Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
41.84 MB
2016-07-22 18:03:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
320
825
Rövid leírás | Teljes leírás (410.36 KB)

Zalai Hírlap 1919. 001-025. szám január

Politikai napilap
Lapvezér: Dr. Hajdu Gyula
Felelős szerkesztő: Gürtler István
Szerkesztőség és nyomda: Csengery-ut 7. szám, telefon 41.
Kiadóhivatal: Gutenberg nyomda (ifjú Wajdits József-féle könyvkereskedésben)
Deák-tér 1. szám , telefon 182.

Hiányzik: 23-24. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Magjalanlk naponta délután 4 órakor.
Havi előfizetés: helyben há;hoz hordva 3 kor., vl„ ékre postán 3 80 kor. E/ryes szám 12 fillér. Nyllttér és hirdetések díjszabás szerint.
POLITIKAI NAPILAP
Lapvezér: Dr. Hajdú Oyula.
Felelős szerkesztői OQrtler István.
VII. évfolyam. ||
I
Szerkesztőség és nyomda: Cscngery-ut 7. szán, telefon 41. — Kiadóhivatal i Outenberg nyomda (Ifjú Wajdlts József-féle könyvkereskedésben)
Deák-tér I. szára, telefon 182.
Nagykanizsa i9i9. január 2. csütörtök
1
1. szám.
A csehek Pozsonyban.
Haüasyinliilszterank jelentése.
Budapest. A hadügyminisztérium sajtó-| osztálya jelenti a nemzetiségi megszállásról:
A csehek tegnap este bevonultak [Pozsonyba.
Szenet kapunk?
Bécs. Az antantnak egy gazdasági bi-[zottsága érkezett Bécsbe, hogy főleg az (élelmezési viszonyokat tanulmányozza. A [bizottság innen Budapestre utazik, hogy [Magyarországnak szénellátásáról tájékozódjék.
Poincaré a békéről.
>
Genf | A „Daily Chronicle" párisi munkatársa beszélgetést tartott Poincaré francia köztársasági elnökkel, aki az újságíró előtt az alábbi kijelentéseket tette:
— Wilson 14 ponlja összeegyeztethető Franciaország kártéritési követelésével. Wilsonnak a tengerek szabadságának dolgában támasztott követelésével szemben Franciaországnak bizonyos tartózkodást kell tanúsítani.
Arra a kérdésre pedig, hogy a francia kormány mit szándékozik tenni a bolsevizmus fenyegető terjedésével szemben, Poincaré igy válaszolt:
— Ily bacillusok csak a legyőzött organizmusokra veszedeimesek.
í m M > M C A mm Cl A la A <1 ■ ■ I ) Aéil n 2__! ,. a T ^
A németek kiürítették Rljút.
Genf. Az Echo de Paris írja: Te [kintettel arra, hogy Németországban, továbbá Magyarországon és Ausztriában mind nagyobb számban fordulnak :lő rendzavarások és tekintettel a bolsevizmus terjedésének veszélyére, az mtant-kormányok elhatározták, hogy középeurópai államok jövendő sorsáról mindjárt a békekonferencia őssze-ilése után fognak dönteni.
békekonferencia előkészületei.
Genf. Balfour angol • külügyminiszter íegnap Parisba érkezett és Housze ezrelessel, az Egyesült Államok katonai megholtjával tárgyalt és megállapodtak a )ékekonferencia tervezetének részleteiről, mgolés francia lapjelentések szerint Wilson londoni tárgyalásai során főleg a kártérítés lérdését tisztázták és azzal a inegállapo-lással végződtek, hogy Németország nem tápja vissza gyarmatait. A népszövetség igéében nincsenek nagyobb ellentétek. L^yébként általános az a vélemény, hogy békekonferencia hamarabb elvégzi munkáját, mint azt Wilson látogatása előtt íí ltOk.
Francia-olasz elentétek.
Chiasso. A Corriere éles hangú cikk-fben foglalkozik a francia kamara legutóbbi íülésével. Azt irja, hogy az egész emberiségre végzetes lenne, ha a francia po-. litika vezetőinek véleménye érvényesülne a békekonferencián. Akkor semmi kiilömb-ség nem lenne Verseilles és Bresztlitovszk közt. -Franciaország igazi nagyságának nincs semmi köze cárizmus újjáéledt álmaihoz. Ha a- németek inperalizmusát az antant zsarnoksága váltaná fel, akkor semmi biztosíték nem akadályozhatná meg az ujabb háborút. A Corriere akkét mindenütt élénken kommentálják. Ugy látszik, hogy a békekonferencia kérdései közül elsősorban a délszláv és olasz vitás területek kérdésében egyre nagyobb az ellentét Olaszország és Franciaország közt. Ez az oka anna...