Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
40.08 MB
2016-08-22 11:10:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
150
869
Rövid leírás | Teljes leírás (814.52 KB)

Zalai Hírlap 1915. 048-073. szám március

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I I I . évfolyam.
o
Nagykanizsa, 1915. márclua 1. hétfő 48. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• IONi»t+«l Arak i Helybea háxhoi hordva 1 hóra I K.
EOM »iAm 4 ftllér Vidékre, poétán . . t hóra I-M K.
NylIHér é« hirdetések megállapított árak eserlnt.
Lapvtiér:
Dr. H A J D Ú Q Y U L ^ .
Kiadóhivatalt 0«tenbern-nyonwla CiMferjr-nt 7. i
Teleion: Sxerke«íN>*ég 41. Kiadóhivatal 41.
Ha hét hónapja,
hogy Vilmos, a németek császárja megüzente
a háborút a monarchiánk ellen
lázasan fegyverkező orosz kolosszusnak
s ma hét hónapja, hogy északi határainkon
az első ellenséges puskalövések
megtörténtek. Hét hónapja folyik tehát
a háboru és e jelentős dátum alkalmából
meg lehet állapítani, hogy körülbelül
most kezdődik a nagy küzdelem
tavaszi fázisa.
A háboru folyása megtanított minket
és megtanította a közvéleményt arra,
hogy a várakozást soha sem szabad
tulcslgázni és nem lehet túlfűtött reményeket
táplálni. Cz éppen olyan hiba
volna, mintha a másik végletbe estünk
volna akkor, amikor a mi részünkről
forgott fenn a visszavonulás és csoportosítás
elrendelésének szükségessége.
Ma nem lehet szó szomorúságról, de a
hangos örömet el kell tenni azokra az
időkre, amikor annak teljes jogosultsága
lesz befejezett sikerek és tejes eredmények
idejére. Nagy feladatok vannak
még hátra, óriási nehézségeket kell leküzdeni,
hiszen egy nagy hadsereg SZÍ-
VÓS makacsságával keli birkózni, egy
olyan haderővel, mely most már iniciativ
és aki v erejét rnagyrészben elvesztvén
inkább defenzívára kényszerül és ebben
a védekező hadjáratban még nagyon
erősnek fog bizonyulni.
Ez a helyzet most a háboru első
hét hónapia után amikor a tavaszi fázis
kezdetét állapithatjuk meg. Hat hét
óta alaposan megváltozott, helyesebben
alaposan meggyengült az orosz haderő
helyzete, a decemberi nagy oflenziva
megtörése után kudarcot vallott a januárban
megismételt orosz előnyomulás!
kísérlet is, sőt a magyar, osztrák és
német seregek sikerek egész sorozata
és egy nagy jelentőségű győzelem ulán
felszabadították Bukovinát, Galicia délkeleti
részét é3 megtisztították az oroszoktól
Keletporoszországot.
Ilyen előzmények után köszönt be a
tavasz hónapja, mely ugyan a harctéren
nem jelent tavaszt. Az ágyuk rettenetes
bömbölése ugyanis megváltoztatta a
harcterek fölölt, mig február közepén
tavaszi nap ragyogott és nagy hóolvadás
volt, addig most néhány nap óta
erős hófúvások vannak és hideg van.
A nagy harcvonal keleti szárnyán, Staniszlau
kőiül a Dniesztertől délre most
már igen hosszú \'vonalon nagy csata
fejlődött, mely már közeli tiz nap óta
tart és a tegnap! hivatalos jelentés szerint
még mindig makacsul folyik. A
nyugatgaliciai és közép-lengyelországi
harcvonalon csak ágyuharc van jelentősebb
események nélkül.
A Visztulától északra a nagy harcvonal
északi szárnyán a tegnapi német
hivatalos jelentés szerint uj oiosz erőkkel
uj harc kezdődött. Grodnótól északnyugatra,
Lomzától nyugatra és Prasznisztól
délre uj orosz erők léptek fel,
melyek támadásba kezdtek. Ez előrelátható
volt, hiszen kétségtelen, hogy az
orosz hadvezetőség még elég emberanyaggal
rendelkezik, hogy egy megsemmisített
sereget pótolhasson és a
tizedek orosz hadserek pusztulása
senki szemében nem jelentette a végleges
győzelmet. Kétségtelen volt, hogy
az oroszok minden erejük megfeszítésével
igyekezni fognak feltartóztatni a
diadalmasan orosz földre lépő németeket,
hiszen nem tehették ki magukat
annak, Hindenburg és Visztula jobb
partján előnyomulva esetleg elvágja a
Visztula-könyökben harcoló orosz fősereg
visszavonulási útját és Varsó
összeköttetését Szentpétervárral. Az
orosz erők fellépése tehát érthető és
természetes. Hogy sorsuk mi lesz, az
egyenlőre a közel jövő titka. Hindenburg
művészete és a német katonák
hősiessége majd rövidcsen világosságot
dérit e titokra. Akármilyenek is az erőfeszitéseik,
az orosz haderő csak halaszthatja,
de el nem háríthatja a szövetségesek
végső diadalát.
A világháború.
Duklánál megtört az orasz.
A szárnyakos lesz a döntés.
Sajtóhadiszállás. Az Északi Kárpátokban
folyó harcok állása és várható fejleményei
a következőkben foglalhatók
össze:
A Dukla körüli harcok teljesen az
Alsópagony és Felsővizköz közötti szakaszra
koncentrálódtak, ahol az utóbbi
napokban dönlő jelentőségű események
nem voltak. E szakaszon belül csapataink
a makovicai hegyek taraján és északi
lejtőin olyan kitűnő állásokat szereztek
meg maguknak s ezeket ugy megerősítették,
hogy itt Dukldnál minden további
orosz áttörési kísérlet teljesen lehetetlennek
mondható, n Kárpátokban folyó
nagy csata a mai helyzet után már
nem itt fog eldőlni, hanem a kárpáti
harcvonal egyéb részein, a jobb és balszárnyon.
A Kárpátokban csapataink már három
hét hóta defenzívára szorítkoztak s
e három hét alatt a fenti eredmények
pompásan igazolták Itt a defenzív harcmodor
helyességét. A Dukla körül nyert
kitűnő pozíciók döntő előnyén kivül
tüzérségünk óriási veszteséget okozott
az oroszoknak, kiknek tízezrei hullottak
el a Kárpátok lejtőin.
Bukovina teljesen felszabadult.
Köln. A Kölnische Zeitungnak jelentik
Bukarestből: A Bukovinában operáló
osztrák-inagyar seregek több napi véres
harc után teljesen kiűzték Bukovina terűiétől
a legutóbb még ott maradt jelentékeny
orosz haderőt. A túlsúlyban lévő
oroszok Csernowitztöl keletre Bojan vidékén
korcentrálódtak, de kivált tüzérségünk
emberfeletti munkájának sikerült
ellenállásukat megtörni s az utolsó orosz
katonát is klüznl Bukovina területéről.
Az oroszok a Pruthtól 20 kilométernyire
kezdték meg visszavonulásukat, s ma
már nincs orosz Bukovina földjén.
A keletgaliciai harcok.
Főhadiszállás. Keletl-Galiciában az
utóbbi napokban erőteljes offenzivánkkal
ismét jelentékeny tért sikerült visszahódítanunk.
E harcok most aStanlszlauért
folyó s mind nagyobb arányokat öltő
küzdelemben kulminálnak, mely még
mindig eldöntetlen. A helyzet körülbelül
négy nap óta nem változott s valószínül
hogy ez a Dnyesztertől délre hosszú
vonalon folyó küzdelem még hosszabb
ideig fog tartani.
37-től 4Z évig soroznak.
Ma délelőtt már hetek óta várt rendelet
érkezett a honvédelmi minisztériumtól
Nagykanizsa város tanácsához.
A hadügyi kormány elrendelte a
37—42 éves B. osztályú népfölkelök
sorozását. Amerika export-tilalma.
Genf. New-Yorkból jelentik, hogy
Wilson, az Egyesült államok elnöke felhatalmazást
kért a kamarától arra, hogy
az Unióban általános kiviteli tilalmat
rendelhessen el. Az amerikai kormány
aggódik, hogy ez exporttilalom az Unió
egész gazdasági életét megbénítja s
ezért vonakodik az elnöknek a kivánt
felhatalmazást megadni.
nem jön Amerikából muníció.
Róma- Hiteles értesülés szerint Anglia
és a francia hadszintér blokádja miatt
15 amerikai hajót, Jmelyek az ententeseregeknek
szánt munícióval vannak megrakva,
nem indították el Európába.
2. oidal. 1915. március 1.
Höfer jelentése.
BudipesL (Hivatalos.) Lengyelországban és
Nyugatgaliciában lényeges dolog nem történt,
csupán tüzérségi harcok voltak. A kárpáti
arcvonalon Wyszkow környékén és a Dnjestertöl
délre folytak harcok. A helyzet az utóbbi
napokban nem változott. Jiöfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
jelenli:
Nyugati hadszintér: Champagneban az ellenség
tegnap is folytatta előretöréseit. A támadásokat
egész terjedelmükben visszavertük. —
Malancourttól délre, Verdunlól északra az
ellenségnek több egymás mögött levő hadállását
rohammal elfoglaltuk. A gyenge francia
ellentámadások meghiúsultak. Hat tisztet
és kétszázötven főnyi legénységet elfogtunk
és négy géppuskát és egy aknavetőt zsákmányoltunk.
A Vogézek nyugati szélén heves
harc után kivertük a franciákat a blamontblonvillci
állásukból. Támadásunk elérte a
Verdinal-breménili és folytatólag a Badenvillertől
és Cel\'istől keletre eső vonalat. Az
ellenséget ezzel husz kilométernyi szélességben,
hat kilométernyire visszaszorítottuk. Az
ellenségnek az elfogl ilt terep visszafoglalására
Irányuló kísérletei súlyos veszteségei mellett
kudarcot vallottak. Szintúgy visszavertük az
ellenségnek a déli Vogézekbcn ellenünk intézett
előretöréseit is.
Keleti hadszintér: Grodnótól északnyugatra
tegnap uj orosz erők nyomultak előre. Ellentámadásunk
az oroszokat visszavetett.\' a vár
előtti állásaikba, 1800 orosz maradt kezünkben.
Osztrolenkálól északnyugatra az Omulew
mentén elleuségnck egy támadását visszavertük.
Délről és keletről a Praszniszra nyomuló
ellenséges túlerő elől csapataink a várostól
északra és nyugaira kitértek. — A Visztulától
délra nincs újság.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
H I R E K .
A szombati hangverseny
Ne legyenek esti tollettek-
Egy ötvennégytagu zenekar tartja naponta
próbáit a városház nagytermében, hogy
alaposan elkészülhessen nagy feladatával, a
szombati filharmónlkus hangverseny grandiózus
progtammsíámainak kidolgozásával. Nem ujság
Nagykanizsán az ilyen hatalmas zenekari
hangverseny, de azért bizvást mondhatjuk,
hogy még nem sok akkora zenei műélvezetben
volt része városunk müveit közönségének,
mint aminőt a szombati hangverseny
Igér. Ennek a pazai műsornak részletes, szakszerű
Ismertetésével legközelebb foglalkozunk,
most csak annyit jegyzünk meg a készülő
hangversenyhez, hogy annak minél nagyobb
sikere érdekében a rendezőség azt a felhívást
Intézi főleg a város hölgypublikumához, hogy
ű hangversenyen ne estélyi toilettben jelenjék
meg. Az idei báltalan, szomorú farsangban
ugyanis alig valaki csinálta\'olt magának estélyi
ruhát s ennek hiánya nem szabad, hogy
akadálya legyen a zalamegyei harcoló hősök
javára rendezendő gyönyörű koncert sikerékerének.
Tehát a köz érdekében cselekszik
mindenki, akinek habár van estélyi ruhája, nem
azt fogja magára ölteni, hanem ugy jelenik
meg a minden külső fény és parádé nélkül
rendezendő hangversenyen, mintha csak kávéházba
menne. Végre lesz hát egy koncert
Nagykanizsán, ahol valóban a zene fogja a
tőszerepet betölteni, nem pedig a ragyogó töltettek,
melyek ugyls mindig csak zavarták
ax eddig rendezett hangversenyek hangulatát
és bensőségét.
Tegnap jelentek meg a szombati hangverseny
meghívói, melyek mindenről részletesen
tájékoztatnak. A meghívó szövege itt következik:
A Nagykanizsai Hadsegélyző 1915. évi március
hó 6-án, szombaton este a Polgári-Egylet
nag) fentiében, a ~Cé. és klr. 48. gyalogezred
és városunk kiváló zenészeinek közreműködésével
filharmonikus estélyi rendez. Ax estély tövedelme a harctéren hősiesen küzdő zalai
atonáknak cigarettákkal való megajándékozására
fog szolgálni. Kezdete pontban 9 órakor.
Helyárak: emeleti páholy 30 kor., zártszék
4 kor., első hely 3 kor., második hely
2 kor., belépőjegy 150, katona és deákjegy
1 kor., karzati jegy 60 fillér. Felülfizetések,
tekintettel a jótékony célra, hálásan fogadtatnak.
Jegyek előre válthatók Kohn L. Lajos üzletében.
Műsor: I. Beethoven L.: V. szimfónia Allegro
con brio, andante con moto, allegro,
nagy zenekar.
2. Chopin: A$ üur ballada, zongorán előadja
: Lukács Ernöné.
3. Orieg E.: „Sigurd jorsalfar" suite, I. előjáték
(a királyi teremben) II. intermezzo (Borghild
álma) Hl. hódoló iuduló, nagy zenekar,
4. a) Molnár: Mazurka, b) Pugnani-Kreisler:
Praeludiutn és allegro, hegedüsolo. Előadja:
Molnár Mihály.
5. Kremser E.: Ó-németalföldi népdalok,
hadi-dal, Berg op zoom,hálaima, nagy zenekar.
6. Liszt F.: Rákóczi induló, szimfónikus
átdolgozás, nagy zenekar.
A zenekart Wirnitzer Oyörgy ur, a cs. és
kir. 48. gyalogezred tartalék-zenekarának karnagya
vezényli. Városunk közönsége részéről
közreműködnek a hangversenyen :
Hofrlchter Emma, Orünhut Annié, Lőwy
Mariska, Orois Kálmártné, Lukács Ernöné, dr.
Krátky István, dr. Lukács József, Ottrtler István
Bencze László, Kovács Mihály, Wenelianer
László. Sauermann Pérenc, Biach Sándor,
Altstadter Islváo, Szabados István, Bóry Ottó,
Molnár Mihály, Bűcltler Mór, Sauermann Béla,
Supka Ferenc, Qürtler Ferenc, Sauermann
Mihály.
Uj 20-as népfőikelő hadnagyok. Nem
várt nagy raugemelés érte tegnap a nagykanizsai
20. népföl kelő ezred öt altisztjét. Káplárból
nem kisebb rangra emelte őket a király
mint hadnagyira. A nagy avanzsmában részesült
öt altiszt mind kvalifikált ember, kik között
diplomások p vannak s akik csak azért
voltak a legénységi sorban, mert annak idején
módjuk volt a két hónapi póttartalékos! kedvezményhez,
egy pedig közülük tisztivizsgát
nem tett önkéntes tizedes volt. Parancsnokságuk
azonban (elterjesztette a tisztirangra
minden tekintetben érdemes altiszteket, kiknek
kinevezése tegnap érkezett meg. Az uj
20-as népfölkelő hadnagyok: Földes Miklós
nagykanizsai polg. iskolai tanár, dr. Domfán
Lajos nagykanizsai ügyvéd, továbbá Székely
Jenő, Pásztor Miksa és Thassy László.
Meghalt Róth Mtksa- Nagy gyásza van
a nagykanizsai postának s vele az egész város
müveit közönségének. A kiváló postafőnök,
R ó t h Miksa néhány havi betegeskedés
után ma éjjel Meráuban 49 éves korában elhunyt.
Lapzártakor vettük a szomorú hirt, melynek
az elhunyt érdeme szerint való megírásához
már csak holnap lesz elég helyünk.
U| orvos. Sallér Aladár, néhai Sallér Lajos
nagykanizsai építőmester lia, szombaton tette
le utolsó orvostudományi szigorlatát a budapesti
tudományegyetemen és e hét folyamán
orvosdoktorrá avatják. Dr. Sallér Aladár egyelőre
a törvényszerű egyévi kórházi gyakorlatot
kezdi meg, s aztán valószínűleg Nagykanizsán
fog letelepedni, ahol városszerte
nagyon kedvelt egyénisége szép jövőt jósol
kitűnő tehetségének.
fl kukoricaliszt kilója Zalában: 43 fillér.
Tegnapelőtt, szombaton ült össze Zalaegerszegen
a kukoricaliszt árát megállapító bizottság
Árvay Lajos alispán elnöklése alatt. Nagykanizsát
dr. Sabján Gyula polgármester képviselte
az értekezleten, melyen a megye Összes főszolgabirál
résztvettek. A bizottság a tengerillszt
árát egész Zalamegye területére métermázsánklnt
43 koronában, s Igy kilónként 43 fillérben
állapította meg. Ez ármegállapítás után most
már semmi akadálya nincs annak, hogy Nagykanizsa
város tanácsa a tengerüisxttel keverendő
lisztek árát végérvényesen megállapítsa.
Katonaházasságok. A mult héten Nagykanizsán
mindössze két házasságkötés történt
s mindkettőt katonárúk bevonult népfölkelők
kötötték. És pedig: Bűk! János népfölkelő
Szőke Laurával és Hunka Oyula népfölkelő
Ritecz Máriával lépett házasságra.
FI hadsegélyző hangverseny felülfizetései.
A .Központi Jóléti Iroda* 8-lk hangversenyén
felfllfizettek: Molnár, Oellért P50—
1-50, Hofrlchter Emma, Toch Miksa 1—1 kot.,
Kaszter Miksa, Rosenberg Ernő 50—50 Ml.,
N. N. 50, N. N. 50, N. N. 50, N. N. 50,
N. N. 50, N. N. 50 fill., N. N. 10 fillér. —
A felülfizetőknek ez uton mond hálás köszönetet
a Közp. Jóléti Iroda.
Gyászrovat. Az elmúlt héten elhunytak
Nagykanizsán: Tislerics József 16 napos,
Czuppon Oéza 9 napos, Sugár János I hónapos,
Farkas Oyörgy 42 éves vasúti ellenőr,
Hochwald Vilmos 82 éves magánzó, özv.
Oramantik Jánosné szül. Etz Erzsébet magánzó
69 éves, Spltzer Józsefné szül, Weisz
Engénla 78 éves, Horváth János molnár 41
éves, Pinczinger Mihály korcsmáros 51 éves
Oöncz Lajos kalauz 34 éves, Benkő Erzébet
4 hónapos, Skamlecz Ilona I hónapos, Horváth
János II hónapos, Simon Míria 18
éves cseléd, Pohle Jóssef 36 éves napszámos,
Kovács Rozália 16 napos, Zakál Zsigmond
nyug. járásbiró 82 éves, Balogh Oyörgy
3 éves, Baricza Anna 77 éves koldus és\'Janda
Károly gazda 51 éves korában.
H ma esti polgárőrök. Ma hétfőn este
az alábbi polgárőrök fognak Nagykanizsán
rendőri inspekciót teljesíteni:
Mankovlcs János, Mózsl Sándor, Kovács
Oyörgy, Allesch József, Oumilár Kálmán, Mészáros
Jenő, Bazsó lózsef, Offenbeck Károly,
Dlóssy Béla, Faragó Miklós, Antalics Ignác,
Szondi Aladár, Pahocsa István, Horváth Boldizsár,
Zapletál Simon, Wölner Vilmos, Halász
Ödön, Tóth József, Vajnovics Jenő, Boldtcs
Károly, Schöfler József, Lackenbacher János.
Hadi beszédek. A honvédelmi minisztérium
Hadsegélyző Hivatala népszerű fűzetekben
kiadja azokat a tanulságos és léleknemesltő
beszédeket, amelyeket a háboru óta legkiválóbb
államférliaink, főpapjaink, tudósaink,
íróink és politikusaink tartottak a nyilvánosság
előtt, az országos Hadsegélyző Bizottság
felolvasási sorozatán. A hazafias, igaz magyar
szellemtől áthatott beszédek retorika szempontból
Is rendkivül becsesek. Oondolatokban
gazdag, gyönyörű munka valamennyi; a közönség
j ó l teszi, ha a 10 filléres füzeteket
megvásárolja és összegyűjti. Nagyszerű és
maradandó emlékei lesznek e fűzetek annak
a hazafias föllángolásnak és együttérzésnek,
amely a nemzet minden rétegét oly megható
módon egyetlen táborba terelte a magyar
nemzeti becsület és a magyar nagyság védelmére.
Eddig gróf Apponyi Albert, Csernoch
János, báró Hazai Samu, gróf Tisza István,
róf Andrássy Oyula, Prohászka Ottokár és
ákosi Jenő hadibeszédei jelentek meg. A
fűzetek az Altalános Beszerzési és Szállítási
ff. T. utján (Budapest, V. Kádár-utca 4.)
rendelhetők meg, de kaphatók a dohánytőzsdékben
is. A befolyó tiszta jövödelmet a háborúban
elesett vagy a kapott sebek következtében
elhalt katonák öívegyel és árvái
javára fordítják.
1915. március 1. ZALAI HIRLAP 242. oldal.
Ismeretlen bulin n majorban. A Kazincyutcában
lévő uradalmi majorban szombat este
HZ ott elszállásolt katonák egy pásztor kinézésű
ember holttestét találták. A rögtön értesített
rendőrség a holt embernél semmiféle
irást vagy egyebet nem talált, amiből kilétét
meg tudták volna állapítani. Mindössze egy
Barcsról Nagykanizsára szóló III. oszt. vasutijegy
volt az egyik lajbizsebében. A rejtélyes
hullát a temető hidegháziba szállították, ahol
tegnap felboncolták és konstatálták, hogy
halálát szívszélhűdés okozta. A rendőrség az
ismeretlen holttest kilétének felderítésére a
szükséges intézkedéseket megtette.
KuKoMiszta konyhán
A háboru minden téren változásokat, újításokat
eredményez. A szakácsművészet sem
vonhatja ki magát, sőt nagyon is aktiv részt
kell vennie és meg kell mutatnia, hogy a megváltozott
helyzetben sem mond csődöt. Nincs
elég buzalisz, főzünk és sütünk kukoricalisz -
téi. Bebizonyítjuk, hogy abból Is pompás és
izcs tésztákat tudunk tálalni.
ftidding. A közismert griz- vagy daraíelfujtat
igen könnyen készíthetjük linóm kukoricadarából
a következőképpen: Lábasban felforralunk
egy liter tejet, hozzáadunk 15 deka
cukrot, 10 deka vajat és vaniliát. Fél liter
finom tengeridarát folytonos kavarás közben
közé téve, lassan sűrűre főzzük. A meglőtt
darához, ha félig kihűlt, 12 tojás sárgáját téve,
félóráig kavarjuk. A masszát három egyenlő
részre osztva, az egyiket két tábla csokoládéval
barnára, a másikat breton festékkel pirosra
festjük, mig a harmadik sárgán marad. A
puddlng-formát vajjal kikenjük, a massza egyikét
a másik fölé szépen óvatosan belerakjuk
és gőzben kifőzzük. — Vanllla-márlással tálaljuk.
Kiülófánk. Egy liter tejben^nyolc deci finom
kukoricalisztet főzünk sűrűre. Ifa kihűlt, izlés
szerint megsózzuk, esetleg megcukrozzuk
három egész tojással és három tojássárgájával
a tésztát jól kidolgozzuk és a szokott módon
bő zsírban kisütve, tálaljuk. — Bárminő
gyümölcsízt adhatunk vele.
Daralcpény. Husz deka kukoricadarát nyolc
deci tejben puhára főzünk. Tálba kiöntve, félig
kihűtjük, azután tiz deka porcukrot, hét
deka friss vajat, egy narancs ledörzsölt héjját
és nyolc tojás sárgáját adva hozzá, félóráig
keverjük, öt tojás habjával, hét deka mazsolával
összekeverve, vajjal kikent, morzsával
hintett tésztasütőbe mintegy két centiméter
vastagra kenve, egy óráig sütjük. Gyümölcsíz
mártással tálaljuk.
Fcljujt. Egy liter tejet hét deka vajjal ésjiz
deka cukorral felfőzünk. Folytonos kavarás
mellett tizonnyolc deka finom tengeridarát
beleeresztve, addig kavarjuk, mig felforr és
csomók nincsenek benne. Azután lassú tűzön
puhára főzzük. Cseréptálba tesszük és ha kihűlt,
egy kanál citromos porcukorral, diónyi
friss vajjal és tizenkét tojás sárgájával fél
óráig kavarjuk. Tálalás előtt fél órával a tojások
fehérét kemény habbá verve, bilekeverjük,
felfujtas tálba téve, porcukorral vastagon
meghintve, középtüznél pirosra sütjük.
Kukoricamálé. Egy liter finom kukoricalisztet
nyolc deci forralt tejjel, vagy, vizzel
megforrázunk. ízlés szerinti sót és cukrot téve
hozzá, két óráig meleg helyen állni hagyjuk.
Tésztasülőt zsirral kikenve, a tésztát mintegy
centiméternyi vastagon belerakva, forró zsírral
vagy vajjal megöntözzük és lassú tűznél inegs
0 , Í « k - Folyt. köv.
CSAK AZÉRT IS. címmel a vigjáték Irodalom
egyik legkiválóbb gyöngye kerül kedden
á Szarvas-szállóbeli BERLIN mozgóképszínház
előadásain bemutatásra. Az ötletes és kacagtató
fonák helyzetekben bővelkedő három felvonásos
vígjáték — minden pikantéria nélkül
— egy fiatal szerelmes pár és egy szemfüles
ügyvéd küzdelmeit mutatja bc. Különös érdekessége
még a képnek, hogy szellemesen
sziporkázó feliratait Karinthy Frigyes kollegánk
készítette, — Ugyané műsorában mutatja
bc a színház az amerikai nagy polgárháborúban
játszódó Észak dél ellen című
óriási háborús képet, mely az érdekfeszítő
tartalom mellett a leggyönyörűbb háborús jeleneteket
ábrázolja. — A kétórás uiüsor méltán
érdemli meg a közönség legnagyobb érdeklődését
és Igy bátran ajánljuk olvasóink
ügyeimébe.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brílliánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
Cítlstöt és antik órákat. Szívós Antal
müórás és látszerész, Király, utca 5. szám. —
íPlacMér.
Szarvai siflüó D E M I I I n a i v ffl o 1 í 6.
naponta tiltod.
Ma kedden, márelus 2-án.
Csak azért is I
szellemes vígjáték 3 felvonásban.
Az amerikai háboru
nagy háborús dráma 3 felvonásban.
HÁBORÚS HlRflDÖ, akt. felvétel.
Előad átok 6 ós 9, vasár- ét ünnepnap 3,9,\'/ és
0 órakor. Rendes helyárak. A terem ffltve van.
t r^* jlm. k « > ( . v t - t
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Gyula.
Szerkesztő; Gűrtler István.
ÉS9 bárom szobás emeleti utcai lakás, vízvezetékkel
és a hozzátartozó mellékhelyiséggel
azonnal vagy május 1-ére kiadó.
— Ugyanott — egy két szobüj
udvari lakás, vízvezetékkel és hozzátartartozó
mellékhelyiséggel május
I-ére kiadó.
F e l t i l M t f t r t ad Csengerl-a. 67. tifiztalaldono:
Király-utca 34. szám alatt
m bolthelyiség
esetleg raktárral együtt kedvező
feltételekkel kiadó.
Bővebbet ugyanott a IMk emeleten.
Egy kisasszony
ki a könyvelésben jártas
irodai esetleg pénztári
állást azonnal elfogadna.
11R A M I A morgókép paIoU* * * m u m W W M m Roi(ofl)l-ulc« 4. Ttltlon 299.
Hétfőn és kedden, márc. 1. és 2-án f\\ MRRT1R
dráma a halászok életéből 4 felvonásban.
Szerelemből díjbirkózó, vigjáték. Harctéri
hiradó, a világháború eseményei.
A torreádor leánya, dráma a spanyol
népélctből 1 felvonásban.
Rendes helyárak. Pütört színház. Buffett.
Előadások hétköznap 0 és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét, r ( ~
hofiv HaííKanlzsón, a Szarvas-szálloda épületen AlA
SZÍVÓS A n t a l megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett - ^ J l
írás-, ékszerész- és lúljzeréjz-
= = = = = = = = ü z l e t e t n y i t o t t a m . —
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek javítását a legújabb
t a r t o k óriási választékban . v j - f g ^ l találmányú, tökéletes műszak\\
mindenfajta órákat, ékszere- > c > felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszcreket. MJtmmmu preczizitássai végzem.
Midőn még csak nagykanizsai szár- U A | r « « a i f K f l P f l B l f
mazásomra s hosszú külföldi (Svájc) W 6 R a S I I V a T O i y
gyakorlatomra utalok, az igen tiszteit órás, ékszerész és látszerész
közönség szives támogatását kérem néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
4. oldal. ZALA HIWLAP. 1915. mircius 1.
i = r = f e s t ő V á l l á t a t a =
l i í l t u l i H . Hqrar-ilci 73.
hont s külföldi faerezés
márvány utánzatok festése.
Épület, szobafestés
bútor, üzletberendezés
mázolás H fényezés.
Művészi szlnérzékflnk, magasan
fejteti IzlésOnk és
technikánk a legkényesebb
Igényeket ís kielégítő. -
Árajánlattal, fzlnes vázlatrajzzal
íölazóHtásra díjtalanul
szolgálunk I I I *
u m m u u t i i itm»ium»)UüuuütJütiMMM:
i — *
Vezérképviselet t
GOTEIBEIfi HYOHOA:: RAGYKAüZSiL
Tisztelettet értesítem a mélyen tiszteit
hölgykőxönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű roRtórnm
mely 23 év óla fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
• i i—- felfrissítettem. —
Raktáron tartok May és
Holfeld-féle rumburgl
vásznakat, Regenhardt*
féle damaszt-árukat és
a jóhirfi Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mlndennemft.
fehémemüeket. ::
s = « A legfinomabb áruk!
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközőnséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOIdl)erfierD6.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
I
GUTENBERG NYOMDA
1 1 1 , NAGYKANIZSA
111 Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenbergnyomda
r ,
111
SmMmrHn
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
i n
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
ra-rwNu* . I 1 « 1 K I . . « ! 5 ; •mnftUl-.\'iyui.ű. tfM:., n Uclílrtnul W.f J»cwl.l.
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. március 11. csütörtök 57. szám Z^^L^kl HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• lOflaatóal á r a k i Helyban házhoz hordva 1 hóra 1 K.
F-gjM $zAa 4 fillér Vidékre, poatán . . 1 hóra l"5i K.
Nyllttér él hirdetése; ti«^Altapltott árak szarint.
Lapvezér:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. i
Teletöm SzerkeaztóstR 41. Kiadóhivatal 41,
Uj feladatok.
A világháború az emberiség történelében
nemcsak a katonai és kulturális,
!ianem a társadalmi és gazdasági téren
is olyan átalakító hatással lesz, aminőt
a francia forradalom óta nem látott a
világtörténelem.
A háboru után hosszabb i d e i g elkészülhetünk
a nemzetközi gazdasági viszonylatok
további szünetelésére és több esztendő
fog eltelni, amíg a régi kapcsolat
Európa államai között, valamint a
tengerentúli országokkal ismét helyreáll.
Első időben teljesen le lógja kölni az
országok pénzügyi és gazdasági erejét
a háboru által okozott károk pótlása,
a romok eltakarítása. Hosszabb időszakok
telnek majd cl az elveszett erők
pótlásában és a vállalkozás, valamint a
tőke egész termelő ereje egyelőre az
az újjáépítés munkájának lesz szentelve.
Valószínű, h o g y * nagy fegyveres háb
o r ú utdn Európa egyes államai között
gyakori lesz a gazdasági háboru és a
kereskedelmi és vámháboru a következő
gazdasági korszakban folytatását
í o g j a képezni a világháborúnak. Az
entente és a szövetség harca a termelésben,
a kereskedelemben tovább fog
f o l y n i . A termelő államok versengeni
fogni a fogyasztási területek meghódításáért.
A Balkán, Kisázsia |és főleg
K i r a gazdasági meghódításáért igen
nagy versengés* fog megindulni. Ebben
a háborúban Magyarország és Ausztria
f ö l d r a j z i fekvésénél fogva a nagyobb
közelség mellett kedvező helyzetben van.
A világháború részünkre győzelmes
befejezése után kedvező kilátásaink
vannak a Kelet felé. A Balkán-államok
szívesen fognak érintkezést keresni a
győztes csoporttal. Törökországban politikai
és sztratégiai kapcsolatunk folytán
az angol és francia befolyás teljesen
veszendőbe fog menni. Az entente nagy
pénzhatalmai, A n g l i a és Franciaország
egyelőre pénzügyileg ki lesznek merülve,
ugy hogy belátható időn belül nem lesz
módjukban — mint a múltban tették —
p o l i t i k a i aspirációk érdekében a konzumens
államokat finanszírozni és Németország,
valamint társaságában a monarchia
a nemzetközi tőke piacán oly
jelentőséghez fog jutni, aminőről a háboru
előtt álmodni sem mertünk volna.
E nagy világtörténelmi hivatásra kellőképen
fel kell készülni. Biztos, hogy
a győztes háboru után világgazdasági
pozíciónk is politikai és katonai presztízsünk
emelkedésével együtt meg fog
erősödni. E pozíciónk mentül j o b b kihasználása
csakis ugy biztositható, ha
konszolidálásunk, a háboru kárainak
pótlása, az erők felújítása és általában
a gazdasági munka fokozott erővel és
a legnagyobb erőfeszítéssel fog végbemenni.
Mezőgazdaságunkat gyors tempóban
at kell. reformálni az intenzivebb
termelésre. Iparpolitikánkban az eddigi
fejetlerí és rendszertelen kapkodást fel
kell váltania egy irányzatnak, amely néhány
olyan iparág nagyszerű kiépítését
célozza, amelynek kiviteli esélyei reánk
nézve a legkedvezőbbek és amely iparokban
versenyképességünket a természeti
előfeltételek garantálják. Kereskedelmünket
a hilel szervezésével emancipálni
kell az osztrák gyáripar nyomása
alul. Mindez óriási feladatokat hárit a
törvényhozásra, a kormányzatra, közgazdaság
vezető iérfiaira és az egész
társadalomra egyaránt. A háboru befejezése
után reánk nem következik a
békés nyugalom korszaka, az ország
összes erőinek kifejtésével akkor fog
hozzálátni az igazi munkához.
A uildshóboru.
A keletglaciai harcok.
nincs döntés StaniszML
Sajtóhadiszállás. Keletgaliclában rendk
í v ü l nagy ellenséges erőket \' vontak
össze, melyekkel szakadatlanul tart seregeink
küzdelme. Az oros^ erőfeszítések
késleltetik a döntést, de1 a részünkről
is folyó csapatmegerősitések folytán cz
már csak igen rövid időig késhet.
Orosz jelentés.
Stockholm. A Stockholmska Dagblad
orosz kommünikét közöl, mely a Keletgaliclában
folyó eseményekről a következőket
jelenti:
D o l h i á l ó l és Staniszlautól déire igen
nagy ellenséges erőkkel (t. 1. az osztrákmagyar
sciegekkel) rendkivül nagy kiterjedésű
és igen heves ütközetek folynak.
Az orosz csapatok a Keleti-Kárpátoktól
(Máramaros határáról) sietve az
Északi Kárpátokba igyekeznek, nehogy
a Keletgaliciában operáló osztrák-magyar
seregek visszavonulásuk útját elvághassák.
Az osztrák-magyar seregek Bukovinától
északnyugatra vonulnak és Kolomeán
és Nadwornán keresztül forszírozott
menetekkel igyekeznek előre, hogy az
északról lefelé húzódó orosz segitőcsapatokon
minél nagyobb erővel rajtaüthessenek
s ezzel a Staniszlau körüli
harcok sorsát eldöntsék.
Magyar földön nincs orosz
csúpán a duklai szorosnál.
Főhadiszállás, A legutóbb elfogott
orosz tiszteknél orosz hivatalos jelentéseket
találtunk, melyek többek között
„munkácsi harcokról" szólnak. Ez egyszerűen
nevetni való együgyűség, aminek
alapja és magyarázata az lehet, hogy a
wiszkowi harcok a Munkácsról Galíciába
a Stryj völgyébe vezető ut mindkét
oldalán, de teljesen galíciai területen
folynak. A kárpáti hegyvonal mindenütt
a mi birtokunkban van és a
Kárpátokban folyó harc a Dukla és Felsővizköz
közötti szakaszt kivéve mindenütt
Galicia területén folyik s Magyarország
területén a duklai szorost kivéve
egyetlen legyveres orosz sincsen. (Ezzel
tehát azok a Nagykanizsán ma Ismét
lábrakelt vészhirek is meg vannak cáfolva
melyek szerint az oroszok már Bártfán
és Eperjesen volnának. A szerk.)
Küzdelem Varsóért.
Stockholm. Varsó előtt a harcok szakadatlanul
nagy hevességgel folynak, de
az utóbbi napokban a helyzet minden
jelentékenyebb változása nélkül. Az
oroszok a németeknek néhány lövészárkát
felrobbantották, de ez csnk epizódszerű
esemény volt. Az orosz jelentések
Varsó körül igen nagy német erők jelenlétéről
beszélnek.
Harc a Dardanellákért.
Konstantinápoly. A török főhadiszállás
j e l e n t i : Az ellenséges flottának a Dardanellák
külső erődjel ellen intézett
folytonos tüzelése tegnap jelentékenyen
csökkent. Egy angol cirkálóról egy felderítő
csapat a partra merészkedett, de
a kísérletet észrevették és meghiúsították.
Ugyanekkor a parthoz közelebb
jött több ellenséges páncélost eltaláltak
az erődök lövedékei s a páncélosok
sietve visszavonultak a nyilt vizre.
A Dardanellák védelmére a török hadvezetőség
jelentékeny csapatokat vont
össze, hogy ezek az erődökkel együttműködve
védjék a török fővárost.
Höfer jelentése.
Btidapest (Hivatalos) A kárpáti arcvonal
nyugati szakaszán sikeres harcok folytán tfibb
orosz előretolt állás jutott birtokunkba. 19
tisztel, 200 (öböl álló legénységet fogtunk el
ezultal és sok hadianyagot zsákmányoltunk.
A Dnjesztertöl délre fekvő területen miután
az oroszok erősiléseket kaptak, elkeseredett
2 . ida\'-
\\
«
/.ALAI kitKuAV i91í>. március 2
harcok folynak. AT. állásaink ellen megkísérelt
összes ellenséges támadások az e l l e n f é l / l e g -
súlyosabb veszteségeivel meghiúsultak. Lenyelországban
és NyugaigaHciában tegnap is
csak ágyuharcok voltak. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
Jtfelttl.
Nyueati hadsziniér. Wervicknél, Liliétől
északra egy anKoi légi jármüvet tüzelésünk
les/állásra kényszeritett. Arcvonalunk egy
részén a franciák ismét, mint már néhány
hónappal ezelőtt tették, oly l ö v e d é k e k e t használtak,
amelyek r o b b a n á s k o r bűzös és fojtó
gázjkat fe les/tenek. Kárt ezzel nem okoztak.
A champagne! hadállásaink ellen.tegnap legalább
kél hadtest több támadást kísérel meg.
Az előretöréseket heves harcok után mind
visszavertük. Az Argonnokban két aknavetőt
zsákmányoltunk. A? Argonnok keleti széle és
Vanquols közt franciák tegnap ötször kísérelték
meg az áttörést. A tá radások az ellenség
súlyos veszteségei me\'lett meghusuliak.
Azokat a hadállásokat, amelyeket Badonvilletöl
keletre elfoglaltunk, az ellenség visszafoglalási
kísérletei ellenében tegnap is megtartottuk.
Keleti hadszíntér. Az oroszoknak Lomzálól
és/akra és Osztrolenkától északnyugatra ellenünk
intézett támadásait visszavertük. Különben
lényegesebb jelenteni való nincs.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
Városi közgyűlés.
Bizottságok választása. —
Saját tudó- A közkórházi uj pavlllon.
sitónktói. Városi Indemnltás 1915-re.
Mindössze kilenc pontja volt a tegnap délután
tartott városi közgyűlésnek, de a fenti
dmek is elárulják, hogy kiadósabb közgyűlése
rég nem volt Nagykanizsa város képviselőtestületének,
mint a tegnapi. A képviselő
testületi bizottságok választása volt a közgyűlés
nagy népességének szü\'ője, mely rég nem
látott élénkséget varázsolt a városházi diszterem
thonetszéksoraiba. Még egy választás
élénkítette ezenkívül a közgyűlés hangulatát:
a központi választmány tagjainak (12-nek)
megválasztása, kik között két üresedés volt,
dr. Schwartz Adolf és Samu József helyei.
Tulajdonképpen csak e két hely betöltésére
választottak, mert régi tradíció Nagykanizsa
város közgyűlési termében, hogy a központi
választmánynak háromévenként csak az elhunyt
tagjait szokták uj válasz\'ással pótolni, s a
többi helyeken majdnem mindig a régi tagok
maradtak. A közkórházi uj fertőzőbeteg-pavillon
építésének pályázatát is eldöntötte* a közgyűlés,
mely az 1915. évi városi költségvetés
tervezet elkészültéig indemnitást szavazott meg
a tanács részére. *
A közgyűlésről szóló részletes tudósítás a
következő:
E l n ö k : dr. Sabján Oyula polgármester.
Előadó: dr. Krátky István főjegyző.
• Napirend előtt az elnöklő polgármester bejelentette
a közgyűlésnek, hogy Szokol Ferenc
VI. kerQletbeli városi képviselő lemondott mandátumáról
és helyébe Sió József póttagot hívták
be városi képviselőnek. Nyomban ezután
megkezdődött a központi választmány megalakítása.
(A központi választmány van hivatva
évről évre a nagykanizsai országgy. képviselőválasztók
névjegyzékét kiigazítani és az esetleget
országgy. képviselőválasztás előkészületeit
megtenni.) A három évvel ezelőtt vá\'asztotl
központi választmányi tagok közOl tizet
újból jelöltek, az elhunyt dr. Schwarz Adolf
és Samu József helyére pedig Fatér Mihályt
és Heltai Józsefet kandidálták a hivatalos listán.
Két szavazatszedő küldöttség előtt folyt
a titkos szavazás, melyben összesen 106-an
vettek részt. A választás eredménye némi meglepetést
kelteit, amennyiben az újra megválasztott
10 régi tag mellé uj tagokul Fatér
Mihá yt és Tripammer Oyulát választották meg,
mig Jleltai József meglehetős számú szavazatdifferenciával
lemaradt. Az újjáalakított közp
u tm M t U í t H i N J t t f t t v f tA wát mvsv « k i -
vetkező :
Dr. Plihál Viktor, dr. Bród T l v i d a r , Kárlovics
József, Plánder Oyörgy, dr. Hajdú Oyula,
Faics Lajos, akik mind 106 szavazatot kaptak,
Dobrovics Milán, Elek Ernő és dr. Lőke Emil
105, Fatér Mihály 103, Ujváry Oéza 99 és
Tripammer Oyula 73 szavazattal. A központi
választmány elnöke, dr. Sabján Oyula polgármester
és a választmány jelenvolt tiz tagja
nyomban a közgyűlés előtt letelte az előirt
esküt.
A méreteiben egész jelentéktelen választás
közel egy óra hosszat tartott s annál meglepőbb
volt, hogy a száznál több nevet tartalmazó
18 képviselőtestületi bizottságnak megválasztása.
— a második tárgysorozati pont —
al g fele annyi időt igényelt. A rengeteg névvel
azonban gyorsan végezlek, ami azonban
nem is volt éppen nehéz, mert az ötös bizottság
ismeretes jelölését alig egy két szavazó
korrigálta. Az urnákból majdnem teljes egyhangúsággal
a Zalai Hírlapban pár nappal
ezelőtt ismertelett hivatalos lista került ki, s
igy azok leltek az uj bizottsági tagok.
A járványokat hozó háborús tavasz közeledtével
égetően sürgős közkórházbővitést, a második
fertózóbeleg pavillon építéséi, s a pályázatra
vonatkozó tanácsi javaslatot hozzászólás
nélkül fogadta el a városi közgyűlés. —
A tanács javaslata az volt — mint azt már,
szintén Ismertettük, — hogy a négy pályázó
közül Berényi Béla keszthelyi vállalkozó mint
legelőnyösebb ajánlattevő kapjon az építésre
megbízást, aki az előirányzathoz (37 617 kor.)
képest 7 5 % engedménnyel (34 800 kor.-ért)
vállalta az építést. A vízvezetéket Erdé yl Jenő
zalaegerszegi műlakatos, a vaskályhákat a
Bettlhelm és Outh cég, a cse.épkáyhákat
Bognár István helybeli cserepesmesPer, a v i l -
lamosvilágitási berendezést pedig a Franz
r. t. fogja csinálni a közgyűlési határozat szerint
az uj kórházi pavillonban. A közgyűlés
elhatározta még, hogy a kórház részére egy
stabil gőzfertötlenitö gépet vásároltat, amire,
valamint a pavillon berendezésére a városi
tanácsnak adtak megbízást. Az épitési munka
vezetésével Székely Nándor városi mérnököt
bizták meg.
Dr. Krátky István főjegyző egy egész tanulmányban
ismertette a villamos forgó áram
ügyét, amit az tett aktuálissá, hogy a város
szakértője, Hollós Józef műszaki főtanácsos
ujabban (persze még a háboru előtt) felmerült
szakértői dijainak, mintegy 2500 koronának,
megfizetésére szólította fel a várost. Mlathogy
a Franz r. t.-vel való megállapodások szerint
az összes szakértői dijakat a cég városnak
megtéríteni tartozik, s mert e 2500 korona
megfizetésére vonatkozó kötelezettségét a cég
vitatja, s mert viszont a városi tanács a jogi
argumentumok egész garmadával azt vitatja,
hogy ezt a 2500 koronát a cég éppúgy megfizetni
tartozik, mint ahogy a korábbi szakértői
dijakat megfizette, — a közgyűlés a tanács
azon javaslatát fogadta el, hogy a város
Hollós József 2500 koronás expenznótáját kiegyenlíti,
de annak visszatérítése iránt haladéktalanul
megperll a Franz részvénytársaságot.
A város 1915. évi költségvetés-előirányzatának
elkészültéig a közgyűlés a t a n k o t felhatalmazta,
hogy a szükséges kiadásokat az
1914. évi költségvetés keretein belül utalványozhassa.
(Egyébként az uj költségvetés pár
hét alatt a közgyűlés előtt lesz. A szerk.)
A közgyűlés két és félórai tárgyalás után
néhány illetőségi űgy gyors elintézésével ért
véget.
HÍREK..
| Róth Miksa I T<*"aP J . 1 \' " 4 " 1 k0- 1 1 zöltük a döbbenetes hirt,
hogy Róth Miksa posta és távirda felügyelő,
a nagykanizsai városi postahivatalok főnöke,
r ö v i d betegség után Meránban meghalt. Az
egész város népét a legmélyebben érintette a
szomorú hir, melyet az sem enyhít, hogy mostanában
oly bő aratása van a Halálnak, mely
legjobbjaink közül oly sokakat elragadott. —
Róth Miksa örOk távozása közülünk ne.ncsak
a nagykanizsai postának, de talán még inkább
az egész városnak pótolhatatlan vesztesége,
mely o l y nagyon nélkűlOzi az i l y r n dus lelki
kincsekkel, magas műveltséggel és színtiszta
idealizmussal teli vezető egyéniségeket, mint
aminő Róth Miksa volt, aki minden gondolatával
valóban a köz érdekét kívánta szolgálni.
s akinek alkotó kedvét az apostolok
közös sorsa, a meg nem értés, sem tudta elvenni.
Bizva bízott Róth Miksa kedves városának,
Nagykanizsának jövőjében, s kiváló
tehetségének, minden ambíciójával azon volt,
hogy ezt a szép jOvőt minél közelebb hozhassa
hozzánk. A város művészi és intellektuális
életét fellendítő törekvései mellett sokat
(áradott azon, hogy Nagykanizsa mielőbb uj
postapalotát kapjon: Ha a háboru közbe nem
jön, ugy az ő érdeme folytán már tető alatt
állna Nagykanizsa legszebb középülete, a
postapalota. Talá.i azért lehet legjobban sajnálnunk
szegény Róth Miksát, hogy ezt már
nem adatott meglátnia. Mindössze 49 évet élt,
de ez a r ö v i d élet is annyi tartalommal dus
volt, hogy valóban felülmúlta sokak aggastyánkorát.
Róth Miksa 1866 ban Olaszországban egy
Velence melletti városkába® született, mely
akkor még osztrák uralom alatt állott. Édesapja
ott katona volt s kis fiában talán már
olt az Adria partján felébredtek azok a művészi
érzések, melyek egész életét beragyogták.
A hetvenes évek elején Róth Miksa édesapja
otthagyta a katonaságot s postaaltiszt
lett Nagykanizsán, ahol fiával a gimnáziumot
végeztette el. Az érettségi után Róth Miksa
a budapesti postatiszti tanfolyamra került, de
még gyerekkori hajlamát követve a festőakadémiára
is bejárt és az ecset művészetében
rendkívüli haladást tett. Tulajdonképpen nem
is postásnak, hanem piktornak készült, s hogy
végül az előbbi pálya hivatására terelődött,
azt a művészi pályán való exisztenciálls nehézségekel
okozták. De azért művész maradt
mindvégig, alkotóképességben és lélekben
egyaránt. Postatiszt! pályáját Nagykanizsán
kezdte meg, ahol megnősült, a legszebb kanizsai
urileányt, Janda Hedviget választván
életsorának osztályosául. Körülbelül 10 évet
töltött Nagykanizsán, majd feljebbvalói minden
téren érvényesülő jeles képességeit felismervén,
Pécsre helyezték át távirda és telefonépítési
felügyelőnek. Pécsett nagyon mozgalmas
életet élt és a nagy dunántuli város
szellemi életének fellendítésében nagyon tevékenyen
részt vett. M i k o r a kanizsai postafőnöki
állás megüresedett, Róth Miksával, e
helyre a legérdemesebbel töltették azt be.
Kitűnő gyakorlati érzékével uj rendet csinált
a kanizsai postán s az alája rendelt hivatal-
1915. március 1. ZALAI HIRLAP 242. oldal.
nokok mint Igazi jó kollégát, a közönség
p e d i g a legelőzékenyebb hlvatalfónököt Ismerte
mej; benne. Végleg Nagykanizsán telepedvén
meg, Róth Miksa programmul ttbte
maga elé, hogy Nagykanizsán nívós sielleml
életet teremt. Minden alkalmat megragadott,
hogy másokat is részesítsen a sajátját képező
• J f l l p m l klnr«*VK-j. x -
nek alkalmat nyújtson főleg a művészi értékek
megismerésére. Kiállításokat rendezett s
egész programmot dolgozott kl, melynek
megvalósulásával valóban nagyot lendült v o l n a
városunk szellemi fejlődése. Betegsége kedvetlenítette
el, mely ha nem Is váratlan, de
mégis kínos gyorsasággal bekövetkezett halálát
idézte elő. Súlyos szlvblllentyübántalmai
támadtak, melyekhez legutóbb tüdőbaj Is já-\'
rult s ezek végezlek oly gyorsan értékes fiatal
életével. Meránban halt meg tegnap hajnalban.
Holttestét hazaszállítják, s i t t h o n fogják eltemetni.
H a d i f o g o l y k a n i z s a i b a n k b l v a t a l n o k . Hivatalos
jelentés érkezett arról, hogy Hafner
János, a Pe$iLMagyar Kereskedelmi Bank
nagykanizsai flóklntézetének tisztviselője, aki
mint 48-as hadítagy nemrég már másodízben
utazott az északi harciérre, január 31-én a N i d a
melletti harcok egyikében orosz fogságba
j u t o t t .
fl 37—42 évesek s o r o z á s a . Tegnap jelentettük
már, hogy megérkezett Nagykanizsa
város tanácsához a miniszteri rendetet, mely
a 37—42 éves B. osztályú n é p f ö l k e l ő k sorozásáról
szól. Minthogy arról vitatkoznak az
emberek, hogy ki értendő itt 42 évesnek, köz
ö l j ü k , hogy c rendelet ugy szól, hogy az
1873—1877. évbeli születésűek írandók össze
a ezeket sorozzák. Az uj sorozásra vonatkozó
részletes Intézkedések még nem t ö i t é n t e k meg.
fl m e g v a k u l t k a t o n á k n a k . Slmontslts Elemér,
képviselőházi alelnök, az Országos Hadsegélyző
Bizottság nevében körlevélben ford
u l t a magyar közönséghez, hogv segítsék
szegény katonáinkat. Erre a felhívásra Tolnai
Simon, a T o l n a i Világlapja felelős szerkesztője
és kiadója a következő levelet Irta:
„ O l v a s t am a felhívást a megvakult katonák
részére való adakozásra. Az az érzésem, hogy
gyűjtés még ilyen eredménnyel nem járt,
mint ennek járnia kell. Hiszen kétségbeejtő
még a g o n d o l a t is, hogy ezek az életerős,
fiatal véreink az egész életet vakságban töltsék,
megfosztva attól, ami a legdrágább az embernek,
a szemük világától I Idecsatolok az említett
célra 500 koronát." Kérjük olvasóinkat,
hogy az adományokat az Országos Hadsegélyző
Hivatalhoz küdjék Budapesten.
fl V ö r ö s F é l h o l d j e l v é n y e i . A Vörös F é l -
h o l d támagatására alakult országos bizottság
művészi kivitelű jelvényeket készített, melyeket
országszerte a t ö r ö k tesvérnemzet sebesültjeinek
javára árusít. Aki e jelvényt feltazl,
egyrészt a magyar-török testvériség mellett
tűntet, másrészt pedig a V ö r ö s Félhold magyarországi
gyűjtését gyarapítja- A szép jelvény
ára egy korona, aki venni akar, legyen
szíves levelezőlapon a V ö r ö s F é l h o l d bizottsághoz
(Budapest, Országháza) fordulni érte.
Fl ma esti p o l g á r ő r ö k . Ma kedden este
az alábbi polgárőrök fognak Nagykanizsán
rendőri Inspekciót t e l j e s í t e n i:
Spiegel Sándor, Simon Oyörgy, Horváth
István, Varga József, dr. Havas Hugó, Weiss
Sándor, Villányi István, Zolner Ferenc, Kaufmann
Manó, Kremsler István, Slnger Sándor,
Fáhn Adolf, Virányi Samu, Berényi Árpád,
Neumarck József, Zsldi János, FUchl János,
Jászai Lajos, Fischer József. Frank Manó,
Mlheller Béla, M i l h o l f e r Simon.
CSAK A Z É R T IS címmel a vigjáték Irodai
lom egyik legkiválóbb gyöngye kerül kedden
a Szarvas-szállóbeli BERLIN mozgóképszínház
előadásain bemutalásra. Az ötletes és kacagtató
fonák helyzetekben bővelkedő három fel*
vonásos vigjáték — minden pikantéria nélkül
— egy fiatal szerelmes pár és egy szemfüles
^ügyvéd küzdelmeit mutatja be. Ktnönös érd*.
"« fctynv*, Tiögy szellemesen
sziporkázó feliratait Karinthy Frigyes kollegánk
készítette, — Ugyané műsorában mulatja
bc a f z i n h á z az amerikai nagy polgárháborúban
játszódó Észak dél e l l e n című
óriási háborús képet, mely az érdekfeszítő
tartalom mellett a leggyönyörűbb háborús Jeleneteket
ábrázolja. — A kétórás műsor méltán
érdemli meg a közönség legnagyobb érdeklődését
és igy bátran ajánljuk olvasóink
figyelmébe.
A legmagasabb á r b a n veszek zálogcédulákat,
brilllánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
e<üstöt és antik órákat. Szívós Antal
möórás és látszerész, Király-utca 5. szám. —
A szerkesztésért f e l e l ő s : d r . Hajdú Gyula.
Szerkesztő: Qürtlor látván.
Szarvú s z f l l l f t D E M m n a g g m o z f l ó .
Plici-tér. BERLIN HapontaelOad.
Ma kedden, március 2-án.
C s a l t a z é r t I s 1
szellemes vígjáték 3 felvonásban.
Az amerikai háboru
nagy háborús dráma 3 felvonásban.
HÜBORUS HIRADÓ, akt. f e l o M
M • • • — • I .aw fc • Ejy három szabás
emeleti utcai lakás, vízvezetékkel
és a hozzátartozó mellékhelyiséggel
azonnal vagy május 1-ére kiadó.
— Ugyanott — ejy két szobás
udvari lakás, vízvezetékkel é s hozzátartartozó
mellékhelyiséggel május
I-ére kiadó.
F e l r i l M t á s t ad Cseagerl-a. 6MAitalaJdoot>!
••••••^••••••••••MwiMwWCTWMMMPtrit.rTyt ii »L j i i r » n « s a w c « Egy k i s a s s z o n y
ki a könyvelésben jártas
irodai esetleg pénztári
állást azonnal elfogadna.
m - v - - -
Előadások 6 é i 9, vasár- ét ünnepnap J, 5, V é»
0 órakor. Rendet helyirak. A terem tQtva van.
Király-utca 34. szám alatt
m bolthelylséí
esetleg raktárral együtt kedvező
feltételekkel kiadó,
Bővebbet ugyanott a 11-lk emeleten.
I I R A N I I I mozgókép palota.
Hétfőn és kedden, márc. t. és 2-án fi MftRTIR
dráma a halászok életéből 4 felvonásban.
Szerelemből díjbirkózó, vígjáték. Harctéri
hiradó, a világháború eseményei.
A torreádor leánya, dráma a spanyol
népéletből 1 felvonásban.
Rendet helyárak. Fűtött színház. Buffett.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
• 1 • • - M MUMMRN • ~ --T 1— •
flaszaáljnok batflssoély-bélyegekBl I
Adakozunk a HadSBOélyzSnek! •
S> Tisztelettel értesitem a város és vidékének közönségét,
D hosy HdíyRantoín, a Szarvas-szálloda épületében
S Z Í V Ó S A n t a l megszűnt órás-üzletének helyiségében
J J * *- a legmodernebb technikával berendezett
írás-, ékszerész- és lfitjzeréjz- = = = = = ü z l e t e t n y i t o t t a m . —
»
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek javítását a legújabb
tartok óriási választékban O t a l á l m á n y ú , tökéletes mflszaki
mindenfajta órákat, ékszere- felszerelésemmel a legnagyobb
ket szemüveget, látszereket. UJtMIHHHM preczizitássai végzem.
vékásy Károly
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt órás, ékszerész és látszerész
k ö z ö n s é g szives t á m o g a t á s á t k é r e m néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
m
4 oldal. I 5 március 2.
= festő vállalata =
liffbiiiiL P T MagyaMtca fl.
Dvtsociratáblák
honi s kOlfölcii faerezés
m á r v á n y utánzatok festése.
Épület, szobafestés
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Mflvésii szinérzékQnk, magasan
fejlett Izlésönk ét
technlkénk a legkényesebb
Igényeket Is kielégítő. -
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
felszólításra díjtalanul
szolgálunk I I I 3t fi— I
i m m m > i m > m m m r n m m i m m i m
V e z e r k é p v i s e l e t ;
Tisztelettet értesítem a mélyen tiszteit
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési fonása a legelőkelőbb
. cégek gyártmányainak,
— felfrissitettem. :
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrO Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemOeket. :j
===== A legfinomabb áruk! =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
«
Kérem a-t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
T e l j e s tisztelettel G o l c f b e r s e r t i é*
N a g y k a n i z s a , E ö t v f l s - t é r 1. sz.
B a l a t o n T e s t v é r e k átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m d a
W
M
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 4t. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
I I I . óvfolyam.
o
"agykanlzaa, 1915. március 3. szerda 50. szám ZALAI HIRLAP
aiÖtl«*té«l Araái Helyben házhoz hordva I hóra I K.
Efyaa t z án 4 fillér Vidékre, portán . . I hóra 1-80 K.
Nyllttér éa hlrdetéack megállapított árak azerlnt.
társadalmi és közgazdasági napilap.
Lapvciér:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt Oatanbfrg-nyomda CaaagtryHit 7. i
Telefon: Szerkea/tftség 41. Kiadóhivatal 41.
A hodisegély.
Nagyon komoly dologról van szó,
nincs kedvünk tréfálkozni. Mégis, mert
tréfálóan jellemző, egy aktuális anekdotával
kezdjük:
— Mikor lesz vége a háborúnak,
tekintetös uram?\'kérdi a béresasszony.
— Ki tudná azl Zsófi!
— óh csak sokáig tartana . . . mert
hogy csak addig kipjuk a „hadcsekélyt".
Rádupláz erre a szomszédasszony:
— Biz ugy. Bár az én uramat is elvitték
volna. De igy nekünk dolgoznunk
muszáj.
Ez az adoma, — mely nem mondva
csinált, hanem történeti, mert más-más
változatban majdnem minden községben
csakugyan megtörtént, — azt a
szomorú tapasztalatot igazolja, hogy
egyesek erkölcsi érzületére olykor a
jótékonyság inkább ártalmas, semmint
hasznos. A jobblét némelyeket restté,
tunyává, dologtalanná tesz. Ez pedig a
mai zord, komoly időkben kétszeresen
országos veszedelem.
Mert mig a gazdasági erő javarésze
a Kárpátokban, vagy az Al-Duna és
Száva partján védelmezi a haza határait
s közvetve a saját otthonát, saját tűzhelyét
is: addig az itthonmaradottak a
tűzhely körül Ölbetett kézzel, ingyen
jólétet élveznek az állam segítségéből.
Olyan jólétet, aminőben azelőtt a kenyérkeresőjük
és a saját kezemunkája után
soha részük nem volt s aminőt némelyek
maguknak úgyszólván még álmukban
sem mertek volna hót hónappal
ezelőtt reményien!. Félhavonként pontosan
megkapják a család itthonmaradt
mir.den tagja után kiutalt hadisegclyt,
ha nincsen saját házuk, ha zse\'lérkép
laknak, még házbérre valót Is kapnak,
hát igy nagyon sok esetben egyszerűen
megrántják a vállukat: „Készpénzből
élünk. Minek dolgoznánk ? A sült gagalamb
úgyis a szájunkba repül".
Már pedig az ország üdve, a háboru
sorsa attól is függ, hogy az itthonmaradottaknak
és a hadbavonultaknak legyen
mit ennlök s majdan legyen mit
eladniok, pénzzé tenniök. Magyarország
föidmivelő állam. Ha nem velünk, nem
aratunk. Itt egy talpalatnyi földnek nem
szabad megmunkáiatlanul, bevetetlenül
maradnia I
Kik végezzék el az idén a tavaszlés
nyári mezei és kerti s minden más gazdasági
munkát? Csakis az itthonmaradottak.
Még pedig öregek, fiatalok,
emberek asszonyok, lányok, gyermekek
egyaránt, összefogva lelkesen s mindig
arra gondolva, hogy nemcsak önmagukért,
hanem egyúttal a hazáért és
hadbavonult szeretteikért is dolgoznak.
Igy volt ez a balkáni háboru idején
az ottlakó népeknél is. Soha gazdagabb
termésük nem volt, mint a háboru utáni
nyáron. Pedig ott csupa asszony, meg
gyereknép végezte az összes gazdasági
murkát, mert ott még a 60 esztendős
embereket is behívták.
Hát igy kell, hogy legyen nálunk is.
Az itthonmaradottak tartsák szent kötelességüknek,
hogy dolgozzanak. „Aki
nem dolgozik, ne is egyék". — mondja
a Szent-1\'ás.
Pedig sajnos szavahihető gazdák beszélik,
hogy már az őszi munkák idején
is meglátszott egyeseken a hádisegély
tunyltó káros hatása. Hát ezen valahogyan
segíteni kell. Akik a néphez
legközelebb állanak — tanitó, lelkész,
jegyző urak — oktassák ki, világosítsák
fel a népet, a hatóságok meg kényszerítsék,
hogy aki munkabíró s eddigi
életviszonyaiban úgyis mindig a föidmivelő
osztályhoz tartozott, az idén
mindannak kettőzött /erővel kell dolgoznia.
Mennyire komoly a dolog, mutatja
az is, hogy a kormány is foglalkozik
ezzel a fontos kérdéssel. Tisza István
gróf miniszterelnök leiratot intézett a
főispánokhoz, hogy a törvényhatóságok
tisztviselőivel és társadalmi uton minden
lehetőt elkövessenek a nemzeti veszedelmet
képező dologkerülés bajának
orvoslására. Valóban csak dicséret Illeti
a kormányt emez intézkedéséért.
Meg kell értetni mindenkivel, hogy a
törvény (1914. 45. t. c. 7. §) világos
értelmezése szerint a munkabíró, de
dologtalan családtagtól az államsegély
megvonható.
Nohát erre ne kerüljön a sor, csak
azt kívánjuk, hogy aki bir, az dolgozzék,
ne húzódozzék; ha munkába hívják.
Hiszen csak magának és családjának
használ vele, mert keres is s azonfelül
a hadisegélyt is kapja. Tehát
még meg is takaríthat belőle. Igy lesz
csak üdvös a hadisegély. Máskép kár,
rontás és sárbadobott pénz.
A világháború.
A Kúrpátokbon és Sztaniszlaunál
Még mindig nincs döntés.
Sajtóhadiszájlás. Az egész kárpáti
fronton heve/hat cok folynak, melyek
eddigi eredménye a következőkben foglalható
össze: Az oroszok sehol sem
tudtak a legkisebb előnyre szert tenni,
noha minden tartalékcsapatot a harcba vetettek.
Ezzel szemben a közel kétszáff
kilómétercs front több pontján a mi
csapataink szereztek kedvező pozíciókat,
n helyzet határozottan a mi számunkra
igen kedvező és a legjobb eredménnyel
biztató.
Budapest. Az Estnek jelentik a főhadiszállásról,
hogy Staniszlaunál még
mindig a leghevesebb küzdelem folyik,
melybe az oroszok a rendelkezéstikre álló
összes tartalékot belevonták, de minden
eredmény nélkül. Csapataink helyzete
itt óráról-órára mind kedvezőbben alakul.
Anglia blokádja és Amerika.
Anglia nem tárgyal.
Rotterdam. Londoni jelentés szerint az
angol kormány visszautasította az Egyesült
Államok ajánlatát, amit az az öszszes
háborús államokkal leendő amerikai
szabad hajózás lehetővé tétele iránt tett
ugy az angol, mint a német kormánynak.
Amerika az entente ellen.
Hága. Az a visszautasítás, amiben
Anglia az Egyesült Államok közvetitő
ajánlatát részesítette, egész Amerika
közvéleményét a hármas entente elleni
állásfoglalásra hangolta. — Valósággal
ingerültek az emberek New-Yorkban
Angliára.
A londoni Times jelenti Washingtonból,
hogy az angol kormány elhatározása
Amerikában óriási izgalmat keltett.
Stockholm. A New-York Tribun szerint
kő kövön nem marad Angliában,
ha Anglia Németország elleni tervét meg
akarja valósítani.
Az angol munkássztrájk letörése.
Rotterdam. A nagy drágaság miatti
béremelésért sztrájkba lépett angol gépmunkásokat
Lloyd George miniszterelnök
a legsúlyosabb következményekkel
fenyegette meg arra az esetre, ha azonnal
be nem szüntetik a sztrájkot. A vészes
fenyegetések folytán a sztrájkoló
munkások ismét munkába álltak.
Japán-Kínai háború.
Japáni csapatszállitások.
Tegnapi közlések szerint a kinai kormány
J.ipán összes követeléseit visszautasította
s az amerikai kormány a
Csendes-óceánon levő hadihajóit elindította
a kinai vizekre, hogy Kínát a japán
inváziótól megvédjék. A Japán és
Kína közötti konfliktus tehát háborúra
vezetett, amelynek fejleményeihez tartozik
mai következő telefonhirünk:
Stocholm. Londonból jelentik, hogy
Japán az északkinai kikötőkben a
2. oidai. MbAf HiRLAP lÖifer március 3,
legközelebbi napokban napyobb számú
szárazföldi csapatokat szándékozik
partra szdfíitani; hogy Kina elfeni hadioperácíóit
a kontinensen megkezdje.
Halálra ítélt bolgár tisztek.
Síófia. A ruszcsuki haditörvényszék
halálra Ítélt egy bolgár ezredest és két
bolgár vezérkari tisztel, akik a Romániával
folytatott 1912. évi háborúban gyáván
megadták magukat az ellenségnek.
Höfer jelentése.
Bud ipest (Hivatalos) A Kapátokban a nyugati
szakaszon az oroszok s\'ámos ellentámadását
visszautasítottuk és a megelőző harcokban
saját csapataink kiküzdött állásokat és
magaslatokat megtartottuk. A Dnjesztertől
délre a harcok tartanak. Tegnap is véresen
visszavertük az ellenség támadásait és elfoglalt
terület számra nézve gyakran tu\'erős ellenséggel
szemben megtartottuk. Lengyelországban
és Nyugatgaliciában csak tüzérségi harcok
voltak. Bukovinában nyugalom van. A
déli hadszíntéren a helyzet változatlan.
Höfer altábornagy
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
jelenti:
Nyugati hadszintér. Champagneban a franciáknak
ismételt s újból nagy erőkkel ellcnQnk
intézett támadásai többnyire már tüzelésünkben
az ellenség nagy veszteségei mellett
összeomlottak. Az e^ycs helyeken kifejlődőit
kézi harcokban mindenütt mi győztünk.
Állásainkat erősen tartjuk. Az argonni erdőségben
több árkot elfoglaltunk. Nyolcvan foglyot
ejtettünk és öt aknavelőt zsákmányoltunk.
A Vanquofs eTíén ihféYétt tSmadísokat véresen
visszavertük. A Vogézekben a legutóbbi
napokban kivívott előnyöket heyes ellentámadások
ellenére is megtartottuk. A franciáknak
tegnap este Cellestől északkeletre és
keletre ellenünk intézett támadásai rájuk nézve
különösen veszteségteljesek voltak.
Keleti hadszintér. Az oroszoknak azAugus-
\'towi erődtől délkeletre és délre ellenünk irtté-
\'íett összes előretörései sikertelenek Voltdk.
tomzától északkeletre ellenünk intézett éjjeli
támadásaikat visszavertük.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
A Néptakarékpénztár
közgyűlése.
A Nagykanizsán székelő Néptakarékpénztár
r&ivériytársaság február hó 28-án tartotta IX.
évi lendes közgyűlését, amely Remete Oéza
elnöklése alatt a részényesek élénk érdeklődése
mellett folyt le.
A közgyűlés az előterjesztett összes javaslatokat
egyhangúlag elfogadta és elhatározta,
hogy az 1914. évi osztalék fejében réSzvé-
•nyenklnt 9 K, március hó 1-től kezdve fizettessék
ki.
A választás alá került igazgatósági és felügyelőbizottsági
fagok egyhangúlag újra megválasztanák.
Az igazgatósig ii| tágjává Gellért
Henrik ügyvezető Igazgató s a felügyelő-bizottság
uj tagjává Sóltész JóiSef a Magyar
országos központi takarékpénztár igazgatója
választatott meg.
Helybeli jótékony éa kulturális célokra a
lefolyt évben már kiutal adományokon kivOl,
további 600 korona szavaztatott meg.
Az intézet tartalékjai a folyó évi javadalmazással
150.000 K-ra emelkednek. Az igazgatóságnak
a közgyűlés elé terjesztett jelentését
kivonatban a következőkben közöljük:
A rendkívüli viszonyok folytán fokozott
mérvben kötelességünknek tartjuk t. részvényeseinket
üzleti viszonyainkról a legbehatóbban
tájékoztatni és különösen feltüntetni azon
adatokat, amelyek a háborúnak és az általános
moratóriumnak intézetünkre gyakorolt hatását
megvilágítják. Az egyes üzletágak ezen
adatai a következők:
Váltótárcánk állomány* volt:
Í9Í4. jul/Us hó 3í-én . . . k fittét
1914. december hó 3 Í 4 n . R I f f f l . g f f t f Bllff
Mit I •tflttritt lU« bUlMt Ipiláf K 3*3.997-07 fillér
A decemberi 31-lki 2,827.306-48 K váltóállamányból
aug. I. előtti lejáratú óvatolt és
perelt váltó volt iS tételben 64.617 K 91
fillér, amelyből dec. 31-én leirtunk 8.570 K
97 f-t 5 tételben, lebonyolítás alatt áll és a
mérlegünkben figyelembe nem veit hátralékos
kamatokkal együtt teljesen fedezve van 36.390
K 94 f. 6 léteiben, ugy hogy ezen óvatolt és
peres állományból még függőben marad 20.656
korona 17 tételben. Ezek is tökéletesen fedetve
vannak és csupán a moratorium miatt
nem voltak még lebonyolíthatók. — Tehát a
leirás figyelembe vételével, összes óvatolt
és peres állományunk tárcánk 2%-a Volt
s a lebonyolítás alatt állók levonása után pedig
csupán tárcánk s/í%\'a-
Augusztus 1. óta rendezetlenül maradt 118
darab 199.388 — K ériékü váltónk, tárcánk
705%-a, amelyből elsőrendű tárgyi biztosítékkal
fedezve van 25 tétel 118.053— K értékben;
k..mattal rendeztetett, de uj váltóval
nem cseréltetett 76 drb 171.163 — K ériékü
váltó, tárcánk 6 057,-a, amelyből tárgyi biztosítékkal
fedezve van 31 drb. 130.111— K értékben.
(Február hó 15-ig elrendeztelett ezekből
72 drb 186391 •— K értékben.)
Jelzálog é* kötvény kölcsön állományunk volt
1914. julius hó 3!-én . . . . 235.80631 lillár
1914. december hó 31-én . . . 230.153 50 fillér
Miit i i i r m r t i i alatt lüllitt t»itó . . 5.754-81 liilér
A december Sl-iki állományból rendezetlen
Volt: aug. 1. előft lejárt 12 tételben K 10 17829
áz állomány 4V|%-a, aug. t. ó;a lejárt 30 tételben
K 25.309 99 az állomány 11%-a-
Betét állományunk vdlt
1914. julius 31-én ÍMJ-SSS-Öö fillér
1014. december 31-én . . . «, ff\'\'?\'**74 fi!!fr
tikit l i i r i t r l t l Ilin llillltt Mlta . . 90667-12 fillér
Ezzel szemben betéteinkből kizárólag a hadi
kölcsön jegyzésére kifizettünk 1*16.291 koronát,
ugy hogy e művelet nélkül betétünk 25.623 K
88 fillér emelkedést mutatott volna fel a moratorium
alatt.
^ Vlaazleazámttolt váltónk volt
1914. Julius hó 31-én . . . . 1.86Z584 58 fillér
1914. december hó ál-én . . \'1,551 148-78 fillér
Mit i itriUrta alatt fta4b*ttak . 311.438-80 tűiért
Ezen beszélő számok hlveb jellemzik szigorúan
reális üzletvitelünket, amely csakis szolid
és biztos s épen ezért szerény jövedelmet
há^tó üzletekre támaszkodván s áz Intézet
állandó, belső megérősifését szolgálván, normális
időkben Is kizárja ugyan a rekord-mér-
1 legek s a nagy nyereségek produkálását, valamint
a magas Osztalékok fizetését is, de
másrészt bifctósit is bennünket minden kellemetlen
eshetőség e\'ten (így a jelenlegi viszonyok,
mint a beláthatatlan jövő bármely alakulatai
"között is.
Ezen elveket az eddiginél is fokozottabb
mérvben érvényesítettük jelenlegi mérlegünkben,
amelyben összes aktíváinkat a legsilgorubban
értékeltük, értékpapír állományunkat
a julius 25-lki árfolyamnál 2—2l/s%-kal alacsonyabban
vettük fel, teljesen biztosított, de
még be nem folyt hátralékos jövedelmeinket
figyelémbe nem vettük és leírásainkat tartalékjaink
megtámadása nélkül-eszközöltük.
Végül a jelentésnek a közgyűlési formalitásokra,
u. m. a nyeremény-felosztásra, a választásokra
és a fclmenfvényekre vonatkozó részei
következtek.
HÍREK.
Erzsike lelke.
Ketten szerettek egy kis lányt,
Fodros Rába partján;
De nem tudóit választani,
Az a barna leány.
Terjed a hir a faluba í
Meghaltak a háborúba . . .
Szegény most meg azt nem tudja,
Melyiket sirassa.
Csuda történt. Nem haltak meg.
Megjöttek mindketten.
Csonka kétzel .12 egyik hős,
Máíik nagy betegen.
Vetélytársak voltak mindig,
Mostan jóbarátok;
Tetteikről irhainának,
Hadikrónikások . . .
.Lemondok én Erzsikéről,
Nem való bénának.*
,Téged illet, hőse vágy te
A magyar hazának\' . . .
Igy beszélt a két katona,
Mert a csatatéren :
Megcsudálták százszor egymást,
Annyi tenger vészen.
Meggyógyult már a nagy beteg,
S újra vad csatákban.
Csonka vitéz most esküszik,
Kicsi falujában.
Mert azt súgta Erzsikének
Angyali jÖ lelke:
„Legyen a ki hós nevéért
Karját feledtesse."
Szabó Gyula. —
Kitüntetett 48-as tisztek- ő felsége a nagykanizsai
48. gyalogezrednek ismét több vitéz
tisztjét tüntette ki az ellenséggel szemben tanúsított
hősi magatartásukért. — A kitüntetett
fiszfek a következők: Tscheppen Béla és Pircher
Ödön századosok, akik a katonai érdemkereszt
III. osztályát kapták a királytól, —
Slmenszky Elemér fényleges és Kása Lajos
tartalékos főhadnagyok, valamint reczyczei
Hrusóczy Oyőző hadnagy legfelső dicsérő
elismerésben részesültek, a ennék látható jele
gyanánt a „Signum laudis" felírású aranyérmét
kapták.
Építik a fertőző betegek pavlllonját.
Tegnapelőtt határozta el Nagykanizsa város
képviselőtestülete, hogy a kanizsai közkórházat
egy második fertőíőbeteg-pavillonnal klbővltteti
s holnap már kezdik is az építést.
\'Az építés vezetésével megbízott Székely Nándor
városi mérnök a munkát ma átadta az
építési pályázat-nyertes Berényi Béla keszthelyi
•vállalkozó építőmesterének, aki az építés megkezdéséhez
szükséges összes anyagokat kiszállította
a katonarét tőszomszédságában lévő
városi telekre, ahol az uj kórházi épületet
létesitik. A második fertözöbeteg-pavitlon főfrontja
a TelekyAiti kertek kerítésével párhuzamosan
fog állni, mintegy 10 méternyire a
keritéstől. Az uj épület hosszú ablaksora \'délre
fog nézni, tetlát -az épület összes szobái napsütésben
lesznek. Kerek két hónap alatt nz
uj kórházi épület átadható lesz rendeltetésének.
Lóosztályozás Nagykanizsán. A Jövő héten!
f. hó 12-én és 13-án lóosatályozás Jesz
Nagykanizsán, amikor a város területén\'levő
összes lovakat tartoznak tulajdonosaik a \' b i -
zottságnak bemutatni. A\'lóosztályozás mindkét
nap a Kossuth Lajos-téren, a tűzoltólaktanyánál
lesz és reggel 8 órakor kezdődik.
Első nap, vagyis 12-én a város l—V. kerületeinek
(Nagykanizsának) lótulajdonosal, a
második nap, 13-án. pedig a VII—VIII kerületeknek
(Klskanizsának) lótulajdonosalt tífrtozn\'ak
súlyos pénzbüntetés terhe alatt\' lováikat
1915. március 1. ZALAI HIRLAP 242. oldal.
bemutatni. A katonai célokra alkalmasnak
talált lovakat a következő árakon veszik meg
a t u l a j d o n o s o k t ó l : A hátas lovakat 825 koronáért,
a könnyű hátas lovakat 880 koronáért,
a nehéz hámos lovakat pedig 1000 koronáért.
fl 37—42 évesek sorozása. Közöltük már,
hogy a nagykanizsai katonai ügyosztályhoz
megérkezett a 37—42 éves ö. osztályú
népfelkelők sorozásának elrendelése. Az uj
sorozás előkészítéséről szóló rendelet teljes
részletességgel a következőket tartalmazza :
Az 1886. évi XX. t.-c. alapján utasíttatnak
mindazon népfölkelésre kötelezettek, kik az
1873., 1874., 1875., 1876. és 1877. évben
izületiek éb sorozó vagy vegyes felülvizsgáló
bizottság álul fegyverképtelennek osztályoztattak,
illetőleg katonai vagy honvéd
felülvizsgáló bizottság áttal a közös hadsereg,
haditengerészet, a honvédség, vagy a csendőrség
kötelékéből az 1914. Juliul 31-ig elbocsátanak,
vagy állítást kötelezettségüknek
eddig eleget nem tettek, továbbá azok a fent
felsorolt években született egyének, kik időközben
a magyar vagy osztrák állampolgárságot,
Illetőleg bosznia-hercegovinal tartó*
mányi illetőséget megszerezték és állítási kötelezettség
alá nem estek, hogy összeírásuk
végett a tartózkodási hely községi elöljáróságánál
(városi hatóságnál) kisközségekben a
körjegyzőségek székhelyén jelentkezzenek.
(Nagykanizsait minden valószínűség szerint
március 8-tól kezdődik az összeírás)
A jelentkezés alkalmával a népfölkelésre
kötelezettnek netán birtokában levő munkakönyv
vagy más, a személyi adatokat feltüntető
okmáuy, illetőleg népfölkclési igazolványi
könyv, igazolásul felmutatandó.
Az összeírásuk végett fentiek szerint jelentkezésre
utasított egyének összeírásuk után az
elöljáróságnak később közzéteendő rendel-
N kezéséhez képest a folyó évi április hó 6-tól
május hó 4-ig terjedő Időközben és helyett
tiipfölkelési bemutató szemlére fognak behivatni
és elövezettetni és ott alkalmasságukhoz képest
osztályoztatni.
Az alkalmasok bevonulásuk idejéről hirdetmény
utján nyernek értesítést.
A népfölkelésre kötelezettek, a bemutató
szemlére egy megbírható klséiővel fognak
utazni, s ugy oda, mint vissza a vasúton a
harmadik owtiUvon (gőzhajón a második osztályon)
ingyen utaznak.
A magyar szent korona országainak területén
tartózkodó azon osztrák állampolgárok és
bosznia—hercegovinál tartományi illetőségű
egyének, kik a felhívott korosztályokhoz tartoznak,
hasonlóképen iratnak össze és hivatnak
be bemulató szemlére, mint a magyar
állampolgárok.
Azon népfölkelésre kötelezettek, kik a bevett
vagy törvényesen elismert vallásfelekezetek
papjelölljel, vagy pedig kik végzett tanulmányaik
alapján a véderő törvény 21. §-a értelmében
az egyévi önkéntesl kedvezményre jelenleg
igénnydl birnak, ebbeli minőségüket a
bemutató szemlén az Illető intézet bizonyítványával
igazolni tartoznak.
Az összeírásnál tehát a fentiek értelmében
mindenkinek meg kell jelennie, aki a fentebb
megjelölt évek valamelyikében született.
Az alispán intézkedése szerint a sorozások
ezúttal is járásonként fognak megejtelnl.
Felmentik a nélkülözhetetlen tanítókat.
Annak idején bejárta a lapokat az a hir, hogy
a népfelkelői szemlén alkalmasnak talált tanítókat
a katonai szolgálat alól nem mentik fel.
A tények azt :mutatlák, hogy azokat a tanítókat,
akik Igazán nélkülözhetetlenek, mégis csak
felmentik a katonai szolgálat alól. A zalavármegyei
klr. tanfelügyelő felterjesztésére a vallás-
és közoktatásügyi miniszter már eddig is
több olyan tanítót felmentett, kik egyedül vezették
Iskolájukat. A többi nélkülözhetetlen
tanerők szintén fel lettek terjesztve felmentésre
s Igy hihetőleg azok is meghagyatnak
állásaikban.
Uj biztosítási ágazat. Az Első Magyar
lános Biztosító Társaság elhatározta, hogy
B mostani sorozáson bevált b) osztályú népfölkelők
biztosítását, a háború-kockázat bevonásával
vállalja. A pótdíj 4 % és hat hónapra
Előfizetendő. — Közelebbi felvilágosítást nyújt
nevezett társaság nagykanizsai főügynöksége
(Fő-ut, saját palota).
AlX/á
H mn esti polgárőrök. Ma szerdán este
az alábbi polgárórök fognak Nagykanizsán
rendőri inspekciót teljesitgnl:
KWaludi Márton, Csányi Elek, Qrűnvald
László, Fischrr Pál, Grűnbaum Henrik, Fischer
Ignác, Tóth József, Ott Lajo«, Schlossarck
István, Stelner Fülöp, Puschofszky Sándor,
Ehrnstein Károly, Ács Ignác, Stern Dávid,
Lőwy üéz.i, Czieber János, öszterreicher Samu,
Schrciber Adolf, Vimmer Ferenc, Szattler Jenő,
Horváth László, Berdin Márton.
A HASONMÁS cimü szenzációi detektivdráma
képezi a BERLIN mozgóképszínház
szerda és c\'ütörtöki uj műsorának slágerképét.
— A főszerepet ezúttal Hanny Weisse
a ragyogó izépségü kanizsai születésű hírneves
berlini ntozidiva játsza. — E detektivdráma
egyike a legsikerültebb néniét alkotásoknak,
é* tárgyát két csalódásig egymáshoz
hasonlító egyén szövevényes és bonyolult
bűntényéből meritl. — A műsor kiegészítő részét
egy megható dramolett, ,Az isteni gondviselés",
továbbá egy természetfelvétel és két
humoros kép képezi - E szenzációs műsor
Igazán érdemes A megtekintésre, mert ugy a
képek érdekessége, valamint azok tisztasága
keilentes szórakozást ígérnek.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
briliánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
e üstöt (•« antik órákat. Szívós Antal
müórás és látszerész, Király-utca 5. szám. —
mm
Szarvas u f t l l i Q E Q I IMna^ym?Z3é.
PlicHér. » DlKLIH N s p i i i i e l l a l
Szerda, csütörtök, márc. 3. és 4-én A hasonmás dptektiv-dráma 3 felvonásban.
Kellemetlen helyzet, tragikomédia. Hogv
készül az ágyú, természeti. Az isten)
gondviselés, dramolett 1 felvonásban.
A lepipált Sherlock Holmes bohózat.
Klfladátoic 0 él 9, vftár- éi ünnepnap 3.3, */ és
9 órakor. Rendes hilyárak. A terem fötve van.
f - i - Budapesti zeneitar.
Ma és minden este
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Gyula.
Szerkesztő: QOrtfer litván.
I I •R • A M I• A mKooi<zog«iról-uk(té»p * . Tpfkarltooot aW.
Szerda és csütörtök, márc 3. és 4-én
liitiirrt. huiA
aktuális háborús dráma 3 felvonásban.
Poruljárt Donjuan, vigjáték. Lelkek az
árnyékban, dráma. Adolár mint fotográfus,
humoros. A világháború híradója
hadszíntéri aktuális felvételek.
Rendet helyárak. Fűtött izinház. Buffett.
Elöadáiok hétköznap 6 éa 9 órakor, vaiáréi
ünnepnapokon 3, 3. 7 éi 9 órakor.
plccolo, hegedű müuész 12 lasbúl
illó hírneves zenekara
NAGY HANGVERSENYT
tart az
Poníos kUzoiflúids!
flírsükelt úrak! -
m
- kávéházban -
Szabod bemeneti
- Legjobb Italok!
Kiváló tisztelettel
FELDMAHN JÓZSEF
tulajdonos.
- T i •
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét, ~ ^ -
tiojy Haíykanlzsdn, a Szaruas-szdlloda épületében
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
őrös-, ékszerész- és lútjzeréjzüzletet
nyitottam.
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek Javítását a legújabb
tartok órlábi választókhan L / T . " . ^ ^ találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- v"r > felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszerekct. HHMHUUH preczizitássai végzem.
Midőn még csak nagykanizsai szár
mazásomra s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
V é k á s ? K á r o l y
órás, ékszerész és látszerész
néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
r. Í Í L .
4. oldal. ZALA HiRLAK 1:M5. március 3.
ÉS
= = festő vállalata = =
iiiíiim w Haayarntca 23.
u
honi s külföldi f a e r e z ó s
márvány utánzatok festése.
ÉpQlet, s z o b a f e s t é s
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szlnérzékünk, magasan
fejlett Ízlésünk és
technlkénk a legkényesebb
Igényeket is kielégítő. —
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
felszólításra díjtalanul
szolgálunk f f l »r>-i
jUUüUUULUJUt JUUULUJUUUUUUUULlJUUUUUÜt JUÜUUUÜ Jt\'
MEöH2DIT2TfUK*
Vezérképviselet:
0UTLNBLH6 KYQUDA:: M M M S
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyltöiönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
-••- felfrissítettem. - _z
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhirü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. :;
= — A legfinomabb árukl =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a-t. hölgyközönséget
• raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel Gol(fbersern&
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
w Csengery-ut 7.. ^wÉ^ sürgönyeim:
••
^^^pP^ Gutenbergnyomda
~ \\ •• M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám •
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
, ^ ^ ^ i M a f ^ n . ^ •^J.r^nyrwnJo Ooldb Nag}k»ut
III. évfolyam. N a g y k a n i z s a , 1915. m á r c i u s 11. c s ü t ö r t ö k 57. s z ám ZALAI társadalmi és kötgazdaságl napilap.
• IOMu«té«l á r a H i Melyben háxhox h o r d * . 1 hóm I K.
Bftre* M i n 4 fillér Vidékre, poaUn . . > hóra 1-36 K.
Njrilttér «3 hfrdetéick ueRállapItott árak szerint.
A hadisegélyről /
csak huszonnéfcyórája, hogy irtunk c
helyen, de máris újból rá kell térni annak
még igen sok szót kivánó fontos
és nevezetes témájára. Arról volt szó
tegnap, hogy a kormánynak, aki a hadisegélyt
adja, joga van azt meg is vonni
az érdemetlenektől; mindazoktól, akiknek
a hadisegély henyélésre alkalmat
nyújtó exisztenciát jelent. Itt a tavasz,
itt a minden eddiginél nagyobb munkaalkalom.
A mai rettenetes gabonaárak
nélkül is mindenki tudná, hogy az itthonmaradt
lakósságnak a legnagyobb
buzgalommal kell hozzálátnia a fóld
megműveléséhez, a minden irányban
való gazdasági tevékenységhez. És ha
már ezt minden épkézláb polgártól megkívánhatja
a haza, különös mértékben
követelheti meg azoktól, akik állami
segélyben részesülnek 3zon a cimen,
hogy családföntartójuk hadbavonult.
Rövidesen kl fog derülni, kik igazán
érdemesek államsegélyre s kik a henyélő
parazitái a háborúnak, akiknek
főnyeremény volt, hogy a férjttk, vagy
a mutikabiró fiuk a háborúba vitte egy
hajszálon függő életét.
Ugy tudjuk, hogy a kormány a tavaszi
munkaidő közeledtével rendeletileg
hivta föl a főispánok figyelmét erre
a törvényes intézkedésre. A rendelet, valamint
a törvény nem azt akarja elérni,
hogy az élvezett közsegélyt egészben
vagy részben elveszítsék azok, akik
készségesen állanak munkába; az Ilyenek
továbbra is részesíthetők a segélyben,
minthogy a kereseti alkalom ilyenkor
még nagyon hullámzik és szerfölött
bizonyt;,lan. Aki tehát alkalmilag olyan
munkát kap, melyből szükségleteit többékevésbé
fedezheti, azt még nem fosztják
meg a hadbavonultak családtagjainak
járó állami segélyösszegtől. De igenis
megfosztják azt, aki visszautasítja a
kínálkozó alkalomat, parlagon hagyja
munkaerejét s ölbetett kezekkel várja,
hogy hereként eltartsák.
Ez az intézkedés, a közsegélynek a
dologkerülőktől való megvonása, erkölcsileg
is jogos, az igazság szempontjából
is kifogástalan, a nemzeti érdek tekintetében
pedig szükségszert!. Olyan
időket élünk, amikor a haza minden
fiától súlyos áldozatokat követel, sokaktól
életüket is; lehetetlen, azaz teljességgel
megengedhetetlen tehát, hogy
legyenek állampolgárok, akik a nemzet
általános nagy erőfeszítésé\' mintegy páholyból
nézik s lábukat lógva tartatják ki
magukat az állammal. A rendelet tehát
a munkás társadalom tagjait fogja megnyugtatni
aziránt, hogy amíg ők önként
verejtékeznek, azalatt más sem, senkisem
heverhet az állam elnézéséből ingyenélőként.
Kiadóhivatal: flutenberg-nyonida C«*n|(cry-nt 7. tiim.
Telefon: Szcrkesztó«ég 41. Kiadóhivatal 41.
A világháború.
Román és orosz csapatok összeütközése.
Napok óta tartja magát a hir, hogy
Románia és Oroszország között az
utóbbi hetekben annyira elhidegült az
eddig mesterségesen élesztett barátságos
viszony, hogy legközelebb már fegyveres
összeütközés is várhaló Románia és
Oroszország között. Annyi bizonyos, s
azt minden lap megirla, hogy amióta
Oroszország és szövetségesei annyira
forszírozzák a Dardanellák és ezzel
Konstantinápoly elfoglalását, azóta Románia
már legfeljebb csak forma szerint
tekinthető semlegesnek, mert mlr.den
érdeke az, hogy az összes balkáni államok
önállóságát fenyegető orosz hódítás
ellen foglaljon állást. A Kereskedők
Lapjának legutóbbi száma azt a szenzációs
közlést tartalmazta, hogy a magyar-
román határon teljesen korlátlan
teherforgalom indult meg és hogy a
román buza már jön Magyarországra s
mi is mindenf szállítunk Romániába,
amire ott szüség van. Ezek után nem
meglepő mai alábbi telefonhirünk, mely
ugyan még nem szól a Románia és
Oroszország közötti háboru megindulásáról,
de olyat jelent, amitől már csak
egy lépésnyire lehet a formális hadüzenet.
A szenzációs hir a következő:
Bukarest. Román legionáriusok
és orosz csnpatok között oroszországi
területen a Sucsava folyó
völgyében tegnap rendkívül heves
összeütközés volt. Az oroszok
ágyukat vontak fel a románok
ellen, de a hős legionáriusok
az orosz támadást visszaverték.
Az oroszok kénytelenek voltak
visszavonulni és a román határtól
egészen a Dnjeszterltf fekvő
területet kiüríteni.
Hindenburg
a francia harctérre megy.
Rotterdam. A londoni D.iily Express
irja, hogy a németek nagy megerősítéseket
visznek a nyugati frontra, ahol
legközelebb óriási német előretörési tervek
végrehajtását fogják kezdeni. A közleménynek
rendkívüli szenzációja az a
hir, hogy Hindenburg Oroszlengyelországot
rövidesen otthagyja és a nyugati
frontra megy, hogy a franciaországi
német hadak vezetését átvegye.
A blokád.
Elsülyedt angol hajó.
Rotterdam. Londonból jelentik, hogy
a Seeland nevü angol kereskedelmi gőzös
a délangliai partvidéken aknára futott
és elsülyedt. A hajó személyzetéből
ölen a tengerbe vesztek.
Megmenekült angol hajók.
Amsterdam. A Vradsmann nevü angol
gőzös a holland tengerpart táján, a
Maas torkolata felett észrevett egy német
tengeralattjárót, mely a hajót üldözőbe
vette. Ez azonban teljes gőzzel
menekülni kezdett és több órai megfeszített
igyekezettel sikerült is északi
irányban elmenekülnie.
>Hága. M Torbia angol gözös a belgiumi
vizeken találkozott egy német
tengeralattjáróval, de ez, nem tudni mi
okból, nem tartóztatta fel az angol hajót,
mely sértetlenül eltávozott a tengeralattjáró
közeléből.
Merénylet Enver bey és Talaat bey ellen.
Konstantinápoly. Szombaton a török
fővárosban merényletet kíséreltek meg a
török haderők fővezére, Enver bey és
és a török belügyminiszter, Talaat bey
ellen. A merényletek nem sikerültek. A
tettesek Anglia bérencci voltak, kiket
sikerült elfogni.
Harc a Dardanellák ellen.
Rotterdam. Angol jelentés szerint
tegnap több angol aknaszedő hajó próbált
a Dardanellák szorosába bejutni,
de az erődökből észrevették és ágyúzni
kezdték őket. Az ágyulövések hat angol
tengerészt súlyosan megsebesítettek.
Konstantinápoly. Az egyesült angolfrancia
flotta tegnap félóra hosszat
bombázta a Dardanellák záró erődjeit,
dc ezúttal is teljesen sikertelenül.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) A Kárpitokban az
uzsoki szorostól nyugatra harcok folynak,
amelyek lontos magaslatok és hegyhátvonalak
birtokáért még nagyobb arányokat öltenek.
Több orosz ellentámadást véresen visszavertünk
és a nap folyamán a harcvonalon ujabb
helyi sikereket értünk el. Cisnától északra
cj^y magaslatnak rohammal történt elfoglalása
alkalmával négyszáz oroszt elfogtunk. Délkeleti
Galíciában az egészJ csatavonalon heves
harc volt. A Dunajec mellett és Oroszlengyelországban
lényeges esemény nem történt.
Höfer altábornagy
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
^Nyugati hadszilér. St Eloluál (Yperntől délre)
két angol század támadását véres kézitusa
után visszavertük. Peronnosnál motorhiba következtében
leszállott egy francia légi jármű,
utasait elfogtuk. Chanpagneban a francia támadásoknak
a legcsekélyebb sikere sem volt.
A franciákat súlyos veszteségeik mellett állásaikba
visszavetettük. Viliéi sur Tourbetől
északnyugatra az ellenségtől egy 350 méter
hosszú lövészárkot ragadtunk el. A Consevovel
erdők és Ailly Apremont környékén a
franciák előretöréseit könnyedén visszautasítottuk.
Badonvillertől északkeletre lámadásunk
ismét jelentékeny "tért nyert. Itt a legutóbbi
napokban arcvonáhmkat nyola kilómétérrel
előbbre toltuk. Cellcstől északkclclre
a franéiák hiába kísérelték meg a legutóbbi
napokban szenvedett veszteségeiknek kiegyenlítését.
. , ,
Keleti fndszlntér. Orodnónál a helyzet változatlan.
Augustow\'ót délkeletre az oroszok
megkísérelték a Bohron való átkelési, de
súlyos vesztességeket okozva nekik, vlszavetettük
őket és 1500-at elfogtunk. Az oroszoknak
Lomzától északkeletre ellenünk intézett
egyéb támadásai közvetlenül arcvonalunk
előtt teljesen összeomlottak. Kolnótól délre
előbbrehaladtunk, Miszynieclől délre élcsapatainkat
az ellenséges túlerő elől kissé visz*
szavontuk. Prasznisztó! északnyugatra az oroszok
lassan előrehuzódtak. Ip\'osktól keletre az
oroszoknak több éjjeli támadását visszavertük.
• Miniszterelnökség sajtóosztálya.
Ahol a kanizsai 48-asok
és a 20-asok harcoltak.
•i
A hadtestparancsnok
az ötödik hadtestről.
Nemrég egy haditudósítói közlés nyomán
irtuk meg a fenti cimben foglaltakat, amikor
DankI tábornok nevezetes hadseregének hat
hónapi dicső szereplését ismertettük, s ennek
keretében a Dankl-hadsereghez tartozó kanizsai
48-as közös és 20-as honvédgyalogezredek
viszontagságos küzdelmeinek egész történetét
is vázoltuk.
A minap aztán egy, minden újságírói tollnál
illetékesebb faktor nyilatkozott meg a két
kanizsai ezredet magában foglaló pozsonyi V.
hadtest dicsőséges szerepléséről a világháboban.
— A kanizsai kaszárnyáknak jól Ismert
gyakori vendége, Puhaltó Pál táborszernagy,
az V. hadtest parancsnoka beszéli el egy
bécsi kőnyomatos hasábjain interwiev alakjában
mindazt a sok dicsőséget, amit az V. hadtest,
s abban a két kanizsai ezred a hét hónap
óta folyó világháborúban szerzett. Igaz
gyönyörűséggel olvashatja Nagykanizsán s az
egész vármegyében mindenki a hadtestparancsnoknak
a mi hőseinktől szóló előadását, mely
a következő:
— Az V. hadtestnek, beszélte a tábornok, a
háboru kitörése óta mindmáig majdnem kizárólag
súlyos föladatokat kellett megoldania.
Mindazonáltal sikerült a hadtestnek a hadsereg
keretében megoldania föladatait, helyét
mindenkor megállania, soha nem hátrálva. —
A háboru elején a hadtest a Szan—Visztula
vidékén harcolt Európa úgynevezett sárfészkében,
a legsúlyosabb viszonyok közben. Igen
nehézkes előrehaladás volt ez gyalázatos utakon,
árulástól övezve, és a hadtest mégis
győzelmes ütközetek után megvívta a Poliehena
és Potok-Vielkl melletti csatákat. Poliehena
mellett augusztus 23-án a 76. soproni gyalogezred
Boeriu ezredes hősies vezetése alatt, a
14. ágyuezred, az 5. tábori tarackezred és az
5. huszárezrednek Scharitzer tábornok parancsnoksága
alatt álló részeivel hervadhatatlan
babérokat szerzett. Ez az aránylag csekély
haderő hihetetlenül véres harcokban nemcsak
helytállóit déli fél 12 órától este 8 óráig, hanem
este képes volt támadásba is átmenni és
az ötszörös túlerőben levő ellenséget Jelentékenyen
hátrább szorítani. Ugyanazon a napon
majdnem ugyanabban az időben ^Willerdlng
tábornok a 48. gyalogezreddel, a 11. és 19.
tábori vadászzászlóaljakkal, valamint a 15.
ágyusezred és az 5. huszárezred egyes részeivel
Fotok—Wllek mellett négy-ötszörös ellenséges
túlerővel állott szemben.
Ez a haderő is kiváló módon helytállóit és
este támadásba ment át. E harcok igen nagyfontosságúak
voltak és megnyitották at utat
Lublln felé, melynek tornyait már az utolsó
augusztusi napokban megpillantottuk. Ott később
súlyos harcok fejlődlek ki, a melyeken
a hadtest valamennyi csapata résztvett. Kétségtelenül
e harcok bírták rá az orosz hadvezetőséget,
hogy igen jelentékeny haderőket
vessen a Lublln körül való Vidékekre s valószínűen
arra Is, hogy más tervek keresztülvitelétől
elálljon. Az általános helyzet figyelembevételével
adott felsőbb rendeletre kénytelenek
voltunk vérző szívvel megszakítani a Lublln
körüli harcokat. E visszavonulás nehézségeit
hamar elfeledtük, mert a Szan, a Viszloka és
a Dunajec mentén való rövid tartózkodás után
október elejcn uj offenzíva kezdődött előszói a
Szan mentén, azután Ivangorod felé. A tarlós
esőzés következtében az összes vizmedrek
megdagadtak és hatalmas gátat vetettek ugy
barát, mint ellenség útjába. A csapatoknak
feneketlen sáros utakon kellett felvonulniok,
október második feléhen kifejlődtek az Ivangorod
körüli harcok, a melyeken a had!est
valamennyi csapata nísztvett és kiválóan kitűnt.
Különös hősiességet tanúsított a 37. honvédhadosztály,
mely hatalmas veszteségeket
szenvedett, de még sokkal jelentékenyebbek
voltak az oroszokéi. Az oroszok hozzávetőleges
számítás szerint akkoriban 25.000 embert
vesztettek.
— Az általános helyzelre való tekintettel az
Ivangorod körüli harcokat is félbe kellett szakítani.
A J^dtcst a sziléziai halártól délnyugatra
cső vidékre tolódott el, a hol- más hadsereg
csoportokkal egyült Felső-Szllézla védelmére
hatalmas ellenállást alkotott. A hadtest
további sorsáról tna még nem lehet beszélni.
Még csak azt akartm megjegyezni,
hogy a hadtest minden tisztje és csapata,
tekintet nélkül, hogy a hadsereg, vagy a honvédség
mely fegyverneméhez tartoztak, mindenütt
kiválóan megfeleli: — Bizonyltja ezt a
tiszlikar és a legénység igen sok tagjának kitüntetése.
Igen kiváló kvalitást, összhangzó
együttműködést bizonyított a hadtest főhadiszállás,
nagy intelligenciájú önálló tevékenységre
képes tisztek elitjének csoportja, melynek
minden tagját körültekintő nyugalom és
szeretetreméltóság teljessége jellemez. Csakis
a hadsereg vezérkara és szervei tevékenységének
köszönhető, hogy még a legsúlyosabb
helyzetben is az összeköttetés, a föl- és leszállilás
mindenkor hibátlanul működött.
n ma esti polgárőrök. Ma csütörtök este
az alábbi polgárőrök fognak Nagykanizsán
rendőri Inspekciót teljesíteni:
Vidor Imre, Pavelkovlcs János, Pfeifer Jakab,
Arnstein Sándor, Mankovics István,
Rabinek Jenő, Fischer József, Fonyó Mihály,
Török József balog, Lehoczky Mátyás, László
Ienác, Berger Adolf, Balázs\' József, Brandl
Oyula, Büki Sándor, Zábó József, Welllsch
Márk, Czulck József, Slnger S., Flelschacker
Ignác, Balog Ágoston, Sáfrán József.
HÍREK.
A kanizsai u] lisztárak.
MlndenW Jelentse be szükségletét.
Ofaívúnyrn lehet lisztet venni.
(Saját tudósilónktól.) Ma végre végleges
rendet teremtettek Nagykanizsán a tisztárak
és az ezzel összefüggő összes kérdésekben.
Miután a kukoricaliszt maximális árát Zalamegye
területére nézve a minap megállapították,
nem volt többé akadálya a lisztárak végérvényes
szabályozásának. Az uj lisztárak
Nagykanizsán a mai naptól fogva a következők
:
I. Búzaliszt.
Tésztaliszt kilója 75 fill
Főzőliszt (30% árpaliszt keverékkel) 64 *
Kenyérliszt (50% . ) 51 „
Kenyérliszt (50% tengerliszt kev.) 50 „
II. Rozsliszt.
Kenyérliszt (50% tengeri liszttel)... 49 „
Kenyérllszt (50% árpaliszttel) 48
III. Tiszta tengeriliszt 18 .
Mindezen árak a kiskereskedelemre vonatkoznak
s ezeknél drágábban mérni a lisztet 2
havi elzárással és 600 kor. pénzbüntetéssel jár.
E rendelettel adott ki ma a polgármester
még egy rendeletet, mely arra hívja fel Nagykanizsa
város lakósságát, hogy a rendőrkapitányi
hivatalban jelentse be mindenki, mennyi
az egyes családok hiányzó szükséglete aug.
elsejéig. Azt is be kell mindenkinek jelenteni,
hogy hol, melyik kereskedőnél vagy
péknél szándékozik liszt vagy kenyérszükségletét
beszerezni. Mindezen adatokra
azért van szüksége a hatóságnak, hogy a város
lakósságának az uj termésig való szükségletét
pontosan megállaplihassa és intézkedhessen,
hogy minden kereskedő és pék a vevőközönsége
részére pontosan megállapítandó mennyiséget
megkaphassa. Ezzel tehát életbe fog
lépni Nagykanizsán is az az intézkedés, hogy
tisztet és kenyeret csak hatósági utalványozásra
lehet kapni.
Egy harmadik polgármesteri rendelet is
napvilágot lát holnap, mely a kanizsai kereskedőket
és pékeket hívja fel arra, bogy
llsztszükségtetelket a rendőrkapitányság,
nát bejelentsék. Ennek célja nem rekvirálás,
hanem csak az, hogy a hatóság pontosan tájékozva
legyen a kereskedők és pékek meglévő
lisztkészleteiről, mert ezentúl a városi
hatóságnak fogja gondját képezni, az hogy
minden kereskedő és pék a hozzá bejelentett
vevőközönség részére dekagramnyi pontossággal
megszabadandó lisztmennyisegét a
malomtól megkapja.
Nem Jelentkeznek hadiadéra Nagykanizsán.
Általános meglepetést keltett az a hírünk,
hogy a városi adóhivatal Nagykanizsán
59 olyan nevet talált, melyeknek viselőiről *
megállapították, hogy 20,000 koronánál több
a jövedelmük s igy a hadiadó fizetésére kötelezhetők.
Nagy meglepetést keltett ez a hir,
de talán még nagyobb meglepetést fog kelteni
az a közlésünk, hogy az 59 előjegyzett
közül mindössze tizen jelentkeztek a városi
adóhivatalnál hadladó-vallomásl ívért. Igaz,
hogy március 3l-lke még nagyon messze van,
de azért mindenesetre jellemző a legjobbmódu
nagykanizsaiak hazafias kötelességtudására ez
a nagy igyekezet, mellyel oly buzgón próbálkoznak
elhallgatni, hogy a nagy nemzeti erőfeszítés
gyarapításához ők Is hozzá tudnának
járni. Igen komoly következményei lesznek
ennek a „sumagolásnak", melyek között fog-
1915. március 1. ZALAI HIRLAP 4. oldal.
lallatik nemcsak az l és 4%-os büntetés, hanem
az is, hogy akiket kényszereszközökkel
bírnak rá a hadiadóvallomásra, azok elesnek
mindazoktól a törvényes jogoktól, melyekkel
jövödelmük megállapítása esetében rendes körülmények
között élhetnek, s kénytelenek lesznek
szó nélkül elismerni a hivatalos adátmegállapitás
helyességét.
Kik nem mennek az uj sorozásra? Ma
végre megjelentek Nagykanizsa város utcáin
a 37—42 éves néplölkelők összeírásáról és
bemutató szemléjéről szóló plakátok, melyeknek
egész napon át ezernyi olvasójuk akadt.
Az 1873. évben születetteknek tásirnap már-,
cius 7-én, az 1874. és 1875. évbelieknek 8-án,
héttőn s az 1876. és 1877. évbeliek 9 én, kedden
a délelőtti órákban kell Nagykanizsa
város katonai ügyosztályánál Jelentkezniük.
Tegnap körülbelül egész terjedelmében közöltük
a rendeletet, csupán azt nem, hogy
kiknek nem kell a 37—42 évesek közül az
összeírásnál és az uj sorozáson megjelennlök.
A jelenlkezési kötelezettség aló! felmentetnek
a következők: Va)
a pénzügyőrségnél és hitárreudőrségnél
tartósan alkalmazottak; b) a vasutaknál és,
azok műhelyeiben, a forgalmi, pályafenlartásl,
vontatási, műhely! és szertári szolgálatban,
továbbá a ni. kir. vasgyárak központi igazgatóságánál,
gyáraiban és üzemeiben alkalmazottak
; c) a posta- és távirdainlézelnél, a
Dunagőzhajőzásl társaságnál, a Folyam és
tengerhajózási társáságnál, a Délnémet dunagözhajózásl
társaságnál, valamint egyes, a
hadlforgalomban résztvevő tengerhajózási vállalatoknál
állindóan forgalmi szolgálatot teljesítő,
vagy tartós alkalmazásban álló alkalmazottak:
d) a kőszénbánya-munkásosztag okhoz
tartozók; e) a községek és városok által
kiállított népfölkelő munkások, valamint az
egyéb különleges hadicélu szolgálatokra
igénybe vett népfölkelésre kötelezettek; t)
azon népfölkelésre kötelezett egyének, akik a
népfölkelésl tényleges szolgálat alól már eddig
is névszerint felmentve voltak; végül g) abcvett
és törvényesen elismert vallásfelekezetek
felszentelt papjai, illetve felavatott lelkészel
és papi jellegű tanárai.
Nem tartoznak megjelenni a népfölkelői
bemutatószemlén a nyilvánvalóan alkalmatlanok,
az orvosok, nyugdíjas katonai havidijasok
és a rokkantsági nyugdíjasok állományába
tarlozó egyének.
Untauflllcbok Jelentkezni! Zalaegerszegről
irják lapunknak: A zalaegerszegi pénz-
•gyígazgatóság fölhívást tesz közzé, amely
szerint március hónapban tartozik mindaz, aki
mint hadiszolgálatra alkalmatlan, az állítási
lajstromból töröltetett; mint fegyveres szolgálatra
alkalmatlan, fegyverképtelennek nyilváníttatott;
a katonaszolgálatból oly testi fogyatkozás
miatt bocsáttatott el, mely őt keresetképtelenné
nem tette s mely nem a katonai
szolgálat teljesítésének következményei, szóval
az összes untauglichok, a városi adóhivatalnál
az e célra szotgáló nyomtatványon: polgári
állását, lakását, ama sorozójárás, illetőleg
község nevét, melyben a hadkötelezettség alól
menteslttetett; azt az évet, melytől fogva a
felmentés számítandó, bejelenteni s a reá esetleg
ama családfőre, kinek családjához tartozik, a
megelőző 1913. évberUllandó lakhelyén, esetleg
más községekben Is kivetett állami egyenes
adók összegét hitelesen kimulatni. Ezenkívül
tartozik: az a véd-, illetve díjköteles, kinek
hadmentességi diját a munkaadó fizeti, a munkaadó
nevét és lakását bejelenteni. Ez adatok
bejelentésének elmulasztása a kirovandó hadmentességi
dij 3—6 szoros összegének megfelelő
pénzbírságot von maga után.
A HASONMÁS cimü szenzációs detektivdrárria
képezi a BERLIN mozgóképszínház
szerda és c\'üförlöki uj műsorának slágerképét.
— A IŐ3zercpct ezúttal Hsnny Welsse
a ragyogó szépségű kanizsai születésű hírneves
berlini mozidlva jáisza. — E dctektlvdráma
egyike a legsikerültebb német alkotásoknak,
é* tárgyát két csalódásig egymásh6z
hasonlító egyén szövevényes és bonyolult
bűntényéből meríti. — A műsor kiegészítő részét
egy meghatió dramolett, .Az isteni gondviselés",
továbbá egy természetfelvétel és két
humoros kép képezi. - E szenzációs műsor
Igazán érdemes a megtekintésre, mert ugy a
képek érdekessége, valamint azok tisztasága
kellemes szórakozást ígérnek.
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
briliánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
e.\'üstöt és antik órákat. Szívós Antal
müórás és látszerész, Király-utca 5. szám. —
A szerkesztésért felelős : dr. Hajdú Gyula.
. Szerkesztő: GOrtltr István.
inwmnr OOP
Siinras szállá
Plicztér. « B E R L I I PNa9p*on0ta 1tl8öf* ll
Szerda, csütörtök, márc. 3. és 4-én fl hasonmás detekllv-dráma 3 felvonásban.
Kellemetlen helyzet, tragikomédia. Hogv
készül az ágyú, természeti. Az Isteni
gondviselés, dramolett l felvonásban.
A lepipált Sherlock Holmes bohózat.
Elöadáwk 0 és 9, vaaár- éa ünnepnap 1 5 , 7 éa
9 órakor. Reftrfea hetyirak. A terem tfltve ran.
U R A H l A mozgókép palota.
* * mmmmwmmmn ROC*>t.tikv*IT««ÍO*Z&
Szerda és ciQtőrtők, márc 3. és 4-én
Testvérek vagyeek aktuális háborús dráma 3 felvonásban.\'
Poruljárt Donjuan, vígjáték. Lelkek az
árnyékban, dráma. Adotár mint fotográfus,
humoros. A világháború híradója
hadszíntéri aktuális felvételek.
Randa* heljrámk. Ffltött txJnHáx. ButletL
Előadások hétköznap fl ét 0 ónkor, vatáré
» ünnepnapokon 3, 5. 7 ét 9 órakor.
Budapesti zenekor.
Ma és minden este
pltcolo, besedQ müufcsz 12 tagitól
illó hírneves zenekara
NAGY HANGVERSENYT
— tart az —
r.
Ha jó bort akar olcsón inni ?
ugy Ízlelje meg SÁFRAN JÓZSEF
ARANYHEGYI BORAIT,
mely literenkint zárt pálackokbsn 72 és
és 80 fillérbe kerül.
Magyar-utca 74. tzita. SÁFRÁN JÓZSEF
Telefonná* 286. laexerkereekedő.
- kávéházban -
Pontos kiszolgálási
Mérsékelt M l -
Szaftod b e m e n e t i
- Legjobb Italok r
Kiváló tisztelettel
FELDMANN JÓZSEF
tulajdonos.
r? Tisztelettel értesitem a város és vidékének közönségét, r f -
© hojy Haíykanlzsdn, a Szan/as-szálloda épületében
SZÍVÓS Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
órás-, ékszerész- és lótjzeréjzüzletet
nyitottam.
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek javítását a legújabb
tartok ó r i á s i választékban f / T - C ^ X találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- / v " 0 felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. MMMMW preczizitássai végzem.
Midőn még csak nagykanizsai szár- l f L | r á * v Káv*fllv
mazásomra s hossiu külföldi (Svájc) V O M ® y I V a r O I J
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt órás, ékaza/ész és látazarész n
közönség szives támogatását kérem néhai Id. Jack Frigyes tanítványa. I
4. oluat. ZALA HÍKLA>\' I. 5. március 4.
BEK fi DOLEZSÁLI f f f f i f ™ *
festő vállalata ===
ligikaoiiu. Magyar-iíca 23.
EESZ3DV1 R »
H I t t . i r . , r , I
honi s külföldi f a e r e z é s
márvány utánzatok festése.
ÉpOlet, s z o b a f e s t é s
bútor, üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Művészi szín érzékünk, magasan
fejlett Ízlésünk és
technikánk • legkényesebb
Igényeket Is kielégítő. —
Árajánlattal, színes vázlatrajzzal
fölszólltásra díjtalanul
szolgálunk 111 xx-i
„ f w m u u m m t í t l M U l M t í A l M * * -
Vezérképviselet t
KYOHDA::
Ttezteleftet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyfcözöneéget és régi meghitt
vevőmet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
- felfrissítettem. ...••.•
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat éa
a jóhlrö Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
===== A legfinomabb árukl
A legmegbízhatóbb olesó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel (JOlííerSeHlé,
Nagykanizsa, EOtvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
4t
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7 Sürgönyeim:
Gutenbergnyomda
w •
- - - i i nn ii ii — — b — — ^ •
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseketfutányosan felvesz
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. március 11. csütörtök 57. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és kftzgazdasácl napilap.
• IOflK»t«sl Araki Helybon háxho* hordva I hóra 1 K.
•CTM$Mám 4 fillér Vidékre, poMAn . . I hóra I -M K.
Nyllttér ét hirdetések megállapított árak nerlut.
Lapvetér: "
Dr. H A J D Ú QYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda C**ngcry-üt 7. i
Teletöm Szcrkcartóség 41. Kiadóhivatal 41.
1 kanizsai piac siralma.
, t
A polgármesteri rendelet, mely a kanizsai
uj lisztármegáüapitásról szói, a
kanizsai kenyér ügyét annyira amennyire
rendbehozta volna. A hasábjainkon tegnap
ismertetett uj lisztárszabás azt mutatja,
hogy Nagykanizsán majdnem tiz
százalékkal olcsóbb lett a liszt, mint
eddig volt És pedig nemcsak az a liszt,
ami kukoricaliszttel van keverve, hanem
a többi is, amiben a buza mellett rozs
meg árpa van csupán. Gabonakészletünk
is van meglehetősen, a rémes körülményekhez
képest tűrhető lisztáraink
Is vannak, ezen a részen tehát annyira
amennyire rendben, volnánk. Téved
az a hatóság, ha azt hiszi, hogy ezzel
aztán már minden, a köz iránt tartozó
kötelességét elvégezte s hogy a lisztárak
szabályozásával boldogság ütött
tanyát „e földi téren". Városi emberek,
Kanizsán éppúgy mint másutt, csak igen
kis részben táplálkozik lisztnemü doldokkal
s még kisebb részben kenyérrel.
Elsősorban a húsnak őrül galoppban
emelkedő árait kell erélyes kézzel clpányvázni,
aztán a piacnak még 10—15
féle holmija között egy kis becsületes
rendet teremteni. Egy hónapon belül
kétszer emelték a húsárakat a kanizsai
mészárosok s megh\'zelhetellen ma a
kanizsai piacon minden, amit oda eladni
hoznak,
A húsárak szabályozásával nem sokra
menne semmiféle helyi hatóság, mert
ahhoz épp olyan országos intézkedés
kellene, mint aminő a maximális gabonának
megállapítása volt. De a piacnak
sokféle kiadós portékájára nézve
már olyan árkorlátozásokat álliíhat fel
minden helyi hatóság, aminőket csak
akar. Példáért se kell messze mennünk.
Kaposvárott az ottani polgármester igen
egyszerűen véget vetett a piaci uzsorának.
összehívott egy városi bizottságot,
mely minden piaci árucikknek meghatározta
a maximális árát, melyen felül
ma Kaposvárott semmi el nem adható.
Nem akarjuk e helyet árjegyzékkel betölteni,
de mondhatjuk, hogy ma Nagykanizsán
éppen mégegyszer olyan magas
piaci árak dühöngenek, mint aminőket
a kaposvári rendőrkapitány hirdetménye
megszabott.
Dr. Sabján Gyula polgármesterre vár
Nagykanizsán a feladat, hogy hasonló
módon jár el a képtelen piaci állapotokkal
szemben. Az ő kezdeményezésétől
várja mindenki e város egész kiuzsorázott
népe, hogy a napjában legalább
egyszer való jóllakást a város
minden lakója részére lehetővé teszi. A
húsárakat nincsen módjában se polgármesternek,
se rendőrkapitánynak, se
városi bizottságoknak mérsékelni, erre
legfeljebb a közönség -tud befolyással
lenni a számos helyütt oly eredményesen
alkalmazott husbojkoltal, dc azt
módjában van elérni a városi hatóságnak,
ha valóban a közérdekében valónak
fogja#fel hivatását, — hogy a tej,
a burgonya, a bab, lencse, tojás, hagyma,
turó, tejfel s a többi piaci termékek
ára ma se lehesen háromszor-négyszer
olyan drága Nagykanizsán, mint a háboru
előtt, amikor pedig szintén mindenki
tűrhetetlen drágaságról beszélt.
Nagykanizsán trösztöt teremtettek a
kofák a közönség kifosztására s a legelső
városi feladat kell, hogy legyen
ennek a felháborító manővernek a letörésére
Nagykanizsán, az ország leggazdagabb
termésű vidékének középpontjában,
ahol nagyobb a drágaság, mint
bárhol a monarchiában.
A világháború.
A blokád s a semlegesek
Amerika nem szállt.
Washington. Az amerikai tengerészeti
kongresszus határozati javaslatot fogadott
el, melyben felhatalmazza az Egyesült
államok kormányát, hogy minden
élelmiszernek és a szénnek Amerikából
való kivitelét megakadályozza. E célból
vámhivatalnokokat és fegyveres tengerészeket
fognak készenlétbe helyezni,
akik az összes amerikai kikötőket szigorú
vesztegzár alá fogják venni és
minden olyan hajót, mely élelmiszert,
vagy szenet akar Amerikából elszállítani,
megakadályozzák az elindulásban.
(Az amerikai kormánynak ez az intézkedése
elsősorban Angliát fogja sujtani,
mely élelmiszer-behozatal nélkül három
hétnél tovább nem tud ellenni. Ez az
erélyes fellépés egyszersmind annak is
kétségtelen jele, hogy Amerika végleg
elfordult ellenségcinktől és még a saját
károsodása árán is óriási halalmának
egész súlyával mellénk áll.)
A semlegesek Anglia ellen.
Rotterdam. Hollandi hajózási körökben
ugy vannak értesülve, hogy az öszszes
semleges tengeri államok az északamerikai
Egyesült államok vezetése alatt
közösen fognak fellépni Anglia ellen,
hogy ez a semleges hajózást végzetesen
érintő intézkedéseit a legrövidebb idő
alatt szüntesse be.
Hollandia és a német követ.
Berlin. Amslerdámból jelentik, hogy
a hollandiai közélet kiválóságai és a
hollandi német követ között tegnap tanácskozások
folytak a megtorló Intézkedésekre
nézve, amiket a semlegesek
Anglia ellen sikerrel alkalmazhatnának,
hollandiai nagy kereskedő cégek arra
kérték a kormányt, hogy a legerélyesebb
lépéseket tegye meg a szabad
hajózás biztonságának helyreállítása végett
Hurcolkodik
az orosz Staniszlauból.
Lsernovitz. Staniszlau körül még mindig
folyik a már közel két hét óta tartó
elkeseredett harc, melyben napról-napra
mind kedvezőbb helyzetet szereznek
maguknak a hős osztrák-magyar seregek.
De minden stratégiai eredménynél többet
jelent az a hiteles helyről származó hir,
hogy Staniszlauból sietve költözködnek
el az összes ott berendezkedett orosz
hivatalnokok, kiknek családjai már korábban
elhagyták a várost. Sztaniszlau
elvesztését tehát az oroszok már közelinek
érzik.
Mikolojevics bűnbakot beres.
Berlin. Nikolajevics nagyherceg, az
orosz fővezér bizottságot rendelt ki
annak megállapítására, hogy kik tették
lehetővé a tizedik orosz hadseregnek a
mazuri tavaknál szenvedett megsemmisítő
katasztrófáját. Kiütéses tífusz Szerbiában.
Szaloniki. Szerbiai hírek szerint az
ottani angol vöröskereszt expedició főorvosa
is megkapta a kiütéses tífuszt,
mely borzalmas módon terjed Szerbiában.
A görög kormány szigorú rendszabályokat
foganatosított a járványnak
Görögországba való behurcolása ellen.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) Biala mellett a Zaklicynlől
délkeléire tegnap előrehaladó orosz
csapatokat véres harc után visszavetettük. A
Loborc völgyétől jobbra és balra, valamint a
Clenától északra fekvő magaslatokon a harcok
tovább tartanak, helyenként még éjjel is.
Mindenütt, ahol csapatainknak sikerült tért
nyernie, az ellenség ismételten ellentámadásokba
kezd, amelyeket mindig véresen visszaverünk.
Különösen a haligrodl müut mentén
kíséreltek meg az oroszok, hogy sürü hófergetfgckbrn
nagy erőkkel előre törjenek. A
támadás, amely minket legkisebb távolságra
megközelített, ágyú .és géppuskatüzünkben
az ellenség erős veszteségi,! közöti végül telesen
összeomlott. A többi arcvonalon nincs
ényeges változás, csupán ágyuharc folyik,
"rzemysl körül nyugalom van. Höfer.
2. oidal. 1915. március 1.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
^Nyugati hadszíntér. Egy lőszert szállttó
francia gőzös, amely Nieuporlba volt rendelve,
az ittas legénység elnézéséből Ostende felé
tartott, ott tüzet kapott és elsülyedt. A megsebesült
személyzetet megmentettük. A Lorettó
magaslaton Arraslól északnyugatra csapataink
tegnap elfoglaltak ezerhalszáz méternyi ellenséges
magaslatot. Nyolc tisztet és 558 főnyi
francia legénységet foglyul ejtettünk és hét
géppuskát és hat kisebb kaliberű ágyút zsákmányoltak.
Az ellenség ellentámadásait délután
visszavertük. Könnyű szerrel visszavertük
Champagneban is a franciák ujabb támadásait,
Az argonnei erdőségben St-Huberttől nyugatra
a franciáknak ellenünk Intézett előretörése
meghiusult. Ellentámadásunk alkalmával elragadtunk
az ellenségtől egy lövészárkot. A
cheppyi erdőben Is kudarcot vallott a franciáknak
egy támadása. Az Eiffel toronyról
világgá bocsátott híradásoknak egyike szerint
egy német hadoszlopnak a Taure magaslaton
át való menetelése alkalmával azt sikerrel tüzelték.
E hírnek kivételesen helyes voltát
meg kell erősítenünk. Az oszlop azonban
francia foglyokból állott, akik közül 3H an
elestek és öten megsebesültek.
Keleti hadszíntér. Oroanótól északnyugatra
az oroszoknak ellenünk Intézett támadásai
oldaltüzünkbe jutva meghiúsultak. Lomzától
északkeletre is összeomlottak az oroszok támadásai.
Az ellenség súlyos veszteségei
mellett Miszuyhleclől és Charzibtől délre, valamint
Prasznisztól északra az oroszok újból
támadtak. Az arcvonal többi részén nincs
változás. Miniszterelnökség sajtóosztálya.
" H Í R E K .
Batthyány-Strattmann László herceg
válasza Nagykanizsának. Közöttük azt a
hódolatteljes üdvözlő táviratot, amit Nagykanizsa
város tanácsa nevében dr. Sabján
Oyula polgármester a nagykanizsai és körmendi
hercegi hltbizományok uj urához, dr. Batthyány-
Straltmann László herceghez intézett akkor,
amidőn a király az uj majorescót a hercegi
címmel ajándékozta meg. Ma megérkezett dr.
Sabján polgármesterhez Batthyány-Strattmann
herceg távirati válasza, melynek végtelenül lebilincselő.
közvetlen hangon szóló sorai mindannak
a sok szépnek és j ó n a k reményét nyújtják
Nagykanizsának, ami a nagy emberbarát
birtokba lépésével Nagykanizsán mindenkinek
lelkét eltöltötte. Az uj Batthyány herceg válasza
a következő :
Nagys. dr. Sabján Gyula polgármester urnák
Nagykanizsán.
Mély köszönettel vettem Nagykanizsa
város tanácsának szives üdvözlését.
Örömmel ajánlva fel a város
érdekében mindenkor való közreműködésemet,
szívből köszöntöm Nagyságodat
és az igen tisztelt Tanácsot.
Batthyány Strattmann herceg.
Dr. Vajda Béla hősi halála az anyakönyvben.
Talán egy esztendő is elfog múlni
a háboru után (hej mikor is lesz az ?) amíg
a precízen működő minlszteriumb«li retortán
át valamennyi hősünk dicső halálának okmánya
eljut az illetékes anyakönyvvezetők
ele, hogy annak alapján a távoli földön elesett
hősök nevelt falujuk vagy városuk halotti
anyakönyvébe méltó módon bevezessék. Hány
jó kanizsai élete vált már a haza védelmének
áldozatául, s közülük alig tizen vannak még
csak az anyakönyvbe Írva. Ma Ismét megszaporodott
Nagykanizsán a dicső lista, legjobbjaink
egyikének, dr. Vajda Béla ügyvédnek
nevével. Ijy szól az ö, gyászában is oly
ékes halotti anyakönyvi lapja: ,Dr. Vajda
Béla, tartalékos hadnagy a cs. és kir. 38.
gyalogezredben, ügyvéd, Izr., 32 éves, 1914.
évi szept. hó 13-án Krupany melletti csatatéren
— Szerbia — a hazáért hősi halált halt
hadnagy; halálesete bejegyezve a belügyminisztérium
által közölt adatok alapján".
Oyászrovat. A régi Nagykanizsának egyik
legértékesebb egyénisége és a legnemesebb
emberi cselekedeteknek fáradhatlan müvelője
hunyt el ina éjszaka Nagykanizsán, özv.
Fesselhofer Józsefné szül. Oobra Borbála a
megboldogult, kinek a jótékonyság terén kifejtett
áldásos tevékenységét annak idején
Őfelsége is honorálta, a koronás arany érdemkeresztet
ajándékozván az előkelő kanizsai
urihölgynek. összesen 92 évet élt özv. Fesselhofer
Józsefné, kinek halálában a Nagykanizsai
vöröskereszt egylet örökös elnöknőjét gyászolja.
Az előkelő család gyászában az egész
város népe résSíétlel osztozik.
Róth Miksa temetése. Ma délután 5 órára
jelezte a gyászoló család által kiadott gyászjelentés
a nagykanizsai postahivatalok kiváló
főnökének Ró\'h Miksának temetését. A holttest
azonban valami vasúti forgalomzavar
miatt nem érkezett meg az előre jelzett Időben
Nagykanizsára. Emiatt boldogult Róth Miksa
elhantolásának szomorú aktusa csak holnap,
szombat délután 5 órakor lesz, mert hűlt tetemei
csak ma este érkeznek Nagykanizsára. A
gyászmise a temetést megelőzve, holnap délelőtt
10 órakor lesz a Ferencrendlek templomában.
A család által kiadott gyászjelentés
közli, hogy Róth Miksa a IV. oszt. porosz
vörösvasrend és a IV. oszt. porosz koronarend
tulajdonosa volt. E kitüntetéseket pécsi
hivataloskodása alkalmával szerezte Róth Miksa
akit a Baranyában, Frigyes főhercegnél vadászó
Vilmos német császár tüntetett ki a magas
rendjelekkel.
Fl 48-as bakák köszönete Nagykanizsának.
A nagykanizsai 48. gyalogezred 7. századának
legénységétől vettük ma az alábbi
szövegű tábori levelezőlapot:
Tekintetes szerkesztő url Szíveskedjék a
„Zalai Hirlap*-ban köszönetünket nyilvánítani
a Nagykanizsai Jóléli Iroda Hadsegélyző
osztályának, a nekünk küldölt adományokért.
— Mi alulírottak leghálásabb köszönettel
fogadtuk becses ajándékukat és nera
feledjük el azt, hogy szűkebb hazánknak,
Nagykanizsának Ily nemesszivü adakozói
vannuk. Ezért, és többi ajándékokért leghálásabb
köszönettel vagyunk, hazafiul üdvözlettel
az északi harctérről: Kapoli Pál
szakaszvezető, Szentgyörgyvölgyifczakaszvtzető,
Lónyai Dezső törzsőrmester, Tóth Imre
őrmester és a 7. század összes legénysége.
Be kell Jelenteni a llsztkészleteket. Tegnap
közöltük, hogy három polgármesteri rendelet
jelent meg, melyek közül az egyik a
kanizsai uj lisztárakat állapította meg, a másik
kettő pedig arról gondoskodik, hogy
Nagykanizsának az uj termésig megfelelő
lisztkészlet álljon rendelkezésére. Ezt a célt
szolgálja az a felhívás is, melyet ma intézett
a polgármester a kanizsai kereskedőkhöz és
pékekhez s mely a következőképpen hangzik:
Tájékozódást szándékozván szerezni Nagykanizsa
város területén levő lisztkészletről.
Ha a zene beszél.
(A holnapi filhaimonikus koncerthez.)
A háborús idők azt is megmutatták, hogy
milyen mélyen gyökeiezik a szivekben a zene
iránt való szeretet. Olyan kut ez a szeretet,
amelynek vize soha — még a mostani világban
— sem apadhat el és amelyhez mindenki
egyforma tiszta vágyakozással megy szomjúságát
csillapítani.
Csak a zene az, amely egyetlen oltár elé
képes a lelkeket seregbe hajtani, li^t a zene
megszólal, imádságba borulnak a szivek, akárki
irta ezt a zenét s akármilyen földön szólal
meg a zene.
A zene analfabétái, persze, ezt is a rajongás
szikráinak fogják minösiteni. Ezeknek az analfabétáknak
egy porosz gyalogos tiszt levelét
kellene a kezükbe adni. A levelet az édes-
- anyjához irta a porosz tiszt. A stílusa egyszerű,
keiesellen, olyan, mint amilyenken az ember
az édesanyjához meg a jó Istenhez szokott
szólni. Azt irta le benne, milyen volt az az
orosz falucska, ahova harc után a németek
bevonultak.
Hát nagyon, de nagyon össze volt lőve ez
a falucska. Alapos munkát végzett a német
ezred. A házak majdnem mind romokban hevertek,
csak éppen a templom, meg a paplak
maradt olyan állapotban, hogy az egyikbe is,
a másikba is be lehetett menni. A templomnak
éppenséggel nem ártott az az egy-két
gránátszilánk, amely néhány téglát kiszakított
a falából.
A levélíró tiszt, szakaszának elszállásolása
után, körülnézett a környéken A legnagyobb
elevenség a templom körül volt. Itt főztek a
katonáknak, itt székelt a főparancsnokság, itt
gubbasztottak aj. orosz foglyok őreik fölügyelete
alatt. A tiszt benézett az üres templomba.
Födetlen fővel álldogált benne néhány pillanatig,
majd mikor megpillantotta az orgonát,
hozzája ment. Huszonnégy regiszteres volt az
orgona, a varsói ipar remekműve. Ujjait végigfuttatta
rajtuk, azután leült és játszani kezdett.
Egyházi énekbe fogott, amelynek áhítatos
akkordjai végigzugtak az egyszerű tapadok
fölött. Meddig játszott, müyen egyházi énekeket:
talán maga sem tudná megmondani.
Egyszerre csak élénkülni kezdett a templom.
Először egy német szakács lépte át a küszöböt.
Kötény volt előtte és a kezíben még ott
tartotta azt a vörösnyelü kést, amelylyel burgonyát
hámozott. Ulána egy orosz parasztasszony
jött, a feje vastag kendővel volt bekötve,
nyomban letérdelt. Azután több katona
szállingózott be, akik lábujjhegyen széledtek
szét a kis helyen, öreg orosz parasztok kemény
csizmája szintén végigkopogott a kérges
patlón. Gyermekek érkeztek kissé zajosan, rájuk
kellett pisszegni, viselkedjenek csöndesen,
mert most nincsenek az utcán. Azután leányok,
asszonyok szoknyája suhogott végig a padok
között — amikor leültek, nagyot sóhajtottak.
Majd egy nagyobb tömeg szorongott befelé:
azok a foglyok voltak, akiket a templomtéren
őriztek, őreik velük jöttek.
Foglyok őrök, öreg orosz parasztok, fonynyadt
asszonyok, viruló leányok, szálas német
katonák, elegáns tisztek, mind lehajtott fejjel
hallgattak. Nemcsak ők hallgattak lehajtott
fejjel és összekulcsolt kezekkel, de azok is,
akik már nem fértek be a templomba, akik
a téren állottak és csak lelküket küldték be a
templomba.
Mit hallgattak ? Az orgona szavát.
A diadalmas német, a legyőzött orosz, az
Írástudatlan paraszt, az egyetemi magántanár,
a szelíd lelkű, a rossz szándékú, a tiszta lelkű,
az elfajult: mind összeölelkezett a kis templomban
és hallgatták az orgonát.
Hallgatták? Ez a szó talán nem fejezi ki
hűen azt a mflködésf, amelyet lelkük abban a
pillanatban végzett. Nemcsak hallgatták, de
közös érzésbe össze is fogózkodtak és annak
szárnyába kapaszkodva, elszállottak valahova
messze-messze, ahol nincs háboru, nincs fájdalom,
nincs szenvedés, nincs éhség, nincs
tobzódás, nincs gyűlölködés, nincs árvaság —
csak valami nagy, puha J kék viz, vagy felhő
van, amelyben arany csilingelő csillagok úszkálnak
és miközben úszkálnak, olyan gyönyörűség
mossa végig az ember testét, hogy
szólni nem tud, csak a vállára csuklott fejét
igazítja át a mellére.
Az emberi elmének melyik megnyilatkozása
az, amely képes lett volna ezt a csudát elővarázsolni
? Ha a tiszt nem az orgonához ül, de
a szószékre megy és onnan prédikál valamit,
akármit, attól kezdve, hogy Newton törvénye
már nem áll többé oly szilárdan, egészen add|
g. hogy nem Vilmos császár, de az orosz
cár akarta a háborút... mindegyik mondata
után egy „de", vagy a dpcosság szele kelhetett
volna a hallgatóságban. Csak éppen az
orgona, a zene tudott ugy beszélni, hogy valamennyien
utána mondották:
— Igen, ugy van, egyek vagyunk, szeressük
egymást, hiszen olyan szép a zene . . .
1915. marciui 5. ZALAI HIRLAP 3. oldal.
(elhivom Nagykanizsa város terűidén lévő
összes lisztnek ugy nagyban, mint kicsinyben
való eladásával foglalkozó kereskedőket, hogy
|9!5. évi március hó 4-én lévő liszfkészletllket
3 nap alatt a nagykanizsai rendőrkapitányságnál
jelentsék be. Egyidejűleg elrendelem,
hogy f. hó 5-től kezdve lisztet csak
nagykanizsai lakósoknak adjanak ki és a kiadott
mennyiséget jegyzékbe vegyék annak
feltűntetése mellett, hogy kinek, mikor, mely
minőségű és mily mennyiségű lisztet adtak el.
Dr. Sabján Oyula s. k. polgármester.
fl bus-kérdés. A Házlnyultenyésztök Orsz.
Szövetségének (Budapest, Csillaghegy) választmánya
legutóbbi ülésén foglalkozott a német
földmivclésl miniszternek a mezőgazdasági
kamarákhoz intézett leiratával, amelyben fölhívja
ezek figyelmét a házinyultenyésztés fon-,
tosságára. A háboru szükségletére ugyanis
feláldoztuk marhaállományunk nigy részét és
előreláthatólag nagy hiány fog beállani a húspiacon.
Mig a marha csak 4 év múlva válik
leprodukáló állapotba, a házinyúl már egynéhány
hónap alatt szolgáltathat nagymennyiségű
vágó állatot. A házinyultenyéfztés fontossága
tehát fokozott mértékben lép most előtérbe.
Felszólítja azért a Szövetség az összes nyultenyésztőket
és gazdákat, hogy a nemzeti érdekre
való tekintettel fokozott mértékben fogjanak
a tenyésztéshez. A maga részéről minden
tekintetben rendelkezésére áll az érdeklődőknek.
fl Vörös Félhold jelvényei. A Vörös Félhold
művészi kivitelű jelvényei iránt országszerte
nagy érdeklődés mutatkozik. Miután
technikailag lehetetlen minden egyes érdeklődőnek
az általa kivánt példányt postán elküldeni,
ennélfogva az Országos Bizottság,
mely Budapesten az Országházban székel,
kért vidéki városaink hazafias kereskedőit,
hogy megfelelő mennyiségű jelvényt a bizottság
uiján beszerezvén, ők vállalkozzanak azoknak
kiszolgájÁtáia. akik a török-magyar testvériségnek
ciM,A<wép jelvényét feltűzni óhajtják.
A bizottság öt kilóig terjedő postacsomagban
bérmentve küld jelvényeket mindenkinek,
aki a kért mennyiségnek darabonkint
egy korona árát előre beküldi.
Hadi beszédek. A honvédelmi minisztérium
Hadsegélyző Hivatala népszerű fűzetekben
kiadja azokat a tanulságos és léleknemesitö
beszédeket, amelyeket a háboru óta legkiválóbb
államférflalnk, főpapjaink, tudósaink,
íróink és politikusaink tartottak a nyilvánosság
előtt, az országos Hadsegélyző Bizottság
felolvasási sorozatán. A hazafias, igaz magyar
szellemtől áthatott beszédek retorika szempontból
Is rendkívül becsesek. Gondolatokban
gazdag, gyönyörű munka valamennyi; a közönség
jól teszi, ha a 10 filléres fűzeteket
megvásárolja és összegyűjti. Nagyszert! és
maradandó emlékei lesznek e füzetek annak
a hazafias föllángolásnak és együttérzésnek,
amely a nemzet minden rétegét oly megható
módon egyetlen táborba terelte a magyar
nemzeti becsület és a magyar nagyság védelmére.
Eddig gróf Apponyl Albert, Csernoch
János, báró Hazai Samu, gróf Tisza István,
gróf Andrássy Oyula, Prohászka Ottokár és
Rákosi Jenő hadibeszédei jelentek meg. A
fűzetek az Általános Beszerzési és Szállítási
R. T. utján (Budapest, V. Kádár-utca 4.)
rendelhetők meg, de kaphatók a dohánytőzsdékben
is. A befolyó tiszta jövödelmet a háborúban
elesett vagy a kapott sebek következtében
elhalt katonák özvegyei és árvái
javára fordítják.
n ma esti polgárörök. Ma péntek este
az alábbi polgárőrök fognak Nagykanizsán
rendőri Inspekciót teljesíteni:
Bőhm Jenő, Vlasits József, Nikicser József,
Matán Ödön, Oumilár Mihály, Gergye Sándor,
Hodlcs István, Oábor István, Bencze Sándor,
Csondor János, Pecslcs István, Süle István,
Schlujtner József, Bedekovlcs István, Poszovec
István, Stelnltz Oyula, Stelnitz Márton, Varga
János, Poszovec József.
Mfss Sheba Fregoll Nagykanizsán. A világ
egyetlen és legnagyobb amerikai átváltozó müvéíznője
Mlss Sheba The Lady Fregoll
magyarországi kőrútjában Nagykanizsán, folyó
hó 6-án szombaton és 7-én vasárnap a Berlin
nagymozgóban, (Szarvas-szálloda) személyesen
vendégszerepelni fog két szenzációs scetcscsében,
amelyekben harminckilenc szerepet a
világ összes nyelvein egyedül játszik és mintegy
ötvenszer változik át. Valóban a csodával
határos ennek a világhírű amerikai bájos és
kedves művésznőnek mutatványa. Két darabban
: „Az ördöngös pincér41 és „Egy kaland
következményeidben fog fellépni és a két
darab közt a saját műfilmjén bemutatja ördöngös
gyors átváltozásait a színpad mögött. A
vállalat Igazgatóságának óriási anyagi áldozatok
árán sikerült a művésznőt megnyerni, a
helyárak azonban csak mérsékelten emeltettek
fel. Szombaton két előadás lesz 6 és 9 órakor,
vasárnap pedig három, 5, 7 és 9 órakor.
A művésznő már ma Nagykanizsára érkezik
személyzetével, hogy a szükséges színpadi átalakításokat
személyesen ellenőrizze I
A legmagasabb árban veszek zálogcédulákat,
brilllánsokat, régi ékszereket, tört aranyat
ezüstöt és antik órákat. Szivós Antal
műórás és látszerész, Király-utca 5. szám. —
SWVU S Z t i i i B E D I I M I I V 9 D I I X 0 Í
P l i a tér. » QCifLiri Hflpontf eJlaá.
Szombat vasárnap, március 6. és 7-én
M I S S S H É B A a n ő i . FREGOLI a világhírű amerikai átváltozó művésznő
személyesen fog szerepelni.
Elóadátok 6 ét 9, vatár- ét ünnepnapi, 5, 7 és
9 órakor. Rendet helyárak. A terem fűtve raa.
*TH»r_ : II B u i M zeneliar.
Ma é s minden este
A szerkesztésért felelős: d r . H a j d i i G y u l a .
Szerkesztő: Q ü r t i a r István.
1 1 R A M I A """gékép palota. * • * * RWRXIR>-«K» «• TTKTO*
Ma pénteken, március hó 5-én
Aktuális hazafias és kémkedési dráma.
plecolo, hesedQ művész 12 tatööl
ülló hírneves zenekara -
NAGY HANGVERSENYT
— tart az —
IMI
aktuális kémkedési dráma 5 felvonásban.
Polldor hasonmásra bukkan, vigfáték.
Tirolban, természeti kép. A nagy család
Jótevője, nagyon humoros.
Rendet helyárak. Fűtött tilnház. Bnffett.
Elöadátok hétköznap 0 ét 9 órakor, Tatárét
ünnepnapokon 3, 5. 7 éa 9 órakor.
Pontos kluolffdJds!
Mérsékelt úroh! -
- k á v é h á z b a n -
Szabad bemenet!
- Legjobb Italok!
Kiváló tisztelettel
FELDHAtM JÓZSEF
tulajdonos.
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét,
tiojy Najykanlzsán, a Szarvas-szálloda épületében
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
írás-, ékszerész- ét Mtjzeréjzüzletet
nyitottam.
D u s á n leiszerelt raktáramon Mindezek J a v í t á s á t a legújabb
tartok óriási választékban í ^ T f X ^ találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- felszerelésemmel a legnagyobb
ket szemüveget, látszereket. JUUÜUUUtüJUUUUt preczizitássai végzem.
Midőn ma 3?sak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az Igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
Vókásy Károly
ó r á s , é k s z e r é s z és l á t s z e r é s z
néhai Id. Jack Frigyes tanítványa. 1
4. oldal. zaLa h i R l ak 4:m5. március 3.
[IZEK ÉS É l I ö S p
= = f e s t ő v á l l a l a t a =====
h n b t i Q L Maoyar-iíüa 73.
Iu
honi s külföldi faerezés
márvány utánzatok festése.
Épület, szobafestés
bútor, Üzletberendezés
mázolás és fényezés.
Mflvéizl szinérzékQnk, magasan
fejlett Ízlésünk és
technlkénk a legkényesebb
Igényeket is kielégítő.
Árajánlattal, színes vázlatr
a j z z a l felszólításra díjtalanul
szolgálunk III »»-!
WJJVM i n m m i i w x x D M J J t i
Vesérképviselet:
KYOUDA:: KAKYKAI1ZSA.
TisatdeMtt értesítem a mélyen Usztelt
hölfijfaöaöseéget és *égi meginti
vevőimet, hogy lakásomon levő
Fehérnemű roKtúrnm
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
eégek gyártmányainak,
-•- felfrissítettem.
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regen hardtféle
damaszt-árukat és
a j ó h i r ö Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemfl
fehérnemüeket. ::
A legfinomabb árukl
A legmegbízhatóbb olcsó árak!
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel 601(II) 6 T S e T n &
Nagykanizsa, Eötvős-lér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m di
• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
• ^ ^ ^ Telefon 41. szám
>
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felveszem
M v r . \' 0 1 . . . I I « Strf^hent-oyonxiA í M O n z t i ( i c k t o . r a e r j l ^ r l w n n u a
111. óv/folyum. Nagykanizsa, 1915. március 6. szombat 53. aiám ZALAI Hírlap társadalmi és kfizgazdaságl napilap.
« | ö f l » » f á . | Arant Helyben háthoz hordva 1 hóra 1 K.
»zám 4 fillér VfJékrc, po»tán . . t hóm I-M K.
Wyllhér é» Mrd«UneV megállapított árnh izerinl.
L#pmár:
Dr. H A J O U O Y U L A .
Kiadóhivatal! Uutentarf-nyomda C M i ( « f j m l T. szám.
Taleton: Szerkr|z|flséj( 41. KUdóh|*«l«l 41.
37-től 42 ig.
Mikor a monarchia a hosszú háborúra
fölkészült, meg kellett állapítani a programmot,
amely szerint a haderő fokozatos
kiegészítéséről és állandó tartalékáról
gondoskodik; A háboru legkedvezőbb
menete mellett is feltétlenül szükség
van erre. A hosszú hadjárat alatt
nemcsak az ellenség fegyverei tesznek
kárt a harcvonalban, hanem a háborús
betegségek és a csapatok egyrészének
kimerültsége, amelyre különösen számítani
kell a téli háborúnak eddig el se
képzelt óriási erőpróbál és rendkívüli
teljesítményei után. Amint a háboru
pénzügyi szükségleteiben, élelmezésében
és muníciójában hónapokra, sőt félesztendőre
előre kell gondoskodni, azon
módon hónapokra előre kell megtenni
az előkészületeket az emberanyag zavartalan
pótlására.
Ilyen szükségszerű, a háboru programjávaljáró
Intézkedés, hogy a ki nem
képzett népfölkelők Idősebb tprnusait,
harminchét éves kortól negyvenkettőig,
újra sorozzák, hogy azokat, akiket közülük
katonai szolgálatra alkalmasnak
találnak, fokozatosan behívják. Ezeknek
sorozása április 0-tól május 4-ig lesz, a
behívásuk pedig későbbi Időpontokban.
Nem lehetetlen tehát — bár a háboru
mai állása mellett senki biztosan meg
nem jövendelheti, hogy addig megszűnnek
vagy szünőben lesznek az ellenségeskedések.
De amíg a háboru, tart, a
bőséges tartalékot mindig készletben
kell tartani. A most behivott és bevonulás
előtt álló huszonnégy—harminchat éves
népfölkelők, valamint a most sorozandó
legifjabb évjárat újoncai hatalmas tömegeket
szereznek a haderőnek — és
mindenesetre megnyugtató lehet az, hogy
a monarchiának ezeken felül is kimeríthetetlen
harcos-anyaga van. Ezzel tehát
a háborút ép ugy győzzük, mint ahogy
nem kell tartanunk az ország kléheztetésétől
se.
Az általános védkötelezettség teljes és
igazságos érvényesülése magával hozza,
hogy a mikor a katonaviselt népfölkelők
nagy része "a negyvenkét éves korhatárig
fegyverbe vonult, ezeket kövessék
azok is, akik nem voltak katonák,
de testi erejük és épségük a fegyverfogásra,
a harcra alkaimassá^teszi őket.
Kétségtelen, hogy ezzel még több embert
kell elvonni a munkától, a kenyérkeresettől,
kétségtelen, hogy ezzel a
családfentartók nagyobb tömege fog a
zászló alá kerülni. De a már eddig meghozott
áldozatok után nem lehet visszariadni
az ujabb áldozatoktól, különösen
ha enélkűl a már meghozott áldozatok
talán értéktelenné válnak. A győzelem,
amely — ennyit talán szabad megállapítanunk
— egyre Jobban kecsegtet
bennünket és a melyhez napról-napra
erősebb a reményünk, megköveteli az
egész a nemzetnek, minden harcotblró
embernek önfeláldozó közreműködését."
A kormány gondoskodása az eddigi
behívások során is lehetővé tette, hogy
a zavarok minél kisebb mértékben legyenek
érezhetők. Kétségtelen, ho az
ujabb korosztályok behívásánál is figyelembe
fognak jönni azok a méltánylandó
szempontok, amelyek eddig Is
érvényesültek. Igy bizonyára el fogják
hárítani azt a gondot, hogy a mezőgazdasági
munkálatoknál a nélkülözhetetlen
erőnek és segítségnek sehol hijjával
ne legyenek. Nem kell tehát a zavartól,
a fenakadástól tartani — és ép oly
kétségtelen, hogy az öregebb népfölkelők
ugyanazzal a komoly kötelességtudással,
lelkes hazaszeretettel és bátor
harckészséggel szegődnek a győzelem
szolgálatába, mint ifjabb, immár fegyverben
álló polgártársaik.
A világháború.
Szünet o Kárpátokban. A hó megállította a csapatokat.
Főhadiszállás. A Kárpátokban az utóbbi
napokban akkora havazás és olyan nagy
hóviharok voltak, hogy ez minden hadmozduiatot
lehetetlenné tesz. A rémes
Időjárás nemcsak a mi előnyomulásunkat
akadályozza, de az oroszok nagy
erővel forszírozott ellentámadásait is megállította.
Még az ágyuharc is szünetel.
Ilyenformán mindkét oldalon kényszerű
fegyverszünet van, amit katonáink igen
jól kihasználnak a pihenésre. A Kárpátokban,
ugy látszik csak most kezdődik
az Igazi tél, mely a naptár szerinti téli
hónapokban alig mutatkozott. Más években
télen a Kárpátokban 2—3 méteres
hó szokott lenni s az idén a kárpáti
lakósság nagy csodálkozással emlegette,
hogy deczember—január hónapokban
olyan enyhe Időjárásuk volt, aminőre
öreg emberek sem emlékeznek.
Haditengerészetünk sikere.
Antivári pusztulása.
Bécs. A Kölnische Zeitungnak táviratozzák
Rómából, hogy öt osztrák-magyar
hajó tegnapelőtt a montenegrói kikötő,
Antivári elé vonult és a kikötőt bombázni
kezdte.
Bécs. A Neues Wiener Journalnak
jelentik Rómából, hogy Antivári bombázásakor
hadihajóink ágvulövéseitől Antivárinak
legalább a fele elpusztult és
nagyszámú montenegóri katonaságon
kivül a város polgári lakosságából is
igen sok áldozata lett a bombázásnak.
(Az egyesült francia-angol tengerészet
csúfos kudarcával azonosa fenti két hir
mert a félévi erőfeszítéseknek, amikkel
az entente-hajók az Adrlár próbálkoztak,
az lett a vége, hogy a velük szövetséges
Montenegró partjait se tudják Immár
megvédeni s ahelyett, hogy ők foglalták
volna el Cattarót.a ttfi hajóink pusztították
el a montenegrói Antlvárlt.)
A Dardanellák,
Angol-orosz megegyezés.
Róma. A Stampa megerősíti az olasz
lapoknak azt a hírét, hogy Anglia és
Oroszország között teljes megegyezés
jött létre a Dardanellák kérdésében. E
szerint; az ententenak bármelyik hatalma
foglalja is el Konstantinápolyt, azt szabad
városnak deklarálják, a Dardanellák
nemzetközi szabad hajózási ut lesz,
melyen biztosítják az orosz hadihajóknak
a bármikori szabad keresztül járást.
(Mindezeknél csak egyről feledkezett
meg ugy Oroszország és Anglia, valamint
a Stampa is arról, hogy mindezekhez előbb
a Dardanellákat és Konstantinápolyt el
is kell foglalni.)
A tegnapi bombázás.
Konstantinápoly. A Dardanellák záróerődjei
ellen tegnap 24 ágyúlövést adtak
le az angol hajók, de ezúttal is minden
eredmény nélkül.
Angol csapatszállitás.
Rotterdam. Londonból jelentik, hogy
angol kikötőkből 14 csapatszállító hajó
indult el, melyek 20000 angol harcost
szállítanak a Dardanellák szárazföldi
ostromához.
A semlegesek.
Olaszország nem avatkozik be.
Róma. Az olasz lapok egyértelműen
megállapítják, hogy azok az események,
melyek az olasz kamara ülésein a legutóbbi
napokban lejátszódtak, nem jelentik
azt, hogy Olaszországnak szándéka
semlegességét feladni és bármelyik háborút
viselő fél javára is megnyilatkozni.
Görögország még nem döntött.
Berlin. Athénben Konstantin király elnöklete
alatt napok óta koronatanács
folyik, mely Görögországnak a legújabb
világeseményekkel szemben való állásfoglalását
van hivatva eldönteni. A koronatanács
azonban még tegnap sem
döntött s azt ma is folytatják.
6. oldal. ZALA HIWLAP. 1915. mircius 1.
Angol tengerészek Szalonikiben
Róma. Tegnapelőtt egy angol hadihajó
kötött ki Görögországban, Szalonlkl
kikötőjében és nagy sereg angol tengerész
szállt partra, leik élelmet és szenet
szereztek a hajó részére. - A görög
semlegesség ezen nyilvánvaló megsértése
diplomáciai körökben élénk feltűnést kelt
Kína enged.
Rotterdam. A londoni TImesnek jelentik
Pekingből, hogy a japán-kinai konfliktus
a békés megoldás utján halad.
Kína elfogadta a japán követeléseknek
azt a részét, hogy a Laotung félszigetet és
Portarturt 99 évre bérbeadják Japánnak.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) Oroszlengyelorsrágban
és Nyugatgallclában a harcvonalon tegnap
általában nyugalom volt. A Kárpátokban egyes
szakaszokon harcoltak, a helyzet nem változott.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
jelenti:
Nyugati hadszintér. Yperntől délre az angoloknak
tüzelésünkkel jelentékeny vesztességeket
okoztunk. A Loroltó magaslaton a
franciáktól elragadott állásból az ellenség egy
támadását tegnap éjjel visszavertük. Champagneban
a franciák tegnap és ma éjjel Lemesnltól
északra folytatták támadásaikat. Az
Összes támadásokat visszavertük és állásainkat
megtartottuk. Az ellenségnek Vanquoisnál az
Argonoktól keletre és a Consenvoyey erdőnél
a Maastól keletre ellenünk intézett támadásai
meghiúsultak. Mindazok a kísérletek, amelyek
arra irányultak, hogy Badonvlller környékén
a legutóbbi napokban általuk elfoglalt terepet
tőlünk visszafoglalják, kudarcot vallottak.
Tegnap esle egy mély lépcsőzetes tagozásban
elhelyezett s jelentékeny erőkkel Cetlestől
északkeletre fekvő magaslat ellen Intézett roham
a franciák suiyos veszteségei mellett
összeomlott. Az ellenségnek több éjjeli támadása
Is sikertelen vott. Több mint ezer halott
francia fekszik állásaink előtt.
Keleti hadszintér. Orodno körül a helyzet
változatlan. Az oroszok támadásait véresen
visszavertük. Lomzától északkeletre és északra
az oroszok támadásai az ellenség súlyos veszteségei
mellett meghiúsultak. Az első és második
orosz gárdaosztályból számos hadifo- nmaradt kezeink között. Tovább nyugatra
ísztuláig nem történt változás. Az oroszoknak
Plocktól keletre ellenünk intézett néhány
előretörése sikertelen veit Sklernievlcetól
keletre az ellenségnek egy erős éjjeli támadása
teljesen kudarcot vallott.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
A polgárőrség
ujjászervezése.
Kik fizattak addig
megváltási dijat.
Hosszú heteken át lankadatlan erővel űzött
akciónk kezd sikerrel járni: a legnagyobb
arányban megindult Nagykanizsán a polgárőrt
szolgálat megváltási dijainak jegyzése. Mintegy
ötszáz korona az a havi Összeg, amit eddig
a polgárőrség céljaira jegyeztek Nagykanizsán
azok, „akiktől van mit ellopni," de
akik maguk nem vállalkozhatnak polgárőri
szolgálatra. _ •
Igy már kimondhatjuk, hogy a nagykanizsai
polgárőrség fenmaradása teljesen biztosítva
van. Mert az a néhány száz korona, ami még
hiányzik a jegyzésből, az csak azért nincs még
rajt az aláírási iveken, mert az aláírást gyűjtők
még nem látogattak meg mindenkit azok közül,
akik nem vonhatják ki magukat a polgár-
Sajit tudósítónktól.
őri kötelezettség késyelmesebb módja, a fiietés
alól. , ,
Március hó elseje óta jelentékeny változás
állott be a polgárőrség szolgálati rendjében,
\' amennyiben az éfjét után szolgálatot teljesítő
polgárőrök napi 3—3 korona díjazásban részesülnek.
Ha március hó elsejéig nem látszott
volna biztosítottnak a polgárőri szolgálat pénzbeli
megváltásának sikere, ugy ma már éjfél
ulán nem volna hajlandó senki sem polgárőri
feladatot vállalni. A pénzbeli megváltás
kitűnő eszméje tehát a teljes és tökéletes megvalósulás
utján halad, s nem kell immár attól
aggódnunk, hogy a nagykanizsai utcák éjszakai
biztonsága fölött nem lesz, aki őrködjék.
A polgárőrség egyik parancsnoka, Horváth
István városi adóellenőr és az őrség legbuzgóbb
tagja és ügyelnek adminisztrálója, Bablcs
Antal városi hivatalnok a polgárőrséghez érkező
minden fillérnyi bevételről és minden kiadásról
pontos könyveket vezetnek, melyekben
minden havidíjfizetőnek külön lapja van.
Az alábbiakban közöljük mindazokat, akik
dr. Kovács Gyula táblabírónak, a polgárőrség
kitűnő parancsnokának kezdeményezése után
havi összegek fizetésének kötelezésével váltották
meg a polgárőri kötelezettség terhének
reájuk eső részét. A legnagyobb fizető a város
egész lakossága között természetesen a Franz
Lajos és fial részvénytársaság, melynek malmát
minden éjszaka 6 polgárőr őrzi és pedig négyen
éjiéi előtt s ketten éjfél után. A vállalat
napi 6 koronával (tehát "havonta 180 koronával)
járul hozzá a polgárőri terhekhez, amely
összegből az éjfél után szolgálatot teljesítő 2-2
polgárőr nyer díjazást., A Franz-féle havi 180
koronán kivül már kimutattunk havi 181 korona
jegyzést, az alábbiakban pedig ujabb havi
362 korona jegyzéséről számolunk be, ami
eddig összesen (a Frafa félén kivül) havi 546
korona összeget tesz. A még nem részletezett
362 korona az alábbi jegyzésekből áll:
Eperjessy Qábor havi 20 korona fizetésére
kötelezte magát, Sartory Oszkár, Práger Fer.,
csapi Sommer Ignác, Weisz Ignác, dr. Kreisler
József, Riedl Jenő, a Nagykanizsai Bankegyesület
r. t., a Néplakarékpénztár Részvénytársaság
és a Délzalai Takarékpénztár r. t. 10—10
koronára, Frank Vilmos 8 . - , Joszifovics Milivoj
6.—, Pfeller Henrik, Petrics Ferenc, Fischer
Károly, Neu és Klein, Bettlhelm Oyőző, Slnger
József és társa, Petrics Ödön, Armuth Náthán,
Stern Sándor, Seldeinann Samuné, Ma-
Eirar Mezőgazdák Szövetkezete, lrmler József,
ehr Oszkár, Schlesinger Mór, Köhler testvérek,
özv. Keész Józsefné, Pollák József, Elslnger
Samu, Tripammer Oyula, Rosenthal Jakab,
Relchenfeld Óyula, Mihályi István, Pallos
Zsigmond, Szabó Antal, Somogyi Zsigmond
és Keleti Mór 5—5 korona, Lusztig Józsefné,
Beierl Ferenc, Weiszberger Kálmán, Csizmadia
Vilma, Balaton testvérek, Szattler Lajos és
Rosenthal Oéza 4—4 korona, Winkler István,
özv. Frk Jánosné, Kőrös Oéza, Dukász Dávid
Blau Ottó, özv. Vida Lajosné, Hamburger
Miksa, Oellért Henrik, Leitner Ödön, Darvas
János, Brück Sándor, Lackenbacher Ede és
Stolczer testvérek 3—3 korona, Schmldt Zsigmond,
Hlrsch és Szegő, özv. Schulhof Ad.-né
Dobrln Richárd, Melczer Jakab, Milhoffer
Kálmán, Weisz Mór, Welszfeld és Fischer,
Klein Lajos, Weisz Soma, Kaszter Miksa,
Deutsch Vilmos, Wollák Mór, Mácsovics István,
Klrschner Mór, Relnitz József és Löwenfeld
Joachim 2—2 korona, s végűi Rosenberg
Ignác, Májon testvérek, Petrics Oyörgy és
Kremzler Károly 1 — 1 korona havi megváltási
összeg fizetésére kötelezték magukat.
A Jegyzés még folyik.
—————•— »»--aa———11 —— i i i m mmmmmmm
Uj biztosítási Ágasat. Az Első Magyar
Altalános Biztosító Társaság elhatározta, hogy
a mostani sorozáson bevált b) osztályú népfölkelők
biztosítását, a háboru-kockázat bevonásával
vállalja. A pótdij 4% és hat hónapra
előfizetendő. — Közelebbl«felvilágositást nyújt
nevezett társaság nagykanizsai főügynöksége
(Fő-ut, saját palota).
HÍREK.
Nárcius 16-án kezdődik a rekvirálás.
Ma már országszerte mindenhol ismeretes a
kormánynak az az Intézkedése, hogy mindazok
a termelők, akik meglevő kukoricakésztetüket
vagy annak egy részét, eladásra az Országos
Oazdasági Bizottságnag február 15-től március
l - l önként magukszántából felajánlották, az
eladott kukoricáért kedvezményes árakat kapnak.
Még pedig 27—30 koronát métermázsánként.
Ehhez a rendelkezéshez most legutóbb még
két ujabb kormányintézkedés járul.
Egyik az, hogy az önkéntes felajánlás idejét
a földmlvelésügyi miniszteriura március 15-éig
meghosszabbította. Ami azt jelenti, hogy addig
az ideig maradnak érvényben a kedvezményes
(27—30 koronás) árak.
Másik indézkedés pedig az, hogy a kormány
elrendelte a március 15-lkére után bárhol az
országban található kukoricának zár alá vételét.
Ez meg nem egyéb, mint első lépés a
rekviráláshoz. Ha pedig erre kerül a sor, akkor
magától értetödőleg a rekvirálás a már megállapított
maximális áron történik, vagy 7—8
koronával alacsonyabb áron, mint amennyit
a kukoricáját március 15-ikéig önként felajánló
tulajdonos elérhet, ha a feleslegét a hatóságnak
adja el.
Ezzel a kettős intézkedéssel áll azonban
összefüggésben még egy harmadik kormányrendelkezés
Is. Az nevezetesen, hogy érvénytelen
a kukoricára vonatkozó minden olyan
adás-vételi szerződés, mely február 15—23-álg
lefolyt időközben az eladó kijátszására számítva,
a vevő részéről azzal a célzattal köttetett,
hogy a tulajdonostól a kedvezményes árnál
olcsóbban vásároljon kukoricát, őmaga
azonban ugyanazt a 27—39 koronás árban
ajánlja fel az Országos Oazdasági Bizottságnak.
Az ilyen spekulációs ravaszságból létrejött
szerződés érvénytelen. Ellenben érvényes
az olyan eladás, mikor valaki — bármi olcsó
áron is — hizlalást célokra vette a kukoricát.
Úgyszintén érvényes akkor is, ha a vevő már
átvette és elszállította az eladótól a kukoricát.
Mindezeknek a kormányintézkedéseknek magyarázata
és jelentősége a következő:
A kedvezményes árak megállapításáról szóló
rendelet a háborús körülmények folytán az
ország sok helyére, különösen távolabbi részeibe
késedelmesen jutott el. Ellenben Budapesten
azon melegében megtudták az
összes üzérek és gabonakereskedők. Táviratokban
meg telefonon azonnal utasították
tehát vidéki ügynökeiket: vásároljanak mentül
több kukoricát olyan tulajdonosoktól, akiknek
még sejtelmük sem volt arról, hogyha
magukszántából felajánlják eladásra készletüket
az Országos Oazdasági Bizottságnak,
akkor 27—30 koronát kapnak métermázsájáért.
Adták hát jóhiszeműen az árut olcsóbban
az ügynököknek, akik viszont azonmód
felajánlották a megszabott magasabb árban a
Oazdasági Bizottságnak. Hát ezt a csúnya
nyerészkedési manipulációt semmisíti meg a
kormány, mikor kimondja, hogy az eféle kötés
érvénytelen. Azért, akinek még tényleges
birtokában van a kukoricakészlet, vagy egyáltalában
van kukoricája, az még mindig jól
járhat, mert az ujabb Intézkedés szerint március
15-éig felajánlhatja s akkor megkapja a
kedvezményes 27—30 koronás árakat. Azontúl
azonban már következik a zár alá vétel,
esetleg a lefoglalás, amikor aztán jóval ol-
191$. m í r c l u i G . ZALAI HÍRLAP 3. oldal.
csóbban lesz kénytelen kukoricáját a közcélra
átengedni.
Minden tulajdonosnak saját érdekében áll
tehát, hogy az Qdvös kormányintézkedéseknek
fontosságát megértse s maga jószántából
ajánlja fel tengerijét addig amíg lehet, tehát
e hónap 15-éig, mert a 27—30 koronás tengeri
ár bizony Jobb, mint a nyolc koronával
kisebb.
H 45-as katonakarmester kitüntetése.
A ma esti nagyszabású fllharmónlkus hangverseny
kitünó dirigense, Wirnltzer Oyörgy
48-as katonaka/mester nemcsak mint muzsikus
érdemel meg minden elismerést, hanem
mint katona is. Ennek bizonysága az, hogy
Őfelsége a jeles karmestert „az ellenséggel
szemben tanúsított vitéz magatartásának elismeréséül"
a vitézségi érem szalagján függó
hadiékitményes arany érdemkereszttel tűntette
ki. A hőstett, melyért Wirnltzer karmester a
nagy kitüntetésben részesült, igazán páratlan
a maga nemében. Az Iwangorod felé való
novemberi előnyomuláskor a nagykanizsai
48. gyalogezred P. falu elfoglalásának parancsát
kapta. Mikor az ezred szuronyrohamra
Indult az orosz lövészárkok ellen, Wirnltzer
karmester a zenekart a legrémesebb srapnell
és granáttüzben a rohamra indulók között
vezette előre és bizonyos, hogy a zenekar
gyújtó hatású Indulóinak Is nagy részük volt
a fényes győzelemben, amit a 48. ezred Itt
az oroszok fölött aratott Ezért a hőstettért
kapta Wirnltzer karmester a magas kitüntetést.
Mindenki jelentse be llsztMükségletét.
Néhány napon belül teljes rend lesz Nagykanizsán
a kenyér és lisztfogyasztás ügyében.
Végre Nagykanizsa is elérkezett a berlini sémához
; mindenkinek be kell jelentenie családtagjainak
számát és a városi hatóság fog
gondoskodni róla, hogy a megszabandó
mennyiséget mindenki megkapja. A polgármester
ennek foganatosilása végett ma az
alábbi felhívást és kérdőívet köldötte szét
Nagykanizsa város minden családjához. A
felhívás a következőképpen szól:
Értesítem Nagykanizsa város közönségét,
hogy kenyér- illetve llsztszükségletét hatóságilag
szándékozom biztosítani illetve közvetíteni.
Felhívom ennek folytán a Nagykanizsa
város területén tartózkodó összes családfőket,
hogy az alábbi kérdésekre ezen íven felelve,
ezt a felhívást 3 napon belül a nagykanizsai
rendőrkapitányt hivatalba adják be. Nagykanizsa,
1915. évi március 4-én. Dr. Sabján
Oyula s. k. polgármester.
A kérdőív pedig az alábbi kérdéseket
tartalmazza: 1. Családfő neve. — 2. Családfő
lakhelye, utca, házszám? — 3. Családtagok
száma ? (Rokon, kosztos cseléd ?) 4. Otthon
süt-e, ha igen, a llsztmennyiséget melyik
flzletbe szándékozik beszerezni ? — 5. Melyik
féknél szándékozik beszerezni zsemlyét Illetve
enyeret?— 6. Van-e kellő mennyiségű őrlendő
gabonája vagy llsztkészlete 1915. augusztus
1-lg, ha van mennyi ?
Harmincezer cigaretta a 20-as honvédeknek.
A Centrál-kávéházban legutóbb rendezett
nagysikerű katonahangversenyek eredményéből
a napokban ismét 30,000 cigaretta
megy Nagykanizsáról a harctérre ezúttal a
20-as honvédeknek. A szép summa lűstölnivalót
a legközelebb a harctérre Induló menetzászlóalj
viszi magával a harcoló bajtársaknak
a minden csomag cigarettában benne lesznek
a Nagykanizsai Népjóléti Iroda hadsegélyző
osztályának üdvözlő sorai.
Betörések éjszakája. Három sikeres betörés
történt ma éjszaka Nagykanizsán, noha
a betörések a vállalkozókra nézve nem éppen
fényes eredménnyel jártak. A három betörést
a következő helyeken követték el: Dr. Szír
«
gethy Károly orvosnak a Főút 19. számú
házában, ahol a mosókonyha ajtaját feszitették
fel és Müller Károly szabónak néhány darab
fehérneműjét vitték el. — Perneszy István
Teleky-ut 2. szám alatti boltjába az udvar
felöli üvegajtó betörésével jutott be a tettes,
aki nagyon finnyás természetű ur lehet, mert
csak pénz után kutatott, s miután a,gazda
azt sohasem szokta az Üzletben hagyni, azt
nem talált és annélkül, hogy bármi portékához
Is hozzányúlt volna, távozott. — A harmadik
betörés Holszer Jakabnak, a Berlin
mozgó tulajdonosának Klnizsy-utca 13. alatti
lakásán történt, amig a család a moziban volt
elfoglalva. A betörő Itt Is az udvari üvegajtó
bezuzásával operált és az egyik nyitva álló
szekrényből 50 koronát,tartalmazó pénztárcát
emelt el, de a lakást a legnagyobb rendben
hagyva távozott A három betörés tettesei
közül csak az elsőét sikerűit eddig kinyomozni
Papszt Karolln többször büntetett nő
személyében, akit a rendőrség elfogott és az
Ügyészségre kísért.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán — állandó
hiteleket engedélyez bekeblezés,
vagy értékpapír fedezet alapján ;
leszámítol üzleti váltókat; elfogad
betéteket könyvre, vagy folyó-szám-
Iára és azokat 5000 koronáig felmondás
nélkül, nagyobb összegeket pedig rövid
felmondási idöré visszafizet.
f i ma és holnap esti polgárőrök. Ma
szombaton és holnap vasárnap este az alábbi
jolgárőrök fognak rendőri inspekciót telesiteni:
Szombaton: Thury Pál, Rosenthal József,
Steszlin Sándor, Pichler József, Horváth József,
Takács János, Szvetecz Lajos, Martinec
Lajos, Vleland Ferenc, Erllch Béla, Sásvári
János, Major István, Oábor Oyörgy, Tollár
Bódi, Vadász Oyörgy, Vadász István, Oábor
Lajos, Dávid István, Buzádi János.
Vasárnap: Vidovlcs lózsef, Bedenek Ferenc,
Bedenek József, Tollár János, Fodor Oyula,
Mancsek Ferenc, Farkas József, Oábor Oyörgy
Verbovec Oyörgy, Kolongya István, Tőllősi
Péter, Dávid Oyörgy, Tomasics János, Vass
József, Mersics Oéza, Totola Lajos, Nagy Antal,
Polgár János, Turek Oéza, Freischmied
István, Danis Lajos, Németh József, Perlsz Jenő.
Miss 8heba Fregoll a világ eme egyetlen
átváltozó művésznője két napi vendégjátékra
Nagykanizsára megérkezett és ma szombaton
és holnap vasárnap a Berlin nagymozgóban
két szenzációs szkettccseiben fel fog lépni. A
közönség körében nagy érdeklődés mutatkozik
a Miss iránt, aki tüneményes boszorkányságu
átöltözéseivel mindenkit bámulatba ejt.
— Az előadások szombaton 6 és 9 órakor,
vasárnap pedig 5, 7 és 9 órakor kezdődnek,
legyeket előre lehet váltani egész napon át a
Berlin nagymozgó (Szarvas szálloda épület)
pénztáránál.
A szerkesztésért felelős: d r . H a j d ú Q y u l a .
Szerkesztő: Q ü r t l a r I s t v á n .
Fiatal szorgalmas segédet
azonnali belépésre keresünk
Hlrsch és Szegő. Nosykanlzso.
Müfogak
készítési és Javítása a legrövidebb
Időn belül eszközöltetik
Dr. KOnIS íoítichniHi iitizitibii.
Ha jó bort akar olcsón inni ?
ugy ízlelje meg SAFRAN JÓZSEF
ARANYHEGYI BORAIT,
mely llterenklnt zárt pálackokban 72 és
és 80 fillérbe kerül.
Magyar-utca 74. sxám. SAFRÁN JÓZSEF
Telefonná- 286. tSueftereskedó.
Budapesti zenekar.
Ma és minden este
plccolo, hesedO mQvfcz 12 fáftfl
álló hírneves zenekara
NAGY HANGVERSENYT
— tart az —
- kávéházban
Pontos kiszolgálás!
Mérsékelt árak! -
Szabad bemeietl
- Legjobb Italok!
Kiváló tisztelettel
FELDNBM1 JÓZSEF
tulajdonos.
SzorvosnállóDEIIV Hfoagyinozió. Placztér. -BERLINna ponta elöai
Szombat vasárnap, március 6. és 7-én
MISS SHÉBA a női FREG0L1 a világhírű amerikai átváltozó művésznő
személyesen szerepel az alábbi szketccseiben
LHIssSbebaFruolI III. MISS FREGOLI
maélyM biaatatáia. vlllám|y»ra itváltezáiai.
II. Az ördöngös pincér. IV. L|y kiliil kirtlkiii.
Mltt Fregoll 9 izerepbaa. Mlis Frefoll 4 utrepbea.
Előadások S ét 9, vatár- é« ünnepnap 3,5, 7 és
9 órakor. Rendes helyárak. A terem ffltve vaa.
11 R A M I A mozgókép palota. * * • • • RcnjoarMrtca 1 T I M m m
Ma szombaton, március hó 6-án
A hazátlan kémdráma 3 felvonásban és közkívánatra
lazádnak rendületlenül
aktuális kémkedési dráma 5 felvonásban.
Rendes helyárak. Pfltött ixinhix. Buftett.
Előadások bélköxnap fi és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 5, 5. 7 és 9 órakor.
4. oldal. ZALA IfKLAP. JJUTfiárciua 6.
-•JÍJJTYI\'ÍT "FF
I
Tisztelettel értesilem a város és vidékének közönségét, y
k J hojy Ilűíyk0ntoín, a SznrviK-szdlIoűii épOIetébsn
SZÍVÓS Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
érés-, ékszerész- és lítjzeréjz- • Qzletat nyitottam, • —•
D u s á n felszereit raktáramon Mindezek Javítását a legújabb
tartok óriási választékban találmányú, tökéletes műszaki
mindenlajta órákat, ékszere- \' felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. limMiMMM preczizitássai végzem.
Midőn mD 8?sak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, ai Igen tisztelt
közönség szíves támogatósát kérpm
Vókásy Károly
órás, éksxarésa éa láWzaréai
néhai id, Jack Frigyes tanítványa.
TJsrWe#et érfestfcm a wélyen tisztelt
WJlg7fcf5®öa^get és légi meghitt
•tvAmet, hogy lakéisomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
eégek gyártmányainak
» felfrissítettem.
Raktáron tartok May és
H o 1 f e I d -féle rumburgi
Vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a JóhlrQ Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemöeket u
===== A legfinomabb árukl = = *
A legmegbízhatóbb olesó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
tisztelettel fiOlHÖeríeNlé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenébe*.
«.:— n un.—__ J1 Xi. -I J
GUTENBERG NYOMDA
N A G Y K A H 9 Z $ A
C s e n g e r y - u t 7 . Sürgönyeim:
Gutenberg nyom di
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal ós Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nv.mr j\'i » il..!Mtf*|iln<„Mrf| (Mflcji i , Ucttk.-,Sc>j a
III. évfolyam. Nagykanizsa, 1916. március 113. csütörtök 57. szám
ZALAI társadalmi és közgazdasági napilap.
• Iftflsatéal é r a k l Helyben házhoz hordva I hóra 1 K.
Kgyea aráu 4 fillér Vidékre, poétán . . 1 hóra 150 K.
Ny tittár éa hirdetések megállapított árak azerlnt.
A. Lapvetéi:
Dr. H A J D Ú QYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Caeflfery-at 7- tzám.
Telefon: SzerkeaztóstR 41. Kiadóhivatal 41.
Eddig becsülettel, elszántsággal, erősen
megállottuk helyünket. A jövő elé
pedig reménnyel, kitartással erőnk tudatában
bátran tekintünk. Nemcsak hogy
az ellenségek kóborjósai s lepénzelt
sajtója által oly könnyelműen és kárörvendve
megjósolt összeomlás nem következelt
be, hanem ugy alakultak a
visszonyaink, hogy mi várhatjuk a gazdasági
és katonai erőnkkel mérkőző
mgy háboru győzelmes végét. Ez, a
gazdaságilag annyira agyonsanyargatott
s az utolsó évek alatt annyi váltságon
átment ország ma mindenesetre jelentősebb,
fontosabb és erősebb ország a
Európának, mint amilyen háboru előtt volt.
A mi erőinket a háboru szabadította
fel kinzó gúzsaik alól, a mi gazdasági
felkészültségünk a háboru alatt mutatta
ujeg nagyszerű erejét s a mi katonáink
a háboru alatt lettek a világ legelső katonáivá.
Amit évtizedek nehéz munkái
árán nem tudtunk elérni,, ml becsülést és
elismerést hiába vártunk és reméltünk a
küitöldtöl, most megszerezték részünkre
bakáink szuronyai s most a háboru véres
harcain keresztül világosságra jutottunk.
Magyarország már eddig is megtisztult,
megerősödött a nagy harcok alatt.
Ennek a világverekedésnek, ennek a
kulturát emésztő háborúnak kellett jjönboltámogassák
a háboru által annyira
sújtott iparosokat és kereskedőket.
Gondos előrelátásra vall ama eljárásuk,
hogy jólsikerült gazdasági évük
mellett is csak mérsékelt osztalékot fizetnek
s az értékpapirárfolyam veszteségeiket
lehetőleg nem tartalékaikból,
hanem az üzleti év eredményéből igyekeznek
leirni.
Az ország határain tul dicsőséges
fegyvereinkkel, itt bent pedig gazdasági
erőnkkel győzedelmesen vivjuk nagy
háborúnkat, amelytől — tekintve áldozataink
nagyságát — nagyon sokat kell
várnunk. A háborúban elsők vagyunk
a hősiesen küzdők sorában s a békében
a gazdaságilag is megerősödöttekkel
egy sorba kell jutnunk.
A világháború.
UJ harc a Kárpátokban. A japán-kiniai konfliktus.
nie, hogy részünkre megteremtse a
dogulás útját, hogy alkalmat adjon képességeink
megmutatására, hogy módunk
legyen kipróbálni acélos Izmainkat, gazsági
erőnket, melyeket eddig sem mi,
hanem ellenségeink Igyekeztek nagy
buzgalommal — letagadni.
Pénzintézeteink most számolnak be
mult évi munkálkodásuk eredményéről.
Az ő mérlegeiken, számadásainkon
keresztül bepillanthatunk gazdasági életünk
titkaiba. Az ő kritikáik nyomán
megállapíthatjuk, hogy sokkal erősebbek
vagyunk, mint azt mimagunk Is remélni
mertük volna. Vannak országok, melyek
még semlegességük mellett is fedezetlen
papírpénznek kibocsátására kényszerültek,
a mesés gazdaságú Franciaország
pénzügyei elé nagy nehézségeket
állított a háboru, mig a mi, a romlásnak
indult s előre elparentált nép
ma is teljes erőnkkel s uj áldozatokra
Is készen álljuk a nagy harcot.
A magyar hadikölcsön beszédes egy
milliárdját pénzintézeteink áldozatkészsége
juttatta az országnak, anélkül, hogy
erejüket végsőkig kellett volna megfeszíteniük.
A háboru folyamán pénzintézeteink
állandóan arra törekedtek, hogy óriási
erejükkel elejét vegyék minden nagyobb
megrázkódtatásnak s hogy hazafias kötelességük
tudatában odaadó készséggel
Főhadiszállás. Több napig tartó istenítélet!
idő után a Kárpátokban megszűnt
a havazás és az egész kárpáti fronton
ujult erővel nagy harcok; kezdődtek.
Ezek során tegnap az oroszoknak több
ponton megkísérelt éjjeli támadásait
visszavertük.
Az oroszlengyelországi harcok.
Sajtóhadiszállás. A havazás megszűntével
Oroszlengyelországban újból heves
harcok folynak, melyekben seregeink
mindenütt igen eredményesen működtek.
Különösen nagy erővel támadtak az
oroszok a Pilica és a Nida folyók környékén,
de mindenütt súlyos vereségeket
szenvedtek. — Trénünk működését
Oroszlengyelországban az ismét járhatatlanná
vált utak rendkívül megnehezítik.
Görögország semlesessége.
Az összes pártok i sémiesesség mellett.
Már a tegnapi lapok közölték, hogy
a több napig tartott görög koronatanács
ugy határozott, hogy Görögország szilárdan
kitart tovább is semlegessége
mellett, melynek feladására az entente
hatalmak minden erővel kényszeríteni
akarták. Ugyanez a szenzációs híradás
szólt arról is, hogy a semlegesség kimondása
miatt Venizelosz miniszterelnök
kormányával együtt lemondott és hogy
a békebarát Konstantin görög király elleni
összeesküvésnek jöttek a nyomára. —
A görög ügyre vonatkozólag vett mai
táviratunk a következő:
Athén. Dusmanis tábornok, a görög
vezérkar fönöke, aki a Balkán
háborúban igen kitüntette magát
és Görögországban Igen népszerű,
a leghatározottabban a király álláspontját
tette magáévá. Tegnap az
összes göfög parlamenti pártok vezérei
Is megnyilatkoztak és szintén
a leghatározottabban szembehelyezkedtek
az entente-barát Venizelos
m i n i s z t e r e l n ö k k e l .
Japán ajánlata az Unlönak.
Stockholm, n Szentpéterváron megjelenő
Rlccs cimü lapnak jelentik, hogy
az és/akamerikai Egyesült államok Kina
integritásának kérdését saját ügyének
tekinti. A lap értesülése szerint lapan
azt az ajánlatot tette az amerikai Uniónak,
hogy engedje át Japánnak a tulajdonát
képező Filippini szigeteket a
Csendes óceánban s akkor Japán Kínával
szemben támasztott összes igényeiről
lemond.
Anglia visszautasítja
az Unió javaslatát.
Sotterdam. Londonból jelentik, hogy
az Angol kormány visszautasítja az
Egyesűit államoknak azt a közvetítő
ajánlatát, amely szerint a blokád kölcsönös
megszűntetésével Amerika ugy Németországot,
mint Angiiát hajlandó lenne
élelmezni.
Hadikenyér Olaszországban.
Róma. Az olasz kormány tegnap elrendelte
a hadikenyér sütését és büntetést
szabott a tiszta búzaliszt használata ellen-
Szünet a Dardanellákban.
Konstantinápoly. Az egyesült angolfrancia
flotta akciója a Dardanellákban
március hó 3-ika óta az átláthatatlan
köd miatt teljesen szünetel.
Mikor vonulnak be 19, 20
és 24 éves regruták?
Budapest. Több fővárosi lap közölte,
hogy az 1915-iki népfelkelési szemlén
alkalmasnak talált népfölkelők bevonulási
idejét Bécsben két turnusban állapították
meg és pedig március tizenötödikére
és április tizenötödikére. Jóllehet
\'e közlemény »Bécs« dátummal
jelent meg, mégis, nehogy félreértések
támadjanak, jónak látjuk közölni, hogy
** V ZALAI HTCLAP 1915. március 8
ez a két bevonulási nap csak az ausztriai
néafölkelőkre vonatkozik és az
1915-ikl népfelkelési szemléken alkalmasnak
talált magyarországi népfölkelők
bevonulási Idejét később fogják meghatározni.
Miniszterelnökség sajtóosztáfya.
Höfer jelentése.
«
Budapest (Hivatalos) Oroszlegyeiországban
az arcvonalunknak egyes szakaszain tegnap
hev<S harcok voltak, melyek helyenként a
legkisebb távolságban folytak le. Tüzérségünknek
jó tűzhatása az orosz osztagokat arra
kényszeritette, hogy előretolt állásaikat jelentékeny
veszteségek mellett kiürítsék. A Kárpátokkan,
ahol a harcok különbözó helyeken
kedvező magaslati állásokért tovább tartanak,
az oroszoknak éjjeli támadásait mindenütt
visszautasítottuk. Nyolc tisztet és 570 főnyi
legénységet foglyul ejtettünk. Délkeleti Ondiban
most is nyugalom van.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
jelenti:
Nyugati hadszintér. A tenger es a Somme
közt általánosságban csak tüzérségi harcok
folytak. Vpertö! délre az ellenségnek éjjeli
előrtlöré&i kisírleteit me^hius-totiuk. Champagneban
csapataink előbbre jutottak. Az
ellenségtől néhány lövés/árkot hódítottunk
el. Mintegy hatvan hadifogoly jutott kezünkre.
Lomesulltól északkeletre a franctiknak állásaink
ellen Intézett tömeftini?dása gyalogsági
és tüzérségi tüzelésünkben a francoknak
legsúlyosabb veuteségei mellett összeomlott.
Badtnvillertői keletre ax tllensígnek előretöréseit
visszavertük. A Vogézekben Műnstertól
nyugatra és Sonnheimtől északra tegnap megkezdett
harcok még nem ju\'ottak befejezéshez.
Keleti badsziwtéf. Orodnótól és Lomzától
északnyugatra hadmozdulatalnk tervszerűen
folynak. Az oroszoknak Lomzá\'ót keletre Kocsrcek
ellen intézeti éjjeli támadásait visszavertflk.
Pra^znisztöl nyugMra is visszavertünk
több orosz támadást. A Rawatól délkeletre
támadásaink sikeresek voltak. 3400 oroszt elfogtunk
ís tizenhat gíplrg)vrrt zsákmányoltunk.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
HÍREK. ,
Tél a Kárpát ölén.
- 1915. -
A dernudt f\'»id pattogva rázza jármát, 4
Csikorgó gúzst ránt fenyveken a fagy.
Az erdő minden harcot abbahagy
S haló Iájától visszhangzó s Kárpát.
Sivó szelet vetél a sziklazug,
Agyuk szavát a völgyek messze küldik,
SzUz csöndbe száz vad nesz rút népe fürdik
S a^bérclaloa kelő visszhang hazug.
A falvak félnek lenn s a gyönge magzat
Almába felsír, csúf rém gyötri tán.
Kárpát ölén, bus Óperencián
Zörgő fortponton a Halál utazgat.
S- amerre jár a klsértetszekér,
Elbotlik egy-egy sápadt, béna vándor,
És hull a hó, fehér, tündéri zápor
S bársony gyepén oly szép piros a vér.
Az erdő felnyög s hangja kél a ködnek,
ó mily rémséget rejt a rengeteg?
Mi csattog, bug, sir, mint száz fergeteg ?
Arny mért sóhajtoz, völgyek mért hörögnek?
Látják-e még a selymes réteket,
Vagy Itt szorul e kárhozottak népe ?
Jajuk mély csöndbe ful s év omlik évre,
És télre (él hord uj hóréteget ?
E holt kövek hirszóra nem fakadnak.
Szállómadár is dermedten lehull,
S mikorra medre lankává lapul,
Csonttá "hal csengő habja a pataknak.
S a bus erdőkre ráborul a köd
S vérrózsát, szivet, hult mént, tört lafétát,
Vadon rejtelmét, varjak martalékát
Az omló hó tasfan mindent brföd.
Kállay Miklós.
Hol fofl lakni az uj Batthyány herceg ?
Erre a kérdésre maga az uj herceg, dr. Batthyány-
Strattman László sdja meg a feleletet
Körmend város üdvözlésére küldött válaszában,
mely a következőképpen szól: „Tekintetes
Községi Elöljáróságnak Körmend. Mélyen
meghatva mondok köszönetet a tekintetes
Elöljáróságnak a község közönsége nevében
is hozzám juttatott kedves üdvözlésért. Nagyon
jól esik, hogy a jövő otthonom érdemes
közönsége a felséges Királyunk különOs
kegyelme folytán osztályrészemül jutott legfelsőbb
kitüntetés alkalmából annyi szlvmelegÍéggel
emlékezik meg rólam. Előlegezett bizalmuk,
szives ragaszkodásuk e szép jele
őszinte örömmel tölt el. Ezzel az örömmel s
s község iránt való szeretettel gondolok Körmendre,
a melyet az elődeimtől rám maradt
hagyományos szokást követve, állandó lakhelyemnek
választottam. Ott akarom és fogom
eltölteni legnagyobb részét mindazon időnek,
melyet s jó Isten élnem enged, még pedig,
mint bizton hiszem, s kedves körmendiekkel
való kölcsönös megértésben, legjobb egyetértésben.
Kérem legyenek róla meggyőződve,
hogy mindig szivemen fogon viselni érdekeiket
s boldog leszek, ha a Mindenható megadja
hozxá sz erőt, hogy a község javát célzó
minden törekvésükben segédkezet nyújthassak.
Még egyszer szívből Köszönve szíves figyelmüket,
meleg ragaszkodással üdvöztöm a tekintetes
Elöljáróságot és a község érdemes
közönségét. Köpcsény, 1815. febr. 27. dr.
Batthyány herceg,- Az a melegség, mely ezekből
a sorokból árad, bizonyára igen boldoggá
teszi s körmendieket, de a kanizsai lelkeket
se hagyhatja érintetlenül. Ciak megerősítik e
meleg sorok az* a renunyü"ket, amit st uj
hercegnek Nagykanizsából intézett vá\'asza
oly nagy mértékben támasztott bennünk : hogy
Bat:hyány-Strattnnnn László herceg igén nagyot
fog leodittni Nagykanizsa város jövő
fejlődésén is.
Elesett 20-as bonvédüsst. Mély részvéttel
értesülünk, hogy PoHn Etek, nagykanizsai
20- as tart. honvédhadnagy a Kárpátokban folyó
harcokban február bó 26-án elesett. A hősi
halált halt fiatal honvéd\'iszt, aki s civil életben
állami mértékhitelesítő hivatalnok volt,
néhai Polin Péter nagykanizsai kéményseprőmester
fia volt, kinek halálhíre városszerte
nagy részvétet kell
Rótb Miksa temetése. Impozáns részvét
kisérte szombat délután utolsó útjára a korán
elhunyt kiváló poslafőnököt Róth Miksát A
temetésen város egész Intelligenciája megjelent,
s ott volt s posta egész tisztikara és személyzete,
a pécsi p. és t. igazgatóság küldöttei a
helyettes postalgazgató vezetésével és messze
földről összesereglett Idegen előkelőségek. A
sírnál Pálfy Zsigmond p. és t. felügyelő búcsúzott
kollégák nevében Róth Miksától, aki
ezernyi könyező szem közöttrtért örök plhe-
\'nóre az előtte ely kedves kanizsai földbe.
Rabbiválasztás Csáktornyán. A csáktornyai
Izr. hitközség mult szómba ion töltötte be
az elhunyt rabbi. Schwarz Jakab örökét. —
Hármas kijelölés alapján rabbinak dr. Orünwald
Illést választották meg egyhangúlag. Az
uj rabbit e hó U-én délelőtt instaiálják a
csáktornyai izraelita templomban ünnepi istentisztelet
keretében.
fl szombati hangverseny. Művészi nívóra
és külső sikerre nézve egyaránt alig volt még
olyan szabású hangverseny Nagykanizsán,
mint amit szombat este a 48. gyalogezred
tartalékzenekara tizenkilenc helybeli műkedvelő
(egynek kivételével) muzsikus közreműködésével
a Polgári-Egylet nagytermében tartott.
Igazán hálás lehet az a nagy tömeg ember,
mely szombat este az egyleti nagytermet zsúfolásig
megtöltötte, a Nagykanizsai Hadsegélyző
bizottságnak, mely ezt a remek hangversenyt
rendezte. Valóban kárpótolva érezte
magát ez a közönség az idei farsang összes
elmaradt szórakozásaiért. De a hála elsősorban
is Wirnltzer Györgyöt, a véletlenül éppen
s hangverseny napján vitézségi arany érdemkereszttel
dekorált hős karmestert Illeti, aki
tizenkét nap emberfölötti munkájával lehetségessé
tette ezt a csodás sikert) hangversenyt.
Szinte hihetetlen, milyen tökéletes zenekart
gyúrt össze a tok, igen különböző képzettségű
muzsikusból. Netn lehet eléggé dicsérni ennek
sz ötvennvolctagu rögtönzött zenekarnak ritmikai
fegyelmezettségét, tömörségét, fJnyét ét
erejét, mely akkora feladattal tudott megmérkőzni,
mint aminő Beethoven V. szimfóniája
Wirnltzer ksrmester minden fogalmat meghaladó
munkát végzett itt a betanítás súlyos
munkájában, annyi energiával és művészi hozzáértéssel
végezte feladatát, hogy a monumentális
alkotás tartalmának legapróbb, legelrejtettebb
részletei sem maradtak ki-neritetlenül.
A terem legkisebb zugát is betöltő közönség
lélegzetvisszafojtva h Ugatta s zenekar tökéletes
produkcióit, melyek s zseniálisan összeállított
műsor minden pontjában bőven akadtak.
Beethoven után Orieg következett egy
eszményi iinomságu sruittel. majd Kremsernrk
bájos óholland népdalai, s végül a hadi jótékonyságot
szotgáló hangversenynek Igazán
stílusos befejezéseül Liszt Ferenc eredeti
Rákóczy indulója, mely frenetikus hatást ért
eL A szólószereplők között elsőnek Lukdct
Ernőné játszott Chopin as-dur balladáját játszotta
tökéletes technikai tudással, de némileg
kevesebb melegségei, mhtarsivd sz élet melegét
egyáltalában nélkülöző Chopin-repertoárt egyáltalán
játszani lehet Csak sz abszolút zen*-
értök tudták tökéletesen megérteni kiváló játékát,
melynek népszerűbb programmal még
óriási sikerei lesznek Nagykanizsán. Molnár
Mihály 48 ss hadaprójelölt, sz országos nevü
zeneszerző hegedűjével brillírozott. Teljesen
ura hangszerének, melyen olyan boszorkányos
dolgokat produkált, aminőket egy Hsbaytanitványtól
csak kívánni lehet Viharos ünneplésben
részesült s három rtadásssl kellett megtoldania
műsorát. A hangverseny tiszta jövödelme
1500 korona, amiből mintegy 100,000
cigaretta jut a hős kanizsai 48-as bakáknak
és 20-as honvédeknek. A hangversenyt vasárnap
délután egész olcsó helyárakkal valószínűleg
megismétlik, hogy annak gyönyörűségeiben
a város legszélesebb rétegei is részesülhessenek.
Intézkedések a kanizsai piaci uzsora
ellen. A kanizsai piac siralmairól szó cikkeink
nem maradtak hatástalanul. A rendőrkapitányság
belátván a szüntelen panaszok alaposságát,
átírt egy egész sereg magyarországi
(főleg azonban dunántúli) városhoz, hogy közöljék,
miképpen vetettek véget a piacokon
dulótélelnilszeruzsorának. Mihelyest a válaszok
megérkeznek, a kanizsai rendőrkapitányság
azonnal meg fogja állapítani az összes
piaci portékák árait s amit lehet a husdrága-
ság megszüntetése ellen is iutézkedni log. Ez
utóbbi cél elérésére talán leghelyesebb volna
hatósági mészárszéket felállítani Nagykanizsán,
ami oly sok helyütt már kitüuően bevált.
Festetics herceg a megvakult katonák.
n a k . Keszthelyről Írják, hogy a háborúban
megvakult katonák segéjyezése céljából megindított
gyűjtéshez herceg Festclics Tasziló v.
b. t. t. klr. főudvarmester ezer korona adománnyal
járult hozzá, mely adomány a háborúban
megvakultak segélyezésére alakult országos
bizottság alelnökének, Simontsits Elemérnek
küldetett el.
Lóárverés Keszthelyen. Holnapután, szerdán
délelőtt 10 órakor a keszthelyi kaszárnya
udvarán liz darab kiselejtezett katonalovat
fognak elárverezni. Az árverés alá kerülő lovak
inind a harctéren voltak s a keszthelyi
hadikórházba kerültek, de mert a nehéz katonai
ieladaioknak már nem képesek megtelelni,
túladnak rajtuk. Az árverés azonnali készpénz
fizetés melktt történik.
Mi van a kanizsai kolbászban és kenyérb
e n ? Igazán érdemes volna a kanizsai rendőrkapitányságnak
valahol egy kirakatot bérelni
annik a k<ít muzeumi ritkaságnak nyilvános
kiállítása végett, amiket tegnap óta Füredi
János rendőrtiszt a hivatali asztalának fiókjában
őriz. Az egyik kiállítás! tárgy egy paikányköröm
s mellette egy darabka patkánybőr,
amiket egyik külvárosi hentesüzletben kolbászba
rejtve vásárolt Németh Sándorné magyarutcai
lakós. A másik muzeumi tárgy egy dv.ib kenyérbe
dagasztott clgarettacsutki, melyet az
egyik belvárosi péküzlctböl hozott kl Szibolics
József cipésztanonc. Mindkét förtelmes
klet a rendőrkapitánysághoz került, mely
szigorú eljárást indítóit a jeles élelmi<iergyáztók
ellen, kiknek nevelt csak a lefolytatott
eljárás és remélhetőleg kíméletlenül szigorú
megbüntetésük után közölhetjük.
A N M a M f l z t á r Részvénytúrjosú
j N t M n l z s d i i ,
Állandó h i t e l e k e t entedélyez
bekeblezés w$9 értékpapír fedezet
Dlapldn:
leszámítol üzleti váltókat;
elíoiad b e t é t e k e t könyvre,
uajy folyóízímlóra, a m w m
tauftii feliorid! léikül iintM In- iitietá irili rtrii íetnooddil Mirt
vUzidzeí.
vannak igénybevéve vagy amelyeknek tulajdonosa,
vezetője, vagy a segédek nagyobb
része katonai szolgálatra behivatott. A miniszter
felhatalmazta az Illető iparos- és kereskedő-
tanonciskola! Igazgatóságokat, hogy a
felmentéseket méltánylandó esetekben saját
hatáskörükben adják meg. Az iparhatóság vagy
a kerületi Iparfelügyelő felhívására azonban a
felmentés feltétlenül megadandó.
Ui biztosítási ágazat. Az Első Magyar
Altalános Biztosító Társaság elhatározta, hogy
a mostani sorozáson bevált b) osztályú néplölkelők
biztosítását, a háboru-kockázat bevonásával
vállalja. A pótdíj 4% és hat hónapra
előfizetendő. — Közelebbi felvilágosítást nyújt
nevezett társaság nagykanizsai fóügynöksége
(Fő ut, saját palota).
fl ma esti polgárőrök. Ma hétfőn este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Gödinek József. Hehcr Oéza, Bárány András,
Veszter József, Schlesinger Kálmán. Polgár
Manó, Dolmányos György, Metz József,
VellAk Lajos Mersdnrf Jinos, Pollák Alajo.*,
Ludvlg Konstantin, Sípos szalai Bódi. Somogyi
Ferenc, Schönbenjer Samu. WoUz A\'adár
BruncsJcs Ferenc, Pollák Gyula. Koiincy
Dezső. Kosek Ferenc, Biczó Aladár.
iiedda Vernon, a Nagykanizsán már jól
ismert kiváló inozimüvésznő felléptével kerül
bemutatóra kedden és szerdin a Szarvasszállodaheti
BERLIN mozgóképszínházban *gy
rendkivül szrnzációs katona-dráma: fl haditerv
címmel. — Négy felvonáfon keresztül
s legszenzációsabb jelenetekkel bővelkedik a
gyönyörű kép, melynek kiemelkedő pontja rgy
fiatal tiszt halállovaglása. — A jelenben nagyon
aktuális filmcsoda ritkítja párját és nem
mindennapi szórakoztatást Igér a mozilátogató
közönségnek. — A mflsor kiegészítő részét
.Az Izé" cimü szalon vigjáték és .A drága
baba" cimü nagyon humoros képek alkotják,
me\'yiknek főszereplői szintén a legjobb mozimfivészek.
A szerkesztésért felelős : dr. Hajdú Oyula.
S/erkrsziő Qürtlsr István.
Hirdetések M t e M
U R A M l A mozgókép palota. KOIFVJARI-ULU 4. TTFCLPI *W
Hétfőn és kedden, márc. 6. és 9-éo
\\
Nagy detektív slágert Az áruló csillas nagy detckliv-dráma 3 felvonásban.
A pikkoló kisasszony
katonai tárgyú vigjáték 3 felvonásban.
Readea helyárak. Fltfttt ailnház. Uwtlatt
Flfladáaok hétköznap fl éa 9 órakor, vartréa
ünnepnapokon 3, 5. 7 éa 9 órakar.
Budapejti zenekar.
Ma és minden este
plccolo, heftdü müviu 12 tiftil
Álló hírneves zenekara
NAGY HANGVERSENYT
tart az —
Alj, blúz és Kabátvarráshoz
kézi munkásnők kerestetnek.
Clm a kiadóhivatalban.
- kávéházban •
ftBtis ktszilfftlIU! II Szafttá Itmtitt!
Mérsékelt ínul — II - MM itohkl
Kiváló tisztelettel
, FEtOHIINIt JÓZSEF
tulajdonos.
H bevoutt iparosok és kereskedők tanoncai-
A kultuszminiszter a katonának besorozott
iparosokat és kereskedőket igen nagy
mértékben érdeklő rendeletet adott ki a minap.
A nagyon helyén való rendelet az Ipar és kereskedelem
zavartalan funkcionálását igyekszik
biztosítani és evégből a következőképpen intézkedik:
Az ipari és kereskedő-tanoncok közül
az iskolábajárás kötelezettsége alól egészben
vagy részben fölmenteinek azok, akik
az üzemben, vagy műhelyben ezen időre is nélkülözhetetlennek
bizonyultak. — E végből a
minister elrendeli, hogy felmentendők a mester
vagy munkaadó, illetőleg helyettes megkeresésérc
mindazok az iparos vagy kereskedőtanoncok,
akik olyan üzemekben vagy műhelyekben
dolgoznak, hol katonai szállításokkal
Sxsrvn s í i M pEDI I | i B f l » r a o x ^
Mk c-tér. — a C R L I l l Naponta elöal
Kedden és szerdán március 0. és 10-én
Főszereplő HEDDA VERNON. Haditerv nagy katonai dráma 4 felvonáson,
, 1 1 1 "
COGNAC LEPAROLÓ R. T.
= F I U M E . =
Az izé, nagy szalon vigjáték. A drága
baba, rendkivül humoros.
Elóadáaok 6 éa 9, vaaár- éa ünnepnap 3,5, \'/ éa
9 órakor. Rendes helyárak. A terem ffltve van.
10 i«
Fiatal szorgalmas segédet
azonnali belépésre keresünk
Hlruii és Szegő, Hofiykanfzsa.
Különlegesség:
„FiONE COGNAC HEDIUHAL"
(.Fla««* ti4j»gyrakfillali*a Ifyalal.)
4c Öl<$3f. ZALA HiHLAP: ,6> márziwt &
^ értedten a vara* ís /idékéntíc <flztfns^e:
Söfg írrsy&onlzsft i íanm-oüloifa gütóéteri
Siívds- Aurai megszűnt óms-ü7Jeíéneíc ftdrá^éhtfx
a fe^modernehír rechnikrívai herendezstt
ilftts-, ékszerész- és Mljzaéjzsmmmmwmm
i > \' rty<tÖttar»T. " \'
Lm»n írínzcreit r3kíirr«mort Wmde-JJzU j a v t U s A t I eyjiano
tsrtrv <\\riAK\\ jilaszV-knarr ^ aütfnaji^j. tőkétek Tiűszatt
-nlnrf^nfaita árakat, tere- / íeiittsr&íésenmei 3 íeyiagygttfe
szsrítivc^c?,. uuumillil prcatízíliwal vé^ssn.
Miiért 3-V\'JtW UAr- líáimlv
. i m i * v n r a ; ; * » « » Alfeltfi tfvfcc) W FVarOfJ
rriVívlAtnmri jt^rJf. .íjt ^ rifiCtít 4k&z*ri*x é% láMxmrimm
M i f í n t t z J/ítf«t Iféíern jfáhai Prticpw tanítvány*.
r*
TiisrifeftttW ^rtesít\'nm a- métyen t ü o
hitt\' iífiy/ \'(khI
> /
rn*!íy 22 t * fak ftematt ét ftspne^-
Ü3ium\'hh ív^tzcrzíd fhirasa a
e-é^tír íyáctmányaina^
fttáriira* tartok és
f f & i f t t d ~ f é L e n r r n ö t r r j f
I Í ^ T . - í j í i í , S t e ^ K i k a r í t -
f é f « ( í i s i a a t í - i n i a r és
* y,hírtt UVicnwiszxxz,
xxtbíenútket és miadeottesiú
feftérnemütket, =
A tetflacmatb ínkl
A íezxicztatwuíbfi rjtsó árak!
fCérsar a 1 tát&bZzZnkéget
rsüstrsm at^Ukintésitt,
^taír.n Tcmréntfc itefieséfeta.
. 11—— J
GUTENBERG NYOMDA
H A 8 T X . A J 3 3 Z S A
C a a n g e r y - u i 7 . Sürgönyeim:
Gutanbarg nyomda
f vv*\'\';
•v
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
• V\\-i: Hirdetéseket jutányosán felvesz
Vrwr . tftoMittonmit ^nhv^wé* (Mint Tt
/
J
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. március 11. csütörtök 57. szám ZALAI HIRLAP táraadalml éa kAzcazdaaágl napilap.
S » • « A r a k i HriybM fcázhoi borévá I h6ra 1 K.
f V T 4 ÜlUr Vt«kkro, poctán . . t hóra |-M K.
Nyllttér fca hadaié•«;. <»« (állapított Irak aiarim.
Ltpvaiér:
Or. HAJDÚ OYULA.
Kla44Mratali 0ittak«r|-ii|íMa4i C*M|«r}>al 7.
Talafon: S i r r t n < i M | 41. KUdöfclralal 41.
A háború gyöngyei.
Ha egy idegen csillagról távcsővel
nézhetné valaki a földet, ó milyen nagyszerű
mulatsága volna most annak.
Látná a tömérdek földi emberkét, amelyik
csík akkora, mint a hangya, de
olyan sok is és időtlen idők óta Öldösi
egymást. Látná, hogy azok a vizek,
melyek a föld felületét borítják, szép
rózsaszínűek a vértől. A palotákon, a
sziklákkal páncélozott várak falain lyukat
váj az ágyúgolyó és clomlaszija a csöndes
kis fecskefészkeket. Mindenütt kis
Szürke, sárga füstbokréták röpdösnek,
lángpántlikákat lobogtatva. Amerrea szem
ellát, hadban van az ember negyedfél
világrészben és bőszülten önti a vért
szárazon, vizén és levegőben. Eleven
kép, de unalmas már egy kicsit a csillagból!
szemlélődének. Nyolcadik hónapja
látja. Am egyszerre történik valami.
Megrázkódik a fold. Szétrepedt falak,
szakadékok, hörgő emberek, véres arccal
és sárga homlokkal. Összedűlt házakban.
Ej, ez nagyon hasonlít a háborúhoz,—
mondja a cslllagbeli ember, —
csak itt nem az emberek öldösik egymást,
hanem a tulajdon édesanyjuk, a
föld, puszlitja őket. Mást szeretnék látni
mar. Valami ujat, ami még sohasem
volt a világon. De olyant nem tud
teremteni a háboru se.
Pedig tud, csakhogy ezt nem mulatja
meg a telcskóp a csillagok kíváncsi
(iának: a háboru könnyeit, amelyek a
nyolcadik hónapban már a világ minden
népeinek szeméből kicsordulnak, akár
a diadal útját locsolják a vérükkel, akár
a halálos lejtőt.
Tündökölnek ezek az uj termékei a
földnek, mint a kristály. Kerekek, mint
az igazgyöngy, a háboru apró gyöngyei.
De magasabban a havasoknál, mélyebben
a tengerfenéknél: a lélekben teremnek.
Oit jegecedik ez a csodálatos
drágakő, amiről már Piinius is irt, de
amit eddig nem látott senki, olyan ereje
van, hogy meglágyul tőle a szikla és
olyan lágy, hogy enged egy gyermek
ujjának is. Ez a háboru könnye. Egészen
más, mint azok a könnyek, amiket
már a békéből ismer az ember, a megpróbáltatások
napjaiból, a virrasztó anya
éjszakájából, a megtévedt ember bünbánatából,
gyermekszobákból, ravatalok
mellől. Olyan ezek közt a háboru könnye,
mint az Ívlámpa az izzó-lámpák közt.
Sápadtabb a fénye, de ragyogóbb. Egy
leigázó és felemelő nagy érzés ősereje
csillan a magjában, körülötte pedig férfigondok
és szülői gyötrelmek aranyszövedéke
bogozódik.
Ezt a fajtáját a könnynek még soha
nem sirta az emberiség. Ám most sírja
egyik pólustól a másikig, egyik óceántól
a másikig. Hem dühvel, nem lázadozó
keserűséggel, megadó alázatossággal és
megtisztító csöndes fájdalommal. Talán
nem is magáért, mindenért: ami elmúlt,
elrothadt, vétkekért, szétporlott CíOitu
gonoszságokért, még megse született
nemzedékekért, ismeretlen végzetekért,
melyek lábunk alatt túrnak a sötétben,
mint a vakondok és fejűnk fölött lebegnek,
mint a denevér.
Lehetetlen, hogy ezek a csodálatos
drágakövek, amiknél egyéb haszna tán
nem li lesz a világháborúnak, leperegjenek
a földre és beigya őket a homok,
mint a vért. Ugy kell, hogy angyalok
gyűjtsék őket aranykehelybe s mikor az
meglelik, beleiűfsön sz isten mosolya.
>4bból a mosolygásból szűk tik meg a
béke s abban a percben olyan szivárvány
ivellik fel a háboru könnyeiből az
égre, hogy elkápráztatva fogja be szemét
a távol csillagok fia.
A világháború.
Sikereink a Kárpátokban.
Elfoglalt orosz pozíciók.
Sajlóhadiszállás. Hideg és csillogóan
tiszta napsütéses időben az egész kárpáti
fronton megélénkültek a harcok, a
melyek különösen a front közepén, az
uzsoki és a lupkovi szorosoknál öltöttek
ismét hatalmas méreteket, ahol csapataink
6orzalma<> hatású szuronyrohamokat Is
intéztek ismét az orosz hadállások elien.
Ennek eredménye az lett, hogy Uzsoknál
és Lupkovnál igen fontos pozíciókat
vettünk el a kétségbeesett erőfeszítést kkel
védekező oroszoktól, akik valósággal
őrjöngve látták vereségüket és vadállati
módra igyekeztek ellentámadással
visszaszerezni elveszített hadállásaikat,
de ezeket hős katonáink mindvégig megtartották
és tovább előnyomulásunk bázisául
berendezték.
Orosz vereségek
Lensvelorszdsban s I t y n í a t í a l l c l ó b a n
Főhadiszállás. A Kárpátokban aratott
nagyobb sikereinkkel egyidőben Középlengyelországban
is igen kedvezett tegnap
fegyvereinknek a szerencse. Az
oroszokat itteni egész arcvonalukon is
számos kisebb nagyobb kudarc érte.
Nyugatgaliciának déli részében, Dukla
irányában pedig a tiroli császárvadászok
értek ei jelentős sikereket. Nagy
általánosságban egyébként a helyzet
változatlan.
A román kivitel korlátozása.
Bukarest. A román pénzügyminiszter
törvényjavaslatot terjesztett elő a kamarában,
mely a babnak, tengerinek és tengerilisztnek
Romániából való kivitelét
magas vámokkal igyekeznék korlátozni.
Ugyanez a törvényjavaslat teljes kiviteli
tilalmat állit a romániai rozsnak és zabnak
kivitele elé. <
A mazurlai harcok.
O m o t f l e c boüiMzísa.
V a r s l n í l szünetel a bort.
Stockholm Az Aftenblatnak jelenti
az orosz főhadiszállásról haditudósítója,
hogy a németeknek Keletaoroszországon
tuli uj offenzívája a Bobr folyó mellett
Osszowicc ellen irányul. Az orosz adat
szerint az egyesült német és osztrákmagyar
tüzérség már bombázza is Osszowiecet.
Az oroszok kíséretet tet\'ek arra.
hogy Augusztowtól délre a Bobr folyón
áttörhessenek, de ez egyenlőre nem
sikerült nekik. Azt is közli az orosz
hírforrás, hogy az orosz seregek Grodnónál
sikeresen előretörtek, ezt azonban
a német jelentés a leghatározottabban
megcáfolja és megál\'apitja, hogy Qrodnónál
a helyzet változatlan.
A Varsó köiűli terepen több nap óta
teljes nyugalom váltotta fel az imént
még nagy méretekben folyó véres harcokat.
Az albánok Szerbia ellen.
S z e r b - a l b á n ütközet készüL
Frankfurt. A Frankfurter Zeitung jelenti
Szalonikiből, hogy tegnapelőtt mintegy
tizezer főnyi albán sereg átlépte a szerbalbán
határt képező Drin folyót és Prfzrend
felé előnyomulóban van. Az albánok
tegnap Ochridáig eljutottak, ahol a
velük érző lakosság nagy ovációval fogadta
őket. Az albánokat ujabb fegyveres
fellépésükre Szerbiának az a nyilvánvaló
szándéka késztette, hogy Albániánát az
Adriárajuthassanak, hogy a szerbek régi
vágyukat, a tengerpartszerzéstmegvalósitsák.
A szerbek viszont az albánok hódítási
törekvéseivel indokolják Albánia ellen
irányuló katonai intézkedéseiket. Aunyi
bizonyos, hogy Üszkübtől nagyobb szerb
sereg indult el Albánia felé s ezzel akarnak
a Szetbiába nyomolt albánok szerb
területen találkozni.
2. nid.il. 1915 március 9
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) Oroszlen^yelorszá^ban
a még folyamatban levő harcokkal többrendbeli
eredményt ériünk el. Aa ellenséget több
előretolt támaszpontból és lövészvonalból
súlyos veszteségei mellett kivetettük. Hasontó
sikere volt csapataink egy rövid e\'őretörésének
a nyugatgaliclal arcvoialon, ahol Oorllce
környéken az ellenséges lövészvonatok egyes
részelt áttörtük és egyes helységet véres harc
utin elfoglaltunk. Ai ellenségnek több tisztiét
és több ii.int 500 emberét elfogtunk. A Kirpitokban
makacs harcok folynak. A Lupkow
melletti területen az oroszok tegnap délutin
nagy erőkkel támadtak. Az ellenség uj erősítések
harcha vetésével megritkult sorait folyton
megújította s minden esrközzet előrehajtotta.
Tini adásaival súlyos veszteségei ellenére
háromszor egészen a mi Állásaink kötelébe
jutott. Az oroszok végső rohama azonbaa
megsemmisítő ves/trségek mellett mindannyiszor
megtört akadály vonalainkon. Állásaink
eHVtt a halottak »zi/ai hevernek. A
harcvonal egy mi^k szakaszán csapataink
at orosz előretöréstk visszaverése utin meglepetésszerűen
támadásba mentek át. Elfoglaltak
egy aa ellenségtől eddig erősen meg-
M i l l o t l hegykupot és ismét 10 tisztet és 700
főnyi legénységet elfogtak. Egy szo-rszédos
Magaslaton is luOO oro*/t elfogtunk. Délkeleti
üaíkiáhan erős ellenséges lovasság, amely
Ú t i u n k szirnya ellen elszigetelten előrenyomult.
érzékeny kudarcot utn\\ edett.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Bertt*. A nagy főhaditr t(M« hivatalosan
jeUnlt:
Nvugttí haJsz int ér. EUriséges pit-M»k Ostendere
bombákat dobtak, amelyek hirom
bei*\'át megöltek. Champagneban a harcok tovább
folynak. Spinnél tegn»P este az ellenséget
kézi tusival visszavertük. Éjjel a harc
mj&ót kezdődött. Le Mesmliől északkelete az
eMentégnek egy timadita délután teljesen
caeghiuMilt A mi éiieli eQentámadásunk sikeres
volt. 140 franciát elfogtunk. Bois dc Pretreben
Pont a Moussontól északnyugatra és
Scnnhe*mtől északra a harcok még nem értek
Keíe* hadszintér. Augustowtól délre az
oenuukiak ellenünk intézett tánadivii az
ellenség súlyos veszteségi mellett meghiúsultak.
Lomainit további harcok foltnak. Prasznlwtól
nyugatra és Ptochtól keletre az oroszok
több sikertelen támadást Intéztek elienOnk.
A Kawinil csapataink az oroszoknak
Lét éjjeli támadásit visszaverték. Az orossok*
nak Novomlas/fó környékén ellenünk Intézett
előretör é«ei sikertelenek voltak;\' ott 1500
oroszt elloptunk.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
Elfogták a
harctérről megszökött
20-as honvédet
ISSWÜ m D H M n i
Többször megemlékeztünk arról az Alsőtendva-
környékbeli elvetemült gazemberről,
aki a 20-ik honvédgyalogezredlől Oallciiból
megszökött és az egész Dunintult végigfosztogatva
hazajött Zalába, s itt a Rédics község
melletti erdőben rejtőzködött a szeretőjével,
amig a csendőrség fel nem fedezte rejtekhelyét.
Mikor elfogták, behozták Nagykanizsára
a honvédlaktanyába, de innét két nap
múlva megszökött és uj fejezete kezdődött
vége-hossza nélküli gonosztetteinek. Teljes
két hónapon át egész Zalavármegye csendőrsége
hajszolta a megrögzött gonosztevőt, mígnem
mult vasárnap Lendvaujfaluban a korcsmában
csendőrkézre került.
Fehér Miklós, vagy a népszáj adta nevén
Bömbölő Piku, a harctérről megszökött 20-as
honvéd, csütörtök óta ismét Nagykanizsán van
a honvédlaktanyában, ahol ezúttal bizonyára
Jobban fognak reá vigyázni, mint január hóban,
amikor első elfogatása után megszökött.
A notórius gonosztevő eddig megállapított
ujabb bünlajstroma a következő:
Január 12-én adták át az alsólendvai csendőrök
Fehért a kanizsai honvédezredparancsnokságnak,
s két nap múlva, 14-én már Ismét
megszökött Nagykanizsáról.
Harmadnapra, szökése uláa már Öánokszentgyörgyön
kövelett el nagyobbszabásu
betörést, s azóta réme volt egész déli Zalamegyének.
A következő nagyobbszabásu betörést
január 28-án Csentehegyen követte el,
ahol egy éjszaka hét külömböző házba tört
be, s rengeteg mennyiségű sonkát és egyéb
élelmiszereket vitt el Két nap múlva Radamosban
egy magányos asszony házát feszítette
fel, ahol pénzt és ruhaneinüeket zsákmányolt.
Másnap Murarév községben összeismerkedett
egy kocsissal, akitől az összes ruháit
ellopta. Pince községben egy lakásban, ahova
szintén feszitövassal jutott be, csak egy faiék
túrót talált, amit magával vitt Ugyanez éjjel
itt egy másik házba is betört, ahol semmi
elvihetőt nem találván, mérgében az imént
másutt lopott túrót fetkente a szoba falára és
odébb állt.
Ezután áttette működési helyé a szomszédos
csiklotnyai járásba. Sz lencchegyen négy
helyen tört be. sonkát, zsirt, pálinkát és ruhát
zsikminyoü. Kristóffalvin és Muraszentkereszten
csizmákat lopott szintén betörések
segítségével. Murasiklóson beállt szolgának
egy öregasszonyhoz, akinek harmadnapra feltörte
a l i d i j i t s az abban talált 10 koronával
odébb állt. Dc még ugyanaz éjszaka visszatért
Murasiklősra, ahol egy lakodalmas hiznil
az összes lakodalmi maradékot megkaparintotta
a felfeszitett kamribó.. Ez Igen kiadós
zsikmány volt, mely a következő tételekből
Ülott: hat sült csirke, 10 kg. marhahús, 70
tojis. rengeteg fink és kalics, egy nadrig és
nyolc korona készpénz.
Drivavisirhelyen egyik éjszaka egy padlisra
hatolt fel, s négy sonkit akasztott le a kéménybői.
A gazda azonban felébredt a neszre
feliirmizta a szomszédokat s vasvillákkal eti
l lottik a padlis lejáratit. Fehér azalatt a háa
misik végében szép csendben kibontotta a
zsupptetőt és a résen kibújva, a négy sonkával
elillant. Az ajtó előtt pedig még órák
múlva is lesték az emberek. Csáktornyán Is
garázdálkodott Bömbölő Piku, ahol egy postakocsis
l i d i j i t törte tel, s ruhit és egy hegedűt
lopott el.
Se szeri, se szima ezenfelül a még ki nem
derített gazsigalnak száma. S a két hónap
alatt, mig mindezeket elkövette, a letenyei,
csiktornyal, novai és alsólendvai jirisoknak
egész, de gyérszámu csendőrsége kutatott
utána az erdőkben és a hegyek között.
Mult vasirnap délelőtt végre hurokra került
a nagystílű gazember. — Elbizakodottságában
fényes nappal bement Lendvaujfaluba és a
korcsmába telepedett be. Itt a korcsmárosné
felismerte s a szomszéd faluba küldött csendőrökért,
akik iddogálás közben lepték meg.
— A csendőrökkel nem is ellenkezett, s ezek
könnyű szerével meg tudták vasalni s először
Alsólendvára vitték, >iajd a csáktornyai járásban
nyomoztak vele s csütörtökön délután
behozták Nagykanizsára s átadták a 20. honvédgyalogezred
parancsnokságának mely gondoskodott
róla, hogy háromszor sikerült szökését
újból ne tudja megismételni.
Útközben valaki megkérdezte tőle, hogy mit
gondol, ml lesz vele ? — Nagyot sóhajtva Igy
válaszolt:
— Szeretnék a harctérre menni. Igazát! becsülettel
harcolnék a hazámért.
HÍREK.
fl honvédség főparancsnoka Nagykanizsán.
Rohr Ferenc lovassági tábornok, a
m. kir. honvédség főparancsnoka ma este
Sopronból Nagykanizsára érkezik, ahol a 20.
honvéd gyalogezred fölött tart szemlét és
csütörtökön utazik el Nagykanizsáról. Rohr
tábornokról meg kell jegyezni, hogy véletlenül
ő a nagykanizsai 48. gyalogezred tulaj,
donosa s Igy nincs kizárva, hogy a honvédség
főparancsnoka ezúttal a közös laktanyában
Is látogatást fog tenni.
fl nagykanizsai lisztszükségletek bejelentése.
Tegnap reggel óta egyik ember a másiknak
adja a nagykanizsai rendőrkapitány! hivatal
kilincsét. Az emberek ezrei vonultak fel a
városházi hátió lépcsőn és mindegyikük kezében
egy-rgy kitöltött nyomtatvány-blankettavolt
a nagykanizsai családok létszámának és lisztszükségletének
bejelentése. Ma délig mintegy
négyezer kitöltött ivet hoztak vissza a rendőr
kapitányságnak, mely katonákkal küldette szét
minden háznak minden lakásába a kérdőívet,
hogy megállapítható legyen Nagykanizsa városának
az uj termésig való lisztszűkséglete.
Rengeteg munkát ad a rendőrkapitány! hivatalnak
e bejelentett rengeteg adat feldolgozása,
de talán még Inkább azok valódiságának
ellenőrzése. Pedig az összes kihordott
kérdőíveknek még alig a fele érkezett vissza
a rendőrkapitánysághoz. Az Iveknek ugyanis
még a kihordása is tart. mert sokan még
egyáltalán nem kaptak. Aki azonban további
két napon belül se kapná meg kérdőívét, as
maga menjen fel a rendőrkapitányt hivatalba,
mert lehetetten, hogy ily óriási munkánál egyesek
kl ne maradjanak s a kimaradtakat helyrehozhatlan
hátrány émé, ha ez esetben maguk
nem gondoskodnának a lisztszűkségtetűk bejelentésére
szolgáló nyomtatvány megszerzéséről.
n népjóléti Iroda busvétf meglepetése.
A Dobrovics Milán vezetése alatt működd
nagykanizsai Központi Jóléti Iroda ki ne.n fogy
az ötletekből, melyekkel nemes önzetlenséggel
vállalt feladatit végezni tudja. Annyi
mindenféle jótékonycéiu eszme megvalósitisa
utin most ismét uj meglepetésben részesít ax
iroda. Műhelyeiben 200 nagykanizsai hadbavonult
árva és szegénysorsu kis Iskolisleinyka
részére húsvéti pepita ruhácskákat készít. —
Mind a 200 kis leányka teljesen egyforma ruhácskát
kap minden disz nélkül, csak a ruhák
ujjacskáin egy-egy magyar korona lesz elhelyezve.
— Erről fogjuk felismerni, hogy kiket
kell mindnyájunknak támogatni és pártfogolni.
A Központi Jóléti Iroda gyermekvédelmi osztálya
szorgalmas munkájával ax e célra szükséges
pénzt összegyűjtötte. De a gyűjtést
azért még mindig folytatja ax iroda, hogy a
hadbavonultak szegény fiu-gyermekei közül is
minél többet felruházhasson szent húsvét
ünnepére. Erre ismét egy ujabb kedves ötlete
támadt Dobrovics Milánnak: kézimunkával
remekül előállított virágos perselyeket helyeztet
el a város összes nyilvános helyiségeiben
és az üzletekben. A gyönyörű húsvéti perselyek
felírása mindenkit arra fog kérni, hogy
adakozzék a hadbavonultak fiúgyermekeinek
egyöntetű húsvéti felruházására.
Hol voltak a glmnázlsták Ta filharmonikus
koncertről ? Az alábbi levelet vettük,
melynek minden sorával kénytelenek vagyunk
magunkat aionositanl. A levél Igy szól:
A .Zalai Hírlap" tekintetes szerkesztőségének
Helyben.
Kérem tekintetes Szerkesztő urat, hogy alanti
soraimnak b. lapjában helyt adni kegyeskedjék
; A tegnapi nagysikerű hangversenyen min-
1915. március 9. ZALA! HÍRLAP 3. olt\'al.
denki egy nagyon feltűnő észleletét tett: a
gimnázium ifjúsága, amely pedig az utolsó
időkig minden helybeli, sőt vidéki .kultureseményen*
jelen volt, a tegnapi jótékonycélu
igazán művészi élvezetet nyújtó hangversenyen
hiányzott. Több diákot kérdezve ennek oka
felől, azt a választ nyertem, hogy az Igazgatóság
a megjelenést el tiltotta, mert nemrég néhány
diákot a kávéházban láttak. Ily esetek szigorú
megtorlását ugyan minden szülő és a tanügy
barátai nagyon helyénvalónak találják, de nem
Ily módon! A gimnázium Ifjúságát Ily lelket
nemesítő műélvezetektől sem most, sem ezután
nem szabad megfosztani. — Sőt a tekintetes
tanári karnak kellene jó példával előtjárnia,
és az Ifjúságot Ily Irányú, városunkban sajnos,
úgyis nagyon ritka előadások látogatására buzdítani.
Ha néhány ifjú hibát követett el, annak
tesz majd más megtorlása Is, mint Ilyen szellemileg
nemesítő — Jótékonycélu — hangversenyektől
való eltiltás.
Tekintetes szerkesztő urnák soraim szíves
közléséért hálás köszönetemet fejezem kl, vagyok
kiváló tisztelettel Egy mübardt.
Egy kanlszal f i u levele orosz hadifogságból.
Dukász Lajosról, Dukász Dávid nagykanizsai
marhakereskedő fiáról, aki 20-as
honvéd, már közel két hónapja megjött a hir
NA gykanizsára, hogy az oroszok elfogták és
Szibériába vitték. Dukász Lajostól most végső
-állomáshelyéről, Vladimir-SwodnyJ városából
kaptak szülei német nyelven írott levelet, mely
Január 16-án kelt, tehát közel két hónapon
át jött Nagykanizsáig. A levél szövege a következő:
.Kedves szüleim 1 Kórházban vagyok itt, de
i. Meu
elégedve változhatlan sorsommal.
hála Istennek már semmi bajom. Meg vagyok
1. semmiben
hiányt nem szenvedek és kitűnő társaságom
van, melyben Igen jól érzem magamat. Persze
azért az idő mégis nagyon lassan telik és
alig várjuk már, hogy a jobb Idők elkövetkezzenek
és ml innét haza mehessünk. Remél- Iük ez az Idő nem soká fog magára váratni,
fogy vannak önök, kedves szüleim, a fiuk
otthon vannak-e még. Mindnyájuknak sok
egészséget kívánok s üdvözlöm a rokonokat
és Ismerősöket kézcsókoló fiuk, Lajos".
A kártyán nem kevesebb, mint hét külömböző
bélyegző van, ezek között a hadifoglyok
levelezését közvetítő svájci nemzetközi iroda
hivatalos stamplgllája.
A HéptükméUpénztőr RészüénytáKösöSHűíykDnlzsfín,
állandó hiteleket engedélyez
bekeülezés uajy értékpapír fedezet
olaplán;
leszámítol üzleti uúltúkat ;
elfogad betéteket kSnyore,
ütiíy folyószámlára, fc azokat 5000
koronála felmondó! nélkül, nagyobb öszszegeket
pedig rövid felmonaasl Időre
tfttzaflzet. = = = = = = = =
Hadi beszédek. A honvédelmi minisztérium
Hadsegélyző Hivatala népszerű füzetekben
kiadja azokat a tanulságos és léleknemesitő
beszédeket, amelyeket a háboru óta legkiválóbb
államférfiaink, főpapjaink, tudósaink,
szellemtől áthatolt beszédek retorika szempontból
Is rendkivül becsesek. Gondolatokban
gazdag, gyönyörű munka valamennyi; a közönség
jól teszi, ha a 10 filléres füzeteket
megvásárolja és összegyűjti. Nagyszerű és
maradandó emlékei lesznek c füzetek annak
a hazafias föllángolásnak és együttérzésnek,
amely a nemzet minden rétegét oly megható
módon egyetlen táborba terelte a magyar
nemzeti becsület és a magyar nagyság védelmére.
Eddig gróf Apponyi Albert, Csernoch
János, báró Hazai Samu, gróf Tisza István,
gróf Andrássy Oyula, Prohászka Ottokár és
Rákosi Jenő hadibeszédei jelentek meg. A
füzetek az Általános Beszerzést és Szállítási
R. T. utján (Budapest, V. Kádár-utca 4.)
rendelhetők meg, dc kaphatók a dohánytőzsdékben
Is. A befolyó tiszta jövödelmet a háborúban
elesett vagy a kapott sebek következtében
elhalt katonák özvegyei és árvái
javára fordítják.
fl ma esti polgárőrök. Ma kedden este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Büki Béla, Frank Jenő, Fried lózsef. EDpinger
Lajos, Oerócs István, Illés István,
kengyel Ferenc, ifj. Oerócs István, Viola Ferenc,
Páll János, Tóth István, Mandlbaum
Oszkár, Maucr Lipót, Bruncsics József, Martlncscvlcs
Imre, Muzikár Vince, Bayer Vince,
Neumann lózsef, Osskó József, Billik Ferenc,
Halvax Lajos, Stagl Ede.
Hedda Vernon, a Nagykanizsán már ]Ó1
Ismert kiváló mozlmflvésznö felléptével kerül
bemutatóra kedden és szerdán a Szarvasszállodabell
BERLIN mozgóképszínházban egy
rendkívül szenzációs kalona-dráma: fl haditerv
címmel. — Négy felvonáson keresztül
a legszenzációsabb jelenetekkel bővelkedik a
gyönyörű kép, melynek kiemelkedő pontja egy
fiatal tiszt halállovaglása. — A Jelenben nagyon
aktuális filmcsoda ritkítja párját és nem
mindennapi szórakoztatást igér a mozilátogató
közönségnek. — A mflsor kiegészítő részét
.Az izé" cimü szalon vigjáték és .A drága
baba" cimű nagyon humoros képek alkotják,
melyeknek főszereplői szintén a legjobb mozlművészek.
A szerkesztésért felelős: d r . H a j d ú Q y u l a .
Szerkesztő > Q Q r i l « r l á t v á n .
Ha jó bort akar olcsón inni ?
ugy ízlelje meg SAFRÁN JÓZSEF
ARANYHEGYI BORAIT,
mely llterenklnt zárt páfackokban 72 és
és 80 fillérbe kerfll.
Magyar-utca 74. szám. SAFRÁN JÓZSEF
Telefoaszá* 2S6. flsxtrfctraakadó.
SiarvassiállógfBBI IJlnagymozgó.
IPIacz-fér. ^ Ü L n U l l t l m o t a e l ö t i l i
Kedden és szerdán március 9. és 10-én
Főszereplő HEDDA VERNON.
nagy katonai dráma 4 felvonásban,
Az izé, nagy szalon vigjáték. A drága
baba, rendkívül humoros.
Előadások S éa 9, vaair- éa ünnepnap 3,9, 7 éa
0 órakor. Rendes helyárak. A terem líltve van.
Kostreinitz Királyforrás
R o h l t s c h m a t t a t t
A kostreinitzi királyforrás vize szénsavtartalma
a leggazdagabb. Legerősebb szénsavas
natfluma folytán az orvosok mint a
legjobb frissítő italt ajánlják. A legelőkelőbb
orvosok bizonyítványa szerint kiváló
hatással blr emésztési nehézségeknél, gyomor
és bélhurutoknál; veseköveknél, májbetegségeknél
és cukorbetegségnél.
Tulajdonos Nouackh Ignácz örökösei
Koitrililti Posta Podlat, {E2E PÖItscUach i i l l i l l .
Kapható Nagykanizsán minden
nagyobb fflszerkereskcdésben I
( J R A N I1 A* * mRooxzagooóyki-ék.p « . pTcaklfoat. am.
Hétfőn és kedden, márc. 8. és 9-én
Nagy detektív sláger 1 Az áruló csillag n3gy detektiv-dráma 3 felvonásban.
A pikkoló kisasszony
katonai lárgyu vigjáték 3 felvonáson.
Rendes helyárak. PBtfltt szlnháx. Buftttt.
Előadások hétköznap 6 éa 0 órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, fc 7 és S órakar.
B u M zenekor.
Ma és minden este
piccolo, tieieJB mMn 12 tiiJJJ
unó. hírneves zenekara
NAGY HANGVERSENYT
— tart az —
- kávéházban -
Pontoj ktnolsdlásl II Jzcöiá fctamt! mm őrök! - II - U M Btfsfet
Kiváló tisztelettel
FELDNlIftl JÓZSEF
tulajdonos.
4 oldat. ZALA HiKLAK U.5 március 9.
t T * WM- A X.
Tisztelettel értesiiem a város és vidékének közönségét, ~
bojy Haíykanlzsán, a Szarvas-szálloda é p ü l e t é i n i t l
Szívós Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
írós-, ékszerész- és látszerészüzletet
nyitottam.
- / Q k Mindezek Javítását a legújabb
7 . találmányú, tökéletes műszaki
Dusán felszerelt raktáramon
tartok óriási választékban
mindenfaju órákat, ékszere- * ^ - felszeretésemmel a legnagyobb
ktt, szemüveget, UtszerekeL UlttUUtUU preczizitássai végzem.
MiJ\'n míg c*ak nagykanizsai származásodra
s hosszú külföldi (Svájc)
rvakorfatomra utalok, sz lp.cn tisztelt
szives támogatásit kérem
l f ó k á s y K á r o l y
órás, é k s s i r é s i és láfsxaréss
néhai id. Jack Frigye* tanítványa.
19
-\' l - l
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű rahtnram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
• felfrissítettem. =
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehémemQeket. tt
===== A legfinomabb árukf —\'—•
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GoiMergernfc
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
ü A Q Y I C l i f l B Z S I l
C — n g e r y - u t 7 .
3
S ü r g ö n y e i m t
Q u t o n b a r s n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz ~1PI
N»í>m»io« » kUr1A<Ml»Moiin«níí fflulenbcrí-nyorarta (Mm i* ür.lá&rrgw) N*s>*«nUi«
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. március 10. szerda V
5 6 . szám ZALAI HIRLAP társadalmi és kft^azdaságl napilap.
•tAflsatésI Armki Helyban háxhox hordva 1 hóra I K.
KgjrM ff*"* 4 fillér Vidékre, poitán . . 1 hóra 1*50 K.
Nyllttér é« hirdetések megállapított árak axarlnt.
LapttUr: -
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: Oulenberg-nyomda CMQftry-nt 7. uiau
Telefon: Sxerkesztóiög 41. Kiadóhivatal 41.
Cselekedjék Nagykanizsa is í
Mindennap égetőbb kérdése az országnak,
hogy mennyi élelmiszerkészletét
tudunk biztosítani a ránk következő
nyár végéig. Itt a tavasz (ha mindiárt
hó esik is oda kQnn) s ma már a magyar
föld intenziv megműveléséről, a
kerti gazdálkodásról, az aratásról, a baromfitenyésztésről
nemcsak csevegni,
hanem cselekedni illenék. Ma már nem
az érvek és vitatkozások idejét éljük,
hanem a tettekét.
Mégis mit látunk Nagykanizsán. A
város élelmezése körül felmerültek egészen
praktikus eszmék. Hallottuk, vagy
olvastuk, hogy Németországban hogyan
oldották meg a városok kenyérrel való
ellátását, hogyan korlátozzák a husuzsorát,
miképpen korlátozzák a német
föld termőképességét, mint állott munkába
a tudós, a vegyész, a miniszter,
a szakember, a munkás, a gazda, a
proletár, mindenki egy nagy szolidáris
családba, hogy minél bőségesebb legyen
az aratás. Mindenki cselekszik.
Nálunk a városi hatóság emberei és
a szakértők s az érdekeltek, mészárosok
és llsztkereskedők, mind arról beszélnek,
hogy mit és miért nem lehet megcsinálni.
Hja, Németország az más, —
mondják a szakértők, ha lisztről, ha
búsról, ha intenzív földművelésről van
szó. De senkitől nem halljuk az arra
hivatott illetékes tényezők köréből, hogy
ha nálunk nem lehet ugy, mint Németországban,
hogyan kell hát magyarosan,
okosan, hiszen ezer éve földművelő
állam vagyunk, uraink mind gazdák,
kereskedőink nagy része mezőgazdasági
termékekkel foglalkozik. Hogyan van
az mégis, hogy ml csak arról beszélünk,
vitatkozunk, hogy mit nem lehet.
Ml nemrék felvetettünk egy, a hozzáértők
által helyeselt eszmét, amivel Nagykanizsa
város közélelmezésének kérdésében
igen nagy eredményt lehetne elérni.
Azl, hogy a város két, katonai szolgálatot
nem teljesítő városi kertészével létesíttessen
egy akkora szabású palánta
tenyésztő telepet, hogy annak segítségével
minden kanizsai lakós követhesse
a magyar kormánynak a nemzethez intézett
bölcs tanácsát, mely Így szól:
Minden talpalattnyl földet vessünk be I
Kifejtettük, hogy az a rendes évi palánt-
mennylség, amit Ilyenkor tavasz
táján a kiskanizsai asszonyok és egy
vagy két nagykanizsai kertész produkál,
egy tlzedrészben sem lenne elég, ha a
kormány bölcs tanácsát Nagykanizsa
lakósságának csak a negyedrésze is teljesíteni
akárná. Pedig nagy megbánás
lesz abból, ha nem akarják azt teljesíteni.
Általános helyesléssel fogadott közleményünkre
az arra Illetékesek közül
senki a- füle botját se billentette meg s
I;abick mester már hetek óta oly Isteni
nyugalommal cseltegteti ollóját a városi
parkocskák zörgő bokrain, mintha Isten
uccse ennél fontosabb dolgot nem tudna
ma egy olyan ügyes kertész végezni.
Ennek a furcsa állapotnak láttára egyik
városi képviselő a legutóbbi városi közgyűlésen
meg akarta Interpellálni dr.
Sabján Gyula polgármestert, hogy miért
nem nyújt a város csakugyan lehetőséget
ahhoz és miért nem propagálja azt a
nagyrahivatott eszmét, hogy rengeteg
terjedelmű kertjeinkben rengeteg; sok
káposzta, saláta, bab és mindaz termesztessék,
amivel a Nagykanizsát Is
oly rettenetesen fojtogató husdrágaság
elsősorban is cllensulyozhatóvá és a
húsfogyasztás mellőzhetővé válna. Az
interpelláció csak azért maradt el, mert
a képviselő nem tudta, hogy azt napokkal
előbb be kellett volna jelenteni. De
itt van az interpelláció a város egész
közönsége nevében 1
Egy hét múlva március közepén is tul
leszünk s ha addig sem teszünk valamit
a nagykanizsai parlagok termékennyé
változtatására, ugy végleg lemondhatunk
erről s Nagykanizsa nem fogja megérdemelni,
hogy éhezés nélkül jusson el
az uj gabonatermés boldogságáig.
A világháború
A kárpáti harcok.
Vüsiovert oronAtftamiftttk LQphovnúl.
Sajtóhadiszállás. Az északi Kárpátokban
Clsnától keletre i az oroszok nagy
erősítések érkeztével Ismét heves támadásokat
kezdtek frontunk áttörése végett.
Az egy hóna? előtti nevezetes duklai
rohamokra emlékeztető elszántsággal jöttek
az oroszok, de kudarcuk is hasonló
volt Duklánál szenvedett borzalmas pusztulásukhoz.
Kancsukákkal és gépfegyverekkel
kényszeritették az oroszok csapatalkat
a rohamokra, melyekben egyik
tömeg a másikat érte. A hadállásaink
közelébe engedett orosz rajvonalakat a
legnagyobb nyugalommal várták be
csapataink, s közvetlen közelből intéztek
gyilkos tüzelést reájuk. Ennek borzalmas
hatása.volt. A támadóknak több
mint a fele golyótól találva vágódott el,
s a rohamok mind megbomlottak és
fejvesztett futássá alakultak át. A Kárpátok
egész frontjáról kedvező jelentések
érkeztek.
Az északbukovinai harc.
Szucsava. Csernowltzból jelentik, hogy
tegnap délután a bukovinai főváros környékén
már csak a mi ágyúink hangja
volt hallható, s az ellenség fegyvertüze
teljesen elhallgatott annak jeléül, hogy
Északbukovinának az orosz határ melletti
legszélsőbb részeit is már teljesen elhagyták
az orosz csapatok.
Szucsava. Csernowitz környékén elfogott
kozákok azt adják elő, hogy parancsnokságuk
akként fenyegette meg
őket, hogyha valamelyikük az ellenség
fogságába kerül, annak családját kiza*-
var/ák otthonából és földönfutóvá teszik.
A Dardenellák angol Hajók pusztulása.
Rotterdam. Az angol tengerészeti minisztérium
közli hivatalos jelentésében,
hogy a Queen Ellsabeth nevü dreadnoughtot
a Dardanellák ostrománál három
gránát találta, de ezek a csatahajóban
nagyobb kárt nem okoztak. Ugyancsak
három gránátlövés érte a Dublint
is, mely harcképtelenné vált ésBulalrba
kellett mennie.
Egy másik angol hivatalos jelentés
arról számol be, hogy a Dardanellák
ütegei az angol hajók legénységéből
27-et megöltek, 28-at pedig súlyosan
megsebesítettek.
nyolcszáz sebesült angol tengerész.
Sófla. A szalonikii görög kikötőben
a legutóbbi napokban három súlyosan
megsérült angol hadihájó kötött ki. Azonkívül
nyolc angol cirkálón angol sebesülteket
hoztak a Dardanellák ostromából.
összesen nyolcszáz sebesült angol
tengerészt szállítottak a hajókról partra,
hogy egyelőre Szaloniklben ápolják őket.
Elsülyesztett angol hajók.,
Berlin. A német admirálitás közli, hogy
a német tengeralattjárók tegnap és tegnapelőtt
három angol kereskedelmi gőzöst
sülyesztettek el.
Venizelosz visszavonul.
Konstantinápoly. Az ententebarát görög
miniszterelnök, Venizelosz minapi
nagy kudarca után, mely Görögország
további semlegességének kimondásával
érte, — elhatározta, hogy végleg vissza
vonul a politikától és Görögországnak
semmiféle ügyébe nem avatkozik bele.
2. oitla!. ZALAI HiRLAP 1915. március. 10.. r
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) Arcvonalunkon a Visztulától
északra heves ágyuharc tegnap Is tartott
Loptisnótól délre ar oroszok támadását
könnyű szerrel visszautasítottuk. Előretörésünk
Gorlicc környékén ismét szaporította foglyunk
számát. Az elhódított állásokat mindenütt megtartottuk,
annak ellenére, hogy az ellenség
azok visszafoglalását löbb ízben megkísérelte.
A kárpáti arcvonalon szakadatlanul isméllődnek
az ellenség támadásai, melyeket aszerint,
amint a csapatok fejlődése lehetséges, hol
crősebb, hol alárendeltebb erőkkel hajtanak
végre Igy tegnap is az ellenségnek súlyos
veszteségeket okozva több helyen visszautasítottuk
a hevesen támadó oroszokat, akik
egészen torlaszainkig hatollak. Ezekben a harcokban
az ellenségnek ismét hatszár. embere
maradt fogolyként hatalmunkban. Az utóbbi
napokban a Kárpátokban uralkodó kedvezőtlen
Időjárás az ezen a harcvonalon alkalmazott
seregtestekkel szemben <gészen rendkivül!
követelményeket támaszt. A csapa\'ok az ellenséggel
állondóan érintkezve, éjjel-nappal harcban
állanak és gyakorta kemény hidegben cs
nagy hóban is kénytelenek támadásokat végrehajtani.
vagy a véd lemben többnyire túlerők
támadásaival helyt állani. — Derék csapataink
magatartása, valamint minden egyes harcos,
akinek ezen küzdelmekben része van, határtalan
dicséretet érdemel. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
jelenti:
Nyugati hadszintér, Loietfó magashton csapataink
a franciáktól két további árkol ragadtak
el, hat lisztet és 250 főnyi legénységet
fogtak el és két géppuskát és két kisebb
ágyút zsákmányoltak. A Vogézekbcn köd és
hó megnehezítették a hírei tevékenységet.
Münsfertől nyugatra és Sennheimtől északra
még folyik a harc.
Keleti hadszintér. Auguszlowtól keletre az
oioszoknak ellenünk Intézett fámrdásai az
ellenség súlyos veszteségei mellett meghiúsultak.
Lomzától északkeletre az ellenség egy
sikertelen támadás után 800 hadifoglyot hagyott
kezeink között. Oszlrolenkától északnyugatra
és nyugatra fejlődött, amely még
nem ért véget. Prasznlsziól északnyugatra és
nyugatra vívott harcban, amely reánk nézve
kedvezően folyt le 3000 oroszt elfogtunk. A
Rawától északra és Novomlasztól észr-knju
gatra az oroszoknak ellenünk intézett támadásai
eredménytelenek voltak. Itt 1250 oroszt
ejtettünk foglyul.
Miniszterelnökség ppjtóosztálya.
l-WI/J*c.-- - - •
A hadiszolgálatosok.
Saját tudósítónktól.
Mire kötelezhetők
az iparosok? =
Közölték a lapok, hogy az ország számos
városában elrendelték a hadiszolgáltatásra alkalmasok
összeírását. Nagykanizsára még nem
érkezett meg a háborús viszonyok szülte nevezetes
rendelet, de az ide is minden nap
megérkezhet "s ipy Nagykanizsán Is várható,
hogy majdnem az összes szakmákban dolgozó
iparosok össze fognak íratni és amikor szükség
lesz reájuk, ők is hadiszolgáltatásra rendeltetnek.
A városnak úgyszólván egi\'sz lakós-
Ságát érintő hadiszolgáltatások ügyére nézve
Nagykanizsa város katonai ügyosztályában
nyert felvilágosítások alapján az alábbiakat
közölhetjük:
Hadlszolgáltalás szempontjából való Összeírás
végett jelentkezésre szólhhatók fel mindazok
a 20—52 éves emberek, akik a néplölkelői
sorozásokon katonai szolgálatra alkalmasoknak
nem találtattak és az alábbi Iparágak
művelői: vas- és fémcsztergályos (géplakatos),
szerszámkészítő, kovács, maró, vasés
lémöntő, műszerész, ólomforrísztó, bádogos,
ács, asztalos, nyerges és szíjgyártó, tímár,
cipész és csizmadia, szabómesterséget üző
ipari szakmunkások (Iparosok és munkásaik)
továbbá a kószénbányában nem dolgozó
(munka nélküli) kőszénbánya munkások.
A hadiszolgáltatásra nem katonai, hanem a
polgá i hatóság (városokban a polgármester,
egyebütt a főszolgabíró) rendeli ki az arra
kötelezett embereket az Illető munkához. —
Amennyiben valakinek lakóhelyén végezhető
hadiszolg^lfatásról van szó, a hatóságnak joga
van ahhoz önálló iparost vagy kereskedőt is
kirendelni, a lakóhelyén kivül végzendő ilyen
munkát azonban nem tailoztk az Önálló iparos
vagy kereskedő ellátni. — A hadiszolgáltatásokról
szóló egyéb tudnivalók még a következők
:
A hadiszolgálfatások igénybe vehetők, amenynyiben
a fegyveres erő ebbeli szükségletei a
rendes uton, vagyis a béke idején alkalmazott
módozatok szerint Idejekorán nem, vagy csak
aránytalanul nagyobb költségen volnának kielégíthetők.
A hadlszolgál\'atások Igénylését a
fe\'tétlen szükség mértékére kell szorítani. A\'
kötelezettség minden esetben csak a szolgáltatási
képesség mérvéig terjedhet. A hadiszolgáltatokért
— amennyiben a törvény nem
állapítja meg kifejezetten az ellenkezőjét —
megfelelő térítés jár.
Hadiszolgáltatások teljesítésére minden munkaképes,
a férfinemhez tartozó egyén kötelezhető,
aki életének 50. évét be nem töltötte.
A fiatalabbak az idősebbek előtt és lehetőségig
oly egyének veendők Igénybe, akik rendes
foglalkozásuknál fogva az illető munkák elvégzésére
alkalmasak.
A személyes szolgáttatások alól feltétlenül
mentesek a szellemileg vagy testileg ezekre
alkalmitlanok. A tartózkodási községen kivül
hosszasabban lartó jnunkák és szolgálatok
teljesítése alól mentesek : önálló mezei gazdák,
gyár- és ipartelepek birtokosai, azok, akik
különös tekintetbe vételt érdemlő családi viszonyaiknál
lógva, családtagjaik élctfentarfásának
veszélyeztetése nélkül nem maradhatnak
távol.
Azok az egyének, akik az c törvény alapján
igénybe vett szállítás vagy közlekedési eszköznek.
ipar- vagy egyéb üzemtelepnek stb.
személyzetéhez tartoznak és személyes szolgálatra
bevonhatók, kötelesek a vállalat Igénybevételének
idejére addig szolgálati vagy munkaviszonyukban
megmaradni, amig a személyes
hadiszolgálhtási kötelezettség meg nem szűnik.
A személyes szolgálatokért térítés, a magukkal
hozott szerszámok elhasználásáért kárpótlás
jár. Ha a szolgálat ideje alatt megbetegednek,
katonai egészségügyi intézetben gyógykezelésre
van igényük.
Ha a személyes szolgálatra bevonult egyének
keresőképtelensége vagy a halál bebizonyithatólag
a szolgálat következtében áll be,
saját és hátramaradottaik esetleges ellátási
Igényeik tekintetében ugyanazon elbánás alá
esnek, mint a katonai személyek.
Azok, akik katonai közegek vezetése alatt
valamely munka végzésérc alkalmaztatnak, a
parancsnak fe\'tétlen üt engedelmeskedni kötelesek
és a katonai b ráskodás alá esnek.
Özem- és ipartelepek birtokosai kötelezhetők,
hogy jelen közleményünk negyedik bekezdésében
meghatározott célokra az igénylőnek
választása szerint üzemüket folytassák, vapy
a személyzettel együtt használatra átengedjék.
A községek a hadiszolgáltaiást akár az arra
kötelezettek által, Már felfogadott vállalkozóknak
leljesiUetlíciik.
HÍREK.
fl honvédség helyettes főparancsnoka
Nagykanizsán. Tegoap este 10 órakor a bécsi
vonattal Nagykanizsára érkezett báró Karg
János cs. és kir. altábornagy, a m. klr. honvédség
helyettes főparancsnoka (nem pedig
ahogy először jelezték, Rohr tábornagy, a főparancsnok).
Báró Karg altábornagy, aki a
Centrál szállóban szállt meg, ma kora reggel
kikocsizott a Kiskanizsa és Szepetnek közötti
gyakorlótérre, ahol harcászati gyakorlat keretében
akart a 20-as honvédek fölött szemlét
tartani. Jó szive azonban megsajnálta a kegyetlen
időben vacogó legénységet sazt alig félóra
múlva visszarendelte a laktanyábn s ott tartott
fölöltük szemlét a honvédség helyettes főparancsnoka.
Városi bizottságok alakulása- A legutóbbi
városi közgyűlésen megválasztott uj képviselőtestületi
bizottságok közül négy tartotta tegnap
délután alakuló ülését, melyen az elnökök
és alelnökök választattak meg. A mégalakult
négy bizottság a kövelkező: A villamos ellenőrző
bizottság, melynek elnökéül Schillhan
Jánost, alelnökéül Rauschenberger Miksát választották
meg a bizottsági tagok. A jogügyi
bizottság elnöke Faics Lajos, alelnöke dr. Diód
Tivadar lett, a szegényügyi bizottság elnöke
dr. Neumann Ede, alelnöke Nith Norbert és
az ipariskolai felügyelő-blzvttság elnöke Weisz
Tivadar, alelnöke Fatér-Mihály lelt.
öyenes Dezső emlékezete a Munkáspénztárban.
A nagykanizsai Kerületi Munkásbiztosiló
Pénztár tegnap este tartott Igazgatósági
ülésében kegyelettel emlékezett meg
a déli harctéren hősi halált halt Oyenes Dezső
pénztári számellenőrről. Az Igazgatóság elhatározta,
hogy Oyenes kitűnő pénztári munkásságát
és érdemeit jegyzőkönyvben megörökíti,
haláláról gyászjelentést ad ki és a
gyászoló családhoz részvétátírntot Intéz. A
gyűlésen bejelentésre kerflll, hogy Öycnes
tisztelői és barátai gyűjtést indítottak a pénztár
kezelésében létesítendő Gyenes DezsÓ
emléka/ap érdekében, melynek kamataiból a
husz hé\'en lull beteg munkásokat segélyezik,
kiket a pénz\'ár a törvény szerint már nem
segélyezhet. Az igazgatóság köszönettel vette
tudomásul a kegyeletes megemlékezést és elhatározta,
hogy az eddig mintegy 200 koronát
kitevő gyűjtést folytatja. Az emlékalapra további
adományok Révész Lajoshoz, a pénztár
ügyvezető igazgatójához küldendők.
Síremléket a kanizsai hősöknek I A nagykanizsai
Központi Jóléti Iroda kitűnő kezdeményezései
között a legérdemesebbek egyike
most született meg. A kitflnő intézmény a
a napokban egy uj osztállyal bővült, melynek
rendeltetése az, hogy a Nagykanizsán elhunyt
s a nagykanizsai temetőben fekvő harcos
katonáknak síremlékére, a háborúban megvakult
katonák részére és a Vörös Félhold
segélyezésére alapot gyűjtsön. A három cél
között legközelebb áll a kanizsai közönség
szlvéhez\'lelkéhez a hősök síremlékének ügye,
mely már minden valamire való városban a
megvalósulás utján tart. A város köz-becsűletének
kérdése ez és ezért nemcsak a magánosok
filléreit kell, hogy megmozdítsa a Jóléti
Iroda nemes kezdeményezése, hanem az öszszes
közvagyonok képviselőit is, s a hivatalos
várost. A fenti célokra szánt adományokat a
Központi Jóléti Iroda veszi át a város tanácstermében.
Mi azonban azt tartanók Igen célravezetőnek,
ha a kanizsai temetőben pihenő
közkatonák síremléke részére külön gyüjtőperselyeket
helyeznének el a város minden
nyilvános helyén. Nagy összeg gyűlne Igy
össze a legrövidebb idő alatt.
1915. március 1. ZALAI HIRLAP 242. oldal.
l\\ 48-as katonazenekar bangversenykörutla.
Azok a pazar sikerek, amiket a Nagykanizsán
mflködŐ Jeles 48-as katonazenekar a •
háboru eddigi hónapjai alatt a harcoló katonáink
javára rendezett hangversenyeken elért,
azt az ötletet adták a nagykanizsai Központi
jóléti Iroda vezetőségének, hogy a zenekar ki-
10 nó karmesterét, Wirnitzer Györgyött arra
kérje, hogy Zalaváimegye nagyobb helyein is
rendezzen a 48-as bakák és a 20-as honvédek
javára katonahangversenyeket. Hisz 48-as
bakák és 20-as honvédek Zalavármegye minden
legkisebb községéből vannak, és nincs a
megye területén egyetlen család, melynek egynéhány
tagja ne tartozna a két kanizsai ezred
valamelyikéhez. — Kétségtelen, ho^y a 48-as
katonazenekarnak Zalamegyében rendezendő
hangversenykörttija pazar sikerrel fog járni éj
sok száfcezer cigarettát juttat hősiesen küzdő,
katonáinknak. — A katonazenekar zalamcgy.f
hangversenykörutjának első állomása Tapoica
lesz, ahol vasárnap, folyó hó 14-én koncerteznek
jeles katonamuzsikusaink. — Előző nap,
szombaton este azonban Nagykanizsán a
Centrál-kávéházban a minden szombatlrendes
katonahangversenyt megtartják.
f i városi közkórbáz lisztszükséglete.
A városi lakósság lisztszükségletének bejelentései
során Nagykanizsa város közkórháza ISJ
megnyilatkozott, hogy mennyi lisztre van szüksége
hat havi Időre, vagyis szeptember hó
elsejéig. A közkórház szükséglete a következő
: 15 métermázsa 0-ás liszt, 15 mm. tésztaliszt,
}6 mm. búzadara és 6 mm. kukoricadaraliszt.
Ennek a mennyiségnek biztosítását,
kéri a városi tanácstól a közkórház igazgatósága.
fl bat hónap óta harcoló tisztek szabadsága-
Frigyes királyi herceg, hadseregfőparancsnok,
mint a hadszintérről értesülünk,
azoknak a tiszteknek, akik már hat hónapja
megszakitás nélkül küzdenek és csapatjaiktól
eddig távol nem voltak, tizennégy napi szabadságot
engedélyezett. Mig tehát egyrészt a
hadvezetőség gondoskodott, hogy a félesztendei
szakadatlan harcokban, a testet-Ielket ölő
munkában kitartással küzdő tisztek pihenni
hazajöhessenek, másrészt a kitartás jutalmát
megkapta derék tisztikarunk. Megélénkül sok
családi tüihety, hazajön a férj, a fiu, a családapa,
hogy pihenjen s visszamenjen a nagy
diadalhozó küzdelembe.
mi i\'
A N é p t u k a r é l i p é n z t á r R é s z
v é n y t á i M N a g y k n n l z s á n ,
állandó h i t e l e k e t engedélyez
öekeblezés va$y értékpapír fedezet
alapián;
leszámítol üzleti váltókat;
elfosod b e t é t e k e t könyvre,
uagy folyószámlára, ÉS AZOKAT SOOJ
koronáig (elmondó! nélkül, nagyobb ösznegeket
pedig rövid felmondási időre
visszafizet. •
fl postacsomag forgalom korlátozása-
A pécsi post?.- és távirdaigazgatóság közli
velünk, hogy az általános csomagtorlódásra
való tekintettel a p. és t. vezérigazgatóság
elrendelte, hogy holnap, f. hó U-én és azután
minden csütörtökön a Budapestre szóló és
a Budapesten át irányítandó csomagok felvétele
valamennyi postahivatalnál (postaügynökségnél)
szüneteljen. Budapestre és Budapesten
túl levő helyekre csütörtöki napokban csak
a szükséges csomagok (katonai küldemények,
hadfelszerelési tárgyak és egészségügyi anyagok)
és az élesztőt tartalmazó külaeménvek
vehetők fel.
Vizsgák az elemi Iskolákban. Zalagerszegről
irja tudósítónk: A mezőgazdasági érdekekre
való tekintettel a vallás- és közoktatásügyi
minisztérium a klr. tanfelügyelőséghez
küldött körrendeletével Intézkedett aziránt,
hogy az Idén az elemi iskolák hatodik osztáyának
záróvizsgái a törvény által megengedett
legközelebbi időpontban, vagyis április
hónapban tartassanak meg mindazon a helyeken,
ahol azt a helyi viszonyok megkívánják.
Az az őszkor kiadott rendelet, mely szerint az
elemi Iskola három felső osztályának tanulói
csak szüleinek kiváltságára kötelesek Iskolába
járn\', szintén érvényben marad.
fl ma esti polgárőrök. Ma szerdán este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni:
Pálfl Sándor, Paár Oszkár, Zákonyi Lajos
Gerócs Boldizsár, Ágoston Flórián, Hoffmann
Gyula, Gerócs György, Gerócs Jenő, Rechnitzer
Mór, SzccsŐ Károly, Spltzer Samu,
Löwenfeld Árpád, Weisz Bódog. Kohn Samu,
Véber Ferenc. Horváth sánta József. Vleland
János, Koller Nándor, Horváth György, Mandlbaum
Ferenc, Baján József, Stocker Ferenc.
Hedda Vernon, a Nagykanizsán már jól
ismert kiváló mozimüvésznő felléptével kerül
bemutatóra kedden és szerdán a Szarvasszállodabell
BERLIN mozgóképszínházban egy
rendkívül szenzációs kalona-dráma: fl haditerv
címmel. — Négy felvonáson keresztül
a legszenzációsabb jelentükkel bővelkedik a
gyönyörű kép, melynek kiemelkedő pontja egy
fiatal tiszt halállovaglása. — A jelenben nagyon
aktuáls filmcsoda ritkítja párját és nem
mindennapi szórakoztatást ígér a mozilátogató
közönségnek. — A műsor kiegészítő részéi
„Az izé" cimü szalon vigjáték és .A drága
baba" cimO nagyon humoros képek alkotják,
melyeknek főszereplői szintén a legjobb moziművészek.
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Gyula.
Szerkesztő: Gürtler István.
U* * R• • A M I • A Rmoiofozngfió-ukteéa pi. Tpflathlxoi t2a*.
Szerda, csütörtök, márc. 10. és 11-én
P. Márkus Emília
a magyar tragika első filmkreációja
h aranyhajú szfinx
(Regény az éjszakából.)
5 filmdráma 5 felvonásban. Irta Herceg F.
Rendes helyárak. Fűtött színház. Bulfett.
Előadások hétköznap fl és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 3. 7 és 9 órakor.
f * - w-~ — . nc *t*. Jti XH^. .. mex • Budapesti zenekar.
Ma é s minden este
• \' ixtk: - ri»tV-s; -rr*ja
mrm
Szarvas s z á l l ó D B D 1 l l l n a g y m o z g ó .
plccolo, heiedíl müuSsz 12 w m ,
álló hlrneues zenekara
NAGY HANGVERSENYT
P i a c i g . BÉRLIK tart az —
HapontaelM
|. Kedden é&szerdáa.március ,9, és 10-én
Főszereplő HEDDA VERNON. Haditerv nagy katonai dráma 4 felvonásban,
Az Izé, nagy szalon vigjálék. A drága
baba, rendkívül humoros.
Előadások 6 és 9, vasár- és ünnepnap 3,3, 7 és
9 órakor. Rendes heiyárak. A terem ffltve ran.
- kávéházban
Pontos klszoljáldsl
Mérsékelt M l -
Szabad bemeneti,
- Legjobb Italok r
KIvAló tisztelettel
FELDMANN JŐZSEP
tulajdonos.
4. oldal. ZALA HiKLAK 1 március 10. \'
Tiszlclcltel értesllem a város ós vidékének közönségét, r - ^ j
t i o j y HaSyKanlzsín, a SzarMS-szúlloda épületétian s
SZÍVÓS A n t a l megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
órús-, ékszerész- és látszerész-
• üzletet nyitottam. •
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek j a v í t á s á t a legújabb
tartok óriási választékban f / J f . ^ X találmányú, tökéletes möszakl
mindenfajta órákat, ékszere- <-X> felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. 1HHHHHHI preczizitássai végzem.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az Igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
lfékásy Károly
órái, éktxerész éa IáUxsrésx
néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raKtdram
mely 23 cv óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
= = = = = felfrissítettem. -
Raktáron tartok May és
H o l f c l d - f é l e rumburgl
vásznakat,/ Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. ::
===== A legfinomabb árukl =====
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. bölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOitiberíeNlé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANBZSA ; . . . ^^^^^^ ^ w Csengery-ut 7. sar.anycim:
^ f ö s r Gutenbergnyomda
•• Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nvöwtd <t * W»itri>*»«\'Joivosr;il PHi\'mkwf-nvomria íMflna «• Q<\'!d\'f»j>*») N«r\\fc*>\'>M
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1916. március 11. csütörtök 57. szám
Z A LAI társadalmi és közgazdasági napilap.
• IOflK»t*«l Arain Helybw háxhox hordva 1 bóra 1 IC
Bcy«« $xAm 4 tlllér Vidékre, postán . . I hóra 1*50 K.
Nyllttér é» hirdetések megállapított árok szerint.
Upteiér:
Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt OBtenberg-nyomda Ctengery-ut 7. izán.
Telefon: Sierk-jiitŐRÍg 41. Kiadóhivatal 41.
Mindennapi kenyerünk «
ma nem olyan, mini amilyenért Imádkozni
tanítjuk gyermekünket, mikor a
kenyérről se igen tud még többet, mint
az Istenről. Ez a kenyér nem az a híres
magyar kenyér, miért áldott földünket
irigylik messze nemzetek. Ez nem
a magyar mesék kakastejes kenyere, hanem
a nyugati vándormesék kakastejes
hamupogácsája. A szükségkenyér, mely
könnyektől keserű és reményektől édes.
S ez a szomorú hadi kenyér, a mai
napi kenyerünk, ma mégis nagyobb
erőtik és büszkeségünk nekünk, mint
volnának aranyat hömpölygő folyamok,
drágakövekkel viselős hegyméhek, gazdagságot
termő gyárak és a világ minden
kincseit piacainkra hordó gályák.
Ma ez mind nem fontos. Se a palota,
se a félrezsugorltolt arany, se a hatalmas
tőke, se a gyárkémények erdeje.
Európa nyugatán, a hová mindig irigykedve
néztünk, mint a hesperldák aranyalmás
kertjébe, milliós lakósu városok
gvárkéméhyel közül alig füstöl egy-kettő.
Meghaltak a hatalmas gépekn kriptákká
váltak a hatalmas munkatermek. Mit
érnek a teletömött raktárak, ha cikkeik
piaca távol külföldön van s ott Is csak
békességes időkben ? Ma egészen megváltozott
az országok erejének értékmérője.
Mi éppen eleget Irigyeltük a gyáras,
városos országokat, éppen eléggé
ahhoz, hogy most ml vagyunk az erősek,
gabonát, krumplit, kukoricát termő fölgeinkkcl,
egész primitív gazdasági berendezésünkkel,
aránylag kicsi külforgalmunkkal,
mely ma annyit Jelent, hogy
ml primitívek se túlságos nagy kivitelre,
se túlságos nagy behozatalra nem szorulunk.
Ellenben határaink közt, ha szegényesen
is, meg tudunk élni a magunk
emberségéből. Olyan dicsekvés, amit
leghatalmasabb ellenségünk, az angol
nem mondhat el magáról. És nem mondhat
el házi cimboránk sem, az osztrák,
aki annyiszor lenézett bennünket parasztságunk
miatt s most kénytelen a mi
asztalunkhoz ülni, melynek szegényes
étkei elegendők mindakettőnk számára.
Jobb volna bizonnyal, ha olyan világ
volna, hogy nem kellene ezzel eldicsekednünk,
ám ha már megértük a rettenetek
napjait, tegyük el a jobb időkre
azt a tanulságot, hogy Igenis a földműves
tenyerében van az ország ereje s
a sokat lenézett, a sokaf kicsúfolt vidéken
fordul meg az ország sorsa. Tulajdon
azon a bundaszagu vidéken,
melybe évek óta dobálja olcsó gúnyja
tomahawkjait az irodalmi apacsság. Ma
vidék az egész ország, még a Lipótváros
is, még az Irodalmi kávéházak Is,
mert mindenkit vidéki problémák foglalkoztatnak:
gabonakérdés, lisztkérdés,
krumplikérdés, kukoricakérdés és a huskérdés.
Ama bizonyos utolsó milliárdtól, mely
az angolok szerint a háborút elfogja
dönteni, most már kétségtelen, hot>y se
papírban, se aranyban nem er semmit:
csak búzában, liszlben, takarmányban
kimondhatatlan érték. E szegény vidéki
ország nem tud angol posztót és francia
selymet gyártani, mert nincsenek Igazi
városai, dc fegyverszámba menő eleséggel
győzi, mert vannak termékeny
határú falvai. Ezt ne felejtsük el majd
akkor sem, ha megitu itt lesz az ideje,
hogy irigyeljük a nagy gyárvárosokat.
A világháború.
E l ö n y o v n u l á s u n k
a K á r p ó t o k b a n .
Sajtóhadiszállás. A harc a Kárpátok
egész vonalán változatlan hevességgel
tart. A folytonos hóesés és kegyetlen
időjárás felelt is diadalmaskodnak csapataink,
melyek az óriási front több
fontján győzelmeaeh előrenyomultak. —
Megállapítható, hogy a kárpáti harcok
központja még mindig a Lupkov-Uzsok
közötti szakasz, ahol a legnagyobb harcok
dúlnak. Az oroszok itt tegnap is öt
rohamot kíséreltek meg, de óriási veszteségeik
dacára, ezúttal Is teljesen slketelenül.
Ungvár. Uzsoknál tegnap és tegnapelőtt
igen számottevő eredményeket értek
el csapataink, melyek az istenitéleti időben
bámulatra méltó menetelést produkáltak.
•— A galíciai területre visszahúzódott
ellenséget este a Szan mellett érték
el, ákol az oroszok egy magaslaton
titokzatos tüzet gyújtottak mely két óriási
sávban az égig érni látszott. Valószínűleg
villamos reflektorok fénye volt ez.
A fényjelzés megszűnte után nagy ütközet
fejlődött, melyben csapataink ismét
több kilóméterrel előbbre jutottak.
Sikerek Oroszlensyelorszőjlwii. •«.
Főhadiszállás. Oroszlengyelországban
küzdő seregeink az arcvonal minden
pontján sikereket értek el s mind kisebb
területre szorítják az oroszokat Varsó
körül, A Dunajecnél voltak tegnap jelentős
sikereink, ahol több orosz támadást
vertünk vissza és bravúros ellentámadásba
mentünk át. Gribowtól keletre
elhatározó győzelmet arattunk az oroszokon,
kiknek nagyon erős hadállásokat
hódítottunk el és ez alkalommal
közülük igen sok foglyot ejtettünk. —
A Nida és Pilicaj környékén megingathatlan
erővel tartjuk hadállásainkat.
A csernowitzi harcoK.
Csernowitz. Északbukovinában olyan
rémes időjárás uralkodik, ami az egész
háború alatt még nem volt tapasztalható.
A rettentő hózivatarban és hófúvások
között az összes hadmüveletek
megakadtak. Az orosz határszélen, Szadagóra
környéken csoportosuló orosz
sereg az Istenitéleti időjárás leple alatt
kísérletet tett a Pruth felé, Csernowitz
ellen Irányuló támadásra, de mozgolódásukat
még idejében felfedeztük és
tüzérségünk meghiúsította a ravasz támadást.
Ez alkalommal több felderítő
orosz csapat fogságunkba jutott.
Tegnap éjjel kelet felől is akartak az
oroszok támadást megkísérelni, de itt Is
előre jelezve volt szándékuk s ellentámadásukkal
Novosziellca irányában a
román határ közeléig üztük őket. Helyzetünk
Bukovinában kitűnő.
Bulgária és a Dardanellák.
Sóíia. Toncsew, bolgár miniszter nyilatkozott
egy újságíró előtt, hogy a
Dardanellák ostroma nem gyakorolhat
befolyást Bulgáriának a világháborúval
szemben való elhatározására.
Olaszország és a semlegesség.
Róma. Tegnap az olasz kabinet Ismét
minisztertanácsot tartott, melynek tárgyát
a legutóbbi napok külpolitikai eseményei
s ezek kOzölt is elsősorban Görögország
semlegességének deklarációja képezte.
A minisztertanács tárgyalásának
részletei ismeretlenek.
Rémület Londonban.
Hága. Londonban leírhatatlan rémületet
keltett az angol admlrálitás hivatalos
jelentése, mely a német tengeralattjárók
által elsülyesztett három angol hajó
pusztulásáról szólt.
Megmenekült az
u Berlin. A Wolff ügynökség közli,
hogy az angol admirálitás hivatalos
Jelentése szerint -az U. 20. jelzésű tengeralattjárót
az \'•Őriéi* nevü angol
gőzös ncklrohanással pusztította cl és
hogy a tergeralattjáró egész legénysége
a parancsnokló tiszttel együtt megmenekült.
Zeppelin Calais fölött.
Stockholm. Az Aftenpostednek jelentik
Párisból, hogy március 9-én, vagyis
tegnapelőtt ismét két Zeppelin jelent
meg Calair fölött s azokról a vár erődítményeire
több bombát dobtak, melyek
nagy pusztítást vittek végbe.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivalalos.) Az oroszlengyelorszigi
arcvonal továbbra is élénk a harci
tevékenység színhelye. — Nyugatgaliciában\'a
copataink állal OorlicétÖl. délre elfoglalt terület
még kibővült. Az ellenségnek egy szomszédos
lövészárkát rohammal bevettük és\'több
mint kétszáz embert elfogfunk. Kedvezőbb kilátási
viszonyok m.ellclt jűzérségllnk tegnap a
Jcárpáti arcvonal egyes szakaszain tüzelésünk
jó hatásával szémmeljálhaió siktrt <*rt cl. Egy
közel állásunk előtt fekvő magaslati vonalai,
melyet \'az ellenséges gyalogság megszállva
tartott, az oroszok. tüzérségünk oldallüzc következtében
rocneküléssrerüen odahagyták., —
Ez alkalommal ellenség Icgliatáspsabb srapneltűzűnkben
súlyos veszteségeket szenvedett.
Lzen arcvonalon egy hadállás elfoglalása alkalmával
háromszár orosít elfogtunk és sok
hadizsákmányt vettünk. Délkcletgaliciai állásaink
előtt általában nypgalotji. van. Nadvornáfól
északra gyengébb ellenséges ,erők előretörését
visszautasítottuk. Egyidejűleg niAs helyült
több ellenséges zászlóaljat, melyek arcvonalunk
ellen e!Őretörtek. visszavetettük és
üldözésük alkalmával cgyszázkilencven embert
elfogtunk. Bukovinában a legutóbbi időben
jelentősebb esemény netn történt. Cscrnowitznál
a Pruth északi pontján jelentéktelen csatározások
voltak. Höfer altábornagy.
A náinetek harcai.
Berlin. A nagy lőhndlszálláj hivatalosan
jelenti: \'
N/ugati;hadszintér. Hó és erős fagy korlátozzák,
sőt a Vogézekben csaknem megaka*
dályozták a Inrtl tevékenységet.\'Harc csupán
Champagneban folyt tovább. Souainnál a német
csapatok hosszú Ideig tartó kézi tusából
ayözelmescn kerültek kl. Lc Mesniltől északkeletre
az ellenség egyes helyeken átmenetileg
hadállásainkba behatolt, de elkeseredett kéziharcban,
amelynél trnnclák támogatására siető
tartalékokat Ellentámadásunk\' beavatkozásban
megakadályozta, ellenséget végleg kivetettük
hadállásunkból.
Keleti hadszintér. Az oroszok Ismételt kísérlete,
hogy Augusztow irányában áttörjenek,
meghiusult. Osztrolenkálót északnyugatra harc
még tart. Prasznlsztól északnyugatra és nyugatra
Ütközetek továbbra Is reánk nézve kedvező
lefolyásúak. Novomlasztótól északnyugatra
egy támadásunk előbbre haladt.
A ma és a legutóbbi napokban jelentett
harcokkal a Champagne körüli csata annyiban
befejezéshez jutott, hogy a végleges eredményen
az ellenséges erőTeszitéinek semmi ujabb
fellobbanása nem változtathat. A csata, amint
február 17-én már jelentettük a francia hadvezetőségnek
ama szándékától eredt, hogy
a Mazuri tavaknál erősen szorongatott oroszokon
könnyítsen. A Mazuri csata ismert
eredménye mutatja, hogy ezt a céll semmiképpen
sem érték el. A hivatalos francia elentések
minden ellenkező adata dacára sem
sikerült az ellenségnek egyetlen helyen sem
akárcsak legcsekélyebb említésre méltó előnyt
Is elérnie. Ezt oltani csapataink hősies magatartásának
és vezéreik elsősorbkn Einem
tábornok, valamint Rlcman és • FIcck parancsnokló
tábornokok körültekintő és kitartásának
köszönhetjük. Zászlóaljaink a hatszoros
túlerő rohamainak nemcsak rendithetet-
Ictiül helyt állottak, hanem gyakran erőteljes
ellentámadásokkal e/.en támadásokat meg Is
előzlék. Igy magyarázható, hogy noha ilt tisztán
védelmi harc folyt, nu-yls több mint kettőezernégyszázötven
fogoly, köztük harmincöt
tiszt maradt kezünkben. Champagneban arcvonalunk
szilárdabban áll, mint valaha. A franciák
erőfeszítései a keleti hadszintér eseményeinek
lefolyására semmiféle hatást sem gyakorolhattak.
— A német szívósság és német
vitézség uj babért aratott. Egyenlő értékűt
azzal, amelyet csaknem ugyanabban az időben
a mazuri tavaknál vivott ki.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
HÍREK.
Városi bizottságok alakulása. Az ujonan
alakult városi képviselőtestületnek tegnap ismét
négy bizottsága tartotta alakuló illését. A
négy bizottság elnökei és alelnökei lettek: A
pénzügyi bizottság elnOke dr. Pllhál Viktor,
alelnöke Weisz Tivadar, a kisdednevelésre
felügyelő bizottság elnöke Remete Oéza, alelnöke
dr. Neumann Ede, a számvizsgáló bizottság
elnöke Eperjesy Oábor, jegyzője Lányi
László és a kórházi bizottság elnökéül Tripammer
Gyulát, alelnökéül pedig Eperjesy Oábort
választották. \'
fl kanlisal piaciárak szabályozása. Megírtuk,
hogy a nagykanizsai rendőrkapitányság
átirt számos magyarországi város hatóságához,
hogy közöljék, mikéntt szabtak gátat a
piaci uzsorának. A kanizsai rendőrkapitányság
be sem várva a válaszokat, megkezdte a munkát,
hogy a kanizsai piacon is végre becsületes
árak legyenek. E végett Faikas Ferenc
főkapitányhelyettes a város tekintélyes kereskedői
és termelői közül . tizennégyet értekezletre
hivott meg, hogy azok meghallgatásával
áliapitsa meg a kanizsai piacon kapható
összes élelmiszerek árát. Az értekezlet vasárnap,
március 14-én délelŐit It órakor lesz a
rendőrkapitányság hivatali helyiségében, amikor
a következő élelmiszerek kilogrammonkénti
árát fogják megállapítani: túró, tcavaj,
tőzóvaj, válogatott burgonya, kevert burgonya,
fehér bab, tarka bab, vörös hagyma, foghagyma,
továbbá a tej és fejtei árát literenként, a tojás
árát darabonként, a fa és szén árát métermázsánként.
n hadiadó Zalamegyében. Zalaegerszegről
-Irja tudósítónk: A zalaegerszegi pénzügylgazgatóságnái
nagy buzgalommal dolgoznak a
hadiadó életbeléptetésének előmunkálatain. Alkalmunk
volt cz ügyben a pénzügyigazgatóság
egyik magasrangu és kiváló szakember
hírében álló tisztviselőjével beszélni, akinek
szives felvilágosítása álapján a következőket
közöljük: Zalaegerszegen 24 oly egyén van
bejelentve, akinek — vélelmezés szerint —
az évi jövödelme 20,000 korona vagy ennél
több. Nagykanizsán körülbelül 60, a megye
többi részén . pedig körülbelül 130 hadiadót
fizető lesz. összesen tehát mintegy 210—215
hadiadót fizetőre számíthatunk az egész vármegyében
s a fizetendő adóösszeg talán
300- 350 ezer koronára jósolható. A maximálisadóalap,
amely után Zalamegyében adózni
fognak, körülbelül 50,000 korona lesz. Volna
nagyobb jövödelem után megadóztatható adóalany
is, de ezeknek másutt van az állandó
lakhelyük, tehát nem itt fogjak adózni. Általában
az összes összelrtaknak csak mintegy
a fele fog Itt adózni. A többi máshot lakik.
A bevallások határideje március 31-lke. Az
adóalanyok azonban nem nagyon mozognak,
aminek igen nagy kára lesz az illetőkre
nézve, t. I. a bejelentést elmulasztók felemelt
adót, illetve 5 százalék adópótlékot fizetnek
majd büntetésül. A vallomásokat a később
megalakulandó bizottságok és pénzügyi tisztviselők
felülbírálják, véglegesen megállapítják
az adóalapot s kivetik a progresszív hadiadót.
Dr. Strém István levele Szibériából. Közöltük
ugy két hónappal ezelőtt, hogy lapunknak
kitűnő munkatársa, Kanizsa (dr. Strém)
István a nagykanbsai 20. honvédgyalogczred
hadapródja, a lengyelországi harcok egyikében
megsebesülve, orosz hadifogságba esett. —-
Kievból .tudatta ezt Nagykanizsán lakó szüleivel
s azóta semmi életjel nem jött felőle. Már
már aggodalmas volt hosszú hallgatása, míg
végre édesatyja ma ismét levelet kapott dr.
Strém Istvántól. A német szövegű levél, mely
még december 31 ről vau keltezve, és igy
közel két és fél hónapon át volt uton, —
magyar fordításban szószerlnt Igy hangzik :
„Kedves jó szüleim, közlöm, hogy mint
hadifogoly Beresovkában vagyok, Szibéria közepén,
a Bajkáltó mögött, Irkutsktól keletre.
A kínai határ Innét alig 100 kilométerre van.
A falu egy völgyben fekszik, s ezért itt nincs
akkora hideg, mint Szibéria egyéb részeiben,
körülbelül átlag — 200C.De volt nap, mikor
— 35°-ra sűlyedt le a hőmérő. Egész jól érzem
magamat és egészséges vagyok. Wallgurszky
is hadifogóly, de valahol másutt van
fogva. Mondjátok meg szüleinek. Csodás világot
láttam, amiről rengeteget fogok beszélni.
Forrón csókollak benneteket és kedves testvéreimet
erről az óriási távolságról. — Szerető
fiatok Pi^ta. !
Czlmem az alábbi:
„Poccla (Russland), Post Beresovka bel
Werchneudinsk, Transbajkalicn. , Baracké 84,
6. Rataillon, (ír..Strém István praporijik4* —
Németül kell lmotok a cenzúra miatt. B. u. k.
Szívből csókol Pista.
Egy 20-as bonvédtlszt bőal halálához.
Közöltük már a szomorú hirt, hogy a \'Kárpátokban
február 26-án elesett Polin Elek
tart. 20-as .honvédhadnagy, néhai Polin Péter
nagykanlzsaj kéményseprőmester fia. A gyászos
esetről tegnap az elesett hős tisztiszolgája
\'tábori levelezőlapon édesítette Polin
Elek Nagykanizsán lakó menyasszonyát, Tomka
Irént. Ez a kártya egyszersmind annak bizonysága
is, hogy a hősi halált haÚ Polin hadnagy,
aki hat hónap óta,volt már a harctéren
és számtalan ütközetbén részt vett, valami
csodálatos sejtelemmel Oőző-nap megérezte
másnap reggel bekövetkező tragédiáját. De
UJindent megmond a nem mindennapi esetről
maga a kártya, mely a következőképpen szól
„Kedves Kisasszony I. Tüdatom önt, hogy
szeretett vőlegénye, Polin Etek hadnagy ur
február 26-án reggel »/,7 órakor ütközetben
elesett. Főbe találta a golyó, mely jobb oldalon
érte és baloldalt kijött. Rögtön meghalt.
Ami az ő Írásával ezen lapra írva van, azt
előző este ő irta és ő is cimezte meg a kártyát.
Maradok kézcsókkal Tóth József tisztiszolga."
Azok a sorok, amiket a tisztiszolga közlése
szerint halála előtti este sajátkezüleg
Polin hadnagy irt ugyanerre a. kártyára, igy
hangzanak:
„Mucuskám legnagyobb boldogságáért fogok
könyörögni ott fenn. Isten áldása kisérje 1
Kis kacsóit sokszor csókolja szeretettel vőlegénye
Lexl."
1915. március 11. ZALAI HíR^AP 3. o dr«lf
Bádogdobozokat kér a Jóléti Iroda. A
nagykanizsai Központi Jóléti Iroda gyermekvédelmi
osztálya azt a kérést intézi Nagykanizsa
urihölgyelhez, hogy a háztartásukban felesleges
üres cacao, tea, vagy egyéb báciogdobozokat
kegyeskedjenek gyüjtöperselyek céljára a
Jóléti irodának adományozni & azokat a városház
tanácstermébe elküldetni.
Zalaegerszeg város gabonaszükséglete.
Zalaegerszegről irja tudósítónk: A belügyminisztérium
Zalaegerszeg város közélelmezésének
biztosítására 5 vaggon búzát, 5 vaggon
rozsot és 6 vaggon árpát utalt. A felosztás
módozatairól és arányáról a tárgyalások
még folynak. Mivel a Jelzett mennyiség Zalaegerszeg
város szükségletét még felerészben
sem fedezi, a városi hatóság felhívta a közönséget
a szljoru takarékosságra.
Rablótámadás a Magyar.utcában. Tegnap
este Holcxer Lipót zalaszentbalázsi marhakereskedő
pár pohár bort ivott meg a magyarutcai
MagyarKIrály vendéglőben. Kissé pityókás
állapotban hagyta el a vendéglőt fél 11 óra
tájban, amikor a legkegyetlenebb szibériai
Idő dühöngött az utcán, mely teljesen néptelen
volt. Alig tett pár lépést, mikor szembejött
vele egy vadonatúj csukaszürke ruhába öltözött
katona, aki Holczert fellökte, a földre
teperte és belső kabátzsebéből kitépte pénztárcáját
s azt 510 korona összegű tartalmával
elrabolta. A katona elszaladt zsákmányával,
Holczer pedig nagynehezen feltápászkodva a
járdáról, egyenest a rendőrkapitányságra ment
panaszt tenni. A rendőrség a rablónak már
nyomában van, mert Holczer pontos személyleírást
adott a katonáról, akit mint vásározó
cigányt még civil korából ismeri.
Kukoricarekvirátás Nagykanizsán. Dr.
Sabján Oyula polgármester hivatalos hirdetményt
bocsátott kl, melyben közlis hogy jövő
kedden, március 16-án megkezdik Nagykanizsán
a tengeriké§zletek összeírását. Aki addig
bejelenti tengerikészletét, azért 27 - 30 koronás
árat kap, de a be nem jelentetteket már csak
22 korona 50 fillérrel vásárolják meg.
A NéptM&pénzttir RészuénytúrsDSúí
Hasykanlzsiln,
miandő h i t e l e k e t engedélyez
üeRetilezés uajy értékpapír fedezet
Blüplín;
leszámítol QzletI uflítíkat;
elfogad ü e t é t e k e t könyure,
vagy folyószámlára, és azokat SÖOJ \'
koronáig felmandűs nélkül, napbb öszszegeket
pedig rövid felmonaifil
visszafizet. Időre
H márciusi badisegélyek fizetése. A
nagykanizsai Kü/ponti Jóléti Iroda ez uton
értesíti az államilag segélyezett hadbavonultak
hozzátartozóit, hogy a kiutalt segélyük f. hó
16. és 17-én (jövő kedden és szerdán) fog
kifizettetni és pedig a húsvéti ünnepekre való
tekintettel ez alkalommal nem két hétre, hanem
egy egész hóra. Az államilag segélyezettek
felhivatnak, hogy segélyeik felvétele végett
az igazolványaikon jelzett Időben d. e. 9—12-lg
d. u. 3— 5-ig okvetlenül jelentkezzenek, mert
mindazok fizetési könyvecskéi a zalaegerszegi
pénzügyigazgatóságak visszaterjesztetnek, akik
egélyükért a meghatározott időben nem
jelentkeznek.
H ma esti polgárőrök. Ma csütörtök este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni:
Sárdi Géza, Kalmár Henrik, Molnár Ernő,
Schütz Manó, Török Ferenc, Sáfrán Ferenc,
Reznlcsek József, Ternal István, Maschancker
Jenő, Welisch Jenő, Müller Károly, Szdcs Ferenc,
Rózsa Lajos, Horváth mikó Péter, Pavelkovlcs
Ferenc, Rosenheim Gyula, Slnkó Károly,
Mózsi Lajos, Hlrsch Oszkár, Mersits
István, Wehry Hugó, Német Zoltán.
OÖRÖO ISTENEK a elme annak az érdekfeszítő
drámának, mely a BERLIN mozgószinházban
csütörtökön este bemutatásra kerül.
Hátoin felvonásos színezett film ez és izgalmas
jelenetekben megörökített történetet mutat,
mely remek rendezés és csodás szépsége által
bámulatba fogja ejteni a nézőt. — A kisérő
műsor keretében látható fi megtért bünős
cimü nagy bünügyl dráma 2 felvonásban, —
továbbá fl kugllzás cimü vígjáték és végül
Szép női lábak címmel egy amerikai vigjáték,
melyben a főszerepet a közkedvelt és ismert
COSTELLA mozimüvész és LILLl kisasszony
jálszák, E remek műsor a Qaumont-lilmgyár
felvétele és érdemes a megtekintésre.
Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen jó férjem elhunyta
alkalmával a jóleső részvét annyi
jelével lettem elhalmozva, hogy
azokat külön-külön megköszönnöm
lehetetlen.
Fogadják mindazok kik mérhetetlen
fájdalmamat részvétükkel
csillapítani óhajtották, ezúton hálás
köszönetemet.
Nagykanizsa, 1915. márc. 10.
flzu. Róth Mlksúné
szül. Janda Hedvig.
Ha jó bort akar olcsón inni ?
ugy ízlelje meg SÁFRÁN JÓZSEF
ARANYHEGYI BORAIT,
mely literenkint zárt pálackokban 72 és
és 80 f i l l é r be kerül.
Magyar-utca 74. szám. SÁFRÁN JÓZSEF
Telefonszám 286. föszerkereskedő.
ÍSzaruasszóllóDEDI Illnagymozgó.
Placz-tér. \' D E K L i n Naponta elönd.
Ma csütörtökön március l l r é n
A MEGTÉRT BŰNÖS
nagy bünügyi dráma 3 felvonásban.
G ö r ö g I s t e n e k
dráma 3 felvonásban, szincs kép.
A kuglizás, vigjáték. Szép ]női lábak,í
amerikai vigjáték, a főszerepben Costella.
Előadások 6 és 9, vasár- és ünnepnap 3,5, 7 éa
9 órakor. Rendes helyárak. A terem ffltve van.
19 R1 W LTSSi \\SSW I 1 fi mRooizcognóylk-uétcpa 4. pT«al«lJoo«t a.
Szerda, csütörtök, márc. 10. és 11-én
P. M á r k u s E m i l i *
a magyar tragika első fllmkreáclója aranyhajú szfinx (Regény az é j s z a k á b ó l . )
tilmdráma 5 felvonásban. Irta Herceg F.
Rendet helyárak. Fűtött színház. Buttett.
Előadások hátköznap 8 és 9 órakor, vaaárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 ói 9 órakor.
mm
«*. .jt- m -as - í r r Budapesti zenebar.
Ma és minden este
A szerkesztésért felelős: d r . H a j d ú G y u l a .
Szerkesztő: G Q r t l e r I s t v á n .
pluolo, heieiti müoész 12 taiMJl
fllló blmeues zenekara NAGY HANGVERSENYT
tart az —
kávéházban -
fontos klsiolíölds!
Mérsékelt M \\ -
Szabad bemenet!
— Legjobb italok I
Kiváló tisztelettel
FELDMHMH JÓZSEF
tulajdonos.
K
4. oldal. ZALAI HlRLAP 191$ március 10
i
m
Tiszteletid értesilem a város és vidékének közönségét,
hojy Nagykanizsán, a Szaruas-szúlloda épületében ATS
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
őrös-, ékszerész- és ltítjzeréjzüzletet
nyitottam.
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek javítását a legújabb
tartok óriási választékban OyT.^% találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. MÜJtlUJUm* preczizitássai végzem.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
Vékásy Károly
órás, é k s z e r é s z és látszerész
néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű róttam
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
= = = = = felfrissítettem. = = = = =
Raktáron tarfok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regen hardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemüeket. :t
===r A legfinomabb áruk 1 =
A legmegbízhatóbb olcsó árak I
Kérem a t. hölgyközönséget
• raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOldbCrSeHé.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
üalaton Testvérek átellenében.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomd;
9 Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállit.
t
Telefon 41. szám
Zafau Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
t; CvU\'i\'-rti »".t. »\'.: !. \' •/. t "•\',! i.\'-<•, ; \'•.-•<•.«
I I I . évfolyam. < Nagykanizsa, 1&15. március 12. póntek 58. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
«löflx»l+«i Araki Helyben házhoz hordva 1 hóra 1 K.
Egyes txAm 4 fillér Vidékre, postán . . I hóra 140 K.
NvHHér é» hlrdet«<ch megállapított árak szerint.
Upruir;
Dr. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefoni Szerkesztő*^ 41. Kiadóhivatal 41.
Az iskolai év vége.
A lapok közölték, hogy a folyó iskolai
év korábban ér véget, mint máskor.
Ez tévedés, mert semmi értelme sem
volna annak, hogy az iskolai év megrövidíttessék
és annyi sok idő pazaroltassék,
minden ok nélkül semmittevésre.
Figyelmeztetjük az érdekelteket a fővárosi
főigazgatók nyilatkozataira, amelyeket
célszerű figyelmesen olvasni és megjegyezni
azokból, hogy — mig a magyar
iskolák minden méltányos körülményt
figyelembe vesznek azoknak a
tanulóknak javára, akik katonai kötelességteljesítés
miatt az Iskolát idő előtt
elhagyni kénytelenek, kiadják a szorgalmas
tanulóknak bevonulásuk előtt
egy héttel az évvégi bizonyítványt, vizsgát
rendeznek még a kevésbbé megfelelő
tanulóknak is, hogy azok is boldogulhassanak
és lehetőleg évet ne veszítsenek,
ámde nem várhatják a hanyag
tanulók, hogy tudatlanságuk és egész
évben tanúsított hanyagság mellett is
felsőbb osztályba bocsájtassanak, vagy
éppen érettségi bizonyítványt kapjanak.
A rendkívüli megróbáltatás, amely sokszoros
erőfeszitésre szorította nemcsak
a harctéren nagy nehézségekkel küzdő
katonát, hanem az Itthon a nemzet polgári
munkáját végző gyermekeket és
öregeket Is, lányokat és asszonyokat egyaránt,
megköveteli, hogy az a tanuló ifjúság,
amelyért a verejtékes munkával
küzködő szülő Igen sokszor megvonja
szájából a betevő falatott, szintén álljon
feladatának magaslatán és tanuljon lehetőleg
jobban, de mindenesetre legalább
ugy, mint máskor. Azoktól, akik itthon
maradnak, el kell várni, hogy többet
dolgoznak, mint máskor, s a szülők
pedig a hanyag tanulóktól nem sajnálják
a kellő biztatást. Abba nem törik
bele a csontja, ha a hanyagságon ért
nebuló megkapja azt a szükséges utasítást,
amellyel a hanyag erőket okkalmóddal
sikeresen lehet munkára serkenteni.
Nézzen utána mindenki kedves
magzatának idejében. Győződjék meg,
vájjon végzi-e kötelességét. Minden iskola
szívesen ad felvilágosítást a tanulmányi
állapotokról a maga idejében,
sikertelen marad a kilincselés mindenütt
a vizsgák felé, ha csak arra szolgál,
hogy legyen egy kis elnézés a kedves
magzat gyengesegéi Irányában.
Minden tanári testületnek mindenkor,
de most különösen kö\'elessége sziv
szerint alkalmazni a tudás mértékeit,
azonban akkor, mikor egy uj kor mesgyéjén
áll a nemzet, különösen meg
kell vizsgálni, hogy kiket bocsát a nemzeti
munka vezetésére s jaj ennek a
nemzetnek, ha tanári testületei nem
tudnak a vezető helyekre arravalókat
bocsátani s ha az odabocsátottak gyengéknek
mutatkoznak a nagy megpróbáltatás
Idején.
. Azért tehát ne tessék hinni, hogy az
év rövidebb lesz és a vizsgálatokon
könnyebben átesnek a tanulók, mint
máskor, ellenkezőleg, miként suly alatt
nő a pálma, a msgyar ifjúság kötelességérzete
is nőj jön, hogy a feladatok,
amelyek megoldása rájuk vár, egész
embert és kifogástalan munkást találjanak
a mi gyermekeinkben.
A világháború.
A kárpáti harcok.
Szibériai Idő a harctereken.
Főhadiszállás. A Kárpátokban még
mindig dermesztő az Időjárás. Tegnap
•—25 fokos hidegben harcoltak katonáink,
kiknek energiája ennek dacára kifogyhatatlan.
Még mindig kétszeres túlerővel
állunk szemben a Kárpátok
vonalán, de győzelmünket mégis biztosra
lehet jósolni. A jégmezőkön folyó harcokban
az oroszok újra meg újra borzalmas
veszteségeket szenvedtek.
A Dardanellák.
Ujabb sikertelen bombázás.
Konstantinápoly. A Dardanellák szorosának
Éliás erődjét az egyesült angolfrancia
flotta tegnap ismét sikertelenül
bombázta.
A Dardanellák és a balkáni államok.
Berlin. A Berliner Tageblattnak jelentik
Rómából, hogy a hármas entente
Ígéretet tett Romániának és Bulgáriának,
hogy szabad átkelést biztosit hajóik részére
a Dardanellákon az esetre, ha azt
és Konstantinápolyt a hármas. entente hatalmai
elfoglalnák. Románia és Bulgária
azt az álláspontjukat fejezték ki ez Ígérettel
szemben, hogy az rájuk nézve
egyáltalán nem kielégítő.
A blokád.
Drágulás Angliában.
Rotterdam. A német tengeralattjárók
blokádja folytán annyira megcsappant az
angol szigetország behozatala, hogy
Londonban eddig 60 százalékkal megdrágultak
az összes élelmiszerek. A drágulásnak
még további növekedése várható.
Százezer hajómunkás s z t r á j k j a .
Hága. A londoni »Clyd« hajógyárban
a teljesítetlen béremelési követelések
miatt százezer munkás szlrákba lépeti.
Zeppelin Anglia felett.
Stockholm. Tegnap epy Zeppelin jelent
meg a keletanglíai Jarmouth felett és az
angol partot eredményesen bombázta.
Német tengeralattjárók munk&ban.
Antwerpen. A Grisnil nevü francia
halászhajót egy nemet tengeralattjáró
torpedólövéssel elsülyesztette.
Hága. Tegnap egy német tengeralattjáró
egy angol hajóval találkozott, melyre
a viz fölött tüzelni kezdett. Több lövés
után a németek észrevették, hogy kórházhajó,
amit lőnek, mire abbahagyták
a tüzelést és az angol vöröskeresztes
hajót szabadon útjára bocsátották.
Tüntetés egy angol követség ellen.
Lisszabon. A lisszaboni angol követség
épülete előtt tegnap véres tüntetés
volt, amit a portugál főváros lakói Anglia
ellen rendeztek az itt is rendkívül érezhető
drágaság miatt, melyért Angliát
teszik felelőssé.
Stockholm. Szentpétervárról jelentik,
hogy Sieveis orosz generális, a legutóbb
Kelelporoszországban Hindenburg által
megsemmisített X. orosz hadsereg volt
fővezére, akit Nikolajevics nagyherceg
vezérkarával együtt haditörvényszék elé
állított, öngyilkos lett.
Vilápok a háborúról.
Az oroszok célja: Berlin.
Rotterdam. A londoni Times Írja, hogy
az oroszok végcélja mégis csak Berlin,
s az orosz hadsereg csak az alkalmas
Időt várja, hogy ez irányban megkezdett
útját folytassa.
A franciák hosszú háborút akarnak.
Rotterdam. A Rotterdamische Courrant
jelenti Párisból, hogy a frr.nciák tartós
háborút akarnak, mert abban bíznak,
hogy a németek ezt nem lesznek képesek
elviselni. Abban is reménykednek a
franciák, hogy a hosszú háború alatt
segitő eszközeik révén megfordul a hadiszerencse
és sikerül Németországot
legyőzni.
Döntő harcok készülnek.
Róma. A Corriere della Sera Írja, hogy a
világháború összes harcvonalaln a közeli
hetekben óriási méretű harcok lesznek.
Mindegyik hadviselő hatalom lázasan ké-
szül a döntő mérkőzésre, de egyik sem
árulja el, hogy melyik ponton akar rést
ütni ellenfelének frontján.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) Az utolsó harcokban
Oroszlengyelországban és a nyugatgaliciai
arcvonalon Gorllce mellett és attól délre elfoglalt
terepszakaszokat és magaslati vonalakat
biztosan tartjuk. Az ellenség azon kísérlete.
hogy egyes támaszpontokat ismét visszaszerezzen,
mindenütt meghiusult. Ujabb erős
havazás nagyon akadályozta a Kárpátokban
a harci tevékenységet. A kedvezőtlen időjárási
viszonyok ellenére a harcvonalak egyes részein
a harc tovább fo\'yt. Egyik magaslat
elfoglalása alkalmával több századnyi ellenséget
visszavetettünk. Két tisztet és 350 főnyi legénységet
elfogtunk. Az ellenség egyes éjszakai
támadásait nagy veszteségeket okozva visszavertük.
A Nodvomától északra tekvö állásaink
előtt visszavetett ellenséges erők üldözése
közben további 280 oroszt ejtettünk foglyul;
egyébként ezen arcvonalon, valamint Bukovinában
nyugalom van. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A nagy főhadiszállás hivatalosan
Jelenti :
Nyugati hadszintér. Egy angol repülő Menin
felett bombákat dobott le. Eredményt csak
egy bomba ért el, amellyel hét belgát megölt
és lizet megsebesített. Az angolok Neuev-
Chapellenél állásainkat megtámadták. Egyes
"helyeken behatoltak a f.Muba. A harc még
•folyik. Glvenehynél az angoloknak c^y előretörését
visszavertük. Champagneban a franciák
két támadást Intéztek a Souantől keletre eső
erdősarok ellen, melyből kivetettük őket. Mind
a két támadást véresen visszavertük. Vogézekbert
Reichsaskcrkopfertől való harcot ismét
megkezdtük.
Keleti hadszintér. Sercjélől nyugatra hatszáz
oroszt elfogtunk és háiom ágyút és két gépipuskát
zsákmányolunk. Az oroszoknak Augusztovtól
délre megújított áttörési kísérlete az
abban résztvett csapatok megsemmisítésével
végződött. Az Oszlrolenkától nyugatra vivőit
harcban a mi csapataink maradtak győztesek.
Az oroszoknak hat tisztje, 900 főnyi legénysége
és nyolc géppuskája került kezünkre.
Prasznlszlól északra és északnyugatra támadásaink
ismét előrehaladtak. A Novomiasztótól
északnyugatra vivott harcokban ismét 1660
oroszt elfogtunk.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
fíz uj kenyér.
Hogy kell sütni
a tengerilisztet?
Tiz napja iminár, hogy életbelépett n kormánynak
az a rendelete, amely kimondta, hogy
a pékek nem fogadhatnak el sütésre más kenyeret,
mint csak olyant, amely a meghatározott
módon kevert lisztből készült. Nincs ma
aktuálisabb kérdés, mint az, hogy miképpen
kell készíteni az uj kenyeret. Mert igen jó, dc
igen komlsL< kenyeret is lehet készíteni a felerészben
kukoricalisztből. Nem mindig Indokolatlan
a panasz, hogy ehetetlen a kukoricás
kenyér, dc mindig azok tudatlansága az oka
ennek, akik a rossz kenyeret dagasztják, mert
fogalmuk sincs arról, miképpen készül a jó
kukorlcáskenyér. — tgyik-fnáslk nagykanizsai
vendéglőben például olyat) kitűnő az uj kenyér,
hogy nem ritkán valósággal delikatesz
Ize van annak. Szóval, mint mindennek az
életben, a jó kukoricáskenyér készítésének is
titka van.
A nagykanizsai gazdaasszonyok a tilalomnak
e tíz napja óta sokat kísérleteztek, hogy a
régi fajtájú kenyeret csempésszék be a pékek
kemencéibe. Dc cz talán egyetlen egy esetben
sem sikerült, s különösen eleinte tucatszám
küldték vissza a szigorú büntetéssel fenyegetett
pékek a sütésre hozott kenyereket, melyeken
megismerték, hogy nem felelnek meg
a rendelet követelményeinek. Vájjon mit csináltak
a gazdaasszonyok a sütésre el nem
fogadoll sok nyers tésztával? Némelyik házban
valósággal kétségbe vannak esve afölött,
hogy milyen módon készítsenek kenyeret, mert
kukoricaliszt nélkül nem készíthetnek kenyeret,
kukoricaliszttel pedig akárhány helyütt
olyan kotyvalékot dagasztottak, hogy azt a
legnagyobb önmeglagadással se tudták elfogyasztani.
Már pedig a pékek a saját jól felfogott érdekükben
nem lehetnek kivételt senkivel se,
és igy nem marad más hátra, mint hogy mindenki
megtanulja a jó kukorlcáskenyér készítésének
helyes módját. Ezt egyik legjobb
nevű nagykanizsai pékmester igy mondott el
előliünk:
„— A kukorica és búzalisztből készült kenyér
nagyon egészséges jólzfl és élvezetes
kenyér akkor, ha eltudják készíteni. Miután
ez a kenyér nem ugy készül, mint az eddigi,
nem fog ártani, ha a háziasszonyok megjegyzik
maguknak az uj kenyér készítési módját.
Ennél a kenyérnél a fontos az, hogy a tésztát
nem szabad egészen megkelni hagyni és
legfeljebb öt százalék burgonyát lehet keverni
a liszt közé. Az ötven százalék kukorica és
ölven százalék búzalisztből készült kenyeret
egyébként igy kell elkészíteni:
A kovászkészitéshez valamivel kevesebb
élesztőt kell venni, mint a buzakenyérnél és
ügyelni kell arra, hogy az a viz, amelyben az
élesztőt föloldják, ne legyen se meleg, se lan
gyos, hanem hűvös legyen. Ha a kovász készen
van, nem szabá\'d engedni, hogy az tul
keljen, rendes kelés után kell megdagasztani
és dagaszlás után félóráig pihenjen a tészta.
Ha a félóra elmúlt, ki kell szakgatni a tésztát,
de — és ez a legfontosabb l — Elszakítás
után nem szabad azt teljesen megkelni
hagyni, hanem félig megkelve elvinni a sütődébe.
Ha igy készítik ei a háziasszonyaink a
tcngerilisztlel kevert kenyeret, akkor az nagyon
Ízletes lesz."
Egyet még kQlön megjegyzünk Itt. Téved a
közönség, ha azt hiszi, hogy otthon szabad
neki nem kevert lisztből Is kenyeret sütni. —
Ez épp ugy büntetéB alá esik, mintha a pék
sütötte volna meg. Még egyet. A szatócsoknál
és pékeknél árult kenyeret Illetőleg nem
egy helyen azt tapasztaltuk, hogy a kenyér
tulsárga. Ez onnan van, hogy a telénél több
kukoricalisztet használtak hozzá. Az ily vegyítés
szintén visszaélést jelent, legalább azoknál
a kenyérárusoknál, -akik az ily kenyeret
ugy adják el, hogy abban csak 50 százalék
kukoricaliszt van.
• H B B M t M M a M M M ^ B M M B H A MéptaHaréUpénztűr Részuénytőrsasdő
HasyKanlzsőn,
állandó hiteleket engedélyez
öeReblezés ua$y értékpapír fedezet
alapján: Ileszómlíol üzleti váltókat;
elfoíad öetéfeket kflnyore,
i/flíy folyószámlára, ti azokat 5000
k o r * felmondás nélkül, n a p u l ) ö s -
szegeket pedig rövid felmondási Időre
visszafizet. = = = = = = = = =
H B R E K .
Megépül a kanizsai uj laktanya.
A pozsonyi hadtestparancsnokság értesítette
Nagykanizsa város tanácsát, hogy
a közeli napokban magasrangu katonai
személyekből álló bizottság fog Nagykanizsára
érkezni, hogy a hónapokkal
ezelőtt felvetett nagyszabású laktanya
ügyét a megvalósítás közeli stádiumába
hozzák. Ezzel tehát most már szinte biztosra
vehető, hogy Nagykanizsán niég&
létesülni fog a több millióba kerülő nagy
kaszárnya.
Városi bizottságok alakulása. Kedden és
szerdán, mint közöltük, összesen nyolc képviselőtestületi
bizottság tartotta alakulását. Tegnap
pedig Ismét négy uj bizottság alakult meg.
És pedig a következők: A közmflvelésflgyl
(színházi) bizotlság, mely elnökévé dr. Pllhál
Viktort, alelnökévé Incze István választolta, a
főgymnázlum bizottság elnöke Faics Lajos,
alelnöke Elek Oéza, az építésügyi bizottság
elnöke Knortzer Oyörgy, alelnöke Unger Ullmann
Elek, s a közegészségyl bizottság elnöke
dr. Szekeres József, alelnöke pedig dr. Neumann
Ede letf.
fl hadiadó Nagykanizsán. Nagy zavarban
van Nagykanizsa város adóhivatala. A zalaegerszegi
pénzügyigazgatásig már kétszer is
felhívta, hogy küldje fel hozzá az adóhivatal
mindazok névsorát, kik Nagykanizsán hadiadó
fizetésére jelentkeztek. Tudvalevőleg 59
olyan nevet Irt össze Horváth István adóellenőr,
melyeknek viselői 20,000 koronán felüli
jövedelmet élveznek, s az 59 összeírt közül
mindössze 19-en jelentkeztek az adóhivatalnál,
hogy a hadiadó-vallomásra nyomtatványt
kérjenek. Ötvenkilenc helyett 19 névből álló
névsort pedig a város reputációja érdekében
nem terjeszthet fel az adóellenőr, aki most
valóban nagy dilemmában lehet, mit válaszoljon
a pénzügyigazgatóság sürgetéseire. Azok
névsora, akik Nagykanizsán hadiadó fizetésére
önként jelentkeztek, a következő: Báró Qutmann
László, báró Outmahn Aladár, csapi
Szommer Ignác, Stern Sándor, Sartori Oszkár,
Pongor Henrik, Bettlhelm Oyőző, Zerkowitz
Lajos, Orünhut Fülöp Fiai, Elek Ernő, Elek
Oéza, Epplngcr Oyula, Bogenrleder József,
Weiser József, dr. Hajdú Oyula, Szentferencrend,
Izr. hltközzég, a Kardos és Stelner s
Bettlhelm és Outh cégek. — Meg kell itt
jegyezni, hogy a Outinann bárói családnak
négy tagját jegyezték elő hadiadóra a nagykanizsai
városi adóhivatalban s hogy közülük
csak keltő jelenlkezett Nagykanizsán hadiadó
fizetésre, annak magyarázata az, hogy báró
Qutinann Vilmos és Artúr Budapesten jelentkeztek,
ötödiknek pedig báró Oufmann Ödön
Eszék városánál óhajt hadiadót fizetni.
Vészbirek kanizsai kanyarójárványról.
Néhány nap óta nem azt a vészhírt kolportolját
a kanizsai vészkuvlkok, hogy Kassán
vannak az oroszok, sem azt, Hogy Duklánál
két millió magyar honvédet foglyul ejtettek
a muszkák, hanem azt, hogy Nagykanizsán
kanyarójárvány dühöng, mely naponta tucatszámra
szedi apró áldozatait. A valóság ezzel
szemben az, hogy egy havi terjedelmű időn
belül Nagykanizsa város polgármesteri hivatalánál
bejelentettek az orvosok összesen 34
kanyaróesetet, ami Nagykanizsa . város gyerekseregének
több ezer főnyi számához arányítva
mindennek nevezhető, csak járványnak
nem. A kanizsai halotti anyakönyvben Is
hetek óta mindenféle halálozási ok szerepel,
éppen csak kanyaró nem. Kétségtelenül van
kanyaró Nagykanizsán (hisz a 34 bejelentés
19 i 5. február 3. ZALAI HIRLAP 26. oldal.
ezt mutatja), dc az semmi aggodalomra okot
nem adhat. Mindazonáltal a polgármester
(alán Inkább a kétségbeesetten lamentálóknak
megnyugtatására, mintsem komoly szükségből
holnap délután fél 6 órára összehívta a képviselőtestület
közegészségügyi bizottságát,
hogy annak a város összes orvosalt magában
f o g l a l ó tagjai mondják meg, kell-e komoly
Intézkedés a kanizsai .kanyarójárvány" elten
8 ha igen, mi legyen ez az intézkedés. Ehhez
megjegyzésképpen csak azt fűzhetjük hozzá,
hogy Németországban, közegészségügy tekintetében
a világ legelső államában a kanyarót
nem létezőnek tekintik s annak felléptével ott
soha semmi néven nevezendő olyan Intézkedést
nem tesznek, amit a járványok fellépésénél
az orvosi tudomány előír.
fl ma esti polgárőrök. Ma péntek este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Mankovlcs János, Mózsi Sándor, Kovács
Oyörgy, Allesch József, Qumilár Kálmán, Frismann
Árpád, Tóth Ferenc, Oíenbeck Károly,
Dióssy Béla, Faragó Miklós, Antalics Ignác,
Szondi Aladár, Paliocsa István, Horváth Boldizsár,
Zapletál Simon, Völlner Vilmos, Halász
Ödön, Tóth József, Vojnovics Jenő, Boldics
Károly,. Schöffler József.
fl katonatisztek beszállásolása. Nagykanizsán,
a háboru óta rengeteg forgalmú katonavárosban
alig van ma aktuálisabb kérdés
a háztulajdonosok előtt, mint a katonatisztek
beszállásolásának kérdése. A nagy csomó tényleges
és tartalékos tiszt részérc, kik a városban
hosszabb-rövidebb időn át tartózkodnak,
a városi hatóság tartozik szállásról gondoskodni,
ami — tekintettel a kanizsai háziurak
nem éppen lelkes hazaliságára — nem kis
feladat. A törvény (1879. XXXVII. 8. §.) igen
világosan intézkedik arról, hogy minden háztulajdonos
évente legalább 30 napig tartozik
lakást adni a hadsereg és a honvédség tisztjeinek,
mindennek dacára a kanizsai háztulajdonosok
közül éppen a legtehetősebbek, s a
legtöbb fölösleges szobával rendelkezők folyton
vitatkoznak a város katonai ügyosztályával,
melynek feladatát képezi a tiszti bcszállásolásokról
való gondoskodás. Hogy ennek a
sok vitának véget vessünk, közöljük a katonai
ügyosztálynak c kérdés minden részletét megvilágító
nyilatkozatát, mely igy hangzik:
Minden háztulajdonos tartozik évente 30 napon
át lisztek részére lakást adni napi 52 fillér
árért, amiben a fűtés |és világítás is benfoglaltatik.
Aki ezt nem adja meg, noha felszólították,
annak költségére bérelhet másutt
lakást a közigazgatási hatóság (a katonai ügyosztály).
Ez eselben a lakásadást megtagadó
házigazda tartozik 45 korona megváltási dijat
fizetni. Mindez vonatkozik nemcsak a magánosokra,
hanem a jogi személyekre (takarékpénztárakra,
vállalatokra, stb.) is. Kár tehát
minden ellenkezés. Eltekintve ugyanis attól,
hogy manapság megbélyegezni való hazafiatlanság
ily szolgáltatások megtagadása, aki
lakást nem ad, a 45 koronát meg kell fizetnie.
Az a háztulajdonos, aki az évben már 30 napon
át adott lakást a fentebb említett napi
52 filléres áron, valamint az összes lakásbérlő
lakók rendes árat kérhetnek a városi hatóságtól
a tiszti lakásokért. Ily esetben megegyezés
szerinti árat fizet a város. Minden nap előforduló
kérdés az is, hogy a lakásadók mikép
juthatnak a szállásadásért járó pénzükhöz.
Ennek legegyszerűbb módja az, hogy a tiszttől
annak elutazása előli kérjék a városi adóhivatal
nyugtáját, mely szerint a tiszt a napi
52 filléreket a városi pénztárba befizette. —
E nyugta ellenében a városi pénztár kifizeti
a lakásadóknak vagy a napi 52 filléreket, vagy
ha egyezség szerint nagyobb összeg jár a
lakásért, ugy az egyezség szerinti teljes öszszeget,
amit a város egészít kl teljes összegre.
Végül még egy praktikus szabálya van ennek
a dolognak, amivel magát a károsodástól mindenki
megóvhatja: senki addig ne togadjon
cl lakónak tisztet, amíg az Illető a városi hatóság
által láttamozott lakásklutaló-jegyet át
nem adja.
fl dolgozó átlamscgélyesek. Az államsegélyt
élvezők egyes köreiben az a téves felfogás
él, hogyha munkába állnak, nyomban
megvonják tőlük a segélyt. Mint Zalaegerszegről
irja tudósítónk, a miniszterelnöknek dr.
Bálás Béla főispánhoz intézett leirata ezt a balhiedelmet
eloszlatja. Nevezetesen kiemeli a
leirat, hogy ha valaki munkába áll, azért az
államsegély sem nem redukálható, sem meg
nem vonható, minthogy a munkabérek és
munkaviszonyok jelenleg nagyon hullámzók.
Akikről azonban beigazolódik, hogy munkára
képes s azelőtt is dolgozni szokott s a neki
felajánlott pld. mezőgazdasági munkát visszautasltja,
azoktól igenis a segély megvonható.
Mert most, amikor az ország férfilakossága a
vérét áldozza a hazáért, az ország összlakossága,
a haza jóvolta érdekében a nőknek is
ki kell venni részüket a szántás-vetés s egyéb
mezőgazdasági munkákból.
Nagy szenzációs sláger műsor kerül bemutatóra
szombat és vasárnap a Szarvaszállóbeli
BERLIN mozgóképszínházban. A véres
esztendő 1914—1915., vagy Utolsó csepp
vérig mindent a hazáért! cimü eredeti háborús
dráma 3 felvonásban a nagy sláger, melynek
tartalma a keletporoszországi borzalmas
vérfürdő pillanatait tárja elénk. — üyönyörü
r " ~
1V 1 R• « SS*kS M I• ü %m>ouozog)ló-aktcéa p4. TpcWalleoi tSa*>.
Péntek és szombat, márc. 12. és 13-án
Királyi kaland
dráma egy király életéből 3 felvonásban \\
Fifi a garnizon kedvence
katonai tárgyú pikantéria 3 felvonásban.
Csak szombaton: Hadszíntéri híradó,
akualitások a kárpáti harcokból.
Rendes helyárak. Fűtött sztnháx. Buffctt.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vusárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 0 órakor.
1 .1 • | i 11. C-\'W ^ ^ — .1 » . l ••» •••
Budapesti zenekar.
Ma és minden este
epizódját Iájuk a képen a hős német és magyar
katonák által az orosz kozákok fölött
plccolo, heseM m M i i 12 taiUíl
úlló hlrneues zenekarit
NAGY HANGVERSENYT
vivott fényes diadalnak. — Bemutatásra kerül
még: Kelepcében címmel egy 2 felvonásos
társadalmi dráma. Palkó (Bubi) tréfál cimü
humoros kép és öreg ember nem vén ember
elmen egy rendkivül mulattató vigjáték.
Nagy áldozatokkal sikerült az Igazgatóságnak
e fényes mfisort megszerezni, melyet mindenki
figyelmébe ajánlhatunk.
fl badbavonultak családjainak. A nagykanizsai
Központi Jóléti Iroda felhivása folytán
a nagykanizsai hadbavonullak családtagjai
segélyezésérc természetbeli adományokat adtak:
Kéri Jcnőné 2 zsák burgonyát, Szalay
Anna l\'/4 kg. zsirf, dr. Ország Lajos 1 zsák
burgonyát, 5 kg. babot, özv. Oroszvári Oy.-né
5 kg. rizsi. dr. Dómján Lajos 6 kg. burgonyái,
2 kg. sót, 1 kg. babot, Vcgele Károlyné 3 kg.
lisztéi, Sternthál Bertalan 10 kg. zsírt, Oillény
kenyérlisztet, Vécsey Zslgmondné 5 kg. daralisztet,
5 kg. rizst, 5 kg. sót, dr. Kcnediné
10 kg. burgonyát, 5 kg. lisztet, 1 kg. darát,
1 kg. rizst, »/3 kg. Frank-kávét, Weiss Emiiné
3 fej káposztát, Vokán Károlyné 1 kosár burgonyát,
Bitza Mariska 4 kg. lisztet, 1 kg. rizst
5 kg. husi, Sarkadyné 2 kg, darát, 1 kg. rizst,
3 kg. kenyérlisztct, Viola Józsefné G kg. rozslisztet,
Kaiscr Emma 10 fej káposztát, 2 kg.
lisztet, Köhier testvérek 2 kg. sót, 5 kg. rizst.
Folyt. köv.
— tart az
- k á v é h á z b a n -
Pontos kiszolgálás!
Mérsékeli űrak! -
Szabod b e m e n e t !
- Legjobb Italok!
Kiváló tisztelettel
FELDMAHH JÓZSEF
tulajdonos.
- Z.rsarjsSJTSZ\'JVSL.-X.r -Z
A szerkesztésért felq/ős: dr. H a j d ú Gyula.
Szerkesztő: GQrtler István.
Szarvas-szálló p E Q l I M n a g y m o z g ó .
WűM-tér. u L u L i n Naponta elOad.
Szombat, vasárnap, márc 13. és 14-énJ
A VÉRES ESZTENDŐ
mi I9I4.-I9I5.L*#;
eredeti hareztéri dráma 3 felvonásban.\'
Kelepczében I S S ^ - i 2
öreg ember nem vén ember, elsőrangú
vigjáték. Palkó (Bubi) tréfál, humoros
Előadások 8 és 9, vasár- és 0nnepnap3,3, 7 és
9 órakor. Rendes helyárak. A terem fűtve van.
2. oldal. ZALAÍ HIRLAP 1915. március 15.
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét,
iiou HcsyKunlzsún, a Szarvas-szálloda épaielÉbsn
SZÍVÓS A n t a l megszűnt órás-üzletének helyiségében,
a legmodernebb technikával berendezett
őrös-, ékszerész- és lőtjzeréjz-
• i i • üzletet nyitottam. • • « • •
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek j a v í t á s á t a legújabb
tartok óriási választékban találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. HIHHmim preczizitássai végzem.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az Igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
Vékasy Károly
órás, iksztrlsz és látszerész
néhai id. Jack Frigyes tanítványa.
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
= = felfrissítettem. »
Raktáron tartok May és
Holfeld-féle rumburgl
vásznakat* Regen hardtféte
damaszt-árukat és
a jóhlrü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérnemOeket.
===== A legfinomabb áruk! = = =
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgyközönséget
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel GOldberíeMÉ.
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
1 l-TS
GUTENBERG NYOMDA
A. NAGYKANIZSA ,
Csengery-ut 7. sürgönyeim:

Gutenbergnyomda
•• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
mmh> Telefon 41. szám
*
; Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz "Wi
Nroruiiott « kUdóruIaJdonoináJ GutenherR-nronida (Móra it (loldU. k«> M^yluuitata
§11. ó v t o l y n r n . 1915. március 13. szombat 5 9 . szám
társadalmi á s k ö z g a z d a s á g i napilap.
ItlOfliotésl áraki Helyben házhoz hordva 1 hórn 1 K
Kgyw 4 tUlér VliU\'Xrc, puitáo . . I hórA 1*50 K.
Vyllttér hl hlrdeté vi ui ^AiUpItott árnk •zerlnl.
Lapveitf;
Dr. H A J D U G Y U L A .
Kiadóhivatalt OotcnbírK-nyomda Ctcnjí«ry-»t7. »z4n|.
Telefon; Szcrke^xtósf# 41. Kiadóhivatal
Somogymegye egy kis falujában
született ez a fohász. A somogyjádl
református lelkész, Izsák
Aladár, megindult szivéből szakadt
(el az egekhez, jó somogyi
fiukért, akik annyian verekednek
dicsőséggel és minden vitézekért,
akik mindnyájunk életéért s a
nagy jövendőért küzdenek. Lelket
átható igaz \'iang, nemes lelkészi
egyszerűség szól a klaszszlkus
Imából, méltóan arra, hogy
szavain és gondolatain át enyhüljön
meg a csalaterek messzeségében
került kedveséért érző
minden ember. Hz a jádl lelkész
háborús imája:
Mennyei Atyám, ki oly sokszor meghallgattad
már az én imádságomat, ki
annyi áldással halmoztad el eddig életemet
s kinek oly gyakran és olyan örvendezően
énekeltem már én hálaéneket,
—• hallgasd meg mostan Is zokogó
fohászom, ne vond meg mostan sem
áldó kegyelmedet s szorongó szivemnek
add, óh add meg most is a íhálás örömet.
Szemem örökké könyharmatos, lelkem
állandóan szomorú, szivem is mindig
Ijedve dobban, remegve szorong s
fáj, egyre fáj . . .
Akit ugy szeretek, akivel az élet oly
boldogságos volt, — nincs mellettem
immár. Elhívta a haza. Dolgos két kezében
haláltosztó fegyver. — Panaszszót
nem ejt ajkam, hogy elvilted öt,
hiszen a drága hazáért harcol, az én
békémért Is küzd s a te igazságodért
js vitézkedik, Uram. Mégis oly szomorú
magamtól messze, ezernyi veszély, kimondhatatlan
szenvedés, nélkülözés között
tudni őt. Mégis olyan döbbenetesen
fájdalmas arra gondolnom, hogy
talán többé nem is láthatom, nem is
ölelhetem soha . . . Én Istenem ne
engedd át a lelkem a busulásnak, vonj
inkább a te szerető keblebre, hadd csendesedjek
le ott s hadd vegyek onnét
erőt, bizalmat, megnyugvást, édes vigasztalást.
Ugy érzem, ott vagyok, ugy érzem,
kebleden pihenek, ugy érzem, elcsitult
immár lelkem háborgása. Hitem
és reményem erős karjával átölelem a
te mindenható jóságodat s bizalommal
könyörgök
Ha él az én szivemnek drága kedvese,
óh védelmezzed őt továbbra is. Óvjad
ellenséges fegyvertől, Időjárás zordonságától,
rettentő háború sok-sok veszélyétől.
Védelmezzed őt továbbra Is, —
8 karjába adj erőt, szivébe bátorságot,
fegyverének élességet, honszerelmének
diadalmat, hogy szép hazámnak hős fia
legyen. Védelmezzed őt továbbra is, —
ne epgedd, hogy hite meginogjon, bizodalma
megcsüggedjen, reménye elher*
vadjon, hegy tenéked Uram szerelmes
fiad legyen, kiben kedved telik. Védelmezzed
őt továbbra is, hogy az áldott
béke óhajtva várt idején erőben, egészségben,
épségben térhessen haza az én
ölelő karomba, a. ml érette oly sokat
aggódó szerető körünkbe.
Remegve könyörgök, ha kihullott volna
már kezéből a fegyver s megsebesülve
feküdnék valahol, hajolj föléje mindenható
szerelmeddel, kínjait enyhítsd,
gyógyulását siettesd, élete fáklyáját kialudni
ne engedd. Hajolj föléje s legyen
bár Idegen földön, ellenség közütt,
avagy honi földön Ismeretlen körben, —
egyaránt szenvedő embert lássák benne
csak s könyörülő szeretettel ápolják bárhol
is. Hajolj föléje s megtartva életét,
hozd vissza nekem, add vissza nekünk
nagykegyelmü Isten, szerelő Atyánk I
Könyezve könyörgünk, ha megszűnt
volna már dobogni szive, ha kilobbant
volna szemének világa, ha roncsolt teste
már a föld alatt pihenne, — nyugtasd
meg őt békés csendes nyugalomban 8
lelkének adj örök jutalmat, örök életet.
Engem pedig békéiless meg a te végzéseddel,
légy támaszom életemben,
vigaszom szomorúságomban s képesíts
ugy élni, ugy hinni, hogy hivő életem
után az én lelkemet is örökéletre hívd
el s ebben az örök-életben egyesítsed
elveszített, de soha el nem feledett
drága kedvesemmel.
Mennyei Atyám I taníts meg engemet,
taníts meg mindeneket arra, hogy akár
élünk, akár halunk, csak a tied vagyunk,
csak a tied lesíünk hatalmas Isten, ki
gyermekeidnek mindenhol mindennet
csak javára munkálsz. Amen 1
A világháború
Nincs változás a Kárpátokban.
Sajlóhadlszállás. A Kárpátokban a
legutóbbi napok óta szünetel minden
nagyobb harci tevekenység s a helyzet
képe nem változott. A hideg, mely még
mindig rendkívüli, csak a ski csapatok
számát szaporította. Csak a galíciai területen
fekvő cisn.a-baligrodl ut mentén
volt tegnap heves küzdelem. Dermesztő
hidegben bámulatraméltóan harcoltak
katonáink, Az oroszok újra megkisérlették
c tegnapelőtt tőlük elvett (I. alább
Höfer jelentését) Cisna körüli magaslatok
visszafoglalását, de minden erőfeszítésük
eredménytelen volt: az oroszokat
véresen visszavertük és a nagy
területet uraló magaslatok t i.tokát végleg
biztosítottuk magunknak.
GALICIÁBAN ÉS oroszlengyelországban.
Főhadiszállás. Délkeletgallciában a
megáradt Dunajec mentén tegnap csak
előőrsi csatározások folytak. Oroszlengyelországban
is aiig észlelhető némi
harci tevékenység, mindössze a Pilica
mellett volt jelentéktelen tüzérségi harc.
A franciák a kárpáti harcról.
Genf. A Havas ügynökség jelenti
Párisból a francia lapok alábbi közlését:
A Kárpátokban akkora hóvihar dühöng,
hogy az minden jelentékeny hadmozdulatot
lehetetlenné tesz. A rettenetes
Időjárástól mindkét hadakozó fél rendkívül
sokat szenved. Megállapítható,
hogy ilyen nehézségek és viszontagságok
között meg nem volt harc a vilá^
gon, mint ami most a Kárpátokban folyik.
Rotterdam. Orosz és angol jelentések
közlik, hogy Hindenburg ismét boszorkányos
gyorsasággal átcsoportosította,\'áz
oroszországi német hadseregeket. Mig
a Pilica és Rawka mellett offenzív mozdulatokat
végeztetett, Varsótól északra
titokban nagy előkészületeket tett, hogy
Varsónak Moszkvával és Szentpétervárral
való vasúti összeköttetését elvágja.
A H á z ü l é s e n ,
Budapest. Szász Károly, a képviselő*
ház alelnöke nyilatkozott egy újságíró
előtt, hogy a képviselőház húsvét után,
április derekán fog ülést tartani, amikor
az 1915—16. évi költségvetést fogják
tárgyalni és ugyanekkor határoznak a f.
év junlusában lejáró képviselőt mandátumok
meghosszabitásáról is.
A blokád.
Hollandia tiltakozása a hamis zászló miatt.
Amsterdam. A holland kormány tiltakozó
jegyzéket küldött az összes hatalmakhoz,
melyben megtiltja, hogy a
hollandiai vizeken a hajók hamis lobogót
használjanak.
Megmenekült francia BÖZQS.
Hága. Londonból jelentik, hogy tegnapelőtt
március 11-én a »Marseille<
nevü francia postahajót üldözőbe vette
egy német tengeralattjáró, mely torpedót
is lőtt a gőzösre, de 20 méterrel elhibázta.
A gőzös megmenekült.
Hindenburg uj akciója.
1
2. oidal. 1915 m\' aricimtiutTsá t r1 T3.\' r r
Calaísból nem Indul több hajó.
Rottprd.im, A francia knrmány hivatalosan
krtxli, hogy a Jrancia katonai hatóság
a mai naptól fogva nem engedi
meg, hogy Cilafs klköfőjéböl személyszállító
hajók induljanak.
A kanizsai vészkuvikok. feljelenteni, Kuvik ur Jön utánam és kér, hogy
ne Jelentsem fel. A e»«vcm végre méglágyul S
kijelentem
- Kenetben van. hu«on egy nyflllkozatot
A. B, C, H uraktól Csafy epnyj j e g ^ n benne;
Alulírottak tanúsítják, hogy Kuvik ur becsüiei-
.fcpvára kijelentelte nekik, hogy az előttük
ugyancsak becsületszavára-állItoU rémhír kft.
zdnsegcs hnzugsag.
A bizonyítvány félóra múlva kézben vólt, s
Kuvik ur azóta az egész Centrál színe előtt
esküszik, hogy három nap alait kenterben verjük
az oroszt.
-:r.-_r\\ rutuotz-. ~
íHi 1 ü U K i
Március 15. Nagybaniján. A leghatalmasabb
tettokban nyilvánuló luaallság mai izgalmas
napjaibán kevés helye van a szavakban
kifejeződd érzéseknek. Ezért az orsiág legtöbb
részén nem rendeznek az idín március 15-ikl
ünnepélyeket. Ma a harcok mezején uralkodik
az 1B4Ő dicső szellpme, s aki* itthon vannak,
azoknak Is minden emlékezésnél erősebb Impulzust
adnak Hazafias érzésük növesztésére
a ma gigászi eseményei. Mindazonáltal dicsérni
való a Nagykanizsai irodalmi és Művészeti
Kör elhatározása, hogy az tdén is megtartja
tradiclós március 15-lkl ünnepélyét, mely ha
megtalálja az 1914—i5-nek. 1848—49-el yaló
nagyszerű vonatkozásait, akkor jobban megfelel
céljának, nilnt valaha. — A* irodalmi kör
holnapután, nétjfőn délután 4 arakor tartja haza-
Has ünnepélyét a városház dísztermében. Annak
külön említést érdemlő érdekessége, hogy
a szokásos énekszámokat ezúttal nem a kor
dalárdája tartja, hanem a gimnáziumi énekkar,
mert a dalárdlstak közül oly számosan vanoak.
a harctérén, hogy nélkülük semmikép se lenne
teljes a dalirda. Az ünnepség műsora a kővetkező:
1. Hymnus, énekli a főgimnázium énekkara,
2. Nemzeti dal. Petőfi\' Sándortól. Szavalja
Doleschal Zoltán főglmn. VII. oszt tanuló.
3. Onncpi beszéd, mojtüja Nagy Lajos oL
isk. tanító.
4. PcL fel vitézek, énekli a főgitpn, énekkara.
5. Március 15 ikl dal, Nagy Lajostól. Szavalja
Wenetlaner László főgimnáziumi VHf.
osztályú tanuló.
<3. Szózat, énekli a főgimnázium énekkar*.
Dr. Bergmanti! Fíndor batal főidben.
Közöltük annak idején a szomorú hírt, hogy
dr. Bergmann Andor nagykanizsai királyi közjegyző-
helyettes, acs. és kir, 48. gyalogezred
tartalékos hadnagya, az északi harctéren Szuloszova
mellett múlt évi december 10-én hősi
halált halt é3 ugyanott eltemették. Atosl arról
értesUlUnk, hogy a halála uifin Slgnum laudlsszai
kiíontett hös íöldlnket a harctéren exhumálták
és Magyarországra szállítva, földi maradványait
Budapestéi! a kerepési temető
halottasházából ma délután 4 órakor helyezték
örök nyugalomra.
fl polgárod szolgálat megváltása. Legutóbb
lerjedelmcs kimutatásban számoltunk
be azokról akik kisebb-nagyobb havi összegek
jegyzésével váltották még puígárőrl kötelezettségük
terhét. Atlntcgy havi 55o-koronát
mülaltunk kl eddig. Ehhez ujabban az alábbi
jegyzések járultak. Azért nem több, mert az
aláírási Iveket a megtelelő helyeken bemutató
városi adóhivatali \'emberek mostanában sürgős
és halasztliatlan hivatali teendőkkel vol-*
tak elfoglaiva, de a jövő hélén\'annál fokózottabb
buzgósággal kezdik meg Ismét a gyűjtést,
hogy az előirányzott és nélkülözhetlen havi
1000 korona összeget összehozzák. A legutóbbi
napokban az alábbi Jegyzésekkel váltották meg
azok, „akiktől vau mit ellopni", polgári szol-
A németek harcai.
Berlin. A naRy főhadiszállás hivatalosan
jetuill;
Nyugati hadszlntéf. Két ellenséges sorhajó,
amelyei néhány torpedónaszád kisért tagnap
Westcnde fürdőre több mint hetven lövést
adott le, anélkül hogy bárminő kárt okozott
volna. Midőn ütegeink működni kezdtek, az
ellenséges hajóraj cllávolodolt. A/ angolok,
akJk Ncuve-cliapelleben megvetették lábukat,
ina éjjel többször előretörtek. Keleti irányban
vliazavcrtük őket. Chanipagncban általában
nyugalom volt. A Vogézekben erős hófúvás
mlalt a harci tevékenység csak csekély mérvű
volt.
Keleti hadszíntér. Az auggszlowj fürdőtől
északra az oroszokat megvertük, csak gyors
eltávozásuk (Jrodno feli mentette meg őket
teljes veszteségtől. Itt több mint 400 oroszt
fogtunk el, köztük két ezredparancsnokot és
4iárom ágyút éj tíz géppuskát zsákmányoltunk.
1 Aueusztow vidékéről Is megkezdte az ellenség
$ Orodno felé való visszavonulást. Outroleni
fcától északnyugatra a támadásban liároM
M9sz tjsztet és 220 főnyi legénységet foglyul
eltettünk, Prasznisztól északra és északhyufalra
támadásaink előbbre haladnak. Itt teg*
aR több 32Ó0 hadifogoly maradt a kezünkben.
A Otodiióból kiinduló orosz támadások az
augus\'.wl erdőn át, amelyet az oroszok annyi
ékesszólással hirdettek, teljesen meghlusult.
Hogy az ott előnyomult csapatok mit tapasztaltak
az kitűnik mai Jelentésünk első mondataiból.
Prasznlsznál csapata\'.nk Ideiglenes kitérés
utáti Ismét négy kilométernyi távolságra
állanak a várostól északi Irányban. Mióta e
vÁrosból kivonultunk, a Visztula és Orzye
knztl harcmezőkön tlzencgyezernégyszázhatvan
óroszt fogtunk eL*
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
A kárpáti front mögött
Munkács. Oroszország felöl dermesztő
északt szel árai\', mely a rengeteg apró,
kemény hószemeket sflritve röpíti és
borotvaélesen vágja az emberek arcába,
/ ^ I l l e n i nép ezt mindig »muszkaszéli)
ck< nevezte. — Habár a fronton nincs
mozgalmasság, 9 \'ront mögött tevékeny
étet (olyik, s különösen lázas igyekezeti
g javitiák az utakat és a vasutj hidat
íigy szétrombolt nagy hidat az
uJAszok a kitűzött időnél nyolc nappal
hamarább ujraépitptjek. amiért a tisztek
özei Korona jutalmat adtak a legény-
Bégnek
höíler jelentése,
»
Bndapest (Hivatalos) Oroszlengyelországban
éu Nyugatgallciában csapataink helyzete az
liionnqu elfoglak állásban még inkább megsiilárditlL
Az ellenség támadásai n?m ismétlődtek
meg. A Pilica melletti. Jnowlodznál
tüzérségünk tegnap rövid heves ágyuharc
után több ellenséges üteget elnémított. A
Kárpátokban a cisna-boligrádi ut mcnlén csa-
Satalnk elkeseredett harc után elfoglaltak egy
elységet és a szomszédos magaslatokat a
nap folyamán sürfl héförgctegben megtísttl?
töltik az ellenségtől. Eközben » nyugatról
szomszédos szakaszon erős ellenséges támadás
meghlusult. Az arcvonal többi részén a
Kárpátokban valamint Délkeletgallciában különös
cjömény. ucm történt mivel a heves
hóvihar egész napon At tnrtolt. Ceruowllztól
északra is , nyugalom van. A déli harctéren
fiosszabb Idő óta semmisem történt. A montwegró!
határon helyenként jetentéktelen csatározások
folytak. Höfer altábornagy.
Csak -olyan kis világháború folyik. Olyan
a.-.ihiő még nem volt e nyomorult sárgolyó
blson A Vér folyik, s a milliók, a nehpzer
összcgvtiftölt mítlíök ömlenek a semmlscgue
fiaink fagyban-szélben vitézkednek a messze
gránlcpn, puszták rettenetesen a kifogyhatatlan
tömeg muszkát. Mi meg Itthon vagyunk,
s a gőzffitéses Centrát kávéház puha kanapéin
lessük, hogy hány ezer muszkát fog Hindenburg
s hányat lőnek jiatomra pukta alatt , . .
Oly jó a meleg kávéház, a féibarno plkkoló,
oly jó a sok újság, a sok jó hlr: hogy Vnrsó
már csak alig az oroszé, hogy Uukovína már
egészen a mienk, fiogy Keletnoroszországban
nem negyven, hanem százezer vagy meg inhb
fogoly esett . . . És jön a vószhlrnök. Rendesen
vagyonos ur, aki esetleg h\'z kopnás aranyért
tiz korona unsz fillért is képes adni. mondom,
jön, s plhegye szól :
— Nem én mondom . . , . . jkszinszilon
mondja: elesett — mnsbruck.
S a Konrádok felütik felüket és senki nem
azt kérdezi; vájjon az elesett — megütöMe-p
magát, hanem kórusban zengik:
Tudtam . . . l/gy-e én mnndtam . . .
És senkinek sem jut eszébe hogy a vészhírnökök,
a rémhlrkomltácsik a kuvikok ellen
törvény van, s hogy. az ilyqn siUnylelkü em»
berekbe annak szigorával kellene a ktivikolást
belefojtani.
Csak egyszer kellene a nyakába akasztani
nyolc-tiznani fosházat, meg a dédunokája Is
elfelejtené a rémhíreknek a bizakodó, becsületes
emberekbe vaio buhogását . . .
De senkinek se jut eszébe egy Ilyen lepofpzás,
mely pedig Wérnc egy pnofilakljküs
védőoltással. •
így aztán nem csoda, ha napról-napra ujabb
és ujabb vészhlrek kelnek szá/nyra Nagykanizsán.
Ma az oroszok Kassán nyaralnak, holnap
a szerbek Debrecenben fagylaltoznak,
holnapután Uuklátiál a\'ig néhány százezpr katonánk
orosz fogságba c.-ík, aztán mog Szo^yvánál
felrobbantanak egy katonavonatot, melyben
csupa 20-as, honvédek vpltak, s köztük
pusztult el Bogenrieder Ottó is (akitől mellesleg
tegnap kapott az édesapjí a Kárpátokba
való szerencsés megérkezésről levelet), ezt a
vészhiikomitácsi mind pozitív forrásból ludja,
ülsz őt ha ki nem rúgják mind az öt sorozáson,
ma inár biztosan vezérkari káplár lenue.
De tovább is van, Ma Olaszország megüzente
ellenünk a háborút, holnap Ittndenburgol elfogja
— Oyorgye herceg, s holnapután a belgák
tengeralatti léghajókon huszonnégy hadtesttel
Sietnek a Kárpátokba, segíteni ö Janánoknak.
Es ezekre nem á Hülyeségeknek hivatalból
megjáró\' növelés és a bennük rejlő
kihágáshoz méltó feljelentés a vatasz, hanem
legfeljebb h Tamások megkérdik a forróst Is
és ha ez tényleg táncmester, vagy vasúti hordár,
akkor az autentikus htr egy \'félóra alatt
kétségbeejti az egesz várost.
Dp én elbántam egy veszhiruökkel. Jött és
előadta a vészhírt:
— Csernowitzor tegnap ismét visszavették
az oroszok, Románia hadfit üzent a monarchiának,
a húszas honvédek holnap indulnak
San Marino ellen. Becsületszavamra!
Én azonnal nekiszegeztem az ágyul:
— Kuvik ur, én önt feljelöltem azonnal. Az
urak tanuk.
Kuvik ur rémül. Aztán kér, könyörög. —
A többi kuvikok helyeselnek; az egyik megjegyzi,
hogy a rémhírt Kuvik ur ott kint már
A, B, C és Dének is elmondta. Én indulok
1915. márchi9 13.
o^Tatukat: Fctdmann József kávés havi 10 koronával,
Strém Károly,, Mlttényl Sándor havi
3 - 8 koronával, frank Jenő fotfegyátf Igazgató
havi 6 koronával, TiuUch Ago&wn, Pintér
János, Bergei; Ignác, Relk Oypta, OoWtpann
Ignác vendéglős, Ncu Dezső cipőgyáros hayl
koronával, Mlkovényi Arpíd Itavl á ko-r
rppával, Lang Mlkaa és Labor (Lőwy) Arnold
havi 3—3 koronával. E Jegyzésekkel egyOtt
most már összesen havi 618 korona áll a
nsgyrahlvatott kanizsai Intézmény rendelkezőiére.
J\\ ma esti katonabanflverseny. Kilencedik
hangversenyét tartja ma este a 48-as katonazenekar
a Ccntrál-kávéházban. — A hős
Wirnltzer karmester kitűnő zenekara eddig már
közel kétszázezer darab cigarettát muzsikált
$$szc Nagykanizsán a küzdő 48-as bakáknak
és 20-as honvédeknek. Ez a mennyiség ma
esfc bizonyára ismét néhány tízezer darab illatos
füstölnivalóval fog szaporodni, amit az
alábbi remek műsor Is biztosra jósol. Ez a
ajösqr a következő:
1. 0Unkenbw.{i Vitéz cwpaiok bsypnulása.
Induló.
2. Köhler: Tavaszi varázslat. Ouverture.
3. Kálmán: Aranyat vasért. Keringő az
„Aranyat adok yasért" c. énekjátékbál.
4. Gounod: Ábránd a .Faust" c. operából.
5. Olsser: Sikerre siker. Egyveleg.
6. Smetana: A* e^dott menyasszony. Egyveleg;.
7. Lawotta; Hajnalt szerenád, Ocskay bri»
gadérosból.
a Drcschen: Kabarédalok. Kgyveleg.
9. Wirnltzer: Mein llebes Regiment. Induló.
ZALAI HIRLAK 3. olílaL.
A néptakaré&pénztűr Részuénytűrsasús
tlasykanizsűn,
miandó hiteleket engedélyez
UekeWezés w j y Értékpapír fedezet
M i n :
leninitől flzleti rtitóket?
elloíad b e t é t e k e t könyvre,
WS9 folyíszámlírű, fc m m sooa
kvriDfiB (íluflífii Hétül, n m t i f o öszi
z t i e k n m \\ í rOvid fetaondíji " "
vimoflzet.
Időre
Elfogták a tizeser koronáa ékszertolvajokat.
Emlékezetes az az óriási lopás, melynek
károsultja Bőhm Jenő nagykanizsai gabonakereskedő
volt, kinek feleségétől a cselédje
és ennek szeretője tízezer korona értékű ékszert
toptak el és azzal Amerikába szöktek. Még
1913. év júliusában történt a nagy lopás,
melynek tetteseiről kiderült, hogy azok sokszor
büntetett nagystílű szélhámosok. A cseléd,
Szatabek Anna, aki az összes szláv nyelveket
beszéli s törökül Is tud, Igen sok gazdáját
meglopta már, szeretője Kell Ferdinánd Ágoston
pedig nemzetközi szélhámos, zsebmetsző,
betörő stb. stb., áki rendszerint Schmldt Viktor
álnév atait szokott operálni. A lopás után
a jeles pár a budapesti vonattal utazott el
Nagykanizsáról, majd Balatonlellén leszállva
arról, egyik Kanizsa felé jövő vonatra ültek és
Kanizsán át Pragerhotba, majd Triesztbe utaztak,
honnét Amerikába hajókáztak. Amíg ezt
megállapították, egész Európa rendőrsége kutatóit
a nagy lopás tettesei után, persze eredménytelenül.
Tegnap aztán azt a meglepő értesltést
kapta a nagykanizsai királyi ügyészség
Innsbruckból, hogy ott a kanizsai ékszertolvajokat
elfogták. Mindketten egy ottani szállodában
voltak alkalmazásban, természetesen
iámét álneveken. A férll a következő előkelő
hangzású néven szerenelt Innsbruckan: Christlan
PJet vau dc Doesstraat, a nő pedig:
Anna Mnrla Konlcyich néyen. A kir. ügyráf*-
ség tíviratllag kérte a letartóztatott gazemberek
Nagykanizsára szállítását.
rttlatŐsszelrás Nagykanizsán. \\ polgármester
minden év tavaszán tartozik ctrcndclni
a* összes hasznos háziállatok összeírását.
Most Jelent meg az erre vonatkozó czévl rendelet,
mely csak annyiban tér cl az eddigiektől,
hogy ezúttal ax összeíró közegek ai állafösszelrást
házról-házra. istálIórőH$t;\\llóq jáfya •
saiát meggyőződésük, nem pedig bemondás
alapján tartoznak végezni, mert n mullban
kiderült, hogy az állatblrtokosok állatjaik számát
eltitkolják. Az állathilajdonosokat nedlg
arra tlgyeimextctj a rendelet, hogy összes
hasznos háziállatjaikat megmutassák az Allatösszclrást
végző közegeknek, még a szonós
állatokat is 1 napos kortól kezdve, mert az
cllilkolás igen szigorú büntálés alá esik. Az
állatösszeirást az I—V. kerületben (Nagykanizsán)
Vargja János v. kültanácsos és Horváth
Boldizsár, a VI—Vli. kerületben (Klskanlzsán)
pedig plánder György és Kártpvics
József kültanácsQsok fogják végezni q azt
március \\\\6 végéig be kell lejeznlök, Amennyiben
az összeírás alkalmayal ragaaos betegségben
vagy ennek gyanújában lévő állatokat
találnak, ezt a rendőrkapitány! hivatalnak é?
a városi állatorvosnak be kell jelenteniük. A
polgármesteri rendelet azonkívül felhívja áz
állatbirtokosokat, hogy az állataik közt történt
megbetegedési és elhullást eseteket a rendőrkapitányságnál
és a v. m. klr. állatorvosnál
jelentsék bw. Az állatösszeirások ellenőrzésére
Fflrst Sándor váro$l m. kir. állatorvos
van megbízva.\'
H ma és bolnnp catl polgárőrök. Ma
szombat és holnap vasárnap este az alábbi
polgárőrök fognak rendőri Inspekciót teljesíteni:
Szombaton : Spiegel Sándor, Simon György,
Horváth István, Varga József, Krausz Nándor,
Velss Sándor, Villányi István, Zollner Ferenc.
Kaufmann Manó, Kremsler István, Slnger Sándor,
Fáim Adolf, Weiss lózsef, Virányi Samu,
Berényi Árpád, Ncumark1 József, Zsidi János
Fischl [ános, Jászai Lajos, Fischer József,
Frank Alanó, Andri Boldizsár.
Vasárnap: Klsfaludi Márton, Csányi Elek,
Qrünwald László, Fischcr Pál, Grünbautn
Henrik, Fischer Ignác, Tóth József, Ott Lajos,
Schlossarek István. Steiner 1-ülöp, Puschoísky
Sándor, Ernstcln Károly, Áts Ignác, Stern Dávid,
Lőwy Géza, Czleber János, Ósterrelcher
Samu, Schreiber Adolf, Vimmer Ferenc, Satller
Jenő, Horváth László, Berdin Márton.
Nngy szenzációs sláger műsor kerül bemutatóra
szombat és vasárnap a Szarvaszállóbeli
BERLIN mozgóképszínházban. A véres
esztendő 1914—1915., vagy Utolsó csepp
vérig mindent a hazáért! című eredeli háborús
dráma 3 felvonásban a nagy sláger, melynek
tartalma a keletporoszországi borzalmas
vérfürdő pillanatait tárja eténk. — Gyönyörű
epizódját Iáink a képen a hős német és magyar
katonák által az orosz kozákok fölött
vívott fényes diadalnak. — Bemutatásra kerül
még: Kelepcében cimmcl egy 2 felvonásos
társadalmi dráma. Palkó (Bubi) tréfál cimfi
humoros kép és Öreg ember nem vén ember
elmen egy rcndkivlll mulattató vígjáték.
Nagy áldozatokkal sikerült az Igazgatóságnak
c fényes műsort megszerezni, melyet mindenki
figyelmébe ajánlhatunk.
r— ,r.iu x r j n m * - ^ : a \' f " • —- -J «*
A szerkesztésért felelős: d r . H a j d ú G y u l a .
Szerkesztő: G ü r t l o r István.
R*ombftt. VMarnap, raáfr és
eredeti hareztéri dráma 3 felvonásban.
K e l e p p z é b a n | S í S l n
d , á m i 2
öreg embw ne*\' vén emher, elsőrangú
vígjáték. Palkó (Bubi) tréiáf, humoros.
Elfodisok 0 éa 9,va«ár- és ünnepnap S,5,
9ór«kor. Rendca helyinür. Ateremtfltro
3.*, 7
raa.
•p, ÉJT • :IX -n -\'i u v • f.. « ... i* w
Ha jó bortakar olcsón inni?
ugy Ízlelje me* SÁFRÁN JÓZSEF
ARANYHEGYI BORAIT,
mely Itterenklnt i ^ r t pAljckoKöan 12 é*
és 80 fillért* kerül.
Magyar-utca 74. >x4m. SÁFRÁN í t a S E F
Tel«!onfzá« 285. !flu«rkerö«keda.
\' g l S & A B i ! J & m o i 8 ú k é P pf l I o t f t -
" W • ^ • W P P W F T O ^J^OJVVÍC* i. TTKKA T
Péntek és szombat, márc. 12. é« tS-6n
Királyi kaland
dráma egy király életéből 3 felvonásban
Rfi a garnizon kedvence
katonai tárgyú pikantéria 3 felvonásban.
Csak szombaton: Hadszíntéri híradó,
akualitások a kárpáti harcokból.
Rtndea hely^rak. Fűtött tzlnház. Bnffett
E16*d4*oU hétköxnnp 6 is 9 ómkor, v»»árés
ünnepnapokon 3, 3. 7 t* 9 órakor.
Budttpejti zenekar.
Ma és minden este
plccolo, Í12S2ÍI1 mOuísz 12 tdi&Dl
illó mm zenekara
NAGY HANGVERSENYT
kávéházban -
S z M bemeneti
— LesJobli Iloloh!
Kiváló tisztelettel
FEIDMUNN JÓZSEF
tulajdonos.
PóDlos KíszoiatUds!
Mérsékelt úrah! -
4. oldal. ZALAI HlRLAP « * * r* - - 191$ március 136
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét,
b o f g tlBSyKonlzsdn, a S z f l r w s - s z í l l o í a é p ü l e t é b en
SZÍVÓS Antal nlegszünt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
órós-, ékszerén- és lútjzeréjzüzletet
nyitottam.
Dusán felszerelt raktáramon
tartok óriási választékban ^ ,
mindenfajta órákat, ékszere- o - o
Mindezek javítását a legújabb
találmányú, tökéletes műszaki
felszerelésemmel a legnagyobb
i
ket, szemüveget, látszereket. UlMJtMllUUl preczizitássai végzem.
Midőn még csak nagykanizsai szár- I f A B r Á e L W l í á n n l v
mázásomra s hosszú külföldi (Svájc) ^a r o ,J
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt órás, ékszerész és látszerész
közönség szives támogatását kérem néhai Id; Jack Frigyes tanítványa.
99
COONAC LEPAROLÓ R. T.
= FIUME. s
10 1 6 -
KfllŐnlcgesség:
„FIUME COGNAC HEDICINAL"
(.Fiam*\' iiijajyre kfllfia Sien Ugyilal.)
H l r d t t felvétetnek
GUTENBERG NYOMDA
# NAGYKANIZSA
Csengery-uf 7. S ü r g ö n y e i m :
Gutenberg nyomda
• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít,
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyoatafoft a fci*cXXkla|auuoiti»l aöé^bwtwiyomiia (Míina <« (üolcV c«vcí) NiifcyJutKUiu
I I I . é v f o l y a m . Nagykanizsa, 1915. március 10. hétfő 6 0 . s z á m ZALAI HIRLAP társadalmi éa kAzgazdaaégl napilap.
C l f t f l s « t é s l A r a f e i H e I y b w h á z h o z h o r d v a 1 h ó r a 1 K.
P ( y e a a a á « 4 Ti 1 1 4 r V i d é k r a , p o a t á n . . I h d r » I - M K.
N y l l t t é r é * h i r d e t * < o k m e g á l l a p í t o t t á r a k a x e r l n t .
Laprex4r:
Dr. HAJDÚ OYULA.
K i a d ó h i v a t a l : Outenbci( - n y o m d a L \' i n | t r y - a t T . i
Telefon: SzerkeaxtAs*g 41. KladóhiveUl 41.
1915. múrdus 15.
A Kárpátok havas ormain, a száguldó
vonatok mozdonyain, az erkélyek zászlóvasában
s a menctzászlóalj fölvirágozott
katonájának izmos kezében magyar
trikolort lenget a márciusi szél. Reng,
zúg a Kátpátok hegyes, völgyes bérce
s a fenyőóriások dicső álmokat fonnak
az alattuk nyugvó hősök véres küzdelmeiről.
Akkor is zúgott az erdő, akkor
is vérben fürdött a szem s piros vér
freccsent a havas magyar földre. Félistenek
küzdöttek a gigászi erő ellen
akár csak ma, anyák, hitvesek fojtották
szivükbe a fájdalom könnyeit akkor is,
akár csak ma. 1848—1915! Ezt a két
évszámot karcolta be piszkos körmével
a vad orosz horda a nemzet testébe,
hogy ne feledjük el soha, hogy ki akata
kétszer ÍR megásni a magyar nemzet
sirját. Jól sejtik. Nem feledjük el soha.
Ott állnak a hősök ismét a Kárpátok
ormain, hogy bemártsák a rügy orosz
testbe szomjas kardjukat, hogy évszázadokig
csak piros virágok nyíljanak a
Kárpátok fenyves oldalain. Vér, pezsfcő
meleg orosz vér kell a hazai földnek,
hogy minden magyar csecsemő már a
rengő aranykalászból szivja magába a
halálos oroszgyülöletet. Nagy csapást
akartak ismét Magyarország fejére mérni,
de az ellenség vére freccsen szét a
babérkoszorún, mit a Kárpátok fontak
ama hős nemzet fejére, ki sírjából már
kétszer föltámadt. Ereje erőtlenül törik
özét a Kárpátok kemény falain, mint a
rengeteg, morajló tenger vize a gránitsziklán.
Tombol a vihar az orosz emberóceánon,
de csak a határokon kivül.
Március van megint. Illatot lehelő
Ibolya üti fel kékszemű fejecskéjét az
avar levelei közül s derűs mosollyal kandikál
szerte a magyar föld keblén. A
szellő, melynek bölcsője magyar rónákon
ringott, kitörli szeméből az álmot s
végigszalad az ébredő erdőn. Halványzöld
fűszálak nyújtják gyönge karjukat
a napsugár felé és titkon hallgatják a
szerelmesen suttogó fákat. Ls fönt, fönt,
ahol inog a föld, dörren az ágyú, a
hegykoszoruk alatt olvad a hó. Katonatetemekről
leolvad a fehér palást, az
elmúlás illata terjeng, fölöttük fekete
varjak szállnak s elnyújtva hallik : kár
kár . . . Kardok villannak a márciusi
verőfényben s orosz tetemekre veti véres
tekintetét a lenyugvó nap. Vér festi
pirosra a március 15-öt.
Csöndes viskókban valahol a bércek
között aszott kezekre hajlanak ősz honvéd
fejek s szivükben márciusi napok,
emlékek rajzanak. Bem, Damjanich gyermekei.
Sirnak. Most ismét dörren a
fegyver, folyik a vér, szól a harci riadó,
veszélyben a haza, nekik is menni kellene,
menni. . . felugranak, de térdük
megbicsaklik, remegő kezük lehűl s szétmálik
ökölbe szoritott kezük, visszaesnek
tehetetlenül. Fáj — nagyon fáj. Fogatlan
oroszlánok nem veheiik fel többé a
sivatagban a harcot. Elvénüllek. Még
csak egyszer lobban fel egyikükben a
kialvó mécs valahol Máramarossziget
körül, mikor Bem apó gyermeke vezetett
egy hős kis csapatot neki a muszka
szuronyoknak, s hősi küzdés után elszinteleuedett
vére a máramarosi rögökre
hult!
Vége az isteni színjátéknak. Unokáik
fekszenek már a csatasorban. Nincs
szükség rájuk. Elvénflltek. Márciusi szellő
sir az aradi golgota hantja fölött, inikor
az égen csillogó aranyfejű virágok nyílnak.
A Kerepesi temetőben megrezdül
egy álom. Görgey színtelen szemsugara
végigbukdácsol a Duna morajló habja
fölött . . . pszt! . . . mintha valahol
messze harci riadó szólna . . , Távoli
ágyudörgések tépett foszlányai szóródnak
a Branyiszkó lankáira I . . .
A világháború.
Új harcok a Kárpátokban.
Általúnej fámodás n oroszok ellen.
Főhadiszállás. A Kárpátok frontjáról
napokon át jelentett részletharcok helyett
tegnapra nagy arányú általános támadás
fejlődött ki, melyben csapataink számos
helyen igen szép eredményekre való kilátással
nyomják az orosz haderőt. —
Különösen nagy arányú csata kezdődött
Lupkowtól keletre, valamint a Beregés
Máramarosmegyék galíciai határán
kezdődő Opor völgyében s attól keletre
Staniszlau irányában és a sokat emlegetett
cisna-baligródi ut mentén. Mindezen
helyeken az oroszok is igen vehemens
ellentámadásokat kísérelnek meg. Leggyengébb
pontjuk Uzsoktól északra van,
ahol alig képesek feltartóztatni támadásainkat,
melyek sikerétől függ, hogy
meddig marad orosz kézben Középgalicia.
A török harcok.
I törökök átlépték a szuezi csatornát.
Galac. Megbízható helyről érkezett
hírek szerint az Egyptom ellen vonult
török seregek a napokban áthaladtak a
szuezi csatormán és nagyobb török csapatok
partra szálltak Egyptomban.
A Dardanellák Konstantinápoly. A török főhadiszállás
hivatalosan jelenti: Tegnap több
ellenséges páncélos nagyobb időközökben
ismét eredménytelenül bombázta a
Dardanellák szorosának Szeddil Bahr
és Kum-kale erődjeit, de ezek ütegei
ismét visszaverték a hajók támadását.
Az éjjel egy kisebb ellenséges flotilla
megpróbálkozott azzal, hogy tengerszoros
külső aknasorához közeledjék, de
észrevették őket s heves tüzelésünkre
vissza vonulni kényszerült.
Uj támadás Szmyrna ellen.
Konstantinápol. Szmyrnának a mult
héten nagy vehemenciával megkezdett
bombázását a francia angol flotta tegnap
ismét folytatta De a parti ütegek ezúttal
is igen sikeresen viszonozták a hajók
tüzelését, s elűzték azokat, mielőtt a
városban nagyobb kárt tehettek volna.
Elsulyesztett angol hajók.
Rotterdam. Hivatalosan jelentik Londonból,
hogy az U 29. jelzésű német
tengeralattjáró hajó a mult héten öt
angol kereskedelmi gőzöst és két páncélos
cirkálót sütyesztett el.
Hága. Londonból közlik, hogy Saint-
Pointtól délre egy ismeretlen tengeralattjáró
elsülyesztette az „Augusta" nevű
angol postahajót.
A pápa uj békeakciója.
Milano, XV. Benedek pápa uj békeakciót
kezdeményezett s már a hadviselő
államok diplomáciáját megmozdította
annak sikere érdekében. Ettől függetlenül
húsvétra fegyverszünet kleszközlését
is kezdeményezte a pápa, melynek sikerében
feltétlen bizik.
Külföldre nem lehet pénzt küldeni.
Bécs. Az osztrák posta a koronaérték
ázsiójával űzött s mint gyakoribban
megismétlődött visszaélések miatt betiltotta
pénzesutalványoknak Németországba
és Olaszországba való küldését.
Witte gróf halálának oka.
Stockholm. A szombaton elhunyt
világhírű békebarát, orosz politikus Witte
gróf halálának oka középfülgyulladás
volt, mely átterjedt az agyra s ez ölte
meg a kitűnő diplomatát akkor, amidőn
reá a legnagyobb szüksége lett volna
az egész európai civilizációnak.
i
2. oldal. ZALAÍ HIRLAP 1915. március 15.
Höfer jelentése.
Budapest (HtvaUIOU) Uttgyetországbau és
Ny«gaígá!fel4t)isn a? arcvonalon az általános
helyzet nem változott* A* fi lenség előretöréseit
a Nida alsó folyásánál, valamint Qorlica
fhellctt és attól délre rövid harc után visszavertük,
A Kárpátok számos szakaszában Ismét
meghiu&ultak, az oroszok heves támadásai.
Igy a Jupkowi nyereg és az uzsoki szoros
közötti arcvonalon továbbá Opor völgyébe",
ahol éjszaka Is elkeseredett harc folyt és
Wyszow mellett. A kezünkbe jutott nagyszámú
orosz sebesülteken kívül négyszáznál több
oroszt fogtunk cl, akik közelharcban megadták
magukat. A Dnjesztertöl délre fekvő állások
pldft is harcok fejlődtek. Az ellenség jelentékeny
gyalogsági hadereje állal Indított támadja
csapataink leghatásosabb tüzelése folytán
csakhamar megakadt, majd az ellenség nagy
veszteségei mellett teljesen összeomlott. Odább
keletre gyalog előnyomuló ellenséges lovasságot
ismét visszavetettük.
Höfer altábornagy.
A némeiefe harcai\'
Berlin. A főhadiszállás hivatalosan jelenti:
Nyugati hadszíntér. Néhány ellenséges hajó
tegnap délután a tengernek La Panne Nleuporttól
északra fekvő részéről eredmény nélkül
tüzelt állásainkra. Ncuvc-Capelle mellett
egy elszigetelt Angol támadástót eltekintve,
amelyet visszavertünk, C9ak tüzérségi harc
volt. Champagneban a franciák tegnap is
megismételték Souaintól keletre és Lemosni!-
tói északra részleges támadásaikat. Csapataink
tüzében az ellenség suiyos veszteségei mellett
valamennyi támadás összeomlott. A Vogézekben
a haicok a jobb időjárás beáltival
ismét megindultak. A franciák most az Argonnokban
Is a kézi gránátok uj fajtáját alkalmazzák,
amelyek arra valók, hogy robbanásuk
alkalmával megfertőzzék a levegőt. A tegnapi
harcokban Ismét olyan gyalogsági robbanó
lövedékek használatát állapítottuk meg, amelyek
célhozérésük alkalmával lángot vetnek
Keleti hadszintér. Keleten a helyzet változatlan.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
Nagykanizsa közélelmezésének biztosítása.
R piaci árak megállapítása. Egyéb intézkedések.
Kezd végre kissé dfrftlnl. a? élelmlszerszUkség
sötét felhőivel bevont kanizsai égboltor
zat. A napnak néhány derűs sugára tegnap
utat tört magának e felhőkön át, s Nagykanizsa
népének arcára a bizakodás derűjét varázaplta.
Kezdjük már hinni, hogy a hatósági
gondoskodás eredményes lesz és Nagykanizsa
város közönsége sikerrel log megbirkózni a
háborús esztendő legnehezebben átlábolható
hónapjaival, a márciustól juliuslg terjedő idővel,
amikor az őszi már fogytán van, az uj
pedig még alig hogy csírázik a mezőkön. —
Március hó tizenötödikével annyi mindenféle
hatásos Mósági intézkedésről kell beszámolnunk
a kanizsaiaknak, hogy szinte alig tudjuk
azt egy közlemény keretébe beszoritanl. —
Kezdjük
a piaci őrak m e f l M ü í i s M
Mint már jeleztük, tegnap vasárnap délelőit
I I órájára Farkas Ferenc rendőrfőkapitányhelyettes
bizottságot nívót! egybe, hogy annak
meghallgatása után állapítsa meg a már-már
tűrhetetlenné váló piaci árakat, s ezzel véget
vessen a kanizsai piacon duló élelmiszeruzsorának.
Szpmortian jellemző a kanizsai közönségre,
hogy az értekezletre meghívott tizennégy
bizottsági tag közül mindössze csak heten
jöttek el, és pedig: Dauscha Ottó jóazágigazgAtó,
Lőwenfeld Joacliim földbirtokos,
Osskó Péter nyűg. d. v. állomásfőnök, Dobó
Márton a fogyasztási adóhivatal kezelője,
Strém Károly és Lehr Oszkár fakereskedők,
valamint Buncom József városi képviselő.
A7. értekezlet mindenekelőtt Füredi János
rendőrtia?t ama javaslatit tottcí magáévá, hogy
ez az élelmlszer-megállapitás csak annyi Időre
szóljon, amig azt a hatóság a termelési viszonyok
és az egyéb körülmények megváltozása
folytán újból módosltandónak nem találja. Majd
azt az elvet szegezték le az ármegállápltás
^lapjául, hogy mig az uj árak a piaci uzsora
megszüntetését célozzák, azokat mértéken alul
mogállapilaiil acm szabad, mert ezzel a termelőket
riasztanák cl a kanizsai piac szükségletének
ellátásától. A megállapított piaci árakat
tehát a kölcsönös méltányosság szigorú figyelembe
vételével szabták meg.
Az értekezlet az alább {elsorolt piaci holmik
termelésének s előállítási és egyéb költségeinek
legalaposabb, részletes megvitatásával
határozott, s munkájában figyelembe vette a
szomszédos dunántuli városok piacainak ármegállapításait,
amit a rendőrkapitányság az
értekezlet részére beszerzett. Igy a bizottság
a nagykanizsai élelmiszerek árának megállapítását
a következőkben JavasolU, s azt a főkapitányheiyettes
ma ho*ptt határozatával a
következőkben ^lapította meg:
Tej literje ... , 28 fillér
Tejfel literje " 80 fillér
Turó klgrmja • 60 fillér
Tea-vaj klgrmja ... ... 4K 80 fillér
Főző-vaj klgrmja 3 K 20 fillér
Burgonya (válogatott) klgr. 14 fillér
Burgonya (kevert) klgrmja 10 fillér
Bab (fehér) 1 klgr 80 fillér
Bab „ I liter 64 fillér .
Bab (tarka) I klgr 70 fillér
Bab , „ 1 liter 50 fillér
Tojás darabja 8 fillér
Vöröshagyma 1 klgr.,.. ..\'. 60 fillér
Foghagyma 1 klgr. ... ... 2 K — fillér
Hasábfa 1 mm ... 2 K 80 fillér
Vágott tűzifa I mm . 4 K — fillér
• Trlfalli szén 1 mm. 3 K 60 fillér
Ez árakról a Nagykanizsa városát környező
összes zala- és somogymegyei községeket értesítene
a rendőrkapitányság, s azok jegyzékét
a kanizsai piac összes fáira kifüggesztik.
Célszerű azonban azt mindenkinek ez újságból
kivágni és felragasztva megőrizni. Ez árak
túllépése a kivétele? törvények alapján kiadott
kormányrendelet szerint kihógást képez, melynek
elkövetői 15 napi elzárással cs 200 koronáig
teijedö pénzbüntetéssel sujthatók. A piacon
és az egész város területén a rendőrség ellenőrzi,
betartják-e az eladók a fentebbi maximális
árakat, de természetesen elsősorban a
közönségnek saját inaga iránt tartozó kötelessége,
hogy a visszaélésekre ügyeljen, s minden
tilos üzérkedés esetét a rendőrkapitányságnak
bejelentsen, mely azonnal kérlelhetetlen szigorúsággal
intézkedik a megfelelő megtorlásról.
Mennyi gabonát kap NAGYKANIZSA ?
A váras közélelmczésének kérdésében legnagyobb
fontossága van annak a leiratnak,
melyet a minap kapott Nagykanizsa város
tanácsa a kormánytól, s melyben az van közölve,
hogy a földmlvelésügyi miniszter Nagykanizsa
város részére a körmendi járásban
lefoglalt gabonakészletekből 1997 métermázsa
buzát és i 867 métermázsa rozsát diait s elrendelte,
hogy ez a gabonamennyiség a nagykanizsai
Frapz malom r, t.-nak f?z4llittassék,
mely azt kizárólag Nagykanizsa várói közélelmezésére
fordíthatja. (A Nagykanizsán rekvirált
gabonát már máshová szállították.) A miniszteri
leirat közli, hogy még juttat valamit
Nagykanizsának, de láthatjuk már, hűgy dúskálni
nem igen lehet a lisztben s ismételten
csak a mértékletes fogyasztást ajánlhatjuk.
A Iisztszükségletek bejelentése.
Tegnap délig Nagykanizsa város |akó{$4gának
legnagyobb része beadta kitöltöjten a
kérdőiveket a rendőrkapitányságra, amiket dr.
Sabján polgármester a város Hsztszükséglgtének
és azon kereskedők neveinek bejelentése
céljából bocsátott ki, hogy ki hol szándékozik
lisztet, illetőleg kenyeret vásárolni. Mintr
egy 6500 kérdőivet adtak le a kapitányságon,
s Füredi János rendőrtiszt most dolgozza f?J
azoknak rengeteg tömegű adatait. A hatalmas
munka ma valószínűleg elkészül, s holnap már
azt is közölhetjük, hogy mekkora Nagykanizsa
város lakosságának tulajdonképpeni lisztszükséglete
az Uj termésig. Csak ekkor keli
tehát voltaképpen akcióba lépnie városi hatóságunknak,
hogy a mutatkozó szükséglet biztosításáról
gondoskodjék.
HOInap az utolsó bejelentés
L helyütt közöljük a rendőrkapitányságnak
azt a figyelmeztetését, hogy a
lisztszükségíetek bejelentésének végső
terminusa holnap, kedd délután 5 ór<Ma,
amikorig az Összes le nem adott kérdőiveket
be kell szolgáltatni a kapitányságra,
mert aki ezen utolsó határidő
betartását is elmulasztja, azt ugy tekintik,
mint aki nem reflektál a hatóság
segédkezésére llsztszükségletének biztosításánál.
Más szóval: ugy tekintik az
illetőt, mint akinek otthon, az éléskamrájában
az uj termésig elegendő készlete
van. Még egyszer közöljük azt a
figyelmeztetést is, hogy aki tévedésből
nem kapott volna kérdőivet, azért a legsürgősebben
jelentkezzék a rendőrkapitányságon,
mert ezek bejelentését is csak
kedd délután 5 órájáig veszik figyelembe.
Dr. Sabján Oyula polgármester Intézkedett,
hogy Nagykanizsa város termelői, kik a tavaszi
munkához szükséges vetőmaggal nem
rendelkeznek, ezt szükségletük teljes mértékéig
megkapják. A kormány felhívása folytán bejelentette
a polgármester a fötdmivelésqgyi
minisztériumnak, hogy Nagykanizsa város
szántóvetőinek 160 métermázsa vetőmagra van
szükségük, amiben zab, árpa, bükköny, burgonya
s minden egyéb is benne foglaltatik.
A vetőmag érkezése minden órában várható,
s annak megérkeztével polgármesteri hirdetmények
fogják közölni, hogy A vetőmag IIQI
és mily föltételek mellett lesz kapható.
Kinek kell takarmány-tengeri ?
A kitűnő és alapos Intézkedések között,
melyeket dr. Sabján Oyula polgármester Nagykanizsa
város közélelmezésének biztosítására
tett, a legtöbb figyelmet érdemlők egyike az
a hirdetmény, melyet ma délben bocsátott ki
a polgármester. Az foglaltatik ebben, hogy
akinek hizlalásra, vagy általában takarmányozás
céljából van szüksége kukoricára, ezt a
szükségletét március hó 31-élg jelentse be a
rendőrkapitányságon.
1915. március 1 . ZALAI HIRLAP 242. oldal.
f í cm zárják bc ar. l?M4hnt- A Nagykanizsán
fellépett kanyaró agyében tegnapelőtt,
szombaton délután dr. Szekeres Jóisef elnöklőével
ülést tartott a váróul képviselőtestület
közegészségügyi bizottsága, A bizottsági ülés
előadója dr. Rátz Kálmán városi tiszti orvos
volt, aki ismertette a Járványt és konstatálta,
hogy az habár eléggé nagy mértékben fellépett,
lefolyása igen enyhe, amit Igazol az Is,
hogy annak következtében egyetlen haláleset
sem fordult elő. Nem javasolta az iskolák bezárását,
amit a bizottság általános helyesléssel
fogadott s ily értelmű határozatot is hozott.
Ellenben megállapították azt, hogy a rendkivül
ragályos kanyaró terjedésének egyik legfőbb
okozója az, hogy a kanyaróban megbetegedett
gyermekek apái bacillusos ruháikban kávéházba
járnak, ahol a fogasra akasztott télikabátok
az összes melléjük akasztott kabátokat
inficiálják s ezzel válnak a ragály leghatásosabb
terjesztőivé. Nem az iskolákat kell
tehát bezárni, mert oda a beteg gyerekeket
már úgysem eresztik a szülők, hanem az apák
lelkiismeretére kell appcllálni, hogy kávéházba
és vendéglőbe, valamint moziba és
hasonló tömeggyülekező helyekre ne járjanak
amíg gyermekük kanyaróban van.
Gyássrovat- Ma éjszaka rövid, dc kinos
szenvedés után elhunyt Nagykanizsán Törcky
Antalné szül. Kecskés Margit 22 éves korában.
Halála férjét, Töreky Antal nyomdászt
sújtja mély gyásszal. Temetése holnap délután
" , 5 órakor lesz a temető halottasházából.
fl tengeri rekvirálás Nagykanizsán. Tegnap
Nagykanizsára érkezett a Magyar bank
és kereskedelmi r. t. főtisztviselője, Schwarz
József s a földmlvelésl minisztérium meghatalmazása
alapján a rendőrség segítségével megkezdi
a városban található kukoricakészletek
rckvlrálását. A 27—30 koronás tengeri árakkal
kai kapcsolatban kiadott miniszteri felhívásra
csak egyetlen egy tengcrikészlet bejelentése
érkezett a rendőrkapitánysághoz, de kétségtelen,
hogy egy kis kutatással még számos
helyütt fognak Nagykanizsán kukoricát találni.
Ezeket persze már a 22 K 50 filléres leszállított
maximális áron fogják rekvirálni.
Negyvenezer cigaretta n zalai bősöknek.
Talán egy magyar város sem gondoskodik
katonáiról oly állundóan és oly nagy mértékben,
mint épen Nagykanizsa, melyet pedig
ellenségei azzal vádoltak meg, hogy nem törődik
semmit som hős katonáival és eick jólétével.
A napokban a harctérre elinduló közös
menctszázaddal ismét 40,000 cigarettát,
183 pár érmologltőt, 90 darab hósapkát, 7
pár térdvédőt, 4 meleg alsónadrágot és 2
meleg Inget küld a vitéz zalai bakáknak a
Központi Jóléti Iroda Hadsegélyző osztálya.
Ezzel a küldeménnyel 165.000-rc emelkedik a
Nagykanizsáról a harctérre küldött cigaretták
sera^urs
A tléptokorétipénztűr Részv
é n g t i M H M M
a i l a n d ó h i t e l e k e t e n g e d é l y e z
ö e k e b l e z é s o a s y é r t é k p a p í r f e d e -
z e t * n l n p | 4 n :
l e s z á m í t o l Qzletl v á l t ó k a t ;
e l f o g d b e t é t e k e t kfinyure,
u a í y f o l y ó s z á m l á r a , és azokat sooo
koronáig felmondás nélkül, n a p b b őszszegeketi
neUlg rövid felmondási Időre
visszafizet.
&<áma és roppant nagy a meleg ruhák mennyisége
is, melyet elküldöttek. Ez alkalommal
nem mulaszthatjuk el őszinte elismerésünké
leróni Iarkas Vilma úrhölgynek, kinek fárad\'
hatatlan buzgalma és odaadása hozta létre azt
a szép eredményt, melyet a Központi Jóléli
Iroda Hadsegélyző osztálya elért. De meg
kell emlékeznünk serény munkatársairól la,
akik minden szabad idejüket a katonák cigarettával
és meleg ruhával való ellátása nagy
munkájának szentelik. A Hadsegélyző munkaterem
dolgos tagjai a következők:
Barta Rózsi titkár. Köröskényi Piroska,
Lajpczlg Lolly, T t f r Rózsi. Török nővérek,
Szily Kálmánné, Hütter Anna, Labor Klári,
Mair Gréti, Vécsei Ida, Tabojdy Kálmánné,
dr. Plihál Viktomé, Bróczi Lászlóné, Pálfly
Jolán, Bugsch Irén, Erőssy Ella, Pósfay Pongrácné,
Lenk Vilmosné, Kovács Ili, Kcnedy
Aura, Sanweber Ilonka, Mayer uövérkk, Lendvai
Ilka, Bettlhelm Aladárné, Darás Üászlóné,
Lázár Ilona, Szilvágyi Böske, Szabó Mariska,
Oál Oyuláné, Plihál Bözsi, Sommer Katinka,
Pongor Klári, Bogyal Lajosné, Dezsényi Árpádué,
Horváth Gézáné, Győrffy Jánosné,
Saághy l-lvla és Grünluit Nelíy.
Otthon folytatott munkássággal járulnak
hozzá a nagy célhoz:
Bágyoni Ödönné, dr. Fischer Józsefné, Maxmovlts
Júlia, Osskó Pétemé, Jósifovics Mlcl,
Fischer Gedeonné, Fáha Arnoldné, Báron Mlci,
Weisz Tivadarné, Mágics Etelka, és Ker. nőegylet!
kórház. Mindnyájan büszkék lehetnek
lelkes és eredményes munkálkodásukra.
Galíciai vasutasok Égerszögen. Zalaegerszegről
irja tudósítónk: A mult héten 103
galíciai vasutas érkezett városunkba. Celldömölkről
jöttek, mert olt elszállásolásukra már
hely nem volt. A galíciai vasutasokat Egerszegen
a Korona-szállóban és magánházakban,
egy főellenőrt s egy ellenőrt pedig a rendőrkapitányságnál
szállásolták cl. Az ellenőr az
a bizonyos przemysli hős, aki a benzines
vonatot a varosba bevitte és ezért a Ferenc
József rend lovagkeresztjét kapta a vitézségi
rend szalagján. Roppant unatkoznak a szegény
menekültek s alig várják a parancsot, amely
visszarendeli őket dicsőséges hadaink által
megtisztított, rég nem látott hazájukba.
fi ma esti polgárőrök. Ma hétfőn este
nz alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni:
Vidor Imre, Pavelkovics János. Pfelfer Jakab
Arnstcln Sándor, Mankovics István, Rablnck
Jenő, Fischer József, Fonyó Mihály, Török
lózsef balog, Lehoczky Atátyás, László Ignác,
Berger Adolf, Balázs József, Brandl Gyula,
Büki Sándor, Zábó József, Wellisch Márk,
Czulek József, Singer Sándor, Fleischacker Ign.,
Balog Ágoston. Sáfrán József, Horváth Ferenc.
fl hndbavonultak családjainak. (Folyt.)
Matán Ödön 25 kg. burgonyát, 2 ke. hagymát,
LŐwy Adollné 5 csomag pótkávét, 1 kg.
sót, Vs kg. kávét, 1 kg. rizst, 1 kg. cukort,
1 kg. darát, Ehrenstein Károly magyarborsot,
Goldmann Ign. 10 kg. burgonyát, cukort és teát,
Mérvért Árpádné 5 kg. lisztet, dr. Mutschcnbacher
Edvlnné 4 kg. kenyérlisztet, Zsubreuíc
Mihályné 4\'/» kg. lisztet, \'/* kg. kávét, Markó
Nándorné 6 kg. diót, 3 kg. borsót, Kaiser
ErnŐné 3 fej káposztát, 2 kg. sót, 2 kg. lisztet,
Luria Sándorné 2 kg. darát, N. N. 3 kg. rizst,
dr. Oross Dezsőné 10 kg. rizst, özv. Vécsey
Zsigmondné 10 kg. kenyérlisztet, Magyarszerdahely
község 40 kg. lisztet, 180 kg. burgonyát,
26 kg. babot, 2 füzér paprikát, 31 drb.
tojást, 88 körtét, 2 kg. lisztet, Raft István 2
kg. lisztet, Blaskovics Kálmánné 1 kg. darát,
IV, kg. babot, Orünhuth 100 kg. babot,
Tripammer Rezsőné 5 kg. rizst, 2 kg. darát,
dr. Bartha Gyuláné 4 kg. lisztet, 2 kg. sót,
1 kg. darát, 1 üveg mézet, Rosenberg Pálné
2 kg. sót, 3 kg. babot, Fischer Lajosné 10
kg. szilvaizt, dr. Neumann Edéné 3 kg. rizst,
Fischer Lajosné hagymát, Lusztgarten Samuné
1 zsák burgonyát, dr. Bród T-né5 kg. lisztet,
2 kg. cukrot, 10 csomó hagymát, Leitner Aladárné
5 kg. sót, dr. Szekeres Józsefné 100
kg. burgonyát, Bartha Pál 20 kg. kocka cukrot,
Sommer Igirácné 100 kg. burgonyát. Pintér
nővérek 10 liter babot. Csizmadia Vilma
7 kg. babot. ^ _ _
A szerkesztésért felelős: dr. H a j d ú Gyula.
Szerkesztő: Gflriler István.
S i m i - s z á U ó g l E D l I N sogy m o z g ó .
miMi rcDCKUn
Kedden, szerdán márc. 16. és 17-én
Teljesen uj műsor.
Előadások 6 és 9, vasár- és ünnepnap 3,5, 7 ét
9 órakor. Rendes helyánür. A terem fűtve vaa.
P, Kostreinitz Királyforrás
R o h l t n c h m á l l o t t .
A kostrcinltzi királyforrás vize szénsavtartalma
a leggazdagabb. Legerősebb szénsavas
natriuma folytán az orvosok mint a
legjobb frissítő italt ajánlják. A legelőkelőbb
orvosok bizonyítványa szerint kiváló
hatással blr ewiisztési nehézségeknél, gyomor
és bélhurutoknál, veseköveknél, niájbetegségcknél
és cukorbetegségnél.
Tulajdonos Nouackh Ignácz örökösei
Kiilrililti Posta M i i t , { E H PJIürtaíli Billitl.
Kapható Nagykanizsán minden
nagyobb füszerkereskedésben t
URANIA mozgókép palota*
Kűijonyl-utc* 1 Tdtloa 290.
Héttőn, kedden, március 15. és 16-án
aktuális nagy háborús dráum I A házaló aktuális háborús dráma 3 felvonásban.
A peradonal füvészkert, természeti kultur
kép, Az örvény fölött, drámai epizód
a mexikói aranyásók életéből 2 felvon.
Rendes hetyárak. Fötfltt színház. Buffett
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasirés
ünnepnapokon 3, 3. 7 éa 9 órakor. Budapesti zenekar.
Ma és minden este
r J« v •
plccolo, h e í e d i l m B o í s z Í Z t a í ö ö l
álló h í r n e v e s z e n e k a r a
NAGY HANGVERSENYT
— tart az —
W T
Pontos kiszolgálási
Mérsékel! árak! -
- kávéházban -
Szabod b e m e n e t i
- Legjobb Italok!
Kiváló tisztelettel
FELDMAHN JÓZSEF
tulajdonos.
4. oldal. ZALAI HlRLAl>
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét,
h o j y llQSyKonlzsún, D Siurvas-ízúlloda é p ü l e t e n
S z í v ó s Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
őrös-, ékszerész- és lótjzeréjzŐrletet
nyitottam.
Mindezek javítását a legújabb
találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. ummmiM preczizitássai végzem.
Dusán felszerelt raktáramon
tartok óriási választékban U yC.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
Véká9y Károly
órát, ékszerész és látszerész
néhai id. Jack Frigyes tanítványa.
L»»ll •
L15 március* 15
66 „ffllfflCI
COONAC LEPAROLÓ R. T.
= FIUME. =
10 i»-
KOlönlegesség:
„FIÜME COQtlflC HED1CIIUL"
(,Flia«\'ué|Hrr« k l l l a lm liytlal.)
Hirdetések felsietnek
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürjönyclm:
Gutenberg nyomda
m•W» Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nn»ra»oit » Stfobet^n^ocída fMttoji é« CWdta»««*1 «
I I I . é v f o l y a m . Nagykanizsa, 1916. március 16. kedd 61. szám
ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• l O f l a v t é s I * r « k | H«ljrb*n háxhoi borára I hóra I K.
Mgj0* u á a 4 tlllér Vldékra, poatán . . 1 hóra I tt K.
Nyllttér ét hirdetitek megállapított árak ucrint.
Laprttér:
Dr. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatal: Outenberg-nyomda C*«agtry-«t 7. txAm.
Talefon: Szerke»ztó»*g 41. Kiadóhivatal 41.
Aranykönyv a
munka hőseinek.
Blztosiíani kell az Idei lermést. Nem
szabad megengedni ebben az áldott
szép hazában, hogy egy talpalattnyi termőföld
is megmQveletlenöl maradjon. Ez
most határtalanul fontosabb, de határtalanul
nehezebb feladat is, mint máskor,
mert a háboru a mezőgazdaságtól
a munkaerő javarészét vonta cl. És
mert életbevágóan fontos, egyúttal pedig
rendkívül nehezen megoldható ez a feladat,
azért kell sikeres elvégzésére válvetett
buzgalommal egyesülnie a kormánynak
a társadalommal.
A kormány megteszi a magáét. A
földmlvelésügyi miniszternek ebben a
tárgyban az alispánokhoz és a törvényhatósági
jogú városok polgármestereihez
Intézett rendelete gazdag programmja
« munka országos szervezésének és irányításának.
De az eredmény elsősorban
mégis a gazdálkodó közönség lelkes
tevékenységétől, fokozott szorgalmától
ÍOgg.
Ghillány miniszter elrendelte megyei
és községi, illetőleg körjegyzőségi gazdasági
bizottságok alakítását az értelmiség
bevonásával. Ezek a bizottságok
lesznek hivatva gondoskodni a termés
biztosításáról és arról, hogy minden
gazdaságilag használható teiület be legyen
vetve emberi vagy állati táplálékul
alkalmas terményekkel. Igás állatok megvásárlását
a gazdasági felügyelők díjtalanul
közvetítik a gazdáknak. Az alispán
előter/esztésére a miniszter hajlandó
megengedni a személyes szolgáltatás elrendelését
és a közerő kirendelését. Az
ezért járó térítés megfizetésére, valamint
a vetőmag beszerzésére legcélszerűbben
a községek, vagy a törvényhatóságok
gondoskodhatnak előlegről, illetőleg kölcsönről.
A miniszter megbízásából a
Magv ar Mezőgazdák Szövetkezete nagy
készletet szerez be árpa, zab és tengeri
vetőmagból. Gazdasági gépek megrendelésében
is szívesen támogatja a közönséget
a miniszter, azonkívül gondoskodik
arról, hogy nagyobb uradalmak
az aratás munkájára hadifoglyokat vehessenek
igénybe. Nyilvántartja és közzéteszi
a miniszter a más vidékre is
elszerződhető munkások adatait, megkönnyíti
a gazdasági munkaszerződések
megkötését s általában a földmlvelésügyi
igazgatás egész szervezetével készségesen
támogatja a gazdálkodó társadalmat.
Magát e nagy munkát azonban mégis
csak a gazdálkodó közönségnek kell
elvégeznie. Minden munkabíró ember
— akár férfi, akár asszony vagy leány —
dolgozzon minden igyekezeiével. Kiváltképpen
pedig dolgozzanak azok, akik
hadisegélyben részesülnek és aklkmezőgazdaságoan
való nélkülözhetetlenségük
elmén kaptak felmentést a hadkötelezettség
teljesítése alól. Ha az ilyenek munkakészsége
kifogás alá esik, méltók a
kedvezmény elvesztésére és bizony el Is
fogják veszíteni.
Két nagy elv hassa át az egész társadalmat:
az önsegélynek és az egymás
segítésének elve. Mindenki legjobb tehetsége
szerint végezze el a saját munkáját,
azután pedig siessen gazdálkodó
polgártársainak a segítségére, esetleg
pénzének is kölcsönbeadásával. Ez nemcsak
emberséges, hanem hazafias cselekedet
is lesz.
A balkáni népek az ő háborujuk idején
el tudták végezni minden mezőgazdasági
munkájukat. Vájjon a hazaszeretetéről
és munkabírásáról egyaránt híres
magyar elmaradhat-e a balkáni népek
mögött?
Ghillány miniszter intézkedése folytán
azok neve, akik a termésbiztositás nagy
munkájában érdemeket szereznek, belekerül
a munka hőseinek aranykönyvébe,
amely kiegészítő pár/a lesz a harctéren
küzdők aranykönyvének.
Van-e épkézláb magyar, aki nevének
egyik vagy másik aranykönyvében való
megörökítésével ne óhajtana bizonyságot
tenni az utókor előtt arról, hogy
a világháború forgatagában nem volt
méltatlan fia hősi nemzetének?
A világháború.
Előnyomulunk o KúrpítoKbnn.
Sikerek Vereckfcn túl.
Sajtóhadiszállás. A Bereg- és Máramaros
megyék határszögletén túl, a javornlki
hágótól és a vereckei szorostól
északra napokkal ezelőtt megindult hatalmas
arányú mérkőzés seregeink óriási
győzelmével ért véget.
A tuínyomó erővel támadó oroszokat
itt nemcsak megállásra kényszeritettük,
hanem ellentámadásokkal teljesen visszavertük
őket és diadalmas seregeink
galíciai területen Sfrvj felé az Opor
völgyében gyors előnyomulásban
vannak.
A Kárpátok összes egyéb részeiben,
az egész vonalon teljesen kielégítő eredménnyel
harcolunk és a naponta többször
megújuló orosz támadások mind
megtörnek seregeink csodálatos energiáján.
Galiciában és Lensyelorszúsbon.
Visszavert orosz támadások.
Főhadiszállás. Délkeletgaliciában, Stanlszlau
körül a harc változatlan hevességgel
folyik. A legutóbbi napokban itt
nemcsak visszavetettük az összes orosz
támadásokat, hanem több sikeres ellentámadást
is Intéztünk az oroszok ellen,
akik már nem 60ká tarthatják Staniszlaut
védő pozícióikat.
Nyugatgallciában és Oroszlengyclországban
nincs újság.
Mozgalom a Mldánál és PHItánál.
Zürich. A Neue Zürlcher Zeitungnak
jelenti tudósítója: Mig az orosz erőfeszítések
a Kárpátokban tombolnak, addig
Oroszlengyelország délnyugati Részében,
a Pillcától keletre és a Nldától
nyugatra hosszú idő óta teljesen szünetelt
minden hadmüvelet. Közel három
havi teljes nyugalom után most itt Is
mindinkább növekvő harci tevékenység
mutatkozik. A Nida és Pilica táján az
oroszok rendkivül erős gyalogsági harcot
kezdettek, de alaposan kipihent ezredeink
az oroszoknak minden támadását
visszaverték és több erős állásukat
elfoglalták.
A Dardanellák.
Szünetelnek a támadások.
Bécs. A Relchspost jelenti Konstantinápolyból.
Az aegei tengeri francia-angol
flotta, mely heteken át eredménytelenül
bombázta a Dardanellák külső erődjelt,
tegnap támadásait teljesen beszüntette.
Ennek oka az, hogy a parti török
ütegek olyan nagy sérüléseket okoztak
az ostromló hajókon, hogy ezek az ostrom
folytatását abbahagyni kényszerültek.
A legújabb angol erőszak.
»Bulgária támadja meg Törökországot l«
A Belgium semlegességének megvédése
cimén és ennek ürügye alatt háborút
kezdett Anglia gyalázatos períidiájának
egyik valóban muzeumi példánya
az az erőszakosság, mellyel a
semleges Bulgáriát akarja belevonni a
háborúba és Törökország megtámadására
kényszeríteni. Erről mai alábbi táviratunk
szól:
Szófia. Grey angol külügyi államt
i t k á r utasította Angliának szófiai
követét, hogy Bulgárlát minden
rendelkezésére álló eszközzel szólítsa
fel arra, hogy Bulgária vegyen
részt Konstantinápoly és a
Dardanellák ostromában. A bolgár
kormány válasza még ismeretlen.
2. oidal.
Automoblios ágyuk a Dardanellákban
Berlin. A Dardanellák szorosának védelmében
nagy szerepük van a német
páncélos automobil-ágyuknak Is, melyek
nagy mozgékonyságuknál fogva kiválóan
alkalmasak a part védelmére és az erődök
tüzelését Jgen hatásosan támogatják.
Az angolok vesztesége.
Konstantinápoly. A legbiztosabb információ
szerint a Dardanel\'ák ostromában
hét nagy angol csatahajó igen nagy
sérüléseket szenvedett.
A Dardonellak védőserege.
Konstantinápoly, A Dardanellák szorosát
és a Oalllpoli félszigetet százezer
főnyi, mintaszerűen felszerelt első vonalbeli
törők katonaság védi, mely minden
partraszállási kísérlet megakedályozására
bőven elegendő.
A ]apán-kínai konfliktus.
Stockholm. Pekin^bói jelentik: Habír
a Japán és Kína között felmerült konfliktus
már rég a békés elintézés utján
halad, Japán még mindig csapatokat
szállít kinr.l területre. Ennek célja az,
hogy Japán minél nagyobb nyomást
gyakoroljon Kínára s igy követelései
közül minél többnek szerezzen érvényt,
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos). A kárpáti arcvonal
nyugati szakaszán a tegnfpl nap nyugodtabban
folyt le. Az ursoki szorostól észalra komolyabb
harcokra került a sor. Itt délben nagyobb
orosz erők támadlak és egészen állásaink
közelébe hatoltak, ahol egy idei{L tartották
magukat. — Egy általunk délután
meglepően végrehajtott ellentámadással az
ellenséget heves harc után az egész arcvonalon
visszavetettük, miközben négy tisztet és
ötszáz főnyi legénységet fogtunk el. Az Opor
völgynek mindkét oldalán levő állásaink kőiül
is elkeseredett harc volt. Ar ellenség, amely
Stryj felól további erő itéseket vont magához,
pár nap óta ismételten nagy erőkkel t.\'nndott
a völgyben és az a körül fekvő magaslatokon.
Mindezen kísérletek, melyek arra irányultak,
hogy a szorosok magaslat.-*? elfoglalják, legsúlyosabb
veszteségeik mellett kudarcot szenvedtek.
A tegnapi támadás, amely tüzünkben
ismét tökéletesen összeomlott, tekintettel a
nagy veszteségekre, amelyeket J»Z ellenség
szenvedett, alig lesz többet megújítható. É
harcokban mlhteey ezer embert fogtunk el.
A Dnje«ztertől délre lévő állásokon folyik a
harc. Csapataink által megindított egy ellentámadás
tért uyert. Az oroszokat az arcvonal
több szakaszán v\'sszaszoritottuk. — Lengyelországban
és Nyugalgaliciában lüzércégl harc
volt. — Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A főhadiszállás hivatalosan jelenti:
Nyugati hadszíntér: Westende fürdőt tegnap
két ellenséges ágyúnaszád eredménytelenül
bombázta. Yperntól délre az angolok által
megszá\'Iott egv magaslat ellen intézett támadásunk
jól előrehaladt. A franciáknak Champagneban,
Lemesnlltől északra ellenünk intézett
részleges támadásait az ellenség súlyos
veszteségei mellett visszavertük. A Vogézekben
egyes helyeken még folyik a harc.
Keleti hadszíntér: Az augustowi erdőtől
északra folyt harcokból való orosz hadifoglyok
száma 5400 r a növekedett. Prasznlsztól északra
és északkeletre az oroszok nagy erőkkel támadtak,
de összes támadásaik meghiúsultak,
miközben súlyos veszteségeket szenvedtek.
A Visztulától délre nincs változás.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
H városi költségvetés a pénzügyi bizottság
előtt. Ma délután 6 órakor a város
képviselőtestület pénzügyi bizottsága ülés
tart, melyen az 1915. évi városi költségvetés
tervezet tárgyalását kezdik meg. A bizottság
ülései, tekintettel a reá váró nagy munkára
előreláthatólag több napon át fognak tartani
HŐsök anyakönyvezése Nagykanizsán,
Lassan szaporodik a szomorú, de dicső
lista: ma ismét két kanizsai hős katonának
anyakönyvezése iránt jött rendi let a belügyminisztériumból
Nagykanizsa város anyakönyvi
hivatalához. A két halotti bejegyzés a következő
Dunst Pál póttartalékos a ni. klr. 20-ik honvéd
gyalogezredben, napsz. rkath., 26 éves,
szülei: Dunst Károly és neje Nyári Teréz, a
halálozás helye: Nagykanizsa. A mozgósítás
folytán bevonult katona halálesete bejegyezve
a B. M. által közölt adatok alapján. (5769—
1915. B. M. sz.)
Purger Oyörgy póttartalékos a m. kir. 7-ik
honvédhuszár ezredben (földműves) rkath. 35
éves, szülei: Purger Oyörgy és neje Horváth
Piónl: a harcterén szenvedett sebesülés következtében
a hazáért hősi halált halt katona,
halálesete bejegyezve a B. M. által közölt
adatok alapján (5769—1915. B. M. sz.) A halálozás
he\'ye: Prága (városi tartalékkórház), a
halál oka; lőtt seb.
H zalamcgycl bősök busvétja. A • nagykanizsai
Közpon\'i Jóléti Iroda, melynek vezetősége
kifogyhatatlan a legnemesebb jótékonyságot,
a háború mindenfajta nyomorúságának
enyhítését szolgáló ötletek kitalálásában és
ezek nagyszerű megvalósításában, most megint
olyas valamit kezdeményezett, ami a közönség
legszélesebb rélegében bizonyára a
legnagyobb örömmel és helyesléssel s ami a
4 legfőbb : áldozatkész pártolással fog tatálkoznl.
A harctereken küzdő hős 48-asok és 20-aj
honvédek húsvéti megajándékozásaaz uj akció
célja, amit az alábbi szövegű felhívásban Intonál
mindnyájunk szivéhez, értelméhez és
lelktismeretéhez szólóan a Jóléti Iroda. A több
ezer példányban szétküldött felhívás Igy hangzik:
„Mélyen tisztelt Clm I Minden törekvésünk
oda irányul, hogy a harctéren hősiesen kűzdÖ
zalai katonáknak, valamint az ország minden
részéből hozzánk küldőit sebesülteknek örömet
szerezzünk és enyhítsük fáradalmaikat,
fájdalmaikat. Mindezek arra Indítanak bennünket,
hogy megkérjük mélyen tisztelt Címet,
legyen kegyes ez alkalommal akciónkat támogatni,
mely arra irányul, hogy a 48-asok és
20 as honvéd zalai katonák és népfelkelők
valamint sebesültjeink a húsvéti ünnepek alkalmából
megajándékoztassanak, A zalai
katonák levelel fájó szivvel panaszolták el azt,
hogy karácsonykor az otthonmaradottak nagy
része megfeledkezett róluk. Tegyük mulasztásunkat
jóvá, méltányoljuk a hazánkéri és
mindnyájunkért életüket és családjukat feláldozó
hőslesen kflzdő harcosaink érdemeit.
Adjon mindenki tehetségéhez mérten I"
Reméljük, hogy a csupa aranyigazságot tartalmazó
feihlvás nem lesz a pusztába kiáltó
szó, hanem oly eredménnyel fog járni, hogy
lehetővé válik az összes zalai hősök megajándékozása.
Adakozzunk.
Lefülelt terményuzsorás. Pavlcs Valentin
horvátországi (kraplnai) fazekasmester egy
szekérre való cserépedénnyel utrakelt Zalamegye
felé, hogy az Itteni falvakban edényeit
gabonára és kukoricára cserélje be. Az üzlet
e pontig sikerült is, alig három nap alatt egy
edény se volt a fazekas kocsiján, mert azok
helyét négy zsák kukorica és két zsák rozs
foglalta el, amiket 5—6 literenkért szedett
össze. Vasárnap Pavlcs Nagykanizsára érkezett
t itt a piacon elhelyezkedvén szekerével,
Zalaiak a Visztula mentén. Gűcs Demeter hareffri levelei.
I, 1915. február 27.
Szombat. Épen egy hete, hogy a nagykanizsai
állomás emberTcngetcgéből kirobogott
velünk a vonal. — Illeti volna már eddig is,
hogy liirt adjak magunkról, de amióta elindultunk,
most jut először időm, hogy egy kicsit
nekifeküdjek az írásnak.
Tegnap óta e(:y neveletlen lengyel falucskában
táborozunk, 600 lépésnyire a svarmlénláktól.
Az ágyuk — különösen délutánonként
— szünet nélkül bomlanak, csakúgy
rezegnek belé a kis falu úblakal. Néhány nap
előtt még ide Is sürün potyogtak az orosz
lövedékek s a hercegi kastély báltermén és
kilá\'ótornyán tisztességes nyílásokat vágtak a
kellemetlen vendégek. Mióta azonban iít vagyunk,
az ellenség tiszteletben tartja a falut.
Annál szorgalmasabban bombázzák a szomszédos
majort, ahol az ezredtörzs székel.
Az út, amelyen eddig elértünk, épen eléggé
váttoz; tos volt. A vonaton például olyan vígan
érezldk magunkat, akár a kék Úristen Bajorországban.
Enni, Innivaló volt bőven, még
cigány is jött velünk, akitől azonban hamarosan
elkoboztuk a hegedflt, mert irgalmatlanul
rosszul játszott. A szárazfát azután legfelsőbb
parancsra az arasznyi Knorr Kálmán vette át.
Késő éjszakáig sírt a hegedű és a nóta a tiszti
kupéban, ahol tizenketten szorongtunk hat
embernek való helyen és harminchat embernek
is elegendő folyadékot fogyasztottunk el,
ugyancsak tizenketten. — A pohárnokmester
tisztét Rapoch Pál töltötte be, közmegelégedésre,
páratlan szakértelemmel,
Bécs előtt, Matzleinsdoff környékén ébredtünk
föl. Az állomáson már váltak bennünket
a Vöröskereszt drága hercegnői, kávé, cigaretta
és gyufával. Különösen az egyik, egy
szőke és fölö te elegáns fiatal hölgy, Hede
Er\'an kötelezett halálra bennünket üde és friss
mosolyával. — A reggeli ég szürke hálteréből
már elővonalzottak a Kaiserstadt robusztus
kupolái és lenge torny. I s a piszkos pályaudvaron
a tavasz illatát szimatoltuk. Föllzgult
ifjuságunk a világvárosi reggel párázatából
lelkes előérzeteket szívott tel s mire Bécs alá
érkeztünk, a gyárkémények penetráns koromfelhőit
is rózsaszínben láttuk. Csakúgy szakadt
belőlünk a dal s fiatal hevünk megszégyenítette
a komoran döcögő vonat méltóságos külsejét.
Bécs meghatott polgárai sirva és nevetve,
lengő ka\'apokkal és lobogó keszkenőkkel dekorálták
ezt a felejthetetlen dladalutat. Floridsdorf
unalmas házóriásainak fölszaggatott ablakain
át komor szobácskák szegényes mélyét
láttuk, az ablakokban lelkendező polgártársnőkkel
és átmos fért aktokkal, reggeU pongyolában.
Mindezt talán szépnek is találtuk s
estére fáradtan, de megbékélten szálltunk ki
Prcrauban, ahol a legénység menázslzott, a
lakomát a sajtnak egy hallatlanul rosszillatu
fajtájával fejezve be. Ez a maró és rosszhiszemű
Illat belöltölte az egész pályaudvart s
éreztük még a csinos restaurantban Is, ahol
Oenzlnger alezredes úrral az asztalfőn, kedélyesen
megvacsoráztuk.
Prerauból külömben semmit se láttunk, az
este mindent ellakart. A pályaudvar rettenetes
forgalmát és Impozáns külsejét futólag megcsodáltuk
s a tábori lapok tömegét elintézve
újból elhelyezkedtünk a vonaton. Éjfélig gyakoroltuk
a prepául sör és a magyar borok
közti eltérésekben mutatkozó finom nuanszok
avatott fölismerését és hétfőn reggel végképen
elázva Krakkób?n üdvözöltük a felkelő $apot.
HÍREK.
10)5. március 16. ZALAI HÍRLAP 3. olíUL
válta a vevőket, hogy a terményeken Jó áron
túladjon. Akadt ts egy kuncsaftja, aki a kukorica
métermázsáját • 40 koronával, a rozs
métermázsáját pedig 36 koronával megakarta
tőle venni. Igy kapott volua összesen 186
koronát, holott a törvényes ár szerint készlete
csak 122 koronát ért. Éppen már a vevő
lakására akart elindulni Pavics a szekérrel,
midőn Hajós Ferenc rendőrblztos észrevette
a gyanús üzletet s megiudván a részleteket,
a ravasz horvátot szekerével bedlrlgálta a városház
udvarára, ahol a szekéren talált 337
kg. kukoricát és Í42 kg. rozsot a rendőrség
azonnal rekvirálla és kifizette Pávicsnak a
törvényes ármaximumot: 121 K 97 Iliiért.
Előbb azonban elítélték a maximális árak elleni
kihágásért 20 koronára, amit a gabona
árából nyomban levontak. A lefoglalt terményeket
pedig 50 kilogrammos zsákocskákba
osztva a szegény embereknek adta cl a rendőrség
a- törvé.iyes áron.
Hnlál a vonaton. Tegnap a Nagykanizsáról
Budapestre Induló délelőtt fél 10 órai vonattal
Walera Ferenc 53 éves déllvasutl főknlauz
Nagykanizsáról a fővárosba akart utazn 1,
hogy ott\\sulyos betegségét gyógykczeltesse.
A szerencsétlen ember azonban Zamárdi és
Siótok közölt a vonaton meghalt és holttestét
kísérői Székesfehérváron tették le a vonatról.
Emiatt a fehérvári icndőrkapltányság, —
mint velünk közlik — feljelentést tesz a siófoki
vasuli ál\'omás főnöksége ellen, mert a
törvény és szabályzat parancsai ellenére a
holttestet nem szállíttatta le a vonatról Sióiokon.
— Walera Ferenc holttestét ma Székesfehérvárról
Nagykanizsára szállították, s a temetői
hullaházból holnap, szerdán délután 4 órakor
fogják eltemetni.
fl szórakozott betörő. Ma végre elcsípték
azoknak a betöréseknek tettesét, melyek Kanizsán
az utóbbi időben oly gyakran Ismétlődtek.
Lackcnbacher Ede szállítónak Klnizsyutcal
házában ina éjszaka a tyúkólt fosztották
kl és öt tyúkot, egy kakast és egy gyöngytyúkot
vitt cl a tcltcs, aki azonban oly szórakozott
volt, hogy a kézi fűrészét ottfelejtette.
Ebben a rendőrkapitányság Ferencek Péter
többször büntetett napszámos holmijára Ismert
rá, akit nyomban elfogtak. A magyarázata
ennek az, hogy Fercncekre már régen gyanakodott
a rendőrség külömböző betörések elkövetése
mialt s több házkutatást is végeztek
annak lakásán és ekkor jól megjegyezték, hogy
milyenek Ferencek szerszámai. A lefülelt betörő
a korábbi betörések elkövetését tagadja, de a
jelek bűnössége mellett szólnak.
Felülfizetések a katonahangversenyen.
A Központ Jóléti Iroda nyolcadik hangversenyén
fclOIfizettek: Orűnhut Henrik 4 kor.,
R. J. (fogadás) 2 kor., Krelner Oyula, Weisz
Ignácz, dr. Sz?b5 Zsigmond 1-50-1-50 kor.
Toch Miksa 1 kor., Fischer K., Kaszter M.,
Reichenfeld Ede, N. N., N. N„ N. N., N. N.,
N. N., N. N. 50-50 fillér. A felülfizetőknek
hálás köszönetét fejezi kl a Központi Jóléti
Iroda. . N
H ma esti polgárőrök. Ma kedden este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni:
Bőhm fenő, Nikicser lózsef, Matán Ödön,
Oumllár Mihály, Ocrgye Sándor, Hodlcs Istv.,
Oábor István, Bencze Sándor, Csondor Ján.,
Pecsics István, Sülé István, Schlujtncr József,
Bedekovlcs István, Poszovecz István, Stelnltz
Oyula, Stelnltz Márton, Varga Sándor, Elslncer
Aladár, Artner Sándor, Poszovecz János,
Poszovecz József, Sárecz Oyörgy,
A Mptnkarélipénztőr Részuénytörsnsőa
linayktmizsúii,
állandó hiteleket eníedélyez
bekeblezés uafiy értékpapír fedezet
nlaplín;
leszámítol üzleti uúltókat;
elíojöd betéteket kBnyure,
uaíy folyószámlára, és azokat 5000
koronáig felmondás nélkül, nagyobb öszszegeket
pedig rövid felmondást Időre
visszafizet. =====================
Szarvas-szálló pcni l u n a g g m o z g ó .
Plau-tér. u C K L i p H f l P o n t a e lOf l l
Kedden, szerdán márc. 16. és 17-én
A MEGTÉRT BŰNÖS
nagy bűnügyi dráma 3 felvonásban.
Görög Istenek
dráma 3 felvonásban, szincs kép.\'
Háborús híradó, aktuális harctéri (elvételek.
Leó flörtöl, nagyon humoros.
Előadások 6 fit 9, vasár- ós ünnepnap 3,3, 7 és
| 9 órakor. Rendes helyárak. A terem tütve van.
L
A Oörög Istenek cimü nagy slágerkép
a Szarvas-szállóbeli BERLIN mozgóképszínház
mult lictl műsoráról üzemzavar mialt lemaradt
és az igazgatóság közbenjárásával sikerűit
ezt most újból megszerezni és két uapon,
kedden és szerdán bemutatásra hozni. Vele
együtt kerül bemutatásra a színién lemaradt
Megtért bűnös című nagy bűnügyi dráma is.
Mindkét dráina oly szenzációsnak Ígérkezik,
hogy méltán rászolgál a mozilátogató közönség
érdeklődésére. — A kiegészítő műsort
ezúttal az aktuális Háborús hiradó és egy
rendkívül humoros kép, Leó flörtöl címen
képezi.
S-St-iS V* I.MM/t-\'i
Ha jó bortakar olcsón inni?
ugy Ízlelje meg SÁFRÁN JÓZSEF
ARANYHEGYI BORAIT,
mely llterenklnt zárt pálackokban 72 és
és 80 fillérbe kerül.
Magyar-utca 74. szám. SÁFRÁN JÓZSEF
Telefonszám 289. tflizerkereskedö.
A szerkesztésért felelős: dr. H a j d ú Gyula.
Szerkesztő: GQriler István.
KT\'f-a." ja* x í*. -g-g-a. • t
A peronospora ellen! védekezésben a
. . P E R O C I D "
felülmúlja a RÉZOÁLICOT. A perocldoldat
a LEOBIZTOSABB, LEGJOBB
és LEGOLCSÓBB szer a peronospora
elten. - Ezerszer kipróbálva a németországi,
bécsi, görczl, spalatól stb. cs. és
klr. bortermelési állami hivatalok által
Vexérelárusltás:
Schwarz és M e r nngykeresk. cég úttal
Nagykanizsán.
IWI lRi nAi lMl If fI lI mRooi«zocgyóUkitcé»p i. Tptaktlooflt aZ.»
Hétfőn, kedden, március 15. és 16-án
aktuális nagy háborús drámát R házaló aktuális háborús dráma 3 felvonásban.
A peradonal füvészkert, természeti kuitur
kép, Az örvény fölött, drámai epizód
a mexikói aranyásók életéből 2 felvon.
Rendes helyárak. Fűtött színház. Butfett.
Előadások hétköznap 0 és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 3. 7 és 9 órakor.
Hirdetmény.
A nagykanizsai városi közkórház igazgatósága az 1915. évre az uj
pavillon számára szükséges fehér- és vászonneműek, vaságyakra, konyha-
~\'edények és bútor szállítására versenytárgyalást hirdet.
Felhívatnak a helybeli vállalkozók, hogy
lepecsételt, zárt ajánlataikat a közkórház
igazgatóságánál március hó
22-éig okvetlen adják be,
A szállítási főtételek a közkórházi gondnokság irodájában a hivatalos
órák alatt megtekinthetők.
Nagykanizsán, 1915. március 15.
Dr. Szekeres József
közkórházi ÍL*zL*tó\'tőorvos.
Basználfook ladiiBeí ly-Uly soekst!
4. oldal. ZALAI HLRLAP 191$ március 16
Tisztelettel értesiiem a város és vidékének közönségét,
hoss ílcíyKflnlzsdn, a Síorvas-siűllodö épüleléDsn
SZÍVÓS Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
űrűs-, ékszerész- és lútjzeréjzüzletet
nyitottam.
sT^l Minderek javítását a legújabb
találmányú, tökéletes műszaki
,j O-O felszerelésemmel a legnagyobb
kct, Yzem üveget, látszereket. wuttiawm preczizitássai végzem.
Dusán felszerelt raktáramon
tarlók óriási választékban találmányú, tökéletes műszaki
mmiihnHdepnnffaflüjtaft AórráAkkaatt, vé^kzszeerree-- O O felszerelésemmel a Ieemaevobb
Mldön még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tiszteit
közönség szives támogatását kérem
GUTENBERG NYOMDA
lfékásy Károly
órás, ékszorésx é» látax«rá«z
néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
Vezérképviselet:
M I I : MIMIÉI.
• NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
G u t e n b e r g nyomda
<É>
#
X
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomat • í-:«Có<n»a|rioDoicA] «u\'e«berR-ofomdt (MCna 4i Ool0<*.Etr» Nejtykwte**
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. március 11. csütörtök 57. szám ZALAI HÍRLAP társadalmi és kOzpazdaságl napilap.
BlOflxettsl á r a k i Melyben háthoz hordva 1 bóra 1 K.
Egyes szám 4 fillér Vidékre, postán . . 1 hóra 1-50 K.
NyHttér és hirdetések megállapított árok szerint.
Lapmér:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csen gery-ut 7. szára.
Teletöm Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41.
A katonaság és
a tavaszi munkák.
A most folyó nagy háboru valósággal
azt a kötelességet rója a nemzetre,
hogy egyik kezével a fegyvert forgassa,
a másik kezével pedig jusson ideje arra
is, hogy a kenyéradó földet megmunkálja.
Mivel a haza védelmének Igen
fontos érdeke [az Is, hogy a mezőgazdasági
termelés meg ne akadjon, sőt
lehetőleg fokoztassék, a kormány oly
megegyezésiől gondoskodott a közös
hadügyminiszterrel, hogy a hadbavonult
gazdáknak és munkásoknak, amenynyiben
azt a hadviselés érdekei lehetővé
teszik, 14 napig terjedhető szabadság
engedélyeztessék a sürgős tavaszi
munkák, tehát a vetési és szőlőművelési
munkák elvégzésérc.
Természetes, hogy nem kapnak szabadságot
a harcvonalban lévő katonák,
hanem csakis a harcvonal kiegészítésére
rendelt póttestekben (pótszázad, pótüteg
stb) szolgálók. Szabadságoltatását csak
az illető katona személyesen kétheti a
póttest parancsnokánál. Kérvények benyújtásának
nincs helye. A honvédelmi
minisztériumhoz benyújtott eféle kérvények
figyelembe nem vétetnek. A szoros
értelemben vett harctérrel szomszédos
vidékekre nincs a szabadságolásnak
helye. A szabadságolás idejének kezdete
a beállott télies Időjárás miatt elhalasztatott.
Ez uj határidőről a kormány külön
fogja a törvényhatóságokat értesíteni.
A katonai parancsnokságok minden
egyes község elöljáróságának és minden
főszolgabírónak megküldik az oda szabadságolt
katonai legénység névjegyzékét.
A járási hatóság ennélfogva tudni
fogja, hogy valamely községben van-e
munkásfelesleg és ezt a munkaerőben
szegényebb községbe Irányíthatja. A
sürgős tavaszi munkák beálltával tehát
jó lesz minden gazdának, akinek munkásra
van szüksége, elnézni a községházára,
illetve a városházára és megtudni,
kik és hányan kaptak a gazdasági munkások
közül tavaszi szabadságot.
Az egyénenkinti szabadságolásokon
kivül 20 katonából álló munkás csoportok
is fognak alakíttatni, melyek erélyes
és megbízható altiszt vezetése alatt a
községeknek és egyes földbirtokosoknak
rendelkezésére bocsáttatnak a sürgős
tavaszi munkák elvégzése céljából. Az
ily munkáscsoportoknak kirendelését
már kérni kell. A kérvényt a városi tanács,
illetőleg a járási főszolgabiróságok
utján ahhoz a legközelebbi katonai
állomás parancsnokságához kell intézni,
ahol a pótlest van. A kérvényező földbirtokos
a kérvényéi lálamoztassa a községi
elöljárósággal, illetve a városi hatósággal
és azután juttassa a járási főszolgabíróhoz,
aki a kérvényezők által
és esetleg az egész járás területén szükségelt
munkáscsoportok kirendelése iránt
azonnal, esetleg táviratilag is, az illetékes
állomásparancsnoksághoz fordul. A
munkáscsopartoknak nemcsak egyes
birtokosok, hanem a községi elöljáróságok
rendelkezésére Is bocsáltatnak, egyrészt
a községi tulajdonban lévők földjeinek
megművelésére, ha a szükséges
munkaerő hiányzik. Az ilyen munkáscsoportok
átengedése iránti körvények
már most is benyújthatók. A munkáscsoportok
elszállásolása és élelmezése
a munkáscsoportot Igénybevevő község
vagy földbirtokos terhe. A munkaadót
azonban megilleti az alkalmazóit katonák
élelmezési pénze, melyet a csoportot
vezető altiszt nyugta ellenében kifizet.
A munkaadó köteles a katonáknak a
helyi szokásos napszámot adni. Az utazási
költségek a munkaadót nem terhelik.
A községi elöljáróságok és városi hatóságok
kötelessége, hogy a gazdákat a
szokásos módon felhívják muukásszükséglelüknek
bejelentésére. A bejelentések
összeírása alapján azulán kötelességük
tájékoztatni a szabadságolt katonákat
arról, hogy hol kaphatnak munkát,
a munkaadókkal pedig közölni, hogy a
munkás katonák közül kik állanak rendelkezésére.
Az országnak mindeneseire nagy érdeke,
hogy a hadviselés gondjai és a
mezőgazdaság munkás-szükséglete lehetőleg
összhangba hozassanak s hogy a
hazai föld .védelmezőinek módja legyen
a föld megművelésében Is annyi részt
venni, amennyit az élet-halál küzdelem
egyetlen főcélja lehetővé tesz.
A világháború.
Megtört az orosz erő.
A Kárpátokban megakadt a támadás.
Sajtóhadlszállás. Most már teljesen
világosan áll, hogy azok a súlyos veszteségek,
melyek a kárpáti fronton az
emberanyagot féktelenül pazarló orosz
haderőt érték, igen lényegesen meggyengileiték
az oroszokat, kiknek támadása
a Kárpátok egész vonalán teljesen megakadt.
Most már az orosz hadvezetőség
is takarékoskodni kezd embertömegével
de már későn. Tüzérségünk is nagy
fölénybe jutotlt az utóbbi napokban a
kárpáli fronton, ahol egyik nagy sikert
a másik után aratja és az orosz előrenyomulást
lehetetlenné teszi,
A zágrábi ezred hőstette
Háromszor vlsszauert orosz támadás.
Főhadiszállás. A kárpáti harcvonaton
mutatkozó nagy sikereinkkel egyidőben
a Dnjesztertól délre eső délkeletgaliciai
területen is diadalokat aratnak seregeink.
A Sztaniszlau és Kolomea közötti ut
mentén különösen óriási ellentállást fejtenek
kl a Staniszlau birtokáért küzdő
oroszok és itt tegnap a zágrábi háziezred
irta bele nevét a történelembe, A legexponáltabb
ponton volt az ezred elhelyezve,
s azt az oroszok, hogy állásaiból
kivessék — háromszor megismételt
szurony roham mai támadták meg. A zágrábi
hős horvátok haláltmegvető
elszántságán azonban mindhárom
kétségbeesett erőfeszítés megtört
és a zágrábi ezred a támadásokat az
oroszoknak borzalmas veszteségeket
okozva verte vissza és diadalmasan nyomult
előre Staniszlau felé. — A zágrábi
ezred e háborúban feljegyzett legnagyobb
hőstettek egyikét produkálta és örök
bizonyságát szolgáltatta a horvátok Igaz
hazallságának.
Tengeri ütközet Hollandiánál.
Rotterdam. Tegnap este egy Dixmuldenbe
érkezett halászgőzös parancsnoka
azt jelentette, hogy tegnap délután 2—3
óra közötti Időben a hollandi parttól nem
messze nagy tengeri ütközet kezdetét
látta. A parancsnok két óriási hadihajót
s több tengeralattjárót és torpedózuzót
látott, melyeknek közeléből a halászhajó
sietve menekült.
Egy orosz jelentés.
Zürlck. A legutóbb kiadott orosz hivatalos
jelentésnek különösen két pontja
érdekes. Az egyik amelyben Osszoviec
ostromáról szól és közli, hogy az
ostromlott vár fölöt/ állandóan sok né^
met repülőgép kering, melyek eddig már
több ezer bombát dobtak a városra. 4
másik érdekes pont a Prasznysz körüli
harcokról azt irja, hogy ott a kőkeményre
fagyott földbe lehetetlen lövészárkot
ásni s Így a harc gyilkos borzalmassággal
fedezékek nélkül folyik.
Harcszünet o Dardonelláknál.
Konstantinápoly. Atörök főhadiszállás
közli, hogy a Dardanellák ostromában
már három nappal ezelőtt beállott szünet
még mindig tart és semmiféle ellenséges
"akciónak nyoma nincs.
4. oldal. ZALAI II RLAP 1915. március 1 7.
A JAPÁN-KÍNAI konfliktus.
Folyik a japán csapatszállítás,
Rotterdanl. A Times jelenti Pekingből:
Japánból még mindig nagy csapatszállitmányok
érkeznek Eszakkinába. A csapatszállító
gőzösöket hadihajók kisérlk.
Kínában, ahol még mindig biznají>a
japán-kinai konfliktus békés elintézésének
lehetőségében, a japán csapatszállitások
rendkívüli izgalmat keltenek.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) Az oroszlengyelországi
arcvonalon Sutejowtól keletre ésLopusno
mellett visszautasítottuk erősebb ellenséges
gyalogságnak állásaink ctlcii Intézett támadásalt.
Eppngy meghiusult Gorlfce vidékén az
oroszok több éjjeli támadása. Ezen támadások
kivédése alkalmával tüzérségünk az ellenséget
egészen közelről oldalba fogta és igen súlyos
veszteségeket okozott. — A Kárpátokban tegnap
az arcvonal legnagyobb részén csupán
ágyuharc folyt. Az uzsoki szorostól északra
fekvő állásainkban a folyó hó tizennegyediki
események után aránylagos nyugalom volt. —
Az ellenség ezen nap harcaiban súlyos veszteségeket
szenveded. Az elsó vonalbeli orosz
osztagokból két zászlóalj megsemmisült; tizenegy
lisztet és hatszázötven főnyi legénységet
elfogtunk és három gépfegyvert zsákmányoltunk.
A WyszkowtóJ északnyugatra fekvó vidéken
osztagaink elfoglaltak egy magaslatot,
háromszáznyolcvan embert foglyul ejtetlek és
ismételt orosz ellentámadásokkal szemben is
megtartott^ kivívott állásukat. A Dnjeslertöl
délre a csata tovább tart. Erős orosz csapatok
által az Ottyniától keletre lekvő magaslatoktól
Kolomea irányában megkísérelt áttörést
több napig tartó elkeseredett torcokban
az ellenségnek nagy veszteségei mellett visszavertük.
Ujabb erősítések érkezése után tegnap
Az ellenség ezen magaslatokon megint előrenyomult,
a délulán folyamán sürü tömegekben
háromszor támadta meg oltani erőinket és ismét
súlyos veszteségeket szenvedett. A Dankl
lovassági tábornok nevét viselő 53. számú
gyalogezred az ellenséges túlerőnek ismételi
rohamával szemben hősiesen helyt állott. —
Minden támadást véresen visszaverltlnk.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A főhadiszállás hivatalosan jelenti:
Nyugati hadszintér: Ypcrnlől délre az angoloknak
St. Elpi melletti magaslati állása, amelyért
tegnapelőtt óta harcoltunk, kezünkben van.
Arrastól északnyugatra a Lorrelto magaslat
déli lejtőjén egy kiszögellő hegycsúcsért folyik
a harc. Champagneban a franciáknak több
részleges támadása tüzelésünkben az ellenség
súlyos veszteségei melleit összeomlott. —
Beauseiourtól északra csapataink a franciáktól
több árkot elragadlak. Az Argonnokban és
ezek keleti szélén Ütközetek fejlődték, inelyek
még tartanak. A Vo\'gézekben egyes helyeken
tovább harcolunk.
Keleti hadszíntér: Prszasznlsztól északketeíro
az Orzyc jobb és balpa tján támadtak
az oroszok. Mindenütt visszavertük őket. Különösen
elkeseredett harc folyt Jednorozekért.
Kétezer orosz hadifogoly maradt kezünkön.
A Visztulától délre nincs Jelenteni való.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
t
\' H ma esti polgárőrök. Ma szerdán este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni;
Thuri Pál, Rosenthal József, Steszlln Sándor,..
Pichter József, Hőrváth József, Takács
Jírtós, SzVetecz Lajos, Martlnecz Lajos, Vleland
Ferenc, Sásvári János, Gábor János, Gábor
Józael, Csanádi János, Major István, Oábor
Oyörgy, Tollár Bódi, Vadász Oyörgy,
Vadász István, Oábor Lajos, Dávid István,
uzádl János, Takács László.
Zalaiak a Visziztula mentén.
Gács Demeter harctéri levelei.
H. 1915. február 27.
A Krakkóba érkezéssel lezárult utunk első
szakasza. Észak felől rengeteg szénszállító vonat
jölt szembe velünk, jeléül, hogy hadvezetőségünk
bölcsen kihasználta az Olkusz és
Volbron környékén kezünkre jutott, gazdag,
orosz szénbányákat, Módfölött megnyugtató
volt az Is, hogy egész utunkon egyetlen sebesült
szállító vonatta] sem találkoztunk, ellenben
több tehervonat robogott el mellettünk,
megtépázott orosz ágyukkal.
Már jóval Krakkó elölt félelmeles erődítmények
fenyegető blokádja terült el balra a sínpártól.
E komor és nagyszerű földhányások
a biztonság gyönyörűen gőgös öntudatát költik
fel a tömör sáncok közül előkandikáló
tiláni ágyukkal. A vonat ablakaiból az erődök
baljóslatú katakombáiba lehetett pillantani,
ahol a vastag betonfalazat lőréseiből mélyen
beásott, gyilkoló apparátusok százai villantak
felénk. Az erdőkön túl a régi lengyel város
szürke kőtengere borzongott a hfivös reggelben.
A friss széltől egy-kettőre kijózanodva,
éhesen és jókedvűen ugráltunk le a vonatról
a pályaudvarra, ahol a mozdonyok és füslös
vasúti kocsik roppant tömkelege sípolt, mozgott
és rángatózott előre, hátra, A perronon
körülbelül egy óra hosszat udvaroltunk a
Vörös kereszt csinos bódéban szorgalmatoskodó
még csinosabb L kisasszonyainak, akik
teával, tejjel és cigarettával traktáltak bennünket.
Tiz órakor tovább Indultunk s erődök,
ide-oda cikkázó outombbilok, fejedelmi kényelemmel
berendezed permanens lövészárkok
között délben elérttik a határt, ahol egy
Etappen-Kommandó előtt klvaggonlroztak bennünket.
Mcnázsi után, délutdh 2 órakor, gyalog Indullunk
el orosz földön, a harcvonal felé. —
Egy szákasz mindjárt 12 órakor előrement
szállást készíteni az aznapi utunk célját képező
lengyel faluban. Az első kellemetlen meglepetés
az a leírhatatlan, borzalmas sáróceán volt,
amin keresztül vergődtflnk. Négy órakor már
besötétedett és este 8 órakor, tizenhat kilóméteres
mars után érkeztünk meg első szállásunkra.
A trén a rettenetes uton csak hajnali
félnégyre tudott bevánszorogni.
errzr. - r a - T < i l i 4 a l * a : » r"»-~tTTaT" T..\'."2— "T:"-"*.- ?
HÍREK.
Nem tesz pótadóemelés. Mint jeleztük,
tegnap délulán kezdte meg a városi képviselőtestület
pénzügyi bizottsága dr. Plihál Viktor
elnöklése alatt Nagykanizsa város 1915, évi
költségvetés-előirányzatának tárgyalását. — A
bizottság a költségvetés bevételi részével teljesen
végzett és a kiadások tételeinek tárgyalását
Is megkezdte. A költségvetés, tekintettel
a háborúra, szorosan a mult évi keretekhez
alkalmazkodik s csak a katonai beszállásolásoknál
mutat Jelentős bevételi emelkedést
(mintegy 60 ezer koronát). A leglényegesebb
azonban a bizottsági ülésnek az a megállapítása,
hogy a pótadókulcs ezúttal se fog a 73°/0
föli emelkedni, noha a számvevői tervezet,
mint közöltük, 80%-ot javasolt. Ez akként
válik lehetségessé, hogy nem álllitják be az
idei költségvetésbe az uj szervezési szabályrendelet
szerinti fizetésemeléseket, mert az érdekelt
tisztviselők közül többen háborúban
vannak s különben Is^a szabályrendeletet újból
megfelebbezték.s nagyon kétséges, hogy
ez évben egyáltalán alkalmazható lesz-e az,
Kitüntetett zalamegyei szerkesztő. Hangold
Gusztávot, a Balatoni Hírmondó szerkesztőjét
szép kitüntetés érte. Ferenc Szalvator
főherceg, a monarchia Vöröskereszt Egyletének
védnöke, a balatonfüredi Vöröskereszt
egylet megalakítása és vezetése körüli érdemeiért
a II. oszt. díszjelvénnyel tüntetett kl.
Egy zalai vendéglős vitézségi érme. Az
északi harctérről kapjuk az értesítést, hogy
Deulsch Adoll drávavásárhelyl vendéglőst, a
20. népfölkelő gyalogezred őrmesterét hősi
magatartásáért az I. oszt. vitézségi ezüstéremmel
tüntették kl. A\'szép kitüntetés a kitűnő
zalamegyel vendéglőst éppen azon a napon
érte, amikor nősülésének kilencedik évfordulója
volt.
flz Ipartestület közgyűlése. A Nagykanizsai
Ipartestület 1915. évi március hó 25-én
(jövő csütörtökön) délután 3 órakor a Városháza
nagytermében tartja rendes évi közgyűlését
az alábbi tárgysorozattal:
1. A mult évi közgyűlési jegyzőkönyv felolvasása
és a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére
2 tag kiküldetése.
2. Az elnökség évi jelentése.
3. Az 1914. évi zárszámadások előterjesztése.
4. A számvizsgálók jelentése.
5. A felmentvény megadása.
6. Az 1915. évi költségelőirányzat megállapítása.
7. Netán! Indítványok.
8. Elnök 2 évre, 10 elöljáróság! tagnak 3
évre, 5 előljáróságl póttagnak, 3 számvizsgáló
rendes és J póttagnak 1 évre való megválasztása.
Utcai gyüjtőszekrény a katonákrtak. A
sok szebbnél-szebb és praktlkusnál-praktlkusabb
ötlet között, amiket a nagykanizsai Közp.
Jóléli Iroda a háboru sokféle szenvedésének
és nyomorúságának enyhítésére kitalált és
megvalósított, a legszebbek és legpraktikusabbak
egyike az, amivel tegnap lepte meg
az egész város közönségét. Művészi kivitellel
és zseniális beosztással megkomponált utcai
gylljlőszekrénycket helyezett el az Iroda a kanizsai
korzónak egyelőre csak a két keleti sarkán,
a Csengeri és Sugár utak szögletein. A
gyüjtőszckrények a háboru minden rendű és
rangú érdekeltjének segítését célozzák s abban
a harciéren küzdők részére épp ugy van külön
rekesz az adományoknak, mint a kórházban
fekvő sebesülteknek, valamint a kenyérkeresőjük
által itthonhagyott hitveseknek és
gyermekeknek, valamint a már apátlanná vált
árváknak és az özvegyeknek. Három emelete
van a korzó díszére váló embermagasságú
gyűjtőszekrényeknek: a felső a különböző
pénzadományok részére, középüti széles üvegablakokkal
a cigaretta-adományoknak, alul
pedig a kiolvasott újságok részére. De mindent
legjobban elmondanak a különböző nyílások
és rekeszek feliratai, melyek a következők
:
„A harcoló kí\\onáknak cigarettára. — Hőseink
síremlékére. — A háborúban megvakultak
segítésére. — A katonák özvegyei és árvái
alapjának. — A hadsegélyzőnek. — A
hadbavonultak családjainak segélyezésére. —
A sebesültek részére." — Mindezek pénzbedobó
nyilások és egymástól elkülönített
rekeszek, melyek a szekrény felső emeletét
foglalják cl. Ezek alatt van a négy üvegablakos
tágas középső emelet, ahova vagy . 10.
nyíláson lehet cigarettát és szivart bedobni,
legalul pedig az újságok még tágasabb rekesze
A művészi stilusu szekrények már az első
órában hihetetlen népszérüségre tettek szert
és nemcsak nagy tömeg bámulójuk akadt,
1<)15. február 17. ZALAI HIRLAP 3. oldal.
hanem az adakozók sciege is megkezdte azokon
nyomban áldásos munkáját. A kétjszekrény
a Jóléti Irodának úgyszólván semmibe se került,
mert annak készítői, Torma Pál asztalos
Mersits bádogos és Reisz Zsigmond festő
hazafias önzetlenséggel csak az anyagárak
megtérítését kívánták annak elkészítéséért.
Kinek kell vetőmag ? A kanizsai közönség
átkozott közönye megint klasszikus módon
megnyilatkozott. Még a77.il se törődnek Kanizsán
az emberek, ha holnap nem lesz mivel
jóllakniok. A rendőrkapitányság Idejében közölte,
hogy jelentkezzék mindenki, akinek vető
magra van szüksége. Most derül kl, hogy alig
jelentkezett a föle azoknak, akik rá vannak
szorulva a hatósági vetőmagközvetltésre. Amikor
most az igazi tavasz kezd mutatkozni,
most futkoznak az emberek a rendőrkapitányságra,
hogy több mint egy hónapos mulasztásukat
pótolják. De ezúttal szerencséjük van
a közönyösöknek, mert a hiba még pótolható,
iikl három napon bellii igazolható vetőmagszükségletét
bejelenti a rendőrkapitányi hlvztalban,
az rövidesen vetőmaghoz fog jutni. Dc
több terminus nincs, s az újbóli mulasztókra
már csak a közmondás tesz alkalmazható:
Kl mint vet, ugy arat.
Jótékonyság. A nagykanizsai Izr. Jótékony
Nőegylet hálás köszönettel nyugtázza a következő
emberbaráti adományokat: Zalamegyei
Oazdasági takarékpénztár r. t. 30 K, Néptakarékpénztár
r. t. 30 K. Nagykanizsai Takarékpénztár
r. t. 50 K, Délzalal Takarékpénztár
r. t. 100 korona. — A szegények tápintézetc
(népkonyha) céljaira adakoztak : Nagykanizsai
Takarékpénztár r. t. 140 K, Délzalal
Takarékpénztár r. t. 100 K, Zalamegyei Gazdasági
Takarékpénztár r. t.50K, Néptakarékpénztár
r. t. 50 koronát. A kegyes adományokért
őszinte elismeréssel és hálás köszönettel
adózik a népkonyha választmánya.
fl HéptűHürélipénzlőr Részuénytteóg
Nagykanizsán,
állandó hiteleket engedélyez
bekeblezés va$y értékpapír fedezet
alaplún;
leszámítol üzleti váltókat;
elfogad b e t é t e k e t könyure,
uaíy folyószámlára, és azokat 5000
Koronáig [elmondás nélkül, nagyobb öszszegeket
pedig rövid felmondói! Időre
visszafizet. = = = = = = = = = =
Játék a fegyverrel. Alsólendváról írják:
Merslcs Ferenc zalapátkai kovácsmestcrhez
galíciai ulánusokat szállásoltak be. A minap
egyik este a kovács egy Herslnszky nevü ulánussal
beszélgetett, miközben az uláiilis a
pisztolyát mutogatta Mersicsnek. Egyszerre a
pisztoly elsült s a golyó a kovácsba fúródott.
Merslcs sérülése életveszélyes*
7felvonásos, nagy detektív estélyck a
Berlin mozgóképszínházban. Ma szerdán
és holnap csütörtökön szenzációs
képek kerülnek bemutatóra, melyek fő slágere
Jack a detektív, nagy és szenzációs bünüpyi
történet 3 felvonásban. E kép rendkívül érdekfeszítő
tartalmával méltán sorozható az elsőrangú
detektiv-drámák közé. Izgalmas jelenetei
mindvégig lekötik a szemlélő figyelmét. Jelen
műsorral végre megjött a már kétszer hlrdedett,
de szállítási üzemzavar miatt elmaradt
R megtért bűnös cimü 2 felvonásos nagy
bünttgyl dráma Is, mely szintén páratlan szépségű
kép, telve érdekfeszítő jelenetekkel. —
Ezen szenzációs műsort kiegészíti f\\ mult
cimü 2 felvonásos szerelmi történet és záradékul
Duci bácsi összeférhetetlen címmel
egy kacagtató humoros bohóság. — A fenti
műsor filmjel már megérkeztek, tehát ezúttal
a műsorváltozás kl van zárva, és igy ajánlhatjuk
ezek megtekintését.
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Gyula.
Szerkesztő: GQrtler István.
Szarvas- szálló
Placz-lér. HRCPKDLI l INn DHadsBOyQmta oelzSgaól .
Szerda, csütörtök márc. 17. és 18-ári
A MEGTÉRT BŰNÖS
nagy bünügyl dráma 3 felvonásban.
iack detektív
bűnügyi történet 3 felvonásban.
A MULT szerelmi történet 2 felvonásban
Duci bácsi összeférhetetlen, humoros.
Előadások 8 és 9, vasár- és ünnepnap 3,9, 7 és
9 órakor.\' Rendes helyárak. A terem fQtvo ran.
Lóhermagkészletemet
vetés czélra kiárusítom.
POLLÁK M. EMIL Kinlzsy-utca 2.
A peronospora elleni védekezésben a
. . P E R O C I D "
felülmúlja a RÉZQÁL1COT. A peroetdoldat
a LEGBIZTOSABB, LEOJOBB
és LEGOLCSÓBB szer a peronospora
ellen. - Ezerszer kipróbálva a németországi,
bécsi, görczl, spalatól stb. cs. és
klr. bortermelési állami hivatalok által
Vezéretárusltás:
Schwarz és M e r nagykeresk. cég által
Nagykanizsán.
mozgókép palotm
Roicoojt-utc* Ttltkw EB.
Szerda, csütörtök március 15. és 16-án
Waldemar Psylander felléptével 1 becsületes ember társadalmi dráma 3 felvonásban.
A német trónörökös diadalmas harcai
Verdun előtt. A kéményseprő, vigjáték
És még egy szenzációs aktualitás.
Rendes helyárak. FOtött színház. Buffett.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 3. 7 és 9 órakor.
Kigyuladt vasúti kocsi. Tapolcáról jelentik
: F. hó 14-én éjjel a Tapolcáról Balatonszentgyörgyre
Induló vonaton útközben a
kályha tüzétől kigyuladt a postakocsi. A mozgópostás
egyebet nem tehetett, mint hogy
kinyitotta a kocsi ajtaját és torka szakadtából
ordított bele az éjszakába, de a vonat zakatolásától
csak hosszú Idő múlva vették észre
a mozdonyon a vészkiáltásokat, amikor nagysokára
megállították a vonatot. A segítség
azonban még idejében érkezett, mert a tüzet
a mozdonyról hozott viz segítségével eloltották.
A postakocsiban szállított leveleket és értékeket
a mozgópostás lélekjelenléte mentette
meg a pusztulástól s Igy csak jelentéktelen
limlom égett el a postakocsiban. Az eset tanulsága
az, hogy a vicinálisokon is kellene
vészjelzőket alkalmazni, mert az emberi élet
és a vagyon a vicinálisokon Is éppoly drága,
mint a fővonalakon.
özv. Polin Péterné ugy sajM, mint gyermekei Mariska és férje
Tlvolt Gyula, ezek gyermekei: Gyula Feri és Manci, Kálmán és neje
Sándor Erzsébet, ezek gyermekei: Bözsike, Iluska és Olglca, Péter és
neje Takács Anna és gyermekük: Rózslka, Lajos Ella és Nándor;
Thomka Irénke, az elhunyt szeretett menyasszonya, valamint az összes
rokonai nevében fájdalmas szívvel tudadják, hogy felejthetetlen szerett jó
fia, testvér, sógor, nagybácsi, szeretett vőlegény és rokon
POLIN ELEK
m. klr. 20. honvéd gyalogezred tartalékos hadnagya
1915. február hó 26-án életének 25. évében a Kárpátokban vezetett rohamnál
reggel Vs7 órakor hősi halált halt.
Engesztelő szentmise áldozat drága haloltunk lelki üdvéért folyó év|
március hó 18-án d. e. 10 órakor fog a Szent Ferencrendiek plébániatemplomában
a Mindenhatónak bemutattatnl,
Nagykanizsa, 1915. március 16. ^
Áldásyés béke lengjen drága halottunk porai felett!
4. oldal. ZALAI II RLAP 1915. március 7 7. r
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét,
h o s y I t c s y h o n l z s í n , a S z a r v a s - s z í l l o í n é p ü l e t é i n
SZÍVÓS Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
órús-, ékszerész- és lútjzeréjz-
«= üzletet nyitottam.
Dusán felszereit raktáramon
tartok óriási v á l a s z t é k b a n találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- O O felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. UUUUMMM preczizitássai végzem.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
Mindezek javítását a legújabb
lfékásy Károly
órás, ékszerész és lAtszerfaz
néhai Id. J«ck Frigyes tanítvány*.
ü " n ..
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m d a
• Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala •
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomatott a k(»L,iXr.,»JdOL\'o»nál Ou(eab0f«-«rora<U (M0r,a át Ooldtcffccr) Nísylurfjwa
I N . é v f o l y a m . Nagykanizsa, 1915. március 18. csütörtök 63. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• I f t f l K v t é s i A r a k i Helyben hAzhox hordva 1 hóra 1 K.
BFFYW BXAM 4 fillér Vidékre, postán . . 1 hóra 1-50 K.
NyIHtér é» hlrdetéick megállapított érnk izerlnt.
Lapieér:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal! Qutenberjt-nyomda Cíengery-tit 7. izára.
Telefoni Szerke«ítrtséR 41. Kiadóhivatal 41.
A Itözélelmejés
kérdése most a legfontosabb. Ennek
akadálytalan ellátása a hatóságok elsőrangú
gondoskodásának tárgya. A főváros
élelmezési bizottsága azt a tanácsot
adta a pékeknek, hogy nc készítsenek
süteményt, hanem csak kenyeret. A sütemények
iránt való följajdulásokat el
lehet tenni arra a boldog időre, amikor
majd ismét a békés munka áldásai között
élhet az, aki megmaradt. — Meglehet
most helyette a kenyérrel is elégedni.
Hiszen a falvakban, ahol nincsen pék,
azután a tanyákon, birtokokon a jómódú
ember asztalán mindig n pirított kenyérszelet
hclyettcsili a péksüteményt, anélkül,
hogy ezérl összedőlt volna a világ.
Az általános közélelmezés kérdései
közé bajos lenne odasorozni a süteményproblémát.
Az ma luxus-cikké vált,
akár csak a négyfogásos ebéd, vagy a
hal. Furcsa volna, ha valaki azt panaszolná,
hogy drága a pezsgő, vagy a
bor, vagy a hal. Hiszen lesz az még
drágább is, ha ma drága. A háboru
ezekre az inyenci magaslatokra emelte
a süteményt is. A kenyér az, ami közélelmezési
szempontból fontos dolog.
Arra kell a súlyt fektetni, hogy a kenyér
legyen biztosítva, a legmagasabb ára
megállapítva és szigorúan ellenőrizve.
De nemcsak az ára, hanem a súlya is.
Mert csak ez a két együttes ellenőrzés
mutathat fel eredményeket.
Ausztria több városában a süteménykérdést
hamar elintézték azzal az egyszerű
intézkedéssel, hogy eltiltották a
péksütemény üzletszerű gyártását s az
azzal való kereskedést. Hogy maradjon
a reánk következő beláthatatlan sorsú
időkre kenyér. Nem finom, foszlós, amit
szőlővel enni jó, hacsak legyen. Jó az
és tápláló. A tanyai embernek akármenynyi
búzája termett is, sohasem evett
tiszta buzallsztkenyeret, hanem mindig
barnát, „kétszereséből készítetett. A
határokon harcoló katonáink, testvéreink
és fiaink kenyere még barnább. Senkinek
sincsen jussa különb kenyeret kívánni
azokénál, akik életüket és vérüket áldozzák
a nemzetért.
A porosz belügyminiszter érdekes
rendeletet adott kl egy porosz vendéglői
szokásra vonatkozólag. A porosz vendéglőkben
eddig ugyanis csak az ételt
kellett\'megfizetni, keiíyeret atinyit ehetett
mindég vendég, arrtbnnyjt akart. Ez hálunk
szokatlán és ismeretlen dolog, dc
hát aháriy hái, annyi szokás. A porosz
belügyminiszter most rendelettel eltiltotta
ezt a szokást. Többé Poroszországban
Ingyen néni eszik kenyeret senki a vendéglőben.
És mindenki annyiért fizessen,
amennyit elfogyaszt. A rendelet copfoshak
látszhatik, mert hiszen kinek mi köze
ahhoz, hogy milyen Üzleti elvei vannak
egy vendéglődnek. Az alapja azonban
az, hogy a kenyér ma kincs és senki se
fogyasszon belőle többet, mint a mennyi
a test táplálására szükséges.
Altalán Németországban komolyabban
veszik ezeket a közélelmezési kérdéseket,
mint nálunk. A német kisebb városokat
különösen kedvessé teszik azok a
virágos kertek, amelyek minden ház udvarán
ott találhatók. Ez a gazdaasszony,
a német Hausfrau kedvtelése és öröme.
És Németországban már megkapták a
német asszonyok a hazafias fölszólítást,
hogy az idei tavaszon ne színpompás
virágot ültessenek a kiskertbe, hanem
koránérő krumplit. Ebből a mindenre
kiterjedő figyelmű alapos német gondoskodásból
tanulni kell nálunk is.
világháború.
Csend a KárpatoKban.
Megszünt az orosz támadás.
Sajtóhadiszállás. Azok a megsemmisítő
veszteségek, melyek a legutóbbi/napokban
a Kárpátok ellen kergetett orosz
tömegeket érték, mosf már teljes mértékben
éreztfctik hatásukat. Az oroszok
látják, hogy minden képzeletet meghaladó
emberáldozataik is céltalanok ahhoz,
hogy Kárpáti frontunkat csak egy helyen
Is áttörhessék s ezért ugylátszik taktikát
változtattak és\' talán defenziv módon
szándékoznak Középgalicia birtokát védeni.
Három nap óta szünetel minden
támadásuk, mialatt rengeteg számú halotjaik
eltemetésével voltak elfoglalva különösen
a duklai, az uzsoki, az oporvölgyi
és a cisna-baligrodi szakaszokon, ahol
egész ezredeik pusztultak el ágyúink
gyilkos tüzében.
A staniszlaui küzdelem.
Főhadiszállás. A Staniszlaui védő
orosz seregek az utóbbi napokban oly
súlyos veszteségeket szenvedtek Nadvornánál
és .Oltyniánál, hogy ez, —
éppúgy mint a Kárpátokban — minden
támadó kedvüket elvette. Tegnap csak
keleti irányban, Csernowitz felé kíséreltek
meg előretörést, de visszaverték őket.
A Dardanellák.
Uj Konstantinápoly. A Dardanellák ostromlására
kiküldött angol-francia flotta
a szoros bejáratánál szenvedett óriási
veszteségeken és kudarcon okulva uj
irányból, a Xerosi öböl felől kezdett
akciót a Dardanellák ellen. Tegnap fokozott
erővel kezdték meg a tengerszorost
nyugatról védő Gallipoll félsziget erődéinek
hátsó irányból való bombázását.
Átépítik az erődlítményeket.
Konstantinápoly. A török hadvezetőség
már a világháború elején megkezdte
s ujabban lázas gyorsasággal folytatja a
Dardanellák szorosában mindazon erődítmények
teljes átépítését, melyek annak
Idején angol tervek szerint készültek.
A blokád.
Amerika tiltakozása flnsila ellen.
Stockholm. Washingtonból jelentik,
hogy az Egyesült államok minisztertanácsa
tegnap hozott határozata szerint
tiltakozni fog Anglia blokádrendelete
ellen, mely a semleges hajózás minden
szabadságát a legnagyobb mértékben
veszélyezteti.
Elsülyesztett angol gőzösöK.
Rotterdam. Londonból közli az angol
admiralitás, hogy a »Florestan« angol
gőzös, melyről már jelentették, hogy egy
német tengeralattjáró megtorpedózta, —
mielőtt sérülésével sikerült volna kikötőbe
jutnia, elsülyedt.
Berlin. A U. 28. tengeralattjáró hajó
a nyilt tengeren torpedót lőtt a »Llnwar-
teru angol gőzösbe, mely elsülyedt.
A hajó személyzete megmenekült.
Hindenburg a győzelemről.
Newyork. A keleti német seregek fővezére,
Hindenburg generális nyilatkozott
a Newyork Times és a Daily Cronicle
haditudósítói előtt és a győzelemben való
rendíthetetlen bizakodásának adott kifejezést.
Majd a jól megérdemelt béko
mihamarabbi elkövetkezésének reményét\'
fejezte kl s végül ezeket mondotta:
— A „gőzhenger" elé ml a gőzmozdonyt
állítottuk és a gőzmozdony győzött..
Francia uúrosok bombázása.
Genf. Párisból jelenlik, hogy a németek
tegnap és tegnapelőtt újra hevesen
bombázni kezdték Solssons és Relms
városokat. A .bombák közül ismét kettő
eltalálta világhírű rcimsi székesegyházat.
263. oidal. ZALAI HiRLAP 1915. március 2.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) Oroszlengyelországban
és Nyugafgaliciában tegnap is visszautasítottuk
az elszigetelt ellenséges támadásokat.
A kárpáti arcvonalon nem történt lényeges
esemény. Wyszkow tájékán ellenséges osztagok
az éjszaka folyamán ismételt előretörésekkel
megkísérelték, hogy a csapataink állal elfoglalt
állásokat visszafoglalják. Ezen támadások
mindenütt meghiúsullak. A DnjesztcrtŐI
délre helyenként harcolnak, a helyzet nem
változott. Csernowicztól keletre az ellenséges
gyalogság előretörése a Pruth déli parijára
((Izünkben csakhamar megtöri.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A főhadiszállás hivatalosan jelenti:
Nyugati hadszíntér: Arraslól északnyugatra
a Lorettoi magaslat déli lejtőjén kiszögellő
hegycsúcsért folyt harc a mi javunkra dőlt el.
Champagneban Perthestői nyugatra és Lemesnilltől
északra a franciák a nap folyamán többször
sikertelenül támadtak. Este Lemesnilltől
északra nagyobb erőkkel ujabb támadásokat
kezdtek, a harc még folyik. Az Argonnokban
a harc még nem ért véget. Az Argonnoktől
keletre a Vauquoistól északnyugatra eső lejtőtől
a franciákat, akik ott átmenetiteg befészkelték
magukat, visszavetettük. Bois de Plretreken
Pont a Moussontól északnyugatra a
franciák két támadása meghiúsult. A Vogezekben
csak tüzérségi harc folyik.
Keleti hadszíntér: Az oroszoknak Tauroggenre
és Langszargenrc irányuló gyenge előretöréseit
visszavertük. Visszavertük Skrva és
Orzye között az oroszoknak áltörési kísérleteit
is. Visztulától délre nincs változás.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
Szökés Angliából.
Bettlheim Pál levele Amerikából.
Közöltük mintegy két hónappal ezelőtt, hogy
Bettlheim Qyőző nagykanizsai szalmagyáros
kisebbik fiát, Bettlhelm Pált Angliában érte a
háboru kitörése, ahol rokonszenves íöldink
már hosszab idő óta hivatalnokoskodott Azt
is közöltük, hogy Betllheim .Pálnak sikerült az
angol fogságból Amerikába szöknie, ahonnét
viszontagságairól levélben értesítette Nagyka-\'
nizsán lakó hozzátartozóit. Legulóbb pedig
Az Újság hasábjain jelent meg .terjedelmes levele,
mely a háborús Londonról és szökésének
körülményeiről közölt igen érdekes részleteket.
E levélből valók az alábbi sorok, melyek
e lap olvasói körében bizonyára a legnagyobb
érdeklődéssel találkoznak:
Newyork, 1915. február 4.
Az Angliában marasztalt németek, magyarok
éa osztrákok helyzete tűrhető volt egészen oktúocr
cíicjtlg. Nágylában a következő, törvényileg
előirt korlátozások gátollak szabad mozgásunkban;
Csík öt mértföldnyire távozhattunk
rttidőriteg nyilvántartott lakásunktól, ha
messzebb volt valami teendőnk, külön engedélyt
kellet! e célra kérnünk. — Az engedély
csak 24 óráig vólt érvényes és ezért naponkint
meg kellett ujitani. Revolvert, fegyvereket,
Kerékpárokat, fényképezőgépet a rendőrségnek
Msllett átadni. Ezerkétszáz detektívet mozgósítottak
külön arra a célra, hogy bennünket
az utcán megállítsanak és elkérjék igazolványunkat.
Engem számlalanszor megállítottak a
detektívek csupán abból a célból, hogy Irataim
rendben vannak-e.
Október elejtlg, ha az előirt szabályokat
megtartottuk, egyikünket sem zaklattak különösebben
és Senkit sem Itítemáltak. Hanem
mikor az U. 9. clsülyesztettc a három angol
csatahajót, egyszerre megváltozott a helyzetünk.
A hírlapok erélyesen sürgették, hogy a hatóságok
szigorú intézkedéseket tegyenek elle-
H Í R E K .
Gács Demeter o KórtiOzbűl.
Tegnapelőtt magunknak Is nagy várakozá-
[ sától kisérve kezdettünk meg cikksorozatot a
i nagykanizsai 48. gyalogezred hadbavonult
| önkéntes íreiterénck, Gdcs Demeternek, — a
Zalai Hitlap korábbi szerkesztőjének tollából.
; Sajnos, a cikksorozat két folytatás közlése
után váratlanul megakadt azon oknál fogva,
hogy írójának hősi pályája kissé elgörbült,
1 lévén Oács Demeter Immár két hét óta tábori
kórházban. A március elején hirtelen szigorúan
, télire fordult időjárás következtében direkt a
. /svarmlénlába kiküldőt! tudósítónknak amúgy
sem valami sziklaszilárd lábon álló sja háború
mindennapi viszontagságaihoz sem nagyon
hozzászokott egészsége felmondta a szolgálatot,
s Oács Demeter kórházba került. De nem
valami nagy lehet a baja, mert humora, s főleg
kitűnő verselőkészsége még megvan. —
Szerkesztőnkhöz intézett sorai, melyekben a
háborús cikksorozat mlhamarábbl folytatását
helyezi kilátásba, szószerlnt itt következnek :
Spitálból írom ezt a levelet,
Szerelném tudni, ml van teveled ?
Könyvem, a kis ártatlan, mit csinál?
Nyugszik-e még bokros babérlnál?
Ha Így lenne, légy rajta, édesem,
Hogy minél előbb, gyorsan kész legyen.
A hely, hol Irok, Krankenstatlon,
Most Itt vagyok rövid vakáción.
De holnap visznek Karakóba cl . . .
Címet majd írok . . . hogyha érdekel.
Riportom folytatása megy hamar,
ígérem: érdekes lesz, nem badar.
Sok mindenfélét láttam, éltem át,
Viszek magammal sok finom témát.
Máskép jól van, de tovább nem gyötör
S ölel öreg barátod D<?m(Wr
Továbbá, hogyha nem veszed zokon,
A Lujzlka kacsóját csókolom.
H r e n d ő r ö k ü g y e a k ö l t a é g v e t é a b e n - Az
1915. évi városi költségvetés revízióját végző
pénzügyi bizottság tegnap foglalkozott a városi
rendőrlegénység többrendbeli ügyével, mely
az egyébként teljesen érdektelen bizottsági
tárgyalásnak egyetlen kiemelkedő mozzanata
volt. A városi rendőrök közül tudvalevőleg
Igen sokat háborúba szólított a hazafiul kötelesség.
Ezek helyettesítésére Ideiglenes zsoldos
rendőröket alkalmazlak, akik az 1915. évi
költségvetés terhére történt előzetes utalványozással
2 korona napi zsoldban részesülnek* Ez
a gyatra napidíj azonban emelkedni fog, mert
a pénzügyi bizottság 6000 korona összeget
veit fel a szegődményes rendőrök 1915. évi
költségeire, amiből becsületes fizetést lehet
adni a helyetteseknek, akiktől becsületes munkát
vár a város közönsége. — A rendes állományú
városi rendőrlegényaég drágasági pótlékot
kért a városi tanácstól. Ezt a bizottság
azzal az indokolással tartja elutasltandónak,
hogy. a .rendőrség államsegélyéből a város
rendörök Immár a törvény szerinti teljes fizetésnek
kiegészítését kapták meg és Igy még
külön drágasági pótlékra nem tarthatnak igényt.
Varga Vendel tlzedesl rangban lévő polgári
rendőr érdemelt és fontos munkakörét méltányolva
a bizottság, javadalmazását a tisztviselők
XI. fizetési osztályának megfelelő
összegre egészítette ki és az ehhez szükséges
260 koronát felvette a költségvetésbe.
I s t e n t i s z t e l e t . Az izraelita templomban a
péntekesti istentisztelet * folyó hó I9-ikétől
kezdve, további Intézkedésig, d. u. 6 órakor
fog kezdődni.
nünk. Mc. Kenna belügyminiszter végre kénytelen
volt utasítani a rendőrséget, hogy minket,
akik katonaköteles korban voltunk, internáljon.
Engem október 17-én, éjjel II órakor
fogtak el.
Este 10 óra tájban két detektív jött hozzám,
egy órai Időt adtak, hogy néhány szükséges
holmimat becsomagolhassam és tizenegy órára
a legközelebbi őrszobába rendeltek. Pontosan
megjelentem. Éppen nyolcvan „kém" volt együtt
a szobában. Az éjszakát padon ülve töltöltük.
Másnap reggel autóbuszon bajoncttes őrök
kíséretében vittek a londoni Olyniplába. Ez az
épület a világ egyik legnagyobb csarnoka,
békés időkben kiállításokra és sportcélokra
használták. — Pár nap alatt kétezernél több,
.kémet" szállásoltak el benne. Az internáltakkal
való brutális bánásmód és az undort keltő
egészségtelen élelmezés bizonyára már ismeretes
a monarchiában.
Az Olympiának három osztálva v a n : első,
második és harmadik osztály. Én a második
osztály tagja voltam, melyet gúnyosan house of
lords-nak neveztek az angolok. Borravaló ellenében
elég jó ágyat kaptam a „lakosztályban."
Az Olympiában katónai fegyelem uralkodott.
Reggel hét órakor csengetlek, amikor mindenkinek
fel kellett kelnie. Minthogy az 1500
internáltnak csak cgyétlenegy bazin állt rendelkezésre,
sokszor órákig kellelt várni, mtg az
ember sorra került a mosdásnál. Reggelire egy
csésze mosogató vizet kaptunk, amit ők gúnyosan
thee-nek hívlak és egy darab „kenyeret"
margarinnal. A kenyérben alig volt husz
százalék a liszt, burgonyából és egyéb olcsó
anyagból kotyvasztották. Egy órakor volt a
főétkezés, a mikor Irlóztató rossz főzeléket és
egy darab bárányzslr-cafrangot „szervírozlak".
Este megint „thee"-t kaptunk „kenyér"-rel.
Az őrök sokszor előzékenyen, de még többször
brutálisan viselkedtek. A nap persze lassan
mull, mert nem tudtuk, mivel üssük agyon az
Időt. Újságot nem volt szabad olvasni, látogatókat
naponként fogadhattunk, de csak őrök
elenlétében és angojul beszélgclhellünk látogatóinkkal.
Hetenkéni egyszer írhattunk levcet,
de amint később írták szüleim ide Londonba,
az őrök nem továbbították leveleimet.
Huszonöt napig voltam lakója az Olympiának.
November 11-én befolyásos angol barátom
közbenjárására szabadon bocsátottak, de naponkint
reggel nyolc órakor jelentkeznem kellett
a rendőrségnél. Mindent megtettem, hogy
hazabocsássanak, de a home office hallani
sem akart a dologról. Hollandiába nem szökhettem
át, mert papírjaim nem voltak rendben,
mert ha rájönnek a szökésemre, várfogságra
ítélnek vagy agyonlőnek. Jó forrásból hallottam,
hogy két német fiatal embert, akik hamis
útlevéllel V Isslngenbe akartak átszökni, ínég
októberben elfogtak és Shornclillban agyonlőttek.
Ezt az utat nem választhattam. Ezen a
vonalon oly szigorúan őrzik ellen az utasokat,
hogy lehetetlen elérni a holland partot. Máskép
áll a dolog azoknál a hajóknál, a melyek
Newyorkba Indulnak. Liverpoolban csak egy
órai idő van a hajó-vonat érkezése és a hajó
indulása között s ez alatt az egy óra alatt
1000—1200 embernek kell hajóra szállni. Az
óriási tolongásban a révhatósági hivatalnokoknak
nincs Idejük, hogy alaposan megvizsgálják
az utasok leveleit. Ha valaki semleges
államu útlevelet tud szerezni, — a ml nem
túlságosan nehéz dolog — könnyen kiszökhet
Amerikába. Ha a hajóhídon nem csípik el, tul
van minden veszélyen. Igy fordítottam én is
hátat a ködös Alblonnak.
Habár Liverpool és Newyork között naponkint
találkoztunk angol hadihajókkal, a Lusltanla
kapitánya mégis félt a Karlsruhetól és
más német cirkálóktól. Nem világították kl a
hajó fedélzetét és minden ablakot lefüggönyöztek,
hogy a hajó belső vltágitá&a ne vonja
magára valamelyik ellenséges hadihajó figyelmét.
Három mérttöldnylre az amerikai paritól
angol hadihajók őrködnek, hogy a német és
osztrák-magyar kereskedelmi hajók ne hagyhassák
el a newyorkl kikötőt s ugyancsak
amerikai vizeken kutatják át az Európába Induló
semteges hajókat. Ez az angol arrogancia
nagyon bosszantja az amerikaiakat.
Newyorkban leptem partra. Szabadnak éreztem
magam és tényleg reám nézve Amerika a
szabadság országa a szó legszorosabb értelmében.

1DÍ5. március 18. ZALAI HiKLAP 3. oldal.
Városi burgonyaJNagyknnlzsán. A minap
terjedelmes közlemény keretében számoltunk
be azokról a nagyarányú intézkedésekről, amiket
a rendőrkapitányság és dr. Sabján Oyula
polgármester a város közélclmezésének biztosítása
érdekében foganatosítottak. Ezekhez
tartozik a legfőbb éielmlcikknek, a burgonyának
biztosítására vonatkozó legújabb intézkedés.
A rendőrkapitányság több nagykanizsai
termelőnél nagy burgonyakészlcteket vásárol
meg, illetőleg köt le azok részére, kik burgonyaszükségletűket
a rendőrkapitányságnál bejelentik.
Röviden: a rendőrkapitányság fogja
közvetíteni Nagykanizsán a burgonyaszükségletek
kielégítését. A termetőkkel va\'ó tárgyalások
még folyamaiban vannak, de legközelebb
már e kitűnő hatósági Intézkedésj-észletelről
Is beszámolhatunk.
Március tizenötödike Szentlisztón. A
március 15-i ünnepségek régi sablonjából
magasan kiemelkedik a zalamegyel Szentliszló
községben minap rendezett hazalias ünnepély,
mely már csak azért is különös említést érdemel,
mert 70 koronát, — va körülményekhez
képest riagy összeget, — eredményezett a háborúban
elesett hősök árvái javára. Még egy
nevezetessége volt a szentliszlól hazafias ünnepélynek:
az, hogy az ünnepély résztvevői
Sipos Károly iskolagondnoksági elnöknek
Királyhhnnuszát énekelték, melynek terjesztéséből
befolyó jövödelmet a szerző a Vöröskereszt
egyesület javára ajánlotta fel. A szentliszlól
állami elemi népiskolában rendezték az
ünnepélyt, melyen két alkalmi színdarabot is
előadtak: „A jó hazafi" és „A honvéd" címűeket.
A műkedvelői színielőadást megelőzte
Sípos Károly beszédje, melyben a mai történelmi
időknek a 48-lkl nagy eseményekkel
való kapcsolatát fejtegette. A tanulóifjúság által
nemzeti jelmezekben Igen ügyesen előadott
szindarabok sikere Treblczky József és Vln-
Jcovlc/i Lajos állami tanítók buzgólkodását dicséri.
Az előadás a jeles zenei talenlumu Sipos
Károly Királyhymnusának eléneklésével folytatódott,
majd Mezgdi József plébános emelkedett
tónusu beszéde után a Szózat akkordjai
között fejeződött be. — Sipos Károly Királyhimnusza,
mely a Kölcsey-hymnusz dallamára
van szövegezve, már a kultuszminisztérium
elölt van, mely évekkel ezelőtt pályázatot hirdetett
cgyversszakos királyhlmnuszr?, dc a
pályázat meddő maradt. Hisszük, hogy Sipos
Károly sikerült klrályhlmnusza a magasabb
Irodalmi mértéket Is meg fogja ütni és azt a
miniszter hivatalos kiadásra elfogadja. A királyhimnuszhoz
meg kell jegyezni, hogy az horvátul
Is igen sikerült fordításban megvan, s a
fordítás Josipovich Oéza volt horvát miniszterben
talált lelkes propagálóra.
fl 19, 20 és 24 évesek szemléje. Azon
tiépfölkelől szemlére kötelezettek részére, akik
a Nagykanizsán február 18—20-án tartott sorozáson
bármi okból meg nem jelentek, folyó
hó 29-30-ün a Polgári-Egyletben népfölkelői
bemutató pótszemle tartatik, amelyen a korábbi
sorozásról lemaradoltak szigorú büntetés terhe
alatt tartoznak megjelenni.
Eltűnt kisgyermek. Tegnap délelőtt egy
kis pajtásával bejött Kiskanlzsáról a városba
tlslcrics Oyörgynek Laci nevü 5 éves kis Ha.
Á gyerekek a hetivásárban lődörögtek, miközben
a kis Tislerics fiu elmaradt pajtása mellől,
s azóta nyoma sincs hollétének. A kétségbeesett
apa a rendőrség utján keresteti a következő
személyleírás alapján: A fiu korához
képest igen jól fejlett. Haja és szeme barna.
Zöld nadrágot, fekete kabátot és bundasapkát
hord. Mezítláb jött el hazulról. A nyomravezető
szíveskedjék a rendőrséget.éitesitenl.
fl ma esti polgárőrök. Ma csütörtök este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Vidovics József, Bedenek Ferenc, B«deock
József, Tollár János, Mancsek Ferenc, farkas
lózsef, Qábor György, Verbovecz .Oyörgy,
Kolongya István, Tóllősi Péter, Dávid. Oyörgy
Tomaslcs lános, Vass József, Mcrst9S,tOóia,
Totola Lajos, Nagy Antal, Polgár János, Turek
Oéza, Frelschmledt István, Danis Lajos,
Németh József, Pcrlsz Jenő. 7 felvonásos, nagy detektív cstétyek a
Berlin mozgóképszínházban. Ma szerdán
és holnap csütörtökön szenzációs
képek kerülnek bemutatóra, melyek fő slágere
Jack rt detektív, nagy és szenzációs bűnügyi
történet 3 felvonásban. E kép rendkivül érdekfeszítő
tartalmával méltán sorozható az elsőrangú
detckllv-drámák közé. Izgalmas Jelenetei
mindvégig lekötik a szemlélő figyelmét, jelen
műsorral végre megjött a már kélszer hírdedett,
dc szállítási üzemzavar miatt elmaradt
fl megtért- bflnös cimü 2 felvonásos nagy
bűnügyi dráma is, mely szintén páratlan szépségű
kép, telve érdekfeszítő jelenetekkel. —
Ezen szenzációs műsort kiegészül fl mult
cimü 2 lelvonásos szerelmi történet és záradékul
Duci bácsi összeférhetetlen címmel
egy kacagtató humoros bohóság. — A fenti
műsor filmlei már megérkeztek, tehát ezúttal
a műsorváltozás kl van, zárva, és Igy ajánlhatjuk
ezek megtekintését.
A szerkesztésért felelős: d r . H a j d ú G y u l a .
Szerkesztő: Qüriler István.
Elköltözés végett
több jókarban levő bútorok
eladók.
Megtekinthetők a kefegyárban.
A peronospora elleni védekezésben a
„ P E R O C I D "
felülmúlja a RÉZOÁLICOT. A perocldoldat
a LEGBIZTOSABB, LEGJOBB
és LEGOLCSÓBB szer a peronospora
ellen. - Ezerszer kipróbálva a németországi,
bécsi, görczl, spalatól stb. cs. és
kir. bortermelési állami hivatalok által
Vezérelárusltás:
Schwarz és Tauber nagykeresk. cég áltat
Nagykanizsán.
Ha jó bort akar olcsón inni?
ugy Ízlelje meg SÁFRÁN JÓZSEF
ARANYHEGYI BORAIT,
mely llterenklnt zárt pálackokban 72 és
és 80 fillérbe kerOI.
Magyar-utca 74. szám. SÁFRÁN JÓZSEF
Telefonszám 2M. ffluerkereakedö.
Kostreinitz Királyforrás
R o h l t i c h m s l l a t t
A kostreinitz! királyforrás vize szénsavtartalma
a leggazdagabb. Legerősebb szénsavas
natrluma folytán az orvosok mint a
legjobb frissitő italt ajánlják. A legelőkelőbb
orvosok bizonyítványa szerint kiváló
hatással bir emésztési nehézségeknél, gyomor
és bélhurutoknál, veseköveknél, májbetegségeknél
és cukorbetegségnél.
Tulajdonos Nouackh Ignácz örökösei
K i M I U Piiti Podlil, ŰTB]! NitidicH aillítl.
Kapható Nagykanizsán minden
nagyobb fűszerkereskedésben I
Szarvas-szdUó ]
Piaci-tér. H
q a g y m m ó .
Hnponlaeiöfli
— < T-C
Szerda, csütörtök márc, 17. és 18-An
Á MEGTÉRT BŰNÖS
nagy bünügyi dráma 3 felvonásban.
Jack detektív *
bünügyi történet 3 felvonásban.
A MULT szerelmi történet 2 felvonásban
Duci bácsi összeférhetetlen, humoros.
Előadások 6 ót 9, vaiAr- és ünnepnap 3,5, 7 és
Bórakor. Rendes helyirak. A terem fűtve vaa.
Ló hermáikészletemet
vetés czélra kiárusítom.
POLLÁK NI. EMIL Klnlzsy-utca 2.
nSSTTTTTH A.rrr rt
I I R A H l A mozgókép palota.
Roxfoajl-ulc* 4. T«l«toa J3U.
Szerda, csütörtök március 15. és 16-An
Waldemar Psylander felléptével II bBGsSlBtes ember társadalmi dráma 3 felvonásban.
A német trónörökös diadalmas harcai
Verdun előtt. A kéményseprő, vigjáték
Es még egy szenzációs aktualitás.
Rendes helyárak. Pfltött színház. Butfett.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 9. 7 és 9 órakor.
Hirdetések [elvétetnek
A. Oldal. ZALAI H RLAP 1915. március 18.
«
Tisztelettel értesilem a város és vidékének közönségét, 21
hoíy Hoíyhonlzsiln, a Szaroos-szűlloda épületéten
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
őrös-, ékszerész- és lófjzerésjni
• üzletet nyitottam. « = — = = -=
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek javítását a legújabb
tarlók óriási választékban találmányú, tökéletes műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. ilHUHHAM preczizitássai végzem.
Midőn még csak nagykanizsai szár- Vékásy Károly
mazásomra s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt órás, ékszerész és látszerész
közönség szíves támogatását kérem néhai ld. Jack Frigyes tanítványa.
M p r e f f l J i F
A V I L A Q S T !
Vezérképviselet:
mm:: UiTHIIZU.
GUTENBERG NYOMDA
A .

NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Gutenberg nyomd a
M inden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
I
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Telefon 41. szám
Kyorr»íoil t fciírfdlti/cl^&AráJ OiKcnhrírr^KorTidfl Wf-or és Oul(1Ur«cr) N*r>Jw»<«a
I I I . é v f o l y a m . Nagykanizsa, 1915. március 20. szomuat 65. szám ZALAI HIRLAP társadalmi ós közgazdasági napilap.
BIOflKGtösi * r » h i Helyben hAzhoi hordva 1 hóra 1 K.
Bgycs szám 4 fillér Vidékre, postAn . . I hóra 1-30 K.
Nyllttér hirdetések megAllapItott Arak azerlnt.
LapvtzAr:
l?r. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatalt Qntenberg-nypmdn Cccng*ry-<tt7. utAta.
Telefon: SzorkeaztÖKÓK 41. Kiadóhivatal 41.
Büszkeség
fog csillogni annak a gyereknek szemében,
aki azt mondhatja, az én apám a
hazáért halt meg. De éltől a büszkeségtől
nem lakhatlk jól az árva, mint
ahogy nem élhet meg a háboru rokkantja
se a kitüntetésekből, amelyet a mellére
tűztek. Hogy az árva fiuk büszke pillantását
ne homályosítsa el a nyomorúság
könnye, hogy a rokkant katona botja
ne váljék koldusbottá: ez a nemzetnek
becsületbeli kötelessége.
Bizonyos, hogy nem fognak róla megfeledkezni.
De ez a soha le nem róható
hála, amellyel a nemzet a mai háboru
hőseinek tartozik, egyebet is parancsol.
Az, amit a háboru árváinak és rokkantjainak
adni fognak, egy világért se viselje
a könyörületnek, még kevésbbé az alamizsnának
színét.
adjon nekik a nemzet annyit, amennyit
csak módjában van, de akár sokat ad, akár
keveset, annak ne legyen olyan mellékíze,
mint aminővel a szűkölködők a
kegyelemkenyeret, a hivatalos vagy társadalmi
jótékonyság által adott falatokat
gyakran kénytelenek lenyelni. Adósság
törlesztése legyen ez, amelyért nem jár
köszönet, — hiszen az árva halottjának,
a rokkant hősnek azután is még mindig
adósai vagyunk.
Nem Időelőtti, ha ennek a gondolatával
már most törődnek. Nyolcadik
hónapjában az irtóztatóan sok áldozatot
kívánó háborúnak, már eddig is szomorúan
nagy számmal vannák az apátlan
árvák, a munkanélküli rokkantak. És ha
vége lesz a háborúnak, akár hamarább,
akár később lesz az. akkor már készen
kell lenni az előkészületeknek, az intézményeknek,
amelyek az árvák és rokkantak
sorsáról gondoskodnak.
Dicsérni való, hogy mindkét irányban
közös gondolat vezeti a készülődést. Az,
hogy se az árvák, se a rokkantak ne
legyenek kaszárnyaszerű, rendeltetését
hirdető épületbe gyűjtve, amely mégis
csak a nyomorúság, a könyörüiet hajléka
lenne. Az árvák, akik ilyen intézet közös
ruháját viselnék, meg lennének különböztetve
a többi gyerekektől s ha e megkülönböztetésben
nincs Is röstelnl való
sőt ellenkezően, — annak, aki viselné!
még se eshetik jól.
Csongrád község azt mond/a és a
szava bizonyára a szivekhez fog találni,
hogy a háboru árváit a családokhoz keli
befogadni. Akit özvegy any/a nem tud
ellátni, vagy aki egészen magára maradt,
azt vegyék magukhoz a jómódúak s ha
— ami előrelátható — az ilyen adoptálók
nem lennének elegendő számmal,
a szegényebb embereknek az állam
segítsége tegye lehetővé, hogy a háboru
egy vagy több árváját, derék apjához
méltó polgárrá neveljék.
Büszkeségére szolgáljon minden családnak,
ha egy-egy háborús árvája van,
s \'ez a büszkeség jóvá tenné az árva
helyzetét, aki a szeretet mellett ezt a
megbecsülést érezve, könnyebben viselné
az árva-sorsot.
A rokkantakat se gzabad menházakba
tömni, hanem a legkpnnyebb munkával
járó alkalmazásokat juttatni nekik, hogy
ezzel is magukat tarthassák fönn. Ha
ezzel többeket kiszorítanának mai helyükből,
az nem baj. Azok, akik a háborúba
nem mehettek el, végezzék el majd a
háboru után a nehezebb munkákat, —
azok helyett, akik a nemzetért a legnehezebb,
legveszedelmesebb, önfeláldozással
teljes munkában lettek rokkantak.
A világháború.
Szünet D Kárpátokban.
Galiciában visszaverték az orosz támadást.
Sajtóhadiszállás. A Kárpátokban a
mult hetek borzalmas vérengzései után
még mindig úgyszólván teljes harcicsend
uralkodik. Az oroszok támadó energiája
itt végleg ellankadt és a rettenetes veszteségek
után, amiket csapatainktól szenvedtek,
már alig kisérlik meg, hogy
seregeink lassú előnyomulása elé nagyobb
akadályt gördítsenek. — Csapataink
lassan mind több és több tért
nyernek, miközben csak egészen jelentéktelen
-részletharcokat folytatnak az
óriási kárpáti front egy-két pontján. —
Hadvezetőségünk megállapította, hogy
az oroszok az utóbbi hetekben egész
Galíciából, de különösen Przemysl alól
minden nélkülözhető erőt a Kárpátokba
vetettek, s ezért ennyivel is nagyobb
Jelentősége van itt elért eredményeinknek.

Délkelet-galiciában, Staniszlau körül
az oroszok újból több támadást kíséreltek
meg, melyek csapataink ellenállásán
megtörtek.
Csernowitztól keletre a ZuckánáJ lévő
hídfőnél is több orosz előretörést visszavetettünk.
Svájci jelentés a
kárpáti harcokról
Zürich. A Neue Züricher Zeitungnak
a következőket jelenti tudósítója a Kárpátokban
folyó harcokról:
Duklánál mindkét fél erősen tartja állásait,
s itt változás mostanában alig
várható.
Uzsok és Lupkow körül heves harcok
vannak, melyeknek a monarchia
hadseregének céljai szempontjából rendkívül
jelentőségük van. — E pontokon
ugyanis az osztrák-magyar seregek a
Szánhoz és a Dnjcsztcrhez vezető utakat
akarják megszerezni, hogy az oroú
déli front áttörésével Przemysl felszabadítására
mehessenek.
A Dardanellák.
újból megkezdődött A bombázás.
01 angol vesztesnek,
Konstantinápoly. A Dardanellák bejáratát
teljes négy napi szünet után ismét
14 ellenséges páncélos hajó kezdte
bombázni. A bombázás több órán át
tartott és azzal ért véget, hogy a török
ütegek egy ellenséges búvárhajót elsü-
Iyeztettek, két csatahajót pedig teljesen
harcképtelenné tettek.
Egy orosz hadikikötő bombázása.
Konstantinápoly. A feketetengeri török
hajóraj tegnap hosszasan bombázta és
gránátjaival felgyújtotta a krimi félszigeten
levő Feodozia orosz hadikikötőt.
Az ottani hajógyár is a bombázás áldozatává
lett. Feodozia bombázása és kikötőjének
elpusztítása azért bir nagy
jelentőséggel, mert az orosz tengeralattjáróknak
itt van a gyakorlatozó helye.
Egy török tengeralattjáró braburja.
Mitelene. Tegnapelőtt este egy török
búvárhajó a Dardanellák előtt őrködő
egyesült angol-francia flotta vonalán
áttörve, a kisázsiai Szmirnába ment,
ahol nagy szüksége van a parii védelemnek
a tengeralattjárókra.
Az angol hajózás csődje.
Beszünnek az összes hajójáratok.
Rotterdam. Anglia blokádjának dátuma,
február 18-a óta eddig mintegy
negyven angol hajóstársaság szüntette
be a hajózás veszedelmei mialt hajójáratait.
Ez a szám a legutóbbi napokban
rendkivül megnövekedett, mert március
15-én az angol hajóstársaságok legnagyobb
része beszüntette összes járatait.
Ennek oka az, hogy a német tengeralattjárók
az utóbbi időben rendkivül
nagy erélyű akciót kezdettek meg, hogy
Angliát teljesen elzárják a világforgalomtól.

2. oidal. ZALAI HiRLAP 1915. március 19.
Értékpapírjaink az angol tőzsdén
Rotterdam. Az osztrák-magyar közgazdasági
világra nLzve nagy meglepetés
hire érkezik Londonból. A londoni
tőzsdén három nap óta vásárolják a
monarchia tavalyi kölcsönkötvényét, melyeknek
árfolyama 2 és fél százalékkaJ
emelkedett.
Japán zaklatja Kinát.
Stockholm. Az ultimátumnak teljesesét
váró Japán naponta ujabb követelésekkel
zaklatja a tehetetlenségében vergődő
Kinát. Legjobban az ellen tiltakozott
Japán a pekingi kormánynál, hogy
Kinában boykott alá helyezte a közönség
a japáni árukat.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) A Kárpátokban a
Laborcrévtől nyugatra fekvő magaslatokon
erősebb ellenséget erők támadását véres harc
után az ellenség nagy veszteségei melleit
visszavertük. Eközben több ellenséges századot
megsemmisítettünk, ép Igy megsemmisültek
az oroszok ismételt kísérletei délkeleti
Galiciában, hogy a túlnyomó erők meglepetésszerű
előrenyomulásával állásaink egyes támaszpontjait
elfoglalják. Miközben visszautasítottuk
ezeket a támadásokat, melyek mindenütt
egész közel omlottak össze csapataink
tüzében, kétszáznyolcvan embert foglyul ejtettünk.
Ar arcvonal többi iészért jelentősebb
esemény nem történt. / / ^ aUibomagy.
A németek harcai.
Berlin. A főhadiszállás hivatalosan jelenti:
Nyilgati hadszíntér: A franciáknak a Lorettó
magaslat déli lejtőjén levő hadállásunk ellen
intézett előretörését visszavertük. Champagneban
a franciáknak Lemesniltől északra ellenünk
Intézett részleges támadását ellentámadással
megállítottuk. A franciáknak egy tegnap este
újra ott megismételt támadását az ellenség
súlyos veszteségei mellett visszavertük. — Az
Argonnokban a harcok tegnap ellanyhultak.
Francia pilóták Schlettstaat elzászi nyilt városra
bombákat dobtak, amelyek közül csak
egy ért el eredményt, atnely a tanítóképzőbe
csapott be, két gyermeket megölt és tizet súlyosan
megsebesített. Feleletül erre ma éjjel
Calais várára súlyos kaliberű bombákat
dobtunk.
Keleti hadszíntér: Az oroszok Pyssek és
Orzyc közli, valamint Prasznysztól északkeletre
levő hadállásaink ellen tegnap is eredménytelenül
folytatták. A Skwától nyugatra
900 és a Skwától délkeletre 1000 oroszt ejtettünk
foglyul és 4 géppuskát zsákmányoltuok.
Olcsó sikerre tettek szert orosz népfelkelő
hordák, amelyek Memel irányában Kelet-
Poroszország legészakibb csücskébe törtek be,
fosztogattak és falvakat és birtokokat felgyújtottak.
— Az általunk elfoglalt orosz terület
városaira büntetésül nagy kárpótlási összegek
fizetését róttuk. Minden faluért vagy birtokért,
amelyet ezek a hordák német területen elhamvasztanak,
3 falut vagy birtokot fogunk átadni
az általunk megszállott orosz területen a lángok
martalékául, Mezeiben okozott minden
tűzkárrá a SuvalkH ét a mi kezünkben levő
más kormányzósági székhelyek orosz kormányzósági
épületeinek porrá égetésével fogunk
felelni, miniszterelnökség sajtóosztálya.
. m - f -Itf \'.vm\' . - - • waw - "^v^
fl ma esti potflArSfök. Ma pénteken este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni:
Oodlnek József, Hoffer Géza, Bárány AndcÁSt
V észter József, Schlesinger Kálmán, Polgár
ManÓK Sátrán Lajos, Dolmányos Oyörgy, MtU
Jóufcl Velják L a W Mfrsdorf János. Pollák
Arajói; Luávlgf Konitantln,\'Sípos szafal Bódl,
S&mogyi Ferenc, Bruncsics Ferenc, Schönber-
Samu, Kozinczky Dezső, Kosek Ferenc,
Btczó Aladár, Pásztor Zsigmond, Vince István,
Hege Jenő.
N a g y k a n i z s a =
K ö z é l e l m e z é s e .
^ Hatósági mészárszék.
Saját tudósítónktól. Tegnap ismételten rámutattunk azoknak a
kitűnő hatósági intézkedéseknek egy fejezetére,
amiket a legutóbbi időben Nagykanizsa város
polgármesteri és rendőrfőkapitányi hivatalai a
város közélelmezésének biztosításira tettek.
De mindez még nem meríti ki a hatósági gondoskodás
feladatait, mert hátra van még két
igen fontos pont: az egyik a huskérdés, a
másik pedig a legolcsóbb, s egyben a legbővebben
fogyasztható tápláléknak, a krumplinak
a város közönségét kielégítő biztosítása.
Most ez a két dolog van az igazán rendkívüli
munkaszaporulattal terhelt két legfőbb városi
hivatalban napirenden, s remélhető, hogy dr.
Sabján Gyula polgármester és Füredi János
rendőrtiszt agilitása mihamarabb itt is teljes és
végleges rendet fog teremteni.
E beadványt még kézhez sem vette dr. Sabján
Gyula polgármester, amikor már kifejezést
adott azon ötletének, hogy a spk panasz folytán,
amik Nagykanizsán a húsárak miatt állandóan
elhangzanak, kísérletet kellene tenni hatósági
mészárszék felállításával. Igen helyes
érzékkel mindjárt azt Is megmondta a polgármester,
hogy ez intézmény igazgatására Osskó
Péter nyugalmazott nagykanizsai d. v. állomás*
főnököt kell felkérni, aki szabad ideje mellett
intenzív érdeklődéssel van a város közélelmezésének
kérdése Iránt, amiről, valamint e dologhoz
való hozzáértéséről a nyilvánosság
etőtt is sokszor nyújtott bizonyságot.
Benne azonkívül megtalálnák az említett tulajdonságokon
kivűl még szükséges egyéb fő
garanciákat, az erkölcsit és az anyagit is. A
terv az, hogy Osskó Péter főellenőr szabad
rendelkezésére bocsátanak megfelelő pénzöizszeget,
s ő azzal kísérletet tesz, miként válhat
be Nagykanizsán a hatósági marhavásárlás és
a hatósági mészárszék. Osskó Péter nyugalm.
főellenőr azóta már nyilatkozott is, hogy készséggel
hajlandó a hatósági mészárszék ügyét
organizálni. — E terv részteteiről legközelebb
számolunk be.
A hatósági mészárszék.
A hatósági mészárszék ügye eddig a következőképpen
alakult. A rendőrkapitányi hivatal
a minap szószerint az alábbi előterjesztést intézte
a városi tanácshoz:
„Tekintetes Városi Tanács!
A nagykanizsai hentesek és mészárosok
napról-napra indokolatlanul emelik a húsárakat.
A fogyasztás érdekében az 1884. XVII.
L c. 53 és 54. §-ai alapján kérem a husárak
hatósági megállapítását.
Nagykanizsa, 1915. március 18.
Farkas Ferenc
rendőrfőkapitány helyettes. *
VAN MÁR vetőburgonya.
Közel egy héten át tartott, rnlg a rendőrkapitányságnak
sikerült bizonyosságot szereznie
afelől, hogy Nagykanizsa népe részére lesz
elegendő vetőburgonya. Jeleztük, hogy Nagykanizsa
város ezirányu szükségletét 155 métermázsányl
mennyiségben jelentette be hatóságunk
a földművelésügyi kormánynál, de
egészen tegnapig kétséges volí, hogy ezt a
teljes mennyiséget megkapja-e a város a kormánytól,
s ami a legfőbb, idejében kapja-e! ?
Evégből a rendőrkapitányság egyik helybeli
terménykereskedő céggel Is tárgyalt, hogy
nagyobb mennyiségű vetőburgonya készletét
megveszi. — Már-már létrejött a megegyezés,
amikor tegnap délután azt a telefoni értesítést
kapta a rendőrkapitányi hivatal Zalaegerszegről,
a zalavármegyei gazdasági egyesület titkárától,
hogy a vármegye alispáni hivatalának
sürgetése folytán Nagykanizsa a legrövidebb
Időn belül megkapja a kormánytól kérelmezett
155 métermázsa vetőburgonya teljes mennyiségét
és pedig minden elképzelhető árnál olcsóbban:
métermázsánként 8 koronáért. —
Ezzel tehát Nagykanizsa város népének ültetni
való krumpli-szükséglete a legteljesebb mértékig
ki lesz elégítve.
A krumpliszükséglet biztosítása.
A liszttel való takarékosság általános kényszere
mellett országszerte a krumpli fogja az
uj termésig megélhetésünket bőségesen biztosítani.
Ebből van elegendő mindenütt s Magyarország
népe hálás lehet a nagy természetnek,
mely ezt az áldott gumót az elmúlt ősszel oly
bőségben termette. A fentebbi sorokban vázoltuk,
hogy a rendőrkapitányság miképpen
gondoskodott ültetni való burgonyáról. Ettől
teljesen külön akciót indított a hatóság, —
mint már tegnap jeleztük,— azonban az irányban,
hogy Nagykanizsán az ennivaló burgonyában
már most mutatkozó szükségletet kielégítse.
Ez még nem annyira sürgős, mint a
vetnivaló burgonya beszerzése, de azért a
leggyorsabb eljárás van folyamatban itt is.
Több helybeli és környékbeli termelővel tárgyalja
a rendőrkapitányság ez ügyben s ha
létrejött a megegyezés, akkor a helyzet az
lesz, hogy részint közvetlenül a rendőrkapitányságnál
lehet majd fogyasztásra szánt burgonyát
kapni, részint egyes termelőknél a
hatósággal megállapítandó áron és föltételek
között.
Ha mindez tényleg megvalósul, akkor Nagykanizsa
város nyugodtan nézhet az uj termésig
eltelő nehéz hónapok elébe.
**-*« ——ammmm i — • • • • ! — — — — — i i
HÍREK.
Őrszem a hóban...
A hóviharban áll s vigyáz az őrszem,
Áll mozdulatlan s néz, csak néz merőn.
Szem meg se látja a fehér mezőn
S nem lát a végtelen fehéren ő sem.
Hó kusza tánca, felhők szállta fönt,
Tér és Idő merev márványba dermed.
A föld Is áll. Nem űzi perc a percet.
S oly mozdulatlan minden, mint a csönd.
S lassan merev lesz ő is. Mint az ólom.
Alvad s erében mind sűrűbb a vér,
Pár emlék mállik még agyán, mint ó lom,
Aztán vak árnyba ful a szűz fehér,
S két holt szem gödrén éjje ott marad.
És őrszem és fegyver már egy darab.
Kállay Miklós.
Lisztutalványok N a g y k f t i l i s í n . Még mjndig
nem ért véget a rendőrkapitányi hivatalban
a nagy munka: a város lakóssága által
bejelentett llsztszükségtet adqtaJuak feldolgozása.
Holnapra azonban elkészülnek ezzel is
s hétjőtől kezdve már csak hatósági utalványra
lehet lisztet vásárolni a kanizsai Üzletekben.
Első ízben csak a márctus hónap még hátúlevő
10 napjára fog utalványt adni a rendőrkapitányság,
azontúl azonban egy-egy hónapra
szólnak majd az utalványok.
1915. március 22. ZALAI HÍRLAP 3. o d; I.
Letárgyalta a bizottság a költségvetést-
Tegnap fejezte be háromnapi tárgyalás után
a pénzügyi bizottság Nagykanizsa város 1915.
évi költségvetés-tervezetének revízióját, melynek
eredménye gyanánt most már teljes
bizonyossággal megállapítható, hogy a pótadószázalék
nem emelkedik a mult évi 73% jölé.
A lehetőség határáig annyi minden kiadást
töröltek a költségvetésből, viszont a bevételeknél
mintegy 60 ezer korona többletet tudtak
bcáM\'tanl, ugy hogy a számvevőség által kontemplált
80%-os adókulcs rémeevégleg eltűnt
a kanizsai horizontról. A tegnapi befejező
tárgyaláson szóba került az, hogy azok a
hadbavonult nagykanizsai tanitók, akik Ipariskolai
tanítással is foglalkoztak, megkapják-e
ipariskolai járandóságukat a háborúban eltöltött
időre. Végre az a felfogás érvényesült a
kérdés körül megindult vita során, hogy a
járandóság nem utalható ki, mert az ipariskolai
tanításért nem fizetés, hanem óradíj jár,
amit csak a valóban tanítással eltöltött órák
után kaphatnak a tanitók.
Népfőlkelok önkéntes! vizsgája. A honvédelmi
miniszter intézkedett, hogy azok az
1895. <is 1890. év! születésű népfölketők, akikej
alkalmasnak találtak, egy évi önkéntcsl
kikészítő vizsgára bocsáthatók akkor is, ha a
. véderőtörvénybeu megjelölt tanintézetek azt az
évfolyamát, amelynek elvégzése vizsga letételére
jogosít, még nem végezték el. Tehát azok,
akik a középiskolák VII., VI.. vagy még alacsonyabb
osztályaiból soroztattak be katonának.
A vizsga következő feltételekhez van kötve:
A folyamodó az utolsó iskolai osztályt az
1914—1915-iki tanévben rendes tanuló gyanánt
látogatja. A tanintézet előző tanfolyamait
vagy osztályait rendes tanuló gyanánt végezte.
A folyamodónak köteleznie kell magát arra,
hogy a kiegészítő vizsga sikeres letétele esetén
a közös hadseregbe vagy a honvédségbe
önkéntes belépés után besoroztatja magát. A
vizsga kezdete március 22-ike és április 12-lke.
Kiegészítő vizsgára bocsáthatók azok a hadkötelesek
is, akiknek az 1915. évi 1923/eln.
B. szám alatt kelt honvédelmi miniszteri rendelet
értelmében feltételes egyévi önkéntes!
kedvezményre igényük van. A folyamodványt
a tartózkodás! helyük szerint illetékes katonai
parancsnoksághoz, illetve honvédelmi miniszterhez
kell benyujtanlok. Azoknak az 1885. évi
születésű néplölkelők, akik az egyévi önkéntes!
jogosultságot csak a tényleges szolgálat
megkezdése után szerzik meg, jogukban áll a
vizsga letételétől számított nyolc napon belül
megválasztani a csapattestet.
Ml tesz a pécsi színészekkel ? Ugy volt,
hogy Füredi Béla színigazgató színtársulata f.
hó 20-án fejezi be előadásait Pécsett s aztán
a pécsi színház rendes tavaszi állomás helyére,
Újvidékre megy a társulat, ahonnan a nyár
elején jöttek volna színészeink Kanizsára. A
szabadkai színház minapi leégése azonban ugy
lehet felborítja ezt a programmot. A szabadkai
polgármester ugyanis arra kérte meg Újvidék
város polgármesterét, hogy a hajlék nélkül
maradt szabadkai színtársulatot fogadja be
Újvidékre, hogy télvíz Idején ne legyenek kénytelenek
a szabadkai színészek a legsúlyosabban
nélkülözni. Erre sebtiben összehívták az újvidéki
szinügyi bizottságot, mely ugy határozott,
kogyha Füredi társulata I. hó 20-ig előadásait
meg nem kezdi, ugy 21-én a színház már
a szabadkalak rendelkezésére áll. Most kíváncsian
várjuk, miként fog eldőlni a két rokonszenves
színtársulat sorsa,
Hz uj önkéntesek bevonulása. Miniszteri
rendelet jelent, amely a 19 és 20 éves Önkéntesek
bevonulásának Idejét ápillis 15-ére állapltja
meg. A 19 és 20 éves népfölkelőknek
bemutató-szemléje alkalmával a 24 éveseknek
ís jelentkezniük keltett. Ezen a szemlén alkalmasnak
találtak közül egyéves önkéntesek
csak a 19 és 20 évesek lehetnek, amig a 24
^évesek amennyiben az önkéntességi karpaszomány
viselésére joguk -van, mint önkéntesek,
csak a háboru tartamára léphetnek be. A 19
és 20 évesek tehát tekintet nélkül a háboru
tartamira, legalább 1915 április 15-től 1916
április 15-lg tartoznak szolgálni. A 19, 20 és
24 éves népfölkelők (tehát nem Önkéntesek)
bevonulásának Idejéről illetékes helyen még
nem döntöttek. Lehet, hogy a szükséghez képest
április 15-ike előtt lesz az, lehet, hogy
csak később. A három korosztály önkéntesel
azonban, akik tanulmányokat folytatnak, ettől
a bizonytalanságtól mentve vannak: április
15-én be kell vonulnlok.
Tizennyolctól — ötvenig. Nálunk még nem
rendelték el a 18—50 éves katonai szolgálatot
még nem teljesítő férfiak összeírását, de
vidéken cz már megtörtént, még pedig a honvédelmi
miniszter rendelete alapján; mely főképen
a következőket kívánta tudni: 1. A megfelelő
korú férfi vezeték és keresztnevét. 2. Születési
évét, hónapját és napját. 3. Születési helyét.
4. Foglalkozását. Ez utóbbit a legnagyobb
pontossággal; tisztviselőknél és munkásoknál
azt is fel kell említeni, hogy az illető mely
cégnél, illetőleg milyen gyárban van alkalmazásban.
5. Az 1878—1896. évbeliekre vonatkozólag
azt is, hogy hol vett részt a népfelkelési
bemutató szemlén és alkalmasnak vagy
alkalmatlannak találtatott-e ? 6. Ezen adatokhoz
csatolni kell minden egyes ilyen korú
férfiegyén személyazonosságára vonatkozóvalamely
okmányt, azonfelül az 1878—1896.
évbelieknél a népfelkelési bemutató szemlén
nyert igazolványt is. Az Írni nem tudás senkit
ezen kötelezettség teljesítése alól nem mentesít.
Ezen összeírás célja a szemlék ellenőrzése és
az, hogy szükség esetén ezen nem katona
korbelleket miképen vehetné az állam honvédelmi
szempontból. Nagykanizsán ily összeírást
még nem rendeltek el és lehet, hogy ezen
rendelet csakis Újvidékre szól.,
SZERELEM és ÖSSZEESKÜVÉS címmel
egy szenzációs három felvonásos dráma képezi
a Szarvas-szállóbeli mozgóképszínház szombat
és vasárnapi műsorának slágerét. — Vele
együtt a Három éjszaka k a l a n d j a cimü nagy
három felvonásos társadalmi dráma is bemutatásra
kerül. — Mindkét dráma a filmtechnika
legsikerültebb alkotása. A főszerepekben föllépő
hírneves színészek tökéletes művészi játéka
igazán élvezetes látványt és kellemes
szórakozást nyújt a közönségnek. — Mindkét
kép a világhírű Gaumont-cég remeke. Bemutatásra
kerül még\'Náczl fényképész címmel
egy rendkivül komikus jelenet, melynek főszerepét
NÁCZI, a közkedvelt olasz szalonkomljátsza.
S i n w - n á i W
Piaci-tér. ™ BERLIÍT"™\'1 , HapoDtaelO"a d.
Szombat, vasárnap márc. 20. és 21-én
Szerelem és összeesküvés
szerelmi dráma 3 felvonásban.
Három éjszaka kalandja
társadalmi dráma 3 felvonásban.
Náczl mint fényképész,
komikus jelenet a főszerepben NACZI.
Előadások 6 é» 9, vasár- és flnnepnan 3,5, 7 4*
9 órakor. Rendes kelyárak. A Urcm hltrt »am.
ii m
A szerkesztésért felelős : dr. Hajdú Gyula.
Szerkesztő: G ü r i l a r István.
Elköltözés miatt
több jókarban levő bútorok
m r eladók, -KB
Megtekinthetők a kefegyárban.
A peronospora elleni védekezésben a
„ P E R O C I D "
felülmúlja a RÉZOÁLICOT. A perocldoldat
a LEOBIZTOSABB, LEGJOBB
és LEOOLCSÓBB szer a peronospora
ellen. - Ezerszer kipróbálva a németországi,
bécsi, gOrczI, spaJatói stb. cs. és.
klr. bortermelési állami hivatalok által
Vezérel ármttAs:
I t h w m t i THter flonkertsi cét ölltű
Nagykanizsán.
Lóhermag- készletemet
vetés czélra kiárusítom.
POLLÁK M. EMIL
Klnlzsy-utca 2.
^U R A M l A mRooi*oz«7gt-«^teé«p i . TpeaUitooat sMa; ^
Pénteken március hó 19-én
/ a közös bánat
dráma 3 felvonásban.
Maxt beteg vígjáték. Pöszereplő Max LInder
Idomított kakasok varieté
A Katsura folyó színes természeti felvétel
Az anyós hypnotlzál vigjáték
Rendet helyárak. Fűtött azlnház. Buffett.
Előadások hétköznap 0 és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Tisztelettct értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
fehérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
- felfrissítettem. —
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a j ó h l rü Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennemű
fehérncmOekct ::
= = = A legfinomabb árukl
A legmegbízhatóbb olcsó árak 1
Kérem a t. hölgykö^önségel
raktáram megtekintésére.
Teljes tisztelettel Göldber$eM0.
Nagykanizsa,. Eötvösttér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
4. oldal. ZALAI H RLAP TSI5 március 19.
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét,
hott HBíykonlztín, a Szuvas-szálloda épttletélKn
SZÍVÓS Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
BGP" a legmodernebb technikával berendezett " U S
örús-. ékszerész- és lítjzeréjjüzletet
nyitottam.
Dusán felszerelt raktáramon /T ^ L Mindezek javítását a legújabb
felszerelésemmel a legnagyobb
tartok óriási választékban
mindenfajta órákat, ékszereket,
szemüveget, látszereket.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
v ö ^ találmányú, tökéletes műszaki
felszerelésemmel a legr
preczizitássai végzem.
lfékásy Károly
órás, ékszerész és látszerész
néhai id. Jack Frigyes tanítványa.
GUTENBERG NYOMDA
X NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomfatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
w
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
Nyomott > X.\'*t<ttM>*}«jme4í ««u*ei*ar# nda <MÜM H öol<ít-cn:e/; NnsvJunfaw
IN. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. március 20. csütörtök 63. szám
ZALAI HIRLAP társadalmi és k ö z g a z d a s á g i napilap.
• IOtlK»t««l A r a k l Helyben háxhox hordva I hóra 1 K.
( ( J M u i u 4 fillér Vidékre, po»tán . . I hóra 1-50 K.
Ny Itttér ét hirdetések megállapított Arak exerlnt.
Lapvex4r:
Dr. HAJOU GYULA.
Kiadóhivatal: Uutenb«rf-nyomda Ceengery-et 7. i
Telefoni Sxerkeextóiég 41. \' Kiadóhivatal 41.
Az öregek.
Ma, kivonulásuk eis4 napján hogy
nézte őket az utca, szeretettől harmatos
és szeretettől ragyogó szemmel, ezt a
nevet adta nekik: öregek. Csakugyan
van is ok arra, hogy örömtől és büszkeségtői,
arra is, hogy könyektől ragyogjon
a szem.
örülni kell annak, hogy ekkora erő
áil még érintetlenül a nemzet rendelkezésére.
Számra is, testi épségre, lelki
határozottságra nézve is. A most bevonulók
ugyanabból a kitürő anyagból
valók, mint az első csapatok. Látni a
szép széles termeteken és a komoly, de
nem komor arckifejezésen. Mindegyiknek
fáj a szive, hogv övéitől elszakadva,
a jövő bizonytalanságának teszi ki őket,
de beállva a sorba, már a kötelesség
tudata kiszorított minden egyéni és magánérdeket.
Örök hálára tarthat Igényt
a ml népünk, hogy nemcsak beállni tud
katonának, hanem nyomban azzá válni is.
Ez az ujabb emberáradat a győzelmünk
záloga és bizonyság arra, hogy
ml messzebb vagyunk az utolsó embertől,
mint ellenségeink. Ml még mindig
a természetszerűen katonáskodásra érett
és alkalmas rétegekből alakítjuk tartalékainkat.
Aki tőlünk a hadba lép, az
Igazán katona, mert Igazán férfi. Odaát
már a puszta statisztikai értelemben vett
katonatartaléknál vannak. A számot kiállítják,
a kvalitás már megromlott.
Bizalommal: az erőnket láthatjuk az
ujabb behívásokban, nem pedig a gyöngülésünket.
Még messze vagyunk az
erőfeszítésnek attól a kényszerűségétől,
melyben ellenségeink már mélyen benne
vannak. Katonailag a bevonulások a
legszebb auspiclumokat nyújtják. Társadalmilag
azonban a kép komorabb.
A meglett férfiak ugyanazt a kötelességet
teljesítvén, sokkalta nagyobb áldozatot
hoznak, mint ifjabb elődeik.
Nagyobb teher van a vállukon, több
gondot hagynak maguk mögött, nehezebb
viszonyok között vár családjuk a
visszatértükre. Ezt nem szabad elfelejtenünk
8 a társadalomnak, mely még mindig
élhet békés munkájának, a jótékonyságnak,
melynek még mindig meg kell
feszítenie minden erejét, kétszeres figyelemmel
kell lenni ama bajok Iránt,
miket az ujabb behívások okoznak.
S nagy körültekintéssel és gonddal
kell lennie minden illetékes tényezőnek
arra, hogy a most már érezhetően megcsappanó
munkaerő hiánya mellett 18
mindennemű produkció csonkltatlan mértékben
tovább folyhasson. Nem a pénz
a legfőbb szükséglet, hanem a termék.
Nem szabad megakadni a munkának,
mely uj javakot hoz létre. Ezek az uj
javak teszik most a nemzet gazdaságát,
nem pedig a pénzeszközök. Ezekről lehet
gondoskodni, de amazokat muszáj
létrehozni.
Ehhez képest a polgári társadalomnak
tisztában kell lenni azzal, hogy
voltaképpen most ő is katona hivatást
teljesít és a hadiállapot minden következményét
magára nézve le kell vonnia.
Minden egyes embernek többet kell
dolgoznia, mint eddig, hogy a bevonulás
által megvont munkamennyiség kiegyenlítessék.
Egyrészt a nép foglalkoztatása
fontos, hogy keresete legyen, másrészt
a kvalifikált embereknek kétszeres erőfeszítése,
hogy a megcsappant kvalifikált
munka szükséglete el legyen látva.
Komolyan, a nemzeti közérdek mély és
ünnepélyes átérzése mellett kell minden
embernek gondoskodnia róla, hogy élete
sem kényelmesebb, sem haszontalanabb
ne legyen, mint e nagy időkben megengedhető.
II világháború.
Uj harc a Kárpátokban.
Főhadiszállás. Az oroszok hosszú szünet
után tegnBp ismét néhány erőtlen
kísérletet tettek a Kárpátokban erős
hadállátalnk elfoglalására. Főleg Lupkownál
és Uzsoknál támadtak számbavehető
erővel, de a több napos szünet
alatt jól kipihent csapataink friss erőben
könnyű szerrel verték vissza a kétszer
megujult orosz támadást.
E harcok során rémes pusztítás érte
a támadó oroszokat ott, ahol egy székely
ezredet támadtak meg védett állásaiban.
Négy orosz zászlóalj Indult rohamra
a székely honvédek ellen, kik a
támadó oroszokat rettenetes tüzelésükkel
teljesen megsemmisítették. Kétezernél
több orosz halott és sebesült
maradt fekve a frontnak ezen a
pontján, azonkívül 611 főnyi legénységet
és 11 tisztet elfogtak a hős székelyek
s rengeteg muníciót, gépfegyvert
és puskákat zsákmányoltak a megsemmisített
orosz zászlóaljaktól.
Küzdelem Stoniszlauért.
Főhadiszállás. Tegnapelőtt óta egészen
Staniszlau közelében állnak már a
Keletgalicla legfontosabb vasúti csomópontjáért,
Staniszlau városáért harcoló
csapataink. Most itt tapasztalható orosz
részről is a legnagyobb erőfeszítés. —
Tegnap Nadvomától északra az oroszok
nagyon heves támadást intéztek páratlan
energiával küzdő csapataink ellen. Egész
napon át tartott a hadállásaink ellen intézett
ostrom, dc a nagy erővel előretörő
oroszokat végül teljesen visszavertük.
A csernowitzi harc.
Csernowitz. Az oroszok tegnap Sadagóra
felöl intéztek támadást Csernowitz
felé, de Itt olyan erővel állunk,
hogy a legnagyobb orosz támadás sem
találhat benünket készületlenül. A bukovinai
f főváros birtokáért kísérletező
oroszokat csapataink ágyú és gépfegyvertOzzel
kergették vissza, miközben
óriási veszteséget okoztak nekik. A nyugati harctér.
DJ francia offenzíva.
Genf A svájci lapok tudósításai szerint
a francia front EJszászban állandóan
nagy erősítéseket kap. Az összes jelek
szerint a franciák általános offenzívát
akarnak kezdeni, melynek legerősebb
pontját, ugylátszlk, Elszászban, a német
területekhez legközelebb eső részeken
tervezik.
A solssonsl helyzet
Berlin. Soissonsnál a német és francia
lövészárkok egymástól mindössze 30
méternyire vannak. Itt rövid Idő múlva
ismét nevezetes események várhatók.
Konstantinápoly. Azok az óriási veszteségek,
amik a Dardanellákat ostromló
hajókat tegnapelőtt érték, arra kényszcrltették
az ostromló angol-francia flottát,
hogy megint abbahagyja az ostromot,
mely 24 óra óta újból szünetel.
Korrigál az angol admiralitás.
Rotterdam. /\\ török főhadiszállás jelentette
tegnap, hogy a Dardanellák
ostrománál az Irreslstible angol páncéloson
kívül az Afrika nevü páncélos
hadihajó is elsülyedt. A londoni admiralitás
ma azt jelenti, hogy az utóbbi
hajó nem az Afrika, hanem a z , Ocean\'
nevü hadihajó volt.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos). A Kárpátokban Lupkow
és Smolik területén élénk ágyuharc volt.
Az oroszoknak Ballgrodtól délnyugatra fekvő
magaslatokon megindított éjjeli támadását rövid
tűzharc után visszavertük. Délelőtt nagyobb
ellenséges erők megtámadták állásainkat az
uzsoki szorostól északra. Ezeket a támadásokat,
ugy miként tizennegyedikén, tegnap is az
ellenség súlyos veszteségei mellett visszavertük.
A délkeletgaliciai csatavonalon délelőtt
elkeseredetten harcoltak. Az ellenségnek ezúttal
állásaink közepe és bal szárnya ellen indított
számos támadása derék csapataink szilárd
és állhatatos magatartásán mindenütt megtört.
Az ellenség igen súlyos veszteségeket
szenvedett. A támadás színterét elborilják a
halottak, öt tisztet és ötszáz főnyi-legénységet
lefegyvereztünk és eifoghnk. A nyugatga\'iclai
és lengyelországi arcvonalon nincsen
változás. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A főhadiszállás hivatalosan jelenti:
Nyugati hadszintér: Champagneban a franciák
két részleges támadása Lemesniltől északra
és Beau Sejourtól délre isméi meghiusult.
Két tisztet és hetven főnyi legénységet elfogtunk.
A visszavert ellenség hatásos tüzelésünkben
súlyos veszteségek után állásaiba visszavonult.
Verduntóf délkeletre a franciák több
helyütt előretörtek. A Veuvre sikon visszavertük
őket. A Máas-magaslatok keleti szélén
még fofyik a harc.
Keleti hadszintér: Memelnél a helyzet még
tisztázatlan. Ugy látszik, hogy gyenge orosz
osztagok behatoltak Memelbe. Ellenrendsrabályokról
gondoskodtunk. Pissck és Orzyc közt
valamint Prasznisztól északkeletre és nyugatra
az oroszok összes támadásait visszavertük az
ellenség igen súlyos veszteségei mellett. Visztulától
délre a helyzet változatlan.,
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
Nagykanizsa
k ö z é l e l m e z é s i
Drága-e a kanizsai piac?
— A rendőrkapitányság a
tojás-uzBorások ellen. —
A nagykanizsai huskérdés.
A legnagyobb probléma mostanában nemcsak
Nagykanizsán, hanem széles cz országban
a huskérdés megoldása, valamint a piaciárak
helyes szabályozása. Mindenütt megpróbálták
már ezt a két fogas kérdést megoldani,
dc sehol sem sikerült a megoldás ugy,
hogy az minden érdekeltet kielégített volna.
Nagykanizsán is mindegyre hallatszanak hangok,
melyek a mult vasárnapi piaci ármegállapítást
kifogásolják sőt azt is mondják,
hogy a hatóság az ármegállapítással nemcsak
olcsóbbá nem tette a kanizsai piacot, hanem
egyenesen megdrágította azt. E kifogások
helytelenségére elég csak azzal rámutatnunk,
hogy a piaci árakat semmiféle terminushoz
nem kötve állapították meg s kimondta a hatóság,
hogy azokat bármikor megváltoztathatja,
ha ezt a termelési viszonyok S egyéb figyelemre
méltó körülmények megváltozása ugy
kWánja. Ha csakugyan nem volna helyesen
megállapítva & karnisai piac ádistája, akkor
a sok feljajdulás után már eddig is korrigálta
volna azt a rendőrkapitányság.
Kétségtelen, hogy nem Igen redukálta a hatóság
az éppen azokban a napodban a gyakorlatban
meglevő ptad árakat, de ezt a kaposvári
példán okulva, teljes tudatossággal
Utte. Ax történt ugyanis Kaposvárott, hogy
mikor jó alacsonyra szabták a piaci árakat,
két-három nap alatt az összes környékbeli
termelők elmaradtak a kaposvári piacról, s
módot szereztek arra, hogy terményeiket vasúton
is oda juttassák, ahol jobb áron keltek el
azok. Kétszer kellett felfelé emelni Kaposvárott
az eredetileg megállapított piaci árakat,
míg cl tudták érni, hogy a\'lermelők újból
ellátták az ottani piacot terményeikkel. Igen
alapos megvitatás tárgyat képezte minden
egyes élelmicikk a kanizsai piaci ármcgállapitó
bizottság ülésén, melyqek leglényegesebb határozata
az volt, hogy az árak bármjjíör újból
megállapíthatók lesznek.
A rendőrség a tojámsuzsora ellen.
A fő az, hogy a megállapított piaci árakat
betartsák, mert Igen sok olyan panaszról is
tudunk, hogy a termelők és kofák a megszabott
áraknál jóval magasabb árakkal próbáltak
szerencsét. Különösen a tojást illetőleg sok a
panasz, s ezek alaposságáról a rendőrkapitányság
is meggyőződött. Rendőrközegek jelentették
a minap a kapitányságnak, hogy a vidéki
polgárasszonyok ily kijelentéseket tettek
a 8 filléres tojásár hallattára:
— Nem hozzuk be ezután a tojást, mért
kinn a falun a kereskedők 10 fillérért is szívesen
megveszik, hogy Bécsbe küldliessék.
Erre Farkas Ferenc rcndőrfőkapitányhclyettcs
nyomban megkeresést intézett a nagykanizsai
főszolgabírói hivatalhoz az iránt, hogy
a környékbeli községek elöljáróságait szólítsa
fel arra, hogy a községekben, járkáló kereskedők
által netán! ös$zefcz<!dett,\' élelmiszereknek
az • országból való kiszállítását minden
eszközíel akadályóziák meg.
A kanizsai busaárak.
Jeleztük tegnap, hogy a rendőrkapitányság
az 1884. évi XVIU. -c, (az. ipartörvény) 53.
és 54. §-aira való hívatkozássn^rfa kérte a
városi tanácsot, mint 1. fokú iparhatóságot,
hogy a nagykanizsai húsárakat hatóságilag
állapítsa meg. Azt is jeleztük, hogy dr. Sabján
Oyula polgármester azzal a gondolatfal
foglalkozik, hogy Nagykanizsán hatósági mészárszéket
állit. f?!. Az említett törvényszakasz
igy hangzik:
53. §. Azon esctbqn, ha a husmérés szabad
gyakorlása mellen egyes községeknek
marhahússal való ellátása állandóan biztosiiható
nem volna, jogában áll a másodfokú
iparhatóságnak (Na^\'ykanizsá ra: az alispán)
ily községek kívánságára azokra nézve esetről-
esetre — a szerzett jogok épségben tartásával
—• külön intézkedéseket tenni.
Ily Intézkedések az I. fokú Iparhatóság és
n kereskedelmi és iparkamara meghallgatása
után következő elvek alapján teendők:
a) a marhahusmérés szabad gyakorlása
megszűnik és ez\'eri ipar számhoz költetik;
b) a marhahús ára időnkint szabályoztatik ;
c) a marhahusmérés rendes kezelése az
iparhatóság áltat eltenőrlztetlk.
Kiegészíti ezt az 1901. évi 58589. sz. kereskedelmi
miniszteri rendelet, melynek idevonatkozó
része a következőket tartalmazza,:
„ . . . ennélfogva nem forog fenn nehézség
aílráiit, hbgy oly községekre nézve,
ahol a hus ára a husmérő iparosok szövetkezése
folytán a szomszédos vidék viszonyaihoz
képest mértéken túl felcsigáztatott,
a fogyasztó közönség érdekében a másodfokú
iparhatóság az ipartörvény 53. §-ának
b) pontjában megjelölt intézkedést léptesse
életbe és a húsárakat időnként hatósági
szabályozásnak vesse alá."
Bármint intézik is el a husögyet Nagykanizsán,
egy bizonyos: szarvasmarha-állományunk
napról-napra csökken, viszont az a nagy tömeg
katona, mely állandóan Nagykanizsán tartózkodik.\'
rengeteg hust fogyaszt mindennap.
Olcsó már hem lesz a hus Nagykanizsán, amíg
a háboru tart, akármilyen Intézkedéseket Is
tesznek ez Irányban, legfeljebb egy fokkal
alacsonyabb lesz a drágasága. Itt csak egy
segit igazán: az, ha a minimumra redukáljuk
a húsfogyasztáshoz való Igényünket, amit anynyival
is könnyebb megtenni, mert az orvostudomány
már közel ötezer év óta azt hirdeti,
hogy az egészség és a hosszú élet titka
az, hogy ki mennyi növényi táplálékkal tudja
a husevést helyettesíteni.
H Í R E K .
Hősök anyakönyvezése Nagykanizsán.
Még mindig csak a szeptember hóban elesett,
vagy kórházban mcglnlt hős katonák anyakönyvezésénél
tart a belügyminisztérium. —
Lassan szaporodik a dicső névsor, mely pedig
ha betellik, de sok derék kanizsai ember nevét
fogja tartalmazni. Tegnap megint két uj
bejegyzésre hívta fel a belügyminisztérium a
nagykanizsai anyakönyvi hivatalt. A tegnap
bejegyzett elhunyt hősök anyakönyvi adatai
igy hangzanak:
Bolf József Oyörgy, népfölkelő a m. kir.
20. népfölkelő gyalogezredben (földműves),
37 éves. Hitvestársának neve Bolos Rozi. —
Meghalt 1914. szeptember 22-én Wienben a
11. sz. tartalékkórházban. ,A hazáért hősi halált
hált katona halálesete, bejegyezve a B. M.
által közölt adatok alapján..
Izsók Pál főtüzér a m. kir. 4. honvéd tábori
ágyús ezredben, (aszlalos). Meghalt 1914.
szeptember 8-án Dobrovkán (Galicia). A harctéren
a hazáért hősi halált halt katona halálesete
bejegyezve a B. M. által közölt adatok
alapján.
Megismétlik a fllharjnónlkus hangversenyt.
Közöltük már,, hogy azt az óriási szabású
zenekari hangversenyt, melyet a 48-as
katonazenekar és helybeli műkedvelők a hó
elején olyan nagy sikerrel rendeztek, f. hó 25-én,
csülörlörtökön (Gyümölcsoltó boldogasszony
napján) megismétlik. A hangverseny első ízben
1500 koronát jövedelmezett a zalamegyel katonák
cigarettával leendő.\'clfátására s bizonyos,
hogy á hangverseny eredménye megini közel
fog járni ehhez az öszzeghez, noha \'a helyárakat
jclcntékcnnyeii leszállították. Ma jelent
meg á Központi Jóléti Irodának a népszerű
filharmóniai hangverseny rendezését bejelentő
plakátja, mely közli, hogy a hangverseny
csütörtök délután 5 órakof. a Polgári Egylet
nagytermében lesz megtartva. Továbbá azt
közli, hogy a helyárak a következők: Emeleti
páholy 18 K, első hely 2 K, második hely 1
K, állóhely 60 fillér, katona- és diák-jegy 50
fillér, karzati álló\'iely 40 fillér. A műsor pedig:
1. Bcethowen: V. szlnfónla. 2. Grieg;Sigurd
Jorsalfar, sülte. Játsza a zenekar. 3. Mascagní:
Szerenád és Molnár: Magyar ábránd. Zongora:
kísérettel hegedűn előadja Molnár Mihály 48-aá
hadapródjclölt.\'4. Kremser: Ó-németalíöldl
dalok. 5. Liszt: Rákóczi-induló, szinfónikus
átirat. Játsza a zenekar.
Jövő hétfőn nagyvásár. Folyó hó 29-én,
jövő hétfőn országos vásár lesz Nagykanizsán,
mely a minden húsvéti nagyvásárnak felel meg.
Ez a vásár szokott a legnagyobb lenni az
Összes nagykanizsai országos vásárok között.
Kíváncsiak vagyunic, milyen lesz az Idei húsvéti
vásár képe Nagykanizsán.
. fi ma esti katonahangveraeny. A hős
Wirnltzer karmester kiváló zenekara, a 48-as
katonabanda ma este jubilál. Ma lesz ugyanis
a tizedik katbnahangverseny a Centrál kávéházban,
ahol a derék zenekar művéstl játéka
már több mint százezer cigarettát szerzett
össze a harctéren senyvedő ialamegyei hősöknek,
a 48-a8 bakáknak és 20-as honvédeknek.
1915. már<*«« 262. ZALAI HÍRLAP 3. o\'.dal.
A zenekaron kivül azonban bizonyára jub.íálni
fög a közönség, is, melynek igen tekintélyes
tömege már nehezen tudna lemondani ezekről
a minden szombat esti hangversenyekről, melyek
üdítő oázisokat képeznek a háboru sokféle
gondjával és bánatával terhelt életünk
szomorúságában. A jubileumi alkalomra Wirnltzer
karmester Is kitesz magáért és az alábbi
művészi programmal teszi emlékezetessé a ma
esti katonahangversenyt:
t . Wagner: A vendégek bevonulása Wartburgba,
a „Tannhlluser c. operából.
2. Waldteufel: Espagna, keringő.
3. Suppé: Nyitány a szép Oalathea cimü
operettből.
4. Verdi: Nagy fantázia, az Aida cimü operából.
5. Kálmán: Czlgányprlmás. Egyveleg.
0. Glensner: Gyöngyszemek Offcnbach müveiből.
7. Lehár: Dal és csárdás.
8. Glsser: „Wer singt mit." Egyveleg.
9. Juslck: Florentíner induló, \'\'
Tüz n központi tartalékkórházban. Nagy
tüzlrladó verte fel ma déltájban a város utcáit.
Nemsokára megjelentek vágtató lovakkal
az összes vizcslajtok és a fecskendőgépck Is,
melyek egyenesen a Kazinczy- és Zrínyi Miklós
utcák sarkán álló Iskolához, a jelenlegi
központi tartalékkórházhoz robogtak. Nyomukban
nagy tömeg rohant, melyben szájról-szájra
járt a vészes hir: Ég a polgári Iskola. Ez
azonban Igen nagy túlzás volt, mert habár
tényleg tüz ütött ki az egyik kórházi szobában,
mikorra a tűzoltók megérkeztek, úgyszólván
már teljesen elmúlt a veszedelem. A polgári
leányiskola leghátulsó emeleti tantermében, a
hitközségi ház tőszomszédságában keletkezett
a tűz. Tizennégy sebesült feküdt a szobában,
kiknek egyike észrevette, hogy a plafon hullani
kezd. Pár perc múlva nagy csomó mésztörmelék
esett az egyik szalmazsákra a plafonról,
mely a vakolat alatt izzó parázs volt s a betegek
riadtan kezdtek tüzet kiabálni és hamarosan
az \'egész városban visszhangzott n vészhir.
Az ápoló személyzet felszaladt a padlásra,
ahol néhány korsó vízzel véget vetettek az
egész veszedelemnek, ugy hogy a nemsokára
megérkezett tűzoltóknak már semmi dolguk
nem akadt. A tüz ugy keletkezett, hogy az
emeleti teiem alalt a földszinten van a konyha,
s innét a takaréktűzhely kürtőjét mindkét plafont
áttörve vezették a padlásra, illetőleg azon
Is keresztül a szabadba. Az emeleti plafonnál
valami folytonósság-hláhy lehet a kürtön és •
\'gy gyuladt meg az ottani deszkázás. Amíg az
oltás tartott, a betegeket szalmazsákjaikkal kihurcolták
a teremből, dc azt már ismét visszaadták
rendeltetésének.
R ma és holnap esti polgárőrök. Ma
szombaton és holnap vasárnap este az alábbi
polgárőrök fognak rendőri Inspekciót teljesíteni
:
Szombaton: Málék Laios, Toniasics József,
Stróbl László, Fekete Imre, Migyar Lajos,
Kállovics András, Horváth József, Gerócs Boldizsár,
Virág Lajos, Krnusz Lajos, Meskó József,
Kajdi Gyula, Horváth Vendel, Mátyás
István, Benkő József, Vcllák Bódi, HcnkÓ János,
Dculsch Károly, Sipos Andor, Engelmantt
Sándor, Engelhardt Károly, Krausz József.
Vasárnap: Büki Béla, Fried József, Eppinger
Lajos, Gerócs István, Illés István, Kengyel
Ferenc, ifjti Gerócs István. Németh Gyula
Sándor István, Bezák Antal, Páll János, Tóth
István, Mandlbaum Oszkár, Szele Karoly, Bruucsics
József, Martincsevics Imre, Muzikár
Vince, Baycr Vince, Neumann József, Os-;kö
József, Billik Ferenc, Halvax Lajos, Stagl Ede.
A polgárőrök névjegyzékéből töröltettek:
Szondi Aladár és Qumilár Mihály, miután háromszori
behivásrá nem jelentkeztek, sem pedig
elmaradásukat nem igazolták.
SZERELEM és ÖSSZEESKÜVÉS címmel
egy szenzációs három felvonásos dréma képezi
a Szarvas-szállóbeli mozgóképszínház szombat
és vasárnapi műsorának slágerét. — Vele
együtt a Három éjszaka kalandja cimü nagy
három felvonásos társadalmi dráma is bemutatásra
kerül. — Mindkét dráma a fllmtechnlka
legsikerültebb alkotása. A ÍŐszorcpekben föltépő
hírneves színészek tökéletes művészi játéka
igazán élvezetes látványt és kellemes
szórakozást nyújt a közönségnek. — Mindkét
kép a világhírű Qaumont-cég remeke. Bemutatásra
kerül még Náczi fényképész címmel
egy rendkivül komikus jelenet, melynek főszerepét
NÁCZl, a közkedvelt olasz szalonkomijátsza.
\'
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Gyula.
Szerkesztő: Gúriler István.
I Miifogak készítése I
! é s j a v í t á s a !
a l i p f f i l M M alatt m M M
Dr. König loMecttul Intézetében.
Szarvas szálló öEQI I&gnasWxgö.
Plncz-tér. SERLin l t o i M a i
Szombat, vasárnap márc. 20. és 21-én
Szerelem és összeesküvés
szerelmi dráma 3 felvonásban.
Három éjszaka kalandja
társadalmi dráma 3 felvonásban.
Náczl mint fényképész,
kolnikus jelenet a főszerepben NACZl.
E l ő a d á s o k S é s 9, v a s á r - <U Qnnepnáp 3,5, V é»
9 ó r a k o r . Rendem h c l y á r a k . A taréra j ö t v e v a u
18*
A Dcronospora elleni védekezésben a
„ P E R O C I D "
felülmúlja a RÉZGÁLICOT. A perocldoldat
a LEOBIZTOSABB, LEOJOBB
és LEGOLCSÓBB szer a peronospora
ellen. - Ezerszer kipróbálva a németországi,
bécsi, görczl, spalatól stb. cs. és
klr. bortermelési állami hivatalok által
Vezéreláruiltás:
Schwarz és M e r narokéresk, cég dltal
Najfykanlzíin.
Ha jó bort akar olcsón inni ? m
ugy ízlelje meg SÁFRÁN JÓZSEF
ARANYHEGYI BORAIT,
mely llterenkint zárt pátackokban 72 és
és 80 fillérbe kerül. * »
Magyar-utca 74. rfzdm. SÁFRÁN JÓZSEF
TeUfonuAm 2S6. !2Ux«rkercskcdó. Lóhermag készletemet
vetés ezóira kiárusítom.
POLLÁK M. EMIL
Klnlzsy-utca 2.
I K T t i V ^ - . U
A H é p l n R a r é l i p é n z l ő r R é s z -
u é n y t á r s D s ű ő N a s y K a n í z s á n ,
állandó h i t e l e k e t engedélyez
fiekeWezés udőy értékpapír fedezet
alapián;
leszámítol üzleti váltókat;
elfoíad b e t é t e k e t könywe,
w$y falyószámlára, és azokat 5000
koronáig felaondd! néíköl, n a p t i b öszsteseket
pedig rfivld felmondási Időre
tittzaílzet. = = = = = = = = = = = =
MIÉ\\Ú l i f l n i i i r - H l n i k i t i
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen emlékezetű
férjem- és atyánk halála
fölött való részvétük nyilvánításával
valamint a megboldogult végtisztességén
való megjelenésűkkel nagy
fájdalmunkat enyhítették — fogadják
ezért hálás köszönetünket.
Nagykanizsa, 1915. márc. 19. ,
N e i t i e s c s a l á d *
mozgókép palota.
Rw*unrl-utc« 1 Tíl«lofl no.
Szombat, vasárnap, márc. 20. és 21-én
STUART WEBBS naplója nyomán.
1
detektiv-dráma 4 felvonásban.
Halló központ I vigjáték. Hegységek tájfelvétel.
A féltékeny asszony, humoros.
Rendes helyárak. FÖt3U színház. Bulfett.
Előadások hétköznap 6 is 9 órakor, vasáréi
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
1 2 — 1 3 é v e s
azonnal felvétetik
Fried József ékszerésznél.
F ő - t é r 8. ( B a z á r - é p ü l e t )
263. oidal. ZALAI HiRLAP 1915. március 19.
II i i * f f ü
Tisztelettel értesítem a várói és vidékének közönségét,
60íj llosyKanlzjdn, a Szarvas-suHIotfa épületéten
SZÍVÓS Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
ü r í t - , é k s z e r é s z - é s l ú t j z e r é j j -
Qxletet n y i t o t t a m .
Dujan felszerelt raktáramon ZT*^. Mindezek j a v l t & i á t a legújabb
tartok ó r i á s i v á l a s z t é k b a n találmányú, tökéletei műszaki
mindenfajta órákat, ékszere- <X> felszerelésemmel a Ieenaeyobb
ket, szemüveget, látszereket IHMÉÉÍIJÉIM preczizitássai végzem, ^ p *
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az Igen tisztelt
közönség szíves támogatását kérem
Vókásy Károly
órás, é k u t r é u éa IAt*x«ré*c
aéhai Id. Jack Frigyt* tüoltváttja.
A -
Vezérképviselet:
UTEDEIG 1 7 0 1 1 : U H J L
GUTENBERG NYOMDA
N A G Y K A N I Z S A
C s o n g e r y - u t 7 . S ü r g ö n y e i m :
G u t a n b a r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
• • • • /•
\' \' V
hirdetéseket jutányosán felvesz
fc (MGoj *M QMb^mj HqgtwáM
IN. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. március 66. csütörtök 63. szám
ZALAI HIRLAP t á r s a d a l m i 6» k A * * a z d a s á g l n a p i l a p .
RIOtl«»téfll áraki Helyben háxhox borát* ! hóra 1 K.
(iám 4 tltlé/ Vidékre, po.tAn . . I hóra 1*90 K.
Nfilttér éa hirdetőiek raejjAlUpttott Arak szerint.
Upvtxéi:
Dr. H A J P U GYULA.
Kiadóhivatalt OntetibeTK-njrotnda Ciw^erjr-nt 7. IXAM.
Telefon: 5zerkcaz<As(>K 41. KledóblvaUI 41.
A polgáro feladatok
A háboru nyolcadik hónapjában vagytusx.
Eddig csak a csatamezőkről
hozzánk érkező hirek foglalkoztatták a
közönséget, de ma már a magunk polgári
életében is élénken kezdjük érezni
a háborús állapotokat. Mégütközéssel
kell látnunk, hogy olykor, olykor milyen
kishitűség lepi meg az embereket. Ha
egy napon nem kapják meg a reggelihez
a kiflijüket, avagy valami kisebb
nehézségbe ütközik a liszt vagy egyéb
élelmiszer megszerzése, mindjárt kishitű
kétségbeesés vagy méltatlankodó
lamentáció hallatszik. Gondoljuk csak
meg, hogy mily igazságtalanok vagyunk,
amikor a mi kis házi kényelmünk feláldozását
is ilyen siránkozással bocsátjuk
a háborús állapotok áldozatai oltárára 1
Oondoljunk csak arra, hogy akik rettenetes
időket a Kárpátok fagyos bércein,
avagy a szerb és moutenegrói kopár,
sziklás hegyeken tölti el minden percben
bizonytalanul, minden., percben kitéve
az ellenséges golyó vagy megfagyás
okozta elmúlásnak, mennyivel többet
áldoznak ezen az oltáron, mint mi,
akik csak a házi kényelmünk egy-egy
kis részletét vagyunk kénytelenek odaadni.
Itt az Ideje már annak, hogy az itthon
maradt polgári közönség is tudatára
ébredjen annak, hogy nemcsak
azok vannak háborúban, akiket sorsuk
a csatamezzőre hivott, hanem azok is,
akik Itthon maradtak. A háboru a polgári
közönségre is feladatokat ró. Ezeket
a feladatokat a polgárság nagy lelkesedéssel
teljesítette. Látjuk, hogy a
fnrcos katonáknak téli ruhával való
ellátása, a sebesülteknek ápolása, a nyomorúságba
esettek gyámolitása meleg
támogató kezekre talált a polgári társadalomban.
Ez azonban a polgár háborús
feladatoknak csak egyik része
volt.\' Olvassuk, hogy Budapesten a vendéglősök
abban állapodtak meg, hogy
az étlapot egyszerűsítik. Ez az okos utmutatás
a családi otthonoknak is szólhat.
Ilyen rettenetes anyagi áldozatokat igénylő
világháború még sohasem volt, nem
volt tehát még példa rá, hogy hogyan
kell erre a polgári életben is előkészülni.
A felületes kimutatások, statisztikai
adatok alapján állapította meg a
kormány az ország ellátási szükségleteit,
amelyek hozhatnak csalódásokat mindkét
irányban. Lehet, hogy több, lehet,
hogy kevesebb a szükséglet. Az okos
és józan előrelátás azonban arra utal
bennünket, hogy ugy készüljünk mintha
kevés volna a szükséglel, mert az nem
lesz baj, ha az aratás utáni uj termés
még a régiből Is feleslegeket talál Itt.
Ellenben nagy baj volna, ha fordítva
volna. Ezért tehát egészen a kicsinyességig
kell mennünk a takarékoskodásban,
le kell mondanunk minden feleslegesről,
meg kell szoknunk a kisebbfoku
nélkülözéseket, nehogy nagyobbakra
legyünk majd kénytelenek.
Hallgassunk el tehát a kishitű lamentáció,
gondoljunk mindig azokra a testvéreinkre,
akik a csatatéren vérzenek
s látva az ő nagyobb áldozatkészségüket,
mi sem tagadjuk meg azt a sokkaf
kisebb áldozatot, hogy itthon polgári
életünket ugy rendezzük be, hogy lemondunk,
a normális élet kényelmeiről
és bőségeitől.
A tavasz legelső napja meghozta a
harcterek legnevezetesebbikén, a Kárpátokban
a nagy változást, amit a tél elmultára
jeleztek szerte az egész világon.
Már a Kárpátokban sincs tél, .s megszűnt
ott is a hosszú stagnálás, melyet
az időjárás kényszerltett a hadviselőkre,
s melynek vége-hossza nélküli eredménytelenségei
az Itthoniakat is halálra gyötörték
és emésztettek. — A tavasz első
napján a háborúnál: uj fejezete kezdődött
meg a Kárpátokban, s remélni merjük,
hogy ez győzelmünkkel teljes utolsó
fejezete is lesz egyszermind ennek a
borzalmasan hosszú háborúnak. U), végső
küzdelem indult meg a tél elmultával
tegnap a Kárpátokban, s ennek első
napi eseményeiről az alábbi telefonhíreink
szólnak :
Az oroszok általános támadása
Sajtóhadiszállás. Az orosz hadvezetőség
újból előretolta az egész kárpáli
vonalon az orosz frontot. Szombatról
vasárnapra virradó éjszakán az oroszok
általános nagy támadást kezdtek a
Duk a és Uzsok közti szakaszon. —
Hegyek, erdőségek és szakadékok váltakoznak
itt, az egész világnak ezen a
legnehezebb csataterén, s azért a támadók
előrehaladása e helyeken emberfölötti
munkát igényel. Nagyobb ütközetek
itt nincsenek, s a küzdelem csak
apróbb csatározások között folyik. A
főhadiszállásra az óriási front számos
helyéről megérkezett az oroszok
visszaverésének hire, de a legtöbb
részen még igen heves küzdelem folyik.
Teljes erővel
Lupkow és Uzsok ellen
Stockholm, n Dagbladnak jelenti az
orosz főhadiszálláson tartózkodó tudósítója
:
A Kárpátokban az orosz hadvezetőség
minden eddiginél nagyobb méretű
általános támadást rendelt el s a front
számos pontján máris igen heves küzdelem
indult meg. Az orosz hadvezetőség
Nyugat és Kcletgallciából minden
nélkülözhető erőt a kárpáti frontra do
bott, sőt Przemysl alól Is nagy tömegeket
elvont, hogy a kárpáti frontot
áttörve véget vessen annak az állandó
veszélynek, mellyel az egész galíciai
haderőt fenyegetik a Kárpátokban álló
nagy szövetséges seregek. KQtönOsen
nagy erőt küldött támadásba ax
orosz hadvezetőség a Lupkowtól
keletre esö egész vonalon, hogy
az osztrák-magyar seregeu. koncentrált
támadását megakadályozza
Óriási erőfeszítéseket kezdettek az orosz
csapatok különösen Lupkow és Uzsok
között, de mindeddig sehol semmi eredmény
nem mutatkozik részükre. Az oroszok
minden kudarc dacára újból és
újból megújítják támadási kisérleteiket.
Az orosz jelentés.
Koppenhága. A szentpétervári távirati
ügynökség jelenti, hogy az időjárás megváltoztával
mindkét oldalról rendkivül
megnövekedett a hadviselés nehézségei.
Az olvadás miatt csak igen lassan és
óvatosan lehet előrejutni. A csapatok csak
Indiánusmódra, a földön csúszva közeledhetnek
egymáshoz s ez a harcmodor
igen súlyos veszteségekkel jár.
Döntő események előtt.
Stockholm. Pétervári jelentés szerint a
keleti fronton, különösen Eszaklengyelországban
és Délkeletgallciában (Staniszlau
körül) óriási küzdelmek folynak. Északon
a németek több orosz támadást
visszautasítottak, de az Orzycz folyónál
csak előcsatározások folynak. Ugy ezen
a részen, valamint Délkeletgallciában
döntő események vannak készülőben.
A szabadságoltak behívása.
Budapest. A Budapesti Tudósító jelenti,
hogy az egészségi okok folytán
szabadságolt katonák közül aktiv katonai
szolgálatuk folytatására április hó 1-én
csak azoknak kell bevonulniok, kik személyre
szóló behivójegyet kaptak.
r. íiici.i\'. ) ZALAI MIKLAP 1915. március 22.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) A Kárpátokban tegnap
az uzsoki szoros és Konlecna nyereg között
levő arcvonalon heves harcokra került sor.
Már e hó 20-ára virradó éjjelen megkísérelték
ellcnsiíges osztagok, hogy meglepetésszerű
előnyomulással egyes támaszpontjainkat elfoglalják.
Mindenütt nagy veszteségekkel vertük
vissza őket. A reggeli órákban az orosz
támadások nagyobb arányban megismétlődtek.
A kifejlődött harcok egyes szakaszokban
egéjz napon át tartotlak. A San mellett Smolnlknál
és Alsópagonyná! lévő állásaink ellen
előrenyomult orosz erőket az est beáltáig
visszavertük s ezerhetven embert elfogtunk.
A többi arcvonalon semmi lényeges esemény
nem történt. i{öfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A főhadiszállás hivatalosan jelenti:
Nyugati hadszintér. Ypsemtőldétkcletrc egy
angol légi jármüvet lelőttünk s utasait foglyul
ejtettük. A franciáknak két kísérlete, hogy a
Lorettó magaslat déli lejtőjén általunk március
16-án elfoglalt hadállást visszafoglalja, meghiusult.
A soissonsi székesegyházon, melyről
a Oenli lobogó lengett egy francia megfigyelő
állomást ismertünk fel, tüzelés alá vettük és
eltávolítottuk. Champagneban Neait Sejourtól
északra csapataink árkászai sikeresen működtek
és több francia árkot megsemmhitettek.
Közben egy tisztet és 299 főnyi sebesületlen
francia legénységet elfogtunk. A Reichsackerkopf
tetején két alpesi vadászzászlóalj által
vitézül védett állást tegnap délután rohammal
bevettük. Az ellenségnek súlyos veszteségei
vollak: három -lisztje 250 főnyi legénysége,
3 géppuskája aknavelője kezünkre került,
A franciák ellentámadásait visszavertük. Hogy
a francia repülőknek Schietlstadt elszászi nyilt
várossal szemben elkövetelt embertflenségelre
méltóbb választ adjunk, mult éjjel Páris erősségeire
és Compiegne vasúti gócp.ontja léghajókból
néhány nehezebb bombát dobtunk le.
Keleti hadszintér. Omulow és Orzycz közt
az oroszok egy támadását visszaveriük, miközben
két tisztet és 600 főnyi legénységet
elfoglunk. Az oroszoknak Jednororek ellen
Intézett két éjjeli támadása tüzünkben összeomlott.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
Nagykanizsa közélelmezésének
biztosítása.
Megtörtént a lisztutalványozás. — Mennyi
gabonát kapunk? — A város huskérdése.
A nagy mú be van fejezve: Nagykanizsád
jiak az yj termésig való lisztszükséglcto btetósKva
van és a tnal naptól már.az uj rend
is megkezdődött, hmely. szerint Nagykanizsa
város lakói csak a hatóság által megállapított
mértékig vásárolhatnak a bevásárlási források
gyanánt bejelentett kereskedésekben lisztet;
Meg van állapítva, hogy egy e^y főre mennyi
liszt jut s a polgármester ezt a mennyiséget
30 napra utalványozta. Most ihégcsak a huskérdés
megoldása van hátra, de ezt, már látjuk,
csakugyan nem lehet lokális módon, hanem
csak az egész országra kiterjedő kormányintézkedéssel
elintézni.
A lisztutalványozás,
Szombat délre elkészült Füredi János rendőrliszt
a Hsztszükségletl bejelentések rengeteg
adathalmazának feldolgozásával. Nagykanizsán
összesen 24,000 lélek jelcntclelt be a
hatóság állal kibocsátott kérdőíveken. —
Dr; Sabján Qyu\'a polgármester erre az összes
nagykanizs.il pékeket és élclmiszerkereskedőket
összehivatta, hogy őket a mai naptól
kezdve követendő u} rendre kioktassa. —
A pékek szombat délután 5 ^ " k o r , a kereskedők
pedig tegnap, vasárnap délután 4 óra*
kor jelentek meg a városház dísztermében,
hol a városi hatóság részéről dr. Sabján
Oyula polgármester és Füredi János rendőrtiszt
voltak jelen.
A pblgármester mindkét alkalommal közölte
a megjelent pékekkel Illetőleg kereskedőkkél
a hatóságnál bejelentett vevőik teljes névjegyzékét
és az ezek részére hatóságilag megállapított
és kiíitált liszt nennyiségeket, amiket 30
napra tartoznak vevőiknek kiszolgáltatni. —
Egyben közölte velük azt is, hogy a 30 napi
Usílmertoyiségél ina, héttön reggel a Fraitzmalomtól
mindnyájan megkapják. A közönség
nem kap külön-külön llsztutatványokat, hanem
hilndenkl akár a rendőrkapitányságnál, akár
ax fitétft kereskedőknél a hiteles lajstromokból
meggyőződhet arrót, hogy kinek rrifennyl lisztét
utáűl ki a hatóaig a március 22-től számítandó
30 mipra.
,. összesen 2t, és fél waggon az a lisztmeny"
nylség, amit \\ a 24,000\'főnyi bejelentettek részére
a városi hatóság az említett 30 napra
kiutalt. EöbŐI. 14 wagijont (140,000 kgrniot)
kapnak a kereskedők, -7y» waggont (75,000
kgrmot) p ^ i g a pékek.* Az utóbbiaknál külön
gondoskodás történt .arra vonatkozólag, hogy
a felté»sUteményekhez szükséges lisztet a mérsékelten
számított s igazolt közszükséglet határáig
szintén megkapják.
A mai naptól fogva tehát a pékek és kereskedők
csak az utalványozott mennyiséget adhatják
el, de eniél kevesebbet se szab3d kiszolgállatniok,
különben a megrövidített vevők
panaszára a rendőrkapitányság velük szemben
igen erélyes rendszabályok alkalmazására van
feljogosítva. Többek közQtt pl. elvehetik az
illető kereskedőtől nz egész liszteladásl jogot.
A fenti ad3tok szerint, ha nem is bőségesen,
de Igen kielégítő módon van ellátva Nagykanizsa
város lakóssága liszttel.. Átlag kilenc
kilogramm liszt jut egy-egy főre a 30 nap
tartamára, de tz az átlag a 3 éves gyerkőcékre
és a legjobb étvágyú férfiakra egyaránt szól,
s igy az utóbbiakra sokkal több jut a 30 napi
9 kilónál, illetőleg a napi 30 dekánál, mely
mennyiséget az átlagszámítás mutat.
E fejezetben még csak annak, közlése fontos,
hogy az arány, mely szerint a közönség
az utalványozott lisztet kapja, a következő:
70% kenyérliszt (kukoricaliszttel keverve),
15% nullás tésztaliszt és 15% kevert tőzőliszt.
Vagyis aki 7 kilogrammlkenyérlisztet vesz, az
kép még 1», kgr. nullás lisztet és Jl/t" kgr\\
főzőllsztet, ami kedvezőbb arány, mint ahogy
a inal napig ádták.el a lisztet ktfeskedőink.
Mennyei gabonát kapunk ?
Azt már közöltük, hogy Nagykanizsa város
lisztszükségletének biztosítására mintegy két
héttel ezelőtt a földmüvelésügyi miniszter 38
waggon gabonát (burát és rozsot) utalt át a
körmendi járásban rekvirált készletekből —
(mert a mi elrekvlrált készletelnkét már korábban
elvitték;. Tegnap pedig azt az értesítést
kapla dr. Sabján Oyula polgármester a kormánytól,
hogy ujabb 17 svaggort gabonát
utalt ki Nagykanizsának. Ez egyült 55 waggont
kitevő mennyiség, amelyből 44 wapgon liszt
őrölhető. Ezenkívül későbbre még további 20
waggon gabonát helyez kilátásba a miniszteri
leirat. ^
Mindezen mennyiségekkel — a tegnapi lisztutalványozást
véve alapul, — szakértői megállapítás
szerint julius 15-éig, tehát az uj termésig
kijön Nagykanizsa város népe. Természetesen
dúskálni nem lehet a jó finom búzalisztben,
éppen csak a magas igényeket kell
majd egy kissé redukálni.
A kanizsai binkérdés.
Jeleztük azt a tervet, hogy dr. Sabján Oyula
polgármester hatósági mészárszék felállításával
szándékozik kísérletet tenni arra nézve,
hogy a kibírhatatlan husáreinelkedéscktői a
közönség megóvassék. A hatósági mészárszék
szervezésére felhívott Osskó Péter nyugalm.
nagykanizsai állomásfőnök már nyilatkozott
Is, hogy készséggel hajlandó a neki szánt
munka végzésére, annak megkezdését azonban
egyelőre az akadályozza, hogy sem a
város nem rendelkezik az ehhez szökéges
megfelelő, személyzettel, sem Osskó Péter
nem volt képes eddig emberekel kapni, kiket
a hatósági mészárszék alkalmazhatna. —
Egyébként a városházán is tudják, hogy a
hatósági mészárszék nem sókat fog lendíteni
a nagy problémán, melyet csakúgy, mint minden
nagy bajt, gyökerében kell orvosolni. —
Nem is vár hatóságunk addig á további Intézkedésekkel,
mig a hatósági mészárszék eredménye,
vagy inkább eredménytelensége demonstrálódik,
hanem a somogyi, baranyai,
vasmegyei stb. példák után Nagykanizsa Is
országos kormányintézkedéseket fog kérni.
A rendőrkapitányságon már fogalmazzák az
alispánhoz intézendő fölterjesztést, hogy Zala.
vármegye törvényhatósága nevében sürgőseh
kérje az alispán a kormánytól, hogy Zdlavármegye
szan\'asmarha és sertésállománya azonnal
összeirassik és lefoglaltassék, még mielőtt
különösen a szomszédos Ausztriából ideözönlölt
ügynökök és kereskedők a vármegyéből\'
mindent elhordanának messze Idegenbe. —
A hatósági mészárszék is csak ugy reuzálhat
és célját ugy szolgálhatja, ha blztositva van
az, hogy egyáltalán lehet Zalamegyében marhát
vásárolni." Annyival szükségesebb Nagykanizsára
nézve a zalamegyei marharekvlrálás
elrendelése, mert a rekvirálást\' és a kiviteli
tlta mat a szomszédos Somogyban hamarosan
elrendelik, s akkor a kanizsai piac az eddigi
hiányokon (elül a legjelentősebb marhabevásárlási
forrásától, Somogy vármegyétől is el
lesz zárva. Hem len városi seriéi.
Igen nagy baj Nagykaeizsára nézve az,
hogy végleg le kell mondania a városi sertéshús
termelésének tervéről,\' mely dr. Sabján
polgármesternek egyik legnagyobb szociális
jelentőségű öttete volt. — A dolog legutóbb
abban a stádiumban volt, hogy a polgármester
már végleges megegyezést kötött filedl
Jenő nagykanizsai földbirtokossal, hogyigen
előnyös feltételek mellett szállít a városnak
800 darab hízott sertést, ha a város a hizlaláshoz
szükséges kukoricát biztosltja a vállalkozónak.
Minden rendén meni, s a miniszter
felszólítására a polgármester bejelentette, hogy
48 waggon takarmánykukorica - kell a városnak
a jelzett célra. Mikor azt hittük, hogy már
jön a 48 waggon kukorica; tegnap ehelyett
azt az értesítést kapta a polgármester, hogy
nagyon sajnálja a miniszter, a kukorlcarekvlrálás
eredménye nem test! lehetővé, hogy ek«*
kora mennyiség szálllltassék Nagykanizsára;
1915. március 22. ZALAI HÍRLAP 3. o d; I.
hanem kevesebbet, jóval kevesebbet kaphat a
város. Ez azonban már olyan kevés, hogy
azzal elkezdeni sem érdemes, mert általa a
kanizsai huskérdés megoldásához még egy lépéssel
se jutnánk közetebb.
Summa summárum : itt csak egyetlen egy
segit, Zalavármegye területén az egész marha
és sertésállomány legsürgősebb összeírása,
kiviteli tilalma, próbavágatások utján a húsárak
igazságos, reális megállapítása és a közvetítő
kereskedés betiltása.
t . 4.- . y . - j g x a t M . v i . M 4 C t íO mr ly t I r —
H B R E K a
Franki Pál vitézségi érme. A nagykanizsai
48. gyalogezred egyik legutóbbi napiparancsában
foglaltatott, hogy Frtlnkl Pál zászlós az
ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartásáért
a harctéren a II. oszt. vitézségi éremmel
tüntcltetett ki. Franki Pál, a Pesti magyar
kereskedelmi bank tisztviselője, R.ipoch Gyula
nagykanizsai ügyvéd mostohafia, kinek kitüntetéséről
szóló hir a legszélesebb körben Igaz
örömet kelt.
fi bevonultak caaládtagjaltiak segélyezése.
A legutóbb bevonult katonák természetesen
szintén megkapják a törvényes családi
segítséget és a legtöbb helyen már meg
is kezdték az összeírás munkáját. Ujabb rendelkezés
szerint a segélyigény megállapítása
most egy két napon belül megtörténik. A
pénzügy igazgatóság ugyanis minden elöljárósághoz
kiküldi egy-egy tejhataímu tisztviselőjét,
aki az összeírás eredményét a helyszínén
felülvizsgálja és a segély számfejtéséhez hozzájárul.
Arra rászorultak tehát egy héten belül
megkapják az állami tartásdíjat.
FI kanizsai mezőgazdasági bérek 1915«re-
A városi képviselőtestület erdő-, legelő- és
mezőgazdasági bizottsága tegnap délelőtt
Ujváry Gézi elnöklésével ülést tartott, melynek
egyedüli tárgyát a Nagykanizsa város
területén 1915. évre szóló mezőgazdasági
munkásbérek, fuvarok és igásnapszámok megállapítása
képezte. A folyó évben Nagykanizsa
város területin az alábbiaknál magasabb
mezőgazdasági bérek nem követelhetők. A
megállnp;tott dijak a következők: A férfinapszátn
egész éven át 2 korona, május 15-ik pedig
a nöke 160, gyermekeké 1*20. A permetezőnapszám
mindenkor 2 60. Május 15-től a nőknek
1-80, gyermekeknek pedig 1*40 jár. Mindezekre
vonatkozólag a munkaidő reggel 6-tól
este 7 ig terjed. — Kaszálás és aratás napszáma
férfiaknak 3 korona, nőknek -2. — a
munkaidő itt reggel 6-tól este 8-ig van megállapítva.
Pihenőidő az összes felsorolt esetekre
: reggelihez fél óra, ebédidő 1 óra,
uzsonnaidő fél óra. — Kocsifuvar és szántás
egész napra egyfogatunak 6 korona, kétfogatunak
10 korona. Munkaidő reggel 6-tól este
7-ig. pihenés két óra. — Egy katasztrális
hold felszántása 12 korona, boronálás pedig
2 korona. Mindezekhez csak egy megjegyzést
fűzhetünk, hogy ma, a világháború és az
élelmiszeruzsora korszakában egy felnőtt embernek
egész napi fáradságos munkájáért 2
koronát fizetni nem lehet.
Zataegerszeg és a burgonyakétdés. Zalaegerszegről
irja tudósítónk: Egerszeg város
közönségének krumpliszükségletéről ugy gondoskodik
a város vezetősége, hogy vidéken
nagyobb mennyiséget vásároltatott, azt ideszálllttatja
és azoknak, akik szükségletüket a
városházán már bejelentették, valamint akik
ezután Jelentkezzenek, a beszerzési áron eladja.
Jelentékeny mennyiségű burgonyáról gondoskodott
a városi elöljáróság s meg van a remény,
hogy a hatósági készletből az egész
zalaegerszegi burgonyaszdkséglet kielégíthető
tesz.
Fogadjunk a aebesüttek Javára. Igazán
követésre méltó példát statuált Lendvai Vilmos,
az Első magyar ált. blit. társaság nagykanizsai
intézetének főnöke egy fogadással, melyet a —
sebesültek javára-veszitett el. Máskor megitták,
megették vagy elfüstölték az elvesztett fogadás
értékét, ez a példa azonban mint követésre
méltó, a legnagyobb nyilvánosság elé való.
Fogadjunk minél gyakrabhan a sebesültek javára!
Lendvai Vilmos az elvesztett fogadás
folytán 1200 cigarettát küldőit a Rozgonyi
utcai vöröskereszikórházba, hol a kűldeméiyt
hangos örömmel és avval a kívánsággal vellék,
hogy Lendvai Vilmos még sok fogadást veszítsen
el.
Gyászrovat. Az elmúlt héten elhunytak
Nagykanizsán: Bognár Ferencné, szül. Horváth
Anna 40 éves, Töreky Anlalné, szül. Kecskés
Margit 27 éves, Dékán Magdolna 7 hónapos,
özv. Orbán Pálné, szül. Pap Anna 72 éves,
Ács András 12 éves tanuló, Varga Tibor 5
hónapos, Bindinger Antal nyug. dv. fókalauz
65 éves, Páros Magdolna 1 napos, özv. Tiszai
Mlhályné, szül. Mlllel Anna 68 éves, özv. Perger
Zsigmondné, szül. Anek Katalin 63 éves,
Kaufer Sándorné, szül. Spitzer Mária 77 éves,
Nemes János nyug. postaaltlsztlszt 64 éves,
Takács István 17 éves és özv. Stern Jakabné
szül. Breyer Rozália 79 éves.
Felülfizetések a katonahangversenyen.
A Központi Jóléti Iroda jlO ik hangversenyén
felülfizettek: F. B. 1950 kor. Weisz Ignác N.
N. 1-50-1-50 kor., Kohn Márkus, N. N. 1—1
kor., Kaszter Miksa, Goldhammer Sándor,
Rosenberg Ernő, Spitzer, Fodor, N. N., N. N.,
N. N., N. N., N. N., N. N.,. 50-50 íil\'ér, N.
N. 10 fillér. — A felülfizetőknek ez uton mond
hálás köszönetet a Közp. Jóiéit Iroda.
Koszorupótló adományok. F. hó 5 én elhunyt
Keleti lluska iránti kegyeletből koszorúpótló
elmén adakozni szives volt a gyászoló
család 70 koronát; ugyancsak f. hó 17-én
elhunyt Kaufer Mária iránti kegyeletből koszorulpótló
elmén adakozni szívesek voltak:
a gyászoló család 35 K. Neufeld Ödönné 5
K, Giosz Albertné és özv. Grosz Miksáné
4—4 koronát. Az izr. szentegylet.
fl ma esti polgárőrök. Ma este az alábbi
polgárőrök fognak rendőri inspekciót teljesíteni
:
Pállfy Sándor, Paár Oszkár, Zákonyi Lajos,
Gerócs Boldizsár, Hoffmann Gyula,. Gerócs
György, Gerócs Jenő, Rechnitzer Mór, Szecső
Károlv, Rosenfeld Miksa, Spitzer Samu, Lövenfcld
Árpád, Weiss Bódog. Kohn Samu, Véber
Ferenc, Horváth sánta József, Wieland János,
Koller Nándor, Horváth György. Mandlbaum
Ferenc, Baján József, Stocker Ferenc.
m
A szerkesztésért felelős: d r . H a j d ú G y u l a .
Szerkesztő: Gürtler látván.
A peronospora elleni védekezésben a
r. „ P E R O C I D "
ftlülmulja a RÉZOÁLICOT. A perocldoldat
a LEOBIZTOSABB, LEOJOBB
éa LEGOLCSÓBB szer a peronospora
ellen. - Ezersier kipróbálva a németországi,
bécsi, görczl, spalatól stb. cs. éa
klr. bortermelési állami hivatalok által
Vezérelánultás:
Schwarz és Tauber nagykeresk. cég által
Nagykanlxtán.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen emlékezetű
férjem és atyánk halála
fölött való részvétük nyilvánításával
valamint a megboldogult végtisztességón
való megjelenésükkel nagy
fáidalmunkat enyhitelték — fogadják
ezért\'hálás köszönetünket.
Nagykanizsa, 1915. márc. hó.
özv. Bindinger Antalné
é« családja.
- m i f j l . u ^ v x i j t v t •/•-.yror.atm*.- e*\\ J-v.\'rwH - 44
U R U B H I A mozgókép palota.
Hétfőn és kedden, márc. 22. és 23-án
K. Hegyest Mari és Rózsahegyi Kálmán\'
a Nemzeti színház tagjainak felléptével A szokott katona népszínmű filmdráma az alföldi életből.
Kellemetlen szélroham, vigjáték. A Fuykowa
folyó, természeti felvétel.
Rendet helyárak. PAt&tt txlnhát. Bntfett.
Előadások hétköznap C ét 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5, 7 é» 9 érakor.
— . í - Lóhermag- készletemet
vetés czélra kiárusítom.
POLLÁK IW. EMIL
Klnlzsy-utca 2.
Szarvas szálló D E n i i N nagy m o z g ó!^
Placz-tér. « BERLIN Naponta elOai
uíkuunogy
meglepetés! Előadások 6 éa 9, raiir- ós ünnepnap 3,5, 7 él
9 órakor. Rendet helyárak. A terem íflhre ran.
Ha jó bort akar olcsón inni?
u*y ízlelje még SÁFRÁN JÓZSEF
ARANYHEGYI BORAIT,
mely litéretikIHt tArt páhfetcdktMn 72 és
é« 80 fillérbe kerQI.
Magyar-«tca 74. axám. SÁFRÁN JÓZSEF
Telefonszám 280. ffltzerkereskedó.
4. oldal. ZALAI II RLAP 1915. március 1 7.
?
Tisztelettel értesilem a város és vidékének közönségét, J L ^
hogy IfoíyRontosdn, a Szcrvas-szdiloda épületében
S z í v ó s Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
órís- ékszerész- és Ifitjzeréjjüzletet
nyitottam.
Dusán felszerelt raklárnmon
tartok óriási választékban
mindenfajta órákat, ékszereket,
szemüveget, látszereket.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
Mindezek javítását a legújabb
találmányú, tökéletes mflszaki
felszerelésemmel a legnagyobb
preczizitássai végzem.
Vékásy Károly
órás, ék«x*ré«x 4« láUx«r*Mc
néhai id. J«ck Frigye® tanítványa.
Vezérképviselet:
ü l i NYOMDA:: H I M
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csemgery-ui 7. r S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m d a
Minden legkisebb,, nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hírlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz ^
I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. március 23. l<Sdd 6 7 . szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
•tOfmetéal Arnkt Helyben házhoz hordva 1 hóm 1 K.
EgyM izÁm 4 Jlllór Vidékre, postán . . 1 hóra 1-50 K.
Nyilttér és hlrdetéHck megállapított áruk szerint.
Lapttiér:
Or. H A J D U Q Y U L A .
Kiadóhivatal! Gutenberg-nyomda Ciengery-ut?. txim.
Telefoni Szerkesztőiig 41. Kiadóhivatal 41.
Mérleg.
Az embereket énekli, foglalkoztatja,
sőt Izgatja a kéruÖs, milyen a nagy,
északi hadjárat mérlege, micsoda megállapításokat
lehet tenni és micsoda következtetéseket
lehet levonni a mai helyzetből.
Mindenki tudja, hogy a világháború
sorsa elsősorban az Oroszországgal
vívott szárazföldi hadjáratban
dől cl, mert ha az orosz kolosszust leverjük,
a háború további kimenetele
már kétségtelen.
Az oroszok augusztus derekán csaknem
teljes erejükkel ellenünk vonultak,
megszállták Galíciának sik részét. A két
lembergl csata után a mi haderőnk uj
csoportosítása következett és a további
események során az oroszok megszállták
Galicianak nagyobb részét és csaknem
egész Bukovinát. Októberben Prze-\'
mysl felszabadításakor sikerült az oroszokat
a San és csaknem a Dnyeszter vonaláig
visszaszorítani, de az orosz mii-
Hók óriási törhege elől újból át kellett
engedni a felszabadított terület egy
részét.
November elején elindult az orosz
gőzhenger; a sok milliós orosz hadsereg
két oldalról fenyegette a Visztula
alsó folyásának kezdetén Thornt és két
oldalról fenyegette a Visztula eredete
körül Krakót, a ml nyugat-gallclal főerősségünket.
Ez a helyzet körülbelül
december közepéig tartott. 1914.december
tizenhetedikén közölte Ugy a német,
mint a mi hivatalos jelentésünk, hogy
az orosz offenzíva ereje megtört és a
gőzhenger elindult visszafelé. A Visztula
könyökben egészen a Bzura vonaláig
szorították vissza az oroszokat, elesett
Lodz, a szövetséges csapatok elérték a
Pllicát éá Krakó alól a Nida mögé és
a Biala mögé kergették Vissza az ellenséget.
Egy hónappal később, január
derekán, kivertük az oroszokat a Kárpátok
szorosaiból, egészen Czernowltzig
felszabadítottuk Bukovinát és lassan és
csekély tért nyertünk a Kárpátok galíciai
lejtőjén Is. Február eleje óta a terephelyzet
körülbelül változatlan.
A hadjárat mérlegéről lévén szó, elsősorban
különösen a közvélemény előtt
a területi kérdés a fontos és az foglalkoztatja
az embereket, vájjon melyik te-,
rület nagyobb, az-e melyet az oroszok
tailanak megszállva a monarchiából és
Németországból, vagy pedig az orosz
terület, melyet a szövetséges magyarosztrák
és német csapatok vettek birtokba.
A mérleg felállítása nem túlságosan
nehéz. Csak Idxlkonálls és földrajzi
adatokat kell flgyembe venni és alaposan
megvizsgálni. Oalicla és Bukovina
kapitányságokra vannak félosztva, ezek
kis egységek, melyek összegezéséből
világpsan megállapítható, hogy a két
tartomány kerekszámban nyoicvannyolcezer
négyszög kilóméternvi területéből
hatvankétezer négyszögkilométer területet
tartanak megszállva az oroszok.
Ezzel szemben Oroszlengyelország
százhuszonhétezer négyszögkllóinéternyi
területéből hatvanötezer kilóméter területet,
az egésznek tehát körülbelül a
felét tartják megszállva a magyar-osztrák
és német csapatok, ezenkívül körülbelül
hatezer négyszögkilóméternyi más orosz
terület van német uralom alatt. Összesen
tehát hetvenegyezér négyszögkllóméternyi
orosz föld van a szövetségesek
birtokában, ezzel szemben hatvankétezerötszáz
négyszögkllóméter osztrák
és német területet tartanak megszállva
az oroszok. A háború mérlege tehát
reánk nézve kedvező, csak további erő,
Ideg, türelem és kitartás kell, hogy a
győzelembe vetett biztos hittel tudjuk
bevárni a hadjárat befejezését.
Przemysl elestének
következményei.
A Zalai Hírlapnak tegnap késő este
vett Höfer-jelentése nyomán már az éjszaka
beszáguldott^ a nyugalmából felriadt
várost a bir, hogy Przemysl Vára
elesett. Reggel aztán kettőzött gyorsasággal
terjedt az tovább, s hatása az
egész város hangulatán erősen meglátszott.
— Szerencsére azonban sokkal
tulzottabb a nagyszerű galiclai vár eleste
fölött érzett szomorúság, mint amekkora
katonai jelentősége van az egész veszteségnek.
Laikus ésszel Is tudható volt,
hogy oly óriási fronton, mint a mekkorán
az oroszok elleni háború folyik, egyetlen
vár sorsának nem lehet döntő jelentősége
s ennek vigasztaló bizonyosságáról győz
meg a főhadiszállásról ma délután hozzánk
érkezett szakszerű jelentés, mely teljes
értéke szerint mérlegeli a vár elestének
körülményeit.
A talán nem is éppen váratlan eseményről
ma éjszaka a következő jelentés
érkezett:
is már csak három napi ellátást engedtek.
Ezért időközben azt a parancsot
kapta, hogy ennek a határidőnek lejártával
és« a hadianyag megsemmisítése
után a várat az ellenségnek adja át. —
A várnak egy pilótája jelentette, hogy
az erödöket az ágyukkal, a lőszerrel és
az erődítési művekkel együtt idejében
elpusztítani tényleg sikerült. A várőrség
önfeláldozó kitartása és utolsó harca
épp oly méltó a dicséretre, mint a korábbi
rohamokban és ütközetekben tanúsított
vitézsége. Az elismerést Przemysl
hőseitől az ellenség sem fogja megtatagadni.
A vár eleste, amellyel a hadvezetőségnek
már hosszabb Idő óta
számolnia kellett, a helyzetre a maga
egészében nincs befolyással a tábori
hadseregnél.
A Kárpátokban az uzsokl szorostól
egészen a koniecnlal nyeregig terjedő
szakaszon áll a harc. Höfer altábornagy.
Przemysl eleste.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) Przemysl vára
négy és fél havi körülzárás után erejének
fogytán március 22-én becsülettel
elesett. A védősereg e hó közepén szükségben
kezdett lenni az élelmiszereknek.
Ekkor Kuzmanek gyalogsági tábornok
utolsó támadásra határozta el magát.
A kirohanó csapatok folyó hó 19-én
reggel a várövön át előretörtek és hét
órai harcban nagy erőkkel szemben a
legvégsőkig helyt álltak. — Végül is a
számbeli túlsúly arra kényszeritelte őket,
hogy a váröv mögé visszavonuljanak.
Következő éjszakán az oroszok Przemysl
ellen több oldalról előnyomultak. Ezek
a támadások, Ugy mint valamennyi előző,
a vitézül védett erődítmények tüzében
megtörtek. Az e hó 19-iki kirohanás
után a legszűkebbre szabott ételadagok
Sajlóhadlszállás. Przemysl eleste Után
azok a kérdések várnak feleletre, melyek
a vár elestének következményeit kutatják.
E kérdések öt szempontot foglalnak
magukba.
1. ször. Przemysl várának volt-e aktív
szerepe az oroszok elleni hadmüveletekben
?
2. szor. A várat ostromló sereg felszabadulása
befolyással lehet-e a had-
Járat további folyására?-
3. szor. A Przemysl vára által lezárj
vasutak és egyéb utvonalak felszabadulása
jelentőséggel bir-e az oroszok további
hadműveleteire ?
4. szer. Az orosz kézre került vár
befolyásolja-e a háború további fejleményeit;
8 végül
5. ször, A Przemysl várát védő osztrákmagyar
seregnek orosz fogságba való
jutása erőink gyengülését j,elentl-e?
A következmények.
2. oldal. .ZALAI HIRLAP 1915. március 23.
A Ifadvezetősőg a vár elestével felmerülhető
összes szempontokat felölelő
öl kérdésre a válaszokat a következőkben
adja meg:
Amilyen óriási jelentősége volt
Przemysl várának áz Oroszország elleni
hadjárat első szakaszában, éppoly mellérendelt
jelentőségűvé redukálódott az a
második ostrom idején, amikor már egyáltalán
nem jutott akliv szerephez. A
háboru második szakaszában ugyanis az
oroszok részint Porosz-Szilézla, részint
pedig az óriási hosszúságú kárpáti front
ellen vonultak fel minden erejükkel, olyan
távolságokon, ameddig a vár ható ereje
már nem terjedt ki.
A második kérdésre már megadták a
feleletet azok a korábbi jelentések, melyek
arról szóltak, hogy az oroszok az
utóbbi . hetekben a legjelentékenyebb
haderőt Przemysl alól a kárpáti frontra
vonták el s igy onnét nagyobb erősítéseket
az orosz frontra már alig érkeznek.
A harmadik kérdés a legfontosabb
és ebből a szempontból óriási jelentősége
volna a Nyugatgallcia felé haladó
vasutak és utak zárócrődjét képező
Przemysl vár elestének. Ámde avközel
öt hótwp óta tartó ostrom alatt az oroszok
i >vár megkerülésével már áthidalták
az összes nyugati utvonalaikat sigy
a nyugat felé való szabad közlekedésben
a vár m$r rég nem akadályozta őket.
A vár orosz kézre jutása ugyanazon
ok folytán nem bir befolyással a hadjárat
sorsára, amjiyen okból nem befolyásolta
azt az egész második ostrom idején,
amig birtokunkban volt: a szárnyaklói
való óriási távolsága folytán..
Tagadhatatlan1 végül, hogy a vár hősi
védőinek, az I. honvédhadosztálynak és
a tízezer főnyi népföikelőnek és munkásságnak
orosz fogságba jutása nagy
szomorúsággal érint bennünket, de a
fentebbieknél fogva ez a sereg mint aktiv
tényező nem vett részt a háborúban és
velük nem kevesbedett a háboru sorsát
eldöntő osztrák-magyar haderő.
. A német lapjelentések.
Berlin. A Berliner Tageblatt és az
Összes német lapok - a legnagyobb elismeréssel
adóznak Przemysl vár hősi
védőinek, kik á végsőkig küzdöltek és
féladatukat teljesítették.
Az északbukovinai harc.
Visszavert orosz támadás.
Cseruovitz. Északbukovinában álló
Csapatainkat tegnap !két Irányból támadják
még az oroszok. Rettenetes szuronyharc
keletkezett, melyben végül is vitéz
seregeink kerekedtek felül és visszaverték
az oroszokat,^ kik óriási veszteség
tttán keletre megfutamodtak.
A németek harcai.
Berlin. A főhadiszállás hivatalosan jelenti:
Nyugati hadszíntér. A franciáknak egy éjjeli
kísérlete, hogy a Loretto magaslat déli lejtőjén
Uvö tífásunkat elfoglalják,- meghiusult.
Champagneban is Lomeanlllöí éazakra kudarcot
vnUott a, franciák egy támadáw. A franciáknak
minden fáratbzáw, hogy a Reíschsackerkopfon
állásaikat visszafoglalják, sikereién
volt.
\'fKdclt\'fcadidntér. Memelből az oroszokat
a várostól délre vívott rövid harc és makacs
Ufcai küzdöm után Ismét clűttűk. Az orosz
cüápátok védelqne alatt Ht az orosz csőcselék
lakósságuní: vagyonát •fosztogatta, magántulajdont
szekerekre rakott és a határon áthordta.
Ezen eljárásról még jelentést fogunk közzétenni.
Marianpoltól északra az oroszok visszautasított
támadások közben súlyos veszteségeket
szenvedtek. Orzyclől nyugatra, Jedronozaknál
és Pranisztól északkeletre, valamint Cziokhanowtól
északnyugatra az oroszoknak nappal
és éjjel ellenünk Intézett támadásai tüzelésünkben
összeomlottak. E harcokban 420 oroszt
elfogtunk. Miniszterelnökség sajtóosztálya.
T J ZJ-XZJG^ziza-: - 4--V.JSZ A szerb határon.
Hogy élnek a 4 8 - a s o k ?
Nem titok, hogy a 18. gyalogezredből a
szerb tájakon is vannak katonák. Ott van
valahol lapunk kitűnő munkatársa, Szabó
Gyula egyéves önkéntes tizedes is, kinek nem
egy srép költeményében gyönyörködtek már
a Zalai Hirlap olvasói, Szabó Oyula az alábbi
levélben számol be arról, hogy mint vannak
>a 48-as bakák a déli harctéren. Hangulatos
levele szószerint a következő:
Kedves Szetkesztő B:rátom!
Ugy-c már kíváncsi — hogy élünk, mint
élünk? Nagyon rövid a felelet: jól. Ne lifgyje,
hogy a megszokott frázisokkal élek. Jenő
főherceg pazarul gondoskodik katonáiról. Pl.
ha máma reggel kávét iszunk, holnap vagy
tea jön, vagy kakaó. Az ebédünk minden nap
két fogásos. Ma zamatos leves volt, egészséges
hússal s utánna jött a tápláló rizs. Vacsorára
olyasmit kapunk, mint reggel. Elég
gyakran kapunk szalonnát és liptóit. Ma pépedig
sajtol osztottak ki a legénység között.
És mindezekhez megjár minden nap pontosan
a fél liter bor. Vizet csak az alaposan megvizsgált
kutakból szabad Inni. Általában az
egészségügyi szolgálat oly finom és pontos,
hogy az külön fejezetet éhemet. Nincs is nálunk
semmiféle ragályos betegség, mint odaát
orgyilkos komáinknál.\'Alapos okuk vau rá.
A ragályos nyavalyák igen hatalmas mértékben
pusztítanak náluk, mint halljuk. Óriási
örömei keltett nálunk Hindenburg győzelme
és az orosz általános kudarca,
Zalavármcgyének üzenetét a mult szombaton
olvasták fel a legénységnek. Talán mondanom
se kell, hogy a zalai vitéz liuk meghalva
hallgatták végig és valamennyinek hangosabban
dobogott a szive s pár őszinte könny
Is\'Csordult kl néhány szemből.
„Atégis cs3k gondolnak ránk otthon" —
mondta egyik nekem. Mindig olyan vidám,
telihangos fiu és most egész elérzékenyedett.
Ki tudja kire gondolt? — Végig harcolta az
egész rettenetes szerb hadjáratot. Különben
sok ilyen hős van zászlóaljunknál. És csudálatos,
valamennyi olyan, mintha tejben-vajban
fürdött volna. Nagyon sokat tudnak nekem
ezek beszélni. Elmondanak csudás véletleneket,
mely é\'etüket megtartotta. Mesélnek kedves,
zalai nyelvükön megható epizódokat elvérzett
hősökről, otlmaradt társakról.
Egyet ide irok;.
\' „ . . . . ütközet ulán megsebesült a Jóska.
Isten nyugossza haló porában is, szegény
Pistát, mivel testi-lelki jó barátja volt, meg
földije is. hát kötözte. Hát amint kötözi, enyhíti,
gyün egy bolond golyó, ép a Pista
fejébe . .
Most természetesen a megye a leirata a
beszédtárgy, idáig is esküdtek rá, hogy Zalamegye
a legszebb és többet ér ezer Szerbiánál
— hát mosti „Csak a menyország lehet
olyan szép, mint a Balaton partja, — mondja
egyik — hej I ha még egyszer azt {áthatnám I
No de majd elfogy a rác és megyünk, hova
mosi csak lelkünk azáUhal.*
Üdvözli: Szabó Gyula.
Van már takarmánykukorica.
Holnap délután lesz a felszólalás.
Közöltük a kellemetlen hirt, hogy a földművelésügyi
miniszter nem adhatja meg Nagykanizsa
városának a 48 waggon takarmánykukoricát,
amit abtót a tétből kért a kormánytól
a polgármester, hogy a város részére
nyolcszáz darab sertés hizlalása hlztositva
legyen. — A miniszter negatív értelmű értesítése
magában foglalta természetesen azt is,
hogy ilyenformán az a takarmánykukoricaszükséglet
sem nyerhet klelégitóet, amit a
város lakói saját külön céljaik fedezésére jelentettek
be a rendőrkapitányságnál. A város
közélclmezésének biztosítása körül végzeit nagy
munkájáért minden elismerésre érdemes Füredi
János rendőrtisztet azonban nem elégitette ki
a helyzetnek cz a látszólagos váJlozhatatiansága,
s fáradságot és utánajárást megint nem
kiméivé látott hozzá, hogy legalább a lakósság
hizóállalai részére szerezzen elég takarmány-
kukoricát. Fáradozása nem is volt eredménytelen,
amennyiben sikerült n városban egy
55 métermázsányi kukorlcakészletet találnia,
melynek tulajdonosával már meg i s . állapodott,
hogy azt méltányos föltételek mellett a
közönség rendelkezésére bocsátja.
Holnap, szerdán délután Jél 4 órakor osztják
fel az 55 métermázsa kukoricát. azok között,
akik a jelzett időben a rendőrkapitányi hivatalban
megjelennek* A mult héten közM fel*
.hívásra közel 200-an jelentették be a rendőrkapitányságnál
takarmány-kukoricában való
szükségletüket. E bejelentések összege természetesen
sokkal nagyobb a rendelkezésre álló
55 métermázsánál s igy a holnapi axétosziásnál
aránylagosau redukálni kell a bejelentett
igényeket. Egyébként az 55 mm. kukoricából
csak azok kapnak, akiknek sertéshlzlalás céljából
van arra szükségük. Remélni merjük,
hogy n város küzélelmezésének biztosiláw
ügyében oly nagy agilitást produkált városi
hatóságnak sikerülni fog ezen a téren elért
eredményeket ujabbakkal gyarapítani és a hus*
kérdés terén is oly szép megoldást találni, mint
aminővel a lisztszükséglet teljes és végleges
biztosításánál dicsekedhetünk.
i/ermea íllaa— tjuuuuyuiy. már régeb-,
ben hirc járt annak a városban, hogy Veimes
Aladár tartalékos 20-as honvédhadnagy, nranyosmaróti
főgimnáziumi tanár, Weisz Mór
nagykanizsai kereskedő fia, a Kárpátokbaii
az Uzsoki , hágón tul a gáliclái Lutovluká
mellett századával együtt hadifogságba került
Vermes Aladár most sajátkezű írásával erősíti
meg ezt a hirt. Február 9-én kelt táboii levé-»
lezőlapja, mely Nagykanizsán tartózkodó öcs*
cséhez tegnapelőtt érkerett, a következőket
taitalmazza: „Három napja orosz fogságba
jutottam. Egészséges vagydk, ha lehet majd
Irok többet is. Az orosz fogság eddig nem
nagyon terhes, dc tekintettel arra, hogy ma
még a hadműveletek terén vagyunk, nem lehet
Jobb. Mindennapra ll / | rub?elt kapunk.
Csókollak mindnyájatokat Aladár."
flz önk. tüzoltóegylet köagyülése. A
nagykanizaal önk. tüzoltó-testűkt ;márclw hó
28-án, vasárnap délulán 3 órakor saját helyj*-
ségében tartja 44. rendes évi,közgyűlését **
alábbi tá/gy sorozattal: |.*Elnöki éa főparancsnok!
jelentés. 2. Szácivizagálófblzoltaág jelentése
az 1914 évi számadásokról. 3. A* 1915.
éyl költségvetés megállapítása. 4. Szolgálati
érwek Wpnitása. 5. Nstfnl Indítványok, A*
at*p*zabályok ,mőd„ 3ltisa.
Hotvan újonc — a csurgót tanítóképzőből.
A magyar tanítói karnak sok ezer tagja
kflzd fegyverrel a hazáért, hogy tettel Is bebizonyítsa
az Igazi hazafiságot, melynek a
békés Időkben a magyar tanitóság volt legbuzgóbb
hirdetője. De rövidesen már nemcsak
a tanítók hoznak nagy véráldozatot a hazáért,
hanem a tanítójelöltek Is, akik közül, akár
csak az egyéb diákságból, szintén nagy sereg
vált be legutóbb katonának. Mindenik tanítóképző
intézet kiállít jó néhány rekrutát a hadseregnek,
de a csurgói állami tanítóképző
felülmúlja valamennyit. Az Intézet történetében
arany betűkkel (og állni, hogy a csurgói
tanítóképző 60 tanítójelöltet bocsátott útnak
a haza védelmére, —\' Hatván csurgói tanítójelölt
vált be katonának a mult havi sorozáson,
s a hatvan derék Ifjú nagy ünneptés
keretében a március 15-lkl szabadságűnnepen
vett bucsut tanáraitól.
H csütörtöki filbarmónlkus hangverseny.
A Központi jótéll Iroda holnapután, csütörtök
délulán rendezendő tllharmónikus hangversenyére
a legnagyobbarányu előkészületek
folynak. A hangverseny művészi értékben
semmivet sem fog elmaradni az előző v hangversenytől
s igazán nagy kulturmlssziót teljesít
a Közponil Jóléti Iroda akkor, amidőn
oly olcsó helyárak mellett a kevésbé tehetős
néprélegeknek és a minden szép és jó Iránt
fogékony diákságnak lehetővé teszi a művészi
zene élvezetét. Mert bizonyos, hogy a közönségnek
ismét nagy művészi élvezclben lesz
része. Biztosítja ezt a Wirnitzer György vezetésé
alatt álló zenekar magas színvonalú
művészete, mely a f. hó 6-iki hangversenyen
oly óriási sikert aratott. A hangversenyre jegyek
Kohn L. Lajos divatáruüzletében előre
válthatók.
Zalai bakák szökést orosz fogságból.
Négy halálra fáradt, elcsigázott honvéd jelentkezett
a napokban a székesfehérvári 17. nép-
(ölkelő-gyalogezred parancsnokságánál és elmondták,
hogy orosz fogságból szöktek meg.
A honvédek, névszerint * Pilldr Pál, Szabó
•András, Posznik József zalatárnoki és Máj
Péter somogyszőllósl néplölkelők, igy adták
elö fogságba jutásuk és viszontagságos szökésük
történetét: Január elsején történt, hogy
a kárpáti harcokban egy kisebb előőrsünket
az oroszok elfogták. A foglyokat, köztük a
négy népfölkelőt is, Oroszország felé szállították.
január U-én Brodyba értek, ahol egy
halmas, rozoga istállóba szállásolták el őket.
Első dolguk volt kikémlelni a helyzetet. Megtudták,
hogy csak néhány ember vigyáz rájuk
és azok is alusznak az őrhelyen. Éjjel kiosontak
a szabadba és hason csúszva csakhamar
lőtávolon klvfll jutottak, azután pedig egész
éjjel futva menekültek visszafelé, Oalicia belsejébe.
Két héti fáradságos bujkálás után sikerűit
kérésziül jutniok a Kárpátokon. A menekülők
jelentkeztek a legközelebbi hadosztály
parancsnokságánál, ahol elmondták a
történteket és a parancsnok intézkedésére
Székesfehérvárra utaztak, honnan ezredükhöz
továbbították őket.
. fi Vörös FiJbotfl Jelvényei, melyek kétségkívül
a legstebbek az összes most forgalomba
hozott Jelvények közül, most már elég
oagy számban készültek el ahhoz, hogy az
egész országban elterjeszthetek legyenek. —
A Vörös Félhold támogatására alakult Orszá-
{os bizottság kéri az érdeklődőket, azokat Is,
kik csak a maguk részére akarnak jelvényt
vásárolni, de azokat Is, akik a hazafias cél
Szolgálatában Ilyeneket esetleg árusítani szándékszanak,
forduljanak az Országház épületében
elhelyezett budapesti központi Irodájához,
tnely utánvéttel, vagy a darabonként 1 korona
írnak és csomagonként 25 fillér postadíjnak
beküldése ellenében a kívánt mennyiségű jelvénnyel
szívesen szolgál.
Exhumálás a harctéren. Zalaegerszegről
Irja tudósítónk: Sándor János belügyminiszter
leirt a vármegyéhez a karctéren elhaltak exhumálásának
dolgában. Az utóbbi Időben —
Irja a miniszter — sokan fordultak engedélyért
a harctéren elesett, Illetve a tábori egészségügyi
Intézetekben elhalt katonák holttestének
exhumálása és elszállítása Iránt. A hadsereg
hadtáp körletében eltemetett holttestek exhumálása
és elszállítása iránt való kérvényeket
mindenkor az illető hadsereg hadtápparancsnokságához
kéli intézni. Az érvényben levő
szabályok értelmében — Irja a miniszter — a
kolerában, himlőben, kiütéses tífuszban, pestisben,
vörhenyben és dl|tériában elhaltak hullájának
exhumálása és elszállítása egy év
eltette előtt nem engedélyezhető. Azokat.a kérvényeket,
amelyek olyan területen eltemetett
holttestek exhumálására és szállítására vonatkoznak,
ahol ezidőszerint elsőfokuu egészségügyi
Illetve katonai (kerületi) parancsnokság
még nem működik, egyelére elutasítják.
H ma esti polgárőrök. Ma este az alábbi
polgárőrök fognak rendőri inspekciót teljesíteni
:
Sárdl Géza, Kalmár Henrik, Molnár Ernő,
Schűtz Manó, Török Ferenc, LeidI Kálmán,
Reznlcsek lózsef, Ternai István, Maschanzker
Jenő, Welllsch lenő, Müllcr Károly, Szűcs
Ferenc, Rózsa Lijo*. Horváth mlkó Péter,
Pavelkovlcs Ferenc, Rosenhelm Oyula, Sinkó
Károly, Mózsi Lajos, Hlrsch Oszkár, Merslcs
István, Wehry Hugó, Németh Zoltán.
A szerkesztésért felelős : dr. Hajdú Gyula.
Szerkesztő: GQrtter István.
A peronospora elleni védekezésben a
„ P E R O C I D "
fölülmúlja a RÉZOÁLICOT. A perocldoldat
a LEOBIZTOSABB, LEGJOBB
és LEGOLCSÓBB szer a peronospora
ellen. - Ezerszer kipróbálva a németországi,
bécsi, görczl, spalatól stb. cs. és
kir. bortermelési állami hivatalok által
Vciérelárusitáa:
Sdivnrz és Tauber nogykeresk. cég óllal
Nagykanizsán.
-*» r r xttaerx •c^srv^s-zrzz^-ta^Lz
Szarvas szálló
PlncMér. D C Q T I l l n a g y m o i g ó . JIEKMII Haponta M -
i m m nagy
meglepetés t
Előadások 0 és 9, vnsir- és ünnepnap 3,5,1 és
9 órakor. Rendes belyárajc. AteremlaWs tan.
• »<JW>\' " sr*z«u u: f^U xr*-r* J.
Lóhermagkészletemet
vetés czólra kiárusítom.
POLLÁK M. EMIL
Klnlzsy-utca 2.
vfcsat;-rr • nt; vr .-r -.r-Mí\'^j-ai
I I R & H l A RmooítzDgiijót-krtaéKp. TprtattolorttWa..
Hétfőn és kedden, márc. 22. és 23-án
K. Hegyesl Mari és Rózsahegyi Kálmán,
a Nemzeti színház tagjainak felléptével A szökött katona népszínmű filmdráma az alföldi életből.
Kellemetlen szélroham, vígjáték. A Fuykowa
folyó, természeti felvétel.
Rendes helyárak. Fűtött színház. BuffeK.
Előadások hétköznap 0 és 9 órakor, vasárét
Ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Tisztelettet értesítem a mélyen tisztelt
hölgyközönséget és régi meghitt
vevőimet, hogy lakásomon levő
ferhérnemű raktáram
mely 23 év óta fennáll és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása a legelőkelőbb
cégek gyártmányainak,
felfrissitettem. ---
Raktáron tartok May és
H o l f e l d - f é l e rumburgi
vásznakat, Regenhardtféle
damaszt-árukat és
a jóhlrö Liliom-vásznat,
zsebkendőket és mindennejnö
fehérnemfleket. ::
A legfinomabb árukl
A lcgmcgbi.\'-hítóbb olcsó árak 1
Kérefíi a ,t. höjgykö^ÖDSégct
raktáram megtekintésérc.
Teljes tisztelettel J j f l J j J f l ^ r i l é .
Nagykanizsa, Eötvös-tér 1. sz.
Balaton Testvérek átellenében.
MesérMk
A tavaszi különleges újdonságok
is nagy választékban kaphatók a „Kalapkirály" WELLISGB MÁRKÖS-nál Strera és Klein urak házában.
FIu fekete katap K 1-90 f R c n d k | v ü ,
FIu színes „ ", , 7 ü " o I c t fó
Férfi fekete „ mkl-M
PérfUzJnes „ „ 2 W , ,
Férfi fekete kemény katap K 4-70 f-töl
FJusapJkákSftfrtól térti &»pkAk,LXAAl»
f e l l c b b T PW KDlflnleges ffiggfBf
itohpok lír^kaíal - W l g j S H f
P.C., Bortallno O B., Bosti 01u», J R H ^
Oyaklti ét TM., Plchler Antal. ^ S S " 0®^ I
A. Oldal. ZALAI H RLAP 1915. március 168.
Ő Tisztelettel értesítem a város és vidékének köEönségét,
h o í j HMshontodn, o Szcrvas-szálIodA épfilettben
SZÍVÓS Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
úríj-, ékszerész- és láfjzeréjjüzletet
nyitottam.
o - o
Dusán felszerelt raktáramon
tartok óriási választékban
mindenfajta órákat, ékszereket,
szemüveget, látszereket.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
Mindezek Javítását a legújabb
találmányú, tökéletes műszaki
felszerelésemmel a legnagyobb
preczizitássai végzem.
lfékásy Karoly
órás, ékszerész és látszerész
néhai Id. Jack Fiigyes tanítványa.
GOTEKBERfi
GUTENBERG NYOMDA
»
M
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. S ü r g ö n y e i m :
Q u t a n b e r g n y o m d
Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Z a l a i H i r l a p k i a r f r á f i i v a f a l a
I I I . é v f o l y a m . Nagykanizsa. 1915. J t j á r c l u a 2 4 . szerda 68. szám
társadalmi <s közgazdasági napjfíap.
«loric«tési Araki Helyben házhoz hordva l hóra 1 K.
tgj<* szám 4 fillér Vidékre, postán . . 1 hóra ItW K.
Nyllttér ék hirdetések megállapított árak szerint.
Lapvexér:
Dr. HAJDU GYUL.A.
Kladóhlvntali autenberg-nyomda Csengery-ut 7. szán.
Telefon: Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41.
/\\z államnak kötelessége, hogy azokat,
akik a csatatéren harcolnak, fölmentse
az aggodalomtól, vajion családjuk
nem nyomorog-e. Az állam segítséget
ad azért a hadbavonultak itthonmaradoltainak,
hogy azok gond nélkül
élhessenek s ne szenvedjenek szükséget,
azért, mert a családfő a hazát védi.
A harcoló katona és az állam így teljesítik
egymás iránt való kötelességüket.
A hadbavonultak itthonmaradottjai meg
Is értik ezt a szép gondolatot, tudják,
hogy azt a hadisegélyt nem ők, hanem
a bevonult családfő izzadja ki élte kockáztatásával
s a derék magyar menyecskék
Igazi férfiakká, a jó anyák helytálló
apákká válnak és igazi férfimunkát
végeznek.
Annál sajnálatosabb, hogy a zalamegyei
gazdatársadalml szervezetek gyűlésein
\' Ismételten elhangzott panaszok
szerint akadnak olyan családok is, amelyek
a hadisegély birtokában henyélnek,
nem akarnak dolgozni. — Olyan esetek
is hallatszottak, hogy a birtokos
a bevonult béres, vagy gulyás minden
konvencióját kiadta az Itthonmaradt családnak,
lakásában meghagyja s ennek
dacára sem akar annak egyetlenegy
munkabíró tagja sem dolgozni a bevonult
családfő helyett, hanem tudva azt,
hogy a hadisegély folytán munkanélkül
Is megélnek, nem érzik magukat kényszerítve
arra, hogy dolgozzanak is.
A fejletlen gyermektől, a kisdedeit
gondozó anyától, az aggastyántól, a
beteges embertől nem követelhető az
erős munka. De az már tűrhetetlen,
hogy azok, akik eiőbb dolgoztak, de
amint a családfő bevonult, abbanhagyták
a munkát csak azért, mert hadisegéiyt
kapnak.
Ha ezek szórványos esetek volnának,
nem kellene velük foglalkozni. De a
hadiségéliyel való eme visszaélések az
egész nemzet sorsára hatnak vissza, a
nemzeti termelés sikerét, a tavaszi gazdasági
munkát és ezzel együtt a had-
Járat kimenetelét is veszélyeztetik. Ha
ez a ragály tovább terjed, ha ezrek és
százezrek henyélnek, amikor dolgozni
kellene, akkor ne várjunk termést, akkor
országszerte beteljesülne az ellenség
átma, ami Pxzemyslnél beteljesült, az,
hogy kiéheztetnének bennünket. Ugy
visszük éázre, hogy az államsegély megvonásáról
kiadott szigorú kormányrendelet
nem sokat javított az állapotokon.
A rendeletet végrehajtó hatóságoknak
kell kérlelhetetlenül szigorúnak lenniök.
Minden ewközzel meg kell akadályozniok
azt, hogy most a legfontosabb
nemzeti munka, az uj termés biztosításának
nagy napjaiban henyélhessenek a
segélyezettek százezrei.
Ha másként nem lehet, olt ahol munkabíró
tagjai vannak az itthonhagyott
családnak, a hadisegélyt a hitelszövetkezetben
kell elhelyezni a bevonult családfő
nevére, ott tőkésíteni, hogy mikor
visszajön, ő kaphassa meg az összeget,
melyre családja érdemtelennek bizonyult.
Kötelesség háramlik a faluk vezetőire
a szövetkezetekre és a gazdakörökre
ennek a bajnak orvoslásában. Az ő erkölcsi
kötelességük szigorúan ellenőrizni
és felvilágosítani azokat, a kiknek erre
szükségük van, hogy milyen szomorú
következménye lehet a segélyezéssel
való visszaélésnek.
A világháború.
KuzmaneK visszakapta a Kardiát.
Stockholm. Az orosz főhadiszállásról
az összes ott tartózkodó orosz és külföldi
hírlapírókat a hadvezetőség az átadott
vár környékére vitette, hogy szermélyes
tapasztaljaik alapian Írhassanak
Przemyslről tudósításokat. -A haditudósítók
a várat és annak környékét rémesen
elpusztulva találták. A környék falvaiból
csak üszkös romok vannak, a vár pedig
szintén rom és pusztulás. A robbantások.
melyekkel az osztrák-magyar védősereg
az átadás előtt a várat elpusztította,
önmaguktól még mindig ismétlődnek,
s igv még mindig nem tanácsos az
elpusztított védelmi müvek közelébe
menni. Egyébként az egész vár-lángokban
áll s a belső várhoz jutni egyenlőre
lehetetlenség.
Az orosz parancsnok a kapituláló
védősereg hősi parancsnokának, Kuzmanek
altábornagynak kardját visszaadta,
miközben ezeket a szavakat intézte
hozzá:
— Przemysl védői kiváló és mindenkor
méltó ellenfélnek bizonyultak.
Kuzmanek a feleséhez.
Győr. Przemysl hős parancsnokának,
Kuzmanek tábornoknak felesége és
gyermekei a háború kezdete óta Győrben
vannak. A család egy hónap óta
nem tudott a tábornokról értesítést kapni
és Kuzmaneknéra is a legnagyobb meglepetés
volt Przemysl kapitulációjának
híre. Csodálatosképpen azonban tegnap
az orosz fogságba jutott parancsnoktól
családja táviratot kapott, melyben azt
közli Kuzmanek, hogy jól érzi magát.
A kárpáti harc.
Sajtóhadiszállás. A kárpáti fronton az
oroszok ujabb erősítésekkel gyarapodva
fokozott hevességű általános támadást
kezdtek, mely ezidőig még mindenütt
eldöntetlen harcokban folytatódik.
A Dardanellák.
Konstantinápoly. Az ententeflottának
a Dardanellák ellen intézett legutóbbi
támadásaiban a Cornwallis angol páncélos
sorhajó a parti ütegek tüzelése
folytán teljesen harcképtelenné vált.
Uj óriáshajók A Dardanelláknál
Róma. A francia admiralitás a Dardanellák
ostromát végző egyesült angolfrancia
felottát tegnapi rendeletével az
alábbi francia hadihajókkal erősiti meg:
A Dardanellákhoz visznek még 5
francia dreadnoughtot, 2 hyperdreadnoughtot,
5 torpedórombolót és
4 szénszállitóhajót. Repülők harca Svájc fölött
Genf. Egy nagyméretű francia légi
flotta svájci területen át, Lodzhelm és
Seefrauklrchen közölt próbált német területre
hatalni, de a német repülők
észrevették és gépfegyveres repülőgépekkel
üldözni kezték a francia aviatikusokat,
kiket a Vogézekben lévő francia
hadállásokig űztek. 50 Zeppellinbomba Párisban.
• Genf. A legutóbbi Zeppellntámadások
után Párisban és annak környékén mint*
egy 50 ledobott bombának nyomait állapították
meg. A bombák némely helyen
rémesen pusztítottak.
Japán lázit Kínában.
Koppenhága. A japáni áruknak egésap
Kina területén megkezdett boykottja mlatf
Japán fizetett forradalmárokat szervezeti
kiknek aknamunkájával akar Klnábat)
forradalmat elérni.
A bécsi cipőcsalók.
Bées. A bécsi cipőcsalók ügyében
éjjel-nappal nyomoz a császárváros renr
dőrsége, mely tagnap 10 közvetítőt le*
tartóztatott. Bécsi gyároskörökben beszén
lik, hogy legközelebb több morva és
cset]J cipőgyáros letartóztatása Is várható.
• V.
Visszaélés a hadisegéllyel
Az oroszok Przemyslben.
Oldal. ZALAI HiRLAP 1915. Március 24
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) A Kárpátoknak az
uzsoki szorostól a koniecnia nyeregig terjedő
szakasziban a harcok tartanak. Az utolsó két
napon ismét visszavertük az ellenséges támadásokat,
miközben 3300 oroszt elfogtunk.
Egyik ütközetben, amely egy Wyszkow melletti
magaslatért folyt, sikerült az ellenséget
állásaiból kiverni és 8 tisztet és 685 főnyi legénységet
elfogni. A többi arcvonalon lényeges
esemény nem történt.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. A föhadiszáll;^ hivatalosan jelenti:
Nyugati hadszíntér. A franciáknak Carencynál,
Arrastól északnyugatra ellenünk intézett
két éjjeli támadását visszavertük. Champagneban
csapaiaink néhány sikeres aknarobbanást
végeztek és egy Beau Scjourlrtl északra
ellenünk intézett éjjeli támadást visszaverték.
A franciáknak Combrcsnál, Aporcmontnál és
Flireynél ellenünk intézett kisebb előretörései
eredménytelenek voltak. Bsdonvilltrlől északkeletre
egy állásaink ellen intézett támadás az
ellenség súlyos veszteségei melb lt tüzünkben
összeomlott. Ostendérc ellenséges röpülök
ismét több bombát dubtak, amelyek katonai
kárt nem okoztak, de több belgát megöltek
\' és megsebesítettek. Egy francia repülő Verduntől
északnyugatra tüzelésünk következtében
lezuhant, egy másik légi jármüvet, amelyben
két francia altiszt ült. Freiburgnái leszállásra
kényszeritettünk s a légi utasokat elfogtuk.
Keleti hadszíntér. A Memelből elüzölt oroszokat
üldöző csapaiaink bevették. RussisCh
Krotllngcnt és az oroszok állal elhurcolt több
mlnj háromezer német lakós\' kiszabadították.
A oroszoknak az Orrijc két partján ellenünk
intézett támadását visszavertük.
Miniszterelnökség sujlóosztúlya.
Zalaiak a Visztula mentén. Gdcs Demeter harctéri levelei.
III.
MShrisch\'Weisskirchen, 111/14.
Első tudósításomat még a harcvonalban
írtam, dc feladni már csak útban a Spitál felé,
a Sanitats-Division nál tudtam. Az északi harctéren
végbement, nagy csapnteltolások kapcsán
ugyanis a divíziónk is messzire elkerült
tőlünk s ezzel • együtt a póslánknak is befUtyöltek.
Heteken át tl voltunk zárva a világtól,
mérhetetlen bosszúságára a zalaiaknak.
Se levél, se csomag ez idő alatt nem érkezett
hozzánk, de mi sem adhattunk föl semmit.
Érthető, hogy ilyen körülmények között nem
volt kedvem firkálni, de meg az uj környezetben
annyi uj látni és megtapasztalni való
volt, hogy nem is futott volna idő az irásra.
Mikor aztán betegen és eltörődve kórházba
értem, jó darabig gondolni se szerettem arra,
hogy Imi is kellene. Most, hogy jobban érzem
magam, nem hagy már nyugodni a kötelességérzet
: muszáj beszélni. Ezt a tudósítást
noteszből kitépett lapokra irom, mert a
mórva Spttálban, ahol most vagyunk, ez ellátáson
kivOl semmihez sem lehet hozzájutni,
mert a morvák a kolerától való féltükben
blokirozták a kórházat. De tán a papír nem
letz fontos s azt hiszem, sikerül majd olyan
dolgokat lmom, amelyek némileg érdeklik
Nagykanizsát
Mindenekelőtt a kis rlportclme\' teljesen indokolt
A Visztula mentén elhúzódó stellungokban
ugyanis (ét Zalamegyét ott találtam, s
örömmel Qdvözöltöm a régi kedves Ismerőtöltet,
akiket már-oly régen nem láttunk. —
A front mentén széjjel szórva egy sereg, nyomorúságos
orosz-lengyel falu van, tele zalamegyeiekkel,
urakkal és közsorsuakkal. Az
újságírókat ugyan könnyen éri a nagyotmondás
vádja, de nagyon k,érem, szóról szóra és
betűről betűre hlgyjék el, hogy mindenkit
meglepően viruló egészségben találtam, azokat
kivéve, akik, — hála a gondviselésnek: keve-
. scn. — örök szállást talállak a szomorú len-
- gyei földben. Az élet, amelyet itt találtam,
" még a mi vénnes elképzeléseink után is megindítóan
vidám és fiatalos. Az arcokon a legderflsebb
akasztófa humor állandó mosolygása.
Például ahog/3fölmarsoltunk a Reglmenls-Stab
elé, egy orosz gránát épen akkor vágott le
közvetlenül mellettünk, emberfejnyi vasdarabokat
röpítve szét maga körül Egy medikus,
aki még januárban jött fel, nagyhirlelen fölkapja
az egyik gránát törmeléket, amely véletlenül
épen tányérformára görbült és szalad
vele a füstölgő konyhakocsihoz, hogy
— Kérek egy kis levest I
A pillanatnyi megdöbbenést viharos kacagás
váltotta föl azonnal, amin a felsült gránát
annyira elröstelkedett, hogy vagy 6 méternyire
süllyedt a földbe szégyenletében. Ez csak egy
eset a sok közül, de ezer alkalmam volt megcsodálni,
hogy milyen hallatlan hidegvérrel
találják meg odalönnt a legkellemetlenebb dolgok
derűs oldalát is.
Sok kedves meglepetés is ért oda fönn.
Mindjárt az első nap estéjén teljesen ép és
rózsás egészségben láttam viszont Poiiié tó*
hadnagyot, akiről Kanizsán már a legkalandosabb
liirek terjedtek el, lehetetlen verziók- 1
ban. —•
Általában, — s magam is tapasztaltam, — 1
a két hónap óta állandó helyen tartózkodó
zalaiak a körülményekhez mérten a lehe\'ő legkényelmesebb
módon berendezkedtek s valósággal
yri konfortot teremíettek elő, — a hajdani
állapotokhoz képest A délutánt Időtöltéseknek
például már szinte kávéházi jellegük
volt, nem is szólva arról, hogy azt a nagyszerű
muzsikát, amit itt az orosz ütegek prezentáltak,
a Centrál-barí sohse találtuk volna
meg. Epén csakhogy táncra nem kerekedtünk
mellette. A jó\'Iét általános közérzetét csak a
befagyott pósta, a hazulról érkéz» egy és más \'
hiánya keserítette meg. — Volt is mit cipelni \'
magammal, mikor útra keltem a Spitál felé. ]
A szegény Landesübliche Fuhrwerke, — amely \'
díszes meghatározás alatt egy mulatságosan 1
rozzant paraszttalyiga rejtezett, — csak ugy ;
rogyadozott a gondjiimra bízott levetek rop- 1
pant tömege alatt. Nyugodt lelkiismerettel ;
mondhatom is, hogy az első postaállomáson, \'
amit útban értünk, becsüleltet leadiam valamennyit,
— még a pénzes leveleket sem véve \'
kl. — (Bár nem tudom, voltak-e ilyenek.)
Hamarjában egész sor apróság tolul még a
tollam hegyére, tehát tartsunk rendet. Előbb,
— hiszen talán ez is érdekli az olvasót, —
azt Irom le, hogyan érkezik egy marsformáció
a tüzvonalba. Viszontagságok és érdekességek
hljján ez sincsen, az olvasó pedig türtőztesse
egy kissé a kíváncsiságát. Egy kettőre
sorra kerül részletesen az Is, hogyan,
mlképen rendezkedett be Nagykanizsa és
Zalamegye szinevirága a Nida és Visztula közén
s ml mindent értek meg ott két hó alatt, amíg
a legfelsőbb hadvezetés jónak látta más vidéken
hasznát venni a 48-asok sok véres csatában
kipróbált, legendásan hősles regimentjének.
n~r i f i n m i rrj-gimwiryw^ HÍREK.
Pénztárvlzsgálat a városházán. A városi
képviselőtestület pénztárvizsgáló bizottsága
tegnap délután dr. Sabján Gyula polgármester
elnökiésével vizsgálatot tartott a városi adópénzlárban
és a város kéizpénztárában. A
pénztárvizsgálat mindent a legkifogástalanabb
rendben talált. Ma délután a gyámi pénztárt
vizsgálja meg a bizottság.
H rendőrség a takarmányuzsora elten.
A nagykanizsai rendőrkapitányság nemcsak
abban fejtett ki mintaszerű tevékenységet, hogy
a város közélelmezését ellátó lehetőségeket
biztosítottal hanem naponta folytatja elismerést
érdemlő munkáját abban is, hogy a hozott
rendelkezések és szabályok betartását szigorúan
ellenőrzi és kérlelhetetlenül bünteti a haza belső
ellenségeit, az élelmiszeruzsorásokat. Különösen
a hetivásárok napján kell nagy éberséget kifejteniük
a rendőrközegeknek, amikor a gyengén
fejlett erkölcsi érzékű vidéki emberek
különösen nagy számmal jelennek meg a kanizsai
piacon, hogy itt uzsoráskodjanak eddig
elrejtett élelmisz:rkészleteikkcl. Ma délelőtt
ismét öt falusi élelmiszeruzsorást fülelt le a
rendőrség a nagykanizsai hetivásáron, kik mind
egy-egy szekér kukoricával jöttek be s kísérleteztek
azt 30— 40 százalékkal a törvényes
áron felül eladni. A gálád üzlet azonban egyiküknek
sem sikerült, mert mind az öt élelmiszeruzsorást
tele szekérrel terelték be a rendőrök
a városház udvarára, hol a kapitányság
a szekerek rakományát lefoglalta. Valóságos
kocsltábor nyüzsgött dél felé a városház udvarán
s a lefülelt falusi gazemberek megszeppent
arccal nézlék lovaik körül ődöngve, mint
rakják le a tele zsákokat szekereikről s aggodalmasan
várták a gyalázatosságukért járó
büntetést. A jeles társaság tagjai a következők :
Csiszár Ferenc behiákpusztai lakós, aki 230
kg. kukoricát próbált mázsánként 32 koronáért
eladni, Rábcr Dömötör tótszerdahetyi lakós 5
mm. kukoricaliszttel, Ács József becsehelyl
lakós 5 mm kukoricával, Dobos Márton tótszerdahelyi
lakós 665 kg. kukoricával, Ribarics
Mari ugyancsakj tótszerdahelyi lakós pedig
247 kg. kukoricával próbálkozott eret vágni a
városi lakósságon. A kitűnő hazafiak fejenkint
20—30 korona pénzbüntetést kaptak. — Ide
tartozik annak közlése is, hogy Scherz Henrik,
a Scherz Lujza utóda bútorkereskedő üzlet
tulajdonosa ellen is klhágásj eljárást indított
a kapitányság azért, mert ma reggel 9 óra
előtt egy kocsi (141 koszorú) vöröshagymát
akart megvenni a piacon abból a célból, hogy
azt innét vidékre szállítsa. Kár, hogy csak
elővásárlási tilalom elleni kihágás cimén lehet
eljárni a kanizsai piac kifosztásának ilyetén
esetében, s nem lehet egyéb módot találni
arra, hogy a kanizsai piacon a kivitel részére
ne lehessen vásárolni.
Elhalasztották a holnapi hangversenyt.
Közbejött elháríthatatlan akadályok folytán a
holnap, csütörtök délutánra tervezett nagyszabású
népszerű filharmónlkus hangversenyt
bizonytalan Időre elhalasztották. A hangversenyt
valószínűleg a húsvéti ünnepek * egyikén
fogják\'megtartani, ami minden tekintetben alkalmasabb
Időpont, mint a hotnapl Qnnep
délutánja, mert húsvétkor a hangverseny sokkal
nagyobb látogatottságra s Igazán nagy
népszerűségre számíthat, mint bármi egyébkor.
Befizetések elhalasztása. A Nagykanizsai
Takarékpénztár áltat alapított önsegélyző
Szövetkezetnél a folyó hó 25-ére (csütörtökre)
esö befizetések az Onnep miatt folyó hó 26-án,
azaz pénteken d. e. tartatnak meg.
>915. m á r t í r 24. ZALAI líiKLAP -.XVW*/ 3. Oldal.
Hitközségi közgyűlés. A nagykanizsai izr.
hitközség holnap, csütörtökön délután >/j4
órakor tartja a hitközség tanácstermében évi
rendes közgyűlését az alábbi tárgysorozattal:
1. Elöljáróság! jelentés a 1914. évről. 2. Az
1914. évi zárszámadások előterjesztése. 3.
Neláni indítványok tárgyalása.
Megépítik a légrádi Dráva-bldat. Zala
és Somogy megyék forgalmát a Dráván át a
Zákány község feletti komp bonyolítja le.
Légrád község ennek következtében már rég
sürgeti a kereskedelmi minisztériumot, hogy
állandó hidat építsen, sőt a község maga iá
hajlandó azt megépíteni, ha a kormány a vám -
szedés jogát a községnek adja. A hid megépítése
fél millió koronába kerül. A község e
célra már 100.000 K-val rendelkezik is. A
kereskedelmi miniszter a minap utasította a
kaposvári államépitészeti hivatalt a tervek
elkészítésére és a hid helyének megállapítására.
Betiltották a csodapókot. A város legforgalmasabb
helyén, a Kazinczy-utcában napok
óta működött egy népbolonditó intézmény, a
csodapók, melynek legnagyobb csodája az
volt, hogy a rendőrség egy óráig is tűrte a
megélhetési nehézségektől sújtott nép filléreinek
ilyen eszközökkel való elcsalogatását. Dr.
Sabján Gyula polgármesternek kellett bemenni
a csodapókhoz, hogy kiderüljön, miféle népbutitás
folyik a Kazinczy utcai kis boltban
melyet már csak azért is be kellett volna zárni,
mert elölte állandóan oly népcsődűlet tanyázott,
hogy a nagy kocsiforgalmu szük utcában a
járókelők mind a kocsiutat kényszerültek használni,
ha nem akartak a járdán tolongók tumultusába,
s Ízléstelen társalgásának atmoszférájába
belekeveredni. Közel egy heti tömegámitás
után ma a rendőrség becsukatta a jövendőmondó
butikot, a Kazincy utcai orákulumot.
f l negyvenkétéves önkéntesek- A hadügyminisztérium
sajtóirodája hosszabb tájékoztatást
küldött hozzánk, melyben az 1873—
1877-iki népfölkelőknek a hadseregbe való
önkéntes belépése föltételeit mondja el : Ezek
szerint a 38—42 éves népfölkelőkre kötelezetlek
önkéntes sorozását csak vagy három
éves szolgálatra vagy a háboru tartamára lehet
megejteni. Az önkéntes belépéshez, a többi
feltételtől eltekintve, az illető csapattest (póttest)
hozzájárulásának felmutatása szükséges.
Az önként belépés utolsó terminusa a 38--42
évesek általános bevonulásának határideje
előtt való nap. A hadkiegészítő és honvédkiegészitő
kerületek tehát csak eddig sorozhatnak
önkénteseket. A háboru tartamára besorozott
népfölkelök a tényleges szolgálatot
legkésőbb a besorozást követő általános bevonulási
napon kötelesek megkezdeni. Esetleges
korábbi belépésre vonatkozó kérelem
fölött a póttest határoz. Azok a népfölkelők,
akik a háboru tartamára kívánnak önként belépni
és akik az egyéves önkéntesek számára
előirt tudományos képzettséget Igazolni tudják,
a következő feltételekhez vannak kötve:
a) A lovassághoz való feltételekhez saját
belovagolt és a háborúban használható ló
birtoka szükségeltetik.
b) A tábori tüzérséghez a lovas tüzér osztályokhoz,
a vonat és egészségügyi csapatokhoz
saját ló birtokát ugyan nem kell Igazolni,
de elsősorban azokat veszik föl, akiknek van
saját lovuk.
c) A vasúti, illetőleg táviró-ezredhez való
felvételekhez az Illető pótzászlóalj parancsnokságok
hozzájárulása szükséges.
d) A közös hadseregben a tábori tüzérezredhez
husz, a nehéz tarackosztályokhoz tiz,
lovas tüzérosztályokhoz tiz, hegyi tüzérezredekhez
tiz, az első, második és negyedik vártüzérezredekhez
negyven, a harmadik, ötödik
és hatodik vártűzérezredekhez husz, a vártüzér
zászlóaljakhoz tiz, a szapőr zászlóaljakhoz tizenöt,
az utász zászlóaljakhoz tizenöt, a vonatosztályokhoz
harminc és az egészségügyi csapatokhoz
husz önkéntes vehető fel. A honvédségnél
egy-egy tüzérezrWhez tiz 38—42
•éves önkéntes léphet be, — A szotgálatl jegyeket
kizárólag a póttestek szolgáltathatják kl.
fi N é p t a M p é n z t ö r R é s z -
u é n y t á r s a s ő ő ttaftyhanlzsnn,
á l l a n d ó h i t e l e k e t e n g e d é l y e z
b e R e l i l e x é s \\iű$y értékpapír f e d e -
z e t a l a p l ö n :
l e s z á m í t o l Qzletl uíitóKat;
e l f o g a d b e t é t e k e t könyure,
v a g y f o l y ó s z á m l á r a , és azokat SOOJ
Koronáig íelmondúj nélkül, nagyobb öszmgeket
pedig rövid felmondási Időre
visszafizet. .
fl ma és botnap esti polgárőrök. Ma
szerdán és holnap csütörtökön este az alábbi
polgárőrök fognak rendőri Inspekciót teljesíteni
:
Szerdán: Mankovics János, Mózsi Sándor,
Kovács György, Aliesch József, Gumilár Kálmán,
Frischmann Árpád. Tóth Ferenc, Ofenbeck
Károly, Dióssy Béla, Antalics Ignác,
Egri Gyula, Pahocsa István, Horváth Boldizsár,
Zapletál Simon, Völner Vilmos, Halász
Ödön, Tóth József, Vojnovics Jenő, Boldics
Károly, Schöffler József, Flesch József.
Csütörtökön : Spiegel Sándor, Simon György
Katona István, Horváth István, Varga lózsef,
Krausz Nándor, Weiss Sándor, Villányi István,
Zollncr Ferenc, Kaufmann Manó, Kremsler
István, Singer Sándor, Fáhn Adolf, Weiss
József, Virányi Samu, Berényi Árpád, Neumark
József, Zsidi János, Fischl János, Jászai Lajos,
r\'lscher József, Frank Manó.
Nagy ünnepi műsor kerül bemutatóra a
holnapi ünnepnapon a .Szarvas"-szállóbeli
BERLIN mozgóképszínházban. A legveszedelmesebb
ponton álló ezred a cime a slágert
képező három felvonásos aktuális háborús
drámának, mely egy Amerikában lefolyt háboru
félelmesen izgalmas jeleneteivel gyönyörködteti
a nézőt. Az Amulett cimmcl pedig egy
két felvonásos társadalmi szerelmi-dráma van
műsoron, melynek jelenetelt a Nordisk Film Co.
legkitűnőbb művészei teszik igazán élvezetessé.
A műsor kiegészítő részét képezi egy gyönyörű
természeti kép, A Niagara vízesései
címmel, mig záradékul egy nigy megJepetésü
kitűnő szalon vígjáték kerül vászonra, mely
sikamlós humora által mindvégig derültségben
fogja tartani a nézőt. — E szenzációs műsor
csak egy napig lesz látható.
•A-i. -jn
A szerkesztésért felelős: d r . H a j d ú Gyula.
Szerkesztő: G ü r t l e r I s t v á n .
A peronospora elleni védekezésben a
„ P E R O C I D "
felülmúlja a RÉZOÁLICOT. A perocldoldat
a LEOBIZTOSABB, LEOJOBB
és LEOOLCSÓBB szer a peronospora
ellen. - Ezerszer kipróbálva a németországi,
bécsi, görczl, spalatól stb. cs. és
klr. bortermelési állami hivatalok által
Vezérelárusltás:
Schwarz és Tauber nawkerulL cég állal NigykanlMáa.,
Ha jó bort akar olcsón inni ?
ugy ízlelje meg SÁFRÁN JÓZSEF
ARANYHEGYI BORAIT,
mely llterenklnt zárt pálacjkokban 72 és
és 80 fillérbe kerül.
Magyar-atca 74. siám. SAFRÁN JÓZSEF
Szarvas s z á l l ó B E B I I I I n a g y m o z g ó .
Ploct-tér. ES BERLIN Naponta elönt
Csütörtökön, március hó 25-én
A l e p i é l y e s É ponton állö ezred
nagy háborús dráma 3 felvonásban.
A M U L E T T
nagy szerelmi dráma 2 felvonásban.
9i 9• 9fi svzigajláoiné k. I| Nteiramgéasrzae ti vfíezlevséétesl..
Etöadások 6 és\'9, vasár- és ünnepnap 3.5. ? és
9 órakor. Rendes helyárak. A terem tQtve vaa.
*.CRFV F. • ,\'K\' .• J .« Lóhermos- készletemet
vetés czélra kiárusítom.
POLLÁK M. EMIL
Klnlzsy-utci 2-
1 1 R H N I A mozgókép palota.
V i m n i i n R<»*o«ji-«rtc»«.T»WO«
Szerda, csütörtök, márc. 24. és 25-án A testi démona egy szerelem története 4 felvonásban.
A háboru aktualitásai karikatúrákban
eredeti mozgórajzok.
Vilii az erkölcsőr, remek vigjáték.
Rendet helyárak. Ffitött sitnháx. Buffett.
Előadások hétkflmap « és 9 órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 3. 7 9 órakor.
férfi-, fiués
gyermek
kalap és
Megérkeztek a tavaszi különleges újdonságok
és nagy választékban kaphatók
a ,
u
Rendkívül
" olcsó
Strem és Klein urak házában.
Flu fekete kalap K 1*90 f
Fiu színes ,
Férfi fekete „ „ ,
Férfiszines „ „ 2*90 „ flraKI
Férfi fekete kemény kalap K 4*70 f-től
Fiusapkák80 f-tőlférfi sapkák 1 K-tól
feljebb. I V Különleges
kalapok lerakataf Habig
P.CX, Borsalitto Q.B^ BottI Olts,
Oyoklts és Taa., Plcbler Antal.
Taltfonsxám 28«. flszarkeraskedő.
4 oldal. ZALAI HKLAP 1 15 március 24
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét, 2-
10S9 HfiSsKonttsún, o JMwas-ndlIöda Épületében m
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
ím;-, ékszerész- és létjzeréjjü
z l e t e t n y i t o t t a m .
Dusán felszerelt raktáramon
tartok óriási választékban
mindenfajta órákat, ékszereket,
szemüveget, látszerekct.
Midőn még csak riagykanlzsal származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szíves támogatását kérem
Mindezek javítását a legújabb
találmányú, tökéletes műszaki
felszerelésemmel a legnagyobb
preczizitássai végzem.
lfékásy Károly
6rá», é k u t r é i z 4s f á t s z e r é s x
néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
66
99
I» II
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7< S ü r g ö n y e i m :
Q u t e n b e r e n y o m d a
i > Minden legkisebb , nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
NvnniMI » kMMí^dono.niJ fMOnx éa QoMberw) Na^kankaa
IN. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. március 173. csütörtök 63. szám
1
társadalmi 6s közgazdasági napilap.
• l ö t l i * t « s l Araki Helyben háxhoi hordva 1 hóra 1 K.
tgye* ftxám 4 fillér Vidékre, portán . . 1 hóra 1-50 K.
Nylittér ét hirdetések megállapított árak txerint.
La pvctér:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatal! Qutenberg-ayoada CMngery-ut 7. tzám.
Teleion: Sxerkeeztótég 41. . Kiadóhivatal 41.
Hívjuk haza
az H m f ári kába szakadt
tfálamegyeieket.
A világháború hatásai érzékenyen
érintik nemcsak egész Európa, hanem
Amerika gazdasági életét is, még pedig
igen sok olyan vonatkozásban, amelyek
Magyarországot is közelről érdeklik. Nem
szabad megfeledkeznünk arról, hogy
az Egyesűit államokban közel egy millió
osztrák és magyar honos él, akik most
egyrészt nemzetiségük, másrészt rosszra
fordult viszonyok folytán nagyobbára
kereset nélkül vannak. Amerikai véreink
a közlekedési nehézségek miatt nem
siethetnek segítségünkre, ellenben Igen
Jelentékeny tartalékot jelentenek nekünk
a háboru utánra, ha nem Is katonai,
hanem gazdasági szempontból.
Előrelátható ugyanis, hogy a békekötésig
minden hadviselő államnak súlyosak
lesznek veszteségei elsősorban
ipari munkaerőben, ami azonnal érezhetővé
válik, mihelyt a hiányok pótlására
az ipari fellendülés megindul. Ennek
ellensúlyozására szolgálhat Magyarországon
és Ausztriában az a három
— négyszázezer főnyi munkássereg, mely
Amerikába a monarchia rendelkezésére
fog állni. Valószínű, hogy a békekötés
után a munkabérek nálunk az emberhiány
folytán jelentékenyen emelkedni
fognak és Így amerikai testvéreink itthon
is meg tudnak élni, sőt megközelítőleg
olyan keresethez jutnak, mint
Amerikában. A hazajövetel számukra
annál célszerűbbé válik, mert odakinn
az élelmiszerek és egyéb szükségletek
ára oly rohamosan emelkedik, hogy képtelenek
volnának megélni még akkor is,
ha foglalkozáshoz jutnak.
AZ amerikai sajtó már kezd foglalkozni
a kérdéssel, amely természetesen
Igen nagy jelentőségű az Unió Ipari
életére, mert a háboru befejeztével, amikor
az angloamerikalak németgyülölete
megenyhül, másrészt pedig az ipari
konjunktura is fellendül, ott Is szükség
lesz képzett munkásra s igy a visszavándorlás
hátrányosan érintené Amerika
gazdaságát.
Épp azért a kormánynak gondoskodnia
kell Idejekorán arról, hogy biztosítsa
a kivándorlók tömeges visszatelepülését,
nehogy a mezőgazdaság és ipari munka
folytonos fennakadást szenvedjen. A
képzett munkások vlsszavándorlása emelőleg
fog hatni a magyarországi munkabérekre
s igy kétségtelen, hogy a
nemzeti vagyonosodás és az ipari kultura
szemponljából is kívánatos volna,
ha egy nagyszabású visszatelepülés!
akció ellensúlyozná a háboru pusztításait.
A nagy kivándorlási kérdés, amely
évtizedek óta egyik legszomorúbb gondja
az egész magyar közvéleménynek és
amely Zalamegyében a tuberkulózis s a
trachoma mellé jutott a vezető szerepekben,
— igy talán dűlőre jut, még
pedig nemzeti, gazdasági és erkölcsi
szempontból a lehető legelőnyösebb
módon.
Vármegyénként kellene az előkészületi
munkálatokat megkezdeni, Zalamegyéből
az utóbbi tiz esztendőben tizenötezernél
több munkás vándorolt kl.
Ezek nevét az itthoni rokonok segítségével
össze kellene Imi és Így kellene
lelkesítő felhívásokkal már most arra
buzdítani Amerikában a kivándoroltakat,
hogy közvetlenül a háboru után jöjjenek
haza.
A háboru nagy vérvesztességét igy
pótolni lehetne s amit szintén nem lehet
figyelmen kívül hagyni: az Amerikát járt
ember friss és gyakorlati szellemet öntene
mindenütt az Ipari és mezőgazdasági
munkások táborába.
A világháború.
A kárpáti harc.
Sikereink Wyszkovnál.
Sajtóhadiszállás. Az egész kárpáti
harcvonalon roppant hevességgel folyik
a nagy küzdelem, mely az oroszok óriást
erőfeszítései mellett napok óta éjjel-nappal
tart, Tegnap különösen nagy erővel
próbáltak az oroszok Wyszkovnál áttörni
az osztrák-magyar seregek frontját,
de a hegygerincen elhelyezett nagyszámú
tüzérségünk ágyutüzével teljesen
szélforgácsolta az orosz rohamokai és
az összes itteni orosz csapatokat megfutamította.
A hátráló oroszokat galíciai
területen erélyesen üldözzük.
Agyuharc a Szófia. Nisből érkezett szerb hivatalos
jelentés közli, hogy március 16-án Zimonynál
és Orsovánál a Dunán keresztül
több órás neház tüzérségi harc folyt.
Az osztrák-magyar ütegek tüzelésére a
Dunán az Orsova alatti Adakaleh szigetnél
több szerb és orosz hajó súlyosan
megsérült, egy pedig elsülyedt.
Kuzmanek utolsó parancsa.
Főhadiszállás. Przemysl hős parancsnoka,
Kuzmanek Hermann altábornagy
a vár feladását megelőző utolsó napiparancsában
felszólította katonáit, hogy
utolsó erejüket összeszedve törjék át a
vasabroncsot, melyet az ostromló sereg
a vár köré vont, s egyesüljenek a hős
osztrák-magyar hadakkal, melyek csekély
távolságra vannak Przemysltől. Bármi
történjék is, — úgymond a világtörténelmi
napiparancs, — ne legyenek
könnyű zsákmánya az orosz túlerőnek.
A blokád.
Elvesztett angol hali.
Rotterdam. Csütörtök hajnalban a La-
Marjche csatornában egy német teugeralaltjáró
megtorpedózta a ,Medea* nevü
an^ol tehergőzöst, mely nagymennyiségű
élelmiszer rakománnyal igyekezett
a harctérre. A hajó a katasztrófa után
nagy erővel igyekezett partot érni, de
az nem sikerült neki, mert elsülyedt.
Anglia — Hollandia ellen.
Amsterdam. Az angol kormány erélyes
felszólítást intézett Hollandiához az
iránt, jelentse ki a holland kormány,
hogy Hollandiából minden Németországnak
szóló szállítást megakadályoz. Holland
kereskedelmi körökben nagy felháborodással
tárgyalják ezt a legújabb
angol erősza kosságot és biztosra veszik,
hogy a holland kormány a leghatározottabban
elutasítással fog arra válaszolni.
A Dardanellák uj bombázása.
Genf. A Havas ügynökség jelenti: Az
egyesült angol-francia flotta tegnap tiz
hajóról bombázta a Dardanellák záróerődjelt,
melyek ezúttal is viszonozták a
hadihajók tüzelését. Az erődök gránátjai
többször eltalálták a hajókat, melyek
erre sietve meneküllek a parti ütegek
lőtávolából. Az erődöket ért sérüléseket
nem sikerült megállapítani.
Elítélték a sebesültek csalóját.
Genf. Párisból jelentik, hogy Deschaux
francia katonai kincstári igazgatót, aki a
párisi hadikórházakból vagyont érő élelmiszereket
lopott és sikkasztott el, a
francia haditörvényszék 7 évi fegyházra
Ítélte.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos.) A Kárpátokban az
uzsoki szorostól nyugatra eső arcvonalon
erős orosz támadásokat visszavertek csapataink.
A harc lart. A tegnapi nap egyes szakaszokon
nyugodtabban teU cl. Az ellenségnek
ismét ezerötszáz embere került fogságba.
Wyskownál meghiusult egy ellenséges támadás,
amelyet az állatunk huszonkettedikén
elfoglalt állások ellen intéztek. A harcvonal
többi részén nem történt lényeges esemény.
A déli hadszíntéren az utóbbi időben a Duna
és Száva melleit elszigetelt ágyuharcok voltak.
Az általános helyzet nem változott.
„ Höfer altábornagy.
A németek harcai,
Berlin. A főhadiszállás hivatalosan jelenti:
Nyugati hadszintér: A magaslatokon Verduntól
délkeletre és a Hartmann Wcilerkopfon
folyó jelentéktelen csatározásoktól eltekintve,
amelyek még tartanak, csak tüzérségi harcok
voltak.
Keleti hadszintér: Az oroszoknak Augnsztovtól
keletre és d ilkeletre, valamint Jcdnorozeknál,
Prasznisztól északkeletre ellendrik
intézeti támadásait visá/avertllk.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
Elő a rejtett gabonával.
Megérkezett a rendelet Kanizsára,
(Saját tudósítónktól. ) Köztudomásu, hogy a
kormány elrendelte a fölös gabona- és lisztkészleteknek
a háztartásokban való rekvirálását
is. Az erről szóló földmivelésügyi rendelet
tegnap megérkezett Nagykanizsa város polgármesteri
hivatalához, melynek kötelessége a
közönséget a legkiterjedtebb módon felhívni,
hogy eddig be nfcbi Jelentett készleteit a hatóságnál
jelentse be. A rendelet szerint a felhívásban
dátum szerint kell megjelölni azt a
három napot, amikor a bejelentések megteendők.
A felhívásban a közönséget különösen a
következőkre kell majd figyelmeztetni:
Mindazok, akiknek búzából, rozsból, árpából
vagy ezekből előállítóit lisztből olyan
készletük van, amely a folyó év termésének
betakarításáig a saját háztartásuk cs gazdaságú*
céljára szükséges mennyiséget meghaladja,
kötelesek ezt a készletüket a hatóságnál
a megjelölt 3 nap alatt bejelenteni,
mert különben azok, akik a bejelentést elmulasztják,
kihágás miatt 2 hónapig terjedő elzárással
és 600 koronáig terjedő pénzbüntetéssel
fognak büntettetni és be nem jelentett, elrejtett
vagy eltitkolt készletüknek a részét a hatóság
a törvény értelmében a kihágás! eljárás során
el fogja kobozni. ^
Akinek gabonája és lisztje van, annyival
kevesebb gabonát tarthat vissza, mint amenynyl
lisztje van. Akinek csak lisztje ván, cbtíöl
annyit tarthat vissza, hogy a llsztkeverésre
érvényben lévő szabályok megtartásával a háztartásban
élőkre a,folyó évi augusztus hó 15-lg
számítva, h.ivonként és fejenként 6 kg. liszt
jusson.
Nem kelt bejelenteni a kereskedőknek, szatócsnak,
pékeknek és általában azoknak, akik
a liszt teldolgozásával vagy forgalomba hozásával
foglalkoznak, azt a liszlkészletct, amelyet
már hatósági intézkedés következtében kaptak.
Minden más, eddig még be nem jelentett készlet
bejelentendő.
A készletet annál a községi elöljáróságnál
(Nagykanizsán a városi tanácsnál), amelynek
hatósága területén a készlet van, akár szóval,
akár Írásban lehet bejelenteni. A bejelentett
készletet az országos gazdasági bizottság részére
zár alá vettnek kell tekinteni, mihez
képest a birtokos azzal a bejelentéstől kezdve
nem rendelkezhetik, hanem köteles azt az országos
bizottság részére megőrizni és felhívásra
a hatóságilag megállapított legmagasabb áron
készpénzfizetés ellenében álszolgáltatni.
Az, aki a hatóság elölt már előbb felhívatott
keszletének bejelentésére és feltárására,
de készletének bejelentéséi és feltárását elmulasztotta,
készletét elrejtette vagy eltitkolta, ha
most a bejelentést a kitűzött három nap alatt
önként megteszi, azért, mert az előbbi felhívás
dacára a bejelentést eddig elmulasztotta,
nem csík büntetés alá és készlete nem kobozlalik
el, hanem az országos gazdasági bizottság
által készpénzfizetés ellenében Átvétetik.
Az elrejtett és eltitkolt készletek a bejelentésre
kitűzött három nap eltelte után, hatóságilag
a pénzügyőrök által 1>, nyomoztatni fognak.
Azokat, akik a bejelentést elmulasztják,
készletüket elrejtik, vagy eltitkolják, joga van
a halóságnál bárkinek feljelenteni. A klhágási
eljárás során elkobzott készlet ériékének egyötöde
a följelentőt illeti.
HÍREK.
* Utolsó üzenet.
Együtt iperedtek, cslperedtek szépen,
Együtt őrizték a. libát is a réten.
S mikor a fiait hívta a szép haza,
Egymásnak oldalán vonultak a liarcba.
öt hónapig folyton, keményen harcoltak,
A sok ínségben is mindig egyek voltak.
S egyszer lövést kapott az egyik jó barát,
A másik kötözte a\' sebesült karát.
Pajtás, ha hazajutsz, mottd meg kis Pistámnak,
S drága, jó kis nőmnek: még kellek a hazámnak 1
Oolyó fütyül s talál. — „Pajtás Isten veled . . .
Vigasztald Pistámat, drága, leikeni nőmet* . . .
Ágyú nem dörög már. Fegyverek hallgatnak,
A fáradt bajtársak egy uj sirt hantolnak.
Félkézzel is segít a régi, jó barát:
Minél szebb sir födje meghalt földi porát.
Aztán imádkozik . . . S fájó szívvel indul,
Majd összerogy testi-lelki fájdalomtul:
„öt nehéz lió*után a sorsa szegénynek...
Hogyan 1$ mondjam meg líd feleségének?"
Déliharctér, 915. 111/15. Szabó Gyula.
A kanizsai uj laktanya építése.
Ma hajnalban Székely Nándor városi
mérnökkel Pozsonyból Nagykanizsára
érkezett Hingho/er Szalkay Károly ezredes,
az V. hadtest építési igazgatója,
hogy a Nagykanizsán létesítendő I. osztályú
gyalogsági laktanya építésével kapcsolatos
összes függő kérdéseket végérvényesen
megállapilsák.
HZ első badladóvallomás. összesen öt
nap van még hátra, amialatt az 20 ezer korona
felüli jövedelemmel birók jelentkezni tartoznak
a városi adóhivatalnál, hogy adóvallomási
Ivet kérjenek. Közel három hete, hogy
szomorúan könstatáltuk azt a gyenge lábon
álló hazafiul kötelességérzést, mellyel Nagykanizsán
az előirányzott 59 nagyjövedelmű
embér közül mindössze tizenketten jelentkeztek
önként hadiadó fizetésére. A három hét alatt,
a jelentkezési terminus előtti ötödik napra ez
a szám 15, mondd: tizenötre szaporodott.
Kitöltölt jövödetcm-bevallási ivet pedig mindössze
egyet adtak be eddig a városi adóhivatalnál.
Az első, akinek volt szive bevallani,
hogy jövödelme hadiadó alá esik, Bogcnrieder
József, a Korona-szálló korábbi bérlője volt,
aki ma reggel részletes adóvallomási ivet nyújtott
be 20.000 ko onát meghaladó évi jövedelméről.
fíz Osztrák-magyar bank váltóbirálól.
Az iparkamara közli, hogy az Osztrák-magyar
bank budapesti igazgatósága december 18-án
tartott ülésében a nagykanizsai, soproni és
szombathelyi fiókintézetnél december 31-ikén
sorrend szerint kilépő váltóbirálókat, tekintettel
arra, hogy e tisztségüket eddigelé is sikeresen
és elismerésre méltóan töltötték be,
a bankalapszabályok 64. cikke értelmében további
három Ovi időtartamra újból meghívta.
E váltóbirálók a nagykanizsai fiókintézetnél a
következők: Bogeurieder József, gelsei és
beliscsei Qutmann Vilmos báró, Sulkowski
Viktor herceg, Unger Ullmann Élek és Vizlendvay
Sándor.
Hz utcai gytijtőszekrények eredménye.
A nagykanizsai Fő-tér két legforgalmasabb
sarkán felállított díszes utcai perselyek már
bebizonyították, hogy a Központi Jóléti Iroda
igazán praktikus és célravezető ötletet valósított
meg azok létesítésével. A szekrények már
az első héten tekintélyes összeget eredményeztek
a sok mindenféle háborús jótékonyság
céljára. És pedig a háborúban elesett katonák
özvegyei és árvái Javára 7 80 kor., a kanizsán
eltemetett hősök síremlékére 1030 kor.,
a háborúban megvakult katonáknak 13*29 kor.,
a szegény és árva gyermekek részére 12*73
kor., a hadbavonultaknak 529 kor., fehér
kereszt (sebesültek részére) 6*35 kor., a hadsegélyzőnek
6 64 kor. és a harcoló katonáknak
9 97 kor. gyűlt egybe a két szekrényben,
melyek czenkivfll nagy mennyiségű cigarettát,
szivart, napi-, képes és élclapot gyűjtöttek össze
a Nagykanizsán ápolt sebesültek részére.
Ipari szaktanfolyam Nagykanizsán. A
soproni kereskedelmi és iparkamara közli
velünk a következőket: A in. kir. technológiai
iparmúzeum igazgatósága fölkérte a kamarát,
hogy az 1915/16-Iki tanévben rendezendő
ipari továbbképzőlanfolyamok tekintetében javaslatot
tegyen. E tárgyban a kamara a következő
átiratot Intézte a megkereső igazgatósághoz
:
A kamaránk területén már rendszeresített
állandó jellegű tanfolyam-vezetőségek keretében
az i915/16-ikl tanév folyamán a következő
tanfolyamok volnának szervezendők :
a) Sopronban : ipari könyvelési, asztalosipari,
szabóipari, cipészipari, női szabóipari
és szakirányú szabadkézi rajz-tanfolyamok.
b) Szombathelyen .\' üzleti fogalmazási, könyvvezetési,
ipari számtani és mértani, építőipari
szakrajz-, fémipari szakrajz-, kazánfűtői, loko -
mobil- és cséplőgépkezelő!, stabilgépkezelől,
női és férfiszabóipari, cipészipari, gázmotorkezelői,
gyengeáramú elektrotechnikai, dlnamogépkezelői
tanfolyamok.
c) Nagykanizsán: üzleti fogalmazási, könyvvezetési.
Ipari számtani és mértani, építőipari
szakrajz-tanfolyamok. Hogy e tanfolyamok
1915/16-ban tényleg szervezhetők lesznek-e,
erre nézve ma alapos tájékozást szerezni
nem lehet. Az önálló Iparosok fiatalabb része,
valamint az Iparossegédek zöme a harctéren
van; jóslás nélkül Is előrelátható, hogy kedvező
esetben is csak az\'év ŐS2én tér vissza
hivatásos munkaköréhez az Iparosság az a
része, melyből a tanfoíyamok résztvevőit
toborozni szoktuk s az Is előrelátható, hogy
1915. mároivis 26. ZALAI HÍRLAP 3. rtdál.
a hazatérőket elsősorban saját üzleti dolgaik
rendbehozatalának gondja fogja eltölteni és
alig lesznek hajlandók és képesek elméleti
dolgokkal foglalkozni. A tekintetes Igazgatóság
megkeresését tehát arra irányuló törekvésként
fogjuk föl, hogy az 1915/16-ban szervezhető
tanfolyamok anyagi alapja előre biztosittassék.
Ez alap elnyerése és a normális viszonyok
beálta után azonban ujabb körkérdéssel
fogja megállapítani, hogy hol van meg az
óhaj és igény Ipari továbbképző tanfolyamok
tartására, amely igény a meglevő a ^ a v alap
keretén belül nyerne kielégítést.
Elveszett. Egy aranyszegélyű mcdaíllort 2
fényképpel elveszett. Becsületes megtaláló telkéretik,
hogy azl Büchler Mórnak (Király-utca
34.) átadni szíveskedjék, hot illő jutalomban
részesül.
fl holnapi katortabangverseny. Holnap,
szombat este tizenegyedik hangversenyét tartja
a Centrál kávéházban a 48. gyalogezred jeles
zenekara. Téves tehát az a hir, hogy a filharmonikus
hangverseny elhalasztásával azonos
ok miatt a holnapi kávéházi hangverseny is
elmarad. A holnapi katonahaifgverseny kitűnő
mÖSorát holnapi számunkban közöljük.
fl Déli Vasút forgalma. A Déli vasút vezérigazgatósága
azt közli velünk, hogy minden
alap nélkül valók azok a híresztelések, a
melyek a Déli Vasút vonalain a vasuli forgalom
részleges megszűntetéséről szólnak; az
cz idő szerint fennálló forgalmat egész terjedelmében
fentartják. A más években húsvétkor
szokásos vonatszaporitásokat, tekintettel
arra a körülményre, hogy személyszállító kocsik,
a mozdonyok és a vonatkísérő személyzet
nagy része hiányzik minthogy ezeket valamennyi
vasútnál katonai célokra veszik igénybe,
természetesen csak mérsékelten lehet megvalósítani.
Katonáknak szabadságolása a tavaszi
vetési és szőlőművelési munkálatokra. A
legénységnek a tavaszi, vetési és szőlőművelési
munkálatokra tervbevett szabadságolása
a március hó elsején uralkodott téli időjárás
miatt bizonytalan időre elhalasztatott. Időközben
az időjárás javulása következtében elrendeltetett,
hogy a katonai (hadtest) parancsnokságok
a vármegye alispánjával egyetértőleg
állapítsák meg, hogy az Illető vidékről
való legénység mely időtől kezdve szabadságoltassék.
Az egyes megyék alispánjai pedig
utasíttattak, hogy a területükön levő gazdasági
egyesületekkel, esetleg a törvényhatósági
városok gazdasági egyesületeivel is lépjenek
érintkezésbe s ezek kiváltságának figyelembevételével
tegyék meg javaslataikat. Ily
módon legjobban tesz elérhető, hogy a legénység
az illető vidék különleges éghajlatai és
gazdasági viszonyainak ligyelembe vételével
megállapított időben kapji majd a szabadsáságot.
A szabadságolások kezdetét az illető
törvényhatóságok területén közhírré fogják
tenni.
fl ma esti polgárőrök. Ma péntek este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni :
Csányi Elek, Grünwald László, Fischer Pál,
Grllnbaum Henrik, Fischer Ignácz, Tóth Józs.,
Ott Lajos, Schlossarck István, Steiner Fülöp,
Puschofszky Sándor, Ehrensleln, Károly, Ács
Ignác, Slern Dávid, LÓwy Oéza, Czleber Ján.,
oszterreicher Samu, Schrelber Adoll, Vimmer
Ferenc, Szattler Jenő, Horváth László, Berdin
Márton, Metz József, Egri Oyula.
fl Vörös Félhold Jelvényei, melyek kétségkívül
a legszebbek az összes most forgalomba
hozott jelvények közül, most már elég
nagy számban készültek cl ahhoz, liogy az
egész országban eltcrjeszthetők legyetlek. —
A Vörös Félhold támogatására alakult Országos
bizottság kéri az érdeklődőket, azokat ls,
akik csak a maguk részére akarnak Jelvényt
vásárolni, de azokat is, akik a hazalias cél
szolgálatában ilyeneket esetleg árusítani szándékszanak,
forduljanak az Országház épületében
elhelyezett budapesti központi Irodájához,
mely utánvéttel, vagy a darabonként 1 korona
árnak és csomagonként 25 fillér postadíjnak
beküldése ellenében a kívánt mennyiségű Jelvénnyel
szívesen szolgál.
A TITKOS JELSZÓ cimü három felvonásos
nagy bünügyi dráma képezi a Szarvasszállóbeli
BERLIN mozgóképszínház szombat
és vasárnapi, műsorának sláger-számát. —
A kép egy anya fiáért való önfeláldozását
mutatja és a megható, legelsörcnüü mozimflvészek
által játszott, jelenitek a közönséget
bámulatba fogják ejteni. — A csodás műsor
kiegészítését A szerelem ablaka vígjáték,
Téli tájak term. felv. és Alapos kura címmel
egy humoros kép képezi. — Ritkaság
számba menő műsor ez, melyet mindenkinek
megtekinteni ajánlatos. — A jövő heti szerda
és csütörtöki műsoron lesz „ E r ő s e b b mint
a h a l á l " címmel egy nagyon szenzációs dráma,
melyet már most ajánlunk a mozilátogató közönség
figyelmébe.
A szerkesztésért felelős: dr. H a j d ú G y u l a .
Szerkesztő: Gürtlar István.
: .«* rr VJ Acyx .\'.-f «J
A peronospora elleni védekezésben a
„ P E R O C I D "
felülmúlja a RÉZOÁLICOT. A perocldoldat
a LEGBIZTOSABB, LEOJOBB
és LEGOLCSÓBB szer a peronospora
ellen. - Ezerszer kipróbálva a németországi,
bécsi, görczl. spalatól stb. cs. és
klr. bortermelési állami hivatalok által
VezárcJárusltás:
Schwarz és M e r nagykereső cég által
Nagykanizsán.
• rr -J:
1 2 — 1 3 é v e s
Kifutóleány
azonnal felvétetik
Fried József ékszerésznél.
Fő-tér 8. (Bazár-épület.)
pKostreinitz Királyforrás"^
Rohltsoh mellett.
A kostreinitz] királyforrás vize szénsavtartalma
a leggazdagabb. Legerősebb szénsavas
natriuma folytán az orvosok mint a
legjobb frissítő italt ajánlják. A legelőkelőbb
orvosok bizonyítványa szerint kiváló
hatássál blr emésztési nehézségeknél, gyomor
és bélhurutoknál, veseköveknél, májbetegségeknél
és cukorbetegségnél.
Tulajdonos Nouackh Ignácz örökösei
Kntftliiu h i t i Pflátíi á r ^ Pflliitiici lilfíill.
K a p h a t ó Nagykanizsán pdnden
nagyobb fflszerkereskedésben 1
Szarvas szálló
iPlwMér. « BERLIN n a g y m o i g ó .
Hapontaem.
Szonibat és vasárnap márc. 27., 28-án A titkos Jelszí bűnügyi dráma 3 felvonásban.
A szerelem ablaka Í \' C .
Téli t á j a k , természetes felvétel. Alapos
k ú r a , komikus jelenei.
Előadások 6 és 0, vasár- és ünnepnap 3, 5, \'/ U
~ órakor. Rendes helyárak. A terem lütve raa. Lóhermag- készletemét
vetés czélra kiárusitorh.
POLLÁK M. EMIL
* 3+LXX X -T. R-^JFAF. t
- »
Klnlzsy-utc* 2.
1 1 R A I I I A mozgókép palota.
Péntek, szombat, márc. 26. és 27-én An i n n r i h a r c z t é r i színjáték
H i * * l J I J irta; Falk Richárd
Hindenburg diadala
Ellenségtől körülvéve, dráma 3 felvon.
Nagy háborús kabaré 4 művész fellépte.
A 27-lki előadás mozgó száma változik sa
Fekete család dráma 5 felv. kerül szinre
Readts helyirak. Fűtött sztnháx. Duffttt.
Előadások hétköznap 8 ás 9 órakor, vasáráé
Qanepnapokon 3, 5. 7 ás 9 órakor.
i. i M.1 -L.«i
(cF3\' Nincs hiány f é r f i - , f i u -
és g y e r m e k -
k a l a p és
sapkákban 1
Megérkeztek
a tavaszi különleges újdonságok
és nagy választékban kaphatók
»
<<
Strem ás Klein urak házában.
F u fekete kalap K 1-90 f D ... Al
c i i JL 17o R e n d k i v ü l
FIu színes „ „ 1.70 „ . A
Férfi fekete „ „ 2.60,,
Férfiszlries „ „ 2 90 M a r a K !
Férfi fekete kemény kalap K 4\'70 f-től
FÍü sapkák 80 f-től férfi sapkák 1 K-tól
feljebb. W Különleges
kalapok lefakata f
Habig P. C., korsaiinu 0. B.,
BossIOIus, Oyukits ás Társa,
Ptchler Antal.-
»
4. olüal. ZALAI HRLAP 15 március 26
Tisztelettel érteiilem a város és vidékének közönségét,
bojty BníykQnfzsón, a Szűrvas-szúIIoda í p f i l e t t ö tn
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett úrój-, ékszerész- és lútjzeréjj- üzletet nyitottam.
o
l -
Dusán felszerelt raktáramon
tartok óriási választékban
mindenfajta órákat, ékszereket,
szemüveget, látszereket.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
Mindezek javítását a legújabb
találmányú, tökéletes műszaki
felszerelésemmel a legnagyobb
preczizitássai végzem.
lfókásy Károly
órás, ékszerész és l á t s x s r é sx
néhai Id. Jack Frigyet tanltrásya.
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. Sürgönyeim:
Q u t c n b t r i n y o m d a
M inden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
To3®fon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz
III. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. március 27. szombat 70. s z ám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• IOflK»t*al árakl Helyben házhoz hordva I hóm 1 K.
Bcye* »xán> 4- fillér Vidékre, poatán . . I bóra 1-50 K.
Nyilttér és hirdetése* megállapított Arak szerint.
Lapvezér:
Or. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal i Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. izáaa.
Telefon: Szerkesxlósóg 41. Kiadóhivatal 41.
Przemysl romjainál.
Sok kanizsai és zalamegyei szív sajog,
aok fájó gondolat suhan el tőlünk a
przemysll romok felett. Kanizsai zalamegyei
fiuk, testvéreink, barátaink, rokonaink
védték a várat, amelynek pusztulása
uj dátumot jegyzett a világtörténelembe.
A mi fiaink mind hősök voltak,
az utolsó falat élelemig, az izmok
erejének végső megfeszítéséig helyükön
álltak. Legendák fognak születni és élnek
majd időtlen időkig, szájról-szájra,
apáról-fiura, arról a ragyogó vitézségről,
amellyel a magyar.fiuk védték Przemysl
várát. — Fáj a sziyünk, mert nem tudtuk
megváltani hőseinket a szenvedéseiktől
és a sors kegyetlensége folytán
nem bírtuk elhajtani az orosz tengert a
magyar sziget falai alól. A fájdalmunk
azonban büszke, mert fajtánk most,
a szenvedések kis szigetén Is megtartotta
nemes, tulajdonságait, történelmi
éke&ségü csillogó erényeit. Külső ellenség
nem bírta Kezükből kiütni j a fegyvert.
És a przemysl, hősök között la el-
$ők a zalamegyei testvérek. Dicsőségük
a mienk Is, e városé, a vármegyéé,
amelynek annaleseiben adjanak aranylapokat
hőseink örök ragyogású nevelnek.
Am a fájdalom joga ha megkapta a
magáét, sokáig áldogálni most nem
szabad a romhalom felett, melynek tegnap
még a bevehetetlen Przemysl volt
a neve. A hadvezetőség bizonyára
amilyen nyíltan adta tudtul a kegyetlen
hirt, ugyszólván az első pillanatban, olyan
őszinte meggyőződéssel teszi hozzá,
hogy az általános harctéri helyzetre a
vár befolyással nincsen. Ez bizonyára
így is van, hiszen a ml harcunk nem
Przemysl körül, hanem a mi határaink
körül folyik már hónapok óta s Przemysl
birtokával nem lesz erősebb az orosz,
offenzíva, mint eddig volt. Mindazonáltal
gyorsan elsiklani az esemény, fölött,
szépíteni, letagadni, aztán süketté tenni
magunkat s vigasztalódást keresni abban,
hogy a németek visszafoglaltak Memelt
és a Zeppelinek gyújtogatnak Fárisban
ez olyan tempó, ami nem is illene hozzánk,
szükség sincsen rá. Igenis fekete
hir ez, de nem ok a feketelátásra és a
fantázia rémeinek mozgósítására. Ahol
kell, ott bizonyára már előbb levonták
a tanulságpt, hogy félni nem kell, de
ügyelni szükséges, — nekünk nincs
egyLt} tennivalónk, mint férfiasan szemébe
nézni a sorsnak, tudomásul venni, hogy
a hadi szerencse is forgandó és nemcsak
a könnyű, leplü Foituna, hanem a
véftes Mars Is ingatag és tisztában kell
lenni az;?í)l, hogy. semmi végleges vagy
v<Jg?ptea nem történt.
Nekünk kanizsaiaknakészalamegyeieknek
azonban, akiknek fiaink vannak a
dicsőséges przemysl! hősök közt, talán
még nehezebb a sóhajunk, mint a többi
magyarságnak, mikor bánatos szivünket
fölemeljük ahhoz, kinek kezéből szerencsét
és szerencsétlencéget, örömet és
bánatot.egyformán megnyugvással kell
fogadnunk. A ml sóhajtásunkban, a
mellyel gyászolunk, benne reszket a
forró fohász Is: igaz lenne a hadvezetőség
sejtelme, hogy a hősöktől, a ml
fiainktól, akik immár az orosz rabság
kenyerét eszik, az ellenség se tagadja
meg az elismerést. Bizonyos, hogy a
przemysl! hősöket csöndes tisztelet fo^
gadja az ellenséges földön és sorsuk
ott olyan lesz, hogy az itthon levő hozzátartozóik
a viszontlátásig megnyugodhatnak.
világháború.
A kárpáti harc. A Dardanellák.
A legutóbbi orosz jelentés. Nincs uj támadás.
Stockholm. Szentpétervárról közlik a
tegnapi orosz jelentést, mely közli, hogy
a Kárpátokban nagy hevességgel folyik
a harc, de ujabban semmi lényeges változás
nem történt. Az oroszok a jelentés
szerint folyton támadnak főleg az
Ondava és a Laborc- folyók mentén,
melyek mjndegyike a duklai szoros körül
van. Az orosz a kárpáti harcokat
igen nagy feladatnak nevezi s nem reméli,
hogy azok mostanában befejeződjenek.
A przemysll orosz serei
flovő forditldk-fl fei^zoliodult oiíromlúkot?
Genf. Svájci haditudósítók közlik,
hogy a Przemysl kapitulációja folytán
felszabadult orosz sereg legnagyobb részét
a nyngatgaliciai frontra, Gorlice és
a Dunajec tájára viszik, ahonnét a rendkívül
nagy arányú kárpáti harcok miatt
az u\'óbbi belekben a legtöbb erőt elvontak.
A Kárpálokba csak egyes csapolok
mennek Przemysl alól, de csupán
az óriási veszteségek pótlására és a
gyengébb orosz pozíciók megerősítésére.
Harc a Szuezi csatornánál.
Konstantinápoly. Az utóbbi napokban
a Szuezi csatorna körül végre erélyesebb
hadmüveleteket kezdhettek a török
csapatok. A csatorna Madane állomásával
szemben az előnyomuló törökök
kisebb angol csapatra bukkantak, amelyet
rövid harc után megsemmisítettek.
A csatornában tüzelés alá fogtak két
angol csapatszállító hajót és egy árukkal
megrakott teherhajót, melyeket anynyira
megrongáltak a török ágyulövések,
hogy a hajók nem folytathatták utjukat.
Egy harmadik török sereg Szuaibiától
északra hirtelen megtámadta a környéket
uraló magaslatokat, melyeket rohammal
bevettek. Itt 300 angol pusztult cl.
Konstantinápoly. Az egyesült angolfrancia
flotta a Dardanellák bejáratánál
szenvedett borzalmas veszteségei után
mintha végleg felhagyott volna a Dardanellák
ostromának reménytelen kisérletelvel.
A flotta ismeretlen vizeken jár
és semmi ujabb támadás szándékát nem
mutatja. Az utóbbi hetek borzalma*
napjai után teljes csend uralkodik 4
Dardanellák környékén.
Görögország örül.
Athén. A görög fővárosban nagy meglepetést
keltett az a hir, hogy a szövetséges
angol-francia flottát a Dardanelláknál
leverték. Az egész görög sajtó afölött
való örömének ad kifejezést, hogy
Görögország nem vett részt az entente
akciójában, melyet ily csúfos kudarc ért.
A görög haditudósitások megállapítják,-
hogy a Dardanellák ostrománál elsülyedt
hét angol és francia hadihajón kívül
az ostromban résztvett valamennyi
hajó megsérüli.
Elpusztult angol hajók.
Rotterdam. Az angol admiralitás közli,
hogy március hó 1-től 17-ig a német
tengeralattjárók 8 angol kereskedelmi
hajót sülyesztettek el. Az angol kereskedelmi
tengerészet összes vesztesége
ezzel tehát 96 hajó pusztulása. Ezek
közül 54-et német cirkálók és 30-aí
német tengeralattjárók sülyeztettek el,\'
12 angol kereskedelmi hajó pedig aknára
futott és igy sülyedt el.
• *
Höfer jelentése,
Budapest (Hivatalos) A Kárpátokban hevei
harcok tovább folynak. Ismételt orosr tárnak
dásokat ugy nappal, mint az éj folyamán
visszavertük. ,Az általános helyzet változatlak.1
A Zaleszcytől délre fekvő területen csapataink
elfoglaltak tizenegy orosz támaszpontot és
több mint 500 oroszt elfogtak. Az oroszlen-l
X N
2. oldal. ZALAI.HiRLAP 1915. március 27.
gyelországl és nyugafgatfclal arcvonalon tüzérségi
harc folyik. A Soléwótól délkeletre fekvő
Paracles helység templomtornyát tüzelésünkkel
fel kellett gyujtanunk, mert megállapítottuk,
hogy ellenséges tüzérségnek megfigyelő
állomásul szolgáll. Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. Nagyföhadlszállás jelenti:
Nyugali hadszíntér. A Vcrdunlól délkeletre
eső Maas-magaslatokon a franciííc Combre?-
nál erős támadással megkísérelték állásunk
elfoglalását, de kemény tusa ulán visszavertük
őket. Hartmanwcilcrkopfon a harc még tnrl.
Keleti hadszíntér. Az oroszoknak az Augusztovtól
keletre lévő tőszorosok elleni támadását
visszavertük.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
hjhilwwiwiiiuíiih*!! wni i r i - - i i o m a v j .
hz uj Hláraomkmitlliaós nkasyzáranya.é pítés Nagykanizsán.
Április 6-ÁN kezdődik az építkezés.
(Saját tudósítónktól.) Hónapokkal ezclótt
hirt adtunk \'már arról a Nagykanizsa város
jövendő fejlődése szempontjából óriási horderejű
hírről, hogy Nagykanizsán egy több
milliós nagy kaszárnya építését tervezi a hadügyi
kormány. A dolgot némi titokzatos homály
vette körül, mert a városi hatóság, igen
helyes érzékkel, titkolta a katonákkal folyó
tárgyalások részleteit, mert ez adatok nyilvánosságra
jutásával az összes dunánlull városoknak
olyan versengését idézte volna fel,
mely alapos aggodalmakat támaszthatott volna
bennünk az iránt, hogy Nagykanizsa csakugyan
hozzájut-e ahhoz a hatalmas alkotáshoz, ami
ez az uj laktanya lesz. Most már azonban
végleg befejezett dolgokkal állván szemben,
melyeken már semmiféle licitálás - és intrika
nem változtathat, a Zalai Hirlap sem követhet
el a város érdekeit veszélyeztető Indiszkréciót
e nagyszerű városfejlődési esemény történetének
és az uj kaszárnya tervelnek részletes
Ismertetésével.
Nagykanizsa város annak idején ajánlatot
tett a hadügyi kormánynak, hogy egy nagyszabású
laktanyának Nagykanizsán való elhelyezésére
nagyobb áldozatot hozna. És pedig
azt helyezte kilátásba a városi tanács, hogy
az ingyen telek mellett vízvezeték hijján megf
felelő kutakról Is gondoskodik a város a kaszárnya
részérv. Két hónapot meghaladó időn
átfolytak a tárgyalások a városi hatóság és a
katonai parancsnokság között, Írásban és élőszóval
Igen sokat toldották-foldottáka felvetett
ajánlatokat, mignem mintegy három hete, március
hó 10-én a katonai parancsnokság elvben
elfogadta Nagykanizsa város ajánlatát,
mire a város mérnöki hivatala az építéssel
kapcsolatos műszaki felvételeket elkészítette s
a városi tanács Székely Nándor v. mérnököt
küldte ki, hogy a műszaki adatokat Pozsonyban
az V. hadtest építési igazgatóságának átadja
és a nagyszabású tervnek a megvalósulás
stádiumába való hozását a katonai parancsnoksággal
letárgyalja. Több napon át időzött
Székely Nándor v, mérnök Pozsonyban s utjának
eredménye gyanánt végleges megállapodás
jött létre Nag^anizsa városa és a katonai
parancsnokság között,
• Közöltük tegnap,, hogy Székely mérnökkel
Pozsonyból Nagykanizsára érkezett Hlnghojer-
Szalkay Károly ezredes, az V. hadtest építési
Igazgatója, hogy a Nagykanizsán létesítendő
l osztályú (tehát a legnagyobb szabású) gyalogsági
laktanya építésével kapcsolatos összes
függő kérdéseket végérvényesen megállapítsa.
Egész napon át tartott a nagy munka, melyben
Hlnghofer-Szalkay ezredes, a város részéről
pedig dr. Sabján Oyula polgármester és
Székely Nándor v. mérnök veitek részt. Tegnap
késő este írták alá a szerződést, mely
Nagykanizsa fejlődésében hatalmas ugrást jelentő
eseménynek okirata. Ennek részleteiből
most már csak az uj laktanya helyének pontos
megállapítása .képez titkot, bár Itt sincsen oka
a titkolózásnak, mert az uj kaszárnya helyét,
mely teljes tizenegy katasztrális holdnyi területet
fog\'elfoglalni, hadiszolgdltatds gyanánt fogják
Igénybe venni s Igy ott nem sok tere lenne a
spekulációnak.
Hatalmas, óriási arányú épületcsoport lesz
az uj kanizsai laktanya, melynek méreteiről
fogalmat nyújt egymagában az, hogy az építés
költségei közel három millió korondra
vannak előirányozva, Hogy csak egy méretet említsünk
: az épületcsoport főfrontjának hossza
400 méterre van tervezve, tehát közel fél kilométer
hosszúságban fognak az uj kanizsai
laktanya épületei elnyúlni. Az uj kaszárnya
egyébként az alábbi épületekből fog állani:
4 egyemeletes épület a legénység részére,
egyenkint 200 ember befogadására; .
I egyemeletes épület a gépfegyverosztály
részére;
1 egyerpeletes törzsépület irodák céljára;
1 földszintes épület az Őrségnek és a börtönök
céljára;
1 mosóház és tornacsarnok;
2 lóistálló;
t földszintes szín és műhely!
t földszintes kanttn;
vagyis összesen 12 épület, közöllük 6 egyemeletes
ház.
Mindez összesen 1200 ember részére lesz
szánva, de azért ennél 50%-kaI többnek is
jut hely az uj laktanyában. Különösen kiemelkedő
mozzanata e nagyszabású terveknek;
hogy azok készítésénél a bővítés, a fejlesztés
.lehetőségeiről is gondoskodik.
Végül, ami most már a legjobban érdekli
az egész város közönségét: az épitést a mai
naptól számítandó tiz n;ip múlva, azaz április
hó 6-án (rögtön húsvét után) meg kell kezdenie
a vállalkozóknak. Az építkezés tervei •
már a legkisebb részletig készen vannak, s igy
néhány hét múlva már az uj kaszárnya hatalmas
íalal is láthatók lesznek az egyik kanizsai
városvégén.

Lapzártakor veti felhatalmazás alapján közöljük,
hogy az uj laktanyát nem a szent
miklósl- ut mentén, sem a kórház mögötti" katonai
gyakorlótér végében, .hanem ezzel éppen
ellentétes oldalon, a Teleky-útnak a Szabadhegy
és az Atilla-utca felé eső északi oldalán
a város tulajdonát képező és e célra lebontandó
Ökörkorcsma helyére és az avval szomszédos
területekre (összesen I I katasztrális
holdnyi területre) fogják éplleni, s a kaszárnya
400 méteres főfrontja a Sánc-felé vezető országútra
fog nézni.
HÍREK.
.\'..-« i/.iir.ix. -rit —Ts
Olcsóbb tesz a petróleum. A- petróleum
Irányzata a napokban tannak a hatása alalt,
hogy Romániából egyszerre 30—40 ciszterna
áru jött és ezzel a petróleum^Ínség envhült,
lanyhább lett. Az árak hanyatlottak és ma
már Budapesten hordókba fejive 88 —89 koronáért
kínálják a petroleumot. A hangulat
ellanyhulását fokozza, hogy közeledik a tavasz,
a nspok hosszabbak és> igy a fogyasztás
csökkenőben van. Maguk a petróleumfinomítók
is hozlak már be a hadügyminisztérium
áltat rendelkezésükre bocsátolt tartálykocsikban
valami árut, amelyet 71—75 korona maximális
áron tartoznak eladni. :
fl 73 százalékos pótadó végleges megállapítása.
A képviselőtestület pénzügyi bizottsága
legutóbbi ülésén két tagot, dr. Plihdl
Viktor bizottsági elnököt és WelsZ Tivadart
delegálta, hogy a pótadókutcs végleges megállapítása
előtt a költségvetésen esetleg még
szükséges utolsó simításokat végezzék el. —
Tegnap délután jöttek össze a delegáltak dr.
Sabján Gyula polgármesterrel és Anhoffer
Gyula városi számvevővel, hogy ezt a munkát
elvégezzék. S ez a munka nem is éppen kicsinek
mutatkozott, mert az 1915. évi várost
költségvetés-tervezet összegezésekor kiderült,
hogy a 73%-ra előirányzott pótadókulcs jóval
magasabbra, 77WVo-ra sikerült, noha a
mult heti több napig tartó bizottsági üléseken
mindent elkövettek, hogy az régi összegében
tatlassék meg. A tegnapi fiókblzoltság tehát
nem tehetett egyebet, mint hogy ujabb kiadásredukálásokkal
és a bevételi előirányzat egyes
tételeinek emelésével próbálta meg a 4 és fél
százalékos többlet (20880 kor.) kiegyenlítését,
helyesebben: annak leszállítását a 73%\'0*
pótadó határáig. Az evégből redukált kiadások
kőzött van elsősorban az, hogy a tervezett
két nyilvános Illemhely közül az egyikei töröl-•
ték, ami 2600 korona megtakarítást jelent, s
az Erzsébet-tér ezldel parkozását szintén törölték,
miáltal ujabb 5000 korona megtakarítást
értek el. Viszont a fogyasztási adó és a vásári
helypénzjövödelem bevéteti tételeit magasabb
összegekben Irányozták elő, mint a mult heti
bizottsági üléseken, ami azonban (tekintettel
az élelmiszerekben és Italban való nagy forgalomra)
nerrf esik a költségvetés realitásának
rovására. Igy tehát most már Ismét meglenne
a tégl 73%*os. várost pótadó, mely pénzben
kifejezve 338.720 koronát jelent. Ma délután
6 órakor e tárgyban utolsó ülését tartja a teljes
pénzügyi bizottság, mely hivatva lesz dönteni
afölött, hogy a költségvetés Ilyetén megállapítása
megáilhat-c, vagy mégis ethclni kell-e
a pótadókulcsot. Egyébként, a pénzügyi bizottság
mai ülésén fogja a nagykanizsai rendőrség
ezévi 18000 koronás államsegélyét Is felosztani,
amfre azonban a már több éves séma
szolgál alapul.
Egy kanizsai kereskedösegéd vitézségi
érme. Rövid idővel ezelőtt közöltük, hogy
egy nagykanlzsil kereskedés egyik alkalmazottja,
aki a 48. gyalogezred katonája, hősi
viselkedéséért ezüst vitézségi érmet kapott. ~
Most arról értesítenek bennünket, hogy a Nagykanizsáról
oly nagy számban harcba vonult
kereskedősegédek közül ismét egyet nagy kitüntetés
ért. Pjeifer Zsigmond, a nagykanizsai
Hlrschler testvérek (azelőlt Weisz és Ledofsky)
cég alkalmazottja a hős kereskedősegéd, aki
a győri 19. gyalogezredhez vonult be: mint
őrmester a királyi riadóra. Pfelffer Zsigmondot
f. hó 10-én az ellenséggel szemben tanúsított
hősi magatartásáért Őfelsége az I. ositályu
vitézségi ezüst éremmel tüntette ki, amit a
kárpáti harctéren az ezredes tüzölt ki a hŐs;
kanizsai kereskedösegéd büszkeségtől feszülő
katonabluzára. \\
f i ma eatl kátonabangverseny. Érdemes
volna pontos mérleget összeállítani arról, hogy
mekkora összeget hozo\\U Centrdi kávéházban?
eddig rendezett tlz katonahangverseny s hányszor
tízezer cigaretta jutott azok jövedelméből
drága véreinknek, a tltánl küzdelemben vérző
és puszluló kanizsai és zalamégyel katonáknak.
Az Irigylésre méltó Itthönmaradottak Igazán
kifogástalanul megfelelnek kátonálnknak\'
tartozó kötelességüknek, amit nem kisebbít
az sem, hogy szórakozásuk árát váltják meg
i
1915. már<*«« 179. ZALAI HÍRLAP 3. o\'.dal.
egyszersmind e kötelességteljesitéssel. Igy
már lehet és szabad, söt kötelesség is szórakozni.
A ma este rendezendő tizenegyedik
hangverseny uj fejezetét nyitja meg annak a
nagyszabású hadijótékonysági akciónak, amit
a KOzp. Jóléti Iroda c hangversenyek rendezésével
kezdeményezett. A második százezer
cigaretta összemuzsikálása az uj fejezet tartalma,
mely egy-két szombat este hiánytalanul
együtt lesz. Biztosítja ezt mindjárt a ma esti
remek műsor, mely Itt következik:
1. Mcyerbcer: .Koronázási Induló", a Próféta
c. operából.
2. Kéler Béla: Magyar vígjáték. Quvertnie.
3. Oranichstatieu: „Kolotte keringő".
4. Massenel: .Fantasia\' a Manón c. operából;
5. Lehár: „Végre egyedül", Egyveleg.
6. Stróbl: „Emlékezések Wagnerra" fantazla.
1. Heidelberg: „Az öreg cigány", dal.
ö. Komzák: „Sziv s lélekért", Egyveleg.
9. Bryk: „Előre", Induló.
Ize. istentisztelet. Az Izraeliták els",szülötteinek
szokásos Istentisztelele f. hó 29-én,
héttőn reggel 7,7 órakor kezdődő Istentisztelet
keretében a kistemplomban (Csengery-ut
10. sz.) lesz megtartva.
rtrvabázak a Balaton mellett. A gyérmekszanatórlumok
Intézőbizottsága Zichy Jávnos
gróf elnök vezetésével nevezetes ülést
tartott tegnapelőtt Budapesten. Az elnök kifejtette
beszédében, hogy a jövőben fokozott
feladatok várnak az árvaházakra és elsősorban
a Zsófia gyermekszanatórlum egyesületnek
lesz kötelessége a rendkivül nagyszámú
szerencsétlen beteg hadlárvákról megfelelő formában
gondoskodni. Módot erre óváry Ferenc
dr., a balatoni szövetség elnökének nemeslelkü
áldozatkészsége szolgáltatott, a kl a
veszprémi káptalantól saját pénzén tizenötezer
öl fenyvesekkel gyönyörűen befásitott területet
vásárolt Balatonszabadiban, a Balaton
partján és ugyancsak saját költségén elkészíttette
Vida Artúr kórházépltővel egy kétszáz
gyermek befogadására szolgáló gyermekszanatórlum
lervelt és az intézet céljaira Szász
Károly képviselőházi alelnök, Antal Oéza, dr,
Magyar Károly dr., Hoütscher Károly és Iglódy
Szabó János balatonvldékl képviselőkkel egyetemben
60,000 koronát gyűjtött. Az Intézőbizottság
a legmelegebb elismeréssel fogadta
óváry Ferenc dr. áldozatkészségét és gróf
Zichy elnök javaslatára elhatározták, hogy
egy éven belül megépítik Balatonszabadln a
második balatoni gyermekszanatóriumot, a hábo.
ruban elesettek beteg árvái számára. A balatonszabadi
telep gyönyörű szép strandjánál és
kiváló fekvésénél fogva minden tekintetben
alkalmas egy ideális gyermekvédelmi intézmény
létesítésére. — Az intézet céljaira 240.000 koronát
szavaztak meg és elfogadták óváry
Ferencnek abbeli előterjesztését is, hogy az uj
balatoni gyermekszanatóriumot egyik legfőbb
pártfogójáról, néhai Bezerédj Viktorról nevezzék
el. — Az ülés további során nagy lelkesedést
keltett a számvlzsgáló.blzottság jelentése,
hogy a Zsófia országos gyermek-szanatórium
1914. évi dec. 31-én 1.395,098 korona
12 fillér vagyonnal rendelkezett. A bizottság
* az 1915. évre a balatonalmádi Zsófia gyermekszanatóriumra
30.000 koronát, a Zsófia gyűjtő
gyermekkórház építkezési költségeire 400.000
koronát, a balatonszabadi gyermekszanatórlum
építésére és berendezésére 240.000 koronát, a
középponti igazgatás költségeire 26.220 koronát
szavazott meg.
fi ma és holnap esti polgárőrök. Ma
szombaton és holnap vasárnap este az alábbi
polgárőrök fognak rendőri inspekciót telieslfenl:
Szombaton. Vidor Imre, Pávelkovlcs János,
Pfelfer Jakab, Arnstein Sándor, Mankovics
István, Rabinek Jenő, Fischer József, Fonyó
Mihály, Török József balog, Lehoczky Mátyás,
László Ignác, Berger Adolf, Balázs József,
Brandl Gyula, Büki Sándor, Zábó József, Wellisch
Márkus, Czulek József, Slnger Sándor,
Flelschacker Ignác, Balog Ágoston, Sáfrán
József, Horváth Ferenc.
Vasárnap. Bőhm Jenő, Nikicser József, Maján
Ödön, Oergye Sándor, Hodics Islván,
Gábor István, Bencte Sándor, Csondor János,
Pecslcs István, Süle István, Bedekovlcs Istv.,
Poszovecz Islván, Stelnltz Oyula, Varga Sándor,
Elslnger Aladár, Arlner Sándor, Poszovecz
József, Sárecz György, Borbély Lijos
Krausz Llpóf, Stelner Dezső.
fl í l é p t D k n r é l i p é n z K í r R é s z -
u é n y l ó r s ö s ó s N a M z s á n ,
á l l a n d ó h i t e l e k e t e n g e d é l y e z
b e K e b l e z é s o a g y Értékpapír f e d e -
z e t a l a p i á n :
l e s z á m í t o l üzleti v á l t ó k a t ;
e l f o g a d b e t é t e k e t könyure,
v a g y f o l y ó s z á m l á r a , és azokat 5000
köröndig (elaoűdös nélkül, nagyöbű ösz-
. szegeket pedig rövid felmondási időre
I fisszödzet. 1
A TITKOS JELSZÓ cimü három felvonásos
nagy bünügyi dráma képezi a Szarvasszállrtbeli
BERLIN mozgóképszínház szombat
és vasárnapi műsorának sláger-számát. —\'
A kép egy anya fiáért való önfeláldozását
mutatja és a megható, legelsőrendü tnozlmüvészek
által játszott, jelenetek a közönséget
bámulatba lógják ejteni. — A csodás mflsor
kiegészítését A szerelem ablaka vígjáték,
Téli tájak term. felv. és Alapos kura clm.
mcl egy humoros kép képezi. — Ritkaság
számba menő műsor ez, melyet mindenkinek
megtekinteni ajánlatos. — A jövő heti szerda
és csütörtöki műsoron lesz „Erősebb mint
a halál" cimmel egy nagyon szenzációs dráma,
melyet már most ajánlunk a mozilátogató közönség
figyelmébe.
hogy lakásainkat a 1
J d n / á n y o s b e t e i s é - |
ft í e k f f f l m e j ó u j u k , g
ffl ennek egy módja :
W ha azt tisztán kifestetjük.
m Szobák festése 12 haro- $
nától feljebb,: Legnjabü
mintákkal szíves értesítésre
azonnal Jön:
VT * r • Hungaria
festészeti vállalat
Eötvös-tér 33. sz.
_ f f l M W H M P
iSzarvas szállóDEDI |NQ°Bymozgó.
Piaci-tér. • D C K L 1 I 1 Maponto elöacL
Szombat és vasárnap mire. 27., 28-án
A titkos leisző bűnügyi dráma 3 felvonásban.
A szerelem ablaka
Téli tájak, természetes felvétel. Alapos
kúra, komikus jelenét.
Előadások 6 é« 9, vasár- ti ünnepnap 3.3. 7 és
9 órakor. Rendes helyink. A terem mtve »aa.
ro Lóhermas- készletemet
vetés czélra kiárusítom.
P O L L Á K M . E M I L
Klnlwy-utca 2. k \' • \'
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Gyula.
Szerkesztő: GürtUr látván.
v ^ B W M p t m R N M M r j t i i ii —i n — n mí t M ^ M ^ t a x i K a — n u i — r » •
Ha jó bort akar olcsón inni ?
ugy Ízlelje meg SÁFRÁN JÓZSEF
ARANYHEGYI BORAIT,
mely literenklnt zárt pálackokban 72 és
és 80 fillérbe kerQI.
Magyar-utca 74. szám. SÁFRÁN JÓZSEF
Teletons*4« 399. flszerker«*kedö.
Ií S^ tí W2NW WJnÍ Wyxl P tSWw WtjNP t^PN WWJXl .
Itt az idő
Il lI NR lf fl iMn l i An nmuo.jzi.gjtó .kíré. p Tp^ariwloatüao..
Péntek, szombat, márc. 26. és 27-én
AD I f i n h harcztérl színjáték
Í 1 I R U W Irta: Falk Richárd
Hindenburg diadala J$í!
Ellenségtől körülvéve, dráma 3 felvon.
Nagy háborús kabaré 4 művész fellépte.
A 27-lki előadás mozgó száma változik s a
Fekete család dráma 5 felv. kerül színre
Rendet helyárak. Fűtött színház. Butfett.
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasárét
ünnepnapokon 3, 3. 7 és 9 órakor.
Nincs hiány férfi-, flués
gyermekkalap
és
sapkákban 1
Megérkeztek
a tavaszi különleges újdonságok
és nagy választékban kaphatók
a j
Strera és Klein urak házában.
F l u . e k e . e k . l . p K l W I R „
Flu színes „ „ 1.70 „ . -
Férfi fekete „ „ 2.60 „ _
Férfi színes „ „ 2-90,, a r a K \' * *
Férfi fekete kemény kalap K 4*70 f-től
Fiusapkák 80 f-től férfi sapkák 1 K-tól
s feljebb, m * Különleges
kalapok lerakatál "tR
Habig P. C., Borullno Q. B.,
BossIOItu, Oyaklts és Társa,
Plchter Antal.
4. oldal. ZALAI H KLAVJ" 1916. mireius 27,
Tisztelettel értesítem a város és vidékének köaöiuégét,
y hcíy Itosykonlaiún, a Sarvas-uiM épHcféten
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-ii?letének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
óríj-, ékszerész- és lítjzeréjjpdotet
nyitottam.
n u i i u v i i w jm V Í —
*et, szemüveget, látszereket.
Midőn még csak nagykanizsai származásomra
s hQS$*u külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
j r • - •—» —
felszerelésemmel a legnagyobb
preczizitássai végzem.
Vókásy Károly
ó r á t , ékaxarésx 4* láUcertsK
néhai ki. Jack Frigyes tanítványa.
m
Vezérképviselet 5
RG NYOMDA: U f l U I B l
I \' I \' H
G U T E N B E R G N Y O M D A
N A Q Y K A I ^ I ^ S A
I MI P
C s e n g e r y i M t ,
» • •• r- t i i 1 H >11 I\'
Sürgönyeim:
Gutenberg: nyomda
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
1WW I í> <
Telefon 41. szám
-.1 I II 1!"
Z a l a i H i r l a p k i a d ó h i v a t a l a
JilJiiibJun mi .utMJiui i W »
>1

n, ir-rtra
Itt. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. március 22. hétfő 66. tzárn ZALAI HIRLAP tarsadaiml és közgazdasági napilap.
• I0fl*9t+«l Araki Helyben házhoz hordva I hóra 1 K.
4 fillér Vidékre, p o i t á n . . I hóra 1-50 K.
N j l l l t é r és hirdetések megállapított áruk szerint.
Laprezéi:
Dr. H A J D Ú QYULA.
Kiadóhivatal: Outenberf-nyonda Csen(ie ryH>r1t7 . szám.
Telefon: Szerketitóüífc 41. / i KUdóblvatal 41.
Az itthoni katonák
A kávéházi sztratégák és sörházi taktikusok
idestova nevetséges figurákká*
lettek, mivel e háboru huzamossága a
hadviselés feladatairól, tevékenységéről
és eszközeiről a közönség legszélesebb
rétegeit is felvilágosította immáron. Általában
ugy képzeltük a dolgot, hogy a
mozgósítás után néhány nappal mindenki,
akit fegyver alá szólítottak és katonai
egyenruhát visel, a harcmezőre
vonul és hogy majd csak az annyira
kivánt győzelem kivívása után fognak
valamennyien diadalkapuk alatt, s hozsánnák
közepette hazatérni, Egészen elbámultunk
azlán, amikor a csatározások
megkezdése után még mindig akadtak
katonák idehaza. Fokozódott ez a bámulatunk,
amikor számuk itthon mindinkább
megnövekedett, sőt sok helyütt, ahol
béke idején egészen kis csapatok állomásoztak,
egész, még pedig ugyancsak
nagy létszámú ezredek bukkantak föl.
Azóta már körülbelül mindenki rájött
arra, hogy a harctéren küzdő haderőnek
már nem volna életereje, ha nem lenne
idehaza erős pótias, amely a háboru
tartama alatt a hadvezetőségnek állandóan
a rendelkezésére áll.
A katonaanyag a háborúban • olyan,
mint a nagytőke. Itt Is, ott Is a legokosabb
gazdaságosságról van szó. A haderőkkel
való ió gazdálkodás a hadi közigazgatás
legfőbb gondja, de legnehezebb
is. A hadsereg fönlartására és harckészségben
tartására tényleges állományú
és hadiszolgálatra alkalmas tiszteket
vissza keil tartani. Akik ennek a szükségszerűségét
nem látják be, azok vagy
tudatlanok, vagy rosszakaratuak.
Lépten-nyomon hallani gúnyos megjegyzéseket,
vagy épen elszörnyedéseket,
amiért aktív tiszteket Idehaza láthatni.
Ez annál sajnálatosabb, mivel ez
a nemtetszés sokszor olyanokat ér, akik
csak fájdalmas érzéssel engedelmeskednek
a kötelességteljesítés vaskényszerüségének,
akiknek nincs forróbb vágyuk,
mint az itthoni szolgálatot a harctérivel
fölcserélhetni. Azonban itthon tartja
őket a katonai közigazgatás, mert rckonvaleszcensekkel
egyszerűen nem helyettesíthetők
és nem pótolhatók.
Mindnyájunk kötelessége az olyan
elemeket, akik ostoba tudatlanságból,
vagy egyenesen rosszakaratból bárgyú
kritikával illetik Itthon maradt katonáinkat,
vagy nevetségessé tenni vagy
megvetésünkkel sújtani. Mert az Ilyenek
egyenesen ártanak a mi közös, nagy és
azent ügyünknek. Hangulalrontók és annál
veszedelmesebbek, mivel felelőtlenek.
Minduntalan alkalmatlankodnak névtelen
följelentők a magasabb parancsnokságoknál,
ahol minden Ilyen gyalázatos
módon megtett följelentést is a
leglelkiismeretesebben és a legkíméletlenebbül
megvizsgáltak és büszkeséggel
hangsúlyozzuk, hogy minden esetben
negatív eredménnyel. Egyetlenegy esetben
sem igazolódott be, hogy az itthon
marad} parancsnokságok, csapatok és
intézmények összeállításában valami szabálytalanság
történt volna.
Különben mint minden téren, ugy itt
is megvetendő a névtelenség. Akinek
igazán tiszta és becsületes a szándéka,
annak nem lehet rá oka, hogy a névtelenség
mögé bújjék.
A világháború.
A kárpáti harc.
Duklánál csökkent a küzdelem.
Sajtóhadiszállás. Az egész kárpáti
fronton a legnagyobb küzdelem napok
óta Duklánál és Uzsoknál folyt, s a hivatalos
Höfer-jelentések is már hárqm
nap óta minden figyelmet erre a két
pontra tereltek. Uzsokpál tegnap is változatlan
hevességgel folyt az emberfölötti
nehézségekkel járó mérkőzés, de a Duklától
délre eső szakaszon, az Ondava
és Laborc folyók völgyében némi szünet
állott be a küzdelemben, amit az oroszok
kezdeményeztek, hogy rendkivül
nagy veszteségeiket pótolhassák.
Másodszor elfogott oroszok.
Przemysl orosz fogívni U z s o M .
Ungvár. A Kárpitokban folyó harcok
közben csapitaink sok olyan oroszt fogtak
el, kik már másodszor vannak nálunk
fogságban. Első izben Przemysl
hős védői fogták cl ezeket, dc a vár
élelmiszerhiánya miatt csakhamar szabadonbocsátották,
mhc az orosz hadvezetőség
újból felszerelve U-sokhoz küldte
őket. A másodszor elfogott oroszokat
Ungváron át az ország belsejébe szállították.
A felszabadított Északbukovina.
Csernowitz. Északbukovinának az oroszoktól
való teljes megtisztítását tegnap
befejezték seregeink. Több ó-ás rendkívül
heves küzdelem után az oroszok
futva menekültek Oroszország felé, miközben
csapataink Bojannál (15 klmnyire
Csernowitztől) igen sokat elfogtak közülük.
Tegnap este már a román határon
fekvő Novoslelicánál lőtték az oroszokat
seregeink.
Przemysl tisztjei
a Csendes óceánnál.
Koppenhága. Szentpétervári jelentés
szerint a Przemysl védőseregének orosz
hadifogságba jutott tisztjeit Lenibergen
át Kievbe szállították, ahonnét őket legközelebb
Keletszibériába Indítják útnak,
hogy a Csendes óceán partján egy klimatikus
gyógyhelyen helyezzék el Őket.
A Przemysl romjai között talált, teljesen
hasznavehetellen osztrák-magyar ágyukat
az orosz hadvezetőség Szentpéterváron,
Moszkvában és Kievben közszemlére
fogja helyezni.
A Dardanellák.
Szárazföldi támadás Is készül.
Róma. Délfranciaországi kikölőkben
jelentékeny francia csapatokat hajóztak
be, hogy ezekkel a Dardanellák szorosának
szárazföldi ostromát megkezdjék
párhuzamban a tengeri akcióval. Angliában
uj toborzás folyik azzal a céllal,
hogy a Dardanellák ostromához szükséges
territoriális csapatok részére kell az
u; emberanyag.
lljra támad a hajóhad.
Athén. A Dardanellák ostromára kirendelt
angol-francia hajóhad parancsot kapott,
hogy holnap Ismét a legnagyobb
erővel kezdje meg a Dardanellák erődjeinek
ostromát, mely közel egy hét óta
teljesen szünetelt.
A Ház ülése.
B id.ipest. A magyar képviselőház már
jelzett husvétutáni ülését április ll-érc
fogja egybehívni a házelnökség. — Az
ülésen az 1915. második félévi költségvetést,
a mandátumok meghosszabbításának
ügyét és néhány háborús intézkedést
fognak tárgyalni. Nem lehet élelmiszert küldeni.
Sajtóhadiszállás. A közelgő húsvétra
való tekintettel az osztrák-magyar hadvezetőség
megtiltotta csomagoknak a
harctérre való küldését. Ennek indoklása
az, hogy a csomagok legnagyobb része
romlandó élelmiszert tartalmazna, amiknek
küldését egészségi okokból nem lehet
megengedni.
Spanyolország semlegessége.
Madrid, A spanyol parlament szombati
ülésén a miniszterelnök ujabb kijelentést
tett arra nézve, hogy Spanyolország
ragaszkodik szigorú semlegességéhez.

182. oldal. ZALAI H RLAP TSI5 március 19.
A szerbiai járványok.
Szófia. Aszerb kultuszminiszter elrendelte,
hogy a Szerbiában naprói-napra
mind nagyobb mértékben pusztitó járványok
miatt az összes szerbiai iskolák
lezárassanak.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) Az Ondava és Líbotez
völgyében az orosz támadásokat véresen
visszautasítottuk. E völgyektől jobbra és
balra emelkedő magaslatokon a harc tegnap
reggel óta ellanyhult. Napközben éa éjjel tüzérségi
harc és csatározás folyt. A kárpáti
arcvonal többi szakaszán makacs harcok tovább
tartanak. 1230 oroszt elfogtunk. Északi
Bukovinában üldözés közben további 200 fogoly
jutott kezünkbe. Oroszlengyelországban
és Nyugatgaliciában a helyzet változatlan.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. Nagyfőhadiszállás jelenti:
Nyugati hadszíntér. Verduntól délkeletre a
franciáknak támadásai Comorca vidékén a
Maas magaslatok ellen és a Vcuvre síkon
Marsevil\'e mellett makacs harcok ulán javunkra
dőllek el. A Vogézekben Hartmansweilerkopfon
csak tüzérségi harcok voltak.
Keleti hadszíntér.Az augusztowi erdőben
több orosz támadás történt, amelyek füzünkben
mind összeomlottak. Wachnál kilencezer
oroszt élfoglunk.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
Zalaiak a Visztala mentén. Az első kvártély.
Gács Demeter harctéri levelei.
IV.
Hétfőn délben, borús, nedves időben szálltunk
kl a vonalból, Oroszlengyelország földjén.
Lehangolóan sivár épületek közölt egy
nagyobb tisztásra vonultunk, amelyet mindenfelől
fás cserjék fogtak körül. Alezredesünk
itl magához intette Varga zászlóst.
— Zászlós ur husz emberrel előre megy
kvártélyt csinálni.
Rövid tanácskozás ulán, amely egy hata\'mas
katonai térkép fölölt folyt le, megállapodtak
a községben, amelyei ina estig el kellett érnünk.
A zászlós tisztelgett, sa\'fkon fordult és
elindult az embereivel.
Lehánytuk magunkról a rűsztungot, a fegyvereket
gúlába rakluk. Menázsi.
A lisztek eltűntek az Etappen-Hauptkommando
épületében, ők ott ebédeltek, mi pedig
a szabad ég alatt fogyasztottuk cl az elemózsiát.
A hazulról hozott jófélékből ekkor még
bőven futotta, tehát a menázslt ép hogy csak
megkóstoltuk.
Ebéd után széjjel néztünk a kis állomáson,
de a vizsgálódást csakhamar abbahagytuk. A
szomorú, hallgatag tájék, a gondozatlan, leromlott
épületek minden kedvünket elvették a
gyönyörködéstől.
A Marodenhaus előtt ütött-kopott szán feküdt
az uton, Un ezer éve sem használták.
Beleültünk néhányan. Magam ^papírt vettem
elő és írni próbáltam, de mert hideg volt, —
fizott a kezem, sehogysem Ízlett az Írás. Elő
a teldtlukóval. Megkotyogtattuk a {óftle, hazai
szllvorlumoL
— Igyunk gyerekek.
Csakhamar még a dalozáshoz Is kedvünk
kerekedelt.
Kellőkor kiadlák a parancsot: Indulni. Egy
szakasz hátramaradt tréntedezelnek.
Országúton megyünk, de nehéz elhinni. —
Borzasztó ut. A sár a tölténytáskáig csapdos,
\' amint bokán felülig cuppogunk benne. Nyilvánvaló.
hogy zárt oszlopban, négyes sorokban
nehéz lesz előbbre jutni. A sorok Itt Is,
ott is megszakadnak, a bakák kerülgetik a
csúnya degeszt. Egy-egy nagy tócsa állja el
az utunkat, a fiuk fohászkodva, káromkodva
kerülgetik. Az oszlop eleje gyorsan fölpárkázik,
hátul már futni kell a nehéz, megrakott
tornlszterrel, nehogy elmaradjanak. Az emberek
szuszognak, dörmögnek, hallik Innen Is,
onnan is, hogy a rosszeb vágja meg ezt a
lucskos országot.
Azonban már adják szájról-szójra, elölről
hátra a parancsot: <
— Einzeln abfallendl
Az ut két széle kissé kimagaslik a posványból,
ott tenyérnyi széles csapás vezet, a négyes
párok két sorba szakadoznak, s megindul
a libasor, a bakák óvatosan az egyik
lábukat a másik ulán, a kettő nem fér el egymás
mellett.
A trén már messzire elmaradt, a sor eleje
sem látszik, hitulró! nem halljuk az ostor
pattanását, a trénkocsisok nógató biztatását, a
sorok beláthatatlan hosszúságban kigyóznak
előre.
Szürkül az alkony. Egy kis pihenőt kapunk,
hogy bevárjuk a csapat elmaradt végét s öt
perc mulva indulunjc tovább az út szélén a
csapáson. Rossz hidak, pocsolyák, mocsarak
jönnek. \'
A kis csapás egyre csuszamlósabb, hepehupás.
lesz, az ember nem nézhet félre, folyj
o n a Iába elé kell vigyázni, mert egy percnyi
télregondolás és bukik a sárba. De leszáll az
est, nagyhamar vaksötét lesz, most már csak
kínlódva, bukdácsolva lehet előre jutni.
Tiz kilométer \'. . H tizenöt . . . ki tudja
hány . . . Fáradlak vagyunk, jó lenne pihenni
egyel, aWHr a sárban is. Megnyomom a vlllany\'impás
gombját, - nézem az órámat, esli
félnyolc. Meddig megyünk még. Egyik falu a
másik után, hátha ez lesz a kvártély, de nem,
tovább kell menni. V^gre nyolc óra után avizálják
hátra, hogy a áor eleje beért a faluba.
Föllélekzünk boldogan, mélyen. Csakhamar
házak között megyünk, hihetetlenül sáros
utcákon, nyomorult Viskók között, dombnak
föl, völgynek le, végr^ helyben vagyunk.
A szakaszünknak fcgy hatalmas pajtában
csináltak szállási, előtte nagy rakás szalma,
ledőlünk. A bornyu, amely előbb még súlyos
teher volt, most pompán kitámasztója fáradt
váltunknak, boldogan nyujtózunk rajta. Legjobb
volna igy, mindjárt elaludni, amig a bakák
sürögnek, forognak odabent a pajtában,
nyugvóhelyet keresve. De jön a napos s mondja
liogy :
— Az önkéntes uraknak külön szállást csináltak.
Föltápászkodunk, botorkázunk a sötétben.
Alacsony kis ház a szállásunk. Szük, piszkos
kis szoba a konyhából, benne három ágy, két
ablak az uccára, egy asztal, néhány pad 8 a
földön mindenütt szalma, egyéb semmi. Menázslról
szó sincs, mert a trén a konyhakocslkkal
kl tudja, hol kínlódik még. Másnap hallottuk,
hogy hajnali tftnégykor értek a faluba.
Előszedjük a kenyédárisznyát, egy kis szalámi,
sajt, csokoládé a gyötrődő gyertyaláng
mellett; megvolt a vacsora. Az ágyakban már
alszénak. Az öreg házaspár, a fiatal férj és a
felesége, meg egy nagy csomó gyerek. Végig
fekszünk a szalmán, alattunk a takaró, fölöttünk
a köpeny, fejünknek a kincstári prémbekecs
ad puha nyugvást. A gyertyát elfujjuk,
néhány szó még az otthoniakról, arról, ami
vár ránk s már alszunk. Hajnalfelé fölébredek,
hogy a lábam, amelyről a bakancsot lehúztam,
fázik. Meltem Riebner kolléga dörmög,
ő is erre ébredt. Valahogy segítünk a bajon
s már a\'szun* újra, fejünkben a sapkával.
HÍREK.
Nagybét. Közel kétezer év óta Igy nevezik
minden esztendőnek azt a rövidke szakát,
mely a mai nappal vette kezdetét B amely a
közelgő nagypéntek és húsvét Ünnepeire való
készületek ideje. A komoly meglllelődést, mely
e napban uralni szokta a lelkeket, nagy mértékben
fokozza az Idén a háborús hetyzet,
az aggodalmakkal teljes állapot. Buzgóbb,
áhítatosabb Imádságok tehát alig szálltak még
az egek Urához, mint ezekben a napokban.
Fiz ipattestütet közgyűlése. A csütörtöki
részvétlenség miatt tegnapra halasztották a
nagykanizsai ipartestület évl\'rendes közgyűlését,
melynek legfontosabb tárgyát az ipartestület
boldogult elnökének, Samu József
székének betöltése képezte. Ezúttal meglehetős
számban jelentek meg az iparosok a közgyűlésen,
melynek elnöke Schweltzer József
volt. Az elnöki jelentés, a számadások előterjesztése
és jóváhagyása, a felmentés megadása
és az 1915. évre szóló költségvetés
megállapítása után lelkes egyhangúsággal
Halvax Frigyes városi tanácsost, a keresk. és
Iparkamara alelnökét választották meg ipartestület
elnökévé, elöljárósági rendes tagokul
pedig: Antallcs Ignác szobafestőt, Berger
Adolf mészárost, Bognár István kályhást, Darvas
János hentest, Hoffmann Henrik kádárt,
Horváth M. József csizmadiát, Horváth Oyörgy
bábost, Horváth Károly szíjgyártót, Keller
Mátyás cipészt, Turek Oéza csizmadiát. Póttpgokul:
Plchler József rézművest, Nóvák Vince
cipészt, Pálfi Sándor asztalost, Kumánovlcs
Pál szabót, Bojor Kálmán kovácsot, Számvizsgáló
tagokul: Sörlel Jenő szabót, Berényi
Árpád aranyművest, Welszberger Kálmán kőfaragót.
^Póttagul Ofenbeck Vilmos könyvkötőt.
Halvax Frfgyeanek az Ipartestület elnökévé
való megválasztása az ipartestület éleiében a
fejlődés biztató fordulatait ígérő uj fejezet
kezdetét jelenti. Halvax Frigyes egész közéleti
pályájának értékes gyakorlati tapasztalait bizonyára
a legnagyobb eredménnyel fogja érvényesíteni
uj tisztében, s a kanizsai iparosérdekek
benne minden eddiginél hathatósabb
Istápolóra fognak találni.
Berzencétől — a világháborúig. Olvas,
suk a tavasszal mindig visszatérő személyi
hirt, hogy Keszthely ura, Festetlch TmWo herceg,
királyok és trónörökösök barát]?, akinek
felesége született angol ladi, megérkezett a
közel Somogyban levő bjrzencel birtokára,
ahol valamikor három évtized előtt Rudolf
trónörököst, majd még tavaly is Ferenc Ferdinánd
főherceget, a trón várományosát látta
vendégül. A trónörökös mfe tavaly Is ott
járt, hogy vendéglátó házigazdájával szalonkára
vadászon, de azóta alaposan megváltozott
a helyzet. Zala, Somogy, Baranya vármegyék
nagyurai vadászterületein nem ropog
a vadászok puskája. Más vad jár most azok
előtt, akik közel állanak a trónokhoz és ax
igazi vad bizonyára nem fájlalja, hogy békén
élhet tovább, mig az üldözött—lember,akinek
a gonoszság szegezi neki a puskát, bizonyára
nem keseregne, ha vége volna már e két-\'
ségbeejtőjvadászatnak.emberpusztltáinak. Hova
lettek az Idők, amikor nyugalmasan tadász-
1915. március 22. ZALAI HÍRLAP 183. o d; I.
hatott a trón váramányosa Festetlch Tassllo
herceg vadászterületein, melyeket oly előszeretettel
keresett töt Ferenc Ferdinánd, amint
a tavaszi nap Icküldötte vidékünkre etső
melegítő sugarát. A szerbek vad helyett a
vadászt terítették le és adva volt az ürügy,
hogy, lángba boruljon az egész világ, ahol
már évtizedek óta túlságosan sok puskakor
volt fölhalmozva, melynek előbb vagy utóbb
föl kellett robbanta. Ml történik most a Gyűlölség.
irigység, Qonoszság és Aljasság vllá-\'
gában, arról már nem tud az elcsendesített
vadász, akiről még most se tudjuk, miért kellett
őt a sicrb orgyilkosoknak feleségével
együtt elnémítani?
Istentisztelet. Az izraelita templomban a
húsvéti ünnepek első napjai alkalmából az
istentiszteletek a következő sorrendben lesznek
megtartva: I. hó 29-én hétfőn, d. u. 6
órakor marlvr 30-án kedden, d. e. 10 órakor
muszaf, délután l/<7 órakor mariv, 31-én szerdán
d. e. 10 órakor muszav Ima.
Tanulók felmentése a tavaszi mezd
munkákra. Csernoch János dr. hercegprímás
egyik legutóbbi körlevelében megengedte,
hogy a k:\\th. iskolaszékek — a tavaszi mezei
munkák Idejére — helyi viszonyokhoz mérten
a III.—VI, osztályú tanulókat áprilistól kezve
az iskolábajárás alól felmenthetik és velük az
évzáró vizsgát Is megtarthatják április havában.
Az iskolábajárás alól felmentett tanulók
iskolai értesítő könyvecskéjét, mint egyébként
tanév végén, rendesen ki kell tölteni.
— Kiütéses himlő-Járvány a perlaki Járásban.
A perlaki járásban a kiütéses himlő
Járványosán fellépett. Eddig már több halottja
is van a járványnak. A hatóságok erélyes Intézkedéseket
foganatosítottak a Járvány terjedésének
meggátlására.
• Nem szabad vadászni. A földmlvelésügyi
miniszter rendeletet adott ki, amelyben a hatóságokat
felhívja, hogy a vadászati tilalmat
szigorúan ellenőrizzék és minden rendelkezésre
álló eszközzel torolják meg a visszaéléseket.
— A vadászó közönség egy része
ugyanis nem tartja meg a vadászati tilalmat
azzal az ürüugyefr, hogy élelmiszerhiány van,
vagy hogy kórházak számára vadásznak.
Felülfizetések a katonabangversenyen.
A Központi Jóléti Iroda szombat este rendezett
11-ik hangversenyén felülfizettek: N. N.
2 korona, Weisz Ignác, Toch Miksa, Kohn
Márkus 150—1 50 kor., Kaszter Miksa, Rosenberg
Ernő, N. N., N. N., N. N., N. N., N. N.,
N. N., N. N., N. N. 50 - 5 0 fillér. A Központi.
Jóléti Iroda ezúton köszönt a szives felüN
fizetéseket.
Pályázat a csáktornyai tanítóképzőbe.
A vallás- és közoktatásügyi m. klr. Miniszter
Urnák 10644. számú rendelete értelmében az
1915/16. Iskolai évre a csáktornyai m. kir. áll.
elemi népiskolai tanítóképző Intézet l. osztályába
összesen 42 növendék vétetik fel és
pedig teljes fizetéses helyre 17. féldíjas helyre
10, Ingyenes helyre 4, készpénzsegélyes helyre
2, segélynélküli bejárónak 19 növendék. A
teljes fizetésesek 30, a féidljasok 15 konnát
fizetnek havonként köztartásdlj cimén a intézet
pénztárába. A készpénzsegélyezés havonklnt
15 K. ösztöndíjat kap. A kérvényhez a
következő okmányok csatolandók: 1. születési
bizonyítvány, 2. Iskolai bizonyítvány a
megelőző évről és a f. évi értesítő, 3. tiszti
orvosi bizonyítvány a folyamodónak a tanítói
pályára alkalmas voltáról, 4. segélykérés esetében
hiteles községi bizonyítvány a szülök
vagyoni állapotáról s a kiskorú gyermekek
•lámáról hiteles csalid! kimutatás. Csak oly
éptestü és zenei hallással bíró tanulók vétetnek
fel, akik 14. életévüket már betöltötték,
de 18 évesnél nem Idősebbek s akik a polgári
vagy középiskola 4-lk osztályát sikeresen
elvégezték. A végleges felvétel az intézeti orvos
véleményétől és az ének-hallásbell vizsgálat
eredményétől függ. A vallás- és közoktatásügyi
m. kir. Miniszter Úrhoz clauett folyamodványokat
az előirt okmányokkal együtt 1915.
május 31-ig kell a csáktornyai m. klr. állami
elemi népiskolai tanítóképző Intézet Igazgatóságánál
benyújtani a folyamodó lakóhelyének,
az utolsó posta és vármegye feltüntetésével
Csáktornyán, 1915. március hó 25-én. Zrínyi
Károly Igazgató. \'
ERÖSEBB A HÁLÁLNÁL dmü öt felvonásos
hatásos dráma kerül bemutatóra a
Szarvas-szállóbeli BERLIN mozgóképszínházban
szerdán és csütörtökön. A Főszerepet
Mercedes a világhírű olasz tragika jálsza. —
A mozgószinház agilis üzletvezetősége nem
kiméit sem költséget, »tm fáradtságot, hogy
ezen uj filmeket elsőnek megszerezze és kedves
közönségének vele élvezetes estéket szerezzen.
Úgyszintén köléslleg biztosította magának
a megjelenendő Mercedes-filmek elsőbbségi
előadás-jogát, és Igy ezek mindenkor
Nagykanizsán a Berlin-mozgóban kerülnek
elsőnek bemutatóra, s\'innen viszik őket a legelőkelőbb
budapesti mozgószinházakhoz. —
Az „Erősebb a halálnál" elmü film-dráma
irodalmi szempontból iés fényes művészi kivitele
által nagy sikert igér. A fitm 2100 méter
hosszú, mégis a kísérő műsor keretében még
A szerelem címmel egy szalon vígjáték és
Tréfás ur címmel egy komikus jetenet kerül
bemutatóra.
A szerkesztésért felelői: dr. H a j d ú Oyula.
r
Szerkesztő: GQrtlsr István.
Itt az idő
hogy lakásainkat a
Járványos beteísé-
SeKtffl mesúujak
ennek egy módja:
bű azt tisztán k i f e s t e m
Szobák fűtése
ndtól feljebb.:
mintákkal silves
ütésre uonnaJ
LesoJabb
Hungária
festészeti vállalat /
Eötvös-tér 3 3
tffcriftSKSiM
— — í — — I MM WÍH*^
iSZOTVU S Z á i l ó B E D I l | | I B 8 ! I Q I 0 U d .
Plocz-ttr. ULKLIII Hapontaelőad.
Szerda, márc. 31. és csütörtök ápr. 1.
U J M E R C E D E S - F I L M EritaM a halálnál 2100 m. hosszú hatásos dráma 5 (elvon.
Mercedes legojabb nenzflelós nimalkoWsa.
És m remek kísérő műsor,
Előadások fl és 9, vasár- fa Innspnap 5,5, V
9 órakor. Rsodss ktljrárü, A tartói tfltva vi
U
f u . Uhermas- készletemet
vetés czélra kiárusítom.
POLLÁK M. EMIL
Klnlzly-utca 2.
Ha jó bort akar olcsón inni?
ugy Ízlelje meg SÁFRÁN JÓZSEF
ARANYHEGYI BORAIT,
mely lltereaklnt zárt pálackokban 72 és
és 80 fillérbe kerQl.
M*iy«r-ntc« 74. szám. SÁFRÁN JÓZSEF
Telcfoauáai 36S. Wsxsrksrttkadó.
U R A M I H mozgókép palota, v n a r v n a n HMM»t-«fca *. T»ufa« *v
Hétfőn, kedden, március 29. és 30-án
Scherlock Holmes sorozat 1. filmje. A sátán kutyája detektlv-dráma 3 felvonásban.
A nyakas anyós, humoros. Harcztérl
hiradó « világháborúból, hadszíntéri
felvételek. Kokl mint háziúr, vigjáték.
Rtndtt hslyánüL Ptttött színház. Baffatt.
Cl dadátok httkOznap 6 és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Nincs talány
férfi-, fiúéi
gyermekkalap
és
sapkákban 1
Megérkeztek
• tavaszi különleges újdonságok
és nagy választékban kaphatók
l „KilipkllW WELLISGfl 1 Ü U M
Strtca és Klttn arak házában.
H u f . k . t . W . p K l - 9 0 .
Flu színes „ „ 1.70 „ . #
Férfi fekete „ „ 2.60,, J^VJ
Férfi színes „ „2-90,,*™*1
Férfi fekete kemény kalap K 4-70 f-től
Flu sapkák 80 f-től férfi sapkák 1 K-tól
feljebb. PST Különleges
kalapok lerskata!
Habig P. C., Bortallao 0. B.,
BossiOlas, Ojnklti és Tárta,
Piehltr AataL
%
4. oldal. ^nLrti H RLAP 1915 március 29.
m
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét,
hoS5 HcíyKonlzsín, o Szarvus-szdlloito épületében &T&
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
úrőj-, ékszerész- és tótjzeréjjüzletet
nyitottam.
Dusán felszerelt raktáramon Mindezek Javítását a legújabb
tartok ó r i á s i választékban U ^ találmányú, tökéletes műszaki
mlndenlajta órákat, ékszere- 0 * 0 felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, lálszereket. JUUÜUUtMMU preczizitássai végzem
Midón még csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorfatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
Vékásy Károly
órás, éksxerész és látszerész
néhai id. J«ck Frigyes tanítványa.
BH
GUTENBERG NYOMDA
NAGYKANIZSA
Csengery~uf 7.
M
é$>
W
I S Í
Sürgönyeim:
Gutenberg nyomda
Minden legkisebb nyomtatványrendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
T , -!. r - r ?
hirdetéseket jutányosán felv***
* toHcnbowowA* ifMön* 4. VcWnw N«#)f)r*ntji»»
I I I . é v f o l y a m . Nagykanizsa, 1915. március 30.^Jc«dd 72. szá\'n ZALAI HIRLAP társadalmi és kAzgazdaságl napilap.
• I0fl»t4fll *r«k| Helyben házhoz hordva 1 hóra 1 K.
VfiTM *xá« 4 fillér Vidékre, poitin . . 1 hóra 1-30 K.
Nyllttér éa hirdetések megállapított árak ezerlnt.
Lapmér:
Dr. H A J D U GYULA.
Kiadóhivatalt Gutenberg-nyomda CiMgtry-ut 7. »zá».
Teuton: Szcrkeaitóiég 41. Kiadóhivatal 41.
A háború tavasza.
Ha hűvösen is^ez a nap már a tavaszé
s a természet erőinek felzsendülésével
az emberek küzdelme is zsong,
zsibong, ujult erőre kap. A tavasz uj
fázisát jelenti az eddigi háborúnak. A
kemény harcok után a döntéseket várjuk
tőle. Az ellenség Is most fejleszti
ki minden erejét, mi is ennek tudatában
kifejtünk mindent, amit a készültség,
tudás, számítás, vitézség és önfeláldozás
kifejthet, Bennünket is megcsap a döntés
közelségének lázas érzése, nem abban
az értelemben, hogy a tavasz már
meghozza a háború végét, hanem abban,
hogy azok megingathatatlan sikerek,
melyeket eddig arattunk, annyira kiérlelődnek,
hogy visszacsinálásukhoz az
ellenségnek is elfogy már minden reménysége.
Mi meg vagyunk győződve, hogy a
tavasz meghozza azt az eredményt, melynek
várása minden idegben vibrál. A
most folyó harcok már a várakozás megerősítései,
a következők pedig a megpecsételései
lesznek. De tisztában vagyunk
azzal is, hogy katonáink, akik
már annyit küzdöttek és szenvedtek, a
tavasztól még csak erősebb megpróbáltatásokat
várhatnak. Elkomorodva, templomi
tisztelettel kell a csataterekre gondolnunk,
ahol a piros vér hullása nyújtja
az anyagot a fekete tintának. A tavasz
niost rettentő időszak lesz nekik, a hősöknek,
a kik nem jutnak pihenéshez
ott, ahol máskor gondtalan ifjak tavaszi
boldogságban ibolyákat szedegettek.
Olyan háborúban, mely nem ismert
téli szállást, téli szünetet, a tavasz a
harc minden ir\'ózatának a fölszabadítását
jelenti. S nekünk jó, mert mi borzadályokat
látunk ugyan magunk előtt,
de minden csüggedés nélkül. Mily más
érzéssel indulnak a tavaszi megpróbáltatások
elé a mieink, akik mindig bíztak
a sikerben s mennyire más az ellenségnek
lelkülete, akik dühvel és elkeseredetten,
de remény nélkül teszik meg
tavaszi kísérletüket I
Nincs okunk csüggedni, csak kellően
méltányolni tartozunk a tavaszi fázisnak
Jelentőségét, hogy katonáink ne érezzenek
itthon hálátlanságot. Kell, hogy lépést
tartson a ml tavaszi felbuzdulásunk
is az övékével, hogy a mi hivatás nekünk
jutott, azt is fokozott energiával,
lelkesedéssel és önfeláldozással teljesítsük
A ml feladatunk halomra dönteni
ellenségeinknek azt a feltevését, mely
az itthonmaradottak gyöngeségétől várja
azt a győzelmet, melyet katonáinkkal
szemben nem tudnak kivívni. Nem szabad
Idebent meggyöngülnünk, nein
szabad elapadnlok a belső segélyforrásoknak.
Pénzzel és termékekkel okszerűen
kell gazdálkodnunk Idehazá. Tegye uj munkára serkentést. Akkor azok odameg
mindenki kötelességét, a tavaszi fönt, a messze északon és keleten klvlvébiedésből
biztos hajlékban, rendezett Iák nekünk ^azt, amire áhítozunk, s a
polgári életsorban meritáünk uj hitet és milől egész jövendő boldogulásunk függ.
A világháború.
A kárpáti harcok. A Dardanellák.
Di Küzdelem Duklónól és üzsokníl Munkában a tSrSK íiydropUnok.
Sajtóhadiszállás. Egy napi lanyhulás
után tegnap ismét ujult hévvel Indult
meg Duklánál és Uzsoknál az oroszok
támadása, mely ismét igen hosszú és
heves küzdelmet helyez kilátásba. Grahovonál
nagy éjjeli támadást vertünk
vissza.
Orosz jelentés.
Bukarest. A kárpáti harcról Szentpétervárról
az alábbi jelentés érkezett;
A kárpáti harcvonal Bártfától Uzsoklg,
140 kilóméter hosszúságra terjed s mindenütt
a legnagyobb harcok folynak,
melyek egyelőre még végeláthatatlanok.
Konstantinápoly. Minthogy még mindig
szünetel a Dardanellák tengeri ostroma,
a török admiralitás több hydroplánt
küldött kl az ellenséges hajók bombázására.
A repülőgépek egy angol hajóra
több bombát dobtak s azt harcképtelenné
tették.
SzolonlHimn etoltték a sérült Hajókat
Athén. A Dardanelláknál megsérült
angol és francia hajókat Oörögország
többször megismételt tiltakozására a
szalonikii kikötőből az angol tulajdont
képező Maltába vonszolták.
Németek a Kárpátokban.
Munkács. Uzsoktól keletre a Strlj vonalon
igen nagy német erők küzdenek
vállvetve az osztrák-magyar csapatokkal
s heves támadásaikkal a legnagyobb
mértékben veszélyeztetik a kárpáti orosz
balszárnyat.
A bukovinai harc.
Bekerítés előtt az orosz erő.
Főhadiszállás. A Csernowitz felé keleti
irányból végrehajlott orosz előnyomulás
visszaszorítására igen erős gyalogos
és lovascsapataink vonultak fel
észak felől. Ezek a Novoszielicát ostromló
csapatainkkal együtt mind szorosabbra
szükülő gyürpt alkotnak, melynek
csak egy nyitott oldala van: a román
határ. A gyűrűbe szorult északbukovlnal
orosz haderőnek tehát csak
egy menekvése lehet: a román határ
átlépése, amikor a nemzetközi egyezmény
szerint a semleges Románia tartozik
lefegyverezni a területére nyomult
ellenséget. Az oroszok kétségbeesett
erőfeszítéseket tesznek, hogy seregünk
egyik vagy másik szárnyát áttörjék, de
ez a kísérletük három nap óta Igen nagy
veszteségeikkel több Ízben meghiusult.
Montenegró támad.
Róma. A Lovcen hegyen állomásozó
montenegrói tüzérség f. hó 18-án bombázni
kezdte hadállásainkat, de minden
eredmény nélkül.
Róma. Montenegróba jól felszerelt
albán csapatok törtek be, melyek terve
Cetlnje megtámadása. A várost a támadás
hírére megerősítették.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) A Kárpátokban a harc
tovább folyik. Tegnap a Bányavölgytől nyugatra
fekvő magaslatok ellen intézett orosi
támadást több órai harc után az ellenségnek
nagy veszteségeket okozva visszavertük. A
4-ik lovasosztály ezredei épugy, mint az előbbi
ütközetben a 1-ső népfölkelő gyalogdandár
csapatai példásan harcollak és vércsen visszaverték
az ismételt tulerős ellenséges előretöréseket.
Az Úzsokl szorostól északra az orosz
éjjeli támadások állásaink leghatásosabb tüzéR
megtörtek. Délkeletgaliciában az arcvonalon
ágyuharcok voltak. Orosz erőket, melyek
ZalescykltŐl keletre a Dnjeszteren át előretörtek,
heves harc után a folyón át visszavetettük.
Oroszlengyelországban és Nyugatgallclában
helyenként ágyuharc volt. Lengyelországban
Loseslna mellett az oroszok éjjeli támamadása
teljesen meghiusult.
Höfer altábornagy.
A németek harcai.
Berlin. Nagylöhadlszállás jelenti:
Nyugall hadszíntér. A nap az egész nyugati
arcvonalon meglehetősen nyugodtan telt el,
csak az argonnei erdőségben és Lotlaringlában
folytak kisebb, reánk nézve kikeres harcok.
Kluck tábornokot hadserege elöl lévő állásai-
Az albánok - Montenegró ellen.
\\ nida\'. ZALAI HÍRLAP i 9 i 5 március 30.
nak megtekintése alkalmával egy shrapnellövés
könnyen megsebesítette, állapota kielégítő.
Keleti hadszíntér. Taüröggent csapataink
rohammal bevtUék, 300 oroszt elfogtunk. A
wlrballen-kownói vasul mentén az oroszok
egy támadása Pihvlszkánát az oroszok súlyos
veszteségei mellett összeomlott. Krasznopoi
környébén több mint ezer oroszt eiloglunk.
köztük egy század gárdaulánust lovastól. Öt
gépfegyvert zsákmányoltunk. Cechanowtói
északnyugatra az oroszok támadásait visszavertük.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
t-A* t m i x --.i- w t a
Elő a rejtett gabonával.
Mégegyszer a z eltitkolókhoz.
A minap már részletesen ismertettük azt a
kormányrendeletet, mely szerint mindenkinek
be kell jelentenie a hatóságnál mindazon gabona-
és lisztkészletét, mely nagyobb családjának
és az ahhoz tartozó egyéb személyzetnek
augusztus 15-ig való szükségleténél,
havonként és fejenként 6 - 6 kgr. lisztet véve
alapul.
Dr. Sabján Oyula polgármester, noha még
nem kapta kézhez a vármegyeházán át érkező
kormányrendeletet, máris intézkedett, hogy
annak megérkeztével (ami minden napra várható)
azonnal ki legyen tfl\'ve az a három nap,
amikor a bejelentéseket mindenkinek meg kell
tennie. Sokan máris aggodalmuknak adtak kifejezést
amialt, hogy az uj kormányrendelet
ntiátt a húsvéti ünnepekkor szokásos kissé
bővebb sütés-főzés is érzékenyen korlátozva
lesz. — Ezek megnyugtatására közöljük, hogy
a bejelentési terminust most már minden körülmények
közölt csak húsvét utánra á\'Iapithatja
meg a helyi hatóság, mert a lendeletben az
Is benne foglaltatik, hogy a bejelentési terminusok
és ezek kitűzésének ideje között 8
napi Időköznek kell lennie. Ha tehát még ma
kitűznék a három bejelentési napot, ezek akkor
is legalább csak április hó 6-án kezdőthetnének.
Egyébként ma express postával vettük a
miniszterelnöki sajtóirodától az alábbi sorokat,
melyek ezt az ügyet egész szigorú komolyságában
világítják meg. A sajtóiroda hivatalos
közleménye igy hangzik:
A gabona- és lisztkészletek bevallásának,
bejelentésének Itt van a legislegutolsó határideje
1
A töldmivelésügyl minisztérium rendeletére
vármegyékben országszerie az alispán, városokban
a polgármester megállapított három
napot, mely idő elteltével azlán nincs többé
kímélet az eltitkolók ellen. Mindazok, akiknek
buziból, rozsból, árpából, vagy ezekből őrölt
lisztből több készletük van annál, amennyi
saját háztartásuk va*y gazdaságuk céljaira
újig elegendő, kötelesek a fölösleges mennyiséget
bevallani b ) a megjelölt három nap alatt
bejelenteni a hatóságnál. Akik ezt elmulasztják,
az 1914. 50-lk törvénycikk 9. §.a értelmében
két hónapig terjedhető elzárással meg
600 koronáig terjedhető pénzbirsággal lesznek
büntetve s tetejébe a hatóság elkobozza
készletüknek azt a fölösleges részét, mely a
a házi vagy gazdasági szükségletet meghaladja.
\'
A három nap eltelte után a pénzügyőrök is
nyomozni foeják at elrejtett vagy eltitkolt
készleteket. De az ilyen hazafiatlan eltítkolókat,
a közügy érdekében bárki fel Is jelentheti.
Az elkóbtolt készlet értékértek egyötödrésze
a feljelentőt illeti.
Röviden összefoglalva ez a veleje a kormány
Intézkedésének. Ehhez még csak az
tartozik hogy áki három nap alatt önként
maga jószántából teszi még a bejelentést: arra
semmiféle büntetés nem vár. Tehát úgyszólván
amnesztiái kap azért, hogy a múltkori
összeírás alkalmával kötelességét elmulasztotta.
Mármost, ami magát a büntetést Illeti, a 2
hónapi elzárás meg a 600 korona pénzbirsác,
talán nem is túlságosan Súlyos az ilyen lelketlen
eltítkolókra, ámde a nemzetnek mostan
való nehéz erőpróbája idején nem is a bün-
\' tetés nagysága. Jiancm a vele járó megbélyegzés,
a becstelenség az, ami a polgárt még
unokáiban is üldözni fogja. Azért ez az aránylag
kis büntetés is sokkal nagyobb és megszégyenitőbb,
mint az, ha valakit például súlyos
tcstisértést nem két hónap, hanem akár
három esztendőre Is elzárnak. Ennek a két
hónapi, vagy akár csak két napi elzárásnak
is szörnyűbb és lesújtóbb az erkölcsi elítélő
ereje, mintha tán valakit lllavára becsuknak.
Aki csak egy ember ellen vétett, annak még
kijárhat a társadalom szánalma és megbocsátása.
Aki azonban ily súlyos időkben az egész
nemzet ellen vétett, annak nincs bocsánat. Az
örökre meg van bélyegezve.
Amiképpen a katonaszökevény méltó az ítéletre
és megvetésre: azonképpen éri a szégyen
és gyalázat az* ilyen eltitkolókat, kik
fttiól a kötelességtől szöknek meg és rejtőzködnek
el, hogy az ország népének kléhcztetését
módjuk és tehetségük szerint megakadályozzák.
Jusson eszébe mindenkinek, hogy minden
eltitkolt kilogramm bűn a nemzeti erő ellen és
gyöngltése a nemzet ellenálló képességének.
Minden eltitkolt kilogramm csak ellenségeinket
erősíti.
Itt tehát az utolsó pillanat. Tessék választani:
becsüleitudás, vagy nemzeti megbélyegzés
!
HÍREK.
A húsárak uj emelése.
SflrgOs intésked^ket kérünk.
Nagykanizsa népe "felérkezett az emberi
türelmesség végső határáig., Ma ismét emelkedtek
Nagykanizsán a marhahusárak, melyek
immár olyan magaslatokat értek el. hogy a
mai naptól kezdve Nagykanizsán valóban
elsőrendű luxussá vált a hússal való táplálkozás.
Nem javit a helyzeten az a tudat sem,
hogy ennek a rémületes drágulásnak nem a
mészárosok az okai, akik mérhetetlenül magas
árakon is alig képesek üzleteiket a kellő menynyiségfl
marhával ellátni. A hiba kizárólag a
temnlők pénzéhségében és abban rejlik, hogy
nincsenek olyan kormányintézkedések, melyek
megakadályoznák azt, hogy egyes szűkebb
területekről (ZalavármegyébŐI) kiszállítsák a
marhát.
A tegnapi országos ,vásár szomorú tanulságokat
szolgáltatott ennek a tilalomnak hiányáról.
A vásárból, ahol szinte meglepően sok
szarvasmarha volt felhajtva, a helyi szükségletek
kielégítésére mégis alig jutott valami,
mert a marhavásárt horvátországi és ausztriai
ügynökök özönlötték el, kik nagy tömeg marhát
vittek cl tőlünk és előlünk s azokat Horvátországba,
Szlavóniába és Ausztriába szállították.
Ugyancsak a tegnapi vásár arról is
ékes példákat mutatott, mint uzsoráskodnak
a gazdák a vásárlók bőrén. Ugyanannak a
marhának, melynek árát először 800 koronára
mondta gazdája, ha az első kérdező meg nem
vette, öt perc mutva másnak már 850 korona,
10 perc mulva pedig 900 korona lett az. ára.
Itt csak egy segít.: a kiviteli tilalom azonnali
elrendelése és az élősulyszerintl-árszabás.
Egy napig se halaszthatja tovább Nagykanizsa
város tanácsa annak a felterjeszlésnek elküldését,
melyet a jelzett célok elérése végett a
környező vármegyék példája szerint akarnak
a kormányhoz juttatni. Tessék elküldeni a
mindennél sürgősebb vészmemorandumot azonnal,
külömben a városi hatóságokat fogja érni
e kibírhatatlan helyzet minden ódiuma.
A mai hu<áremelésről a nagykanizsai mészárosok
és hentesek az alábbi hivatalos kommünikét
adiík kl:
A nagykanizsai nvíszáros és hentes iparosok
csoportja f. hó 27-én értekezletet tartott,
hogy a napról-napra emelkedő állatáralc folytán
növekedő nehézségek felett határozzon.
Beható tárgyalás után a következő határozat
hozatott. Miután az élőállatok beszerzése
oly nehézségek\'50 és költségekbe keiül, hogy
a hus bevásárlási ára a vágóhídon átlag kllogramonkint
2 K 80 fillér—3 korona, amibe a
költségek betudva nincsenek, ennélfogva a
következő eladási árakat kénytelen megállapítani:
I. oszt. marhahús nyomatékkal K 2\'60
3.
\',! nyomaték nélkül" 3\'80
Borjú és sertéshús változó napiárakon.
A vidéken való bevásárlás miatt ápril. 1-től
kezdve a husárusitás csak délelőtt 11 óráig
fog történni.
A vásári visszaélések és az árak mesterséges
felcsigázásának megszűntetése iránt a nagykanizsai
mészárosok és hentesek a polgármester
urnái kérvényeznek.
fl helyettes hadtestparancsnok Nagykanizsán.
Tegnap Pozsonyból Nagykanizsára
érkezett Schmidt Rudolf altábornagy, az V.
hadtest parancsnokának helyetlese s a Nagykanizsán
építendő uj laktanya ügyében ma
délelőtt látogatást tett dr. Sabján Oyula polpármesternél.
A h. hadtestparancsnok jóváhagyta
azt a szerződést, melyet a minap a
hadtestparancsnokság építési igazgatója kötött
a várossal az uj laktanyára vonatkozólag és
megállapodást létesített arra, hogy az uj laktanya
telkét április 6-án veszi birtokba a katonaság
s ugyanakkor fogják a beépítendő
telkek tulajdonosait az őszi és tavaszi vetési
munkáikért kárpótolni. E kárpótlástól különáll
ezen telkek tulajdonjogának megszerzése, melyet
külön bizottság fog c\'intéznl.
fl rendőrség államsegélyének felosztása.
Szombat délután tartott ülésén hozta még
Nagykanizsa város képviselőtestületének pénzügyi
bizottsága a városi rendőrség ez évi
18,000 korona összegű államsegélyének felosztására
vonatkozó javas\'aiát. A felosztás a
több év előtti első államsegélyt kísérő miniszteri
rendelet rendelkezéseihez alkalmazkodott
ezúttal is, amelyek öt pontba foglalva határozzák
meg a rendőrségi államsegély hovafordllásának
sorrendjét. A felosztás némi változással
azonos a mult évivel. — És pedig:
12,234 koronát javasol a bizottság a detektívek,
rendőraltisztek és a rendőrlegénység
teljes fizetéskiegészitésére, 1095 koronát a
rendőrségi dijnok illetményeire, 600 koronát a
főkapitány kezéhez rendelkezési alap gyanán*,
800 koronát rendőroktatási célokra (mint aminők
voltak pl. tanulmányutak, a dzslu-dzsicu
tanfolyam stb.) 2720 koronát a rendőrtisztek
egyenruhájának és éjjeli szolgálatának pótdijára,
végül a még fenmaradó 551 koronát
a rendőrlegénység egyerruhájának és felszerelésének
javítására.
fl 37—42 évesek sorozása. A húsvéti ünnepek
után, folyó hó 6-án kezdődik Nagykanizsán
a 37—42 éves B. osztályú népfölkelők
sorozása. Ismét két mozgóbizottság végzi Zalamegyében
az öreg untaugllchok sorozását*\'
mely május hó 4-én ér véget. A két bizottság
az összes járási székhelyeken megjelenik, s
azok polgári elnöke mindenütt a járási főszolgabíró,
Nagykanizsán pedig a polgármester
tesz. Nagykanizsán három napon át, ápMlls
6-tól 8- lg tart a sorozás. — És pedig 6-án
Oalatnbok, Oelse, Hosszúvölgy, Klskomárom,
Légrád és MurakerfeSztur, 7^én Nfegybákónak,
Sormás, Síepetnek, Zalasárszeg, Zalaszerit*
bálács, 8-dn pefog Nagykanizsa város 37-—42
éves térfilakóssága kerül sor alá.
1915. waroittK 30. ZALAI HÍKLAP 3. o.dal
f i 1tarilz»at izr. sebesültek széderönnepe.
E^y égész életre szóló szép emléket szereztek
azok maguknak, akik tegnap este a nagykanizsai
izr. kistemplomban megjelentek. Az Izr.
hitközség az ösizes Nagykanizsán tartózkodó
z6idóvallásu katonákat, — köztük igen sok
sebesültet — pótolni akarta azért, hogy legnagyobb
ünnepüket, a húsvétot szeretteik köréből
kiragadva kelt eltölteniök. A husvételőestl
vallási ceremónián kívül olyan vacsorában
részesültek a hitközség Jóvoltából a
skéderen résztvett katonák, hogy tatán azóta
se volt Ilyen jó dolguk, amióta a haza védelmére
katonamundért öltöttek. A klstemplomot
egészen elfoglaló három asztalon 150 gyönyörű
teríték várta a széderrc Invitált katonákat. Az
ünnepélyt a dr. Neumann Ede főrabbi kezdeményezésére
rendező hitközség és a dr.
Neumann Edéné büzgó vezetése alatt segédkező
urihölgyek igazán gavalléros áldozatkészséggel
tették emlékezetessé az ünnepet. A
hívom nagy asztal roskadozott a rengeteg
tötnegü hideg husfe^vágott, narancs, gyümölcsök,
kompót, bor, szivar, cigaretta s egyéb
jófc súlya alatf.. Mikor a terem zsúfolásig megtelt
a meghívott katonákkal és at érdeklődő
kötöttséggel, tJr. Neumann Ede hófehér papi
ornátusban megkezdte a szertartást, melyet
mély áhítattal hallgattak végig a szomorú arccal
hazagondotó katonák. Majd magasszárnyalásu
beszédeit mondott a főrabbi, frappáns vonatkozásokat
találván az e naphoz fűződő zsidók
szabadságünnepe és a mai rémes íiáboru között.
Szem nem maradt szárazon beszéde alatt,
melynek belejezéseül a kitűnő szónok 1. Ferenc
József királyt éltette. A megvendégeltek közül
ketten Is beszéltek. Dr. Pollák budapesti ügyvéd
a megvendégeltek nevében meghatottan
mondott köszönetet á hitközségnek, a főrabbinak
és az ünnepélyt rendező hölgyeknek és
azt niint életük egyik legszebb, örökké emlékezetes
napját aposztrofálta. Egy Nagykanizsán
ápolt boroszlói német katona beszélt
másodiknak németül, szintén köszönetüket
fejezvén kl a dus mcgvendégelésért. — Az ünnepély
rendezésében a hitközséget a Központi
Jóléti iroda és az izr. szcntegyletek is támogatták.
Egy véka tojás. Tepnap nagyvásár volt
Nagykanusan, tehát egész nap záporeső zuhogott
a nyakunkba. Mindazonáltal olyan sokadalom
sereglett össze a városba, aminő csak
a húsvéti nagyvásáron szokott egybegyűlni.
El?dók Is voltak elég szép számmal, minden
fajtából; még marhát is hajtottak fel meglehetős
sokat, noha a minőség Itt jóval alatta állt
a mennyiségnek. Ami azonban a tegnapi kanizsai
nagyvásárnak valóságos szenzációját
képezte, az egy véka tojás volt, melynél se
söbb, se kevesebb AZ egész országos vásár
területén nem volt látható. Mondani sem kell,
hogy az egy véka tojásra volt két-három
vevő. Nem mondunk sokat, hogyha háromszáz
főnyire becsüljük azt a tömeget, mely a
véka tojást és annak boldog tulajdonosát körülözönlötte
és valóságos ostromot rendezett,
hogy a ritka jószágból kiki valamit megszerezhessen.
Szlvetrepesztő Indokolásokkal licitáltak
az emberek egymásra, hogy ezt a célt
elérhessék. .Három beteg gyerekem fekszik", ,
jajgatta az egyik, .szegény sebesült katona az
uram, annak kellene", óbégatta a másik, s igy
folyt tovább a fura hangverseny. Mindez pedig
azért volt igy, s azért volt mindössze
egyetlen egy véka tojás az egész kanizsai
nagyvásáron, mert 8 fillérben állapították meg
a tojás árát, néni pedig 6 vagy 5 fillérben.
Mikor a rendőrkapitányság a piaci árakat megszabta,
uton-ulfélen abajgattak, hogy a hatóság
drágította meg az árakat. Mi rámutattunk
mis városok példáira, ahol az alacsony piaci
árak miatt a termelők beszüntették a piac
ellátását. Most kezd beigazolódni, hogy még
Kanizsán Is alacsonyan szabták meg a piaci
árakat. Az egy véka tojás már ennek kétségtelen
jelét mutatja.
fl tábori posták húsvétja. A kedvezőtlen
időjárás mialt a húsvéti ünnepekre nem szállíthatnak
nagyobb tömegekben csomagokat a
tábori posták. Kárpótlásul húsvét titáá. t\'tprilis
12 étől április 16-ig megindul a nvgyobb
arányú csomagforgatom, de a karácsonyi
tapasztalatok folytán élclmlszeiekct nem lehet
küldeni, hanem csnpán nyári ruhadarabokat,
továbbá szivart, cigarettát, A maximálta suly,
öt kg., a legnagyobb kiterjedés minden Irányban
60 cm. és egy-egy csomagért 60 fülért
kell fizetni. A feladás április 12-étől 16-ig a
következő tábori posták részére történhet: 6.
9, 11. 16. 20, 22. 25. 28. 3«, 37, 39, 41, 51,
54, 55, 56. 61, 61, 69. 76, 81, 83, 85, 101,
113, 116, 119, 121, 124, 125, 129, 133, 136,
141, 145, 151. 168, 170. 186, 187, 188, 202.
300, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 310, 313,
314, 315, 316, 317 és 318.
fl ma esti polgárőrök. Ma kedden este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri inspekciót
teljesíteni:
Vidovics József, Bedenek Ferenc, Bedenfk
Íózsef. Tollár János. Mancsek Ferenc, Farkas
ózsef, Oábor Oyörgy, VcTbovecz György,
[olongya István, Töllósl Péter, Dávid Oyörgy,
Tomasics János, Vass József, Mersics Géza,
Totola Lajos, Nagy Antal, Polgár János, Turek
Géza, Frelschmied István, Danis Lajos, Németh
József. Perlsz Jenő.
ERÖSEBB A HÁLÁLNÁL cimü Öt felvonásos
hatásos dráma kerül bemutatóra a
Szarvas-szállóbeli BERLIN mozgóképszínházban
szerdán és csütörtökön. A Főszerepet
Mercedes a világhírű olasz tragíka játsza. —
A mozgószlnház agilis üzletvezetésébe nem
kiméit sem költséget, stm fáradtságot, hogy
ezen uj filmeket elsőnek megszerezze és kedves
közönségének vele élvezetes estéket szerezzen.
Úgyszintén kötésileg biztosította magának
a megjelenendő Merccdes-filmek elsőbbségi
előadás-jogát, és igy ezek mindenkor
Nagykanizsán a Berlin-mozgóban kerülnek
elsőnek bemutatóra, s innen viszik őket a legelőkelőbb
budapesti mozgószlnházakhoz. —
Az „Erősebb a halálnál" cimü film-dráma
•\'irodalmi szempontból és fényes művészi kivitele
által nagy sikert Igér. A film 2100 méter
hosszú, mégis a kisérő műsor keretében még
A szerelem címmel egy szalon vigjáték és
Tréfás ur címmel egy komikus jelenet kerül
bemutatóra.
A szerkesztésért felelős: dr. H a j d ú Gyula.
SzerkeszrAr Gürtler l i t v á n .
: .ai.r .- -iír.—.: iuít: •
Itt az idő
, hogy l a k á s a i n k a t a /JV_
< j T | Iúruónyos Hetessé- $ °
w SeKtöl rneőúojuh, L
j j J ennek egy m ó d j a :
$ Öű oit tisztán kifestetjük.
Mk
m Szobák festése 12 körött
nától feljebb, n Legújabb
mintákkal szíves értesítésre
azonnal jön:
Hungária
f é t t é f t z d f i v á l l a l a t
É Ö t v Ó s - t é r 3 3 . SZÍ,
i i i ü ^ l \'
<f
2D1
Szarvas s z á l l f t g L | | y | | i ] a g v n i o z 9 t i .
PlKHér. J o p o n M t ö .
Szerda, márc. 31. és csütdrtok ápr..J.
U J M E R O E D t S - F l L R a Erösebb a halálnál 2100 m. hosszú hatásos dráma 5 felvon.
Mercedes leBiiinbb szenzációs ílimolkoiúsa.
És a remek kísérő műsor.
Í Előadások 6 él 9, vasár- éi ünnepnap 3,5, 1 *i
9 órakor. Rendes helyárak. A terera latve vaa.
u - jt .*» - v»:r ;. ( Lóhermas- k é s z l e t e m e t
vetés czélra kiárusítom.
P O L L A K M. EMIL
Klnlzsy-utc» 2.
1 1 R A H I A mozgókép palota.
Hétfőn, kedden, március 29. és 30-án
Scherlock Holmes sorozat 1. tilmje. A sátán Kutyája dctektlv-dr.inn 3 felvonásban.
A nyakas anyós, humoros. Harcztéri
hiradó a világháborúból, hadszíntéri
felvételek. Ko\'<l mint háziúr, vigjáték.
Rendes helyárak. Fűtött színház. Bnffett
Előadások hétköznap 6 és 9 órakor, vasáréi
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Nincs hiány férfi-, fiués
gyermek -
kalap és
sapkákban I
Megérkeztek
a tavaszi különleges újdonságok
és nagy választékban kaphatók
1 » [\\
Strera és Klein urak házában.
FI, tekete k.UP K 1-90 f R e n d k v 0 1 ,
Flu színes „ „ 1.70 „ , ,
Férfi fekete „ „ 2,60 „ ^
Férfi szlries „ „ 2-fiO „ a r a l c 1
frérttkkfctfc kemény kalip K4-70 f-től
Flu sapkák 80 f-től férfi sapkák 1 K-tól
feljebb. W " Különleges
kálMok Itertkata!
Habig P. C., Borsatlno 0. B.,
BossíQius, OjMklts és Társa,
Plchltr Antal.
i
4 oloai.
i
1915. március 30
m
Tisztelettel értesítem a város és vidékének közönségét, ~ ^ ~
hosy ílnsykQitodn, o Szarvas-szdllCMiB épületében SES
S Z Í V Ó S Antal megszűnt órás-üzletének helyiségében
a legmodernebb technikával berendezett
órtj-, ékszerész- és lótjzeréjj- öxlotot nyitottam. \'
Dusán feisecrelt raktáramon Mindezek javítását a legújabb
tartok óriási választékban találmányú, tökéletes miszaki
mindenfajta órákat, ékszere- felszerelésemmel a legnagyobb
ket, szemüveget, látszereket. ttttHMAUAN preczizitássai végzem.
Midőn niég csak nagykanizsai származásomra
s hosszú külföldi (Svájc)
gyakorlatomra utalok, az igen tisztelt
közönség szives támogatását kérem
Vékásy Károly
órás, ékszerész és látszerész
néhai Id. Jack Frigyes tanítványa.
GUTENBERG NYOMDA

X
NAGYKANIZSA
Csengery-ut 7. S ü r g ö n y e i m :
G u t e n b e r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és Ízléssel szállít.
Telefon 41. szám
Zalai Hirlap kiadóhivatala
hirdetéseket jutányosán felvesz \' p j
IN. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. március 31. csütörtök 63. szám ZALAI HIRLAP társadalmi 6s közgazdasági napilap.
I f l d f f x * t * * l áram Melyb«n bAxhoz hordv« I hóra 1 K.
f.fiea u i u 4 fillér Vidékre, po«Un . , 1 hóra 1*50 K.
Nrllttér ét hirdetlek magéUapltolt Ar*k nerlnt.
Upuntr;
Űr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: Outenberg-nyoroda Caengery-at 7. tzAa.
Telefon: SzerkcíitGíCfc 41. Kiadóhivatal 41.
A földbérletek
és a háboru.
Számos kisebb bérleten, mivel a bérlő
hadbavonult, az ^ v e s z é l y fenyegette a
földet, hogy megmdveletleii rnarad. Étinek
elkerülése végett a kormány tegnap
a következő rendeletet bocsátotta ki:
Ha olyan mezőgazdasági ingatlan haszonbérlője,
amelyet gazdasági rendeltetése
vagy a szokásos gazdasági vetésforgó
szerint a folyó gazdasági évben
termelésre kell használni, katonai vagy
ezzel egy leklntet alá eső szolgálat teljesítése
végett távol van, vagy a bérletet
egyéb okokból elhagyta, anélkül,
hogy a termények előállításához vagy
betakarításához szükséges gazdasági munkáknak
idejében való elvégzéséről akár
maga, akár megbízottja vagy hozzátartozója
utján vagy más módon gondoskodott
volna, vagy arról bármely okból
ideiében gondoskodnék, avagy gazdasági
helyzeténél fogva olyan viszonyok közé
jutott, amelyek miatt e gazdasági munkák
Idejében való elvégzéséről előreláthatóan
nem fog gondoskodhatni: a
haszonbérbeadónak joga van arra, hogy
az ekként kellő megművelés vagy hasznosítás
nélkül maradandó ingatlant —
a haszonbérleti viszonynak egyébként
érintetlenül hagyásával — birtokába
visszavegye és a folyó gazdasági évben
a szükséges gazdasági munkák elvégzéséről
akár saját kezelésben, akár más
módon ideiglenesen gondoskodjék.
Amennyiben az ingatlannak ily módon
való megműveléséhez vagy hasznosításához
szükséges, a haszonbérbeadó a
bérletményhez tartozó épületeket és gazdásági
fölszerelést is használatba veheti.
A haszonbérbeadó által birtokba veit
ingatlannak a folyó g.izdasági évben beszedendő
hasznai felől a haszonbérbeadó
rendelkezhetik; a haszonbérlő csak
az ingatlanra eső haszonbérnek elengedését
és a termények előállítása végett
esetleg általa az Ingatlanra fordított költségeinek
megtérítését követelheti, de
mindezt csak oly összeg erejéig, amely
a haszonbérbeadónak az ingatlanból
nyert tiszta jövedelmet meg nem haladja.
Ha a haszonbérbeadó ezen rendelet
szerint az őt megillető joggal nem élt,
a haszonbérlő e mialt sem bérelengedést,
sem kártérítést nem követelhet.
Ha a bérbeadó megművelés végett
birtokba vett földjét, az esetleg fölmerülő
vitás kérdések elintézésére 1., kisés
nagyközségekben, ha a vitás ingatlan
50 kataszteri holdnál nem .nagyobb,
első fokon a községi elöljáróság, második.
és utolsó fokún a főszolgabíró, ellenkező
eselbon pedig első fokon a főszolgabíró,
második és uloisó fokon az
alispán ; 2. városokban — tekintet nélkül
a vitás ingatlan nagyságára — első
és utolsó lokon a tanács van hivatva a
vitás kérdés elintézésére.
Ha a haszonbérelt inatlan több község
(város) területén fekszik, az ingatlan
fekvése szerint az illelé\'kes hatóságok
bármelyike határozhat az egész ingatlanra
nézve.
A közigazgatási halóság határozatával
meg nem elégedő fél igényeit a iogerős
határozat közlésétől számított 30 nap
alatt rendes bírói uton érvényesitheti.
világháború.
Przemysli oroszok
a kárpáti fronton.
Sajlóhadíszáilás. A Przemysl kapitulációjával
felszabadult orosz sereg első
ré^ze megérkezett a KárpMokba. A Lupkowlól
keletre cső szakaszon az oroszok
két nap óta uj erősítésekkel léptek
fel támadólag, melyekről sikerült
megállapítani, hogy azok a przemysll
oroszok voltak, kik közül már foglyokat
is ejtetiünk.
Egyébként, \' mintha az egész háboru
a Kárpátokban folyó harcokban sűrűsödött
volna össze, mig itt hetek óta naponta
emberfeletti crőfc^ilésefí vannak,
sehol másutt nem történik semmi. A
tegnapi kárpáli harcokról csak annyit
lehet jelenteni, hogy a harc Duklától
keletre az egész fronton hullámzik, dc
az eredményt áttekinteni lehetetlenség,
Az angolok vesztesége.
Konstantinápoly. Az angol Jelentések
teljesen hamis adatokat közölnek az angoloknak
a Dardanellák ostrománál szenvedett
veszteségeiről. Csak a legutóbb a
Csanak-kale erőd ellen intézett támadáskor
3000 angol pusztult el és a sebesültek
száma még ennél is sokkal nagyobb.
Az angol és francia hajók kára meghal
a d j a 600 millió francot, az ellőtt
lövedékek értéke pedig 80—100 millió
francra becsülhető. Tenedosból megerősítik
ez adatok pontosságát.
fl görög szigeteken nincs
angol és francia katonaság.
Konstantinápoly. Napok óta tartotta
magát a világsajtóban az a hir, hogy a
Dardanellák környékén fekvő görög
szigeteket az angolok és franciák a
Dardanellák ellen intézendő szárazföldi
támadás bázisa gyanánt elfoglalták. Tegnap
ennek fclderilésére kiküldött török \'
repülők megállapították, hogy az említett
görög szigeteken angol és francia
csapatok egyáltalán nincsenek s a szigetek
csnk llotlabázisul szolgálnak.
Angol jóslás á
háború végéről.
Hága. Londoni pénzemberek az egész
világot érintő pénzügyi okok folytán a
világháború végét a folyó év őszérc
állapítják meg. (Tehát már Londonban
sem akarnak három esztendős háborút
Ellenben hinni lehet, ho^y a háború végének
terminusában még mindig tévednek
az angolok, s az jóval az ősz előtt
fog\\ bekövetkezni.)
Megindult
a román-bukovinai forgalom.
Bukarest. A „Dimineacea" tudósít
arról, hogy Románia és Bukovina között
a rendes vasúti forgalom teljesen helyroállt
s naponta több személy és tehervonat
közlekedik mindkél irányban.
Libau uj bombázása.
Rotterdam. Orosz hivatalos jelenfés
közli, hogy a keleti tengeri német hadihajók
Libau orosz kikötőt újból bombázták.
A német hajók 200 lövést adtak
le.
Uj német hadtestek.
Brüsszel. Genten keresztül a legutóbbi
napokban több uján felállított német
hadtest vonult flandriai és franciaországi
harctérre.
Höfer jelentése.
Budapest (Hivatalos) A kárpáti arcvonalon
tegnap a Kupnowlól délre és keletre íekvö
területen ismét heves harcok fejlődtek. Nagy
orosz erők újból támadtak, a harc az éjjeli
órákig tarlott, az ellenségnek nagy veszteséget
okozlunk és mindenül! visszavertük. A
lopkowi nyereg és az uzsoki hágó között
szintén makacsul folyt a harc. Megállapítottuk,
hbgy a Dwerniktól délre végrehajtott
támadásokban egy olyan hadosztály csapatai
is részlveltek, mely hadosztály legutóbb a
Przemysl alalt álló orosz erőkhöz tartozott.
Délkelelgaliciában a Dnjesztcr mentén és
Orosztengyelországban a helyzet változatlan.
Höfer altábornagy.
12. *»»«{«•. LALAl« MiKuAt\' \\<Jiü. március 31.
A németek harcai.
Berlin. Nagyfőhadis\'zállis jelenti:
Nyugati hadszintér. Csak tüzérségi és árkász-
harcok voltak. ,
Keleti hadszíntér. A Tauroggenért való harcokban,
amelyek a helység elfoglalására vezettek,
az ott jelenlevő Joachim porosz herceg
jelentése szerint a keletporoszországi népfelkelők
fényesen verekedtek és ezer oroszt
ejtettek foglyul. Krasznopoinál az oroszok
súlyos veszteségeket szenvedtek (mintegy kétezer
halottjuk volt), az ottani harcok zsákmánya
tegnap esiig 3000 fogoly, 7 géppuska.
1 ágyú és több lőszerkocsi volt. A Szkva
mentén KHmklnél egy meghiusult orosz támadás
alkalmával két orosz lisztet és 600 főnyi
legénységet fogtunk cl. Olszysy környékén
(az Omulev balpartján) az oroszok két éjjeli
támadását visszavertük. Az oroszoknak az alsó
Bzurán való átkelési kísérleteit meghiusitottuk.
Miniszterelnökség sajtóosztálya.
Az uj laktanya telke.
Mit mond a hadiszolgáltatási törvény 1
Kedden kezdődik oz építkezés.
Saját tudósítónktól.
Közöltük tegnap, hogy Nagykanizsán járt
Schmldt Rudolf altábornagy, a pozsonyi V.
hadtest helyettes párancsnoka és jóváhagyta
a harmadfélmilliós kanizsai uj kaszárnyaépités
ügyében a várossal kötött megegyezéseket, s
ennek folytán nem egészen egy hét mulva,
április hó 6-án megkezdődik Nagykanizsán a
Dunántul egyik legnagyobbszabásu kaszárnyájának
építése. A város közönsége, ugy az öszszesség,
mint az ingatlanaik folytán közvetlenül
érdekeltek előtt most még csak az uj
kaszárnya telkének ügye nincs kellően megvilágítva,
s ott tág tere van a találgatásoknak.
At alábbi sorok elsősorban azt vannak hivatva
megmagyarázni, hogy itt, ez egyszer minden
tehetséges, csak telekspekuláció nem, mert háboru
van — s most a hadiszolgáltatásokról
szóló törvény, az 1912: LVIII., inely a katonaság
minden szükségletének akadálylalan kielégítését
van hivatva biztosítani, korlátot állit
mindenfajta üzérkedésnek most különösen
erkölcstelen lehetőségei elé.
összesen 19 hold földre lesz szükség a
kaszárnya épilés céljából a Teleky-ut végén,
a sánci országútink a Szabadhegy felé eső
bal oldalán. Ebből 11 holdat a város vesz
meg és ad át a katonai kincstárnak, a többinek
vételáráról pedig a kincstár gondoskodik.
Téves kombináció az, hogy a telektulajdonosok
itt spekulálhatnak és busásan nyerészkedhetnek.
mert a katonai parancsnokság e
közlemény bevezető soraiban emiitett törvény
alapján hadlszolgáltatás gyanánt igényli a kaszárnyaépitéshez
szükséges ingatlanokat s a
hatóságnak joga van azokat a tulajdonosok
minden megkérdezése nélkül egyszerűen birtokba
venni. A vételár megtérítése aztán későbbi
kérdés, amit azonban csak a tényleges
érték megállapítása alapján eszközölnek. —
Egyébként ennél az esetnél pontosan a következő
eljárás fog végbemenni:
A törvény értelmében a polgármester összehív
egy bizottságot, mely a polgármester elnöklete
alatt egy elöljáróság! tagból, három
f képviselőtestületi tagból és a katonai kiküldöttekből
fog állni. Ezek 6-án reggel megjelennek
a kaszárnya helyéül kijelölt Ingatlanokon
s megállapítják a lefoglalandó ingatlanok becsárát,
továbbá azok évi bérösszegét s végűt
annak a munkának és a bevetett vetőmagnak
ériékét, amit az ősz óla ez ingatlanok megmunkálására
fordítottak. Az ugyanez alkalomra
odahívandó telektulajdonosoknak a polgármester
a bizottság ármegállapításai alapján
ajánlatot tesz az ingatlanok azonnali megvásárlására
nézve. Ha ezt a gazdák elfogadják,
ugy 30 napon belül a vélelárt felvehetik, különben
pedig a háboru tartama alatt s még
egy éven át a megállapítandó bérösszeget
lesznek kénytelenek elfogadni, mert ez esetben
a kisajátitásl eljárást a hatóság csak a háboru
befejezte után egy év mulva fogja megindítani.
A maximális évi bérösszeg katasztrális
holdanklnt (1600 Q ö l ) 120 koronában, a vételár
pedig a pénzügyi bizottság javallata szeszint
holdanklnt 4000 koronában van megállapítva,
.
Konstatáljuk, hogy ennél magasabb áron
külsőséget még nem adlak cl a kanizsai határban,
s igy gondolni sem kell arra, hogy a
telektulajdonosok közölt egy is akadjon, aki
azonnal ne lenne hajlandó tulajdonjogáról lemondani,
mert a hosszadalmas kisajátítási eljárás
után esetleg csak kevesebbet kaphat
ingatlanáért, mint a jplzetl, holdanként! 4000
korona.}
A tulajdonosokkal való rövid tárgyalás után
a cárosi mcgbizjtlak, bármelyik forma alapján
is, birtokba veszik a szükséges ingatlanokat
és ugyancsak rögtön át is adják a hadlestparancsnokság
megbizottainak, akik v.szont
azonnal az építési vállalkozó rendelkezésére
adják azokat, s még ugyanazon délelőtt meg
is kezdődik az épités munkája.
A várost az említett I I holdnyi terület megvásárlásán
kivül a tegnap jóváhagyott szerződés
5 kútnak felállításra és eey 400 méter
hosszú és 6 méter szeles makadám útnak létesítésére
Is kötelezi, amiknek munkált szintén
azonnal, jövő kedden meg kell kezdeni. Ez az
ut a sánci országútra merőleges irányban fog
haladni, egészen az Attila-utca meghosszabbításáig
és a város felé cső oldalán határolja
majd az uj kaszárnyát, mely tizenkét hata\'mas
(hat egyemeletes és hat földszintes) épületből
fog állani. Az <it kut és a 400 méteres ut
költségei 28,860 koronát tesznek, s ha a 11
holdért a maximális 4000 korona árat lizeti a
város (összesen 44,000 koronát), ugy a közel
hárommillió koronás és másfélezer emberre
tervezett uj kaszárnya a városnak mindössze
72,860 koronájába fog kerülni, ami olyan befektetés,
melyhez hasonlóval kevés magyar
v.Vros dicsekedhet.
A kutak és\' a 400 méleres ut építésére vonatkozó
versenytárgyalási hirdetmény lapunk
hirdetései közölt olvasható, s annak terminusa
április hó 6-án reggel 9 órája. A pátyanyertes
vállalkozónak azonnal átadják a munkát és
azt rögtön köteles megkezdeni. A kaszárnya
építésével a hadlestparancsnokság az országos
hlrü temesvári jeles műépítészt Merbl Arnoldot
bízta meg, kinek kiválóságát Nagykanizsának
két legszebb épütete, az Első magyar
általános biztositó palotája és a Bogenriederféle
remek ház hirdeti. A kaszárnyaépitéshez
a katonarét alatti első őrház mellől keskenyvágányu
iparvágányt létesítenek, hogy a vasúton
érkező rengeteg építési anyagot a pályatestről
könnyű szerrel s közelről lehessen az
épités színhelyére szállítani. A téglát az építéshez
az összes nagykanizsai téglagyáraktól
szerzik be.
A továbbiakról pedig jövő kedden fogunk
beszámolni.
H Í R E K .
^ c.. g u .yjt: wm
Hiúsítjuk h É s M e g e k i i t l
Vadászok a harctéren. Az Udvarhely- "
megyei Vadásztársaság mozgalmat Indított,
hogy a passlonátus vadászok akik a fegyverhasználatban
gyakorlottak, ebbeli képességüket
a haza védelmére a harctéren hasznosítsák.
A niaga tagjai közül 50 vadászt nyert
meg a hazafias szolgálatra és engedélyt kapott
a belügyminisztertől, hogy akcióját országosan
szervezze. A udvarhelymcgyel Vadásztársaság
lelkes fölhívása megérkezett
Zalavármegye alispánjához, akit arra kér a
Vadásztársaság, hogy a nemes eszmének minél
nagyobb sikert Igyekezzen szerezni Zalavármegyében.
Tető alatt az uj fectőzőbeteg-pavlllon.
Alig egy hónappal ezelőtt kezdte meg Berényi
Béla keszthelyi vállalkozó a nagykanizsai körkórház
kibővítésére szolgáló 11. számú fertőző
beteg-pavillon építésének munkáját, s ma már
tető alatt áll a 16 kórházi szobát magában
foglaló szép éptllel. Éppen csak a falak bevakolása,
s az asztalos és lakatos-munkák hiányzanak
még az amerikai tempóban készülő kórházi
épületről, mely most már okvetlen készen
lesz a kiszabott terminusra, május 10-re. —
Sőt a munka nagy előrehaladottsága már azzal
is kecsegteti a vállalkozót, illetőleg annak
kitűnő építőmesterét, Papp Ferencet, hogy
a határidő előtt is kész és rendeltetésének
átadható lesz az épület, amely esetben naponta
50—50 korona jutalom vár az építőmesterre.
— Éz az épület egyébként csak a
háboru tartama alatt szolgál fertőző-beteg
pavillon céljára, mert az a Sándy tanár-féle
nagykanizsai kórházbővltési terv egyik részletének
megfelelően később a közkórház tüdőbeteg
pavlllonja lesz. Ezért van az épületnek
délre néző frontja, mely elé a fekvőcsarnokot
bármikor oda lehet építeni. Dr. Szekeres József
igazgató főorvos már beszerezte az épülő
pavillon berendezésinek ajánlatait, amiket a
legközelebbi napokban terjeszt be a városi
tanácsnak. A berendezés, melyhez egy stabil
fertőtlenítő (sterallzáló) gép is tarozik, az
előirányzott 15,000 koronánál valószínűleg
többe fog kerülni, mert a megfelelő ajánlatok
összege a 19,000 koronát is meghaladja, ami
azonban a viszonyok figyelembe vételével nem
túlságos differencia.
R tegnapelőtti széder német szónoka.
Az izr. hitközség által a Nagykanizsán tartózkodó
izr. katonák pazar megvendégelésének
keretében rendezett széder-ünnepélyről szóló
tudósításunkban e sorok voltak olvashatók:
Egy Nagykanizsán ápolt boroszlói német katona
beszélt másodiknak németül stb. Erre
vonatkozólag Spitzer Lajos, a boroszlói német
szónok az alábbi helyreigazító sorok közlését
kéri: „Igen tisztelt Szerkesztőségi AszéderrŐI -
szóló tudósításhoz szabad legyen megjegyeznem,
hogy habár kis gyerek korom óta Breslauban
tartózkodtam, mégis a cs. és kir. 48.
gyalogezred egyéves önkéntese lettem és a
háboru kitörésekor minden bevonulási kötelezettség
nélkül önként jelentkeztem katonának.
Magam Is egy napilap szerkesztője vagyok
s ezért kollégiális szívességből Is kérem
a téves sorok rektifikálását. Amit hálásan
köszönve vagyok kollégiális tisztetettel Spitzer
Lajos szerkesztő, a 48. gyalogezred egyéves
Önkéntese.
Húsvéthétfőn lesz a katonabangverseny.
Mint közöltük, eredetileg húsvét hétfőre halasztották
a f. hó 25-én elmaradt népszerű
filharmonikus hangversenyt. Ámde a Központi
Jóléti iroda vezetősége még mindig nem tartja
olyannak a város közhangulatát, mely a nagy-
1915. Martfiw 31. Z A L A ! H M \' U A P 3. f\'dal
szabású hangverseny anyagi sikeréi is biztosíthatná,
8 igy azt még egy-két héttel továbbra
halasztják. — Ehelyett azonban húsvéthétfőn
este a Cenlrál kávéházban katonahangverseny
lesz, mert szombat este, tekintettel a katholikusok
böjtjére, nem tartják meg a minden
szombati kávéházi katonahangversenyt.
fl közutak kavlcsozása. Az elmúlt évben
minden fönnakadás nélkül végezték a kavicsoxási
munkálatokat a közutakon. Zalamegyében
a törvényhatósági közutak föntartása a legmesszebbmenő
takarékosság mellett történnek,
mert az utadóalap nem birja meg a terheket
s az állam sincs abban a helyzetben, hogy a
rendes segélynél nagyobbat adhasson. — Az
utainkra nagyon ráfér a tatarozás, mert egyikmásik
szakasz túlságosan megrongálódott.
Képzelhető milyen helyzetbe jutunk törvényhatósági
közutalnkkal, ha nem lesz elég kőbányamunkásunk
kőfejtésre, kőtörésre és ha
nem rendelkezünk elegendő igáserővel a kavics
kifuvarozására. Első és fődolog most a gazdasági
munka, mert ez képezi a megélhetés
alapját, az utak kavlcsozása, noha közlekedési
tekintetből szintén rendkivül fontos, mégis
Inkább csökkenthető. Ha a rendes, előirányzott
kavicsot ki sem szállíthatnák a vállalkozók
a rendes időre, majd kiszállítják később,
s ha még rosszabbak lesznek is az utalnk,
valahogy majd cs^k megélünk, ha a mezőgazdasági
termelés nem szenved fönnakadást.
.Szabadságra küldött katonák. A Nagykanizsán
elhelyezett sebesültek és üdülő katonák
közül azokat, akiket otthon orvosi vizsgálat
szerint a mezei munkákra használni lehet,
most haza szabadságolják két hétre. Igen
nagy számmal akadtak nálunk katonák mindhét
nagykanizsai ezrednél, akik siettek élni az
engedélyezett szabadsággal, hogy két hétre
hazatérhessenek az eke szarvához. Lesz otthon
boldogság országszerte, ha a gazda, vagy a
gyermek a (húsvéti ünnepeket otthon töltheti
és a termőföld megmunkálása most mára
tulajdonos vezetése mellett gyorsabb tempóban
fog haladni. Az ezredirodákban jó nagy
munkát adott a szabadság és menetlevelek
kiállítása, melyek Ingyenes utazásra jogosítanak,
Sok katonának nagy utat kell megtennie,
amíg hazaér, de most a legdöcögősebb vicinálist
is repülőgépeknek fogják érezni.
fl ma esti polgárőrök. Ma szerdán este
az alábbi polgárőrök fognak rendőri Inspekciót
teljesíteni:
Gödinek József, Heffer Oéza, Bárány András,
•Veszter József, Schlésinger Kálmán, Polgár
Manó, Sáfrán Lajos, Dolmányos Oyörgy, Metz •
József, Veílák Lajos, Mersdorf János, Pollák
Alajos, Ludvlg Konstantin, Sípos Szalai Bódi,
Bruncsics Ferenc,Schőnberger Samu, Kozincky
Dezső, Kosek Ferenc, Blczó Aladár, Vincze
István, Hege Jenő.
ERÓSEBB A HÁLÁLNÁL cimü öt felvonásos
hatásos dráma kerül bemutatóra a
Siarvas-szállóbeli BERLIN mozgóképszínházban
szerdán és csütörtökön. A Főszerepet
Mercedes a világhírű olasz tragika játsza. —
A mozgószinház agilis üzletvczetősége nem
kiméit sem költséget, stm fáradtságot, hogy
ezen uj filmeket elsőnek megszerezze és kedves
közönségének vele élvezetes estéket szerezzen.
Úgyszintén kötéslleg biztosította magának
a megjelenendő Mercedes-tilmek elsőbbségi
előadás-jogát, és igy ezek mindenkor
Nagykanizsán a Berlin-mozgóban kerülnek
elsőnek bemutatóra, s innen viszik őket a legelőkelőbb
budapesti mozgószinházakhoz. —
Az „Erősebb a halálnál" cimü film-dráma
irodalmi szempontból és fényes művészi kivitele
által nagy sikert ígér. A film 2100 méter
hosszú, mégis a kísérő műsor keretében még
A szerelem címmel egy szalon vigjáték és
Tréfás ur címmel egy komikus jelenet kerül
bemutatóra.
A szerkesztésért felelős: dr. Hajdú Gyula,
íjzerkesztő: Qürtlor látván.
Szirvis JZÚI1Ó
t l K z - t i r . « BERLIIT\'"""\'4
, Naponta el9«L
Szerda, márc. 31. és csütörtök ápr. 1.
UJ MEVtOEDES-FILM Erösebb a halálnál 2100 m. hosszú hatásos dráma 5 felvon.
Mercedes legújabb szenzációs filmalkotása.
És a remek klsérö műsor. .
fí HéptnkaréUpénztór Részi/
énytdrsnsús Nagykanizsán,
állandó hiteleket engedélyez
bekeblezés va jy értékpapír fedezet
alaplín;
leszámítol üzleti váltókat;
elfojatí betéteket kflnyore,
wíy folyószámlára, és azokat 5000
koroafór lelwndfis nélkül, nagyobb öszszwetot
pedig rűfld ftlnonads! Időre
tfsízaílzet. \' "
URANIA mozgókép palota.
Roc<o«yl-rte« i. T.Won 330.
Szerda márc. 31. és csütörtök ápr. 1.
Waldemar Psylander felléptével
Az élet iskolája
életkép 3 felvonásban.
India a hinduk országa uajy
nz Izlöm ébredése
Norvég vízesések, természeti felvétel.
Rendes helyárak. Fűtött színház. Buffett.
Előadások hétköznap 0 és 9 órakor, vasárés
ünnepnapokon 3, 5. 7 és 9 órakor.
Előadások 6 és 9, vasár- és Bnnepnap 3,3, 7 éa
9 órakor. Rendes helyárak. A terem fűtve vaa. Lóhermní- készletemet »
vetés czélra kiárusítom.
POLLÁK NI. EMIL Klnlzsy-utca 2.
Rácsok, kapuk, slrkeritések,
épület vasalások, takaréktfix.
hetvek, szlvatyus kutak, fürdőszobák,
vízvezetéki berendezés
SIMON GYÖRGY
épület és mölakatos NAOYKANIZSA.
(Doháayraktár és törvényszék között)
Mindennemű Javítás poatosan
és ju ányos árakon eszközöltetnek.
Pénzszekrények klnyl-
- tása és Javítása.
0321/1915.
Versenytárgyalási hirdetés.
A Nagykanizsán létesítendő I. oszt. gyalogsági laktanya építésével kapcsolatosan
alábbi munkálatok és szállítások biztosítására versenytárgyalást hirdetek.
I. csoport: kutak épitóse.
5 drb. 2 0 m. belméretü ásott kut építése. Előirányzati ősszeg kutanként
2500 kor. összesen 12*500 korona.
Befejezést határidő: 1915. május 30.
II. csoport: útépítés.
2400 m2 Mac Ádám rendszerű ut és tartozékainak (hidak, csatornák)
létesítése. Előirányzati ősszeg 16.360 korona.
Befejezési határidő: 1915. junius 30.
A határidő túllépése esetén ugy az 1., mint a II. csoportnál napi 100
— egyszáz — korona kötbér köttetik ki.
Ajánlatot csak külön az I. és külön a II. csoportra lehet tenni.
Az ajánlati végösszeg 5\'/» bánatpénzül a v. pénztárnál leteendő, s a
nyugta az ajánlathoz csatolandó.
A zárt Írásbeli ajánlatok a városi iktatóba nyújtandók be f. évi április
hó 6-án délelőtt 9 óráic amikor az ajánlatok a v. tanácsteremben
fel fognak bontatni.
Tervek, költségvetés és feltételek a városi mérnöki hivatalban
naponként délelőtt 10—12 óráig tekinthetők meg, ugyanott az ajánlati
űrlap" díjtalanul megszerezhető. A város közönsége szabad rendelkezési jogát
minden tekintetben fentartja.
Nagykanizsán, 1915. évi március hó
Dr. Sabján Oyula s. k.
-\' polgármester.
hogy l a k á s a i n k a t a
o s Júroónyos fieleísé-
* m i i meáóoJuK,
^ ennek egy módja :
m ba n i ! tlszfflD klfesteUflk.
SzoMK festése 12 Koro-
5 nőtől fellebb.: UBBJOU
$ mlntAUol szive: érteffi
sltésre azonool jöa:
i \' V
festészeti vállalat
EÖtvőstór 33. sz.
Nincs talány férfi-, fiúéi
gyermekkalap
és
sapkákban!
Megérkeztek
a tavaszi különleges újdonságok
és nagy választékban kaphatók
a »
Strem éa Klein urak házában.
Fiu fekete kalap K 1*90 f n .. n i l
Fiu színes „ „ 1.70 H RcndkvüH
Férfi fekete „ 2.60 „ _
Férfi színes „ „ 2-Ö0 „ a r a K 1 "
Férfi fekete kemény kalap K 4\'70 f-töl
Flusapkik 80 f-töl férfi sapkák 1 K-tót
feljebb. W Különleges v
kalapok Itrakata I " P l •
Habig P. a . Boraallno 0- B^
BOSÍI Qlat, Gyukit* éa Táraa.
PicJUer Aatal. ML
GUTENBERG NYOMDA
# C s e r a g © r y - u t 7 .
#
<®n>
w
Hirdetések íeluétetnek e lap kiadóhivatalában.
Sürgönyeim:
G u t e n b e r g n y o m d a
Minden legkisebb nyomtatvány rendelést
a legnagyobb gonddal és ízléssel szállít.
T e l e f o n 4 1 . s z á m
Nv»matölf a riiCZntti&w-.nwM <3htier>be*e-nyonjt}^ JMÜr.t. 0»i«:i «•-,•«*» fvayykrni«*