Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
89.19 MB
2014-03-21 15:25:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
271
2342
Rövid leírás | Teljes leírás (779.86 KB)

Zalai Hírlap 1913. 072-095. szám december

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I. évfolyam.
Nagykanizsa, 1Ö13. december 1
i—
72. azátrx.
társadalmi és közgazdasági napilap
BIAfIÉété«! áraki Helyben házJioz hordva 1 hóra 60 f. Egye« szám 2 fillér Vidékre, postán . . 1 hóra 1 K. NyllUér ét hirdetések megállapított árak szerint.
Lapveiér:.
Dr. HAJfeU GYULA.
Szerkesztőség: ftigy\'Kanfifci, Kazlnczy-utcza 5. szám. Kiadóhivatal: Outenberg-nyowd* Csengery-Ht 7. szAm.
Telefon: Szerkesztőség 136. Kiadóhivatal 41.
I.\'.tl»! t
A polgármester installációja.
Háromszázat jóval meghaladó díszes közönség gyűlt egybe a bankettre. Ölt láitnk az illusztris vendégek sorában Orbay Károly dr-t, Egerszeg polgármesterét és Fülöp József dr egerszegi főjegyzőt, a megye székhelyének képviseletében, valamint a helybeli egyházi, katonai és polgári hatóságok illusztris képviselőit.
Legjobb beszámolói az ünnepségnek az elhangzott pohárköszöntők, amelyeket
alábbiakban nyujtunk olvasóinknak.
t . • Sabján Gyula dr.
Igen tisztelt Uraim! E mai napot életem legszebb napjai közé sorozom. Ugy érzem, mintha mai naptól fogva gyakorolhatnám télies egészében az önkormányzati és állami hatalomról reám ruházott jogokat és kötelességeket. Még e nap évfordulóját is ünnepnek tekintem, mint a mely napon történik meg tulajdonképenl beiktatásom diszes állásomba, Nagykanizsa polgármesteri székébe. Ezen ünnepélyes alkatommal gondolataim önkéntelenül Is elvezetnek a legfőbb hatalom egyik faktorához, a magyar szent korona felséges hordozójához, a kire mint a serdülő Ifjú bizonyos imádattal gondoltam s a kire mint férfu s e nagy város első polgára alattvalói hódolattal tekintek s alkotmányos érzésem sugallatát követem, mikor poharamat először fenséges királyunkra emelem s szívből kívánom, hogy ó csás/ári és apostoli királyi felsége szeretett magyar hazánk javára még sokáig éljen I
Bród Tivadar dr.
a város közönsége nevében köszöntötte fel a polgármestert.
Haliy István.
Az 1893-iki millenáris kiállítás alkalmával ott jártain a szép kiállításon. Körülöttem uri em-jberek és munkások beszélgettek. Az egyik ur azt niondta: „nézd ezt a gyertyatartót, csupa kovácsolt vas és a közepén milyen szép ez a rózsa. A 17-ik századból való sha jól emlékszem Irsa községből hozták. Mikor elmentek, megszólalt egy falusi ember: „no sógor ezt se hittem volna. Odahaza a községházán rá sem néztem volna".
Igen tisztelt uraim! Mi is így voltunk a mi polgármesterünkkel. Vezérre volt szükség s ki kellett Őt emelni a szürke hétköznapi élet szürkeségéből. Gyönyörűséggel látjuk, hogy mily lelkesen alkotja azokat a gyönyörű terveket, melyek városunk jövőjCt széppé fogják terjpi. A város tisztikara szeretettel köszönti Jpolgármesterét és ép szerencsés vagyok a tisztikar azon ígéretét tolmácsolni, hogy hű és odaadó munkával lesnünk oldalán s biztosítjuk őt, hogy szeretettel lógunk mellette kitartani s ki-vánjiik neki a legfőbb jót, amit köztisztviselő elérhet, hogy érje meg terveinek megvalósulását.
Orbay Károly dr.
Zalaegerszeg városának közönsége és tanácsa nevében örömmel üdvözlöm én is Nagykanizsa polgármesterit. Aki figyelő szemmel nézi viszonyainkat, netnesak a városi, hanem az állam,! életben is olyan jelenségeket tapasztal, melyek uj alaposa fektetik a városok leendő kialakulásait. Az átalakulások e korszakában nagy hivatás vár a városok vezetőire, a kultura és közgazdasági célok elérésében. | Ezeknek ^ megvalósulását várom én ifjú kollegámtól, akit életkora, ambícióval teli lelke, és a városi közigazgatás jó iskolája praedes-tinálja arra az útra, atne\'y a fejlődésnek és haladásnak az útja. Híszein, hogy c remények valóra válnak és Nagykanizsa városát rohamos fejlődésre fogják cmelhl, az igazi városi nívóra, hinnem kell ezt annál Is inkább itt, ahol a polgárokban...