Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
37.7 MB
2016-04-07 13:34:42
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
205
827
Rövid leírás | Teljes leírás (430.15 KB)

Zalai Hírlap 1917. 049-075. szám március

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 63. szám


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V. évfolyam
Nagykanizsa, 1017 Március 1. csOtÓrtdk
49. sxám.
ZALAI HÍRLAP
társadalmi és kftzgaidasifl napilap.
81Af(z«tM ánüti Helybea hlthox hordvn t bór« 1 IC Egye» wínt 6 «»ér. Vidékre po»tán . , I hdr* 1-50 K. Nyilttér é* hirdetések megállapított árnk szerint.
Alapított« i Or. HAJDÚ GYULA.
KUdóblrmtalt O«tenb«rf-nyontdi» Ca*ng*ry-nt 7. Trfefon: Sr»rkwxttoén 41. KUuJóhlrtUI 41.
A világháború.
fl Magyar Távirati Irodn és flz Est mnl táviratai.
A Laconln-afiybfil nem lesz háta
Hl amerikai kormány állásfoglalása.
Rotterdam. Washingtonból kábelezik: Wilson elnök és az Unió kormánya arra az álláspontra helyezkednek, hogy az angol Cunard társaság hajójának, a Laconlának eisülyesztése ügyében mindaddig egy lépést sem tesznek, amíg a szenátus az amerikai kereskedelmi hajók felfegyverzésének kérdésében nem döntött. Az Unió kormánya szerint az amerikai hajóknak jogukban all . hadianyagot is szállítani.
Az angol sajtó
a Laconia-ügyről.
Hága. Londonból jelentik: A Manchester Guardian amerikai körűkből aprói értesül, hogy a Laconia eisülyesztése nem az az ok, . amelyre Wilson várt. Amennyire bizonyos, hogy az egész amerikai közvélemény Wilson mögé állana, ha nem angol, hanem amerikai hajóról lenne szó, épp oly bizonyos az is, hogy ha Wilson most hadat üzenne Németországnak,, egész Amerikával szemben találná magát.
A németek izgalma az amerikai háború miatt.
Berlin. Német politikai körökben nagy aggodalmat keltett az a hir, hogy a L^conián amerikaiak is életüket veszítették. Mára azonban leciillapultak a kedélyek, mert bizonyossá vált, hogy a Lnconia-ügyböl kifolyólag nem lesz Amerikával háború.
ttilson mégis győzeti.
Rotterdam. Washingtonból jelentik: Az Egyesült Államok szenátusának külügyi bizottsága elfogadta azt a javaslatot, mely Wilson elnököt felhatalmazza az amerikai hadsereg és flotta korlátlan felhasználására.
A tengeralattjárók munkája.
Krisztiánja. Német tengeralattjárók tegnapelőtt az Északi tengeren kilenc orosz gőzöst elsülyesztettek, melyek Délamerlkából voltak útban nagyértékü rakománnyal Archangtlszk kikötője felé.
Német csapda
készül Bopaumnál ?
Genf. A francia és angol lapok a legnagyobb Izgalom hangján tárgyalják a németeknek Bopaume melletti önkéntes visszavonulását, mely szerintük nem lehet egyéb ravasz cselvetésnél. Bopaume környékén (Arrastót dé re) ugyanis a németeknek Igen erős vonalaik vannak, amelyeket, ha komoly ok nélkül feladtak, emögött bizonyára alypn hadicsel van, mely a franciákra és angolokra a legsúlyosabb katasztrófát rejtegetheti, ha e poziciók birtokába akarnak jutni.
■ iii ■!■ ■ nn i m < i niii ni11 ii i — ii w ii i1 ii wnanK pa—fi-c«*-
Megnyílnak a mozik
és színházak.
Budapest. A belügyminiszter néhány napon belül visszavonja azon rendeletét, mely nemrég a színházak, mozik és mulatóhelyek bezárásáról intézkedett. Ellenben ugyanekkor országosan egységes zárórát fog a miniszter megállapítani, mely szerint ugy a fővárosban, mint a vidéken minden kávéházat, színházat, mozit és mulatót egyformán 11 órakor kell zárni.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Keleti harctér: Maekensen vezértábornagy hadcsoporlja: Nincs jelenteni való.
József főherceg vezérezredes harcvonala: Kampolungtó keletre megsemmisítettünk egy tábori örséget. A valeputnai ut két oldalán csapataink tegnap délután meglepő támadással szemben, rohammal »Ifoglaltak több magaslati állást Az alagullámaizponlot védelmi müvek szélrombolása után, kedvezőtlen fekvése miatt, az ell...