Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.01 MB
2010-03-09 15:04:09
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
274
2672
Rövid leírás | Teljes leírás (204.89 KB)

Zalai Közlöny 1917. 051-057. szám augusztus

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
56. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\(S ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917. augusztus 1 Csütörtök
51 szám
íí\'ibrkeHztősóR és kiadóhivutal Deaktér 1
Votafon : 1(9. - mrl»4Ili dlj.sabás ■■•rlut.
Fö./.rk.iitO :
Kemény László
I
Felelői szerkesztő:
Erős Sándor
Megjelenik hetenklnt ser. Elöaaatiel in; B*j íra 1* kor, HUvrt a koroaa, H|7«4lm 9 kmu M Illik. — E»J.. UU árt UfUMr.
A vámok eltörlése.
Iiáboruja minden ország renyhe és kényei- orccágban demokráciát kiván, de eí n mes, « korral halódni nem akaró tenne- demokrácia Európa demokráciája legyen: ii lőinek saját országuk éhís és myomorult a gazdasági háboiu eltöilése, a „védvámok"
\'. Piklcr A. Gyula ir. a fővárosi slatisz- fogyasztói ellen, fegyveres protekciója a feltétlen és teljes meg szüntetése, likéi hivatal aligazgatójának, tollából érdekes gazdag keveseknek a szegény sokak ellen. Ne magyarázzák nekünk komplikált közlemény jelent meg melyben Piklcr síkra Fegyveres háborúja a rienitei iteiésnek a ncmzel;;azdaságtani teóriákkal és szédítő száll az államok közötti vámsoiompók termelés ellen, csúfsága mi.Mcn igazi delnők- számadatok halmazával, hogy a itiagyaí ledöntése melleit, amit a demokrácia egyik \\ rációnak és örök gyökere minden jövő polgárnak az az\'érdeke, be nem eresileni követelményének tart. Cikkéből kivonatosan háborúnak A véjővámrcndszcr a legbiz- az orsz^ba a román búzát és a azei\'b" közöljük az alábbiakat: , t0Sabb szer volna arra, hogy háborúba sertést, nehogy olcsóbban jusson hozzá a
Már a fegyveres háború előtt is, keverjük Magyarországot Krdclylyel vagy húshoz és a kenyérhez és ne magyarázzák háborúban, folytonos és éles háborubanju Dunáni ment a Dunántullul és hogy sze a szerb ós román polgárnak, hogy erre is íllofl egymással iiurópa minden országa,; génységbe sodorjuk mind a négyet. De a legjobb „retorzió V ha ő viszont fegyverrel mindegyik tniiMegyikltel, azok is, inelyek „védvámoku mélyen antidemokratikus és\' őrzi határait, nehogy be találjon szivárogni állítólag szövetségbén voltak egymással, j antiszociális eszméjében minden, ukór an- az olcsóbb niugyar és osztrák kasza vagy Már\' a háború előtt is, a „békében", tanlbeli, akár központi ország hatalmasai posztó, hu tehát saját m:iga .is segit jám-fegyverrel őrizte szigorúan mindegyik ország teljesen megegyeztek és ma is teljesen borul megdrágítani életét, termelését és elicn, hogy leltétlenül iiiegukudályozza saját megegyeznek egymással. Alig várják, hogy fogyasztását, hanem magyarázzák meg a polgárát abban, hogy tccsületcs munkája tisztán külsőséges békekötés t^án a fegyveres polgárnak azt, hogy a teljes szabadságnak termékei ellenében vásarolju saját előnyére (vámháborut ugynias ellen — móg ha és a teljes békének egyik elengedhetetlen azt, amit a másik ország polgarai Ugyan- „szövetségesek" is — és saját polgáraik előfeltétele a kereskedés teljes szabadsága olj»« becsületes munkával termeltek. Kegy- ellen teljes erővel, a régi mó lon és u és teljes békessége, hogy egy európai veres háborúja volt már ez minden ország- régi eszközökkel folytassák. Helyes uton demokráciának nemcsak a formáira van . nulc -minden ország ellen és fegyveres jár a bélíevágy, ha biztosítékul minden szükség, hanem némi tartalmára is és hogy
fía dpésen j...
Egy régi uti emlék.
Irta DK. LUKÁOSffJÓZiEF.
• * _ .. .. sTv-é- Irunnál átléptem a félelrae«nek fe^í.tt t«rö)_etre\'
Nera tudom, hogy, — nem, de egy pillanatra a figyelmeztetések egész raja lett elevenné lelkemben. Minden veszedelmet, melyre rá sem gondoltam, fé-Végre itt vagyok. Nemcsak a határon, hanem njww»n, tisztán láttam. A fekete, égett arcn mórok áttörve az ország szivén, már nézem aina közmon- »tói(j*it, az utasokat megtámadó karavánokat, a cael-dásos csodát, amelyet Sevilla látása nyújt. S oly jö «övő szédelgőket h még sok mást, amire előbb mo-visszaszállnom néhány percre a múltba, amelyben *ollyal tekintettem a valóság világából a képjelet még n meghitt körben voltam 8 innen a képzelet tárgyaira. Hogy hu leszek hozzád S szeresselek léged, ragadó gyorsaságával gondolni el egyet-mást, amit! Egyszer valami mégis történt. Történt.
| ott hon utam előtt elmondottak, s aminek hangozta-, A lujó egy szakaszában ültem. Már San-. , tásával utamról..lebeszélni törekedtek. De nem azért Nebastian szépségéből semmit sem láttam. Ráfordult keményfalú a koponyám, hogy hamar lemondjon, a; tekintetem elől elfedte a növekedő távolság s a leezáMó
I mit magába vett. S ha valami, meg fogant benne, est. —
i bármily akadályon törjek is át, móg is megteszem. Magam ülök egy Rilkében. Nincs kívülem senki.
Ne menj Spanyolországba! . . . Meglásd, vissza A szomszédban többen beszélnek, de az nekem tel -jnem térsz! . . . Annyi veszedelemről olvas az era-*ijesen érdektelen. Kn mással foglalkozom, magammal Nagy a boldogságom, hogy leged szeretlek, bl!r Rmo,y u jdeg<M,t olt íri . . . S még egy csomó x ahhoz legjobb milieu a magányos lét, mikor telje-Mert szivedben lelhet borús éltem enyhet. figyelmeztető sió, s ez luitid utam tervét akarta seti in&gié az ember. Sok minden elvonni lelkim
. halomra döateni. előtt Mind édes képek. Mosolygó arcok, jó lelkek
Meghallgattam. Néha meginogtam (te ugye7.ee telve igaz szeretettel, a kiket elhagytam. Örömmel | finmagoltam * útra keltem. nézek rájuk s lelkem egéaz erejével szállok hozzájuk.
Száguldó vonat hátán hagytam magam mi,gólt Talán ók is rám gondolnak. Káin, ki tanácsukat ! aeui egy országot. Idegen nyelvek egéaz vegyülete i nem fogadtam a eljöttem messze tóink, a helyett, olvadt össze a (Illemben, a mint a fogalmakat keres- hogy közelukben maradtam yolna. A kép egyszer tem a kifejezésre. Egyszer mégis ideértem. komoly lesz. Minden mogorva és haragos már. —
Ha elnézem, édes, halványan szép arcod, Szivemben, lelkemben érzem a nagy harcol, Mely —. mindenem, — éried oll benn
/támad, éled,
Látom sölél hajad fényét, csillogását. Melynek tündöklést szivemen járnak ál. Nappal lesz az éjből, ha szemed sugara Megvillan s elindul mosolygós útjára.
De borul örömöm, ha úgy elgondolom, Hogy le is csak nő vagy s Ián megcsalsz, langyalom.
K.
ui Í\'I KtíU n
A UGU87.TU8 ».l
■I az tmb«H butaság, amely cltürl, sőt helyesli saját életszükséglet! cikkeinek a tudatos és szándékos drágítását, saját magának a kizsaroltatását, n kereskedésnek fegyverrel való elkülönítését, hogy ez a butaság boszulta meg magát ebben a háborúban és fogja magát megbőszülni mindaddig, altiig sikurül ezt a tévedett fcntartani a hatalmasoknak. Követeljék a népek az „annexló, kárpótlás ésvédvámok1 nélküli" békét és akkbr egyek lesznek a békevágyban és a demokráciában és az őszinte és végleges békekéspség kétségtelen 1 jelében. Aki nem akarja ezt, az nem akarja őszintén a békét és noln ukurja a végleges békét, . nem akarja ICurópa demokratizálását. r. .
Ennek a. jelszónak nem ludna elleit-állni semmi, ha minden nép részében felhangoznék.
filspáni Installáció.
. Immár
Wk\'ut va, hivataloa fóispánja Boanyák Uéza vázroegyéllkaok. va Lefolyásában, formaiban, mindenképen méltó volt az Installáció llosnyák (lila nemesen gnnclolkórf kedyW ^jéntaégilhea. Székfoglalója, mely valóságba kis tanulmány, valóban meg-
K\'jiM ortmbiá., amikor mi i. oariotkodunk 1 firfiaaan. B.«i.r í.l*jánlott. müvét , a Hadíegályatf narat^M várjak mla^bb! magjalania*. hogy itthon.! Hivatalnak, a.n.ly H00 r.produkeiót WasiUatalt aéla vároaunk falai közöt* U a legköivetlenebblll ad-j és a számozott reprodukciókat darabonMnt-30 korona vözőlheasllk eacmlól-atembe vármegyénknek. már is árban forgalomba bocaálja .r almit katonák öwa-klzezéreletban álló tj\' •ISUpárgák Hoanyák Uézát . gyei árvái alapja javára A művészi, kivitelit.,ée. f»ggetl.n.égi elvak AÜdilfaWIen. tezinta zástlóvivójél J korlátolt Málnuk miatt i- értéke. reprodukciók m«-éa elóharcoaát. \'\'\' "
rendelhetők a Hadaegilyezó mia-utoa 17. az.
Hivatalnál V.,
íiKar-. $!a. Misának
Hogy is engedhetned ? . Te míwismSf vagy már, Éh kezdi poéta ... Te a kéklő égről Leragyogő csfiag .. Én — fénylő pocséta.
Menj csak emeli fővel.\'... Nézz csak kalandornak, Uccák rovójáhak . . . Mit.is fáj ez néked, Ha a temetőben Egy uj sir! ipegásnak ?.\'...
PENTAUR,
■MMK ..\'i:-.,-. jiii\'\',\' \'•,.\',\' \'\'
Mindent a haaáártl 1,1
\' \' . . . Baneur Gyula a magas kora dacára
Akadé-
•f h - * ■
i Un .
Arra a Ilii, Írhatjuk elöljáróba búcsúztatóul az , ál ináról. A mftviawl hajlika valóban árva lett. At n sok azép előadás, amelyben lelkesedő közönaégOnk-uak része volt, már a múltú, az emléke. Mielőtt} azonban teljesen átadnók a feledésnek, az arinában történteket. míg kit eata rövid kcŐnikájáfal? rójak ^ utoljára elismerésünket az utóbbi el&adáaokért. Pinteken a drámai személyzet búcsúelőadása volt. — A ! Tanítónőt adták. Halaaay Mariska kreálla a fóazere-.Iirt 8 ha már ezt ideírtuk, ez maga a1 dicséret. a siker A uagyinüvésznő itt sajáf lelkit v-titette kh A kisai túlzó darab az ó játéka Iblytán elfelejttette J lonk a darab tendenciózus erejit i nvf önfeledtért\' 1 iltunk, konyt-ztllnlí, szenvedtünk llalassyval. i4záp \' emlékét megörökítette és sikerét nóvelta e játékában a\' j Kőny, taps, vlrég egyaránt bóven jnlatuiazti drámai erejét a művésznői eliamert kúpesaégút. NakQnk feled\' java betétien lesz az ó nagy mílvészele, neki pedig a ki*
I
örökitéare niihó a ,a vá,t|iagye kózóniige oly inalag inóvészi erejében levó uieeter 8nom, megkapó Mpm\'aránf ahol oly szép a/áinu klWlnsóg lelkeWilett iniw-szeretettel a UröMmet néz ;(5ia|lilll mMoMw rtá, taí - OrtktteUe mag a iná^yar áldozatkiezaéí gondolatit :, dig Irtí. Itoktor, l\'ap IatHl*,"\'l«óv«v, Hoíbitv. tfc-nóvel aanak"1á\'^|>..«ilaa«átkárgletant kipvi»el4fi(e hogyan bucatlzik a ntagyar IMtaa twaládjitól, hogyan; ranyal, Borbéljni Ilyenek anind diokératul.: Mitb-elé, amalyUn naia la csalódott aoha. vág naki a világháború borzalmainak, nyugodtan,;gekia a.darabba)\'. Haoia.bat aKyaifMfl a
Hemmi aai|i barátságos A tenger faltll a falaikra meleg iiehézeiiií.\' S az ugy megüli á leikig \'\' \'\' ^ Már uam tudom,-hol vagyunk.
Vnlftbol Jfurpw
fölé Innen még jö \'rtimbrá,\'«íe a l^köwlíbbi 041"\' mQHt. Már Rőtét in w\'n öitonylalnn yHágosiág, mely 1 ®gyre feketébb lesz. ,4 .... .A
Kgvwer valthol megállunk. Koliedt kiáltix jelii, hogy indulunk töv&bb. (5s«ng«tés, fütyUlén én raaiad-gáláH zaja olvad nasr,e Mnrt S|»»yolor»Jiágbáii\' niég\'j minden a régi raérint megy Mughuuák a"\'nagy; cnengetyiU fe tít állo/rtáson, lálftt \'otthon, hálunk in | még.az én gyermekkuroinban. Azután jön a t\'ntyill.iH hoaazan, elvontan h még tigy-két kiáltás, ajtózáráé s neki indulunk ismét.
Valaki beszállt hozzám. A félhomály alakját még bizonytalanabbá testi.- A spanyoloknál\' már öreg al-koqiy, miié meggyújtják a világot. Velem szeníboöl1 » néz rám mereven, kitartóan; ^n állom- egy ide^g, a villogó tekintet sugarát, de végre ii másfelé for-ditom szemem Krsem, hogy az a szempár\' mindig rajtam.\' Melegít a nio»t (uár... aggodalommak^h \' el. Mert. ez az ember kOlsóre sem az én> ezakamomba való. Az ejisó kétség \'hamar- tereipt luikga után egész aott-. t >{■/■*.•>\'.•►í; \'»•\'• v
Azután egy kftszönés, t^rsainnak szól, s valaki ismét bejön a sukaszba a kóukti folyosóján át. Most már Hetten vannak. Hangjuk mindig laisubb, hal-kubb. Végre már c««k suttogást hallok.
Még jobban n^
Kná^k látni a stít^Uxuj ie tintán. ViJAgit az a két ftzenipár- Felém tftz«jl. Milyen félelmusen. Kgé*z éte^t«rtén<Ai beaxél azo^l. Lolki tükrök, » múltból a jeleibe vetítenek hos^u sorban rémes históriákat. Mint a villám ugy cicáznak egymásra s azután me j gint rám Mert inost mir csak szemük beszél. Nem felém han-m .egymái|ho* Nem soká tarthat, már igy, érzem Valaminek történni kell. N én erőtleni vagyok még a moccanásra is l,eszegexyífülök abban j
a Karokban. • I
1
Egyszer\' kész a megegyezés, a. haditerv. Megértették egymást,\'mindenben, uihes már semmire] aatu eltérés közttkk\'. Valami azt augia nekem belQlról. hogy ennek az egyezségnek in leazek az áldozata. Nem hamis sejtésem
Az egyik leláll. Kaiéin jön a elóbb mereven nóz az ablakon ki, mintha valami érdekes volna ott. Kn is oda fordulok szemeimmel. Vesztemre. A kö-vetkezó pillanatl an vsa bilincsek azoritását ér/em karomon 1\'e.lig nem is vas, haaein az ó eróa keze. \'l-fllekadllnk Kéaeiuról az az nsztónizerll vég.onag-lás, mellyal a Sialiailuláat keresem. Tartom magam eróaen a már agyik kezem szabad, (lolyós vétlószer-szimom feli akarok nyúlul, de villámgyoraasággal terem az ajtóból mellettem a máaik is. Moat már Latlen egy ellen. Aránytalan kltzdelem fajlódik kózlnpk Kiáltanék, de a torkomon is eró, kéz fojtja el a hangot.
t\'sak magamnak lehetek segltaége. l.átoni tán, hiába minién, ók ketten vannak, többen, hiirft in a eróeebbek. Az iletOaaUa ad ugyan\' arót,\' 4* H sem olyan aokat, hogy kettét terilaeu l».y: < ,.\' : h\'ogy bennem mindinkább az eró a az eróvel zZéle*. > Súlyos letargia) nehezedik reám, a vúgaó a utolaó nem mrídés. Kmlékezetem is elhagy. \'Uonrs vagyok teljeaen. 8 atillán hideg veríték gyöngyözik.,\' végig egész teatemen. Végeztek velem,munkálok W< fejezték Padig lalán nem Is iájuk nízve éitéktolen-életem kellett nekik. Mást kerestek s. mert at gát volt tevvök elótt, le költeti Tombolni Meg. is tették. Kn látom magam fehéren a élettelenül. \' -
Mennyi terv s mennyi ábránd ! Mind kialudt, meghall a élettelenné lett velem egymt. Különös. I\'sdig igaz minden. Legalább én ugy értem, én » halott, a kit megölt az a két embar. t * «
Kgyazei\' valami lörtéaik, Mim ha uj>. úletro kelnék s pillanat alatt térne viasza belém az élet egész erejével. Ami uj életet ad, az egy hatalmas rándtli !lás, lökés, mellyal robogó vonatunk megállott, vagy talán megindult. Ninca senki mellettem Magam vagyok ismét, egyedül, egy világos szakaszban.
Kelébredtem Tehát, minden caak álom volt. Álom, melyet at a sok szó-beszéd s kérés gyújtott meg égést hovével lelkemben. ííain nappal, nem valóságban történt velem, a mivel rimitettak a mitől féltettek, hanem ugy álomban
Al\'UU8ZTUe í,
7, * I,. A I K ö Ö N Y
3
rilja^jkU. Vasárnap ezzel burauwu ■ színtársulat. 100 K, Nagy Jmtíii posta táv fjti.it Nagykanizsa
Mondanunk sem kell, hogy zsúfolt bár. temette el ez K, Herger Kenő I hadnagy Hatvan 10 K, Zala-
év ■ikerét Peterdy, Kju-áoionyi mind tlíi« csokrokkal \'"B" Utmtonági Takarékpénztár "r t Soo\'K, Nép-látottak a aziuptuMI. lalabár pedig két nagy babér- \'"^Mrutár 20Ü K, Stui VII,dor vezérigazgató
i, ..... . í . , ..... .,, , ""dapest 30 K, IWr Lipót rabr. hadnagyi Hpest
koszorút s egy csokrot kapott, A tánc és jókedv ... .- „ . .. \' .„„ ,. „ * „ , .
10 H, rniit malom Nagykan 60(1 K, N. N,
csodád éa ünnepelt hőse édesen zárja emlékezetébe „„kesztő^e utján 800 K, Ikr , J^jó. Femje 0»ák-
> kanizsai kéthónapos Idényt, amely oly dicsérőeu tornya 100 K, Nagykanizsai taksrékp r. t \' Nagyk.
lelt el fölötte. 500 K, Sugár Samu népf. hadn Bpe«t 100 K,
8 ezzel vége. Dicsérjük meg véglll az agilis 0J,4ri S4n,lor BPeM 50 K\' *»«*»»• Bank direktori, a jólelkű, fármdhatlan titkárt, a jól szervezett zenekart s mindazokat, a kik
r. t. JO K, (Irbányi öuaztár szkr. (f.hadn. Hpest 10 K. Festetics Tasillii herceg főpénztár Keszthely 100
a kéthónapos K Széphegyi Dezső Bpest ÍS K;,í(>rszág .lózaef tart állandó siker igaz napszámosai voltak s akikról oly 2n k, Sehnoliel Ferenc cs. és kir. fóvadász
kevés azót ejthettünk az í-lóadő mflvétxek nagy sike- Miklós 10 K. \\£,.\' (folytatjuk.|
rónék igazságos méltatása miatt.
Kisérje ókét hasonló siker más vidéken is, mig né) visszajönnek. i
KBITIK08
la-.t •
Hiíi&K,
A szegényház.
Szeget szeggel Vígjáték 1 felvonásban Wil-lányi Bálint földbirtokos Horváth István, liza ós l\'őll I ■anyai ~ Hiischter Anna, Dobesch Krzsl. TóhiU/ Ujon száradó* - Lieb (»8zkér, Tóházy Kgyed ügyvéd Hirschler Ferenc, Domonkos urad. tiszt — Kiedl József, Szolga — fyjin József.
Helyárak: Páholy 1 kor I hely .80 fii. II. hely BO fii. III. hely >40 Hl., Állóhely 30 fillér.
FelttlfizetésekMt, tekintve h nemes célt, elfoga-dunk és Ijirlapilag nyugtázzuk.
Nem adják a klskanizsaialc maximális áron a gabnát.
Több oldalról panasz hangzott (el már is a közönség körébél, hogy a kiskanizsaiak nem liajlan dók, mint h mult évben U történt, maiimális áron adni 1\'eMeges gabonájukat az arra reáworulóknak. Figyelmeztetjük a közönséget, ha ily jelenségnek bárkinél nyomára jönnek, a . helyi hatóságnál azonnal jelentést tegyen.k, hol az illetők ellen, miként a múltban is, nemcsak a kihágási eljárás fog megin-dittatni, de gabonafeleslegnk is el log koboztatni,
Rendezzünk egy katonanapot Szent István napján a rokkantjkatonák javára.
■ Mint az ország minden vidékén, ugy nálunk is szép siker koronázta a mult évben rendezett katonanapot, m-lynek ugy erkölcsi, mint anyagi eredménye is városunk közönség* jószivOségét dicsérte Hogy- az idén sem maradna el ez kétségen kivttl , , s\\[. " x . : , álló h hisszük, hogy azon lelkes rendezők, kik a K, Wilesl Ferenc hadnagy .jónzáglVlQgjeló ¥0 K, nőegyletnek napi egy koronát IT/et személyenként a ,„uU ívb,jp o|). Hgép sjkt,rni| ^uixtéki a,nai»at, ez év-KeriMii Ferem>, t. hadnagy 10 K, Reischl Kichárd szegények .itán. 36 szegénynekotthona a sie- ben is odafognak hatní, Upgy « célra ismét, egy na-1 ^ . •• 1 • ... Pot rendHtienek, mely«n katonáink, rokkantaink se-
JIOO X, Hrauu Dewó 4\'ipa JK)0 Or. Széchenyi, gényházban. gélyez^re, kiki jólelke sugalata szerint i.mét áldoz-
Fál LM*<* 100 K Veltner András t hadnagy Xe- Keméljük, hogy a város közönségj- a jótékony hat„ legalább kis ré«zU;n leróván azt a kötelességet,
mee^ulacs 100 k! Sáfár Kl^mér t. hadügy Marcali ( .ügyletnek a szegényhát fentartásában segítségére h6wink,,,,k 8 \'lok
10 K, N, N lOO\'i K, Németh. Károly\' t.. Tóhadn^gy j « adományaival ex intézménynek .^rökéletét biz- ^ viaárolhatnak aabonát
Arnk-xállás K, Darányi Ignác Bpest 20 K,. IU- ,tC5iitja A .ker. jót nőegylet a.n,^,rszegényház .^ ^ ^
nyay, Arthur t hadn. 8/akállhőgyé«z \\0 K, Bft?k , ögjfé^ kezeibe vette, nagy hálára kötelezte városun-:^ 28.M érteimében egyen-
M— nTiT Ilii■—y^rfrp^^-"—1.....1 iBBBBM \' v . .y: >■ \' i-. \' . a, .nézve ugy a vásárlási, mint áz órléaí ig.zolványt a
».*8 én ítómmel sitvom magamta a leiejJSt, az -i . »- ..\' >(]irRi|[t2ÍRhÍZv -.,■ f-\'\'m^A^S^-ltL?\'
élet.Vplálékát. Nézeirt a viUamis. Irtrto szikrázó ti r4gib,„ .dliiAlt «1Mm\' fiiMii-\' ^ ^ji*- «»l\' »«wiW«4» » legnagyobb
mikor trngv. MMMriM Iwfol, ■ őuftlndten ^ ^ rtltíHHbWrt!; Müf. JSJlSKS ^SQlS^O^fkt^^
«*•»«• fel helyemföl < lapogatom magamoil M taslfaMH hóíJlM\'vttlz buUíhiÁlp\'^ttint alapára: M«|f»je »:Kásárlis ktribUMr ltiterje«zté«ét *> alispáni tet, a v.lósá.0, , annak * M ^Mti ódáink ■ n.egi.mfe nieglnt- M^f^^t SítfStfíiXIt
latwágát " "* \' •: fóntilja\'tellinteltlAket és érdekhUésllnkét,-1 mvrt irog;\' rnlHén «»i sznkséglefökH\'besxerezhetik,\' a \'vásárlási •
■f íiemsokára elmulil minden kétség. Az igaz, s.jn nli„t alábbi »zlnkpjuk tfcndja incfhinMi k^*?"* « WmoMujt Mornnl kUtaiM
............., .. .. s ugy hisazdk, hogy e.tekintetben elelmetéai hivatal
a.vak\'élet eloszlatja, nnnifcn maradványát-., lellmm .„fiRort," *flt alt ttleg is toldja A lelkrt gár(W< loWffibi akadékoskodás, azi.ltbal inegsznnlk s az erre
A leleki-uli Tomka\' házban már berendelték a 1 városi szegényházat. A ker. jól nü. gyl-t buzgó el-nokuóju és tagjai beleken át fáradoztak azou, hogy városunk ez égető kérdése titínél\\ eb\'il.b megoldódjék. \' Mistl már ótt tartunk, hogy m szegényház haiuaro-. iAdományok : lsoii Viktor kir. kiHjegyzó Csák- »" megnyilik. tH szol* szolgálja a szegényház reu-tornya.lpo K, Vécaey Tamás Itékái p.. Mezólak M deltetését. Két spá.-a veaeti a húlarlósl s a város a
A ZO-as honvédek rokkant alapja.
| vató igéhyöket: igazoló felek igazolványaikat azonnal megfogják kapni.
60DINGER MATER, MAKÚ.
Hagymtv-,
gyamijánsk S <« MA4MI -tok "I\'1® a kttlsó Wítét- ,Mwkog<a, , „agyközónseg igeimébe ajánlpik
melyet zakatolva halit a mi uonktniik, robogva • ftlükedrvlü éb\'stdis a SO.\'honvéd gyalogezred\'
ttlji»m:jl\'-viB \'rtutlti. H minél erisolik™, MWavIkUf..,h|, jarfí-á |917. angtitiliis Ifó -Sin dél^
né^m azt az egyloMna sötétséget, annál \'- erósebben \'1|Un 5 Ara|,ar o^nvi Uszló utol Si sz alatt
boi^akmik kt abból egy kép. Ez már nrro a» álomé, A mdkédveló előadás míisora a\' követkézé ; Hngymn . Eöldaég-, ltorni gyümölcs és
hankm a képzelet szülötte. A képzeleté, melv egyszer Küzkivánatra megisHtél«lVé"TnkOgtílti Vifjálók : - * „lrA
• . , . . .. Sürgönyeim OODINOER MATER, MAT.O.
cs»K. látni kezd. 1 felvonásban. Személyek: hfrékbázy polgármester
VOtW moaolyognak mind felém, akiket otthon _ Hinehlerterelte, K8UM l«#Mit — Molnár Kereskedők érdekébe! Á Í6
hagjtam a akik kértek, hogy ne menjek el közölök. (mre Sebeli m<r,l0k Deák Sedeon. Szájas Kgynók \'
A káróröm mosolya nll arcukon, hogy mégis csak i _ Ri(<| J;,Mef Ubatlan v-ndéglóe — Kein Józsel, ■MrU "és régen lennállÓ , Cégem, megjártam ugy, amint ók előre mandotlák. Nyakas vendéglőt — ltalog 8áWdor, l\'jjasi kilnyvelS
. - De elbagyom ezt a képet is. KI, mert egy való- _ KrlusJ lmrt Salamon hajdn1\'— Sleiner l^jos, ság világit felém. Fénylő pontok jelzik, hogy Burgos ^yiy _ MOller Ktndiir, -lános szolga —!
felé közeledünk, melynek egy műemlékéről annyil |Jeb íhlúir lirlikinBI lat. Zlák ik aiakél illtalát llt
hallottam s melyet most igazán szemlélhetek. A padlás szobában Színjáték I felvonásban kfraaualakéllt — t I 146.
Már itt is vagyunk. Személyek: Kőhegyi, tuáawt — Deák tledeon. Fakka|>aia IM k|rMMMkkl « ■ 236 -
Kuüt sikátorokon érkeaem a nyugalom helyére, u„IHlházi József és Mele JóiaW tKwkok — ltognár; ZMlé|\'ÍI IÉr|«rápi MMM|«ak. át 70 hW « elmondott álon,rém képeit egy másik, szebb A,lo„, Horváth l.tváh, tlliffonl ■ Willl.,,, - U*L^ ^ ^ é, „u„v,„ . álam igaz mosolyával wréljem ki, annak kiengesz- tfakir, Kánya I\'éter - Hirsíttler Rerene, Jánoa ||U, ,, .uijblíá^-sOríHnyileg kérem - Égy
teléaére. » I komornyik — Krausz Imre. ■\'!■\' ■ ■ . \' ngycs tlgyn«km megegyezés uerint, azonnal felveszek.
ug)\' tnint máskor most is szállítja legvégső napi áron :
4
1, A L A I ÍOILONT
AUÖU8ZTU8 »
A „ZALAI KÖZLÖNY" — Adakozzunk az elesett hősök özvegyei . egyes számonként kapható lfj Wajdits és árvái javára! - Hadsegélyző Hivatal\' Szeretetadományokat a frontra ««l-|Jóaef könyviterisked4,ében M
Adakozzunk a Hadsegélyzönek.
lit a Hadsegélyzfi Hivatal Átvételi Különítménye: Budapest, VI., Váci-utca 38.
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Iria: Lukács JózstJ, íógiuiu. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történni! fejlődésével foglalkozik, síriig u jelén alakjálioz ért. Mindenkinek érdekes és tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetés olvasmány. A világtörténelem e jelentős mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának szükséges része. A luü ára 4 korona. — Kapható lfj. Wajdits József könyvkereskedésében. Nagykanizsán
— Uj Idők A >iUKliitboru l»|(lill)l) krónikán., Iránban óh kópiiHii u u| itlik. A ml «triivki» inéujr t ii^ky vil*tír*.i haroliírxiu történik kii iniuil | •lénk tárji fualfti anipséga képekben írdekeatttlK, inűféBli uivóvnl óv .\'Iflkelft illín jeliemii Herei; Kereue hetil.piÁl, n Uj IiiAket. melynek luiarien \' nim* aktuAlís köileinón) eilien, elbe.»íM.elb«n én re^ínjeiben ím e^yaritiil a ezópirodalom Ápolója — 1 KI6fli.U.i áia uenye<ii*»r« & korona Kiadóhivatal, Budaprat, fi. Andráaay-ut 16. ai
— A „Vasárnapi Újság\' minden .iám. gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Uj aág" elfifiiebtai ára negyedévre Ot korona, „Világ, króoiká\'-val együtt hat korona. Meglendülheti „Vasárnapi UiaAg- kiadóhivaUlábau (Bndapeat. IV., Sgy»tem-nlM 4.). Ugyanitt megrendelheti a „Képes Néplap", a lagolflaóbh njBág a magyar nép ■aámára, félévre \'i korona 40 fillér.
— Aa .íllet" ntépirodalmi éa iiiAféatetl lietl-lapot (aurkeaali Andor JóiseO gaidag tartalom, ér-dekea éa aktuális képek egéatitik ki. A kitníi lapot nuUgea ajáuljik olvaaéink figyelmébe Sierknaatéaég és kiadóhivatal: Budapxxt. I. Fehérrári nt 16/e. — KIÓHieléaí ár félévre 10 koi. Mutatványaaámot kém •éggel küld a kiadóhival.
főpénztára, Képviselőház. Adakozzunk n vak katonák részére.
Bukott középiskolai tanulók
érdakéban forduljunk aürgöaan
ZSOLDOS TANINTÉZET-hez,
BUDAPEST. VII., Dohány-utca 84. - -Sj) Telefon 32-40. Ugyanott előkészítés magánvizsgákra, osztályösszevonással, felelősség mellett.
A középiskola kivonatos tananyaga megrendelhető. Ismertetőt knld az Igaigatóaág
, A világháború
minden mozzanatáról bö,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
AZ ÚJSÁG
Az intelligens magyar uri közönség
napilapja a
BUDAPESTI HÍRLAP
Harminchét éves rendületlen ós változatos programija
A magyarságért Eit állja és tartja és küzd érette idegen áramlatoknak minden rohamával szemközt
Prograramolkkei egységes politikai goltdo. Int emelkedett megnyilatkozásai.
Tárqaoikkei. regényei irodalmi értékűek és szórakoztatók.
Tudósításai frissek, kimoritók ós megbízhatók.
Szerkesztésében ízléses, komoly ós gonfioss A BUDAPESTI HÍRLAP n«k, mely jmIíu-elsejével uj előfizetést nyit előfizetési ára: egész (Wro 38 korona, félévre 19 korona, negyedévre 9 kofoha 50 fillér, egy hónapra 3 korona 30 fillér.
A kiadóhivatal címe: Budapest, VIII. kerület Kökk-Szllárd-u. 4. ss
VIZSGÁKRA
osztályösszevonással, a középiskola minden osztályából gyorsan felelősséggel készít elő a
ZSOLDOS TANINTÉZET
budape8t, vii.. dohány-u. 84 telefon 82-40. A középiskola rövid és mégis könnyű tananyaga megreudelhető. :; Nélkülözhetetlen magántanulóknak, műveltségre törekvőknek.
POLITIKAI NAPILAP
olvasóinak.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK :
Egénc ávro . ... 38 koron*. FéUvro . £ ... 10 „ NegyedAvro ..... 9 K. 50 f. Egy hónapra ... 3 K. 30 f.
Megrendelési cim ÜJSAQ KIADÓHIVATALA Budape«t. VII Rákóczi ut 54 Bzára
pooooooooooc
Összefoglaló tankönyv
A középiskola négy alsó osztályának teljes tananyaga. Nélkülözhetetlen rendes- és magántanulóknak, — önkéntes vizsgára készülőknek. Legjobb eszköz az általános műveltség elsajátítására Kct kötet ára 15 kor Megrendelhető\'
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII. Dohány-u. 84 .
Telefon 3Í—40.

KÖNYV-, PAPl^- ÉS IRÓSZE^KERESKEDÉS
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben — • Nyomtatványok Üléses kivitelben jutányos árban !f gyorsan készíttetnek.
Tanintezetek részére szükséges cikkek
-== dús raktára----
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára. —.-
-magsaié
Nyomaton a laplulajdoiios lfj. WajdiU Jóísef könyvnyomdájában. Nagykanizaán.
i6 ik évfolVam
UJL\'--..... W
NAGYKANIZSA. 1917. augusztus 7- Kedd
,2 szAm
ZALAI KÖZLÖNY
fi íerkes«t6^« éu kiádóhlvatal Deáktór 1 Tolefon : 183. — HtrtUtáMk dtJaKabá* attrlnt.
FősierkoiJlO :
Kemény László
FalalOs axarkeailfl:
Erö» Sándor
Megjelenik hetenkint kétszer. BlöflMtM ár»: Egy évre 10 kor, (élévr* ft koron*, n*|y«d4f(« 2 korona SO fllUr. — Ekv*" isim ára 13 fillér.
Oroszország népei.
A körülöltünk elő orosz foglyok faji jellegének és szokásainak megfigyelésére. sok alkalmink van mostanában, niett orosz foglyokkal mindenütt találkozunk. Legnagyobb része már régebb idő óta .nálunk él ■es pótolja a leiHkéz hiányát a gazdasagokban és iparban.
Nem lesz érdektelen, ha egyet mást elmondunk Oroszország népeiről. <
Kél világrészben: Európának\' keleti és Ázsiának északi leién terül el az~ orosz cár hatalmas birodalma. A Galíciával határos területekről a Japán tengerig húzódó óriási orosz birodalomnak európai része egymagában nagyobb, nunt Európa többi országai, iák terüble egy üt\'.véve. Európa líz millió négyöZögkilomélernel nagyobb, pontosan: 10,011.744 négyszögkilomóteiy ebből az európai Oroszo.szág\'területe* 5,452.38fí negyszögkilométert lesz ki. É^en a végtelenül nagy területen nem süiü a népesség:
SOUVEN1RE.
I. . . nck küldöm.
Majd ha elég volt színből, Jényböl, A csókbál és az ölelésből.. . A dal és lánc ha tovaszdlltak, — 5 megérkeznek az ezüstszálak . . . S halálhajóvá vál\' az ágyad, S elhagynak már az álmok, vágyak Nem érdekel a taps s az „újrau — S nem hallgatsz a hegedühúrra . .. Mikor a lelked már belengi, A Végtelen, az „el kell menni*: Egy bánatos őszi reggelen, Majd a lelkem Néked megjelen ... És megdöbbent a multak\' árnya . . . S emlékezel egy letűnt nyárra . .. Egy eldobott piros szekfüre, Barna fiúra — kékszemüre. . . Kinek csendes útjába álltál, 5 kegyetlen mégis menni hagytál...
az európai Oroszország összes lakosainak száma 140,841.000. Vagyis a területe Itt és félszer akkora* mint hazánké, lakosainak száma azonban c.ak hélszerte nagyobb Magyarország lakosainak számánál.
Az európai OrosZság lakosságán kivül Ázsia területén még 35 millió orosz alattvaló lakik A Kaukázusban - 12,511,800, Szibériában 9,788,400,\' Turkcszlánban és a hozzátartozó területeken mintegy 10 millió, Bokharában I és fél millió, Khiwában 800,000.
Az európai és ázsiai orosz birodalomnak 176 milliót számláló népességében sokféle népfajt lalalunk. Ezek közt az oroszok és a lengyelek a szláv népfajhoz tartoznak. Az oroszok- alkotják a keleti szlávságol, a lengyelek pedig a nyugatit.
An. orosz mttátstÁ l^uagjjk háromfélék : nagyoroszok, tásoroszok és fehéroroszok. A nagyoroszok teszik az orosz nép tulajdonképpeni törzsét. Egy tömegben élnek Oroszország közepén, Moszkva körül. Az európai Oroszoiszág népességéből kö-
Látni fogod, ha int az óra, Hiúság az arany, — a nóta... jaj ff de minek ezt Néki inti, Szegény szivem? — Jobb sinti, sir ni.
PENTAUR.
i Egy modern ifjú hölgy.
Türelmes. olvasóm, ismered-e a pályaudvart és a/. ő nagy- jelentőségét h mindennapi óid zavaros forgatagában ? Tudod-e, érted-e, érzed-e vájjon : mi az amikor podgyásszal megrakodva, útra készen belop-: pausz az utasoktól nyüzsgő váróterembe, s teleleped -jván utitáskád mellé, várod, mikor nyit be a perron-! ajtón a tekintélyes vasúti kapus, hogy nagyot és hangosat kiáltván, a te vonatod Indulását jelezze? A ; váróterem, igen, fordulópont az életben, -mert itt dói el jobbra vagy balra a kocka, amelylyel ogés/, éle-| tünkön át játszunk. A váróterein addig egymással1 volt embereket szétválaszt és ilyeneket egy irányba terel ugyanegy vonaton Iskolatársakat, akik nyolc éven át együtt jártak a gimnáziumba, érettségi I vizsgálat után a váróteremből öli mennyi különböző,
rúlbelöl 00 millió a nagyorosz. Középtermetű, javarészt szőke és kékszemű emberek, mélyen érzők és értelmesek. A műveltségük azonban alacsony fokon áll, mer-a cárok önkényes uralnia alatt éltékes képességeikéi kifejleszteni nem volt módjukban.
A kisotoszók más néven ukránok — ^roszorszag délnyugati felén élnek, a számuk mintegy 22 millió. Ezekne\'x a fajt rokor.ai azok a rutének-, akik Ausztriában Kelet Galicia területén, hazánkban pedig az északkeleti felföldön laknak évszázadok óta. Ók is — mint az orosz nép kétharmad-része — a görögkeleti vallást követik, de háromszáz év elölt még mindannyian katolikusok voltak. A kisoroszok jóindulatu emberek, az értelmi képességük azonban. ,aiünylag. fejletlen. —A. t irmelük. valamivel nagyobb, mint a többi orosz népeké, izmosak cs szívós termcszetüec. A zömük Lub-lin környékén, Podóliában, Volhiniában, Poltava és Kiew kormányzóságokban lakik.
A fehéroroszok már kevesebben van-
sőt ellentétes irányba sodor el az éítet"vőiMa. lís azután, meglehet, sohasem látják egymást többé összekerülnek újra valamelyik állomáson, ki tudja, a nagy sietségben egymásra ismer-e a két régi pajtás, aki valaha egytilt mélázóit a gyeppen s alkalmasint egjrütt faragott gyarló, de kedves emlékű szerelmes -verseket az első ideálhoz Igen fordulj csak arra türelmes olvasom, virágos utiköpenyben, keztyüs kacsójában nehéz illatú, fonnyadt bokrétát szorongatva most suhan be igy a váróterembe — az első ideál. Komoly, boldog ur hozza a karján, aki sohasem ismerte a szerelmes verseket faragó két diákot, mert a kettő közül ó már a harmadik, vagy még sokkal inkább az ötödik, mig a kisasszony elfogadható kérőre talált: diák korában pedig ő, is, óh, bizonyára ó is egészen más vidéken és egészen, más kicsi leánynak irta az epedő verssorokat. De ime, niöst egymás karján vannak a váróteremben, s indul a vonat, majd együtt ülnek fel rá és együtt robognak lova. a jó Isten lát a jövöbe, hogy hova V
Menj a váróterembe időzni, türelmes olvasóm, hiszen efterféle elhatározó mozzanata sz az emberek életének, amit itt láthatsz.
. . . Verőfényes októberi délután volt, s a váróteremben — kivételesen — senkisem volt, csak
BALAI KÖZLÖNY
AOOU8ZTU8 7.
nak: alig 8 milliónyi lélek Az orosz birodalomnak nyugati fölén, u Dnyeper, Nye-mon és Dtlnn folyók vidékén, javarészt Minszk és Mohilev tartományokban, részben pedig Grodnó, Vilna é; Sz.npleiszk kormányzóságokban laknak. Szőke és kekszemu fajta, amely a többi oroszokhoz hasonlóan főkép fóldmivoléssel foglalkozik. A fehéroroszok a nemzeti viseletük miatt kapták a nevüket. A fehérorosz nép azelőtt elterjedt faj volt, most azonban mindegyre pusztul, mert Oroszorország népeinek veszedelmes ellensége, a pálinka, leginkább a "Vehéro roszok között szc lte ezerszámra az áldozatait.
Az országi szláv népfajuk közölt legszerencsétlenebb a lengyel nép. Az egykor hatalmas lengyel birodalmat a három császár : az orosz, porosz és az osztrák három darabra szakította. A 17 milliónyi lengyelségből S millió orosz uralom alá jutott, 4 és fél millió Galíciában lakik, 3 millió pedig Németország polgára lett. A fellett műveltségű lengyelek Oroszországnak többi népei között nem érvényesülhettek, mert ne nz.ti múltjukhoz, vallásukhoz kitartó hűséggel ragaszko Itak. Ámbár az orosz uralom minden eszközt felhasznált arra, liogy a görögkeleti vallásra térítse és Igy a cári birodalomhoz csatolja őket, a lengyelségnek 1)5 százaléka (állag 100 közül 05) még tna is római kútoilkus.
A szláv népfajhoz tailozik mindezeken kivül az orosz birodalomban körülbelül 250 ezernyi bolgár. Nem tiszta szláv nép, csak azzal rokon 1,700.000 litván és 1,500.000 lett. A litvánok és lettek főkép a Keleti (lialti) tenger partvidékén laknak, do szétszórtan Szentpétervár, Koynó és Grodnó környékén is vannak telepeik. Szőke, izmos emberek, részben pedig evangélikus vallásnak.
A szláv népfajok alkotják ugyan az orosz birodalom lakosságának túlnyomóan na,;y részét, a lakósok közt azonban az urol-altáji népeket is jelentékeny számban találjuk meg Az ural altáji nyelvcsaládnak egyik ágát, a finn-ugor népeket 5 millió lelek, u másik nyelvcsaládok, u török-tatárt, több mint 13 és fél millió lélek képviseli Oroszországban.
A 20-as honvédek rokkant
Adományok: Nagykanizsai Bankegyes. r. t. 250 K, Grósz Kálmán t. Iiadu. Hpest 50, Szabados Kózsi 10, Délzalai Takarékp. 500, Zalatárnoki körjegyzőség 126, Körjegyzőig Nagylengyel 170, Stempien Andor íóliadu. Albert kázmér |v 30, \'JLWur Jóxwf körj. Csopak 20, Telekes Ferenc Nagyk. 50, Hőnig Károly t. fhdn Csaprag 60, Újnépi Elek Ernő 476, Sz-sz-linomitó r. t 600, Schultheisz Emil. altáb,
Pozsony 20, Dr. Sipeki Bálás kéla főispán 150, Nagykanizsai tárfi. 500, Berger József népf. fhdn. Z.-egerszeg 25, Yass Miklós körj. Keszth. 20, Csillag Jenő 120, Tabajdi Kálmán alt 110, Schay Gusztáv 100, Murakereazlnr község 66 K iO f, Be*ztercey Gábor fhdn. Lúgos 40, Paueér Pál Murasztmária 10, StarzsinBzky György körj. I. gyűjtése 6092 K 08 f, Elek Géza földb. 600, Kotor község előU. 222 K tíO f, I«őke Árpád népf. fhdn Taliándörögd 100, Szentmihályi Dezső jegyző Pacsa 100, Községi jegyző Muravid 100, 8zabó Albert gyógysz. Nagyk. 20, Misnrr János t. fhdn. Belisce 20, Schamsohula Hezsó altb. 20, B. J. Kiskomárom 10, Surgoth Miksa bankfőnök h. 100, Hirschler Sándor bankigazg. 20, Gróf Battyány Pál Zalacsány 300, Osortán Károly Alsó bagód 200, Nay Zoltán n. thdn. Szigliget 150, Bősen leld József Nagyk 100, Dr. Szekeres József ig, lóorvos 100, TóUjzt mártó ni körj 25, Kéri Gyula t. Iidn. Ercsi 25. Tókési Jánosné Z -egersieg 20, Dobó Jenő Kiskomárom 20, KnöjtZer György takarékpénztári ig. 20, Eitoer Jenő Sümeg 10, Köhler Testvérek 100, Silberedorf Ferenc őrnagy 20, özv. Grósz Miksáué 50, Br. Guttmann Vilmos 400, özv. Szalacsy Farkasné 200, Petermann József 100 K, Farkas Vilma 10, Heltai József 100, Faics Ujos 60, Dr Fábián Gyula 200, Valics és Deutsbh 50, Dr. Kiss htván 20, Fleischuer Miksa 50, Dr. Lőke Emil 75, Armutli Sándor és lia 20, Székely Vilmos 20, Go\'dmann Károly 60, Sommer Ignác 100, Baroza László 20, Szarkássy László lidii 15, Frank és Társa 100.
(Folytatjuk.!
Adakozzunk >. háború rokkantjainak és családjaiknak.
én meg 6, egy inadomu arcú, karciu, szőke, ilju Jtfány. én szerettem és azt akarom, liogy legyén a felesé-! ahol — ő már oly biztosra gondoltam! - a maga
Csekély mái hája előtt volt a/, asztalkán s szótlanul gem. Iduska az enyém, akinek - ilt megragadtam zavartalan egyszerűségében vár reám a boldogság,
ült a széken, amint szende mélasággal maga alá a kezét — én örökre szerető, hűséges barátja, jó\' Kezemben a két jegypyel, — m rt csakugyan
nézett. Istenemre bájos gyermek volt s én habár akarója, ura lennék! \'sietnünk kelleti, liögy lene késsünk, — szaladva
\' nem vagyok aszfaltb\'ety\'ár, — igaz, hogy tisztelettel é» lélénken, — de megszólitottam, hozzája lépve:
Hova utazik, kisasszony ?
Káin pillantott s hirtelen lestttötte szemét: .
— En uram? óh, valóban magam sem tudom.
— Meglepetve néztem já: \' —- Hogyan ki\'asszony ?
— Anyám küldött ki ide, — szólt, majd utánnam jón. De már egy órája várom s nem jön. Késik. Nem tudom, hol maiad ily sokáig.
Már mellette Ültem a széken s elragadtatva merültem linóin vonásaiba Ereztem, hogy ez alatt
— Do hova beszél, — hallottam a leány mentem a váróterembe Befordulok az ajtón — ijedten rebbenő hangját, — az Istenért! meg kedves olvasóm, sajnálom, hogy egyszerre
Énztem, hogy vi sza akarja liuznt a kezét az Ml ábrándítanom -- képzeljék, mit kellett
enyémtól, de én nem engedtem, hanem egészen hitnom ! Iduska, az én szende, gyönyörű lánykám, magamhoz vontajn é? Mi jó hogy senkisem volt a iflhban a pillanatban" lépett ki az üvegajtón a perronra, váróteremben! — heves forró csókjaimmal boritot- többé már nem egyedül. Mögötte ment egy hozzá tani. Ű pirulva, zavartan, ugy -láttam, meghatottan ^ hasonló arcú, de jóvtl teltebb, korosabb Itölgy (bi-hogy tekintett rám, hol lesütötte szemét, hol rám emelte., ™ii.vosnn az anyja, aki időközben ugylátszjk megér -
— Istenem, — rebegte végül, — hátha csak-; kezett), mellette pedig, Iduska mellett egy vörös-ugyan szeret! ! képű deres uhlánus őrnagy, aki nagyon elégült arccal
Igen Idusként, vágtam n szavába. — j luszkolta kifelé. A málliát pedig két vasúti hordár és lem jön az én kis falumba, ós mi ugy (.gy katonalegény cipelte utána A vasúti kapus épp
a rövidke perc alatt, nem tudom mikép, de olyan fo#""k 0,1 mint Mt szerelmes gerlicema.lár A
rabjává lettem.
— Kisasszony, kedves . .
— Ida. — jegyezte meg ö bájos mosolylyal.
— Tehát kedves Iduska kisasszony, nem stjli, nem képzeli, mennyire nyomja valami a lelkemet
keresetem, igaz most még csak ezerkétszáz
— Első csengetési — nyitott be most a te renibe a vasúti kapust hallottam, ahogy a kiáltott állomások között az én falum nevét kiáltja.
Felszöktem a helyemről s még egyszer hevesen
Maga olyan szép, olyan ártatlan, olyan, de olyan megszorítva a kezét, lülébe suglaiit*:
végtelenül bájos teremtés, liogy... — Maradjon itt! Megváltom a jegyet ás rögtön
Kérdőleg Vetette rám u na#y kék s-ompárját indulunk, édes Iduska! \' és én Mttól a pillantástól most már valósággal lázba Ezzel, szerelmes pillantást vetve rá, kisiettem,
jőve, folytattam . vagyis inkább kirohantam a folyosóra a pénztárhoz s
— . • • Hogy én nem birok magának ellenállni, megváltottam iniiulakeltőuk számára a jegyet, falumig,
akkor jelezte, kiállva az első csengetést egy másik, a Ibiméi gyorsvonathoz.
— Iduska! — .akartam utána kiáltani, de ő, mert bizonyosan megérezte, hogy visszaérkeztem, féloldalt fordította szép fejét, mialatt boldog mosolylyal biccentet az asztalka felé, ahol öt poiccel azelőtt még mindketten a boldogságunkról álmodoztunk. Az üvegajtó: halkan becsapódott mögöttük s én nem törődve a kapus gúnyos pillantásával, kétségbeesetten rohantam az asztalkához, melynek fényezett lapján a következő szövegű papírszeletet találtam :
„Bocsáston meg, de az őrnagy, akit a mama
AUGUSZTUS 7.
7, 1 I, A I K 0 7, I. 6 N T
.1
Az első csók.
Piros voll arca, a szeme lángolt, Ideges voll az ajka;
Mikor remegve, s:em\'esi\\lÖlten Az első csókol ad la.
Mosolygott még a bohókás hold is, millió csillag alalla.
Csak ö sirt aztán keservesen, hogy Az első csókol adta.
S azóta hogyha beszelek róla, Kigyúl az édes arc.i.
$ én szentül hiszem néki hogy akkor Az első csókol ad la.
SOMLYÓ ZOLTÁN.
Aranymlaés áldozópapok.
A veszprémi egyházmegyének nyolc érdemen papja ülte ezen a héUm pappá wenleí^éiiek ötvenedik évfordulóját. fór-ek: Ádám Iván npátkanonok, Hajba Mihály ny. talaszántói, -ío6 János ny. vörös-berényi plébános, Király Klek c. kationok, liajioti eeperesplebáuos, Molnár Dénes apátkanonok,- Nóvák Domonkos ny. talakkopányi, Szarka .Antal ny. zala-uwntinibályi, Udvardy Ferenc ny. Iflskevári plébánosok. I)r. Hédey (íynla káptalani helyitök a jubilánsoknak elismerő sorokban fejezte ki Üdvözletét.
egészen váratlanul hozott Ide, szeret ós gondatlan életet biztosított a siámomra A kauciót is, mivel nekem nincs hozományom, természetesen ő tette la u
Aztán •— aztán nem következett semmi. És én bosszú ideig senkihez sem merészelteir. szólni a várótermekben, amelyeknek (trés ajtain át annyi különböző irányba nyllz ög a nép": mert féltem, hogy majd megint jön egyszer egy őrnagy, akivel .—. mialatt én a jegyeket váltom — nászútra indul Fiume felé ldiiska.
... Kj>y *zót. türelmes útitársaim. Kgyszer, néhány hétttí a történtek után, egyik napilapban olvasom, hogy — mit tudom én már, hogy hol — vasúti szerenoíétlenség történt. A vonal kisiklott, egy elsóosztályu kocsi összetört és egy nhlánus őrnagyot, aki náxzuion volt a lelesfgével\' húztak ki a .vasrácsok alól. Felesége azonban, egy szép szőke liatal asszony, miként az újság külön megjegyezte, -- nem ve.-itette el a lélekjelenlét, az utolsó pillanatban kiugrott a kocáiból és szerencsésen megmenekült.
Ölembe eresztettem az újságot, mert a szőke őrnagynéról ldiiska jutott eszembe. Iduska, a modem nőnek az a szende tipikus alakja, aki az élet nagy utján nem veszti el veszélyben a lélekjelenetét, ha előbb nem is, hát az utolsó pillanatban ügyesen kiugrik a veszendő vonatból, hogy — ugyebár ehhez nem kell magyarázat ? — .vigasztalódva utazzék tovább majd h legközelebbi vonattal.
A magyar államvasutak fennállásának félszázados évfordulója.
Szinte észrevétlenül siklott el felettünk a Máv. fönnállásának ötvenedik évfordulója A magyar államvasutak eredete az 1867. évre vezethető viss\'.a Ebben az évben már 2300 kilométer vasútja volt ugyan országnak, de egyetlen kilométer sem volt a tnagíar állam kezében. Az 1867. évi XIII. t c. alapján a kormány 60 m\'llió forintnyi (ezü«t) kölcsönt létesített ,4.650.000 ezüst forint évi járadék lekötése mellett. A kölcsön biztosítására szolgáltak az építendő vasutak és csatornák. Az 1868. évi negyvenkilencedik t c. i elrendelte a hatvan-miskolci, pest-hatvan-wilgótarjáni, az alföld-fiumei vasút építését is. Ebből a szerény kezdetből bontakozott ki a Máv mai lO.Oln kilométeres impozins hálózata. A Máv. tulajdonában levő vasútvonalakba befektetett tényleges tőke 1913. végén kereken 2.71 milliárd koronát képviselt. A forgalom nagy lendületé^, mutatja, liogy az 1914 15 évi l\'or galmi teljesítményekről szóló adatok szerint a bevezetett vonatok állal teljesített vonatkiloinéterek száma meghaladta a 95 milliót
szenvedett és néhány órai eszméletlen kínlódás után meghalt.
Az állatok takarmánya.
A rekkenő szárazság idején panaszkodás helyett jobban tesszük, ha mentjük azt, ami még menthető. Ott vannak a fák lombjai, az eperfa és szederfalevél elsőrendű takarmány, tHas/országban rendes takarmánya ez a fejősteheneknek (télen elvermelve.) Takarmányértéke a lucernával egyenlő. Az égerla levelét ha augtiszliuban leszedjük és kis és kis rőzsekö-tegekbe kötve a csűrben elt«sszűk, jó téli takarmányt szolgáltat.
A bor ara
a inult hét folyamán igtn megszilárdult. Sem a terméskilátások, sem pedig a borközpontról megjelent j hírek, nem tudták lenyomni a/, árakat.
A majd minden fővárosi lapban megjelent bor-; központról szóló híradást kétkedve olvadták az érde-| keltek, mert a bor árának maximálása oly körűimé-{nyes, hogy gyakorlatban keresztül vinni szinte lehe-I tetlen.
A köztisztviselők beszerzési csoportja.
Nagykanizsa székhellyel, a nagy-kanizsai tör-! vényszék területén levő állami, törvényhatósági stb. j tisztviselők-, alkalmazottak ós háborús segélyt él,ező 1 nyugdijasok beszerzési csoportja alakuló közgyűlését | e hó 15-éil tartja Nagykanizsán a városház di-zter- j mében d. e. 10 órákor, innlyrj- az illetékesek ezulon is meghívatnak.
A csoport célja tagjait lehetőleg minden élelmi-és háztartási cikkei jutányosán ellátni, melyhez a beszerzési\' előleget kamatmentes kölcsönképen a la 1 gok arányában a m. kir. pénzügyminiszter előtér-; jeszii.
A csoport vezetősége a közgyűlés alkalmával les1, megválasztandó, miért is arra a belépni szándékozók., mennél nagyobb számban leendő ..megjelenése; kívánatos.
Átfíélyezések.
Az igazságügyminiszter hidrák Antal ptrlakij kir. járásbírósági irodatisztet a budapesti ■ központi kir. járásbírósághoz, — Varga József Idényéi járás-bírósági telekkönyvezetőt\' a tapolcai járásbírósághoz helyezte át.
Qyilkos gáz.
A zalaapáti uradalomban történt a napokban, j hogy egy pincéből, ahol a cséplőgépnél használt ben-1 zolt tartották, egy hordót akartak felhozni. Hat munkás ment l« a hordóért, de hiába vártak rájuk, nem I,
jöttek fel. Az uradalmi gazda utánuk ment és mind a hat embert eszméletlen állapotban találta. A ben-, zolos bordókból ugyanis gáz párolgott ki, a gáz í megtöltötte a pincét s ettől lettek rosszul a munkások. A hat embert gyorsan levegőre vitték, ily csak j négyen tértek magukhoz, kettő meghalt. A vizsgálat ! megindult.
Halálos eséö a szederfáról
Ifj. Csata Forenc, badacsonytomaji lakós 8 I éves kis fta felmászott a fára szedrezni, miközben | megcsúszott, a fáról fejtetőre leesett koponyatörést
A hus ára Sümegen.
Farkas István fóbiró a marhahús árát Í1 koronában, a borjúhús árát .> koronában állapította meg
A borjú és marhahús legmagasabb ára Veszprémben.
A veszprémi polgármester. Veszprém város területén a borjú- és marhahús árát a következőkép állapította meg kilograminonkint: Borjúhús eleje 4 K, .hátulja 6 K, Marhahús 6 K.
Hány ha diáivá van Magyarországon?
Az árvHSzékek beszámolnak a hadiárvák létszámáról s ez adatok alapján az Országos Hadigoudozó Hivatal jelenti, hogy Magyarországon eddig 98 ezernél löbb hadiárva van.
—- Egy jó házból való leány, azonnal felvétetik Ifj Wnjdits József könyvkereskedésében.
G0DIN6ER MATER, MAKÓ.
Hagyma . zöldség-, Icoral gyümölcs és magsaállitó. Sürgöuyclm: OODINQER MAYER, MAKÓ
Kereskedők érdekébe! A jó liiríl és régen fennálló cégem, ugy mint máskor most is szállitja legvégső napi áron :
»ürösh«arra« Inc. ztik ih makói illoail 100 kgramniirkitt - ál 146.-
Fokbagyna 100 kgranaonként i K 236 -Zildiég ii sárgarépa ciomagonk. I K 70
KiiH.Vji lölelek ulöley ús ntánvst - (iyors Ulwnyo-IíiAm véjíi\'U l> mi\'gliixásiit Htlrpónyileg kárt\'in — Egy ügyi* llg) Ii.lk.it mcjíi\'jiyi-iiüs szerint, szonnit fvlvswsk.
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok ixléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintézetek részére szükséges cikkek
-- dús raktára
:ői és egyébb közigazgatási nyomtatványok nagy raktára.
Adakozzunk a Hadsegályzönek.
Szeretetadományokat a frontra szállít a Hadsegélyzö Hivatal Átvételi Különítménye: Budapest, VI., Váci-utca 38.
Irodcdom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Ina: Lukács józsej, fOgiiuii. tanár. A viwIíoh munka a pápuváliiny.tiU történeti frjlődéséíol foglalkozik, amíg a/, jelen alakjához ért. Mindenkinek érdekes és ta-nulaágos olvaeináuy. amely mig egyrészről szigorúan ludományos, iniaiésniAI könnyed stílusával álvoKotéa olvasmány. A világlörló-neleni e jelentős mozzanatánuk ismerete minden kultureiiiüer ludásának szükséges része. A mú ára 4 korona. - Knplwló [fi. Wajdila József kónyvki\'reskedésében, Nagykanizsán
— UJ Idők A viMxhiboru l-\'Klift1\'1\' krómU-iss. u4.lt.it i" héphHii a. Ui I<l6k. A nii .\'nlulom in4tiy a itAgy viIáriósx birelnruin lörtéeik. azt minit •léak terjn festAi niópaé|(Q k^pnkliHii iínltik««.éK. niAvékti iiiTóml »\'■ előkeld ultin jttlluinii Hereeií Ker«ue betiltpjitt, »i Uj Mflktti. moljreek iihdiíhii
uAiq. aktuttlÍH köll.inéitjrelbeii, ttlb*.fAI<fettllten tís ii BgyirAitl > H.iplrud.lom ápolója — KI6fuBtr»i Aia nttKy.ilévrtt S korona KiartAblíatal, Kudapfet, VI. Andránajr-ut 16. ai
— A „Vasárnapi Újság" minden siAmn Kiiil.K tartalommal jólesik ineg A .Varii-napl Uj-U*\' olöfiietriHi ára le\'Kyodévro rtt korona, „Világ, krónikáival egylUl bal korona. MugritiiiJitlbaló n „Vaaárnapi Uiaáx* kiadóhivatalában (Budapeat, IV.. Kflytt.ra-ulea 4 ). Ugyanitt megr.ndttlhalA a . Kápa. Náplap", a lagoluállh nj«á< a raasyar nép ■almira. Iliim \'J korona 40 fillér.
— Aa .Élet" alápirodalmi «n möféaleti buti lápot (aaarka.au Andor JAzssf) K.td.K Urtaloei, ér-dakaa áa akluália képnk egúiitik ki. A kitanó lapoi m slagra ajánljuk olvaaóink flgyelmábü. SattrkéaiUaép áa kiadóhivatal\' Hmlapi->i, I. Fehérváriul 15/e KJÓtiiatáai ár lólávre 10 kor. Miilatványatámot kéai .ággel kfild a kiadóhival
Bukott
. . --<r .-.. - •••--
középiskolai tanulók
érdekében forduljunk ittrgöaen
ZSOLDOS TANINTÉZET-hez,
BUDAPEST. VII., Dohány-nlca 84. ty Telefon 32 - 40. ty
Ugyanolt elökészitcs magánvizsgókra. osztályösszevonással, felelősség mellett.
a „ZALAI KÖZLÖNY" — Adakozzunk az elesett hősök özvegyei egyes számonként kapható Ifj Wajdits és árvái javárai - Hadsegclyzö Hivatal
József könyvkereskedésében
főpénztára, Képviselőház. Adakozzunk a vak katonák részére.
Az intelligens magjar nri közönség
napi lapja a
BUDAPESTI HÍRLAP
Harminchét éves rendületlen és változatos prográm Irtja.
A magyarságért Ezt Alija ós tartja én küzd érette idegen Áramlatoknak minden rohamával szem-küzt.
Programmcikkei egységes politikai gondo. lat emelkedett megnyilatkozásai.
Tárcacikkei, regényei irodalmi értékűek és szórakoztatók.
Tudósításai frissek, kimerítők és megbízhatók.
Szerkesztésé bon Ízléses, komoly és gondos* a BUDAPESTI hírlap nak, mely juliu-elsejével nj \'előfizetést nyit előfizetési Ara: egéíz évro 38 korona, félévre 19 korona, negyedévre 9 korona o0< fillér, egy hónapra 3 korona 30 fillér
A kiadóhivatal címe: Budapest, Vili. kerület Uökk-Szllárdu. 4. sz.
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, ma-\'g^arázatoLkal szolgál az
AZ ÚJSÁG
POUTIKAI NAPILAP olvasóinak.
RI.ÖFIZGTÉ1I ARAK
VIZSGÁKRA
osztályösszevonással, a középiskola minden osztályából gyorsan felelősséggel készít elő a
ZSOLDOS TANINTÉZET
BUDAPE8T, VII.. DOHANY-U. 84. TELEFON 38-40. A középiskola rövid ós mégis köpnyü tananyaga megrendelhető. :: Nélküi&ahe-tetlen magántanulóknak, műveltségre törekvőknek.
Bfféas évre . Félivre . . Jf«gyedévr« .
Egy h6n*pr&
38 korona. 10
9 K. 50 f. 3 K. 30 r.
Megrendelési cim :
A középiskola kivonatos tananyaga az ujsaq kiadóhivatala Budapest megrendelhető. Ismertetőt küld az Igazgatóság. vii. Rákóczi ut 64. szára
loooaaa a oooc
Összefoglaló tankönyv -
a középiskola négy alsó osztályának teljes tananyaga. — Nélkülözhetetlen rendes- és magántanulóknak, — önkéntes vizsgára készülőknek. Legjobb eszköz az általános műveltség elsajátítására. Kit kötet áru 16 kor Megrendelhető
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII. Dohnny-u, 84. Ttílefyn 31—40.
aaooooDooPDd
NyoiuHotl » l.ptalajJonos Ifj. W »j,lin Jimt M lyínyo nd
iji\'im. Nitfykatiusiáii
--
*U0087,TU6 7.
\'-6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917. augusztus :o Péntek
J3 szAm
K íerkíKítiSnÍK én klartóhlvittal Deáktér l
1 olaton : 102 — Htrdataaak dtjaiabá* akartat.
FAaiarkttito:
Kemény László
F.l.lö. aiarkamo:
Erös Sándor
Megjelenik hatenklnt kétszer.
ElUlaaUal ára i Bgr <Tll 10 kai, Nltni • koroaa, ainidérri -J koroaa BO fillér. — __Bgyoa alám ára 11 fllH».
Nagykanizsa „különleges viszonyai".
ditották az igé:ptck fehér mannáját és el ama kérelmünket, hogy a szomszédos hazafias szónoklatot kaptunk a koplalás\'járásokban is vásárolhassunk búzát, dicsőítéséről. Mi akkor is tudtuk, hogy van Az Országos Hivatalnál pedig meg mit enni, de egyesek mulaszlás:i követkéz- van az a hajlandóság, hogy nem intézi el.
„Figyelemmel az egyes városok kü-teben el varázsolódó ti az eledel cs.ittogó í\'o- városunk kérelmét. Időközben persze a lönleges viszonyaira, fogom városainak; gaink elöl, Hadltormény élelmes ágensei letarolják a
élelmezését^ biztosítani" ---J mondta Ma- Torkig vagyunk\'az Ígéretekkel! Tet- gabonapiacot, s :ni Ismét a hatóság ne-gyarország most kinevezett közélelmezési leket ».kaiunk végre látni, azt szeretnénk hezkes ellátására támaszkodhatunk, diktátora abban a hosszú nyilatkozatában, már, ha kemény ököllel közibe vágnának A közélelmezési grófnak sürgősen kel-amelyet az újságíróknak adott,, de a. nép- a sok szemérmetlen éleliniszcruzsoiasnak, lene intézkedni a városok különleges érdének szánt. I£s .mi .meghato\'.ian is olvas- ha bebertönözn ik nyo norus \\gunk vánjszc- keinek megfelelően. Mogy mik pél.Iául Ka-1 nánk a szépen hangzó mondatokat, ha dőit és erkölcsi deresre- kölöjnék gyom- nizsh „különleges viszonyai", azt könnyen tudnánk még hinni az ilyen igéi\\:tekbe:i. runk, eletünk bűnös .ne\'kínzóit. Ha már | elmondhatjuk. — Nincsenek nekünk külön-Sajnos, a háború három ész\'.endcjéfiek ve- .Hadik János gróf progrummot adott a ;övő! leges kívánságaink. A vámosok és velük sénkig haloló fájdalmai megtanítottákmár legfontosabb közélelmozó:i teendőiről, űzc-jegyült mi Is csak azt kívánjuk, hogy ami-bennünket arra, hogy a szép szólamokat lettük voina hallani\': miképen akar gon-\'kor mi kenyérnek lévézctt, nyúlós bélü is ép ugy iostálva fogadjuk el, rr.int a doskoJni a városok népéről? A városok j ragacsot eszünk, a falu népe ne lakhasson gabonát. Sőt talán még kevesebb akivetni különleges, viszonyairól „többet" .\'(ellett i jól" kaláccsal" jJsf ifmlfcor\' niTeíépetiünk egy való anyag\'a gabonánkban/ mint a köz-j volna mondani a grófnak. Ilyen „különle- kis gyümölcsért, ne önthessék a disznónak élelmezési nyilaikozatokban. ICddl\'g, ha zn- gcs viszonyaiVvannat^példauí Ktmizsanak a falusiak a szilvát, almát, barackot. — varok mutatkoztak a lakosság ellátása kö- is. E város polgárai még mindig nem vá- Semmi must nem akarunk, tinkhogy -.égre rül, ha az irányítás hanyagsága, ha a to- i sárolhatnak g-.ibonat, mert a hatóság addig emberi módon Ölhessünk. vál>.itás nehézsége következtében napokig hiába a.! ki vásárlási igazolványt, amigazj nem jutottunk kenyérhez, akkor felénk zu-! Országos Közélelmezési Hivatal n:m intézi j
A mai modern mamák.
Irta: BANEKOVIOS JÁNOS.
már rí első nyikíainLisnái olt legyen s a kis aranyos- tói. hangos otthontól hieiuiéí távolabb vezényli, hogy nnk azonnal emlőjét nyújtsa, mert a matnácska, i\\ az zavartalanul folyhasson s a drága kis matnácHkák Nagyságos Mamácska s/épségének a kicsike táplálása egész diserólen 4árgyRjba>>sák le, hogy a l\'apácska nagyon megártana. mellett kit kedvelnek legjobban, ki áll szivükhöz
Szóval átveszi a kis jövevényt a dada, a/, a jó," legközelebb, ki tudta azo\'-at a ked-ei húrokat, Amör Ah! Tehát jelentkezett a gólya Pszt! Discretió! (Jea uagjiága felépülvén, IVJcs.»pva lantján a legkellemesebben peng-tni
Senki no tudjon róla semmit! KI vele, nehogy a u.Maiviit«»Hntib kalapját, innét róhassa a korzót h vizi- Eközben aionlwu az ájtatos kis lionné hhiu
l\'apácska meg>:ejts\'i! El veh\\ hisz úgyis ugy meg- (elheísun vígan mosolyogva, míg csecsemője idegen engedi icegc<*al»i, megrövidíttetni magát. Kivonnia fogyott ott fint az angyalok száma, | "tolni kell táplálva lassau-lasMii lelnövekedik. kicsikékkel .tgyik vagy másik sétányba, hol *-olr
Na ja! Hogy egy kalappal kevesebb jusson, j Azért nólia a maiuácska is megtekinti, de csak kedvükre, saladon lujong hatnak:. a hzemérnifske hogy egyplörőz vágy égy egy aelyem bluz maradón" messzirfll, nehogy u drága bluz stb. a kis hamis\' pedig letelepedik egy félreeső padocskám,. elíuszi el avagy azok a remegve féltett luyak oly tamar |l)U.i kál^A kerüljön. j könyvecskéjét, imlyből, hol jobbra hot Italra vet egy-
\'lehulljanak ? No már azt nem \'Vng»d Inteni! M»g az a gyermeksiráí.. Jaj térem valóságos ( egy lopva pillan.tást, nem-e jó a várva-várt. ki a
így gondolkozik egy modern dáma, ha férj-1 jégőssé teszi az embert! legszebb tavaszi dalt sugdosna fülébe
nél van. j (Milyen jó is, hogy az idegességet (elfedezték. S mi tűrés, tagadás gyakran megesik, hogy a
Ha meg nincs, még díserétebb. Kiutazik rokon|gn|l(j| flAstrom nincs az egósz világpn.) \'trubadúr nem más, mint épen a zsurozó Nagyságáé-
látogatóba stb, nehogy a gólya otthon talárja s be-j Szóval lábra áll a kicsike, a dajka bucsut vesz kat otthon hagyott egyik kedves, figyelmes ki» l\'apa. s/.álIhasson. ; „ átveszi a nevelónéuinek csúfolt Bonn?, kitől meg- Megtörténik azután, hogy a kis c iomety nyomban
így kell becsapni a világot, hogy n selyem- |anu| kecsesen hajlongani, lábujjhegyre állni, németül bekerül az iskolapadba, a közé a sok kii apróság közé blúzok, kalapok, változatos plörózök el ne repüljenek. aVftgy m.js nyelven gagyogni, talán, táncolni is, mk Micsoda kedves kis társaság ez ! l\'arányi kezecs
no meg, hogy a böesület is megmaradjon. egyet nem szeretni. Szeretni azt az édes anyát, kék,arasznyi lábacskák, apró fejecskék s kicsinyke sxiv.
De nem sikerült. Mégis leszállt uz a hamu kit oly ritkán lát, aki annyira el van foglalva a Hej! de azért sok elfér abban az apró frjecs-gólya s Őnagyságát óh jaj! itthon találván, meglepte zsurok, a piknikek rendezésével. kében, kicsinyke szívben,
egy kis babuskával. Notabene végre mégis felnő a kicsike s vagy Sok jó. t-ok rossz
Szegény A puskáim ár előre izzadt, volt lótás- itthon marad a Honné vezetése alatt, kit akkor ked- Mikor így belekerül az első hokedliba, üres még
futás, félvármegye felverve, hogy a keresett dada veinek legjobban, ha a kis lármázó zsarnokot a zsúr- a fej. do a sziv le!u formulátlau, ébredező értéssel.
1. A L A I K Ö « !. Ö N Y
AUGUSZTUS (10.
A tisztviselők beszerzési csoportja.
Nincs a társadalomnak egyetlen rétege, egyetlen o.sztálytt, mely a háború kaserveit, hátrányait és súlyát annyira érezné, mint a tisztviselő osztály, mely ugyssólva magira hagyatva a háború hiénáinak kiszolgáltatva görnyed súlyos igájában.
A földműves, az iparos, a kereskedő, felhasználva a háborús konjunktúrái mihamar megtalálta számítását, sőt vagyont szerzett, amíg a tisztviselői; kar, mely ttz állam kerekeit mozgatja, tehetetlenül ! lerongyolódva a legnagyobb Ínséggel küzd s szenvedi, k nélkülözések egész sorozatát.
A magas kormány itt-ott juttatott ugyan nekik egy-egy kis morzsát, háborús segély s egyéb forrná- ; ban, de ez oly csekélység, oly említésre sem méltó segítség volt, amely tán épen csak hogy az éhenha-lástól menthette meg a kisebb családu tisztviselőket,
Mert amikor a segítség valami tormában meg-: érkezett, akkorra már a drágaság oly magas l\'oku > lett minden téren, hogy u segítség mértókút hatvá nyozottan lulhnladla.
K háború okozta nehézségek szüjtók az esz-
\'lésüket, melynek megtörtént,, uUn . csoport rnnnal i fc kerededői Itléalelenségek^ durranok még jobb.,, megkezdi működé*. bog, . tagok részére . külön- » b-M «> *«« blton, Í-MI. a Uri, hely
féle lláltartási és élelmirikkek mielőbb jutányosán beaterett essenek.
A belépi ojllitkotatok e céltól már nát h|«ál»rU»ói a froaton küldetlek . lehetetlen, hogy. .bWI egy 1. kimarad- I »><* Szerencs* jtbgy senkiie slnc. katona é jon, mni knlilnben mindenkinek saját érdeke.
sete mostanában. «gyik réste snlyosan atenved » hi-boru miatt, — értem a UzBzetésüeket — mert hoz-il szenvednek. A másik része hozzá
még, • bábom tekintélyes jövedelmet biztosit Tellát \'ez á két egymástól nagyon különböző helyzet is iu-
1,111, akik hivatva lenek "a \'JporTOgy.it msjdan g«lí, «gy« jobtan mond,.; i.iki egyen,nlyt .««é-
lyezlető, e igy a rendőrségnek kélateres éberséggel,
Bár e dolognak már . bábura első estien,lejé- >»\'<« """8\'*"1 >«-
kelleit volna megszületni. - mindaionállal! «lllapitani az olyalé.....vakodiwkat, melyek gyakran
ia luinllml nnlí
KGY VÁKOSI POIíQAH.
A közgyűlés választja meg a caojwrt tinztviae
; vezetni.
ben
még ma sem késő. ha az .. lelkes f. Karolásban és; tettlegessé is fajulhatnak, támogatásban részesül s bizonyára enyhíteni fogja a | sok gonddal küzdő tisztviselői kar helyzetét legalább j némiképpen.
A 20-as honvédek rokkant
Több modorosságot a piacon.
Az ujontiau kinevezett l>|i.-*li rendőrfőkapitány
Adományok: i)r. Szigethy Károly 30 Korona, Balatonkereatluri kai. kórli \'20, Ur. Hotlischild Jakab 10, l\'esli Magyar Keresk. Itank 26(1, l\'ráger lléláné amikor hivatalát átvette, azonnal felírnia kötegeit, 10, Özv. I)r. Koritshoncr l.ipótnó 10, Munka l\'áhuly
ügyeljenek nrrj, hogy a vásárcsarnokokban e egyebütt is az árusítás alkalmával u lakosságot ingerió,
inét, hogy a tinalviávlfilt csoportosulva szövetkezzenek haragra lobbanó egyenetlenség eló ne fordidjnn.
s a háztartásaik céljaira szükséges kellékeket löineg-
K tekiidetben a nagykanizsai |iiaeun és ke-
áruképen beszerelve jlilánvosal>l>aii nyújthassák Ing- reskedöknél, úgyszintén hentesek- és mészárosoknál,
jaiknak s ezzel megkönnyítsék.
K eso|K>rtuk alakítását már must maga a kor- /.Dk »/. árusítók gorombásktnlásait a vevőkkel szemben,
mány Is szorgalmazza s inegimlilásáho/. kamatmentes unit rendói\'sógünk nem igen lüiekszik lecsillapítani.
100, Iteinilz .léssel\' 20, Kani\'mnnn Adolf 10, l>r. Fried IMöil 10, Weiser József 60, Kéri Jettó 1100, l)r. Ita-lázs /siginnnil 20, Tiburcz Antidné Légrád 10, For-bátli Arlhttr és neje 26, Iliid Ferenc 10, (iáspár Itéls 10, Bar la IMI 10, Lázár Suliin és neje 60, 0, Forintos Károly főintéző 100,
fogja
háborús megélhetést némiképeii valamint a hatósági (lilétekben is suk kívánni való Sugár lléla llidn.
volna Mi magunk is észleljük és szivfaesaróan érez- Donnenberg Károly 211, l)r. Molnár Imre llidn. 20,
Keieheiilehl Kde 20, Dobrovies Milán 10, Titoher Itezsó l\'hdn. lő, Unják István hdn. 5, Fischer és
kölcsönt is ajánlott fel, mely n helyben roegalakl- Itanem ell.\'nkezóleg, vollak és vannnk esetek, amikur Hftder mi, X. 5, Hóna Ida 20, Rcliell hdn. .r>,
tandó esii(nirlnál kbrOlbelnl 800,000 koronára teheté.1 némely rendér u tapintsllsnságával is provokál eiva- l\'r Ücliwan Károly e*;edorvos ÍÓ, Sáfrány Iván fé-
A beslerzési eso|eirt anyagbeszerzési forrásai a kudást, ami a küújniult nspokbnii tettlegességig elfa- \'.adnagy 15, llwker Koigyee e, «. zászlós 10, Kor-
knlönréle kozpuntok lesznek, honnét mindeneaelrfl jnlt. --.Ismerve renclőrfőknpitnnynnk huzgalmá\' .\'s lésx hdn. r>. Forintos Viktor e é. ü. ft, Télit Károly
megfogják kapni szllkségleleiket, hogy tagjaikat el- Jóakaratú ügyszeretetéi u kó.önség iráni, arra kérjtlk 11 zászlós 5, Skvor llezsó század, ft, Zolllier llynla
minden- hivatalos közegeit Is, miszerint ebben a tekintetben * h- t.zsszlósl hdn. 5, Souegger Olló szálad. HO,
haladéktalanul hassanak oda, Itógv nz élelmezés w- Heutsoli Ailolj 0, Mazoi Kuiil hdn ÍJ, l)r. Kúrán
K hó 16-i\'hi tartják a nagykanizsai kir. törvény- lyns és már lm Ihatatlan állapotai miatt knlOnbon is Károly fluln. 23, Singer József és Társa 200, Skopal
szék ternletén miikOdó tisztviselők is alakuló Uzgytl- \'már nagyon ideges és elkeseredett lakosságot a piaci f«j"« 200, Fo.ly\'lljigő hdn. 12~Stra(ísz Miksa ftidn.
—■—— ——----------—w a . ------t—mmma^m---i—i— sl0m rl"\'"\' n- n. 4, s. s. t, Mei-\'\'
S mire végig járja valamennyi kis, nagy és | Ogyellen tanilé egy vesszővel, aragy egyetlen (ekin- «« Jakab 10, N. N. lír. Schvvafz 10, Tegzes
legnagyobb iskolád vajmi gyakran megtörténik, hogy-lettel is, amikor belépésévé egy osztály dertls areát K\'hnáu hdn. 10, N. N. 6, N. N, 15. X. N. 16, a fej megtelik, a nziv pedig\' íresen marad, kiOrtlI. borússá tudja változtatni.
A fejet akár igy, akár ngy kez"li valamennyi 8 ha a classlsok/ídyaniáu az anyai pedagógus : talán épen mért, mert johlian s-embeötló. melegét nem éreíve ilyen nevelők kezébe ken A sziv ellenben be van zárva az ó kis lakába, e.ak len a gyermek, az iskola reá nézve nem lesz egyéb,
szüntelen dobogáslvsl árulja cl. hogy neki is vannak mint a siralom völgyéhen , folytatott élet minlitképe li"r"1)1 llv- 30. Israingeiyíiínios érni. 4, üalasirszeg
láthassák s ezt maga a kormány le esetre támogatni.
kívánalmai
Azonban sok pedagógus vau. ki nyelvét nem érli, esak a\'csengé-ét.
8 a nevelés lolesérezéssé, a lanilő pedig közön-
ből
N. N. 5, Ü,\'. Mteiner lajw fbdn. 16, N. X. 5, ize retet Sch"arz Dezső 40, Uvveul\'éhl .Arpáil 16, X. N. 6. I vétet- * N. S. 20, l\'etrira tiydrgy 60, Szigrjsit Lásslő század. 00, liugyics Sándor szítad. r>0, Szálló
gyermek ,körJ- SylJ1 100, Uluiuénsehoin\' Vilmos 20, X. X. 6,
üresen Uiamnnt Henrik Nagyszombat 60, Zerkovvitt Lajos
ségea mesteremberré válik, ki laintvinyal kötött nem \' mekéilekel,
s a földi vezeklés első állomáss; dobogás tanulhat kibővülhet értelein világa, de szive
marad s erkölcsi érzése a fagypontra száll. 5t)0, Ibigenrieder. József éj neje 100, l)r. Tóth Fii\'
Nagyságos Mamák I Öleljétek kehietekre gyer- segédorvos 16, Ungcr llllmann Klek 60, liszló Jó-
llidn 6, Keigl ós Kroiupacker hadnagyok 30,
hadd szívják azok már az anyatejjel\'
mini a többet .tudó szerető ......atya foglalatoskodik, magukba att a legdrágább legédesebb érzést, a stere- Neumann Aladár gyógyít 20, Fleischhackor Albert
hanem mint i
a virgácsot tartó mtalá, s élőtilalomla,! tetet, a mely a féltve őrzött s mihamar lehulló bá « lleJ» I". l\'\'áger Ferenc 300, llogyay Klemér 20, kire a gyermek remegve tekint fel. kinek már belé- jak után gazdagon fog azok lelkéből számotokra \' \'\'erlaki mulató társaság 10, llerleltndy Béla száza-
emegve leklnl fel. kinek már belépésekor a legvidámabb gyermekare Is siróvá változik, kamalotni.
ltégi vicc az már, hogy egy festőművészt nagy ban dicsértek, hogy
ilos 25, fi rósz Mór e des Miklós llldn 6,
Tanitők pedig »z ily stereiet hiányában keze egy mosolygó gyormekarcot tek alá keiljlő gyermekei\' kétszeres gonddal nevel- "f- Kl.i lioll Jakab ezredorvos 20 egyetlen M voltánál síróvá tud villozlatni. Krre jétek, _ oltsátok lelkükbe azt az igazi krisztusi iMván lói,adu 20, N egy paraszt asszony azt jcgyezle meg, hogy nem, világ éa emberszerete\'t, amely nélkül oly üres konct az, .....- \' 11.....
...J . ......., ^.t^.op l.llj.ll „s II
■negleszein én azt egy seprűnyéllel is sivár az élet s „„el, nélkül nem is ember az einber, ! Mgmond hdn. .-,. Ur. Selma,z e é
. k ------..v.^z.i in.iii i.i viiiuur az emner,
** lgK* ,0"\' t«r"«tt m««««i akármelyik - üres tt\'wtoló gép, lombtalan ligaá, virígtaUn rét
é ö őr,n. 60, N. X\'. 6, Fól-Horvátli György igazgató 6, N, X. 6, Owntos 20, X, N 10, Kislaludy Zoltán Ildii, oly III, N. N. 6, Ur. Ország Ujui ós neje 60, Fai-agó 6 10 Korona.
(Folytatjuk.)
AP0II8ZTUS in.
zalai K Ö /, i. ö v v
a
1XRM.
Két kezemet összetsnném.
Az üzente cdes anyám Imádkozott ériem. Viráglalan nagy mezőkön Ne folyjon el vérem. Jöjjek vissza kis falunkba, Ahoxy te kivánod, Azt üzente . . . megoltalmaz A te imádságod.
j azelőtt Azonkívül, úpp U(t>, mint a kiborít elJtt, a vásárlási engedély a «zoiii.zédo« ««iirgói jiriira !a kötelezi B elemi iskolákat arra, hogy az ös«itta óv kilerjeaztossék. I folyamokban az egész iskolai darun it megtartsák a
i szabályszerű tanitási iilút. Olo.ó hu. a hatón Ágiban.
. Vígra-talaltim f. hit I l-én, azaz szombaton a
K4pv..lovála»rttU előtt. |,wis4(!i liktól,!,,,, » Kanfiir-I\'óli! nzlttib.it a halóiig
l\'gj a Vizlendvni inillt a Karlotits pirl részé-; állal vásárolt marhik Imsa kerlll kimérésre, hol bárki ról megindult a mozgolódás a mini bálijuk, eróa Itaz vásárolhat, a küzdelem a Lót jelölt pállja közölt. A jolgársig i
Öreg zárda harangja szól, Imádkozni kéne, Majd elvégzi helyellem is Egy irgalmas néne. Két kezemet összetenném Érted szép virágom : Mind a keltől olt ásták cl, /1~ orosz határon.
ugyláünik nagy tómeglm Ing felvonulni Kárlovio, mellett, ló!.\' várván ügyeinek legőszintébb tiinogalójil.
A küzdelem eredményét I! ón miliihiiiiisetre
|...... fogjuk tudni, amikor tnitiilt\'ii Izgalmi...... vége
fog lenni.
GyermeksBlnkáz.
Vasárnap ilélulán ő órakor tartották gimntuia-likból álló derék, szorgalmai és törekvő iljsink azitii
A világi tán korlátozása Berlinben.
ótigtmiin 10 |AI köztire Berlinben az üzleteket és kirakatokat, továbbá a kisházakat é. a vendéglőket csak \'\'\'Pl\'en annyira szabad viligitani, amennyire szükséges ás a világítást az 1916. december havában megengedett világítási mennyiségnek egyötödére szállítják le. Napközben egyillalán nem szabatl lámpái s a hatóságok elrendelik, hogy az összes rillamoa. ót gázlámpák négyötöd ré-zét le kell csavarni A) el
1917.
e\'óadásuLttl üsinyi IA«tó-ytfa fi számú Mlban. j kell távolítani, n.hogy valaki engedély nélkül vllá-Három kitűnő vígjátékot tnfitattak be, melyet nép I gltfcra ha-snálhassa
............."""" V\'W« Smr,"ik " A «é„hiá„y miatt a jövő .élen még jobban
szereplőket külr.n-külön kiemelni, de la,...... »,ük lére M| korll|M1|j , „,„, Ur,ly Miulin , wk„.
nem engedi tzl. Annjit Írhatunk, hogy derék Ujaink i |l|(llm, ^„mennyiségnek csak háromne.
0. polgárt iskolai leányaink egylől-egyig a legjobbat ^.j,.^. .„ re„Jt.lkrai>r„. , tm,fhmluti , ,„„„,.
nyujlollik. Közöttünk az elóitdiasal megvolt elé- cw,,ok„kMi H „„„........... „ kiillilásj épüleleke. é»
gclvo és nagyon jő..........,,„. Az előatlás ismét 100 ,„á, ilyenfel. helyeket egyáltalán nem fogják (Meni,
SÁKOSI Áltl\'Án. Ul\'"""\' J"""""\' " r"kk""1 \'» kftzponli fűtőkészüléket eaak 1. fok (VI.Tn.ig fog-
l.ii\'őt<a I li.i^.\'.i. .1 I ..I .... i,l!.i...... .t,f.i..l I. .11 .. .... I. I
.— Meghívó. A/, aug. hó H-ére kitűzött országgyűlési-képviselő választásra való tekintettel felkérjük a t. párttagokat, hogy, a párt magatartásának megállapítása végett ma azaz alig. 9-én esté 9 órakor a nkanlzsai Caslnóban megjelenni szíveskedjenek. A NEMZETI MUNKAPÁRT HELYI BIZOTTSÁGA
-v Nem vásárolhat a hentes sertést a h alalótól. Budapestről \\jolontik: A sertéshizlalás VeiiíízéSneEli legközelebbi i lóra nigywibásu m»«g-változtatása várható- A hizlalás nenjes* íöbbőegyu-j s\'k kénye kedvétől függő gazdasági tevékenykedő*, hanem a zsírt-Hálássnl" • kapc olatbnn 1\'imlo i közérdekű kérd sre való tekintettel 1»orináuy hatósági szabályozás tárgya lesz. A szibod serjéshizlalis rendszerét meg lógják szüntetni és nWhen a Haditennéiry. és részben n Közólulniezósi hivatal len hatósága alá fogják helyezni. Az általános alipelv a*, hogy íijzlal \\\\ lehetőleg tömegben történjék ás Inyy • a jiauyhizlalók csak olyan feltételek mellett kapjunk takarmányt, ha kihizlalt sertéseiket, illetve i» z-irc vagy a Közélelmezési Hivatal, vagy a jladitermény rendelkezésére bocsátják —
- Ej;chz tanéven át kell iskolába járni. Apponyi Albert gróf knl nszminiszter rendeletei in- : téí-tt Zalavármegye fci\'r. laiifelngylójéhez, ^mélyben n zilált liálwrns népoktatásogyet akkép igyekszik rendezni, hogy visszaállítja a legtöbb tekintetben a liá-J ború előtti állapotot. A rendeletben a többi között a kultuszminiszter meghagyja, hogy az elemi iskolák i I —111. osztályaiban miuder\\fttt, ahol .csak tanító van és a tanterem rendelkezésre áll, a tanítási év szeptember elején kozjlődjök ós tíz hónapig tartson, mint
javára. - Dicséret lel \' di-fék törekvő iljaink (elekedet tikért.
elismiiiénsel kell adóznunk Vs leányainknak nemes szép
ják felmelegíteni, meleg vizet lieluukiut csak kétszer szabad szolgáltatni, a központi fűtéssel el nem látott lakásokban pedig osak a szobák felél -szabad filteni.
Ore/.ágoe Hndlgondozó Hivatal Soproni Hadirokkant Munkaközvetítője
a következő megkeresést- intézte hozzánk:
Tekintetes Szc\'rkesHösé$ !
Állami és szociális .érdtkek megkívánják, hogy a liábornbaji rokkunttá vált kalonáknrtk szellemi és fizikai állapotukhoz képest munkaalkalom nyiy\'tftssék. Kzen elvből kiindulva uz Diózágos Hadigondoző lli-\'^ vatal .Sopronban Ötvös-utci íl. sz. alatt felállította^ a Huproni Hadirokkant Munkaközvelttő Hiulalt, amplv f.
. Óí\'zro korlátozzák a vaeutl forgalmat.
A magyar vasutakon ko-látozo rendszabályokat
lépteinek életbe. A tervbe vett korlátozásról Tolnay
államtitkár, mint Budapestről jelentik, egy újságírónak
a következőket-momlla :
— Amentiyibtui vonnlaink tulterhelése nem fog
csökkenni, az utazás jogosultságát vizsgálat alá
lasztik és ez esetben az utazás csak külön engedelem
alapján történhetik aMegvárjuk a fördőszezon iebo-
nyolódását, amely augusztus végig tart, a azeptember
hónapot\'ÍH,\' mert az iskolában töíekvő tftnulólíjuság luűködéKŐf jelzett h Íven folyó évi aiiítisztus hó l-én . . . ...
, . . \' \' • \'*kor is sok munkát ad a vasútnak, azután amen-
nngmzdate. . . > myiben látni ogjuk, llógy a szóbi)li intelen nem
Ez»n munkakö/.vetitó célja munkát közvetíteni;,\' .. „, . .ti
J - liasznal, feltétlpuül koresztnlvisszük az utazás kor-
it hadirokkniit katonáknak és azáltal részükre lehetővé!,.., . .. .... ,,.„..
"" lát ozdját előíró rendeletünket,
tenni, hogy muuk\'ilioz és megHileló életálláshoz jus> i
sanak és megélhetésük biztosítanék. J * Magyarország első kávéültetvénye.
Tiiíjflielvitel felkérjük a Twkiliftes Szerkesztősé- j Aranyosrákos községben Borbély Ferenc székely get, szíveskedjék becses lapjiik\'.-an ngy hndirok- kisgazda liat\' Av óta elsőrendű Kuba-kávét termel, kantnk, iiiint a munkaalmat nyújtó ipari és kereske- Mdjg (,|sf, magyar kávéültetvé .\'yessel senki sem delmi villalatok és cégek llgyelinét luunkak^vutltőnk j iQródölt, (le mast, hogy \' teljesen kifogyóban van a közhasznú tevékenységére /tlllivni s általában ben- rbabkávé, nz erdélyrészi állami tiztviselők országos
, egyesülete a kávéterm^lésben segítséget akar adni ; Borbélynak. Ezért az egyesület válaszlmányi tagja, : Kuszkó István mozgalmat indított, hogy a székely j kávéültetvénye^nek adjanak legalább egy mázsa forrázatlan, tehát csirátóképes kávéniagot, amelyből Borbély Ferenc annyi kávét termel jövő nyára. hogy Hol lehet gabonát vásárolni? jhe,ö,e M W™ örstá? **n^gletét ^.•zhwjnk. A lakós<ág körében érthető az izgalom, hogy — Kgy jó házból való leány, azon-hol fogja évi gabona firtkRŐgleiét beszerezni. Hogy a aal felvétetik Ifj Wajdits József köny-lehetőség minél biztosabban meglegyen, városunk pol- ^ ^eceg^gdésében. gármester-. illetékes helyen megtette a léjjéseket, hogy |
nőnket h.izallas munkánkban támogatni. Sopron. 1917. évi aug. l-én.
Teljes tiszt-let tel
Sriegel
BriluJt klr. tftiirolüff/eló, titkár.
ker. As ipítrk. ülnök, tltk r.
\'Tanintézetek reszére szükséges cikkek
-dús raktára
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványt nagy raktára
Adakozzunk a Hadsegélyzönek.
Szeretetadományokat a Vontra szál- könyvkereskedésében
lit a Hadsegélyzö Hivatal Átvételi KUIÖ- \'
nitménye ■ Budapest, VI,, Váci-utca 38.
A ZALAI KÖZLÖNY" Adakozzunk az elesett hősök özvegyei egyes számonként kapható Ilj Wajdits és árvái javárai - Hadaegélyzó Hivatal B főpénztára, Képviselőház.
Adakozzunk a vak katonák részére.
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. lila: Lukács Józsej, fágimn. Unár. A vaskos munka a pápaválasztás történőd fejlődésével foglalkozik, amig a/. jelen alakjához éri. Mindenkinek érdekes éa tanulságos olvasmány. amely inig egyrészről szigorúiul tudományos, liliarésírfil könnye.I stílusával álve/.oles olvasmány. A világtőrlé-
ueiem e jekmtta inoxxKiinláiiak isi.....-ele
minden kuHiiramber tudásának azflkaéges része. A uiú ára 4 korona. — Kaplialú Ifj. Wejdlts József kóliyvkernskoiIriHélii\'ll. Nagykanizsán
— Uj idők. A *tl\'iKlieburu l-Klidl\'li kráuiltáHi,. írásban é» képlmu ac Ül M6k A mi énlekna mény a ii^xv viléttré.i Iiiirt-l^ívjii történik. a/l minil aléeil térj* ÍHalfti »l\'\'p"ó|íO k-pwkli.nl íril.ilínHHH(í iiiAvmií iiívóvmI é« .1.>UIÓ itléa jelleulii Herei: Keienc lietilapjét, L\'j liléket. melynek inin\'l"" \' aléiua aklilHlm költeményeiben, elbi\'aiéléaeiln\'it és regéuyelban i« e^yarant a alapirodalom ápolóit Khfitetéai éia ii**yt«lövra 5 korona Kiailéldtalal, lludapeat, VI. Aiidr*e».y-ul Hl. az
— A „ Vasárnap! UJaág" intinimi .\'áin, . SaidaK tartalommal jelenik meg A . Vaaérnepi. Uj
tig\' elMitatéai ára lifgjedév\'i él koiona, r Vlléx kréaik*"-val egylttt hal korona. Megremlelholé „Vasárnapi UíhAk\' kiadóhivataléban (Bildipait, IV.. Kgyetnin-ulca 4 ). Ugyanitt laegrendelllttló a .Képet Néplap", a Wgolaaóbb uj-A^ a magyal llép ■lámára, lélévre i korona 40 fillér.
— Ah .Élet- szépirodalmi és művészeti heti lapot (szerkeszti Andor József) k»zi\'hK tarUlom, érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kilQuó lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe ömrkemtóség ás kiadóhivatal: Hud-p.st, I Kehérvári ut 16/c Klölrzeléai ár félévre 10 kor. Mutatványszámot kész néggef küld a kiaiióhival
Az intelligens magyar uri közönség
napilapja n
BUDAPESTI HÍRLAP
Hanninoliétéves rondühtlen és változatos programmja
A magyarságért Kzt állja és tartja és küzd érette idegen áramlatoknak minden rohamával szem -közt.
Progmtnincikköi egységes politikai gondo. lat emelkedett megnyilatkozásai.
TaroHcikkei. regényei irodalmi értékllek és szórakoztatók.
Tudósításai frissek, kimerítők és megbízhatók.
Szerkesztésében ízléses, komoly és gondoss A BUDAPESTI HÍRLAP nak,\' mely juliu-elsejével nj elólizetést nyit előfizetési ára: egész évro 38 korona félévre 19 korona, negyedévre 0 korona 50 fillér, egy hónapra 3 korona 3n Ijllér
K A kiadóhivatal címe: Budapest, VIII kerület j Rökk-Szilárd-li. 4. sz.
Bukott középiskolai tanulók
érdekében forduljunk sürgőién
ZSOLDOS TARIRTÉZET-hsz,
BUDAPEST. VII., Dohány-utca 84. <$J Telefon 32 - 40. ty Ugyanott előkészítés magánvizsgákra osztályösszevonással, felelősség mellett.
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbizható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál áz
AZ ÚJSÁG
VIZSGÁKRA
osztályösszevonással, a középiskola minden osztályából gyorsan felelősséggel készít elő a
ZSOLDOS TANINTÉZET
BUDAPEST, VII., DOHANY-U. 84. TELEFON 32- 40.
A középiskola rövid és mégip köupyü tananyaga megrendelhető. :: Nélkülözhetetlen magántanulóknak, m il v e I t s ó g t e törekvőknek.
POLITIKAI NAPILAP
olvasóinak.
ELŐFIZETÉSI ARAK: Egias óvro .... 38 koron*.
Fdlóvre Negyadévra . Egy hón»pr»
looaooaoaoaq
Összefoglald tankönyv
A középiskola négy alsó osztályának teljes tananyaga. — - _ Nélkülözhetetlen rendes- és magántanulóknak, — önkéntes vizsgára készülőknek Legjobb\' eszköz az általános műveltség./ elsajátítására K< t kötet ura 16 kor- Megrendelhető
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII. Dohány-u. 84
Telefon 8H—40,

Megrendelési olm é A középiskola kivonatos tananyaga az UJSÁ\'a KIADÓHIVATALA Budapeet megrendelhető. Ismertetőt kolil a» Igazgatósé^. \' VII. Rákóczi ut 64 eaáiu C9OOOOÓC3OO0C3G
= iff jwjts f^m =
KÖNYV-, PAPI^ ÉS IRÓSZBt^KERESKEDÉSE
¥
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok Ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek
, , . , AUHU8&TU8 10
1. A I. \\ 1 I. ( .. IÍ C N T , _
36 ik evfolyátn
NAGYKANIZSA. 1917 augusztus 14, Kedd
•\'4 szám
.Szerkesztőség és kiadóhivatal Daáktér 1 Tolefou : 183. — Hirdetések dijexabáa asorlnt.
Főszerkesztő:
Kemény László
Felelő* szerkeszt*):
EroH Sándor
Megjelenik hetenkint kétseer. Elöflsetésl »ra Egy évro 10 kor, félévre » korona, negyedévre 2 korona AO j^éi nto 12 fUléi.
Felhívás az izr. elemi iskola tanulóihoz.
Kedvtss Gyermekek I
Ti még gondtalanul élvezitek a hoswu vakáció éden öröineit. Játszink, szaladgáltok, nem törődtük a múlttal és nem aggaszt bernietekéi a jövő. Jól van e/vigy: löknétek csak boldogan ezeket az arany napokat. A mi lelkeinket azonban már iftegfekazi a jövő év gondja A mi képzeletünk már látja a ti . szüktylködö iskolatársaitokat. Mi már sejtjük a nyomort, mely iskolánkban minden alakban jelentkezni log szegény pajtásaitoknál ha beköszöntének a bideg hónapok. Luaznek megint mezítlábas* gyermekek — többen mint a \'Uinlt évben — kékre vörösre fagyott lábakkal ülnek mellétek a padba : a mjtsik paj-tas meg dideregve ér a meleg iskolaszobába, mert vékony rongyaiban majd megvette az Isten hidegje; a harmadik ineg éhségtől gyötörve néz jobbra balra, de Ügyelni nem tud a tanitó ur magyarázatára. Hiszen emlékeztek rá: tavaly is ugy volt\': de azt is tudjátok, hogy akkor is segítettetek rajtok ti, meg kedves szüléitek, meg minden tehetős jószívű ember hogy inegm eritsOk a nyomorultakat a beiegfégtő! vagy talán az elpusztulástól. Most is hozzátok fordulok,
meg minden nem«s lélekhez, hogy eíőizflk meg a zsenge iljuság szenvedéseit. Kezdjünk idejében a jótékonysághoz, hogy késő ne legyen Akinek rongyos, viselt lábbelije van, amit már kinőtt vagv nem hordozhat. ajándékozza iskolánk szegényeinek. Akinek rongyos, ócska külső vagy belső ruhaféléje az jutassa el hozzánk már most, —• \'hogy még a hidegek elélt megcsináltassuk és majd betakarhassuk kis társaitok didergő tagjait. Kérjétek meg kedves anyátokat, keressék elő mindazokat u lülösleges ócska ruhadarabokat, melyek megigazítva nagyon jól iwnek a szegény tanulóknak. Akinek nincs ruhaféléje vagy lábbelije de hozzá akar járulni a jótékonysághoz a/. : segítsen pénzzel Jó szívvel fogadjuk,. mert a foltozás, javítás bizony pénzbe kerül. Ismerem kedves gyermekeim jó sziveteket, tudom hogy mvjjhallgatjátok szavaimat és lelkerestek adományaitokkal. Hál csak jöjjetek! Naponkint itl várlak .benneteket a Ósen-jgery-uti iskolában^l. e.-U-tól fél ll-ig.
Nagykanizsa, 1917. aug. 11
•\'Kisriész Józsej igazgató
Adakozzunk a háború rokkantjainak és
családjaiknak
A gazdagok ós szegények ellatásanak különválasztása.
— Egy uj élelmezési rendszer. —
Több német é-: ausztriai városban megtörtént már a vagyonosabb és szegényebb néposztályok különválasztása abból a célból, hogy a városi kedvezményes árukhoz inkább a kevésbé vagyonosak juthassanak hozzá.
Ez , a szelekció rendkívül figyelemre méltó ötlet. A mai nagy drágaságnak egyik legfőbb oka ugyuiiis az, hogy a jo\'-bmó-duak meg ludnuk fizetni minden árat, amelyet a termelők es a- viszonteladók kérnek és igy közvetve elősegítik az árak emelkedését. A maximális arakon fülül való vásárlási mely elsősorban a tehetősebbek bűne, a szegényebb néposztályokat abba a j dilemmába sodorja, hogy vagy kénytelenek I minden arat megadni, melyei az eladok i kérnek, -- vagy kénytelenek nclkülöz.ii.
Az oláh világ rejtelmeiből.
Papp Károly brassói honvedörnagy meggy ilkoltatása.
Bukarestből jelentik, jiygy egy magyar artistanő, akit az oláhok a vakarestii börtönbe zárlak, most mondta el, hogyan gyilkoltak meg az oláhok l\'app Károly brassói honvédőrnagyot, akit az oláhok Bras-. sóból magukkal cipeltek s ót is ugyanabba a börtönbe csukták.
Az artistanő á szomszédos zárkában volt s igy tanuja volt az oláh gazság lefolyásának s igy mondta el a szomorú eselet:
A vékony deszkaajtöu át a vallatásnak minden szavát kihallottam. Igy tudtam meg, hogy az őrnagy ellen az a vád, hogy mikor az oláh hadsereg Brassóba betört, kél brassói oláh asszonynak, akik virágot vittek az oláh katonák elé, ezt mondotta; kötelet vigyenek azoknak, ne virágot. A két oláh asszony az oláh parancsnoknál feljelentette és az rögtön elfogatta.
Hallottam az öreg ur hangját:
— Én őfelségének a magyar királynak a tisztje vagyok az én ajkamat hazug szó soha nem hagyja el. Amit akkor mondtam, beismerem . . .
Tompa ütés szakította léibe a szavait majd újra az öreg ur hangját hallottam :
—, Ne ü*s, bitang, eigányfitjzal, tudod, .hogy magyar tiszt vagyok -vs liaim a harctéren . .
Irtózatos püföléí fojtotta el az öreg ur szavait. -Aztán egy zuhanás, néhány, jajkiáltás és panaszos hörgés hallatszott.
Mint egy örült ugrottam el a mellettem álió legyőr mellől. Belöktem az igazgaló szobájának aj-"laját s boroiilolíain. Borzasztó látvány tárult a sze-meni elé, a szegény öreg ur vérfócsában, mozdulatlanul feküdt a földön
Valósággal az eszemet vesztve rohantam a fegyházigazgató felé, reákiáltva: ♦ — Aljas gyilkos!
A fejemen ütést éreztem és lerogytam az öreg ur mellé.
Mikor magamhoz tértem, a mozdulatlanul fekvő öreg ur mellett egy széles asztalon fekve találtam magamat. Feltápászkodtam és kémlelve néztem szét a homályos helyiségben.
Egy fegyencruhás férfi lépett mellém és megszólított oláhul:
-- Élsz ? Ugy látszik, az öreg. is lélegzik még. Bn Ghenovici vagyok Gyógyszerész voltam. Sikkasztás miatt zártak el öt esztendőre. Most már vége
leié jár a büntetésem ideje és én kezeiéi": ezt a hullakamarát és a gyógyszerraktár! No megállj, majd bpok valami gyógyszert, amivel az öreg -urat gyógyíthatjuk.
Hál a hullakaimábau vagyunk? Hát l\'lálior-országban is vannak még becsületes jó emberek a fegyház fenekén? Kzek voltak gondolataim.
És Uhenovici. a fegyenc pár perc múlva hozta i;» a gyógyszerekel
Az ápolástól az őrnagy pár perc múlva felnyitotta a szemeit.
Fájdalmait súlyosbította a rettenetes láza. Folyton félrebeszélt A feleségét hívta és a íiait Ha/.a akart menni. Néha nagy erőlködéssel felült, alig tudtuk (Hienovicicsal visszatartani.
— Tifusz! — súgta Ghenovici,
Három napig haldoklott szegény, drága, jó őrnagy ur, Uhenovici jóindulatából ón olt maradhattam mellette. Engem is kivert már a láz.
Harmadnapon az öreg ur fájdalmasan nyögött. Csak aftszefüggésMeii szavak jöttek az ajkaira, aztán egy nagyot hördült és a karjaimba bukott. Meghalt. Irigyen néztem a mosolygó arcú halottat. Bizonyára megálmodta, hogy ez az aljas nemzet meg fog bűnhődni gyalázalosságaiért.
s
SALA! KÖÍLÖNT
AOOD8/.TU8 U.
amikor a kor-
Ezen az állapotokon akartak segiteni| ráló bizot.ség állapítja meg, melynek jog.: Amikor
az érdekelteket személyesen Is felhívni. A ^ ^ >hk(lr ,„„„„ korte,kr<ttei„,
bizottság fokozatokat állit fel a jövedelem és a családtagok számának összeegyeztetésével.
a német ós ausztriai városokban a gazdagok és a szegények ellátásának különválasztásával. Felismerték azt az igazságta lanságot, hogy a város által olcsóbban megszerzett élelmicikkekből a jobbmóduak
most ped\'K "J""1* markomul pár aiáus bankó. Van most még a demokratikus parasztnak ÍJ elég pénze, legyen belAle nekem is; u«yi« rállzetek a piacra
Helyes volna, ha a hatóság Kanizsán Kárlovim meg a választásra.
K
— akiknek bünéül róható fel nagyrészt a is megvalósítaná a vagyonos es szegeny drágaság — a szegényekkel egyenlően ré- néposztályok szétválasztását. Elvégre is: szesüljenek, holott az Igazság azt köve akik az utca végeken a piaookon a hatótelné meg, hogy a vagyonosabbak Űzessék ságllag megállapított árakon felül vásárol-mlndlg a magasabb árakat, a szegényeb- nak élelmiszereket a termelőktől, akik ki-bek pedig mindenhez olc;ón juthassanak; rándulnak falura és ott szekérszámra vá-
A 20-as honvédek rokkant alapja.
Adományok: Fazekas János hdn, 20 Korona, Sulió István 10,. Kiss Ernő vendégl. 46, Özv. Wntzll Ujoané 20. Makovirky <lyul«\'130, Hadnai Jenő 100.
hozzá. 11a a gazdagabb valamit drágán is sárolnak össze mindent, amit találnak és fizet meg: még mindig marad pénze; a ezzel nem billentik meg vagyoni helyzetük szegényebb ellenben éppen a gazdagok egyensúlyát, de\' csak növelik a drágaságot Klr(|o, 8leiner 150 oíídman Ignác vendégl. r.o, miatt Mzet rá mindenre és épen a vagyo- és ezzel az ínséget, — azok igazán nemjsnmegl László t. Iidn. S0. Kobn Sándor l\'ac-sa 50, nosabbak kedvéért üríti ki hntfcarább.pénz- irdenillk meg, hogy ugyanazokban a ked- Nziirmay Sándor honvédelmi miniszter S00, Keisolil tárcáját. vezményokben részesüljenek, mint n sze- Vencel Keszthely 200, Qutori Földes tlyőzó n. (hu.
A német és osztrák mintának egyéb-gények. Engedjük át a piacot a vagyono-\' ^H" 200. Berta Jáno, népf. hda. Bp*t 50.
.........., .,,,(,: ki . i , , . 1 lr. Kreisler József 60, Fityeháu község 36 K 50 f,
ként már Magyarországon is akadt köve- sabbaknak, a varos nltal beszerzendő, vagy ...... \' .,„.... „
°J . Lenk János körjegyző Zalaszentiván 35, \\ iosx Ferenc
tője. Pécs városában az uj jegyek kiosz- beszerzett élelmiszereket pedig bocsássuk a fteu|g,bjr. í6 |lü?„ir ,,„„ „ |Ml, „„, ű4ci).
fásától, augusztus rttól kezdve, a kerületi szegényebbek rendelkezésére. A német példa
bizottságok kétféle jegyet oszlottak széjjel ezúttal követésre méltónak látszik.
Az egyl\'c fajtával nem lehet a városi áruk-
ból vásárolni.
A különválasztás a következőképen történik:
A város hatósága hozzáférhető helyeken — trafikokban, nagyobb üzletekben —| jelentkezési lapokat bocsát a közönség rendelkezésére, amelyen bárki kérheti a va-\' gyontalanok osztályába való felvételét. A jelentkezési lapon pontosan be kell jelenteni a családtagok számát, nevét, foglalko-i zását és a jövedelmét, melyet a családta-
Csevegós a lezajlott válsztásról.
gok keresnek. Az igényjogosultsá jot a pol- Imád, att se tudóitt V Rojkott azl jelcaii, liogy «k-gármesler által megalakított 7 kerületi bi-! kurll»" ""kW elcsóbb volt a tok rá egyébb főzelék-
Kngeni untán lifuizos lázul vittek a balott melléi a fegybáz kórházába
flócay Hyula postát. Hyór SO, lovag Sypniewazky György dandárp. SO, Hllrtler Ferenc n. flidn. SO, Hazsi körjegyzőség 90, Farkas István SOmeg SO, \\ Wllmtchhach Dezeé Ivanec 10, Kaurmann Lajos e. lé. 6. őrmester 10, Kheuspanger l.eó 50, Hngsoii j Aladár alezredes 100, Körjegyzőség Nxepetk 18 K 60 f, Egyed József 50. Sleiner Zsigmond 100, Endródy l.\'ó százados 60, Kreiner Hyula 50, l\'i Soványt! No koma, iáiért nem szavazott Kár- j htnkovallj Ujos hdu. SO, Unger Brní szkv. flidn.
60, Nagy Jenő t bdn, 10, llitzcltiergor Sáudoi I. zászlós 16, Vegeie Károly t. fbdn. SO, Kiss l-ajos rendőrkapitány 0, -Séllev Teréz flelse 200, Török (iyula körj SUpéterur 17S.\'Zábor..zky Zoltán bankf. 200, May Mátyás gyujt. Hiszel 145, XXIX SO. múlj. gyűjtése tiszti és önkénteai kara 100, Knlley János Hógáufa 100, lioczIWdl körjegyzőség 100, V./HO. hadtáp, z -alj. T.-|wata S49, r.7 K 80 f„ llr, Merkly Helua József 50, "Körjegyzőség Nova 26. llr. Karg János gv. tábornok S6, Haias Ernő népf tlidn. I\'ápa S5. Dr. Hozza y Jenő kir. tlgyész Z-egerszg S5,
loviesrn?
Soványabb: Azért adtam szavautomat Viziend-vayra, mert nem is nljan régen Kárlpvies ugratta azt a csoportot, mely a nagykanizsai piacot Iwjkol-tálni akarta.
Soványl: Hát te koma, mi az s bojkott ? Soványabb: No már koina, aa ested árrgyé-
. féle, mint mostanáhan.

Azt
Mikor a kórházból vlasukertlltem logolytársaiiu\' HoImtotí™ is surozott volna Kárlovit
m.indjik a récsel\'ejt közöl néhányan, hogy lladics Ferencz t. bdo. SO,- Kalcit József- S\'«
közé, hallottam, hogy szegény őrnagy nr boltteatét felboneolva három hétig hagyták heverni kamrába temetetlennl.
Nemsokára a hnkarMti Oaiea Victorietin nagy megdöbbenéssel bámult a közönség egy menetet,
Periig ez nem igaz, inert jó Dobroviesunk hulla- "apján Miskolcon volt, a közélelmezési la-
nulniánvozni.
Beteg választó: (Kit ágyából kizavarnak a
négy magyar tábori csendőr között lépegelett bátra- "\'\'\'"Vica korlesek.) Öoaéim, hagyjanak kendtek béké-
kötou kezekkel egy elegáns ur.
— A vakarestii fegyház voll igazgatója gyarázu egy határrendőrség! tisztviselő — itl bi|j-
ben, nem mehetek szavazásra, beteg leltem, mert a ma. marha és borjú ára nagyon alábbhanyatlott
Kortesek egyhangúan: Soh\'se busu(jék kend
Nagjrk.
60, Kgry Gyula postai. Xagyk. 5, Hermana Antal a adót. Nagyk 5. N. N. tizedes 3, í)r. Ilajdu (iyula n. fhdn. 100, Markó Ijyos flidn. S5. I)r Kovács Hyula kir táblab S6, Szentgyörgyvölgyi körj. 2H, Nagy Zoltán t. fbdn. 20, Herényi Endre köiségi fő. jegyző Perlak 10, Körjegyzőség Felaörajk 35, Dávid Jenő Zoltán n. fhdn. Monostorapáti 164 K 86 f, Fuss Nándor orsz. képviselő Alsólendva loO, Orön-hut Alfréd 200 Korona.
káli Bukarestben, tegnap sikerüli ellognunk. Egy jöjjélt suvazni, hadd gytzzön egyször a demo-hetvenéve. nyugalmazott magyar honvédórnagjot, aki kralikus szögény paraszt is. Mert mihelyt Kálovics az igazgatása alatt állott fegyházban volt internálva, * mi nagyságos Vépviselőnk, majd talán akkor, sfiátkezöleg vert agyon. Stállillatjuk Kolozsvárra, ahol\'bil,4sl felszökik a marha és borjú ára. K» a már várja az Ítéletet a kél braatói oláh asszony ii,> ljeL*"B ment szavazni, akik a honvédőrnagyot az oláh hadsereg kezére adták
Tehát ,vau még bosszú a l\'öld felelt s á,ll villámos ég!"
(Vége köv.)
Elhalusztutt befl/.otÓH * nagykauizsai takarékpénztár által alapitott
.Önsegélyző Szövetkezet-nél a>!. hó 16-ére (szer-
Vizleiidvay kortes Szomszéd, mién kortes- dánt) eaő b.llzetések az önnep miatt f. hó 17-én
auz pénteken d. e. tartatnak meg.
korteskedik maga Káriovica javára 1
Kárlovica kortea: Hm. Furcsa kérdés Miért
AITGU8ZT0B H.
ZALAI KOZI. Ö N V
3
— Nlnctí vasúti kedvezmény Szent Iatvan-knr. A Máv. tninden év Szent István napjára nianet-
jegykedvezményt szokott adni a vidékről Hpestre utazóknak, liogy a 8zt. István napi lá\'rányotságálian ; gyönyörködheaaenek. A vakut igazgatóságának leg I utóbbi rendelkezéaa érielmébon e kedvezményt ebben az évben nem^adják meg, mert a v»»ntak tulzsufoll-sága mellett ujabb tömegek utaztatása nem kivánalos
— Trallkjog a rokkantaknak. Még ez elózö J kormány péntdgymitiisztere; Taleszky János kiadott I egy ndroa rendeletet, ainallyel a Iralikengedélyezések
ad.......................srabályozva, bizonyos előnyöket bizló-
! sitott a rokkantak, liatll özvegyek éa árvák számára J Hzt a rendeletet most Uratz Gusztáv, az uj pénzllgy-| miniszter oda inódo\'itotla, bogy trnllkjogol ezentúl kizárólag rokkantak, hatll özvegyek éa hadi árvák kspbivtuak. A dohánytózsdék szaporítását is megen-! gedte a már ezzel is azt akarja elérni, bogy a háború áldozatai köznl minél többen kenyérh.z jussnak. Kzeu Iliiről rendeletet<-i ki kellene terjeszteni a cukorka kis árusítóira ós a piaci árusítókra is, mert itt ^ hemzsegő számban vaunak olyanok, kik munkákért). \' lésből ép egészséges mindké*. nembeli egyének (Izér-kednek. A helyi hatóságnak az ily engedélyek kiadásánál llayalembe vehetné a pé^zQgymiuiszter móllá-A király Bsületéenapja nyo5 rendelj és csakis hadi rokkantnak, hadi ár-
K hó 17-én, pénteken Őfelsége Ká.oly király váki.ak és hadi özvegyeknek engedélyezni ilynemű születése napját városunk is méltó keretben fogja; |0gja|i£0Z^Jil megünnepelni. Iv/, alkalomból felhívatnak a háztulajdonosok, hogy házaikat fellobogózzák. A rónj. katli Két zsírtalan nap. A budapesti tudósítónk plébániatemplomban s az izraeliták te.inploinában I jelenti: A földmivelésügyi minisztériumban Mezőssy Ounepélyes istentiszteletek fognak tartatni, melyre Méla elnöklete melíeU ankét yolt, amelynek tárgya a ugy a helyi hatóságok mint a katonaság i- hivatalo- .yj ^„^ A ^ mj,|t |)ir.
tan lógnak megjelenni. ... „ . .. .•■.,.,.
lik, — meg fogya szüntetni a tavalyi maxnnaUs foly-
VÍzlendvay Sándor kerület képviselője. tán támadt zavarokat ós egyelőre felfüggeszti a vágási Elfltt a zaj, amely egy rövid időre felhangzott korlátozást, — egyidejűleg azonban szaporítani fogja s ma már mindenki megbarátkozott a ténnyel, hogy|a zsírtalui napokat Kiiitán egy héten két zsírtalan Vizlendvay Sándor a kerület képviselője. , nap lesz. Az erre vonatkozó kormányrendelet a jövő
Szeretettel, jóindu^ttal térjenek az ellenfelek\' napiloglalkozásuklioz azon tudatban, hogy a megválasztott ké|ííiself> minden telhetőt, el fog követni a
mw&K.
ÁRNYAK.
Köröttem bágyadt nyugalom, Erdő, benn sáppadt árnyék 5 én itt ülök egy bus padon, Mintha valakit várnék.
Erdő: az életrengeteg És várás csak az éltem, Valakit várok, s szenvedek, Hogy nem jő, nem jő mégsem.
Várok, mig öreg est leszen És sötét már a tájék — Akkor elnyugszom csendesen: Árnyak között, egy árnyék.. . /
ANDERSEN GYÖRGY.
kerület erdekében, mint ezt mandátumának átvétele alkalmával megígérte
Pövároeiv müvó zek jótékony cél lu-vendég-játélfá Nagykanizsán
hét elején fog megjelenni
— A rikkancsok korhatára A belügyminiszter a hírlapok utcai árusításúhoz szükséges rendőrhatósági engedély korhatárát 14 évről 10 évre szállította le. Ez az intézkedés azért volt szükséges, mert a tizeiinégyévi.\'S fiuk "és leányok ina az ipari termelés-j ben vannak foglalkoztatva s így a lapelárusitáshoz a Kedves meglepetésben le« ívsze szerdán, f. hó HaiHlal)b generációt kell igénybe venni. 15-én városunk inűvíszetazcretö közönségének. Had-j
rik Anna asszony a kiváló Urániái művésznő. ki .Iá- A k^etök alkonya.
s*ai paródiáiról l.ires országszerte, Knruez János a A Jó pálniknlóaó gazdák.a is uiitás vár,
kiváló zeneszerző és zongoraművész, Deméiiy Arthirr, a\'"«b » kÍ80»lök végleges bevonásával megszünteti a a in. kir. Operaház elsőrangú iflu tenoristája és Oeremagánosoknak adott páli.kafózői jogot » a pálinkafő-Zsigmond, a budapesti Magyar Szinl.áz örökös tagja használható anyagok egy központi szeaiffolébe
balatoni köruljukon egy estére érintik városunkat is. Kvl\'jieti.ek össze s ott lesznek kiégetre. Kivételt ké-a hol 16-én, szerdán 9 órakor a l\'olgári Kgylet he- PM ««■» "nvagok közül a barack, melynek kifőz -lyiaégében egyetlen előadást tartanak, melynek jőve- ört továbbra is \'"eghagyatik szórrá-
delme tetemei részben a nagykanizsai Vöröskereszt "Voaan egyes gazdáknál.
egyletnek jut. Az előadás iránt műértő körökben már Nagykanizsa "váiosa » Reich-féle * szeszfőzdét1
is nagy az érdeklődés, ami Henv-is csoda, hiszen a fogja átalakítani házi kezelési szeszfőzdévé, hova a szereplők neve már maga egy kitüuó előadásra a kanizsai járás községeinek anyaga lesz behordva és garancia. A mulattató, hangulatos és kedélyes műsor kifőzve A szeszfőzde a város javára tet-mes jövedel-folyamán az énék és drámai számok mellett Gábor niet fog biztosítani, mely valószínű a jövő hó 1-én Andor kis egy felvonás* tréfái is színre kerülnek, megkezdi működését, mire nézve az előkészületek és de nem hiányoznak a híren Hadrik Anna féle piró- Intézkedések meg is történtek s ha a berendezés el-diák w Kuruuz Jánoi hangulato-j zenei ós énekszóló- készül a kisüstös gazdák a szeszfőzésre tovább enge-számai sem. délyt néni fognak kapni.
Mig az uram hazajön.
Kamionka Strumilovánál fogták el az oroszok a derék székelyhídi magyart, aki két esztendő óla nem adott hirt magáról, 1\'askendből irt utoljára a szép fiatal feleségének, aki hasztalan küldözgette a leveleit büs orosz fogságba, nem jött feleletlfrája. A menyecske darabig siratgatta az urát, de aztán csak megvigasztalódott, amiben segítségére volt egy jóravaló rokkant katona. Minap a csinos asszony ünneplőbe öltözött, selyeinkendót kötött a fejére, |liőna alá fette az imnkönyvét, mintha litániára^menne, aztán a rokkant vitézzel beállított a jegyzőhöz:
— Nagyon szépen megkérjük a tekintetes urat, tessék minket törvényesen összekötni.
A jegyző haragosan csapta az asztalhoz a pennáját:
—• Ifyiye, miket beszél Hiszen van magának hites ura, derék ió ember, aki a hazáért szenved három esztendő óta . . .
A uieiiyew»k« iriilt-pirult, szégyenben mosolygott :
, -- Van is, ninC8 is, tekintető* ur. Ki tudja éhe még, hazajön-e, ki tudja megmondani ?
— Kzt meg iíi mondja, lelkem, — pattogott a nótáruf. ha nem élne már, jött volna írás róla Különben is azt mondja a törvény, hogy maga csak ugy köthetnek ujabb házasságot, ha elválna az urától . .
— Igenis — ippen ugy gondoltam ....
— Várjon már galambom. Azt is mondja a •törvény, hogy katonától nem lehet elválni, t\'sak akkor, ha majd hazajön..
A mpnjecske szomorúan nézett a rokkant c«a-, tárra. Halavánv volt és a keszkenőjét igazgatta Aztán hirtelen a jegyzőhöj fordult:
— Hát akkor-csak addig adjék össze bennünket a tekintetes nr,-a igig az ember hazagyön...
Megfizetjük a szüvességit.
Budafoki Hadiárva Otthon 1917 szeptember elsejével megnyílik.
Felvételnek az értelmiségi osztályhoz (pap, tanár, Innitó, bíró, jegyző, tisztviselők, kereskedők iparosok, gyárosok, «tb.) tartozó családok gyermeke, bö Icsődesektől 20 -éves korig bölcsődések az anyával együtt) a kik ipari, kereskedői avagy más rövid kiképzést igénylő életpályán vannak illetvo erre akarják I gyermekeiket nevelni. A megfelelő korú gyermekek azonnal alkalmaztatnak szakmájuknak megfelelő f\'oglat-ikozásban és keresnek, elhelyeztetnek, gondos nevelés, ápolásban részesülnek kellő] családi felügyelet alatt-Ott honból járnak ovodáta, iskolába, szakpályijukra 1 műhelybe, gyárba. A községben van több óvoda, népiskela, poJgáriakola, különböző gyárak iparos : műhelyek, kereskedők, hol a gyermekek azonnal j elhelyezést nyernek, keresőképesekké lesznek A lő várossal kóoyelmes összeköttetése van hajóval, vasúttal villamossal (5 percenként). Jelentkezni kell augusztus 20-ig később jelentkezők nem vehetők ügyelőmbe. Kgy koronás bélyeg jegy beküldése ellenében az otthon szabályzata megküldetik. Tudakozhatni Hudafoki Hadiárva Otthon flim alatt,
— Egy jó házból való leány, azonnal felvétetik Ifj Wajdits József köny-kereskedésében.
KOZLONY"
ADÖD8OTU8 14
Adakozzunk a Hadsegélyzönek
Szeretetadományokat a frontra szál- kttnyvkereskedésében
llt a Hadsegtí\'., zö Hivatal Átvételi KUlö- \'
nitménye: Budapest, VI., Váci-utca 38.
Mr A ZALAI KÖZLÖNY" - Adakozzunk az elesett hősök özvegyei egyes számonként kaphat* Ifj. Wajdits és árvái javáraI lladsegélyzö Hivatal —g főpenztara, Képviselőház.
Adakozzunk a vak katonák részére.
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irta: Lukács József, fógiimi. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás történeti fejlődésével foglalkozik, amig az jelen alakjához ért. Mindönkinek érdekes ós tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről azigoruan tudományos, . másrészről könnyed stílusával élvezetes olvasmány. A világtörténelem e jelentós mozzanatának- ismerete minden kulturember tudásának szfiksóg^s része. A mű ára 4 korona. — Kapható Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— üj Idők A világháború leghőbb krónikása, írásban én képben az U| Idők. A mi érdekes ese-inéitv a négy világrész harctéreiu történik, azt mind elénk tárja festői szépségű képekben Krdekeaség. művészi nívóval és előkelő ízlés je|lemzi Horceu Ferenc hetilapját, az Dj Mőket. melynek minden száma aktuális közleményeiben, elbeszéléseiben és, regéuyeiben is egyaránt a szépirodalom ápolója Klófitetési áia negyedévre 5 korona Kiadóhivatal, Hudapest, VI. Andrássy-ul 16. hz
— A „Vasárnapi Újság" raiud«n száma gazdag tartalommal jelenik meg. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre öt korona, Világkrónikáival együtt hat korona Megrendelhető a-„Vasárnapi Újság\' kiadóhivatalában (Budapest, IV., ügy etem-utca 4.). Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap", a legolcsóbb a magyar nép száraára, félévre 2 korona 40 fillér. v
— Az .Élet" szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Audor József) gazdag tartalom, ér-..dekes és aktuális képek egészítik ki. A kitűnő lapot melegen ajáuljuk olvasóluk figyelmébe. 8zerkeszlóaég és kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérvári-ut 16/c. — Előfizetési ár félévre 10 kor. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóliival
Bukott középiskolai tan illók
érdekében forduljunk ■ttrgöaen
ZSOLDOS TAWATÉZEMiez,
BUDAPEST. VII , Dohány-utca 84. Telefan 32 - 40 »j
Ugyanott előkészítés magánvizsgákra, osztályösszevonással, felelősség mellett.
Az intelligens magyar uri közönség
napilapja a
BUDAPESTI HÍRLAP
Harminchét éves rendületlen és változatos programmja
A magyarságért\' Ezt állja és tartja és küzd érette idegen áramlatodnak minden rohamával szemközt
Programmolkkei egységes politikai gondolat emelkedett megnyilatkozásai.
Tarcacikkei. regényei irodalmi értékűek és szórakoztatók.
Tudósítanál frissek, kimerítők és megbiz-
liatók.
Szerkesztésében Ízléses, komoly ée gondos. A BUDAPESTI HÍRLAP nak, mely juliu , elsejével uj elölizetést ■nyit előfizetési ára: egész évro ,\'18 korona félévre lt) korona, negyedévre 1) korona 1 f»0 lillér, egy hónaprA 3 korona 30 fillér.
A kiadóhivatal cime : Budapest, VIII kerület Bökk-Özllárd \\i. 4. m
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
AZ UJSAGr
POLITIKAI NAPILAP
olvasóinak.
ELŐFIZETÉSI ARAK: Egész évre .... 38 korona.
Félévre.....10 „
Negyodévro .... 0 K. 60 f. Eg-y hónapra . \'. . 3 K. 30 t.
VIZSGÁKRA
osztályösszevonással, a középiskola mii ryából gyorsan felelősséggel keszit eh den osztá-a
\' ZSOLDOS
TANINTÉ. ZET
BUDAPEST, VII., DOHANY-U. 84
TELEFON 32-40.
A középiskola rövid és mégis tananyaga magrendelheto. :: N tetlen magántanulóknak, m il v e 1 törekvőknek. könnyű •IkillOzhe-t s ó g re
100000000000
Összefoglaló tankönyv
A középiskola négy alsó osztályának teljes tananyaga. - -Nélkülözhetetlen rendes- és magántanulóknak, - önkéntes vizsgára készülőknek Legjobb eszköz az általános infiveltség elsajátítására Két kötet ára 16 kor Megrendelhető
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII. Dohány-u, 84 .
Ttjlefoa SS—4ll.
Megrendelési cini
A középiskola kivonatos tananyaga az .ujsao kiadóhivatala Budapest megrendelhető, lnmertetót küld az Igazgatósági- . vii Rákóczi ut 54 szimi I,HH fri
= mjfPmfttm =
K Ö N Y V—, PAPI EJ — És IRÜSZE^KERESKEDÉSE
Y

Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
Tanintezetek
resaere szükséges cikkek
Á
-- dús raktára
JcKyzői es egyébb közigazgatási nyomtatvány,A nagy raktára.
Nyomatott a laptulajdoaos Ifj. Wajdits József. könyvnyomdájában, N\'agyka.HMáu.
i6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917, augusztus 19 Vasárnap
---l-.I---- .-HL II. J- J___|___■<111111 II HBPI
55. szám
Sierk«HztöartK é» kiadóhivatal Deáktár 1
1 .Ufón : 111. - Htrdat.aa. dljaaabaa a.artnt
Sertésközpont.
Fö.í.rk..itö:
Kemény Linzló
F.lalo. ...rka.ilO :
Erős Sándor
Megjelenik hetenkint káteaer.
Eillaattal ára i En **ra 10 ker, llltaii • korosa, a*d.vra a koma 10 (Uláf. — __!«« aaám ált. II fUUr._
de-keltség, amely a/, összes sertések köz-
Azoknak a gazdáknak, akiknek takar-
A takarmány tlos:lása. — Scrtésbizomá-tiyosok. — A maximális árak leszállítása.
A földmivelésügyi minisztériumban csütörtök délután az összes . érdekeltségek képviselőinek bevonásával Mezőssy Béla földmivelésügyi miniszter elnöklése alatt nagyszabású ankétet tartottak a jövő évi zsirellátás dolgában.
A vita lolyamán oz a fölfogás alakült ki, hogy a sertéshlzlulásrú szükséges takarmány elosztására célszerű volna egy központ létesítése. Hangoztattál, hogy mindenkinek, —• akár sertése, akár kukoricaja van, — módot kell nyújtani arra, hogy szabadon hizlalhasson, de a hadsefeg és a nagy ipari központok ellátásának biztosítása szempontjából fontos, hogy az Ipari hizlalókat szintén ellássák a \' szükséges nyersanyagokkal.
Hangsúlyozták kereskedelmi és ipaii részről azt is, hogy a háború elején n sertés termékek közforgal nából kikapcsolt kereskedelmi és ipari körök (ssrléskercstíe\'dők) újra vis&zakupcsoltassanak az áruforgalomba. Igen súlyos kritikák hangzottak el a sertés és scrlés-lennékck árának maximálására vonatkozó 101(1. évi ren lelettel szemben, amelyet fél rendszabálynak mondottuk, mait mellőzte a scrtcsközponl fölállítását, holott az: szakcrlő emberek már akkor elengedhetetlenül szükségesnek mondották. Az időközben megalakult sertcsát-véleli bizottság, amelyet a katonaság ellátásának biztosítására szerveztek bizonyos fokig pótolja egy serlésközpont hiányát és némileg rendet is teremteti a sertés közforgalomban, de ez csak a hadsereg szükségleteiről gondoskodik és nem alkalmas arra, hogy a polgári lakosság (ipari centrumok, bányák, municiómunkások) szükségletét ellássa.
E példából kiindulva olyan központi szerv létesítése mellett foglalt állást az ér-
forgalmával és a scrtihfeldolgozás mellék- mánytermése nem elegendő a beállított ser-termékeivel olyként rendelkeznék, hogy első tésok kihizlalásához és az ipari hizlaldák-sorban a hadsereg, azután a polgári lakos- lak a H. T. utalja ki a laka.hiányt, ság szükségletét elégitgné ki Ausztriának A sertések átvétele éppen ugy törté-pedig csak az ezután fenmaradó folikleg- nik, mint a gabona átvétele: bizományosok bői engedne át megfelelő mennyiségű husi utján. És ezzel uz intézkedéssel isniét élés zsírt. foglalhatják a kereskedelemben az őket t Kívánatosnak jelelték, hogy a serié- megillető helyűkéi. A katonai átvételi bi-sek felosztására hivatdtt központ rendclkc- zottság e.ldig ugyanis a régi sertésbizo-zésc ala bocsássák a hizlalásra szolgáló mányosokut kizárta. A H. T. most bevonja takarmány felett való rendelkezés jógái is. őket, sőt a teljes akciót az ő működésükre Megegyezett az érdekeltség véleménye ab- alupilja. Mint u gabonánál: a sertésbizo-ban is, hogy az egész forgalom központi mányosok is jutolók ellenében veszik át u intézését a Haditerméuyrc kell bízni. kihizlalt sertéseket, amelyek elszállításáról
Az ankéten végül egyhangúlag kiulu-
H. T. gondoskodik A fővároai nagyvá-| ktilt az a fölfogás, hogy mivel takarmány- 8ók\' » vldíkl városok, illetve az azokban ban, árpában és tengeriben nagy hiány működő nugyvágók igy kivétel nélkül mutatkozik, a jövő gijdasági kampányban maximális áron jutnak élő sertéshez. Mint-, ja.tukarmányanyagoli ílsősorban « badse- ho«>\' « ««*<•« muxi.imlij áion kapja a tu->reg is az ország lakosságának közfogy,tsz,\' karmi,iyt, nem veszít Ilyen UOrOtméftyek tására föltétlenül szükséges zsirmennyiaúg k0zöu 80111 »z eladásnál. Ha eddig a maxicéljaira (állathizlalasra) használtassanak föl "l4li\' ilnál magasabban sikerült is állat-1 és\'csak az ezenfelül esetleg megmaradó fó- 4»ományát értékesítenie, viszont ő is tul-lösleget lordítsák ipari célokra, igy «ör- magas árat lUetett a takarmányért. A nagy-gyártásra, slb. A fölszólalók valamennyien is maximális áron jutván a sertéshez: hangsúlyozták, hogy ezt uz ország köz- sokknl olcsóbban, a jelenlegi maximális hangulata követeli és hogy ennek teljeoi- ár0" ului adhulJa ugy a hust, mint ú fehér-
tése elől u kormány nain térhet ki. irul- mc" nei» lesz """y1 kul»" köllsé8
és lulllzclése, mint eddig.
A zsirt és szalonnát a nagyvágóktői
A löldmivelésügyi miniszter az ankét résztvevőinek állásfoglalását teljes egészé-
ben magáévá tette s a legközelebb meg-
u zsirkereskedők veszik át a H- T. részére.
jelenő rendeletben a felszólalások figyelem- ók ftzelik ki 02 álut és gondoskodnak bevételével és teljes mértékben való hono- ttn\'iak elraktározásáról mindaddig, amig a ralásávul fogja re idézni a zsirellátás kér- H T- "•"> deponál az áru felett. Miután dését \' a fehéráru ís a jelenleg érvényben levő
legmagasabb árak alatt kerül forgalomba: A Haditermény rt. kebelében működő aktuálissá lesz a maximális árak leszállítása, sertésközpont a sertéshizlalás centralizását A Hadilennény rt a központ, az át-olyképen fogja rendezni, hogy azokkal a vétel, a feldolgozás és a forgalombahozatal gazdákkal ssei léshizlalókkal, amelyek beálli-. megszervezésénél kiváló tekintettel volt a tásával szándékoznak ezután is foglalkozni, kereskedőkre és az iparosokra és az összes hizlalás! szerződési köt, amelyben azok kö- legitim szervek bekapcsolásával végzi a telezik magukat a sertéseknek a hizlalás sertéshizlulás, a feldolgozás és értékesilés befejezéié után maximális áron való át- közül eddig fennállott zavaros viszo.iyok engedésére. 1 rendezését.
zalai közi- ont
AUGÜ87.TUS 19
ni kir. törvényszék területéi) levfi áll. törvényszéki tisztviselők beszerzési csoportjai*
A \'világháború negyedik óvóben.
Nagykanizsa székhellyel a f hó 15-én, Nagykanizsa város diszterméban nagyszámú résztvevők
elhatározásából hivatalosan megalakult .
... . oroszországi események adták
A csoport célja : tagjait a jelen háborús su- ° J
r J oj * : ..{jju.1.! ÍJ.__a i.JL.
lyos viszonyok kögtitt lehetőleg
______________________i Azonban legyünk nyugodtak szenredéeeink kO-
„pelt. Kklatáns bizonyítékok Isten és ember előtt,
hogy 3 évi tusák után Monarchiánk vájjon kevés
, „a kilométereket veszített terllleléből Hanem hóditáuink Mintha a gonosz illemek megnu, ly«t^ ^ ^ „ .„go|
vulna ellenségein* lelkületét; nnutl, az angol fő r* ,ri.t„,n ,zénOlé^ra. Három -
(leorgét és társait t«,iá,I, elemek irányítanák a „lág- ^ ^ ^^ ^ ^
háború vN érében l. | ^^ , %|4UipBlbb
Uirv tavasí tá án kezdett javulni a helyzet. Az \' ,»■• , . .
» * . , Mk„ helyzetben és a franciák Iranclája: I\'ontcaré-nek ,s
------------- Az álnok olasz hiába való erői-
jelen háború, su- ^ • a ^ ^ ^ „B1,„oti befellegzett, minden háztartási, , „ .........- kfldése in ndinennm
ruházati s élelmi cikkel olcsón ellátni, mely célnak keresztül vitelét, támogatni maga a magas kormány is megígérte, melyet az arru nagyon is reászoruló a nyomorban élő tisztviselők joggal el is várhatnak. —
A megalakulás alkalmával a csoport 24 tugu bizottságot választott, melynek tagjai a következők: Elnök: Dr. Kenedy Imre. Alelhökök: Dr. Sabján Gyula, Dr. Kiss László. Titkár Banekovich János, levelező Krammer Lajos, könyvelő Dénes Jenő, üzletvezető Deák Péter. Bizottsági tagok: Szenes Dezső, Gyömörey István, Dr. ViUányj Hen;
homályos messzesé
«ben. Kpedve vártuk a szivárványt mindmegannyi orvendet,* jelenségek, hogy ,,.
I-------..—I, Hizva bízzunk, mert a mult és jelen
a 3 év óta tomboló vihar után. & isuiét nagyot i csüggedjünk, csalódtunk. A béke galambja, szájában a béke az igazság „„He,tünk vat, és a végleg., gyó-
ágával, ismét nem találta meg a várva várt otthont Hmünk »«» "\'»™\'u"» A tomboló bor/almas harcok fel-fel csapó lángjai
Néplölkelö.
megperzselték a béke galamb szárnyait, mely tétovázva, megsebezve más Irányt vett, hogy menekülhessen h MujiiIü pokoli zajlói és gyötrelmektől, útjában sehol sem fogadták be vendégnek.
IHlhöng a harc ismét sz összes frontokon. Ke-renszki éa Ueorgc, a sátánok, erőlködnek egy kis Adományok: Hajós Kálmán orsz. képi.
K 20-as honvédek rokkant alapja.
1UU
döntő csapásért, nem kímélve a drága emberanyagot; Korona, Tapolca köze. 60, l\'éozely László löldb. Kis-
_ „ „., „ A. „ .. azonban, amint azt a harctéri események nuHatják, koiuárom 50, Méhes Kálmáu e. kanonok Kolkó
rik, Haraay György, Vellák János, ütvös hnul,,
Füredi János, Molnár Péter, Dénes János, Szalay j f^mük 8,1,1 el Amil UU" ** üX-cAr * 5Ü- Körjegyzőség Csonkahegyhát 33 K
György, Emődi Géza, Be\'rtin Ágoston, Lifkovics!\'körmár megunt, azt ügylátszik y5 f, Községi biró gyűjtése Náp.ádla 20. Közs. biró
István, Hajdú Lajos, Révész Lajos, Székely -.^bek Tolytatni akarják. m. Gulortéld 20, Köz, biró ftytyi, U*mfakou
Közgyűlés után a bizottság nyomban meg- i .. * .^regüuk, hartedzett hő szövetné- 20, Közs. biró ^tése SwutpéUrfölde 20, Marko-
tartott. alakuló gyü.ését, melyen nyomban meg is • Soha, de soha nem lankadó vica Vince Muraiiirály 10, Körj. Felsőik 36, Hor- -
kezdette ntüködését. hősiességgel kfUd tulnagyszám i ellenségeinkkel szem- vátb László körj. .Becsehely 461 K 35 f, Wlasits
Kimondotta, hogy mogkeresi azonnal a különböző Központok igazgatóságait, hogy a megalakulásról értesítse, megkérvén őket egyben a leghathatósabb támogatásút.
Megkeresi ós megkéri A kereskedelmi miniszt teriumot, hogy levelezéseinkhez portómén tességet engedélyezzen.
Felkéri a vidéki lapok szerkesztőségeit, hogy a csoport közleményeit becses lapjukban leközölni •szíveskedjenek.
A csoport • tagju lehet minden, a nagykanizsai kir. törvényszék területén élő, állami törvh, városi stbi tisztviselő, alkalmazott, tanár, tanító, lelkész s
minden háború, segély, elvező nyugdíjas, ki a""™ h «-»**>» «»• 8 «*«> """élke. gJ e ,, 4U |Me> Sü ^
felvételre a csoport ti,káránál Banekovich János \'1""k \' r™"S">k«dl"\'k. » <•»\'\' « »«8*>< «*•• század 60, 82. h. gyalog dand, 50, ÜO. I, gy I
.....bk ,"17bC° " ,MÍg M ~ »U- «h. 1X3 K ,Pt, 20. I, pzalj század g,,|jt.
Azelőtt ^ angol volt, (de még sz angol s»b- (S,urf„,i, >„00, Harcza Ignác M. Laipczig l,„r. 40,
36
ben. - Ma M»|> ismét minden Ironton ro|«)gnak Krnó fzázados Nyit™ 100, Szegő liz. gylljt. 11, Kiank a fegyverek, béiiibőlnek » ágyuk Koly a gigászi Knrt Martín 20, KOrj. Mihályía -10, Király Sándor harc végkimerülésig, hogy aztán az ó.z esetleg meg- lómérnök 60, Knusz Margit 6, SO. Iionv. pzalj 4. hozza a döntést,, század aratási szabads.-ra meuó lHgéuysége 045 K
WleuségeíHk,Hlolsó reménye most is az, hogy M f, 2Ü. honv. pwlj\'4 azázad szabadságra mejl.ő, ha harccal bírjuk h, ha hős katonáink íiikjn az.lárd Iegény«Sg«: ÍO;\'k gy. «. géppuskás ml. páreág ellenállása "sem lankad, akkor maid\'a kiétótelés rUg \'T p. 415 ^ ,, gJ. B 6 „a ,r»l4si-"
győzedelmeskedni az enlenle javára. Kz utóbbi azon- \',ub,,|s mm6 ^ m K títí f. Kellllviísgálatos ban hiu reménykedése ellenségeinknek. Mert az Jdel pl„„M11„lsig ,u> H»iwll, ,,„„ K„llh„|y 100i
Mk .....................1VI»llllu|j» « <»W|t Kicserélési szálad ,u,rság U2, l\'zalj iroda és gazd
ugy mennyiségben valamint minőségben is. Adáz ,|.|w, wtjl. m> fliuu, 20 K 00 f, Kicte*
lenségeinknek most már he kell látnlok azl, hogy a „d gJlljl lu K u , órkolonitmény gynjt. fegyveres háború elvesztése mellett a kiélleztelési há
90, flazd. Hiv gylljt. 309 K 30 I, M. k so. népf.
Nagykanizsa, jelentkezik.
A belépés bejelontése
belépési nyilatkozati . , - ,--------., ,.„„, ,_lvH( ,
utján történik, melyet . belépő két példányban\'1 dicsőíletlllk; előkelő helyet „ílw ............... ,00. Hálványossy l.áazló
foglal, el. ugy par, valamin, kereskedehní ,é,en az 10p> Vizl.n.tvay S/ndor 600, Hzily Kálmá,, Horgán,
ango ; mos, Fed,g szerfelell gyolőlfles, visszataszító 10tl, M.fkeill),,hf,. Adá,„ ^ m UM ^
mindaz, am, az angoltól ered, mivel tötéllelkll hrti- , \' ... ...
,,.. ,. . , .. . \' , J0\' l\'\'ehteos\'ein Albert Csapi 30, Ortlnhut Henrikné
A belépés semminemű anyagi felelősséggel \' " ^ StM""" mm* 50, Sebestyén Uéza fi,l« 200, Stern Sándor 100
előttünk lekszik ,„ . ,„. , •
, , Wwsz livadar 100, l\'álria pótkávégy. 110. Királv *
Az angol szóra megremeg jőérzésü ember lel- «,,r,-„j ,>..,.,,, „.\' .
.,..,., Sörfőzde 500 Hado Oyula 100, Szó d Manó néni
mer, az 0 bng.nl, polu.k^nk kezd véglela- fóll„,,„ mKl 1
tartozik kiállítani, mely nyilatkozatok az illetékes hivatali főnököktől kérendők, akik eziránti »zükség-letöket szintén a csoport titkáránál jelentsék,
nem jár, mert a csoport forgó tőkéjét maga a kormány adja kamatmentes állami kölcsönképen.
Az áruk mindenkor készpénzben s azon
klllete.
községben szolgáltatnak ki, hol az illető állandóan ^ vál,>i * ^ ^^" fAorvo. 20, linszár 8
Lenti-i körj. 447, Dr. Fehér Károly
lakik.
ezúton is felhivatnak.
port n«v4ben megkérjük.
Imuló gyűlöletes átok sujtfa őket, mely milliók és
Sándor fhdn 50, Boros Ignác
•ifi \' ■*do8 20> so- fy e. T. i> 414 looo Sím-
A b,lépni kívánók . sürgős jclcolkczésrc ""\' "k k«"> "-gszólamlani. - lg„„, > " \' f\' f"\'
gylllolm sz angol, az idők végtelenségéig mert az ó o , ... K, J 6IU\' Sn\' "
gyalázatos „nivOk az, hogy ez a vérfürdő n,ég a 4-ik ■ "i ""„-1 ,U9 " " 5
•) vidéki laptársainkat . („u.k úslésirá . c.o- évben sem ér véget Kyüjtóse 132 33, liognir, Hirschler ás l,ieb
• üsorge és társai az átkozotlaf, kiknek az em- ^
ber élete semmi, s tovább „Itják a borzain,., álla- ^ T\', ^ ^ 7 ™ "
potot melyhez hasonlót, - „ne.....ág fennáll, még óll„ 3^ »T\'r
(Ví,,)
Adakoiíunk a háború rokkantjainak és családjaiknak
Islen haragja sent Idézett fel.
ADGUSZTira 18.
ZALAI KÖZLÖNY
»
HÍREK,
Magyar harcos sorsa.
Kemény utat tömi, esős erdőn, ázni, Istenem, miért kell?
Egyszer felhevülni, máskor agyon/ázni . .
Ellenséget látni sok más émbérekbeh, Istenem, miért kell?
Hideg földre hullni, harcos küzdelemben .
Várni vérző szivvel, bizó hittel hinni . . .
Istenem, miért kell
Végül a csalódás hüs kelyhéböl inni?
Éjszakák csöndjébe millió anya sir ja: Jó magyar fiuknak Nem ily sors voll irva!
Vágó Gé/a.
I kibiztosító. 29. Kereskedők lérsulata ás Omke. 30. Ipartestület 31 Gyáriparosuk szövetsége. 32. Járási gazdakör. 33. Keresztény\' nőegylet. 34 i\'rotestán,, nőegylet. 36. Izraelita nőegylet. 36 Vövöskereszt egylet. 37 József szanatórium 38. Katfiolikus legényegylet 39. Önkéntes tűzoltó egylet. 4i). Zalainegyei tűzoltószövetség. 41 Egyéb egyesületek.
A főispán itt tartózkodása alkalmából lakoma nem lesz.
Szóohenyi püepók alapítványa.
(írói Széchenyi Miklós püspök hatalmas, tybb mint félmilliós alapítvánnyal Örökítette meg nevét h tanúsította nagylelkűségét, mely mindenkor szép és ( hagyományos-vonása volt a Széchenyieknek. \' tiróf Széchenyi Miklós nagyváradi latin szer-tartású püspök Nagyboldogasszony napján összehívta káptalanul és részint had.kölo.önkötvényekbeu, részint takarékpénztári betétkönyvekben öss.esen 645,000 koronát udott át káplalaiián.ik\' Imii jótékonyés egy házmegyei kulturális célra.
, Szurmuy honvédelmi miuidster sági tábornok.
J,, j
gyalog
Bosnyák Géza főispán fogadtatása.
Nagykanizsa város* lakossága valóságos űnnepinj avatia aug. 18-át, amiker Bosnyák Géza fó-Mfpém, a nkaniisai kerület volt ortz. képviselője mint ftfrnurgye tőixpánja közénk érkezett.
Az épOh-tsken mindenfelé zászló löbög,\' jefképtí^ annak, hogy a város minden polgára részt vett a impozáns bensőséges üdvöxli\'sben. Szen tet főispámnik az ebéd utáni bécsi személy vonattal érkezett meg Nagykanizsára. A fogadtatásra kiküldött bizottság\' tagjai d u. 1 Órakor gyülekezett a városháza előtt,I • innét sorrendben kiiktatlak a pályaudvarra A be-vonuljU a Kazinczy-, Szenure-, IVngeii-utcakon és a Főtéren át nagy Ovációk köz. pett történt. Vissza-emlékezóleg jól halott arraafc időre, amikor főispánunkat mint képviselőjelöltként fogadtuk hasonló impo-záussággal.
A főispánt az állomásojt dr. Sabján Oyula poU| gármester üdvözölte a város közönsége nevében.
A küldöttségek tagjai délután fél öt urakor gyűltek osíze a városháta közgyűlési termében hol a löispán elé a következő sorrendben járultak :
1. A városi képviselőtestület és a város tanácsa. 2. A római kath. papság. 3. A\'Veforiuátun liitköz ég 4. Ai. evang hitközség. 5 Az izr. hitközség. 6 A helyőrség tisztikara. 7. A kereiméntelep parancsnoksága. 8 A törvényszék. 0 A királyi ügyészség 10. | A járásbíróság. 11 A folyam méruöil hivatal 18. A! királyi adóhivatal. 13 A só hivatal. 14- A pénzügyőri: biztosság 15. A dohány raktár 16 A\' "mozgóposta.1 17. A városi posta 18. Krdógondnokság 19 Mér- j tékhitelesitő 20. Járási íöszolgabiróság. 21 Osztrák- , Magyar Bank 22. Déli vasút 03. Kvgyesrendi Kő-gimnázium. 24 KelsókerwkHlttlini iskóla 25. Polgári tiu- és leányiskola. 26, Állami elemi iskolák. 26. Muu-,
Bécsből jelimiik: A király gyalogsági tábornokká léptette elő Szunuay Sándor honvédelmi miniszter t
A háború után uj egyenruhát kapnak a honvédtisztek.
A háború utáli a király kívánságára uj egyenruhát rendszeresítenek a houvédtisztikar számára. Az eddigi tervezet hzetiiit lenf/é eg) tábori egyenruha fíildesba na színben, egy diszdolinány kávébarna win-ben, továbbá egy ktllón díszruha fehér szövetből Ez utóbbinak dolmányát Mátyás-korabeli, sujtásdisszel lát nák el, nadrágja a gyalogsági tisztek részérd magyar diákformáju lenne, míg n lovassági és tüzértisztek részére csizmiinadrág lemie előírva arany paszomán-■ujtással és lukkcsizmával. A sisak Mátyás korabeli le.ine, a honvéd tisztviselők részére pedig a tábornoki föveghez hasonló kalpag, esetleg tolldisszel. A díszruha beszerzéséhez szükséges összeget előlegezik, az anyagot pedig önköltségi áron kapják meg n tisztek. A honvédkerüLti parancsnokságok, értesülésünk szerint, tudakozódó íven szólítják fel a póttes\'eket, hogy a tisztek nyilatkozzanak, uillyen mintát tartanak legalkalmasabbnak az uj egyenruhák számára.
Rábakeresztur pusztulása.
Az elmúlt napokban Rálakeresztur községben hatalmas tűzvész pusztított A nagy szél folytán csakhamar a köz-ég nagy része lángokban állt. Naplementéig husz ház melléképQ\'eteivel egytltt, valamint a betakarított termés a lángok martaléka lelt A tűz oltásához Körmendről, Szombathelyről és Szentgotthárdról jöttek tűzoltók ós csak rendkívüli fáradságos munka után sikerült a tüzet lokalizálni. A kár meghaladja a 100,000 koronát.
Ahol április óta nőm volt ésö
Somogy délnyugati részén Balatonszentgyörgy és Vör« halárában április óta csak egyszer, auguutus
elején volt e»Ő. A tavaszi és kapásnövények nagyon sinylik az esőhiáuyt. Sarjuszéna nem lesz Vörsön.
— A hősök ■irjai. [Igron Gábor J belügyminiszter krrrendeletet küldött ki érdekelt tör-
vónyhatóságv.kboz, amelyben a vezető tisztviselők figyelmébe ajánlja, Imgy a Iibjm védelmében é« bazallu kötelességük teljesítése közben áldozatul esett hősök akár saját llaink azok. akár szövetségeseinké, akár az ellenség sorából valók — a hozzájok méltó elteine-tésre, lirjaik megjelölésére és gondozására érdemesek. | Közli a rendelet, hogy a hadügyminiszter a kolönbözó harcterek körlll nyugvó hősök sírjaink felkutatásárt és a IzétKóitun heverő tetemek GfMZegyüjtésére katonai munkásoaztagokaf szervezett. Ott, a hol egyes teteinek exhumálása és más helyre szállítása elkerülhetetlen, ezeknek végleges nyugvóhelyét már most meg keli választani, ami csak az illetékes közigazgatási hatóság k közbejöltével és velük egyetértőleg történhetik. A miniszter ólmjtanA, hogy ezek a temetők ne a fzegény néposztályok magán- vagy közős tulajdonában lévő lóidéin létesüljenek, hanem közterületek vagyonos magánosok adjanak erre a célra temetőhelyet ingyen, amint ezt már az államkincstár a maga részéről megtelte: A -vezUö tisztviselők törekedjenek arra, hogy a tehető* birtokosok ha/alias áldozatkész-ségg.-l ingyen, vagy hgalább is jutányosán ajánlják fel a szükséges ingatlan-részeket a hősök nyugvóhelyét! I —
Szenzációk! MeglepetésekI
A Képes Újság jövő heti számában. Okvetlenül\' nézze meg a Képes Újság jövő heti terjedelmes számát A Képes Újság előllz-iési ára negyedévre 5 Kor.
A Képes Újság legközelebbi számából. A csodálatos utazó*.- (Rejtelmes történet ) Az eleven koporsó. (Brazíliai elbeszélés.) Dolgozik a mozi. (A filmgyárak életéből:) Rajzok emberbórön. Az indiai fakírok. (Indiai fényképek a csodatevő fakírok kínszenvedéseiről ) 100 korona készpénzzel díjazott rejtvénypályázat A -Képes Újság minden előfizetője, előfizetési feltételeink éri elmében ingyen megkapja a Képes Újság nagy képes naptárát 1918. évre, melynek Ixilti ára 2 korona lesz.
— Kgy jó házból való leány, azonnal felvétetik Ifj Wajdits József köny-kereskedésében.
Emmi Osodaországban.
A világirodalom egyik legszebb ifjúsági műve az ily csiinű regény, melyet most ad magyarul a Jó Pajtás s ezzel meghódítja a magyar juoág számára is Benedek Elek képes gyermeklapjába ezenkívül verset irt és mulatságos állatmesét Benedek Klek, elbeszélést Zsoldos László, regényt lakatos László, szép képet rajzolt és verset is irt hozzá En-dródi Béla. Uikk és kép a dinnyeszüretről. Tarka mese, a r jlvények, szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát.
A Jó Pajtást a Franklin-Társulat adja ki; előfizetési ára negyedévre 3 korona, fel vre 6 kor., •>gész évre 12 korona. Egyes szám ám 24 fillér. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal.
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban
-----í» névjegyekben _■______ !,
Nyomtatványok illéaes kivitelben jutányos árba* gyorsan készíttetnek. __
Tanintéietek réaaére szükséges cikkek
~---- dúl raktára. ~ y
Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk ~--r: nagy raktára. ■\'■■
Nyomatott a laptaUjdoaos Ifj W.jdita Jórsaf göiiyvayo-ndájáhati. N.gykaaiuán
ÍUG0SZT08 19
Hadsigilyzőnik. j eiy„^mtrt;fn*Lk*Phf»?1í\'öwY.jdit.
Adakozzunk a
Szeretetadományokat a frontra siát- T\'^\'f ~köny^«skedéiében
II 1___..£1___K UI...Í.I Á WHIK- " J
llt a Hadsegélyiő Hivatal Átvételi Különítménye: Budapest, VI., Váci-utca 38.
Irodalom.
— A pápaváiaaatáa jogtörténete éa tételea joga. Irta: Lukon jóisej, fíigimn. tanár. A vaskos munka a pápaválaiuláa történeti fejlődésével foglalkozik. amíg ai jaleu alakjához árt. Mindenkinek érdekes éa tanúiéig oa olvasmány. amely inig egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvezetea olvaamauy. A világtörténelem e jelentóa nioanaiiatának ismerete minden kullurember tudásának szükBégus réaie. A mű ára 4 koroua. — Kapható Ifj. Wajdita jijtaeí könyvkereskedésében, NagykaniiHán
— üj Idők 1 vilAghábsra lagblbb króaikáea. irAabatl A. káptieil >■ Uj [d&k A ial Ardakeá eae laAny a uAgj vilAgréal harcterein tOrtAuik. alt luiui aléak tarja hatói mpUfO k4p.kb.iu írdokeaiAg. laAvéaii ulf6.nl 4a alAkali itlAa jellenui Harc* Kereue hetilapját, ai Dj l.lókat. melynek iniailaii aaiiQfl aktuátia köllanaAiiyaibeu, elbaatAIAealben 4a ragAiiyeibea U egyarAut a aaApIrodalom ápolója — KlófiáOtAai Ai a iiagradóvra S korain Kiadóhivatal, Kadapokt, VI. AndrAiay-at 16. ai
— A .Vasárnapi Ujaág" laiudati ttAma gaidag tartalommal jalaaik mag. A .TálAruapi Uj. ■A*" olAfiietóei Ara oa|tyadAvra öl koroaa, .VilAg-króaikA\'-val agyait hal koroaa. Megrándulható a „VaaArnipi UiaAg- kieoihivalalábio (Budape.t, IV, Kfljetem aloa 4 ) Ugyanitt mafrandalhali a .Kápa. NAplap-. a lagolaaóbb íjAg a magyar nép .tárnára, lAIAvra \'J korona 40 fillér.
— ál .feist* aaApirodaliai *■ máfáaiati liati-lapot (aaarkaalli Andor Jóuaf) gaidag tartalom, Ar-dokaa Aa aktaAlla kApak ogAaiitik ki. A kitint lapot meleg.a ajánljuk olvaaóiuk flgyelmóbe BierkflaitóaAg Aa kiadóhivatal: Biid.peit, 1. Vehérvári ul lS/e. -KIÓKialíai Ar rAlávre 10 kor. Mulatványalámot kóai lAtrai-l lold a kiailóhival.
Bukott középiskolai tanulók
érdekében forduljunk aflrgősen
ZSOLDOS TANiNTÉZEMiez,
Adakozzunk »z elesett hősök özvegyei és árvái javára! - Hadsegélyző Hivatal főpénztára, Képviselőház. Adakozztyik a vak katonák részére,
Ai intelligens nugyar uri khínség
i.api lapja a
BUDAPESTI HÍRLAP
Harroinchót irti rendttletlea á< vAltoiatoa pivijrammja
A magfaraágért Kit állja Aa tartja é, kurd Aretta idegen Áramlatoknak minden roliamAval titm-
ktiat. ......
Programmolkkel egy«eg«< politikai gondolat emelkedett inegnyilatkoiAiai.
Tareaoikkol. regényal irodalmi,ArtAkíek Aa llórakoitatók.
Tudósításai friuek, kimerítik Aa megbír
hatók.
Saerkesatéséban liléiéi, komoly Aa goadoa. A BUDAPESTI HÍRLAP nak, mely julia-eliejAvel líj elöli letAit nyit elófiletAai Ara: egAklAlro 38 korona félévre 19 korona. nagyedAvre 9 korona 50 fillér, egy hónapra 3 korona Sll fillér
A kiadóhivatal címe: Budapeat, VIII. kirOlet" Kökk-Sillárd-u. 4. II
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbiiható, \' kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
AZ UJSAG-
POIjlTIKAI NAPILAP olvasóinak.
BUDAPEST. VII, Dohány-utca 84. EijariiETÉn aiu
9/ Telefon 32-40. <5/ Ugyanott előkészítés magánvizsgákra, osztályösszevonással, felelősség mellett. Hegrand.lé* 0im
a középiskola kivonatos tananyaga az ujsao kiadóhivatala Budapont megrendelhető. Imiiertetót kllld ar Igazgatóság vii . Rákóosl ut 54 aaánl
HfAaa I FAlAvra Vaarod, Tro . Egy hOl apra
aa korai,. !9
0 K 60 f
a k. ao r.
VIZSGÁKRA
osxtályössti-vonással, a középiskola minden ossLá< lyából gyorsai) felelősséggel késsit elő a
\' ! ZSOLDOS
TANINTÉZET
BUDAPEST. VII.. ÓOHUNY-U 14 TELEFON 91-40. A köaépiakola rövid, éa mégis könnyű tananyaga megrendelhető. :: Nilkülölhe-tetlen magántanulóknak, \' ni ú v e I\'ta A g r « törekvőknek.
aoopoooQOQOc; Összefoglaló tankönyv
A középiskola négy alsó osztályának teljes tananyaga. --Nélkülözhetetlen rendes- és magántanulóknak, — ŐnVéntes vizsgára készülőknek. Legjobb eszköz ai általános mővellség elsajátítására Kit kötet \' ára 16 kor Megrendelhető
Zsoldos Taníntézotnól
Budapest, VII Dohány-u. 84.
Telefon Sí—40.
s6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA 191^ augusztus^ 25^Szombat
,6 szAm
.Siarkesatőa«K é* kiadóhivatal Deáktér 1 ToUfoa : lal - KlrAfUnk dijaikba. ss.rlat.
F6M«rk«ttlO:
Kemény László
t
Felelői •ierk«sitO:
Eröo Sándor
Megjelenik hetenkint kétszer.
Elttfliatéoi ára: En éwv 10 kor, (ilitrr* • korona, negyodévro 2 korona éO fillér. — E*y*« »4n ára lt fillér. _
tanyák Géza főispán Nagykanizsán.
Meleg szeretet\'cl s benső ürömmel fó-gadla városunk közönsége a kerület volt országgyűlési képviselőjét, vármegyénk jelenlegi közszeretetben álló főispánját e hó 18-án.
Fogudásá a megjelent az Állomáson n képviselőtestület tekinlélycs küldüllsege, hol u szeretet meleg hangján Üdvözölte váró-sunk polgármestere Dr. Sabján Gyula, — melyre Bosnyák Géza főispán meghatottan válaszolt.
Majd u fogadására kivonult küldöttséggel a városba vonult, hol a különböző küldöttségeket fogadva igérelet telt, hogy vároa;mk érdekeit mindenkor védelmezni fogja s fejlődését minden felhasználható eosltOzzel ©lóniofcdUtmdja.
Ma nap szereteti főiitpánunk távozván városinkból, hátrahagyva egy kedvos és leledhetlen nap édes emlékeit s azon re-
ményi, hogy nemes stivében s lelkében i A magyar pénzügyminiszter egyik városunk egy odaadó, ilolkes cs halbatós keptiíelőhózl beszédében kijelentette, hogy támogatóra lelt ! a hábotu első 23 hónapjában Magyaror-
szág hadiköltségei a hadbavonultak család-
A. m , , . . , . .., . jánnk ndotl támogatással és a hndikülcsö-
többtermeles fttiksegessege. ,lök Uai„alnivul e(jy011 htvonMnl 440 4rt0
Minden hábotu nnky pénzforgalommal millió koronái teltek. Ivltől az időtől kezdve jár, mell a háborúkhoz! pénz kell,\\tég pe- 500 - 1100 millió korona a havonkénti hé-dig nagyon sok pénz.. Az 1848 -49-ilii bonts költség. Igy lévén a quótának az szabadságharc az önkqhtcs adományokon aránya Magyarországon 311 4 és Auszlriá-fclül 114 millió forint papit*pénzbe került Az ban 83 6\'/,, az első 23 hónap 106 mil-1806-iki háború az osztrákoknak 282 mii- liárd koiona magyarországi htuliköllségé-lió forintba Az 1870 wTI-ilíi hál-oru né- vei szemben 18 5 milliárd osztrák hadimét részen 5, francia részen a hadisarcot) költség áll. Vagyis a monarchia mk a ha-kivül 4 milliárd frankba. A bur hábotu ború 1910 junlus végéig körülbelül 29- 30 az angoloknak több mim 5 milliár.l korú- milliárd koronájába került Azóta nekünk nájába. A japán háború az oroszok lak 2 500—000, Ausztriának 980—I0Ö0 millió milliárd rubeléi emés: ;lelle fel. Mindez koronába kerül havonként a háború, ha semmi a mai világhábo u rettenetes költ- ezt havonként csak 1000 millió koronával égőihez képest. Gz év Januáijának végéig számújuk, az azóta 1917. május l éig -aljas flssws fiadvfsclfi oTSÍágófi hddlRünségiíriílt TO\'háS\'áprn* ujabb lü milhard Iwoniir egyik ujabb kimutalás 300 milliárd már- kell felvettünk, vagyis e szerint 30+ lfl\\ 411 káta becsülte, vagyis annyira, a mennyit milliárd koronát ndotl ki a mo larchia u Európa 10 évi gabonatermése ér. háború 33 hónapja alatt.
A büntető igazságszolgáltatás rendkivűliségeiböl.
# • Allatok, mint biititdlfitk. —
Évszázadok hosszú során kcillűkóppt\'ii megszokta az emberiség, hogy büntetendő cselekmények elkövetéseért csakis embeii lényeket vonjon felelősségre. Oktalan állatok nem lehetnek a büntetó-codexek által tiltott cselekmények elkövetői s mint ilyenek, tettükért büntetőjogi felelősségre nem vonhatók Legalább is szokatlan tehát az a kijelentésünk, hogy volt olyan idó, néhány évszázaddal ezelőtt is még, — mikor még két- és négylábú tollas és tollatlan állatok is „ültek" a vádlottak padján s a komoly bíróság ezeknek id éppen ugy a fejükre olvasta a sententiát, akárcsak a gazdájuknak, az irigylésreméltó „homo sapiensének. Ezeknek az idyllikus állapotoknak a fénykora pedig a XV. századra esik.
Lausanne-ban, példának okáért, 1451-ben tu-1 Iontul elszaporodtak vala a — piócák. Szabadvízben immáron nem is bátorkodtak fürödni miattuk a lau-sannei emberek. Ezeknek feljelentésére — az egykorú feljegyzések tzerínt az összes piócák ellen megindította a bíróság a bűnvádi eljárást, mert ezeknek
az „eljárása* nem egyéb, mint — országháboritás és a lakóknak nyilvános megsértése. Az akkori per-rendtartási szabályok szerint a lausanne-i törvényszék egy ügyvédet rendelt ki a vádlott piócák ügygondnokául, teljes joggal tételezvén fel azt, hogy a szabályszerűen megidézett vérszivók aligha fognak önmaguktól megjelenni a kitűzendő bűnügyi főtárgyaláson, a minthogy maga a bíróság is bizonyára szívesen nélkülözte a jelenlétüket. Azonban a kellő apparátussal, nyilvánosan háromszor törvénybe idéztek a piócákat. A tárgyaláson pontosan megjeleni a „hivatalból kiivndell" védőügyvéd, de hozott a zsebében néhány higndtabb teiiiperamontiimu piócát is n vádlottak közül, hogy ezek „személyesen" is meghallgassák a többiek képviseletében isfa törvényszék által meghozandó ítéletet. Az ügyvéd a tárgyaláson nem tudott elegendő védelmet felhozni „védencei" mellett. „Dictum-factum: valamennyit elítélte a törvényszék, kimondván irgalom nélkül, hogy a vádlott s illetőleg most inár elitéit piócák három napon belül hagyják el Lausanne-t az exoröismus büntetésének terhe alatt. De mert a piócák vagy nem értették meg teljesen a nem is felebbezett ítélet rendelkezéseit, vagy mert azt telték fel magukban, hogy csuk karhatalom esetén engedelmeskednek a törvényszék erélyes határozatának : nemcsak, hogy nem távoztak
n megszabott három nap alatt, sót még vígabban bzaporodának. Nem volt más "teendő tehát végre kelleti hajtani az Ítéletet Szörnyflséges-n bő lére eresztett ceremóniák között\'megtörténi-hát a kiűzetés. Es a szánandó sorsra jutott elitéltek - legalább igy olvashatjuk ezt az e korbeli krónikában — az ítélet súlya alatt mindinkább, dögleni kezdtek s rövid" idó alatt Lausanne-ban még hírmondó sem maradt a kemény büntetéssel sújtott piócákból.
Hat évvel ké\'óbb. 1457-ben még érdekesebb bűnügyi tárgyalás folyt le Hauvigny bon. A „vádlottak padján" egy öreg sertés és néhány apró malaca röfögött ós visitozutt Az Ügyész vádja lesújtó, volt valamennyire nézve: megöltek egy felügyelet uélkfil hagyott gyermeket és nagyrészt mindjárt fel is lak-mározták. Az ilyen gyilkossági bűncselekménynek pedig bizony akasztás a büntetése. Az akkori kezdetleges időkben a személybiztonság és közrendéetet primitív állapotaiba i, nem volt éppen példanélküli ez a „bűncselekmény\'\' s éppen azért a keményszívű közvádló érzékeny büntetést kért a deli<|uensek fejére, avagy inkább a — torkára.
A bűnügyi fótárgyalást nagy érdeklődés mellett tartotta meg a sauvígny-i bíróság. Hogy az eset. által közeluhbról érdekelt koca-társadalom milyen arányban képviseltette magát ezen a szenzációs tár-
ZALAI közt. ÖNY
AU0USÍTU8 >i.
Az osztrák államadósságot ellenőrző\'erősebbek annál Is, mint a hogy magunk bizottság kimutatása alapján kiszámítható hittük magunkról. Ha ezt az államadóssa
adatok szerint Auszti iának 1010. junius 30-áig 24\'5 milliárd korona volt a hadi-költsége. A quóta arányában Magyarország
got hozzáadjuk a hudiköltségekhez, ugy 55-120-75 milliárd korona a Monarchia eladósodottsága 1917 május l-éig, a ml-
ez Időre eső hadiköltsége 14 milliárd ko- bői Magyarországra kb. 20—27 milliárd rona lenne. Azaz a monarchia hadiköltségo korona jut. Ha ennek ," kamatfizetési össze-az első 23 hónapban nem 30, hanem 38 5 gét vesszük, ugy csak 57,%-kul számítva milliárd koronát tenne ki Ha ehhez az is (hisz a háború előtti olcsóbb kamotté-; összeghez hozzávesszük az ujabb 10 hó- telü adósságok is be vannak számítva), napra eső 16 milliárd koronát, akkor vég-11430—1450 millió korona az évi kamat-eredményül 1917. május l-éig nem 46, terhünk s\'egyedül csjk akkor lehel ezt az hanem 54 5, mondjuk kereken 55 milliárd óriási terhet elviselrfiUK-ha többet terme-korona a monarchia hadiköli lége. Termé- lünk. Nem jolszó jtöbbtermclés, ha-
szetes, hogy pontos képet erről nem lehet nem a kényszerítő j ozijkség parancsolta még most alkotni, hisz a háborúk számlá- okossági elv. De még(1chet valósítani és ját, mint Franklin nagyon jól mondotta, meg is fogjuk valósítani, csak utólagosan szokás benyújtani. A háborúval kapcsolatos óriási érték-
Az állam tényleges pénzügyi helyzeté- rombolást épp ilyen hatalmas arányú érnek megismerésére még tudnunk kell, hogy tékleremtés váltja majd fel s a romokból voltak adósságaink a háború előtt Is. Ma- uj élet, uj virulás fakad, gyarország államadóssága 6 19, Ausztriáé Megújhodik ez a nemzet, mint a hogy pedig 130 milliárd koronát tett ki. A mo- mindig meg tudott UjUlni eddigi véres zi narchia tehát körülbelül 20 milliárd korona vntaral után is, s ha uj gazdasági alapok államadóssággal ment bele a háborúba jönnek a ré/i elavult és korhadt funda--Nagyon nagy adósságnak tűnt fel ez annak mentumok helyébe, földj; gazdagsága, né-idején s ennek láttán gondolta azt az en- pénck szorgalma segítségével uz lesz, u tente, hogy nem bírjuk ki egy félévnél lo-Jj|iivó válnia kell: Közép-Európatcjjelméz-vább. Hál\' Istennek, sokkal erősebbek vuMzel folyó Kánaánjává, tunk mint az entente^ remélte és . sokkal í
Sypniewsky György,
kit városunk közönsége oly jól ismer s aki a mi hirneves 20-as honvéd gyalogezredünk parancsnoka volt immár n tábornoki karban foglal helyet, amennyiben a király kiváló érdemeinek elhmeróséül soronkivül vezérőrnagygyá nevezte ki.
E kinevezés városszerte örömet keltett, mert Sypniewszkyben a nagyközönség oly beesülésre méltó hazafiúi és társadalmi erényeket tisztelt mindenkoron, melyeknek elismerése felfelé is\'kell, hogy mindékor megtalálják az utat. Ugyanazért örömül regisztráljuk mi is a legfelsőbb elismerést, mely oly kiváló egyént ért mint Sypniewszky György,/líCi a mi 20-asaink mindenkor nngyrabccsült parancsnoka volt.
gyaláson, nem tudom, egy azonban egészen bizonyos,1 hányan cUek utána az elitéit ropogósra sülíUt ívese-hogy a vádlottként megidézett öreg sertés ós büilös nyéből.
malacai az ügyészi vád tárgyára nézve nem tartották Ugyanebben az időtájban túlságosan clsiaporod-szükségesnek a nyilatkozattételt, helyettük véáőügy- tak *-ala a patkányok Auluu-ben. Ez pedig nagy bün védjük, tartott félórás, megindító védébesxédet, mely a vád szempontjából: u város lakóinak szándékos há észrevehető hatást fóu a jelenvoltakon és szintazon- borítása és voszélyeztetéM:. A törvényszék tehát a képpen a szigorú bírákra. Az öreg sertést, a fő vád- szabályuk jzeriut az összes patkányokat vádlottak lottat, sehogyan se tudta elfogadhatóan mentegetni gyanánt nyilvánosan három ízben maga elé idézte, az ügyvéd, — az ő bűnös mivolta különben is vilá- Az első tárgyalásra — érthető okokból — egy pat-gosabb volt a napnál. Ez hát benn is maradt a kány sem jelent meg, dacára a szabályszerű megidéz-^zószu-ban, — elvégre, ö maga eetn tagadott. tetésnek Védő ügyvédjük: Ohassensee, kijelentette.
A kis malacok érdekében azonban annál éke- hogy a legtöbb vádtyttat vagy ^elégség, vagy a hosszú sebben és sikeresebben csatározott a védelem. Igaz- ut akadáljjuzta a megjelenésben. A törvényszék ebből ságtalau dolog lenne, — úgymond, — malacokat az okból elhalasztotta a tárgyalást. De a vád alá büntetéssel sújtani, mert hiszen ezek az észnélküli vont patkányok nem jelenlek meg ujabban a kitűzött párák, ha egyáltalán elkövetlek is valamit, csupán határnapon sem
anyjuknak rowz példája után mentek. De máskülön- A védők szerint pedig azért, mert a lakók
ben is a tárgyalás folyamán semmi határozott bizo- macsk ái a vádlottak testi épségét veszélyeztetik Kérte nyiték sem akadt az államhatalom nevében vádló tehát, hogy a lakosság arra az időre macskáinak ügyéaz azon állítása mellett, hogy a malacok bár- fókenlartátára szorittassék Anule kedvenc nmeskájá-miképpen is segédkeztek volna a kis gyermek meg-. ért egy lakos sem volt íiajlandó felelősséget vállalni, ölésében, ámbátor nem tagadható, hogy a lakomából Végre is a vádlott patkányok lávoléttében kellett derekasan kivették a részüket. A bíróság aztán hosz- megtartani a tárgyalást. (Jhassensee uram hatalmas szas tanácskozás után kihirdette az.ítéletet. melynek védőheszédének tulajdonítható, hogy a törvénYszék rendelkezése szerint az öreg sertés a város piacterén valamennyi |&tkúnyia nézve - felmentő ítéletet lm nyilvánosan felakasztandó, a kis malacok ellenben a "ott. Komolyan figyelmeztette azonban öká a tovább vád alól teljesen felmentetnek és szabadon bocsátau- szaporodás büntetőjogi ismereteire . dók. Igy is lón Az öreg sertést a piactéren az Holdog idők, jámbor erkölcsök!
egybegyűlt tömeg nagy gaudimnára palain ut publice, Zsoldos litnó.
(elakasztották. Azt nem jegyzi fel a krónika, hogy j
Bucsuszentlászló búcsúja.
Minden évben kegyelettél járul a nagyközönség a bucsuszentlászlói kegyhely felé, leróni keresztényi kötelességét. E véres zivatarral dnlö s hova tova négy év£s háború még inkább megragadja a lelkeket, hogy a vad szenvedéllyel teli gyilkos lelkn háborús zsarnokoktól elfordulva felemelkedjék lélekben ; 8 fohászkodjék fel az Úrhoz, a Boldog*ágo3 Szűzhöz, segítséget kérve, hogy világosítsa fel a megvakult segg:: lelkeket,\' könyörüljön e háború által agyongyötört nemzeten s szüntesse meg ez undok vérontást.
Szeptember 8-án indul városunkból egy bucsus zarándoklat a szentlászlói kegyhelyre, ihelynek mikéntjét iU közöljük:
Zarándoklat Buc8ii8zentlászlóra.
Kisasszony ünnepén, azaz szeptember 8-án a nagykanizsai hívek könyörgő menetet rendeznek Huesuszentlászlóra, a kegyetlen világháború szerencsés befejezéséért
Ez alkalommal reggeli hat. órakor külön vonat indul Nagykanizsáról (és ugyanazon, napon délután Imt órakor vissza IhuwusZentlászlórél.
Jelentkezni lehet; a pL-bániahivatalhui.
A kanizsai pékek panasza
Méltó elkeseredés ül a helybeli pékmesterek lelkén, hogy a lúbom folyama alatt iparuk űzésihez egyáltalán nem juthattak liszthez," hogy kenyeret sütve, azt maximális áron jegyek ellenében a nagyközönségnek árusít havsák s igy megél bélésükét biztosíthassák. Sérelmüket, melyet itt hasztalan tárlak lel, az Országos Közélelmezési Hivatal és a tőwpán n:nál tolmácsollak, hol jogos kérelmük valószínű méltányos elintézést fog nyerni, -- ami nemosak méltányos, d« |ögos követulésök, mert akik az adór teltjét kötelesek viselni, azoknak megélhetésük legalább biztosítva legyen,
AUGUSZTUS 86
ZALAI K 0 Z I, G N Y
Polgármesterünk felhívása.
A l»ronifi Is <lrzi s házi állatvilág többi lag- I Tandijul annyiszor kél korona fizetendő, a hány jsival egyetemi eu a hálMjrua kosziul Addig keveaeb- heti órára « hallgató beiratkoz\'k. Szegénysorán, de bet ka|«rgált«k s többet találtak. A fOre se voltak szorgalmas és jé előmenetelt! hallgatókat a tanári Közhírré teszem, hogy a Nagykanizsa város ug). rAm>|(s Mo„ rf>dfa„| , klAraM.lít eM |, 8|,f. k„r ,e1j«> vagy féltandijnientosségb\'n réaiesit. A tan-lerlllelél. szölelelt, itteni illetóségO vagy az ««lrálf|Ml,nn4 lmi u„li<u , b,rom(1,t „j „„,„. „„„„ kiv0| fi!cl , j0g|„||g,ló « eM félévben 6 ko-magyar Monarchia toröletén bárhol született és Nagy- ^ Mwl , h4boru óu „,,„ ny-„,ifc lluMlllr4 41e.\' ,.„„. UnyTl4ri dijat éa minden félévben 10 koronát kanizaán tartózkodó 1899-1897. évfolyambeli né,,. ,0|l Törlínt p<)(% ,,0J(J „ 1(j llemled((kneV „„,„ „ onügoe „„^ „y„gdij jlT4r,. felkelő kötelezettek valamint az eddigi néplhlkeló „kll|1 ^ ,k| c|1„,tó|ju flllolnl„g„Me , j6
szemlékről bármin.,nn okból elmaradottak bemutató i(Wke, h ^„^.„^ Törtóneteacn egyszer a A "dgoaatenye, babaair é. b.bhttvely szemléje 1917. évi szepfmber hó 3 án Nagykanizsán h4,.iuw||JÍ kokoric4ho> julott , 0riim4be„ b,gyüjtéae. a Polgári ügylet nagytermében iSngár-ull reggel H n,k kw)ve(kmle^ >K,| fe azok nem evék meg, A kormány legutóbb uj remleletet bocsátott
órakor fog megtartatni
Felhívom a néplö\'kelö kötelezetteket, hogy a fentirt idóben és helyen tisztán öltözködve a legszigorúbb büntetés terhe alatt jelenjenek meg éa uzok a népfolkelő kötelezettek, akik annak idején katonai rzo Illatot teljesítettek, katonai okinAnyaibat, akik pedig népfelkelő bemutató szemlén voltak, igazolványi lapjukat a népfólkelő bemutató szemlére magukkal kozui és bemutatni tartoznak.
halálom csendes legyen.
Csendes legyen a halálom, Ne zokogjon senki ériem, Nem tettein én semmi jól sem As is bttn volt Ián, hogy ellem
Bűnnek mondták atl, hogy sokszor Átdaloltam éjszakákat, ■ fíUnnak mondták, hogy ittasán \' Korcsmapadján sitni láttak.
Bttn volt az is, hogy kacagtam, Bttn volt as is, hogy szereltem, Bttn lesz az is, ha egy kis lány Zokogni kezd majd felettem.
Bttn lese at is, hogyha eljössz, SirhaOtomhoz csendes éjen, S koporsómban felébredve Hűségemet elmesélem
nem evék meg, cnak bámulták, mint valami kavicsot. Kukorica. Mij^\'t
az a kukorica?! Igen, liáborus világot élünk
amely elrendeli a vadgesztenye, babhüvely éa ; babszár gyűjtését a Korpaközpont utján. K néven sok száz yaggon takarmányt sikerül majd biztosítani a
mUKKn
Korpaközpontnak az állatliizlalás számára, amely most szűkében vau a takarmány féléknek.
A vadgesztonye, babszár, babhflvely gyűjtése , uj kereseti alapot biztosit, mert ezt mindenki összegyűjtheti: gazdák, szövetkezetek, malmok, vállalatok, . iskolák, munkások, asszonyok, gyerekek, de kereskedők ós iparosok is Az összegyűjtött készletekét a Korpaközpontrink a megyében legközelebb kinevezendő egy, vagy több fóbizományosainak kell majd beszolgáltatni A bizományosok névsorát a Központ rövidesen nyilvánossági fogja hozni, de addig is mindenki kezdje meg a gyűjtést. A Korpaközpont olyan méltányos árat fizet a vadgesztenyéért, Imbhü-Városi közgyűlés. velyér|, és babszáréri, amely mellett, a gyűjtés érde-
Nagykaniasa város képviselőtestülete a f.. .hó mes lesz. A vadgesztenye átvételi ára a bizományos 30-án közgyűlést tart, melynek legfontosabb tárgyai: raktáí\'ába szállítva légszára/, állapotba 30 korona, ter-A húsüzem felállítása, a városi központi szeszfőzde i mészetesen zöldhéj nélkül. A babszár ós bablittvely üzembe helyez-se, az ellátatlan lukösság gabna szűk- átvételi ára pedig 8 korona.
Adomány a tüdőbetegek üdülőházára.
A Nagykanizsán felállítandó tüdőbetegek pavil-1 Ionja alapjára a Franz liajos V*s Fiai r t. 2000 koronát küldött be a város polgármesteréhez azzal hogy az illetékes helyre felhasználtassék.
A nemesszivü adomány a cégnek nem eliő elTéle cselekedete, mely liuniaiiitását dicséri. •• \\
6égletéuek beszerzése; A villamos áram árának felemelésére vonatkozó javaslat stb kUebb ügy elln-j téz<W. r awá - •
Alispáni rendelet a hadifogolytartó ->>•., gazdákhoz,
A Korpaközpont Budapest, VII., Károly Királyul utazóielUgyelói ntján végig já*at> és megszervezi az egész országot, hogy minél több vadgesztenyét, babszárt és b\'abhűvelyt sikerüljön biztositapi.
KONCZ PISTA.
Haditengerészetünk a világháborúban.
; mely szerint figyelmeztetnek az összes hadi fogoly tartó • • Dicsőséges hajóhadunk világháborús ueropléeé-1 gazdák, hogy a szabályzatban előirt 8 napi folmon-\' nok főbb momentumai elsőrangú művészi kivitelit dási határidő pontosan betartassék, melynek lejárta,albumban megörökítve jelentek meg a Hadsegélyezfl előtt hadifoglyát senki el nem bocsáthatja, hanem Hivatal özvegy éa árvaalapja javára „A ca. és kir. ezen idő elteltéig tartozik foglalkoztatni. ijiadi tengerészet a világháborúban" címmel.
A 24 pompás mély nyomású képet tartalmazó Beiratáeok a pécai püspöki jogakadémián. ^ nK>gren(|,|hetó R Hadsegélyező Hivatal gyüjtő-
Az 1917/18. tanév első felére 1.917. évi szép-, 08xU,vinál) nu,|apeat. V. Akadémia-u. 17. tember hó 5-tól szeptember hó 15-ig bezárólag, na
ponkint délelőtt 10 órától 12 óráig, az intézet igaz- — E#y jó házból való leány, azon-galói helyiségében Pécs, Király-utca 42 szám alatt naj felvétetik Ifj Wajdits József könyvi eszközöltetnek. A késedelem igazolása esetén szép- ke|.es^e£|és,s|jen ■ teniber hó 16-tól október hó 19-ig bezárólag utólagos felvételnek van helye.
A rendes illetőleg pót vagy ismétlő vizsgálatok f. évi szeptember hó 9—-14-ike között fognak meg-
Nagy művész estély!
A „Polgári Egylet" nagytermében augusztus latokat s hogy mi mindent lehetett kapni olcsón nyitása f évi szeptember hó 15-én lesz Az elöadá- hó 26. és 26-án nagy művész estély lartatik este fél olyant, ami már kezd feledésbe menni. Es némelyek sok 1917. évi szeptember hó 16-án kezdődnek 9 órakor. Fellépnek a következő művészek: 8. Fü-fölemlegették a jó tejeskávét killivel Nn, igen, kif- Rendes hallgatóknak azok vétetnek fel, akik zess Lenke szuhrette, a Népopera tagja. Medgyessy
livul, mikor egy hatoséi- hat s néha bét kifli is ki* vagy teljem főgimnáziumi érettségi vizsgálat, vagy fő- Rózsi a Roy.al orfeum énekesnője lantos Ferenc a járt." Killi ? Általános sóhaj Vajas kifli! Krio egyik reáliskolai teljes érettségi és ezenfelül főgimnáziumi\'győri bzinház baritonistája Radóc Fkrenc komikus a négyéves kis fin megkéidi az anyjrtól: „mi az a latin nyelvi és irodalmi pótlóérettségi vizsgálatok si- Népopera r. tagja. Helvárak: 4 20, 320, 2-20. Pá-" kifli?- A gyermek szemében naiv tudatlan-ág, dy az keres letételéről bizonyítványokat tudnak fölmutatni, holy 20:20 Karzat 12.». Jegyek élőre válthatók anya szemében köny csillan meg a megdöbbentő Ily bizonyítványok hiányában csak rendkívüli hallga- Kohn L. liajos cégnél és Hirsohler-féle dohánytőzs-kórdésre. Igen, háborús világot élünk. tóként való felvételnek van helye. \'dében.
A háború keserveiből.
Néhány család kedves társaskörbe r«yMik össze az estéli órákban. Aztán szokás szerint elkeseigik a megélhető nehézségeit, a nincsenséget. Valamint ét- tartatni.
vágyg\'érjeftztónek sóhnjtéczák el közho a jó zsíros fa- A .Veni Sancte* val egybekötött tanév megi
Adakozzunk a háború rokkantjainak és családjaiknak

Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan késiittetnek.
Tanintezetek részére szükséges cikkek ——-— dús raktára Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványuk nagy raktára
AUGUSZTUS 95
Adakozzunk a Hadsagélyzőnek.
Szeretetadományokat a frontra szállít a Hadsegélyzö Hivatal Átvételi Különítménye: Budapest, VI., Váci-utca 38.
Iiodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga. Irla; Lukács Józstj, fógimn. tanár. A vaskos munka a pápaválasztás tör- | táneti fejlódóáével foglalkozik, amíg az jnlen alakjához árt. Mindenkinek érdekes ós tanulságos olvasmány, amely inig egyrészről szigorúim tudományos, másrészről könnyeJ stílusával ólvozetes olvasmány. A vlláglftrlé-unlum n jelentós mozzanatának ismerete Ulillde.ll kullurembor ludasának szükséges része. A mii ára 1 korona. — Kapliuló [íj. Wajitlln József könyvkereskedésében, Nagykanizsán
— Uj Idők A világháború legltűlili krónikása, irástian SH kepliou az U| Idők. A mi érdekes esemény m négy világrész harcterem történik, att iiilml sléak tárja foalői szépségű képekben érdekesség. inAvéaai uivéval éa elókeló Ízlés jellemzi Hureau Kerenc hetilapiát, aa Uj Időket, innljriiak inioiieii aaátna akliiália közleinényeltian, elbaazéléselban és regényeibaa is agyarául a slépirodslom ápolója — Klódzeléai áia negyedévre 6 korona Kiadóhivatal, Hudapeat, VI. Aodráaay-ut 16. sz
— A „ Vaaárnapl Újság" minden száma ■gazdag tsrtaloininal jelenik meg. A „Vasárnapi Uj-aág" előfizetési ára aegyedévra öl korona, „Világ-króniká-.val együtt hat korona Magrniidelhefó a .Vasárnapi Uiság- kiadóhivatalában (Budapest, IV., Kgyetam-ulaa 4). Ugyaaitl raegrendelhetó a . Ké-pea Néplap", a lagolaaóbb iy-átí a magyar aáp számára, lélávre 3 korona 40 flllár.
— Aa .Alat" saápirodalini ás inAvészali lieli lapot (aierkesili Andor Jázaaf) gazdag tartalom, ér-dekea ás aktuális kápak agáaailik ki. A kiinni lapot melegen ajánljuk olvaaéink figyelmébe Szerkesztőség ás kiadóhivatal: Budapest, I. Fehérváriul 16/c — i Klóllzeléai ár félévre 10 koi. Mulatványazámol kéaa aéggel kaid a kladélilval.
Bukott középiskolai tanulók
érdekében forduljunk sttrjöaen
ZSOLDOS TANIHTÉZET-hez,
BUDAPEST. VII., Dohány-utca 84. •j Telefon 32-40. ty
Ugyanott előkészítés magánvizsgákra, osztályösszevonással, felelősség mellett.
A középiskola kivonatos tananyaga megrendelhető. Ismertetőt kaid az Igazgatóság.
Mr A .ZALAI KÖZLÖNY egyes számonként kapható Ifj. Wajdits
József könyvkereskedésében "WB
_ Adakozzunk az elesett hősök özvegyei és árvái javárai Hadsegélyiő Hivatal főpénztára, Képviselőház. Adakozzunk a vak katonák részére.
Az intelligens magyar uri
napilapja a
BUDAPESTI HÍRLAP
Ilarmiuobét áve* rendűletlMt és változatos progralnuija A magyarságért Ezt állja éa tartja éa küzd érette idegen áramlatoknak tuinden rohamával etem-
közt , ......
Progrnmraolkkel egységea politikai gondolat emelkedett inrgnyilatkoiáaai.
Tarcacikkel. regéuyel irodalmi ériéknek és szórakoztatók.
Tudópltásnl frissek, kiiuarilók éa magbiz-
hatók.
Szerkesatéeóbon izléaea, komoly ea gondos I A BUDAPESTI HIBLAP-nsk, mely jullu-Ielsejével uj előfizetést nyit eiőftzetéai ára: egéat évro :m korona félévre 19 korona, negyedévre í) korona .\'tO lillér, egy hónapra 3 korona 30 fillér
A kiadóhivatal ciine: Budapest, VIII. kerület kökk-Szllárd-u. 4. sz
A világháború
minden mozzanatáról bő,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatókkal szolgál az
AZ ÚJSÁG
POLITIKAI NAPILAP
olvasóinak.
ELŐFIZETÉSI ÁSAK :
VIZSGÁKRA
osztályösszevonással, a középiskola minden osztályából gyorsan felelősséggel készit elő a
ZSOLDOS TANINTÉZET
BUDAPE3T, VII., DOHANY-U. 84. TELEFON 32 — 40. A. köeőplskola rövid és mégis könnyű tananyaga megrendelhető. NélbíUoihe-tetlen magántanulóknak, .műveltségre törekvőknek. . .
IOOOOQQOQQQO
Egóuz évre . Félévre . . Negyedévre . Egy hónapra
AZ
Összefoglaló tankönyv
A középiskola négy alsó osztályának te^es tananyaga. -Nélkülözhetetlen rendes- és magántanulóknak, — önkéntes vizsgára készülőknek. Legjobb . eszköz az általános műveltség elsajátítására Két kötet ára 15 kor Megrendelhető
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII. Dohány-u. 84.
Telefon 32-
-40.
Mogreudálási otm UJSAO KIADÓHIVATALA Budapoat
VII. Rákóczi ut 64 asára ÖOOOOOOOOOOC
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József kóuyvayo,ud»jábal~Nagykaniüáu
i6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 191Í. augusztus 29 Szerda
11111 I ■
j7 szAm
Rierkesatőiég é» kiadóhivatal Deáktér 1 T«l«foa : laa. Hlr«»Uaak U|<ubú ■■•rlat.
FÍHtrtMitA:
Kemény Liulí
F,),lM tlfrkllitfi
ErSi Sándor
meg legjobban. A subádon járó ember
A MAGYAR PARASZT. életmódját, puritán hajlamát, Önkormányzati, majd azt mondtam; basáskodó vá-A magyar fajnak crös decentralizáló gyait, jobban szolgálja a falu kötetlenebb hajlamai vannak. A magyar földnek pedig formája, mint a város, melynek szervezete erős lekötő tulajdonságai vannak, melyek több fegyelmet követel, mint amennyit akar-népUuk tanyai ösztönét cs cl izigetelődési hány kételkcs gazda arisztokráciája is szi-hajlamalt sikon és bérek között egyaránt veoen elviselne. A mez»i foglalkozás pedig értékesitik. Mint a méhnek, mely külOm- helyhezkötő. Sugarai ijyidek. Szervi alkn-böző fajtájú virágból ugyanazt az izü iné- tásai sem lehelnek ndgyolí\\ Áltól város zct halmozza fői, akként népünknek is keletkezik, olt már a nyugalomra vagy az megadatott az a képessig, hogy periféliák élvezetre vágyó fólóslog, az ipar és a kc-legkülónbözőbb forrásaiból a maga állani reskedelcin adnak találkozót E kedvező
Karoaa, »ifT«l
lentk ,B»J
it kétaier. le kar, MUvr. •
aacjalérra 1 kaiaaa H f «&■■ uia In 1« Öltéi.
alkotó erejének táplálékot szerezzen.
találkozási téren csinól^dik mej a várói. Mégis fajunk inkább a sik vidékeket A termelő munka igazi műhelye, a foglalja cl, még pedig rajvonalukban,, nem milliók igazi otthona a falu. Ez ugy toreni zárt oszlopok módjára. És amint a meg- mint a fa; ered, mint a lolyó; nő, mint a oszlásnak velünk született oka van, épp ugy homokhegy. Ebbin ninos mesterséges na,(y nem véletlenség az sem, hogy a magyar ság és műerő. A falu, u magyar faj leg-sikfóld inkább az erő* falusi szei vezaiek, a | Igaiihh életkép*. ■*- ■ szöglotos föld pedig inkább a városi szer-.
vezetek hazája. Természetes ez. Évtizedek óla centralizáló politikánk
A faj ösztönének is, a sikon föllelhető mesterkedései a városi életnek kedveznek s foglalkozásnak is a falusi élet rendje fekl inkább ide kedveztek a természetes fejle-
mények is. A sok között most az iparon áll meg a szemein, mert a városok csontvázát kétségtelenül az ipari tényezők alkotja!!. És minden más fölszivó ha\'ásn a vátosink a falvak szempontjából jelentéktelen, csupán az a jelentős rendkivül, {melyei ipara utján gyakorol. Nem a kultúra vonzóci Je nom is az élvezeti kilátás, hanem a jutalmazóbb munka alkalma hódítja el a parasztot otthonától, az árnyékba borult mezőről u napslltötlebb ipari terekre Mezei parasztjainkat az Északamerikai 1 Egyesült Államokba se a szüzföl I csalogatja, nem a préricken és a vadonokban kinálkozó szabad élet, hanem a nagy ipari munkabér. A modern népvándorlás rugója, az otthonhoz való hütlenscg kormos arcú kísérője: ez a nagyipar. Ez okozza a fel; . vak ürülését.
Hcdig axoji a pomon, ahol a paraarl falusi lilzhelyébe lép, azon a ponton nyúlik a nemzet gyökere az oiszág földjébe. Ez a paraszt olvasztja fel az Idegen elemeket : ez őrzi meg üdén nemzetének nyet\'s
Békenapra.
„Ember, ne ölj I - Isten parancsolatja; No tegyed azt, mit jóvá nem tehetsz; Ne vedd el azt, mit vissza már nem adhatsz, Ha féled Istent és ha kit szeretsz 1 A vérözön, melyet vadul kioulál, Átok gyanánt gyilkos fejedre száll, És ép mikor már nem gondolsz reája, Isten haragja akkor rád talál.
— És mégis ölsz, apát s tiut legyilkolsz! 11a ágyú dórg s ropog a puskatüz, Vak és siket vagy a csaták zajában, 8 a vérszag uj vért ontni kerget, üz! Ezernyi árva könnye meg nem indít, Nem hallod áldozatid jajszavát: Egy láthatatlan démon rabja leltél, Ki ez iszonyt raivelni mérte rád.
Dicwzomjad s mérhetetlen kapzsiságod Ezen rabszolgatartó démonod, Es Ábelnek meggyilkolása óta Kain-bélyeget hord büszke homlokod Ezen zsarnoknak rabszolgái voltak Embert Irtó világcsatáikon
— Vérrel pirosra festve félvilágot — Nagy Hándor ós a nagy Napoleon.
Hány nemzet pusztult már e föld színéről,
Melyet ez átkos démon irta ki;
Hány íionll szúrt már tört önnön szivébe —
S elhantolák hazája romjai;
Hány lett földönfutóvá enhonában,
Kit megkímélte éles fegyvere:
Hány vonszolá tovább magát a földön,
Akin őrjítő, mély sebet verel
Olykor majzára szép álarcot öltve, A kultura s szabadság szent nevén Ölő fegyverre szólít milliókat j És fölriaszt a békeeség ölén. De pusztulás a háborúnak vége, <
Kultura helyt, barbárság niindentHt, 8 a felszabadított népek nyakára Csupán más névvel biró zsarnok ült
— 8 te ember, óh, te mégis ölsz és gyilkolsz, Ma éppen ugy, mint ezredév előtt:
A régi krónikáknak vér bet Ili Meg n-»m remegtetik szived, velőd I És éjjel-nappal gyilkokat kovácsolsz, 8 hogy megszerezd, pőrére vetkezel,
És élsz, inig bírod, sótalan kenyéren ; Hogy ölhess, rongyban jársz és élitzel.
í
Pedig mi gazdag és boldog, lehetnél, Ha béke-miire forditnád erőd, --8 testvéri jobbot nyyjtva a világnak --Hegéinél sok- nyomorban szenvedőt! Paradicsommá válnék egy csapásra E siralomvölgy minden zeg-zuga, 18 ral)«ágl>an tarló zsarnokod elűzve — Te lennél itt ez édenkert ura! I
De hajh, mi gyarló s gyenge vagy te, ember! Mióta vagy, ez a tragikumod, Kélki\'zzel építesz csupán és az is i — Mint gyermek — ismét visszaroinbolod: Bármily dicső is légyen alkotásod, | Ma holnap tenmagad pusztítod el, — És sokszor nem marad fenn más belőle, Mint holtakkal takarta puszta hely.
— 8 csak nem tudod elűzni azt a démont, Te vénhedt ember — « mégis kiskorú I Legfeljebb olykor töprengsz magadban, Hogy mekkora csapás a háború, — 8 rohansz csatába c endes tűzhelyedről Ma is, ha felriaszt a harci kürt.
7, A L * I K Cl 7, I. Ö S T
AUOOM7.TI 8 311
talentumát. A szokást, a dalt, a regét, a hegyen tt befeltlejésck jutalmazó voltának
S,"
nyelvet, a viseletei, tt naivságot, tt nyugalmat, a terniészelimudalot, e ;ogérzest, az erkölcsöt ez a nagyszerű gyermek őrzi meg s adja át az ujkor aggjainak; őré! érintetlenül, mint virágszirom a harmat-cseppet, míglen a felsőbb kttltura napsuga-
blztosKésára, lii^i
7. At 1917. év I. feWril megtartott pénztári vizsgálatról felvett jegyzúkanyv bomátati\'a.
ti Polgármester jelentáaa sz Alelmraéai kérdé-nokrél.
9. Várwl koÉponti sxowfóido üzembe heljwéw.
nagyobb s vtjdelcmre méltóbb nemzeti ipn;i a földmüvelésnél ugy som talál. Foglalkozzunk a téli mu:tkáU«n-ság kérdcsévef/á l\\gnngyobb nemtell erő- . l0. Sz-nezési xaMljmiiW* részbeni mádoai (csuitést Is méltó eqlra alkalmazzuk, ha a tivn fgazd lanic-noki állá. luhtMtéaének mágválto-
kétiyszcrniunkáUiinwi;: rémeit elüznür.k sí-, tati«, i
tstit*
.lavaalal a villamos iram árinak Memeiéu
rni löl nem szívják. Olthonában tartva a kerül. A fogyasztás az értékesllés is paraszt nmiyitsér, .mini egy nemzet. Otlho- hitélel terén 1 könnyilsünk rajta minden """\'J*"-^ ^ ^^ ^^ ^
állóin erőnkből, de Itéth itíigyvAn tótlen magának „mMlWk ^„„tfaa.
a parasztnak\'nagy erejét sem, moly szö- |3 8ij(jel| So||11 ,jbalálo«á»áról inegOrnváeit vetkezeti alapon szyi vezve ö ísegcly utján ^„„^„m bizottsági tagsági lagoág !««•*»•
nából kilépve, annyit érJ\'Wint az végzett nyers munka.
Minél több vonzó kereseti tér áll elő is beláthatfltlarml Sf.ép eredményekhez jttt-
a távolban a par.tszt számára, annál von- ha|. Vegyük gyógyítás nlá az iszákosságot
zóbbá kell tennünk a falusi munkatereket s az erkölcsi élet. posvnnynil vezessük le.
is; minél jóbbnn faggatják repülő vágyát a Értelmi Körét (ágitünk, de nerit céltalanul,
*A köztisztviselők beszerzési . , „ , , csoportjának tagjai felhivatnak,
városi versenyterek, nnnál Inkább kőielcs- honom tliiilisUK arn, amiből cl. Mindenek- r \'
ségilnk őt másfelől falusi otthonához kötni, filött pedig közeledjünk hozzá szcieletlel i,,^ ,„i„da»+í akik lifttel vagy fával óhajtják a hogy hagyományőrző és vét fölfrissítő t ett- és ha karunk már fáradni kezd, de sorsa- csoport Al\'al magukat elláttatni. « iránti igényüket deleiében romlatlanul megtartsuk. \' ! vnl együttórző szivünket még n hálátlan- az aktív szolgálatban levélt hivatali l.imikeiknél, »
Belső politiká k tengelye a paraszt ié- sng.se fárassza ki,soha. A nemzet jövője jhyngd(Ja.ok pedig Itumkovleh #no« titkárnál mlelíhb
nem más mint a Jtuzruszt jövője. jelentsék.
gyon. Az adópolitika szavazzon neki ki-mélelet, a törvény védelmei, r - Klaknázói-val szent\'.\'e kell szállani otthonát oltalmazni
* . a
kell.\'Munkájának értékét\' blzlotilsuk neki; egészséges birtokszerzési vágyának kielégítésére JteieSsUnk .módokat. Küldjünk\' a a ittldbu, melynek kihasználása meg tökéletlen, löhb tőkét u uz állttninuk gondja
VirMciü iwiwr:ó« eiémff1?®* S\' IlKlálhttrgértMel Idllrid be az Ort . . .
— i)o hallga I Nunilód utt tarom mellaUbd Vigaszlulásodul, u gyüllge mi, 8 a-várt lemosva sebzett heinlukudrói — líeá gyógyító irt csepegtet 6. Eletreinénujel igy táplálva lelked, Enyhülni érződ\' gyfilió Lmjául, — Ka hinni kezdel* ilrok. Mtefeielben, Mi-ly iil\'Ag a airoll Itll is.boldogít
Buday Barna.
A 20-as honvédek ünnepe.
• Hüszkefléggfl, de\'>gyutlal könnyező öröiuníol szeipléltrtk HW reggtítj\'" ahiikor VdiosA 20-ns hönvó d^íuk zászlójuk\' alatt* istentiszlelelre vöiiHltak. i
1\'. >.;,t»W wijt íiAoln\' ávfes for<lulójá! "Hiniktir fia nk hz örölí- diciős\'tgrt áratotl 20-asok az első tü)r kerfazts\'éget kiáltottak KlleneinVkol szemben a froptón.
TalánkerOs\'émbéi1\'tudja, 111 in 5 ünnepség folyt le ma a plebáiiia templómljaii, de akik tudják, leheli tlen, hogy meghatottság "nélklll gondoljanak azon elt\'S\'ll hősökre, kik a magyar nemzetnek örök dicsó-
A városi élelmezni hivatal.által kiállított élelmezési könyveü ke » családtagok számánák igazolásául felmutatandó.
Egyben felhívjuk a vidéken levő tagakat vw*y belépni szándékozókat, hogy tudakozó leveleikben válaszbélyeget mellékeljenek.
A csoport bizottsága állandóan permanenciábnn van, h lünuntiylre a ..körülmények engedni fogják, szeptember hó elsején \'megkezdi működését, amikorra a. tagsági igazolványok is szótküliletiUfki,
\'Vidéki laptiraalnk a csoport nevíben magkérat-nak a f.\'nt\'l közlemény it/étaléra.
Mult és jelen.
Kgy kin idízittel Kzelg&luk a régi nnilthól, mely
8peidl Krnó
logvilézohb liHirco^ai a magjai- mellettiek,
Valahol messze.
Valahol messze zene járja . . . Valahol inu vígan forognak a párok. . . Valahol messze egy lyány fejen, Menyasszonyi fátyol s kostotu - virágok.
Valahol messze uiegenbeu,
Srupnetl muzsikál — ra dörren a gránát,
l\'oktok éjszakáján valaki
Elment. . . Visszajöttél ne féljek ... ne
[várják.
Ptah
céget nraiv.i vérzettek érvüflnk lid.Áz olleneinkkel így francia lAhornngy élettorténetóhöl való, ki Nemben. X7S0— lSln ik legendás húsként vitte dindalról diu-
Kmléknk él leiunikben mi ml végig, io-anaink dalra a vuxényletu alatt IutH seregeket. A neve Braaé pedig dicsÚMgw glóriával élnek kúrllakben mint franeiiinr-zigllali nkkoritan ugy dictóitették,
mitit valamikor Hunyadi Jánost Magyarországon, mint alfóln Ijngelinéjn hadveiért. Hrunet ngyania már 35 éven korában táhormggy.l nevtate ki Napoleon. Erdekén a pólyafutAaa, inert egészen tlatal korában mint poéta la legelné helyet foglalt el az akkori fraueia irodalomban
, „ Amikor azoniina Fi-aneiaomzAgot I78t)-ben
1017\' "" hó \'"-\'\'"A.. 4 knlelienség fenyegette, rélra tetle
Varos közyyülés.
NAIIVKANI/.SA VÁlltlS KÉI\'VISKlArgS-
, , _ . „ . ......... tollát éa kardot
.......... " r"te ............. r""\'"" k0,"n\'M kMU »»\'i"S »«« v»H » .........tellett
,""lj""t " U(Mkító: • loilával, ép oly kiváló volt mi... vitóz-a esata „„.
». A város, közkórhi. 1917 évi küllségvelé... tón « kard lorgatiaibaii. jellemzó ennek a tábornok-
2 A vArosi közkórliAz 1919, óvi kolf ^eté,,. nnk « gondolat,ilága a mostani francia tábornoké-
3. A ni. kar. honvéd Parancsnokság ajánlata a hoz Kppen az ellenketójét trja elénk a 17-lk «tA-kisgjakorló lifr bérli,.vétele tárgyálni
zadheli francia hadvezérek becsOlet éi-zósét a ÍO-il, 1. UekenUcher ttle l,.|lebhez»e » városi köz- század francia éa angol vérebek mmegondolalj. elé ka kiteli** ellen , ,
t gyalus egy eredménye* csata ulin a magas
S. Kétszer eseti kivetett i\'hadó törlóa
tisztikar ússtelilt egy kis dAridóra, mialatt az eloaet-
8. Egyes alapokból kölesénvott éa vi»zati.eleit tek hulláit elföldelték a esaUutezón ömegek bejelentése. ,,, .,. .. . , ,
I A dáridós tiáitok ktizöU Bruno la ott volt, kit
>
ATOI\'SZTUS 9\'I.
7. \\ 1. V I KÖZLÖNY
8
nagy kegyesen megkértek, hogy valami jó, de aktuális költeményt rögtönözzön szórakozásképpen, vaj jon nem u felejtette el fiatalkori poéta gondolatmenetét.
Brune tábornok nagy nehezen engedett a sok ka)weitációnak s az alanti verset rögtönözte francia i nyelven a feszült figyelemmel váró kedélyes társaság elótt.
s A vers ismertetése olőtt azonban előre kell
KIB&K.
. f f,V , .. ;V
Iskolai értesítés.
A HELYBELI KjYTH. FŐGIMNÁZIUMBAN az 1917/18. tanév szeptember I én kezdddik. A tanulók felvétele szeptember l., 3. és 4 napján
bocsátanom azt, llogy ez a poéta tábornok versében d. e 9~>/,12 is d. u. 3 TJ áráig történik Az I már a 17-ik sláiadban kigúnyolta a mostani enlent* osztályba jiltnU.il tanulj magokkal hozzák <i: politikáját-ék v\'érttOVetaégét. A franciák Hrune mm\'eleinl Iskola legalább nígi oszUlyának előzését versével behatóan vlisza-\'és elóremeuólcg foglllkoz- tanúsító bizonyítványt (ÉHesttó töujvecskil). a szil Itatnának a valólian csúnya konzekvenciákat vonliat- létéit anyakönyvi kivonatol és tijraollási bizonyít- \' nának Is jelen cselekményeikhez, amiért a király- ványt a 11-VIII oszt Itmnlók at előzd évi bizo gyilkosok pártjára álltak. nyitod,tyl, a más inlézetböl átlépi I,múlók pedig az
Íme a vers érteltlte ratgyar fordításban: elizi osztályok bizonyilvdttjvit, a születési anya-
„Kétszázan támadnak egy ember ellen, löldre könyvi kivonatot és az njiyottási bizonyítványt. A IjjWrják ■ agyla tébe verik, mondván: mi nem sze- felvétet alkalmával 14 K ff fillér fiz. Undd. retjük a vérontást. Im ez"k a becsülete* emberek." Az I osztályba szepl I és 3 ntpjalm csak
.Harci vágytól lelkesülve a vizbe hánynak ben- helybeli szlllők gyermekei vételnek fel, 4-én pedig a Heteket és iliallal mulatni térnek vissza! lm ezi-k ám vidékiek; ezért a helybe\'! szülök a jelenik,c.\'sjv.i he a becsületes emberek." késlekedjenek, nehogy fiaífhetys-M-e mit ti leutn
Tehát a helyzet most ilyen, hogy az entente rndjanak Szepl. 5 én „ Veitl íxmclc- \\örvényfel-iele lármázta a világot segítségért. Óriássá nö\'.t ellen- olvasással, 6-án rendes lauitás. ségeink száma folytán a vitionjlagosaág ngy alakult, hogy egy hós katonánkra most HOO ellenséges ka-Urna esik és dicsőségünkre legyen mondva a központi hatalmai ezt is bírják, hogy egy embernek U00 ellen kell harcolnia, vagyis Brone verse vzevint 200 harcol egy ellen 3 év óla. Ilo eddig eredmény-1
AZ IGAZGA TÜSAG
" Értoa^a..,
A nng.vkniiiv.-ai ni kir. állami
vagyunk. S hu ugy kell mi is teázunk*
polgári liu és
..lenül, mert a gyéztesek mégis eddig még ....... ,Hk„,lt „ liM7 IH ,„ir „j,,, L.totai,„.
lyiségúhen kezdi meg. A (l$-iralá«ik surrendjn a következő: Szeptember hó l-ójj és 3-án nz I , 4-én a II. ft.én u. ttl éa rt-dii .a .IV. 0-*tályWi«k iratkoz-Irntnak, m.\'g pedig ^élflélt *J|u. délután a hány-iskola növendékei. A beiratkozáshoz szükséges l»t-iin-
Tanügyi kiuevezóaek óa áthelyezések.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur Purcsi
János Csáktornyái áll. tanítóképző intézeti tanár je- ,ási l*lM,k igawalói irodában k.phatók. A heira-
lenlegi állomásán való meghugyása mellett a VIII llisoUl .....gelőzól-g aug liójSO-ún és 31-én Uszn k
liz. osztályba, flrau Oéza Csáktornyái áll. tanítóképző n i-vil" As i«mervkülönbőz.-i vizsgálatok, még pedig intézeti gyakorló iskolai tanítót wintén a Vili liz\' 3°-*» 14 "»■ 3H\'m délelőtt ( a leányiskolái\' tanulók
o«itál) ha nevelte ki, kinevette továbbá a neveseit iAvi,,, vizsgálata, inimlké......... défulán a n.agánia-
intézeinéí lireguss l\'ál oki. tanítóképző int.zeti tanárt J,4vi«" vi/«gálala ás ta.itervkülöiiböz. li vi/>gál«t
Nugykaui\'/.sáu, 1917.
;vi aug. hó 27.
Az igazgatóság.
helyeltes tanárrá. — Ür. Kovácsnó Szathmáry MáFia kézdivásárhelyi áíl. polg. leányiskolái tanilónót a zalu-egerszegi áll. polg leányiskolához, Wajdits Aranka zalaegerszegi áll polg. leányiskola! tanítónőt a tiszafüredi áll polg. iskolához, Palásthy Teklát a titeli áll. polg. iskolához, Szűcs Mihály kalocsai és Kol-
.. . , . ... , • i i • • . ■ i . beírása azept. 2, 3 és 4. lesz a Cseugei í-uli isko-
lányt Ödön lapohui all |olg iiui>.kuUti igazgatokut 1 *
kölcsönösen áthelyezte a miniszter, míg Vörös János
csáktornyai tanítóképző intézeti nevelőt áll. iskolai
tanítóvá nevezte ki.
Deirút\'Ok uz izr.
A nagykanizsAÍ izr.
elomi lekolubun. ..
i\'lcnti iskolában a tanulók
Ubau d e. 8-12 ig.
A javító;vizsgálatok aug. 3l-én lesznek d. -liig.
Az 1. osztályba helyszűke nvatLcssibis a nagy-- huikiméré®. Mull szem- U|iijwni jlr ^^ ^„^.j VÓIHm.k
átellenében lévő hatósági |V|: „kik anyakönyvi humsitvánnyal ígazo jáV, hogy 6-ik életévöket betöltötték.
A li osztályba csak azok vétetnek |VI, kik a mull évbeli ez Iskola tanulói voltak
A III. és IV. oszli\'.lyba elsősorban a Volt nö-nem teljesen elvezlKUllin ven. luat uiegeu.vu .h Vt.n),úkek: 4 én ..zouImiu. ha még hely lm. uj ta-olyaii szaga volt mely valamely betegségben kimúl- mi|6k ÍH fe|rétetuek lőtt marha busához hasonlít. Hol az állatorvos? Biirá-i dij 2 Korona.
Miért nem lesz alaposan megvizsgálva az e hus>zékbe __n
eladásra kerülő hus is? 1
balon a régi giiunáziui husszékb.n husi mértek ki kgrmonként 2 3 koro náórt. „Olcsó húsnak hig u leve," régi talpraesett közmondás: Knnvk az olcsó és hatósági székben kimért húsnak azonban nemcsak h g volt a leve, lia-teljesen élvezhetetlen volt. Már megsfllvu i«
Iekolei értesítés.
A nagyí-anlzsai állami elemi iskola I és IT. körteiénél a tanulók beírása az 1917/8. iftkolal évre f. é. szeptember 1-től 12-éig lesz a Zrínyi Miklósutcai (központi) iskola épületben naponkint délelőtt 9-tól ll-ig és délután 3-tól 5-ig, Minden beiratkozó 1 koronát fizet. Az iskolai év megnyílása szeptemr ber 15-én délelőtt 9 órakor lest Istentisztelettel. .
Zarándoklat Bucsuözeutláazlóra
Kisasszony üiiiwpéii, iizaz szeptember 8-án a nagykanizsai hívek könyörgő nienetvt reiidetnek Bucsuszeiitlászlóra, a kegyetlen világháború szerencsés befejezéséért
Kz alkalommal reggeli hat órakor külön vonat indul Nagykanizsáról ás ugyanazon napon délután hat órakor vissza Bucsiiszeutlászlóról.
Jelentkezni lehet a plcbáuiahivatalbau.
iMiBl«" afzsírral ?
A végteleiiM-gig lokozodó drágaság é« élelmiszerhiány közepette fekete fellegként tflnik fel előliünk a zcirkérdés Ami a szellemi világban a illozóliá, a száguldozó gyorsvonatnál a szén, az a maieriális világban a zsír, melyből csakugyan mindenbe kell valamelyes mennyiség, hogy tápláló ereje és ize legyén uz ételeknek. Kvvel mostanában igen megvagyunk akadva. l£gyszóval: nincsen. Az a csekély ami van, m-m is jöhet számításin, meg méregdrága :: a pótlására hivatott faggyút a hentesek és mészárosok a „Zsirközpont"-ba szállítják. Kgy központtal több, tzek a központok mindéül magukba szívnak, s tőlük vajmi kevés árad szél: A mostani fogyatékos világban okosaiig lenne, ha a uugy zsirhiányt a megfelelő pótló anyagoknak nagyobb urányii szétosztásával enyhítenék, hisz h niHiiiafaggyii bizonyos elkészítési alakban igen jól pótolja a disznózsírt, azoiikivü a szappanfőzésnél is érvényesül A mai hudíszappanok úgyis nélkülözik u zsírt s helyelte chloi-meszet alkalmaznak, mely bi-i zouy pusztítja a fehérneműt, nemde sokkal célravezetőbb s a kö<öiiség érdekeit is-elóbbreinozditóbb dolog ; vblnnv Inra faggyút nini küldik fel a „Központba", ahonnan ioteii tudja hova kerül, hanem szétosztják, ! illetve kimérik a közönségnek, amely házilag készíti majd belőle a fózésiv alkalmas zsírt és s/appant ? ! Kgelő kérdés; mely gyors feleletet és megoldást vár, \' mert nem mindenki adluit ezer koronát disznóért és I zsírért, már pedig élnie mindenkinek kell I Ezzel kap-í csolalbau említésre méltó egy kanizsai gazdaasszony | leleményessége, ki kénytelen volt a zsirhiányon ugy I segíteni, hogy hevenyében marhavelót használt a fó-izéshez Ehhez kommentárt nem füzünk.
— A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület közgyűlése. A Z 0. E. gyis \' mint Zalavármegye Központi Mezőgazdasági Bizott-I tág a, úgyszintén az Egyesület igazgató választmánya I évi szeptember 1-én délelőtt Keszthelyen a város-. háza nagytermében tartja rendes közgyűlését. A köt-i gyűlés tárgysorvzalában a háborús kormány intézkedések bej lentését, a költségvetést, a termények mi-^ kénli felhasználását s egyébb fontos folyó ügyeket tárgyal. -
Adakoztunk a háború rokkantjainak éa I családjaiknak.
7. A I. 4 ! tUUM
A ÜŰÜ8ZTU8 99
Adakozzunk a Hadsegédnek. ^t^íST^
Szeretetadomáiiyokat a frontra »w»l- JÓZ8ef könyvkcreákedcsében. *« llt a Hadsegély ző Hivatal Átvételi Külö-f nitménye: Budapest, VI., Váci-utca 38.
Irodalom.
— A pápaválasztás jogtörténete és
tételes joga. Irla: Lukács JózseJ, fógi......
tanár. A vaskos munka a pápiiváliiHy.iáH történeti fejlődésével foglalkozik, untig az jelnn alakjáUoz éri. Mindönkinek érdekes ós tanulságos olvasmány, amely míg egyrészről szigorúan tudományos, másrészről könnyed stílusával élvozutcs olvasmány. A világtörténelem o jelentós mozzanatának ismerete minden kulturember tudásának s*flksóg«\'s része. A iuA Ara 4 korona. - Kapható
líj. Wajdits József .......................
NagyknnlzsAii
— Uj Idők- A világháború IngliAbb krónikása, irá«ban ás képben he Uj Idők. A mi érdekes esemény a négy világrész hareléroiu történik, hü miiid elénk tárja festői stÓDségO kép.ikb.m Krdek»-a*ég. művészi nívóval és olókeló í/.Ióh jellemzi Hereit Korcuc hetilapját, a* Uj Illőket, melynek minden száma aktuális kötleinóuyeibou, elbeszéléseiben és regényeiben is agyarául a szépirodalom ápolója — Klófizetési áia negyedévre 5 korona Kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrást)- - ut 10. st
— A „Vasárnapi Újság" inindon száma gazdag tartalommnl jelenik meg. A .Vasárnapi Uj-tág* elófizetósi ára negyedévre öt korona, Világkrónikáival egyntt hat korona. Megrendülhető n „Vasárnapi Uiság- kiadóhivatalában (Budapest, IV., KgyeUin-ulea 4 ). Ugyauill inegrendalheló h .Képei Néplap", a lagolcsóbb uj-át< r magyar nép számára, félévre \'1 korona 40 fillér.
— Ab .Élet" szépirodalmi és művészeti hetilapot (szerkeszti Andor József) ^azda* tartalom, érdekes és aktuális képek egészítik ki. A kilftnó Ispot melege* ajánljuk olvasóink figyelmébe Szerkestlóség és kiadóhivatal: Biid»p.-sl, I Kehérvári ul lö/c -Klófizetéai ár félévre 10 kor. Mutatványszámot kész Béggel küld a kiadóbival.
Bukott középiskolai tanulók
érdekében forduljunk aürgőien
ZSOLDOS TAHtNTÉZET-hez,
BUDAPEST. VII., Dohány-utca 84.
Telefon 32-40. <3/
Ugyanott előkészítés magánvizsgákra osztályösszevonással, felelősség mellett.
Adakozzunk az elesett hősök özvegyei
és\'árvái javára! Hadsegélyző Hivatal főpénztára, Képviselőház. Adakozzunk a vak katonák részére.
Az inMlipns magyar üri kdKdnsög
i.apilapja a
BUDAPESTI HÍRLAP
Harminchét érés rendületlen ós vóltotaloi programmja
A magyarságért Kit állja <!» t«r\'j» *> ktttd
éretto icliig\' ti áramlatoknak minden rohamával wtem-kíiit.
Progroramoikkel egységes politikai gondo-livl emelkedett megnyilatkozásai.
Tiironoikket, regényei Irodalmi értékűek és szórakoztatók.
Tudósításul frissek, kintoritók ós meghíz-
Imiik.
Saerkeaztósóbon ízléses, komoly ós gondos. A BUDAPESTI HIRL AP-nnk, mely juliu-elsejével tij elólixetést nyit elófiietési Ara: egósr. óvro :18 korona félévre 10 korona, negyedévre 0 korona 50 llllér, egy hónapra 3 korona 30 fillér
A kiadóhivatal címe: Budapest, VIII. ktrület Kíkk-Slllárdu. 4. sz
A világháború
minden mozzanatáról bö,
eredeti, megbízható, kimerítő
értesülésekkel, térképekkel, magyarázatokkal szolgál az
AZ ÜJSÁG
POLITIKAI NAPILAP olvasóinak.
F.LÖFIZHTÉSr ÁttAX:. Ejé.s óvro . r. . . 38 korona. FélWr. . . . . IS Negyedévre .... 9 K. SO f. Egy hónapra ... 3 IC. 30 f.
VIZSGÁKRA
osztályösszevonással, a középiskola minden osztályából gyorsan felelősséggel készít elő a
ZSOLDOS 1 TANINTÉZET
BUDAPEST, VII.. 00HÁNY-U. 84. TELEFON 82 - 40. A középiskola. rOvid és mégis konnyü tananyaga mogi oudelhefcö. :: Nélkülözhetetlen magántanulóknak, m ii v e 11 s é g r e törekvőknek.
>oaoaaaoaooo
Összefoglaló tankönyv
A középiskola négy alsó osztályának teljw tananyaga. — Nélkülözhetetlen rendes- ós magántanulóknak, — önkéntes vizsgám készülőknek. legjobb eszköz az általános műveltség elsajátítására Ki\'t kötet ara 16 kor Megrendelhető
Zsoldos Tanintézetnél
Budapest, VII. Dohány-u. 84.
Telefon 32—40.
Megi (,11\'dalóei oim
A középiskola kivonatos tananyaga az ujsao KIADÓHIVATALA Buüapoet, megrendelhető. Ismertetőt knld az Igazgatóság. VII. RákócEÍ ut 54 BKám
jn (jfj\' jl^ JLX.iWl»UIUligl|IW
■ !|J. f A,I|IJTS ,1 Ő /. & Ji
KŐNYY-, PAPI^- ÉS IHÓSiE^ERESKEDÉSE
¥
Dús raktár legújabb divatú levélpapírokban és névjegyekben Nyomtatványok ízléses kivitelben jutányos árban gyorsan készíttetnek.
A
Tanintézetek részére szükséges cikkek ——_—^ dús raktára Jegyzői és egyébb közigazgatási nyomtatványát nagy raktára. —
Nyomtott a Uptulajdon,, Ifj VVapiit, Jö«„f kí.y.tiy.^iji^anS^f^^