Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
1.48 MB
2016-08-23 09:43:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
101
836
Rövid leírás | Teljes leírás (20.11 KB)

Zalai Hírlap 1919. 172. szám augusztus

Az újságcím megváltozott: Munkás
A nagykanizsai szocialista párt délutáni hivatalos lapja
Szerkesztőség: Csengery-ut 7. szám, telefon 41.
Kiadóhivatal: Deák-tér 1., telefon 182.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

H*»a?«t«niK fiftponta délután 4 órakor. Havi •I6fii«t4«: helyben házhoz hordva 4 kor., vidékre poétán 4-áO kor. Egyes szám 80 fillér. NjriitMr ée hirdetések df]az«bá> szerint.
11MMMMM
NA69NMIHII »8CIIUnM0HHinni DEL0T1HI HIVATALOS LAPJA
Sz«rke»»tfl»é*: Ceenfery-Kt 7. sxá*«. — Telefon 41. Kiadóhivatal * í>*ák-téc J. - Tetefon 1KL
VII. évfolyam. |
rl" .......««»«.>. H >M)jMttwiiiiw»»»"<i> MWWJII wiuiHttnimfflff
Nagykanizsa 19t9. augusztus i. pén«ak | 1*2. «tám
Hivatalos fnnt]elHif& tf^mm és mutfmi
Budapest. A Magyar Távirati Iroda hivatalosan jelenti julius 3l-én:
A románok Tokaj és Szolnok között egyes helyeken megkísérelték a Tiszán való átkelést. Legtöbb helyen meghiúsítottuk kísérletüket, egyes helyeken azonban mégis slkerítlt az ellenségnek átkelni. Csapataink a románok visszaverésére ellentámadásba mentek át.
A helyzet a többi arcvonalon vál tozatlsn. MwmmMÍÍM\'km,
IMiiui MMMta?
Bécs. Rotterdamból jelentik : Szófiából Londonba érkezett hirek szerint Bulgária azon az uton van, hogy Magyarország példáját kövesse és Boris cárt elkergetve kjkiáitsa a szovjetköztársaságot.
St.-Oermain. A bolgár békedelegáció etsö jegyzéke Bulgária számára követelte Macedóniát, Dobrudzsát és Thráciát.
MM Sílift 0 Mtefli?
Párb. Az Echo de Paris jelenti: Klo& pénzügyminiszter közölte, Hogy a világ összes háborús kiadásai 1005 milliárd frankot tesznek ki, amiből 700 milliárd esik a szövetségesekre és 308 milliárd a központi hatalmakra.
A párisi béke
Páris (Szikratávirat). Polk, az aimrtkai delegáció nj vezetője kijelentette, hogy semmi utasítást nem kapott Wilsontól az Oroszotszág elleni blokáddal és a magyar kérdéssel szemben való állásfoglalásra. Továbbá nincs szándékában a görögországi, a konstantinápolyi és a román kérdésben sem lépétt tenni addig, mig a német békeszerződést és a népszövetségi szerződést Amerika nem ratifikálta.
Bécs. At Olaszországban levő hadifoglyok hozzátartozói a városháza üléstermében értekezletet larlottak, melyből küldöttség kereste fel az olasz missziót és felkérte, hogy siettesse a hadifoglyok szállítását, akikkel már a levelezést is el tiltották nékik.
Bécs. A Neue Frele Presse irja: A Bécsben időző antant-misszió képviselői a st.-germaini békeszerződéstervezel pénzügyi feltételeit tulkeményeknek találják és erről ilyen értelmű tudósítást küldtek Párisba is.
St.-Oermain. A békekonferencia kártérítési bizottsága ma Versaillesben ülést tartott, amelyen megbeszélték a német szén elosztását. A csehszlovák megbízottak kijelentették, hogy Ausztriának nem tudnak több szenet adni.
Bécs. A londoni lapok jelentése szerint Amerikában jelenleg több, mint hatvan sztrájk van folyamatban. Több helyen a vátosi alkalmazottak is sztrájkolnak. Állítólag ell>ocsájlott katonák vezetik a mozgalmakat.
Bécs. Hágából jelentik: Amerikában a feketék és a fehérek közt kiujultak a hircok. Megállapítható, hogy ennek a négerek közti bolsevista mozgalom az oka. A zavargásokban 25 négert és 12 fehéret megöltek és száznál többen megsebesültek. A helyi hatóságok négyezer katonát vezényeltek ki. A zavargások még tovább tartanak.
Btc<. Lugaoóból jelentik: A milanói törvényszék palotájában kedden felrobbant egy bomba. Az explosioröl szóló jelentésében a Coriiete delta Sera megjegyzi, hogy politikai merényletről lehet szó. mert ujabban Olaszország legkülönbözőbb részeiben torténnek fosztogatások és a fegyveres katonasággal való összeütközések
Basel. A Svájci Távirati Pgynókség<...