Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
29.48 MB
2016-08-23 09:33:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
152
861
Rövid leírás | Teljes leírás (292.22 KB)

Zalai Hírlap 1919. 074-089. szám április

Politikai napilap
Szerkesztőség: Csengery-ut 7. szám, telefon 41.
Kiadóhivatal: Deák-tér 1., telefon 182.

Hiányzik: 90. számtól

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Zalai Hírlap
M«0*i«ni« naponta délután 4 órakor. ! Havií elöífaMési hegben wSÍThJivi V kor., Nrllffi?*? i\'JÁlL0! ,iAm 20 NylltUr éa hirdetések díjszabás szerint. Ipoliti kai napilapI [ Szerkesztőség: Csengery-ut 7. szám. — Telefon 41. Kiadóhivatal. j Deák-tér 1. - Telefon 182.
VII. évfolyam. | | Nagykanizsa 1919. április 1. kedd | 74. szám.
Frontjelentések.
Budapest. Az orosz szovjet-köztársaság hivatalosan jelenti március 27-ről:
Északi arcvonal: Sineda községben csapataink offenzívába léptek és kemény küzdelemben elfoglalták a Sinedától délkeletre 25 versztnyire felvő Toromskoje községet. Az ellenség 15 versztnyire Sinedától délre erősen elsáncolta magát.
Nyugati arcvonal; A Pecsor-térség-ben harcolunk.
Déli arcvonal: A Donesz-térségben heves küzdelem után elfoglaltuk Krinda-csevka állomást és Sorovkától 12 versztnyire délre állunk.
Budapest. A litvániai szovjetköztár-saság hivatalosan jelenti:
Csapataink Onovestől keletre és innen délre, s Vilkomirtól 6 versztnyire nyugatra állanak. Minszk irányában elfoglaltuk Vorockojt és még néhány várost Novogrodektől délkeletre. 25-én litván csapatok és orosz vörösgárdisták elfoglalták Barinovicit.
Barátkozás a somogyi demarkációs vonalon.
Kaposvár. Koller elvtárs katonai megbízott tegnap autón kiutazott a somogymegyel demarkációs vonalra, hol somogyi hadsereg áll Őrt. Megállapította, hogy a szerbek védelmi állásban helyezkedtek el, és köztük és katonáink kőzött barátságos érintkezés áll fenn.
Vorarlberg gerinces.
Bregenz. Vorarlberg tartományi kormányzósága elutasította Berchtolt volt grófnak azt a kérését, hogy Vorarlberg-ben telepedhessék le.
(Mék tárgyalgatnak.
Bécs. A Neues Wiener Tagblattnak jelentik Hamburgból: Wilson és Clemenceau a következő megállapodásra jutottak a német-francia határ kérdésében: A Rajna jobbpartján a rajnaparti terület és a várvidék a németeké marad, ha kötelezik magukat, hogy a Rajna balpartján sem erődöket, sem helyőrséget nem tartanak. A várterület egész kőszéntermését a franciáknak kell kiszolgáltatniok mindaddig, mig Franciaország elpusztított területeit nem állítják helyre.
AaehekerfiszaMlolanyltra-mejyel szocialistákkal szemben
Nyltra. Nyitrabányán a csehek feloszlatták a bányamunkások szakcsoportját és azokat az elvtársakat, akik a szakszervezet érdekében agitáltak, felakasztották és agyonlőtték. A nagybányai elvtársak a sző szoros értelmében éheznek. A bizalmi férfiak állandó felügyelet alatt vannak.
Gyűlések tartását a csehek nem engedélyezik, s katonasággal és gépfegyverekkel zavarják azokat széjjel. A városban az elkeseredés oly nagy, hogy a lakósság egyetlen éjszaka három cseh katonáf agyonlőtt.
Az olasz leszerelés.
Bécs. Rómából jelentik hivatalosan; Olaszországban március közepéig körülbelül 7 millió ember szerelt le. Április 15 ig le fogják szerelni az 1888—89. korosztályt, és a leszerelési tervezetbe még további két korosztály leszerelése van felvéve.
LlKi/Míljík a katonai
bíráskodást.
i
Budapest. A forradalmi kormánzóta-nács a katonai ügyészséghez katonai vádbiztosul kirendelte Kiss Ferenc elvtárs volt törvényszéki birót, ki a háború alatt a honvédügyészségen teljesített szolgálatot. Az igazságügyi népbiztos pedig kinevezte a hadosztálybirósághoz megbízottul dr. Medgjrcs Andor elvtárs szatmári ügyvédet. Az a feladatuk, hogy együtt lebonyolítsák a régi uralomból itlmaradt ügyeket. Elvileg szabadon bo-csájtanak mindenkit, aki nem visszaeső bűnös, vagy akit nem kell politikai okokból fogvatartani. Az uj rendszer értelmében a katonák is a forradalmi...