Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
23.8 MB
2013-06-28 13:36:18
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
281
2662
Rövid leírás | Teljes leírás (354.68 KB)

Nagykanizsa 1906. szeptember

Hiányzik: szeptember 14, 23

1. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSA
Szombat
1906. szeptember 1.
Hirdetések
megállapodás szerint.
Nyilttér petit soronkint 40 fillér.
Nagykanizsa
A szerkesztőség hivatalos órája d. u. 6—7 ig.
Kéz ratokat nem ad vissza i szerkesztőség.
Laptulajdoros és kiadó: Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNŐ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Csengery-nt 1. sz.
Hova lett a tulipán?
Eltűnt a mellényzsebből is.
— Ez is hazafiság! —
(Oszy.) Ha jól emlékszem rá, épen a fürdőszezon kezdeténél tartottunk, amikor ugyan e helyen azzal foglalkoztam, hogy a tulipán az idegen fürdők magyar vendégeinek csak az ország-határig díszelgett a kabátjuk kihajtóján, azután pedig szép csendben levándorolt a mellények zsebébe. Akkoriban pedig még erősen dühöngött a tulipánjárvány s mégis voltak nagyon sokan olyanok azok kőzött, kik szidták, hum-bugozták, köpködték az osztrákot, hogy a nyári fürdőzés ál-arcája alatt parolázni és komázni mentek ki Ausztriába a sógorral. Történetesen a tulipán-jelvény ilyenkor irult-pirult szégyenében a mellényzsebben s amint egy jólnevelt tulipánhoz illik: szó nélkül tűrte a kétszinü honha-zaffyak árulását.
Amig aztán odaát alattomban szégyenkezett a zsebrevágott hazafiság, addig itthon széles-száju úriemberek és puderos nagyságák összegazembereztek és csúnyán lepockondiáztak minden halandót, aki a hazafiságát és honszeretetét nem a kabátja kihajtóján viselte.
Dühöngött volna bár százszorta jobban a pirosfehérzöld-szinü tulipános bárány-himlő, akadtak volna még azesetben is józan emberek, kik csupán időleges felbuzdulásnak tartják a tulipánság csak részben komoly eszméjét. Akadtak volna akkor is, akadtak ekkor is. És ezeknek a kishitű feltevőknek pokoli igazuk bizonyult most. A tulipán, amelylyel mintegy fáklyaként lángra lobbantotta egy hangos és nagyúri gyülekezet az összes diákgyerekek köny-nyen hevülő lelkesedését, az a tulipán ma már nincsen, ma már kimúlt, jobbiétre szenderült...
Amikor a tulipán-eszme elő-kürtösei a magyar-osztrák határon a mellényzsebre degradálták a jelvényt, ki hitte volna, hogy ez árulási művelettel egyidejűleg lekerül az itthonmara-dottak melléről is a tulipán ? Ki hitte volna, hogy mire a mellényzsebezők visszatérnek a fekete-sárga fürdőzésbőí a falhoztámasztott és becsapott lel-kesedők tulipániádájába, nyoma sem lesz a gomblyukakban a cifra jelvénynek, a szivekben a
csak részben komoly tulipáneszmének ?
Ugy-e: senki ? !
Vagy hogy igen sokan előreláttuk ezt, kik ismerjük a mi könnyen hevülő embertestvéreink hagyományos, pillanatokig tartó felbuzdulását.
Hát azt meg ki hitte volna, hogy a tulipán-viselés dívó korszakában 73 millió koronával több kincset küldtünk árukért a sógornak, mint átlag azelőtt? Ki hitte volna ?...
A mérleget ma megtehet csinálni s le is lehet zárni azzal az impresszióval, hogy nem vagyunk komoly, nem vagyunk kitartó nemzet. Amit Ígértünk együtt hónapok előtt, azt visszavontuk külön-külön most. Csak addig sem éltünk magunknak, amig a tulipánok nagyistene valami elrejtett mágnás-gomblyukból vigyázott reánk, s amikor aztán a mellényzsebbe történt bevándorlását láttuk ennek: hát akkor megtettük a legtulipáno-sabb hazafiaknak — a degradált ezüst-jelvényeket szívesen befogadó zálogházakat.
HÍREK.
Iskolai beiratás.
A helybeli kereskedő tanonciskolában a tanulók beirása szept. hó 2-án délután 3—5, 3., 4. és 5-ikén 7—8 órakor lesz. A javító vizsgálatokat szeptember 2-án 3—5 órakor tartják meg.
Lőfegyverek árverése.
A tegnapi számunkban említett hatósági lőfegyver-árverést tegnap d. e. 10 órakor a városháza udvarán megtartották. Az árverésen 33 kor. 35 fillér gyűlt be.
Öngyilkos földmives.
Török György szepetneki lakós 56 éves földmives tegnap reggel 5 órakor szobájának mestergerendájára felakasztotta magát. Mire észrevették, már halott volt. Török nagyon iszákos ember hirében állott, minden keresményét nap-nap után elitta, ugy, hogy az utóbbi időben a delerium-tremmens tünetei mutatkoztak rajta. — Valószínű, hogy feldúlt lelkiállapotában követte el végzetes tettét.
Aki nem akar vegetáriánus lenni.
Nem hiába igen nagy a drágaság. Még vegetáriánusnak lenni is sok pénzbe kerül a mai felfordult világban, hátha néhanapján a szegény ember gyerekének egy ki» jó husievesre jön meg az étvágya ? Ezt a vágyat kielégíteni tetemes pénzbe kerül, aki tehát a szükséges összeggel nem rendelkezik, az vágyairól — mondjon le. De nem addig van az. Az Isten nem egyenlően osztá el a földi javakat az embereknek;
az egyiknek igen sokat is adott, a másiknak pedig semmit. Vannak tehát sokan, akik ugy gondolkodnak: „Ami a tiéd, az az enyim is, ami ellenben az enyim, az még nem a tiéd." Ebből a becsületesnek éppen nem mondható, ellenben elég praktikus elvből indult ki Makarics Örzse helybeli leányzó, amikor Kovács Éva kiskanizsai lakostól — látogatás ürügye alatt — 10 darab kedvenc tyúkját ellopta. A tyúkokkal a városban indult, azonban károsult feljelentésére a rendőrség még idejekorán lefülelte és ellene a megtorló eljárást megindította.
Összeégett gyermek.
Szokol József kiskanizsai lakós, vasúti munkás 3 és fél éves József nevü fiacskájával súlyos — és következményeiben könnyen végzetessé válható — szerencsétlenség történt. Szülei távollétében a konyhában egy csomó gyufát talált és azzal játszadozni kezdett. Gyújtogatta a gyufát s örömét lelte a különböző szinü lángokban. Egy vigyázatlan mozdulat folytán a még égő gyufa ruhájára esett és égni kezdett. A szerencsétlen gyermek kétségbeesetten futkosni kezdett a szobában, ami-által még inkább szította lángokat A jajveszékelésre végre besiettek az udvarbeliek és nagy nehezen sikerült nekik az eleven fáklyát eloltani. A szerencsétlen gyermek sebei súlyosak, de nem életveszélyesek. Szülei lakásán ápolják.
ANGOL LILIOM-CREME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörössége, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok ellen. Kapható: Drogéria a Yöros kereszthez
Kedélyes iparossegédek.
Krauth Samu Petőfi-uti pékmesterhez erőszakkal behatolt három péksegéd — névleg Barna József, Péntek Márk s egy társuk — és botokkal fenyegetődzve követelték, hogy a nála dolgozó péksegédnek a megállapodás ellenére kosztpénzt adjon természetbeni ellátás helyett. Eközben Krauth Samut durva szavakkal illették. Magánlak-és becsületsértés miatt fcljelenttettek.
Rendőri hir.
Klampetel Teréz és Horváth Anna foglalkozás nélküli leányok éjszakai csavargásért előállitattak.
A vihar halottja.
Lórántháza zalamegyei községben a vihar ledöntött egy istálót. A leomló falrészek maguk alá temették Dömötör Péter közelben foglalatoskodó bérest, aki a helyszínen szörnyet halt. Borzasztóan összezúzott holttestét a vihar csillapultával szedték ki a romok alól. Özvegye és hat árvája siratja.
Szinház.
Baccarat. A Vígszínház e szenzációs újdonságának bemutató előadása szép számú közönséget vonzott az arénába. A darab meg is
érdemelte az érdeklődést, mert egyike a modern francia színműirodalom legjobb alkotásainak. Idegizgató, lélektani problémákat tár a hallgatók elé; szemléltető, szinte hihetetlen alakulásokban mutatja be a mindenható, a mindent átalakító szerelem hatását az emberi, de kiváltképen a női lélekre. Élénkbe állítja a szerelmes asszonyok megtestesülését, aki irtó szenvedélyében eldob magától mindent, a gazdagságot, a jóhirnevet, a világ becsülését, az önérzetét, — szóval min-dent-mindent, — csakhogy szerelmes szivének szózatát követhesse. Ezzel a búja, az asszonyi hatalmas szenvedélyeket összpontosító női szereppel aratott nálunk — ha nem is tökéletes, de mindenesetre igen szép — diadalt a társulat újonnan szerződtetett tagja, Gyöngyö sy Erzsi. Már színpadra lépésekor meglátszik rajta, hogy tehetséges — ámbátor még nem teljesen rutinirozott — színésznő, és a modern, legújabb iskola hive s tanítványa. A társalgási szerepkört kifogástalanul tölti be, hősnőnek azonban még gyenge. Kitörései nem fejezik ki.teljes híven a viharos érzelmek minden skáláját, úgyhogy sokszor a hatalmas szenvedélyeknek csak a füstjét éreztük, a mindeneket megemésztő lángját csak gyanítottuk. Egyebekben a hangvariációk nagy részét bámulatos ügyességgel találja el s meg van benne a kezdő tehetségeknek az a sajátsága, hogy ha játéka még nem is teljes drámai erejű, de mindenesetre szívhez szóló. Ez pedig még sok siker reményére jogosíthatja a kisasszonyt. — Méltó partnere volt Almásy (De Chaceray Róbert), az ő kiforrott játéktudása egyénisége és rutinja nagyban elősegíté Gyön-gyösy sikerét is. Szép szerep jutott Kertésznek is (Lebourg Amadéé.) Ez a fiatal, a sziniiskolából alig hat hónapja kikerült színész, bámulatos ügyesség és áttekintéssel tárja fel máris jelei:tős szerepeit s sikerül is azt neki — nem mindennapi tehetségével — teljes megelégedésre betölteni. A többi, már emiitett szereplőkkel együtt, nyílt szinen aratott tapsot. Kövessy (Lebourg Charles) ez esti szereplésének bővebb bírálatába nem bocsájtkozunk ; azt olvasóinkra bizzuk, hogy Kövessyt — a Pfefferkorn, a Goldstein Számi, a Mádi zsidó nagytehetségű személye-sítőjét — egy rendkívül komoly, drámai apa szerepében elképzelhessék. Jó vicc, nemde?! Bor.
HÁZELADÁS.
egy nagyobb HAZ
hét lakással, szép kerttel és egy üzlethelyiséggel együtt szabad kézből azonnal ELADÓ. — Bővebbet a kiadóban.
Diákokat jobb családból
— kedvező feltételek mellett — teljes ellátásra elfogadok. Cim e lap kiadóhivatalában.
Ügyes szabósegéd
felvétetik MA VER KAROL?
ruhafestő és vegytisztitó ~intézetében.
„NAGYKANIZSA*
PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
FIGYELEM! ^e,tem nagymennyiségű férfi gyapjú
*• öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készítek 15 írttól 18 frtig kimenő ,, ,, 18 ,, 22 ,,
téli kabátokat „ 18 ,, feljebb
felöltőket „ 17 „
külföldi szövetből 22 ,,
Szöveteket kívánatra el is adok.
Magamat a n. é. közönség szives pártfogásába ajánlva, maradok kitűnő tisztelettel
ka^yar-utcza 29. sz. Liditt Miksa férfi-szabó.
= ÜZLETATHELYEZÉS. =
• • • •
• • • •
Van szerencsém Nagykanizsa és vidéke nt é. közönségének szives tudomására hozni, hogy
= CZIPÉSZ-ÜZLETEMET =
nagyobbitás végett Erzsébet kirilyné-tér 16.
szám alá (Káiser-féle ház) helyeztem át. Ezután is főtörekvésem oda irányul, hogy a legkényesebb igényeket is pontosan kielégítsem. A n. é. közönség b. pártfogását kérve, vagyok jflM kiváló tiszte-
javítások gyorsan ^j^M lettel
és pontosan ké- fp|g ^^
szittetnek. MíSi cipészmester.
Megrendelések levelezőlapon is eszközöltetnek.
• • • •
• • • •
Elsőrendű specialista gyermek-cipőkben.
Ne vegyünk, ne hozassunk
í) idegen és ismeretlen kereskedőktől órát,
K ----- i
?
hanem keressük fel
Szivósflntal
szakképzett műórást Nagykanizsán (Erzsebet-tér-Magyir-ntczi sírok),
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-
sal olcsó árakért.
Kívánatra az egyes tárgyakat házhoz is szállítjuk.
<b a a
«osee
9 a * • • • •
MATER KAROLY
első dunántuli gőzmű-festő-, vegytisztit«- és pIissirozó-gyára
NAGYKANIZSÁN, Kölcsey-utca 19. sz.
= Alapítási év 1892. |_| Alapítási év 1892. =
fc
GYUJTÖ-TELEPEK:
Szombath. Kiráiy-u.
Pécs -- Király-utca
Esztergom Széli-utca
Keszthely
Csáktornya
Zalaegerszeg
Bai cstelep
Nagyatád
Alsólendva
H\' ölgy-, uri- és gyermekruhák, ház-, tartási cikkek, függönyök, teritök, \\ hímzések, butor-szövetek, keztyük, napernyők s minden e szakba vágó
tárgyak részére. Bársony- és plüsch-kelmék gőzölése és préselése a legújabb mintákban. - ! ! Jutányos árak ! ! -
ft C: «» $ e «. © 3 &
3 S ö a 8
n a « a <® <6 6
Kívánatra az egyes tárgyakat házhoz is szállítjuk.
OFENBECE ES BALAZSY
könyvnyomda, tömöntőde, könyvkötészet, papir-, iró- és rajzeszköz-kereskedés
NAGYKANIZSA (Csengeri-ut 1. sz.)

A t. szülők és a tanuló ifjúság szives figyelmébe ajánljuk az iskolaév
közeledtével dúsan felszerelt
papír, iró- és rajzeszköz-kereskedésünket iskola-táska raktárunkat,
hol a szükséglendő tárgyak a legolcsóbban beszerezhetők,
könyvkötészetünkben

Könyvnyomdánkban ^SLT^

=30=

Nyomatott Üfe.ibeck és Balázsy könyvnyomdájában, Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA
1906. szeptember 2.
Hirdetések
megállapodás szerint.
Nyilttér petit soronkint 40 fillér.
ÂGYK
A szerkesztőség hivatalos órája d. u. 6—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNŐ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Csengery-ut 1. sz.
Ősz felé.
A szezon küszöbén.
Megfigyelések — karcolatok.
A híivös hajnalok és enyhe alkonyatok időszaka beköszöntött. A napsugár nem forralja föl a levegőt, amelynek tükrében az örök erőforrásnak, a Napnak kinematográfja mutatta a délibáb vibráló képeit. A levegő tükre most nyugodt és a tömör fényt szelíden bontja szét a szin-skála elemeire. Forró nyárban, mikor csupa reszketés, lázas vonaglás a levegő, a szinek összekeverednek és vakítanak. Ilyenkor engedelmes már a napsugár, nem gyötör, hanem gyönyörködtet.
Érik a szőlő és itt vannak a szeptemberi — váltólejáratok. Édesbús hoidas esték szoktak lenni ilyentájban, de mivel hűvös is van, felöltőben iumpol az aranyifjúság a kávéházi ter-rászokon s felöltőben marad adós a pezsgő árával.
Es végre nem kell látnom a kánikula ürügye alatt férfiakat piszkos ingben. Most itt az ősz és a piszkos ingre magas mellényt vehetnek. Szekrénybe kerül a Zsizsa-dressz. A flanell-nadrág, fekete öv, piros ing és kék liiszterkabát elegikus alkonyata ez. Tisztességesen kell öltözni. Nem szezonképes már a nőkkel való gorombáskodás és nem szezonképes nők jelenlétében disznóságokat rebegni. Nálunk, ahol nincs tenger, legföljebb portenger, az ostendei strandélet fesztelensé-gét az pótolja, hogy az imádott nő jelenlétében a flanellnadrá-gos urak a fogukat piszkálják.
De már ennek is vége. Közeleg az ősz és vele a preciz modor.
Keztyüt kell húzni és ennek megvan az a határozott előnye, hogy nem lehet a nyilvánosság előtt körömtisztogatással foglalkozni. Mindenkiből gentleman válik és mire a Főúton szemétdombokat fog alkotni a kapaszkodó platánfákról lehulló
sárga avar: megjelennek a cilinderek, a frissen vasalt cilinderek és nagyon előkelő lesz
az élet, nagyon előkelő. *
Az ősznek még csak a küszöbéi: vagyunk, a nyárhoz görcsösen ragaszkodnak hívei, mint fuldokló a szalmaszálba és pufók képpel szürcsöli a vizespohárban oldott fagylaltot Szalmakalap, sőt panamakalap a fején, melyet nem nyom a
bú, de valószínűleg az ész sem. *
Ah, ez a heine-i szövegű, cho-pin-i zenéjüsor:
„Nem nyomja fejemet a bú!..."
Ah, ez a sor az idei nyárnak a karakterisztikonja. Nem tudom", érdemes volt e átélni ezt a nyarat hogy egyéb ne maradjon belőle számunkra, csak ez a sor: „Nem nyomja fejemet a bú."
HÍREK.
Tiizilárma az arénában.
Pánik a nézőtéren.
— A rendőrség figyelmébe. —
Amennyi borzasztó rémületet, ie-jetlenséget. emberi elme csak el tud képzelni, az mind feltalálható látható a veszedelmek egyik legirtózatosabb fajánál: a szinházégésnél. Gomolygó füstfelhő, egyideig lappangó, majd elháríthatatlan gyorsasággal tovaterjedő lángnyelvek, a publikum körében keletkező óriási pánik, brutalitások a puszta élet megmeníéseért, — ezek az ilyen szörnyű katasztrófa karakterisztikus sajátságai. A vége pedig mindig ugyanaz: kiszámíthatatlan, szivetfacsaró kár emberi élet és anyagi javakban egyaránt. Már pedig szinházégések s a vele kapcsolatos szörnyű, katasztrófák fordullak már elő a legnagyobb vigyázat, óvintézkedések dacára is, azonban o:t az illetékesek lelkiismerete nyugodt volt, mert mulasztás őket nem terhelé. Micsoda skandalum történik azonban, ha a végzetes szerencsétlenség — bekövetkezésében, gyászossá tételében oroszlánrésze a szükséges óvintézkedések elmuiasz-tásánal< van.
Felvetjük még pedig e kérdést a következő eseményből kifolyólag: A Gül-Baba péntek esti előadása alkalmával óriási tömeg szorongott az arénában. A második felvonás előtt a villamos vezeték némi hibája — hihetőleg rövid-zárlat — folytán pár darab díszletnek használt papirrózsa meggyuiadt és magasba törő lánggal égni kezdett. A színpadon lévő tűzoltók azonban a kezük ügyében levő Mínimax kézifecskendővel a tüzet azonnal eloltották. Eddig a száraz tényállás.
Nem akarjuk hibájául felróni a színésznőnek, aki a leeresztett függöny mögül a nézőtérre a veszedelmet kikiáltá. Nem ! Pedig ez a felkiáltás volt közvetlen okoaója a közönség között keletkezett óriási pániknak, tülekedés, ájulás, nöksíró-görcsének stb. Nem pedig csak azért, miután a szinész is csak olyan hus és vérből való egyén, mint jó magunk, az is megijedhet s elvesztheti fejét Reá akarunk azonban arra a sajnálatos körülményre mutatni, hogy a színház főbejárata, illetőleg kijáratánál valósággal hering módijára szorongtak az emberek, lehetetlenné téve az esetleges gyors menekülést. Nos hát ez ellen — a nagyközönség érdekében — protestálunk. A színházi bejárat nem tartozik a nézőtérhez, ott tartózkodni nem szabad.1 Mert ebből — ha a megijedt publikumot még idejekorán lecsillapítani nem lehet — emberhalál származik. Ki lett volna ennek az oka ? Megfelelünk reá. Elsősorban is a színház-igazgatóság. Ha nincs hely, ne adjon ki jegyet, azonban a színházi bejárat mindig tiszta maradjon, oda hering módjára bezsúfolni az embereket — őrültség. Hibás másodsorban a rendőrség. A hivatalos hata-! lomnak joga van ez ellen tiltakozni, ; sőt nemcsak joga, hanem kötelessége is. Ha pedig azt nem tette, illetőleg rnegnem teszi, ugy mulasztást követ el. Mulasztást, amely borzalmas katasztrófát idézhet elő; gyászt, siralmat hozhat a családokba, zsibbasztó és egyúttal felháborító hatást szülhet az egész országban. Kötelességünknek tartottuk ezen hibára reámutatni s reméljük, hogy rendőrségünk gondoskodni fog annak egyszer és mindenkori megszüntetéséről, mielőtt még néni késő.
Szervezkedő gyűlés.
Azt irtuk egyik számunkban, hogy a mára tervezett élelmiszer-ipari munkások szervezkedő gyűlése elmarad. Mint utólag értesítenek bennünket, a gyűlés ma d. u. 3 órakor a gőzfürdői kertben meg lesz tartva.
A Sport-Egylet köréből.
A Sport-Egylet tornaórái a további intézkedésig ma és a következő vasárnapokon d. u. 3—6 óráigaSugár-utí főgimnázium tornatermében tartatnak meg. Indulás 3 órakor a Polg. Egyletből. A vezetőség kéri az ösz-szes tagok megjelenését ma délutái» a csapatia-osztás céljából.
Az utca képe.
Megélénkült az utca képe a sok apró diáktól. A tegnapi nappal megkezdődtek a beiralások. Pirospozsgás, fürge gyermekek járnak-kelnek az iskolák épületei előtt, mindmegannyi mellett egy-egy nagyreményű papa, aki bátorító szóval tartja a
szepegő kisdiákot. Sutba helyeződtek a tegnapi nappal a fűzfasipok, a hintalovak s az abc-és könyvek és palatáblák töltik be azt a szerepkört, amelyet a gyermek életében idáig a képeskönyvek1 képeztek. Az öregebb diákoknak már nem olyan uj a beiratás napja. Tudják, hogy ezzel alapkövét rakják le jövőjüknek. De azért fájó szívvel gondolnak ők is vissza a kéthónapi szünidő gondtalan szabadságára, melyet megszakított a tegnapi nap s melytől megfosztja őket 10 hosszú hónapra a szigorú és terhes iskolai év...
Kedélyes iparossegédek.
Ily cimü tegnapi hirimkre vonatkozólag Péntek Márk és Barna József helybeli péksegédek annak közlésere kérnek fel bennünket, hogy ők Krauth pekmestert sem nem fenyegették, sem nem inzultálták, hanem a helybeli összes péksegédek megbízásából figyelmeztették az aláirt szerződés betartására. Felszólításukra Krauth bitangoknak és nyomorultaknak nevezte s kiutasította őket. Különben Krauth ellen a becsületsértésért és szerződésszegésert perrel élnek.
Beiratás a főgimnáziumban.
A helybeli kath. főgimnáziumban a tanulók felvétele ma d. e. fél 9-töl fél 12-ig, szept. 3-án pedig d. e. léi 9-töl fél 12-ig és d. u. 3—5 óráig tórtéfrik. Szept. 4-én reggel fél 9 órakor ünnepélyes Veni Sancte.
Fatolvajok.
Horváth István nagvrécsei lakos a városi erdőben fát vásárolt. Az ott lerakva levő fáját — a közelgő őszi időre való tekintettel — Birkás István és Tomasits József helybeli lakósok rendszeresen és alaposan megdézsmálták. Horváth . z illetőket tegnap tetten érte, amire ellenük a feljelentést a rendőrségnél megíe\'.te.
Állat az emberben.
Megírtuk, hogy Fritz Katalin 12 éves kiskanizsai leány ellen egy odavaló ipr.ros bestiális merényletet követett el. A rendőrség ez ügyben a vizsgálatot megindiíá és a gyanuokok mind határozottabban irányulnak Dávidovics Ferenc hentesmester ellen. A rendőrség ez ügyet további eljárás végett a kir. ügyészséghez tette át.
Színház.
Pénteken este negyedszer került színre a „üül Baba". A közönség a színházat zsúfolásig megtölté. Sokat tapsoltak Kormos Ilonka „Gábcr diák" kedves játékának és Sajó „Mujkó cigány" rendkivü; ügyes alakításának.
A Kinizsy-uíca 20. száma
házban egy kétszobás utcai lakás azep-nal KIADÓ. Bővebbet háztulajdonosul.
ELADÓ HÁZ.
A Kinizsy-utca 53. számú, jól jövedelmező ház szabad kézből ejladó. Bővebbet u. o. a háztulajdonosnál.
3—4 molnárt keres
az „Oravicai Hengermalom Társaság" (Oravica, Krassó-m.) Ugyanott felvétetik egy ügyes lakatos is, mint gépápoló.\'.
\\t il
O
\'i «
WEISZ MIKSA | Minden uj,SCT1mi fZ^t^,
= ÖSZl és TÉLI ÚJDONSÁGAIM női- és férfi-divatárukban megérkeztek. =—.
Női felöltő (Confectio) különlegességek állandó nagy raktára.
Uri szövetek nagy választékban i!! Pártfogásért esedezik kiváló tisztelettel WEISZ MIKSA.
: ÁRUHÁZA „KÉK CSILLA6H0Z\'
NAGYKANIZSA, FŐ-UT.
\'. !
, NAGYKANIZSA"
Kívánatra az egyes tárgyakat hóihoz is szállítjuk.
Ne vegyünk, ne hozassunk
) idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, ^ *"\' -----0 hanem keressük fel
elsó dunántuii gözmű- ¡estő-. vegyüsztitó- és i>lissirozó-gyára
NAGYKANIZSÁN, Köicsey-utca 19. sz.
a\' = Alapítási év 189?. \'LJ____—1 At«piU«i év ¡892. =r
Hölgy-, »rí- és gyermekruhák, ház- j tartási cikkek, függönyök, teritök, : hímzések, butor-szövetek, keztyük, j napernyők s minden c szakba vágó |
tárgyak részére. Bársony- és piüsch-kelraék gőzölése és présciése a legújabb mintákban. - I ! jutányos árak ! ! -
OYUJTÓ-TELEPEK:
Szonibath. Kiráiy-u.
Pöcs - - Kiráiv-utca
Esztergom Szóil-mca
Keszthely
Csáktornya
Z?lacgerszei;
Bai cs\'.elep
Nagyatád
Alsólendva
szakképzett müórást Nagykanizsán (Erzsebet-tér-^agvar-utcza sarok).
aho! mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-^ sal oícsö árakért.
„ERZSEBET" női aranyóra! I jvB^" 50 korona.
Kívánatra az c^vcs Tárgyakát liázfcoz
könyvnyomda, tömörítődé, könyvkötészet, papír-, iró- és rajzeszköz-kereskedés
NAGYKANIZSA (Csengeri-ut 1. sz.)
^— —=
A t. szülők és a tanuló ifjúság szíves figyelmébe ajánljuk az iskolaév
közeledtével dúsan felszerelt
papír, iró- és rajzeszköz-kereskedésünket iskola-táska raktárunkat,
hol a szükséglendő tárgyak a legolcsóbban beszerezhetők,
könyvkötészetünkben
az iskoiakönyvek egy óra alatt beköttetnek.
mindenféle munka ieg- ^ pontosabban készíttetik
Nyomatott Otenbeck és Balázsy könyvnyomdájában. Nagykanizsán,
. PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
FIGYELEM! ^et,em nagymennyiségű férfi gyapjú * _ öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készitek 15 frttól 18 frtlg kimenő „ ,, 18 ,, 22 ,,
téli kabátokat „ 18 „ feljebb
felöltőket „ 17 „
. „ külföldi szövetből 22 ,,
Ü^F" Szöveteket kívánatra el is adok.
Magamat a n. é. közönség szives pártfogásába ajánlva, maradok kitűnő tisztelettel
Magyar-utcza 29. sz. Liditt Miksa férfi-szabó.
= ÜZLETATHELYEZÉS.
• c
9 0 • «
Van szerencsém Nagykanizsa és vidéke n. é. közönségének szíves tudomására hozni, hogy
= CZIPÉ5Z-ÜZLETEMET =
nagyobbitás. végett Erzsébet királyné,-tér 16.
szám alá (Kaiser-féle ház) helyeztem át. Ezután is főtörekvésem oda irányul, hogy a legkényesebb igényeket is pontosan kielégítsem. A n. é. közönség b. pártfogását kérve, vagyok j(ÉM kiváló tiszte-
Javitások gyorsan .jfjfM lettel
és pontosan ké- ^ü R0VAK V1NCZE
cipészmester..
szittetnek.
Megrendelések levelezőlapon is észközöltetnek.
e S « •
Elsőrendű specialista gyermek-cipőkben.
NAGYKANIZSA
Kedd
1906. szeptember 4.
Hirdetések
megállapodás szerint.
Nyilttér
petit soronkint 4(J fillér.
Nagykanizsa
A szerkesztőség hivatalos órája d. u. 6-í7 ig.
Kéz ratokat nem ad visszn a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNÓ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Csengery-ut 1. sz.
Pesti módi szerint.
Áremelés minden vonalon.
Egy rókának két bőre!
(Oszy.) Ne mondja senki, hogy mi a magunk feje szerint intézzük dolgainkat. Ne bizony. Ne mondja senki, hogy mi a magunk esze, belátása szerint visszük véghez cselekedeteinket. Ne mondja, mert: csalódik. A budapesti háztulajdonosok ok-nélküli stájgerolását nálunk ez-ídeig csak a hentesek, mészárosok és kofák kultiválták be-tegség-szerüen, — szeptember elsejével pedig a fővárosi háziurak mintájára több helyütt azt konstatáltuk, hogy a stájgerolás átvitetett immár a lakbérek kategóriájába is. Megdrágult tehát a lakás. Egyellőre ugyan csak a kisebbek, az egy- és kétszobásak, amelyeket havonkint és nem negyed- vagy félévenkint fizetünk, de reményünk lehet ahhoz, hogy a kisebb lakások ismételt áremelését a közeljövőben követni fogja a nagyobb lakások béreinek stájgerolása is.
Meglehet, hogy mire a novemberi részletet fizetjük, készen fog arra az időre lenni háziuraink legújabb lakbér-tervezete s ha a nagyobb lakások drágulása arányban lesz a kisebb lakásokéval, ugy évenkint az eddig pld. 180 forintért bérelt lakásokat ezután 210—230 forinttal fizetjük.
Áremelés, drágulás tehát minden vonalon. Miért emelik a lakások bérét a háziurak? Nem vádoljuk meg őket s nem is mondjuk, hogy kapzsiságból. Bizonyára a piaci termékek és bolti áruk drágulását és rohamos áremelkedését tartották szem előtt, amikor egy ujabb terhet határoztak el a nyakunkba sózni. Drágán fizetik a hentest, a piacot, a boltost, sok százalékkal drágábban, mint évek előtt. Ha őnekik drága a megélhetés s mindenki stájgerol, miért ne stájgerolnának ők is? Valamin csak be kell hozniok a piac, bolt és hentes áremelését! Behozzák tehát a szegény lakókon. Akinek nem tetszik, az hurcolkodjon ki a békástó
mellé. Ámde a háziurak ugyanekkor megfeledkeznek arról, hogy minket, lakókat is elviselhetetlenül nyom az élelmiszerdrágulás ; hogy különösen a hivatalnokok fizetése évről-évre egyforma és nem fokozódik a drágasággal; s végül, hogy a mi speciális drágaságunk nyomasztó terhe alatt nyög kivétel nélkül minden ember s legalább is a nyuzással határos, kárho-zatos dolog ilyenkor egy ujabb követeléssél támadni bennünket.
Tudjuk nagyon jól, hogy a mi háziurainknál pesti kollegáik példája volt a mérvadó. Ne tévesszék tehát szem elől, hogy a töltött puska visszafelé is elsülhet, mint ahogy elfog sülni a házbér-stájgerolás eldorádó-jában, Pesten legközelebb.
Sokat panaszkodunk, sirunk, ordítozunk a nagy drágaság ellen, de mindez kevés ahhoz, hogy a mi süket hatóságaink-1 bedugott füléhez eljusson a panasz.
A hatóságok nem intézkednek, következésképen szabadon skalpirozhat benünket akárki is.
A rókáról az egyik bőrt az élelmiszer-áruk drágulásával már lehúzták a termelők, a második bőrt pedig most keresik rajta ugyanazon célból a stájgeroló háziurak. És ki kételkedik abban, hogy megtalálják?
HÍREK.
Agyonszúrt malommur.kás.
— A sztrájktörő büntetése. — A mindennapi keserves kenyér elvesztése mindig fáj. Kétszeresen fáj azonban annak és a soha meg nem szűnő gyülöletérzését oltja be abba, aki ennek a verejtékes kenyérnek az elvesztéseért egy másik embertársát , okolja. Aki szerintük akár közvetve, ! akár közvetlen is hozzájárult az ő kenyérnélküliségükhöz. Ez a gyűlölet, boszuvágy szombaton este városunkban egy szegény munkás halálát okozta. Megbénult örökre a dolgos munkás-kar, megszűnt dobogni a zaklatott szív, elröppent az a kicsinyes lélek, amelyik tán még azzal sem volt tisztában, hogy mi az a sztrájktörés, aminek közvetlen része volt élte fonalának elmetszé-sében.
Folyó hó 1-én este ugyanis Grűn-feld Adolf Magyar-utcai vendéglőjé-
ben több elbocsájtott Franz-gyári malommunkás tartózkodott. A véletlen odahozta Osztrognyai Rémus és Osztrognyai Márton munkásokat is, akiket az elbocsájtottak sztrájktöréssel gyanúsítottak. Nagyon természetesen csakhamar összeverekedtek, előkerültek a bicskák és 10 perc múlva a szerencsétlen Osztrognyai Rémus megtört szemekkel, kiterítve, holtan feküdt a korcsma vértől iszamos padlóján. Testvérje, Márton a fején kapott könnyebb természetű szúrást. A gyilkosok elmenekültek. A helyszínen megjelent rendőrség három kalapot talált, a melyek tulajdonosait sikerült kinyomozni névszerint Igri László, Bun-com Ferenc és Horváth sipa József személyében. Gyanúsítottak ezeken kiyül Polai-,Gyuric József, Szokol László, Polai György, Baj György és Ötvös József legények, akik közül Buncom Ferenc zsebében és Polai Gyuric József csizmaszárában egy-egy élesre fent zsebkést találtak. A gyanúsítottakat fogva tartják és vallatják, ezideig azonban még nem derült ki teljes bizonyossággal, hogy ki adta a halált okozó szúrást. Az agyonszúrt munkás holttestét, melyet a temető halottas kamrájába szállították ki, tegnap d. u. 3 órakor boncolták föl. A gyilkosok ügyét áttették a kir. ügyészséghez.
Egyesületi hir.
A Kath. Legényegylet legutóbb megtartott vigalmi-bitottsági ütésén a következők határoztattak el: F. évi október 7-én a Polgári Egyletben nagyszabású táncmulatság tartatik, a szokásos tánciskolái összgyakorla-tok már most vasárnap, a szórakoztatók pedig október hó elején megkezdődnek.
Korcsmai csendélet.
Vigan voltak vasárnap éjszaka az „Utolsó garas," valamint a gőzfürdőkerti vendéglőben. A cigány, bor és leányszemek fölött a mulatók — régi szokás szerint — összekaptak és csakhamar ölre, majd bicskára mentek. — A rendőrség megjelenésére azonban a verekedők megugrottak. A rendőrség a verekedés ügyében meginditá a vizsgálatot és sikerült is Imre Káposzta Ferenc sérült nevét megtudni. A nyomozás folyik.
Eljegyzés.
Buksz Oszkár Nagykanizsáról jegyet váltott Fischer Frida kisasz-szonnyal Budapesten.
Egy női konty körül.
Hivatalos komolysággal hozzuk tudomására a színházba járó hölgyközönségnek, hogy a vasárnap esti előadás után a földszinti r.ézőtéren egy jólfésült női frizurára bukkant az aréna igazgatósága, melyet gazdája valószínűleg véletlenül ott fe-
lejtett. Hogy a péntek esti tüzilárma alkalmával sokan „elvesztették" a fejüket az ijedtségtől, azt még feltudjuk fogni, de hogy egy különben rendes előadáson hogyan lehetséges valakinek a — kontyát elveszíteni, ez felett gondolkodóba kell esnünk. Egyébként a kontyát-vesztett hölgy jogos tulajdonát átveheti az arénában. ;
ANGOL LILIOM-CRÉME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörössége, szeplők, pőrsenések, valamint mindennemű bőrtisztátl.anságok ellen. Kapható: Drogéria a ?örös kereszthez.
Az éjszaka világából.
Az éjszaka egyik helybeli bérkocsis felesége mulató férje után járt, hogy hazatéritse. Útközben egy katonával találkozott, aki — valószínűleg a beszedett jóféle itókák hatása alatt — az asszonyt erkölcstelen ajánlatokkal kezdte üldözni. A szegény asszonyka megijedt és felháborodással utasitá vissza a vakmerő katonát. Erre a vitézlő hadfi iszonyú dühbe jött s az asszonyt — csitt-csatt — jobbról-balról alaposan elképelte. A kiabálásra odavetődött a keresett férj, valamint az arra cirkáló rendőrőrszem, amire a don-zsuáni hajlamokkal biró katona megugrott. — Kilétét nim sikerült megtudni.
Céllövészet.
Folyó hó 14-én reggel 5 órakor kezdőáoleg a 20. honvédgyalogezred helyben állomásozó legénysége a szokott terepen harcászati céllövészetet tart.
Elveszett.
Egy sárga fonott vessző-kosár — ruhatartalommal — a vasútról jövet, valamint egy munkásigazolvány elveszett. Megtalálók a rendőrséghez adják, ahol jutalomban részesülnek.
Részegen a halálba.
Légrádon tegnapelőtt Frász Ferenc kőmivesmester felakasztotta magát. Mielőtt azonban megvált az élettől, — amely nem tudni mi okból : teher volt néki — a sárga földig leitta magát. Amikor észrevették öngyilkosságát lemetszették a kötélről a még lélegző embert, de már az életnek megmenteni nem lehetett.
Fejsze az udvarlónál.
A féltékenység megbontja a józan embert, a- zöldszemü szörny társakat keres és a szelid lelkű embert is szörnyeteggé változtatja. — Ifjú Horváth pista János szabadhegyi lakos — az elmúlt éjszaka — a városban lakó kedvesét egy féltékenykedési esetből kifolyólag a Rózsa-
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, hogy az eddig fennálló
Szeibert József-féle hentesáru-üzletet
Értesítés,
átvettem. — Főtörekvésem oda irányul, hogy a vásárló közönség legmesszebb menő igényeinek a legpontosabban megfeleljek. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, vagyok tisztelettel
Nagykanizsa, Deák-tér. CSENTERICS MIHÁLY.
„NAGYKANIZSA*
utcán végig üidözte. A halálos rettegésben levő leány beszaladt Máté Ferenc udvarába, az udvarló utána és iszonyúan döngetni kezdte. A szorong2;ott leányzó a további verés eirj a lakásba menekült. A lármára kijött a házigazda, kivel a féltékeny szerető szintén összekapott. Előbb szitokra, majd ökölre... mire Máté a lakásba befutott. A megbőszült atyafi utána s fejszével bezúzta a bezárt ajtót. A hflálos veszedelem elöl Máté — az ablakon keresztül — a rendőrségre menekült, ahol Horváth ellen a feljelentést megtette.
Színház.
Berger Zsiga. Ez a szemenszedett hülyeségek és tartaiomnélküli csevegésekből összeállított énekes bohózat szombaton és vasárnap este került nálunk színre. A darab benső értékét illetőleg nem ér egy hajitó fát sem, azonban kacagni lehet eleget rajta. És mí kell még egyéb a mí műértő (?) publikumunknak. Szombaton este zsúfolásig, vasárnap pedig még mindig szépen megtöltötték a színházat.
A darabban elsőrangú alakítást nyújtottak Magyary (Fischer J. Bernát), Sajó (Keleti Maxi) és Latabár (Berger Zsiga). Magyary és Sajó •mesésen tipikus lipótvárosi nagykereskedőket ábrázoltak, minden szavukat, mozdulatukat falrengctő taps kisérte. Latabár a gyakornok (Zsiga) szerepében- igen jó volt. „Berger Zsiga" kupiéját több ízben megismételtették. Nagyon kedves volt Kormos Ilonka (Viki) éneke és játika, valamint Déry Rózsi elsőrangú táncprodukciója. Uttóbinak táncát háromszor is meg kellett ismételnie. Egy kis epizód-betét sze-
repe volt Pataki Vilmának is I Ugy 1 az éneke, valamint tánca nagyon, de nagyon szegényes volt. Az első este két izben is bélésűit kicsiny; szerepébe. Nem volna teljes refe-rádánk, ha meg nem emlékeznénk arról, hogy a színpadon általában — de különösen vasárnap este — a legnagyobb fejetlenség uralkodott. Amennyi fegyelmezetlenség csak; belefér egy társulatba, az Köves-syéknél feltalálható. A női karhölgyek egész kedélyesen diskurálgat- j 1 nak, fecsegnek, nevetgélnek a szin- \' padon, mintha kívülük senki sem i lenne az egész színházban. Azonkívül egyes színészek is sokszor megfeledkeznek arról, hogy nem a Zárda-utcai fedetlen cirkuszban, hanem a komoly színművészet haj- j lékában vannak. Hova sülyedt az igazgatói tekintély, hol bujkál az a rendező ? Egyszer már ideje lenne az ilyen „ripacs-tempókat" levenni: a napirendről. Nem gondolja a1 tisztelt színpadi rendező ur ?
PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
FIGYELEM! ^etlem nagymennyi$é<|ü^férfi gyapjú
* öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készitek 15 frttól 18 frtlg kimenő ,, ,, 18 ,, 22 ,,
téli kabátokat ,, 18 ,, feljebb
felöltőket ,, 17 ,,
külföldi szövetből 22 „
Szöveteket kivánatra el is adok.
Magamat a n. é. közönség szives pártfogásába ajánlva, maradok kitűnő tisztelettel
Magy&r-utcza 29. sz. Liditt Miksa férfi-szabó.
SZERKESZTŐI ÜZENET.
Tanár. Küldeményét megkaptuk; kö- j szönjük; mihelyt sorát ejthetjük, közölni\' fogjuk.
A Kinizsy-utca 20. számú
házban egy kétszobás utcai iakás azonnal KIADÓ. Bővebbet háztulajdonosnál.
JELADÓ HÁZ.
A Kinizsy-utca 53. számú, jól jövedelmező ház szabad kézből eladó. Bővebbet ii. o. a háztulajdonosnál, i
Kiszolgáló-leány kantinba
havi fizetéssel és teljes ellátással; felvétetik. — Cím : Reiner Miksa,i Nagykanizsa, honvédlaktanya.
Ne vegyünk, ne hozassunk
idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, , Q hanem keressük fel
Szivósflntal
szakképzett műórást Nagykanizsán (Erzsebet-tér-Magyar-atcza sarok),
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-^TUroTt^^ sal olcsó árakért.
OFENBECK ES BALÁZSI
könyvnyomda, tömöntőde, könyvkötészet, papir-, iró- és rajzeszköz-kereskedés
NAGYKANIZSA (Csengeri-ut 1. sz.)
r

H

o]
A t. szülők és a tanuló ifjúság szives figyelmébe ajánljuk az iskolaév
közeledtével dúsan felszerelt
papir, iró- és rajzeszköz-kereskedésünket W iskola-táska raktárunkat,
hol a szükséglendő tárgyak a legolcsóbban beszerezhetők,
könyvkötészetünkben
U

Könyvnyomdánkban
mindenféle munka legpontosabban készitietilc
=30=
Nyomatott Üfe.ibeck és Balázsy könyvnyomdájában, Nagykanizsán.
Szerda
__
1906. szeptember 5.
hirdetések megáll-podás szernt.
Nyüttcr
,-c\'it soronkini 40 íillér.
ánizs a
A szerkesztőség hivatalos órája d. u. 6—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeek és Balázsy.
Feielős szerkesztő: GÁBOR ERNŐ.-
Szerkesztőség é* kiadóhivatal: Cs*ng*ry-ut 1. sz.
Egyről-másról.
A kulisszák világából.
Félig mese — félig valóság.
A póruljárt donzsuán.
Szép dolog az a nöhóditás, de csak az adja rá a fejét, aki ért az ügyhöz. Aki nem ért hozzá, az hagyja a fenébe a dolgot, menjen jeget aszalni (most úgyis meleg van), áliitson ki elegáns számlákat, igyekezzék föltalálni a kormányozható léghajót; de az istenért ne közeledjék nőkhöz hóditó szándékkai. Aki nem született don-zsuánnak, az ne akarjon donzsuán lenni, mert ugy jár, mint a kanizsai aranyifjuságnak egyik kiválóan jól öltözködő, de nőügyekben nagyon szerencsétlen tagja járt a minap. A legkevésbé sem pikáns történet szálai a külváros egyik utcájának egyik házába vezetnek el, ahol a ke-véstagu karnak egy szépe lakik. A kiváió iíju imádta a karnak e valóban szemrevaló szépéi. Állandóan a társaságában tartózkodott és többek tanúsága szerint szerelmes szavakat sugdosott a fülébe. A. múlt napok egyik éjszakáján nagyobb szi-nésztársaságga! a szerelmes ifjú is együtt volt. Később a nőket hazakísérte és ó, az ajtónál fájó szivvel, de — válnia kellett. A karnak föntemlitett szépe, miután fölvette pongyola házi öltözékét s kinyitotta szobájának utcára nyiió ablakát, átment a szomszédban lakó kolleganőjéhez, honnan néhány perc múlva annak társaságában tért vissza. Bemenve a szobába, az asztalon egy névjegyet tal^itak, a melyre ez a sokatmondó szó volt irva:
„Itt vagyok!"
Persze, hogy a névjegy a szerelmes ifjúé volt, aki nem birva többé érzelmein uralkodni, a nyitvahagyott ablakon bemászott (ó, hogy ez olyan csúnyán hangzik) a szobába, ahol fölöttébb jól vélte magát érezhetni. A két karnő felháborodva ráncigálta ki az ágy alól a vállalkozó szellemű ifjút, aki meghatóan barátságos arccal kezdte in agy arázni, hogy neki esze-
ágában sincs eltávozni, mert igen jól érzi magát. Az imádott nő erre felkeltette az igazak álmát alvó háziasszonyát, aki teljes fegyverzetben vonult be és a donzsuánnak — futva kellett menekülnie. Ki az udvarra, kerítéseken és egyebeken át, megtépve és elfáradva került haza hóditó útjáról. Szomorú ut volt... De minek akart ő nőt
hódítani ? Minek ? ... *
Mennyi igaz s mennyi valóság ebből a dologból, az a szereplők titka. Aki hisz, az köny-nyen üdvözöl.. .
HÍREK.
Választmányi ülés.
Ai Első Nagykanizsai Magyar Asztaltársaság szeptember hó 6-án este fél 9 órakor választmányi ülést tart a következő tárgysorozattal:
1. Mult üiés jkönvvének hitelesítése.
2. Kossuth Lajos születés-napja évfordulójának miként leendő megtartása tárgyában tanácskozás. 3. Vigalmi-rendező bizottsági tagok megválasztása. 4. Uj tagok felvétele. 5. Netáni indítványok.
Borfogyasztók figyelmébe.
Szőlősgazdák és bérlők., kik szeszes italok kimérésével, vagy kismértékben való elárusitásával nen foglalkoznak és a kedvezményes borfogyasztást igénybe venni szándékozlak, ebbeli igényüket, illetőleg a folyó évben remélhető bortermelésből a házi szükségletre szánt mennyiséget a városi adóhivatalnál folyó évi szeptember hó 15-ig jelentsék be.
A templomról.
Az isten szolgái földi éltük folyamatára szegénységet, puritán egyszerűséget fogadnak. Ugy látszik, ez a fogadalom lebeg a mi bölcs városi intéző köreink szeme előtt is, amidőn Isten felszentelt hajlékára, a templomra is kiterjesztik a szegénység eivét. Arról azonban elfeledkezik -í pompásan érvelő v. tanács, hogy a templom az a hely, ahol lelkünk az állítat szárnyain száll föl az Egek urához, — az a szentély, amelynek ugy külsőleg, mini belsőleg mindig a legpedánsabb rendben, csínban, tisztaságban kel! ragyogni. Mert — mi türés-tagadás — az áhítatos hívőnél, aki a templomba igyekszik, nagyon fúra impressziót kelt. ha látja, hogy az Isten hajléka milyen elhagyatottan néz ki. Bizony a mi felső-iemplomunkra —amig a I tervbe vett uj elkészül — nagyon,
de nagyon ráférne egy kis renoválás. Hiszen a jövő évszázadig csak nem várhat igy ez a templom. Fúra, hogy az adók szorgalmas behajtásáról egy évben sem feledkeztek még meg, ahol azonban némi kiadásokra ienne siükség, ott megsi-ketül mindkét fülére — a bölcs városi tanács és adja a roppant feje* dékenyet f ..
Vita-estély.
A helybeli szervezett munkások pártvezetősége ezúton értesiti az érdeklődőket, hogy pénteken a szakszervezet Rákóci-^itcai helyiségében esti fél 9 órától kezdődőleg vita-estély t tart.— Az estélyen bárkit is szívesen látnak.
Lövés az éjszakában.
Égy latnyí ólom, csipetnyi puskapor, Meghasonlott emberi lélek ét biztos kéz, s készen van a tragédia. Ha késő, nesztelen éjszakákon az utcák mélységes csendjét egy erőszakos, taszitó dördülés zavarja meg : ugyan mire gondol az ember? Vagy valaki öngyilkos lett, vagy — iszonyúan be van csudálkozva és megmaradt, kicsinyes esze a célnélküli pufogtatásokban leli örömét. Az utóbbi állapotban leledző két atyafi zavarta meg tegnap éjszaka a Báthory- és Király-utcaiak jól megérdemelt, mélységes álmát. A Báthory-utca vitézét az elősiető rendőrség Dezse Károly személyében
— meglehetős illuminált állapotban
— lefülelte, a Király-utca lövöldözője azonban a hatósági személyek elől szép csendben meglépett.
A téglagyári sztrájk.
A Haba-féle téglagyárban hétfőn délután az összes munkások beszüntették a munkát. A sztrájk oka az, hogy a gyártulajdonos a korábbi sztrájkokból kifolyólag a munkásokkal kötött szerződést megszegte és 4 munkást eibocsájtott. Haba a sztrájkra azzal felelt, hogy uj munkásokat hozatott. Egyebekben az iparhatóság előtti tárgyalás folyamatban van.
ANGOL LILIOM-CRÉME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörössége, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok ellen.
Kapható:\' Drogéria a íörös ierasztliez.
Megölte a szán. *
Molnár János lentiszombathelyi lakós 4 éves hasonnevű kis fia az udvari félszerben levő holmik között játszadozott. Játék közben a falhoz támasztott szánkát meglökte, mire az eldűlt és a fiúcskát maga alá temette. A súlyos faalkotmány a ; szerencsétlen ártatlanság fején és derekán esett keresztül és azt telje-
sen összezúzta. Azonnal szörnyet halt A hatóság meginditá a vizsgálatot, vájjon kit terhel a felelősség a végzetes szerencsétlenségért.
Póttartalékosok bevonulása.
Folyó év október 1-én a helyben állomásozó 48-ik közös hadseregbeli gyalogezred köteiékébl 400 póttartalékos fog bevonulni.
Találtatott
A Déli vasúti állomáson a következő tárgyat találtattak: 1 vas bot, 1 fekete esernyő, 1 férfi napernyő, 1 barna sétabot, és egy pa-pir csomag bélyeg tartalommal. Igazolt tulajdonosok a főnökségnél átvehetik. —v
SZÍNHÁZ.
A koldus gróf: operette harmadszor — és pedig zónaelőadásban — zsúfolt ház előtt került szir.re. Ezúttal pedig szerepváltozással, miután .Jessie koldusleány szerepét Kormos Ilonka játszotta szép sikerrel. Énekét és táncát zajos tapsokkal jutalmazták. Partnere, Magyary (A koldusgróf) igen szép alakitást nyújtott és csak újólag meggyőzött bennünket sokoldalú tehetségéről. Nagyon tetszett Latabár (Stippel) és Sajó (A rendőrfőnök) szerepében.
A közönség köréből.
(Egy utca rejtelmeiből.)
— Levél a szerkesztőhöz. — Tek. Szerkesztő Ur 1 „Tararam, tararam, tararam-ram-ram. Délután mindenki menjen a Hunyadi-utcába utat csinálni." — így kiáltana dobolás után a kisbíró, ha a Hunyadi-utca pld. Sormáson, Homokkomáromban, vagy még kisebb faluban volna, mert ott tudják, hogy a szekerek árkon-bokron keresztül nem mehetnek. Mivel pedig Nagykanizsa rendezett tanácsú város és a közmunkákat pénzben fizetjük le, ennélfogva a város nem az adófizető polgárokkal csináltatja az utakat, utcákat, hanem — senkivel. Mert kérem az már sok, amit a Hunyadiutcaiak tűrnek a rossz ut miatt. Nem kérnek már csatornázást, pedig a városi iktató ur tudja, hogy ha kinyitja ablakait, milyen mocsárbűz árad be rajta az átellenes árokból. Azzal sem törődnénk, ha a sárban megsülyednének a, lovaink ; száraz időben azért jó ut volna. De a város gondoskodása fél tégladarabokkal „javította" utcánkat. Az eső ki-hordta közülők a földet és most a nagy darab tégla és a félméteres vizmosási árkok valósággal járhatatlanná tették. Ha a piacon krumplit veszünk, nem hozhatja a kocsi a kapunk elé, mert nem tud oda járni ember- és lóveszedelem nélkül; ha doktort hivatunk, a másik utcában
♦ ♦
OLCSÓ ÁRAKI ♦
| WEISZ MIKSfi | Minden uj, " *
♦ r7ÉKRCSH|LLAGÍÍÖÍ ft = ^SZI és TÉU ÚJDONSÁGAIM női- és férfi-divatárukban megérkeztek. = i
| J . f Női feiőítő (Confectio) különlegességek állandó nagy raktára. \\
t Nagykanizsa, ro-üt. f Uri szövetek nagy választékban! 1 i Pártfogásért esedezik kiváló tisztelettel WEISZ MIKSA. X
„NAGYKANIZSA*
iiakeres két törött-lábu lova siratja a Hunyadi-utca hirét. (Vámbéry Ármin ázsiai utazásában sehol sem emlit ilyen ázsiai utcát.)
Kérjük tehát, hogy ezt az elhagyott utcát látogassa meg a tanács, vagy a mérnöki hivatal, de csak gyalogosan. mert ha kocsin találnának jönni, nem állunk jót holmi bélcsavarodás, agyrázkódás, vagy legalább is tengeri betegségről. Megfogják látni, hogy ezen utcáról adott jellemzéseim csak szelídített kiadása a valóságnak. — Többet most nem irhatok, mert sietnem kell pótadót fizetni.
Maradok a tek. Szerkesztőségnek hive : Ta—Tó,
Hunyadi-utcai adózó polgár.
Nagykanizsán.
Kiszolgáló-leány kantinba
havi fizetéssel és teljes ellátással felvétetik. — Cim : Reiner Miksa, Nagykanizsa, honvédlaktanya.
Vasalónők és
tanulóleányok
íelvétetnek SZÉKEL?! LAJOS mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Főút 19.
Legújabb !
Magyarnak nemcsak Pécs, hanem Nagykanizsa is! A legjobb diák-órák Szívós Antal mű órásnál kaphatók Nagykanizsán.
Nevegyünk, ne hozassunk
)) idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, ^ n hanem keressük fel
é i Szivósflntal
Sw szakképzett műórást Nagyka-nizsán (Erzsebet-ter-tíagyar-utcza sarok).
¡§f ahol mindennemű zseb, W fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-
■S^mTÓ««"SiV^ sal olcsö árakért
Társ kerestetik
egy biztos és nagy hasznot hajtó üzlethez. Csekély készpénz beíektetés. Szaktudás nem szükséges. — Ajánlatok ..Biztos jövő" alatt e lap kiadóhivatalához küldendők.
A Kinizsy-utca 20. számú
házban egy kétszobás utcai lakás azonnal KIADÓ. Bővebbet háztulajdonosnál.
ELADÓ HÁZ.
A Kinizsy-utca 53. számú, jól jövedelmező ház szabad kézből eladó. Bővebbet u. o. a háztulajdonosnál.
FELVÉTETNEK =
E LAP KIADÓHIVATALÁBAN.
könyvnyomda, tömöntőde, könyvkötészet, papir-, iró- és rajzeszköz-kereskedés
NAGYKANIZSA (Csengeri-ut 1. sz.)
A t. szülők és a tanuló ifjúság szives figyelmébe ajánljuk az iskolaév
közeledtével dúsan felszerelt
papir, iró- és rajzeszköz-kereskedésünket B^ iskola-táska raktárunkat, ^Pfi
hol a szükséglendő tárgyak a legolcsóbban beszerezhetők,
könyvkötészetünkben
az iskolakönyvek egy óra alatt beköttetnek.
Könyvnyomdánkban
mindenféle munka legpontosabban készíttetik
Nyomatott Ofenbeck és Balázsy könyvnyomdájában, Nagykanizsán.
le kell szállnia hintójáról, máskép csak gyalogszerrel tudna visszautazni, mert a kocsirugók menthetetlenül eltörnének. Az utcában lakó
Tanonc felvétetik
Szívós Antal műórásnál
PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
HÁ7FI ADÁS *Magyar-ntcában nA^CLAUrtJ. egy nagyobb HÁZ
hét lakással, szép kerttel és egy üzlethelyiséggel együtt szabad kézből azonnal ELADÓ. — Bővebbet a kiadóban.
FIQDFI FM I lettem nagymennyiségű férfi gyapjú y öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készítek 15 írttól 18 írtig kimenő ,, ,, 18 ,, 22 ,,
téli kabátokat „ 18 „ íeljebb
felöltőket ,, 17 „
„ külföldi szövetből 22 ,,
20F Szöveteket kivánatra el is adok. "^SI
Magamat a n. é. közönség szives pártfogásába ajánlva, maradok kitűnő tisztelettel
Iigjir-itcu 29. sz. Liditt Miksa férfi-szabó.
HIRDETÉSEK
OFENBECK ÉS BALÁZSY
NAGYKANIZSA
Csütörtök
1906. szeptember 6.
Hirdetések
megáHr.podás szerint.
Nyilttér petit soronkin: 40 fillér.
agykanizsa
A szerkesztőség hivatalos
órája d. u. S—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeek él Balázty.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNÓ.
Szerkesztőség ét kiadóhivatal: Csengtry-vt 1. tz.
Tévedések iskolája.
— Útravaló. —
A mindennapi élet, a társadalmi sürgés-forgás, az emberi életutak keresztezése az az iskola, amelyben a tévedések szakadatlan láncolata érleli meg a szülői házból kikerült ifjút az élet küzdelmeire.
Csak mikor a tömkelegbe lépünk, Vesszük észre gyászos tévedésünk,
mondja jó Petőfi Sándor, akinek élete, kora, ifjúsága nem olyan melegágyi növény volt, mint a mi gyermekeinké.
Hát akkor ti „érett" ifjak, akik az iskolát magatok mögött látjátok, és előttetek a nyüzsgő forgatagot, minő lelkiállapottal hagyjátok ei az apai ház meleg fészkét? Micsoda küzdelem vár tirátok, akik eddig a vias-kodástól teljesen távol álltatok.
Sajnállak benneteket; én, aki már gyermekkoromban apró küzdelmekkel edzettem meg magamat az ifju-kor tévedései ellen. Aki már korán tapasztaltam — igaz, keserűen — hogy az emberbén állat is lakik, hogy nem mindenki jár egyenes uton, hogy szeretet csak egyféle van: az, mely a szülői házat összeforrasztja.
Ti kiléptek most abba az ismeretlen világba, melyre — ugy hiszitek — kedves tanáraitok ideálismusa elkészített benneteket; de vigyázzatok
... hogy meg ne csaljanak: Csalárd napsugár és siró patak.
Azt a világot nem találjátok sehol. Azt bennhagytátok az iskola szürke falai között. Ott van összefaragcsált és firkált padjaitokban. Szerénységteket csak ott kívánták, ott becsülték; ezentúl „szemesnek áll a világ, vaké az alamizsna". Szorgalmatokat jó szemmel nézték bolond tanáraitok, dicsértek érte benneteket. Nem ezt találjátok ezentúl: a léhaság elveszi előletek a zsiros koncokat, a serény munkával\' a dologtalanok háját növelitek csak. Tehetség-teket elismerték tanítóitok, még tanulótársaitok is. Amazok még fejlesztették is, magukhoz emelték a tehetséges ifjút. Az élet áramlatában a tehetséget el-
nyomni törekesznek; száz akadályt gördit utadba a sárga irigység, ha észreveszi, hogy kiakarsz válni közüle eszeddel, tehetségeddel.
Igazságot, becsületet, emberszeretetet oltottak belétek nevelőitek és ti gyermeteg ártatlansággal mohón szívtátok magatokba az igazságos Aris-teides, a . romlatlan Cato, az emberszerető irgalmas szamaritánus történetét.
Ezekre nem igen találtok. Gazság, becstelenség, könyö-rületlenség üli ottkünn diadalait azokon, akik elég naiv hittel lépnek^ az emberek közé. | Dögletes, bűzhödt lehelletek rontják meg ifjúi ártatlanság-tokat; csalódás, botlás, tévedés tátong felétek mindenütt, amerre csak léptek.
Sajogni fog szivetek, valahányszor egy-egy becsületes gondolattok, egy-egy nemesebb törekvéstek gúny tárgyává lesz a romlottak szemében. Olyankor jusson eszetekbe, amit a költő mondott nektek az iskolában :
Csak odatér lelkem, mikoron elfárad,
Mikor másutt rajta a búbaj megárad,
Ott nyugtot találhat.
Igen, a szülői ház nevelése, tanítóitok áldó, szerető oktatása legyen az az anteusi erő, mely mindig megedz benneteket, valahányszor megszédülni akartok a romlottság ádáz behatása alatt. Legyetek bátrak és erősek, hogy a herkulesi két ut közül a munka, a becsület göröngyös utján haladni tudjatok. Tévedjetek; akadály-ról-akadályra hágjatok, meg ne álljatok célotok felé menvén, ha lábatok vérzik is; csak emelt ¡fővel járhassatok küzdelmeitek között, akkor maga a sikertelen : küzdelem is diadal lesz.
Menjetek tehát „éreti" ifjak a küzdő tér porondjára. A családi fészek szeretet-szála el ne szakadjon soha, bármily messze mentek is onnan. Nyilt sziv, bátor homlok, világos ész vezessen utaitokon. Es ha bármikor megtértek a szülők ölelő karjaiba, ne legyen ott más érzés számatokra a viszontlátás édes öröménél. — Isten veletek j
Kertész József.
HÍREK.
Alapszabály-jóváhagyás.
A déli vasúti mozdonyvezetők Otthona alapszabályait a v. tanácshoz — a belügyminisztériumhoz leendő továbbítás végett — a tegnapi napon beterjesztették.
Utóállitás.
Tegnap délelőtt tartották a városi tanácsteremben az utóállítást. Megjelent 22 apa és 34 védköteles, a kik közül — 12 alkalmasnak találtatott.
Könyvtár-megnyitás.
A kereskedő ifjak egyesületének könyvtára e hét péntekjén újra meg-nyilik. A könvvtár-órák a rendes napokon este\' fél 9 órakor kezdődnek.
Sikkasztó ügynök.
A tojáskereskedési ügynököskö-dés hiines mezején működik Serz-feld Péter fityeházai lakós. Ad-vesz, közvetít különböző tojás-üzleteket. Ilyen minőségben áliitott be napokkal ezelőtt Sós Leó helybeli kereskedőhöz és azzal az ürüggyel, hogy részére tojást fog bevásárolni, 68 koronát csalt ki tőle. Az összeget felvette és azóta sem látta Sós, holott ennyi idő alatt nemcsak a szükséges tojást szerezhette volna be, hanem még a megvett is bátran megzápulhatott volna ebben a kutya melegben. — Egyebekben Sós az ügynököt, ki a pénzt a saját céljaira fordította, sikkasztás miatt a rendőrségnél feljelentette.
Életveszélyes fenyegetés.
Molnár Menyhért helybeli kovácssegéd panaszt tett a rendőrségen, hogy két helybeli iparossegéd az utcán belekötött. Vita közben leszu-rással fenyegették, ha a szervezetbe be nem lép. A vizsgálatot ez ügyben a rendőrség megindította.
Tolvaj mészáros-inas.
Kiss István gelsei mészáros Marton János nevű inasa mig gazdája hazulról távol volt, feltörte a pénzes szekrényt s abból 30 korona készpénzt kiemelt. Mielőtt Kiss észrevette volna a lopást, a tolvaj tanonc megszökött, azonban a gelsei őrs csakhamar elfogta s átadta a nagykanizsai kir. ügyészségnek.
ber kétkedve nézi a rengeteg számokat : vájjon igazat beszélnek-e, nem hasból iródtak-e a kimutatások ? Kételkedni azonban mégsem szabad, mert a számok hiteles voltát á" magas hivatalok, kormányköze-gek és szakférfiak bizonyítják. El kell tehát fogadnunk, hogy Magyarországon jó termés volt, dacára annak a keserves tudatnak, hogy Zalavármegyében egyetlen egy gazdának sincs oka a dicsekvésre. A mi rossz termésünk bujtogat bennünket arra, hogy kételkedéssel nézzük azokat a számokat, melyek ország jólétéről beszélnek. Bocsássák meg nekünk a statisztikusok ezt a lázadást. Akinek az összes pénze belefér a mellényzsebbe, nem csoda, ha a Wertheím-kasszára is bizalmatlanul néz.
Állategészségügy.
Murakeresztur-Kollátszegen a sertésvész, Zalamerenye, Szentjakab és Csapi községekben pedig az uralgó settés-orbánc megszűnvén, a hatósági zár alól említett községek feloldattak.
Kiszolgáló-leány kantfnba
havi fizetéssel és teljes ellátással felvétetik. — Cim : Reiner Miksa, Nagykanizsa, honvédlaktanya.
ANGOL LILIOM-CREME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörössége, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok ellen.
Kapható; Drogéria a íörös lereszthez.
A termés.
Szép dolog és hasznos dolog a statisztika, sokszor azonban az em-
SZINHÁZ.
Az ördög cimborája: A színlap szerint melodráma (?), a valóságban pedig inkább történeti hátterű, komoly színmű, amelyben dal egyáltalában elő sem fordul. Elég tartalmas, szép darab — amely kedden este került színre teljesen üres ház előtt — s feltétlen megérdemlené a nagyobb érdeklődést is. A színészek játékára — láthatólag — rendkívül elcsüggesztő hatással voltak az üres padsorok s ennek tulajdonitható tán, hogy az összjáték nem volt teljesen oly precíz, összevágó, mint az előzőleg szinre került komoly daraboknál. A főszerep (Richárd, az ördög cimborája) Almásy kezében volt. Almásy játéka ez este is — mint a legtöbb komoly daraboknál — igen szép sikert aratott. Nem is kívánjuk érdemeit kisebbíteni, meg-hajlunk az ő játék- és szereptudása j előtt, azonban ezer bocsánat — i az idegeit a színpadon abszolúte | nem akceptálhatjuk. Hogy őt bosz-szantja a sugó hangos szavalása, az reánk nem tartozik. Ha felmegy a színpadra, akkor tessék az idegeit otthon hagyni, ott ne legyen más, mint amit alakít, testtel-lélek-kel a szerepéé legyen ; fent a színpadon Almásy — az egyén — meghalt, ott mí nem látunk mást, mint a játszó színészt. És nem adunk helyt annak, hogy a színész — szerepét abbahagyva — holmi „Ne óbé-
Értesités Va" szerencsém a na§yérciemS közönséget tisztelettel értesíteni, hogy az eddig fennálló
Szeibert József-féle hentesáru-üzletet
átvettem. — Főtörekvésem oda irányul, hogy a vásárló közönség legmesszebb menő igényeinek a legpontosabban megfeleljek. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, vagyok tisztelettel
Nagykanizsa, Deák-tér. . CSENTERICS MIHÁLY.
r
„NAGYKANIZSA*
PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
FI(Í\\?FI FM! lettem nagymennyiségű férfi gyapjú l ívj y öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készitek 15 frttól 18 frtig kimenő ,, ,, 18 .. 22 ,,
téli kabátokat „ 18 „ feljebb
felöltőket „ 17 „
külföldi szövetből 22 ,,
Szöveteket kívánatra el is adok.
Magamat a n. é. közönség szives pártfogásába ajánlva, maradok kitűnő tisztelettel
Migyar-ítcii 29. u. Liditt Miksa férfi-szabó.
HIRDETÉSEK
FELVÉTETNEK =
E LAP KIADÓHIVATALÁBAN.
Ne vegyünk, ne hozassunk
idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, 0 hanem keressük fel
Szivósflntal
szakképzett műórást Nagykanizsán (Erasebet-tér-Sagy ar-Btcza sím),
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-sal olcsó árakért.
1
.ERZSÉBET" női aranyóra^! 50 korona. "".^Ki
OFENBECK ES BALÁZSY
könyvnyomda, tömöntőde, könyvkötészet, papir-, iró- és rajzeszköz-kereskedés NAGYKANIZSA (Csengeri-ut 1. sz.)
SS

o
A t. szülők és a tanuló ifjúság szives figyelmébe ajánljuk az iskolaév
közeledtével dúsan felszerelt
papir, iró- és rajzeszköz-kereskedésünket iskola - táska raktárunkat,
hol a szükséglendő tárgyak a legolcsóbban beszerezhetők.
o
könyvkötészetünkben "JStS^

Könyvnyomdánkban
=00=
Nyomatott Oienbcck cs Balázsy könyvnyomdájában, Nagykanizsán.
gassál már annyira" szavakkal utasítsa rendre — nyilt színen — a súgót. Ezt végezze el előadás előtt, szünetkor, otthon, a kávéházban, az utcán. — vagy a menyeknek országában, szóval bárhol — csak a színpadon nem. Mert ez nevetséges és ami fő, képes egy egész felvonás hatását tönkre tenni. — Kertész (Andersohn lelkész) szerepében jó volt. Hevessy Mariska (Judit) meglepő tigyesen játszott, látszott minden mozdulatán, hogy szerepével sokat foglalkozott és ez egy fiatal kezdő színésznőnél már maga is fél sikert jelent. Játéka igen tetszett és szép sikert ért el. — A többi kisebb szereplők azonban sokat rontottak a darab sikerén. Bor.
Jó házi koszt
kapható, házhoz hordva is. — Egy inteligens hölgy teljes ellátásra el-fogadtatík. — Egy vajköpülő gép, többféle faedények, üvegek, képek, ülő-fürdőkád, stb. eladók. — Cím e lap kiadóhivatalába megtudható.
A Kinizsy-utca 20. számú
házban egy kétszobás utcai lakás azonnal KIADÓ. Bőrebbet háztulajdonosnál.
ELADÓ HÁZ.
A Kinizsy-utca 53. számú, jól jövedelmező ház szabad kézből eladó. Bővebbet u. o. a háztulajdonosnál.
Legújabb!
Magyarnak nemcsak Pécs, hanem Nagykanizsa isi A legjobb diák-órák Szívós Ar.tal mű-órásnál kaphatók Nagykanizsán.
Tanonc felvétetik
Szívós Antal műórásnál Nagykanizsán.
házeladás.
hét lakással, szép kerttel és egy üzlethelyiséggel együtt szabad kézből azonnal ELADÓ. — Bővebbet a kiadóban.
Vasalónők és
tanulóleányok
felvétetnek 5ZÉKEL?I LAJ05 mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Főút 19.
Társ kerestetik
egy biztos és nagy hasznot hajtó üzlethez. Csekély készpénz befektetés. Szaktudás nem szükséges. — Ajánlatok ,,Biztos jövő" alatt e lap kiadóhivatalához küldendők.
NAGYKANIZSA
Hirdetések
megállapodás szerint.
Nyilttér
petit soronkint 40 fillér.
Csütörtök
1906. szeptember 7.
NAGYKANIZSA
A szerkesztőség hivatalos órája d. u. S—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNÓ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Csengery-ut 1. sz.
Népgyűlés a drágaság ellen
Idáig csak beszéltünk. De végre megmozdulunk.
(Oszy.) Tudvalevőleg Nagykanizsa vezet az élelmiszer-drágaságban a többi hasonló kaliberű városok között. Elmondtuk ezt jftár nagyon, de nagycn soksipr s az elviselhetetlen és nyomasztó drágaság ellen Íródott sokféle irányú panaszaink már-már a közönség, a türelmes és jó közönség könyökén próbálkoznak me-rényletezni. Es — szégyennel és sok-sok szemrehányással kell megjegyeznünk — panaszunk, kérésünk, erélyeskedésünkmind nem hozta meg a követelhető eredményt, mert mig más városokban tárva-nyitva a méltányoló hatóság ajtaja a fel-háborodás-okozta jogos panaszok előtt, addig Kanizsán süket az intéző köröknek minden egyes tagja, a dijnoktól az atyaistenig felfelé. Hiába való a kérés, a figyelmeztetés: ami hagyományosan lusta vezetőink csak mosolyognak a vergődésünkön és legfeljebb akkor nyitják ki állandóan mosolygó szájukat, ha oda kell vágni a drágaság ellen kapálódzóknak, hogy: „Sajnáljuk; aki a mi cifra országunkban nem tud megélni: az vándoroljon ki!"
Nohát idáig csak a szánkat járattuk és nem cselekedtünk. Engedtük megrabolni erszényünket az utolsó csirkés-ko-fától; szabadon húzhatta bőrünket a mészáros és hentes; kényük-kedvük szerint stájgerolhattak házigazdáink: a hatóság mosolygott, pokolian mosolygott ...
Ennek azonban vége. Tenni fogunk. Tudják kérem, mi az: tenni? Rászorítani s a következmények súlya mellett a leg-erélyesebb eszközökkel kényszeríteni a hatóságot — létünk, megélhetésünk érdekében — a munkára, a gyors és alapos rendszabályozás munkájára. Követelni fogjuk az intézkedést az élelmiszer-uzsora, hentes-kartel és kofa-tröszt ellen, amely ép-
pen olyan súlyos és veszedelmes ránk nézve, mint a kolera s a döghalál.
Ezt fogjuk tenni.
Vagyis nem mi, hanem az a népgyűlés, amely legközelebb összehozza Nagykanizsa összes népét tanácskozásra a rabló-hadjárat zsaroló és nyúzó pribékjei ellen. Nem uj dolog: népgyűlés keretén belül fejéhez verni a hatóságoknak erős és kiadós vádjainkat, amelyeknek orvoslása nem másokon, mint a város pántlikás-szivaros vezetőin múlik.
A népgyűlés — melyet remélhetőleg nem fog „felsőbb utasításra" betiltani a rendőrhatóság — egyedüli tárgyát a mi nyomasztó helyzetünk fogja képezni a rettenetesen nehéz megélhetési viszonyok között s erős arculcsapása lesz ez mindazoknak, akik idáig mosolygó képpel gyönyörködtek tehetetlen vergődésünk felett.
Követelni fogják a hatóság legerélyesebb közbelépését; rámutatnak arra az útra, melyen a hatóságnak haladnia kell, ha a lakosság létérdeke a rendszabályozást megköveteli ; arcába vágják az illetékeseknek, hogy elszegődtek a finom-kezű tőke cselédjének, ;— s ha még erre sem reagál a város, akkor nem is süket, de bolond !
HÍREK.
Holttest a sineken.
Gyilkos mozdonyok.
— Hivatásának áldozata. —
A szárnyas-kerék egyik szerény, munkás alkalmazottja meghalt. Meghalt mint egy hős a csatamezőn, tragikus végzete hivatása, a jól és hűségesen teljesített munkálkodás közben érte el és vágta ketté élte fonalát hirtelen, váratlanul.
Meghalt egy vasutas! Rövid ^ár szó, amely hidegen hagyja a nagy tömeget, de egy nagy családnak, a kollégáknak és a hozzátartozóknak a szivét át meg átjárja. A kollégák lelkében a részvétnek az aggódó félelemmel párosult érzése üt tanyát, mert hiszen : „Ma nekem, holnap neked," „Véges emberek vagyunk és ami fő, vasutasok." A halál utjai kiszámíthatatlanok. A hátrahagyott kis család szívén pedig soha be nem hegedő sebet ütött a gyászos tragédia, hiszen tőlük a jó, dolgos,
szerető édesapát, férjet rabolta el a könyörtelen végzet. Azok a forró vércseppek, amelyek beszennyezték a hideg, érzéketlen vaskolosszus kerekeit, égő, sajgó fájdalommai csöppenneic az ő szivükre, azok a szétzúzott, összetört tagok soha meg nem szűnő fájdalmat, veszteséget jelentenek a súlyosan sújtott családnak. Meghalt a kenyérkereső, hivatása közben érte a halál, mi lesz holnap ? Mi lesz ? tj *
a Murakeresztur ér Nagykanizsa között elterülő 64-es számú őrházban szolgált 3 nap óta Csercserics György vasúti őr. Komárvárosról helyezték át a 35 éves, daliás, családos vasutast. Tegnapra virradóra, éjjel 1 óra 25 perckor a pályatesten szokásos körútját végezte, amidőn vele szemben a 215. sz. tehervonat mozdonyának vérvörös lámpáit látta gyorsan közeledni. Hogy a vonai elöl kitérhessen, átugrott a szomszédos sínpárra, amelyen éppen abban a pillanatban robogott el a Prágerhof felöl jövő 124-es számú és az azt vontató 909. sz. mozdony. Az utóbbi mctzdony elkapta a szerencsétlent és mindkét alsó lábszárát teljesen leszakította, amiket még vagy 15 méternyire magával is hurcolt. Az őr azonnal szörnyet halt. Reggel felé találtak rá az összezúzott holttestre a szolgálattevő vasutasok, akik rögtön jelentést tettek a leletről az állomásfőnökségnek és a rendőrfőkapitányságnak. A nagykanizsai rendőrség részéről Bay György rendőrkapitány a rendőrorvossal együtt azonnal kiszállt a helyszínére és a 909. sz. mozdonyon talált vérnyomokról megállapították, hogy az volt a gyilkos. A hullát a halotlas-házba szállították. A rendőrség az iratokat a soros vizsgálóbíróhoz tette át.
Uj szakegyleti fiók.
Megemlékeztünk arról, hogy az élelmezési iparosok országos szakegyesületének helybéli fiókja a vasárnap délután tartott gyűlés alkalmával megalakult. A szervezetbe beiratkozni lehet minden vasárnap d. u. 2 órakor a Rákócy-utcai szakegye-süleíi helyiségben.
Szüreti mulatság. /
A Magyarországi Építőmunkások Szövetségének helybeli csoportja saját könyvtáralapja javára szeptember hó 16-án a Polgári Egylet nagytermében konfetti- és szerpentincsatával, nemzetközi világpostával, drótnélküli táviratozással és szőlő-kapkodással egybekötött jótékony-célu nagy szüreti mulatságot rendez. Belépti dij: személyjegy 1 kor., karzati ülőhely 60 fillér, karzati állóhely 30 fillér. Kezdete este 8 órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.
Közös táncgyakorlat.
A Kath. Legényegylet vasárnap este 8 órától kezdődőleg a Polgári Egylet nagytermében 40 fillér be-lépti-dij mellett közös táncgyakorlatot tart.
ANGOL LILIOM-CRÉME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vöröss^ge, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrt-isztátlanságok ellen. Kapható: Drogéria a vörös kereszthez.
Sikkasztó háziszolga.
Hirsch és Szegő helybeli cég Molnár János nevü háziszolgáját 38 korona értékű áruval egyik kereskedőhöz küldték el. A szolga az árukat rendeltetési helyére szállította, a pénzt azonban magához véve, megszökött. — A rendőrség körözését elrendelte.
a Sport egylet jelvényei.
a helybeli Sport egylet vezetősége ez uton is értesiti tagjait, hogy az egyleti jelvények megérkeztek és Strasser Márton üzletében kaphatók.
Elveszett.
Egy szürke köpeny a pépes-ke-reszti dülő, vagy vadalmásí úttól a város belterületéig elveszett. Kéretik a becsületes megtaláló, hogy a tulajdonosnak leendő kézbesítése végett a rendőrségnél — illő jutalom ellenében — átadni szíveskedjen.
Tolvaj munkás.
Kovács Jenő vasúti munkás az áruraktárból egy vég vásznat csent s feleségével lakására vitette. Útközben egy vasúti munkás meglátta az asszonynál a vásznat s feljelentette. A csendőrök házkutatást tartottak nála s az ágyban megtalálták a lopott vásznat
SZÍNHÁZ.
Szerdán este „Gül-Baba" ment ismét félhelyárakkal. A közönség ez alkalommal zsúfolásig megtölté az arénát. A darab kifogástalan menetét csak néha-néha zavarta meg a karhölgyek ékes diskurzusa, egyebekben minden a régiben volt. Sokat tapsoltak Kormos Ilonka (Gábor diák), Magyary (Gül-Baba) és La-tabár (Mujkó cigány) ügyes alakításának.
Kiszolgáló-leány kantinba
havi fizetéssel és teljes ellátással felvétetik. — Cím : Reiner Miksa, Nagykanizsa, honvédlaktanya.
WEISZ MIKSA
- ÁRUHÁZA -
A „KÉK CSILLA6H0Z"
Nagykanizsa, Fő-ut.
Minden 111 semt™ tavalyi áru! olcsó ár aki
lf liimvll ============ PONTOS KISZOLGÁLÁS!
-őszi és téli újdonságaim női- és férfi-divatárukban megérkeztek.-
Női felöltő (Confectio) különlegességek állandó nagy raktára.
Uri szövetek nagy választékban ! i 1 Pártfogásért esedezik kiváló tisztelettel WEISZ MIKSA.
♦ ♦
♦ ♦
„NAGYKANIZSA"
A Kinizsy-utca 20. számú Legújabb!
házban egy kétszobás utcai lakáj azon- Magyartlak nemcsak P é C S, ha-nal KIADÓ. Börebbet háztulajdonosnál.\' nem Nagykanizsa is! A leg-
■----—------diák-órák Szívós Antal mű-
-T- r i -, ,.i [órásnál kaphatók Nagykanizsán.
lanonc telvetetik
Szívós Antal műórásnál Nagykanizsán.
Vasalónők és
Társ kerestetik
egy biztos és nagy hasznot hajtó üzlethez. Csekély kész-Pénz befektetés. Szaktudás
tanuloleanyok•J;em szűksé_ges. - Ajánlatok
felvétetnek SZÉKELNI LAJOS "^í0* i?»«" ala,tl,,e ki* mosó- és vasaló-intézetében, ad°h\'^lahoz küldendők.
Nagykanizsa, Főút 19.
PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
piAnpi pM | Vettem nagymennyiségű férfi gyapjú I myi-LLl u ölt5ny sz9vetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készitek 15 frttól 18 írtig kimenő ,, ,, 18 .. 22 ,,
téli kabátokat „ 18 „ feljebb
felöltőket „ 17 „
külföldi szövetből 22 „
Szöveteket kívánatra el is adok. "M
Magamat a n. é. közönség szíves pártfogásába ajánlva, maradok kitűnő tisztelettel
Migyar-stezt 29. sí. Liditt Miksa férfi-szabó.
I
HIRDETMÉNY.
Galambok határában, az országút mentén fekvő
ságodi uradalmi erdőrészben
106 űrméter hasáb tűzifát, esetleg apróbb részletekben is, 1906. szeptember hó 11-én délelőtt 9 _^rakor nyilvános árlejtésen ad el.
A KISKOMÁROMI URADALMI TISZTSÉG.
Ne vegyünk, ne hozassunk]J
idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, hanem keressük fel
.ERZSÉBET" nói aranyóra 50 korona.
Szivósflntal
szakképzett műórást Nagykanizsán (Emebet-tú-Ma£íar-»tcza ¡mi).
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-sal olcsó árakért.
OFENBECK ES BÁLAZSY
könyvnyomda, tömöntőde, könyvkötészet, papir-, iró- és rajzeszköz-kereskedés NAGYKANIZSA (Csengeri-ut 1. sz.)
SS
A t. szülők és a tanuló ifjúság szives figyelmébe ajánljuk az iskolaév
közeledtével dúsan felszerelt
papir, iró- és rajzeszköz-kereskedésünket iskola- táska raktárunkat,
hol a szükséglendő tárgyak a legolcsóbban beszerezhetők,
könyvkötészetünkben
az iskolakönyvek egy óra alatt beköttetnek.
o
o
=£10=
Könyvnyomdánkban minden,éle munka 163
pontosabban készíttetik
=30=
Nyomatott Oíenbeck és Baláisy könyvnyomdájában, Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA
Szombat
1906. szeptember 8.
Hirdetései;
tKtílgánnpí«!;*\'- szerint.
N >• i i ! s é r
YKANIZSA
A szerkesztőség hivitalos órája d. u. 6—7 ig.
Kéz-ratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laphilajdonos és !:i.ió: Otenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: OÁBOR ERNÓ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Csengery-ut 1. sz.
Varosok kónkurrenciája.
Negyedmilliós deficit. — Erőnket: felül. —
Nagykanizsa, szeptember 7.
(n.) Kada Elek, Kecskemét varos polgármestere most beterjesztett — zárszámadásában — ugyancsak keiiemes meglepetésben részesítette a képviselőtestületet. A zárszamadás csekély negyedmillió kor. deficitet tüntet fel, vagyis ennyivel tér el a budgettől. Szép summa, még oly előkelő város háztartásában is szerepet játszó, miiyen Kecskemét.
A polgármester rossz esztendővel, exiexel indokol. Lehet, sőt valószínű, ho»y igaza van. Az a negyedmillió azonban igy is tanulságos szám, aféle mementó, mely a városi gazdálkodás egy igen káros mozzanatára hívja fel figyelmünket. Arra a^konkurrenciára, melyet a vá-rosok^ymással szemben erejük mérlegelése nélkül kifejtenek és meiybe nem egynek beletörik a bicskája.
Erőnkön feiüi, _— ez egy regény cime, de cime lehetne a mai magyar városok megírandó közgazdasági történetének is. Erejükön felül iitik bele a fejszéjüket minden nagy fába, a melybe fejszét ütni éppen divatban van. A fejlődés elől elzárkózni persze szűk látókörre vall, de rendszertelenül fejlődni még átkosabb dolog. A fejlődésnek még a filozófia evolucionális tanában is az az első bázisa, hogy biztos, szilárd alapon történjék. Először legyen kézben az a. két garas, amivel rendelkezünk és legyen rendben minden, amire épiíeni akarunk, nehogy a fundamentumra rászakadjon a tető. Uj gyárak, egyéb iparvállalatok, kulturális intézmények csak akkor válnak a város egyetemének hasznára, ha a veiük járó kiadás-többlet nem hajt több kárt, mint hasznot. <■
„Nem kell gyár, mert megdrágulnak a csibék," — mondta egyik nagykanizsai városatya.
„Nem kell vasút, mert nem
lesz ára a csizmának," — igy beszélt annak idején az egerszegi városbiró és eljátszotta a déli vasút fővonalát.
„Nem kell gimnázium, mert a fiuk kárt tesznek a szőlőben,"
— vélték a jó szegzárdiak és a gimnáziumot Mohács kapta meg.
Hát ezek komikus kijelentések, de figyelmen kivül ezt a konzervativizmust sem szabad hagyni, mert ha nincs meg az óvatos haladás bölcs szelleme,
— aminthogy a magyar városok mai fejlődéit politikájából nagyrészt hiányzik, — ez a legvérmesebb radikálizmus és legszélsőbb konzervativizmus ösz-szeegyeztetéséből is kialakulhat.
HÍREK.
Eljegyzés.
Fiscr.\'er Sándor kereskedő jegyet váltott \'izv.\' Cviiingerné kedves és szép leányával; Tilcsi kisasszon nyal Nagykanizsán. — Őszinte jókívánságainkat füz/ük a kötendő frigyhez !
Elhalasztott választmányi ülés.
A magyarországi munkások rokkant és nyugdíj egylete helybeli fiókjának f. hó 9-ére tervezett választmányi ülése f. hó 30-ra halasz-tatott el.
Istentisztelet.
Folyó hó hó 10-én d. e. 9 órakor megdicsőült Erzsébet királynénk lelki üdvéért s szentferendíek templomában ^istentisztelet fog tartatni.
Adóügy.
A városi számvevői hivatal a folyó, valamint az előző évi legelőbér-hátraiékokra a VI—VII. keiületekbe is kiküldte a fizetés iránti intőket. Az abban kitűzőit határidő leteltével a nemfizetök ellen most már mindkét városrészben a végrehajtás fog eszközöltetni.
Bizottsági ülés.
Nagykanizsa város építésügyi bizottsága tegnap délután ülést tartott, melyen a több kisebb építkezési engedélyek megadásán kivül tárgvalta a bizottság a kincstár által kérelmezett kétemeletes dohányraktárnak a régi épület helyén való felépítési ügyér. A beadott tervrajz csekély módosítása után a bizottság az építkezéshez az engedélyt megadta.
Zarándoklás a szent sirhoz.
Egyik helyi laptársunk újságolta hogy csütörtökön este 8 óra 20
perckor Budapest felől több száz orosz zsidó menekültből álló csoport fog a nagykanizsai állomáson keresztül utazni és az itt időzés tartama alatt a resterátióban vacsorázni. A jelzett csoport megérkezett, tovább is utazott, azonban — amint arróí tudósítónk meggyőződött — ők egyáltalában nem menekültek, annál kevésbbé orosz zsidók. Annyira nem, mint ahogy mí nem vagyunk irokéz indiánok, hottentották, vagy amint „nincsen párja a Gáspár-féle bajusz-kötőnek," fehérszínű tricolórnak (?) stb. A keresztül utazó zarándokok lengyel nemzetiségű urak és parasztok vegyesen. Vagy 650-en voltak és Triesten keresztül a palestínai szent sírhoz mennek. A csoport vehetője a varsói püspök és 45 alantasabb rangú pap volt. ;:gy negyedóra. iíi időzés után utaztak tova végcéljuk — az Üdvözítő sírja felé — fanatikus hittel, lélekemelő bizodalommal.
Hazafias ünnepély.
A nagykanizsai Első Magyar Asztaltársaság legutóbb tartott választmányi ülésén elhatározta, hogy Kossuth Lajos 104-ík születési évfordulójának emlékére e hó 22-ér. este a Szarvas-szálló nagytermében nyilvános ünnepélyt rendez. Az ünnepség műsora a következő: 1. Megnyitó beszéd ; mondja Horváth István elnök. 2. Fohász; előadja Weísz Izsó. 3. Ünnepi beszéd ; tartja dr. Hajdú Gyula. 4. Hazafias szavalat; előadja Almásy Endre, színtársulatunk rokonszenves tagja.
Kedélyes jelenetek a piacon.
Mindig mosolyognom kell, midőn a jó kanizsaiak mellüket duzzadt önérzettel verve büszkén hangoztatják : haladunk. És kacagnom kell, midőn látom a rend és közegészségügy nagy garral és méltósággal fellépő közegeit. Tisztelt olvasó, te bizonyára el nem hiszed, ha csupán mondom ; gyere hát velem egy hetivá--árkor a reggeli órákban a tejes-piacra. Ott látni: több sorban állnak parasztasszonyok és kofák vegyest és árulnak túrót, vajat és tejfelt. A tejfel nagyobb terjedelmű pléhköcsogökben van, amelybe egy hosszú nyelű kanál vau dugva. Es most — nevess egyet, jönnek az úriasszonyok, szakácsnők és mindenfajta bevásárló publikum. És végig menve a soron (mert az elsőtől, ki útba esik, csak nem lehet mindjárt venni), minden egyes vagy minden második köcsögből kihúzzák a kanalat és egyet nyalnak rajta, jobb esetben csak az ujjukat dugják a tejfölbe és ugy kóstolják meg azt. Megfigyeléseim alapján egy tizliteres köcsögnői, míg a parasztasszony kiárusította, átlag 200 asszony nyalta le a tejfelbe dugott kanalat. És önök, tisztelt kanizsaiak városunkat vá-
rosnak, sőt müveit városnak nevezik? Menjenek önök egészségügyet, tisztaságot és jóizlést a pesti vásárcsarnokba tanulni; ott, ahol még a zsemlyéhez sem szabad nyúlni kézzel, nemhogy a kanalakról a tejfelt lenyalogatni. Botrányos állapot !
ANGOL LÍLIOM CRÉME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörössége, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű börtisztátlanság\'ok ellen. Kapható: Drogéria a vörös ieresztliez.
Az izr. hitközség köréből.
Az izraeliták nagyünnepei e hó 19-én, szerdán este fognak megkezdődni. Közegészségügyi és közbiztonsági szempontból a nagyünnepek alkalmával a templomba belépti-jegy nélkül senki sem fog bebocsájtatni. A templomi illések tulajdonosai már megkapták jegyeiket. A hitközség saját templomi üléseit most adja bérbe. A hitközségi elöljáróság figyelmezteti sz eddigi bérlőket, hogy jegyeiket legkésőbb f. hó 16-áig \'a hitközségi irodában annyival is inkább váltsák ki, mert azontúl a fen-maradt templomi ülések másoknak adatnak bérbe.
Iskolai értesítés.
A helybeli felső-keredelmi iskolával kapcsolatosan megnyitandó női kereskedelmi tanfolyam létesítése iránt a szükséges intézkedések megtörténtek. Egyúttal tudatjuk az érdekelt szülőkkel, hogy beírások már 9-én, vasárnap d. e. 3—5 óráig a hitközségi irodában eszközöltetnek. Évi tandíj 100 kor., beírási dij 20 kor. A tandíj évnegyedenkint előre fizetendő. A tanfolyamot látogathatják azok, akik a polgári vagy felsőbb leányiskola és leánygimnázium negyedik, vagy a felső leányiskola második osztályát sikerrel elvégezték, vagy megfelelő előképzettségűket a magyar nyelvből, számtanból és földrajzból fölvételi vizsgálattal igazolják.
ÜZLET-MEGNYITÁS
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a Bazár-épületben levő
= hentes-üzletemet =
a mai napon megnyitottam és kérem a n. é. közönség szives pártfogását. Özv. Adler Mórné.
A gyilkosság gyanújában.
Megírtuk, hogy az agyonszúrt malommunkás, Osztrognyai Rémus meggyilkolásával 8 kiskanizsai el-bocsájtott Franz-gyári munkást gyanúsítanak, akiket a rendőrség letartóztatott és a kir. ügyészség foghá-
LtüZ
----ARUHAZA ===r
" A ,-KÉK CSILLAGHOZ"
Nagykanizsa, Pő-uí.
semmi tavalyi áru! s&r olcsó árak i
} ------------------------ PONTOS KISZOLGÁLÁS!
= ŐSZI és TÉLI ÚJDONSÁGAIM nöi- és férfi-divatárukban megérkeztek.-
Női felöltő (Confectio) különlegességek állandó nagy raktára.
Uri szövetek nagy választékban i!! Pártfogásért esedezik kiváló tisztelettel WEISZ miksa.
, NAGYKANIZSA"
zába száiiitott át. A nyolc munkás közül tegnap négyet, névleg Polai Gyuric József, Ötvös József, Bay György és Szokoi Lászlót a kir. ügyészség — gyanuokok hiánya miatt — szabadlábra helyezett.
Az állatvásár-térröl.
Régi és általános a panasz a helybeli állatvásártér ellen. Az ott megfordultak folytonosan protestálnak a vásártéren uralkodó rendetlenség ellen, összenyomorgatott lábaik és oldalaik emlegetésével igyekeznek igazuknak érvényt szerezni, — de mindhiába. Hiába mondják, hogy a vásártéri bejárón csak betuszkolják a rengeteg áHatot, aztán a korláton bellii a kutya sem törődik avval, vájjon gazdáik a kijelölt helyre hajtják-e, összetartják-e rendben azokat, vagy sem ?! Megállnak barmaikkal a vásártér közepén, elállják az utat széltében-hosszában, úgyhogy a rendes közlekedést szerfölött megnehezítik és veszélyessé teszik. Jó lenne talán, ha az illetékes hatóság iti már nem a febéges Atya-uristenre bízná a rendcsinálást. Vagy tán nem igy gondolják ?
Elveszett.
Egy szürke köpeny a pépes-ke-resztí diiló, vagy vadalmási úttól a város belterületéig elveszett. Kéretik a becsületes megtaláló, hogy a tulajdonosnak leendcí kézbesítése véget! a rendőrségnél — illő jutalom ellenében — átadni szíveskedjen.
A Pátria-pótkávégyár elbocsáj-tott munkásainak figyelmébe!
A Pátría-pótkávégyár és a helybeli szociáldemokrata pártszervezet között 1906. évi augusztus 19-ikén kötött szerződés következményeképen értesíttetnek mindazon munká-
sok és munkásnők, akik junius havában a pótkávégyárból elbccsáj-tattak, újbóli felvételre jelentkezhetnek s szervezkedésük miatt báü-tódásuk nem lesz.
Találtatott.
Folyó hó 5-én — a heti állatvásár alkalmával — egy vörös, cifra-szőrű tinó a Király-utcán bitangságban találtatott. — Tulajdonosa a rendőrségnél jelentkezzen.
SZÍNHÁZ.
A doiovai nábob leánya. La-
tabár Árpád jutalomjátékaképen került szinre Herceg Ferenc ezen társadalmi színmüve. A darab már régi, ismeretes közönségünk előtt, tehát Latabár csak — esetleges népszerűségétől — várhatott telt házat. Nem akarjuk kétségbe vonni, hogy ez a népszerűség valójában nem létezik, annyi azonban tény, hogy ez este az aréna meglehetősen kongott az ürességtől. Az okozatokat elengedjük. Az előadás a jó közepesekhez tartozik. Elég gördülékenyen folyt le, azonban ha azt állítanánk, hogy minden hiba nélkül, — ugy nem mondanánk igazat. — Ügyes volt Almássv (Tarján főhadnagy) szerepében, helyenkint azonbari~-nagy idegeskedést konstatálhattunk nála, ugy hogy — ami nála nem szokásos — nyelve is csetlett-botlott. Hevessy Mariska igen kedvesen játszott, azonban sokszor nem tudott megszabadulni némi erőltetettségből. Latabár (Bi-licky kadét) szerepében hatásos volt. Jók voltak Kertész (Lóránt hadnagy), Magyary (Merlin) és Bánházi Teréz (özv. Domaháziné).
Déry Rózsi — Szerpoleí. Színtársulatunknak ez a kedves, temperamentumos tagja, akit az idén
PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
FIGYELEM! ^e,tem nagymennyiségű férfi gyapjú * öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készítek 15 írttól 18 frtig kimenő ,, ,, 18 ,, 22 ,,
téli kabátokat ,, 18 ,, feljebb
felöltőket ,, 17 ,,
külföldi szövetből 22 ,,
Szöveteket kivánatra el is adok.
Magamat a n. ajánlva, maradok
Magyar-ntcza 29. sí.
is _
é. közönség szives pártfogásába kitűnő tisztelettel
Liditt Miksa férfi-szabó.
Ne vegyünk, ne hozassunk
idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, hanem keressük fel
Szivósflnta!
szakképzett műórást Nagykanizsán (Ensebet-t8T-fia|yar-ítc,:a sarok),
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótáíás-sal olcsó árakért.
.EKZSÉBET" nói aranyóra r£jS5T 50 korona
csak epizód-szerepekben láttunk, hétfőn este a „Kornevillei harangok" „Szerpoiet" szerepében lép fei. Érdeklődéssel nézünk a kisasszony ez esti — élvezetesnek ígérkező — szereplése elé, mert »Szerpolet" tudvalevőleg legjobb szerepeinek egyike.
HÁZELADÁS.
hét lakással, szép kerttel és egy üzlethelyiséggel együtt szabad kézből azonnal ELADÓ. — Bővebbet a kiadóban.
Kiszolgáló-leány kantinba
havi fizetéssel és teljes ellátással felvétetik. — Cim : Reiner Miksa, Nagykanizsa, honvédlaktanya.
Méhészgazdák figyelmébe!
Értesítem a t. méhészgazdákat, hogy a mA7pf bármily mennyi-termeit lllcícl ségben mindenkor legjobban nálam értékesíthetik.
ROTHSCHILD SAMU
méznagykeresk»dő Nagykanizsa, Magyar-utca 19.
A Kinizsy-utca 20. számú
házban egy kétszobás utcai lakás azonnal KIADÓ. Bővebbet hiztalajdonoinál.
ELADÓ HÁZ.
A Kinizsy-utca 53. számú, jól jövedelmező ház szabad kézbői eladó. Bővebbet u. o. a háztulajdonosnál.
Vasalónők és
tanulóleányok
felvétetnek 5ZÉKEL?I LAJOS mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Főút 19.
HIRDETMÉNY.
Galambok határában, az országút mentén fekvő
ságodi uradalmi erdőrészben
106 űrméter hasáb tűzifát, esetleg apróbb részletekben is, 1906. szeptember hó 11-én délelőtt 9 órakor nyilvános árlejtésen ad el.
A KISKOMÁROMI URADALMI TISZTSÉG.
= ÜZLETATHELYEZÉS.;
Van szerencsém Nagykanizsa és vidéke n. é. közönségének szives tudomására hozni, hogy
= CZiPÉSZ-ÜZLETEMET =
nagyobbitás végett Erzsébet királyné-tér 16.
szám alá (Kaíser-féle ház) helyeztem át. Ezután is főtörekvésem oda irányul, hogy a legkényesebb igényeket is pontosan kielégítsem. A n. é. közönség b. pártfogását kérve, vagyok ffiSíje kiváló tiszte-
Javltások gyorsan lettel
és pontosan készíttetnek.
Megrendelések levelezőlapon is eszközöltetnek.
liOYAK VINCZE
cipészmester.
O Q • ©
Elsőrendű specialista gyermek-cipőkben.
Kivánatra az egyes tárgyakat házhoz is szállítjuk.
e> © a <* a a «
1! » <0 ® © o o
® a ® © ffi «! «

MAYER KAROLY
első üunántull gőznia-Iestő-, vegyíiszíitó- és plisslrozó-gyára
NAGYKANIZSÁN, Kölcsey-utca 19. sz.
a =. Alapitási év 1892. j_[ Alapitási év 1892.
GYÚJTÓ-TELEPEK: TTölgy-, uri- és gyermekruhák, ház-s-ombath. Királv-u. II tartási cikkek. fü??önvflk. te
Pécs -- Király-utca
Esztergom Széli-utca
Keszthely
Csáktornya
Zalaegerszeg
Í3?.i cstelep
Nagyatád
Alsóiendva
tartási cikkek, függönyök, teritók, hímzések, butor-szövetek, keztyük, napernyők s minden e szakba vágó
tárgyak részére. Bársony- és plüsch-kelraék jozölése és préselése a legújabb mintákban. - ! !Jutányos árak ! ! -
•«•ette»
• e e e » •
Kívánatra az mry** ttrgrvvknt hír-«r <*• szíi\'VtjiJ.-.
Nyomatott OfonbiVÁ é- i{ai:usy könyvnyomdájában, N.igyi.nizsin.
a-
>-
a ■n.
a N
3" £
3
e n>
4 rt-ca
» cr rt\'
• 3
n>
• 3
• a
«
3
4

NAGYKANIZSA
Csütörtök
1906. szeptember 15.
Hirdetések
megállapodás szerint.
Nyilttér petit soronkint 40 fillér.
agykanizsa
A szerkesztőség hivatalos
órája d. u. 6—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNŐ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Ciengery-ut 1. iz.
| A t. hölgyközőnség szíves I tudomására adjuk, hogy a -magyar gyártmány»- j
kosztüm-kelmék és posztók
j raktárunkra érkeztek. Szíves | 1 látogatást kér — tisztelettel j
Singer József és Társa
Piaci életkép.
Elleste: OSZY.
(Személyek: Kása Sára, a tejfölöskofa guggol á piac flaszterján s egy nagy köcsögben — liszttel péppé habart — tejfolt áriil; sok-sok nacscsága, tejfölös-bögre a kezükben s szakértői pislantásokkal tekintgetnek a köcsögbe; egy szakacsné és egy rendőr.)
I-ső nacscsága (jön): Jó a tejfüle? Megkóstolom... (Belemártja a köcsögbe az ujját és megszopja.) Lisztes, nem veszek ! (Tovább megy.)
A kofa (halk morgást hallat.)
II-ik nacscsága (jön): Tejfölt árul? Alutassa... (A fakanállal lenyel egy fél-decit a köcsög tartalmából.) Híg! (Megy.)
A koffj (hangosan morog.)
III-ik nacscsága (jön): No, hogy akadok tejfölre! Megnézem ... (Szó nélkül végignyalja a köcsög széleit.) Savós! (Tovább megy.)
A kofa (dühösen morog.)
IV-ik nacscsága (sietve jön): Van tejföl? (A nyelvét dugja a köcsögbe.) Aludt-tej! (Sietve el)
A kofa (káromkodást morog.)
V-ik nacscsága (odarohan): Végre, végre... Megkóstolom. (Az egész kezefejét betejfölözi s nyalogatja.) Nem kell, savanyu ! (Megy.)
A kofa (sziporkázik és morog.)
VI-ik nacscsága (lelkendezve): Hajó, akkor veszek! Muti... (A kofa beledugja a köcsögbe a saját két ujját s a nagysága azt lenyalja.) Túrós! (Megy.)
A kofa (fenével eteti az egész világot.)
Szakácsné (kiabál): Tejföl, tejföl! Hol a tejföl? Ahán itt... (Mindkét kezét könyékig belemártogatja a fehér tejfölbe.) Ha jobbra nem találok, akkor magától veszek! (Ellejt.)
A kofa: Egyen meg a fene! (Haragosan pislog és köp.)
Rendőr (Ne köpködjön hé a a flaszterra, az „egészségtelen!"
Mi: A tejföl-kóstolgatás nem „egészségtelen?"
(Szünet.)
VI-ik nacscsága (elhozta a kutyáját is, amely egy őrizetlen pillanatban jócskán belenyal a köcsögbe.) Akartam venni, de most nem veszek! (El.)
A kofa (magában): Dűljön rád a felső-templom ...
VII-ik nacscsága (kóstol egyszer, kétszer, háromszor): Kutya-ize van! (Megy.)
A kofa (szakramentirozva): Az apádnak!...
VIII-ik nacscsága (jön): Nem savanyu? (Kezét-lábát kétszer-háromszor belemártja a köcsögbe s egy inasgyerek segélyével lenyalogatja magáról a tejfölt.) Nincsen jobb? (Nem vesz. Elmegy.)
A kofa (hangosan): Dögölj meg. ..
IX-ik nacscsága (kedvesen): Jónapot Kása!... (Fejét mártja a köcsögbe.) Ez is tejföl? Nincsen ize! (Elsétál.)
A kofa (kevésbé kedvesen): A hollók mondják a szemednek, hogy csecse-bogyó ...
X-ik nacscsága (jön s miután értésére adja a kofának, hogy tejfölt akar venni: beleáll mindkét lábával a köcsögbe s ugy kóstolgat): Lábviz! (Köp egyet.)
A kofa (szintén köp): Ragyás futáncok talicskázzák végig a belső berendezésedet... (Újra köp.;
Rendőr (kihúzza rozsdás frin-giáját): Levágom, ha még egyszer a fiaszterra köp/... Nem meg mondtam, hogy az „egészségtelen" ? (Véletlenül ő is elköpi magát.) Pardon, pardon... „Nekem" szabad ...
XI-ik nacscsága: Van még tejföle? (Belenéz a köcsögbe s amikor látja, hogy csak alig vari benne egy kevés, zsemlyével kimártogatja a fazék tartalmát.) Üres? Akkor hát nem veszek! (El.)
A kofa (akinek eikóstolgatták ingyen az összes tejfölét, szomorúan ráül az üres köcsögre és monologizál): Megették a tejfölömet s még köpnöm sem szabad! Csak azért is... (Le-
köpi a rendőr cipőjét, a szomszéd kofa kalarábiját, egy kutya fejét, egy kontyos nagyságát, mig aztán egy pajkos tanonc kirántja alóla a köcsögöt és elszalad vele; a kofa hanyattvágódik s elterül a földön): No még csak ez hiányzott!...
HÍREK.
Kiugrott a robogó vonatból.
— Halálos e»é». — Öngyilkosság-e vagy szerencsétlenség?
Az elmúlt bét a vasuú szi:t»i csétlenségck jegyében folyt le. Alig pár napja adtunk hirt a Murake-resztur—Nagykanizsa közötti pályatesten tragikus véget ért mozgóőr ésetéről, már ismét egy sajnálatos elgázolásról értesítenek bennünket.
Szombaton éjjel a tőlünk fél 12 órakor Prágerhof felé induló gyorsvonat egyik III. osztályú kocsijából — Nagykanizsa és Murakeresztur közötti pályatesten — a Pátria pótkávégyár átellenében, egy munkás-külsejü ember ugrott ki. A teljes gyorsasággal robogó vonat azonba« elütötte a szerencsétlent és a kerekek baloldalát, valamint lábát teljesen összezúzták, ugy hogy azonnal szörnyet hrlt.
Az utasok közül senkisem vette észté a végzetes ugrást, ugy hogy először csak a pályát bejáró őr tett jelentést az állomásfőnökségnek a borzalmas leletről.
A főnökség azonnal értesítette a rendőrséget, amire Hajós Ferenc rendőrtisztviselő és a rendőrorvos szálltak ki a helyszínre. Borzalmas látvány tárult elébük. A halott ott feküdt egy hatalmas vértócsában, bal válla összetörve, oldala bezúzva és a lábjef teljesen leszakítva. Azonnal intézkedtek a holttestnek a halottas házba való szállítása iránt, ahol tegnap d. u. felboncolták.
A szerencsétlenül járt ugy 50 év körüli munkás külsejü ember; zsebében egy Bal.-Kereszturra szóló vasufi-jegyet találtak. Ebből következteti a rendőrség, hogy nem öngyilkossággal áll szemben, hanem a szerencsétlen eltévesztette a vonatot és a Bal.-Keresztur felé menő helyett a Murakeresztur felé menő vonatba szállott be. Már menet közben vette észre tévedését, amire meggondolatlanul kiugrott a teljes sebességgel robogó vonatból és ott lelte szörnyű halálát. A rendőrség az iratokat áttette a vizsgálóbíróhoz, aki megindittotta a nyomozást a szerencsétlenül járt személyazonosságának kínyomozása végett.
Gyász-ünnep.
Tegnap, szeptember K)-én ülte meg a kegyeletes magyar nemzet
megdicsőült királynéja, Erzsébet tragikus halálának évfordulóját. — A gyászünnep alkalmából középületeinkre kitűzték a fekete lobogót s az iskolák növendékei pedig résztvettek a templomok gyászmíséjén.
Bizottsági ülés.
Az első magyar asztaltársaság f. hó 13-án este fél 9 órakor a Szarvasszálló külön-fermében vigalomrendező bizottsági ülést tart. Tárgysorozat : bizottság megalakulása és a mulítság idejének megállapítása.
Vita-estély.
Pénteken este tartotta a helybeli «"\'■.(•¡áldemokrata pártszervezet első, jól látogaioti vim-rs:- ijé; a Rákócy-utcai egyleti helyiségben Ez alkalommal a minden téren fellépett tűrhetetlen drágaság okairól vitatkoztak a munkások s legközelebbi, szept. 14-ikén tartandó estélyükön pedig a „Szükséges-e az általános választói jog és miért szükséges?-1 cimü beadvány fog tárgyat képezni. Az estélyek rendszeresek és nyilvánosak. Bárkit is szívesen látnak.
Iskolai értesítés.
A női kereskedelmi tanfolyamba való folytatólagos beiratások folyó hó 12. és 13-án délután 4—5-ig a hitközségi irodába« eszközöltetnek.
Szüreti mulatság.
A Magyarországi Építőmunkások Szövetségének helybeli csoportja saját könyvtáralapja javára szeptember hó 16-án a Polgári Egylet nagytermében konfetti- és szerpentincsatával, nemzetközi világpostával, drótnélküli táviratozással és szőlőkapkodással egybekötött jótékony-célu nagy szüreti mulatságot rendez. Belépti dij: személyjegy 1 kor., karzati ülőhely 60 fillér, karzati állóhely 30 fillér. Kezdete este 8 órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.
Közös táncgyakorlat.
A helybeli borbély- és fodrászsegédek szakegylete vasárnap, f. hó 16-án este 8 órától kezdődőleg a Szarvas-szálló termében közös táncgyakorlatot tart.
ANGOL LILIOM-CRÉME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörösség e, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok ellen.
Kapható; Drogéria a Yörös kereszthez.
Mikor a férj lumpol.
Egy helybeli iparos jóképű menyecske felesége vasárnap este hiába várta haza férje-urát. Lumpoló társaságba keveredett és elmaradt. A szegény kis fiatal asszonyka szorongó szívvel indult férje keresésére.
WEISZ MiKSA I Minden ui, scmmi tavaly{ áru!
m j7-------------
: ÁRUHÁZA „KÉK CSILLAGHOZ
Nagykanizsa, Fő-ut.
«g>
m
1 t
OLCSÓ ÁRAK! PONTOS KISZOLGÁLÁSI
= ŐSZI és TÉLI ÚJDONSÁGAIM női- és férfi-divatárukban megérkeztek.-
Női felöltő (Confectio) különlegességek állandó nagy raktára.
Url szövetek nagy választékban 111 Pártfogásért esedezik kiváló tisztelettel WEISZ MIKSA.
„ NAGYKANIZSA -
A Sugár-ut sarkán hozzácsatlakozott egy kalandjairól jól ismert ifjú ur s eleinte udvariasan ajánlotta fel neki szivét, mikor azonban az asz-szonyka sértődötten visszautasitá, gorombáskodni kezdett. Amint lekanyarodtak a Főtérre, hirtelen elibük toppant a férj. Az asszonyka méltatlankodásából azonnal átlátta a helyzetet. Csitt-csatt... Kidolgozott ícezeivel alapos két pofont mért a szeladon arcára, majd botjával is püfölni kezdte. A szerelmes szivü ifjú két hatalmas pofon, betört orr és elvesztett kalapja árán szabadult ki csak a nagyobb veszedelemből. Az ügynek — hir szerint — a járásbíróság előtt lesz a folytatása.
Fa-eladás.
Az alsó-erdei Tele-kut és alsó-nyiresi csemete-kertekben levő fűzfavessző f. hó 12-én d. e. 10 órakor a városi számvevői hivatal helyiségében — árverés utján készpénzfizetés mellett — fog eladatni.
Találtatott.
A Király-utcában egy vörös-cifra tinó bitangságban találtatott. Ameny-nyiben igazolt tulajdonosa folyó üó 19-ig a rendőrségen nem jelentkezik, az állat nyilvános árverésen el fog adatni.
ÜZLET-MEGNYITÁS.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a Bazár-épületben, levő
= hentes-üzletemet =
a mai napon megnyitottam és kérem a n. é. közönség szives pártfogását. Özv. Adler Mórné.
Kiszolgáló-leány kantinba
havi fizetéssel és teljes ellátással felvétetik. — Cím : Reiner Miksa Nagykanizsa, honvédlaktanya.
SZÍNHÁZ.
Pénteken este »Katalin", dr. Béldi Izor operettje ment félhelyárakkal telt ház előtt, a címszerepben Mányai Arankával. A kisasszony első fellépése alkalmával már emiitettük, hogy nagyon, de nagyon sokat veszített régi szép hangjából s péntek esti szereplése csak megerősíti ebbeli véleményünket. Többször láttuk már régebben Katalin cárnő szerepében, de még ilyen rekedten és betegen soha. Nem tudjuk, kit hibáztassunk: az igaz-gatót-e, aki egy teljesen berekedt énekesnőt a színpadra kényszerit, vagy Mányait-e, aki betegsége dacára is fellép ? Az erőltetett hang, a "gyakori lélegzet-vétel s a torok
folytonos köszörülése sértette az egészséges füleket — Germain hadnagy szerepét Kormos Ilonka kreálta. Megismételhetjük, hogy tehetséges színésznő, akire a jövőben még igen-igen sok siker vár. Annicája szerepét Déry Rózsi töltötte be. Ügyesen, kedvesen adta a zárdából megszöktetett, egyszerű, tapasztalatlan kis leányt. — Latabárt (Fronzas de Lansac) ünnepelte a — karzati közönség, mely valósággal tombolt az élvezettől, ahányszor csak Latabár az ő speciális komédíázásával lerontotta egy-egy érzelmesebb jelenet komoly hatását. — A kar kriminális volt.
Szombaton este „A hajdúk hadnagya" került színre félhelyárakkal. A ház ez este is zsúfolásig megtelt közönséggel, amely mindvégig élvezettel nézte a különben elég gördülékeny előadást. — A címszerepet Érckövy vitte, mint Boronay hadnagy. Érckövyrői már nagyon sokszor leadtuk véleményünket s szombati előadásával csak újólag bebizonyitá, hogy iskolázott, kiforrott szinész. Nyílt színen megtapsolták gyönyörű énekéért. — Ma-gyari (Blanchefort ezredes) elemében volt. Nagyon jó operett-alak. -Kormos a kadét szerepében brilli rozott. Az első jelenésekor megnyerte a közönséget. Nemkevésbbé nagyon jó volt Déry Rózsi (Bar-bari\'na.) Hájas strázsamester szerepében Sajó nyújtott jó alakítást. Ügyes szinész. Latabárnak (Szépícig) sokat nevettek s ő ezért sokat ugrándozott és gorombáskodott. Amit legelöl kellett volna említenünk, itt jegyezzük meg, hogy Mányai szerepét (Scheffenberg grófné) Gal-gócy Emma vette át. Az utolsó percekben történhetett ez, mert — oh, borzalom — a kisasszony egy árva kukkot sem tudott a szerepéből. Nem tulozunk, ha azt mondjuk, hogy ezzel a befagyott szereppel lerontották a darab hatását. A grófné szerepe háladatos szerep lehet Mányai kezében, de Galgócy szombati szögletes mozdulatai, döcögős szerep-tudása, erőltetett ér-zelgése és időnkinti lámpa-lázféle tünetei abszolúte nem válnak a darab dicsőségére. A kisasszony nem Yolt tisztában maga sem, mikor énekel és mikor beszél. Mi szintén nem. Amikor beszélt — akkor énekelve beszélt, s amikor énekelt... eh, különben hagyjuk ezt... A darab egyebekben a jó közepesek közé tartozott.
Vasárnap este félhelyárakkal a „Mádi zsidó" ment telt ház előtt. — Éviké szerepét ezúttal Kormos Ilonka, a társulat kedves és tehetséges szubrettje játszotta. Szerepében jó volt, mint rendesen. A többi szereplőket már ismerjük. (0.)
Ne vegyünk, ne hozassunk
idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, =====9 hanem keressük fel
Szivósflntal
szakképzett műórást Nagykanizsán (Erisebet-tér-Ma^jar-iiteza sírok),
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-sal olcsó árakért.
.ERZSÉBET" nói aranyóra^! 50 korona.
Hölgyek figyelmébe^
ftngol szabás és minta-rajzolásból alapos oktatást nyújtok a legújabb módszer szerint s a legrövidebb időn belül biztos sikerrel. Kivánatra házhoz is megyek! Mintákat olcsón készítek.
Azonkívül elfogadok mindennemű alsó- és felső-ruha varrást, monogram-himzé-seket stb.
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását tisztelettel kérem
özv. Musza Károlyné
Nagykanizsa, Rákócy-u. 8.
A cipőgyárban ==
tanoncok (fizetéssel) rövid időtartamra felvétetnek.
A Kinizsy-utca 20. számú
házban egy kétszobás ntcai lakái azonnal KIADÓ. Bővebbet háztalajdonosnái
ELADÓ HÁZ.
A Kinizsy-utca 53. számú, jól jövedelmező ház szabad kézből eladó. Bővebbet u. o. a háztulajdonosnál.
Vasalónők és
tanulóleányok
felvétetnek SZÉKEL?! LAJOS mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Főút 19.
TRéhészgazdák figyelmébe ! =
Értesítem a t. méhészgazdákat, hogy a termelt
= MÉZET =
bármily mennyiségben mindenkor legjobban nálam értékesíthetik.
Rothschild 5amu
—t—— méznagykereskedő --------
Nagykanizsa, Magyar-utca 18.
PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
-J-j
FIG\\?ELEM\' ^ettem nagymennyiségű férfi gyapjú * öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készítek 15 írttól 18 frtig
kimenő ,, ,, 18
téli kabátokat ,, 18
felöltőket ,, 17 ,,
¿L,, külföldi szövetből 22 ,,
Szöveteket kivánatra el is adok.
Magamat a n. ajánlva, maradok
Migyir-atcza 29. sz.
22 ,, feljebb
é. közönség szives pártfogásába kitűnő tisztelettel
Liditt Miksa férfi-szabó.

Kivánatra az egyes tárgyakat házhoz is szállítjuk.
e « s i a ® *o®e«a®s®
Q S » • €> ©
MATER SAHOLY
első dunántuli gőzmü-.estő-, vegytisztltó- és plissírozó-gyára
NAGYKANIZSÁN, Köicsey-utca 19. sz.
r = Alapitási év 1892- _ | Alapitási év 1892. =
Hölgy-, uri- és gyermefcruhák, ház-U
GYŰJTŐ-TELEPEK:
Szoinbath. Király-u.
Pécs -- Király-utca
Esztergom Széli-utca
Keszthely
Csáktornya
Zalaegerszeg
Bai cstelep
Nagyatád
Alsóiendva
tartási cikkek, függönyök, teritők, hímzések, butor-szövetek, keztyük, napernyők s minden e szakba vágó
tárgyak részére. Bársony- és plüieh-kelmék gőzölése és préseié» a legújabb mintákban. - ! ! Jutányos árak 1 ! -


Kívánatra az eifwes tárjrvakat házhoz Is szállítjuk.
Nyomatott Ofenbeck és Balázsy könyvnyomdáját)««, Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA
Csütörtök
Hirdetések megállapodás szerint.
N yilttér petit soronkint 40 fillér.
Nagykanizsa
1906. szeptember 12.
A szerkesztőség hivatalos órája d. u. 6—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNÓ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Ciengcry-at 1. *z.
fl t. hölgyközőnség szíves tudomására adjuk, hogy a _magyar gyártmányú-
kosztüm-kelmék és posztók
raktárunkra érkeztek. Szíves látogatást kér — tisztelettel
Singer József és Társa
Nagylcaoizsa. Kuiacy-nt I.
Dijnok-nyomor.
A napidijasok szervezkedése.
A fehér rabszolgák.
A budapesti orsz. dijnokszö-vetség felhívást intézett kartársaihoz, hogy tekintettel a nagyarányú drágasági viszonyokra s a sorsukat intéző magas fórum nemtörődömségére, sanyarú helyzetük javítása érdekében mindnyájan lépjenek be egyesületük kötelékébe, hogy igy, egységes táborba tömörülve, felvehessék a harcot jogos és mindenesetre méltányos követelésük diadalra juttatására.
Tehát a sok jajnak immár végét akarja vetni a fővárosi központ, mert belátja, hogy az a sok igéret, a melylyel eddig a dijnokekat fizették, nem váltható csengő ércre, mert csak — igéret marad.
Harcba szállnak s velük a sajtó és százezrek rokanérzete. Es méltán.
Napjainkban már a társadalom minden rétege odatörekszik, hogy családjának és magának biztosítani tudja exisz-tenciáját, a mely elé korunk változatos gazdasági viszonyai gördítenek akadályokat s hogy ezt utjokból elhárítsák, kénytelenek letérni az egyenes ösvényről. Es ahova az az ösvény vezet, ott felüti fejét a félelmet keltő vörös rém, — a szociálizmus. Egész osztályharcok fejlődnek a sok orvoso-latlan bajokból. A beláthatatlan nagy tömeg megmozdul, kér, könyörög, fenyeget, mig végül követel.
így vannak a napidijasok is. Őket is elsodorta a tömeg árja s viszi őket a jobb jövőt kecsegtető szociálizmus táborába.
Csekély fizetésükből megélni
és alig tudnak, mégis kell, sőt elöljáróik megbőveíelik, hogy hivatalnokokhoz illően uraskodjanak és ruházkodjanak. Az már aztán igen mellékes előttük, ha a cifra gúnya korgó gyomrot takar, fő csak az állásukkal járó tekintélyük megóvása.
Ezen a bajon segíteni kell, még pedig minél előbb. Segíteni kell, ha nem akarjuk kiszolgáltatni dijnokainkat a rohamosan tért hódító vörös rémnek — a szociálizmusnak. Hisz az ő követelésük mindennél jogosabb. Viseljék szivükön az illetékes körök korunk fehér rabszolgáinak igazán szégyenletes helyzetét, hiszen a XX. században vagyunk, a mely nem tür ilyen állapotokat.
Ne legyenek ők, a kis emberek, a nagyok, a hatalmasok játékbábui, váltsák be az oly sokszor tett ígéretet csengő ércre, a mely többet ér holmiféle parolázásnál, vállvere-getésnél s egy szerény, becsületes, szorgalmas része meg volna mentve a társadalomnak, annak a társadalomnak, a melyet elhagyni készül. zaián.
HÍREK.
Személyi hir.
Spatz Mór, Bozsovicsról Nagykanizsára áthelyezett járási m. kir. állatorvos hivatalát elfoglalta.
Bizottsági ülés.
Tegnap délután 5 órakor a városi pénzügyi bizottság a városháza tanácstermében gyűlést tartott.
Adóügy.
A zalaegerszegi pénzügyigazgatóság a III. oszt. kereseti-adó kivetési lajstromát leküldte és az 8 napon keresztül a v. adóhivatal helyiségében a hivatalos órák alatt az érdekeltek által betekinthető.
Másodvirágzás.
Hatalmas méretű, agg vadgesztenye-fa néz szerkesztőségünk ablakára. Árnyat-adó lombjai az őszi hónap hűvös éjszakáinak első, csípős iehelletére megritkultak, elfony-nyadtak. Azt hittük, hogy a nyárral egyidejűleg veszti el minden diszét, ékességét hűséges barátunk, a jó öreg vadgesztenyefa. De ime, mi történt ? Az őszi, hűvös szellők elültek, játszí, fényes, mondhatjuk
égető napsugaras idők köszöntöttek reánk. Az öreg gesztenyefa elfeledkezett a naptárról, el az „r"-es hónapról, kitárta keblét a csalékony napsugárnak, emlékezetében éltek, felébredtek az orgonaillatos, lanyha májusi éjszakák, amikor a levegő is, tele van sejtelmes vágyakkal, fakadó, rügyező, édes szerelemmel. Hagyta magát csókolgatni a lanyha szellőtől, hitt a csábos, mézédes szavaknak ; elhitte, hogy újra itt a tavasz, ismét fiatal, üde és pompázó. Csenevész ágaiba mégegyszer visszatértek a már-már elhaló életnedvek, szerelemre, éltető napsugárra vágyó szive újra megtelt kacagó, vibráló hangokkal és a fa újra élt, feléledt. Fonnyadt ágai kizöldültek és végeiken ott ült, diadalmas színekben ott pompázott a — másodvirágzás. De oh, mi szörnyű és gyors csalódás ! Borús fellegek jöttek, ideérkeztek a borzongós őszi szelek, amelynek első Iehelletére cserben hagyták a szerelemre vágyó öreg fát — a csalékony, játszi napsugarak. Szegény, öreg szive majd meghasadt fájdalmában, de mindhiába, ez a másodvirágzás sorsa. A rövid ideig tartó késői dicsőség emléke azonban élni fog a jó öreg lelkében, hideg téli éjszakákon, a dermesztő éjszaki szél gúnyos danája között jobban fogja melengetni elgémberedett tagjait ez az emlék, mint első tavaszának minden szin^ pompája.
Éltetek delén tul levő és még mindig diadalra, hódításra vágyó asz-szonyok. sorsotok — a jó, öreg gesztenyefa sorsa. Meg ne csalas-sátok magatokat. Ez a másodvirág-jzás ...
ben levő áruk közül 58 korona értékűt eladott, a befolyt összeget azonban elfelejté főnökének átadni. Feledékenysége azonban oly nagy volt, hogy lakására is elfelejtett visszamenni, hanem inkább az 58 koronával egy szebb, de ismeretlen vidékre lépett meg! A károsult panaszára a rendőrség nyomozza a fiatal urat, hogy lakásának cimét bizalmasan megsúgja neki.
ANGOL LILIOM-CRÉME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörössége, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok ellen. Kapható: Drogéria a Yörös kereszthez.
Halálozás.
Molnár Mihály magánzó folyó hó 11-én életének 88-ik évében rövid szenvedés után elhunyt Nagykanizsán. Temetése f. hó 13-án délután 5 órakor fog az Attila-utcai gyászházból a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint végbemenni.
Robbanás egy raktárban.
Könnyen végzetessé válható robbanás történt tegnap délben a Főút sarkán levő drogéria raktárában. A gyúlékony és robbanó szerekkel felhalmozott helyiségben tüzet gyújtott egyik alkalmazott, amitől egy közel álló terpentirses-tartály explodált s magasan felcsapó lángokkal égni kezdett. Félni lehetett, hogy a lángnyelvek elérik a benzines és spirituszos tartályokat, ami kiszámíthatatlan következményekkel járt volna. Ez azonban szerencsére nem következett be, amennyiben idejekorán elfojtották a veszedelmet.
Sikkasztó kereskedő-segéd.
Ifj. Stern Mór helybeli bőrkereskedő B. S. nevű segédje az üzlet-
Őszinte hang.
A Kéthelyen a minap megindult „Balatonsarok" cimü lapban olvrs-suk ezt a szerkesztői üzenetet:
J. L. Látrány. Köszönöm a küldött verseket. „Egyenlőre csak tiszteletpéldányra reflektálok . .irod soraidban. Remélem később sem fogsz teljesithetetien igényeket támasztani velünk szemben, mert egy versért — ha mindjárt Petőfi is irná — emeletes házat „egyenlőre" nem adhatunk. Talán később igen. Különben diszkréten elárulom, hogy ezideig már 68 poétánk és munkatársunk van, kik szintén „csak* tiszteletpéldányra reflektálnak. Ezzel szemben pedig máris van 3 (mond: hérom) rendes előfizetőnk, kik neg-igérték, hogy utólagosan „esetleg" megküldik az előfizetési dijakat. Gondolhatod, — rózsás remények töltik el sziveinket!
Állategészségügy.
Zalaszentjakab községben f. hó 10-én a lépfene (anthrax) ragadós állati betegség megállapitatoti.
Öngyilkosság.
Szentes Mihályné 38 éves dab-ronci asszony e hó 7-én a padláson felakasztotta magát. Mire észrevették, már halott volt. Valószínűleg elmezavarában követte el tettét.
Elveszett — találtatott.
Egy pénzerszény jelentékeny ösz-szeggel találtatott. Igazolt tulajdonos a rendőrségen átveheti.
Egy sárga pénztárca 9—10 kor., s egy Szent György arany tallér tartalommal elveszett. Becsületes megtaláló — illő jutalom ellenében — a rendőrséghez adja be.
SZÍNHÁZ.
Kornevillei harangok. Ez a bájos zenéjü, regényes operett, amelynek fülbemászó akkordjai napokon keresztül visszacsengenek a hallgatóság fülébe, telt ház előtt került hétfőn este színre. A szereplők szép,
12 darab I a Az izr. ünnepekre
19 krajcár
legszebb kivitelben, óriási választékban és bámulatos olcsó árban kaphatók:
OFENBECK ÉS BALÁZSY papirkereskedésében (csengery-ut i. sz.>
„NAGYKANIZSA"
preciz, összevágó előadást produkáltak. Érckövy (Henri Marki) szerepében kifogástalan volt. Ügyes alakítása, mély-csengésü hangja ez esie pompásan érvényesült. Partnere, Kormos Ilonka (Germaine) játéka nagyon kedves volt, hangja — szegény kis hangja — azonban sehogy-sem akart engedelmeskedni; meg-megbicsakolta magát és ha indisz-krétek akarnánk Tenni, még holmi „gíxer"-félékről is tudnánk egyet-mást mondani. Azonban mi azt tiem tesizük. Isten ments ! Csupán any-nyit árulunk el, hogy hogy a kis szubrett alapos rekedtséggel látszott küzködni. — A pénzért élő-haló, minden rosszra, csalafintaságra hajló fösvényt elsőrangú alakításban mutatta be MAjyary. Különösen a Il-ik felvonásbeli jelenete — midőn pénzét, a különböző görbe utakon ösz-szekapargatott vagyonát veszni látja és megőrül — rendkívül hatásos, drámai hatású volt: A közönség valóságos tapsviharral jutalmazta a „sokoldalú" Magyary ügyes játékát. — Déry Rózsi (Szerpolette) ennivalóan kedves volt. Csinos, erőteljes hangja, temperamentumos játéka meggyőzött bennünket arról, hogy a kisasz-szonynak kár lenne a karban elvesznie. — Hatásos volt Káldor Dezső (Greniső) szerepében. Játékának, amit különben mint fiatal színésztől nem is csodálunk, ugyan még vannak hibái, helyenkínt idegesen tremolázik, azonban mégis
merjük állítani, hogy sok szorgalommal nem-addig jónevü szinész válik belőle. Szereptudása kifogástalan volt, játéka az igyekezet és tehetség határozott jeleit mutatta.
Szüreti mulatság.
A Magyarországi Építőmunkások Szövetségének helybeli csoportja saját könyvtáralapja javára szeptember hó 16-án a Polgári Egylet nagytermében konfetti- és szerpentincsatával, nemzetközi világpostával, drótnélküli távíratozással és szőlőkapkodással egybekötött jótékony-célu nagy szüreti mulatságot rendez.
HÁZELADÁS.
hét lakattal, szép kerttel ét egy üzlet helyiséggel együtt szabad kézből azoa-nal ELADÓ. — Bővebbet a kiadóban.
ÜZLET-MEGNYITÁS.
Értesítem a n. é. közönséget, hocj^ a Bazár-épületben levő
= hentes-üzletemet =
a mai napon megnyitottam és kérem a n. é. közönség szives pártfogását. Özv. Adler Mórné.
Hölgyek figyelmébe!
Angol szabás és minta-rajzolásból alapos oktatást nyújtok a legújabb módszer szerint s a legrövidebb időn belül biztos sikerrel. Kivánatra házhoz is megyek! Mintákat olcsón készítek.
Azonkívül elfogadok mindennemű alsó- és felső-ruha varrást, monogram-himzé-seket stb.
f\\ nagyérdemű közönség szives pártfogását tisztelettel kérem
özv. Musza Károlyné
Nagykanizsa, Rákóey-u. 8.
A cipőgyárban =
tanoncok (fizetéssel) rövid időtartamra felvétetnek.
A Kinizsy-utca 20. számú
házban egy kéttzobát ntcai lakía axoa-nal KIADÓ. Bővebbet háztalajdonoaaál.
ELADÓ HÁZ.
A Kinizsy-utca 53. számú, jól jövedelmező ház szabad kézből eladó. Bővebbet u. o. a háztulajdonosnál.
Vasalónők és
tanulóleányok
felvétetnek SZÉKEL?) LAJOS
mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Főút 19.

Kiszolgáló-leány kantinba
havi fizetéssel és teljes ellátással felvétetik. — Cim : Reiner Miksa, Nagykanizsa, honvédlaktanya.
v "Tv. .
HIRDETESEK
FELVÉTETNEK = Sg ELAP ®
KIADÓHIVATALÁBAN.
TTIéhészgazdák figyelmébe !:=
Értesitem a t. méhészgazdákat, hogy a termelt
= MÉZET =
bármily mennyiségben mindenkor leg-/ jobban nálam értékesíthetik.
Rothschild Samu-
_ méznagykereskedő r==
Nagykanizsa, Magyar-utca 18.
ÜZ LETATHELYEZÉS.
• •
• •
Van szerencsém Nagykanizsa és vidéke n. é. közönségének szives tudomására hozni, hogy
= CZIPÉSZ-ÜZLETEMET =
nagyobbitás végett Erzsébet királyné-tér 16.
szám alá (Káiser-féle ház) helyeztem át. Ezután is fötörekvésem oda irányul, hogy a legkényesebb igényeket is pontosan kielégítsem. A n. é. közönség b. pártfogását kérve, vagyok
kiváló tiszte-Javitások fyorsan ^¿J^jm lettel
""J;,J!.\\n ké" Wfl KOVÁK YINCZS
szrttetaek. \'^¡Ő cipészmester.
Megrendelések levelezőlapon is eszközöltetnek.
Elsőrendű specialista gyermek-cipőkben.
PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
FIÖVELEM! 9ettem nagymennyiségű férfi gyapjú * . öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készítek 15 írttól 18 frtlg kimenő ,, ,, 18 ,, 22 ,,
téli kabátokat ,, 18 ,, feljebb
felöltőket „ 17 ,,
külföldi szövetből 22 ,, ^ ,,
Szöveteket kivánatra el is adok.
Magamat a n. é. ajánlva, maradok
Ba^yir-ntizt M. sz.
közönség szives pártfogásába kitűnő tisztelettel
Liditt Miksa férfi-szabó.
Ne vegyünk, ne hozassunk
J) idegen és ismeretlen kereskedőktől órát,
fC 1
1
.ERZSÉBET" női aranyóra« 50 korona.
hanem keressük fel
Szivósflntal
szakképzett műórást Nagykanizsán (Erzsebet-tér-Mugyar-iiícza sarok.).
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-sal olcsó árakért.
Kivánatra az egyes tárgyakat házhez is száHitjnk.

AYER KAROLY
elsé dunáíittili gőzmn-íest©-, vegytisztitó- és piissirozó-gyára
NAGYKANIZSÁN, Kölcsey-utca 19. sz.
^ - Alapítási év 1882. { | Alapitási év 1892. =
J-Jölgy-, uri- és gyermekruhák, ház-
ÜYUJTÓ-TELEPEK:
Szombath. Király-u.
Pécs — Király-útca
Esztergom Széli-utca
Keszthely
Csáktornya
Zalaegerszeg
Baicstelep
Nagyatád
A\'sólendva
tartási cikkek, függönyök, teritők, hímzések, butor-szövetek, keztyük, napernyők s minden e szakba vájó
tárgyak részére. Sarsoay- és plüsch-kelmtk gézilése és
pretelése a tegijabk Hintákban. - ! ! Jutáayos árak ! ! -
9 9 « « m e &
• » 8 • ©
Kivánatra az ecyes targyakat házhoz is szállítjuk.
Nyomatott Ofeabeck ás Bofcasy kényTnyendájákaa, t*agykanii6án.
NAGYKANIZSA
Csütörtök
1906. szeptember 13.
Hirdetések megállapodás szerint.
Nyilttér petit soronkim 40 fillér.
AGYKANIZSA
A szerkesztőség hivatalos órája d. u. 6—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNÓ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Csengery-ut 1. íz.
A I. hölgyközönség szives tudomására adjuk, hogy a -magyar gyártmánya-
kosztüm-kelmék és posztók
raktárunkra érkeztek. Szives látogatást kér — tisztelettel
Singer József és Társa
Nagykanizsa. Kutiicy-ut 1.
Magyarország vezet.
Harc a tuberkulózis ellen.
— Mire várunk ? —
(Oszy.) A jelen század legnagyobb és egyben legrettenetesebb betegsége a tüdővész. — Bebizonyított tény, hogy egymagában a tüdövész felülmúlja halandóságban az összes hasonló méretű kórokat együttvéve, mert mig a kolera és pestis csak időlegesen szedi áldozatait, addig korunk legmodernebb betegsége állandóan és mindig teljes vehemenciával pusztít és tizedel sorainkban.
Statisztikai adatok bizonyítják, hogy Európa területén évente nem kevesebb, mint l.OOu.OOO ember-áldozatot ki-ván a rettenetes nyavalya s állán dóa*ix7,000.000 azok száma, akik magukban hordják a tu-berkulóz gyilkos baciliusait. — Hétmillió ember terjeszti uton-utfélen, hinti el lépten-nyomon a csíra-magvakat, be a családokba, egyesekbe, hogy mire egy uj évszázadra fordul a világ kereke, kétszer hétmillió sápadt, lenyűgözött lélek lassú haláltusája jelezze a — sajnos
— még a maga teljes biztosságában gyógyíthatatlan kór rettenetes pusztításait. És a mi szerencsétlen országunk, melyet évszázadokon át hányt, vetett, rúgott a balsors, mely nem ös-merte a jólétet, a megelégedést, a babér nyugodalmait soha, ez a szegény nemzet csaknem hogy vezet a tüdővészesek között.
— A pirospozsgás magyar nép nem grasszálhat már az iskolairkák hátiapján sem, — sápadt, vértelen, göthös nép vagyunk, kik rettenetesen hátramaradtunk ama kuítur-nemzetek mögött, a kik erélyes eszközökkel ha nem is a kór elfojtásával, de rohamos terjedésének meggátlásá-
val már évtizedek, sőt századok óta sikerrel kísérleteznek.
Statisztikai adatokra kell ismét támaszkodnom, amikor megjegyzem, hogy a tuberkulóz elleni küzdelemben a művelt Francziaország, Németország, Angolország, Skandinávia és Belgium mögött nyomorultan elmaradtunk. A mi szép hazánkban minden egymillió lakós után 3484 tüdővészes emberhalál fordul elő évente, amig például Angolország 1358, Németország 2245, Franciaország 3023, Skandinávia és Belgium circa 1200 lelket veszít. Mig Magyarország ölbe-tett karokkal nézte, mint szedi áldozatait a lassú és szánandó halál, addig egyéb országok tetteikben, törvényhozásukban, gyakorlataikban módját ejtették a rohamos terjedés erélyes meggátlá-sának.
Magyarországon nem is olyan rég, csak egy idő óta ismerték fel a maga rettenetességében a bajt. Csak néhány év, vagy évtized óta küzdünk kései eszközeinkkel ellene, amikor már a körmünkre égett a dolog s kétszeresen nehéz munkát igényel az, amelyet más országok lakosai ma már az utcán, a kávéházakban, a lakásokban nagy vigyázattal és körültekintéssel könnyen kultiválnak.
Igaz az is, hogy ezek az országok — amikor a tuberkulóz pusztításának mikénti meggát-lásáról volt szó — nem álltak meg a pezsgős bankettirozás-nál, mint mi, mert nem találták meg az összefüggést a pezs-gős-bankett, meg a tuberkulóz elleni küzdelem között. Ur és paraszt, szegény és gazdag — kéz a kézben — vállvetve dolgozott és dolgozik a jövő egy egészséges, életerős nemzedékének felépítésén s amig mi táncolunk és mulatunk a tüdővészben elhunyt családapa hátramaradottjainak felsegélyezési céljaira, addig ezek az országok az ingyenes kórházak, gyógyszerek és orvosok, tisztességes munkáslakások céljaira táncolnak.
Es táncolni fognak még akkor is, amikor mi sírni fogunk ...
HÍREK.
* Bizottsági ülés.
Megemlékeztünk arról, hogy a v. pénzügyi bizottság kedden délután 5 órakor ülést tartott A bizottság a helyben f. hó 15-én tartandó te-nvészmarha-kiállitás segélyezésére 1Ö0 koronát javasolt kiutalványozni. Javaslatba hozta ezenkívül a görögkeleti temetőtől a szentgyörgyvári uton levő hidig terjedő úttest kiépítését is. — A javaslat íme már megvan és ha a fölséges Úristen segít bennünket, ugy hisszük, hogy pár rövidke évtized multán ez ige testet is fog ölteni. Már amint a mi városi közigazgatásunknál ez nem is csodálatraméltó. ,, >* "

Összeütközés az állomáson.
Kedden este a helybeli vasúti állomáson kisebbszabásu vasúti karambol történt. — Cseszták János \'kocsimester ugyanis a vágányokon egy tehervonatot állított össze. Tolatás közben — eddig még ki nem derített okból kifolyólag — a kocsik beleszaladtak az ugyanazon sínpáron álló csáktornyai gyorsított te-hervonatba. Az összeütközés rendkívül heves volt, aminek következtében Csonták vonatának 10 kocsija pozdorjává zúzódott és a bennük ¡evő rakomány közül a folyós tárgyak teljesei: tönkrementek, szétfolytak. Szerencsére, a gyorsteher-vonat személykocsijai hátrább állottak, ugy hogy a bent ülő utasoknak
— az ijedtségen kivül — nagyobb bajuk nem történt. A megindított vizsgálat fogja kideríteni, hogy az összeütközésért kit terhel a felelősség.
A rendőrség figyelmébe.
A színházat látogató közönség körében általános a panasz, hogy esténkint az aréna környékére odacsődülő ingyenes műélvezők hangos diskurzusa és éktelen zsivaja napnap után zavarja az előadást. Nem egyszer kértük már a rendőrséget, hogy vessen véget e bosszantó állapotnak. Két-három napig láttunk is az aréna környékén rendőrt, aki féken-tartotta a rakoncátlankodókat, de a negyedik napon már hiába kerestük, mert bennt ült az arénában.
— Szeretettel kérjük tehát ismét a rendőrséget, hogy jótékony működését terjessze ki újra az aréna ingyenes műélvezőire.
Betöréses lopás.
Bedő Istvánné Magyar-utca 94. sz. alatti lakós zárt lakásába az ablakon keresztül — mig ő nem volt otthon — betörtek és zárt ládája felfeszitése után 26 kor. készpénzét ellopták. A károsult a házban szolgáló cselédleányt gyanúsítja a betöréssel, akit a rendőrségnél fel is jelentett.
Utcai csendélet
Keszthelyről írják : Böde László ottani lakost tegnapelőtt este a Főutcán vérében fetrengve találták. A szerencsétlent felszedték a földről és megállapították, hogy oldalába stilétes botokkal szurkáltak alapos sebet. Csak annyit tudott moadani, hogy mulató társai látták el ilyen csúnyán, aztán eszméletét vesztette. Sebesülése életveszélyes. A rendőrség a nyomozást megindította a tettesek kinyomozása céljából. — Jellemző az ottani falusias állapotokra, hogy orvost a szerencsétlenség után csak pár órával lehetett nagynehe-zen keriteni.
•_ y a.
angol liliöm-créme
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörösség e, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok ellen. Kapható-- Drogéria a vörös kereszthez.
Fogadatlan prókátor.
Egy elavult anekdota ismétlődött meg a tegnapi hetivásár alkalmával a sertéspiacon. K. Györgyné Telekiutcai lakos két süldőt adott el, amelyekért néhány darab aranypénzt kapott. Az asszony zsebre tette a pénzt s elment az ura után, aki gabonát szállított a városba. Amikor a pénzről be akart számolni, rémülten vette észre, hogy egy 20 koronás arany hiányzik. Kimentek a pénzt keresni. A férj szidta az asszonyt, sőt tettlegességre is vetemedett. Akkorákat ütött a szegény sírdogáló asszonyra, hogy az fájdalmában felsikoltott. Meglátta fzt egy jószivü disznóhajcsár és kemény szavakkal támadt a durva emberre. A címeket nem spórolta. A férfi csak dörmögött magában, de az asszony haragosan fordult a védelmezője ellen. Hogy meri az urát gazemberezni ? Miért avatkozik családi ügyükbe ? A férjet is haragra lobbantotta az asszony fellépése s azután a jeles házaspár közös erővel alaposan elpáholta a hajcsárt. Levásálták rajta az elveszett 20 koronát s egymással kibékülve hagyták el a tett színhelyét.
Sok a tanítónő.
A Zalaerdődön üresedésben volt tanítónői állásra 64 tanítónő pályázott. Megválasztották Ekker Erzsébet szombathelyi születésű, kitűnő oklevelü tanítónőt. — Bizony ideje volna néhány tanitónőképzőt végre megszüntetni.
SZÍNHÁZ.
A polgármester ur. Tapolcay Dezső, a Vígszínház művészének első vendégfelléptével került színre kedden este e bohózat. A vendég-
WEISZ MIKSA
= ÁRUHÁZA -
„KÉK CSILLAGHOZ*\'
Nagykanizsa, Fő-ut.
I
I
m
%
Minden 111 semm\' tavalyi áru! olcsó árak:
illliiUwll Ujj _J----------—— PONTOS KISZOLGÁLÁS!
= ŐSZI és TÉLI ÚJDONSÁGAIM női- és férfi-divatárukban megérkeztek.-
NŐ i felöltő (Confectio) különlegességek állandó nagy raktára.
Uri szövetek nagy választékban ! 11 v Pártfogásért esedezik kiváló tisztelettel WEISZ MIKSA.
„ NAGYKANIZSA -
szereplő művész brilliáns játéktechnikája, nagy tudása magával ragadta a publikumot és jótékony hatással volt az egész előadás menetére, amelyet kplönben a mi színészeink általános szerep-nemtudása nagyban zavart.
A vendég-művész gyönyörű játéka által megszabott keretbe nagyon szépen belehelyezkedett Sajó Géza (A polgármester ur) és Almásy (dr. Szeberényi) ügyes alakítása. Különösen Síjó nyújtott rendkívül sikeres alakítást; a szerepével járó dialektusból ugyan néha-néha kiesett, azonban ez megbocsátható neki, mert — amint a közönség sürü tapsaiból következtethető — el is nézték neki ezt az apró figyelmetlenséget.
A nöi szereplők közül az egyetlen Bánházy Teréz érdemel említést. A két Hevesy nővér ez esti játéká-
nak abszolúte semmi becse nincsen. Különösen Hevesy Mariska (Ágota) volt az, aki nemcsak a darab (I-ső felvonásbeli jelenete) mintTapolcay (Gerlefalvi) neje sem tudott felmelegedni, de az egész játékában nem tudtunk a legjobb akarattal sem egy gyüszünyi melegséget felfedezni. Olyan hideg volt, mint egy szobor, nem ! ... mint egy ködös, borzongós novemberi éjszaka. — Csekélyke szerepe volt Sági Sárinak (Kalmár Zsófi), amelyet nagyon, de nagyon szegényesen, szánalmasan töltött be. Csendes részvét kéretik.
Kiszolgáló-leány kantinba
havi fizetéssel és teljes ellátással felvétetik. — Cim : Reiner Miksa, Nagykanizsa, honvédlaktanya.


Ne vegyünk szőrmeárut,


m
amíg meg nem néztük E GOLDSTEIN ÁRMIN nagy szőrmeraktárát. =
Óriási raktár: karmantyukban\' uH-
^■• és gyermeksapkákban, nyakbavetőkben (három koronától feljebb már kapható) s minden egyéb = szőrmeárukban olcsó árakért, =
A nagyérd. közönség b. pártfogásáért esedezik
Goldstein Ármin szűcsmester
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 8. sz.
Holgyek figyelmébe í
Angol szabás és minta-rajzolásból alapos oktatást nyújtok a legújabb módszer szerint s a legrövidebb időn belül biztos sikerrel. Kivánatra házhoz is megyek! Mintákat olcsón készítek.
Azonkívül elfogadok mindennemű alsó- és felső-ruha varrást, monogram-himzé-seket stb.
A nagyérdemű közönség szives pártfogáséi tisztelettel kérem
özv. Musza Károlyné
Nagykanizsa, Rákócy-u. 8.
ÜZLET-MEGNYITÁS.
Értesítem a n. é. közönséges, hogy a Bazár-épületben levó
= hentes-üzletemet =
a mai napon megnyitottam és kérem a n. é. közönség szives pártfogását. Özv. Adler Mórné.
A cipőgyárban =
tanoncok (fizetéssel) rövid időtartamra felvétetnek.
Vasalónők és
tanulóleányok
felvétetnek 5Z£KEL?I LAJ05
mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa. Főui 19.
TT7éhész<gazdák figyelmébe !==
Értesítem a t. méhészgazdákat, hogy a termelt
= MÉZET =
=ÜZLETATHELYEZÉS
in
* ® e •
bármily mennyiségben mindenkor legjobban nálam értékesíthetik.
Rothschild Samu
méznagykereskedő Nagykanizsa. Magyar-utca Iá.
Van szerencsém Nagykanizsa és vidéke n. é. közönségének szives tudomására hozni, hogy
= CZ1PÉSZ-ÜZLETEMET =
nagyobbitás végett Erzsébet királyné-tér 16.
szám alá (Kaiser-féle ház) helyeztem át. Ezután is főtörekvésem oda irányul, hogy a legkényesebb igényeket is pontosan kielégítsem. A n. é. közönség b. pártfogását kérve, vagyok jfÉt kiváló tiszte-
Javítások gyorsan jggSí lettel
44 iSS HOYÁK YIKCZE
szittetnek.
Megrendelések levelezőlapon is eszközöltetnek.
cioeszmester.
8 S 3 £
Elsőrendű specialista gyermek-cipőkben.
KMEKIKII
PÁRTOLJUK A KISIPART!!! EIG\\?ELEM! ^ettem nagymennyiségű férfi gyapjú
í_______\' öltöny szövetet, a melyekből sájáí
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készítek 15 írttól 18 írtig kimenő ,. ,, 18 ., 22
: téli kabátokat ., 18 .. feljebb
felöltőket ., 17 ,,
külföldi szövetből 22
Szöveteket kivánatra ei is adok.
Magamat a n. é. közönség szives pártfogásába ajánlva, maradok kitűnő tisztelettel
laáyir-uteii 28. sz. Liditt Miksa férfi-szabó.
Ne vegyünk, ne hozassunk
idegen és ismeretlen kereskedőktől órát,
P
.ERZSÉBET" női aranyóra 50 korona. TP»
hanem keressük fel
Szívásánta
szakképzett műórást Nagykanizsán (Ensebet-ter-Maéjar-iuczí tarok),
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-sal olcsö árakért.
Kívánatra az egyes tárgyakat házhaz is szállítják.
* 9 m 9 9
0 9 9«««
fi C 3
AYER
elsS dunántúli gözmú-íestö-, végy tisztító- és plissirozö-gyara
NAGYKANIZSÁN, Köicsey-utca 19. sz.
_ - Alapítási év 1892. }_ ül Alapítási év 1892. -
m--;-1 ■---5J,
I GYUJTÖ-TELEPEK
S-ombath. Kiráiy-u. Pécs -- Királv-útca Esztergom Széli-utca Keszthely Csáktomva
Zalaegerszeg Bai cstelep Nagyatád Aisölendva
Hölgy-, uri- és gyerinekruhák. ház-, tartási cikkek, függönyök, teritök. ! hímzések, bútor-szövetek, keztyük. napernyők s minden e szakba vájó
tárgyak részere. Bársony- ét piöscb-kelraék gözölese es
préselése a iogojabb mintákban. - ! ! Jutányos arak ! ! -
p o a a » » a
S * * s> í a *S S * kS ft « $ Jt
Kivánatra az e<yes tárgyakat házhoz is szállítják.
Nyomatott Ofenbeck és Balázsy könyvnyomdáját)««, Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA
Csütörtök
1906. szeptember 15.
Hirdetések megállapodás szerint.
Nyilttér petit soronkint 40 íillér.
Nagykanizsa
A szerkesztőség hivatalos órája d. u. 6—7 ig.
Kéz ratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Balázsy. i Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNÓ. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Csengery-nt 1. «z.
2
A t. hölgyközönség szives tudomására adjuk, hogy a -magyar gyártmányú-
kosztüm-kelmék és posztók
raktárunkra érkeztek. Szíves látogatást kér — tisztelettel
Singer József és Társa
Nagyktsizsa. K«incj-»t 1.
Á nemzet betegsége.
Kevevárról Budapestig és vissza.
Aki ur — az lumpol.
II.
Nincs rajta mit szépíteni. Eleget szépítettünk rajta azáltal, hogy nem emiitettük, hogy a Kováts Pisták el is züllhetnek, sikkasztok is lehetnek a köny-nyelmü és fölületes életelvek következtében. Mi csak a normális Kováts Pistát rajzoltuk, a magyar lateiner-ember tipusát, a részegeskedőt, az oktalan pöf-feszkedöt.
De im: Kováts Pista megnősül és némi kis földbirtokra tesz szert a hozományban. Es munkásait,.ha egyik másik vasárnaponként becsip, lehordja a sárgaföldig. Mert Kovács Pista arisztokrata és nem engedi, nem tűrheti, hogy a nép illetéktelenül használja az uri részeges-kedés nemesi cimerét.
Nem tudjuk, hogy a sorokban mászkáló pennánk jól és élesen megjelölte-e nemzeti betegségünknek kritériumát; és ezért pontosabban is rámutathatunk, konstatálván, hogy ez abban a körülményben domborodik ki, hogy az iszákosság nálunk nemcsak nemzedékbeli terheltség, nemcsak gyarló hiba, — hanem egyszersmind divat. Hiszen a tuberkulózis — szintén terheltség nagyobbrészt, ámde ki az az őrült, aki divatból hajszolná? Es nem csukatnák-e börtönbe azt a gazfickót, aki arra biztatná ösme-rőseit, hogy igyekezzenek meghűlni, hogy tüdővészt kapjanak, mert az szép, mert az divatos.
De lám: az iszákosság még a tüdővésznél is nagyobb betegség. járványos kór, mely megtizedeli a népeket. Es hol az a királyi ügyész, aki tiz évi
becsukatásra indítványozná elitéltetni azt a nyomorult és lelketlen gazembert, aki a tizenhétéves fiút leitatja az asztal alá. Ugyan, ugyan! Kész nevetség volna. Az ügyészt Lipótmezőre internálnák. Még csak ez kéne! A serdülő ifjút képezni kell; az ivás tudományában edzeni kell; mert abból, aki kötelességtudó és józan életű, nem bizonyos, hogy ember válik minálunk, de abból, aki öt liter buckáit megiszik anélkül, hogy kocsin kellene hazavinni, hires ember lesz a vármegyében. Nevét mindenki ismerni fogja és kalapot emelnek előtte az urak.
...Az érett ifjúság, hazánk reménye, ugy mint tavaly, az idén is iumpolva tántorog be az élet küszöbén. Hurrázva és éljenezve öleli keblére őt a nemzet korcsmája. Borgőzös a levegő és kaccenjammeros agyvelőkre van bizva a haza sorsa.
Éljen a haza...
HÍREK.
Személyi hir.
Áts József városi közigazgatási előadó-tanácsos a mai napon szabadságát megkezdette.
Temetés.
Tegnap délután 4 órakor kisérték utolsó útjára városunk népszerű polgárát, az elhunyt Rothschild Al-bertot. Temetésén ott láttuk az egész város számottevő polgárságát. Emléke élni fog liszteiói lelkében.
Katonáék gyakorlat^.
A 20-ik honvédgyalogezred helyben állomásozó legénységének tegnap kezdődtek meg az 5 napra terjedő — és városunk környékén lezajló — gyakorlatai. A gyakorlatra ideérkezett Rónai Horváth Jenő cs. és kir. vezérőrnagy, valamint a székesfehérvári honvédzenekar is. — Tegnap délben agyakorlatról hazatérő legénység a Főúton diszfelvo-nulást taitott. A gyakorlatok a.jövő hét szerdáján érnek véget, amikor is a bevonult póttartalékosok lefognak szerelni.
Adomány.
A vakokat gyámolító orsz. egyesület szombathelyi fiókjának Metz-ger Ferenc ur, a Patria pótkávégyár képviselője szives volt öt nagy doboz Patria pótkávét adományozni, mely nemes emberbaráti ügypárto-
lásért az intézet gondnoksága ezúton is a leghálásabb köszönetét nyilvánítja az egylet s ennak gyá-moltjaí nevében.
A bíróság köréből.
A hivatalos lap legutóbbi száma közli, hogy az igazságügyminiszter a nagykanizsai kir. törvényszék területére vizsgálóbíróul dr. Neusiedler Anial kir. törvényszéki birót, állandó helyetteséül pedig Knorr Kálmán kir. törvényszéki birót ki rendelte.
Oltás-ügy.
A folyó évben himlő ellen beoltott gyermekek oltási bizonyítványait á~ szülők a rendőrségi bejelentő hivatalban a -hivatalos órák alatt átvehetik.
Vármegyei közgyűlés.
Folyó hó 20-án Zalaegerszegén rendkívüli megyei kö gyűlés tsÄtik. Ez a gyűlés fogja — többek között — a körmend-zalaiövő-muraszombati vasút ügyében megszavazott 60 ezer koronás kölcsönre beadott ajánlatot tárgyalni s a kötvényt jóváhagyni.
A Sport-Egylet köréből.
A helybeli Sport-Egylet vezetősége : felkéri az egyesület tagjait, hogy jel— ; vényüket Strasser Márton egyí. alelnöknél minél előbb szerezzék be, amennyiben annak viselése a tagokra nézve kötelezőnek mondatott ki. Felkéri továbbá a vezetőség az I összes tagokat, hogy vasárnap d. u. 3 órakor a Sugár-uti gimnázium tornatermében tartandó tornaórán a : teljes számban és pontosan megjelenni szíveskedjenek.
Érettségizett szabóinas.
tgy Sonnenfeld Vilmos nevű fiatalember, aki a besztercebányai gimnáziumban jeles eredménnyel tett érettségit, — felment a fővárosba és felcsapott szabóinasnak.
Most, hogy az egyetem auláját elözönlötték a diplomára sóvárgó ifjak és mindenünnen felhangzik a jajveszékelés a lateiner pályák túlzsúfoltsága miatt, valóban elismerést érdemel a besztercebányai ifjú, aki olyan pályára ment, ahol sokkal jobban van biztosítva a megélhetése, mintha szaporítaná a foglalkozásnélküli jogászok számát, vagy ha együtt sirna a kliens-szegény, fiatal ügyvédekkel.
Uri ország vagyunk nagyon, az iparosság lenézett dolog s minthogy az úgynevezett uri pályák tul vannak zsúfolva, fiainkból kalandorokat és szerencsevadászokat nevelünk.
S ha akad egy éles-látásu fiatalember, aki megérti az idők jelét és a diplomás proletárságot a tisztességes megélhetést biztosító iparossággal cseréli föl, arról külön meg-
kell emlékezni; mert hát ez még nálunk fehérholló — nagy újdonság.
Felhívás a gazdaközönséghez.
A vakokat gyámolító orsz. egyesület dunántuli fiókjának gondnoksága az igen tisztelt gazdaközönségnek becses tudomására hozza, ! hogy az ipari foglalkoztatója részére bármily mennyiségű lószőrts disznósörtét a legmagasabb áron vasáról. Ez irányú kérdések kéretnek az egylet gondnokságához, Szombathely, Mező-utca 33. A vakok kefe-készítményeiről árjegyzék szives kivánatra készséggel ingyen küldetik.
ANGOL LILIOM-CRÉME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörösség e, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok ellen. Kapható: Drogéria a ?öros kereszthez.
Elveszett.
A Főúton egy melltii (brosch) arcképpel együtt elveszett. Megtaláló — jutalom ellenében — a rend-w őrséghez adja be.
A megcsalt férj boszuja.
Több éve már, hogy Gond István kerka-kálócfai lakos Amerikába vándorolt ki. Az asszony idehaza megunta a szalmaözvegységet és elfogadta Szalay József ajánlatát, hogy vele közös háztartásban éljen. Jó egyetértésben, boldogan éldegéltek is ők már néhány hónapig. — A napokban azután váratlanul megérkezett a dologról már előzetesen értesült férj. Bevárta az éjszakát és éjfél tájban egyenesen a hűtlen fe-; leség és a csábító férj lakására ment. A szerelmes párt ott is találta, mire magából kikelve kést rántott elő és Szalay fején több szúrást ejtett. A megsebesült most súlyos betegen j fekszik, a rászedett férj pedig idejében megugrott s ugylátszik útját vissza, Amerikába vette.
Szerelmes leány öngyilkossága.
Szigetvárról írja tudósítónk : Nyári Lajos helybeli rendőrbiitos 16 éves Böske leánya tegnap délelőtt atyjának forgó-pisztolyával szívenlőtte magát és nyomban meghalt. Sze-| relmes volt egy helybeji csizmadia-legénybe. Szülői ezért korholták és ezért lett e fiatal, meggondolatlan leány öngyilkos.
SZÍNHÁZ.
Nebánts virág. Ez a régi, soksok sikert elért operett Kormos Ilonka jutalomjátékaképen került színre. A jutalmazandó sikere ugy anyagilag, mint erkölcsileg nagyon csinos volt. Az aréna ez este megtelt az önzetlen lelkesedés, ünne-peltetés lázas zajával, a levegő vi-
„ NAGYKANIZSA -
rágillattal, a színpad tengernyi virággal és ami a legfőbb — a színház publikummal. A kereskedő ifjak ünnepelték kedvencüket, a társulat ügye kis subrettját — Kormos Ilonkát. Elhalmozták szeretetük minden látható jeleivel. "Ami minden színésznőnek legtitkosabb álma, vágyainak netovábbja — ünnepel-tetés, virágeső, abban bőven ré-szesiték kedvencüket.
Az előadás, összességében megfelelő volt, jellemzőleg csak a színészek gyönge szerepíudása domborodott ki, mert nagyon esdő pillantásokat \\ etettek egynémelyek af-felé a bizonyos színpadi lyuk felé. Kormos Ilonka (Ncbánis virág) nagyon kedvesen, temperamentumosán játszott. Éne»e ugyan sok tekintetben esne kifogás alá, de mit keressünk egy kis subrettnál - nagy
hanganyagot, mikor még a kolora-tur énekesnő sem rendelkezik ilyennel. Szép »ikeré volt Latabárnak (Celesztin) és Sajónak (Loriat). Utóbbi olyan becsudálkozott őrmester-típust ábrázolt, hogy láttára még egy kilenc kapitulációt kiszolgált, rezes-orru kantintöltelék zupás is elsárgult volna irigységében. Alakításába egy kis ízléstelenség is becsúszott ugyan, de ezt szerepe rovására irjuk. Mert Sajó nem szokott ízléstelen lenni. Jók voltak: Ká-rolyiné (Fejedelemasszony), Érc-kövy, Kürti és Magyary.
HÁZELADÁS. A Msejtr-nt"b"
--------egy nagyoob HAZ
hét lakással, szép kerttel és egy nzltt-helyiséggel együtt szabad kézből azoa-nal ELADÓ. — Bővebbet a kiadóban.
é
1
Ne vegyünk szőrmeárui
m
amig meg nem néztük ^ E GOLDSTEIN ÁRMIN nagy szőrmeraktárát. =
óriási raktár: karmantyukban> uri-
..• .... = és gyermeksapkákban,
nyakhavetókben (három koronától feljebb már kapható) s minden egyéb = szőrmeárukban olcsó árakért, rr
A nagyérd. közönség b. pártfogásáért esedezik
Goldsteíll Ármin szűcsmester
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 8. sz.

Vasalónők és
tanulóleányok
felvétetnek SZÉKEL?! LAJOS mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Pőut 19.
ÜZLET-MEGNYITÁS.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a Bazár-épületben levő
= hentes-üzletemet =
a mai napon megnyitottam és kérem a n. é. közönség szives pártfogását. Özv. Adler Mórné.
A cipőgyárban =
tanoncok (fizetéssel) rövid időtartamra felvétetnek.
Hölgyek figyelmébe!
Angol szabás és minta-rajzolásból alapos oktatást nyújtok a legújabb módszer szerint s a legrövidebb időn belül biztos sikerrel. Kivánatra házhoz is megyek 1 Mintákat olcsón készítek.
Azonkívül elfogadok mindennemű alsó- és felső-ruha varrást, monogram-himzé-seket stb.
A nagyérdemű közönség szites pártfogását tisztelettel kérem
özv. Musza Károlyné
Nagykanizsa, Rákóey-a. 8.
TTÍéhészgazdák figyelmébe ! =
Értesítem a t. méhészgazdákat, hogy a termelt
MEZET
bármily mennyiségben mindenkor legjobban nálam értékesíthetik.
Rothschild Samu
------- méznagykereskedő -----
Nagykanizsa. Magyar-utca 18.
= ÜZLETATHELYEZÉS.
e e
Van szerencsém Nagykanizsa és vidéke n. é. közönségének szives tudomására hozni, hogy
= CZÍPÉ5Z-ÜZLETEMET =
nagvobbitás végett Erzsébet királyné-tér 16.
szám alá (Káiser-féle ház) helyeztem át. Ezután is főtörekvésem oda irányul, hogy a legkényesebb igényeket is pontosan kielégítsem. A 11. é. közönség b. pártfogását kérve, vagyok
kiváló tisztelettel
HOYÁK Y1ÜCZE
cipészmester.
Javítások gyorsan és pontosan készíttetnek.
Megrendélések levelezőlapon is eszközöltetnek.
ÜL
#31,
Mrt! ■
m
«
*
Elsőrendű specialist: gyermek-cipőkben.
PÁRTOLJUK A KIS1PART111
FIGYELEM! Vettem nagymennyiségű férfi gyapjú y öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készítek 15 írttól 18 frtig
22 feljebb
é. közönség szives pártfogásába kitűnő tisztelettel
kimenő ,, ,, IS
téli kabátokat ,, 18
felöltőket ,, 17 ,, külföldi szövetből 22
Szöveteket kivánatra el is adok.
Magamat a n. ajánlva, maradok
Ma^yaf-ntcia 28. sx. Liditt Miksa férfi-szabó.
vegyunK,ne
, idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, —n hanem keressük fel
P
\'ERZSÉBET" női aranyon 50 korona.
Szlvós^nta!
szakképzett műórást Nagykanizsán (Ensebet-íér-Ma^var-ntcia siroi),
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi iótálás-sal olcsó árakért.
Nyomatott Ofenbeck és Balázsy könyvnyomdáját)««, Nagykanizsán.
Vasárnap
1906. szeptember 16.
Hirdetések
megállapodás szerint.
Nyilttér petit soronkiní 40 fillér.
Nagykanizsa
A szerkesztőség hivatalos órája d. u. 6—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNŐ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Csengery-ut I. sz.
:| A t. hölgyközönség szíves tudomására adjuk, hogy a -magyar gyártmányú-
kosztüm-kelmék és posztók
raktárunkra érkeztek. Szíves látogatást kér — tisztelettel
¿1 Singer József és Társa f
<fl l Nagykanizsa. K*zlncj-nt L I I
Őszi karcolatok.
(Itt van az ősz. — Az ügyes Kövessy. — Az időszakok, meg a zálogház. — Tele 1 -hordók, bevert fejek, illuminált emberek.)
(Oszy.) A verébpotyogtató tropikus napok kegyetlenül kijátszották az embereket. Még csak egypár nappal ezelőtt is Döblingbe küldtük volna azt a sült bolondot, aki nekünk az idén őszt jósol, és ime !... Hirtelenül és amúgy isten-igazában sza-"■kadtunk a ködös, unalmas, üres őszi szürkületekbe. Alig vettük észré. Mert idáig ugy voltunk minden évben, hogy a gesztenye-sütő asszonyok apparátusai voltak az őszi napok hirhozó fecskéi. Arról tájékoztuk magunkat, hogy vájjon milyen ruhában illik is ezután a korzón megjelenni: tennisz-csikos pea-csevicsben-e, avagy sötétszinü ősziben? És ahányszor az utóbbit konstatáltuk — a szép és bű-bájos-varázsu nyári esték elmúlásán siránkozó szalmaözvegyi bánkódással: kiraktuk a kalucs-nikat az előszoba küszöbére s
— kezdtünk szépen beszélni a feleségünkkel. Mert — bocsássanak meg az indiszkréciómért
— ősszel az idővel, a hangulattal, a természettel egyetemben pokolian unalmasa — feleség is. A feleség, aki sir vagy pöröl, ha nem töltjük estéinket a pattogó családi-tűzhely mellett, ha eljárunk a klubba, vagy ha egy pipára ellátogatunk a szomszéd
— feleségéhez ... Itt van tehát az ősz, a ködös, az unalmas, a szürke ... Az őszi-rózsák ideje temeti az ugorka-saláta szezonját. ..
*
Kövessy mégsem csapott be bennünket, amikor teljes társulatot igért és jót, s hiányosat hozott és kevésbé jót. Nem bi-
zony. Kövessy leleményes ember, ügyes ember, aki megrostálja a kundschaftjait. Ha szerződtet (és miért ne szerződtetne, mikor szerződtethet?), egy lélekben személyesitteti a kolora-turt, a szubrettot, a népszinmű-énekest, a komikát, a társalgásit és az anyát, s ha játszanak: — egy ember játszik el mindent és mindenkit. Ma drámai, holnap bohózat-alak, holnapután szalon-komikus vagy — kardalos. Ritka az ilyen tehetség, de élvégre is mindenkinek nem lehet nyolc oldala, ha mégannyira szinész is!... Jelenleg csak egy ilyen embert fedeztünk fel a társulatban, aki husz ember helyett deklamál, produkál és kiabál a színpadon: — Romváry urai, a súgót!...
*
Nyáron a zálogházak vege-i tálnak. Ősszel megélénkülnek a korzók is, meg a zálogházak is. Nyáron a frakk és a szalon-ka-bát „tanul franciát," ősszel a zseb-óra, meg a gyürü. Nyáron nincs szükségünk szalonkabátra és frakkra, mert nincsenek mulatságok és kukorica-nadrágban is elkölthetjük a kávéház terra-szán az esti rendes pikkolónkat, vagy lüszter-ruhában is pontosan megjelenhetünk randevúra az erdő-szélen, — ősszel nincs szükségünk órára, mert egyáltalán nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy hány teljes órát is lumpoltunk át a táncestélyek ivójában, és mert viszont őszszel nem jelenünk meg az erdőszélen randevúra... Az elmúlt hét már eszünkbe is juttatta üdülő estélyi-ruháinkat: kezdetét vették az őszi és téli esték egyedüli élvezetei: a zsurozá-sok, a mulatságok, a tánc . . . Neki hát a tisztogatásnak, a pu-colásnak !... Pucolunk, pucolunk, inig végül — mindent elpucolunk ...

Ma még kongnak a boroshordók a szőlőhegyeken, de rövidesen megtellenek. Nem lesz jó szüret, de erre az alkalomra, az uj-bor időszakára mindamellett készülnünk kell. Átlag ilyenkor vernek be leg*öi>b fejet s
átlag ilyenkor mászkál négykézláb legtöbb ember a vasárnap délelőtti korzón... Készüljünk!
HÍREK.
Hangverseny.
A József főherceg szanatórium helybeli bizottsága ma délelőtt fél 12 órakor a vá osháza tanácstermében gyűlést tart. Tárgy : a honvédségi zenekar által — az egyesület javára — tartandó hangverseny ügyében való határozathozatal.
Egyesületi hir.
A nagykanizsai első magyar asztaltársaság legutóbb tartott vigalmi bizottsági alakuló ülésén megválaszttattak : Elnök : Weisz Izsó, alelnök : Törzs Kálmán, pénztáros : Steiner József, ellenőr : Dinuj József. Ezenkívül egy 10 tagból álló kisebb bizottság is küldetett ki a december 3-án tartandó nagy jótékonycélu estély műsorának megállapítása végett. -
Tenyészmarha-kiállitás.
A tegnapi napon tartotta meg a „Nagykanizsa város és járási Gazdakör" a szokásos évi tenyészmarha-kiállitását. A kiállítás megtekintésére megjelentek : Ballhauser Ottó állattenyésztési felügyelő Szombathelyről, \' Sárközy Viktor a Zalamegyei Gazd. Egyesület titkára, Vízlendvay Sándor a Gazdakör elnöke, Gallubits Lajos ügyv. elnök, Vécsey Zsigmond vá-! rosunk polgármestere, — valamint nagyszámú megyei előkelő birtokos. | Az állatfelhajtás gyönge volt. Felhajtottak összesen 115 darab tenyész-
I marha-kiállítást. — A díjazás ered-| ményéről lapunk zártáig tudósítást nem kaptunk.
Vita-estély.
Pénteken este tartotta szép számú hallgatóság jelenlétében a helybeli szociáldemokrata pártszervezet ez idényben második vita-estélyét. — Ezúttal az általános titkos választói jog volt a téma. — A legközelebbi ilyen estély pénteken, folyó hó 21-én lesz a Rikócy-utcai szakszervezeti helyiségben.
Közös táncgyakorlat.
A borbély- és fodrász-segédek szakegylete ma, vasárnap este 8 órától kezdődőleg a Szarvas-szálló termében táncgyakorlatot tart. Be-léptí-dij személyenkint 40 fillér.
Szüreti mulatság.
Ma este, a Polgári Egylet nagytermében tartja az épitő-iparosok orsz. szövetségének helybeli csoportja érdekesnek és sikerültnek Ígérkező nagy szüreti estélyét. Az eredeti pógár-stilusban irt meghívó
szerint lesz konfetti- és szerpentin-csaja,- nemzetközi világposta, drótnélküli táviratozás és szőlőkapkodás. Belépti-dij : személyjegy 1 K., karzati ülőhely 60 fillér, karzati állóhely 30 fillér. Kezdete 8 órakor. Felülfizetéseket köszönettel fogadnak és lapunk utján nyugtáznak.
Tánctanfolyam.
Falragaszok adják tudtára a \'helybeli tánckedvelő fiatalságnak, hogy szeptember hó 17-étől kezdődőleg a Polgári Egylet termében Krenusz Károly oki. tánctanító és Pavelko-vícs Kálmán vezetésével egy hathetes tánctanfolyam fog nyittatni, ahol oktatást nyerhet a fiatalság mérsékelt dijakért a tánc minden nemébín és fajtájában, a legújabb, fővárosi módszer szerint
ANGOL LILIOM-CRÉME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörösség e, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok „ellen. Kapható; Drogéria a vörös kereszthez.
Két szék között — a pad alá.
„Aki sokat markol, az keveset fog," — ezt tartja a közmondás. Ennek a közmondásnak igaz voltát sajnosan tapasztalta Cseke Jánosné helybeli baromfi-kereskedő. A pénteki hetivásáron jó csomó kacsát összevásárolt, amelyeken aztán jó nyereségre igyekezett túladni. Buz-gólkodása közben észrevette, hogy a mellette levő helyre 5 szépen ki-! hizlalt libát hoztak eladásra. Nosza felébredt rögtön benne a jó kereskedői vér, otthagyta a saját portékáját és a szomszéd libáira kezdett alkudni. Azonban sehogysem tudott az eladóval megalkudni, amire aztán visszatért a saját állataihoz. Mily nagy lön azonban a bámulata, amidőn a még előbb oly kedvesen gubbaszkodó állatkáinak hült helyét találta. Rögtön szaladt prnaszkodni a rendőrséghez, ahol előadta ügyét s egyben bejelenté, hogy a mellette áruló Kóbor János bajcsai lakós ellen irányul a gyanúja. A rendőrség a gyanúsítottat kihallgatta, aki sarokba szorítván Jaevallotta, hogy ő volt az imposztor, azonban már el is árusitá a lopott jószágokat — A rendőrség at ügyet a büntető járásbírósághoz tette át.
Nem szabad kopogni.
Egyik jobb vendéglőnkbe uj borfiú került. A fiúnak magyaráz a vendéglős, hogy miként viselje magát. Többek közt elmondja, hogy a vendégnek mindig a kedvében kell járni. Sohasem szabad azt várni, hogy a vendég kopogjon, hanem ott kell állni az asztalnál és figyelni minden pillantására.
— Nem szabad kopogni, — mondja
Őszi divat uidonsáqaim megérkeztek U|.nöi kfbát0,k\',an^1
____________ >--------------------------------------------------------------~= kosztum-kelmek,
angol uri ruhaszövetek és seiyemáruk dus választékban. Olcsó és szolid árak! -^¡g
KONDOR ÖDÖN divatáruháza NAGYKANIZSA, Fö-ut, »■■Korona--kávéház meiiett.
„ NAGYKANIZSA -
ismételten a vendéglős, — mert én azt nem tűröm!
A borfiú igyekezett a vendéglős kívánalmának eleget tenni s már az első este kiállta a tüzpróbát. Mikor ugyanis egy vendég kopogott az asztalon, az uj borfiú vágtatva hozzászaladt s óvatosan megsúgta neki:
— Nem szabad kérem kopogni, a főnök ur megtiltotta ...
Halálos vonatelgázolás.
Barcsi tudósítónk táviratozza : A déli-vasut kezelésében levő Barcs— Pakrác-i helyiérdekű vasut-vonal Pivuíca közelében levő átjárójánál borzalmas szerencsétlenség történt. A szomszédos község jegyzője feleségével együtt kocsin hajtatott arrafelé. Nem vették észre a közeledő vonatot, keresztül akartak hajtani az átjárón, amikor a kanyarulatnál hirtelen előtűnt a robogó vonat és a kocsit elütötte. A heves összeütközés folytán a kocsi és a lovak teljesen tönkre mentek. A jegyző azonnal szön yet halt, fele-\' ségét pedig életveszélyes sérülésekkel szedték ki a véres vonatkerekek alól.
A beteg katonák sorsa.
A hadügyminiszter rendeletet adott ki, melyben utalva arra a körülményre, hogy a katonai kórházak orvosai igen gyakran csak felületesen vizsgálják felül a jelentkező katonákat s a katonai szigor és fegyelem téves magyarázata folytán többször azzal az indokolással tagadják meg a gyógykezelést és a jcórházba való felvételt, hogy a betegség nem igényel kórházi kezelést, aminek igen gyakran veszélyes következményei támadtak, felhívja a közös hadsereg orvosi karát hogy
a jövőben jelentkező beteg katonákat a lehető legnagyobb lelkiismeretességgel vizsgálják felül.
SZÍNHÁZ.
Gül-Baba. Pénteken este zónaelőadásban félhelyárakkal ment ismét ez a nagysikerű operett. Szép számú közönség jelent meg ez alkalommal is az arénában, akik mindvégig igen szívesen tapsolták Kormos Ilonka (Gábor diák) és Latabár (Mujkó cigány) ügyes játékát.
Becsület. Szenzációs bemutatóra készül színtársulatunk. E hét folyamán előadják Sudermann vitágh\'rü drámáját, a Becsületet. A próbák már nagyban folynak. Az előadás iránt, mely állítólag Hevessy nővérek jutalomjátéka is lesz, máris széleskörű, élénk érdeklődés nyilvánul. A Becsület előadására jegyek előre is válthatók.
= Helybeli iroda —
részére kerestetik a magyar és német nyelvben jártas gyakornok (esetleg kisasszony). — Gyorsíráshoz értők előnyben részesülnek. Ajánlatok a kiadóhivatalba kéretnek „Törekvő" — jelige alatt. ~
A Kinizsy-utca 20. számú
házban egy kétszobás utcai lakás azonnal KIADÓ. BŐYebbet háztalajdonosnál.
ELADÓ HÁZ.
A Kinizsy-utca 53. számú, jól jövedelmező ház szabad kézbői eladó. Bővebbet u. o. a háztulajdonosnál.
= ÜZLETATHELYEZÉS.
• •
3 «
• • • S
Van szerencsém Nagykanizsa és vidéke n. é. közönségének szives tudomására hozni, hogy
= CZIPÉSZ-ÜZLETEMET =
nagyobbitás végett Erzsébet királyné-tér 16.
szám alá (Káiser-féle ház) helyeztem át.\' Ezután is főtörekvésem oda irányul, hogy a legkényesebb igényeket is pontosan kielégítsem. A n. é. közönség b. pártfogását kérve, vagyok
kivájó tiszte-Javítások gyorsan jkijja lettel
- poa«..a. ké" W§ KOYAK YIKCZE
sztttetnek. f!8£líl cipészmester.
Megrendelések levelezőlapon is eszközöltetnek.
Elsőrendű specialista gyermek-cipőkben.
Ne vegyünk, ne hozassunk
idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, =3 hanem keressük fel
Szivósdníal
szakképzett műórást Nagykanizsán (Erzsebti-ter- Kagjar-wte:» sarok).
ahoi mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-sal olcsó árakért.
Vasalónők és
tanulóleányok
felvétetnek SZÉKEL?! LAJOS mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Főút 19.
ÜZLET-MEGNYITÁS.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a Bazár-épületben levő
- hentes-üzletemet -
a mai napon megnyitottam és kérem a n. é. közönség szives pártfogását. Özv. Adler Mórné.
A cipőgyárban =
tanoncok (fizetéssel) rövid időtartamra felvétetnek.
Hölgyek figyelmébe!
Angol szabás és minta-raj-zolásból alapos oktatást nyújtok a legújabb módszer szerint s a legrövidebb időn belül biztos sikerrel. Kivánatra házhoz is megyek! Mintákat olcsón készítek.
Azonkívül elfogadok mindennemű alsó- és felső-ruha varrást, monogram-hímzéseket stb.
A nagyérdemű közönség szites pártfogását tisztelettel kérem
özv. Muszá Károlyné
Nagykanizsa, Rákócy-n. 8.
TRéhészgazdák figyelmébe 1 =
Értesítem a t. méhészgazdákat, hogy a termelt
= MÉZET =
bármily mennyiségben mindenkor legjobban nálam értékesíthetik.
Rothschild Samu
— méznagykereskedő —
Nagykanizsa, Magyar-utca 18.
PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
FIG\\?ELEMI Vettem nagymennyiségű íérfi gyaPJu
y _ öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készítek 15 írttól 15 frtig
kimenő ,, ,, 18
téli kabátokat ,, 18
felöltőket ,, 17
külföldi szövetből 22
Szöveteket kivánatra el
22 feljebb
is adok.
Magamat a n. ajánlva, maradok
é. közönség szives pártfogásába kitűnő tisztelettel
*agyar-nt«a 2ö. sí. Liditt Miksa férfi-szabó.
Kivánatra az egy« tárgyakat házhaz is szállítják.
e • a
» 9 * 9 e • a

MAYER KAROLY
első donánttüi gőziaű-iestő-, vegytisztát»- és plissirozó-gyár,
NAGYKANIZSÁN, Kölcsey-utca 19. sz.
Alapitási ér 1892. | | Alapítást é< 1892. -
GYÚJTÓ-TELEPEK:
Szcmbath. Király-n.
Pécs -- Király-utca
Esztergom Széli-utca
Keszthely
Csáktornya
Zalaegerszeg
Bai cstelep
Nagyatád
Aisólendva
TTölgy-, uri- és gyermekruhák, ház-* 1 tartási cikkek, függönyök, teritők. I hímzések, outor-szövetek, keztyük. napernyők s minden e szakba vágó
tárgyak részére. Bársoay- és pllUch-kíImék jízSImü •« prastiéae a legajabö nintákban. - ! ! Jutányos árak I I -
» « •
• ae««c.-*v*eec>o
a ü í> ^ *
Kívánatra az egyes tánryakat háznoz is szállítjuk.
Nyomatott Ofenbeck és Balázsy könyvnyomdáját)««, Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA
Csütörtök
1906. szeptember 18.
Hirdetések
megállapodás szerint
Nyilttér peiil soronkin; 40 fillér.
Nagykanizsa
A szerkesztőség hivatalos
órája d. u. 6—7 ig.
Kéz\'ratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulaidonos és kiadó: Ofenbeck é« Balázsv.
Felelős sze-kesztő: GÁBOR ERNÓ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Csengery-nt 1. sz.
fi t. hölgyközőnség szíves tudomására adjuk, hogy a — magyar gyártmányú-
kosztüm-kelmék és posztók
raktárunkra érkeztek. Szíves látogatást kér — tisztelettel
Singer József és Társa £
Nagykanizsa. Kuincj-at 1.
Hymenek hajnala.
Ötvenkét menyasszony. — A házasságok ára. —
(Oszy.) Az elmúlt esztendő házassági és születési statisztikája meglehetős kedvezőtlenül záródott. Ex-lexes időben az emberek nem fizetnek adót, nem szolgáltatnak be katonát, aminek következménye, hogy kevesen adják fejüket a házasságra s még kevesebben születnek.
A politika egének változásával \'egyidejűleg azonban felszökött az anyakönyv statisztikáinak száma is. Mintha az emberek helyre igyekeznék pótolni az elmulasztottakat: sietnek a hazának pénzt és újoncokat szolgáltatni. Nyakra-főre házasodnak. Nem tudni, csak a kanizsaiakat tette-e annyira rabjává a. házasélet — hol tövises, hol rózsás — igája, de annyi bizonyos, hogy régen dicsekedhettünk annyi menyasszonnyal, mint napjainkban. Nincs ezért panaszkodni valónk, mert hisz ez olyan dolog, amelyen minden férfinek egyszer többé-kevésbé tanácsos átesnie, de érdemes felemlíteni ezt a jobb ügyhöz méltó igyekezetet, amikor azt merjük konstatálni, hogy a szerelem és mámor Ámorkája az idén derekas munkát végzett.
A megcsontosodott agglegények ugy fejezik ki ezt az időszakot, hogy „bomlik a fiatalság" ; a nőgyüíölők ugy, hogy „bolondulnak a férfiak" ; a normális vérkeringésü emberek pedig igy : „Hymenek hajnala." Nem akarunk senkit megsérteni, azért hát bajos volna vitatni, hogy kinek van igaza. Valószi-nüieg mind a háromnak. Mert ahogy átok, kárhozat, szerencsétlenség lehet egyikre nézve a
fészek-rakás, épugy lehet áldás, szerencse és üdvös dolog a másikra. Az attól függ, hogy milyenek az emberek. Ha valaki csak hűbelebalázs-módjára, hirtelen, bolondul harap a kemény almába, az bizony könnyen ott hagyhatja a fogát; aki ellenben a házaséletet nem időleges gyerekjátéknak, hanem életbevágó kérdésnek tekinti: az férfiú lesz még akkor is, ha történetesen tizenhatod-magáról kell is idővel gondoskodnia.
Nem vagyunk illetékesek bírálatot mondani, hogy rengeteg sok vőlegényünk között melyik természetből van nagyobb adaggal : az átmeneti gyerekészből-e, avagy a tartós komolyságból ? Ez a maguk dolga. A mi hatáskörünk csak az eljegyzések, a házasságok és az esetleges válóperek referálásáig terjed.
Természetesen csak örömünkre szolgálna, ha ifjainkban a maga teljességében érvényesülhetne ez az ismert nóta: „Házasélet a legszebb a világon," mert hát akkor jó magunk sem kívánnánk önmagunknak szebb dolgot s minden ember könnyű szerrel juthatna a boldogsághoz.
Annyi bizonyos, hogy az idén zajos és érdekes farsangra van kilátás, ha ugyan elvár az az 52 jegyespár (mely circa jelenleg a házasulandók statisztikáját kiteszi) a farsangig. Ámbár kilátás van, hogy számuk nehezen fog csökkenni; az emelkedés azonban bizonyos.
Egy konzekvenciát mindenesetre érdemes lesz levonnunk a rengeteg sok vőiegénységből. Vagyis azt, hogy a házasság is csak portéka, amelynek az ára hol leszáll, hol pedig felszökik.
HÍREK.
Személyi hir.
Árvav Lajos, Zalavármegye alispánja a mai napon városunkban tartózkodik.
Képviselőtestületi közgyűlés.
Ma délután 3 órakor a városháza nagytermében képviselőtestületi közgyűlés fog tartatni. Az ülés tárgya: a városnál üresedésben levő kézbesítői állápnak váiasztás utián való betöltése.
Jótékonycélu hangverseny.
A székesfehérvári m. kir. honvédzenekar a József Főherceg Szanatórium Egyesület javára ma, kedden este 8 órától kezdődőleg a Szarvai szálló összes termeiben jótékonycélu hangversenyt rendez, amelyre az érdeklődőket ez uton hivja meg a vezetőség. Belépti-díj személyenkint 1 korona. — A hangverseny, melyre városunk előkelőségének nagy része már jó eleve is megígérte megjelenését, igen sikeresnek Ígérkezik.
Tenyészmarha-dijazás.
Megemlékeztünk a f. hó 15-én városunkban a „Járási Gazdakör" által rendezett tenyészmarha kiállításról. Ez alkalommal a kijelölt bizottság a következő tulajdonésoknak itélt-dijakat: Magyar fajú tehenekért: Vég József Kískomárom 60 kor., ifj. Vég József 11. 50 kor., Varga István Galambok 35 kor., Tálos Péterné Kiskomárom 20 kor., Üszőkért: öreg Vég József Kiskomárom 40 kor., Kovács György Kiskomárom 15 kor. — Nyugoti faj tehenekért : Pap János Kiskomárom 60 kor., Varga Ferenc Kis-kanizsa 40 koronát, Standt Pál Német-Szent-Miklós 35 kor., Bálint János Magyarszerdahely 25 koronát, Bedenek György Nagykanizsa 20 koronát, Varga János Szí-Jakab 15 kor. — Üszőkért: Bálint János Magy.-Szerdahely 40 kor., Németh János N.-Récse 35 kor., Kuruc Péter Rigyác 35 kor., Buncom József Kískanizsa 25 kor., Pap István N.-Récse 25 kor., Horváth János Kiskanizsa 20 kor., Ruff István Né-met-Szt.-Miklós 15 kor., Özv. Man-tuano Józsefné elismerő oki. Borjukért: Egyed György Galambok 25 kor. Pásztorok buzdító jutalmazása. Kovács József Nagykanizsa 20 kor., Haris János Nagykanizsa 10 kor., és Toplát György Nagykanizsa 10 kor.
Tánctanfolyam.
Megi\'tuk, hogy Krenusz Károly oki. tá»ctanitó és Pavelkovics Kálmán vezetésével szept. 17-én a Polgári Egylet kistermében egy hathetes tánctanfolyam nyílík. A tánctanfolyamra beiratkozni még mindig lehet Kasztl Jakab ur üzletében Pavelkovics Kálmánnál és eslénkint a tánciskolában. — Vasárnap este 8 órától kezdődőleg pedig a Polgári • gylet emeleti nagytermében közös táncgyakorlat tartatik.
Szüreti mulatság.
Hangos volt a jókedvtői vasárnap este a Polgári Egyíet emeleti nagyterme. Ekkor tartotta ugyanis az épitő-iparosok országos szövetségének helybeli csoportja nagyszabású szüreti estélyét. A mulatságot megelőzőleg, délután a városban szüreti felvonulás volt s a ló-
háton nyargaló csikósok, szekéren nótázó paraszt-leányok élénk feltűnést keltettek utcáinkon. — Az esti mulatság alatt megtelt a nagy terem táncoló és mulató, vig fiatalsággal, kik közt ott láttuk arariy-ifjoságunknak nagyon, de nagyon sok kedélyes tagját.
ANGOL LILIOM-CREME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörössége, szeplők, p Ö r s e n é s e k, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok ellen.
Kapható: Drogena a íörös kereszthez.
— helybeli iroda —
részére kerestetik a magyar és német nyelvben jártas gyakornok (esetleg kisasszony). — Gyorstráshoz értők előnyben részesülnek. Ajánlatok a kiadóhivatalba kéretnek „Törekvő" — jelige alatt. —
Elhalasztott befizetések.
A délzalai takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezetnél a folyó hó 20-ára eső befizetések 22-én délelőtt tartatnak meg.
Csak egy szép lány ...
Kellemetlen vendégei voltak szombaton éjszaka, a Hunyadi-utcának. Négy iiluminált aranyifjú ugyanis
— valószínűleg hódítási szándékból
— éjjeli zenét akarván adni színtársulatunk sr.ubrettjének (ki mellesleg megjegyezve a 28-as számú házban lakik), véletlenül eltévesztették a ház számát s a közvetlen mellette levő 26-os épület ablakai alatt zengedeztek búsabbnál búsabb dalokat. Az eltévesztett, 26-os ház lakói pedig feleslege; lek tartották tudomásul adni a kellemetlen tévedést az ifjaknak, akik még csak nem is gyanították, hogy szerelmi daluk idegen emberek álmait zavarja. A zenére csakhamar kinyillottak a környékbeli házak ablakai is; alakok jelentek meg az utcán, kik közül egy felismerte a tévedést s felvilágosította a szerenádozó Rómeókat, hogy — rossz helyen járnak. Lett erre hangos boszankodás, káromkodás, pa-tália, amit még fokozott az a körülmény, hogy a cigányok — azon a réven, hogy ők „hozom"-ra nem muzsikálnak, — megtagadták az ifjak abbeli óhajának "teljesítését, hogy most a szubrett ablaka alatt játszanak. Három muzsikus a felsült urak éktelen szidása mellett rögtön el is hagyta — másik három társukat hátrahagyva — az események színhelyét. Újra csendüit a zene, de most már a szubrett ablaka alatt. Egyideig csend a szobában. Majd ablak-nyílás. Végül egy szöszke fej jelenik meg s álmosan rebegi: „Köszönöm a „hozom"-ra fizetett muzsi-
Az izr. ünnepekre kéP,es le.ve,?zf;,aP°f
____1 es koszonto kártyák
legszebb kivitelben, óriási választékban és rendkívül olcsó árbsn kaphatók:
OFENBECK ÉS BALÁZSY papirkereskedésében (csengery-ut 1. sz.) g
„ NAGYKANIZSA -
kát, de már elég volt; még nem hallottam rosszabbat!" tgv ideig ismét csend. A zene hallgat. Az ablak bezárul. Az arany-ifjak pirulnak s n. -gvokat káromkodnak. Közben a még ottlévö három cigány is meglép. A négy úrfi magára narad. A lármára összecsődült utcabeliek hangos rö-heje hallszik. Végül leforrázott jókedvükben mit tehettek mást a szerelmes uracsok: megrongálták a ház falát, leszedték a szám-táblát s — elszaladtak. — Éjjeli csendháborf-tisért és idegen ingatlan megrongálásáért a rendőrség ellenük az eljárást megindítja.
Rablótámadás az országúton.
Serman József helybeli asztalosmester Halászi István nevü tanonca vasárnap hazament szüleihez Mi-háldra. Héifón reggel hozzátartozói egy termetes batyut akasztottak karjára, amely tele volt különböző ru-hanemüekkel, valamint egy kis hazai elemózsiával s útnak bocsájtották. Halászi boldogan fütyörészve ballagott hazafelé, »midőn észrevette, hogy a Látóhegy alatti uton két csavargó jön vele szembe. Rosszat sejtvén, ki akart előlük térni, azonban ekkorra már a csavargók is észrevették a biztosnak látszó zsákmányt, gyorsan nekitámadtak és batyuját elrabolva tőle — hamarjában elillantak. A károsult fiu panaszára a rendőrség nyomozza az ismeretlen tetteseket.
SZÍNHÁZ.
Smolen Tóni. Szombaton ment telt ház és előkelő publikum előtt ez az énekes bohózat. A darabról magáról sokat nem lehet állítani s ha azt mondjuk, hogy a 103-szori budapesti előadását csak az a kö-
rülmény tette elérhetővé, hogv — politikai ízénél fogva — az előbbi kormány ideje alatt aktuális volt, lezárhatnók azzal, hogy egy közönségesen üres fővárosi kassza-darab, amely jó arra is, hogy hol éljen-zésre, hol abcugolásra, hol pedig énekben való tüntetésre bírja a hazafias lelkesedóket. Iker-testvére lehetne a „Berger Zsiga"-féle komédiának azzal a különbséggel, hogy mig Berger Zsigában egy-két jobb részlet bir irodalmi értékkel, addig a bécsi lakáj kalandjai még csak érdemesebb mosolyra sem ragadják a színészethez konyító közönséget. Nem volt egyik színésznek sem háladatos szerepe s valami nehéz nyomás, unalom-féle ülte meg a szereplők arcát, mely csak a darab vége felé kezdett engedni. — A legjobbak közé sorozhatjuk Kormos Ilonkát (Esztike) és Déry Rózsit (Luiza), akik mellett valósággal tüntetett az aréna közönsége. — A címszerepet (Smolen Tóni) Sajó Géza vitte jó alakításban ; elmondtuk róla már, hogy jó színész, kinek néha-néha a hibáit szívesen elnézzük. Kupiéi — amelyek nagy ban hasonlítottak ehhez az ostobasághoz, hogy „Kutágasra szállott a bihal", — nem tudjuk, benne vannak-e szerepében, dehát szive sen mellőztük volna őket. — La-tabár (Góliát) és Magyary (Izidor) a rendesek voltak. — Káldor Dezső (Károly) azonban hiába próbálgatta nagyon kevés melegséget tudott szerepébe önteni. Nagyon kíérzett belőle a kezdő, a ki nagyobb szerepekben még nem egészen otthonos és gyakorlott. — A darab egyebekben többé-kevésbbé a gyenge szereptudás jegyében folyt le.
Vasárnap este ismét „Smolen Tóni" ment lanyha érdeklődés mel
let, ami egyrészt a rossz időnek is tulajdonitható. A szereplök a szombat estiek voltak. (o.)
A Kinizsy-utca 20. számú
házban egy kétszobás utcai lakás azonnal KIADÓ. Bővebbet háztulajdonosnál.
Cipész-segéd
kis munkára felvétetik Keller TTlátyásnál.
A cipőgyárban =:
tanoncok (fizetéssel) rövid időtartamra felvétetnek.
Vasalónők és
tanulóleányok
felvétetnek SZÉKELNI LAJOS mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Főút 19.
ÜZLET-MEGNYITÁS.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a Bazár-épületben levő
= hentes-üzletemet =
a mai napon megnyitottam és kérem a n. é. közönség szíves pártfogását. Özv. Adler Mórné.
jftWMMMW


Ne vegyünk szőrmeárut,v
amíg meg nem néztük E GOLDSTEIN ÁRMIN nagy szőrmeraktárát. = ^
B
Óriási raktár: karmantyukban\' uri_
—in.—i v _:líjs és gyermeksapkákban,
nyakbavetökben (három koronától feljebb már kapható) s minden egyéb = szőrmeárukban olcsó árakért. —
A nagyérd. közönség b. pártfogásáért esedezik
Goldstein Ármin szűcsmester
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 8. sz.

m
§
= ÜZLETATHELYEZÉS.
« e
• • • •
Van szerencsém Nagykanizsa és vidéke n. é. közönségének szives tudomására hozni, hogy
= CZIPÉ5Z-ÜZLETEMET =
nagvobbitás végett Erzsébet királyné-tér 16.
szám alá (Káiser-féle ház) helyeztem át. Ezután is főtörekvésem oda irányul, hogy a legkényesebb igényeket is pontosan kielégitsem. A n. é. közönség b. pártfogását kérve, vagyok j^B kiváló tiszte-
iavltások gyorsa« lettel
és p-t.». w- |g|f NOYÁK TISCZE
szrttetaek. cipészmester.

Megrendelések levelezőlapon is eszközöltetnek.
a » 6 •
• • • •
Elsőrendű specialista gyermek-cipőkben.
PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
FIG\\?ELEMI ^ettem nagymennyiségű férfi gyapjú * öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készítek 15 frttól 18 frtig kimenő ,, ,, 18 ,, 22
téli kabátokat ,, 18 ,, feljebb
felöltőket ,, 17 ,,
külföldi szövetből 22 ,,
Szöveteket kívánatra el is adok.
Magamat a n. é. közönség szives pártfogásába ajánlva, maradok kitűnő tisztelettel
Magyir-atcza 28. sz. Liditt Miksa férfi-szabó.
Ne vegyünk, ne hozassunk
yj) idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, ==0 hanem keressük fel
Szivósflntal
szakképzett műórást Nagykanizsán (Ensebet-tér-Mi^yar-iteit s»rok),
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-sal olcsó árakért.
■ERZSÉBET" nöi aranyóra 50 korona.
Kívánatra az egyes tárgyakat há>:h• z is száHltiuk.

e • 8 5 Í
MATER KÁROLY
első dunántali gözmű íesti-, vegytisztité- és plissir»zó-cyára
NAGYKANIZSÁN, Kölcsey-utca 19. sz.
a - Alapítási év 1892. | | Alapitási év 1892. =
Hölgy-, nri- és gyermekruhák, ház

GYŰJTŐ-TELEPEK:
Szcmbath. Királv-u.
Pécs - - Királv-útca
Esztergom Széli-utca
Keszthely
Gsáktornva
Zalaegerszeg
Baicstelep
Nagyatád
Alsólendva
tartási cikkek, függönyök, teritők. hímzések, butor-szövetek, keztvuk. napernyők s minden e szakba vágó
tárgyak részére. Bársony- és plüsch-kalmék gézölese és
preselése a lagujabb mintákban. - ! ! jutányos árak ! ! -
e • • • •

« •
« 9 *
Kívánatra az egyes tárgyakat házhoz is szállítjuk.
Nyomatott Ofenbeck és Balázsy könyvnyomdáját)««, Nagykanizsán.
1906. szeptember 19.
Hirdetések
megállapodás szerint.
Nyilttér petit soronkint 40 fillér.
NIZSA
A szerkesztőség hivatalos órája d. u. 6—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadé: Ofenbeck ét Bnlázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNŐ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Csengery-ut 1. sz.
A t. hölgyközönség szives | tudomására adjuk, hogy a -magyar gyártmánya-
kosztüm-kelmék és posztók
raktárunkra érkeztek. Szives látogatást kér- — tisztelettel
,§j Singer József és Társa
Nagyítani*«*. Kaalncy-«t 1.

Miért fizetjük a villanyt?!
— Ki az ur? —
Vegyük szemünket a markunkba.
(Oszy.) Két napon át napközben szünetelt a villany-áram s hiába csavartuk jobbra-balra, hiába\\unszoltuk Franzék szentjánosbogárkáit : még csak nem is pislantottak. — Nem értjük, hogyan történhetett meg ez a mizerábiüs .állapot, mert hisz1 gyári cégeinknél, irodákban, raktárakban, üzletekben és lakasokban — különösen pedig borús idő alkalmával — nappal is cpugy kell a villany, akárcsak éjszaka. Tudhatja eztFranz ur is és mégis megengedte történni, hogy a vasárnapi és hétfői borús napokon gyertyafénynyel váltsuk fel a méreg-drágán fizetett villany-áramot.
Nem szólnánk egy szót sem, ha ezen legújabb mizéria páratlanul állana a villanyvilágítás terén. De szinte boszantó már, hogy mennyire mellékes a közönség érdeke az illetékes körök előtt, ha az üzletről van szó. A közönségnek nincs szava, tehát az ő érdeke bliktri. Azért aztán megtörténhetett az a botrányos állapot, hogy amikor megreklamáltuk a közönség érdekében hétfőn az áramot, olyas valami választ kaptunk teiefonice a villanygyáros Franz ur irodájától, hogy: „ha nem látnak, vegyék a szemüket a markukba."
Nekünk mondták ezt, a fizetőknek azok, akiknek fizetünk. Nem lepődnénk meg — biz\' Isten — ezeknek utána, ha holnap már Franzék fejbekólintanának egy reklamálót, — mert jogosan reklamált. Mi nem vagyunk urak, mi csak — fizetünk; s Franzék logikája szerint az az ur, akinek fizetnek.
Nohát ehhez a kissé merész logikához bátorkodunk hozzászólani s azt kérdezzük: vájjon miért kötötték azt a szerződést, amelynek a nyakára akárki is kénye-kedve szerint szabadon tiporhat? Azt kérdezzük: tartalmaz-e az olyan pontot, amely Franz urék merész logikáját menti? Tartalmaz-e olyan paragrafust, amely szemet huny a visszaéléseknek és mizériáknak ? Igen, vagy nem ? Ha igen: bűnösek az illetékes körök, mert a szerződés-kötésnél csak Franz ur érdekeit tartották szem előtt s a közönséget kizárták a javak élvezéséből. Ha nem: akkor Franzék visszaélést követnek el, ahányszor csak mizériáikkal a zsebünk és türelmünk ellen egy-egy merényletet véghezvisznek. Visszaélést követnek el, mert nem tartják be azt, amire 1892. nov. 18-án sajátkezű aláírásukkal kötelezték magukat.
Kapunk-e nappal is áramot, vagy sem? Ez a kérdés. Ha nem kapunk: miért kaptunk eddig ? Vagy van erről a szerződésben szó, vagy nincs. Ha a szerződés szerint nappal a szemünket a markunkba kell venni: azesetben nem alkalmazkodott Franz ennek pontjaihoz akkor, amikor nappal is nyújtott áramot. Ha pedig köteles szolgáltatni : vájjon bünhődött-e érte, hogy két napon át külön kiadásunkba került a világítás?
Mondjuk: nem ez az első eset, hogy panaszkodnunk kell a villannyal való nyerészkedés ellen, de követeljük, hogy az utolsó legyen. Ha hiányos a szerződés, ezért az illetékes köröket vádoljuk s vádolni fogjuk mindaddig, amig az elmulasztottakat pótolva nem látjuk. Mi, akik fizetünk, talán mi is beleszólhatnánk a dologba s nem kell okvetlen eltűrnünk, hogy Franz urék fát vágjanak a hátunk közepén.
Gyatra és hiányos az éjszakai világitásunk is, ami pedig elég érthetően szerződés alá vati kötve. S ez ellen sincs senkinek sem szava. Gyakran már éjfél előtt eloltják az éjjeli lámpákat s nem ritka, hogy egyes külső utcákban egyáltalán fel sem
gyújtják őket. Néha ugy pislognak, mint a miskolci kocsonya s ugy fénylenek, mint a vak em-szeme. — Mi ez hát, ha nem nyerészkedés ?!...
Elég sokáig hallgattunk. Tudjuk, hogy nem volt célszerű dolog, de. vártuk az illetékes köröknek önként való közbelépését. Nem találkoztunk ezzel. Ők alusznak. Tehát majd mi fogjuk legközelebb pontrólpontra elmondani hasábjainkon, hogy miért és mennyire érdemes fizetnie közönségünknek a villanyt!...
HÍREK.
Személyi hírek.
Stockinger Ferenc pénzügyigazgatósági tisztviselő, a v. adóhivatal főkönyveinek felülvizsgálására, Zalaegerszegről városunkba érkezett.
Dienes Sándor járási szolgabíró e hó 17-én szabadságát megkezdte.
Választmányi ülés.
A nagykanizsai Kath. Legényegylet választmánya f. hó 20-án azaz csütörtökön este 9 órakor fontos tárgyú értekezletet tart, amelyre ezúton is meghívja az összes v. tagokat a vezetőség.
Táncestély.
A nagykanizsai Kath. Legényegylet október hó 7-én a Polgári Egylet nagytermében saját könyvtáralapja javára jótékonycélu zártkörű tár.cestéiyt rendez. Belépő-dij: sze-mélyjegy 1 kor., családjegy (3 személyre) 2 kor. 50 fillér. Kezdete este pont fél 9 órakor..Felülfizetések, tekintettel a jótékony célra, köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.
Sorozások városunkban.
A 48-ik hadkiegészítő parancsnokság értesítése szerint a nagykanizsai illetőségű 1885 évbeli hadkötelesek fösorozása jövő hó 10 és 11-én tartatik meg. A sorozásra a behívókat a v. katonai ügyosztály a tegnapi napon már szétküldte.
Megüresedett állás.
A nagykanizsai betegsegélyző pénztárnál megüresedett szolgai állás betöltésére f. hó 23-án d. u. 2—4 óráig lehet jelentkezni a pénztár Rozgonyi-utcai hivatalos helyiségében.
Közvágóhidi forgalom.
A városnál most állították össze a közvágóhíd augusztus havi forgalmi kimutatását. A kimutrtás szerint levágatott 312 drb marha, 259
drb. borjú, 74 drb. juh, 2 drb. ürü, összesen 647 drb. lábos élő állat.
Aki önmagával verekszik. r
Merc György helybeli lakós az elmúlt vasárnap — az ünnep és munkaszünet örömére iszonyúan becsudálkozott a jóféle szeszesitaloktól. Virágos kedvben baktatott hazafelé. Otthon azonban kedélyére némi borulat szállott, mert egyaránt verekedni szándékozott. Alkalmasabb médium hiányában a saiát nyakának és kezének esett neki és azt alaposan összevagdalta. A berúgott bácsika sebeit hozzátartózói kötözték be és lakásán ápolják.
Pártértekezlet.
A nagykanizsai szociáldemokrata pártszervezet e hó 19-én, szerdán este 8 órakor pártértekezletet tart, melyre az összes íagok pontos megjelenését kéri a vezetőség.
ANGOL LILIOM-CRÉME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörösség e, szeplők, pörsenések, vaiamint mindPn-riemü bőrtisztátlanságok ellen.
Kapható ■• Drogéria a vörös kereszthez.
= Helybeli iroda =
részére kerestetik a magyar és német nyelvben jártas gyakornok (esetleg kisasszony). — Gyorsíráshoz értők előnyben részesülnek. Ajánlatok a kiadóhivatalba kéretnek ,,Törekvő" — jelige alatt. —
A magyar munkás dicsérete.
Vasárnap délelőtt leplezték le a fővárosban a nagy amerikai szabadsághős, Washington szobrát. Ez alkalommal érdemes megemlékezni arról a levélről, amelyet valahonnan a tengeren túlról, messze Amerikából Bárcy István polgármester címére küldött John A. Manlesy vegyészeti gyártulajdonos. Első sorban üdvözletét küldi Manlesy ur Magyarország népének Washington szobrának leleplezési üanepélyére. Ez a levélnek örvendetes része I A másik része azonban már nagyon szomorú ! A következőket írja benne az amerikai gyáros :
„Gyáramban néhány száz magyar születésű nő- és férfi-alkalmazottam van, akiknek a sorsa iránt nagy érdeklődéssel vagyok. Magyar munkásaim mindannyian tisztességesen és szorgalmasan viselik magukat, ■akikről joggal feltételezhetem, hogy már a közel jövőben hasznos és tiszteletreméltó polgárai lesznek az uj hazájuknak."
Íme egy ujabb adat, hogy a magyar munkás tisztességes, használható és szorgalmas! Több száz magyar munkásáról állítja ki azt a
Őszi divat uidonsáqaim megérkeztek I *k?.bát°k-
________________________________>____ —. --------------------— kosztum-kelmek,
angol uri ruhaszövetek és se!?emáruk dus választékban, Olcsó és szolid árak! -^sg
KONDOR ÖDÖN divatáruháza NAGYKANIZSA, Fö-ut, a„Korona-lkávéház mellett.
„ NAGYKANIZSA "
bizonyítványt John A. Manlesy ur, bizonyára dúsgazdag és tiszteleti e-méltó amerikai gyártulajdonos.
Konvencionális dicséretnek tartanánk John A. Manlesy ur levelét, ha nem Amerikából, a munka hazájából jönne. így azonban elszorul a szivünk, becsületes magyar leikünk.
Nem kellett volna ezeknek a munkás, szorgalmas, tíszjességes embereknek Amerikában keresni a boldogulásukat, ha igazi nemzeti állam lennénk !
Tal altatott.
A rendőrség egy utcai suhanc-nál egy értékes kanári madarat talált, ajnelyet elkobozott tőle.
A vasúti állomáson f. hó 16-án ejy értékes ujfundiandi eb bitangságban találtatott. Igazolt tulajdonosaik a rendőrségen átvehetik a talált állatokat.
Uj lap.
„Nemzeti Állam" cím alatt rendkívül elevenen szerkeszteti társadalmi és közgazdasági hetilap induit meg a fővárosban. A lapnak az az intenciója, hogy társadalmi utón szolgálja a magyar nemzeti állam kiépítését. A Nemzeti Állam első számának vezető cikkét Hock János országgyűlési képviselő irta. Szerkesztősége Kerepesi-ut 72. szám alatt van s előfizetési ára egész évre 12 korona.
Vasúti szerencsétlenség.
Markon Károly sümegi iakósnak Ama! neVü 15 éves mészgyári munkás fia f. hó 15-én d. u. 6 órakor egy rffesszei megrakoti kocsit tolt töblft-d-mígával a sümegi pályaudvaron. Mivel a kocsi hátuljához nem fért, az e!ső ütközőnél fogva .segítette húzni a kocsit. E közben a
lába megcsúszott s elesve a kocsi kerekei alá került, melyek jobb lábát ágyékban és jobb kezét csuklóban elvágták. Társai hátul lévén, nem vették észre a szerencsétlenséget s tovább tolták a 200 q. kocsit Mikor azután észrevették a bajt, a szerencsétlen fiu már eszméletlen állapotban, vérében fetrengve vonaglott a sinek kőzött. Azonnal hordágyra tették s beszállították a kórházba, ahol még aznap szörnyű kínok közt meghalt A hatóság a vizsgálatot megindította.
A cipőgyárban =
tanoncok (fizetéssel) rövid időtartamra felvétetnek.
Nyilatkozat.
E lap tegnapi számában „Csak egy szép lány" cimmel megjelent közleményre vonatkozólag — az érdekel: felek felvilágosítása alap;án — megjegyzem, hogy annak egyes részletei (az éjjeli zene és kisebb kedélyeskedésen kívül) téves információn alapulnak, amelyekért sajnálatomnak adok ki\'ejezést. (o.)
SZÍNHÁZ.
Berger Zsiga. Hétfőn este félhelyárakkal, szép számú publikum előtt adták ezt a válogatott szamárságok és üres dolgokból összeállított brettli-darabot. Sokat tapsoltak Sajó Géza, Magyary és Latabár játékának, valamint Kormos Ilonka kedves alakításának is. Utóbbit tisztelői ez este egy szép virágbokrétával lepték meg. Legyen nekik az ő hitük szerint!
Szerződtetés. Bihari Ákos kecskeméti színigazgató énekesnőnek szerződtette Sárvári Annit, Kövessy volt karénekesnőjét.
Bucsueiőadás. F. hó 27-én tartja színtársulatunk bucsuelőadását. Ez alkalommal a „Becsület," Suderman nagyhírű drámája kerül színre, a népszerű Hevessy nővérek jutalomjátékaképen, amely iránt máris széleskörű érdeklődés mutatkozik. ♦ ♦♦♦♦♦♦«»♦»♦♦»♦♦*♦♦♦♦ »♦♦»♦
A Kiniz.sy-utca 20. számú
házban egy kétszobás utcai lakás üzob-nal KIADÓ. Bőrebbet háztulajdonosnál.
• •
ÜZLETATHELYEZÉS.
Van szerencsém Nagykanizsa és vidéke közönségének szives tudomására hozni,
zzz CZIPÉ5Z-ÜZLETEMET
nagyobbitís végett Erzsébet királyné-tér 16.
szám alá (Káíser-féle ház) helyeztem át. Ezután is főtörekvésem oda irányul, hogy a legkényesebb igényeket is pontosan kielégítsem. A n. é. közönség b. pártfogását kérve, vagyok MM kiváió tiszte-
Javítások gyorsan ^jtgjB lettel
és pontosan M KOVÁK V1KCZE
cipészmester.
azittetnek.
Megrendelések levelezőlapon is eszközöltetnek.
Klsőrendü specialista gyermek-cipőkben.
| Hevegyünk,nehozassunk
idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, =0 hanem keressük fel
\' Szivósfintsi
szakképzett műórást Nagykanizsán (Erxsebct-tér- Ma^yar-ntcza sur&i),
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótáiás-sal olcsó árakért.
•ERZSÉBET" noi aranyóra» ¿ÖT" 50 korona. \' /
Cipész-segéd
kis munkára felvétetik Keller THátyásnál.
Vasalónők és
tanulóleányok
felvétetnek SZÉKEL?! LAJ05 mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Főút 19.
ÜZLET-MEGNYITÁS.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a Bazár-épületben levő
= hentes-üzletemet =
a mai napon megnyitottam és kérem a n. é. közönség szíves pártfogásét. Özv. Adler Mórné.
mmmmmmmmmm

1

Ne vegyünk szőrmeárut, j
amig meg nem néztük GOLDSTEIN ÁRMIN nagy szőrmeraktárát. = ^
* éSfr- -Óriási raktár: karmant>\'ukban\' uri"
Ejés gyermeksapkákban,
nyakbavetökben (három koronától feljebb már kapható) s minden egyéb = szőrmeárukban olcsó árakért, =:
A nagyérd. közönség b. pártfogásáért esedezik
Goídstein Ármin szűcsmester
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 8. sz.
w Zr ^r- -
m
M
PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
FIGYELEM ! Vettem nagymennyiségű férfi gyapjú
______h _ öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készítek 15 frttól 13. frtíg kimenő ,, ,, 18 ,, 22
téli kabátokat ,, 18 ,, feljebb
felöltőket ,, 17 ,,
külföldi szövetből 22
f|SSzöveteket kívánatra el is adok.
Magamat a n. é. ajánlva, maradok
¡lagyif-iteza 28. sí. Liditt Miksa férfi-szabó.
közönség szives pártfogásába kitűnő tisztelettel
Kívánatra az e^yes tárgyakat hás.hez is szállitisk.
«Isö dunántulí gőzinü-Iirstí-, veftytisztic«- es pl.ssirozó-gyára
NAGYKANIZSÁN, Kölcsey-utca 19. sz._
: Alapítási ¿v |_Alapitasl év 1892. =:
Hölgy-, uri- és gyermekruhák, háztartási cikkek, függönyük, teritök, hímzések, butor-szüvetek, keztyük, napernyők s minden e szakba vágó
tárgyak részére. Báraanv- és plüsuh-kelmék gőzölése es j próaoiise i legújabb almiakban. •
- ! ! Jutányos arak ! ! - i
GYŰJTŐ-TELEPEK:
Szombsth. Király-«.
Pécs -- Kiraly-utca
Esztergom Szcil-utca
Keszthely
Csáktornya
Zalaegerszeg
Bai cstelep
Nagyatád
Alsolendva
IX---
« *
4 O S 9 $ e
«I »I»*«»«)
«OS
Nyomatott Ofenbeck és Balazsy
Kívánatra az eg jrs tárgyakat liázíioz is s»álllti>jK.
könyvnyomdájában, Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA
Csütörtök
1906. szeptember 20.
Hirdetések megáüapodas szerint.
Nyilttér petit soronkin: 40 fillér.
Na
A szerkesztőség hivatalos
órája d. n. 6—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza á szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNŐ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Csengery-nt 1. sz.
Egyről-másról.
Őszi képek — hangulatok.
Hazatérés a nyaralásról.
(Szeptember elején.)
Fönt, fönt kerek magasán az égnek ma-holnap föltűnik elő-csapata a délnek vonuló gólyáknak. Őszi hűvös szellők játszanak a fák leveleivel.
Nagy, bolond ládák, tömött kofferok terpeszkednek ilyentáj-ban a vasútról jövő bérkocsikon. Vidám ábrázatok mosolygása köszönti a hintókról a járókelőket. Visszajött a faluzó, fürdőző város.
Napról-napra látni az utcákon szinte uj alakokat, jó ismerősöket, kiket ujjá tett barnapiros szine az arcnak, eleven ragyogása a szemnek, délcegebb tartása az egész nekitelt testnek. Mert a fehér falusi házak között, a szabad mezőkön, kies fürdőkön újjászületik a test és a lélek, mely agyon-csigázóaott a városi kőházak között.
Hej, mi más ott harmatos hajnalban meglesni a sárgarigót, amint pajkosan fütyül az ezüstlevelü nyárfa ormán, mint idehaza a verebek közgyűlését hallgatni a bakkan-csos idillek unalmas színhelyén.
Hej, mennyivel nagyobb gyönyörűség odakünn a lombos fák, hűvös hegyoldalok zöld pázsitján az árnyékban heverve elmerengeni a bárányfelhők futásán, mint idebent az aszfalton tudakolni az időjelzőtől: napon aszalódunk-e holnap, vagy locs-pocsban didergünk? Ott még a nap is másként süt, a szél is máskép fuj, de még az eső is máskép esik, ott éget a nap, de gyógyit, itt port okád a szél, de altatót dúdol, miközben az akáclombot sodorgatja, itt sár lesz az ég könyéből, ott enyhitő itala a szomjas mezőnek ...
Poézis ott minden, dal, szín, illat,\' üdeség, elevenség, aminek most mind vége szakad, mert eresztgeti már lehelletét a hideg ősz.
Es visszajött a város, népesek az utcák, eleven a korzó. Fürdőt, falut, pusztát, tanyát,
jegenyét, sárgarigót elfelejtenek róluk, odasúgván az őszirózsás gavallérnak :
— Ah, milyen unalmas volt a világ — maga nélkül...
Őszi szél fújdogál...
(Szeptember középé».)
Szeptember közepén is tul vagyunk már, érezni lehet, hogy bu-csuzódik a nyár és beköszönt a virágtarló ősz. Őszi szelek fújdogálnak, melyek végigseprik Sí utcákat, belekapaszkodnak a falóvn-bokba, hogy ha van levél, amelyik már elsárgult, vele együtt repüljön, száguldjon tovább. A sétatérek, utcák fái még mutatják a zöld, pompázó szint s csak itt-ott vati himes köntösükön egy-egy sárga folt. Hanem azért az örökös csend és szomorúság le kezdett ülni ott is, a repdeső, éneklő madarak bucsut ■kezdenek mondani a lombos árnyéknak és vándorútra indulnak. Olyan most a tájék, olyan most a vidék, az erdő, mező, rét, mint mikor a nap lenyugvófélben utolsó sugaraival még végig csókolja a láthatárt, hogy aztán az est következzék. Itt is, ott is a nyár utolsó emlékeit még fölfedezzük, de a napokkal együtt lassan-lassan eltemetjük mind s mire szeptember végére érünk, nár minden le lesz tarolva, pusztaság lesz a természet tündéri kertje.
Bizony itt az ősz! Ideje annak, mikor csipős, hideg szelek süvítenek végig a város utcáin és keserű őszi eső cseppjei vegyülnek bele az elemek kezdődő harcába.
Visszakapja még egyszer a napsugár is régi meleg tüzét, lesz még egy pár nyári napunk, de az őszi szellő fujdogálása beköszöntője az ősznek — a szezonnak.
Tehát mulassunk!
is jelen volt. A közgyűlés egyedüli tárgya a megüresedett v. kézbesítői állásnak választás utján való betöltése volt. Ezen állásra a közgyűlés szótöbbséggel Culek Józsefet választotta meg.
¿•lóügy.
Az 1996 907. évi, valamint az előző évi eb-adó hátralékokra a fizetés iránti intő a v. számvevőség által kiküldetett. Az abban kitüntetett határnap lejárta után a nemfizetők ellen végrehajtás fog foganatosíttatni.
Iparkamarai gyűlés.
Megírtuk, hogy folyó hó 23-ikán Keszthelyen iparkamarai iparos-gyü-lés fog tartatni, amelyen a nagykanizsai ipartestület kiküldöttek által képviselteti magát. Hogy a küldött-ségi tagok száma minél ímpozánsabb legyen, felhivatnak a testület mindazon tagjai, akik abban részt óhaj-tanrk venni, hogy szár.dékukat az ipartestület irodájában jelentsék be. Indulás 23-án reggel 6 órakor a gyorsvonattal.
mit tehetvén egyebet, prózában és szomorodott szívvel vettük azt tudomásul.
ANGOL LÍLIOM-CRÉME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörösség e, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok ellen. Kapható: Drogéria a íöras keresztasz.
HÍREK.
Halálozás.
Horváth Bánó István 22 éves helybeli ifjú hosszas sorvasztó szenvedés után tegnap reggel elhunyt. — Temetése ma d. u. 4 órakor lesz a róm. kath. temető halottas-házából.
Katonai hir.
A 20-ik honvéd-gyalogezrednek városunk környékén 5 napig tartó gyakorlatai a tegnapi napon értek véget. A gyakorlatra iderendelt székesfehérvári honvédzenekar már tegnap délután vissza is utazott állomáshelyére. A gyakorlatra bevonult honvéd-póttartalékosokatf. hó 23-án szabadságolják.
Városi közgyűlés.
Kedden délután 3 órafajr tartotta városunk képviselőtestülete közgyűlését, amelyen vármegyénk alispánja
Hangverseny.
Tegnapelőtt este tartotta szép érdeklődés mellett hangversenrét a »József kir. herceg Szanatórium Egyesület" a székesfehérvári honvédzenekar közreműködéíével a Szarvasszálló éttermében. A tágas terem megtelt előkelő és műértő közönséggel, amely sűrű tapsaival jutalmazta a kitűnően fegyelmezett zenekar egyes számait. Késő éjszaka volt már, amikor a szépszámú közönség egy élvezetes estély kedves emlékével oszladozni kezdett.
Munkásgyülé«.
A magyarországi famunkás-szö-vetség helyi csoportja ma este fél 8 órakor tartja havi rendes közgyűlését a Rákócy-utcai szakszervezeti helyiségben. A vezetőség kéri a tagok teljes számban való megjelenését. i^r
A rendőrségi sajtó-iroda, mint költő.
A Bácskai Hirlap irja: A rendőrség sajtóirodája napi újdonság helyett a következő sorokkal kedveskedett nekünk :
Cudar idő, komisz idő, nincs újság!
A tolvajok a bogrokat nem búvják, —
Se betört orr, se koponya, se borda,
Az őszi szél a jó kedvet elhordta.
Sáros aszfalt kifestett lány nem rója,
A polgárnak behajtva az adója;
Fordulj egyet, aludj egyet krónikás, —
Még csak k\'ódust se csípett el az András!
Igy mulatnak Szabadkán. És ilyenfajta napunk volt nekünk is tegnap. Fehér nap. —mint az újságírás műnyelvén kifejezik. Tehát nem kaptunk hírt a rendőrségtől, mert nem volt; igaz, hogy nem is versben panaszolták el azt nekünk, hanem csak ugy egyszerű prózában. És,
A hus és a fa.
Aesopus talán mesét irt volna ily cimmel, sajnos, nekünk az a kegyetlen végzet jutott osztályrészül, hogy a húsról és fáról rideg, szomorú valóságot kell zengenünk. Ez a rideg és szomoiu valóság pedig az, hogy a húsnak az ára már a legmagasabbra „felszökött", tőzsdei kifejezéssel ha szabad élni — hússal élni úgyis igen költséges, — a fa ára pedig már isméi felszökő féiben van. A fa sem akar még egy jottá-val sem hátrább maradni a húsnál, lévén olyan összeköttetés kettőjük között, hogy a fa főzi meg a takaréktűzhelyen a hust. A hus megdrágulása oiszágos jellegű, a fa árának emelkedése nemkülönben, főleg az erdei munkások hiánya miatt. A téli hideget tehát van okunk aggodalommal várni, mert hát éhezni és fázni dupla keserűség.
• Elveszett.
A Hunyadi-utca 44. sz. alól két darab liba elveszett. Becsületes megtaláló a rendörséghez adja be.
Kedves erkölcsök.
Vidékünk egy kisebb városkájában mesélik óriási derültség közepeti ezt a kedves kis történetet:
Fgy ember a vizbe zuhant és fu-ladozni kezdett. Egy arra sétáló úriember ezt észrevevén; hamar levetkőzött, utána ugrott és az ájult embert kicipelte a szárazra. Ott élesztgetni kezdte. Szerencsére egy rendőr is jelentkezett. A rendőr ösz-szevont szemöldökkel förmedt rá a megmentőre :
— Micsoda, maga fényes nappal meztelenül mer mutatkozni? Ez közszemérem elleni vétség.
És följelentette az úriembert.
Kereskedők sérelme.
^ A kormány több helyütt italmérési engedélyt adott a köztisztviselőknek, tanítóknak és lelkészeknek. Ez az ujitás a kereskedőket valóságos forrongásba hozta. Az Orsz. Magyar Kereskedelmi Egyesület most előterjesztéssel fordult a pénzügyminiszterhez, amelyben rámutat arra, hogy a törvény határozottan megtiltja bármiféle italmérési engedélynek a köztisztviselők, lelkészek és tanítók részére való megadását s ennélfogva a szóban levő ügyb n ujabb megfelelő sürgős intézkedést.
Ószi divat uidonsáqaim megérkeztek 1$nöi kabáí0,k
\' - -~J-- -------------------------------------— kosztüm-kslmék,
angol uri ruhaszövetek és selyemáruk dus választékban. psF Oicsó és szolid árak!
KONDOR ÖDÖN divatáruháza NAGYKANIZSA, Fö-ut, a.,Korona"-há»éház mellett.
„ NAGYKANIZSA -
kér. Az országos egyesület felszólította az országfösszes kereskedő-köreit is, hogy akcióiához csatlakozzanak.
A tehén, a százaiékés a bicska.
A hólyag, a szalmaszál és a tüzes üszök szomorú története elevenedik meg előttünk. Nem mintha lényegileg vőlna valamelyes köze az itt elmondandókhoz, de a két disz-szonáns cim között annyi hasonlóság van, hogy az ember okvetlen a megpukkadó hólyagra gondol. E cim és a hozzátartozó történet a marha-vásár folyománya. E vásáron ugyanis Gyurus József ásványi gazda eladott egy tehenet Neubener Józsefnek. Az eladásnál jelenvolt So-koray András vidéki hentes, aki Gyurustól 2 koronát ké:t közvetítési százalék címen. Sokoray kérte. Gyurns nem adta, Sokoray azért sem engedett,- mi lehetett hát a dolog vége, mint némi összekoccanás Gyurus és Sokoray között, ami tudvalevőleg kihágást képez. A címben szereplő bicska az összekoccanásnál szerepelt Gyurus kezében. Ez a tehén, a százalék és a bicska szomorú históriája.
SZÍNHÁZ.
Egy angol detektiv élményei. Conan Doyle, a világhírű angol bünüjyi regényíró meséiből összeállított -darab kedden este vonult föl arénánk színpadára. A darab, a melynek művészi becse abszolúte nincsen, tetszett közönségünk egy részének. Amit nem is .csodálunk. Ma a nagyközönség legnagyobb részének csakis az kell, ami feledteti vele egy pillanatra a köznapias-ság gondjai;, izgatja fantáziáját és
merész, majdnem lehetetlen dolgokat tár elő. Ezt a fantázia-izgató szellemi szüleményeket pedig bőven megtalálja a publikum Scherlock Holmes, a „detektiv-kiráiy" világhírű kalandjaiban. Már pedig ez keil a magyarnak, — meg a politika. A detektívet Aimásy tárta elénk, meglehetős lanyha kidolgozásban. Meglátszott rajta, hogy a szerep legcsekélyebb művészi értéke, tartalma sem igen nyerte meg tetszését és nem is törte magát az élethű és sikeres alakítás elérhetéséért. Ügyesek voltak Hevessy Mariska és Kertész — kettős szerepükben. A többi szereplő említésre sem méltó. — A darab erkölcsi sikere áltaiában nagyon csekély volt. Afféie vásári munka impresszióját keltette a komolyan ítélkező publikumban. Borítsa emlékét a feledés sürü fá-tyola.
Tanonc felvétetik
asztalos-műhelybe PERLAKy ÖDÖNNÉL, Király-utca 23.
Vasalónők és tanulóleányok
felvétetnek SZÉKELNI LAJOS mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Főút 19.
A Kinizsy-utea 20. számú
házban egy kétszobás utcai lakás azonnal KIADÓ. Bővebbe! háztulajdonosnál.
e e • ©
= ÜZLETATHELYEZÉS.
Van szerencsém Nagykanizsa és vidéke n. é. közönségének szíves tudomására hozni, hogy
= CZiPÉSZ-üZLETEMET =
nagyobbitás végett Erzsébet kiráiyné-tér 16.
szám alá (KáiseMéle ház) helyeztem át. Ezután is fötörekvésem oda irányul, hogy a legkényesebb igényeket is pontosan kielégítsem. A n. é. közönség b. pártfogását kérve, vagyok £¡$¡8,S kiváló tiszte-
Javítások gyorsan lettel
- pontosan ké-«| KOVÁK YÍNCZE
szittetnek. WiW-X cipészmester.
Megrendelések levelezőlapon is eszközöltetnek.
© 0 O 0
Elsőrendű specialista gyermek-cipőkben.
Ne vegyünk, ne hozassunk
idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, ==0> hanem keressük fel
■ERZSÉBET-- „W saj 0JCSÓ árakért.
50
Szivósflnta!
szakképzett műórást Nagykanizsán (Ensebeí-tér-íagyar-Btcza sorok).
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-
Dzlet-megnyitás.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy a Bazár-épületben levő
= hentes-üzletemet =
a mai napon megnyitottam és kérem a n. é. közönség szíves pártfogását. Özv. Adler Mórné.
ft t. hölgyközönség szíves tudomására adjuk, hogy a -magyar gyártmányú-
kosztüm-kelmék és posztók
raktárunkra érkeztek. Szíves látogatást kér — tisztelettel
Sínger József és Társa
Nagykanizsa. Kaiincy-ut I.
m
ll
*
£ te
vegyünk szőrmeárut,
amig meg nem néztük = GOLDSTEiN ÁRMIN nagy szörmeraktárát. =
Óriási raktár: Karmantyúkban uri-
; r. esgyermeksapkakban,
nyakbavetőkben (három koronától feljebb már kapható) s minden egyéb = szőrmeárukban olcsó árakért. =
A nagyérd. közönség b. pártfogásáért esedezik
Goldstein Ármin szűcsmester
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 8. sz.
m
W
FELVÉTETNEK =
E LAP KIADÓHIVATALÁBAN.

PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
F|(n\\?F|FM I Vettem nagymennyiségű férfi gyapjú 1 t öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készítek 15 frttól 18 frtlg kimenő ,, ,, 16 ,, 22 ,,
téli kabátokat ,, 16 ,, feljebb
felöltőket ,, 17 ,,
külföldi szövetből 22
Tj^T Szöveteket kívánatra el is adok.
Magamat a n. é. közönség szives pártfogásába ajániva, maradok kitűnő tisztelettel
r-ntcza 29. sz. Liditt Miksa férfi-szabó.
I
Kívánatra az egyes tárgy?kat házhoz is szállítjuk.
a ® 8 « S 3 ®
9 3 9
© <8 ® 9> S» ® • • * • 3

MAYBR KASOLY
első dunántuli gözmü-festő-, vegytísztitó- és pIis3trozó-gyára
NAGYKANIZSÁN, Kölcsey-utca 19. sz.
— Alapítási év 1892. |_
j Alapitási év 1892.
GYUJTÓ-TELEPEK:
Szombath. Király-u.
Pécs — Király-utca
Esztergom Széli-utca
Keszthely
Csáktornya
Zalaegerszeg
Baicstelep
Nagyatád
Alsűlendva
T Töigy-, uri- és gyermekruhák, ház-tartási cikkek, függönyök, terítek, hímzések, butor-szövetek, keztyük, napernyők s minden e szakba vágó
tárgyak részére. Bársony- és plüsoh-kelmék gőzölése és
préselése a legújabb mintákban. - ! ¡ Jutányos árak ! ! -
« « ® © ¡5

Kívánatra az egyes tárgyakat házhoz is száilitjnk.
Nyomatott Ofenbeck és Balázsy könyvnyomdáját)««, Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA
Hirdetések megállapodás szerint.
N y i 111 é r petit soronkin; 40 fillér.
Csütörtök
1906. szeptember 21.
Nagykanizsa
A szerkesztőség hivatalos órája d. u. 6—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNÓ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Csengery-ut 1. sz.
Jutka, Kati, Marcsa...
Cselédek és nagyságák. Milyen reform szükséges ?
(Oszy.) Panaszkodnak háziasszonyaink, hogy rövid idő óta odafejiődött a cselédkérdés, hogy szinte kockáztatással jár háztartásaik rendbentartása végett a helyszerzők jótéteményéhez folyamodni. Nem cselédek, hanem valóságos zsarnokok azok a höigyikék, akik még egy-két évvel ezelőtt keztyü nélkül, kalap nélkül jobbkéz voltak a gazdaságban háziasszonyaink mellett. Ma már nincs igy. Városi leány nem lesz cseléd: kisasszonynak nevelik; a falusi leány pedig — természeténél fogva — százszorta szivesebben hagyja telebeszélni tapasztalatlan fejét a cupringe-rek mizes-mázos, ferde beszédeivel, mint hogy oda húzzon, ahol megélhetést, kenyeret nyújtanak neki, de ahol ezzel szemben dolgoznia kell.
Alig jön be a bogárhátú falucskájából, már nem a maga ura, már mellette van egy „jóakaró" nénike, aki akár hitelbe ki is staférozza, lakást és élelmet is ad " neki. Még aznap elvezetik a „helyre", ahol eléje szabják: mi a teendője napról-napra, hétről-hétre. A leány beáll. A „nénike" megkapja az egyforintját s magára hagyja az uj szerzeményt. A cseléd egy napig meg is állja a helyét, tör, zúz ügyetlenségében s a derekát fájdítja a sok mozgástól. A háziasszony természetesen boszankodik, néha pöröl, amire aztán pokoli könnyedséggel vágja oda a kitanitott hölgyike, hogy: „ha nem tetszik, adja ki a könyvemet és elmegyek." Megmarad mégis, mig aztán egy napon a piacon vagy utcán összefogja a már ismerős helyszerző-nénike, kinek hamarjában összehord soksok munkát, durva nagyságát, kíméletlen bánásmódot, rossz élefniezést, a mellyel mind az ő uj „helye" sújtja. A nénike már tudja ezt előre és kívülről, el is van készülve a válasszal...\'. s mindannyiszor az a dolog
vége, hogy másnapra már uj helyet szereztek a hölgyikének s otthagyta előbbi asszonyát bucsu nélkül, cselédkönyv nélkül.
Minél többet változtatja a helyét, annál dédelgetettebb személy a cupringerek szemében. A tejföl, a közvetítési díj mindig a helyszerzőké marad, tehát az haszon. Az övé csak a vándorlás s az esetről-esetre fokozódó munka-gyülölet és elbizakodottság.
Mit tesz ilyenkor aztán az a cselédtartó háziasszony, akit valósággal faképnél hagyott két-három napi ottlét után a hű-telen hölgyike? A hátrahagyott cselédkönyvvel nem dolgoztathat, tehát a legrosszabb esetben leadja a rendőrségnek a megteendő intézkedések végett. A rendőrség egy ideig vár a könyvvel, — aztán tudj\' Isten mit tesz. Dehát nem is csodálható, ha maga sem tudja: mit tegyen; elvégre is, ha egy-egy ilyen felmondás-nélküli kilépés nyomán esetről-esetre, napról-napra reformálni akarna: egyebet sem kellene tennie s mégis tiz esztendő múlva is ott lenne, ahol a — mádi honpolgár...
Azok az egyenkint és külön-l külön való szabályozások nem vezetnek látható eredményre ; nagy, körültekintő, fáradtságot ; és ernyedést nem ismerő refor-! málás szükséges. Életerős szabályrendeleteket kell életbe léptetni — nem az egyik, a gyengébb cseléd-osztály leigázására ugyan, hanem arra, hogy a munkának jótékony eredményét a reformálásban megtalálhassák háziasszonyaink is, meg Jutkáink, Katóink és Marcsáink is...
HÍREK.
Eljegyzés.
Balog Jenő helybeli fodrászmester jegyet váltott Táncos Mariska kisasszonynyal.
Zsidó-ujév.
Izraelita polgártársaink uj»szten-deje, amely az 5667-ik zsinagogiai évet jelenti, tegnap köszöntött be. Ez az újév a rövidebb esztendők közé tartozik, mert csak szeptember 8-ig tart s igy 354 napra terjed,
vagyis tizenegy nappal rövidebb lesz, mint a rendes polgári esztendőké.
Képviselőtestületi közgyűlés.
Holnap, szombaton d. u. 3 órától kezdődőleg a városháza nagytermében képviselőtestületi közgyűlés tartatik. — A tárgysorozat egyes pontjait az ingatlan-vételi és eladási ügyeken kivül a következő ügyek képezik : a város területéhez tartozó lakott helyek neveinek megállapítása ; Hitzelberg Lajos és Ruesz Antaí kórházi hivatalnokoknak drágasági pótlék iránti kérelme; tanácsi javaslat a városi vízvezeték, általános csatornázás, ezek öblítése tervezetének elkészítésére a földmiv. minisztertől szakközegnek kiküldése iránti kérelem tárgyában; a legtöbb adót fizető v. képviselők névjegyzékének kiigazítására egy bizottság kiküldése; több helybeli lakósnak a község kötelékébe való felvétele, illetőleg községi illetősége megtagadása iránti javaslat; lak-, bolt- és földbérleti szerződések és gyepmesteri szerződésnek jóváhagyás céljából való előterjesztése.
Kossuth-ünnep.
Az első nagykanizsai magyar asztaltárság folyó hó 22-én szombaton este fél 9 órakor ünnepli meg a Szarvas-szálloda nagytermében Kossuth Lajos nagy hazánk-fiának, a népszabadság teremtőatyjának 104-ik születési évfordulóját nyilvánosan, a nagy társadalom bevonásával, ahova városunk közönségét ez uton is meghívja. Nincs nagyobb ünnepe ennél a magyar népnek s feltámad sziveinkben a nemzeti dicsőség érzése e napon. Az ünnepi beszédet Dr. Hajdú Gyula ügyvéd tartja, s emelni fogja az ünnepély magasztosságát, hogy hazafias színtársulatunk két kiváló tagja felajánlotta közreműködését. Almásy Endre szavalatot ad elő, Érckövy Károly pedig kuruc-dalo-kat énekel. Ezenkívül — mint értesülünk — az írod. és Műv. Kör dalárdája is részt fog venni az ügyesen összeállított műsorban.
Visszavont rád.
Élénk szenzációt keltett junius havában városunkban az a leleplezés, amelyben dr. Schwarz Adolf helybeli ügyvéd — egyik képviselőtestületi ülésen — antiszemitizmussal vádolta meg főgimnáziumunk tanári karát. A nagy port felvert ügy tárgyalását ekí<or egy bizonyos időre elhalasztották. Mint bennünket teljesen hitelt érdemlő forrásból értesítenek, dr. Schwarz vádját — a v. tanácshoz intézett feliratában — ma visszavonta.
Póttartalékosok beronulása.
A cs. és kir. 48-ik gyalogezred kötelékébe október hó 3-án 500, a
20-ik honvédgyalogezred kötelékébe pedig október hó 6-án 300 póttartalékos fog bevonulni fegvvergya-lcorlatra.
angol liliom-créme
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörösség e, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok elien. Kapható: Drogéria a Yörös kereszthez.
Jóváhagyott zárszámadás.
A helybeli közkórház 1907 évi költség előirányzatát, valamint a városi gyámpénztár 1905. évi zárszámadását Zalavármegye törvényhatósága jóváhagyta.
Árverések.
Nagykanizsa város tanácsa közhírré teszi, hogy a piaci és katonai gyakorló-tereken gyakorolt italmérés f. hó 24-én hétfőn reggel 10 órakor a számvevői hivatalban ki fog adatni.
A 20. honvéd-gyalogezreá laktanyája keleti oldalán kívül eső szántóföldön felhalmozott 108 métermázsa használt szalma f. hó 26-án \'d. e. 10 órakor árverés utján el-adatik. ^
A kir. ügyészség hivatalos helyiségében október hó 9-én d. e. 10 órakor különféle elkobzott fegyverek — a fegyver engedélylyel biroknak — készpénz fizetés meiiett elárvereztetnek.
Megjöttek
a legújabb divatú női- és gyermek-kabátok: Kondor Ödön divatáruházába (Főút, Korona-kávéház mellett.)
Fürjvadászat az utcán.
A biblíabeii 40 esztendős pusztai kóborlás csodáinak egyike ismétlődött meg szerdán este városunkban. Fürjek — valódi, hamisítatlan és eleven fürjek — potyogtak az Égből, rendkívül örömére a késő esti órák utcai publikumának, akik hálatelt szemeiket vágyó sóhajtással emelték a mennyek Urához, aki egy-két napra ily rendkívüli módon segité ki őket a magasra stájgerolt húsárak okozta nyomoruságuícból. A dolog ugyanis ugy történt, hogy a késő esti órákban egy nagy csapat költöző fürj vonult át városunk utcái felett. A szegény átázott-fázott, alacsonyan röpülő madarakat az utcákról feltörő világosság annyira elva-kítá, hogy a nagy csapat felbomlott és közüle vagy 2—300 darab a földre hullott. Nosza keletkezett erte nagyszabású vadászat az utcákon. Boldog, boldogtalan a mennyei manna után veté magát, mindenki arra vadászott és pedig ezúttal fegyver nélkül, puszta kézzel. Voltak, akik 15—20-ával fogták össze a
Öszi divat uidonsáqaim meqérkeztek ! 4»nöi kabáíok\' an9°\'
__- -------d------------=------------------------— kosztüm-kelmék,
angol uri ruhaszövetek és selyemáruk dus választékban. Olcsó és szolid árak!
KONDOR ÖDÖN divatáruháza NAGYKANIZSA, Fn-nt. a\'„Korona"-kávéház meiiett
„ NAGYKANIZSA -
meggémberedett madarakat. Még az éjfél-utáni órákban is lehetett látni későn hazetérő lumpokat, akik az egyensúlyozás bámulatos produkcióit próbálgatták, miközben orruk rendkívül közel talált jönni a sáros földtekéhez. „Mi is fürjeket keresünk," mondták ők és mi el is hittük. — Tegnap pedig minden kanizsai polgár fazekában ott süstör-gött — anélkül, hogy vasárnap lett volna — az a bizonyos tyúk : fürj képében. íme, a nagy francia Henrik császárnak jóslata az Égiek jóakarata folytán imigy beteljesedett.
Egy kötény, meg egy konty.
Egy kötény, meg egy letépett konty körül játszódik le tragikomikus történetünk. — A kötény eredetileg Vositz Arankáé vott, aki azonban azt a piacon egyik kofánál felejtette. Akik azonnal készek voltak a bitangságban maradt jószágot pártul fogni, azok a Szekeres nővérek voltak. Sőt mi több, az ördögi hiúság még arra is reávette őket, hegy másnap elmenjenek a piacra parádézni a jogtalan uton szerzett ruhadarabbal. Itt kezdődik aztán a konty története. Vositz Aranka felismerte elveszettnek hitt kötényét, azt energikusan követelte a parádézó aj tulajdonostól, aki azonban attól abszolúte nem volt hajlandó megválni. Sőt még — hogy igazuk még jobban kézzelfogható legyen — a két nővér a kötényreklamálót alaposan megtépte, a hálás piaci publikum najy örömére és lelki épülésére. Az ott posztoló rendőrnek azonban — ugy látszik — nincsen kifejlődve az ilyen piaci látványosságok iránti érzéke, mert a rendzavarókat a kapitányságnál feljelentette. A köiény és konty szomorú történetének neves szereplői érdekkel várják a Salamoni itélelet.
Tolvaj cigányok.
Már jó idő óta a békástói erdőben rejtőzködtek Rafael György és János nevü cigányok. Végre ennek neszét vette a helybeli csendőrőrs, kiszállt a helyszínére és a cigányoknál kutatást tartott. Két darab lovat találtak náluk, amelyeknek hol-szerzését igazolni nem tudták, azonkívül nagymennyiségű — a szomszédos földekről összelopkodott — kukoricát. Bekísérték őket a rendőrséghez, hol ellenük a büntető eljárás megíndittatott.
A tolonc és a rendőr.
Érdekes eset történt a Kisfalud-Szt.-!ván-i állomás közelében a döcögő vicinálison. A szomszéd városkából kisért a rendőr egy to-loncot ^jfendőr és a tolonc egyedül voltat egy III. osztályú kupéban. A rendőr kényelmesen szundikált. A tolonc ezalatt leengedte az ablakot és szépen felnyitotta a reteszt kívülről. Aztán felébresztette a rendőrt:
— Na — mi köll, — dörmögte az szemeit törölve.
— Nekem semmi.
— Hát akkor minek ébresztettél fel.
— Hát csak azért, hogy meg ne ijedjen, ha felébred s nem talál itt.
— Fogd be a szádat.
—Na, ne gorombáskodjon tekintetes ur, hanem mit szólna maga, ha én most itt kiugornék a vonatból.
— Nyavalyás vagy te ahhoz, mormogta a rendőr...
— Hát fogadjunk.
— Huzd meg magad, míg jó dolgod van.
— Még pedig a szép tajtékpi-pájába fogadjunk, — és a tolonc már a fogai között is szorongatta a tajtékpipát és ugy fotytotta meg ebbe a szép dohányzacskójába la,
áP5*
9®:

Ne vegyünk szőrmeárut,
amig meg nem néztük
Óriási raktár: karmantyúkban, uri-_-- - ■-■■ ^^ és gyermeksapkákban,
nyakbavetőkben (három koronától feljebb már kapható) s minden egyéb = szőrmeárukban olcsó árakért. =
A nagyérd. közönség b. pártfogásáért esedezik
Goldstein Ármin szűcsmester
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 8. sz.

- -Vi
Mt

Ne vegyünk, ne hozassunk
)) idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, ^ - Q hanem keressük fel
Szivósflntal
szakképzett műórást Nagykanizsán (Erzsebet-tér-Magyir-ntcza sírok),
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-sal olcsó árakért.
•ERZSÉBET" női aranyóra 50 korona.
amelyikben olyan dohány van, ami még nem szagolt fináncot... Hát fogad velem tekintetes ur, hogy kiugróm a vonatból ?
— Hát aztán te mit adsz nekem — mondta a rendőr, aki egy pillanatra megfelejtkezett arról, hogy kivel is áll szemközt.
— Én semmit, csak van eszem, hogy nem jövök akkor többet visz-sza...
Mondta a tolonc és felcsapta az ajtót, aztán, mielőtt még a rendőrnek eszébe jutott volna a meglepetéstői föltartóztatni a toloncot, kiugrott a robogó vonatból. Nem történt semmi baja. A rendőr gyaníthatta ezt abból, hogy a tolonc utána kiáltott.
— Hát az enyém a pipa meg a dohányzacskó.
SZÍNHÁZ.
Smolen Tóni. Harmadszor — ezúttal félhelyárakkal — ment szerdán este ez a nagyhangú, de üres darab. Ezúttal a szereplők — Sajó kivételével — még rosszabbak voltak, mint a darab első előadásánál. Nagyon kedélyesen érezték magukat a színpadon, rossz vicceket gyártottak, aminek hatásaképen mi nemkülönben rosszul éreztük magunkat. No de hát a szezon vége-felé vagyunk. Ki tartja ezt már számon ?
A Kinizsy-utca 20. számú
házban ery kétszobás utcai lakás azonnal KIADÓ- Bővebbet háztulajdonosnál.
Egyszobás utcai lakás a hozzátartozó mellékhelyiségekkel együtt okt. 1-ére kiadó. Cim : Mayer Károly, Kölcsey-utca 19.
Tanonc felvétetik
asztalos-müh elybe PERLAK? ÖDÖNNÉL, Király-utca 23,
Vasalónők és
tanulóleányok
felvétetnek 5ZÉKEL?I LAJOS mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Főút 19.
A cipőgyárban =
tanoncok (fizetéssel) rövid időtartamra felvétetnek.
Cipész-segéd
kis munkára felvétetik Keller TTlátyásnál.
házeladás, ^^ha"
hét lakással, szép kerttel és egy íalet-helyiséggel együtt szabad kézből azoi-nal ELADÓ. — Bővebbet a kiadóbari
PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
FIGYELEM! ^etiem nagymennyiségű férfi gyapj\'u
*• _ öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készítek 15 frttól 18 frtig kimenő ,, ,, 18 ,, 22
téli kabátokat ,, 18 ,, feljebb
felöltőket ,, 17 „
külföldi szövetből 22
Szöveteket kívánatra el is adok.
Magamat a n. é. közönség szives pártfogásába ajánlva, maradok kitűnő tisztelettel
Magyar-uteza 2ü. sz. Liditt Miksa férfi-szabó.
Kívánatra az egye6 tárgyakat háxhaz is szállítjuk.
e • « a © e

* « • « •
MAYER KAROLY
első dunánttüí gözmű-festí-, vegy tisztit«- és pIissirozó-gyára
NAGYKANIZSÁN, Kölcsey-utca 19. sz.
9 - Alapítási év 1892. | | Alapítási év 1892. =
GYÚJTÓ-TELEPEK:
Szombatit. Kírály-u.
Pécs -- Királv-útca
Esztergom Széli-utca
Keszthely
Csáktornya
Zalaegerszeg
Bai cstelep
Nagyatád
Alsólendva
Hölgy-, uri- és gyermekruhákj háztartási cikkek, függönyök, teritők, hímzések, butor-szövetek, keztyük, napernyők s minden e szakba vágó
tárgyak részére. Bársony- és plösch-kalmék gőzölése és
préselése a legújabb mintákban. - ! ! Jutányos árak ! ! -

Kívánatra az egyes tárgyakat házhoz is szállítjuk.
>-
a.
Nyomatott Ofenbeck és Balázsy könyvnyomdáját)««, Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA
Csütörtök
1906. szeptember 22.
Hirdetések
megállapodás szerint.
Nyilttér pe\'.ir soronkin\'. 40 fillér.
Nagykanizsa
A szerkesztőség hivatalos
órája d. u. ö—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNÖ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Csengery-nt 1. sz.
A pálinkamérések.
Mért pusztul a magyar ? .
Amerikai pénz a pálinkára.
Hiába minden beszéd: az alkoholizmust a pálinka csinálja. A bor és a sör régi dolgok, a sört már az egyptomiak is ismerték,* a bor termelése még régibb. Fogyasztásukban, vagy mondjuk: élvezetükben a tul-hajtás természetesen szintén megárt, amiként van ez más dologgal is. Nemcsak a méreg, esetleg méreg a só is, ha valaki többet vesz be a kelleténél. Mig a pálinka már kis mértékben is méreg, különösen ha annak elkészítése körül visszaélések történnek. S ki merné áilitani, hogy nem történnek? Ki ne halott volna már felőlük? Ki ne tudná? Zola pálinkaregénye óta nagyon sokszor tárgyalták ezt már minden országban, de eddig dűlőre nem igen jutottak. Kivéve a Skandináv-\' félszigetet, ahol az állam lépett j erélyesebb akcióba.
Más kérdés, hogy azokban az államokban, ahol nagy állami jövedelemként szerepel a j mindennemű szeszfogyasztásból | előálló bevétel; mi okozta itt a rettenetesen elterjedt pálinka-ivást? Miért történt, hogy épp a Dunántulon, ahol régente inkább orvosság gyanánt s ap-l petitoriumnak szolgált a pálinka, ahol csak reggeli korty volt, ahol szokásmondás és igazság gyanánt járta, hogy: étel után csak tót iszik pálinkát — hogy ma egész nap, délben, este, sőt éjszaka is a köznép itala a pálinka?
Ennek nemcsak a pálinkamérések túltengése az oka. Ugyan baj az is, hogy léptennyomon kínálkozik hely a már felköltött szenvedély kielégítésére. De a legfőbb baj a sokkal kevésbbé ártó szeszes italoknak mód felett való megdrágulása. Mi drágította meg? A különféle cimen kivetett adók nagysága. Jó negyven év előtt négy krajcár volt egy itce tiszta boc-S-- husz év előtt a zalai könnyű piros borokat a mai ár félárában mérték s amellett a korcsmáros is megélhetett.
Sörházak is voltak régente, voltaképen sőrfőzők. S a sör és a bor nem bolondította ugy meg az embereket, mint a pálinka.
De ugy a bor, mint a sör fokozatosan drágult s a pénzkezelés elszakította tőle a né^ pet. A jövedelem, különösen á munkásnépnél, ahol a legjobban pusztít a pálinka, nem futja többé az egészséges élvezeti italokra, hanem issza ahelyett a garasos mérget, amely a szervezetét megöli s a börtönöket megtölti rabokkal akik szesz-bódultságukban bicskára vagy baltára vetemedtek.
A mértékletességi mozgalmak üdvösek s vezetőiket megilleti a társadalom részéről a teljes elismerés. De hatékonyan nem fognak dolgozni tudni addig, amíg az első pálinkanyerészkedő maga az állam. És az még csak istenes, ahogy e szomorú dologban a Dunántulon állunk. A felső vidékeken még lehetetlenebbek az állapotok. Ott a munkás egyenesen a pá-linkaboltra keres — s ha nem tud, Amerikába megy pénzt keresni, hogy azt hazahozván, ismét csak erre az ölő méregre költse. S mikor az Amerikából hozott pénzen szerzett kis vagyon elpusztul, akkor a fiu megy ki újból Amerikába, ujabb pálinkafogyasztásra csengő aranyat szerezni.
Szinkázi pofonok.
Meiernek valami követelése volt Spitzen s mivel nem birt pénzéhez jutni, elhatározta, hogy öklével fogja behajtani járandóságát.
Meier aznap este színjjáíba ment, s — a sors próbára akarta talán tenni báiorságát — az első ember, akit a földszinten meglátott, éppen Spitz volt.
Meglátni és megpofozni adósát, egy pillanat műve volt Spitz szintén ütésre emelte kezét, de az in-spekciós rendőrtisztviselő erre már mellettük termett és kivezette a feleket a folyosóra.
A kellő igazolás után Meier vette a kalapját és nem törődve az előadással, sietett haza a feleségéhez.
— Édes szivecském — újságolta nagy vidáman — a Spitz...
— Fizetett ?
— Azt -nem, hanem kapott tőlem két pofont. Valószínűleg pénzbirságra fognak ezért ítélni.
— Isten, a világ fölött. És te még annak örülsz ?
— Igen, mert a Spitz a pofonokat a színházban kapta és ett nagyon jó az rkusztika.
Szubrett-önérzet.
Akis szubrett (egy nagysikerű színházi est után az eget vizsgálva): Ha azok is csillagok ott fönn, hát akkor én mi vagyok?!
HÍREK.
Apró történetek.
A szerelem.
Szólt az egyik leány: „Éhes vagyok ! *
Szólta másik: „Szomjas vagyok!\'
És szólt a harmadik, akinek az ajka piroslott és a szeme nevetett: „Szeretni akarok!"
Ezzel elindultak hárman három-! felé, hogy megtalálják azt, amit kerestek. És amikor újra taiáikoz- i tak, szólt az egyik leány:
— Ettem, most jó I
És szólt a másik ;
— Ittam és most már nem vagyok szomjas.
És szólt a harmadik, akinek az ajka piroslott és a szeme nevetett:
— Szerettem és most rosszabb, mint valaha. Mert azóta éhes is vagyok, szomjas is vagyok és folyton újra szeretni akarok.
Házasság.
Farkas György helybeli iparos ma délután 4 órakor tartja esküvőjét Nagy Margit kisasszonnyal.
Kossuth-ünnepély.
Az első nagykanizsai magyar asztaltársaság hazánk nagy fia, Kossuth Lajos születésének 104-ik évfordulóját ma este ünnepli meg a Szarvasszállóban levő külön helyiségében. Az ünnepély műsora a következő : 1. Ünnepi megnyitó. Tartja Horváth István egyl. elnök. 2. Fohász. Irta dr. Hajdú Gyula. Felolvassa Weisz Izsó. 3. Himnusz. Énekli az írod. és Müv. Kör dalárdája. 4. Ünnepi beszéd. Tartja dr. Hajdú Gyula. 5. Alkalmi beszéd. Tartja Almásy Endre. 6. Szózat. Énekli az írod. és Müv. Kör dalárdája.
Taggyűlések.
A vas- és fémmunkások szakegyletének helyi csoportja ma este az egyesület helyiségében taggyűlést tart. A tárjy fontosságára való tekintettel az összes tagok megjelenését kéri a vezetőség.
A magyarországi élelmezési iparimunkások országos szövetségének helyi csoportja holnap, vasárnap d. u. 2 órakor a Rákóci-utcai szakszervezeti helyiségben ülést tart,
melyre a tagok ez uton is meghivatnak.
Egyleti hir.
Az első magyar asztaltársaság rendező-bizottsága e hó 26-án este fél 9 órakor — a december 3-án tartandó mulatság műsorának megállapítása tárgyában — ülést fart. A bizottsági tagok az ülésre ez uton is meghivatnak.
Sorozások.
A nagykanizsai járásbeli hadkötelesek ezévi sorozása okt. 12-tői 18-áig bezárólag tartatik meg.
ElTeszett színházi szabad-jegy.
A csütörtök esti előadás alkalmával az aréna környékén egy fekete vászonnal bevoat deklire felragasztott színházi szabadjegy,mely „Nagykanizsa" szerkesztőségének címére volt kiállítva, elveszett. Amennyiben a jegy használata a színház igazgatóságánál letiltatott s idegen ember hasznát nem vehetné, kérjük a becsületes megtalálót, hogy azt kiadóhivatalunkba behozni szíveskedjen.
ANGOL LILIOM-CRÉME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörösség e, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok ellen. Kapható: Drogéria a íörös ieresítaei.
Rendelet a"liullaszállitásról.
A belügyminiszter a hullák kiása-tása és szállttása tárgyában a közegészségi tanács meghallgatásával uj szabályrendeletet bocsátott ki, a melyben a célszerűséget tartva szem előtt, a többek között elrendeli, hogy hullát szállítani csak hatósági engedéllyel lehet. Ragadós betegségben elhaltak holtteste csak a haláltól számított egy év leteltével szállítható. Azonkívül több pontban szabályozza a hulla kiásatását is. — A belügyminiszter erre vonatkozó rendelete tegnap érkezett le Zalavármegye törvényhatóságához.
Csak a fejét...
Öreg Kuruc István eszteregnyei lakós panaszt emelt, hogy unokájának férje, Major István — családi viszályból kifolyólag — reátámadt s ugy ütötte fejbe, hogy rajta súlyosabb természetű sebet ejtett. — A verekedő Major ellen az eljárás folyamatba tétetett.^
Összeégett beteg.
Németh János magyarszerdaheiyi lakós már évek óta lassan-sorvasztó betegségben szenvedett. — Naprólnapra gyengült, ugy hogy dolgozni teljesen képtelen volt. Napok óta lakásából már ki sem jött. Tegnap reggel a lakás előtt elhaladók különös bűzt éreztek ; be akartak ha-
ALVAX FRIGYES
villanyerőre berendezett
kalapgyára és kalap-raktára
NAGYKANIZSÁN.
Alapíttatott 1852.
Kitüntetve : a2 ezredéves orsz. kiállításon kiállítási éremmel ;
ix orsz. iparegyesület ezüst disz-ér-mevel 190«.
Legnagyobb raktár és választék saját kalapokban "^HMH"
és hazai gyártmányú legjobb minőségű __ " ___-——
legdivatosabb színekben, a legjobb anyagból és a legszolidabb kivitelben.
Téli sapkák, gyapju-csizmák, gyapju-talpak és borszürök
hm^imti ""»*»» *»»
Nyulbőröket állandóan veszek. A n. é. közösség szíves pártfogását kérem.
„ NAGYKANIZSA -
tolni a szobába, de az belülről el volt reteszelve. Erre a házbeliek befeszítették az ajtót. Borzalmas látvány tárult a szemük elé. Németh a földön feküdt, ruhája, haja lánggal égett és a két lába már a szó szoros értelmében teljesen elszenesedett. Nagyn»hezen eloltották a tüzet, a szerencsétlent ágyba fektették, orvosért küldtek, de mire az megérkezett, Németh már halott volt, A magával tehetetlen öreg valószínűleg a kályhában tüzet akart gyújtani, miközben egy kipattanó szikra meggyujtá ruháját, ami tragikus halálának okoiója is iett.
KeresztJ" mint öngyilkossági \' eszköz.
Szegényes külsejfl, kopott ruhás vándorló barangolt vasárnap reggel Zalabér községben, alamizsnáért könyörögve. Arcáról lerítt a nagy nyomorúság, ámbár látszott rajta, hogy valaha jobb időket is élhetett. Sorba kilincselte a falusi házikókat, de a szelid, istenfélő falusi nép meg-megbotránkozva zavarta el a „dolog-kerülőt." Ugy 11 óra tájban ugy-látszik megelégelte a földi nyomorúságot, torkig lakott az emberi jótékonysággal, mert végzetes lépésre határozta magát. Felballagott a falu végén elterülő temetőbe és megállt a dombocskán levő pléh-kereszt előtt. Feltekintett a keresztre, amelyről a tövis-koszoruzta Údvö-zitő szelid szemei jóságosan néztek le reá, leroskadt a kereszt tövébe, egy utolsó fohászt küldött a mindenség urához és ennek végeztével a keresztre felakasztotta magát. A miséről hazatérő falusiak vették észre a borzalmas leletet, de akkor már a szegény vándorló halott volt, békétlen lelke kiszállt sokat sanyargatott testéből és elrepült messzí-messze
a végtelenségbe, ahol nincsen ur és nincsen szolga, ahol örök a béke és pihenés. Rongyos, kopott ruhái között megtalálták munkakönyvét, melyből kitűnt, hogy Jeskó Fülek József a neve és Laász községi illetőségű, Trencsén megyéből.
SZÍNHÁZ.
Koldus gróf. Telt ház előtt, zónaelőadásban került negyedszer színre ez a. nagysikerű operette, a már ismert szereplőkkel. Sokat tapsoltak Magyary (A koldus gróf), Kormos Ilonka (Jessy) és Latabár (Koldus elnök) ügyes játékának.
Nyilttér.
(Az e rovatben közöltekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.)
Pár nap óta a városban olyan hirek keringenek rólam, mintha csendőrök kisértek volna és azóta senki sem tud hollétem felől. Eme alaptalan, gyalázatos rágalmat kereken visszautasítom azzal, hogy a mai napig egy kereskedelmi ügynökkel utaztam, tehát távollétemnek abszolút nem volt sötét háttere. Nem nevezhetem másnak a rágalmazót, mint közönséges gazembernek, aki megbomlott agyával a becsületes emberek jóhirneve ellen tör. Gyanítom, hogy honnan fuj a szél s hogy körül-irjam a közönség előtt a rágalom hiresztelőjének személyi tisztességét, megjegyzem, hogy ennek az alaknak a rágalmazás alacsony mesterségénél egyéb bűn is terheli a lelkét, amennyiben holmi betöréses lakás-fosztogatással kapcsolatba hozták a közel múltban a nevét.
Szijjártó István, bérkocsis.
Egyszobás utcai lakás a hozzátartozó mellékhelyiségekkel együtt okt. 1-ére kiadó. Gim : Mayer Károly, Kölcsey-utca 19.
Vasalónők és
tanulóleányok
felvétetnek 5ZÉKEL?I LAJ05 mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Főút 19.
Tanonc felvétetik
asztalos-mű helybe PERLflK? ÖDÖNNÉL, Király-utca 23.
A cipőgyárban -
tanoncok (fizetéssel) rövid időtartamra felvétetnek.
Cipész-segéd
kis munkára felvétetik Keller \' TTÍátyásnál.
HIRDETESEK
= ÜZLETATHELYEZÉS.
o e « e
Van szerencsém Nagykanizsa és vidéke n. é. közönségének szives tudomására hozni, hogy
= CZIPÉ5Z-ÜZLETEMET =
nagyobbitás végett Erzsébet királyné-tér 16.
szám alá (Káiser-féle ház) helyeztem át. Ezután is főtörekvésem oda irányul, hogy a legkényesebb igényeket is pontosan kielégítsem. A n. é. közönség b. pártfogását kérve, vagyok ágM kiváló tiszte-
javítások gyorsan lettel
és pontosan készíttetnek.
Megrendelések levelezőlapon is eszközöltetnek.
NOYAI YüíCZE
cipészmester.
• •
Elsőrendű specialista gyermek-cipőkben.
Ne vegyünk szőrmeárut,
amig meg nem néztük ^ = GOLDSTEIN ÁRMIN nagy szőrmeraktárát. =
fc^^S^S^See* «MM; Óriási raktár: karmantyukban> uri_
,—.----------és gyermeksapkákban,
nyakbavetőkben (három koronától feljebb már kapható) s minden egyéb = szőrmeárukban olcsó árakért =
A nagyérd. közönség b. pártfogásáért esedezik
Goldstein Ármin szűcsmester
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 8. sz.
3
w
PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
FI6\\?ELFM1 Vettem nagymennyiségű férfi gyapjú
1 _ öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készítek 15 frttól 18 frtig
kimenő ,, ,, 18
téli kabátokat „ 18
felöltőket ,, 17 ,,
külföldi szövetből 22
Szöveteket kívánatra el is adok.
Magamat a n. é. ajánlva, maradok
Magyar-utcza. 29. sz. Liditt Miksa férfi-szabó
22 „ feljebb
közönség szives pártfogásába kitűnő tisztelettel
Ne vegyünk, ne hozassunk
idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, =Q hanem keressük fel
Szivósflnta!
szakképzett műórást Nagykanizsán (Erxsebet-tér-IííjM-ntcsa s&rok),
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-sal oicsó árakért.

,,ERZSÉBET" női cranyón | Sü^T- 30 korona. -^Hi
Kívánatra az egyes tárgyakat háih*z is szátlitj*k.
• « • «
®> * ® a « a ©
• •
MAYER KAROLY
eisé dunántmli gőzaá-iest*-, vejjytísztltí- és plissíMzó-jyár,,
NAGYKANIZSÁN, Kölcsey-utca 19. sz.
9 = Alapítási »v 1892. | | Alapitásl év 1892. =
OTUJTÓ-TELEPEK:
Szombath. Király-u.
Pécs - - Királv-utca
Esztergom Széli-utca
Keszthely
Csáktornya
Zalaegerszeg
Ba;cstelep
Nagyatád
Alsólenciva
TTölgy-, uri- és gyermekruhák, ház-1 \' tartási cikkek, függönyök, teritők, hímzések, bútor-szövetek, keztyük, napernyők s mindeH e szakba vágó
tárgyak részére. Bársoiy- ét plQsok-kelaék fézilése és prsselése a legújabb Hintákban. - ! ¡ Jutányos árak ! ! -
• »
a P & 9 ©»Q 9 O • • 8 « •
a e » e
Kívánatra az eiryes társakat bálhoz is szállítjuk.
Nyomatott Ofenbeck és Balázsy könyvnyomdáját)««, Nagykanizsán.
Kedd
1906. szeptember 25.
Hirdetitek magállapodás szerint.
Nyilttér petit s»ronkint 40 fillér.
agykanizsa
A szerkesztőség hivatalos
órája d. u. 6—7 ig.
Kéziratokat nera ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNÓ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Csengerv-ut 1. »z.
Á szentgyörgymezei villa.
Sötét csuha, sötét lelkiismeret.
Apácái & közíelemény Ítélőszéke előtt.
Az esztergom-érseki apácazárda Szatraárott székelő fejedelem-asszonya egyik héten bizalmas értesítést kapott, hogy a fenhatósága alá tartozó kolostor egy idő óta éppen ellenkező eszköze a szent dolgoknak, amennyiben ott éjszakánkínt a tánc, a férfi-kacaj, zene, szerelmes turbékolás, ének és vad tivornya lármája grasszál. A feljelentés vételekor a fejedelem-asszony vonatra ült s bejelentés nélkül kiszállott éjnek idején Esztergomban, hol egyenesen a zárda épülete ele hajtatott. A zárda üres volt. Egy lélek sem volt odahaza. A kanonok ur (és még több „tisztelendő" ur) felügyelete alatt még a délután folyamán kikocsikáztak a felszentelt hölgyek a szentgyörgymezei villába. A fejedelemasszony kihajtatott utánuk s igen furcsa állapotban találta apácáit. Némelyik a férfiak ölében enyelgett, mások táncoltak, többen leitták magukat s énekeltek, de legtöbben botrányosan hiányos pongyolára voltak vetkőzve — Eddig a tényállás. — A botrány folyamataképen a bűnös Évák egytöl-egyíg kidobattak a kolostorból.
(Oszy.) Az a szemérmetlen pikantériákban bővelkedő história,"amely az esztergom-érseki apáca-kolostor komor falai közül indult útra s a szentgyörgymezei kanonoki villa fehérremeszelt, bizalmas szobácskáinak labirintjánál állapodott meg,— mondhatjuk, — nem a legkedvezőbb kritikára bírta az ország szigorúan erkölcsös eivü világi embereit.
Ha a szereplő személyek mását a színpadon, a francia bohózatok keretében látnók: elitéinők a szerzőt, ki lehetetlenséget állit elénk s bírálatunkban oltalmunk alá vennénk a megsértett kolostori rendet, a profán módon elénk állított ájtatos szolgákat, akik lesütött szemmel s azzal a szent fogadalommal jár-kelnek közöttünk, hogy csak egy szent dolog létezik a számukra: az imádság s a földi élveknek megvetése a bűnöző emberiség tengernyi vétkeinek levezeklé-séért.
Azoktól hallottuk ezt, akik ma a csalódás, a kiábrándulás s a szent dolgok iránti bizalmatlanság perspektívájaként állanak
előttünk, az erkölcstelenségek ellen még nem teljesen érzéket-; len emberek előtt. Azoktól hallottuk, akik fogadalmat, esküt I tettek oltár és feszület előtt az | erkölcstelenségben gazdag vi-! lági élet megvetésére, s akik az elmúlt hetekben oly csúnyán, , alávalóan, kárhoztató becstelen-; séggel váltották fel a reverendát ; a bajadérek könnyű és hiányos öltözékével, a rózsafüzér morzso-lását a férfi-öleléssel, az imát és zsolozsmát a szerelmes szavak suttogásával s a zárda komor falait a szentgyörgymezei villa külön-szobáinak bizalmas környezetével. — Azoktól tanultuk kicsi korunkban, akik gyászfekete köntösükben, fehér lelkiismeretükkel hivatva vannak a gyarló világi lélek erkölcsére figyelemmel lenni; azoktól, akik ma ugy állanak előttünk, mint nem szent, nem égi, nem túlvilági, nem fehér-lelkű emberek, hanem csak olyan közönségesek és bűnösök, mint én, vagy te.
A szentgyörgymezei szerelemtanya fekete-csuhás apáca-alak-jai a közvélemény ítélőszéke elé kéhyszeritették összes társnőiket, kik pedig talán épugy megbotránkoztak a fekete csuha profanizmusán, a szent dogma hivőinek cigány-módon való becsapásán, mint mi, akiknek a hite, bizodalma volt az áldozatbárány az esztergomi szent-szüzek leleplezett éjszakai nászán. Nem vagyunk pessimisták, ha azt állítjuk, hogy a hatvanéves Regimia nővér és az aszkéta-életü (?) kanonok ur „kezelése" alatt álló szerelemlányok nyilvánosságra jött üzelmeihez képest patyolat-tiszta bűntelenség és ártatlanság péidául a fővárosi Szerecsen-utca éjszakai világa. Nem tuiozunk, ha azt állítjuk, hogy a fekete csuhánál csak a lelkiismeret lehetett sötétebb az esztergomi zárda fölszentelt és fölesküdt szolgáióinál.
Mint közönséges embereket, nem érheti őket a vád. Mint közönséges embereknek, megbocsátható a társadalmi törvények megszegése. De ők nem közönséges emberek, akiknek kacaja, jókedve hangossá teheti az éjszakát és édessé a férfiak életét.
Ők szent emberek, akik nem a női karok lágy ölelésével, hanem a hit sok-sok fájdalmas sebet behegesztő balzsamával vannak hivatva gyógyítani a bűnös világi emberek lelkét. Szent emberek, akikre a názáreti Üdvözítő szent tanai vannak bízva, náluk letétbe helyezve.
Micsoda más véleményt lehetne rólok kiállítani, mint hogy ocsmányul becsapták a bennük bízó embereket?! Mi angyaloknak hittük őket s ördögöknek tartottuk magunkat az ő tömjénfüstös szent életükhöz képest. S mit mondjunk rólok most?... Ők követték el a pokol legégetőbb bűnét s ők kerültek ki az ördögök alvilágából mi közénk, akik ma hozzájuk képest fehérebbek vagyunk a karrarai márványnál és bűntelenebbek a húsvéti áldozat-báránynál...
HÍREK.
Iparkamarai kongresszus.
F. hó 23-án, vasárnap délelőtt 9 órától kezdődőleg tartotta a soproni keresk. és iparkamara évi rendes kongresszusát Keszthelyen, a városház nagytermében. A kongresszuson megjelentek: az iparkamara képviseletében az elnök és a titkár, valamint a fővárosi központ elnöke és a soproni ipartestületek képviselői. — A kongresszus tárgysorozatának legfőbb pontjai a küszöbön lévő ipartörvény revíziója, a betegse-gélyző és baleset-biztositásí térvény változtatása, az önálló vámterület és az önálló kisiparosok rokkant- és nyugdíj-egyletének megalakulása ügyében határozati javaslat hozása. Ez a gyűlés folyamata alatt míg is történt. A kongresszus alatt történtek közül — bennünket szorosan érdeklő dologról is — számolhatunk be; ugyanis Haivax Frigyes hatásos és szép beszéde után a gyűlés ha-j tározatilag kimondta, hojv a legközelebbi kongresszust a jövő év folyamán Nagykanizsán fogják megtartani.
Névváltoztatás.
Klein Sándor tapolcai illetőségű, helyben állomásozó 48. cs. és kir. hadseregbeli közkatona belügyminiszteri engedéllyel családi nevét „Diskai\'-ra változtatta.
Hazafias ünnepély.
Élénk érdeklődés mellett tartotta szombat este az első nagykanizsai magyar asztaltársaság hazánk nagy fia Kossuth Laios születésének 104-ik
születési évfordulójának ünnepét a Szarvas-szálló külön helyiségében. Az általunk ismertetett műsoron kívül beszélt még dr. Hajdú Gyula és_ Almásy Endre szinmüvész. Az •ünnepély alkalmából csinos ösz-szeget gyűjtöttek a jelenlévők maguk között a szegény és árva gyermekek számára. Azonkívül az ünnepélyes alkalomra való tekintettel a jelenvoltak Kossuth Ferencet táviratilag üdvözölték.
Betiltott népgyűlés.
A nagykanizsai fogyasztó közönség — mint tudjuk — e hét vasárnapjára, az immár tűrhetetlenné vált drágaság mikénti elhárítása céljából népgyűlést szándékozott tartani. A népgyűlést a vezetők annak rendje és módja szerint a rendőrségnél bejelentették, de a rendőrkapitányság alaki hibák, valamint az „izgatott hangulat"-ra való hivatkozással, — annak megtartását nem engedélyezte. Annélkül, hogy / a rendőrség hatáskörébe be akar- / nók folyni, kijelenthetjük, hogy ehhez az intézkedéshez, mindenesetre nagyon sok szó fér, aminek,elmon-dását nem is fogjuk elmulasztani és alkalomadtán erre még vissza fogunk térni.
Feloszlik az önk. tűzoltó-egylet ?
Mint hírlik, a helybeli önkéntes tűzoltóság körében mozgalom indult meg az iránt, hogy az összes tagok a legközelebb megtartandó közgyűlésen adják be lemondásukat és egyszersmind ott az egyesület végleges felbomlását mondják ki. E hir, mely beteljesülés esetén hivatva lenne a helybeli tűzoltási intézmény keretében gyökeres változásokat előidézni, még megerősítésre szorul.
ANGOL LILIOM-CRÉME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörösség e, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok ellen.
Kapható: Drogéria. & íörös kereszthez.
Elveszett — találtatott.
Az Erzsébet-téren egy kis gyermek-cipő találtatott. Igazolt tulajdonosa a rendőrségen átveheti.
Két darab liba a Magyar-utcáról elveszett. Megtaláló a rendőrséghez adja be.
Vérengzés a Fö-utcán.
Itt az ősz és vele újra visszatértek a részeg emberek, akiket az utóbbi időben oly szívesen nélkülözött a krónik». Az esték hűvösek, esősek, ami jó ürügyül szolgál, hogy mulatóhelyeken töltse el az ember. A jóféle szeszes ítókák hatása meglátszott vasárnap éjszaka városunk majd minden korcsmájában, sőt a mulatók nem kímélték meg -még a
halvax ¡frigyes
Alapíttatott 1S52.
villanyerőre berendezett
kalapgyára és kalap-raktára
HAGYKAHIZSÁH.
Kitüntetve s a- fédères orsz. kiállításon kiállítási éremmel ;
az orsz. iparegye-sület ezüst dl»x-ér-mével 190«.
Legnagyobb raktár és választék saját kalapokban, és hazai gyártmányú legjobb minőségű -----
legdivatosabb színekben, a legjobb anyagból is a legszolidabb kivitelben.
Téli sapkák, gyapjú-csizmák, gyapjú-talpak és borsziirök
Pontos kiszolgálási ^TS^X^sszx^
Nyal bőröket állandóan veszek.
A n. é. közönség szives pártfogását kérem.
„ NAGYKANIZSA -
Fő-utcát sem. A Vaskapuban berúgott kiskanízsaiak tűztek össze, de a rendőrség még idejekorán megakadályozta az okvetlen bekövetkezendő vérengzést. Kisebb verekedés volt a Csengery-uion is. Azonkívül a Krzíncy- és Kinizsy-utcában egész sereg ordítozó aranyifjút fogtak össze az őrszemek.
Komolyabb színezetű verekedés folyt le azonban a Rákóczy-utcsti egyik éjjeli mulatóhelyen. Ott egy iszonyúan becsudálkozott honvédszakaszvezető bökködött meg oldalfegyverével pár „cibilt." — Majd a berúgott hadfi felballagott a Főtérre, a Bayer-féle cukrászda elé, ahol egyik kézben késsel, a másikban pedig bajonettal az arra járó civileket leszurással fenyegette. Megharagudott erre egv csomó — éppen a korcsmából kijövő — iparossegéd, nekiestek a szakaszvezetőnek, leteperték a földre és a felszedett járdakövezettel irtózatosan összeverték a fejét és arcát. A rettenetes ütések folyíán a katona fejéből valósággal patakzott az élet piros nedve, a vér. Ezt látva a tettesek, megugrottak. A veszélyesen megsérült katonát a közös hadseregbeli készültség vitte be a honvéd-kaszárnyába, a civileket pedig a rendőrség erélyesen nyomozza.
Felismert hoitiest.
Megemlékeztünk annak idején arról a halálos kimenetelű vasúti balesetről, amely a Nagykanizsa és Murakeresztur közötti pályatesten robogó gyorsvonaton játszódott le. Ugyanis egy munkás-külsejű ember
— miután téves vonatra szállott fel
— ijedtében leugrott a már teljes sebességgel robogó vonatról, de a kerekek elkapták és a felismerhetetlenségig összezúzták. Személyazonossága kiderítése végett a rend-
őrség azonnal meginditá a nyomozást, amelynek folyamán végre kiderült, hogy a szerencsétlenül járt Deli József kisapáti (Somogymegye) lakos, 60 éves családos földműves. Rokonai látogatására akart Balaton-Kereszturra menni, azonban tévedésből a Murakeresztur felé menő vonatba szállott be és igy érte a végzetes szerencsétlenség. Hozzátartozói hátramaradt ruházatáról ismerték fel.
Primadonna-hitel.
Színtársulatunk egyik közkedvelt tagja bemegy egyik helybeli dohány-tö^sdébe. Újságot vásárol és nagy büszkén lebök érte 8 (mond : nyolc) fillért. A trafikos kijelenti, hogy az újság 10 fillér és kéri a még hiányzó összeget. A kis primadonna ötöl-ha-tol, végre nagy zavarában kijelenti, hogy nincs nála több pénz, — ellenben mihelyt erre jön, a 2 fillért köszönettel beadja. A praktikus üzletember azonban — miközben az újságot ügyesen visszakaparitá — kereken kijelenti, hogy az ő feje nem káptalan, hogy ilyen krajcáros hítelrmveleteket abban meg tartson, amiért is abszolúte nem hitelez és ha nincs pénz — nincs újság. A kis primadonna zavara erre a tetőpontra hágott s kínosan kezdé ismételten átkutatni erszényének reteszeit. És íme végre I Az erszény legelrejtettebb zugában felfedezé — arra a bizonyos rózsaszínű, jóillatu levélkére szánt — bélyeget. Megvolt mentve a haza! Lemondott — ámbár szerelmes szivének sajgó fájdalmával — a levélke, a drága kis levélke elküldéséről, hogy kedvenc lapját olvashassa. Két fülér hiányában bélyeggel fizetett a szigorú trafikosnak, aki a legkorrektabb üzlet tudatában diadalmasan adott vissza erre 8 fillért. Ezek után a kis
színésznő kipirult arceal távozott a tragikomikus esemény színhelyéről. Egyebekben megvagyunk győződve arról, hogy a hitelműveletekkel nem foglalkozó tőzsdét ezentúl aprópénzzel kellőleg felszerelve fogja felkeresni.
Köszönetnyilvánítás.
Mind azon jó barátainknak és ösmerőseinknek, kik forrón szeretett Gizeila leányunknak halála és temetése alkalmából részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szíveskedtek, ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket.
Cziboly Mihály és neje.
SZÍNHÁZ.
Cserelányok. A francia vérbeli operett, a pikantériákat nagy előszeretettel művelő irodalmi műfaj egyik ügyes hajtása ez a darab, amely szombaton és vasárnap este került nálunk színre. A darabnak egységes és rendszeresen fejlődő meséje nagyon csekély, operetthez illően az is minden lélektani konklúzió nélkül. Ellenben bővelkedik igen csattanós, szellemes részletekben, ügyes tánc és énekbetétekkel és ami legfőbb, nagyon csínos, fülbemászó muzsikával. Hogy az előadás mégsem volt teljes sikerű, azt már aztán inkább a szereplők, mint a darab szerzőjének a rovására kell Írnunk.
Az est főérdeme ezúttal is Kormos Ilonkáé, aki (Angele kávéházi sanzonett) szerepében teljesen otthon volt és kiváló mozgékonyságát, teniperementumát kellőleg kihasználva frenetikus hatást ért el. Mintha csak ez elsőrangú alakitásnak minél inkábbi kidomboritását célozta volna a szereposztás, oly-képen hatott reánk Galgócy (Virginie) és Pataky (Arabelle) szegé-
nyes és szánalomraméltó alakítása. Különösen Pataky játéka keltett általános visszatetszést, akiről több izbeni szereplése után már egész határozottsággal kimondhatjuk, hogy ilyen--hanggal, ilyen nehézkes mozdulatokkal nem lehet elsőrangú vidéki színpadon karriért csinálni. Dicséretes alakítást nyújtott Magyary és Sajó a két (Jackson) testvér szerepükben, valamint Latabár (Janicot) és Károlyiné (Lamíráli asszony). Külön meg kell még emlékeznünk a szép tehetségű és nagy jövőjű Kertész ügyes játékáról, valamint ugy ő mint Déry Rózsi rendkívül elegáns és elsőrangú táncprodukciójukról.
T7yulbőröket vesz
állandóan HALVAX FRI6?ES kalapgyáros Ttagykanizsán.
Egyszobás utcai lakás a hozzátartozó mellékhelyiségekkel együtt okt. 1-ére kiadó. Cim : Mayer Károly, Kölcsey-utca 19.
Vasalónők és
tanulóleányok
felvétetnek SZÉKELJ LAJOS mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Főút 19. .
Tanonc felvétetik
asztalos-műhelybe PERLAK? ÖDÖNNÉL, Király-utca 23.
t.


He vegyünk szőrmeárut, \\
amig meg nem néztük E GOLDSTEIN ÁRMIN nagy szőrmeraktárát. = ^


Óriási raktár: karmanty"kban\' uri-
-■ -. = és gyermeksapkákban,
nyakbavetőkben (három koronától feljebb már kapható) s minden egyéb =: szőrmeárukban olcsó árakért. r=
A nagyérd. közönség b. pártfogásáért ccedezik
Goldstein Ármin szűcsmester
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 8. sz.PÁRTOLJUK A KISIPART!!\'
FIGYELEM! ^etíem nagymennyiségű férfi gyapjú
*•__ öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú strapa öltönyöket készitek 15 írttól 15 frtig kimenő ,, ,, 15 ,, 22 ,,
téli kabátokat ,, 15 ,, \'feljebb
felöltöket ,, 17 ,,
külföldi szövetből 22
jg^F" Szöveteket kívánatra el is adok.
Magamat a n. ajánlva, maradok
Magjar-uteza 2S. sz.
é. közönség szíves pártfogásába kitűnő tisztelettel
Liditt Miksa férfi-szabó.
^e vegyünk, ne hozassunk
idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, — —0 hanem keressük fel
Szivósdníai
szakképzett műórást Nagykanizsán (Erzsebet-tfr-Hagysr-atei* suok),
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótáíás-sal olcsó árakért.
„ERZSEBET" nói aranyóra ~ 50 korona.

Kívánatra az egyet tárgyakat háth«z is szállít]tik.
e e e o ©
t t I C 9
e e e> 9 s es
• • <s> e
1AYEH KAROLY
eisé dunántali gôzraû-iesté-, vegytlsztit»- és plis«irazó-gyára
NAGYKANIZSÁN, Kölcsey-utca 19. sz.
„ Alacitási év 1892. | Alapitásl év 1892.
HOigy-, uri- és gyermekruhák, ház- | tartá
GYUJTO-TELEPEK :
Szcmbath. Király-u.
Pccs -- Kiráiv-útca
Esztersom Széli-utca
Keszthely
Csáktornya
Zalaegerszeg
Baicstelep
Nagyatád
ASsoici.avő
tartási cikkek, függönyök, teritők. i hímzések, butor-szövetek, kezryük. napernyők s minden e szakba vágó tárgyak reszere.
¡3
Sársony- és Biüsoli-kslmék gőzölése és
weseláse a Içijo.abS a\'.ntákbao. --! ! Jutányos árak I : -
see
»we»
Kívánatra az e*y«s tárgyakat házhoz is szállítjuk.
Nyomatott Ofenbeck és Balázsy könyvnyomdáját)««, Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA
Szerda
Hirdetések
megállapodás szerint
Nyilttér petit soronkint 40 fillér.
AGYKANIZ
A szerkesztőség hivatalos órája d. u. 6—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó : Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNŐ.
j
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Csengery-ut X. sz.
A pincérek borravalója.
Le az alamizsnával!
Marad minden, amint volt.
Nagykanizsa, szeptember 25.
Ha a pincérnek megvastagszik a bőr az arcán — az még nem nagy baj, de ha a vendég is vastagbőrü, ez már öreg hiba.
Egyszerűen nem ad „borravalót" a pincérnek. A pincér hiába sajnálja le tekintetével, az a vastagbőrt nem izgatja. Elvégre nem „muszáj" adnia „borravalót", pedig tudja, hogy ez a borravaló nem borra való, hanem fizetés, egyedüli fizetés, sőt több még ennél is — kenyér.
Meg kell szűnnie e smucig állapotnak az emberi méltóság érdekében, a munka elismerése érdekében.
A vendéglősök kongresszusa nem fogadta el a pincérek memorandumát.
A vendéglősöknek kellemesebb, ha a vendég kényére bízzák a pincérek fizetését. A pincér fizetéseért ők nem felelősek. — Ezért nem is lehetett bizni a memorandumi sikerében.
De addig is mig a borravaló végleg eltűnik, meg kell szüntetni az alamizsna rendszert, ki kell fejezni, hogy az a négy fillér nem alamizsna, borravaló, hanem a munkáért járó fizetés.
Meg kell határozni, táblákon kell kifüggeszteni, hogy a fizető pincérnek, kiszolgáló pincérnek szolgálatai után ennyi és ennyi fizetés jár.
Ne hagyjuk nagylelküsködni, uraskodni, a vendéget azzal a négy, tiz fillérrel, ami a pincérnek dukál szolgálataiért.
Ennyit a munka elismerése érdekében.
Nem tudni, kinek kellemetlenebb a borravaló: a pincérnek-e, vagyavendégnek-e?
Emberek, kik egész nap talpon vannak, kik nagy megerőltetéssel végzik hivatásukat, kik kénytelenek kifogástalanul öltözködni és válogatott gorombaságokat zsebre rakni — filléres alamizsnában kapják
fizetésüket. Borravalót kapnak, alamizsnát, amelyből magukat, családjukat tartják el.
Megérdemelt szolgálatért 4, 6, sőt 10 fillér alamizsnát is kapnak a nagyképű uri vendégtől s emellett nézniök kell azt a nagylelkű kézmozdulatot^ amelylyel a 4 fillér a tálcába repül.
— Köszönöm á\'ssan — és alázatosan elviszi a munkájáért járó alamizsnát.
Alamizsnát vakoknak, bénáknak, vándorló legényeknek szoktunk adni — és a pincéreknek, kiknek alamizsna a fizetésük.
HÍREK.
Érettségi pótvizsgálat.
Ma délután 1 órakor kezdődik a helybeli felsö-kereskedelmi iskolában a szóbeli pótérettségí vizsgálat. A vizsgálaton dr. Vangi Jenő budapesti egyet, tanár fog elnökölni, mint társelnök pedig Kindl József, a pécsi iparkamara elnöke fog szerepelni. Szakbíztosul — a kereskedelmi minisztérium részéről — Bánhegyi Aladár ipari szakisk. igazgató küldetett ki.
Közös táncgyakorlat.
A Kath. Legénylet vasárnap este a Polgári Egylet nagytermében közös táncgyakorlatot tart. Kezdete este 8 órakor. Belépti-dij 40 fillér.
Felülfizetések.
A magyarországi építőmunkások nagykanizsai csoportja által szept 15-én tartott szüreti mulatságán a kővetkezők fizettek felül: Gállovíts Andor 5 kor.; Mankovits Jakab, Kohn Samu, Schlézinger Mór 4—4 kor.; Mankovits Jakabné 3 korona; Cipészmunkások szakegylete, Élelmezési munkások szakegylete, Somogyi Ferenc, Slujtner József, Rideg István, Szántó János 2—2 korona; Cár János,. Fatér Lajos, Csináth György, Hábel Imre, Hábel Konrád, Jancsec Imre, Sneff György, Szabó József, Kelemen György, Molnár Ferenc, Veüák József, B. I., Ked-menetz Károly 1 — 1 kor.; Benedek József 1 kor. 40 fillér; Barna József 60 fillér; Szollár János, Péntek Márton, Kálovícs József, T. L., Takács Lóri 40—40 fill. ; Vellák Vendel 10 fillér. — A szives felülfizetésekért ezúton is köszönetét nyilvánítja a rendezőség.
A rendőrség egyenruhája.
Pécsi lapokban olvassuk, hogy az ottani v. rendőrség egyenruhailletményét véglegesen megállapítot-
ták. Az első beszerzésre a tisztviselők 400 kor., azután évenkint 300 koronát kapnak. — A mi rendőrségünk ruha-illetménvi ügye is — a mint halljuk — szintén tárgyalás alatt van, azonban döntés még egyellőre nem igen várható. Holott a hason illetmény őket éppen ugy megilleti, amennyiben ruhájuk ára
— teljesen azonos a pécsi rendőr-tisztviselőkével. Azonban Pécsett valószínűleg nem oly modern Pató Pálék ülnek az intéző körök között, mint nálunk, akiknek egyedüli beszédjük, ha nagyritkán meg is szólalnak, hogy „Hej, ráérünk arra még"!" Szép tehetség és nagy tudomány, azt meg kell hagyni!
Pártszervezeti értekezlet.
A nagykanizsai szociáldemokrata pártszervezet na este 8 órakor a Rákócy-utcai egyesületi helyiségben
— fontos tárgysorozattal — értekezletet tart, amelyre az összes kiküldöttek megjelenését kéri a vezetőség.
Agyonütötte a fa.
Egy szegény családos kiskanizsai atyafi sajnálatos szerencsétlenségéről értesítenek bennünket. — Ifjú Pávics József (bozsi) ugyanis tegnapelőtt az eszteregnyei erdőből öl-fát szállított. A község közelében leszállott a kocsiról, mert lovai a rossz útban csak nagy nehezen haladhattak és mellette ballagott. Egy különösen rossz helyen a kocsi két kereke mélyen levágott a nagy kátyúba és feldőlt. A lezuhanó fadarabok Pávicsot maguk alá temették és a szó-szoros értelmében teljesen összezúzták, ugy hogy a helyszínen azonnal szörnyet halt. A szerencsétlenség után jó időre vette csak észre az eszteregnyei korcsmáros cselédje a feldüit kocsit és a borzalmasan összelapított holttestet. Azonnal jelentést tett a hatóságnál, mire azok a holttestet a temetői hullaházba szállították. Egyben bejelentették az esetet a letenyei főszolga-bíróságnak, ahonnan tegnap jártak a helyszínen és intézkedtek a halott eitakarittatása iránt. — Pávics nős, családos, szorgalmas ember veit s hozzátartozóit nagy szegénységben hagyta hátra, akik egyedüli kenyérkeresőjüket vesztették el benne. Általános a részvét irántuk.
ANGOL LILIOM-CRÉME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vöröSsége, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok ellen.
Kapható: Drogéria a ?örös tosztáez.
NYULBŐRÖKET
a legmagasabb árért HALVAX FRIGYES kalapgyáros megvesz.
Viaskodás a bikávál.
Páncér József ebergényi gulyás a minap kihajtotta\'a gondjaira bízott gulyát a legelőre, hol a szintén kihajtott tenyészbika sehogy sem akart a többi állatok között békésen legelni. Páncér több izben ostorral terelte a bikát, mely az ostorcsapásoktól megvadult, a pásztorra támadt, a földre teperte s annyira összetaposta, hegy súlyos sérüléseket szenvedett. Orvoshoz szállították, aki gyógykezelés alá vette a sebesült pásztort, azonban sérülései olyan rendkívülien súlyosak, hogy aligha lesz megmenthető.
Viszik a riskát.
Horvatics Jakab jurcseveci lakos sehogysem akarta megérteni, hogy községi adót ex-lex idején is kell fizetni. Hiába intették meg, hiába foglalták le a tehenét, nem fizetett. Ekkor azután alkalmazták ellene a harmadfokú végrehajtást: el akanák vezetni a tehenét. Horvatics azonban fejszét ragadott, kiűzte a :ör-vény embereit. Ezért a cselekedetéért 7 napi fogházra itéite a bíróság.
^ SZÍNHÁZ.
Dragonyosok. Telt ház előtt, zónaelőadásban, általános ásitozá-sok és boszankodások közepette ment hétfőn este ez a regényes opera. Az időjárásnál csak a szereplők legtöbbjének játéka volt hidegebb, amely hidegség aztán csakhamar átragadt a hallgatóság kedé^ lyére is. Operát, regényes operát jött látni és hallani a publikum, s mit kapott ?... Kerestük az operaerőket s Király Frigyesen kivüi kardalosoknak is rosz énekeseket találtunk. Néhány szóban ki lehet fejezni a tegnapelőtti előadás egész kritikáját: elrontották a gyomrunkat. A színészetbe vetett illúziónk szét-foszlatásáról és az opera-előadásokból való kiábrándításunkról nagyon jól gondoskodott Galgócy Etel (Frikke Rozé) ügyetlen hanghordozásával, kezdetleges énekével s bo-szantó pózolásával. Annyira gyenge és szánalmas a játékban a kisasz-szouy, hogy amikor egy-egy jelenetében erőlködni látja a közönség, önkénytelenül is elröppen egyikmásik ember ajakáról: „Szegény!" Vergődött, erőlködött, próbálgatott egész este, néha botrányosan belesült szerepébe, amire aztán mindannyiszor egész egyszerűen odaszólt a súgónak: „Na, mi lesz?* — A kevésbbé kellemes partner tudatában Király Frigyes (Svivén) meglehetős rosszkedvűen játszott. Nem vesszük zokon tőle. Király nem közönséges színész, aki kapva-kap az alkalmon, hogy Galgócyva! egy tálból ehessen cseresznyét. Gyönyörű, érces, iskolázott a hangja, csak kár, hogy nem érteni meg tisz-
Őszi divat újdonságaim megérkeztek! É
angol uri ruhaszövetek és seiyemáruk dus választékban. Olcsó
KONDOR ÖDÖN divatáruháza NAGYKANIZSA, Fö-ut,
és szolid árak!
a ,,Korona"-kávéház mellett.
„ NAGYKANIZSA -
tán a kiejtéseit. — Elsőrendű alakítást nyújtott Magyary (Tibaut gazda) szerepében. Egyedül ő volt az, akinek játékára nem hatott még az időjárás hidegsége sem. — Érc-kövyre (Belamy) már kevésbé lehet mondani ezt; az ő énekébea és játékában volt valami, amit nem igen izoktunk meg tőle. A kedvetlenségnek és tettetett jókedvnek egy paránya, amelyet csak <zok vettek észie, akik Erckövyt naprólnapra látják. — Déry Rózsi (i,eor-gette) ennivaló volt. Azonban mintha ő is fázott volna! — Végül a kart kell megemlítenünk. Régen láttunk már énekesektől olyan nemes buzgalmat, mint a milyennel lerontani igyekezték ez este egy-egy érdemesebb jelenet hatását. — A darab előadása egyebekben a kriminális rosszak közé tartozott. (o.)
Szerződtetés. Almásy Endrét, színtársulatunk széptehetségü tagját, Makó Lajos szegedi színigazgató szerződtette. A szerződés értelmében Almásy a tavasszal — virágvasárnapján — hagyja el Kövesy társulatát. Anélkül, hogy tán dicsérő himnuszokat akarnak zengeni a távozó színészről, tartozunk annak a kijelentésével, hogy Almásyt az alatt a három év alatt, amit Kövesyék-nél eltöltött, megtanulta becsülni, szeretni közönségünk. Az ő disting-vált, finom és érzésteli játéka mindig hatást tudott elérni a szinház-bajáró publikum minden rétegénél. Mindenesetre Kövesy társulata egy igen értékes tagját veszti el Almásy távozásával. Nevezett bucsufellépte nálunk csütörtökön este a „Becsü-let"-ben lesz, amely egyszersmind a Hevesy nővérek jutalomjátéka is.
HÁZELADÁS. ¡£^£¡-¡2
hét lakással, szép kerttel é« tgj 6zl«t helyiséggel együtt szabad kézből azoa-nal ELADÓ. — Bővebbet a kiadóbaa
r
A cipőgyárban -
tanoncok (fizetéssel) rövid időtartamra felvétetnek.
Cipész-segéd
I kis munkára felvétetik Keller THátyásnál.
Egyszobás utcai lakás a hoz-; zátartozó mellékhelyiségekkel együtt okt. 1-ére kiadó. Clm : Mayer Károly, Kölcsey-utca 19.
Egy kitűnő hangú
pedálos czimbalom
azonnal eladó. Cim a kiadóhivatalban.
Vasalónők és
tanulóleányok
felvétetnek SZÉKELNI LAJOS
mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Főút 19.
Tanonc felvétetik
iasztalos-mühelybe PERLAKy ÖDÖNhÉL, Király-utca 23.
©Pilisi©» IS SatHESY
könyvnyomda, könyvkötészet, üzleti könyvek gyára, tömöntőde, papir-, iró- és rajszerkereskedés

Csengery-ut 1. sz. alatt.
NAGy KAN IZSA.
Takarékpénztár épalet.
Könyvnyomdánkban — Könyvkötészetünkben
minden e szakba vágó munkát (u. m. meghívók, táncrendek, gyászjelentések, levélpapírok, borítékok, falragaszok, folyóiratok, művek, eljegyzési és esketésí kártyák slb.) olcsó és ízléses kivitelben készítünk.
a legegyszerűbb munka épugy, mint a legdíszesebb a legnagyobb szakér-
telemmel
gyorsan és lelkiismeretesen készíttetik.
Papir-, iró: és rajszer- — kereskedésünkben\'
mindig a legjobb áruval szolgálunk. Különösen figyelmébe ajánljuk a n. érd. közönségnek nagy levélpapír-raktárunkat s képeslap-újdonságainkat
^ Üzleti könyvek és tömöntvények a legjobban és legolcsóbban készíttetnek. ^Jf
e vegyünk szőrmeárut \\
$
atnig meg nem néztük I
= GOLDSTEIN ÁRMIN nagy szőrmeraktárát. = ^
Óriási raktár: karmantyukban\' uri-
• • -- ..._= és gyermeksapkákban,
nyakbavetőkben (három koronától feljebb már kapható) s minden egyéb = szőrmeárukban olcsó árakért. =
A nagyérd. közönség b. pártfogásáért esedeiik
Goldstein Ármin szűcsmester
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 8. sz.
®
* ■ ¿s**
m

PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
FIGYELEM I Vetlem nagymennyiségű férfi gyapjú i öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a legújabb divatú . strapa öltönyöket készitek 15 frttól 15 frtig kimenő ,, ,, 15 ,, 22 .,
téli kabátokat ,, 1& ,, feljebb
felöltőket „ 17 ,,
külföldi szövetből 22
Szöveteket kívánatra el is adok.
Magamat a n. é. közönség szives pártfogásába ajánlva, maradok kitűnő tisztelettel
ii<iv-iim sz. Liditt Miksa férfi-szabó.
^■«rr^^BBa-vj
Ne vegyünk, ne hozassunk]
Jj idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, ^ hanem keressük fel
,,ERZSÉBET" nöi aranvóra\\ ^fgr 50 korona.
Szívós áni&l
szakképzett műórást Nagykanizsán (Erzsebet-tér-Migyar-ctcu sírok),
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-sal olcsó árakért.
Kívánatra az egyet tárjyakat hárb«z U leállítják.
s a s e
9 » «
s s s
9 9 9se9*aa«
MATER KAROLY
«Isi duaiatali gózmú lesti-. vegytisztitá- és plis8ir»zó-gyára
NAGYKANIZSÁN, Kölcsey-utca 19. sz.
= Alapítási év I8S2. | | Alapítási év 1892. =
GYÚJTÓ-TELEPEK:
Szombath. Király-u.
Pécs - - Királv-útca
Esztergom Széli-utca
Keszthely
Csáktornya
Zalaegerszeg
Barcstelep
Nagyatád
Alsóiendva
Hölgy-, uri- és gyeriaekrukák, háztartási cikkek, függönyök, teritök, hímzések, butor-szövetek, keztvíik. napernyők s minden e siakba vagó
tárgyak reszere. Sárseny- és plüseli-kelmék gőzölése és j
prsselcse a Ittujabli mintákban. - ! ! Juíáayos árak I ! -


Kívánatra az etryes tárgyakat házhoz is raállitink.
Nyomatott Ofenbeck és Balázsy könyvnyomdáját)««, Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA
Csütörtök
Hirdetések
megállapodás szerint.
Nyilttér petit soronkint 40 fillér.
AGYKANIZSA
1906. szeptember 27.
A szerkesztőség hivatalos órája d. u. 6—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
"à-
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNŐ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Csengery-nt 1. sz.
Szabad a vásár!
Az élelmiszer-stájgerolók karmai között.
— Fél a rendőrség? —
(*) Mint megírtuk egyik előző számunkban, Nagykanizsa város lakossága népgyűlést tervezeit a mindegyre fokozódó élelmiszer-drágaságnak mikénti korlátozása s az ebből eredő nehéz megélhetési viszonyok megvitatása tárgyában, azonban a népgyűlést — fel nem fogható okok miatt — betiltotta a rendőrfőkapitány.
A gyűlés nem akart lázítani, forradalmat előkészíteni, osztály ellen izgatni, — vagy mi a fránya, — és mégis arra a sorsra jutott, amiként a lángszavu szociálista-agitátorok szólásszabadságával szokott elbánni a „tapéntatos" hatóság. — Hiába keressük a paragrafusok között, hiába törjük a fejünket: nem és nem tudunk rájönni a gyűlés betiltásának megindokolt okára. Nem értjük, hogyan feledkezhetett meg hatóságunk a kancsuka országa és a mi hazánk ellentétes különbségéről. És mi még azt mertük hinni, hogy sok-sok panaszunk és jajunk végre valahára intézkedésre bírja a zsarolók zsivány-tempója ellen s erélyes rendszabályaival kiragadja egy egész város népét az élelmiszer-árak stajge-rolóinak polip-karjai közül. ""°m ez törrént...
Nem akarjuk hinni, hogy a rendőrség csak a kiváltságosak részére teremtetett; nem hihetjük, hogy ők sohasem voltak a népnek igaz barátjai. Most azonban odadobott bennünket eme tendenciájával a lelketlen zsarolóknak, hogy nyúzzanak, tépjenek, raboljanak bennünket kedvük és gusztusuk szerint s csak annyinkat hagyják meg, amit elárverezhet a végrehajtó az adó-szedés alkalmával.
A gyűlésen nem hangzott volna el egyéb, mint mindama tennivalók és eszközök, melyekkel a megvadult élelmiszeruzsorások merész gazságát korlátozni lehet. Népgyülésezetí már az ország csaknem minden nagyobb városa, mindazonáltal
egysem jutott Odessza sorsára. Minden mellék-állitás nélkül mondhatjuk: a hatóság csak tanulhatott volna a népgyűlésen — nem karddal, puskával küzdeni az ellenség ellen, hanem a még ennél is hatalmasabb — betűvel. A rendőrség azonban, ugy látszik, nem szereti, ha mi az elnyomásunk ellen védekezünk. Pedig tudhatná, hogy az utolsó kukac is ragaszkodik az élethez, ha tőle azt lelketlen gazok a megrablás eszközével elvenni szándékozzák.
Mit gondoljunk a rendőrség felől? Nem gondolhatunk egyebet, mint hogy félni-valója van. Igenis : fél a rendőrség. Fél az ott elmondani szándékolt vádaktól. Vagy pedig megijedt attól, hogy a munkásnép kezdeményezte a népgyűlést ? Hát ki tartsa? Az ezerholdasoknak nem drága a fölstájgerolt élelmiszer, őnekik nincs okuk a panaszra. Csak minket sujt. Az pedig — azt hiszem — mindegy lehet a rendőrségnek is, hogy micsoda elvű emberek panaszkodnak a nehéz megélhetési viszonyok ellen : a honhazaffyak-e, vagy a hazátlanok! Legalább a mi felfogásunk szerint mindegy lehet. Csak a hatóság gondoskodik másként. Ellenséget csinál minden emberből és ezzel szándékozik rendet csinálni 1
HÍREK.
Szezon-nyitás.
Ha a szerkesztőségi fiókokból kirepül az első beküldött őszi vers; vagy ha az eiső ilyen alkalmi mű berepül a poéták világába, amit már Orpheus is pokolnak látott, de nálunk csak egyszerű papírkosár képviseli, akkor a szezonnyíiás már küszöbön van és már csak két előhírnököt küld a főszezon. Az első kis fa:usi gyerek, aki nagy rajztáblákat cipelve jelenik Kanizsa utcáin, hogy teljes felszereléssel bevonuljon a "középiskolai tanulmányok csarnokaiba — a szekundák világába. A második, ki későbben jelentkezik, de már szintén nem várat magára sokáig, az a minden időknél öregebb anyóka, aki az ő lehetetlenül fé ges marónijával az utcasarkokon üí tanyát, hogy a friss déltiroli olasz maróni élvezetében részesítse az utcán didergő járieá-lókat. Amikor az ntcán az első gesz-
tenyébe sütött hernyót megeszik, az a főszezon. Mindezeknek a felemlítése utána nyugodt lélekkel jelenthetnék a szezont megnyitottnak, mivel a szezon, falusi gyerek, szi-nész-távozás, maróni, őszi-rózsa és első hó (amely különben tegnap már le is esett) nélkül is „megnyílik" ha akar, viszont ha nem akar, akkor sem nyílík meg, ha mégannyi szezoncikket mozgósítunk is a tiszteletére. A szezon-nyitással tehát végeztünk. Most már csak a gesztenyébe sütött hernyó van hátra és — annak a szegény szerencsétlen vándorlegénynek a tragédiája, akit előbb-utóbb kíesznek a esi máiból a farkasok. Hogy annak a legközelebbi jelentkező vándorlegénynek soha életében nem voltak csizmái, az tény, de hogy mégis a csizmáiból fogják kirágni azt a szerencsétlen szezoncikket a farkasok, az olyan bizony, minthogy minden szezonnak „nyitás" az eleje, ami — ezennel megtörtént.
Halálozás.
Özv. Roienberg Izráelné, helybeli háztulajdonos f. hó 25-én este 3/4 9 órakor, 63 éves korában rövid betegség után elhunyt. A népszerű és jólelkű matróna váratlan halála általános részvétet kelteti rokonai és Ismerősei körében. Temetése ma d. u. 3 órakor fog megtartatni.
Tanitók gyűlése.
A zalamegyei ált. tanítótestület r,Muraközi tanitóköre" ez évi rendes — az aradi vértanuk ünneplésével egybekötött — közgyűlését október 6-án d. e. 10 órakor Drávavásárhelyen az állami népiskolában tartja.
Cirkusz városunkban.
E hét végén egy nagyszabású cirkusz fog városunkba érkezni és pár napon keresztül tartózkodik városunkban. Az előadásokra a rendőrség az engedélyt megadta.
Meghalt a váróteremben.
Milkovics Viktor gráci kereskedelmi ügynök tegnap délután— való-j szmüleg üzleti ügyekben — a Barcs i felöl jövő vonattal a helybeli állomásra érkezett. Alig lépett ki a vonat i kupéjából, rosszul kezdte érezni magát s besietett a 11. osztályú váróterembe, ahol csakhamar eszméletét i vesztve lebukott a földre. Lausch kalauz a szerencsétlen ember segítségére sietett s ecetes borogatások alkalmazásával élesztgetni kezdte. A halott-halvány ember meg sem mozdult. Kihívták hozzá telefonon dr. Goda Lipót rendőrorvost, aki már csak a beállóit halált konstatálhatta. Értesítették az esetről nyomban a hatóságot is, aki részéről Bay György jelent meg a színhelyen.
A hulla zsebeinek átkutatása alkalmával egy üveg, Kaposvárott beszerzett orvosságot találtak, amelyből megállapították, hogy szívbajos volt a szerencsétlen. Kiszállították a hullaházba, ahol fel fogják boncolni.
angol liliom-créme
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörössége, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok ellen.
Kapható: Drogéria a 7örös kereszthez.
nyulbötrö¥et
a legmagasabb árért HALVAX FRIGYES kalapgyáros megvesz.
Megrúgta a ló.
Gyuk Mihály nagypálii lakós szénát vásárolt Apátfán. Amint a megvásárlásra ajánlott szénát körüljárta, nézegette és mérlegelte, kőzet jutott egyik lóhoz, mely olyan erővel rúgta oldalba, hogy jobb felöl 3 bordája eltört. A súlyosan sérült 68 éves öregember életbenmaradásához kevés a remény.
Elveszett.
A tegnapi hetivásár alkalmával egy égett hátú, vörös-fehér tarka tehén elveszett. Megtaláló a rendőrséghez adja be.
Rendőri hir.
Weisz Lipót és Milhofer Ödön helybeli lakósok fiai, akik különben sógorok, a színháznál összevesztek és egymást kölcsönösen, még pedig alaposan eldöngették. Az ott posztoló rendőr vetett véget víszályko-dásuknak. Feljelentettek.
Szüret előtt.
Közeledik a „szüret", mely elé talán az ország egyetlen vidékén sem néz valami nagy reménységgel a gazda. A földmiv. miniszter most megismétli szokásos körrendeletét, melyben fölhívja a törvényhatóságok első tisztviselőit, hogy az érdekelteket a bortörvény. megfelelő szakaszaira figyelmeztessék. A törvény szerint ugyanis szigorúan tilos a mustba vagy borba vizet keverni, úgyszintén szigorúan tiltja alörvény a rendes bornak gyümölcs-borral való összekeverését is. A törvény megszegőinek büntetése 2 hónapi elzárás és 600 korona pénzbüntetés lehet.
színház.
Tetemrehívás. Kedden este láttuk arénánkban a legjobb előadások egyikét Kazalicky Antal — a Vígszínház tagjának — szép sikerű darabja, a „Tetemrehívás" ment félig telt ház előtt. A darab maga az ő
HALVAX FRIGYES
villanyerőre berendezett
kalapgyára és kalap-raktára
NAGYKANIZSÁN.
Alapiitatott 1852.
Kitüntetve: ai ezrtd-"éves orsz. kiállításon kiállítási éremmel ;
az orsz. iparegyesület ezüst dísz-érmével 1906.
Legnagyobb raktár és választék saját kalapokban, és hazai gyártmányú leg\'obb minőségű _ "
legdivatosabb szinekbeu, a legjobb anyagból és a legszolidabb kivitelben.
Téli sapkák, gyapjú-csizmák, gyapjn-talpak és borsziirök
Poptos lusiolgálás! ^d™^^
Nyulböröket állandóan veszek.
A n. é. közönség szives pártfogását kére«.
„ NAGYKANIZSA -
lélektani problémáival, az események megható fejlődésével és rendkívül ügyesen kombináit szinszerü-ségeivel, elegendő egy nagysikerű színházi es; eléréséhez. Az már csak aztán fokozza a sikert, ha a férfifőszerep olyan kezekbe van letéve, mint milyen Almásyé. Almásy (Gya-lán György) szerepében a legjobbat nyújtotta. Játéka rutinirozott színészek művészi alakításának ahhoz a fajtához tartozik, aindy nemcsak megríkatja a gyengébb szívűeket, de egyúttal meggyőzi a kétkedőket is arról, hogy drámai hatást nem nagy hanggal, gégefősorvadást előidéző ordítással és vészteljes szem-forfagatással lehet elemi. Ripacs színész mennyire kihasználta volna ezt a gyönyörű szerepei, hogy agyonorditotta volna partnerait és ezzel természetesen mennyire eltért volna a szerző tulajdonképeni in-
tentiójától. Almásy ezt nem tette. Ö szerepét nemcsak megtanulta, de áttanulmányozta, beleöntötte egész ambícióját, művészi tudását, dis-tingvált finom egyéniségét és karaktert állított elér.k. Ez pedig már nem egyszerű játék, ez már több, — művészet. A hatás nagyon szép volt, a közönség lelkes tapsokkal honorálta az igazi élvezetet nyújtó játékot. Játékát elég ügyesen kiegé-szíté partnera, Hevesy Mariska, aki e szerepében is nagyon szép haladást mutatott, jók voltak Kertész, Kürti, Hevesy Guszti és Kormos.
Bucsuelőadás. Ma este búcsúzik a „Becsület", Sudermann nagyhírű színmüvével városunk köz n-ségétöl Kövesy társulata, amely darab egyszersmind a két Hevesy nővér jutalomjátéka és a kedvel; höszerelmes — Almásy — bucsu-fellépte is. Hogy mennyiben vál:
meg tőlünk Kövesy csakugyan becsülettel," azzal legközelebbi számunkban bővebben fogunk foglalkozni.
A cipőgyárban
tanoncok (fizetéssel) rövid
időtartamra felvétetnek. — - .—
Cipész-segéd
kis munkára felvétetik Keller TTÍátyásnál.
Egyszobás utcai lakás a hozzátartozó mellékhelyiségekkel együtt okt. 1-ére kiadó. Cim : Mayer Károly, Kölcsey-utca 19.
Egy kitűnő hangú
pedálos czimbalom
azonnal eladó. Clm a kiadóhivatalban.
Vasalónők és
tanulóleányok
(felvétetnek SZÉKEL?! LAJOS mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Föut 19.
Tanonc felvétetik
asztalos-műhelybe PERLAK? ÖDÖNNÉL, Király-utca 23.

3FE
E©i€ ÉS BfttftSST
könyvnyomda, könyvkötészet, üzleti könyvek gyára, íömör.tcds, papir-, iró- és rajszerkereskedés Csengery-ut 1. sz. alatt.NAGYKANIZSA. Takarékpénztár épület.

Könyvnyomdánkban ™
minden e szakba vágó munkát (u. m. meghívók, táncrendek, gyászjelentések, levélpapírok, boriiékok, falragaszok, folyóiratok, müvek, eljegyzési és eskelésí kártyák stb.) olcsó és Ízléses kivitelben készítünk.
Könyvkötészetünkben = Papir-, iró- és rajszer-=
a legegyszerűbb munka épugy, mint = ZZ kereskedésünkben
mindig a legjobb áruval szolgálunk, ¡ismeretesen ft
készíttetik.
Ljí
a legdíszesebb a legnagyobb-szakértelemmel, gyorsan és lelkiismeretesen Különösen fígyeimébe ajánljuk a n.
" érd. közönségnek nagy levélpapir-
[M^\'^S^^^^Ii^í^M^®!®!®!1®! raktárunkat sképeslap-újdonságainkat
Üzleti könyvek és tömontvények a legjobban és legolcsóbban készíttetnek
-1

Ne vegyünk szőrmeárui
amig meg nem néztük « E GOLDSTEIN ÁRMIN nagy szőrmeraktárát. =
m
PÁRTOLJUK A KISIPART!!!
Óriási raktár: karmantyúkban, uri-
-■■---—-. - • ésgyermeksapkákbar., nyakbavetőkben (három koronától feljebb már kapható) s minden egyéb = szőrmeárukban olcsó árakért. =
A nagyérd. közönség b. pártfogásáért oaetíezik
Goldstein Ármin szűcsmester
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 8. sz.
m
FiGVELEMI ^e,tem nagymennyiségű férfi gyapjú
*• _____\' öltöny szövetet, a melyekből saját
műhelyemben mérték szerint a iegujabb divatú strapa öltönyöket készítek 15 írttól 15 frtig kimenő ,, ,, 13 ,, 22
téli kabátokat ,, IS ,, feljebb
felöltőket ,, 17 ,,
külföldi szövetből 22
Szöveteket kívánatra el is adok. "
Magamat a n. é. közönség szives pártfogásába
ajánlva, maradok Mtóísj-ntssa sz.
kitűnő tisztelettel
Lidstt Miksa férfi-szabó.
h

vegyünk, ne nozassim
idegen és ismeretlen kereskedőktől órát.
hanem keressük fel
Szivósdnta!
szakképzett műórást Nagykanizsán (Erasebet-íér-Magyar-atcí« s»r«),
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-sal olcsó árakért.
„ERZSE3ET" nöi aranyóra« 50 koroaa.
Kívánatra az ejyes tárgyakat iiáfh«z is azállitjok.
•3 0S9&SB® 6 ® * 9 » ®
e • * *
MAYER KAROLY
sis« dunántúli göz.nü :est«-, vegytisztití- és piisairazé-gyára
NAGYKANIZSÁN, Kölcsey-utca JQ^sz.
y r_=r: Aiayiiási év 1892 \\_| Alapítási év IS92. =
GYÚJTÓ-TELEPEK:
Szombath. Királv-u. Pécs - - Királv-útca íisztergom Széli-utca Keszthely
Csáktornya
Zalaegerszeg
Baicstelep
Nagyatád\'
Aisolendva
Hö\'.gy-, uri- és gyennekruhák, háztartási cikkek. függönyök, teritök, hímzések, byior-szövetek, keztvük napernyők s minden e szakba vagö
tárgyak részére. Bársony- es jlGaoli-kcIinék jozíláss és »riselsse a leguiabb mintákban.
! ! Jutányos arak ! !
¡3
« « ff s e t g 9 a. » ® ffl » b a » * t> a a « « e
Kívánatra az egyes tártryakat házhoz is szállítjuk.
Nyomatott Ofenbeck és Balázsy könyvnyomdáját)««, Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA
Péntek
1906. szeptember 28.
Hirdetések
megállapodás szerint.
Nyilttér petit soronkint 40 fillér.
anizsa
A szerkesztőség hivatalos . órája d. u. 6—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó : Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNŐ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Csengery-ut 1. sz.
Miért Mjök a villanyt?!
— Ki felel meg reá? — Hiába való minden beszéd.
Csütörtökön egész nap városunk több utcájában ismét édesdeden szundikált a vil-lany-áram. Estére kelve az intézők csodálatos jótékonysága (?) folytán megindult ugyan, azonban >/.7 óra tájban az egész Csengery-utca hosz-szában újra kialudtak a lámpák és egy teljes negyedóráig az utca, összes hivatalok, műhelyekben szünetelt a világítás.
(Oszy.) Egy napon át, városunk legtöbb utcájában, ismét szünetelt a villany-áram. Nem uj dolog, mert hiszen félig-meddig megszokhattuk, hogy Francék, ha akarnak: világítanak, s ha nem akarnak: ráborítják a mindent és mindenkit elfedő sötétséget a városra. Ez azonban már botrányos állapot. Ki-számithatatlan következményei vannak. Az üzem-zavar következtében megállanak a gyárak gépei, elsötétedik este az utca s megszűnik a forgalom az üzletekben; emberek egymásnak nekiszaladnak, kocsik nagy vigyázattal közlekedhetnek, kiki káromkodik és szidja Francékat mint a bokrot, akik különben Kanizsán Isten után az első emberek.
Ilyen egy napunk volt tepnap-előtt is. Hol égtek, hol pislogtak, hol meg teljesen kialudtak a mécsesek, ami tartott kora reggeltől késő estig. Mindennap más és más utcát részesítenek Francék ebben a kellemességben, mert csak igy járhat haszonnal a gyakori „üzemzavar".
A nap-nap utáni mizériákkal kapcsolatosan már vagy huszadszor olvassuk át az 1892. nov. 18-án „tényleg megkötött" szerződést. Keressük benne azt a bizonyos pontot, amely elüt a többitől s olyasféleképpen kezdődik: „A szerződő fél köteleztetik, stb." Nem tudunk ráakadni. A 29 oldalt betöltő 43 paragrafusból álló szerződésben csak egyről van szó, vagyis arról, hogy mire köteleztetik a közönség. Például ha három napon belül — Francék felszólítására — meg nem fizetjük az elhasznált villany
árát, "üzemtulajdonos cégnek joga van tőlünk az áramot egyszersmindenkorra megvonni. Fizetnünk eszerint muszáj, akár törik, akár szakad. Azt azonban nem találjuk meg a szerződésben, hogy Francék mikor kötelesek világítani s ha nem világítanak, sujtatnak-e valamiféle büntetéssel, hogy a fogyasztó közönség szenvedett kára ezáltal rekompenzáltassék.
Nem találjuk azt a pontot sem, hogy az üzemzavarokból kifolyólag a közönség kárát vájjon ki fizeti meg. Eszerint Francék akkor világítanak, ha ez nekik jól esik s nincsen szólnivalónk még akkkor sem, ha egyáltalán nem is világítanak.
Az illetékes körökhöz volna néhány szavunk. Tudatosan-e, vagy véletlenül hagyták-e ki ama pontot, amely szabályozza a köteles világítás időtartamát? Van-e tudomásuk arról, hogy, utóbbi időkben igen sürüen megesik, hogy nappal is, este is szünetel az áram s reklamálásunkra gorombasággal felel a villanyszállitó Franc? Van-e tudomásuk arról, hogy az ilyen üzem-szünetelés óriási kárt hagy \' maga után, amennyiben megakad a forgalom a gyárakban, üzletekben, hivatalokban és irodákban?
Nem hisszük, hogy ne volna tudomásuk róla, sőt bátran állítjuk, hogy van. Csakhogy Francékkal szemben nem érzik magukat elegendő erőseknek, amely esetben gyávák. Igy aztán az ő gyávaságuknak mi isszuk meg a levét, akik hiába keressük jogainkat a megkötött szerződésben, mert abban csak a gyáros ur érdekeiről van szó.
Már most arra vagyunk kíváncsiak, kik szabták meg a szerződés pontjait? Elég garan-ciák-e azok a személyek nekünk ahhoz, hogy nem visszaélésből hagyták ki a reklamált ponto-zatokat ?
Akár visszaélésből, akár\'véletlenül feledkeztek meg a közönség jógáiról: a hibát jóvá kell tenni. Kárpótolni keli a közönséget, ahányszor csak Franc a mizériáival az örök sötétséget juttatja eszünkbe.
Vagy tényleg Franc az Isten után az első ember a mi szegény városunkban, akinek nem lehet parancsolni?!...
HÍREK.
Halálozás.
Bojanits Antalné, egy helybeli kávéslegény neje, a tegnapi napon elhunyt. Temetése szombaton d. u. 3 órakor lesz a üyár-utca 3 számú gyászházból. A temetésre a vendéglősök, kávésok, pincérek és mészárosok helybeli testülete ez uton hivja meg a tagtársakat.
Tragikus haláleset.
Megemlékeztünk tegnapi számunkban arról, hogy Milkovics Viktor — Ortner Károly gráci vasgyáros ügynöke — a helybeli állomáson tragikus és váratlan halállal kimúlt. A rendőrség az elhunyt hozzátartozóit táviratilag éríesitette, akik a tegnapi napon meg is érkeztek. A holttestet tegnap délután felboncolták és eltemették.
Szurkáló iskolásgyerek.
A nevelés hiányának egyik ékes következményéi mutatja be az a verekedés, amelyet két iskolás fiu produkált tegnap és amely szerencsére i:em járt súlyos következményei Ugyanis Sucharda József és Potyondi József iskolásfiuk az utcán valami fölött összeperlekedtek. A vitának Sucharda ugy vetett véget, hogy pajtását egy vele hordozott tőrrel alsó lábszárán megszúrta. A szúrás a vastaghust érte, de szerencsére nem veszedelmes.
Évi segély a dunántuli vakok javára.
A vakokat gyámolító orsz. egyesület dunántuli fiókjának Tapolca nagyközség képviselőtestülete 50 kor., Kőszeg sz. kir. város képviseiőtes-lüiete pedig 25 kor. évisegélyt szavazott meg, amely nagylelkű áldozatkészségért ez uton is hálás köszönetét nyilvánítja az egyesüiet. Az egyesület vezetősége ez uton is tisztelettel kéri fel a községek igen tisztelt elöljáróit, legyenek szívesek e nemes példát követve — anyagi körülményeikhez mérten — Dunán-tul vakjainak megmentésén munkálkodó egylet áldásos törekvését jóakaró támogatásban részesíteni.
Iskolai értesítés.
A kereskedelmi iskola igazgatósága ez uton is tudatja az érdekeltekkel, hogy a női kereskedelmi tanfolyam f. hó 30-án délelőtt 10 órakor < z izraelita leányiskola nagytermében megnyílik, amely alkalomra a jelentkezett tanulók és a szülők tisztelettel meghivatnak.
Tolvaj hálópajtás.
Balázs István és Porál János helybeli kocsisok egy gazdánál szolgáltak, de hétfőn állásukat mindketten elhagyták és a »Rózsa« korcsmában szálltak meg, mig más heíyet találnak, javában aludt itt Porál, amikor Balázs szép lassan felcihelődött és bajtársa nadrágja zsebéből a kulcsokat kilopta. Elballagott a Pintér-féle vendéglőbe és Porál ott levő bőröndjét felnyitotta és a bent talált 30 kor. kézpénzt kivette s mint aki dolgát legjobban elvégezte, kiment az állomásra. Eközben Porál felébredt a korcsmában, észreveite barátja és a kulcsok hiányát és rögtön tisztában - volt a történtekkel. Azonnal a jólelkű barát keresésére indult, akit meg is talált az állomáson. Egy rendőrrel elfogatta és bekisértette\'a kapitányságra, aho| az bevallotta bűnösségét. Átkísérték a járásbíróság fogházába, ahol várja büntetését.
ANGOL LILIOM-CRÉME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörössége, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok ellen.
Kapható:-itogeria a vörös kereszti«.
NYULBŐRQKET
a legmagasabb árért HALVAX FRIGYES kalapgyáros megvesz.
Kitűnő édes must
kapható
A ZÖLDFA-KERTBEN.
Nagyünnepi istentiszteletek.
Az izr. templomban a jomkipur ünnepi istentiszteletek sorrendje a következő lesz: .Folyó hó 28-án, pénteken délutáni istentisztelet V24 órakor; esti istentisztelet 6 órakor. Szombaton: reggeli istentisztelet 7 órakor, délelőtti 10 órakor és délutáni >/4 5 órakor.
Gyermekbetegségek.
Az idei szeptember egészségügyi szempontból kedvezőbb a tavalyinál. Rendszerint ez és október hónap a gyermek-világ veszedelme, ilyenkor lépnek föl a ragályos gyermekbetegségek, melyek miatt gyakran az iskolai előadásokat is be kell gyakran szüntetni. Ez idő szerint járványosán egy betegség sem uralkodik városunkban.
Az első ügy.
Egyik fiatal kanizsai ügyvéd ült az adókivető bizottság előtt. Az adójavaslatról igy nyilatkozik:
— Ez az első ügyem és bizonyosan tudom, hogy erre is ráfizetek.
Öszi divaHjjdonsáqaim megérkeztek 1 ±^U^k^mfk!
angol uri ruhaszövetek és seíyemárük dus választékban. Olcsó és szolid árak! m KONDOR ÖDÖN divatáruháza NAGYKANIZSA, Fö-ut, a ..Korona-kávéház mellett.
„ NAGYKANIZSA -
SZÍNHÁZ.
Cserelányok. Utolsóelőtti előadásul került harmadszor szinre ez a vig francia operett. Hogy éppen Érckövy jutalomjátékának tűzték ki, az csupán forma dolog volt, hiszen Érckövynek e darabban alig van szerepe. A darab teljesen az előbbi szereposztásban került szinre. Sokat tapsoltak Kormos Ilonka, La-tabár, Déry és Kertész ügyes játékának.
Becsület. A társulat búcsúelőadása és a két Hevesy nővér juta-iomjátékaképen került szinre — szép számú közönség előtt — Su-dermann e világhírű színmüve. Az előadásról bővebben legközelebbi számunkban.
Egyszobás utcai lakás a hozzátartozó mellékhelyiségekkel együtt okt. 1-ére kiadó. Cim : Mayer Károly, Kőlcsey-utca 19.
Egy kitűnő hangú
pedálos czimbalom
azonnal eladó. Cim a kiadóhivatalban.
Vasalónők és
tanulóleányok
felvétetnek SZÉKELNI LAJOS mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Főút 19.
FRIED és MOR6EN5TERN UTODtf
divatáruház ed NAGYKANIZSÁN gd a Fő-uton.
flz őszi és téli idény alkalmával van szerencsém a n. érd. hölgyközönség b. figyelmét felhívni dúsan felszerelt divatáru-raktáramra, hol
női kabátok, ruhaszövetek, chiffonok, rum-burqi vásznak, tükör-posztók, barchetok, blouse- és pongyola-kelmék, vászon- és damaszt-áruk, női-, gyermek- és leány-felöltők, szőrmegallérok, függönyök, teritők stb.
a legjobb kivitelben, meglepő olcsó árakért kapható.
A n. é. közönség b. pártfogását kérue, »ag?ok tisztelettel
Fried és Morgenstern Utóda.
r
i
FSttBSGK ES 8AUI8T
könyvnyomda, könyvkötészet, üzleti könyvek gyára, tömöníőde, papir-, iró- és rajszerkereskedés
NAGYKANIZSA. Takarékpénztár_épület
Csengery-ot I. aj., alatt.
G?
Könyvnyomdánkban —
minden e szakba vágó munkát(u. m. meghívók, táncrendek, gyászjelentések, levélpapírok, borítékok, falragaszok, folyóiratok, múvek, eljegyzési és esketésí kártyák slb.) olcsó és Ízléses kivitelben készítünk.
Könyvkötészetünkben = Papir-, iró- és rajszer-=
kereskedésünkben
a legegyszerűbb munka épugy, mint a legdíszesebb a legnagyobb szakértelemmel, gyorsan és lelkiismeretesen = készíttetik. =


mindig a legjobb áruval szolgálunk. Különösen figyelmébe ajánljuk a n. érd. közönségnek nagy levélpapírra ktárunkat s képeslap-újdonságainkat
Üzleti könyvek és tömörítvények a legjobban és legolcsóbban készíttetnek,

Ne vegyünk szőrrneáruf, j
amig meg nem néztük GOLDSTEIN ÁRMIN nagy szőrmeraktárát. =
Óriási
&
raktár : karmantyúkban, uri-és gyermeksapkákban, nyakbavetőkben (három koronától feljebb már kapható) s minden egyéb = szőrmeárukban olcsó árakért. ==
A nagyérd. közönség b. pártfogásáért esedezik
Goldstein Ármin szűcsmester
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 8. sz.
■««Äf
X Elsőrendű kŐSZéí!, X meiy a porosz kőszént feleslegessé teszi,
ólmozott zsákokban — tehát garantirozott súlyban — megrendelhető
Strém Károly és fia
fa- és kőszén-üzletében Kinizsy-utca 7. szám. Telefon-szám : 127.
Ugyanott barna-kőszén 100 Kg. 1 kor. 80 fillér, fénykőszén 100 Kg. 2 kor. 80 fill. házhoz szállitva.
Megrendeléseket GERSTNER ADOLF ur dohánytőzsdéje és fiókposta-hivatala (Csengery-ut) is elfogad.
Ne vegyünk, ne hozassunk
í) idegen és ismeretlen kereskedőktől órát, ^ ■ G> hanem keressük fel
„ERZSÉBET" női aranyórai W" 50 korona.
Szivósflntal
szakképzett műórást Nagykanizsán (Ensebeí-tér-Miíjir-itcu sírok),
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-olcsó árakért
Kívánatra az egyes tárgyakat kázhoz is szállítjuk.

• • A
9 • ® © ©
MAYER KAROLY
első dnaáatali gózraó-festö-, vegytisztit«- és plís«irez»-gyára
NAGYKANIZSÁN, Kölcsey-utca 19. sz.
$ = Alapitási év 1892. | | Alapítási év 1892. —
GYUJTÓ-TELEPEK:
Szombath. Király-u.
Pécs — Kiráiv-ütca
Esztergom Széli-utca
Keszthely
Csáktornya
Zalaegerszeg
Bai cstelep
Nagyatád
Alsólendva
Hölgy-, uri- és gyermekrukák. háztartási cikkek, függönyök, teritök, hímzések, butor-szövetek, keztyük, napernyők s minden e szakba vágó
tárgyak részére. BársGny- és plüseh-kalnék gőzölése és
préselése a legújabb mintákban. - ! ! Jutányos árak ! ! -
• * e 9 e a • • «. »
ö S » 6 • G
a s s o s s-
Kívánatra az epyes társsakat házhoz is szállítják.
Nyomatott Ofenbeck és Balázsy könyvnyomdáját)««, Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA
Szombat
1906. szeptember 29.
Hirdetések
megállapodás szerint.
Nyilttér petit soronkint 40 fillér.
Nagykanizsa
A szerkesztőség hivatalos
órája d. u. 6—7 ig.
Kéz ratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNÓ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Csengery-nt 1. sz.
Hölgyek figyelmébe!
Van szerencsém a n. é. hölgyközönség b. tudomására hozni, hogy bevásárlási utamból megérkeztem, s kalapraktáramat a legdivatosabb
őszi és téli újdonságokkal
bővítettem ki, amiáltal kalapszükségletüket a legolcsóbb áron csakis nálam szerezhetik be.
Remek újdonságok Welur-, Bi-ber-, bársony- és filc-kalapok-ban. Nagy raktár gyermek-kalap és sapkákban.
Szives támogatásért esedezik
FARKAS MARGIT
Kazincy-utca (a Casino mellett.)
Diákok Eldorádója.
Alszik a tanügyi bizottság?
Suhancnevelés — hatósági engedélylyel.
(ge.) Sokat mosolyoghatunk, de legtöbb miatt fájhat a lelkünk, hogy mi történik ebben a mi szegény városunkban. A komoly, józan ész szinte kétségbe esik, ha erre gondol.
Szeptember végén vagyunk. Mindenütt a művelt és civilizált világon javában folynak már az iskolai előadások, csak mi vagyunk ebben a kivételek. Beirtak ugyan nálunk is az áll. elemi iskolák V. és VI. osztályába közel 300 főnyi fiu- és leánynövendéket, azonban az előadások megkezdése még a távol jövő homályos ködében vesztegel. Egyszerűen kifejezve a fiuk, lányok beírattak, a szegény szülők a sok drága könyvet keserves filléreiken beszerezték, a beiratási dijat lefizették, de nincs, aki tanítson. Nem nevetséges állapot ez ? Százakra megy a szegény, állásnélküli diplomás tanítóknak a száma és ide nem jut, aki tanítson. A sok iskolaköteles gyerek pedig rójja egész napokon keresztül az utcákat, beszívja annak levegőjét, felveszi az utca szokásait, rakoncátlankodik — a szülők legnagyobb bánatára, n középiskolákba már be nem férnek — azok tele vannak. Inasnak még nem veszik fel őket — fiatalok. Az egyedüli időleges mentsvár az
elemi iskola V—Vl-ik osztálya volt, amelybe fel is vették, be .¡sírták őket,azonban mi haszna; ezeknek az osztályoknak az ügye lóg ég és föld között, mint \'a Mohamed koporsója.
Mert hát azok a tan\'rók, akik tavaly működtek ezekben az osztályokban, többé nem kaphatók -írre a felületes munkára. Nem akarják többé, hogy az alsóbb osztályokat csakis délelőtt tanítsák, délutánra hazaküldjék a növendékeket pity-kézni, és az V—Vl-ik osztálylyal foglalkozzanak. Délelőtt pedig ezek verhetik be egész bátran az ablakokat, kínozhatják a szomszédok macskáját, mert hát akkor az alsó osztályosok tanulnak. Nem ér reá a tanitó ur. Nem! Elég volt ebből a kvalifikálhatatlan és szégyenteljes állapotból az előzőleg lefolyt 1—2 év is. Ez tovább igy nem tarthat. Belátták ezt legjobban m^guk a tanitók is és lemondták az időleges tanítási rendszert. Mi lett az eredmény? Most nincsen az V—Vl-ik osztályosoknak tanitása se délelőtt, se délután. Ez- pedig abszurd állapot, ez nem maradhat igy továbbra.
Hol van az iskolai gondnokság, hol van az illetékes hatóság V Hol bujkálnák ? Hallottuk ugyar, hogy már az ő legkegyelmesebb figyelmük is xeáterelődött erre az állapotra, de nem látjuk az eredményi.
Megvádoljuk az iskolai gondnokságot azzal, hogy ez ügyben nem , jár el a kellő erélyességgel. Vádoljuk, hogy a beléjük helyezett bizalomnak, a törvény előírásának nem feleltek meg. Vádoljuk őket, hogy suhancokat, dologtalanokat, rikkancsokat nevelnek az utcának, ahelyett, hogy alkalmat nyújtanának\' arra, hogy iskolai kötelézettségíiknek megfelelhessenek.
Vádjaink alaposok és kézzelfoghatók. Eiek után már nem lehet, nem szabad az illetékeseknek struc-madár módjára"fejüket a homokba dugni, hogy ne lássanak, ne hallja-I nak semmit, nem szabad azok elhárítása iránt a bürokratizmus rideg, lassú és szertartásos tempóval védekezni, ide gyors és radikális segítség kell.
Tanügybarátok, szülők, illetékes hatóság küldöttséget, panaszkodó küldöttséget kell meneszteni a tanügyi kormányhoz és gyors intézkedést, panaszunk halaszthatatlan elintézését kell kérelmeznünk. Mert csak egyedül ez segíthet. Má&semmi. Hiszen ismerhetjük már a fni városunk hatóságainak tunya nemtörődömségét eléggé. ■
HÍREK.
Bizottsági ölés.
Nagykanizsa város építésügyi bizottsága f. hó 27-én ülést tartott, amelyen kisebb építkezési ügyek nyertek elintézést.
Őszi mulatság.
A Katii. Legényegylet október hó 7-én tartandó nagyszabású őszi mulatsága iránt széleskörű érdeklődés mutatkozik. A mulatságra a meghívók már szétküldettek. Akik tévedésből meghívót nem kaptak és arra reflektálnak, forduljanak Orbán József vagy Németh János egyl. titkárokhoz.
Gyilkos testvér.
Súlyos váddal illeti Tóth József tnerenyei legényt az a jelentés, mely ellene tegnap érkezett. Tóth József hirtelen haragú ember, ki haragjában nem válogatja meg, hogy hol üti meg azt, akire haragszik. A n? pókban István öcscsével szólal-kozott össze valami csekélység felett és az ügyet ugy intézte el, hogy egy kalapácsot felragadva, azzal fejbeütötte a fiatalabb Tóthot. Az ütés súlyos volt és koponyarepe-pedést okozott. Tóth István halálán van. A vizsgálat folyik.
Jóváhagyott zárszámadások.
A felső templom épitésügyí bizottság 1905. évi zárszámadása Zalavármegye törvényhatósága által jóváhagyatott. A jóváhagyási záradékkal elátott iratok már visszaérkeztek a városi tanácshoz.
Egyleti hir.
A magyarországi munkások rokkant és nyugdíj egyletének helybeli fiókja f. hó 30-án d. u. 2 órakor á Polgári Egylet alsó helyiségében választmányi ülést tart, amelyre az összes v. tagokat meghívja a vezetőség.
Aki meggyőződésből szavaz.
Minden kommentár nélkül adjuk le ez alábbi esetet.
A legutóbbi zalaegerszegfmegye-gyülésen történt. Két fiatalabb tisztviselő pályázott magasabb fizetésű állásba. Javában folyik a névszerinti szavazás, mikor egy bácsi szintén oda állit az urnához.
Kérdik tőle:
— Na hát kire szavaz ?
És a bácsi, jóllehet cipő, nadrág, sőt nyakkendő is volt rajta, hosszas habozás után ezt nyögte ki:
— írják oda a nevemet, ahol már többen vannak!
Dijnokok télikabátja.
Dijnoknak lenni nem oly uras állapott, mint püspöknek. Ez a magyarázata annak, hogy a kalocsai
érseknek van jó télibundája, de némely dijnoknak többnyire csak unokabátyja van, de télikabátja nincs. De az érseknek hitele is vaH, míg a szegény dijnoknak nincs, igy hát hitelbe nem igen kapnak télikabátot. A tél pedig eljön, okvetlenül eljön és télen nagyon hideg van. Szeged város dijnokai gondoltak merészet és nagyot. Folyamodványt adtak be, hogy szavazzon meg nekik a közgyűlés fejenkint ötven koronát télikabátra, annyival inkább, mert különben megfagynak. A kérelem egy kissé bizarr és ha nem is illeszthető a közigazgatási sablonba : okvetlenül indokolt és a közgyűlés nem cselekszik helytelenül, ha teljesiti.
Tánctanfolyam.
Amint lapunkat értesitik, Máyers^ berg Frida oki. tái ctanitónő október hó 17-én városunkban, a Ca-sinó dísztermében tánctanfolyamot nyit. Bővebbet a falragaszok utján.
ANGOL LILIOM-CRÉME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörössége, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű börtisztátlanságok ellen. Kapható: Drogéria a vörös kereszthez.
NY ULBŐ R ŐKET
a legmagasabb árért HALVAX FRIGYES kalapgyáros megvesz.
Kitűnő édes must
kapható
A ZÖLDFA-KERTBEN.
SZÍNHÁZ.
(o.) Elmentek a színészek, Thalia bohém-kedélyü papjai s távozásukkal egyidejűleg kihalt az esteli lárma, ének, zene és virgonc kacaj az aréna környékéről. Némelyektől a viszontlátás boldogító reményében vettünk bucsut, de legtöbbje ugy elszakad tőlünk, hogy csak az újságok hasábjain hoz össze bennünket néha nevével a végzet.
Szinész-távo/.áskor mérleget szokás a közönség elé tárni. Mérleget, amelyben beszámolunk együttesen az előadott darabok kritikájáról s utólagosan próbáljuk becsülni i társulat tagjainak gyengébb és erő-sebb oldalait. Mi is megtesszük röviden. Ámbár kritikánkban naprólnapra elmondtuk: mi a véleményüuk az egyes tagokról és mi a bírálatunk az összesről. Ha olykor-olykor egyik-másik gyengébb szereplőnél keményebben kifakadtunk: még nem jelentette a felületességet, a rosszakaratot s személyes ellenszenvet, hanen mert bírálatainkban pontról-pontra igazságosaknak kívántunk lenni s
HALVAX FRIGYES
villanyerőre berendezett
kalapgyára és kalap-raktára
NAGY KANIZSÁN.
Alapíttatott 1652.
Kitüntetvej az ezre(1_ éves orsz. kiállításon kiállítási éremmel ;
az orsz. iparegye-sfilet ezüst dtsz-ér-mével 1906.
Legnagyobb raktár és választék saját kal3.OOkba.fi és hazai gyártmányú legjobb minőségű " \'
legdivatosabb színekben, a legjobb anyagból és a legszolidabb kivitelben.
] Téli sapkák, gyapjú-csizmák, gyapjú-talpak és borszürök
Pontos kiszolgálás! ™ér*ek Szerinj is a leggyorsabban készíttetnek. Jítányos arak! — .=.r—— Minden e szakmaba vagó javitasokat elvállalok. . ■
Nyulböröket állandóan veszek. A n. é. közönség szives pártfogását kérem.
„ NAGYKANIZSA -
hasznára válni idővel a megkritizált szereplőnek. Különben is pironga-tásainknak csak egy nagyon csekély paránya szóltaszinésznek és színésznőnek. Ök annyit nyújtottak, ameny-nvire képesek voltak s ha minekünk nagyobbak voltak az igényeink, hát arról ök éppenséggel nem tehetnek. Köves»ynek kelletett volna gondoskodnia arról, hogy igényeink betöltessenek, mert — ne tessék hinni — nem ugy van ám, ahogy Köves-syék feltüntették az idén\'a dolgot. Kanizsa jó talaja a jó társulatnak, amit következtethet Kövessy 3 év előtti sikereiből, ámde ha ripacsokat látunk ficánkolni a színpadon : még a szobalányunkat is lebeszéljük a szinházba-járás tervéről.
Mondjuk, a rossz előadásokért legkevésbé sem ütöttük a szereplöket. Százötven forintos coloratur-primadonna és sznbrett nem fogja a kedvünkért erőltetni mngát s amit nyújtottak a nagyon gyatra fizetésért, azzal éppen meg lehet elégedve az, aki történetesen ajándék-jegygyel nézte végig esténkínt az előadásokat. Akik pedig megfizették egyszer az elég magas helyárakat, azok vagy egyáltalán nem, vagy csak zónaelőadások alkalmával voltak egyébkor láthatók az arénában.
Az igazgatóság maga is belátta, hogy elsőrendű vidéki színház nem boldogulhat 150 forintos primadonnákkal és segédszinészekkel s legközelebbi székhelyére, Pécsre már jól megtoldott társulattal vonult be. Ez kellett volna nekünk is, és ma nem volnánk arra kényszerülve, hogy szemrehányásokkal telt csalódással -mondjunk „Ist|en hozzád"-ot az eltávozott Kövessyéknek I ...
Bucsuelőadásul a két Hevesy nővér, Kövessy társulatának e két nagyon tehetséges és kedves tag-
jának jutalomjátékaképen csütörtökén este Sudermann , Becsület"-ét adták nagyszámú közönség előtt. A darab nem is annyira jutalomjáték, mint a társuiaitól megváló Al-másy búcsúja voit. Sudermann e műve egyik remeke a modern szin-mü-írodalomnak, telve gyönyörűen kidomborított gondolatokkal s hálás jelenetekkel. Érzéstelí kífakadá-saíval átjárja a magával ragadt hallgatóság szívét s meg van néki az a modern íze, hogy nem a halomra-gyilkolás hátborzongató képeível, hanem az életből kiszakított jeleneteivel igyekszik hatást kelteni. Aki a vérengzéseket s a fogcsikorgatásokat tartja a színművek iránytűjének, az nem tudta megbecsülni Sudermann remekét, a Becsületet. Vele kell érezni a szereplővel és szerzővel egyaránt s megértjük azt a sok-sok nemes érzést, benső víaskodást és lelki poklot, amelyet e világhírű dráma elénk tár megható meséjével. — A családja becsületét elvesztett, hazatérő Róbert fiút Almásy adta. Beleöntötte játékába minden tehetségét és tudását. Művészete mellett igaz elismeréssel tüntetett a közönség egész este. Bukott nővéreként (Alma) Hevesy Gusztikát, az egyik jutalmazandót láttuk. Jó volt, mint mindenkor. Ugyanezt mondhatjuk Hevesy Mariskáról is (Leonora). Sok-sok virágot és mégtöbb tapsot kaptak. Jók voltak ezenkívül: Sajó (Mühling), Károlyiné (Heineckné), Magyary (Heineck), Kürti (Traszt) és Kertész (Kurt). — A darab előadása egyike volt a legjobbaknak.
Cipész-segéd
kis munkára felvétetik Keller
mátyásnál.

ti
*
Ne vegyünk szőrmeárui,
amig meg nem néztük £ E GOLDSTEIN ÁRMIN nagy szőrmeraktárát. = L
tjfcsJfc Jfc JfcJfcJfeitaiíis«
Óriási raktár: karmantyukban\'uri-
________és gyermeksapkákban,
nyakbavetőkben (három koronától feljebb már kapható) s minden egyéb = szőrmeárukban olcsó árakért. =
A nagyérd. közönség b. pártfogásáért esedezik
Goldstein Ármin szűcsmester
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 8. sz.
Ml m
Ne vegyünk, ne hozassunk
idegen és ismeretlen kereskedőktől órát,
p
hanem keressük fel
Szivósflntal
szakképzett műórást Nagykanizsán (Enssbet-tir-Magjir-uteza ssrok),
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-^T^lr^X^ sal olcsó árakért.
HIRDETÉSEK
FELVÉTETNEK = E LAP
KIADÓHIVATALÁBAN.
Vasalónők és
tanulóleányok
felvétetnek SZÉKEL?! LAJOS mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Főút 19.
Egyszobás utcai lakás a hozzátartozó mellékhelyiségekkel együtt okt. 1-ére kiadó. Cim : Mayer Károly, Kölcsey-utca 19.
Egy kitűnő hangú
pedálos czimbalom
azonnal eladó. Cim a kiadóhivatalban.
A cipőgyárban =
tanoncok (fizetéssel) rövid időtartamra felvétetnek.
FRIED és MORGENSTERN UTODfl
divatáruház ed NAGYKANIZSÁN gd a Fó-uton.
f\\z Őszi és téli idény alkalmával van szerencsém a n. érd. hölgyközönség b. figyelmét felhívni dúsan felszerelt divatáru-raktáramra, hol
a legjobb kivitelben, meglepő olcsó árakért kapható.
A n. é. közönség b. pártfogását kérve, vagyok tisztelettel
Fried és Morgenstern Utóda.
Elsőrendű kŐSZéí!, tt
mely a porosz kőszént feleslegessé teszi,
ólmozott zsákokban — tehát garantirozott súlyban --megrendelhető
Strém Károly
fa- és kőszén-üzletében
Kinizsy-utca 7. szám. Telefon-szám : 127.
Ugyanott barna-kőszén 100 Kg. 1 kor. 80 fillér, fény őszén 100 Kg. 2 kor. 60 fill házhoz szállitva.
Megrendeléseket GERSTNER ADOLF ur dohánytőzsdéje és fiókposta-hivatala (Csengery-ut) is elfogad.
!
Kívánatra az egyes tárgyakat háihoz is szállitjuk.
MAYER KAROLY
első dunántuli gőzmű-íestó-, vegytisztitó- és pIissirozó-gyára
NAGYKANIZSÁN, Kölcsey-utca 19. sz.
^ == Alapitási év 1892. | [ Alapitasi év 1892. =\'
GYUJTÓ-TELEPEK:
Szombath. Király-u.
Pécs - - Király-utca
Esztergom Széli-utca
Keszthely
Csáktornya
Zalaegerszeg
Baicstelep
Nagyatád
Alsólendva
Llölgy-, uri- és gyermekruhák, ház-
i 1 tartási cikkek, függönyök, teritök, hímzések, butor-szövetek, keztyiik, napernyők s minden e szakba vágó
tárgyak részére. Bársony- és plüsch-kelmék gőzölése és preseiese a legújabb Hintákban.
- ! ! Jutányos árak ! ! -
Kívánatra az egyes tárgyakat házhoz is szállítjuk.
Nyomatott Ofenbeck és Balázsy könyvnyomdáját)««, Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA
Hirdetések
megállapodás szerint.
Nyilttér petit soronkint 40 fillér.
Vasárnap
1906.
szeptember jfrQ
Nagykanizsa
A szerkesztőség hivatalos
órája d. u. 6—7 ig.
___
.A*
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Balázsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNŐ.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Csengery-ut 1. sz.
A művészet-pártoló rendőr-legénység?
Igaz történet a kulisszák mögül.
A rendőr-legénység panasza.
A „Zalai Közlöny" laptársunk tegnapi száma közli az alábbi érthető feltűnést keltő sorokat:
Csendes már az aréna környéke. A Színtársulat elköltözött téli melegebb otthonába. Nem gyúlnak ki esténkint az arénánál Franc pislogó ivlámpái. Zajtalan, kihalt az aréna környéke. Még csak a két inspek-ciós rendőr sincsen ott esténkint . . .
Minden este volt ott két rendőr. Megjelentek, mert egy szabályrendelet előirja, hogy nyilvános mulatságnál, szórakozási helyeknél, mint szinház, cirkusz és hasonló dolgoknál rendőrnek kell jelen lennie. Ez közrendészeti dolog, melynek nem az a célja, hogy a rendőrök végignézzék Berger Zsigát, vagy mondjuk kanizsai tónusban előadott — Faust operát, hanem hogy szükség esetén jelen legyen a karhatalom.
A rendőrségnek ez a szolgálata nem díjmentes. A szabályrendelet két koronában állapítja meg fejenkint a legénység diját. Ez összeget a zárda-utcai csepűrágó még deficites bevételkor is leszurkolja. Hasonlóan cselekszik minden mulatság rendezősége, vagy mondjuk a hangversenyző Küry Klára, vagy a hires hegedűművész, Kubelik — impresszáriója.
Helyesen. Szabályrendelet nem ismer kivételt. Ha megilleti a közrendőrt a két korona, miért ne kapná meg. Pedig ezt előirja még a — színháznál is. Itt azonban már négy éve nem kapnak inspekciós dijat a közrendőrök, kiknek Kövessy Albert színigazgató lett volna köteles a nekik fejenkint járó két korona dijat esténkint lefizetni. Ezt azonban nem tette. Igaz, a rendőrtisztviselők sem kapták meg dijaikat. Ez azonban nem esik oly súlyos elbírálás alá, mint a szegény közrendőröknél.
— Hát miért nem kapták meg a dijat? — kérdezi erre az olvasó. — Hisz még Fekete Béla direktor is fizeti-e ezt.
Ez kérem oly kérdés, melyre tán még Bernum, az agyonreklámozott gondolatolvasó sem tudna felvilágosítást adni. Feleletet kért már erre a rendőrlegénység is, kik közül kettőkettő felváltva tett aréna-inspekciót az előző napi éjjeli szolgálat után.
Nem sok összegről van szó. Négy év alatt mindössze közel ezerszáz koronáról . . .
Nagyon kíváncsiak vagyunk ennek az ingyenszolgálatnak történetére, melyre érdekkel vár feleletet a panaszos rendőrlegénység s valószínűleg e sorok olvasói is.
Valóban érdekes kis története ez a színházi kulisszáknak.
HÍREK.
Esküvő.
Bányavölgyi Tost Gyula, a kalocsai érsekség gazdasági titkára, október hó 3-án tartja egybekelését Sümegen dr. Lukonich Gábor ottani ügyvéd leányával, Arankával.
Vasutasok nagygyűlése.
A magyar szent korona országai vasutas szövetségének helyi kerülete ma délután 2 órakor tartja évi rendes közgyűlését a sörgyári helyiségében.
Közös táncgyakorlat.
A borbély- és fodrász-segédek szakegyesületének helyi csoporlja ma este fél 9 órától kezdődőleg közös láncgyakorlatot tart a Szarvasszálloda nagytermében. Belépti-dij személyenkint 40 fillér, kisérők nem fizetnek.
A Kath. Legényegylet ifjúsága ma este a Polgári Egylet emeleti nagytermében 8 órától 11 óráig közös táncgyakorlatot tart. Belépti-dij 40 fillér.
Utóállitás.
F. év október hó 5-én utóállitás tartatik a városház kis-fanácstermében. <
Vénasszonyok nyara...
Tegnap volt Szent-Mihály napja, amely — a néphit szerint — az ősz beköszöntét jelenti. Es valóban már sokkal, de sokkal bágyadtabb, erőtlenebb lett sugara a napnak, elköltözött a gólya, daru, fecske, ködös, nedves levegő üli meg reggel és
esténkint a tájakat, átvették birodalmukat a hideg szelek :ittazösz...
A lombolc szine megváltozott. Huücmgó sárga levél szaporítja a tavalyi avart, a galyokon maradt levelek százféle szimptomával küzdenek még egy kicsit az életbenmaradásért. A rétek hajdan egészséges, üde szine is beteges, sápadt köntösbe öltözött és a tarka-barka himes virágok helyett, melyeken méhek döngicséltek, pillangók rajzottak, most egyedül az ősz hírnöke büszkélkedik nagy csoportokban, beszépesitve liliom — rózsaszín sziliével a tájakat. A gyermekhad nagy bokrétákba szedi az il-lattalan, levéltelen virágot, az őszi kikiricset.
Még a szigorú naptárcsinálók is megengedik a kikiricsnek, hogy hirdetheti a nyír elmúlását, az ősz beálltát, a tél közeledtét. Már hivatalosan is megkezdődött az ősz. A napsugár azonban még küzd a fel-hőburokkal, keresztül szakítja, elfoglalja még egyszer fényes birodalmát, hogy az árva, szánandó virág is kapjon valamit csókjaiból és sikerül is r.eki rövid időre- a győzelem, mert hisz itt van — hátra van még a vénasszonyok nyara.
Hálaadó istentisztelet.
Őfelsége a király névnapján, október hó 4-én a Szent-Ferencrendiek templomában reggel 9 órakor hálaadó istentisztelet tartatik. Az istentiszteleten a helybeli hivatalos hatóságok testületileg képviseltetik magukat.
Pecsétes látogatók a szerkesztőségben.
Tegnap volt izraelita polgártársainknak hosszu-napja. Mindenki — aki csak tehette — a legszebb és legjobb ruháját öltötte magára, hogy a szent bünbánás napján illő külsőségekben jelenjenek meg az Ur szine előtt. Ezt a napot használta föl arra a postafőnökség, hogy a kopottas postaszekrényeket friss fehér-pirosra varázsoltassa át újból. Szóval festették a postaszekrényeket, de a friss festésre figyelmeztető papirdarabkák elmaradtak azokról. Ennek a szomorú következménye lett azután, hogy a bemázolt és festékes ruháju polgártársaink egymásnak adták a kilincset szerkesztőségünkben, akik mind súlyos szavakkal fakadtak ki a postafőnökség gondatlansága ellen. Ezeknek a bemázolt ruháju atyafiaknak a nevében szólunk e helyen a postafőnökséghez és protestálunk az ellen, hogy az újra festett szekrénykék — teljes száradás előtt — használatba vétessenek, vagy ha már igen, ugy legalább tegyenek reájuk valami figyelmeztető jelet. Tiltakozunk az ellen, hogy a postafőnökség vállalja magára a hanyatlófélben levő pecsét-
tisztító ipar kétes értékű patrónus-ságát.
Elkobzott állatok.
Rendőrségünk a városunk határában kóborló cigányoktól négy darab szárnyas állatot kobozott el. Igazolt tulajdonossaik átvehetik.
Október hatodika.
Bizony, bizony akármennyit beszélünk is nagy magyarságunkról, ezt a szent napot mindig figyelmen kivül hagyjuk, vagy ha valami kis gyászünnepélyt rendezünk is, ez sokkal kisebb, semhogy az egész város közönségét belevonna. Pedig hát lehet-e nagyobb nap, mint az, mely a nemzet szent ügyéért harcolóknak megdicsőülési napja. Október hatodikán avatta az osztrák önkény a tizenhárom magyar tábornokot a nemzet vértanúivá. A vérszomjas ellenségnek a muszka segítség következtében a legmagasabb fokra hágott kegyetlensége a halhatatlanság nimbuszával vette körül vértanúinkat s mi ezt a dicsfényt elhomályos;tjuk akkor, amikor e nagy napot nem tartjuk nemzeti ünnepnek, hanem csak elvétve ünneplünk. Fölszólítjuk azért már most — ismételten — a város közönségét, hogy e napot méltóképpen ünnepelje meg, a templomokban gyászistentiszteletet, az iskolákban meg gyászünnepélyeket rendeztessenek.
ANGOL LILIOM-CRÉME
az egyedüli biztos szer az arc és kezek vörössége, szeplők, pörsenések, valamint mindennemű bőrtisztátlanságok ellen.
Kapható: Drogéria a vörös kereszthez.
NYULBOROKET
a legmagasabb árért HALVAX FRIGYES kalapgyáros megvesz.
Kitűnő édes must
kapható
A ZÖLDFA-KERTBEN.
Kossuth Ferenc köszönete.
Folyó hó 22-én tartotta a helybeli .Első Magyar Asztaltársaság" Kossuth-iinnepélyét, amely alkalommal üdvözlő táviratot menesztettek a nagy hazafi élő sarjadékának — Kossuth Ferencnek. Erre az üdvözlésre Horváth István egyleti elnök — a tegnapi napon — a következő választ kapta:
„Tisztelt Uraim! Édes alyám születésének 104 éves évforduló alkalmából küldött jóleső üdvözletükért, kérem fogadják ugy a magam, mint öcsém hálás köszönetét.
Hazafias üdvözlettel — Kossuth Ferenc."
Őszi divat újdonságaim megérkeztek I* "8i kfb4t°k\' \'n?®
w ° J..__ ------3l-------------^------— kosztum-kelmek,
angol uri ruhaszövetek és selyemáruk dus választékban. Olcsó és szolid árak!
KONDOR ÖDÖN divatáruháza NAGYKANIZSA, Fö-ut, a..Korona--kávéház meiiett
„ NAGYKANIZSA -
Megszökött leányok-
Két kis bohó leánygyermek összeszőve ikezett, hogy elmennek abba az uj világba, melyről annyi szé-.pet, annyi csudasat mesél a fáma. Összekötötték kis cókmókjukat Schweizer Eleonóra és Tepler Jozefa, az előbbi 14, az utóbbi 16 éves tobaji leányka s elindultak Amerikába. Isten tudja hngyan jutottak el Hamburgig útlevél, kisérö nélkül. Hamburgban hajóra ültek és már eddig megérkeztek az újvilágba, honnan azonban valószínűleg keserves csalódással fognak hazatérni.
szerkesztői üzenet.
Dr. Kéziratát köszönettel vettük, mihelyt sorát ejthetjük, közölni fogjuk.
wmmvmimimim
Vasalónők és
tanulóleányok
"felvétetnek SZÉKELNI LAJOS mosó- és vasaló-intézetében, Nagykanizsa, Föut 19.
Máriatelepi édes must
literje 30 krajcár a lazsnaki vendéglőben.
mmmmmmmmmm®
A cipőgyárban =
tanoncok (fizetéssel) rövid időtartamra felvétetnek.
FRIED ÉS MORGENSTERN UTODfl
diyatáruház ced NAGYKANIZSÁN a\'a Fó-uton.
flz őszi és téli idény alkalmával van szerencsém a n. érd. .hölgyközönség b. figyelmét felhívni dúsan felszerelt divatáru-raktáramra, hol
női kabátok, ruhaszövetek, chiffonok. rum- pT burqi vásznak, tükör-posztók, barchetok, blouse- és pongyola-kelmék, vászon- és damaszt-áruk, női-, gyermek- és leány-felöltők, szőrmegallérok, függönyök, teritők stb.
a legjobb kivitelben, meglepő olcsó árakért kapható.
A n. é. közönség b. pangásét kérve. vagyok tisztelettel
Fried és Morgenstern Utóda.
T
FEM\'SEOK. E
könyvnyomda, könyvkötészet, üzleti könyvek gyára, Csengery-ut L sz. alatt. N A G ^ K fl N
B BÄLKIST
tömöntőde, papir-, iró- és rajszerkereskedés | 2.S f\\ \'Üf Takarékpénztár épilet.
1

Könyvnyomdánkban " Könyvkötészetünkben
minden e szakba vágó mufikát (u. m.
r.
meghívók, táncrendek, gyászjelentések, levélpapírok. borítékok, falragaszok, folyóiratok, múvek, eljegyzési és esketési kártyák stb.) olcsó és Ízléses kivitelben készítünk.
a legegyszerűbb munka épugv, .mint a legdíszesebb a legnagyobb szakértelemmel. gyorsan és.lelklismeretesen készíttetik. sssass
Papír-, iró-\' és rajszer- ^ kereskedésünkben
mindig a legjobb áruval szolgálunk. Különösen figyelmébe ajánljuk a n. érd. közönségnek nagy levélpapír-raktárunkat s képeslap-újdonságainkat
^^ ^ üzleti könyvek és tömöntvények a legjobban és legolcsóbban készíttetnek. ^^

Ne vegyünk szőrmeárui,
amíg meg nem néztük E GOLDSTE1N ÁRMIN nagy szőrmeraktárát,
Óriási raktár: karmantyukban> uri_
—: - és jyermeksapkákban.
nyakbavetökben (három koronától feljebb már kapható) s minden egyéb = szőrmeárukban olcsó árakért. =r
A nagvérd. közönség b. pártfogásáéi t esedezik
Goldstein Ármin szűcsmester
Nagykanizsa Kazinczy-utca 8. sz.
"fcsifcjs -———---—,-----—---^..j
--...------
m
m
^ Elsőrendű kŐSZéll, ^ mely a porosz kőszént feleslegessé teszi,
ólmozott zsákokban — tehát garantirozott súlyban — megrendelhető
Strém Károly
fa- és kőszén-üzletében Kinizsy-utca 7. szám. Telefon-szám : 127.
Ugyanott barna-kőszén 100 Kg. 1 kor. 80 fillér, fénykőszén 100 Kg. 2 kor. 60 fill házhoz szállitva.
Megrendeléseket GERSTNER ADOLF ur dohánytőzsdéje" és fiókposta-hivatala (Csengery-ut) is elfogad.
Ne vegyünk, ne hozassunk
)) idegen és ismeretlen kereskedőktől órát,

.ERZSÉBET" nöi aranyon SW 50 korona.
hanem keressük fel
Szivósflntal
szakképzett műórást Nagykanizsán (Erzsebet-tér-Si|jir-Btcza sírok).
ahol mindennemű zseb, fali és ébresztő órákat kaphatunk 3 évi jótálás-sal olcsó árakért.
I
Kívánatra az egyes tárgyakat háíh®z is száHitjuk.
* «► e a
3 S a O C 13
<» • » »
• •••••
MAYER KAROLY
elsó dunántuli gőzmü-festő-, vegytisztitó- és plissirozó-gyár,
NAGYKANIZSÁN, Kölcsey-utca 19. sz.
, = Alapítási év 1892. | _| Alapítási év 1892. zrz: q
LJölgy-, uri- és gyermekruhák. ház- | * » tartási cikkek, függönyök, teritők. hímzések, butor-szövetek, keztyük, napernyők s minden e szakba vagó
tárgyak reszére. Bársony- és plisoh-kelnék gőzölne •« preseiese a legújabb (untakban
GYUJTO-TELEPEK:
Szcnibath. Király-u.
Pécs - - Királv-útca
Esztergom Széli-utca
Keszthely
Csáktornya
Zalaegerszeg
Bai cstelep
Nagyatád
Alsólendva
! jutányos árak ! !
Kívánatra az egyes tárgyakat házhoz is szállítjuk.
Nyomatott Ofenbeck és Balázsy könyvnyomdáját)««, Nagykanizsán.