Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
46.44 MB
2016-07-22 18:16:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
317
1375
Rövid leírás | Teljes leírás (445.07 KB)

Zalai Hírlap 1919. 026-049. szám február

Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Gürtler István
Szerkesztőség és nyomda: Csengery-ut 7. szám, telefon 41.
Kiadóhivatal: Gutenberg nyomda (ifjú Wajdits József-féle könyvkereskedésben)
Deák-tér 1. szám , telefon 182.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Magjatanlk naponta délután órakor. Havi előfizetés: helyben háihoz h»rdv« 4 kor., vidékre postán 4-50 kor. Egyes szám 20 fillér. NyiUMr és hirdetések díjszabás szerint. [POLITIKAI NAPILAPI Felelős szerkesztő : QQrtlar István. j! 1 Szerkesztősén és nyomda : Csengery-ut 7. szám. telefon 41. — Kiadóhivatal ■ Gutenberg nyomda 1 (Ifjú Wajdlts József-féle könyvkereskedésben) ács;.. :..,. Deák-tér 1. szám, telefon 182.
VII. évfolyam. | Nagykanizsa 1919. február 1. szombat j ] 20. szám.
A csehek kivonulása a Jogtalanul meíuíUt teiületeRrtl.
Budapest. A budapesti cseh szövetség vezetősége egy újságíró előtt az alábbi közléseket tette:
Nekünk kezdettől fogva az volt a felfogásunk, hogy ragaszkodjunk az antant által megállapított demarkációs vonalhoz, és csak igen csekély részeken^ és csekély mértékben léptük át a vonalat és csupán ott, ahol a lakóssflg határozottan kivánta megjelenésünket. Most a cseh-szlovák hadügyminiszter megújította ama korábban kiadott parancsát, hogy a demarkációs vonalat ne lépjük tul és csapatainkat mindenütt a vonal mögé vonjuk vissza. Természetesen a cseh haderő a parancsnak haladéktalanul eleget tesz és sem az Ipoly bal partján húzódó vasutvonalat, sem az Ipoly által kettészelt városoknak, községeknek ipolyon tuli részeit nem tartják továbbra is megszállva.
A románok kivonulása
Bukovinából.
Qenf. Az Ecbo de Paiis jelenti: A < románok kezdik kiüríteni Bukovinát és az azzal szomszédos területeket és visszavonulnak az antant .által megjelölt \'vonalra.
A békekonferencia.
I ■
Ujabb nagy problémák.
Newyork. (A Magyar Távirati Iroda szikratávirata.) Párisból jelentik : Miután a békekonferencia él fogadta a német gyarmatok, Csendes óceáni szigetek és az afiikai német gyarmatok.internaciolizálásá-nak elvét, és hogy e területeket azon nemzetek ellenőrzése alá vonják, amelyek a legalkalmasabbak e gyarmatok közigazgatásának ellenőrzésére, a békekonferencia most\' már más nagy kérdések elintézésével fog\' foglalkozni. Előreláthatólag nagy viták lesznek Olaszországnak az adriai tengerparton támasztott igényeinek kérdésénél, Franciaországnak Németországgal szemben való területi követeléseinél és a balkáni kérdések összességénél. A békekonferencia tegnap bizottságot választott, melynek rendeltetése, hogy a Németország állal fizetendő hadisarcot megállapítsa.
öllson és Lloyd George ejjelőre nem utaznak
el.
Páris. Tekintettel arra, hogy a békekonferencián váratlanul nagy nehézségek, merültek fel, Lloyd George elhatározta, hogy nem hagyja el Páríst. Az njabb nehézségek miatt egyelőre \'Wilson Is elhalasztotta utazását, níert Jelen akar lenni az ujabb bonyodalmak elintézésénél. Wilson elutazása
után Taftot bizta meg helyettesítésével. Wilsonnak minden esetre el keli utaznia Washingtonba, mert március 4-én lejárnak a kongresszus mandátumai és annak feloszlatása előtt az Unió képviselőinek meg kell hallgat-niok az elnök üzenetét. A népszövetség végleges alapelveit még Wilson elutazása előtt megállapítják.
Románia mozgósít?
Bern. A svájci román követség közli, hogy a román hadsereget ismét mozgósították és pedig az 1872 lől 1897-ig terjedő évfolyamokat.
Cűilson o németeKkel együtt
akar s területi Kérdésekről Hintem
Rotterdam. A Nieuve Rotterdamsche Courant közli Párisból: Heves küzdelemre van -kilátás a különböző . irányok képviselői, úgymint az ausztráliai miniszterelnök és a japánok között a Déli tengeren lévő szigetek kérdésében. Ugyanily erős harc lesz az euró...