmentes tanfolyamok a kezelésben, minden Slnger-üzletben
SINGEK VARRÓGÉP RltZVtNVTA
Fióküzlet: NAGYKANIZSA, FŐ ÜT 1.
— Iskolai színdarab. A II. körzeti (Rozgonyi-utcai) áll. el. Iskola tanulói serényen készülnek a hitoktatók és tanítók vezetése melleit a karácsonyi színdarab előadására. Az apróságok nagy buzgalommal végzik munkájukat, hogy minél szebb és kedvet ebb dolgokkal lepjék meg a jó szülőket, lanügybarátokaf és a Nagyok nagy érdeklődéséi minél inkább meghálálják. Szinre kerülnek .Magyarország életfája" és „A királyné aranytopánká/a" cimfl több felvonásos bájos kis gyermekszin-
darabok a Városi Színházban, december 12 én és 13-án délelőtt a gyermekeknek, december 12-én (pénteken) délután 5 órai kezdettel a felnőtteknek, mérsékelt helyárakkal. A felnöltek előadására a legyek már kaphatók a Rozgonyi-utcai Iskola Igazgatójánál. Az előadásokból befolyt tiszta Jövedelem teljes egészében a szegénysorsu Iskolásgyermekik tejtízóraijára lesz fordítva. A jótékonyságra való tekintettel kéri a tanítótestület a nagyközönség szives érdeklődéséi.
Karácsonyi vásár
hétffiii veszi kezdetét, összes áruolkkelnket legolcsóbb árban adjuk l
Fehérnemű nansouk méterenként P —.25 fill.
Plisséalj darabonként ...... P 5 50 ,
Női kabátok » ...... P 25 - „
Gyermek kabátok drb.-ként ... P 12— .
Darnast törülközők P 145 .
Müselymek méterenként ...... P 145 .
és feljebb
Maradékok lagoloaébb árakban.
WEIS7FELD ÉS FISCHER
divatáruháza a Gólyához.
Neumann Aladárné
vozetéwo alatt MEGNYÍLT
FELD OLY
Budapesti Vegytisztitó és Kelmefestőgyár
gyüjtőflókja Nagykanizsán (Csengery-ut 8. szám alatt) TISZTIT SZÁRAZON — FEST pontosan MINTA SZERINT. Ing, gallér, lehérnemO különleges tisztítása, mmmmmmmm
zalai közlöny
1630 december 7.
r
■ Cuk <

| hashajlót
I minden c«<mr»gon Darmol felírással.
j Utánzatokat
■ 6133 ti in A* ciotnagoliit
utatiicon vissza!
Cuk tícdtll ciotn«goUib«n fogadj» et
OARMOL
— Esküvő. Szombaton délután 4 órakor díszes eskUvö volt a terenc-rendi plébániatemplomban Dr Kádár Béla rendőrfogalmaző, a zalaegerszegi rendőrkapitányság btlnügyi osztályának vezelö|e vezette oltár elé Metz Margit poslatlszivIselőnSI, a nagykanizsai postahivatal kiváló poslasegédellenfirét. Az esküvőn nemcsak a közeli rokonok, hanem a tisztviselőknek és Jóbaráloknak nagy tömege vett részt, hogy tanúja Irgyen két boldog ember egyházi házasságának. A rendőrség tisztikarának több tagja és a postahivatal tisztviselői kara Is részi vett az esküvőn. P. Deák Szulplc plébános eskette a házaspárt, akikhez magasszátnyalásu beszédet intézett, miközben az orgona a Lohengrin örökszép nászindulóját Intonálta. A menyasszony részéről dr. Tholway Zsigmond postafőnök, a vőlegény részéről Polal János adóügyi számvevő volt a násznagy. Az esküvő után dr. Kádár Bélát és boldog hilvesét a gralulációk özönével halmozták el.
A rabok karácsonyfája
Mini minden évben, a klr. ügyészség vezetője az idén is azzal a tervvel foglalkozik, hogy a penllencia házában, a fogházban Is érezzék a Megválló megbocsájlásának lehelle-tét, irgalmának üzenetéi. Ezért kará csonyfdt állit és karácsonyi ünnepel rendez részükre.
Nincs megrázóbb valami, mint karácsony a fogházban. Akikéi a társadalom a maga kebeléből kitagad, akik bűneik engeszleléseül iu\'yos>n és nehezen bünhfdnck a böilön őrlő magányában.
A büntetésnek nem az a célja, hogy lesújtson és megsemmisilscn, hanem hogy elégtétel adassék és a bűnös megjavuljon.
Azért a mindent megbocsájló Szerelet leszáll karácsonykor a börtön cellájába és meghozza a megtérő bűnösnek a megbocsájlást
Ebben a. gondolatban állítja fel a karácsonyfái i«. Akik a mullban mindenkor szo\'gállák embetbaráll ?do-mány tikkal ezt a célt: szíveskedjenek a fogház Irodájába Sólyom felügyelőhöz küldeni adományaikat, amiket a nyllvánossíg előli nyugtázni fogunk. Az idén megszűnt ugyanis az, hogy fogházőrrel gyűjtsenek a rabok karácsonyára. Minden Rományi a fogházlrodlba szivesked jenek leadni:
A rabok karácsonyára I"
JtHfflOTHAUFRkMJMÍTJ1 \'r^
párállna tmtmt\'énfl lo^ra a rfWft U£ihö ht-wévtoi I
MARABU
ha baromfitenyésztéssel foglalkozik. A legmodernebb gyártmány, legkitűnőbb kivitel! Gravitációs központi melegvízfűtés! Automatikus melegszabályozás, párologtatás és szellőztetés. — Amalith aszbesztpala belső burkolattal. Nem vetemedik, kitűnő hőszigetelő ! Elpusztíthatatlan. Tojások forgatása kívülről egy pillanat alatt!
BUDAPEST
Gyár: X., GYÖMRŐI-UT 76-7g-
Városi iroda és mintaraktlr: V„ KÁLMÁN-UTCA 18. Telefon: 197-08.
Möanyák, léll cslbenevelőketrecek (battériák), ólak, baromfitenyésztést eszközök.
Alacsony árak I Kedvező fizetési fellélelek
Szakszerű oktalás I
III
Soha nem volt ilyen olcsó
KARÁCSONYI VÁSÁR!
Ezen jelmondattal kezdődik hatalmas árukészletünk karácsonyi árusítása, mely idő alatt is a közismert kifogástalan, jó minőségű áruinkat a jelenlegi pénzviszonyokhoz alkalmazkodva, az eddigi olcsó árakat is tetemesen mérsékeltük.
Mielőtt bevásárlásait eszközli, saját érdekében keresse fel divatáruházunkat és győződjék meg hirdetésünk valódiságáról.
Egész évben felgyülemlett óriási mennyiségű maradékainkat <mr elképesztő olcsó áron árusítjuk.
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
„Arany Kakas11 divatáruháxa, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21.
Tekintse meg kirakat-árainkat! Menyasszonyi kelengyék! Pontos és szolid kiszolgálás! Most vásároljon!
1 »80 december 7.
ZALAI KÖZLÖNY 45
Ha
karácsonyi bevásárlásra
Budapesrc jön, látogassa meg
o/zer
Néhány tájékoztató ár :
. . !> II1J.—
Wi IÉÉÍ...P 45-
Éouaiuii... pc
duűn szórmézve P 105-— és l> UJ.—
Gyapjú jiinp ié.. pZ9.m
Postai rsiUUléasfcsI pontosan tsIjeeitOnk
t7(ol-
oizer
I ^ divatháza
Badapeit, IV. Kossuth Lajos u 9.
— Farkasovazky Teri tánclsko Iájában hétfőn délután 3 órakor gyermek-óra. Még beiratkozni is lehet, a Polgári Egylet emeletén. Hétfőn et\'e fél 9 órakor felnőtteknek Össztánc. A felnőltek rendes láncórája kedd helyett szerdán este lesz. Be-iratkozni még erre a kurzusra is lehet.
— Eljegyzés. Lengyel Pál nagykanizsai kereskedő leányát, BOskét eljegyezte Viola Lajos, a nagykanizsai Ipartestület másodjegyzője.
— Erős hölgyeknek sem kell már ártalmas soványitó szereket használni. Schtltz kabátban mindenki karcsú.
— Az Urleányok Mária Kon gregáclója folyó hó 8-án délulán 3 órakor Ünnepélyes tagfelvételt tart. Ez alkalommal a régi tagok megújítják a fogadalmukat.
= Jó szabás, néhány méter kelme éa a PFAFF varrógép az elegáns nö öltözködésének a titka.
szárazelemek és telepek
zseblámpa és anódtelepek
<t\' számára
Teljesítményeik felülmúlhatatlan I
Minden szaküzletben kaphatók.
Dugulás él aranyeres bántalmak,
gyomor- és bélzavarok, máj- és lépduzzadás, hát- és derékfájás ellen a természetadla „Tereno Jóllel" keserűvíz, naponként többször be-véve, hathatós segilséget nyújt. Tudományos megfigyelések beigazolták, hogy a Fereno Jóneí viz alhasi megbetegedések eseteiben gyorsan és mindig enyhén hal. A Ferenc lóiief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerűzlelekben kapható.
Kél ház leégeti Tapolcán
Tapolca, december II Tapolcán kigyullsdt Körmendi Antal gazdá.kodó zsuppos háza, melytől tüzel logoll Nyárondi József h za ls. Mindkél ház purrá égeti. A kár nem nagy. A lüzel valószínűleg gondatlanság okozta.
t\'H«aJ>. Hiii.ii.il atastUi p.l.dth.i aillékilii
— Félévzárása keszthelyi szabadegyetemen. Tudósítónk irja: A prém. reálgimnázium tanári karának vezetése alall álló ke>z.helyi szabadegyilem december 5 én este fejezte be Idei szemeszterét. A végzel! mu kérd dr. Szerecz Imre szabadegyetemi igazgató szltnoll be, a hivatalos záróbeszédet Berkes Olló főigazgató mondotta. A szabadegyetem magas szinvonalon álló előadóival. vzéles skálájú Ismeretközlésével elsőrendű tényezője leli a keszthelyi kullurális életnek.


= Mint a múltban, ugy most is szép karácsonyi ajándékot vehetünk kevés pénzért Slnger divat-áruházában.
— A kórház kápolnájára Htrsch és Szegő 5 pengőt, HUII Cili 1.50 pengői küldőit szerkesz\'ő.égünkbe. Az adományok gyűjtését azzal a bizlos hittel folytatjuk, hogy nemes szivek áldozatos ember szeretele mielőbb fel segíti építeni a vigasztaló áhítat hajlékát a kórház betegei számára.
= A Nagykanizsai Takarékpénztár január 1-ével megnylt|a hetibetét-Üzletágának III. csoportját. A legkisebb belét heti 1 pengó. Előjegyzések a a földszinti fiókpénztár-nal és a Kiskanizsai Fióknál már most eszközölhetők.
^eWiuiít^nxió;
HAEGVENÁDAMU HÁLÓZATI KÉSZÜLÉKBEN CSAK
YATEA SPECIÁLIS IZERIAOÖVEKET NL
— Volt csurgói diakok figyelmébe I
A közeljövőben megjelenik a .Csurgót Ultik-album", melyet u (Csurgói Csokonai Vtéz Mihály Iteálglmnázlum Oregdlák-Itiliwrk Szövetsége ad kl az/nl a céllal, rogy H kötet Jövedelméből az Intézet
altipltójának. Festettet Oyörgy grófnak ilékmllvét felállllsa. \' ~
yv elólogyzéa
10 P.l ________
dőlhető az Intézőt Igazgatóságánál a
el
5. bolti
ára II P. (Dlazköléaben 10 P.l Megren-
szllott köDyv előjegyzési éra 4 P, bolti \' " " (l)b...........
áru « *°4£63 azAiiitt csekken Budapestre kUldondő. Orcgdhlk SzömMuI III-kórság (Csurgó).
— Karácsonyra rádió a leg
szebb ajándék I Transdanubia r.-t, szaküzlete, Csengery-ut 6.
—\'A Magyar Rokkantsegélyzó és Nyugdljegylet értesili a tiszteli tagtársakat, hogy a befizetéseket Síigár-ul 18 szám alatt a fiókpénztárnál is eszközölhetik. Ugyanolt uj tagok felvételnek és kedvezményei gőzfürdő utalványok kaphatók.
— Cserkész-délután Keszthelyen A
keszthelyi reálgimnázium Festetics cserkészcsapatának műsoros beszámolója december 14-én délután 8 órakor lesz a rógl Urániában.
— A Schütz áruház mai kirakata Isméi kellemes meglepetés a sétáló közönségnek.
— Emarlcanás es> Keszthelyen Tudósítónk trja: A Hellconln Corporallo december 10-éri 11 órai kezdettel n keazt-helyl uj Uránia mozgóazlnházban műsoros estet rendez. Az est fő program bzánin dr. Siereu Imre prera. kanonok előadása uz 1500 évea Szent Ágostonról. Ének- és zeneszámok a szavalatok egészítik kl a niflsort.
— A kórházi betegek karácsonytájára adakoztak: Rosenberg Benedekné 2, N. N. 10, özv. Gombos Józsefné \'20, Merkll Belus gyógyszerész 5, Lövensteln Emiiné 5, Koller István 10 pengőt, Kovács Sebestyén Miklósné 15 kg. méz.
— Egy praktikus asszony már
most gondoskcftllk hozzátartozói részére ltarácsyonyl ajándékok beszerzéséről. Ilyen olcsó, prakllkus és szép tárgyak elkészítésére vonatkozólag jó útbaigazítást és oktatási ad a Singer varrógép részv. társ. helyiségeiben Fó-ut 1. szám alatt a most kezdődő varró- és hlmzölanfolyam, melyen minden Slnger varrógép-tulajdonos díjmentesen részlvehel.
— A Zalai Évkönyv készül a
Délzalal Nyomda és Lipkladó Vállalat R. T. nyomdájában. A rendkívül gazdag és előkelő tartalmú kétkötetes rnüv^t az egész vármegyében beszervezték. Hirdetésre rendkívül alkalmas.
KaráflHpyji ajándékok
óra,
brlllláns ékszer, arany és ezüst tárgyak, ezüst és Berndorfl evőeszközök
karácsonyi laaaAllltott árban
dus választékban
ZSOLDOS GYULA
órás, ékaxcráax éa tátssarésxaái ■ agykanlxaa, Fft-ul 14.
S\'Sl Biiioslté palota.
Hirdetéseket felvesz a Délzalal Nyomda.
-v A PFAFF varrógépnél olcsóbb van, de jobb nincs.
•a Standard, Teletunken, Philips stb. rádió gyártmányok igen kedvező fizetési fellételekkel. Transdanubia r.-t. szaküzletében, Csengery-ut 6.
Legszebb
karácsonyi ajándék
a kézimunka.
Mindennemű ajándéktárgyak, kézimunkák, függönyök és anyagok óriási választékban kaphatók
özv Dr. Orosz Miklósné
kézimunka éa IBggöny szalonjában.
Taklataa mag klrakatamat I
_
- Sakkhlrek. A Nagykanizsai Ma-róczy 8akk-Kőr rendezésében ma, va-aárnap délután 8 órakor kezdődik a voraeny Nagykanizsa vároa bajnokságáért. A tizenkét résztvevő sorrendje a sorsolás értelmében h következő: 1. Makó dr., 2. Helnltz, 3. I.tchtonsteln dr., 4. Schtesa, 5. Brónyal, (1. Wágncr, 7. Oumltár, H. Stoltzer, 0. Miklós, 10. Bory, 11. Kellermano, 12. WeUzteld. A verseny rendezőblzottaágft ezúton ls figyelmezteti a játékosokat, hogy a lá-tékldő pontoa betartása mindenkire fol-téUnntlt kötelező a kivételeknek nem ad helyei
Havi t—2 pengőrt kap nálunk praktikus karácsonyi ajándékokat. Transdanubia r.-t. villamossági és rádió szaküzlete, Csengery-ul 6.
KARACSONYRA
a
legkedvesebb meglepetés
a LLOYD KÖNYVEK legújabb kötele:
„MAGYARORSZÁG"
közel 600 oldalon, 415 pompás képpel, 24 — közte 8 többszínű — gyönyörű mümellékleltel és 17 kitűnő térképpel, isi^erleli az egész országol, annak te mészeti, kullurális és művészi értékeit, történetét, irodalmi-, képzőművészeti-, zenei-, (misztikái-, sportéletét, szóval mindazt, amit az országról mindenkinek tudnia keli. Csak az élvezetes f rmában megírt kötet elolvasása után Jön rá az olvasó, hogy mennyire nem Ismerte eddig hazája lermészell szépségeit és kulturális értékelt. Ezért nélkülözhetetlen ez az ízléses zöld vászonkötésü aranynyoinásu kötél, amely igy a legszebb és legalkalmaiabb ajándék.
Ára 10 pengi. Kapható mindan kSnyvaaboltban.
fóiV
Föbizományos: bggenberger-léle könyvkereskedés, Rényl Károly Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 2,
10
*
zalai közlöny
1930. december 7.
KÖZGAZDASÁG
A gabonaexport kérdésének megoldása és a mescögaxdaságl Qelyxet feljavításának Ugye
egy íerményKeresKeaö sstemével néxve
Nagykanizsa, december 6
A gabonaexport, valamint általában a mezőgazdasági helyzet megjavításának problémája tengelykérdése a magyar gazdasági éleinek.
Erről a kérdésről Schütller Sándor nagykanizsai terménykereskedő érdekes tervezetet készített, mely természetesen főleg kereskedői szemmel nézi a dolgokat,
A tervezetet készítője felterjesztette a földmlvelésltgyi minisztériumba.
Miután minden lépést, mely a bajok megoldásának útját keresi, szívesen kell venni, ha annak talán hibái is vannak, a tervezetet kivonatosan azzal közöljük lapunkban, hogy arra észrevételeinket, illetve a iá kapott hozzászólásokat is közölni fogjuk.
A tervezet kivonata, mely kétségtelenül sokévi tapasztalat eredményét egyesili magában, itt következik :
Adjon a kormány minden exportőrnek minden megszorítás nélkül 3 pengi export-prémiumot ugy búzára, mint rozsra, a vámboléta bemutatása ellenében, készpénzben, melyet az illetékes adóhivatal bemutatáskor azonnal kifizet.
Szembeállítva az export-prémium előnyeit akár a boletta felemelésével, akár pedig a holdanként adandó termelési prémium megadásával elérhető kisegítéssel, világos, hogy a tervezett alapon nem kell a kormánynak export-prémiumot adni azután a mennyiség után. amely eddig akár leszálltttatott, akár felhasználtatott, miután ez nem is volna igazságos, hiszen czl a mennyiséget már a mainál magasabb áron sikerült értékesíteni. De előnye lenne ennek a megoldásnak az is, hogy megakadályozná a gabona áresését, holott a boléla felemelése azt a helyzetet idézné elő, hogy a babonaárak visz-szamennének, míg ezzel szemben az exporl-prémiuni független volna az árak alakulásától.
Nem lenne szükséges azonkívül az amúgy is magas liszlforgalmi adót még felemelni, ami a mindennapi kenyér árát drágítaná, hanem ellenkezőleg, módjában lenne a kormánynak, hogy a Itsztforgalmt-adát eltörölje, vagy legalább Is a minimálisra redukálja Elkerülné ezzel a kormány az őrlési jegy (levezetését is.
Az export-prémiumot fedeznék a következő bevételek :
Szállítsa le a kormány elsősorban a boléla elárusltás után adott, vagy engedélyezett /\'/2% jutalék fizeti sél. Hiszen mi kereskedők, akik a bóléidért pénzt adunk, tetemes adminisztrációval, k szséggel, önzetlenül és szó nélkül kezeljük azt s igv nem szükséges, hogy a posta ezen l\'5° c.-ot keressen akkor, amidőn ennek megfelelő összegért legális kereskedő, illetőleg ü"ynök készséggel köt üzletet. Nem lehet tehát igazságos, hogy a boléta elárusítója egy 13 tonnás vagonnál 450 pengőt keressen Pénze nem fekszik benne, meit a gyakorlatból ismeretes, hogy a boléta-eláiusitrt akkor is ezt a pénzt küldi el a bolétáérl, amelyei én neki átadok. Fizessen a korm.tny az elárusítóknak két ezrelék jutalékot. Ezen l-5°/o-os jutalékon konlenplálható kb. 4 millió pengő megtakarítás, ru egész termés értékesítését számítva.
A második bevételi forrás, melyből véleményem szerint cca 5—6 millió pengő állana az export-prémium-alap rendelkczétére, az volna, hogy számoltassa fel a kormány a Futurát, vágy legalább Is vonjon meg lile rúhriKn\'állami támogatást mert működése a kívánt eredményt nem hozta meg.
A harmadik bevételi forrást a pénzintézetek „megváltási összegéből" vélem előteremteni A posla, távírda, telefon árának felemelését ugyanis a pénzintézetek nem érzik meg, mert ők a felemelt posladija-kat áthárítják jeleikre s igy ez az emelés éppen csak őket nem sújtja. Ezt az áthárítást kellene megválla-niok, amivel nem esik nagyobb jogsérelem a bankokon, mint amilyen rajtunk kereskedőkön esett a bo-létalörvény életbeléptetésekor, amikor Is közludomásu volt, hogy a bolétatörvény értelmében a zöld hitel alapján megvett gabonákat is a szállítás nap|án érvényes áron kellett megfizetni.
Tehát magunkévá kell tegyük, hegy csak az export-pr. mlum nyújtása segít, mert abból, ho;y a bo-létát felemeljük, avagy holdankéntl termelési prémiumot adunk, még mindig nincs kivitel, má> pedig, ha a gabona nem megy ki külföldre, akkor minden kísérletezés meddő munka.
Ezzel ugyan belföldön is drágább lesz valamivel a liszt, mint amekkora a mai ára, de miután a kormánynak 8—10 mlHió q buza és és liszt kiviteléhez csak 24-^34 millió pengőre van szüksége, 3 pengős export-prémium nyújtásához, még mind\'g rendelkezésre fog állani 10—12 millió pengő, amelyből fe-
dezheti a most fizetett 6% os forgalmiadói, tehát végeredményben a kenyér sem fog drágulni. Azzal, hogy exportra 3 pengővel többet ér a buza, természctszeiüleg a belföldön is ugyanannyit kell a malmoknak fize\'m és igy minden zökkené-i nélkül nemcsak azt érheti el a kormány, hogy megsegítette igazságos 11 ódon a mezőgazdaságot, hanem elérte azt is, hogy kimegy a búzánk külföldre és érte arany Jön az országba. Egyalöre ebből lehet előteremteni igazságos megosztás alapján a ptémiumra szükséges pénzt, később lalán más irány uralkodik a külföldön, amikor visszatérhet újból minden zökkenés nélkül a kormány a légi ketékvágásba.
Ezek volnának nagyjában azok az irányelvek, amelyen elindulva meg lehelne oldani a kérdést. Ha szakemberek, alapos gazdasági tudással a tervet részié eiben is kidolgoznák, sikerülne megtalálni az. agrárprobléma kulcsát. Szerintem még az is megoldódnék, hogy ki kapja a felemell holéta-árat Mert mégis csak igazságtalan, hogy a nagybirtokos, aki voltaképen adja a szükséges eszközt ahhoz, hogy .a termelő termelhessen : a földel, elessen a legmagasabb áraktól. Javaslatom sze rlnt viszont, fenia\'tva az eddigi 3 pengős bolétát, amelyet visszamenőleg fizetni felemelt alapon úgyis lehetetlen volna, vagy ha lehetséges volna, csak olyan köllséggrl és nehéz adminisztrációs munkával, amelyből jól senki sem várhal, minden igazságtalanságot ki lehetne küszö bölni s az agrárválságon az egész gazdasági élet előnyére lehetne segíteni.
335 - P
a I gnagiobb le jesilményü, legszebb és legerősebb hangn 3 | 1 ctöves hálózati készülék: a minden állomást élesen szelektáló, 200- 2000 méler hullámtól jedeimü
TELEFUNKEN 33/W
hosszú részletfizetésre is k=phaló:
ZSOLDOS ÉS DR KARCZAG
TELEFUNKEN bizományi raktárában NAGYKANIZSA, F6-ut 14.
TŰZIFA!
p 15Q árban + 3°/o
ll-od osztályú cselédfa (botfa, dorong és Ila hasáb) keverve l«IW forgalmiadó
10.000 kg.-ként ab vagon Nagykanizsa kapható, l-ső osztályú cserhasáb és dorong megállapodás szerint. A fa Nagykanizsa állomás mellett tárol.
Fornérgyár és Keményfatermelő R.-T.
Budapest, IX., Csont-utca 1.
December 7., vasárnap
Nem Utlk a fogássct agyon
Vígjáték 7 felvonásbin. — Főszereplő:
Dráma a kastélyban
l\'áboius történet 8 lelv. — Főszereplő: Olga Taohoohowa.
Dacember 8., hét»8
ZORO-HURU vígjáték:
Gyöngyélet a huszárólet
8 felvonásban.
Naftalin
Vlg|áték 8 (elvonásban — Fósteieplö : Vlvlan altoson.
URANIA
December 7., vasárnap
Rejtelmes sivatag
Sven Hédin nag\\ uüa a Cobl sivatagon áf. Fxpedl les film 7 részben.
Szumatrai nagybácsi
Vlg áték 8 (elvonásnsn. — P6szer>plók : flflapy Klá, SxAraghy Bjala.
December I., hátfft
Ördög mátkája
Slágerdráma 8 felvonásban
Sivatag árvája
Ssctelml tBiténet 8 lelv. — Páaiaieplók : ■ Aaky Wllasa, RonaM Golman.
Világhírű
ABOULLA
szlvztkái
TarfcUh Rooo Tlpori (róualcvíliM)
20 ss dobozokban Tarfcloh »o. II. 25 öi dobozokban Cgypltan lo. I*. 25 OS dobosokban
Kaphatók : KAlLAY TAMÁS ItilllXdi dobányiiuklllonltgességck iiudi)ibsn. Budapest, IV .Tttrr litván-u. 4. Tel.: 816 53. az Omici kU Onl. dohányiózldékbcn, jobb éttermekben, kávéházakban, mulatóhelyeken vasu\'l állomásokon és a vjiull é\'íeth kocsikban.
A lObbt Abdulla gyártmá .yok mintát, valamint mtndenneT.fl dohányzó eukölök és ke\'lékek, un- és bettoldi Játékkártyák
nagy választékban és olcsó áron mariari KREY8IB RUDOLF kUllöktl dohányáru", dohányzóesz-özök és látekkárlyák szsküzletében, Budapest, IV , Vád-utca 17, Péleme\'et.
Tel: Ion : 852-23 6503
Árverésből
htzl fe\'szer«lé«ek, fűszer, festék, cuk-lászdal, hentes és más Uzlelberendezé sek, Jégszekrények, gyorsméilegek, Na (fonal cassAk, pénzszekrények, alpscca Auk stb. nagyon olcsón Hosenfeldnil, Mapitt, flll. Mnilito-ii.il
Itóö. december 1 ÍALAI KÖZLÖNV
Mélyen leszállított árban
hozzuk forgalomba elismerten jó cipőinket!
Szines női cipők . . . . y\'50-től
Gyermek cipő . ...... 4"50 »
Férfi cipők...... . . 12\'50 II
Női hócipők....... 5" •t
Férfi hócipők....... 14\'50 fi
Férfi Tretorn sárcipő . . . . 8\'50 ti
Gyermek hócipők..... 3\'50 >i
Prima teveszőr commode-cipők 5" »»
_-75
Flór gyermekharisnyák . . . ti
Női harisnyák....... <125 ii
Sámfák......... 1- •i
Talpbetétek ....... —•15 » 99
Tekintse meg kírateatainkat!
fiókia Fö-ut 12. szám.
10
ZALAI KÖZLÖNY
1930. december 2.
Téli gondok: a fáról ós a szénről
A fa ára 20—25 százalékkal eselt, a szén változatlan A Salgótarjáni és a MÁK liarca a szénárak fenntartásáért
Nagykanizsa, december I) Lehet mondani: gondos élőké szüleiek ulán leesett az első hó Nagykanizsán. De olyan bátortalanul kopogtatott a nagyvárosias flaszleron, hogy esése után menten vizcseppé változott.
Pénteken reggelre azonban, különösen a későn kelők, fehérbe öltözötten találtak mindent. Szombatra virradó éjszaka újra nekieredt.
A környék mezőit tenyérnyi vastag hótakaró borítja.
Mindezek után pedig esedékes ama bizonyos kis riport a fáról éa a szénről, zsebünk hűséges fogyasztóiról. Ezúttal azonban a kérdés a pénz körül forog, tehát a szénkérdés a tűzifa sorsával együtt hangsúlyozott közgazdasági kérdés lett és a közgazdaságnak kijáró komoly köntösben tálaltalik a közönség elé.
December első hetében, miután minden kalendáriumnál és holdtól ténél vagy fogytánál m?gis csak autentikusabb maga a hó, ami az igazi telet hozza, had beszéljünk a teli gondok két nagy problémájáról: a fáról és a szénről.
Miután az teljesen köztudomású, hogy mit mond erről a kél dologról a fogyasztó, a közönség, azt nem is iktatjuk ide. Érdekesebb azonban a szakember nyilatkozata, melyet ezúttal Strem Károly fake-reskedö volt szives meglenni munkatársunk elölt:
— Mi a helyzet ? Szakmai szempontból nem a legrózsásabb. A hó hatása alatt a pillanatnyi naplszük-séglet, 25—50—100 kiló fa, vagy szén Iránit kereslet jelentkezik, de a nagyobb üzlet elmarad. A közönség vásárló ereje szűk halárok közölt mozog. A tartós jtjidő egyenesen az emberek kedvében Járt.
— Hogy állunk a fával ? — kér dezzük.
— A fánál lavaly óla 20—25 százalékos áresésről kell beszámolni. Ennek oka elsősorban a felhalmozott hatalmas készletek.
— A szén?
— A belföldi szén ára az Idénre változatlanul maradt. A hazai szén árának alakulására nagy kihatással van az, hogy a MÁV. minden három évben szerzi be a szénszükségletét és ez a terninus most esedékes. A magyar szénbányák két legnagyobbika : a Salgótarjáni Részvénytársaság és a MÁK (Magyar Általános Kőszénbánya) karlelben tartja a szén árának alakulását és minden attól függ — hogy a MÁV. a két bányaérdekellséggei miképen tud megegyezni. Ettől függ azulán a szén ára Magyarországon a kisfogyasztás számára is. Az államvasutak ugyanis legnagyobb fogyasztója az országnak. A tárgyalások a kormány és a szénérdekeltségek között már folynak, de elhúzódhatnak még hónapokig Is. A jelek szerint a szén ára változatlan marad.
— Visszatérve a fára, hogy állunk a készletekkel?
— Az elmúlt évben igen nagy kitermelések folylak országszerte. Zalamegyében is több helyen hatalmas erdőségeket vettek lürész alá. Így a nagy készletek miatt olyan mélyponton van a Itlzlfa ára, hogy további áresésre wm lehel számítani. A külkereskedelmi mérleget jótékonyan érinti, hogy a tllzif i-import ebben az évben 70 százalékkal csökkent. Jugoszláviából tűzifát úgyszólván
semmit sem hoznak. A belföldi termelés 100 százalékig kielégíti a szükségletel.
Ime, szakvélemény a szénről és a fáról, melyről hőn óhajlandjuk, hogy inkább a kamránkban forduljon elő olyan bőségben, mint e helyen beszéltünk róla.
Mindenesetre megnyugtató, hogy a fa nem olyan drága, mint tavaly, a szén pedig nem lesz drágább, ha a MÁK és a Salgótarjáni is ugy akarja . . . _
TŐZSDE
A mai tőzsde üzletleien és csendes volt. Mivelhogy külföldről ösztönzés nem érkezett és az aibitrage tevékenysége is szünetelt, nagyobb üzlet nem fejlődölt ki és az értékek legalacsonyabb árfolyamukon zárlak. Fixkamafozásu papirok piaci Uzlet-lelen. Valuta és deviza piacon az árak változatlanok.
Ztrickl tárlat
•"•III 20 28\'/! London 23 06r/l, W/Ori.
516071/1. H rüssel 12 02, Mllanc — •—, .vtadild 57 30, Amalerdam —Berll
--, Wien 7263, Solla J-73VI, Prte,
USO\'/s, Van* 57 85, Badapeil 1029 Kelgrtd tH2"/ll Bukarem 3 M« l.
Tenaiaytóuáa
Buza tszv. 5 fitt , dt. 5(111. esett, rozs 25 flU. emelkedett.
Baxa ttssav. 77-tt 14 00-1410 78-a« 14\'5-1455, 79-ea 1435 1495. 80-ei 1440-1510, dunánt. 77-ea 13 95-14 10, 78-as 1410-1425, 79-et 14 30-14 45 80-ta 1435-14Í0. Roza 900 - 910 lak. árpa 12 00-12 50, aOrárpa 14-50 15 75, tab 17 93 -18 15, tengeri ti u| 1200-12 10, dttáatnll 10 85-1100, repce 23 50-26 00, korpa 7 65 8 00
VALUTÁK
L 27\'65-27\'80 tr. 79-45-79 85 k, 16-86-16 98 Dáak. IÍ2-50 I53 IU Dinár 1003 10-11 Dollár 66875-67175 Praada t. 22-30-22-60 HoU. 298-43-230 40 Lengyel 63-8004 20 Len 3-36 3-40
Uva 4-12-418 Líra 29-75-30*05 Márka 13600 12660 Norvég 15250 153 10
Peseta —•---•—
Sc illl. 80-30 80 6J »<á|d I. 110-40-110 90 ívédk. 163-10 153 70
DEVIZÁK Árast. 229*72-230 42 Belgrád 10*09 10*12 Bariln 116 16-1 j6 56 Bríaazel 79 65 79 90 Bakarest 8-38-3-40 Kopenb. 152 70 1(3 10 London 27-72 27 80 Madrid 62*80-6180 Milano 29-90-30*00 Newyor 57090 7250 Oszló 15267-1(3 07 Pária 22-44-íi 51 Prága 16 93-16*98 SaóRa 4-12-4*16 gtockb. 153 20-133 60 Varsó 03 97-64 17 Wien 80-33-80 68 Zflrlch I10*63-110 93
KMfa: Wlxalil Hyomís h T^pklcíé Vállalti, laffyiuuüiíia. kiadó: Zatal Károly. Matat) M*tf>kaaáeea M, m.
Legjobb üdítő ital a közismert
Kapható minden fűszeréi csemegekereskedésben.
Főraktár:
Király-utca 21.
APRÓHIRDETÉSEK
Az aprólilrtíetéick dija lUtz\'ig BO I llír, Minden további szó <ll).i B ILI. Vasár <s ünnepnap 10 sióig 80 fillér, minden további azó dija 8 <111. Szerdán és pinteken 10 m<Mg 60 fillér, minden lovát bt szó dija 8 Illl. Gmszó 8 minden vi»ta-gabb beit)bit álló sió kft siónak sián it-tátik. Állást keresőknek 500/0 engedmény.
HMtléaak ■ (Bt) pa»g« »aaaa«aa alul ■ falaalagoa kAnyvoléa, sxámláaáa alkarSlés* Kégott •llrt llsstsnlll
Eladd Csengery-utca 18 alatt 724 □ 01 telek. 5800
Bérautó állomé. tolatonaxéns 144. 6390
Villa, BalatomntrlalUrdőn eladó. Bővebbet Oyenea tüszerüzletben. 6160
4> évss kereskedő a fűszer, caemege ét vasazakmiból betársulna, esetleg mint önálló üzletvezetőt alkalmazási keres, elfogad esetleg Incaaaol állán óvsdék melleit. Clm a kiadóban. 6497
Bérautók leglobbak lego\'oóbban bár-bárhova Kautmann Manó autóvállalatinál rendelhetők. Telefon 167, vagy 571. Oaiage Nádor-u. 6. Sürgönyeim: Aulótaxl. 6368
PénxkSIoaőnt bekebelezésre minden ősszegben a legelőnyösebben ét leggyorsabban fotyóslltat Sozél Ignáo penz-kölctönköivetltő Irodája Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 2 szám. 6358
SI
borok 1 m,ndl« " l«{l0l",
»vr«» \' otetdbb ii aranyhegyi bor 11
Rlillng, t.jltulj.....(0 lill.
Vöröi, nnli,ment*, . . . SI Illl. Iit.r.ntclpl, ilit piUckokban, Uvttcifllvtl kaphiló
sAfrAm József
Telelőn 335. laiicrker.iktatM Magyar-U. 74.
Topolya háld, gadrob szekrény, Íróasztal eladó. Pahné, Erzsébet iét 17. 6C27
4 aaobéa, MrdSazobás lakás májusra kiadó. Csínyl László utca 8. Bővebbet Mayer, Erzsébet-tér 2. 61 il
Frlaa* Jenő, Erxsébat-tér 2.
Válltl minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi gőz- és melegvlx-iüté.t berendezéseknek szerelését, csatornázást, továbbá vasszerkezeti és egyéb lakatos munkaklt. Talatoa B-»8. S793
40 éves nyugdíjra, jobbmódu nő stava* IAa4, évet bliojyllvannyal, minden Mzl-dologbtn segít, ailátt keres, Clm a kiadóban. _6496
KIAnyosssda dúsan felszerelve legdlvt. tosabb mintákkal. Kiipáil Bözslnél, Kölcsey utca 15, t.404
A vasuli hlrlapárudában egy rlkkssos felvétetik.
KaraskadS segéd a fűszer és vas szakmából, perfekt magyar és német, óva-déz ellenében ttóküzlel vezetését vállalja, vagy mint segéd elhelyezést keres, Clm a kiadóban. _6498
Kü önbejáralu szépen butoroxott szoba I vsgy 2 személy részére kiadó Nádor-liIca 4. alatt. 6459
1931. január 1 ére 1 szobás udvari lakás kiad) Csányl LIszló-utca 8/a. 6433
Házak 5, 4 és 3 szobát nagiahá. aaak, több nagyobb és kisebb jövedelmező bérházak, amalataa éa Oalathá-aak, >cndeglók, Sxabadhogyon 8,
6 és 2 Hold birtok épületekkel, alrtok Zalamegytben 708,250, 600, I6ita 110 bold közel az állomáshoz, megtelelő épületekkel Somogyban 1000. 520, 300 és 80 hold jó birtok épületekkel. Bériat k« zel a balatonhot 5!8 és 510 hold épületekkel. la«l«blrtok szentgyörgyvári éa bagolal hegyen 5, 3, 2 és l hold pincével, felaiereléaael olcső árban eladók. — B6-vebbet: Dukéax Miksa Nagykanizsa, Szemere-utca 3 szim, 6087
Iftlae aio
Elsőrendű saját termésű kerecscnyl
fehér asztali bor literje ... P —-60 Schiller (vörös) asztali bor P —-60 kilünő fehér asztali bor édes P — 80
Bűm jenö, üattbM ii.
Modern 2 szobát lakát vízvezetékkel februárra vagy aionnalra klaéé Kltlaiudy\' ulca 17/c. 6177
Haaanalt bulo t, ágytollat vesz ét elad özv. Kukeczné, Erzaébet-tér, KOzltszt-viselők melleit. 6436
Kétszobás udvari lakás az o.tzet
mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Sugárút 58.__ 6382
Olazobéa Fő-uü lakás Bazáré latban klsdó.
M8B
Ebááll, hikitzoba berendezét, varró-gép és külön [éle háztartási dkkek eladók. Megtekinthető délelőtt 10-1-tg Kossuthtér 9 6485
CbMWfaaaSstySk gtrnlsschsl éa alig használt nőlrunak eladók Diák-tér 4. 6482
Szekeres József-utca 53. ta. alatt klasdé egyszobás, konyhát lakás. 6901
Egy alig haaznált fekete, hosszú isii bunda eladó órház-utca 24. 6502
Kát aaekái utcai lakát azonnalra k|.
adó Zrínyi Miklós-utca 45. 6191
Eötvös-tér 18. sa. házban egy nagy rs\'klárnsk vagy műhelynek alkalnst helyiség azonnalra kltdó. Bővebbet Aozél lg. ssáo pénzkölcsön és Ingatlantorgalmi Irodáit Nagykanizsán, Horthy Miklós át 2. 6519
Belvárosban, egy elegánsan bútorozott szobo klsdó. Clm a kiadóban. 6545
Alig használt u] Irégép elsdó Clm a kiadóban. -6546
Elaaéstaan bútorozott tzobe tOrdó-szoba hsizniUttal Januir 1 re kiadó. Bő-
vebbet a kiadóban.
6K1
Instruktor gimnáziumi érettaéalyet, kisebb diákok Inalrnilásit vállalja Ói* t kiadóban. 6547
Erdő, liléivé kitermelési jog eladás.
Palin—Ungorbsn, Nagykanizsa megye! város vsjdal erdeje mellett állami ellenőrzés alatt illó 52 kat. hold erdő szabad kézből eladd, Illetve 6 kai hold fenyő, tölgy ás gyertyános kitermelésre eUN.
Ajánlatok dr. Hooh Oszkár (Igyvéd ssai Irodájában adandók le.
lagyar.német gép- ás gyorilrónő kizárólag Írásbeli ajánlatát kéri Ztriowltz Albert bornagykeretkedő, Nagykanizsa.
6(25
43 családos méhJízetemből 20 lid elutazás miatt alsdé. Klskanluán,
Plvárl-ut 21. -6528
Flgyalam Kanizsán csak <gy van
Megnyílt speciális llazt üzlet, legolcsóbb árak mellen. Horthy Mlklóa ut 16. szám. Stanpfel cégnél. 6!2í
t aslr aartéa eladó. MagyM^a. 60.
6(24
Két egymásba nyitó szép szoba Irodámk Is alkalmas kladé. Csengery-u. 27ti. I. ero. 6522
PírII öltöny tisztítás, vasalis 4 P, nagy-kabát 4 P, nM ruha 3 P, moaáit la vánt lok. Klnlt>l-u 5., Herczegné. -6523
Hagy, világot holylság. virroáának vsgy mit ssaOtsslynak klsdé. Magyar-
ulca 10. sa. alatt. K15
Egy wlaoollér hsssvonolérs (elvétetik, Egy IstAlló atoanal kltdó. Battbyin^
Télikabát éa egyéb ruhák eladók. Megtekinthető délutánonként, Batthyány
Sxogö Olga dutan felszerelt nyomdájában likolal kézimunkák tehér ét színét D. M. C kapható Eötvös tér t. 6541
Dlsxssá8léat házsktiií Jutányos álért
váiltlok Lltlusz Nándor, Rákóczy-u 87. sz.
• 6540
~ HssaaáH lAbbollt veszek, Idvánatrn
házhoz megyek. Plscher Mlktt, Király-u. 49. Sl. 38
Közeli községben |ó föld térnélset együtt aladé. Bővebbet Magyar-u. 81.
-6539
Eladó egy biz Nagykanizsán. Bővebbet Magyar u 93 alatt.
1 »80 december 7.
zalai közlöny 7
Naponta adjon nonadékáshlftMIlalalnak
M
„FUTOR
szénsavas tnkarmánymeszet. A „PUTOR" növendékállatnknál a e a o n < k é p « ő d,6* t elősegíti hibásra
SSlK,étvágygerjesztőd
A -FUTOR" nem orvosság, hsnem a legllnomabban őrlőt i méazaotáp, sm\'ly at áltatok szervezetében Igen lönnyen lelailvódlk, • amelyet ai állatot sro-matikui anyagtartalmánál lógva silve-
Hn fogyasztanak. A .FUTOR\' atetéw: a koayhasó etetését lelealegessé teszi A nagyhlzlaiók, uradalmak, gazdaságok a .FUTOR\'-i állandóan etetik.
Ara: I kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél (I isák 60 kg.) 9 pengő,
zsák á a 130 flll. vagy zsákcsere. I próbadoboi ára (eca >/< kg.) 30 fl.lér. Kicsinyben és zaákuámra kaphatói
ORSZÁG JÓZSEF
Mag, műtrágya, termény éa növényvédőéi erek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság melleit Telefon 130
Hasxnált nyomtatványt
Iróképes piplrcn, me\'ynek egyik oldala Qrea, nagyobb mennyisigben keresünk megvételre.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
27670/1930. sz.
Versenytárgyalási hirdetés.
A József laktanyai kutak karbantartására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel 1930. évi december hó 12-én déli
óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani.
Ugyanitt a kiírási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1930. évi december hó 5-én. „„ Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
27602/1930.
írleitésl hirdetmény.
Az állatorvosok részére hétköznap déli 1 órakor a lakásuktól a közvágóhidra és d. u. 4 órakor onnan vissza a lakásukra szolgáltatandó fuvart 1931. évi január 1-töl 1931. december 31-ig terjedő időre a városi gazdasági hivatalban f. hó 11-én d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverés utján vállalatba adom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1930. december 5-én.
tut Polgármester.
özv. Oöllesz Ágostonné szili. Orbán Lujza neje, Lacika kis fia és az Összes rokonság nevében mély fájdalommal, de a Mindenható szent akaratában megnyugodva ludalják, hogy a forrón szere\'ctl férj, édcsapi és rokon
GÖLLESZ ÁGOSTON
nyug. D. Sz. A. állomáskezelö
életének 45-ik, boldog házasságának 18 Ik évében f. hó 6-án d. u. \'/ál órakor béketűréssel viseli hoss2u szenvedés után visszaadta jóságos lelkit Teremtőjének.
Drága haloltunk földi maradványát f. hó 8-án d. u. 3 órakor fogjuk a róni. kalh. temető lulotlasházánál beszenteltetni és OrOk nyugvó helyére kisérni.
Az engesztelő szenlmise-áldozat drága halottunk lelkitldvéért folyó hó 9-én d. e. 9 órakor fog az alsó plébánia templomban a Mindenhatónak hemulatlalni.
Nagykanizsa, 1930. december hó 6-án.
Áldás és béke hamvaira! — Nyugodjék békében I
özv. Széman Oyuláné szili Oőlleaz Anna nővére, Oőlleaz Ferencné szili. Blndlnger Antónia, Arkovlts litvánné sz Orbán Róza, Mujdrlcza Mlhályné sz. Orbán Mária, Orbán János, 8zv. Pázmándy Jenőné az. O.bán Erzsébet sógornői, illetve sógora.
Margit fürdő
s a Csengery-ut 19.
• Nyilva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig ™
Márvány kádfürdő illíiBLil P 1 50 10 jegy vételnél......P 1 —
Igénytxvehetlk rgyciUlclek, vállalatok Ii
Tyukszemvágás......P — 40
Maszirozás........P —-30
Ftiltitt. uhiHftrtt uiknnt kiuKuii.
HIRDESSEN
a „Zalai KB>IBny"-ben.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
21.5C6/1930.
Árverési hirdetmény.
Folyó évi december hó 10.-én d. e. 10 órakora helyszínen tartandó nyilvános árverésen a sporttelep és tüzér-laktanya között lévő kb. 3 kat. hold területet bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1930. évi december hó 1-én.
um Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
23967/1930.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Transdanubia Egyesült Gőzmalmok r.-t. a világítási szerződés 30. §-a értelmében a következő engedményeket köteles adni a villamos áram árakból:
„A magánfogyasztás után hektowatlóráiiként fizetendő és a 28. és 29. § !>an megállapított dijakból vállalkozó az esetre, ha az egy árammérőhöz taitozó berendezések évi használati óráinak átlaga egy bizonyos összeget elér az elfogyasztott áram után a következő engedményeket tartozik adni és pedig: Világítási célra használt áramnál:
350 égési óránál 15%-ot
450 „ „ 20%-ot
550 „ „ 25%-ot
750 és annál több égési óránál 30"/o-ot Motorikus ipari vagy más egyéb célra használt áramnál: 800 órai használatnál 5%-ot
1000 „ „ 10%-ot
1200 . „ 15"\'r-0t
1500 óránál és azon felüli
használatnál 20°/o-ot A használati órák száma ugy állapittatik meg, hogy az egyes árammérőhöz tartozó egész fogyasztó berendezésnek az árammérőről leolvasott tényleges hektówattóra fogyasztása elosztandó azzal a számmal, mely ugy keletkezik, hogy az egész berendezésben foglalt fogyasztöberendezések, átlagos, elevé ismert, esetleg kísérlet utján megállapított, hektówattban kifejezett áramszükségletét összeadjuk."
Esetleges felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad. Nagykanizsán, 1930. évi december hó 3.-án.
Polgármester.
27340/1930.
Árverési hirdetmény.
A Vörösmarty u. 35. sz. telket f. évi december hó 9-én
a helyszínen nyilvános árverés utján bérbeadom.
Nagykanizsa, 1930. december hó 4-én.
Polgármester.
naaió
Ssiabó György summ-
luboraiortUMndban POul 3., udra:
népei, városai, erkölcsei, érdekfeszítő útleírásokban éa tudományos besiámolókbin.
A Magyar FBIdrajzi Társaság KBnywtára
uj tlikltata. Hrsuta
Hgostlni: Ttz esztendő a TQzfSIdda
Dél Amerika legdélibb pontiénak ismeretlen vidékei éa népei.
Almát* LÍJIlÚ: lltfNl Sziiftta
Az első autóulacás végig a Nílus mentén.
Baktay MJviláoletejéi
KŐiöal Csorna Sándor nyomában a Himaláján át Tibetbe.
steo mm: Kaicutti tutyi Udtt
A >aik vidék hóaivaUglainak, primitív eszkimó törzaelnek élete.
[tolni! Jeni: llrtka. Kétwtet.
Az első msgysr könyv a mai, civilizáció leié közeledő földrészről.
Leden: Kjmtli Uiieztl
Kanada fölött, iz északi Indián törzsek és eszkimók között.
P Uranayer: Kelet-SztMria tstakll
Szenzációt keltő ásatások öv-inammutok íöltedezett ilrjalban.
MiM: Kan m unttá
A világhírű magyar utazó legeredménye-aebb utja Gs/ak-lndiában.
Taylor: II MM lSIdiéi
Három llslal amerikai Izgalmas kalandjai Ol-Oénuában.
Hladen kőtelük képpel él térképpel.
A modern löldrijz! Irodalom legjelentősebb alkotásai.
A tízkötetes gyn|lem(ay díszes egéizvá-izon kőiéiben előnyös rfszlelllzetéal leltélelek mellett kapható a
FianklIn-TMatkiinbrcMMtai
Budapest, IV., Egyetem-utca 4.
Aki 11 alábbi •<*lv4nyt kitölti • borítékban vagy le-velezölapra ragasztva beküldi, annak a Franklin Tár-tulat könyvkeraikedéae réuUUa kimerítő. Illusztrált proipcktuit díjmentesen küld.
T. Franklin Társulat
könyvkereskedésének
Badapett,
IV.. Egyetem u. 4.
Kérem r\'ixemre a Magyar Földrajzi Tártatág Könyvtára u) loroiatáuak proipektiisát dljmtnUttn in«g-kOldenl
név loglalkoxát pontot lakáicliu
10 zalai közlöny
1930. december 2.
Ügynököt felvesz
Nagykanizsára én annak kornyékére, budapesti cl»őranr.ii régi Jól beveietetl tőkeerős
fehérnemű kwriengye
cfg magánvevők láthatására, nagyobb jövedelemmel. Sürgős ajánlatokat ctak rátermett egyénektől (tehet textltacgíd Is) telepemre kérek: Fahér Jéaaa t, Budapest, VII., Óról Zichy Oéia u. 10.
Ingatlan eladási hirdetmény.
A nagykanizsai Ipartestület a tulajdonát képező Deák-tér 14. és Kölcsey-u. 1. sz. alatti székházat a vendéglői joggal és az Eötvös-tér II. sz. alatti ingatlant eladja.
Felhívjuk a venni szándékozókat, hogy zárt Írásbeli ajánlataikat f. ívl december hó 20-án déli 12 óráig az ipartestület hivatalába nyújtsák be. Részletes eladási feltélelek az Ipartestület hivatalában megtekinthetők. ri\'
Autogarage
és raktáraknak alkalmas
helyiségek Tárház-u. 10. sz. alatt a hozzátartozó — olajlárolásra szolgáló — betonpince és Iroda bér beadó, esetleg örök árban Is áladé. Közelebbi lelvllágoalláal nyújt:
Holhnann Henrik, CiánylLánló-o. 8.
tvo Te\'elon : &&3. szám.
Varga Nándor
modernül (elszerelt saját műhelyében legolcsóbban
mos, fest, tisztit A* pliuároz.
Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszközöl.
Oytijtőtelep: Horthy Mlklós-ut 8. Qyártelep: Hunyadl-u. 19.
Újdonság,
most jelent meg!
STANDARD
villanyhálózati készülék, hangszóróval egyQtt, a havi részlel i8 pengő
SZABÓ ANTAL
fegyver, löszt rés sporlárunagykcreskedés rádió- és gramofon-osztálya.
Cobui hugttéró 60 »eagö
Kesxíöely
legnagyobb és
legolcsóbb
ezticsüzlete.
Szörmebundák már 180 P-töl, gallér és kézelők 10 P-töl, prém-hő.ök már 2 P 50 f-töl kaphatók. Átalakításokat és Javításokat vállalok
Fizetés megegyezés ízerint.
Genosi iáno*
mh uacsmekter
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FÜRT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
gépipsivi Illatával Zalaegerszeg. Teleion: 43. Készít:
ttlaf»K«Uk éa axlwalftj ubiraa. daiSaaiat, traktorok, auUk és gépok |a.lté.a».
__V0»
A lakószoba disze, a csalid nélkülözhetetlen eszköze a világhírű
varrógép,
mely stoppol, varr és himez. Részletfizetés\'e is beszerezhető:
BRANDL SÁNDOR ÉS FI& I
Dijmeotíl hlmzésoktafás I Deák-tér 2. szám, a felsötemplomnil.
Kováid Péter és Fia
budapesti festógyór
Dalaiéban legujabb mintákból káatniiinka atAnyomlatéa (s alkéaalté.a, ta.8kai«n-lagaaaéfl, aaltta.tók,
harlaajakS Ok ét »\'» guMimlh írlanyák mé\'ytn Itazállltolt árban kaphatók CuBgiry-Mt B. sz. alatt.
Erzsébet •téren
nagy
üzlethelyiség
•M azonnal
olcsó bérrel átadó.
Bővebbet a kia \'ó\'\'an.
Férll éa nfti
minden minőségben. Nagy raktár, szo id átak. Festünk, átalakítunk.
HQokal velottr h nyolszőr kalapok
mj
Gyenes és Vlda.
Kováid Péter és Fia
budapesti festAgyár
mélyen leszállított árban lest, tisztit és pllaséroz, gallérok, kézelők és ingek legszebb tisztítása
Caengary-ut B. iiám,
fehérnemű és har\'stiy
sloppo\\ás. varrás fe/,^

VARRÓGÉP RÍSI*\' SáSTKámm Fióküzlete: Fö-nt I.
Faeladás.
Eszteregnye község erdejében lábon álló bükk- és gyer tyánfa kerül nyilvános árverésen kis lételekben eladásra.
Az árverés kezdete 1930. évi december hó 6-án, szómba ton délelőtt 9 órakor a helyszínén és az ezt követő eladások minden kedden és szombaton tartatnak.
Eladásra kerül 30 katasztrális hold erdő fatömege.
Bővebbet az elöljáróságnál megtudható.
Elöljáróság.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az m
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozkf-utca 8.
Nyugati pályaudvai melleit. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel beiendczetl elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóviz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszcköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
Legelőnyösebben vásárolhat
BÚTORT K°ó kálman
^^ 9 ^^ ■ % ■ dúsan felszerelt butorraktá-raban - Nagykanizsa, Magyar-utca 8. és Horthy Miklós-ut 5. sz-
Órlásl választék legújabb stllfl bttlorokban Is.
KedvezA fizetési faltételek.
Tekintse meg vételkényszer nélkül.
Nyomatot! a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető\' iául Károly.)
70. évfolyam 280 szám
Nagykanizsa, 1030 december 10 szerda
Ara 14 HUér
UL1IKOZLOHT
SntttartMg: nsppal Sugár ul 2., éjjel F6ut 5.
Kiadóhivatal: Píul i. alám. Keszthelyi llókklidóhlvatal: KoMulhutca 33.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarits Lajos
EMélratéal ára : egy Mea a peag4 M HUz
Az n] magyar külügyminiszter
Budapest, december I) (Éjszakai rádiójelentés) Ma megjelent a kormányzó kézirata, mely szerint dr. Walkó Lajos külügyminisztert szolgálatainak legteljesebb elismerése mellett felmenti és külügyminiszterré gról Károlyi Oyu\'a koronaőrt kinevezi. A felmentést és ki nevezési Bethlen gróf miniszterelnök ellenjegyezte.
Peyer visszautasítja a csehekkel való kapcsolat snlyos vádját
A takarékossági javaslat folyta/ tólagos vitája a Házban
Budapest, december 9 . A képviselőház mai ülésén napirend előtt Peyer Károly a Ház határozatának megfelelően ünnepélyesen megkövette a Házat, ma|d napirend előtti felszólalásra kért és ka-poll engedélyi.
Peyer Károly rámutatott arra, hogy töbD jobboldali lap sorozatos támadást intézett állítólagos külföldről kapott pénzekkel kapcsolatban a szociáldemokrata párt ellen Ezeket a híreszteléseket a Népszava mlndany-nyiszor erélyesen visszauiasilotta. Szombaton a .Magyarság" napilapban hamis levelek jelentek meg, amelyeket állítólag a szociáldemokrata párt vezetői Írlak a cseh szociáldemokrata párt vezéreinek. Az érdekellek nyilatkoztak már ebben az ügyben Nem tudja, kl követte cl ezekel a hamisításokat, de reméli, hogy kl fog derülni. Kéri, hogy küld jenek ki ehben az ügyben egy pártatlan forumot, hogy megállapítsa, vájjon hilelesek e az aláírások, vagy sem Ha ezek a levelek nem hamisítványok, akkor
a szociáldemokratapárt hajlandó a Népszavát azonnal beszüntetni,
hajlandó a parlameniből azonnal kivonulni és a községi választásoktól is távol tartania magát.
Peyer Károly felszólalása ulán áttérlek a napirendre.
Relschl Richárd volt az eltö felszólaló, aki hangoztatta, hogy a mostani költségvetést egyharmadára le kell szállilai i A gazdatársadalom a habomban sokat áldozott, most megérdemli, hogy a lobbi osztályok támogassák. Helyesli a liszlviselök létszámának Icszaliilását, de ki fog gondoskodni a sok egyetemről kikerült ifjúságról Majd határozati j i-vaslatol nyújtóit be az állami állások
halmozáiának megszünleléséröl. — Szüntessék meg a vasulakon a sok ingyen utazást, szállítsák le a személytarifát. A képviselőknek kell, hogy jó példával elöl járjanak azzal, hogy legalább részben lemondanak a szabadjegyről. Határozati javaslatot nyu|! be, hogy a képviselők fizetését 15% kai szállllsák le. (Általános helyeslés)
Meskó Zoltán : A képviselők létszámát is le kellene szállítani.
Relíchl határozati javaslatot terjeszt be, hogy az állami pénztárból senki nagyobb jövedelmet nem él-
vezhet, mint a miniszterelnök. Végül a Balaton fejlesztésére és hazai fürdők védelmére hívta fel a kormány figyelmét.
Határozali lavaslatot nyújtott be. hogy a külföldön nyaraló magyar állampolgárokat 10 pengős Illetékkel fujtsák.
Neubaaer Ferenc a javaslatról szólva elismerle, hogy annak Intézkedései szükségesek. Az ülés 2 óra után végződött.
A&aivanesxíendösfCisKanlxsai :Polgári Olvasókör fublleumi Ünnepségei
Kállay Tibor két nagy beszédet mondott Kiskanlzsán
htenliszlelel után az Olvasók\'r székházának zsúfolt emeleti nagytermében megkezdődön
Nagykanizsa, december (1
Vasárnap ünnepelte a kiskanizsai Polgári Olvasókör fennállásának 60. évfordulóját. Egész napol kitöltött az a program, amil az Olvasókör veze őségé hat ívlizcd fordulójára kidolgozott. F.gész nap ünnepe volt Klskanlzsának, ahol az Olvasókör a kulturális és társas közélet egyetlen mentsvára volt félszázadnál nagyobb Idő zivatarai közöli. Az Olvasókör 60 esztendő próbáját ugy állta meg, hogy megvctelle vele alapját a híres kiskanizsai szorgalom mellé annak a hitünknek, hogy ez a nép, ilt a város tőszomszédságában, annak testvéreként, mélló leléleményese a magyar életerőnek, a magyar kuliura csirabontó energiáinak, — mélló oltára ez a történelmi mul u föld a magyar jövő reményébe horgonyzolt hazaszirelelnek. A kiskanizsai szorgalom, a kiskanizsai vasakarat, a kiskanizsai kullura-klvánás, a kiskanizsai bátor magyarság hozta léire és 60 év minden megpróbáltatásán ál az tartotta meg, az gyarapilo\'ta a Polgári Olvasókört.
A jubileumi ünnepségek sorozata Vcttárnap délelőtt 10 órakor ünnepi
Istentisztelettel
kezdődőit a kiskanizsai templomban. Ezen már megjelent dr. Kállay Tibor, Nagykanizsa országgyűlési képviselője, dr. Králky Islván polgármester, dr. Hegyi Lajos főjegyző, Tholway Zsigmond dr. poslafőnök, az OIvjsó-kör disztagia, dr. Hajdú Gyula Ih. vm. liszii lőtleyész, Dornlnger Hugó ny. ezredes, Kelemen Ferenc takarékpénztári igazgató, dr. Rotschlld Béla ügyvéd, ujnépi Elek Ernő földbirtokos és mások.
a díszközgyűlés
Anek József elnök nyitotta meg a Hiszekegy-gyei és a megjelenlek köszöntésével. Az ünnepi szónok dr. Kállay Tibor. Visszapillantást velelt az Olvasókör éleiére, Hajgaló Sándor taniló elgondolásától a mai modern, szép, hatalmas székházig, amelyben a hábotu után feltámadt kisgazda-szellem reveiálódik.
— A háború elölt — mondolta — nem vonluk be eléggé ezl a réteget az ország életébe. Azóta aztán ők maguk biztosították ezt maguknak, azt hiszem, minden időre. Egy Ilyen széles társadalmi rétegnek lu dásál, lelkesedéséi, munkáját a nemzet nem nélkülözheti a lövőre.
Hála és elismerés szavával adózott Kállay az államnak, Mayer földmü-I velésügyl miniszternek, aki őáltala I küldi Üdvözletét, — Sabján Gyula volt polgármesternek, a pénzintézeteknek, melyek együttes segítsége hozta léire az Olvasókör 80 000 pengős székházát.
Vázolla eiután a köri élet jelentőségét.
— Ma, amikor egész Európával kell gazd/stgi harcol vívnunk, erő-sebb vérlezellel kell a hateba lépnünk. Ezt a vérlezelet az állandó tanulás, a művelődés adja, elsősorban az Ilyen körök utján.
— A fiat tlság ilt vehel példái az öregeklöl. Szomorú volna, ha az uj generáció, amelyre a jövő épül, nem azon az alapon építene, amil apáink leraktak, öregek és fiatalok ilyen együttműködése alakilja ki a ii.lycs közszellcmel, amely minden közületet vezetni hivatott.
Majd igy fejezle be:
— Legyen ez a kör a jövőre nézve hajléka a becsületes és polgárok ja vát szolgáló munkállak. Legyen a
vigasságnak helye és legyen a szórakozásé a kemény gazdasági magándolgok és mezei munkálatok után. Legyen a kulturának az előmozdítója, irányitója, legyen lanitó, oktató és felolvasó hely és legyen előmozdítója annak a nemzeti érzésnek, annak a nemzeti gondolatnak, amelyet a közös mull egyforma törekvései, a jelen és jövő céljainak azonossága jelent polgárságának számára. Legyen ez a 60 esztendős jubileum emlékezés a tradícióra, tisztelete azoknak, akik állították és se-giletlék, létesítették, fenntartották és a jövő számára megalapították ezt a kört és legyen biztatás, remény a iövörc nézve, hogy szolgáljuk összefogva barátságban megértéssel, becsületes munkával és egymás megsegítése iránti törekvéssel Kiskani-zsának, városunknak, megyénknek és országunknak szent ügyét.
Dr. Fülöp György alelnök felolvasta ezután a titkári jelentést, amely dióhéjban a Kör löiténelét tartalmazta.
Mayer János földmlvelésügyi mi niszlernek, az Olvasókör diszelnö-kének üdvözlő táviratát a közgyűlés él|enzéssel fogadta és üdvözlő távirattal viszonozta.
Anek József elnök átadta dr. Krátky István polgármesternek az Olvasókör disztagsdgdról szóló oklevelet, mire a közönség zajos éljenzésben és tapsban tört kl.
Dr. Krátky István megköszönte a dlszlaggá választást. Ugy veszi át az oklevelet, — mondta — mint kitüntetési, egyben mint kötelező levelet, amely mindig eszébe fogja Juttatni az Olvasókör megoldandó kérdéseit. Első feladatnak tartja a Kör anyagi ügyeinek rendezését. A város pénzügyi lehetőségeinek határai között mindenkor a legnagyobb erővel azon igyekszik, hogy a Kör zavartalanul megfelelhessen nemes, nagy felada-lainak. Másik feladat: a Kör otthonát eleven élettel kitölteni.
— Kell, hogy Itt meleg testvéri szeretet töllpe cl a szivekel é6 fogjon össze ilt minden polgárt felekezetre, rangra, vagyonra való különbség nélkül, vallásos érzésben, a haza szeretetében, a munka nemességével, egymás megbecsülésével, hogy igy haladhasson ez a Kör a magyar kuliura és a nemzeti élet sok töretlen barázdájának kimunkálásában. Az öntudatos polgári szellem kiépítése a legfontosabb feladata a Körnek és minden hasonló egyesülésnek.
Baj PiU György indítványára elhatározták. hogy a Polgár-utcának Hajgató Sándor utcává való elnevezése érdekében lépéseket tesznek.
Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny felelÖB szerkesz\'őle, a szerkesztőség mindennapi postájából szakirányú és egyéb újságokat és folyóiratokat ajánlótI fel az Olvasókör részére,
ZALAI KÖZLÖNY_____1930 december 0
Vasárnap éjjel a Kíssörhózban agyonlőtte szerelmesét egy züllött asztalossegéd
A 21 éves gyilkost ■ rendőrség letartóztatta
s
természetesen teljesen Ingyen. A díszközgyűlés ezt jegyzőkönyvi köszönet megszavazásával, zajos éljenzés mellett tudomásu1 vette.
Anek József elnök zárószaval ulán a díszközgyűlés a Himnusz-szal véget éit. Következeit a minlegy 30 terítékes
bankett,
amelyen a nagykanizsai vendégek Is részt veitek. A első felköszönlöt Anek József elnök mondta a kormányzóra, Ansorge Antal az Olvasókör vezetőségére, dr. Dómján La|os Kállay Tiborra, majd dr. Káltay Tibor állt fel szólásra. A gazdasági helyzetről beszélve egyebek közt ezt mondta:
— A mélypontot már elértük. Az amerikai hírek már a kibontakozás reminyit nyújtják. Egyelőre nem mutatkozik felfelé haladás, de visszaesés sincs. Ez a stagnálás jó jel, mert ez mindig az emelkedés /ele szokott lenni. Én erősnek látom a magyar gazdasági alapokat: — az embereknek Is erőseknek kell lenniük. Én hiszek egy javulásban, hiszek abban, hogy most már tul vagyunk a mélyponton is felfelé fogunk haladni.
— Ha eszközök, utak eltérők is a különböző politikai pártok közöli, nagy szerencse, hogy a nagy célkitűzésekben most, Inkább, mint valaha, egyetértünk.
Az élei olcsóbbá tételének szüksé-gessigéről beszélt ezután, szembeállítva azt az ujabb adókkal és terhekkel. A burju az istálló\'ól a fogyasztó tányérjáig 601\'o-kal megdrágul, ebből 271/2% ál\'ami teher. De egészséges alapokon, egy |ó politikával, a közületek takarékosságával célt lehet érni eléren is.
— Uj érdekek, uj felfogások, uj célok szerint csoportosul ma Európi. Ebbe az uj Európába már nagyobb erővel lehet a magyar igazság argumentumait hangoztatni. Egy olyan légkör alakul ki, amelyben már beszélhetünk revízióról anélkül, hogy rögtön elhallgattatnának bennünket. Most már találunk segítőtársakra is. De Európa csak akkor fog nekünk gyakorlatilag érvényesíthető igazat adni, ha a revízióval nemcsak egy 8 milliós kis nép szükségleteit, óhaj lásál biztosítja, hanem ha a revízióval biztosítani ludja egész Európa békéiét, kulturális és gazdasági előrehaladását. Nekünk tehát az állami, községi és magánéletünkben Is az általános kultura és gazdasági fejlődés célkitűzéseivel kell berendezkednünk, minden egyesnek a maga éleiében is, mint Európa és az európai törekvések egy része, azokat kell becsületes munkával szolgálnia.
Az esti program
és az Olvasókör színpadán és termében zajlott le. A Katolikus Legényegylet jeles műkedvelői zajos sikerrel színdarabot adlak elő, majd kiskanizsai műkedvelők adtak elő csupa jólsikerült számot. Végül pedig hangulatos, vidám táncmulatság fejezle be a kiemelkedően szép ünnepéi.
Az orosz buza ismét megjelent
llukarcst, december 0 (Éjszakai rádiójelenlés) ldeérkezelt jelentések szciint az orosz buza ismét megjeleni az európai piacokon.
Nagykanizsa, december í)
Vasárnap éjszaka a Polgári Egyletben rendezett táncmulatságon, mint kirendelt tiszt, Rácz Gyula rendőrfogalmazó, központi ügyeletes tarlóit szolgálatot.
Éjszaka két órakor egyik rendőr a leltfonhoz kérle a fogalmazét.
„Gyilkosság történi I"
— Alássan jelentem a fogalmazó urnák, itt X. Y. törzsőrmester a kapitányságról, méltóztassék a központba fáradni, az éjszaka gyilkosság történi a Horthy Mlklós-uton, a Kissör ház-vendéglőben.
Rácz Oyula rendőrfogalmazó azonnal a kapitányságra és onnan a Kis-sörházba sietett, ahol izgatott lótás-fulás jelezte, hogy rendkívüli dolog történt...
*
Vasárnap este 11 órakor megjelent a Kissörház vendéglőben egy iparos kinézésű fiatalember, aki a söntésben két deci bort ivoll meg, majd egy egyágyas szobát kért.
A bejelentőlapra a következőket irla :
Orbán Antal asztalossegéd, született 1909-ben Nagykanizsán.
A fiatalembernek az 1. számú szobát adlák, ahová azonnal bevonult. Nemsokkal ezután egy fiatat lány kereste fel a fiatalembert, majd Orbán Antal kiszólt a vendéglőbe és két teát kért, amit felszolgállak neki.
Mikor a teát bevitték a fiatal párnak, a szobalány is bement a pincérrel és ijedten látta, hogy a lány és a flu Izgatottan írnak valami levélfélét.
„Exek öngyilkoson akarnak lenni I"
Meg Is mondla a szobalány a pincérnek, mikor kijöttek a folyosóra :
— Ezek öngyilkosok akarnak lenni I
Erre a pincér vissza is ment és kérdőre vonla a fiatalembert.
— Ugyan, ne beszéljen bolondságokatI Kl akar öngyilkos lenni?!
A pincér azonban gyanús dolgot észlelt és felemelte a paplant, mely alatt egy Manllchert látott.
A fiatalember zavartan beszélt:
... Igen... Igen... A bátyám, aki katona, (valóban van egy bátyja, aki katona) berúgott és elvettem tőle a fegyverét, nehogy valami bolondsá got csináljon.
Ezekután a fiatalok magukra mi-radtak és a vendéglőben sem tulajdonítottak nagyobb jelentőséget a dolognak
A tragédia
Kevéssef két óra előli a söntésben tompa dörrenésre lettek figyelmesek.
Ilt már Ritscher vendéglős a kö-
vetkezőkben mondja el a gyilkosság f.\'lfedezésél:
— A lompa dörrenés után magam és az egyik cigányzenészem : Somogyi cimbalmos, valamint két vendégem, akik csendesen borozgattak: Vidéki és Tóth tűzoltók, a folyosóra rohantunk. Ezalatt előbb mig egy, majd mire az I. számú szobához értünk, még gyors egymásutánban három lövés dördüli el. Mindjárt tudtuk, hogy szerelmi dráma történt. Az ajtó felelt kívülről is látni lehetett, hogy a golyó erős ütése lehámlasz-tolta a falról a vakolatot. A két ttlz-olfó és mi a zenésszel ki akartuk nyitni az ajtót, de az zárva volt belülről.
— Törjék be az ajtót 1 — mondottam az embereknek, mire azok nekifeküdtek vállal, de közben belülről a retesszel kinyitották az ajtót és mi beugrottunk a szobába, ahol megrendítő látvány fogadott.
Segítsenek, mert megQalok!
— Az ágyon feküdt égy szál Ing ben a fiatal leány, eszméletnél volt, de Jobb melléből patakzott a vér, kétségbeesetten jajgatott szegény :
— JaJjt segítsenek I Jajj, segítsenek! Meghalok, segítsenek!
A fiatalember, aki kivette volt a szobát, a szoba közepén állott kabát és mellíny nélkül. Egyik kezében lábhoz eresztve Manllchert tartott, másik kezével Izgatottan töröl-, gette verejtékező homlokát.
— Drága anyukám, meghalsz, véged van I Véged van I — ismételgette egyre a fiatalember, miközben Somogyi zenész kikapta kezéből a fegyvert, a két lüzolló pedig azonnal vizeslepedővel elkötötte az erősen vérző leány felsőtestét, aki mindjobban veszítette eszméletét. Miközben elsősegélyt nyújtottak neki, az egyik tűzoltó megkérdezte tőle, hogy miért lőtte le a fiatalember, mire a leány alig halhatóan mondotta :
— Közösen határoztuk el, hogy meghalunk. Tóni, édes Tónim. Ml van veled ? Ml van Tónlvai ?
— Tóni él, Tóni nem lőtte agyon magát 1 — felelte Vidéki tűzoltó, erre a leány szemébe könnyek gyűltek és csak a szája mozgásából le-helett kivenni, hogy ezt mondja :
— Jajj, akkor tudom, én voltam az útjában. A Marcsa előbbre való, mint én.
Rendőrség, mentők
Amig mindez percek alatt történt az 1. számú szobában, az alalt Ritscher vendéglős egy embert rendőrért küldött, maga pedig a kapitányságra és a mentőkért telefonált.
Az u\'cáról csakhamar megérkezel! Kemény törzsőrmesler, aki megbilincselte a leány gyilkosát is meg Indult vele a kapitányságra.
Kis Idő múlva egy detektív és Rácz rendőrfogalmazó megérkezel! és mialatt a mentők bevitték a szerencsétlen teremtést a kórházba, meg-ej\'ették a helyszíni szemlét és rövid jegyzökönyvet vettek fel az esetről.
A fiatal leány szülei még mltsem sejleltek lányuk tragédiájáról, mialatt Kovács Mária a kórházi ágyon a gyilkos fegyver dörrenisét mig félórával túlélte, aztán kiszenvedett.
A gyilkos lopta a fegyvert
Orbán Antalt a kaptiányságon örizeibe vélték és hétfőn korán délelőtt dr. Mátyás Samu rendőrkapitány megkezdte kihallgatását.
A fiatalember elmondolta, hogy közös elhatározással akartak meghalni. Búcsúlevelet Is írtak. A fegyvert Orbán Antal lopta a kaszárnyából, ahová katonatestvire révén bejáratos volt. A fegyvert ugy csem-peszte be a szobába, hogy azt senki sem vette észre, mert a leány az udvari ablakon keresztül adta be neki, aztán a pap\'an alá rejtették. Mikor a leányt agyonlőtte — igy vallja — és hallotta, hogy már Jönnek, riasztásul mig nigy tövist adott le a falakra is akkor magával akart vigeznl, de több golyó már nem volt.
Vallomásával szemben megállapítható, hogy tinyleg közösen akartak meghalni, de amikor a leánnyal vigzett,
már nem volt bátorsága magát agyonlőni.
A gyilkos fiatalembert egyébként tisztességes és becsületes Iparosapja már egyszer kitagadta. A fiatalember lopott is másfil hónapig alt. Züllött életet élt és családjának rengeteg kellemetlenséget okozott. Pár hónappal ezelőtt könyörögte vissza magát a szülői házhoz, ahol most a jóságért, hogy visszafogadták, igy fizetett. Kovács Máriát egy iwel ezelőtt Ismerte meg. A leány örülésig szerelte és hitt a rovolmultu fiatalember ígéretében, hogy feleségül- fogja venni. Mialatt a győri fogházban ült lopás mialt, a leány, aki különben a Centrálban volt szobalány, fizetéséből pénzelte Orbán Antall, aki a házasságot azzal húzta, halasztotta, hogy szülei nem engedik. Az igazság azonban az, hogy családja nem is tudott arról, hogy nősülni akar.
„Óvtuk ettől ax embertől"
Egy barátja, aki a katonaságnál együtt szolgált Orbánnal, ezeket mondja róla:
SHLVHTORFORRHS a oese, hólyag, reuma gyógyuize
i^TtSZ**?*? "«m»4*fcot flrtryj. ém Ur*a«k fe^salAAl*) ■m.kuáályo— • • s-am—Sa . _ .. , . , 4
HtMMjMt »»«■! ■ t fin Ám illj I_| .mi 1 . "fi.. f*\' * nit * Ti ._ * —>a ÜÉlllwt«Íri|: BllOlurt. Kruéb«t t4* •»-
1030. december 16
zalai közlóny
*
— Erőszakos ember voll, akivel senki sem barátkozott. A katonaságtól megbízhatatlansága miatt bocsátották el.
Beszéltünk Reisz Károlynéval, aki a Centrálban szobaasszony és Hardl Mariskával aki szobalány, Kovács Máriáról.
— Szorgalmas, becsületes, Jóravaló leány voll a Mária. Mindig óvtuk ettől az emberitől, akit megbízhatatlannak hittünk. Kovács Mária egy hétlel ezelőtt lépett ki a szállodából és akkor azt mondta, hogy most már valószínűleg rövidesen megfognak esküdni Ha nem sikerül megkötni a házasságot, akkor mindakellen Öngyilkosok lesznek.
— Néhány nappal ezelőtt nálam jár! — mondja Hardi Mariska — is kii pisztolygolyót mutalott. Ez fog mindent ellniiznl, ha nem esküdhetünk meg, mondotta nekem Mária. Akkor is mondtam, hogy hagyjon fel ezzel az emberrel, meri nem jó vége lesz.
.>Vagy a felesége lessek
vagy megOalunkt"
— Szeretem ezt az emberi és vagy a felesige lehetek, vagy mind a ketten maghalunk. Igy beszéli Kovács Mária is tessék kirem, most ez lelt a vige.
Hétfőn délelőtt 11 órakor találkoztam a rendőrség bUnttgyl osztályán Kovács József munkásemberrel és feleségével, az agyonlőtt leány szüleivel.
Az asszony kétségbeesetten jajjgat.
— JaJj, szeginy Máriám, egyetlen leányom. Egyetlen leánykám, meghaltál, megöltek, egyetlen leánykám I
— Ne sírj fiam, — módja az apa.
— Jobb neki Igy, minthogy az a hitvány ember vette volna el. Az Isten tudja, hogy ml elől meniette meg.
Kovácsnénál szatyor van. Abban van a leány ruhája. Egy drapp kabát és egy kék szövelruha.
— Ma reggel jött egy rendőr lakásunkra, a Petófi-utca 41. szám alá is azt mondja, hogy jöjjek a kapitányságra a leányom ügyében,
— mesili a kilsigbeesett anya.
— Nem Is tudtam elgondolni, hogy ml történhetett, hát, mikor Ide érek, akkor... akkor... azt mondják, hogy az Orbán megölte a leányomat.
Sírásba fullad a szava. Csak nehezen lud beszélni.
,,/lnyus, a moziba megy Unkt"
— Még vasárnap este 6 órakor eljött hozzánk Orbán Antal.
— KI nem állhattam ezt a fiút,
— mond|a az apa — de a leányom kedvééri eltűrtem a háznál.
— Aztán jókedvűek voltak. A fiam cllerázoll és Mária Tónlval táncolt. Nem láttam, hogy mire készülnek. Fél nyolc órakor azzal mentek el, hogy manyus, a moziba megyünk I" Még a leánykám megígérte, hogy 1 l-re otthon lesz. Mikor nem jött, rosszat gondoltam, de ezt még álmomban sem mertem volna hinni. Minek is engedtem el akkor este. Hiszen, ha tudtam volna.
—- Ha nem engedtük volna el, akkor az leli volna a baj, — mondja az öreg. — Meg kell hagyni, a lányom egy kicsit önfejű voll.
Mig beszélgetünk a tragédiának ezekkel a legszomorúbb szereplőivel, kiszólnak az ajtón:
— Kovács József jöjjön be I
Az öreg bemegy. Kihallszlk az első mondai, amint lassan behúzza maga után az ajtót,
— Mondja el mindazt, amit erról a dologról tud...
Boncolás
A rendőrség egész n?p dolgozik. Lázasan megy a munka. Kedden délelőtt dr. Ország L jos és dr. Nisponszky Béla törvényszéki orvosok dr. Almássy Oyula vizsgálóbíró jelenlétében végzik a boncolást a temető halollasházában. Megállapítják, hogy a leányi közvetlen közelből lőtte agyon a fiatalember. A Manlicher-golyó a májai roncsolta szét.
A gyilkos el/úlsxa a tragédiái
A boncolás ulán dr. Almássy I Oyula, dr. Mátyás Samu és Rdcz |
Nagykanizsa, december 0 Keszthelyről Balatonszentgyörgy felé biciklizett Péter József 39 éves vörsi bognármester. Mögötte jött motorbiciklijén tfj. Topler Lajos keszthelyi husiparos. Péter ugylát-szik nem halotta a motorkerékpár zakatolását, hirtelen balfelé fordult gépével, ugyanakkor, amikor Topler, hogy előzze Pétert, gyorsabb tempóban eléje akait kerülni. Igy történt, hogy a kerékpár beszaladt a motorbiciklibe, de ugy, hogy a 150 kiló sulyu motorkerékpár az árokba zuhant és magával rántotta Toplert is, aki kulcsonttörést szenvedett. Persze kirepült a bicikli nyergéből Péter
Oyula biról szemlél tartottak a szerelmi tragédia színhelyén, melyre elvitték Orbán Lajost is, akit láthatóan megvisellek az események, főleg a kél álmatlan éjszaka, amit a rendőrségi fogdában töltött.
A birói szemle alkalmával Orbán Antallal az egész tragédiát eljátszották a Kissörházban. Az egyik delekliv elvitte a helyszínre a töltetlen Manllcher-fegyverl, mellyel képletesen véglgcsinálla az egész gyilkosságot az asztalossegéd, aki részletesen még egyszer elbeszélte a dráma lefolyását.
A drámai hatású helyszíni szemle után Orbán Antalt visszaklsírték a rendőrségre, ahol dr. Molnár Ferenc rendöifogalmazó kedden délelölt szünet nélkül folytatta a tanuk kihallgatását.
Orbán Antall áladták az ügyészségnek. UKyanekkor délután eltemetik a halálos szerelméért életét áldozó Kovács M irtát is, akinek lialal életéi egy rovo lmullu, ztllött asztalos-segéd Mannllcherrel kioltott i.
Az élei pedig megy a maga ulján és a gyilkos ulán becsukódik majd újra a fegyház kapuja...
József is.
Ezt a karambolt tárgyalta ma a nagykanizsai törvényszék és Péter Józsefei gondatlanságáért 30 pengő büntetéssel sújtotta.
Vékásy Károly
órás, ékszerész és látszerész Nagykanizsa, Fő-ut 2. sz. -a-
Karácsony alkalmával
ór«,éksz«r, ezü»t s alpakka díszműárut
mélyen leixállltott árban áruitok.
Sicmélyesen gyözödjön meg dúsan felszerelt raktáramról és olcsó áraimról.
___ m
Rekord-sikere volt
a Keresztény Jótékony Nőegylet karácsonyi vásárának
Nagykanizsa, december 0
Semmiben sem maradi el a tavalyi mögött az idei karácsonyi vásár. A Keresztény Jótékony Nőegylet az idei nehéz viszonyok ellenére is minden munkaerejét latbavetette, hogy minél szebb sikerre vigye a vásári. Törekvését teljes siker koronázta. A vásár ma már annyira tradícióvá vált, hogy elmaradását nemcsak a segítésre váró Ínségesek érezték volna meg, hanem a közönség is, amely megszokta a kezdődő téli szezonnak ezt a vidám sokadalmát. A Nőegylet soha nem pihenő, ötletekben és a Carltas szellemében kifogyhatatlan elnöksége, valamint a nőegylell hölgyeknek emberszeretet melegétől áthatolt odaadó, áldozatos munkakedve az idén Is megtette a csudát: — a jótékonyság pénzforrását fakasztotta a mindennapok gond|alba, bajába fásult társadalom szivéből, amit a Nincs\' könyörtelen sziklafalán át is meg tudott közelíteni.
A vásár a Polgáii Egylet nagytermében, a Dobrovits Milán voll országgyűlési képviselő által tervezeit, ragyogó vásártéren, szombaton délután kezdődött, ahogyan azl már jelente lük Vasárnap a déle.öiti órákban nagy^zabáiu vlisllzés és sörözés volt. A sátrak közt legnagyobb ke-lete volt a tpUffének, a söntésnek, a Mikulás-boltnak, a karácsonyi rek-vlzitumoknak, a szerencse horgászás és célbadobás sátrának, a baba-ki-állitasnak, a zsákbamacskának, a trafiknak, az állat-farmnak, vlrágkeres-kedésnek, az ajándék-bazárnak, sa-többieknek Nagyszerűen bevált az Ivó szoba intézménye a Szabó Oyurl —Ainberger—Üiö trió pompás jazz-band jével.
A délelőtti matiné műsorán Far-kasovszky Teri tánclanárnő azl a magyar láncot lejtette cl (a nagy taps-vihar folytán kétszer is), amelyikkel Bécsben egy oltani fellépése alkalmával ismeretes nagy sikeréi aratta. Ugyancsak ó a délutáni műsoron Is láncolt. Ekkor taranlellál, bájosan, ízléssel, tudással. Délután Perlaky Olzi és Hajas Jolán szép rokoko táncduetlje Is meleg sikert aratott. A müsoit a katonazenekar számai lelték élvezetesebbé.
Vasárnap a déli és az esti órákban rekord forgalom voll a vásárban. Este volt már, mire a sorsolások izgalmai következtek. A kiállított babák szépségversenyének győztesei a következők : I) Krátky Baba, 2) Hemmert Dudus), 3) Krátky Baba, 4) Laub-haimer Csuli. A gyönyörű baba-szobái Horváth Erzsike sorsjegye nyerle meg. Mulatságos volt az élő állatok (pulyka, gyöngylyuk, kacsa, galambok, nyulak) kisorsolás?. Ami meg-maradl, amerikai árverésen kelt el Petrik Dezső kikiáltói éidemeinek jóvoltából.
Este azlán, mikor már minden sátor kiürült, a publikum és a jókedv pedig csak nem akart fogyni,
70-ik karácsonyi vásár!
Ujabb tótel áru körül olcsón eladásra
SINGER
divatáruházában.
Tekintse meg kirakatainkat I
A bicikli elütötte a motorkerékpárt
Furcsa karambol a keszthelyi országúton
ÍALAI KÖztÖNV
Olcsósági
Olcsósági
MegKexdödöti a nágy Karácsonyi vásár
Ármuth Sándor és Fia
üzletében Főút 8. szám, Bazár udvar.
Játékokban meglepő választék.
96 filléres cikkekben kfilön osztály.
Képkeretezés, cipő, ajándéktárgyak, gyermekkocsikban stb. nagy választék.
Nagykanizsán elfogták a rádión körözött pozsonyi sikkasztó tisztviselőt
Somosy Jen6, a sikkasztó Hsitvlstló beismerő vallomást telt
kanlzsára Somosy, ahol az állomáson az utlcv\'él ellenőrzés alkalmival a kiadott rádió kör3zés a!ap|án felismer ék, leszállllollák a vonatról és
Nagykanizsa, decombor 0 Somosy Jenő 24 éves tisztviselő, egyik pozsonyi lerménykivlleli intézet liszlviselóje a mult héten megbízást kapotl, hogy Nagyszombatban két csekkre 95 000 cseh koronát vegyen fel az Intézel Javára.
Sohnsy a pénzt fel is v.-lte, de nem jelentkezeti vele Pozsonyban, hanem au\'ón a nála levő útlevéllel Bécsbe szökött. Bécsben ugyancsak aulól fogadott és az olaszországi Udlnébe utazott, ahonnan vonalon folytatta ulját Milánóba.
A sikkasztó tisztviselő Milánóbin a pénz nagyrészét néhány éjszakai lokálokban elverte és pénteken vo natra ült, hogy Magyarországra Jöjjön. Szombaton este érkezeit meg Nagy-
a kapitányságra hozták.
A liata\'embcr részletes beismerő vallomást tett. Elmondotta, hogy inl-énl szökött meg Csehországból Bécsbe, majd Olaszorsiágba.
Arra a kérdésre, hogy miért jött Magyaroiszágra, nem adott \'elele\'et. * Elfogatásiról értesítenék a buda pesli főkapitányságot, ahová vasárnap délelőtt egy tendőr kíséretében felvitték.
Somosy Jenő további sorsa felelt a budapesti főkapitányságon, illetve a külügyminisztériumban döntenek.
Borzalmas szerencsétlenség a vasúti átjárónál
j_
akkor a fiatalság táncra perdült és záróráig a legvidámabb hangulat uralkodott a vásártérből improvizál! láncteremben.
A Keresztény Jótékony Nőegylet vásárának ezldei nagy sikerének méltán örül Nagyl- .nizsa társadalma. Az idei télen minden segilö kézre, minden fillérre százszoros a szükség. A Keresztény Jótékony Nőegylet megértette a súlyos idők közeledtének Intő szavát és fokozott energiákkal állt a Jótékony célok ember-mentő szolgálatába. L-gyen érte hála és Isten áldás a fizetség mindazoknak, kik jósziwel adlak, mindazoknak, kik odaadásukkal, munkájukkal a nagy sikert előmozdították és a vezetőségnek, amely a dolgozó asszony-sereggel együll hiába vonul vissza minden évben a névtelenség szerény homályába A nyomtatott beiü feketéje nem talál a nevükre, de rájuk talál mindazok áldó imádsága, akiknek hldeg-facsarla, éh légmarta könnyeiben a hála melege cslllanik meg azért, ami nekik a vásár jókedvéből, zsivajából, öröméből, táncából Jutott az inség borzalmas sebeinek betapasztására.
A IX. Izraelita községkerület
közgyűlése
Zalaegerszeg, december 0 (Saját tudósítónktól) Tegnap tartotta meg Zalaegerszegen a IX. Izr. községkerület rendes évi közgyűlését Welsz Tivadar elnökiele alatt. A közgyűlésen Zala és Somogy zsidósága nagyszámban megjelen!. Welsz kereskedelmi tanácsos elnöki megnyitójában rámutatott arra, hogy Nagy-M-tgyarország feltámasztásáért kell do\'gozni. Wlnkler Ernő dr. főrabbi (Nagykanizsa) a titkári jelentést terjesztette elő. Majd megválasztották 3 évre a következő tisztikart: Elnök lelt ismét egyhangúlag Welsz Tivadar kereskedelmi tanácsos (Nagykanizsa), alelnökök : Büchler Sándor dr. főrabbi (Keszthely) és Hoffmann H\\-bert (Kaposvár), |egyzö Wlnkler Ernő dr. főrabbi (Nagykanizsa), pénztáros OrOafeld Miksa (Nagykanizsa), elöljárók : dr. Berger Samu (Kaposvár), dr. Bród Tivadar (Nagykanizsa), Herzog Manó dr. főrabbi (Kaposvár), dr. Jungerlh Mózes főrabbi (Zalaegerszeg), Koréin Lipót (Pacsa), dr. Rosenthal Jenő (Zalaegerszeg), dr. Ossmann Arnold (Kaposvár), Dorner Andor (Barcs). Majd megválasztották az egyházkerületi biróság tagjait. Blichler Sándor dr. keszthelyi főrabbi, egyetemi tanár larlott ezután hatalmas előadást II József császár koráról. Délben lársasebéd volt, melyen IVem Tivadar a kormányzóra mondotta az első felköszöntőt.
időjárás
(t-juukal rildlijtlenUsI a ■ alaorolé-■ \'»>*«•« aata 10 Arakor )a-laaál i Egj.lSr. még aris, ké.Shb ■»«gall Halakkal .élta.ék.n., hO.a. Idd várható.
/.alaegeraxeg, december 0 (Saját tudósilónk telefonjelenlése) Kemendollár és Zaiaszentiván-Kis-faludpuszla állomás közölt tegnap délulán borzalmas szerencsétlenség történt. Somogyi Sándor 31 éves alsóordódi földműves 62 esztendős édesanyjával és sógornőjével, Sohányi üyulánéval rokonaikai mentek kocsin meglátogatni tegnap Alibánfa községbe. Dili egy órakor visszafelé
tariotlak. Amikor a kis lársaaág Kemendollár és Zilaszenliván-Kis-faludpuszta állomás közé éri, az elágatásnál épen áthajtottak a vasúti síneken. Ebben a percben éti oda a celldömölki motoros vonat, amely elkapta Somogylék kocsiját és azl a szó szoros értelmében keltészelte. A kocsi teljesen összeronc olódotl, mig a benne levők hatalmas ivén kirepüllek részint az ultestre, részint az
Ilt december tfl.
árokba. Az esés és részint az összeütközés folytán Somogyi Síndor koponyaalapi törést és súlyos belső zuzódásokal, édesany|a rendkívül súlyos belső sérüléseket, sógornője pedig mindkél lábán és katján csonttöréseket és zuzódásokat szenvedett. A nagy jajvíszekelésre csakhamar odajöttek a közelből a szerencséllen-rég színhelyére és megállították a vonalot, amelyre mlulán ideiglenesen bekölözték a sebesül eket, felrakták őket és beszállították a zalaegerszegi kórházba, ahol nyomban ápolás alá vetiék őket. Somogyi Sándor állapota reménytelen, a másik kettőé rend kívül súlyos. A csendőrség szigotu vizsgálatot Indított.
Kaitacsy-at a. Horthy Mlki6a-at «.
Itt a karácsonyi
■uyiniiuj.BCTwwmaaimim.i.j.i .j.
A Cukorka Királyban
vannak a legszebb és leglzlésesebb
karácsonyi kollektlók és függelékek, szalon cukorkák
óriási választékban kiállítva. Teesék neg tekinteni vételkényuer nélkül.
Tisztelettel
ssss Hsffap Gyula.
& magyar kormány nem fogadta el a cseh ajánlatot
az Ideiglenes kereskedelmi megállapodásra vonatkozólag
Budapest, docember 9 (Éjszakai rádlójelentés) A cseh kormány megblzásáoól december 6-án a cseh követ jegyzéket adotl át a magyar kormánynak, amelyben a decemter 15-én lejáró kereskedelmi szazödés helyeit olyan ideiglenes megállapodás létesítését liva-solja, amely a legtöbb kedvezményes elv alap|1n ujrbb szerződéskötésig érvényben maradna, a szerződésen-kívüli á\'laput elhárilására.
Ma este gróf Khuen-Héderváry Károly meghitalmazolt miniszter a inagyar kormány váll s-Jegyzékét nyújtotta át a cseheknek, mely sze-ilnt a cseh jegyzék nem fogadható el, c<ak abban a formában, hogy az I927 évi kereskedelmi szerződés legutolsó rendelkezései érvényben maradjanak és csupán a behozatali vámok dolgá>an történi megállapodások helyeztessenek hatályon kívül. A jegyzék ezután részletesen indokolja, miért nem fogadhatjuk el a cseh ajtnlatot.
MEGJELENT
Dr. Hernyó József
összeéili\'á«ában a
Társadalombiztosítási TÖRVÉNYKÖNYV
A 490 oldal terjedelmi! vsskos kólet nagy hlánvt p»\'ló munka él teljes egészétjén tartalmazza az öregség, rokkan -Ság, Ozvegjség ás árvasázr esetére való kóelezó biztosításról (I928 évi XL. t c ) továbbá s betegségi és baleseti blsto > hasról szóló (IWÍ. évi XXI. t.-c) lórvényt leijei szöveggel és a vonatkozó 193) április haváig megjelent ktefé sznó és módoittó rendeleteket, valamint az Országos Társad ilomblzlosltó Intézet elsó alapszabályát.
Ara 6 pengfi.
Kapható lapunk klaMhWalaM-ban éa Hagy KálMáaaál, Batthyény-iatoa I. saáa alatt
TELEFUNKEN 33 W/L
i \'______ _x
C.ll ^ jlí. .
\' ÜSEísísi^SISB F
HÁLÓZATI KÉSZÜLÉK ÉS HANGSZÓRÓ EGYBEN
340 - P
A 12 W )<IU készu\'ék elegáns ktllsó ktkép zésének sikere arra indítóit I a gyárai, hogy a nagvtelje .Itményt) 33W 1 - lu 3-fl csöves kéizlliékel Is megépllse ebben a kivitelben.
Ebben tehát egyesül: a legnagyobb leljesl mény legcsodásabb hangszín legszélesebb hullámterjedelem meglepó éles szelektálás elegáns ktlllltás legkényelmesebb kezelés páratlan olcsóság H sszu részletfizetésre Is kapható:
ZSOLDOS ÉS DR. KARQZAG
TELEFUNKEN bizományi raktárában ■ AOYKARIZBA, Fő-ut 14. (\'\'\'"^ÍXT,^.\'"\'\'")
^____630*
1 »80 december 7.
ZALAI KÖZLÖNY
5
A legszebb
KARÁCSONYI
AJÁNDÉKOK
legolcsóbban, legjobb minőségben
ZALAI KÓZI.ÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Daoamber 10, szerda
Nóm. katolikus:Melkiad pk. Protesiána: Judit. Ii/aellla: Kliitev hú 20
Városi Szinhár. „Mária Tcréris\', szenzációs tOrlénelml film l\'óilereptőlr Lll Dago er és Pelrovlcs Sivetlszláv.
Oyógvszertárt éjjeli ,iolgAl«l: I. Deákli lo" • \'"íy"\' Byogyaiertár
aöxfUrdS nyitva reggel 6 Arától Mit 6 óráig (bittó, ixerda, péntek délután, kedden egéti nsp nóknek). Tel.: 3—18.
— | Teutsch Gusztávné | Súlyos csapás érte Teutsch Gusztáv nagykanizsai droguistát, a városi képviselőtestület tag|ál Felesége, sifll. Petrlcs Magda, asizonyi életének leg-•ttbb idejében: hosszú, izenvedés-Idjes betegség u án visszaadta leikéi az Élei Urának. Halála megindító tragédiát takar. Évekkel ezelőtt elhunyt a Teutsch-család szemefénye: első, ötéves gyermekük. A leánykáját rajongásig szerelő édesanya nem tudta ezt a csapást elviselni. Mindennap olt volt és zokogod gyermeke sírjánál, míg egy napon meghall és Itldőcsucíhurulol kapott, amelyből hosszú tüdőbetegségbe esett, amit Davos klímája sem ludott kigyógyítani. A nejét Imádásig szerető férj óriási anyagi áldozatokkal igyekezett mindazt ne|ének nyujiani, amit a mai oivosludomány a megtámadott lüdőiu Javai, de a gyermeke utln
busuló édesanyát nem tudta semmi megmenleni. Legutóbb a budapesti Batizfalvy.8zanatóriumban több hónapon át gyógykezelték, míg tegnap a Halál angyala megváltotta szenvedéseitől és az édesanya egyesüli gyermekével. Holttestét gépkocsin hozták le Nagykanizsára, ahol a temető halollasházában felravatalozták. Temetése holnap, csütörtökön délután fél 4 órakor fog végbemenni = Karácsonyi ajandékok leg olcsóbban legjobb minőségben Schütz áruházban
— Tagavatás a Mária Kongre gációban Szeplőtelen Fogantatás napján délután 3 órakor tartolta az Urlednyok Mária Kongregációja ünnepélyes keretek közölt tagfelvételét a plébániatemplomban. Ez alkalommal öl jelölt lett esküt a Szeplőtelen erényeinek kövelfsére. A nagyszámú közönség jelenlétében P. Deák Szulpic piézes meghaló szép beszédben buzdította az uj kongregánislákat fogadalmuk megtartására.
«a Trenk Frigyet és Mária Terézia szerda VárosI mozi.
— A Stefánia Szövetség nagykanizsai csoporljt mi délután 6 órakor az intézeti helyiségében igazgatósági ülést tart.
= Mint a múltban, ugy most is szép karácsortyi ajándékot vehetünk kevés pénzért Singer divatáruházában.
= Karácsonyra rádió a legszebb ajándék! Trans-danubiar .-£. szaküzlete Caengery-ut 6.
Liceális előadási
a folyóvizeit ■xabályoxásárát
Nagykanizsa, december 9 A Zrinyi Irodalmi é6 Művészeti Kör december 14-én, vasárnap délután 6 órakor a városháza dísztermében liceális előadást rendez. Az előadó Kofranek Vendel műszaki tanácsos, a nagykanizsai folyammérnöki hivatal vezetője, aki a folyóvizek szabályozásáról t. rt előadási. Énekel a Vas és Fémmunkások Dalköre, vezényel BUchler Mór karnagy.
— Tárcafolytatásunk helyszűke miatt mai számunkból kimir.tdl.
Üzletek nyitva tartása Karácsony előtt. A kereskedelmi miniszter a soproni ke eskedelmi és iparkamara előerjesztésére megengedle, hogy folyó évi dece nber hó 21-ikére eső vasárnapon regijei 7 órá\'ól délután 4 óráig legyenek nyitvaljrtható< a nyílt árusliási üzletek. A hus-nemüek árusítása december 21-én reggel 7 órától délelőtt 10 óráig (mint rendesen) van megengedve É\'ö és leölt baromfit ezen a ntpjtv reggel 7 órától dé\'uián 4 óráig sza bad forgalomba hozni.
Inkább olcsó, meleg kabálot vegyen a Schütz áruházban, min* drága gyógyszert a pitikáhan.
— A női kar ma este 9 órakor próbát tart.
— Petrovics, Lll Dagover a a Mária Teréziában.
=• Jó szabás, néhány méter kelme és a PFAFF varrógép az elegáns 116 öltözködésének a titka.
1930. decamber 10.
Deoembar 10., aiarda
Deoember IL, csQtOriSk
Nária Terézia
Nagy történelmi film.
Főszereplők: Lll Dagover, Petrovics Szvellszláv.
Jókai Mór „Trenk- Frigyes" cimü regényéből rendkívül értékes filmet irt Vajda László és Zsoldos Andor. Máiia Terézia életének egy kedves fzerelmi epizódját dolgozza fel a film mindvégig érdekesen. Trenk Frigyes és a csász.trnő szerelmi regénye fiiss és változatos meseszövéíben elevenedik meg a vásznon ölleles rendezésben. A film kiállítása pazar, bőkezű. A szereplők megválasztása is szerencsés. Lil Djgover asszonyisága minden varázsát kölcsönzi Mária Teréziának és illúziót ke\'tő császárnő. Ptlrovics Szvetiszláv Trenk Frigyese kitűnő alakítás. (=)
- Az Oltáregylet Mlkulás-
estélye. Br.sőéges ünnepélyt rendezett az Oit.íregyle! vasárnap este 5 órakor a plébánia fehértermüien. A gazdag műsor Orbán Erzsi felolvasásával kezdődött, amelyet az Ave Maria, Szent Erzsébet és a Mikulás bájos élőképei követtek. I.endi Gizella hangulatos szavalata s ének és zeneszámok tették változatossá az ünnepségei, amely csa-üdíts teával végződölt.
Mélyen leszállított árban
hozzuk forgalomba elismerten jő cipőinket I
Színes női cipők ....
Gyermek cipő.....
Férfi cipők......
Női hócipők.....
Férfi hócipők.....
Férfi Iretom sárcipő .... Gyermek hócipők .... Prima teveszőr commode-cipők Flór gyermekharisnyák Női harisnyák .....
Sámfák.......
Talpbetétek......
Tekintse meg KiraKatalnUat!
TURUL Cipőgyár R
fiókja Fö-ut 12.
750 tői
450 n
1250 »
5 — r>
1450 n
850 n
350 n
5 — n
— 75 n
1-25 n
1-— n
— 15 n
•T.
zalai kózlóny
Legalkalmasabb karácsonyi ajándék:
STELLA kSli\'utdgyáp gyártmányai mélyen la-széllltott gyári érőn alul lesznek elárusítva,
a inig a készlel lart
Erzsébet-tér 17., flrmutli-féle házban,
• Qyermek pulloverok, mellények P B"50»töl
Női mellények, pulloverek ... P S-M . Férfi mellények, pullover .... P 3-80 »
___S__SSH
1 \'. 0. december 10_
Kiskanizsa sfitétségben
maradi sgéai vaaArnap éjaiiku •gr autóbalaaat mlaH
Nagykanizsa, docotuber 0
Vasárnapról héifőre vi radó éjszaka Kiskanizsa villanyvilágítás nélkül maradi és a városrésire .teljes egyiptomi sötétség borult. KllíönOs-n érzékenyen érezte ezt a Klsk^nlzsii Pol gárl Olvasókör, mely a 60. éves jubileumi ünnepséggel kapcsolatos tánc-vigalmát tartotta.
A sölétség oka az volt, hogy Vince Feienc bérau ós soffór este 10 óra tájban az Országúton gépkocsijával nekiment egy villanypóznák és azt kidöntötte.
A balesetet az idézte elő, hogy a gépkocsi egy kanyarodóban a sáros uton megcsúszott és a solför már nem tudta visszakapni a kormányt.
A villanypózna kidOlés ivei természetesen elszakadt a villsnyfővezelék is, mely egész Kiskanizsára áramol szolgáltat és Igy egész Kiskanizsa sölétségbe kerüli.
A rendőrség megindilolla a vizsgálatot.
A villanyvezetéket hétfőn rendbe hozták.
A SINGER /VARRÓGÉPEK KÉaa A(,LEO<JOBBAK I
— Éber Anna (estómOvésznó kiállítása. Éber Anna festöinUvésznö folyó hó 14-töl 21-élg kiállítást rendez festményeiből Nagykanizsán a Polgári Egylet nagylermében. A kiállítást a Zrínyi Miklós Irodalmi is Művészeti Kör rendezi meg és december 14-én délelölt 11 órakor egy mallné keretében nyitja meg. Éber Anna művészetét dr. Szabó Zsigmond a: Irodalmi és Művészei! Kör társelnöke fogja egy előadás keretében Ismertetni, Közreműködik azonkívül az Iparos dalárda Vannay János zeneiskolai igazgató vezetése alatt. Belépődíj nincsen. É>er Anna, Éber Sándur festőművész leánya. Mint egé zen fialal leány már nagy tehetséget mutatott a testészel terén. Az alsótemplom klleslésénét édesatyja oldalán dolgozott, első önálló müve a lemplom kórusa feleli Szent Dávid freskó. Első meBtere Rudnay volt, majd a budapesti akadémia elv\'gzése után Carena híres olas; mesternél tanul Firenzében. Majd Rómában a festészeti akadémián tanul és a Collegium Hungaricum-ban megfesti Szent Imre képéi. A nagykanizsai kiállítás egy nagy reményekre jogosiló tehetség kiállitísa lesz.
250 hold termése égett el egy nagy tűznél
Szigetvár, december 9 A D.ávafok községhez tartozó I j-nékpusztán Eggenhoffer földbirtokos birtokán egy hatalmas istálló kigyulladt és több órán ál égve, teljesen megsemmisült. Az istállóban renge-leg állal, 250 hold földnek lermése, értékes gazdasági gépek slb. volt, melyek közül csak az állatokat sikerüli megmenteni. A nyomo\'ás megindult, hogy megállapítsák a lüzokát.
Karácsonyi ajándékok
óra,
brllliáns ékszer, arany és ezüst tárgyak, ezüst és Berndorfl evőeszközök
dm választékban
ZSOLDOS GYULA
órii tkutrtu í» ;.!.i.re»ia(l
Naovkanixaa, Fft-ut 14.
SI81 Btilomó palota.
— A PFAFF varrógépnél olcsóbb van, de jobb nincs.
— A Magyarországi Magántisztviselők Szövetségének helyi csoporlji folyó hó 10-éti szerdin esle 7 órakor a Nagykanizsai Takarékpénztár r. t.. tanácstermében választmányi ülést tart, melyre választmányi tagjait czu.tal meghívja. Az Hűs egyetlen tdrgypanlja a helyiség kérdése.
= A határszéli lovagvár, a császárnő gyürü/e a Mária Te rézia film alcímei
Dániát, levert, dolgon! képtelen egyéneknél a természetes „Ferenc lónel" keserűvíz szabaddá leszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó-és munkaképességet Beható kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, hogy a Ferenc lózsef víz szellemi munká soknál, neuraszlénlás embereknél és betegeskedő asszonyoknll rendkívül jótékony haiásu gyomor- és bél-ilszti ó szer. A Ferenc lózsef keserü-viz gyógyszertárakban, drogériákban és füszertlzlelekben kapható.
— Nagykanizsa sakkbajnok
sága. A Nagykanizsai Maróciy Sakk Kör rendezésében megkezdődtek a küzdelmek Nagykanizsa sakkbajnokságáért. Vasárnap, folyó hó 7-én az első fordulót játszották le, melynek eredménye a következő: dr. Makó Weiszfeld ellen, Kellermann R inltz ellen, Miklós Schless ellen, Oumilár Wagner ellen és Brónyai Slolczer ellen győzőit. A verseny az első forduló után: dr. Makó, Kellermann, Miklós, Oumilár és Brónyai I pont, Weiszfeld, Reinitz, Schless, Wagner és Slolczer 0 pont. A második fordulóban, kedden, folyó hó 9 én a következők kerültek egymlssal szembe: Weiszfeld—Oumilár, Slolczer— Wagner, Miklós—Brónyai, Bory— Schless, Kellermann—dr. Lichlen^ stein, dr. Makó—Reinilz; ennek eredményéről a következő számunkban számolunk be.
= Havi 1-2 pengő árt kap nálunk praktikus karácsonyi ajándékokat. -Transdanubta r.-t. villamossági és rádió szaküzlete, Csengery-ut 6.
7
M ^kereskedésem,
kere/ezésem karácsonykor megsxünlte. Xal/es UMruBliúa.
Koxma Sdndor.
SPORTÉLET
Vasárnapi eredmények
A kormányzó felavatta a margitszigeti fedett uszodát — A három nagy csapat győzött — Héttől sporteredmények
Nagykanizsa, december 0 A vasárnapi sport kimagasló ténye a margitszigeti uszoda — a magyar úszósport évtizedes álmának megvalósulása — felavatása volt. Az ava-t ison a kormányzó Is részt vett
Az ünnepi beszédet gróf Kiebels-berg Kunó mondotta, akinek nevéhez fűződik az uszoda megteremtése. A kormányzó az uszoda építőjét, Hajós Alfrédot az uszodában kormányfötanácsossá nevezte ki.
Úszás
A 100 méteres gyorsúszásban Wannle András és Székely legyőzte az osztrák Schuberlet. Halasy győzött Neltzel lelett, mig Nagy biztosan nyerte a hátúszást. A műugrást és a hölgygyorsuszásl az osztrákok nyerték. —- A hílfól v.rsenyeken Halasy és Ricskfy rekordot usrott, Lenkey Migda legyözle Frilty Lőwyt. Végeredményben Mágyarország 42-27 arányban nyerte az Ausztria válogatottjaival folytatott kü delmet.
Futball I. liga Hungária—Vasas 6:3 (3: 2) Ferencváros-III. kcr. 4:2 (2:0) Újpest—Bástya 3:0 (2:0) Bocskai—Budai 11. 3:2 (2:1) II. liga
Somogy—Terézváros 6:1 (3:1) Attila—Bak 8:1 (5:1) Maglód—Soroksár 1:1 (1:0) J izselváros—Megyer 7:1 (0:1)
Magyar Kupa\' Pécs-Baranya—VAC FC 5:3 (2:1)
Barátságos Somogy—Pécs-Baranya 4 : 4 (2:1)
Amatőrök Nagykanizsai Torna Egylet—PEAC 5:2 (I : 1). Az NTF fölényéi a gólarány nem fejezi ki. A kanizsai góllövők : Farkas, Dénes és Pum.
Legszebb
karácsonyi ajándék
a kézimunka.
Mindennemű ajándéktárgyak,
kézimunkák, függönyök és anyagok óriási választékban kaphatók
özv Dr. Orosz Miklósit
kézimunka és függöny anionjában.
Takintee meg kirakatomat!
____«6M
Tisztelt vevőim szives tudomására adom, hogy
üzletemet
Fő-ut és Csengery>ut sarokra (volt Bartha Miksa-féle helyiségbe) helyeztem ét. Kérem a vevőim további szives támogatását, maradtam
teljes tisztelettel
Szomolényi Gyula.
TŰZIFA!
p 150 árban+3°/o
ii-od-osztályú cselédfa (botfa, dorong és lla hasáb) keverve forgalmiadó
10.000 kg.-ként ab vagon Nagykanizsa kapható, i-ső oszlályu cserhasáb és dorong megállapodás szerint. A fa Nagykanizsa állomás mellett tárol.
Fornérgyár és Keményfatermelő JR.-T.
Budapest, IX., Csont-utca 1.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vizzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mlndenQttl
Főraktár:
Wsisz Mól IHh,
Király-utca 21.
3aa» _
VB\'at.loi. SIO I
ZALAI KÖZLÖNY
Iftto december lp.
KÖZGAZDASÁG
A külföldi piaihoz irányított minőségi termelés
mindenek felett való fontosságát hangsúlyozta grof Benyovszky Móric a nagykanizsai gazda-gyülésen — A kartellek ellen és a kisgazda adósságok konvertálása erdekében
folytat akciót a Kamara elnöke
79 millió pengft értékű mezőgazdasági nyers terméket hoznak be évente agrér-Magjfarorezigba
Nagykanlzaa, december ö Helyesen állapította meg a mai gazdagyülés egyik szónoka, hogy a mezőgazdasági kamarák mindeddig valami légies magasságban álltak a gazdák szeme előtt. Igy voll ez, habár nem lehel gyakorlati eredményeket sem megtagadni a kamarák müködésétöl. Ennek a működésnek az akció-radiusa azonban a kamarából indult ki a gazda felé, nem pedig — legalább is nem általánosságban — a gazdatársadalom, a gazda-élet követelte azokat hajtóerő kénl a központi szervbe: a kamarákba. Ezen a helyzeten akar változtatni gróf Benyovszky Móric, az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara elnöke, aki programjához hi-ven végigjárja a kamara területét és megveti a Kamara mőködése és a gazdatársadalom kívánságai között szükséges közvetlenebb kapcsolatok alapjait. Ezt a célt szolgálta a nagykanizsai és a letenyei járások mezőgazdasági bizottságainak mára Nagykanizsára összehívóit Ülése.
A városháza dísztermében nagy számban jöttek össze a kél járás földbirtokosai, kisgazdái és a járási tisztikar tagjai
Az ülést Ujnépi Elek Ernő, a nagykanizsai mezőgazdasági bizottság elnöke a Magyar Hiszekegy-gyei nyitotta meg, majd üdvözölte gróf Benyovszky Móricot, méltatva annak érdemeit, üdvözölte dr. Plihál Viktor felsőházi tagot, Oyömirey István és dr. Pozsogár Kezsö országgyűlési képviselőket, a gazda ügyek lelkes harcosait, dr Kiátky István polgármesteri, dr. Laubhalmer Alán főszolgabírót és a két járás gazdáit. Megnyíló beszédében utalt a magyar mezőgazdaság súlyos helyzetére.
— Mi itt, Zalában — mondoLa egyebek közt — még nein vagyunk a legrosszabb liclyz tben. Geográfiai helyzetünk Is mulatja, mit kell tennünk :
rá kell térnQnk az Intenzív állattenyésztésre.
A mult hagyományaival sok tekintetben szakítani kell: a többtermelésnél la előbbre való elv kell legyen a minőségi termelés. Maj ráirányította a kamarai elnök figyelmét a környék gazdanépének konkrét panaszaira, főként a tejérté-kesités terén.
Gröl Benyovszky Móric
beszédében a minőségi termelés minden felett való pontosságát hangoztatta. A canadai, argentínai, orosz búza-tömegekkel szemben
a magyar buxa mennyiségileg nem jelentós a világpiacon de pl. Párisban, ahol a francia sütőipar érdekeltségével folytai eredményesnek Ígérkező tárgyalásokat a magyar buza átvételére, az első, amit kérdeztek nem a kvantum, nem az ár, nem a hl-suly voll, hanem
az analízis,
tehál sikér-tartalom, vízfelvevő képesség, nyujthatóság slb. A minőségi búzák, melyek eme tulajdonságokkal rendelkeznek, a Kamara terű létén kitOnöib müvelhelök, ezekel léhát itt -terjesztenie kell
Om dlIaMenyésatéa I rén Is a minőség a fontos Általában mindig figyelni kell, mit kíván a külföldi piac és ahhoz kell Irányítani termelésünket. /i gyllnlflcaleriiielés forszlrozása Is a Kamara programjában van. Etéren is egyöntetűség a legelsórendü postulatum. Ma, sajnos, Romániából hoznak be almái Ma gyarországra.
a feférfélreaUés
a Zalában nagyon hiányos szövetke-zeti szervezkedéssel oldható meg,
A Icar/eHelc ellen
folytatolt gyakorlati harcának ismertetésével etéren is a gazdatársadalom összefogásának eredményességére mutatott rá. Bejelentette, hogy reményekkel kecseg\'ető
akciót Indított a kisgazdák legnyomasztóbb adósságainak kedvező konvertilás utján való rendezésére.
Kovács Sebestyén Miklós, a lele-nyei járási mezőgazdasági bizottság elnöke, a tejérlékesilés és az olajkartell dolgában szólalt fel.
Kiss Elemér kamarai igazgató szomorúan érdekes statisztikát ismertetett. Eszerint tavaly
Az agrár Magyarországra külföldről behoztak :
értékben
toJet, tejterméket 2.6 millió P
tojást 0.(1 „
díszfákat, növébyeket 1,5 „ babot 0.11 „ ,
borsót, leocaét 1 6 „
olajos magvakat 8 „ „
here éa lucerna magvat 1.5 „ „ répamagot 2.5 „ „
gyümölcsöt (déligyümölcsön
klvOl) \' H 5 „ „
mogyorót 1.6 „ „
diót 2. „ . lent, kendert (nyersen) 5. „
összesen pedig
79 millió P értékű olyan mezőgazdasági terméket hoztunk be, amit magunk ls termelünk
Karácsonyi vásár
hétfftn vaazl kezdetét. A..... árucikkeinket legoloaóbb Árban adjuk ■
Fehérnemű nansouk méterenként P —\'75 fii).
ja o Plisséalj darabonként ...... P 5 50 ,
Női kabátok . ...... P 25 — ,
M Oyermek kabátok drb.-ként ... P 12— „
S Damast törülközők P 1 45 .
i Múselymek méterenként ...... P 1-45 .
M
és feljebb
Maradékok legoloaóbb érákban.
WEISZFELD ÉS FISCHER
divatáruháza a Gólyához.
vagy
Ezen kivül behoztunk kész léiig kész iparcikket 241 millió P értékben, melyeknek nyersanyagát mezőgazdaságunk adja.
Mindennek okát pedig nemcsak világválságban, nemcsak a kormány agrár-polllikájában, hanem a gazdatársadalom szervezetlenségében is kell keresni.
A mezőgazdasági oktatásról szólva a földmüvesiskolákkal szemben a téli tanfolyamok mellett foglalt állást.
A buza-kérdésben a Kamara a vidékenként legmegfelelőbb buza-lipus egységes és intenzív termelése érdekében mindent megtesz. Legcélszerűbb a csere utján való vetőmag -beszerzése.
Az agrár-olló letörése a kartellek elleni harccal kezdődik. E téren a Kamara máris ért el eredményeket (kocsikenő, rézgálic, kötél, zsák, vas stb.) Az állatkereskedelembit az ügynökök kiküszöbölésééri Is harcot indít a Kamara, mert a gazda kap az állatjáért any-nyival kevesebbet, amennyit az ügynök keres azon.
Horváth (Nagyrécse) a borértékesítésről, Zolán Boldizsár (Nagybakónak) a műtrágyázásról szóltak. Ujnépi Elek Pál általános helyeslés mellett fejtette ki az elemi kármeg-állapításoknál fennálló viszásságokat, a megoldás szükségességét és annak lehetőségeit. Egy másik, a borfogyasztási adó eltörléséi kérő felszólalásra Benyovszky Móric gróf kijelentette, hogy meggyőződése szerint
a kormány nem térhet kl már a borfogyasztási adó legradikálisabb revíziója elöl.
Fuchs János (Szepetnek) felszólalása ulán dr. Vass Zollán gazdasági felügyelő szólalt fel. Rámuia-tolt arra, hogy a gyűlés felszólalásainak gerincét képező minőségi termelés terén Gyömörey István országgyűlési képviselő akciójának eredmenyeképen ez a jáiás már megelőzte a löbbi vidékeket, itt már határozat van
a márki buza termelése melleit, a kísérleti termelések folynak s egyre több gazda tér át a termelésére Ezt elsősorban köszöni a járás Gyömörey képviselőnek, aki ritka alapossággal és lelkiisme-retességgel tanulmányozta a kérdést és átültette azt a gyakorlatba.
Az állattenyésztés — állapította meg a felügyelő — nagy lépésekkel halad előre a járásban.
Az állathlzlalással kellene Inkább foglalkozni a gazdáknak,
de ehhez a Kamara segilsége kellene megfelelő takarmányok (olajpogácsa, korpa slb.) nagybani be-
Neumann Aladárné
vezctéae alatl
M E Q N YILT
FELD OLY
Budapesti Vegytisztitó és Kelmefestögyár
gyüjlőflókja Nagykanizsán (Csengery-ut 8. szám alatl) TISZTIT SZÁRAZON - FEST pontosan MINTA SZERINT. Ing, gallér, fehérnemű különleges tisztítása.
1 »80 december 7.
zalai közlöny 59
szerzésével, valamint a hizlalás! hitelek kiterjesztésével. Kérte még olcsó ollóanyag beszerzésének, állatkláUi-Idsok rendezésének, lótenyésztés újbóli lelkaiolásának a Kamara Által való támogatását.
Gyömörey István bejelentette, hogy Nagykanizsán megalakult a Dunán-tuti Hussertéstenyésztö és Értékesltó Szövetkezet, amely hizlaláshoz szükséges takarmányokat kedvezően log tagjai rendelkezésére bocsátani, viszont tagja lehet minden állattenyésztő gazda.
Anek Qyörgy (Kiskanlzsa) és Ujvdiy G\'za (Nagykanizsa) a városi mezőgazdasági bizottság működésével kapcsolatban szólaltak lel, majd ujnépl Etek Ernő az Ölést a kamarai elnöknek mondod kösző nettel bezárta.
Óról Benyovszky Móric és társasága a gyűlés ulán Palinba hajtattak, ahol ujnépl Elek Ernő ebédre
látta vendégül az Illusztris társaságot. •
A kél járás mezőgazdasági bizottságainak ü\'ése telt volt a gazdák számára o\'yan tanulságokkal, melyek a gyakoriul! életnek szánva, hivatva vannak a gazdák jobb-sorsát és a magyar közgazdasági élet mérlegének javulását munkálni. Ezek a mai tanítások, a Kamara elnökének a,káról, termékeny talajra hullottak annál Is inkább, mert az ö általa hirdetett nagy gazda-igazságok barázdált ezen á vidéken már esztendők óla munkálja Oyömörey Islván képviselő, aki a külföldi piac igényeihez mért minőségi termelés uttörö harcosaként épen a lap hasáb|ain emelte lel szavát. Ma látnia adatott neki és két járás gazdaközömégének, hogy az általa elvelett mag országosra terebélyeseden. Gyömörey képviselő esztendőkön át vallolt és követett elgondolásának Igazolását nem kisebb mezőgazda adla meg Nagykanizsán, mint gróf Benyovszky Móric, az Aisódunánluli Mezőgazdasági Kamara országos szaktekintélynek örvendő, európai látókörű elnöke.
KOszOnetnylIvánitás.
Mindazon jóbarátalnknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó férjem, Illetve edesapám QOlleex Ágoston ajag. D. Sz. A. állomáakcxtis
elhunyta alkalmával a temetésen megjelenni szívesek voltak és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton ls hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
TŐZSDE
A tőzsde irányzala ma lanyha volt. Már nyitás a kai mával igen tekintélyes eladási megbízások érkeztek, I leg Bécsből. Maga a spekuláció is ennek hatása alalt eladó voll, ugy, hogy az árfolyamok lemorzsolódlak. Az űzlell idő második felében már nem volt számbavehetö kínálat — Miulán Berlin ctupán tartott irányzatot jelzett, a spekuláció nem latalt ösztönzési eladásainak fedezésére, az árf .lyamok mindvégig alacsonyak maradlak. A forgalom mérsékelt voll. Flxkamalozásu papirok piacán gyengébb irányzat mellett az üzlet minimális voll. Valutapiacon Niwyork, kábel és effektív dollár tíz ponltal eseit.
RtídíiÓ legolclóbtyun Sszabó György rmio-
lalHtratorlumdban Főút 3.. udvar
Itriekl tárlat
Pátit 20-27, London 2S-06\'/l, Newyon 515 971/1 Urtlaael 7205, Mllam 27 04, Madrid 57 60, Amsterdam 207 77 feriu 12311. Wien 7Í63. Softa Wí\'/s, Prta.
I i 30\'Zi, Varrt 57 85, Badaput St-tí Belgrád 9-lWia. Vukareei 5-061/1
TeraéiTtózíáe
Buza Iszv. 5 flU., dl. 5 fíll. esett, rozs 10 flll esett.
Brna ttiiav. 77-«a 1395- 14-35. 7S-ai 14\' 0 — 1450, 79-ea 1430 1490, 80-«a 1435-1505. danán! 77-ea 1390-14 06, 7S-«s 1405 -14 20. 79-tl 14 25 -14 40 80-as 1430 14-45. Róza 890-900 Uk. árpa 1200-1250, sőrárpa 14-50 15 75 axb 8 10-IS25, tengert tlu| II 80-
II 90, dunántull 1070 1080, repce 25 50-26 00, korpa 7 65 8 00
i kiátpesU tAisd* áerlu-jstriésa
VALUTÁK Angol L 27-69-17-80 Belga ti. 79-45-79 85 Caeh k. 16-86-16 98 Dán k. 162-50 153-10 ülnár 10 03 10-11 Dollár (68 6S-Í.71 65 I francia t. 22*30-22 60 Holl. 529*40-230 40 Lengyel 63-8064-20 Len 9-36 3-40 Uva 4-12-4-18 Liza 29 75-30-05 Márka 13600-1:660 Norvég 152-50 153 10
Paseta —■---•—
ichlU. 80-30 80 7U Svájci I. 110-40 110 90 Svádk. 163-10 163 70
dbvizAk
AaaL 229-72-23042 Belgrád 10-09 1012 Barna 116 17-13657 BrUaul 79-72 79 97 Bukarest 3-38-3-40 Kopanh. 16270 \'63 10 London 7772 27 tO Madrid 63 15-65 15 Milano 2V90-30-00 Nawjor 670 80 72 40 Oaxlo 15í-70-lf310 Pária I2-42-2V 49 [a 1893-16-98 4-12-4-16 ílockh. 163\'20-153 60 Varaó (3 97-6417 Wlaa 8032-80-57 Zürich 110 63 11093
Sertesráiár
ralhattáa 600, aUdatlan 60. Elst-rendll 1-54—1-26, uedett t-20—1-22, azede t kősép 1*14—1-16, kSnnyfl 1 06-1-10, l-ső itndü öreg 1-16-1-18, ll-od rendO Öreg 1-12—1 14 angol süldő 1-10-1-20, aialonna nagyban 1-40 -0-00, ratr i-62-1-67, hu líí—164, szalonnás lélaerlta 1-50-1-56.
Ha*: Mtxaltl *jtmi* ás Upklaáf Vállalat. lagykaaluáa. Nelöa UmM: Zalai Károly, krisfwksa Wmi mcflisstaaa tt
Sxélcely Vilmos butortelepe
♦ Nagyicanlxsa, ▲
mortöy Mllrltfa-a/
Bútorvásárlásnál ugyanazon kedvezményt adja, mit bárki más.
1 Saját kárpitosmiihely.
47M
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 szóig SO «IIUr. Minden további azó dija a «!<•. Vsait és Ünnepnap 10 aiólg SO lillár, minden további szó dija S <111. Szerdán éa lenieken 10 azólg SO fillér, minden k \\á bt azó dija B fill. Címszó a minden ■ -.\'a-gabb belliből álló aló két siónak it-tallk. Állást keresőknek 50o/o engedmény.
HMaUaak a (•!) |WH« Isutf" alél a fataalagaa kSnr.alé., uámlásás alkartláaa aéaeH altra llialiaiik
Etádé Csengery-utca 18. alatt 724 □ 01 telek. 5800
BArassM áltaeáa lalalaaaaáia
144. 6390
PáeakaioeSnt bekebelezésre minden ősazegben a legelőnyösebben éa leggyorsabban folyóslttat Saaét Iqnáo pénz-kölcaónkőzvetltó Irodála Nagykanlisa, Horthy Miklós ul 2 szám. 6358
BérsiulAk leglobbak legolcsóbban bár-bárhova Kautmann Manó autóvátlalatánál rendelhetők. Telelőn 167, vagv571. Gsispe Nádor u. 6. sürgönyeim: Autótaxi. 6368
Eötvös-tér 18. ss házbsn egy nag< raktárnak vagy mtlbelvnek alkalmas helyi ség aionnalrs kiadó. Bővebbet Aoxál lg-seáo pénzkő\'etön é< Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Horthy Miklós ut 2. 6319
Pt fcO^Ofc I ^tTMCl \'io\'rf 1
Rllllag, tajtlaita.....tO tsU.
Vflrfta, noh.m.nt.. . U lül. HUtinklnt. iSrt palackokban, n v«gci«ilv(l luptul4
SAFRAH JÓZSEF Tatafoa S3S. ta**«f1ui«*kedZM Mi0arn. 74.
Frt..« Je«», Enaátsal-lér I
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi főz- és mekgvlz-lutéíl berendezéseknek siereléaét, csatornázást, továbbá vasszerkesetl éa egyéb lakatos munkákat. TaUfoaa S-9G. 5793
IKnfoiaáa dúsan tetszerelve legdiva losabb mintákkal. Kárpát! Bózslnél, Kői caey utca 15. <404
Kü őhbejlralu szépen batarazoH szoba 1 vagy 2 személy részére kiadó Nádorutca 4. alatt. 6459
Tapalja hálá, gadrob szekrény, iró-asxtal eladó. Pahné, Erzsébet-tér 17. 6027
tt«lazakáa udvari lakás az öiazea
mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Sugárul 56 63M
öta.obae PÓ-uU lakás BaaérépS-latbaa kiadó. 6486
Erdő. illetve kitermelési log eladás.
Palin—Ungorban, Nsgykanlzia megyei várói vajdal erdeje melleit állami ellenőrzés alatt álló 52 kat. hold erdő szabad kézből eladó, Illetve 6 kai. hold fenyő, lóin és gyertyános kitermelésre eladó.
Ajánlatok ér. Heoh Oaakár ügyvéd 6szi Irodájában adandók le.
ElaaAaaaa bútorozott szoba lüidő-szoba használattal Január I re kiadó. Bővebbet a kiadóban. 6551
Egy Jó állapotban lévő vároal baaéa olcsón eladó. Bővebbet a kiadóban. 6572
Issatraktar gimnáziumi érettségivel, kisebb diákok lnslruálását vállalja. Clm a kiadóban. 6647
Két egymásba nyl\'ószép szoba Irodának Is alkalmáé klaéi. Cscngery-u. 27/a. 1.
6522
1931. |anuár I ére 1 szobás udvari lakéa ktad i Csány! Llszló-utca 8/s. 6433
Saaeé Olaa újonnan felszerelt el6-nyomdsjában Iskolai kéz munkák fehéréi színes D. M. C kapható, kézimunkához taneléleéayekat felveszek. Eötvös tér 2. 6541
Jatéayea áron megyek sertést végnl.
Spltálnky József hentes, Eőtvtts-tér 12.
-6563
Hasxndilí nyomtatványt
Íróképes papíron, melynek egyik oldala Qrea, nagyobb mennyiségben keresünk megvételre.
Ltbasaélat legmagasabb arban veazek pticon éa Magyar-u. 23. Welazné. -6Í67
Nagy Irateaakráayt keresünk megvételre, |ól zárható ajtóval. Husacrtés-lroda. Bazárodvar. ^563
Használt betért, ágvtollat vesz és elad
ózv. Rukeczné, Erzrébet tér. Ugyanott egy modern világos háló Is eladó. -6569
nrtma aateaai táa eladó.
Magyar-1564
Automata-eleség
etetésével lényegeaen emelhető a tyúkok \' altnak naponta csak 1 kgr. ára 30 lUlér,
tojáshozatna. Egy lyuknak naponta csak 6 dekát kell adni. \' \' "" .....
Erőtakarmányok
(Halliszt, buallszt, vétüszt, csukamá|olaJ, soyabab-data. köles, buza, zab, árpa, tengeri, buzakorpa atb.)
Madáreleségek:
(Keveri madáreleaég, kendermag, himo zottzab, lénymag, édea repce, saláta msg stb.)
Futor
vegytiszta, konyhasót tarttimazó sxtn-uvu uüunnányniétz.
Pekk
„D" vitamin kéazJtmény. Kicsinyben ét zsikszimra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény ás növényvédő azerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér lu.
A bíróság mellett Telefon 130.
Varga Nándor
modemül felszerelt saját műhelyében legolcsóbban
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszközöl.
Oytijtőietep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
Ha tökéletes sarrógápst akar, ugy
PFAFF
• ot
vegyen, mely varrógép a műszerészet remeke. Tartóssága és kiállítása felülmúlhatatlan. Részleifizetésre is beszerezhető:
BBANDL SÁNDOR ÉS FIA cíglIÉJ
Deák-tér 2. szám, a felsölemplomnál. Varrógépeink mlnóiégéért 10 érig garantálónk I
.____«SS3
10
1930 december IQ.
TELEFUHKEN 33/W
Lemezbérleti
TELEFUNKEN^ ÚJDONSÁGOK
előnyös
részletfizetésre I
Dutan felszerelt raklir gramofonok-b<n, limesekben, elektromos hiz-laitáii cilkekben I
Lemezkölcsönzés l
Szabó Antal
fegyver-, lőszer- és sporiárunagykeresuedés rádió- és flramofon-osutálya.
SINCER
VARRÓGÉP
MIMO£NT VABH. STOPPOL ÍJ HIMIZ
AaduGző fiimtmn /•ItétvlaM. Alaclony h.aví rWaxlmí
SINOER VAHRÖG1P RÍSZV TÁP 3
HiemHIZSA Fióktxlete: Ffl-al I.
Csődlömegeladás.
A nagykanizsai klr. torvényszék, mint csődbíróság Cs. 1814/1930/7. számú végzésében nyert felhatalmazás alapján vb. Ehrensieln Károly é» Társa nagykanizsai cég csödtö-megéheí tartozó, a csödleliár 106-472. télelei alalt összeirt, 8573 P 36 fill. becsértékü üzleti árukat, (kötött-szövött, rövidáruk, férfi- és női divatcikkek) továbbá a csödleliár 473-481. tételei alalt foglalt 1535 P becsér-téku üzleti és kirakatberendezést szabadkézből, zári írásbeli ajánlat utján eladom. Az Írásbeli ajánlatok 1930. évi deccmber hó 15 napjának dé\'elótt 11 órájáig nálam nyújtandók be az eladásra kerülő ingóságok mindkét csoportjára külön-külön. Az ajánlattal egyidejü\'eg bánatpénzül az L csoportnál 860 P, a II. csoporlnál 160 P készpénzben lefizetendő. Az Írásbeli ajánlatok felbontása 1930. december 15 én \'/al2 órakor történik. A legelőnyösebb írásbeli a|ánlat elfogadlsára köteles nem vagyok és jogomban áll az Írásbeli ajánlatok ftlbontása után a jelenlevők közölt megtartandó szóbeli árverés utján a csődtömeget értékesíteni. A csfdlellár irodámban a hivatalos órák alatt, az eladásra kerülő ingóságok pedig naponta délután 3 és 4 óra között vb. cég üzlethelyiségében megtekínlhelők. Az eladóit Mrgyak minőségéért a csődtömeg nem szavatol.
A v.vö lartozii bánatpénzét azonnal a vételárra kiegészileni és megvett dolgokat, amennyiben erre vonatkozólag más megállapodás létre nem jönne, 3 napon belül elszállítani. A vételi illeték vevő állal a vételáron felül fizetendő.
Nagykanizsa, 1930.\' december 8.
Dr. Bartha István
ssto nagykuni/sil ügyvéd, tömeggondnok.
Hsán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
1322/1930. vhl aiám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi LX. t.-c. 103. S-a értelmében ezennel közhírré teaxl, hogy a nagykanlzaaí klr. [irál bíróságnak 19*1. évi 13284 S30. siáiru végiéie következtében dr. Bartha litváu Ügyvéd által kCpvltelt Auióhltel it. |avára JlO Pengő s jár. ereiéig 1930. évi október hó 7-én loganatoaltoll kielégítést vígrehaj tát utján le- ét lelUlloglall és I IbO pengőre becsüli következő Ingóságok, u. m.: I Forduló, I kocsi nyllvínot árverésen eladatnak
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság lenti síámu végzést folytán 200 P tőkekövetelés, ennek 1930. évi október hó 10. napjától |áró 9>/.»/o kamatai, Wo váltódlj éa eddig öszazesen 134 pmgő bíróilag mir megállapított kó tségek cie|éig. a fizetett összeg levonásával Nsgykanl asán, Teleki ul 6. leendő mrglailáiára 1930. december hó 11 Ik napjának déle óttl 12 órája határidóul kltUzetlk ét ahhoz a venni tzándékosók ezennel oly meglegyzéssel hivatnak meg, hogy ai érintett Ingóságok SS 1881, évi LX. t.-c. 107. és 108. §-al értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöb bet ígérőnek, sztlkaég esetén becsáron alul Is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságo kai mások Is le- és lelülloglaltatlák él azokra kielégítést Jogot nyertek volná, ezen irveréa az 18SI. évi LX. t.-c. 102. §. értet mében ezek Javára ts elrendeltetik.
Kelt Nagykanlzián, 1930. évi november bő 20. napján.
Haán Oyula s. k.
asn klr Jblr. vé^relialló
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
1039 1930. vhl. szlm.
Árverési hirdetmény.
Alulírott blróaágl végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. J-a értelmében ezennel köz-hírré teaxl, hogy a nagykanizsai klr. lártabtróságnak 1930. évi 10884/930. számú végzése következtében Dr. Ba-on Pál ügyvéd éltal képviseli Németh Qyulá és Tlisa Javára 4629 pengő s lárulékal ereiéig 1931. évi Junlus hó 5-én loganatoaltolt kielégítési végrehajtás utján le- és felOI-foglsll és 10.000 pengőre becsült követ kező Ingóságot, u m. : azh("gázmotor stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. láráaolrótág 1930 évi I0H84 93". számú végzése folytán 4520 pengő - IMI lókekft-veteléa éa eddig <Vszesen 701 P 04 fillérben bíróilag már negállapttott kCItaégek ere-jé\'g Nagykanltaán, E\'isébel tér 18.sa. leendő megtartására 1930. évi december hó Jt-lk napjának d. u. 2 órája határidőül kl-tüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881 évi LX t -c. 107 éa 108. § al értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul la el lobnak adnlnl.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- ts lelMfoglaltalták és azokra kleléglléri jogot nyertek volna, ezen • rverít ai 1881. évi LX. t.-c 102. §. értelmében esek |avára Is elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán, 1930 évi november hó 22. napján.
Haán Oyula s. k.
kír Jhír végrehajtó
ÁlaHfnlr vezérképviseletünket aiaUJUÜ olyan megbízható cégnek, ki nagy vevőkörrel rendelkezik. Készek vagyunk bizományi lerakat t is létesíteni. — Ajánlatokat Rajna és Társa címre sm Budapest, V., Széchenyi-utca 5.
Erzsébet-téren
nagy
üzlethelyiség
•M azonnal
oloaó bérrel átadó.
Bővebbel a kiadóban.
A n.sykanlzsal klr. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
10137, Ik. 1930 azám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Bogentlcder Prlgyea végrehaltalónak Kc-lovlcs Mihály ugyla mint kk. Kolovlcs Erise, Matild és Islvin gyámja, Kolovlcs Zsófi Ili Tertenyák lstvánné éa kiskora Király Lajos végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi halóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-al értelmében elrendeli t végrehajtási árverést 175 P lőkjköveteléa, ennek éa pedig 295 P u\'án 1927. évi |an hó 1. na piától járó 8°i> kamata, 45 P ed. dlg megállapított pn és végrehajtási ét az árverési kérvényért ezúttal megállapított 15 P 60 I. költség behajtása végett a nagykanizsai klr. Járásbíróság leiülelén levő, Magy. rtzerdahely köziégben tekvő t Kolovlcs Lajosué aa Czlgány Franciska után lentnevezett végrehajtást szenvedőkre áilrt alábbi lngatlan|utaiékokra u. m a magyar-azerdrhelyl 408. szt|kvben 141. hrsz. az u o. 49fi szljkvben 147. és 143. huz. alatt logtall ház, malom és kert a Kerke dűlő-ben Ingatlanoknak l/i rétiére együttesen 1000 P, az u. o községben 4! 8. szljkvben (elvett 161/0. hrsz ingatlannak l/< réuére 200 P és u u. o. 186. szljkvben 78J/b I. éa /87/a. hrsz. a (c Ivett szőlő ét katzáló a Lukács oldali dűlőben >/l részire egyutte-aen UO P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek MagyaiszrrJíhely községházánál megtartására 1930. évi decembar hó 29-Ik napjának délelőtt 10 órálit tüzl kl ét az árverési lelteteleket az IS < I : t.X t.-c. 150. §-a alapján a kivetkezőkben állapítja meg: Az árveréa alá eaó ingatlanok*t és pedig a 141. ts 143 hrsz. Ingatlanokat a kiklállátl ár leiénél, a többit a kiklát\'áil ár kétharrzia dinál alacsonyabb áron eladni ncin lehet. ( 9 8 : XLI t. c. 2fi § )
Az árverelnt szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár T0°/o-á! készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-C. 42. §-ában n«í-határozott árfolyammal számított óvádéí-képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverést feltétekkel aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170 §§.; ÜKWiXLI.t c. 21. § ) Az, aki az Ingatlanért a kiklállátl árnál magasabb Ígéretet lett, ha többet ígérni sen.i sem akar, köte.es nyomban a kikiáltási ár s/Jczaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Igéit ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (I9.)8:XI.I 23. j) Nagykanizsa, 1930. évi október hó U. napján.
Dr. Molnár s k. ö. m 1. jegyző.
A kiadmány hiteléül:
Mlkó t. k. Í566 főtiszt.
Legelőnyösebben vásárolhat
BÚTORT K°ó kalmük
■V ■ ^H^r | ^ V dúsan felszerelt butorraktá-
raban - Nagykanizsa, Magyar-utca 8. és Horthy Miktós-ut 5. sz-
Órlásl választék legújabb stlltt bulorokban ls. Kedvező fizetési feltételek. Tekintse meg vételkényszer nélkül.
Megy kanizsaiak találkozóhelye az <™
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniczkytatoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezel! elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
Nyomatott u Üélialal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán, (felelős üzletvezető- Xalai Károly,)
70. évfolyam 281 szám
Nagykanizsa, 1930 december 11 csütörtök
Ara 14 miér
ZALÁI K0ZL0M7
SíukeutMs: nappal Sugirut 2., éj)el Főül 6.
Kiadóhivatal: PSul 5. azém. Keazthelyl llókktadóhivatal: Koaauth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
EMlaaiM éra: így bóra a pow* M BW> / Sxerkeaztóség 421 txáai, (éjjel 78) ™el<M: \\ Kiadóhivatal 71 Keszthelyi Ilók 23
A takarékossági törvényjavaslat
vitája a Ház Illésén
Budapest, december 10 A képviselőház mai ülésén napirend előtt a |egyzö felolvasta -?róf Károlyi Qyula levelét, amelyben lemond koronaőrt tisztéről. Ezután az elnök bejelentette, hogy a kormányzó Walko Lajost felmentette külügyminiszteri állásától és külügyminiszterré gróf Károlyi Gyulái kinevezte A Ház az elnök bejelentését tudomásul vette. Ezu\'án áttértek a napi rendre.
Elsőnek Gáspárdy Elemér szőlall fel. Beszéde elején hangsúlyozta, hogy Magyarországnak rá kell lépnie arra sz útra, amely a legmesszebbmenő takarékosságot jelenti, mert kDIOnben államháztartásunkban csőd következnék be. Ez a javaslat Is a takarékosság ke resziülvltelét célozza és reméli, Uoyy ez csak előfutárja a többi takarékossági javaslatoknak. A magyar tisztviselői kar, amely eddig is tel-jesllelte kötelességét, most is tudatában van annak, hogy áldozatot kell hoznia, hogy az államháztartás egyensúlyát biztosítani lehessen. Azt szeretné, ha az állami tisztviselőket a városi tisztviselőkkel egy státusba soroznák. Reischl Rich rd beszédével foglalkozva megállapítja, hogy a képviselőt fizetések leszállításának ügyét már egy párlközl konferencia Is elvetette, azonban
helyesnek tartja Reischl Richárd azon indítványát, amely azt javasolja, hogy mindazok, akik külföldi fürdőhelyre mennek nyaralni, adóztassanak meg. A javaslatot elfogadja.
Strausz István hangsulyozla, hogy nem lehet elfogadni azl a módot, ahogy a kormány a takarékosságot végre akarja hajtani. Kéli a pénzügyminisztert, vonja vissza a javaslatot.
Csík József hangoztatja, hogy a nagy fizetéseket le kell szállítani. Vannak olyan vezérigazgatók, akiknek fizetésük nyolcszor akkora, mint a minisztereké. Ez az állapot tarthatatlan. Felkérr a pénzügyminisztert, hogy az állani tréllyel hasson oda, hogy a vállalati igazgatók tulmagas fizetéseit redukálják. Szólott ezután a diplomás Ifjúság elhelyezkedési lehetőségeinek nehézségéről és hangoztalta, hogy nem szabad megengedni a dupla jövedelmeket. A kereseti adó felemelésével nem szabad sújtani azokat a tanítókat, akik fizetésük egy iészét természetbeni járandóságban kapják. A javaslatot elfogadják.
Váinay Dánlel hangoztatja, hogy a legélesebb támadást is jogosnak tartja a javaslat ellen. A javaslatot nem fogadja el.
Az elnök Indítványéra ezu\'án el határozta a Ház, hogy a legközelebbi ülést holnap tartják a mai napi renddel.
Állérve az inlerpellációkra, Kontra Aladár kérte a földművelésügyi mi nlszterlöl az ipari és a mezőgazda ságot párloló szakoszlály fokozolt támogatását.
Mayer János földművelésügyi miniszter kijelentette, hogy a legnagyobb készséggel áll ennek a szakosztálynak a rendelkezésére. Beck Lajos
az állami színházak költségeinek leszállítása tárgyában terjesztett elő interpellációi a kultusz miniszterhez. Szóvátetle, hogy hírek szerint az állami színházaknál 15 lista és 10 °/r -os fizetésit szállítás van készülőben. Reméli, hogy a miniszter megfontolás tárgyává fogjí lenni a kérdést és a nagy kulturális célokat kisebb megtakarítások ked véért nem fogja kockára tenni. — Minthogy a kultuszminiszter nem volt |elen, válasz nem hangzott el az Interpellációra. Klein Antal
a cukorkarlellnek a termelőkkel szemben folytalott árpolitikáját tette szóvá. Az interpellációt kiadták a fö\'dművelésügyí miniszternek. GyörkI Imre kifogáso\'ta az igarságügyniiniszternek art a rendelkezését, higy a jövőben a politikai bűnösökről is ujjlenyomatot kell venni.
Zsltvay Tibor igazságügyminiszter kijelentetle, hogy ez nem politikai kérdés, hanem a társadalom jogos védekezése. A Ház többsége a miniszter válaszát tudomásul vette.
Tobler János szóválellc, hogy a textilipar egyes üzemr ihen a külföldi h< nosok előnyben vannak. Bud János kereskedelemfleyi miniszter és Sci-tovszky Béla belügyminiszter megnyugtató válaszát a Ház tudomásul vette.
Tobler János második interpellációjában előadta, hogy egy debrrceni ttxli\'gyárban egy Schneewelss nevű külföldről származott munkavezető a magyar munkásnőket ütötte, verle és sértegette. A munkavezető többszöri feljelentés ellenére is még mindig a helyén van. Scltovszky Béla belügyminiszter válaszában hangsulyozla, hogy elvária a munka engedéllyel llt tartózkodó külföldiektől, hogy
tiszteljék a magyar vendég jogot és a magyar törvényeket. Az interpelláló és a Híz a választ tudomásul vetleésezzel a\', illés végeiéit.
A „Magyarság" folytatja a szocialisták leleplezéseit
Budapest, december 10 A ,M gyarság" mai számában jegyzökönyveket közöl a középeurópai szociáldemokrala pártok propaganda bizottságinak 1930 szeptember 26., 27. és 28-án Prágában tartóit üléséről. A jegyzőkönyv szerint
az értekezlet magyar delegátusai nemcsak beismerték, hogy küllőidre adatokat szolgáltattak Magyarország ellen,
hanem azt is bej .-leölették, tiogy
haj andók „nem teljes n meggyózó bizonyítékok," magyarán hamlsllások és hazugságok alapján is folytatni a harcot a magyar kormány ellen. Önző céljaik érdekében megtámadták a menedékjogot, amelyet oly sok párthívük élvezel! hosszú Idő óta Ausztriában. Denunciálták a csehszlovákiai magyarság vezető sajtóorgánumát és kövelelték a felvidéki magyarság legjobb vezérelnek elmozdítását.
Az egységespárt a képviselők fizetésének csökkentése mellett
Budapest, december 10
(Éjszakai rádiójelentés) Az egységespárt szerdán este Pesthy Pál elnöktele ala\'t pártértekezletet tartott, melyen megjelent gróf Bethlen István miniszterelnök, Mayer Jinos, Scltovszky Béla é» Wekerle Sándor miniszterek.
Pesthy Pál bejelentette, hogy a kormányzó Walkó La|os! sa|át kérelmére felmentette a külügyminisztérium vezetésétől és ulódául gróf Károlyi Oyulát nevezle ki.
A párt elnöke meleg szavakkal emlékezeit meg Walkó Lajos nagy érdemeiről, mellyel a nemzet érdekeit szolgálta.
Erdélyi Aladár a Oyümölcsszesz-forgalmi r. t ügyében beszélt, majd kérte a kormánytól a borpárlat főzésének korlátlan engedélyezését.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter válaszában isnierlelle a Gyümölcs-szesíforgalmi r.-t. működését. Ennél
az volt a szempont, hogy a termelőkön segítsenek. A borpárlat főzés fokozol! ellenőrzését az előfordult visszaélések tették indokolttá. Beje-lenli, mint mondolla volt, hogy a mezőgazdasági szeszgyárak számát szaporítani akarja, hogy elérje a 100-at. Ebben az ügyben különben még az ünnepek elölt értekezletet hiv egfybe, mely meg fogja állapítani, hogy mit kell tenni.
Váry Albert javasolta, hogy a párl hozzon határozatot
a képviselői Illetmények csökkentése ügyében. Keressen a párl érintkezési a Ház elnökségével, hogy hívjanak össze párlközl értekezletet és ezen az összes pártokat kielégilő határozatot hozzanak a képviselők fizetésének leszállításáról.
A párt hozzájárul! Váry Albert indítványához és ezrei az értekezlet végei ért.
Fontos kereskedelempolitikai tárgyalások a budapesti és a prágai kereskedelmi és iparkamarák között
l\'rága, december 11) (Cseh Távirati Iroda) Ma kezdődtek meg a prágai kereskedelmi és ipirkamarában a prágai és budapesli kamara közt a tárgyalások a jelenlegi kereskedelempolitikai nehézségek álhidalásának lehetőségeiről. A tárgyalásokon a budapesli kamara részéről Székács Anlal alelnök, felsőházi lag és dr. Székely Arthur titkár vettek részt. A vitás kérdéseket a kél érdekelt fél szempontjából beha-
tóan letárgyalták. A tárgyalások eredményét illetékes hivatalos fórumok elé terjesztik A budapesli kűldöllség prágai tartózkodása azérl figyelemre-mélló, mivel első Írben fordult elő a cseh kcreskedelempoli\'ika lörté-nelében, hogy a cseh kcresl-edelmi kamara hlv\'a meg a budapesli kamarát. Az eszmecsere mindkél féire nézve Igen fontos voli és a prágai kamara képviselői elfo^adUk a kamara alelnökének azl a meghívását,
10 zalai közlöny
1930. december 2.
hogy a további tárgyalások során Budapestre jöjjenek.
A magyar kormány álláspontja a parlamenti pártolt
Budapest, december 10 A képviseli ház folyosóján a képviselők igen élénken tárgyalták a magyar kormány elhatározását és párikülónbség nélkül a legnagyobb megelégedéssel vették tudomásul, hogy a kormány erélyes álhsfoglalásra határozta el magát és csak olyan alapon hajlandó Csehországgal kereskedelmi szerződést kötni, amely a kölcsönös érdekeket fhindkét részről figyelembe veszi.
A cscfy álláspont
Prága, december 10 (Éjszakai rádiójelentés) Matusek ár. Cseh kereskedelmi miniszter ma a szenáfus ülésén foglalkozott a ma-gyar-cseh kereskedelmi szerződés kérdésével. A miniszter szerint Magyarország ellenállásán hiúsult meg a megegyezés. A kereskedelmi miniszter kijelentette, hogy a csehek számításokat végezlek és megállapították, hogy Csehországnak nem érdeke a kereskedelmi szerződésen kivüli állapot, vagy talán kereskedelmi konfliktus. Bejelentette a miniszter azl is, hogy a magyarokat meghívták Prágába a tárgyalások lefolytatására.
A magyar gazdasági élet fielyesIJ a Kormány elfárdaúi
Budapest, december 10 (Éjszakai rádiójelenlés) A gazda-sígi élet vezető körei Bud Jlnos kereskedelmi miniszter elnöklete alatt ma délután gazdasági vámpolitikai értekezletet tartottak, melyen bcha tóan foglalkoztak a magyar-cseh kereskedelmi szerződés ismeretes ügyével, mely azzal állott be, hogy a cseh kormány december 15 ikére felmondotta a szerződést.
Az értekezlet felszólalói egyértelműen helyeselték a kormány részéről a cseh ajánlatra adott választ. Ugy a mezőgazdaság, mint a kereskedelem és az Ipar képviselői kifej-tetlék, hogy a csehek által felajánlóit egyszerű leglöbb kedvezmény nem elégséges. A nrgyar kormány kívánsága a minimumát jelenti annak, amit a magyar gazdasági élet elvár.
Lövöldöztek a dán országgyűlésben
Kopenhága, december 10 (Éjszakai rádiójelentés) Az országgyűlés mai megnyitó ülésén különOs események játszódtak le. Alig, hogy mrgkezdie tanácskozását a Hiz,
a karzaton egy ember szónokolni kezdett. Kijelentelte, hogy a munkanélküliek nevében beszél. Mikor a deteklivek elvezették, egy másik férfi hirtelen revolvert sOtOtt el. A lövések nem találtak senki\'. A
botrányos jelenetek miatt 4 embeit, akik valamennyien kommunisták, letartóztattak.
LavaJnak sem sikerül a kormányalakítás
Pária, december 10 (Éjszakai rádiójelentés) Miután Laval kormányalakítási kísérletei sem járlak eredménnyel, ma visszaadja megbízatását az elnöknek.
Megnyílt a városi inségakcló népkonytfáfa
Népvándorlás a Kisrozgonyi-utcai népjóléti központ
A nagykanizsai lnségaltcló Ugye a türvény-Oatóaágt tnaégakcló-blscotiaág előtt
Nagykaztlzaa, december 10
Aminl előre jeleztük, tegnap szerdán dccember 10-én nyílt meg a v.rosi inségakció népkonyhája, vagy még helyesebben a népjóléti központ a Kisrozgonyi-utcai iskola termeiben, ltl van a természetbeni adományok raktára is. A nagyteremben — mint egy halalmas refektóriumban — sorakoznak hosszában az asztalok, amelyeken mlr ragyogó tisztaságú tányérok várják Istenke szegényeit — nincstelen szülök vézna gyermekeit, munkaképtelen aggokat és egyéb ideuialt munkanélkülieket, akiknek az emberszeretet eme iniéiménye nélkül el kellene pu,ztulniuk. Való sigos népvándorlás indul ezen nép-jóléii körpont leié, ahol a Keresztény Jótékony Nőegylet fáradságot nem ismeiő, lelkes hölgygárdija gondosan ügyel arra, hogy az akció a IcgsUnlbbtn lebonyolilassék. — Minden nap 5 hölgy tart önkénles ügyeletet az intézmény felett, ök a lelkes irányitól, vezetői a népkony-hlnak, amely az erős hideg Időkben melegidö helyiséggé is átalakul, hogy azok, akiknek még meleg szobájuk sincs, felmelegíthessék meggémberedett tagjaikat.
A tegnapi premiéren olt voltak a Nőegylet vezetői, a Mlssziósnővérek, a város képviselete. Már az első napon a legjobb berendezettséggel ment minden. Katonai szabatossággal ment az adagok és a kenyér ki-oszlása. Minden szegény egy nagy adag ízletesen elkészített babfőzeléket kapott éa hozzá egy darab kenyeret
Az első napon még nem volt meg a szegények teljes létszáma, jobbára a Keresztény Jótékony Nőegylet szegényei kaplak élelmet. A többi felvettet most osztjuk be és értesítik, hogy a népkonyhán megkaphatják mindennapi ebédjüket. Egy két napon bélül a népkonyha eléri a maga 300 kosztosál, melyekhez persze hozzá jönnek még azok is, akikel időközben is soroznak be az ínségesek lajstromába.
Minden hála és elismerés azok-ntk, akik ezt az intézmény létesítéséi lehetővé tették.
A nayykanlM»al Inméaatcclól nem fedulk a betotyt atlo-múnyoh éa Inségtuld
Zalaegerszeg, december lll
(Salát tudó llónk tetefonjelentésf) A törvényhatósági inségakció bizottság ma OyBmDrey György főispán elnöklete al.tt ülést tartott, amelyen kiduinSorodoll, hogy Zalában nem olyan nagy az Ínség, mint amilyennek kezdetben látszott. Súlyos kétségkívül itt is, de még sem vigasztal n. Dr. Brand Sndor főjegyző ezután ismertette a beérkezett jelen -t seket. A pénzek bár lassan, de gyűlnek és fedezetten szükfég nincsen. Igy Keszthelyen 3000 pengő és nsgyszámu természetbeni adomány folyt be. Balatonfüreden népkonyhát állítottak fel a plébános vezetésével, Sümegen Oyömörey Sándor orsz képviselő 50 métermázsa búzát adományozott és Szentgrötnak 600 pengő készpénzt. Tapolcán gróf Esztetházy Pál és gróf Károlyi József adlak nagyobb adományt. Zalaegerszegen 518
Hit és tudomány
Irta: K. Páczaly László 4
Millió létei kiált fel az Éet érdekében. Safnyuló növény, állat, emberélet pusziulóban a ludomány felé kitárt karokkal segitségérl esd. E vészkiáltást azonban közülünk senki sem hallja meg. A kerék a régi nyo mon gurul tovább, az Élet pedig eközben idő előtt pusztul — elpusztul, Ébredjünk fel már egyszer önhittségünkből s aztán vi sza, vissza oda, ahol az egészséges éleinek van a kiinduló pontja. Vissza az Alkotó szent, csalhatatlan és örök törvényéhez, ahol a lét nem játja majdan a tévedések kálváriájának kinteijes útjait, hanem felszabadul a tévútra vezeteti leggyönyörűségesebb alán-déka és kegyelme Istennek : az Élet. Józan ésszel föltehetö-e, hogy az öreg Föld, amidőn rajta kialakult a viszonylagos szervi élet: kínnak, gyötrelemnek, meghasonlásnak, gyű löietnek, tagadásnak, hiletlenségnek, ezer bűnnek és idő előtti pusztulás-méhévé vállék ? Nem, ez nem lehet Istenakarat I Ki hiszi el, kedves ol vasóim közülelek, hogy az anya szenvedések között azért szülné magzatát, hogy annak idő előtti pusztulásával növelje fájdalmát ? Nem azért hanem azért, hogy szent legyen az
akarat, amely akaratban Isten ajándéka, az Élet üdvöt ad Tagadás szelleme föl tehát, még ha s ludomány köntösében jársz Is, föl abba a régióba, ahol a tudomány a hit tel kuöltve Jár s ahol nem csetlik-bollik az élet vándora, hanem üdvre, megértésre, megérzésre, összhangra talal.

Már a levezetésemből látható, hogy a hil és a tudomány milyen testvéries egyesülésre van hivatva a jivő emberiségének boldogulása érdekében. Azokkal a tudósokkal, akik tisztán az észre lima?zkodva egész ételükre ineghazonlottak Istenükkel, nincs mit foglalkoznom. Ezek helyett hivatkozom néhány nagy tudósunkra. akik a hit és a ludomány között mindig megtalálták a kapcsolatot és igy az emberiségnek igazi nagyjaivá, u\'mutalóivi és jóltevöivé váltak, anélkül, hogy az emberek szivében, lelkében, elméjében dlsz-szonanciát kelleltek volna Ezek közül elsősorhan említem föl Pascal-t, a XVII. század zseniális matematikusát, fizikusát és geometrikusát.
Pascal rendkívüli éieselméjüsége és ludománya nem volt akadálya annak, hogy miután bejárta diadalmasan a tudás szédületes nagy területeit, meggyőzőJéssel vallja az\', hogy a keresztény vallás kölelez
bennünket, hogy csakis Istennek éljünk s h)gy ne legyen egyéb előttünk, csak Ó. És ez az Igazság oly szükségesnek, oly hisznosnak tűnt föl előtte, hogy felhagyott minden egyéb kutatásával. Ezért ettől az időtől kezdve lemondott minden egyéb ku\'atasával. Ezért etlól az időtől kezdve lemondott minden egyébb megismeréséről, hogy egyes egyedül annak szentelhesse magát, amit Jé/us Kiszlus szükségesnek tart
Nizzük csak Volta t az 1800 as évek nagy fi ikusál. ö mondotta Silvia Pellico költőnek, hogy mennél mélyebbre hatolt a teimiszet titkainak ismerdébsn s mennél inkább sikerült felfednie azok fátyolát annál meggyőzőbben látta a természetben Isten nyomait.
A Katekizmust a tud miinyok tudó nányának nevezte s igy nyilatkozott, amely nyilatkozatát Írásba is foglalta: .Egyáltalán nem foghalom fel, hogyan ké:elkedhelik valaki vallásosságom őszinteségében és változatlanságán... Hitem ellen Isten különös kegyelméből, amennyire tudom. sohasem vétettem... Szent Katolikus vallásomat mindig egyedül igaznak és csalhatatlanak tartottam és tartóm, szünet nélkül hálát adok a jó Istennek, hogy e hit kegyelmében részesített és erős az elhatározásom, hogy e hitben élek és
halok, bizton remélve, hogy általa elérem az örök életet".
Ki ne hillolta volna a nagy Pas leur-uek hitinegvalló kijelentését, mikor azon csodálkoztak, miként tud|i össszeegyeztelni gyakorlati katoli-ci musát a tudománnyal: .mert sokat tudok és sokat kutattam, olyan erős az én hilem, mint egy bre-lagnei földmivesé s bizonyos vagyok benne, ht még többel kutattam volna, oly erős volna a hitem, mint egy bretagne-1 földmives-asz-szonyé"
Ampére pedig, az elektrodinamika megteremtője, a villg egyik legnagyobb matematikai lángelméje, mily gyakran kiáljotl lel Ozanam egyetemi lanár barátja előtt: .mily nagy at Meni Ozanam, mily nagy az isten 1"
Az egész Kempist könyv nélkül tudta. Oz-tnam Írja róla : Ez a tisztes fő, melyei a tudomány fénye és dicsőség Özöne övezett, önként és szívesen meghajolt a hil titkai és az egyhiz parancsai előtt. Térdet hs| loti azon oltárok elöli, amelyeknél m\'r Des Carles és Pascal térdeltek. A világhírű tudós ott térdeli egysor-ban az Özvegyasszony s a kisgyermek mellett, akik nem voltak és nem is lehettek oly gyalázatosak, mint ó".
(Folyt. köv.J
1930. december 11
Zalai közlöny
8
ember szóiul segítségre. Nagykanizsa az egyet\'en, ahol fedezetien kiadások mnlalkoznak az 5 hónapom akció során Kitűnően dolgozik a Keresztény J léki ny Nőegylet, az Összes tisztviselők havi 729 pengőt adományoznak az inségakcióra. A kivetett inségadó Nagykanizsán 20.470 pengő, amelynek negyedrésze már befoly\', de vannak előkelő váll .lalok, rnel) ek megfellebbezik az Inségadót, mig kis emberek szó nélkül kifizetik. Nagykanizsán 60000 pengő a szükséglel az öt hónapra, amelyre csak 28 000 pengő fedezet van eddig bizlositva. 1498 a gondozásra szorullak száma.
A bizottság u\'asitotla Nagykanizsát, hogy mig a kormányzóné akciójából befolyt pénzek rendelkezésére jutnak és mig fedezet nincsen, a város a hiányt saját hatáskörében teremtse elő. — E\'után még több felszólalás történt.
Sorompók, betegápolási dijak flgye és Beischl Richárd alsópáhokl bérleti Interpellációja
felett folyt a vita a közigazgatási bizottság Dlésén
Zalaegerszeg, december III
(Saját tudósítónk telefonjelenlése.) Zalavármegye közigazgatási bizottsága kedden délelóll tartotta Ülését Oyömörey György főispán elnöklete alatt.
A vasúti sorompók Ugye kerüli elsőnek napirendre. Brand Sándor fő|egyző felolvasta az allbánfal vasúti átjárónál történt szerencsétlenségről szóló jelentési J Visolta, hogy a bizotllságnak évekkel ezelőll történt előterjesztése szellemében legyenek Isméi sürgős lépésekel Illetékes helyen a vasuil sorompók felállilása Iráni, mindenütt, ahol arra szükség van.
Gyömörey Qyörgy főispán és többek hozzászólása ulán a bizottság megbízta az államépiléfzetl hivatalt egy részletes javaslat kidolgozására.
Dr. Thassy Qábor vármegyei liszll főorvos jelentése szerint
a megyében tífusz és difte-rltlsz grasszál.
A szegények gyógykezelése érdekében szólalt fel ezután dr. Farkas Tibor. Felvetette a kérdési,
hol kezdődik az a szegénység, ahol nem hajtják be a betegápolási költségeket ?
Az igatlannal biró, de mégis szegény emberek alig birják az óriási terheket megfizetni.
Vitéz Barnabás István kir. lan-felügyelő a kistlsztlviselők helyzelél tette szóvá. A járványos belegségck esetén ezek a kistisztviselők löbb havi fizetésüket áldozzák fel, meri, noha megidózlalják őkel, sem orvosi, sem gyógyszert nem kapnak kedvezményesen.
Dr. Thassy ulal arra, hogy az Országos Betegápolási Alapból Zala mindössze 2500 pengői kap. Ebből
a szegínysorsu betegekel nem lehet ellálui
A bizollsás; elhatározta, hogy felterjesztést Intéz a népjóléti miniszterhez, amelyben kérik, hojjy az egészségügyi célból kiváltandó szegénységi bizonyítványok kiállításánál némi könnyítéseket engedjenek a klsbirlokosság javára, 2 a beteg ápolási átalány! a megye számára emeljék fel, 3. az elmebetegek ápo lási költségeit illetőleg az eddigieknél más megoldási találjanak.
Ezulán nagy figyelem közöli dr. Szalay tiszti főügyész leszi szóvá Relsclil Richárd ismeretes interpellációját
a veszprémi pilspőkség alsópáhokl gazdaságának bérbeadására
vonalkozól. g, mely ugy tünteti fel a dolgot, mintha Zilamcgyc közigazgatási bizottsága és a gazdasági felügyelőség kötelességmulasztást követeli volna el Ismerteti az ügyel és szélhoncolja Relsclil vádjait. Azt állítja, hogy Kukorelly Pál és Relsclil
Richárd veje Is gazdálkodik a birtokon. Relschl Richárd Is meg akarta szerezni a bérletet
Farkas Tibor dr. a községi elöljáróság részéről súlyos mulaszlásl iái, azért súlyos megtorlást követel.
Dr. Csák Károly nem oszlja ezt a fc fogási és nem járul hozzá, meri alikor sem indokolt Reisch Richárd interpellációja, ha mulasztást is követeli volna el az elöljáróság.
A főispán, Malallnszky Ferenc felsőházi tag, Bődy Zoltán alispin, Gyömörey Sándor felszólalásai után a bizottság elhatározta, hogy a valódi lényállást igazoló adatokat eljuttatja a miniszterhez és a vármegyéi ért sérelmet a leghatározottabban visszautasítja.
Ezután a főispán bejelentette, hogy pénteken küldöttséget vezet a miniszterhez
Klsbalaton lecsapolása és a zalai vizek szabályozása
tárgyában. Az ülés kisebb tárgyak megvitatása után a déli órákban véget ért.
70-ik karácsonyi vásár!
Ujabb tétel áru kerUI olcsón eladásra
SINGER
divatáruházában.
Tekintse meg kirakatainkati
Egyeszteiöbixotiság vesszi rcvl-xló alá a Kanlxsal boltbéreltet
Dr. Kállay Tibor az ipartestületi székház építésének elhalasztását ajánlotta az iparosságnak
Nagykanizsa, december Hl Szombalon este küldöttség tisztelgett dr. Kállay Tibor ny. pénzügyminiszternél, Nagykanizsa országgyűlési képviselőjénél, akinek átnyújtották
a boltbérek leszállítására vonalkozó és a népjóléti miniszterhez intézett memorandumol. Frle-denlhal László és Samu Lajos beszédeire adoll válaszában Kállay Tibor kijelenlelle, hogy a boltbérek leszállítás Inak kérdéséi ugy gondolná megoldhatónak, hogy az érdekeltségiből és a háztulajdonosokból álló egyeztetőbizottság alakuljon, amelynek elnöke a polgármesler
lenne. Ez a bizottság a kir ivó eseteket egyenként vizsgálná ineg és igyekezne a háztulajdonos! jobb be-lá\'ásra birni. Ő a maga részéről mindent meg fog lenni a kérdés kedvező megoldására, személyesen lárgyal az országos akció megindítójával, Meskó ny. állinlilkárral és a nagykanizsai viszonyokra felhívja a népjóléti miniszler figyelmét.
Dr Krátky István polgármesler igérclel lel! arra, hogy még a héten, budapesti ulja alkalmával felkeresi ai Első Magyar Általános Biztosító Intézet igazgatóságát és beszélni fog a helybeli bérpalola üzlelcitiek bolt— bérleszállilása érdekében.
Deoember II., oaUtSrtBk
Mária Terézia
Nagy történelmi film. Főszereplők: Lll Dagover, Petrovlcs Szvetlszláv.
Chaplin rapszódia
vi^lálík i felvonáiban — Póizereplók:
Mabol Normand, Chegter Couolln
Samu Lajos ipartestületi alelnOk ezulán
az Ipartestületi székház
építésének kérdését tárta dr. Kállay Tibor elé, akinek halhalós támogatását kérte az anyagiak megszerzése terén.
Dr. Kállay Tibor erre azt a|án-lolia azl ajánlotta az iparleslülelnek, hogy várjanak a székházépítéssel, mig a ga.daságl és pénzügyi viszonyok jobbra fordulnak.
Dr. Krátky Islván polgármester utalt a nagykanizsai ipartestületi székházépítési akciójának előhala-I dollslgára és arra, hogy csak az épllési költségek egy részének az előteremtéséről van szó.
Vasárnap délután dr. Kállay Tibor kereste fel az ipartestületen az iparosságot. Kiss Ernő ipartestületi elnök meleg szavakkal köszöntötte dr. KállayI. Az értekezlet luljjdon-képeni célja: az u| ipartestületi Bzékház éplté e és az ahhoz szükséges anyagiak előteremtésének ügye, amit Hojfmann Henrik elöljárósági tag adolt elő, kérve dr. Kállayt, hogy támogassa az iparosságot ebbeli törekvéseiben.
Dr. Kállay Tibor, az iparosság általános meglepetésére lebeszélni igyekezett az iparosságot a székházépítési terveiről, amely — szerinle — ujabb terheket jelentene az iparosságnak.
Kertész Béla építészmérnök, ipartestületi alelnök ismertetle ezulán az egész épilési tervezete!, a költségvetést, a rendelkezésre álló vagyoni, mini a szükségeltető összeget.
Többek felszólalása ulán dr. Kállay Tibor megígérte, hogy a koinpelcns tényezőknél mindent el fog követni az anyagi kérdés megoldására, igy többek közölt, hogy nem lehelne-e a liszlvise ő házépítő kölcsön igénybe nem veti részéből kölcsönl kapni.
Ezulán az iparosság értekezlete foglalkozott az általános gazdasági helyzettel.
RÓCJÍÓ íegoMMu Sscapö György naaia-
osjai
tóriumában t-Viil úr., udvar
4
zalai kozLONY
\'SIÓ december 11.
NAPI HÍREK
Eltemették Kovács Máriát, a szerelmi dráma áldozatát
A gyilkos asztalossegédet a vizsgálóbíró is letartóztatásba helyezte
Nagykanizsa, december 1(1
Szerdán déluián szakadó ínvas esőben lemellék el a vasárnap éjszakai szerelmi Iragédla halálos áldozatát, a~" Iragikus sorsú Kovács Máriái.
A rossz Idö ellenére is Igen sokan jelenlek meg a temetésen, ahol alig lehetett megvigasztalni Kovács Mária kétségbeesel! sziliéit.
Orbán Antall, a gyilkos aszlalos-segédel kedden a rendőrségi nyomozás befejezése után két detektív a kapitányságról a kir. ügyészségre
kísérte, ahonnan az iratok átvétele után azonnal a kir. törvényszék fogházába vitték és külön cellában hc-lyezlék el.
A fiatal gyilkos már egészen nyugodtnak látszik. Az első éjszakái nyugodtan töltötte a fogházban.
Szerdán délelöll szuronyos fegyőr kisérte fel Orbán Anlalt a törvényszéki vizsgálóbíróhoz, aki részletesen kihallgatta a teltest.
A kihallgatás során némi eltéréssel ugyanazt vallotta Orhán An\'al, amit a rendőrségi nyomozás során.
Leégett a balatonszárszói gőzmalom
Egy teljes napig tartott a tűz
NAPIREND
December II, csütörtök
Róm. katolikus: Damizpk. h. Protes\'ánr: Árpád. Izraelita: Klulcv hé 21.
Városi Színház. „Mária Téré Is*, szenzációs történe\'ml tilni Főszereplők Lll Dagoier és Peirovtcs Szvellszláv.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végéig s .Őrangyal\' gyógyuerlár Deák-tér 10.
Oőzfürdő Ufttva reggel 6 órától eiu 6 óráig (bétfő, szerda, péntek délután. Vei\'dcn egátz nsp nőknek). Tel.: 2—13.
Tlaxtalattel ártisttam t. vevőimet, hogy ma catttflrlákáa
hurka éa kalbáu
frissen kapható s kérem a n. é, közönség szíves támogatását. — Egyben ajánlom naponta frissen készült virslii és l.lvágotialmat a legjobb minőtégben, a legolcsóbb árban. Teljes tisztelettel
ADLER MIKSA.
Halatontötdvár, december 10 Tegnapelölt éjszaka hatalmas tüz elpusztitotfa a balatonszárszói gőzmalmot, mely Beck Salamon tulajdona.
A tUz éjszaka 11 óra után keletkezeti. Bár a lüzhöz nerr.csak a tűzoltóság, hanem az egész falu népe kivonult, az gyorsan végezte puszlitó munkáját. Egy teljes napig égett a
Nagykanizsa, december 10 Dlóskál község ha árában ma reggel az arra járók az uton egy hanyatt fekvő, mozdulatlan férfire bukkantak, akinek fején hatalmas seb tálongotl. Megnézték közelebbről és akkor látták, hopy a férfiban már nincsen élet. Csakhamar jelentették az esetet a községi elöljáróságnak és rövidesen megjelentek Paciáról a csendőrök is, akik megkezdiék a nyc-mozáBt. Mindeddig csak annyit sikerült megállapítani, hogy a halóit ember Világosi István gazda. A jelenségekből arra lehetett következtetni, hogy a szerencsétlen embert ismeretien tettesek agyonverték. De sz tincs kizárva, hogy Világosi elesté-ben az ullcslen verte be a fejét.
malom, melyben rengeteg őrlésre váró gabona voll felhalmozva.
Másnap délben a szép, nagy malom helyén csak megüszkösödöll falak és elpuszlult gépek romhalmaza állott.
A kár 80.000 pengő.
A csendőrség megindította a nyomozási a lüz okának kiderítésére.
A pacsai csendőrség azonnal jelentette az esetet dr. Horváth Vilmos járási főszolgabírónak, aki telefonon felhívta a nagykanizsai kir. ügyészséget. Vitéz Csillaghy Oyörgy kir. vezelőügyész a holttest felboncolását indítványozta a vizsgálóbírónak, amit el is rendelt.
A kir. törvényszék emberei még ma déluián kiszálllak a községbe, ahol dr. Nisponszky Béla és dr. Ország Lajos kir. törvényszéki orvosok felboncoilák Világosit, hogy megállapítsák, bűnténynek vagy balesetnek lett-e áldozata Világosi István?
A boncjegyzőkönyvei holnap terjesztik a törvényszéki orvosok a vizsgálóbíró elé.
Időjárás
A nagykanizsai mcteorológ\'al meg-I gvelő Jelentéaek i Szerdán a Mrr.lr-sit Itt: Heggel 7 ór.kor 4 6, délután 2 órakor + 1\'2, este 9 órakor +0 8.
Felhőzet: Egész nspon át borult égboltozat.
Szélirány: Reggel éizakkelet, délben éizak, este éizaknyugall szél
(Éjszaka! rádlójetenttsl 1 «a«aoroló-alal tatásat aata á-ak«r 1«-l.nll\' fagypont körüli hSmáp-aáklal 4a nyuaaton a caapadák azltnóas várható.
— Zalai küldöttség megy pénteken Budapestre. Gyömörey Oyörgy főispán vezetésével pinteken küldöttség tiszteleg Mayer János földművelésügyi miniszter előli, amelyben résztvesznek a zalai képviselők és felsőházi tagok is. A küldöttség a Kis-Balaton lecsapolásának és a többi zalai vizek szabályozásának állami támogatását kéri.
— A keszthelyi Gazdasági Akadémiáról. A földművelésügyi miniszter a Magyaróvárra igazgatónak kinevezett Grofflts Oábor keszthelyi akadémiai tanár helyére az építészet tan előadására Svastlcs Géza keszthelyi okleveles építészmérnököt blzl? meg. Svastits előadásait már a mai nappal meg is kezdi.
— A fémipari szakiskolán megnyíló atabllkuzántütő! Illetve gázmótorkezelő tanfolyamokra Jelentkezett hallgatók ezúton kéretnok fel, hogy az. előadások Időpontjának megbeszélése végolt jelon-Jenek meg folyó hó 11-én, csütörtökön este 7 órakor n fémipari szakiskola (SugAr-ut II.) földszint I számú tanter-mébon.
= Petrovics a moziban.
— Az Úrasszonyok Mária Kongregációjának tagjai felkéretnek, hogy folyó hó 11-én, csütörtökön délután fél 4 órakor a temető halottasházánál gyülekezni szíveskedjenek Teulsch Ouszlávné elhunyt kongregánista testvérünk temetésén testületileg való részvételre. Vezetőség.
= Karácsonyi ajandékok legolcsóbban legjobb minőségben Schtltz áruházban
— A kiskanizsai Iskola lázasan készül a karácsonyi ünnepekre színdarabbal. S\'inre kerül „Árvák belhle-hemi uija", „Gyászol a boj\'ár" és még 2 énekes monológ. A darabokban szereplő személyek eredeti alakokban ketülnek a nézőközönség elé. A betanítást P. Miholcsek Miklós hitoktató végzi.
— Mária Terézia a moziban.
\' = Mint a múltban, ugy most
is szép karácsonyi ajándékot vehetünk kevés pénzért Singer divat-áruházában.
Mozgószinház
Mária Terézia
Elragad>atás haigján nyilatkozott a tegnap esti szép ház a mozi műsoráról. Végre egy mindenkit kielégítő müsor-összeállit. s, Pelrovícs, Lll D igover, szerelmi; kalandos, iüklető, rohanó csclelftnény, Trenk Frigyes kalandot története, pompázó kiálli-lás, föuii miliő, Minden tegnap esti látogató sok sok mai látogatót ígért be; oly csudásan leiszelt Mária Terézia. __(«)
— Anyakönyvi hlrelr. Nagykanizsán
a mult héton 5gyűrnek született, 2 flu és 8 leány Dávldovtts Fereno géplakatos és Szttknni Annának rk fis, Ehrenrelch János városi errlőőr éa Mód Annának rk. leánya, Szolár Józsof vasesztergályos és Bogdán ülzellénuk rk. leánya, KIb Tóth Imre földm, és Bolt Annának rk. leányu, Stlller Károly kovács és Palkó Rozáliának rk. fia. — Halálozás 7 ttír-lénl: Hetest Rozália rk. 4 hónapos, özv. Mikula Antalné sz. Farczédy Kovács Anna re!. 0,1 éves, özv. Puska Pélerné sz. Hege Matild rk. 47 éves, Uplln Józsof földm. rk. 43 éves, Kis Tóth Anna rk. I nupos, Farkas Qregor J. napsz. rk. 48 éves, Steller József rk. 2 napos. — Hámi, ságot kOtőlt 5 pár: Szakács Sándor földm. és Vudrog Dorottya rk. Dr. Kádár Béla rendőr s. fogalmazó ref. és Metz Margit rk. Fáth Lajos pénzügyőri fővlgyázó és ltoth Olzella rk, Csete Lajos városi végrehajtó és Szőllósl Ilona rk. Uodcz Sándor gyári munkás ág. h. ov. és Márti Erzsébet rk.
= Inkább olcsó, meleg kabátot vegyen a Schillz áruházban, mint drága gyógyszert a patikában.
— A Rozgonyl-utcai elemi Iskola karácsonyi szinelöadása. A R,)zgonyi utcai elemi iskola apró növendékei pénteken és szombaton délelőtt gyermekek részére a Városi Szirtházban rendkívül hangulatos és kedves karácsonyi szinelőadást tartanak. Felnőttek részére pénlek délután 5 órakor, mérsékelt helyárakkal ugyancsak a Városi Színházban. Jegyek elővételben Filó igazgatónál kaphatók.
= Trenk Frigyes a moziban.
— Találtatott jobb kézre való félpár barna gyermek (vagy női) bőr-keztytl. Szerkesztőségünkben álve-hető.
A
Regedei viz
nemcsak kitflnö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánljak vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden füszer-és csemegeüzletben.
M 9 Faraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa,Király u.2l
mmmunnuE^
Olcsóság! Olcsóság!
Megkezdődött a nagy karácsonyi vásár
r
flrmuth Sándor és Fia
Üzletében Főút 8. szám, Bazár udvar.
Játékokban meglepő választék.
96 filléres cikkekben külön osztály.
I Képkeretezés, cipfl, ajándéktárgyak, gyermekkocsikban stb. 0 nagy választék.
Bűntény vagy szerencsétlenség?
Egy gazda holttestére bukkanlak a dióskáll határban — Az a fellevés, hogy ismeretlen tettesek baltával agyonverték a gazdát — A holttestet szerdán felboncoilák
1930. december 11
Zalai közlöny
5
Karácsonyi ajándékok
óra,
brillláns ékszer, arany és ezflst tárgyak, ezüst és Berndorli evőeszközük
kmráoaossyl laszéllltott árban
dus válasité" b*rt
ZSOLDOS QYULA
órit, tkutrrn éa litaserésinél
Hagykanlzaa, FS-ut 14.
S«M Blxtoilld patoU.
— Felkérjük lüszerkereskedő kar-társainka\', hogy Teu sch Guszlávné temetésén ma, csütörtö\'ifln délulln fél 4 órakor minél nagyobb számban megjelenni sriveskedjenek. Az Elnökség.
>■» Chaplin a moziban.
— Kanizsai müvészpár sikerei a Felvidéken A beregszászi Kiszi-nóban egy héttel ezelőtt nyitotta meg képtárlalát Haba Ferenc tanár és neje, akik remek műveikkel birmelylk világvárosi tárlaton is lelltlnést kelteltek volna. Haba Ferenc gyermekéveit Nagykanizsán töltötte. Iskoláit az elemitől kezdve az érettségiig ilt végezte, azért érdekelnek bennünket közelebbről is e nagynevű festőművésznek sikerei. Benne a szerénység és a tehetség egymásba kapcsolódó
jjelkl vonások. 1905. óta szakadatlanul fest s alig beszél sikereiről Festészete naturalista, de egészen különleges Irányú. Mentes a modern kor szélsőségeitől, de mégis a mi művészete. A precíz ra|zok melleit színezése igen finom. Ecsetkezelése elsőrangú Felesége művészi tehetségben semmiben sem marad el férjétől. Pasztel képel rendkívül hatásosak. Eleven színezése harmonikus. Képei egy finom és nagyon tehetséges s amellett temperamentumos asszony lelkének művészi kifejezései. Hiba Ferenc művészi alkotása a kiskanlzsai templomnak Sient Ferenc oltárképe Is.
— Az autó elgázolt egy csendőrt Keszthelyről Jelenti tudósítónk: Hétfőn este 6 órakor hirorn lovas próbacsendőr akart átmenni Keszthelyen a Kossuth Lajos-u\'ca egyik oldaláról a másikra, amikor egy ki-vllágitatlan gépkocsi érkezett oda, amely jelzést sem adott le és az egyik csendőrt, Bajsz Károlyi elütötte és pedig oly szerencsétlenül, hogy súlyosan megsérült a kezén és súlyos zuzódásokal szenvedeti. A gépkocsi megállott egy pillanatra, azulán tovább hajtott. Nem sikerült megállapítani tulajdonosát.
— Lil .Datfover a moziban.
Kailnezy-ut 8.
Horthy MlklOaut S.
Itt a karácsony!
A Cukorka Királyban
vannak a legszebb éa leglzlésesebb
karácsonyi kollektlók és függelékek, szalon cukorkák óriást vátaaztékban kiállítva. Tosék mfg tekinteni vétel.ényizer nélnül.
Tisztelettel sms Heffer Gyula.
A »er lölfrlulléte céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár lermészetes „Ferenc Iónéi" keserüvizcl inni. Az egész világon rendelik az orvosok a valódi fereno József víz ha ználalái, mert ez szabályozza a bélmüködésl, erö-sili a gyomrot, javhja a vért, megnyugtatja az idegeket és ezáltal uj ■életerőt teremt. A Tereno lénél keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és ftlszerüzlelekben kapható.
-— Az elragadt lovak áldozata.
Fekete Józsefné alsóki földműves-asszony kéifogalu szekerén kukorici-szárat szállítóit haza a mezőről. A lovak valamilől megijedtek és elragadták a szekeret. Fekeléné oly sze-rencséllenül zuhant le a szekérről, hogy a kerekek keresztülgázollak rajla. Eszméletlen és életveszélyes állapotban villék kórházba.
— Beütötték egy elemista fejét. Latn Péter Pál 9 eves nagykanizsai elemista ismeretlen fiúval összeverekedett. Az elemista verekedés közben oly súlyos ülést kapott fejére, hogy betörött a koponyacsont. Be-szállilollák a kórházba. A rendörtég megindl\'otta a nyomozást.
— Tyúklopás. Kósa József nagykanizsai, Erzsébet-tér 15. szám alatli lakós feljelentést lelt a rendőrségen Ismeretlen tettes ellen, aki mái másodízben fellörle az óljait és összes lyukjait ellopta.
Jóhal a moziban.
— Keresztül ment rajt a kocsi. Ifj. Marton Imre 14 éves annama jori iradalmi cseléd oly szerencsétlenül eseti le a szekérről, hogy a kerekek keresztül menlck lábán — Súlyos állapotban srállilollák a nagykanizsai Horlhy Miklós kórházba. Az eljárás megindult.
— Sakkhlrek. Nagykanizsa s.-rkkbaj-nekHágáért folyó verseny második for-rlulOlrit kedden, folyó hó 9<én játszották le. A kővetkezők kerültek kl győztesen WelBZleld Oumllár ellun. Stolezer Wagner cllon, Miklós pontrizAssnl Brónyal ellen, dr. Llchtcnsteln Kellormann ellen, dr. Makó llelnlu ellen ós líury Selliess ellen. Ezúttal helyesbítjük n vasárnap lejátszott Stolc7.er—Brónyal ós Bory— dr. I.lubtunatüln Játszmák eredményeit, melyeket «/. előzők nyerték mog. Igya bnjnoknág Állásit n következő: dr. Mtikő, Bory, Miklós és Slolczer 2 pont Welsz leld, dr. Uehtenfiteln, Oumllár ós Kellormann 1 ponl, Wagner, Kcinltz, Brónyal é» Schtesa II pont. Ma csütörtökön a következő Játszmákra kertil s sor: Uel-nlt7.-Wels7.tnlt!, dr. Llclitonsteln-dr. MHkó Selliess -Kcllermann. Brónyal Bory. Wagner-Miklós és Guuillár—Stolezer.
Használt nyomtatványt
Iróképes papircn, melynek egyik oldala Urcs, nagyobb mennyiségben keresUnk megvételre.
Hegbalt Pályi Ede
Budapest, december III
A r\'gi ujságitó gárda egyik kiváló tagji, Pdlyi Ede dr. ma reggel 6 órakor a Korányi-klinikán hosszas szenvedés ulán meghalt 65 évet élt és ebben az évben töltötle volna be újságírói működésének 50 évét, mert úgyszólván gyermekkorában lapot szerkesztett már szülővárosában, Miskolcon Temetése pénteken dél-ut.n fíl 4 órakor lesz a Kerepesi temető halottasházából, ahonnan a főváros állal adominyozott díszsírhelyen fogják eltemetni.
Az államsorsjáték húzása
Az 55. állami sorsjáték húzása ma délulán történt meg. Nagyobb nyereményeket a következő számok nyerték. 30.000 pengőt 145641. 20.000 pengőt 32 772. 15 000 pengői 113. 847. 10 000 pengít 185 593 5000 pengőt 81.749, 161.963. 2500 pengőt 82.955, 2002, 24 423, 66.928
H/16 K/ll/fi MEGÚI/JA
December II (csütörtök) Budapest 9.15 Az államrendőrség zene karának bangverssnye. 9.30 H 9.45 A hangv. folyt. 11.10 Nemzetközi vlzjelzO-fzolgálat 12 Déli harangszó 12 05 Hangv. 12 25 H 12 31 A hangv. lolyl 13 Időleliés \'4 30 H. 15 Piaci árak. 16 Rádió Szabad Egyetem. Ulána: Időjelzés. 17 10 E 17 45 Hangv. 1845 Angol nyelvoktatás. 1920 E. 19.50 A Máodlls szalonzenekar hlngver-renye. 20 40 Limanovai emlékllnnep\'ly. Ulána Időjelzés. Majd cigányzene.
KÖZGAZDASAG Olcsó rohabeszerzési alkalom a gazdák részére
A ország lakósságának, de kűlö nősen a mezőgazdasági népességnek, olcsó ruhaanyagokkal való ellátása érdekében a kereskedelemügyi minisztérium az alább ismerletett kedvezményes árakon szöveteket juttat a lakósság részére. A különböző színárnyalatokban, de ugyanazon minőségben forgalomba hozott szövetek ára méterenktnt kővetkező :
1. Kamgarn 9 P, 2 Bekecs szOvet 8 60 P, 3. Lódén 7.40 P, 4. Struksz 2 50 P, 5. Cájg 1.75 P.
Ezen kedvezményes áru szövet készpénzfizetés melleit b.\'rki által megszerezhető mindenféle engedély, vagy utalvány nélkül.
É deklődők beszerzés céljából forduljanak a „Hangya Szövetkezedhez, vagy bármelyik szabómesltrhez. Ha a szabómester a beszerzési módot nem ludná, ugy felvilágosításért forduljon a Magyar Tcxlllgyárosok Országos Egyesületéhez (Budapest, V. Gr. Vigyázó Ferenc u. 2.)
Minden szövetnél a szövet hátsó oldalán 3 méterenként fel van tüntetve a szövet megjelölése (márkázol! kamgarn, lódén, slruksz), az előállító gyár neve és a vételára méte-renkln\'. A feltüntetett árhoz csak a 2 százalék forgalmladó számítható fel.
Szigorúan lilos ugy a megszabottnál drágább áron eladás, mint minőség tekintetében a legkisebb vissza-
élés, ezeket a törvény szigorúan bünteti.
A kereskedelemügyi miniszter a ruluakció terjesztésével és felügyeletével a mezőgazdasági kamarákat bizta meg..
Ai Alsódunántuli Mezőgazdasági kamara ezúton Is felhívja a kerületéhez Isrtozó községi mezőgazdasági bizottságok elnökségeit, hogy a gazdaközönség figyelmét ezen akció fontosságára hivják fel, A nagyobb birtokos gazdaközönséget pedig arra kérjük, hogy az arra érdemes gazdasági cselédeknek és munkásoknak tegyék lehetővé, hogy a szöveteket a gazdaság készpénzért vásárolja meg s a cselédség részletekben lörleszl-hesse le a vételárat.
TŐZSDE
A mai értéktözsJén a hangulat barátságosabb, a forgalom mindvégig igen csekély volt. A spekuláció inkább csak egyes kisebb dispozi-ciók rendezésére szorítkozott A lőz8deldő második feléb.n kedvezőbb berlini jelentések hatása alatt rgyes vezelö papírokban élénkebb üzlet fejlődőit ki, minek következtében ezen értékek árfolyama javult. Frxkamalozásu papírok piacán jobb érdeklöd-5a nyilvánult meg a hadi-kölcsönök Iránt. Valuta piacon a kereslet volt túlnyomó, az árfolyamok azonban nagyrészt vállozalla-nok maradtak.
Uri és női divatárukban
nagy karácsonyi vásár
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406. F ó - U T.
Első Magyar Biztosító palota.
Teleion 406.
zalai közlöny
1930. december II.
UrleU lárltl
Pátls 20 271/s, Uidon 25-061/1, Nrwyofl 515 90, Brtl-atl 1208, Mllam 27 03</l, Mao.\'d 5715, Amsleirsm 207 771/! ta iii 123- 0 Wien 72 63 Soll» 3-13\'/!, Prtg. nao\'fc, V.raó 67 85. Badapetl tO-«« Belgrád 9-12"/i, Bakai* il KXái
— \'.-ii-.i, nnmfnXMt
fan Iszv. —flll, dl — flll. és a rozs 10 flll. esell.
Bum Hsiav. 77-es 13 95 M M. 7»-« 14- 0—1450, 79-ea 14% 14 90, SO-n 1435-15 05. dunánt 77-es 1390-14 05, 78-as 14 05-14-20, 79-ea 14 25-14 40. 80-u 14 30 -14-45 Rna 8 80 - 8-40 lak. árpa 1200-1250, aöfárpa 14-50 15 75. ab >8 10-18 25, tengerin u| II 60-11 75,duáetntl 10-50—1070, lepce 2550-26 00, korpa 7 65 8 00
A kiáipeiti tóxsáe áertu-leiyiáse
VALt/TAK A«ol I. 27-65-27 80 Befiift. 79*65-80-05 Csen k. 16-86-18 S8 Dia k. 152-70-153 30 Dinár 10-03-10-11 Dollár C68-6V-671 65 Francia 1.22-35-22-65 Holt 529-70-730-70 Langy cl 63-80-64 20 LM 9-36 3-40
Lm 4-13-4-18 Lba 29 75-30-05 Márka 13600-13660 Norvég 197-70-193 30
Paicti —•----—
Schlll, 80-30 80 70 ívákl I. 110-45 H0-80 Irtdk. 153-20 53-80
DCVJZAK
AmA 229 87-2305 Balnád 10-09 10-12 Berlin 1{6 21-1 661 Brtsazel 79-77 8M2 Bakarat 3-38-3-40 Kop««Jl.lH75U\'3 15 London 27-73 íí 81 Madrid 62 40 64-40 Milano 29-89-29*99 Newyor 570 80 72 40 Oado I5779rf3 15 Párta 22-43 2/50 Prága 16 93-16-98 SaóRa 4-12-4-16 Sáockh. 163-20-153 60 Vajad e3 97-64-17 Wtaa 8032 R0 67 Zürich 110 66 110%
Sertáiviiár
Felhajtás 3589, tiaaailan 1388. Haí rendű 1-24—1-26, szedett 1-20— I 22, asedeil közép 1-14—1-16, könnyll 106-110, l-»6 lendu öreg 1-16—1-18, ll-od rendű Mag 1-12-1 14 angol sttldó 1-10-1-20, >»lonna nagyban 1-40-0-00, uii 1-62 1 67, hui I 54—1 64, szalonnás lélsertés 1-80—1-56.
Kia\'la: MuU SjtmU ét Ujto*\' Vállalti, hntnluii PrieW* kiadó: Zalai KirtXy.
■s Maajrt iiilani Hl •
A Nagykanizsai Kaszinó
lolyó évi december hó 17-ín délután 2 órakor saját helyiségében tartja meg
évi rendes közgyűlését,
amelyre a Kaszinó t. lagjait ezulon meghívjuk.
Ha a lagok e közgyűlésen határozatképes számban nem jelennének meg, akkor 1930. december hó 26-án délelőtt Vall órakor ujabb közgyűlési tartunk, amely az alapszabályok 7. §-a értelmében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.
Nagykanizsa, 1930. december 9.
Az Elnökség.
A közgyűlés tárgyal:
1. A választmány évi jelenlése.
2. A számvizsgáló-bizottság jelenlése.
3. A költségelőirányzat előterjesztése és megállapítása.
4. A felvételi és tagsági dij megállapítása.
5. Elnök, alelnök, 28 választmányi tag és 3 számvizsgáló-bizolt-sági tag vilaszlása.
6. Esetleges indilványok.
Indilványok az alapszabályok 7 S-a ír. elnökséghez írásban adandók tie
Teutsch Ousztáv és leánya Magdlka fájdalommal telt szívvel tudatják, hogy a legjobb feleség, szerető anya, testvér és rokon
Teutsch GusztAvné
uOI. Pstrloa Magda
életének 36-ik, boldog házasságának 13-ik évében f. évi december hó 8-án reggel 3 órakor visszaadta nemes lelkit Teremtőjének.
Temetése folyó hó 11-én d. u. \'/24 órakor lesz a róm. kath. egyház szertartása szerint a temető-kerti hilottasházból.
Az engesztelő szentmise-áldozat folyó hó 11-én d. e. 9 órakor a Ferenccsek templomában fog az Egek Urának bemulaltatni. Nagykanizsa, 1930. december hó 10-én.
AlrfAa éa béka lángján hamvai felett I
Petrlca Ferenc, Dr. Petrlca JAzset, Petrlcs Irma lér|. Kiss BrnAné, Petrlca Lutu lé/J. Fischer Jánoané, Petrlcs S. Poulln testvérei. Özv. Teutsch Vllrnosné anyóra. Kiss Ernő, Fltcher János, Wonnerth Ousztáv, Teutsch Erzsébet, Teutsch Herml, Teuta; h Vilmos sógtral éa aógomőt.
APRÓHIRDETÉSEK
At apróhirdetése* dl|a 10 esólg SO I<ll4r, Minden további sró dija S (l-l. Vasá. .a ünnepnap 10 S\'fig SO fillér, minden további aaó dija a Ilit. Szerdán é« p.n-leken 10 sióig SO fillér, minden t< \\ á- bl azó dija • flll, Omsió a minden wia-gabb belUbAI álló sió kit arónak a,.V itta tik. Altátl keresőknek 50o/o engedmény.
HlrtfaMaak a (Bt) naU «aa*a«ees atal a falaelegea UafnHr, •Uxtáaáe alkaHlUaa »*o«M altra lliiUalik
BénasaM állanUa lalatonaaán
144. 6390
Egy Jikarb.n levó lérll, lekelt hoaalu télikabát eladó Cim a kiadóban.
kál axobAa utcai lakás azonnalra kiadó Ztlnyi Miklóa ulca 46. 6191

príma aalraar-Ma eladd. Magyar-
igyar-6564
Afűkereskedésem,
kere/ezésem karácsonykor mBgaMllnlk-Teltea kldnul/ds.
Koxma Sándor.
Taafáaaklka 4\',i ívta nyugati lajtá.u tenyésztésre alkalmai, alaaá. Bővebbet Tilaaanlmárlos kHaaég al*ljéré-askgáaAt. 6574
KQ ónbejáratu népen bsstoraaatt szoba I vagv 2 aaemély részére kiadó Nádorutca 4. alatt. 6459
Erzsébet-tóren
nagy
üzlethelyiség
•" azonnal
olosó bérrel Átadó.
Bővebbet a kiadóban.-
Rálaaobáa udvari lakáa az ö.siea
mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Sugárul 58. & 82
Jókarban levó nagy llagar varrósáp eladó Clm a kládóban. 6582
Naponts adjon növendék éa hlaóállatalnak
II
„FUTOR
szénsavas takarmánymeaxet. A .FUTOR" növendékállatoknál a caonlképaódést előseglű hlaáaia
ÍTiíir;,étvágygerjesztő
A .FUTOR* rem orvoMág. hanem a legtlnomabban órlöti mészsótáp, amely aa állatok saerveietébtn Igen Vönnyen lelazlvódik, a amelyet az állató< aro-matlkua anyag artal i ánál fogva uive-
áen fogyasztanak. A .FUTOR- etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi A nigytilila ók, uradalmak, gasdanágok a .FUTÓ R\'-t állandóan etetik. Ara: I kilogrammonként 40 Hllér. Zsák vételnél (1 zsák 50 kg ) 9 pengő,
zsák á s 130 llll, vagy zsákcsere. I próhadobox ira (cca \'/i kg.) 30 II,tér. Kicsinyben és zsáksiámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfitrAgya, termény é« növény-vídöszerek kereakedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130
Újdonság,
most jelent meg!
STANDARD
3^ számú 3 -|-.l csöves villanyhálózat! készülék, hangszóróval együtt, a havi résziéi 18 pengő
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sporlárunagykcreskedés rádió- és gramofon-osztálya.
Conni hangsuóró 60,\'pengö
Mielőtt bármilyen tehéroemü, igj. uemd. vag/ menyaasíonyl kelengye
szttkségletét fedezné, ^kérjen t é J é k a a « a t * t,
vagy tekintse meg raktárát
TftlZNYM, SZABÓ, 1 ÖRÖK
váseonk.r.sk.dSknek Budapest, IV, Petótt Sándor-u. 3. llairaaM alalsá|ik. JelaistAa AraagadMéay.
Ugyanolt a htrea FÓT UJFALU-t szln-
i ompts szőttesek, feslett magyar ááis bútorok raktára.
1*29. P« 2890 sz
1929. vght. 3>l. sz.
Nvoruitott a Dálulai Nyomda és Upkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Oiletvezel* Zalaj Károly.)
Árverési hirdetmény.
Dr. M< rvat Béla budapesti (V , Kálmán utca 27.) llgivéd által képviselt Holhtir-Schrsnti—Clayton—Schuttl. Magyar Oép gyári Mtlvek R T. kérelmére é» javára 21t0 pengő köv telés és járulékai erejéig a budapesti klr. lörvénysaék 1929 évi 16 P 46113/2. az végeésével elrendeli ki. elégitésl végrehajtás lolyUn végrcha|táal szenvedőktől lefoglalt 2320 P bccsérlékll Ingóságokra a lelenyel kir. járásbíróság fenll szlmu végzésével as ánerés elrendeltetvén. annak az 1908. 4vl XL1. L c 20 §-a alapján fentirt, valamint aik>(|rgol szerzett más foglaltatik javára la Szenl llszlón 101. házsaám Péntek Ferenc telkén leendő megtartására határidőül 1930. évi december hó 2t-lk napjának délutáni V.4 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag te. foglalt kdzcaéplőgép, cséplóstekrény, kan loro (elevátor), eme\'ö (hévéri S egyéb Ingóságokét a legtöbbet ígérőnek kési-
F\'énxfiiclés ellenében, esetleg becsáron alul s el fogom adni Letenye, 1930. évi november hó 28-án
Dr. Váró Pál s. k.
ssaú kir. btróeAgl végreha|l/i.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság mint telekkOuyvt hatóság.
10284/1930 azám.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Vallca éa Deutsch ragykaolzsal bej cég végrehajlalónak Egyed Dénes és neje Klu Tetéz végrehaJUat ssenvedök ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaitató kérelme következtében az I8S1 LX. t-t 144., 146. és 147. § at értelmében elrendeli a vég e hajtási árverést 1343 P 92 flll. tókekövele lés, ennek 1929. november hó I. napjától Járó 9% kamata, 270 P 70 llll. eddig meg Állapított prr éa végrehajtást és as árverési kérvényért ezutUI megállapított 63 P 50 I. köitsé , valamint csatiakozotiaknak kim n-dolt Dr Krelsler Jóssel és Dr Scblelllei Imre ügyvédek 60 P, Welser J. C cég 315 P, Sitink Dezső 31 P 02 f., Sípos és Porg esz cég 397 P 20 I. Alt és Böhm cég 435 P 09 I, Vajda és Sohr cég 290 P 20 I . klsk. Kis Ernő 400 P, Pischer és Báder cég 154 P 8U I, Neu és Klein cég 174 P IH I tőkekövetelés és láruléka! behajtása végett a nagykanltsil kir. Járásbíróság terU leién levó, Dióskál köz-égben lekvő a a dlóskáll 919. szt)kvben 733 hisz. a. log-la\'l szóló a aseglalusl hegyen véarebajlisl szenvedek nevén á ló egész Ingatlanra 800 P, a palkonyal 435. szljkvben 46/8. hrsz. a. foglalt lege ő a bélietekben a az r dóblzonyilvány szerint aron épült ház Ingatlanra 3\'(0 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Dióskál községházánál megtartására 1931. évi Január hó 3-lk napjának délelőtt 10 óráját tüzl kl és az árverési teltétele, kel az 18 I: LX t. c 190. §-a alapján a követsezókben állapítja meg
Az árverés alá eső ingatlanokat a palko nyal 45/8 hrsz. ingatlant a klklállást ár leiénél, a dlóskállt a klkláltáal ár kéthar mndánál alacsonyabb áron eladni nem lehel. (1908 : XLI. t.-c. 28. S)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá nalpénzül a kikiáltást ár 10%-ál készpénz ben, vagy az 1881 : LX. t.-c 42. §-ában meg határozott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. vagy a bánatpénznek előlegesen bírót letétbe helyezéséről kiállított letéti ells-mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltételeket alilrnl. (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 190B : XLI. L-c. 21. § ) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet lett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapító! I bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 2S. f ) Nagykanizsa, 1930. évi október hó 17. napján.
Gombár a. k. tblró.
- A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. 6583 főtlsit
70. évfolyam 284 szám
Nagykanizsa, 1930 december 67 vasárnap
Ara 16 fillér
ZILAIKOZLOHT
SmtailMg: nappal Sugár ul l, é))«l PiSol 5.
KUdóhlvaUI: Poul 5. szám. Keszthelyi fiókkladóhlvslsl : Kossuth-utca M.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMUetM ára: egy búr* a pengi M «llfa Tffnn ■ I Stezkefflsaíg 421. ssám, (é|Jtl 7S) lelelon. y Kl»d<lhlvsUI 7i Keszthelyi Búk 23
Walko Cafos
Walko Lajos sokkal hosszabb Időt iöitött a közpályán, sokkal eredményesebben müködölt, semhogy szó nélkol mehetnénk el emellett az esemény mellett, amely a magyar kormányt egyik legtehetségesebb, legszerényebb lagláól fosztja meg.
Karrier áll elöltünk, a szó legjobb és legnemesebb értelmében, amikor a közpályán való emelkedést nem protekció, nem más életsorsokon való kegyetlen kereszlülgázolás, nem Intrika, hanem a törhetetlen munka és a tehetség hozták létre. Walko La|os a pénzügyminisztériumban kezdte állami szolgálatát s már a béketárgyalásokon mint a magyar delegáció pénzügyi szakérlö|e rendkívüli szol gálatokat tetl a magyar ügynek. Ekkor kerüli ál a külügyminisztériumba meghatalmazol! miniszteri beosztás sal s a kormánv megbízásából löbb ízben tárgyal! Párlsban, Londonban és Rómában. Hegedűs Lóránd lemondása és Kállay Tib)r kinevezése közötti Időben pedig a pénzügyminisztériumot vezette és 1922 ny. rán a Bethlen-kormány kereskedelemügyi minisztere lett, egyben bajai képviselő
Kereikedelmi miniszterségéhez nevezetes eredmények fűződnek. Az érvényben lévő kereskedelmi és forgalmi szerződések Javarészét ö csinálta, ő alkotta meg a vámiariM és oroszlánrésze volt a szanálás müvének előkészítésében. 1925 tavaszán ideiglenes megbízást kapott a kül ügyi tárca ügyvitelére Is s ebben a minőségben szerezte meg hosszas genfi tárgyalások ulán a városok és vármegyék nagy kölcsönét 1926-ban a Bethlen-kormány rekonstrukciója idején végleg megvált a kereskedelemügyi tárcától és átvette a külügyi lárcát.
Külügyminiszteri működésével el-válhatatlanul marad összekapcsolva a magyar külpolitika izoláltságának lassú megBzünése. Célludatos, csöndben végzett munkával szerencsés uj külpolitikai orientációt keresett és épl\'elt kl Az olasz barátsági szerző dés csak bevezelő|e volt annak a nagy akciónak, amely megszerezte számunkra Ausztria, Törökország, Bulgária és Németország barátságát. Az ö külügymlniszlersége alalt szűnt meg a katonai konlrol! és a pénzügyi ellenőrzés. Legnagyobb és legnevezetesebb csatáját az optán?-ügy-ben vivla meg, amikor súlyos tárgyalásokat folytatott Párisban és Hágában nehéz körülmények között s olyan eredménnyel, amelynek Igazi értékét csak azok ismerhellk, akik ismerték a kulisszák mögötti igazi nehézségeket. Visszaszerezte az ország pénzügyi szuverénilásál s megakadályozta, hogy több terhet rakjanak a magyar állam vállaira.
Mosl, amikor csaknem 15 esztendei közéleli működése ulán távozik helyéről, ránézünk erre a csöndes,
finom modorú, népszerüiégel nem hajhászó, sőt kerülő emberre s u^y érezzük, hogv a magvar kabinet egyik legmarkánsabb alakla vonul vissza. Remél]uk, nem véglegesen, reméljük, hogy amint Walkp La|oa kipihente azokat a fáradalmakat, amelyek hatalmas és eredményes munkájával szükségszerűen együ\'tjártak. Isméi meg|elenik a közélet porondján, ha erre az országnak szüksége lesz. Megmutatta azt. hoey csendben Is nagy eredményeket lehet létrehozni, hogy a nyugodtság és megfontoltság sokszor legalább olvan, hs ugyan nem nagyobb értékek,
mint a szónoki lendület s a politikai küzdelmekbe való vehemens beleugrás.
Nem hisszük, hogy volna Magyarországon olyan polgár, akinek Walko l.a|o8 egyénisége én működése ne lenne rokonszenves, akinek ne Imponálna az a nyugalom, amellyel fon tos pozlció|áhan nehéz és súlyos kérdéseket oldott meg s ne Imponálna az a puritán egyszerűség, amely a közéleti pllya minden |ulalmát abban keresi és találja meg, hogy a rábízott feladatokat leg|obb ludása szerint végzi el, minden erejével a Inza javán munkálva.
Bud: /I kereskedelmi sxerseö-
dés megszüntetésének ódiumát a cse&ek Magyarországra szeretnék j&árltanl
A magyar kormány mindent elkövet a szerződés-nélküli állapot kikerülésére - Prágában mlnlszterközi tárgyalások folynak
,InKóbl> uíimtfdhoru C.*f.0or&xdggal, mini a trsl-Klndlt megaldxö Míé/cleK Klfogaddaa"
Budape>t, december 11 Prágában mlnlszterközi tárgyalások folynak arról, hogy mlképen lehelne elkerülni a cseh—magyar vámháboru kitörését.
Éber Antal, a kereskedelmi és és iparkamara elnöke kijelentette, hogy inkább jöjjön a vámháboru Csehországgal, mint elfogadjuk a felkínált megalázd feltételeket. A vámháboru sokkal |obban érintené a cseh ipart, mint a magyar termeié t.
nud mtnlsxtcr nyllalltoxaia a kérdésről
Budapeet, december 11 (Éjszakai rádlójelentés) Bud miniszter ma a MTI munkatársa elölt a magyar—cseh kereskedelmi szer zödésre vonilkozó\'ag többek közötl a következökel jelentette kl:
— A magyar kormány ebben a kérdésben azt a felfogást vallja, hogy a csehek részéről az a taktika nyilvánul meg, hogy az 1927. évi kereskedelmi szerződés megszüntetésének ódiumát Magyarországra hárítsa.
— A magyar kormány természetesen nem fogadhat el olyan propositiót, amely csak a cseh érdekekel tartja szem elölt. A magyar kormányban meg van a hajlandóság, hogy a szerződésnélküll állapot ne következzék be, de ez csak akkor lesz lehetséges, ha Csehország is tekintetbe veszi a magyar álláspontot. A magyar képviselőház is meg van arról győződve, hogy a magyar kormány az érdekek kiegyensúlyozásán a legteljesebb mértékben dolgozik.
A minisztertanács elfogadta a kartetljavaslatot
28 millió pengő az eladósodott gazdák megmentésére
Budapest, december 11 (Éjszakai rádlójelentés) A kormány tagjai ma este Bethlen István gróf miniszlerelnök elnöklete alalt minisztertanácsot tartottak, amelyen elsőizben az uj külügyminiszter, gróf Károlyi Oyula is meg|elent.
Zsllvay igazságügyminiszler ismer-lclte a karlelllörvényl, amil letárgyaltak és elfogadlak.
Wekerle Sándor bejelentette, hogy sikerült az amerikai pénzpiacon 15 millió pengő kölcsönt biztosítani, mely összeg a gyufakölcsönből fen-maradt összeggel együtt, (ami kb. 28 millió pengői tesz ki együltesen) az eladósodott gazdik megmentésére forditlatik. A minisztertanács 11 óra után ért véget.
Az uj külügyminiszter
letette a hivatali esküt
Budapest, december 11 Gróf Károlyi Oyula külügyminiszter ma déli 12 órakor telte le a hivatali esküt a királyi várpalotában Magyarország kormányzója kezébe. A szertartáson megjelent Bethlen István gróf miniszterelnök és báró Perényi Zsigmond volt belügyminiszter, országgyűlési képviselő, mint zászlósuihelyeltes. Az ünnepélyes eskütétel után a kormányzó gról Károlyi Oyulát magánkihallgatáson fogadta.
ErnsseÉ Sándor dr.
znlzzlszfer gyógyultan öauylti cl a hór0dxat
Budapest, december 11 Ernszt Sándor dr. népjóléti és munkaügyi miniszter, akii dr. Bartha Gábor egyetemi magántanár a Ferenc József kereskedelmi kórházban november 29-én megoperált, a mai napon a kórházból gyógyultan lakására távozott.
A szociáldemokraták
sajtópert indítottak a .Magyarság" vádjai miatt
Budapest, december 11 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt a következőket közli:
A pártvezetöség határozata alapján a „Magyarság" állal közöli hamis okiratokban szereplők és pedig Garami Einő, Buchlnger Manó, Csapó Sámuel, Szakacslcs Árpád, Mónus Illés, Wellner Jakab és Dóczi Gyula felhatalmazást adlak ügyvédeiknek, hogy a .Magyarság" és mindama lapok ellen, amelyek a hamisított okmányokat éa rágalmakat közölték, a sajtópert megindítsák. Ugyancsak felhatalmazási adlak a bűnvádi eljárás megindítására magánokirathamlsltás mialt ismeretlen lettes ellen és a hamis okiral lefoglalásához szükséges intézkedések megtételére.
Hegkezdődölt a Gazdahét
Budapest, decembor ti (Éjszakai rádlójelentés) A mai nappal megkezdődölt a Magyar Gaz-dahél, mely alkalomból rengeteg gazda és földbiilokos jölt fel Budapestre. A Gaalahél nyitányaként az
ZALAI KÖZLÖNY
1930 december 2
OMOE Igazgatósági választmánya gróf Sonislch Ltszló elnöklete ai itt Ülést tartolt, amelyen a közgyűlés elé terjesztendő indítványokat tárgyalták. Igy a magyar és német mezőgazdaság közölt munkaközösség létesítése. Az Igazgatóság részt vesz a buza konferencián és propagálja a magyar buzá\'. A lejkérdésben a
kormányhoz feliratban fordulnak. Az ülés ulán küld öllség tisztelgett Mayer miniszternél.
Délután a gazdaság—műszaki-kereskedelmi ipari szakoszlály egyllr tes Illést tartolt gróf Hadik János el nOklele alatt, amikor a kartell-kér-déssel foglalkoztak és kirlellbuoll ság létcsilésél követelték
A radikális Steeg kapott megbízást kormányalakításra
Érdekes fordulat a francia belpolitikában
alakllási megbízást, a republlkánu sokhoz tartozik, aki legutóbb a képviselőházban Tardleu elten szavazott.
Párls, december 11 (Éjszakai rádiójelentés) A szenátus folyosóján igen kedvezően fogadiák Steeg szenátor kijelölését.
Pária, december 11 (Éjszakai rádiójelenlés) A köztársaság elnOke a radlkálispárli Steeg szenátort bízta meg az uj kormány alakításával.
Pária, december 11 (Éjszakai rádiójelentés) Steeg fze-nálor, akinek felkinálták a kormány-
szerint a tisztviselőkre nem kellelt vohia kivetni kereseti adópóllékot, hsnem önkénles adakozásra kelleti volna felszó!it-ini őket. A nagy Jöve-d \'meket kellene megfelelően meg-i dáztatni. El sem tudom képzelni — mon-dolla nagy derültség közben — mit tud csinálni valaki 10.000 pengős havi jövedelemmel Bizonyára rettenetes gondjai vannak, hogyan használja fel azl. Meg kell tehát könnyíteni a nagyjövedelműek■ nek ezen súlyos gondjait, össze kellene házasítani az OMOE-t és a TÉBE t Az OMOE lenne a vőlegény, a TÉBE pedig a gazdag menyasszony. Ebből a boldog házasságból a magyar föld olcsó hitelhez jutni és megszabadulhatna adóssá-
gaitól. Tiltakozotl Sándor Pál azon ál\'ilása ellen, minlha Bethlen István gróf miniszterelnöknek egyedül a közbiztonság helyreállítása éa a pénzügyek rendezése volna az egyedüli érdeme. Mussolini, az angol vezelő államférfiak, a német külügyminiszter és az egész müveit külföld bizonyíthatják, hogy
Bethlen István gróf beírta
nevét a magyar haza újjáépítésének könyvébe.
Beck Lajos azt hangoztatja, hogy súlyt kell helyezni a termelés olcsóbbá lételére és az értékesítés problémájának megoldására.
Gyulai Sándor a javaslatot örömmel fogadja el.
A vitát holnap folytalják.
A tisztviselők védelme, a vasutasok és postások Ogye a Házban
„Az OMOE mint vőlegény, a TÉBE mint gazdag menyasszony" A takarékossági vita folytatása
„Bethlen lelvén gróf beirta nevét a magyar haza újjáépítésének tBrténetébe"
Budapest, december 11
A képviselőház mai ülésén folytatták a takarékossági javaslat vitáját.
Szllcs István azt fejtegette, hogy a most uralkodó gazdasági és bizalmi krízis egyik oki a töke leljes elzár-kózollságának. A gazdasági és bizalmi krízis tartani fog mindaddig, mig a világháború ulán elvesztett Ítélőképességét vissza nem nyeri, mert a győztes államok féltékenyek, hogy a helytelen és Igazságtalan békeszerződések által előidézett veszteségbe a legyőzött államok belenyugodni nem fognak. Oazdasági életünk talpraállásának egyik gátló körülménye a költségvetés túlméretezése.
A tisztviselők létszámának csökkentéséről nem lehet szó.
Nagy áldozat a tisztviselőkre nézve a javaslatnak az az Intézkedése, amely 6 évig eltörli a tisztviselők elő ép éléséi. Végül
a vasutasok és postások ügyét ajánlotta a pénzügyminiszter ügyeimébe, rámutatva arra, hogy az alllszii kar olyan szorgalmasan és becsületesen lel|esili kölelességét, hogy az minden elismerési megérdemel.
Jánossy Oáhor hangozlalta, hogy a kormány maga Is boldog volna ha a közterheket leszállíthatná, de sajnos a politikában nincs logika és a politikában nem érvényesülnek a gazdasági élet szabályai. Véleménye
Önbetörést követeit-e el a becse&elyi kereskedő?
Nagykanizsa, december 11
Annak Idején a .Zalai Közlöny" |elentette, hogy Becsehely községben október 21-én éljél Ismeretlen tettesek betörlek Ódor Józsefná üzletébe, azt kifosztották és a pénztárt fel lörve, kivitték az udvarra. Ódorné iratait és váltóit a szomszéd házban találták meg elszórva.
A csendőrség nyomozni kezdeti a titokzatos betörés flgyében és gyanúba fogta az üzlettulajdonos férjét, Ódor József volt községi írnokot, aki a jegyzői Irodában kihallgatási során beismerte, hogv önbetörést követett el, mert sok adóssága volt. Ódor a csendőrök előtt eljátszotta az egész önbetörést, ugy, ahogyan elkövette azt. Ódor ellen ezért csalás bün\'el lének a kísérlete miatt indu\'t meg az eljárás. Két napig őrizetben is voll, azután hazaenged lék.
Ma volt ebben az ügyben a fő tágyalás a nagykanizsai törvényszéken, amelyre több lanut és a vád ott feleségét is beidézték.
Ódor József, aki jelen\'eg biztosítási ügynök, a csendőrségen teli beismerő vallomásával szemben a bíróság előtt teljes ártatlanságát hangoztatta. Azt mondotta, nem ő követte el a betörést, hanem a csendőrök rávették, hogy csak vallja be és akkor hazaengedik. Majd nem
épen épületes szavakkal kezdett beszélni a csendőrök nyomozó eljárásáról.
— A csendőrség egy törvényes testület — szakította félbe a biró erélyes hangon, — ilyent ne mondjon, meri megbüntetem I
Ódor ezután egy Önmaga állal felveit lábnyomot mulatott fel, hogy az nem az ö lábanyoma. Igazolni kívánja, hogy a betörés éjjelen otl-^ hon aludt övéivel. Tehát nem lehet ő a lettes.
A biró erre elébe tárta, hogy a csendőrök előtt el is játszotta az egész betörési, hogy hogyan kövelle azt el.
Ódor ismét a kényszer hatására hivatkozott. A jegyző azt mondotta neki, hogy ezért a cselekményért nem jár büntetés, csak fogadja el, hogy elkövette.
Tóbb tanul hallgatott kl ezután a bíróság eskü alatt. A vádlott feleségét is Az ügyész végül Is a bi zonyitás kiegészítésének elrendeléséi kérle, illetve a jegyző és a nyomozó csendőr kihallgatását. Dr. Báron P«l védő ellenezte ezt, de a törvényszék, utalással arra, hogy a jelen stádiumban megnyugtató Ítélet nem hozható, a bizonyítás kiegészítéséi elrendelte és a főtárgyalás! elnapolta.
Hit és tudomány
Irta: K. Péczely László 5
Pedig élelirója, Arago szerint: .tudományos eljárásának fogásai azon művészeinek örökké minlaszerü példái maradnak: hogyan kell a természet titkait fö\'derlleni s a bonyodalmas jelenségekből azon egyszerű törvényeket leszűrni, melyek azokban összejátszanak".
Az angol Chesterton, korunk egyik legszellemesebb és legszélesebb műveltségű Írója magától jött rá a katolikus hil életrevalóságára. Észre-velle, hogy a kereszténység őt mindenben megelőzte s az Egyház mindent felfedezett jóval előbb, hogy a bábeli modern zűrzavarral szemben egyellen birlos elhikai rendszer van, csalhatatlan iránylfl a jövő felé: az oilhodox kereszténvség.
A modern em^ft ugy fogja föl, mini aki felül a harmincéves igazságnak, de relteg a kélezeréves igazságtól. Kijelenti: .senki emberfiának semmi |oga sincs használni ezt a szól: .haladás\', amig nincs szilárd hile és ércbe önlölt erkölcsi kódexe". Ugyancsak 6 mondla : ,A legtöbb modem gondolkodó ugyan-
az! a benyomást leszi rám, mint az őrüli".
Idézzem talán Goethét is ? .Minden korszak, melyben bármiképen Is uralkodoll a hir, — fényes, lélekemelő az egykoruakra s az utókorra egyaránt gyümölcsöző volt. Viszont minden kor, amely a hitetlenséget bárminő alakjában előlérbe léptette, bárha rövid ideig némi csalóka fényben tündöklik is, az utókorra nézve haszontalanul enyészett el".
Vagy beszéljek Gatvanl ról a nagy természettudósról, avagy Franklin Benjámin ról, akik mélyen hivő és vallásukat gyakorlatilag is a legbui-góbban élő tudósok voltak ? I
A hivő ludósok felsorolását nem folytatom.

A már leírtakban iparkodtam a hit és a ludomány szembehelyezkedéséi megvilágítani. Ez azonban korántsem elég. ismernünk kell e szembehelyezkedés szomorú következményei! is. A hitéltén ludomány észrevétlenül, sót tatán akaratlanul is konkoly! hintett az élet velései közé. Az emberiség nagy közössége lassankint teljesen az anyagiság felé teielődölt s ekkor kihajtott az első szál gyökér, amely csupán a föld-
ben gyökerezel!. Ez a gyökér hala -mas fává növeszletle a materiális gondolkodást s ennek a fának minden egyes hajtására, levelére az önzés bünOs fogalmát jegyezte.
Csodálatos-e, hogy az emberiség igy kizárólag a röghöz kölödött és lelki világát, mint reá szükségtelen!, sulba doblai elhanyagolta. Következménye léhát ezen egylakl éleinek a rul önzés, az elfajulás és az aranyborju-lmádás lelt. Hogy ez lény, nem mese, avagy fantazmagória részemről, ezt maga az emberiség története bizonyilja. Nézzük a francia forradalom elólti időket I Amikor a hit virágai Frankhonban elherv.idlak, megkezdődöli az a tülekedő élet és törekvés, amely a francia népei megfosztotta a lélek erényeitől s tel|e-sen kizárla abból a felemelő világból, amely az emberek tekintetét nemcsak lefelé a földre, hanem a felé is irányítja. Elsza-
kadlak magától az Istentöt s igy lelküket felburjánozlallák. Elbizakodottságukban vakmerőségre vetemedtek Az Istent nemcsak lelkűkből zárták ki, hanem templomaikból is kiostórozták. Helyébe, mint az emberiség gőgjének kifejezőjét, a raison puré-t, a tiszta észt Illtették Isten
trónusára. Ml lehetett más ennek a következménye, mint az 1789. évi francia forradalom ? Ezt követte a forradalmak egész sorozata s ez a sorozat a nemzetet a kommün karjaiba hajtotta.
Ahol a vallásosság kihal az emberekből, olt csak gaz és dudva terem. Ez a gaz és dudva szórta és vetette el azokat a magvakat, amelyekből a felekezetnélküliség, a szabadgondolkodás romboló világnézete alakult kl, hogy alapjában rázza meg Európa békéjét és jólétét.
Az emberiség ennek következtében megrendült úgyannyira, hogy elvesztelte józan gondolkodását, ítéletét. ethikai érzékét és észvesztetten rohan azon az ulon, amely a világanatclila karjaiba kergeti. Ebben a romlási periódusban teljesen megromlottak a vén Európa népei. Az elfajulás lünetel megnyilvánullak minden vonalon. Az irodalomban, a költészetben, a sajtóban, a színjátszásban, a zenében, a festészelben, inné! azután a családokban, a társadalomban és a nemzetek nagy közösségében. Az irodalom és költészet extravaganciává fejlődött vissza.
(Kolyt. küv.)
1930. december 12
zalai közlöny
S
Hegycsusstamlás fenyeget a tihanyi félsstigeten
Víztelenítéssel veszik elejét a tihanyi hegyoldal geológiai átalakulásának
No. őála Istennek,
a mélyponton vagyunk már. Lejjebb már nem fogunk csúszni a gazdasági nyomorúság- Ulrájdn. Nem kisebb kapacitás állapította ezt meg, mint Káltay Tibor. Aki pedig — habár pénzügyminiszter voll — éri valamit a dolgokhoz.
Mióta Klskanlzsán elhangzónak e nagyjelentőségű szavak, sipkánkat az ég felé hajigálva legjobb szerelnénk eszlerldncoi táncolni a nagy boldogságtól, hogy hiszen lejjebb már nem megyünk, Ili van már az utolsó stáció, a Mélypont, ahol legfeljebb megállni lehel, de tovább zuhanni lehelellen.
IhaJ, tyuhaj. . lehelelleni
Nyugodtan alhatunk tehát ez után Mert a kereskedőről, aki végleg lehúzta a redőnyt II, az ingét már nem fogják lehúzni Az adóalanyt, akinek már mindenéi elvitte a végrehajló, nem fogják köztartozás fejében eladni rabszolgának A leépített tisztviselőt nem fogják kitoloncolni közveszélyes munkakerülés miatt. A búcsúlevelében ,nehéz vi-zonyokul" emlegető öngyilkos ellen nem fog az állam hitelroniásl pert Indítani.
És Igy tovább .\'. .
Határozottan vigasztaló tudni, hogy mindez még következhetett volna, de — háta a mélypontnak 1
— nem következik.
Nagyszerű lesz Igy az élei minálunk. Ugy fogunk élni, éldegélni a mélyponton, hogy az direkt gyönyörűség lesz.
Mert relatív dolog minden ezen a világon. A mélység Is, a gyönyörűség Is. A jó is, meg a rossz is.
Lám, eddig nem Is tudtuk, mire voll Jó tönkre jutni, mire voll jó nyomorúságba sodródni, a Turulra mászni, váltói hamisítani, bankot gründolnl, Amerikába szökni, ló-szórmatracot szállítani, Inzolvens lenni, gondtól megtörni, revolvergolyói reggelizni, — mire voll Jó áUás nélkül maradni, üzletet és reményt feladni, élelel újra kezdeni és — befejezni.
Hát erre volt Jó I
Arra, hogy aki eddig kétségbeesett remegéssel Ijedi fel minden csengetésre, nem a végrehajtó jön-e az utolsó vdnkosáérl, ezután boldog biztonsággal üljön a saját mélypontján, rperl — nincs már ulolsó vánicosa.
Én mégis azt hiszem, hogy nem örvendezés végett álllunk meg ezen az úgynevezett mélyponton. Hanem csak ugy álllunk meg nála, mint a Bálámnak az a bizonyos szamara, amelyikről írva vagyon, hogy
— se be, se ki.
Meg nem is azérl, mintha olyan blzios volna, hogy ezután már csak jó következik.
Köveikezhetik még tossz Is.
Rosszabb is, mint ma.
De az már — az özönvíz. (?)
Kaxlncxy-ut 8. Horthy Mik 6»-*t t.
Itt a karácsony!
WKwmmtmmmmmmtKmss.MMi.1
H Cukorka Királyban
vannak a legszebb és leglzlésesebb
karácsonyt kollekliók és iüggelékek, szalon cukorkák óriási választékban kiállítva. Tessék mrg tekinteni vételkényszer nélkUI.
Tisztelettel SMS Heffer Gyula.
Tihany, decomber 11 Két esztendeje tartja magát az a hir Tihanyban és a környékén, hogy a balatoni félsziget dombjai kimozdultak helyükből, lassan csúsznak és a kikötőhöz vezető utat elzárással fenyegetik.
Az apáisági kolostor, a templom, a község kívül esnek azon a területen, ahol a geologiai álalaku\'ás végbemegy.
Most a hosszas esőzések után ismét erősebben mutatkoznak ezek a geologiai jelenségek és a hatóságok is foglalkoztak a dologgal,-hogy kivizsgálják a heg.csúszás okait. December 6 lkán Lóczy Lijos és Janl-
Zalaegorszeg, december 11
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Az esőzések következtében Zalában újból, immár harmadszor néhány hónapon belül, kiöntötték a vizek.
A Zala folyó áradása olyan méreteket Öltött, mint legutóbb. Zalaegerszegen viz alatt áll a három malom, a ZTE pályája, a slrandlUidő sétánya, ahonnét a padokat is elhordta a viz.
A körjegyzőségek a községekből is áradásokat jelentenek.
Andráshlddn 2 malom, 4 ház már viz alá került. Sok kazlat elvitt a viz. Zalaszenigyörgyön is már 3 ház áll viz alatt. Az Őrség vidékéről is áradást jelentenek. Zalalövőn a múltkor elsodort hidat megint alámosta az ár. A vasúti löllés még fél méterre áll ki a vízből.
Lentiből érkezeit jelenlés szerint a Kerka is kilépett a medréből. Csesztreg el van zárva a világtól.
A Zalaegerszegen keresztül folyó
esek egyeleml tanárok Sándor Zsigmond zalaegerszegi áliamépitészeli hivatalvezetővel helyszini szemlél foganatosítottak. Ennek során azt a megoldást válaszlolák a hegycsu-szás me. akadályozására, hogy a szóban forgó szigetrészt víztelenítik és ezáltal a földrétegnek szilárdulá-sál elősegítik. Több próbafúrást is végre fog tak hajtani.
Az cseltel kapcsolatban Sándor műszaki tanácsos kijelentette, hogy komoly veszélyről egyelőre nincs szó A geolojdl átalakulás egyelőre nem olyan nagymétvü, ho^y az megakadályozná a félsziget fűrdJku\'iuraj t-nak fejlődésit.
Vizsla palak is kiöntött és beönlött löbb házba A hatóságok permanen-ciában vannak.
A Murán minden csendes
Nagykanizsa, december U
Érdeklődtünk Murakereszluron a Mura áradását illetőleg, de azt a választ kapliik, h >gy a Mura ez Idő szerint alig pár centiméterrel haladja meg a normális vízállást. Term \'szelesen a bőséges esők és hava\'esök hatalmas talajvizek alakjában a Muravidéken Is jelentkeznek.
Karácsonyi ajándékok
....u.—_——.....-..\'.".............—v.
óra,
brlllláns ékszer,
arany és ezflst tárgyak, ezQst és Berndorll evőeszközök
karácsonyi leszállított árban dus választékban
ZSOLDOS GYULA
órás, éksxtrSsx éa tAtsxaréaxnál
Nagykanizsa, Fd-ul 14.
S-St Bliloaltó palota.
Konyhaasztala, kredence
rnóg oyyozor oly ookú tart, ha az olpuBztithatatlnn ETERNIT- borltáooal vódl. Mlndio tlnzla éo oioaó. Proopoktuol díjtalanul ad
ETERNIT MŰVEK
UUÜQDBOl. VI., AndrAooy-út 33
Elárusító heljek: Epylngsr I. ás ria lagykatiliia, Szalnciek János Komárrároi.
Faragó Márton
karácsonyi IzépkldlIUllsa
Nagykanizsa, december 11 Zalai talajból sarjadzott Faragó Márkon festő tehetsége s most, hogy Nagykanizsán telepedett le, ahányszor képeivel a nyilvánosság elé lép, mindig nagy szeretetlel fogad|a öt a műpártoló közönség. Most, karácsony közeledvén, a művész kiállítást és vásárt rendez képeiből, a Csengeiy ulca 2. sz. ház üzlethelyiségében. Klálli\'ása vasárnap nyílik meg s egész hélen nyliva áll. Nagykanizsa közönsége fogadja most is szívesen és támogassa a véréből való festőművészt, s, i ~
Hurokra került
Zalaagarazafl, Nagykanizsa ás ■ aazthsly láaárl tal«a]a
Zalaegerszeg, december 11 (Saját tudósllónk ieiefonjeientése■) A t zentgyörgy völgyi csendőrök elfogták Balogh Sándor rovoltmullu napszámost, aki réme volt a ralal vásároknak. A házkutatás során sok vásári ruhanemül, egész férfiöltönyöket, télikabátot, alsóruhái, kötött ruhaféléi, harisnyákat, egyebet találtak a padlásán a széna közé rejtve. Bevallotta, hogy azokat a zalaegerszegi, nagykanlzssi és keszthelyi vásárokon lopkodta ÖBSze, de meg szokott látogatni kisebb vásárokat Is. A tolvajt beszállították a zalaegerszegi fogházba. _
Elvesztette emlékező tehetségét a vasúti karambol egyik áldozata
Nagykanizsa, december tl Az alibánfai vasuli szerencsétlenség ügyében, melyről a Zalai Közlöny részletesen beszámolt, a csendőrség nagy eréllyel folytatja a nyomozást.
A csendőrség megkeresésére a zalaegerszegi kapitányság a kórházban ki akarta hallgatni a sérülteket.
Lohonya Qyuláné nem tudott vallomást tenni, mert az elszenvedett Izgalmak és sérülések kövelkeztében elvesztette emlékező tehetségéi. Somogyi Sándor a szerencsétlenség óta eszméletlenül fekszik a kórházi ágyon. Egyedül Somogyi Jánosné tudott a kérdésekre felelni, aki azonban tagadta, hogy ittasak lettek volna és ez okozla volna a katasztrófái.
70 ik karácsonyi vásár!
Ujabb tétel áru kerül olcsón eladásra
SINGER
divatáruházában.
Tekintse meg kirakatainkat!
Kiöntött a Zala és a Kerka
Az esőzés miatt veszedelmesen megduzzadtak a zalai vizek
ZALAI KŐzLÓNV
ltoxdtctmber 12
Három budapesti táncosnő különös kalandja Olaszországban
Revüben szerepeltek, de a színigazgató nem volt megelégedve csak a táncolással
Nagykanizsa, december 9
A trieszti gyors tegnap reggel is pontosan menetrendszerinti idejében reggel 5 óra 39 perckor futott be a nagykanizsai állomásra.
A gyorsvonat római kocsijában egy III osztályú fülkében bárom törődöd, de kedves fiatal leány ült, akik hatalmas podgyászaikkal, kalap-skalulyáikkal vették magukat körül.
Mind a három lány, 18—\'20 évesek, útleveleik szerint budapesti táncosnő, akik Olaszországból tértek haza.
T. Juci, B. Juliella és F. Manci voll a neve a h Írom gráciának, akik közé érthető örömmel telepedtem és amig vonatunk a Balalon melleit suhant el nagyszerű tempóban, be-szélgelni kezdtünk.
A közvetlen csevegés során meglepően érdekes dolgokat mondtak el a kis pesti táncosnők, akikről hangsúlyozottan meg kell állapítani, hogy netn olyan félvilági, könnyüvérü táncosnők voltak, hanem jól nevelt urilányok, akik a táncot valóban a művészetért magáért választották élethivatásul.
Mind kitűnik, éppen ez voll a baj olaszországi .kirándulásuk" során.
A három táncosnő még szeptemberben leszerződött egy trupphoz, melyei egy budapesti impresszár.ó vilt ki Olaszországba. Ez a tánccsoport, melyhez még több külföldi táncosnő is csallakozolt, 0 aszor szág nagyobb városaiban láncrevük keretében lépett a deszkák/a és az elém lelt kritikából megállapíthattam, hogy mind a három pesti lánynak kivételes sikerei voltak.
A három grácia testvérként tartott össze. Együtt laktak, együtt étkeztek, együtt menlek sétájni, csodálni az évezredes latin kuliura nagyszerű látnivalóit.
Ilyen körülmények közöli természetesen férfiember nem igen kőze-ledheleti feléjük. Természetesen ennek \' a helyzetnek biztos támaszai azok a szeretetteljes hangú, kedves levelek voltak, melyek három pesti cimröl, a három táncosnő szüleitől meni nap-nap után a táncosnők cimére. Ezekben a levelekben a szülők, testvérek minduntalan figyel-mczletlék a fiatal lányokat, hogy .jól vigyázzanak magukra."
Nem is itt volt a hiba. Hanem ott, hogy mikor Nápolyban játszott a revülársulat, bizonyos Morescó ur teátrumában, a közönség nem tanúsított az előadások iránt oly meleg érdeklődést, mint más városokban. Igy aztán a direklor különféle módokat eszelt ki, hogy a megcsappant érdeklődésből telt házal varázsoljon ál.
Ezek között a módok között voll tisztességes eszköz is, dc volt olyan is, melyre a rövid, de velős meghatározás azt mondja: erkölcstelen.
Morescó ur ugyanis egy szép napon azzal állított a három magyar táncosnő elé, hogy nincs megelégedve viselkedésükkel.
— De hiszen olyanok vagyunk, mint az angyalok! — felelték ijedten a magyar föld tiszta virágai, akik — ezt fentebb kellett volna elmondani — kenyérkeresetből és becsületes szándékkal léptek a világot jelentő deszkákra.
— Angyalok vagytok ! ? Ezt tudom és éppen ez a baj 1 Nincs bennetek elég temperamentum. Ugy éltek, mint valami zárdaszüzek. Sehol sem mutatkoztok, előadás után hazaszaladtok, mint valami kergelelt macskák. Nem jártok mulatóba.
És igy végig szépen inegmu\'atla igazi arcát Morescó ur, ami aztán kinyitotta a pesti lányok szemét
— Hát mit gondol maga, direktor ur, — állolt a pocakos diri elé T. Juci, a legügyesebb nyelvű táncosnő mik vagyunk mi? Konzum nőknek gondol minkéi I ? Mi táncosnők vagyunk. Mi táncolni jöllünk Ide és nem bárleányoknak. Mi becsületesek vagyunk és azok is maradunk. Ha magának ez nem / telszik, ugorjon a Vezúv králerébe, vagy fulladjon az Adria tengerbe.
Igy a lány, aztán a három táncosnő elhatározta, hogy menekül a veszedelmes helyről.
Szépen összepakkollak, spórolt pénzüket összeadták, jegyet váltottak Pestig — igaz, hogy csak li irmad-osztályt. De ennek a harmadosztályú jegynek az árához nem tapadt bün. Aztán azt mondták Morescó dirinek; azzal az áldott, pesti kedves jó huncutsággal, mely még a rossz gazdasági viszonyok mellett is él az emberekben :
— Aztán ha nem Írunk, maga se írjon Morescó tala I
A római gyors már röpítette őket a magyar határ felé.
Persze egész uton olaszországi emlékeikről beszéllek. Rajongással meséilék el sétáikat, melyek során egy uj világgal, az azurik országával ismerkedtek meg.
Teljes négy óra hosszat adlak beszámolót, mire a gyors begördült a Délivasul budai pályaudvarára.
B. Julielta még viccesen kicsicseregte a hordár felé :
— Mi az fiam, hol a diadalkapu I? Hát nem tudják, hogy jövünk I?
Bucsuzóul azt mondom nekik:
— Mindenütt jó . .
Ök folytatták :
— ... de legjobb otthon.
ldOJIra*
A nagykanizsai meieorológla.\' mci-ftgveló Jelentések r Ctdtörtökön a hóméi télit.\'t: Veggel 7 órakor +18, délután 2 ..akol +2, este 9 órakor +16. PiUióiei: Egész nap borult égbollozit SUUrái,y Reggel délnyugat, dilben észak, este északnyugati azél
E.é.z nap 6.8 nm. csapadék esett.
NAPI HÍREK
napirend
Dwwmber 12, péntek
Hóm katolikus: Ottllla »z. Protestáns:
Osbr. Izraelita: Ktszlev hó 22 »
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végéig • .Őrangyal" gyógyszer tár Deák-tér 10. „
üóztOrdö nyitva reggel 6 ólától este 6 óeálf (bittó, szerda, pintek düutin. kedden egéii nap nőknek). Tel.: 7— ti.
— Ünnepelt rendtartományi lőnök A Szent Ferencrend magyarországi rendtartományának főnöke, P. Vlnkovits Viktor szerdán ülte meg ötvenedik születésnapját. Ez alkalomból meleg ünneplésben részesítenék hivei Bud ipeslen, a belvárosi ferenc-rendi zárdában és tiszteletére ebéd volt, amelyen P. Bendes Valérián házfőnök, a rend és Bedndrz Róbert apátplébános a papság és a világiak nevében üdvözölte a tartományi főnököt.
— Teutsch Ousztávné temetése. A szakadó hsvaseső ellenére Is óriási tömegek kisérték utolsó útjára a fiatalságában elhunyt Teutsch Ousz-lávnéi. A díszes., ravatalt a temető halottasházában a koszorúk, virágok halalmas tömege botllotla. A város közönségének minden rétege képvi-fc\'vc volt az utolsó végliszleségen, hogy enyhítse a mélyen sujlott férj bánalát. A gyászoló közönség soraiban olt volt dr. Krdtky István polgármester, dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, Kiss Ernő ipartestületi elnök, a Nagykanizsai Füszerkereske-dök, az OMKE és a Baross Szövetség elnöks\'geinek küldöttségei stb. napszámban. A koporsó beszenlelé-sét a kápolna előt I térségen végezte el P. Deák Szulplc plébtnos fényes papi segédletlel, miala I Rácz N János főkántor szomorú egyházi dalokkal bucsuztatla a haloltat, akinek leiemét ezután a Petrics család sírboltjába helyezték örök nyugalomra, a pár éve elhunyt gyermeke mellé. Teutsch OuBztav gyászában nemcsak nagyszámú rokonsága, hanem az egész város közönsége osztozik.
— A magyar dalos élet eseménye volt a minap Sopronban vendégszerepelt pozsonyi Toldy Dalkör hangversenye. Az Európa-hirü Toldy Dalkör karnagyának, Németh Islván Lászlónak rokoni kapcsolatai folytán, zalaiak büszkesége is kisérte a nagyszerű Bartók, Kodály, Ll>;f, Beethoven műsort, melyen a kiváró karnagy, a magyar dal izig vérig művésze, mint komponista is őszinte
Reklámárak!
I kg. la stanlolos szaloncukor fehér vagy színes P 2*40 I kg. legfinomabb csokoládé, torták behúzására
és főzésre ......... P 3-60
\'/< kg. la válogatott feles
dióbél ............ P
\'lt kg idei mogyoróbél P !•— 1 kg. teljes zsíros
trappistasajt ...... P 2-80
1 II. kitűnő minőségű
tearum ............ P380
1/4 kg. pörkölt kávé keverék a legjobb minőség P 3—
Karácaonyl cukorkák is díszek gyönyörű klvl\'eloen, rendklvBI olcsó árban, teák, teasateminyak, - aokoládiboa bo ok állandón l\'lasen, ó.lásl válasz tikban kaphatók
löszei és Frledenthal
ciemígekersikíáéfékei.
_jÜL_
sikert aratott. Ez a 76 magyarból álló lelkes dalos-csapat a magyar szó, a magyar érzés szikla-szigete maradt a cseh Impétlum alá Jutóit Pozsonyban és diadalmasan hordozza a magyar dal erejét nem csak elszakilo.t iészcinkben, hanem Európa-szerte. A soproni hangverseny napján a városháza előtt a soproniak lelkes fogadtatásban részesítették a Toldy Dalkört, a po\'gármester nagy b;szédet mondott üdvözlésükre. A koncerten olt volt a fóispintól kezdve a megye minden előkelősége, tői sokan Vas, Z)la és Veszprém megyékből is. III, a műsor megkezdése elölt, a főispán üdvözölte a dalosokat, b..b:rko»zorut nyújtva át azoknak. Maga a hangverseny méltó meg-p csételése volt a Toldy Dalkör In-ternaclonálisan Ismert Jó hírnevének. Vajh) a Zalai Daloskerüíel lt vendégül láthatná egyszer ezt a nagyszerű magyar dalosegyesületet I
— Jó szabás, néhány méter kelme és a PFAFF varrógép az elegáns nö öltözködésének a titka.
= Mélyen leszállított árak a Turul-clpöüzletben Karácsony előtt mint minden évben, ugy az idén it mélyen leszállított árban hozzuk forgalomba elismerten |ó cip inkei. — Elsőrendű anyag. Tartós minőség. Tekintse meg kirakatainkat.
— Missziós hírek. A NapközI Otthon Mikulás-ünnepélyén 100 gyermek részesült Mikulás-ajándékban. A kis ünnepélyt a napközisták szavalatai, énekszámai telték élénkké, kedvessé. — A Napközt Otthon karácsonyi ünnepélye december 22-én délután 4 órakor lesz a Missziósházban. Ekkor kerül kiosztásra a ruha, cipő, játék és mindenféle ajándék, amiknek előkészítése már hetek óta
Solymosy képszalon
Karácsonyi Képvására
Nagykanizsán, Csengery-ut 6.
Eredeti olajfestmények, szentképek, rézmetszetek, reprodukciók stb. Kedvező részletfizetésre. Az első részlel 1931. februárban fizetendő.
Nyílva egész nap. Sxabaa bemenet vásárlás kötelezettség nélkül.
IÖ3o december 12
zalai közlöny
ASPIRIN\'
TABLETTÁK
ÍÍi
fájdalmak ellen I
folyik a Missziósházban, aln.l varrnak, stoppolnak, foltoznak, moínak, vasalnak a szorgalmas kezek, hog-. mindenki rendben kapja meg a kis Jézus ajándékát. Kéri a Mlssziós-főnöknő a jószívű adakozókat, hogy miként a mult években, ugy az Idén is járuljinak hozzi cukorral, édességgel és máB aprósággal a 6zegény kis apróságok karácsonyához. További, akiknek még van nélkülözhető használt gyermekruhija, cipője, szánja azt a szegényeknek és mi-elóbb küldje el a Missziósházba, hogy még Idejekorán elkésziihessék, rcndbehozhassák — A Szent Ilona LeAnyclubban október 13-án Végh Árpád Sch. P, 20-án Barlhi István Sch. P., 27-én Végh A-pád Sch. P., november 10-én Végh Arp d Sch. P. tartottak ismeretterjesztő, illetve ethikal előad Isokat. — A fogház misszió keretében okt. 19 én Deák István polg. isk. lan, 26 án Parthy Lajos polg. Isk. lan,, nov. 2-án FI. Lukács József hitokt., 16 án tíarbartts Lajos főszerkesztő, 30-án Parthy La|os polg. Isk tan., december 7-én Deák István polg. isk. tan. tartoltak történelmi és más Ismeretterjesztő előadásokat.
- A PFAFF varrógépnél olcsóbb van, de jobb nincs.
A Solymnsy képszalon
kanizsai \'árlaiánik meglepően szép sikere ulán december 13-tól, s:ombat-lól kezdve, u| anyaggal, natmzabásu karácsonyi vásári rendez a CNengery-u\'ca 6 sz. alalli üzlethelyiségben. A Solymosy szalon neve országos fogalom, anyaga mindenkor felöleli a reprezentáns magy.ir művészeket, de larlalmazza a kisebb igényeket ki clégitö képanyagot is, ugy hogy mindenkinek egyaránt hasznos és tanu\'ságos lehet a megtekln\'ése. Megtekinthető egész napon ál, vétel kényszer nélkül. A vásárlárok kedvező részletre történnek, az első részlet február l-én esedékes. (=)
Aftikereshedésem, kere/eiésem
IcarácBOnykar meositlnlk. Tel/ea kldrusllds.
Koxtna Sándor.
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. kir. Ali. Vas-, Acél- As Gépgyárak által gyártott teh^t MAGYAR GYÁRTMÁNYÚ mAVAG-MERCEDES-BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete MM és eladási központja:
MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. ■»«-»•■<, IV, Váol-U<o. 14
Nyugatmagyarországi kirendeltség ■ Szombathely, Sxéil KAIméa-aloa I. Telefon Távirati dm: Maró.á.sh.na Ssambathalf.
— Tisztújítás Klskomárómban és Oelsén. Kiskomáiom kö ségbeit dr. Búzás Béla szolgabíró elnöklete alatt most ejtették meg a közséRi tisztújítást. Ennek során községi bíróvá Nesz\'ang Ferenc gazdit, helye tes bíróvá KOó János gazdát, esküdtekké : Nagy János, Nagy Lász.lrt, Bogár Qyörgy és Nagy Ferenc polgárokat, közgyámm.l pedig Harcz Fetenc gazdái választolták meg. — Oelse községben dr. Laubhaimer Alán Járási főszolgabíró elnöklete alatt tartolták meg a községi liszlujitást. Községi bitóvá Slmons János, helyettes bitóvá Knausz József, esküdlekké Lukács Mihály és Kovács Zsigmond gazdákat választoltak meg.
— A kórház kápolnájára Jó lelkek egyre-másra küldik be adományaikai, hogy az isteniélelem és legnemesebb emberszerelet eme filléreiből mielőbb megépülhessen a kápolna, amely hlvalva lesz az áhítat vigaszát nyújtani a szenvedő embertársak százainak. Ujabban befolyt adományok: dr. Malek Lászlóné 5, Banekovich Jlnosné 3, Fitos Qyula 2, Marion Ferencné 1 pengő. A kórház karácsonyiájára: Banekovich Já-nosné 2 pengőt adományozol!. Minden adományi nyugtázunk.
«= Karácsonyi ajandékok kg
olcsóbban legjobb minőségben Schütz áruházban _
A „Sxlvek sxlmfónlú/a" Jegyelővétele
öt napja folyik már az árusítás s a jó helyekre már alig kapható jegy. Nem emlékezünk ily nagyarányú előzetes Jegyálvélelre. A|ánlaot mindenkinek előre megváltani) a jegyét. (-)
Aiz apagyilkos flu
hUnfeléméi a kurla felemelte
Zalaegerszeg, december 11
Annak idején, mint ismeretes, a zalaegerszegi törvényszék 3 évi fegyházra iléte Székely Imre kékkúti lakos, tanítóképzőt növendékei, aki brutális apj \\t agyonütötte. A tábla a törvényszék Itélelét helybenhagyta, azonban a kúria most 5 évi / gy-házra emelte fel Székely Imre büntetését. _
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete folyó hó 14-én délután 3 órakor rendkívüli közgyűlést tart Nádor-utca 14 sz. alatti helyiségében. A közgyűlés tárgyai: Elnöki megnyitó, titkári jelentés, pénztári jelentés, tisztújítás, indítványok.
—« Gyermekednek csak enyhe ártal-maüan hashajtót ajmbad adni, hogy a rossz emésztés gyakori következ-ményót mint pld. caalánklutóst megelőzzük. — Ezért rendelnek az orvoaok gyermekeknek I) anno 11. moly könny ti kezelhetőségénél 6a csokoládéazerüségónél togva legjobban alkalmas
Nagytakaritástrendezünk
áruinkat mélyen leszállítottuk!
Szines női cipők..... 7-50 tői
Gyermek cipő ...... 4-50 n
Férfi cipők....... 12-50 V
Női hócipők...... 5 — n
Női fekete és barna lakk hócipő 11-50 n
Férfi hócipők...... 14-50 n
Férfi Tretorn sárcipő..... 8-50 n
Gyermek hócipők .... 350 n
Gyermek fekete lakk és drapp hócipő 9-50 n
Prima teveszőr commode-cipők 5 — n
Flór gyermekharisnyák .... —\'75 n
Női haiisnyák...... 125 n
Sámfák........ 1 — n
lalpbetétek....... — 15 n
Tekintse meg kirakatainkat!
TURUL Cipőgyár R.-T.
fiókja Fő-ut 12.
12 zalai közlöny
1930. december 14
Olcsóság! Olcsóság!
Aíegkesdödötí a nagy Karácsonyi vásár
Ármuth Sándor és Fia
Qileiében Főút 8. szám, Bazár udvar.
Játékokban meglepő választék.
96 filléres cikkekben külön osztály.
Képkeretezés, cipő, ajándéktárgyak, gyermekkocsikban stb. nagy választék.
I
=- önkéntes árverés I Főút 13. sz. a. mükereskedés Összes tárgyai: nemes porcelldnok, képek, anllk bu torok, tlvegdruk, könyvek, zsolnai eozin tárgyak, vitrinek slb. f hó 13. és U én folytatólagosan, u. m. szombaton d. u. 4—7-lg, vasárnap d e. 11 —12 lg, d. u. 3—7-lg h dósági végrehajtó közbejöttével a legtöbbel ígérőnek készpénzlizelés m I ell cl fognak, adatni. Fenli lárgyak eiőze-lestn bármikor megtekinthetők — Elek László kir. bir. végrehajtó.
Templomfoaztogatás Kisbarényben
A templomfos-togatók a fai\'CIet.t éa az oltárterltOl a Isidre dobták
Klsberéuy, december 11
Klsberény somogymegyel községben vandál lemplomfosztogalás történi az elmúlt éjszaka.
Az Iskolával egybeépített templomban ismereilen tettesek (eltörlik a perselyeket, a feszületet és az oltárteritöt a templom közepére dobták.
A rablók munkáját reggel a kél harangozó flu fedezte fel Azonnal értesítették a lengyeltóti csendőrségei, mely széleskörű nyomozási indított.
Minthogy pár nappal ezelőtt Kis-berényben bucsu volt és azóla nem Uritették ki a perselyt, a templom-rablók nagyobb összegei zsákmányolhattak.
— Ujabb adományok az egy séges szegény és Inségakcióra.
Révész Jánosné (Pilsen) 100 cseh korona, gróf Batthyány Pálné (Zala-csány) 4 öl (a, Veszprémi Síékcs-képlalan 8 mázsa burgonya, 2 mázsa
vese-, hólyag-, gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reurnás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül alkalmas. Állandóan friss töltési Főraktár:
WE1SZ MÓR
1 Nagykanizsa, Klrály-u. 21.
^W T.l.tpn 3~iÖ~
Istállóba kötöttek egy elmebeteget
Szombathely, december 11
Hegyhátszenlpéter község lakói hosszú időn ál nem látták a községben Kiss Imre 20 éves elmebetrg-legényl, akiről azt híresztelték, hogy hozzátartozói az Istállóba bekölve tartják. Az egervári csendőrség utánajárt a szállingózó híreknek és megállapította, hogy a szerencsétleni hozzátartozói csakugyan az Istállóban egy jászolhoz kölve tartották. Mikor a csendőrök rátaláltak a fiúra, egy szál ing voll rajta és rettenetesen le volt soványodva. Az eljárás megindult a hozzátartozók ellen.
— Tudja ön mAr, hogy az Ismert Aeplrtn-tablelták 1895-ben beható kísérletek és tudományos kutatások után kerültek forgalomba éa Immár 35 év óta az emberiséget a „meghűlések" olleol védekezésnél támogatja. Hűtések minden tüneteinél, Influenza-, spanyol-]ár-vány-, reuma-, osuz , Ischlásnál ma már az egész világon AspIrln-tablcttAkat az eredeti csomagolásban a „Uayurkereazt-tel" szedik.
Mint • múltban, ugy most is szép karácsonyi ajándékot vetae-lünk kevés pénzért Singer divat-áruházában.
A SINGER ,\\ARRÓGÉPEK nÉoa AcLEOt)OBBAK t
— Elitéltekegy gondatlan anyát.
Oulás Oyuláné balalonendrédi fdld-mivesasszony a lak.is ablakában hagyta a lugköves bögrét, amihez hároméves kisfia hozzájutóit. A szerencsétlen gyermek a veszedelmes méregből annyit ivott, hogy a kórházban hónapokon keresztül su\'yos betegen feküdt. A gondatlan anyát a kaposvári törvényszék 20 pengő pén -büntetésre, átváltoztatható 2 napi elzárásra Ítélte. Az asszony kijelentette a tárgyalás végén, liog/ mivel nincs pénze mé^cgyszer b ulazni Kaposvárra, a kél napot leüli.
— Tegye meleggé, olthonossá lakását I Vásáro jon szőnyeget kényelmes részlelre a SchlUz Áruházban.
— Kútba esett és egy év múlva halt meg. Császár Mariska zsido-löldei leány az elmúlt ív december 30-án viihuzás közben belezuhant a ku ba, ahol borzalmasan összetörte m^gát. A leányt bewalli.ollák a zalaegerszegi kóiházba, ahol egy évi szí nvedés utána hiigerinctöréskövetkezében beállolt súlyos betegségbe belepusztult.
KÖZGAZDASAG
A földmüvelésügyi miniszter akciója a zalai baromfitenyésztés fellendítése érdekében
Nagykanizsa, december II A földmivelésügyi miniszter Zda-vármegyel gazdasági felügyelőségének előterjesztésére most a gyümölcstermesztés előmozdüása ul\'n, a baromfitenyésztés fellendítését vette kezébe és hathatói lám jgat isi nyújt ahhoz, hogy különösen Délzalában Intenzív és az export szempontjából is jelenlös baromfilenyésztés Induljon meg.
Miulán a baromfitenyésztés közül a libatenyésztés Nagykanizsa legközelebbi vidékein, mint Murake-rcszturon, Filyeházán, Bocskán és Szepelnek községben úgyszólván fő-Jövedelrni forrását képezi a lakosságnak, a földmivelésügyi kormány 40 darab emdeni keresztésll gunárt utalt kl cserekiosztdsra a fenli községek érdekelt gazdáinak.
A tenyészállatok már meg ls jöt
tek és azokat dr. Vass Zoltán gazdasági fe\'ügyclö szétosztotta.
Magyarország kivileli mérlegében a baromfiexpoit igen nagy tétellel szerepel és Délzalában a községek természeti fekvése, a bőséges tavak és vizek is lehetővé teszik, hogy a ludtenyészlés exportképes arányokban fejlődhessék. Ezenkívül azonban azl a célt is szolgálja a földmivelésügyi kormány akcióji, hojy az ileni gazdaközönség ?pró ludállományá ban véifrissitésl vigyen keresztül.
Dr. Vüm Zoltán gazdasági felügyelő maga is lelkesen propagálja, hogy a lud enyéaziésl Nagykanizsán ls minél szélesebb alapokon kell megszirvezni, mert annak, ha faj-liszla állatokat tudn k tenyészteni, a piaca ugy bel, mini külföldön biztos ÍIvj van.
Zala adózási viszonyai
Zalaegerszeg, december 11 Zalamegyében november hóban adóhivatali kerületenként a követ kező adóhátralékok állanak lenn: Balatonfüred 144.707 P, 71<>/o; Keszthely 398.981 P, 64% ; Lelenye 184 548 P, 790/o; Nagykanizsa 986.364 P, 76% ; Nova 198.165 P, 86%; Sümeg 208 157 P, 85%; Tapolca 477 685 P, 113%; Zalaegerszeg 571 475 P, 78%; Zala-szengiót 139..90 P, 66%.
Julius elwj tői 29,357.50 P értékű bolettaszelvényt váltottak be.
A nagykanizsai téli gazdasági taniolyam sikere
A Mezőgazdasági Kamara a téli gazdasági tanfolyam mellett propagál
Nagykanizsa, december 11 Az Alsódun rntuli Mezőgazdasági
Kamara hé fői ülésén, melyről részletesen beszámollunk, lelkes szavak hangzottak el a nagykanizsai téli mezőgazdasági taniolyam mellett. Kiss Elemér a Kamaia igazgatója maga le,telte kl a gazdák elölt a lanlolyam jelentőségéi, sőt maga a Kamara elnöke, gróf Benyovszky Móric is köszönetéi és elismerését fejezte ki dr. Vass Zoltán felügyelőnek ,a tanfolyamok fáradhatatlan szervezéséért. Ennek hatása igen szépen mutatkozik is. A Nagykanizsán már másodízben rendezett lan-f ilyamia napról-napra több hallgató
jelentkezik. Ujabb jelentkezők, tekln-lettel az előirányzóit létszámra, már csak ezen a héten vétetnek fel a Kiskanizsai Polgári Olvasókörben minden hétköznap reggel 8-tól 12 óráig. *
A gazdasági tanfolyam \\exetősége a vidékről bejáró hallgatók részére a diákok szokásos vasúti kedvezményét Is kl ludja eszközölni.
(—) 42 kOzségben van sertétpestis) Az állategészségügy felügyelő jelenlése szerint Zalavármt-gyében az állategészségügyi viszonyok kielégítők. November hóban előfordult állatbetegségek: lépfene 1, sertésorbánc 13, serléspeslis 42 községben.
(-) Tenyészállatot tartó községek figyelmébe. A zaiamegyei gazdasági felügyelőség kéri a következő gazdikat közelről érinlö hir közlését: Strasser Vilmos várni (utolsó posta és vasul állomás Simontornya) gazdaságában 46 darab törzskönyvezett, tenyésztésre kiválóan alkalmas számfeletti hű ömbözetben levő lialal üsző van eladó. Sulyuk 380-600 kgr. Ara kilogramonként 130—140 fillér.
Rddióír^-
Sscabó György ikmm-
la borator luzndttan Fdut 3., ad*ar
Uri és női divatárukban
nagy karácsonyi vásár
—»a——————a——■
SZOMOLÁNYl GYULÁNÁL
Telefon 406. F Ó - U T.
Klsó Msgysr Biztosító palola.
Telefon 40Í.
1 i20 december 12.
zalai közlöny
(—) Kényszeregyezség. A veszprémi törvén) szék Gdcser János balatonfüredi cipíszmester kérelmére megindította a csödönkivtlli kényszer-egyezséget. _
TŐZSDE
A mai lőzsdének Ismét csendes napja voll, a forgalom minimális keretek között forgott. Az arbltrage csekély tevékenysége melleit az árak nagyjában változatlanok msradtak A csekély fo-galom melleit az alap hangulat mindvégig barálságos voll. Flxkamalozásu papírok piaca üzlet telen. Az árak változatlanok. Valu a és devizapiacon csekély forgalom vo\'l.
Mrickl zárlat
P»\'l. 2027, Lonrtr.n 2105, Ne^vor 513 60. Hrtl.Ml 205, Mllan. 2701, Mamid 54 75 »nnln«>m 207 75 Mer I 123 05. Wier 7257\'/!. Solti WJVl, Piá • I 30. V\'r-á 57 8,0 Budapest 80-1S ■eit ád 9 i»,ss \'lukaresl 306
1 kiiayejU tóuáa deriza-jegyzisa
\\alltak
I L 27*69-77-80 afr 7965 8005 ik. tP-86-16 98 Dásk. 152-70 153 30 Dinár 10-03-10-11 Dollár 568 6V-I7I 65 Francia t. 22-33-22 65 Holl, 529-70-230*70 lengyel 63-80-04\'20 I ru 3-36 3\'40
Itva 4\'12-4* 18 Líra 29-73-30-05 Márka 136 00-126 60 Norvég 132-70-153 30
ichllL 8030 8070 lvá|dl. 110-45 110 93 l<WL 153-20 15380
DEVIZÁK
AaiaL 729 87-230 5\' Belgrád 10-09 10-12 Berlin l:62l-l"661 Brkaaaal 79-77 80-02 Bukarest 3-38-3-40 Kopenb. 152 75 >{315 London 27-73-T7 81 Madrid 62 40 61 40 Milano 21\' 89 29 99 Newyor 570 80 72 40 Oszló l52"73-ir3 15 Párta 21-43 50 Prága 16 93-16-98 Ssóna 4-12-4-16 StOCkh. 153 20-133 60 Varai f 3 97-04-17 Wien 80 32 80-57 Zürich 110 66 110 96
8«rtéirásár
FeJkalUs 5167, eladatlan 2110. ülaí-rendU 1-18-1-20. i*l«U 1-16-1-18. sseda t kOaép 1*10—1*12, Wtonytl 1 04-106, l-»í landn tXeg 1-14-1-16 ll-od icudU Meg 1-03—1 10 sngol studó 1-15—1-25, szaloaaa ■ UOt*n l\'38-OOO, satr 1-65--1*70, hu 1 £0-1 52, szalonnás lélsarlés I4Í-1S4.
Az állatok lellödéaét e\'ősegitl, az angolkór. bft.gvull dia, nvalakodás, eyaplo-rágás, lollrágás kltrjlődésél megakadá Ivozra. ha pedig erek már kllellódlek. eredet megszünteti, s a riökMI tllatn-kal erölel|ea le|\'ödésnek Indllla Malac k fellaláaál, klmarásl, fark- Is lU\'rág\'st a vályúk én |ászlak rágását elhárllia. Fertőző betegségek ellen az állatok elleníllóképességét (okozza
1 kg. PEKK elegendő:
I lelnótt aeités 200 napi adag|ára, vagy
malac 40P.f 00 napig lerledö . 100 to|ós bar mll 3 hónapi . I vemhes tihén v kanca 1 hónapi 1 vemhes koca 3 hónapi adag|áta 1 bor|u vagy rslkó S hónapi adagi ra
Eredeti gyári árban kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mlltrátya, termény é» nővény-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A biróság mellett Telefon: 130,
TerséiTtAuáe
Hu iá Isív 05/111.. dt. 05/111. eseti rozs 05 fiit emelkedett.
Búza Itszav. //-e> 13 90-14.10 7--a. I40i- 1415, 70-es 14 25 1485. 80-a-
14 30— 15 00. dunánl. 77-ett 1385 -1400
I S-aa 1400-14- 5 79-ea 1420-1435 80-as 14 .\'5 14-40 R iza 890- 900 isk Irpa 200-1250, sOrárpa 14-50—
15 75 ül. 8 10 18 25, leo^cri ti u| 11 60—
II 7S, 4UU..ÚÍI 10-50- 0 70. repce 25 5\')-26 00, korpa 7 65 8 00
Uaája: DélsilaJ ffrtwás ét MrW»M fáimat, Btfrkulxsán.
MeWVi Hedó: Zatil Károly.
kln«>n Hlnlsa i kw^*"^* »a,
APRÓHIRDETÉSEK
Ar apróhirdetések dija 10 szóig SO ntár, Minden to»ábbl szó dija S fin. Vaaár is llmupnap 10 sióig 80 fillér, minden I\' vabbl azó dija 8 falt. Sierdán éa pinteken 10 sióig 60 fillér, minden Invál hl szó dija 8 Illl. Cmszó s minden »>». ganb belliból álló sió kél siónak s<ái> it-tátik. Alláit keresőknek 500,o engedmény.
HlrMásak S (It) M>1< IsaaH" sslasl ss Maalsin klapslás, aaósssláaóa alkar*léaa tróaatt sllrs llsalsaálk
Elad* Csengery-utca 18. alatt 724 □ ót lelek. M00
Uradalmi Ifit! aaaal ayssl kapható bór nélkül, darabinldnt I pengó Szató Antal fegyver éa lőszerkereskedőnél S593
Bérautó AlloitSÓa talafonaaém
444. 6390
Kétaxalsóa udvari lakás sz ö azes
mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Sugár-
ut 58._____6382
Egy jókarban levó lérfl, tekete hossru télikabát eladó Clm a kiadóban.
ElAssyaaesda dúsan telszerelve tegdiva tosabb mintákkal. Kárpáll Bözslnél, Köl caey utal 15. Í404
Bérautók leglobbak legolcsóbban bár bárhova Kaulmann Manó sutóvállalatánái rendelhetik. Telefon 167, vagy 571. Osra-e Nádor-o. 6. Sürgönyeim: Autótaxi. 6368
51
L...L | Még mindig > Itfjobb ft laa-,vn)I\' okaóbb ai araayWjrl borit
Rlillng, lajlbila .....10 HU.
VOrOa, DOhautat.i Í1 Illl. Illartoklnl, lift palackokban, OvtgCMrlviI kspbató
•AFÜAM JÓZSEF
Tslaloa 130. l&iMrfctraikfdSM Magyar-a. 74.
Frlaaal Jani, Eraaébat-tér I.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi köz- és melegvíz-fülé i berendezéseknek szerelését, csatornázást, továbbá vasszerkezeti éa egyéb lakatoa munkákat. Talafosa S-86. .\'.793
KU Snbejlratu azépen biatoroarott szoba I vsgy 2 személy részére klsdó Nádor-ulca 4. alatt. 6459
PénakSIoatfnt bekebelezésre minden Összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóslttat Aozél Ignéo penz-kölceönktHvetltó Irodája Nagykanliss, Horthy Mlklós-ut 2 szám. 6338
Haaanált butult és ágvtolial veszek és elsdok Pahné, Erzsébet-tér 18 Bővebbet Stern lólösUzlet. 6027
Tanyéaiblka 4Vi éves nyugati ta|tá.u tenyéaztéare alkalmas, alarió. OövebDet Tótajíantmórtoa Uiaég alltjáró-aégénél. 6574
A még megmaradt játékok m\'nden rlf gadható áron lesznek kláiusllva — Kaulmann Károly cégnél. 65S9
Maay kétaassbéa urilakás lóulon, meiléknelyliégekkel, bulorozoltan lenulr g, eaetleg má|uslg kiadó. Bővebbel a kiadóhivatalban. -659
ME GJELENT
Dp. Bernyó József
összeállításiban a
Társadalombiztosítási
TÖRVÉNYKÖNYV
A 490 oldal terjedelmű vaskos kOtet nagy hiányt pólló munka és teljes egészeben tartalmazza nz öregség, roVkan\'-ság, özveg>ség éa árvatéi? esetére való kötelező biztosításról (1928 évIXL. t. c) továbbá a betegségi és bslrseti blsto oltásról szóló (1927. évi XXI. t.-c) törvényt teljes szöveggel és a vonatkozó 1930 április hAválg megjelent kiesé szitő és módoHtó rendeleteket, valamint az Országos Társadalomblzto»itó Intézet ellő alapszabályát.
Ar. B pengfi.
Kapható lapunk kl.éóhl.araiéban éa Nagy Kélménnél, flaithyány-utoa >. azám alatt
1930. Pk. 8333 ss. 1930. Tght. 2027 sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Wamosch-r Sámuel pécsi tlgyvéd által képviselt Nemze I Balesetbiztosító rt. k-relmére és javára 120 Pengó követelés éa láiulékal ereiéig a nagykanizsai klr. járásbíróság Pk 8533/ 930 arámu végzésével elrendelt kielégítési vékreha|Ua folyt n végreh utáal szeovedó ól lefoglalt 2260 Pengó becséiléklt Ingóságokra a nagykanl z>al klr járás trísig Tentl számú régré ével az árveré. rlre- ddtelv.\'n, annak az l\'XW. évi XLI. I. c. 40 5 a alapján; fenllrt. vala ml t lálogjogpl szerzed más (ogtsnatók livára s a tégrehsjiást ^azenvedó ukáaán Nagykanltsán, EAIvös lér 15. azám alatt a llzclelt oiazrg levont-ával leendő megtartására halárluASI 1930 évi december hó 13 napjának délelőtt 12 Arája tilzellk ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zong rs a e^yéo Ingóaágokal a legtöbbel Igrrőnek kéazpénzfizelta ellenében, esetleg becsáron alul Is el logom adni.
Nagykanizsa, 1930. évi november hó 29.
Elek László s. k.
sms klr. bir. végrehajtó.
Haán Oyula nngykanlzaal bírósági végrehajtótól.
1728 1930 vhl szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-s értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai klr. járis-blróságnsk I9IO, évi 13277:930. siému végzése l övelkeztében dr. Matek László Ügyvéd javára \' 69 Pengó s 70 Illl. jir. ereiéig 1930. évi október hó 2-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- éa leiultoglall A t\'6\'i pengő r6 fillérre becsalt következő Ingóságok, u. m.: bútorok, hordok, borok slb.nyllvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság fenti azámu végzés\' folytán 769 P 70 f tőkekövetelés, ennek 1929 december hó 5. napjától jaró lLO/o kamatai, Wi váltódlj és eddig öszazesen 136 pengő bíróilag mir megállapított kö tségek erejéig, Nsgykanliaán. KI ály-ulca 2 szám alatt
leendő megtartárára 1990. évt december hó 24-lk napjának délutáni 3 órája határidőin kitdzettk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy aa érintett Ingóságok az 1881. évi U. t.-c. 107. és 108. §-al értelmében készpénzllzetés mellett, a legtöb bet ígérőnek, szltkség esetén becsáron alul is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokai mások Is le- és leltHfoglaltaftik éa szokrs kielégítést jogot nyerlek volna, ezen árveréa az IMI. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek javára la elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1930. évi decem^ei hó 6 napján.
Haán Oyula s. k.
UM klr Jblr. végrehajtó
Ön venne gramofont, de a lemez drága!
A lemezt hamar megunja!
Az uj slágerlemezeket nem tudja megvenni, akkor vegye igénybe a
gramofon lemez
kölcsönzést, bérletet!
Gramofon már 80 pengőtől 6 havi részletre kapható
Szabó Antal
fegyver és sportárunagykereskedés rádió- és gramofon-osztályán.
Férfi Ingek, nyskkendók, harisnyák, kesztyűk stb. a legnagyobb választékban s a legolcsóbb árbsn — Kaulmann Károly cégnél 6600
Találtatott egy balkézre való bsrna bőrkesztyű Igazolt tulajdonosa álvehetl lapunk kiadóhivatalában
Kosauth-tér 9. u\'cal háromszoba, elő-szobi, inelléklielylsé,;ekkel azonnal ki. adó. 0601
PFAFff
Ha örömet akar szerezni családjának, ugy
KARÁCSONYRA
eredeti PFAFF varrógépet
vegyen, mely varr, stoppol és himez. Kapható kizárólag:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál. Díjmentes lilmzésoktatás 1 Alacsony részletek!
ZALAI KÖZLÖNY
i*30 december 12
A lettnyel klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
ftmrid liÉtaíijklnul.
A Letenyel Járási Hitelszövetkezet víg-rehsflatónak Deák Ferenc végrehajlist sien védő ellen Indított végrehs|tást ágyében a telekkőnvvt halóság a végrehajtási ár verést 5400 P tőkekövetelés és |ár. behat-tása végett a letenyel klr. járásbíróság területén levő Csörnyetöld községben fekvő s a ciőrnyetöldl 647 sit|kvben A + 15. 16. sorsi. 991/a, 991/b hrsi alatt toglslt vég. rebaltást szenvedett nevén álló Ingatlsn Illetőségekre elrendelte.
Az árverést 1930. évi december hó 27. napján d. e. 10 órakor Csóenyetold köz ségházánál lógják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlan a klktál-tásl ár kétharmadánál alscsonysbb áron nem adható el
Az árverelnl szándékozók kólelesek bá-nalpénzQI a kikiáltási ár 100/o-ít készpénzben, vsgy sz 1881 :LX. L-e. 42. } ában meg határozol! árfolyammal számítolt óvsdékké-pes értékpapírban a kiküldöttnél letenni vigy a bánatpénznek elóleges blról letétbe helyezéséről kiállítóit leiét! elismervényt s kiküldöttnek átadni és sz árverési teltétele, kel aláírni (1881:LX. t.-c. 147., 150., 170.
I908:XL. t.-c. 21. S).
Az. akt az Ingatlanért a kikiáltási árnál msgssabb ígéretet lelt. ha többel ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár ssázsléks szerint megállsplloll bánatpénzt sz áltsls ígért ár ugysnsnnyl százalékáig kiegészíteni (I908:XL1. 25. §.).
Letenyén, 1930. évi november hó 13. napján.
Dr. Olajos s. k klr. Járásblró
A kiadmány hiteléül: Balassa Sándor s. k
MM lalakkS.yvvaialá.
Mm a Zalai Közlönyben.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóaág.
l04\'-5/1930. tkv. sz
Árverési hirdetmény és árverést teltételek.
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövelkeiet végrehsítatónsk Fehér látván nagykanizsai lakós vegrehsjlást izenvedó ellen Indított végrehajtási Bgyébeo a telekkönyvi haló Ság s végrehajtató kérelme következtében az 1881 évi LX. t-c 178. éa 185 §-al értelmében elrendeli az ulabb árverést 144 P tókekövelelés, ennek 1929. évi október 29-tól járó 120/s kamata, 38 P 30 llllér eddig megállapított per és végrehsjtásl és az árverés! kérvényírt eiultal megállapított 10 pengő 40 tlil. költség vslamlnl sz ezennel csallskozotlsknsk kimondott dr. tloch Oszkár ügyvéd 179 P 2 Ilit. (lárdonyt Jenó 10 P, Fischer és Leltner 85 V tókekövele lés és járuléksl behsjtása végell, a nagy. ksnlssal klr. |árásbiró>ág IciU elén levó Nagykanizsa váróiban tekvó a a nagykani zsal 2308. ssljkvben »12»/s. hisz s lel-vett ház 12). sz s. udvar Is kerl Ingatlannak végrehajtási szenvedő nevén álló l/i részére 3000 P kikiáltási árbsn.
A telekkönyvi hatóság sz árverésnek s klr. Járásbíróság hlvslalos helyiségében (Igszságtlgyi palota, földszint 8. ajtó) leendó megtartására 1931. évi január hó 2. napjának délelőtt 10 óráját Itlzi kl éi az árverési Irllételeket az 1881 : LX I c l.\'O. § s alap|án a kövelkezókben álla-pil|s meg:
Az árverés slá kerülő Ingatlan s kikiáltást át felénél alacsonyabb áron nem ad-hilA el
Az átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100\'o-át kész pénzben, vsgy az lf81 . LX te. 42 § ában mrKhatáiozolt árfolyammal számított óva dékképes értekpaplrosban kiküldöttnél le-Unni, vn,y a tá stpénmek elóleges bírói leiétbe hrlye.étéről klállilott ellsmervényl a kiküldöttnek átadni és sz árverést telté-leteket aláírni. ( 881 : LX. I. c. 147., 150., 170 §§, 1908: XLI. t. c. 21. 8.)
Az aki az ingatlanéri a kikiáltási árnál
megasabb ígéretet teli, ha löbbet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a ki-kiállási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Igérl ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t. c. S-l
NagykanlZiS, 1930. évi október hó 21. napján.
Oombár s. k. klr. iblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s k.
Dnna-Száva-Adrla Vasattársaság (azelőtt Déli Vásni)
MENETRENDJE
Rankaalzii álloaáiril ladnló él Hsgykaslzía állomásra érkeifl vonalokról és továbbított közvetlen kocsikról
Érvénye* i 1930. évi szeptember HA IB-tíl kezdve.
Vonal aiiua A vonat neme Ui.uitpeatró! | indul r*agyksrn isára érkezik Vonal asltna vunai neme Nagy Kanizsa-1 ról Indul J érkezik
216 202 212 214 204 Szem. v. Oyv. Szem. v Szem. v. oyv- 21-20 7-ÍO 6-40 14 10 1815 410 11-35 13-70 20-40 22-14 211 201 213 215 31.3 Szem. v. Oyv. Szem. v. Szem. v. Oyv. Ó-35 i 6f5 8-30 14-75 17-45 7-45 1010 15-45 21 10 21-40
Közvetlen kocsik: 216/912 sz. vonalnál l-ll—Ilt. oszt. k\'csl Budapest D. V.—Barcs (Pécs) között
7al\'egerszeg ,
Prsgerikolg V — Ventlrntglla
n—III.
. étkező és Itt. . . vonatnál I—II. oszt. kocsi Budapest D.
III. . . . Trleste.
I—II. „ . . Róms.
hálókocsi . . VenezU. étkezókocsl Budapest D. V —Nsgyksnl/sa között.
216/312 202 ., 202. is 204. . 204 . 204. . 201/204. .
Amilyen viszonylatú kocsikkal a 202. sz. vonat Indul, ugyanolysn viszonylatú kocsikkal érkezik a 203. sz. vonst. Ugyanez áll a 204 és a 201. sz. vonalokra Is.
zM Indul
\'HTlKgyis "-fiRRT"
Nagykanizsa—Balolonszentpyflrgy_
kani- I Balatonszent-1 i Balatonszeal-
I Balatoi
m
gvre érk
"og—
í
2361 Vegyes
Nagy ka nl-llgVörgyrAIIncLllzsára érkezik
iTJS—i--TIT
A lenti 235 és 236. sí. vonalok issk 11—111. osztályú locilkksl közlekednek. f/ggykantzso—Szombathely - Ágfalva 0 H.—Wm S. 8
(^(ykanUsá- r rit w.r 1 Szomáat-katjratfkaiiV 1 uecst> lérkezll -V Bécsből i Indul Srombat- II HaCrka.í- Mjril indul [inára kkatik
lií Szem v 5 2i fit 12- lu i ? Szetn. v 5 10 7 4Z
3I» Szem. V 7-20 10-15 20-0V 305 Slnauló 7 48 1020
306 Szem. v. 13 40 16-20 — :toi Oyv. 8-20 11-30 13 25
102 Oyv. , iri-45 18 45 2215 311 Szem. v. 1015 14-54 1730
.120 Slnaulő 20*55 21 -15 — 313 Szem. v. 15 34 21-04 23i7
316 Szem. v. 23 25 250 8-44 315 Szem. v. 20 40 1 30 4 15
A 315. és 316. sz. vonalok cuk 1930. évi október hó 4-lg bezárólag lózlekednek. Közvetlen kocsik:
312. 312. 312.
302. 302 302. 316.
vonatrál II-III. oszt. kiesi Nasykanizsa—Wien S B le.
II—III ,. „ Budai én D. V.—Zalaeeerueg. „ I—II—III „ „ Zatrebról, Gyékényes, S/nmbafiely, Pozsony átmenettel Práhábs. ,. Oál|ek—Wien S B „ 7anreb—Wien S B „ Barcs— ......
, t-ll-, l-lt-, l-II-I-ll-
lll. III. III III
912 II Szem", v. 914 II „ 902 ll Oyv. 932 Vegy.v.
" -i,u-IBarc»rs| Pécar ) rát 1.4.1 I érkezik
Nagykantzsc--Barcs—Péci
TXT
9-55 13-46 1805
m
12 00 15-30 21-35
rkezil
14-14 17\'34 23 56
rSTr^zim^v.!! -
931 Vfgy v. 901 l\'Oyv. 915 Szem. v.
Pécsről » Karcáról II Indul f indul isázalrkstlk
T3F
7-50 1221 18 II
II 25 14 35 2055
6W nos
16-31 23 00
A 912. >z. vcnatta_I\'—III oszt. kocilk Wien S B-ról Baicsra. A 917. . . I—ll-tll. oszt. kocsik Budapestről Píc-re. A többi vonalukkal luló közvetlen locslk ugyanazok, mint a Nagykan\'zaa—Wien S. B. viszonylat alattiak, a 302 ll\'elíleg a 301 számú vonatoknál.
Nagykanizsa—0 v\'kénves
PNafykanl^a ttii&l Ind: r
9~4 Qyorsv nst
: 23-23 j| a 55
T
901 Qyo svonal
11 Oylkény». H Nagykani. lét Indul | falra lik
4 32 5 05
A 904. sí vonatnál I—II—III. osil. kocsi Pr lia bői Szombathely, Oyékényeaen át Susákra. A 901. sí. vonalnál ugyanilyen kocsi fut viiszafelé.
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovecl—Maiibor g. I.
:Nagykani zsárólInd. Csákiul M.ib nvárs érk i^ik 1 Matto In-i. Csáktnrnyá \' aaíylant-ról indul ithi trkazlk
m Szem. v. , 4 ta 202 llOyv. I 11 .\'5 224 Szem. v. I3\'5fi 204 JOyv. || 22 43 6 Ju üli 13 15 15 15 15-21 j 182\' 201 Oyv. 221 ilSzem. v. 701 Oyv. 223 |;Szem. v. 5. IS 1128 16-50 j 80A |l 9-31 1610 1 17-21 19-42 ! 21-14
A közvetlen kocsik a 201, 202 , 203 , 204 siámu vonaloknál ugyanazok, mint a Budapest viszonylat alattiak.
A 271 , 222 , 223 , 221. számú vonstoi közvetlen vonalok Nagykanizsa - Marburg (Vtartbor glk) közöli.
1778
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozkyutoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
Minden modern kényelemmel berendezell elsőrangú családi szálloda. Minden szobában közponli fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lifí. Szállodában kávéház, cukrászda és lodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköllelés 2-es éa 46-os kocsikkal.
eyésx, éleiben ful harái
SINGEM
VARRÓGÉP.
/ivetó&ófi»ltálel»Jc ytlxiCAjCmy Jutui
SINGER VARRÓGÉP RÉSZV TARS
KABYKAH1Z8A Flóktzlste: ft-it 1.
Használt nyomtatványt
Iróképes papion, melynek egyik oldala Orca, nagyobb mennyiségben keresünk megvételre.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
9C*3lk. 1V30 Mim.
árverést Mttitu-klmai.
Lovrek Lajoané az. Panker Anna végre-hajtatónak Andrasek Ferencné sz. jlku paneci Mária éa Jakupaneci Károly végre-hajlásl szenvedők elten Indított végrehajtást ügyéten a telekkönyvi hatóaág a végrehallató kérelme következtében sí IMI: LX. t.-c. 144. 146. és 147 §-al értelmében elrendeli a végrehajtási árveréat 237 P 12 fill. lőke követelés és as árverést kérvényért ezúttal megállapított 19 P 70 fül. költség behsjtása végett a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén levő, Murskeresilur községben lekvó a a murakereazturl 162. ailjkvben f-Ivett 630/b. hrsz. rét a vártöldl datőben \\égrehs|táat s-envedők nevén átló 1t ré-•lére 233 P, u a IJkvben tetvett 676rt>. brsz szántó a klszétt dűlőben Ingstlsnnsk u a. nevén álk) \'/i részére 15M P, u o 396 szltkvben felvett 476/c hrsa. aaántó és rét a /rlnyt kuli dűlőben Ingatlannak u. a. nevén álló >.s részére 200 P, o. o 526. sztjkvbrn felvett 4«0/a. I. brsz szántó és rét s Zrínyi kuti dílőben Ingstlinnsk u. a nevén átlő Vi résiére 100 P, u. o. 5)0 sit|kvben 675. tusi. a. toglslt szántó a kltréti datőben Ingatlannak u a nevén álló >/s részére 300 P klkiáltlai árbsn éi pedig az 540. éa 395. aitjkvben foglalt Ingailanokből as elárvereien4ő résznek te lére és az 526. tkvt Ingatlan elárrerc zendó egész Jutalékokra s 6113/lk 392, tr. végséssel Kárász Ve orn özv Jakupa ecz Jánotné Javára belebelezett özvegyi hz-szunélveietl íz ilgalml Jognak lentanáiávsl.
A telekkönyvi hatówg az árverésnek Murakeresrlur közaégháalnál meRtsrlásá a 1930. évi december hó 23. napjának d. e. \'.il2 óráját tOtl kl /l az árver/si teltételeket az 1881 LX t.-c. 150. §■ alapján a következőkben atlapltja meg:
Az árverés alá kerülő Ingatlanok s kl kiállást ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem sdhslók el
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá natpénzül a kikiáltási ár lOOo át készpénz ben, vsgy aa 1881 : LX t.-c. 42. 6-ában ni\' ghatározott árlolyammal számlto\'l óva-d« képes értékpapirosban a kikUdöllnél letenni, vsgy a bánatpénznek előleges blríi létéibe helyezéséiől klállllolt letéti elismervényt s kiküldöttnek áradni éa az árveréat feltételeket aláírni (1881 : LX I. c 147, 150., 170. §§.; 1908 XLI. I.-C. 21. §) Az, aki ai Ingatlanén a kikiáltást átntl magasabb ígéretei tett, ha többet ígérni senki sem akar, kötelea nyombm a kikiáltási ár szásaléks szerint megállapított bá nalpénzt sz Allata ígér\' ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25. i)
Nsgyksniz-s, 1930. évi október hó 7. napján.
Dr. Molnár s. k. ö. m. I. jegyző.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
SVJO Idlltil.
Nyomatott a Dél zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős özlelvezeiA ZaUI Károly.)
70. évfolyam 284 szám
Nagykanizsa, 1930 december 13 vasárnap
Ara 16 fillér
ff
POLITIKAI NAPILAP
SieikcaxtOaég: nappal Sugár- ul 1, éllel Fflut 6.
Kiadóhivatal: Póut 5. uám. Keszthelyi flókkt.dóhlvitjl: Koasuth-utcs 3Z
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Béflxetésl ára: egy bóra B peafí M BlMr
Teltion: { KUdótW^UlS"Ke\'^Slyffl^t a\'
Uj tárgyalás indolt
Itgyarornág 61 Csehszlovákia küiítt
Budapest. december 12
A magyar kormány tudvalevőleg december 9 én kell jegyzékében, válaszul a cseh kormány ama javaslalára, hogy a december 15 én bekövetkezhető szerződésen kivllli állapot elhárítására a két állam közölt egy llszlán Irgmrgyobb kedvezményes megállapodás köllessék, azl válaszolta, hogy kész ugyan ezt elfogadni. azonban csak ugy, hogy az 1927 évben kötött kereskedelmi szerződésnek, amelyei a csehszlovák kormány felmondott, összes rendelkezései érvényben maradjanak, csupán behozatali vámok tekintetében lörtént megállapodások helyeztetnének hatályon kívül. A magyar kormány ezenfelül az ideiglenes rendezés feltételéül kötötte ki, hogy a buza keverésre vonatkozó rendelkezések módosíttassanak és a llszlke veréssel kapcsolatos előírás hatályon kivül helyeztessék. Minthogy a leg nagyobb kedvezmény elve alapján való rendezés az összes f.rnlos magyar kiviteli cikkek számára, csak annak a helyzetnek blztosilásál jelentené, amelyet az uj csehszlovák mezőgazdasági vámtörvények lerem-lettek és amely a maga egészében a magyar kivileli érdekeltek számára elfogadhalatlan, a magyar kormány az Ideiglenes szerződésnek további feltéleleként azl jelölle meg, hogy legalább a hízott sertéseknél, ame lyeknél a csehszlovák törvényhozás nem kölölte meg a cseh kormány kereskedelempolitikai mozgási szabadságát, fennlarlassék a jelenlegi vámhelyzel. A cseh kormány válaszul felkérte a magyar kormányt, hogy a szóbeli tárgyalások felvétele végeit küldje ki megbízottait Prágábe.
A magyar kormány ezt az alkal mai sem akarván elmulasztani, hogy a megegyezés iránli készségének bizonyságát adja, ezl a kívánságot elfogadta. A magyar delegáció ma este Nickl Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszler vezetése alatl Prágába ulazott.
Prágában engedékeny a hangulat
l\'rága. december 12
A magyar—cseh kereskedelmi szerződés, illelöleg a szerződésre vonatkozó lárgya\'átok ügyében cseszlovák részről jelentős gyakorlati értékű engedmények várhatók a legközelebbi órákban. Értesülések szerinl Cseh szlovák/a bizonyos pontokban elvileg hajlandó a magyar javaslatok szellemében tárgyalni.
Ez az elhatározás, amely teljesen megváltoztatja az eddigi tárgyalások irányát és hangulalát, kétségtelenül a tegnapi minisztertanács és a gaz-
dasági miniszterek tanácskozásaival kapcsolatban alakult kl.
Ezzel szemben ...
l\'rága, december 12 (Éjszakai rádiójelenlés) A republikánus és kisparaszlság pártklubjtba
tartozó képviselők egyhangúlag elhatározták, hogy álláspontjuk szerint a magyar-cseh tárgyalásokat a törvény alapján minden engedmény nélkül kell folytatni.
Az uj kUlUgyminiszter nyilatkozata a békés revizióról
Budapest, december 12
(Éjszakai rádiójelenlés) Ma délután nyilatkozott a sajtó számára gróf Károlyi Gyula, az uj külügyminiszter. Egyebek közt ezeket mondta :
— Külpolitikai programom nem lehel más, mini amit Bethlen és Walkó eddig is helyesen és sikeresen köveitek.
— Magyarország minden törekvi-sét békés ulon igyekszik elérni Minden lépéstől, ami a békét vestélyez-tetné, nemzeti és európai érdekből tartózkodni kívánok és békében óhaj-
tók élni a szomszéd országokkal. Célunk : a jelen állapotokat, melyek Magyarországra Igazságtalanok és már-már tűrhetetlenek, békés ulon megvállozialni. A bajok kutforrásál, a békeszerződéseket kell ugy módosítani, hogy azok káros következményei csökkenjenek Csak gazdasági konstrukcióval gyökeres javulás el nem érhető. Ehhez kell a békés revízió, a kisebbségek helyzetének Igazságos rendezése, egyenlő elbánás a lefegyverzésben.
Kray István, Kállay Tibor és Gaál Gaszton
i takarékossági javaslat vitájában — A felsőház négy javaslatot tárgyalt le pénteki ülésén
Budapest, december 12 A képviselőház m ii ütésén a takarékossági javaslat vitájában Kray István báró
kérle a pénzügyminiszteri, hogy a tisztviselőket ne sújtsa ujabb terhekkel, mert a tisztviselő társadalom a háború kilörése óla sorozatos áldozatokai hozotl. Helyesnek Mrlaná az indokolatlan magas
házbérjövedelmck megadóztatását és a 30 éven felüli agglegényadót,
utóbbinak a jövedelmét lehelne a sokgyermekes llsztvise\'őcsiládo\'e fel-segítésére fordítani.
Kállay Tibor örömmel üdvözölle a javaslalban lervezeil redukciókai, mint ettó lépést a komoly gazdálkoiiás felé. A
személyzeti redukció haléves programjában annak bejelentéséi tálja, hogy hosszú időre nemcsak az inlézmények lovábV fej\'esztésében kíván a kormány szü-nelel, hanem lehetőleg vissza akarja csinálni mindazt, amivel az elmúlt
hal esztendőben a teljesítőképesség halárát túllépték. Sokalj.i az aulo-nomiáknak adott hozzájárulások Osz-szegél.
A községi adóztatási törvény
hiánya okozza, hopy az autonómiák az államon Is tultettek, a korlátlanul szedett adókban A személy-zeii kiadások apasztlsa érdekében meg kell vállozlalni az eddigi rendszert, amely magasabb állásokat csupán az előmenetel érdekében létesít, tekintet nélkül arra, hogy ezekre az állásokra igazgatási célból szükség van-e.
A földbirtokosok megseglté sére n boletta helyett helyesebb lett volna egy adómérséklés,
amelyei sz állami és közséfi háztartások kereteinek csökkentése utján lehetett volna megadni. A földbirtok-reform során földhözjutottak törlesztéseit sem lihet a jelenlegi nívón a mai gabonaáraknak ma|dnem kétszeresében megtartani. Ez a helyzet az egész vagyonváHság alapot veszélyezleli. |
Az olcsóbbodásnak az adók leszállítása lenne az első előfeltétele, másodszor pedig a kölcsönök olcsóbb kamata,
amihez olyan kormányzati politika vezet el, amely előmozdítja a tőkegyűjtést. Sokat lehelne lenni az iparcikkek árának olcsóbbilása terén az egyes áiuclkkeknek normalizálásával. A magyar gazdasági alapokat erőseknek larlja. Egyetért azzal a törekvéssel Is, amely a nagyobb piac bizlositásál aktív kü\'poliliksi tevékenység mellett szorosabb baráti egyllllmllkrdés utján keresi és különösen örlll annak, hogy a Németországgal vétó gaidasági viszonyunk bensőségesebbé vált. A kormány költségvetési és gazdas/gi politikáját helytelennek tarl|a és ezérl a javaslatot nem fogadja el.
Meskó Zoltán, majd Farkas Géza ulán
Qaál Gaazton
kifejtette, hogy a kereseti adópótlé-kolás helyeit helyesebbnek tartaná
a tisztviselői fizetéseknek generálisan 10 százalékkal való leszállítását
Hangsúlyozta, hogy meg kell szüntetni a régi és uj nyugdíjasok közli nagy különbségei. Beszéde végén kijelentene, hogy jóllehet a kormánytól sok lekinteiben elvi ellentétek választják el, a javaslatot elfogadja, mert honorál minden lépési, amelyben a javulásnak csak a szándékát is felfedezi.
A Ház legközelebbi Illéséi kedden larlja.
A felsöfyáz visszaküldte a vadvizek lecsapold-srírrtl szóló javaslatot a képvlselöfidznak
Budapest, december 1 2 A felsőház ma tartott ülésén elfogadta az Alföld fásításáról, a márkázásról, a kiszolgált katonák polgári elhelyezkedéséről szóló javaslatokat. A vadvizek lecsapolásáról szóló javaslat vitájában Hadik János gróf indítványt nyújtott be, hogy a javaslat azonnal lépjen életbe, ne pedig a kormány belátása szerinti időben. Mayer János földművelésügyi miniszter eredeti formájában védte a javaslatot, fedezel hiányára hivalkozva. A felsőház mégis 20 szavazattal 19 ellen Hadik indítványát fogadia el, igy a javaslat módosítás végeit visszakerül a képviselőházhoz.
ZALAI KÓZLÓNY
Dlkciói is mondott Géza bátyánk. A Községi Párt Sugár-uti frakciójának csak ugy porzott a frakkja a dikció nyomán. Még Rotschitd Métára is ráhúzta a vizeslepedőt, akit pedig látható (UJváry szerint azonban nem mindig táthaló) feje ként tisztel a Községi Párt.
Ami igaz, az igaz. Megmondta Géza bácsi a porclóját mindenki nek. Megmondta áperte a magj szavajárása szerint. Nem is lehetne Dlogenes lámpájával sem még valakit találni a képviselőtestületben, aki ugy ki merne állani a placcra, akárkinek a lyukszeme fájdul is meg utána.
Meg akárki mit beszél, jó ember is a Géza bácsi. Lám, a fehér asztalnál is, amikor már kiöntötte a szivét, megbékült mindenkivel. Még a polgármesterrel is. Erre aztán összekoccanlak a poharakés tőn magnum áldomás.
Történt pedig eközben, hogy
Krdiky Pista, lévén javíthatatlanul szenvedélyes muzsikus, kivette a hegedül a cigány kezéből és rá zendített a nótafa javára. Mikor odaért, hogy nKünn lakom én Kisperjésen...", egyszerre csak széjjel szaladt a Géza bátyánk kél bajusza hegye.
— Ez az igaziI Többet is érez mindennél!— mondotta felderülve és magasra emelte a poharát.
Nosza, ugrott Dómján Lajos apánk, kivette a másik füstOsképü kezéből a hegedűt, — ugy kontrázott az Ujváry Géza nótájának, a szeme pedig azt mondta közbzn:
— Hát még ha a primet én vihetném... I
...Igy történt, hogy az Urnák 1930, a Községi Pártnak 1. esztendejében Krátky , polgár mester végre egyszer elhúzta az Ujváry Géza nótáját.
(?)
Felhívás a város közönségéhez
*
No, (fdla Istennek,
most aztán elrántotta a polgár mester az Ujváry Géza nótáját.
Erre fel még a városházi kormánypárt Is megkölölle a békét a — városházával
,A z utolsó városi közgyűlés viharai után gondolta-e valaki, hogy ezt Is megérjük hajasan ?
És mégis megértük. Ki hajasan, ki Hajasnál.
Ugy történt, hogy csütörtökön estére párlvacsorál hívott össze a Községi Párt. Ezúttal a Hajaskorcsmába A menü volt:
1 előételnek az a Kolumbus-lojás, ahogyan mindenki jobban tudná csinálni, ha polgármester lenne.
2 az a fekete leves, amit Ujváry főz a mindenkori polgármesternek.
3 az a kemény dió, amit a főispán tálait fel, a la lisztlügyészi kinevezés
4. az a béka, amit a Községi Párt nem lud lenyelni, mégis meg-feküdle a gyomrát
5 az a vaj, ami Ujváry szerint Rotschitd Béla fején van.
6. az a szósz, amiben benne van Kanizsa nyakig.
7. az a pecsenye, amit némelyek nem ludtak megsütni maguknak, mégis elromloll lőle a szájuk Ize.
i? az a tészta, amit hivatalosan ugy hívnak, hogy takarékosság.
6 az a tiszta víz. amit a polgármester szeretne önteni a pohái ba
10. végül az a cseresznye, amil Cvoltak, akik előre m gmondlák) nem jó mindenkivel ej/y Iáiból enni.
A Községi Párt, mini legfőbb városi akarat, megengedte, hogy ezen a vacsorán részi vehessen Krátky polgármester és Hegyi fő jegyző Is. Olt is voltak mindaket-len. Ami Ujváry Géza bátyánknak sehogyan se fért a begylbe. Dohogott Is eleget. Nem tudta megbocsátani a polgármesternek, hogy azon az ominózus közgyűlésen felülkerekedett a párton, amelyik őt a polgármesteri székbe emelte.
Hit és tudomány
Irta: K. Péczety UUzló ü
Elvesztetle tisztaságát, egészséges poezisét és honi irodalmunk, költészetünk nemzeti jellegét. Pöffeszkedő, lényegében semmitmondó, filozofikus érthetettenséggé fajult, amelynek képzelt nagyságában, fényébjn, szerintem chaosaban, elsősorban az iró és költő önmagának tetszeleg és e szellemi dürrögésben a lelkiek hij-ján képtelen megérezni, ha az im-moralitás mezejére téved. Hát a színészet és a mozi, ez a különben két halalmas erkölcsnevelő faktor, de amely elfajulásában fekélyként hat a mai kor szellemére. Mégis csak ezek adják meg igazában a társadalomnak és nemzetnek a kegyelemdöfést. Beviszik fekélytlk mérgét a családokba és kéjinjekciókkal elzsibbasztják lassan, észrevétlenül, de biztosan az erkölcs, a szemérem és a vallásosság érzetét. Térdszoknyás bakiisok keresztbetett lábakkal bejjilgetnek pirulás nélkül férliak ta\'rtiaságaban nagyanyáinkat piritó dolgokat. Nem is szólok a strandfürdők mozzanatairól. S mindezek mentségéül elég annyit mondani: hja, a haladó korszellem I Hasonló kilengés dühöng a festészet lerén is a lulurizmus, kubizmus, dadaizmus
A szegényügy rendezésével kap- I csolalban kértem városom közönségét, hogy kolduskézbe egy fillért se adjon, hanem a koldusoknak szánt összeget bocsássa a segítő bizottság rendelkezésére, amely bizottság a fet-fekietelt szegénykataszler alapján az igazságos és a szükséghez mért elosztásról gondoskodik. Különösen a város legegyszerűbb néposzlálya vette kl részét dicséretes áldozatkészséggel az adakozásból, Igen sokan vannak azonban, akik nem hozlak tehetségükhöz mért áldozatot és semmit sem, vagy sokkal kevesebbet ajánlottak fel, mint amennyit a koldusoknak valóban el szoktak osztogatni.
Ily körülmények közöli nagy nehézségekbe fog ütközni a koldulási tilalom szigorú betartása. Ismitelten nagyon kérem tehál városom tehetős lakósságál, hogy ki-ki tehetségéhez mérten emelje fel hozzájárulását,
s Isten a megmondhatója, hányféle izmus alakjában. Tehálelfajulas minden vonalon I

Nem fejtegetem tovább a jelen emberiség szerencsétlen sorsát. Én azonban azt látom, ha lelkünkből es szivünkből továbbra is kizárjuk az Isteni, akkor az uj isten a raison pure egy ujibb vízözön elé állítja az embeiiseget, amely rettenetesebb lesz az elsőnél, meri ez a vizözön nem az ég csatornáiból önl el ben-> nünket, hanem az emberiség agyából, amely teljes pusztulásba vezeti az embert. (Oroszországi állapotok I) Az eltaszított Isten gonoszságunkban nem hív föl bennünket Noé bárkája épitésére, hanem sorsukra bízza az embereket, arra a sorsra, amelyre az 0 megtagadásával méltókká vállunk. Vigyázzunk tehát, kapcsoljuk össze a tudományt hittel és Istennel s akkor tapasztalni fogjuk, hogy visszatértünk arra az útra, amelyen
az emberiség boldogulásához jui.
*
Mielőtt értekezésemet befejezném, mint ezzel összefüggőt, közölnöm kell valamit.
Egy nemzetközi kongresszus megállapította, hogy az utóbbi évekoen, Európa összes államaiban, Magyarországon született a legkevesebb
vagy ha még semmit sem jegyzeit volna, legye meg fe\'ajinlásál s erről szóló elhatározását szíveskedjék dr. Pottyondy v. aljegyzőhöz eljuttatni. Nem nagy összeg az, ami eddig hiányként mutatkozik s az a helyzet, hogy ha mindenki csak annyit is ad, amennyit valójában el szokott a koldusoknak osztogatni, akkor elérjük a szükséges fedezetet s a kérdést meg tudjuk oldani.
Tisztelettel kérem mindazokat, akik természetbeni adom Ínyt jegyezlek, hogy a havi, vagy egyszersmindenkorra szóló adományukit szíveskedjenek a most következő kél, három napon a népkonyhába (Rozgonyl-ulca 27., régi elemi izkola) leszállítani.
A pénzbeli felajánlások e havi összegyűjtése befejezést nyert. Mindegyik körzetben voltak, akiket a gyűjtő hölgyek többszöri keresés dacára sem találtak otthon. Nagyon kérem a hálralékosokat, hogy e havi
gyermek.
Nyelvemet, midőn ezt a lesu|ló tényl tudomásul hozom, mázsás súlyúnak érzem. Lelkemben pedig a pusztulásnak indult nemzetem fölötti kínoknak hazafias gyölrelmeit szenvedtem át.
Hunnia hpmlokára tehát föl van Írva a halál I Magyarok I Ha az utcára kimentek, állítsatok cl a szelel, hogy e szégyenteljes szörnyű hírt ne vigye világgá. A zeneszól némítsátok el, hogy a halál kapu|ában ne legyen vigalom. Aztán tiessetek a lemplompk tornyaihoz és ver|élek léire a harangokat. A mellettetek el-menöket állítsátok meg. Az alvókai riasszátok föl csendes álmaikból és sikoltsátok a füleikbe : ébredjelek I És midőn már mindenkit fölriasz tolatok, zarándokolj ttok ki a temetőkbe és kiál sátok belé a sírokba : .Nagyapáink, apáink, unokáitok és leányaitok kevesebb gyermeket szülnek a francia anyáknál". Mégis e nemzeti halálraválást tudomásul venni és hozni csupán nem elég, hanem kutatnunk és ismernünk kell e halálra válás okait is.
Én ezt a következökbin találom meg : Elsősorban koldus voltunkban. A gyermekmk tej, élelem, ruha kell. Ez pedig ninc6 meg kellő mértékben, mert Csonkamagyarország és
__1930 december 3
adományukat szíveskedjenek a Szociális Misszió Társulat főnökasszonyához eljuttatni (Rozgonyi-ulca 7.). Arra is kérem a közönséget, hogy aki leheti, adományozzon elhasznált ruhit, cipőt. Ezek az adományok is a Misszió Társulathoz küldendők.
Nagykanizsa, 1930. évi deceuber li5 11-én.
Dr. Krdiky islván polgármester.
Kis emberek a nagy színpadon
Nagykanizsa, december 12
A kanizsai Városi Síinház zsúfolásig meglelt pénteken délután. Mint valami komoly, nagy szinházi eseménynél, a nézőtéren ott volt Igazán a vátos szlne-Java, haute volée csak ugy, mint a legegyszerűbb emberek. Az izg-ilom roppant nagy vo\'t. Sukkal nagyobb, mint akármilyen színházi estén. Nem csak a kulisszák mögött, hanem a nézőtéren Is.
Pásztorjáték volt a Városi Színház igazi, nagy színpadán. Az inségakcló céljaira. Apró gyermeksereg klplro-sltva, feltett bajszú legénykék, fehér szárnyú angyalkák, lobogós ujju, láncos-botos pásztor-nép sürgOtt-for-gotl a szinfalak között. Lenn, a széksorokban pedig ugyancsak nekipirult stülök leslék, mikor libbenik a függöny, mikor lép elibe — a O/ermek.
Csodálatos türelemmel, a nevelét és oktatás nagyszerű hivatotlsigával, ezerirányu körültekintéssel rendezte a II. körzet (Rozgonyi u cai) elemi Iskola tantestülete ezl a pásztorjátékot, amihez arányaiban foghaló nem volt még a kanizsai iskolák történetében. A gyermekekkel való Ilyenirányú intenzív, odaadó foglalkozásért elsősorban a szülők, de az egész társadalom hálája és elismerése szálljon afelé a tanítóság feli, amely gyermekeinkbe már most belecsepeg-
koldusok vagyunk. Igy a legtöbb szülő fölveti a kérdést, van-e Jogom tehál utódokat létrehozni, amikor képtelen vagyok őket a lét szükségleteivel ellátni s igy a halál számára adok nekik életet ? Kétségbeejtő kérdés ez, amelyben elszakadunk Istentől, parancsától és az Élettől I Ez azonban csak anyagi ok. Van ennél sokkal fonlosabb és mélyebben szántó oka is a magyar anyaságra hivatott nők meddőségének, amelynek gyökérszálai visszanyúlnak ezen értekezésem előző részeibe. Ez nem más, mint a hitetlenség, vallástalanság fattyuhajlása : az erkölcstelenség A civilizáció minden vívmányát arra használ|uk föl, hogy minél kényelmesebbé legyük vele az életünket. De mivel a gyermek az Ifjú anya virágmézéből táplálkozik, a sírása kellemetlen, a vele való bíbelődés, dajkálás pedig leköt, így hát nem élhet teljesen önmagának. (Vége köv.)
TRETORN
HÓCIPŐ világhírű
IWi d cemhp. 13
zalai közlöny
S
A zalai vizszabályozások ügyében küldöttség járt a földmüvelésügyi miniszternél
te i a közporondon való megjeleié;, a fellépés biztonságát, jólneveilségél, a közcélú munki szeretetét és meg-b.\'csltlését.
A cyermekek két kar\'csonyi színdarabot ad\'akelő. Mindegyiket zökkenés néiktll, nagyokhoz illó színpadi moz-g f sal, pompában összehangolt betani tásban. KOzel másfélszáz gyermek for-dull meg a színpadon a két darabban, igy a nevek felsorolásába bele sem kaphatunk. A varga, a kislánya, a királyleány, a kis pásztorok, az udvari bolond, az udvarmesler, a király, a szomszédasszony, a Hibakuk, a tes\'örök, a rokkant katona, a hadiözvegy, a kis árvák, a szivgárdislák, a gyászoló virágok, — mind mind a legjobbak voltak a maguk posztján.
Az egyik darabol Oogl Mária la nllónó, a másikai Longauer Imre és Lukács József hitoktatók rendezték. Az ének-betanítás érdeme Girgasch Dezsó tanítóé és Nursl Stefánia t i-nitónöé, a Irchnikal rendezés Béres János Izinltóé. Mindezek felett pedig az érdem boltozatkOve azé a szellemé, ami a fáradhatatlan és példaadó munkásságu Fllo Ferenc Igazgaló vezetése alatt áthatja ennek az iskolának, mint az egész kanizsai tani ó Ságnak egész esztendei minden Irányú működését.
Steeg szenátor vállalta a francia kormányalakítást
Párls, december 12 (Éjszakai rádió jelentés) Steeg sze-nálor, aki a lormányalakitás vállalásának kérdésére válaszát eddig függőben tartotta, pénteken az esi órákban köznlle a köztáisas\'g elnökével, hogy ha|landó a kablnet-alakitásl. Valórzinü, hogy a korm\'n; még a< esti ór.lkban megalakul.
A Solymoay képszalon
kanizsai lárlalának meglepő n szép sikere után december 13-tdl, srombat-tót kezdve, u| anyaggal, nagyszabású karácsonyi vásárt rendez 8 Csengery-u ca 6 sz. alatti Üzlethelyiségben. A Solymosy szalon neve országos fogalom, ínyaga mindenkor felöleli a reprezentáns magy-tr művészeket, de tartalmazza a kisebb Igényeket kl elégllő képanyagot Is, ugy hogy mindenkinek egysránt hasznos és tanú ságos lehet a megtekin ése Megtekinthető egész napon ál, vétel kényszer nélkül. A vásárlások ked vezö részletre történnek, az első részlet február 1 én esedékes. (=)
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeld lelentéaek i Pénteken iz Mmir-tiH l Pepsel 7 óraV. . 4 2 \', déluUn 1 órakor +7 8, <sle 9 órakor +1 6.
FtiMzit: Egész nap borull égboltozat.
StdHrdny Repgel ésaaknyugat, délben éa este északkelen szél.
Budapest, decombor 12 (MTI) Mayer J.nos földmivelés-ügyi minisztert ma délelölt a féltő házban Zalavármegye küldöllsége kereste fel Oyömörey Oyörgy főispán vezetésével. A küldöttség, amelyben Zalavármegye minden képviselője Is felsőházi lagji is részlvctl, arra kérte a lö dinivelésügyi mini.-z-lerl, hogy folyósítsa a Klsbalalon Lecsapoló Társulat elmaradt állami segilését, a Zala folyó szabályozásával foglalkozó három társulatot közös vezetésben egyesilse, a megyében pedig állítson fel kultúrmérnöki hivatalt vagy kirendeltségei, mivel a szomba\'helyi kultúrmérnöki hivatal a nagy munka meglethelés mialt a szolgálatot ellátni nem tudja. A küldöttség arra Is kérle a minisztert, hogy mielőbb gondoskodjék a Mura magyarországi partjának
Nagykanizsa, deccmbor 12 Orbán Antall, a Ritscher vendég-löbeli halálos szerelmi dráma leHe sét, a nagykanizsai lOrvényszét vlzs-gálóbirája csütörlOkOn délutln maga elé veze\'letle, hogy u|hól kihallgassa. Orbán Antal elmondotta, hogyan lopta a fegyvert, amit a szállodai ágyba becsempé«elt és tmellyel kedveséi, Kovács Margilot agyonlőtte. Orbán nagyjában fenntartotta korábbi vallomását, igy főleg azt hangozlalla a vizsgálóbíró előli, hogy közös elhatározással akartak a halálba menni
Mikor azt kérdezték tőle, hogy akkor tniérl nem követett el ő is öngjilkoss\'got. Orbán azl felelte, hogy kilőtte mind az öl golyót, és
szabályozásáról, mert vannak községek, ahol a folyó Igen nagy kller-.edésben mos el területeket.
Mayer J nos földmivelésügyi miniszter megértéssel fogadia a küldöttség kérését, hangsúlyozta azonban, hogy pillanatnyilag nem áll fedezet rendelkezésére. Az elmaradt államsegély folyó lilására az uj törvény kerelében, amelyei most tárgyal az országgyűlés f.lsöháza, egyik eltö feladatának fogja tekinteni a Zala szabályozásának megoldását. A Mura medrének bizlositási müveieleit megvizsgáltatja és ennek eredményéhez képest log intézkedni, a zal.imegyoi kultúrmérnöki kirendeltség feláliillsa ügyében pedig érintkezésbe lép a pénzügyminiszterrel.
A küldöttség köszönettel vette tudomásul a miniszter válaszát.
mlelóil újból tölthetett volna, rájuk törték az ajtót és kivették kezéből a Manlichert. Igy akadályozták meg öt abban — mondotta — hogy kövesse szerelmesét az önként, közös elhatározással választott halálba.
Ma|d lészlelesen és nagy bőbe-szédüséggel elmondotta a Kovács Margittal való megismerkedés történetét. Mikor megkérdezték tőle, ml volt közös elhatározásuknak lulíjdon-képenl motívuma, Orbán nsgy pát-hosszal azt válaszolta, meri nem lehetlek egymásét. Sok egyebet is mondod még el ilju Orbán kihallgatása során, amelynek valóságál a vizsgálóbíró által történő tanúkihallgatás lesz hivatva megerösilcnl. Orbán Antal a vizsgálóbíró lelar
tóztaló végzése ellen felfolyamodást jelenlell be. A kir. törvényszék vétőjéül ügyvédet rendelt ki számára.
A vizsgálóbíró a legközelebbi napokban kihallgatja Orbán Antal szüleit, úgyszintén a szerencsétlen Kovács Margit hozzátartozóit is.
December 13., szombat Buster Keaton
vlglálék:
Viceadmirális
A száraz Amerika lennedvesebb vígjátéka 8 cauromvlxei fejezetben.
Zoro-Hurui
Kocahalászok
Burleszk attrakció 8 lelvonisbrn.
A polgármester ajánlatot kér
a szeíánytllátáshoz szühsiütsah szállítására
Dr. Krátky István polgármester az alábbi ajánlati felhívás közlését kéri:
.A szegények ellátására szükséges fa, élelmiszer slb. szállítására ajánlatokat kérek. Az ajánlatokat zárt borítékban f. hó 17-én déli 12 óráig az Iktalóhlvalalba kell beadni. Csakis nagykanizsai, vagy Nagykanizsán teleppel bíró cégek ajánlatát veszem figyelembe.
Szükséglet:
I Fa. Egyszersmindenkorra 700— 900 métermázsa II. oszt. csclédfa. Adag 5 mázsás tételekben utalványra kell beszolgáltatni 10 nap alatt.
2. Zstr. Havonta állag 130—180 kgr. Utalványra kell beszolgáltatni á\'lag 1.3 kgr-os adagokban.
3. Burgonya. Havonta átlag 15— 20 mázsa. Utalványra 12 kgr-os adagokban kell kiszolgáltatni.
4 Fűszer, liszt stb. Havonta állag 100—140 adag. Ejzy adag áll a következőkből : 1 kgr. bab, 3 kgr. fözö-liszt, 1.5 kgr. hagyma, 10 dkgr. paprika, 0 5 kgr. só, 70 dkg. cukor, 50 dkg. szappan, 3 skatulya gyufa, fél liter petróleum. Utalványra kell kiszolgáltatni.
5. Kenyér. Havonta állag 10—14 mázsa. Egy kilós adagokban heten-kint, meleg Időben 3 naponkint kell utalványra kiszolgáltatni.
Zsírra, burgonyára és kenyérre egy léteiben, kiszolgálás nélkül való szállításra is kérem az ajánlatot.
A 4. télel alatti fűszernél, liszlnél mindegyik szer egységárát is lel kell tüntetni s az ajánlatnak itt is ki kell terjedni a Ciomagolt, de kiszolgálás nélküli szállításra
Már most kikölöin azon jogom, hogy az elfogadott szállítást 10 napi határidővel felmondhatom.
Nagykanizsán, 1930. évi december hó 11 én. Polgármester"
Csapadék **9 tr.m.
Ma ssombaton éa holnap waaArnep
Kanizsainál
(Klnlzsl-utca).
70-ik karácsonyi vásár!
Ujabb tétel áru kerül olcsón eladásra
SINGER
divatáruhózában.
Tekintse meg kirakatainkat!
A Ritser-korcsmai szerelmi dráma tettese felfolyamodott a letartóztatása ellen
Mert nem lehettek egymáséi, azért akartak közös elhatározással a halálba menekülni
13 zalai közlöny
1930. december 14
NAPI HÍREK
NAPIREND December 13 •lumbM
Róra. kato-.aus: Lucia sz. Protei ám: Luca. Izraelita: Klulev hó 23
Városi Mozgó „Vlceadml-átls". Bus-tcr Keaton vlgiáiéka. — „Kocaha aszok" Zoro-H. ru film.
Qyófyazartárl éjjeli azolgálat: I hó végéig a .Őrangyal\' gyogyszertái Deák-ter 10.
Oöittrdf nyitva reggel 6 órától ea|. 8 Ariig (béilA, szerda, pintek délutár kedden egóa. nap nőknek}. Tel : J—13
Jogerős a szalántai csendőrőrmester halálos ítélete-
vént, aki a baranyamegyei Szalinta köztégben meggyilkolta és kirabolla a postamesternőt és a poslakiadónöl, kölélállall halálra ítélte. A védő kegyelmi kérvényl nyújtott be.
Budapest, decomber 12 A legfelsőbb honvédiörvinyszék ma tárgyalta Ambrus litván esendő -őrmester rablógyilkossági bűnügyét. A honvédfőlöivényszék Ambrus Isi-
Megoldódott a dióskáli határban talált holttest rejtélye
Szívszélhűdés érte a szabarl gazdát, aki estében törle be a fejét — Az ügyészség kiadta a temetési engedélyt
Megjöttek a karácsonyfák
A sároa, csatakos, azélvlharos Időben. amot.vben caak az. megy kl az utcára, akinek okvetlenül miiaz»J kimennie, szerényen, azlnto észrevétlenül megérkezett KarAcaony előhírnöke, a Jézuska üzenete, kicsiny éa nagy emberek legtisztább öröme, a karácsonyfa. Nem a gyönyörű Felvidék hatalmna erdőinek azülfltto. kincses Krdélv talalA-n«k gyermeke, amelynek Illata betöltötte az egész lakást, hanem a megcaonkl-tott Zala fia. egvszeiü, kopott. zöld levélt) nihácakAJában, meghunyászkodva, összezsugorodva. meghnjolvn, Asrnl öar.-szetöredezve, ahogy ez Igv Igazában Illik moat Csonka-ZalaorszAg népéhez. Kaaaa, BArtta. Nvltra. Pozaonv magvar erdőinek tenyöt ttr. év Ata cseh halta-caapAaok alá kénytelenek hajtani koronáikat. noha magyar gyermekek öríp mére teremtette őket a lÁságos Úristen. Összeroppanó kemény törzsük magyar sóhajt, magyar panaszt, mafrvar lemondást. magynr üzenetet monrint velők, amit szélvész szArnvn hoz At hozzánk. ItAkóczI tejedelem Felvidékének Tenv-veselt martalőcok dulJAk. hordák boca-koral lapoaaAk. Ahol ur volt a magyar, büszke (röggel terpeszkedik az Idegen szolganép ős arcába röhög kalAn kAr-örvendezéssel a kerearthordozó magyar Krisztusnak a pokol Rehemótjn. Ahot JA magyar szülők édes angvalsrcu izyermekolknek meaAltok Árpádról,Szent Imréről, a magyar buzogányról, a magyar törökverő hőa apAkról, — ma caut cselAkok holló nyelven kárognak : kár magyar, kár ..
Mindezt juttatjátok őszünkbe rnerrnvlr-bAlt 7.aln kis. vAkony lörzall. sovAnv Aeu fenyői. Valshogy visszasír a mull, amikor mAg minden, minden de roAskóp volt. Amikor a tternAd vize magyar teatet üdített. Kassa dómla felett a magyar trikolór lobogott, a K. u K Kadett-lakola növendéke a Kossuth-nótAt énekelte és minden, de minden magyar volt...
Ó, megcannkltott Zala klosl. sovAnv fenyőle. vidd A« add At üzenetünket a HankAnak. a Zohorhegynek. a TAtrA nak, a l/imnlcnak. a llernAdvölgyAnok. a vörössIpkAsok hazA|Anak ho«v szl-vünket blrlAk, hogy könnyeinkkel öntözzük > (AvolbAI a teatvérföldet. Hogy valahányszor magyar tenvőt lAtnnk. a Felvidék sőhaJtAsAt halljuk, a Felvidék üdvözletét veaazük. a Folvldék teatvér kézszorltAsAt Arezztlk.
Fenyő, kla zalai fenyő...
— A polgármester budapesti útja. Dr. Krátky Islván polgármester a jövő héten Budapestre utazik, hol a különböző minisztériumokban eljár a város ügyeiben. Igy többek közölt a laktanyaépilkezés, az ipartestületi székház anyagi erőforrásainak előleremlése, a közkóiház és más olyan ügyek tárgyában, amelyek a legközelebbi városi közgyűlés elé kerülnek.
— Chanuka ünnepély A nagykanizsai izr. el. népiskola növendékeivel folyó hó 14-én délután 3 órakor a kislemplomban chsnuka ünnepélyt lati. Az érdeklődőket szívesen látja az igazga\'ósig.
(Éjszakai rddtójtlenti,) a la.Uorotú-
f , Jí"*! 10 i«-
sT"i » *• még s \'k
NaRykanlzaa, december 12
Megírtuk, hogy a dióskáli határban egy férfihollleslet talállak, melynek fején hatalmas seb tátongott. A környék lakossága a halolt gazdában Világosi István zalaszabarl gazdára ismert, akit ezulán agnoszkál-tak Is. Miulán egyes jelekből arra leheteti következtetni, hogy Világosi nem természetes halállal mult ki, hantm talán agyonvették, a vizsgálóbíró elrendelle a hulla felboncolását, amll Zalaszobar községben a nagykanizsai kir. lörvényszék orvosai m$g is eltellek.
Ma terjesztette be a nagykanizsai lörvényszék vlzsgálóblrája a kir. ügyészségre a boncjcgyzőkönyvet, amely teljesen tisztázza a dióskáll országúti hulla litkát.
A boncolás adatai szerint Világosi Islván szabari gazdát útban hazafelé hirtelen rosszullét fogta el, majd eszméletlenül összeesett és esés közben a fejét olyan erősen verte az úttestre, hogy hatalmas seb támadl nyomán, amely a nyomozó közegek-
nél elsőlzben azt a látszatot keltelte, hogy a szabari gazdát Ismeretlen lenesek baltával agyonverték. Világosi Istvánnal szívszélhűdés végzeit.
A jelenlés alapján a klr. ügyészség megadta az engedélyt Világosi Islván holttestének eltemetésére.
A volt 41. honvéd gyaloghadosztály emléknapja
Nagykanizsa, december 12 Lélekemelő emléknapol löllölt Budapesten a volt 41. honvédgyalog-.hadoszlály (amelynek kebelébe tarlo-zolt a nagykanizsai m. klr. 20. honvédgyalogezred is) az eleseit hősi bajtársak iránti kegyeletének lerovására, valamint a hadosztálynak 1918 decemberében lőitént szerencsés hiza lérése emlékére.
Az ünnepélyen olt voll többek közölt lovag Sypnlewsky György altábornagy, vitéz Szepessy (Bugsch) Aladár altábornagy, Vigh Oyu\'a lá-bornok stb. Az ünnepély a budapesti Nádor-laktanyiban folyt le, ahol
SZALONCUKOR
I" stanioloa minden szlnhin
1 kgr. P 2*30
Köztisztviselők Szövetkezete.
Solymosy képszalon
Karácsonyi Képvására
Nagykanizsán, Csengery-ut 6.
Eredeti olajfestmények, szenlképek, rézmetszetek, reprodukciók stb. Kedvező részkifizetésre. Az első részlet I93l. februárban fizetendő.
Nyitva egész nap. Szabad bemenet vásárlás kötelezettség nélkül.
Uri és női divatárukban
nagy karácsonyi vásár
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telelőn 408.
F Ő - U T.
Klsö Magyar Biztosító palota
Telefon 40«.
Schay 0 szláv tábornok üdvözölte az egykori bajtársakat. Papp Gusztáv lábornok ismertette a hadosztály harctéri történetének kimagasló mozzanatait. Elhatározták, hogy az éven-kénli batérkoszoru helyett örökös fémkoszorut heljeznek a hősi emlékműre a legközelebbi emléknapon, a fémkoszotu egyes leveleire a leveleket megváltó bajtársak nevet lesznek bevésve.
Elhatározták, hogy a hadosztály alakulatai áltjl tartandó szokásos bijtársl összejövetelek — ha csak különös okok azokat vidékhez nem kötik (mint Nagykanizsán I) — lehetőleg a hadosztály kegyeleti napiával együtt tartlassanak meg.
Minden ilyen gyűlésen önként jelentkező bajtársak a hadosztálynak a hidlörlénelem részére értékes mozzanatait adják elő.
Az emlékünnepélyt megelőzőleg ünnepi szentmise volt a helyőrségi Kapiszlrán-templomban, amit dr. Deák Jtnos tábori főesperes pontifikált. Mise után megszentelték a nemzeti színű szalagos babér-pálmako-szorut, melyet a hadosztály ezredeinek háboruB zászlói közepette ür.nepi menetben vittek a hősi kápolnába, ahol Schay Gusztáv lábornok helyezte el a megszentelt koszorút a hadosztály emlékművére.
=» Szenzációs újdonság a rá diópiacon. A világhírű Telefunken cég rendkívüli gazdag válaszlékkai lép újból a rádiózni vágyó közönség elé. Nem kevesebb, mint 18 készülék-lypust hozott forgalomba, melyek közül különösen kiemeljük a Telefunken 33wlL typusu 3 |-1 lámpás váltóáramú, hálózatra kapcsolható, hangszóróval egybeépített készüléket, mely megvesztegetöen szép külsejével és igen nagy teljesítményével, gyönyörű hang\'zinével és olcsó árával bámulatba fogja ej eni az érdeklődőkel. Ezen készülék már az uj szelektivitásválasztóval van ellátva, melynek segítségévéi minden állomás tökéletesen széjjelválasztható. A Telefunken cég f. hó 14, 15 és 16-án egy nagy karácsonyi vásári rendez, mely alkalommal a Telefunken cég radiótechnikusai az érdeklődök lakásán is minden vétel kötelezettség nélkül fogják bemutalni újdonságaikat. Az u] készülékek máris megtekinthetők Szabó Antal. Transdonubla, Zsoldos és dr. Karcag cégnél, ahol a bemutatásra előjegyzéseket már most felvesznek. A Telefunken gyártmányok résziéire is kaphalók.
Jt..Sziveit axlmfónldfa\'\' te yy elővétele
öt napja folyik már az árusítás s a jó h lyekre már alig kapható jegy. Nem emlékezünk ily nagyarányú előzetes jegyálvételre. Ajánlatos mindenkinek előre megváltania a jegyét. (=)
Kazlnczy-ut 8.
Horthy Mlkl6*-at l
Itt a karácsony!
A Cukorka Királyban
vznnak a legszebb és leglzléaesebb
karácsonyt kollektlók és függelékek, szalon cukorkák
óiláal választékban kiállítva. Tessék megtekinteni vételkényszer nélkül.
Tisztelettel
ti«t Haffar Qyula.
1931 december 13.
Zalai közlöny
5Közismert klvjlrt minőségű
„ESTERHÁZY"
véres, májas és tnjdlnás
hurka
ma limét kapható. Naponla friis
tea-vaj,
elsőrendű aaJtkaiBalaaaaeáuak, haalaaérak (s oaamagák
érkeznek.
Herceg Esterházy Pá!
Rábaközi HusárugyJr Lerakat! Nagykanizsa (Nsgy rsltk miltell) T«ltIon i
J
Tolva/t fogott
a ltaalmaal rendőrség
Nagykanizsa, december 12
Furlangos tolvajt fogoll el a nagykanizsai rendőrség tegnap délelőtt Nagykanizsán.
Szabó Imre nagykanizsai villanyszerelő, Csányi László-ulca 9. szám alatti lakos elktl\'dle kocsisát, Balogh Imrét Llszó somogymegyei községbe szénáért. Egyu\'tal több megbízás közölt Baloghnak lel kelleti keresnie Oorslls l&tvánné llszói földbirtokost, Szabő Imre rokonát, egy Üzenettel.
Balogh el Is ment Oorsl\'snéhoz, aki épen akkor bonyolított le egy nagyobb üzletet és az ebből kapott pénzt a szekrényben helyezte el.
Később Balogh kileste a megfelelő alkalmat és a szekrényből kilopta a pénzt, majd a iegnyugodlabban Nagykanizsára jölt, ahol gazdá\'ának jelentette, hogy az utasításokat elvégezte.
Oorsltsné hamarosan felfedezte a lopást és azonnal feljelentési lett a somugyszentmiklód csendőrségen, ahol egyúttal közölte azt a gyanúját is, hogy a pénzt nem lophatta el más, csak Balogh.
A csendőrség értesítése uián a nagykanizsai rendőrség tegnap délelőtt Baloghot előállította a kapitányságra, ahol Rdcz Gyula rendörfogalmazó kihallgatta. Balogh Imre beismerte a lopási. Ennek alap|án a rendőrség őrizetbe vette és a nyomozás It folytatása végett Liszóra kisérlelte. A földbirtokos asszony kára ki * összeg hijján megtérül.
Pdadrol/uzilf IMCon, ne kUlel rtUí aéasIlDke/ Mentáin
Karácsonyi jij^ndékok
óra,
brllliáns ékszer, arany és ezüst tárgyak, ezüst és Berndorll evőeszközök kar4oaas»rl laaxéllttatt árbaa dus választékban
ZSOLDOS GYULA
6rás, ékszerész és Utssérászaél Nagjkantxaa, FA-ut 14.
BtilMltó p.iuL.
Életfogytiglanra ítélte a Kurla is a zicsi rablógyilkost
Kaposvár, doccmbor 12 Annak idején jelenlétink, hogy Zics községben Láng F-rcnc nap számos borzalmas kegyetlenséggel meggyilkolta és kirabolta llázlinger József zicsi szatócsot és annak feleségél. A rablógyilkost a kaposvári Iötvény8zék kötél állati halálra, a tábla pedig életfogytiglani fegyházra ítélte. Ezt az Ítéletei most a Kurla Is helyben hagyla Igy tehát a kettős gyilkosság tettese elkerülte a kötelet.
— Készül a Zalai Évkönyv. A rendkívül nívós, kétkötetes, komoly munkát az egész vármegyében be-szeivezték — a hirdetők kedvéért. A nagy munka értékes és komoly cikkeket közöl a Kislaíudyakról, Virág Benedekről, Qoldmark Károlyról, Tátika-várról, Kanizsa múltjáról és Z da gazdasági ételéről. Utóbbi cikkel ujnépi Elek Ernő irja. A komoly mü Nagykanizsán készül.
= Karácsonyi ujandékok legolcsóbban leg|obb minőségben Schlltz áruhlzhan
= Ma szombaton és vasárnap kitűnő disznótoros vacsora — Wol áknál.
= önkéntes árverési Fó-ut 13. sz. a. tnükereskedés összes tárgyai: nemes porcelldnok, képek, antik bu torok, üvegáruk, könyvek, zsolnai eozin tárgyuk, vitrinek slb. f hó 13. és 14 én folytatólagosan, u. m. siom-ba\'on d u 4-7-ig, vasárnap d e. 11-12 ig, d. u. 3—7-ig hatósági végrehajtó köibcnjoilévcl a legtöbbet igé.önek készpénzfizetés mc!:elt el fognak adatni. Fen\'i tárgyak előze1 lesen bármikor meglekin h l\'k — Etek László kir. bír. vég eh ijló.
= Mint a múltban, ugy most is szép karácson)t ajándékot vehetünk kevés pénzért Singer divat-étuházában.
— Még mindig nem eléggé Ismeretes, hogy a Slnger varrógép részv.-társ. minden egyes üzletében bármikor teljesen dlJiMwites<\'!i nviljt hitliző- és varró oktatást. A helybeli Slnger fiók-Üzlet Nug> knntzjw, l-ö-ut I, arra kéri Igen tisztelt vevőit, hogy az úttnln fernitartott lllmző- éa varró-tanfolyamot minél nagyobb szárnbnn tátogassák. A hltnzénl technika minden terén h legnagyobb Jtirtus*Agyai btrn oktató személyzet gondoskodik arról, hogy minden egyes vevő a Slnger varrógép küzdésében alapos okütA I nyerjen és nagy solyt helyezünk arra, hogy minden egyes hölgy a vllághlrli ,Slnger varrógép minden előnyét megismerje, hogy llytnódon no csuk riz előforduló öasz\'es varrást munkáknt. hanem a hímzés különféle technikáját, különösen pedig a most oly divatos gobclln-hlui-zéftnek varrógépen való készítését Li megismerje. Az összes \' Slnger üzletek állandó oktatási tanfolyamaira való részvételi bejelentéseket a helybeli fióküzlet készséggel vesz át.
Olcsóság! Olcsóságig
Aíegkesdődö/í a nagy karácsonyi vásár
Ármuth Sándor és Fia
üzletében Főút 8. szám, Bazár udvar.
Játékokban meglepő választék.
96 filléres cikkekben külön osztály.
Képkeretezés, cipő, ajándéktárgyak, gyermekkocsikban stb.
He tro
nagy választék.
SPORTELET
A Nagykanizsai Torna Egylet futballcsapata befejezte őszi szezonját
Az NTE birkózót tréningbe álltak — Remény van a hajdan híres kanizsai birkózósport feltámasztására
Nagykanizsa, december 12
A Nagykanizsai Torna Egylet futball-csapata a profisport megszűnésével a közönség fokozoltabb támogatáséban kelleti volna részesüljön. Ez azonban, sa|nos, nem történt Itiíg Ennek pedig nem egészen a közöns\'g az oka, hanem az NTE vezelősége is, mely nem fektetett elég súlyt az NTE itthon lejátszóit mérkőzéseinek propagálására, egyáltalán nem áld >zotl eiég időt a közönséggel való mélyebb kontaktus megteremtésére.
Az NTE idegenben lejátszott mérkőzéseiről vagy cstk utólag, vagy egyáltalán nem érlesüli a közönség, mely pedig valamikor ezres tömegekben velle körül a zöld gyepet, ah \'l a piros fehér smalöiök rug\'ák a labdái.
Fá|dalom, ilyen körülmények kö zötl, mi magunk, akiknek pedig szivén fekszik az amalörők sportügye épen ugy, mint val imikor a profl-spor\'é voll, sem tudtuk meglelelően lájéko riatnl a közönséget arról, hogy az NTE mit csinál, mire ké-zül és igy a közönség zöme teljesen elszo-kolt a meccsek látogatásitól.
Mindezeket azért mondjuk el, hogy a tavaszi a na\'ör bajnoki kampányra ezeket a hibákat az arra hívitottak kiküszöböljék. Elvégre fontos klub
érdek, hogy az NTE táborát a tavaszra ugy szervezzük meg, hogy a csapat létezése ne minduntalan pengős problémákon forduljon meg.
Ami az elmúlt őszi szezont illeti, az NTE vasárnap Pécsett aratott (ezt jelentettük voll) győzelmével befejezte őszi kampányát és most következik a téli pihenő.
Amíg azonban a fulballberkekbcn minden csendes, annál inkább nagyobb élet van a birkózó sportban, melyet az NTE régi nagynevű birkózóinak agilitása újra feltámasztott és a fi ital gárda legjobbjai hetek óta tréningbe állottak.
A birkózó-tréningek hetenként háromszor a Kozgonyi-u\'cal iskola tornatermében vannak, ahol állandóan szép számmal gyűlnek össze a birkózó-sport kedvelői és az oldooyok irányításával gyakorolják magukat a nemei sportban.
Legköze\'ebb hosszabban fogunk foglalkozni a birkózó-sport élettel, annál is inkább mert valamikor Nagykanizsa birkózó gárdájának nevet országos hírűek voltak. Igazán itt volna az ideje, hogy a sportból legalább azokból szerezzük vissza a dicsőséget, a hegemóniái, amit a dc-ték oldboyok annak idején megszereztek
40 éve fennálló Frank Vilmos féle ruhaáruházamban
elafirendd uriazabók által kóazitett
férfi, flu és gyermek öltönyök, feltett hoaazukabátok, doubl kabátok, rSvid mikédók, gaidász kabátok, hosszú és lengyel nadrágok, boy kabátok, gyermek télikabátok stb. slb.
Az előrehaladolt idény miatt minden ellogadható áron árusítjuk
HAVASI RUHA VEZET f
Havasi Sándor
Bazár-épUlet.
II zalai közlöny
1930. december 14.
KÖZG^DASÁá
TŐZSDE
A mai tőzsde hangulata a küiföldi jegyzések köveikéit ben kedvezőtlen volt. A konlremin pozíció] öts/e-7sugoiodlak ét prolongí dóval ren dez e anja smánjait. Egye< papiruk váMozall.-nok maradtak. A forgalom csekély tol\'. Fixkamatozátu papirok piaca tlzletlelen, az árfolyamok változatlan ik. Va\'ula és devizapiacon Newyork és do\'lár a svájci frank árjivulása köietkezlében 20 lillérrel csökkent.
Urlcki zárlat
Párls MiSVj, Len ti n »03l/l, Nesvyork 515 25 Brtlwo ?2 00, Mlla™ 28 98\'/!, Madrid 55 20, A metélnem 207 62l/i. Ucrltn l?294\'/i, Wler 7254\'/!. Jofla S13Va, Prtg\' 15 29, Varró 57 80. Budapest M-t*l/i Mlgrá\' 9 12Ví, B.ks.eil 3<I6.
Termécyióuás
ftma tszv. 10flll., dt. 10 flll. eseti rozs 10 flll. eseti.
Hum tlsznv. 77-ei 13 80-14 20 78-m 139»—1435, 79-ts 14 15-1475, SO-as
14 20-14 90, dunánt V-m I3 7S-IÍM. 78-as 13 90 —14 05, 79-es 1410-14 25 80-n 14 16-1430 Rozs 880-890 lik árpi 1200-1250, iSrárpa 14-50-
15 75. zab 8 10 18 25, lengeti tt u| 11 50-II 70. duninhill IO M-1040, repce 25 50— 26 00, koroa 7 80 7 95
A budapesti tóiide derlza-jegyzéie
valuták
Angol t. 27-67-27-82 Belgáit 79-65 80 05 Caehk. 16-89-16 99 Dánk. 152-70 163 39 Dinár 10 03-10-11 Dolli r Í68-4W,71-45 Pranda I. 22-40-22-70 Hotl. 529-9J 230 90 Lengyel 63*75^415 Un 3-36 3-40 Livi 4-13-4-18 Lhl 29 75-30-05 Márka 138 00 138 60 Norvég 15270-153 30 Peseta —■---•—
Jchlll. 80-25 r 65 Sváld I. 110-65 II 05 Svéd k. 153-20 163 80
DEVIZÁK
Amit. 22990 230 60 Belgrád 10-10 10-13 Benla 11615-1:6 65 Brtesrel 79-72 79 97 Bukarest 3-38-3-40 Kopcab. 16270 113 10 London 27-71 27-79 Madrid 60-85 62 85 Milano 29-89 29 99 Newjor 67080 72 40 Oéslo I6J-75-IÍ3 15 Pária 22*43-22 50 Práfa 16 93-16-98 Szófia 4-12-4-16 Itockh. 163 20-153 60 Varsó (3 97-64*17 Wien 80-32 80*57 ZtWch 11066 11096
üerteiyáiár
ruharláa 5197, eladatlan 2110. Klní-renda 1*18-1*20, szedeti 1*16-1*18, izeden kflaép 1*10—1-12, kOnnyU 1 04-1 06, l-só reudll öreg 1-14-1*16. Il-od rendű (Hep 1-08—I 10 jngol aüldó 1*16—1*25, szalonna • agyban 1*38 0 00, isb 1*64-1*70, hu. I tO- -I 52, izalonnás Mlaertés 1*48-1*54.
Baíja: Dábalil Hywsía ál UpUcíá Vállalat, lafykaalzm. Melő* kiadó: Zalai Károly.
• a Nlkaakaa H «
vese-, hólyag-, gyomor- és cukor-bajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsórcnda gyógyvíz tlázl Ivókúrára rendkívül alkalmas.
Állandóan friss töltési Főraktár:* «
WE1SZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21.
Hasssnáli n yomtatvún yí
Iröképes papíron, melynek egyik oldala Üres, nagyobb mennyisig ben keresünk megvételre.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 síiig 00 I llír, Minden további azó dija ■ firl. Vasár <■ Ünnepnap 10 sióig 80 fillér, minden további szó dija a flll. Szerdán és p-n-leken 10 szóig (0 fillér, minden n vá: bi szó dija ■ flll. Omsió s m nden v/.ra-gahb belüból álló SIÓ két siónak Sím it-tátik. Allá>l keresőknek 500/o engedlucny.
Hlrdatéaak I (It) pmagS lau.g.a ■Ital as MwIhh kliyvaláa, Mámláaáa alkarSMaa té|sH • Un I I s a 1 a a d S h
Bérautó állomáe talefonazém
144. 6390
Uradalmi lótl maaal seysal kapható bír nélkül, darsbinklnt I pengó Szabó Anlal fegyver és lószerkereskedónél Ö593
Egy Jókarban levó lérfl, fekele houru lélllubát eladí*. Clm a kiadóban.
RÓCjiÓ {effo?a4ftkui Sxabó György aaaió-
lubora/orlujudlKin fiJul 3., adva/
UJ bor eladta I 25 liter lói leljebb 20 fillér literje, házhoz szállltvs. A bor nohamentea, édes. eröa, (ó zamatu fehér ojtvány. — Megrendelhető Simon István hentes, szólóblrtokosnál Klakanlzaán. Va-razsdl ul 3. 65b 1
KII önbejáralu szépen bsstoroaeH szoba I vagy 2 személy részére klsdó Nádorutca 4. alatt. 6459
Teniéaablfca 4Vi évea nyugati lajtá|u tényészléate alkalmaa, áladé. Bóveboet TétaxesstmArtea kSiság ellljéré-aágénál. 6574
Műkereshedésem,
kere/ezésem ltarúcaonyhor mcgsmUnllt. Tel/ea kldruaUds.
Kozma Sándor.
Elegésaease bútorozol! szoba fürdőszoba használatul január l re kiadó. Bó-veb\'.el a kiadóban. 65M
ÉssOlatta eladska. As Ujlőrhénc hegy lelsó végén Jó idő ereién mii den vsltr nap 2—4-lg elsdok lábon álló zalroa fenyő tákal. Alkalmassk bármilyen épüleihez sza ufánsk, gerendának. Oly olcsó árén, hogy lüzre Is lobbei ér. Aklr.ek szülsége van rá, siessen ez alkalmat fe\'hasrnálnl. amíg a készl t tart. Bővebbet Stnion István henlesnel Klstanlzsán, Varazsdi ul 3. 6581
Kossnlh-lér 9 u\'cal hiomazoba, eló-szobs, mellékhelyiségekkel azonnal kl. add. 6601
Teljeiéft különálló bsstores.oH szoba
Sugár-ut 30. alatt |anuirra klsdó. 6620
Fajllaata Yorkshl el lelbuitalolt snya-gönék éa. kültlnbttző nagyságú mslscok eladók Teleki ül 6. szám alatt. 6610
BelglaÁsból Importált 3 éves belga mének kaphtlók iulányos áron — Fr-nk Eleméi és Istvánnál, Ksposváron. 6612
2 HP.. 3 HP. és 45 HP. 26 Vollos tor-góáramu elektromotorok eladók. Clm a kiadóban. f61l
Otoaón, Igen jó házi kosslot idok kihordásra Is. Megrendelt ebédekei dl|la-lanul házhoz küldök. Bergerné,) Ktnlzsl-utcá 21 6621
Teljeeea különbé áralu bútorozott szoba 1—2 személynek Január l-re kiadó, esetleg teljes ellátás Is. — Be ger, Klnlzsl-ulca 47. 6622
Hárosas Igaz szó: Speelál liszt üzlet olcsó éa jó. — Megrendehelő Staultel cégnél 6619
Naponta ad|on növendék éa hlzóállatalnak
• t
FUTOR

szénsavas takarmánymeszet. A .FUTOR- növendékállatoknál a csontképződélt elősegíti hízásra
^étvágygerjesztő^
A „FUTOR* r.em orvosság, hanem a legfinomabban órlöti mésxsótíp, nmely ai állatok szervezettben Igen i önnyen felszívódik, i amelyet ax állató • aro-matikus anyag artalmánál fogva tzive-
»en fogyasztanak. A .FUTOR* etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi A nagyhlxla ök, uradalmak, gaidaságok a .FUTOR\'-I állandóan etetik.
Ara: I kilogrammonként 40 fillér. Zták vételnél H zsák 50 kg) 9 pengó,
zsák á a 130 üli, vagy ztákcterc. I próhadoboi ára (cca >/i kg ) 30 fl.lér. Kicsinyben és zsákaaámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nSvény-védőexerek kereikedéiében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telelőn 130
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében legolcsóbban
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Poslal megbízásokat gyorsan és pontosan eszközöl.
OyUjiótelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
öa venne gramofont, de a lemez drága!
A lemezt hamar megunja!
Az uj slágerlemezeket nem tudja megvenni, akkor vegye igénybe a
gramofon lemez
kölcsönzést, bérletet!
Gramofon már 80 pengfitől 6 havi részletre kapható
Szabó Antal
fegyver és sportáru-nugykereskedés rádió- és gramofon-osztélyén.
Nyomatott • Uélzilsl Nyomda és Lapkiadó Vállalatai! Nagykanizsán. (Felelős Ozletvezetö ■ Zalai Károly.)
A letenyet klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
4335/1930. sz.
M kirfitidi-Umat.
A Letemet Járási Hitelszövetkezet végrehajtat/nik Deák Ferenc végrehi|llsl szen vedó ellen indllo t végrehs|tást ügyében a lelevkö yvl halóság sz utóa|ánlaira az ujabb árver al 5400 P tőkekövetelés és |á rutékal b hallása végett • lelenyel klr. Járásbíróság területén levő Clörnyefólde I ttzsígb-n fekvő s a csörnyeföldel 970. szljkvben A|f 2 sorsz. 256. hrsz. s. felvett sésrehsjlást szenvedő nevén álló Ingatlan! 5200 P, ai u. o Af2. sorsz. 257/a. hrsz. ■Ilit foglalt • végrehajtást szenvedett nevén álló Ingatlant 410 P kikiáltási árban, mégis azzal a feliétellel hogy a lent jelzett la-gltlannkra C. 2. sorsi, llall 1241/1916. sz. végiéire! özv. Vlmalhy Józsefié |avára bekeretezett haszonélvezeti Jog az árvert-áltsl nem érintetik, elrendelte.
Az árverést 1930. évi december hó 27. napján d. e. 11 órakor lógják megtartani.
Az árverés aU kerülő Ingatlanok a kikül-Ital ár kétharmadánál alacsonyabb áron ne-n adhatók el.
Az árverclnl szándékozók kötelesek bá. nalpénzü! a kikiáltási ár 100á>-ál készpénz-ben, vagy sz 1881: LX. t.-c. 42. J ában meg hslározolt ártolysmmsl számítol! óvsdékké-pes értékpapírban a kiküldőiméi letenni, vi gy a bánatpénznek elólegea blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átsdnl és az árverési teltétele. kel aláírni (IB81:LX. t.c. 147., 150., 170. §§. 1908:XL. t.-c. 21. S).
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretei tett. ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléks szerint megállspllolt bá natpénzt az általa ígért ár ugyanannyi azá-zalékálg kiegészíteni (1908:XI.L 25, §.).
Letenyén, 19)0 évi november hó 13. napján.
Dr. Olajos a. k klr. járásblró
A kiadmány hiteléül : Balassa Sándor s. k.
MII Ifl.kkőu, VV.I.li
A navykanlziat klr. járáiblrósác, mint telekkönyvi hitóság.
II163/1930 Ikv. sí.
V é g z é 8.
A tk.i hatóság a Nagykanizsai Segély, egylet Szövetkezelnek Fehér István végre. ha|tást szenvedő elleni végrehajtási ügyében a Nankaniual Takarékpénzt/r R. T. végrehajialónak lenti végrehajlatóhoi csatlakozáséi kimondja és kibocsátja a köveikezo
árverési póthlrdetményt.
A tkvl hatóság közhírré teszi, hogy a Nagykanlzial Segélyegylet Szövetkezel végrehajialónak Fehér István végrehljlist szenvedő elten 144 pengő lóké ét járuléka erejéig Indított végrehajtiil ügyében az 1930. évi október 21. napján 10449/930. tk. sí. alatt klbocaitot! árverési hirdetménnyel s nagykanizsai klr. járásbíróság területén levő. Nagyktnliaa m. városban fekvő a s nagvkaniisai 2308 sat|kvben 8129/a. hrsz a felvett ház 423. sz a. udvar és kert Ingatlannak végreha|léal szenvedő nevén álló leleréuére 3000 P kikiáltási! árbin s klr. Járásbíróság hlvita\'oi helyiségében Igazságügyi palota, földszint 8 ajtó 1931. évi Január hó 2. napjának d. e. 10 órájára kltüiött árveréat ai 1831. l.-c 167. { l értelmében l Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. végrehajtaló 4000 P él 1200 P iókék és Járulekifból álló követeléiének behijtása érdekében la megfog|ák tartani Aa árverés alá kerülő Ingatlan i kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem sd-hstó el.
Az árverclnl szándékozók kötelesek bá-nstpénzül a kikiáltási ár too/r-át kész pénzben, vagy az IÍ8! : LX. t c. 42 §-ában meghatározott átlolyammil számított óvadékképei értékpapírokban kiküldöttnél le-ternl, vagy a Iá-alnénznek előleges bitói leiétbe helyezéséről kiállítóit elismervényt a kiküldődnek átadni és az árverési leltételeket aláírni. (1881 : LX. t.c 147., 150., 170. §6., 1908: XLI. t. c. 21. §.)
Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet lelt, hl többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ír százaléka szerint megállapítod bánatpénzt az állata ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. I. c. 25. §.)
Nagykanizsa, 1930. évi november hó 5. napján.
Oombár s k. klr. Ibiró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. tAtUit.
70. évfolyam 284 szám
Nagykanizsa, 1930 december 14 vasárnap
Ara 16 fillér
ZALÁI I0ZL011Y
SliititulMi . nappal Sugir-ul 2.. éj)et Póol &.
KlsdóhlvaUI: FSut 5. uim. Kenlhelyl Mkkladótitvatal: Kciuth-utcj 31.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMAsctésl ára: egy hóra a pengd M Blkb
Teleion / «\'• »«*■=, (éllel 78)
Teiel0°- \\ Kiadóhivatal 78. Keaalhelyl Bók 23
Az eladósodott kisbirtok
A mezőgazdasági vál á.> számos kisbirtokost és gazdái súlyos anyagi helyzetbe döntölt. Az alacsony terményárak és a termelési költsége* drágasága mellett még a legoksze rübben gazdálkodó birtokos Is kénytelen volt olyan adósságba keveredni, amelynek kamata és törlesztése a gazda bevételéből már-már nem ke rül kl. Ennek következtében az a ve szedelem fenyegeti sok sok ezer gaz dánkat, hogy végül Is összeroskad az adósságteher alatt és főldecské|e dobra kerül. A kormány és a parlament tudatára ébredt annak, hogy a kisbirtokost ettől az alámerüléstől megmenteni nem maijánügy, hanem valósággal nemzeti érdek.
Ez a meggyőződés vezelte a pénzügyminisztert, amikor a svéd gyufa pénzekből kihasított egy 12 és fél millió pengős összeget az elsdóso dott kisbirtokok megmentésére.
A kormány egy öt tagu bizottságot küldött ki, amelynek feladatául téteteti, hogy ezt a menlö munkíl Irányítsa. Hamarosan kiderült azonban, hogy erre a gazdamentö akcióra a svéd gyufapénzek maradványa nem elégséges és ezért a kormány gondoskodott arról, hogy erre a fonlo célra további összegeket szerezzen Ez most sikerüli Is, amennyiben a Kisbirtokosok Földhitelintézete az amerikai pénzpiacon 15 millió pen-gönyl hitelösszeget biztosított előnyős fellételek mellett a kisgazdák tehermentesítése érdekében. Ugy, hogy most már kOzel 28 millió pengő áll az ötös bizottságnak rendelkezésére
A rendezés alapgondolata lehetővé teszi a gazdáknak, hogy töld|ük egy-részének eladásával megszerezzék azt az összegei, amellyel a megmaradó birtokuk adósságait tehermentesítsék és igy habár kisebb földön, de legalább anyagi gond nélkül folylaihas sák tovább gazdaságukat Hogy pedig az eladóvá váló földrészletekre megfelelő számú vevő akadjon, a lerv szerint olyan kisgazdák, akik birtokukat uj fold szerzésével megna gyobbltanl hajlandók és erre anyagi erejük megvan, olcsó hitelt fognak kapni a rendelkezésre álló 28 millió pengőből éppen arra, hogy az álla luk megvásárolandó földrészletek árál a tehermentesítendő kisblrlokosnak kifizethessék. Ez az elgondolás közgazdaságilag igen szerencsésnek mondható. Mert egyfelől lehelövé teszi, hogy a kisbirtokosok eladósodo\'i része adóss/glerhétől egzisztenciái 1-nak megmentésével megszabaduljon, másrészről pedig a lörekvö kisgaz dáknik megadja a lehetőséget arra, hogy birtokukat kiegészllhessék.
A 28 millió pengős hitelalapnak lehál rendkívül jelentós szerep fut a magyar mezőgazdaság életbevágóan szükséges megsegítésében.
Bethlen a Ház munkaprogramjáról tanácskozott
programmjáról és elhatározták, hogy a takarékossági javaslat vitájának befejezése ulán megkezdődik a Ház karácsonyi szünete.
Budapest, december 13 Bethlen István gróf miniszterelnök ma az egységespárl vezetőivel lanács-kozott n parlament további munka-
Karácsony előtt a Ház elé kerül a törvényjavaslat
Budapest, docembor 13 Zsilvay Tibor Igazságügyminiszler kOzOlle munkatársunkkal, hogy
a kar telitörvényjavaslatot még a Ház karácsonyi szünete előtt beterjeszti.
A javaslat az egész vonalon arra lö rekszik, hogy minden uj hlvalal fel-
kartell-
állítása és minden bürokratikus nehézkesség, a közgazdasági élet rázkódtatása és felesleges zavarása nélkül lehetőleg gyorsan és alaposan oldja meg a prob émákat, amelyekel a közgazdasági élei felvetódölt káros jelenségei ebben a vonatkozásban támasztanak. A törvényjavaslat 17 szakasiból áll. (MTI.)
Az
egységespárt és az ellenzéki kisgazda mozgalmak
Budapest, december 13 Az egységespárl kisgazda képviselői kedden értekezletei tartanak, amelyen megbeszélik azokat a lépésekel, amelyekel az ellenzéki propagandá val szemben célraveze őnek tartanak.
Bethlen bécsi utja
Budapest, dec. 14 Az osz\'rák külügyminisztériumban ugy ludják, hogy Bethlen István gróf miniszterelnök január el *ö felében fog Bécsbe jönni, de erre nézve még semmi hivatalos értesiiésl nem kaptak.
Véres ifiirtok a spanyol scendUlökkel
Egyetemi tanár és madridi
Madrid, docembor 13 (Éjszakai rádiójelenlés) A kormány-csapatok Esguera falu közelében ágyútűzzel logadták a zendülöket, akik kénylelenek voltak menekülni. A zendü és főfészke Jaca. A zendülők közölt több madridi diák és egy egyelem! tanár Is van.
diákok a zendülök közölt
fíerenguer miniszterelnök kijelentette, hogy a reguláris csapatok megütköztek a zeridulókkcl és ennek során 100 foglyot ejtetlek. A hadizsákmány sok fegyver, lőszer és egyéb hidianyag. A zendülők nagy veszte-tégeket szenvedlek.
December 15. előtt megegyezés Prágában (?)
A magyar—cseh kereskedelmi tárgyalások
hogy elkerülje a kél állam a szer-ződésnélkllli állapot bekövetkezéséi. A tárgyalások során mindkél delegáció megokolla kormánya állásponljál.
Prága, decembor 13 Itt ma a magyar delegáció azonnal érintkezésbe lépell a cseh kormány kiküldötteivel, hogy a még rendelkezésre álló idő alalt a provizórium kérdésében megállapodásra jusson. Magyar részről a lanácsko zásokal Nickl Alfréd meghalalmaioll miniszler vezeti.
Vasárnap Is tárgyalnak
Prága, december 13 (Éjszakai rádiójelentés) A magyar és cseh delegáció szombat után vasárnap is folytatja tanácskozásai\',
Károly román király nőügyei...
Bukarest, dccombor 13 Károly román király likvidálta összes nőügyeit. Lupescu asszony 80 000, Zizi Lambrino 20 000 fontért lemond minden jogáról.
Miegalalculi a Steeg-kormány
l\'árls, decembor 13 Ma ha|nalhan megalakult az uj frarcla kormány, amelynek miniszterelnöke Steeg voll radikális szenálor.
Nök is pályáznak a prágai hóhér Örökére
Prága, decembor 14 (Éjszakai rádiójelentés) Mint a lapok irják, a megüresedett hóhéri állásra száznál több pályázat futott be. Igen sok főiskolát végzeit, sőt több nő is van a pályázók közöli.
25 évig ártatlanul Ult a fegyőáxban
Boriin, augusztus 13 1888-ban életfogytiglani fegyházra iléllék Krause Konrád detmondi mé-szárosmesleit, azon vád alapján, hogy anyját megmérgezte, 25 évi fegyházbüntetés ulán szabadlábra helyezték és mosl, az Ítélet kihirdetés-: után 42 esztendővel, Krause perujil. sl kéri. Az újrafelvételi tárgyaláson bebizonyította, hogy annak Idején ártatlanul ítélték el és Igy ártatlanul töltött el negyedévszázadot a börtönben.
A Kerka több helyen kiöntött
Kerkaazentmlklóst nem lehet meg közelíteni
Nagykanizsa, december 13 Jelentettük, hogy a tartós esős időjárás kövelkezményeképen a zalai folyók ismét áradásban vannak, sőt Zalamegye nyugali részében a Kerka és a Zala több helyen kilépett medréből.
A folyók áradása egyelőre nem jeleni komolyabb veszélyt, azonban a Kerka áradása máris elzárta a külvilágtól Kerkaszentmiklós községet és azokat a helységekel, amelyek közvetlenül a part mentén fe-küsznek. A kerkaszenfmiklósi kör-jegyzö ma jelenlelte Ni^ykanizsára telefonon, hogy a Kerka áradása folylán a község teljesen el van zárva a világtól és sem gyalogosan, sem jármüvei nem lehet megközelíteni. A viz löbb helyen kilépett medréből és az ulakat is erősen megrongálta. Az intézkedéseket megtel lék.
14 zalai közlöny
1930. december 14
No, fid la Iste-.nnelt,
megint fetfedcitek egy válóokol. Ez /miig a kövérség. A bíróság mondta ki, sajnos — Spanyolországban.
Egy toicdoi szállodás 1887-ben elveti (gy 62 kilós leányt, aki máig, leháifházasságának 43 esztendeje a lati 120 kilós asszonysággá terebélyeseden A férj mindegyre fogyókurára hajszolta a 60 felé közeledő feleségét, de minthogy az asszony nem állt kötélnek, , a férj megindította a válópert és a spanyol bíróság kimondta a válást — az asszony hibájából. Indokolás: a 120 kilós feleség nem he lyezett elég súlyt a férje ízlésére.
Ugyanekkor nálunk azon spekulálnak, hogy be kellene vezetni az agglegényadót Éjien tegnap Is a parlamentben egyik földlnk. Zalaegerszeg követe kardoskodott erősen, hogy 30 éven tul legényember pártában büntetlenül ne maradhasson (Ebben persze van némi rosszmájúság Is, valami olyasféle, hogy .hadd egye a fene a többit is!") Pedig éri meg csak ammondó va gyok, hogy egy Ilyen bírósági döntés százszorta nagyobb kurázsit csinál minden legényfélének a nősüléshez, mint a legszigorúbb agg legényadó.
Meri tessék csak elgondolni, milyen nagyszerű intézmény lenne a házasság, ha a válóokok elismerésében mindenült a spanyol ellkell szerint működnék a judlkalura I ?
Akkor, ha valakinek sovány lesz a felesége, elválik tőle. Mert sovány asszony mellett is nehéz lehet az élet.
Akinek nem tetszik, hogy a felesége alacsony, elválik tőle. Meri a kurtára szabott asszony Is elegendő ahhoz, hogy megrövidítse egy férfi életét.
Ha viszont magas az asszony, akkor is el kell válni tőle. Mert hosszú asszony eo ipso fejére nőll a ház úgynevezett urának.
Ha szőke lesz a Jövő asszonya, el lehet tőle válni, miért nem barna ? Ha barna, miért nem szőke?
Ha az asszony jobb hetedik bordája táján lencse van, válóok, f őleg ha arról a kedves barátod nak is pontos topográfiái ismeretei vannak. A null férfi t. I. nem Ézsau. Az egy tál lencsénél sokkal többre becsüli a kellő helyen alkalmazóit egyetlen egyet.
De ha pl. őnagysága bal térde-kalácskája jelelt van az a lencse, akkor Is válóok. Meri az kétség tetenül egy fekete pont a múltból.
Ha bubi-frizurát hord az asz-szony, válónk. Mert sohasem látni tőle, hogy nincs-e valami a füle mögött.
Ha elon-frizurája van, az is válóok Mert akkor meg látatlanban is van valami a füle mögött
Ha az asszony sokai beszél, válóok. Mert... Mert az természetes.
Ha nem szól semmit, az is
válóok - volna, ha a férj Ilyenkor már nem volna özvegy.
Szinte hallom, amint asszonyolvasóim felsóhajtanak, hogy „hála Istennek, mt elég messze vagyunk Spanyolországtól!"
De szinte hallom azt is, mennyire meg vannak botránkozva, hogy mindegyre csak arról beszélnek: milyen könnyű volna a spanyol elikelt szerlnl a férjeknek elválniuk a feleségüktől 4z Igazság és paritás kedvéért (meg meri nekem is van otthon egy feleségem, aki reggel legelőször is azt keresi az újságban, hogy „na, mii sóhajtott már megint,:az a drágalátos ?") síelek kijelenteni, hogy a feleségek Is ugyanilyen könnyen hagyhatnák faképnél férjuraikat, ha egyszer a spanyol móres nálunk is gyökeret verne
A különbség csak oll van, hogy viszont a férjek erre igy sóhajtanak: — Nekünk nincs olyan szerencsénk I
(?)
Nagyforgalmu
karácsonyi vásár
alatt felgyülemlett
maradékok
szenzáción olosó árban beszerezhetők
Singer divatáruházban.
Ön 31 főkérdésre fog feleletet adni
a januári népszámlálás során
Nagykanizsa, december 1:1
Január elsején az egész ország területén megkezdődik a népszámlálás. Az erre a célra beállitolt apparátus házról-házra járva fogja végezni funkcióját és ennek során minden felnőtt embernek 31 főkérdésre és még számos mellékkérdésre kell feleletet adni.
Az eddigi népszámlálások során néhány kérdés szerepelt csak, azonban a januári népszámlálás egyúttal minden körülményre kiterjedő részletes statisztikát is hivatva lesz adni az ország lakosságáról, ezért kell a kérdések légiójára válaszolni.
Minden kommentár nélkül érdekesek a kérdések, mely k a népszámlálási iv rubrikájában feleletre várnak.
Ime a kérdések:
1. Vezeték és keresztneve? 2a) Atyjának neve és foglalkozása ? b) Anyjának leányneve?3. Születésének éve, hónapja és napja? 4. Születésének helye? 5. a) Állandó lakóhelye? b) Hol volt állandó lakóhelye? 6. Állrtinpolgáisága? Illetősége? 7. Nemo és családi állapot? 8. Há-zasságkölésének éve? 9. Gyermekeinek száma? 19. Műveltsége? II. Milyen szakiskolát végzett? 12. a) Eleget tett-e a testnevelési törvényijén előirt testgyakorlási kötelezettségének ?b) Testnevelésben részesül-e jelenleg? 13 a) Volt-e cserkész? b) Cserkész-e jelenleg? 14. a Milyen sportot üz? b) Melyik sportegyesület lagja ? 15. Vallása? 16. Anyanyelve? 17. Anyanyelvén kivtlt mely más nyelveken beszél még? 18.
a) A foglalkozási ág tüzetes megnevezése. b) Szakképzettsége, c) A foglalkozási viszony megje.ölése. d) Mióla van jelenlegi alkalmazásában? 19. Ha jelenleg nincs alkalmazása, mennyi idő óta van munka (keresel) néltül ? 20. Van-e valami állandóan vagy az év egy részében rendszeresen űzött mellékfoglalkozása? 21. a) Ha nincs foglalkozása, ki az eltartója és mi annak a foglalkozása?
b) Ha tanuló, milyen iskolában és hányadik os lályban (évfolyamban)?
Hit és tudomány
Irta: K. Péczely László 7 A gyermeket nem elégséges csak dajkálni, hanem azt szeretni is kell és érle messzemenő áldozatokat hozni, de az anyaságra hivatott nő vagy feleség inkább önmagát szereti, igy hát nem kell gyermek, úgyannyira, hogy a legtöbb nő már az anyaság gondolatára is föllázad Isten és férje ellen. Hogy e halálraválásunkban az erkölcstelenség esik súlyosabban a mérleg serpenyőjébe, azt az a tény is igazolja, hogy a szaporaság csökkenése a meggazdagodott parasztságnál és a müveit osztálynál következett be, inig a statisztika szerint a szegény néposztály még ma is elég szapora.
Van a >zaporaság csökkenésének még egy harmadik oka is. Ez azonban már a végzete, a kipusztulás felé ragadja az emberiséget: a nők szervi elbetegedése. Ezt az orvostudomány látja és tudja legjobban.
Ebben a szerencsétlen állapotban rejlik az oka annak, hogy a legtöbb nő pár évi házasélet után penész-
virág módjára idöclölti sorvadásnak indul s évtizedes ugrásokkal vesziti el ifjú bájait, örömeit, életkedvét, gyönyöreit és a családi élet szivet-lelket betöltő boldogságát. Kell-e ennél nagyobb szerencsétlenség, mint amikor meddőség és elbetegedés dúlja föl a családi fészket s teszi unottá az életei azok khzöli, akik nemrégen még azt h tték, hogy az élet boldogságának kölcsönös megszerzésében egymás számára vannak teremtve.
Szörnyű sors és kiábrándulás, amely rövid élet tengernyi szenvedései és csalódásai után az idő-előtti sir felé ragadja az embert, a házastársakat pedig arra kényszerili, hogy papirszeletkénl tépjék széjjel az esküt s az Istentől! rendelt liá-zaság szentségét.
E szervi állapot reorganizációja nem tartozik az én reszortomba s túllépné jelen értekezésem halárail, mégis feljajdulok, mert az. az egy bizonyos, hogy e szerencsétlenség az élet és erkölcs érdekében segítségért jogosan kiáll.
Lelki szemeim a távol jövő titokzatos ködébe merülnek és én azon át derengeni látom egy boldogabb kor megtisztult szellemét.
A kép, ami onnét felém tárul reményteljes és fölséges. Teslvéricsülésl látok, a hit és a tudomány testvé riesülesél. E icstvériesülésben a sánta ludomány elh\'nyja mankóját, járása biztos és nyugodt lesz. Nem csctlik-l-otlik többé, mert utja tiszta, világos és napsugaras s igy nem merül el a föllevések végtelen, sötét és megtévesztő labirintjában. Uj élet támad és ez az élet olyanná válik, amilyennek istentől az ember számára rendelve van.
Rövid élet, tengernyi szenvedések helyeit hosszú élet tengernyi örömek részesévé válik. Ez az ember pedig majd, mivel tisztán lát és érzékel, megtanul Isten természettörvénye szerint élni. Ennek következtében a véletlenség megszűnik tényező lenni, ami oly sok százezernyi élelet taszít a sirba. Az emberiség degenerációja, amit a hanyatló átlagos kor, különösen az ijesztő mérvű gyermekhalandóság és a kevés aggok
száma mutat, mérséklődik, végül minimumra redukálódik és a hit és tudomány testvéries egyesüléséből megszületik a minden korok legnagyobb vívmánya: az emberisig restaurációja Igen is restaurációja. Testben és lélekben I
Én soha egy pillanatig sem tudom hinn\', hogy aissonanciákon épüljön fői a minden életet fölragy"«taló isteni akarat. El kell tehát jönni annak a kornak, amelyben a lélek, a sziv és az ész tökéletes megértésre, közös munkára talál és ebből a megértésből nem kurla élet tengernyi szenvedése, hanem hosszú élet magasztos harmóniája támad a Teremtő akarata szerint élő emberiségre.
(Vége)
TRETORI*
HÓCIPŐ
világhírű
SÜLVRTORFORRHS a oese, hályog, reuma gyógyvize
——— \'"■---- * ■ ——- ni.----____ ._. ...
1930. december 12
zalai közlöny
S
22. Van-e háza, földje, földhaszon-élvezele, földbérlelc vagy részes földje? 23. Teljesilell-e tényleges kalo-nai szolgálatot ís mikor ? 24. Mely csapattestnél szolgált utoljára ?, mily rendfokozatban és mily beosztásban? 25. A világháború alall tcljc-silett-e harctéri arcvonal-, ((ront-) szolgálatot? 26. Van-e sebesülési érme, Károly-csapatkereszlje, vagy más, a harciéren szerzeit kitüntetése? 27. Érz\'ki, tesli vagy szellemi
fogyatkozása van-c és milyen ok ko-vefkW.lében keletkezeti? \'.!8 :.) mi-ben áll rokkantsága V b) milyen százalékban állapiltaloll meg a rokkantsága ? c) Kap-e rokkantsági cl látási? 29. Katonai szolgálata folytán váll-c rokkanná ? 30. Van-c jelenleg, vagy vo I c az elmúlt évben lüdö.\'sucslturulja ? 31. Közsegélyben részesül-e? a) ha igen, milyenben ? b) milyen a tá nógatás ? c) a segélyre szorultság oka ?
A Zalai Közlöny Karácsonyi Könyve
Karácsonyi ajándék a Zalai Közlöny előfizetőinek
Nagykanizsa, december 14 Tavalyi karácsonyi könyvünk sikere ulán az idén is ott Usz minden előfizetőnk asztalán a Zulai Közlöny Karácsonyi Könyve.
A tavalyi Kar.\'csonyi Könyvünkben a szépirodalmi részi teljesen Blbó Lajosnak egy hatalmas, szép regénye töltölle ki. Ezidén a szépirodalmi rész az olvasók kívánságára vál ozalosabb és gazdagabb. Ime, ezek lesznek Karácsonyi Könyvünkben :
1. Naplár, 2. böjti rendelet 193 l -re, 3. csillagászali tudnivalók, 4. Herczeg Ferenc : Őrüli az erdőben, 5. Karinthy: A szobalánynak udvaro\'nak, 6. Kosáryné Réz Lola: Tavasz, 7. dr. Fodor F.: Képek az Alföld múltjából, 8. Szekulajtnb: Az úszómester, 9. Massány Ernő: Vilnrok, orkánok, 10. Terescsényi György : Bör-csOk megbocsájl, dr. Maksay: Az ember és a tej, 12. dr. Körmöczl: Az ájulásról, 13. ifj. Hegedűs Sln-dor: A rézlornyu kastély, 14. dr. Gerlóczy: Vigyázzunk a szemünkre I 15. névnapok, 16. Somlyó Zollán: A nagy paraszt (díjnyertes novella),
17. dr. Maksay : Az egészséges táplálkozás, 18. Berkes Imre : Kisvárosban, 30 év múlva, 19. Thury Miria : A kis bujdosó (mese), 20 Gyula diák: Mukucska, 21. Laszgallner: Az tgészséges és takarékos világítás, 22. dr Ejury: borecet készítése, 23. illusztráli anekdóták, 24. Országos ulmutiló (minisztériumuk, követségek, muzeumok slb.), 25. Gyula diák verse, 26. dr. Fekete: A csecsemő gondozása, 27. A házi légyről, 28. A gyü nölcskórról, 2(1 A himlőoltásról, 30. A teljes uj po-ta és telefondijszabás. 31. törvénykezési tudnivalók, 32. Az év tlrlénete (képekkel), 33. Országos vásárok jegyzéke.
Míndezl teljesen ingyen, mini ajándékot kapják Karácsonyi Könyvünkben a Zilai Közlöny előfizetői.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológia! megfigyeld leltntéaek r Szombaton zz Mmtr-Itll-.r. Ke^rt 7 órakor -08, délulán 1 •takor +11. eate ü órakor —03.
PtlMi.1: R\'ggel ól dílben borult, eile tlaata égboltoz. I
StiUrány Hevgel é.zak, etilben inak. nyugat, esle délkeleti azét.
YATEÁ!
radioc t o vet kérek
Az Irodalmi és Művészeti Kör hírei
Nagykanizsa, december i:i A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör téli programjában beállt a lőszezon. Egymást érik a Kör rendezései, közlük nem egy kiemelkedő esemény.
Ma llceális előadás lesz, esle 6 órakor a városháza dísztermében. Tartja Kofranek Vendel műszaki tanácsos, a nagykanizsai folyammérnöki hivatal vezetője.Folyó ■ vizek szabályozása" ciinen. Énekel Büchler Mór karnagy vezetésével a Munkásdalárda.
Mu képklállltást is nyíl az Irodalmi és Művészeti Kör a Polgári Egyletben, ahol léi 12 órakor matiné keretében nyílik meg
Éber Anna tárlala. Dr. Szabó Zsigmond társelnök előadása a figurális festészetről és az IpatleslUleti Dalárda énekszámai Vannay J inos zeneisk. igazgaló vezetésével vannak műsoron. B.\'lépődij nincs.
Báró Wlasslcs Tibor, a Balatoni Társasig országos elnöke, az Irodalmi és Művészei! Kör disz-tagja december 21-én tartja fzék-l.igla\'ójál .Édesatydm választási esete Nagykanizsán" cimen.
Dr. Mező Ferenc
olí.npiai \\ílágbajnok, az Irodalmi és Müvészeli Kör diszlagja december 28-án tartja székfoglalóját.
NagytakaritástrendezUnk
áruinkat mélyen leszállítottuk!
Szines női cipők ....
Gyermek cipő.....
Férfi cipők......
Női hócipők.....
Női fekete és barna lakk hócipő
Férfi hócipők.....
Férfi Tretorn sárcipő .... Gyermek hócipők ...
Gyermek fekete lakk és drapp hócipő Prima teveszőr commode-cipők Flór gyermekharisnyák
Női harisnyák.....
Sátjifák.......
Talpbetétek......
Tekintse meg kirakatainkat!
TURUL Cipőgyár R.-T.
fiókja Fő-ut 12.
750 tői
450 n
1250 y>
5 — r>
11-50 n
1450 n
8-50 n
350 n
950 n
5 — n
— 75 n
125 n
1 — n
— 15 n
ZALAI KŐzLÓNV
1W?0 december 14.
A Trieszti Altalános Biztosító Társulat
(Asslcurazlonl Oenerali)
az 1931. évben lép alapi ásának 100. évébe. Nincs e hazában más biztosító intézet, mely Itt 100 év óla működnék. A 100 éves Oenerali irányító elve: szolidság, kedvező feltételek és az elvállalt kötelezettségek pontos és előzékeny leljesilése. Ez emelte a Qeneralit arra a vezető szerepre, melyet betölt az egész világ biztosítási piacán.
Kezünkbe került a Oenerali egy felhiv-sa, mely miggyőzö szavakkal inutat rá arra az örök igazságra, hogy nincs kellő gondoskodás a jö-vöröl életbiztosítás nélkül. Különösen kedvező az életbiztosítás feladására a Karácsony ünnepe, amikor a családfő szeretelteiról a legmarad ndóbb és legértékesebb ajándekkrl ugy gon-doskodha\'lk, ha életbiztosit isi kötvényét nyújtja át családjának. Erről s ól a Oenerali felhívása, mely igy hangzik :
„Anyák, kiknek aggódó sz m: kutalva kere-i, ml lesz gyermekük jövöje, hozzátok szólunk! Még n !-hány hét és kigyúlnak a szem karácsony LcskSinak lángiai, melyek alá szokta helyezni minden szü\'ő gazdag és szegény egyarápr — a maga kisebb-nagyi bb ajándékit gyermeke részére. Ezt a boldog örömet nem tudták elrabolni még az utóbbi mos\'oha évek sem, mert bármennyi gondot hozlak Is a szürke hétköznapok, karácsony ünnepére a jóságos szülői kezek összegyűjtötték az ajándékra valót. A gondviselés, mely őrködik a szülik is gyermekek boldogsága felett, m08t sem tagadja meg ezt az örömet, de arra Int, hogy gondoljunk a holnapra, a Jövőre és a .ma" muló örömei helyett olyan ajándékot helyezzünk karácsonyfánk alá, melynek egész életre kiható haszna van Bármily nehéz is a gazdasági helyzet, bármennyire is érzik annak súlyát a kenyérkereső szülői kezek, nem szabid csüggedni és főleg nem szabad belenyugodni abba, hogy gyermekeink is az életnek ugyanilyen küzdelmére nőjenek lel.
A gyermek jövőjét szebbé, nyugodtabbá kell varázsolnunkI Az anyák feladata ez I A szerető anyai szívnek kell megszólalnia, az anyai akaratnak kell cselekednie annak érdekében, hogy a gyermek jövője jobb, biztosabb legyen. A lermészet törvénye a gyermekről való gondoko-dás. A szülő abban a tudatban dolgozik, hdgy munkájának gyümölcsét gyermeke ts élvezni fq^ De mi lesz, ha megáll a dolg^rkéz ? I Ha korábban, még mielőtl a gyermek jövője biztosítva van, kihull az apa munkás kezéből a kenyérkereső eszköz VI Mi lesz akkor a gyermek jövőjével, ki védi meg azt ? I Otl áll a gyermek iskoláztatása közepén vagy esetleg iskolája bevégeztével az apai kéz segítsége nélkül.
Anyák I Ettől a szomorú jövőtől meg kell védeni a gyermeket. Ma még fillérekbe kerül ez, melyeket, ha ma gondot is okoznak, mégis áldozni kell, meri gyermekeink jövő-jéről van szól Gyüjlsük a filléreket, melyek! öl életbiztosítási kötvényt válthatunk gyermekünk részére. Az-életbiztosit\'.s megvédi gyermekünket az élet minden szomorú eshetősége ellen. Vegyünk példát a nyugati államoktól, melyekben minden családfő, aki a jövővel törődik, életbiztosítással gondoskodik a maga és a családja jövőjéről, mert tisztában van azzal, hogy életbiztosítás nélkül a korai halál vagy rokkantság le-
®AnyyÁa nitit}. A9.W. r/cceiitrl rfá /J.
fiC/t\'eú
\'óxá \'Áe /f/. ^
C\'jffx nJJ«/ rt/otfritn ^ACíer/, "n/nt
A\'oyy oMeyytt-meM/■evátálofiri/\'. , /V\'U/y fltÖMtöttne ixo^/firf, /oyy fnry/n^oyn//"/ rrtytn, . y^ritfixiáti <ú oM/ar/far/>n?yt<r.*i»r. rmVir/-íií/, atfu\'tr tiÁÁot txüÁjt-yer/ fo/j.
Mny <t i^SoxófÁérti, ttaauott txcle/rté/eÁf\'átnM át/ni A t/Morf /uc/otft, Áoyy Áaiáoiotiy*<* de/f fójfho/ttof/, a na /tét/s/, /atoyaMÓc r/tey *»-
yr*/t éó tYS /fhr/ r/*r/o/yait/a/.
fo/íar/t <t óiuÁáxoan, oMyyönyoitt
</o/yoA<7/ /*«/< n*/ióna4 jf/ytt/t/, txéyi jxo-
tiyeyrArV, <*óx/a/nrrnrieÁr/, r/ffn/oj iir//o4<*/, t/it/ey /aAató/a/, oútó i<(Í6xonrierrttieÁf/, // t\'f/XöxcÁe/, txótm/ t/ti/tt/ax/, a*/ti ayáttf/m a tnad
10jjx ffixortyoá £~>xö// ti, rmáoi atynoi tton ax tr/i do4/unx^ á<<i</m, t/teyi* a ffrnáoiony* ry rhi t/é/to x e/j / rf/tayym ttet/t Ur/ /) f txá/i axo-Afijió/"/c/enti* ttetff fii txfi/\'ar/.
f* (sé$őx<lfÁdt/t, ói&xr/ fii rnryt\'o/í\'d//«-ittrfGiomntaf c/i\'yff/i\'f, ycya</f tno,\\/ tó &xó/ tir^ftn, yyttr r/ ÁoxxóttÁ e. Áé/rti, /ác>(/ e./ <S^c/ia/xntfe-ufióói/c/áftfc/aé ttu\'edo/\'/i, tnetf ax m/oÁo rfrYrti /ff/ *tayy /cctx a /o/onyr/ó ax fíx/c/tÁ/en.
1Stf/tóxr/f t>tóxott//<//ty axeie/eMe/* o
rombol, összetör minden srép tervet, amit a tetterős férfi maga elé kitűzőit. Lerombolja a szép szines álmokat a késői öregkor nyugalmáról, a gyermek bizlos, nyugodt jövőjéről. Nem volna szabad nálunk sem lennie senkinek, akit át ne hssson az életbiztosítás szükségének, nél-külözhetellenségének tudata. Érezzék át ennek fontosságát elsősorban az anyák, kiknek szent kötelessége, hogy karácsony ünnepére a legszebb a|ándékot, életbiztosítási kötvényt kérjenek férjüktől.
Szívesen keressük fel otthonában, hogy férjével megtárgyalhassuk életbiztosítását és kérjük, méltóztassék gyermeke érdi-kében szószólónk lenni, hogy mielőbb kiállíthassuk intézetünk életbiztosítási kötvényét s azzal, mint legmaradandóbb érlékü ajándékkal díszíthesse fel a karácsony csillogó fáját.
I930 karácsony hava."
A Oenerali nagykanizsai fóűgy nöksége üanneberg /. és Weisz cégnél van. Telefon 84, ahol élet-, tüz-, betöréses lopís-, üveg-, szállítmány-, balesel-, szavatossági-, jég- és minden biztosítási ügyben készséggel ,11) ujtanak felvilágosítást. (=)
Árverésből vendézlól é» kivéti lil felszerelések, lünzer, festék, cukrászdal, hentes éa más Uztelberendezé sek, jégszekrények, gyorsmérlegek, Ns-llonal cassák, fémszekrények, slpsccs áuk stb. nagyon olcsón
loMifeld-iél, tabuét. HD. KéíuiiMz-i.31
Daoember 14., vasárnap Harry Piai
delekllvtOdénet:
HU történt as éjjel?
Egy kalandos é|szaka története S fetv.
Leányszöktetés
Kftiandorvlgjáték 5 lelv — Pószerepló: Rioharal Talmadf*.
URÁNIA
Daoambep 14., vasárnap
Buitsr Keaton
vlglálék:
Viceadmirális
A száraz Amerika legnrdvesebb vígjátéka H csuromvizes ir\\ :zetben.
Zoro-Hurui
Kocahalászok
Burleszk altiakció 8 telvonáabin.
Vllág-exoilltumoíi ialdlKoxása
Párl , dec n-.ber hó
Több mint tólévo tart már a l\'Artn mollotll vlncenntsl erdőben a hatalmas ós lázas munka, moly a nyárelőro Ido akarja varázsolni a távoli gyarmatok Bzlnea képét, hangulatát. Mlnduz, ami a frnncla, olasz, angol, dán, bolga ós n többi államok gyarmatain mogbánuil-ható, roog fog Jeíonnl ez«n a nagynia-básu kiállításon — kicsiben s Igy mintegy, az. ösazos kolonlák ethnograflal, korcskcdelml és kulturális verennyvl/B-gája lesz. Kína, Indokína, Alrtka, Amn-rlkn logplttoreezkebb résrelt mutatják majd Itt be Burópa é« az lljvllág bá muló Idogcnelnuk.
A linmranll-ló körül folyik a InglA-zasabb munka és a nagy miiből már nagyon sok látható készen. Kambodzal pagodák, muzulmán mecsetek, négeri-k putrl-talva, Japánok paplrházal... Mór mcgcsodálimtó a máafolezeróven khmer-müvészet csodája az Ankor-Vut tcmjitom; kőcsipkés tornyai olyan Unom lolK-lut-Kzerüek mint valami ékszer vngv hímzés, ülgáazl csoda. A falak, oszlopok : csupa agyondolgozott domborművek, melyeknok minden ábráia egy-egy ritmus ősi vallásuk elhalkult skáláiból. Ka minden lépésre egy más, egy ujabb világ tárul szomelnk olő.
Oujhlna a „gályarabok börtlino" Banán- és konyórtaktől árnyékolt kr.-ol-ház a Oüdelup szigetén .. Dahonirifa az Elefántcsont partok Madagaszkár: n régi királyok palotája és egy mndokUz városrész .. Tunlzla, Algéria, Marokko kuglofforma kupolái, mozaik-udvarok... Szíria, Damaszkusz, Libanon.
Nem fog hiányozni a legtökéletesebb Illúzió keltés sem, mert a rendezőség gondoskodott arról, hogy mindezeknek a távolt mesevilágoknak népeiből Is Jelen legyenek a kiállításon: sülben-tlkus fajok nemzett viseletükben. Sőt még állataik Is: karavánok, eletántok, zebulogatok... S már dolgoznak a min-dentéle népség háborús Jatékalnnk. lovagtornáinak stb. történelmi hűséggel visszaidézett Jelenetein; népünnepek hnrbárl vad vagy ősvalláaos bemutatóin.
Ugyancsak Itt építik már a régenvárt Gyarmati Muzeumot ls, melynek hosazu folyosóját a világ legnagyobb mélyre-llefjo fog In ékesíteni: a gyarmatosítás apotheozfan. Itt majd astán állandóan fllmbemutaUUok, felolvasások leaznek az egész világ gyarmati életéről.
Az eddig befutott jelentésekből, érdeklődésekből arra lehet kivetkőztetni, hogy a tavaszkor megnyíló expoalllon Európa egyik leglátogatottabb, legvonzóbb látványossága len. Hogyne! amikor az egész világ exotlkurnatt meg lehet majd tekinteni — néhány óra alatt. Boldog párlalak 1 Ka azok, nklk odautazhatnak. Zya-Peii
- Elkészült Nagykanizsa választólnak névjegyzéke. Nagykanizsa megyei város jövő évi országgyűlési képviselő-választóinak névjegyzéke elkészült és a jövö hélen összeülő központi választmány elé kerül.
Véltásy Károly
érts, ékszerész és látszerész
Nagykanizsa, Fő-ut 2. sz.
Karácsony alkalmával
Ara,ékszer ezüstsalpakkadtszmlárut mélyen lensállltott árban áriultok.
Siemélycsen gyöfódjta meg du an felszerelt raktáramról és
olcsó áraimról.
Legszebb
karácsonyi ajándék
a kézimunka.
Mindennemű ajándéktárgyak, kézimunkák, függönyök és anyagok óriási választékban kaphatók
özv. Dr. Orosz Miklósné
kézimunka és fUggÖny szalonjában. Taklntaa mag klrskilsiusjl
193J december 14
s>
zalai közlöny
a
Jólétben ékesít, szükségben kisegit!
Legalkalmasabb karácsonyi ajándék az arany, ezüst ékszer és óra, mely nagy válaszlékban kapható
Schnitzer és
ékszerészeknél
Deák-tér 15. szám.
a szegényellátáshoz szükségesek szállilására
napirend
Vásároljon Karácsonyi ajándékot
ksttös
ÜNNEP-
A polgármester ajánlatot kér
NAPI HÍREK
Dr. Krátky Islván polgármester az alábbi ajánlati felhívás közlését kéri:
. A szegények ellátására szükséges fa, élelmiszer slb. szállítására ajánlatokat kérek. Az ajánlatokat zári bori lékban I hó 17-én déli 12 óráig az iktalóhivalalba kell beadni. Csakis nagykanizsai, vagy Nagykanizsán teleppel biió cégek ajánlatál veszem figyelembe.
Szükséglet:
1. Fa. Egyszersmindenkorra 700— 900 métermázsa II. oszt. cstlédfa. Állag 5 mázsás tételekben utalvlnyra kell beszolgállalni 10 nap alalt.
2.Zsír. Havonta átlag 130—180 kgr. Utalványra kell beszolgáltatni állag 1.3 kgr-os adagokban.
3 Burgonya. Havonta állag 15— 20 mázsa. Utalványra 12 kgr-os adagokban kell kiszolgáltatni.
4 Fűszer, liszt stb. Havonla állag 100—140 adag. Egy adag áll a kő-
vetkezőkből : 1 kgr. bah, 3 kgr. főző-llszl, 1 5 kgr. hagyma, 10 dkgr. paprika, 0 5 kgr. só, 70 dkg. cukor, 50 dkg. szappan, 3 skatulya gyufa, fél liter petróleum. Utalványra kell kiszolgáltatni.
5. Kenyér. Havonta állag 10—14 mázsa. Egy kilós adagokban heten-kint, meleg időben 3 naponkint kell utalványra kiszolgáltatni.
Zsirra, burgonyára és kenyérre egy tételben, kiszolgálás nélkül való szállításra is kérem az ajánlatot.
A 4. létei alalt! fűszernél, liszlnél mindegyik szer egységárát is fel kell tüntetni s az ajánlatnak ilt is ki kell terjedni a csomagolt, de kiszolgálás nélküli szállításra.
Már most kikötöm azon jogom, hogy az elfogadott szállítást 10 napi határidővel felmondhatom.
Nagykanizsán, 1930. évi december hó 11 én. Polgármester"
December 14, vasárnap
Rém katolikus: Nlkáz pk. Protestáns: Szil. Izraelita: Klszlev hó 24.
Városi Mozgó. „Ml tórlént át é||W< Harry Plel szenzációs lilmje. .Leány-szőkíelés", kalandor-vígjáték.
Uránia Mozgó .Vlceadml\'álls", Bus-ter Keaton vlg|itéka. — „Kocahalászok" Zoro-Hi.ru
szolgálat: I. gyógyszertár
Oőztflrdő nyitva reggel 6 órától eite S óráig (bátfo, szerda, péntek délután, kedden egén nap nőknek). Tel.: 3—18.
Dacember 15, hétf6
Kárnál katolikus: Valérián pk. Prolest : Johan. Izraelita: Klszlev hó 25.
— A polgármester Budapestre utazik. Dr. Krátky István polgármester holnap, hétfőn több napi hivatalos tartózkodásra Budapestre utazik
— Ooldmark-emlékDnnepély az Izraelita klstemplomban. Ma, vasárnap délután 5 órakor a nagykanizsai izr. kislcmplotnban a Cltanuka-ünnepség után\' Goldmark-emléklln-nepély lesz, melyen a halhatatlan zeneköltő müveinek kedvelóit szívesen látják.
— Búcsúzás. Nagykanizsáról való eltávozásom alkalmából az idő rövidsége mialt személyesen nem búcsúzhattam cl, azétl jóba rátáimtól és kedves ismerőseimtől ezulon búcsúzom. Mágot Vilma.
— A vlrllls névjegyzékből kl-maradottak. Tegnap járt le a közszemlére kilelt nagykanizsai városi virilisek névjegyzéke elleni fellebbezés határideje. Három fellebbezés érkezeti be: Slrém Károly, Reichen-feld Oyula és dr. Fried Ödön kimaradtak a jövő évi vlrilis jegyzékből. A fellebbezéseket lelterjesztik a vármegyéhez.
14 zalai közlöny
1930. december 14
Uri és női divatárukban
nagy karácsonyi vásár
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406.
670 i_
F Ó - U T. Telefoj
Klsfl Magyar Blzloatló palota.
406.
Acufax iáfiűái l
—- Farkasovszky Teri tánciskolájában vasárnap délután 5 órakor karpaszományosok, este fél 9 órakor felnöllek részére összlánc lesz, a Polgári Egylet emeleti kistermében.
— A Keresztény Tisztviselónók Egyesülete tegnap este veti bucsul tiz éven ál volt elnökélöl, Mágot Vilma lanitónótOl, akii a kultuszminiszter saját kérelmére Pesterzsébetre helyezel! át s aki uj állomáshelyét hétlón foglalja el. Mdgol Vilma egy éviizeden ál odaadó, buzgó vezelöjc és élelbenlartója vo\'t a Kereszlény Tisztviselónók Egyesületének, amely Iránta érzett ragaszkodását és szereleiét 1931. nyarán akarta jubiláris ünnepséggel kifejezésre jullalni. Ehelyelt tegnap esle bucsul vetlek tóié az egyesület helyiségében. Mdglcs Etel közvetlen meleg szavakban vett bucsut az Összesség nevében az elnöknőtöl, aki meghalva mondott istenhozzádot szivéhez nőit egyesületének. A bucsu-ünnepségel kedves hangulatu lea követte.
"= Baster Keaton vígjátéka a moziban.
— A Nagykanizsai Felső Kereskedelmi Iskolát Végzett Tanulók Szövetsége egy évvel ezelőtt alakult és céljául nemcsak lagjalnak a támogatását, hanem a kuliura ápolását és terjesztését Is kilUzle. Egy éves csendes működés után most lép elöszOr a nyilvánosság elé és folyó évi december 20-án a Kaszinó dísztermében műsoros estet rendez. A szövetség vezetősége ez est keretében kívánja tagjait a barátság érzésének és az összelarlozandóság eszméjének ápolására is összehozni. Az est műsorának fényponlja dr. Viiidnyi Henrik nyug. felső kereskedelmi iskolai igazgatónak, a szövetség diszelnökének „Három választás Nagykanizsán. Történeti visszapillantás* c. előadása lesz. Meghívókat az eslre nem bocsáianak ki, hanem a szövetség nagykanizsai tagjait, azoknak hozzátartozóit, a szövetség és a nagykanizsai felső kereskedelmi iskola barítiil a rendezöbizoltság ezúton hívja meg. ISelépödij nincs.
= Karácsonyt ajandékok leg olcsóbban legjobb minőségben Schlllz áruházban
— Az Ipartestület helyiségében vasárnap, folyó hó 14 én délután 3 órakor Tóbler János országgyűlési képviselő, a budapesti kéményseprő-mesterek elnöke az aktuális Iparoskérdésekről ismeretlerje8Zlő előadást tart. Felkérjük iparoslársainkal, hogy ezen előadáson minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. Az ipartestület elnöksége.
= Zoro a moziban.
— Tanító-választás. Zalaváron az elhalálozott Stmrák Károly u ódául Horváth Imre sümegcsehii kántortanítót választották meg.
= Hara a moziban.
= Karikagyűrűk divalo , 18 karátos aranyból, legszebb kivileiben kaphalók Berényl József és Fia ékszerésínél.
GOLDflMRÍ Mm\\m ILONA
mű véi nök
Fönt 10. DobroTltj hii l.n. uitrinii
érlealll t. rendelőit, hogy a legszebb karácsonyi arany, vésnök munkálnál 207o kedvezményt
ad olc ó áraiból, ha azokat e hirdetéare hivatkozva, mlclább közvetlenül h»zU julraljik. _____ito
- Pásztorjáték a Városi Színházban. Tegnapi számunkban a Rozgonyi-ulcal elemi iskola pásztorjátékával kapcsolatban felhívtuk a szdlők és az egész kanizsai társadalom figyelmét arra a fáradhatatlan és plldaadó munkásságra, amely a hely-eli tanítóság minden Iskolai és iskolánkivüli működését jellemzi. U^y látszik az események pontos regisztrálásán tul állandó rovatol lehelne nyitni azok részére, akik minden kulturális és szociális gondolái megvalósítása érdekében any-nyll fáradoznak. Mlnde* pedig azért irjuk, meri ludomásunk van azokról a hatalmas előkészülettel lefolyó pró-b król, melyeken a Vécsey-utcal iskola amilőr gyermekszinészei az ó pásztorjátékukat gyakorolják. Ugy érezzük, hogy u|ságiról lisztünkhöz hiven járunk el, ha az I. körzeti el. Iskola tantestülete állal ugyancsak a Városi Színházban f. hó 19-én, pénteken délelölt a gyermekeknek, délután 5 órai kezdetlel pedig a nagyközönség részére előadandó pásztorjátékra a szülök és a nagyközönség érdeklődését ezúttal felhívjuk. Igaz\'-n eszmei elgondolás a betlehemi szegénység mélységes misztériumának propagálásával a helybeli nyomorenyhitő akció mindennapi ke-nyérfalatját Öregbíteni. Minthogy a tantestület a befolyó jövedelem nagyrészét e célra kívánja fordítani, felhívja a szülőket és különösen a lehetős gazdagokat, hogy a hozzájuk Juttatott jegyekkel elővételben elfogadni s azoknak árát (1 P 80 f. és 50 f.) az iskola Igazgatóságához jullalni szíveskedjék.
Jót tesz!!
önmagával és rádiójával, ha VALVO csövet használ.
Kapható: SZABÓ ANTAL siói rááltaaaWalatttai.
= Harry Piti a moziban. —■ A Keresztény Jótékony Nőegylet hálás köszönetét fejezi kl mindazoknak, kik bármilyen természetű és bármilyen csekély hozzájárulásukkal Is a karácsonyi vásár sikerét előmozdítani szívesek voltak. Elnökség.
Leszállitott boráraim a következíT
Elsőrendű saját termésű kerecsenyl
fehér asztali bor literje ... P —"60 Schiller (vörös) asztali bor P —•60 kilünő fehér asztali bor idea P —80
1011 JElO. BattM-Uttl 10.
Itt a Karácsony a Cukorka Királyban!
Felhívom kedves vevőimet és a nagyérdemű családanyákat és apákat, okvetlen hoz- |r ! á I t t f á G r 9 zák el gyermekeiket a M a I I I t a 3 I a, hol bemutatóin a szent Karácsony-estet és egyúttal be-mulatom az összes karácsonyt dolgaimat pazar fényben december 14-én délután 4 órától. Tisztelettel
K..ino.y-uto. b. Heffer Gyula
V-68_____
Olcsóság! Olcsóság!
Afegkexdödö\'/í a nagy Karácsonyi vásár
Ármuth Sándor és Fia
Üzletében Főút 8. szám, Bazár udvar.
Játékokban meglepő választék.
96 filléres cikkekben külön osztály.
Képkeretezés, cipő, ajándéktárgyak, gyermekkocsikban stb. nagy választék.
Legalkalmasabb karácsonyi ajándék:
STELLA kS<t-iz(«tgyáp gyártmányai mélyen le-•lállitoH gyári érőn alul leaznek elárusítva,
amíg a készlet tart
Erzsébet-tér 17., Ilrmuth-féle házban.
• Gyermek pulloverok, mellények P 2-50-től
Női mellényt k, pulloverek ... P 3\'BO . Férfi mellények, pullover .... P 3-80 .
Az uj angol
ROYAL ENFIELD
motorkerékpárok
megérkeztek az uj
vezérképviselethez.
JOHN FOWLER & COMP.
Budapenl, I, L\'udaöiai ut 101. _ 65\'o
I U. december 14
zalai K07L0NV
PERTRIJÍ
Nzárazeleinek és lelepek zseblámpa és anódtelepek
>JJ izimán
Teljesítményük felülmúlhatatlan I
Minden szaküzletben kaphatók.
Ml a Zalai Almanach?
Zala a csonka ország legszebb vármegyéje. Ezt Rákosi Jena Irta le először. Igaza volt. Nemcsak legszebb, hanem a legkincsesebb Is. Melyik vármegye tud annyi vár- és kolostorromol mulatni, mint Zala? Melyik vármegyében van annyi kialudt vulkán, söt tengerszem, mini Zalában? Megdöbbentő erővel Irt tanulmányokat kőzöl erről a sok és nagy kincsről a Zalai Almanach. (Évkönyv.) Nagyszerű tanulmányokat találunk benne a zalai népköltészetről, a zalai néprajzról, a Klsfaludyakról, Qold-markról, Virág Benedekről, Keszthelyről és a Keszthely-vidéki öste-melökröl és öslelőhelyekröl. Mala-tlnszky Ferenc felsőházi tag a zalai Balalonparlról Irt kiváló tanulmányt, Teli Qusztáv dr. a győri bencés-gimnázium voll igazgatója eredeti adatokkal bizonyltja, hogy Kisfaludy Sándor apja nem volt kegyetlen. Az ország irodalmi körei nagy érdeklődéssel várják ezt a tanulmányt. Lo vassy Sándor dr., európai tudósunk a Kisbalaton csudás és veszendő világát festette meg. Ujnépi Elek Ernő, aki gazdasági életünk egyik tudós figyelője és ismerője, zalai tárgyú gazdasági tanulmányával üdvös Irányítást nyújt. Komoly tanulmányok Nagykanizsa történetéről. Az Irta, aki legjobban ismeri Nagykanizsa hatalmas mullját. Értékes tanulmánnyal szolgál Kelemen Ferenc bankigazgató. Külön csemegéje a nagy műnek Tátika és Szigliget története és a keszthelyi horgászéletböl vett hü képek. N. Szabó Qyula hatalmas geológiai, néprajzi és őstörténeti tanulmányokkal szerepel. Ö vállalta a nagy mű sok fáradsággal járó szerkesztését és főrészben a szervezését is. A mű valódi komply, nemes nyeresége lesz Zalának, de az lesz az országnak is, meri az ilyen müvek igazi akadémiák. Móricz Zsigmond mondta ezt erről a műről, melynek minden tanulmánya országos, előkelő nívón áll. A mü ára 6 pengő. Látni ebből, hogy itt nem az üzlet a fontos, hanem a zalai kuliura, amelynek N. Szabó Qyula fanatikusa.
Karácsonyi ajándékok
óra,
iííllláns ékszer, arany és ezüst tárgyak, ezüst és Berndorll evőeszközök karAoaonyl lauAHItott Árban dlts választékban
ZSOLDOS GYULA
örAa, ékazcréaz éa tétazaréaznél
■agrksalxsa, F6-ut 14.
• Ul BUto*it6 palota.
A Solymoay képazalon
kanizsai tárlatának meglepően szép sikere után december 13-tól, szombattót kezdve, uj anyaggal, nagyszabású karácsonyi vásárt rendez a Csengery-u\'ca 6 sz. alatti üzlethelyiségben. A Sulymosy szalon neve országos fogalom, anyaga mindenkor felöleli a reprezentáns tnagy.ir művészeket, de tartalmazza a kisebb igényeket kielégítő képanyagot is, ugy hogy mindenkinek egyaránt hasznos és tanulságos lehet a megteklniése. Megtekinthető egész napon ál, vitel kényszer nélkül. A vásárlások kedvező részletre lörténnek, az első részlet február l én esedékes. (=)
"Rádió ífjl^dthu Sxabó György nacio.
latxtraiorlumáZtan Fiful J. mlviir
— Magyarság- csoport alakul Keszthelyen. Tudósilónk jelenti: December 13-án este 8 órakor alakult meg Keszthelyen a Bocskai nagyteremben a Magyarság Szövetség helyi csopotja. Az ünnepélyes alakulásra Keszthelyre érkezett Klszely Qyula cs. és kir. kamarás, országos elnök és Mllolay István dr. szerkesztővel az élén a Magyarság több munkatársa. A helyi mozgalom élén Voldk Oyula ny. MÁV felügyelő, Keszthely helyelles városblráji áll.
= Leányazöhtetés a moziban.
— Sakk-hlrek. Nagykanizsa sakkbajnokságáért folyó vcnieny harmadik fordulójában oall törtökön a következő eredmények voltak: dr. IJehtenstein váratlanul nagyon szép kombináció Játékkal legyőzte a mindvégig szívósan védekező dr. Makót, Kelultz meglepetésre győzött bz Indlszponáltan játszó Welazfeld ellen, Stolczer—OumUár játszma a várakozásnak megfelelően etdön-totlenül végződött Kellermann könnyen veszt el a pontot a hibásan Játszó Schlesstől. Bory—Hrónyal é> Wagner-Miklós Játszmák fUggőbon maradtak. A bajnokság állása Jelenleg: Stolczer 2 éa tél, dr. Makó, Bory (11, Kellermann, Miklós (1) éa dr. Llchtcnateln 2. Oumltár 1 és tél. WelBztcld, Kolnltz 1, Brónyal (1), Schleas és Wagner (1) 0 pont.
— Körjegyző választás volt pénleken Nemesdéden. Kilenc pályázó közül Malolcsy Qyula mihtldl körjegyzőt választolták meg nagy szótöbbséggel.
A16 VARRÓGÉP
■ PRECÍZIÓS MUNKA

EZÉRT
ÓVATOSSAGV
A BESZERZÉSNÉL■
Milyen varrógépet?
ÉN MÉllIS
SINGER-VARRÓGÉPET.
HIRT ■ elsőrangú minőséget jelent.
HKRTsa Singer-^yár a precíziós munkák előállításában évtizedes tapasztalatok lelett rendelkezik, MERT a a Singer-varrógépek ára nem magasabb, mint más gyártmányé.
J* Slnger.oarrógipok tta mg4»ar világon a legjobbaknak vannak •Ihntmrum
Kányalmcs Hntésl faftátalakl
Állandó díjmentes tanfolyamok a kezelésben, minden Singer-üzletben
III
Fióküzlet: NAGYKANIZSA, FŐ-UT 1.
— Karácsonyi üzleti záróra. A
kereskedelemügyi miniszter kivételesen engedélyt adolt arra, hogy azon városok és községek területén, ahol az üzleti zárórát kereskedelemügyi miniszteri rendelet vagy szabályrendelet ál lapítja meg, a nyílt árusítási üzleteket, amelyeket hétköznapokon este 7 óra elölt kell bezárni, december 24-ig bezárólag hétköznapokon este 7 óráig szabad nyitva tartani, december 21-én, vasárnap reggel 7 órától délután 4 óráig legyenek nyilva tarthatók.
= Havi 1-2 pengOért kap nálunk praktikus karácsony i ajándékokat. -Transdanubia r.-t. villamossági és rádió szaküzlete, Csengery-ut 6.
— Richárd Talmadge a moziban.
hétfftn nizl kszdetét. Öaazea árucikkeinket legolcsóbb árban adjuk i
Fehérnemű nansouk méterenként P —\'75 fill.
Plisséalj darabonként ............P 5 50 ,
Női kabátok . ............P 25\'- . és feljebb
Gyermek kabátok drb.-ként ... P 12— ,
Damast törülközők „ ... P 145 .
Müselymek méterenként ............P 145 „
Mara
r
M
8 O
o
s.
— A mótorkezelöl tanfolyam
első előadása folyó hó 15-én, hélfön este 8 óra 15 perckor kezdődik a fémipari szakiskola (Sugár-ul 9.) földszint 1. számú tantermében. — Érdeklődők még ezen az első előadáson is jelentkezhetnek. A stabil kazánfűtő tanfolyamra, amely valószínűen csak január hónapban nyílik meg, még folynak a behatások.
— Mi történt az íjjal ? a moziban.
— A legnemesebb karácsonyi ajándék. Kétségtelenül a legszebb és legolcsóbb karácsonyi ajándék, amellyel kedveseinket meglephetjük, Kogulowicz professzornak Dunántúlról irt könyve. A tudomány röntgenfényétől átvilágítva, elmemozditó, vonzó és rendkívül világos módon megmagyarázva, soha nemlátott gyönyörű légifényképekben ábrázolva áll elöltünk szűkebb hazánk, a mi kedves Dunántulunk. Ennek a pompás könyvnek egyetlen jóérzésű magyar család könyvespolcáról sem szabad hiányoznia. Már 3 pengős havi részletre megkaphatja a kiadótól, a m. kir. Ferenc József Tudo-mányegyegyelem Földrajzi Intézetétől (Szeged).
UÍEISZFELD ÉS FISCHER
divatáruháza a Gólyához.
Legjobb üdítő ital a közismert
Kapható minden fflszer-és csemegekereskedésben.
Főraktár:
Weisz 1 Nagykanizsa.
Király-utca 21.
Talatoa tlO
zalai k0z1.0ny
Ha
karácsonyi bevásárlásra
Budapesre jön,
látogassa meg
Néhány tájékoztató ár:
Hubát... P 45— Jlngol Htok... k
• \' ze P 105 - is P UJ.—
iula..fJ.\'°
dúsan szőrmézve
Poatai rendeléaekat pontosan taljoaitQnk
r7toJ-
oiier
I M" divatháza
Bndapeil, IV. Kouath Lajos a 9.
A Nagykanizsai Stefánia Szövetség anyák és csecsemők vé delmére f. é. december 29-én, hétfőn délután 6 órakor Intézeti helységében tartja rendes közgyűlést, dr. Wtnkler Ernő főrabbi, Ugyv. elnök elnöklésével. A tárgysorozaton szerepelnek : Elnöki megnyitó. Jelentés a Szövetség és védóinlézet működésétől. Zárószámadás. 1931. évi költségvetés. Javaslat a bötcsOde és anyaotthon feldttitdsdra. Dr. Sabjdn Oyula diszelnökké választása. Elnöki szék betöltése Igazgatóság kiegészítése. 3 számvizsgáló választása. Indítványok.
— Célszerű és Igen szép karácsonyi ajándékokat a mai rossz viszonyok mellett Is képes beszerezni, ha a Singer varrógép részv. társ. helyiségeiben Fő-ut I. szám alatt a most kezdődő himzö- és varrótanfolyamon való részvételét azonnal bejelenti, mely lanfolyatnon alapos oktatást nyerhet a Singer varrógép és annak kellékeinek sokoldalú felhasználásában.
— Olcsó a karácsonyfa A karácsonyfák az idén sokkal olcsóbb, mini a mull esztendőben. Zalai termésű (magyar) karácsonyfák már 80-90-100 fillérért kaphatók a piacon. A burgenlandi la drágább.
« Mélyen leszállított árak a Turul-CipőBzletlíen Kjráclony elölt iáiht miádea évbín, «Jy at idén is líélyeti reszíllitolf írbüfl hozztft forgalomba elismerten jó cipőinket. — IftíreiHlA sm»b tTiMldg Ptlitfeég.
^^ Hi^iiiw, ,. ;
>;¥ A nagykanizsai Oltáregye-
4t vasárnapi családias teájának tdelmé
Solymosy képszalon
Karácsonyi Képvására
Nagykanizsán, Csengery-at 6.
Eredeti olajfestmények, szentképek, rézmetszetek, reprodukciók slb. Kedvező részletfizetésre. Az első részlet 1931. februárban fizelendő.
N>ilva egész nap. Szabad Jbemenet vásárlás kötelezettség nélkül.
títlábas gyfömtkoinck Wrácsonyi felmli4zá»4ta adományozta.
Eris, Térkő, kövér emberek számára a természetes „Ferenc lóxsei" keserűvíz naponként való ivása a legkisebb erőlködés nélkül könnyű és nendes bélmüködést biztosit. Számos szakorvosi jelentés bizonyilja, hogy a Ferenc lózief viz sziv- és Idegbajosoknál, vese- és cukorbetegeknek, valamint köszvényben és csuzban szenvedőknek is nagyon jót tesz s ezért méltán megérdemli a legmelegebb ajánlást. A Ferenc JóiSál keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszcrűzletekbcn kapható.
— Dunántul a Rádióban. Kedden, fo\'yó hó hó 16-án esle 8 órakor dr. Kogutotvlcz Károly, a szegedi egyetem professzora, akit nagy sikert ért munkájd révén Dunántul közönsége jól ismer, „Csevegés Du-nánlulról" elmen igen érdekes előadást tsrt a rádióban.
= Karácsonyra rádió a legszebb ajándék! Trans-danublar.-t. szaküzlete Csengery-ut 6.
— Mint a múltban, ugy most is szép karácsonyi ajándékot vehetünk kevés pénzért Singer divat-áruházában.
— Vidéki magántanulók eredményesen vizsgázhatnak « Walter Magánlanfolyam utján, mert az Intízel lehe\'óvé teazi. hogy rendel elfoglaltságuk mellett lakóhelyükön levelezni ulján ia|álllhas>Sk el a szUVsi-gea limereleket. Fordullon fclvllágo-ilísárl ■ z országszerte elönyöien Ismeri Walter magántanfolyamhoz, Budapest, Rikóczl-ut Sl. sz.
— Jó szabás, néhány méter kelme és a PFAFF varrógép az elegáns nő öltözködésének a titka.
— A kórház kápolnájára az
OUdregyestltet 20, Mrdz Kálmánné 10 60 pengőt adományoztak. A ne-meslelkü adományokat a szerkesztőség rendeltetési helyére juttatta.
« — Hasznos tudnivalók karácsonyra. Az ünnepek közeledtével mindenkinek a legfőbb gondja mivel szerezhetne örömei szerctetteinek. Kedves kötelességünknek tartjuk felhívni olvasóink szives figyelmét, hogy mielőtt téli szükségletét bárhol is beszerezné, feltétlenül tekintse meg a világhi ü Semler cég (Budapest, Bécsi u. 7.) nagy karácsonyi kiállítását. Különösen felhívjuk olvasóink figyelmét a cégnél most folyamatban lévő maradékvásárra, mely kiváló alkalmat nyujl a legjobb minőségű valódi angol szöveteknek igen jutányos áron való beszerzésére.
Megkezdtük
rendkívüli leszállított árakkal
(ni Tásárunliat.
Minden vevőnknek, aki december hó 1-től 24-ig akár egyszerre, AK erejéig készpénzért akár részletekben «v vásárol, karácsonyi ajándékul tetszés szerint: 1 pár selyemharisnyát, vagy 1 nyakkendőt vagy 1 selyemsál! adunk
Perlsz és Beck
divatáruháza a „Hattyúhoz"
Centrál szállóval szemben.
Nagy választékban kaphatók s
férfi, női és gyermek kötött-áruk, harisnyák, kesztyűk, selyem- és gyapju-sálok
női és férfi fehérncmllek,
gallérok, nyakkendők, gyertnekdolgok, rövidáruk
böröndök, retikülök, ernyők, egyenruházati cikkek
Oroizkák már P 9-30-tól.
IH30 december 14,
PALABA
ANÓDTE-iEPEK
Szabadalom bejelentve I
Anódlelepeink teljesítményét alanti uj gyártáti eljárásunkkal a maximumig fo-koztuk:
1. Ömes anódtelepeinket paraffinoldatba ágyazzuk bcI
2. Az anóddobozok bel&ö szerkezetét fenti parafflnbeágyazásnak megfelően átépítettük t
3. Az egyes celíák között négyszeres paralfínbevonatot alkalmazunK I
4. Az elzáró szlgetelómassia alatt megfelelő gázteret biztosítunk I
Mind eme szabadalmazott újításainkkal az anódtelepek egyes cellái között a legtökéletesebb szig\'teiézt biztosítjuk, kiküszöböljük kuszóáiamok keletkezést t és lehetővé tesszük anódtelepelnk teljes kapacitásának zavarta)* n kihasználását.
Ezen uj, tökéletesített gyártisi eljárás folytán beállott jelentékeny elóállilásl költségtöbblet ellenére sem emeltük áralnktt.
Palaba anódtelepek
I kerssksdónek magalégedotl wswökst, a rádiósnak padig jelentékeny kftltségsneg. takarítást jalanleaak.
Golö Palaba
Exetilor Palaba
Ott-INI Voll..
— Megverte az anyját — meg-örült a fogházban. Kusz István darányi gazdalegény megverte az anyját, aki súlyos sérüléseket szen-vedelt. A bnrtáils legényt a szigetvári járásbíróság pénzbüntetésre és elzárásra ítélte. Kusz István legnap a fogházban hirtelen megőrült. Be-szállitollák az elmegyógyln\'ézett-e.
= Szenzációs újdonság a rá diópiacon. A vllághirü Telefunken cég rendkívüli gazdag válaszlékkal lép újból a rádiózni vágyó közönség elé. Nem kevesebb, mint 18 készülék* lypust hozol! forgalomba, melyek közül különösen kiemeljük a Telefunken 33wlL typusu 3 j-1 lámpás váltóáramú, hálózatra kapcsolhaló, hangszóróval cgybeépilett készüléket, mely megvesztegetően szép külsejével és igen nagy teljesítményével, gyönyörű hangszinével és olcsó árával bámulatba fogja ejteni az érdeklődőket. Ezen készülék már az uj szeleklivitásválasztóval van ellátva, melynek segilségével minden dllomds tökéletesen széjjelválasztható. A Telefunken cég f. hó M, 15 és 16-án egy nagy karácsonyi vásárt rendez, mely alkalommal a Telefunken cég radiótechníkusai az érdeklődők lakásán is minden vétel kötelezettség nélkül fogják bemutatni újdonságaikat. Az uj készülékek máris megtekinthetők Szabó Antal, Tiransdanubia, Zsoldos és dr. Karcag cégnél, ahol a bemutalásra előjegyzéseket már most felvesznek. A Telefunken gyártmányok részletre is kaphalók.
= A szárazelemgyárlásban
vezető szerepet betöltő Pála elem-gyár r-t. uj gyártási eljárás szerinl készili anódtejepelt. Paraffin beágyazásnak nevezi a gyár ezen szabadalmazott találmányát, melyre felhívjuk olvasóink szives figyelmét.
- A PFAFF varrógépnél olcsóbb van, de jobb nincs.
1930 december 14.
zalai közlöny
= önkéntes árverés I Főul 13. sz. a. mükercskedés összes tárgyai: nemes porcelldnok, képek, anlik bit torok, üvegáruk, könyvek, zsolnai eozin tárgyak, vitrinek slb. f hó 13. és 14 én tolylatólp^osan, u. m. szombaton d. u 4—7-ig, vasárnap d. e, U —12 ig, d. u. 3—7-ig halósági végreha|ló köibenjöllével a legtöbbel Ígérőnek készpénzfizetés mel cll el fognak adatni. Fen i tárgyak előzetesen bármikor megtekinthetők — Elek László kir. bir. végreha|ló.
— Cigánytolvajbandát fogott a csendőrség. A marcali csendőrség hosszas nyomozás után leleplezett egy veszedelmes cigány tolvajbandái. A oandának mind a hét lagjál elfogták és megvasalva a kaposvári törvényszék fogházába kisérték. A banda lelkiismeretét a lopásoknak és belöréseknek egész sorozata terhel). Több községben főleg a kereskedők üzletelt fosztogatták, mig most valamennyien hurokra kerüllek.
=» A Schütz áruház, gyönyörű áruraktárából ma délután nagy kiállítást rendez üzlethelyiségében.
= Dohányzók karácsonya. A magy. kir. dohányjövedék az idei karácsonyra is kedveskedik a dohányzó közönségnek a szokásos mlntagyüjteményeken kívül, egész olcsó pipadohánnyal és cigarettákkal. És pedig elsősorban a pipázóknak 20 filléres árban 100 grammos csomagolásban „Vegyestörmelék" néven Jóizü pipadohányt hoz forgalomba A clgaretlázók részére „Chlubek" néven 7 filléres árban és 2 filléres árban az uj gyártmányú „Petőfi" cigaretták a mai naptól kezdve a magy. kir. dohánynagyárudában beszerezhetők.
Yt
MARABU
KELIEIiÉPEl
lia baromfitenyésztéssel foglalkozik. A legmodernebb gyártmány, legkitűnőbb kivitel ! Gravitációs központi melegvízfűtés! Automatikus melcgszabályozás, párologtatás és szellőztetés. — Amalith aszbesztpala belső burkolattal. Nem vetemedik, kitűnő hőszigetelő! Elpusztíthatatlan. Tojások forgatása kívülről egy pillanat alatt!
MAGYAR RADfÁTQRGYÁR u
BUDAPEST
Gyár: X., OYÖMRÖI-UT 76 7g-
Városi iroda és minlaraktár:
V., KÁLMÁN-UTCA 18. Telelőn: 197 08.
Műanyák, léll cslbenevelóketrecek (batlérlák), ólak, baromfitenyésztés! eszközök.
Alacsony árak ! Kedvező fizelési fellélelek
Szakszerű oklalás I
SPORTÉLET
Atapolcal boxolók legyőztéka pesti Törekvés SE csapalát
Élénk sportélet Tapolcán
Nagykanizsa, december 13
Kevesen tudják Nagykanizsán, hogy milyen élénk Bportélet van Tapolcán.
A Tapolcai IAC futballcsapata sorra verte előbb a nagykanizsai levente válogatottat, majd a többi il.usági csapatokat győzte le. A futballban léhát a zalai vidékek hegemoniájál biztosan tartja a TIAC.
A fulbill mellett nagyszerű élet fejlődölt kl Tapolcán a boxoló sportban Í8.
A lapolcai ökölvívók nemrégiben egy budapesti versenyen indultak, ahol méltán kellették fel a tóvárosi sporikörök figyelmét.
Most a tapolcai boxolók még nagyobb fába vágták fejszéjüket. Meghívták vendégszereplésre a buda-pesll Törekvés SE boxoló-gárdaját. A találkozásra ugy felkészüllek a tapolcaiak, hogy általános meglepe-lésre 9:5 arányban legyőzték a budapeslieket.
Ez olyan kimagasló eredmény, amivel még a debreceni vagy bzc-gedl boxolók sem Igen dicsekedhetnek.
Itne 1 Tapolca. A nagyközség. Nagykanizsán pedig már hosszú évek óta stagnál a sportnak majd minden ága. Sok fáradozás kárba veszelt, hogy l t Is meginduljon a box (lósport Talán az NTE birkozószak-osztályának nyomán lehelne ezzel a kérdéssel is behalóbban és eredményt-hozóan foglalkozni.
Soha nem volt ilyen olcsó
KARÁCSONYI VÁSÁR!
Ezen jelmondattal kezdődik hatalmas árukészletünk karácsonyi árusítása, mely idő alatt Is a közismert kifogástalan, jó minőségű áruinkat a jelenlegi pénzviszonyokhozalkalmazkodva,az eddigi olcsó árakat is tetemesen mérsékeltük.
Mielőtt bevásárlásait eszkíuli, saját érdekében keresse fel divatáruházunkat és győződjék meg hirdetésünk valódiságáról.
Egész évben felgyülemlett óriási mennyiségű maradékainkat wm~ elképesztő olcsó áron árusítjuk.
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
„Arany Kakas" divatáruháza, Nagykanizsa, Erzsébet-tér- 21.
Tekintse meg kirakat-árainkat! Menyasszonyi kelengyék! Pontos és szolid kiszolgálás! Most vásároljon!
10
zalai közlöny
1930. december 14
KÖZGAZDASÁG
A j&ussertéstenyésztés népszerűsítése és megszervezése
Gyömörey István orsz. gy. képviselő megbeszélései Tapolcán
jó árért érté-
Ta polcai laptársunk Írja a kővetkezőket : Lapunk olvasói bizonyára emlékeznek azokra a cikkiinkie, melyekben már a mull évben fel-hivluk a gazdatársadalom figyelmét a york tenyésztés gazdaságosságára.
Elégtétel voll a számunkra az az értekezlet, melyei Polgár Ferenc fó-biránk hivolt egybe, hogy alkalmat adjon Gyömörey István országgyűlési képviselőnek, aki a Nagykanizsán megalakult Alsódunán uli Hus-sertéstenyésztő és Érlékesilö Szóvetkezel elnökségéi válla\'ta — arra, hogy ezirányu tevékenységéi kifejthesse.
Gyömörey István láló szemmel jár és vizsgálja a magyar mezőgazdaság he>yzetét. Előadásában megállapított?, hogy nemesik Lrmelési, hanem érlékesilésl válság is v»n Ennek oka szerinte abban rejlik, hogy dacára annak, hogy 1919-ben a csnnkaország önálló gazdasági területté leli, mai napig sem honosíttatott meg egy céltudatus termelés, amely azt keresi, hogy feleslegeinkből mit tudunk a külföldi piacon elhelyezni és annak a termeivénynek milyennek kell lennie, hogy az ott bizlosan el i-t helyezhető legyen.
A fajtiszta angol hússertés mn olyan cikk. amelynek a földkereksé gen mindenütt vannak fogyasztói, igy elsörendll minőségben előállítva,
minden mennyiségben kesithető.
Igy a hussertéstenyészlés, amelyre való áltérés, különösen a kisgazdáktól, nem követel nagyobb áldozatokat, kárpótlási képes nyújtani mindazokért a veszteségekért, amelyek a gabon i és a bor olcsósága miatt a gazdaközönségel érték.
Kérlc, hogy minden hussertést larló gazda a saját érdekében lépjen be az Alsódunánluli llusserlés-tenyészlő és Értékesítő Szövetkezeibe, amely teljes önzetlenséggel áll tagjainak rendelkezésére, ha azok akár lanAcsérl, akár segítségért fordulnak kozzá. Egy szövetkezeti részjegy ára 5 pengő. A szövetkezeibe való be-irat.is díjtalan.
Gyömörey István előadását nagy figyelemmel hallgallák gazdáink és ér ékes felvilágosítással szolgállak, hisz vidékünk e téren már előbbre van, a kezdeten régen tul. Fülöp Zoltán, Schwarz Emil, Szűcs Jenő, Tomka László gazdasági felügyelő szóllak hosszabban hozzá magához a yi rk-lenyészléshez és végül Polgár Ferenc főbiránk köszönte meg Gyömön y István országgyűlési képviselőnek a közhasznú, önzetlen tevékenységét.
Délulán Gyömörey István főbiránk társaságában megnézte Fülöp Zol-lán halápi országhires york-tenyé-szetét.
Tájékoztató a gazdaközönség részére a kedvezményes áru csizma és bakkancsbeszerzésnél
A kereskedelemügyi minisztérium utján biztosított kedvezményes áru
csizma és bakancs beszerzéséről az akció lebonyolításával megbízóit Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara következőkben tájékoztatja a kerületéhez tartozó Baranya-, Somogy-, Tolna- és Zalavármegyék gazdaközönségét, valamint a gazdasági munkásokat és cselédeket I Cslzmabeszerzés.
Az Alsódunán uli Mezőgazdasági Kamara 2\'52 P ériékkel biró kedvezményes iilalványjegyekel bocsájt teljesen díjmentesen a gazdaközönség rendelkezésére a jegyzőségek és körjegyzőségek területén működő községi mezőgazdasági bizotisngok utján. Ezen kedvezményes jegyek 2*52 P ériékben felhasználhatók, vagy kész csizmák vásárlásánál vagy rendelés szerinl készült csizmák vételénél. Kész csizmák vásárlásánál az eljárás a következő:
A járási ipaitestüietek székhelyén egy gazdabizoltság szakértőkkel együtt minősítteti a kisiparosok raktáron levő csizmáit s annak talpára az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara és az ipartestületi bélyegzővel ellátott bizonylatot ragaszlat.
A bélyegzés egyik fele a bizonylatra, másik fele a csizma talpára esik.
Az igy felbélyegzett és minősített csizmái a kamara utján díjmentesen kapható kedvezménnyel. 2 52 pengő értékkel olcsóbban szerezheti be a gazda A minősítési árnál az iparos drágábban nem\'adhatja cl, viszont az utalványlegyei a gazda ilyen vételnél átadni köteles.
Hogy hol szerezhetők he ilyen csizmák, azl a kamaia a gazil közönséggel közölni fogja és igy min-
denki a lakóhelyéhez legközelebb esö Iparosnál vásárolhatja meg.
Rendelés alapién vásároll csizmáknál is érvényesíthető bármelyik Iparosnál a kedvezményes utalvány-jegy. Ez esetben a gazga közölje az iparossal az alkunál, hogy a kialkudott vételárból 2 52 P t utalványnyal fedezi a fennmaradó részt készpénzben. Az utalvány foglaló gyanánt szolgál Ezen utalványok az iparosok börvásárlásáiiál szintén 5 52 P érlákben lesznek beváltva a bőrkereskedők állal.
Az Alsóduuánluli Mezőgazdasági Kamara utján ellenőrzés melleit garantáltan tiszta bőranyagból készüli csizmák mérték szerint készítve rendelhetők 24 pengős vételár melleit.
Ezen árból 2 52 P utalvánnyal fi-zclhclő, Igy készpénzben 21-18 P fizetendő.
II. Férfi, női és gyermekcipő beszerzés.
Ezek beszerzése utalványhoz nincs kötv, azt bárki szabadon beszerezheti alábbi árak melleit: férfi bakancs 40—46 sz. . 969 P női cipő 36-42 , . 9 20 , fiu . 36-39 . . 8 20 ,
gyermek cipő 31—35 . . 710 „
A kamaránál elhelyezel! s a községi mezőgazdasági bizottságoknál minta szerinti jó anyagból készüli lábbelik a kamara utján vásárolva fenti árakon minden más köliség felszámítása nélkül szerezhetők be, tehát ezen árakban a forgalmi adó s portó-költség is benne van.
Felhívja az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara ugy a kis, mint a nagybirtokosok figyelmét, hogy a sajál, valamiül a cselédség lábbeli jének beszerzésénél ezen kedvező lehetőségeket kihasználni igyekezzen Érdeklődőknek készséggel nyújt bővebb felvilágosítást is az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara (Ka posvár, Németh Islván-u. 23. sz.).
A gabonaexport és a mezőgazdasági válság megoldásá nak terve
Ilyen cimmel hosszabb lanulmányt Irl Schülller Sándor nagykanizsai terménykereskedő, melyei kivonatosan ml Is közlünk.
A tervezetet, mely részletesen tárgyalja a gabonaexport kérdéséi és löbbféle módot ajánl a mezőgazdasági válság enyhítésére, a kereskedő megküldotte Mayer János földmive-lésllgyi miniszternek, valamint ma-g.nak gróf Bethlen István miniszterelnöknek.
A miniszterelnök személyi titkára, Platlhy Endre ma küldőit levélb.n éricaiil a leivezel készítőjét, hogy a miniszterelnöknek ieferá\'1 a lerveze -ről. A kormányelnök több adaiot és javaslatot n gy érdeklődéssel hallgatóit. Tei m( szelesen azonban a kormányzatnak magának is megvannak a maga teivei, melyek a problémák megoldását siettetni akarja.
A tervezet iránt lehll legfelsőbb helyről jött elismerés, amit örömmel lehet konccdálnl, még akkor is, ha a let vezet egyes részeivel a kormány agrár politlkaja nem érthet egyet.
A tervezetletkülönben több vidéki napilap is fcfclalkozoll.
FH35I
CSAK EREDETI CS0MA6BAN
A SINGLR >VAKKÓGÉPEK ratam A{LEGJOBBAK !
TELEFUNKEN 33 W/L
HÁLÓZAH KÉSZÜLÉK ÉS HANGSZÓRÓ EGYSEM
340 - P
A 12 W jelű készUlék elegáns mi»ó klkép zéi/ntk sl ere arra Indította a gyárai, hogy n nagylel.e iiményü 33W jelű 3 |-1 csöves kézUlénet Is megépítse ebben a Kivitelben >,. libben tehát egyesül : a legnagyobb teljesítmény legcsodásabb hangszín legszélesebb hullámterjedelem meglepő ólcs szelektálás elegáns klillltás l\'ghényelmeícbb kezelés páratlan olcióság H Mzu részletfizetésre le kapható:
ZSOLDOS ÉS DR KARCZAG
TELEFUNKEN bizományi raktárában NAGYKANIZSA, Fő-ut 14. (z\'old°h\'.ÍC<«""\'1")
33
* VAIÚDE]
(-) Elmaradt a keszthelyi vásár. Tudósítónk írja: A nipuic óla tarló esőzés és hóesés c-tltörtökön se szűnt meg s emiatt elmaradl a dicembei ,11 i keszthelyi országos vásár Zalavármegye alispánja kesz\'-helyen december 18 ára pótváfári engedélyezeit. Ez ugyancsak állatfelhajtással és teljes klrakódássai lesz kapcsolatos.
(—) Állatbetegség a kanizsai járásban Nagyrécse községben a | risi állatorvos serlésorbincol állapított meg. A községet zárlat alá helyezték és a járvány tovább terjedésének m g.tkadályozására megtették a szükséges intézkedéseket.
(—) Országos vásárok Nagykanizsán a jövő évben. Nagy-kanizsan a jö/ö évben az országos vásárok a következő napokon lesznek: Febru r 3, március 3, április 7, május 5, junlus 2, auguszlus 4, szeptember 1, október 6, november 3, december I. Az országos vásárok szarvasmarha és lóvásárral vannak egybekapcsolva. Minden szerdán marha és serlés hetivásár lész.
TŐZSDE
A mai tőzsde eleő felében vontatott üzlet melleit a tegnapi árnlvón kötött a tőzsde a közönsége üzletekéi Amikor később a berlini lanyhább jegyzések megérkeztek, a terem-spekuLcIó eladásokban kezdet és e en eladisok kisebb árlemorzsoló-dtsokra vezetlek Mlnlhogy az effektív árukínálat a legminimálisabb volt, a konliemln kisérlelei nem járlak megfelelő eredménnyel. Zárlatkor alig valamivel a tegnapi nívó alalt maradlak az átfolyamok. Fixkama-lozásu papírok piacin az átfolyamok csekély forgalom melleit váliozalla-nok ma. adtak. Valuta púcon az arfolyamok változatlanok.
UricU zártat
Pária 2Ű25Vi, Lonmn 25\'03\'/l, Ne»yoik 515 25, UrtlaMl 7200, MMUe 26 ftS\'A,
\'/■drtil 55-20. AhuKMziti W7 62Vi Itatta 122 91\'/], Wlcr 72-54\'/! Ssfla Prím
1)29, Varai 57 80, BwhtfMt----
4clpi4 9-liVí, Uukaieat KA
Tenaéaytftzsáa
Boza ttsiav, 77-«« 13 80 -14 20. 7í-as
13 9)— 14 35, 79-eá 14 15 14 75. 80*1
14 20-14 90, danánt 77-w 18 75-1390. 78-as 13 90 -14 05, 79-eá 1410-14 25 10-ea 14 15 14 30 Rzza 8 89-8-90, tak árpa 1200-1250, áörárp. 14-50-
15 75 zab 8 10 - 18 25, lengsz! ti u| I I SO— II 70 Ju/iántnll 10-25—1040, rtpet 2550-28 00, korpa 7 80 7-95.
á budapesti tőzsde deylzg-jsgyiátt
valuták
Aiigul I. 27 67-27-82 Belga h. 79-65 80 05 Cuhk. 16*89-16 99 Dán k. 152-70 15330 Uinár 1003-10-11 üjllár 568 45-571-45 Prancla 1.22-40 22 70 HoU. V29 9J 230 90 Lengyel 63-754H15 Leu 3-36 3*40 Lcva 4-12-4-18 Líra 29-75-30-05 Márka 1Í600-I3660 Norvég 152-70 153 30
PeMtn —■---—
* chili. 80 25 8C 65 Sváfcl I. 110-55 ,11 05 Svéd k. 153-20 1X3 80
| DEVIZÁK
Araot. 229-90 Í80-60 I Belgrád 10-10-10*13 i Berlin I!6\'I5 Ii655 Brüsszel /9*72 7997 Bukarest 3-38-3*40 Kopeuh. 52 70 1(310 London Ti -71 27-79 Madrid 60 85 62 85 Milano 29-89 29 99 Nawvot 570-80 72 41 üexlo 152 75-15315 Párta 22-43 22 í \' Prága Ifi 93-18*98 SaíRá ••.2-4*16 Stockh. Ii3 20-153 60 Varsó 13 97-64*1/ Wien 8032 80 57 Zürich 110 66 110*96
Uaiíja: Mliytld 5,-oaáa it ta-Uaiá Tílláls\', NklA> kiadó: Zalai Károly, teaaaou wáwi ÜNUr**** * •
1930. december 14
zalai közlöny
11
Nyilat ér.*)
Ezúton értesítek mindenkit, hogy özv. Kincses Györgyné sztli. Tóth Júlia komárvárosi lakós részére, ki velem közös háztartásban élt, semmiféle hltilt, vagy kölcsönt ne adj inak, mert azokért felelősséget nem vállalok és ki sem fizetem.
Kollár József.
•) E rovat alatt köztöltékén sem « szerkesztőség. sem a kiadóhivatal nem váltai felelősséget.
1,11 w i S v ^
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dl|a lUaz\'lg 50 f IMr, Minden további azó dija S ll l. Vaaái éa ünnepnap 10 B\'ólg 80 fillér, minden további szó dija S fiit. Sierdin és pinteken lOazóIg S0 llllér, minden Ir\\ál bt azó dl). 8 Ilii. o ntsxo a minden v.Magái b belliból allo a\'ó kel aiónak a<é\'nit-tátik. Aliá.t keresőknek 50v o engedmény.
Hledatóaak ■ («l) pangS iaaiaf** iltfaa kfayvaláa.
•aámláaáa alkarfllóaa .égett allra II........
Eladó Csengery-utca 18. alatt T24 n öl telek. SOO
Bérautó Allamáa\' telefonálóm 444. 6390
Vennék hasznait, |ókarban levő kla-hb béóogtOah.ly.f. Címeket a kladób. kérek. 66Z9
Frtaax Jantt, Erxaóbat-tór 9.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egészaégügyl, központi tói- éa ntelegviz-iülé.l berendezéseknek szerelését. csstor-náxáat, további vasszerkezeti éa egvéb lakatos munkakat. Tatalaa 5-98. 5793
ül korok I Mé< ™l,""i 1 i\'iiow i«-
* \' ok.íbb ii aranjhegyl bortl
Rlsllng, l.llliila.....00 lill.
Vörfls. noh.in.nlci . . SJ (lll. Iltu.oküil, iá,t p.lickokhin, llv«g<Mr.v.l Itaph.ló
. IÁFHAN iÓZSEF
Tatatoa ja. ID.i.rk.ftiktdéM Magjara. 74.
Bérautók leglobbak legolcióbban bár-biihova Kaufm&nn Manó autóvállalatánál rendelhetők. Teleion 167, vagy 571. Oatave Nádor ■«. 6. Sürgönyeim: Autótaxi £368
llSayomáa dúsan felszerelve legdiva toiabb mintákkal Kátpiil Bözalr.él, Köt caey ulca 16. t 404
Kű önbcjárilu >zépcn butoroaatt szoba 1 vagy 2 személy részére kiadó Nádor-ulca 4. alatt. 6459
Férfi Ingek, nyakkendők, harisnyák keastyUk alb. a legnagyobb választékban s a legolcsóbb árban — Kautmann Károly cégnél. 660o
Pénxtkölo.önt bekebelezésre minden Öaaxefben a legelőnyösebben és leggyorsabban tolyóalltat Aoxét losaóo pénz-köletönközvclltó Irodája Nagykanizsa, Horthy Milliósul 2 szám. 6358
Erdő, illetve
kitermelési jog eladás.
Palin—Ungorbsn, N\'gykanlzsa megyei város valdal erdeje mellett állami ellenőrzés alatt álló 52 kat. hold erdő szabad kézbél eladó, Illetve 6 kat huld fenyő, tölgy és gyertyános kitermelésre eladó.
Ajánlatok úr. Hooh Oa.kór Ügyvéd űzi Irodáj\'ban adandók le.
2 HR, 3 HP. és 4-5 IIP. 260 Voltos lor-
góái. :,u elektromotorok eladók. Clm
akiadóban. tüll
A még megmaradt Játékok minden elt gadható áron leainek kiárusítva — Kautmann Károly cégnél. 6599
Haaxnált bulort és áíjvtollat veszek éa eladok Fahné. Erzsébet-tér 18 Bővebbel Stern rőtöstlztel 6027
Fajtiaxta Yorkahtiei telbugatolt anya-göbék éa kütöuböző nagyságú malacok eladók Teleki ut 6. szám alatl. 6610
Eötvös-tér 18. sz házban egy nagy raktárnak vagy intlhelvnek alkalmas helyiség aronnalia kiadó. Bővebbet Aoxél Ifl-néo pénzt ölciön ét ingatlanforgalmi Iro-dá|a Nagykanizsán, Horthy Miklós ut 2. 651!)
Csinosan lu orozott uccai rzoba kiadó. Erzsébet-tér 70. I. e. 6658
A legfinomabb blnlkum vajpétló nagyon Julányoa árban kapható Kelemen Rezsó cégnél, Deák-tér 9. Ugyanott zsák, lótakaró, valamint vizinenlet sátor- és kocslponyvák legolcsóbb gyári áron kaphatók. 6662
Tétjeién különálló baatoroxott azoba Sugár-ul 30. alatt Januárra kiadó. 6620
Belgiumból Importált 3 éves belga mének kaphatók lulányos ázon — Frank Elemér és Istvánnál, Kaposváron. 6612
Modern 2 szobás lakás vízvezetékkel, februárra vagy azonnalra kiadó Kisfaludy ulca 17/c. 6177
Koasuth-lér 9. u\'cat háiomazoba, etö-azoba, mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. 6601
Oloaóss, Igen jó házi kosztot adok kihordásra la. Megrendelt ebédeket díjtalanul házhoz küldök. Bergrrné, Ktnlzal-utca 21 6621
Hérom Igéz szó: Spcdál liszt Üzlet olcsó éa Jó. — Megrendelhető Staniplel cégnél. 6619
Veaz.k 5 10 kg. mérleget azonnali vételre. Lljxt üzlet. Stampfel cég. 6654
Z.lr.arléaek, fiatal. príma, háztartások részére Igen olcsón eladók. Szúrást, (orrázást, avagy pemelést helyszínen megengedem, s ugy házhoz azállitom. Vétel elölt kérném megtekinteni. Szerecz. Tele-Ion 330. 6659
8sag6 Olga újonnan felfferelt elö-nyomdájában lakolal kézimunkák, fehér és színes t). M. C. kapható, kézimunkához taaaslólaé nyakat felveszek. Eötvöa-tir 2. 6541
Taljaaan klllönbe-áratu bútorozott szoba 1—2 személynek Január l-re kiadó, esetleg teljes ellátás Is. — Beger, Klnlxsl-utca 47. 6622
NAGYKANIZSAI SEGÉLYEGYLET SZÖVETKEZET
Gaassgary-ut 7.
Alapíttatott ISSl-bass.
Talafen 5(7.
ÉRTESÍTÉS.
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
1931. január hó l-án nyitja meg
70. évtársulatát.
Egy üzlelréaz után hetenklnt I pengő fizetendő.
A kfinyv 4 évre szól, de kivlnatra minden év végén felszámolható, mely eselben az addig btfizetelt töke, kamattal együtt folyósillatik.
Kölcsönöket adunk kezességre, jelzálogra vagy értékpapírra A tartozás heli vagy havi befizetésekkel lOrleazle\'idő.
Uj könyvecskék a szövetkezet helyiségében (Cscngery-ul 7. dr. Rjpoch féle ház) minden n>p kaphatók.
eoa< igazgatóság.
Sszékely Vilmos bulorielepe
Nagy Kanizsa,
Hortöy WUóa-ut 4.
Bútorvásárlásnál ugyanazon kedvezményt adja, mit bárki más.
Saját kárpitosmühely.
4 aiakéa, Mraiaaaabáa lakás tná-luara kiadó. Csányi László utca 8. Bővebbet Mayer, Erzaébet-tér 2. 6111
40 éve fennálló Frank Vilmos-féle ruhaáruházamban
elsőrendű uriszabók által készített
férfi, flu és gyermek öltönyök, fekete hosszukabátok, doubl kabátok, rSwid mikádók, gazdáaz kabátok, hosszú és lengyel nadrágok, boy kabátok, gyermek télikabátok slb. stb.
Az előrehaladott idény miatt minden elfogadható áron árusítjuk
Havasi Sándor
Bazár-épOlet.
Eddig la állásban levő fiatalember oly komoly hajadon Ismeretségét keresi hóna..ég céljából, ki összeköttetése révén, jelenleginél biztosabb álláshoz tudná Iottalnl Választ .Karácsonyi ismeretség" jelige alatt a kiadóba kérnék. 6624
legjobb k.ráoaonyi és újévi ajándék. 19 dtb zalr serlés eladó dsrabsiim, Párszám Is Magyar u\'ca 30. szám alatt Weiss Arnoldnál. -6631
■ agy kétaarabóa urllakás lóuton mellékhelyiségekkel, butorozollan, konyba-berc ndezéaseJ fetruártg esetleg májusig kiadó. Bóvebbet a kUdóhlvalálbao. -663J
2 príma aalr aartéa eladó Magyar-
utca 60. <633
Egy üszleiséges Hu aarabótaa felvétetik Ktauu, Sugár-ut 18.
anoaak
6641
Petőfi ül 31. azám alatt fOuarlIzlat berendezés eladó. 6610
Hóahaly a Sugár-ut 2. szám alatt eladó. 6643
Margit fürdő
s » Csengery ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig • Márvány kádfürdő ü^ai P 150
10 jegy vételnél......P 1 -
Igénybevehetlk »gyesületek, vállalatok b.
Tyukszemvágás......P — 40
Maszirozás........P — 30
r:iu,JIL .. i.. — L . J i... .11..
rtltllM, uttlttflHa tláancl luiltsitl.
UJ, selyemrevarrt férfi amoklngruha kisebb termeire olcsón eladó Clm a ki-ad< bsn. -6656
Eladó két hold axSIS, két hold szántóföld és Magyar-utca 93. számú hlz telekkel együtt. Bővebbet ugyanon. E657
Különbeláralu bulorozott szoba emeleten, azonnal klarfó Csengery-ut 15. 6t>M
Alig használt, uj írógép eladó. Cíin a kiadóban. 6650
NyugSIJaa bélistás és a mai gazdasági helyzet kove kezlében állás nélküli egyének, akiknek öaizeköttetéaelk vannak, fix I zetéuet éa jutalékkal felvétetnek. írásbeli megkeresések „Blztosstg" jeligére! a kiadóba kéretnek. -6Ö49
Egy kétazobás és egy egyszobás lakás mellékhelyiségekkel a.ounal kiadó Erzsébet-tér 16., fUaiertlalet. 6652
Kováid Péter és Fia
budapesti featőgyár
méiyen leszállított árban lest, tlszilt és plisséroz, galiétok, k.zelök és Ingek legszebb tisztítása
Caengery-ut S. szám.
Qvökerea karóeaanrfák különbózó nagváitban kaphatók Petermann kertészet. Báthory-u. 22 6645
Keveset haamált grasnafaa lama>
aakat veazek Bakaa bádogos, Klnlzsl-utca 13. 6646
■atossarótaa magánvos ház Vrrttel azonnal, vagy lebruár 1-ére kiadó Ö ház-ulca II. érdeklődni Mercz István, Király, utca 49. f647
PénzbaaxadA Üzletszerzőket frl veszünk. Létminimum gsrsntálva. Írásbeli ajánlatokat a kiadóhivatalba kérünk. (6Í0
Varga Nándor
modernül felszerelt saját mflhelyében legolcsóbban
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszközöl.
OyUjtótelep: Horthy Mlklós-ut 8. Uyártelep: Hunyadl-u. 19.
II
ZALAI KÖZLÖNY
1930. december 14.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó feleségem elhunyta alkalmával a (emelésen való megjelenésükkel fájdalmamat enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondok hálás köszönetet.
Teutsch Ousztáv.
WALTER MAOÁNTANFOLYAM
legolcsóbban. l«gb<jtoiabb«n kíailt tlö kftsJp-likolal maginvlitgikra, 4rttu4«lr«. Vidékieknek leveleid oktatás. A Junluil izeptembxri vlgigákra mi/ moit
W76 jele ntkeiiék,
BUDAPEST, Rákóczi-Úr 51. SZÁM.
Automata-eleség
etetésével lényegétén emelhető a tyúkok tojáthoum*. Egy lyuknak naponta cuk 6 dekát kell adni. 1 kgr. Ara 30 fillér.
Erőtakarmányok
(Hal Iszt, husllszt, véilisit, csukamájolaj, aoyabab dara, Völes, buza, zab, árpa tengeri, buxakorpi alb.)
Madáreleségek:
(Kever m dáreles/g, kendermag Wmo-zottzab, fénymag, édes repce, saláta mag stb.»
Futor
vegytiszta, konyhasót tartilmazó szín savaa takarmánymész.
P e k k
„DM vitamin készítmény. Kicsinyben éa zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védöazerek kereake élében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A blióság melleit. Telefon 130.
Szabadalmazol! műszaki újdonság
körzetképviselete
, ladó oly urnák, aki auló, traktor és egyéb géptulajdonosokal látogat. Válasz „Autódoktor 250" jeligérc Boros hirdetőbe Andrássy-ut 54. Budapest.
Ha kuljának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FURT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
gépipatvátlalalával Zalaegerszeg. Telelőn: 43. Készít:
wlzv.vaték éa aalaattyabaraia-daaéaakat, traktorok, aaUk éa gépek javIttaAt.
SZABÓ ANTAL radto es gramofon osztalyanak
Nagykanizsa
Szenzációs Telefunken radío újdonságokban mueszaki tisztvtseloetnk az Oen uezleteben ma vasarnapi kiállt tassal kapcsolatban díjtalan bemutatást rendeznek
Telefunken radto
Kiállítás nyitva d. e. II—l-ig d. u. 3-9 óráig.
Ha örömet akar szerezni családjának, ugy
KARÁCSONYRA
PFAFF
PFAFf
eredeti I* iHll varrógépet vegyen, mely varr, stoppol és hiníez. i Kapható kizárólag:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsötemplomnál. Díjmentes hlmzésoktatásI Alacsony részletek!
Kováid Péter és Fia
budapesti festögyAr
Oila éfcaa legujibb mintákból kézimunka al8nyomtatéa és alkéaaitéaa, tU»Skü\'8n-lagaaaég, malltarték,
ha rlaay akft\' ök él «l» gummlha rlanyék mélyen leizállltolt állon kaphatók C»engery-ut 5. az. alatt.
HasxnáU n yomtaivdn yt
Iróképes papíron, melynek egyik oldala UreB, nagyobb mennyiségben keresünk megvételre.
Keszt&ely
legnagyobb és
legolcsóbb
sziicsiizlete.
Szőrmebundák már ISO P-tól, gallér és kézelők IfltrP-től, prém-bötök már 2 P BO f-löl kap-halók. Átalakításokat és javításokat vállalok
Fizetés megegyezés szerint
Genesi János
laUlkozóhéljra ai
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszekötlelés 2-es és 46-os kocsikkal.
fehérnemű é5hQrís
sloppolás.vQrrdS^J>
varrógép résiv-\'
SAOmílZSA Fióküzlete: Fö-nt I.
A nagykanizsai klr. járáablróaég, mint telekkönyvi hatóság.
8344\'I930 tkv. u.
Árverési hirdetmény
és árverést leltételek.
A Nagykanlr al Takarékpénztár R. T. \\é.r-hsjtaiónek Fehér lltvánné az. Lopert Róza végrehajtást szenvedő ellen Indítóit végrihaj éli ügyében a telekkönyvi haló-tág a végrehajtató kérelme következtében az IMI. évi LX. t-c 144, 146 és 147. § ál értelmében elrendeli a végrehajtást árrerétl 4000 pengő tókekővetelél, ennek 19S0. évi jullul hé I ső napjától az 19Z3 XXXIX. t. c 1. bek értelmeben Járó kamata, >/iO/o váltódíj, 213 P 08 fillér k&ltiég, továbbá 1200 P töke, ennék ugyanolyan kama a, \'•Oo váll dlj éa 126 P 80 fllL koltiég. vitamint 8l P 40 flll. költiég behajtása végett, a nagykinlaaat klr. láráabtrósig területén levő. Nagykanlisa városban fekvő
l a nagykanizsai 2308. ail|kvben 8I2P/I. hm. alatt foglalt hár, 473. ■> a. udvar éa kerttel Ingatlannak végrehajtást uen-vedő nevén álló felerészére 3200 pengő klkláltáal álban.
A telekkönyvi hatóság az árveréanek a klr. járáablróaág hlvataloa helyliégében (Igazságügyi palota, földszint 8. a|ló) leendő megtartására 1831. évi január hó 2. napjának délelöti 10 óráját tüll kl ét aa árverési feltételekel az 1881 : LX t c 1Í0. § a alap|án a következőkben álla pltja meg:
Ai árverés alá keru:ő Ingatlan a kllritl-tásl ár felénél alacsonyabb áron nem ad-hitó el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10o/o-át kész pénzben, vagy az 1881 : LX. te. 42 § ában meghatározott árfolyammal számított óva-dékképes értékpapirosban kiküldöttnél letenni, vaicy a bánatpénznek előlegei bírói letétbe htlyuéséröl kiállított elismervényt a kiküldőének áladnl és az árverési fellételeket aláírni. 0881 : LX. lt 147., 150., 170. §§ , 1908: XLI. t. c. 21. §.)
Az aki ai ingatlanéit a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett. ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 VXLI. t. c. 25. §.)
Nagykanizsa, 1930. évi november hó 5 napján.
Dr. Molnár s k. ö. m. I. Jegyző.
A kiadmány hiteléül: Mlkó l. k.
Legelőnyösebben vásárolhat
BÚTORT K°ó Kálmán
S ■ % W dúsan felszerelt butorraktá-
rában - Nagykanizsa, Magyar-utca 8. ós Horthy Miklós-ut 5. sz-
Óriást választék legújabb sitid bútorokban Is. Ked»exft fizetési feltételek. Tekintse meg vételkényszer nélkfll.
Nyomatott • Uélzilsl Nyomda és Lapkiadó Vállalatai! Nagykanizsán. (Felelős Ozletvezetö ■ Zalai Károly.)
70. évfolyam 284 szám
Nagykanizsa, 1930 december 93 vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI nziOIT
Sitikfutóéig; IW»I Sugir-ut 2., <l|el Póul 6.
KUaótilviul: Póut 5. szint. Keutbelyl llókklidóhlvstil: Koesuth-utci 32.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
DóflietU ári: egv hón * pengó M IHb
Telefon / «\'• "*»• ™>
Telefon. | KU<j<jhlv,U] 78 Keutbelyl Ilók 22
Az OMGE közgyűlése
.Megvannak a gazdasági enyhülés lehetőségei"
Budapest, december Ili Az OMOE vasárnap tartolta rendes évi közgyűlését. Somsslch László gróf efnökl megnyitódban részletesen foglalkozott a mezőgazdaság problémáival és megállapította, hogy bármily súlyos a gazdasági helyzel, mégis ugy nemzelkOzi, mint nemzeti szempontból meg vannak az enyhítés és gyógyítás lehetőségei, ha azt az összes érdekellek komolyan belátják és akar|ák. A tlszlujltás során újra a régi vezetőséget választották meg. A kormányzó állal betöltendő két felsőházi laeságra első helyen Buday Barnát és Mutschenbacher Emili jelölte a közgyűlés.
Poincaré állapota
válságosra fordult
Párls. december Ili Poincaré vott köztársasági elnök állapotáról ma délben a francia kamara folyósóján olyan hírek terjedtek el, hogy annyira súlyos, hogy számolni kell halálával. Poincarén hónapokkal ezelőtt súlyos operációt hajtoltak végre. Ugy lálszik, hogy ennek a komplikációi megviselték szerv ezelét.
A német orosz jóviszony
klmélyttését hangsúlyozta Hindenburg elnök
Berlin, december 16 Hindenburg birodalmi elnök ma logadla Chlnlochuck Leót, a szovjet berlini u| nagyköveiéi, aki áladia megbizó levelét Birodalmi elnök az uj szovjet-orosz nagykövet beszédére adott válaszában többek között a következz ket mondotta:
— Megelégedéssel vettem ludo-másul azt, hogy üdvözlő beszédében méllalta a fennálló szerződések alapján és mindkét nép |avára, valamint a világbéke érdekében Németország és a szovjet-orosz unió közöli fennálló |óvlszonyl és gazdasági együttműködést. Biztosilom, hogy \\ német kormány és a magam részéről mindenben arra törtkszünk a jövőben is, hogy ezt a jóviszonyl tovább is fentartsuk és kimélyítsük.
Egy előkelő fővárosi ügyvéd öngyilkossága
Budapest, december 1G Morelii dr. ismert fővárosi ügyvéd ma délben Bícsi-ulcai irodájáhan revolverrel mellbelőlte magát. A 47 éves ügyvédet eszméletlenül, rendkívül súlyos állapotban vitték a Rókus kórházba. Valószínűleg anyagi Okok mjatt vesztette cl az életkedvéi.
Éjféltől kezdve beállt a szerződé-senkivQli állapot Csehországgal
Kitört a vámháboru — A tárgyalások sikertelenségét az éjjeli órákban jelentették a csch minisztertanácsnak — A magyar pénzügyminiszter rendelete szerint, a cseh áiukat a magyar autonóm vámtelellel kell elvámolni
Budapest, docombor Ifi
Ma éj|el 12 órakor jár le a ma-gyar-cseii kereskedelmi szerződés és pillanatnyilag az a helyzet, hogy a két ország gazdasági körei a legnagyobb bizonytalanságban vannak ale-lől, hogy sikerül-e a szerzódésnél-küll állapotot elkerülni, vagy sem. Prágában a magyar delegá\'usok állandóan tárgyalnak a c-eli megbízottakkal, de még nem sikerüli az összes kérdésekel megbeszélni, meri a csch deiegálusok részéről állilólag heves ellenállásra találtak a magyar javaslatok. Nem tartják valószínűnek, hogy a megegyezési é|fél elölt irieg lehessen kölni.
Nem *flc«rtlf/ mer/er/ycunl
Prága, december Ifi
(Éjszakai rddiójelentés) A minisztertanács este jél tiz órakor még egylllt volt. A cseh szlovák delegáció vezetője kijelentelte, hogy a kormány még ma rendeletei ad ki a határ-hatóságoknak, hogy éjféltőt kezdve az elvámolás szempontjából a szerződésenkivali állapot áli be.
Bcaill a vdmödboru /
Prága, december Ifi (Éjszakai rádiójelenlés) A esi h távirati iroda jelenti a következőket: A cseh szlovák—magyar kereskedelmi szerződés megkötésére szánt idő az ideiglenes egyezségre vonalkozó tárgyalásokat illelöleg a késő esti órákig nem vezellek eredményre, igy a december 16-áia fordu 6 éj|el 12 órakor a kél állam közölli kereskedelmi viszonyban a szerződésnél küli állapot állt be. A tárgyalás lefolyásáról jelenlésl lellek a minisztertanácsnak, am\'ly az éjje\'i órákban ínég egyült van.
/I magyar pénxUgymlnlaxicr rende le/e
Budapest, december 16 (Éjszakai rddiőjeienlés) A MTI jelenti: A m. kir. pénzügyminiszter érlcsilelle az összes vámhivatalokat, hogy december 16 áll éjjel 0 óra I perckor a mag.ar csehszlovák kereskedelmi szerződés hatályát v<*szli. Ennek lolytán és ebben a szerződésben foglalt vámilleték megszllnik és a csehszlovák eredeti! árukat a magyar autonóm vámtétellel kell elvámolni.
Hamis aláírásokat és szelvényeket fedezetek; fel
a fővárosi választási ajánlóiveken — A belügyminiszter nyilatkozata a visszaélésekről
Budapest, december Ifi A fövirosi választásokkal kapcsolatban benjujtolt ajánlási Ivek közül a választási bizottságok többön hamis aláirást és szelvényeket ledezlek fel. Az Igazoló választmány elnöke ezért Ismeretlen lettesek ellen bűnvádi feljelentést telt
Scitovszky Bél i belügyminiszter a tóvárosi választások ügyében a kő-vétkezőkéi mondott t :
— Mr délelöil részletesen táji-koílaltam magamai az a|ánlási alá Írások felülvizsgálatáról Mindenesetre ki kell jelentenem, hogy a válaszlá
sok melleiére semmi tekintetben be folyási nem gyakoroliam ét nem is fogok gyakorolni Az ajánló aláírások gyűjtésénél fellétlenül visszaéié sek és szabálytalanságok történlek M!s kérdés, hogy megfelelőképpen történt e az ajtnlások visszautasításának indokolási Ugytátom, az indokolás sok esetben nem történt meg szabályszerűen. A dolognak elbirá-lásj, bármelyik részről történi is, nem az én hatáskörömbe tartozik. A panaszok és sérelmek elbírálásira és orvoslására a közigazgalási bíróság hivaiolt.
Leverték a spanyol katonai zendfliést
Két kapilányl kivégezlek, két másikat életfogytiglani fegyházra ítéltek — A lázadás vezérei repülőgépen elmenekültek — A kormány az egész ország let lilelére kihirdette a statáriumot
Madrid, december Ifi A kormány hivatalosan jelentette, hogy sikerült a jacai és huscai lázadást teljesen elfojtani. A felkelő lisztek önként megadták magukat.
A spanyol kormány Nielo ezredesi teljes hatalommal ruházta fel. Galan és Salina kapitányokat a hadilör-vényszék halába Ítélte, amil nyomban végre is hajtoltak. Kél másik
halálra ilélt felkelő vezérnek megkegyelmezlek életfogytiglani fegyházra. Számos zendfllöt letartóztattak.
Madrid, decentbor lö A legutóbbi napok eseményei következtében a peseta ujabb katasz-Irófálls áresést szenvedett. Az ulolsó óraban a spanyol valuta több, mint 12 százalékot veszített éttékéből
Párta, december lö Madrid feleli ma délelőtt repülőgépek jelentek meg és röpcédulákat dobállak le. A röpiratok felszólítják a madridi helyőrségei, hogy csatlakozzék a közt rrsasági mozgalomhoz, ellenkező esetben a forradalmárok repülőgépei bo libákat dobnak a kaszátnyákra.
Barcelona, december 1B (Éjszakai rádiójelenlés) Az liteni kormányzó a sajtó képviselői előtt kijelentene, hogy a mostani forradalmi megmozdulásokat sikerüli teljesen leverni. Dellano tábornok és Franco parancsnok, a lázadás véréréi repülőgépen elmeneküllek.
Az egész ország lerütetére a kormány kihirdette a slalárlumol.

-1*
Vasúti katasztrófa
a zágrábi pályaudvaron
ZAgráb, december 15 Zágrábban tegnap egy személyvonat belefúlod a főpályaudvar egyik vágányán várakozó 40 lönyi löinegbe. Három asszony a helyszínen meghall, nyolc ember súlyosan megsebesült. Az egyik közülük közben meghalt. Mintegy harminc emberi szálllloltak kórházba, kö.ötlük a vonat lútőjét, aki dühöngeni kezdelt. A pályaudvar kél lisztviselöjél lelar-tózlatlák, meri azzal gyanú iilják ökel, hogy ók voltak a s/ercncséllen.-.ég okozói.
Ismét portómenles lesz a csekklap
Budapest, decentbor 15 Érlestüésünk szeiinl aposlalakaték-pénzlári csekklapra kirótt 6 frléres dijat el lógják engedni és külön portó nélkül lehel a poslalakarék-péntári csekkforgalmat lebonyolítani, amint ez a poslatarifa emelése elölt törlénl. Az erről sióló rendelet alli-lólag még e héten megjelenik.
A népszámlálási biztosok erőszakoskodásai a Felvidéken
Prága, december 16 A prágai Magyar Hírlap szerint a Felvidéken az Erdős Kupitokban a magyarság minlegy 4000 panaszt nyuilott he Ezek a panaszok a népszámlálási biztosok erőszakoskodásairól szólnak.
zalai közlöny
1930. december Ó
A nagykanizsai zsidó ifjúság
chanukka ünnepélye
és Goldmark méltatása
Nagykanizsa, december 15
A nagykanizsai zsidó ifjúság a kis-templomban minden eddigiekei felül muló bensöségteljes chanukka-űnne-pélyt rendezett vasárnap délután, díszes és nagyszámú közönség részvételével. Az elóketóségek soraiban ott láttuk dr Bród Tivadar hitköz ségi elnököt, Ötvös Emil állampéuz-lári főigazgatói, We/ss Tivadar kereskedelmi lanácsosl, dr. Winkler Ernő főrabbii, Löwenstein Ousziávot, Balog Dávid igazgatói, Kieinfeid Ignác igazgatói, dr. Halphen Jenői, dr. Schiller, Vilmos nyug. állami szem-kórházl igazgató-főorvost, Miklós Gyula igazgatói, Fábián Miksa titkári, Polgár Lászlót, slb.
Az ünnepély az ifjúsági énekkar kitűnően betanított alkalmi énekével kezdődőit. Kirschner László IV. éves felsőkereskedelmi iskolai tanuló ünnepi beszédet tartott, amelyben ra-
f;yogó színekben kifejtene az ünnep elcnlöségét és mindenkil magával ragadó hévvel áldozoll a hős makha-beusok emlékének, ami oly szónoki teljesítmény volt, amely méltán feltűnést kelleti. A zsúfolt terem közön sége hosszan tapsolt a nagy reményekre jogosító ifjúnak. Bllchler Mai-git VII. gim. tanuló dr. Winklerné Munkácsi Noémi: „Lálad, mint lobognak" cimü hangulatos költeményét szavalta, egy bá|os leányiélek üde h mgjának minden szépségével, a legjobb kidolgozottsággal és elő-adóképességgel.
Fehér Endre VIII. 0. gimn. tanuló szabadelöadása következett ezulán: üoldmark Károlyról. Fehér korát messze túlhaladó érettséggel és nem közönséges képességgel állította össze a világhírű zeneszerző miniatűr hiogrufiájlt és méltalta müveit, nagy tetszést aratva, sima, minden zökkenő nélküli, tartalmas előadásával.
Goldmaik méltatásának keretébe Illet a világhírű mester Notlurnójá-nak interpretálása, amely feladatot hegedűn Havas Andor Ili. évf. felső keietk. tanuló oldotta meg dicséretreméltó felkészültséggel. Stern István III. évf. felsökeresk. tanuló Liwin-Palai alkalmi költeményével brillírozott. A záróbeszédet Reich Gíza VIII. o. gimn. tanuló mondotta, aki beszédének tömörségével és gondolatainak gazdagságával lünl ki.
Szép és megkapó volt az ifjúsági énekkar kedves chanukka-dala.
A minden tekintetben sikerült ünnepély 6 órakor ért végei.
Egy nagykanizsai épitész
gépkocsijának karambolja a sármelléki országúton
Keszthelyről jelenti tudósítónk: VassSándor nagykanizsai épitész gépkocsiján Keszthelyről hazafelé tartolt. Sármellék községnél egy kétlovas kocsi haladt elölte, amely özv. Kemény Andorné tulajdona. A bakon Sipos József kocsis ült. A kocsis az ut jobb oldalán hajlott. Vass az előtte haladó kocsinak erősen tülkölt, de az nem reagált a jelzésre. Vass ezl látva, elózni akaita a lassan elölte haladó kocsit és balfelé tartott, ami-k\'.r abban a pillanatban a kocsis is bal leié fordított, ugy, hogy Vass gépkocsijával nekiment a lovaknak, akik megsérüllek, a gépkocsi is megron-gálódoll. Az egyik lónak a lába is eltörött. A keszthelyi rendőrhiró mo I a kanizsai kapitányság utján fogia kihallgatni Mim Sándort az csel kö tűlményeire vonatkozólag
A. Kari sérelmeKei tárgyalta a vasárnapi salai orvosggyülés
ZalaogorazoK. december Ili
(Saját tudósilónk telefonjelentésc) A Magyar Orvos Szövetség zalai fiók szövelsége vasárnap tartotta gyűlését Zalaegerszegen dr. Jancsi Benedek igazgató-főorvos elnökiele alatt.
Schlemmer József dr. főorvos a mult évi működésről terjesztette elő részletes jelentését. Radó Qyula dr. főorvos a pénztári jelentést terjesztette be, majd elfoglaltságára való tekintettel lemondott lisztéről. Helyére dr. Klein Ferencet választolták meg. Elhatározta a közgyűlés, hogy a létesítendő Orvos-oilhon részére évi összjövedelmük negyed százalékát adják és hozzájárulnak a hősi orvosok emlékmüvének köllségeire. Az OTI-t illetőleg az orvosok nehezmé-
nyezték, hogy a még 1928-ban megígért lizelésemelés még mindig nem következelt be. Helyeseliék a budapesti orvosi tanács lemondását. Egyben elhatározták, hogy felkérik az Orsiágos Szövetséget, hojy a jövő évi szerződéseknél, amit az OTI orvosai kötnek, az orvosi eljárás számára az eddigi II százalék helyett 20 százalékot kössön le. Az orvos-lársadalom azon kívánságát lejezte kl továbbá, hogy a pénztári főorvos ne legyen alárendelve a pénztIr vezetőjének, hanem a budapesti főorvosnak. Majd még több kisebb belső Ugy kerü l tárgyalásra.
Az orvosgyülésen Nagykanizsáról is számosan voltak jelen.
Tóbler képviselő: A szociális biztosítást a legszélesebben a kisiparosságra is ki kell terjeszteni
Tóbler János országgyűlési képvlsalő a nagykanizsai ipartestületen — A zalai kéményseprSmesterek a körzetek kiegészítését kérik — Megindult az erőteljes keresztény-szociális szervezkedés Zalamegyében
hogy felkélte őt egy előadás meg lariására. Tóbler orszgy. képviselő a legynagyobb készséggel lelt eleget a felkérésnek és dé után negyed 4 órakor a nagykanizsai összlparos ság elölt a testűiéi székházában másfélórás, rendkívül larlalmas, a tetszésnyilvánításoktól gyakran félbeszakított előadást tartott az ipari problémákról. A népszerű országgyűlési képviselőt lüntelö meleg szeretettel fogadták. Samu Lajos ipar-teslükti alelnök, a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetségének főtitkára hosszabb megnyitójában utalt a piacát vesztett nagykanizsai ipa-ro.-ság súlyos helyzetére, amely munka nélkül állván, nemcsak a közteherviselésnek nem lud elegei lenni, d: a családja számárt sem ludja megkeresni már a mindennapi kenyerei. Kérte Tóblerl, legyen szószólója a mostoha sorsú magyar kisiparosságnak a magyar parlamentben.
Tóbler János ezulán megkezdte értékes előadását a megjelent nagyszámú Iparosság elölt.
— Mint Sopron város szülötte, — mondolta — teljesen átérzi a nagykanizsai iparosság szomorú sorsát. Sopron életerejét Is leoperálta Trianon, ugy mint Nagykanizsáét. Gyász és szomoruBág uralkodik a határvárosokban. <4z a felkapott sző, hogy most .vllágkrlzls" van, nem élégit kl bennünket, — mondja — meri sok olyan dolog van, amit meg lehelne valósítani. Beszél a tanoncmegszo-
Nagykaolzaa, december 15 Az ulóobi idöDen mind eróle\'je-sebben Indul a keresztény szociális szervezkedés Zilavármegyében A nemzeti alapon való gazdasági szervezkedésnek egyik oszlopa a Zalai Kéményseprők Szövetsége, am:ly vasárnap délclötl látogatott gyűlést tartott Kustos J elnöklete alatl az ipaitestület székházában. A gyűlés kimagasló ponlja voll Tóbler János országgyűlési képviselő, magyar ke-reszlényszociális mozgalom nagynevű vezérének és a kisegzisztenciák nagy-mullu, kipróbált harcosának megjelenése, akii — az elnökség megkért a Nagykanizsára való lejövelelre. Az országos központot Berlesz J. alelnök képviselte.
A kéményseprő szövetség gyűlése foglalkozott a kéményseprő mesle-rek és segédek mai sivár helyzetével. Állást foglalt a kéményseprő-kerületek kiegészítése mellett, hogy e réven a helyzeten könnyitlessék. Foglalkozott a gyűlés a segédek fizetésének ügyével, majd a munkanélküli segédek elhelyezkedésének problémájával.
Berlesz a szervezkedés fontosságát fejtegette, mig Tóbler János or-8zágKKytllési képviselő foglalkozott a szakma kérdéseivel és sérelmeivel.
Tóbler János clöaááaa Tóbler Jánosnak az iparosügyek és munkáskerdés lelkes harcosának nagykanizsai tartózkodását az ipartestület vezetősége felhasználta arra,
Olcsóság!
Olcsósági
Afegkezdődöí/ a nagy Karácsonyi vásár
r
Armuth Sándor és Fia
Üzletében Főút 8. szám, Bazár udvar.
Játékokban meglepő választék.
96 filléres cikkekben külön osztály.
Képkeretezés, cipő, ajándéktárgyak, gyermekkocsikban slb. nagy választék.
ritisról. Az Iparosság ma a maga kinkurrensét nivell. A Kézműves Kamara szükségességét hangoztatja. Sehol nem látja a magyar Iparosságot kellően képviselve. Ulal Németországra, ahol az iparosság az ösz-szes pártokban helyet foglal, ahová bevitték az Iparosság érdekeinek vé-d.lmét. Híve a legszélesebb alapon való szociális biztosításnak, amely a I isiparosságra is ki legyen terjesztve. Az illetékes tényezőknek mindent el kell követnlök, hogy az Iparosság szociális terhein könnyítsenek Hosz-sztbban foglalkozik az OTI-tel. Majd az Ipartanácsot és a karteleket lest! bírálat tárgyává. ígéretet tesz, hogy ezentúl Is minden erejét a kisiparosok és kisegzisztenciáknak szenteli.
Oerő Soma elöljárósági tag a hála szavát tolmácsolja Tóblernek. Samu Lajos alelnök zárószaval után az előadás véget ért.
Az Iparosság vezetői ezután az állomásra kisérték Tóbler Jánost, aki a délutáni gyorsvonattá visszautazott Budapestre, ahol a képviselőházban folytalja nagy misszióját a kisiparosság, a kisemberek, a kisegzisztenciák érdekében.
Csoda történi
Vasárnap ette csodi történt Nagykanizsán. Csúnya Idö volt. Eső és hó eselt. Locs-pocs volt minden és mégis az emberek százai nézték, bámulták a csodát Aztán szájról-szájra adták: csi.da történi. Valóságos karácsonyi csoda. ,
A hópelyhes égből angyalok szálllak le és a legcsodás.bb karácsonyi pompa ruhájába öltözteiték a Horthy Miklós-ulon a „Cukorkaklrály" üzletét.
— Királyi szépet a királynak I -súgták egymásnak az angyalok és láthatatlan munkájuk nyomán a cukros boltba varázsolták a legszebb karácsonyi tündérmeséket.
Arany és ezüst cukorhegyeken trónoltak az sngyalhajak, a csilingelő karácsonyi harangocskák, a díszek végtelen sokasága és mindaz a szép és Jó, amit az angyalok szántak a karácsonyfá a a Jó gyermekeknek.
És ennek a csodának hamir híre futóit A rossz időben is tömegével állottak emberek <8 csodálták a ritka lüneményt. Kipirult gyermekarcocs-kákból tágrameredt szemek habzsolták a tündéri látványt és a szülőknek olt nyomban meg kellett igémiok a Jó gyermekeknek, hogy karácsonyra (eltétlenül a .Cukorkaklrály" közvetítésével kapják meg a Jézuska és a szent angyalok ajándékait.
A jó édespapák és édesmamák pedig könnyű szívvel ígérték meg ezt, mert maguk is meggyőződtek róla, hogy az angyalok az idén különösképen számollak a gazdasági helyzetlel. És olyan utasítást kaplak a föangyaloklól, hogy a . Cukorklrily" üzletét azért bízták meg a legsz-bb karácsonyi cukorkák és díszek földi exportálásával, mert a Cukorkakirály eddig is, ezulán is mindig betartolta az angyalok karával kOlött kereskedelmi szerződést és vevőit a legolcsóbb árban szolgálta ki. (=■)
Fejfájás,
szivbántalom, idegesség, rekedtség, álmatlanság gyOtri a sok dohányzás miatt.
Szívjon Nikotexet
és minden baja elmu\'ik.
*
Valamennyi trafikban kapható
már nlkollnmentesltett H j dohányáru.
1930. december 12
zalai közlöny S
Éber Anna festőmfl vésznó képkiállitása
Éber Anna festőmüvésznó kép-kiá.inasát matiné kerelét>en nyitoUa meg vasárnap déli fél 12 órakor az Irodalmi és Művészeti Kör. Vannay János karnagy vezetésével az ipar testület dalárdJja énekelt kél számul a töltik már megszokott kltünó fegyelmezettséggel. Dr. Szabó Zsigmond a Kör társelnöke Ismertette a figurális festömUvésíetet és felhívta a közönség figyelmét Éber Anna kiváló művészetére és tudására. Vala mennyi képe kiváló művészi teljesítmény. Kitűnő rajztudása és lehelet finom színei egy igazi nagy tehetség megnyilvánulása Nem váslti kinyalt képek izek, a megszokott és jobblra megunt sujel-kel, hanem egy költói finom lélek alkotásai. Kell, hogy a jólzlésű kanizsai közönség megétlse és értékelje a fiatal művésznő alko lásait és ha ezekből a képekből Itt marad egypár, ugy a vevők biztosak lehelnek abban, hogy művészi értéket vásárollak, egy olyan művésznő alkotását, akinek neve rövid Időn belül közismert lesz. Nagy tablója Szent Imre Magyarország ifjúsága közölt, egy XIII. századbeli sti izált festmény, amely méltó, hogy bármely magyar ifjúsági egyesület kincsévé váljék.
1. sz. férfiarckép, 3. sz. önarckép, 5. sz. arckép, 9. egy merengő nő, elsőrangú, linoman átgondolt arcmások.
A 14. sz. kettős arckép bámulatos technikával és tudással megfestett bravúros alkotás.
A 16. sz. női akt sötétkék háttérből, finom, leheletszerű, úgyszólván világító nemes vonalú nöi test, a tárlat egyik legszebb képe.
Női aktjai ugy rajzban, mini a bravúros távlal megrövidítésekben, elsőrangú alkotások.
Tájképel nemes Ízléssel megfested impressziók, nagyon jó távlatokkal és őszinte, egyszetü beállítással.
Nagyon jók az fquerellek ls és nagyon sikerüllek üvegfeslmény kom-pozicióji: Justicia és a Múzsa is
Ady illusztrációi egy meleg szivü, invenciózus Urai művésznő elgondolásai.
Nézzék meg sokan ezt a kép-tárlalot Igazi, modern művészetet és egy ideális eszmékért rajongó, ízig vérig müvészlélek alkotásait találjuk trfleg ott. Nagykanizsa, ez a régi Ííulluráju város, amely a müvíszelet mindig annyira szerette, pártolja ezt a lialal művésznőt, hogy előrehaladhasson azon az utón, amelyet igaz és finom müvészlelkével magának kiszemelt. ,
A képek 20—30 pengős havi részletekben is kaphatók.
— Sakk hírek NagykanlzsA sakkbajnokságáért loiyó verseny negyedik fordulóját vasárnap Játszották le a következő eredményekkel: Welsztetd könnyen győzött Stolczer ellen, kl eddijrt tormáját nem tartotta meg ós figurát nézett el, dr. Makó - Schless, Bor.v-Wagner, Gumllár Miklós és Miklós—W gner Játszmák az elöl állók győzelmével végződtek. Dr. Mchten toln —Itelnltz Játszma végjáték állásban függőben maradt. A bajnokság állása moatan a következő: dr. Mnkó, Bory 3, Cumitár 2 én fél, Welsztetd, dr. Uchtensteln (1), Miklós és Kellermann 2. Stolczor I és tél, Itelnltz (t) I, Wagner és Sohlesa 0 pont. BrónvHl visszalépett, eddigi Játszmái törölve lettek.
Hogyan járt egy Nagykanizsán házaló budapesti szönyeg-flgynök
A városi rendőri bOntelőblró példás büntetéssel sújtotta a házalás! tilalom ellen vétő ügynököt
Nagykanizsa, decombor 15 Az idegen, főleg budapesti ügynökök csak nem akarják abbahagyni házaló megrendelés gyűjtésüket Nagy kanlzsán, noha külön városi szabályrendelet tiltja ezl, amihez a miniszter is hozzájárult.
A mult napokban Szendró Zsigmond budapesti szönyegügynök jött le Nagykanizsára, hogy a karácsony előtti szezonban learassa, amit lehel kereskedőink előtt. Az egyik éber Fő-uli kereskedő lelten érte az ügynököt, amikor egy téritől eladotl.
A kereskedő fel.elentésérc Szendrót még azon órában előállították Szónyi Sándor városi rendőri bünletöblió
elé. Az ügynök itt azzal védekezett, hogy nem volt tudomása arról, hogy Nagykanizsán szabályrendelet tiltja a házalást.
SzSnyl Sándor a házaláson teltenért ügynököt 160 pengő pénzbüntetéssel sújtotta. Szendrö megfellebbezte az Ítéletet az alispánhoz. A büntetö-blró a kliólt pénzbüntetés biztosítása végetl leloglalta Szendró Zsigmond árukészletét.
Trianoni Nagykanizsa kereskedői és ipjiosoi inogni uivással fogadhatlak hivatalos város radikális intézkedéseit és eljárását a helyi kereskedelem és ipar védelmében.
Nagyforgalmu
karácsonyi vásár
alatt felgyülemlett
maradékok
szenzációs o\'csó árban beszerezhetők
Singer divatáruházban.
Saját férjes-lányát forrázta le
forró lúggal az olai vasúti előljáró felesége
Zalaegerszeg, december 15 (Saját tudósítónk telefonjetentése) Súlyos szerencsétlenség törlént Horváth Márlon olai vasúti elöljáró házában. Tegnap délben történi, hogy szappant főztek a házban, amikor is a konyhában egy 10 literes űrtartalmú bádogedényben 4 liter lúgos viz forrt. Hoiváthné le akarla emelni a telje-
sen forió vizel, ám eközben az ott foglalatoskodó 21 éves fiatal menyecske lányának, Fekete Ferencné-nek fejét öntötte le oly szerencsétlenül, hogy borzalmasan összeégett. A mentők a kórházba szállították. Álhpota súlyos. A rendőrség vizsgálatot indított, nem-e terheli gon-ditlanság Horváthnét
Két titokzatos őaláleset
Bűntény vagy szerencsétlenség?
Nagykanizsa, december 15 Tegnapelölt a látrányi és vizsi ulon haiva talál Iák Horváth Ferenc balalonszemesi baromfikereskedőt.
Horváth fején kéi hatalmas seb tátongott. A csendőrség eleinte rablógyilkosságra gondolt, de a kereskedő ruhájának zsebében megtalálták több-száz pengő készpénzét és Igy ez a fellevés megdőlt.
Mivel a hulla mellett autónyom vezc\'et! el, nincs kizárva, hogy autó
gázolta agyon a baromflkereskedöt, akit ott hagytak vérében az ulon.
A csendőrség lázasan nyomoz, hogy fényi derítsen a titokzatos ügyre.
Ifj. Horgas József glgel gazdálkodó a kaposvári vásárról szekeren indult haza falujába. Lázok pusztánál leszállolt a kocsiról és lovait Dőry János szövetkezeti vezetőre bízta, aki előre hajtott.
A gazdálkodó azonban nem követte a szekeret, sőt másnap sem
jelentkezett otthon. Mikor keresésére Indultak, az országúton halva találták.
A csendőrség most igyekszik kideríteni elsősorban, hogy bünlény vigy szerencsétlenség, vagy esetleg hirtelen halál esete forog-e fenn.
Daoember 16., kedd December 17., uerda
RASPUTIN
(A fekete muzsik)
Szenzációs dr4ma 8 (elvonásban.
Ilyenek a férjek
Vígjáték 9 (elvonásban Rendezte : D. «. BrlHIth.

Raspulin; a fekete muzsik
Raspulin I Az újkori világtörténelem egyik legmiszlikusabb, legfélelmetesebb, sorsdöntő alakjai Oroszország végzetének mondják és csakugyan: voll idö, — a világháború vérviharos esztendeiben — amikor Európa keletének ezt a mérhetetlen birodalmú ennek a tanul illan, fara-gatlin, élvhijhász tooolszki muzsiknak ak irata nemcsak irányltolla, de vitle, sodorta is balvégzete felé. — Rasputln, a szen\'él tü démon, akinek szugeszliv ereje rabul ejti a cárt és a cárnői I Raspulin egíez életregénye életrevarázsolódik ezen a filmen. Az udvar küld érte Tobolszkba, messze Szibériába, értesülvén az egyszetü muzsik szuggesztív erejéről, amellyel sántikál, betegeket, nyomorultakat meggyógyít. Pélervárra viszik, ahol Rssputin kettős életet él. N ppal a szentéleiü prédikátor, a lelkes hazafi, éjszaki az orosz főváros leghirhed-tebb tivornyahelyein dV.söl és kétes-hirü nők tarsaságában tölti az idejét. Kedden és szerdán a Városi moziban egy kiiünö viujáték „I\\enek a fér|ák" kísérteiében kerül bemutatásra Phillis Haver főszereplésével.
= Mélyen leszállított árak a Turul-cipöüzletben Karácsony előtt mini minden évben, ugy az idén is mélyen leszállított árban hozzuk forgalomba elismerten |ó cipőnket. — Elsőrendű anyag. Tarlós minőség. Tekintse meg kirakatainkat.
= Ztvel Herzen napi 3 előadásban péntektől.
SHLVHTORFORRHS a oese, hólyag, reuma gyógyuize
16 zalai közlöny
1930. december 14
Felhívás a város közönségéhez
A szct ényügy rendezésével kapcsolatban kértem városom közönségéi, hogy kolduskézbe egy fillért se adjon, hanem a koldusoknak szánt összeget bocsássa a seglló bizottság rendelkezésére, amely bizottság a lellek eleit szegénykalsszler alapján az igazságos és a szükséghez mért eloszlásról gondoskodik. Különösen a város legegyszerűbb néposztálya vette ki részét dicséretes áldozatkészséggel az adakozásból, Igen sokan vannak azonban, akik nem hoztak tehetségükhöz méri áldozatot és semmit sem, vagy sokkal kevesebbet ajánlottak lel, mini amennyit a koldusoknak valóban el szoktak osztogatni.
Ily körülmények között nagy nehézségekbe fog ütközni a koldulási lilalom szigorú betartása. Ismétellen nagyon kérem tehát városom tehetős lakósságál, hogy ki-ki tehetségéhez mérten emelje fel hozzájárulását, vagy ha még semmll sem jegyzett volna, legye meg felajánlását s erről szóló elhatározását szíveskedjék dr. Pottyondy v. aljegyzőhöz eljuttatni. Nem nagy összeg az, ami eddig hiányként mutatkozik s az a helyzet,
hogy ha mindenki csak annyit is ad, amennyit valójában el szokottá kol dusoknak osztogatni, akkor elérjük a szükséges fedezetet c a kérdést meg tudjuk oldani.
Ti-zteletlel kérem mindazokat, akik természetbeni adom Ínyt jegyezlek, hojyahavi.vagyegyszersmindenkorra szóló adományukat szíveskedjenek a most következő kél, három naoon a népkonyhába (Rozgonyi-ulca 27., régi elemi iskola) leszállítani.
A pénzbeli felajánlások e havi összegyűjtése befejezést nyert. Mindegyik körzetben voltak, akiket a gyűjtő hölgyek többszöri keresis dacára sem találtak otthon Nagyon kérem a hátralékosokat, hogy e havi adományukat szíveskedjenek a Szociális Misszió Társulat főnökasszonyához el|uttatni (Rozgonyi-ulca 7.). Arra Is kérem a közönségei, hogy aki leheli, adományozzon elhasznált ruhát, cipőt. Ezek az adományok is a Misszió Társulathoz küldendők.
Nagykanizsa, 1930. évi december hó 11-én.
Dr. Krátky István
polgármester
Borzalmas szerencsétlenség a tapolcai pályaudvaron
Egy kocsirendező halálos tragédiája a vonat athtizbi között
Tapolca, december 16 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A lapolcai vasútállomáson tepnap-elötl éjszaka megdöbbentő halálos szerencsétlenség történt, melynek halálos áldozata Németh Sándor 47 éves Máv. kocsirendező, lapolcai Mogyorósi-utcai lakós.
Németh Sándor é|szaka 12 órakor azzal volt elfoglalva, hogy a buda pesll személyvonalhoz csatolta a keszthelyi kocsikat
Eközben nem voll elég elővigyázatos és a tolatás alatt levő személyvonal áljáró hídja lejbe; ujiotta ugy, hogy koponyalöréisel a vonal keie-kei alá zuhant, melyek keresztül gá-
gollak rajta.
A szerelvényekéi megállilotlák, de Németh Sándornak csak a hull ját tudták már kiemelni a vonal kerekei alól.
A lapolcai csendőrség azonnal lefolytatta a nyomozáBt és meg illa-pllolla, hogy felelősség senkii sem terhel, mert a kocsirendező miga elmulasz\'olla a kötelező gondosslgol magával szemben.
A lapo\'cai járásbíróság kiadta a temetési engedélyt és legnap nagy részvét mellett ellcmellék a tragikus sorsú vasu\'ast, akit özvegyén itivül három kis árvája gyászo\'.
A Faragó képkiállítás
Faragó Márton a zalai művész kolónia ériékes egyénisége. Képeit, művészetét nem kell ezúttal külön bizonyítanunk, hiszen Nagykanizsán már többször megtettük el mindig szép érdeklődéstől kísért tárlatai alkalmával. Kanizsa műbarát közönsége ismeri, elismeri és megbecsüli a Faragó Márton most kiállított uj képeiben is a művészet megnyilvánulását és ez a megbecsülés abban jut kifejezésre, hogy a Csengery-ut 2. sz. alatt lévő üzlethelyiségben megnyilt karácsonyi kiállítását naponta sokan látogatják és képeit, mint kedves és megmaradó értékű karácsonyi ajándékot, vásárolják. Ezt annyival is inkább megleheti Kanizsa közönsége, mert nemcsak egy zalai művészt, a háboiu egy viléz 20-as főhadnagyát támogatja Faragóban, hanem önmagának is kellemes perceket szerez a tárlat megtekintésével és nagyon kedvező fellélelek melleit |ut a karácso nyi a|ándék-gondok szép és mindenki állal kedvelt megoldásához.
— Pályázat segédjegyzői állásra.
A lapolcai főszolgabíró pályázatot hirdet a kapolcsi körjegyzőségen megürescdelt segédjegyzői állás betöltésére. Pályázati háláridő január 15.
= Mint a múltban, ugy most is szép karácsonyi ajándékot vehetünk kevés pénzért Singer divat-áruházában.
RÁDIÓ-MŰSOR
December 16 (kedd)
Budapest 9.15 O. hangv. 9.30 H. 9.45 A hangv. tolyl 11.10 Nemzetközi ylzjetzó aaolgálat. 12 Déli harangszó 12.05 A Min dtu-azalonzeneknr hangversenye. 12.25 H 12 35 A hangv tolyl. 13 Időjelzés 14 30 H.
15 Piaci árak 15 30 Meseóra. 16.45 Időjelzés. 17 Novellák 17 55 A lolyamótaég zenekarának hangverienyr. 18 25 Francia nyeh oktatás. 1910 Rádió amatórpoata 20 .Csevegés a DunánlulrM". Elóad,a dr Kogulovltz Károly egyetemi Isnlr. 2)30|A Vattól Filharmóniai Társaság hangversenye Vataóból Utána cigányzene. 22 45 Idó|el-zés. Ma|d a Fejza-azalonzenekar hangv
Bécs IIQ 12 és 13.10 Zene 15 20 éa
16 O. 19 30 Szimf. hangv. 32 Z
Brit nemzeti rnSsor 17 é< 17.30 Zene. 18 15 Oyermekóra dalokkal. 19 40 HrgedU-és zongoraszonáta. 20.45 Kvintett. 23 és 24 Unt.
Milánó 16 35 Gyermekkuckó 17 0.19 35 Zene. 20.30 Hangverseny. 21 55 Z
München 1725 Zene. 1635 A müncheni nyomdánzdalegylet hsngversenye. 20.20 Citera Z. 21 » Vonóinígves
Prága 11.15 0. 16.30 Hangv. 17.30 19.30 Fuvolaverseny. 20 25 Hangv. 22.21 Zene.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológia! megfigyeld! Jelentések i Hétlón cz Mmiriék-i\'A: Reogel 7 ónkor +6, délután 2 \' rak ," 4-1, este 9 órakor I.
Pílhóut: Egész napon át borull égboltozat.
Szélirány: Reggel északkelet, délben észak, este északnyugati szél
(Éjszaka! rddlójeltnlts) a ■•(•■arc téglái latiaat aata 10 árakor ia-lasatl« Csapadókral hajtó IdB .ér-ható agyelfira httvéltoxéa nélkül.
Karácsonyi ajándéknak
.ruVLia\'i.*.i\'A*ii*i*i*i*rri***...........................
vegyen jót, hasznosat, értékeset olcsón.
10-— 10-—
13 50
7-50
1 vég mosott Chiffotl, amely 6 drb. női ingnek, vagy egy ágyliuzatnak felel meg P
1 vég karácsonyi pamut vászon P 1 vég mosott Kirschner-féle külön-legesség női ingnek vagy ágyhuzatnak P
Gazdag választéka ablakföggönyök
kezdő ára...........P
A karácsonyi vásárral kapcsolatban
államilag védjegyzell
tlszfa gyapjú sötétkék és fekete kamgarn szövet
140 cm. szélességben
9\'— P-ért kapható.
Ezenkívül nagyobb mennyiségű tweed-szövet érkezett, amelyet — tekintettel az évad előrehaladottságára — mélyen leszállított árban hozunk forgalomba.
Mindenkinek érdeke, hogy amig a készlet tart, szükségletét fedezze.
Kirschner Mór
r6!5s- és divatáruháza
Fö-ist 3.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Daoember 16, hadd
Hóm. katolikus: Etelka. ProlealAns: Alblna. Izraelita: Klulev hó 26 .\'
Városi Mozgó. .Raapulln" (A fekete muzalk), dráma. — .Ilyenek a f rjek\', vígjáték.
Gyógyszertári éjjeli azolgálat: I. hó végéig a .Őrangyal\' gyógyszertár Deák-tér 10.
UteMrdó nyitva reggel 6 órától este s óráig (bétfó, szerda, péntek délután, kedden egéai nap nókaek). Tel.: 2—13.
— Személyi hir. Kertész Lajos Zalavármegye állalegészségügyi főfelügyelője hétfőn délelöll Nagykanizsára érkezett hivatalos ügyben és a föszolgablróságon folylatott tárgyalásokat az állategészségügyi ügyekkel kapcsolatban.
— Liceális előadás. Vasárnap délulán Kofranek Vendel műszaki lanícsos, a nagykanizsai folyammérnöki hivatal vezetője tartott liceális előadás! a Zrínyi Irodalmi és Mü-vészeli Kör programján. A folyóvizek
szabályozása volt az előadó tárgya. Szakszerű alapossággal Ismertette a rossz idö mint kisszámú hallgatósággal a vlzszabályozás különféle modjjit és azok szükségességét. A kom \'ly, ériékes szak studlum számba menő előadást ezúttal énekszámok nem keretezték, mert a Munkásdalárda nem jött össze megfelelő számban. Az előadás előtt dr. Tholway Zsigmond, a Kör elnöke mondott rövid megnyi ól.
— A Városi Zeneiskola növendékhangversenye. Csülörtökön este pontosan fél 9 órai kezdettel tartja meg a zeneiskola e tanévi első növendékhangversenyét, melyen csupa magasabb oszlályu növendék fog szerepelni és amelynek műsora igy komoly zenei eseményt fog jelenleni. Jegyek 40 fillértől I P árig a Kráiky-tőzsdében válthatók.
— A rlgyácl róm. kath. Olvasókör és Kulturház. Egyed Ferenc ligyáci plébános buzgó munkája megteremtene a rigyéci róm. kath. Olvasókört és Kulturházat, melynek alapszabályait felierjesztették a belügyminiszterhez A belügyminiszter az alapszabályokai még nem hagyla jóvá azzal, hogy azokat a Körnek sürgősen pótolni kell.
Ehrenstein Károly és Társa oéH
csődtömege
a helyszínen, a volt üzlethelyiségében, Pő-ut II. Babochay-házban lesz árusitva.
Az árusítás napja e lapban lesz hirdetve.
193 J. december 16
zalai kózlóny
5
— Leányegyletl tea. Az Izr. Leányegylet négy kedves, fiatal lag|a mini házikisasszony lálta vendégtil vasárnap délulán a kanizsai fialal ság meghlvolljiit a -eányegylet jótékony célján szolgáló teadélutinra. A meghívottak a leán Igen nagy számban jelenjek meg ugy, hogy hangulat tekintetében ez a tea a legsikerültebbek közölt foglal helyet. A teái Schiller Katus, Szabó Naca, Welnberger Manci és Welsz Joli adlák, akiknek kedves figyelmessége és szeretetreméltósága mindenkit örömmel töllötl el. A tea előtt cha-nukka gyertyagyuj ás volt Dr. Wlnkler Ernő főrabbi értékes beszéddel méltatta az egyházi ünnep jelentőségét, majd Ábrámovics Mtrk főkántor adott elő nagv tetszés mellett egyházi énekeket. Ezután a tea felszolgálása közben kezdődött a vidám tánc a kitűnő Pártos zongorajátékára, mely aztán mindvégig pompás hangulatban tartotta együtt a megjeleni társaságot. A tea szép összeget hozolt az egyesület jótékonykodásához.
— Eltűnt. Skapér János 15 éves zalaudvarnokl flu ellünl a községből a szülei házától. A zaLsrenigróll fö-szolgabiróság O\'szágszerle körözi.
Karácsonyi ajándékok
óra,
brlllláns ékszer,
arany és ezüst tárgyak, ezflst és Berndorfl evőeszközök karáoMql t.u4llitott Árban dus választékban
ZSOLDOS GYULA
6rá», ékntráii és Wu«r«uiél Nagykanizsa, Ffl-ut 14.
• «•» Biztosító palota.
Solymo8y képszalon
Karácsonyi Képvására
Nagykanizsán, Caengery-ut 6.
Eredeti olajfestmények, szentképek, rézmetszetek, reprodukciók sib. Kedvező részletfizetésre. Az első részlel 1931. februárban fizetendő.
Nyilva egész nap. Szabad bemenet vásárlás hötelezettséi nélkül.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének közgyűlése. Vasárnap délulán tartotta rendkívüli közgyűlését a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülele Mágol Vilma elnökiele alatt. Zala Nellike a titkári jelentését olvasta fel az egyesület mull évi eredménydus működéséről. Majd meleg szavakkal búcsúztatta el a Nagykanizsáról távozó Mógol Vilmát. A tiszllkarválasziásnál egyhangúlag a következőket választották : Elnök Hűli Cilii, társelnökök Mdglcs Etel és Berlin Girus, alelnökök Blllner Gizi és Mdglcs Jolán, titkárok Zala Nel i és Szász Lola, jegyzők Zala Mária és Lupersbeck Ilus, pénztáros Mázol Lulu, háznagy La/pczlg Ilus, \'könyvtárosok Némelhné Dénes Ilus és özv. Nagy Győzőné, ellenőrök Bory Manci, Mlkó Irma és Szabóné Németh Irmt. Joglanácsos dr. Hajdú Gyu\'a. Mágol Vilmát Oiö\'tös dl«-elnöknek valaszlották. A közgyűlés az egyesület d szlagjaiv i a következőket választolta: dr. Krátky htvtnt, dr. Tholway Zsigmondot, dr. Hajdú Gyulát, Eberhardl Bélái, Oazdag Ferencet, dr. Mutschenbacher Edvtnt, Kelemen Ferencet, Barbarits Lajost. A választmány tag|ii lellek: dr. Mutschenbacher Edvinné, dr. Tholway
Zsigmondné, Barbarils Lajosné, Benedek Reistné, Szabó Islvánné, dr. Horváth Tivadarné, Glrgálsch De-zsőné, Tornyos Ferencné, Béres Já-nosné, Kenedi Imréné, Kaán Irma, Mllellcs Ilonka, Szekirlja Milica, Frllz Cőlesziin, Somogyi Mónci, Mlkó Manci, Pelcz J. né, Horváth József, Ptander Boldizsár, Orlulay Gyula és Waligurszky Béla. Majd HUII Cilii elfoglalta az elnöki széket és az uj tisztikar nevében megköszönte a beléjük vetett bizalmat.
— Adományok. Melz Erzsike, a Rozgonyi-u cii iskola IV. osztályú kedves latiulója a kórházi kápolna javára 5 pengőt gyűjtőit, amil szerkesztőségünk rendeltetési helyére továbbit. — Simon István kiskanizsai henles és mészá-rosmester bejelentette szerkesztőségünknek, hogy karácsony elölt való nap minden kiskanizsai kolduló szegénynek 1 liter bort és I kg. kenyeret, az igen szegény munkásoknak I liter bort ad teljesen ingyen, ha Gozdán József városi hivatalos közegtől utalványt hoznak. A karácsonyi ünnepek alkalmával a kanizsai fogház minden lakó|ának fejenként féllller és a kórház betegei részére 54 liter bort ad
B«ékr«kedéiaAl, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél vértódulás-nál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Fereao lóuef" keserüvlzel. A belorvosi klinikákon szerzett tapaszlalatok szerint a Ferenc lólief viz az ideális hashajtó minden jellemző tulajdonságát egyesili magában. A Ferenc lómét keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fUszeiüzle-tekben kapható.
» Karácsonyi ajandékok legolcsóbban legjobb min 5ségben Schtltz áruházban
■= Szivek szimfóniája péntek, szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor.
— A Nlkotex sikerének titka. Az év legnagyobb jelentőségű sikere fűződik a Nikolex dohányáruk b:ve-zeléséhez. Rohamosan növekedik a nikotinmentesilett cigaretták és szivarok híveinek tábora. A siker titka az, hogy a dohányzók meggyőződlek róla, hogy a Nlkolexnél valóban elmaradnak azok a bajok és zavarok, amelyeknek előidézője a vérkeringésben és az Idegrendszerben a nikotin volt.
«= inkább olcsó, meleg kabátot vegyen a Schütz áruházban, mint drága gyógyszert a patikában.
Kazlncijr-at S.
Horthy Mlhlúi-ut «.
Itt a karácsony!
A Cukorka Királyban
vannak a legszebb és leglzlésesebb
karácsonyi kollektlók és függelékek, szalon cukorkák órUal választékban kiállítva. Tessék megtekinteni vételkényizer nélkOI.
Tisztelettel sasa Heffar Gyula.
Nagytakarítást rendezünk január 31-ig.
Használja ki ezen rendkivUl olcsó vásárlási alkalmatI
Színes női cipők.....
Gyermek cipő......
Férfi cipők.......
Női hócipők......
Női fekete és barna lakk hócipő
Férfi hócipők......
Férfi Iretorn sár cipő.....
Gyermek hócipők ..... Gyermek fekete lakk és drapp hócipő Prima teveszőr commode-cipők Flór gyermekharisnyák ....
Női haiisnyák......
Sámfák........
Talpbetétek.......
Tekintse meg kirakatainkat!
TURUL Cipőgyár R.-T.
fiókja Fő-ut 12.
7\'50-től
450 tt
12-50 »
5 — rt
11-50 ff
1450 ff
8-50 ff
3-50 ff
950 ff
5 — ff
—•75 ff
1-25 n
1 — ff
— 15 ff
II ZALAI KÖZLÖNY
1930. december 14.
SPORTELET
Vasárnapi sporíetredményeK
Nagy meglepetéssel zárult az őszi fulballszezon A Hungária minimális vereséggel jött haza Prágából — Válogatott boxoiólnk Prágában Is eldöntetlenül szerepellek
Nagykanizsa, december 15 Vasárirp végleg lezárult a bajnoki szezon még pedig olyan nagy meglepetéssel, amire az egész ősrl szezonban nem volt példa. A Nemzeti lelkes fiataljai szereztík a meglepetést, akik elporolták Újpest csapatát, noha a lila-fehérek már vezettek is. A másik nem nagy meg-lepslés, de inkább csalódás, a Hungária minimá\'is veresége a Spártálól.
Válogatott boxolá-gárddnkal is el hagyta a szerencse Csehországban, mert a brünni eldónletlen után most Prágában is meg kellett elégedjenek a doniellennel Igaz, hogy ebhen sok része van a bíró Igazságtalan pontozásának is.
Egyébként a helyzet változatlan és különösebb nincs, mint a Pécs Baranya győzelme a Budai II feleli.
Az eredmények igy beszélnek:
Futball :
I. liga:
Nemzeti-Újpest 2:1 (1: Íj-
Pécs-Baranya—Budai 11 1:0 (1:0).
Bocskai-Ili. ker. 3:1 (1:0).
Nemzetközi mérkőzés:
Spárta—Hungária 3:2 (1:0) (Prága)
II. liga:
VAC-Rákospalota 4 :1 (2:1).
BAK-Soroksár 4:2 (2:1).
Boxolüs:
Válogalotljiink Prágában is el-dönlellenlll mérkőztek a csehekkel.
Jégaport :
A Budapesti KE 5000 méleres vfrí\'enyét gyorsknrcsolvázásban Eötvös nytrle. A BKE . Cambridge |éc-hokki mérkőzés eredménye: 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Uri és női divatárukban
nagy karácsonyi vásár
SZOMOLÁNVI GYULÁNÁL
Telefon 406. FŐ-UT.
HM Migyír Biztosító palola.
Telefon 406.
TŐZSDE
Lanyha Irányzattal nyitóit a mai tőzsde. Később a konitemin és a bécsi arbilrage eladásai nyomlak a piacol, ugy. hogy a vezető értékek kisebb árveszteséget szenvedtek. A piacra lerllll árumennyiség nem voll nagy és igy az áiveszleség a legtöbb papírnál csekély voll. üyingcbh jelenlések köveikezlében az irányzat mind végig lanyha maradt. Fixkamalozásu papitok piacán az árfolyamok nagyjában v.il oratlanok. Valulapiacon a forgalom csendes
ZtricU sáriit
t\'Ar i 20 25, London 25 031/4, Newvor. 515 45, Krtlssel 5200, Mllent 2699, >t/i itld 51-75, Amsterdam 207 62Vl, beru, 122 91. Wlen 7258\'íi, Sclls 3-?3Vs. Prtgi. I 29Vt, Vsrul 57 80, Budiput 10-181/. Uelgrád 3 I2V«, Bukarest 8-06.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vizzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
Főraktár:
Teratarttsiás
Buta Iszv. — flll., dl. — flll. és a rozs 15 flll eseti.
Búza llazav. 77-ea 1380-14-20, 7c.-as
13 9 >—14 35, 79-e» 14 15 1475, 80-«i
14 20-14 90. dunánt 77-41 13 75- 13 90 78-as 13 90 - 14 05. 79-ea 1410-1425 SO-ls 14 15-14 30 Rcrzs 8 65 - 8 75 tik árpa 12 00-12 50, lörárpa 14 50
15 75. ub 8 20 18-50, tengert II. u| II 65 -11 80, dunántúli 1000 10 15. tepce 25 50-26 Ú0, korpa 7 80 7 95
i kláapeiti tőzsde ierlza-jegyzéis
VALUTÁK i Angol t, 27\'67-27\'82 Belgifr. 79-65-80 05 C-eh k. 16-89-18-99 D -n k. 152*70-153-30 Dnár 10 03-10-11 D llár Í68 45-571-43 Prindl t. 22-40-22-70 Hol. \'.29 90-230 90 Lengyel 63-75 64-15 Uj 3-36 \'-40 Levi 4-12-418 U.-l 29-75-30-05 Mtrks 136 00-126 60 1 N>tvég 15270 153 30 1 P se la -•— •- | < hllL 80-25 8 65 I 8 -áld t. lir-55 ,1 05 I Srédk. 153 20 .53 80 !
DKV1ZAK
AplL 229*90-230 60 Bslgrád 10-10 10-13 Keriln lí 6\'15-la6 55 Brüsszel 79-72 79 97 Bukareit 3-38-3-40 Kopenb.15270 if 3 10 London 27-71-27-79 Madrid 60-85-62 85 Milano 29-89 29 99 Ncwyor 570 60 72 Z0 Osilo 152-75-IM 15 Páris 22-43 2/ 50 Prága 16 93-16 98 SzóDs 4-12-4-16 Slcdtli. 153-20-153 60 Vtrsó 53 97-64-17 Wien 80-32-W 57 Zürich llf-66 11096
Sertesrásár
fslhallás 4595, eladlllan 900. Llsc-rindU 1-18-1-20, szedett t-16 —1-18, szeded taösép 1-12—1-14, könnyű I 04--1-08, 1-st rend 11 Öreg 1-12-1-14, U-od rendű Oteg 1-04-1 08 angol stlldő 1-10-1-15, szalonna nagyban 1-38 -0*00, istr 1-65 1-70, hűi I Í0—1-64, szalonnás lélsertés t-46-1\'52
KlsJja: Wlra\'sl ü-wín ás Laitklt^ Y .Usiat, ItffyViatr/ia. M«ló« tíadó: Zalai Károly, fslaiiit i i .........ML a,
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija lOazt\'ig SO fillér. Minden további szó dija S #1.1. Vasár (t ünnepnap 10 s/óig 80 fillér, mindea további szó dija 8 fii\'. Szerdán és pinteken 10 szóig 60 flllar, minden tpvát bl szó dija 6 f«ll. Címszó s minden vnsia-gahb Lrlüból álló 8íó két s^ó-iak síA> it-Lalik. Áliá»l keresőknek 500/c engedmény.
Hlrdatéaik B (flt) pangfi Saaxagart alul a falesiegus könyveié®, ■xámlánáa • HrerOléae végatt • I $ r m f I a » t e n d A k
Egy tanuló éa egy tanulélaány íel-" k, Bővebbet a kiadóban. 6>75
Egy vétetik
Egy tisztességei, megbízható mlssda-naat azonnali belépésre keretek. Roz-gonyi-utca 19.
KU\'őnbejáralu szépen bútorozott szoba 1 vagy 2 személy részére kiadó Nádorutca 4. alatt. 64M)
Zslraertések, fiatal, prima, háztar tások részére igen oloón eladók. Szúrást, foirázásI, avagy perz»elést helyszínen meg engedem, > ugy házhoz szállítom. Vétel elölt kérném megtekinteni. Szerecz. Tele-Ion 330. •• 6659
RíííMŐ íeJo^óSbtu S&al>ó György naató-
Maboraiortamában Főút 3., udvar
Petőfi ut 31. szám alatt fOsaarflalat berendezés eladó. 6610
Bojáré laányt keresek. Jelentkezés délulán 3 órától Csengery-ut 46 - 6676
Magányos ur keres nzonnalra bejáré-női Csengery-ut 15. földszint. -<680
Találtatott a Sugár-uton egy olvasó. Igazolt tulajdonosa átveheii lapunk kiadóhivatalában
Elagánaan bútorozott szoba fürdőszoba használattal Január (elsejére kiadó. Ugyanott egv Jó fülhaligatós Telelunken rádió eladó. Lénárt bőrkereskedő. 6682
Hol van a Spaolál liszt Üzlet ? Hol m ndenféle liszt olcsó és Jó. Horthy Miklósul 15. Stampfel cégnél. 6683
Varga Nándor
modernül felszerelt sa|át műhelyében legolcsóbban
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszközöl.
Oyűjtötelep: Horthy Mlklös-ut 8. Oyátlelep: Hunyadl-U. 19.
Automata-eleség
etetésével lényegesen emelhető a tyúkok lojáihozama. Egy lyuknak naponta csak 6 dekát kell adni. I kgr. ári 30 fillér.
Erőtakarmányok
(Halliszt, husllszt, vér liszt, csuksmá|olsj, loyabsb dara, köles, bura, zab, árpa, tengeri, buiskorps stb.)
Madáreleségek:
(Kever madáreleség, kendermag, hámo-zottzab, fénymag, édes repce, salátamag stb.)
Futor
vegytiszta, konyhasót tartalmazó szénsavas takarmánymész.
P e k k
„D" vi\'amin készítmény. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, rr űtrágya, termény és növény-védőszerek kereske.-áaében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 13a
A letenyel klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
6724^930. tk. sz.
Unttól MrMiÉij-klniit.
Néplskirékpénzlár R. T. végiehajtitéiuk Breuer Vllrnoi és társai végrehajllst szén* vedó ellen Indítóit végrehsjtásl ügyében a telekkónyvl hatóság sz utóajánliua u ujabb árverrst I48C00 P tfikekóvelelés is járulékai b;hs|tása végeit • letenyel kit. Járásbíróság területén levó, Bánokszentgyörgy községben fekvő s a bánokszent-györgyl 490, 498 szljkvben felvett 482/1, 482/b és 482/c. hrsz. slatl foglalt ■ végre-hajlált szenvedőknek nevén álló Ingstls nokra együitesen 3862 P 10 IIU. kikiáltási árbsn elrendelte.
Az árverést 1931. évi Január hó -tí. napján d. e. 9 órakor Bánokarentgyórgy községházánál fogjlk mrgiarlant.
Az árveréi alá ketDIÖ Ingatlanok a klklll-tásl árnál alationysbb áron nem ad-ftalók el
Az árverclnl szándékozók kötelesek bánatpénzül s kikiáltási ár 10°á>-ál készpénzben. vsgy sz 1881 :LX. t.-c. 42. }-ábin meg Intározolt árfotysmms! számítolt óvadéklte-pes értékpapírban a klkUldöllnél telennl.
wgy a bállalpénznek előleges bírót letétbe helyezéséről kiállított létéit elismervényt a k Iktlldollnek rllsdnl és az árverési feltétele-
TELEFUHKEM 33/W
Lemezbérleti
kel aláírni (I88I:LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.. 1908:XL. t.-c. 21. «.).
Az, aki az Ingatlanéri a kikiáltási árnál magsssbb ígéretei tett, hs többet Igéml senki sem sksr, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (I908:XU 25. §.).
Letenyén, 1910. évi december tló 8. Dr. Olajos s k. klr. járásbiró
A kiadmány hiteléül: Balassa Sándor s k.
U\'2 l.l.kkOnyvvKttS.
TELEFUNKENíCk ÚJDONSÁGOK
elónyös
részletfizetésre!
Dusán felszerelt raktár gramofonokban, lemezekben, elektromos háztartási cikkekben I
Lemezkölcsönzés l
Szabó Antal
fegyver-, lőszer- és sportárunagykereskedés rádió- és gramofon-osstAlya.
Nyomatott • Uélzilsl Nyomda és Lapkiadó Vállalatai! Nagykanizsán. (Felelős Ozletvezetö ■ Zalai Károly.)
70. évfolyam 286 szám
Nagykanizsa, 1930 december 17 szerda
«
Ara 14 Hllér
ZALAI KOZLOIT
Sltrt««lkWs: nappal Sngár-qt 2., éjfél Póut 5.
Kiadóhivatal: Póul 5. ixám. Krizttietyl Itókkladóhlvalal ; Koaauthutca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EWlzeWal ára: egy bóra S pugó SS ■U> Tü . . I SnriteSMg 421. axáaa, (4M TS.) leleton. ^ (y^vjyv,^ 73. Keaatbetyi Bók 22
Az n] külügyminiszter
Qróí Károlyi Oyula, amikor átvette a magyar kormányzat eeyik legfontosabb poszlját, a külllgyminlszlerl székel, a sajtó elölt teli nyilatkozatában ezt mondotta: az én politikám Belhlen István politikája. Külpolitikai téren nem is vártunk másl az u| kül-(Igymlnlsrterlől, csupán azl, hogy a megkezdeti ulon tovább haladjon. Ma m»r olyan problémákról Is lehel vitázni a külföldön, amelyeket eddig szóvá I nni egyenlő lelt volna azzal, hogy magunkra haragilsunk úgyszólván mindenkit. A revízió kérdése ma már nem álom számunkra, hanem lassanként problémá|ává válik az európai politikának. Előbb utóbb rá fog jönni a külföld, hogy a magyar nem el számára blzlosliani kell a Duna vonalán az elsőszülöttségi jogol s ezt más ulon, mini a revízióval elérni, nem lehet. Az u| külügyminiszter ehhez a harchoz legnagyobb fegyvettársának az igazság szettemét tartja. A inat kor mtigyarja nagyon jól ludja azt, hogy mjpden álmodozáson lul a reális elgondolások nyújthatnak minden külpolitikai kérdéshez legfőbb segédkezet. Mindent a maga Idején és a maga helyén. Egy elsietett fellépés kárára lehet az eszmének, de etpossadhat a legnemesebb gondolat is, ha az túllép az érési Btádlumon. Ezek az irányeszmék vezetik a magyar kormányzatot s lógják vezetni az uj külügyminisztert is a revízió gondolatával kapcsolatban. A magyar nemzet reménydus megelégedéssel érte sült arról, hogy a külügyek élére régi, közélell harcban sze^gjiö s a külföldön nexusokkal rendelkező férfiú került. Gróf Károlyi Oyula, amikor hitvallást telt gróf Bethlen István külpolitikai elgondolása melleit, bizo nyára azt akarta hangsúlyom!, hogy 6 nem kiván külön mesgjéket kitaposni, hanem a megindulás uljit óhajtja külpolitikai téren minél inkább járhatóvá tenni. Gróf Belhlen Istvánnak a nevéhez fűződik történelmünk legújabb ciklusa, öl egészen bizonyos, hogy az elközelgő idők történetírói ugy fogják méltatni, mini hazánk egyik ujabbkori megalapítóját. A romokból támasztolta fel ezt a nemzetet belpolillkailag s a megalázott kishitű lelkekbe erőt lu-dolt önteni, hogy külföldön is fellépve presztízst szerezhessen nemzetünknek. Ezt a presztizsl az uj külügyminiszter csak Öregbíteni fog|a. Tizedik férfiú ö már a magyar külügyminiszteri székben s ez a kerek szám talán magában is szimbolizálni képes egy kll\'polilikai kerek elgondolást. Oróf Károlyi Gyulának a sajló előli lelt kijelentései avitoll polilikusra vallanak. Érkezésének hírszolgálati tündéi is olyanok voltak, amelyek előre vetették lényét az> uj ember egyéni-.égének. Az u| külügyminiszter már most haialmas erötény.zők
blrlokában van. De a nem ellenséges hangulatit külföld Bajlója is nem csupán meleg érdeklődéssel, de határozod jóindulattal fogadta. Az a miniszter, aki a modern kor egyik leghatalmasabb erejét, a saj\'ót már magának ludhalja, csak sikerre számíthat Szerencsés találkozása a dolgoknak, hogy maga a külügymlnlsz-ler Is legnagyobbe\'lsmetéssel nyilatkozott a sajtó munkásságáról Már régen fellsmerle annak n<gy hivatását s ezekre a hadállásokra kiván támaszkodni nagyfontosságú pozíciójában. Ha az ember külpolitikailag gondolkozik, az ulóbbi éviizedben úgyszólván minden felmerült problé-
mával Genf felé kell közeledni llt székel az a nagy nemzetközi intézmény, amelyik hivaloll atra, hogy a legnagyobb magyar probléma, a revízió mellett egyéb kérdéseket is megoldásra vigyen. Az u| külügyminiszter személye garancit arra, hogy Kem fog enyhülni az az akció, aráelyik állandóan minden rendelkezésre álló eszközt (elhasználva küzd elszakított testvéreink sorsának javítása érdekében. A kisebbségi probléma egyik legfájóbb sebe a magyarságnak. A rabláncokat ineg kell oldani s a szabad tbb levegőnek be kell süvítenie az elszakilott területekre, ahonnan Oenl felé éppen elég sóhajlás és jaj-
szó száll. Dí ilt van a lefegyverzés problémája is. F>nn nem tartható az a rendszer, hogy a tönkretett, megnyomorított államok örökös bizonytalanságban éljenek a szomszédjaikban folyó Immár minden képzelelet felülmúló fegyverkezések mellett A lefegyverzésnek nincs lelkesebb hlr delöje, mint Magyarország, de ebben a kérdésben nem nélkülözheti a világ az őszinteség szellemét. Reméljük, hogy az uj külügyminiszter szava eredményesen fog dörögni eme nagy magyar külpolitikai kívánságok érdekében s megérjük azok teljesedésbe menését.

Súlyos gazdasági és politikai Következménnyel fog fúrni a vámháboru a cselekre nézve
Prágában már engedékenyebb hangon beszélnek
Prága, december tfl (MTI) Három napos hasztalan várakozás után a magyar delegáció számtalan sürgetésére ma meghívást kapott a cseh delegációtól a tárgyalások felvételére.
Tárgyalásokról azonban nem voll sró, mert Frledmann miniszteri tanácsom a cseh-szlo/ák deleg\'ció vezetője
előre elkészített deklarációt húzott kl zsebéből és azt olvasta fel
A nyilatkozat szerint a cseh kormánya minimumra redukált magyar javaslatokat sem fogadja el.
A mrgyar delegáció vízetője erre azzal felelt, hogy
a szerződésen kívüli állapotért és annak további következményeiért a felelősséget teljes egészében a cseh kormányra kell hárítania, m.rt hiszen a magyar kormány a legkonciliánsabb magalartlsi tanú sitolta, amikor javaslalainak tneg-lárgyalá a végeit megbizollakal küldött Prágába. Ezzel szemben
a cseh kormány a magyar delegációval a kérdésről nem ls tárgyalt és közel há rom napig tétlenül hagyta a delegációt Prágában,
hogy végül egy mindtn lovábbi tírgyalás lehetőségeit kizáró, kale-gorlkus deklarációi olvastasson lel elölte. A magyar delegációnak ezutén
nem maradi más hátra, mint léi 2 órakor Prágát elhagynia. Megjegyzendő, hogy a magyar követ hétfőn délelölt felkereste a csehszlovák külügyminiszter állandó helyettesét, Krofta követe! és tudomására hozta, hogy a magyar delegáció a magyar Javaslat egynéhány, a csehek állal különösen kljogásoll pontjaiban még további engedményre Is hajlandó.
Inkább vámQáboru, mlní a fogós érdekek feladása
Budapest, december 16 A képviselőház folyosóján sokat foglalkoztak a magyar—cseh vám-konfilktussal és a képviselők párt-különbség nélkül azon az állásponton vannak, hogy inkább vámháboru, mint a magyar jogos érdekek feladása.
Prága eljárása évi 600 millió cseh koronába fog kerülni Csehországnak
Budapest, december itt (Éjszakai rádiójelenlés) Mutschen-bacher Emil az OMGE igazgaló|a kijelentette, hogy a mezőgazdaság vállalja a vámháboru! Csehországgal és helyesli a kormány álláspontját, hogy a minimális magyar követelésekből nem engedett a Gyáriparosok Országos Szövetsége legutóbb tartott igazgatósági ülésén lesze-gezle, hogy az ipar a Csehországgal bekövetkezett szeiződésnéiküli álla-
potot nem fogja áremelésre felhasználni. A budapcs\'i Kensliedelml és Iparkamara sla\'iszllkai adalai szerint Csehszlovákia évi 600 millió cseh koronái fizet rá a kereskedelmi szerződés felbonlás ra. Wekerle Sándor pénzügymlniszler, Pesthy Pál, Sándor Pál és a magyar politikai élet számos kiválósága pártkülönbség nélkül helyesléssel vetle tudomásul a magyar koimány intézkedését a szer-ződésnéiküli állapotot Illetőleg.
A magyar delegáció az utolsó percig reménykedett
foglaljon. A minisztertanács ugyanis azt szeretle volna, ha a liszt keverési arányi a 25-75" Vról 30-70 százalékra böviiik. Ecnkivüi, hogy Magyarországgal egy félévre provizórikus megállapodási létesítsenek, bi agrátpárlok a liszlkeverési arány változlilíiáiB n<z\\e nitt\'en l;tvis
Prága, decombör 111 (Éjszakai rddiójelenlés) A lapok a kfv.lk-\'iö érdél es részleteket jelentik a mrgyar—cseh vámháboru kitöréséről :
Mi egész délelölt ülésezett a két agrárklub, hogy a minisztertanács köivetitó javaslalával szemben állási
zalai közlöny
_%_
latol elutasítottak. Ilyenformán a minisztertanács a szerződésnélküll állapotot választolta.
A magyar delegáció ezekulán pedig ugy Idlta, hogy nincs semmi érlelme a további tárgyalásnak. Díle\'őit 12 órakor a magyar delegációt meghívták a kültlgymínlsiléilumba, ahol dr. Frledmann, a cseh delegáció vezelóje közölte a minisztertanács végleges döntését. Ilyen körülmények között minden tárgyalás céltalannak mutatkozott volna, mert a legminimálisabb magyar fellételek ellenében semminemű rekompenzáclót nem nyújtottak volna a csehek. Formális barátságos szóváltás után tehát a magyar delegáció bucsut vett a cseh delegációtól és fél 2 órakor elutazóit Prágából. A magyar delegáció egyik tag|a magánügyben Prágában maradt. Prágai körök azt hiszik, hogy nem fog sokáig tartani a két állam között a szerződésen klvOll állapot. Ugy hiszik, hogy január elején a cseh politikai helyzet lisztázása után ujabb tárgyalások Indulnak meg a kél állam közöli. Ezúttal azonban a \'
Prága, december 16 (Éjszaka! rádiójelentés) Lsp|elen-lések szerint a cteh kormány is minisztertanácsot tartott a vámháboru-val kapcsolatban. Általában az a vélemény, hogy a kormány tagjai sem egységesek a szerződésen kívüli állapot megítélésében.
Kormánykörök követelik a meg egyezést és hogy ad|anak engedményt a llszlkeverési aránynál. Utalnak a vámháboru várhaló súlyos
Llsaabon, december 16 A Havas-iroda lissaboni tudósítója beszélgelést folytatott a repülőgépen Portugáliába menekült sp;-nyol forradalmár tisztekkel. Dallane tábornok kijelentette, hogy a mozgalom kudarcát Galan kapitány okozta.
Jacában megbízhatatlan elemeket toborzott és türelmetlenségében három nappal előbb robbantotta ki a mozgalmat, mint ahogy tervezték. Az volt a célunk —■ folytatta a tábornok, — hogy kikiáltsuk a köztársaságot és uj alkotmányos rendet létesítünk. Francó őrnagy nem alrart nyilatkozni arról, hogy hogyan sikerült neki megszöknie a katonai fogházból. A Portugáliában leszállt négy spanyol katonai repülőgépet a kormány lcfogla ta.
cseh delegáció jön Budapestre. •
Nickl Alfréd, a magyar delegáció vezetője a ,1\'rager Abcndzellung" munkatársa elölt kijelenlelle, hogy a tegnap beállott szerződés-nélküli állapot megmarad, minthogy a cseh kormány részéről nem volt tapasztalható semminemű hajlandóság a legminimálisabb magyar kívánságok iráni sem. A magyar delegáció az utolsó pillanatban utazott el, meri remélte, hogy az utolsó pillanatban sikerül valami kompromisszumot kölni.
Minisztertanács elölt a vám&áboru
Budapeat. dccembor 15 (Éjszakai rádiójelentés) A magyar-cseh vámháboruval kapcsolatban a kormány tagjai kedden délután Bórakor gróf Bethlen István miniszterelnök vezetése alatt rendkívüli minisztertanácsot tartottak. Bud János kereskedelmi miniszter iBmeiletle a helyzetlel kapcsolalos elő\'erjesz\'ését a leendő intézkedésekről. A minisztertanács hozzájátu t az előterjesztett javaslathoz.
gazdasági következményeire. A munka nélküliségre és egyéb vonatkozásra. Benest Is támad|ák, hogy bár elég idő állott rendelkezésre, m\'gls az utolsó napra hagyta a fontos tárgyalást. Számolnak azzal is Prágában, hogy a vámháboru Igen komoly belpolitikai krízist hozhat, mely esetleg a koalíció szét robbantásához vezethet
Jacában 11 Qaloltta van a xendlllésneK
Madrid, doccmber 16 JacábanL a zavargások fészkében állilólag mindössze 11 embert öltek meg, beleszámítva két kivégzett tisztet is. Ezenkívül még másik két északspanyolországi városban is két-két emberélet esett áldozatul a zavargásoknak.
A forradalmi moxgalom te/leményel
Madrid, dcccmbcr Itt (Havas) A belügyminisztérium hivatalos közleményben megállapítja, hogy a kormány normális összeköttetésben áll a tartományi hatóságokkal. San Sebastidn&fr.
a munkások csoportja meg akarta ostromolni a polgári kormányzóság épületét.
Kél gárdistát megöltek, 5 gárdista megsebesült. Több lámadót letartóztattak. S\\ Anderben polgári csoport támadást kisérell meg a kaszárnya ellen. A csapatok visszaverték a támadókat, akik közül kelten elestek.
„Rossz szolgálatot tesznek az országnak, akik a tisztviselőket támadják"
A takarékossági javaslat vitája Nyolc órás ülések jönnek
\\ Budapest, december 10
A képviselőház mai ülésén napirend elölt Bródl Ernő a fővárosi választások ügyével kapcsolatban tiltakozott a szavazószelvények visszautasítása ellen, mert ezek a visszautasítások :ok helyen szabálytalanul történtek. A belügyminV ler, mint a törvény legfőbb őre, luvalott a törvény magyarázatára.
Dabasl Halász Móricz: Isten őrizz, hogy a miniszternek adjunk Ilyen jogokat I
Fábián Béla : Hát akkor hova menjünk sérelmünkkel?
Dabasl Halász Móric: A közigazgatási bírósághoz! Ecyedül az hivatott az ilyen ügyek elintézésére, nem pedig a miniszterek I
Bródl Ernő végül azt kérte, tegyék lehetővé, hogy a demokrata párt is indulhasson valamennyi kerületben.
Almássy László elnök ezután be-je\'entelle, hogy a takarékossági javaslat tárgyalásának ide|ére több képviselő
8 órás ülések tartását kérte.
Baracs Marcell hangoztatta, hogy ő is azon a véleményen van, hogy a miniszternek nincs joga a törvény magyarázatára, legfeljebb saját rendeletét magyarázza. A javaslattal foglalkozva, kifogásai után a javaslatot nem fogadta el.
Görgey István felszólalásában szem
_1930 december ,7
beszállott azzal a felfogással, mintha a köztisztviselői kar volna a bajoknak az oka, mert a személyi kiadások akkora összegei tesznek ki, hogy az ország nem képes ezt a nagy tisztviselői kart eltartani és ezért létszámredukcióra van szükség.
A tisztviselők éppen olyan áldozatai a trianoni békének, mint az ország egyéb rétegei.
Nagyon rossz szolgálatol lesznek az országnak azok, akik a tisztviselői kart állandóan támadják, mert a tisztviselői kar képviseli a nemzet Intelligenciáját. Nézete szerint nem lehet minden státusban a létszámot 10 százalékkal csökkenteni. Szóvá-tette ezután a postaaltisztek nehéz helyzetét. Rámutatott arra, hogy az altisztek fizetése ma 20 o-kal kevesebb, mini a háború elölt volt. Végül kérte a pénzügyminisztert, hogy a vasutasoknál állítsa vissza az automatikus előléptetési rendszert.
Gál Jenő hangoztatta, hogy a költségvetés mostani kereteit nem lehet fentartanl, mivel az ős foglalkozásúak keresete jelentékenyen apadt. A Javas\'atot nem fogadja el. A jav. slat,viláját holnap folytalják.
A honatyák 12 és fél százaléka...
Budapeat, december 16 Elterjedt hírek szerint a képviselőház gazdasági bizottsága I2>/2°/o-os fizetési leszállítást \'og javasolni a képviselőknél.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológia] megfigyeli Jelentéeek : Kedden a MmirUk-lltt: Reggel 7 órakor +1-3, délután 3 órakor +!•», rate 9 órakor HW.
PelMut: Reggel éa délben borult, eate tiszta égboltozat
Szélirány Egész nap északkeleti szél.
(Éjszakai rádióJrlenUt) * ■ataerelá. glal laté..t aate 10 érakar Je-aatii Véltoaéan l.thSa lat* .ér-haté aria éjjeli (agyakkal.
Félnek a csehek a súlyos gazdasági következményektől
A spanyol forradalom vezérei Portugáliába szöktek
San Sebastianban a forradalmárok és a kormány csapatai közölt véres harcok folylak
Miért hiusult meg ■ forradalom?
Karácsonyi vásár
hátfSn weazi kezdetét. Őaszea áruoikkelnket legolcsóbb ár
Fehérnemű nansouk méterenként
Plisséalj darabonként ......
Női kabátok , ......
Gyermek kabátok drb.-ként ... Damast törülközők Müselymek méterenként ......
P —\'75 fill. P 5 50 , P 25 — . P 12- „ P 1-45 , P 145 „
és feljebb
Maradákok legolcsóbb árukban.
r
WEISZFELD ÉS FISCHER
divatáruháza a Gólyához.
1980. december 1?
ZALAI KÖZLÖNY
8
Szombaton délután ül össze Nagykanizsán a tisztújító közgyűlés
Az alispán Csólhi Géza murakereszluri apátot kérte fel az elnöklésre — A mérnöki állás egyetlen pályázója Waligurszky Béla
Megoldás előtt a csorda-kérdés
A várót ISO hold erdőt ajánlott fel legelő dijaira
Nagykanizsa, december 10 A nagykanizsai közönségnek egyik régi kívánsága nyer rövidesen kedvező elintézési. Eddig ugyanis a városi teliéncsordái, amely 200—230 állatbál áll, a Kisfaludy- és Horthy Miklós ulon át hajlotlák ki a legelőre és vissza, a közönség és az állomásról jövő ulasok legnagyobb bosszúságára.
Dr. Krátky István polgármester az Ügyet most radikálisan kívánja megoldani. Hogy a marhacsordának a városon keresztül való hajlása és annak kellemetlenségei végleg kikerülhetők legyenek, az 1000 holdas felsőerdőből kb. 150 holdnak legelő céljaira való átengedését kéri a föld-mlvelésügyi minisztertől. Hogy az erdőállomány ne csorbiitassek, a polgármester ennek helyébe ugyanolyan nagyságú területet ajánl fel a város más erdejéből.
Errős Rezső erdőmérnök amlnap terjesztette fel Zalavármegye kir. erdőit lügyelőségéhez a város ezen tervét és kérelmét, ahonnan Vigh József főírdőlanácsos érkezik Nagykanizsára, hogy a terepszemléi megtartsa és ennek alapján tegye meg javaslalát a földművelésügyi miniszternek.
Betörtek egy kanizsai borbélyüzletbe
Valószínűleg fiatalkorú tolvajok feltörték a pénztárfiókot
Nagykanizsa, december 10 Horváth Károly nagykanizsai, Attila-utca 15. szám alatt lakó borbélymester feljelentést tett a rendőrség bünügyi osztályán, hogy a Templomtér 1. szám alatt levő borbély- és fodrászüzletébe betörtek.
A nyomozás megállapítása szerint a betörök a késő esti órákban a borbélyüzlet egyik ablakál betörték és ugy hatollak be a helyiségbe. A pénztárfiókot feltörték és abból kisebb összegű váltópénzt elvittek. Néhány apróság ellopása után ugyanazon az ulon távoztak, amint behatoltak az üzletbe.
A rendőrség deteklivjel a nyomozás során annyit megátlapitoilak, hogy a betöréses lopást fiatalkorúak követték el, akiket itt helyben kell keresni.
Legszebb
karácsonyi ajándék
a kézimunka.
Mindennemű ajándéktárgyak, kézimunkák, függönyök és anyagok óriási válaszlékban kaphatók
özv Or. Orosz Miklósné
kézimunka éa lllggöny szalonjában.
Taklataa mag kirakatomat I
__Ktl
Nagykanizsa, decembor 10
A városnál rendszeresitelt második mérnöki állásra ludvalevöen egyetlen pályázó ad a be kérv nyél, Waligurszky Béla okleveles iliértlök, aki mini szakdljnok évek óta áll a város szolgálatában és szaktudásával, példás munkásságával és szorgalmával nemcsak feletteseinek, de az egész város osztatlan megbecsülését és rokonszenvét kié demelle.
Bódy Zoltán ali-pán ma arról érlesitetle a város polgármesteréi, hogy a mérnökválaszló tisztújító közgyűlés ide|ét december 20-ában állapítja meg, délután 3 órára. A tlszlujitószéten való elnöklésre Csóthy Qéza murakereszluri apátplébános! kérle fel.
Nagykanizsa, december Ili
Az éjj;l kitört vámháboru Csehszlovákia és Magyarország között ma minden politikát és fővárosi választás! háltérbe szoril. Nem jeleni kisebbel a kilört vámháboru, minthogy a magasabb vámtétel érzékenyen sújtja a magyar kereskedőket, akik az ujabb terheket a vevőközönségre kénytelenek áthárítani. Nem kevesebb, mint 30 °/o-kal magasabb a vámtétele az autonóm magyar vámtarifának, az eddigi kedvezményes, kereskedelmi szerződésen alapuló vámlételeknél.
Kérdést inlézlUnk a nagykanizsai m. kir. fővámhivatalhoz, ahol ki-
A mérnöki állás betöltésén kivűl a közgyűlés napirendjén szerepel még az elli ilálozás folytán megüresedett kiskanizsai szülésznői állás betöltése is, amelyre öl okleveles szülésznő adta be pályázati kérvényéi. Így Ivanetzky Vincéné született Garzó Júlia, Lakner Józsefné szüleien Herb i y bnna, Jankovlts J izsefné született Savanyu Júlia, Varga Istvánná született Szakonyi Katalin és Nimeth Józsefné szüléiéit Xósa Eleonóra. Az összes pályázók megfelelnek a "törvényben előirt kipesi-lésnek éj követelményeknek.
A szombal! lisztujitó közgyűlésre a meghivókat a holnapi nap folyamán kézbesitik a képviselőtestület tagjainak.
jelentették, hogy a miniszter rendeletét, amely a Csehszlovák köztársaság és Magyarország között beállolt szerzödésenkivüli állapotra való utalással, a magyar autonóm vámtarifát lépteli életbe, még az esti órákban rövid rendeleti uton (lelefonon) megkapták és most várják a minisztériumtól a részletes utasításokat.
A miniszteri rendele! folytán a mai nap folyamán Nagykanizsára érkezeit cseh áruk már a magasabb dijlételü autonóm magyar vámtarifa alapján leltek elvámolva.
Madrol/unklMSon, no kUM-rUM pUmMttmkat USopam**.
December 17., szerda
RASPUTIN
(A fekete muzsik)
Szenzációs dráma 8 felvonásban.
Ilyenek a férjek
Vígjáték 9 felvonásban Rendezte : D. ». QrUtlth.
Rád\'ló
Snataó György ttanió-
laltora/oriamdibűn Fiút 1. mtvar
Mozgószinház
Raaputin
Rasputln, a legendáshírű .fekete muzsik" misztikus éleié!. Tegnap este a vászonról vetítette felénk a Városi Mozgó az orosz cárizmus históriájának legrejtélyesebb fejezeteit irla be Oroszország történelmébe Raspu-ln. Igy ériheiö, hogy számtalan regény, színdarab ulán a filmvilág Is mohón kapott Rasputln alakj.nak megörökítésére. Német alelier munkája a Raspulin. Tele azokkal a finom nUanszokkal, melyek a germán filmipar európai lölényél domborítják kl. A korhüség, történelmi alakok megszemélyisilése kitűnően sikerült.
A film nyitányában a végtelen orosz puszták levegőjét tárja elénk. Rasputln meseszerű feltűnése a cári udvarnál a pélervari arisztokrata szalonokban — Igy folylalódik Raspulin élete ennek a remek orosz színésznek csodálatos produkciójában. Malltkof/nak hivjik Rrspuiln élelrekeliójét. A film azl lr|a róla: .a moszkvai Sztanlszlavszky színház volt tagja\'.
J itéka, mély szuggesztivitása, brll-lians maszkja teljességgel elhihetóvé teszik ezt.
Nemcsak szerepével, de egész lényével, a belőle sugárzó nemes-verelü kom.diázás Jegenye módjára emelkedik kl partnerei közül. Pedig az együt es valamenyi tagja igazán kiváló művész.
A rendezés u| nyomokon járó, egészen modern irányú munka gyönyörű díszletekkel. Egészben véve olyan film a Raspulin, melynél különbet egy szezonban sem igen Iái az ember.
Gazdag emlékként zárják emlékezetükbe, akik lálták, k.ilönösen a nagy orosz sphinx érdeklődői, vagy akik elolvasták a Minden Oroszok Cár|i fekete árnyékának : Raspulln-nak történetét. (*)
Goldbergerné
Sohaprtngar Ilona MllváaaSk
fóot 10. Dokroriti hiz I. n u Énáa
értesül t rendelélt, hogy a legszebb karácsonyi arany éa ezüst
IvéanSk munkálnál |
20% engedményt I
ad olcsó áraiból, ha szokat e hirdetésre hivatkozva, mielőbb közvetlenül hozzá juttatják. ___sm
Nagy forgalmú
karácsonyi vásár
\' alatt felgyülemlett
maradékok
szenzációs olcsó árban beszerezhetők
Singer divatáruházban.
A nagykanizsai fővámhivatal a kedden érkezett árukat már az autonóm vámtarifa szerint vámolta el
Kb. 30°/o-hal magasabb a díjkülönbözet a szerződésbeli is az autonóm vámtarifa között — A szerződésen kivttll állapot erősen érinti a magyar kereskedő-társadalmat
17 zalai közlöny
1930. december 14
Végső fokon megnyerte Eszteregnye a vadászbérlet miatt indított pert Diettl főerdésszel szemben
Vari-e slarvasbögés az eszteregnye! erdőben vagy nincs ?
Mindezek után Dielll Ágoston türelmetlenül várta a szokásos vadá-
Nagykanlzsn, december 10
Annak idején, mikor Dielll Ágoston nyugalmazott gödöllői állami fö-erdész és Eszteregnye község között jogi háború keletkezeti egy vadászbérlet miatt, nemcsak Nagykanizsán, de egész Zalamegyében, sőt a vadász szaklapok lévén az egész országban élénk érdeklődést keltett a per sora.
Mint ismeretes a Zalai Közlöny hasábjairól, Eszteregnye község 1928. május 14-én árverési hirdetett a 2000 holdat kitevő községi vadterü-let bérbeadására. Elsősorban a nagykanizsai tagokból álló TisztI Vaddsz Társaság szerette volna megkapni a bérletet és az árverOsen 1651 pengővel tartotta Is a legmagasibb ösz-szeget.
Az árverés ulán pár béllel Dieltl Ágoston ny. állami föerdész ajánlatott tett Eszteregnye községnek, hogy ne adják a legtöbbet Ígérő Tiszti Vadász Társaságnak a vadterületet, hanem adják neki, aki ugyancsak megfizeti az 1651 pengőt. Ezenfelül bejelentette, hogy wcek end szerll vadásziakat szándékozik épiteni és a vadterület hatalmas erdejében kiépítteti és rendbehozatja mindazokat az utakat, állékal, melyekre a vadászat gyakorlásánál egy kulturált vadterületen szükség mutatkozik.
Dielll Ágoston, akinek különben a figyelmét az eszleregnyei vadterü-letre a .Nimród vadászújság"-ban megjeleni és a község állal feladott hirdetés kellelte fel, meg is szerezte a vadlerüleiel 10 évre bérbe. Ez ellen viszont a Tiszti Vadász Társaság kereseti jogorvoslatot, hangoztatva, hogy az árverésen legtöbbet ígérő félként szerepeli és törvénytelen, hogy mégis Diettlnck jultatta a község a vadterületet.. A Tiszti Vadász Társaság a közigazgatási bírósághoz fordult, a bérlet megsemmisítéséi kérve.
Minthogy azonban Diettl Ágoston föerdész a szokottnál gyorsabb tempóban rendezkedett be és készüli az 1928. évi őszi vadászatokra megépítette a vadászlakot — nem szétszed-helőt, fából, hanem köböl — a Tiszti Vadász Társaság nobilis gesztussal visszavonta a közigazgatási bíróság hoz beadott panaszát és igy a vad-terület bériele jogerősen Dieltl Ágostoné maradt.
A föerdész azonban ugylátszik nemcsak kilüiiö vadász, hanem óvatos jogi fél is, mert a községgel kötött szerződés perfekluálása elölt érdeklődölt Eszleregnyén, hogy milyenek a kilátások a vadállományi illetőleg. Azl a választ kapta a pol gároktól levélben, hogy szarvasM-gésl észlellek. Ugyancsak a község által közzétett bérleti hirdetményben is az állolt, hogy a vadlerülelen nagyobb szelíd vad is tanyázik.
szati tilalmi idö leleltét, majd nagy társaságot hivoit egybe és szarvas-bőgésre indultak.
Szarvas azonban sehol sem volt.
Igy kelelkczett azlán a per.
A bérleti szerződés azonnali felbontását 12.000 pengő kártérítést, a vaddsztaképilésének, valamint a vadőr fizetésének megtérítéséi kér c a bíróságtól. Első fokon a nagykanizsai járásbíróság elölt került tárgyalásra a község ellen indított per. Számos tanú kihallgatása ulán a járásbíróság magáévá lette a felperes álláspontját és a községet e\'marasztalta a kártérítésben, valamint a perköltségekben.
Eszteregnye községjogi képviselője Hajdú Oyula dr. vm. Ib. főügyész volt, aki fellebbezéssel élt a^járás-biróság végzése ellen. A törvény-
szék magáévá letlc a község képviselőjének lelfogásál é. Dielll Ágostont keresetével elutasította és ugyancsak kötelezte a perköltségek megfizetésére.
Ujabb fellebbezés folytán a Kúria dr. Rácz polgári-lanácsa tegnapelőtt nagy érdeklődés mellett tárgyalta végső fokon a pert, melyben Dieltl Ágostonl Rupprechl Rezső ügyvéd képviselte.
A tárgyalás reggel 9 órától délután 5 óráig tartott.
Dr. Hajdú Oyula ügyvéd kimutatta, hogy Diettl föerdész nem lett megtévesztve a község által, mert a község lakósai jóhiszcmtllcg mint laikusok azl hilték, hogy ha cgy-kél szarvasi látnak a vadlerülelen, akkor oll feltétlenül szarvdsbögésnek is kell lennie.
Ezl az álláspontot a Kúria is magáévá tette és a gödöllői föerdészt jogerősen elutasította keresetével, egyben elmarasztalta az összes költségekben.
Igy lehál a két esztendő óta folyó érdekes perben kimondták az utolsó szót.
A törvényszék vádtanácsa elutasította Orbán szabadiábra-helyezési kérelmét
Orbán és védője a pécsi táblához felfolyamodták a vádtanács döntését
Nagykanizsa, december 16 hogy magái is agyonlőjje, már nem
Ismeretes, hogy Orbán Anlal aszlalossegédet, a Kilscher-szállodal szerelmidráma bűntettesét a törvényszék vizsgálóbirája gyilkosság büntette miatt letartóztatta. Orbán védője, dr. Hoch Oszkár ügyvéd terjedelmes beadványban felfolyamodás! Jelentett be a vádlanácshoz, amelyben védence szabadlábrahelyezését kéri. Felfolyamodásában ulal dr. Hoch védő arra, hogy közös elhatározással akartak megválni az éleitől ugy Orbán Anlal, mini Kovács Margit. Védence a leány egyenes kívánságára szerezte meg a puskát és csempészte be a szállodai szobába, ahol végrehajtotta a megbeszéli cselekmény!, lelőtte a leányi. Ahhoz,
voll ideje, meri mikor az öl töltényt kiiölte és újból tölteni akarl, már behatollak a szobába, ahol lefegyverezték és szándékában megakadályozták. Miután a leány kívánságára való emberölési követelt el, büntetése nem leltet oly súlyos, amely további fogvalartá8át indokolttá tenné.
Kedden délben üli össze a nagykanizsai klr. törvényszék vádlanácsa, amely foglalkozott Orbán Anttl felfolyamodásával. A vádlanács fenntartotta a letartóztatott szerelmi dráma .hősének" további fogva-larlását.
Orbán Anlal és védője most a lábiához lellolyamodlak a vádlanács döntése ellen.
Ehrenstein Károly és Társa csődtömegének
árusítása
Fő-ut 11. szám alatt
Babochay-házban
ma reggel 9 órakor
megkezdődik.
MEGJELENT
Dr. Hernyó Jézsef
összeállításában a
Társadalombiztosítási TÖRVÉNYKÖNYV
A 490 oldal terjedelmű vaskos kötet nagy hiányt pótló munka él teljea egészeden tartalmazza az öregség, ro\'<kanl-nág, özvegység éa Árvaság eaetére való kötelező biztosításról 0958 évtXUt. c) továbbá a betegségi és baleseti blzto állásról szóló (1927. évi XXI. t.-c) törvényt teljes szöveggel éa a tonatkozó 1930 április haváig megjelent klegé szitó és módosító rendeleteket, valamint az Orsxágoj Társadalombiztosító Intézel ellő alapszabályát.
Ara B pengő.
ban áa Nagy látmánnát,
Batthyány-utoa t. aaám alatt.
Az első járási szegényház Letenyén
Nagykanizsa, december 16
Zílamegye vezetőségének már a muliban is szivén viselt Ugye voll a zalai szegényügy minél altposabb és eiedtnénylhozóbb rendezése. Különösen az év második feliben a szegénység nagymérvű állapota következtében vili szük-égcssé, hogy a megye vezetői a Szcgényügyel a megye leiületén ugy oldják meg,, hogy az a községek minél csekélyebb mcglcihelése melleit is meg tudja: oldani a felmerüli feladatokat.
A vármegye vezetőinek ez a töt Hivése most egy jelentős lépéssel előbbre jutott. Ugyjnis Bődy Zoltán zalai alispán megvásárolta Letenyén a kiskorú Sindor-örökösök ől azl a nagy kiterjedésű ingatlant, melyen két tágas épület áll és kitűnően alkalmas já\'ási szegényház berendezésére:
A letenyel jírási szegényház lesz az első ilynemű intézmény a megyében és igy annak működése elé érthető figyelemmel fordul a közigazgatás és a nagyközönség.
= Karácsonyra rádió cc legszebb ajándékl Trans-danubíar.-t. szaküzlete Csengery-ut 6.
Vél/uilöxJieíellen -
u/uía/i ht\'bxlti/-i<Ls Iujji
VARRÓGÉP
MINDENT VARR. STOPPOL Ü MIMti
Katluező fizetesi feltételek Alacsony hciui rész te t eh
SINGER VARRÓGÉP RÉSZV. TAR3
Ráemiim Nóklilste: fő-ut I.
193J. december 17.
zalai közlöny
NAPI HÍREK
NAPIREND Daoamber 17, azarda
Köm. katolikus: Lázir. Protesláns: Lázár. Izraelita: Klulev hó 27.
Városi Mozgó. .Raspulin" (A tekele muzsik), dráma. — „Ilyenek a f.rjek", vígjáték.
ayógyazarUH <jjell szolgálat : t. hó végéig a .Őrangyal\' gyógyszertár Deák-tér 10.
Oózftirdó nyitva reggel 6 órától eil» 6 óráig (bétfö, sxerds, pintek délután, kedden egész nap nőknek). Tel.: 2—13.
— A központi választmány Ölése. Nagykanizsa megyeI város központi választmánya december 17-én déluián 6 órakor tllésl lart, melynek egyedüli tárgypontja, az 1931. évi országgyűlési képviselöválasz\'ók név-Jegyzékének lezárása
— A Városi Zeneiskola növen dékhangversenye. A léli idény első hangversenyét a zeneiskola rendezi, mely növendékeivel Igen nívó. műsort mutat be a Kaszinóban csü törtökön este pontosan fél 9 órakor kezdődő koncerten. Igy előadásra kerül Orieg népszerű zongoraversenye, ugyancsak Qriegnek zongora-hármasta irt noivég táncai, továbbá Schubert f moll fantáziája, Albeniz-nek, Rachmaninof/nak, Schumannak stb. 1—1 kedvelt müve. Jegyek I P ig a Králky-tözsdében válthatók.
— A PFAFF varrógépnél olcsóbb van, de jobb nincs.
Solymosy képszalon
Karácsonyi Képvására
Nagykanizsán, Csengery-ut 6.
Eredeti olajfestmények, szentképek, rézmetszetek, reprodukciók stb. Kedvező részletfizetésre. Az első részlet 1931. februárban fizetendő.
Nyitva egész nap. Sxabaú bemenet vásárlás kötelezettség nélkül. ^
Ismét elfogtak egy vidéki tolvajt Nagykanizsán
A böhönyel csendőrség megkeresésére tartóztatták le
Nagykunlzsa, december 16 A rendőrség bünügyi osztálya az utóbbi időben több vidéki megkeresésnek sikerrel lett eleget és több körözö:t egyéni juttatott az igazság-szo\'gtliatSs kezére.
Tegnap a höhönyel csendörségtöi érkezeit távira1! megkere és a kapitányság bűnügyi osztályára.
A megkeresésben azt kérték, hogy a tendörség nyomozza kl Nagykanizsák Kósz József nemesdédl lakós tartózkodási helyét, akit ruha-
nemüek lopásival vádolnak és tartóztassa le.
A bünügyi oszlály egyik detek-tlvje a kapott személyleírás alapján a teltest kinyomozta és előállilolla a rendörkapilányságra, ahol Rdcz Qyula rendőrfogalmazó részletesen kihallgatta. Kósz beismerő vallomást lelt. Letailózlalták és át diák a bóhönyei csendőrség ideérkezell járőrének, mely magával ville a lopás nyomo-zatának lefolytatásához.
— Jegyzőválasztás. Az aranyodi segédjegyzöi állásra egyhangúan Pék Oyula ságodl segéd|egyzöt válasz-totlák meg.
— Befejezett kényszeregyességl eljárás. A nagykanizsai törvényszék Fischer Ernő keszthelyi rőfös- és rö-vidárukereskedö kényszeregyességi ügjében belejezle az eljárási.
— öngyilkos kisgazda. Török László 78 éves monostorapáti gazdálkodó öngyilkossági szándékból az istállóban felakasztotta ma^át. Mire rátalállak halott volt. Teliének oka : régi betegsége.
= Jó szabás, néhány méter kelme és a PFAFF varrógép az elegáns nő öltözködésének a titka.
— A Missziósház Napközi Otthonának karácsonyi ünnepélye.
A Missziósház Napközi Otthonának karácsonyi ünnepélyét e hó 22 én déluián 4 órakor tarljik meg a Missziósház nagytermében, amikor is sok gyermek részesül karácsonyi ajándékban, de még töhb a száma azoknak a gyermekeknek, akik talán hiáha várják a Jézuska ajándékát. Kéti a Missziósház főnöknője a jóságos, megértő szivekel, hogy gyermekeiktől kinőtt, vagy használt ruháikat küldjék be a Missziósházba, hogy igy is kevesebb legyen azoknak a gyetmekeknek száina, kiknek sehol sem jut karácsonyi ajtndék. Fónöknö.
— Magánalkalmazottak táncteája. A nagykanizsai Magántisztviselők december 21 ^p, vasárnap délután 5 órai kezdettel a Korona élteimében táncteái rendeznek. Emlékezve a Magán iszlvisetök tavalyi táncleáinak sikerére kétségtelen, hogy a vasárnapi táncteának is nagy sikere lesz. Meghívókat a teára nem bocsátanak ki. Arra ugy az egyesület tagjatt mini Aok vendégeit szivesen látja a rendezőség.
= Havi 1-2 pengóért kap nálunk praktikus karácsonyi ajándékokat. -Transdanubiar.-t. vil-lamossági és rádió szaküzlete, Csengery-ut 6.
SINGER>VAimÓGÉPEK
Sím. ACLEO<IOUBAK I
A Máws
P
1
tl
M
tl
I
a
«
8 0
k
Áru&ázzbcm fcqpgflfóh
a
Karácsonyi ajándékok !
Vásznat, kartont, kanavásznat, flanellt, szövetet, fejkendőt, kötött kendőt, kötő-szövő fonalat, nöi télikabátot, szőnyeget
legfőbb minőségben nálunk vegetj
Olcsó szabott árainkat az egész vármegye ismeri, azért árakat már nem is]kell hirdetnünk!
Sc&üts; dtivatáru&ász, Ersrsébet-tér2
»
I
í
a
5
e
»
»
Q §
i G
3.
K k
w fe
n
ö* *
s 0.
0: *
17 zalai közlöny
1930. december 14
— KOzhlrrététel. Siokésos minőségű és darabszámú karácsonyfára számilhalnak mindazon inlézmények és egyének, akik mull évi jegyzékünkben mint álvevők szerepelnek, érdeklődni lehet délelöltOnkint 351 telefon számon, kiosztás napját és időpontját Várkapun folyó hó 21 én jelezni fogjuk. Hercegi Erdőhivatal.
— A zalai és vasi gyógyszerészek most tarlolták közgyűlésüket Szombathelyen Kaszter Ödön dr. zalaegerszegi gyógyszerész elnökletével. Az elnök megnyitójában részletesen foglalkozott a gyógyszerésztársadalom súlyos helyzetével. Rámu tatolt arra, hogy a köz érdekében szükséges a gyógyszerész anyagi helyzetének megjavilása. A napirend során a közgyűlés erélyesen állást foglalt az ellen a terv ellen, hogy a gyógyszerészek az OTI szanálása érdekében 20 százalékos kedvezményt adjanak és hasonló állásfoglalásra hívja fel a többi kerületeket Is. Tiltakozott a kerület a vegyi gyárak konkurrenclája ellen, amtly álláspontja szerint meg nem engedett. A napirend letárgyalása után Kaszter Ödön dr. elnök tarlotl szakelőadást.
— Válasszon szép karácsonyi ajándékot a Schlltz Áruház hatalmas szőnyegraktárából.
Vékásy Károly
órás, ékszerész és látszerész Nagykanizsa, Fő-ut 2. sz. —m-
Karácsony alkalmával
óra,ékszer, ezOits alpakka díszműárut
mélyen leszállított árban árultok.
Személyesen győződjön meg duian felszereli raktáramról éj
olc8ó áraimról.
— A keszthelyi gimnáziumi cserkészek műsoros délutánja.
Keszthelyről Jeleni! tudósítónk: A keszthelyi premontrei reálgimnázium cserkészcsapata vasárnap délulán műsoros délutánt rendezett az Urániában, melynek keretében Klempa Károly cserkésrparancsnok, gimnáziumi tanár a felsőőrsi nyári táborozásról szóló beszámolót tartotta. Nagy sikere volt az angol matróz-táncnak, amit 12 cserkész mutatott be nagyon ügyesen. Lőrlnczy Aladár gimn. tanuló egy zeneszámot adott elő hegedűn nagy precizitással. Az énekkar >8 zenekar több Igen sikerült számmal szerepeli. Azonkivül számoB más kedves szórakozások szerepellek a cserkészdélut n műsorán. A sikerüli rendezés Klempa Károly lanár érdeme.
— Halálra égett egy földműves. Puszlamagyaród község hat -rában egy pincében halva találták Horváth Pál 42 éves földművest. Testét súlyos égési sebek boiitotlák. A csendőrség feltevése szerint Horváth a pir.céjében ittasan a tüz mellé feküdi. Közben ruhája lüzet fogolt és segitség nélkül a szerencsétlen ember halálra égett.
— Aszpirinnal megmérgezte magát. Horváth Anna 17 éves zalaegerszegi leány tegnap reggel összeveszett édesany|ával. Emiatt később aszpirinnal megmérgezte magái. Kórházba szálli\'.oiták. Állapota nem súlyos.
Olcsóság!
Olcsósági
MegKexdöáött a nagy Karácsonyi vásár
Ármuth Sándor és Fia
üzletében Főút 8. szám, Bazár udvar,
játékokban meglepő választék.
96 filléres cikkekben külön osztály.
Képkeretezés, cipő, ajándéktárgyak, gyermekkocsikban slb. nagy Választék.
Lefejeztette magát a fonyódi vonattal egy földműves
lefejezett holttest ügyét. \'Megállapították, hogy az áldo/al Várdal János buzsákl földműves, aki valószínűleg az é|8zaka öngyilkossági szándékból feküdt a fonyódi vonat elé, mely lefejezte. Az öngyilkosság oka Ismeretlen. Az ügyészség kiadta a temetési engedélyt.
Nagykanizsa, december 10 Tegnap reggel a lengyeltóti- állomáson egyik váltóőr fejnélkuli férfi holltestél fedezle fel a fonyódi vasútvonalon a sínek mellett. A holttesttől kb. 50 lépésnyire megtalálták az áldozat fejét Is.
A lengyeltóti csendőrség a megindított nyomozás során tisztázta a
— AnyakOnyvI hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 8 gyermek született, 4 leány és 4 fiu. Jakupá-necz József földműves és Proszenyák Annának rk. fia, Pap Lajos napszámos és Némelh Teréziának rk. fia, Kovács József tüzér tizedes és Torma Ilonának rk. fia, Major János földműves és Qyergyák Annának rk. leánya, Kuronya Jenő kántorlani\'ó és Pap Teréziának (Lel\'nye) rk. leánya, Vidéki József cserepes segéd és Németh Máriának rk. leánya. Házasságon kivül szülelelt 1 fiu és 1 leány. — Halálozások: Jakupánecz István rk. 2 napos, Bedő Lajosné Proszenyák Julianna rk. 67 éves, Fülöp Mária szobaleány rk. 17 éveB, Molnár István uradalmi csirás rk. 63 éves, Szakács Qyörgy kőműves mester rk. 68 éves. — Házasságot kötött: S>abó Ferenc kereskedő és Berger Terézia Izr., Ha|du József szabómester és Psota Mirii rk.
SxlvcK axlmtónláfa
Az egyik legjobban sikerült német hangosfilm cime ez. A filmet, amel/-nek pompls zene- és énekszámait Róbert Stolz, a nálunk Is jól Ismert operetlkomponlsta szerezte. Eddig ez a legtökéletesebb hangosfilm, mely a Forumban Budapesten megszakítás nélkül 6 hónapig futóit 8 utána még a fővárosban állandóan mű o-ron szerepel.
Kanizsán lázas érdeklődés előzi meg a pénteki bemutatói. (=)
= Mint ■ múltban, ugy most is szép karácsonyi ajándékot vehetünk kevés pénzért Singer divatáruházában.
Ami! Itt aaeRst/Dlr, marat] fon a üdroaÍKin.
Uri és női divatárukban
nagy karácsonyi vásár
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telet.\'n 406. FÖ-UT.
tílső Magyar Biztosító palota.
Telefon 406.
Sxékely Vilmos butoríelepe
♦ NagyKanlxsa, ▲
Horiöy Mtkléa-u/ *. ^
Bútorvásárlásnál ugyanazon kedvezményt adja, mit bárki más.
Saját kárpitosmüheiy.
= Árverésből visszamarad! kevés mO árgy s kép még karácsonyig po\'om olcsón Fő ul 13.
— A zalavári apátság a legrégibb alapítás hazánkban Krisztus szellemében. Ennek az ősi apátságnak rendkívül tanulságos és érdekes történetét is megírták a Zalai Almanach részére. Erről legnap értesilelle a zalavári apátsig N. Szabó Qyulál.
Karácsonyi ajandékok legolcsóbban legjobb minőségben Schlltz áruházban
— Falbontásos betflrés. özv. Tóth Lajosné szigligeti lakós pincéjébe betörtek. A betörő falbontás után jutott a pincébe, ahonnan bort és terményeke! lopott A badacsonytomaji csendőrség megállapítása szerint a betörési Kovács Oyula követte e1, aki szökésben van. Körözési adlak ki ellene.
Karácsonyi ajándékok
óra,
brillláns ékszer, arany és ezüst tárgyak, ezüst és Berndorli evőeszközök
karáoaostjl leuállltstt érbass
dus választékban
ZSOLDOS GYULA
érás, SksierSsa és látsxaréasaét ■agikanlsaa, Ffi-ut 14.
t\'SI SliIoalU palou.
December 17 (szerda)
Budapest 9.15 Szslonzenekart hangverseny. 9.30 H. 9.45 A hangv lolyt 11.10 NemaetkOzl viz|elzőrao gilal 12 Déli harangszó. 12 06 Az államrendőrség zenekarának hangveia-nyr. 12.23 H. 12 3. A hangv. lolyt. 13 Időjelzés 14 30 H. 1.5 Piaci árak. 13.30 Morse-tanlolysm. 16-15 Időjelzés. 17 Novellák 17 ;s Az „Bzrmesler" cserkészcsapat énekkarának hangv. 1810 Olaaz nyelvoktatás. 18 45 Cigányzene. 1930 Magyar művészek otthoniban. Látogatás tványi-Orllnwild Bélánál Helyszint kózv. 20 A Prágai Filharmóniai Tirssság hangversenye Prágából. Ulána Időjelzéa. Majd O. hangv.
B«ca II, 11.10 és 13.30 O 13.20 éa 19.35 Zene 2\'.30 Krantwlll r három rgylelvo-násosa a szerrö 70 sitllelésnspji alkalmából. 2110 Bach nagy orgonanQvel.
Brit nemzeti mfaor 16.30 Szlmt. hangv. 17."5 Zene. 18 15 Oyermekóra zenével. 194 H\'gedll- és zongoraszonáta. 2 Szitui, hangv 23 25 Kvintett szoprán énekkel. 24 Zene
Egy évre eltiltották a bevándorlást Brazíliába
Budapest, december ltí A br.izillai munkaügyi minisztérium 1931. jinuár 1 -tői számitotl egy évig rendeletileg eltiltott minden Brazíliába irányuló bevándorlást.
Horthy Miklós ai 8.
Itt a karácsony!
A Cukorka Királyban
vannak a legszebb és leglzléseaebb
karácsonyi kollektlók és függelékek, szalon cukorkák óriást választékban kiállítva. Teasék megtekinteni vélelkényszer nélkül.
Tisztelettel Hoffor Gyula.
1430. december 17.
zalai közlöny
1
Irtí
KOZGAZDASAG
A magyar gyUmölcsért
SárkBzy Viktor, a Zalavármegyei Oyll nölcstermelő és Érlékesi ő Egye Illet Ugyvczelö igaigalója
A gyümölcsfelhasználás és gyümölcsértékesítés tárgyában megjeleni soraimban ígéretet letlem arra vonatkozólag, hogy a gyümólcs széleskörű felhasználhatóságáról tájékoztatom a gyümölCbtermelés és érlékesilés minden fázisa Iránt érdeklódóket. Méltóztassék azonban megengedni, hogy mielőtt a gyümölcs széleskörű leihasználhatóságára kitérnék, ismertethessem azt a felhasználási módot, illetve ennek eredményeit, amely módon gyümölcsünk nagy része az ország halárain lul elhelyezési nyer.
A felhasználás lekin\'elében csupán arra bátorkodom rámutatni, hogy a gyümölcs milyen alakban hagyja el országunkat. Hogy ml történik azzal a külföldre való megérkezése ulán, arról a gyümölcs feldolgozása kapcsán óhajtok megemlékezni.
Legutóbb rámutattam arra, hogy mennyi a hazai gyűmölcsfogyaszlás, melynek fedezésére külföldi gyümölcsöt veszünk igénybe, illetve hozunk be, most rámutatok arra, hogy mik azok a mennyiségek, melyek tőlünk a külföldre kiszállítva leltek.
Az .Országos Statisztikai Hivatal-közleményei szerint az 1929-ben kivitetett alma csomagolallanul 144372 q összesen "4.225.000 P ériékben, vagyis métermázsánként 29 20 P egységár mellett. Kivitelre került továbbá 16 857 q alma csomagolt állapotban, 864.000 P összéitékben-tehát métermázsánként 51-20 P egységár mellett.
Ha figyelemmel kísérjük a statisztika rideg számadatait s el kezdünk a sorok között olvasni, azt a tanulságos felvilágosilást kapjuk, hogy almánk, mely ömlesztve, csomagla-lanul lelt kiszállítva, csak 29 20 pengőt ér mélermázsánként, ezzel szemben a csomagolt, tehát gondosan szedett és jól kezelt alma 51 80 pengőt, tehát 75 8 százalékkal többet ér, mint a minden gondosság nélkül kezelt, összekevert, nem válogatott fajtájú alma.
Csak 50 kgr. átlagos termést szá-milva egy fán s egy katasztrális hold 80 darab gyümölcsfáját számításba véve (természetesen azokban az években, amelyekben teljes termés van) a 40 q termés árkülönbözete csupán 880 pengő, vagyis oly horribilis összeg, mely nemcsak
az almafa gondozására, ápolására fordított költségeket, hanem azl a munkát és válogatási költséget ís bőven megfizeti, melyei a jobbmi-nöségü gyümölcs előállítására for-ditollunk.
Ismételten hangoztatnom kell, hogy, minden alkalmat, minden eszközt meg kell. ragadnunk arra, hogy gyümölcstermelésünkéi megfelelő szin vonalra emeljük s ha kell, hatósági intézkedésekkel odalörekedjünk, miszerint a gyümölcstermelő vidékek fái az állati és gombakártevők ellen kotelezöleg megvédesaenek. E cél megvalósítására lörekedetl «már az 1894. évi XII. törvénycikk is, mely sok hasznosat, követendőt tartalmaz, sajnos azonban annak rendelkezései megfelelő végrehajló közegek hiányában, részbsn pedig a gazdaközön Bég nemtörődömsége folytán, végrehajtva a mai napig sincsenek.
Eddig csupán egy gyümölcsfajra mulattam rá, azonban nem szabad megfeledkeznünk arról. sem, hogy más gyümölcsféleségekből, igy köriéből, főleg pedig kajszinbarackból, szilva- és ringlóból letemes, az alma kiviteli érlékél körülbelül fele értékben megközelítő kivitelünk van. Kajszlnbarackból kivitlünk ugyanis 19 006 q át 1,764 000 pengő ériékben, szilvából és ringlóból pedig 117 2811 q-ál 2,876 000 P értékben.
Hogy a kiviteli lehetőségek megvannak, azt Igazolják a statisztikai adatok, hogy ezek fokozhatók, az Isméi egy statisztikából, még pedig a Berlinben az 1930. év novemberében, az év első hír mnegyed részéről megjelent forgalmi kimuta\'ás-ból állapiiható meg. Ezekből kitűnik, hogy Németország az 1929 évb.n 21.700 q szilvái vitt be, mely bevitelből magyarországi származású csak 9.100 q voll, mig az 1930. év 9 havi időszakában 63.000 q ál fogyasztod külföldi áruból s ebből 16 700 q volf magyarországi származású.
Megjegyzi a statisztikai füzet, hogy különös kedvező fogadtatásban részesüli a folyó évben a jól csomagolt és jól osztályozott magyar Bzilva, mely ép oly magas áron leli megfizetve, mint a boszniai, az eddig legelső helyet elfoglalt szilva,
A mosl már gondos csomagolás-
ban kivilt magyar szilva csomagoló ládaja, az u. n. „Stelgni", nagyon megnyerte az otlanl piac tetszését, mivel az áru benne |ól conserválva, üdén érkezeit meg.
Almából és kajszlnbaracból az 1930. évben kivitelünk csökkent, ennek az oka azonban nem a termeivényeink iránt való bizalmatlanság, hanem az volt, hogy almából és kajszlnbarackból a tavalyi berlini kivitel 21 000 métermázsáról 10.000 mélermázsára, almából 34 000 métermázsára csökkent.
Hogy megvan a termelési lehetőség, azt az eddig közölt adatok bőven igazolják 8 hogy az még fokozható is lesz, arra megvan minden valószínűség.
TŐZSDE
Az üzlet ma lényegesen csendesebb voll mint tegnap. A külföldi arbitrage eladásai és ezzel kapcsolatos kontremin eladások megszűntek, viszont a vételi megbízások csekélyek voltak. Az árfolyamok egyes papíroknál ehhez képest némileg gyengüllek. A forgalom minimális voll. FixVamatozásu papírok piacán kényszerkö\'csön tovább gyengült. Valutapiacon csendes forgalom mellett az árfolyamok változatlanok.
Tanaéarttuáe
Búza tszv. —fill., dt. - fill. és a rozs 10 fill emelkedett. Buta lUuv. 77-es 13 80 14 20. 7S-M
13 95- 1435, 7&-M 14 15 1475, 80-el
14 20-14 90, dunánt V-m 18 75-13 90, 78-as 13 90-1405, 79-«a 14 10-14 25 80-as 14 15-14 30 Roia 8 75 — 8 85 lak. ázpa 12 00 — 12 50, sörárpa 14-50-1575 Slb 820 -1850, tnzeiltt. 1175-11 90, dimánUli 10-20 10 40, ttpcs 25 50-28 00, korpa 7 90 8 00
i UdíjesU tiuáe deTÍM-|enziM>
valutAk
Aogol L 27-64-27-82 Belga ti 79-65-80 05 Cseh k. 18-87-16 99 Din k. 152-65 153 25 Dinár 1003 10-11 Dollár 168 45-\'71 45 francia t. 22-40 22-70 Holt. 72980-230 80 Lengyel 63-75-04 15 Un 3-36 3-40 Léva 412-4-18 Líra 29 75-30-05 Márka 135 10 136 40 Nonég 157 60 153 20
Peseta —•---■—
íchlU. 80-25 80 65 Svájcit. 110-50 Hl-00 Svéd k. 15315-153 75
DEVIZÁK Aaael. 229-82-130 52 Belgrád 10-09 0-12 láeiTln IÍ6 0SM 6 40 BrSaezel 7V 67-79 92 Bukarest 1-38-3-40 Köpetül. Ib2 60-113 00 London 27-70-77*78 Madrid 57-20 60 20 Milano 29-86 29 95 Newyor 570 60 72 20 Oulo 152-60-i;-3 00 Pária 27-41-2148 Prága 16 93-16-98 Saófla 4-12-4-16 Stockb. 153-15-153-55 Varaó 63 92-54 12 Wl« 80-35 * 60 Zürich 110*67-11097
fertésiásár
Falba |tás 1193, slacatlan 163. BlaC rendű 1*18—1*20, szedett 1*16-1*18, szeded kilép 1*12—1*14, könnytl 104-1*08, l-eí endü öreg 1*12—114, ll-od rendit Öreg .\'04-1 08 angol sSldó 1*10- I\'15, szalonna \' agyban 1*38 - 000, zsír 1-62 0 00, bu. I £6—1*70, szalonnás télsertés 1-46-1*52
UikU sár lat
Párts 10 Km, London 25 03\'/>, Newyoiá 515 62\'A BrüeeeJ 72 00, MUane 2700, Madrid 52-10, Amsterdam 207 62 Vl. Katiin 122 88, Wien 72-60, Soda WSVs. Prága 5 29>/i, Varsö 57 75. B«dap«t M-tti/i Ualgrád 9 12\',\'tá, Bukarest 3W/s.
Bal*: MhaM hmh fa LayUadá TilMil. bfltáilulL
WeWVe Uadó: Zalai Károlr.
Libamájat
minden menn

n veszek!
Stern Ignác caentegekercskcdése
Nagykanizsa, Huszty-tár 7. Telelőn: 249.
Príma áruért
aztv nélkül dekánként 6>/a fillért tizetek.
Naponta adjon növendék éa hlzóállatalnak
FUTOR
H
szénsavas takarmánymesxet.
A .FUTOR\' nóvendé kii latoknál caontképzódést elősegíti hlzáara
ÍÍÍKiétvágy gerjesztőd
A .FUTOR" nem orvosság, hanem a leglinomabban flrIOtt méuaotáp, amely as állatok szervezetében Igen könnyen felszívódik, s amelyet az állató < aro-mallkns anyagtartalmánál lógva szívesen fogyasztanak. A .FUTOR\' etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszt A nagyblsla ók, uradalmak, gazdaságok a .FUTOR\'-t állandóan etetik. Ara: 1 kilogrammonként 40 (Illír. Zsák vételnél (I zsák 50 kg) 9 pengő,
zsák á a 130 llll, vagy zsákcsere. 1 próbadoboz ára (cci \'/s kg ) 30 H.Us. Kicsinyben éa zsáksaámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nflvény-védöszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telefon 130
rt
Regedei viz
nemcsak kltünö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden füszer-és csemegeüzletben.
„, Főraktár: ,
WEISZ MÓR
Nagykanizsa.KIrály u.2l r.i.to. jiö B|
Legelőnyösebben vásárolhat
hUTODT KOÓ Kálmán
■P | ^^ 1% I dúsan felszerelt butorraktá-
rában - Nagykanizsai Magyar-utoa 8. és Horthy Miklós-ut 5. sz-
Órlási választék legújabb stilfl bútorokban Is. Kadva*B flzaUsi faltátalak. Tekintse ineg vételkényszer nélkül.
II ZALAI KÖZLÖNY
1930. december 14.
APRÓHIRDETÉSEK
Az spróiilrüetések dl|a 10 sx-.ig 60 f.llér, Minden további azó dl|i 5 II I. Vasár (a ünnepnap 10 srólg 80 fittér, mfi den további azó dija S flll. Szerdán és pinteken 10 szóig >0 fillér, minden it vál bl azó dija I flll. Cimszó s minden v»>ia-
£abb belUból álló sró két szónak srá\' it-lük. Állást keresőknek SOO.\'o engedmény.
Hirdetések 5 («t) penü8 S.»*«flen alul a fataalatiea Uayialáa, •lámléaáa alkarOléaa vésett sllra I I a r t a a á I k
Etádé Csengery-utca 18. aUll 714 D öl telelt. 5800
Zsír sertések, fiatal, príma, háztar. láaok részére Igen olcrón eladók. Szúrást, [orrázást, avagy petz<elést helyszínen meg-enaedem, s ugy házhoz szállítom. Vétel elólt kérném meg eklntenl. Szerecz Tele^ Ion 330. C659
Petőfi ut 31. szám alatt fOessrOllat berendezés eladó. » 0
legjobbak legooóbhan bár-bárhova Kautmarm Ma a* aetótrállal.láaál
rendelhetők. Telefon 187,-vagy 57t. CJaiase Nádor u. 6. Sürgönyeim: Autótaxi 6368
Láaalá tiaroeg-utca
sürgősen eladó.
atámu ház 6595
Frlaaa J.ss», Ersaéfeat-tér 2.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi góz- és melegvtz-lütéii berendezéseknek szerelését, csatornázást, továbbá vasazerkexeti éa egyéb lakatoa munkákat. Tslafaa »-••■ (793
I toroki a^\'UXÍ.\'io\'/fl
Rlxtlaf, UIIUiU.....S0t.ll.
Vflrfls, nohimentti . . . SZ [lll. Iltcrtnklnl, ilrt p.lickoktraa, Ov.tc.crtv.t kapható
báfrAh József
Telefon 335. tOU«t«Mfc.4SM Magrar n. 74.
Dleanéőléat házaknál aloaéért vállalom Lkhtfuax Nándor, Rákóczi u. 87. £691
Vlacallér és gépészkovéos felvétetik az Ujnépl Gazdaságban. U. p. Magyar-
tfü?-
szerdahety.
693
Gyökeres karéoaon>fák különböző nagyságban kaphatók Peteimenn kertészet Báthory u. 77 6645
Elftnyosssda dúsan felszeretve legdiva-losal.b mintákkal. Kárpáll Bözalnél, Kölcsey ulca 15. (404
PénxkBtosflsst bekebelezésre rnlndrn összegben a legelőnyösebben és leggvor-sabban lolyóalftat Aosrél lanéo penx-kölctönközveütő irodája Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 2 szám. 6358
Haasaélt bulort éa ágtlollal veaxek éa eladok Fahné. Erzsébet-tér 18 Bővebbel Stern lőlöaUzlel 4027
Hasstnúlí nyomtatványt
Iróképes papíron, metynek egyik oldala tlres, nagyobb ntennylség-ben keresünk megvételre.
Frlaren 1611 mezei nyul lele|lve l\'»0 fillérért kaphitő Szegő Mór nyerstermény-kereskedésében. — Előjegyzéseket ex áron karácsonyra elfogadok. 8896
Llkaaaéleit veaxek 7 fillérért. Fahné, Zárda-utca 2. 6697
Egy, vagy 2 szoba, konyhás bútorozott lakásl keretek ágynemű nélkül. Ctm Korona kávéház, azonnalra vagy |anuát elaelére 6698
Kocsién Jánonrté szül. Krlseh Emília. Krtach Oszkár éa Annua mély t\'ldalommal Jelt ntlk, hogy forrón saeretett |ó édesanyjuk
özv. Krlseh Hátyásné
.•üt. Jaklltaoh Antónia
éleiének 62 ik évében folyó hó 16 án délután 5 órakor hossxu szenvedés és a haldoklók szentségének á|iatos felvétele után elhunyt.
Drága haloltunk hult teleméi 1. hó 18-án d. u. l/zl ótakor kl,ér|Uk a róm kath temető halottasházából örök nyugvó helyére.
Az engetzielő szen\'mlseáldozat a megboldogult lelkludvíért iolyó hó 18-án d e- 8 órakor log a szenllerenc-rendiek piébánlt lemptomában a Mindenhatónak bemutatta tnl.
Nagykanizsa, 1930 december 16
Atdéa éa béka poraira I
Kocalás János v,|*.
Kocsláa MártnsLa unoki|s.
Ha örömet akar szerezni családjának, ugy
KARÁCSONYRA
PFAFF
$ PFAFl
eredeti f^ ^ f f varrógépet vegyen, mely varr, stoppol és himez. Kapható kizárólag:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál. Díjmentes hlmzésoklatásI Alacsony részletek!
(Jidonság,
most jelent megl
STANDARD
3« számú 3-|-l csöves vlllanyhál^zatl készülék, hangszóróval egyült, a havi részlet IB pengő
SZABÓ ANTAL
fe^vver,lőszerét spuriárunagykereskedés rádió- és gramofon-osztálya.
Couoa hangszóró 60 peugó
Dana-Száva-Adria Vasúttársaság (azelőtt Déli Vasat)
MENETRENDJE
Hagvkaalsia állonáíríl Induló és Hagykanlssa állomágra érkező vonalokról él továbbított kOiTetlen kocsikról.
Érvényééi 1930. évi szeptember hó IB-tOl kezdve.
Budapest—Nagykanizsa
Vonít siáms A vonat neme Hulla pesttól Indul Nagykanizsára érkezik Von.t iiSm. A vonat neme Nagykanizsa-! ról Indul | Budapestre érkezik
216 Szem. v. 21-20 410 211 Szem. v. 0*35 7-45
202 Oyv. 7-60 11-35 201 Oyv. 605 10-10
212 Szem. v 6"t0 13-20 213 Szem. v. 8-30 15*45
214 Szem. v. 1410 20-40 215 Szem. v. 14-25 21-10
204 Oyv. 18-15 i 22-14 203 I Oyv. 17-45 21-40
Közvetlen kocsik: 216/912. az. vonalnál l-ll-lü. oszt. krcal Budapeal D. V.-Barca (Pécs) között. 216/312 „ . II—ül. . . Zalaegerszeg
202. „ . étkező éa lll. ... . Pragerskolg
202. sí vonatnál 1—II. oszt kocsi Budapeal D. V -Venllmiglla 204. . . III. . . . Trieste.
204 . . I—11. „ , Róma.
204. . . hálókocsi . . Venexla.
201/204. . . étkezókocal Budapest D. V,-Nagykanizsa közöli. Amilyen viszonylatú kocáikkal a 202. sz vonat indul, ug,anolyan viszonylatú kocsikkal érkezik a 203. sz. vonat. Ugyanez áll a 204. és a 201. sz. vonatokra la.
Na^yküni-
Nagykanlzsa—Balatonszentpydrgy
Balatonaxenl-•e érk
Balatonszenl II Nagykanl-indul györgyre érk I i\'györgyről Ind. zaára érkezik
"gg íVei9?« 1\' v^eTii TB- 1—rrr~
A lenti 235 és 236. az. vonalok rsak 11-111. osztályú locsikkal közlekednek.
Nagykanizsa—Szombathely -
\'falva O H.— Wien S. B.
Nsfyksaluá- 1 Siombit- Bécsb Bécsből Szoabst- Ksoks.1-
rAt Mai Mlyrsifkulk érkezil Indul hsijril Indul isirs írt.lk
fi? \'Szem. v ~ í-47 12-10 T7 Szem. v _ " íltT 7-42
31* Szem. v 7-20 10-15 20-04 305 Slnautó — 748 1020
306 Szem. v. 13 40 16-20 — 301 Oyv. 8-20 11-30 13-25
302 Oyv. lfi-45 18 45 2215 311 Szem. v. 1015 14-54 17-30
320 Slnautó 2t>55 23 45 — 313 Szetn. v. 15 34 21-04 23-17
316 Szem. v 23 25 250 . 844 315 Szent. v. 20 40 1-30 1 4-15
A 315. és 316. sz. vonalok csak 1930. évi október hó 4-lg bezárólag iozlekednek. Közvetlen kocsik:
312. 312. 312.
302. 302
303. 316.
az. vonalrál II—lll. oszt. kocal Nagykanizsa—Wien S. B -re.
..........Budapest D. V.—Zalaegerszeg
11-111 „ I—11-—III
„ l-ll-lll.
„ l-ll-lll.
„ l-ll lll
„ I— II—III-
reg.
Zagrehról, Oyékényea, Szombathely,
Pozsony átmenettel Prahába. Oslfek—Wien S B Zagreb—Wien S. B.
Barcs- „ „ „
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
étkeiül
Szem v. 931 \'|V< gy v. 901 I O) v, 915 Szem. v.
Pécsről Indul
7-50 1221 18 II
Barcsról j ttsgjki.!-Indul Ilin Muk
VST
T3T
II 25 14 35 2055
1405 16-31 2300
vinal a_I-HI oszt. kocsik Wien S B-r\'1 Barcsra. . l-ll-lll. oszt. kocsik Budapratról Péctre. xotatrkkal luló közvetlen locslk ugyanazok, mint a Nagykanizsa—WItn alattiak, a 302. llletCieg a 301. számú vonatoknál.
Higykanl l! Ovíkínyu uiiól Ind.]] ri éík.ilk Oyíkényn-föl Indul Nigykinl-ifin Irk
94 OyOf»v nat 23-23 | 23 55 901 Qyo svonat 4 32 505
A 9C4. sz vonalnál l-ll-lll. oszl. kocsi Praha-ból Szombathely, Gyékényesen ál Susá-ra. A 901. sz. vonatnál ugyar Ilyen kocsi ful visszafelé.
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovecl—Maribor g. I.
\'jbattykani Csáktor \' zaárót ind. nvára érk
Malit) éik
Mflrlb In-t.
Csáktornyá- Hixíi»"i-ról indul Hzslza Irt"\'
• ra
8 08 II 9-31 16-10 I7\'2t 19-42 21-14
222 íSzetti.V j| >Si T i \'Mi 1 y O "Wl\'Myv.
202 [flyv. II <-5 13 15 15 15 221 ílSzem.v. 5.15
224 ISzem. v.! 13-56 15-21 18 2 20! Oyv. 14 28
204 [Oyv. || 22-43 223 [:Sz«m. v. 16 501
A közvetlen kocsik a 201, 202 , 203 , 204. számú vonaloknál ugyanazek, mint • Budapest viszonylat alattiak.
A 271 , 222, 223., 221. számú vonatok lözvetlen vonalok Nagykanizaa-Marburtt (Vtatibnr glk ) kötöti.
Hagykanizaaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utos 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában közponli fűtés, hidejz, meleg folyóvíz és lelefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen vlllamosősszekötlelés 2-es és 46-os kocsikkal.
Nyomatott • Uélzilsl Nyomda és Lapkiadó Vállalatai! Nagykanizsán. (Felelős Ozletvezetö ■ Zalai Károly.)
70, évfolyam 287 szám
Nagykanizsa, 1930 december 18 csütörtök
Ara \'4 finér
ZáLAI KOZLOHT
SicrkeiilAatg: nappal Sugár ul 2 . éjjel Póut 5.
Kiadóhivatal: PÜut 5. fiám. Keizthelyl Hókkladóhlvatat: Kouuth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMbettsl ára: egy hóra t pengi SS Hlttr
Kétféle szemüvegen
A fővárosi választásokkal kapcso-lalban a szélső rfdikális pártok már Ismételten megkisérellék, hogy a vá-laszlási eljárás s az azzal kapcsolatos agiláclót bolrányba lullasszák. Kezdették azzal a hlreszlelessel, hogy a kormány nem szándékozik kiírni a vála8zlásokat, hogy a törvényhatóság mandálumát önkényesen meg akarja hosszabbítani; folytatódott a zavatcsináiás azzal, hogy mikor lesz a választás terminusa s ezzel a felvetett kérdéssel egyidejtlleg nemcsak a fővárosi közgyűlésen, de a parlamentben is folytak az interpellációk, hogy az ország közvéleményéi lehetőség szerint izgalomban latifák. Mikor végül a választás napjt kőzlu domá8u lelt, akkor a bolélákkal és ivekkel csinállak zavart s mindezt azért, hogy vesztett perüket látszat-Jelenségekkel takargassák. A fővátos közönségének izgalomban tartása csak egyik mellékcéljuk voll, mert fötörelcvésűk arra irányult, hogy az ország közönrégét hangolják a kormányintézkedések ellen. Aki szelet vet, vihart arat — gondollak s azl remélték, hogy bekenhetik az ország szeméi, hogy a magyar nép ne lásson lisztán s csak azl lássa, amil a radikáll^allenzék ra|zol eléje Ste-rencse, hogy a magyar nép, ha jó-indulalu és hiszékeny is, annyira még sem hiszékeny, hogy mindent készpénznek vegyen, amit az ellenzék fellálal eléje, Ök már nem is a fővárosi válaszlásra készüllek, hanem egyenesen főpróbát tartottak az országos válaszlásokból s erre igen alkalmas színpadnak bizonyult a főváros, ahol főváros polgárságának radikális szárnya kórusban viharzott azokkal a politikusokkal és sajló orgánumokkal, amelyek inkábt) ma, mint holnap szerelnék megváltoztatni az oyjág arculatát,
A fővárosi polgár szenvedő alanya volt annak az őrüli hangzavarnak, amely a házak faláról kiabált le a járó-kelökre. Valóban jó idegek kellellek ahhoz, hogy kapaciláláslól a lerrorig jelentkező széles skálát a fővárosi polgár kibírhassa. A kikézbe-ailett szelvények még meg sem melegedhettek a választók kezében, máris jöttek a fullajtárok s egymásnak adták át a szól — és az ajló kilincséi,
ülőre meg tehetett jósolni, Itogy a pénzért dolgozó szelvénygyüjlök, akik a ní.pidijon felül még a szelvények száma ulán is összegekéi kaplak — biztosra Ichctclt venni, itogy ezek a szeivénygyüj\'ők a szelvényekkel és ivekkel visszaéléseket fognak clkö vélni. A fellcvés valóra is váll, meri most uj koncerlet kezdetlek a radi kális oldalon s a koncerl célja ttiból a közvélemény megtévesztése. Szc rencse, hogy ugy a főváros, mini az ország pubiiluma kétféle szemüvegen ál néz. Megnézi azt is, amil fel-
panaszolnak, de megvizsgálja az érem másik oldalát is. amit a hivatalos lényezők mondanak és jelentenek Ha vannak konkrét panaszok, azoknak elbírálása törvényes ulra larlozik A törvényt nem lehel félrelenni, sem sarokba Állítani, fent a jobb, sem a baloldal kívánságára. A lörvény dönti el, hogy a panasz milyen fórum elé farlo? ik s a törvény állal slaluáll bíróság szabja meg azl, hogy ki követeit el visszaélést s a visszaélési a lörvény parancsszava szerint torolja
meg az a bíróság, amely arra illetékes
A vílaszlási láz, az izgalom, de leginkább a gyü 0 ködés és a harag nem fogadható el jó latiácsadónak. Az emb\'rekcn és az eseményeken felülálló bíróság az a fiklor, amely dőnleni van hivalva, hogy a lövárosi választások körül ki, milyen bűnt követelt el?! Minden jel arra vall, hogy a biróság verdiktje a szélsőradikálisokra, iPelvc azok lelkiisme teilen alkalnazotlaira — lesu|tó lesz.
Az orsz\'/g közvéleménye tartózko-
dással és türelemmel szemléli a fővárosi pártok iusakodáA1, de az ország közvéleménye ezúttal páholyban 111 s onnan szemléli azokat a zűrzavaros jelenségeket, amelyeknek fő-okozói épp\'n azok voltak, akik most .fogd meg\'-et kiáltanak. Az országgyűlési választás előjátékát az orsz»g közvéleménye végighallgatta és végignézte, de a nagyközönség kritikája a színdarabra és a játékosokra nézve egyaránt lesuj\'ó.
Bud: A magyar kormányban megvan a hajlandóság a csehekkel való tárgyalás felvételére
A cseh miniszterelnök blzlk a magyarokkal való megegyezésben
ény, hogy a Csehország felelt vo-
lludapest, december 17 A magyar-cseh szerződésnél\'üli állapot egyre élénkebben foglalkoztatja az európii közvéleményt, meg elsősorban természetesen a közvetlenül érdekeli államokat. Megállapítható, hogy e kérdésben Magyarország egész polgársága oszlallanul áll a kormány mögölt. A nemzet egyeteme |oggal vár|a el a kormánytól érdekeinek gerinces ís hajthatatlan képviseletéi, amelynek céljaira hatékony fegyverek is állanak a kormány rendelkezésére. Egy érvényben levő miniszterelnökségi rendelet módot ad arra, hogv a pénjügyminísz-ter egészen megtiltsa bizonyos átuk behozatalát olyan országból, amely-lyel nem állunk szerződéses viszonyban.
/I eseti setIió .ia/ndl/n a l><}m-(jrtboru bertlllrtt
l\'rága, december 27 (Éjszakai rddiójelenlés) A cseh bajtó egyhangúlag fajnálja a szerződés megszakítás V, amely mind a kél ország érdekeire nézve kárral jár, mind a középeurópai államok gazdaságára és sürgeti a tárgyalások folytai tsál
Hollantl írtban a eset) agráriusokat ohol/dh
Itotterdam, deeembor 17 (Éjszakai rddiójelenlés) A Courranl a cseh magyar kereskedelmi szerződét enkivüliségért a cseh agráriusokat okolja, mert Csehországban a szerződés megkötését politikai kérdéssé lel\'é\'e
A magyar keresheddh íercn-delxék megrendelésetker
Prága, decomber 17 (Éjszakai rddiójelenlés) Cseh tx-porlkörökb:n az a hir van elterjedve, hogy a magyar megrendelők egész sora lávlrati ulon visszarendelte megrendeléseit
A prágai itíxsáén mr.gkcxdü-döti a spekuláció
l\'rága, decombor 17 (Éjszakai rddiójelenlés) A magyar-cseh kereskedelmi szerződésenkivüli állapot tniall a prágai tőzsdén már megkezdődött a spekuláció a najy mennyiségben rlr. klározotl magyar bit\', v 1.
/I eset) miniszterelnök, nyllutlcoxtilu
Prégn, december 17 (Éjszakai rddiójelenlés) Udrzal miniszterelnök ma a sajtó fogadásán többek között kijelenti tle, hogy
nuló gazdasági viharok veszélyt rejtegetnek az országra. Hangsúlyozta, hogy
a revíziós törekvésekkel mindenkor szembe fog\' nézni, mert ^áborus veszélyeket J rejtenek.
A kormány mind a nyolc többségi párllal való tárgyalás illán mondo ta fel a kereskedelmi szerződési és a földművelésügyi miniszter delegáltjait küldölte Budapestre, de ezeket a magyarok vissz aküldölték. Hosszas erőfeszítés utáti sikerült elérni, hogy a Prágába kű\'dött magyar delegáció ill mar^d|on. Tudjuk, hogy a szerződésenkivüli állapot súlyos hátrány — mondotta — de én hiszek a megegyezésben.
A mafjyar kormányban megvan a t)a/landósrtg a tárgyalások felvételére
Budapest, decomber 17 (É/szakai rddiójelenlés) Bud miniszter mi este az Erzsébetváros kormánypárti körében kijelentene, hogy egyik állam gazdasági helyzete sem indokolja a szerződésenkivüli állapotot. A magyar kormány elment a legvégső halárig és ma is megvan benne a legtetjes bb hajlandóság a tárgyalások felvételére, de kívánságunk, hogy a mi jogos idényeinket ligyelembe vegyék.
A pénzügyminiszter nagy beszéde a kormány íiz éves sikeres országépitö munkájáról
Fábián támadása a népjóléti minisztérium ellen — Wekerle gálását ígérte — Általánosságban és részleteiben elfogadták
Budapest, decorabor 17 l ságiuk az indokolás a!on része, Itogy
A képviselőház mai ülésének ele-ján elhatározták, hogy a takarékossági Javaslatot nyolc órás Illéseken tárgyalják.
• Propper Sándor felszólalásában azl hangoztatta, nem felel meg a való-
a fix\'izelésüek helyzete javull.
Fábián Béla hosszasan bírálta a népjóíéli minisztérium gazdálkodását. Kifogásolia, Itogy a rokkanlak céljaira rendelkezésre álló összegekel elvonták eredeti rendeltetésüktől. Voss
a vádak szigorú megvlzs-a takarékossági javaslatot
József temetési költségei cimén is elszámoltak olyan összegekel, amelyekből egyes cmbeiek lekele ruliál csináltattak maguknak. A népjóléti minisztéiium bizonyos üzemei részé ről nagyobb összegeket utallak ki aiilo.v.obilJkatrészek cimén, de az
8 ZALAI KÖZLÖNY
1930. december 14
összegeknek hovaforditlsát a megindult vizsgálat nem tudta m;gálla pilani. Arra kérte a népjóléti minisztert, hogy ne elégedjék meg a megindult házi vizsgálattal, hanen szám vevószéki bizottsággal vizsgáltassa felül az Ugyekel.
Kun Béla felszólalása után
(fekerle Sándor pénsc-Ugymtniszter
válaszolt az elhangzóit egyes felszólalásokra.
Fábián beszédére kijelentette, hogy sem ő, sem pedig a kormánynak bármelyik tagja nem tud azokról az ügyekről, amelyeket Fábián Béla elmondott. Ha történtek visszaélések, — mondotta — azt hiszem a kormány és a Ház egy tagja között sem lehel nézeteltérés, hogy ezeket a kérdéseket ki kell vizsgálni és a bűnösöket a legszigorúbban meg kell büntetni. Ennek a vizsgálatnak olyannak kell lennie, mini airfilyet a lörvén>ek előírnak éa megakadályozom azt, hogy olyanok gyakorolhassanak befolyást a vizsgálatra, akik érdekelve látszanak lenni az Ügyekben.
Megtelelő fegyelmi bíróságot lógunk kiküldeni
(helyeslés), nem szabad azonban elhamarkodott ítéletet mondani az Illető tisztviselők jelelt, mert esetleg a vizsgálat folyamán megfelelő ma
ben az ügyben már megindult a vizsgálat. A kormány semmiféle néven nevezendő visszaélést elpalástolni, vagy a megtelelő megtorlás alól kivonni abszolúte nem akar. (Nagy taps.)
Nem várta azt, hogy ezt a javts-lalot kri\'ika nélkül fogadják el, természetesnek találta, hogy ilyen alkalmakat felhasználnak a túloldalon arra, hogy politikai előnyöket szerezzenek maguknak. Nem irigylem tőlük ezt, — mondotta, — inert hiszen erősen rászorulnak erre a mostani fővárosi választások alkalmával. Ez a javaslat az államháztartás egyensúlyának megóvását célozza. Az az alialános épilő munka, amelyei a kormányzat 10 év óla folylalotl, ugy belpolitikai, mint külpoli\'ikai szempontból sikerre vezetett. A kormány becsületesen törekedett a kiadások csökkentésére.\' A takarékosságnál mindenkor szem elölt kell tartani a lehelöség határiil. Ne kicsinyelje le senki azt a 45 millió pengőt, amellyel köl.ségvetésünket most csők kentenl akarjuk. Vannak, akik azt állítják, hogy az államháztartás egyensúlya tnás államokban is megbilleni, tehát nekünk sem szabad ettől megijednünk. Akik ezt liangozta\'ják, eltelej ik, h"gy egyetlen ország sem ment keresztül olyan válságon, mint Magyarország.
gyarázatot fogunk majd találni. Eb
Ne adjunk alkalmat ellenségeinknek arra, hogy egy esetleges deficites államháztartást hitelrontásra használjanak ki velünk szemben.
Hangsúlyozta a pénzügyminiszter^ hogy a tisztviselők és nyugdijasok szerzel! jogalt a végszükség esetétől eltekintve, nem akarja érinteni. A kormány nem akarja a munkanélküliek számát növelni az elbocsátásokkal.
Hangozlatla a pénzügyminiszter, hogy az ellenzéknek rs, ha összehasonlítást lesz a 10 év előtti és mai
a 30 milliós házépifési kölcsönre és a biztosított 30 milliós hitelre,
állapotok között, el kell ismernie, hogy az épilő munkának bel- és külpolitikai vonalkozásb.n sikere voll, A gazdasági bajokat túlságosan kiélezve helytelen politikai szempontból akarják kihasználni egyesek a kormánnyal szemben. Igaztalan az a vád, hogy a magángazdaságról gondoskodtam — folytatta a pénzügyminiszter. U.alok
kisiparnak
amelynek feltételeit enyhíteni fog|ák. Legújabban az állam garanciájaLól 5 millió dollárt biztosítottunk a hibájukon kivül bajbajutott "kisbirtokosok támogatására. Gondoskodni kívánunk arról is, hogy a közép és nagybirtok se essék áldozatul a mult természetű gazdasági válságnak.
Rámutatott arra, hogy
kereskedelmi mérlegünk aktívumot mutat.
Ezt a lényt hirdetni kell. A fixfize-tésüek megadóztatását iMelöleg, a mezőgazdaság adólerheit már emelni nem lehet, az ipart sem akarta ujabb adóval megterhelni, igy ezt a megoldást találta helyesnek. Jelenlék-telen ez az adó. A 200—220 pengős fizetéseknél éri csak el az évi 2 pengőt. Nem akarj t ezzel a szakszervezeti adói és a külömböző tagsági dijakat öiszehason\'ilaní. (Nagy zaj a szociálisiáknál.) A 10 000 pengős jövedelmeknek több mini felét elviszik adóba.
Wekerle végül kérte Relsclil Richárd határozati javoslatainak elvelését.
A minlszler nagy beszédit a Ház hosszas tapssal és éljenzéssel fogadta. A Ház általánosságban elfogadta a törvényjavaslatot és azt a határozati jivaslatol, hogy u\'asitsa a Híz a kormtnyl, hogy legye felülvizsgálat tárgyává, hogy
senki több, mint kétféle elmen Illetményt ne kaphasson.
A részletes tárgyalásnál elfogad-lák Hódossy Gedeon javaslatát a felesleges hivatalok és intézmények megszüntetéséről.
A hetedik szakasznál Wekerle ki-|elentel e a kánlortanitók és lelkészek fi;éléséi a legközelebbi költségvetési év folyamán rendezi.
Többek felszólalása után részleteiben Is elfogadták a javaslatot. A Haz holnapi ülésének napirendjén a ina letárgyalt javaslatok harmadszori olvasása és a választójogi törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalása szerepel.
Az interpellációk utánaHlz ülése negyed 7 órkkor ért véget.
Fegyveres frarc vadőr és a vadorzók között
A vadorzó életveszélyesen megsebesítette a vadőrt, aki valószínűleg elveszti szemevllágát — A megsebesült vadorzó társával együtt megszökött
Nagykanizsa, docembor 17 Az idén megyeszerle nagyon elszaporodtak a vadorzók és szinte nem mylik el hét, hogy a vadörök és vadorzók között keletkezeti fegyveres harc ne adna munkát a csend-öiségnek.
Szerdán délelőll a Lelenyélől há-rorrt órai járásra f.kvő Kistolmács község halárában levő herceg Eszter-házy Pál-féle uradalmi erdőben látszódott le véres és súlyos kimenetelű fegyveres Ilire a vadorzók és a vadőr közöli. A hercegi uradalom erdejébéw ezen az őszön rendkívül sok orvvadász garázdálkodott, akik vandál puszliiásl művellek és nagy károkat okoztak a vadállományban.
Az utóbbi időben már annyira ment merészségük, hogy fényes nappal menlek vadletre.
Az uradalom végül is az oltárci hercegi uradalomból áthelyezte Kistolmácsra Boros Jenő 27 éveB vadőrt, aki határozott bátorságával és erélyes fellépésével az oltárci uradalom vadorzóit is a hatóság kezére juttatta.
Boros Jenő egy hónappal ezelőtt foglalta el állását a kistolmécsl uradalomban és éjjel-nappal porlyá-zolt, hogy a vadorzókat elkergesse.
S crdin délelőtt Jelenlelték a vadőrnek az uradalmi cselédek, hogy a tolmácsi tölgyeidőben vadorzók puskalövéseit hallottak. Boros Jenő azon-nrl vállára kapta a puskái és megindult a vadorzók felkutatására. Utja eredménnyel Is járt, mert fél órai gyalogolás után
szembe találta magát két orvvadásszal,
akiknél kétcsövű vadás puska voll. A vadőr rákiáltott a vadorzókra: — Azonnal tegyék le a puskát I
— ugyanakkor rájuk fogta fegyverét.
A két vadorzó morgott valamit bajusza alalt és az egyik le is emelte fegyveréi válláról és az erdész lábaihoz dobta. A másik vadorzó azonban vonakodott fegyverét át-ádni, mire a vadőr erélyesebben kiáltott rá.
A vadorzó erre ugy lelt, minlha szintén át akarta volna adni fegyverét és
csendesen leemelte válláról a duplacsövDL
A másik pillanatban azonban lövés-h-z kapta és néhány lépés távolságból rálőtt a vadőrre.
Mindez a pillanat tizedrésze alalt történt, ugy, hogy
majdnem egyszerre két fegyver csöve tüzelt, mert a vadőr Is villámgyorsan felkapta fegyverét és rásütötte az orvvadászra.
A véres esemény után az orv-VJdlsz felkapta fegyverét és sebesült társát, akinek valószínűleg
,a hasába fúródott a golyó, segítve megszökött.
A vadőr vérében esett össze ti később talált rá eszméletlen állapotban egy földműves, aki szekérre tcfie és bevitte Letenyére, ahol dr. Sarlay körorvos részesítette elsősegélyben. Boros Jenő vadőrnek a serétek az arcába fúródtak és a közvetlen közelből tö tént lövés következtében rendkívül súlyos sérüléseket okozlak.
Dr Sarlay kihívta a nagykanizsai mentőket, akik Boros Jenőt szerdán délután behozták a Horthy Miklós kórházba. Az orvosok aggódnak állapotáért és az a véleményük, hogy ha életben marad is, mivel a serétek szétroncsolták a
Solymosy képszalon
Karácsonyi Képvására
Nagykanizsán, Csengery-ut 6.
Eredeti olajfestmények, szentképek, rézmetszetek, reprodukciók stb. Kedvező részletfizetésre. Az első részlel 1931. februárban fizetendő.
Nyitva egész nap. Szabadi bemenet vásárlás kötelezettség nélkül.
Rendkívül olcsó áraink mellett
mától kezdve december 24-ig
minden vevőnk
kedves karácsonyi ajándékot
kap I pengA vásárlásnál Is.
Magyar Divatcsarnok, Nagykanizsa.
1930. d-\'ccmher 18
zalai közlöny
látóidegekel, elveszi! szetne-vllágát.
A lelenyei csendőrség azonnal megindította a nyomozási és egy járőr szekérrel fonnál a két vadorzó keresésérc indult, mert az a lelle.és, hogy
a liasbalótt vadorzó súlyos sérülésével nem juthatott
messzire. A késő esti órákig a csendörjárör még n(m lért vissza és igy nem lehet <udni, hogy mi leli a sorsa a kél vadorzónak.
MíjUtU^jk*
No, 0dla IsienneH,
megreformálják a fizetésképtelen s/gl Jogot.
Hát ez az, ami még hiányzott I Semmi egyéb bajunk nem Is volt már I Csakhogy eddig tapogatóz tunk a sötétben. Okoztuk a háborút, a világgazdaság öldöklő inlerontinentdiis versenyél, a dum-plng el, főként a kormányt és mikor már minden Ilyen képletes vagy távoli okot kimerilelttlnk, akkor, mint egyetlen megfoghatóra, rendszerint a feleség/Ilikre kerüli a sor. Hogy hova lette ? Mhe költötte ?
Én: Én az utolsó krajcárig odaadtam.
ő: Én se magamra költöttem... de ha nem elég...
Én: Én többet már nem tudok felhajtani.
ö: Én meg spórolni nem tudok Jobban.
Én: Én megőrülök 1 O: Én meg nem bírom... megyek haza a mamához...
Én: (csakugyan kezdek megőrülni — az örömtói, mire)
ö: (nem megy haza a mamához és)
Én: (csendesen megpukkadok ) De most már megvan a csoda-ir. Megvan minden bajaink kútforrása. Megvan a mód, amivel az egész világon pusztító lernai hídra mind a kilenc fejéi egyszuszra el lehet tiporni (Nem is tudom, megvan e még neki mind a kilenc? Amikor tanultunk, még megvolt. De — Istenem! — az embernek csak egy van, mégis milyen könnyen el veszll a fejét. Hogyan vigyázzon rá, akinek kilenc van belőle ?)
Szóval megvan a dolgok nyitja. És még hozzá minő egyszerű nyitja! Valóságos Kolumbus tojása Mert mi a baj ? Senki sem tud fizetni. Én nem tudok fizetni a fűszeresnek, a fűszeres nem tud fizetni az engros-sislának, az engrossista nem tud fizetni a gyárnak, u gyáros a munkásnak, a munkás a fűszeres nek és Igy tovább Körbe... körbe... Mint a ringispil. Minden menet elsejétől elsejéig tart. Akkor egy kicsit megolajozzák, hogy ne nyikorogjon annyira, aztán megy tovább a verkli
De most már nem igy lesz többel. Most már mái világ jön
Eddig senki nem tudóit )izélni. Magyarul ez annyit jelent, hogy mindenki fizetésképtelen volt.
És itt találta fején valaki a szöget a magasabbrendü finánc-politikában. Meri ennél aztán igazán nincs is egyszerűbb medicina. Mindenki képtelen fizetni ? Szabályozni kell a fizetésképtelenség Jogát.
És szabályozzák is.
Hiszen éppen ez a szenzációs! Hogy Jő öllel, mégis megcsinálják.
Egyszerűen szabályozzák. Megszabják, hogy ki lehet képleten fizetni, ki sem. Igy csak az nem fizet, akinek a reform megadja rá a jogot Ezt a jogot természetesen erősen megszorítják. Egyelőre elég lesz csupán annyira korlátozni, mini amennyire a választójogot — kiterjesztették.
Azután pedig ajánlok egy következő lépést.
Ha már <1 fizetésképtelenség reforpijával készen lesznek, akkor majd gondoljanak egy másik (éfprmra.
Reformálják meg a Jizetés-képességet .. (?)
Az nj külügyminiszter
a béke külpolitikáját követi
Hutlnpesl, tlecombcr 17 (Éjszakai fitdlójtlenlés)
Az cgységespártban ma melegen üdvözöltek az uj kUltlgyminisztert, gróf Károlyi Gyulát, aki löbbek közölt kijelentette, hogy az eddigi külügyi politikái kivánja folytatni. — Békés eszközökkel akar arra törekedni, hogy igazságunkat elérjük. A nagy világkrizis enyhítését nem lehel máskép elképzelni, mini a mai erőszakos állapot mc»vállozlalásával. Érzik ezt már a küllöldOn is. Hiszi, hogy sikciül Magyarország békés törekvései! megvalósítani.
Nagy forgalmú
karácsonyi vásár
alatt felgyülemlett
maradékok
szenzációs olcsó árban beszerezhetők
Singer divatáruházban.
A lehulló párkánydarab egy utcaseprő fejére esett a Csengery-uton
Nagykanizsa, december 17
Szerdán délelőtt 10 óra tájban különös szerencsétlenség törlént a Csrngery-ut elején, a Nagykanizsai Takarékpénztár épülete elöli.
Tamás György váiosi utcaseprő munkájtt végezte az u\'ca baloldalán, mikor egyezerre a lakarékpénzlár tetőzetének párkányzalából egy jókora betondarab szakadt le és épen az uton dolgozó utcaseprő fej\'re zuhant.
A szcrencsís véletlen következtében a körülbelül 10—12 méter magasi ól lehulló, 4—5 kiló? párkánydarab az ulcaseprő fejét oldalról érte, de igy is rendkívül súlyos sérülési ejtett.
Az utcaseprői a kórhizhan ápolják belörölt fejével.
A rendőrség nyomozása megállapította, hogy felelősség senkii sem terhel, meri a tetőpárkány valószínűleg a sok csőtől ázoll ál és emiatt szakadt le. A nyomozás megállapítása szerint ha a 4—5 kiló sulyu belondaiab az ulcaseprő fcjeletejére zuhant volna, azonnali halált okozhatott volna<
Ezzel kapcsolatban jó volna, ha több háztulajdonos, különösen emeletes házakra áll ez. megvizsgállalná a párkányzatof, hogy az eső nem árlolt-e meg neki. Pár nappal ezelőtt e sorok írója szemtanuja voll, mikor a városháza Horthy Miklós-utl frontján ugyancsak néhány kiló sulyu törmelék szakadt le. Azóta itt a falat megjavitotlák.
Uri és női divatárukban
nagy karácsonyi vásár
SZOMOLÁNYI gyulánál
FÖ-UT.
Klső Magyar Biztosító palota.
Telefon 406.
Ne izgassa fel magát!
De ön mégis megteszi, meri közönséges kávét isiik a koíleinmentes Hag-k-ávé helyett Ettől van, hogy szive és idegei nyugtalanok é« hogy éj|el sokszor nem tud aludni A Hag kávé ugyanazt az élvezelet nyújt)* önnek, mlrtt a ii-áHlk kávé. Ut, Illata és kiadóssága teljesen ugyanaz, de a gyakran kellemetlen és karos ulóhitás elmarad. Hag-K»vé a legnemesebb kévéfajták keverékéé Minden fűszeresnél kapható és kívánatra szállodában és vendég\'őben li (elszolgálják Ml3
„A HAB-kávé valódi, U0flno-mabb babkávé, maly kotfala-mtnUt — tehát ártalmatlan"
NAPI HÍREK
napirend Deoambar 18, oaOtffptBk
Róm katolikus : Oráclán. Protestáns:
Aujuszl Izraelita: Ktsitev hó 28. •
Vároal Zeneiskola I. növendékhangversenye este tél 9 órakor a Kaszinó disztennébrii
Gyógyszertári éjjeli azolgálat: I. hó végéig a .Őrangyal\' gyógyszertár Deák-tér 10.
aóxlírdó nyitva reggel 6 ólától eate 6 óráig {héttő, sserda, péntek délután, kedden egéas nap nőknek). Tel.: 2—13.
Időjárás
A nagykattlxaal meteorológiai megfigyelő Jeltntéaek t Szerdán a Mmirsik-lel: Heggel 7 órakor +5, délután 2 Makót +14, eate 9 órakor -(-0-t.
PtlMui: Egész nap borult égboltozat.
(Éjszakai rődMJtUnUs) * BataaraM-■ lat laUaat aata 10 Arakar Ja-larstt ■ Fagypont kflrOII htmáraák-lattal. helyankAnt némi hanaaáa várható. _
— A rendőrség bUnUgyl osztályának uj vezetője. Solymossy L szló rcndőrlanácsos, a kapitányság vrzelöje dr Mátyás S mu rendőrkapitány távuzásával a bundgyi osztály vezetésével Rácz Gyula rendőrfogalmazói bízta meg. A fiatal, kiváló ludísu rendőrtisztben a bünügyi osztály nehéz és felelősségie\'j s vezetői székébe olyan rendőrtiszt került, aki már hosszú hónapok óla, mini állandó helyettes megmutalta, hogy ráltrmetlségével a nehéz leladalnak teljes mértékben meg fog felelni.
— Dr. Mező Ferenc előadása az NSC ben. Dr. Mező Ferenc olimpiai b.tjnok, csütörtökön este, a Nemztli Sport Club felkérésére, mint annak alelnöke, a klubhelyiségben előadási larl görög uli emlékeitől.
— A rendőrség búcsúja dr. Mályás Samu rendőrkapitánytól. Szerdán esle a nagykanlzsii államrendőrség teljes tisztikara a Vaskapu vendéglőben vacsora keretében vett bucsut a Szegedre távozó dr. Mátyás S mu rcudóikapítánylól, akit a bel-(igyminiszler saját kéielmére vezényelte szolgálallé\'elre a legnagyobb alföldi városba A vacsora közben Solymossy László rcndőrlanácsos, a kapitányság vezetője köszöntötte Mályás 6autu rendőrkapilányt, akit mint a kötelességteljesítés mintaképét állított a tisztikar elé. Meleg szavakkal méltatta a távozó rendőrkapitány nyolc eszlendös kanizsai működését és azokat a felbecsülhetetlen szolgálatokat, melyeket, mint a bünügyi osztály vezetője és általában, mini rendőr a közönség javára végzell. Dr. Mátyás Samu meghalva mondolt köszönetet az Ünneplésért, amelyben a kaitársak része sitctiék és Ígéretet lelt, hogy u| állomáshelyén is az eddigi buzgalommal fo^ja szolgálni a magyar közbiztonság ügyét és megtartja emlékezetében a tisztikar tagjait.
ZALAI KÖZLÖNY
i\'U decemher 18.
KanlbáloK a vonyarcvashegyi strandon
Nagykanizsa. docembor 17 A vr-nyarcvash gji fJrdö. ök és ka-l)inlula|dono oknrk egy nyári reggel külflnös mrg\'cpc\'é.shen voll részük. Amikor reggeli elöli szokoil fürdőzésüket aknlák végezni, meglepeive latiák, hogy a kabinok ajtaja fel van szakilva, a fürdőruha és egyéb holmi ellünl, Erdőssy Báliul fürdőigazgaló kabinji feldönlve, és a „Vigyázz, ha jön a vonal!" jelzésű vasuli figyel meztetö tábla helyéről kiemelve (s Erdőssy kabinjára erösilve.
A csendőrség csakhamar kinyomozta a garázdálkodás lettesei, kél fiatalember személyében, akikel ma vont felelősségre a kanizsai törvényszék dr. Mulschenbacher tanácsa.
A kél fiatal bűnös azzal védekezett, hogy a kérdéses napon nagy murit cssp ak és alaposan ,el vollak ázva", ilyen állapotban köv. tlék el teltüket. — A birósíg mindkellővel szemben a legenyhébb bün\'elésl | fejenként 100—100 pengő pénzbüntetést alkalmazott. Az itélel jogerős.
— A Nagykanizsai Felsőkereskedelmi Iskolát Végzettek Szövetsége stombat esli eslétyének műsorán megnyitót mond Balog Dezső igazgató, szövetségi elnök Történelmi visszapillantás a régi Kanizsára cimen előadást tart dr. Villányi Henrik, a Szövetség disz-elnöke. ürgédül dr. Elchner Árpád, zongorán kiséri Biró Kató. Boda Károly melodrámáját előadják Radics Ilona, Havas Boriska, Horváth Elza, Ruska Mergil, Schiller Kató, Sipos Ella. Énekel a felsőkereskedelmi Iskola énekkara. Az estély fél 9 kor kezdődik a Kaszinó dísztermében.
— Akarja, hogy üzletét mindenütt ismerjék ? Hirdessen a Zalai Almanachban A pompásan szerkeszteti Almanachot az egész vármegyében kitűnően beszirvezlék. Legjobb hirdelési alkalom. Saját érdeke, hogy hirdessen.
Szivek sz\'nfóniája
Német beszélő-, zenélő- és éneklő-filmoperelt, amely — síelünk kijelenteni — a legnagyobb sikerek közé számítódik az idei szezonban. Teljesen uj szűzsé, lelve ragyogó Ötletekkel, rendezési fogásokkal és olyan ensemble vei, amilyet joggal irigyel-helnek meg a színházak is.
Hogyan készül egy bécsi operelt? ez a film léniája, amelyet a legvonzóbb előadásban és tála\'ásban, fel használva természetesen a hangos-fi m sok-sok lelie.őségéi, kapunk. Ez a nímel hangos film egészen uj utakra terelte a lalkle-1, amely már-már kezdett megfenikleni. Bizlon hisszük, hogy a Szivek szin/onlája, német cime: Zwei Herzen im Vt Takt variánsaiban utánzásra fo,> találni még Amerikában is.
Bolváry G za, a film magyar rendezője, élele legszebb munkáját produkálta ezullal. Büszkék vagyunk Bolváry Gézára, aki olyan sokszor, de most rendkívül módon szerzett dicsőséget a magyar névnek külföldön. — A szereplőkről Írva, az egész együttesről kell megemlékeznünk Mirdegyik figura egy-egy tökéletes ehtlség. (=)
Ehrenstein Károly és Társa
csődtömegének árusítása
Fő-ut 11. szám alatt
Babochay-házban
megkezdődött.
A Solymosi Képszalon
nagykaniz ai képvására (Csengery-ul 6. sz) gazdag anyaggal l.övUll. — A helyi müvekelet Fekete László és Zempléni Milrovics Viktor néhány sikerült alkotásával képvis-\'li (=)
Báró Wlasslcs Tibor
*xéh foglaló clöaűáHa az irodalmi Körben
Nagykanlzaa, december 17 A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör illusztris disztagjának, a lelkével kanizsai rögökhöz nőtt báró Wlassics Tibornak székfoglalója lesz a vasárnai i llceális előadás, délután 6 órakor a városháza dísztermében. Az üdvözlést dr. Tholway Zsigmond elnök morw|a. D\'. báró Wlasslcs Tibor elő idás ínak címe : „Édesatyám választási esete Nagykanizsán." A Balaton halkszavu lírikusának, Wlassics Tibornak néhány költeményét szavalja Szailler Irmus, énekel az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyes-kara, vezényel Kelling Ferenc karnagy. A székfoglaló iráni megkülön-böitclelt éidcklödés mutatkozik.
— A zeneiskola növendékhangversenye ma este léi 9 órakor kezdődik a Casino dísztermében. A nagykanizsai zenei élelne\'f eme mindig kedves eseménye iránt ezullal is élénk az érdeklődés, amit [okoz az, hogy ezidén csupa magasabb oszlályu növendék szerepel a műsoron. Jegyek 40 fillértől 1 pengőig a Králky-lőzsdében.
— Az I. körzeti elemi Iskola karácsonyi pásztorjátéka a pénteki hangosfilm miatt nem ugyanaznap, hanem hétfőn, 22 én lesz a Városi Színházban. A próbák és előkészü-
letük méreteit tekintve az előadás elsőrangúnak ígérkezik. Horváthné Péchy Margit tanilónö helek óta tarló fáradságos munkája méllán niegér-de nli a szülök és gyermekbarátok érdeklődését. A befolyó jövedelmei a tantestület a városi szcgényakció javára kívánja \'ordítani.
— Az evangélikus bál nyilja meg az idén is a hivala\'os farsangol. Megnyitja pedig hagj-..nányos napján: január 5-én. A bál — az elölő évi nagy sikerek után — az idén is jelmezes, álarcos lesz, a báli közönség igaz örömére. A bevétel az evan gélikus gyülekezeti hiz\'alapját gya-rapllja.
Karácsonyi ajándékok
óra,
brllliáns ékszer,
arany és ezüst tárgyak, ezüst és Berndorfl evőeszközök
karácsonyi teaxéllitotl árban
dus választó-bari
ZSOLDOS GYULA
órás, ékszerész és létnxerészaél Magykanlxaa, Ffl-ut 14.
S\'81 ülllOlltó pSloU.
— Az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara ma esle fél 9 órakor pióbát tart, amelyre a tagok teljes számú és pontos megjelenését kéri a karnagy.
— Elfogtak egy betörőt. Kovács Zsigmond 25 éves zalakoppányi lakós betöri Balázs Zsigmondné csáfoidl lakós házába és nagyobb értékű ruhaneműt lopott el. A betörőt a zalaszentgróti csendőrség az ellene kiadott körözés alapján elfogta és beszállította a zalaegerszegi királyi ügyészség fogházába.
TELEFUNKEN 33 W/L
HÁLÓZATI KÉSZÜLÉK ÉS HANGSZÓRÓ EGYBEN
340 - P
A 12 W jelll készülék eligáns klll.ő klkép zésének sikere arra Indiloitfl a gyárai, hogy <i nagyteljesítményű 33W jelll 3+1 csöves készülékei Is megépítse ebben a Kivitelben.
Ebben lehít egyesül: rt legnagyobb teljeailnlény legcsodásabb hangszín legszélesebb hullámterjedelem meglepő éles szelektálás elegáns kiállítás \'legkényelmesebb kezelés páratlan olcsóság Hosszú részletfizetésre la kapható:
Éber Anna kiállítása
még v.uárnapig nyitva van (s be-lépidíj nílkül meglekinlltelö a Polgári Egylet nagy\'ermébcn. A tárlat a leg \'i lékesebbek és legérdekesebbek közli! való, melyekel Kanizsán az utóbbi években láttunk.
=. Árverésből visszamaradt kevés mfnárgy s kép még karácsonyig polom olcsón Fő-ut 13.
— Uj Zala-hld. A nemesapáli löivényhatósági ulun levő alibánfai közüli Zala-Ilid teljesen elkészüli és azt átadták a forgalomnak. A hivatalos felülvizsgálatot Barsy Károly miniszteri osztálytanácsos, dr. Brand Sándor megyei főjegyző és Sándor Zsigmond megyei áilamépitészeli hivatal vezető ejtették meg. A próbaterhelés sikere ulán a hídon megkezdődött a közlekedés. A hid teljesen a Zalaegerszeg—kaszaházal vashíd mintájára épült és kb. százméler hosszú.
= Válasszon szép karácsonyi ajándékot a SchUlz Áruház hatalmas szőnyegraklárából.
— Vasutasok flovelmébe I Kelhívjuk az 0887.08 Duna-SzAva-Adrla (volt Déli) vasul nyugdíjas, nyugbérea éa kegydl-Jasuknl. hogy arcképes igazolványaikat az lli.ll. cvro való érvényesítés végett az Allomásfőnökségnél mutassák be. VtiHUtaa tdkulmazottak éa nyugdíjasok IMAv. nyugdíjasok) amennyi-hon az rlitnluk HÍDI) 31. tillést évadra kérelmezett Itl/.ltál még nem vélték ét, gondoskodjanak Htinnk sürgős Atvétclo iránt, mert h tüzlla kiosztás f. hó 31-vol befejezést nyer éa ozldő után mór rioru leaz módunkban az. át nom vott tűzifát kiszolgáltatni, /tz állomásfőnök.
— Sakk-hirek. Nagykanizsa sakkbajnokságáért folyó verseny ötödik fordulója kedden került lebonyoli-tásra, melyen az eredmények a kö-velkezők.\'p^n alakullak: Óumilár— Bory jálszmában ulóbbl könnyen nyerhetett volna, de a végjátékban egy gyalogost érihetetlenül nem veit le és a vé;én oly helyzetbe került, hogy nagyon meg voll elégedve a döntetlennel, Welszfeld kihasználta dr. Lichlcnstein megnyiiosi hibáját és igy könnyen nyert ellene, Rei-nilz nehéz küzdelem ulán ludla csak legyőzni Schlessl, ki most már jobban Játszott, mint eddig, Slolczer Miklós ellen végjátékban gyalogos többlettel, Kellermann pedig pontozással nyert Wagner ellen. Relnllz függő játszmáját dr. Llchlensteln ellen megnyerte, habár utóbbi döntetlent is érhetett volna el némi körültekintéssel. A bajnokság állása a következő: Bory 3 és fél, dr. Makó, Weisifeld, Guinilár, Kellermann, Reinilz 3, Slolczer 2 és fél, dr. Uchlenslein, Miklós 2, Schless, Wagner 0 pont.
ZSOLDOS ÉS Dr KARCZAG
TELEFUNKEN bizományi raktárában NAGYKANIZSA, Fő-ut 14.
vese-, hólyag-, gyomor-és cukorbajuknál, köszvény és reumás megbeiegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek állal aján\'oll
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül alkalmas. Állandóan friss töltés! »» Főraktár: "•
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
Ií>3 december 18
zalai közlöny
A
Elkészüli a K6r&dx sebészeti osxtdlya
Nagykanizsa, december 17 A nagykanizsai kr.zkéiház föopU leiének kélemeleles loldalék-épü\'ete a sebészeli osztály részére teljesen elkészült a belső berendezésével egyetemben. Mosl már csak az orvosi műszerekkel való (elszerelés van hilra, ami csupán napok kérdése. A hivatalos város tegnap dél- , ben vette át a vállalkozó iparosoktól az épületet, illetve annak Ipari berendezését. Az uj sebészeti osztályt m^g e hó végén átadják rendeltetésének. _
= Karácsony) ajandékok leg
olcsóbban legjobb minőségben Schlltz áruházban
— Jótékonyság. A Mlssziósház Napközi Otthona számára november es december hóban a következő adományok folytak be: Gazdasági Takarékpénztár 20, Nemzeti Hank 60, Vámhivatal SS, özv. Kovács Mlklónné, N. N. 15, N. N. 6, özv. Könlg l\'rlgvesné 6, Plander Jánoané 5, özv. véber Károlyné 2. özv. Tuboly Oyulátté 2, N. N. 2. Iván Józsefnó 1. özv. Hogenrleder Józsefné 1, Baksa Jánosné 1, N. N. 2, Csizmadia Vilma 1-50, N. N. 3, N. N, I, llontz Hndréné 3 P. — Somogvt Lnjos 1 kabát, N. N. 2 kgr. kenyér, nszallgyü-mölca, N. N. sütemény, Uhel László 1 flukabát Slngcr divatáruéig 5 mlr. barchot, Máglca Ferencné 2 és három-negyod méter barchel, Zala Józsefné 10 kgr. liszt, N. N. 1 fiu és 1 lányka kabát, Uaksu Jáuosné I férfi öltöny ós 1 pár cipó, Török Gizella 2 üvog párolt gyümölcs, 1 üvog gemrn, Králky Oyörgynó l kosár kelkáposzta, Iiltter András 12 pár harisnya, Szomolányl Oyula 12 drb. sapka, ltadnal Ida III kgr. liszt, 2 kgr. dara, l\'ruschek Fe-rencné ruhanemű, 2 kgr. cukor, 3 kgr. rizs, dr. Mutschonbaeher Edvlnné ruhanemű, 2 üveg párolt gyümölcs, I és háromnegyed kgr. bab. Taál Lőrinc t zsák burgonya, 6 kgr. liszt, 5 kgr. bab,
1 téli nagy kabát, Bíró Ferencné, Örményt Zoltánná ruhanemű, klr. ügyészség I kocsi kerekrépa, Varga Öttóiió ruhanemű, Sólley Teréz 1 zaák burgonya, N. N. ruhanemű. Puska Ferencné ruhanemű, Széman Andornó 2 kgr. rizs, 2 kgr. dara, vitéz Harsányt Nagy Péterné ruhanemű, Kóaa Józsofné, Füredi Jánoané ruhanemű Dervallls Józsefné 1 pár cipó és Játékszer, Vlda Krnőné 1 pár cipó éa ruhanemű, báró Inkey Pálné 1 zaák burgonya, 1 kosár kerekrépa, I kosár zöldség, Volt N-nó ruhauomII, Stampf Zslgmondlló ruhanemű, liszt, mák, cukor, Varga Klárika, Baráth Glzelle, Hlzzer Magda, Molnár Gizella Iskoláaleánykák ruha-nomü, Parthv l,aJoeiié rtihanemU, Bognár Jánoa plébános (Somogyszentmlk-lós) fél öl tűzifa, dr. Szlgothy Károlyné
2 orb. sál, 1 szvetter, 1 blous. Iváncslcs János, Kóaa József ruhanemű, Bruiiil Jánosné édesség, Babits Imre 3 kgr. 30 dk. máj, Steszll Ferencné, Horváth Gyulánó ruhanemű. Hont/. Andorné 0 pár harisnya, Lllvay Eudréné ruhanemű, Horváth Jenöné 1 pár tyúk, Molnár í\'eroncné gyennekkiil\'iU ós sapka, Kchertnann Ferenc 1 öltöny ruha, a Polg. leányiskola 11 o. oszt növendékei édesség, özv. Kuliár Ferencné 3 kgr. méz, 2 gyorwekruha, ilr. Malek Urnlóné 8 kgr, liszt, I és fél kgr hajdina, 1 kgr. mák, Kollay Lajos 12 liter borecot, Székács l\'álné 2 kgr. kenyér, Gyergyák N-né 8 pár harisnya, vitéz Hollós lrftjosoé r> kgr. Ilszl, 2 kgr. cukor, 1 kgr, rizs, 1 kgr. búzadara, 2 üveg párolt gyümölcs, Horváth Istvánná 2 uj loánykaruha éa 2 pár uj harisnya, Kovác. Miklós 1 férfiruha. - Novem bor hónapban kiosztottunk 1531 mlag ebédet gyermekeknek és rászoruló szegényeknek. Ezenkívül gyorssegélyké-pen ttlzllát és természetbeni élelmls/ert udtuk a rászoruló érdemen szegények-nők. Midőn e helyen Is hálás köazöno-tot mondok a szíves adakozóknak, kiknek segítségével a fenti Jótékonyságot gyakorolhattuk, egyben kórom, hogy a jövőben ts legyenek segltségomro szíven adományaikkal, ftnöknd.
= Mint a múltban, upy most is szép karácsonyi ajándékol vehetünk kevés pénzéri Singet divatáruházában.
Farsg6 Márton tárlata
a Cseiigery ut 2 sz. üzlethelyiségben e^ész napon át örvendetes látogatottságnak örvend, Azok az uj szinek, u| megnyilvánulási formák, uj lálá-suk és megoldások, amiket Faragó uj képei jelentenek ezen a tárlaton, meg is érdemlik az érdeklődést.
Akiknek a silvm&kidése rendellen,
eiölkodés nélkül ugy érhetnek el könnyű székelési, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár lermésieles „Fereno József" keserü-vi\'et. Szivszakorvosok megállapították, hogy a Ferenc fóuel viz sriv-ehs rosodásnál és billentyűliibákníl is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hal. A Ferenc lónef keserü-viz gyógyszertárakban, drogériákban és füszeiűzlclekben kapható.
— Nem jár autóbusz Klskanl-zsára. Az Aulóbusz Vállalat a kis-k iiizsii járalokat részvétlenség miatt d cember 20 tói, szomballól kerdve beszünteti.
Kazlnczy-ul S. Horthy Mik ó. ut S.
Itt a karácsony!
-■ajumu..wu...s..iui.—...........
A Cukorka Királyban
v.innak a Irgs-rbb és leglzlésesebb
karácsonyi kollektlók és függelékek, szalon cukorkák óillsl választékban kllltllva. Tessék mrg tekinteni vételkényrzer nélkül.
Tiszteletiéi *«a Heffer Qyulr<.
December 18 (csütörtök)
lludapest 9.15 Az Or>zigo< Postászene-kai lungvtireny 9 30 H. 9.4^ A hangv. folyt. 11 10 Nenuelköil vizjelzőszolgálal. 12 Déli haiangszó. 12 05 A rádió házlkvar-teiliinek hangversenye, 12.25 H. 1235 A han^v. lolyt 13 Időjelzés. 14 30 H. 15 Piaci árak 16 R\'dtó Szabad Egyelem. Ulána l.ló|r|zéa. 17.10 E. 17 45 KónnyU és llnc-"Iie. 18 50 Angol nyelvoktatás. 19.30 As ü.ier hlz elósdáiánsk közv.lilése. .Lskiné\' .M» U3felv. Ulána Időjelzb Majd cigány-zen
n;cs 11 O. II éi 13.10 Z. 15.20, 15.35 és ti O. 20 Hsngv. 22 10 Z.
Hrlt nemzeti műsor 16 Egyházi énekek, n <5 és 17.30 Zene. 18 15 OyermekS\'Inmü i nével. 19 40 Hrgedll- és zongorasionáls. i\'.U Zenei kabaié 22 40 Hang|áték. 23 40 \'ene.
Mlánó 16 35 Gyermekkuckó 17 Zene. 0 3) Hangverseny. Ulina Z
Prága 11.15 O. 12.30 és 16 30 Z. 17.30 <iy lmckkuck<\\ 20 II ngverseny. 20 3 — ■ 1 Le gyei esi. 22.21 Orgonáját ,\'k. 23 Ó Illés
KÖZGAZDASAG
Nem várt élénk felhajtás volt a tegnapi marhavásáron
Az olasz marhaexportőrök Isméi több vagon állatol szállítottak hl — Megindult az érdeklődés exportra alkalmas sertésanyag Iránt
4
Nagykanizsa, december 17
A szerd ii hellvásár, főleg azonban az állalvásár szokatlanul élénk volt, ami egyrészt a közvetlen karácsony előtt való időszakban, másrészt a kedvezőbb időjárásban leli magyarázatát. Szarvasmarhákból nem várt nagy felhajtás voll. Örvendetes jelenség volt, hogy az állatvásári ismét látogatták hangos szavú barátaink, az olasz marhakereskedők, akik nagyobb számú állatot, főleg növend-Skmarhákat v sárollak txport céljaira. Az o\'aszok löbb vagonl szálli\'ollakMwfAumij állomásra, ahon-nan tovább Ir.\'nyiljlk az egyes olasz piacokra. D c!ra a kereslelnek, a marhaárak nem mulattak emelkedő tendenciái. Jó növendik marháért élősúlyban fizettek kllogramjáérl 90 fillért és I pengői.
Mini érdekességei fel kell emü\'c-nünk, hogy egy serléstxpoilór trősen érdeklődik kivitelre megfelelő serlis-
anyag iránt, az osztrák piacra, igy Wienbe és Wlenerneusladlba.
Nagy baj, amiről nemcsak a Nagykanizsára bejövő gazdák és állattenyésztők, de a külföldi exportőrök is panaszkodtak, hogy az utak viz alatt vannak és a vásártéren oly nagy a sár, hogy az illetékej lénya-jőknek fontos városi érdekből megfelelő intézkedéseket kellene tenniük.
Komoly kísérletek folynak Nagykanizsán a baromfitenyésztés megindítására
A Zalai Közlöny cikkeinek visszhangja a gyakorlati életben
Nagykanizsa, december 17 A Zalai Közlöny löbb cikkben foglalkozott a zalai baromlllenyész-lés megindításával. Tegnapi számúikban kö öilük, hogy a löld-mivelésügyl kormány fajllszla tenyész-kakasok ulán, most emdeni keresz-
tezésü ludakat ad a kanizsai környéki gazdáknak a baromfitenyésztés tellendilésére.
Mini értesű űnk, lápunk cikkeinek mind szélesebb körben tárna 1 visszhangja. Számos írdeklődő keresett bennünket, aki a tenyésztésbe bele akar kapcsolódni.
Többen vannak Nagykanizs\'.n, akik már hozzá is kezdtek a baromfl-lenyészléshez. Egy Magyar u\'cii háznál jelenleg 500 darab pulykát hizlalnak, melyet levágott állapotban fognak Bécsbe szállítani, ahol biztos vevő van rá. A Gyár u\'cában egy vasulas rendi zelt be nagyobb csirke-
Olcsósági
Olcsóság!
MegKescdöáött a nagy Karácsonyi vásár
Ármuth Sándor és Fia
üzletében Föut 8. száin, Bazár udvar.
Játékokban meglepő választék.
96 filléres cikkekben kfllön osztály.
Képkeretezés, cipő, ajándéktárgyak, gyermekkocsikban stb. | nagy választék.
farmot, melynek csodájára járnak az embtrek. Ennek a tojíshozam-ból Igen szép összeg jöt a tenyésztőnek, aki a tavaszra még Jobban kl akarja bövilenl baromfitenyészetét.
Ezeken kívül még több kisebb he\'yen folyik a baromfitenyésztés, mely napiól-napra mind nagyobb teret hódit.
Sző van arról, hogy a nagykanizsai buromf.tenyészlők egymással közeledést keresnek és a jövő esztendő folyamán a baromfitenyésztés nagy méretekben indul meg,
A tenyésztett anya j elhelye.ése tekintetében a Baromfitenyésztők Országos Szövetsége mindenkinek készséggel áll rendelkezésére.
Szarvasmarha tenyésztésünk világhíre
Nagykanlzsr, decembor 17 A Málta szigelén, Valletta városá b.in működő The Prlniclal Oeneral Import & Export Agency nevű angol kivileli és behozatali vállalat érdeklődése a zalai szarvasmarha iránt állandóan növekszik Mosl ujabb levelet küldtek Nagykanizsára a Zalumegyei Gazdasági Takarékpénztár cimére, melyben további adatokat kérnek az export felől, expor.ő-rök cimei után érdeklődnek stb. Kleinfeld takarékpénztári igazgató kimerítő angol nyelvű levelet irt, melyben nemcsak a kért címeket adja meg, hjnem részletesen propagálja is a magyar szaivasmarha kitűnő voltát. Az igazgató levele egyenesen meginvitálja a máltai exportimport vállalatot, hogy saját meg-
zalai közlöny
1930. december 18.
bízottjának zalai ulja során szerezzen meggyőződést arról, hogy a magyar, nevezetesen pedig első\'or-ban a zalai és somogyi szarvasmarha mennyire kiváló és mennyire versenyen felíll áll akár a jugoszláv, román vagy lengyel marhával szemben, mely az olaszoknak sem kell. Nem lehetetlen, hogy a gyakori érdeklődés Nagykanizsára fogja hozni az angol vállalat megbízottját.
(—) Létrejött magánegyezség.
özv. Molnár Károlyné balatonfüredi vendéglős kényszeregyezségi ügyéhen a magánegyezség létrejött a hitelezőkkel. A cég 50 százalékos kvótáját elfogsdlák.
Rtídíóe^
Sxabö György rcmm-
lübararortiimdbun Föul 3, udvar
TŐZSDE
A mai t^zsdeirányzala ma kevésbé volt bizakodó mint tegnap. A frankfurti jegyzések |avulásra en gedtek következ\'e rl, de Berlinből lanyha á folyamok >1 jelentettekés igy gyenge irány ai kerekedett felül, Az arbiiragc és spekuláció tevékenység i ma kisebb mértékben érvényeiül ek. Fix\' amatozásu p pírok pi cén kényszerkölc ön javu\'t a hadi-kö\'csfln azoi.ban elgyengült V.duta és deviza pisc üzleltelen NewjOrk változatlan
Zlrlckl lárlat
H*ri» 20 2 l\'/t, London 2502Wt, Newvor 513 27\'A. Brtlsael .2 97>/i, Mllan. 26 StSZ\'z, Vsrtrtd MOO, Amsterdam 207 45. Moll
122 87, Wten 7257, falta MS, .Frtu 1\' 29, Varrt 57 75, Budapest N-ll I, Belgrád 9-: 2Vi. Bakaiul 8 06.
Teraéaftfuáe
Bura Iszv. 05 ftll., dl. 05 flll. és a rozs 05 flll. eseti. Brsaa IIM.V, 77ea 1375-1415, 7S-a,
13 90 14 30, 79-ea 14 10-14-70, SO-ni
14 15-14 85, durrint. 77-e» 13 70-13 85 78-aa I385-14CO, 79-es 1405-1420 Sfras 14 10-14-25. Rozs 870- 880 tak árpa 1200-1250, sórárpa 14-50 1575 sab 820-1850, tengerit!. 1175
11 90, dunintall 1020 10 40, rapca 25 50-26 00, korpa 7 90 8 05
A kidipestl tiuáe (lerlia-jegyxéie
VAl.UTAK I Angol L 27 67-27 82 I Belei ti 7^65 8005 \' Cseíi k. ,t 87-1699 1 Dánk. 152-65 153 25 Dinár 1004-10-12 Doluir \'6S45- 71 45 Pl.ncl. I. 27-40 2V 70 Holl. Í29-70-230 70 Lengyel 63-756415 Uu 3-36 3-40 Léva 4\'\'3-4- 8 Líra 29-75-30-05 I Márk. 135 \'5 136 45 Norvég 15! 60 153 20
Peseta —-■-----•—
»ChllL 8025 8r 65 Svájci f. lir-5S.il 05 Svédk. I,\'3 15.153 75
DEVIZÁK Amit. 229 72-230-42 Belgrád 10-10 10 13 Berlin : 6 07 I 6 4/ BrUssiel íi 67-79 S.2 Bukarest S\'38-J-tO Kopenü. 152 65-lí 31 5 London 27-7 1 27 \' 7 Madrid 58 50 6 -50 Milano 2- 87 29 97 Newyor 1/70 60 72 Í0 Otzlo 15260-1\'3(0 Párta 22-42 21 49 Práfl 16 93-16-98 Siófia 4-12-4-6 Stockh. 15317 153 57 Varsó f3 92-64 12 Wlf n 8035-ar 60 Zürich 110-75 11105
Sertésrásár
relhaili. 1827, eladatlan 93. Elsé-tendli 1-22—1-23, awdett 1-18-1-20, szedet köaép 1-14—1-16, könnyű 108-1 10, 1-só lenoli öreg 1-16—1-18, H-od rendű öreg 1-10-1 14 angol süldő 1-10-1-15, azalonna nigihan 1-36 - 000, isir 160 0-00, hus I 6Ö-I 76 szalonnás lélsertís I 46 -l\'£4
Ultija: DUzshi S^ata él Lífbsi\' Tillalat, Hasykáuií.\'.ja. r«Mö« kiadó: Zalai Károly.
Xagykaalij. » «,
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apróniröetések dija IU ii\'jo 10 f>ll\'-, Minden toXbbl szó dl|a 5 II I. Vsai < ünnepi.ap 10 szóig 80 fillér, mii i iovibbl azó dija B fill. Szerdin és i • leken 10 sióig (0 filUr, minden K» . I azó dija 8 fill. Cimsió s minden \\ i. gabb betűből illó szó két szónak s,.. t-tatik. Állási keresőknek 500/0 engedmény.
IráaláHk B (Bt) pmnaö t.u.g< ■InI a fataalMM kBnyvaláe, uámláii. alkaráléaa w*B.« ■ llrt tliiliaéltr
Li.itá Iseroeg-utca 9. srámu ház sürgősen eladó. 6695
Szaga Olga újonnan felszerelt elő nyomdálábsn Iskolai kézimunkák, fehér és spines D M C. kapható, kézimunkához tanúié leányokat felvetlek. Eötvös-tír 2. » 654!
A még megmaradt Játékok m\'nden etl gadható áron lesznek kiárusítva — Ksulmann Károly eégnél. 6599
Elegánsan bútorozott szobs fllrdó-
szoba hsiznátstlsl Január elsejére klsdó Ugyanon egv ló fülhallgató. Teletunken rádió elsdó. Lénárt bőrkereskedő. 6682
Fárfl Ingek, nyskkendók, harisnyák keailyük stb.* a legnagyobb választékban s a legolcsóbb árban — Kautminn Károly cégnél. 6000
Frissen lóit mezei nyal lefe|lve l-BO llllérérl ksphstó Szegő Mór nyertleimény-kereskedésében. — Előjegyzéseket el áron karácsonyra ellogadok. 6696
Egv, vagy 2 szoba, konyhás bistaro-Mott lakást keretek ágynemű nélkül. Clm Korona kávéhál, azonnalra vagy január elsejére. 6698
P.|áafiárl uját termérü asrtsli fehér ó- és ujbor mai nsptól kezdve leszállított áron 50 és fO tlllír literje. Kóla!, Csen-
gery ul 36.
6716
Msgysr utca 23. siói 14 alá köllfliköd-tem. — Ugyanitt llliamAiat 7 llllérérl veazek Welazné. 6720
<kj.-otmiu.i4.re:
Az állatok fejlődéséi e\'ösegitl, az angolkór, bőrgyulladás, nvslakodás, gyapjú-rágás, lollrágás klfrjlódését megakadt lyozza, ha pedig ezek már kifejlődtek, ereket megszünteti, s a csökött állatokat erőteljes fe|lődésnek Indítja. Malteok telfalását, klmatást, fark- és lülrágást a vályúk és jászlsk rágását elhárilis. Perlőző betegségek ellen sz áltatok ellrnállóképességét fokozza.
1 kg. PEKK elegendő:
! felnőtt Eertés 200 napi adagjára, vagy i malac 40rvf00 napig lerledő . 100 tojós bar mtl 3 hónapi . . 1 vemhes tr hén v. kanca 2 hónapi , 1 vemhes koca 3 hónapi sdsgjára . 1 borjú vagy csikó 5 hónapi adagj.\'ra
Eredetl gyárt árban kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mülrátya, termény ls nővény-védószerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A biriság melleit Telelőn: 130.
Hasxnált nyomtatványt
tróképes papiron, melynek egyik oldala Üres, nagyobb mennyiségben keresünk megvételre.
A nagykanizsai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
10361/1930. tkv. szám.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
Beke Oábor csapit Iskós végrehajlaló-nak klsk Kovács Irma éi Boldizsár (iépv. Kovács Perenc lórv gyám állal) bagola-sánc! lakós végrehajtási szenvedők ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyv! hslóiág s végrehajtató kérelme következtében az 1881 . LX i.-c. 144., 146 éa 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 140 P tőkekövetelés, ennek 1029 évi december hó 2. napjától Járó 80/o kamata, 69 P S0 tilt. eddig megállapl. toll per él végrehajtási és az árverés! kér-vényért ezúttal megállapított 15 P 20 lill. költség és járulékai beha|tása végeit a nagykanlzsd kir. Járásbíróság lerUletén levő, ZaTaujlak köziégben fekvő a a lalaujlak! 125. és 189. szljkvben végrehajtást szenvedők nevén álló alábbi egész Ingatlanokra, u m. : a 169/b, hrsz. szántó és rét n Csnvölgyben 450 P, 22\'/b. hrsz rét a Ruziaina föld dűlőben 150 I\', 370/b. hrsz szántó és rét a Isturét dilidben és 40?/o. hrsz szántó és rét az u. o. e két Ing^ttsn együttesen 3> P, 514/b hrsz. aiánló a ke-rékharaull dűlőben 50 P, 571/b és 5M/« 2. Itrsz. szántó és iüru a kligyop dülóben egtü lesen 80Ú P, ■ 633/b. hrsz. rét a sok-köríti dülóben 40 P, a 638/b. hrsz. rét u. o. 10 P, ■ 635/s. ás 638/«. hrsz. réi u. o. együltesen 300 P, 514/a hrsz. szántó a kerekhsrsszt dülóben 50 P, a i96/b. és 71-6/a. 2. hrsz szó ó és kaszáló sz Ore«. hegyen együttesen 300 P 141/0 hrsz. szőlő és kaizálo a Ruzsna hegyen 8)(l P, 45. hraz ház, 36.- li. a udvar és psjiAakert
400 P kikiáltási árban és pedig I0357.K 929. számú végzéssel Szalóki János |avár. brkebelezelt holilgtartó haszonélvezeti szol
galrnl Jognsk fenntart/aával.
A telekkönyvi iiatóiág az árverésnek ZalauJIak községházán! meglartására 1931. évi Január hó 17-tk napjának délelőtt 10 óráját tűz! kl és az árverési leltétele kel az 1841 : LX I. c 150 § s slspján a következőkben állapítja meg
Az árverés alá eső ingatlanokat és pedig s 45. hraz. Ingatlant a klklállásl ár leiénél, a többit a kikiáltási ár kílharmadinál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (19 8 XII t.-c. 26 §)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá nstpénzül a kikiáltási ár 100/o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meg határozott árfolyammal száinilott óvadékképes értckpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirnl (1881 : LX. t.-c 147., 150, 170. §§.; 1908 : XLI. L-c. 21. 9) Az, aki az Ingatlanért a klklállásl árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a klklállásl ár százaléka szerini megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig klegészllenl (1908: XLI 25. tj) Nagykanizsa, 1930. évi oklóbír hó 31. napján.
Oombár s. k tiltó.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. 67 <5 főtiszt.
Hirdessen a Zalai Közlönyben.
A letenyel kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
5578/1930. tk. sz.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Dani István végiehajlatónak Bog.||„ Jár.01 (nős Divld Máriaval) végrclia|tIS| szenvedő ellen 124 P 20 Ilii. költség töke ós Járulékai erej lg indítóit végrehajtási ügyében a telekkö .yvl halóság Kis János ujbotsfal lakóa utóalánlat. következtében az 19 8 : LXI. t c. 27 § a értelmében uj.bb árverést rendel el 124 P 20 Ilii költi\'g tőkekövetelés 21 P már megállapított per ét végrehajtási kö\'tség, va amint a csilla, kozottnak klmondolt Dr. Ponogár Rezió 10 P és jár, Központi Bank és Pénzváltó Üzlet Kálmán Leó nagykaniisal bej. c . még nem sorozott 324 P 45 flll. lőke éa jár. és Dr. Be.Un J\'zs.f 131 P tőkekövetelés és járulékainak brha|lá»a végett, i letenyel kir. Járásbíróság területén levó. Borsfa köraégben fekvő s a borstll 675 szljkvben A f 1. sorsz. 291/47. hrsz. bellelek a rélvölgyben Bogatln János (nős Dávid Máriával) nevén álló Ingatlsut 760 P kikiáltási álban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Borsi, közaégháiánál megtartására 1930. évi december hó 29. napjának d. e. 10 óráját Itizl ki és az árverést leltéleieket a következőkép állspllja meg:
I. Az ái verés alá cső Ingstiant a kikül-tásl árnál alacsonyabb árban eladni nem lehet.
2 Ai uté.jánlai akkor Is kötelező, ha az alániailevú az áiverésnél meg nem |elent.
3 H. az árvcréien sz ulói|ánlstnái nagyobb ig. relel nem trsznek, az ingatlant az ajanlst\'tvő állal megvetlnek kell tekinteni
4 Az uj bb árverés köllségell a veti az l^ért vételáron leiül köteles fizetni. (19. 8: XLI. t.-c. 27. VI
5 Az árverelnl i zándékozók kötelesek U-nstpénzül a kikiáltást ár I0OA>-át készpénz ben, vagy az 1881 :LX. t.-c. 42. 5-ában meg halálozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírban a kiküldőiméi letenni vzgy a bánatpénznek előleges blról leiéibe helyezéséről kiállított leiéit elismervényt i k iküldöttnek átadni és s< árverési teltételeket aláírni (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §§., I908:XL. t.-c. 21. S).
Az. akt ai Ingatlanért a kikiáltási árnál magsssbb ígéretet lett. hs többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban . kikiáltási ár százalék, szerint megállapított bá-
natpénzt az általa ígért ár ugyaninnyl szá-
........... Ennek a koi
ígérete figyelmen Tlvül nrstid és az érvéréiben, meíyet
zal káig kiegészíteni Ha ennek a kötelezettségének eleget nem tesz, lg.....
ha adékta\'anul folytatni kt.ll, részt nen vehet
A vevő kötetes a vételtrt as árverés nap-jától jlró t.oo oi kamatával együtt a letenyel m kir. a óhlv.t.l, mint bírói leiét-hl.ata\'nál 3 egyenlő rétzletben m-gflzetnl, még pedig az I. részletet 30 nap alatt, i 2 lkat 60 nap .lati, a 3-lkat 90 nap alatt az árveréi Jogerőre emelkedésétől számltvl. A bánatpénz .z utolsó részletbe fog be-szimulálni (1881 : l.X t.-C. 147. § L 150. §.| Letenyén, 1930. évi november hó II napján
Dr. Olajos s. k. kit. |átásblró.
A kiadmány hileléül: Balassa Sándor s k.
6\'lt lel*kkönyw»,*lA
Újdonság,
most jelent megl
STANDARD í,°? i.
vlllanyhálózatl készülék, hangszóróval egylllt, a havi részlel 16 pengő
SZABÓ ANTAL
legvver, lőszer és spoi lárunagykercskedés
rádió- és gramofon-osztálya. Conu8 haDguórA 60 ptng6
Nyomatott i Délzalai Nyomda ét Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tizletve-eií • Zalai Károlv.l
70. évfolyam 288 szám
Nagykanizsa, 1930 december 19 péntek
Arm 14 flHíf
ZALAI DZLSIT
Sserkeaatíaíg: nsppal Sugárul 2., <||el Fóut 6.
Kiadóhivatal: Póut 5. azám. Keszthelyi ftókkladóhlvstal: Kossuthutca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EWIntM ára: egy hóra ■ peift M Bttr , . . ( Saerteaatíaíg 431. uá», <tjW 71.) 1 etetőn. ^ ^^„m 7l Kesatbelytfek 22
i Steeg-kormány bemn-tatkozott a parlamentben
Párls, decombor 18 (Éjszaka! riUlójelentís)
Az u| Sleeg-kormány ma mulat-kozoll he a Kamarában. Mikor hire teriedt, hogy több államtitkár lemondott, a jobboldal megelégedéssel fo-gadla ezekel a Ilitekéi, azzal, hogy ez a kormány helyzetének gyengeségét jelenít.
Steeg miniszterelnök olvasta tel a kormány-nyilatkozatot Hangoztatta, hogy szembeszáll a pénzügyi körök befolyásának érvényesülésével a politikában, mtrt ez veszélyezteti, az állam ftlggellenségél és lekinlélyél A külpolitikában egyhanntian é6 hőn óhailjtk a béke fenntartását, a ha lárok biztosításával.
S\'Ukség van a nemzetek között gazdasági egyDttmllkö désre.
A leszerelés és döntőbíráskodás ügyét együllcsen kell megoldásra vinni. A kormány amellett van, hogy kitár tóan érvényesíti at európai békepolitikát, Ebben cl6Ö gondjj a nemzet érdeke.
A Ház teljes nyugalommal hallgatta végig a kormáttynyl\'aikoraliil, ma|d Cachln, Bascou.Bessel, Laquerre szólallak lel és interpellációikban a kormány ábalános politikáját, illetve a kabinet Összetételét lelték szóvá. Végül 291 szavazallal 284 ellenében
bizalmai szavazlak a kormánynik. *
A szenátusban Chéron igazságügy-miniszter olvasta fel a kormány nyi-lalkozalol a baloldal és közép élénk helyeslése közben.
A kormány segítsége
a földhöz jutottaknak
Budapest, december 18
A kormánynak az az eljárása, hogy a földreform során löldhöz julol ak földjére llzetendö járulékot i/s-dal ctökkenleni fogja, igen jó hatást lelt a képviselőknél é6 az ország gazda társédalmánál. Ezzel a rövidesen kiadandó rendelkezéssel bebizo\'nyitolla a kormány, hogy mennyire szivén viseli a gazdák nehéz helyzetét, amelybe a 1 uza árának csökkenése folytán önhibájukon kivül kcrülieK
A TESz vizsgálatot követel a szocialisták elien
Budupcst, dccombcr 18
A Társadalmi Egyesületek Szövet sége tegnapi ülét.én elhatározták, hogy küldöttségben keresik fel a mi-niszteielnököi, kövelelve, hogy a Magyarország i Szociáldemokrata IMrt annak összes sze.vezetei és intézményei és a „Népszava" ellen a legalaposabb és legsürgősebb vizsgála-lol rendelje cl.
Az ország gazdasági közvéleménye egységesen áll a kormány mögOtt
a magyar cseh vámháboruban
Budapest, decombor 18 (Éjszakai rádiójelenlés) A budapesti lp<r és Kereskedelmi Kamata mai ülésén Éber Anlal elnök fogl.il-kozotl a magyar—cseh vámhábotu-val. Megállapított?, hogy a csehekre sulyossbb következményekkel fog járni a szerződésen kivül! állapot, mert a cseh ipar exporl|a jóval nagyobb voll évente, mint a Vagyar mezőgazdaság exporl|a Csehországba A kormány kereste a megegyezést és nem ő a felelős, ha ez nem jöhetett létre. Mindent megtett a megegyezés érdekében. A vámháb ru azl hozta, hogy
a magyar gazdasági közvé lemény egységesen áll a kormány mögött
és a csehek eljárása azl érle el, hogy összekovácsolta a magyar mező ■ gazdaságot a kereskedelemmel.
Ezulán a kamarai elnök arról beszéli, hogy a mai helyzet nem fog|a az Iparcikkek árál emelni, mert máshonnan is be lehel szerezni azokat a cikkeket. Azonban n csehek hamarosan érezni fogják a helyzet táluk nézve hátrányos voltát. •
A magyar textiigydrosok szövetségének tegnapi illése is foglalkozott a magyar-cseh gazdasági helyzettel és hasonlóan a Ipar fs Kereskedelmi Kamarához, foglalt állást a kormány eljárása melleit.
Cseö beismerés
Prága, december 18 (Éjszakai rddlójelentés) A szenátus külügyi bi.ollságinak mai ülésén Haviena szocialista szenálor kijelentette, hogy a magyar cseh szer-z.ódésenkivUli állapotnak legkevésbé sem szabad aláérlékelni súlyos voltál.
Zsitvay Tibor igazságügy miniszter vizsgálja ki a népjóléti minisztérium ügyét
Budapest, december 18 A ,,Magyarország" irja: Ctlesü-lésünk szirinl grőt Bethlen Islván miniszterelnök I lkéri Zsiivay Tibor igazságügy mlniszlt rl, hogy a nép-
jóléti minis: lei lumbn minden kifogásolt ügyel viz-gáljon meg és az összes vádak kinyomoznál személyesen irányiba.
Vita a titkos válasxtófogról a Háxban
Zsitvay Tibor benyújtotta a karlellörvényjavaslatot — „Meglesz a tilkosság, ha itt lesz az ideje!" — A nep|óiéti minisztériumi lisztviselók botránya
A1 vlxsgíílai mór Qetelt ótn folyik és u bUndödés nem murád cl
Budupo&t, december ts A képviselőház mai ülését 10 óra kor nyitoita meg Alrnássy l.Aszló elnök. Napirend elöli Zsiivay Tibor igazságü^yminiszl r beny ujlolta
a karleltörvényjavaslatot.
Eztilán áliéitek a képviselői választások módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalására.
F. Szabó Géza elő; dó rámulatolt arra, hogy a javaslalnak az a célja, hogy a népszámlálással együtt lehetővé legye a válaszlók összeírását és ez állal Iényege8 megtakarításokat lehessen elérni.
Propper Sándor a különvélemény előadója kifejtet le, hogy a demokta-likus követelményeknek megfelelő parlamentáris rendszer megvalósilása lenne szükséges. Propper Sándor többszöri ligyelmezlelés tilán a fővárosi választásokkal kezdett foglal-
kozni, mire az elnök megvonta tőle a szól.
Farkas Tibor hangoztatta, hogy ez o javaslat takarékossági)\' jelent. A szavazás titkossága melleit loglalt állási, "znnbin rámulalol! arra. hogy
nem az a legfontosabb kérdés, hogy hogyan válaszla-nak, hanem az, hogy kiket választanak a képviselőházba.
A titkos szavazás sem garancia arra, hogy okvetlenül liszta lesz a szavazás. A választási p:naszok terén is megfelelő reformokra volna szükség. A javaslatot elfogadta
litódy Ernő helyeselle a takarékossági szerion ot, de hangsu\'yozia, hogy nem szabad előfordulnia annak, hogy a népszámlálás és a vál iszlók összeirási ntunká alainak egyes-rése következtében válaszlópolp.árok esetleg elessenek választójoguktól. Ezulán
a titkos választójogról kezdett beszélni.
— Nem kell a titkos választójog! — szólt közbe Oyömörey Sándor.
Bródy Ernő : Nsgyon meglep, hogy van a kereszténypártnak olyan lagja, aki nyiltan a titkosság ellen loglal állást.
Östör József: Titkosan kellene állási foglalni? (Derültség)
Bródy Ernő: Az egységespárl pro-gramjaban is benne van a titkos választójog.
Jdnossy Qábor: Meg Is csináljuk, ha Ili lesz az ideje I
Éry Márton: Én sem állok a titkosság alapján. Kray i-lvátt báró \\ Szavazzunk! A képviselők állandóan párbeszédeket folyt Inak egymással, ugy, hogy a szónok nem ludja folytatni beszédét
Bródy Einő beszéde lovábbl folyamán emlilést lesz Ripka Fererc főp jlgármeslernek ártól a nyilatkozatáról Is, amely a mai napilapokban megjeleni és amily szerint a fópolgármesler poniosan elszámolt a tőle kapoll pénzekről
Fábián Béla: Minden hónapban 4800 pengőt kepolt.
Szilágyi Lajos: Felháborító, hogy mindig elhuny! miniszterre hivatkoz nak. Tegyék le az elszámolási a Ház asztalára
Bródy Ernő : A népjóléti minisztérium felesleges intézmény, meg kell szünlelnl I (Helyeslés a Ház |obb és baloldalán) Ez a minisz-létlum a korrupció melegágya. Az elnök ezérl a kifejezésért rendieula-silja a szónokol.
Kray Islván báró a Javaslat mellett szólalt fel. Hangoziail8, hogy az egyszerűbbé teszi az Ö6sieirást és igy clőntozdilja a takarékosságot.
Farkas I Iván és Mulaslcs Oéza beszédei u\'án Kócsán Károly hang-sulyozla, hogy a keresztény gazda-t.\'gi párl programjában is benne van a tilkosság Reméli, hogy
a fokozatos és természetes fejlődés rövidesen meg fogja hozni az általános, titkos választójogot.
A javaslatol őrömmel fogadja el.
A vita bezárása uián Scilovszky Béla belügyminiszter szólali fel. H ing-sulyoila, h"gy kizárólag a törvényjavaslat rendelkezéseivel kiván f -g-lalkoznl. A választójogi problémák nem larloznak a törvényjavaslat keretébe, ezért azokra nem reflektál. A |avaslat belerjesztét.ére ceiszetü-sfgi és takarékossági szempon\'ok indi oilák, annak nincs po\'.iiikai lenit tieiája, sem pediii hátsó lntercló|a.
/I lllkossrty heve:ze-/ésének Idüpant/a a a Icormdny/ól és ox orsxdg vlsxonyalíól fH(W
Kéri a javaslat elfogadását.
zalai kózlónv
1930. december 19.
A részletes tárgyalás során vita nélkül fogadták el az egyes szakaszokat. A napirendi vitában Pakols József indítványozta, hogy oszlassák fel a népjóléti minisztériumot.
Lakatos Qyula hangoztatta, hogy a népjóléti minisztériumnak a Ház elé hozott tlgyei a jobboldalon is megdöbbenést kellettek.
A vizsgálat már hetek óta
folyik
és a bűnösök akkor is mindnyájan elvették volna a bllntetésUket, ha Fábián nem hozza az ügyet a Ház elé. Visszaélések és panamák fedezője a kormány tagjai kOzül senki nem kiván lenni. A népjóléti minisztérium megszüntetése melléti súlyos takarékossági okok szólnak, de nem volna helyes büntető expedíció for-málaban keresztül vinni a megszüntetést. Ez sértené a becsületes tisztviselői kart.
Bűnhődjenek a bűnösök, de az ártatlan tisztviselőket és az egész tisztviselői kart, vagy az egész minisztériumot egyeseknek visszaélései miatt büntetni nem szabad.
Lakatos Qyula felszólalását a jobboldalon helyesléssel fogadiák, majd az elnök napirendi indítványát szavazták meg, mely szerint a Ház holnap délelőtt 10 órakor tart Ülést, amelynek napirendjén szerepel a ma letárgyalt javaslat harmadszoti olvasása.
Holnap ltexaöailí a ttáx karácsonyi szl^ne/e
Budapeat, decomber 18 A képviselőház karácsonyi szünete holnap kezdődik és január elsejéig tart. Lehel, hogy még ebben az évben a Ház formális ülésre jön össze és átveszi a felsőház üzenelél a takarékossági Javaslat letárgyalá-sáról. Így a lakaiékossági törvény január elsején éleibe lép.
Eraszt Sándor a népjóléti minisztérium ügyéről
Budapest, december 18 Ernszt Sándor népjóléti miniszter a minisztérium több liszlviselöje ellen a képviselőházban tegnap elhangzott vádak ügyében kijelentene, hogy az elmondottak egy részéről már hallott, a másik rész pedig nem fedi a valóságot. Valószínűleg,
egy elbocsátott tisztviselő vádaskodásáról van szó. A dolgot mindeneseire alaposan meg kell vizsgálni. Oróf Bethlen István miniszterelnök kijelentette, hogy addig nem nyilatkozhat, mig a vizsgálat folyamatban van. A eredményről tájékoztatni fogja az ország közvéleményéi.
Jl laHaréUosságl Javaslat a telsöfatx bizottságaiban
Budapest, december 18 (Éjszakai rádiójelenlés) A felsőház pénzügyi és közigazgatási egyesitett bizottsága ma foglalkozol! a takarékossági törvényjavaslatai, melynek előadója F.gry Aurél volt. A szó nokok valamennyien elismerték a javaslat intencióinak helyességét.
A felszólalóknak előbb gróf Kle-belsberg Kunó kultuszminiszter, majd Wekerle Sándor pénzügyminiszter válaszolt, aki kijelentelte, hogy a kormányzat a legnagyobb takarékosságra törekszik.
Azonban nem mehet addig, ahol a takarékosság már rombol.
Ezután a bizottság a javaslatot ugy részteleiben, mint Általánosságban elfogadta,
A szombaton lejáró 600.000 pengő íüggőkölcsön
meghosszabbítása a szombati városi közgyűlés napirendjén
Nagykanlzaa, decembor 18 Szombaton délulán 3 órakor ül össze a városi liszlujitó szék Csóthi Géza murakere8zturi apát elnöklete alatt. A tisztújító szék ülése ulán a városi képviselőlestül?! folytatólagosan közgyűlést larl, amelyen a folyó hó 20-án lejáró 600.000 pengős fUggőkölcsOn meghosszabbításának ügye szerepel. Ezen a közgyűlésen dönt a kép-
viselőtestület Bojlor József városi képviselő beadványa felelt, a vá osi alkalmazottak alsó kategóriáinak karácsonyi segélye tárgyában. Nem lehet kétség az Iráni, hogy a képviselőtestület nem fog elzárkózni a kenyeret vagy ruhát jelentő karácsonyi segély megszavazása elöl.
A szombati közgyűlés a városi képviselölcstület utolsó ülése lesz ebben az esztendőben.
A boltbérleszállHás, strandfürdő, konviktust dijak leszállítása, ipartestületi székházhölcsön
is számos más ügyben Járt el a polgármester háromnapos hivatalos budapesti at/a alkalmával
Nagykanizsa, decomber 18 Szerdán esle érkezeti haza dr. Krátky István polgármester három napos hivatalos budapesii uljáról és csütörtökön reggel átvetle hivatalát. Budapesti tartózkodása alalt számos ügyet intézeti el és különböző dolgodban lárgyalt.
Igy dr. Kállay Tibor ny. pénzügyminiszterrel felkereste az Első Mi-gyar Állal Inis Bktosiló intézet igazgatóságát, hogy a nagykanizsai palotában leví
üzletek bérének leszállítása érdekében interveniáljon. A polgármester rámutatott arra az aránytalanságra, ami az inlézet palotájának bollbérel és a város egyéb bollbérei közöli fennáll és kérle, hogy az igazgalóság legyen tekintetlel a kereskedők mai rendkívül súlyos helyzetére is. Az igazgatóság részéről Molnár Igazgató hangsúlyozta, hogy az épület díjtartalék, így csak korlátoltan lehet felelte rendelkezni, mindazonáltal a vezérigazgató a polgármester kéréséi a legközelebbi napokban összeülő igazgatótanács elé fogja terjeszteni, ahol mindazo kai a legnagyobb jóindulattal közvetíteni fogja, miket a polgármester előadott.
Dr, Krátky polgármester megvan győződve arról, hogy a kérdést jóakarattal kezelik és igy Inteivenciója sikerrel kecsegtet. Az építendő
ipartestületi székház
anyagi feltételeinek előteremtése tárgyában többek között eljárt a FAKSz vezetötégénél is, ahol azt az Információt kapta, hogy a családiházak építési akciójának befejezése után fennmaradó összegből lehetne c ak kölcsönt kapni. Persze ezenkívül még több helyen járt cl és vannak biztató kilátáBok Is e tekintetben.
A konviktusldljak leszállítása
ügyében Sebess piarista rendfőnökkel lárgyalt, akinek előterjesztette, hogy a gimnáziumi konviklua mostani dijai nem alkalmaaak arra, hogy nagyobb szám unözendéket vonzanak Nagykanizsára. Sebess rendfónök megigérle, hogy tavasszal lejön Nagykanizsára és akkor ez a kérdés megoldásra talál.
A strandfürdő kérd-\'sében a polgármester lárgyalt dr. Karaffiáth Jenövei, az OTT el-hökével, akinek bemulatla a mérnöki hivatal állal készült terveket Karaffiáth a legnagyobb szimpállíval fogadia a te veket és az OTT legközelebbi ülésén legmelegebben fogja javasolni.
Az OTI
nagykanizsai rűlete
ke-
ügyében dr. Kállay Tiborral együtt felkeresle Huszár Károly elnököl, akinek figyelmét felhívta a körülményes adminisztrációra, amely első-soiban indok illtá teszi a régi állapot visszaállítását.
A nagykanizsai kerület ügye most van előkészítés alalt. Most gyüjilk a megoldás lehelőségéhez szükséges adatokat.
Dr. Krátky István polgármesler ezután még több más ügyben Járt el és tárgyalt az egyes minisztériumok ügyosztályaival.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai m«g-*" [elentések t CilllSrlökón a htímn-Reggel 7 órát.-t 1, délután
figveló Jelentések i Csütörtökön a Mmíi-
Ukltl : »eg?el 7 órai-r —1, (.....
2 rtrskoi -4-5-8. este 9 órakor —rá.
Felhőzet: Reggel és délben borult, ci c tiszti égboltozat.
(Éjszakai ritUójtlenUs) a Meteorológiai tatárat sala 10 órakor )•-
I lati ■ Vattoarékony IdS kla.bb havasásokkal, kéaftbb ossbís->.bb derOlt.bb éa «6l*a ajjat hl-dagaqb I4< várható.
Olcsóság! Olcsóság!!
Megkezdődött a nagy i karácsonyi vásár P
Ármuth Sándor és Fia
Üzletében Főút 8. szám, Bazár udvar.
Játékokban meglepő választék.
96 filléres cikkekben külön osztály.
Képkeretezés, cipő, ajándéktárgyak, gyermekkocsikban slb, | nagy választék.
A szegények ebédjén
Ruhaneműt osztottak kl a szegényeknek — 300 a napi étkezők száma — Vasárnap délután karácsonyfa-gyújtás
Nagykanizsa, deember 18
Ha valaki némi betekintést akar nyerni Nagykanizsa szegénységébe és nyomorába, jöjjön el és nézze meg a városi Inségakció helyiségei! a Kisrozgonyi-ulcában, vagy ahogy a városban elnevezték — a népjóléti központot, ahol a Keresztény Jólékony Nőegylet minden elismerési érdemlő névleien hölgygárdája minden szabad Idejét a nyomor és Ínség enyhítésének nemes szolgálatában tölti. Apró emberkék, akik még alig férnek be az iskola padjaiba, akiknek sápadl, sovány kis arcocs-kálról lerí a proletárkunyhl szegénységének minden karakterlszti-kuma, vánnyadi, aszott teslecskéjű-kön a nincstelenség rongyaival takarva. Beszédes, okos gy.rmeki szemük telv-\' az élei komolyságának határozott felkiállójelével. Mint a m.griadt őzikék, a szegénység alázatos meghunyászkodásával nézik a kedves jó hölgyek sürgölődésél és várják, mig asztalhoz ülhetnek, hogy bekanalazhassák az adag meleg, ízlelt s ételt. Persze az egészséges gyomor legtöbbjüknél még egy ujabb adigot tesz klvánatossa. A megértő asszonyi sziv oll van mindjárt mel-letlűk és ujabb adaggal egészti ki. Ugy, hogy az éhes verébfiókák legtöbbje repetáivá kapja meg a maga meghatározott napi ételadagját. Ma például szalontüdő voll ebédre. Az egyik hölgy — hogy meggyőződjünk a főzés kifogástalan, Ízletes voltáról — kóslolól kínál. Megkóstoljuk. Bármelyik polgári háztartásban sem főznek különbet.
A hatalmas kondér percek alalt kiürül. A hatalmas gyermeksereg étvágya sáskamohósággal veti rá magát az Ízletes ételre.
Vaj|on otl, ahol a nlncatelenséget nem ismerik — van-e fogalmuk arról, hogy mily Islennek tetsző, krisztusi cselekedetet visznek véghez azok, akik adományaikkal lehelövé teszik, ennek az éhes, csipogó madárkaseregnek a napi jóllakás!. Jöjjenek ide és nézzék meg, mit tesz jót tenni, éhezőknek ételt adni.
A gyermeksereg ulán következik sorra a felnőttek ezrede. A szegény betegek, aggok, rokkantak, munkaképtelenek és az élet egyéb mostoháinak hadosztálya. Fénytelen szemük mohó vággyal tapadt oda az ajtóra, ahonnan a párolgó, meleg étel lei tele kondérl hozzák az ebédelő helyiségbe. Áiomszlnü arcukon a via curcis bélyege, melynek néma szenvedésteljességét, a lemondás meg rázó töriénetét csak a sziv tudja elolvasni. A megérlő emberlestvér meleg, segíteni kész krisztusi szive, amely csak a szenvedő embertest vérét lálja nincstelen, szegény felebarátjában. Oorkij Maxim-alakok, akikről már messziről leordít a nvo-mor. És a Keresztény Jótékony Nőegylet hölgyei a jóság mosolyával, az együttérzés szánalmával, a segítésre készség olajával járnak közöltük, vigasztalják, meghallgatják, bátorítják őket. Kikérdezik övéiről, ott-honu\'tról, tanácsot nyújtanak, eljárnak ügyükben. És mialatt a szegények az asztalhoz ülnek, valahogy a Jós g és líönyörülel angyalának szárnysuhogását halljuk. Ha a boldogságot el lehetne érni a földön : ugy a boldogság az — lót tenni szenvedő, nélkülöző, Ínséges em-bertedvérünkkel.
B.lrha sokan, nagyon sokan jön-
Ií>3 december 19
ZALAI KÖZLÖNY
A
néntk és megnéznék, milyen szép, nemes és fenköll lelktl munka folyik „a nagykanizsai népjóléli központban", a Klsrozgonyi-ulcal iskolában.
Ma délben különösen mozgalmas nap vol\\ Ma nagyszabású ruhanemű kiosztás volt az inségakció gondozottjai számára. A gyermekek jó meleg kötött sapkái, sáli, stb. kaptak. Az asszonyok fehérneműt, ruhát, cipót, aszerint, kinek mire volt leginkább szüksége. A férfiak télikabátot, ruhát, fehérneműt. Jó lelkek adományaiból. Es könnyek peregnek le a jó Isten szegénykéinek arcáról. A hála ésjóklvánatok könnyűi.
Vasárnap délután 2 órakor kard-csonyfagyujtás. A szegények karácsonyfa-ünnepélye és karácsonyi kl-oszláf, amelyen az ünnepi beszédei dr. Krátky István polgármester mondja. Utána következik az ajándékok, fonott kalács, slb. kiosztása.
Igy dolgozik a Keresztény Jótékony Nőegylet. És igy dolgoznak a többi munkaposztokún a többi nö-egylttík hölgyei...
purdé a krnmplllevesben
Nagykanizsa, decomber 18
Tegnap délután Kiskanizsán az egyik cigányputriban súlyos baleset érte az egyik kis cigány fiúcskát, akit anyja magára hagyott kisebb testvé révei egyfllt. A kis hároméves purdé véleilenűl beleesett a krumplilevesbe, mely az üstben főtt. Súlyos égési sebeket szenvedett. Anyja bevitte a kórházba, ahol a gyermeket ott tartották.
Ma délelőlt a cigányasszonyt beidézték a rendőrségre, hogy kihallgassák a baleset ügyében. A cigányasszony hálán a kisebbik gyermekkel meg Is jelent és kétségbeesve mesélle el, hogy a gyermeket ott tartották a kót házban. Inkább meghal, — mondolla — mint otlhaey|a a gyermeket. „Májd vesek in pátikát és meggyógyítom a rájkóf — ismé telgette többszőr, de természetesen hiába, mert a gyermeket, akinek súlyos égési sebei kót házi ápolást igényelnek, nem engedik ki, amig meg nem gyógyul.
Szivek szimfóniája
a elme a filmnek, amely ,Zwel Her-zen In >U Takt" címmel rendkívüli slketrel került bemutatásra Európa metropolisaiban Ez a nagy siker jogosult is, meri ebben a filmben már a legteljesebb lökéleleség fokát látjuk a hangosfilmgyártásának. Itt a dialógusok már valóban a legnagyobb élethűséggel hallatszanak, de éppígy a zörejek Is. Pompáson érvényesül a zenekíséret, nagyszerűek a dalbetéti k mulatságosak a pírbeszédek, de általában az egész film, amelyről csak elragadtatással lehet megemlékezni, az ötleteknek szinte kifogyhatatlan tárháza. Ez pedig annál nagyobb öröm, mert e film rendezője hazánkfia, Bolváry üéza. De rajta kívül a nagyszerű együttesben még két magyar nevel találunk. Szőke Szakáilét, aki ellenállhatatlan humorával, továbbá Halmay Tiborét, aki ördöngös láncaival ragadtatja lapsra a nézőket. Pénlek, s.ombal 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor van műsoron a Városi Színházban ( = )
Hááió lí\'/ofcióbixu> Sxabö György vaaio
laboratóriumában Fiúi 3., adv,u
Lezuhant egy délivasuti kalauz a nagykanizsai vonatról
Nagykanizsa, decomber 18 Tegnap ha|nalban súlyos s?eren-cséllenség érle a lepsényi állomáson Ruzits Ferenc 39 éves székesfehérvári délivasuti kalauzt.
Ruzits, amint a kanizsai személyvonat beérkezett a lepsényi állomásra, le akart ugrani egyik kocsiból. A síkos uton a kalauz elcsúszott és a
még mozgásban levő vonat kerekei alá kerüli, ugy, hogy egyik karját a kerekek teljesen összeroncsolták.
A szerencsétlen kalauzt bevitték a székesfehérvári kórházba, ahol jobb karját amputálták. Bár rendkívül súlyos az állapota, az orvosok remélik, hogy meg tudják menteni.
Nagyforgalmu
karácsonyi vásár
alatt felgyülemlett
maradékok
szenzációs olcsó árban beszerezhetők , -
Singer divatáruházban.
Verekedés közben leharapta az unokaöccse ajkát
A családi háborúság véres fináléja
Nagykanizsa, december 18
A közeli Pogányszentpéter köz ségben kedden délulán különös eset történi.
Nóvák La|os gazda már hosszabb Idő óta haragos viszonyban volt Büki József 28 éves földmivessel, aki Nováknak unokaöccse. A rokonok közi duló áldatlan viszálykodás kedden szomorú akkorddal végződött.
Nóvák összeverekedett unokaöccsé-vel, aki szintén nem higyla magát és nagy felfordulás támadt a házban.
Verekedés közben Nóvák elkapta a büki fejét és mérgében egészen /.harapta Büki alsóajkát.
Ezután már többen közbe léptek és szétválasztották a verekedő rokonokat.
Büki Józsefet tegnap behozták a nagykanizsai Horthy Miklós kórházba, ahol mütellel próbálják eléktelenített aicát rendbehozni.
Állapota súlyos, de nem életveszélyes.
A nyomozás megindult a különös verekedés ügyében.
Eredménnyel folyik a nyomozás a kistolmács! orvvadászok fegyveres harca ügyében
A vizsgálóbíró kihallgatta az életveszélyesen sérült vadőrt — A letenyel csendőrök Kistolmácson nyomoznak
Nagykanizsa, decomber 18 Lelenyén és Kistolmácson nagy izgalmat kellett az a fegyveres harc, mely orvvadászok és Borsos Jenő hercegi uradalmi vadőr közölt keletkezeit és amelynek súlyosan sérült áldozata, a vadőr a nagykanizsai kórházban fekszik.
A kórházból még szerdán délután értesítették a rendőrséget, ma|d a vadőr életveszélyes állapotára való tekintettel dr. Almássy Oyula vizs gálóblró szerdán, a kora esli ór.\'kban, közel egy órán át kihallgatta Borsost a kórházban.
A súlyosan sérült fiatal vadőr ugyanúgy mondolla el a fegyveres harc történelél, amint azt a Zalai Közlöny csülö lökön már jelentette. A vizsgálóbíró kérdésére közölle azt a gyanúját is, hogy a két orvvadász,
akik közül az egyik rálőtt, feltétlenül ktslolmdcsi lakos.
Az ügyben a letenyel csendörségnek a helyszínére kiutazott Járőre folytalja a nyomozást
Ez a járőr még nem érkezett vissza Letenyére, de már Jelentette, hogy a két orvvadásznak nyomában vannak. Megállapították, hogy a vadorzók valóoankis\'olmácsi lakosok.
A lelenyei fószolgabiróság az esettel kapcsolatban elhatározta, hogy az orvvadászat letörésére az eddiginél is szigorúbb törvényes rendszabályokat léptet életbe. Akit orvvadászaiért a rendórbiró elé állítanak, vagy aki engedély nélkül fegyvert tart, a büntetés maximumával sujják.
December 19., péntek December 20., szombat December 81., vasárnap
Szivek szimfóniája
(Zwei Herzen)
Hangos fllmoperett. Előadások pénteken éa szombaton 5, 7,9, vasárnap 3, 5, 7 éa 9 Arakor kezdődnek.
A balatoni kBrut
nlll ráuimk kiépítését kéri Oylmflrey falapén ■ korméjaytól
Zalaegerszeg, december 18 A balatoni körútnak a somogyi parlon elhúzódó része tudvalevőleg három éves programm keretében teljes burkolatot nyer. Ugyanekkor azonban a zalai részek végleges kiépítésére nem történi gondoskodás, pedig a körút Zala szakaszat egyik-másik helyen nagyon rossz állapotban vannak.
Oyömörey Oyörgy főispán ezért előterjesztést tett a kereskedelemügyi miniszterhez, amelyben kérte, hogy a balatoni köruLzalai részét legalább a tihanyi révig lássák el végleges burkolattal a somogymegyei építkezésekkel kapcsolatban.
Vékásy Károly
órás, ékszerász és látszerész Nagykanizsa, Fö-ut 2. az.
Karácsony alkalmával
óra, ékszer. ezOtti alpakka díszműárut
milyen leszállított árban árasltok.
Személyesen gyözödjön meg duian felszerelt raktáramról és
olcsó áraimról.
őznek nézte és lelőtte barátját
Kaposvár, decomber 18 Szerdahelyi Imre szilvásszentmár-toni (Somogymegye) lakos nyulvadá-szat után hazafelé indult az erdőből. Mikor egy kis tisztáson haladt át, hirtelen lövés dördüli és a serélek Szerdahelyi! találták, aki véresen esett össze. Pár perc múlva odafutott hozzá jó barátja, Bereknyel Oyörgy, aki a lövést leadta. Bereknyel azt hitte, hogy özet lát áthaladni, mert Szerdahelyi fejére borította barna kabátját az esö miatt Bereknyei azonnal szekéren a községbe vitte Szerdahelyit, ahol első segélyben részesítették, majd kórházba szállították. Állapota 6ulyos. A csendőrség megindította a nyomozást.
Jó szabás, néhány méter kelme és a PFAFF varrógép az elegáns nő öltözködésének a titka.
Goldbergernó
Sohapringor llcua mUwéanök
Főnt 10. DobroTits hái l.m. tziinrtu
értesíti t. rendelőit, hogy a legszebb karácsonyi arany éa ezüst
1 vésnök munkáinál |
20% engedményt I
ad olcsó áraiból, ha azokat e hirdetésre hivatkozva, mielőbb kfizvetlenfll hozzá Juttatják.
zalai kt\'zlönv
llüi. dícam\'is- 19
NAPI HÍREK
napirend
December IS, ptntek
Köm. katolikus : l\'elágla. Protestáns: Viola, Izraelita: Klwlcv hó 29
Vároal Mozgó. .Szivek azlmtóniá|a* hangos Fllmoperelt. — Előadás k 5, 7 és 9 órakoa.
üyógvsMrUrl éjjatt axolrtlat: I. hó végéig a .Őrangyal\' gyógyszertár Deák-tar 10.
Odzfflrdó ayltva léggel 6 óráról a \'< 6 Aráig (hétlö, saesda, pintek délután, kedden egész nsp nóknek). Tel.: 2-13
HIRDtTŐiriK FIGYELMÉBE!
Karácsonyi lapunk az Idén Is nagy példányszámban és bő tartalommal Jelenik meg. Fel-kérjük t. hirdetőinket, hogy ünnepi lapunkba szánt hirdetéseiket legkésőbb december 22-én este 6 óráig hozzánk juttatni szíveskedjenek, mert hü-ISnben nem állna módunkban részükre Jó elhelyezést biztosítanunk. Karácsonyi számunkba hirdetéseket már most felveszünk
— Postai áthelyezés. Dr. Kádár Béláné Melz Margit postasegédel-lenőrnőt Nagykanizsától Zalaegerszegre helyezték ál.
— Ipartestületi taggyűlés. A nagykanizsai ipartestület folyó hó 21-én, vasárnap délelőtt fél II órakor a testület székházában Kiss Ernő elnöklete alall laggylllésl lart, amelyen beszámolnak az önsegélyző Szö vetkezel működéséről. Az elnökség legutóbbi felhívása kapcsán isméi ujabb és ujabb jelentkezők csatlakoznak az iparosság eme nagyszerű intézményéhez.
— A Magántisztviselők táncteája vasárnap dé\'után a Koiona éttermében Igen nagysikerűnek Ígérkezik. A rendezőség mindent elkövet, hogy a vendégi k jól érezzék magu-kai. Előreláthatólag a tárclea a tavalyi tánctelk hangulatát és sikerét fogja visszahozni A közönség körében nagy az érdeklődés, különösen a láncot kedvelő fiatalság várja türel-mellenül a láncleát, mely egy könnyű, szórakoztató vasárnap délu\'ánnal ajándékozza meg a jelenlevőket.
— Reggel 4 óra a szilveszteri záróra. A belügyminiszter az egész ország területére deo.mbcr 31-ikére mindennemű nyilvános helyiség, előadás, táncvigalom slb. záróráját kivételesen éjfél utáni 4 órában állapította meg. N) i vános helyiségekben szokásoszenélés kivételével bármilyen mutatványhoz, vagy előadáshoz rendőrségi engedély szükséges.
Legjobb üditő ital
a közismert
Kapható minden fflszer-és csemegekereskedésben.
Főraktár:
— Helyszllke miatt a zeneiskolai növendék hangversenyről szólói ludósitésunk holnapra maradi.
— Leventemulatság. A Zalaszentbalázsi Levente Egyesület saját céljai javára december 26-án műsorral egybekötött levenlemulalságolt rendez, melynek sikere érdekébent nagy elökészülelekel lesznek.
= Karácsonyi ajandékok legolcsóbban legjobb minőségben Schittz: áruházban
— Sokkal több a közlekedési! baleset, mint tavaly. A rendőrségen Bertóthy Lőrinc rendőrlanácsos. hivatalos slaliszlikát vezel a közlekedési balesetekről. Ebből a slalisz-likából kiiünik, hogy amig az elmúlt évben Nagykanizsa területén összesen 33 közlekedési balesel fordult elő, addig az idén december I7;lg bezárólag már 54 közlekedési balesetről van tudomása a rendőrségnek, mely ezekben az ügyekben lefolytatta a nyomozást. A közlekedési balesetek számának jelentékeny emelkedése fokozott óvatosságra inti a közönséget.
— A PFAFF varrógépnél olcsóbb van, de jobb nincs.
— A komárvárosl tűzoltó-bál
szilveszter-este lesz a nagy vendéglő ben, az ottani önkéntes Tüzolió Egyesület rendezésében.
— Elgázolta a szekér. Könnye i végzelessé válható szekér elgázolás történt Kis- és Nagykanizsa között a Vár-ulon. Minő Oyörgy kiskanizsai, Szenl Rókus u\'ci 9. szám alall lakó földműves Nagykanizsáról gyalogosan igyekezel! hazafelé. Épen át akart menni a lu\'só gyalogjáróra, mikor Dervaiics Pál, a Wiedder-uradalom kocsisa arra hajtott kétlovas szekerével. Minő Oyörgyöt a szekér elgázol\'a. A földműves a löldre zuhant és súlyos lejsérülési szenvedett. Az agyonlipráslól megmenekült, mert Dervaiics az utolsó pillanatban visszaránlotla a lovakat A tulyo8an sérült és erósen vérző Minői a járókelők segliségével feltelte a tzekérrc és beszállította a Horthy Miklós kórházba. A rendőrség megindilolla a nyomozási.
— Nem jár autóbusz Kiskanl-zsára. Az Autóbusz V, lalat a kiskanizsai járatokat részvétlenség miall december 20-tól, szomballól kezdve beszünteti. <
Uri fcs női divatárukban
nagy karácsonyi vásár
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406.
FÓ-UT.
Első Mflgysr Ulzlosltó palolrt.
Telefon 406.
Karácsonyi ajándéknak
vegyen jót, hasznosat, értékeset olcsón.
1 vég mosott Chiffon, amely 6 drb. női ingnek, vagy egy ágyjuizatnak felel meg P 10*—
1 vég karácsonyi pamut vászon P 10-— 1 vég mosott Kirschner-féle különlegesség női ingnek vagy ágyhuzatnak
P 13 50
Gazdag választéka ablakföggOnyök
kezdő ára...........P 750
A karácsonyi vásárral kapcsolatban
államilag védjegyzeit
tiszta gyapjú sötétkék és fekete kamgarn szövet
140 cm. szélességben
9-— P-ért kapható.
Ezenkívül nagyobb mennyiségi! tweed-szövet érkezett, amelyet — tekintettel az évad előrehaladottságára — mélyen leszállított árban hozunk forgalomba.
Mindenkinek érdeke, hogy amig a készlet tart, szükségletét fedezze.
Kirschner Mór
rőfös- és divatáruháza
Fő-ut 3.
Halálra taposta a bika
Habocsa, december 18 Weisz Dezső nagyaláli mathake-reskedö vásárolt egy bikát a bolhói vásáron, amil Putics Adolf marhahajcsár vczelett végig az uton. Amint elhagyl k Babócsa községei, a bika hirtelen megvadult. Előbb felöklelle a csordást, aztán borzalmasan megtiporta, ugy, hogy a helyszínen maradt halva. A csordást özvegyén kívül két írvája gyászolja. Acsendör-ségi megállapítás szerint a bika vezetéknél elmulasztották a köteles óvóintézkedéseket. A nyomozás folyik.
Mint a múltban, ugy most Is szép karácsonyi ajándékot vehetünk kevés pénzért Singer divatáruházában.
Menetdljkedvezmény. A DSzA Vtut-uttárnáság (azelőtt Déli Vnspátyatársn-tárntutágl n TEÍ>z Ipar és mezőgazdaság pártoló Hzakoazlálya állal december 26-lól december 28-lg Hudnposlen tartandó „Magyar Karácsony" kiállításra valamennyi állomásról Budapestre 33°0-06 menelilljkedvezményt engedélyez. A ine-nettlljkedvozményt a kiállítás vezetőségétől betrzerzeü „Igazolási jegy" alapján ugy az oda- mint a visszautazásnál váltott ntiii\'jionyntib kocsiosztály ti Jeggyel lehet Igénybe venni. Az odautazást leg-koráhbttn december 17-én lehet megkezdeni és legkésőbben december 28-án be kell fejezni A vlsaz utazóul legkésőbben 1031 január2-án be kell fejezni.l\'oggyftaz szabadsuly nem engedélyeztetik. Az utazás megszakítása nincsen megengedve. Az tUlumásJönök.
— Válasszon szép karácsonyi ajándékot a Schlltz Áruház hatalmas szónyegraklárából.
— Balatonszárszón katolikus templom épQI. A balatonszárszói katolikus hivek elhatározták, hogy felépítik az első szárszól katolikus templomot. A hívek saját anyagi erejükhöz leiekben kérlek támogatási gróf Hunyady József földesúrtól, aki a község közepén a templom céljaira szép lelkei Is adományozol).
A SINGEK VARRÓGÉPEK Mám AgLEO«IOBBAK I
- Vasutaaok flayelmébel Felhívjuk nz összes Duna-Száva-Adria (volt Déli) vasút nyugdíjas, nyugbéres es kegydl-lasokat, hogy arcképes Igazolványaikat az 1031. évre valő érvényesítés végett (17, állomásfőnökségnél mutassák be. Vasutas alkalmazottak és nyugdíjasok (Máv. nyugdíjasok) amennyiben az állniuk 1930-31. tütésl évadrs kérelmezett tűzifát még netn vették át, gondoskodjanak annak stlrgőa álvótele iránt, mert a tűzifa kiosztás t. hó 31-vel befejezést nyer és ezldő után már nem lesz módunkban az át nem vett tllzllát kiszolgáltatni. Az Mlomásjönök.
— Eltűnt egy fiatal leány. Kiss-ignácz Erzsébet 16 éves 6omogy-szenlőrinci leány november 26 án azzal távozott el a községből, hogy Kadarku\'ra megy. Azóta nyoma veszeti. A csendőrség körözi.
Kaslncsy-ut a.
Horthy Mlkl6a-*t S.
Itt a karácsony!
A Cukorka Királyban
vannak a legszebb és leglzlésesebb
karácsonyi kollektlók és függelékek, szalon cukorkák óriási választékban kiállítva. I\'cssék rnig tekinteni vételkényszer nélkül.
Tisztelettel Heffer Gyula.
1930. december 19
zalai közlöny
S
Kitűnő minőségű
faiborok
kaphatók
olcsóbban, mint bárhol
Bogenrieder Károlyné
szőlőgazdaságából. Kimérés: Gyár-utca 37.
Barlang-világr*
bukkanlak CaarazaglomaJ alatt
Koazttioly, december 18
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Cserszegloinaj községben kuá6ás közben, 50 méler mélységen tul, egy halalmas barlangra akadlak, amely többfelé elágazva, egy egész barlang-világgal hálózza be Cserszegtomaj alatt a talajt. A rendkívül érdekes barlang-leletről legközelebb részletes tudósításban számol be keszthelyi munkatársunk. _
— Árverésből visszamaradt kevés mü árgy s kép még karácsonyig polom olcsón Fő-ut 13.
— A Nyugat karácsonyi száma megjelent. A szám kiemelkedő közleménye a egybon Irodalmi esemény Uornemisz^ Péter Elektrája, melyet Móricz Zsigmond iamertet éa méltat, továbbá Szltnyal Zoltnán, Erdélyt .Józaef, üollér Oazkár. Illyés Clyula, Szabó Lőrinc, Szép Ernő én Kodolánvl .lánoa Iráaal. Illuaztrácló-kat Hendo Vincétől |két linóleum-metszet) éa Komjáll Gyulától (két tollrajz) közöl a azáin. A karácsonyt sntmot Ingyen kapják, akik Januártól olőtlzetnok u Nyugatra. A BZám ára 2 pengő. Negyedévi előfizetés 10 pengő. Kiadóhivatal: V. Vlluioa császár-ut 34.
Lebolondozták egymást
a bukaresti képviselőházban a honatyák
(Éjszakai rádiójelenlés) A képviselőház mai liléién boirányos jelenetek játszódlak le. Leon ellenzéki képviselő a Hiz tudomására hozta, hogy Madgearu miniszler nem fizeti rendes adóját. Ezt az állilását okmányokkal igazolta Leon, mire Madgearu azl kiáltoila Leon felé:
— Bolond!
Lupu azl kérte Madgearulól, hogy vonja vissza kijelentéséi, különben kénytelen lesz az egész kormányt bolondnak nevezni.
A kormánypárti oldalon nagy felzúdulás lámadt Lupu kijelentésére. Az elnök csak nehezen ludia a rendel helyreállítani.
.Nyugaton a helyzet változatlan" Bécsben
Hécs, december 18
(Éjszakai rádiójelentés) Ma esle egy b esi moziban zárt előadás ke-relében lepergették Reniarque: Nyu gáton a helyzet változatlan c. regényéből készült amerikai filmet. Az előadáson a kormány lagjai, a nemzeti tanács és a főváros képviselői veitek részt.
— Agyonverték a szurkálót.
Kaposvár közelében Mernye községben Kozár Mihály, Nagy Józsel és Hermecz Józsel földmivesek iddogá-lísra hivlak meg Kozár pré.ház.lbi Varga Qáborl. H irmán á 1 indó n gu-nyo Iák Vargái, akt et<° kapta késéi és Kozár m:llébe szúrta, majd eliávo->oll. A három férfi u ána szaladt és karókkal addig verték, mig összeesett, azután magára hagylák. Varga sérülésébe belehall. A gyilkosokat le-larló t tták. .
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a Kl. kir. áll. Vas-, A cél- és Gépgyárak által gyártott tehát MAGYAR GYÁRTMÁNYÚ MÁVAG-MERCEDES-BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete "" és eladási központja:
MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Iada,..t, IV, Véol.iatoa 14
Nyugatmagyarországl kirendeltség ■ Szombathely, Saéll Kálmén-utoa I. Telefon Sfll. Távirati dm: Naroataab.na Saombath.ly.
KÖZGAZDASÁG
Bankfúzió Szombathelyen
Szombathely, december 18
Már régóla hirlik, hogy a Mezőgazdasági Takarék és Hitelbank r. t. vezetősége, csak ugy, mini a Vasmegyei Általános Takarékpénztár r. t. (a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank leányinlézele) igazgatósága magáévá lelte a legfelsőbb gazdasági körökben oly sokBzor hangoztatott eszmél, hogy a pénzintézetek a köz érdekében egyesüljenek, hogy költségeiket csökkenthessék és ezáltal hathatósabban szolgálhassák a közön ségel, mint ahogy azl külön-külön lehelték. Az erre vonatkozó tárgya-Ltok most az év végével leitek aktuálisak és a kölcsönös megérlés alipján gyorsan be is lejezódtek.
A Magyar Nemzeti Bank szom-balhelyi fiók|ának lönöke, Volln-hofer Ferenc kezdet ől fogva egyen-gelle ulját a megegyezésnek, amelynek eredménye, hogy ez a kél régi kiváló pénzintézet most. egyesülni
fog és ezáltal Szombathelyen van az az első pénzintézet, amely példát mulat arra, hogy a sokat hangoztatott elvet miként kell megvalósítani ugy, hogy ezentúl nemcsak a Dunánlul, hanem az egész ország vidéki pénzintézeteinek egyik leg-nigyobbika lesz az egyesüli bank, amelynek neve Vasmegyei Mezőgazdasági Takarékpénztár r. t. lesz. (=)
Karácsonyi ajándékok
óra,
brlllláns ékszer,
arany és ezüst tárgyak, ezüst és Berndorll evőeszközök
karáoaonyl l.aaállltott árban
dua választékban
ZSOLDOS GYULA
Aráa, ékaxcrésx ím UUi«ré»Bél Nagykanizsa, Fft-at 14.
• ttl Btltöíltó palota.
Nagytakarítást rendezünk január 31-ig.
Használja ki ezen rendkívül olcsó vásárlási alkalmat 1
Színes női cipők ....
Gyermek cipő.....
Férfi cipők.......12\'50
Női hócipők......
Női fekete és barna lakk hócipő
Férfi hócipők......
Férfi Iretorn sár cipő.....
Gyermek hócipők ....
Gyermek fekete lakk és drapp hócipő Prima teveszőr commode-cipők Flór gyermekharisnyák ....
Női haiisnyák......
Sámfák........
lalpbetétek.......
Tekintse meg KiraRaiainKat!
TURUL Cipőgyár R.T.
fiókja Fő-ut 12.
7\'50 tői
450 T>
12-50 V
5 — n
11\'50 »
1450 n
850 n
350 n
950 n
5 — n
—•75 n
1-25 n
1 — n
— 15 n
zalai közlöny
1930. december 19.

December 19 (péntek) Budapest 9 15 XmiviiKny. 9.30 H P.45 A hangv lolyt 11 10 Nemselkőzl viz lelzóssolgálat 12 Déli harangszó 12.05 Al 1. tionvédgyalogexred zenekarinak hangversenye. 12 25 H 1235 A hangv. lolyt. 13 Idő|elrés 14.30 H. 15 Pl>d árak 16 Mesék. 1645 Időjelzés. 17 T. t-msgyar nyelvoktatás. 17.20 A Főváros! Zenekar hangversenye 18 50 E. 19.25 Marle Dsiré gordonksmüvéaznő hsngr. 20 P 20.30 A berlini Sludlo németnyelvű .Bánk bán" operselóadásánsk kösvelltése. Uláns időjelzés. Ma!d cigányzené. 2245 A Msgysr klllugyi Társaság Itsnclsnyelvü előadáaa Ulána a cigányzenekar hangv folyt.
Bécs 110 12 él 13.10 Z 15 25, 16.15 O. 17.15 Wagner Richárd oprrálnsk limer-tetése O 19.35 Vidám est. 20 25 Dslesl. 20.50 Operettek
Brit nemzeti műsor 17 Zene. 18.15 Qyermekóca zenével. 1940 Hegedű-és zon-goraizonála. 20.45 Zongorajáték. 21 A III-nsrmonlkus énekksr és a londoni szlml. zenekar Híndel Measlásél sdja elő. 23 35 Zene.
TŐZSDE
A tőzsde Irányzata ma lényegesen |obb volt mint tegnap. A tegnapi eladások helyett ma a közönség vevőként lépett fel. A konlremin is sztlk-Bégesnek látta a prolongécióra való tekintettel a fedezési vásárlások megkezdését. Berlini kedvezőbb jelentésekre jobb árfolyamok kuüllek felszínre. A foigalom nem voll nagy. Fixktmatozásu papírok piacán hadi-kölcsönök gyengültek. Valutapiacon a kinálal volt túlsúlyban, Newyork-kábil 20 fillérrel olcsóbbodott.
StrickJ zárlat
Paris 20 211 i, Lcndon 25 02\'/i, Ninyorl 515 20, Urtlaatl Í2 00, MUani 26 96\'/!, Madrid 55 50, Amsterdam 207 50, IserU. 122 89, Wien 72 57, tolla b-73, Prágr 18-2W i. Varsó 57-75, Budapest (O-l«I7, Balfrád 912M, m Bnkaiaat »-06.
Teraéi ytóxsáa
Bura Iszv. 10fitt., dt. 10 fill. és a rozs 10 /III. esett.
Buza llszsv. 77-es 13 85- 14-25, 7S-s, 14 00 14 40, 79-es 14 20-H80, 80 si
14-25-1495 dunánt 77-es 13 80-13 95, 78-as 1395-14 10, 79-es 14 15-14 30 80-as 14 20 - 14 35, Rozs 8 80 - 8 90, lak. árpa 12 00 -12 50, sOrárpa 14-50
15-75 zab 8 20-18 50, tendert tt 1185-12 00, áa lántnll 10 40—10 60 repce 25-50-Jfl 00, verpa 7 90 8 05
VALUTÁK Angol I. 27*67-2/-82 Belga tr 79-65-80 05 Cseh k. 16-87-16 99 Dánk. 152-60 iM-20 Dinár 10 04-10-12 Dollit 168 25-671 2) Prsncis I. 22-40-22 70 Holl. 229-70-230 70 Lengyel 63-75-64 15 Un 3-36 3-40 Léva 4-12-418 Líra 29 75-30-05 Márka 135*5-136 45 N wvég 151 60-153 20
Peieta —•----•—
te illl. 80 25 8n 65 irá|cl I. 110-55 1105 tvéa k. IÍ315-I53 75
deviza* Aaisl. 229 70 J3040 Belgrád 10-10 .0 13 Bénin IÍ607 1.64\' Brüsszel 7V 67-79 92 Bnkarcst 3-38-3-40 Kopenb. 152 60 l£310 London 27-70-27-78 Madrid 60 80-63-80 Müano 29-86 29-96 Newjor 570 40 7200 Oszló I4260-Ü300 Pária 22 41-2^48 Prága 16 92-18-67 SsóHs 4-12-4- 6 ilockb. 163-15-113-55 Varaó 63 92-64-12 Wien 8033-8058 Zürich 11072-111 02
Serlíirásár Fellrn,láa 2325, eladatlan 13. fcisC-lendu 1-22 -1-24, szedeti 1-20- 1-22, szede I kösép 1-16—1-18, könnyű 1-10-112, l-sö renilü öreg 1-15—1-18, ll-od rendU öreg 1-10 I 12 sngol suldó 1-15-1-20, szalonna nagyban 1-34-0-00, aall 160 0-00, hui 170 -184, szalonnás lélsertés 1-50—1-56
SUiit: Báláit) í!|"«<a éz La-Wídá VJUlat, llacykuluáa. Meló. kiadó: Zalai Károly, kataaakaa Uriaii
Ehrenstein Károly és Társa
csődtömegének árusítása
Fő-ut 11. szám alatf
Babochay-házban
megkezdődött.

APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhlroelésele dija lüsi. ig ÖO f llár, Minden további szó dl|a B II.I. Vasár is Ünnepnap 10 sróig 80 fillér, minden további sző dija S <111. S/erdán és pen-leken 10 szóig 10 fillér, minden leválbl szó dija • ftll. Címszó 8"minden vastagabb betüból álló szó kél szónak s-a it> tátik. Állást keresőknek 50o.o engedmény.
Eladó Csengery-utca 18. alatt 724 Q öl telek. 5800
■Aayvok rendbehozatalát, lefektetését, órakönyvelés\', német és olasz levelezést fl vállalok. Bővebbet a|kladóhlvat«lb n 6732
Foalókoa hordók, ló állapotban
olcsón eladók lapunk nyomaájábsn.
Bérautók legjobbak lego\'csóbban bár-bárhova Kaufmann Manó autóvállal-tánál rendelbetók. Telefon 167, vagy 671. Oaiaire Nádor ü. 6. Sürgönyeim: Autótaxi 6368
László haroeg-utca
sürgősen eladó.
számú ház
6.95
OUsx nyalwet tanítok Berllfz Iskolai módszer szerint lehető Irgrövidebb Idó alatt Bővebbet a kiadóhivatalban 6733
I borok! mlDd|K • le*)°bb
I wutuni olctóbb ai aranyhegyi borii
Rlxllng, fijtUiU.....fiú Ml.
V0r0a, nohamcnlo . . . A2 Illl. Iltcrcnkinl, «árt palackokban, Üvegeidével kapható
sAfhán József
Telefon 535. I0a*trkere«kcdíi« Magyar-u. 74.
Frlaai Janó, Erasébot-tór 2.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi kőz- é« melegvlz-(Utésl berendezéseknek szerelését, csatornázást, továbbá vasszerkezeti és egyéb lakatot munkákat. Talofoa B-96. 5793
Fórfl Ingek, nyakkendők, harisnyák keszlyük stb. a legnagyobb válasziékban > a legolcsóbb árban — Kaufmann Káro\'y cégnél. 66O0
PénxkflloaAnt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és legKVor-sabban folyóslltat Aoxól lonáo pénz-kölcsőnközvetltó irodája NagykanUsa, Horthy Mlklós-ut 2 szám. 63f>8
ElAnyomda dúsan felszerelve legdiva tosabb mintákkal. Káipáil Üözsinéi, Köl csey ulca 15. 6404
A még megmaradt játókok minden elf gadhaló áron lesznek kiárusítva — Kaufmann Károly cégnél. 6599
Topolya háló, garderob szekrénv, Íróasztal eladó Pohnné, Erzsébet tér 17. \' b027
rtz epésx, e/e/áen hu bar ál
SINGÉI?
VARRÓGÉP.
/l^ehísu. /bJ/é/efeJr.
yl-la.c-shaui > zás xZöZai SINOER VARRÓGÉP PÉSZV MRS.
RASTKáRIZSá riókfizlete: Fö-nf 1.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátamknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen drága jó édesanyánk özv. Kriaoh Mátyásné
elhunyta alkalmával a (emelésen megjelenni szivesek voltak és fájdalmunkat blrmi módon enyhíteni igyekeziek, fogadják ezúton is hálás köszönciünkcl.
A gyászoló család.
1930. Pk. 13866. sa. 1930. vghl. 2040. sr.
Árverési hirdetmény.
Preyler Adolf nagykanizsai ügyvéd által képviselt Metcxer Jikab kírelmére és javára 179 Pengó ?3 Ilit követelés ís |áru-lékal erejéig a nagykanizsai klr. járáablróság 5011/930. számú végzésével elrendeli klelé-glté.l végrehsjtas folytan végrehslláal szén-vedóiót lefoglalt 41,00 Pengó becséi léku Ingóságokrs a nagykanizsai klr járásbíróság lenit számú végzésével az árveré, el-re deltelvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. § a alapján lentin, valamint aálogjogot szerzett más fog altatók javára Is a végre hajtást szenvedő lakásán Ujudvsr közrég hez tartozó Morgánypuszlán Itendö megtartására határidőül 1930 évi december hó 20. napjának délután 2l/i órája lUzetlk al, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szarvasmarha s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Igrrónek készpénzfizetés ellenében, esetleg oecsáron slul Is el logom adni.
Nagykanizsa, 1930. évi december hó 3.
Elek László s. k.
s 36 klr. bír. végrehajtó.
Automata-eleség
etetésével lényegesen emelhető a tyúkok tojálhorama. Ugy lyuknak naponta csak 6 dekái ke I adrl. 1 kgr. ára 30 Iliiéi.
Erőtakarmányok
(Halliszt, husllszt, vérllszt, ciukamá|ola|, soyabab dara, kölea, t uza. zab, árpa, tengeri, buzakotpa stb.)
Madáreleségek:
(Kever madáreleség, kendermag, hámo-zottzab, fénymag, édes repce, saláta-mag stb.)
Futor
vegytiszta, konyhasót tartalmazó szénsavas takarmányméiz.
P e k k
„D" vl\'amin készítmény. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, n űtrágya, termény és növényvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében legolcsóbban
mos, fe*t, tisztit és plisséroz.
Poslal megbízásokat gyorsan és pontosan eszkOzöl.
Gytijtöielep; Horthy Mlklós-ut 8. Uyártelep: Hunyadl-u. 19.
Linóleum, futószőnyeg,
Qnousa saénysg, utltaharé, tég.Aróvutta, lábtörlők
gyárt lerakala
HIRSCH ÉS SZEOÖ cégnél.
PFAFK
Ha örömet akar szerezni családjának, ugy
KARÁCSONYRA
e, PFAFF varrógépet
vegyen, mely varr, stoppol és hiniez. Kapható kizárólag:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál. Díjmentes lilmzésoklatás 1 Alacsony részletek)

ön venne gramofont, de a lemez drága!
A lemezt hamar megunja!
A■/. uj slágerleniczeket nem tudja megvenni, I
akkor vegye igénybe a
gramofon lemex
kölcsönzést, bérletet!
Gramofon már 80 pengőtől 6 havi részletre kapható
Szabó Antal
fegyver és sportárunagykereskedés
rádió- és y amofon-osztáíyán.
Nyomatott a Dél zalai Nyomda él Lapkiadó Vállaialnil Nagykanizsán. (Felelős üzletveielA- Zalai Károly.)
70. évfolyam 290. szám
Nagykanizsa, 1930 december 20 vasárnap
Ara 16 HHér
ZALAI KOZLQRT
SirrkeutMg: nappal Sugár ul 2., ijjel P6ul 5.
Kiadóhivatal: Póut 5. azám. Keszthelyt liókkladóhlvatal: Koasuth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
EMIiettal ára: egy bóra ■ peegí M Rlkh Tpl.lnn • / Saarkeaatflaég 421. .aim, (4|fd 78.) I etetőn. ^ Kiadóhivatal 78. Kesathelyi Hólt 22
Ne legyünk kishitűek
Ezzel az inlelemtnel felezte Wekerle Sándor pénzügyminiszter tegnapi nagy beszédét, amelyet a képviselőházban mondolt el a takarékossági javadat vitájának bezárása alkalmával. Hogy miéit nincs helye a klshitüségnek, azt világosan megmagyarázta és megindokolta, amikor kimutatta, hogy a gazdasági ba|ok ne n Magyarország talajlból nőttek ki, hanem világjelenségek De e balok közepelte is számos jelenségre lehet rámutatni, amely biztató tünete a közeli javulásnak, de annak is, hogy az ország ellenállóképcssége meg tud küzdeni a gazdasigi nehézségekkel. Igy reá mutatott a pénz üvyminiszler arra, hogy a takarékpénztári betétek hosszabb ideig tartó visszaesés után ismét újból örvendetesen gyarapodnak. A másik nagy eredmény az, hogy kereskedelmi mérlegünk egyensúlya kél esztendő alatt nemcsak helyreállolt, hanem az idén már 50—60 millió pengővel ak\'iv lesz küllorgalmunk De legnagyobb sikere a kormány pénzügyi pollliká-jának a külföldi kölcsön, amelyet haezlalanul igyekszenek politikai pártszempontokból lekicsinyelni. Jogos önérzettel mondhatta Wekerle, hogy a kormány ebben az ügyben nagy sikert éri el, mert hiszen oly időben tudta a külföldi kölcsönl Magyarország megszerezni, amikor több győztes állam sem tudott a nemzetközi pénzpiacon kölcsönhöz |utni. Ezzel a kölcsönnyújtással a külföld megmutatta. hogy még mindig Jobban bizik ennek az országnak gazdasági erejében, mint azok, akik itl az ország gazdasági helyzetéről sötét képet festenek, csakhogy ebből politikai lökét kovácsolhassanak a kormány ellen.
Leszámolt a pénzügytniniszlerazok-kal a vádakkal is, mintha a kormány nem vette volna komolyan a köztér hek leszállítását. Ennek ellenkezőjét számos adattal és ténnyel bizonyi tolta Wekerle. Hiszen a földadót 25 % ról 20%-ra csökkentette, a házadó kulcsát is leszállította, ami 10 és félmillió pengő csökkenést jelenléti, a jövedelmiadó bevételeit félmillióval szállltotla le. A késedelmi kamatokat a kisadósoknál 12%-ról *6% ra, az alkalmazottak kereseliadó-pótlékál 3%-ról 1%-ra, a behajlási Illetékeket 4.6%-ról 3 5%-ra, a szolgálali szerződési illetékekel 1 5% ról 0.5°. o ra mérsékelte. Az állatforgalmiadó megszüntetésével 5 6 millió pengővel apadt a bevétel. Megszűnt a segéd nélkül dolgozó kisiparosok for-galniiadója. A fényűzési adónál és a foiKalmiadó álalányozásánál lényeges engedményeket telt a kincstár és súlyos milliókat fizetett vissza adó-visszalétilés citnén azéit, hogy iparunk kereskedelmünk versenyképességi1! növe\'jük. Nem lehel tehát igazságosan azt állítani, hogy a kor mány adócsökkentési prngramuiját
nem hajtotta végre. De nem lehel lekicsinyelni azt a komoly takarékossági kampányt sem, amelyei a kormány a költségvetésben hajlott végre, inert hiszen az előző évi költséave-léssel szemben már 30 és félmillióval csökkenlelt idei előirányzatban további 45 millió megtakarítást visz keresztül a kormány. Ennél nagyobb és hirtelenebb megtakarítás azért lehetetlenség, mert a tisztviselők létszámát egy csapással leapasztani azért nem lehel, hiszen cz szerzel! jogok erőszakos sérelmével járna és a szociális érdek nem engedi, hogy niáról-holnapra tisztviselők ezrell tegyen ki az állam az utcára. A lét-számapasztás hat esztendő során fo-
kozatosan fog végbemenni akként, hogy ez idő elmultával 10%-os természetes apadás lesz az eredmény.
A törvényjavaslat által b:vezetendő keresetiadó igazságosságát és jogosságát a pénzügyminiszter hatalmas érvekkel mulatta ki A mezőgazdaságot, az ipart ujabb terhekkel sújtani nem lehetett, mert ezek már eddig is súlyos terhekkel küzdenek. Dj nem Igazságtalan kívánság az, hogy legalább fillérekkel |áruljanak hozzá az állam fenntartásához a fix alkalmazottak, hiszen csak demagógia hirdetheti, hogy 160 p;ngős havi fizetésnél az egy pengő kereseliadő elviselhetetlen. A létminimum 1350 pengő évi lizetés, holott a rozt^ermő
vidéken egy 100 holdas birtokosnak nincsen ekkora liszta jövedelme. Ainig ezeknek ne.n lehel adómentességet biztosllani, addig nem lehet követelni a (Ixtizelésüek adómentes léi-minimumának a felem \'lését. A nagy-jövedelmek súlyos megadóztatása pedig megtörténik, mert 10 ezer pengőnél már az összes adó 60% lg emelkedik, amelynél többet elszedni adóba nem volna igazság.
Wekerle hatalmas beszéde az igazság elemi erejével halolt a képviselőházra és ha az ország (elismeri a benne rejlő igazságokat, akkor a pénzügyminiszternek az az intelme, hogy ne legyünk kishitűek, állalános megértésre f.ig találni.
Be/^Ien válassza a népfóléti minisztérium ellen elhangzott vádakra
Hogyan featenek Fábián vádjai a tárgyilagosság szemüvegén át A kormánynak ninoa azOkaége arra, hogy bármifále ügyet eltussoljon
A Kormány elrendeli a vizsgálatot a szociáldemokraták és a ,,Magyarság" Ügyében
reztek be uj egyenruhái Vass miniszter temetésére.
A tegnapi minisztertanács elhatározta az ügynek teljes tisztázását.
Budapeat, docomber 111 A képviselőház mai ülésén Bethlen István gróf válaszolt Fábián Bílá-nak tegnapelőtti beszédére, a nép|ó-léli minisztériumban történt állítólagos visszaélésekről.
A miniszterelnök rámutatott atra, hogy a népjóléti minisztériumban már elözelesen megindult a belső vizsgálat és lovábbmenöleg már a számvevőszék is meginditolta az ügyben a vizsgálatot.
A mátrai szanatórium ügyében kijelentette a miniszterelnök, hogy nem