Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
33.63 MB
2016-08-12 13:46:05
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
126
1270
Rövid leírás | Teljes leírás (405.98 KB)

Zalai Hírlap 1919. 050-073. szám március

Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Gürtler István
Szerkesztőség és nyomda: Csengery-ut 7. szám, telefon 41.
Kiadóhivatal: Gutenberg nyomda (ifjú Wajdits József-féle könyvkereskedésben)
Deák-tér 1. szám , telefon 182.

Hiányzik: 72. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Zalai Hírlap
M«cjtoi«nm naponta délután 4 órakor.
Havi előfizetés: helyben házhoz hordva 4 kor.,
NyllMr ég hirdetések díjszabás szerint.
P#\II vicai U > n I I . n| Szerkesztőség és nyomda: Csengery-ut 7. szán. OLITIKAI N A Pl LA Pl telefon 41. - Kiadóhivatal i Gutenberg nyomda
(ifjú Wajdlts József-féle könyvkereskedésben)
Deák- fér 1. szám, telefon 182.
VII. évfolyam. []
Nagykanizsa 1919. március 1. szombat

60. szám.
A Jiékebonferencln. fl ^mtm mm.
A Bánát, Szeged és Torontál.
Páris. A román igényekkel foglalkozó bizottság hlr srerlnt ma megegyezett a Bánát és Temesvár kérdésében. Állítólag Magyarország kapja meg a Szegedet környező vidéket és nem adják Szerbiának Torontál nagyobb részét sem. — Még az a hlr szivárgott ki a konferencia tárgyalásaiból, hogy a magyar csapatokat Erdélyből visszarendelik és felszólítják a magyar kormányt, hogy a Nagyszeben és Brassó körüli vidéket, valamint az ezektől északra eső és a Kárpátok öve által övezett ékalaku területet ürítsék ki.
Flottáinkat át kell adni.
Genf. A Times jelenti Párisból: Az előzetes békeszerződés feltételei szerint az osztrák-magyar, bolgár és török flottákat le kell teljesen szerelni és át kell adni az antantnak. Ntimetországnak a saját költségén meg kell semmisítenie Helgoland védmiiveit. Szintúgy le kell rombolni mindazokat a védmüveket, melyek a Keleti-tenger partjait uralják. Az előzetes békeszerződésben kötelezni fogják Német-országot-'arra is, ítoqy a kiéli csatornát minden nemzet számára ryilva tartsa.
Vége felé a konferencia.
Genf. Párisból táviratozzák : T a r d i e u francia békedelegátus külföldi újságíróknak a békekonferencia további munkájáról az alábbiakat jelentette ki:
— A konferencia munkája március 8-15-lke között vé get fog érni. Még négy kérdés van hátra és pedig: a német-francia határ, az adriai kérdés, az orosz probléma és a tengerek szabadságának kérdése. A Hercegszigetekre tervezett konferenciát nem tartják megt mert a bolsevik! kormány nem fogadta el annak előfeltételét azt, hogy az ellenségeskedéseket szüntessék be. Az antant most más eszközökhöz fordul, hogy Oroszországban helyreállítsa a rendet és véget vessen a bolsevik! uralomnak.
Amsterdam. A Newyork Herald párisi tudósítója jelenti: A békekonferencia jóvátételi bizottsága ideiglenesen megállapította, liojjy a központi hatalmaknak körülbelül 300 milliárd dollárnyi aktívájuk van, amelyből a hadikárokat és egyéb hadikötelezettségeiket megfizethetik. Németország a reá kiszabandó összeg egy részét rögtön készpénzben, vagy értek-papírban tartozik megfizetni, a többit pedig olyan évi részletekben, hogy módjában legyen amortizációs alapot létesítenie. A készpénzben fizetendő összeg állítólag öt milliárd lesz.
Készül a békeszerződés.
Páris. A németeket március végére vagy április elejére Párisba várják. Az előzetes békekonferencia csütörtöki ülése által kijelölt központi bizottság, mely a különböző bizottságok munkájának eredményeit csoportosítja, már tulajdonképen az előzetes békeszerződést szövegezi. Ha a németek tárgyaláson meg is jelennek, a bizottságok már nem fognak velük tárgyalni, hanem csak a békeértekezlei teljes ülése előtt nyujtáhak nekik alkalmai, hogy álláspon'jukat kifejtsék. A béke-megbizottak alig mutatnak arra hajlandóságot, hogy részletes és beható vitába bocsájtkozzanak a németekkel, sőt egyesek egyenesen azt remélik, hogy már a németek megérkezése napján a békeszerződés aláírására ...