Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
42.52 MB
2016-04-07 13:55:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
396
811
Rövid leírás | Teljes leírás (367.71 KB)

Zalai Hírlap 1917. 124-148. szám június

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V, -évfolyam.
Nagykanizsa/\' 1017. Junlus 1, péntek
124» szám.
> i
.1131
idl
>i
JStE3
w
társadalmi és közcazdaséfl napilap.
> j i
04IU*U«I árak Helyben házhoi hordv* l hór« 1 K. •t.-ecvw *ztm 6 MWr. Vidékre po«Ua . . l hór« 1-50 K. NylUtér éi hirdetések megállapIloU Irak szerint.
Alapította i Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal] Oatenberg-nyomda Cicngorjr-ut 7. Teleiont Szerkeutfiség 41. Kla4ólihratal 41.
A
fl Mflpyar Távirati Irodn és f\\z Est mai táviratai.
A munkástanács közleménye.
Berlin. Rotterdamból jelentik: A Daily Newsnak táviratozzák Szentpétervárról, hogy az orosz munkástanács hivatalos közleménye szerint minden ujabb orosz otfenziva teljesen ki van zárva.
Orosz tartományok
függetlenségi lázadása,
Stockholm. Kerenszky, az orosz hadügyminiszter megtudta, hogy finnországi, litvániai és ukrajnai kiküldöttek Helsing-forsban titkos ülést tartottak, amelyen kikiáltották Finnország, Litvánia és Ukrajna függetlenségét A lázadás letörése végett Kerenszky a felsorolt tartományokba szivorosz csapatokat küldött ki.
Ez Mi véíe lesz. Tömegsztrájk Párisban.
Lansing jóslása.
Hága Washingtonból kábelezik: I.anaing az egyesült államok külügyi államtitkára az Unió szenátusában azt a kijelentést tette, hogy a háború ez évben okvetlenül be fog fejeződni.
Az olasz offenzíva
sietteti a békét.
Bern, Jól informált »vájcl politikusok köreiben az a meggyőződés vált uralkodóvá, hogy nem lesz negyedik téli háború. Az olasz offenzíva Is csak sietteti a békét.
Az orosz munkástanács
Anglia ellen.
Stockholm. Szentpétervárról táviratozzák; Az orosz munkástanács táviratilag tiltakozott az angol kormánynál Angliának Oroszország belpolitikájába való mindgyakoribb beavatkozása ellen.
Nikolajevics nagyherceget letartóztatták.
tMoagakHai <• oériwmisért.
Genf. Páriából táviratozzák: A Petit Journal jelentése szerint Nikolajevics Miklós nagyherceget Tifllszben letartóztatták. — Oroszországban ujabban monarchikus zavargások törtek kl, melyek célja a cári hatalom visszaállítása.
Genf. Lionból jelentik; Párisban május hó 20-ikán 120,000 munkás, — köztük a hadiipariak — sztrájkba léptek. Nagyarányú zavargások törtek ki, melyek folytán 1000-nél több tüntetőt letartóztattak.
A béke osye.
Még 7 francia Stockholmban.
Zürich. Párisból jelentik, hogy a francia szindikalisták hét delegátust küldtek Stockholmba a békekonferencián való részvételre.
A francia sajtó aggodalma.
Genf. A francia lapok nem titkolják amiatt való félelmüket, hogy a stockholmi békekonferencia eseményei nagy hatással lesznek Franciaországban a néphangulatra.
Az olasz háborús célok.
Bern. A Secolo jelenti: Az olasz kamara junius közepén tárgyalja a kisebbségi szocialista pártnak Olaszország háborús céljairól szóló előterjesztését.
A kormányvtiTtig.
Andribs)—deknlc Mnei
Bécs. őfelsége ma délelőtt Berze-viczy Albert titkos tanácsost fogadta audiencián. A királyi kihallgatások e hétre befejeződtek. A jövő hét elejére még két politikust hivott meg őfelsége, í egvalószinübb, hogy a király Andrássy Gyula grófot és Wekerle Sándort együttesen bizza meg kormányalakítással, akik 07-es blokkot fognak teremteni.
HIRJEK KOSTANJEVICA.
kgig jajgató, végső tomboló dühvel rohannak ránk ellenségeink nyugaton. Az erőfeszítésnek olyan vijjogó lihegése perzsel ki az olasz frontról érkező hírekből, hogy megremegve gondolunk a mi hőseinkre, kik emberfölötti küzdelmet folytatnak határaink biztonságáér...