Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
33.17 MB
2016-04-07 13:25:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
165
968
Rövid leírás | Teljes leírás (380.56 KB)

Zalai Hírlap 1917. 001-025. szám január

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 7. szám


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V. évfolyam
Nagykanizsa, 1917, Január 2. kedd
1. axám.
társadalmi és kézgaxdasácl napilap.
aöftiwl**! *r«kt Helyben bizhox hordvt I hórn 1 K. PfT«* «ám 6 ntlér. Vidékre postán . . 1 hór» 150 K Nyllttér éS hlrdeiésck megállapított áfak nzcrlnt.
Alapított«: Dr HAJDÚ GYUyi,
HHu
KiadóblvaUl: Oatonbtri-njroiitiU CamfTfM 7. T*l«fon i SttrtMtttfeég 41. "> KUdAfeivnhű ét
A világháború

i.i
T—r
") Miiqvar Távirati lro<l-< ¿n ,\'tz R*t m.tl távIrMnl
Spanyolország és a béke
„Ismertessük meg
békeföltételeinket".
Madrid. A spanyol kormány közzétette Wilson békejegyzékére ho zott váfafczjegyzékét. Ennek lényege a következő: Wilson kije entette, hogy alkalmasnak tartja u béke érdekében való közbelépésre és felhívja Spanyo\'országot is, hogy ha alk Imasnak véli, tegyen lépé aeket a ; Unió békeakciójának Iá mosatására Spanyolország azon bfin a csatlakozásból nem vár ered-mét.yt. Ellenben sokkal többet remél attól, bogy ha a központi ha talmak kinyilvánítják arra irányuló szilárd akaratukat, hogy ellenségeikkel a békeföltételekre nézve megegyezzenek. - Ennélfogva Spanyolország egyelőre ÍOggőben kivánja hagyni akcióját, amit arra a pillanatra halaszt ha a béke megteremtésére irányuló erőfeszítései hatásosabbak és hasznosabbak lehetnek, mint most, amikor a közbelépés jó eredményt aligha érhetne el.
Hémetorszús válasza (Alison jegyzékére — még ismerétlen.
Rotterdam. A Havas ügynökség jelenti Washingtonból: Lansing, az Unió külügyi államtitkárja még mindig nem hozta nyilvánosságra Németországnak Wilson elnök békejegyzékére adott válaszát. — Ami pedig Wilson második jegyzékét illeti (amely az első jegyzék magyarázatául szolgál), még nem kézbesitclték a hadviselőknek.
Romdnia katasztrófája.
Menekülés Galacból.
Brailát kiürítették.
Stockholm. Jassybó! jelentik: Aromán hadsereg vezérkari főnökévé a kárpáli és moldovai front főparaicsnokát nevezték ki. — Galacot a bkósság sietve hagyják el. A menekülés a legutóbbi napokban már pánikszerű jellegetöltött. A menekültek .elbeszélése szerint ülfac-ban már hallani az ágyudörgést. — Az orosz lapok szeilnt az Odesszába érke-
zett román menekültek közlik, hogy Vi-zirul elfoglalása után a hatóságok eltávoztak Brailábói.
(Galac, a várszerüen megerősített nagy román város a Duna, Szereth és Pruth összefolyásának hármas szögletében van közvetlenül a bosszarábiai határon. — Vizirul a Duna mellett, Brailától 30 kilométernyire délre fekszik)
táTtarla környékén zászlóaljaink több egymáí ^ögöi fekvő állást rohammal elfoglaltak. Ai fitosig minden talpalattnyl földet véd»lm«-Tprr-\'
Tovább északra a császári és királyi haderőknél nem volt jelentősebb esemény.
Olasz hadszíntér: Szilveszter éjjelén az ellenséges tüzérség igen élénk tüzelést folyUtott a Karszt fensik ellen.
Délkeleti hadszíntér: Nincs ujaág,
HÖFF.R altábornagy.
HÍREK
Egész Romániát akarjuk.
Miniszteri elismerés a bndlkőlcsönért.
A vallás és kpzoktatásügyi miniszter Zrínyi Károly csáktornyai tanitóképző intézeti tgaz-gatőnak és az Intézet tanári karának a IV-lk hadikölcsön érdekében kifejtett nsgyalksrjl tevékenységükért őszinte köszönetét és legteljesebb méltányló elismerését fejezte kl.
H főgimnázium koronázási ünnepélye.
A helybeli főgimnázium IV. Károiy. király Őfelsége megkoronáztatása alkalmából holnap, f. hó 3 án délelőtt fél 11 órakor a városház dísztermében a következő müaorral ünnepélyt tart:
1. Himnusz. Miháiovicli Ödöntől. Énekli a főglmn, i...